Skip to main content

Full text of "அனைத்துலக மனிதனை நோக்கி"

See other formats


^&OT<5fpn)a& iDiísfus&tfr G&a&JS* 


1 ->st.,-n\ 'Towards Urdversal ±\ian; fiBigiré&ih : unrrf réÉoiiJib 

59.6[mL(o6Ú ■ GtatarSBtFi. (Lppjb a0úu iBGii ibuir, 1961. oSlSsti ^urriú 10-00 a- 6ÍT ^STTj ftfi ÍT) U&&W 
^[n51(ipfl&Lb 


i 
(Lpassi|6T)[r 


iii 
(ipffjr@jí!r>rr 


1 


. 1. 


&<sútsfiluSl<s$r LDrrgnurrQ&ér 


39 


2. 


&QP<5rriu(LpiÁ ^irr<3Fmsjs(LpLb 


50 


3. 


&®)efilú iSlpr&Sssr 


70 


4. 


<3{(&Ó>£jl 6T6ST6Sr? 


89 


5. 


é5S5Ú6G)LD £-6S)rf 


... 111 


6. 


SíLúá^Lb Gldjd&ld 


... 145 


7. 


sw5?/5js/ú uéú&Ssdá éBLpsLb 


... 159 


. 8. 


qjDÚurril.QÁ(^Qp<ssr(6S)<srr . 


... 179 


9. 


^&usi/sár 6B(§úuQld r56S)i—Qug)]Lb 


... 199 


10. 


$I!5§?iujú U6murrLL® jsISsúíuld 


... 233 


11. 


&6Ú6filu5l6GT GU3}LSl6$r65)LD 


... 267 


12. 


#é5§il(up$5l6ir ^{6S)ifiúq 


... 291 


13. 


&tup-ir^ujpG}ijb<3 £-<ss>ld<£<£6ú 


... 317 


14. 


&6Q(6Tj6sr rslrpiGSliu umeffláeh.t—Lb 


... 329 


15. 


p&prQpLb SlprrLDQpLb 


... 347 


16. 


éh.L-QjDSii 


... 372 


17. 


LDrrpgjLb ti/éstb 


... 392 


18. 


/5/r<9s/fU 1 éj§)sb Q/gf/sásíf 'jjrrssr jsIBsvgvld 


... 406 
(^Zsm úl\/&s\t 


... 415 
igfíjlÚLjc&íST 


... 421 
Ouuinr ^{LL,mtsm 


... 447 eráiGs lú6$tw sié^wá) r$l(rr ) á®ljDGprT > &8so $LSlitJ5 Gdrgá&lpGgrr 
svmQsi <SHj3<sij £~ifl<s$)LDiLji-. esflq^áSljDG^rr 

6TTSlG& &-<SÚSLb (3jg)l8\(U @(3lLDU 6T6ú8sOS6rriT6Ú ^/SWT® §1 <S$$T L-TT & Ú 

6TimG& s.mr<ss)LDiáár ^ÉJSg ^{iSLÚu<5S)U.uSl65\(rr > ^§í Q&rr jbaár lSIjdá 
8l6$r jDGsrGGúrr 

erféiGs &6®ajrr& s-SSiLpúu- <sB(1£lS\iu $2sú6S)iu Gjsrrá^l r$(^S\jDGff>rr 

crr/áG« u@^^sy <stot@)/í£ Q@6rrlp& gj><ss)l~, {ipi-ú ULpá& súipá&Lh 
GTársgiLb <sujD<sssn- urrSsúiáéú frajjDlúGurr&iT §ic$áSl pG grr 

<5Ti5iG& srárgiLú sSlifípgi <3/5rrá@LD <sT<sm<s$sr&t5igúLb Q&uj<sSlG}!]Lb 
• LDtósr&esig r% (Lpánsstlíssrgj ^l<s$)U)éó§i& Q^ffúSlrr^Giurr 

^láiGa <£//5a? £-rT)mLú\u<5TT<srr ^jésru &.6ús^^i60, <srár éjp6$)@Giu, <st6$t 
jsrr® <s3lLplÚLJQi3i. 

—rj^S^rrrzrré, $rrx,á. ■.-__*! rgi (Lp a& ld 

£§)rr6injr© ^j,6Kír(5l<SL.(g (tpsáreOTír, rj.__ , ré<gfjr_rraj a5fras-.rfls_r 
jjjjrrrrjsij ajj lS n^rB^s (Efrsrr 6_lLprrs_.__ __60_5Lb (Lj;rjj6_a5l|OjLb QsarsésrL-n-® 
eujpl u/jjiiSlaj ^)lLl_ií 6_'@<sa5ÚUL___ajj. -^júQurrfiDjgj, (Surrrf il 
U6^___rC_L_6_j,s-fl6-T rj^í„ajli_ia_ aslcWuSls-rrf, , jgleij 6_lLjprr6_)jfjraj 6j rj) rr) 
(LpsmpuSiéD, 6Tíb^ _-_ejLorr_5^ ajrrrsjasefr g__a56_60rr_b _T__r /ry L-lr/ajLO 
_g)j_-_LDc? : a : rf C_re0s_.__iU i Lb, s_u jrr__].L_rjuaj! L_rr<»L_fr |g!rjrrc9jrr 
c€l(r56_j,s3OT t %ífrtL{LD a560r_ajj -^CSeorraflajcSjS-rrf. 

ajjrjasrr-O a=(LpajrruJ-_ __lrr_F&tyr<_56rr urí)n51uj ajrra-_.rf)_-T sr(Lj>aj 
(Sajrre-lujfBJcsri'&rrc? C.a^asrflajajj sprijj rr_)c__T6-j LO_orf Q6__Tflu51©._C_'a5, 
u_-j6S-rC_i(_6_|__f)--r rJJIrÉajlujas aslc-TruSWrf, ^i_aj)ujír6_í)-b Q_=i_jajj 6uq^w 
QajrrsirórL^á)® er rfjff) Qa=uJ60rr@LD. _%_£)ajaj) Qu/j) rr> 00 CS^UcSsajas 
css-lrsrjrr (glaj jrjj__, rrjuSlsb fJ^í_ajlujT6_lfJT(ajjLb, ____o_sl/r;;aj)Lb Ljajhu _£)_o 
urr6__aj_--5rr 6_@ajjrjj_5 Qa5ír®ajajj5fr-irrrrrf. £§aj ^__./_}u5!_b -jjjsiiíf 
sr(Lj»c3Í)uj (LpcÉc9Í!ujLDrrs3r _T(^aj|rjja5_-6Tr s^sórrTrjcsa 1 CSa=ffc33c35LJUL_6_lsbck) J 
_É)_0 Q_DTL$Qu!_lf___6ÚUL_a-aS_.L_ jg)6bc_0. 

^6ú/p /T)j6rr (Lpc5c35luJLDrrsin"s_ /j)S-./T) 6£65T(fT3c35a= CSaprfajaij jjrrsb 
6_ixj-s_l6b Qe-ierf) uS)© 6ii aj6_r ^Lpeoii), ^6-r__./rji_j fg)rÉaj)i_rrs_il63T usbCSsii^j 
a=(LpairrujLJ L5)/_=___T_5(^_-r3jLb, Quír^srrrr^rrrj 6__rrif _Fa9_ísfajLb ajrfs-j 
c36rrsiror (Lpá)u(5)us_rfc35_Lraj ___ajsijs_j i aij a9/prBajajrrasúuLLi_ajj. CoLo spi Lb 
gliBajlujrr-ál^Lbj _5)/d fBirCglassrflsoiLb 6nrrLpu6_jrf U60ff ajrr_-_._3.rj sp(^ 
_36_)rs5trrr<s5 _g^j$róaj)(5f_c9j6OT(orr MJ6_r/_)), g)rBa§lujrr6_lsiTr a^ripajrruj (LpsoT 
C2_ot /j)/Dajaj1/_jraj 6_L{5!C_a5rrs_luj Qurfiujsijffassrflsb _9j6_(rrjLb sp^surf _rs_r 
_°)| n^ íb ajlrjTjas 35 6_1 6b cko . 

gifbaj rftí&rr&' __-;-i'Ts_.rraj vsujrrrflajajj Q__i_rfli_„(5)_b Qurr ^púóiou, 
f^)csá)Qc55eT5rC_6_ a5»Lq.uj a5(rc35_.rf a5Lpa5aj3Jl___b ^LJqsiSicSs^Lb rE_b_o Su/jtj 
L!sjfiw(5^_^5;'í^á'i£ ) -'Tiu^5j5J. @si_:Lpj5^ég!jT)@ij i'fjé*.^ Qujbp 
6_fájc55fr6rr QLorrLrSlú LjsOs-r^Lb glúQurrrxDajj (J^rB^ujrraSlá'Tr, sálr^rsTjfrsur, 
usifuTUír__(f))a5 ajjóíDff) -_9js5_LD_F3 : (ri;Lb _§j,6-T (3urjrr<_£lrf!i_rf STjT)~ o Lorrujj6sr 
asiS'if ajcsOsíOLO _iJ__)_s_-i(fT3rf. £§ln_^ Q6_6rfíu_'_l@a5rajrf!ujs_pscT>fX)aj 
33 ujrrrf) 35 ajj, Q.3jrr@ajajj, QLDfri-^QuiLirfajajj Q_iJ6rfluS($6ij^/T)r3j, @* 
asLpasib usTJ i e75kC_L_6_^sdls_lrTT;rB < ajj í__rrs_fliuLb Qujjrjj__l6_r/T)3jj. £§''£<_> Qsúsrfí 
u_?f___}-63T _fl/rjúi_j__-fr -^&orajajljTJQLb __rf)uj Qu(í3sa5_o/ ajn-_5_ff asLDcsai 11 

fflD^iqii, éflpré^Qujn-^QuiuirúuirOTiféB&rriLjiijglíBaglMjn-, ^QioiflááBir, 
§l/Bj<39sOíriB < gj ^sSIilj rBfr©_.srf!6_, §ú usgtjfíswtu Slo^) QarreírtsiijLDir^ 
«Lpffi^^lsorfrnrsb __sl_(5i_5 QasfreírerrúuLlL- _gi|j#@.T«s56rr ^c_-r6_6-3rj 

U-j(_LD <5=/r0L£). 

glré^ Qsusrf!tá s (5) 3 «sr^)itufnfá«Liu(5lLD ^brrsij afLp, <_Losb ibit® 

«Srfleb UIT61|(§LDUJlT(5S)6b, ^Í-J 5 ^" f_PSOLD <5-)S->._._-<s96<3r < fI). . __rf)6tt>LD35 

Qajirsznas, gleór^p LC-Orrn» jji __(5_b gliB^)ujrr6_ls3r uLpub Qu(w,w ^&Os_rr 
«(gijerr @(rjj6_rjrr_-)uj <srr<5_rf)6OT j^-bascW jglas asLpasiD (o_.jfjQ_5T6<5OT(giLb 
G) su srfí uSl f 6jajj6_rr@Lb. 

fglú i_|<sjluj urrrj<s<5<il í)@ú uso Q<5=uja5l<-5_srr. a-_.ji5lu-j-ff -rrrrrf ó5rra-_jf . 
ffi6bs_lj &ir<$i _£)rjrn_> (LpárGssrrnpw, ^6-r6<5rLb__a56i3>a5, _s-uj ___6-3Lpúi_|, 
Lorjswuá asrraiajeb, _?ld, _ld.o rBrr©<ssrf)6Ór U6<3kuT(£l<356fr <3560Úua5rr_b 
__]_-rri_{_b uujffsr, loaj'srflifi-Br.rál&o, <s=(Lp^rruj reenDL_(Lfp6TDírj, árUJ ^Cál 
^j,<a9uj jJj<#í_rcr<356rr ujb$ fj^s-r-mjpuj glrÉaslujrr (xp_^-6_| a5rr6<3-r (ipujffsr^rrjj 
su^Sp^}. (Lpi£}.6i| <356t5br(5l ^J (o6_6<3!jr_|JU fJJlrBajú _9jcy_s<3r<s5sfr u /fj jjjlai 
aj/ras-rr ^tb as^fij^siBéSLi Suá^u-jsrrsTrrrrf. {§)ú L3rj<y<%OT<35(6jiTj<35faj<33 ajif_ij 
a5rr6-<3r (Lpu_ 6pj_ó ^réajlujir Iaj6<3r6i3f)i_.<33aj)6b (_ajT6-Tn51iLJ Qu(íij" Loasaserfleór 
__.6fr(<536i3i3rrf6ij, Qa&6rf)r_<35 ^_gxf rjr5)__j a 6_Lj5)_5rr_l(5lLb a=<3-<3J] ^<5_UJ6_ ffjjjjl 
sblfTJfBSjj rárjLDu 6r@aia^/as Qasrr-frsrr (_>6_is_br(5)Lb. -sjJÚQurjjj LD_5._s_rf)_b 
eiirBjasrrerf! -^a^rfluj^ib #rf^(ri5<j5<3j6_T^U-jLb -^asluj <3jT<s5_.(n5_b ^(rrjevirf. 

LáSTTSÍ- _TtSi5TSr0l_S_Ti55IT. ___soaí)6b Q&>rrá>r rf)liu aj__a$jT)íBaj £g)s!na=a3 „6_(63rfa3STfísb ajrras_(rTj_ 
6p(TF)6i]iT erebru&tnffj* ______ (^([£6- ajj ld 6£_JLjas Qasrrsrrasljrjajj. a^jru 

flRmiicr, srrrna^rrsrrrf , u_£W __„,_# ifhurf, rs /ri_ <s nr -sfííF/uj ri , (Si6„_<_5 

4 \__ÍJ €""" i. — * J J f"" — <jJ J * Cfc_ 

(55c!k>ioT)rr ersarff; (Lp__jD_wfl|pj_ó ..g-jsiirf _^Lp!turr j§ii__b Quji)jjjj_Tf-YrnrTr. 
surripáffinasuSlsáT L51j7JU(ajaj!u51_b ^ffurf 6£_lujLb 6„-_.j-_6!naj' CoLDjDQésrrsrór 
L_rrrr J srs-T(n3|OjLb, _9{ú Ljajliu <g5_ou51sbé&__. = g>j6_rf <_fín)LjL|LJ QujT)(rrjrf. 
a^iBjasá- as-jj)jLQL_ajaj/, asl%0(6Tjrf srs-rn) (Lp_Tnj2)u5l_b, c-^ Qa=rr6bs\5)s_T 
ii)„ aSlrflrScS Qurrrjsrflsb, c-gLjsurf Qupn) Qsuji)n5) __ .soas __r/_orrn)j7jl_b 
aj6OT __ot rfísbsOfrajajrrasCSsii -—.-frsrr ajj. 

srs-T^Trjspj-b, „6b__), Qurr^srrrrajrrirLb, ^rra^iusb,' a=(LpajrruJÚ 
LSVáf-Ss-Tassfr srssrjr) ffi-roroas-rfíspíLb, 3jrras„rf Qu(nrjib urÉJ@ Qasírss-r® 
QurfíajjLb ___aj__l (^(^ÁSí^ír. srsíiruajj -jsojrrspjib íbs3T@ ^nrjltuúuL. 
s__b_o. £§laj a^jffw rrj_6iflsb _g>j__rf Qa=_ajjGÍTsrr ___<9j-_l gliBajltUfrsvjáraj 
wiL@i£i6Q6úrrw6ú _3ijai)so __.__• asajajljptaj-b uiu_OTu®6_^rr@_. ^su 
(ijspL-iu _*>| hSIs^lj Qud^asasajstDaju^LÓ, (§)ri.ajluj _ojj}jLD__íf<_faflu_i]_b 
_9j__(7T5---__uj Q_ sbs_rra_(g> _T-_s_STrs_j srsrJrustDajU-jLb 6_r_ja_rr6Trajajl jpjaj 
QsusrfluSlsb usO(5Lb _$jjr51iu__)-b_o. a5irjs_rLb glstDSUuáj/rjl _g)j__rf sr(Lpajl 
u^srrsTr rjjjr_b_5_rr usosijld suriiasrrerflrolCSsoCSiu __6rrsrr_r. uso rBS-T(aj 
Q'LDrríJlQutuífa3_úuL_s)5)sb_o; éiso QLorrLiSlQuujrfa5a3ÚuL_C§sij fglsb&o. 
ajrrffi-SiDrr, rJ^rBajhurr (Lp(LDSuajjrr_as_i_ -jjjjTjlíBajj Qas rrsrrsrrsalsb&O 
srsárrTrjsb, f^iBajlujrrsalsár _-g>ja3 6WLp_B_„a3-„ujaj ajrra3_.rf srsxjsurrnij 
-j>|rjr5lrBajVj5rÉ<srrrf, rBS_sor glfBajlujrrsalsfjT ^aW CSsucfoas^a-ras, 6r___urrjT)j 
__uSlQ5_.!_}.(S5)rf sTSÓTU&TDsti unjnS) C.'lqcsO íBrrilL_rrrf -^jjTjluJS-lsb—O 
srsrjruajlsb sflluJÚLj ssssrn^jLfSlsbSso. 

1961-_^,_ -^sw®, ^.-cfe_rfi„T ^©u^uSlrerBaj _-jL6irar_.(r©_. 
^"Irtsaj _^ 3 s_«ó3-jl_„ Qairrs_TL_ir_. a : (Lpajrrtu_J L_ijr_r__ijr 3 Qurr0srrnajir;/_, 
_g>j rra^iusb, „6bs_ , a=_ujLb sr&"_TustD-_ unjnSlaj ajrra_.rf „il(JlsiDrj__STr 

ujrrfajib sts-tjtij lurrsár uso rr.rrsrrrras erswrsasf) ^(rTjréCoajSiJr. CSurrrfLl 
usi|S3Í5r(Si_s^s5r rBlnjjsiisOTaiajiTff ^rsaj fíjírjbdj)^® salLprrstDsuas Qasrrsrór 
Lrr® (LpsmjDuSlsb ^lr_^)iuír_j_0_ CS„(s^@„(grr;aS(aj_ a-sfrsrr s__ rr)6_.6_i 
-uspjúuíjlajaj rél^sijraiajSiSi' rf. ermCfSiJ, a?(Lpajrrtu_b, assbaSl, «-^jtra^lujsb, 
Qurr^srTrrajrrr/Lb, _ idluld _ts5i-usíd6íj ujpojlaj ajiras_.rf!s-T a^lnjrBaj „(5^3 
^j„_psrr^ Qajfrrajaiajj glnsajlujfr, _rf)i____soT, ^QLDrfíasasnr ^asluj 
íBrr©_sff)sb 1961-_g£_ ,_g^s__(5l CS__ r 7s__-ujsót ( p Q__6Tfflu5)L-.st_rrii) IV 

srssr iBrrrór _5_.nf51i_-B.sj u__|s_-t_l___}>6_t rQ^isaesr^^mr s£_jl|<__ Qasrrs-trr 
L_surrr, ^Sp^ rS^__isflra_^rríf _5j__rL4i___T ___35__iliu 13,000 i_irsúrr 
Qstsíj-T© rJJ___t5.ÚLj I-sb _-T-Li_lj Qujtjjd (^tí—jpu-lebj u^lsij Qa^ujuJÚ 

Qu í) fD G$(Jf) ffiLpcSLD ^SDLOcScBÚ Qujfj K)gl. 

3irr_&_.ff rSlZjsvrsq wsúir QeuerFluHÍL-QÁ @(tg-_i!__r _Ffrrf-_l_b, rErrrrií 35 sfr, 
(ipóu QLorrLpJuSlsb a3ir_&_..-.j iB6Ór@ <%pp _5JTjp __ffa5C-rr_f- _=ri.3jlé5 
Q^rrih, 33íT_s„rf)_-T a^líDrB^ t_(rrj^3jj___s__Tr Qsusífíiijlíjl— > (Lpúuajj 
35L_@smrj35_-r?^ Co^rfrBQ^'©__r3jLDrrjTij _^s„rf_5__Trc__ Q&íLQÁ Q__ir_£_r 
Coi_rrr_. ^suffaBsrflsb rEfrjÉuajj _urfa5_fr srriicssfr aSlrTjúuaiajlpraj 
rJ^-__rrÉJ<__) s^swi—tusiflajcgjsijrrf. ^siiífassfr ______ L^éBf^rrjsfr QurrijLb 

urrsorrsijrsmsij s^sijrr^_6_-_i -ji|-_-_-fB 35 sar srsáruajlsbaSlujÚLf ^S-Tj^uSlsbc&O; 
_^6_irf35(snj_-.t„uJ _6(^3Ja5j<3._6-_Tr s^tluj-á asLpasajajrrrf (tpúuajj <_5il@6-.rj 
&<!srr& > -^jrffBQ^ÍJIcsajj -^su^fjsmnj Lorrjjui_)-i-j_ó _^rr___l-Oé5^)-b Q_rrLfSl 
QuujrfáBjgLorr^p Qa^ajajS-Trf. jgl<s_ _6iL©-_.j35 6rf)s_r utlí_|-uj_b, ^t^mjrÚLj 
H-eb Qasrr® _._.__ Qujfj^psfrsTr^. <s=!ptBa3 (Lp _„n)i__)_b -^LráicálsCLb 
srfigajfLO ^_33liurf__(srjfjsfr ^(fjj__ijfr<S-}iu _.rr„L_rf us_irr__fl u_li_rr_f-_frrrfl 
Mjrr_tn__i QLDirLrS! Quiurfút-jai ^smjp -i-.jpurrffstn-ij^. ^_so__.loú u^s-áraj 
ráiuLfSlajaitrrféBsfr, É_r_33 (Lpstn^uSisb ___L(5<>inrja.<--rr (ijpajsb CSajrfsi) 
Qa= iua3_-irf_5sfr ul_^.uj3-Oi_|_-, QLorrLjS) Quiurfúurrsrrrf ULli^iU-_OiLj_b 

•ÚLj___6_fr III, IV -^-fiiusu rfjj^lsb _5fr__-r__rrL_.. _Sls_rs-rrfj ^lrécs (ipúusji _5_L<5lsw«6rfl6b_. G_D(£S)___i_j-Sírriflsár 355.1 
sBT^smas FFrfai^j -sjjsurfasefr LDfi-rajajlsb _T-_rjT__D r$__o<___s<__-fi-.i-}-UJ 15 
-^jsbso^ 20 „__©-_. jas-STrai C2a5rfrBQ^©--@-Drrny |gC_íjfrúurr__i!jjpLb,. 
^QLorfic___6rr___|pj-- ____rr_rr i_j35Lp Quptr) ^ < n§l(^rf<_.__rr_. Q&tLQéi 
Q<_rr_-brG_'__ir_b. ^6_irf_6_fr _^__ot__j(íjji-- usb-siijTjj _^jpj6_6b_5_rfl_b 
_P_P<^, @®fBajjr_a5--L_, rBrr__r _a5tl®cS Q_-rr_TrV__^jp<_!_--_rr___6, 
6íd__ú Qa= iljiliúulLl- 600 u<_-__r__6__rr__ u.-i-ajajj^ & w gi' 
«m;fl;sg>#j, _rr_^ rw r™út_3ili_ ,- 35nr_0 '_rsb__0<__f_r._fr-. ffir-.srnf_._rr _t_.t 
usína, LD<_-ltp-f-<_ e lHLj-__áT Qairflsi_^^jc3_ Qt__rr_ír<__l_jZ)_-T. __ospj_b, sts-t^ 
(Lps_rgiJ---rj_-.i_JU_{_b ut-j-ásajj _)j^jujfj^lti_[_b <5_b(Lp___L__u _£!jT}rf_<s «f - ^ 
3jj3._&__rr3i QóF,rf]s_!Í^^_-rrf. _^6_ijTjjT__fr uso £§!ri_3j (Lps-Tsjpj___rju51_b 
_a=rf_6_&Lí Qujrj < p_fr_Tr__r. _^__iíf_fif6ri)_____,iu __(rr^a^c___5_srr ^rúíBaj- 
L_3rr;r35, ^rr_&_.rf __tp_6_b 18 _5tl(5l-_.rj_b__Traj G^rfrf.Q^rjJ^ajj {§_a> 
LDSOjrr_6^ Qa^rrfSj^asj-frsír 3>j. ^to fj^i_jjfj_£l-__l_b S£353jj_-_tp3>3; Q__isrfl 
rBrr-l__rrfj3_b, __n_-5rr_Tf!_6_fr -j^sbsorr^^fBajlujírs-iiló-r lSIjd uraj^csssrfl spf sfr 
srrriifTTjLb rBS-r^<35@[fliU6_!rf<25_fr. r&-_.-.r __._0_5l6b ^réailujrrstnsiiLj uh^ IV 

erssr r5rr__r <_5_.r_5luj-s.aj UGi\sésr(SL.S)^.ssr r_i)jpj_M_-Ta5£grrff spCiu^éi . Qa-irsa-r 
__6_rrf. __2jr_>^ fél^j5ii6OT^^nrfr ^sórqL-sár ___^s_í)uj 13,000 t—rreorf 
QéSfrwr® ^l^rcrúq I-sb <-srrf__.L_ú Qupp (^_-_jpu_)sb, u^i)-_j Q-r-tuiuLi 
Quptr) 5^(5 <_6Lp_5_b ( -g)J T Si_>LD-f-_5_j Qujpnjaj/, 

^rra5_.rf t£íSswsi\ LDSDrf Q__i6rfl»_íi_(í}!_5 @(Lrj-_ii--T -Frrrfrií-b, rerrr_i__„_ír 5 
(ipsú Qldít^íuSIsú ajrr___,_'_.rr r&6Ór@ a-jp/D jpr,ípi -jurfa_--rr-f- -FfÉaiiáS 
(od5fr_. cSfTcBx-rflsár éltQt&^ as(75cgajj-5____rr Qsirsrflt-Sfjji-b (Lpúusp 
&£.(j)sir>[r&icfcn aj G^rfrBQ^@_s@LDTírjj _j^__jrfc3__£iT.f_ (o_5L_(5)_- Q_5frsjs-r 
(oi_rr_. ,-g)j-_irf<_5_rf)_b (Brrjijuajj (ourfa5_fr _Tn_j_5_fr sá^úu^^jfjrsj 
fglsiRsrrHJcí] a-W__uj_Tflc_iaj6-rrf. ,_g)j6_jrf-5_Yr «_).-.__ 35 (sr_56fr Qu^rjjLÍb 
urr60rr6_T6-.6U s^ssr ^s-Qsn _gijS!j._Dri. «5, ssr sresru^sb qSíujúl| s^sár^pLSsb—iD; 
_g^suT<-5(í>Trj6?j.L_uj a.(rj^aya.a5--rr 6£L_t_}.__ a5Lp_5a5c_;rrrf (Lpúuajj a__l.®--}rr 
___-Tré5 (ocsrffÉQ^^éfjáfj] -ojjsupsiDiT) LO < puLc}.tqii> _^,rBj__)60^^)6b Qwítl^ 
QuujrfcéfgLorr^ Qa=uJé5--Tff. jgi-B gnLQsGiF&sttlssr uL.i_j.uJ6b, (J^_ka_T__L{ 
II-_b Q_5rr@_._5Ú Qup^-frsrrajj. <-3rrj-_é5 (ipsiDpuSl-b ^n_ja.l-0_b 
6T(L£ajj_b /J^ré^ujrf.&rGnjSTr 6£(rjj6_Jírrr-_)uj L_.rr_.__rf us-jfrs-fi u_____rr-F<_Frrrf! 
ujrr_-)-_r QLonrLfS) QuturfÚLjá; jgjs.. /jj (o_d frjuír/fs-._-j^ 65c5-0_tj_ldlj u^s_i)_5@ 
/€IujL-)^ó5fr/f_.-fr. fjjlr_a5 (LpeTOjTjuSl-b <55_l@s-.íj<-5c_rr (tp^sb (o^rf__j 
Qc3=ujd5__iff£5-fr ul_(_}.uj_5\.il|U- j Q_ofrLjSl Quiurfúurrsrrrf U-Iitj-ujS-OU-jld 
^_5íOTL_Lj_.c35-fr III, IV -^aSliuaii jfj^-b a_rr_-3r_0rnj_. 

L-ls-rs-Tff, @r_<_5 (Lpúusj} s.LLfJls-.rras-ífí-b, (oL0(55)L.i_j.6-rrf)s-r <ss_i 

6Gré£S8i&5 FFífajajJ _^fS)Jffc55-fr _D_-TcSdS)_b -TS-r^gJJLD í$_3sO_S_5-5-5_.__f_UJ 15 

t^sbso^j 20 _6L.@--.ír<55--Trcs (_.^rffi_Q^@_5@_o/r/rji, ^(_Vír__urr__i)6pji__j 
^Q-D/flc-_5T-_i)^Lb ____fr_rr i_j_BLp Qurjj nj ^jj5!(^rf<£6--Tr-5 (S-5L__(5}_5 
Q<sr_--r(_í__.rrLb. -f^ _urfd5.fr ^^stsúq^w u_b(§6iJ < p -__)j 6pi 6U_b-_.rfl.b 

f^jpLfjd^ ^(TJf;rB < ^irBJ_6_.__, fBIT-OT -.<S5_1©(_5' Q_5T_WL_^jÍ)<3-)s_-rfBJ_5, 

S-.L.Ú Q_=í-Jr_JÚUL-__ 600 u_.<55n_ic5__rr__ uic}.a_ayaj a^LOds; 
^(I5aí_?j}a., íEír_?tr ^jjTjIúl-Il.i— , «nrso 6T-ÍDt%0_.(3}_frj ; -5fÉ^rríf _.cfr st-sbt 
u-B.^ lo_-Ilp«s=_^)uj i l_--T Q^iftaSlág jjja. Q_orr_fr_.!(o ( rjjs-T. (Sld g^jld, sts-T ^i 
rj J p6-rgy-ínrj6-.i-JU-(Lb ULcf-^aji _-9jayujjjjj5lu_jLb a3_b{%p_3.__uj áfífjjfBcS a-rjjjái 
a^_6_6-_rrai Q^fl-_íla}^__rrf. c^-UjTJjjjjsfr uso £§!/_• aj (Lp_-r@js-.fr u_)_b 
(2_Fífcf-a._- Qujbjjíi-fr-íT-Tír. _j)j-UT_5(6r]jso.-__uj c5(f5^^j_-_5--rr -^jjúrf-a. 
L5!n3@, c§rra-_rf <-.Lp_5_b 18 <-5d©s-.rr-&_krr<_5 Gajffr-Qasfjjlajajj rj^rsaj 
LO_Orr<ra_aj Q^T^aia^sfrsrrgj. £§Ild r^uJjá-^uSsb 6^a^s__Lp<ga; Qsustfí 
rsítCi-trQ^Lh, 6_ifTii„rr-Tf)_56Ír ^-b_o/ra3@r_iá§)ujfr__i!_-r tSico u(&j$éS6ffte£}sír 

-lTfl^-b lBSkjTS-5@flíLI-_!ff-5-fr. ÍB6_f6-T ___S0(55l_b ^fBá_,)ujrr6_. 6_f Ú Uífjlf) tssk & & i j&<6§iG&.irme(r __-<_5-51uj ^oOjrfassrflL-Lb @me>á asLpastb lolL® 
wéoeotrwso, áp §L_r_ja5 6Tfl^6Ír6rr rasbrwÁ&ár ^cWsflfj-b márjB 
uTjT_l©a%rfa;6Ír. J£*iit&<§$ss>i-UJ Quiurfú u__j_}UJsb, §?svsrÚL\ 
.V-60 <sfr6TOriJu(5lLb. 

í£srón_ ^j,(g60nr^&ur«®Li _5) p@ sflírLprBirsTr (Lp(Lg^i_b srrBasós @n5lé 
CSasrrcsrr C-rBrrasa-icS cgrras-rf Q^stsrjpi Qanrsm^m^trQtrtr, ^&npéi 
@n51ÚL51(SlLD (Lpsmpiáéo {§)£ Q^rr@úi_j«@ « ^&or^giso* Losufl^SiOT 
•CS^fráda ' (Towards Universal Man) sts-ttjj Quiut @l.l_ §* 

«sLpffiLb.cLp^.QíUJa^j. ^rriD ^páálsrsrp ^sirgi 6_60-j£ ^rrd^rr' 
^lrBa5(g) ^á^iásh eusrrrrá^] uj6inL_rBgj QasTSírór-L- eurécSTrf. (grágs 
6iJ6Trrra=<íluSl6nr uiurssjas, C_<sdf?uj_b, a=LDUJ^ ^sufi^asfiirsmu) srsárusfln) 
stDjD« as_i_as ' '(-W^dr-rrii QaBir©dFtDnr«^ ^Tsrór^ 6_i)L_.__rrrf. ^su 

(fTjSiDL-UJ LD6íír(LpLD, «^ug^iqib • @6ÍiaiOT.6)| > «51(flQJfflnL.IB;J5 rél&ouS) spj_b 

-^fífl-or, -^surf (Lpcssir (Lp^súlsb Qas rr srór 1^.(5 ns<93 a=(Lp<srruj, CcS^uj, 
tfLDUJéB QarrsrrsiDdBéBFíflsár ldíÍIúsidu $(15 rfljíl^/Lb ' @«ro^)á*aS)6b&o 

6TSBT Ug| _fllÚÚL|\55@rfll_- ^SttTfftf. ^S-l-fl-TDdBuSl-b -SiJ6_irf a_SOTTSÍDLD 

turr_5(_"__i ___60a5Ú Qurr^ _os_fl<_<s3)d5 gl^rBasrrrr. _^6fl0---L_uj asrrsoib 
íbt($), rB'LbLSlás!Da5 stsotusíjÍ) n51s_r g_sofl LDc^ÚLjásaserr -^.fl^sau-uj 
__,60a5ij Qurr^jés $érs6iu>Á & _^jrjs?rór Q&iuiu _l_<56_!sot. 

gl^3 Qá3rr@ÚLj, -fíjassór f^-Oil^ujcSd^spjLb 6r6b_k>u_il6pjLb, a_srórs!DLo 
uSICo6o(§iu ^^ds^so* rrslSsostDtu _°>js-_L_rB dpjsírerr dRj ersarnjj as_ji)-OTLb. 
(Lpdssúleb CSajrrréQdsC^aidS (Lpúu^j d&ilQ-wasfsrrjib, ajrras-rflsm- ^pso 
_prsbasSnr .ibs-t@ dBjpn) ^jTjlfSTjrféBsrrrreb CS^rfQcSj^asasLJ Quppm. 
íjsun) n51sol(rr;fí>^j §^-ál<S Q&treq Qa^iúajsurfdBsfr §rBaj)ujrr, ^Grjrrúurr, 
^QLDiflcbasrr -^-Smj nsTilsiDL-dF CSdr-rfiBas -^jtfrsjfjifassrr. stsqtCSqj, 
aflLpa5@Lb CStDnjrajLD srsar jjjild sáli_rrLD6b sjSlíTrjLbijl erjí) njjas QasT6Tr(6rTj-b 
d5il®SinrjasCSsrr §ajlsb §l_ld Qup njjsfrsrrsisr. srsiir^rrj^jLb, |g)gf-(Sa_rr6_| 
^{cs5i-siJS7DrjiL|Lb a3l(rT;ú^Q<3=iúiu (ip_|.ujrr i d|j srárusiD^ ujirsór _g>jn5lCoSusár. 
S^rffB^ df5lrrj(S3U_6_T6írrfd5sfr qSÍlI® $0^<_5_sls_il___- a-_.irjJU aaLL^stDíjassír 
cífIso ^lajlsb __sÍT6rrstrr \ __5j6flrfassfr <S_=rf _5_6 6fll0iJ-i_|USi-.-_i u.so 6flli_ú 
uL_(i)ioir„ró(ir. oi "í».cj> y>i^y ^iójrí iojuljld, _J<i5T(g.g^6fló-}rjíus060ir_o_0 
_^!W-_is__rju-ji_- 0{^u0úu(^é>§\w STS-rjjjj <ss_ji)(Lpi_j.tUTa)j 6T6OTU_7ba3aj 
ajirs-r a^_.n5!.gsQasrrsfrs!T sfll^LbLjcsSlConjsffr. 

dFifs_i(oé5c5= (Lpujnjífíturrcssluj f^l^cW rBlsiDpCSsflffjnijs-iasjf)^ $?&&>l 
6^DLpc33c33SiJffa56Ír ^c^6flr7Tj_5@Lb' <sLp<_3Lb iBS-T jS 1 urrrjrril(5la-)7D^j. 
a3íFas_rjrr_b (-asrrm^sfllcgsasúuilL- éPifs-iCSaSc-PÚ uébas-sOéB «Lp-BLbrraSljLj VI 

sfllerosuu.T/r^sgjti, @_É __ú©s!nr/-E-_rr ^riiSsú^^éó QiiorrLíSl Quiuirgs 
dpj_5 Q<__rr_.r_rr -__iflssj_D 6Uíjpráj<9_)iu <grr _ri_ if)s_T rr^Tsbasrr a—íflsmLDWJfrsrr 
(f^tátgLD asLOtSLD SL-oínLDLJULL^OTrsinr^j, (LTj<5jsb _35fsurr<s-)iu (Lpúuajj 
<5iL(5!6tf>ír<g5§srré5 ^ra^suf _5Ll;g_b, QlditliS) Quiufúurrsrrf dstlgjLb, 
^rsasliurr, sgCorTrrúuír, ^Qtnrflcácsrr ^Siu ^LrÉjcseTfls^l^fÉ; ^j ]^;_>jt)(sj 

S£<5jyS_j!JD@;5SUf_S_l@-b 5 -BLTJéS _g!J<_-H^ e _$--Tf _5tl(SjLb a5S_f)_!! Jl1[_ 

(LpsBjjxiuSlsb srtjQTjiJ fBS^T rjSl ___if)tu cgrrrsjLb. 6j.j_jts_j Qurrffjjs_.LD6-.iu_F 
(o^n-^úu ajjtb, ^(S^jsb ^ssr rfin.usmiDiuir^s^LDrrssr _5LL@síDrr_5L-raj__ 
. @_fj51ÚLj<s ^turrifl^tssbj ^L_QL_(Lo<^<s)sb -g^éftíJL-sb Qp^sSliu (_Í-U_ís_> 
_5c_rr_f- Q'tfiúéFij Qtsrr®^^ &irmg§ .rQQai^ssr^stn^é 1 G&rrrseb 
urj <€)(JTjS_^S2r5r r/ rri_jcá@LD, dssbaségtígnr Qé£&iu ^rrsú^éjsm^é' (SéFifri.aj 
ljjj5 (SffitSFsugijtáj^LDj ^gjjsiistDrT-F (SéFif rfe^suf tSilQLb rí) Hjúurrsor rxps-. frj 
uS'isOTBsb-r^Q^tflsSléie&QsússsíQLh. _urrf_l u_i]_-w_____^_^6-T ^rÉá^tués 

_sl_kiTu5l__r _5lfj^)rS6j : )ujrr__luj L_rr_5__rf __á-rr_fi) _rs_T_foLD_OT(^(rr ? stí.L_.iu 
&)T(sm(i)£6Q @sbc-T3r-jrr(g)_b f_§)cg t$_l-_ájí>5_ í £ g!__i__j_rrs_j ______ r/s_i)_b 

r&ssi pQsu rt) g) (LpLcj-uurr^tp _^l«s6)s-T _g^-_i(TJ3<_.@_b _FlrrjiJurr__T fT_ps_^rr)i__l_b 
rBsérjTj) a-ffluj^jc (old spjLD i_rr_B__f u__irr__fl u_li_rr_f _=rrrflujrr _T__r<g)j__6-T 
<_§(5fB__iJ @_ijQ__irr(i5 _Bfl@6tDrrs-.j_jiu i _b ut-j-^éFjjú urrf a5#jj, ^m&sú 
QldítljSI Quujfút_|, ^rr___.f!s_r g__rr_irr ( _. a-iTjj^Stsrr® Qurr^ri.^) 
@(nj<s_rajLb (Lps_. ( rr;u51_b usrof) Ljrf)ff.a5S3.65UJ_b cFljpúurra.cS @rr5!ÚL5)___ 
G?-_is<3-T@tb. _T_OTsp--.__iu ____<36__)<s_. c__rrrflujcsific£l LfrjJ .-^j^if-. _t__t. 

rrrru-i_b 6^tLJ--j G?r5rTn_j_6S)f)_b _5Ll®6^j_5(^_5@Lb, (Lp6OTsp_-.T<__@_b smo.sij. 
Q__rr@a.@-b u__Tíf.u_Í!_b &_^6_il(S5)rf. r^s_Trr>j _s__-T__íi_J_5-riT6£jLb j§)ri_ 
rjpjr&ú _fl_5_5 @ < rrii_-luj <_.rr60^arj!_b Qajsrf) su^Lorr^p _>_^__iltu ^éF.iurr 
Q-USTfMíli-a. QfBnjliLirrsiTf ur| Q^iu_í)r_j__5 ^suf _5__rru-jfj_, u$ _r-j_fo 
sujil _g !f '_F-F_i.^S-.^_f GéFfrÉcg ljjJ sts._F(o6tiíba5l,j rBrr^ @sudít rnriu 

_g^__irf_5_-1TlLj_b (^nSjúúlu. _S_JSS-T(5)_b. 

3j5- i í-- ,UJír *'? ; - a5__?í_T 1 rflsírr LDtsrs^rf u.íf rr_^r_^:r *;.-«-_• "\~~^ &•* 
^Tt?.. v_3óU6''fiHjtl_._Tsb Quíjjjió jjTn_.ibbuj. ___rf.______;S QjS.t _-_..„ .-j'Sr-T^ 

6_.^il|_q s-il-.'OSJurriT^liíSsb ui-alspjii. •_urrr__a_ír_rfi Qt_.rrLi5is-.iuai ^rruj 
Q_orrij5)í_jrr_5Ú Qu(rr?c?5 f&rr&nM Lorrs__T_Mrf s9.l1.wlj u.fl.íFrrr-'^ojrr, •_ u 
_5rrr/_F _FLbusiTL0fr_5CS-urr .u^rsirgLDrrTij -^isáTqL-S-T ___^6~i__ j 5 jj>@«s_ 
_6Lp_5íx. ^sír re-írrj5Í6-.i_jt? Qa= ^^35 sulrrjLbt-jéélp^. 

7__-5-_1961. j s>j)^-OiTtjj.-_T a&i_.rT. (ip. <m ®$)j m íj 

as^oíilsb a3l(£_ijs-.__ius_ , rfc„sfr ..g-jsbsoajj Lorr(oLD--.a5a-_fr (Genius) 
-T-_-_rr rry Q^rrswnjiáílssrpGiírtr srsijrjrjj; &x.ro ^iusorraij j sjsijr eresr^eb, 
Qurr^jé z a=L___<s^jT)QU qjrj_.r__;L__'u:r6_i > __<___._. Qurraj/ rse^uÁ^ú 
qrjjLbuir_.{_?6_ _g»js-rf assfr _^n6aTjTjjd£]&ái njssnf. __,{g9sb ^S^ 
(§/B!r£3a£!6b a=(j_pa3rriuajaj)sór _g>ja5 LDSOTcsajljojLb, rBSírsálsol ldsbt és$ 6p) ib 

(Sub-conbcious and unconscious mind) Q^n-m^th ___s?jwa=a=l_._fr, 
<5h(njéi&j}á&iér -^aQiusu njjjSji-íaj síjl-j-sij Qa-fr($)c_.@ib usmsflCaUJ asrr^siíilsb 
^(njSijstnL-ius-jrfcSsfr c_5__s<n-D_urr.slf_) a^j. f^ltb (Lpstr. jTjuSlsb, ajl^iijSij-inL- 
uj/r^ffifajLb Qurrajj LD<_5a5rsnj_.(ajLb spQjj Qe3rr__rf_j __6--rL_T__lj_i aj/. 
^^(gjíasoC-iu ^(jsijffiDL-iurrffcnrjcS c35srór__ (Lpajsb _i$).U-JL{<ái ^rfm ^sij i_sár ? 
_9j6urflf_a3ejj LD_5cS6sfr Qu(nj LD^lÚL|_b LDrflturrsiD^iLjLb cssrrú (Jl aSsár ajs-rrf. 
£5rr/É)a5_fr Qe36íf)6_jrra5 Q__isrOiiS)__ (Lp__}.iurrLO_b c= g!j_5a3(_e, us-flú ui_60_b 
(ourrsb ___sfftrrrf_5sár n) a-sinsrífc^a^cSBsfr (LD^sólujeiiáj^jfjg;, ajl^rjsijswL- 
ujrrrf QcEFirjfjcSsfr __l_j-6_j Qesrr^e-aQsoTpscr srsar, Loa3_5Grr __swsrrf 
^lsórr^írjrfassTr. ^ejeisines.u g__jtrj__jrr6b LDrr(_LOstna3u_jLb 6^(15 uius-rscoi— 
aOsár^rf. cfp/reirrfj-jrar ld sgfiajgijsío__uj LDSOTajajlsb e_]f_rBajj LD0_-ja_)si_rji) 
Qasn i_rfujpjr) __sott a=e=!_5sfr., (o_sirixl_.6-._5e.6fr -^e-liusifjT) f$ls3(njrhgji 
_^js_(rrjLb sbQV, &á$g$íujú Qujpja^S-rrjrjrf. _^íb<_5 ^rjscnsr® S-e^egt,? gp irjb 
ajrraH-rf e^jrjrf-e; a_]0Sijs_ji_ujrrfrrra5 _g)js_nLD<ásOT(rjjrf. -gjjsurr dJirBsrnarj 
lurrs-rs-jrf srsOTuajl-b srsij-iSlaj giU(LpL_lsb_so. c__,<s_)sb _?((_><_. Cfsjajejl-b 
sTfBajú Qurraj _o_._5_srr 6_1<^___l5í _g.j6_rf_5_Le5rr_5 surrLptBajrrCSrrnr 
_5>js_rf_5fsi5--5__u.i 6_nrLps_!(§so(_iu -gijsurf _^Lprf_ajj ^(njrÉdgrrrf. 

ajrrtjb _5)f_.iB£_ asrrsoaiajrr^iD, ^__<53<£fr sojld e3irei_.rf _ujjjj QLijfjjrj 
surf. -gjjswLDajlujrr-S $(£>&&> ^rctajliu sunrLpás<n_5stD£U- (__D(CT)Ll(5)aj 
Qa3fr[_rfi_[ fgrjsírai _560_5__1 s-jSlL-L-^ajj.' 6^(13 Ljajliu -iSj-^úqswrrfdFííl 

rB ' T C l ) i . (Lp (^Lg) Sil c ^J LÓ QlOGOSOÚ UrJ6U60inj9jrj Jjjj. <é>\Ú> Qcr.ll L_lí u!__l 

Qa3rr___5_5a3ailsb (Jjlrf.ej)iu lds-t_í. _Dj_3ja.a_ <^sssrQ\ áliriEl^^iLjQurruSin}^. 
-gji-asGsu, -gjjaj Qejrr______ asrrsoa 1 _ ? rfej.(5<j_e36wejla5i_fr <3u_jfj6-.e_' 

-gijuunj-Usiu u_iCo!a-uj ^ajouuiij __í--rj_) __g) j _i r __j ci_ (cJj _j- _;a : ,_. ítjj u_,___.L_->_rif . 
_^js_rfa5(ST5-toL_iu ^a|^aji--3a5i_ urrrf <_._=,] (J£)_orjjjj rBrrLb <5^rfícS_t.-Orr_b. 
_J_,(6_)6b -gsjs-irfajsír LDSuraj <j_JL_e3_a5T_pLb., (_P(_? _06irr^<_!^fT_))__ 
<2ld(S3)__.®_s «(ij^a^esa.-STr sjjfjrrjja. Qas rrs<w_^rjrrs_lL_L_rrsb J jojlfisaj-UJ 
LDjjjLDSorfa^a^l (J|ís-J6_jsrrsij ___1s_.rjs_jrre5 6YjLb, (^síjs.jsTrs-j :^F^$rQ<g)W 
(ipsisrQsisr njl fJlQja-a. (íp__j-iu.rejj. a=(Lpa3rruj _=__^aj/-„ _f__ <§_)__ sfr $ (Lpársmissiir 

firnu@G>£D 6_ spjs-ira. __sfT6TrsBT. i£\&ú utps3.i_ujirs<7r Lorj_urr(S) a5_._j.iu 
®rs^i_rr__l_b j§l<ff- <sfl_^jj6íiló Qsusbso (tpiq_iurra3<_rr_3 _g>|6_.tDrBa5j 
fitíltli-áfjj. _r_bc~o iin51iu Qsupl srs-rjjjj a5_.n)a3 <£«« (^s^jpuSlsb, 
i j a5j<s-)LOu5)_b u<_s<9Jl y,swn_ $(/5 <s__.__L_<j5<93'r6ba3rrs<7r fJjJíBasú uLpstoLDas 
G>__írtL_<T)__6s.uja5 asasrfa-ffi fjjhu 6plt_. 

Qa3fri_<«a3ajaii6b -^rjrru-íÉapj urrfji-irLD6b 6JjdulLl_ __1ujúl| rftsimL- 
__rr60L_> íBlcso^ajj rQá)& (Lpi^-turr^j. _LD(g)L_t_}-_-Trf LDajlaia^sujrj n5l6_T 
(Sldso Q<__rrs-_r__ 6_)uj_lj, ^6urf<„(63-_,L_uj jgí„Oc5__ltuto, <j5<33a5j6ui_t } 
<3*ldiul_ _^<_9uJsujfj-<_ n)a. «íjásai ^6-ki£}_iu ajj \ ^ajlaiúutíj-ujrrsisr 
^j^sij _?jajla5a3 Q<336ifls_._u-5 Q__rr6wrfr_^ajj. r^laj QajSífle^ __rrrj6_-T 
iDiras (of_(53)i_(S) rBfrasrflaiajailssr a=ljrjú 4 _5a5(STjjtD, o3rnÚL5)6b60rrLJ urajasT 
_6rarj>i_> _§)j rjSliuúQup njstsr. fJjlC-as __rj<saj)_b, af stDtp rerriL©.. a50a3a>ja- 
assrflsb -jjjajlas w0úl\w, -gjjrjjls-jLD Sajrrsór n5!ssr. dr-rf __1_b6_)uJLÓ 
S^rr__r6fo _urr6_rnj _m(S5)__® _g>rrjjl(Sj5rfa5_fr rEti)(tp__.L_uj y,rf_ua5 
<S(i5<5^j<saj6rrfrailuj Qu irasails^aisíncs w ^uiq.iu í Lb r_rr_b ^jijIu^ldul^. 
Qa^ujajSirrrf. £§)J' I "g>' r írftó _torr_56_r rjntjj, ^rjrriiluj, ^tósrbaSdjas 
Q_irrL{5lLi i_(506ijrjfra5aj Qa3rri_i_<_1 fJ^jrjjajltiSlsb (Si_(S3)tl®a5 «(rgaj^ajjasasi-rr 
^tpifsajj aárfjas so rr^ff. alLrj, -ldso fEíriL(5l-f- <3=t_i_!íT_as<_irr rBsárraj 
v: ai,rjrrujrBaj tSljrj.aj, _urrLD_ss„a5, -uirLpsij _g)j.aíliu5?n6u ujdjVJIuj uSlás 
3__turfr_a3 Qasírsrrsínas-S&rr (Lpa^ssr (tpa^-bleb _f__.Lp iBfr®as6rfl(_6o(_uj 
o__m_Quj9rjj6_r srsórnTj- _g)j6urf ___jrjja5~)ujrr_5<_5 as_j$(SB)if. tSlrjLDLD 
^Lorr^aisina^ rél^psál, (.LDrOT)!!®* as^fS^ajjasascsrr íj|i_^!urr6$__r liSlasú 
LJS_.Lptu Qa5fT6rrsi35a5a5(6íT;L_6<5r aseoasas (^i^tLjtb srsárussja^ nSl^rjj—il^asrrrr. 
(§la365r uuj(53)a5, _°>J6rr6UiT6b _9n5Uu _g>|r_a5 _=_orr6a<g<3Jl__Trf f^lrBajluj 
.ojp_)_orfa=aFluSl6b Qurfluj _g>4 t _rtsu i urái@ Q<$r___rt_6_rrf srsáruajlsb 
.aSI tu ú Q u rr sór jtjj i£l éo _so . 

^Jfrfr|iT_jírjjb -í-.rrassór rjrrrij Qj$r_ jjjasrs^á^-f Qa=iúójbiT;aiú 
J?i iiiw_í>_, #if s_._=!uaV ^jabLoajosrrsffi' (^si__Jtó ___L r^éf Q_ri_tu 
^piusQT^rrjrf. -^(s^spjib -gjjajl-b cgijsij-USTrs-j QsujbjVj) Qunjs-lsbcso. 
..^sfoeonTLD a=LDUJa5SíDa5 Gior^fVfhla. í55wQ^rr«- ; --' r! ••-■^z.'T: ''?;,.• .;";■;,•_: 
Q_=túiu .-gjjaiLD^aBrrsnr (tpiussr rrjasj a-ltpasrajas a3(rf^sj=ja-fficSrn_jtQ 3 _i„ jp 
,*c53j)uj_5 _5(533^a5ascWiqtb íjgl____r_s_5 (^iu6Ót^} : .svx>_.(3 ; @rf erQ^^iéi 
^rnLQ. uíBT5<yrrL_l6b _a3rrs_r njltu _5f,rftu a=_o.TgD.ap. ! ó, (-topaQr-ajlujrr, 
Qa3sáT6of!fBajlturr ^ailuj f^L_réia56irfl6b _^rrs_rn)liu LSirjrrrfai^cW _=torr_» 

iptO iSljLDLD a=_.r^<Sa5JL_65T Quífl^JLÓ S3jT)Jp6ir>tDtqSíT)L_lUS<T)S>J„ (Lpárffgjmp- ó 

§6_6U<_56rr, " dfl_0 ' -)jL_.<- íBJaBSrfleb ^LD^OT LCfT.pUL. -.rrsOjLb U__ipHJ 

«ldmj« ffi(j5^ij«»*&íTiHii), rEsSssr oSl^iTíOTá. _B(5£^__a_-_Tr^i._. 
eap^psiDLDÚ u®<Í^(Ssu (Lpujsúrpstsr. (Lpa5S_T (Lp^siSlsb (S^nrsBr^iu 
_^UJÚq_-srrf<íf-<£fl éflnS^J éfln51<5fr<s<s @_-- rrjrB.gj, -rB® i_&0U-|L_--r ^f&írr^ 
___a5U-|tb asrrss-T ^uilL-^óBirso^^lró^rrcnr a5rra5_.rf iSIjdié^tí. _3j__rf 
__.jj)._gj «rso^sb, i^iu «^^/áaBsfr Qa5rr_^@ __._£• •^_o£dfli_i_. 
@__rgyu_ 6_Jjj2J6_jrra5 ^&oau ( !T) < Q51c r 5*^ ráJ(3 ^- , -' §rBa$UJir___1s_T Qa=rrrB#.c__ 
«^^«-B-rflsb LDcácasfr ^jcilaá a56_J6_Ttb Qa=|pja5<_.a> Q<5rrt_r_ 

<_£l-^S)rr_B6rr. 

glégj _sir6_££.r_b • totl(S.u.-b60rrtJ__b, f<|)t_csa5rrjpj_- Quw^.p 
l ap6!r>L_ujc5rri_ t ^6ín_iB^ < §j. _t_.®-l-_ f .s_r Q^rrLifLJ, §rf.a5liurr6__6OT tSlrr) 
U(5c^)_6rf)6b 6jrbu(3)6ua5jj>(g5 (tps_T-_r(_> -W-jasíreTrcSaslsb _$rf)s_jrr_-T 
(i^__ rrjuSlsb erpuili-^. 6_jr_uffiír_rr^6pj-ba-^t_<55 a3_b_.cs<3rre_)6b 
^rr__r -j^asá -r^_^ÚLJa-. _5rr_-3rúutlt_a5j. .6_!rr___f)a_ffa5sfr, _urrrf 
U i rfíu6_rfó66fr ) _^L__3i_tT_Trrf_5srr., &wiuú LSlrjawaBrfaBsrr _^L_5).U6_jrf 

' dB<^L.OT/''^_Br6_jf<3B@ií) -LosorrdB^ l51 ( ídlii_|(_6__i_ _ln)(íTjc_@ «_9jnr5l_| 
QcSrr^'ójó^jLb c5Fa_ajl6i_uJiJ Qurfjnrj -^<_flrfli_rfa3(6nji_b {§)if.a5 fBa;rj<5-_.a5 
ujld, _9|a565r ' «5rjb ff)ji_qn!)656ind5UJLD _rBrr<_5a_ _uj *s_ifi_a}j (ScSFrfrBajCOTrf, 
_g)j'6_/r„6Tr §i_<s5l6_irrBc53lsol(T3rBajj LDtl©LO-b_orrLO__, (3 u rr rf _faí 55 sb, 
^rr__r_éRj, L_1rjrr__r_fo __.rfj rrjjti) sr-Snsr-U g(_rj/rú_liu rBir©_-6rfí__1(f3r_jjji_ 
6_iBa56_rrf. _g>j<9- <_Bir__^^l_b _r_rflail_b Qa-sbso (tptcj.iurr^ r____r__ 
#jrnraj£_!_b __sifsrT j__| s iurr6_6_l(r5iB c a5jLD _•__.__, ^(rrjsurf <55_b_e^^rrG_|__@ 

" 6urB<9J](r5iBa5^rr_6_- _.-b<5s^a5/r fBrrL__5 _9jrrrf__íl-b @(rrj Quiurf Qu/rj$__<__ú 
QujDjjjiefrerrajj. ^rré&_-?nrrú Qurr rrjja5a5_u_<3,rr é-ltp<s.@_b (Slo rfj@Lb ^6.r rpj 
6-_.io.uj^j 63 rf @__Ll<_=)uji_rr_66-jLb _rB_rj rBlasLpréa) íBl_6^_=«-f)»urr_56-(ijb 

,_g>j__.LDrB^ < gJ. 

a5rr<s-_."rf 6^(5 _j_1.T___D---.a5-U.r_5 _5-_rf__ia5rfj@ _g.(6_(rB,6-_L_uj @@Lbu_f- 
@Lp/_8s-U-jLb __.^s_liLi i ^fr-----a-í^_5@ s_rf__.rr_)Ta5^6-6)(rrjrr> ! a5j g_,„ J5 ^.._a5cJ_ 
@(5lu_u_- Q_on-_6SOn - ujri- a.rr_o a_ ajit^b Q_r6bsij(tpub 6_6>T(LptL Qujrjjrjjaj 
ajlaBLpréai^ajj. -^.-la^ujrr-rrCSrfrr® _»^__ifr«_ír @a_|pj6-.tpc2ja5a5j •uswruirtl 
úo.__.;l,i_, ta'_-_'.--p.'-.j_.-j-) p-'-í-/^" , - J _-' j -'- : -' ■ '" -v t^- 1 " — "_;•"'- — '. 
Qe_j rrjjú-_uu_[_b 6.J6rrrf cá<g a5J. -^/b^Líí usrDtpiu <_5/r_O f é6tD^úu r/j njl _-9jaj)<_6tb 
Qé5ff)i_iT--_)_j.gu_b, <_£)tp_5@ jgfn-jáh--- íe-bQuoisf) @rsj@ ffii-^Qujjjrr) 
a5rr__a5^1_b, a5_b<_-a5a5rr6_íl6b Qa=6b6M(Lp_b Qa=rá-_J/ra5@Lb rélsio rpréai 
0@_buir_j<566rf)-b ^rr_&_.rf @@__bu<^tb @_-_T(rT3a_a5 ajldBLprB^^ajj. a5rra5-.rf)__T 
yrr_l__(65)if ^-_Jírj_5rrr_./ra5 ^rra__rf ? gih Q^sbs-j 6_jrrtp_.s_-ab <_6rrrj_.T3r 4 qfiésrmienrr 

4 

míT(5 ^3\T<3r- (gjLorrrjrf -T6_tjt>j _g)j6tnLp<__-_úuL_.__rrrf. Qw(ss)CQi& 

<s>6úgSIgv)UJlj urjÚLj__j<!_)6b rjrrLÓ (_._o.r_fi_"_r rjnriLj___s5T Coapf rÉsjj ^smqtjw 
Qu0LÓ urr($lu_LL_rrrf. ^rr3Sx.rfls5r ^iB6to^ a_rrek> GrBrja^sb a_uré]s^ 
^r_j_5_briLjLb ^-5_-_<_FUj i _b ufrrjrri__rarLb Q-ruj^rrif srsór^p QéFrrsbeoú 
u®<_-)j2)|p. «^jsufnjsffii—UJ uffi^l, fBLÓLSIcSsms _ts_tu6?d__j _5.Trj.__rLDrra_ 
_^s_j_toj LD-_rf1s-p srsw-n; _g.j_7Dtpa3^rrrfa_-rr. jrrLo(oLorra__-r fjrriúcá^ú 
i3p@ ^suSrj LSrjLDLO a=LOTgga.a5)6_T tiila- (Lp<_f.c_£!.ULDrr6sr <5ckositrjrrrss)f . 

___UfB.6_S}.65 g^a.rÉJa56rfíjp_b, ^ _fOSOír__)!uj gg<^_5fl-Ja__Tfl|£i_b £LpLp_£l 

fgl(r5i5cSS!i>L0íj5!ssr <5rra___f @®lóuld Qw(Q)iLQíé a.6b___!, __jrrLp<__6írta_ 
(ipsmp ^__irfj_7Djr)_j LÍssrunrj^jLÓ (Lpa5__ ^ck)(i^_7Djr)turrrf.6b (Lp^sorr 
6_j^rr-5 eBernBiSrbrpi. 

__jrrLp-56.__56-0.u__j upjTj.a; ^rrar^rf. a__-Í5T__ (LpstDpuS!sb } ^^&iQpw^ 
urflGcfrrcSc^OTiqLb a_-OiB^(rF>n_a5 a9jrjúq_5(aj_5 snrtj-smw < -^-_J(í5_-___uj 
(gf^LÓUcs^lsír á5saflúuilL_ ^LprélSsoStLJ iurr(SFjL_. csrr_&_.rf l__ rrjúucSjfjjg 
(Lp6arsffr(_rj ^Lpssr^p ^__0(t_p6tDjjje-6rrrrcg_j -i)a5a= a^jprBSj 6_scrstDLDi_|s?r)L_uj 
6_rf<5sfr _g>j_s ^Qibu^^iéo CS^rrsárVá) fJj[.(rr ) .Ba_6_Tíf. _f) rjjrBas Lj_5-__Lpu-jf_b 
iBsbsO Qc9=6bsiJc36Mc5i_jLD Qujfjjrjjai ajlasj^rB <5rr|£j_b, LSlrjrrLÓL06írarrf<5i6rrfr6b 
girppú QujfjjT)j6iirEa_ sjj _njá @®l_ulÓ. <grra_---ff @(5l_bucs i gj__6ár 
2_63iir6ij QasrrsrrsiJ^j <s : (Lp&>rruj Q6UjTjjú__DUtLjLb, -s^surf @(5lLbué5a5._b 
^(rrjLD-W _F_bu.Ea._b _w siíajajje. QaslrOTsiJ ajj si'DfssjajssflffisnSssr ___)C_.rjrr 

é53j6t065t_|LD _^6WL_rr -&<__] jfjjjjj. ^LD(LpcTOL_tU Qa=_b_U riSoJOcTOUJU-jLD, 

-_g_jjTj.6i|^ cálrjjdS-íDdiUjjLb ibsot"@ a—SirorífiB^l^rBcS -gijás @@Lbu_b, ^sisrg)} 
rBl-SO^afjlf^fB^ _=(Lpa>rruJÚ ULp___5 __j^-f-_5i__.a52_irr_j ujpjjS! spcnj <sfln5!ajjLb 
_B__i_k>úu__rr_D_b 6urrLp.i_a5.ajj. __./s_Tjj5)(rtjfBc5 LorjLj<5S@ SiSICSrjrrajLDrrasaj 
<Snra5_.rRs5r urr__L_fss)rf ■^r_J_9_orrr_ ( cp_.@<3= Qa^S-rjjjj __r_é5rrrf. LSlrjLbLD 
-FLOffggd- Q<5sn - OT_->_5_5__rú urjÚL_iua.rr-bj _rO(^a3S-r_. 'Q_5fr_rr-tD_s_5gj 
srailrjrrcBcS- <_-)_rrfícya=l Qa=uja3-_rfa-_rfl_]_r a3-SOs_i[rrr<_. ^(rjiBjSfr/f. 
^T_:_..fi_-r fijo^ai C_<s=rra3rjif éP^CSíu,,^ f-ur^, |g/i_^!i_í6-r rfl_á!_._ 
- c rf_í_r«ÍT_ CSajrfsiSlsb Qs_ijrj_f_. ' Qu.'fi rn 'tps-b @.__v:L:/jiT__..r 1 !. Qlj __?_?■ _r._.r 

_-_-_.__ __l6-|UJ<á<5fj.sb <_F^ajl(oUJr_^)rr íBrr^^l_~_T LDcW.S-ÍltUTif (5-0 jf) 

QaBfr_w__ (Lp6B.n3-.uj 6_jr&_srrsrr_b (_p(ip6«^5j_b urjs__l, ^rBaQiurrsjílsár uso 

U@^1_5(SI5<-6@LD __J.rf.ii.6jf Q_Fó_r jd^j. ' 

rrrr_b Co_Dfr<__súr 0fru_.ó_T lSI.jlóld a=LDrr|Da_ 65(rj5^j}j(__a5&n- srsijsusrrs..) 
c °)fa5lrf_fóFltLj__s_r pjólrBajj éF(ip^ir_u_ó ^jtjjjj-B Q<_Brrs3_T__ajj _T6.Tus_.a3 
gi__i__jsrr6-j ®frso^ ( gj<__@__i _S!p(g rBrrLb <_Fiflujrr_5 ^jjjluj (Lp__j.turr^j. u_o 
j^jÍ^sií-rCpdBsrrrr*, (Lp^siSlsb gl_fosorr^^rr|OjLb 3 lSIjp^ ^njlsfo^jsv! @fflni_**ir60^^6b e rr6*rWfr Q^i-ásS.iu @uj«aisié6-fr -rsbsorrio, 
^^iDtLjLb, ggOTíBíriua _^úus_.uujrBJ Qasrrsréru. gsfoeoiT^sSr 
^rrátg^sól^ uuJígjaSa! srrbuilustfr. <_ft<S)-b ^lrÉ^ ^ldiu^S-T 
,.,«o rBLDiilá^cS&rr §ibcS Íl^L-á^rreo rsj.rrs-ílassfr g>g]*-_ a5li_ 
sá!cb&o." £_51'ÉJ_ ^iniu^sb __srrsrr Q^iús_rf_-5 6Ír ersbsotrw ^lre^ 
(g^rrfioflassíflssr @uj«S5*rái«aB6iflsb §l_id Qu n> jd~t. ^j^sij^ ^jS-./puSlsb, 
&&&60 npglsBiuj erpgié Qasrrsfrsrr jrrub C_L_rra.6-r rjrruj ld^j^j 
s_l__L_rrrf. '-^(S-B-L-iu gAr «t_a|sír Q-rr-fr6-.a5 _5l_si_ iSli^eu/r^ujnresr 
§^sorr_3uJ6_.rriLjLb ^ú^úuQ^eú^ira _^-5-U.r_£g]. ^js_(í56_.__iu 
^0 Q^iúajái Qa5rrsfr.!DasiL|Lb «Fi_iBJ@ffi&- e^é-®-- gliusbLj-. §r___) 
eow^ár ^ rBT__a.g_Tru.j_-, ^Grjrrúurr^eb <sj rbu____ ^Tiú_y.iJ_ujrT<__ @ 
t_s_rrrf §u__B«d5«B.g>iq-b rfl&cjr a^iliíj.pnji . £_b_ps3-L-UJ Q_5T6Ír__.a5c_5&TT 
(n j©S)m l< pg>d5 a_urBl6^d5Lb C_urrs_rrD u^lduj ^rr^rrrBjffi^rr ^ rrrr_b 
C_Lorr<__S-r rrrrtij utUOTuCí^ajliu^ evd^^^^Á^ _-l-5__j-b 6nf]á&$x> 
__sc3ki_rr<sa?l(pp. LDa5rf)6_pu_j__ a_u^a%^r_ «srflsb L_._56-jLb rBLÓ__:a5--.a. 
«____J2$(5r_£<2g>ir(5l uso Qa.UJ6_ "eufiBBráas^fim^iLjii), aSUrjas 6_jl$ 
urril6---_iLjLb ^ n3C_.su Qs_Jrrya5c_.rrrT. 

srsarCSaj ^LOLorrw a=uji_á Q&tráresienm-ár, <=_&(_.-b 
a=L_(_®«5&n- -^^Gsu Qs_ njjjág; g.gi<s®-b ó^0 ©©Lbuaj^sb csjrrasurf 
(g^rrírárjíl^rr. §r_ajli_j,r<_9sOT uswLptu ^a5ráia._-rréf- «_9n51^JLb ldjjj* 
cBiuDsb wpgiá Qasnwt-irrf. a=-b6foa_.(_jaj QLonrL^liiSieb _srrssirrúUL.L- 
uóottuitiI© §so_l_íliurEJa5-kru-|_b, -fldiu §___l<_3.urBja5-srriL|__ ^jsurf 
' sj/b^cá QcsrrssOTL_rrrf. ^6_J(_,(-í--_u_ @©lcu surjsorrC-n. {gl_inu_B<a»ir6D 
surrLpsij (Lpsmípsinuj -^jsu (_,£.© ^jftaS! ££,£]• Qu.rr_. sorrtu -^tlcM-b 
o-usrrifrB^ _§!(5 a^LDiuá a_soúi_jú us_-Turr-l--.uiL|Lb -^js_rf 6j jbpá. 
Qairs5OTL_rrrf. £§>ré<s j§.'sc.-r(_1 su<_«3.35 6iíflspj_b ,_.js_rn)] a5rr«rsri_uili_ 
_ílíjfnb_3„ii-r g^LSii^nif^^R&^r.H^j, a_-.g_._rr iDn- < njj_j_l_j-(-j««*._ltít»&0. 
^.^w -«Mó-ifffiSTn-ú _urrso-b_onr_3db, iBS-ie-r __sc* 5íj,tlj?í;^c- 
(psnjDssjiuiqu) _?>j._irf -g.jnJliLjLDrr^ ^sUfTfjsmutu ©(Qibu LOrjLj 
Q_=i_t<ss.asi. 

C_LO<s*)-l-_rrrf L0c$__iLj,s.a5§jrTLJ (values) urflC_.siJir(_l _g>| n5lrf> <§?<_}£ p5rrrf 
c£rrcfi_rf. <_^(S_)-b c _)jS-jbs-'_ < [D gi-uréajVii- Gurrsb ulj. Q&ibeu&iréd sr p 
UL_áas__}.uj ^stniDS-íDtLiiLjiD i__5r@ ^jo. ré^0rBa_rrrf. ^___Qgwa. -.ajrrsi-T 
ff)_._i_uj.ujfi-Taj_bj .___6íri_ir___j.éb siiaTrrfr_a3S5.s_tLjLorrsí3r «_3so' a^asaSlassfr 
lSIjD iBrril(5 l ú usfróruiTL_rraSluj _g>j«3--c^lsb soosuajajj c ^(ip_-_5LJUil_-(rsb 
6T6Úsurr^j -gíjsu^úu©!! srr5rufia.aju_|Lb Q^srflsiJrra «Slsn-áífl^/r. g (Lp6Ísr6TS)l<o3)pr 

_^,<g)6b _g){C-g> QíBír^éo Gainp stib^ú u@ajM<-_l(5r_ «j 6_irB££- 
uSlspLD ^ljD(Ba5Q«/T6rr«D«a&ir -utC-sjt) «P;á ^_b(Lp-TOL_tu U6__rurr__._}.sb 
asetorBjj] Qé6frsír6rr -TÚQuT^ajjLD c5jiurrrTrra5 fJ^rTJjrÉcsrrrf. u6__Lpuj _5rr6_ 
^ma^iurrs&sti^rhgíw, _Q<sa_luJ a5rr_ú f^r_aj]ujT__rl-\_(rr ) r_ aij_b en(n)álskp 
_DrjLj_-_íTrr-b .--(nj-iirr _.___. Qu r|)p, ^Saj SfBrj^^leb n_6_i- fJ^í_^ujTs_íls<5r 

/•ipslr^^Í^UJrr6B61jLÓ {§){njl- 4 « -£J-_I(56--__HJ @(5lLÓULC), ULp6!DLD6TDUJ 

6T-b6_l^sj)6£j_b eálil©* vQarrL-rrLoeb, t-jajj j_|_.a_.aj)6_r Gapfraj_s_r_--_rr 
ujib erpgtlÁ Q&rrimri-gji. -^S-irfTi-U- c55T6-_r_ju__.t_ £§)r_c$uj__ uem 
urril6!DL_tqLb, C__o<^L__}..-r Lja-jli-i _6(5<9_.a5j--a5__Yr 6jr /j}rp__Qa5T6frr6r5_. 

__tUrfr_aj LDé-rÚUT-.T--}LO---UJU-{Lb _g)J6U(r5S-.--lU rSjfJlLDU _^tq.__U6ZS.L_C_UJ 

a-cse-ljbgU* *U6-_Lpiu eg<^_5^c5tí_^t-J_b Ljajltu C__=Taj_5-r_-_iu«J i Lb 
_._o_-faj-b _9|6_(|56!nL_-uj _)51iUc__aj(c5 . ^á)peSlssr ;glrja5_£)tULb glráiSffi 
é5rr6Írr _-rr_-_r__ Si—éiSrQgi,. 

a_.nr35_--.rjLJ Qurrajj má_5(sr5__6-r ^_-_-)iuúu(_^aj.!__ lojd 
Q^sárjjjLb ^©«cájD^. ^s-rTjeíDL-UJ ajrBS-_a5i_irrrf a5_b QcfFrra.a^cS- 
«Srrrú ujTLDrf)_-raj-b Qurr rr_-úss.u, <srr___.rf)--r í^lsir6inLDLj urTjsuaj 
a_l-__i-_!uj, ^6_i(r5_6@ 6_Lprr_a_l 6_ili_L.__.rrrr. aju.-(Lps-_L_uj L96ÍY__rra5(6r5_fr 
_61_5 ^ckirri_J_-J(J5_b 5 _56W6ij asrrsgpLb " cS56_l(65rf sr.óírip QutU6-_rj er /j) 
_s__rC_--i 6r®a3a^5_1__L_-_(f5i_rrs!sr rj6_íí_-^fjrf)L__b ajLÓ Qa^rraja^a-a^-fírrL. 
ur/rr_orfi_5@Lb Qurr p_j-_-U _D_-rf!__P 6j>úus-_L_^a.-_.a.<95 asstí-T® u__(i5_b 
__lujúu~-}Lr_ajs_rrr. (ajj(f})[__u<-= Q_r-fr^__,a;ú ur/ rrLorfláraj-b Qurrjjjúsmu 

L0_-ífl6_P aj_-l_l___b 6j>ÚU-3.__^^ < a3J L_S)_GS_|_b 6_l(_6_c35.LOrr6Sr Qc9=UJ6_ 

srs-rpi _^jc--r6_(f5i_ «(rjjajjLbui-}. cS5 siSl (sjj rf Qa^iúajrrrf. fj_iaj!_b ra^njú 
i_lL_áa5_.a5 s_l6_}.uj_b 6rs-r_íTrQ__s-r(rrjGb, _ólLp__raj. 6_rÉJ_5T-rr<£_.<9Jl_b 
_-lrjrrLoú u@ai!_56rfl_;s_(Btu a;rr___.íf u__ -^SB-Tf^assfr __i.5fl_B._B 
C_r_ffl__.__ ajj. uaJLDrr rEá_lu_!sb we&srá) c56W7a5 6rfl6-.i_.Coiu ul_C___tl_(5) 
6_<#-__'(-iu _i)j__rf Qu(ijLb Qu,TrJj6-_ t sa : Qa=-D6ij Qa^ujajrrrr. 6_n__5rr6rr<5- 

a-lfj)r___- 5 S'jr:ai ___._.sfr ^fEiiuairf _.írfl___o gi^s^r £Lp___c '_9j__ht- 

Q(B(in;i__5iu Goirri._iri.j'_]_5'rrsíre.rr (Lp-j.rcaj^gjj. ^irB^ú u (£}<$__ 01 íi'.b __g>j__jrf 
_5&_-ri__ __írLp__-_.__(^6-}rr) _g>|__i _9/rrrBajliur_-66íf1-.r __)__-_ u_-_Lpuj 

__-rrrrrf_aj rBésrjú usérrurrCiq.ír)(3j __)_5(Lp puiLQu. -jpjd- <3-)rjíri_)iuú 
uss-Tq _D_.-.Gír LD_-ró_aj!_b C-Qj^sBroJ S-srrrfrÉ^^rB^ajj. rB6_?6-r 

_6rr_oai^l-b a__b__i Qupp S-f^LJufrrfa.aflsb Qu(r5_burr-_rrif __gx| rj5 , u_i 
(U)i_|.iurraj ©rf -__so_Sá5<9_)sb aj.Tar._rf ^p.-^nLpfu (Tjp_}.r_a.ajj. _g>j__ LD<5_a5_rf)_-r 
^(fjLolaí^ Los-r surrip-_ís_- -^Lp^áslsb a5rra__rf asrrebQósrrefrsrr (Lp_j.i_a3a5j. (LptSST€S)l<SIT)rT 

6U!rLpfflSl6iJr 6^rjjj]Dj6-)Loa3 aj6_Tó_Lot_)6b _j>j6_rf Q_5t_3_tl_ iblo 
l9<_6_,_5Cc>íu < _9|6íí0ítol_ulj sus^!sinLDíurr@LC. ^ai^smL-iu _=e.^il6_>iu 
_rr_a3Ú uó3Í5TurrLl@ú iSíflsál&rruqLÓ, @ jVjláCScsrrsrr íiírflffiíi&crrtqLÓf^OTr^p^ 
QaHÚiU (Lp_^lUó_-b_0. 67 6_t(_6_ a5C__a5@Lb, 6_Ttb^ja-@Lb ^_„l_C_uj 
_T6~6_a_ú L_!rfi_9<?__rs_tuu_!Lb ^surr sari^^^lá) 6_Uuúl_| s£6-TjTjjL_)_b§so, 
uajQ<3jT^.ruaj;r_- .^rr/b.c/gsrárL^sár @^yá§lú u/giajli-ísb ^Sr/rrúurrsálsb 
_^Lp__a5 6xi6iiíjrn5J@LD Q_Tsfrs_-a5 Qsupjrjl Qu^60tu5)/jj rrjj, 6_rrLp _6_rr(5i 
_-6_a5(3j_fr6rr Q^rrL_rrííDULj up^é> a3__-50_UL_rrLDsb, _e-3__íx>iu _3_Oa5 
asrrasCoSij uuSlso _s_s.5T@Lb srs'ér^p a5_.jT)ju-_rf usorf t^(rj)i„a36T)Trf. 
__rrLp_fll_b 3irrs^úuQih Q3irrQismLú3iSifís6í(i^m^} LDsmpib^i Q_3T6fr___aj 
3>'&so (LpiujptíluSleár ^60L_._£)iULDíra5 ^(rjjiBajj 6_r_ajají. «sfll^gULÓ 
. <s&or6Rsjyii) aaS-fsij _5T6_rLjaj)6b ajS-OíUTtue-rfassff _tsótj^ ^__Q_5T6rr._)_5 
i_j_„ __turr/f ___!$__«•. _§ r 5;_ ^e-il_=lt_i_ ajrr<a_rflsár ^_Tr___-_j 
urT^suaiailsb ^____rjt_jLb _56_íTíÉajajj. c_5},(S5)sb @®Lbu_= Qa=T<aj<í_.a5_j 
ur/frí_rf]_50iJQ QLJT/rjjÚL|_ _5tj__tlot_5 _=n-a3Trj-_-r LO__fiaj._fl__r (J^-óruLb, 
a=js_ruLb -rs-Tff) ^rj6_r-_L_u_jí_ __(rjj_.ra) _r_rf _T grB)i i_ 6_Tt__Ljt_ 
r _jys_(ri5_-0 6j fj)uúi_.aj/. fjlréai _°>jgg)ju-_^a_)_-r LÍÍTjraj, 6_TLp__) 
. 6ol(jj=,rBajj i__rfl__5_JUilL_ __o__iu 6jjrfj^_.Qa5frsfrsrr _g>/s_rr LOjpjajajj 
s__._.rrrf. c _gijLp_nc_ ,_gij6ijrf 6>jLi51uLlL_/r ( g2jLb ^aj__; __/TLp__l6BT ££(/5 
Q6fl6rflúurrL_rra5~6_ as^ajlrs^rf. .-gijajígruL- strr a5_i__, 6„rTLp__6b _?jLp(g5 
(Jj0íÉa_rrQsorrLí51uj -jpjajleb sr6_o_laj a.jj>ÚLjLb ^lsbcso erssr jjjj <Sn-rf)l(Gmir. 
^rr_5_s!DrjLj Qurr TyajSjL0L_u^6b a.s_(ST56tfFlsÍ5T a=t_iu_LD LDssflajSísfisOT a=_>tu 
LorrassijLb ^(fjjfb^ajl. 

II 

a3rra5-.rf)s-r 6_rrip_,s_>a5_otutqLb _5|6_(75s?dl_uj njjT6ba5<_rrtLjLb 
_^rjrru_|Lb ^(rrjsurf, _g^aj(5_>._.íu u60<_?n)L. uíL9pa=lt_jsfrsrr Qurjrrrp ro&oéi 
_56_qt(5) 6aliu_5_5/rtD6b $(§g>gjjb -£)<__o. (Lp_B6£iu_rr_5 __g^__irr 6^(75 a.6_(STjrf 
6n"s_flOTu_ó- a56_s_-a>__j-ff(f}! '__i_,<7^__ _3 j su rf rsCf^^r ^jpi s_i r>.só<_o. 

Qa=u_ajj6Írsír _6___3u5)<_r -_.jsrrs_>6__5 _sa_T_a9tlL_T/Tja_.L_ sriBaj 
6T(Lpaj<a3T6Tr__3rjt_j_b _-g>|__(TT;L-_6,r g>ú_)_. (tj-Lcj.tuTají. f$jTt_]/ja_^j_(g; 
(_ldjÍ)ul1l_ ___ó^>aj_,(snj_) 5 ^ír»WL_irtoi/j^^ja.(aj_j C_luiJ)ui_i_. uiru-b 
<_<bt$__ ri.n__ssoiT_;, _)__/_ ^<a_ auorrsaT _) njj _,6_ajc.6-fr, _|£g)__rr_ias6rr, 
r„rr_,_r__6Tr, ai_.<$_„rj_sr. ^.ífth . LióbCoGijjpj _í rrT_L>il_. ajjsi. /ga.srfieó 
cgjjb-fl^sTnL-iu 6T(LpajC_a3T6-il!_!r;iía--ír __err arsijr. a3.^^jpr___.t_ __g>|__jrr 
otl1l}._ _)ij^ajj_T_T ifiSsoex-tu, l_)„ s_.tuif_.aj us_jru__i_. 6T(Lpaiá5rr6irif 

_56Tr LDll®-- 6T_.t£j-l_|6fr5Tr6_Tff. 8 (tpsgr^g)/gB)/r 

^&s^mt-iu (^eoááliuú u555i_úiS!s3r u-oCo-utjjulIl- ajjsa-iD 
«Ssrr íb_£>_-@ -iSIhjljot-U _gij6rfTúu--7-wtj5)6p_b, urrrBa5jui__L_ g:so_Éa!i)uj-D 
^suQFfSGiL-iu _F_5a_)s5-t_- (Lp (Lgoj^jii) (_wíbj_£1__l1l_ s$sb--b. ejjr; céasrrLp 
6rrLgu jjj suujajj _^_-_35uS)-b cg)j-urf ^sSliué _6_506-_uj CSu) jfjQa5T6--r__rrrf. 
6r6-T(ir<;spjijb Ucsa>i _^---T@,X-rf!-b sriDéiS^te fipairruSlrnh i n „nsi^„_.rav 
^tl(_>.(65)rr ; ^su/fjjjjjsrr .fflco __!_- ___íufr_cg g>y&pssr. .^;_ujfj--.j7.t_!6b 
_orr_Dsb. _=lduj__. _56bs-_l, «_g)j.rc_=luj6b, .-=(Lpa5rnLi (LpsOTCo-_rjp rrjijb, -_^j- s_t l_? _s 
(Lps_r(_--r ó)03_b, Q UT^fTjsrrrr .95 rr rj i_.jrj!__sorf<-=_£l _^j.a_luJ6Utf) nJfpgjLÓ _-g>jsurf 

-TfLpárj, - ! £Lp-OLD U6-_f) t-JfflfB^J -TT STT /Trf- £§)<£ 065)p63Srfl6Q _g)J-Uíf LJlfTfB 

^jsfr-ír u6--fl_5-fr, rJ^rB^-urrsáls&T _51<-5_p <_f)jr)rBa. LD_.-S-irflsb ^(rjpsurjrras 
^susjnrj c ^,_-d-li_i i gjL_--r, _d(T--Rl_ .^1__tld fjp(y)su^jf)(3=,__ epQ^ Q_Fu_a§) 
emiuÁ Q_5ir.--r(5ls_r_^-_irrfr_5Sij_- _^L,__a-)6-r. _^-_i0--_r_i-i (oujrrjfjjr) 
6_lsór, _g)j^l_5i_) -^nJI/Bjíjj Q_5rrsfrsTr_-LJL_rr^ _-lsc u@^<_5-_rr, ___60a5^ 
^rrfl-ár é-sus-rajjjjésgjá Q_5rrff3_r($l -_J(rtj-u(_.a3 ^Iíb^ Losorflsur G/Bfr_5_5 

LDfT(gLÓ. 

' _5-b-5-l^ ^j-B-n. -usbapjrBrrrrtS-liLJ 5srr_-_.rf)sb Q^rr__r__j(gj(_'-urri_.. 
as-bs-ilsiDUJL- Ufprfjluj _g)j6U(r5--.L_-u «(nFi^éFjjá-assfr _»)J-jJ0S-._.uj _g)j6pu 
6_i^a§)--l(i5f_C_ó5 Qun)úu_._.--.-iJ. Gs_-S-_.__rrrrrf_ssTfl6_r _-l(íj!t--urr_l 

«£}.6b ÍB<_5fJ^^l-b S-rrLjblB^ @JJU_-)(_J -UfrLp<-5 6ff_asC_tU, @Lpi_---^_3Ll@^ 

(_^s_06_i_jfr--r -__rf)--.LD, urrróaj }§!_-__ _^_5lujs_/i)--.p __g_jsurf cS^njLJUiraá 
__6-ST(f5_-rrjjrjj Q^tú^^j. -urr-Orriu__ír--r _5Trfi.Ufá.a5<-_rr_F Qc3=tLJt_jLDirjT)j 
^jBH < P^úuL_L_ i spiLb, _g>js_(rFj_-@ sQqtjuuw J§) sb 60 T^6uj2)_-_ rpas 
_5jb@Lorrjrjj -5L_®úurr(5l Qa^uj^^jijb, _5sbs_il n_8-Otunii_-srf)-b uuj-ór 
lj(51^^i_lj_1l- _ul£) (tp_-.p_.--rr -gusurf Qsu jjuffi^LOfr^rrjj Q_=u_a56_r. 

_g)J 63T JjSlt-JLÓ ^LDc35@ GUy3rj_J_5ÚUílt_ 66-b-_Íl_.(g_b, a5Lb(LpS-.í_UJ c9=(Lpa.rrUJ 

6urLpsijc--@ijb, us-isrurr__.(5l _orrq_-(g)_b -T-USj-lcgaj Qaj rri—ífLjii. (J£l6bcs0 
6rsáru--.á5 ,_g>jsurf ___-fr-Tr^jy-^rf<_=_fí-.urr_b -gtjjjjlrBcgrrrf. _°)J6U(í5--.l_uj 
#jí_.3>a_,ujfrrf (tpa,__T ^Lpsmpujx^ , jyjcr_.--Tr>(j ©__.u____o.*>{j* j? ! f^/0cfi «,;•-= 
Qa=5_r/r) Qu/r(Lp^j, ^iUíjj<_r,.7,_v,.._JL< Q. .^ s_!H__ú(n/jrr@!.'- ^-réuaj, 
(2^rr®_b ^rrii. _5-i5-ri_6-.^i __s>j_u (orr sr (ljd a_l t^j sír sit rr rf . gji.pfB__.a5, ns-bso 
_____-b, L06-T 6U6rrrf<-=<-=) Qummi^, rfi^ú i imm^&$'&Ú!9'z9'rr-m^, ct .°(?_v3__o 
. U-jLÓ, @uj í)6-._5CoiLifr® spsfrffl sptl_}.uj ____ ju svjld ^S-rirj51iU6-._oujrr^--.-U 
ers-rjp s__ mjajl__..u __^| c_j rfl í — iib .^•v-rir^^s-r. @Lpri.irj.a3!iSlo3r súlrjjjúua. 

0jb@jB ^<-555 (Lp5-_ JTJuSls® -S^cf.óSlÍ- __5J6(tl<_565<£5 cE__.l£].UJ _B606__ (LpS-. /p 

spssremsr) -Ui^áaB s__(rr)_ÓLS!(OT)rf. _gsjr__S)__ _5sb-_il Qpssip rBrr-lirj.-ór 
__/ri_jc_5-fr, eurrsorrnjj ^á}iU6ii(Qt$sS\(njm& ) } Q^rrshr jTjlujcgsnruj @iuji)--__s 
(_iuir{t}l f^eárfjSl 6^i1_j.uj Q^rri_rf_|6-_L_iu^frtLi ^I(f5^a5sb QsuemQw, (Lp<ár<sv)!6m!T . & 

" «.606_lu5l-Br wirnpurrQai&r " srswp ^j6_(rjjstDf_uj (tpajsorreijaji 
«il®OT>!r c9í^ ^SOT/rjuSlsb (yáéfiuj_Drr-flrjy sr6-ruajj LDL_@LD6bsoírL06b 

LD6-fl<_6_T (LpíJJ 6U6irír^<sfluJSB5l-6U^4>@0 ^ frli ' GWl/JIÚ ULJ.LIU. U$)_5 

gl6Ór^luJfimuDHJír^^j 6T6-ru6tD<5jU-|_b eSlstrááliBgu. £§)tb (^-OTjTjuSleb 
^jsurf «s_6-©S)as gimpuSiéb ez® _j<ri\_:1____„- í rír*. _?!/c^- ^,@cb, 
^-3r rpefrerr mesn-fLpmpuhieo _0jrji5-c_,:r., ^^_-_.!___rr __i__uul___ 
é\so LD^lÚLjswt_WJ QffirrsfrsíDcSffiasrr LDjpui^iLjLb ^ai rj n^sor §__<sa_]6b 
gi^áoLDírojj Qauijaj '^jGTTsólsb.srróisr _9{S_rf i_j rr l_ élái&ir /7 rf. us-.Lpuj 
LD/L-l-bl^rBcp (Lprfjnjl^ii) __lrflg.g]__ Qdsrrsw® <99sitldl|ld srrBa. §.(5 
ur/tl^iLjtb (Lptxj-sfllsb (3 ajnr rj)C? jT) (Surrgjti) stsóíuswo} ^njliLjtb -sjjjtjIsijld, 
^rr___5£ífl-~~(Lpi_ _3>jé_rfl___b gl^rÉcSffer. 63(5 HT 1 -^ Qs-rrjjijl 
Qur_> (S_]srór(5lLDrr<s36b 5 LorjjrB^ _urr6_r _QajJ_-Ljs_.L_i_ QósnrsfrstDa. 
cs&rrá «6W5T(3l lSIl^-^^cSS arr__a3jj^<_-(_-5 ;£ n) iJ-rrjT^ajebastsjLsár 
H©_5.5 (_6_-__r(£)-b. 

gltu^swcSsGujrr® Qurr^rB^ltu rc.l_^u_lsb, @$rBS_.<£ií.Slsór c «^(grj' 
gs.ld--_uj' (PerSOnality) 6_6Trrfúu(-a3 ssbstíl ereOTUájj ^jat(rr5s?n__uj 
(Lptr).6iJrr6t5T _fl^csrrr_a5t_rr@_b. í^uj ó)6_._r_ _ujrr® Qun-^réajlj ajsór 
^jbjD&o susrrrfúucSSBr (LpeoCSu., @LpiBSB-<s ^osssrÁaúuCt— (ilitegra- 
ted) ^(srj^tjDSintLJiJ Qun) (yj.-j.iq_b srstsr ^jairf ib ló l9 (sw> rr . " usbSsu^rjj 
__i_-____5 6rflsb _.rr_la9uj-.f)-f.@Lb íglrLi rjjstDas _9| Jp_j 9 @ipif_stnc5U-íl6_r 
^j« tjDSsrajajlsb, '_£j<s_ (gLprBstnarj .^rVjltLifras (tpsjnpuSlfib @j_>r_03 
(26ustrór(5lLb. _Drr§_ou51--T ^stDLDajl, _srr-60u_-_T 6raSI<ru/ríf«(gU) 
Stujebu,, 6_t5tjw/j3 6OT<56sirfl63r Qu0 -_6OTi_lj, __rr__0<_6 a.ajlr/____fl__r. 
qrrjúurr® _ij._-1i.lj--.6_ ^LprBStDcSuSlssr -^(sr^stniouSlsb é-60á><_fiG>e_itoi>T(5)_b. 
glujjbsBjaii-lsb 6j-rnu(SlLb (tppr -__rurr®a5c!srnq_b (_urn/frL_.L_ir_a___Tuj i -b 
^/sjjit ^nSlttJrnjDfib.^sbgfeo. _^,(sa>-b, @ú) f^j(róruT@«GÍr'(ipitj.6>jnr6nr 

c 65SSrrr)6Ól6b ' (h2ririOny) Q6_6b60ÚU(Sl<sS)sÓTff)6íir 6T6W cglbUn- fB_)_l(OT)(f. 

Ljnj __súc5l6b c5srrs55rúu@'iJ) 6j)sór rrj_>u ^\j n5u_- ^j^ .__<_>_ ^>; ;.. n tíj 6o> j^s wlJ/ «strr ' 
j^U-sbúlspjLb ^__rp_b- v 6/jT)u(íj)_b. 

a.rras._rfl6-r assbsálra (_in51_s_!__rr'6rflá) (_*>_<$ ísIili tj_._rLaj.TíOT__)U) ) _6( ( _r ) 
í^!l__ld glsb&ú. LDSffljcS glnJsbi_l63T GTrBajú U(£5<$sam.iiqi-_ c ?;jiilf.j)ajaj) 
G_i@s_^lsb __g.j-.jrf rB_3L5 , _3 6tnai -_.__-Ba5_}_á~~oO, sr.b ..vurú ij^)f§a»(§(rjw 
-íisrrrf _=_£! tus-. ____£.-_" (LpeoCoU- Ljy_-W__a-úuL-..L_ _%(S3S-m.ó"-_ujij Qug) 
(Lpt-j-iL|Lb. ___.6mír_-.LDi , Jrr-_r _.sbs_il <_§)) nJCSeiirríJl, s_ ..orrf _3.s„iqLb 
6__Trff_B£5 (_6_-_iT®Lb. -g^S-T rjjlU-jLb, __S-3T6tDLDIUir63r aitíb«9 srssTua^j 

^JcjaSistnuj 6_ijg_úu(5l'^, .Qtupen&GiufT® gsvrpdso 2>™,6tn3T__rr<^__, 10 (Lpmmimrr 

ui^.é>&úu(^Ssk p usb-S-inrtf ufri_n!_ia5STf.6pjLb 6p0 a=Lo r£lckosff)iuu_jib 
asmiila-as Q&iemQib.' < assbaSlú ulrra^ca-r ' srssr/p a5tL($)s5}[ri_l6b. 
^rá<á!ú uix}.<5@ld 6^3 U6rrsrfltí-l6bc£rr_5r (Residentíal school) glsznai 
m)uj.iqii) srsórjp a^j}5liL{6rr6rrírrr. ^ráj^^asirffár (g^FÉea^as-srr 
@iu4).«n ffiSturr© &-psúrr\-.é- Qapiútu (LpiatLjtb. cg-jCSjS C f ..Errcj ) c$6b, 
^ ) <^lrfl«J(fa5srf!t_LD assttrBajj _>_ /psu.r(j).6iiaji ^psodb Qe>c?iu __o[tlj_5--it-5 
@tpr&-í5.<5_5STr Qunrj (Lpi^tqtb. £§íb<5 g!50i_.^lturÉia5Ll@ 6S(rrj suiasij 
QarrfJlffiéssijLb, @t£rÉs5>a5t_)--r ^(sn)S5>LC6-MU srsbsorraj éjjjjsnnnjassrfls^jLb 
6U6Trrf_-ó3_5 a5_._j.1u @(rrj aj)tlL_^6w<3j<35 Qasnrss-r® Qa= 6£/aia56ijLb ajrr<-n_rr 
^rriB^) rélCSa&ajSOTai^lsb ajrrC-LD ^(irj u6Ír-ifláa5x.__aÍ65>a5<i> Qé_rri_fái 
aílíg)rr. 

usbC§6_ < p 6_s_5 _júuil'__ Qa^iusbas-rflsb R=©u©_-i^-_r ^ip eúm^rresr 
@Lpr_s_5é5i_í)s5r s-srrrrcíó^sTDiu rB65r@ Qu(fr.<s6a5 (Lp_q.u-j._b sr ssr jp csrras^rf 
35__jfj) surBcsrrrr. @Lpr_su5a5SíT)[UÚ (_u6=írL0sb ^LOifrBail^asgjLDrrjp 
_5il©úu©ai^-U-ráj55-_)L__5 Q_5n(5rj_orrs-r Qa=u_isb (Ssujp glsbSso 
6r65rjp_b a5_jT5) 6_iB<5_rrrr. @Lpr_-íT>a5 ^ItusburrasC-SiJ ar^paí-^pú 
L)snL_iuajj. srff-r<3su, -^surr asstrórL- u6fr_Tfl<_5a5^t_aiaji-b @Lpr_6m^ 
«srflssr CglrBajc? arjpafjp{_i-5.u<_s assb-nSluSlá-r @(nj u@^)iurr_-ú uius_r 
u<3)a.as1a5 0_5rr_-5r__rrrr. ajrr<35_.rr a5S5_r__ assbsiSl g)s____í)ujajsina5LJ usO 
_5sb._iliurr-rrrra5sfr srjbjpa- Qa5rr-í5-r__6-rrf. ^sucjTjsmL.tu i_jc$iu as^ai 
ajja_e5-ír uso, ^lsórjp Qurrajjá assbaSlai a5l__l__eiajl6b £§}l_ld Qurj) 
fpsfrsrrsijr. ^(s^jpjLb, ^(sr^emwiáesr usQajismp susrrrfó^a^iulsb 
s^ó-rjpsb ^t5-r_--_ou-j_b, _p_o fBl_sOiqLo Gs_s5-r($iii> _r-_rjp ó-^nfliuejj 
cSrras-rfls-r ejsfffla 1 a9jDÚurr65r Qa5ir6rrff5._6UJir@LD. -^s_-5.fr_. Qurrjp^^ 

6_J65.fJ ^JLpig, t3^(Lp_-_5j5é^lL-65r Q^fT__ff_( Q<S5fT-5-r@ (j^(íT;_-e5 

C_s_-5_r(5lLb. s^(Ljja-c55^6iT)aj ^Lp@siiffrrf<íF-!£iqL_65r LO_-fía56-r s/ji)jpa- 
Q_5rrs5-r__fr-b^rrs-r éFcgasliuajS--^ _g)jS5.i_uj (tp___j.U-j._b. C§Lb(Lps5.j2)íL-Í6b 
e^as.tutb, c_5/^© 5 r__-r_tí>__ erehp (^s-r jpib assboS) [JI^Ll^iuaiajlsb 

tSj»o.rQVj<3-<35 úu C. t_Sur . 

a.a5í_ajlfr ©rBasliurrsál&b Qajrr___5<5-<5- a\sb-_i) sresrro Quiurflsb ___sfrsrr 

jjjj gj'Tfi '_._ c6Cíb-_l, ,J#c_opoeO__iU (^<£5_5llU__/."óOT U@c£)i_-j_-i7"o5 c_ifcfir__ft"ióCi_ 

-r-5-rs53TLb, Qa : iusb sr6OTU6up/$L_L_](^ri_.C_a5 QujpjDajj. U6rrsrf)<_5 
a5T_t_ai-->cS id á a5<gr3 sm l_uj e=(Lpa5rrtu 3 Qurr^fijsrrrrajn-j s-frLbsáísol^rBéjjj 
tSlrfleiej] s_l_-_<5as-.L_rréJ5j _r-5r jp -^jsurf «-g.j_í_j-_5_5__j. ___^r51 surBasrríf. 
^«sál^SQT rSjpsflltu u6ÍT6Tfl<_5a5__L_ib ' sTS-rjrj <_5il®s!r>fru_l-b us->Lpiu 
©CíS® 5 ^ (tpsw^DiLTlsb @LpiBs?n^aB-rr U6rr_r c l_t55-i___ Cosu&útqi_s5r 65il(_. ^^jsii^Otqti) <%&*&,<%& UT/fasas QeúsárQw ctot oy as^fjSluj.STr-rrTrf. 
-^ajTrjas sssbs-luSl-b (LpasaSluJa- as_.(rrj_5 __6frsTr ^«^Q^nr^lrá uuSIjd 
á\6s>iup ^iréBi-ifíssr.^l^^iTiB^^lgíiib _5TSOTrsorr__. ^©^j -^ajTrj-J 
uuSlrn.M-b (Lprjil®^^6OTicn-6OT ass!DL_LiL5ii_)- __6iDL_UJ6_rfa56fr jjrrsb 
girjbusvpiqw 6tf$~~s*iLL-.truJiD(r6sr utl_ú u^ajlujrras -g^asóSluJ-JDasai 
«55T_-_.fr -j/JTjjijaV Qa5rr653ri^.(p3á65 Ldtl1l_tt. a5Ta-_.-3.rju QuTjrjjajas 
sufimir, afajfBajlr/Lb, ^6-TcS@a3 í 5T(_'s-r Qífuj^ Qasrrsfr (655350 srsirusnoj, 
s_T_OTUJi_Ta5a v Qa : uJ6_s-.a3_'5 asTL-}. 6£j__ (Lpáa-UuLDTS-TstDSii. ^ajrrrjas 
és_bffl_)-roiu ^ajrflúusijrrassfr ajrr«_rf QasrrsfrsmaiuSlsiSlrjrB^ajj Qsú npuQih 
glL-fBjaiSTflQsosbsorrLD _gij6_iíf assrr aj s_ (rrj as _ sii (Lpi£).6_a5)sb s-Iujljlj spsárnjj 

_6)-b_60. 

^lajajSinaiUJ ^soCa^iumjas-srrá as_rr51_5 QasT__-ri_}.(^r_a3(_.a5T__6b 
_OT___b,' _g>|6_ rjjnSlp® fE_-.L_(Lp--. jrjuSlsb 6__}._ij Qasrr(5l<3s@Lb -U-tDasuSlsb 
^__L_(LpLb .-(aj^ajrrrf. ajrrtú Q_DTLpls-_uj_j (Surrajfss) QiDTtjSlujTasa- 
Qasrrsfrsrr (_s_-Q-r@_b _rs-rnjj -gjjsiirf _s_ji51ujajS-T «(rjjaíérjj, (gLprÉs»^ 
a__l@u (_urr^!as_5LJu(5lLD assbs-l -g^jsuTasc-rriULb _2^jt51ujt_o _b 2-_l_.i_|.5 
Ss_fS--r(5lLfj srsaTuajíssjCSsoGuj iuTfaj_b. 6r6_6__rr6>j 6_6rr(Lps--L_UJa5T 
uSlgpjLD _g>jr_rá)uj QldtljSI -gjja^jrjC-as ___rf!uJ a=rBajrfLJUÚ Qut^Ssitu-jld, 
fa^LprfslSjOszDUJU-jLb Qu rnrj9(/3_5@_-. @Lpr_.-^aja5(5rr;a^@ j§!s..6_i uLpásas 
LfSlsbsOirs!D_oujrr_b, -gjsii jpstdjd <S{$ lu (LpUJ6bs_iajj _gU6_trr_5_l@ qqf, 
uTTLDTfajLb. lSIjd QLOTtjSluSlsb erjSTsii ajj fpárGmjn _^ frjtu-fLÓ fajLprésoíaj, 
, QuT(f5_srru-jLD QLDrrLiSlsíDUJiLjLb -gjjnjeuailsb ass-S-T^stD^ú ujiia-li- 
(_6_-OTrt£j.uj i 6rrajj. _§j.(S5)-b, ajrruj Q_DTt£luS)_b ^gjjCSaj s_ls_j»ujib (ourraSlasasú 
u(5l_-Qurr(Lpajj ass-S-raj-tDaiú un_a-]©Lb <3s__-0 t^s-rrjjjLb f^l-b-60. 
^lifs^liuá rajtprrssiDasas-fr, Qs__rf. ___60a5a_a5._b a5TS-_r__u(j'9_b _g>j6rrs_l6_rra5 
-gjjnSlsij, u-OTrurr©, 6£fjja5___b -g^asliu -^ajTirfBJassrfí-úlfTrjrBajj asrn, T)j_- 
Qasrrsfrsrr C-_s_-r(5lLb _r6_rjrij aj/ra-_rf as-jiSlfsajff. -g^íssjsb, «_g>jC-é5 
GiBij^^lsb aji_asfsrrjS3S*Oiu aj/nú QlotiíSI, Lpj4jUS--ruT(5c^_^uj_j ( !fjjT5!-b. 
__ bpj6_T--r _5>ji-i-lju_!dl_--5UJ_j Qu jp jjjlfTTjasas <3s_srór(j9_- _T_-rjrjjn_i as_. < rj5l 
u-jsrrsrrTff. 

a3_.fl LDS-fléBS-fls-r Qa5STrij6_ajajj_5@ú Qu(5 LDaj)úu6rfla5fa>Lb 
ajTas-jr, -^a^rflujífls-r -^(srjjSíDi-ás^ uSlas ~gijailasúu_}.iUT--r assxiS-TLb 
Qa^jjíiajajlujajj r$ujTUj(_LDiuT(ajLb, £ aisb__i!_j LSlrjá^Ss-r ' srsárjp astl® 
_-.ju_l_b ^asas <-gjj._flrfluj6-.T_5 asTsróruCoaj (Lpajsb _6__-0 srs-Tjrjj as_ jjtj__1(£5t. 
f^l^_--ra= Qa^uj^ (Lpiq.^ajj 6_lL_L_Tsb, i_)-_TS-rif ___sfrsTr uTL-.a3aj)L_.L__b 
ojfg^aisb, _s/Di__«raj (tfisiDjp, _0T(S3<3_asrf asil(5lúuT(3l ermu&jp^njp 

2 12 (Lpm ss)! ss)rr 

ersrfí^tsb (Lpiq.^,gi]a5 Q^frsrretrso/rti. -j^ifírfliurf Qa=rr-ú-óle5 Q_5t($Ilju 
szn^iqLDj ^6U{j^ssíl.uj _g>j jtj1_5.-Ui_jíbj _5rr___}.jj£_Lb (LpÁSiuimresr ajj ^gijsuíf 

SU/TQ^LÓ (lp6inp. ejT_5_.S->rji_ Q Lí IT Jjjj cj c?5 LO L_líJ.6b Q6UjT}JLD U-5-r_}.£j 

(grrstsrLÓ urrfrLDrrasC-su ^(nfjátgib. -^f-rstpsbj _=!pr_c9j rBiitSlasOTasiA^L-e-r 
-jjjfBejú U-3-rtq.e3 ibrjfrbWLb Q&rnjíhG>iifT(Wgj$ us_ a__-_(Le-->jT;_„(£rr,_5(ej 
spsrflsintu^ ejrj_5 _5__j.uie)iT_5 wtTff) bBQiSp^} *_5>/réej (6Tjrr_-r/_b. es-úsíil 
_rs-Tuejj r_sg5r__ sj)(rrj ráasLp^^l ers-rjTjjijb., ^^crrrsár ti.ir(S55)cS5a5S5r erssr p 
fjjp06U(rfi,s5>L_i_i ldsstqj^w _=réá$_5@Lb Qurrf^^j'asrrsar _5-bsfll, __-35r_->LDe5 
_5_ús_liurr_5LJ urflswuSlá-Sfrjejj 6r_-TjTjjr_j _5_jii)<sti)rf. sj^rjj sálsrráaS) 
S-lrrrjiÉejj LOff)Q(rrj(rrj s_lsrr_565>_5__ Q as rr rsjjj eiejj su &% C2urrs5rjTjC_a_ assbsiSl 
STsár^pLD, 2_swrsiDLou_irrs5r _^_3rfliu_-r Qasrf^ejajú Qurf)/D @(_j 
6_i_rr_5-_>es_i C_urrs_r n)6U_5r srs-rjrjjib _5_,j]$]iLjsfr6n"frrf. .rúQuirrLrjajj 
^éítfliussr ejrrs-T Qwsgitb (-LOjSVjjtb asfjbustDej sáltl® 6ul@^sár(rrjCSfS3), 
^úQufTfiDCo^ ^jrbdS sfllsrrcs^ ^&trariBjjj __(íJa3jT) a>j. 

ejóofl LDstrfiej (ijpiu /_)_=), ■ cS-^rBáfjírrLb 6r6_ru6j5>__ unj^cj a,rre-_.rf 
su,$JLjjTjjeje3lujej)-_l(Tj c .ré e>j, ^gíf-Uíf sjsár L__^6Ufr^L_ír__T _=l_l_ ej?L___r_j 
_s__rr, _tbus_l6b3s- _r-ÓTU6_>aj _gijj$__1C_(Tf3_-. ^íb^Iuj Lorj_|_5_fr {^sotl 
csflnjrsicEsfr srsárusuíj^lsb ersususrreij ua_a$) QasTS-bT-^réejrrs^tb, 
(_u_(g9i_.__rrrfl_-T Qó_rr__rfurr_b ^suíjplsb _=ls- LDrr^pajsbassfr G>aj_->suLJ 
u@__65T jrjssr 6r6OTuetDajtLjLá ejjjsurf <-g)jjTjlr_ e>j Qa5rrs5ijri_rrrf. wirn) jrjtb 
_T6_ruC_a_ 6urrLp6_!s5r __^Lcu_us->i_e : _=_____> _Ts_Tus5>e5 -g^réejl^rjjréej 
65>ldilS1s_t, LjajlfLissr Lj(gja_&o -gjjeurf _r_3TjTjjC_LO GurjC_&ujb(f_;if. <:_y,^sorr6b 
a5LD(Lps53L_tu __uC_aj_=r_ja5_5rr ^úu-j-Cotu iE_5_b Qa= ujsucrcnaj -g)|_uff 
c^{,cS(fla5_56_lsb__. sjiujirejj LOTjjjjsuejssr £Lps_C__> •_^ J s5rLorr6_ls5r lo^Iú 
S5>u_5 asrrtjufrájp (LptcuLjLb srssr/rjjLb e5_jj5)(f3)íf.- e^súQsurr^rr; CBcjcSPrLpLb, 
f^-úQeufrrnj ^lsm-QDii) ejs_ra_C__5 s__rfliu sj?(rrj u_-_tutl1s5>l_i_j_, ajs_flHjrrs5r 
Coajstnsus-jiLfrLj.LÓ Q„Ttr«5riq.(irj_5(ajLb . _r-3rrrjjib _g>jsurf es^ejlís^ff, 
ói.'^.í^j ^súQsurr/rt^ ^-^^^^(LpLD sj6_Qsurr;7r; asTSttejejl-b, ajcOT u__>Lptu 
^i_-L-_=ííLi!t_rí-»-srr; ^úQufr(LC-5>ajUJ^ ( _Iaj_j>___5g ) sjpu lgu jg ríj)uj_->*oaj 
0Á Qasrrsrrsrr C§___rór(3iLb srsSrpraj _5_.ajli55)rf. usbSsu^rrjj _u_5>_^ú 
ul_l_ LO_5„(srrjtb JBrraDiflasiBjair^rrjrb ,,«_!_•..■ ~t ,?._,, _>' 4 '5.'_-_i lt;_5_í[iV 
ejtbsBMJ- sra^if úul!l_ L_T_=_35r_5-5rr srrájí_s5rLb ^LOTsrflaiajfrifas-rr srs-ru^j 
ujb$ u9>@0iu<r & ^irjliu (tpujs. C_su_3-ri5lLb. _9fja=_í5r_5__@ ^surí-assir 
asstBjrL. (Lp_j.sija5_rr f^rf ____rrfsb _5rrs-.rúuL_L_a5Tt_f!s5)jLC J _^Lb(Lpí-f.a{_5sn- 
^-ílso __so_5a_^j_5@ib Qurrrjr-^j-uairr^Lb. c _5sb-£!u_lsér Qug 
LolsffrstDLo' srsórp .stlíJlswfjuSlsb usbC_6UjTjj QLorrfjSI_5_5rri_|Lb 5 ^ib 
QLDiTLjSlasSirrLJ Guanb t__5_5__rrtLjLb Q^jp^rrjj-fTsri; rg)/Ba§)iurr a=ff_u C_^#hj (Lpé5TSV)l<SS)íT 23 

QtBírási^sm^ eiievnrúu^soQu^w urái@ Qasrrsfrsrr G<nJsrór®Lb sts-tjjjj 
f } rr&n-ir a5_/ifliLjsfrsírrrrf. 

e iS!rBaj!iuLJ u&rórurriL© rá /p su ssr ub s srsiírn? c55tl®655fj GajéfiU-b, 
_Frf__ <3a3#u;b srsór jd ^lrjswírsmr_.ti-/ti) aHsoúuajrrsb, ^rrasn.rflsOT _6__-_l_- 
míftáSssírc^ 5Í)sír«g5@tD (Lpád-íiuLorrs-r ^$Á66i&iutr& _§>jsíT5Loib 
gléireirgi. «s=iTi_ f $i_K_^3-£--r£|_>l_b U6Trsrflc„c9-___^s-5a3 ^jsmLoúuas^rrxaj 
(LpssrsnTrf, ajrnú Qixjrrijp) ^Lp60L0 a5sbs_i) sipáásss QsiiimrQib srscrruCSaj 
^su^sínL-iu srrxgajajlsór _____Quír0_Trrr<-. $)(3&&>g)i. u_n-rfl_5._-_.__i_) 
Q^rri_rá!c35iJULLL_ iSlnrjgjj a^rÉJaíilú ut^a-@Lb usírsrfísmiu _9J6_5LOLju 
ajljpjLb, @m jds» aá CSujírtlJl __psurr(5)Lb fjj5-55/Dtul_b CS^a^iuú ustrórurrLL 
S5íl_ú CSurraj)úua3l|pjLb „)js_rf «susnrLb (Lp(LD6_ajjLb Q&ebrpg)}. -S>|__t(f5 
GtnL-iu _5jspus_(Lp-b, urflsijLÓ sálrflsusíTJL-rBajs^L-sár 6_l_fD__ urrrjcaj)__5UJ 
a^rfsu (Scsa^tuú u_ba5_soa5 éBLp_._Dtr_B _^<5-@s_a§)s_ (LpSstn-fBajfríf. .sslLpa- 
aíls^jLb __o/j)<--)sojijb __siVsrr '__.i_jffréajs_ri)Sir)j7)« assoiB^/ -gjjSjorai^jsOas 
Grerr„a53Js55Sjt_{Lb s Lorrssflf— _rErr<s_„^---a5UJ i _-, _.6-fla365flí_Lb a.rr6_.r_j 
u(J)Lb i_LbL9_5siD(35i_i)6iJr _9ji_}.úus-.L_i_)_b _urraj)úuCoa3 fj|)ú usba5c~o__ 
_6Lp__£g_l__T C_rBrr_Bc55Lorri_lí) jj. 

III 

rBLb(Lpsir>i_uj Qurr(rjjSírrrí5rrfja5 «^cS^cicSSTr upt^p ajrrc_i_rf CSua^) 
iqsrrsTrsiiíjsEDn) (Jjls-fld. a. rrów 60 rrub. [J|)rBc$!urr__l_b ULpráj asrrsoajaSlsb 
utuls-r /jjj __tri.cs ^ldíbI&oú Qurr^STrrra^rr ja3-_.a5Ú (Balanced Ec0110my) 
u/b/j)) c^jsurf srúQurrrrj^jLb 6^(15 6_liuúi_|L_6ffr CSuafl sxirBcsrrrf. U-bCSsij/rjj 
ají^o^síDpujfrffcSLlfSjLb C____so suithjúlj, urrajja.rrÚLj, ajl^rjjtJaj) ^Ld-hu 
su jb-55/_) cjíja^i -gjjsrflasajj s_r_aj^j srs5rus55.su u/D/_jl gpiurrajj _j<sGLp6_inrif . 
gliBajliug-sbsorrcS LSS/DfBrrilL_rrrf ^^cssrú uirj-cSjSrrsb, s^rrsrrsij @LpúuLb 
_5j_-.L__iTifa._fr. srQ__'rOT(rrj6b, (^réajhucS- aSrjrrio s_irLp_5S55_5 srsór^rrjGso 
^jiuijfjjpLo s_jpj-cotoium ráiscn/j)fBaj ajj s? sm /rjj _gjjs_ii C-tó-íi-iíúuii-tcj^Lj 
ujrrf. yghbaj)t_i__ __lrjrr_oú Qurr^srrrrajirrj-^ailsiTr @/j)ja-luj CTSoésO&isnuiLjt- 
-gjjsrrsiDsuiLjLb a;rr<_-_.if _gii/j51iurri_6b fjj^-bcso. ^fs^sb, _)jaj)_5 -_i_Trrf<_F_£) 

U-JLU, • _£ljc£,l_.o; '_>£ÓílUj0_l_jUJ JÍjm'uuO.í Oj -^jiÍJviíOJ „.í oUj_^_.-_ «-VJOÍJiÍcjl^ 

_-5L_tu @i»Tn/r)SijfrsiiT C2cr r ~)is_a5-bT i$júl|__<5jd@__ aslrjrrLD G„J6n"iT__br_in_0 
iljix> aSfjTr tijffi rajiíj.sina=a3 Q^/>iruSl ffpjtib (§urr a^Lonw ... 6. Jtuinú £$^if>>?jj,_r. 

g_rjiT_uiT__„60j_c- _9jQi_ifla3a5rrs_ls^jLb Qu&úu(j)th aslrjrrtoLÓ 
srsiTíuaj/Dígijb, f^rBajliurrs-lsb a_sírsrr c5_jit_Dc£jj^jd@i_. uso Cosujj^jurr® 
*,<95_fr s_____r@. s^sijQsunrrjT; @©_U(LpLÓ _^ja3f|)js_5L_iu nSeOfÉjaáerfíerór 14 (Lpme^imrr 

íb@C2su ^esiuas^lrrrnjDSO, sSQ&ár us_6iJLb tgár^es f^rr j§L_a3a5)sOjLb, 

^suifffisrflssr {Qeatéi&éi usbGeu^p g!L_n_a-6Tf)6b a^jrSlu-j-b g>0«®LÓ. 

jglr5a3l.ua. a9rrfr_o _f (LpajrrtULb sTS-ruajj <g(_rrrrÚL_luJ r __irjrr_o<gs?S-^ 6_i)__ú 

Qurfla5fT--__j_b, Q«p^6l6>js»L-iu^fra&ajii), QrB(rr>_._5(y.s->__uj^rr___iJLb 

j^rjá@LD. FBrrsorruSlrjLb -^jsbsoaii ggujrruSlirLb L__5-6-ir Q^T_in<3-u~|6B___iL- 

aSrrrriiDíBiffiGTr r_!rj_bu s-OT-t©. u^ajrruSlrjLb lo -__-_£•' Q^rr_-._toiqsin__iu 

a9rjrrL0ffij«<63_ a=lso ___s-ar®. -_l__s__ sojló, sul-Gí- rb-9soj_b -__srrsrr 

a9rjrrLorr_„6rfl6b dflso @'(0 C2a5rrL.swi_«@6fr -^sroii-rBajj-rrerrs-r. éfl/rjj 

n5_5rf srs-rrrjj .a5_./i)áa5_j-!-UJ (Lp -_>jpi-r!sb _s>js5.su «-sfrsirsnr. s-.a.<_5 

QajrrL^l&otLjLD, (_6_i6rrT--3r---LD_-_rui_{Lb s^sOT/rjj /a.s0fÉ<£S3.L0UJ.r6£i_b 

Loáóssír Qajrrswas _51@a51ujrr65 (§(/T;fK<_5 ésrrrjsOTraiajrr^ib, n-6_.s_r _5frs__b 

siimr, glréarjl-ua. aílrjrrLDLb _.uj_c?5-íds-Jl_ LJ,rraj<_il Q_Ff-iajjQa.frsrf6_a5rruJ t 

''0(t^ú0iqu€sr. 6_fr(LDLb a=(Lpajirujajsír>^t_ Qu/h/p jgrruj -^jero-orB^ 

-9__n_a_,a>f. 

i_jcrrra3scr ^lrBajlujrreiStíffr a%frLDr_ja_-Tf)i_Lb erénsúen-ei] Loaj-úq -_.6_ia5 
ajlfrrjrÉajCSurraÍl^íLb, asrrso LDTjrvjurr®, aHfjrrLOÚ Qurrrrrjsrrrrairrrjaisín^a- 
@?sí)^ajjs_!L_,_.^j 6rs-rusí5>33UJLb, ^ssísú ustnLpuj 6__j.s_lsb rBl&Ojájrjj 
r-./n__ (Lp_^ujrra5j 6rs^u-_. a5i_j_b <95rra-_nr a-STOrrfrBasrrrr. aSrjrrLDÚ 
Qun-^srrrrajn-rjajernajuj,-, srsrfltLf QajirLfjlsb (^__>/r)__-UJt_j_- g(_rjrr_jurr 
6_ls-r QajrrL^l/i) qrjtlafl ^LfSlaiajjsiSlili-ajj. gluJréajlrj <__u_turra_Lb í___/r) 
uaiaj]-->uj _^<£_5Úu©á.<á., -_]-so(_.urrs_jcj5/bGa-j_.Jl> a=r_stna3-wuj_)Lb 
«fiÍQjibiSjbjpi'. fBrrssrfla; __soa5^aí1sb rBrrib __OT£i_j'_S) s_l__rrLD_b, 
__.L_S5r Q_=sb-_ (_-_-S-r®Lorr(S3)sb, _.rrsoaj(_0rr© ^iLiq. rBrr(Lp_b u.^.iu 
^íurB^lrj a=rra5S_T (f_ps._ rjjas-srr-- -tr.a5a_Qa-T-fr6rr _s_j_--r(___b _r_-r<5 
^rr_-__rr 6_.0Lb-__l(gs)rf. 

uljjsidlosíouj sSiL.tr ú L__L_j.Újrr __ú iS^pgíé, Qas fr-Trus_rj-bsOrr 
srr_-ur. _£L-_(_6_ 3 ^ré^iuú'Qurrcj-rrfr^rr.T^^lsb @UJrr.<$rj_b rjjianip 
T'ÍV^ ^Í **&*>?>&• __-*- «rr^unilL-rrjb u.u^/b^ú (.urrs^ 
6,iL^)_e_-rr 6_l_.rrú L__j.HJfra3Ú _3i_^^(nj_-U^.r_b, @if_a_1ujTS_>__@ fB/f> 
uVi-trr 6_)_-Tr_-_5 (ip_}.ujíra3j 6T_-r _g)fs_ff usO(Lp6_- /rj _5r_.rr5lu_j_TT_rrrrff_ 
s.ía5a3Qa5fTL^l-\SlsBT <£fl/rj__-_>u -gjjoirf r5S_r@ _^rj51r_^(i5rBa3írrf. i£)<__ 
c mlD-£)uj as__0ÚQurr(rr J _rra56rr _£)__■ __/b-5>/D, 3= rriDrf^a_).Ucé ajji—ssr Qa=uj 
iu_ju©Lb ___i__sb s____>Lpú__.6b ajrrs-r Qujp(Lp-_)-t_-|Lb srsnrs-jLD _°>j__rf 
__^jrj5lu_j_Tr_TrrrrT- _g>jSa5 Qrejéj0so í&„b(Lp_->L_uJ LD_-_5srr _^|-_-r_-t(rr;-_@_b 
_<536_-6Ui_irr6-r Qurr(rrjsfr--_sTrú Qujrj(_6_---T®LD.r<sff).b, fjjujré<$ji_«_-rr 
^ujldsib uuj--ru(Sl0a5 -6_sw@_b _T--ru-->a3UJLb -gjjsurf ^j$r-^(r»?r- (LpGSTGgJGS)!! * * W wsSpfs^ ^(rrju i__«Dy>ú-le%fcgl->- Qajrr6^u_6%r_j5JLÍ 
íLúÁ^ih 68®6$á&fBgl. srsaGai, wssré>&írm*éo 9 <ár giiúsosoirwá* 
^urBajl/ajs^ <?r4á)I*Q*T6ÍrOT _s_sw@Lb. ^«fc, ^jíb^ §iurB 
aPr/ajs-aj ifl«fi0©l*®í5 Q^rrsMr® QaFiúiH"» -®^iuira.e-Q*-«r«r 
<Séi«wr®Sií) ^a^-Jfl^^r «_J2jb@ -g>jiq-«nLDuJrra3s_luái *_L_rr£|. 

' ' gliuiB^lirfHifiB&riqii), Qjerr/r^rfliusBJum^ Gaiao (i£S->pa;8srrqLb 

^pjuáQarrsrreu^iráD fjHrsrrsij -6u_50 glsbs-rraj ajlsOTrurrúuLb sjrf) 

u(£Ub srsBruflo^^ ^nra^rr ^ n^rB^^^^^- ' **-£-®JD*\\ *r™JD 

■*il(5lfflD!ruSl6b @iur&$V wujwtrÁ^su^so ldú@ií §i_íb1_-0 s/rbuú® 

sSlí-rr <pj srsm-^jri, a^uj.srr-Trrrrf. gCSrjrrúurrsálsb u,ajliu -s_-sú Qpenp 

airsrRj-, Qa=60s_ 6_errf df a^ú, ' qajÍiu _6__s0 aiíriúúqáa&íriqii), qajliu 

6urrs3ufl*rBJ55&rrqLD _/jbu©ajajluj>6Tr6_r. u^wiurrssr a=(Lpa_rrujri_ 

&6rf\sbgtrssr _g>ja3aiúui-).ujrr6-r (Seu&oujjbnjaJiffl&efr ^á^ew^rrasefr. 

(nj-rrfa^iusinurBaj a^ajrrujrBjaisrfleb -^ajlaiLDrrai fjiurfe aj) jrájai-Tr 

uius-TU®LbQúrr(iDajj, s_siDLfpa-@Lb ^úai-ír _urraj-_lsb--0 srshco rrílSso , 

srpuQáipgl. fJiBajlujrr^^iLb §Gai rél&O ejsór <^jbuu« a.-urr.ajj ? 

U,a5luj ^jswpaieTflsb _6~&0 s-irujúsinuiLJib, £j>uJsij (-rBr/aj-majai «LJdffifajib 

ujailiu suLiSlas&rruj.Lb ^ujrr^j aiS-_r®L%aj < ajja- Qas'rrsirar itLfj á@_o <_u>(sb)__ 

uírrfassíflsOT ^^jD^sOiqLb, ^^©gs&oiqib '^surr QurflajjLb Surró)^ 

ígjrf. s_l©aj_-0 Qu/jjn) §r_a_kirr ajssr Qurrcjsrrrrajrr-r _-rrLp-m__ i_rr/_) n$l 

^smLoáaia- QasrrswQsrrsrr ^njláGasrrerr, ajrra-_rfl-_r ajrfasai ajrfia= 

6_raj_TDajú Qurfl.ajjLb gnluj-Guj ^siD.LDiB.gjsrrsinr ajj. §)ujrBajlr/ú Qurrfvrjsfr 

«gsrruj.Lb -^asajQajrrLjSl-b Quir^-íras&rriu-b _ajfflD__ stsótjjj as-jjjib 

g>(5 Qurr^-Trrrajrrr/ rá&o ^a^j. as6DT r/aiaj QajrrLíSl-b, a=rrajrrr/sMraj 

QsjrrLfSl-b, srsm-jfD §/6--r(Slus-T- ^soajSijraj QajrrLjSlsb, jjjaifQurrfTTj-fr 

QajrrLJJlsb §js-OT-TnutL|_b .a^faj^, ^]-_-rajaj)g5jib a=LD(_íBrraiaiib 

Qa=^jaXgj-_,pu6_r aj6_fiturrrf ^i-rorD, _§./ r/ dFl eor rf a^jsmnjerSffTff) §/_rór 

6B5_.iL}i_ á_cá@<ál*@Lb\'<LpiUr_'^i_rr@Lb @ú Quirfj-rrrrajrrir nSI.&o...... 

!BS_ssr- asrrso glré^lujrraSlsb a-V^LDiBjassrfl-ASl^rísaj * u$ ' er-trrjjvj 
a«-n)úu(Sl_) _S)jLp©Lb a^rruj^Lb (Grace) -UirujevjluusiDLO a^rrsjls^u 
LDir@Lb- srsorai ajrrav_rr a50aji(g)rf. rBrrasiflaiLb srsárp QffrrsbC-so s>\g>\ 
iBasp-ajC-ajrr© QajrrL_rfu i 6íDi_uj gj _r_OTU6Tnajái asrrúiq. rélpailp^j. 
6T_trr(S.6_i, _LD(g)®aisiflsb (BirasrflaiLb, rrsas---r/a= af^^Guj -^-tnLorfi.gj 
\_)uá_3n)g|. Qurfliu aarfaisrfl^Lb rsair/riliaisrfl^Lb LD_B_-.fr Qajrr-TDas 
ifl@^iujTQjjy iB6_S5r airrsoajajlsb gl6jir@i_) __-rrdsaii_rr_saj Qajrf) 
^stVmajj. -_6_asLb ( ip(LD6_ajl^jLb __sírsrr iBsbsp fa^sólsni-iLjsinuiu 26 QpSSTSS}KÓS>IT 

^emsitenjib, Qu_--t «35(6511. «9sljT_r_c35-srr 6_í1_L®-_1lL(5) iB^trrÉiassrfleb ■ 
@t^(_tup-_s_r(n3T_56rr. gléfjj sprj 6_(r5f_<55«5 «_5@r_<_3 @Lfprfsl__- srsór^pLb, 
iglsTOcg M.irjbn) -S-S-VrJjlLOTuSsór aglfrrruD __TLp<__._-<3_6-.uj<_'uj LorrpnSl 
iu«n.U)«<5B<Saj6OTr(Slib srsár^pLÓ á5rr<5-_.rf as^jsjlrssrrf. r £ «_%TLO(Lp_b refficr 

(LpLb' Srfíárfl) _5_L®_-.JUÍÍ)~b (SL0(63)(5lffi6Tfl6b 61J6irr(f^<3RiU6tDL_r5^i6-/r6tT 

rBrr<»rí : l<35«s t gj<5@LÓ ULfpr__«_5rr_o @rB<33ujrr6-il-b <_5rr_-_r_juLLL_ u_ií_rurrLL(S)<_5 
«r'ld £§6!ni_(oUJ jB-errsrr _6_i < rfjjTj----D-_.uj «sr^cá^ffi^^Lirj-u^efrsírrrrf. 
^iBj^lujiJ usróruir©, <3-lrjrr_D _^i_).i_iu--.L_u_i!6b _^j___rÉ^(_í<s5T(5l _9j_b 

60rL060, L_tSi5fí«Sg)J6ini_UJ (Lp(LO ___rríf «_=_£) <_5(gj glUJÍ)6lT)t5lL|LÓ _í«3)__.'__l 

_r_-TUS_.a5 <£{$<&{ gl&jíil 6_r_«s^J. -^-íi^tSo-L-UJ <35(r5«s,gJÚui_}- } sgGrjrrú 
urr__ils_r L-lstDLp, _9j6_rr«556Ír (j|luJ i rrj-_._56--UJ Qe__b 60 --li-wiJlLb er-oTnjj 
r$-_isrL_u^!-b^rr--T _g)jL_rBJ<3-! gl(r3_5<3_l < fn i gj. tgltu ^rrj-rocSsGujT® sptl-}- 
636_T m__o«55 <_5.iT-__Tu(_a5 _g)j^_ij6iT>L_--.LDUJrr(Sj_b srssr ,_g>j--iif <_5(r5<9j](63)rr. 
•6ul_ _^QLDrfl<__«„rr6_l_b @_^.(_ujn5)uj sg(_jTÚL_lujrf_5-fr -^íBJgj-frerr «sst® 
éS-srr -g>JLjl^«336-.á5U^LD, glr_a51ujrr6_lá)@ -_r_c55 _^ífli_irf«55-Tr dsrr© «35 _6rr 
^úuiq-CjUJ -jrj, au<3_Q«_5rr_OTr(5l _g>j6-i psvaro f ^s_rfl6-jrr<_5(sTj > _6 í i^wsSaiisr^Lb 
eiirrfLDLb ^(_urr6__-rrBJ&6rrrr«_5 __irjfj nfjluj-TDajU-j-b @ú__ __'©<_-' _5T_L®<__)(irjrf. 

<S5rr_o _<55<s__--r i$s$rQ<G5)éi&& Q-^|pj<_.«_5 <_p -j-UjrrQ ^sbru stn «55 «55 
d5rr«g__.rr u5)_s ''(§6rr_->-DU_(B_0 (Siu -^^ré ajjQ_BTS-kL_rrrf. « «_=(Lpé5rriU(Lp_b 
-g)jfj_=rrr_j_5(Lp-b ' srshtr)_ _5il©---ju__G0jijb, ' «55-5._-._0 __-6-.rj 'u-lspiu. 
6iitSiTr6iT.LDi_|tS-.L_uj -^StWffi^ib, Qus_íír_5 (sn)LD «3.1 jT__rT_<35__rr 6_l_L(7jl 
rB<5srjr_j<95LL@<5- @_}_Quujrfr_^j _turr_-i_-.<35, _^j__rf<35_-ír<_5 «-5_Mr_j._ju«55S-r 
(tp_0_b «33(5l«5-<35 (Lpiíj-UjrrQ^tS-rffjjLb, -élrjrrLo 6-iTLp_56-._5s_.uJ ___ujrf<3^1__ 
_u<_T6_i«5rs3^|-b QdFUJUJ (Lp-j-UjrrQ^tSiJr^gvjrBJ «_5_. < rr5!i_j_fr_Trrrrf. «3_)rjrn_>^ 
^)í)@_b rB_6rj.«55<35lá)@_b (j^tS_.t_(-UJ ____fr_rr ^rrij^__i_5h_j<5-tr>^__ rapjs_.tf)Lj 

ua5jf)(gt3- <__Jrjrr_D __irrLpt35_-.t35S_.UJ __T < rj)rj$uj6_.LD_ju_!^ aftnjrÉ-a). ©jltS! 
srs-r^pLC, „g>j^S-7 £Lp_o(_-D ^f-í. ^j-OTr-^jrjQLb ___r::_!T _s.i^ ( ipj_?_i__ 
sojujlJ _>_jrra5«5s (yi_j.u_jQ_D6-r ( rjTjrT_ ____ nr5ití_jóíi _rr rr.r. ______! ^j-Tfl«_-(5j_b 

6_i«s=«5Í) ( _5-&n r __ _-lrjrr_Dr_<_5_fr 'Qu^(_\_iJ6-_r(7)lLb. _lo jpjLb 5 __gkjS5__r uuj(ó5)_5 
cTr~.7cj}Trr:x> 3 ^|6_rr_ssfr _50^ < jj; 1 j<_._5Í__rr CP __í crf} ií5 (T^* rr r ? , .. , - rí: r ^ r A T^<r> 
_^_41uJ-_ ( rrj6-. < rjrj_B _%TU-«55<35l6_in5rÍ53jj q rr)úuQ(ipssr _j>j6_ríc35_L(g 
-^srfl<_5_5(_6_6cT-r(5lLb. f^_W(6jjifc35--iTU-j__, (§!-rr_b Qus._T_5c~Tru.ji__ rBasrjráj 

_5_Lf3j -_g>JtSa>l£<__(Sj_- 6_a=c3Jlc35--TTc3- <3_!jT„r_<35 6rf)_b «SJJTJU®^^!, ^íBJcS-fV 

t_5(5«53^<s«35-_rr rS__>p___i i ri)n3<_.c_5--_}.uj -_Tu_ú_j_.«_5c5rr __g^6_írf _bl__@ 
_g)j«STfl^^T6b _g>j-_(_urr < p rB-srrr_j<?B^rr _?rBir<9__-) _g)|6_rf_5-fr us_i_ srQú 
ugi rQjrxgjLb, • • 17 

_s.uu.jLb §rá@« ^.jD^amQw. e^CQpeq @iuÁ&é>0Gú Qu^ 
reÚjiSlffisn*- Qffiírsw^/B^ _g>js_ri, @ri.^turr._l-Br _5)a.ú Quifliu «-*_._- 
©msij §iu_.a-aj^s_rfa5-rfl_- s^surjrr-urrrf. e 3n.tL®pa\' srssr^p 
^0SB5l_uj _.L_@_o.rj, usú dS.Tsoic-a> -5]_-tr _*_./£) e.i._ t _.<_JjT.-mjD<3uJ 
sr@^J* e^^Sp^. _g>ja>fT6_<£J ébSBflaia. (^snpuSlsb _%rr_Drf__.6rr 
eu^UswLDUJSJDi-UJSOTSurras @0Úulsj)j_b, uso a-jrrLDr_ja.srr ajii)(Lp6!J.i_iu 
^^írrrrájds&rr ' ^(íijaJ (__=ria_a5rr6b ajssflturra. rflp@-_Quir(Lpgi 
Qa=u_uj (^iuir £6_tji)-_-f_) <__ -b_©rrLb Qa=iúa5j-_]L_ (Lp_)-iL|ib. ^iorBrrL-© 
LO_-_-_fr a^sjrrtULb, Qurr^srrrr^rrrjú qsBr^aiirj-BBr (_6_--0-ff.iUc£ 
girr(___ Suj^QcffiirsoOT® Q*wuj(26U6wr(BlQL06i-ojii), -jpjj-=irrr__-c5 
^IlldI^ib^j sp6_Qajrr(/5 rél-óOuSl^Lb ___a>6-]---UJ 6r^rrurni_-@ib ULpá 
a_sjs5.a, s_ltL@e_-l__ Ss_ffok©QLos!ír6ui- _s>|6_fr ____f_luJ2-3r ^úu __.__, 
Q_=iU6bu(Sls_^l^jLb (SrBrf)síDL_turr_5íB a_n" rflturE_a-&rra= Q&ájai-^giw 
_5js_(f5_5_5)(r5r_^ rBL_iJ)_._?n ( £5u_)s_l0r_^j i_3j3f_g50ir©--. 

" _=rriB^n_(__.aj3OT_. . a-ríj^ujsírsrr a_jrrLDr_ja.6irfl_b, Qurr^srrrrajrrrj, 

_=(Lp5jrrujú uswruml® 6VjrrLpasB.a-6B.tu wrr p pGV>wÚL\& Qdr-tuiu 

Gs__wr_}. _9js_(i5-tDL_[u (Lps5)/i)6B.iu_s 6_oa_iurrsBBrL_rrrf . §)rBa_liu -_l6U_=rrtu 

(LpL_ éfiíririoú Q u rr (75 strrr a, rrrj(Lp i.b Q&ebrp PLpsurruSlrjLb ^sásrQa&rira 

Lcrrrpaj6_-3.__ius_i6bSso _.__. gií a^^fSBj&b -^j i£l@65 j5.es «£&_. n5l iu j^j 

cS^asrr^j. a_fra-^'rflfíff_íSB.L_iu aHrjrrLD u.rrji)jpsB.-DÚL__6ba5ir-Br, uso §rrp 

(í3_3br(Sl_-Ll@L_ l_j_@, ■-_]5__ c rriu (tpsa. j_sb.uj uurjb$Á _QjirL0^ í 9_.sb 

Ljj=j(Lp-_. rjfL_i Qurr(f5srrrr65nrrj^sB.a5iqLb, • dslrjrrLD rélaj) rál_&Osíniu_= 

_Pn-«B.L0ÚLja= QapUJiLjLb iBl_so_3.iuiLjLb «sbot C=!__rrLb. aOrjrrLD wés&eHr a.uj 

LDrflujírsíj.as-íj.ujiLjLb, -____. as0-ff_<s5i_jLb Quji)(írjsb s^ljSIiuú Quir(rfj6rrrr<__rrrj 

_Drrj_j_6_.-DÚ(-.urr, _g.jrjéfluj_b 6$®^3^ ( 2turr jgliu60ira. esrrrfluJLb _r6Bra= 

Q&árp g,rr p^mn^^h .glffji^lwSICSsoCotu _l>{suri «x^igprf. (tpa,s_l_b 

''_Frri_^!rBl(Da-^s^r t é<_3^1Lb, L.óBrsBrfr,, a_)(rr.. er sb _b ^_o rf «ít>l_. ^i !-.ear ujr| 

'íí5(__.a3-tyra3^)g?j_b, a_lrjrrLo _o_--5 6tfl.Br 6_inrLp__lsb ffj.(i_ ^sajjSBwrreMstDUJ 

finfi^ Q,rp f rír-, ?1 i r cr, mr) ,c ri |j iin ,?l SB_TL_rre_e_(_-W -gjjsurf urrfljlu __.L_frff . 

Q_íJsrflúu6_.L_iurr_saj Qe>rf)tLjLb (^s-.^uSlsb e_rr6BQrúu(_.-b uiutwr, _«>j6u.. 

___s5.LpÚL_)sb . Quíflcgrra. (glrjrrajj. _9jt$Uu _9jsrrs_l6b (ips>éú (ipiupé\ 

Q_--u_____.aj(_..u _-^__j(T5_b eiSl^tbiSlrs^rf, 6r6_7(rrjjpjt.b, _g>jsxt0_B.L_iLJ 

(5a : rr c 33_5QT -..jrÉejiJ L5!rjrrrr_aj)iu _D_._r_(^__@ §.(-. s_1lj51úsb.u __.ffwrr__.fr á 

e-lrj.p. ^jaj)as_JUi9.ujrr6iír i_o «a-^á^a. _5_bs_il __Lpn'ii@a._b } aílrjrruD 

aríBrrasrririb sr&srusap r_. -b ^&ip^ Qpeisrssrrr (^(rjrfe^J guí5<_í $(5 18 (ipmmimrr 

r 

s>Gú?eo ^ottstdud íbiíisQ LOcÉassrflsór essussrLb -^ejlasLOTes ^(Loasestj 
UL_t_ejj. sálíJlaiSso Qujpjd fJ^rÉajhu.Tsulssr Qu(5íéi e5L_SíT)Loa5(sr5sfr 
spsorTU <á[riTLor6i<SLL@ú LjejeijuSrf ___L_@GuajT(ejLb. ejTes-iflssr 
^spusuti), aá^ejjjj srssr jd ^js3OT(pLb gliB^ s<_:<£5<„ejejl;b\3)Lb *#i-i-<j5 
™é§lí)0Lb Qurflejjtb esTTSTOrLDrrajLb. 

IV 

rBLb(LpsiDL_uj Qurr(r5srrrré5rrrr suTLpsij susrrLbQupLJ ustDLpiu LDrjLjLD, 
Ge^TejSjsrtLjLb s^sárjjjj essúeses QsusúsrQw srssrjj ajTes_T GasTífl(si5)T. 
agSTfl LOssflejSBflsár QessTTSuajejljDrajú u(LDejj sup-Tej. (^swrjjuSlsb 
(oLOt^il® affli^^rrtSOT- euL^lesesrrLJ qQajej' (S6U6w$r($lLb srssríon) ^eurf 
- 6iSl0Lbi51(S3rr. ^TTLOrJpLb, rBesrjripLÍ) a^il@p6^ Qa^Tsfr^ii) (losíd jtjuSIsú 
■súlsu^riuejsiDejtLjLb, QejTLtSJcisúiLjLb spsárjji assoúuíoej «jjjsuítjsídl-iu 
Qurr^strrrairrrj toTejlrfliUTQLb. fglsiDsu ^^^^I^JLD, jglrÉejliUT 
sálspjsrrsrr Qe^LrSlúuTSor, usóSsutjj 6Us_e5ÚUL_L_ agrjfi aqrriurájassrfí spi t- 
@(J5 ^sárnrjsb ajsárswLDSJniuá esTsjptb _^«a5 . @pjpi 6B3 ">^ <_5;á < rgjjsuii) 
t^sárSnj .-gjjsusiDTaj áprsoOTL^suréaséFjj. 

^ja£liu6_l|£jLbes_L_, ^r_ejluJT 5 (SLO^rlJlassfr ^áliueúJQí&cr) 
asTsa-rúu^Lb L_l_5e= éfljDi-ej usróruTfÍJIascsrr s^sOT^rrjcses (Lpiusár^rrjrf. 
urfla=rra5 6ULpr_<55ÚutlL_TjDe5_L_<£5 Q<a5T@LJurr<jj)j<£5@Lb, Q<_T6rrU6UTSj)jes 
@ld jglstDL-C-UJ urjefourj LDajlúq (sfojejsB-ej) f^l^iB^rrQsorrLíSluj, 
^LJ urflaf ^(ijsufVjasígLb ejSTDLO uiu<35(g)Lb. _ftí6us<5.jú QuTjrjjejejL0il_}.6b 
gSijrrLJLSliuú uuj6OTra3S<5ia5 sp(nj UJrrajá^sinirujrrasCoeu <£5r^ejlrs5)rf. tSlrfltl 
L_g)j<£5@Lb, f^réajlujTsúl^fajLb @\onu.Qiu _9|rj<£i=luj6b Q6u,pÚL| ^(Tjréej 
Courrajl^Lb, £ 'qjDÚUTL_($)esfej (Lpssrrs^sfr ' srssrn} esilflJlsiDrruSlsb 
(SLD(SS)i_.(5)a5 as^rrjajajjáascsrr 6rsu6U6rrsi| LorflujTstnajtqL-sár ,-g)j sgg)i <5s1(sg)rf 
_6Tsáruajj sulsírráifajii). (_LO{Sjr;LL®ej QajTL_rfLj qjDjejCoa} 65_5rr_?DUj 
srpu@^p$;£5S£j_>, ■^'^cExjjajajlcsr 'úr.ajlSrj -rsm_ .___£ j^-lesTaT^Lp 
(LpúsrrDSiDiu Lorr í) r§ieQiLi—€ji. (old 6£jlc, fj|!ei]SUSiDrj nsti) (2a_3<#iua5 rajSíojD 
UTi_rr<55 fj^réajjsursas tosffrúuTsrjrstDLDSiDUj, ajSJDLOuSlssr srajlGrj 
(Surrrrrri_rrL06b ^ajSsur t3jT)jjja.Q_5T6fr(^Lb t_s<5rúuTS-rs35LOS<DUJ, 
sa(ojtut£).ujT<55Ú (ou.Tasasl 6_l/_.i_ajj srs3r us-íjejtLjLO c ldtjtjjló uresLb ' 
srsár n) esL-fJlsíDrjuSleb s^erresesltLjsfr-rrTT. 

ejra5_T, (oLOígjtl® (ipóiDjrjuSsb -gíjsiDLDrrsaj g>65rrBrriueseJ6-.ej 
^úui^C-uj eróijrjjes Q<5STscrárL_Trf. c_|í>(S5)6b, ^ajsgiL-sár ^rÉa^ujrfassiT 
asstrart- aF(Lp t „riu astasasLbj &(ippiTiuú QuTffjjÚLjswsrrfa^éfí ^éiiueum ■(y)G$r<sti)i<sis)rr 19 * <jm0)u-|!i> a_L_S3r C2<£F/f^^i<s Qasrrsfrsrr ffi5l(3Ú)L51(g)(f. uLpr&jasrrsp glréajl 
tu/r6_!s£iib, fJJ)strjL_a5_5rrs_ (J^r_a3lujfr6_]6£jLb, ^rja^rfas-fr, Q_=6b6Uc5 
<nn^H-jLC, _g>j^__rrja36iwa3U-jLb 6ULprÉja.) ^I^5«cK6VDitld. ^(SBjsb, Qa=sb6ua5 
ajrrsb iSl&nrotháji, -^a^laarrrjajajls-T 6r6b_s_u_lsb rBls-rjp6urf__sfr___j_aj 
^rriiiéB&rr 6Urr7rj>t_r- &(ip£5truJé50ssr s^úqa3-SOÚ Qujfjfjrjsb s^Ljjluja, 

.^l((5LJ^IUJc55)L_UJe5í96b(%0. ' £§a5S-T lJUJ(SJ)55<y 3=(Lp^triU (B6_ÚUSS<_fi_56rr 

us06i|Lb, _c(Lpa3rrt_ia3ajl6_r a^ sfff!úu_lL_ LDSjrflajffasrflsór ff__a5a5a3a3rr6Vpj_b 5 
QasrrsíDL-Ujrr^Lb, -^jja^s-riflsár _9jc$a5rrrja,s!r>c5 sr^lrfurrrfaicsrrLDGso, 
QcFUJujú Qurj>j]js_r. 

(_a3#uj -uenrfa^ú usts_f)<-&6fr ^Sícjrajsmasu-jLb _9jrja=ls-rstr.rj israjl/f 
urrrfcsasrrLDsb, glrÉ^lujrfaisfr a^rrCot- Q^ujajj-Qasrrsfrsrr GsusarrríJlLb ersiirjjpj 
ajrrasi_rf sujDMjpJ^^* ^j^wjajj, ustnLpuj (JJrÉ<$uj LorjiSlsb «rrstwúuilL. 
a^apajfrujLJ Qurrjjjjúseou „j>j6urf ldIcSsxjld ^LajrflajajsinLoujfrsbajrrsár. 
ajsrfl LDsirflaigjjsínL-UJ __n:__a5-b CSajstnsu srssr^pi as_. ( p_b (Sld^jlI® 
rBLDLSlffiSinaiU-iL-SiJr (J^a3j6_jLb s^tjgjuúCSWuSjpjTjj. srr_a5 ^Cál, tilasa. 
^sm/DrBaj ^ijsrrsálsb, ^Cél Qcí^ai^jaSjpCSajrr ^réaj ^iLáFlCouj 
aFlmrBajajj srssrjj) QéBnrsrrsijjasiqL-sár _-^6U(rjj6?ni-_uj Qt_5rr6fr65_a5i_{-b 
^^(njrÉasa^j. __D(S3___}.6b utrsSl ^(rTjí-aj urjrBajju____ Lorjq ^suscofr 
@6ÍisalsTff.uj^c3jl6b ^LlQasrrstiOTi^^rijáajSOrrtb. ^lajiOTjsbajrrsár Courr spi tb, 
^jsurf a=rrpa3fruja3aj1s-T Qu^ld us_-f)_.sfr _£j__tjr^67Jja3i_j__ ajSitflúuLlu 
LDsafláBrfas^Lb, a-_--li_a3a3rr(r7j_b _06_r/Bja5_-iB i a3j Qa=u_uj SsusaijrtJlCDLD 
aisulr/, -gjjrj-fls-rrf __tL@uurr_L_j.s_T afi_pa= QaHÍJujsv_íra5rrajj srssrnjj 
aii_nSl(S3)rf. 

ajfrsín-fflsár as^a^ajjúui-)- ^jrjara-rajLb a^^LpajrrujajajljíJtajLb ^(rj 

■CSsujjjjufr® gl(fr;rB(2a3 _u^c3_)jjj ajj. _g>jjar -U-jrjQasrrsrrsrr Cosus__t_}_uj 

usiTffflas&rrcS @s__ípa3ajj -^-Ujpss. jjjdf- ^(Lpajrrujajajljrjj^ LorrjppCi?6USírár(jjlLb 

-TStrrjTjj ^|S>!!L „<^0LÓiJ(SíS)rf. surrLpsulsiir s^súQsun-fnj u^ajluSl^ti) sfbassiD ÍB cr,iLi ^l-ííh <^(iT)j5tS__us*.r@_n ..sjsot ^-gjjíóijrf sujbq jjpi4a9(S$rf. ts-aj 
'ajlfja^^ajjt-sór fJ^.ujrr_j@-U-_.a3C_!uj asstsf) LDS-f)a.s_T QurflajjLO -ul(jjFjLbq_ufr__r. 
.rrr-.r. 7-rriijMní.b, ^ a» ssjj soj l_ iu íe __ a3 ajj a. gj _g>J,gj(->-U Qurrjjjjúurr srf) 
tunr@_bQuir(^#>jcSír__f rES-Tgj 6_lrfl-_í_tn___é!jp ajj. _ts_t <_su, c__^iál<_-rr/ja3 
___a._j urrsusúfrcScff QíFiíisuajjfj _a_ _g>j_urf súlrr^LDLJ^rf. ■ ajssf! ldsqB. 
c?,(_fS3 ^jsb60,a3j 6^(5 @(Lg(_6Uír a=(Lpa3rruj surrLpsalsár srrÉtSÚ Ufajajlstnuj 
sj jrjp rBL-jStg (Lpixj-iLJrrSajrr _g>jrBa5-_ u@a3ls_-t_i^a5rr__r -jjjfjar e/jfj^jpj 
rBL_.a3a3 _susi3-T(3lLb OTStrrjjjjrÉJ a3_rjjlt_jsfrsrríTff. <»0(-Ja-5 ; a-_,j7^i_3L_;cg < a3j, 
-guajltSfrrjLb .ufj-U6Vjrra5t5BÚUL_(i>l, uso E-jr^úqaVasfsrjLb @uj/_j@tb 20 (Lpesr^S)iss)iT 

_^rj_=)iu!_C__i, g>6ÍiQsijrr(i5 Q^fT@^lu-jLD __D6pj_ _LDSpj_ ^^&úuiq. 
újrrssr ui_Q_@<5_p* Q&rrsfrrsnjw sptr ^jé£liu_o _iu <-g>j6_f «(i^ailrsírjf , 

QuT^fTjSTrrrajrrfj, _j?.jj<_£iuJ6b Q-r-uj-bassTfl-b ajs-f) Losoflajsár 3T&>rk 
ailjaiCocsrr® urÉjQcffifSl^^ í*®u(5l6_C]_a5 a^fras-rflsoT ^súil.áliuwrr^w. 
e &(wa5rriuapib ^sqrr&n-mjmapw ' (refcm eiCQ^itr _]„!_Tfh-9__úu(j}__ 
(jpsór s_T_rj, íBtó(Lpes5L„uj _-g)jrj_=iuJ_b ejcW srsóruajj r5_(Lpsír ^'(íj^rejtb 
6_6_l_„mt_jr)j5 |g)iu6bs__ue5 shtC-Qw Qsii-rfl-s (gjTjlujrr^Lb srsarjp 
e5_jr5)(<2)f. -^j-fltusb (^s-jjDuSlsb sp^rjj 6§1lLi_ló 6_(3je5ays_LLL_rr_b 
ldlL©-., (J£lrBc_l!Uir sBQgicisú QujTJjp6_)-_ (ip_j.i_.Tejj. -jQsars_f)6b, ^gífipj 
-jjjasej-es (ofBrriLS^ásmffitíSlsb u i( !D<_5<S<-5 Q^rrshg^w Qs_6rf)<_5 ©jDle-rej 
u>(5t_5^J6iJLD Q_FUJSiiaírr@Lb srsÓT^prÉJ e5_jr5!(S3)f. -Tsórjp assaf! L06_f!e5f~ 

„6TT SS^6OT_DL_lffiS?D<35U-JL_.6_T, .^jjplstDS-l 6_6Trf e> ejjffi QéBT-W©, 

iB6bQsi_rr(Lgá« (_rErr„-_esu-jLb, -jjjLpsines -^gpu6_l_5@_j «^jtjjdcsou-jld 
Qup-él^ngf-B-srrrr -^6ár_jTj (j^rÉailujrr sBQpjdso -jjjstDL-U-jLb. -^jeurr 
dsr-Dajajlsb ^0réa^6iJrBa3 -^rjafiujsb, _>____T__i_oujjDni)e5rruj, Q su jp w ^rj 
6_irrrj_Drra5CoS-i _9j6-.Lor_ejj_fr6rrejj _r_OTjpr_ es-jTjlísrjjf.. C2a3a= _-il(Sle5-_oa5(a3 
: iBS3.L_Qu < pLb Qffjé^iu.ú <_urrrjrrLLi__ajail6b QuTé^f__„(6Tjj_„L_uj ^es 
^j6TDLrj_ji_j t^l-b60rrLD_b, ^áiSsoib -j)jn5lrBa3.6^0 <_fl60f wlLQw ajLb^psfr 
_u_É)-6 Q&rrstr(6ff)W rál -súajnw _?je>J. iSítr) QwrrijSl (ap-OLÓ „_b__) 
esjDLSlúuejrrsb, a56bs_ltL_!s_r r_1_s_ ajl(5Úai!tu6Tfla_-5s_lób--0 6rsfc(r^so } 
-j>|C_a3-a5rrj-Ts_ra5a5rr-b, -^jrjéÉliusb „triflujr_„(sri)Lb ej1(rj;úej)íU6Tfl_5_5rrL06b 
_-_6Ír6rrsisr. __„_ír ^rflrB^QasTsír^sjfjLb (Lp__jDuS!6b ,-g>j6ijfe5_Yr ^ggpj 
a_)(gs)_b -0)j6_rfé66ír LoaslLpíf-ílCoiurr© ^eijpstDLrjiJurifessír ers-TmjrÉJ 

£6_JT5!f55)rf. 

c e^&osiDLD __6íDrj ' srsarjT) <sC(^isrnrr, a3írasx.rf e5_o__LO_i_j7JjD 
spQrr sprnj -^rjdfíiusb LDrríBírLL_|-6b _u_=úu_.i_a5rre5-_ls_r ■@n$luLSlt_a_ 
asas-Ba^nrraj-b. -^jíj_=hu6b _5_L_L_Lb ^..rjTjl-b, ^fbajlujaj e5os06_f 
s^ajf, glrBfljiM^a5_.@ ^«áfiHi ^>.orri|!;£ , _b __<#_■- (Lpa-sb ______ 

•DTgjLD _3J^Si. _)JfBa3 __óTnrji__l_:_; ajrra.-.i í* J -b(Lp__i_i_ -^rr_fiiu6b 
ajl-L_-Lb 6T__rsm- _rs_rus-.a3 __1_ít____1 ? e=(Lpejrruj 6_®ejc60e_(ejLb Qurr^ 

srrfrajrrrjrs ^^5!!!^!: i.:ít@lv..._ oCi;íT;T@Q-S_f u.-.oj __;_,r„ 
ailrs3)rf. e5__flúu_LL_6_fascsrrLi ujDjrjlas a56_ coOÚ u__rrto6b, lS!jd fBrri_(5la= 
e=(ipejrr_! (Lp63.jD6_._i sjjrjjpes Qarrsrór®, ___La : <„e_sTj-T„esrrs_T fglréeíliuf 
„-kr -^6_i_fflujT__a3Úu©^a3_ijLb, a3TLjps__LDLJu®a3a36-jLb QejTL_r_ 
. esluj _ej ^r_ailujrrs_!s_r a^-brujrríajLb. f^lrBailujfasefr arjLcas^sfr -Ftoai^j 
€npsnf5 6jjrj)u(5la3aila5 Qa^rr-WL-rrQeOirLjSlujú lSIjd _rr__i^6OT(i5L_6_T • (Lpésrmjmrr '21 

' &u)Átt&Íb*Goéti6Ífcr'®á) srmgtf _r^rfuírifi_uaSl6"_ ufuedrl-bSso srsár^j 

féjjraígliug Q&táiuá) srárrr) @n5l<áCoc„rr§>rr<§> <sjrc&_.rf syp^k 
QásirfirórL-rrtr. -^L^eb LÍrniLir^r-nrj-ú uLjiúucSsrr-b sSiQ^&so Qutr) 
f*on£).«JTQ^ssr'jrtíiOj ^-írér- - )— >, «stíu _-<3—íl _^__iiu _j_ahpi_ UoWq__.ii 
6__rrrfúu^tsór £Lpso<_L_ e&Q^Bso&niuij Qují (pi^uj i Q__i-rjpjLi_ «rt.jáiuj 
ru)6innjuSl6b _g>j--rf <sjc-3TUJ _e__ , Hj<á ^^eurrffisrrlsGfleir^Lb _„jnrjj 
u__f_rr.f. _^_9í__b, Quir^Grrirgrrir, usmurrCQé' @^r$-k._eTfl_b 
erpu^^úuÚL- srsb_o ufn^luj Q_n$_ii__6fr rjr]!(^ri_ < gj_, iSrflilií). 
sarrrfli_LD to-OT_.fr_ <sp.fi.uu- $(/5 _í rtjájjii. ggsbsútrwsb surru)fÉ^rr(f a5rr_r_.f. 
iSííf3__i9 si^JT(r5a6@i_ g!ró£#t_(J3ffi@u$Í6?nL_(oiLj Qs_j)Jlj-_u __.tl(5.E- ~— ^eij 
(ipssirnGuj rSl&oeS 6_rs<s C-Ufr^spfjb, i_ffí_.tíj.of frrf}_r _ l.l_ Qpaap&dstr 
sx 0trá$6$r $ <gfég __r<_á5ró ^ajrftserrlL-LO _.T-_t_uj1i_ __1u.frf.a5 
u_~'3TU 1 _-_Tr -^^rjlri-jrjj Q<ssrrOTsrurrrf ^T__rf. _lrfi_.(_^_|írrf_6Yr __u_<s_ _ 
Q_ tú^ f|£&OLLc$iur-__Yr er/fjffjjffi Q_rr__rL-<5(S3_-0_.u ^rs^)iurr 
sliil^jBTfiiT i5rf)jliq.e^rrrf55&Tr -gjjoirr 6T<#r<i<9.JTif. __f^l_.rr_L_i. (l/p(ijT 
gii&jíld eriDirnjpii _r^uil_--Uír^a-a-i_. ) ' _T_fR_^^_T Qr_(f3_„Lcj. 
í#_o_-_■ , ersirp &iL($stnrrii%GQ _5j-_rf __D(^_.f^_r tfípmes 
U-_rurr_.<SJú L_.rT^r&^__rflL__ r_i__l_i_}_íí_uj < é Q^s-i^^irrjá-ílírgif . 
6r_T_s_, _LD(OT)L.L-rrrfls3r -^ljorB^ _.(^3^<á_-rfl6b Qu(TFjrá. sr J _„_T_ 
Q-FspJié,.. j -Hfffi S5(n^5jj<£i~<fsrr^ <sf.íí> jBfr_.i_rrrf urrgr,TL-tcj. -T^njiás 
Qcfiírsíreir <3<s_fKrljr(5lc_ eríiruasá)^ !_)_ r^ru_T(rr3rf. 

r_6__T _T-_<g<_tett l_1_li Quifluj _ if-ii _<s_tu _jrr^li3&srfleb 
<2)rr_-í_íj,Lib sa(r5_irjrr_ ^(jjjúua_l_. -___úlj s^-.r.rr^.bcóO. osijQ __rr(nrj 
Q^é^uj fJjieur^áfjrríjTjii) s>ii) S-B^_u_> _ut__ Q_ iUtTbu®6~<s t ri)(3} __„_,_■ 

B-SIW® SrSSrUSÍD^ -g)j__tff STjDIP-® Q_.T__-_.Ttf \ _í, C^ |PJ '■*> LD6-f)tf} 
§P^L_!_ ctaL_-_H__5_.(g) ' _'<£. T---5 (_?í5}_. !U _.Ji^_ft _._.(_" ;S.__ii. QilíTííS 

dTj-L-íT^j __"_ruj_;_ _g!j„i((r3Síri'_(u _0^rr@t_. ^.^V'* ffiiivnií »10 
Loádssiflffár j|j)_._l_..uj__6r__._i ^_. ljlÓj LD_iurr_D<y.u.j_. _rrC@_j<gjj 

.. ■ i,l. u j •■ h Lí --* -T L J T' ■■■-"/ '■ .r.' < _~ <. ~T .V .'■. , '^ ~ ^ í:^^, " ' t-totm mi irtrru 
t~" ■ c- 1 r" _/ " ' — "i " - ' •' -"- J 4— ...-' " ,, 

^fjjTjl^CBtSrrsfr ^-SfUtííi/íi^L.Lb wrBiurrsm^Á rgj_o p_n_j_. c3^ítl_(5í __ agf 
UJ_-fra5 - (^t.U£^/d@ fJj)_OLTj_._úu(í?L_ @/npimr .£.!_. (y.il ($.«__ 
^s-t__t_. _£.#" iu_ s _<£<£. tu _5jfr__>_= (NatÍOÍl State) $35 ©L.iíj.fS 
Q^ujsuLDrra. _|L_6<5Sru-TO5i<s í srr_._jí Bnmemwiurr^éi úismi^ís^Tir. 
.^(5Ú(5l^^65rtoire5 C-^c^iuld. Qp£tu ^sr ^áliueap^p^ 23 (LpérsiftfmjfT 

eússsrÁ&ih Q& sgip gisn^ w&sfi&s&tfi&z s£ÍL£.5 : <$á- í S_5 ^u^^jrsB . 

(jpsmt-iusjnaíj erá^if^^á^ltqsíOL-tUíiosw ^Siueup&npéi :S sirW-^ 33. trrf. 
G^sirí&i ejjrjuilu Quiro^Q^sbsojrúi egih - n5irúu6~/fiU(^LÓ s úíflj jBrrtlu 
6~sfSi_(LpLb ffiJTSBi3rúuLL(_ @sinj_)_tkr ^[^tTjriE-gjjb.,, sr^&w ffiTtlurr 
wegith stQ^^íá «.Tilt^^/r. io«Td_LOír t_rrí_<$tiS)L_LÓ Qu(jj u^ÚL/Lbj 
^ásrqiii eíJ€u^^t(5JB^ffff. <_?_<gs)sb, ^tsupr^ssr sTrjásijrLDrrés, LO,srr^ 

LBíTsáfiSr «^^^««ÓlfíjííLbQc^UJSiIJ^fiílí^til <&iT533rÚUtlL_- ST ^lif LOSWffjá 
tS^^^gfá^éfr STOTTffií jS/TLD 6T£!JÍsr6JSIjí)iJJSUí7>5!D^?cS ^©áíOLOt-íTffSr (tpáwp 

u2sb ^r®^^ié a;rr_lL_ ^gíit LStsrór <&,Tréi_56_eb_>0. * ^^^iu^sár 
^íb^úli' Grssnj0giib } c síiurrrr^iu^^ a_s«ip^sb ' sr_-T£) 
a5tl@íis>rjtí3ftp/LÓ LoaT^Lfl.realsár Q_5T6rr^«35sríi6b ^L^úusmL-Mjrresr 
6fta.-i6ijpra.j3 6T^).T^^|ár«rTjf.. i_«{r^toír su@js^isír«r <$l1l~ «áa&ib 
!£_> tJ^^! __>js_(-fj a^rfJiLjffirsTr Q_*jren-OT_se_{L__Br (tpirewu^áJD.g) 
sríSruáic^iL/LÓ er^^^/cs _5_jrj3iL/6rr6rrTjf., 

3&rra-_rf ., ^rj-^HjBsos; Q^TL$6TOFr_5__ GajreBÍirusuirfibsOif. -s^rs^sb, 
£§ir_a£iL! iDássrflsór gisbru^izngÁ &sm($í ^^rsgsb s-rÉírjLJULl®^ 
Q^iuú (SurrjjD-tlL-^^íffr ^áiQeiJ/r^ asLlu^^íLb _9}rr_..usb 
<EFL0„i5«5rjL0T<ísr Q<s=tuéb*srrlj2íti>, (§--*« «_s_nftg£i_. _s^__ff F®u_l_-jr.r. 
190d-l_ ^swr_j.á5 a.<S^d£) §iu««^^«iráB 6_t<_ítí3]l_ Qué&irsfr 
rjTáe^LDj ^assár lí_5ld ujr©__' -.^{^jjra-sxjiJi .sjíanr ^©rf. lo^uií}. 
iqLo 1919-ih ^ísírtrLsb &r6_to__r___ff6t>ff- U(r __ Qá_ir®,TOi_>____?T__. u^ 
^saQ-j ^j^eSsb (gurfl^gjif . c^j^rrréja&jS^fiár ^ Td St_eó Q_fj„ _*><__ ffi__.T 
^__jsu__req _Sírj_=jrrrLQ.r_. _T£~f£.£rrg_LO ^ggss. *rjj_<i_T-_.jr_s xSírflu^íaij, 
^«f ^^'OTerr "^ 63 ^ ^IF^ «írlv.eb^ gé^laj -_^j_3uj_b 
uiaafifs-r^ Qsu^jtf ^ú<=fW,Hj oU_A~\_^^Íd:t __ _r^_r_B @ _b 'g»^ 
(Surrrrr-luLOíra gjrtrLOsb, <S$£iuú L^rjsa^uq^ Q^iutqrii _uu_?r 
urríl©^ ^lfluLOfr* _£>!___ l_.iu Coeusífiírt'pt.?» -r_~r __£* ;__■.■ _£írdu!í?_>.f. 
190o-<sb _*_<g_f. @_u_6__._c «<an_-.Qufl)ij>eun- j gj í b í 1920-sb ípul- 
iogjjjq §í_ss_3lé í^_bííjHr__rr__ iB__Di_,Gup# Su/r^iLO, _£>#«_ 
^íreflt-Bb Q_*!usb___rrisb ffiT_wúuL_.L_ _fl__ láa^pdM-ssir Q__jt___ 

éT^TLO _-)£__* Q«9=ttjá>*OTIT_3 gl^íS^íRDLOUp^ _-j|6_ fí)__. ÍT) _1_6-T-_>_ÍÍ 

turr_5á ass35r_|.^d5íríf t OfissrsmtmiT • % 3 

/ajs-fl _DS_f)<_6_r. Q_5-Trrr__Lb, ereceotr^ _<s_a=r_ja.Ll@Lb s-rflswLDiurrsor 
: __](5)£_--, éfi-iu __a:a-a--b 6TScÍtu6ujt> rjjjlsb a3rra__rf QurflajjLÓ mwi3á>sv><3i 
■ Q&trssanc S .($th35irir. 9 < a%-6r3}ib Gld^^ld ' srsárn) «tlfJlsTDf/uSlsb 
(2aifbgíjOT)Lou5l6b spjbgtfsmw <%frggg)iLb Q_srr6fr6!na-6_ouj, __6_a5 rErrssrflajaj. 
JpágjcjS ^rB^G65-^hB-6fjliurr©Í6OT uSí-B-f a^^rjrjrB^ Qa3rr6_->i_ srssr^ §rrw 
rBLbLj6u^rr6i<5i a-_rj31iLj6fr6rrrrrf. _.r3ja3ay_-urpurr©a5-fr _5)a.6ijLb ldótjIlj 
lj__.l_iu_-j_u ersór^rruuD -urrLpsin-u síisrrúuQ^^ ^smsij _5)a5-ijLb (S^stnsu 
erssr^práí _5-.j$(ff3)rf. glnsajluj 6urrLp__rl_b asrr6WtJu(SlLb QLDrrLrSlas-fr, 
a=_DUjrBJ_5_rr, u 6_.ru Tijl-Bsfr -^__i_j_ujt)j]5)6-t {g)s_.i__iu __ujfj jt)j__.ld 
^trssmúuQsuQ^ 6^(5 Qa3iu__'a5_5 «(rjajasrrffb^rrsór eTé-rjjjjLb _g)/6_rf 
rBLDLS^cprr. _sujp rrjj__._Di_-)_b ^rjbjrjjsinLD _$rr_-_T_sl6_Trr) 6^rjjjTjj6_.LD_tu, 
SliB<3§)ujrr6_l6b usésrQw ^shr.rpiw &>irs$srúuil-i— s a5rr_w_iuL_ _6U6._t_j.uj 
SlrBajltu ^jDjjrjje-OLDiuTrajLb. $)$eú epehQeutrri^ QLOTyS)iLJLb, 6£6_Q_urr(rr5 
&wiu(ww } spehQsúWQ^ u6OTrurr($lLb a3a3<j5i_Dt5.@rf)iu ^L_a3_TD<93iJ Qujd 
_6_6irór(5lLb. rE6_W __6__6)6b |§!L_Lb Qujójjrjj-fr-Tr usb-eujTjj _^_Fn__66rf) 
6tnt_(_iu fjlf-as sp p gismw sr6Ú-u_rr_-| _aj6?Dsu eresrustn&j mtrw srerfl^lp 
_5rr63ijr (Lp_j.i_jLb. ., . . ' 

meSesr ^rÉa3liuT-_l6Ór _g>jrr_=)i_6b __lt$ú_|6wrf<_p_fli_i)6b ^Ta3_rf!6<jT 
j§) so L__=liurr_«6fr 6T__6u_rr6u i ^ajjrr/Lb a3Ta5<5_u_|sfr6rr6í5T srstfruscna^LJ usú 
6_Lj5!ai6rf)6b _9|n5ltU6_rrLb. ____fr 3^_-ojpi_i)_b ^lré^lturr ep(^ a._ilL_-_._0LJLJ i 
rBrri_rr_5 ^(rjj-éas (Lpi_f.oij Qa=iúa5jsfr6rraiJ. 6£__Q.urr(fr) --.fjjjtJLjLb (Lp(t^-= 
_f tu __rfl6cT)L0tLjL_6ffr, a-_LlL___.LDÚL_1--r __^úurra56ijLb -^scDmfB^sfrsrr^j. 
fJ^lrÉajliuú L_j6íD^65_rfl6_5L__iu, aprrajl, _=ldiu, ^lsOTj Qi_rrLj5), urr_b 
__ujrjjurr@ 6rajjj_ijt_ j^6b6_rri__ú ,_g>j_urfa5-fr _^_W__(r5~b a^LOLorr asas asnTjajú 
UL__6_orór(5lLb srssrusm&j -gíjeurfa^rrLb (Lpa36_l_b &n.r()l(e$)tT -T-Wjjjj a5_m 
(y3_j.turr6_lilL_rr ( 6^ J 'Lb, fjj)a3_5_r s_li_rri__b' ^j(iJ5<53érj)<s3 a5_j$uj_urf„(<3Tr}Srr 
-gjjsurijjLb 6^06urf_6j63rusiDt5 LD^rjjiáas (Lfji_j.'iu r r ) ajj. Qeusrflaj a^swij/itSlsb.,. 

__b___jijj [J^ úst 03 aj rr rfi 6d'j l_ (Síu •- • ^-uQ_UT(rTj_U(rjjs?n__i_ _sn i rjj / j í_L » 

_g>jja=)iu_b fBLbiilcs_6-^c5ea-r^c5.ra3Lb iDrf)iunr_ina3 a5rrilL_ QeuessrQw eTi.árjrjj 
rrí)___rLJU t a5JLb, ^enpstnp ^jrt/waj-u^sár rnpsotjb 6j>jp mjs?nios?niuá; mr\sm- 
•(Lp^uL-'rrLDsb, ^sxspfilirir&jLb fj!r_aj ^tlafl (Lpsm n,u_lsb fJ)_.Lb ___i,_r($) 
ersSrjrjj rBlc^-r-Ju^ijjLb ^surf _urra3la;aj a^ajasj-ua^sór __t_6.Tixj.iurf _w 
utue-Tassrrrr^Lb. sp^ r_rr__.i_j.^j_fr srr a36_flúu_lL_ *_L.L_a3a3lsór, -gjjsb 
s_ ajj rBurfl6ÓT -^(sjrjjóínLDSínuj _§_j^__a_)s_D__ Qpiupél rB6iT>i_Quj2)(n3-b, m.rQ 
QPiweugiw ^6_rut_6!DL_iLJ_) _t6_t_b &n-(£l>g5)ir. _g>j _ a,_urr_o aréas f^rf 
gl-WLDrreu.ajj, rBrrL-.rrsu.a^ _Ta5rBaj)rT__rr_B Qp(w -U-rrrf<_=_Qtusin__iuQ6urrLl 24 (Lpáf^jssiix 

t-ÍTtDSb c9553>L- Q_rj-_IU-_JUL-L_rr6b _3_60_5_b ^6OTULD_--__ILJI__. c 6Ml51ré^)Ú 

usb_s&o_. _5tp_B_b * ereárnj ffi_l(í?S-_rj _s_b__i)_-i -SlDT-f-S'Jrs-.-UÚ G_u_f.__i 

mt-®x 3 ^ÍB^iiuirsBsifr ihff)a>&Gúib ^0éo -_.rr(Lg_b u.soQsn^} i_.<s__5-rfl__r 

^mmenwuSso ^QfjéáHpQaí ^sjSIíT, _^-_u/f_6_rr__OT__i6rojJL_jLb 6fu_ n_)__o_j 

Lr®áffl__ia_.r._. ^júuíu&sr eáíSiiríLtij ^j stm iq & s ir&n.mésr .E_b_51_5-__a----W_J 

_5__fllJUL_-_ (BU.Tc35^lJDjtS--L_L_^^(r(r5IJD a.LD cS(/jr)^ ay .S_Eci-Tr QsHSífl 

uSlQtaj^fráD uiusjr sái&ri .q_b srssrjru ibldlSuj ^rr _&__£, ^ré^iuTfflSijb®^ 
a=(rcá 3 apifliuíií _si_r5a_- sarf .-g)jrr<_Fluj6b ___]__-T($iQ__)__r jjii-b, _r_b-Orr<_F 

cítOlUlb, @-_T_b, rai_-I___6_---_ ^a_l(U6_jTJ __.]£) U-|tC _5__l._fl_.(3jLb ..g^ja^rró. 

__9j_5í t-fH-^LDiu (_!__i-__r(j).-b -TSsrgjjLÓ cs-x_j$u_ G.a3_Fa5 333rD6_irfa_ _rf._b (LpajsOjr 
s_f^ír_5 ^(frjfBasjiísb ____uúQurr___Tjj^__a_&__o. _tib<_5 ^-_^^-b^__f)__iuL___ 
reurf, _&_--l_L-_b ^6_luj-_irr_e6ífl-_r u3s$ÚL_|_-;gj £§lL__b ^fjLiu_l__(D<grr, 
_*ufáíQ_5sbsorr__i, -^___s_r6_i(5«(gj-__D Qusfl^w iBsotb aSeWiB a^sfrsír 
QdgsBTá, a.iT5&__rf íbldl9(S3)it. Jgjla- Q-5ir_fr.TDa5--.MJ-S <____-____ t5]__}__5_a5fra) 
rerr@a_.siT __i^-__tD.-| j í_) ) p, . ^nrjja§íu5!_b Q^Siuú U-_-ru/r_l__.i__iqíi) 

Q-=lSÚ_-.UU_J1_. Í^LpíB^SiSr. J^rBdj fBS_l__T -&_60a_)_b 5 • usbCoS-ijp GgéFíÉj 
65StflS5r fjjj)_--L_í_-KJ _f_ír---rUU(S)-b £o6_JjT) rrjj_rotO-5--ír } @(fJ__I(fJj_i.Q_5ír0sÍlrf 

w$ú\-\& <_6ítlLl<j. srjfjpéB Qé.rr6frs_ia3sér r^p_o(_.___ } to__"f)a) a : (Lpa_rrujLb 
mjsírCoS-rjD (^-^t-|Q-065rnjjLD -^siiíf re_b_5!(OT)rf. 

tD_-fla_ (oS-i^ ffií-TD-DiiSlssr re(£)__6_j s^ ( á) i /r)jsij._D__.fLt rBrrí_j.<_F Q_r6bjpjtb 
aj<T_5-.ifisár ^(563 jgiiusbLi a_siD_-)s_r sr-b-feo s-is__ír .-g-jsiiszDfj-i. Q_5ír___r(íJ) 
Q-Fsórnja^í. Lj^as^-WL-HJ _s/rsDa5aj)_b 6rput_.t__ (gtn.aS.uj -^nSlsifú 
Qu(r5-_íSTrff<9=<_íluSs_r t_l_-T-5rrf f^/B^liu/féssfr ^/__'_5(^_5<g_f.í2_rr f _.uj 
_^i_í__ , _S__i.-_ (tp^utlu.-.rff. ^!<S3.L__5 «/r-Oaiarjlsb -tojfjig -^^tufr 
6_|í_@I_bj -S.jj)@ n_s_(_-r _srr60<_.a_)sb gg^XTt-UírajLsptb Qa3/rt_rfq sjó) 
uil__afjt -__-5_r___-aa;(r-_r. _-3njl_ft-^j *9 rrjrB^ (Lpa5_b ^pnrjswixsár 
-5fjrr)g) 6Tjtjul_l_ fg!<s Ql^frL_ffu-Ssrrl_b fjglrBajl.urr __iírr_u'<__ld_ (_.!_srrsfrfsm_b 
rerri_rra. rji(íf>n-a5_ía, ^efiílíja, Q_srr@<-_@_b fBiTt_fra_ «j>/6-._DUJ-___b___. 

Lfjjl (LpLUp-íí-BSTflsb L_|@E_b _D-_rÚUfrr_J(g glíBárjllUífdBSrflu.-b (gS_.jIi._Jjg. 

Q^ir__ri_-~i_uQuír^_.a5 gifjjá-Ssj ajjs-.jjjiál wjld, _-9jf_5]_-/a. ^jstDjrjuSl^MiD 
<r_ÍLp<_f-<sÉl _JÍ)U(9!D cg^iT51@rr51c3__fr (S^rrsOT jstóiruSlair. gíésj _5í6_r_urrf J 
Qufr t jj > _rrrra6rr.j > ,_§ijír_£.ujsb aj.«_. jp_ssrf)|Oj_b CS^fr_b'__ils_.uj_5 Q__T___rífré 
pgj. uso jjjjTJÓ(frj--W ®-&srr s_i_u.rj ^íB^fiutf _s_fr ^lré ibit_1s_.L __)tl(5i 
6ri_u@-b Q_F__60___._b__ú_ g)íB^)i_iff_5_Tfl_b Lfilasú uso/f /B/rtls_.__ s&CQ 
Q__i.Tflf-.uj Q-Fsbsu^rrsb ^(tp^nriu a3a3l_b iglt^) Q_F_r_b__©__j_b s «_=fr^!___ 
<_5tl@uun'-l--.uiq-b ^__br^__w'í-jfr-5Ú apmss}]<ssipr %$ 

a _£>u a.rrsoajajlsb, áp r&rrC® wÁ&(6fr,u.6sr QajrrmftJ, Q&urárignjih 
$(Brr' QiBwá>&t£0i-.6fc í séosSi, Qu/rqjsnrrrajrnrLÓ, ^rrSiuso, &wiuib- 
^áliu -rrÉaj l^so^^ld fjglobsorrLDsb ajrrí&ur QsusrfliErr® Q^sór^u 
e>j[BSjirrf. ^sn^ssii—tu uswufrL_®ú utusmw GldSso mrrQi&QeíTírQ 

íSs-Tjtjj sá!i eálsb&o-. ffisbQsO-rérss-Tai j^a^6_irrr_--f- a^íg/j gjuurrs-r, 

ísl60f_s--a- J LoCosoiurr, j^rÉGajn r 6_fs_/ju,r } urruxr, ajinúswrBefjjj 
^rGC_ajir-_F<s5). fPírrrsár, -^úasrrs-fl-roajrrs-rLQ _^a_lujsujjjjpL_--r Qajsár 
sui_ _g>jQLorfla-_rta-__(^_-jg_- Qcfs-Tjjjj siirfe^rrrr. £§5íé<_ e__-i65u_íl_b 
gli^tu LOtátSsrflsBr c _?fj]jl-íJ ( sii€TTrr<?(^lá@ii _____-Trf_fcft ffi-L-_syia.raj--) 
UiT®UL___-rrff. sjjTjajaj/TLp _§'(_5 t _5fi",p ^ 3 6mrQ&6rTir& <2_D(Sis)__-L-írrf 
^p60(LpLb, a^lpúurrasú __.rf.i__i_)._i|rrrí QpsOQpQw (J^ri-ajlturfa-srr ___60s.-t_._3 
asárór® ajíBajsisrff. £g)a_c&-r f@ Qa^-LH-jLb Qps&puSleb n__b rBrriliq.6sr 
Glojtj®, a_)Lpa_@, suL-d-raj, Q^pc^ -^j.aáltu __.rjrrf_.^.ui_a_-r/ : ._b a_srrsrr 
_^s_-r6_-__ _rr_LL_Tífa.(STT ) s-_L_iu Qs-irs8.__ sr-U6U-iT6-j ersárusíDajaí 
ajrrahjf __^j$_-1ajajrrrf. 

a=ii)U_r_rr60 -Uíj-Orrnjj &,rrgh-itl6Íir íBLÓfJla5áiDa;«@ ___fj|^__.(íJ)6U^.ra. 
-jijs„_DrBa^6fr_rrcpj_ aSl^^rreiir^ipii) QajrrL£l_b ^CuQpib, Lorr^puLlu 
Qurr^snrrrajrrrj-, ^rréliuso (j£s__jrjc5c%rr Q-&(0)ái<& i Lcrrmt Qa^iúárjjsrrsTrs-T. 
(rpdrG-Tffú y,C_.a_rrsrr rfej1.__l_b L?rfi__:_3Úu_L_^(5r5^ _CTjr_|-JL-.L_ a=L0tU- 
^búCéliuÁ ffruCi—irú&eTT ^-"-rjpj QrB^rája-l su/rLpas/sarnjsíjr. ___60a._b 
srrfíá^j (ourrasfrLDsb ^q^ásí (_._u6_OT©LDrr__$__T ^-_r__jp Qiurrsár rrjj 
&&S5&JIÁ Q&rrsssr® suripú uLpaSasQasrrsírsir (Bsirssbr'TJlLD. £§lri-aj 
__un_ jTjjsTOu.cB-'-Tr suarrrj ^spLoajlajajrrsb, -gijajssT utus_r ^c-_r_U(njá@-b 
ajó^LDiurriú (Lpmqw. £3__.jjrjjurr®_<__Yr _^_fiy?^^s_i)L_<_- as_í_frQa5sw < pLb 
Qurfliu Lj/s_-Tsjjjj<_ajajl_b ^eú^r^p^rtliu £§I-_lc Qs-t@<__s.úul_ 
<Saj5Wjr©Lb stsst mjtb ajrras_rf (Surrailajajfrrf. ueb__ujj}ju_L___ ' Coaja=.E_ 
«íojlDj £$5oC&iuiÉi3,(gf)ib gíaj^fflíSLpás; SafS3Ísr(hl(?LD ^sáVú CSurriliq. 
í2<sl_.__. or._i_.Tjij crór^sib -^éu.t (BrBtlfJf.fB Qcetpí-T... t : t. ^Gs^wwsb. 
^íj.^.f «(jaj^júuí^ gjfjojsgiíT 9(j5suff ST^irfuirrfsj^j rfirjrj^LD aj63r__Lfi« 
cT,rrsOT rBsá'sísr as/rsoú L-ilja^g5-T-_ujaj ^rr_5|j9,(_.__. ajs_9fj QsujTjjLb «ajfÉajlírLD 
_^f^_-fa_ afrhsa. (Xpfq.tufr^j. ajT.y___fflspsa.__uj., assbsul, _f(ips5rnu } - Qurr^srrírajfrfjr, ^rjéltueb 
nBibiSéfflnésasfiír ^&or^giii. ^ísu/í5__=__.u ^Lpré^s ÍfiduJ. -^s-sgrrfa^a^l 
uSlsÓr nS/Dajailsb C_.< S rr«j.B < g j féhb@__. ___>jsu(fT5_in__.u ajréó-. ajwjTrf sl,u 26 Qp$br<5V}/mrr 

íÉl__^/]____rr 5 @iil @^__f)a_-irfls_r QwirifiaGfr ^dliu .^irsmri^ spi w 
_^rrtúíBcgs_rf. ,^6ij/fíL_u5)(f5iBáFjj o_rrLp__il__T ^/TjpistDLO újrjrtjlcg; ajrra-_rf 
a&tfjjgtfá Q_.rr_a_T__.Tff. a3ib(Lp-?nt_uj ^Isttld lilrjrrtu^a^CosoCouJ sp^rErrsír 
^lLe.Clr/sÓTffjj |§!turi)--._r. J LDsofljSS-r _g>{,a_)uj gl(ijsurflsiDí_CoUJ£qLD @rf a_A)Si| 
^(/T,úu__.cS sr____fr < p ^gjjusn y,rfsiiLorrc5 c^^ré^rrrr _T6_r_j___a5 
_f)j-__j sr(Ljiai)iqsfrsiT;T.T. £§Í^--T uiutGGjSi, uSlffic? .fljjjrÉas. £g!s_.a :: L_urn__b 
s^s-rjp /BLoa5@a5 aS-.-L-^ajajj. _g)j_iJ-tD/r__ Qujr < pé_ajLDL_i_}._b } 
c^/su^fjs^L-tu sijrrLpsijaSiaj siffjl a5/r__(5 ! Lb Q_5rrsír_?D__ s^sst^ló 
a______ajajaji. 

Qi_i_LiQurr0srflsaT p rfla^sorajSin 33 ú Qu /jjjp . ^T_5_.if, _=é5aj)iULb. 
<_)/_?(_)> /E-_r__.u_ srésrtt) ^Lpsisr jpCou. _o^Ú!_|-_-__íu_____j srs-Ta. _-_-_rt_-fríf. 

___so_5l jpjsrr_Tr srsbsorrsjjp^ssT -g^i.iljjpjfi _os__ ( fj)íBa r _ fBlíjrajLo s^jppsiDLo 
ujiji)! cg>|6_ff ^^ifBajajsór utufssjas, r^ujjfjstnaaáfajLo, ms_fl a3sp__<gjú_ 
<^6-.___uj __._Trsrr s£__r n)sb aj_-r__.LO_-_.uj 6_s_)tL| tjj^^ld -g)j-_(j3__.L_tu 
___b__l<33 ailtl__Lb asls_.__^a5apj. srsb-Oira, aj__f) ___-fi^T_5fsrifj__ ^ptgjluSlsb 
(ip(LD (Lp^p Qurr0srflsb s^6-rrj7$__(n3rf_B_fr 6rs_rrr) ____--t_--_ds-.uj _g)j__rf 

_g^n5lt_^ajl6_)0r_^j, Qu/r^srrrrajfTfjajajlsojLbj -ffl/ra9iusi5)sp|ibj gssft /Bu/f 
ujp njl _g-[_Víf Q_.rr___TL_ ____§so __ a$a>aja)j. u_bC___ í p ______5l_ul1l_ 

i__-fl^rf _s<grjj_b -gijr/aíluj-b ajjstn rrjuSlsb roajajj__.Lpa_a5 ___s__r(5lLb srsBT^p 
_g>js_ff S-jjb.qpajajliuajj, usbCoSup _5(^^a^a__5(^_&@Lb ~5)j6_rf LDa$_j_|a5 
Q__rr©<9-@Lo ^ujeb-tlsiSl^íBapjtbj srsbsorr -.áasfsnjLb asL_sij_Tfl6-T L_!sn--_rr 
ássfr srsórp r£!_S-r^^^__l(nprBayib __!___ L-jéajajj. afljp @(ip__l__rrfl__r 
(_^s_)s__5il@ rBfrii) _gjjaí]a-__ _-a^úi_(_. Q_5rr@uu^ifr_b^rr__r Q._pÚL|_b, 
_urrrrrrLlL_(LpLb _ , ^rr__rp__)__r/ps_r _r__r _2j__rf rBLb_-i(g)ff.. -g)f_-_r<9Jajj_oa5 
S£r_}p___LD r_Lb(Lp__.__tu -gjjas LDSzsrajajlsb u@__QuTfjja}ja;r__T fjjiri_aja= 
aflp éBilaf) __rf)s-._D_5_ír aj<5^-D_5(gjrf)uj ^l_<_js!d<3ji_ Qupib srsórp 
* _Pj(í>l^^J srs-rsor ?' otsstjT) a_ __@s_.fr tiSlsb _^_j0lu-|-frsíTfrrf. _giJ J ---raj 
a^tUfrfffistflL.ai^uj ~^S-T_Tnui_|Lb <^jpjp____os__iuu-|__ _un-^-._éls-Tjp 

_5rrrj___rajajrrsb a=_otu ssmrir ___ s_/rLp_5S!D_-t_íJ__r #)/7)r_a) uiu__r _rs-rp_ó 
_9j__rf rHLbt_)íSB)rf. 

__/rLp_5StD_5uSl__T $(5__.__ÚurrilstnL_ ^ubrÉ^ -g^re^récgjSEDLD 

tás_Tj ár-iDtuii. gtsótubjj lj/j/b<5 -_ír____(Lp_-?DL-iuC_aj a-,__j)j__ ^pasluj 
Si_rr_._5(Lp5-.L_iu < ajj _S>|_-rp _t6_tu _aj ajT_-._.ffl-_r __(^ajaj/r__ ^(^fBcg ajj. 
6_rrLps_.s_, _rs_6_i^ _-__T^^TfEJ_5 s^juSls-rnSl, (Lpfrjs-ajrras srjf} jpas 
Q_5T___r__rrrf _gij__íf. LDs_f)^ gliu_biSs_r srrBésú u@6§]__.iUf_fLb e£ajj<_._íl 
efilu. 6_l(n5Lbu6_íÍ6b-SO. ^jjrrjs_| rál__o__.iu^ ^rrub Q-lrrjLbus-ilsbSso sr -árjp (tpS5T@)/iS3)£r 27 

umQp^puJiw ^pinshexrw. 9(5 ai*r iSjd s_-uSlrfdB.L@df- Qa=u_u_ 
Qnimnvu dBL_s«_DdB<W Qa=ujtu sjrjj rrjjas Qc*rr6W__rrsb $>$iu ^s-sor 
'aQGupenp^aW-UQPXi-Wgi. ^s^rfdFdfldB-srrtLjLb, ^w &S mrr*á\ 
_5_srrtqLb _g>j'L%d_a5 (Lptusbsijajj QdBrr^LOturr.sr erdjjlrfdf- QaHu_0d5g_ir 
^emt-tráál vuirgGneuGui ^$$§1 ^l©^ ^srr^rnr^dB dBa_t__s 
[Qsweúr® Qdr-sbeosornb. wirgeBár gisáru, ajjsorui- §j6_OT6_)L_t_jLb 
VpglÁ QasrrsOTT©,. ^sárcrrjt-ffi d5L_ síO-oasS-Tr tQanjDGaipgiaigléoptrasr 

^ÍQssipen&iA asnw <-_-6OT©_í>. rEib^siDL-UJ U-bGsiijTjj dFd5ds1d5&rri_|_b 
; 6UOTífiJuc3fr6bé5rr63r g^rfii® §__wrri.a3 ^(s^^ld^ujlj Qurrj (i^iLiii). 
^suf! i_>OTfl£rr_36ifl_b Qu(5Lburrs3rsiDLDiurr6OT6ijrr<ffi6Tr <5LD(y>sinL_uj dssafl 

"ajn-LpsjSlsb' $6_rjTj6b a36_r__nDs<niud5 d5rr^_bQurr(íj^a3rr6_r dF(y)a5rriu_b 
si_s!rars!DLOuS!CS6C(2uj 6usrrrf<-=díl iU6cx>L_iL{Lb_ 

^rsjsinLciCTlsm- 6iisrrrfádMsb £rr_s_jr jgl-_js_srr6ij -sjLrfsiir&j 
QdBirsrór^rBdssinLDuSlsár, dr-ioiudF- dF__r_u@d56rfl6-T ppgieúib urnjrjl 
_9|$««-«6_&0 Q£errsróri_rr_r/ujS5ra51 ^cgssr a-lrfisinujassTr u rb n9 L_l@a51 

: UILD _56_í_>OÚU-_6_l6b3sO. -5FLDUJ 6_rrLpd56TDSZr>é5uSlsb dFL_rBJ0é56Tr, ___rf)iu 

gli_cS6!r)^Li Qurj) (Ss_6-3r@Lb 6r-_r(rr36pj_b, -^su^rrjlsár uiusór, rBirLÓ 
Qd6n-65ár_f.(í5iB@Lb rB_b-SI<-----asu_il6_r ^srrsineiiu-jib ^ j d5 6_.a.i_j (2 lo 
Qurrji^ajl^áaslrjjajj ersárrrji _giJ6_rf uso (Lpsinp S-jnqj^ajajlas a__jrjl 
iLjsrrsrrrnf. ' a5_so_ii6_r 6_10liu(_lo r6__)L_Qu rrjjib ' erssrp dB-l^-TnrjuSlsb 
_o__fí<_>rf_56TT dFrrd5ajlr/r_JdB6rRs5r «(rtja^ajjasascSTT s_1l_($1 6B1IQ Qsu jtuld 
«5Fi_r_j@dB_írr Gu.jnQasrr-frs-ajrrsb, <_>Lb _2jj J 6-r_Drr__.6_(_uj rJ^ijprEajj eS\® 
dfi6Ór/rj6ijrrf srssrp as(Tjjd5_--d5 l61_b _=>jLpd5rrdB6^Lb _g^6W^^jLDrr_56ij_j 
d5_.jj51u^6fr6Trrrrf. ^as Qasfrsrr---as usíolduj _orjLjas6rr, a=LbL_V^rriurr_Jd56rr, 
Qurr(n=5rrrraF,rrrj, a=(Lp^rrtu, _s)jrja=luj6b s$6_j,ujrT_d56Ír _r--ru6_jpj]rjlrjrj0Lb 
Qufr(rr;rBajj'6_(Sa3rr® a=u_tua5 a>j-_.pa3(a;Lb i£l(& ) 0iu i w QufrrrrjfBajjaslpdSj. 
£§)r_a, __.soa-lsb &Td5j6ij(oLD Lo.T(rr$L06_l(rjjr_^afl-b8so. srssrCoS-, _=_qiu a=LbiSlir 

_ asrrujfEjas^srjjLc, LDírjulSuj .^^QejeérQib. ■ •■ utprúiT.rreoaj^sb ^j|bii"<>__ 
Qurr(Lpa3j sy jfjuL_L_ _^6ÓTi_)i_gis|)jusiirfiJd5Sírr, glsérrrjj dFL_r_@as_fr a=LDiSlrj 
d5rrujr_j_36Tr _^f,a_liu6_ /rj rrjjsfr _«i|L__5_5 (Lpujsbs-djjj (LprrilíJ) 6_rj5_5_5rrra=,Lb r 
<_PSO^ ,g/rsrór(5)d56b susblsini/ glLprBd56ijL_sarr Qsiijjjjrás, dFL-ráras, <J>jr_a_ 
r^li—ajsínaj _g>j_7nL_uj (Lptusbdfljrj^ajj. _gsjd5c5_ína5UJ _=í_d5rfúun_s=,srflsb 
usínLpuj dFL_r_j@_5_6rr spL^I^^/ú qdslius^rsirjpsínrrjú Ljajliu asrr60a3a3ja-<a=, 
6jjfju _gijs!nio_5c5 CS__i___T(^Lb 6*-6Érjj)j a=LDtua3ajlsÓT dFrrjrriidfCjLD Qsiiessris^. 
^JDaSjrjajjj. ____65r_}.u_rrs!5r -^sstld .^^jjjjus-^ajlsór s__s_T6ini_06_}Uja_ 

• _BfTL_.i£j_^j]_b, a=i_r_ifa5, e=Lb_ilrja3rrujrEi«3sTr ___ujrfa3arj)ú (Suarsiiajj _5_L_rra^. 
3 2 8 (Lf)SÍsrGS)!SS)p" 

•{§lré<5 «^jgjjusuLb -rsb-O/r _0-otR^t«-6-L@_) sréo^rré <55T60^^spju. 

aBsBJL-^pffilfiuj, LDiTíJOjD (LpL_UUfr<_5 6j.6SrT_! STS-TU^ £rra___rf.6Br 

^rr_b (SLDpQ^rrsain-Qsfrsn- <s=LDiu_b < Lossft^ <_=louj_d 5 srsBrrjjíj 6_.rr<£E_rf 
<3=lso Qpstau) «i-níu-jeíreniftr. _gij__--7-_-_ _u(rjj--b.ií-_i]-b J _o__f'cse_r 
ersárusueár, $(5 <^.i3«s ____&■ «r ___rar.T_í_[ 6T^TUsm^é,^sk «-gjjsurf 
^siisurr^ «_s_.n)1^j)iT 3urr s^iii). ^ssr p^saS ^úi ^smt^enssr ldsoí.^ 
Ípujíji-Msjr £Lp-0_u_ Qai6fflúu@«€í(J5«tJr srs_T n. <__(5c5_i__cs J ^siiif, 
_^,wr-_--t6_r _DS3fí^sár <«Lpso_£-- Q-U-rf}úu®<s_)(rij6-T ersár^p ^rtjltqsrr 
sírn-ff. glii^ ^ssárc-ub (S^Jrs-T nS! 6U«r®i2> (Lp_tD/r>_iu ^ «i_il(5lnj6ij 

(LpS5)plUlT@LD. ^cÍlsb LOSsflcSSOT- Qu^UaJí^S _D-l@LD-bsOT_D6Ú 6-ILpíBI@ 

U6U(g)a5s_jLÓ -.-STrsn-iTsáT. i_a_7jf]^6ps_>L_.u ..^(sjijsídlo srsáruáp 6Ts_!s_iír^j 
^jajgtfsiDf-HJ a__-_DL51ff5r spsÍjQsu/r^ ^spj-_l ( §___b @(!5-_é0/j_.(_£fr 3 
^(S^CoUíT-O, $6_iQ-_rr(r5 £6_fi ws&gs&sgvh ^smrosúsfc ___sinn) 
dS.sw^ór sr ehrp -S^^JL-SÓt ^airr _íI-_t.uti_j.iu «/rsO(Lp_b a_srór(5l. 

f5líBc_5 g?_l_5iJSOT)J<5-<_5STr aSSSTSíírjílS-/ Qu/píB-0HJ!T(S36b cSrTLD ^S-fl^ 

^-5rs->io Quó)n_.-_-«_i srs-Tnji -j>j«-.6_[ i_l___r_^Qc__T-íi{6i5-b. -__>{C-!^_unreo 

LD-írflcSffc.á^íJj-D jS-bsffJLDcS jSS-flcS ^S-TSZDLD Qu fj) /J) 6-fff<___ír _TS_Tjrjj 

f-J-fe-TcS^i-B Q-5TS3-T__rr sp-b g_.-rórsw_ouSJsb ,_gi|S_frf«sfr ^ssGTL.sússBsér 
^(mstDLDiiSsb @6_jQ-_irr(i5 <_5_-Tsr_DiT-BCoSiJ ___6frsjT6-rrf. 

arjir_&_rfls3r _F-Dfu<_5 Qc56rrsfrs?D<_.i_]-b <_5T_múuL_.L_ <55___<t /fdíj 0510 

(mystic element) -^s-rcngí— 6-trn£á_T»_5uS!sb _j>j6_ff -T^a.sj/á- 

Q«iTsif-T__ <_s_j2-Oá0 CSrB/jrr--Ta5rr0_D. jss-fl _Ds_fla_6sr ^sbsoégí <^rf 
^ssrp0ár QwrrC&ib srssru^, rB_Day ,s>{shr(r$i~ _3jry.-ss»c_s_j_@ _«_/__ 
urrpuili-. _TfifC__.fr s^nr £§l__^d$sb £§3sb<-oO srssr^}w 3 rBf_(ip<>iDf_-tu 
^sitr^L- suírifjtTalsb _-g^@yu-_l<-S@_b <_<.<_& jy<_-c_-rj-j_s_Tfl(_560_íu -j>{__jbj_£! 
^,(rjjc5_3^Qc_S-rip(jj2-íTsrr _^^(nrj6Tn_,MJ fBLÓLSá-sroas-TDujcs Qtf_TL-.jfi_(_.3_;, ) 
@$&í ^(J^/DJjí* Quiraj» siiiTLps_S-r *>_p-rorsr_5rrs_r sjsbt) _o_afN_5 Gld.tí.I.- 
(ipiLb, _=(Lp^friu sá^^-SútqLb __6sbr@ _T6_TU3.Tsb ldssRs, a-opsálsb ,-g)|^)cS 
-^(LD^^rfi^rB^ _u_fl(g)rf. a=(ipcSfrfui_rrc_]iu __u51rf ú QuTf^srfls-r __ ff)jú 
-Slsísnf -.sfr srssrjj) (J^s^/rjiálsb ^sítB Los-flcSffs-STT -gijgíisrs-^-b c _g./-___.fjú 
QuTjj^a^siJsiDfr __ij_jf rÉ^surf __gti /r __<-?si3 <_-T^s-TÚuí_.__s_T[f. _sjj,<__(o__i- 
jSíts-t,, s_n)ir->^j a=u_uj ffi_TD__(Lps<3_ff)MSi6b LDffisflaisg)iá@-b u_ j ffjQ(jrj(rr3 
_os-fl^sj)jcS5@_ó /Jjjls_-___EU Cosiijjiutr© <55rr_l(3l-_f-TDa. -gjji-urr -.gi/-ij__iarr__t 
6-fS-TsS-i--iurr«_5 c6S-tvr_^^áF5írrf. ^sgrc5_-T ^jnJtLjt-? c j>j^-iju/Í) < _-Í!jl_ u|pn_ 
<5-fT60 t^fB^lfu (srjrr_7ífl<_56n- ^e^m _^j(Lg^á5réi Q<f5T0^igj<-f_ a__ i í_5(S5)rf<_--fr. fi^Gaj&n- ' §6Í060rrú), &$áo§w Loa3n_a56rf)__r Q*eosuiráál< & éD 
-urrjj^jtb, §._<$iu ©rr6_í)a56Tfl_-r Q^rríír^^ -Tsúeu-Tr-U, §_<yrrj51iu___o 
RjrrajG^rr^jSÍifflJflr^-cipá^iupn-SBr^/gcS ^siflgj-Br =_s_r -^tusorr&sT 
^/Jjlrfe^j ^sárq Qa=i_J6u^ stsSt rrjjLb <93rra._rf a._fTj!<s5)rf. srsw-su, 
_ s >j6-i (! 5<í__-_í-J _=LOtuLb $$&ai$GS>$ -g)|t-)-úu__._.Jurr_5c_ Qffirr___ri_ 
g,rr©__. ^fsár njiqic, -g)|-U(rt;S-.L_tu _=LDtua5aj]sb, a5<3a5^jrf!s_.LD í _g>|iu__rr 
63fli_ii) <_Jj65r_j erssru'íWffli iBii) ^fsár^L, surrLpffifflsór _T_-%r___T_b- Qa=tusb 
«oflfib LSÍfr^luaSláa _6u_T>iír®tb srs-ruasjtb {§-_ii Qu pr/josj. 

« 

jgiib (L.cs33ff)t_!sb <55rra=_rf)6ÓT 6=tDtutb, siirrLpefllssr @(5 ugj^lturrtú, 
^mg suirigsfi.ár óps_Q6_rr(5 u@<5_M|pjLb _j>jaj)a5rrrjLb Qa=|pja5|^.ua5rruj 
^issiwm^! 6_.ili_a=j. _j>{-U(rrjstDt_iu _jijrr_£)iu_b Q_5rrsrrs5565_5sírj n5_bL_l_5 
6_._5_5sir _^aQtusujj)6<Brrj ^msu 6r6Ú-urrjrjj _g^LLQ_5fr_____soT srscru 
amg l_)<&_= _=lff)/BcS ___65rrrjsii5rLD s^sár fjjjsíj-r®. 6^(5 rJp__. rjj asrrrÉjaslrrsro 
_s_.(5)i_ Qurrfxp^ _g>jsurr igliu í) nrjliu Ufr___b fjjl--r jjjj j§!í_aj)tu Saj-^tu 
_f<5jiDir_5(-6_ ^é&úuiLQ 6_jl_l-_ajj. @r_ajjjuirs_l-_r usb-sujTjj y,__l-U__ 
u@^)_5srr Ufb/jjl t_[ii>, fj£li_fi_ja5-fr u jbjn5)iutb -g>j<_5 _56_i)-TDa5 -U-f-aln^ajf 
eriáruajj ____-_r-^_oa5fr6-T. -^(gjsb, -osijflaj a=(Lpa3rrtu__ (ip^su^sir 
_tosojLb Qa=stjj^a3ÚU(5lcán) _g>|S5rj_i)s-r _g>jiq.úusw__t_i)sb _g>j_j urr__sb 
_^j_^LDrEa5j6TrsírsT>tDii_.s_T, _gij-_>^ _a5a=u__a_l_j ustl.su srsárjjj 
a_-jjjj6us-.a5_5 <_srrtlt-}. 6p) -b a=tDtuú urri_6b srssrgjj _-_.____ as_ rfj) 6_ii_rr 
6úrrt_. __so_-!_b er-beorrú u^a^-setfl spi LÓ surrrjjrtb _o_5_5sif)s-r Lostrra. 
__síri_!só1sb @_j. Qffirrs-íjrfjlsírsfr f^l-tnn^sugíjasra^ susg-rásastD Qa= 6pt a\aslas 
Qa3m_áj(gi_ -gjjíBajú urrt-sb, _uj6_rr rjjrjrjl sff^_L_ _5rr_múu®ii) -Ld(J1 } 
usírsiTn_a5STr _^cW t ~5^60itb t_)S-fla3§53ra= Qa^jp^^sufTfjtb -g^strsrL- 
6uiíps35L_tu i-jassíDLpú uir(pa_l ff>ajj. L^lr_aj)t_fr__)s<3r rB__a5__.a; wiLQih 
_ajs<T3ri_iTiD6b aSLpáfaj, _LDrr)@ 3 Qa^rjjfaj, _uL_a-fa=, -^aStu srsbsornj 
u@a3laJSTfls.T .___65_Tna5i_j_b _<5 ( iú urj__sb _6___-"(5i_ál m a=j. __...(^V_5>ios : j>ij i_5 
_._.rr?ig7;._b, -^j.ia^á, _s5#uj afpLQ ^fB^iuTbulpjg ___l(pLo_b eorr ldóO 

tDtr6_f)t_ {§S_T_b (t ; p(tg63_LD<3.@tJb ÓJ J) JJJ 6j rr (gj LD . _r_b-_/r ..aSTTfi^íf_5 6rfi_B_L_ 

-tuiqti), rBLLjtb, <5__ il fh) rosuii). urrsfourr tnrflturríín^ •!•"?• --;-•," /Ti.-fi -, 

■ girr ;^i'óúj1_=1iu __60s->ffia5 a5_3-rt_ ^fr___.rfí__r glrÉ^wj -ascs^tuLJ 

u.Tí^-.-í.-b, -^jo'^ g'._o_l^tu__ L_]j^u6)S!_5_-fx)a3j. ______5LÍ; i3-(tf)_u^)srjjii) 

-_L_r._B! v tp_b, io-ílQjD-vi (tp___jDH_ií__ Lorrji) jt; 6Wldljí_{l_ 6j rrjutlijí, rBrrasff)_.ii) 
QujT)^ __s055)6b surrfjjtb rBrr_5ff)_5 wsél^swr Qurjj __u.__7icj.tu Qassrrrjsu 

(tplb, ___ifló-.tDti-{Lb _5ll-_rrtULDfr_5 6ULpn_l_BL_Ut_ _-U_W©Q-OS_T fJJJ _g»JS_ff 

urr^álfjjrf. 6p_rj -urrrfassjrjasuíilsb _&_.«> Gm_w(5l-Drru_i)s-r J -jij-soT^^jtfOas 30 (xpssrgp/SB/T 

_D__f!a3<__r (SisiréSé Q_=6bsOj_b iunr00mrruSi6O a>rra-_rf Qairr6-_rL-. 
{&ihiSiéiGff)&€&iU£5 aifrsor ^réajú urr___b a-_jj#a.)ji>6rjj. 

VI 

■-■■ ^ < p<áwr<^j H^jS fBeffsm- ___-Os->a;ú Qurrjjpa3a3_o_li_}-6b ^rraox.rflsái 
(^_5__)iua>ajj6U_b ersárrssr 6i sórjij (3<-.i__a5i_u__-_orr_b. ^^soiunaj _^yrr 
-Éltusb -gij-b-Oajj a=(Lpa3rriu -Prfajlr^aia^á-é-rrrrrf -gijsbsoajj assb s_lujrr-rrrf 
srssr^j -«ijsusiD/rá- as_/J3<(Lpi-^ujrrajj. _rs-flgp_b, ^lréaj s^súQsurrrTTj ajjscojT) 
uSjpjLb _g>isurf ajii ífíjrjrB^ ffi^ajajjffias _srr i^rsajlfjTjaialífjTjrf 6rs-rusina3(_'iu 
(JJas a5_l(_J)-W<S6rr asrr ilíjitássr jrjsiír. -gjjsurf, a3_60iurruj aisuliLiib, sr(Lpaj 
ajirsír^rrjLorrsurr/f. ajiJb _6rr_oa3^á_ra)Lb ajii L0_5a5(sjjr;--(3j_b LD_l(5)LO-bsorr_osb 
_r_b-Orr _oa;a5^_-fajLb, srsbsorra- a5Jrsoaj^jás@Lb ___a>6U ( u_ as^rrjaí aiias 
a5__rrai a__jT)j-b «i^OfSjrfassrflsb ^su^Lb ^(jjsurf. -rsbeorreujijj^jngLb 
(úLDSOrras, fJJeujfjjTjls-r a5frfr___r_orra;, fjjisu prSlsár aarrfjssurLoiraaCosij, <_g>j-Uff 
u51_6L_ Qurfltu (2aj#HJÚ Qurflujrrf/rr_66_jLb, a-soasú Qurfiiurrrrifai-ijLb 
sSsrrrBiaalfOTjrf. ^Sscraiajjsoaiaj ajSJrsíDLosffuu QibítáS -Djsurf f^ujfrajj 
Qa=iúaj (Lpfupa^a&sfr, rBsísw aBrrsoaiajlssr lB&ú Qurfliu L^rra^srassrflsar 
(Lpio.6i| 6r6Ú6virrjT!j ^(rjasas^susrárf^lLb srsórussjajai a_fr_l®a_)__rff)_irr. 

afajfr^a^sólujBsár 6r6rfl_Tr>rj_u-|_ó -BUL_jí)jrj (2rEíf-___o.L{Lb, «g<3frrnj 
urrsinsuú qiusbSunrsoai ajrraia^sijr., _o__fl a36pa_(9j LorjsrorajsiDaju^ub, 
-^L^-JD-UtLf-b cSSJTiluj. ^a^arfj^aj^jaílsijrfrj y,a= 6p_a-@LD, (SurrrrrnlL-ai. 
ajlfjxgLb g!s3^L_(Siu a=ajajluj^ai)sDr 6^6ú1scdiu srr^úi^aílsár jd sp^ LOSBflaja; 
rajrr-b (oa5tlf_ajj. Currrf1(szr)_b a5_-rra3^úG-urru_l(rF5íBc?3 t_irsijflL_ a=(Lpa3rr 
ujajailsffr ^(^ajtuajajJsb a5rra5_rf sSlQtb^ Qa^iúaj) -__L_s_r Q_F_isnp 
swjSfSjS^l. . (LPíSsb js_60_5Ú(-Ufrjf_5 _6rr_Océ^6pj-b, -_g>jaj3ssr ^($1*5*5 
ifíso _^s?5-r@aistfl^|Lb, (ejfrsijfl srsárjjjjLb, ^rfésasa^ffl-fí srsár^jLb GmrssjfjJ) 
-jususiDfrú urrg'rrúi-j.í) rrjj. ua3ajrr6--r®a5srr stisao-iru-lsb ua.ajl Qa= 6pj ajj 
^ib ^<ísrrSYiáiraiú Gurr.fi) njluj, lSjp^. (_L060 fB'fr^ai-ifflsb _|1|-U(íijsjol_uj 
jjffiLp LorÉJc-aj Qa3frL_fáia5lujajj. fr_p(Lrj _u_Trrfa : a ? íuj6_-L_iBaj -5^___ra5_l<ajLb 
Qu-_-r_-_lra}-b ajlfTjjúajl _g)j ( 6ífl_5_-(Lpi_) r ujrra3 _g_j_rr__l6b, _^6U(rrj_____tu 
Ufri_-ba5sír -^ldld rbjrjj_rrsrr6!sr srsorjTif a^ísoíf _?__ fjjlóTjrrr. (Ssujrjj a^sorf 
-^js-dJj-coí—iu __6$__-^a5_rf!_b Losisr^stDa^ .-—(rrja-QLb [^ltU-bLj, @rr errsijsfrsrr 
QajWjpjLÓ, Qa3rr___6_5^aS)sb _g>j6_.su .r-úsusírsvja^írs-r s-flfjjiiuaia^jajrBa, 
S5j_uujrra5 {J^ÚL-lsp-b (Lpi^e-l-b eprrsrrs-j ar_-iD_usiDUJ_5 @S!DjDa3 < gj5_il® 
a_ls_r jDsar -r_-rjjjjrsj a5_.n5!-_rrf. ís\sí1(^ssíi~uj (..UcíaraiffiQjriFiLb, a-ilfjJI-W 
asf-srfjib -g>j-rr-_j i£rSlú UMJS-ra^rTrjU-tDsuiunrjú, 6^ri_D€._6Lb (SurraSlúustoaj 0DSW"@/iSÍ!)í7" 31 

turruJ, iuré^cy36írsir<roaiujnri£j s-sírsrrsBr erárgiLb as^^rfaj-ír. ^sbrrB 
iqw, ■ glíinL- §^l_(Smj asT_wúu_l-_ as6_fl6_.as «-.(jjGiaib, -^Lpasliu 
Qa=fr»f>Q(3-_ff 6r«OT*J6TOai • §(5ÚiSI@jLb, ^(tjúljI^ ^(^úlSI^ a5_. c p_b 
gmjsbqú), (y.<3-a-ltu_ornrns--<£ (LpáóSiULD (§u/rsoá _B_.gi/--> §)tU6bqu> 
^.vrfjrrjlsb __)©<££.t_jLb a-.srrsiT6w srsórprHJ a^níWff. ajrr^smrjLJu^ajliJ 
*<_-j<s= surBaj res^sor s$0Lbi5)assrr -^jsurf srsijsusrrajajrrsBr _os.f3a. ___turf 
s_j_6@ ______rs3._Dturras (^iu_OT(rrjsr_j_b _j>/_u(írjS3--_iu a5s_il-TO<5_B6rf)_b 

^fflupLDj gL-sssrtr&ál srsórus!D6_ jgsbSsú srs-r/jjj-b -^_U(rr;.3___iu a5_l(S!-3.rj 
assír us-fliJui-SOLD C_urr6b QajsrfisupjTiiLbj rgsBÍjrfJlib, aj^áa. (Lpstnrjjá^ 
ujtjtjjul-.®" 5 , a-sfrsrr-sr srsfr gjih' as^ji$l(63)rf,__-rr. 

assiSl^rr srsérp (tpssipiSéo <£rra__.ffl--r £§)_-_b aPfBGajaiai^as^ 
/g)i_Lb £§)-b__>rr_D-b QajsrflsiJrra5s_lLlL_ULc}.iurr6b _|>|s_(rr ; s-iL_iu ^;tj(S3)uj 
e-irsrrrrassrr -^j-us^rjúunjnjlá a_^j_)liLj-fr6rr (gjTjpéFa^rrLL^asilfaj, 6_1s3.l_ 
^^Gs-S-3rLcj.tu (2a5S3>-_(-UJ §)6b_s_. -TS-rrTrjjj^j-b, g|f_^g Losorfj _^su 
(rfj_-.-_tu _3il©-55rr_3-rr urjj nJiuajfrstDasuJTsb, ^r_ajaj ajl^^iúsiiassfr 
ctib^, _g>jsrrs_fljti@-j QuT(5risajj-b srs-ru-inaj ^-U/fjss. rj)_B as/fjCSuírrf 
totl®(__o (iDi-f.si| Q_pu_iu(---Sij-r(5l_b. s^s-rsiDjDLDL-CpLb (ipa5-_lC_.6_C.HJ 
sjiaj^a-Qasrr-S-r© s_ilL_-_rr_b. _g>j_ii0S-5-_i_i rBrril® _o<5-S5-ír a_i_rÉa5 
^rmrBa^ ___jrja-_5^afjl-_)(|5i_a^j _g>j__rra5--rraj afíltq- -T(L0ÚLj-b C_rErr_5(gj__6-r 
/§)__ _s_l(5!---fT_-6rflsb lisd Co^rr--r^rj.--r. [Ji)_---_-.<s_rr60 __63rr$_ís-u5)_b 
_9__r_arj -^s-^sb.l.uj ibtiI® _o_5_5-srr aj ajúiq. sr(L0L_i_l, r_s6_.fiBr lo__t 
rfi_5_-S5UJ ___-5-r__rr_5@s)ia5 ( ri)«fra5, @(rj, ajsofl Losofl^rf, asrió 6£(5__rrrr<-5C_6_ 
$(5 "'^__0(íp__-j2)uSÍ-b rélasLpajajíiu Qu(rj5 (lpiu rrj<- s ls3.iu<3_ @jj5l<_-a-)__T rn_-T 
^s-.6_i. a5l(fT)LJL_l^ ^(rrjúiSl-f- Q_=rrsb6£j_b (gliuebLjLb, ^(Lgasasió C_urrajl_B 
@ii) §ujsbi_]Lb __g>|__j fi) fjrjlsti _5frs3-TÚu(5-_^i73@rfltu ajfrrjS3-Tf_j_5-fr ^sms-i 
_bG srr. gir_ajlujrr-_l i g2JLbj iSjt> fJ^__rÉJr%-rfl|£j_b _§>j-_(r3_-.__uj asrr-úajajlsb 
__nrLfjr_5-urf_5(53--.L_uj -Tr_oa_5J1s5j-b ^sujrje-. /jj-B asfr_--T._rr_b. ^lsmeru 
j$]t&sréi0c£}ú} Cd_oc_,t__"v5ij6_! r_}ji§l--T _#. jrjj lj sns. lj !_.j _ó 3 f í ^t'é'y ^ssrcsiwstrmj 
u-jib _r©aj a^a. .5 T_l(£]-iiajj ,, t_.ir<_=_=rfluj(Lp-b, -0-sr Qsu jrjjÚLjLb _5>j_b 
-6il{5l6-.rj__srf!_b s^rrrj <$n51a}j-b @sb__)rr^(ri__-(-fjLb _fl t fjjúq<3J<5T__T. 

ajrr_F-__rf!__r fgi6Tr_-.Li- -_rrtj)á£_.as (ijj(Lp_ija5j_b, <-_^rrs_7 rjjl 6_i6rrrfrf. ajj 
s-t/ja-S-Trt) j§!n_a§Uu Co^é^uj^ails-T ^ Ljb rál __\3 uS) sb asyp.sa5uu_l__--.a5 
rcjno -°jjl_j._6<__i_j. JJ-prBajjsi9©_élCS(frj_b. i_Brfl_l_^.__^rrir_6_fr @ré a_lturr6_S3 rf) <^ 
S-tnsasdpj sprjjj Ljrjiléfláfiras, ■_^j_cj_<_._5rrs61 ffj/rji. _g>jtj i_jrjL_._fl u__.Lptu a=(Lp 
^rr.tu r aFtpuj rBLb_-lá-63._5_B2srr^ ^rr___éltuC_a5rr@ si_)_l®6_J)__rri_D_b CSld^iló 32 (ip<5srGV}]GSirr 

r 

Q65fn_rríBc5jji. L9rf)tli£j6^.(ríféB6fr &6&L-úiSliq.t5e5 QufT06rrfrc3jn-rj<f 
^frfitrsrt-^tqLDj ^gráiuJGÓ ^églÁ&gBGin&iinw 6Tc3J)f cáfajtb LjrjL__£!iunr 
assijtb <_?{!5J s-tseDfjsiísb wtrrBpQí. 1885-tb _^6rór_}_6b ^rra5_.(nja5(3j> 
24 6UUjajr@LbQuT(LDajj jglrBajltuaj Coajc#uj<35 <5rrn_e9rj6fo 6fo<j5T_i)c„c55Ú 
QuÚj^^i' g.ibj5i*j.v«wlób cfisfisc __fW,_o_.%.Tu_{__ Quirjji_!u*BPfi«6if!cc 
_?{3J!35 glL-^s&jpiqii) Qujjj-£_-crár_}-, (LpjseAsb jgljjj '-.JsiTfisr n9(g)^jLÓ 9 
^(fj(55róri£}.S5r (Lp_}.6_!sb CoUTjír_1ii) rÉlfjjjsussrLonrcs lotjj51c_ Coc3j3= s_1@ 
^&oá@ú -ut/tíJIlo S&ostniuú Qu fjjjjjjsolilL-^j. rJ^Ucsrni) jjjjríj) 
(fjsrórii} sár Q^Tuáa^cicilsb ,-gxjfjéfliusb Qa^Tcsoassfr ^ldsold sál@^áo 
stntuú Qujd (tpiusár jp spnr, utufiiasr/ gltUcScSLD C_c3T6cVjt5)jj)jjjj. srsb&o 
lumm ssmir&ál (2su35(Lp_-, loscTcS OTcFÚqtb n-taojTjréa^réaj -gjjréajcré 
asrrsoéajr'-b cfjrrai-f, Ljp/él&úuSlsb ajj/jjsij tD6c>rúuT6cVsiniDi_{t_Si_T ^(5« 
(^ld rá!t!súswuj_(,QujTj < Q5i(-rB í s i gj J _?{suf _^S-tld uso<3Js<3-_c5jC_iu ffirrtl® 

«SnrjJjJ- 

(JSréajltu^ Q8)&iuw _Qa5rrt_cSc55^^is\S!0rb_^ sjjjjlréajjú ljsst 

(TScnLDLJt-l @lU«353jJpL_6cSr a5SCrÉ_3i ^(jré J^suréaj #tf. jglréajliu _F(Lp<_rr. 

iué$&> Ljf/tlcílciíDtu ___sírár__rr__a- s-tl^tb-Stusuf a56?r ___i_, csfrsrrl _a_s_l 
suswírfficsaisinajcffi QasTcaV-_}.(5ri-3jSZ!rf. a-rajréajV ^réc_).urr6cnsuú ujjjjjjlú 
(SucS-LbQurrrjjiQajsbsOfrLb ^ajlcsrrfiú -gsjrjéSiueb euTajlassrflsb ueOfjjjLb 
6in51iHSj a=LOiu ajajajjsutb, usásrutr(j) srssrusujfj^sór ^t£j.uuscnL_i_! 
_so_iu Sucílsisrf. tilrfltltq-s^rrfcSBsfr Qa5rrff3crrfréc_ QcS5/rsír6ff_a535cW 
QsanffCiq. ^i^úuCoórjir© _5jsb60frLosb a_)!ré jjjfficB^tb, (Lpsfoso 3 Lb<35(sr5Lb 
C-tefrB ajj sjjsrrf aja> Qurrjjj __.rjscouasc3r-_L_ Q-u^L-ta-eijlt- (Lotu-cVfjjjf assfr. 
(gíréaj ^griRtusbs-frajlaisfr giréajliurr erebrrr) (ipempuSisú _ua^(ss) spi tb 
^(Lpaj/riutb srssr n) a50aje_l_soCoiu Co.u_£lssrrf srssruajjtb __ssrárscD_>ajfr6csr. 
ajrraiTurTlscrr 6rstrár6WfBJ3-_L_ surt-jasrrsrrib, surucBfrsrflcSsfr srssrCo p <3r rjjjTjl 
surécjjjsrrsrrQ^s^ustT-cS fjiLré <f5!l®scnrx6cntuLJ ut_}_ctía_]ssrjTj6ufcBsfr assu 
r-rfi.-R.-p. notaUJLb. #iso caflfnf^tus_íTsiíTf<35sfr (^sír ssmló oarr^ utq. Q_F6_rfnj 
1908 susmrraj <5f.r_&_f ^f5ajltUT6cns_c5c95T_.ULSpjLb surÉj<srrsiT<5Scnc3jú 
u/fjjflCoUJ <ylfB<9Jl<53<33rrf srsor jjjjtb _-g>{SU(fr}-_.L_tu ufflQsusbsorrLb sjjjSlréó^as 
assír (§LOÍ_so_tu {gt0ré^Qó5-6TjTjj_b a__jrjj_si(/rjifc_sÍT. 

\g\m /j)j sufripréa} ldójjP^j <3j2-rG6uf<_5_oirúujpj_51 srsírs.r _5_,jrj)r;g3) spn b 
{a!s-.6usrrs_{ @jrjj__.u _fST__-5c_-6cD<£56rj c5rr<3s_rfiS3r Gldso st th jpjsuffl a^rfl . 
tussrTjj. u9a5 ^LjbfBcS (Lpstn jTjttSlcsb 6^(J5 Qajtúsu susc»Táas<s6in^iJ -urr^ifjjrjjLb 
@®tbucf f^L|)rBlc~0 -^{SUffjsinL-iu Co^icFcgicajlsb -^ssr rr>j suTLprBaj csSjijlsíoaseu, 
(tp&íosó'ti) _>e35«sif1scn__CEtu urflsi| QcSBirsfrsrrcEF Qc^uja^^cáfgtb. í^fBtgjluJÚ (Lpm®s)i65)rr 33 

UGG$runrú.iq.6Gr ldtj)j;ulLl_ ^sár6tDiDOT>aJW-|LD 5 ^^spjsrreTT U60 loajlLi 
t-js<rn_Hj Qa-Tsfrs^asaic-srru-iLD S£s_rjr)j (Sa-'rfai ajj, eajiD^isjnijDUjnrsin- sarjjj 
u_rórurr__s?DL- ef n)uQi^^Qsusmrtq.uj ^suéliu^stnsnijLb -^j6_irf 2_SOTrffrs 
á§)(f5íB65fr/f GTGsrnpsw ^su^snL-UJ _£{,<__) srfirj^ó^ffi.ssrfla'il^frjrB^i ,-gij/rj] 
3§^ffJÍÍ5."^l'S!rér6s>iD«a!6b {glrB^íiurr Qu(rj-js3._DUj-_-.L_tu Co6U5súr©Qii)Sffr (n^6b. 

65S5TgJJS3>I_UJ 5SSÚÚLJ SlifrLpsílsb 6TfB65 _>_ JTJLJS5. UU-ILD -JJjLA.Lpajaj) SiS)í_fT 

LD6Ó (LpcLDaj^sársínLDuSsb <-9js-j_6_j ^«a. £§)_-i_* Qu/jjtéj susrrrrsiflíjls-ufeai 
c^míBáisiJLíS! srsíJrusiDói (Lpgs&éú &n-$iu Gzrnj aí)sO0sfr _^-_j(f5_D Gprnjsvtr. 
^táffi (Lpuj péi&sbr -^Sszrr^ajjLÓ sp^suff surr(LDLD asGtsmj ^(Jl^^jsfrsrr 
@,Lprél%Oíí5)s6)(5rBC2a5 QajTL_ráia.úQun) (SsúGÚrQw srssrn) _g*j-_J(í5-Tn)i__uj 
rBLDL_la.s?r}_5iúls(ifr asTj-TSOTLorrasCoS-j _j>js_irf 6ur_ia_rr_rra5Sff.^iJ u jrj/i)! -gjjá^lasa. 
assussrii Qa-=spja-aj)(g)rf, ,_gijjéf.tu_b a-(Lpa5/nua5 QajTS-_T__ífa56fr ajfr_ia5._Tr 
_J}(j?^^Jsfr6rr ^L_(_a5srf!sba3rrsijr ^ajlasas assusisrLD Qa-j[úja5a5_"___^@L_> 
-TS-Tjtjj ^rrw -BSOTeq-Bsróru. a5"!__.L_áj--_é5 sjajrrsiiaoj sj?(frj Srrrrwib r$<_ofj) 
<2s_ rf)^(S3 < rr>-____ _5|ajj, srrjj /jjúulLl. sarjjj sáWára- srsbsorrai 
ajlsjDa^assrfl^LD s^srfisiniuú ujúq-_a-j_'uír6b, spsrf) ujúl-ló STsármj 
a_-.jT5)u-|6frsrrrrrf. 

^rr_&_.rf siimi&rrsfréi&ngú uprfli -jjjcáas-B óssijsotld Qa-^soja^ai 
ld/1)Q((tj(5 _5nrjss3r(LpLD _5_n)súrrL_. glr_aj]iU _DfTjjLDs_rfcf-£ii-iS_T Q<5rn_a.a. 
asrrs-ajajlsb _-jf__r-ETsrr_b ___rjjQ_5rrsrórt_ urr_j-Err<gj_ó -^ajj. fStrÉajliurr 
s_r)s_r a9Loa5@ú u@^u36b=5rr_<ír GLorsjtl®^ Q^rr__rfi_| Gujrrg.__ (Lpajsár 
(Lpa3S_)eb s_)rf)6_rrs_r Qpss>puSí&i sj/builL.ajj. gls_a.a2iua3 ajjstn /DuSsb 
LDtl©LosbsorrLDsb a^rjpa^rruj, -^jjsfhusb ^-___jrjti5f§2JLD 55_l_ surárasrrsrraj 
aD6ba_rrs_T LD/jjLDsorfdfaE) Qprresr /jjlrbjjí. Qsiíjtijld ajrfeajljLD id^Q^^ 
_srrj_3_rLDfra5S)j i LD {§(7já-a5__rrL_.. s_r_i_irr6TTa3ailsb rflek> Qup^srrerr 
@_i_aa>í5.tu -B_-r@ ^/rjlr6^sfrsrrstr>_oi_ls3r } ^gjujbnS! ^(Lpa5aj._Drra._j 
<_u_*5U/fin GTSÍTírjjLD, @rBó5íun-__OTT iStjs ui^^_.-rfí^ : i6rr(_-6_rr_3gsn-aj 
a.Tilte}.gjju) aiiái_irfGff.íii&ir -^jajla.LD a5.Ta.t_ & ..ifltí»_o.qOT_.(5> si wj-pi-i. 
<5Tra__.rf nf%gra3aj)(/5a5_5sOfrLD. ^©uajj suiuajj (Lpcgsb «^©ajijg 
u^rrsíTOTfT^Cfa-. -J3jy->sís_35 jqu&éléi&w nQ<k).i__6b ©rnréiaSl'^ a5rraK.fr 
_fis_i.s5.65 uticj. ^áasorrti). __y,(ss}_b @@tóua- Qa=rr^sa,a3á 
a5Tá@LD QurrjTjjÚL) ^&ouSleó íjnrj-tuajjti., &s&,(sjje$r grrsm surr^LD 
.*s8roj60ifia51(i5iB^i áCSip eurB jfjj a=é5 ij_<í^rfa.srr.__r #,5, ^áa.rr_a_e-_TLi 
uaSrfrB^j Qeirrsfrsrr _.S-Jsrór(íj!LD srs-TusH.a3 S-_s53rrfrB^rrrf. jglré rél&o 
a=(ip^rriu, Qurr^srrrr^rrj, -^jéfltusb LSj^^or^srflsb -j>i^)<33 <S5-_-_tld 
Q-^^íSí^-S igrrswri^ttj^i. ? K6_í!(55g_ < _.0if!iu ^rf_._B a3rf]a=6Tjr^^jL_OTT 34 . (ipm65)t6S)rr 

6j>Jb jjjsídloiljsíd__uj &(Lp&,triu&>6!n&iú u_-.L_a-<__ (Ssii s_-T(ÍJl_Drr(s?s)6b, _)jajl 
spjsrrsir ajs-f) _D_-f)^rfa5-fr _)|___T6_i(í5i_ S£(5r_a-]-_-_r______UL_L_ 

_^f^_-.LDILJ-TDL_UJ6_irfa5-rrrr_- ^>& Qsil6WST@lÍl _T6-TU6iD^ -jjjsiirf 

__-wsrffrÉa3rríf, a_-b6-it6?Diu CSrErréS-él «^jsu^ssii—iu _.__i__T_b Q&ssrm &j] . 
^sufl LDsrfl^Egijáfg, ^ujjpstDffiíoUJnr©^ _F(ijppíriu^(_!a3Jr@Lb QuT^rrjrÉaíliu 
(ips?Dpiulsb (ip_) susrriféfa^stniuai a^rjas _e_._3.uj sp(j^ _._b__íla3 a51_lL_aj 
fitn'ajá ajirsOTr (LD(f)ULlL_trrf. 

' ' rErrsrrfrsuLlL- ajajtsb ^rr_&_.rf)--T asírila^iqLDj urf)-_j_b susrrrf _f-_£)ius!DL- 
ujsijLb, 6£(rjjsiJ(rr;Sir>L_uj _-_-frrErr_l(£lL_ ustrórurr@ _-_L_6-Ti£j_iurra5 LoajlúsíDu 
iLjLbj s-lrTFjúuajSMajuj^LD ___.--r!_rr_.(<g-_r^rr._9|B)j_b J ___-_-T_-.mu_lC_Í6oG.iu 
_}|__OTa3ajj_o_. _Dirs-f!-_-- u_-kL_l.b _J|_jj i?---* 3 QupQsusmQib srssrp 
__63Í3T<í!D_6otuj _3f__frf __€S3r/frBérjfr/f . surÉjasrrsrrú StflsBSsisrsmiu 
_9f©^_iJ 'élasLÓJBaj uiuiBJasjr ^ojá&w, fJj-TÉajhu _$©^_kos--iU-s _)_*!«(_) 
_-iL/5!i_-)-_) Qup (Lpiq.ujíraj] srs-rus-.^ _g^su(nrp_5@ ^^salaiai^ajj. 
glrBajliuirsfllsár usbCSs-irjpj ^{ipajrriuaiajlsBr^Lb, i3p rBrrilL_rrrf (3i_sb 
.Q_6fr_-_Ti_ Qsxi rpÚL-ls-T _6rrjs--r_oír_6 -.sifrr. ajsárssrsO— _T6-r n) 6^_-t jt51__t 
_6írj-_isr_Dr<s5C___irr 6£ < ffjj)j-_.L0--.uJLJ Qujd (LpLj.iurr^j _r--TU--j^iLj_b 
_>j__irf ^gii^rBajrnf. @0 Qeuasfr s^s-T^rrjasdF CSéFffiB^rr 60j_b <g\fB&> GrBrjai 
$P® — .JjJ uujsérutJlCoLO ajsjfflrj, fBl_oaia3 sa ó)_liS!DLOÚ i51§5TOrúsiDua3 
asrjrrajj. Qu rrapjsiirrsijr C^sOL_a^uji_a5(stT;a5@ _jj-_tlj Qa^ ffl as aji aslsgr p 
^io-úusiDi—iulsb -gsj-urfassfr ©sisrpj (_><_Frj G__J6-_T_l_b. _s)jg_rr9iiisiDa= 
nSlsb QasrrerorL- rjjjS--T---Lotuír__T {BwiSiÁsm&uSssr _s<tjs_-tloiT_b 
-^jsurf s-rjlu)6iDa=---tua5 _6_w_^___5-_íl6b-so. a=íf)^aj)rjaJ6!Da3a5 _j 5 pa-_j 
siíLpliL-lsb Qa=|Ojé5^ (y.tujpa9_5@-b (iptu njáfí-uj arj5lLb---a= (Lps&p srs-T njj 
as^jTjajls-Tajirebajrrs-T _3j__rf _jjLb (Lps_.jTj6?D!u Qsujijai^irrf. 

_^j6U(i5-ip-_uj rfl-ij-TL_ uiusjpj-rrsrr __.;ry)_sfi<j-_. (j£(_>siJa$lffOj-b 

--__-W6---DíUí?--T ^jSasrají^SOas C§í5!T_B£BLb SZSSTSIDp ._)J--};_6Ua3l(oSO(o.U 

' djw (ip iuff)(#lsiDuj_F Q_p sp^ajlígjff. _>„u.7?_.^f____rn6_' eb-.jijt-j.fr'bir - 
6j_ilrBa^j (gl60L_._fliur5j_B-fr _jj__irf ..iirrLpsvjlsb Quíf)ajj_b Qa^sbsurra-gjjf) pssr. 
^gLigj-b QpTL-cf.^^í^ljól^rBCj'g ^m^<u surrf;^9sb ■fBrrwTTrúij'^ir) 
n-1siDpiBa3 CSs_i ) pf;írr(3la5-6rr ___s_,Trrja3 Qa3r__i_a5")(5iS)rf. srsbsorr a—mjLJ 
Lj_._5(S3-b _rfa3rB^!rj_orrsisr Qpi^piáea (Lp(Lg Qsu Í)jt51iu6-.l_uj s>jlj5) 
s-irajúuCoa. ^IS-TjjjliusiDLDíUfra^^ _T-_TU-_.a3 -_._-_TiffB^rrff. rssbso 
__il(<53(65rr--T^a5rr^jLb Qa^rrLplsb ___lu^a3ír6pj_D @(3}_-.loúu©^__ul1l_ 
s__60_-1 rf)í_), Co^-ftULb LD_l(5l-b CoUfr^jLDrrs-T^rrésrr^ -T6.TU---arj.LjLb 
fBrrsTrrr__i_l--<5^l6b _>J6_;rr __.írorrfrBa3rrrf. . usb~__f ( jru mrrQei^Lb _^j-_j p l^IOTOT. ■■ UJ«65(Sí5Lb -*c_f_a3V_ Qu jJiJ ____<_ -É __ir_.BJ.ar__», C _-JS_S_I 

sórpjTjOafrsOT^p __^6_1_ Qasrrso-T® aiiTtpsuCS^ _t.rLp_ilsHr Q„T_n-__ 
j/r____jLÓ ; ___Trrf_^a9i-Jir_6ij_ ^sot^ild _rr_rri_|Lb _$(_i~_ _6_s_r(íj) 

ItflSOTffU _)J6_rf USmrt) cFT Jb <$(&?) <T' 

(ljj.(LO __60S___Ujbjí)l, IB/T(g»5Lb .ÍEÍT(5T31X) _*lj<5_]____rr_ _}/6_rf 

,)«frs!rárL_ _5____Oi_)_b J íJ^;Ba3lujT-_-_-J u í_ij_1i_]Ij_ ^sotss. ri. __s_TrfrBaj-rrrf. 

g)j&ír^^j60a5 L0íT63fli_ú u__TurL__j-/b _j fj^réajluj/r a_6i_r ujbjsiDcSJ 
iff.__c_.a3 -6___T@L_r<s9_b -T-Osot __rj_ __OT_5c_rr_j_ ____ (Jjp-_p_3_b, 

L_í_S5rurrfl@ 6_-__uS)6b __>j6gp_ Seus^TíSlii) er&sT^tD __6_Trfré<_rrrf. 
■gjjsurf «(íTjajjFjjúuLcj-j 6jjjbjJjJ-Q-T_fr__ asja^TS-T, -_rrLfj6_)s_T < _g>ji-}._u6_L-_ 
_l_T_ír____jrr_ fjg!(r_)__ C___si_r(_jC_LD a3__lrr, ga^ajfáaasb, _9j-^_U6-.___ 

__rr_frs_-_i_ir_ ^ssíwiuá _&_L_rrajj. ^rsjjsb, _3jC_a3 CSíBrrajajleb 
^n)réa3_-i_6_ n) ^ajja-a_]C_iu ajjr C___is_OT(5iLb srsór tjj 6_rrLpsi| sál^íjjLbLj 
-IjPJjJ. -^i-ajluj s_iry)6á)jpLb, ujj}___^a3la'__D asrrsif-ríJuilL- ^njíÉaj 
r_p_-. < _>-L|Lb, sra-pff^ Q_ _j_b Q_5T-fr-_._.„-_rr_j i _ asrrasas _}j6_rf iSls-r 
airríBJaslujG^ (jj)-bc_o. _ldj^l1_j rsrrasrf) _£.<_) sb a5irstnjr_iu(5LÓ 
sus-lsíDLOUJ^ff) u@ajlas_rru-ji_ srajlrfaiajje- as_ff) _>js_rf ajLurÉjasálsb&O. 
aTscDip iBrr(pa5srrlff) _rr6_rúu_._ __Fir_burf, (g(_;_-(_í r5L_LS!_6__ ^gj-asluj 
__ psmrf)^ a3/r<s_„í_j _? jCS^ (SiErj- <_.a__b C__o(^L_._}.6_rífl6_r _9j6rr6_/ l_? rj5íu_ 
Gajá^ujajstDajíLjLb, Qsosnatasú Qurr(r_j_fr_5-fr C_Losb _9j6_/fasL_@sr7 6rr 
ujp_-.^_ iljld _s_rt£}_aja>rrrf. __s!5OTSíni_ujrrs!jrajjLb, q^str>LOHjrrstsr i g/_rrsiír 
Loírs-fli— jBírasrflasub _oC_jrrúuT6_1s3T Lo^^u___l(rfi/i. a_- l_j_._@i_> srssr 
_g>í6_rf QajrrL-asasaiajlsb re_>i_(s_)rf. _?j-_íf -r(Lpaj)i_jsír_Tr as______fí__ 

_6L_.(55_iT)fjti_íJ6b _LO(S5)(___}.--r C_Losb ajrru. Qasrr-W-^^rrjrBa. ra_LSl_5s..„ 
.a.asrfr5a__ __)___-<_._-__ .-(rjj^^éajjL-S-r éBi-jtSlu^-frsrrrrff, a5rra_.rfl65r ' __)a_ 

<^j__„ _u_(^l1(_1<5 a;T__.ffc_ ^^@.us_rr_rrrf 8§60íf)__r _o.w^_.é5_. 
q-wu^cs^u-isfrstr^cp _T-_r(n3^jLD 5 j^.rBajliLJírs.il^jsfrstr aj_ rBS-ijrurfas-fr 
usosií>rríLfLb _5(rrj_5o_r ^_tj_)!_ 0_onj a_-j$tLjsfr_rr/Tjf _r_-ru_.a3 _./__,. 
assfr LOffj/Bffjj ___l_.-_rrf. LDasra,_D/r asTréaj? „*__._ _r_b'___a_^f) nj '_^úlj 
6__ie3ejlr$ré_gji___u, _lso @$lú_lil_. _l/r_f_S5T_5Síflsb -ujpjsurras 
_*|_ii6-,r/__ __OTi-j.a3ajj_fr_iT.Tif. (. 1. ^_.L]._r Co_c?_ _5jot6_ .sorr Loajlúi 1 

^s_a3^(5_^r__5_L_ : , _<__._ _ffs_a3 ajjasgjtb, Qsoerrafas Q_ sbs_c_ 
ajjasrajLQ _)js_rf_s-fr ST-b-i-Oiujrfjp _o<$_Lja_, a3(r3_u-_.c_._5 asscf-r© „„.ri£).<_ 
ajj-írsrrrrrf. 

_T6_-_frrr)j ^)(jtj_j_Sí@___ _)6_f)^__fl_.i_ ajrrii. QasTs_ri^(/j5á<_5_> 
iBLp_._-_to_sff.iua_ jsrras-ff g!Lj?_.as_íl_b_0. LD_rra3Lorrs_sy_ f_}S5,r_ 36 (Lp<áT6 V)l 6$)rT 

«>u ( g)|iDQuir(iggi«x.L_, LDS-flcSrf - erásrrr, (^stDnruiilsb w&rrgwrreSlesr 
Qufrfjsmwscniu s-.smám^í(^íh^!rir. Qwt68)iLiq.65r (otosb ^rrw «idqj^ 
0(tFjrs3i rBtDÚIassiDcSsscDiu fSJipiBa} (2rBrj<55^ s$n_<5S___, &,rrw rE653rurfa5srrrr 
<g5<3S Q„rrs53ríi^(rijíÉaj Qu(nj LDScrnb U63-__ajiaj CoLDfff3)L_{_/rrr _£l60scDrrú 
ujb$ú Qu(5L61^^(o^rr(5)LD 5 rBSsri$iuj$(_6W(5!Lb a5_j$íLJ6rr6Trrríf. Lossf!a> 
<s=(pajrujajajl65r s^jfjffjjstDLO, LOo^aj<!s_r Lorr /jjjiJliuscDtDascSsá 1 a=ajaj!iua>ajljf)ra^ 
a-sfrsrr a=„a>l, LorrésrrsBtfrLi LSlajajj cSlL^IúlS!^^ ST6iTru6_';fjj#s5r ajstDLo 
sssfr, (ajjjjcS-liu LDStsrúurrsárssíLD, 65S5rs3r6V)LD srstrrusTDsu Qrnjnpw, ©s-ífj 
jTjlQsarajX-írj ajifáicSSLb, U6i53r 6§&&w, 3>sgt (3jstr_piu njliu (ipiusorrsmw 
Qurrnpúuprr) álevrib, c9=rrffi@ (_urr_@„6rfl__r _51s_r_s_r wsmtnrhm 
Qcsrrsírsrr (jptuspjaisb, 6r6b60rr6_pt=OTptqLb~_lL_ú iSiprr (__rrmmi__6_r 
snnjsmfl) _^j_j.stDio _o-tTÚurr__T6TDL0iL{___-r c 9|úu_j.(aiu Qa=t_iu (Lpiusnj 
ajsb d^,-3"J gié cg^rTijcé^ácsCosrr _^s)j(ir ) 6__L_uj a5__.(£)6tDrja5_ír (Lp(i§6ii$ 
spjii) <5irs33rúu©iD. ^jsurf asstDL-aRiurrc-S susíDrrrBcS «LLglscDrjuSlsb 
2„s0csSljT)@ sQCQé Qc5=sórn3 _.rjs53r <-fTc3=S!jrcS^jt_S5r {glrÉas 
^rrmbéáie^iu Qpi^Á&súrrw. " srsársar ^(rfjÚLSlspLb glúQurrfoo^ 
_9_-.L_aj ajjsfrsrr (ojsrrsbsjSlsttnu (Lp_|.s_irs3rc5grra5cá «(rrjajl ' LO_3f]aj__f)L__b 

IBLDLSlcSSinffiSiDtU gltrjcS@LD Uír__c55S!DcS5 UJirSST Q<5=lÚlU WrrC.Qu.6ST. 

fj§fBcSÚ Qu(5_ fBffú tSfreríiutb (jpirjJBgs i5lflj@, Lo^pu-LiLjii) -_$L,a5rriuL_ 
SL-sssrrr&ál -UDasajcsjls-PsárnTj s_®u__(íj)aj ^rriústD_iufr„ s_1srrr_a_aj 
Qa5rr__r__iltusijL_63r surjsorrpnSlsb 9(5 ajl^LJUcsstji^ srajlrfufrrfúGusár. 
^(ijGsiJ-rr _g>|r_a3 s^eija-rreoib ^i^-rrsorajailsiSlrjrBa^, fficsjlfjsustrr 
GajrrssrrTijLb glcss ífijocs ajlstta^sbl^rs g} QgrresrpGúrrw. -^íb -íEfjajajlsb 
_<_rrsbs_) asrr^aj Los_fla.__r a3__,L_a5__rr srsbsorni) ajasrfajajj, ajrrssr 
gLpfEaj uswldiu urjLbustDrjc? Qa=rrá>-tDa, iBCQw Qs.ís_r c p Qugieúpp & 
soisiijfijjj'u L>i7_oio;i_sit>b GdFsbsuírstTr.''' 

— fjyr)^Lorrtjj_s_i\ _B__ > rir. ^m wsS8$ffii Gr^nráS Qm$ Guiuiíuirsírár (§0úi\ 

Glbgú 1, 2 srésrrQi ^Q)éi<SL£lu.úuLLQiefTefr^j. rrjjTGSim 
jBrjú QufQtgimerrosr. 1. %s\?aS)u51flST iDfr^urrSa&sÍT 

6_/rLb^s_>_5_5(S=, (Ssuszrórií}.uj ^s-r/TjltLiscoLDUjrra} Gassmsuatgr^LSffr 

IXlL_(5lLD __S-fla3nfa5-fr ^JJJfflDLOé^OJSIÍJL-fB^/Siíu (LDl_J.UJfrgf. @J-íT6)Lj £55} 

ajLÓ G^srosi/ffiSír/rsb _J_-OTr_.a;úuL_(5)_b5 s^jsnrsij aTa3r_a^rjLDrr_5-ijLb ,_g>|6_rf 
assrr 6_iirLp_£l_nrjp-_rrr. &\r&,nr?smr éPfj/ra^rf) LDScrflaj-cír (^..r jTjS-_rj (LpLp_b 
___t_irr__ ^(jÚLÍgiiLD _gijs_.a5__.L_ i_i)_5 _^jai)a;_Drr-iír ___tufj(tp_frsrr sSu.iq.eb 
©4* ÉÍlCS-S^C,. 6 ^. ^S2.i;gijs35L_i.LJ _rj _s/rajTja3 ajj_.@_b 3 siiffailá-gjLb, 
qy?__-5^apj_5(3j_b ^ jp jTj__--__5u_l_b Qurfluj __?__i_}._b sxjrrLptgQjTigsár. 

ffisbsálffiQLDd&^L- ^ljjj QpjB$sg}ú> QurT(rrjfT. JjJLÓ. U-frSrflá__-.L_^a5ljÓ(gjlj 

uu^.éi3i(Seússsriq.uj ufr__Li qa3a3_srT_/a5(srfjL_63r, Lorressreuesr asrrCosar 
s-x^LbL-lú ui^.Á(Qih jjtf_b__--TTíLj_b -u-ja-rajLDrrjjTj ___rfl--._D 6U^rr_ja_ 
C_s_ss5r(SlLD. ^lsMsurr^p Q_Fu_ujrr._í]____rr6b _^-_spj6cD__uj Lossrsusrrrfádfí 
ajS!nL__Ju_L(5l} ____sú6Trs3_sb Quff.wj Losafiajisgai e_siTffrBa5j_b uossr 
S-srrrra^a^U-lsb 6£(/jj smuuj&srú CSurrsúCSs- ^(rj5_.__ QmiflQib. 

fglrBaj rBrrL._j.6b. sp^ _r_.uujgpa_(3}, -gj/susár eSl^úuwQurréo Q_fso 
s_Lpli_ua3^)@ l£.__<__ /^ssjjrjiBag (ofBrjCoLD s^ajjasaQ (J^(ík.iJu jjj a^rja3lrf__|..__n- 
ajrrsór. liilas-f _T(njr_j_Sluj «rrsoajailsb, lSí a)rBrr__.(5l QldítlJ)! epesretnméi 
ós/jjjrjj, uso C_ajrrsi|_3srflsb Qs-jjp/il OurrjjjTj, $(75 (Ss-§so_s@u) $_5r3jai. 
u-fsirsrrsijfsga; _9js_j__r _^,asC_s_6rór(5l_b. srssrCoS-, srsb&o _£ jtSIuj Cosuasaj 
ajlsb a^lso urruú ^aja;rr_j_5_srr ___(nrj_j C_urr($)__f ajj ageálrj -gijsusár Cosiimj 
ersórssr Q_pujuj(LpL_}.i_f_b ? QutrcLggj C_.u/r__(g__a.rra5 ep(^ rjjjr&oú 
U-_j.a5ajj ,_§)js_g)jS7í>__uj QurrsárCSufrsSrjp asrrsoajsMa^ 6_3___r__L__just»a5 
_g_j6_j-_f Qujj.G^rfa^Lb, ,-^a=1rfiujrf__(6Trj__- ^sp_Dai)úuai]_b3-0. 
_546_S5fl__a3ajlsú _§>j^ a3 s?n_-UJ Lj^ajasti) srs-.a3-urr-_japj _563_r__(rsb' 
___L_Gstrr _9ja__s?rr__j u/r5)^^s_l(5la9s5r jjjs-r/f. 

6_r_j_5rrsirFLi _coutfJ__r upé&iu ___strarsi/rr__í_/ ^_Oa_a_6_-r_b 
_«ij_srj/r^l, y,Co_5/r-Tr___> 6r__rus_j rí)jr)iL_s5r ldiL($lo surrLp C_si/sstír(hlLb srsárjrji 
Q.asrrLcj.uj s_1^1 sM^^ajl^a-asljrj^j. (^ibá Q_.si51r_a3 _srr_bas__rrá) 
Qa5 rrr_j_ss_li__® _^LL_cj.<_5Q__írstr_r(5l 6_/r^úustn rjju-ilsb -gijsiisÓT -guLDrfrBaiírfijLJ 
uscoórjú urr/faSfajLbQu/ríLj)^, ____-0_5£^ív_._ío(- , uj liljgrfea^ a5jjai)rf-_j,__.Lb 
L_l_j.a3a3 stnuuuSssrú urrrfásailsórCSfiTjub. L9jTjr5T®a5STf!sb ^jsngssr epés 
@upjBstoa3assfr usos-lajLDrrsOT Co_5_rfl__--_5-__6)rfÍ6b ^®uu-L(/Tja;@Lb 
QurrfLgajj, (§!s_jsár -^^fluj^stDL-iu óirwuts^emu ssmrstim-Qsijeériq. 
C|i(j3_6__jp i a3j. C§réá_ú ^W^ui^ ^esmeBp^^^aiíríurrgi^élífíiuSesT 
6ra=_T__ Gu_=_T_b ___^6-ja_t-wrjTjScrr. 4Q <3i(fesr!S§im&i uxsrfl&Sssr Gjsrré&il 

r- 
@$$anaui zssGrsq (Lpsm nj nQdf-éFiULorras iuw^s^l.iu ^irsm^sms 
iljld ^^«aSIQ-b. a=<5£j_b, Qun-(L S g}Gurrá & ih @sksnwiurrá 
euráiffirrsrflú srauw ^susjU-tnL-UJ __-L_Lb_JLb wesrjipw rssh & sssliLl.ú 
Qu^LoGeo eusntrál($6kr. _5!a5 ___ujrfrBaj usbas-soés a5Lpa5Ú ui1i_ib 
35__rrú Quén^, uso mffsb «-srr _r(_p^<^ £<_._..-, #£ @$ 3r ^ ínr ^ 5 ^ 1 "^ 

(y_->j_»U_)_b ,T5__(LD6tDL_UJ WSSTih.X(hS2 ___rTfi-_M._J | L_C_{GB), «Sr,p «*JplL 

ljl-(S(6D) a5rrs5OTÚu@-Ud$sb_-0. -rr_a5 6j>S-T.7n (_)._) lí> íb6-T@ up^á 
Q_.rrsfr-rrC__urr,' 6U6^ -_._D._jL_--r r_lrj)_-.g= Qa--u_iuC_6urr, Q^fri_«5«^ 
sólfjrB^j (^i_|.6-|susc.[r 6j>5srsa. i rr_á : QffuJ^j <^L}-<_3a.C_6urr íBiLiDirsi 
_^,-5rr,gj. rssbso suuj^j suré<_5 §&Tr(5íf_5&-.T_jC_unr60Ú C-ua=C2su_- 
íBl&sráffiOsurr, Q_f pjjbLii_(-6_.ir FBLÓLDrrsb (Lpi_)_6ua_.6b8_o. stsotCSsu 

rBLD(LpSS5L_UJ -OOTT SU^-tO LD6-_UJ FF^QíFUJLqLb (Lp6ff> JpuSlsO LDlf^aj^JÍ 

^psb, sSldlj, C2uaí-a5sb 5 ^L-Lburr^ Qa=.úa__b ^á\iusíiibsnp Qwn 
Q as rr srr (grj; a£l CS ((3 ld . 

@LprB«najú u(nj6u^<$-_- (5ri.C_.c5 (E_b @Lpri_6toa,a5-rr Qujjjl 
LDa9Lpá=<ílují)jD assbsíluSlsór (tpÁáliuú uuj<gs)@Lb (gjlajj. £§)<__ assbsi 
uSlssru^. álso urrLÚLjaja5a5ráia5^TT- wssr úurrL-íQ Qa=iu asj, éleo sulsi^ujni 
a5§srrá.a5-.i_ (Lpfxpsua^jrái asnjasírLoeb, -^suít) rrjlsb s^rrsrrs^ ^n5)6_j___-iL(iJ)(_i 
Qurrjja9(rj5rra56rr. LDSirflajrrassfr ua^lsmujai aj6sofláa5 a_srorsijajrr6í 
GajSfnsuGuj aj6fl1r/a5 a5 rr ppsbr /ry ; _§&(_) sb, _s.j(Bcí_ _____r>rs3.su (B6OT(j 

^rjswsflasasá asrrrj) njjLÓ (SaifimsuúufSlaSnja^j. ep(nj urr[_ú LjajajasajsíDaj. 
#r/sOTfla5a5LJ Qurr(LDa^]C_urra5(ajú LjajajajfBjassrr ueo G_a5S!06ut__u_.a£)6-i 
jrj6_r. glsáru^ajlsár Qurr(n5_lL_rra5 6£_j siduujs-t s^(rj ^prSsúú ut_].<_5r_ji 
QurrrLgajj _g)j6U_s-rLLjLb -g^jrjlujrrLosb uiq._5@_ó ULp<__a5U_ -j)j^a5Lorr__í!rj)a=, 
us_6Ují)6!r>jT)_- ffijpjjjj, LDSsr^ajlsb nOfruajajlá Qa5rrsfr(sn=,_b a=a.aj)u-|i__ Jglují 
urrsOT srsrfliu (LpsiDjTjuSlsb su(Éa^a_.@c_é.j], ajj. 

Q_orrLí5!a5rr_5r íBLb(y_<sir.i_uj (ip^eo Q^rrtbSso. §so<-5a5_trar^^i7 6pi!Í 
G_pfr6bbWa.a5^airr|pjLb rBLÓ^Lpsí.. l_uj ^TiúQi_orryj)<S(gji_> ^uhiSeo00 
^jLÓ s__.srrsrr l61_5Ú Qurfluj Cosujjjjurr© asrrrjrsowLDrras, -_^.rEia-l_0-b rBLÓsínLQ 
Qurrjj)já}í5-U--3!r iHhptEmL® Qi-orrLjSlujrr _5C.su ___sfr srrajj. gl65.a3iu©a_ t 
j_p--_l-b ' Q_pfi'6boúúu__.__ Qurr(iRcoirLJ ^i..._.^Q_-irsu(e^ijb Qajtrsbcís - 
-rS-rCSsu, ©(/5 -^T&Jé-l-ú jjjfsb rBLO_5(g ^.rrsssrQ) 6Uótoa5._S]|pjLb QsusrflrBrri, 
(Jlú Qun - (ijj-jrrr_5l __1($)_-!jd sjj. ^jajlsb __h_púQují)jr) _ytrrijp_r_ _TD_sG{_jfi1 
(BLoasQ sp(nrj aEljTjl.gjib Qaj.TL-.rfLSls-reínLDiiSls'-r, ^{ajcotjrú Ljrflré ajjQasrn 
srrrrLoCfl-- ___(r3_jC_unril® s_J©_9CD((Tj_b. ^&^ ssssrsineú Q_osb_onr_oi 
-_l(Lgr_jra)-uC2a5C_urr60 -^aSjp^j. qqf, @LprB-C.^u_]_sr _^Lrr_i_5l-DÚ urr_4 qcgjajaiasajlso, 6<x>G)j<ffi(oa5rrsb (Sutrir ^iumflúusmfaú t ip /rjltu cg(rrj mm,^ 
iljld, <5Frr/f 6x51u_jló, (2a5ilij-).iLjLb Utjof) £_(rrj6W6<T>L_ t__(fjjL_it}. ejSISiíTUJfrQeaja; 

i-íSIsb c3jtÍ)(Lp6iT (oLifrd^áQiífifrinraTL- «SFfíOTI'ffiíJL- LJ/O/tftLJlÍ) óT(Lf)£$) ;@(n)LJU 

ajrra. sneuaj^jíB Qas rrffírCoSiirrLÓ. fjjlas asstnajcgiciflót) airnjU) nslccy)<íf-t$d6srr, 

_^í7_<_2<rO_- (^'LpfBíTOjSiwCTr rB(WT(3- ; ^JJ^ÍG «jJOTOT rflaiLíjtff cftéíiOT U il/ jfí) ii ití.rr. 

^jQirfassrr ^&'<hwtDÚ utq-cii^i _.$^<#iLi6>r>i_j_ (L/.uf.ujLrj. ^^ob, 
@c35 eSSOTcsassrr ibló @Lpré_r„t5„syf LOOTraj a§l(nn{r«5Í6b srrna, rrsl<„_rffí).._iq_) 
^6aw"L_.rrai(aj6ijajl6bcí30 J _jpj__rfa.sfr mGsisrQsmr^Corr OT^ajú u i-„ j'í, 6,« c ! íj u i ll» 
(3ajrró)^6)$LJuj£|L6l6bck). ^ájpsm&iu L|aja3«<ErGJaicOTÚ ui^ádiDdBuSsó 
iblo ©Lp íásínaiffiffrr ^(^tliq.ebajrrcíór jyy?/r6^ó_)_w'/_)6-r. 

fBii)(Lp6<3>L_tLi uOT6rfla5 6rf)6Ór <_?Lp 6_@úqaWj6rflsb __tT)_ilré@__ ^élifl 
turf<__6fr ajgjréaj -^jotsij ui_ljj>_=) Qup njatifcSOTebGúíf. ep(nj iflsorf 
Qt__L_rfl<ré(aj(o60S-^-i>T (_£_£<£_=) Qu/p rrjjOTOTtnsrrf \ 9(5 <sf)_orf ^j^si^ld 
QujT)6_)6bS_o. (oLospjLb, -^j-ráia_)so QloítljSI, ^6__5<_9iuid ^SiusnnjnSéo 
ajáas ^nJinnsiJiLjLÓ, -^réja^-soruif __rxLp___tn<5_, srcmrswrih sréru 
sumnjlsb (ourrajj_orr6_r -^jjiftó-.smLjijb @_Jíft__6,f)_b turr(fTj(_LO Qup ú)é£\&úc!sú. 
r^OTOTrr rry ^(rTjiB^iii), ~^íf_t__]t_o_B a_sbs$6_'>iu fBLoai@ __)jrj5)(^«LÓ Qmís^i 
stn 6uúusurfa5sfr £§)réaj _^a%fiiuré_5(oOT turrsitrf. Q<5-lÓ6!Dloiuííw «gjLr&i 
a-lsoC-Oír, Q_*ub__.t_ujrrs-T s_iiBJ__írs.f! QLorrr/jlCSiíjrr „j)j siu'rmC(Vj ."í. Qajrf) 
turrajj. _j)j_-Jifa5sfr Q_FUJiua5as_.1_1.tu Qajsbsorni) asrj)LÍá <__<<], Q<^ifliurruDsb 
asff)L3úu(o<s[urr0Lb. 

gltrrHJóSt55^a5<35 rJJ__-ré___OT_6 @jf)jpiBJ_--.jT)SijLb (ipi^.iurr^i \ a_a5tT 
rrfíWJTLDrras, * @aj!-_.[r @(rij C>_o6_r<>_._oujrr__r (Noble) LÍr; rrswfl ' srdr r$ 
_^íbj__)so suT<réa-lu-a5__.a} 6_jrr_j_5rrsrflt_jlsb iBrrrár QiofryTiL„Quu..jiiYjLii!r,rr_f; 
smsuaj^jai Q__rrsfr ___rr_b. nsrr_-r _j>j<jTj_<s_r sreiiQirr^j Q<3 : „jiu(/j.iu|ii.j(ó ? 
<$_cr (SíBijajajlsb cróiisiiir^pi ^rrsmr® Qiorr^ljsil^ reirtfv k_.6W6-mlo 
ILJOT611 su(ss)sí @(-rr,aiai(Lrjia.tLjLÓ. (ajajlítDir ssrrri " Qt.n»ni ctwí •iuirf.w * 
tilrrrrsOTfl sr^uajrr, ,^)6_tjt51 ' Stoib ^rrajl ' L-lrrrrswfl srsái u ; 'f>ir 9 ,4*j«tn)! 
' LÓla. ibsoso ' ólrrrrssé) srsáruajrr ^jsbso^j Qgujxjj _T6.Ji»w njj f^f'Soaráj 
. efii_ i pOTérjj V sjifáiaifrsni Q_oirLj5li_-)á. <_sirí>w iJu^ii) tvrrjí ; ->icf Q.'- nmffjih 
c QrBrri3ér ' svsirnj ^n.j_&_o<!F Q<_vrsbjapjaj' v :.!»j Qn>Cr Quir : ;r*«h :'>,...<:. •,v„.iu 
j-Srrasaj QajffltuaísbSso. «^(nrujíféfl Qjn^ú-Bíú (Pc.sijnj Q.:í-ii-„btI-.oú 
QuirtLQ 6}wirthn)}6i!£\ «^aSlrj' lurrtár Q&iuiuÁérr^iu^ ^úárnMiálsbSjo. 
-^LaiGsij, (Lpt-Lsíílsb ^út-ilti^fcAQairreírísjfrjiD «jljSIctjuj, ^iflrflturf Qwp 
Q<srr63Í)TL_ír6b turrsár _gij6ii6T5jrr<ré (& } sinr!)&n.rr) (Lpt-Lturr^j. 4- t á>/cksr £ 5_g/isy<3; _o_ff7aj£_>r GrsnráSi 

$B& 6 ®> GP^-JÉaj uujffór 6T65T6_"Qs_s_ : r'6b, smuiussr spssrssipiu^Lh 
_ /i) rjjjcéQcSfrsfrsrr (LpLc^_ic$6b2cTO. 6_i_c_^6rfls_>i_ta> ^siSlrr Qsumi 
Qwrriglssiiu _g>j6_s_- 3,á}3,w0(^ú6lsk, U6ksífíÁSn.j^^^in)Qai ^sussr 
-ur«fr<$(j__W, _ ^snsór s^úuLbGurreb, 6_l_rrr_jnrt_6ijtb, LcrjLib 
6jrj)_|tb, @OTaj^6pjLb _&;&;$ Jpjió rfc. a=6b~. ^^««sajii, !_sorfc_6fr 
urt)\á&smb glujpewaágj ^uSlrjLDtrar Q^rreb&Oíesrr __6c_t_.t„c„_j_) 
^i)*) glajprrSeiDrreu^j Qurrrtrjsmas ^suesr fflSi^úuúuLcj. 6Bt^lá>ai(y3Uj.vLjiá. 
glsijeirrrffjj Qa=_jajrr6b ^6_sj)j_o__i_ ^lerremLD @i_6b_Dutun-„jajj 
ajl^úajlúu^ajaj (Lpi^iqib. ^psvr uiurOTjasa; ^t_LDrrsirr ___.jpji__5r 

U)c_)tp<. a3i_fr6_- LDSOT^SOT^qLD QujT^lXJ.JLjLb. «_gfci*B)sb, ^rM 60 <3J 

6_>aj_; asfrj/Tjjas Qa5rr_Tsrra= Q^tútqLÓ QufTTj (^ujpcsÉluSlsb, _$/„js_- 
^cs&srá, cspffjjé Qa5rrsfr_Jé^t_lsbc_o ; LDa9y)c£cS._Js_.___j^_36b_*); 
^soéaslwjrit csrrtl^có c_ri>u__T __eoa_6b ^susir jjj6_.t£6_aj/p@íf)uj 
&é$6G3iuú Qu rrjj5„ < g!i_l6b_o ; glstneu f^rásore^sptb, «rúé.ujsTrsiSlsb 
__6rrsrr fgl_jrj)s_._i __60aílsú n^6inijp6_ajjp(gjrfl_j a5rT60<9J<_oajujrrs_<_jj 
^sueár QujTjjc35l6iJr(iTjfS5) srscr^rrjsb -^jajjsrjtb jgisb&o. 

^éBjsCgcS a-efrstr $rf __60asajajlri)@Lb ^pajCciaj __sfr_T eprf 
__60c3s^áf3lri){^LD ^as jglrrerór® __E_)„n_asL_@c. Qa=rrrBajLOTa9(n3tT_- 
LDssfltSsór. f^6_tTvj60csrr_c56fr ^eTJspáraj a-iiSlsioiru^Lbj arasrfajrrrjaj 

SíDcSajLb, „J_..6_._)_DUJ„|U. ajIBJ^, 6_tí}._JLb, rálffJLÍ), 6_fT. 8_T, jg)l_<_.a.l_, 

fgl63»c3= } cs&rrcssb, glsáruib ersiir p <_pj_oa3STrfras ^jjjsiiSot-csj ajrrásiá) -gijsiicTBr 
__tij)_d_j tDsoirc? Qc^ujcálsár pssr. f^.6o_-(íJ) Q_=rrf_<sj íBT©_Tsrfí6L_tb 
asn-as 6_li_frtD6b QsúqjjCi-ÚulI® _5j_.r_uj rBrrt_®a= ^lsmpiSso surrQw 
^(rrjeucTSDfjíJ _unrso íbid @tp_.<_.<9jc__T : §rsaj ^as, ljjjj __60asfr_a5 6rfl 
sSi(^rh^j QsurgCL-.úuQ&ssrmssT. @LDi___.csasL_<as,<55 -aj__„j_jír__- 
_«>{<_t_i_u, _l_»rrjí_aj _rjjsr6if Qffifr^úuajjtasjraCSeií,. Qu^.rjffasrflsár 
--sfrsTrcácsilsb -jjjsírsa.u _l<_o/r;aj<gj_), ©tpíBsw^assfr aílL.iB.gj __.n>n_@ii . 
_J-T__euS1«. ^rrt__)frrfcssrfls3r LDrrrf smu QLDsarsíOLoujfróSLi U6<Di_ajajj_b 
6s>Gú&0q$áél(yár' g^GBipeuár. (ajLprÉs_<sa.6rr __t_._ f n_LDÚLf LDl___f 
^rjjlujajrra; ^ÚLSlpjLb _?__^otot asrrsol §L__b <^(Lp6u^n_a___ 
^si.rfassrr s^TrujTíSlsua^ú _uir^_DT<_Tc ,T c „ jgisbSro. jblí^sc.l.uj 
si_uujc_Tc__Trr_jLb, Qus_Ta5__-_jtb _5J_Jrfc_(6T5sínu_j §)srrs!__)_i 
<3_n__>£63>gs 6r_jC_a5 Qa^snrjTjj cSSLp1„ @L ofr rrj sSal^ÁSsbrQ^w ? xS)^ 
QtDjrjjJluSleSr @6.áas_rari_, ^asrrrréFD srssrusij p /$_____ __<2iuu_|Lb, a. <_o_ij 

«jjpp, (pirj.eSa.ira;, usirsrfl __j^o _-<_Tg)j_) @áJi<g g_j a^a^sotqiD 

^6_ffc53_Tr 6átL_^0cB_D<T_-C_(r)jLb. ■ s£ú<$tdm wrr^urrQ&ér 43 

sp(nj u3sgfitS gg)f 6J?L-tu ^u^erBsú spíf ^smQ, qqjj _=n_j_B.s\-.U-il_b spcrfj 
<ssgg)|6g)gifLf (§urrisárp^/r<gii. (ajLprB6_oa5i__ u(it>6uld uix^úuí^-UJíraSt? 
Q_rs<xrjTjj rj^_rrs<_-_DÚ.u(rj)aj^a>)6b (Lp__j.a5lr_) ajj erssrustn^á _5__íj.a> _ajs<T>6U 
^lsbcso. íBS3r@ 6U_rrT<_f_8.us(T>__rBépj Qc_FWJ_bu(í)l-ó a_soaS)sb rj5j__.Lp 
_á.-_T < /jj sp(5 _D67>fl^|pa.(aj_f- álsú io__rc_f_ @swrBJ<ssfr fJ^6áTj$uj__}_DiUfrL06b 

__U6W__ÚU@í__!€^jT) <??"". .^(60)60, ^lré^gffii @S!TOrrSIéB6fr ____L. ~W_£l-?nL_.L- 
Uaj)-b_50 \ cg)j-U rj)6ff> rjj 6U6rTíf ,535 _6U___r($.-~. íB-D(ipS-.L_.U 6<__>a5.LÍLD 

_5T6pj__ _2)Jré^ ^récSj Srsrrai G<sscT)SiicS(gaj ajrajrÉ^ui-}. eu-TTif-US-.a.LJ 
_urr60 __s_r_s ^emrrhies^ih 6U_Trrf_f-c_3iU---___-l--rjj')6_T. (o^___.6ul_u(Í)I— > 
Qurrtigajj c55tjtDt_M3sb Q_F_ikrrjj _^Trr_ja5c_6 _-_-__)- tu (LpsórsínCor/ stDésásasú 
uili_ ___©úq_5a5_-rrú _íurr60 ^smsii _gjja5Úu®-_ , ^sb__0. 

ffliirrLfjc35S!n<35uS]s<7r c_5__sít>_d<£S--tt félsOT^Geii^jijsijaip^, rrflctj-rs-f-f- 
cSFasajlu-fii) asjfju—OTc? a=a5^!iL|LÓ _f.a56_j_b (S^6-.6UÚu®a_--r^_-r. 
____w___._DUJ.r6i>T Losíjflajrfassirrras rsrrii) eurrLp (SsusaVrjjlLorruSlsaT j^lrÉa. 
{sjjtremr® cFcáajlai^LÓ ^lebsorrLDsb eurrLp (Lpiq.ujrr^. @LprB__.ajú u(rB,sua> 
^leb fjj^6u rí)s_.í2) -H6rrrfajajrr_b s^gSIuj, rBrni. susrrifrBajjaSliLL- -Jljjjraj 
^6urj}__.rr)ú Qua) (Lpíq.wjrr < ajj. 

rBLb(Lps!DL_uj aj rjjasrr 60 « aS-bsaSI (Lpswn) ^sujtjsíot) susrrrfajajjcss 
Qa^rrefrerr j^__ré^(rjjSu^l6bc-0. Qeisprrtf QtorrL$)--.!_JLJ (SurrailiJuajff),^^ 
ajrajaj) Qurjgas ^csflrfíujrfassTTrrsb. a5rfjL5.a5a5Ú Qujjjjii. eptj^ C_6u^fj rrij 
Q_orry$]6-5iu__ &(bg)i& Qasrrsfreijailsb, rajLprési7>a_LJ u^rTjeuajajleffr U60 
-^sií-r^asS-rras a5t^a5_$6-T_(fr3ii). .^.ájéélso Qi_o.ti^s_duj_b «prjjjas 
Q<55rr6frs_(ocs _5__}.__tíÍ} j _^r__t__5.60 _D_s<9SSíf.6_r _T6-_r65>íriD, ___srorrf_f : <sF. 
^asliLisii^siTíri) íejtló fB65r@ -irflíB^ Qairr -ffsuajj c j){s?na5s_]í_a5 asiq-SsriD. 

(oíDSpJLD, ^lSUjfjSiDff)^ Q_=!_IU L_)_5 .T_6__rL_ _5rr_Oa> -_. <£-f- Qa=60e5ULiSl_S 

a-ls5r<_í(n3_b \ _§i|6_6U6Trsi| «irsOfrpíi) Q_u_rfl_'.u ->urr_.ó_L__b f^lsárs<niDUjrrfib 
iBL_>y.CT>L_uj rtQcsoTSijTrTÍ) psb Qa.TL$jT)u__rr_o_b -jjtúut^-Uj n__-r ,p sál® 

a%Bc£la5a5T__sb as/ÍjuQajsÍTuajj, 6ra_-s_rtqii. a;_-__rrLosb, auli_t_ú 
OL-^ri-Vr -V„ ?);_;,£. ^tl.lj^í (3uT__rr(_-r. lq&oCSuitotjji 
__tuff ré j5/ r_) rfj@LD ^|srrsi(c_5(a5a: a. srór(SWJ)___L|, Losc-rsb, Qa=fBja5sb, _a_^a3rj_B 
«__._re.i_, ^_)já,@c£F _r_l__i_b -^dSiuajjDsco^rjj GáFrfajajjcS. @s>51a_a> 
■_jl/j)@, U6b«&o_s «Lp_B^^!s_l($fB^j QpOTr(njaj jji Lorru}.ít5lsár 

a__s__rj__.i_ú GurrfSlubuiíj.uJrrai^ ^_aQp-__rjr>_ $if «tgfc&Rir -Jjpáa.lpajj. 
_____(§stir rBiD(Lps_Tuuj rajsiSlujsolser (g_o(_ so s? $& Q_=6-Tjjy rJrj__-r__rrs3<_r(Sl 

4 . 4é ^&srggjGúts webflgfosr Q^rráSi 

a_l@ g)6ZDi_ffiS)i_frtD6b ,_§|<S-S5r ^t^^^j Qm^ié^SQ'^w. -^uj-ÍIldso 
^m- *3\^-&&&®>r s_ _~Tr6_rr<_ ^^ @6_iusb <-=rflr6jji _fil_}-6tsr CSldsó 
§<jrrir> -urrso ££_*. <_ LDiorra "c^aSl _i@<9_ln}jjj. ^láisuir^gu a=t_ a_-3.rj- 
turr<s c §j )í éÍ6tili_._.bOD_ii-i353r j!g!£.__. ^n* _.($) STmn} <__;_: (\p\q.iL]wvs- . 
«írpem^iL}-} @-Tfl_5)tu_-|Lb a_sír(Senr ^f^ij^^úu^pg} ^eirsn-sbssfr 
srsm su_i_|pf_ __J<_j!sb __65bri_ír ? ^^ _os_f]^e_T ^sár s__ LprBirsrr 
qj>{i£S>i&j}W anripsiJasff}® ^Wú u!U<_ru!$}<é<g ^i_f.H_f__ir ? ^Jf^lsb 
^(tjíSi@(Lp6wp. _3jLp@ } 9^0)50 -«^«sSliu erffms-CEiugDLb @cn5-é@L_tnr ? 

suírsDír^/áláb ^^ieumu-Á «n_í_rúuL-irg& (^s_. r_.u_l_b gxj Qutfluj 
áSílL-í-jSero^ /bld fB/rtli^eb a_ t l® 6 _e.rf )@ _-)_bli Quífliu ^msBso 
éFir_nrs5r«6Ír <£&&tflÁ3iúu®él&írtr )m -. G<?«(fl„ásá í&ji) t_ -_il_- ; _5rrsb 
asil_._j_) ásjógii sSil -L-frto srewp iurr(rrj_b re_kr.5e5is_r.1__ C26usOTr_.fr. 
ffrrLorreírr (_.s_Bjr(y>_> 9 _?© _5_l0tc (Lpju £>___qii ^_rr _rErr<_.#sb uia-ú 
uiq-iurr* rB6__-Quó}(n36b sp$iu ^^ uw ^j 6BTSBnr(y)i£j.MJir^|. 

srísr (_-_, 6r<_r u._5S5r ^(5 Losaf|^(g)_. Qjsirrj QeasárQQuíár^ mirssr 

6_C5LDL5(636b 3 ^G-glISSSL-IU (gLpíBSID^Ú U^Sllgj £_}©%* _<£ §>(£ LDS-f.5. 

rs^as 6ii-irx6_i£/í)©ifli_ (tpiup^^ srfjlji^iá Qa-rrsfrsrr _6U6-5t(5ild. 
^aj-ir, jSi5r@y_o_.uj _D«rr«rtó QífiÚu-jld r€íc%_re_rr jt> rrjSso lol1@i_ ibldlSI 
_i/rLprrí_6b, a_rr (Ssar -tá^úu^n,^. -^ é 5 í ©u__Ts_=tu_. uíusútu©^^ 
_ia3fD@L_ UL$«ffi_u® í 5£i--L_ <_s_s_T@U). ib_560 uiuSstrrá *fr___sr 
__/_fsr©LDíT_56ar errr a_(Lg.gj, u^Loui^úu^iL-Sffr _j__^já@ ig^ifc s_Ht_ 

__iS_T@LD. c-i^^JLD Q(BlT)UU_)/r /_____> /g ÍT „_ OT (y)_Sn»T U@$W_<_>. 

r__r@ uu_rrrr_i!iD^i. Qis^uuSrr suerrrr^iiSsb g^ @n?ÚL_l_li_ 
«srrso^^l-b lo__l£ liÍéSo-jLo ^eu'a.iuLorr^ip^j ; __]_. _jld _é_6„ 6_úu®ló 
_^/i*5 -(gffiírjé^lfib losidl^ §6b6onr6__lL_rr6b Qib^uuSIt «_9jrjri3jj aí@ 
%}#i- ^rh^ ^imiLÓ *L_r_^ lSIjtj^ «rsÍjaiCT.v _Q__ip Qu_j,|_-/rg__. utu 
_ri.á.&_ ; uuSrr óísssLpáfl.a ^j. ^^^^^ú u^. 1% fJ) OTL b u(fBsu__ ^aIíu 
u^aiiáiíBsiflsb LD_flp_r nsebso s_6rr/r_M ___o__s_rás j_j@ "§_D<_k!iuaí 
& T <±r®p& iBxwh %«n_iúu@a9ir3^,. §rfe^^ ^srór(5>£-b uúl; 

_^_T ? -^_U|p_.L_tU _K_r<ipu> a ^©ÍBtU^lb QLD6_fiO _ J _ lT rriB^, gíHf.iH-C 

-B/r^flíiii) _-«r«D- §_.^sb ^ $c.^ méoso ^pwéigii-wú 
susbl^LDrq^^tD, «ófríe. ^ tu^^. Q^^ ^oA aSm ^^úí 
^_rr^6_«_«_ |£ _ u^uu^ ^^ U(5siJii) ^^ ^ §5 __ a 
susrrrr- <5 ._ J6 __. i urr i D6D ^úu^ ^^ ^^ ^^.^ ^^^ 
sCfrTÚrfl.u gfiosá-jjs^ Slrínrúu(9li ^^ ^.^^ ^^^,,^^ 
rila ^rurrns^ «^^«««r, ^ srr6OT _T_w<^r_-a._T ^<£I_j_j ^r &<so<s£lu9<5sr LDrrnpjurrQiasér 45, 

^rócS wsS^sbr ajrrLpiBírOT npttgMgjw ^jeueOT <5_sou51sb Qc__íri__.__]-<g) 
sojlí -jjjsu rí} nSlsár -^LpuoirsOT _»_s_OT--.ii.a3-&rrC_.ufr _B(rr;c5S-.a.C_-.urr ^j&jsot 
-^njltu (Lpi^rurr^j. 

rBLD fiufr^rerrstfíeór __>.<* ^.urí „03 _J(j}^, u.-_S)rp_-_ í l ^ST"-^ *<-_-! 
s<Diua_ «nju^ísb Q^sosuLplfBgj sá@.r_. n),^.. (ajLpfbbBidsú U0-_i_a_. 
svSl^ré^j §sttld u(56íJLb aisnfjuSl oj|LD 3 §sír_b u(5--_ ^sbl^rBgj §&"-(- 

__««"• <__r@-° aj655!TuSls£|Lb, «SsOLDéBSíflfiST a.._S_ltUT OT <_. _rrrra.C_6_. 

§(5áa_lC_(n3-b ; rr_i_b(Lps..__.u 6_j8.rr.i_ «5 ^^©as-rflsb CT_W-__r < rÍ) n) 
Ga=/rrf)«6Tr _r__Tg)j_b unrtr^sn^ ej^níla. Qasrrsír.íálCSrjijLÓ. (Lp_j.__in.-6, 
^rájaSlsO-S *{f5^<á*6fr rar/LDLSlru §r_cj5a. sb qr^LbQ urr (Lpgj fBLD«@ 
srpn) @ipngl.&oiuír« <_pjg. §<gúu$éo?kú. ^ __£«_- ffi(j5^á*&iT®C!5 
surrp L^iflfB^i Qa--rsrá-i_rr|pjLb n>ii)(Lpí_mL_uj ^LpLDrrsur glfusbu, 
a.srf.í-sorr, ^síj r_)6s_rr) rBrrLÓ Qc^iúi^ld Qcg=ír /DQuír^ajffisrrl^Lb, st(ld^jiÍ) 
^p-sbcssrf.^jub uiusúruiSlcii^líOTj^iii), ^jsot^l sijrrLpáswcSuSlCgsorr 
GrBiflflDi_LUfrffiú ULUs-áru©^^ (Lpi^su^sb&í). 

ersBr -aj^aifTLpfficSTnaBuSlsár (Lp^sb gl^u.gj, §(5U<5<9§ljsrór® ^swr® 
«srr ^ráiálsc ^sbcSsrflsiSl^rB^ «(nj^jjjáéB&inr- Qurr jjjádSé Qé&rrsrr 
aj^lsb cSLfSlrB.g, 6^1@álrr)^j. srrár^ji-b, eriB^á <£5rr6O0^1_2ii_ §a. „(5^ 
^ffiasfr (BiL_-efrOT^(»^Ll^BL_paifr@oi^GÓao. §<j_6-T uiusár sresrssr 
Qsussflsb, rBi_(Lp6ZDL„fU LDSUTLb uso gl_.r_<B«flsb «rrsmij a-^Irfré^ cwsurf 
(Surrsoas «sirilífliusiflá-lírárp^j. éleo i @__íBJdssrflsb a.ír<sw __^lrjrri_sb 
ja-sfrsrr u@<$s..iuú CSurrsO-f- aflso as^ajajjdBassfr g>ili^«-Q«»rsOTr(5lu>, 
cílso a5(rjjcé^J<sffi6Ír 6pili_rrijD|Y_|Lb jg.(f5<S(giD. iBi_(LpsTDf_tu _gxf_B 
surrLpáeTDcffiCSujrr® @ili_rr^ ggGjfrúiSliué 6FSsb.__Sk.D_u C__LDSOn_fiú Lj,-fl_. 
Qasnw©, usiDLpiu ffiirsocs atrCQiÉijir&sric^&T, ajfBjassrr $srfl Qurr^iB 
a51iu s...»_rófi„u_ : ^-TMj^cgrrrtOiub, uif _ed.íf (-^aJaJlíB Qsirsrr _Uc5ir|0_TÍD 
^áléiaúuQ&églá Q«(r«frfi_j_ipi_i <2.:»ir<-0 _&._■(•,•_.?. Q.j^^o.-jjl-.^^!^ 
Qarrsfr aslCS^fi. _5,T_l©__a'rfflOTi^««3fflflc5r ^csosurfassiV gGrjrrÚLSliu 
- _.r-i ^im^í .T ; rfl^r-;i^B Q * pt soiir r7? . Losólcijrrear ppQirrruiSiu rBrril® 
Losofl_.císrr _^j s__fl ri. ^ Qasirsfr^ii-Quir^aji sráiajernaj _^y?a. /bffjjé 
cT.iTil^iusiflá-S^rfcBbfr _t_tlí6.5 5í i ^j-_i?\.-úJr ^jSlóii^ílsb&o. iBU._.(gj<é 
Q_5ífij_c53 _=rfajrrrj6S_r sg_Vir_L_liu o_j._ ifjés-DajdSt-iir QsusifluSli^iiQurc-irjjajj 
CT6-_u-iT6-j _4ss_)«a__^^inr6_r f_lt_o_--iu _^_B>i__<sSG(j»j_b srs-ru_ff>a5u_|Lb 
lEtfii) -^^sii^lsb-so. uSlo. a_tuifrí-a, gí_j.riJLS!iuas «0^^j««2fe>T 
srsij-ijsrrsij, p6ú(tr$&ú uiuáTU®fBgi<£>®(n$ú _rsffrus(Da5t_-|ii> ^rj5!tu(ipi^6_i 46 éH<fo$réj§iGú& LúesfljsSssr QjsrréQ 

<$_b__0. L_lrnrf ujTCSrrspLb rBLbs-_LD-B a56-_r($) áflffí^^/rsb g)6Ór@jLb 
^ssofl^a^rjLDrrffiú _u_£l _j>j-_irra-<!_rr-_ <35-_r/ (^uj-b_-l_(rr3_b. 

. rBLD(Lpflni_iu «ráoS rBib(Lp<_.L_uj __]rriJ<5_-_._B_ujrr(Sl Qurr^ré^ 
6i?fib%0. rBrrLÓ <S5ff)(gji_ n5jr__a-.fr n_Lb(ip6-.L_iu 6_?(5l-5sfr ujb/DíSiu/r 
íBi_(Lps!DL_iu a=(Lp^rruj^^lsnr @n9_5G_.rf-rru^rj5!C-!!UiT s^s-Tp-b a.-ffjj-- 
^jlsb&O. rBLDjjj -j)j6-r(íT3__ 6-J/nps_l_b Qa=iútLjLb (y_tu i jfj-pl_--fr ujtj^ 
@ré Jrr6b_s6ifl6b s^s-rnjjLb Cj£l-b_so. . i_Lb(Lpsm_.tu rBS-brurfas-fr ^jsbeoasj 
_T0?p^é5rrrra5sfr,' rsLO^í ,_s>í í) a5rruj_b, rBLDajj rsl_0_b, rBLDjj. _5/r_5_ _g>j6b_0^j 
LDirSso, fBLoajf __-__rrrél-__b, «-^^j-sefr -^dátu sr__s_ ujijjrjltLj-b -^ré^pr-b 
._56rflsb epesrrpiái a5rrs-OTÚu@__a51_bt_o. c^I^^scd_.uj (^igrQclsúiúeú 
a36_6_lu_(Lb 6_rrLfj_5Sfn_3iL(Lb sps_T(n3_5 f^l/rfrj @smL_u_lsb 6£rjr> @J3_«@_= 
_T__f75L__-r £g)s_-__ ^tr/6-cn"@Lb ^s^fíajCSaj rfíl;nf3jjLb. rB/rLb Qunpjib _3_b__) 
rBLb(Lp5-ii_tu (_s_0_5@ _|>jL_urrsb Qsu@ jjjTjajajleb Qui_ja___rjT) _os__Lp 
turr<55___ ^!(5_s^ld. ___)s__rrú i_lrfl_5@__ LD--isr_-íí_r^ ^rr_-_rt_}. L06_.ip 
Q_=sb_o (Lptq.ttJrrs5 r_c__u_lsb, _if ( !gjj fBib ajrrdBiD ^s__fl_5_s (Lp_j.iu/rtD__. 

§(5-5c35ln3^í. 

£§r_aj rBrn_.-_.-__ Qurrp^#;-__-.rr J 6_jrr^a._-_a5_-.iui_jLb ___b__i) 
6_.tutLj_- L_lrfl_5@__" (gffU-S^cF <Sr6_j/r _5i____5 (Lp_cf.turr_D6b ^(njúuasrrsb, 
Cjls_.6_ ^fjrsrór__6TDu_jLb __Fif^^_b jglius-rrajj. Cj^stnsii ^lr/-w_|_s_r 
gl6_.-_~uj 6^(5 u6_._5S-.ld -_srrrr__i_a5, c ^iji_p£-_5i_j. __l_-rriLj_b uiu^^ih. 
U6fr_Tflá-6Tfl^jLb _B_bg^rf1_5-TflsojLb nsrriÍD asjjjasls-rn) urr__rr_-5__rr, nstbstnLD-F 
afjjjnSlujsfrstr _xirrLp<-_s-_a5 s^__jQ__rr(rrj u-^U-l spi tb LDpjcajajj 'rSjfjuaj/reb, 
rsrr_b _5Ó)U-_>6_i. -_>a5j __gx(__in5ii)_9_6_TO-BiL^_b 3 QsMjpjtJL-iLb .usrrrraj 
Qajrr__n_j__l 6_il©-_í-ir jpsar. rBrr_b _g>js_.p-0S-5 jT) ___s__r__.i_oa5_-TrC_u_ <_$ /DJJÍ* 
Q_5rr6fr<__Co((TjLb sr_"-T7j) 6r-7rór_3-T_b _-__w__rra_) ) rrjsjj J •.g_r/rr_iLSltu 
r5fr_5/fl<S-_-c -^-_jj<g)s_.n) _-___-r_^í__s-rfís*r __)_b^rrs_r _5lL_._lí 
uL_($-Ti-ir ajj -TS-rpí_j cifígídiQfgih'. ^íé^iu t _rr_.rfl_.__ aápiiu^giim 
Qwéo as-lL-úuLL^-fr-TrQass-TjjjLb rB_b(Lp6-.L_tu _B6b__il LDa-lLjpa^u^iL® 
e?sir^5 Qu::_és ^rár QmzctfcrQ<éQ-.h srshrwh ^'j3^r_£!f^n?io s 
gGrrrrLJLSltua- a-5___l rB_o__<9jL_ uuj-ÓTu__rr_D6b C_íurr6_^jfj^rrluj 
-5irrj6-_ra3s-.^ ^á -fi-b-^luSl-bSajtrj-iu&orB^j utus_tl_b&o. -g^Qs-rajlrjrras 
re_b(Lps3.í_uj _urrLp-5--j<_5u51-b <_rr<5w_iu®ui Qur^rj^a^LOjpn? .(^tprrílc-OuSlsb 
^frs_T -Brrsw (Lppu__ _6_6-wfj3_b. -TS-rr^spjLÓ, g_/rrr__ltu_5 a_-b__íl 
_LDá@ú uuJS_Tu____Í6b&0 st6_tC_jtj cr__. < p-álC_(n3_b. ejQssrár^so^ 
Qgjjrsos® -rssru^j -9jj^@js-ii_uj • gliu6b_lC___C_íu _jijs-.iDrB^j __1l_« &ioú$BuSlGsr iDrrgjíúrrQ&ár 4 7 

' -<$'p§l- fBirá) erasGúerrsqÁ Qaseiisusrrsij -gjjrJjjajast-rras _9ja5 &éúeS\s&>iu 
QsuffuáaSCojnrjCoLDFr, _gij6__d6Tr6ij_s assiJSíJSTrsij @s*r>n[)ífe3) _§jsir_5C_t50_iLi 
-gijajj íbidc5@ rBSÍsrethin Qa^ujaslpajj. erstsr _6_,, rBLoajj eurripÁsinsiéiíajw 
<BsÓ6álá@Lb- ^lsmi—CSuj a_6rrsrr _urrrrrr_-L_ ló eusoj-Ju^aQtfiajj. fJJ)str>6_ 
^lfrówiJiLD LilíflfBajj Q^ebsOcF QtFsbso, r5i_ eiirrLpíEirCesrr ó£(3j G?Los<r>L_iLjrr_5 
LOfrn^), _5jajkb fjjistíjsií é^siárjrjjá. Qasrrssrjjpj r6TL_a5_j unr^^f/ráiassír 
(_urr_b CSassol Qt_=uja>j Q_ST-trár(5lt_- s tSjasOTstnfr) QuJTSsrjp ajTLpajajlás 
QasTstrórflJlLb Qurr(X0_tr>a5_5 tffiL^cSéflsér njsar. 

<K6bs5l6tsjuJiLjLD 6_Tijp_5S„_5_tntuiLjLb sráiGúrrn)} spssr jpufj^ajjsijajj 
ersáruCSaj ^^^1 rBwiÉmu.(Suj arrsmúuQib (jj>_5a-lujLorrs-r ú$&2ssr 
Hjrr@LÓ. ^lrÉ^ ^jpjpstnLDStniu, 6_rB-<5-rr-rfl QLcrrijfliqLrj fJj[!_oá<s5liU(y_LO 
a_sirári_rráa5 (^luljlj.. uá-__b &rht£lrr ^tLi—rr ^uSisir fJ^ajLprraíluj ' uma, 
jSrr^SOT' 1 sojrÉJcSrrOTr £§)_o_s_£)tu _g^a5TUJ^aji_b sp(rr; -Ljajliu fBrrsrr 
GtgjrrsoT .psujjj CSurrso^ C_a3T_Wj]5t„-__>a3 fETLÓ _g>jjr)l___Tt_. __jpirjrr5l 
' _ij-->__tu6_rf_56fr ^tWsurrá^Lo -gjjajjj «stsst ^(rjúaSlsmuj ^siflaíai^? 
g,(2rirrúdiué£ as^^jsuii), _=ifl^a§fjri_, -jíjsb.Odgj ^(sjfsjrrsffTLD _^La-luj 
GiitT)(§ísó ^&jiSiissirr& <_T_tr-r__ui_rra3 - ______r_„_o srswajStugiiti) ^rÉ^ 

jglajLp Qsusrfli_]_-í_a3rr? 'u/ÉjastSíféFSBr' srsisrnrji a50__i1u„s_r [^p-OLDrras spm 
_UTji51rOT>rf ffiLb(Lpsír>L_uj at5bs_a5@f_ s-rrLpsijasra^LÓ fj^stnL__tu CsloHfBaj 
ra^ffigj-: arsustnrr __-6-_u£Q£/_3r_ jjj, rsii) ^/r5)6fc/«@£i> 9 ^(rrjdrjiuaj 
&>tri)gF > ih ^&tdl_C_iu __fí)stns_ __sírárL_rra5t_l(OT)rr. -jjjajjsustDrr gD_r/TÚL_)ujú 
usrórurr® rBLDas@ -^rBfálujLorrasCosiJ fj^(rrjr5ay S-ifBasajj. ^lréajú QuT^rjjcsrné 
asrrssr urr_ asajrfa^sár ._Lb(Lp-_>L_uj S-L^L^^^sfr Q_sir65_r(5) sisrsmm. 
_g>ja3(OT)sb íBrrLD rBLÓstnLD-iu fp(rf, Lja^iu spsrfluSlsb asTstrtrr (^_^réa;a3j. 
'fa^rfuj^Lpasl'j c _.LD_OLD__t>fl' 2 _^L J _5")uj urrajaJVfsias srfl sisr QpGúib rELÓ(tp _____[_ 

QusírórajsÍT srsijsiJTjp __sfrsrrstsrrf -T_-ru_->^_j uráiajajrfa^sár asTtL iQ.rbjp. 
'a^ajV _óFasrf% c _51rj jsrrú 5 _^l__(u urraja%rá,a3 srflsir ' fipsoib s_rií__rr6rf) 
^siTQisa}L_t_lbáí 'Q00C ^■,u0m->rr ) ___.iurf^d$.rh jp. fstoajj-^ó-TfnjL- _-„rnf,é„ 
6_>-.u_1__t _f)jp _£),p ~g>j6pj-_6ba5-irfl_b LjasLp SrsrflstDiuú UTtúáa^ jr.jp. 

'urHias a.rfa i: --r s ^jpsOLD rBTLD Qug>p i£>eVLp&é\ <-?>j__rjp6fr6rr e&mmrt^ 
__|-_>__uj 6_rÉja5iTsrfl_5_5rra3 a,_b <5Ti_QLDTLj5íu_l_b srrit^^jLDn'jTij a3jT6rór_L(r) tnj. 
_^f,rr__5l60L_ _^6_rfa5(STrjsa5t_.uj QgrrL$Gú (Lps-jnjé® --jSjsíj/oid ajoíl/r, 
f^soasaSuj a5rrrflujrÉJa5_-faj a-ajsujr^ajj srsBrusíoai a-Siwrrf^aÍlpffjj. ^rBaj 
rBrfL-Lf-sb, 6r6__jsrr_| aósii&o 6T@a3ajjas QasTSífírr(5l -^fáiaílsoajsfjjajas 
3iprg\éi Qasrr<íWL_rr€Ojijb J rf!t^jbTi_. a^rrsOLb '6_rrLp _s_s>rór_j.uj ^rjwebasefr 4§ _*/_W &>§!&>& iLsélgtdm GrsrréSl 

euíiiasrrsrfl Qi_TL6)uS!sb ^irsor 6T(Lpa3ÚQujr) CS6usrór(5lLb sTsaruscDcgtLjLb 
_2js_rfa56rr ^rrSlfBajsarrf. fj^ íí)@rf!uj (Lpáaíluj &rrrysmrib srsmssr 
Qeuscirrjjjsb, $0 surÉJdBfrsrf) asscr wssr^0sb (S^jTScrrnSíuj. «(5^^^ 
QsusrfluS!©-. _.(r56_1iuira5_j uuj-ctu© (Lpsw^uSleb, ^LpfB^ -gjjrB^rjnLias 
íoirsor -sjjbIsjdsu Q_Ubif5uSi(h! (LpscDmuSlsb, __^r_ja9s_a3o7rja-,_í LJUJStVur^larja-í 
fLpíQ.I4J 1 T | §í. _g^í_Jaí!-0 Ql£iiL§lsS>lUí£ Qp<5Yi sti aj, Qa^-íflujaj «jjj ^(fjjÚLS! 
gmjLD sifrájéBrrsTf) 6^(15 6uscjflsár sróaOTsw^sm^u^Lb __stftrrrf_Faft_-_STTuj i Lb 
QeuerfluSiíTJlLÓ -L-uSifrjjsfrsrr as^sulujrras _g^r_a!D60a3<>cDa3-J uiu6tVu($)a>aj 
(Lpi£}.ujrr^j. 6rrBaj _g>jffluj -gjjtjpfajib, rÉlcforsijLÓ _)L_5as (o6u_60a5 6rf!6b iblcstdld 
Fr-QuQ^^SesrpoesrQsmr, _g)jscD-u (SsujfjjjijQLDrrijSj ^Lp60LD ajii __.6crór6tDLo 
6Ui£}.6uajS55a3 _g>jótDL_uj (Lpt£j.6uajlsbc%0. eg>jsb60frL0 60jLb uíjLbus-}jujrr_í5Ú 
Qumjp (gswjriHJajsrrj u«o aj_sO(Lp6iDn;_56Trnr_- rBLb(Lp6tDL_uj LOScsrajScDai sprr 
^gjja^sb 6Uírrra3^s)TlilL_scnijDuSlsc!r s ^scnsuarsijLb ^réaj __.-trórstDLD 
sui£}-6ua36íDa3LJ lSIjp QlditljSI Qpsoib _9jstoL_uj (LpLcaurrajj. 

rBL_(LpScDL_UJ fajLDIBScDajLJ U(fT;6U(ipLD f^l6TrScDL0Ú U(tf)Sii(LpW 6TScrórScfCír 

2_.6rr(D6TrrrilL_a3SCDa3 6iSl6rrr_a9á Qasrrsfr-rr (Lp1_j.uj.Ta3 @(5 Q_ornjSjscDUj_5 
„ J)uaj)(_so(_uj ajLjSjiBajj -áQaSs-r jd-ot srs-rjjpj ^LpsársOTÍ-fr _s_ nSluj, -frG-rr-cír. 
euiLiajj (LpajlffrBa^siiL-ecJr g)íBfBl&o ^_soa-Lprra_ wrrrSt sSIQSjq^, 
_5júQurr(Lpajj ibld srscrórscrarajscDa^ Qsu6Tfli_l(5l_u^jpfajrfluj spcnj QloítljSI 
aSlscDL_a5a5irLD6b ajlscrórL_rr®éS(_(n3LD. 6UTLfj___tDa5uS!6-r (Lprrju^ailuSleb rErr_b 
«jp_)LD QLDTLjSja5(gjLD rBLDajj _r6zrór_mr_Ja5Llfaj>Lb Qa^rrL-ifLSlsbeorrscDLD 
lurr-ísoStu ^r-aiW j^60_5_£lujaj(2a3rr(5) QrBfjTjr&ia-íuj Qa5rr__rf_j Qasrr-frerr 
(Lp_j.6uajl6bc%0 sreciruscDa^u^.LD (ipsfresrCotr (a^a^a^sfrC-STrsiJr. lSI jfjasrr 60 a^ajleb 
^Cjréa^ ^jTSlsurrsxflaisrr uso^w ^ráiál6ú fJ^óOó-a-lujajajl-b ajl^úaj) 
a5n-(S53)LDji)(2uír6Bra3rí)0Lb snrrjssmw f^l^j(o6uujrr@Lb. (§)r_-a3 _j>jn$!surr6rf) 
_s_srr srfjlajiajjas Qa5T6crórL_rr-b, _gij6ufa5f6rT)ScDL_uj _rstrór___riBja5sfr 
^ráailsoa^ajlsol^rrjrB^ajj LDLlílJlLoebeorrLO-b -urájffirrerf! QLDTLjpluSlsblrrTjfB^jLD 
6_i(5iUL_(í)i rBljpasffi a5rrscróra9G([iji_. __-3_r_tf,_o_-.uj__ a5_jrjjL-JL_éf>,3jj, 
6urBja5rr6rf) QLOTLrSj_50a5 _5_l_ _g>j6urf__sfr ^jrÉ fBluj rfa-srrrras _g>{ aS! 
_9ja3stíf]L_Lb sp(fT; Q6ujrjjúscDuiL|Lb ULpaSi s_i)LlL_rrrfa5 6rr. -gjjrisa, Q_orrySj 
a3r_a5Ll@a3 Qajifiiurr ajj _r6_rusiDa> -g^óuifassír liiprf _g>jn))uj__ a5_/T) 
_jj)jáa5l(ir3rfa56fr. -Dja^fjjfajú uajlsorras, éflré^SsoTdBQrfluj (2su_so Qa=uj 
6U3jij)@ _5jld Qwrrifi ejji) njajlebSso srsór jrjjLb, ^w Qurrssrp rEfrasrflas 
(Lp_tDL_uj LDáa5fSTT)a5@ sj ihir)$sú<hc) sTSBrjrjjib a5_.jrjj_r5)(n3ff_6 6fr. e <£ l 
glrB^u ULpib LjSTflóSfajib ' srsÓTjp íBffluSlsw asstD^^frssr ^lsurfassfr 
aistDajLLjLb. sé)<oSíu5ím LúrrgijurrQ&srr 49 

j^ré^- sae^ii-i^sznas erré^á (2a5rrs!$OTaiajls\5)0rB ajj -^fl-rrujiBasrrspjii), 
íBLD^Lpsmi— tu surrLpa5 6íDai, (Eii)(Lpstr>L_uj srsí5W"fiOTrmja56Ír, íE_b(Lps->L_iLj 
Qu_rrL/5) 6TSsru6-jjf)^_áf)s!DL_(-.uj s^rr Qsfcpéo ajsárstnLD £§)sb3s_. cg>Jiq-ú 
usff>L_ujrrs!$r (§)r_£5 ^sór/jjsb ajS5rstf>LD ^lsbsorraj éBrrrrscroraiajrrsb íbld 
,-ld^!_mj" enrrsb<5i&rr gisrssrnjl n_lrrja5 (Lp_j_iurrLD ! g2jLb, rBrrii. 6)51(í$-b_3uj._^.a.:_j 
Qup (Lpíja.iurr_j|£ji_-, reii)(LpS!Di_iu (Lpui^c^lassirPcb Qsu'ájnííl Guiy 
(Lp_}.ujrrLDs£jL_ ^S-ajlúuC^léSlCoíirjLD. rajsrflrf asrrsú s__6tDL_s?DUJ<-_ rajsrflrf 
a5rr60^aj]s£j___, -.asrrstDL-éB asrrso :___s!Di_stduj<-- (_a5rrstn___5 ísrr6ú<5a_l s£i_b 
. surrráias sÍI^ldlSIuj. $íf 6jsínLpu51ssf _6stDc5stDUJ 6^(5 a5nr__ajaj)sb ui_)-<£ 
(Sajssr. ^jsijsiirrjj s-I^ldlSIuj _5>jr_^ sjstDLp, LSlafsoa^ 6T©ajaj _5rrs!na= 
srebsomb Q&iÉ^g} 6t$.6_)ajajrr63r. (_a5rr6m___5_5rr6_Lb (jjp-^a_]6?$rjT) 6_sínrj 
C_.a5ir_-.L_aa5.r_o ___-.__ s_rrn_@6-65á}(ajaj (SajStD-UUjrrsijr usasTaj-Bjaj 
_g>js_-ár <__=__)____ (Lpt£).uj__il6b-s_. 9__i<36_rrrr _^,_-ot®-3 ^í-- nSl&o 

r_-j.a5ajU -íirÉajajj. @jTijajlujrra5_5 «__6_jCo_rr _^jai_-TCoLD6b glrráé-úuil® 
_^6_gu«@ s^C_j @0 s_rj_b 'aj^sij^rraíá a--_. < rj51(OT)rr. -_g>j<£j7J@ <^jr_aj 
_DS-fla5S_r af^-_J(jLDrrjjjj. a^jT^ff-T. £< ^6-_ri_6_j _.__r I @_rf.rfa5rr60 
________ _id tu__ Co_5rrs!n___- aárrso^^spj-b, (_!a5írs__L_a- asrrso ______ i_stDUJ__ 

(gsrflrf <95rr60a5<_#|£JLb 6_irrái(aj-bui£j.ujrr_. __.-_frsrr 6rsar _g>ja5lrf __^L_^ajl 
^jsrr-rr L_rr ( iruurr(5l_6_fr <£Lí5l6>Jejfra5 ". 

rBrr(LpLb ^6__T__6__s-i- CorBrr_-_-l_5 __6baSliL_l|pjsfrsrr LDrr^jurriSlajsfr 
rí.r_j_5l, rajerflrf airrsoajajlsb <~s>jaj /T)C__5 pjp __S3.L_iLj_b, _.a5rrs!DL_<_. a5rr__aj 
ajlsb ^jajji)C_-5ji)ji). ___s_.i__u-j_b ail _-.!_« ^LDrrjjjj- Qa^iú iu C__xj___r(5lLb 
6r_-TiT)i L_lrjrrrf^a5__-r Qa=u'j(_!__irr6-irr<£B. rE_D<_5(3)<5 Coaj-bs-iurrstrr 
-rsbsorrú Qurr^sfrasSrrru-jLb c ^i ) _--r__-_6-T r__b 6Ta5l(_!J . stD6_aja5l(rrj_5 
_3__T(rr36_r. -^rstpisb, srrBaj (SrBr/^ajlsb rBL__5@ srdgj C_aj6TD6ii srs-T^j 
Q<gjrf.rBa_jj ST©0a^j_-Q<35rr-fr-rr (Lp-j-UjrrLDsb iBrrii. -j)j__ajlúu@_41--r(2(r)jii). 
_ijjj._--_sujrr-ba5rr--r asstDcgu-lsb s_(5_b iÍcystDa=éf_ár.irrj&wú CW-oCSsii 
6-irrLJ,d5lC^3_b. _T6_rC_l_y, .__.-_.©__ u<F\á®ú Quirnggi <__ffl.r,í>j ajrrntn 
ULf.iqib a5____|&rrú i^rrrr^úGurruira.. rr.LO^str.__uj CíLO.r;j$istDUJ r__6 
_r_B_T6--rr_j_s"(sr3i--.@iiiD, rBLb(Lp-tDi_uj _5-b__._--iu ^rrg.á.6tDa5i_ji_spii 

-. - ■ • • ~> . . .. ... -..-> .", .0 T ~rf T Jli'i^i i"-ir>~-,rr; 

^__--i"ó_i^U-U_^U-j-_J ^iuJ) rt.'--iu-.;i u ._.;. .1 'i ;,!),_;■ • = '- •>• 

—1892. LO 2. a=(Lpd5rruj(LpLb ^ijarriiis&^LpLb i íBLÍ(Lps!SJt_uj fB/rtleroL-Li QúirjgipaseuGmtr, <;(2urnf qrfSaisbj iBrrtL 

fitBL_« ffiíT^^6b 5 ifaj) 51ÍLpffii<Bób SrsárUSBJSll LDtl^CaLC ^rra^igiJStrJL-UJ 

aL_scDLoaiSírrrs ^(jjr&aj'siír* srltanLí, @^»rr s^Lpni?sso (tpajso _?jji51si| 
ffULprÉiasb sustnrr ^&tnraia^iLb a=(ip^nr«j^^ltíár v Qurrpúu"IC3soC2íLJ 
^(5^^ surBajSisr. @sit < fj)^ < ED uSlas* a^frjréai ^stnjrJuSlsb QáFtúajj 
sif/BajstnLOwSlsSr. usO j/r^tTgágw-^Sírfrde loít^ wrrj$ú qajltu ^jrra=fr«6fr 
suiB<s<oUir^!gaLD 9 íBii>(y>65>i_iu ^SBTJjSa» sufTLpásw^eioiLi ^LrSl^gij 
fELbffíOLcá asrrLL® iÉyir&hn^&>síryr&> LDrrjp nj (ijpi^ujsáleb&íO ; t6Lb(LpstnL_uj 
c3=(Lpa5!rujc5fíff)^ ^LtSlcsajji] rsLbtítnLD^rBiTSTnaicSSsrrfras ^««sifLfSlsb&o. 

^tr^íré&srflsíni—íoUJ s^turrLDSC (currrrassiT íácELjbíBajj ojrcaisísr. 
srfiárjfliísojLD, ^íáísSsb (SajxÚL$sflf ^ls^f— QsiisrfíaisrflópjLb, LDrrtBCS^TLi 
iSíár ©sííiL,íSiLitqLD Coffi/riíísba^rriqdíj ajiHí^LfíL-rjLcScWu^Lb «L_.L-j.a5 
QSTTEBJ^Ssrrwjii) CS^rrsrjjr^ siFíBSajrrLb. <K)frrrLeú_. usirsrfl ^a9jfkjff 
srsrfíuj d5tf5!irffi@<s&rrú Guraj)aiaj/ surBajfrrf. CSsuaj j^sbaisrflsol^rB ajj 
uia.LJU5ijLG } Coffijriálsb s^iruSlsbassrflsb ^jfrtDrriusararLD u^úuajjLb 
satijfBajCoS {§!sb2-0. «sS^si^saror uáajlszniLtú urjÚLjLD {glsift&ú UíTL-sbassrr 
aSjXLoá s=rrsui£ps;sífisb LÓl(g,ajlu-jLb spsvSlajajSsr. r6Lb(LpstnL_iu affrjnrLD 
cí^jSfrturÉJdSsrr q^^^ls^C^ís^J a9s_OL_áirajLb 2_ai siSlstniu srstVfjjjLb 
refníULtGjS @f»S3o;.-L}p^oSÍ(i5fB^i ssjréai c^ajlcSirrj ^ajlaiaBLb cgjjajsp 
6idl.ili silíSlffiCSffimJsinUiS aiEsoajaia^dSsb-SO. 

rELb(Lpsíní_tLJ rerríLf-Lsb ^sbtjtjj srjbujLf^sírsír ajsíOT ertstsfrfu u(S3a=ai 
stnaiú urri$ ibítw ffisu&oú u(J)suajj, srg&Tsrtu &><sutkQ3iQí3(nr® @úq. 
„fBír<s<áú urrrfaiairrsb tilcSc? a^frajTjc^LúTsnrajrrcsGsif u©íjq. U(SFja=ai 
ajlssr rLDá5a9ujLDirstír c^rrrr6-irajS!n<5ai cssw®a3írs3r íBírLb tilaasijiD sit^rsaií 
"áíCorjjj'ib.. '' @rip# #y.oc5fru::í.. ajsSf (BlúCsoOwj KÁi3á>e>ri&,miLi {§'£(£§} 
«iSú© q gí^5g)I<s»i-.«J . «sijfiiíTUJ (tjjrxD5iisEiajiL|Lb qn^csClfaj Qa^sipjaja^ 
si!stna>as srff^MbQurrrifiaíiairrstfr. ^rÉaj fLpasaStLf ajrrrrstrtsraiSinaj 
-jjrjj^iÉajjj, iBrríb sií(rrjaiaiLb ^s3iu.&érrQ(f$tb. 

65(5 tsSírírLoaisinai ^(ji^^ju uso ajirsOLDtraj s^t^.ts QáGrrsíjísríi^rjrjtBai 
_W,,p, ajlstna 1 Lorrj$u CSurrfssjsb, ajirrrrLoai ajststsrstítsfrf sutprBiassbj uuSrf 
j$2íOs-_lg, euírsstsflaJLb ^_ltusinsij ^jJlsiiffjjíísJsórptfisr. iG^TSsosustirriáasGrr 
UírSsosustíriBjcSSTríTcSS t^irnjjaSlsffr iqsst \ /^érrstsriré 1 Qa=sbsi)íBi QaijTLJslaiai 
^t_aiailsb ajstnLpaia^ rÉlLrjsb ajjsaj _^so wrfQpib ^QeFrr^, wfrt^ih ascsrr glLpiB^/ Coé&irilí-irgijsij', Qedsrrsuxe^jtis @_t- ^{f^iS^ fj§lL_ifiíraíl eál® 

^íjjTÍtsár ^LÍL^sai^sáli- (Lpt!£t_3uja5jys_3Ía5sb (gsirsnjíH^^sisr njj 
"LDSisfi^ •' iDssrsisjteBr p__L_LG. aír_éwsrr<saj!í5b r%sb tsj^njLÓ 3%rrLDí>_ 
ts&srflssr LOíSíip^^áft^ix. "íbsó ajefríf^rflffigiíó ^réi^íé-asrrOTffirúutl-t- LDífsr 
6£lLi_<»lo (SírfrsMrL£)ir<K ^(5^^! ^réáid^. ^í^l^'í ^ U ^ U1T (ÍSSI - 
stím}'&ir&rj&$Qir udsstlo jgt6&&uur$l ei?il®5iVsír^j. -^(S^sbajrrsnr, 

'6y[Bí<ffifrsír^^)sár _as.Ti_ífib«&n-ú urtr^gjj u/rrrúusvftsssír (°j}árG&>U)ujrrá) 
^Á Q&rraSléb&Sír u<^^s_l-íés>i eÍLpáS'scrpsúr. ^irífeu/rrTI^ ^jtujsídlo 
QéFUJUSiiif fJjJsífrsrotáu-iTsb., ^tgcsár ^j&rái&sÍT 3r__rr3jfrrr wrhpstnea 
Mjrriúá «iTíiim-úutJ'cSiáOTjDCír. GíáFsbsurhiEafVsr _orráT$6-}«_E^_Q, 
6iStp,T«Ca«(r60ió Uj^ajtceb u«r<_50__6OTi_-ír<-5_5 __TÚ_fíuj_ífl___§6-r < íi)_-r, ^ú 
Qurr(Lg^j ^rr^rrr&ftSLC^rrsír _*<KíT6iTfrc56-}a5iq_- <ajtq- &(&&€$$ $s>FU-nb 
eújgéi&Qeiism-Qih. é&sb-áliuJra-liLi Qaj^LD^ícnujú Qupéa <5-_l_ 
_^^_.Tíf]<K-rflsisr eurruSsbajSífl^íb QáFsór^u uuju__<$u-jl_sbt LcewTuj. rg>i — 

X_-_!__-r®Lb. 6^(75 _-/r-_s5aj}_-> é5--T y,__<5---ír a^ ajrr _6sr Lj,_-_._f- Qa=uj^5 
u>rjLC 5 ^ítsw^p QsuTHáííJiDWJn'sw s&sér __&irr<___Grr a_ujír^ .gjdT-BdS ^stréru. 
__f__fl___b a_j5si9 íBirQdxásrnjigi. -sfrsajú _5lTrrf a3^_issT__gj _^_írórE___-Ér 
QífsiS a^rrrúaj^rrÁ) _-___,, Q^uj^rrjfiíDíSJiurras SL-SírérL-rr^ib «-gijrÉ^ Lcsorr 
_-_rrfr_b ersérsinr uujs-T 5- puQiib ? 

^fEJtálíflSOujrf Q_./r_?T-_._6Úui_j. a5j--.fr <éa5-_rj_- srssrjjj as-fljú 
ufljte-istn^j rELÓ(Lpe»uuj rerr__tq.sb a=f _.a_frrr -gt/sbsoajj _g<jrr tS=<Tíá; 55 ld 
crsórrr^j _-_^__)_(rí3_ó. £§>ré<g _gfrf _F/r/ÉJ_._b ULprá&rrsb jj^jBaj)iurr__i)_b 
_gjfr<3= -gijtsitsrríni) ersórjr; su_).s_lsb r9.-Oa5^0réajajj. -r-sr(rrjffi-jf_b, 
^ism s&>rr}iu ^r&ftsslsro ajj_<D/ra5^_we5^^0-b rj__b(Lp_Tí,__uj uLpJSJé&jrso 
^fja 5 _^t$asrfra5aj^i>@_- s^(5 -sxrpjjis-.fjD a-srár®. ^(tpé&truj^fl^sBr 
*_DÚu___fl_.<_kír eréosoirib ^r_Frrri_ia5a5ajr__-c s^úusíftL.^^jsfrCTrjjí 
^r____Tr_rrri_ajj * ^lré^ujfT ' fjjja>_-_r E_-I__a_ ^gjjSiu ^ srr s_Fí-b^T__r 
Q_e.„ars\jj5j, 

LDíátSfgnrjffif^ ^_V_6_l_F_CiT3-<_í : <3Fí_ÍU« a.sb_$,6«.UUJ 1 -_. J _____)aíiujf> 

_._b._?,_>íuu_jii> ^sifl<sé5s_{f«^rr ^rr^ssr sítúuít pjrSiú ufflaf S)jLpr]_tS5iT 
Losb £§)_b_so c^rfejs r&rrsrfisb. ' _^,^)5b 7 s^rf ^jsn-s^ssjg^jStrsSr ^tT-F^iJ 
s_.__uj s_.a>_i_! <_£1___l_^ a>j siin-aá jjj. ^jjl up 0iu ^sm-s&wiwr&sr 
QuTpÚLj @©LDUtá^f rfl__C_'i_ ^(jrfcsji&jíBgjaji, -^jjraPS-r ^rrsír suijpráf 
•rsjLD LCfTssflHJ^swtS r&jr#p^\á> Q<S5iT$i55rL_fr^(_), ^-beoaj/ ^5i_Qgrsif mj 52 si(fax&§ l l<sú& LDsélsBSsm- Gjsirá&l 

^(T/rgDaálÍ) 6-11-5 éBJ 6_51_lL_ír6£j_b, 6P(Lpo;íTUJ^^)53T a=LDlU, 2-.6úáHlUn) &gqgSí 

Qurfliu __g)j6rr 6-5)60 uir$&3,úut—sQéc>$sú. ^rr&ssr @sttld G^rr___rL_rrLD6b 
^sbSs-i \ ^(6ts)6ú s &(ip£brnu^é§6Íir sp(rrj Q_F_b__fB£&S-r QaFujas -gíjGvS 
^srrsii^rrOTr -gíjrra^spLb Q&iu^rrssr. ^j&esr wCQib &>6ii6vr& 
@sm rosúirs ^!(5L:LS!giiLG, ^sí^-áí ^srr:_^crr »»£)$ eu rrjeró» (Ji 
_-jrra5__]6b3sú_ 

fj^f_-á)60rrif.a_l6b ___6rr6rr Lo<s<S6rr ajii) fJ^6OTur_a5-Wiq_jb, 6ú&$gickrr 
iLjLÓ -_g)J6pu6__)_„_66_j | Lb 5 agráiaserr fflSl^njúuiJuiij. -nJTi_pa____a563_uj<_B 
Qa5fTíScrár(5l QíFjpj^aie-jLb, _2_rf)s<y>LO Qu rj; rrjj6ÍT6rr6OTrf. a^apajrriuas 
a5L_6zr__D_Esfr _-g>jja : Tr_„a3<3jrrrf)L_Lb ^úustntwá-BÚu-l-^^rijLiuasrrsb, . 
-jjjexjrfaserr ^íÉajJ 1 ar6a.L06tf.iuaj a^rrrái-B _6_i---r--f.iuaj)sb2ko. ^lrÉajlujfr 
-_.6_iú Qurr i paja3LDil_|.6b -^rja^sórsjrrsór arajrÉajVLorras j^(J5r-a_rr__T 1 
a=(Lpa3fruja5 a5i_6íDLoa56rr -D<-_a56rf)__(_.L0 ^úu 651 L__Ba_-J uiLiix^fi-jrBajSOT. 
^rja^sár __jrrif)-b FF^uCiq.r^mfjír ^i Lb, (o6y_Ls<x)L_<E5{gj-3= Qa=6OT rj5)(fr;i_ajrr 

6£l-b, : _-g>J6_.|ff)J63_L_UJ dSL_ 6551.0 35 &rr IB6OT<aj ffl-TOJT) -611 lf.ffj1 (6^ 601 0), 

-.gjjsbeoajj (J§)óotu _6__lL_-.l_ -_gjj_i_}-(6a)|pjLb, -_g>j6_j6j)j6s>__uj QaFUJ65ia5 
assrflsiir L)6-_r___f)HJ ufr6Uf_<55L_@ wCQib __9J6)J6ot QuTfrjjúurr6rf)ujíra5 
.^!(5fBajfrs<Jr. a_r__a5_ír ^(Lpajrruj issciBi&^srrLi QuTrrjj^a3LDL_i-}.6b 
L0__a5_fr _^6_§5_t (B ldlSI '6_írrLp6_l eódso. í^a)ji)Q_5^)rjn-<35<5= ^(LpjSfrujajajleb 
6_irrLprBa3 Loa-assrfíssr _5__6t>_-LDa5 6rf)sb e^sorrrrjaséP a^^Lpajrruja. a5L_6__LDa56rr 
^1l_ld Qurr) t n5!(í5rBa36ar. 

glajs_r uiuresjas, a=(ipa3rrtu_5 <s>CQÁ (Sasrrúu, (Lp(Lrj6_iaj)6^jLD j^6ot rrjj 
íb'jtid £ ajffLOLD ' 6T6ot jjjj QéFnrsbjOjii) Q_r-rr6b6blsOT QuT(rjj6fr ré!rjLDL_)a5 
assorB^l^frjiBaj^ajj. s^siiQe-jrr^rrj _D6_fla36j)jLD a5__T__T'___6_B_b _r6.r jrj astlfjJlL- 
urn_.-_.-_-5 asjpjjjja. Q-Bfr-frsrr ___.___rií}. ^(njíBciBajj. a5L____LDa5 6rf.6OT 
___ujif_-_s-iu_{_b < guruj63._DiLirrs_T aj_-r__._6_.iui.qi_> 6j3__Q__irr(rr; _D__f)^@jjLb 
<yiha)ifr Q^rrffr-rr Qaistfsrtn. ©r^rfe^-^' 

usbCoS-fjrjj rBrr„rRa5rr_ia5srf)_-T _j>j_a.Liu63.-_turr6<.T usúcLpw u_b(_!__ r/jj 
____.<_-_-_rf)_b c ^s_.LDrB i a3j -slL-rEcsajj, 6rrr_i(aj LD_._B_rf)6-r rB__6.r ^eiílrB^j 
-r-ÍL-cáééljrj-ajrr ^rái @<srr6Ór rBrn____}.6OT 1^(15 a_uj(iLpLb iglujr&^éslrrjjFjj. 
§\m$6Qtrm0éo |pj--.ja>aj6-r!Í. s^if.a.rrsb, Q&,&Qw _^u<i^rj)<aj 
___-fr_rrrr__sorr_b. _^{65)6b cgrrsOT, -^jibjs rErr_l__}.6b -§)jrjéf)iu_k) -_g>j6Íi6_i6rrs_j 
(Lp<_.<s-)uJ-0fr6-r^rr-5 er®^^^ Q_5ir_Tr_-] (53 if_B.fr. [B_b(Lps__L_iu rBrrL_s-.L__ 
Qurr jTjj^a5_DL-.i£}--b, a=(tp^rruj_5 a_l© < _6__5TÚq--j>j^T__i ( ajj c a=LDrrg)ijb' 
@^oá^rr_b^ír^r (Sasa^^ajlri)^ _^u^ip ____--T-_fr@_b. -^asfsaj-barifreárs #(Lpgnrtu(ipti) <3irr&nrái£(LpLh 53 

egjjr/aRuJsb -_l©^-so<3-raj rB_.(Lps-.L_uj (Lpfjj __-_.j£Ú__.utLjLb Qa5rr®<_6 
djfTLDeb,- <9=(Lpa5rri_ arajr_^rrd__ts.d_ erúurr® UL_L_rru_)sj)jLb ffirrúufrff)^ 
áQCofffjLÓ. ^msSs^íT^^iso _^íErr_-_^_5sfr ur/rrLDífliJL| (ip<_sb -flduj_5 
_5_b s_Tl 6_-_-rr €r6b60rr_JÍ)j_l < [!)@tó -^rr_=írr__5^á_l-_r ___356_!_í5.i_i era^irr 
urní _.<_>Q(rrjífa5-Tr j *__,f_)fc>b, re__(Lp__.í_„j rB/r__._^a_ i_<_._5-yfi-_T <____-_)io 
__6tTOrrr_=>s=i_ot_i i___»__)C_Ii_j ^ts_>__ rB_^__Quj)j__l--r < r_iS-r. _t6.tC_'6_ } ^ln_a_í 
súrrrBajj swLp _ai6-iír(5lLcnr(g)sb -^ajj 3_«-t a^-W^^S-raisírjaj-- 
_irrúurr < _) ( _));ij alj _s_e_-r(5lt_ j iB/rt_ eurrLp G?6_j___r(5li_)rr(g5) _b, _P0_t_jrri_j 
__c_Tjrrr_ : tíl-Q.ujú UTajja-rra5<__ _"___ís_r®__. 

igíaj--r _5írrj<_-rt_rr_; ? _^rrdFrrrái_5^i6-)t^ __)y9-_q__<gr_i_i, Qe^tr^lpuQ 
(Lpf-imiijl^LD ^(rijái^LOfT^ urrrf^ajj<5_ Q__<T_fr6_ajj ^li__-l_orrrH^]s_r 
_;[_-iS-_oujr@Lb. _^f-n___6_i_ U-rrerfiassrfisb u_cj.aja5 «frrr-S-r^ajrrsb, 
-T_bs_rr-f- _=rB^ifúui_j_&_Tfl|pLb Q^rrLJj)r_m©LDT/_pj ^jr/-FTrT__5aj_-.á_aj 
q tgjr__-T!_j___ Q_5rr_--r_^(/5Úu^jc95rr--r Qurr^LD_5^6ífl--r (Lp_s_5ltuLDT6W 
._5___t5__o erésrp (ip_j.-^_-@ -urB^-rrCD-írfrL-. L_^Q(aj(/5-_í75--.__t_ ______ 

i_t_b _5_L@_J (Surr($)__ajrr_b _i_(Lp6-.L_uj ___L_Lb_il|^_fr6Tr <__nrujr-U-£c_rr 
_§f,rfjn5)a_ Q-Brr_fr.Tr (Lp_f,ujrrQ t 35_írff) __._-.r--.LD--.uj -jGfss) rerrLD lo < _)'bjjí 
6_l_._-_rr-i i 

^i_r£l___i__)_b 6^(5 __lr5B)<Í5 (SfSrr-ér^á _5_®u_. Quirajias <_.í_,otld 
_5__rr, Qu/rajfL0-Éa5_fr a=^ajTturi5ja5-Tr7L_Lb __)l_(_1 __.s_í_u^j rB6___rr J 

_g>/s_r rj51 ? _f>frr_=rrrr__5Lb erssrjr) 6£(Jb ^_T5f)i_uL_L_ _a — ^___í_5)__f}i ló _3LJ_f 

6_)lju a_ iBSOLorr _TS_ru_a_ _gt|rí_a5 6_l(so). |gl^a5S-._-UJ t5_>(rjj dSis-jrrajLb 
__l__j/r<5 -^Tnr_@_5r6rfi_.rg -Tprjj-^ <5<__V> ^lrb _mja,a5!_b rs_r.__.LDLJ 
QuTTUé_a5__i_-Er./r _9{_ij/ uuj6St ^jp/xjajT^ti.. iSl/f) ___}.-_}, _^jT_FTrf__s_b 

QuTgjf -0___--7fls_- ra_-T-_"LbL_)_5_n_5 6Tskp UT6V)KjiBg& (SiDSÚ _5/_.__LJ 

uu@6Tr_Tr.gy 6T.-ru--.a5 r_rri_ __-_-rrr G. _____r(5l_b * ^jofr rjjiuju., _§)ju_i 
_-._t_iuts-T sijy_)a5_Tfl_b -^ja^j __r smr rr ré ^i s_ré a^-frsrrjr;.. Q__i.gj__j _V_ls_jrr 
fliai*HÍÍ-í)i' pLP-__b ___j;__r; íílSso -_.»£_ rBrrrn ___iffls.í .m .nma mrr «1 «_ «< 
6r6_f6)j-Tr_-j a^rrjúq-rnL-UJ^rru-ítgijLb rj^6c7r___ ) _)uj rBl__o__,_Du_t_b <_£>j_fjj ibló 
,-5)t_|._-@ ^gtiúurr r_>u_LL-.^rr@i__i_ v 

rBLb(Lp_-.L_iu reTLlirj-^sfrsrr c sj/rr_p 1 rr_j_._b n_-b(tp__.L_iu ^(Lpajrrí-u^j- 
_5j__s_t _t__-_)<_,<_. Q^rr__rf_jLb Q-BT_fr,srrT___Dt_!rr_b, rBLoajj a : (jp ; _>/ruj 
_yj_-.u.L___]_b srréaj __)L_£_»c_.._jLb Qurrj <_p_j.ujrrajj. _r-_r_-_. _g>jrB<_. 
c_>jaffrrr__r J ^^____(3 r _^j*rBrrLb sras&í-T u_)(_5_b_5(<s3|pjLb __rr_Tr_.j ___rf)__.LO 
-_-ií__j uj#Q_sr@^_^<i^r-sr _w/__5 (SiEtflQib. ^\!r&irmi&ét$uw 
sxispé, _5i__ín_o_5_3rra= &(íppwmib ^CitJstai^ÁSpQfsir. ^mpé _5Uí-W 54 <s>{8m..3j3ji<5ú<3; _os3J7aj_--r (S/srráíÉs) 

assfr uí)n9J a^a^rriULbasrrsár s-^asasfjjDS-l s_Lj36_S-trr($ltb. £§!-<_ 
(ipston) rBLoa-raj gliupstnffiujrrem-^eór^p. usbC_6Ujjr)j Co^a^rrrfasrOTjib, 
usoCo'siijtíj _5>j/a=rfa5i£njLb rEibsiDLO ^i^smLDÚu®^^^ ^^íruSltlí-^jsw®; 
_g>jsiDa3 fBrrLD srjpjjrjjas Q<srr63k©sfr(S6rrrrLb. _rs-r(n3Spj__, _g>ja5 asrrsorBJ 
a56rflsb srsbeorrLÓ ibló ^(LpajrrujLb <5sár asi—SiDLos-íUJas ajrrCoS-i. rélsiDjD 
(Ssum^l 6iirB<5gj. "a3sOT@jj-iTif_.uj ffirrffliur-ias-rflsb Qsu siflturrrf, _g>j6)jrfa5sfr 
srs-s-srrsij QurfliusiirréGSírrruSlsjiJLD a=rfl, a3_-Ou3(5ls_siDa3 sr ó) t pá>Q<£rrsTrsrr 
__lsb_-0. 6r6OTC_6_, rBrrtli^súlfjrB^j- _9jrra=_-r r_a-a5ÚuL_i_rr spjti), a=(Lpa3rr 
ujú Qu^rBajSÓrsmLD ^r&iGasCo'uj nQ 2s0 ajajl^ré 33 ajj. 

<5=(Lp<33nruj<á^lL_i_) rélSsoaiail^rBírj a5L_-_-ma5_orr s^sijQsurrsárfTTjai 
_g^!ra=rrrEja5aiajlL-LÓ @úus?DL_<g5a5 rBrrCoLD 6_0i_L51a3 ajujrrrjrras rJJiíJjja- 
aSCor^Lb. asnrsorrrBajrrajajlsb rBi_(Lps-)L_uj a=LDrr^a3ajlsb erajaj&wrSajrr 
uajluj a=(Lpa3riur5ja5srr (Sasrrsár^rjrjlsOT \ _9jsiT-6_as(6jrrja5C__5jpjT) qajliu 6=L_L_rBJ 
asS-rru^Lb LDjqaóS-rriLjfb fi-rg^ajjas Q_5 rr_--r__6-r ; ^júQumxDajjLD 
arr51r_ajj a=LDiua3ai)--r __sfrC_6rr(_uj gl^rBa^sar. sviSliBajj a=LotuLb _^surf 
„_-rra- @sídjd aj-jjjsiSlsbSso. -g^rs^sb, (j^úQurrrJjajj _9j__OT<93a3jC_LD 
_^,r_a5lC_soujrfls5r suesrrujrras a=L_L_a3ailsár L_l_}-ii_lsb asLlL-úuilfJlefrsrrsor ; 
^ajlevSlr^rBajj s-lsoa-lLi C_urr<€lsárn)s?D6ii _)j2s!jra3a3jLb jSjlósídlo 6vj51r_a3j 
^jsbsorrajsiDsii srssrj^] usiDn} a=rrji)jfl-5 Qas írsfrcsrrjLorrjTjj Qrer^asasú 
u®a5lsórjD6ar. nsi_(LpsiDL_uj a=Lorr^a3ajlsár __u_lrf rBrr_}.ujrrsOT u@ajf, 
u6bsorru_lrji_ _^63OT(5)a5srrrra5 rBLDLorrsb __u_)rfC_urrsb (-urrjTjjrjlú 
urrajjasrra-asLJuili- U(gai), glúQurrrjj^j Qsu-rfliurrrjrrsb _&aila. 35(63 
Qa=6pjé^úu©a=3sOTjT) _g>j6rr6ija5@ú Ljnj^í-S srjrSliuúuL.© s)Sl____a3j. 
glagsór uujsot @Lpúuróa3rrsiJr. -^nriiCoasa^nrsár __ss-rs!DLDUjrrs!3r ^ua^ajj 
^(rgáasljDC-a^ a3s_lrraj ajssbrsrofn- s-LprÉiass-lsb 6Jjt)ul_l_ ujj)(irjá @-?dji) 
lurrsb @_^(jjp(LoaQ s_]í_rra3J. 

JI 

lilasLi uLprÉjasrr-Ocsailsb -gjjrja^rstfjsb lilassijLb Q& srrij-s-láaáúuil®, 
^airfasrsrriSíDL-iu _sj t rr)-ijs!Drra5&irr -^irra^ib 6_l(r3LbLSla5 (^asiLrajLb r_)_so 
uSlsb 6_rrLprBa3 Qurfliusurfas-fr, fj^lsu p(^só wiLQih 0{W;!J,^ ius?dl_uj 
6_sb_so. _^js_rfa5sfr QJiTLprBajj s_r_t_> a=LDXíjga3a3rrrf)6-r •s^LJLja3_-0C_iu 
_g>js_rfa5-fr Qurflajjii) Loailcsajjú Guirjh rjjlsorrf. Quiurf sálerrr&iasir^ 
«gQr/rrLDfBjassrflsb --sfrsrr (Sj_f.6iD.-p surruSlsólsb «ríÉajú Qu^siDLoááaárrasas 
asrraiajj iBlssr(rrjrfa5C_srrrr -gjjréajú Qu(rfi6iDi_-íDiUí3= a^asasrrsiirf^aÍluSls-r a^Sso 
nsasr/rrs-r icj-sbsólixjrBJ a5_t_a_ a3j(Lpi^uj_„_b_so. Qurr ajjLDasassTrrrsb <5!TÚ u©iii Lj<ffi(Lgsir>rr<55rr, _g>jrj_=.sr ^(j^Sssr p uSlas s-UJífri-^ UL_L_a3--.^-- 

_5rrill_J-6pj_b a_UJ(f/Bá5SÍD5)JUJír« Laó_]a5_-_JUL-L_--r. 

. ^i^^SWffiUJ l_V$U_-.U ^ÚQufr(LgajJ fBfTLD aFL._5.L_ Q-FjÚlUfraí 

_5rrrrss3T^^rr'6V), (BLb(Lps-.__.u rEfril® _D_._-(sn=._5a5rr_5a= Qa= lúiuúufjjli-D 
(jpiujfj-fts-.íujqLb sálú®. 6$tlC___rrLb, _^ja : gy_-.__iu -^-F 5 rf-UiTa3(LpLb, 
i.9<_=_ír_a : u_j_-_) c^úQufr(L£ajj a3_fr-rr Qpi^vurr&j Coé5s_o__-jurr__) eBil.L-.sur. 
^srórsOTprr^ (_a3_z5.6U-3.1ud5 ^rr_s_5 C_>_ij6-OT®ldt (63)60, <_?]<_. jbigjrfluj 

___C _5 _5^6ID 33 ILjLD <-£}$■ <SfQ&WT ____ES-r__ír<5-__ C_61J65-r@L_. L3rflil_j.6_^rrrfl__.LD 
ÍELD -JgL,6_rf_-rr_Z5.6U 6£>ÚU65_L_^a3J -_g_jtXJ.6__-LD_= <#L_(JlLb 6T(Lgfi£) 6^51 1__ (_. L_. IT LD . 

rBLD(Lp6íDL_uj ___iurfr_a, rja= {^rr6sra.6->a_ _^n_ia_)C].60UJífl-_r _S6a.L__5-irf)-b 
eSlrbg)! 6_íl_l_53j C_urr6oC_6U _^s_r-orr6_.6UU-jLb eiílíjjju 6_5_lC_'L-rr_b. 

sj^(r3Co6__-rr a=]_orf _r.!5T_s-ra> aj-Ufrrjasú LfíflíBajj Q_5 rr 6fr_rr6-j__ _5_.(íJIl_i 
srsórjjjj rél.f-Br-.aslC.psOT. rBrrLb ^dssreúr^Lh ibld aílrjTLDréjssg-irr e_i)_l(S) 
Qs_6rflC_uj Q_=_-rjrjj ^njs-j, Q_-5írrjsu_b 5 Qa=-b-_JLb ^Siusnpesip^ 
QtSi—éj C_a.-_.su ^lsbSso -TS-rCflrTij, rBrrub ^súQsufr^su^rFjii. úprh&j 
LDsmcísmr sBiLQú (-urrasrnDsb 6£_li_j-__ •Qasrr-.-r-^fTjjasa. C____t3-r@L_ 
_r-_rG((T5 ' iBrr--r 6En.ro sSlsbdso. -un_i__rr_rr Loas-B&rr QeusiflCoUj 6iirjé : 
Qó^ujajj', _^6_ff_5(6r5s_oL_iLi Losmprh&ji _-l___.0_b <£p_5^)___6irra3 aj_lj_j. 
_r(iD_JL_l, _,_g>|__jrrc_._fr C__ojDQ_5rr_fr(6rF>Lb us__fla5-srr 6-.6Yb^rfl _.__<_= Q_=u_s_i 
^sqt (upsoiJb, _g>|__irf _5_rfl_^r LDS-ra3-3)a3 ___1 rfí s_j srr> l__ uj _p Q_=u_t_jLb a=_-a3l 
_5rB5--(a5 íB/TLb íBScrjrjl urrfjfrL-(5l_-lCo(r3Lb. sS il(^i á^ld, Q-M5if)mrr_l(5)_. 
0-0 f^lují)6-._5ujrra5. ____frsír ___/i>6___u ibld _o_5-5(srrj-5@ fBl-__rsy,_lt_ 
C_s__3-rL_j.uj a_rrsOLb 6uiBa3jsrr.Tr ajj. d^lsnrj a5i_C_6úrn_|.:g ^)rjs_li_jr_ Coérjicj., 
c_§>/r&<5 ___.<£liua.s_.<5 _r(3l<éajja_ Q_.rrc__r(íjl Qa=rrr_a3 ^L-á^jfjraj. sitrj 
(2s_6--r®__. 6^(rjjs_i((56!nL_uj (^ujri)a=la5sfr Qsu6rfl iBrriltcj sb u__rfr_ 
g>rrsg}w, ___6fr_rr_b e_f_li_{.C_6_C-tu nilSsú Qurj) r&(njé>& (_.-U6__r©Lb. Qsusrfl 
r5rr_l_}.-b <5hjr)jpié. Q_5T6_in*__sis.a5 ^sfr^rjFjrflsb uiussruQfs^ Qsusm($íLb, 
_2Wjíb3)_b. ©__rjjjj_frsrr f_>rr_n- s§@ 9 Qsusrfl rBrr©,, ___/n6fó_rrf. ^rsrQiurr 
srssrp (ipssi njsmujaj aj 2-0 <__Lpir <____) 6_íl__C_L_frLb. 

rfMhansrr>K.ii.i ^rrSnirBiéBsrflRb sj mH^/hl^frsrr ^(júuráff_=flf"rg= 
_-rr_5rr63-r \ i__rriBrr®_5_fr 2 sprjjj <_=)/£(_.<£ -_-<__irj__OTtj_rr(g l Lb, iBrr_li_j.p@ 
'9CJ5 Q<_=w_a_l~--i _ál(5l_5«3_C§6_ jglr_<_. LDrrrsrr® _5_©íálrt)a3j OT-__rQrjjpj_b, 
«S>|g. uaj__ru(5)a.ajj_b Q_orr^l ^rBiélíu Q_oíri£).u..<<5_D. ^miálsúLQ. 
_srf)n)anf_B_-írúu/i)n5l ldC@C_ld íBrrib _boj_so Q_5rrsfr-Ué6rr<35a3 Qa^rf) 
aClnjajj. Qurrajj _o_B«rsr5<g5@_b rBLD_.@_b ^so.l_(_uj __PíDL_a5 < ffi 
(Lp_j.ujrra5 rarjjrijáfaj^ a.su__.rj 6^/r;u@^^i_j6fr(_6rrrr_b. 56 s{dmg>§!<5ú& LDGsflgSosr GrBrráQ 

iBrn_.Lcf.sb ep((5 -usólscoLDMjrrssr aftréaj-Ws-jiu ___63-rL_rr_&__ QsnsmrQi 

LDIT(S3)6b, IBfTLD .TSU-Uff JJJ Q^L-riL'aS _'-USOT@L0 -TStíTUajJ Ulí)^ -ígLrjlTUJ 

SeussoríJlLb. -j^réjaslso (i^sznnT-JUi-j- 6£(íe _5___L„ri_ _5__l(56ua3Á)r3jLJ 
Uá^sofTtS, ^IrÉajluJ (^.sinnjuSsb 6£(rrj sálLprrscnsua. as__L__(_!_us3-r@_b. 
miriLQúurrL-éC), __)rjfr_/Jluj rBíri__6Lb ^&iUGUj&stnjná, Q_errsrór__ ^^ 
a>l(n5_fllLprr rB!rCiq.m uso uT-.ráj-.STflsvfl^réjNfi.b _o<ss__ -.rra. •3ísu,7\Íí0(ij>á 
@LD. fjlsii sálLprroSlsb iflrrjréas urrL_a.rfa56fr, rB(r__a5a- (grigsfllsarrr, _ua= 
a=rrsrrrr .-^^liusurrasilfSjfJ urflaf sifLprá/«CoSiíSíÍ5r(5>Lb. rBrrL_.i_j._sr *__il_srr 
Qufr(fjj-fr_._srra5 __6wra5rrt___£!ujrr_5 s_.su úuajjL.sBT _*a-irajrrrj srSliálaicsrr 
6^STflúuL_féja5Sír (^^s^iusu^níJlsTsr ___^s_)ilj__.6-t sálsrráasCosiJSirór^LD. 
sr-b_orrsu/i)-injpt_|Lbs_il__a5 Coasa^ujaj (2a3----U_s_fr urfjn? íBrrLb a-_fT) 
í3suscrári^.uj _^_Í5_Tai_TD^i_J i _b srsífliu (LpsrojDuSlsb suffijairrsrfl QLorripluSlsb 
_^rjr5I_urr_b__.ujrfréajj, ^j(_a3«ajajrrsb C_mL_ui__L_-Uífa56fr snjlaja^jas as_ff) 
_su_rór(fj)_b_ 

. jbló Loáassrflsb < ^aj^_.úu_^ujfr-OT_uífa5-fr aSrr/rLomjassirflsbajrrsffr 
sua^asaílrTTjrfaisfr. Qs_6ífl ____o_.aiaj)6_r a—uSlrfaj ajj.i_|-ú[_j aíIrrrrLorBJá&STflsb 
urjs_Cfl6_6íW@LDrrfS5)5b, 6_)^jf_____fr^ir_b d^préaj 6ulj5). 

^lrÉai s_lLprra5a5sfr ' (íjpsofi) Qsu6ri c )u-f_o_5ais_.dg fBLÓ s_ ? _lfn.m@6fr 
Qajrrswrr (Lp_j.t_/Lb. |§!aia3___a5t_j __ity)ír____srf!6b a-)jrr_DrT_ia._fr ra> c pa_íuj 
ULp__-_c urrp-rrLl(5lLC/ £§!i_j-b_mu Lonjajas (xpi_^«_j_b. 6jQsíírs5r(fTjsb } 
f^laiajSíDaiUJ a=ré a3rfuuraj__.fr Qa_rr(5)_.__6_jLb 6urrr_ja--_j_b -urrujúu-rfla. 
@_b. iD-ZDLpas a5rrs0a;aj)sb ^ajrriUcsajlsól^ríjré ajj Quiúa-lssr nj wsnwiurrsb 
(gsrrráiassn- r£lfj-bL_|sua3j _uir_o, sálLprrasa^rrsoajailsb aSr/rrLD _D<5.__6rff6iJr 
LD<í5rLb, QsusrfltLjsoaj _TS-k_-OTn_ia56rrrr_b n_V_óq__)jp ajj. 

$§!réa; 6_lLprrá.a5sfr rBub refrLlL^rrjfaj r1|)uj_\_urrí_j _gij-TDLDíT_<5-Tn_u. 
_F/r^rr rrsmwirsvr 65(15 a_-L___a3aj)rf)(!SFj fBub _Q(__*c_Tr -jjjstDLpaiasrrsb, -^tsuií 
_.srf éFfBCocgasLD rLpajsb)ujsua)jp__s3T" sufíTjsiJtgiTsb, a>_b L0S3raisina> s__l_6_t 
^)nrj_jUáFj]sb__o. _^(g)sb, s_ilLprrá_ssTflsb a-_.@_a_BTjp-urra.6fr 3>w ____fr_rrr_i 
ó-S-tt^ ajD^n5a^s_lil@ -U^áBlsiJrajswrf. _5_oús<DUátDí_«_}Lb, _g)j | íf)6Ufr_-rru_j_b 
iDj_)i5,g)J, óT_ii5i(y.óy.pfBír6fr LDS-rffilésoujJsb <= 2j__jíf_._ír su^aSsárjrjSOTrf. 
_ujf.aj _rBjréa3rr__r ^jsujf-r.sfr ~9J0__. -gprj sjpn) CtrBrjLb; _g>jréa3 
SíBrr réaj/rs-r ít.íi_Llcj.s-t ___u_!rf fT__k>_-ji_a. Qa3fr___5_T_._t_j.uj Qrsrxib. 

-uréi^rrsrrtb (^suajJspju. -^ssar© L^jrrsiJLb s%írér.a5sír rr 3 s_.L_ 
Qu__-s/c5_r (! DS3T. §_uíj)<anm 9(5 utlLj-ujsb _r®á_B__us_Tr©_b. (glréa. '&QpgrnuQpúb ^Uj&rrái&CLpLb 57 

fflSlLprr _r6_rsj)j_b ajlpri.^ -_rra=-b s_ij9_uJc?3rr-_T ibld fBrnl® LD_-<_5-_rr 

t ^rS l !B^iQ<5il'SÍTSÍT (Lp_)-U_JLb. 

_5jfjpj$síj i --.L_._j-_rfa5_fr _s)j__íf35-fr L%rrr_^ujn__5-rf;_-> rE_-.__ 
Qu rjrjjLb _-ilLpfr<_5a5_rfl6b sp0 q^aij-^rf_=_3__.uju-j_b. ££(5 ija?».' ^solI 

crlUJ^«n<3ULJLÓ _______ (LpSWT ffU (TTj 6_f (T rf <55 Cd QT tíJ rr (531 60 ; . £l_)'n.33J (Lpcn5Ci?Lb 

srssrro (J^(5__ , _?rcj[-J__ ^!s_6_lLiprrc_s_s_Tr ^LpsúLD Sj>s_r (033535 (ips"Jr6_(r5S_írrr 
_sC__rrujír(S5)_bj rsrr® (jp(LgsíJ^}W q^ajji^ifQu^rjjjrjj L^jiumi^w. ^)siis_lL_rai 
_5Sif)6_ Qurr^srrnfjji) -gjjja^iusb 6_rr<^á>3 6-533 __l_l@s_l_l®, _D3_a5srf)6_T 
__s_-r_-.L033 (Sajsznsuujrrscrr, u_fr_rfl35sfr, 3=rr_-035sfr, r_ífa3C_^__35f__s_fr, 
LiGú ajsmr/assfr 6T__tu__.6_ Qurrsfcrosup&npú urjjrj51ú C_u_£)<scr)6b 
__63_r6-)LDu3C_s-CouJ _|^a^j63_rrf _=<-=! 6jjTju@Lb. 

__6S)Lpúsmu r_-bas S-ldjLDqLb e£(rjFj @(Lg__l<wrrf 6_réj_5ír_rra3ailá-T 
Lorr-ULL__fT__5srflsb arjTjrjjla, ajliflrBajj urri_@<_5sfr, ^úulajjssb, 6psrf)úui__b 
_5rr_l(iiJ!35-b -^aQuj-iijrjsíDn) -jrfjurr® Q_=i-]-_33T(ffj9_b,Q-F_0----_úujprj9_- 

_5-__s---ui_ C______r_3 f .u^_b-50. r_)so_f- Q3=rí_333535frj(r3_-(g> sp(nj urajaj) • 

__.uj_f- Q-FjOj^^s-í__L_rrrj)_____ _g>js_rf_5__0 uso_r jg!sorru_b sprr-rrsu, 

Lblfáj&w. C_a5_?uj_j U6u_f)u_)_b (^la5{63)6b _jrfju(5)_b £§)sorn_J3j--D 5 s_- 
35_-_r-Éa_)tli_.rrsb, j§)rf.ó53) Qa3rrs_-TL_rfa__<3jLb Qurrajj ma-asfsrjjárajLb 
^)-tni_C_uj __joj6_rr__r íbl1__.u __-_-k__rrcg_3-!-_)_--0rrLb. (§)f_35 Qpstn piúso 
Qa^ujujLJu©-. Qa3rr_o_ríxj. ó)@ <&k ,_9j-rrC__ii gl-bS-O. r5LÓ(Lp___L_i_i 
LD_5_5_fr _51_5Ú uLpr^_5rr_oa3^-_l(r3r5CDa3. __lLprr___5_fr sr rrju($)3><_5} _Pjs_^) 
rj5l__r ^Lpsor_a5rrs_r (JJ 60 áa_}iJJ 35 __.cs <_9]g)JLJ--l^ajjLb, a=LDtu ___-_rrf_f-_ £ l 
-toujú Qu(f5_5_-lu-jLb s-iré^j-fr-Trs-rrf. 

_=l_ , u __rr__:LDrr_5 rBLb(Lps_.L_uj rr5l_oa_-lLprrrf_5.fr -T3jn"__ajj sp0 
_5rrrj_-_rc33__)^ (jjp__rs_fl !__($)-- _%rrLDrr__5t*.rr __lil C5l__?i_.@ rraaijrrij_5-l@ 
fBasrffB^j Q < HtlL_rr,fa-_yr- _^js_jrfa.(^.s.L_iu i_l6fr<!-irr<_.C(3- ) di. Gu^-t^lI.vtjld 
aji(í5_o_--Tijb (B!_a3 A T,j(ínia5iL9(}_ QériL'HJÚufjJrb @.v_.,_"aj 3>c'h.t_-íí ;___>!, __srn 
.turrílL-fÉJ-B-fr, Gurr(í_o^j(_urra'3@_5-)T _^<5_li_is_.s_ _2jc_-T^,g>jLb _gjj__ff 
\__(st5_-.l_uj u-_-T_5_5rrj íb_5j rsss-rurf 3.1I __5 urus-rui^asl-^ rn»nr, _?>}(<? ^ 
'v_[Brja><$6b _§^s_(fa5(6rr;6-.uuj sumjs-uo ibj.-. irjr_c3) j tuajjjj 35 35 sfr ^lrfeas 
-álLprrá.asLlasírasa^ Qa^spjaj^jib ^jajlfsaj Q3_.Ts__3___.uj idlLQld a3rai_5.fr 
ur_ja_)_b QujTU-ái^rfóJ-ÍT. _-jl(rr/_érpj-Bf3j.fi<.u fjjls-fiút_|ú u_w__rf_____rré_ 

^ujrrrfi_.0Lb _jó-_Lpa.-fr cDjajlsb «gjfTFj __irri_i ______r__or_.jLb (Lp^tuTjrjj. 

_T__rCo__, __rr_i_5rr_rr _%rr__n__5-rfl_b LDa9Lpá=a=l _r__rua3j -_rjj___r© .álrjj) 
__ljj)35.. j§!^3.-_-_5tu _=r_^rfúur___srf)__ aj6-fiLJULlL_ -#frjÚLJjra_ 58 < jy&sr<í5 < gí/6t)<£ LD&sfl <gSssr Grsrrá&l 

<g>\stnwá&,úu®ii) C°>)l60ááliu a-lLjprra-assír, sprw, asrrsOtgajlsb ^smt, 
Qus-sr, @Lp(5sm^ffi6fr ^aíluj _^cWsu(rjj<5-@i_ LDaílLpáFéfl u £ f,il_}.ujajj 
-iurras, C§)scrjrjj Qurr ajj Loe5a5srf)s-T - L_)i_j._5(ajj _j>jÚLJjrji)C_L_ rruli^ Qasrrss-r 
i£j.(nj<5<s0 ssrpssr. rErr_b 6U@a3a5j6frsrr ffálLprr^ aj)il__u- asVrrLoa^ajlijpjsírsrr 
6p6Í)Q6urr(f5 __ttlt£}.s!5r 6urrfL9soja5@_b fj^soffia-íuj a^sroai iljld !_>__! ip_F_£)__,MJ 
i_j_b Qffirrsrór® QcFsbs-oá ___.(íJiLDrri_-Í5-r -^úQurrripajj, (girBajú uujsjjijsírsrr 
rBrnli_}.sár Sl(m^ujLDj Qasrrfáj-prai Qa-rrtgfj-PLDrr-B -ujrjss-r® -urrrajLD ibI-so 
sjsBitéi&úuQih. 

6^0 é-írsoaiajlsb rELDa5@_- @lcj. rSsrorjiqLD, rBsbso arasrrasrrrjaj-tDasiLjLb" 
a^iÉaj ri?rr rBl_e_>_66Íf gls-rjjjj _2>j(LDa5_-rr<„a5Úu®_él--rj7j6cT. a3___r___frfú 
urróa^ajstDaj ___6w__T__fa)6_iC_á,frL__b6OT_06b, ^issísh, £§l5-rjj)j GíBrrscouj 
itjLo, LDrjsctcrajScDaiiLjLb ujúqééls-rjrjscT. ^(SajGurrso, (Jjjs-rjjjj n-T_li_}__b 
rBffcot-QuojjáSlscírp 6_ilLprr<_-a5sfr _°>jc_-r^ajji_- QuTajjL0_.a5_ír tssbsíl -^jjVj) 
scósiiú u{TÚurrLD6b, __.Lpjjp_6(g rél&oasaisrrLorras ~^a_ls_)LlL__-r. Cjg!r_a5 
-^rLga-l-urjjjLb -^jeueo rBl_.O-_.1ua3 ^Qág* rarrw (Lpiu606_1sb_-0HJT(63)_b 

fajjp JPfLpLD _g)J_UmT60r(Lp_b rBLDScDLD ^LjJLCj. LDScDpa^ ajjsiSiJlLb. 

III 

6£(rjj LD_.fi a^sjja-gjLb LDjTJQfjrj^ LDSctfla3gjja5rajLbls!DL_CDtu LDstrf!a3 
___jtj__}_u 6jjpu(5l£>,ájJ5u(-!a3 (Jjj!r_^iLirr__f_ár fjg!s-,i_6_il__T _rETa_a5LDTa_ 
_?_>^_ji siirisajajj. L_a5 rfscrárL. ^ajjrrjajailjj^jsÍTsinr ___jrj__i)s-ríra5rsr5__6_r 
a5i_"i_a3 Qa3rri_rrLj stosijajajlfTjasas --U6-.r_^tLj-ír_rra3j. L51srr<%rra5sfr 
ajtáas _uiuaij ^stDi—íBaj L_)jD(gn5Ja5_L_a3 ajntu 'a3a5uusOTi_.TTa5Q3T56tf.L_uj 
Qa3nrL_rrLj ajsrrrrsuajlsbc^o, aSlrjrrLDraiassrflsb a^rrajl, (a^LprBlSso srscVusujp 
stnpéi aoi—r-ajj rBLb ^iusb s_L_L_rrrfli_(LpLb L$jBrfli_(Lp_b ___jrjsij (Lpstojrj 
Qasrrsfrt-sl-f^Lb. _*£_£) rflujrf, y,a=rrrfl 5 -_.(rrjí_^!_-rrf, ajj jrj__la5-fr, rBlsOdé 
aSlLprrrf, faja^a^stoasajrrrjrr _^a_iu_uffa5_Tfl__(Lp_b __jpsij ripsmrr} sfpu® 

a-lírjajj. C§lr_a5 _> : /D6_| rLpscorn a^rrasajlíT'ffiaflób sifl^a^Miji ..s$-b§so 

srs-flsaii-ó, ^(itj^ilj L^rrsuLDrrasá 1 Q_R_Jtuúu®_ua3T(<gjLb. 6S(njs_rr a^rBstoas 
stoiuij _urrsosijii\, a^lsorr u_<_-a56Ír C_uT_o_ijLb, t_=)soif (s>&rr8>rrrr C2uT606ij_b, 
(glscirspfár; _£i_orf 'íb 6-_ruffa5.fr _urr_osij_b «_^d6í--r jtjsott. s^0s_storja= _Fr_ 
^t_5ra3_bQurr(LpC_a3 _9j_urf)__Lb __rp6ij Q_5TS3OTi„Tii}-s_®_5l_(rrj_b. 6p(rjj 
LD6_f)^___r r^liLUBajlrj-orrtSáá _.rr gg)i _b ULpasósGix.T, -gjjsbsD^ rELb(Lp__.L_,uj 
_rrrfluja3a3ljD(ajú uujsáruijlaiajlá Qa^TsÍTQínjLb 35(15 salujrras ^lc%crra5@Lb 
ULpa5a5_LDrr i_l_i_5)__l_ ^l__rg)j_b 6urj6_l-b__o. £gi_ ULpádea^jpfai, rBS-rstDLD 
^jSjdld 6r 6-rjrj j^/_w(tj)_b (^(íjjaJassOTLb. sr__i-UTf^i_lspLb, jg)ajj__u ibld ' - &(Lp<&!T.áj(LpLb ^rr&rnéiatzpLb 59 

fBfrilií}.6ár uLpáffiiD(Tffi6yLD, ^6-r6p__ as_pLJ__jrr(s?S)6b afsíDLp iBrn_($)LJ 

ULpa-aSLDíraseiJLb ^(fJjrÉajJ OJ^áSlfl) Jjj. 

nsLDajj fJ^liuebLj ^íeijsijrr^gij -gjjswLorÉajl^asaslp ajj. Qtrfj eurfli — ii) -^js-riJ, 
usott® __n)6i{ Q_5T65-r__rr_}.uj ulsórsíír'Srj cgjjsijrflL-Lb uiusór «(rjfjajluj' 
__rr)ffíns_ CoLDji)Q(Srrsír<^]G(íT3Lb. fgl^eór uiu<£G)-Esé>^rr6fr (Su.TspjLD, _g>j^J 
asúu-j-ujrrssr Qurr^púsmu GLOíjQasir-freTT C_6U6í-ri-j.i_|6fr6rrajj. Ci_a56!n6ii 
u^rb n? 6j^u©asl6_r n) -— ^DSij @T_aslujajT!Li, _gij6pj6iJ60a5^a_]6b QajTL-r&jasl 
_j>jr_C_asC_uj (Lp_j.f_a5j __l@asln)a)j. aj-sO-us^asfajib sjsusorrsrrgjjffifSjLb 
Qojrpi QajrrL_rru i f^lsb&oiurr(OT)sb C____so (Lp_j.rBajj as_-_) 6_TrÉja5liU6i|L_s_r 
_g>|6_rfa56fr Qajrr/_rrL4 ( (Lpi^rÉ^j __)(3la-]n) a=_. ^issjsbj 6^(15 _os3f!a_ú 
lilf^strrijsinu __6-!jrrja_ QajTL_r_a_luJ6ijL_6-r wp psu(^ s-_l_ili Qa=rrrÉa5 ' 
LDaSlLpa=a^,^iur/i_ ^aSlujsínsiJ ujpnrjiliqLD ibló a5(rr}a_ajja= Qa^-bajilfnajj. 
_6__-0_.asTj|p6in__uj Loass-r, Loasefr, ajl^Loss-rLb 6r6-TU6_^^L_s_r 
r^Lp-_1si_|_ba5____ ur&Jraj Qasrrsfrsrr (iJD-j.aslnjajj. 

aFi_ua_;aj)_p rBlasLpíÉas @rf ___a_T/s-!jrajS!naj fJJIrÉjCoas asrrsTOreorrii). 
frrr^_roa5rru_l60_Lb, L_íra5a5rr6_]6pjLb fE-inL-Qujpp Lorrasrrsaw LDrrrBrril_j.6b 
assorB^Qain-strárCaL-sár. (°^ib LorrrBrr(5l_6_-rr rErrub aS-iSlrjLOíras _r(_Jla_.ajj_s 
QasrrsfraslCS^Lb srssrusínajá 1 Qa=T6060a_; C2aj6!D-_ fj|)_b_60. _>j,{Sjj)6b, C_____o 
Qa=i_6_ajlsb a5rri_.L_úuílL_ arjjrjjar t_i_6!ou_. asTLl_j.|pjLb 5 __ua=frrjib 
Qa=i_iL(Lb aPL.fBJ@ajfrsór, l£!_b (Lpasa-lujLorrs-rajíras ^(n^ajajjtb, 6rs!Jra5@ 
6_1«jús!du 6_1_6rra_a5ajjijDT(ajLb. as_bujrrs!j!jn_ Qusa-rsroflstrr daiLQÁ 
_sT/6-)rrúC_"urr_b, C2ajs!n6iiúuili_ __sB_rsij, Coas-rfléBstnas, __a=aj)a5-fr } 
glsóruib _s>La5lujs-.6_ uSíasuSlas -sifsrrsij iJ? njl fj^(n5f_a_ajfr_b, e-l^rB^j s_u 
a=rfia-@_b-QuTjjrjjúq_TDL_uj6_rfa56fr u51_s_íjld _g)j sb 60 ^jbn? (5 uurrrfassfr. 

-gjjsurfas-rrrrasL- urrrfajajj " ri.rt_a56fr ___r__56fr rBrrilirj.jT)(35aj 
QajTSS-r® LjrfluJ jglnsjfajas _-__j_ ^(fjrjá-asljfírfasC-srr ajeiSlrj, erniiasefr aSlrnjú 
íjajsroajaj aj__L_fr_osb fj^úuajj_> a5_órjjr)j. ^)__c__rr_ij _g)fajlasLJu_j.«jrrs!jr 
í5_b_ú __.6-or_-2_uuj i LC L_a_ \^n._5_orrs-r raj^as^u, GluT^efras-srriijijb, 
^ráias -iia^ajlas-Síru-i-b, (_UTa-@6_rjaja„ a=Taj6-rr_a5_-TTUJ ! Lb iBTr&jasefr ersór 
• <5TCSs>!S!vVr@Lb? ,5 -rsjr^ Gffi___j.0i_£,T_b _>íaj]sb sj-iíjtjj $__r^_5)_bSs_. 
"asL-stDLD srsárp Quiurflsb fglsii__rr /rjj Qa^iúaslsórjT) rélcso rBib(Lps!nL_iLi 
^luj6bLSlC_60(_iLJ fji!_b___. a5L_6-.LO-6__rras _s_l_ g>(j5 ajssflúuílL. __.n)6i| 
(Lps!nn)u_i!6b __.___jujji rELoajj ldíjlj. _^ta5(_6-, LDrrrBrrL.-j.6b, resaoL-Qujptf) 
i_la5Lp_=_=1_5_5TT6_iií_., a5"!sint_ajaj _i_ua=íf!ú(_u máxmwú QurflajjrÉ. assurffB 
<_.__. _LD(g)Ll©_j urrsa-fluSleb _s>jr_aj ld Trerr (Jlassfr fBSJDL.Qujn^^jLb, 
^iBajluj gl^ajUJaisíDaj Q__i1_j.6_1l_ (ij.i_j.iu__)6b_so. fB_.(ipsini_iu (_aja?t_i 60 <g]8z$r<5éftf®)a LúGtf)g>8s$r Grsrrá&l 

esrríBiSrrsrd^iih 3 ^íCS^ rrsl_-0-_)í_a5fr_-r. Q&>é[u <„rri_j_f_)rj_TiS)5_r fJ§)i_6bLj 
assrfleb, ssmmwiuírsrsr CSasc-fujLb _r__rudpj, -TÚQuTrijDajjCotD 
arfpsjrjjLJurras $}(5$>p <3\&>&r a_u<yíf)<á@LÓ u@c5JM6b<5rr6_r 
_ &,rrsmúuil.i-9)i. wprQÚuiq. ^a5sps_-i_uj _g>j 60j6U-bas_fr ^soJsr® 
aSlijpfreáisb fy.wprErrsfr as_!__L__aj^L__5T ,-ip:ú.fá < g», ^smrQ (Lpaoeu ajjti. 
_5jaj)6b (Ssujrij ___rfjlrfl0Úuaj-7„_'__ _5i.ówúul bY7l-b_-0. 

L_)_5aj ^bTÍilr/LDrrsíjr ^^sus^lsár <g)_-.t_(_uj as_t_ @ré<9J)ujrr<566rr 
LosijflcS __^uJtb uóiT>L_cSc5sijrr<B6Trrr<5Cosij a—srrarssrrr _r_-ruajj rB_-rfaj 
6_)6rrréj@i_. íeít® (Lp(LgSii0sg}ib ___/_• 6_l6-Trf 5 _g^rérá)ujíf 6rsiJrurrrf)scr.L_ 
(oUJiljló __t_ffrB(2<_.rrrr a.rrLprisC-ajrrrf glstDL-Cotuu^Lb __sfr_rr QrB^nsjasltLi 
, __ rj)svjtá@ ^^C§6_ «rrírs_TLb. _^srD„uS)(S3)6b^rr6OT, <s9 rjrr_o ú usfrsrflas 
a5_uaj6-.ajU_|Lb __)(rrjíBá§)é_-ff «-l^ajle-jujiqió __rrúu<5_ pgjtb, (SasrruSlsb, 
r @6rrrf_as„rr<s. asrrúucSpfgjLb, _g>j ( _fr6-}a5ujrr6-r @0i_rr, _(Bfrujrr6rf)„_rr 
_^asluj-urf_5_-Yra5 «rrúu^ó)@i_ Qsusrflujrnf assuSso 6r($lgaj}<£ Qgarsrrsrr 
Cosusróriq-UJ (2^s!D6_(_uj ^lr_jm^aS)6bt_iD. 

srréai ^__r&ja5srfl_b ~_ia5 -g^tgjlasLorrs-r rE6-r_znLO„6Ír a9s_. l_<_5ce_)--t m 
__T__urr, _pj,ré<_; ^__r_<95srf)_b rBrr___j.6jiJ6iTi__uj as6U6.r_- rJjp(L£6US-.cj_iuj i Lb 
Q_F|Oja_ajjc_isb glujsbq. rBrril_)_--T Qa=_bsuLG uso _ui_5)__6rf)6b Qsusrf) 
íBrril(5)_@!_ Qasrrsi>-r(5_urra5Úu®a_)íi) Qa_s_r /jjj rErrLÓ 6U0réa^_#Co(rr3Lb. 
_^,{g)6b, rBrrLla^-sr -^6<JTLorr6_jLb Co6up6ULj5)u5!sb aj^úuúutl®, e^sii 
Qsufr(rfi rBsorBajfTijLb Qajrn_íf_jLb Qsusrf) [BrrLlL_rril_flujrT_Trrf 6-}__uSlsb 
<$«sb«_.- rBLoáraj $6otjj]jC_ld íj_lsbcBO 6T6OTspu_ nslcso <sj íjiuLlLrreb, glrBrélSso 
n.jr___£_}___r Qa^sbsuLD u < r^C_urr_u6iTja56_i)___5 (gsvrjpré^ surTjajajajsDajujrr 
_____ri_rr<réfaj-b ? 

IV 

(Lpajs_)_b 6jrnu(_JLb _^,rr6ur_ „rrj_WLDfr___ uso.rf ueo L060rf«<%rr 
Losorj OTSuáálcOTffjsoT'if. _^j,(S3)_b [gl^pajluSí-b gí_uri) njTsb uso Lb60rfassfr 
u_06_r-ifl<3-_5_-<_s__}.uj ULpib u(LOÚua5lsb_<r-D. jg]6_surr rrjj f_asLpe_ó5jí)(gj 
(LpésSiuLDrrm asrrfj-s-rLb, Qa__rr/_uLb upt&Vu <_su__ouJ 1 Lb, ajirs-r s» mjú 
_ióaT(óa)as ___ir_ir @(i-gs_i__r -ajstosuassfr 'uirjirji ^rfjiu^ih _§_!_) rpepjLb 
gl_b_orrs-.LD65rrsór. Qurr t pÚLj i -3-rrf<_F_-| .rslflasTas iB_b -csnrsrflsblfTTjiB asj 
rB(Lgs_! LD.inprsCo'aj 6_)@a_)j_>ajj. 

Q_U6ífluS!_bl(i5rBa^j su^rjLÓ _Fasa_)as_fr, iblósb-lo Qajsb-uajjb-Brras 
_iibjT_swiouj i L_6__jjLb CSsua- a_,ajj__6p_b QajfrL^/r.uQsuajfrsb, fBLb(Lpstn>i_uj 
a=(Lpa3rruJLb __ réaj (Lpsrn /_)U_)(_60(_Íuj r#_-0_6as <^_}.ujrrajj. _*>{<_= a^asajlas-fr &(Lps,rruj(Lpih S'W&rrm&Qpih 61 

m ib(ipsni-iu 'ustrsrflÁa^i-m&sh, rB_o(yj_B.__uj ^j-W^L-a. a.Tiúa.rj5)a5 
ffifftnL.ffisrr, «^«liuai^sinp ^ÁálrjLB&^ÁQ&rrsér®, ^isssrmwiuír& 
s-jib, u(5snLciufrdB6i.^b-Q^ffliHii (tpsinjDuSI-b ^6_iíj>n5lGBr _^ll_<£É]ssmu 
rBL-ási^sór/DSOT- ^(íp^rrtULb ^swr&BT^^srr-QsBr a5Tajj5ja_Q__T_frsTT. 
i5ttJ«rór(5iLon-uSls3T, sjjjjjjiWiiiJtiiJl^ ^jcC-D ;j?| jjí (ij^prr&iz. §p->(j) 
@<# ^/pré^ <s_il/51, l£\s, sne6)s<T>L0iurrssr ^(^6W_du_í_t„__ul_ g>(ifj6_i6TDi/ $5 
ajSsos-irrirascá G&iribQ&Qi&gi _5j6-J6mrj_f- arjb/il íBrr_b u__Bfli_|rf)t_i rQpsB 
QsasmQib. ^^ ^<%06U(£OT!L_iu ^tl<_fl.g_©<9_ <_?L£ÚuLc).«ja)rr6b rEiJb aMU 
Ujrfliurrsín^sTDiU j^Lrj«£5_orr_L(2Lfr_D. erjQsBrsijr^ró, _g!jG_irf -_B®<aj?_oi_ís.r 
^jnJl^nSlturrcsGsii gl^tJurríf. 

&(Lp&rrvuái$s$r ,_5)jajajSíD<3-iu ajSsos-iíf a^soCorBjfBjassrfisb iBsbsOsurjrr 
assijLb, ^so GíBrjfBJdBSíflsb c^iusurjrrassijLb ^10««« as~(SlLb. ^(strjsb, 
<3=(tj3cSfnuLb s5!L^IÚLjL_g)jLb _L_.uS)rfaj^_-u_J4L_g)j_b ^(^ÚLSIsúr _Trca_a_. 
3_í_os-i(i5_b rál&oiurrsijr ^síjíldsííiiuc? Qa=tu a>js-ilL_ (t^turrajj, ,~3>iajs_T 
6r<_>)rjrras, ^jiBaj^ ggfe06Uiflo5r rfijjai-Tjrtí) &Qp$Btnujssis»p nSlLjSlÚLjL_sár 
-..S-fúuajrjjíaj-F _£);nn5<5 suLjliurrgrjLb. ajSBr s^prosnwiá6X>r _g)ji_))(aja5) 
lurras sp(rr, @ njlú l_1i_.l_ LDsofl^rr $(!$<&> &(tr$rr _TS-rusB5c_5_f- &(Lpajrrtuib 
s__sTOrrfrB_5JSfll(lL_rrsb, ,_g>|ri_j5_f- a^asrnuóF.--")^ QsusbsoCSsxi (Lpt_}.tunr^j. 

a=(y.a_Tiu<i>^--r s^súG.s-irrrf ___.jj^ú__l--T(i5_b raTLL(5)_.a5rr_s gtsbtjjj. 
9(5 ^<P Qajrrso^assmiu s-^ldlS) t5jajja.(»j6_isrr)a5 _j)jSiJr(rrjL__j ULp_5c.5L0ira._f- 
Qa=iú^Qa5frsfrsrr(_Isus-k(5li--. _§Iscd<-5 tusb-OirLosb c^(^_osa-rLb CSuírs.r nj 
__l|prrá_ -srrsorBJcfssíflsb, fJÍJ)íBa>a_. <_a5<#uj a=(y>^Ttua_ia5jf)(3j-f- a=rÉa_,rr 
srs_rju (Lpstn nju_i)sb 5 sp(tr, Qa>rrsB)a-stntu<í Q^ipj^ajS-rrLD. Qa=_b_-._oujrrsoT 
(Lpsmnjii-ilsb j^ajajS-D_5iu s_ifa3_b_5.fr Q_FUJUJÚu®L0Ttj5<s_r fB"!<9_)a_, Coajstosx! 

SfpUL-iTSjl. 

6i9(rt;LbL_la3 . ajtrúuil__ ir-asrnu njlaSliu.Tsbajir-.r ^réajfturt'siSlsb 
Qa=sbsiiLb n_)rji_.__hu L0L_iBJ_5(sj5_b Ga-iiíLÍsb-B^Lo f$njj(^úuú__,__i , 
-j^CSajCSurr-O-F a=(L/jajrriu^--D<j_;u-JLo nSí_50<s___<_p Q_fu_iu (y)truurra>rr ? 
_3>ja>)60j-b, ajrru- Qffí-JiLjf-b asrrrfliurBJcSssrflsjr^s-OL-iu utucswú Qu/r_u 
sxJifcSBSír uinjir __.(_>)__> iB.ór n)íiqó-orii _.j_i. -S.o>i_á^_bQuir(Lj í i < a_ \§jgji 
jg)iU60rnj_sorr Gufriúa-lr^ltD ? 

jglajj-ifffo.rj 6>jrí__r-T6Tra^tnajúujpji_)1 _ol.©Cd_d srsÓT a.-_is_r<giaj)6b 
QéBrr_róri_}.(i5fíiCoaF56ÓT. -.JiíSJáeireTTcáa^GOjsTrsrr rBfnó sj>(5 ^Lorrgrjaj ajc-O 
-_i6-.rjc_> Oasrfri. Qaj®aja)j iBLD(ips-oi_uj &(ip& } friu ___rflsco_o__iuj rélcsoú 
Qur_jn)á5T<_-6-|Lb s^síflixj6-}__ujajjras--j-b Q_r-iúujéa-_®_)rruS-_r ; , úlmmnr 62 ^i8ótsréj&i]®)&> w<s$g>cfosr GjsitáSi i)uJT6_l-_r L_)jp u^^&^w Q^TL_(fTjL_. @6_Qs_rr(íK, ^r_aj)iu 
LDir(95rrsiftn"(ipLD ajs-rspsrr s^rf 6j>ji)jp-íOL_--_ujá_ <__rrs-_r<í5 cS_®t_>/ri_1s_T- 
i51p0 s^sár^gjjL-sór ejisÓTjp __a5a5J__-Lpa-a5 (Lpuj-iqLo. ^(rjj(Lp_TDjT) rélcsoasa. 
6JD5u^^jfflS!L_L_fr6b ^jpjp_„LDí_fls-T ^lL^I 6_6rr/f/B < cj5jQ__rr_w_L_ 

Q<_=_b6pJLD. _gL/_)6b ^Áj^pSJDLO STSÍiTPp} <35-x-JT)|iÍ)Qurr(Íggi pStíflLJLJLll_ 

__ < gijLiL|(Sc5§r.Tc5 @-_u_on_- §£'if ' j^L_cá<_]_b ' Q_srr__(fj)„j aj/ _T_iruajj 
Q lí /r srr ssr fí^ . 

V 

íeldld")l_ld ^ltusburras _j>jcí__mri_ ajjj sfr_iT cFáailascsrr 6T_b60rr_D sprflL.^ 
aj)sb sps-rjjjj ajlrj-Li-}- _^s_ /tjsidji) rB6_r(Lp___ rt)i_il_b u_?r_fli_frjpjgc_= QaFiúsij 

^pdo&pp SpQTj 6_L/5l(ipS__ JT)6TDUJILJL_ ___@__a_ _6_-rór_)_lU^-_r _g)J6_ 

_=luj_b ujfj n51 f^lfrsabrQL_rr(rr; s-jrrrf^_TD^a5_rr a_~jT5lrs3)_b _9{^J -T-ijsiJSTrsu 
(Lp____)iu_oa"__T Qajéibuapj /E-_r(g sSlfjrrrái^LÓ. Q_F_rra5/flujc_,6__a5 (ípsrsr 
st5f)LL_"L_rr __gijs3T j]5) C-su^p <__Tj_Tí_Tai__-a5c_5Qc3_frs_Tjr ___rr, <-g)jjc_FTr__5LD 
GiitúisnrGtréjsmgriéj gj?6WL_frt_ (LpcsTsrrBai^' 4 , —g^eLrsurr^rr^j Q<_ e i_ia,/r6b 
u.rrasrr-__Ti_- QurflajjtJb 6_s_lu_Lpr_a5j fíilíj^LD 6T6_Tua5{gjsb iBrrLb cgurróaT 
c3_l(_(rrjLÓ. _^ajck_r wgjipgi QsusásrQwiretiTeiismrr s^úurr/f) __._ua_a5/r__) 
-__L__ajj. _^(g)sb, mw (LpujjTjcíltoleb -a^Tjjjjpe-l-LL-rrsb -^cW^^ld 
6a(|5 (Lp_}.sijc3_f33 _ur_ajjs_l($lLorr ? ^réajú L_1rfl6_ilcWu51(S3)6b -TjJjulLl-. 
^stDLDSíDUJLJ (_urra5(aj6_^jjj[a= 6£>(/tj __lj5)u_jl_ .^IsbsOTLO rfj (3uTiú__1(5lLDír ? 

(o/Brruj 2_.swL_rr_5(ajLD a5l(rjj-_5_,srr -____LDL_l_b j75j__.LpiurrLDsb @(5íb 
aj/rsb l_1<3__ijl_ /66060 ajjj. ^rjj,_6___irr -Jjjsidsii jpsiDLprBajj-_l_LL_rr-bj 
_p|'6_rf)citDji) srajlrrajiajjLí _urrrjrric)., LO ( pui_j.u_j_ó __t_cks e_ spjúu^a^asj 
_5*!__t p _r<3J)rf áf _=__£§) ^súédirwri) (SuTU_6_l®Lorr ? srajlrf ai^jú <_urrrjrr($l 
a_!-órp 6j(rrj 6_6_)-TDLDU_-_L_a5a5 _^rf_l_5rrrjc_;6_.a5 íblci aFfxp^rriuajiailsb 
r_jp____ií_L__rr.b, L_lff>@ erm^ QsusrflíBrrLlf^l-f apasajlu-jLÓ, -ura1_.rr6Tra56-.a5 

S-6Ó1 ^)Lpa__.<_F Q_=I_U_|ID 6U_-r__.__S_.UJU Qu jTJ(Lp_}.lUrr ajj. _^/B_!5_,_g!'flQ 

aj/rrrii., ^__Q6_rr(iTj __Ttu<j__?D^iL|__ ^jpjjS), QpgnsnwuSlsbr ajcÍTTsiDUJ 
sij spjúu (_) ^afj), -^j_5LDSiircás_.ca5 _-Í1lj51i_jus--l_.-u_= Qa=iúi_|_ó. 

f^lSOTjTLI rBLD(Lp__.L_UJ /Brr_L_j_6b rBStDL-QujJjjLb /BjpQíFUJsbóS (gTj-Bfa^ 
GS-JJJJjp /BÍTL-© _9|rj_=íf ^fTTjSlfíf U_L__rá_5__Yr -U/pf^fga-lrTTjíf. _^LfS3)6b, 

íbló nB/rL-© LD___5srfi6ÓT _9j__r__.uu.jLb -^^.TDUJU-fiD Qujpfjjsb^rrs-T 

^___r_--LDI_tl__0(_lU q_3Lp___u(o-_'rrL_. rBLD(LpS____,UJ _F(Lpá5mu(o_0 Q_U(<3j 

marjlóS-fr suiprj„@_./rjp __,rfl__._o [__Tfl^a5/r_o_-TjT5!, c s^a5ls_l(rjf_ < a5j __)_______ 

rarjLÓ §>(5 ajffljflúuLLL- ^(rrjLja§lff5.uj gljp/_|i5j-$®___irr.D« rBL_(Lp_TDL_.uj íB/ália-sb _-la3_= a^Tajrrj-sOTrLorrssr s^0 éBTrrst>7n"a5ajlj]jeí„Tc95_5asr_i_ s^réajjas 
_5(sra<ré@Lb (ipeíoe^ijba^áig _5l6tn__(oUJ y,£r-6Ó Qésrrsm r$ e&iQi&p&j). 
f^ajcjssíDasuJ y,ár6b<356ír CofB^LÓQuTíLgajj __-L___trr ^s-íjsíDjrjí- djtrtbajl 
<OTS_ascS5S_jLb, Lonrjrjjuí_L_ <56(f5^^j<ffia5&rra=.éFr5^í GlaFitisiSlaji^j ^smLoajl 
fijituiuíi rBsbQsos^siWcSstnaju^LQ sfisfosjrfiaseSsijLb, a=(Lpajrri_ajaj"]sb fjprf 
jB_rpjÚLja;0 _*>j <9Jí «rrr/Lb ^gjjsrfljsaj/rQEjDfrL^ltu {§[<#' a=(rp<i_rrujLb s^/i) jjjjsidld 
^ssrstnLoujrrsb r5rrOTfrs_L_L~c9Jajl-b sus-luSlLpréajj <2ufr@LD. 

a_rBJ«{5nj<í!T)i_HJ Qa=rrréaj s_si5lstDLDuSÍ6b rBLÓLSIaseíDas £g)Lpré ajjsál j_/r 
ajrf_36fr. erajlrfurrrfajári asrrsOLb __jjjjaj"!ujrr_3 s-réa^s-ÍL-L- Qajs?srust«aj 
^rrjlréajj Qajrrsfr^rájassfr. j^lréajlujrrsíSlsb, srScfrjrjjCoLD s^ff 6£jjjjr„stDLDLj 
r u(5ajjr5j_b a^asajl usroflLjíflrBajj --(rrjasljrj QajssrustnajujLc ___jjrjja5)iuTasaj 
QajfflfB^ajj Qasrrsfrísrrjrájsssfr. LfSlassijLb fJjla5a3L-L_Tstyr a^récajréúurrbassrfíjj) 
8h-i— , fj^réajlujrr resjni—^LpsínfijiLTlsbj .^jsinajas <5Si_rB i aji s-réffisfrsrr ajj. 

_^aj(^sbajrrsór, fj^réajlturr f^sárgiJLfj a uSCofrrr irj.^ré^siiQrjcsSjD^ajj. fJjlfBaj 

f^réajlujrrsiSsbajrrsBT (Errsijr rBLbLSlasstnas «DS-ajajl^ffiaSSjrjsirJV. |§!sot jrjjrÉi 
d&i_í_ 5 ^lréa5 f^lréailujfr, ustDLpiu LDrjstDutqLÓ Ljajltu asTsoajstnajtLJLb 
^&trerai@Lb siiertnasuSlsb s_lj51 QcFUjafjj s_(rfj_3jrj ajj. íBrrLb s^súQsiirr^rFsurjjFjiD 
U3S5re5 : a : rrs5r < pL_6or iBLDLorrsb (Lp_).réaj <j>|6ttsij íbló urr_s!r>a5a= Qa=iúC26_rr 
Lorras. assoas LosaTÚufrsJrstDLoCSujrr «-^ssrn? Qsujjjjld -^njlujrsinLoCoUjrr 
asír/rsiWLDrrasas as_L_@jji6\ja5(33 srajífrrrstir (Lpstnjrji_]sb 5 srréaj n3l<!k)u_|^Lb 5 
spaj^cSjjsíDLpajajrrLosb ^(rjjr_^s_]__a3. as-i-Tajj. 

. f^réajj a^ajTUJajajljrjfajLÓ Qsirsrfl S-eoasljóigjLb @s?dl_(_ju a_sfrsrr 
(Lprrscwurr© SjWjrjjLb ^ajlujajsOTjjjj. ^rfluirfassfr . ^réajliurrsiSljrjjgsfr 
jT3jstnLpréaj6i|L_cOT, a^sfrrBírCíxj-sb s_fTLpréajs_rfffi(^L_sór a5@Lb(_urrrf t_jrf]ré 
gssnr. í^lréajLJ CSurrrflsb -^rffturrassfr Qsiíjjjjrjl Qujrj^spjLb,, p sfr 
rBTtl_}._b surrLpréajsiJrfas-srr -^OTaÍSrrs^iufrs^a^fi), c_9jQLorf]a3_3rs_]|pjLb 
Qa=ujaja=jG>unr60 -^/L&jgjrjJ s£Lpiaja=j<?„)L_ fflSlsbcso. -^rfliuai @_j.gl(rrjLjLj<ré 
ffisrflsol^réajj a_.sÍTfBfrLÍ(5)ciBa5rr{rrfa3%iT Qs„(rj3jl_^s_!L_ s_lsb_so.' uipasas 
s-Lpcréasr&íaBsfr, Lorj-qassfr -^aslujsu/bjrjlsb £§)réaj ^(56_0<ré@Lb {glstnuC-íU 
aiL-sbSufrs&r^ Cosu n)<fljjtj<nL_ ^i^ré d^i&J35_.L_, _ J (^p,nuJ.> ^ulIl. 
seDLOÚLSlsb _s>js_rfa&_.(ajLb ^(5 @j$úl5IlLl- @L_ajetn<ga3 ajréaj-írrf 
-^rfliurf. jglajssr utufssjas ^rfltu ^(LpajríULb uso/isljrjcré assOswsu 
ujs?DL_ujajrrtu _*^a„6_]L_.L_ajj. 

LÍjóasrrsoaj^ísb, Lojjgiiuiq.LLjLb, {°$é a=(LpajrrujLb ajssr ustnLpiu 
QcjRTsfrsroascS&rr __<sjí51s_]l_ C^rBffré^^j. qajaj a=Louj a-rrsoajajlsb ueó 64 _gycWtga_ _-« wséí^dm Qr^rráB 

Q6usrflmfr!Li_(rír<5S6rr jglú l\0íu _r-[_.i_rs.<srr_b &SísrfúuiLQ @fÉj@ -iiréas 
QuirQgg} ^suir&j(6rr ) L-.6vr QtB(nj{BiSuj Q^rrL_rfL| Qa5fr6irórL_6srrf £§ls_frf 
a.sfr. . 6pjp frjjs_._Du5ls_r __i_blss_LDj __-ijj3jrjj6«_o-^uja_)___f- &Á$ surrtúré 
g>g$> s$ jbgl&n lú8> isesm^^sh -^S-ar^jjjtb ^(^(^asúutL^srrenw. 

j^^ISfT 6BT LjjS^<3=U3lU r_iT60íÍ.c^)á. ' i_3(5-ipri_p» íB^ £T ^p ÍP c^! «J ,T j^ LC*« <-^J-._£)lUrT 

(tprjjsuajjLD Ufjsj9n-i ^lduj ___5o_rff <_=<_*. Q__i_rrsTTa,3>)-bj uso {§)__r^a5.r 
0Sít>i_iu <?lohj ___-wrf<£éÉ)<3-.frj lotlj-Ssít, L.Lp<á_s 6_i^<ré__rái_5_fr, r£)jjjj 
__i-_riBJ_56fr c ^«s§).U63.6_f<_-ófr ^lr5^1i_rrsiicá@sÍT UTíúréajsor j ^surjjsa. rrja. 
^(íjlfá.ajj' HjljUjsas t_rr(TFjLD -^ráia-lsb-SO. 

^lfB^LJ QurTljfEJ @ tpÚ U ^^6_r (Jj£lS-.t__.U í .5_L_j US06U JTJSO. n}tLjíHJ 

Qcsrrsrór© 6^(5 _s_p-_-6_j--_-u<F Q&ilsil^w í°j)réa-ii1iUír6__)eár a=_f_#i) «-g^&OT 

eSliLQú (Su<TiLfs_lL_s_]sbSíO, wjbrrjiib spr^Qpsann), & 1 ssrssi c \L-Q : pársfrsiiá) 

, 6tji nrjiqLÓ, s_il(rrjré^-&rréa56írj-_i_-.(fr)ré ajj suth&jSíipsnpujw spssrg)} &SÚIÉ&} 

^IfB^llUir, LDjTjJUI_}-!L}_- cS&SSrsjJ <_F(yiiF5.nU^_TJ_^LJ ^StSrrjSWLDÚLjtF Q^UJlUcS 

Qc^rrL-r-iaSiu^. 6rstJT _6_i, _9jú Ljajj-f- éFrxp^jínuLb u_-.Lpius5j^<__ <_sítl1_}. 

6p. tb SUSrrLD L_)@rB<3jc5mLI _^6-.LDrÍ5c9_ÓFjJ, 

_rr_j@LC <35rr-_-r__uilL_ {glréó&tj urjré a^jsfrsrr <sssos--6_iMS)._b a.S3r ajj 
spppssiw Qp^0snrrssnuú utglgggj (JlrBó§)i_irr. (Jjlsár rnj aflsorf lSIsst 
-jj^ldtjjjj Cosstlcás-rnjsarrf : " -^«js^ópsrr . u_e- lc rr purr® 55 _srr 

__.6_-L_UJ^JLbj USOrTJjLD L-lfflfB^ Q#6-T jTjJ ___f rjjj LD^f_I<5GL_@cff= Q<5=6_SO 

glL-rB^ífijsu^jLb ^e-r íglréa. ei/jjlré^j a=(^Tiij£gS.6g|u. a?_biu<5 ; $spj_b 
9jPjjj__jld srsár rrjj <s-_it)liu(S)-_^j _rs<5T6sr ^^«--Ijp^j ?" gf^j ^(5 
-5i_f.s<TrLDfr--r _ai6ÍT-_!a5rrs5r. l_1_5Ú -Qurfliu __il_l_ld spswrSssr s-jldiulj 
^sÍTsrfl-iTiUjá. _5fr_iT5ru^u srs-S-srrsij a-t^s-r C-LDrr -^-jjs-isrrsii a.ia.s<jr 
iJjTffirr^csrrs-r ^íBjS ^jpjtjjs5_ld srr_uC_í_r_iLjsfrsiTjjj _t__tjtjj _6'fr___ru^|_o 
erssr^^jLbj -_f úui^lljld __i_L__^ai!fjj@ §>($ smwiuú Ljsrrsrf) §1(5^^ 
pirmr ^a. QsusmrQw, sp^ álpliu -__0_w-TH.L..L < 2)_.r __jl_l_ &i^6ii^ 
-»<?_« _56--r(6OT)sb fnrraásrugi srsrfí^. ^^eb ?_.._(£ -*r.r_-o>f__ _ui_j.s_iiD 1 T«_r" 
llli_1_3jiul' u^ajl u@^!ujfr____ 6.rrff Q Vu__]rf_r.___£5 ^ejj <5__.__.__iurra5(_'__i 
-Eírd<5fliuqflé@_b. _^_<s(_.Ufr_D ^SOTjrjja. Q<_5,TS<Tr mi Qjjrr. .F.ré.^rr^ uso 
_oirjjjjuiT(t;_B%yr^ ^SDTgusfr -*_jl___,_6! -Tnsu^^úu^irsb, _j.ja.__f)__ 
(jupsirsnr ffiifj/rjiswLD^ ^^irr _^sp!_ii.L c í!ffjr ^tp^eo a-raj__.fr ljscj^/b 
a§](rr ! <_.a CS__j_wtr(5l-b. ^miGasnrár [gí^ácáljT.^j sr-ijrjjjj ^ré^ giji. jjjj 
6_.Lo_ir.tUc3V arilt-pcficsrrL-L. (^i_^turrs_íÍL.L_fra2/_ó. LjnjjsGjS «nr_-Brúu(5)-D 
iDjrjT^ufr©á6srf)__- ^ssíu.Qiu _s?{^i ^(515^ s-j^s-isnj^ rBrr_o ___s_í5Tít ^(Lp^rrujQfiLb Sjrr&rnBi&qfiLh 65 

iSlmáir 6ú^^l6b (Lpefos^LDtsestflsffr usmi-QiuQúsmu ;glréaj)ujrr asrreisOT 
CSiBífiB^^i. HP^S^ ÉÍCSró^ suréas, Gurrifl(5)Lb §!tusbL|S!D._.iu 
Qufr(5srr«(o6írir(5l 6p(rrj eusmasturrstsr <g--LDrr^rr65r (Lp6?Dn) a_i_65ri^.ujrrffi í 5 
Qc5rrL_r&]<9SÚ QujdjdJsjJ. (i^6ÍD6ií)(Lptré@Lb, sy35)ré|5jsi-j<ré@ijb (§)sidl_<3uj 
Z—árGíT Qurr^í ^lujfiósrni.i ^iwrfftS^! svt6trífaiflji fB_T6irrr wu" L.^a^tsb 
@6vjrf«sfr g)(i56íJ6«ííuj i Lb L9rf!<ífi@Lb (Sasrr® Qujftírwr Quosfrsrrc? Qa=fST|r)j 
LD6<DíDU-ji-b $&o sr^utli-^. tSLÍrf, @(r_5 rErrstsr<ré ^aSltusurfdJsrflsiír 
Ucisifassfr, ^Q^^ rál^uSlsojsfrerr smsussffrsu uácsrfasjrr 5 ^■s&Coturrrf 
(alaj/D® __<5rrrj6ínsri_rr6iiif. 

<3=rró5irrjswr LDa5a5srf)s?DL__tu __,STrsrr a=L_ná(S5a5 6rf)6£jLb, ULpáas 
ewLpácSSiBJcSssTfl^Lb <5srr6i«srLJU©Lb ^t-lrrt» asswráasirssr 2L_6?nt_<3=6basc!krr 

ILjLD, LD ( P<_LlL_6b<35«_YrUJ | Lb fB_b_5)<Sír>I ColU __sfr6Tr <35 p n}(£lmeB 6U lft3S6íT 

<3S6t53rt35Qt_(Sl'S«S_l6bl%0.' _glj 6_ 6_l ÍT ^/TiJ aiSWírcsQaS^^a^LJUírff c35 _61T 

ujrruSlsiTr, (^6ikj^nr__5_L_ (^lrjt356fouJLDrr6!jr (Lp6?nfl)u5!sb a=rf)<réastLL_6b 
astsnjtb, .6)5)11(5)« QasrrrjJl^^sbao^Lb iBstDL-QufrjjLDff) Gurrassálsbcfcú 
srsórusiDcs _o)j6_rfc35sfr ^rfiliu fipLcj.iqib. 

gl^PcJjluJircSS, cSPUTJU 35 IT 60 a5a§) 60, 6*J6\51s?DLD t_l@._cfj LDjfjQfJlJfT^d^LDUJLb 

jg!réa5)iurr6>_j<ré@6rr jjemLpréajajj. -gjjcSpQtgssísr nsLbi-ÍJliJssjnasassírj utpáas 
6_Lp_5t35iBJ<35sfr, LDrn_ja56rr 5 <356bs_l (LpstDpaisír .-s^aSliusínsxi ^(rrjrécSSin-. 
_^jt35_s_, a_sOc35lsb __6fr6)T mirsriT^ cg=(Lpa;íriuráis56ír rrsrrssrgj Qu^mfáj 

c9=LDUJIBJt356rriTc3SluJ 6V$ ré ajj , LjájaSLD, (Lpsf061?Lb, <£^ ^ _fb ^ 6_1 LD _^I<3sluJ 

s_ó) < pi_6(3r £§lná@ rélSóO^^sfrerrsgr. i_5)_bl_ Qurfliu Qpsvtrgiásh 

_=(Lpc3>rriu<35 c3s_ilt_s_ ld ú-__ua= Qa^iúajj urflG^ir^úu^pf», glns^ltu 

i_6W63-flsb _^6trór__s__siJT 63(5 Qurfliu -óPrr^t^tfTcícFrrSso r$n)js>$ltua>j 
(ourrsb c^sn-siwrúuíSl'^n}^/. 

LJC3J65 <3=LDUJ c35irSO^c9j)sb aSrrSffOTLJULll— @ tp LJ U ,7_ c3 S (GTJjlÍ}, <9ja^_fLp 

iDTppráis^grjjLÓ;, LS t rfjc33irsO sv^ré ajj a=LDiUi<5<$sb sj>(íri6i.cim r 5 _)|<3=c3=<5sa-)05 
si'ilr.íTlcP Qa=6Ár roisfrsrrssr. LjrwsttMrv »^rr rf> rnt._ _.<*•_„!„ ^rrc__r_^>i iuíd 
_=ré_c33c3s<_. <__s__rsjpL_ff<5T u ir if <É @ ló ^tuáTLjib n9__o_._3^ Qá5rr__át__l 
b_]iLi_a5J. _r ú Q uir(Lp £51 CSld iBl__oQuprrij_rr_rr ^|áf-a=c<j-, <í>íjl_ 6Ór surrtjb 
• ds)__rn) <5F(Lp^rrjutb, _Tréa5 _us_.<__iurrs_T (jLp_w___7 , j ri)n3a>-_.65ij_j_ó _5rr___r 
(LpL^turr^j. ^sot pitqib, L_|;D<á-<_5 ^c_ji_^f su^áSsór n) _^_B«s_)ír__5lúfflDU 
sr^lrf^^j rfl^rfjcffi-rLjLb _F_.^liU ( rfj t pú -urríGlnjjjj. jí5 i rr)t_.frÚL_.__o_tu 
ass-r _r-c_5a5) (Lpfjj6_jsíj.^tLjLb Q_3P_o__iL^«@Lb <3=(Lpc3>rrtuijb srsrfí^lsb 
g)tuiBi@Lb eusórstnLDSíDiULi Qu jd (Lpnj-UJír^. n5)%oQu < p^ < á)^rfluj &&$ 
^l_6ot g)tuas«^a§lrí)@rfiuj éf)60 @iU6b^«&rru^ib Qu /Djól^ré^rrQeonrL^m 66 *gfZfcsrg3iiG0& -LLesfíÍBSssr GjsrráSl 

a=(Lp6_rnu_b ^6_-sp_-___uj uLpsíDLD uírfrfTtl@LD £|)uj_burr_3uj __i__ou_l_b 
^asúutl®) eusrrrffftí) ^sísrrSl ___u5!Qrjrr($l ffrrrgLD rT5!-_o_-.uJL_ Qu m mj 
qS1(51ld. 

_|<_ja5 a_rr_oaj_-.a5 _g>j(5)ajajj suré^ sjirilrBa^j a=(Lpa5rruj_b Ljnj^CSas 
^(flrjrÉatf suQtjSn) _^<_._%l-)_js_.u_6 a5rr^aya_ Q_5rr-rr_Tr6-j_b, _Tráj_£l 
M-jsrrsrr <55_-r Q<__rr-fr_-^_5_5_-ír__ „rrúurr rr> rrp a_ Q_rrsrrsrroi|Lb 6_lrrK_bL_ÍL_ 
uso ^s_____= 6rf6_rr_5_5rr _T(i^ú_-)ujajj. «jíi^ssr uiurs5)_5, ^j ff?g5_= 
_=(Lp^rriut_ [^f_.aj)u_rr-_)-b 6p(fjj q_5Lfj 6_rru_rÉ^ j^L_a_,__.a5_j Qun? (Lp_}.iurr 
Loó) _urru_<_l__L_3}j. 

VI 

6^(5 asrrsoajajlsb ____o_B^aj)-_T 2__F_£)uS!_b jglíBajliurr @i_l_. Qurf) 
^(fjjfBai^j. 6fldiui_, ajajajj-ii a=ír<5aj)rj_b, __1@@rr6-rLb _^a_)uj ajj__.n) 
ásrfíeb ^rBérjliurr ^ánSen QpebrQsiírpprB} <srrstm (LppuLLL-ssiwé^ 
Qir 6r6b-s__uj glsbcso. <_g>ia5S3r uuj(S3)_s ^r_><$iurr__i)__r ____)sq.lo u5)_5 
___rfli_gj Qap-ár^p qajluj fj__r_)_._5rruj i _ó <_s_rg)jsrr -gjJL-ssa.) §$($&$ gj. 
^LbfLpssirsiáéo i$n) gíL_ráj_6__ir Qsusór^ -^ila^ujirsrrrf g)t_^^)sb -gijLDrf _ 
^(jr,rB<_5 §r_a5lujrr, fjsár^ -g^Ss-r §)_.f-ajj __j)-l__ajj. glsoTjjj ^dflrfluj 
fél_3_ r_r_a_ Lorr(S33)_i_5 rEl__ouS)_b rBlpé-ls-rpaFjj. ^!(Ba_i)ujrrs_)63r _5L-3T 
L0ír6_)6b ^>j_=_=_b i_(@rBj5/ -_lL_i_a^65rr_-r f_jló,jb ©rfliu a5irj_-_r_.. 

_urj_=<_= _u. rBrru. <_5L__b aáL-rÉajj Qa=6b-_i___^a5 a5_-.__ Qa=ujaj a>j J 
_g)jnr7l-_|<_- _5L__-0_6 _5L_úu_-.^i_(réj_&_.__^ a56_.i_ Qa=uj<3_.a=_. _-gija_)_o 
___-Oa.ajajj_5f3=,_b ___rfl_-__oiLj--.__uj6_irfa5-rrrr uSi^rrjrBaj mtrw ^ls-T^rrjj .sprnj 
^ 1 P C P"(_3"* _? ^rfl_-.LDU_j-WL_iU-_(f_5_rfrr__) s_)l_. _i_rrLD. _F(i^<srrujajaj)-b 
___sfr_rr ^é&w fBl_-.jrjn.ajajj_b Qurr(nF;-_rrá : Coa^rfaiajjé. asrrúurrnj^p-ij ajj 
Lorrs_r Quemr a56_r_-_LO, rE_b(Lp__.__iu _g^-_-r___LO_-.iu __g)jL_-5a96_fl_lL_a=_. 
^jíJl-^ai ajj-._fjju3f_a-_.__ mrrii) _prji_|__ _6_l®úurri_L© 5.(33 a-LLuL_L__-irf 
_5_rrfr_-, _^__t_-.ld -L_lLp,_a=j riíljf)_6lC_(jTjLÓ. --g)j;r5)__j^a3J-_.puS)_b ^TréajHurr 
_T._aj _g>j_rr __;<_- ^ s_fr_Tr_f)_6_b rBL-ajaj) ^(fjLiá.'ogíJLb, _gkjr_a5 __rr-_-f)a5L_ 
ra(r(srjf5_-r_j rBir.fr -_i.rrrf_F<_ £ ) uj6r__i_r_.aij ___60___a5_r- Q_FLrSl_5a5a= Qa=uJajó5j 
CSurra., £_S3r_f£] -Pj^iS ó_rr__-jf!_5L_ ___._ifl ) fó_r -_^_-.p_.óífi_b Qurrsár 
Qu_li_}._56rfi_b <__)L_íBa=j __jrjr_@aí)iT)a)j. _5JJjJ. -jíjrriirajú urra>ja5rr__ 
^iL-sbr ^.(^é&eomb l __,(S5)6b, _g>ja5j __t_rrrf <£<sfluj_B.L_._urrajj ; _rr_aj 
_g>|6Tr6_j-5@ rB6_=f-_i_i 6jjrj u_lL_(rsOj_b _g>j^___r fp@ Qa=u_ujC_-_ (Lpi^ujrrajj. 

_^_Flrf!iurf erssrp _oa5lú__.u gltpr-a^j 6_)__<___nr ld. _g>jíra= rél-so 
6r_trjT_C_i_ rBii) fBrr___j.60 .Qurflajrr_6__ ;.a5(rf;^__uLlL_ail_b.--0 j 6T6_tCo6_i ? -■'•■ -'•'■' ■•■";'- ■■- ■•• "• ■.-•'>'■■'■■'.' fí <7 

e<g&n'.uj<Lpu>''éiif&rrm&Qpuf-: o/ 

^pet ^^'&J^(3Á & 0^^ __6^_jrá«rngj. á^wmmr^^im 
^0^00^, ' : «sbaSluasb, airrLDajaflsb, a^ /DsSsbajrrssr iEnri_i*OTr . 
__6tár^L0 __u9rr a*T^i 6_rj> ;$©£<_ <pj. áW i0OT_urr63rsw~ 
@(í5iBe> ■.§i_£$6b*Q<w,pi- 5=i_fBj@*wr. Lj@r5 ( §j «%_>-- «SliliJsBr. 

^rrwfcWóár ^(tp^jruj^^r ajiru9s-rVo nSíaSrgj/ -Q*r«rar© as/reu ^aj/r /rsSr 
Íl_sidid6íduj GLopQasrrsrór® 6-lLLi_rr65r. §r6aj §rj6Mr© rjS&^iuib sr rb 

U_.L_6lj_.SSr __60afl/j)@ fBfTLÓ ^(tGsu^^UJSU íbstD fl)g' ^U (l^UJaSlsb&O. 
§^JQJ6mrj fBLbu5lL_Lb §(^£6- ffjSiD ÍTJS5 *---- UÍU65T ff?ffy 6__],6ULb 

Lorr/jjjibu-i- Qtfiú^j 6_L_(§LjrLB. 

.@6_Qajir(r$- <_^a=(jpi_ iDrrsiíflL-ajajlsSr ^rrjj urajaj) ; inwuewajuj.ib 
^áiQeuir^^ib áftp <ai<jS-> fflSl^oSlá?© sfei-UJfirfláa; CaJ6W@LÍ> srssr 
uetnajiqió rBíni> _^jt51mJ (_6U6tiV®Lb. te LDsoflaisjjá®* Qarr^úuajó) 
Q&érg} !$ srársor swsuaiail^áa^uj ? _jj,6usj)Jsidl-UJ 6_rrLpG_1sO 
LD«ltp^^) Qu(3« í§ srssrsar u.afl/u sujjSU-rras &sásr(§ L%a_.3j/ri_i ?"■ 
gtú q^jeurjl srrstróru^p^íflMJ _fjLc}.úu6tD__ 6_6OTf*DL_6?DUJ fj^i_^6_1_x_ 
ermpá &Qp&tc\U(ipú áp^é.^ú urrrjLDrruj, -^&OTaj^soao wafi&afieár 
__i_-ii)L9fib uaVas surrajajajrrsb LSLq.a5a5ÚUL_L_ s^rr a-^úurras _^6tDLDréajj 
aSI(5lá3jD^j. uíusuflsbsúrrLDeb __u51(í5L_s3r §($úugi u,«fij«@rfluj 
QtFUJSOsórajj. 

qajluj sTOrjrrgbturáaSsíréF (SaÉrrúuajrb@ii>, eurrssfjflaáajsíDajú 
QufjáaQ _9|^s«r utu_sisrú Qu rrjjsuaj/b©") (Jlr_ej)ujrr ^ otsbt ^pii 
^stDa=úuL_i_ej]sbSso. <#(g>, ^úurrsár, ajlQuaj ^ífliu nBrr©ffisír 
^GrjrrúurrsiD-uá; a5S5JsrL_6i(L_6<Jr jSiBJaseir asajeijsSmuJLb, aFssrsijrebas&fr 
iljld ^stoL-ajajjas Q«rrfflOTi_(rjb<--_. ^rBajliurrsffjsuú Qurr rrjjajajuL-i^sb 
^aju) suLpsirrtLuj-iurrasaj ^5l_lc1__ld surrfiiDrr rrsj _9|6tDLoáa365rjí)s~r. 

fJ^rÉajhurr _5i ítj catrQiaiBsrréi Qsifreh^ntui^Lju^njQAir, @scnfjujrr(^ 
«j iij<S«ír ^ear^i u«ni_ffi5!ir ^gjjÚLÍujajisb&O -^ístjjsb rE6bQ60srórstí5rLb, 
^stDLoajil sreáru6Urt)SiD0]Lj urjÚL|Lb @(LDS_stsrirasí_rr -g^gjjÚLÍliuajj-afrílS!. 
ijiii-ajlujrr Qupft) q<3iQtpobóOíV_) ^óíísÍv GiopQas'rtfróTi— aj„J6_ó_)«ni_ 
turr rn QurbpSaj. ajsuajajrr p Qujti^ LjffiLp ^rjapajj a.csOstnLDUJrrí) 
Qupp qéeemLpsáli— C_i_LbuL_i_a5rr@Lb. 

-^réajú qasLp fB , rj_<5_iU6ijL__-T s tBi_á@rfluj ^puú Qu/r^srr 
a5^5i_sár (jpSsOuSlsb -g^u-rrajajj 6_L_(_L_rrib. ^rérr-l-EOuSlsb iSrfii_,iq.6^,rrrr 
e_(j5«u^i ajsáttr <-6UffU suijSI íjjsb-so. ^jí^uSlrsprB^j, usb-Ol-tfla^g-B 68 \3]3sisr£&j]6ú£ LDStsfígSssr Gjsnrá^l 

Q_5rr__k_^0r_a3 rBioajj a=(Lp^rruj^63-<?3a : ésjónjla. «ilLÍuuíli^^rÉa 
UTajjasrrÚLj ___i6\5l iSlifltluj.6^.írif)6ár us_.l_ sr®L_i_l-ór src$_rr réljpíB 
(ipií^iurrweo ueo ^umisserflso uIotíb^í^. rErrii. Qmsú&nrr srrÉcs. Qsusrfl 

_-t C_3p* <-' 

__-.-0_-.a5a. <ssoíjr(5l ^j(^_r3r_6OT_(rr3___rr, _g)jr_-c_ Qsuerf) i_j_oa5ii) _*.jr_.«_. 
L_!srrsi.í_--ifl60T __/!$(_._ __sfr-6Tr urrujrÉgiji}. ujrríf ^^&oTe. ^C^^^íé 
0(tjjút$ e g)j|g)júiJ--(y;i 1 ;.iqtD ? ' iB-_(jyj__:i__.u u.á$)_b _s-_í.f___ír Qurr_j. 
@^6asrLorr@LbQurr^^j-fJ){r6rór(5l 6_l__^.ur_ as csrr _^j$r_ ajj Q__/r_-_r___.r_i.. 
6^(5 a5rr_0cSc$-b _T6_siJ6rr6ij _f)n)r_a3 a=a_aj) r_L__£)___b ^(rfjréaj-ajj 6rs.ru 
QajrrsÓT.p ; «-g-jrÉasa: _=_s^)smuj £§Lpr_c_5 i_};d@ ■ ibi. u> .reij-iisrrsij uso 
s_ ? fiíírrr_5Sírrr_. ^óf! 6_lL__L_rrLb srsóruG^ i_DjpQ(rrj-orjjry. 

rSsís-Ti— a>rrírcéa5.6b ^(jsusár c5sór___r wstncog&jjéi Qasrrsrrsuajj a^m 
asrrúu, -^i-as/r^f srssrusTOastLjLD ^jn9r_^(73_._£]_(rrjtb g)__r rjjj. 2___rór_a_Lo 
turras ^(rijsurf ^jr_aT^ejjáQa5T_fr-rr _sii60-.(£to.ru5)-_r g__srr(_srr _»>j__n_ta_ 
_-)__.__ (5 ii> _p_.^)s!nuja3 ajjrsróri^. ___1l_ (SeúsásrQdi. rB___61__LÓ Losrória._. 
_-)i___@__ ^l_ _ c __ajls_.uj __£n51 6Tjr5)__)_wj7)6__--ír, L_lrf)_____ór 

f_ib(Lp__.i_uj _^L6ÍTLorr6o>s_ _j1jtrj.-O.LDa5 a._-rru_)-b smsu^^l^rB.^ ajcjii). 
fj5(5 ©D_souS)sb _§|Lorrr_ajj rHLO^j n_6_j.L_£___£ rBl__.ra.ajj s^úurrrfl _o_6ii_Ju 
^rrsb uujssr g-srjrjjtó si5)_siTi_j_j_urrsu ^.sb&o. tSlrflili^s^rTsojírá. 
-srrútSliui^ajajj 9(5, i_onrjj_(2_____.£___£ q___r,_e3j Qasrrsfrsu^ mwstnw 

r_rr_LD sjdotjtjjjS).. Qa5rrsrrs_^rr@ti). ___srórs3.LDiurrsoT Qu/r^srflsb _^j,r_j 
_9_soujrjrr_5 rBT__ _^_s (ipi^ujrr^; ^rwaí_C_60uj6B_[ri_ (Surrsb _______ 

^-3tff)r_ajj QasrrsrVsu^rrsb, rBíTLD _g>j6_.fa5__rr 6ru>rrá)(£\ €_l__6_it_. 
(Lpiq.ujrr^j. 

rBLbrij.s_L_iLi _^j]5)su, 2_-__r_fsij, r/_=(sjjT_5T_b ^a_uj__ /t)s_.jt) J__.rf.__L 
i_j-__},_r_fa5_fr @ __.jp ajajj i_o^ú____n__6b |§)(f5____<£F Qa=u_uj $>$? __jLr?^rr__r 
___rór(5l. _bi%)-_.i__u (LDfjj 6_6-rso.__ _iu_r®io, a. jjudsjr^úGurrflJlti., 
iD6-rj_pjr«5TG(Bj(5l-i) rfi-bftp.o.L.uj g?_6rór_TD_ca- Q-=n-wrju«36..«ij Qi. rrj 
v«t_^j_r(5lti_. 

tSljI) íBm__L_rrrris_T ^rrÁ^^soleir sreglSj, rBtb(Lpsfr _^/L_rB__5l 
gi(nj_._5ísoTji) _=«^c5__í. loiai-if.iju^icá^ _oii-._r(5i_ó. uy./i_a_ir__ g)r_^liu 
rns_p_5.fr 6 a3-w._rL_a.a5a _6L.(3lúurrilí_j.6_r ^Lp60_orr_5Ú QujÍ)jt. __l__o 
uSlsorra: _=a.aj)_.__rr __so_5_b s%ti>t5) tip&pg,. gtá^ a^afcssf. 
6f.(S36_^n)(5 c ^so-5ri_s_6Ór spúu LD/rL_L_rrs_r. _^^60rr6b^rr_ár «rrsoió 
-_í_^_iji_s_r, (JrBs><5. ^í6Órua56_-^ iblo..©^ ^rÉ^j rBtóso._o srftpúql 
sá!L-L_rr_ór f v VII 

usosufjb^psfr epme^pá, asTsróruaj/, -gijajrrsua^j _sup^.6_L0uS)sb 
epp&i^LD asTStroruC?^ @}th$iurrsfii6Í>í ^^ Lp ld rr <?or Qa5Tsfrsrnc„Eurr@Lb t 
&(3&m Ss_rr^urr®a5c%rr (LprjsMrurri_rra5 glrécssliurr a5(f5#jjsuaj)sb2so. 
^i_a3_urreo ^jfÉfélwjif stsíJs<t>í,u.i.jl_ asinassijrfassrrrrcr-ss ^fnrjajás asirffszn 
_;j£ju$lsbc?so. srsoTCSsu, u.tir^iju^- ^g^&^sugíiJjlbvchó', ^LpltJu^j 
tíSlsbgcsO. .-gjjcg^Dgjú Ucsjlsorras sa(frj urjréaj a=(Lpa5rruJ ^jstniDÚLSlsb ^csot 
6fl(ma5(gji_ 6psijC2siírrrr fJ^L-cSSínajas. asrrsooT (Lp^ui^aslpajj. srsbsorr suljSI 
assrflsojLb &^.sésr6tsiLD st-Gssr® srsórufjznaj s^úljcS Qá5rr6fr6_|pjL_6-r, 
Qu^swldswiu srn__as c_^L_írsojLb _g)jcsí)íajrf)iu LorflujrrsjnajffiDiijá 
Qa=s^c3Jajjaslr_.aij. 

^íP^s^loú u©c_ajjLb glréajú Qurfltu éFáaj) rJ^Baj)turrc_)i_.i_ ^(rjrjú 
uajrrsb _5<s3rs_i)sb a56Wt_ us*nassurfc95c_írú urjjjrj) nsrrLb -gjjrsjjcíF _susootijC}.iu 
ajlsbcso. 6^siiC_1s_rrrrrj CoWjrriLi_<3jc_lsÓT (Lpt£).surrssr utU(g)a5Siji_, 
rB_(LpscDL_iu susrrrfc^a^sínLu rBrrt_ sr^rfuTrécSsassorrLb. s^réa^asas^Lb, 
Qusírajajréas^Lfj, ^5it)si5Lbc35(srr;Lb, a^/jrjleroajsurfas^Lb £§)réaj)tu 
Loewrssisflsb _urrrf LjrflfBajj a=rras CoS~STOTix*.i_ia_)sb?so J ^j^/brajú uajlsorras, 
_g>jffUffa5sfr ^lráj_a5 6psbrn)éo aj sórsiDLosiniuá t_ir6OTr60iri_. _sjrBc_ ^SOTffjsb 
ajtOTffinLO sj/jjlfBjjj _gi|sbsorrc55a5rrc35 rjglrjnrajj. -gjjjs/f^ajLJ uajlsorrasú LjajistDLo 
turrsoT s^réajjcg; ajsái smLoiLjsmL.tuajrraá @(ffj<á@LÓ. usbCSsufrjj &_jj)jú_ja5 
a5(OT,Lb srsususírsij a^rfsuGaja^rrLjlLorrffsfiiurrés (cosmopolitaíl) ^tjTjú 
_lspi_, ^(jjajiu'ii) glífiajlujíi-sálssr (^(^ajtuwrraCSsu ^(r^é^w. 

glréaj^ Qajtúsuas a5L_L_csrrstniu losot ajajlsb uajltu stnsuaj^as 
Qa5rrstrórL_rrsb, rBrrifj sríjjlajaj asrrrfltucgailsb susjjjsurraj nslpas (Lp_j.tLjt_5 
fBii)(iLpso3i_iu -fjjsuLorrsirrLb essmrjrB^ s-lf^LD ', ^réaj)ujfr«SlsoT Lor/sawLfSlsb 
sorraj __sawsmi_turrsiyr aisólsjnLosinuj rBiruj asrrsíjoT (tpi.tT.u_i_. Qsujj_ló 
Lorrscj?rrsuífcSBsrrrr<s_su @(_jréay ^CoírrrúiSli.ua'5 assbs-lsniuú Qurjjjrjjás 
Q_5ír tícíl» C_ r__ ^(irjciaj Gfeiibiíbi !^.tU£$sb8-0 -sí csr > > ■■& ■;% ip'^-f^oTj uajíaj^o; 
Qasrrsrrsrr _susow0i_. ^iré^iurrsijlsór c _jj < fúi6ij.£) Qcaiujóuiinrsíijj j_;„CLD<„_rr 

srsbsoircré a5t_oa5í_rriqLb, s-l^tsj^ír-OTajSTn^u^ii) jjn'jrjj (Í}t5 L j){b ajrrL06_")rj 

• ~. '-' ••- \ .. .• *. 

M)u,i uU ifji„i_ítjíí>i _ii_» _i uU .jy a. . 1 a,j .:.,.-.. ..í.i .. , 

--1.004. 
sun-LpsalsÓT u^rjjbinijDii-lsb QcSFsbsua- <s967nm ( c_frs_T s—sobTtjJI 

_gL,(SÍS)sb SUITLfjSfllffÓT (Lp(Lp,^ajc7_T_TOl_l-.9sb <Trc35SU^LpSiJ6WiT®. 

— FsSmdjilrrmn-éj ^rra5_if> 3. a&sí)5iS1ú iSl ij-f&bt 

£§)ré<s jBrrL.i9.6b, §\uQuiT(igaj} mLÓiDfrffb uprrGíflÁs^t-ih ersbr^ 
Q&i-eoeúúuQih §)l___, ___-_-r6__^_60-UJ s)(3 Q^iriJI/ba=irafOiunr@u>-i 
^MiuíT^ár _r 6_r u sw as sfr _^aj-_r u^^tun-siírnfassfr. asrrSso 10|. toearaf) 
lusirsfifib "t-fiirafl '^itj-uujjjL-fiór Q^rr^rrjffirSs- ajin3««úu(5la5l(2)^j. 
^/9® _^-=lífí«jrr_56fr Gus^aj Q^rri_r_j@__j6-_ í 5_iu iurÉ^!rrH-«s_6Ír _6_j_so 
Q&iuiug Q^rr__n_i(g--Jc_.rras<_. as(f5<S60rr_b. Lorrc-- 4 L_6traf)_5@ ^rflifl 
(UfraBsfr _ua=6__a= (^-^«-©(fTjrf asefr ; -^sjrrajj^ Qa3/rLj51í)_=íf8s_ £Lpt___ 
uil® Lorr(S33)_5a5ífa56fr JUíB^rj-b -.urr_o_s as jb^a-Q__rr_--rL_ _£!__ 
@jálúqai(gr3--6ir __?_l(iJ._5gj-F Qa^-baS^rfassfr. L_l_-T__rrf §>(§ _FL_iut_ 
urpLl6ír>_=a36rrl6-r Qpeaw ^réajú u_f.úf_/ -^j/nuúutlrjjl $(15 (Lp<_s<__) 
■sa.ji_jii glL__ru(5la-)n}^/. 

QairrrJljpa^rr&OstDUJÚ Qurr < p^aji___t_|.sb 6^(5 __i_Fajl srs-rstrr 
Qsii6_T(í5-bj rBrnib 6_l(ri;Lb_-1iuu_}. Gurr^-írasS-Tr ^gí Qa^tújp Q&rrQÁ 
(g_b. u_b_6_ffy UJróaj)rj r i_-3-rrrr-b Qurr^rrjsrra^srr ____rfjua3ajl ,Qa=i_i_JÚ 
u._liq_3rB^ir^ii_ja_-.L. gs-r nrj^Qasrr.-r^p -^f^pas __1^6_lujrra=_b fglírnrajj ; 
-^ajsorreb, Qa=iúuj_ju_l__ Qurr(i36fr-E(É^a_(Sj (tp^^_wi_il®6_i ajjib 
sr6rf)ajrr@_D. 

_^jj(OT)6b, @(|5 LD_cf)ajgyá@_f- _DÍ)Q(n3(5 _D-_flá5gu_.@_b _g^___j 
ui9.ujrr._r .s-pjT-SínLD __s-_r(5l; -fjf-_rn5)iq_b, sp _rr _DS-flá5_-r _&_.___. usb 
Geiiffji iBrrila.-Tf : )6b spQw €)_la>-orr_6 rJ^úu<$-bc_o. 

_u_sOj-b, _Ds^^íf_BSTf)i_-L_)(rr;rBa^j íT.rr_b Qu^iSstsrp Qurr^rrjefras-srr 
iu^é©rrr_<_srfl66)(rr;rB t p Qup (Lptq-UJírsjj. rBLD<_.@ srají-rjtusfrsrr @rf 
<&iíun_álrjr_b 6£(rj5 Qurr(r5__rr _-.__i^65l0_-(gj-!_D ^S-jlrj, s-._B(tl_lr-}- rB__u_l___b 
Q_5rr©<55_B _^jí5 «?(§<_= <_?<__<$ gi_bck>. re_o_6@^ CS^.6_-6_úu_li_ sá)_Tr_BSjn_6. 
6rp:t^si}&,n)iQ&, CS.d|,óff.6_iíurrsBT -r6-%rQszf-T---UJ -^réas ^liuréajííj-b <srj__ 
___.@í_í_D á56_5r 5 -^a^rsoj-b 6_t)-rr_.s_._B SjibrS^ ^rj(Lpi_j.ujrr a^j, 

_£>(_. rjrrúi_i)uj (Bmliq-sb. -S-fr<_-rra5-rf)6_r los-t 6_i-rrrfa=_r=!i_l-b, U-fr-rfla. 
_-_.L_rÉ_<35sfr t-Si-B-f &lg)} urr_i(_<_s 6jff> rp_-Q_Brr-fr(6rij6_)6-Trr)--r. c-g)j^6b 
QurrrjLO urr_i@, _51sfr<!-rrffisfr 6_ssTr(ir;-filsiyr rjj rB.r-l1_j.53r <_=-p^.F(^i£r#-k>6-.iULi 
Qurr^a5á9(n}«_-_£)£ajj. g_rjrrú-_liuá- a5sb-_i). -iirrLpás_.<_B_iurr© Qajrri_rf 
iS-b-Oir-b ^(rrjúuajjDrajú u6_)sorra., __rrLpáiS-.c_-uSl5-r sp(trj u@^lujrr_B_-_i 
_j^smi_>réa^rJ3<á-_lfj)^j. a^^^rruj^^-jsoCSuj S^rrs-Tnrjl 6_t6rrrfrB^j, arrrj^rrjl 

6_lréajj, -ajjíB^. _D<3._5_fr -^USST (TTjI— 611 rrLp <ré6-.a5uSl 60 Qa=UJ-L{ _b a5frAtUn-J-S6TJ &gú®8ú tSlrr&'ássr 7 2 

3li*ió Gu&lfiédGrr ^dxrp^egiib, „5j-5 é&sbsá: pefr (^^rarres-tuij 
$Liirj£jiÁ<£lp3ji. 

vuéb0shr ___^uurr<5- -gsjSiisujturrLD-b, qnj^CB^ ^(5^^ ^Qp^rriu^^lssr 
CsiDsb' <SLO^é5Lfu{^LCi Qurr^srrcSsrrírs gl^ájíl sór^/rjew. _gi|LJ usrrsífiÁ 
«35_un__S6rflsb 55j3LSásúu®íí> uirL-rBJffisfr «s^suujrijDS-TS-TUJ, 
«ffjUjS^prsjfií ^s-tuló uujúu-srsurrujj <sí)jrj L5hD@ srei/eájSLi uujsjjjld 
grrTj56_T-wtú fJJI(rjjá_-?--rjrj63r. L96rr__rr<3--fY 10 LosissflnSieól^ih^i 4 wemfl 
sy_^rru5!_- __-_i_r_toL_uSlsb qr pffiéiQ&rretfíefíjLh uTL_r&i-_r^ 1 s&@.L_ _?j6~fr _._rr 

___-(LpLÓ Í5T__1^J_^!_ Sr^cgeS^LCTSDT Qc5T_-.TL|tÍ) ^l6_SíO. _$JJ^IJ___(5l 

ibecedrLDeb, _^sifrr_5_rr Qu í}_(rrjrr_.rsrjjLQ &jjop^grá-&(erF > ib __i , L__}.-b 
ÍSu*_5 ^u_f_í^_s^_5@-3. -g>jGVfr<9isir u_Trfi^_5 ! -^__iB„a.srflá. «jtj^ló 
<as«_63-í-6^_ó 5 (tp<Títrarujr(5l Sfwu t^rnjÁ&ssr pgi. £§)úu_]l rEL-LDTíJlLÓ 
^tura^ir/áféB&rr _^c_;<9-)ú usts.L_úu í s§lsb Q^rLj9p_=rr8_-_-,uj6_tL_._t 
U-fr6rfl<X3-_i_r__56Ír s^-isTjrjjLr- c_9pÚL{6__L_íLí__r Qeusgr^p Qcsr-rrsbafasó) 
_9t>bS50. r 

^(Sfrrrújiíiuú UOT-ffi_5_L_!r_<_G-rfl-trr Lfjjjúu<gc^_5~_Tr _|sjúu_j.CdIU 
f__5-b Q&ihen^lso íbtÚ) (ipjb$g£lLb Osnnr}0 iu _?rj i_ rs <g[j s$@(S___rni> 
erááru^/ __^a§]a5T_cír -rs~rr^|£i-ó, _sifa5„_r SL_H_lff _Ti^___mj ,_rn_ 
ersárTu^Lo _5fSTDL_JLJLj(_Urr__^_b-í$_. (-_--TDg3:3-sfr"j i_rrj2j_.rr__r_.sir, 
U-ff_ifl<3__s_.__ s_l t g§l__6fr J urrr__á} ^_L__n_a_ sfr sTehrusuprfileb «-gjjré. 
@6fr_rr€ij^cs_>/jrjLí G)U/r__Co6_ 5 ers-s-srrsij éfljrjrBcf, (^s^jrjuSlsb /btló n_<_--b 
QtPíú^rJ^JLÓ, _g»|s_.__ Qstrjjjjii) c»--.ldujtó_C___ _§jj-ts.L0r5 j^-_l($) ló. 

ULpfáicS-frso ^lrsá^iurrsásb. -Esbsá, @(rrj_ojrTc9,srrlsOT Qurrpúurr__ 
^(rjré^) siifBjs^. iD6_r susrrrf ffefíá^LÓj -_íj sbtld s>JcsrrT_=_3__{er ) LÓ tTr@<9>asja- 
a.Til.L.rruj. ^MJrÉ^rjrai__c-rrú CoUfrsosbsOTLosb Los-fí^cs ^_-rstr.~o sufrfúíí. 
^s_/fc5--TrTíú__g«6-)f_?_ír G$sunii4!{SS)rr&,érr. _g>|s_T_s_fr é-sbaS. __)___/ urrmm 
-^srr-álsb @6b60írcáljJ_i_íro^|Ló -&;SW6E> jj>ili ^(ip^irMj^i^Jsb n9-_^u5l(rrjr5a5 
* ^jÉj^áa-sfr, _r-rór-tRsrr__5€fr \ ^é_1iusujj}jjry«(g ^jswrruurru_-b 
í_7<íjf_^5-r. ^^3-b, _sqaijf)_o.p c1 ^ú_j>j.Ghj ujl_^;__ jg.úGuir^ __(íS í í-_ í 
LÍ^aj-b 6r-wu^iLÓ u«JssTUL_rr6s_ .C_W6-^l_-ct___l__ Qu^ló <*«__, 

tUrrt3561JLb -gJJSIDÍ-IB^I sBQia, 

^-_TSTDjrjiu<é G^s__sue-_tu fBrr_ -Djnjlré^j Q_5fr__-r© q^nj usfrfirfi,» 
<--_L_rfii<__&rr -^-_.__á_-<_; Q£<ri_r__-%-b, __Sip «rr-OTÚu©!* (_\3>stD__ 
% ~W««6íi y,T^aS) Q<fiuuj <?6_«_r<Slib. -9f_-.-utuiT-_63r »— u'irL-jg^lC- 63 72 «jycforáji/(5i)<9; LDstsfí gSssr QrsrráSl 

i_r&ia56Ír 5 a_)_Trrfa : <_Él___iu &&iL-®6ii(Rretirr&6^ib ) ueúQsurp} 6_6-__5Úutli_6-r 
6_rra5_-j_b ^ssiwmQeiism^ih \ (_?__. sojib, (^§írr(^(rT)S3)__.iu wssrmsisrflsb 
Qeuffuú usMnT&álsmiuinw, U-_.a5_--L0 tLi63-rff_f_9stf.tuu.jLb Co^nró) jrjj6_l_. 
a5ír_sb fJ^a5a_(-6_-w(íJI-B. ,^j6_6_TjT5-b_Ofr_D6b L_!sír_-Tra5c_rr-_i Qurr^p^^ 
L0Lli£}.6b, u_fr6Tfláa-_-_<éajl6b ^(rjrj_5(gj_- sp^ _fl__ wsmfl C2rBjr£!_5(^__ra, 
i_>t_.(5'iL_ ut_6.7u___f_ an.iq.ujsm súrriú j^)(fF,_L!aj)sb ijií j6of! sbSso. 

U6TrsTfl„a5^L_rÉJ„%ír 6_?(i))_s6rrrr_E wrrrhp&t QajT__rT_a_l(g)6b, __-j_____j 
6_!©aj)a5<_srrrr(5! a-_._j.iu usír6Tfl_5_5____r_ó66rr-Ta5 i_DTpCo_£> a36_lr/ C_s_ rnj 
utusár ^sot rpL6)_b_-0. s_l®ajlú U6rVsrfl„a5___f_i_56fr aj)(n>úa§) ujsrfláasrraj 
sgrr '^ssrpsin^á^ (_a : rrn.^_7s.6_!. ,_s|ij___6-j G_uírrf __?írrrrr ^riifajUD urrin. sfiQi 
aacsrrtLjib, sjDua_ajlujá„rrr/rf Lor^aj^gijsu u.&tn-asSsrrtLjLb, a=l?!njr)a5-OTiqCoLD 
s^aj a^jsrrsrrffisr. 

{gCojrrúiSltu QpssijDuSisb u6fr6rfí„a5_L_rr_a5__T _g>j__.t__a_a5 C_J__js_-r(íj] 
QLOsóruároaj iBfr_b ^pC.su LDrr)rBajj6_i!i_ QensthrQih. <5jQ__r_-r(|T36b, 
gC_rjrr_L_!iu __jrr_OTjrjj_b, gCorjfnJiSliu a=(Lpa3rriU(Lpt_ rBi__(Lp63____t_j surj 
__frj_ijp_3í»}_b a=(yajTiuajaj)j_>@-b (^ji) jtflepju. t_rrpuL_.i_ __.-_(. srréaja- 
<95 (_5^_)i ( * ,5 (_5 LD ) ra3/jrjl_5Co_5rr6ff asfsrrpLD ULpn_i_3rr__^a§lsb iBLb(Lp___L_.tu 
rBrril_|-6b (LpasaStu^ajjs-ti) Qujh jpsarCosurr, _g>j6_i/j) 63.jp fBsbso (LpstopttSlsb 
iBrrLb Qa5rflrBajjQ_5fr_frsrr (iprhuu. QeúsmrQw. 

g_)ajl_b uso a=r_i„t_n__56fr __6fr-Trssr. |g)a=js_J6__rj _^r_a_1__a. 
_5_b6)Sls!DMJ_i Quj^jpsurBaj _ST/__sr t é^(53)6b, _g^i_^_5 _5_bs_l (ipss^p 
iBi_(Lp__.L_iu _S(f5^6ínajiqt_ srsirórsíror^síDastqLÓ __6_irfrBa>j, fB_b(Lp-_.L_uj 
r5rnli_j._-r a=fra3_s-r_5_-rr rBrr_b <_S|jt51iu (jpixj.iurru__b Q_=ujajj6_lL_L_ajj. 
^réj_-lC_6ADiUff_B-TfiL_i_3(f3f_ < gj s_lr3l^_so Quj7)C_6_S-^©Q_o_.r fry rstrih 
Q_=i_ja-l--rn) C_urr{r_lt_^^l_ba5_i_ _§j,r&i_-lC__oiu ^rjáÉlrusb Qpsmp&ZsrrÁ 
-_._-6_1l_(51-)-1l_ ibtld a5i_jfrrj-rr_5 £§!___-_. 

fjlajlsb npáSiuwrrssr _5s_f.__._j sráiQs, Qth(t^áljr)^! _rs-T(frjsb. 
^!r5J_5!-_rrr5-_o^L_ ujpjpl rsssr^ Qa3rfttuT__.__.i__!(S3)6b _^r&ia.í___. 
_56b6_l-íiujLJ ujf)a5!tqLb a=rfli_rrssr (Lp-^jpuSlsb rsrnh ^rftthgiQ&rrerrerr 
(UMcj.tU-_)_bc ) -0. __||. _a_!____ _5.b__l ^3jíb^niuj -^i&jaílsOéF a=(tpajfnuá) 
Cogrr®- srriir&isijrib Qa_rn_rf_| Q„nr__-r®6fr6rrajj srs_7u__.a5 ^jrjhurra. 
_5rrn-3OTa_ajl(s_)__ ^^ GiurvpÁetn&GujrrQi ^rá _£.____ a>_b__l_n.i_j 
_rfF_r&is-r_b Qurr(frjajaj (Lpi_j_iq_b _rs.ru__.a5 __sjjV)1iu (tptcj.tijrrLosb _g)j--i<$ú 
uQSssrQ^w. ers-i-^rrj^Lb, gl^asrrs.r _51a5__)a5 (Lpa_a-ltuLorr__r ulrr&dsar 
iuT@Lb. @6»a5 6_l_L(5l6_lil(9 _^r&ja_l_o rErr_l(íj!_j u 6frsTfl<_5 _&_.__. r_„_rfl_b méoeBú i3rr&ds5r 73 

^6bsúa^ a^j^[f!a56ifl6b 6T^^-_r>a;uj urn-ú q^^a5ráj<_56fr ^stnwé&ú 

u@aí--r rjjsor, sr-órsor 6>Si£|(ipsinjT)<55cfcrr c-gijsiirf a;_fr __}_EUJrr(srrj 

di(^nrei6rr 6rsfcu6G>6úujr)rf)l ^rfíriíssn^nb, álts^úu^iíb a5rr60aj-__a5 
6_? essr __)- ú u &> rr @ ld . 

r&is65>ijDÚ Qu nr^j^^siiííoij uLjíebj @rj5 a5y.<_r_^&__a;(i.ujrr -á.febsú ajj . 
raj(yjsa_6_j_ujrr r£)rru3rrs^jS^sjfltLi_rrsbj 6raj%-sru_}Lb Q-Fi_jaj_ (Lpirj-^^jsálL. 
sorrLD srwtf) srsrórssíjrii) rBLD(Lp_3___uj __.____.L_)sb ©©ij^úGuírtLÍ^áóSlji)^, 

a3rái<£(sj5cS{aj<5 : a.6_Jrf<-j_a;c5a_)6b £§!l_l__> (2^($6_j^rfia5rr-; ^!n_@sfr6tr s^rrR 
60rrLDirsi|ái'@ú us_-T___ Qa5rr($la.^jLJ LS)rjrr.f^^c_nsra : a^c-BasrrajSJDaiá: 
a. rjj pá 1 Q<£Fi_i_]Lb ajiQu^^iujrr<s_3rrLj C_urr6__6_ £§!í_65 6_l__},ujaj6íD^í_ 
Qurr njjajaj u.-L-_}-6b ^(rrjááaS (S^rrjtí). ugo r_rr__T_50 (iperresrrr __l(sj(SKrrs3r_5 
asLpffi-b 1 Qssrsmrr) réljj^sjSlsvjlú.©, ^ajj-ajsinrTuSIsb ^sotsjjjú ^rÉ^ rBrr___j.6b 
turr^LD sál^rsjrrsciraj^sb assxissrijb Qa=|^aíaj-_í!_b_-_CDUj sr-ár^p sufrnajéFjú 
ui__^rjdb-S)éí.ajj ^L____rr__, _rjC5a_rr ___<^^rr__r._5 a5Lpa_a,_tn<5a5 CSajrrp mj 

__i!-_-Uj?jj_ó spQTf &(ip&>ir\u i£ÁSi2srr sS\(i^(6^tT6sr^06O ,f(Í>>u__<_= Qa= ujsij^lq 
^sOTjT_a3rr-ór ers-rTU í$2__rúuayC_.uírsb QajrrlaSlnjJi/. f__(/3 -_lrr£5(65rr__r a_ 
_5Lp_5^sír»cS 6rr^u@^^£______6^LS-r rBmlii^eb U-beorruSirfcÉ a5_w<____rr__r 

-_lt^f^T--fl_;sirr (2<3rr-_fr^6T__®s-jTrfa5_rr _r__rjjr)j rrScbr-Juaj/ jglLU/íjsSlrT^ 
sm^CSiu rB_b__l sirrr(ípLb jglá asrrso c gi| < rr5!s-.6_ sr®ó_ ajja; a5rr_.@swajrr_.(_-_ 
-^f-^LDa-l-grrrjajf. 

i_D<__a5r^a-raj c2jj.rf_.JLb __-_-ri_rra_á : Qc^iíisuaj/asTS-r (^áa-liuLorrsar 
s_Sls_^tu_i.- ^jsTnas-f Qa=i_i^' (Lp_^_B@i_G?Ljrr^j rB__(Lp__.__uj (j_ptu /£)__£) uifl 
LLrj__-r_orra5 Q-iijp/rjl -^-tni-U-jLÓ. uss.LpuJ -.rr__^d_l_b glrb^luj if_5.fr 
^Traia--fr Quron) as-bs-íluSleb, _r__/-_irr gji _g>j_____rr_ij ^rf-irti) _5rr__.L_ 

(Lpí_j.ri.a5 < ajj ? {§r_a5__ (-\__ot--1-ibi-I_s Q&irój&tb aF.rÉcs§.a5ajjú urrrfa__s 
_6_ff5-r©_5. rBrrs.r ^/]51r_a;__-ií.rj dmnarCQú u_ba.Pi.___ <r.y?_Br»_i_6Síf.SBr 
urrua; ^L.t_fBi_-gsTr «flds' -^ffaí^Cg^ir© c _&<_5l;L9-%ii_g ) j ^thpw 
6_i_-.rjú uu^p^ú urrrf^^6_irr_B-_rr_- _5_w_^(g_-<ff5lC_ ff)_ír. _&u<$_b ^sufj 
assfr _syGTD__u_jLÓ a=rfiG^T-iíj,a.__. i a_.aj. a;©** S)9fjr ! wusi9sbd?,-', iuri.0usiL.1u 
UOT_rfl<_-a-_.L_rf_a5--iTÚ Qurrojj^^LDLli^sb, _t_-tQ_w__t__t uJí_,rái<_.S?rrú 
__-fr-_Tr<35(sr5_6(g5á: Q_p/r_b__1_. Q_6ir(5i<_._5 2__i_w(í)]_b srs-rugjj uij) <$& 
éfíiB^lúu^/ i_51a__|_£) -a3_s.__i^rr__r. srs-rrTrj^jLb, Qa=rr_b__)__ Q«_.rr(5lá@Lb 
urrr_.rf_j 1 _5sn c l_OT [ np_o U - srájsurr^p _s.f6_irf_r__fr (Lprjjé «_.__. swgi_w> j su_j_JD 
$ttr,ÚL\6ugi ermússipú . uji>$ ^.rruj Qsúsúri^iu^i .^jsa.cs ______ 

(Lpás _£hu _Dr__r a5rrrf)uj_jb. 74 <3}%s®Js§}gí>& ÍDfisfl&Séw ú^rrsSí 

uémtpíu ^m0iíi(rs&€b @(j5to/rír««r. Qt^sw^aafleo .ai<A^gf .- 
sUíB^rr/rcS56fr srstrrjj «fráírar uTtbusirjfras assiJitsassrr QffrrebspjaÉPs'jr njssr. 
^eiifrffisír srei/enírrpj ^(ffjfB^rrrrassrr srésruentsÚLjpffi fjjsárjti nsírlb 
QajsifíeijrrsBr siJijSluSísb ^jnílrBa^Qasrrefrsrr (ipi^tusíSíefcSsO. erstrr^spjLbj 
^(Éaj @rrcj ? <£(rjj ^{Jltijuefo^rsBj^svfiCj ^si/áfffíí-^^sb as^fjp torr^a)<á 
éErraisrr ^j&jgnjsisji-UJ ^(Jiíbuajswajcí CS<s=/í'rÉas -—^útSísiSTrfaierr 
Suireosijti) «suTJjifBajrrrfassír 6T6T5ru^jiD£l(5iLD a-^pa^. ^a^rflujsjpjLb 
u)rr(6TO)t3B«ír 1 s(Sf5iDj s^sárrjjffi surrip(SsiJfi5Ísr(5)Qi053ru^ rBiófxpsmL.uj 
r5TÚ.6TSiL_ú Qujr^p^^iEiliíj.ei) glsír^piJb 5jpj^aiQ<ST6frfiTr«a&_tí}-tu e^qrj 
sáls^uJLorrtS ^(tjíbjíj eiifTjrjaSlnjsjj, ^aj^CSsoCSuJ £Í lr &<_)i LD í'5 C2uTajt!siír 
QdFiútslsínrp usfrsTflffia^L-rájffisrrlj^Lb assbeprrrfl^erfígpjib (CaL-rrsbasrsijLb 
cSP^sfDUá^lcBrsríjtó) ^JswrjJjjrái^i-i — ^gífsaj (Lpss>|[) esi&ujírsrrúutl.® 

jgjlrfiajú usfrsifláa^riaaicsrrai «ssusafljá^frsb, ^s^eú ^ajajasú utcuJ 
lj<35@ s^j^las (jpaaaSujajépjeiJLb Qa5T(ÍJi#>ajaj-Ta&£; Qajrfiujeiírísbeliso. usaijr 
urrulu}-sb a-^LJCaurrsísr sp^ ^^íQ^úujw ajrájassfr QajrrL/Slsoleb 6rsb&o 
tupp ^tfsiub asfTLlu}., ajiBjaeSsrrCoUJ ^ajQaiTL^sb fr^s<nn5s;@aj 
ajlturrasLb Qa=uJa§)a> ^a^rfíujrrasrsijLb ^ráCSas «rrsmúu^ail^íaisrr. 
^sii/f<ffirsj5Si5>i_uj Lcscraj5í»ajLJun?/íl ^Q^é>Sésrp (ip&n puSlá) ^L-Lbuírú 
QuirQfjstr&srr (ipajsiSltUtízneiJ gjsárp iBsúeúíriasb L/Slas srsrfliu si/TLpassíriéB 
sifTLDsuasfr spi tb., ^írféjassír &pg$é* Q&rrQúusuJb&np &j(rtjhé5Gts)<3iQuj(r(j$ l 
rBStrr@ u^^a^áQcgsrrsrrsiiérjjTjf^ s^ujsijld ^si/Td5<srjjc5s<í3) (Qstsia}uj 
<sS?smL-úu<5fr60jtb ^QirfasfsrrjSínL-UJ surrtp Á&sas tiJas 6rsrfí^LDUJrrs<irajT„> 
^stoLOíijjii ^(fjjas^íswjD^j. ^CoprrrúurrsínsiJÚ Qu/r^p^^gLDLlt^.^rEJ 
a«-t_j ULpráiairrsOjsajísb aásbaSt<á@ú QuiurfCSufrsar a^leo ^L-ráiassrflsb 
^lCoai as^ajajj rélsos^ eurBaj Q^siirusinajiuLb __r&iassfr <s6ussrajá§lff)@as 
Q<srrsTOr(5l6Uír 'sál^LbqaSCe jTjesr. 

utprsjaifrsoá^sb ^irfeaJlujrreSsbj iú(r<g$s)Á&6tsr ^éftíflujssr eSíl\s^sú; 
6u<gpía5<£<S6iJsiítir@Qi^SíTrua^jLb } ^eiísóf ulfjLbLoa^a/ffluj 2 siSlírajajStnaj 
^s^js^i^áaj CS6ijfiw®QLD6OTU ( ajjLb Lolas (LpásasltuLD/rasas «(ffjajúuilL-etjr. 

LS/JLbLDtPtFffliLJLb GTSÍsT tfjj Qt^Tíb GpJLbCoUTajJ LGÍ^iTrsiSICSujfríJ) GiSlT t£(T tosb 

^(j^Á&Qeiisssnq.iu^i sresra) ^pjaStu (jjps^jjjuSlsb Qurr(rjsfr QasTsírsrraá 
t&uL-rr^j. ' a^fxpajrriu^ajsb ed^rr^Sdr fí) ^(g ulsfrSrrr usbCSsu^p Loáas 
srrrrsjjjLbj uóbSíif ffu fjQtStpa^a^assrrrr^jub __rÍ5^úu($)5iJ^rrsb ,jij6iigpff?Dt_uj 
glujjrjsiDas siisrrfrá^ ^ssiu.úuQáíárp^i^ ^sugjjsíDL.uj __6tOTTa^sfttK6Ír 
uríl!55íf)LD nScfsoi-lsb fJJf^rB^rr^rsjaiiuL-Li QuTiúaj ajrstrlr^ajebaif^airap &<sú<sBú dlrr&Sssr 7 ^ 

'gíiDtrttj'/ríSJsBÍ^DSBr:'. $pebr líhj(sb)«, &_L_sb 3 losot susbleroLOdBsrr ^stwrtíj-á 
'-.aiúu&álsBrpsar. §$síT<gj (§m»~iu ldsotld ^jajSOT s„6iTrf<?a&nnuJÚ 
u/r^áas-ScSx-í^tu sréb^nraj^^s^^ré^/iD C?su^u®i5£ÚULJ3^«Í5r©iD. 
erssrGsu, i51/rii)LOJ<9=jr1uj^^)ff5r Qnaré&Lb sr sot sot Q sijsst (15 sb, 6_srrif<$ssrjp 
LDSOTajsmaj, -s>fa3/b@«.jÍ>/D «n-soub su^sií^jd® (tpsJrssríSír _§jjSiDa=, 
_§)jé5„sra3 .a5Soufiá(gji£" 6usjn-aSd&6Íf, _^a9iu^£)$ep UT<étó_úui_!rLOsb 
u nrjjj 35 nrij u 65 rr ló . 

2—stf)sr<mw6inujé : QcFrrsbsoúCSurr^sb, g£:iu ÍQSi>>33u9tsk <!Fi_i_ a§lú.L_iÍJ 
<95(5T5<k@« «il(3lúuíl(5i surrióeu^lsb /^cW^rfcSisrr mS^ééliuonL-ái^ir 
assrr. @ré^« <__.®úurr($] _g>jGiiifffi<%irr rip(LD susrrífcF^ltusíDí-UJSijú), 
ss_S55rs!DLOUjrrsí5r 'arajfBajlrjjgsinej ^g^usááaiSijLb svJsrrrríSsBra) Lossrai 
írSlsór LSJrrajlusblúurra; _^s_/fa5fsrr;S?n£_iu a_i_€iS)fib s^0 susíD<suJ/riíar 
G»srflsint_*__stWL-rrffi<K6ijLb urueOTU^a^jpajj. 

LSlrjiiiLDcF^rfltL/^^l^^ú ua5Í60rr<s5 r6ii)(LpsB>L-UJ usrrsiflcStSí-L-íBJ 
assrfísb glúGu/rjjj @(Loáa Gurr^SroT QaHÚiuúu^aSstsT/j; jrj. a=íBa3rfúuLÓ 
^szDUtá^LpGuírQassbso/rLD ^cgcWc? Q<g=uj!u<SsiJsrór®QLDS5rp ^srrsiSlsb 
j$ckOTáa8s5r(r3ífasír. ^(&s)sb, (SjBrnurrsrflasgj rBSffr(SS)rflas aJSi^rnuLb 3 
gáQijGii&jjdoun-GG, ^sbsoajj susrrrf aSísárjT) (^LprÉsíD^áJS^táraj uosirof) 
cgGiJdijLDsb -sj^ajrrrjLb Qasn"®ú uajjCo'urrsb C^lrBjS fjí(L$c£as CcUTjScWiqtjb 
6^(15 a=rr^rrrjs<ji5r oS)6i!|>iULOíra3 ^árJsiSlLLt—aj/. @^sár uiu(otj„ú uso 
QajTsbí-Oassfr GrBrf!@_)s<5rpS(jr, <$ir ^eorr^grjjsiDi—iu Lossr^siD^á 
^surrSesrp QpsmrQuSéD Cjglaj/ ^stoldmj (Lp-UUTajj. gsár /jpj ^jajj ^susór 
LOSorsíDíSÚ ^swu^ajj^asl/jjajj ^jsbsosjj ^sufjpársjú Ljrflujrraiasjras 
cgífSíDLorB^ a5__._f.sb rQá)(&)Lh ^ rj^jrjsiiírsrrls^uJEJCoUTGb ^sussr ajsórt&or 
/rjl&íTtSg^Loir^ QcSFLLJsSírjia^. &j>(LDa5a5 CSurra3&írr srs&Tuajj aíTSoajSTD^iLjLb 
(LprLj^fjífíiíiDuJíLiLb s5s?nsrL^.<s@ijb <sprj5 QáPtusb sTsárnjj (Bfrstsr &(£)*§! 
SQpsrsr. Qld^ld, uSlas rEsbsosiJ/fassíra'n..L- j§laj)6b ^lsíjsiisrrsij ^/fsi/Lb 
<36írLL@<39(ígrf<s(Ssrr erStsrrr^^fé^^íBQn^eisr. _g)jay ST6_6iJsrr6i{ siSf^irjijbuá; - 
<S<5s/r<9iC2c5/r 5 ^si/sijsrrsij uuj<5OT^pa>rra5su i LÓ l g$(ff)<3ié£lGÍsr(r)gji. ^ajsorrsb 
íFfLpéfjfruj'^j^ljp^ gísoajssSlL-tá CS<s@ sácsrreáltáígLb safjrj <srrfliU(LpLb 
@(§c£a5(Lp_j.i_jrgj/ srsir^i r&'&sréiSéor'^J pzcsi . 

QijrriuffiigrTjíX!, 'jssu^Gísr ói^íjj^cSia/snjLÓ ^sórrirjL- sijrrip<3Ssi»<5B»S!6b 
lj^/bjjí (BLÓ(Lpsi7>L_tu lcsbt isl&OóTrjiu rBrra=tb QcsrjúaslóÍTjP fj^sthrstn rrjiu 
—-.so'éFijS^sb, 10 L$fpraf) (^p^sb 4 lostftifl susmrj, usrrsifla5<£rs_L_!™assn', 
csftso s^ujrfíBjs „(rj^ajja5„cbrá <$siftÚL5}siTc„rras(S)3„@# Qt^írsbsusiD^ú 
OurrsOc^- Qa=/rsbs6)<íLj]{S!siJa3frsb __60a5ass?ncgt£ a=rf)úu(5!aiai) 6Bl~6Q<tlq 76 \£jBó5r í gffn<5d& LD(svfl<£Sssr Grsrrá&l 

OTsór^p Sfesrúugji Qurrrjff^^LD p p^rr^w. §aja3s_a5UJ (Qiujgél, (slsrr 
LDsarnáj^síflsBT ^ujrfjsjDasujrrsar s_6rrrfc_ c-iszDUJtLjLb, L^a^s^LDs^ujuJLÓ 
srsbcso L_rj5)i_ QuTu_„6rrrr|pj_>, sra^rfurrrfa^sbassn-rrjjpLb Q&®éh3i 
(tp2for6_^rr@ib. 

-JlrjLOLQc. c_ifii_lD QóiljTJJlÍ) (2urr^%5TLOLl® LO_b_Vír_)tíb &_SOTrSa)LDi_,T6!ír 

■3=cáa?lsir)UJtLjLb ^r^asljrjajj. iBsbQsorr(LDc5sa5i_ bTSiJruajj 6_TLpa5s_a5a5(aj 
sjG^rr _g^sor_„Tj_-rra5 (^sbsorrwso _)ja3S3r jglsijr n51uJSínLoujrr^ Coa36!D6_ 
«(grjrjsrr fj.sórj^p srssrjjjjió L_jLDLDcíf-a=rflujLb e^jruálpgj. (gjg&sré a5S_L_ú 
LSla^ffitánjsiissr a^LDiuaiStncgujLb, ld 85 53 ss^íljld 6rj_c_rr iSlrj) Qurrrrijsfr 
cssrrrrffiái as(rB,a3rri_6b @rf s-ssotsídld „s3kus!jflL_c_aj)6b S£L_irj._5Q_rr6frs_aij 
Courrsoaj ajssrgijssjL_uj sál^úu^'Sajrr© <5j rjjjrjjáQcSírerr^asltrrjsiJr. 6p(jn 
LDrr(S50)c95a5@lsiDL.uj LDSiiraiscD^u^Lb, fEL_ajsiDa3S!»ujiLjLb (BS-Traj 6_isrrrf_u 
ajffxg rE-bQeorrrjjá.a Gurrajcsor C_a5s__ju__bc60. rBi_.i_j Qpesipiáéb 
a5ls!DL_á0ii) rBsbsuLíSlu^Lb é\rQr&&> arfj) rrjjéf <^Lprfl_kHLj(_LD C-ajsiDS-iLiu© 
ábsfcjQm. 

i_ji_i__ a=rfl_ajs_a_a5 a5e5_L_ÚL51i^úu < gj LDtl®LD6bsorrLD6b, Lorrísajja. 
á&sór, glujfj)SiD_5u51s5r ib(5)_6_ 6wy._é1si_ (ttjsst. rBasrjrÉJéssfr fEi_(ip6_L_uj 
§ujj_6_asiurr6ar 6-Ta 1 6roa_60r_a5 6Ír _j>/sbs_ ; _^js_6_ rE_.(Lps_i_uj __60asrr 
luajaj (Sc_s_6_a5„rr_ y,rfa_,aj) Q^xusú^jb^ ^c_OT__rr„a5Úu(lL_6tD6_ 
<_rr_b. rEasrjrÉJcSsrflsb LSlíprsajj Q&rhi&so, afsaisríswjubLj §611 rj) n5)s3fls?DL_(5iu 
i_n_> s-srTjSsusabT^QiiDsárijj 0(j^sú(j^srr r_3_T_ass_6b&0. ^iujpsjDss 
uSlsiJr LD_f.a5srflsb aj6_tp_1s5r jd rEi_s!DLoú u jb rtjl u%a5 < ajj, rBasrjrÉJasefr ajrájas 
(sj5S!Dl_uj uál&'g ^sinjturrascááQasrrsiTcsQsOTrTjsnr. . nsasírrBjaseiflsb 
s_^a5c59sOT/rjs_rfa5STr, iBasrj -sxj&oassrfieb ff@u@aQs^rj)6_rfa5sff c_rf_as 
(6rrj6_t_uj surrLpásiD^uSlsb sr^jínjuj (ajs„ rj)t_!(5_u^rra5_6_ nSl&rrúug. 
§sb„o. ^sJrrjjltLjLb, §réajú urjrrsa, --GOasajaM^rÉjjj sjíájQeurr.rr; 
iBfi<sif>i_ _>J_irf_6ÍT a^Trjajajlsb CSuíiiú_G„/r„or^0__áJ(r5rr_6Ír srsBrus*.^ 
H_jLÍ _^6iirif assrrrrsb a_6!rarrj _oic f .6_a_._b3so_ _ J j6_T_56Tr eusrrrfc. é\ ^siauáiárjD __/7<5_<§S)_b §<u rjisTDasuSW 
__a36_! u51_5 §SOT-n51uJS!DtDujrrajj C2a5s_s__u®asls5r rj,^. sj&srtu ____« 
6)Sl_^uJiBJ„6rrrr_]uj r^Lpsolsb rBrr_b «35sfrs»rúu(5>_ja3ji)@ _PS3T5!jrrf, fj.un) 
6»*uSl6ár §£<_ __a.s_) 1_a.1__.j5 -c_5íds_. ^_>rras]s_Trr. rBrrj_*frs_l*sír, 
_(r_i_ usos!D„a56fr, 4t éa3a5rf_a56fr, u/f_ls_c. assfr ^aslujsu rfjss. /__ 
_urrso_s_ iDrjn__56fr, _&,pas6fr, rffso ^asrriULb, §s!jf)uj asrnlitessfr 
^LaSuJSíDSii i_)a-6Yjib _ajs_6_ujrrs!rrs_6ij. sáxsBú úlpffSssr 77 

Lolasú u\prr_a3íf_orBQa3írLL(oL_, ^th^iLHT&srfíswr losotld, @jjiurb&n& 
Giurr® ^__.L_-_)L_rra>j Qa5írL_ffi_jQ<síT6Mr(Sl a3rr__irj ___w5)rf así_?srrrr(5)tjb 
6_l60rái@ __u_lffa_Co_n-rr(5!-b spshrft ^(njáiáHssrff) r$__Oti5l6b Qssmrih^} 
euíBajjeírerr ajj. Ljfjrra36_T ^r_<9J)iurr6_l_b Sjstrih |pj rj;._)as_fr a-Lpa_ 
«swrL-siJrr^p urr_}.iua3rra5 _^^ai)__rC§mjLÓ ; — 

ÍC QrB^LJiSajjLb rSrfl^LD Lorjajajl^LÓ Q_Fic}.i_jlsp|_b 
6_)(/5Úi_jl_6ot ^iuff)63}a5u_rru_ L__w_33f)6p|ii) rr._5_ri_ 
_g>j6_-rL_a3 aj)^ji____6íDn) _g^s__rL__-_-T _r<9J)CoVj 
<i5<__0-_'_-_Tr_i _-)(5)C_~_rr__ aj__o__i-__rr>5j <£sl(5lC___rrLb "* 

wsmr 9 rfrr, «rr/ijjjrjj, Qíb^lílj -^aStu miresr^ lj^ a3í_as {6^ tib s^qf, 
(Lp(^^<_5~-r__.LD Qu/Íjjtjú urj_-ír^i_>rrC___rr(5l Qa3rr__rfq__.L_iu__.__iurriú 
6_)6Trráj@a_)6iJrj2)6_r \ £§lrr.a3 (65 ir6.Ta3__.a3 rE_5jrf_^_rf)|pj6Tr6Tr u-fr-rflá. 
a5_.L-ráia56rf)-_r Qpsoib iurr(ij5Lb Qup (^_j.turréFjj. r6_srj^a$6pj6Ír6rr spQ^ 
U6Tr6rf)a5a-_.L_LD Q__jrfc|Lb Q<93ítl$jtj <yir <__oiurr_5 _^6_.iLDr6 ajj, £§lr~aj &__o___d 
(^(Lp-iJ-ZDasu^Lb @rr f^iuréaj)rjLcrra5a5 a-^ajju. rBrr_.rfl_3<9___^a3CoUj rBLD_.@a. 
<sb ó) l_1_. <__]-_r /p a,y . 

rBSíDL_rip6_.p _urrLpa.6-.a5--.ujC_itLi Qurfía^rras-é _.0ajju_ ' LO_.___ír, 
fJl^jC-urrffórp _B(rrj<93S_.a5, (gLpúucéstnasjS $(£&& p Q__túúQurr(rr ) _fr 
____wrr_^ -_rra5LDrra5(_6_i «(rjjajjeurr. -^(©sbj -g)j6_rf_.6rr_5_j_ rr._o__rr_Tn"LD, 

«^JjbjJI, LDrjrr__-_rr, y,_5_5_ír _2)j_a_)uj~_.6_ spQF) Lorr(^___5__f!__T lo__t, ___i__b 
-U-Trrfó^éflas^ uSlas (^<_.a-)tULDrr__r __.__: _r__ru__.a3 Lo t p_._5 (LpLcjjurrajj. 
g2__r QrBif)a=gy6!DL_uj 6^(15 iBasrjajsajilsb ejCoasrr eprf _«^ 6£j ___o_5 33 £rj)«sb 
l6)_5_f a-rjrjjarjjuúCourr® C§s____ Qa=iú_5l__Tp__rf_._ír (J£<iu rj}_.._BC_iurr(5) 

_5)____jld QrE^nriiaCíiu Qa3rr__rrL| Qasrrefrsrr (Lpi-j-turr^j. -s^asCSai, g__rrfffR, 

í rn " a5 ©(^«©^Courr^ajj, ^-gjjagfrs-'ajj rBLÓ(Lp_wL_uj _o__r_b a5/í) { Q)j__Q_5rr_fr 
(SfVfih 6_)(^úua3C_a3rr(3l Qurnrj) L i _osór___ír a|6_)rjLorr__ C_6__so Q&»\$mrD 
-rbrj^^ieb, „g>j__.__t ^iiup__.__i_ii__T -^L-aRttSlóór <y_Lp -^----ÉIujlo (^(rrjéas 

C___6<OT(3)QLOó_ru t ajj r^ssr^ __)_rrr_i@Lb. asrrtúú urrCSsorr® sissirirSmp 
r_rri_, ld___t, ri.ri, _^_jrrtULb, -.rr/jjjrjJ -g&a-líusv^^Lb ___Trrf___r_úui_.L_rr 
-iso/rLpiuj, (Lp(ijj^á3<_r__>u_ Gujfjo) u)6_fic/,íra5GirrraJ __h -.j^LLf.iu.rajj. 
^as.eu, rajrfliu Q___Tfla^(L0Lb,, CoLO_3(Lpib s_)<!_Yriuir(5ldtejp ^jTjréas 
Q__6ff!a5_Tf)_b (3jjLpr_6a.<33_r,_fr rB__r@ 6_)<%riuiri__.(5lLb. í_3__ __ujrfrr.<_ 

<_&6_rLorr__rra_]tu y 1 Lorr6_)L_L_)(5r6 < gj (grprB.-.^aSjrrLJ LM_5_r_C______r__rr ; 

_5fr_5__f. __a^lrj__6_r @6rfi<__ _5aS)rf_._rrír_5liu r_-__r__ __._r__.__rrii.ui_j._5 -.rrgsoú 

Qurr(Lg__.^^ aj)n)_..aíl-_r ) rj) _5rril_ e )6-.iuiu ( Lb J Lorr__oC_ 1 _rj_ó Q_o_fr6Tr 
.QiosfrsrT _TSl___rL_ , __T_B_fr lj.^^J-5 ^gnái^Sssrp rg)ír__|_j u®_5__._56B,tu 78 *g>jSasr<5ffi]6ti& Lúsél &,cfosr GjsrráSl 

6_)rf.úu-_.a3Uj i Lb 0^r__-.a3_6srr a5T_-_ril($lLb. --(fT^a^ajlsb er á)uQ<áíswr p 
6 u(2jQjíáicEsrrír<$uj 6 ^ás& 5 -Fir_a.a3a5 a5ir___£l6-.uja5 (g>LprB---a3a.-ír 

ffiSOT® ^g)JUsál<5<SL_(5llX). LD6-)L0. QunTLp!siJd5jP@ (LpsárSBTÍT, «(fjjajaj 
<_LDa_<_5 _S_tlL_rr__56Tr gll£J.S-5HJU-jLb iSrQÚáléhgjJ ___Oa5<56_.a3_5 «SSSlSllB 

ajl(/3Úusi5>aji-{L_) _g)|6_Tfa._rr «ssrór® _g>|Sj5^u-_!a-a3Lli_Jib. L0__.Lpa5a5rr_0Lb 
a|íffB65sij__6_T Q_D__r<5srrjT)n5)só -^_-,_r-a-l-_rj7) ua^so^a^U-jL-SÓr as_i_}., Qajrr@ 
6_rr__rLb __i_-.ju_)_b íiemu^(i^é>£lsir p suujsú Q__srF!<s.csrr _g^6_rra_6fr 
«rr-OTriLrjpLD. 

s-srrif-Fts^ QujrjjLb asTsoajajlsb afa^r-ajlfrib ii!a.t_)a_ í^i__Tn51uj6-.LDUjrr 
^a^j. -^r-áFja 1 ara^rÉajlrjai-ína^ fjjliu í)_-._5 i_5!@aj)ujrrc35a3 aj^a-lsárnja^í. 
6^(5 Lorr (633) _5 _5 6_r asrr__0 9|- LOSij-flffifajLb 10 __Stjofl<35@L_))__.L_<_uj _^|__a=rr 
Lorr.gséF <_fítÚ-_1_1@__3i_1@__ usfr6rfl<s.<3s_L_a3aj!/i)faj sp_}., tS=ri.~aja5nr6foua3 
L_rrs-T ó^(í5 <__si-}- 5 _urrs_ > _rD sfoCoi—S-^S-fl-b ajWib Q_F_.r rjjj _>{,g>f Uílicj-UJsb 
a5(t56-iajj_urr6_j u-fr-rfíasai-L-ajajlpQá 1 Qa^S-rnjj _gj>g3íf UL__ r uj-b ajrr 
(_?___3-Ti_|_uj (a3^r___iDi_!_b _9jr~a3 Lorr(6OT)a.a5_-r íBsbso (y.__. j rr)u_l_b 6_i6rrrf <_=<_=) 
ujs-.__uj (ipiq_ujrrajj , _T6-ruajj aj!s_-T63-r_b. 6_i6 p| 6-T6-T af6_rf _s(srr)a-ra5 
fB(5l->sii Quffltu éBa36_(_5_-rru_il(Sl <_9j^p@ ££([5 _5T6_ji)cS5Tj_Wuj | _b 
63)s_a3ajj, <_^<j_jrj@6Tr_6rr (aj^fB6_.a3a5_srr _g>jgp_iL_l 6TS-rs-T siiLjSlujfrs-r 
(Lps_.jpu_I_b rBfrib _s_b__! (_!uT<^c__a_]_-r_(iT3ib ? |§lrÉ^ í_lí_Du_l_b 
-^sb^úrrnr <35S-_T__0<£5_-rruj i i_, __j_orj_t ( rj51_-r (_^-t5o„j_5_srru_|_b @LprB65.a3 
dssfr QajrflíBajj Q<55T6frsrr6-i)6b_60 Quj__T(frj6b, _^6_rfa5_5rra5 @s__p as-jp 
(LpLí}.u_jLDfr ? ^a3jrj_5rr_s_5 (SSírjpjrjj, Qs_sirf)a : a : -b s ara3f_a3lfja3aj)(S3)_ba-l_-.i____ 
rajib LOcS-lLpcíPcS^ _^<3Sujs_ji)6g>j2) _^s_f<_&(srrj<_.raj fJ|l6b_Ofr_D_b Qc-FUJajj 
_-9j__ff_3<^rj5__@rfli_j assbsiSl -T-6rus3.a3(_uj 6£{tf> a^swi-íWujrras _^<_5r_j~_ 
<065r -5)ji-|.úu6-.i_-é_ a5(f5a3ajja3a3frsór srs-rs-r ? @LpfB-_.a3as_fr -gjjjjjlturrs-.LD 
izj6-.LiU-_T<S6rrrr<_5 i_ljpúua)_-r 35rrj___T___ u_j._ju_}.ujrra5 -gjjsiirfas-Tr 
-^jtjIstj Qumjrjj, _g>jíítT>a3_j Qujjjjsuajl-b 6Jjtju@_£!__tjx) _D_9iic£<$fíTni_JU-!-b 
< jj! 1 ^ox__uJ ío6_S!j-r(5l Qld6.: u a_£r;rr..r. a__b__!sto!U LcaÍlLp-PcSR ' pij _6___._ r iu 
Qa^iusorrasff Q&iuu.\w ^jrjj__b r&' dÁ(3j ^sbsorrLDsb (ourrassorrLb. 
~|5|-i'S3)6bj _^a3jp<35fra5Ú U6fr_Tfl<_.c35_L_íT_a5|%rr<_ : c^smjrja^ffT-bDassrrrrai ldtjt) jrj 
C_>__s5_ri- r uj Qa5rr@__.u3 _a3__.s_i u_l6b.,_o. fajLpíB__.a3a5_fr aía^rÉ ajlrj Lo/rcss 

<^!lUjÍ)_-._5(olUrr@ ULpaSl, _*>} a36-T(^Lp 60 LD , i 356bs_l QujT) CS__SíJ_r®QLD--TUa3J 

a^nw |gi___ n)__g)j--.i_iu _T___r6-_r_b. .^.fsjsb, _i>jrf-a3 _r_T^_3-ra36__a,^ 
Coa3rrff)_s_> r __ua3__r (npsoú) ibld6-_ld iBrr__ C-a.TrócSSLcj.c^ aji cis Qa5T6TVa_l-(frj'J3' 
6TS5t(_-_(, _5(n5____TuSl6_r Quír(f5_lí_fr__i^j ^lfBai-F a^__.jrjá : a : fr_50u_)s5r aísurf 
a>__rr a__6ín__a3 QajjT5!Co__jT_orraj. _fljrja.0LbQuT(Lg(_a3 (gLpfB6TDa3a5_fr &6úe£!ú LSIrr&cfasr 79 

usmri^pir&srriT&ú iSpésajsSiéo^sú Qtussru^p&rr& ^rh^é^ trflsmma} 
- psssri-&srsmiuiu i Lh ) as@/ÉJ_.~6_'6b psmL-Ss^rss^iuiL^ib .^surr&ísmé^Á 
Q _6 rr ®a- as Qeumsr t_ rr. 

_56bs5í~oiuú Qu rr^aj^LOLl_psb ? Ljrjrr<- 1 6-r r^r6aj)iuir_$63r QasrreírstJ-aí 
3>$6rr íB/ni) a-^L_úi5] _}._-_- .Geusrór^QLDffóruCoffi 6rffffrgps55L_uj asn-éíj 
^/r@Lb. _^a9/fliurf<55^_ó LDrr^3B>(S<SGrré5(siri)tjb ^ivpstnesuSsir (a^Lp/Bl&o 
uSlsb 6psór(-__ 6u/rij;Gsu6OTr(5)LD. Lorrts^cScsrrtSsfr iSlrribwé : &ír)iiJÁGV)&>éi 
, &s$>i-úi3iq.J5gj}é5 <5í~J_-6Ír ffisbsiSswi-u (L/)L^_5a_(_'6_t___r©LÓ, Qasrrtssrmj 
Q^/rtl® 6_ , (-._b LDsufl^ú u_wu/rLl6_.L- -*^úu-Tr>L_i_jrra5<55 Qa5/r_rór__ 3 
6rsórffíjLD Lorr^cs j|JfB<_s __--_~r_-.LD_5-ír 5 rB_D(Lip-7r_L_UJ ^sfrstnmiuá; 

(S^Lpdl&Ú 6r6Í/6U6TrS^ LD/rffyUL.L_ GuiT06g}lb 3 c3jf_J_5<grfi_-___UJ <$;7)_.~nu 

jglLprÉajisáL- 6_)sb__Yj. 

(LpswrLorr^líflujrra -Jj)f-->tDiudEa5_._uu sa^ 'uOT_rfláa5_j_<9j6ff><95 /b/tló 
<SL-L_Ssiiswríq. srpuL.L./rsb, g>s_T Q-(-_5a5(L/><-oL_tu /Basjajajl/j),»} l£í« 
ífsrórL. ^jc5jc?jl/j)@ -^úu/rsb _£/67ni_)c£)ujrr__r ^Lprél&ííuSlsb ajlnjrÉj- 
Qs-erf), suiusbaisfr, ix.jrBj_.sir, ^áSwjsxip^ssr &á)g)l& i^LgsSleb -°>jl. 
usiVsiflcSc^L.aiscnaj^swLD.ssas^srórQLD. ^t^rfliurr.s^LD, _o-f6W)<_.airf 
aifsijLD _5_b-ifl__a5rra5<_ , __ ajr_cs_srrc95 <$uj-a5LD QaHÚ_Q_?rfr) @rf jg)____rra5 

-2|-J Usfrsrflffi <£_.[_ li> -5>J--}LDUjC_'___W®-D. 

Églius^Lorr^sb. _g>/6i//f & (órfia.® C___s3_t_ 1 ju __sror6«6u^ ajiurrrflaí 
^já Q<35rrsfrsiJ C 93/i)Cg«35iT)u J _i_Wrriu__ Qa=i„Hj t 35<s_i í} i,u <-?(- ^jsjrjt® 
/Bl60(LptD -^ráiScB _9/6_._06_<-j Quir (3 £&rip SS) L_ ÍUf5l r & ú, ujps_ @í 5 
<_>_->6_iurr_-r uara.a5sír -^nsjCS* ^úuGajir©, ^eupan /j) tj.-6i~T6_rf 
«Gsrr urjrrLorfí^csQcBrrsfrsíráa^^uj ^Lp/Bl&oujLb ^a^sb C_6___í~ 
©ii>. u^úijlsb ~®UL_rré5 GrB/jrfijcajSTfleb _o-6_-rs_rfa56Ír C_aj~Llu/T_.a-6rf)_b 
_--lP_>jld. a^^Qairi^ffi^á^.rgrrurriúffff^ti), (2_--$_s_rr _6tlu__jii> 
(Lpiupa^l QaMÚiuC_6__w®in. §&p Qpsv^áeb guL-rorr^iÍ. wssr^ 
íS^ló cS>/wí-«f g-wps^e.í-.u.ttir. Q^-u/fu Qds/fefrwr^u.ujL.. 

^ Qi_=ajli_jrr6Br c^/rs^sOTr nSíSfeodE erfleó __ @ _ju___Yr Qurfliu LDjráj 
#Mr r%.b_._rf)-b ^icásúuL fe_^®_c. ^f>urf_^LÓ 
Lorrswsijj^^LD LDfja= d-rrg30dB6rfl65r -©C__-_ __6_.rr__ú C-u/r^LDQurrcLD^ 
<5i-J<3.<B5á @ sír r6u<g><~j_f. «(j^^prnÍj^aBsrflsór ^ra_ojr_-(_fflj dssbsiS) 
Gurr^-WuSlsm- £(/5 u@a§) ~uaj£Úuu(2_____r(í>. _orr_k> $____, &_-„_, 
«srflsb surrsffreálujsb u /prjSlú u_ > _5_5« í i_., §)___a=_~.«u ___rr/f a.a56> / i_. us~.tpuj 
«tTO^á&r^ix) su/jsorr/b^ss «stD^aBgsmiJii ^surrasefr C. _--!«__,__ 
\ ^rrujLi.u-rfla.dB C_^6w®_ó- 80 <3i%m@&j]Gú& LDsisrl^dssr Grsrrá^i 

^su n$l._.Lpa><95 LDtrsmeú sár usfDLptu fjjlri-a£!uj fjjps_.pu_ _-^C_tu ^jsí) 
<gú L_ljTuj_F_£Í65cE5Lb Q^iúujSsusróríJliD. é5sésn-.fksr _r-.ruajjj @j_)j_)Lb 

íJ^-_}Lp<E.a-ÚU_lL_S_6_T ©/Djl) Lfi^tp^ajSUgiJ-BfajcEF Qff MJlLJLÍb ULjSl 6_rrn_(gjLb 

QtFiuscrr^LD. ^(ssjsbj iStrjfruJc^áfl^^Lb srsóru^ @ji> /i) LfSlsíDLp^ás'siLisffr 
.ajfr_6-r 5ss5r.4(gjás a5r_jpjQcE_fr_frr6rj}_ó ^srórL_&!rujrr@Lb. L-Vítíu j^jíl^djii) 
crsóruéjii ihtnÁ^) í5rr__o Qa=u_ arjjQ_-rrsÍT_Tr Cd6_í_-bti_}.uj _5!_s..ld Qiu__ru 
sn^iqLÓj ^rBas s^Coít -_y51u2--r ^LpsOLDrra^arjrrsár rErri_ QéFtúiuLb ^su rnj 
<3.__rr rBlsurr^d§) Q_fújuj (Lpicj.iLjLb _r6-rus_. ^iLjLb __írLp__6-.c_-uS)-b fjg)-Tr-_.Lo 
u5!_60_uj mrrti) -^rf^iB^Qa-irsrrsrr QsuséstQw. 6j>(rK, Lossfl^sÓT wm 

Q^fJJj LDS0fló5(S5)Sb ^Stráriq-cácEBLíUíJiiSÍI^ ^SUgUcS^ íJ^63_^__<__ÚLf($)_b 

lilcB glL^lsurrsar QcíFujsorr@Lb. 

jgljjj _=Lb utBa5L0fr__ LopQr^-OTs^piqLD asTswjr ___i_-_rCi)l_b. íbld 
(ipesii—UJ Lorr^lrflLi U6fr_Tfl_5<3___.^a5lsb QurííFj<_T_B_Tr, íBrní)3.rr_ól 

<£5SÍT, _LD6-.g3_5-ír -^j,__}uj_y í) jTU<35(gj GTShrSÍST Co^SlD6_QujS-T fl)J 6TS-T(S3)6b 

^ji^Iuj t^i_j.ujs_tl-b_-0. £§!__i__irrp Q<_FT_b-U<55{gj)_b ^C_rrrrú_Sluj surrLpsálsór 
CoLDsb Q_.rr_--TL_ QsujjjÚLjffi asrnr_-_r_Drr_& ^leiisxirr jtjj Q6=rrsb<s9C_ rjjscr 
_ts_t njj iurr(rrji_. iBl_s_r<_.cES __u_OT__rr. fJJ__isurrrry Q<_=t_o 6pji__Qurr(Lg ajj, 
Coj36íD5_iu_lsbsorra5 srsbsorrú Qurr(5srra5_srra|Lb $^_-<9_)s_!__ QsnsésrQ 
Qwssrrr) QcEerrsrrstO-SuSsór _«)j_^úu5!o__u_6b rSlsbr^i Q&rrsodlQnriSÍsr, 

1E_b(tpffS0L_UJ USn"6lf}các£&_L_r_l_5 6íflsb fjjld. Q_5T6)T--.a.___UJ _^j___r sufTrjLb 
c3567DL_LJL_!lí}._5c£5 _6U6!_T@ QLOS-TUépJ-b 6r6_rg)J_tD__UJ 6Si(T^ÚUW. CoLDSíD;iD 

a.6rr, mrr^cEsrrsTSlássfrj Qu{6T>ar_56Ír _j^__liu_-j/j)6íDff) rBrrLb -^j-é-T-U^rBCoLD 
Qu ffjjajsb QuirfT^srrrrasrrr/ _g>j,_^_j_j6ZDL_u_l6b gluj60rr^ _6rrrfluJ_b. -j^fssjsb, 
_^<_5-rs_(r5_b ^6grú@6Upjb(9jú y,L_) _r_ár t p__o rj!-__b 55 (/5 esl s_r jr> ajj. 
rerríjcEsrr-OlasfsTrjibj Qur^_*__(6rrjLb lds-_-_(S53)@ fELoá^efrsrr __. < ír)_?n__ 
-^tjSIcgajj sSiQSssrrsssr. jbló^ ______ iu Qp&w 06Tflrf_F<£Fl Qurr^rBajiluj 

rBrru-S-r^f. .-gijs-r^tqLb, rE_b(Lp-TD__uJ ___.s-iL__5(srr ? _b y,L_]uSls3r -u.sí') 
____l_5rr^-_^j7Jra ? i_ QuT(r3r_c5T65siD_i. -gxjsbso. srsáTfr^s^jLC, lSÍjt; 

fBrrtl® 6_^cS5eESfBJ<55c%rr _-^ÚU_}._UJ e _.TÚLSl'uji-].ÚU^^f3j (ip.U £?<_£) 

Q<£FujcE6lSíJrp f5rrii)j rBLo_5@ Qp ri)j£l6g}w C_a5__36_uSlsb6orraj a5Ll(p(^L|($)a= 
<yrri_T--r__c_r<_ : _i_^_j6_<3£_b ^@u©____i -^lo. ___s_-rs.-__t_.i6b L'iusisr 
u__rr<9j a^TLorrs-TcSsSsrr _r6_6_srr_ij__ Q_56_!6_j_tt_-j fJ^_-rj75luj--5_oiUTc%sws_/ 
srsórnjj r_}_í^cÉ<-_l6-r_f^(l?LDrr, -_gij6ÍJ__i_rrs-|__ a_-_e_6rrsij nsii)(ip_TD__tu _f<__ 

^l-ÍDtU S_f-WL<^_._él-OT ) 2)-_ífc£8SiTrr_5 -^jL -SllTLD. 

QufTdj-rriTasrrír 6_ia c <^luj | s!D__uj g(SrjT_JUT6-.S)JLiC_urr_o fB_b(LpstDuuj 
rBrr__.i-|.í)@ rfió&l c_^ajTrj uSlsb&o. «^S-r^líqLb^ ^Sr/TÚiJujrf_5(^<_-f^ ldsi^ _. ._>__?__■ i$rré%m 81 

surr <_=._. 'S^nl-éSssrp QuT(flj_rr__sfr íbló rETL_.i_j._b s_)__- lu^ujit mpisneu 
lUfrsó s_sírsrr6ísr. Quir^i __TLps_i)_ú eú&0s><G[fjé>(&)P (_<5s_.6_-urr-tír 
. ____-0-sr^_-@c_i ^_-L__ Quír(i)ib(§utr& l í s sS(t}&>ár ^CQ^CQé 
_fíTlot.5t _.srr _?|>__íu Qun-fnjea&stflsú _§>{£_)_- _-S_-OTLc Q-FSpjcjj^], ^eiíp 
nyhí8) &• sii -_ _/r _ij Q <d*- 60 síí rr^iii _rsmj^_ s_(_iu _D---rstr.L___.JU __.__. L-^ 
jjj__ Q_5T_rr__G(i5_-. G|l---__i í_6f<s5 |^scTj$i---triLCJurrajS-_--i ujebeiD ershr 
usmjS ^n5lt_C>-__-Vr(íJii-- lo_3-t 0_^s_._=t_IisGe.T_OT &>mél ____-__tí_iue_ 
Q__irun_i@_i_-.r__ -rswn^-b, r__b(Lp-tr.uuj _^-lurt-_.S_rr;5 '^-__.ru5!_b 
_uú__TJrrr.cjjf Q_5TSts_rC___ j6U^jfí)C_6_t__ _t-_t_jt}JU- Q^rrebsu^^fb^ 
r__a_s© _rs_r losot^ gjii—tb jgl_b ___ ? <-^j____T i p Q^uj^rreb, jBrrib (2lo í) 
Q<5SírtfMrí_ (_?._' _-Ot____T G._o_b ^raju) __(^<j_;-3.á5 ^(15 é\0^w @s__jr;_5 
«sjtldsOj ^(£5)50 Q < £F€út^L^I<S)<ássr < íD ffá^luSlsb urr^tjtmu l8l&&W _3_|_3>-JFjj 
__i!u (Lpiíj.iqLD. ^lsér^psfrsrr (^iprf__sOu_l__- sr súSsúiu p nj iQg§\ ^djfrrjrrii 
„&yríqii)j $$ _i__=^____TriL|__ sustoutu <ed(_ jiTÚL-itu ffiT£5_»^L/C_urrsOLi 
_%._aL_jr___ruiJ-iTS-r ^ÚU[___-rr S-^^^tQsotljíÍIiu ._FT^TT-tnsT^^flurr._ 
<5&__rr 6-]@_-<9- rBnrLD Qs_ú___u(íJ)_3}-tír(_!(rr5_-. ^6___rriT}j Q_=u_i._<!_T,b í 
IBLÓLClt—jSa^sb <__!stDU<_5-6___--„_J-íU (g -_D p ÍT_ 65 ,-g*í_iTsi{ -S&^irrriff. S-.^_= 
&JDg)13 : @u)rj__so C_____o_.r^_5g}<- c Q^sOS-L/SI^^S-ÍlI.®, __sinsrst»LD 
lurrstjr _e_)__--_--u -.L-^Q-jTsrr^-bQuT^Lgdfjí rél^l ,_|f,ó_-rrrLc _S___u__- 
«írLosb Q^Tsbc_o_j u@$Qifí\ih. 

u\s^é>Súr ff) 6t»uwjs|y<3s@6^0 _p_^®_= <_r-T__.@_. <5r_il__f.iL{Lb, -rrxgá-j 

8U&jfh0é5 0SG)fflUlh IJDL.(5)Lb C_^StnS_fUÍT .__(r_jr_^ GifSíDírwSsb n__b(tp_5.U-U 

rfirrLljíj.sbusrrsrfl_;c9-^iUr_JS^<ffi@ú u<^_= u^sbsO.TLQt&^^íÉ^jjj ; «_g|,(í[*í)-b 
gSúC.UT^/ ,_gi|srr-i|cá(5 _61(g-_=ltu _3C-_ol1 u_o__}___.i_snj_- ; Gus-r_=ls__.(6ri)Lb 
-SsíTjuácSSlsOTjpsfrr. -^(sti)_b, ■ U6^srf)_s_i„L_r>ií_j^_5@jS,_ir<"sm- utstj&ih 
srá) utl_{-((5_i-9jD^j. g'i-rr^tustriLDturr^ _ms____-jú Quir/^ _n«__rr 

61fSí _1 C7?S_Í__- í7? í Géf-StS-lSUtiSsbáOTtS QuT(^ _rr<3-S-f"í-_r <_LOfí\-| -_g.]£_-J_S tSJSUStfTLb 

Q.* Spfef.jjjjr_]_^_,T> ULp_5-_iC_LD- S_TLp«t-lT>--5ííSiííBT ^-ÍjQs.f,T(r$ rK| _Tnpu9|V_!..b 

@úC_urr_p (Lpi^suírasá" s>irstí$rúu(Í}Srr)&j). rBLb(LpsE.uJJJ _j^-árG;^rr<_._rr, 
_=fip<56nriu<95 _.u_nmo..-rff.6- -gjíSlaa ____.3ru_ Q_=^cjjt^fs3)rf_sC_siT 656_lrj 

c SljS.gpjSt5.U.U L\fí) rr.U6-J(.-^t__6<T.-___3__\$-ib ~2)ja>!_. tSBSlJSOT LD Ql_= |Oj^j_ÍUJ 
c_TSSa. Q^rfi!U«_lá.§__. -^(gj--, 'sD 5 ^ 1 "^ ^SSjÍJíS G _jtLDrT(fr5t5S retTLQ 

rBL_r_^i Q_jrr_rr___5rC_(nr3Lb. <5_l®(Lpu®t£F _rTi_.T_i_r_.c_fr ^stfífa. _rr Q<_=sb 
s-^^ísár _^j__ ,gj$Ju,T____ _6(rr ? ^r^T__(]_-5fl- ^-aSír, -Brr__i.jfl_-S^ar_il__T _*ijp i @^Í 
turrasá &n^^,sStéohú. rBrr„íf)-.^d_)-3rr -^áOTótDjTjiULt 'uiT^_.(T___orr_5-ÍT 
^r__3<^_-_uiuj s_í@a6srfl6b _5!_._6 @su. mrsai _j>|-irí_-_ C____-.^, r6trrr)c5-J7--v5) 82 si<fa>r &>§}£$&> LBssfl^Ss^r Qrsrrá&l 

Gurrsrjr ip a=rr_orr6OTascW 6tD_-i<5^0r_><5rr.T_56Ír. __njj-3._DSi.-UJ c -g)j6__flass_ 
LorraséB QéBírsaísTi£j.((5r5i5 _§?j6-irfas-fr 5 n5mliq. < rr)@^ _^_rn_iJiurr6.T 
-^jsídld^IsídiU, Gurr^jQLDSÓrn? LO-tfr<3S-.a5 siiLpr^alilr^rfassrr. rj^__rrius_irf 
as-rrrras -rBrr_b gl^ffiigLbQurr^Lp ay srsrflwj 6_irrLpass!DaD siirr^aiasgpjsíDL-uj 
«<s<33i-_ajS7D<33 ldsot^^Isó S-irrráia-las Qffirrsfrsrras <ss_@ -iijujrnsiíjsb, . 
fJ^iL)rÉ<9jlrr_b glsbsorrejSlLli-rr^JLb spQ^ aR__ c-Fés^astWiurrsiJajj Qutq 
(Lpi^-U-jLb. t5<Hirru$\á) ___-lasrr(njc5j-b, srsrfluj s__6tol_ ^ssúfl^sb, _T6rfluj 
___síS-T6--6_i __-lQ-6ír_ír(srjj<s56b, @ss:> n)rB<55 «-^jsrrs-j (LpiUjfja^uSlsb _3n)r_c5 
uiu_s_tlj Qujjjjajsb ^áliu apá^lassfr ^isupfisfr urrjbu^LÓ. ^sun) 
S5)n)_= a=rrajrrrjsijnr a^ascsjlassrr 6T_-rnjj rSSjiSTasasasas-L-rra^]. f^__jjj_?Dn)L_ 
Qujp__i^ji@<--<93_L_ú Qu(5(LpiujTjéf) Qa=iúiu(_6_scfiír_}- 6_(rrjLD. 

6rsffls!DLD, fjjiu ó)StD_siurr6T5T ^sótsídld _^j,a-)ius_. __i rErr<„rfla5^ajl6_T. - 
a^S5r6íjrr_idBsrrrr(ajLD. _^LL__burr L_l@ajl (Lp<35__iiusiD-_i asrr_l®iiírjnr63-T_}.a3 
ajsoré^ls^r _j>j_|.úus!Di_iurr@Lb. ____ts-T6__ _o.urrs-T Qu^rBassáTSiDLD 
_^^sj^6_^__iufJ^iujjj6_5a3i_irr_T5T (ajLprél-S-uSlsb sd -Tfls_!Ll@LJ L_lr/<__rr<_§<_6@_Lo 
a3S_ilrr 6rsTfluJ ^Lpnsl-sOuSl-b dPj^i <3T^Sí-TiL]-b -glLipúua^-bcfeo. (Jjla^j 
asrrsór _g»ji_{.úuóiDL_iurr6OT _-_.63-TS_.lo. r5Lb(Lpso.L_i_i __6frG5Yra._ír jglrBaj 
_L_sirársiDLDSiDUJ ___<sw rf fB^jGi-Brrsfrsrr ^lascW _^_S(5f)c95c55rr_Drra5 -^j-iirfasefr 
wssré><0éd uaslssas, _T-bs_rrs_la3LDrrs-T (LpiUjbaRas!„rru_j_b Qa=iutu 
_6_6-_T@_b. 

uuJ6_ru__rra5 r5-bQ6úir(Lg_6as _urr^___rt-_l6-T i£Lp___b ^laj-W 
_^__iff«5S(sm-5fa3-5 asjB-Slajajjú utusafl-bc--. -ejjs-ífasísrrjsiDL-Uj usfV-Tflá 
a-_L_r__<_ssrfl^j_b, -^siirf _6sfr urrrf <3s@_b ^__r_assrfl6£j_b 6T5rfliu 6_irrLp<ás!D_5 

STDlUcS- <55__>L__J_Sl£_)-L-U^6-T <^Lp_0_b ^<33Ct_-T _g>Jc?Jff oSsfr LDSÍ3T c93<9Jl_b Ua§it3_<33 

(Ss_is-_r®_b. íJ£<_5§-t>t -^-urfffi-ír _5jh^ i _sQ_rrs!T-TTrrs_ilLli_rr6b J ___l_svjj 
sjDLpústDuas CS_56_60Lorr_OTa5rr<_<3s as^ajlcS ^_Tnju5isb ___-lasrr(i5S_i__.<53tLjLb 
QasSiTfjsiJt-- @o» ( 0)s_irrsíjra3rrt-5<5- as^^js-ináassfr. fJ^-Tn<3.__l-_c£ a,_-!jjjj 
srsBTSBTQs-JS-TrrTjsb, _^__irf_S(ST5Si5)L_íU ^yjpiT_-->aiujrf<--_ i 'r7- Q-Ujpc-sassvjib 
urrrrajsor ^lrB65liurrs_!s-T ___turfi5^ @^<_5_<_&rr<?srrc5 assu^rrjasas «(rjjaiSTjLb •Qcr.TL.i-_-S M($^r~5:stT qn3<_C_<53 nsl_5(LgLb _^i__burrr__5cWQiu_b-tDrr_b, _ajstD__ (blq 

<556_16_T^65}t5 fJ^(y3_5a5c„aS__).IU6TD-\ltUn-_5 íJ^ÚL-igpjLD, 6_]__®-_í)_l(5) 

_guii}._jus--__tuir-T5T <3^ajj__Jé565l6b (B-b(Lps_.__tu _ss_-"-T^_-.<5a : Qa= spitáa^) 
6_ffirr<_s 6_.-ii^a^<5sQ-5rr_TS-rL_rr_b, _g)j@a>í5Lii-j.turr<_5 sr (ld<s96-t p Co_6-fr6_iL 
(j^asSs-T <_s Q_5ít___tCJ))Q<9 : JPj_5^ rB-b_61__^a§ljá^isfrsíT _^a5rrrrr_u_5sfr (.urrajj 
^rr_-T6Tns_iU-ifr OTS-Tuasrr^-b. s^frrj u-fc-rfláas-.L.a.sin^ rélrfLDrrstjTsflá^Lb (Sun-^j ^jú um&fl&&x.L-é «sbsi- (_u(raj<%?ír (^(Lgswsín^tqtjó raj(jBr_rrf assfr 
Qufr^jÚLSeb 6álL.©«Sl!_ (íeiJáíSOTirf-íu^ (Lpa_sb eBL6OT_>rurr@Lb. 

^SUff-^&íT CT6ÍíSlJ/r c p QUOJJGU^J ? f_l_(Lp6„_J_ S^UULbCoUrr 60_S 

@(5ix>ír/fí5^rr^ ^njn-íft^cs .(tpi^nirr^j. ^/fiárjj. iifib, usfrsrflásas___ ^fl 

'■.■rf|iUfr<£5^5<É@ sSleirLcujrBjiSefr (_urril(5)ú Qurrjjsiijii (oufreoá ^(^rjo/rff 
'as&rrú Qup (Lp_}.iurrajj. 

(Slrés s^si^f-u^^leb, a_ScnL_a5(gjLb ajj63_f! ^strs^eúéi Q&rrsmrQu. 
&lLs&l.. íwajffia- QsuessrQQinsm-p g-.6ésrm)w<zniu ej/nrtjjai Qasrrsfr(ínrTj 
«EélG^fpssr. fBLoáfgj sp(rj 0(5 u51<sajii C§cS<síD6UiJu(5lóSÍ(n3ff srsTírjp as/rrj 
sasr^^rrsó 6^(5 iufras@6_sba_uj$tDjú B Qupnjj tT_)®gs_/ríÍ) stsótjtji 
r£&crrúuay Qu^rÉ^su^rrjj. (^csár njjsfrsirr (^L^S^súialée mih(Lps^t-.uJ cnaC 
is^ssr cSFáaaluSlsb QurjtjjLD ura^aj) QppeSí^i Qi&iutuúuu.rrp usísffrajsínajú 

, (nurrsoú uruáóru£_írLDsb _«tj_<n__rÉ ajj aSuáaS/D^ erstrrusnjs íBrrtb 
n3_OT6iju(5la_a_)as Qasrrsrrsrr C_s_<rts3r@tb,. -rQs-rs_r(frjsb, _§|a__5_rú utus&r 
u^csa^si/ajpraj (o-U.3-r_}Ju (Lp(Lg (Lpiupa^ltqLb fs/rLb Qa=íúiua_sb--0. 
a_urr6b cg_-Oa-ckrr @i_(5l6iia3^)0 6^(5 @i_«9jaji6b /sltTtnpréa^jsfrsír 

: ^mrsísisf srjorr __u(SiLffrcS6tJu©f_aj)^3)sb, <gjt_ aj <?j.<flícíriT?rsf/f (LpfLpsiistnajiijLb 
gL-u(Sturra5Úu©ajaj)tuajrraj ^airr^;. ^(5)60, ^gt/CSa; cS^ssoFcTtrjrjá 
@srf)úuaj rjjraj __u(SiurrcS6Úu(5>«3^iSw^f(g)sb gzsmswtfrr (Lp(gj6U<TtT_ajt_/LÓ 
uHJffrjru^aiail oSíJsGsiffrLb. @,_56Ór r^LpsOLorrai cgJ/^réapj Qaj/rsfrsrras 
óS-íqujssrf __t^e^io srsOTSwQsiisirr^fTjsbj rErr_b uiutjffrufjjaj^'ti) asrrrj síríTcS 
ajlstrr ajstVrOTLOa^SaB^ífjUcS (gjL_<_;a>j<_> ^sm-s^f 3 rf (ipiLgú utudsst Qajrr 
^sbsoajj rajsm^iBai uiUt%ur(Bturr 0(5_-!j_>ajj. íJ£__t_w rjjcátaj sp^ 
usfrerxla-c3__.__ ^cílrflujrf r$s-^j}}___! #) rry_> s.t_tT_,_Da-5TT ,^/e_i{^6tnt_tu 
lo(d(5J) <iFcSaj)tUi6b iSiihé a^njtu -^fsrr__^-ii (stu utusSru^aia^ái. QóSTsrr 
aíSsár jTjssr. ^jsrrsr/ QpdnrQiurr® _-_.ixj.uj 5^(5 __)j<tíd (3 urrs-T Quiliq. sa/rjj 
LSlrrLbswu tTctJsiJaja^cÉQairrsrór© {§)__ a5í_sir)LDcrtO!U j?S?ót> /jjf Co six /rj a9 6í9©Lb, 
^(59^5 r^|S^ u.sfrsrf)_.a5_j_. ^f^Thu/r^tip^ @(rK._i_!sir Qsiidsúmu.ié= 
Qa=i_u_ ejjb n^__Qa5n--ií_TL_fr_b. 1 -g){-_-(/5-tí.L_tu (tprig _.s_raj6ír.^i_jijb' ^tú 
i9«r2bTffi{Bif5«@^ Qajrrestsr® Q_=túiuú uiushruQ^^ssurrrr. ^/svrjswu-iu 
a=a5aj)á.0 l-'^tSsist Q_ c tU-b_B_Sír _^__jjir_b ^.criúiu t ipi_j_«_nr < g l/ <_T_-ru4Sj 
-_-W__.__.a_rr.sr. ^(g)^, _^í_5 S.Bjajajljb ^jsurr-Tíb Qtf .ú.u«___,_c f .iu 
(ip(Lp <_6___o_5>iu_r- Qa--túujn'LDsb glf^asasfiijii) _3>/suf QsHíla_úu(5l_wíf. 
§.(5 sálturrurrrjLb n>5WL_Qu < gasu f sri)@ ígjsssr© Guf Gajs-3iGuúu@tb. 
^(oajSurrso (Lp(LDtJ utuc%5ru_|Lb ^£r»L_tu GeusúrQQLoér^so, ^gdm 

; .^(5_i3« <2«ilCoi_ Q_jD<o6-SB^(5u>- fBLb(Lptrm_.tu mfrtl_}.sb s_.sfrsír 
usrrsífláa^t- ^^ljfliurf ajsífl-sr '_^6wri_, i_s!íra= a^á^assrflsb L_)aiá a^frjlaj 84 £i<k5r<Ésn<sú& LD&sfí&Sssr GjsrréQ 

_@aj)St_ ^ssr^i uiuáruiL® sn^Srr)^. -"^rsffjsbj r&Lb(LpscnL_iu _irLL_j.tsb 
2_srórff!DLDiiJrraCo6^ @(rr}LDirif<55sfr (S^stDswQiusTrjTjj 6_)(rrjLÓ;jlrstf)6b. l C2eusrór0 
wrrssr cgij6Trsij £§)_= a=<á^1 QsiisrfltJuíJliii. 

^éSrfluJífassfr jSld __6Yr_-iT<„-SYr er^liTurrifáQLDir jpj @6_r6„rr)uj 

/á&OuSléb Qurn^snrr^n-ij a=a5ajila56Ír G&iu&$5rn)6sr. -^(sojso, ^JUjpsfnas 

lunra- ^(jrÉjsrrfjX) -fisfrcsrra^Cosrr _^a3/fltu-cnja3 (_a3í_j.a : Qa : <sbso C_-_strar_j.u/ 

rá&OsíDLD g)(i5<S(Sr;Lb, ^sdtsot nrjiu rQ?soe^wu9éo } _^<s9rfliuí @^s_iurrurrrf) 

íurras ©(rjjácélrrrjrr. ^ibiBL-Qpárerr tsróoíó^uj t5_Tr__5a5a5T_Lcjjus_Tc_._6rr 

nBrrLcj. _^6_rf_^<!<a)£él(rgff. _^6iiff)__^c$6b _gij__>_orÉ ay a5l__árgjt_ s_)uj rrurrirú 

Qurrrrr)6rr<ffi6rflsb ..gjjsérq, ^(tjúuld, LDiflujrr-..^, aaL-SOTLDU^swrf <_=<_£! -^ééluj 

&$é>(a\&>$srr sr^ifurríúuas^rrjásblso. _^„j.f L_<53a£)sb «9al6OTi_a5a5a5dii.ixj.uj 

&SQs£liuírá>ltu <5Pfrás<Bd5 s~ibfj p6_)_-©, _?>/=_ ,l>@ _raj)rjrr__<£F <sFwusiT^sir)p 

6_rrr_á_aVQ„T-róri_ i$}D<&n ^6ii(rr;„@Lb íiWcbrras^as^LÓ srrB^siljs 

LDrrsíir cS=„urBaj(LpLb fgitsbSso. ^síít rrjjsfrsrr sálrjjLbujStSasrraj (g}rh^& ^Lp 

rá!&Ou51sbcS5.i_ 3 rBLb(LpscnL„HJ r6rr___j._b o3r„a5(6TTjSOTL_uJ a^rajjc^s-.iULj 

Quir^tSTrrrajrrrj _g>j-jjJU6W-__- raj ^úurrsb snsu^gi srsásrs^télp ^éflrfl 

iuifcS6rr usoif ^(rjfficaslr^ifassfr. ^ÚulcjjjulLl. ^<5flrflujrf<ffisrflsb ^(rjjsiiCorj 

«5(5 _Ji_ajajlsb SOTSiitsasai aj^ajliLjscnuiusiirf. a3LD(Lpstnt_uj 6_rrLp_sstna5 

uSs-r^DsOLb LS!sfr<%rr<55Si'f)scír 6_/rLfj<s56ín_5ó<niu 6i!Sír_u(5icST9j6i|Lb, 

«_(Lp6iT)L_uj assbs-l rnpsOLD _ífifr_ifT<SGifl6i3r ^jrjlsiJ s-lsrrassOTas tsj rfj rrjsijLb, 

«LÓLfJlL-^ailsb rélsí«rnrBa^jsfrsrr _^_Qr_[ r^LpsOLÓ LSlsTT<_Tr<Bsrflsár __TLpa567na5 

i_sb LDaslLpa^a^siDíu t5jj7Ju@a3^s-/_, QaiúajTQsorrLrSliuaj aj_>(LpsBíi__i' 

asi_siDLDs_-UJ (Lprrjsiia^jLDrras íbIsot rrj_s_rrjrrj (tpLcj.tLirra^i st.-tusotc3j „§(|S_rf 

<_>|JL^rBa^Q<Sfr6ÍTSijrrrf. s&íjfjasesijLb, 6„rrr_a__ijL_ (Lpu^ujfraja^íruj s_)_so 

_arj)úi_<l®6_c5jTJ<a> _gjjúurra)ULl_.<93m_ __sfrsiT Qurr^STréB-srrú L2sfr<~ír 

„(S3„(3j t_ Lpr_!ajsy rrrf. ^-.--írjTjj -xiLprá-gsiiajsifr r£LpsOf_ G„s_i_Olg 

uiuajajlsól^rsjjj (S^írssr^rrja^ajjLb, ffLOiu ___-^if<_F_Ét_--uj_ _urr so iDsuraj 

ajV* 1 " _2j uuj ' "&i _ u9 ~>5* (j rfe jy Cn a. rr sir jrjjbi. «j _.< ? jg! tu sb u rr iL _->; - -n í :. :f, <£ ^j 

torrscjr sp(fFj Ui&féjHstMu i_tr«í^_(,fa5srrlL_ajaS^(5r5ajj ^jfBajtS (~,(if> G'.un) 

(Lpixj-u^Lb. _^-_(56in__uj ,v_rrLpcS5_-.a5--.UJ reL-cécsla: Qa^ 6bspj-_ajjfjgjif)uj 

<*!_Yrev <3=tn!J'^rr' í f-'?^ ^ H~! r f £ii,Tn5!rf! ( T-Q~T"'T.T r ^.t.í^^t '■■ - ' - * '"V 
__j j c .» ( .. __ ^, -. . ...... .j _. ^-^j. -■"■ " 

sj ójuL-L-rr^Lbj / ^jSiJ(Trj6 ! DL_i_ a^LbusrrcSSOTojLJ _urrsoú uso LOL_,TÍJ(aj 

,_gij<3Íl„ LDcSjlÚLjsfrsrr sprjj Qúir(j_rrcs a^ajso^sb a3s_f}í_iut_.L_ iDaJíúsíDU 

-^jsurf QujTu<ssb a5_.(JlLb. 

asebsiSl Qu^/rjjsi/^jrjasiraa 6-_.fij.6_](3r5 < gj _)sfrc5rr<35_rr Qs_sifí(_tu 

^JUSffUÚLjSXI^J I6'6Ó6D^5IT TTSÓr IJ) _^Lcj.ÚUS_>l_.tU(rScír <pffiOT6_.t__G?6_CStL( ffisbisálú í5:F&dssr " 85 

< sfl > pn-\ii&-él uujsiit jrjpíS'*'** dSirstsísrúu^tD. 

gisár^ assbsiS) s^sir^p eiiLpráisúuQ^sarp Qu/r^&rru Qup&iajjgí 

■ gj^ ^fifdstg55íDL.wj ulsrrSsrras^íT^ dfLSu^^^sfrOTr 9(5 usiVsítlaWuaj 

■ ^Q ^/^/ÚLjQjCB^fir ^ícsc^ jSsj/íComj alTil((j.6fc eu.i^ Qtf/T B -be&á 
'-■' Q«/r$«@tii/r aji sprr ^a%r?jus>?r>fj jéIojuSIúu&st (ourrajjLD/rsijrajTgjLÓ 

sráír^ rELD QujrjS(frjrras6Ír r$í^áaS)(7grfé&6Ír. (gíajajsinasiu " asebsiS! " 
^jré^ú iSm&rrsinuJÚ ussvrú ^wuít^IÁ^lú $,r ^MJrfiajírjLorr^ 

UWTjíljp/GtD gSfflSlíT, <SsbsiS) STOTrjrj QuiUfTTjcí.^ ^gf gf^ a9l$aj { ir, 

QuTííjjfBaj/rajj «rsaru50><5 (Lp^srssrGrr srQl&giéi asrrúíq.u^írrSeírtfOT. 

u&<S&! ( p GajTiJsbdssrfisb Fr{3luú.@6ÍreiT udO&isBia&uj/rtSBr iúéi& 
eirrrisb i%iiiSliqsirfiirr^f grá^ su-soasji. ^LDifla^sír.,, Bswur/Jieai^jMÍffj 
Qujt%ií mffpuGldéisárjQj ^fe«3sb dsásajji. stf@a>sírl6b su a9<éa2Í sirrjjfr 
assrr. ^sijTa^sínu-Ju ^tprBstDas^^LÓ @LpiBsto£Ú u^suld QpgQeú 

$6&úuCi~ utpa5i$ 6ujp<»<s/áias(S|5£-.fiár sirsírrfrB.a^ ^(^^esrpssr. 
^sií/jéu/f^sfr (Sjd rjjQ#/rsmrrj_ Q^jír^aSírár. asnrjsEjtsrLDrrefi, suiuai5a)i_r5S 
r^%ír(63ifa3srr Qsusú^sij^p usiráruir^dB&rLi Qu^jrijai ^sé!é}^mr^ 
Qa^ajlEjjWjrraj ^áleSQd-^x&sr. surripá^astcSew QupS^f 
«srffsár ^í ílCSsoCgiu ©fjprs^ajas^rrjLÓ <fcw««úu(5i6ugi. ' Jj^ 
@Lpr&5ína5 ( S(gr5<á@ /Bssrs^LD uiuúuajísb&o. 

9(5 U65nr«íBiTír@jflinL.uj LDffigíífT, su.^rnrówriD/ras sr(paj^áQ<s/rsJ7 
(Saiirii). ^m^ú tSsfr&rr ígírbaj a-áUasaiajlíjg; sur^thtSuír^i atfsfJúutlu 
(tp6B>^dSeÍ3 sr^&ifriLjLÍj Qs/r^rJ) SL^siíajJsb&ú. $wr ^rso»|puSl@j|sw>u.LU 

ififfigyé@Lfl ^eugjiágii OTíB^^uc./rsírrGeu^urr^Lo^isb&ú. ^su&jr 
aiOTÍááíssr^ (Lpsw/DitSlfibajir^ uímáffirTírtfir srsár^ (ip$$mr ^[«ww 

srfiwGar, ^irgsir.j-fflsir lostifi^ú usser^u ^fsu^u-áaSisb sijsrrrfa^ 
GaíáCíír^ju^í uj^sussr QupG^rféserfW «i-anuMíjir^ú. fgíaj&sr^ 
Qa=iJj^j fjp^aiai úi i n>^ff 6í ÍT, sr ájw^á^ \a\gs«» 6 » ^, 
u®ailirjGa3rr ^rég ^srrajáraj ^ usinsrc6«í/rr/óSr ujffi©*. ^^r 
^«riráaúuí^S^irórfpji. ^w^ldljSIsó ms^uQu^^ §.>njb & 
GBirtcx^GrpwQÚ, a^rrjsw ld*%jú usabr^u &U&m&, ^tiruiq. 
íeus>„ú uaxgaisjbe ^fflrsJiríSjr ^ajú dsfr&rr g^ u«otÍ w «t 86 ^&srgjí/sD.g;' Lú€sfl^?ssr QjsrráSl 

fajLpréstnasú u(r5_ua><9J)_b Qup&Sn-i^.uj uiusjsjjsírsrr U60 _PjSjjHU6ur_ua.__rr 
-ojjlj lSIsit&it Qurrj (Lpf^ujnrLDsb _urr_áljr)ajj. _g>ja36_r uiuísffja., __6o_Tff_F_-) 
_-__0a3a3aj)_b l_)_b<_- (&j6&rr>méF> _p{ sp i j_u 33 _"airr(p -jpjsusór susrrrré'^l 
<-§{6inu.<$(tT$6Ín-. (Lp^sonrsiijsrrajj -^récgu L_)_rr__rr_S(aj__ sjnasiq/BJ _.rr 6pj_ 
_U6rri_rra- ^l(^réej(5urr<3$) 6pn i) ? ^(/5 QrBrr_w_^iuír__(__u -U67rréréaij6_l(5i 
csl^sor. _rQ_-r__r(rrjsb, cBT.Si5birj.6b «_9{S-.L_ajá5 -ájjsbeoajj _y,s__f!iurrsb 
^ffíx» rrjtuúuLlL- u rj}6<y>-ua-_srrú_urr60 _ij-us-T Qu rj)_frrjrfa.(_6rr -urrLpréaij 
su.^cáfTTjrréBsrr. -^L,a3_orr_b, LSlsrrcfsrrtqLD -g^r_r_siTrC_'LD _u_yrrf<„_.úu®a-1frjaij. 
-_)j_U6_r reL_<ré_Bá__.L_r a^j , _^<e_ __u, _9i6usjTjj_5@ ^(75 sustrOTiíj. '-u/rn_j_£)<_ 

^(/75__)(rrj<T_5_fr. _B6_r LD @5TOrt}récS cFLDlT&iíraSc&uL. ^SUSáT a^/TcScS5c5 

a_.L_.Taij 6T_OTU^jpa.rra-, _jij6u_f6ff)($) (-suSsOiurrsfr 6ja(rjj_u__r -^spúuú 
u@<__l(rjj_-r. _r-_^lu : C_L_ , ^sussr Q t 5F[Ú!u<£5as_L_/rajj _T6áTua5rj)a-rra-, 
6TL_QuT(ij>ay_ c gj|susór«>.t_ s^rr erjrsusorrsrr ^í^réajjeu^a-lírrjsar. rBsbso 
a5L_(5L06ro<55rr6t5r _-_i_Lbsts.u__ Quí) jTjl^réajjLD, u„a36urra3(jp6-.__iu_uc_5TLi 
_u/rso ^susor rBi_ré i a^Q 1 35JT6Trsn- __u___T_^i_^(rr5_5_0rj5ajj. (J)_-._uQiu-b 
so/TLD ^eussr QcSFiúujíSsucWix}. tul^LJuajsór css rrfj smnb _^/_us|rjj__.__[u 
__L_L_£_lsb sjCSc^rr (gjstnrguir® fj^créa-lrrj ajj 6T_-ruají6ff)6b _MSiJrmjJ 
__,<_9<sb, LDrí)fi)6Uff_5_fr -^{sugjjsiDLtu Qa= sbsu /ról_-0_->iuúurn/_)l„ f_pS5_rjj 
surra- srstOTSírsf) súlrjlsurrrrffisfr srs_Tua3(g)(Sso(2iu, gl_ijsurrmj íE_„L_QurTjj 
álsisr rrj6_T. _§<_f?áT uiuigsja-, uSla. srsrfltu &ít rf)iU(Lp_b -jjjsugucs^ __)a.__ 
__(S)--_LDiurrs_r Q_Fiusonr_.Co_u a_rr__._f : ) !u_rflasa-)__T /jj ajj. #rra,rrj___rLD/ra_L_ 
-SlTírf Qc5Fiújq__ a_Tífltur_<_s__rr -girsusár QaHÚtu Qsu_l„úu(5)<5-!(rrjs_r. 
-^susót • 6usrrn-_él--T rj) us<T3T _.a_/Tír a=(^<5Tiu<_.^_)__5r_.u, _?j;-U6p___L_iu 
QujT>_(rr3/f__sfr ut_J5-f)-b_orr<5 _£)so uLp_.a_ _Ujjpa-a_rr_a-_-rr _g>j_usp_.r£_ 
gffj) /jS), a=rrajrrfj___r _)5_flai._T _?js_jj u__la_a_ Gsusítcti-}.iu -g>jt-).LJU6_.L_iurr-OT 
a=)_o __rfi_-}_Da_-srráas-.L_ ^susjrjjasraj Lo^^^sSQS^ír&err. ajrrs-fliLJLb 
s_i)_-iiTói)--rro suíusblsb a--srr_í.iu (Lp<!bua,_5 __)($__)á_TJp __la>c§___a_!u Qur/j 
_ _rfa;&rra; ^tpmesip&erfíár u.Tajj'„fraiso<f<s._fr srérmi Qdr-rrsb-vS). 
_^__rra-sfr Wuir^ÚL-icb' (g_:_6„£____Tr sv-rr^Lo.Tp 6_jir_!_u_yj 
QurrfTTjcácSLD -TS-r^rjjj Qa=rrsb.O (Lp_i.jj_ji_rr ? 

-^L-LDurr _urn£__6-.__iurr_b -j/i) u©__]_Tsr rjj ui_T(2i_ri_t_563-£ suiujsj 
buréajeurf-Bsfj- c ^^u__úusma3^aj®éa_/_ 1 o_).jujr < gj. __,rs_>)sb, __}aja,6__asiu 
u__ f TC_L_fru^5->aj ^(fjjLDurraj (g^ré^ajas&rr, _§,S&3r s^ldlS) sjrfj rrjja. 
Qas rrsfrfBTjjLDrrjjjj L_)£_}._urr<_.Lb Qa=iúsuajj Qurrrjajcs ld rn rjja3/r@Lb. 
t-irjjjajlu-jLb, LDss-T6OT)j_ _b_lo,iu £___rri_)_b s_il_TT£urr(_j_uaiji___7r. Q_uu3__0 
iíp ? _5rrr_6T5>jrjujLb, _sn.Lp_tTjiuH_(Lb ? @LjprBSTDajai-Tr Qurfla^/Lb 6_fl0_bLj V &6ó<sfiíú, ■LSípédm ..' 87 

^ÍTTjDfiíjr.' <____r Quirt£l 4_o__r _._&rr (Lpfiji__ajj__ ummu(^^0 $&& 
j___o_-^6--a3a- a3rr.--ruaj)_b fajU3ré_-_^_-_fr Qu.fl.a3j_- LDc-SLpéf-É] ius_.l_ 
^(^ffísssfr. fj^iují)6_.a_ Qa>rrQ^^ &_L-ibQurr® -rpjrSicré ^iflen^ffxsF) 
_^__Tf/_._fV Q6__L__úu@__ajl-b_so iurrc£560rr_bj ___-_.__ ___(í^ajjj __■-_, 65 á_ 

@LpréS5>^!56Tr sál^LDLjSU^sbSíO. 

fj§lré^ rBfrilíi^sb gCoj/rLJL_l.urfc_56fr _Tí_rai_-r__ __/rLp^f^f__C,_Tr/rj 
_jy(_ssC_uir_b r5Lb(Lp__.L_uj LS-fVcWasísrjFjLb Qusírar 65 (stjld 6_-rrífa_a-úu(5) 
<_fl(rrjff___ír. _2}|.turrLorr/fa_--Tr --.s-ajatfa. ^j^ré-O-a^a-csrr __ísrr/f_i._5_-j_b, 
eiiffiJcsrrsrfl QLDrrLp!_tDiu ld jpré a3j__l_l($)a : _=ré_:na3c_.a---.-_ eurjlréajl QLorry5) 
(Su_=6-j_b, ^£urfai(ST5<ffi(Sfj<£5 énpgii^ ^(TTjailCSfTrjLD. 65rruj r5rr_.CoL_rr@ 
, (ggmstn^&qxfjéií&j ejrpui^^lsirrp Q^rrL-iruír^liu QcE-rrúy,Lp_, 

Qa. rr_}.---.u, _)jr_c5a, <5Tu_rBTLlLc).-_r a=_.aii)--.iu ~«)f__-fa5(^_-(9ja3 
pfffjálefr jt) QcSBrrúu^LpcÉ Qc5_ri_}._-_.u (t-pjpjjSlsoj-b Q__il1i_}. 6iíltlCSi_rrLÓ. 
^(53)60, gC_rjrrú-Sliu <3=(Lpcsrruj^C2c5rr(5l Qa3rrL_rÍLj Qé6 /r_fr6rr_-j.jb -gjjGiirf 
(jBfsrrjcÉQ suL^liulsbsttrrLDsb QuíruSrhn)}. _j)|_>jrfa_sff f^iujb-tna-tufra. 
__i_Trfa_)6_r p asrr_l_}._-l(T3f_a3j GsiiG/jir® -_®r__.úutl(3l, egQrrrrúáiuú 
^rBQajiri_.Lcj,£á]6b U-jjjj ib__6_j Q_ c ujiuúu__®6fr_irrrrrf__6Ír. /66060 -_ , _Trrf_ í: a=. 
ujstot_rBa5 sarTTj suráicssrrerflj s_)(rrj_bLS!r6tf)sb, gDC_jrr-jLSltu -WLp^6_-_____uj 
C§_ori)Qc55/r6fr6rríl@Lb. __°)j.rsis)_b, -_irBja_.rr_rf)__ Qujj)C_(jrjrf<_._ír ^ib 
@LprétOTcsa5c%rriULD egCSijrrÚLSliu _ijLfSj___YfJ_b -_srrfúua3jp@ sjswr £§)__j 
susrrsij UT®u__C_c^__-TC5)Lb - C_ ld so/b rr il @ (jjd... /rjuSlsb -_ I _rrré<ré____u_l__. 
6^(5 i_fl_rr__rr, £§lré<$uj (Lpsto/T)tL-lsb -____.__ __©aja3jáQa5rrsiw@ _vfréa3 
^su@jcTiT)L_tu _TjT)p^a3rrif_.6fr _=]_os_.rr__ urrrfa,^ Qs_jr)jiJus-3L_r_ ajj 
gm &pisir>L-iu ajrrs-íiu C_rr_rra.<_£l, cc «-gjjLDLorr, _^r_bLorr í _£)_o urrq_.___Tr 7 
^CojSfr -_(5_3rjTjfa--fr' 1) _r._rjTy a__jr5íiU-_,aj stsót cEfrajjcíBsrfl/OTjCS-oCoiu 
C___CC____tVr. [j^__.^__T__á; C_<_.__i_of-_rr__r iGlSso&nw __(g} ihirib fj^rj)f„ <_£).£ 
Qa=_bso (L / o!o.iurr t a3j. @i3^_= {a3[iíTÍ)_-_oi4__l_b -__rrrf__<5_TjT) ___ÍT-_Tr___ff 
v_iumtu._iT_.osi iT6_( st|í_Soí _iirr_i_5 l T._:f!c_= _r(Lpa,ri tuaj^jjjQcj. a.__rr<_r/___íf 
_-_rrmu. ggG.,jírú__i__ cS-ap^rrtuajajl-O $^<ré_.úu_____iif -BQTtiú. g!.pají 
M-lsb _P(tp^/ri.uú _S/js_j í __rfa3Sírfr__C_!6>j __jrrupCS_^_Tf_Ti_j. QmiflQw, 

___-í5-r__.LDiU)-b JI a>ii> úí-Tr__rr_-.iua3 c56U(fjgser bULpiioob ií>júi. ifúu^tr_» 
_g){ú QujTjG^fcssbfr i§cssruuQ&> g)_b§s_. a3_b(Lpc3.t_iu @jpj_>n_iéB2_yr^ 
ajfrCoLO c_.i7 a T_TLí33rx)(3jrfii-Li <_r_f.aj) Qu(2j_bufr__r_a._owj/r__-r _-a._5-rfl__._b 
^-b_0rra3 __rrj5__r^^rr_b 5; srrrrlj_s_fr iSljprjgéBigj @6B_Lp___3_órjT) (ajjpjrj<£s_.a3 
glsM/fa-sfr ^|jr3lré^Qa.iT_fr_Tr__]_b_-0. gl^^CSsoCSUj ^ráj_._fr sílíJla.sTfl.b 
Jiiu ULpasas S-Lpéasréja.igrrjLb, (ip__ rB_bL_l_.__._6_5(63Lb, ___-_rrf_ i a £ )_j 88 ^Ssv^sjisúa Lússfl^Sssr GjsrréSl 

(2ufrjírÚL_rái35(5i5Lb rálsím^rB^lofB^n-^iias^L-^ a^iif L_sfr_srra5_srr 
^0jls\5)(rrjrBa-j LSlrflaj-ajj QsusrflGuJ ^giJÚLSIá a56bs_l «jpLSlasas' ^lsurrassfr 
Q51(r5LÓi_|su5Í]sb^o. ajrájffifsr^sinL-Uj LSsrr&rrssrr (LD(Lp susrrrr^áFlujsínuuj 
<2©!6oitr(5luifr.o5)s!'í _^6_fras-_ír_R fajrjjLDrrrfassfr mi_^gjáí)wrp Ljsír_rf!a5 
■Sx-L-.iidfi^áSft _3>|gpÚLÍe_l__ (_6_s-5r@Qix)S5rjT;i -.L.L-nriiuJu©^ 
Gsusrár(5lLD. _?>;rÉJ^ _51j__-Da=a- : rf : )uj s%a3ió y,_55r($) ^lujpsmffiCotLirrtJl 
6pskr$ _g>jij _S_frcgrra.-fr 6_rr{_p (Lp-_j.u_|Lb. 

03d5«c£(SrF;LÓ 5 6-1 553 5j c95 (STfj 10 (^£ 6ÍD fJJ C_í UJ cBB^ÚSWUuSlsjJJSÍrí^LÓ, 

y,u9a5é6_LU_l^jii) f-SlfD Q^rrsb-soassír fjjjlsbsorraj LOsiD^rDS-lt—ajajlsb si/srrrf 
aSsJrnjsffr. ___f6_i jtj /$jbf_j<_5 GajóiWS-ujrrsOT a^aiajj-ij Qurr^rrj-srrú uassb- 
_írj_-{ srssrn} (os_ t purr_j.sbsorrLOsb asr^áasfsrjLb -$65_a5a5(6nj-ó arjjj^pa 1 
<^^r_1330i_3.e61(f5fi_!a3 Quá) jrya5 Q&rrárSsk pssr. asrrjrjjrjjLÍb, Qsuerfla^ 
(LpLo __sfrsrr aJlnjrÉas QsusrfiuSlsb __Jsrrrj<_5a___)-UJ a^áóajlstDUJLi Qu^paSlsírrjD 
6_is5_rju5!_b _g>js5)6_a56fr j§)fBa3 L065_-p_$i_^a3l(-.6O(-.uj ^(jrB^l, s-srrrfa^áfl 
65_iuú QurruaílssrjBSsr. Ljpa^CSa^ j^f_5fB,_jj 6-i(n=,a-)_5rj_t a=<_5aj]a5-ír 
_g>js_ri)S53nr)a3* a^rráasla^ 0ái(aj siSl_>rrs_la5a5írL06b, _^6_jjd rjSlpCSaspjl) 
(a^LpfélSsoiLSlbb {§)_._ 6_j susrr^LDT^frjj jgliupss.a; _^f7iR.sír Qa^ujajl^a-asljD^ajj. 

@LpiBSina3Ú u(i_TjS)ja3a5lsb, (3jLpiBS5)a3 ldsstld, asr^ rr_l-60S5._ou5)C_' 6oC_.uj 
^(nFjésaslssrjp^ajj. _y 3 a5(_._-j, usfrsrfla5a5_L_ú LSlsfr-srrassfr Lj/Dá 1 a=áajlaísfr 
euiBajj 65ira_35ira3 (gLpnQSs^uSlsb susrrrj(_6_S55r(5lLb \ __rri_p(_.__s55r(_.Lb. 

{piLIJDóflCoUjrríJlLD (LpUJJDéfl uSlssrnSlU-JLÓ _56bs_lsíDUJILJLb S_S5rS5)LDS53UJi_(Lb 

Qun-_6-ia-j-b _g>|s_ira5(ST5655L_uj asSsOujrruj (gjrJasSaarrsrrrras ^(rjjasas 
(os_sa5r®Lb. ^^á)Q<siá)p fTslSsúuSlsb _-jjn_aj3= afrj) rjjja - (a^Lprfsl&o _g>j65)_oa5 
a5_iu__Ssiis55r@ii). — 1906. a3ffór sju 653 l_uj Lja3a3a5rr_ffi_srra3 ajlssrssra^ Qasrflujfra^ stnuá, 
íu_5_.!rijc5i'' LoesíigjCo-sr ' sT-sr^ 35_5_rr u irr $r n_l-Wa. 
-sl&or m ^aji . 

— rj__rrJ5^rjTTjnrá> <5r._K-.fr. 4. *&](j}3>§J erráíwr ? 

06_li_J-_ ._5-_-^-_r epf^oiíTJr ^sbt ^s$_u^|£'d_ (gú uju__Tu(5ré5j_j 
. __._érírt CSa5rrí5l35%rriqLb 5 „_J£-_Tf^ri_ «t^._[!_c ^©m^ (]^__ojj) u£__ (ScgiriHjji 
■ : 6T©^^íj @5sr.p «sorÉjrjj, spShuix ^; __»___ _5_5 i-l __)(_. __-)__ jf.^jT}© 
(_?_ST_l<_Si-Tr _T__r_ir_LD s_--_T-wrái_?.6fr _t-_t rjrtji.ó L_í.rrl_5_|jl<-- «f&TÚu (ipiq. 
hjít^í. gli , BiTSI&OEiSr€Ó s ^]en6>i (SaarQ&ár , enfflsrnretísrrájaefr Gnrsr T) riS&W 
6_.í_j_. .5.____r__jr, ___<__ a5&o^5@)isni_(u toíír^^lsb Q^irsir $tu $(___ _}_#_-_ 
___t<_5_5._í (^GcC^iuéSgíÁ^) swq.su Q&rrQáiáíár t> eíiómsmúuL. 
miras _^ _-.-__■.__ _p aS©<álí5r jossr. <_£-|G>£5 _urrso 5 __3_.^ _-____. @p'_fe(_lc_irsrr 
^^p _i _j _)__#úl_Í_Lu (_£-__.__)__ _rsT_E._-.iF Q-Fjpj_é_^£j2 _.;. __._-_§_„ UJ 

J5iT(hl, -_1T^__S<_^_&Il3--T U-fc '__-l__p| _*=_£_$ ___Tri_JL_C U^_5cKÚU|_?<gd5 rLptiJ6_T 

rDjjj. r^rB^liu [BiTLL.tc5_Siyr Q__Tsír-Tr.<__úukj-, ®}íti£Ág&>&> ) _-_6Tr-_y6rrír<_F_fi 
iusiT»L.íB^6m_ffsr ? ^&>3svruj{tb _£__rí„ jíjj s£(rr_, eB^díjjjení-U.uajT.s «i'OTrr 
Q&iemQiii, ©0 y, <_p(_) e-.errir _£._£; iu_3r.urTj_}i uj_?_~_t<_5 __.r t p-_ < g}j 
Gutsú, -ajT^déens.ds ep(n) u.u2_r_T _íbt <£.___. eufinT ___íí^(£ií____ ersoSsú 

jq___.__tu _<_5tf(íJ__&6_rr., _5jr_fS OTsbúSoá-rgefr nSsír -^rjj -SjipgiSTOrrf^^uSsír 
^-_j.úu__.u__.uj<5_ deírtl^, ^ji£__fr<_-r srmSsúiuprf) ^m ®niij6&)iuiu\\b 
ffiiTt-L. (ippuL^ Qsiismr(f)ih. s__Tg?__s7n<_s.-5.__.r f^úu ______ eair 6rs__í_0.s 

(j3j6ir ^aj'sBT ^(5. <____} rr._sóít.á_flr ft?(7_ _!.._ §3 _].<_* Q-^-i-Tjrj;, ^}miá§JujlíV) 

sr ■______:■ iu ___}_/_ c?r^réapjrá _5U_--.sb -______.__ -____-_t(5iQ— ^ __tu_?c_ ^/5aj)aj/r 

€__)_-_- 0^cáí3„T5rrjr<5&' ^(_.-S-£fl>ir>;. _ = g__5^-3-_-iu <_£(___ éut^s __.___. 
d6.__.__j.__r c g»ji^.úu<ínt_ái Q_T6Ír _ros-a--__ i_j_í- ? (tp_rojj_ __&£<_*. ujii ^ttjú 
6_j -6} ^á <35_.@smjt_]ff5r SmTffiasLOTgjtó. ^ _-___[_-_.:_.. u <s>(fl) -UiTm__--___sffi 

<_&~~0-í_tU_lU ULprril_5T6V3 fg.íÉ^.U .fiT® ;T 3 C"6r LO cf 5 „ QSTjp cÉ @ „ &$}£}& 

:__.»__£> j^TiufitMr.jfjí)^^/ ; __£r-ti&í_ ^jl; .jiuir __._u__o.T_njr ( <p ; 
w bbbOn'aíjijeínflíiqtJb ___á_ __)!_= Qef-isb'iv-jj^i^» c?< 'M^^c&ojbq &;l& sriárm 
__-(T_jS]s___a_ girous&Tííe g_TTÚ-j_-_£__T ^síi-l&je; ojti^ ______ uSlfiír 

_ )e _.JjC3c3iiT.SiTlT_J ^l^'JCÍh^^^;-^!. f^ l M ff» fffi"> <<r> ! 1 1 iT tWT ^^ 6_^ _T __ _í 5TT fT @ 
__-.trj.UJ LOSBtíjS GUTtpaBLTcTldG, <_F(Lp<5.T.U _r_IT_6<_.rGr£5GTr ^ (__._!._ 61» ol/ $(/]} 

4J3>C1P" , s ^ _-._£,.&<£ «_.(5úufl-_,G_./r_l ch,j_j..u _?(_, (sj $á Ga_ _r_ferr 

-ÍBÍT <_&<_£(# QdPSbé^tSQT^r) ^.ÍTL-íd- 6_TLJ5_,6TOt_ _>0 Lfi!)(LpW !&f>W íty Q_=l_f 

-_Í5_rn5 _urrrfTL___.^__,^ 3 díl^rB^; (_,__.j_iuir__r -urijir-luLÓ GTStririj 

ree-ÍSBT- ^-írríTÚuT cSS^ _á(l5_bu__íi_b-_0. _)|_S _(5^6BI-U-). §SÍ1 _jGO_BLD 
,_T6tDWJ ^^ÍP _?| CH?^^^ QffiTCp^Jílá ___J_}(gB)6-, glÓ -EfiafljlS -HíTLpá 90 ^jSssréjgj&iG LDmrl^^sr Qrsrrá&L 

- t 
£®>&\£í.út ^i_f.úu_?nL_[Lfrrs3r £&^jii6_í35e5>^<55 ^aiáé^^i sáijJltáSrfgLD 

ers-TTjj ^suiffisír «(n^cs-l^rfdssír. s_tlÓc„6__slj uíé^íu ^^ísb (Lp(LO 
^tp^cSU-sar ff(5uLlta.(5<B < 5Se3r^r) r£l___u5)_b íj^frjréjjj s^LprB^ --©sugjcSjTsiJr 
Lf«Lp surrtúra^ __T6tf_rL_ srs_rfjjjf_ _g^6_ifc55sfr «(^^éSfv^TcSsír. 

LCrrS55Jr^6Tn^Ú uífjfilt? <sfl lÍ^ÚUSj/ LD __S_<_S fl£l_-_WJT___)__tU_ 

utj^cíf cÍÍjb^iúu^jló QuT^jScjSLOjfj/jje-íSU QiusatTjj 6:^0, jsstírjjj 
raihi3éen& r^r^-Ut7_<35iLf_- ^lré^ _____a<ác_>l--r __o(?-o(_ju Q_r sfl.ácsj)t_ 
"(ssjsb, g_rjTÚi_H_ í5rr(5l(Ksfr f^T-rrsij ut___r QunjiijsiírQsiJSBru^ 
s_s33jrsir}LD55irs5r^ síl^^Tstsrtb QíFírsbCTtsér^u!^. 6UT_éc_-_3-.c„ú 
OuTirrrL.L.cá^lsb _us_-_L_t_|6_j__i. QuT(i3_r _-_-_■ er^afLD srsóruajiíj 

c5_l__Hrj__. í -£,»/_■ <55í_r CaUO-p ÍTLll—jSíÍísb FF(pU®Sllé5p@lf?UJ ■ UuSpa^SffHLf 

sg_jTÚL-ltuTcS_srr Qu^ééís-r^Tassrr. surrLp«s_3_5wSsír (tprJj ^rr^ cg(Lp_D 
^j^jSfrssr srsár^ g_jT_j_ls_T<35sfr rácWúujjj CS u/rsb QfSjfidsjnjjjj. 
^jS^^ffiíLi surrLpésscrDSSjé ^céa^s-cécsjrrsb ms_i_(Lp6i_pc„@<_5 cS-1s_l_-s 
@_b uhjsSt sr^suTas gl^ÚLÍguLb. ^r_=_5 __s_s^(_cí£t(J] m___.gj-Trsrr 
G^rrL-rLj rS_siL!i.u jíjjd^j srsárnj ___-_Br_-,i_ mjjj___- (Lp_}jurri__b 

_5^6íT3LDÍ5gJ _?I_cÍ.<9-!s5rp < sgjJ. 

LorT-B-Tcás--^ú ujrrjajlép caflrÉfl^íB^TLosbj 6UfrLp_ss!ricSBU_!sb ^Ii—ldtsot 
„ld_í1______ Q_5Te?r(6jjjL_ui_f., t^<fl^rr gfjj csrrjssBrLD ujfjnpj, ^tu^_?n<„<_= 

^ádjlColU rBLOcTOLOLJ USBiL-cSJ é£i(Tfjéi<5£l O) &jl ', STSár^^fÍ), r_f_Op6_L_iU 

so<s. eu/TLpc33Síí5<s5 (Lpjij.iu^^TSisr Q<5=i__$6ffr nrj-jjf. -gjrsor^ltqLD, [§>lr_aj 
SD_5tÉ:g]sb íbtld Qfftúééls-nrj srsbsoTa. __Trr]iur__.^_ib (Lpnj.suscnL_íLjLb 

^JTJSUTtLTiSb. ^SfJ-T® ^S__rL_T__ ^LjJlíBJfjJ (_UTSUSlDa5lLjLb a.iT__ffl-a_í_rjTJL_. 
L_l_5Ú # Quff"ÍHJ «USlTLOiTSíT 6_TLD356ID_6 ILjLD £j>-_r ÍJjJ LDjTJjTjJlJ _U.T__?__r /D t ~J. 

lScSíc? ^njrscs cS=TLÓjTcmiLír6/cS5(sr5_í -^sií^frjhssr ___f-cs= ^cboítSeb, _--_r 
oj.thj w&npm^ z&QiSefc {Q&sr . sjirQssr sBsrnsj^w ^6__ií---r_„_oó-.ujcS5 
^(jjLiiS^ <gl@útSlé : Q<s=rT_ba_«_. S 5 i_tld 6_l(5L_unr__íi_.i_nr i g2j_b 3 jJjl^o--r 
LDTjjáiis i^a-HJir^. _r6_r__u_' euTLp __'_-. sr^sijr ^fu^úu __.__. _jt<5SÍíu 
mjsm^Q^irQ, _<5Fjfai<_"^ r_i_(u>ri.L_f_ cs_Trfí!_r_cSÍ%n-Qujbbc50TLÓ 
-^fjTtursa^) uTrf__c35 (____ok(5__. 

i__-(J_p.„L_iU ___Ocra __iT}SSJ_eefr _J'6_-_.TL_ -g^Lpi'r&fft/ _ U ;.'_._. 35-. -LIUSBT 

Q__6_r^|rgjL_. ,_5j_id__ fá_^<s^^<£5a&í_ÍTí2) __„5.rj-_lsb ^su^sítj/d r_T_b 

Sa^r_5<_!s_ÍL_ (Xp_j.._fT { gj _r_OTUJ£L_ __OT-TS__C^TS3r. ghS_>5U fJ£-b-o_ STS3T TJÍ 

r__s_r£5jjj f_rr_b r_í__s_5 r3ppu.___.r_b, ^sotsu __k_ir__sb Q<srr__rrjs i gjj 
jásbTTjf (BLbsiDLDíJ uipj -urri___l s_l(5__ls_T T)__r. /btld 6jtí_f Qc? -bcs^smvrr, 
qs_}<___6ff_Tii}. J etií @_^ii51(^«_^6ijr fí> S-L-srnL-ú-urrsb erú<_urr^ji_ __ TBwé@úuiuswu®sii&ji (glsb&o Qiushrp airrrjsm^^rréo unxmrá £il® 
ajináidB- lotlISl-Síjt srshrg] Q<s= tsosíj^ ^^©ld. s_6WS!nL0HJírsBr 
iS^wrúqs&ír, ^js^su stssftijCSld r$&Oí5<$!rTLD6b gismL-áffirrso^eb 
(3^r6^^uj67»6U srsár^iD ffifrorsíísr^^3 < !Ó«ír ( s s^jj/cScS (Lp < rj)Uili_T6b, c^u 
,i38mrún<5i6Ír sus^6iistDL-.rh^i rrsLÓsiDLo ^i^swLDÚu^c^cgjjsiíjjj jsqjV 
<£si}JJj} biJLpi tulsbcso. '"' 

^«CSsu^rrssr, giOTsréasi- (atíacliinent) f^^áffiLb (detachment) 

^cálujsuájsiDjr) 6£6W ffy <_c3Frf cgjjj ^sujpflrjlsb f^íf sasár njsb <§6ÍJrstDLDSiDiu<„ 
(harmony) <£se^L_TQ50rrfi5)iu ^smsu rBLbscoLD (Lpi£j.6iirr6íjr 6$(p^.%oár3j<!B 
QcST^QQ^soj^ajjcseb f^sb&o. ssm-mwuBésr srsb&itJ-jítDuwj 
^sárs<nLD<s@, reiisínLO ^s—Lpjsajjcí Qgsbsuffl^rrggr ^essréi&ih srssrgfj 
Q<5=TebsOÚu©Lb. ^grrsug)}) _}/íb<5 Qmrr<é0so sr^j ^(t^éiSjr}Qprr 
^■sSjitCouj OT6b8soujstnL_UJjjj stsot^/tjj @ < n5íÚLSI(5l<9S ( S i nrjLb. , $§l<36!ir 
' sr^lrrmSj s^ajjffiaLD ersijru^, s_sirórsinLDuS!s3r Gréddstoujpp n92so*(<5 
rBLbsiDLo cg^siDLp^^c? QáFsbíá pgji. ^ajjSsij (g/rjltffiGcSsrrsrr ásstjrsmLO 
Qujnn) ^lHJsburr@Lb (ideal aspect). rEL_eá<5SOT<9&)iu Qaptu&D 6r@fájiJ<95 
QcESTsfrCDeiirrLorrfsjsbj - lJjLÓIsidiucS QéSTCjjlsijaj p^Á <„T<feú stD6U„a8s<5r o) 
Qcíiu&o ^€íj5r<s'<3iLÓ srsúr ffuub, L^LSiLflsol^réjFii Loá)Q(rj3(f3 <„t_035 ^/r«@ 
$sbrp Qc£fwj&o s^^cácSLÓ «srsór tjiló a^jpsOTLb. <5<%<t } sBQ&idsú ersforp 
^TSBÍjrLcj.siir ^sidl-Coiu &rremúu®ib sgssrpeú &>sbrs!nLn&jrrsir ^ácffijs 

jiiscjr <stcwl_o]ldt@ló (dance of creation). ^IíbjJuj (sjrrsisfíffiSTRsór 

«(nrjcs^úutij.j cílsiíLb srsirrueji CSu^s^SlTílduSsíjt ^sbso^j &f50iugdil6vr 
^smurrso Q<%rrérsvt<3iiutT<&jái. ^grrsuaji ^jSsrwrrsSlssr <m&jrh^lrf 
r$ckotuT<gjLb. c^srosu s^c^uj^aPsiir Qusswurrsb Q<srrsír65D„iurr@Lb. 
glffi Q<S5T6rrss><_, QuT(njsT<_6rflsiDt_.CoUJiq6frtííT ^csrrstnujcss @rS\<é^l 
Spálsbrp^}. cílsutguLD a^ísiDSuujLb s^scrr njj Q&rrsudilsb (tp(tg<é&svrsGiLD 
^(ttjéiéilshrrp&j}. 

gTscs isrri^LJirQ,zcáss>h^QiLi sarr st>px$GV,w<é ^«Srsn>úi6i5)tiJá 
«srrsw CSsusssríJlLDTfs^sb, ldssP <5&-3rLJ up$\ nss r@ <^/ji5)uj CI>su6tybr(1j!Lb. 

c^!<5íf"6iJj 5 3>J, 65® fc5)/j5lLJL5)LlL- <_J_6TDLOSZDIU<fF Q&lU]£iGÍsr p Spm WSl5B<$fftf)<*K 

^sij&tsr ^éB&sÉL-á «o-L-ít^. Qre^ÚLj^'^ú uujeíruíSlíálsBrff) 
s3p{Bir& __.©_ LOfr^swcScS «s^^^sb, lotcs^^ ^jjjIíb^ (Lpi^récs 
csrjfrcsrr^. rBTílsroi__ UTa^„Tcá<£á)siF;T) <_i_s!t>ld a.ScDL-íusu^csCoajT, 
^sbso^ rBrrtlfij-Ssr Qa=6bsii i é6<x><5 ^smrL.!rÁ<&.$p «(rjrjSi5!ujT*(osiJT 
_l1@lo. .LOSíjfl^i^uré «(fj^fsu^j ^sii&sr 5^(5 effr/(Sff)„Co6iJT c^sbso^j 

^TSIÍisf)cS(g)„(B6>JT ^fSbsO^J ^T^^cSsGsUT ' LOtlCpLO . tgjttopggft 

■ r ■ '■•. Q2 <g\%m<aó§i<5ú& LúGsfl<5%s$r Gprráíx) 

u>$úi3(5lei£ir@ii>. §6_s_rrjT_ @ njjáSlíu ■ CSíB(ré«^i-6fir iDSofl^&Brú 

•Ujp^j^lm^lúu^l <_6TOL0 UttJÚU^(T@l£». !UlT(r5«@Ú Qu^lL Lj-SS^Lp^ 

£rj(_6_saOT©Q_WjTij rflcWáaslGf^C-Lorr, ^6___tGuj (gsm p^ uajlasascg 
Q^fTL.iBj.á ^©asl-fijjLb. f^0 ajssfl iDsisfl^sór Qa=u_ ajj (Lpu í .„a;áa5__ ! .uj 
QíFiurócsSsrr L___.@í-b í85aj^^i« Q<_.Tóiiór(jj! ^ffii&or _3.$__1_..t_.__, 

^SUgJJSBlL-MJ (L£fjja3 £<_r6_LDo_-l_l_|_. ^Ú L__._e._-j.UJ ^UJSOíTOU, 

ULpáiasrrso @r_a3li_rra5<nr _-iiir_«OTii> Q.sírfiOTritj.oiB^írír.sBsfr srsTJruíinés 
glr553Ú ussupuj 6íiDLÓsfOcil(r5cSLj urn_sb Qa^rfls-la-asls^-pajj *. — 
" ^«ofl 9(5 (&>®úuib a3ss.Lpa.a5 6£ír__u_rfl_k>r 
glsaflujrBsb a=fnpa5_> fjjsorájassarf @L^.uSl&írr 
Quibp Qurrssrrss)© L?@jpa5 fajsOa^cfctrr 
s_/í)prBsb ^-srLorr __t_iBaj)L_ __606s_a5iLji_ 
ajlturrasLb Qa^ujsuajj ajásasCSes esirs-sriiJlssr." 1 

" ^ssrLorr srssruejj ujrrápj?" srsárjr) _a5srrs_l _esi_e5Úui_60rrLb, 
_9j^P<_3 CiP 5 ^" §Is5d^5^l_ srsíflsíDLDUJnrsiír " 6_irLp<3S6_e5 srsór^sb 
srssrssr?" srssrrj) Co„sfrs_la5@ 6_lsa.L_ Qe^rrsbsblú urrrTa-essorrLb. 
__63OTSin_.smi_á; __jíJLj5!_-a3 < ajj, glrBa3.___.L0Lj GmirjQasn-sírfSTTj- £Lpe=e. 
<_l(hlajsb, e^rr-SSTLb Qa^u-ajsb srsárusinsu QuiresrjT) e=lsO asL_sa>_)a5_6ir 
6_rrLp_.so.e5 ^sbeoejj surr^cssb srsórmj ai_jT)js_^j ^eujji. glssjsii 
_§)Jc%OT-a3SS>a3tLjLb @(5 G&r S&igísgíálárp Qesrrsrrttnascsrrsór s_rrLpe;s!nes 
stsbtjjj Qe=rrsbs_ajji_ QuirfjT,e3e3i_ssrjj)j. iBlesLp asrrsoa^ajlsár fe^LpnQSsoiiS) 
s_l0(Ba3j ■6_6rrrriBe3j, srejlrr esrrsoe^ss. <s CSrBrresesl _r__ _). ú L_li_j.a5a5ls5rnr) 
@rr glujsbLjLb, srejlrfurnrrraj fejLprélSso uá)($l& e^réajlesaslssrfl) s^rr (gliusb 
LjLÓ, spujrra^ LDrrj^jprRjassiflsb urfi_e=rra3_5_-e5-_Táf- Qe=u_e-ssrjr, {$rf 
ígltLJsb_|LÓ, 6_irLpesss.a5áfas (§ltu6burresC_6_ -fíjsnLcmajl^aiaslswrjTjsijr. 
<__ojjpjLb _i_|pjLb s_lrf!rBa3j Qe5rr@esesl jrj srejlrf asrrso Losorra=a=lsfnuj, 
©mréQa^TLfSlrBaj Qurr.'jTjsvrassrr (ajjjyas(_a5 nslssrjjj <336s_l_ Qe= i_uqLDrr(6S)sb ? 
. ^úQuít(L| a>j 6_jrrLpe5S5.es ? £F,skwrri..($ _s.6_Je-e5ÚUL_L_ _LbL5ias6S.a5ss_uje5 
QesQeses.ssrT) j^Grrrra-liLtrres _|í,a_) s-lfjlasljj) a3j. 

_?s_isrr ^rs^ru*; _irri_ó_fi^ ^i.SIstt .._^sírri_?_'_ (^íUsbf^LJM 'nr^.rb, 
^sjlCSsoCoUJ ibLb(Lpsm_.uj (jD_j.6_ < ri)ji) «ssstsiold _g)jL_rBja5l uSl^asaslji)^ . 
@jr>jfí5luj f^L_a3a51sb nssinL.Qujjuaslsorji) a_ss_Tif éf-éflú _u^ijrr_._.f_c_sTfls5r 
iBlc-OasassírLoirasluj 6_l60r_fffj 6_jiry3<s6S)esuS-bl(njré ejj, s_l(5)a3c%0 Qujrjj6_^jj)fa> 
iBLÓftpsmL-UJ LDSOTffa^rrssrsinji) spiLirre>j ^ejj ^s_t_j._5 Q_5n-ss3r_j-(rr;a5 
e-ljpaiJ. 6_lsor_0a5_TTLi (_urr6o(_>__ LDssfl^spLb e>6sr6BT60-i- srssrji) 
rassrfjjjsb -^jjila^l Qe=uj._-_JUL_-L_.r|9jLb a5_L_, ^ejSssr erajlrrcs^Li Courrtrír'(5l«áÍ6ár rr; @rr rJ^tu_by,<K«_-(LpLb ^Djaj^jerr í__ot /j)íb ajj <3§)__.áe9Qi5-r n_ ép. 
srúu-f- 63(5 «rri£jrB«s. __i)<s^^i4_sp-'ÍT a_u3C2írrrtlL_Lb tgráfaíl oJ^ré^i 
a='_oiutb C5fS(^tbQurf.to ajj __?/£«#_> j^(rrj<_-zsrí_. . <siSI-_5^i?_-UJ _-_<s_}i__c5 ajja. 
Q«srr6?r0r(5í ^-rfWiu CSíBTcÉc^aj <93_-Tgyi_w__HJ _T^:Éc93*)rrc5- Qa.rríc}.<s-_í_ 
___[urr^aj)_. QúHTbá'^rQ Glsi[GiflL!u(h)<á) íoQ&tr, ^f^s^Qurrso L06_f)«_. LO-Tjra. 
:0<ár(sríjib 3i6$rs$rsQá)6?s>t5 6TiBrréi&$ú C_?urrrrr(pc_$_-TrT_) s'&^l, wsmprssji 
__!L_<_5é3rr_i aj!, é£__.tp rBrr@<£5tsrfl|^_Tr_Tr r5LÓ(tp«si«i_iu {SfjrrssB&Grr artu* 
asil® rgffiffiic (self emancipation) @__t_ r_ _.=-flc_5 sS>®g2sQiáshr 
<£\rr)rb&j u^afliurr^tb _r__r rrjj <___./_)) _u_aytsrrtsrr«í-rff. erssr^jLb __.6fr.rr 
urrwQurr^strishr __)(rf}úu^<^r_9a-)_-_Tr-__5 ^(^úu^ ;__)rB«_ «sfiucácstl® 
r$Á&ii). _ssf(rjj_Tr l_ > l_lj -^ebtsoai. dí® C3u rr_| _t_-tu__ /j? (/3 sb «sl)cs_5L_<-.0_ó 
Qsu^LD/r-íWLD ^tssrnjj fj^gj/. 

ULOfSJa.r._ @íj_ajhur__í_b jg)<55e~-rú CoU-fíu-i-b ut_iu>_T rrjj_b __rÉ<93«s3rrr, 

__)_. ___uj/r/T.aj_'_fr_rr LSl/rLDLo^ío^/riJl fgs&r r£l\iú(ríj3i33Á&n-tq.iiJ- Losirfla, 

^sfc LDtrsBsir Qu.ij LDajlÚLjíB^ _r_b<__CoUj ^sb-feo _rssru-_5a, 

rBLD rs.TL_0 (^rrcícfl^tsfr -^tsÓT- r_ _S-_-T__.írrra-_fr. §$&*>& _-)-_($) __il_@ 

_Ot>of)a5--Tsrú urgjStuj @rr)_<__)uJ C3r&rr<55<g_Lb Q__rrtsfr.~ajj psn^sar^rr^ib. 

_gsj__i_3T Q__j5jLb L_)r;-cTiD^iLirr_5CS-ifrr . -gjj-bsoajj CD<St3=úujpff^-TrsiT6-f(5») 

as _s_i rr lolLíJIld fj^úu^rjíg} ^_b2__. erQsarssr^éo^ «sprjj; /5ítC3i_/t 

-gij-b-tiajj rsa.fjCa-crr,, ^tís? @u_ó QéPiTsbstiúGurr^-b £§!rÉa> __.__a._b 

(TTS-rjT) ri.rf.-b gji_-sly5(2ujrr _____ _^|__6p<s_5u.uj .jjjj^iurra^ jjjlDj .. r£)^é_)uj 

LorrtS-r^tpLorr-Tír -_^s-TLDrrs<_siJ_r- <_-__@úu®<5<_5 Qpiq.siig$GQc!so. 

i 

ULpmiebiTGú fj^rs 3_.u/r6_!sb -^rja^ío^cfBcSiJLb Qurrfjih &$B(gzj(S!T}&s)Ilq 

__^(5©<_3 g>(5__iír_T _SLp<s«5--W__6-rr ( rr)j Gu^^^rrjsjr ; — u -i^-->a=_.srr 

^císsrajsinastLjLD SsmpQsnprQda _&_._}. tu ^_^úu_w__6_5iu(2uj ír' Qurf) 

/i5(rr,;r.a3rr ffpiió srsórsírr uwjsst ? i__-_tó^sídl_uj uá___._„5-T wrrtriSlssr 

->t__b í»_6"-t _a/r_-_ esíd 6U «s ,«gji _^(g)^^i5.(3&_.i_}.iij rfi)ck\Jí3.uj rf_ (-!uff>u5)(rj)fB 

f5rr|pjLb crs-TvSQT uiusér ? ___s_r Sstsr <£ SrrbtB r&éoso is&_iffurrc-_<sír_j 

Qujb rj_il(Tfjá@_b íBsbsO <^LLL_(Lpfj_ __S_T«Sr_@ ^fJjréépjégiTsár 6T--T5-T UIUtSiTf ? 
;..j,"ó;„ L£JII'6<_rÍí ___L_LD-_5U-í_ 65 jl) U _ e_ . i ic j. <__lf_DLD ~jyjy.iUjrrUJ_._l -_5„lJd_. 

0^'hs-já, _■,__>. t-i ó-_3ajls-5iu f^ Qur_ ( nJ(^ir.íBrr6bt3=i_-_. srsJr<>3T UiU-ár ? 

i_6-í : )«__,T 6>ít(rr;Lb__lú Qup_6 as_._f.tu GT.b__rrfmr_tfTijr;jJ-(_b t-.rrL-.Lj.s^tb 
LOtsoflpCStSíjr __turrrB«5-__-r er--TuCSa3 fJlaigij__.L_iu Qurr^-frrrigjíb. 
Losífi^gWú urrjrrSuj _St_& ___iurri%a5 ____rór_o.LOOT.uj ^ujrr^p rSlÉssreSlsQ 9_ ^{(&sr&§i<sú3i Lú<srfl@dssr GprrÁfil 

. . c 

enaipgiÁ QffifrsBOTLc^rB^rrsbajrrs-r, L_s_f!a3 • QJíTLpassinasBíUJ, (ip(i$£ 

^íffrsmiDsinuJ C_rBiráaíla= Gl.í.p^^ (Lp^iqiis. ^ré^ú Gu^srórswLo 

6T6BrsBrQaJ6Ór(f56b Los_f!ajsjijss5L_uJ -^ls-tld s_rr ^35^35 ^® (Lpi^supn? 

^L-^S^IB.ajJ LDÓ)Q(í3(r5 (^-J-S-JDJD §L_^^)í)@<9= QdFsb^ja_9jD^r- 

^j^rrsu^j ^^ltLjLÓ _^rB^(LpLb _j)|jd jd^J ersBruCg^ ^r_^ú . 

(_U(ffift33rSS)L0. 

gliB^ú urjfB^juL-L. Qu-túa. a5rrila=lsB.iu_5 a5-5BrL_ajlsba3rrssr 
(BLb(ips!nL. rj UOTLpiu (srjfreoflassír @snt-.é$>(T60 gGjjirúiSli-j^ ajjjDs_!a-6Tfl 
siSI^ib^jld io/r ( puLLi_irif«SB6Ír. L0_Bf)a3 e-rrLpásBjffiáiraj, (Lp/b^^lLD 
ujrr^uilL. $(5 Ljailuj LoajlúsBJU, §r_a3 (JfBajltu (sjjrrsofiassrr a5e=-OTL_rrf assír. 
^ m s-SjnrjuSlsb sj>u-rrajj ^Lplturrajj (^ujjd^ Qa=tú<5_S5>a3 §rÉajkj 
(^rrsBflaserr Gun-jDjDJPtSfliu $($ s_)6_}JULDrra5a- ai^sSiéodso. -^surr 
a5(g5siDL_uj & <3áGésn-ár srsbsorrLD (^tujDa^i-SlsBr ^a|és@ --(troj 
ajlCSsoCSuj -^stnuDfBcil^fBaiajj. ^swld 6_d©<5_-_ 6j>6.rC_jD Losuflsj (Lptujfjáfi 
lássr (Lp_}.6_frs5r uiusbt srs-ruajlsb ^sufrassrr srsfr-írsrr-ij-b a=rB<3a3_5ib 
Qa5rrsír6Tr6_lsbS30. 

g<_frrrúurr C_<53a=Lb a=6_liurrLDsb __il®a3_-0 -^jsbsoajj aí-ajróajlrjajajjáiaj 
rBsórnjl urr_j.á QasrrsBQr© íTÍlpailsárnjajj. ^(©sb ^jsurfassrr arajfBajlrrLb 
srs-rnjj @n51úuaji— Qurr^sír a=iiurrajla5@Lb ara3rBajlj_b, -_>j<_.-W 
^g_us_)a5@_b ar^rBajljLb, GsiiSso Qa= tútL|_b ar53rBaj)j_b srssrusu jdsb} jdCSiu 
ujrr@_b. girfsají a=-a3rsajlj_b a=rr ajnrjs5_r_orr65r ajj ^sbsoajj sr-jflstntD 
ujrrsor^j srs-rjju Qa= rrsbsosiSlsbSso. ^(©sb rEib(ij-S!»L_uJ (eTjrrs-flassfr 
§r_ajá= ai-^rBa^niiiffisrflsb (LpLj.surrsor ^úajlsBJiua. a5rr_B-r_-l-b_-0. 
^s-rfassír _9j@^_$i 6r*sr 6ar > *m®&& -rsárssrQsusór gp C_a5L_@ái 
Q_5irsokC_L_iú1(r3áál(n3.fa5sfr. _g)js_fa5STr §r_aja= a=-ajrBaj)jaj-ff>a> (ip-j. 
surrssr aíajrBa3juDrra.a5 a5(5sj-_l-b__o. _g>j6_fa5-Srri_i Qurrjjrjajaj wili^sú, 
^L6B>a=uSlstSlc5'B|5i l Pj QapiusbaBsirfls-lfmrB^iLb Qujpáas-Lcj.tu &> a=,iBaj)jC2_o 

Qu(flaSiT_5-lD^!iíi»LIUll© 6_IB0^«. 

a=-ajfB<_VjJ_s5}s-, _^s«rs-_ó£)s5r nrj (Lpujjba=luS1_b LOS-flsjs-r c9jS5Tg)j-?r>L_tu 
__jraa§lss3UJá a5L._f.ffi «rrá* C_6-S5-r_^u%a5_-líD^j. -TQ-BrsBrrjrjsb, 
a3cWiL9s_l(5r_ajj &-g)é>lé>@ú QupúuQ&ár p §m$ C____5_b ujB&Gp 
dfl^fj5lú CSurrasn-LO^jLb eScgW) * rrLDj^jib §(5rs^rrQsOrrLj5)iu, _r£íB^){r£6TO£ 
^s-jl-Sij^ ass^L-LOfraí! s_]©_ó. -jjjrj-^iusb ráí3sú6B.i_uSI-b iolL©id ar^ré 
^ljajSBiaj 6_l(IjjLbl_|US_f_3Srr _h.i_ 9 _S>|aj_-SrtL|Lb $(5 • , ,5L_(5)£$0-lL-^!j9jt 
^srr ^jsnu-asas C_6_ss_r í^iá^ÁSp^. -_Jjj<9=ltusb ajjs-ijDuSlsb LDilCJSlLb *gl®&gl <óTSW"<ó3T 95 'Q&fferrMeBpG&ptB (ipss. íT)u3-b ajrá 0.(63 -..!__ srsssTsmÚJéRér, 
Q_FtU-ba56Ír ^á\\usypsv>!Dá> (Scssmsuiurrssr _^6rr6ij_.©_5 @rp_-_-l-S 
Q_6T6Tr6rrs_j-b, ueo «F_ouj_<__6rfl6U LDS-Téf-r-rr-ir rj;i<f-® -T_l_jrr£5_orr_B<-- 
•__.__. Qu@-6.s_.__> QarrOT_rr6_|_b _6_í_--TI-j-UJ ifl&o _jrj)ui_és «rrsrór 
"álGcjjií). glfáidSlsonríB^lfiBT (Surrrf s-jrjrfaB-fr, g___-_T6tniJ.u_l_60_uJ 
^rB^lrrLb ___6S.L_uj--iíf-5-rrír, ^sbsogi g__ uSl (75 1_ &ir eijrrrjjLb ^LJunrás-B. 
^sn-rr ^euffcSOT ? ^rBBTLi^eb arp-/Éi«n_cSB6iflg2ii£), Q^T^rj)-FT-_0-6-Tfl 
tójiD usssfí qifldfis-rn) Qé5TL£]_OT6rrrfa56fr, _^j6_irf_r._Tr us_-fl u,f\ál6sr p 
ujrB^lr/rEJcseíflsar _j)ji_|.__._Da5-Trrra5SijLb 5 glrÉj^lsorrrB^j ^csarjeurf^^luSlssr 
-j)j^.a;rrrjc5---<5Ú ujúusiJ^jpQjé ^ráiíBefr __uS) __.!.£ ^)u_n\s__D Q<9=i_ 
Sssrp Qrai,pL-> _rB^jriia56rrTa-_6ijLb ^@a.--l-OT(Tj3rf_5-fr. ^málso wé 
«erfleb srán,&&GT &ps§pih _urf ^ n_j_5 (63 --.-_. u -^jj<sfliu_b 6_(5lá5&ou_sb 
_rBrflss.L_ujrras_j uráiraj QasrreíraSlfTrjrfassfr ? <3_S-fl-JuilL- ii.6íjfl<__6ff)j-?n__uj 
___ífl__.Loa5(69<_-a5fra5 _^^a.i_i_j-}Ujnrw LSrja=rrrj(ipi_ (^uj/i)<_£)iLj-i> 
gCSrjrrúurrs-lsb maí>L.Quppssr srssrugi ^smsmwprrm. __^(SB)-b 
•^sisflúuLL L0__f.<56-T _jiji_j.--_loujt_s ^(njaséfií-tsr jrj rál&o ^_rjfrúurr6~l6b 
SL-ársrrgi _urrsb ___.60<5-)_b (oajnji _TfBJ®<_5 &nrsmúuQSn)^i ? 

glá (Saásfrsál -Stsnjas® s_6tní_ as-nrjú Lj^rBajnrsb, iBrnsór (LpssrssrGr 
Q^njlÚLSlL-L. 6^0 (torjsw n_13_0<__(§-B Qa-_T6ff-r@_UT._j s_i]®a3j7_ ajj. 
grrjHJraj (Uiínnn)^® __l.ul.l_ <S-l©úuTil-_j-6!Jr ^ipsoQw arajíBjgjlrj^sm^ 

-jpjSa.L_UJ (LpIíJ.tLJLÓ. ^^60. aSSsfl-JUllL- LD Stjfl 65 ff c£6 (OTj S-.L.IU GlílfTgtJLJ 

QsurT^ú^asaác-rraj a_.iuTasLb Qa=túuj _6iisOTrirj- QisfflQnb. ^ssrssreúéi 
a&-L@úuT(£. Grssrp QjpcspQurr^cÍJrrai _a,(S-_-_uuT6-T ^)jsrr.6ij<33@ 
esisúéjgjí 6_rr6tfijfla5LD Q-. iúa5T6b<a3TS3r ar^rBdfjlrjii) srssrrr) _0Tua>_a>a5Ú 

QuT) (Lpi_J.lLJLb. 

4 cSffsfl rBlck><£6 Qd6ir'sir-TO_s * (individualisir.) _-_■-_ ^rf-^iuns)_)-i.r 
- -<_ri35i_l-i_sD í_ _5 tíif) sb tíjjtjuf (jvjí"" ^ ! C_) ! - 6 _> ! ^ ^ í£_$$; ' _ti.(S ,s ^' 5j5-»rT* r„7_s,_s 
Qa.iT6rr6D._3 srsiÍTrrjj Qa=T_b6pj-bQuT(Loa}.' _^_5sps?r-L_iu @jrjjc3_)uj 
QufT06if|)_b **.. jrnír/n-JbSfeo. «n^Tirí'if .frs>9 **- -.q^jrS^A. Q < fr3) 1 .'.(5_3rriíír 
ujr_^lrj<3j. abc-rraBsrflssr £Lp-0_LD Qs_i-Tflúu©__i^Tu_.jjójr_|. _9|,rs3)6b £Jg)íBa_.uj 
6á)(5!é5__oe) @rr51<3__a5rrsfr -_^jó_Trjj3__ siJfrLpsS6g._563.uj Qr& /_5úu@65|p_ijtgs'_r 
fipsoih Q-_i_rflúuL_-On-i_lri)rr)j, 5 -g>j!_j.-_us-.L_i_l-b ^cnjÁálssr nj @r_5!-5 
__srr!_Tr tSIl.© eólil®, i_jn_^(-!c_5 -snrswLJuiJl-BlsOTp Qs-isrf)^ (S^TrrjjDai 
a_l-b LotlíJlLb, ^6OTjrjj rBT_b Qa=uj__i^j (Surrso, rB_b(Lpsa.__iu a56_j_-r^_3_a>a i 
^Q_p^<5<£rj)ig5)6b 5 ___-rór6í-Lou_iI-b ^á^iuirsSlssr <£56-fl__utl__ wssfíp s rf)$to._£) 90 ^dsw&§i<sú& LnGÍltzdssr QjsitáB 

c 

(LpjsrBsglib _$ls_i_iaflL_ú____.£irós(_6_ «nrsOTrúu©LD. Lossf)^ suTLjba. 
smanássr snpsúiTpjBsCi srsbeonr^ a=rBca_rrúur_a5srf)jpji_) uiuSsor «Slu. 
sú$Giu. QsujnnJ) Qu < p < psírsrr 6W ^ rerrLb «rrssor ^i_u_|Lb. Gurrrrs_>a= 
(Surrsórn) a^ a-swrf^^lasfr, @j$c_5(§_órr--rr sulil® s_1l_(5), -^ 
@|sidi_hj @úq(_f_rr_5@ib Loaj!LJsiDua= _ar_^ldB_5rru>6b, __6_.a5rriua_ sul/Si^ 
OTiraíltu <2su;rjli_r&j_5(S3<95@ ^(^íSJpJ^ Qffsbalsár^srír. us_ a=LDiur5j 
ffisrflsb tD63ra= Sa=rrrrsij asrrrjsroru-rras, @j_M(_a5T__rr s_1l_(íJ| sjSIlL®, s_laj] 
(Lps3DO)S^n(oiu, a=t_r&i@ffiSsrr(oRJ — ^rbaj s^íajD^siDTDa.sír a_LD 2_swstnLo 
turrssr s-íLQut^cSít @Lprs^s_lilL_rr_b _s_l_ — ^euirxmpQiu Qurf) 
ajrras Loajlaja^jLi GuTrjj gfl&úr rrj suLpáBasLb sj^uLLix^ácS-ljD.gl. {§sú 
surr^p sálajl^sOT^aiLL® LorRiurrsinai Qffspjaj^LbQurrtLO^ rerrii) 6T@a_ 
a^ja. QasrrsfraSlssriD (Lpiu^sinujaí cgs_jfj (Ssu^p uiusót s^SOTS^piLjLÓ 
.jijstosu aj^suajlebc-O. 

í^Sajairrssr rB_-(Lpff5.i_uj rBrrLLt^s£jii) rB]_.LprBaj ajj. a=(Lpa_rruja*5 
a5Ú(5iLJurr(Sla5STrrraSliu ajc-rraseír _T_b60T_u;bj$p@-ó mrrLJb aj&ú 6UsrorrBj@ 
a_(_(rrji_. ^Lfssjsb ^sa p pl6sr Qpsúib a_ó7ni_a*sa5(osu&7í-r_}.uj uiu__-rú 
upml rBLD(LpsíDL_uj assusnrub Qa=_b6u(_3j uSisbSso. @j]5)«(2__T_-rr Lopns^ajJ 
sóli_(SL_rrLb ; srreajá @ nSlffiSasrr^áaDrrai rBLO(Lpsmi_uj (ipujpél íbszdl. 
QuffjjaSsárjDCoajrr, -gsjrBasa- @jj5)_.(_a5rr6rr ujdjtSIuj rfclSssrsijLb Gurriú 
6_l_L__aji. sr@a=1uS!(i5LJusiDSU uujsstjdjd @(5_.@<5aj6iTrLDrr6!jr uLpáas 
suLpasaraiassrr i£>LL©(_LOturr(gLb. Qsusrf) rBTLLi^sbl^rsajj rBLbscoLDa. 
earsmrSsbr p ^(rjsusár £§lrBaj)uja= a=(Lpajrnuú uLpá5a56ULpffia5rr_a5sfr 
_g>irr^^L0Í) p a=L_r_raja5Sírrra5, Loásas^áBraj Qsujpu. ajc-rrujrras, 
_ftfS!n_-r_a=j aSt-áaSsírpsijrQsuffffr^p a5_j$(Sj5)6b, _g)jsu_3r Colúsq (Sa-rruú 
ULLi_rr 6pji_, _g)j6us_r esx-^psusiDaj LD^rrjjáas (Lp_j.ujrrLosb [^(rijcésiisér^rraisír. 

reib(LpstoL_uJ 6_ , Ljja : c3=lstDUJ_. ujdjÍjI @Ú!_,Tifl 6_._uúuajj srsórsp 
*t>l,uj (SrBfrái^LDSJrTjj. (^úGi •■*«££,: rs.TÓr , _K'.-r ! 6baj a.i _<_..£,« crárssr 
QsusórríTjsb, ULpráiesrrso (J|rÉaj!ujrr, a=(Lpajmu ó_jií-l£ó.scd_-u_;í_-t ^_.ii tscW 
6fmmé> QcsrrsMrL-ajsm" _^i^úu_!DLiu.r6_r _.rfirrt_sa__jb, _g>jsuáj 

^ rn^f, ^^!.._Ú!5l!0_ÚUr r Kf?5r «Í/.SO!.?. r^ ".D - rr . nr, l.' "^" " C| "^ r ./*•'.'_*.'! .'T r n '..".*, -(Tl O..TC N 

6UcspGffiuJT@L_. srúu_|.a5 fajajlsjnp-a^ a=suTif) Qa^túaílsórpsiJSQr -as-j. 
surrsírajsmoi |§ i (__?.é < _$iú LSl-j-aj^ajjaj csdsrspsrDL-iu _gxjiii_5_ui-}-_B§-Tr _gtj(Lg^aj) 
• lilcsjlcs^, c§^f_)a5 (osuasLDrrasú (-urrsuajn)© (LpuJÍ)a=l Qa^iúaSlsíjr^rrjGiss), 
^GajSurrso fj^sárSssrjTjl- 1 QcfsbeuajjD©^ ^j<%5T3riurra; ^lrBajú uLpác^ 
__Ljp«a5r_as_nriL|Lb sp^ asrrsoajajlsb fBrrLD sr ú) npé* Qa5rrsiibrGL_rrLb. 
f^/LpajrriULb sr-wuajj^ ^ LDSsflajscír e-l^LDLjaíscrr p (Lpia.surrsiTr uujsct _g)|snr tjj srsvrustnp ^ré^gliuif^sfr fBSsr® -g^eurrrra-sfr. ^(Q)sb &(ippinu$$ 
^sfrsrr usbGeu rrjj ' __^ÚL_-3rrre.(£5_o (_a=rfíBajj QíriueSsOT rj) Qu^ 
QptupálíSiu (__(5£__o_5@ <_= «sfl^réíS 6_tj5)tLirr@i_ 6T6_ru Q T_^tuti) -^s_rra.GÍr 
rB6ár@ ,^{n51íB^j6^í5^rrrrffisfr. (§!«_;s_r asTr/stJtjrLorres, $r_a_lujífa56fr syp 
^*Q__rr-__.i_ ^áírffisfr, g(_/rrú_t)ujrfe56rr s/ rp njjesQa^rr-Taru. ^asrr«SB&rr 
efili-Á e5_j-_-T_Drr_-rs-.6_iujrr@_-. gg)ré^__fr___ÍT QmtrsssTi^f^ni^ ©.09« 
(Sffirrsfr, g_/rnJL-lujrra5sír Qasrrss-ri^réej @n5lá<2«rr&T« «5fnlu } .G£i_D 
a_uJííiB^65ir®Lí3. glesorswpuj ._]_-__-.-Du5!sb ^|^J -TS-Siirrnjj §(5<35_. it) 
Q^sór^sb, ^LpLorréB §(r$-f-«S «Tffí ^ -_J/bjfl-GuT6-r--|L__---r ^1^,^ 
<S_rnJb uSlasú usír6rru_rre5<á_ __T____tu_rflúu6TDg5<_--- ^£^(f5__--ljDgI. 

<5_-rr - <7_l©«s__0, s_il£) - uuj_-T _rs_r p QprrsáruiLi- Qunr^.fra5&rr 
ilj-ló g>jr])fT)j6D>f_Liu(5l^^), FF^rr &_.uf#_-j,<5LD, áy?áá5Swr_.QjrrfTjj (3u_r 
<9-)n) aj/ '. — 

" 2_60_-__- _uj QuiflQ<S6nr Loa_.é_,|£j __i_w.á@_3--r;D6-irf assfr 
gi^srflsb @(5««sSl6iJr(n5rraJ6fr. i-jlr/LDLDes -_.<_. ldlI©- QurRQjSssr 

lC^l^^I 6_ISBOTlál@60_OTl2)6_lf«g5_ír Í^ISOTSpLD Qufluj gl^Síflsb 

^(r3<_«5Ssór((r3rfcf56fr. ^r/6WS^uu.|Lb sjjí)^]á Qasrrsfr^jjjaisflr, 
^sotswjt) ^jdIib^ <35rrrrss!jr«5<£ír6b s wi,rsí>tsi-f3p3^:3^g>l <_5-_r_--r 
6_il(5l__tl^^j__ Q«íT6OTr(5l, _ojx)Q(5eTOT<í?nn)iLjLÓ _§>jn51_Slsárn) 
cSfrr/so-r^a^lfsajsb Lor/sMrLÓlsbs-rrú Qu(56_rrijyn---f_LjtD sriij*ij 
aQsBr^rrjsór." 3 

-jjjesirs-iejj _T_b__0_ujÉrj)e5rr<__)uj ur/LbQurr(í_5-srr ^j6TOL.6_N_5rj)(afj 
(Lpsórssrff, __soe5 eurrLps-lsór (LprLOÚ uiuSssriLjii- ^S-íl-uj (orws-f-T® 
Q__-_ru_-.<5-UJ fjlapj {g$éá\n)g}. _^fj6TD_=, !a_-mLpú_| .rffórp 
glir«_r6Tr«u iLjii) asL-ré^j Qep-b-_i^ri)(gj, ___-3.tr)ÚL; _ró_rjT) sriflsb 
^eTt&eniuú Lj,ilia.i_ u.u__ru@ai^0.__i--_r(5i__.. _;.''' ríí " ' i-!.^^' (i"f'<J) 
(ip&ib Quir^G-írir® «^sstjtj cS_ so «__ _. (Lp í q. t q ii . sL__oe: ; f_r-..v__£> gjlta^&t 
6_1 ©611 65 rreb ldlL(51l__ ud/ stf-r1_-U.b50.ru .Qu(r$--irriJb6-_6_ ..^ijsdjl..... ejj súiL- 
cinto.utrr r=ni 

_9j(5a3 __unQs_j»a3ii) <^y)£.a5-3-TU_jrr ( pi.C- (_u<5r«3_ jri^f I--- 

«SSOT ast—stDLD Q&iuQez, asjsrroflajstjflsb jtjit (njS-_r®Li3 ; 
(^l65ru(Lp rrjj, surrLpsijQup _rsrórsgr.ie5 r_ ; — ldsots^lc 
6-L^l ^lepj(o6_ J SsijSn) __l$ {§)___ ._ r* ejj ^sotCojT) 
UL^I^lsb uuj63r ^(rrj6ua5rrL_."| 98 s}&Grá5gJ®)& ' LDssftgSsw Gjsrralizl . 

usarrfl L\(?\&l6fc p 6u/rtp«fíW<K ^sBrjvjajrrsor tn S3fla>|psrni_MJ _-L-s?dld 
«Dtu<y Qcíiíj^ (tpt^áálsórp 6UíT|p<£SíD<5&ujrr0LD. j§lr_aj __60_5 surrLpa. 
'siDíSsmHJíP Q&ihsMLCiutrssr (LpsnjTiu-lsb Q_=uj^ c (Lp^á^LbQurr^cgj 
-^jajj gliusburrssr §>($ (Lpu^anai ^Sínu.éissrpg!', ^jfBrél&OuStsb uffijgfí 
i_jfflaj-sb stsstjtj aj-srrassrr ajrrCoLo ^lji}^ 6%c£ssrj7)6or. GimLb&smes, 

srsrfltu (tpsiDnjiíSsb fBTtb <5BírfflBírCo6U6<OT@QL065ru<sn) , @ __. < rr)ic$ujrra_ 
ffa^/r __urá}sig>aj_bj f^siiajrr^ Qusn-Sp^ * — 

^eirsijsOéSsb tsrúQurr^^LÓ npeSrW -l-SlDjt) C__-Tt_j;sb srgrwLQ 
-^sÍj 2_sffsrsíDLD cgssrcstsr cgjj^fB^ rá!<sto — Q<sfs_C_'6ij 
a_ jDSij ldsotld QfSTSsisr® ^Isstuló a^túúCourrtb ; ___srra_,aji_b 
iSljrjir Qurr(nr)_-rr^ ^6wrnj.<2i_rrLb lSIsst. 555 

gidjsijsOds^a^ff^jSírsír Quír^árassfr srsbso/rib (JjIsíd n?SiJ(S5)CosoCoifj 
<^^úuLl.(5lsírs}Ttísr srssruss)^ ___6-_T(5_bQuT(LDajj ___soa_ 6_irrLpa_6B-_s 
vS&sr sBe^ísgsbrsmD (LpplÁ&úuQdlpsji. -g*j<£6g)]SiDL_iu <_g)|iT>u<á 
ajssrib /SrBJdá efilQdilpsji. jl^aj -___-_r/f<_F éftuS s&r asrrrjsmírLDrraáj ___soa- 
uré^ráicssrr -^jsbsoaa ajl^rrcssrr r__bs-._DÚ uppl<á Q<s5rrsfrsuaj]sb&0. 
srrBaj (arBrj^ajlsb, íBrrtb ^sgiueSlÁálesrp QuT^sÍTéSGÍr srsbsOrrtb 
a.__6_jSYr ^fjjsírrrsb dslcrojL-^assíDffijQiusár^p ___-W(fjjcsél6-TCo(/rjCo_Dír 5 
^rfea; CBfErra_;aj)-b Q urr (fTjSÍTtS&mj (ourrir.-._PUJ i L_--r upjrjl giDSijasajfá 
QáSirsiVsir C_Js_!-iOT®Q_D6-T < fi) 6r6i5-r__-T(Lp_b rBLb-tD_o 6_í)l_(51 rj.r___él 
eSlQálssrp ajj. usmfl qrflaj6pjLb ___soa.ú Qu/r^srrés&rr «^jgji 
u__il-Jua_LD, LSlrjLDLD^Co^rr® QajrrL.rr^u^ajaiúuLl.CS'STrsrr ^púqajajrrssr 
r^FBjíjltu a=(Lpaifruj sirnrLpa5sma5uSls<ír -^.trafl -?__ir/rra. ^jSEDLorBa^jsrVsrr a^{. 
(^lfBcS (L/jss) n)tiS)sb<SiT63r Lotusflaj __^.-TLDírsrD__ ^/Baj)iu /B'/r@ sSí($e8Á<5i 
(Lpiussr p &$. 

gCoírrrtJurrsjSsb LDSsflas s_TLp<3_stD_. ^psssrQL. . _j!,ílsxi__-wnr_- 
-j^_p._dé j;j _£l___._r_á. asnstwroScirClfíTjiií. ■^cs.su usssflá^uv. ;.rj2<pál } 
usssr) qrflajsb srsiJru6_r__irr@Lb. ,_./ajf ££(5 C_r5fr cla.rrt__.__.L_ (Jlsgr g^i tb 
rf__.__ (Lptussr^j, j^jTj_aj)t_jfr_5<5_ _5__Trr^a_<_j (ourriúj Qu_ít_£!_s0<5. afCoLO 
(Suírtl® sSiQSsbrp^i Su/rsorrrajLb, ^síjsijít t_ /^(/5 (_?ffiTÍ2a./r_lss.L- 
íbl_l_ (Lptus^isi/aj/rsb t^rr s^sfltuú u__a5s»<_> si/.sDr/tu (jpi.j.íurrajj. 
6jQ6ijr6ÍTr(fTjsb ro___(55_b Qa=iu__l_b speBiUib sustDrrtL/Lb Gmrra._6L61sb_50. 
6r_~r<_>6_t, ^ja^j -9/rr^^Lopn) Q_Fiu_orra- ^aíl ^®_£h_tay. ustnsfl 
srsáruajj "s^ -ííljSICShj ^sjSlrr, _^^jC_sii utUfS5)_5 (^)0_.65 (Lp_j.iUiTa^j. 
s^CSajtr s^ssrsíDff)^ QáFiujgf (Lp_j.ajajsb -^sbso^aj/ s^(rrj sOru^scoaiLi Qunjjcgsb erssruScS Q^n-ihxwtr^ ^(5-S<£ ___i_--T_?ld- -^úu-^uSl^ré 
éjjjji! ■£&!_!_, u-__f.u-ls_r @ai-j__irr__r (Lpuj-eweiJj _?(3 @;$úl__1l. (gjjí. £& 
__srr__Tr gGrrnrúulo.iíi'ffiúii er©^^® __ rj_!6_-bc-0. -_.60_3rrwjc_5_ 
Qun~(^-fr_5--rrC_..urr _9j_b..\\^| ^ajj^sínsuCoturr _csec„ífíúu^rl)<gj §.ir 
€T_b_»_.u íJ£)6bc-0. ^«Ta.i.ii ^ír-ra_r--0-_(_!_i _óF £ _rf._-U_--^C-'i_ ? sg-rjrrú 
tSítu rErra_rf._._b, 65-jbt (f/) ; 7 , i]j 6.i_s?n_>_irró-_-. Q-5rr___r(_--Tr_rr sjj. I0675flc_5 
(§I-_t ajsrnfcFcílcSjgj g>_iQ ( vurr(rij 65__f]-JU_lL_ m_-tf.a_.6p-b Q_f.Úuj<_- 
__-.i_j.iu a-uí&rríjii, ^.j _.)(,„.- <3s_Tsj.__.L_1u 6-jrrjj)t_6-_._5----U f_P(_?<_i 
^er_T_tr.-o Qupp^rra, ^édiÁ Q<_5.r_fr__ -^iut^ló srs-Ttfj -_____' 
_-.LD6_-iu gD_rrrrÚL_nTu inn ^rfJ^LQ _orj5_j^-_-l-__5J. eresrQsii _^__rf<___rr 
_r^rruTrrc_.c__)__Tff) uHJsór, Quír^efrá&srrlsár rr_(_?CoS-f &smu.í£sj} eál® 
SfDgil. __5f____ _$-).. mitnl© epsOTrpjfilsb^ú; _6-i-l-_.i_ ldl1®C_.ld 

_^,s»- : _iCS6B/r/r tC j)jarw , i!(,bgfeo Qtus-TpLÍ. -^j^S-STtf, ^(rrjú^úu(_l^ t 3.j 
^^ _-D6£jl_- _usrrrrc€líror s (Dynf Gr55r,pi_ rr. rr (LpLD _f__L__s cStuJJJc^CoqtjlÍ), 
_5júu_}.iurr(tíS)só Q_Fiu-#f,_.r n) uswjfiuSlssr (tpit_j._-.-U srsár^pj _rLJui_j.<__ 
__rr_-_r (Lpi^tqii ? -^|fn^ qíI^sidsijú Qurr ajja;^ LDíl-j-sb, Ljirrrcssiír 
glrs<_£].uír 6_ls_i_ _r.._n.u ij^rr. i <p J __.ri_^_ <-j_£|<5F _f_1__c3^i_i@ _?(_. 
solsoácSBSTrliJLi __.«rárQ_.fiór jijj c/__.nr5jí>^jf. _.(_} @/r51_£__.L_ jg)i_c_a_.-b, 
u___fl (Lpírj.fB^ u.u_ijr ___...r__ ff)jjj _r__r rjpj 3n-$jbg>l- c-^so^ _t_-Tu_§j 
(y>_|._s_ (glsbsorng} g^ iíIf t! »rL_ urri_sb -TS-T^p íí.1___t_ _urr-i_.uiT(S9_b } 
@siisijGO„t_ ^gJjrr^^Lopjí) (Sa___«Ba__.£g5nr,_6 (Lp_).u-jLb. 6^(5 urrL.s_rar 
rE@_„] gt__.c9=str)iu ffl^jv'í)^ s-ilC^sii^cp srs_6-i6rrsi| -_rrr)cS i cS^sts.cS5^ 
^ff3_Lorr } ^CScsCSurra-) v .<.,jú urri__-0 (Lp_j.aj _-.s-.rnu.6b Q_-rr_?í_T(3) 
Q-Fsbsu^/ LOc5-)íj)c5Fc5 £ )_a')iu ; :J ) j:r,(rrj__^fr@i_. 

u'___fl (Lj_(Lp fLpdF_nir„. ir...r(.f_Qu/_> rrjj 6-i(ng!_QuirfLnay, j$«b.l__hj 6_<^1 
u-.-.: Jiy , ....^.jv.. .-_..?.•_.. "i..5i(.ooii^ ) n..i_..60! í g)j ££... pi.urr Vi0c5 : rr__tvo_alt_OíKi.- 

-L__0___b -jSfTJ3)njJ__Í}.; j _iit| t , 1 l__ t-irT-l-B«fl-_1(l5fÍi^í CSlí'® U6TT_r_ r______(T 

Q_U6060iri__ ^frs-ísrirf . r-i.iiur..il.ib-...r_.. f^rhr* ■.. ..n. f .. turr t 5.í i í)sír>T res_.i_ 
-u^ffjjcá Q_Brr=5..r_i_ ©(ji^ic'j-lfjjajj. srOT^cpjLb, ^GÍiQs-Jír^ <gs-f. LDS-f! 

£3@_iLD j^íBjS __6l.-E.iC.'>,» (fjí Qffi.r___T_X(5<S<o)Lb Oc55TL-fft-| Sa^S-JStDÍS 

_p_j.__.6_iu Qujpdicsirsír QdFHj_i]jT)jj. ^.sir ufiBDfl (Lp_j.iB^Qa5SBrp 
&($úg\ _§_b60rr-o_60_uj ^aiQsurr^ lo6QÍ.66@j-Ó §rB<_5 _-.-0s_._5 eStL® 
i_r_d5 _-_-__r®_orr ? ^úuit,. rí_rT_i_5 .CSsuswí-). -fHrf.-l_.rr6b, ^saesr' 
___Ws?r.Lou$C26o(2tu ^^(^uftrs&éBtrsisr. ' ' 200 T3iSs$r<5g]Gú& Lúsrflgcfasr GisrráSl 

6^(5 Qpmn)iu!r& CofBrr<á@íili_^ < p } usoQsn^j ^^s6(tp6tnrr)ei6rfí6sr 
i3rr$r£l$iurr& } fBfr6oT, ffrsw"g)j6W)L_HJ 6urrLpás35<su5l5b _g>j6ir}LDc__)6oTC_jp6oT. 

ÍJDSTjfla5 SFQppWlUlb UsbCSsUjrjJ ^^(XpOTJjDíSSSTfl^Lb QujpJTJjÚ Qu(fJ<S£g) 

6Íi(^<£lsirp ^rresr" ^guuaifáias^áQti), &Á&1& Q^iTÁesimÁ^w 
srehí&^éú (LpUj.r6e) ^sfrsij £_.cj5S-jc£ícrárCSjTj6Q7 . -j)jCo<_t> CoVbfjcji^sb, c^s-fiú 
uili_ sp(f5 LosoflcfiSoT srsoTjp (Opsin^fouSIbb, Oc9jTi_<55c95(Lpi_ (Lpi^sxjii) 
Q<arrsíróri_ s^rf ^ssrLorr otsótjt; rélSsouSlsb, ^f-as 6T6b<-k>tLjso->L-iLi sáfreújs 
^lsb 6^(rj)6_si»a5iurr6oT (gn9<sCS t 5fr%ifr, (Lprog^cSsirsínLDSTDHJ _g)jsi5.i_iu 
(Lpiusb<ásiirCon)6iir. (Lpii}.6-il60rra3 ^iuéh&w Qp(i£^^6ár6<r>W6<S3iu -_9J, jV))i_ (^icj. 
iurra>j. ^iu&aQw ^ajsor jgliuebLj -s^sorrsb fprnj (Lptq.ri.cs3 assor 
siJiLosznuj cSjja^lsb aBirsarrr (Lp-j-Hjrr^. <_g>jré65 (Lpi_j.6_i)60rr<93 [Jyuj_6a5<93<95l_b, 

Spffjj aS6OTT CSfBrjjSaj) JT)fSj ^ajSÓr SpfTjj U@j3J1hJ(Tc53 -gíJSiDLDfB^, l5)jTJ(»j ÍDlTHJrBajJ 

eBQsugi uiu6wjr)(t) 6p(W) CSurrfrfri_i_cSsit)a3 fBL-c3c5j)iUc9jTc_.C_.__i (Lpi_j_u_jLb. 
^6Íisijsoa5Lb srsBTuajj ^rfcScSLDjpjr) CoéBsoláas-cáasrrHJ, ujrrQcsrr(rjj 
aGrrr/sisíír(LpLb ^lsbsorrLDsb QcSTLplpu^aScOTrn ^(rjj 6_ri_6Yrujrr___C_)) £|)t_ 
Q—saTnjj «(r^^j^sÓTnDS-rrasiV, Suafa^sórnjs-rrassfr, £§)r6a, 6!nu<é^iuéi 
«rrr/ __.so<55Lb ^TjéjSjLopp U65_f) u^rflsijajpQcgj <95Tr_a5Q>nj_b __<93s_]ujfra5 
^l(l5«cá)sDrn) Qp&nn) »51 sb sr^Ssoru^ti) Q<5=íliuj_>. a5_.L_rrajj. srsbeorrú 
Qurr^sÍTcBSíflssT ___sítC_Wili_. (tpio r s)51sOírc53 <sp(r^ susrrá&S. _gw6cT.1_.fB ajj 
_sli_úu<£rr_b, <J>jn_jgj 6^(5 ri3l6tojps_jii> f^(f7-,_s_5 C_*6_ ^r($)_b. ^gi/ajjCSsu 
glHJffia^ajcgjlsór .Quir(nj_ttrr@_b. -gjjúuiij. ^ó^-rBajl^cS^lscTrp ljiuSíot, 
c93S5flúut_L_ sp(TF) LosoflasCoSoT HJsbsorrLosb CSsuo)] iUTrr<95rrsÓT ___sisarrj 

(Lp_J.ILJ_? STSbPsOtqSiDL.ILI QuiT^SírcSSíflsb 6JJT)U©a9s_TjT) f^lU<__a5(ILp_b 

_g>j6_si3fiL-a3<3J)6b a_rflcTiT)LO Qa5T^L_rr@<_s 1 soTjT>ajj. sr 60 cso uSisb 60 rr .95 
Qurr(nj6rflsb _éls_-.-_éc£sl6ÓT /5 ldsqt réls?5>psi|Lb ^sof) ijQ_?>fl^_ofl__<5j<9J)6b 
s_fflscT3LD Q<s5Tswi_rr(5l<á6oTff) avj. _g)jfi5^ SL.rf:áínLDa.@ rBrrub Qa=s)5l cFTUJd- 

®LÓ QuT(LD^ja3T6ÓT LDfJSiSoTLb STSÓTU^ <ÍWQrj6oTjrjJ ÍBLÓ (LpSoTSoTff <9j rt _j'»*,í_* ii.li \:.- --a^ -.; -.; v—--- . i_r, ..i;i_.„iJI i .'". i ÍJ ni' f " • "! J rt í 1 5 I T í ! 7 I II < I I ,">_ _*-J ft A I í f"\ l.ll i H. , 

• ~ ~- • ^ •. (~ 

ó-.TL-eí-l IU6ST!UU_SIS)J»35U. stsotGgm, LjrjrraíSoT ^iB«á)ujif «sfr- wsSfr^ie^i^uj »>._ <«,«?-, 
siirrLpcSSinasiDtULj u@<9j<_é\5rÉ<9j (LpsinirjiLSlsb, usoufl -gijsbso^/ C_s_<%0 
srséru^i, _s;,|ájsiJTLpffiS(r>siL9s-r §soil_C.hj Q^irá) jrjjs_a5.Ta56-jLb, s_l@93Í%o 

STSOTU^J _^-6_^TLpásoOffitLTls3r (LpLo f S_lsb ^SiDL-LJUcíSrrcS-S^Lb, ^JSÍTJLDfB 

^(iijrBcSSoT. ©(5 rBrrsÍT srsáru^j, srsÍJsvjTjrjj cSST^, LD<ilujLb, LDrrgso, glrjeij 
srsoTjjjj L_)rfía5a5ÚuL.®srr6irrG^ír, ^G^C-urreo u)6-fla3g)jsi55L_iLi sxirrLpcS. 
6ína5H_jLb _9j__g í jscr J L_HJ G<ssws_<otiliiJ Quírjrjj^^, rBrrsÓT^ u@^l '■.flBsrrfTffiú i_)ffl_-_-__. uCictf§mf5gl. 63(5 ihirár _.__ru.g/ ^srfi __OTjr_.dfl 
_^'6____.___-r /d s.tS-0 QrbrrQpw, @6»f) G<sj£j/b^j Q^-ba-l-srp ujtS-O _-rsrj 

(Lpiij «ssúréjjj s^ssr^^éú Qurreo, wssri^sg^ih ^ajgp _-.____/ _______ _r-_.ajl 

ajsrrif^lssr o) !$___--.._.._(__ Q^újSssrp (®<ls06imu iqw Qujhfi^mgrrGh. 
ggig_.2_-r ój 70 tlí^ QaiiíWL u-_.Lp-U ^ffj^íw^LCííPjs ca.'írLpd&ísoA 
(_^rr-_Tfl5).u t g/ (Lp^eb Qp^.é2ok rr, __i_-.tr, -^sjaslsb sp(nj Q^itl.ííb^ 
Qutr^&né _5__-rL~ i g>j. 

_.6_6_íl U-L-Ijpli) _ST_X}L_.rr_-_)tU L^LX-tO-F.Í-tU _-T_0t_. (^<5__T__á5fT _-6-jL0 5 

<j>___0-___i u___f] Lfifléflsijrji) aifrsCLDíraSHJ íí __(3^6n..<_r> d.nr_o__." ^íreoTsrt—íT 
su^/r.as^iDj ^_ s .rr-55_7r ^arrrrrsafj/ saLpsiicspffiTffi ^a^rr___l rálptálsrsr^ 
tí _- I T-_TÚ_%6Íog. ssítsoíó". ^LpgiJr^ew^iraseiJLb,- j|Jff)ja5!ujrr_s LíiTfflJOT^aJffár 
(fíp6úíi) €_-©;S-_o<s3>hj sr^lTUJr/í-jé^iá ^)L_a3<5?)rórj7? «« újrájjrgjHJ «ireotc " 
r6T-OT__fr__/^T -.__]___ ^j_-._D-__-úu-Lí_^(r3fB^_-r. 

ggi&sr&npiu $2súsmwii9iá), -_iT^á_-._r.iL|Lb wrrssvrfipw spérrgiéi 
QffiiTgárju (j^TSWUtlL-fiírieijQiiJsúr^j __(ítj^£í Q^tru.m<£l -$lLC_l_tl_. 
L0ír6OTr<s_-»65 gltuGburr.s-T (ipiq-eq erssr^p <s_(fir^iri-_G- gjTjiáCoas H©^^ 1 " «00 

Uff!Dc95UJfr_5B(i5 _5(_j£j), t_g>|fB<_i (LpD _WUTÚ6-.L_ __jrrLJ?_5_T_ _6U_j!_-T ff^6_Q__iT(f5 

U{3)c£ln5lGg}w &nsmré3 Q0T__n_j__) __.lC_l_.tlo. glerr^LD a_u_-.$6_rj5 

_5_TS0__. €V(n)wQurr(W^l } Qu(rtj (LplUff}é\ Qtí. I_J£../T S-JJ^J «-^J/fíi^ ^ICIT 

svTJLO-mfL/ú lS-j-^í^ crosuaj^táQcBiTsíreír (iptuÁs<SssrQ(r^ih. ^sm&nSldr 
Q__t(£1s?s.i_o &,esé\<álmr p rr3o_o -">-.-_. srputlt—.-jL.ssr., i\$\u l\0iu eiswÁ 
_5rii_5_fr {npsúw <= g)|6___rrs«- r stni_i __o_pu_}.iL|-i- __)-TCj_$-_iL_ (Lp.usb 
_9--r __(r_L_. fBLÉ(Lp_cor__íu Qurrffi&ár &,srrir&&} tusinu.iu l wQurr(Wtyt 
<-t_6pjL_ _u_ s^jló ^__/j>-s_rt)«é g>!T®fsrí^ú u__-Lp-U (tps-irrjítí-b u___fl qif.iu 
err- 6_j _S _> rrg ld . T.-i.(LpGO_L-._j lSl^. tseírrrrÉ-ajf __-)_-_.__ _-rEr/<5.aj.sb -_...__, r_m_ 
U^^)u3(r3____--rjr) QuT^sír _____" 6_ítL_.@_i-__<é ^íLsrrr/as ^-bS-O, {&jrrjj}_& 
_-___:_ii-b _"_rrc-0 f í-rf_rr!Ó,. _.__r_=l _!mííL_ oTsstjj. g'/ ,*.- _tt. :... íjjld . ..2f>__.. c5./_. 
Qó-fr _-_r(5l 67ck_TfL' li@^í-__.v. #, _gjjpr_ 0^s_.__.<3 : ^/^^Lorr-S ^í(£<_s __._(£___.. 
gfffjj^tuiTéB, Qjfr^ásís_a.H_l--r í§rrs_j <3rEir_i_ reLÓ_-._ou.[tD LfT^ú lj@ld 

_-:i_;,T'__. ;, ._ ■ i . '..,*".'" * ' ~~TT'M ^ 4 '!^ -T " " ' ' ■•' 'rr»r~?-, .1-: .0- í-*-tr ,ir .ífl 

_i.cs>" 1 — • 'i .--" t — • (--'(c-j-;. ^,. - ■ >_< 'i' .-_-'■"" ' ' i'. . '" 

iU£OTL____í(n3_-. ^jjé^-TJ-tS&sjj <S-)S)rr<s_5 (Lp_cj.(-u/r^i (ipiq. í_igu jgluj6burrsgr 

Q t _5_-TTU 6Jff>mjá. Q«(TOT©J^-_-C-0_ 6_]_l!^6)_l__ <D(SWfiWrí£).lUírif_^-- Qu(J5fB 

jgswso-LDÍSujrr® -n__i__.<S>6_a__ rBirub ^iurrr/Ta. ^(rrjúu^lsbc--. ciwC-Ojj 
^^r5-ÓLflL_^^l--)(frjfi-gjj U-OfrjSffirrTLDTa-ú ujrjijSj-ja. Q^T__Í3r0 GurrdBÚ 
u^-Ss-rjrj -_i__.fruS!6b (btló «rr^^-. Qt_B_r---Ti_j.(r^ 1 £5áSCS(f3i_b. 0eS\rré& 
(Lj-txj-UJT^ ^jr&ai (tpuj.s»6_i, S-ííj-Bu^ p^rbp <$($ sBtnjgprrmrlstmu qjht 102 ^iBssrgéfjjStiG iL€sfí^8ssr GfsrréSí 

Qsumum (ourrso eúsyQeúpdi Qsnstmic^iu wsGnjUirmremLD&riiu rErr__ 
0Lpm&j! 6_!i1l_ ffi/rírsscr^^nreb, <3j&j} u-__-6u<_t CSurrso [BihfipérQsrr 

ULp^^lssr sarihsmu eBiLQú uldld rB^aj^OTrp^. _3jrÉ rS&o 
uSlsb utp^^isar _ _-.c_.ú ugjajl QLDS-rsiDLDdg <_i6OTt^LDUJS--__.rBa5rr sojld 
_9j@^<5 __jpÚLj-S(gj _____tí-|.uj _ asajWujej <_i--T|?í)/-rY -sit Qasrrsiáru. 
s_)__j_;, -_ei5)scn_o Qujpjrjj s_l6Tri_-0__s.rjT) ajj. suíujjj (LpaslrfdfdÉ) _6rrrr65_r 
Lorrés fBtb ljjb s_frLr)_5stn<_ _il6b sr jrju^-^scjrjj. r56^.ur&JcS(ST5<ffi(g 6Tc_K_rj 
_9ja- 6_rry3_5s_c„uS!_b uso sofrur&ja-sfr Sesii—é-Ssbr jTjsirr. ^(gjjsb, iDszjflaj 
sp_-}L_i_ _pj_b s_iiTLp_s_„~--UJ__ Qurr^y^<gLDLLLcj.sb } _9js_sp6cD_-_i_j 
S-JJjáQ (Wíll) 9(5 (Lpá<^]ujLDrrsi5r un_s_._ú Qujry_£)j_iajj. _sja_ 
6_TLp„s„_3i_lsb Qujpn) 60rrUi_i_._Yr ^susár _§>jt|pu-_l<_a_ C_?__:_?rár®C_'io 
uj/r(S5)6b, cg^jj/ _9j__6_r QcFujj-jlo <5BL_@LJurr®_CDsrrrr(5i __.icj.uj (ipiup^l 
_b3_tl_ Qu!r^i^0(^á)S€srff)^i, ^^^)QeúQ\u __.(_l_urr<_í rJ£l_b-Ofr<_ 
_D_-fl^sp6___uj siirrLp<5s_a5u51sb ^j__@j65)£_hj a_t__q (oasuJrB^ 
<_rrsb<_5rr jSsítsjt/tííj., ffUfrtp<S6íj>asuS)sb l$_^._d.t__tldjJjT) r___oi_}|pji__&_,L_, 

,-9jsusór Qu(rjj_^_8T6__>_uJT(_i _iirLp„s__s_uj eálí _jjr^úu_^ í _;i_j._. J 

'íj^fjjrBaj 1_jln9@r_-__.L_ ___aj __60__ Qurr^rrjSÍVffisÍT -'iDsb ,^-_gj)i „._._. 
-gij^__rrfj^-_a5_ Q-^spjéiai _il(5_'q6__D65uj 1 i_ _<ts_t_) Q^ib. rjjjlú 
ui_j.ljul_.l_ @(fTj LTli^-_rraj<_ 1 _tD<_. !_l<_ú _urrjf)jjjá} a5_jfÉe5 _>(r_> usrór 
urr__rr_ r5i_-(Lp-__-UJ rBfr_.Lcj.6b <___.<_■ _(_)_5_5 Q<3rrLrf___l s_í_i_>Trr_srr. 
^LfSBjsb CSurr f) _a_5 aj@ri.c_. <-)_qú_j __!é_ sb 6T__r5_r fJ£(5____jj)Q^s_Trtij 
Q<3ífiuj_i]sb-50. 

c^}ujrr_<5s_c35 rBfTLD Qa=i__csujir_ -f____T(_3_Í <__jri_a)0 ejlujrr 

'<_<sa$scV Qpeúih _a(_j sorruajso^csú Qu_p _t7_si^®Q_36_Tu_cs ^ m 
______&^a_ ssr ^_j.úus_L_ujrrs-r __6-_rsíD[_!íurrr^_D. uLpe5-__tí_c5. -.e.rrrí) rry 

s_il--ua3n)_iTss, y,__sjr <5__ ^<SLrj__c_yr __ajl (fúuejjtij Ujdií» iDjfr 
Qfjr.(_j _>rr^__ c5;S .. G^iTjpfjjja-luLí^piEírSj ldjj jj.jííouj^ií^ _ipáái _"_ 

__j}(LD__l ( gj_b "áluJlTUJU-ir^lD. _-_L_SpJ_b, _)_T(LpiÍ> G_D6pJ_D 6_STrff _F_f) 

_!6(D_»-ua3ri)í^T_S-i6_f, (c^Lprr-scD^, Uira5J„rrs_soiT-_r c^rru-ísór _(.-,_■ 
__>uátDi_ __iVl_? Q_-Jsrfiúu®-9-_ jrjej/. _^@c_ c_>ut-j.íu/T„ ___)_„ (g^rrjja.) 
_jjjj_f_ c56-r_rTS0_i_ _^-^úu__L_ujrrc3__ Q_rr_cs-TL, ( gjj!_(T6sr a_so<_5c_scDa5 
s_1l_® sátil®, _6_.ílí_<é í 2ajrr(3i _.__r_jFjj u_--._s_._ej Q__.rn_rfL_| 
Qe3rr__Ti_ §(__ (tprig 6_ it^ _.__■« íiSsb L|@_S(fTjscrr. l_JjTjj i <_1ujít<s5 ____sb 
cgisrrrrrB^ajj, jélsíDjiu-a. -^sjííjus-cSstdcSÚ Qu/jj^p, ^rB<S-- (g/rjjcgSuj 

S^fr^<_S__uSiS_f^r-a^ __S(_?_J_1(5) f|(^ QufJ _-TLfj_3ótDcK-B@ _W6USiÍT :.Q&éii60 . (_s~s&V_)-uj -fS&o wjbuQ&njgi. §án£\2súiálsQ £(£ qja)^«ál<»- 
^susiJr Quíj/D Qurfluj ^g)juaj^á?D^, <_5{í~c5 ^SsffrasjpjsOcS surrLpá. 

.éto_5_s@£ ^réjjjl, tDg)iLipjB$á> wrssvnBeQrrLi Qu(5 exirrLps-lsb urr_@ 
Q&irársiTenw Q^smsuQiupuQSp^!. srewGeu, rjrécs a_j_i-_f, «9=«$ 

.'SlipíB^j-6uir^á5ín<a&ú uu_<>5-r^_»ó5 (Lpixj-áíásór n? nflctouSltsb __.___.stdu 
-_Í__®lj «Junras^p® sp® &$gú> _j®££Úui_/t_5__ _r_b_a)H_ /p p urrth 
Qurr^eTfisb wgi ulpÚLj er©úu-sp0 ^sóruHrsuirCTr^/ sr^lrrurrif^^j 

a5SijfíúuLli_ a_E_.LÓi5!6i5)(i3í5 ( g/, ^(tp^friu^^l^®, <!F(Lp<_;rrtu <_.<<_) 
s-lcjrB^, as_soa^jij0, a-sos^s^^ré^i L^.T_wn-^_J£^á® 
erewrjD jglr~<_. (tps^jpuSlsb.Sfrssr _=rr<grrrrswr _?L6-rLD tuirfs^enrr 

^ssTwirsSissr ^m^ iurré$06v>rr (tpstnpeniu rB6_T(Sj Losur^^sb 
ut§&i&ji<53 Q<95rr6W__ fBLÓ(Lp6iDL_iu (^6-fl-_/r<SíSrr, evrrigÁsmsiiúléb (ip^sb 
jél&OiurraSluj _&6_.g_1 ffijó^LÓ r_!_&!u__b í QtS-^rrjjLÓ erCQé <_.sb5_l--j.t_ 
wlLQw <sji)<s (Ssusoti (jJIlo eremrjj asn-^s-l-bcso. _9{^jí)@LJ u^s-irés, 
LSrjLÁLDcíáF/fluj^LpLbj <5-L_(£tLJurrL_rrs-r 6_rrLp<„-^<„iLjLD (2<95___6>j erssr^p 

á&_jp1<>5rjf. ^fflJjb^SST 5P60JÍ) -_Jpj-_tSiJ.L_ÍBa5 USÍRjrU/TtlL^.^^, '-J^gp 
UffliLDj gjipSl) 6TGOT n? ^ITSirariJlLD 6T 6rfla_.fr _6c3- <s9s»L_t5<3}65r. L^lí5Íi61j60t3i 

6iiiTLp<S6ts>a ufriiQuirr^rjeíflL-^éiSlsb (ipjhgjiú Qu^jld s^ ujrr^c$-?nir(_!i_ 
ujrr@LD. _^66_!„j, 6_JírLpa_._-.<95 srscrrúáijj, ^Sj^sir uóbSeunjj rí$t_k_,_Bsrfl 
soj-ój ersíflsínLDj LorflMJrrsiD^ 6_1l{S1ljlj __^a9iusy^^L_-r -3h.iq.iu 
^sárríDÚ uuSIjjj^wjiTcBÍ-sij ^>js<x)loiu _'____Br(fJ>_D. L0(r<6M)ÁéE6Gr srshr 
usifssr LDrr<si55r6iJÚ u(rfj6u<£5 Qc_irr___„<_5 (Lp<3j(o60 ^rjsaj (Lpi^t?s>s_<s «ssu 
StiT<5áSl6b uaslcg^órS Qffirrsrrsír _6_J-_ot(Í}.íí>_ 

Q'usrr^)<s tsujrLpásincBuSlsb, ___ty5-^<$ spjtó ' ljíd^^1|Pjl_ ___6Íf<.rr 
UíoGuJjrw _r_5^?„srf)_r_T (£ídt^_?_)_5c_íTcf s=rR-53M.__(i}_.!(?5_j ulo_é_e«1' '•*>=._■> 
_^,_S) 6_2®__!tSOTjrj < gsj. -^L^eb -_6T$^c.s_tú Qurrnjf^_D_l_ct,6b, 6_)jjS1lj 
ljL-SOT t»__j.uj (_>._FT^c_5_fr-_c3-rr spujrrLasb fBL-^^isá Q<_bt__ot($) 6y(fT}_>_j 
ssrrsb _gfj5_giJSíDL_uj ubmQm ^sgíw06td\uá @<^__5@ub <K0si51ujrra3 
^swLorÉ^ 65l($&iDgj!. _p(_5or^^ __60c9i dr-_l__^éF;iL_--T _g?ji_ tDS-r^) 
sjjjs!T>l_uj Q^uJsbajSáír spp^^sú&^pt^m QurjTjiB Qif.rr6b.__. _____-tirL_Yr 
__)6srjpj>j. S-^iTTSircrLOrrss, t _Fírú__-)®<ssl_OT < _) {3r5fjcS^)sb ' __t«S} rf> ffjjdfi^jjs 
(SjSSinsuujiTStir _9|6rr_i{ __.sijijrír!n6_ s_<sw(5l ts_lfjla9 -(fTjLÓ j -^fo^sb LDsaTiii 

-g)|ÍB<S5 _§>J6Tr6_l6b á§)(J5Ll^l _^SiT>l_.6_6r5l6b&0. 6_U_Í JT) rrSlSBT t_^SZf>6W ^JTIÉJjJ sBlLl- l5Ijd@i__5_l- LDSsrib 0^ú0 _9j-5}t_„JTc55 *<35TTS-5rc5<5Tsb 
rBT65>6_itLj_ó, _m_J.íijscDjptL}t_ ^-&rgp_- __655r_5>6_' tsjjTjTjjcS. QasTsrrrsTTj 
ldtjjtj LosoTLD a^-w($l_il rp jjj. u6i:) <S5T60_0Ta5 f __ris ajj-írerr ^rjswr 

_|){6iT55>6-__ Q«(5l^^/ CotO60JU- CSlD^LD CScSjStD-lJ 65. HJÚ Qu(Tjc35a!Í)c3. 

Qsts-ct®, GtSSiDSiJ {§)sb_0.Tí5 Qut^^^sttu.ji.q ^tnurr^jáfajii) (ir.ujin 

«5$ 1*2 60 IT($!u@SJé^c9jTJi i g]. 

___635r65>L01LIT--r (_<3JS5>6U L^T^<fJjlíLfT65T61JL_65r <3J65T ajj ^65><5=.5>iUt35 
<95L_®LJU(5>^<?j"lc95 Q<55T6ÍT6TrrrLD6b _0S-T_b G>LD|pJLD <_^6OT<y LJUL_<gj 

Q^TUn-J<5_)-„L_.L_Tsb, -TfBcS _g>j6Tr6_)6b, CoUTgjJLD 6T65T Ty 6§)0Ú^1UJ6ÍOL_ 

il/ló -r-crjrjj ^gijí^jéfjluSltl©-^ _&»- /T) (Lpixj-UJfr^. Qurr(r36TT<55-5Tr CSlo^lo 
Qwe^w C_"_F_6rf]c_5<5sa5 QajTL_rsj<35l(ss)_b 3 _gj,s5>c9= _^i-i_@6_cS5jTj(aj_j uajl 
eorrcffi, QrB(f5Ú65>u -r-crsrQ-tfarssiHJ __ij|>jj5) _^6_)_5_s (ijpjTjUL_L_ajjC_uT_0c5- 
Q_5ír(LgrB^j6_lLl(5l -rrfliu^ QajT__r_@__jn ajj. _3)j,aj-0T_b^T65r QajTL_a_ 

c35^^l6Ól(5r_Ca<S ^!«J6buT65r C_^65>6_<35@ (o_0_b _3L-5_a=ÚUL_TLO-b 

^(rj5<55@LÓU_J- LD65rajS5>^LJ ULpa_@6_ajJ @65r Jj5)lU_5>_OHJTajajT__)jTj < ajJ. 
WpQ&Qf) 6__->_SlUT_5a5 cSS-jrjJLflf—cS^ ___60_5 |§HJJP6cO_-(oUJT(ÍJ| 

L065r <S65>^ 6^(5; rS&0L_U(Sl^a5)Ú ULp<35 C_?6_655r(5!Lb. ,_)J,ajT6_ ajj 6^6_C_6_TT 
__rf!-5>_DlLj_b ^55T UsbCo-lJJJJJ 6Ul£j.61iráj65_STT_5 c55T_l(5)lJ}QuT(L£ ajjli) _065r_Ó 
_g>J6-ljÍ) JTjleb FF(3lUL_TL06b } <55L_61}6Tr, cF<5^UJ_Ó ; OT6T5rU6_ f5jT^L_65r (Lprj(555)L0Sb 

g!(f5_5c35Li uipasla. Q<S5T6fr6Tr S-U-^VrrlJlLb. 

íj£lc„c55_5>c„UJ c556b6_l65>HJLJ UU_)jJpJLb <35T60LD (LpfX)J_<55 L_ljJ)@c55T6-r 
___6C<35 6-TLp__6_>__ QajTL_rj_@_5ljT) ajj. ÍBLD^ _F_l_~_b 6_@<S^ LD65JJ 
<_fLp<35c35653rL_ (Lp.6cDJ2)U_lsb _5_JT^_-)(rTjT . 

CC ^S^Sljí-SSr _B_.t_}- __60c35 6_TIJ}<356-___í_)6b F®U©LÓQuT(TnajJ, 
rB_ÓS5>LO<35 _5_l@ÚU@aj<j£lc35 Q<35T6fr6Tr (Lp_^6_ éj5j(_UT_b, &-60&Á(S&ir($l 
Qd5T__TI_l6b6QTc95 6_!TLp<3565>_5 ffiL-aj ajíli)QuT(LDJFiJ a5L_(£)ÚU®aj<9J~)c5_ 
QcEBTSTT 6ÍT (Lp-j-tLÍTSjJ. 550 

fglSÍiSlirr JT)J aS-JT^-U^^SÚ -_TLp_F65>_5-5}!U (Lp(Lg6_^JL0 ,_TLpf„_T 

QsOTLfSliLi, Qjj>[ljiujt5)65>6>jli y,rr-55r_0Tc\5LJ Quw> (Lpi^HJT^j _r_-ruay 

o„, iríi_^ic. -^^.ijL.úír cSSbOr-c^j Q<_?:jjiLiLJU__rr í > ) &l1@___j,, ^.. __u.u, 

-_>_-!UT6_r <35 tl © Ú UTL_T 65 !T3j}. _J)f J$í _Tt>35_OI_1__r UI_J(55)cf5 6>S)__rrHJ_) 
Q__JJ)jLb Utp_5_5S_Lpc35<35L0T<35Gs_ _Pfa5J flOI-!-H_JLb. 

_^65><5=, <3j65r<%5rc33cj5T65r _g>jí_____)_5 QcSSTSTrerrú ut^a-láQcSTsír^Lb 
Qutrqggign-sbr ^Qwuw erssrugj _=(LpajTHjaja5)6_r rBso___T íbt®u} 
g!i_LDT_5 egjJSWLOcásárjD^j, fj$&0 6$$£_-0<g_@<5_ £___l_i_h_- _9/-b__o __l_.tDt5W3i e-Á^ii^lh €újÍfiM>l£i^tO 05555 njítjiá <S.T50/T»^1^ ^i^jt^n'LDfibj 

^Síb^ a_t_iÓLf ^susbuTSB Qpi£f.iu (Seu6wsri£j.iu (SLLti®^ <= ^smt_iB í gj 

„$!_> ^(<5 •^lnS.gjíii tcfiuri£!á)sc»ra5siig3J«@ Gr^Qsr r§dt_úutli„ í 
CesuBíOsirjiuú CoUfrá^iis ^aí_S!úujr_i 0^<Sstfr<á m^^uwáú^ a_Kj<Tr„g> 
_^^i^iur«^£$fl}r_) tcfr^^pti ráímicsBr ^t&iFínUfrái @^&srá «{fifjs; 
_^_swr©_}. 

eujpsijfrsiír aL_t_ff)«ú-(ptD _gi.jcg.sSr uiu^aíitu Q^erflíB^i Qurr<$ 
.iqsBJTíf^Lbj (§£_%_)T€sr ^^ffffi^tis ^úQufr(í£jp tS6Br^fá»<*S affit_ 
(Saí«íínr(5!{i. aj^S^nír ^jijsu€tní_. Q^tújsj ■0r«5sflw_^['Sn£5<í5 as^rr^^ 
w-t^&sb gtl£„rr<35! mC.t~.gjil toTcbj<si tS5<rso_) etfffi^í _$tl__jjjj 
QtPUj^íáárn) UOTsfís^EU nS^^^lsálL.® sStLiq. &/£>&■ Q&sfc^ <puj 
Q&jjgiáa; C?su5msr(5iiÍ!, ^«sru^s»^^ ^(S 1 -* 5 <£{&& g8C.6$il„ ^pL 
eud5ji)<ffi/rés síjrrtpnsrreír (tprt/peií «jió nsjrib __í^y?<á£5s&sb8?DUJír ? íe 6Tf5<a> 

@iOTU(é^í}sÓ}(njíB i J?}/ /5T!Í) 61JÍ&í5^frCotC(r _?p^ ^^TUá^^íoíSSS _?sá5r(5) 

<3á=sb^]Gsa!rtjb 53 7 ^jáiSiirrTjj j^sb60írs$dt_<r<sb C©<ajfT)j crisssr 
Qurdjtlijl g)6Í|6iJ?f _p a_siD|p^<S^rrt£) ? 

ajrruSsÉr «(gús^usífízu «Sil® QsusrPíSíU _uré^ubi£fi„L. s ^rriiSsw 
«^jtjaiSMííírúolCI^Stu ^íj?íB5»<g; <$<n? ^crsori ^{ítjii^Coaiiíwi-^. ^{/rjá 
áSjD^J» a8@^tk> Quí>jt5í_i giú uj^iu @s_jé^6b ffi>/npsuajÁ;@íkj 
utp««i^S(n«iú Qu^j-aS&irm ^«ra^álsb, ^málsér ^&asirrÚLfgj (2^ffi»éijú 
(f^^íérm^j. tf.6s%> emrié€!S«r CJP^íS 6 ^ «'— i-í5j§£íiib QC^ ^&ú 

aírrtprs^T^LD, Q^.Tu.rrs^u siEurrtcsb ^(gáoéigijrár, u<i£^j iaífé ) 

S&itf)^^ 6úi<Lg& gpsslCl— Uipgjpi^, u^vojjí^j _)^j, UJ ufk.b Lj^.ú^ Ljj^.tv 

u)íru>ír« sá&swgsp® (tpsvr «_?|ú ULoiis a..«wsrajrr_j ^>ci)aiííaUírst3 ? _gjsu<»r 
^su@3í6-5>uíu ^gtiusíi ^rrssnó ^-straicjjá^ib uujíjtu@íÍí ldsnjp 
usutii upx$úi pmssrsOQpib ^pp toótjrrálaíOiqt_«aT eu^iJ_aáúu(^-D^}^), ^é_6*>«^ Qc5rr__rfu-v_L_ ~g>jpj)is_i(SiL_. fBirár #_Br ( p-b 61/(5 
-SpgJ. _^,P (§<=£ s_so--U usbsR«!»u_ (^.g^iffl-l __.__. ^su 
_^í5TLorr urr_rr^_DTSts.-_.£f- &íK$Á&é> ^ujírrrir^ s&Q&tDgt. 

@fi_Q6_ír(í5 JÉI&ouSlj^u. ifljsBnrgsg!__65r gurrrr/rf-i. @/r^$!_íl_b 
i_rj6OT_b Qs_ji>n9 Qu/j) ff_sá)i_rr£ ^smiDtiSífíi: s-.tlo GsuáróT^Lorr^sb, 
g!í_^ &i$iáso&trár __-^T_-.-Dturr6_r eurrips^ s_rnp _s_s-_r@i_. 

ujrrrrass-r ^í-^IhJ-t sswrí-^rB^^jLo, £§!_£ r_Tséff@ nSSsOaserflsb 
6Uiripúu©s-^iu)T6OT 6_ir^áfi55a_^ir6Br,_ _gij_SÍ60 ^srórt- rá1tu^liq__s3r 
Quir^^rjpsní-w^rnú, c_S#-^'J UT__-cg;_.@__ Q_5rr-_V®Q_Fsbs£iú 
CSuíFíretD5=á@ §i_ub ^rrír^mú, ur^rr^U-n- _______ §^0iáá>Q3i(rsmrQ 

' r5rril@úu íj.Pí s-sfrsrrffb <s-ár_iT._o -rsSrufi-r CourrsBr p Qurfliu 
Quuj'ff^^i-sér *_i£}.iLi CgsugiJ srré^ s_L6l£.srrrr_5 ^(júúlsjjiLb -s^íb^ 
-iiL^sfr, @p# (y>i£}.a|-S@ iBL-tamD _^_55ip^^j_í= Q_*_b____T_Lt__/r. 
■-gM£S)'<g)ú u^lsorrs. rBió^Lpsroi-iu usbCSs-.ff)] us^_isrrls-flsa.L_(_iu ^_?_a_ 
QrsOTjj rsúurr^n^sb s_ílL©s_1í51ló. " -^(gl^^j srsffrsur ? d?y®gi_5- 
srscrstsr 1?" .tsst/d s-_<^^rr_5r rBLÓ _&rrgJ<s_-rfísb jf r_j__rrr_b Q_=rúi_;_o. 

fgr-r-l-souSlsb @rr gjtuií. (S^TSBr^p^sb gltusbCSu. £§)r_.c£ s_L£)uSlsb 

£(§ rBrril® L_a3_6~fr -§)j_sct6_-wil]l_ _%rr_._=. (^ku_j_rr srs-ruCBaj 

wfB^ gguj_b. oílsrr_50^ ^írfluSsár _jjj__fl ldl_.(5I-ld _Tíflré í srrfj)_5_L_ 

sásír£5@ (íprigs- jjjLÓ srrflsii^ir-sCo-- é5^jp_-slS(rrj_b srssrugj^rrssr -^jréas 

* ggtu^J^á@rfluj eáls!nL_ujrr@-b. 6_rrrLp_5Sin_5£-í!stír l£)-5<íf éltofB^ @(&éi 

Co_.rrsrr_5sfr _=(Lp^TUJ<_;a5i)5-r _Sós_p Spm^ <&(&, c_3_^rf)i_.(__. s^-írl5)SI_l®ú 

iSlrr-SíTcflffi-Ss-rpsar. srré^ rBrri_-_j-s^jL_, sprrij _£]-Oírrrs_iajj. @;$_._a5/r-srr 

_^issi__su^lsb Q6úá}'(§l Qu^)(r3_b, -jjjrÉcS ibtlI® _o._5_.sfr apfigeú&tib 

Sl__rru_--s>L_r_^ágrr_5C_6u _30^(5sys55r®_b. rJ^ré^uJTsiS-b SL-sfrsrr 

3__ú6-ifia_sir CoL»f75-iRfr__.LC, . Qu(^r_so__ -TÉ-Tus-jfjscofiJ __)_. B__ujíf6vjnrí5_. 

Qá&rrs-b-C^s _^__fr__sír smtlji_5-is._5_s.iu _^s_ í)^pC___jfj ( (T)uij_}_ LDrr í)^ 

oj-W-O^^-- Q_sír_rór($! _____r9j--. rErrsfr su(r5C_LOíurrfáB)-bj -j>fs_r /r^ireoT 

." , .r?^r r T?"'T ?r; '_*u '".o'u Tjcííis^ri), ,^'__^r __■->■_" r___-~^ji óW" ___j__-' _F__egI-_-!U 

U_jLÓ _^_rfl_S_5(Lp-}.UJ ( _C). 

uSléBÚ uff-.Lpuj f^rB^iurrsáísb Qurfliu -^jf/jf (05 ff_5.fr usoff, $§la>^____Bi_f 
&,C(^úuífiLQi~úr _s_í£{.íu s_!fn£__s___S-_-iu tbl-^,0ú uTióQurr^ísjjiL-sár 
Qaínru-rru,Q_5rr6--T© surripm^ a&rreOió __s__rC_i!. ^__ff-_^6__L_uj 
< _^LS5r__'_6 &Á0, áPtoiu^ ^js5>/rj_5STf]-b lol-®l6 Q_=sb-_>fT-osb jBir__. L_.trC&>.£uJá*&o, airr^^ib, §scÁáliuw, &&ú ^ánusa *>$&}& 
Qeár.pgi. <mw&03jtá <2$eS. unlcgiussbsoiriflA', rErr® (i^su^tm 

w^/DfiW.ís -»«-£^<--Q*n-fljfr@ isjtíot erárm Q^djQ^árV^ GrérQp 
.^eouSilL-gj. 

: : - nnhQptmL-iií rErrtl^sb sr^rfjSg-ú GuwrrQih <fá$ (&$)$£&& 
'^\$&g!€$C-'~-0 erssr^éú, Qaí^pl' Qeur&n§$&Gsc p Qeú&BmtrCc-tt 
íf)í_ji (■p(i§s_ < §/LD a=j-suBr«n.L.dfis5r^ g>£rr eu$0iríBr reioffi® sr@^l 

:mílUjb^?S55íU6át_ íj|ls_ $_y9 (-Losorresr jfj. 

g^^r^^Tsár íb.tló ^^íéQésrrsvrerr (ip_].*-M\g-j, Qaisrfíu^ urr/r 

smeuá® íBfriij srsúajsireij ^rrrrtb uitlL.toff«* Q_=sár jjjsáitlt_^rr<3i« 

..aBirsaorúuilL.ir^iiiai.L., iBWQpsrr fprg u@^t ^j l61 tu rrLO sb __.u%L_OTr 

§S5T@/EÍ §0fB^ SXQS&pgl* Qun}Ssví6írórt£}.lLÍ (Lpq-6V/T53r GUffH 

usriiQurr^í-sir ereárusciai, ^L^liLr/rLEsfc g(!5*@ti> <_sjúu@<_), <éí>)# B -' 
^íerrsir^!. glsárpa^L. ^3 Quffvwsusr _5la& __wjjrr&a5 G*irsír6a>5_ 
^sér^/rj erQpgjé, ^. ^iiQ uir(Lg^j, í_ii>(Lps!DL-UJ _^$5r_oír.t{LÍ>tfs~.L., 
s_.soa3 urfe^ urr^rájffi^rrá «L»iB^gi ^Sff)®^ Q-* 6 -* "friijá«^^> Jjí. 
su.60<srrtua3Ú Qu/r^^ái^ -gj-Uf.smioiurra- f&jriij (Su/rilirj. Sujrú(pá 
Q«ir.arár(Sl ^«ÉfGrarjíi- Qu rr(Lgjjjá5_._-, r6(i(tp6tDLUu -^|r&a5rrrra?>L_rr 
(tpjP^^jLÓ LOísjjDís^) (_urr.y^6_cfeíu 

@j_rBrr__<£_rflísb 3 sálG^S-j. ^Tsonái 35 _rf!í& mii(Lp<nriL,iu rB,TÚtq.^r 
uszrjtpiu (SUT^^liLirB/^íarnL-eSra^ut- QsusrrlrBrrtlíp urrswr® sufr^figlujjá) 
a".cfcrrtL|t_> ^leOíf uiu_OTu(^ay_9 3T_5.fr. ^^sárgtpsofó Qurfliu sp&Slé 
(gjtpt_u^-s><_)(o»J sSi^íraSáaSlr^ifrSsefr. 6Tsár{K$j£sL_, ^jjj^-ssr ^__!á> 
^tgúu*£$,Gtsr a__C£t,i_jtó ibíild sál^LDLfa^uj j§>rfe£_liu ífifrL_.£JJ) ^!bo>#it3éW 
«!T"fBjá3SP rBíii «rrajjsjísírlwb surÉ^j uTíúáGlárffr^rjjfisr. ef L-i^eár {^£SÚlÍIs~ 
eSCC^Áasfrrrffi-sr QtfebojíT Q-^á&siasiLjú), (SíTsrftsíí 1 _3pú-?nutLító 

(tpLpréífg^Sjr)^. -sijjíSTpeb GflL.ixj.S5r s^tlq/p^j^lsb mú> wevrib fl*(j)>u®tb 
íjg}ú,5^í~- QpújsBsítcirssr _FfÉiQ_-frsiSI ^{^LDL^Q-fisitg _g>jti<£Ú usrsisijr^ 
eurr^^iuih U}s&ipuué£leúB>o. ggC-g-frLJtSlíLi nsír__.t_^_m" rsT_lurrL__£i(tps_oR)., 
_=(Lp^rrtuú ULpiiB GULp_53ráia56Tr, -iLrr__gf 1 <_5 (LpaDjp- grsBrusuíjjnrSlsm' 
Qu (15 stnurj 35 _5rr sraroisirsLf^rrár Qíg/r«trértímL_ S^ujá _50^i^g^)L_ 
_jLf3(ipsírjL-íu C-d&scneuá^ _§{5ína! ut_issruL_.fr. ibjtlo Qa5/reííí)T©5rr_tr u51as 208 _>/cbr &§]6ú& LDsálgSssr 0^rráQ\ 

a-HJírrÉjS ^fiéGóiirdsrr <$\sneú utr^áálesrroesr; mw ^súricrr , 

^lSiipStn p 6T ^líf <5_jJ_- _>rj-b -T|^Úq<-_--Trí}_§J. 

ul1l_ld 5 u^s_il 'Qeúpenp ^6toi-ssipib®ú>, i (BÚQpant-w _ogSlú__.ú 

•%. (Sú&á&írtr or^ir inS^^MMfpéíw^ 6-T_l®ó_i-*fhr_j-b. ar_j6_i_i>.rj 
6?'fR-_irf ffiiTLLQíiirjiTóróríij-^iS^rijjíTib^ p-íi ~rn_.Q_.T---r _) _p__T_-3r _jj_q 
•&ises>$éi <f&_._L__<5--£ÚC-UT-b §esrgiekGerrtrw _T.sfl|p_b 3 mtrih erú 
QutrqggiQio £§6_6iiT__ fJ(_3iB=3^-b_-. úl rTjrfli-ib <_T<nr-TÚu (_?[_. Qur_.rÉ 
gebremiD, Qcssrrrje-Lb _^_J-]ujs_!Á) -_.;_) 6_i]_l® s_i1íl_1<-- C_"_--__oib 
'&trúd'iuiq.úugjw ^_.rr/_)^£4$-D_l_-__> ajbgpé Q«iT_rór_1_ir 
(Setririb. gtrÉ^ú Qutujujtsot surrLpé«íOffiSíDHJ _ld/_)Q_bt6«T-_i^s<jt 
■ (Lpeársorrf mwi£i6tni-.Qiu sprr _°_,Lp_DT_-r Q_s6rrrj6_iLb __1_>r_>_5J sxjib^^. 
srerflMJ 6UTLp_r__--<S- <-_Trjs3cTr_0T<-. _5jr_^<_- Q<_3_rrrj--iL- ut^í! _-_r__Ju__ 
aSlebcso. _______ surrLpsásb 6TÓju©ló C2<_=rr^___r<_5_fr, __]_5)6ij<9_sfr <_?>l,_-)uj 

6_ir_) 6-. /_}<__ jSrrréjéSá. Q_-T-frr__F>_b _>rf ^réjcsSiurrcSS _^|F_ ^__^LOíB^(_3r_ 
<J_5ri.c_.0jjj. _g)jrB<_5 -^jn-iá) C3uTUJS_1-l-_U-}.uJT6b Qutrihiutreer <__,L__b 
ur/<_.a§)s5r s_sfrC2&Tr Q<g=-_r ( jr)j rB-ósffjLD _0-_j/_)^_^<ír_Q<--T6iT6rr (Lpiusb 
a9 _■_;_-■_■ Ljn^CScS (S^TSffrjp-b uó-tl© S-fTLp^sajc.. -rssrrrj. éfjjsOTfiuSlsár 
r_p6_C_!__ 5 Ljp Qa_ _Trj6ysj-_j^_- ^TÚurrjp^rjfjlcáQcxnrsrrsrr Co-iiso-ri-j-iLjsír 
srr^gj. __/-<_. L_LDu^^j<ss@rf]iU <_=tldt_5tc3---tt Qs_rsrflrBTLl(5l<á _-s_.l_ 
<35srflsbcgírsirr G^L_<Ss_j«-íír_cj. __)_)-5<3-) nr>ajj ; srsór^rrjs^jLb ._^._if_)SB_ /rj 
CSsiisiróTíJlLDrrsar e _g>jsrr6_j (2<gLcT.<-_Q<-5T-fr6rr-}4Lb _p_}.tU6]_)-b_-_. 0^f5 
C_?6___sa^L_siX)UjC-íw_í __stfsrs5JLDiLjrrstrr __)s_tu-_j _r-_rc__ <_5(_5<_.#) Q^tl_ít_i_9- 
'.s_l1(__.ti_. _^LS._0T6b, ^lgjsxísajrj <_gijS-Jtr@s5jn5 _3jí£j.-_>-0<5_6fTT__ 
__ _)r&^ iBT-b, -^rÉrBliuifasrfísor (_p (_? -gtj-^sffjLDéssrrrrcS- ^lsSr rru 
_^__l__ÍI_l_L_TLb. 

__l___llT_r_ __1_jr__^_-<3-_L_ r5LÓ(LpS5jL_UJ -J>JS5 L0S5TLb 611 S_> ij l_l SO £_)_7_ 

^if'.d.íp-B Q_.TS?ró?(p (Su.TiiJs_L.tí_il6b-sú, __?/#>/ _--fr_-rr lj_- (ld.ij.ílit 
sm_oi:_í$_)óO qj_)5;Co<5 _^^sj(_j__ _3_b Q^rríi_j_buí_f. _r^ ( _=^^_.Q_'.T-cf-r@ 
rfi/_}<_-)__r /DJji« ^irB^Lj lj^SIuj QuT(rrjsfr<35_-rr__ uiU-i_ru(_ls.^ _pi_j-__TS-ju. 

nS!_5T. uí?_T3_ rF?-_=<s=.b ffi.fjrnjá- QsT-fruS-íS-T _r._„s__tL/,_![__ ~r°bo;'vf 

__>{I_f-S._jJ-_ Q__T_ÍTS_I_$J_UT60, ^L.L_)<5_Í)lU QuT _}Sfr<-5C-)T__ L_irjL0Tc5Ú 

u©^_^<9Íi. _ (_$_b. 

_§)íb^ íb1-S0uS1 spj (_j<S-_.l_^ ^ _.a_i) S-iTiúrB^ Qurfliusii-fflr _i_j -iisórj íB_b 
sr^íi _rj s_iíb_íj réls-T_u, " __]íi_a_L_ _-ju^<^]uj<5-65TrjL_ CaUTtlirj., £_)íb$_. 

cg^T^áSLO/jQ/D Q<S=sb6U_b, __ir5^__ <S5TrjS--T_0T)jD -T_-é56lflÚq 6T6-TU--jS_I 

^fBUjá- _i 6jí)n)--j__! HJ-bso \ @6_iQs_r(_j Q_FUJ_^já _)_b ; 6^rf ^iúsbuTSisr S](JÍ)&>§1 OTGWW ? ^ 09 
ÍoSlrr LDrhrnstDsu ^ifrrpglú ®™&ú ^b^u^b" srst-rrnj e^ 
ai&'ar uJir<g>6b, ^úQuir^ §**>* **«•>£ @*D!W&O0 ^em 
{ a<^u c^f^ s-Lí(2<3<íFLxr íbló <aír^j*6ífl 6 'ú oilípíTLcrf; (Su.Tísrr *jj. 

2^««r«DlO I ^OTTttOlO II ®«D ?6 ffll_(S61I JÍ I ft --Wrfl ; DlD@6ba0l" 61^ 

re'tí, L06ÍTLÓ «^ffljii). ^úQurrcLp^j l51 n)fr «(Ljcíj-stDcS _?JJjjJcDJ}JÚ Cguírtlq. 
uSil©<í <3=LDUfr^lé@LÍ) ^sorruLÍ, lSI^^ítlj usMúQá asrrú©Lb 
Q^&úujhgl srsár^ usírsrfíú urru.rájaerflsb aiíj);n5tD<sviL-Lb, «rrsornl 

_S07U «ÚUjDUStDU gl«J JJJiTjlsOT Qu^StDLDlLJlÍ) fBLD «fflJOTr £€»»£«£ 

«airriTiDeb s^LjSliBa^j efilQw. 

__60«aj<i)<siir 9(5 @ oSIúlSIlLu uTas^ajlsb aiir {£«.•&__}.■_ ld <£<$ (63 cs@ 

ií)ll@LD rB6t5T6tDL0 UtUUUéRJ OTfiírrgU Q&rrGQGúÁ&n-lq.lU 6TJ-JJ61JLD LOStsflcfj- 

gHStnutu __iurfrÉc5 eatr^ÁenauSléo §}($&& (Lp_j.iLjLÓ eTSBTjTU rsrrsírj 
^^.é Qcfsrrsfrsrr (LpLcj-iurr^j. íBfTLb fJ^ajcfSffljrrcissTrrrffi §($&&GS\ár 
^uáas^jáleb a=rr6trór 4as(_6_stK$r@Lb 6T6tkuajjLb __<JcOTstDLOtusarjT)j. 
<2úrrifsB)6iJiU7r6ba3rr6Íi- QPH- w&nroéíB (_6_stT3T@Lb ermug^w .SL^tmr^w 
tuwr rnj. __60cfS-i QurfliurrrrcfssTrrreb a-uGc^aflcfBcaúuuu @n5)<fs(_cj 3 nrsrr 
csS.Tr 6TjT)jT)jcfs Qcssrrsrrsu^á)® rf2csoturrsffr ldsotcS ajluti) (SsiiscwíSIld. 
^|6bt n5lu.jLD, rBíTLb usfrsrflú uTuriia5 6rf)6b a,r$p (_urrL_L}.iUTc-b c^cbmJLD 
@_0rru<fj-stDc9jú Qu^rnsijLb, LSlnjscorj eu^ajdfjlú utustJTS^utLJti) Qa>&ú 
upmiDÚ Qurr)6i\w (_<f_-6tD6_úu©<í$6tir < rr) utá/b^^iLHtjLb, fsglujrras 
iuswrrcfFcffícíicDiULLjLb 6_)u 3 ^IjS í)@ _g)jaÍ)a5Lb _ía56OT6_úu©Lb. 

■ í^lsÍJSlJSOcES 61irrLp<556cT)cíSuSl6b ^©UtSllÍ) aj)lUrra.Lb, <ÍJ5SiÍrOTrL.cíScíBLb 

^LcféltustDsu ^Lpeoib «-^LSiÍTLDrr rxprtp cajOTffcffcífístntLi _|)jstnutL[Lb {LpGrnpiáGú 
^srrstDLDcÉ cíBiT60cf5a§l(Sso(3tu QjrrLpcfS &jb<I)l& Qcfsrrsrrsrr (oSiJSw(£)Lb. 
ͧ!mi6ij60aj 6ua'LpcífaScijcS (jDLc}.rscS6ijt_6cír (Lpixj s-flsorr cpsrflsíTíiL'ds rfBiretmr 
C»usítV@ló. ^ja-jí-sií i^p(g'ú utuSstsT ^jgcdl ..iuld «jLÉiturrgjU). 

(JglajjíSai rBLb(LpstDi_tu rBLbtilcfsstDas srsfffl-b, gliBcsá @n5lá(2<£rrc_rr 

.J.-VjUIU, .-T-:SíjrG>J.',T)t.b .-TSTTT T' n.nn.liúr m; «•> .ctdi p4; #> (otolSOTTf'hltb 

6TS5rustDa5tL|Lb a5___araj^jj)@_. Qa_rr6_círrr (SeusásrQib. _g)jrBrá_60uSl_b 
.fbeafl LDstjflcsstsflsár Qa=_b6_a= Qa^cBra",, (oajdF LoájaicrrlcÓT susiSIsbild 
6TssrustD6ii ersbsornb ^rjScróruiTLb £§!__a).tnaj -gjjcí^ufBajj 6iSl(5)ii>. Lost.flc'g 
c^sarLorr, cffjSOTcWjSasnrswr 6i5)06)51cf5^jcss Qcfsrrstíbr® Qcijff)^ (tpin<f5<£r 3 Lb 
Qa-*iútqLb. cFifíasrái cfsstróru ^gjjajsjiijstDutu aiu stDLDstDtu LosaflsjSBr 
'0%'fbgjl nSlpurrswr. 2 20 <£}8sgt •£§!&)& uxósflg&sr Grsrrá&l 

jglsiiaiirff)) ^lsb&orrLQsb, $0 wm^r &á,0iá<ss)sú <%£<£ (±pm 
Qm^^^stn^ih ©«n^ujrr^ §60íru^sm^iqir) QupjJH, $(5 sS!^^ 
uSsb Gdsrriq-ffi ffi5W<s<árr5ar6iJff<s^rrá Q&irsbr ( ip @oS!<á<5« a^uj 
«50sálsmuj<5 «6W® i%<sgl, @*£ tusjjflcs __i__str>u „&u%„ «srorá 
sírsnr ^rárShssrr ^LíSlujfrLosb ^rrúurrp^Lb &<riuaisbupsv>®Ci 
Súpjjí©fB^ir^*_i_, " _Jj©^ srsórssr? _)j©^ srsórsw?" srssrn) 
s3(g)<_ (3^n-6OTn51<2uj ^0ld. —1906. 

usrflujrrsb t2JD_.uu_.L_ ld&o, G^rr^^fflSltli-^j (Surrsoá d&rril^ 

tusrfíúi51 sg) |Lb 
ussfluSlssr sr<_KBfj~L_§so _?|s„<3=rBgi Q<srr@_u<_l6b<%0. 

— rjsfírB^rjrgrr^ -rra^iir. 5. 3}%súsinw a_s5)rr 

Qg^íu _jDTrarr_L'_^b@<á jS&osídld __f__)_6@_- Qurfíiu Q^Gírr/sii^e»^ 
6T«sr«@ ^ierf]é^00ÁSj§ireierr. ^(ss)sb ^^á)<3j íbrresr p<g}^ iupp 

SÚSST 6T6&USin£b& Q<3=jr_rb-_)_5 Q&>irsksfri£ (_?^6-)6_U-)6bcS_. <$SÚ(TF ) <3i(ff ) 

QéSSien&iu Q<_s6rr/r-_f&j__6Ír -Tsirflajrras ^emwáúsh jbgvt- _?0 _3sO0_G(35 
£|)jfí( Qu0_b u/rrj_Drr_s ^smwrh jjj sSiQSp^j. á5<ffjs£) ujp^rn 6j.0-ifstDfr 
i_5Í_5 s—UJ/fré^ 6fo^rr6ar^^lí>(g^ ^sfrr^fj^eb ^eiísmrr ^suwrfliurrsm&j 
Q&ihsiip]b(&) wjhQ(t$(nj sulJIiuít^ló. 

- ' ; Seu^p _5fr60LDrr_s ^0n_.^0ÚL5)6-r, jglfÉjS ___^^C_lujrr_sú Qurr ajiÚLjsjj 
,»2br s^jjjs. _£)_)_)__ QpiussrtSi^úQussr. ^(ss)sú i§sú&>0sú íJ^íBéfjí umu 
eattfj&ssr ro LjaSlátgjLÓ, f-rfl-b ^(fJfB^ «sijeu (ip^jriqLD (Lp^c_o_50 
LflítnL_<2«j /5rn_b sxirrLpffe^i 6_j0_á6OT(o(rrj_D, s-eírrErrLLiJlá @Lpúu__. 
9(5 H^CiP^s QeusrflrBrrtL® ^uésgp <£0 i^pQpih íblÓsidld erajlrCofBrr <__,£_) 
: r&jb<£lG$rn)s<sr. wrrstmp0ssr QgiiisúwrrSiu vuwdsarú (_>urr_o ^Cél 
ttjrrsirffássrr epqr^npw ^<y_*^^^_é)_-rr3rr__6rr. fB_b__).b 6j.0-_0«Q__rr0 
__fir Q_fujj>j Q«/r-ír(snj_b _6rrrfljun__«&iT i__)<_r_6_jLb Qunr^psíDLoGiufr® 
■ Q.íujjj Q&rrsrrsn- (2__!5W_^u_l0<_5<__) ( rr; 65;, Qssrsmpiu rQdsostnwiúsb 
<_5_06zn_DÚ QurrgiiLJLj srsíru^j w&ig&élétgjrFluj spssr^j ^--rajj 
_r_-ru__.a. r&rrssr r$&&iuwn& -gi/^Ssusár. 90 -eiJesirr, Q&>snrr súwrrssr 
U656_)cf5_i_ _gtfsbt3oC-6_ír srs-rjpjii. rQdzsrá^QjQSÍr. árgrr a_rr_l®Lb 
^{GviDrfliurrstn^, $$&} u®<églib £§uj-bLj _^,a9ujffíD6_ rswmwé «s-p $ 
e-ilL-iilf^l^eOTpssr. gla><gs?na-uj 90 ^LpraSs-uSlsb _r_OTsp<nn__.u 
ersiFlesiwp pesr anwaniu srQébgjá&rrCiq. a_n_.a.6fr súrrQsurbsnu 
_o < p<_s-93 -~)0-óu-_)_b--O. 

^(5^uj^ í fDsi)rf_5§ 3 Trráa5_f_. ! s ^(g^i_j--.-_UJ_.Jrr_5STríT_5 mrr íj^míilJlLD 
_é)so eFf_a5rfúurEj_-6Ír __.-w@. ^.jg_su<rwju5!isb rr._b(Lp<r_.__.tu ^j;j_#iu_í) 
-UiTLpcá-w.suSlsb sj>rr §i_^sm^é, Qpi^ÁQ&rreasrr /btsbt si%l_.lJiu (_)<<_ 
^. _■____. ^ o_ jr-.r__fl,__£^j_,?rsrr _F_5^)á (g^Ti^^M!^ > rr**r 
fJ)uj6bi_]C5_oC.(_i ^-^--fB^ e£!i__.@_b 90 <g<nn;_6»6_íL{u_ 6r(£.!éj5.« 
-Sfnl^ajjsnroLÓ. §05 ®<nn paj a_rrjsrar___rra_ } usorf ___(5I_d *v__L__íb '_-3.it 
§^Js_jso.,j rBfrsír 6a^,«_?] __j/b a^sfrGsn-eiir. ^i^sb^rresr Qutrs^ib 
§r_^ §1-^0)0 .rssr&sra. G^íróQ^®^ gl^áaS^rraififr. srá> 
«n-íTíBor^sTO^á Qa-rre_k©_b ^&OsmLDÚ u^sá)uSI<ír Qu0ss._o.Tm__ fBrrssr 
®^P^_í_y-)_i)__<_s a-_J_rr|5/. 11% ^iBssr^§!€ús LOG$fl@Sssr GrsrrsSí 

Q&sirp (Lp__.jrj <B655L_ Quá)rr) fj|lr_a>]uj <2^<#ujt_6 ffiTr&fSrjsrflsb 1 
nSIcBtCii^ a_LL0Lpúu^5íD^j, -TrÉaj 6^(5 <g5tléfln5!|£iLD (oa=frfr^l(r5fB^ 

<3_írjS_r^:gT.b Jj/TfJ^C-'aj ^(^fS^J Q-5T_rór(5), c €lí(T5LJL{ QsiJ JJJJUU rfj JT) 

LD63TÚurr6Írff3)LDGiurr® (Brrsór _5rr_-3r (^ __}.;_; aj^jj. <j>ja$6b G.rBrjL-)-UJrrs_ 

H : fKÍUL_f_Kllff^6-fr @f£ rW^ipÍ'cflco^, _p60jfa__.@ _2^é£l_5L0fr_<jT (Lp 65 <5_] IU ái 

ojj_if^53.^_5 Q_5fr(pidi^i(f5<5ct!(23,f *srr. iSl6_rCo__r __rj<__ í&__j.iu uiutW 
/$__-rr_'jpj _g>|6)jfrc5_rr _-9{r^-rr_$(rrjff_s_Tr. _§£(S3)_b, frs!__LprBj5j (LpL^rB^^íLÓ, 
l_1s_t __(55icScSír!jjé5 6_f)_krúujjjL_frsi>T rr_)_BLp<_f-<££!s!í.uJ __l(_rr_o_b upiíl 
_-.6_Jc5jrjj__ 0_5rr___r(5) ^(Tjúu^ Co#,67j.6_Ju5)6b--t>. _5frují_^j Caurr__r 

_Qrj___5ll_3j__ ____TDL_ILjLDQur(L|i^i 6£C_!jJJU--}.UJrr_5 _-_63.L.!B 3)J 6__(5)<_$ J2) égj. 

^)L(OT)6b __uSl(r5-ír_rr 6^(5 u.rjéFja_]_b 6^(5 <_&-_rr___iu Qs_j_l_-}.r|5)6b --g>|ó£)„_F 
«s- ( p<» ) pú(Sufr@ ^PJJj. LDffjjuí-f-iLjiij __]-_rra_ ajjú Ljj<£5<3Q_i_r jpjpj. rB_b__ 
6_-i5}_-j_Dtq__ji_uj ___t___q 65__r <__tiuj_j<_S-_ttc_. ^rr_s_r __§£, j_b jl51 — - 
Q„rr_rr-_sjj C.uír__i_- __Tr___BVsj_6£j6ÍT_rr -5]_tt_-{__ a5TUJr5Ja___rr rBrri-b 
-^í^njlá. Q_5rr.iT_-_fru.fr__. |§>^6_(j3fE < gj. ^úlSú L_l__Lp__u^j, Gwtb 
Q_Br__.r(5l Lja_luj (^hj rj}_£]__-iT Q_=uj--j^ jÉgj 6^(5 a^6w(5)a5__rr_5 _h|s_.lo 
_)__r/jr;jpí. -_*>j.<65)6b , = _>j ( -<_) _rBrra.a_l_b glrBrélc-Lp^éf] _lo<_b@<__ «jfjjTjja. 
Q_srr©^á5 ufTL.jS.-.^^ d5írLp6_._DCoUJfr© ejrcbgjiéi Qa_rr_iVC_-__irr_oíT_s. 

«-gsj.-^ú urrL-^tjjjle-r dFrrgriÍ. jgta^írsór. íbtií. Qa^UJiu ___iss_ri_j.uj 
U-__f)u_.__r rí-)__ip<£F_£) r_)rj__)_b, __(5^^i CSsijjj) mj_5._o_ssÍT, (^rj6_rurr@_F._ÍT 
t -^j ) _6uj53j__i g)(f5___5^<isrr6nr Qa=uJi__j_i) _T6Érusts_a. isrrib (Lprig Los-rá 
(o^rr® ^jpjjjjáQffirr-iT-iT Gs>j-_-5r(5l_b_ ^ay__.__.TuS)sb _-_pri_j_-la_ 

<£_)-_!5a5 íBtTtÍ- a_p<-5<_.^^)6b SjbQJ 6_J6_._5 ^jjj jr#___LOSI5_HJ_S d56_l__ÚlS_a.é5 6KJ 

__ré Co^rr_b. ^{ssj-b, 6i9l^)<s Q<j5{^L__urra_, 6iirrLp_.6-._5 usbCSsu mj 
6i]__j„_5srf)_b Q-_f6Tf]úu(5)LÓQuT(i_o i gj ..^asgs-r -T^jrjja_Qa_rr_fr_Trtj 
Qufrmjs-j_D_ C2__i___r@LD. fBtD_.(g .^(fTjiJu L_5)_b__Tó5 r$a_LJ?<£<_3_5__rr 
_U6\_1_<3jL0 _srrrj6<-urLDjr<-5 <3\iBihá£,&&i„ (ipiumá, ' _._.__- ajj s 'nsíodsr.r. 
_. ajlrjfra. ___6iT_rr_ujT)6..jr; __5ji_pí a-Vav_.il i ^p.use___5_._ . ,n ,s/, u^ £-_.mj._ 
asiflsb £_íil(S»<B Qiie/r©^^! Qsxjjijnj Qujrj (Lpiuso <3__i ___r©_o. usbOsu/rjj 
«©<_>,§. Ge-jjrjjurr^a-^ára, @L.ii) Q„rr(5)úuC_^rr(5) _o_l©_o_b_*:..nW;! 
a._-.í__U-___ ^6-jQs_Jír(f5sij(fTjii) ^rBJóssír ^r_a_sfr -_.___i_p_6_.u n_6ba_<£5 
__.lcj.uj (LpswjBuSieb r5LÓ(LpsirjL_[u _jJíJ]_B__yr LOT^/rjliuswLoáa. -6*JS__r(_lsi). 

§£a5SS.3_lLI 6_Lf9, a.jfjJTjjffi Q_&rr®á@fi) L|6ÍDí_ U-_J.Ú-S!_W ! £5(ST5d5@ 

fB_6_.LD íbtló ^íUTff Q<?i_j^Q ffi rrsTr6Trfru._b _UT^)_b, ^jajfs^sb Qujp_. 
___j.iu urugwr _s>js_.__ujfrLo_b CSurr^sb, ariurrL-^) otsotu^ Q-jj^ló 
P_ c fr_bso® ! ___5rr<55Co--f ^l(f5_@_D, 'gSótíGSiLD £L.<5G)rr 113 

s£)©c5&o> Qujbp ^jiTéFiriBJffi^áSlsb *(j5£gj GsuojjuirQas&rr 
íBarasaS) 6Íl'(Sl6U^)fib&o. ^«sanauj ^iléluSléo gxájQsurr^ &>($pgiá 
@ii> <^,'<3<3;b©<5 a5@^l«JnrsOT §lL.(Lp65br(5>. usbGeii.p ^«^«(s^id 
sr<$ff<5 ^lffm<5FHÍi)6b ^(LpáéSlfiOT-ff) «fr(T60Br«sird) ^sor njjáQasrrsórnij 
a_^6)SliUiT<s réissr jtji ? (ipí^surrsOT uujsot ísr ajjswas (i^asas _6_6irór(5)Q-)6Br 
U-35 5 ^jerns- rélrr_5sru__> Qa=UJtLjLb,. QjSfTL^lri) <__--=!, -éFnrs^súlsroá 
_;i_.«5l=l ^aíhusijp^sOT Qasrrsrrsínasassrr g> _rjirúufrs_ls_ glssr njjsfrsn- 
_^(Lp<3fnu _g) 1 (_}.LJU6tnL_sinuJÚ i_|pr_-_=l (^psOLb LDtrpp s_l (5 ld lj álárro&sr. 
<jr6OT(ir?|pjn5jasi___, _^j6_rr<B(S3Scr>L_i_ ufrjrr^iDSOT njrBiassrfisb ^jréajá 
ffiLl-^cEÍSrjjdBQLD £§L_Lb Qa5ír®áasúui_.@srr6rr a>j. 

QsusúGeunjj -gjjíjéflujsb «-__3ffi_srr<3= __=íffB^6_ff_3sfr, ajfrrÉjassrr 
ezmgjS&nLDiutraiá, _s rr rfí i_j r_j <ss __rr _f= Q_=u_6_a56iTr ^rras<sf)ujLb srsursar ? 

_g)jS_ff<_(SriF;S_L_HJ _<35#UJ 6£ fí) JT)J 6_ ID 6_ UJ <_ <33L_<3=1 _6_JJJjUir(5i<_6Ír _f>J!jl_» 

«srrLDsb asrrúurr n) njj6)J<S56OT «(rcjjsQcgsOTSOT ? £§)<sg)jss)i_uj _g)j_).i_U-_L_ 
^jrÉ^ _)<s<_srfl@js-)i_uj _a5<_ ? i_ú U6_frurr_._).sb sasanjá. a^L-áaísárpa^j. 
^ósrrsuajj _9jf_@sfrsrr srsbsorras asil<5flas(6Y5Lb _=ÚL_^aj]6aT , = ^il<sfl<á@<á 
_s__®úul_(S) r_iDaísi5rn3S3T. _g)j<_ asLLaflassfr, a=L.L_rBJascfor _g)j_=ilff_L_ 

Q_=UJS_656-T (JLpSOLD <SITr_<_sfr ___! (TJ3 LD _5í «_J UUj2_T _g)J6CDL_tU (LjD^UfjJlS- 

é£)_b_-0. _=_1___Jí_'(bt5_í@« cs_ijpúuir}.<_l-_r < fD _?I^__ ^n.rjajajlísb, QufrjjjGTOLD 
_iurr_j.((5r_ ( gj QeuptSi Qunj -Dj-urfassfr asrbjr)j<_ QasírssOTL^cróa^ífasefr. 

-9j_Ulf<_^5_DL_tU aj t _T_-TL_á ffi_LO -g)f_-ii _-6íT S_-3T 6_LD 1 £5@ _9JX_)©X_ 

t_irr@i_. ^lajsar asrrir6SOTLDíras ^jsiiífassfr a3if_jffi(srr;a-©sÍT spssr jrjj ____}. 
-_)6__sfrjrBias_-Tri_|Lb, Q.rrrb-urrif _5_rru_jL_ rEL_<5ajj-_ a5JL_-sr, LDfrjrjju__L_ 
<_(f5 < c_5^j__i__j usorfleór ___^s_íl6<_i_j<_. Qasrressr® Qurfltu rjir^ujr_<__Tr 
iljld, c_ frii). rr^turn_as__T_-j li cg^srr (Lpirj-aíDssr nj a}j. 

srrisaj 6p(fT3 jrrfiDUJcsemasG? rurr ^gjjsbsoajj a= rrLbijfrgDiu^fimasCoUJrr 

,~m,ctr G'___7_írií->-!U Qufrjr^ÚLj -r^rrrfii^ j^tJ-^iira} Qr-baiO. rmó mrri" ícj. 
I^jgti _iT'"u-->.a; í 3 £&-_.L_L..j5a5iTif J , _5frrf_j_if7a\-) gfujá>asá;d£l6b f^sjrjjj (Sa^rfíBfl^j 

(2<5éF tD<S<3S6rflGffft6S}L_(3uj eSlL^LJLJSSSrffcí^STntU^ Jp-6SOTL_6)JLb, ^JQJff 

/i;c?rr,íprvl..!l l m .. mi.nflf^rij RlfSTTíf ■;"= ffi f " Ó ., rírTlJT, ?<^rr o/rn ^/ir.fi^ll ITíRl'l I.IU IW 

u@^aj (^ri)UL_Lcj.(i5<á<^)(n3ífassTr. (Brrsrrrrs)JL.L_a;<ál6b urrirurflujfrasáj 
asÍL-cisalffjrjD si2@^&o £g)uj<áasLb euspjúQuri) njj sBQff ) coCiUs^>L.siipn) 
@rfhu sviL^lcseifleb urfl6OTjrii)<£as (SsM63OT@QL06OTu(2a5 nsLD(y)OT>i_iu @n$)ás 
(oasir6jrnr@LÓ. gltBfBlSsouílsb, ^lú Qurfltu ajfrjrfiinír^éSlrijasfrasá <y«.L_L_ú 
UL.L 63(5 a=65)u, rBLb(Lp6s^L_uj íBfrL-i£j.6pisrrsrr Qurr^ojjáaa) Quj^^as ussisr 
ull LD<s«sír nSlsm njfB^j6Írsrr a=6inu, «(fjcé^j (Ssunjjuir^as^rjá^*' 114 <3jSs$r£§j6úa i&etfl @Ss$r GrsrréSl 

_=_C1lji_j<_, ■^sbtct.ld <_.T_l__ríi)_b-50 Qujs_r(rrj_b 5 fBi__(Lp__.__.u _=a_a5")u5Í_b 3 
mirw rQe&pQeúíbfflujárerr Qpv^sqasscflm s^ 6_rT)j6_.LD rJ^(i3<-5<$rrjQ^._r 
u_-.a3 _______ nSlwJs. _5rr_li_).--_@C_-_'T_b. 

«3i/rfii ( £lrj6í0- a á;@i_ iDTfBT_l®-5@_b _3[r<3j)r_lagl<55sfr Qurr /j)j_-@-_^íí) 
@a_ (g^ÚLSlilf- __ilajl_--ír -r<s^riMLD rarrLD íJis-rspLb _jrnu@^__r_b_s_. 
_o<_._&6rfts3.L_ _uj sp^íjs-lcSLDirsur _5-_!-_ouS)__t6_._0 @(5rB<5j 6_-_.ju51.b <3srrrEi 

__)xT6TDÍ6b 63(36-165 6£ Ój^J^LD IT_l__0^a5J 6_rB<3,gJ. _jQ_-T-_T(ÍI3_b rBJLD 
(Lp6_.L_UJ -gXJJáfluJ-b S_1(I5LJULD -Térjj _T6_rU_75-^--( Upr^lÁ -SfVTjajajJ C___JTJJ 

urr® 6£_irpL_l_b-_-. <= 9j<5<5S3.<_6.u <_pr_ó5rf-ju^^i)-b sprr _j)(rj_0uj _______>__ 

q^ C_^_7n_ttQuj--T rp rr5l-____-__ 6j rj)UL__-í)-b--0. -^rssjsb (J^úQuTíLjJajf 

íBrr___}--_ ___L$úq_-_Trr <£<_£) _jjTjuú@-___lL_u_-}-UJ/r-b C_a5_= (_><_= __}-r_u5)_b 

-gxjajj Qtffflégúu-. C_6_sw(5Ild. rBLD(Lp6-.L_uj lSI j^rBlaslss-srraj C_d5rrrB 
Q^@i_u<3jb@ LD8.<3.6rfls-r <s=L_LDá5Lb (J^-_rjrjj (0a5__.-_1.urra-. (^(rjj<_5_-)p a=j. 
_____r s-jLDS-5iua- _5_-/p-_l-_<a_ i gijú L_)rj^)í_)^)_-_-rr53 Coa3rrí_Qé5(5l_-U^n)@ 

ld __ ©ldso so rrLDsb -BrriBJó-lrjsfo, _g>j^6pí-.-_,uj iDrrrBrr© _^<_&ius_jfj)rj51-_T 
m_-.L_(Lp---T)-5_fr ujbjijlu-jLb, rE_-.__(Lps-.ri) __SSa_l_5_ír 5_@_._5 Co___wsr__}.iu 
es.r__._b __fíBa=j-_)-li_ ajj. 

. t jgl-i/fi-irr^p Q_=uj-___)c33 s_l__(5)5_!il(_), rBrril-f-^-frsrr u6bC_.__rjr_ 
«L._=l_5(6í5-b ^6_f)a3c3j_-fl (LpstDTjuSlsb ^rrasl _g>ji_j._ju«-.__uSl_b _5Lp_5rr_ 
_5__rr 2 _g)js-.uj_._5^ Q^fr__r_j@_LOUjrr^5i6b _5írr___-)rj-fD -__>j i -qgrw63.L_iu 

2__tí--TS_JLDUJrr65T ajS-T _-.LDSB.lU ^U3r_^J6_íl@_b. fBiT/J 1 (ipr^DSlJ^Í) SpJLD 6_JirLp 

<3_)--Tff) _o<__a_srr")|p--.L_iu ^(rjjL-ljS^ LDS-TLi(_urr<_-__._5__ L_il j<$u__1úu^rra- 
^(iir;r_^rr_b^nr--r _Brrr_j__]j_fo .nrrLp (Lpi_j_i_j__.. «(rrjajajj C_s_ rrjjurr(5l 
<B^T__rji51uj__|_-Co_-T(_uj _g>j--OTc93s_.a5iLJ í L_ ^rj_D_-_<__Q_5rr_ír(6rijj_b ^luj_bs_.u 
__l_l(5--_©Co__TC_[_.ujTfsa)-b J rBLDajj &_ fTjjú-51_-rrr_5_.rr _^ajj__úu®a. a>j 
-_ja=.<65)'-b sj n)ui_ú CSurra-Js-rn) uiu_-T^rrs_T srshr&rr ? 

s_r_j_5rrsrra3_-.^<33 ajj6ir_rL_rr($)__S-.a5L_ u rí) rj5l fBTLÓ Qurfliu Q^rr^ 
GuTjn"ilL_Lb r5L_^65l_(S3)Lb. ^úCSufra^ ^___ a=trr-6a-) n9jp<__lsij. rj> __ tl 
___Tr__j_6__rr__ (_urr<_.@,-vi -33 rjbíajiJ Qurflajjib (_jpiusú__>j__-T@Lb. .6p-_rm!tb 
Q^rf!ujfra36_rr_5-rr]--r sréfjl-j CS_5T__.Lp_urr_s rs__r_ ajjQa. tsít:S-I--t rr> S£(Tfj 
__6_r, _^^rrj<gj ff© Qa=uJiL}_b (Lp__. T)uSt-b 5 a^sÓT -^ jb/_)jS<3frif)_-T er^lC-rj 
(g(rfj_l(5la3^>--'r_Drrc~ íb í— . b ajiQ _5 rr sfr s.t <á (-^.-.-isuSlsb---. Qs_srflrBrr_l-_ 
gd rfa.srrrr_b Q_5T__-T(5!__!j__ul1l- _3if)-_l___r 6^(15 _5rr.ua3s_.a5 ___rórL. rréBíg 
s_ia=j _L__-_r_-._D^nr-ÓT J -^{grjsb rErr__o er fj.u(j3_^^<_-Qarr-ír(6n5-b ____! 
lSIstts-j Qurfliu UT__iLorr@-b. _|>jr6ó5__t utsiild r_i£<^_p6_.__-U Lp__r<s ) a5l--T ■ g'SsúmLL'. &.mp- 115 

c ^Lp<á ( gj6rr L\&iB^S®£ssr~n)g) \ Qu(rr>[_ ^mu^^p ^s^usBúupsw 

^)60íB^/T65T ^SSigiÚ (oUrr <__<_. (Lpt-J-lLjLÓ. 

__i.©35&o__-tu drBírá^l fBrrtó (ipebrQ&srr&á, Q&a6mi^.{^ÁS(S(^ 

wir&,<x>irÁ), ihih&nw íbitw u>p<b&hgSIl..&> -5~__rr<s epq^ (^ipi&clGOi&éú 

iQárrjpQ&rrt^i^trjjéáiQ^w. @rrjl___<s.rr_sír QisrréSá QáF-be^ju. 

' f&ii)(tp5!D!_MJ _UT_&__._r.<gj ^smi_ Q<_fil.__! «_r rj> (tps-. rrju-íl-b urjjuso 

^Gm<£F<35GrT <SirL-L-UU©áS53TjX)6W-. gííB^ ^__>_?_6[63_&<g> ÉÍ 1 - 1 ^ 

Q__rr(íJlcÉ^rr_b @rj31<__(_-_.rr_kTT (JlLprBjjj eá!(SiSajrrLb. rB_ó(Lps?DL-.u <f(_í<__rr 
drjrjrf^Ssrr sr^lrr^^/ s^.__5Úu(5l-b _TD_5<_5-_Traj &($&&!, ^ÓJeunr^jj $rsj@ 
6iJ^jD@<é <3nrysmru)ír6zr __5/ru^-_.^u-j_b ___1®lju(5I<-5<__ _-_i_-5r®i__. 
rj^<5___.-suj ffirrjji^ SsiJjTjjurrilstDL-cS Cg^tíJj rjjjs-_.eácg íBLb(y>á-.__.u 

. <Kji)jD<5a5rrrr t 3e^irr LDrjjju_c}.tLjLb LD_ró-6_f._35.B _6U6íj-r(5lib. 6^6U0<-f_Q_5rr(ri; 
fljjr __5)_l(£)<-5 QdarQéáiérp _D-_rúurr_-r_TDLO @6_rs___DUJír6b ejrjjutlL. 
<£(5í_5_§J ^6_jjjjjurr®<___-nriqL_. 5 -fljjjj ^e^-DeWu-fib _-____Cj__r e_=rf) Q&iL 
'srras (oevierórC^LD. QrBfTijúq rBLD(LpsiDL_»j síí.lstDL.iLjLb urjj rjjfá 

•Q_5/r__Bri__j}j. |§)ri_<srj _fr-rT<é<^)_b í err ó§)rf 65 ápj r$jj) t 5_)_Í5r rjj iSlrjj _5Ll_#<__(Grr;Lb, 

; Cffitru 6ix/rrf^5iDcs<35c_rr sE&sugftír Qpsow Q/b(jtjÚ6ídu ____Ta>i-_.-_e; 

. ; QcSirL_r&Jc_)(55)6b, -jíjajj Qu (5 QrB(rR,úurr<_5 wrrr^sSlC^iw srsárueíDas -jDjTjrissjr 

'; ;«£)_.« >S-L_rr < gj. 

L_lrfl6_l_6<Tr erebrp surrsrrrru-j^Lb i_rrL__Lc|-6-T QwQgú Q^jn_<€)<_5 
Q&rreiswi^^Áálnrigi. ^/Bajjée-Bfsrrj-b, ftpsfb-tfLbffifsrrjLÓ ^a&iu msrib 
uso j^rr p^_-ór(5l_66rrrr_5 ^l-cj asrruj nsrrL_t_rr__ _____;_lt£j.. 6_i_rr.f .BcSsúljlI 

_L_rn_b ere-rrrrj^LDj @--r rTjjr_--5-_L_ 9 r_LÓLO.s_}__J_.iLi sr6_J6-J6rr__j Ssu rjjjurr® 
^lrrj/B^j 6_J(T5<$rjj ajj. ^cgcgsiDtSUj s^rjB. r^i^r)_13s06!DUJ <_jff)U@^aya_)__r rjj 
@6-.rjjun-(i9c3-<~rrá cSS^fBQcsrr^/BjSrrQstírrí-pliLjj rB_ó(LpstD__uj _^|/j_í)iusb 
(Lps_r(__-T rfj/D^aSieór @s_jQ-_rr(rfj uiq.ii5) 6P|LÓ qáQiu L_js£!tu (^tl(5l_-_-L-_tDL_ 
assfr (o^rrsiírrr) _^rj__bi_í)cj5jjj, r5_6(Lps-.__iu Qufj^ib éGS-rsij _Tc5.s_ru-jLÓ 
Sstn roQeap rjj (Lp__)..urr^ rá3_O-_.L0<_5(S5 siífB^ __)@(_l__inr_ó < 

,'":,„ éyrS)rÉ^j-sasfgrj_-ig-r.- (Lpsfbsv5__)_6f£5_-@ t-_.!_r_nL_(£w ijqsfrsrr (Lprjs-Trr 
urr_l-<T>L_ Qe-i-Tfliurrifasrr uiusái u($^^__Qc3ST-frsfr (jjp.urós_j/r.. .ssrr 
_T6_TU-_>a.iJ Ufjjrjrjl r__rru_ ^rs^éF <_-su-rtOTi_jju^sb_sO. r&Lb(Lp--.L.i_J __.il 
L_)_Trsv(c-5--rrc5 : t - c rFlQ<yuj < c^J_áQ_5ir_írSiT_- <_r___{pC_.LD-UT(£r;sb. íbló ^.'Jjsijrr 
__osb @(rrj€u _-.rjcS ^[rsmr^.sSQw ersb 60rr_r_í.tf> (^iurfj<_ 9 _6c_rnL{Lb urrir^^} 
rsrrii. _^_3OT__i(rrjLb t _ £ )rfl_-<S5 (í_p__j.iLjLb, -s^cs^s-.aLU (ipiu jf).=£|c__6ÍT -v^rái 
c^rrso^^)-b ld__. rrjrB^6i-t@_b. _s_fjj rTjjs_.ijD j^6JnsTrr<_F^}6__uj^ a^S-isrt-j. 5 2 26 Si^srff) Jt/£D<£ LOfísf? ajSsar GísrráS) 

^cSj&otú Qu0 QrB(5Úun-ffi£ Qa=uJiu ^>j!ra=iríBJ*^égláíflL.iL a5o_i_ú 
<3urrajjLorrs?rr surruJÚijáassrr §eb&D. Gid^jiL, §^s^3íiu a^rEajrfiJuai 
ssí&ú .uvuáru®?$ CSsujb^sntDswiu sMsuQcfFUJajj, QfE^úsmuú Qurf! 
ajiras .siJOTrfúurrrfffiCgsTTUjrr^sb, @ffya§lu960 ^rfffrráasCSioa^i-S) 
a* uj^á@ifl'usnL_»9OT^ffi@*G«yn-©566!HJOTjjúu<5'ffi».ii}.iu <sribcsrrÚLíi£> 
éjt jj>ul_60!tií>. @^ u><£*<gr$fisai~HJ fiff®*aarú ' úí)^* QasrrsrórL 
Qíbcjúh, srffijs suLJluSlsorrsijajj, srrBaj §>($ rBrrsrflsorrai^ ^rjssw 

gífiliBgláá&Sar ^jL,á@6ua5,fÍ)«n-<s fxpsfú^LÓ^^á© ^^lffiúuixj. 
ujrrsar a^sincsassrr ^jrúu©a9sBrp6or Qsiisaruajj a-sabrstnLDUJrrfSsjsb, 
^rj<?rrréjffi=i^ls5r E!_6Ui^ffi.sro*«&«r« Qffiircár© (Lpsfoso'LbíBsfr ^sú 
surrjj rél25OTÚurr/fffi6sTruJrr(g)6b, §rÉjrEjS!srLb áfíeft&ar- Qa=ujsua3<s5)6b 3 
ej-^uu-áa^tq-uj uuj&Tir OTsfr^sijajj sjjrrj rErrsfr ^rja=rrrÉjasLb ^jgjj 
usíiajSaj ^r/<Saisrór(Bl'ib. .■ fjiueburras srí)u©c€lsárp ua^lsrouj sf6us% 
LOiraigr. ajswflcá.cp tíSli-Winí).. ^(gajJuj^LUJSu/fassfr CSasrr^aílssrjp 
^ifleíDLoairsrjá® grf ersb&o uj,srér@. ' ^(©sb a^^is^csassfr asrrrjsBOT 
tDiraoá GasrrrúuíSlaíssrp gL_toL0c33rsrfiá@ srsb&oGju §)sb&0. tnjrjsór 
(Lpsinn) rgrája3uj Qpsnp\áéo a-swsrsij siirilL-aj QajrrLiÉjaSfs^sb ^aj&rsr 
ersfrjjAo ajl^úajlúu^ajai (Lpiq-iuirgi. (Lprjjsvi^jLb . @ílsmL_iurrs!ir 
(aji-csálsb ejssisrsiRsfrf Q&nsmQQuvrSesr n) (tptupa^sinujCSt.u jglajj 
^ajajl(5<é@Lb. 

fJrBcScF rgjigS&úiásO, rBLoá@a= drrrajasLDrrsar éftso u@aj)ai(5n;(i) 
^smLorBajjsfrsírssr srssrustDajff a^íÉsjlaja^iJ urrrfáa&GsusOTrCiJlLb. ^csjl 
rBrrsrflsólfjrBCSaj LÍrfllu^rrrf aaeupgt r5L_aja^ja?tsm-p usfrsrFláa^-i-rÉj 
ffisrfísb ^ajlas a56US3rib Qa^^ajaj), surjlrB^jácEsfr ^ih^Á aéóeStssnuú 
Qujp^f^áarílr^rfassfr. ^psfr uuj(g$)a5 ^j^rrnsjascsjailsiír éFsOjsiDasascsrr 
iulOj SL-aiajlCSiiJrraFirEJcSB&rru^Lb iELb(LpsrnL_.uj ftpsfofíólío c^CSasíraijrfasSjrrai 
s^xl ..i(] fipjio ^ajlaJLorrsor ^srraj rBrrib ^jsffjjusfliajajj suréajl^asaslCB^rjLÓ. 
glajsir uujfssjas @(5 csrrrjajLbLbluJLb c^-ff)UL_@sfrsrrajj. ^r&ajaj ^rrrrfiih 
LSujajsinajú (oUfrasaslr^QsorrLrSluj losar rál&ouSIsb rsrrLb jgl(rrj a5^..tli_.aj 
ajrSfrfiLb spoÓTmjui— (Lpti^ujrr ^aji . srúQurr(LpajjCj3LO Uiin6Uíaijr ^ící-ujójÍúoi ^ 
sarjfi. Qurr{rrjSCDLOcS= afsurf rBLDLflfiiDL-UJ glfTEréajj Q asrráw 1^(75 a5@LÓ. 
^rjcjrriiiaicScálsar ^ajajlCSiuirasrájassfr ^aslujsujjjnjsb (Lpsfo©S > Lba5Gfr 
CourrajjLorrstír ^errsii uréj@Qc55rrsfrcrurrrfa5CDsn-ujrrfS3)sb 3 csrrrjajLbuSluj 
(LpstOL_uj £§rÉaj ^rjsmsr® ssi-LlL-ejairrrflstDLJSujiLjLb &_6Ír6rr LOsarasasa^ÚLj 
rgrájcsS) s^pn^jsmLO fBlsosu (Lpi^u^Lb. srssrCSsiJ íJ^fflJstnrjuSlsb /Errib ^fjjju • )&<kó<5®iii2L.<s®rr 7 117 

eBéig) eurBsf ^rra=rrráia5a= -'&gienasiér (ipebeSw ^Qs,rr^irs,(e^á(^ú 
u%trsOTrtDfrffi ajLprÉJ«úuL_tl(5lúi erersrgi ctPCtP ^sBrajCSajrr® «%inÍ£ 
pdxr G&iuQeútrwtrp. §n_íBJ<>BrLb Qugu^sór p a^ss) 3535(6355 (5 sprf 
ersb&o a_5OTr@. ^rissj sreb&O^UJ _^ Tni_rBc S 5U i L_6Br, lSIhj® LDSBrajajlsb 
2a,Tfi5riTad5l6Ór® '„,(_> OeijffiismiDswiu, LSIprf . QasrrQádSlsórp rfl/iliu 
uifíjrcssrflóár (jLp^LD (Surrasaá (Lpiíj.ttJ_frQ^6Bru6inaj ^suffasCSórr 
ffissTjr® QíSirOTfflJir/fffisfr. SL-smstníbiLmevr ^0&njw Qffirrfjlajajrr 
Qson-ijliu, susrrLorrssr ajirLpassmdság, sulíS] fjsb&o Qtu6BTUS5)a5iLji_ 
^jb ffjjsoiLDiiSlíBr Qjp60U)rr*^rrfiBr ^ajlasfrfTajsínajLJ Qunj (Lpig.i_| Qlosót 
usmajiLjLb ^surfassír Q 33 ifliBjgjQ 35 rrerTSurrrfassfr. rBirtD LSIprisaj QurrsBr 
(6S)L-icLÚr spjbgnsnwsmiuéh @_OtJugj a^LOiuajajhfj® eftG\rtr$usira& 
Q^iúiuúurJlLb QsrríJlsmLD srsírrustnaj _gij6urTa56Ír __sOTTíf6unrrfa56rr. [bld 
(Lpstni_!U jgliusourrsBr @6BBrajS3)35 LO^fflJigj OTWuajj ajsársBrsoaiailrÍjrgai 
as_L_ rBSBrsmLo Qa^iúturrajj 6rs$ru&n<5 -gijsurfaiSTr ^jnjlsurrrfaserr. 
^júGurr^jajrrsBr, (J)0 aFGasrrajrjrfas&rriJ Gurrso spsBrjru CSa^rfré^j 
s_sBOLpá@iD (iLpujjba^iulsb fErrLD sinasGasrrajajj rfilpas (Lpuj.uj,-. 

svrjlrBjjjáasfsrfiLD, (LpefosolLoasígrjii) glfBajl.ujrrsálffsr glfjsaijr® Qu^ld 
3=^a5n_„srrrra5 §(fTj353%rfa56rr. glfBarj glj^wr® a^asrfuas-trtULD spGrr 
^jrráfliueó nsl^jsussraiajlsb s^SBrp CSffrfuuaj ip@aj (SajSTnsuiurrsBr ajlturrasLD 
QurrjT)jss)LO, a56ifrsBr_.««ii) ^aQiusujfjstn p rstrw stn&éQ&rréfrerr (^ rfjut_ 
QeúsmrQw. fjjlréaj 6p(rF> asirrfiiurBJ3S-L_ rB[ÍJf*pss)L_iu _p«aj)sinuj srsbSso 
GUsmrruSlsb Sa=rrarjla5^j ^©aslfjj^ajj. ^ajajSínasiu $(5 éFrísajlrf úuajaslsb, 
ffljrrLpasemasLj (2urrjiLi_3j3J)sb (Sajsínsusintu Qiurr_.tij.aj Q ajrr esr^Sárrr) 
asiLéflassfr, rsrrL\.emL-^.^smrL-rrQSssrrri Qsu^úqsBsrrftféFlscniu aacú® ' 
Sssrp ssL-áflassrrrras (Jl^éasas 35_t_rrajj c5T6Bru6í5)3jú UfgajajnJeijLb, 
a^LDiu^LpLb sssbt^j GcSFff lisajj 35rriL@i_. _9jaj^@_j uajlsorras s^Grr ^jtcj-aj 
ajGrraiajlsb f-jajliu susúls^sfrsrr usúQeug)} aslc-Trassfr asirtlaflixisrflajajj 
6ucrrífiB<5f eur^éJssr rjj (Bfr_.iij.6Br ^rj ó^ltu so^lnSlsHr Qs)isrflúurr/_a5a|LÓ 
_9ja>i S5rri_6í-1 tu6rfia5(2)íb. 

usb)loiu asLLa^uSlsblf^fB^ sjajrrsu.ajj Ljajluj astLiÉV GajrrsÓT jjjjCqlo 
luirrotíjfab __í_G U L,r _;j-3)£5 s_l (£_:_;<_ ^t^ &><§ asrl^ujirras,, 3j6Uf_rpai 
gt®<_ ajjas Qa5fT-sfra5l(o(ft3_. _}jrB3j35 asiLéFleTniuú u rjj njl g>ár fjjjLb Qajrfliurr 
ajrrsmas luirsb _>ja>sÓT (3i_6b Qsu jt_i_lj35 Qasírsírasl _ (njiib. __.(_jsb, __6w>ts5)ld 
iLTlró, uLpsa)L0i^6\Slf^rBajj (SajrrsÓT nSlaj £? (o6U6bbt_j.ili 6^(5 eusrrrfa^óíliurr^Lb 
glajj srsBruóinaj: rBrrLb __6BBrrf6uaj]6b&0. _)j(oa> a5rrrj6w^aj1(65)6b, ^jú 
qajltu astla^ltLjLb, rBl&oQu.peuajfTJíajrfliu ^sbt jj ajSBrsínLOSiniu ereb&o u?írj! 118 - . T$iSssr@g!60& uistsflgSssr- GrsrráQ 

6_6>5liqrri[<_5c_ja5 Q<9jrr__i7_J<g-slrrjajf. rJJ tusburrasú &prs<0(^rh<$rrm 
^l(5á<5«<Sx.iif«J <_>rf ^ssíw^I, (gjéi6iirrn)i G^rrsm-njiálssrp i_|<_Í)uj asiléft 
uS!l_ld' esrrsmrúuQsns^ffodso. 6T6-T_6_r, ^úq^liu^' enLél rBibQwrr® 
s—m&\ Q&irsm- L-e£rr& (J^(r5rr-^r_a5_-__, _gjj^___T eBQyrv &>wrr&é> &(§&,&, 
Q^íri_fBJé£) 6_)(íJ_§) -(rjjii). 

fflSÍrp WlLQw &--^í<0. 6j5IbT>-3<3)USIs6)(j5ffi«/ (S^lTtsár^piÍ) Co-lJff, 

sSism^smiuCi i3sirm^Q&rr6Tfcr®Q6tíerflúu($&^su^Qurr6ú, (gluj psm&é: 
&Cl-f5S&>&iQuJn L_-_J- 6T6ÍJ6VJ5ÍT6Í| in^pÚLjffiffifflT ^(^úús^w <3_-_.l_lj iJaSJiu 

35_l_fl C2"^5T6Ót nSl eBQ^p^i. U6--Lrjiu _6-__S)a_<3j_b <@Lpfél%o<s@LÓ i_51<__svjld 
QrB^riit-slíU QajT__rfq Q_.T<S-VL_a_rra5(_6-i -^ja^j |§(r5__a.)pjjj. astléf) 
u<Mluj^ir_5 " @(i5««S60(r(c-o a___ilrj, ^g$ mwQpsnL-mgp srssrugjjj^w, 
^iSmstrsrr __-fjj-JL5)_-Trfa5-fr reú)LD__irfa5-fr ersóru^pigLÓ <giu__lsb_so. 

_gUS_Iff_5Sífl__<3^)s6)0fB^J fBfTLO -$60 tffLDUJfÉj 3551^60 LDJr ajjUt_<9j G<£S5iSilÚ 

ULL_fr60ji_i_5-i- 5 -gjj6_ff_._srrH_j_- @l(wpgiú iS._j.j5gi rE_b_"_orr© 
C_^frC_srriT(5l (Sajfrsfr Q<35r(_Jc_>ajj rsrr tL®<é Q^rsa-rtíj-sb r*©u(_jl<_5a5 (ipp 
ut_ QsasmQw. 

6TíB<3i -_£T_-LJ 1 _5(^LD .aStl(5lUL_/rd> <£sB<J SUiT^áBsfr «__._=) 6£6_rff_| £§)__ 
tST_Oé_ic9_)6b gl(J5ÚU<3jT_5_5 (_<55Sfrs_tóu@<5sl(2(rr3LÓ. _2^aj6?í.-.IU 6p(f5 a___a=l 

_riBj(-_5 ^(r^a.-QjpQajS-Tj}] renw Q^rflfB ajjQasrrsfr-rr -^(r^LbqaQC-^s-r. 
L_)a5<á <^)6_llrr6_ifraj) -rssr^p Qa=rr6b60L_UL__- _5_._j.tU-_rf_56rr lurrrf j§lr_á_ 
rErrtl_j.6b ? ^,6% -Xiír^ajaiDspj-frerr _^iq_úu__.i_ujrrs-T ^a_,j_s_ab ersisrssr 
QsjjsárfTrj-bj sp(s^ 3=>iLé\ <_?_% surr^aiscD^ (Swp Q_5frsa-rL_frsb -^^5 0)0 

_Tár_lff<35 -fi-l-fllU l _b_-_.t_ S-^-b-SV^IpJLb, 6^^L-Urr-_)tlL-.ir 6p) LD <£e3irr 

súrr<sp0^><S)^ g&rstrúuQSpg}. sar&jsnTsrrú L_)rfl-_i)_-srujrr.b 6rjpuil-_ 
ajjiujLD, glfBá-lu-irr-álsb ^jj.gj Qpsirssrrr iufrfj/T6pjLC _f^sj_iu_$tí6a5L_iUL_. 
6_isb-S-. @íq- -Da-asfsrjStT-L-UJ fj_f~<j5<i5 sjjuJrrLb __^6Ír(_6_iT_-}ji_jLb Qut fr_ú 
L-lsbsorrLO-b Q_piú^s)_1@-u(-'^t®_i5_,l_, (o_3rrU(Lp__,- Q__T©65.t_.iLjL0 
^srDi^iLis^á&ea-rr&Giiw^ÁSsBiLi-^. rJlaia^jiu.jLD _urra5rrajj srs-ruajj 
GuíTGO Torrrf© L-írrf-t-í" 1 (Qa= asrjr t_ itl ■'_^ > ú sfoG.L-il c__« _)/surf rfilujL_}a_a5i_i 
utlL-Stnaj fjlí_ajliurr (Lp (ijsiia^jti) urrrrtlt_j.a. Qa5T_-k_^(r53.a_)j_. dgj.) ífsrórL-. 
,wrrr*-£lm«5 __.!-_uitkV. (5irffi'5 ( Sí Qíg.T-OT® Q_-.uujúu_1l_ útfleSlBssr 
(Lpuj.surrstir^j srs-r /rj__b, -sjjajg-ar Lorrjfj^ps-a^j ^ltusorraj 35TiflujQ__!65T rr__b 

ajffi-ll-b _9J^ÚL_)f_)(r5_._5l(frjff. 

6_tiTl[a5rr-írt3Íail6-r ^(rrjajUJ^ajlsb (-'^TS-rjrSu^sfrsrr jglrBa__j Qu^jii. 
ajjtur/aj-ínaiLi upf^Á <35s_i_-OÚul_ wrrtLQi-rrib erssrr^i Qa=írsbsiiajj 
aSfflSirj 6xifra5^a_]s-r &-é<5 : aili_u_ -^jebsosxirr ? ^úui_j.úuil£_ Qa=uj_b g><!sú<smb __tf»fr ' 119 

t - 

_oá_&.srfl__^<$|p_-fj -^jbG* jJDJI> ípí sr^íí"^ Qa^ujgsO ____^L_rr_-_£l 
aSli_ír^nr ? _»ij_ju(_i.a_i Q^rssr^éfp srajtfcFQcítLrsb Qe_nrjj_b survjaj 
•3j<j_>'_to<__c_j Q^rfltriílíJLícSíriu, ^/r^sá^uj/rew^TUJ^^rrsár @Cí5^@LÍb _r6W"jrjJ 
6ra_3rfufnf_5<55 (ipiq.iL/Lo/r? 

giHJsóu/rai^ GjS/tsst ^aSíeór nj " ^ré^j srajlrfap Q<3=hjcsoú ujjjrjjl -jpjaj,] 
ésrrrflassTr <ssu^ouu(51sij<^it<5(Ssij Qajífluj__i)sb_-0. _jj^<j_^@uaj7_orr_s ,_g,/6_rf 
3i(STfjS5}L_tu ^|t_á0(ipst»jT)<5srr ^_OT|p_b d>f<ál<55 ___á=_p rt„c_06tr>«j 
^mt-h^stsr. <95rrraj__sfr. __s<w__rr_5_£)uj ^&OcE&rrai ^(tJúuajjpfaj, 
_?_osj_(ló <g\Q)é>aji ^(p^^gLi _2^__o___srr ^6WL_írájg<áí^rf<s5sír. rjjdj, 
a_s_._r_uj 6^(5 Qa=.u_b _jjy6_rf t £5<£rjjS_.L_uj <_g.£)l< 55í ' f !T _r_b__os_.uJ[_5 asrrú® 
_Sjp(_aj jSsáJir <3[jB$i{ _Tsbck>_-_t_<_. _6ir_Li_6_r/_bí!to. i ._^<#j___T bt^tÚu^jt) 
(gjrfluj 6UsársínLou-|iÍ5, _F<35a_lujj_Q ^sb_0!ra3__rfe_srrrr<__ r_rrijb @(rjj___6__)rr__. 
_^L{S5jsb _^s_5r__.s_i(g)_b u6-.u_-<5_ljul_.__ rBLoajjj ^(/ja^ujiii s^q^ liltcj. 
L0tT!rar(6OT)sb Q-siÚjuljQujdjtj ajsór^p. <^l_.Qrrs<5r < g)j ajT<___5ÚUL_urrsb 
/_rr_b-5-.u <^rf srajl/fi? Q_r-ujsó)-b &Qu(i)$(S(<r$Lb t fj^úui-j, _ra>f/f_f 
Q_Ftu_ól_b J*®u@6_í6-.a5. f loj_)1-_t1_<j_t_f Q_FUJsb ' (Reflex action) srsír^rjj 
Q-Firsbsurnf_ri_fr. ^lrf-aj _r<fjiirf-f- Q_fuj__o _njsurfao(Sfr,a5fa^a5 a-TÚuuu^iJ. 
-^suLorfJwLJírsinaj srsárflj; «{ij^jsijrr.Tai^errujrr^sb -jjjswrftSsrV Qa^ujaj 
Q_=iu_b_E-rfl__r s_fl%rr_ija3rr-_r £g)#_ srs-TUiítnaj ~^ai.fa.6fr LDssr^06b 
uajl^i^as Qásrreírsrr G__i___r(5._ >. ^^s^__,__r_;_i. ^T__-r__ou.i|-_. a9_.L_.1_1. 
sál_.(5l (Lpi£j.si} n r rrs_rs_iT<3_ _^rg_b<3urr(tpa>j -^jcSS-T (Surflsb (..aijruíEJ 
QtSSTsfrsiJjrjj __>s_jjrjj. 

, __^ú_firurrsrrrf_5sfr, _=ú__<j_,__o^__ _5Tj_)jT$l_b uj_ja___ s_l_{£I s_1ú{__ } 
-LOjbQasrreÍT^LD Q_hu_»<__sitt __<__. éies>pé,Sn.t-ib s ^t-.Á^ripssim^ 
c_^<_5 ,§/<__ ^/siÍTLfffi/js^sb -^LaCluj __.su _j_.|__,_orB gi_fr_rr__T. §l<_.ji)® 
sr.^irrrsSj-^STrúuQ^sár^ _D__a.(__Trrr _r__r(rrj_b 3 Qsu^újJssi-.crsbcsou3sb 
^i^ai&ehrfmir^ár- rj^- gucsíjMi uj&^^gííl-iu rsrr„_3ssr ^__fír__KIÍ_V) 
_oú($!-b ri_6_r t_ 6_rsaj Q&v jt_ú ^sa-rrf-f-aF; Q_.rrg5_.n-_ Q_-.T(íj_- _dt_& -gj/eurf 
=5{S3s»l_uj raj(rjjai)íj_]sb <s_sOáf_<_-a_ Q^T__<_aS-$ui_..p. _D<_____fr 5 _aiaU 
_sTr/^.__r Q__.T®rr_j<_W-^__. Loá(c_, sr<#jl(_ír us(rafiíB^i<SuiT_6(r_o_b qrr ú-3 
Q_=iús_Trf<35(.6Trujrr^ ) sb _^^j Qu^ló Q^T^&_ii5}_b Q=3rs__r® __._L(g 
6_lí_60rr_b erswuírcDaj sj^jr^a.Qa.Tsfrsrr.sj.srrsÓT Gs_s?rár©__. srsúrrrrjfjíjLj. 
§<áa3S3,a5Uj i_l«Lp^«srfl_b--a_.u_ 9(15 r&__L_lás_.__ fjjí^áasas a.rr._-r 
^e^Lt». (blosíololj Qurr < p^<5jL0Ll_ í .sb ©-.(Lpsinuuj a=_3<$u_|ú. Qtf-^efflu 
sálsb-so QuJssrustD^iu _^<p _^r_í__Ua_ s%i_. 4 ,__l__r* )< g/. uso rjrr^ 120 , ^-tarsgJS/st-S Ln<sél <%%ssr QisrráÉl «-. _^___r($)c--_rrrr-E r__b-..LD -^Lj^csajj __rÉa) _*a=fr<_>U6b <3j65_rL_ ^(jfB^rsj 
_&_i_ G>-_ic__-_-iu a-srorifsu^jíj^ffluj _rc__a3ls_..u rBnrub ^sot@)jld CjJlLprBajj 
s_í1l_--Í!__c-_ Qi_!6-TU6_,ajC_tu (JJajj __>|j$--|j]^^ay_-)-%_) a>í. 

aj__)fj siirrisá QisrrííTbajcS óroÓTu^íbtj -^ísQcS-ííw s.._6 sp(fFj 
d_il*-._r CofEfrtS^íc? Qff sbeuajlebc-O Qi_J6.ru ajj-b _2)/l_.íi__-] uSi^á^ljT)^.- 
^s?D___5_fr _rn__a5 (Lpi_].6_rra5_5 QffiT-m^S-ílCÍJl-b _T5-Tu_-)a5ÚUj7;ji5) @0 
6U(fj;LD (SasBr^pLb Qa^rrsbso (Lj.-cj.iurraj/. af __lj -urrajajS-oaj C.LDjT)Qa5rr6fr 

'<^ls5rp6Uff<ffi6fr _5)Ja5g)J-TD-_.lU _Fffia$-TDl_ , U_jLb J C_ SUc35a56Wa_UJ_b a5StDL_Ú 

U@a_a5 (Lpirj-UJrr^, ^sárj 6i)n"j5cá Qé6fT6fT6ir)ffi6ínuj^ Q^rrL_rBJí9 __)®6_ajj 
_T6rfla_rrcS_ ^(rj5c__c356Drrii>. -_|J,(i2)6bj _gi|--)a5d_ ^__)__ Q-r-iúajeb _T6_TU ( aj_ 
_£]____)_5t__ <suj.6i5rLDírs3r asrrrfl-ULb. rELb(Lp6_.__uj _^C<_-3ujrr_rrrft35_fr 
^li_u_|.úuili_ Q<_-iusúl-_ FF©u®_b(_íurr ajj errsts ^srrsijá^ _?J_5J 
Courriú rjQrpjg^ii) _r-_rrr_ <s8r_^c35cS5-_!6b_-0 QíU-_tCojt_i Co^rr__r £)}&jD8ji. 

^r_l<35r6í5«@<35 éfCoLrJ ^(Jé-tártj t-FljjTJJ Co<5_U__.ó535-fr, £§)fÉ35 __g>J6rr__|<__ 

0t35 Q<35rr(5lSiT>LD 6_l_rrrs_lúurrfft35_fr eT-OTUssjajúu í>n51 __gfjL_<_3 _?L_^6_1sór 

(_LD_60 ^(^c35t33lf)-rp-_ff<356fr 6TSj!ff UfTíf ___S__l___-0 Q WJ 6_T <_? JT) (_? aj frS-Tmj 

áHpgi. ^rssjeb _^rrts=frr_j<35ib _T-_rua5j Q^tú-_t__c_5a56-T____o __frujrB65 
65-ór^p stsbtusítj^ ranr-b rr_)___r6_l 6-lnjia5a5 (_6_6w(_Ji_b. -^jajlasrrrjLD 
Q-p^j^^jcsflsoT^rr) _jjja_lc5_rrrfl_5_fr rr&jgiib, &sm& ) Giunr(t)i a5_._}.uj a=rra5rrrjs._r 
io_i-_-C_-rr. _TS5rC_6_ J s____u_)6b ^ 05I ósrrrjLb <____} l_ 05 ^C_urrjrjj _9|f_a5 Qeu njl 
ra5_cDn56_rr_5(o6_[rr :> __^<_5_orrc35 _s_rr _9f-_rf_5 6rfli_Lb ,-jnjl 6_!®__lrj3ajj. 
_°>j.(65)6b_ _g)}gg)fU6--b Qurrjjrrj @aj)__.rj(_iurrL__}. c_s_^_ut6tt^--.^ ^(ld^ ajjú 

L__J r _5r3;LbQurr(LD ! giJ (ga5-_.rj<_5_fr a5(LD656__.a5 6___írc35<_5 £5 65 rr_-T C_6_S-_T_}. 

■u90c35c55l ( íDajj. __e)j,<STS)6b glé_6_rrrrjj Q_fujs_^j «-g-jrja-S-T Qa=é_fflc_5l._r m 
6U6--ríij.u5!6cíT Qtsserrrje-cS^pfB; 6jrbpa5_OTjr_- 6T6_tjt)j ujfr(rr)i_ Qt_Frr_b_\. 
(Lp-j-iurr^. -jjjfBaj _r_fja5^6b @^__)j_56Tfls-T (3j6írLbQurr_ol ernj^ajrrLp 
©Conr i5._k:.«____ ^íjjj^c^ls-Tjrj^j, rr 3|úui_j.úu_j. , c^rÉ^rfúu^-^d"» 'ib__)__ 

u..'6_>-_}»5i__ ____frsrr__irfa5_fr Qgim&t 6u\$&3(£iMT&&Q6ftiijtr<£i%cc __.j__if 

_5rg5<_5@ 6rr5^_-Jl65L0'r--T ^rr_Jra>_b CSrEfjrr^. ^^sb _g)j<__)c3srrrj l_.__ í _5<9J) 
gy_ff srrsijrf tfssfr t35in.ff)jrr_TrajficDr5 ^'^-i^iú L^ín.r^^-.rí^ (??_f_ .73 l_l_ rrrrr 
_pfBa5ffúur_i_5Síf)_b s_)l1© __l@6-rrrf_5(__rrujrr(g)__ _9fó5a5rrja_.6-.c35_5 
Qd&rrs-sr© Qa= jpja_.a_._l 6_TrD__rf_5.fr C§)íf.65Ú QuTjj^úurjjjp a5ffOT63.LD__.1u 
___l_C__-T __s__rrfrf_ajj 6_](55c__l(irjrf_B_fr. _j>|__rf_5(^c55(SjLb j|j)__ Qurr^rnjú 

UjDn} 656_T6!D_) 6^_ltCf-__ Qc35rr6fr<5_) JTJ ajj. ^ppiDpp _D_5_5-Tfl6_T 

_D__-r6-.___5-fr- srúC-urrajj 6u(r_5_i_<35rrírrft35_Tfl--r a5_j<g56rrrr6b __srr_5_5_j 
u@tb 6T6_ru-_.^U-)Lb > ____OTrf<ff-<g-l __ja=úuLl__ r&a5lu^)c356rfl__r ss-ffiuSl-b <G$)L£i £L.6ti)rr 121 ^&úúiLQ, * <9=l.l_ló _tljui_j_ rtilempGaijbjDÚuQib gt siJru-cD<g5RJ i Lb 
iui7 0ió Qj)6QT3^.L-i^QuJ 6T«$rf urrrf «3.S. (ipi^UJfT^/. 

^Iúuiíj-ÚuiIl. Vré^ff-_un_i<__.rflsb ^OT-fájaerflsb sp^ u@<éluSlff3r 
(m<ré@<_3 cSotíVíulLl. ^^jsntfBcRerr Q_„f.(3- , «<™úu_L__iT_b > ^ri.a.tf cí-|yj 
G_.<3_<_--ír 5ráj5ii6!T6i] ^JTír^^lsb Q_5T.<OT@s>$(n!-b gtíStuot^ _|?pjifó--rr 
^njltu (ipixj.aja§)6b&0i _^_L<£fliuT_Trrflsp6TD__iu u_o__i6DT_b (ip^sn^iú:, 
a51srr<3-_BLorr_B §<£ c_=ré£rfLiurBJ<EB6Tflsb QsiJ-rflúu(5l6ii(-V,T(íjl, fljrrsir sr©^ 
ffijáQasrrfflwrL. rBL-6uiq.«5 6ro«ffi2brrú u^®^ c ^j<-=Trai_5(_'L0 Qsxil._5Úul_ 
.G„rfl©-_)jD,g]. ^ffórerflL.^^l^JSírerr @__. fjjuTQdBcfcrr ^pitj. LosiDnjLj 
u^ójffirrffiú y,<ffl QmtrgQéSlsOTnj «y_i£<5-r_<5.-6Tr 6jjr)u®<ii<j$, ^jarrf 
«(6T5_td__iu _^jj5)-56TDc£5<5._srr _2jj<_=frrái_5_b Qsvitjrfliáltjlífi)^^). ^jíoruLb 
_2j__.uré<S-i!rf<_._fr J Qurriúnjrfcserr srecV/Tj u«1l_id ^-Luúu^ó^rfdB-fr. 
Q«rr(5l6tDLD fJlecoLp^cseuff^sfr, Q_5ir@s_.LD í^_TD!jpcré<S-úuLLL-~rf<£56Trrr<_. 
gijld, ^|6xirfa36fr Q<s=iúc£ Q«_.t©_ít> L0_5.fr L0_-T6-flúu<5ii)@rfliu__T o-etn-jrjjLb 
_^rj5_r_-TD<--_5-fr Q__isrfl 6_i(fi3<5_)--r fjjstrr. 

LD«ffi6TflgustnL.iLi uáes&06£}ib ^C^<i_rr6.r res..L_Qujj)j<-_]T) c §J. 
LoácSfsrjLb ^ffjc56(6r5stDL_iu <5BrK)&gjiÁ&>ckrt5 ^stfljLDrrs-T (Lp__.n)ii5.6_ 
<5&nrL_i_«5 QcSfri-riiéfí) {65)6b ^£§>_ru-|-b a_L@úu(9,é < g)..3sb otsotu^ 
@iu60rr<_5 _6rrrfli__b. «9__L<-fliL9spj.fr6rr-_ré<5-6fr ^Lb-TDdr- (Lp__j5«g.8irr 
(oLDjf)Qc95rr6fr6_é7jrr6b <_si_L<_flc?5 <j5<-S06-iíf<9. (651x1 _£|c_5JD@ _-_.s_r_L_ 
(2__t_-kt_j.i_Tl(^_f__#jDj5J. glúu-}.LJUL.L. cSF ré 65 rj-úu «g^lsb ■ @njlt_iL_)_LL. 
r$_5Lp_F,_Q_5(^<__(_._i.rr -sjjsbeo^j <_50<j_5j5J-5^<--(- , c3-rr, ) <-^ff-<2.c!Í. a5_k>__irr 
Qurr fjjjúufrsrfl turr__rrrf srsTsrnjjLb Q<_FT_b-_i<i_5jD-£)-b-_T-. 

_ojDQ(rrj_TVr___jrjtL}Lb rBrrub rácWs_í)6b 6tD-_!^3jj<--Q-5rrsrr-Tr (2cí-jaró($lL0. 
<_t.s$j s-irr^Lb, . u_.a_ s_jrra_Lb ersnTUGiJ jpjrSlsoflffcnL-.Coiu 2L._s.r6rr Gsujrjj 
urrL-SiDL rBTLorra-. ?L_sts-r»_rr£5_B s~l_bS.O. r-.ii-o_.ti. ^LcírGsiiJirrf 
QcfB.TiJi^d- " c 55}ú-5'rn«i)-6-r -TnáiCSéb, srúCurr^j. srcráríír .:.rr;r_r:.i '._..$ rfj 
<3-fr_s (jp^a_]<íiT.j.d , i_úu®--lp rcrrLb Q^irabGii^n^cásbcsO. 

p>. sw/rmtn^ifí^ -t-, Jnii.flL-fl.^!, 6rré<r><-- Q<_.rrsfr6tDa_GTDtun.fib -_?)|iq ljustdl. 
turr<f5_. Q&rrsthr® ,fj|)i_j Quturf ^lLl-ÚQujt) jrjaj rr<3_<_5 Q.sffíiu__i)6bc_ú. 
<_5>|<í5JÍ)(3)ú u^)sorr_5' _^Lsri'(o6-irrrf _B(si_r;6tDL_.tu sBQmir sjiohmv úi .-orssoriáj 
<3.-6Tr_. QurrjrjjcsCS.i? {glú Qutuif (gjL-L-sb re_TDL_Qujrjjt_j <fr, rr_.<á Qtfjrfl 
^l/D^J. 

-T-tir.CSsxi, _^j_Frrr_<55_b Q<j5T__ffqQ«TSTrsTr (os_cW_j.tu srrBéjj 6^(5 
«ilcS^iLjLb é£ a% sxirr 051x3 (ou*_b «-GlLíf. 6r6tjru6tn<s nerrijb ^ú^íi-Qarrsrrsrr 122 , ^SssréSgjtsús L06$rÍ<£$ó5r <_>/5rr«<-s) 

(Lpi^wjír^j. 6^(5 Qgéiu ^tuáas^^lfisr '^jswi-UJírsrrCoU) cgJj^i^frsár. 
-jjjfBaj ^iuá&>í&s5>^&> ^essrQsu^rbíSjifliu asrrrjsa-TLD (g}(njmg! 6_í(ítj 
«__1«_rp suetDfruSlsú ..gijaijevfib ^(^íb^í sufTjjib. 6^5 6_rs3___uSlsb ^sot^ 
^JL-álgfXpSlDn) QJP-Olb _J)JU<--<$(S3)sb, LDpO^^ __j___<__i__1_b ,-gl/ajJ 
QsusrfltJuCblu). glsárCSpeb «'irsoib «j^-b sueznjuSsb «rrajajl^ái^Lb. 

IDSGflg LD6®rÍ50áT f»§UJ_burr6OT Q6_I6rflL.UrrL_-_.L_ íBfTLD Q-_ljrjJ<__(3jLb 

QurrriDg], 6^(15 ^s-flúuilL. _^ilL<3j<35rríf <3=ajl Qa=u_tajj Qcsrr_a_T 14. (5 ú 
u^ssr uiusár (j§l_3jj _T_-Trnj^rr_T3T _&x_jpa-lC2(fr3_b. 18-ub Jj^j9(rrj_róriíj.6b 
<5fuurB606iifr<3Í]«6n-ír<áluj G&criáéo ^(r^wrrrr&err a_-__^<s<_5rr6(Tr a=i_-UJ3.6-.<55 
.-^jebsoaáj í_-<95=_5_--<35 SL,6irarL^rré<£l(6^!r&6rr erssr^} egCSjrrúurrsiSlsb aj^njá 
Qcsnrs^iq-(nr;rB^rriT<5S6Tr. £§n.a5<__ @(rjj_OTrfc!Sc-Tr epLfifsgiéi _.lLixi.6)SIlL 
L-írsb, _F_Di-J_b srs-rrrj d>6_.L0 asrrCoS-r ^y3rB3jj--i!®Lb srsórjpLb -_g>j__irfc35_fr 
rB_b-_lr6S)rf_5-ír. svrjilrEjjj a=_DUJ^^jf)@ s__Corjrr35-orr3. -__-frsrr6-jrf3-_fr 
LSlrjrnJbLDStrar @Lp<y<^la5fr6<3r jgírB^ s-Íc-tts-J srssr^p fJ^rT_jC_'a.U4 i _b <Sn-g)}&(ri$rr 
_&_fr. r srssrGsu, ^rÉ^iUír_$_$(rjjfÉ i <jj/ L5)jrri__aD-WÍ_5-Srr giiftb^leSliL 
L-rreb si^Iíbjíj a t u.iu_b srsárusjnjsCSuj $j$^35js_-lL_sorrLb srs-rjptb CSuaf 
aSlmjrrássfr. -jj3jjCourr_o, Q__j rpúu__.__rB<s <_f1so i-D-_f]<_5rf_66Ír sjCSérjrr 
rj _6_Fliuu_rr63r 6£(rrj Co.Frr^.W _Fír__ou5l6b ^isiSifr surr^ib ^-rcTS-^jpa. ajiurrrflLi 
u<srras6ijLb «^surrffi&rrQujsbsorrLb _SI_^3j3jjú C_íurr_Yj_Flsb _^js<x>l.3j3jj 
sálLlL-rrsb Q^rr_b--0--.uj gL$ t _g3jj6>S)L_60rr_b eretsrrgiLb _^-l<_#ujrr6rrrf<_56fr 

35 (frj^ <_£) (íTjíf <£5 err . 

^6_j6_jrr_p rélSstsriJujjjj, C g>j6_jrfa.--Trú Qurrjpa5^_D_li_>.6b CSurrajj 
LDrrstrrajrra- ^(rjj.Bas60rr_b. <-^j-(6i?)_b _i_6tstsr_ra_-D._j l%3=_s_t uSlas c^ixj 
LDrreor^. qjrj<_5c356-_r Q_5rr6_-T(5l ^rÉajLJ l2j_f__ot63}íUc35 cSsrrsaTjr 
(Lpirjjurrajj. i__a_ ^l^sb^í <£lrB0úup5sfc (ip60iba5frsár ^ts&sr -^nrSlrisajj 
Qasrrsfrerr (Lpi_j.tq_b. i3prr ^rfiliurr&i ____--T6_o_d6-_uj (Lp^so ..(Lp^siSl-b 
_T(f^ <__.<-* Q_Frr_bsjj_|_bC2urr3jj, _£)<__ QíDS-T63_-LDUjrrssr gjrjsolsb ^jajcstsr 
_T(j>la_.a>j-F Q<-=rr_oso rJjp_^uJT33j. 9(5 Qu.íIuj __j 1 _j ^o _óií jy_TOjrjú Guiíso^ 
<g3iT6_r -^jjjj Qsxi-ifiúu^ápajj. -jQ6-i\60T(rrjsb QuTfTrj<__.3j LÉl6bsorrajSir>6-i 
s^_-rG(rrjQ__rr6-T < p CoU.iTj^.bCoUfra^.rsAí ___-r3_T.r.._D Uoífrf _T_~-T_p 
CS^rrs-TTua-lp^j. 

a.(í5a3ajj_5ffi-6rr__ uifl-Drrrijlá. Q3_T6fr6u^ < rh@_f Qa=uj^l_j Coufr<_.@ 
_-ij<_5ajlsb -JjbulLl.. 6-ia^iLj-b, 'a^rfla.ajlirú ui_j.-jlj_d, -j>jir<sFnrn_j35 spí)p 
ffa-LOU^Lb, gl_o<£s<3-luj su-Trrfff-flu-iLDj <s5rrn_j_élj6nSl_-T (LpujjfjtsfliijLb usoa-frso 
LDiT-5 epsár^p Coa=rríB^^<scjr ^LpsOLbj rBírLb -^-sare-jfvrjLb @(m Coa5<£F^S-.^<-F 'jgSsosmLO &.mrr'..' 123 

Q&ítíb^ spif ^stsr^^snsr srsxrro srsimssartb íbií los_t<2><|$-_ Gasrrs-Tpsorr 

..: líSlpp. ■ 6_/T LpSxfljpjLÓ, ^ÍTij]53|£{lÍ> IBlÍ)(tpStDi_tU 6-t^gl @6OT(fjrj„<2sii @C5* 

S.a> Q^árugiibs /bló§d_ @_ár^u®^^_ L3„-7srú-7nu„ «^(í?u)_}.<_iJi/ ? 

vw^g^cfor s_ spjúu^^a^Q-O/rL^iiJ, /btiÍ) exiOTir^.íl u-6-.t_iu (tpi^ujírgj 
■erssru^jié ^u<_'_rr*p rs-b-OTób _^ijj$íljúQu j&rr; uT_.r_„6rrrr(g_. 
. ; (J|!jy-__ínrjH-1_b ^<é<95s„„._ grr «-gjjnSs-j, erCíajrr <y=)-0 _=_)tursj<9,6rrjso 
<_>^T6$r^5_c5ír„__j_, _-g^n5!-^-^_.iu__i/f_.err _l_(Í)Il_ „T__-r__ <Kr_.i_f.iu 

. ^/r<s__|„ ^(/rji-ga^ _ut__ 5 gíú-UT^jj mih _jij_W6_(J5„@l_ (S^rrssrp^ 
Qc5frL_r_-sl-_]__.L_jjj. £§__ sijstmsznwsimu rBrrtb QpQ^eú^iih __-__-rírfl'<_i) 
(rjjrefb <__Trrswc5^(^_b^rr__r „T_L$„(gj-f- Qc5Fiú„)-_rp Q^T-__T®„-iT(-b 
fBrii (tp(LD __-r^_^rr® fF®UL_rri_)__) ^£Fj___„ír ^(ijiB^jaSlLLGi—rrLb. 

^<5<56íd„uj @(f3 @Lfjrél„_ ^-wspii» QíB(5tr_i «TSQ^a^ÁJígj @ú 

u_j.C_uj ^)(T5rs^3(5„(g_. ^(OT)6b eorrrf® «rferoffár lSVlj .^)£_QrrssT ^p 

suspisvn-fré 0s&>Trsmiuéo „1ij9_ s^__1l___67D-_i_6bt, ^&jisusmrn&éd tosiDffirB 

■$(iijrs3) $jrsé5 s—Gimrré&i ^úQurr^ io^jrj<s_úui_(pi^ujrr_sbQsu6rrlú 

uc-eorruSljfj^gu. -_rÉJc55T_Tr<£>__} í £^ ^j6Wt_rr_. QsvsúrQQws&r jr> _^~__r 

. ' tSl t Tr;J5áE6if_.(S5ar<Siu _&(£«-£ spj__j ___jrfj_§6pj__ ^Q^me^ suásrirsrflassír 
^^srsurj^- 6£(/jj__(_9r srsór^rj (§__T6_j,__ <__W_)U-_rrt_)ff} ! p, _iirr-J__rr6iT£S 
ssn^ GcFrfrÉcg usb-S-jjrjj _-_j^.__íl__rrf«_7fls__.__C_uj $é>p&n&iu sp(j^ 
—surúurrsarsJD— @(5r_^(r3__(grj_ 6rsírrusín^u_í_ £g!rrs<£ ^^rrjpsiDLo ldsotú 
urrsársTDU) __r___rrtTrfí_s6Tf]s-T -T6v^L0i__|pji_, @(5^t$spjti) „-Or_^(rij__ 

■ <&lsGrn)gí srsfcus&giuíb rJ^___m/jj-_)__ íBírtD ___6_0Tfjrrii--b @(rj>íBgjj 
s_C._i_rr_, 

LS)íflsá^ísrí_!ssr s_s_) Qurrp_s__ (Lpu^ujrrds n_]__Os!DUJ _^s-_L_ri_<3> 
6_ji_s_t- rBrrii) <${&&: $11 rnjib spsár^p (SdFffrB^ ^/r^rBi-^sb (Lps-^uSlC. 
L-rrsb ^<_5p@ _?(_3 ^^ e.rr_3_r (Lp_j.i_|iJj srswrp r_)„-T<i-,£r_b. ^{s^sb 
, _^rr<9 : (ff|S3M_Hj «(/R&iFisnáíg ^sp^ Q-Fi_j^Q<sír6TY-_ t p <g-_lfrj .gl^ 
^iwsjstDcS,- .QuÉ&él'* Q&n-síT6iJgih<&) (_s_ /ry siil^„(63„ ____3br 
Qt_rá-us5>^ ^jrÉ^ íBl_£.i_sb mirib ^r/iusBsb'Sso. 

^_--5jfjj5-_rr_5(53„@ ijSI_s^_ <2^6!D6iiLJu(5lsii^T<áluj i__ijnr> r_TL_.L_rr 
(iTjáwu.iu «(r5_msr íbldsídldlj Qu/rpc9.cS__liij.6b _op__é5uuL_(i>l __u__L-_gjj, 
<_5-ítSí_t Qrsjr__%rt-j_ Qu._arjT>j r£)„^^a_Q„rrswr©, @(_)JÉ^ §-_cS_iDd5 
^ 1 ^-© ^«DtFiiJTsb uso m/rúasrrrrtS £§)(_jr6<g @(r£ Los-fljgs-T, ^sár 

©J-iDL_í„ 6Í?© ^ÚUjtf&Á Q„T5-%rd_SlJ_.S5r, d56_T(ffS)SÓ f3L_ ! ffi„_U (Lpíf}.tLJ 

Qlqsít nj __s«ísT6tDLDS5>i_^ ^ua.QjrsBr^ «sírcnr© iSiíj.^«n íS Lf -urrsoClísv, 
Jgssrnjí f5rr(tp_ §(5„áasórC_(ríjt_. gire^ a_sís_Trr-f-éí)ú QurrtrCt^éésb 124 <g{8fargj3jiieú<£ wfsFléijSóvr Gnjrr&Síl 

sr rbuL_i_ QarrrB^erfíúiSlffar «TfjeíircTrujrrs^ Q^6irlrEiTtl®_= a= jcá^fficsrr 
{glssflú uujseru©^^ ioinl<2i_fr'ii) ototjjj u_0(5_j «-^rtjiuá QéPrrsb 

dSlsOT fj> ^Streijffi^ rBfTLÓ SinajfftujaÍcTcDaiLI QujTJ^pSlÍLLCoi—írLD. • 

usbSevj^p «Era^r(5lLSli^.úu ( í5^iíi'ú Gurrso, !g\mg&> &súrQi3i^.ÚL\ú 
■§>(£> ®^úl3l_l_ -^gifueu^^ísffr (^pOTLbúlrjjrBajajfrfajLÓ. rjj)s3>cs„ujp/$«í 
t$r_a5ai@_jQuT(Líjajj. 6rr_a5 s£(rij <9=íB^rrúuijb «rrrjtTtstrriDíraB. rj£lcs asstrár® 
ultcuJLjcá Ssmi—^^Q^sr^ <3\foe5& c?íÉ<5rrúuc£cTcnc5s_lL_ í§lr_a5a5 asertrarrjji 
lS5lc]_l_íl_j l61«ú Qurfltu^i sr6ÍTUsajd5u_|LD __t>crarrjai Q^rr__f___lsjSLlC_L_rrL_. 

jgJrÉajffi c5S5íjr(9 -Jl-^ú-flsb a=c„aji) (_([_, Q&efoeuapw ,-gí|£ rr_a£í f^t(|5<Bi 

^ecrnjsíír Qsu6srutnn^iL}(i) a_5BiírífmCo^rrLb, Q_rsrfírBíril@Li QurrrTrjsrr 
aserfr Ucsls^asrrjLb, l_ rpstrjrj^ ^cptrórLj^gjj^^jsuas^bcBTcSLrjLl© _jt^ rjjj j 

ÍBLD5CDL0 6- 6pjÚu(9aÍaj)a=, Q«JT fiffSiTSljíb (£ajSCTJ6_ÚUL_c„a : n_L<J f .HJ -f^UJajljb 

6T5arus35csrt|— __trcOTTí_ajjcT_!__(_j_rrLb. g)aj(g)6b C_s_ rrjj uujstrr grCoaggiiLC 
s_l_iTrB^rrspjLb si5)t%mujTS_)ilL,rraj/Lbj __L_65rLc^íL/iT„ epir __stTc>TrfiícTj6_ 
^rrii Qu^ai^ig^ glajj j§Il_l_ asi^ _3l_l_^3. 

rBih(Lp&r>L-.iu a=_ajlscotLi rsirw __scOT(rij_jr rrji QtFiuás ^réas 6_1leS1lJ 
qswrrfcícíl, 6a(fj. L|cáli_ ío(_(g)6U5ol6TDLíjHjrrsb er á)uQw j_c$jjp_=a=lstrjiu 
fBLOtS@cS tSíB^gjsTrsír^j. ^r_65 LOc9SLj3_=c5fl Ls^6_2_oujrr(5B)6b, lSI/jj reir__(fji_i 
Qurr^OTcScbrú uaSlsi^3=,rrrj_j QaMÚsifajnrsb rELoaifajj ^pu^aslscjr m ajjsár 
uaieTcrjajú QuTnijaiajja; QasrrsrrsiT (tpis^íutr^j. (oasrru __scTEírrf _=<_£!, rfstrárL- 
iBrrc^TTcS@ rr~c_oQurT)jT)1(fT;úuaj]6bc_0. ^ssr^]{é^ Q&rrsbeúú Courrfsojsb, 
6UsolcTínL0iLjstD!_LU ^ail„rr jaiá^fTijr srajlCorr 6_s\5)sct>ld ujjpjpeurfasfjjrfiaifajai 
Í_c55rrs5r íijjl_ CBíbtu s sísot rr c9= <3^ rS&Ocjajj r&lif)as(_6_ t_P_j.iurr^j. 

rEiTLÓ sr&jsjJsiTsijas Qcss_6ij6ír6i| ajjiurjLÓ ^^U6&Á£^(S(mwrr s ^eii 
siJtrrrcnjcS asejjsijsrrsij ^-.séns^we^iuu^ih s—smrr^ Qa_rri_rája3 6_]__C_L_rr_j. 

rB_OPÍ->L_UJ JjJUJíJLQ lB(§$ÚU®6l}&(pQ6Q 06 LD np 6tT> L_ UJ 6_sbls5>_0,. __IJ 

(LpLO, __jruajliL|£_ WujrjídQ&irfjiajj. ^sihruLb cSfrjstfljTLOirasú Qu /til"jul_l_ 
l_Jíbí5 ^gjjuojtó lúlas 6$(njwuí5 ajrajfBai^jLfj, rBi_t_Lorr® assorB jya__U.g/ 
Lorrsor s^rjij csflnjf-js __ajrrjscri)TLorras -^stDLorB^ s-l^aSrrjagj. ^jturj^sil 
^uo íblu looSí 'iL __trtjé&lé5 voic5n - tiTSOT_j.(^d6ssló"ffrp ~rBrja>aj]6b Quwasls.'r m 
a-Scwra^éílcSSTr, L_rrj(3j Lorrrj) rj)úuL_ (LpLtpurrajercnsiJ. a^sOTuajií_>_-.ú 
Qurrjrjics^já QaiTsfrsijcSji}^ f6Loá<aj _r6_6_srrsvj a=_5aj1 S—^QusáTustirjaj 
sr®pglÁ _rrtlL___s_Lo r uj @(n> (^ajdslsinf/ujri-raíLb gl^j. ^sOTuaiswaiú 
Gufrjy_3@_] gimaj^ a=áci)íJ<j>iu tJjjo^Lb _usrrrf úuajSBr ^LpsúUD _raic£Sín<s5£Li 
a^jujrjaisíOc35i_jL_ fBrriij Qurr /rjj^^á» Qaírsfrsrr rxpLcj.iL}i_. {£%súg$)ijd SL.es> pr 125 

s_ewírsff)'ÍDu5)6ffr _«)|_-j.úu6_.uu_l6b _9j7)_.__6_r jp _oa_lLp_=_£) _r-_i6-/_rr6)j 
6ú6&6G>LDins&iL-iu Q^sár u6_>cg__ 3hsmrL~Qurr(igS)i r_rrC_--r 6_iluJi_u__>L_fi. 
Qa)sir., ____ 60j6-.Lfpús_>ua. (_a.-_60 Qlos-tjjj as^ajl, _Fíf_.a5irrf 
_^6^6_!60a5f_ja5_rf)6b CS-jjSso C2a3@6-i_.a3 . a^jj)úq-_>__iu ajj srfiár njj (j^frjja. 

<SÉÍ6íír^í) UD-ffi ÚUir_.Tó_,LO-_iii^-b f_ il' (ip 603 1_ ÍLI _>6ofi<Sj<J) ^6'.T__. U. _"lU 

Q_&_l($__i®_3jDQc_--_" I ir)j QurfiCSturrrf a.s.r Q*/r_b-51 __i_^(rj)_-__fTrjrf_56fr. 
giajcis-ras Gtf5_Lu6iirfas6fr _g>jcW__-(rj5i_.. £_l,g)J _5)_5«9= _3rjr)r_a5 Lj^aslLoalí) 
ersáT^rru Q<?nr{^6ol<£6Q_3fr675_-_j.(3cá<_élp _9jC_c_5 _rEj^a§l_b : -gijjaFrrrÉiás __<s<^l 
^urrasa^ajljTjfa) 63(5 i_)saij-Tn-_t_j_b a.uJTrflajajjas Qasrr6__ri£j.(rj5^<3frrf<5_-fr. 
^lffórn^j _°)jtOT6_ í_i?65rc5jjji_ u^nr nj ______ 6_r. ST6-T_s_ 5 U6--r_._3iTjOT)j__>L_uj 

_0_S6-T QfBcFffliJ^ Qa3TLJjl_S0ái Q <3> (T L_ ÍT_l @ __) (TJ3 6.T j" -g>jt-<35-WSJp;-g>l_tU 
L0_56-T Qu((5__é5^C_a5rr(5) c_560Ú6_.U6_>UJÚ LS1í_J__5 6_)__T. l__b(Lp6-.L_l_l (BiTtl 
1_J.60 f^)^^6_Oa.HJ 6j)(/T; @Lj)rBl_5_> 6J jPU^QlDS-T JJJj _56_I 6_J _._.___- _56__TL_ 

^lsbc-O. 6^0 6_rr^53-_)c5 LDÍjQrrrj^ surrai^csrreb _2>jLJ5!_.a- (j^Lcj.turrjjj. 
u__)60rru5)rj-S _3 6'<5-r_._.rr__r _^5-_T@<_-6rrrr__ __-(jjj____r jrj re__>_9__._._5__-fr 
qcs<#il Qc^rrsbajajó-r £Lp_o_ó Lorrjrj n. úul_ (Lp/_j.iurr. _^j.(6B)sb, a^l^uj 
__lsrr_.6_.a5U _urr__, __t5-_r6_>L0tuír-_rajj 3 _^_->pi_il__T ^(r^^SsouSlsb 
(_^rr6irrji5ltU6_jL_6-T _^j__> tT)6_.iu__ __s_s_l u5l0i_a3 ^(ij-fr (jp(t£s_ , |pi.ó.s»i_j. 
L06TOjp____r jpajj. 

(yj__rQu_b-_n-i_) rr.rr_lLrj._b (_£_í__6_i 6jjpu-lL__urrj£j J effrTJI „.__rra_c_F 
Q_=__t rjjj i51dP6_)_i= _r@^^nr_b___,___j uswló -sl6_.L_úua3l6_c_o. ^j<_irj_r3 } ú 
uajlsorras _gjj6_rf _5(63__.l_iu (_____) ú C_uía?a._sC_6rr a-)s_>L_<i.a36_T. _|L(sj5)6b 
§6_rffy aÍl__Qrj6_- < p -^a^ajlsÓT _5jj__.j7__3_.___b (_a5____C_urr^j srajj 

-_-L_6_T_!.UJrr_S<5j _<36-.6_ Q-U__"U6-.^ÚU/Í> /#«_-___« «SB6U_SO_JUL.fT_0_b J 

■£i_jffi(CT5__@ 6i-*/ (LpádáltULb 5r_rjjij__L_á a=lr_aj)cSsa5rrL_6b, csráias-rflL. 
(LpsTr-rr _5jSsnr^63.a5i_(i_) __i_6.Ti_j.i_j/rads <9_turr_5-b Q«sfh_hj (jp/i)UL_(_l 
6_._l_rrrfa.efr. uLpif_\.sT60;_.<9_ eb r_ií>ry>_ij)__i_j Q_-,t,t.<s r-p:_i..._í...jrrsb 
s?^ (_fl.__u.iu u.ír_,fl_.___i. penp f^mj_>J rjp-fW-j Qí,>_.m.. „_><_. 
-Slasu-lab-í a.soC_.j rB_b/il(g)rfas6ír. (B/_._5)__ (ipsrr-T? u_0c5__>c_. 6j.,j_rr6ii | 
____-_- ja. Q^rrLrr_-3lius\j____r _.rBa,_-_r ■-_(_*, _»>(úurr rfjuilfi} {_>>_._;- 
__irirlujf_j__Q_rr__eofr_b, ^tjtjj íbld _5-_-r(y.-.r6_r(_ír r_l_5Lp<_5 Q£/ri_.r_j__l 
6_a_li_6_T. gla,j_.i,.)rrt:í_b g)(fr, Qurf.su Q£rr$fj._=ir_&___uj-_ u__r7$ii) 
-drrfiB^j rBu^^j-ii^rÍj^ffliu _g)j@ius_i_. a-asajl, uu5h_ a. _jy,__li_i 
^6_T6_.jTíi_jLb _uí_j_./r_íf)_.6fr Qujtj^(5_._.s_íl_b_feo. _^(_)_b glfforjTij 
(§)££.__- @-o. <ÍD -6_ír gl^rB^jubai-L, sp^ Qurfltu Q^t^. n. tfír__06.Mu 
r-lrfLOfr-rofl^^ _^i-__r i_u<_.<_il (_j(!3__l(frjíf_5syr. §£___r iuá-)60rr_o_b §ár 126 ^dssr^§i^ú3i uxsál^Sssr GrsrréiSi 

o 

gpjii) U60 Qurfluj, k@0 &$&> QjgL^^irSsOfficbr f_jTJj'6_6ijLb ajlilL. 
L~lL_($)6Ír srriTrfas&fr. ~j93_= LoáffiSfflsór ___T)-ij srffQrn) _gij_j_LJUsiDL_uSl6b 
(Lpcg6b @jr51<__<_Tc5rr ^síDL-rB^^L.SOT, ajjiurjLD, ^jíóruii), gl&i^jVjlsijr 

l51íT)@ __6ÍT6rr (_^<#UJ 6_sÓl6iDLD • Qsíl 6rflUUL.I_6ijL-.6Sr, íBLb(LpS!DL_IU 

assars^ffi&írú usbCSeiúrjj a3js_/D<95 6rfl|pijb @6ÍjQ6iJír65r(irjéBL*i y,rfa3a51 
Qa=ujuja5 Qa3rr__!_as! s_!il___rrL_. 

á§l_.Qrj6sr t p rBi_(Lpsíni_uj (oé5<#uj ueúítGtn&i __6insrrja5 Qj33rri_rÉJ„l 
6__.C0_.frLb. cg>jrBó5 __6_r rr .5= íf4j fBLÓL_t-<é'^ > g?l6fr6rr ££(15 Qu^ld fajstDfjj 
urr__6iDL_u_ji_ é5irL_i£}.ásQ ! srr(S)(5jS ( gj. glsíisusrreij QurfliLi _=«<^1sit>uj_5 
„l_.(5Iúli(5i^^JS_^jX) ©rfliu 6^(5 <s®r_<3 _g>jS!D!_)LJL| -gijsbso ajj íBljjjjajsijrLb 
fEtb_51i__D f^ebSsO QiusbtusíDcS -L-S^mrfíBajj QasT6(5_-_L_rrLb. ^lssr^p íbld 
(LpsTOL_uJ r_rrL__j.6b <_lsw__<£5^6OTp Qu(rrjLb a=a_aj)ujTasluj fJ^rÉaj ífljrre-l, 
a3(ajr_^ (LpsinpuSsb aáLl^úu^cSjSÚULl®, _j93<#tu _5rrrnuji_ffi(6r5<35@_j 
uujs<?ru@^j3LJU®_LDUJT(£a)6b, uso 6_Lf5)<s6rf!spj!_ Qa^stjrjjfjj ^súsurr^rru 
eEisss) aóiTLOsb gl(rjrj_5(^(-Lo _T6_- jjrjjii) --(ijiBa^aslsOT _(JJ3ld. 

rBib(Lps<T>L_uj QurfluJ (3a5s_-_ s^ssrjjjj, fj^sijrsffr Q^6ijr rrjj 6_16tt<_<„_jul. 
(Lpi_j.ujrrLDsb ^6060^' _ut<35<351<„ Q„rr6fr6ír (Lp_j.ujrrLDsb __6rr -erruS^rÉ^ 
6_rr__(5l_i_)UJrr(gs)6bj 2-^stssriré : <$ " 6_a= i_uL_.L_s_rT<956rrrr<35 _>{,a_siSl(5l 
cSslsárCo^nrjLb. asrrr/sror uSlsbsorrLoeb $(5 @Lpr_sn}<£_ 655árg)jscT>L_uj jsrrsiDiuá 
a?n51 -jjji-j-asQ-LDUjrrfs^ebj jsrriurrsijreiisfr fajLprBSjDcSU-lsér _a5TU<gj95lji>@c95 
a3rrsáraj<T6Hr a5TT60TjrQ_sÓTjj)j rél&ijrascgsas as_i_rrajj. r^sórsurQajeijrjjr)] 
6_l6Tr<35<35ÚUL_ (Lpí_j.ujrr<3j <?j6nr (§<35rru^scoc33<35 jgjrruSlscjflLLb asml® 
a-lsór rrjjjj gjLpré 615535 srshQjn asfjTjas QsiSsásrQw. a^jujr/aiszDaj^ p(njw 

asrrrjSilTiTLb fÍ5<35<35LJUL_L_61JL_6Sr @LprBS<T><33 _g>jaj ^UJrjajSTDcSj __L__<S_T 

LDfrjr_ajj LoaflLpa^afluSlsb ajlt^Tráaslssrp ajj. 6r6sr(o6iJ, fELb(Lp6fr_6rr rBírLD 
Ljjffsóli^Ss-nr-LOUjrrrssjsb, -gjjajíjfajffliu ejCasrr sprrrj a5rrrj6<5ijri_) __6ir_srr 
^(tf)éiS jrjajj srssru&ji^rrssr QuT^rijsfr. rBti(Lp5rr(_6T; iJfjjrBépjsrrsrr Ljajliu 
a=<_á9s!DUJ __.._o7)Trrc_3-OT(D(ri3_b srsór^spjLb, ^jsi^ssr sr susiitrgit uu.ishruQ^ 

ajJQJ QjSGOT fjpj Qa3rfluJírL06b <5_ÍL/^<£5<5^<OT(ÍÍ(^LCi. (o<33<f?UJ a=<35ailoTnUJ fB6Ó60 

(tpsiDrDuSlsb uuJS3ru®j_5á5l-5 Qa5T6fr6irra5e5_._j.t_i &}&& rBljps-SOTLO eaeijr jjjj 
^QsbóOiTSiDLDiUírsb 6j_a3rr s^irsuip ^í^ib^suiiIl. ssssnréál sjfjju® 
d'Slssr jDg)l' ^jjjpi 6 * 51 a6Tj6trorLDrr<55c33a3rr6OT mt_(tps<5}L_iu LD„„_srr_uj rBfTLb 
QuTjrjja33jjf_5 Q<sfr6frsrr (tp_j.iurriDsb Q s> rrt_l ai jjjai Qa3T6fr^asl_(rrjLb. 

(^(JlLbuLb Qurjjjajajj, 6_(rr)6_rruj a^jjjjcsjsjj (^(njé&ssr p ^lrÉas 6j6iDLp 
íBTil_|.6ba5_i„, fí^rjTjrBnr_fr (Lpujfjjaf! _a=u__s_rr(_L0Ujfr(S5)6b Gasa^tu fBlaj) 6 
6_fa^661a3^js_l__ (Lp-j-iqLD 6T6<JrusíDa3<35 cssijísr® s_ltl _L_rr_.. ^ifBas rél-sou-ilsb gdsi)6s>w:..i2-<s5izr 127 

@c5 'iBirsfr. tí^i-Qujíi^snrp §&&& srsh & w /bsídl- Quipáa^uj 

©63T((5«# QéFÚJlU (^_UUfr<SiS3LO_5@_3 «rr/JS-jrLb, @(5 aja_a5 & 06ilSHTW 

Q^sorrstnLD^rrssr srfflirustnaj rE/rLC stúul^. LDg}Á& LD_ f .i_/ió ? §§} lolL® 
LosbsorrLDsb, sw@s6!^ §rB^ú uststsréBstnai srsBrstsr Qa=uJi_i QstísmQ 
Qwssruen&iHLb rBiDtDrrsb (Lp_}-_i Q_=u_uj (Lp,_aus_lsb--0. L_sfr_W_5@u 
urrsb Qarr^á^sórn) '$*& pssrárgú unrsb _rj_sffiTgQ_írr(i$gi Qurfígjtb 
^m^iS^rr&ér. uuJsSru@c_.aj (LpLuurrLosb Qpw&Á Si-ÁSshr p mih 
(Lpsím-uj usssrih §<2pQurrsúg gjiuir&etop s^sssr t-trÁfaj&jDgi. JBrrtlíJl 
wé&sxr, Q«rr©«ffiSijLD __s«Lp<_6a5siii_ ^rérffjl «rr^ nrS/ /j» dSsór (njfrdB cfr. 
lurríflL-Lb -r^_S-ras Q_-T®as-5 <___-5-r©Q__-_ru-5-gj ^pluJ _)|6_irra5sfr 
fijí^Lbq^l^rrasír. rBrrili^sár glrisas ^$ÚH__-rrré<flá©£ ajrajréaj (tpstnp 
uSlsb s_l£! «rrLli_rrL06b, surjsffr^LpsinjD jglsbsOTLDsb srsbsorrsiipbTBnjiqLC) 
^úCSurrsiD^* ffiúSunrjs;. Co^TSBTjiSluj _DC2(^r£!Sí0u^-_s-r Q<íuj^j (LpLq-Lj 
(SurrGLOujrr<£S)sbj (Jl^(g)sb sr^u®<ás^jrj CS^rrsbsií losotuutsotswídétoiu 
iqtb, -U(5ajaj^_-)^i_|Lb, <9=£é&rra5tr ú u^? _soiL|tb «sscrar® siSltuúustni-suaSlsb 
uujtíiíflsb&o. - 

£g!<3><5565>a5UJ /b1_5^<£. a=l qrpufJlLÓCSurr^, gifisajú y,a=60jtS@á(a3rfluj, 
«rrr/S5ísraísína3Li uppfii ^r/TUJSij^j QutrQSpfBiDJbpgi. álifliLi^s^, enTwshr 
Qsusbajlssr asípij ussjíflujrr^íp^pLD £.ujti1_=)(_hj (Sajssnsu Qiusisr tjj reibuSlsb 
_.60rf _!__iltS?)s-r -(rrjib. C^ls5rg)j(63 <sf-l6_rr L51rfl-l-_^TT<_5-f-ísár Qajrrr_ífC5u 
SisbsOrrLosb a_sfrsrr <_* ^ri_aSrr_b (SsiisErsrC^QLOsér^gjj __5Ll-ál(_(rr}Lb. ^stnsu 
;a5sfr srsbsorrCoLD Qsii^gULÓ surrrf^stDaj sgTso/Bjajsír sr-.ru6-.a5 rETtb loprB a^j 
• sálcJlaSsórCoQgLb. ^sipsua^ Q.srrsbsOTLD^uSlas ri?sróri_ gjsrir&>0rb(ff) _g>/úuT 
^sfrstrsiDSii. r6-b(LpétnL_uj ^sár(rt3__LJ QuT^úqó-as^á^Lb ^-íipnSljrj 
{gjib srsijffiSsj <g=tJbur6a3(LpLiSl6b<%0. sprrrj QsuSsrr <35í_arSsrr íblo (tpsijr 
Sajrrsór^rrjl sp(nj stD-BtiSsb „rT_DS_rQ&__sba_ls-r afip ____sfrs.T a.i_iTila.---UJ 
u-jLb, ixi rf>Q(íT5(rt3 stDéBuSlsb r^ráiaílsorrrBCSajrrCjl Qa^rrcrfujpjT) ariUT_l_£lsiniu 
íl/lo sjnsuaj^jaa QasrrsirárC^-s ! ^r i —S° esr 6 /"é5 fr61J Qajrrsárscrj^rnLJ QuT^nriiá-áj) 
Gr®0g í }á> Q<__T-_r(^n_a_6.r srsarnjj as^.n5)(S5)sb ^úCnurrajj ^smsu 
t^prsísísrfcj.sb srajSjtrr sr^^a^asQasrrsírsrrCSsiJSiíOT® Q_os2Tusina3Úup;j5)-= 
_--ts'tsr smt_ _urr-l®;__ Qísrrsfrsuailsb <J)J,rf <53<35(<pst5_r®. -s^rstíjsb rálsoajótnaj 
__LjprFLDsb C^!(5í_@Lb Qurrr^LpCSaj 6$<^t_F-. cfeo stsLisijit tjj u:_ja-.i_ QsnstsorQi 
Qtoenr rrjj rfajl LDStsrfíScgajl-b s_Lpa5@a; Qajr(íjsuusjj QTSÚs_Sírsi[ -j^rf ^p 
wprr) Qtíujsb ? 

•• -Coaja^ajsiDajú CSu/rsoC-S-j ajsufl LDssflajSDjai^Lb sálC_ía?^0 srsóru^ajj 
^rrssr qp_f.6urrsirr so_laE)ujLorr(^Lb. : ^r-ajaj tgsafi ws&gstffiew s$(§i&>3sús$íilj 128 • é>l3s5r£5§}<sú& LD<s$fls5%5i5r GnsrréSS 

uJSíni-aj^íDg) 6Tff)uil@sfr6Tr a56tn___5_ír -jjj_krra_ ajjub reLb(Lp-tn__uj gjsmsrrÉj 

<S5ífl(S6ú(3lU LDff55JT)fB^J __L__5_Í 6.1 fT) S-T SreáT^pÚ), -gíjeUVfj-tn^rr) (Lp^SOlsb 

C_unra_.5 (SsiJSisvjríJlQLDSOT^pLb r6_ó(Lps-.L_uj (Ssuaj ! pr-b_5-fT Qa=frsb 
aSssrpssr. _g)jC_^C_urr60<_> CSa.auu eBQ^Bsoéií&js* (a=,j3ja_C_.a5 <^lí_<á@LD 
Qurfltu QpC Qé Ciltro-.&sír usb<_-__r < g_ euLa.su/7ii.s3iflsb -E_-<_-@_Tr_sTr(_.u_ 

ttli_<S5c9Sl6Íra)65r. ^GUIT) £&)£)&■ QcET-'lUsb (HpSOLC ._rrLD GUiT_.___$sb_-0 

HJrriOTjsbj QsuffjjLD Qa^rr/fjQuiTff t£Lp_OL_ -gjjeu^stnff) 6j>_-T/p_i. Q_=ujuj 
(Lp_j.UJírajj. ^c^p^Lí ué£lGúrr&« Q&rrrb C_.urrrfó__ír ^lré^ ■ <up_L(5l«É 
_5_L.-_.L__5--rr 6U6£jsij6tn._iU6t5T6_j,Ta5 ^<á<á)sal@LD. Coajs-ísuúuLLL-rreb 
_9/tTOLDí£)i_frs5r (tpsto puSlsb sííiJl^csouSsár uebG.eujru ____). 6ur__a52srrú 
ujbj&ujih, ópQrrrr® Qa5rr__íf LStsb-Orraj s_l($5<95ck) cíl/prBajajrr ,___>j6bsoa_ 
lSIjqQijit® Qajrri-rrq QcsefrerrísjjLD 6iSl®a5_so é\a)rk& ) & t rr -r__Tus_><5_j 
ujdjq5H_|-_ QffrnfjC-urrff fBL_a_.j93so.rLb, -^rs^sb, Qa5rr__.fL-j6tnL.iu 
-^sbso^ Q^tn-irupjr) 3rp^0iTwrná^}W -^/csSnjrá Qa=tu_b _p60_b 
-_9j6tnL-iu (Lpi_}.iLj__D ^fflfflj, CSeujjj fasárfiTj^LD (Lp L^iurr^. gtrrs<w(5) 
<%Lí^<s.ffirrrrrf<5(ST5LD Cj^asSsisr . i_6tjr<srj LDS-ra^ajlsb u^céajjáQasrrsfrsrr 
(SevGmQib. _9j<_.fT6uaij 6_rrasC_Lorr -gjjsbsoajj _p_-_r_Tn__C_ujrr /B_b(Lp_tni_tu 

'@\GÍTGtojr)lué <95L__tDLD UJSÓTffJJ 6T_ÚrU6iX)<53 -^j^/B^Tjj, rBLD(Lp-WL_«J _c3j_? 

iuú u_-_rurr_l._j._b s_préj<_S)_. <5_)___.__?s_r p /Bi_bstD_o srstnLpassTr/rassuLb, 
6_-_1_-5lo uj^pQJffaso-rrrrárieijLD, L_lrfis)j LD63r úuírserstDLD _-__-.L_iusurf 
-áSTr/raá-ijLf., __)jLcj„-_.LDa5-iTnra56ijL_ -^a.^cá.s-rp Lj__5tsrurr@a5_srr ____C__cn- 
asSsrríB Q^f^!s_^rf)@rf!uj siJLíS)_5_-rru_fL_ -LD^Qasrrsrrsrr C_6_s_-r@L_. 

. .iBfnl(5l-3ia5_= Q_=u_tuúu©L_ C2<sfs-._u _rs_T__r srscrujj Ljrbn-iliuib 

_9J^J 6rrB65 (Lp_8-lDti5!6b fBS-ÍL_QU i fD(_-_SCR5r© Q_06BTU__>^LIU/Í) /__!_} ti) 

JB_.(Lp-ír ujrr(r3_5@LÓ as^ajajj CSsii n) rpstnu. f^^dé^LD cjrssr^j rr.rrs5r 
rrslc^tjrásas-jjlsbg-O. rB_D(LpsiDL_uj @/r$<s(_.a5rrsfr6S6fr srsbsorni) -_-i___TL_LUj.ra_ 
6rC_a_rr eprj 60-LéfliuajstDas _g)jstn__r_ ay 6_!l_ __ustrar®_b sts-tl/ eí__r mj. 
§lúeurra3f 5^-íd-uúu(5)_- Q_=tusb, /B_-(tpsfr LD-tnmrí. ajj «á'___ : ,r_.u. 
-=ffi^ls->tu f^(_j(^a5L_u@a3^suC_c53iUfr©Lb. a-35<£/ <_)-_6ifl__u|3>„ja; ffj^/fíuj 
suriÚLJurrs-r @Lpr£!__o _j;fj\u_Li_/r&b -g^ _-5l_5_f= «-flfljrB^, ^Lá^rfltuú 
ui_^ cpfajfBp, sr aji ífufrrj /i ck _ULpl_5Sif)bb _.6Uó.f.úu@-_s_r njaj/. 

/BLb(Lps_.í_tu (Lptu < rfj<_£l.j.i_tLjLb, a=a56jls-.uji_(_. u.uó_TL.(£céa.rr_o6b 

UIU&OTÚ Qurj5<_.<_6_.©LD/r(OT)6ba5_.__, ^LiUL^Ú Qu,pLD UUJSTJT fBLD_50 

fB_-r_tn_o Qa=u_Jturra3j. ^(©sb __6tstirst5._o_3.tUcE. _»__ i p_9_.'^^j J ^áieúirnfi 
uujsar s^-QT^pii a_)__-i_rr^/. i_l rr)rjjsin__uj _5(5%<wt_lsár ^Lp_OLDfr<_- srré^ g>(5 
tgOTróiB.íijjiui^ií) m/r^ Qu^ (lp_j.ujít^j. ^pp^ Gr^rnrs, /B_i.rjps-)__u4 3}3súqs)L£> a-sw/j' 129 

a=áálu5lSOT ftp'áOLD^«^^ rr5 ^ r <S\^^ST ^J6!DLIU(Lpi- } .ll_|Lb. {gll-gM* a=L-L_c5 

•ál«@ ú ujDíBsmi-Guj (6_l<-0a_C.a.) (Jleb&o. r6-b(Lps<nL_iu Losoflasa; ajssr 

fflDLOSIDUJ IBfTLD L0fT5rU(3l^^'«^ cSfrs n' 6rr 6)Sl(^lbLSl (53)60 a5L_6-JSrr [Bihstnw 

m^Eíém 6_51@6_irrCSír iu6b6_rrLD6b, (2urr(ss)sb C2urras-l(SlLb srsOTfjjj sálil©. 
tf l ?>S)J^a5l0<»-5 lo rr -Il-.t.t. 

_T_5r(o<aJ, 6rrájQ_5rBjC-cS -°jjrTa=rriBja-ii) rBLoá^cS f£r&0(£á>á\ár p 
a=tó|_-._-_68-rr rB_b(Lpso.L_uj cr_s^lC5ujir(3l Qurr(r?j^c5Lorrs5 srff^á 
Qarr-frsrr (Lpirj-iUfnSlsbSs-CSujrr, _^r_^ §Ln_ja.6rf)Q606b60rr-b, ^jrfjcs^ jjjji 
íio-sas-rr L-ierflajajjú (ourrsM^jL_65r, reLD_-(g,<5 aj-stDLD Qa=M_iL|_b rfl&oá 
a-5Tr6-r<ss6rrrr<-56ijLb ^-ff-Loró ajjsrr-rr-sr srewrusincg rBrr_b csrr6-OT_t-)6-TC_(n3Lb. 
(Surr6_ , _ p rrrr<_5-Tr ^iDárajsrr-rr _-__rf.6znLD<s__srr sm6U^érjj<ssQa.iTsrór(5), 
Q<-r»rrGrr&rr<_5<-Grr{rffc_66rrrrcg5 _DTjp6_iTrra_C1.6rr!urrfS3)á-), -^6iirfas(srf>6íi.L_iu 
Qff, tr® 65. w <sckrr<95 ^(rrjcS^jsuéBji)® 6_ilj5)C_.uj jg)6b60rrL06b C_.urruj6>5)®_b. 
í *)|(r<g : rrrr_j<55csa§líg)_stnL--tu ajssflúuLlL- a=6pjstf.a.a-§i"iT -^jgjjueiSl^^j 611(5 
é36-TirD <áltrrrLO« @(L0<áffi6rr epjbprr @(Lp6_jrr« LDTnJsflrJlCELOUjrr^eb, 
,jpjíBa5<_6 ^r/rrLD^^lójig _g)jsff>a56)51t__Li Qurfltu a_cs06iJ6\5) C_.6ru itjj CS6116WÓtlcj_iij 
^l60&0. 9(5 @rj5!ÚL-lL-L_ fJ^6OT^<5rr(^_5@-_i i%^a£ICoiua-LDrr6OT a=|Ojsff_as 
<5C6rr Qffirr®á«úuL-_rr_b íEi_bL_)ls!nL_(oiu ^ajj Q_iijpÚ6T_uu_jib, Qurrrjrj 
<s*niosíDUJit-|Lb 6usrrrr<_Éc£s^ Q^rr__ráia5. eSlQ&pgj. -^fffsjsb íbií.uS16wl.C_.iu 
apáaj)u-|LD u60(Lpii. C_!6-j6rór(5lLDrr6?5T ..gijsrrsijáfaj ^(rjjiB^^árajCSLDiurrr^ró, 
{glajajstoa-iu L_l63.Lpassrr íBld-LprB^lrj-rr. -jxjúCcíurr a>j $á>^& 3=jpj6»<9_a_&-rrú 
QujrjS-j-b, ^@jU6íSl<_Ba-6-jLD rBrrLD a=c5a$tqírt«LUJ6urr<_66rr.T_5 _^a_ltL9(rrjú 
Quirih. _5|réc5 CorB£r^a§l6b ^m^é & 6g}6t>)&>&>ár acr/6?rOTÉ^L-_aijj)fajrf).u 
6iit^la-6rrrra3 ^as LDrrL-L_rr. 

^l6_i6_jrr^j Qa=rr6bsuó5rr_b (BW(Lp6tnt—iu Co6-tc!-Oa3 ^tlLrái<£5(SíTj«@ 
~^íra=rrrr_ja__b cSirrjLD -L_a56)_la32-rr iBrrLD sr/D^gii-s Qasrrefrsrr u„rrLlC_.__rru- 
src-Tuajj a.riFaj^ff-.jrjj. fjj)ájsijrr rj}j cfrujjjjsu^d>T C_'iT.n.á>_<_Lb ffrssrOTr 
Q-y.'fó-OT(frjbb ? tbuib C_mjiiQ<9_nrsrórL_ CesviSbOt-Ssrflsb (Lp(L£ fir.'a" .."rra., (id(lj} 
U-fíoTaja^jL-sor fi-Qui—Á a__®Co_DtuTf60)6b, lurrrr 6Trr.ajú QuT(rrj§_rr ibld-S 
<S5rflc^a;rr6\;iLb __-)|a>8_fflr srjf) rnjas Qa_rrsír_rr rr.LD<-5(a5^'^(ar ) ajlu-|6trar(5l srsÓTU 
-ajiurrrajiD. £§)a>J OTajjCourr6b ^(rjj^^rrjQ^S-r^rrjeb, a-Terfl C3aj6)5)á>(a} 7 
g.(fjj eT^rrjsíT-LD LD(nlsrí.L_ú us\51 Qasrr@cí5asa3 ajSOTrsajsb (y_t-j.ujrr ajj srssrjrjj 
Qajiflró^^róa^jrBJ^u., 6r(rFjstnL0STniuú us\5) Qa-rrfJlL-iuajira. s£L_Lja_ 
Q<g_rr6WJr__ g>(rij6_jS5r ^l^rrjjé^luSlsb ^ih^p Q^eSl, ' st^ssíw f J §)6b60rr_-_l-l 
l_-r6pj_b, sp(5 Qe-Jtlfjl-S aSlsrflsrDiuturreuajj 6T6OT<áfaj<-6 Qcssrr® ' otsotjtjj 
^<_5ili--.C_?urr^j, Qeinlfjl-S <^6rflfiriDiu<-5 <£&-.._ r^Cpiu <3=ibunr^)a3a^jaj 130 si%ó5r&§jl60& W6é)<£8s$r Gprrá&l 

Q_5T_frsrr6_rrii., srssr^p a_-_n51iu <S56-.a.-__tu__ CSufrsc mwQp6mu.iu ri_)_5_ 
«DtDiqib _-^_6)6_il(5lLb. Qurflarjfrasú (_>u<_É)a_ Q_srr6-_r_-|.0Ú(-Jun-(!.LD ssálj 
Qa^iuebu^su^jbigrflwj (omrrLD 6-Tri_ai--j i u-_T, rBrr_b fEib(Lp___uiu a_u___Lo 
«arflsól^rÉ^ __i(LD-_il 6iSl(5i(SsijrrLD. 

sr (£) £5 ajj<_- Q_5ir-_-ru _5U-JDU_i-_l6b íErr_b ___6OTr6znLuí_-rr t s í=p©u(k)6_i 
^rr(OT)6b G.a.fru_b, _Brr6-i_b _jgj,<__)„j 6riB<5<5 tSsrrrjsiwrriiíScWciÉ Q_5.tów(k1lo 

fEL0__(9j 6T$Qj ^^&Ssbr (QSÚ rQGVí pÚ qp_--5 6_-fl___5<__ a__-Uira5J. Ufjla. 

_-_3_u51-b u@a5j5j._5 Q_5rr___r@ __FT_bi__lu_il(^<-_f3jLb QuirrLDajj, essm^sm 
^Lt^áQéGrrffsisr® fBLO__@ er^lGjrj (J^(rr5<__<-S!_-Tjr, -_lfflL.Lcj.6i-j. -^rj-Firn__a_a> 

-_-<3_. _56-I_-f!<_J.a-rrL0_b, <556_l_SOLJUL_rr_OSb (Jjl (^ _f_ _S 60 iríoLD <_5--Ílrj, Q_=tUsb 

(LpsíDpuSleb -c s>|_ii6_jn-p fJl(r3_jGurr(_;_Diurr(63)_b ^<5©sb ^siiQsurr^ (_rr_rj ; 
(Lpub iBrr(_;_o ^-_ru_D--.uiu (oíBifl@f_b. fBfrLÓ j[^_b-__Qixi_-r(_?ji) rBlc-srs^i 
i_-lrfí__L__j-_-£j.rrrr fBurÉa5jQ_5T6rra-)(rt3rfa.sfr _r__ruajj ___-W6-_LDSfr_-r. 
30 (5_5rri_|_ Lo_5_5_7fl_-.L_(Siu -WLpré a^rái -__-__, _g)j__jrf _5srr ff_-_r__ asjrrjaijsjJsb. 
^(r5Úu<55rr<55(-;6-) rr_)_-_r<3ajj<__ Q_5fr__-r_^(5t_5_-](rj3ff_5_rr. _g>/^(6!$)6bt5rr__r 
(_?uiT6£jld rE-bu-luasaJl-b 6r_ii__frjrjj iB__r_^iQ_5rr6frsrr (o6_i-__r@Q-o__r 
U6TD65Ú uff)n5l sr_-j-_il^LDrr6_r QurrTjjúdíufr, a5_-i3s__iurr ^)sbsorr«_.irf 
<_B6rrrr_5 @(5_6_5l(f3ff_5-iV -^__iff_5srr. -gjdssgr asrr jsa_rLDrra_ff ajrr-ár G_urr spu b 
(Lp-_r _é-rjpj])_5 -Br^ajajja-as-fr Qa_fr6w_c}.(rTjrBaj epQjr <&>jbjDé$m 
a.rra_ 15 -.ULJ^j-fr-rr u-frsrflú -__uiu3__T_f- s _3__.jp_^_Fnr_-Oi__í!6b _p_M_f 
ésrrsb _j)j_^á<__)^ff<-r--fr. -^jaj-iir uiu<s5<_5<sa5fr6Br -.urrjj^j-b UL_t_}.__fliurr_b 
a_i__líf _ufr@Lb. .^ ( /T)j--jn-i_l6b a_ajjj^a-ls_TjT) LD<_-_5_-rrú urfrf <_5 ajj, L_5!___a_ú 
u@ai<$ú _u*_-l(rr3ff_5_fr'6T_-rfT^ a__-ii^_-li3rr_5_ír. -g»|a56Ór uiU(OT)_5^rrff_T 
G.urrsOj-b _orrrf6-)l__.uj-_ _.uír__rjr> 6^(15 Loé-fl^rf, __ir&iasír_rr -Da_-E6ifl-_r 
a_<si__rrf<y_fl__.iu_j uí)irjl $(5 a^fjjlajj-b a_6-j_-OÚuuíri_o_b -uráidBrrsrrú 

l_-llfls-n___r fSSsO QujDJJjJ -5)L_L_ 6^(5 rBl_5lÍ)_P_fl _T6_rjT)J (5u<3r-Bl-_T(rrjff. 

-^fBj<__l__0i_Jff_5-fr rél_-_rúu < p, rE-_r&ajjQa_rrsrr-_j ajj, -^úaFl Q_Fiú__iajj 
--^éGluJS-jps-.ffjú urrrf^^rr-b rs_b-íDLD Q.usb_orr_b Qunt^sfrpp U6Diur__ 
-56irrr_r_ ld^úu^ít^Gsu Q^fl<s9jpj5j. 6rs_r_.6-J, _gsj__irf __ (snv-Rfxg jgl^ c-sra. 
aj)0Úi__!<-F Colepuju-ji-i' (Lpi-j ) ii)a ? lfí_íí-b n_rr(y._b _5-.@iDrr6_7s___.rr, __g.|s_Jifas6fr 
^(r5_jU-_.^L_ ujfjnjla. _5_-i2_Ouurr_D_b fEurBaj5jQ_5T6Tr__l_(íT3Lb. 

_^4_fBl-Bl_---)lUrf_56rr -g>J6-Jff-B((5r5__.UIU _B63Tir_r_@LI q<5<55_5íEJa_6rfl6b 

IBLD---LDLJ y,g>iun-J_56n-rr_5 -T(i-D<$6-j!i__.u spQrr asfrfjsoOT^ajfrsbj fBrr_b 
Lj.^_UfBJ<_5srrrr_5 _»|j,_-l6_iluú CSunroj^lróSfeo. <3í&fb@ sr^lfjiras _^Ln_ja_l(o60 
turfa5_fr ^ráj_5(5rr ? -_.uiu <_6___r<_50Ú 4^^a5a5aj)6^_fr_rr 6T__k_E(^a5(a5a5 
^@risa5 ld^1lu-j__ QaT@_-a.fr aj _5frfj_3_r^^rr_b, _^>|-_iif_5srr (Surr©__)__r rj> ■■•■-'• gdsú<ss)W __.-3)/j *^2 

•««P«rá@*6fr' •jruC2u/r^iCgu).^aj(í5a (ip^&m pasr . " ___,tb " ershustnp 
«-ffljebeo" _r_-r_)j L%6iiTc5_-Ta5 tx^frp rt51siSltlt_rr6b 5 ffisrofl^ _§uj-b 
jBtbstDLQ LDSsrssflá^GsiJ _D_1_-._fl_-_.Ta3j.' _^6_rf__sírC_L0_b Qffi/rsrórL 
a*fru^rr6b a^s5Ín-__.úuL_(_-, rj_C_<_ raj/i) /_)<_■ stnas íbtÚ) gl-znLpáassOTLOT? 
i3m/f Gldsó Qffi/rso5r(5lsrrsír QÉ_]_3JL_L|a_ a5TT-_-r_OTa5 /blóstold ibtCSld ajj6ár 
■U5J$>_#- 5 .Qké&ir6Tr«rrsorriDíT ? 

QSÍiQsurr® ^uttl_l_£S--^uj i i_ rELb(Lps_.L_iu a=_-a_ -mujéf- Qa=so 
Giiéé®& rBi_^^liunr« <_s_srór_|.u9((5«éfl/D'^/' sT_-rC_<5_i, C-a3-tn__u51sb 
sbrras (_urrr/rr_-L_rÉia5srr íbl__P-_--_uj _r-a.a_)--)UJ 6_W_|._iU-_r__Ta;C_'6_i 
rti>_j.iqi_. ajrrtú reTlf^ ;_>/_.<_; Qsjrrsirár® Q_-ujuj C___i6_OT(_jQi_.6-r t> __lrra.tb 
U-Wrt- ^-_-r-_(r$Lb _p-fr_rf)-Ér C_LD_b rB-__.a_ C_s_ssot_}-u_)(I5_._-)jt)jji 
«ríSrugjíjéB/ra; rELb<_P--.L_uj uTStnasuSl-b (btC_lo (Lpsfr-srr nstSlsiiajj C_c_.a= 
u«á§l ujt_)L0T ? -.Jj-Srjál -_^jT5)-*j-tnL_6-.tD UJrr@tDrr? Q___rflmTt_(_Í1_- 
<2urr(56fra5--rr ua-l__]=a5TTLb Q^'iúiuQeú&isrQQuiesr^i rBrrLo er®&giii 
Q_5Jr_wr__ (tpi^svj uso _-__smLDa5-_rr rBLD C_ldsó afr-oajj^a-lpajj. sgCorjTÚ 
;_ÍfrfiiSl6b_5__., (Lpajsorrsrflas-fr ^riii__(_Tj-in__uj ^_OTua_,_-_aj <__ospjtb 
QumétB C_s_S5-r_}., . Q<_T_SJ_OT6rrTa5-_rrú Qurraua3a3LOL_._1.6b __)a5__ 
__(S)-3)L0UJrf--r _=__L_rája5--rrá Q_Fi_J__)(n5rr_-_fr. jglú tSlrj-FcW a_Tír.__rL0Ta5, 
^_wn_iC2_5 a_(_1i_ C_urrrjrrilt_r_i_56fr rB-H.__Qu_jj_$6OT n._ar. rEi__p__.t_uj 
rfi.r_l6tn-_.Li QuTjrjja.<5i_oil--}.-b, (tpajsorrsrfl ue__r ___r_TT(í_)a_ __1(_,úuC_.^t(_1 
U)tl(_ltO-b6_rrLosb, -ftstnjpa^éFT&o _-g_| í $a5Trf!iuTa56i|-b _§l_.fBa>j, a5S-r_s3rC_i_ 
«_.__jrfy,jj_i_„_, (__)r_u-slsOTr_a_4|£i_fr_rr QasrrL/Slsb rBasrjLÓ) _5>|<__j 6-.__a_ 
j_3(5_-__s5r(r_;s-r. 

^n__5lCo60i_jrf_6_ír rBibstnLoa 1 aíT6tsVr(_l6_ja>6-r _p60LDTa5a_;a3T6wr, 
_|íS3r__ __so_5 rBrr(_l_5(63sfr a3_-OstniD!J_l__a3S!na3 suaQaiajj 6_(r_jaí) (n3ria5.fr. 
_r6wC_-ii, ^ii>(Lp6tni_uj lS!i-|._-.uj Grsrfla^rras _g>|s_rf_6-fr -_ltl(_)-_l(_l6_frrf_5_fr 
-t"«wrj_QJ _rúu_[. rBrrLÓ ibldu _pi_}.u-|tb ? rBtb-íOLO _ra_JTC_rBT__a-)u_i)(_j.}_ 
aQ-STff) C_tJ.Trjrrtl(_.Lb _jLpíÉs_.a3 s__l_-rri_jTtli_S-r /__. _r_-rCo__, 

fBLb(tp6in__t-] _T_b_Ofí_f _F6-^a5c_-íTuj | i__ r Qurr^i__-UD_52-rri_(Lb C_^s-.6U_5fa3 
s.j-U^>^j<35Qá5rrsfrsrr C___s__t(_J)__). 6T-jf)_-6.rCS__iqsfrsrr _^.ii_d_.a_; ^jsóruráj 
<B («_$__(<!_. GLD_orra5i_i uiusstjtjjp _njTT^-__a3a5c-rrú CSuófl, uJTCSrjspib 

..:_._: _J_l_..l ..._..Í.1_ J ___-.!_____■ :.--Tir:.._T-í)-)^~-lfcBGOT![JT^)_b, 

oJf_jJ Qurf)_j|ix) s_(rFii_^c5a3a-a5 _>5)__|UJ___T(a}Lb. rBTtb sr® ^ajja. 
Qarrsa-r^fTjó-ailsárn) uststsfluSlstsr (Lprtgú QuTjr_ús3_uit|Lb €Tíj)_)j_. 
Q_6Tófr_41C_(rr3tb. ,_g>Ja__ C_^T_b-_l tus!nL_uj 6p_j<_.a.Tsojtb a=_DtDa_íC_.ujTLb. 
mtD(tpsi»uuj Qa3TLp1sb_5-_Tr_j _SIn>rr _3_^u9__)(r_r_ ajj sí)(_l6_il^ ajj, a5_bs_íl 
*»RJuj_b )d_ _jrÉ<9. (LpsB.f_)uS!sb tDTpnSl ujsts._i>a_ a_„, u&sfl L^rf.__ja.;__. 132 <3lcksr<£0Gú& LúsélgSsw Gr$rrá&l 

@ff)uJ S_-_)6?ntD<>?niU (BLfl(tp«nt_UJ a r (Lp£5TtuC_'_0 c QlJjTjJLDrr mj 

Q&ÚjQgúITW. ^ÁISÚÍT^} Q_et_SU<93jj)(<5 rELD(LpS?nL_UJ (Lp(LJ3 6U6"-T6?n_0LLJLb 

Coa3_?n6U_JU(3lLb. _TS_r_6u, (j§lú Qu(5ld u__?5f)s?nuj (ipLq.úu^0)(a5 rELb 

(LpS?51__lU ^njjé§l ('JLp-F-'i- __sfr6TT 6U6?nrn-S!6b (LpIU6b(§6_frLD. 6T6ÍJ6ijrr(m 

i_)gp_D s Q-JT(^6rrjT)jT) L^^érajió, QuitjtjjijujÍ) jp ,_F_?árs->-_<_-@_b i^lscf! 
-jnjasa^ajjLD ujpáajjLb. í§li— r_ Q_6T@a._5L0TLl(-í__,írLb. Qsmjtjjld surriúú 
(Suátílrssjeb „itl_(5I_- uessfl&Fiiu iuit^ld Qa=iúiu (Lpi-}.iurr jjj. <93s?>T6?jt 
L_<s<5^c5§)(6S)a2jLD, 6_l/_ir (ipiu nr)<álid<sG)6g}(SLD íErri_ Q^rrssbr® Qa=iútu 
rwin.iuw. rBiD(Lps<T)L_i4J U6ffiflsmuj (oLDffjQcSrrsirór® Qa3TL_rf_ua3jr)(3j 
6r6_6iirrmj, srrsiQeB, QasT__fT__s (oóusirór (í) ih ? sr-iisu-Treijcá- Q<S5eii6U6rr6i| 
__5rr_|rrL_ __iurjLDfr<s -^--imaS.-rjpC-'ajrr, _9j6__U-rr_ij_5 _5s__u_rc 6ij -j>j-fbaj) 
6_rrr/(LpiD _^{£_DT_?sr65ir_.C_"6u ^jj(rrj<s.a5 CS6__a-r®_b. rB_b(Lp---L_iu (_5j<#iu 
6_1(r5_JU<36!Da5LJ i5!r/<5fj)u6_lffiffiá<9^_Lc}.uj (Lpsin n)ií5)6_ eprfjj Qurfluj _orr6rf)s?n<„ 

6T(Lgl_U (_6_6<OT@QLOS<5r(rj36b, 6^6ÚQ-UT(rFj ^6b6_T-_l__l(^r5 i gJLD U6_?jf) 

síntu^; Q<3>rn_rÉi_9, tg-úQsurrrjij _DT<„T6iW<95^ji)@Lb _g)js?n6u LSlr/ajlnQaj) 
a56rrT_3-j>j67nLD<59s5i n) (L06<n jjjuSí-b ustsaf) Ljrfltu (SensmrQw. fJJrBaj LDrrasfrsiror 
LDfrrBir(5lai_ÍT, @_íiQsijíT(í5 asVTLO^ajlspj-b a-)__rr i_1 rrjj6_s_TfT_r____iT -jjjsmLoa^ ajj, 
LDrra5rrs3-T^éFjl-_r spsiiQsurr^ uraj^lsmtuú uprBvu _T6b_OTo_r!<55LOT6-r 
^<_56_6b_5_-Tru_jLb _<5=aórf)c_--B<5_ Q^rrt_rái_5 Co_us_í$r(5l_b. Qa^Lbs-.LDiurrsor 
(LpGinn)iá)éú usstsfl t-jíflsuasn^^aii ajj_b-_ltu_-rr6_r . -«jjjijlsij C_s;_?n6iiQiusijr 
uí?na>_= Qa=ír6bso _6U6?siíri-}.[U<5_)-b<_0. 

■ssVtld _ia5_fr ^r_<s3(6ríj6?nt_tu CSaj6?n_ua5<_TrLJ y,rfajaj) Qa=iúaij 
Qasrrsrr-rrú Courr ajjLDrrs-T éFá^stniuiJ Qujd _6_s__r(5lQLD__ruajj ibw 
(tD6?nL_UJ soila^iULDrrigLb. uso _%TtDrr_a5c~iT 6^6-rjjjj (Sa^rfajiajj 6p(rrj 
tilrrrrrB^luj u^s-fiilt-rras -DjsTnLoáai __u_-_r@(_. J^fBaj i^sijflil(5!a56Tf)__r 
a5_s_6urf dJjffeaj u ; j ) _-f)-l6?nL_a : C__prrr_a5 aQrrLDTiT_a56rfl__r (2a3-cn_ua5_<-rr 
Qiu_bsorru. ^f jjfSrsajj, Qa c tusbu@^a3_.c35_t_}.tu a=a5<5_)s-.ujL_ Qujjjjaslssr rp 
QuT(Lrjajja3rr6sr. aMurrL_.<9=i <vr_?rua3f QuT(r5Q^s?nL_iua3fra5 (j^(rrj<__(3=,Lb. 

_J)J6Uíf<35sfr <93rfiJ<S5(&íiS<3.(_*)g) _^6-.6UlUír6?5r UaT6Tfl<-5<3-_L_rál_.6fr, Q&,irL$JT) 

utlL_s?n ( m<_s_Tr, <S5-Tr(^<s^turr_<35sfr, a T _L_®/j)6iju UoWL-a^rr-feoassfr, unrrájraj 
a56Ír _^_9tUQJjDS?njT)<i> (Sa^rrí) jjj.s-l^^j 6_6rrrf asajja. Qa5ír6Ír6rrLi ULpa5 
vo___?í_r0LD. igoú _i_uiT(íy a : (Ljjpiiu.j ujjúoríi—i^iuj <53ir;iiia56!i _^jtó_r_U(!i-i_D 
_-_.®6ua3rj}@rf!tiJ í_j(jtj Qurrajj íJ^L-assinas ->___OT__rr_B<__). __gx/ ráj CS as 
fislujL_l<--<s5ÚQuipjrjj5fr-Tr ascsosurf, _^{6UT<ss(6rF|Sin__uj _ULpa5@ <35.fr (Lp^6_)tu 
6un)6?nrrj eúlaFfrffl^ajj, _jíjLJ(_ufrs?na3a- a5Ú<_urrajj (Lpt-f-sij Qa^rrsbeo erpp 
fj^li__orr_56ij_b _g>j-?n<93 _j)js?nLp_i5_B Cp_us?í_r(5l-b. iQeo#. QfririB^áwtnr©!*, a-Lpeugiiii) ^(^á® spo su^luSlsb 

'(gijn-áfiárp aismíruSlb-b ^su^Glo s-^úul. (tptrj.iurr <£j. a_60astb (Lp(Lg 
©j#g2Jii> LDcScSsrr ^r__(g5S85_._i «3=„^l«&rr* Ga= _rflúu^n) (?<s ,!!),_ 
íUjfijnnjuSlsb y,6ufluJSBr«8,Tr __6?rár_.nr_ <sSI<s Qffiírsfrdfl^rfassir. rEstfssr 

._ sosQsb tuGrrspjLb tSlrflrÉ^j gjsuflCSuj surry? (<pír)UL-i_rrsb ^jeuirffiwr 
_«to,5_LD_sírrr_), sálflj® íSlsírá^ib C__i_ufía)UJ^ jSaHir, <2&iQ(nj6Br njiió 
Qa=tútu (LpLq:_iír^s_rf_sTrrr_ _^_!s_®_lcJ3rr_6ír. _rr_ ^&otsu^ld 
■S>65rj)l _-«9-j _smrrs__i ___jrf^^íLD (Soj&ouSIsó R=(51u_.i_rrQ_orrLiSluj, 
^fjjnj^jsffsrr árjsrórsssfrr «éfliB^j Q. sot^j iSlrD^stnL-iu ©srri_j__rr 

■JÓff-Lj-iJjJ Surrsú, rB_(Lps_f_UJ (iptu jrj_.i-jiD uiusotÍ) njjú GuíTGiJ^jL-sar, 

•lSj_)®*© u U!U_TU@6M^rra5Sin_ (Lp_}.u^i_. _g)|(Br___>Du_l_b _rrub árjwjiriflá 
«jtb jb_-_T-_-_ Qtusbsoirii) lSI jd(3 «@ -Si/srfl^^jsálil®, _rr_ utli^-S-fl 

■^9i_«<_ <S_rfl(_l-ó. ^ 51 * 1 " 'LnliqS-fl _l_._a9C-(n3i_) -r_T.u-_^á__._. 

;^jrj5_^jQ_srr6rr_r (tpi^iurr^ r£)Ssou5)6b íBrrii) jg)0<á«; (oiBifldJlió. ersorGaj, 
iurr(r5<£B@ú uswfl qifítu s)Sl0Lbi_|<álsórG(r3<3LDrr, ^joiíras&rr QtuGbso/rti) 
®ér ,p C2a=rfúuCD<£ rELoajj (Lpajisb (Sajckoiurr@Lb. 

; : jSL-ffrnLpúsíDuá QSTDffjácálsárn) sraicsSOT'GíiUír «(rrjsiSlassir ggCSrrirú 
utreSléú as6W®i5!ijf<ffiasúuil®6Tr6yr6tn- ; ^(swjsb rBiitilsb ^ájQsijrr^su^ii) 
Qup<£l(jf,Áálmrr) nflsoráitssrflsár ^srrsij i8aé : af^niiaíl ^(iTjiJuajírGb, 
g!/f, 4 a5 «gCSir/rúúluj^ & (tjjfflS) aásrr íbld^dldlj Quirju^aj ti)ilir).sb uujsOTut_nr 
uisb gl^ááSlsffrjDsar. ' spsiiQeiirrrTj aQjrru^^j^isitGirr, cgijGbsoajj ,-s>jc$ekOT 
ttjib siSlu-a 1 ^jpúurraa a=(ya>rrtua5a§)|\?jsir5rr (3)ic).turrsOTSijria56Ír ^jSíot 
€U(iTjLb spsór^p <3a=/iiBajj Sn.CQrr)S^ (tpsrojDttSlsb cgniiassir r06OJÉJa>&rrú 
UttSlif Qa^iúsunrrfffiCSsrrujfrrOTjsb, ,_g>ja§)a5Liutc)-UjrT6'OT a=rr(ajutq. aS)fftnt__@Lb 

. (ijpsn'njuSlsb CSidcso thinLQ, lunbtálrjrriiai&rr s^.uQiuiraí,úuQ^0, . ^fi^éo 
^j^.aúuicj.ujirssr utuSsOTtqii) Qujp (ipLcj.iLjii). aQjrrLoa^spjsiisir «(tcjldlj 
(tp(Lp6Msn^a,iLjLb s^Cafj iuréa9(r^a51sb aprr^jpj tili^lGijajrr^sb, ^jiBrálSsouSlsb 
aSl&o ■ tLjujrfrB^ fu)(i5 ilj rBéfil rr^sff)^ 6itirnsj(a)6U ( g ( iavx.L_ ^lsorruairrLcrraáCSQj 
ffiiZjéiiJjw. as,íjTii)é)$Gú ósSlSriTiulííát r?} ersbírofi'a'- a-aoWu uuSIstsi.jw^ti; 
Qui'.cfjjaúrruOT $if ^L-^^ljD^ajas Qaírra»r®GiJ(ttjafa;rT(^oi:', aQíj'iruDti' (ip(ij,) 
6N<$ j fi)(a)Lb @(2) <f6W«.í ^jfLg^^jii) turbdrjlrrai s>J2a3 6'tftsy<íi>aji<á Qaairsrr&jajlsb 

tjJn.(5)CgLDujrr(6S)6b, asrr6bíB6tr>L_ susrrfiÚLja} ^/smn^tálá") iBsbso (tpsór 
voasrijnjLD aitrstrar (Lp lcj. u_j ló . a%rru)a>é# snjbiror QiBa : 6UíróiflajGÍr ^cs'ff 
ciJ^Lo gissrjpi (SarfiB^j íBi-lIíJIjdsij (tpso - ) njuSleb ustwfl L.{rfliuaja«<..©C2i.o 
tUT'(g)60 )(i íBsbso sálstDa^a; ^rfilgidsrr enenpa^Á Qffifrdrsvi ajjai- l ..L_ ^lius\íá> 
í «6» i£j.tUd5ir@Lb, 134 <g{355rg&}jQ)& LDssflísSssr Gnjir&íSl 

rE_5rjr-J-5 6rf)_b Qu(5 (Lpa^eoirerflassrrrrsb ^smwÁ&LiQutnrr) Qu^ld 
Q^rr^jDéFirc-Oaserfleb (SeuSso QéFU-i-TJjajD-srras, Q^rrL^-Orr-rrrfassfr . 
a%rrmn_i_5--Tr gRlL®&- Q_F_-Tjpj 6_il(5)6_ra3ír6b, sra3a3--.a5uj <_>rr ^iJJIstj 
rél_5O63.L0 6j pu(SlaSln) Qa36ffru6tna3 n_iru_ ^rj_lG.6_irrLb. rB_b(Lp__,t_uj 
rBrr_L--_L_L_ (Surrsoá @(_?Lburi_jffi--rr _^_^_ju_-_L_turr_6_5 Q_5,t__-tl_ a=(ip 
a5rrHj_5 _5_L®«(offiT_i_{_5-rr n5ls-.jDr_.c5 @__r&j_56rf)_b ___)« '65)60.. srmuQ 
Sárrt) aJs<n_D uSIéssijld _j>/agí« Lorr@LÓ. @($Ildu 6_irrLp_Bffln_B __)íeji_j__tld 
@_50_G_súu_l__rr6b, _flouj s_inrLp_56-^_5i_51s_r -^(-j.ljus-.L-Gs'.u Q_sil(5lá 
i3=(yarruj^aSl 6g)t -fr(o6rr ^>6-_LD_5-fr rfl-TOjrjuJ^ Qa.rr__r_-i_-) 6_i)(5l_-)6-rj_)__r. 
Qurfliu Qurfluj Q^rrL$rj)_Frr--0_56Tr erjíjULL© -^Jstnsiias-Tr Quifiiu rff/f é 
arLpeb-Bc-rrú G?urr_o, _j6-.Lp_5 _-)rrrr_06urr_í!_5-_Tr^ • ^6-T6j)j6rr(o_Tr 
@M^^--Qa5ír-fV(6i5(-LDUjrr(g)-b5 •S\p Q^rrL^ljí)_»=rr_-0_56rfl-b _T-_i6_ila; 
Lorr6W LDéél^-F-íli-jió __)-bsorr_o-b, iu^^jlrj.__a5 __-.ru ujTu.rfl_5raj_b Q<grryijl 
-blsb ^lréaja. __)rjrr_o _o_5__6fr FF(_íu@6_iTrf_5(o_TriuT(so)_b, _2_aj_5sin-SUj 
QajfTLp-ól (63)-b _^63_ra5r^_5raji_-, Qu6-_r_s(^-srajLb 6Jjt)ul_ < 5._5_._^uj 
QU0ld ^j6-ruaJ65>a3 6Tsrflajfra5 fBrrLb ít__-_tib ajj urrrfasas Qpiq.U-\w. ujrÉ^l 
jrEJ_5-_Trú uius_ru(5la>£}l ___jí)ua_i^l--.iuú Qu(5a.(aj6_iaj < (b_5rr_5 Los-fla^ 

6jT_i---L_.U 10^1_J6-.U_- @65.J_)a3ajJ 6_Í1(5)_9--Tjp 6TrE^ 6p(fR (I^UJjÍ)_fl6_.tUUJ i _b 

a=(_pa5rruJLb Qurr^__5_5 (Lp-j-iunr ajj. aSjfrLO^^rrrfas-ff uso^fBLÓ 6^6-r^p 
_&_.i_j., a3fBJ_6(6rB6-.__uj _é1rjrrLD_F (^y)rBl_-Oi_-lG.-oG?.u _9j-_irfa56rrrr_b uiu6_r 
u(5la3a5_s a5_.i_j.uj ujfB^lfjfBJ_5--Tr rBljr„-_j__Tíf _s(_WuJT(s_)6b, _3)j^(S5)_b 
Quqtjw uiU6_r 6T_1_-Truj i _b. QuT(rFj_Trrr airrrj (ipsv. .jrjuS-b 6jjf)u(_Jla_)--rj_) 
^-Orrua_i6a)a5 uj-beorriDsb, ^p tf)]6-.LDUjrr_5L_ u6a-f)L{rf)__ia3ír_b Qu(nj_b 
urr-Onre-r LD-Basrarcja-raj isjpuL-5a-_.i_j.uj uiu___ru_j-b _§)_£_ -T(5laia)ja5 
_5rr_l(5)Lb. 5£__iQ__irr(r_j LDrr_srr6--Y Lorrr5rr(5lLb, _§)fi-£5 (Lp___ < rr)u_)_b 6j>(rR 
a=(Lp^rruj" o^s-fl !_.__. l_ r56_.L(Lp6-.r_)u51-b ^iurrrflajjajja. _5fr_L___5_5_.(5l(-LD 

IUIT(GG)GÚ _|)|^g)J6-.L_UJ QjSD JT> J_)l Q_U@ ffiS) 6-. £T 6_il 60 rBfT© (Lp(LD6_l ajJLO 

urjs_i) 6_i)(5l-b. 

^réaj)!UT-_í|^-fY6rr típ-_iQ__irr(_} LOTnsl-O/ip-b £§)ld (j£S_. ín___tu__ ___a5 
turr6cr_r(5l ^5-Tír-r : u__Sás--._5 Giurrrp. -_ifrL^_5a-_.® ; - ; -DUJrrr65)bu rs!r(^\ (Lprj_p 
-uajprajLb G__F.fa_.ajj _oa;£_l.u uj,6_f)_L 6£S3r__.jr) itJijj^-ii-iiajjp^rfliu asfrsoiD 
s$s7nrraSlsb -Viri-ajj (2a=(nji.D. ^jrBjrBieísríD rfil mj6-j.ju._Li_ wpáH\u fj^._rB<g.rrs3T 
__)iB6_lujrr6)36ár G__6._d§.!r sfo^rrs-TLDrrrsjLD. __lLbLonra_.rfl iBó_>__Qu(frj^ 
6_i6_.rjuS)_b Loá.aj)-U tt^jj)JS_js_tld er 6Ór uQajeb 50 rni) Qurr^eTTjpjpó.íra.) 
s__l(j_j5__b- (__ls-rjj_, 6-t-L-_G.LD glsbsorra^Qurrrxgajj ' -OLOtuLb ' &r6-Tjr__b e Loa3 
ajDiuio ' sr6-Tj|_Lb Qa=T-b e_f^p@ú Quir(r5G.6rruSl-bc_o. a;rrrÉJ<3-lrj_fo (o^<_ ? 
HJÚ U65(jfl(_3-b ff(pUL_rrLp6b a=6!nu«6Tr a-_-_Li_j., urfl^rruLDrr__r (Lpss. jpuSlsb i;«fljr«p/£33U.uj v *@tíww>as&r QajfflrfiiíSlu.áifLbj Qurgjiúujfrg} ^Lpss^iijlsb 

&^>jgl ermu&istsrto Qup (Lpit}.iLjti> ? 

'='.-'--_-.' íBib(tp«oí-.íU. m&pQg{rijíiéú&,<kn Qtusoeo>Tih QutF.uj ii/fB^lfrmjá&sfr 
F.QSMP^ Q&'f^gtt ^eSáta&j fEi£(ip6^uwj áijrmj; íS^jjsiffiurráiSe&ir Qtu^j 
«ocriíj Qíifsíflf'Erril© ^trtfírniítSLC Qasrrjg^r&j Qsí<t<q&isípc<3íá Qeíirssr njj 

Qu^gjdleha} rBSsúiáíeo ^jgjaJssrjL.iqLO/r (&%&), ^^rss)£b e£i&Ttt]LÍ> 
-..jjajgjfú íE5Ór(f3« gi(5á@ú>, ^ígjsó ^CS^ (Síbij^sq. £§!«<5Ú Qu^á 

«u> ^iLJsbu/rásr^^ras @(5«« SaJffircr©L£>. íbi£u9l^^(/5/é<s5 cs&r/.ruj 

JÍJffiíeyfiísr/B/«6rr '&t&iissarsaza @£{f$m$(if>Á&eQirib. ^&sb ^ssíssj mú 
V(jp«>f_iAi6ar<M.T« (jípQjfBjssw. ^ráf^CstííUfrasrr éuuiRp^ t&gt&imw ' 

«firr ii)ésú Qufflwjssr&irrffi ^(rjáasOiTtó ; ^(grisb ^«dsu rsii 
> 0mkdu«jot ^sóeo, ^áínsii rBióswto,? Qa=ujsbuL_rr í £ CS^rrLcGujrfl 

«eiivrw ^LffidSiUÍSíS/ríSlai-L.j, rBLcrLpfflnL_uj ^jEsmaiasMUÚ ^£^1 Gffjuiu 
; ; ^ujfrLO^JLÓ §(3á^6árpátir. fELC(LpsmL_iu «swr«!fcr . ^iLpr&^ 
/^CJSuré sráfupp&rr^ ^rfe^ §i_^sb áp^t_iu &><mr&dzrú 

Uíu«jru®^^^ Q<s<rí_ré/á%sb c9(^«?" er átt&puisresr ^Ssdítu^ló 

§ís dB/reog^Jiu ^n-Lo Loédssir, Qgjrssbr® Qtfiijsi/g, up njkj 

- a-iLjfffÉ^ ©^á^rr&n-gruT ^go^ ^«tsbtso^ ^ujrr^ ajrripá^ 

:,«wu(Siijír Qup^éaaSísb&o. ^á^rrr^LOfrsiísiSlrjrs^j Qeuerfiúu® 

tóp *rl©úun-@«6Ír sr^^tb ^einteffrVri §úSurr^, gieó^ 

..tf-iT «mrtwru. ^jrjfcp *tl L .nS l *a m * as^® Q^err^ 
^tf^rr^. QumW^ ^^^ (Sg^^, ff ^ 

W 6 »QW «jT^^ib&o. ©^^oSíw ^JTiíiisrfr sro-b^ró 
^Wuj, Q u ^ p Q^érSsrr Qrsrrú^ ^^ >rr^^r® 
^«* «** Q^^ ^^ §jrs ^ @ ^^^ 
.^Ws®u> *-«*«, «r.«<S«cau ff Q*^ u,^^ ^)®^ 136 é>lSsisr&giJ6ú& LGGisfíajSów GjBrréSí 

SjTwáiasffí epj sfrsrr eEQaicterrfb ajl(5i_rf_56frj Q<Sfr6Tf&rr<K<5rríTff t ssfr 
_^<99uJ6_rf<556TflL_L_)(^rB ajj uírjpjaáíráas fj^<%rr(63rf assfr _s___L__LDrr ^sbso «j 
<9=(y)d5rruJLi QurrnjjúCoUT aSjTi-réjffisrflsb j5)6b8so. @jD;r)rr„a5ckrr 
fflSlaFrrrflúugpffirrffi 6Tfforjy Qc3=rr6b6ol<„Qa5T6cT_r(b) Courrsb'fffrrf UigfBaij 
Qt^MJU-ILD _g>jíl(fjLr5iujr__56fr L_)@fE3jj6rr6rr6cTr. _._i_6b'l6b __u_1s_jrj 6_l_l_ 
íiTJffiULJU^^rbQijb, CoiB.Tfioiu sr^lrfjs^ú _UTjT@6_c5ji)(ajLD _c5__.6_i_ír6ijr 
<?<áárjlsinuj^ ^<v5_S)<sór /p __6i3Br6y| 6Trr__a5 ? uT6blscTr siSSso srebSso 

a5l_rBaj/ fflí—.L-JjJ, Q_lLII_l_b a560ÚUl_LD J _?65r 6T6iJrUajJ a5fr6iTcTT (LDin 

iuíTcS Qufr(fjF;6fr. 6r6cTkQ-cTtTri_i srshrrr) Quiurflsb <5660Úu ptr, sBs^ih ©51 m 
a5Úu(J)<$ ) íD_5J« Qu^rjjaiajjú -urrscrr rELD(Lp°cT___uj jj_6iT}jii5y6bl6pjL_, iSl^^ú 
6_ut_)|pji_ 6r_bc60 ujpjD __6Ír rBrrtl® 6_luJTa_J_5sfr ^(rijrBajj -^llLcÍ) Ljrf! 
cál65rjD6í5r. ^le-^rfjsiDrt) i_J6b60rr_D6b Qojsrfl fBír__($) 6_lujrr^l<s6fr u606ijl_ 

rBLD-OJLDa) CcéFj-j. (LpcSeiTLD Qc9=lÚ ajJ5_ll_.L_6_r. 

__6WS1J f^l6Ó_50j __I_6Ó <S__=^§) ^l6b<%0j l_c9-)Lp<3=<3=l g)6bi%Oj iblolS <S6iI)<„ 

j§!-b&o; _9í®^^sMgU«® __c_,__jl_ -^,(2510 §)sb<_o. _9j_j. e_l(LDLb 
Qurrrioajj s5_s065.uj<9- ©SijfifEajj QtsrreirórC^ <_9|65___r 6Jj2)jtj]c3- Qasrrefr 
__C_(rrj_b. inrmsrih uuj(tfg)}g^wQutr(i{jgi erajlrfaia^jLi _ufrfjrrt_<y a=a5<_l 

MJííjnjj -gJJcSjScjflL. ló t9=J6iW6_L_cálCD(r3Lb. rÍlujrrUJLD LDjJ^<__a5ÚU©L_QuT(10 i cjpj 

rBLÓ(Lps!nL_LU <3-ir60i_ Qa_L_(5) @(rjcÉ<_l pQcSSiJr^rrij tfi_Tc_>T6tTrt_ QcFuJajj 
Qc»T6fr<3Í)_(rrjLD. íBL_(Lp6!DL_uj _g>j(S.c_.aj 6_ _.©_5<95fríjrf cSsrr é^jséruúuL. 
L-rreb _^6WL_6_S5r a5TÚuTjDjjH-_rr6_r -TScTrjjpj Qér-rrebsb! 6-fl©a5l_(rrjL_. 
_6„rflób iSIuj-'jSjs L|(Lrj6_ls<jr «TjtswLDiTai fj)65r__j < _)»-i rálSso f^leÍJQjrrjj 
a-efrerr^j. __i_l6ir>rj susrnr _5as Qsusmi^iu wsihr c„TujfBajj __l__L_a^j. 
_<_._= LDáa&TTcs csrruj-urrsiTrjjj ^(fjfB^ «frijurr rb jtfltutb, C_^a=c_5<9Jl6iTr 
(Lpiu(r)ifl&(6rf ) éi { & ) & c3r6ini_cSírf_a3iu(r_5 [Jl^rÉipjtD s_ibc_í <£álrjrri_ a=_pa3rr 
luráiaseír ^^asasúuil® fjrsijr rjji) a^uSlirjbjD ifl&ouSlsb a-sírsrrsíjr. __uSl 
í3_.l_i_ jS(5«sí_óBrjD a_lrjrr_o f_^-__OTf__56fr £___rjír® uj]5)c3_c„úul_®c„ 
«frsOLo srsárp r^jDjálsb -SjS.i^ Q<sF6b___w jrj __t.:^__a5*írfra_ __,t_ÍI fc_IL-L___T, H;D£C_c_, uSlfTjrB^j LOTijjpráicSsfr q@^c_súu©_LDiUT(S3sb, uscTjlduj 

<T_pc3T;u r_jTy__c,— ._i_.„r GjiCuti ijp^ ;£__„u__b jgi^.L^juJi^i 
esQsm-jDSijr. Ljajluj _j<_li_ «T-úráassrflsb 6j-rbuQiálskir) Ljajliu G^ótdsi! 

cSc%TrQlUTL._r, H^"-* ^Jj]6McíiTrrf__5g6ri- __6iT0ri_.rr_.cf5 (Lpt^UJTcS _<5<5P(T_ 

<£66Ír gluuiq.uuL.i_ c3=rB^rfi_ur_c356rf)6b «ecTrsurruj -^jliSIib^j LDsnrDtig,} 
sB^ssrjBSsr srssrjju c3=ff!c5^1rjL_ (Suwa9n.g/. r5LÓ(Lps!Di_iu 4 fgl__r_b 
QasfTf^a^r-i Qasrr^ca^uDircs <=_Pj?__írB^/ CguírsvjscTjcScs. _56W6crin íurjírLDsb <gSsú®S)LÚ a-SOT/T 137 "^«WW^jiliQa.r^cS**" CSu^CS^n-? Lo(S_orflujrr, 
***, Q^ir^ C8«btój,- ' CTfiirufinai ajli_-Qrr6_r,p G^^^ro)^ 
"ri! MWiroLb iflaOT#*(8aifflnri_fr. rBLb_-.LDÚ urbrrjl -_lL_rrap, ifl;b-3--r/D 
"í^ujTs-r '-^«ut-iuirOTráieCSar ^sneai srs-ru-ína- .fl&Brs-lA Qairdrar 
/C-wr©--." @^rp-^ji) QujcbsombriilL., ai®é>p$ss>p aíiarreá)*** 
* u 6J?6 -ir rpj, ib'ió^^i-iu «D_-rajaj)G_so H^rB^áa-ls-rip tfr/^ajl 
«*«l«ni*T6Ír. -TS-rrpj g>«5 n5lT 6 l .««fir«w^*«ndB«ouj @Lpa5 
Í«<8*n-,' S r«r S) j^6 8 ré S ^^n<8«r -Tj^ld Q*u_ «£,Qa5rrsrrsn- ^rr^, 
srSrm, ffl___rdi._§l/DC->-, srsérp srsbsorr rfla^^ai&rriqLD s^uSlssr 
«S&rujrrL.eb srsirg) Qa= rrsbsblsíliL® sxirrerrrrsíSl^rB^CBlsilrDGajrr, 
«__Sr_ni ^a.síliurbjD iBl&ouSlsb rBLb_51á.6-.a5sm l u glLpré^, ajrriú^uj. 
.te.ps-IQ^jrjGa.rr, ^^.P H/D^djiiSlfisiB^ __($a_sm-fD dfl rrjj srajlrru 
■«nuaju- a^LDrrsrfláas (Lpi^iurr-Dsb ii)a5a= -% __tuj ajajrrebaiU-- 
^rfcaj rBrr©Lb, ®^(_PLb '^uSlrflLpáas _rBrf)i_60rr_b. ^<sa5*na5iu rfl&o 
uSfib, iDfr-wajs-oaja. assabr® ^(sjafsuajsár CLpsO-iD, ^réaj §S-tló 
ttHrswrajsinaj surr ___ í)<-i)--T n) j>j. 

fBLD(ipstni-i- _a.á ? uj 6d$úi_psr.r,Édfl, a-(Lp£.rruj_b (LpojS-jajl^LÍ 
«jLDLDrraiJ ur/s-luSl^áaifflSlsbSso Qtu6-ruso. í 5 l6)« srsrfluj C_a=rra.§s_T 
9«r jtjIs-t ^psOLD sr^aj^ai _.nrÚL_60rni>. ' rr.-b(Lpsmi_tu s_lLf51Ú4Sir!irrra=_E| 
«*.rn-_--iflsb LD__©_b, ^ajl^iub fBa5irá= a=(ipajrrtur_j_3-rfl-5r g>(ir, afltfO 
_uí) ( n51sb iDiL_c h ^i-LO sj puL.@-rVsTr^,. a.<3ajdfl §iuai_3i_° fBffir/rájdB-ifl 
«2IOTOT «jbpjTjlr-^ iD-5_5srrir(_so(3iu QajrrL-ráasúQujb jpajj. rBrrsrrrr-UL. 
~-4.<$-b c 2.|<3. ( jb(__.rf)uj sálSsossMuá. _%Tm^a3rT'rrassrr Qasrr($]<5.a-L_ Gurraál 
(^rfaiCSerr ajsálrj íBasrrajajrrrraisrr ^jsbsorr. @srrsin_Di_i)-b urrtliíj. Qa=rrsb 
fijiiub aisioasai-Tfl-b __60éB ( é6majCSiu ma-rátajaSlsárp " ^asajajrrsb assb" 10 
a«rp «goS-Oú ujójrjlffi (Sa5__uj.(-ffi_SICo(-ú). ^risajá a-bSsoú 
Gu.r.6Órp. -.urstfsro uós.l_ $<áiQ__iir(rtj aQrrrrLDajajlsor QrBíg-.ifle-r (2-D spjib 
'^>aiá J <r,iJuL.@-frwr < ajj. fírstfliu aSij-iTiD LDa._=i , Trr .ará^aS-ár n.j {^rB^ú 
u.t, ^jówaj ;Bir(Lp_) sjóar ui_j'S-1l-íJ>!_5 Qdr_i. , w<-Tr<3_ifj_-L_~ a>j ? ^suii' 
_áfOT,6_>i_iu 6_(rr ) a.a.a_6..a) rBrrub ejsor -^oTni-UJstfsbSso? ~9jajcf__rú 

f i'f.in9^c ! |^ovr oinc^i.Ó jtim r ir .<f. SH - ) ~in~QI ^RI I J ffi I <■$ L_ «O ir li -J^jríbsOSlirr ? 

&Qf&é\uj ^iu<iB-5aj»cnajú upr^ú _S)rjr*_=rr fj-rjb Q_F.us.jajj @jbjD_b 
OTS-i (rrjob, rr-rrLfi ^jS^jrs-fj-LD a : iDLCTó.r @'n)jD__TS(fla5 -irrr_aiirLb. mirib 
^SrarsiifTijii} fj£i/r.<~<_5 Qairr^sínu-Simudí- a^aslajajjás Q_5T6frsrrú uLpaQás 
Q_iT-a.TL_rr_b -jjjú _urraj, _5j,ajj urririDrra5 ^lr/TrLD-b CS^ífluj (LpS5rC__-T p 
j33^^)^)@rf)uj s^(fj urrstDajujrras c g)j6_._oiB i gj s_)©ld. 138 ^iSs$rggtf<sú& iDGsfl-sSssr QjsrráQ ■ 

srssrrn^Qujw, girFgadOléo ^(njtBSjiQ&trsúsr® tsrnjw'w Q<£Ft_6_ay 
<_urrsb ^^rp@_ : Q&GQeuLftúu&jj 6rr_a3_i uiucs-riLjLb e5jrr&j}. $1$$ 
n5ir^rrá@ (tpssrq iBlas ___iurrf_a3 GucrsSsm ^0estrtr) eprnjsiitr é\so 
Qa=-buL_6_irra5(5T3_6(9j i5Q^t—é£Gm^ __ 6mru.tr <_.<__ tuCoajrr© ^(rrjúaj) 
iustDL_.«jrru)6b P—ér^tr __3_ ; nyt-___r erssrp Quiutflbv spcnj _s)rjrn__i_ 
(Lp(Lg__i_^^u.|_b -^tB50<_._5yS!a3a5rrrf srmg)} CSa5_ír6_lL_ui_.Co___T_r. _3) r_.g_- 
Qa=_bu__6-irr«_srr eiij-TJtsiDiJDaj.ajj, .-gjjswassír _-iLpa.6i5.a_ -T@a.ajj íBL_ája3__ 
_&_._j.iu 6^(5 Spth^ S-iLpéSósnSlíSjsínrrffi c956b<9_^^rr6_il_Í3 @(5ri.a_ 
_o)|glJÚLjLD Q_F60_-_6_ rBrr__r 6jjí) ! rry<__Qa5rr6fr6_i65rr<5S(3. _-_ < rr51(_6_r6_r, 
Qsálcs^ -tDffiasC.srrrr® ^g>j__!rr_5-fr 6T6_r___r (_rBrr<___£l, " ggturr, 6_iLp<_.__)6b 
rBírráj_B6ÍT Qsutht^ Qup^éo^trsisr sreirssr uiussr ? QutreSerotrrr srsirmnh 
_Tráié56fr _5-.l_(_6_i j§)(rf,ri. a>j 6M(5-_irrif_56rr. ,_^.a5Co__i, f^lsof) t S\stntD0iuir& 
__irrLpS6_ (Lp_|.i_inrLD6b (SurriÚ6-il($)Lb " srs-rjrjjj <5-_jr5lf63)rr<s_6Tr. ~<-g>J6_irr<_-_fr 
Qa=rr__6_i<^)6b 6^(5 r£lu_fru_iixi (^(tfjúuGm&j íb rrgjjijb _______rrrf_C_> ajsbr. u_o 

LDn)ri)6)jfr«_fr, Q__iipn5luS_bai-. __<]_. ^6OTu<53<5ína5<sajfr_-r ^-WL_a_(n3rfas_Tr. 
__^u(_rj6_|--r -TS-Tjjjj Qa=rr_b_o__u(í3lLb _g>J i jrjj6__siJ wrrrj^gjisuw __]__ 
QsuptSlestrwtra fE-_.L_Qur_)__rrLb. _§_jj(g5)-b __t6£j 6_lLpr_^ CofBíriurr_Tfi 
< _2ij__i6_s.t__j Qurfluj Ca^TtscWuSl-b Qe-pjiS! Qujrjtf6_a3_b_<s_. __„6<ot____d 

ujrr6-r Qa.rr_T_L_, .r-Bruajj 6_63r6_._D--.ujcB Q__fr@úua3rrra5Lb. Étr_s_r«j 
rB6-rQ_5rr-ír)__a55TT uiussrprr) Q<£.ir-TOL_a5_Trrr@Lb. 

£?(_> (_5lpfB6-.a3 _^6-OTi_-__3fl__a3a51_b __^(LDa>j Qasrr-rór _"__ Q&sh njj 
cc _§L-<5k____C_--r, a-ffO-Bcsail^efrsrr sr-bsorr ___uii)fra5(6rjr;Lb 6T6-tSs.tC_uj 
6_1(^i_j_5 (Lpuu60ja_tOTji)6-rC_6_, _j 6-T ?" srsbrgn Co<35 L___a3rr_b. _g)|a3 ff)@ 
_^63-r____i6-r, (< _^(rj5<n__o<__ @|prB<siDa3C_ítu. 1 ^tsjpasrras rBrr__r _T__r6_r 
Qa^ruiu (Lpi^tLjib? ___65r<%or FBrrsár urrrr<__@_bQufr(Lp < ajj, __6-T<%-r 6_lrrjíBj_i 

C_6M-m©Q_.615rjT j lJ 6T63T_5 _<55t35_l_t53 G gtr 6ÍT g)]ál p 0} " -T6-TJI3J Uaj)-b 

Qa5rr@a>a>frrjfr_b. 

&&0 lu JÍ) P S_ (5 « ©_), SlJSÓl-nLD ÍU i_) i7)5_((5<3.0_b r_i„_ii UJLÓ 6_Lprr__5L_ 

i.i(íj5_- _i --i H» a_j|L' í sió_.iu _^_-^___yb^<_s___c53 <33fr(LpLc}.tUii -^j. |g)r_r_)<„úi_íi_b 
-^L-^tuír-TrCofrrr -^.beoajj uírrjíri^_Ds_rip(2u.rr rT5liurnua3s__a5 -ULprÉJa. 
C_b\i_w(5QLDsárjj)i tnrrw stw ^iurno^b C?r_<l~ G-___57(h)i__ ? r_.b 
Q_0_-ws5-r_. .T-isruajj j§!r_<93<_= _p_otu<_.a5l_b Qurr^^^ ldjtjjt) __rra3u.rr@Lb. 
sii-blsíDLo iu rpipsif/fasCostTírQ C2a=(5_óQufr<^ jjj a=_lL_(LpLb __i__!s-.ld luptr) 
^rrasl 6_il(5l<-_ íd ajj. CourrsiS'-rDfrrr Qarr@-tT.iD f^l6iy>LpL_U6_ifa5SiTrra5 ^1(5-- 
_-)(l3if__6ÍT. C_ufr__ > _ l -rrrf!sijr Q-5rr(^si_LDai(ST5<É@L_ uiufÉ^j n_iTLb lurrífl 
i_^a5l-b a=rj_rár LjQ^GrTTjGLDrr, _^s_jC_rj (Sufr_i!_TDfrff)__r ^)fDf_a3 gi&moi fjr&mit. ^LOLCfreb ^sítúu^ic isáás&rr ^s>3e^Leu^L_uj&}rféS-nír«<£ 
Q #í D-HJ<2«Qífiwr© Qtúárugj tBibsamo ^mQwfrfiér Qétráran&é® 
;4EáSfrír^u>tr6ír^i 6r§£ru<TO~ íbítuj a_áwrr <2aiswr©u). Suírs^eío 
;&í#íTjr&»ar« «^ps^^lsb g-^úuW^ £§(5^ fg<_f suij>irí@í£>sbt aj 
.^flsjTÁ^ró, Suíre^srorrGj ^^«úuiq.uJT_Br ' <<gp;r>LC i^ré^áaSIcrgir 
4»Gsírssr,p srm^ §><3 tee-flé&s-r Qffirssr^ígíg), ^s, iDOTBjs_$r 9 
^iL-ÉS G^#Lí_~tórp SjEpr^ágsb Gufrst?_r_rríf)gp^__.iu Quírjyúu/j?p 
,^gl«ir<r^«n^ «?($ &$& @óínp*<s GffliíJratrpQoiOT^j QéFír_W(g)sb 
'iwi- <m& cy >u 3- u -" r ^ tI 6rs5r _SH ">,P£jyú <3u«^8«r(j5*_r. ^fjGeu^nr 
í«í$f^trj_b «^«crúu^tó toáassír uemc Oup^g smLt__-_b $6sr&nr(_'a_i 
«Ff-i<s<3> sr^líf^^suírJlsuírrr-sSsírir zxs&p «*>)#<_= ijj ^s-3íp_-@ @í5«ffi 
■jjSííric, &áí&{fzr}&v>t~iu miriu QwáisgiSiJgipQ&ptT) Qwesrmw^ e£m&m& 
lQu{Qf$0áélárv) a_ss3r^oa) j^ssrgpiLÓ ai 6gim(mL-íué Q&iúg$ 
í*$ÍLU-.írsb ^suiftssrríreb G_DSBr_ín_>iUír_& " Quosbso (Lpi^.iufru>6b íSufrcB 
'«effiií. __is>S!_-.ld iiió) ffjeu/raisrr sufrtliíj. suám^áálórp @6y/f«srr ^jrjj 
Q£i£f$y.w*6rr (ouít^ic/ 

«rswíSsií erssi gj}g5it_uj reíriL-^j^iOTrw 1&&Ú& Q&irík^é>mirTfrr&®r 
^&wsueiD^i^LD s^swja 0te__wr„|.<3- Q&irérétfS pár, fjg)_Líff _.sfr asíátá&crr 
ifi60iáj_s_íf]_b aJfrtp<5965rjT}«Jíf«&irrá «sósái &_Si5.L_iu_.jJTó5_n"nr_SfajijD 1 

gU®S65íLDUL|LD SlíSTTfjLpLÓ Su__íDi_.IL/SlJíf í gS,6rrfr í S^Jíi) „§$,_-_- (tfSJjS53r{5SíÍ), 

saSsOtS-Stp/ríF ftp^sfc tcpipajíf sw^r erfé^ú u^^SuSIaS^íB^ u_-}__ 
S$Mr$ÍH-j$^|pLá, _9jf~£5-_- us_)_.fí?nu- srfQrrgbgié _p_o~-rf}_É_5«5. efrt.iq.uj 
_u__í__3_-_--tuú Qu^ (- , _y_-_T(p_i,. -^ájsijfr^p ^-#50~-cs_<_u~^s_} 
( j^frVrrr'Hí ! s6<3= _F_LL_^>^i--r Qpsoth @^^sís>s^frr/(J5«ni_iu 2u.ir)tmiasmiu 
QsB!r©^jjjs0i_ (Lpuj.iu(r < §f. ^suífcS^éinL-íu @-wp-ímuá. mrssiráldrm 
9<MQ€«,T06ii0tb -^-_iíf____rr erúut^turrsjj^j? _i9(Lj>ri5j-ál__]__(_'ca} íStfesrú 
usrjf___rr. 

ff,mripe!3i^tLi tain^.s&i Qu(~tó u&$iutrait mém&r,. ffeocf Q_-fi,i 
^T J ai J Tij 1 T«(a5*@LD } Cs06Ufr(S^5«ál«d5íríríf«sB(gr5í5@új > ^u.TG^^Mif^fa^é 
jgijJ, _urfl oi^ró _^^_-~rP;_.f^é@u. _fl_l_ i06ír/D« ^to/refo^írtró 
* 'pét&ib ^ffifrr/Loiráeá ah_í^iu ifi&ojiScfa fjl^re^frsb mfrúu^-.r 
$.t/ ; ir^tr_5c-Tr -rsií&jjrp «_ro~(Ikj/_) &> (tpc^tqtc ? 

í&Pí&iuir-s, -rá?-%__~_-T §,<^-^_b_,_Wi_LjL_ Qu-^úu©^- 
u>& «8(5Úu^Cgj5!r© (iprórsuré^j, ffiirilu^sár C?dP6»suá@ -_~fF„ffi_á'rC.fu 
^úustálp gtáretr §__ir (g ffa55iTrr_j_3 l u ___á/,~.?r ^|8»raj(|5«@ib ^jrtú 2^0 ^j8sw^^J€ú3í LDssfléBcfcwr QrsrréQ 

íEfnltq-iSijr" ^fflffsurr^ii) (Lp(Lgi6if^jLD a_6!DL__ju6r3írc„. e siíírj.ujp^rrso 

(SfBrjcSjajl-b 6T(Lg(Ba3), _g>J--T6ÍDJI)t_ UéBsb G-_c?6Tru5)6b 6J jj)UL_<55<3___ULJ . 

erffbsonrjá a^-cfrunL'sSsn-t^Lb 6jjfjjjjj<5-Qt53T6Ír6iT, _^_-_T6_0c„@ij) (Lp6br 
65rC_rj er^réajj 6_r„t33l(rj)t55<53ljrjfc356rr. __-f_j__(6rrjS-.L_uj _^-3-rs_.L0, Courrrr 
rLpjQffreóluSlsb L_L_(5i_6bbúrri_6b ^i^pr'nrt. ^„$<_i!_b Qu;_!__!_-_7á) 
_0855-r lo6"í5ílduS!^jlq 6_l6rrff_ , @__)__r pjgi- --C-Ljj <á6fr-rrt_uL_($), -S<áís_ 
__úul_(5I, LÍlrtj^striL-UJ ULjSlap Q<_FT_b6jpj<S5@Lb, 6r6ÍT6rr ejpjárajii) rBlcsOcs 
<£56rrLDrriú ^t_(Lps-.L_u i @@i_)Uc336-.c53 tusb-prraí __jprflL___(íjrÉa3j -rrÉaj 
ejSl^LDfrísr LorflujT-_.a36-.UJi_|Lb _r^rfurrrf_ju<33jfj a_) _b sú rr^6_ífa56rrrru_. 
_j6_f)a5rfcS.6fr srsbrp (Lp6_. jpuSlsb ^r_a5i^c35(<£rjc95 c_5tOTL__-a_l_-r ( ír) ___rfls?DLD 
<55_-rr£5 a__i_ _s>j jj7iiut<33qit assrrTiú swripálssr jp LD__<35-rr,. __n_a_ 
(6m_Di_UJ ^6W@^66!(6S)Cd60 LDsufl^ c_=C_!_5rrd5[r^^6_n_j _T6T_-(rrj_b 6T6-T6-T 
Q__6-TU6_.a3 -^jjjIíejjj Q_5n-6W_^(^cSc5_(n3rr<35 6ír. 

(g]s_rjjjj __r_i<5i6Trl__<33c3jl6b ^!U6burr_- _g>js-- t_)r_ jrjj6ÍT_rr a=a5a|)) 
_5J6árurr<g5i_" urfl-7)T>TL_lt5j,^0<„<_4l6-rji) a5Tj__-r^a3rrsb, Csujp njj6-.LDa3 
<336Tdl-_5§_t ____-t_a5 asjajj jSOTsrflú ut<%o___í>t__ S<5=rrSj06_6iST wrr£iskm 
rél-so 6jó)UL_(5l s_1l1_- < c3jj. ejQs-rstjfrTrjeb ujrr(rrj<35@_b _s^s?>7>tl_6_6_t cgsórr 

<35(l5_í3_"6iDUJ LD^JJUÚU^eb-SO, íe U_f J^spStDL-UJ X X cEJj-ULb <35l_J<35íT 

Coá5S-lsíDUJ C__.C__OuS!(T3íBJ5J Qc5.T_W@-_ÍBajJ, _g)J6_|g)j6cDL_UJ (LpStir(£(GS)tr 
-.SlflS-T <FTLDUS_lt_T Guj-b UITUJtfF QaULJJjJ iBsSSrQlb __u5lf QujJJJLOTJJjJ 

Q<3 : HJa5a3j"C_ufr60 __r_a_(srijsiDL_uj (^ujjja ? )_r5STr Ljajltu (^rÉa^iUT-^a-tajú 
qcgj^juSlsiDfj ___L_L®_t_ls_Trr)6_T. 6T(_u_).__ „r__t3.a-u51-_r (_"uT_f-s_.a5, 
(Jl(B<3Ílrjff-r ujT__-rújrra_)i_j • ggjT6_^(LpLD ^©^ajj rBljrjjaja^ (LpixfUj 
6_l60e%oC_*ujiT, -°>ja}jC_urrso ^f-as fjj:6c^C_6in-jT)jp^6TD<93Uj | i_) turr^w aj^tsasj 
réljjjjtStS (y)_j.ujrra3j. (gifB^tuT__ls-T __la5l__.iu (Lpi^eij QdFUJaflsóro) 

_^6c5ÍirL_6_Co6i5r _S)J6J)JL__Í1UJ ajJT^S-lf a36TríT_. jglS-TjJJ __n_<35t_Tc35 a5fT6_-r 

aSleór _jtj6-T. $f°¥> -"rBjcSjiajlsb i_rr__(5) (2cy_-.6___@a3 <93u.__.L_ 
^ifúuswlaj^itá Q<35T6rrrsiTj<33sb erssTuajj ^jfrsCSajT^tu 1 - ^ (5 s_r! 1 rr 6 _íl ró 

-^pjjjfób <%(!?) (LpScDJJ! (_pLP-3l CríL^W^tgjirjJfJU^Í C-UrrsO c£(rj _9^!q.t_i!_b 

-gjjsbsoajj 6p(rr; (__jc£j_a5l_b (Lpj^r_ ajj CBurraSlsirn) asmfiuj lcs-Tjju erff-TusiDa; 
___r_J_6(6irjj_5@ rr5l__rs2í,LlL_ ^(^Lb^cSslGjjjSBT. t33la.a5jfjjrj fJ^rBasltua. 
0yjj__-.<ji_5.iY _^jupu _ic5c>j c^j__j u(i/jl_, Gí __ rr @ erín ld íí_j _b sp(rjj @jtj!_iu1lLl_. 
íJjL_aj^psb ^sbso^ @(fT; 0rj5!t_LSlL_.L_. „.T60<i5<33lsb rrílcSSLpréa^-iDsiiiusbso. 
_j>j6_f-5(srr;_-.i_tu (Lpiujfjcíl uSlsb-OrrLD6b __íT_a56rr (Lpiujfjaíliurrsb ldl_@l_ 

_g^6Uff _S _6TT rSlBJSÓSÍT _.TÚUfT jfjJ^lsrílL. (Lp-J.lLJLb STS-TJJjJ fél<!6i5T(BajJ6_!__ 

->6_i6-_r__rr. ■ &>%50S$)LD: ■ ___ _->íf í 4 1 

aJ6^6^L£)í ff!nlL - luairi " tSSrrnrtSa í li ^&isniDá, «rr^^já Q^rrsír 

^srfíiq'rájffisfr; ^íé^» @Gor __jl^ts_t a_s_irr($l. fgíé/*6rr g.©jQsu_r(i$ 
stfffíjti- ££(5 ^líTíTLD^sín^ a_íHJ£6fsi55mf_uj Qurr/rjjÚLSlfib _T®<ájjjá 
Q&,ir6saT&, ^sjfssr^ Q#_ijóini_DÚu(£.<s<5 (y_ujpji&Jo>-rr. _&ífj .. _»^d>ij » 
«(35*®^ S-sbeól unSlsij, q^ltu (y_G-. T.uíí<-b _$__J_rrrtu 3L-jpus>$ ^áliu 
eumsmnjá áiír/r_>fái_.srfí(SsoSíU. Q^júujú uuSlrfja*. ^afliqmiffififr. . <_?]£.__ 
_0_s_3sfr ^r_u_5(^<3-@£ «S^fimsuiurriOT- -^eáliu sSQAré &$$wir&a{ú> i 
*:oi&jgl<SiLtir®ib ffiil!£).a&Q*nr6fngr5LDrr ( p ._s)js_jrr_5cs5_fe@ miÁ&tb 
__wsrfl_qná<S-_fr. _&v-il®rt}S-j (jps^nrjL__.si_r uiuanrr ^ja!/f_5(^_J.@ 6r®i&e§t& 
QiFfrebsiSl, ^|Surr«(g56Tn-_iu <s=(xpa5rriu^ <-.£_T__6U0__feiri_j t^rf<9.<9§)áf- Q<g=tu 
'gu^mgjíflHj ^^njjswLDUJrrsír U60<_5_r-.<5Ú Qup rpjáQasrrsrVigrirjuirr^j 
QdFiúqriiíB-Tr. j§Ild '(ip\uá)élttBéQ q_5(_-Lp.r J Qu^síniJDG.uír eáfi-Oí-tÉraj 
Q__os_rfr_i 6ra§lrfurrrí_i_6 (Ssus-OTL-rr. iurr(r3_É._5rr_5 <■_._&. aásír g__i_9_-_.rr<_í- 
Q&irQpgt ~_s--L£<_.<£lj CBuT_£eOTrj)f _sC_.err/r, _^|6U(f_s€rrl__ii)((7jr5 <t 9jj 
^gi r_ii)_-]á>scna&, 6r£f3Írf_-_J 1 srs-Ttj) ^T«rár_-_L_tLf__. tf.rGj<__srr _r<#f 
UtrírÁ^BOrrQiB <5sálrr, (BS-r^njl iun51o5_.su ^(^rErr^ib sr^lrfurrrr<__-_ 
/Lpiq-iurr^i. @í^^ CoaicSOcs aS._le_<^éj).-b -TrfeassiíílasLDiTSW' los-T_5 aQsrrf^ 
ÍGiurr, (3urrr/rr-l-_Co_Drr, iD_-T,ff ffré^js^Cgiurr glfVjá-B (LpLcj.turr^. 
@£~Í>@_5 CS^5U>_uúu©6i'Q^6bst)' r íf- srsbS-0 uj ó> ( rr> QuirjrjjsmLD, ,..?,. jórq, 
QLD_Tr_i5TLorrs-T (Lpiurjáíl ^aQtd _*.__<_> iu£fTLD. _T_OT(nj6Qiti. 6j>(ij (ip(iD 
^p<_Fd=rrs-T <Jrfu.iT_-TL-) ___rfi)_5r^SB.__uj lA&sTéB^iG&^csgd Cjjlrf.ar, Qeu __?c 
é-J-uj-f- Qa=t_Jn_|_Dr^i jjírsa-ru. C_?-aí<-TOr©LD. ^lrÉ<5 rBrr_l__|.sb uJrrrf _i)1<g}éí._q__. 
^_-ruúu@-_(n3rr<s.C_ÍGrrrr5 _^f_yrf<_5(^s_r>i_uJ ^jsórutij^isb urái@ 
Q-firr_frs_iC_.<5 ___n_J<5-_rr __jrr^_É_ro_5«_íl5-T (_inf.fr_i_._SLDT.__5 -jpjsTniDHj 
S-U-wCjplLD. rf.(J_j_r»sn- ^fepé, ,gj.u rrájaSl-b urf_i@Q_6rr_fra!t5snT ^ipcoiQ 
,j>fa>_fe_T <_.e_sC_l(rrri5l <s§_rríÉ Q<sn51s_Jc__. j _b@rfluj -r_iLjSfa-_írr_j_ _firr_w (tptuGQ 
(Se_is-.r(5i Q_ds_tuC_^ rrSra/ascír QtFiúaji Q___rrGrr_Tr <__ __jsrór_cj.,u <i}.f__.-re-r 
LDrr^LD. 

^i^<ss?n_5_u ^[lOffiéS-ls'i'' gv^jQsuTfff} ^sb-WS-ilspjiá ^jitoij >..;<.., 
Co6.i63_T_q._u Qurrn)iúsinu í^lré^. wtr&nrGBsr wrr<&rr($ ^pjr}té>Q&>rrGrrw } Gto 
UJiT(g)-b, c: =.|s_JS_irr i p ^jsinui-íitSÚuilL- s^GÍiQsurrírr; g£!_b_o.r r$ jjj jsiJsar^Lpúij 
gcuQ<5_i,T(rij <___lijrrm^^lo.^ii) urcnj(_5LO!Ljrr;53}á_> _ r _)fú~u_r t ^jj'5TÓr J .^rri; - ; ;(. 
r__-506_oLD sr n)u_lt_ l3 rn@j95.rs-T, rBiÍ){Lp«íCf___tu ^rruj rBrr(9 ínLr^Lpfffj.L.tu^j 
srsÓTnjj Qa=rr__b60(á óSj-l^uj rS-k.S-_uj ^stDL-tqiD. ^gjjúíS urr ^j, ^ rrcnár 
fBfr_l__f.s_rr" ^6_.Q_urr(2j u@^_$ffl3(f5_5jjju_ ____i__.(j_fVsrr fjlf/^j. ^___l__x) .142 é>jBswr^§iisúB ld<ssíI^8sw GiBrréQ 

«fnÉJaSlfr6n5)6b urnqub. ^úQun^]a}iTsk usb.sijrrjj £§>!ra>cs mrrsrráiaisrflebr . 

6_LJ$)CoUJ tBSÓ6t) ^lrr^^lb 6ji_}., j^rÉajluJrrS_l6i3r gl(r5^UJt£l 6T6OTff)JLbj ^á56OT 

&_.uSlrf <95 ^jl^úlS16Út _°>js!ni_uJrr6iTLb sr eirgflib Q<3 z !rét>6úá,Sn.ix^iu rSSsosinujcá 
<srrféjaSl{j6fo Qup (Lpi^iqLD. 

£§)ib<_<5 '^&osmLO , a_6!D!ruSl6b rEstnLjapsOTO) f£)<„_Lp.<_=,s£) rá)rrs~lsb 
arrsasrúu^íálsárff) 6rr5<95 $({5 t_)sii}>i_^s<5}<3juJ > Lbu^;r5! iBrr6<Jr (gnSlÚLSlL, 

6_lsb3sO. <S£(SG)60 íEfr_l($)l_ UeUtrfluSlsb rBi_(Lp6int_UJ «L-SiTlLOffiOT 6TS!T)61JUJrrffi 

fJJ(fj<95<„ _6_srór(ljQ_0SBrj7) <^)jií}-_JU5in_.c„ Q&rrsrr 65)&,&>ckrrú umrrjl 
s^djtiijrrjjj erCjfJláiajjá a5fr__i^uj i siTC_srr6<JT. (jjjlsu^sinnjá @n51a;ajj Lomj 
uia.u-jib __i_„ot (Lpssrsijrrrá as-rt) sSl^wu^éílQp ssr : — 

(1) íB6_.sijr u^ai^^lsór CocSsinsiJcSB&iTu^Lb, r5LÓ(Lpstni_uj <3=(Lpajrruj 
rÉ)„_S!ni_„„Tru-ji_ 6^jí)^S(T)Loúu(5^^f65)Q60rrLfSlujj rBfrLÓ 

fJJ(rj;6rfl6b^OTOTÚU®_6_TL_. ^^IS^-SSb, fpp^SÍDLDÚuQ^^sb, 

s^sór^ffiasb 6rsiirusín6UcSfrLb f^lsárTu rEibrrpsinL-UJ a>rrrj<95 
LorÉc^lrjLb. ^sítFIljuiIl- Losafl^rfcssrr usorf as_ia.uj QajTrajÚLSIsb 
U60 rBjfjusrórLjcSSsir <sT6<j<3TÚu<_.60fri_. «-^jjfsffjsb, 6^(Lor_@ (Lpstn m 
uSltsb rQ TjisnúQup gnsrrsrr sprj^ wá&srr aa_i__.aj_a5rr(5) Qá 
QjSrrrsjiJLj rBlsár^gjj <_uirrjrn_ (Lpi^ujrr^. 6rs5rCo6_ __i_lrr 
LSls!nLp<S0i_ _urrrjrri_L_^c^lff)@ rBib(Lp6<nL_uj <5%Ti_r_<„<!srr<95 
^uirrrf Qa=u_uj _6_sw<S1ld, Lorj6i5!5r^sin<s CoíBrrasasl -gjjsurf 
asSsrraV Q<ff sp[ cjid^l<s Q<KTSirérL(j.(^„<^lsiir i rj) í_ílffísiSl___T 

__63ijrrf j<9=lsinuj s^CSrj ^n^ujfrcs ^ijSlasas _6_s<3Íjr@Lb. 

(2) rBLbfTpsinuuJ _<Sc#uj 6_1ijS)ulj LDsnriJufrsiJrsinLo fBrr(5l..(Lp(LosiJ^jLb 
s^_rj ,j>j6rr6_l6b urjs_)iqOTOT Qgssrrpi aw.g)}6ii&}p&il60%sú. @rf 
-—tjjúsíduú U6_úu®aja>)<„ Q&it sásr 1x^.(^33 -álssr p ^risaj 
_rBrj^^l6b lo jffjQ(rR(fj u@<9J! siuriq. 6_65r_r3j<s963r njajj. 

asjb ^jtjlrBaj a-_<_L_^<95T(fjr)<_, QuTa-ji_'<„<„6fr <59__.i_(Lpib 
Qs-síjCSsiijjj lilrflfBa^j íQpuans^sú Qgi&iu sppgjissiio 6r6Órusjj 
6olóiní_<sí5rr<5 _)uT(fFj6rrrra5 fjj)(rj<35a-)sijr jpajj. 

(3) Coaj^uj siSlLfSlÚLj LD6ijrLJu\T6ársiTji_, _§>/aj)sb 6j r^u^aShíBrjT) 
QpgúmiD ^aslujsinai, s-le/jasrrjr ^souj.rá&Gsij/r . q^ajlLoajléBOT 
t^L/)60Lorr„_6urr aslOTuúu^jpaSsbSso. espprbliipj ««__._.£ 
csrrfTrjLb Qurrgj Loaj<95_OT<r(Jl ^sSrjjjj _a=rffB < ajj epjhgxssvA 
■M* ^é áll ^ L - ár 9^ Gs_3so<5 ^l_.L_<i^l6b ff@u(i5lLb 
Qufr C_?_'^5 ,r ^T ^Gas/r^stj-^^jaj L06ijrúu/Tsisrs<niD rErr® 
(^(Lps_a§)^,ub urj 6íjld. gdsúmtb £-mrr 143 

aásbssS) tÓr^sqesiL-iu f|^6-rsinjpiua5 a5_L_L_aia3rrrf a^niias^áraj-rr 
ftWM$ miD uSlsbsorrwéo iSlrflrhg) jgl^á-flstVjp -_-tDrruS!sb _g>j-_rf assfr 
™?sirt6ú6V>vii\\h 6^(5 ($&$■ Riráélsíir jn <&($ CSajéPíu Gsu&d^í aj)__i_aiscoaj_f 
Ga=uJ6uajj glujsúrraj asrrrfluj_b. usb CSe-jjgj 6ULtSja5(ST3_b, ^jeirj nrjáBígnrjii) 
@(í5««5ú/rLD J _g)j6_-_rr ^(rjpúujrjj (Lp_j_-_rr_tir rBS-rstoij-asCoas sr65f jjpjas___<íf- 
Q^rrebfiosofrii). rjlscnsij uprSliu r_6_-r___5rrs_ ^jituj_f_f)6íj-uj sraSlrf 
G>ir6úé5$<b@ú>, Qa=rrjp(2urrrf _34rrrái@_5i^~5(ajib stn6_ai jjjáQósrrerrerr 
sorrtb. ^gnsraj^Lo CSéFrrrB^j r=©ul_ C_6_6trsr_}.uj «^u^^rrsisr 
tSr/iu rr 633Tcásff><5 _---~(_6tfr Qajrn_rBJ_s C_e_s_!jr(íjl Q_06-ruajl|£jLb, rErrt_.6-.L_ai 
ajjsrórt-mq. ^y$laiajj eSlQsu0s6\(r^íh^i &irúurrtr)n) _! s_ S-W ©CoLDiurr (63 sb 
íBLÓ(LpffinL_tu (_6_jpjjjj6tD_3a5_-rr Qtu-bsbrrtb ^i-Ááléi Q&rrsésr($, ^Iíb^ú 
iSjrujrrOTsr^afjljíD® __l__"60t lijtjliul- C_s_ss_T®QLDS_rua3l6£ji_> _5(rr ) aia_ J j 
(Ssuff)5}j6WLD (J(fKÚua3jb_-l6b_so. fglré^ú LSI/rá&m-uíj^as as_L__i esrjaiaij 
(___^jjjj-tr.Lo er (ltjGld turr (68) sb rBLDswLD^ (gjLpíBdpj ^^asaSstrr nr. -gifcuai 
0jjá.as6rr 6rsáT65r Q6_-OTUsir>a5_.as_L_. .jsj/jSlujfrLD-b gl^áaSl-í^rjjLÓ srsw njj 
(ipt£j.sv/ Qa^ujsrjajjsb sreiisáajaj a3-_jjjj-5)sb3sO. _^6-rC_jr>6b, Qa=uJ-_ 
^jjfluj/rarjj aj1.®asas.sls_rn) CoéFrrLbGujVjlaiajSisrLb r_ii.6tDLD LfSl(6Jj_fi6_lt_L- 
Qajssrnjj (tpixj-Sij Q_=iúuj C_s_-ír-r(í})Lb. (J^arjajstoasuj Ga=/TLbC_!uj$aiaj6-r_b 
írSswuj a_ , 6-._o_56Ír _T-b6úrr__jós-.jr,uj | Lb-_lL_ uSlasas Q_5®aj6_-nrstir ajj. 

rBStrijruffa&GsTr .' ajj6Óru _^g)jU6.JLb, ajlturrasib ersrsrusúco^sbr ^ipsú 
Lorras _rr_aji_ Qurfluj asrrrfiujn__s_6rr_F : a^rrajlaiajj L06-fla_5trr ajetVgpstoi-UJ ■ 
as/r-LÍ^uj^sMajQsusTfíiL^Q^scV^CSíg), -^jajajstDasuJ as rrrflujrBjas (63 asasrras 
^strrjrjj rBLDStoLo íErrLb _g>jff úus-_^<s < ajj - as Qa5rr_rrC_6„rr_b. ajr__5(srr)-tnL_uj 
mrr@a56fr Lj J !T6tr_Tc5ajj6-ai-'tDaj _^jstDi_uj CSeus-W^Qtf-tVuajrpasrras rr?s3-r__ 
asnr-\_ai_tDajiL|Lb, as@6-.L0iurrs-r __6mLrjústDUiL|Lb ajrisajj Qajrr__-T($l Qa=iúaj 
QurfiSiurr/f-_jr3_s@.rBLb(LpstnL_uj euswásasaiscDajáF Qa=jj^aiajjC_6_rr__rr_s. 
_5jú(_urr^jajrr63r, §}*>& LLrrmrr® _raj_s-T_F a=rraj!a5as (_6_-6_-r®Quj-trr < g)j 
siiritasrí-srrLb srajlrfunrf ajajj nslrjjaslOTjrjGajrr, -gjfSj&wr QaiJBt&Gtuir® 
(y.>t^_b£S^'-Q^rf__i_J@C_6urr_rj. jgi<S-Ssr rBrr_j-ral._6israia5rrs_ltli_.rraj Qs_jjjjin 
6_rr ai{aj 6urrajrái_6 srfiscV (^JJ6_Lb iBLDstnLO LOjTjrisjrjj ajs-flúuL_L_-_T_5(si36coL_UJ 
QuiTFistDLO (jjpaj6_5tU6_irijr5!fS3)6b rB_b(LpscDL-UJ 6i_L__fluJa,sto<_iú u/rLp_|.ai ajj, 
_g))a3_strru-jLb6_lL__6 (_a-s_s_LDrr6-T (LpstDjpuSleb íBrrtb QujrjjaslsárjD a^rjjja^ 
«il^l QeujTjjiStasSsTrCSuj C_aja=aiails-r Q__jpji5) srs-Tjjy &%má,&sisr p 
Lorr QufTTjLD ^s-jpstnfl)-? Qa^ujajj 6_l®C_s_rrii). 

^SOTrjjjsfrsrr retrib rBrr_srr -^jtjSlrBáp _ál®C___ríi_. -gíjL.Surr.ajj ajs-flú 
ui__l_ rB_b(tp-tDL_tu -gjjjóu^^sOTLO/r-trr QurrrjTjStDLOL. jj^-basSsrr, afijjjj 144: ^(fosrggjGú® ilq^s^Bsst QprráSl 

6$sua5írirraia5<~rr ujnn *' rfil&sr ajasú CoU/róDsnr^if^sfr ? _g,<_)5b «rrrrsuí 
esrnfliuai Q^/ri_írq Qupja GurjjeSlri) (t£Lq.s_1s0rrej rBLb(Lps?nL_ 
Q&iuéo&ér c ^j > 6mirL.6ugysini_iu 6_L$u/nl(£)_5 «(rfiSswras áélssrsrnLia^ ei? 
(Lpstnp aj&o (Lps&jDiurr&fS Qe5/rL_rfrÉ a^6urÍ5 e>j (oajffajejjesgj @ 
6Utíj.6!n6iiiLj_ ^jjáa^áin^iqLD ^r/á *t-(S1ld. glfTsr^iisrrsifr eu^pstnt 
Qairfomio ^Silísú ^ nJs&fibm-C-MJ rErrésrr jglés Qe5rr(p67ni_e5STr rísrai^ 
lá-Oiálsb, a_ujírr i_ffl__«irfij C_n5jeiejlsb rELb(Lpstnt_uj GurrssrLornfaií 
(_ua=ú Gurrsustnajas «ssrrró^ essrór® urrifú(_uírLorre5 ; £S {§)/_ rfilsorÉjaicsrr 
QffL^IúqsaL.uJsar surrffisijLÓ, glrfe rgstnrrei Qej6rfl6U i 6tní__iuejrre56u i Lb, gl 
G>trir)6G)!B£5 ejtfiÚ6tomtq6TnL_iuajrre5su i Lb ^as ^su /fjsin n) QtuebsorrLb rEir Co 
lotjd tfy(_surrLb " £§réej -^nSlsijai e_ln)8s3r QiusbsOrrLb Qsusrfl rem 
óBsifí^ffOjLD ur/ú_l, <s c^i^^id srsarustnaj ibw __.6Tr6rrejejlsbl0rB ejj C_urr 
•«laajejj sal_.Co_.rrLD " srsór^p _gj]6urf_5_fr C_u_=)e& Qasrrsfrsijrf. _g>jsbs_ 
LD60jtb 3 u srraia5(6i56TnL_uJ ^l(Ba5Ú qstrarsinrfítu rBrrtlt£j.sb rfrf suóTrejajl;!)© 
<ajsrnjrjis_lsbSso J rálso susirijb Qa=L$e.a_S-r < Q)ajj. Losoflej e^ejrrujajajln^ 
a_6TDLpaiai)s5rp (Lp-s-jff) uSlsb C_ajstn6uúu(7J)e!í]s5r rt) ^sfr usoej6tna5u_| 
ejS-rsOTi_aia.eÍ67ne5UJ i ii) Quíjj^lsfrCSsírrriLD. (JjlrB rErri_._j.6b £§)gítí 
esrrp.p 'eSsr^ÍGsrp^} \ ^lscnsu -gj/S-orajsin^tLjLb rErrCoLD (Lpius-r^ 
QuíjCdí^ld. ^rBnsrr® Qp^0ib _„u_lrfa> ey_}j_C_urr©e_i-t_ £§)S3TU 
uir___*.__ <^GG)&&&6Ísr C0 3ji. -rrÉJrejei aQ(rtjt-L51(sa) 60i LD srrája5(ST56Tni_i 
sOLLa^ujrBiasrsrj)—, (Lp tu nj <g=| & (63 ub usosarsiflaia^j 6_i(rfi__l6ar rjjsar. &pu<k 
rB/rí_6Tnt_ C_rEíra5aSíí_ usb-suffij suLpla.sfr Qepsbeslsár^rrjstrr. -^rEej srsbso 
6UL$_s6rf!|pjib epiurrejj ^rjSlujrraji lurrejejlstnrj QaFUjaslsárrr) _o_._.6 
e-_____Lb íBlstnrrj/Ba^sfrsrra^j" ersár/TijLb ^surfassfr (ouafsurrrfaisrrrras. 

—1908. 

• 6W/ £ p6uej j /j)(gjrf)iu (Lprip sálSsOsíniuu-jLb Qe=60je.a5luj LSlnjSas 
rE/ri_ __l(5a._s0stniutj Qun) (Lpt_j.u-jijb. 

> — rjs_i5^\rrr5nraj ajrraí.. 6. !^Lp&(a)ib Qwá)(3)(b 

^réafrurrstó _r-rf)a.<$rr_Drr ? ^úuiq-iurr(g)6b ^j^j iJjrr^fnnuuj 

á5fitfij?5 ? 

t£i5Ú ULp.rwdiTffú^^sb 1 Gsiisíi ?o«ra, Gpirgbesii-iu ^rfiujfíasrr 
'g>iumíJn«n5lg)J6w , - MJ iflffiú Qurfltu £^__a»8sinru_|-í) J LD6^ajrfdr_(6T5s_.__.u 
CT <#rrúq«a__3rr.qib a=_Drr_TÍ.<s ajiá Qffirr <__t® ^ré^tuTaS) ij)(g>-rr Lj@rá 
<5frrr_5srr. iDSwn)0a5)0rBá5 <-g>jL_rffBc_5 QurfliLi &rr®& aar g>0 u_._r_u_rr_5 
ogfjáSu urrrfcS^Qurrfirjgj/, ^jrpífifu susrrLDnrw lj,u5), rQenromp 
utu(o(g)© a5x.t_j.tu rélsOLD, uGlffi if_SB_r__ -^jsrrffiSlsb a_TowúuL_-i_ajj. 
^mias(srr ; s3.L_.u _)jn51«í> ajsársmu), spnj^sJDLDtuL-SOT 6b_iij.hj (Lptujrjéf) 
^éfltusiijDngsb _SLrfli_jrr_s6fr .girÉ^!tu surjS-rrp^jáQ c 2ji_j _dr.rrs\5!(sts)rf 
«sfr. _£f,(s?r)sb _g>jairf_J6rr cí í^l^i srrii_5(sriij5-ín_.iu (§rÉ^)turr " srsÓTjj 
<3i_n5)<s. Q<_rrsfrQTS_lsbS50. 

^lré^ rErrL._j.sb (Lpsfrm Qrj- @(_;rf_<9; ^jgj-rf.iurras srr6bGOT^<-.Jíf35_srrrr(5) 

<: g>JG_rf<5.t3ÍT <5560<3-é6j_ Q^T__ff_JéB.(Sa)rf áSSJV. _g)|S_ff <_Srr ^S-T G.ISl5)--__D 

Quréj]5)(rF.'Ba5 _g)jr_0„ <5_rr_o^c#_60_iu cg^rfltu r/sbsorras Qu6__ra58.Tr 
wsmiGT) Q&ÚJ3J1 Q<5srrsrór_.rrrf3.6ÍT. (^íréjgj £§G3r<_H <55soúlj lj<S<_ 
a.rrero^^sb 2 i_51 _s _>|.x> ^grjaj) ___orr_5 rESTnL.Qu^njjji. Lj^sa. _r.rr_o (Lp_j.si < i)_b 
@n_rr_J6T_n_b a-soréa. (Lps-.pitSlsb é_)0LD_a_r_b QaHÚajj Qd.rrsirsus-.írjLJ 
_S!.TírL_LO-irar a=(Lp^rriu_i- sra^rfajaij, £§!sijr 6rsb_S0____.T _DjT)jiJt_).iq_i. 
efoasrrLSljsa^/j ..gjjsiifí.&njD sus^)s5>LDiqsa.L_tusw-iirr<£_ -.s^áas _6-JS-_t(J) 
Qiossrg)} (Lptussrnj^j. ^rsffjsb ^j^jDgjsfr ib12sos_._d <_5t__(5l<_s <_bl_.bj 
«rriDsb Qa=sÓT^j 5 rBir_l_íj.6_r usb_s_irj)j u@d£!_EGrf)-b, __.eií-_f íBéf- ar-L_r_JSín<g_ 
Q<_FiÚ6.j<g)ji)@<g.a_a.i_ g>(rFj ajjrtu tS)rriTLDLDówo--r<_5 _._Ti_T@i-St-j.uu ajj jgliu 

COfTLDsb _U(TI_I_5Il.I_^J. _£)í55 fí.S--Tt_ a^/T JíBJ_BGTf) -l5)(jT,rB _£J t5)rrrr LÓLOSOTrif 

«ajSare. Qasrrsrór® siirrQj-b -jjjsbsoajj ^ir&siir -_^ck-3rúuirj. ^gsprá. 
^j_7$^_i_lá;ajjú lS; p- rrti- ld fí__r _b ___._! t_n.j.-T ) í'-iT_j Ljajlaju a5 EL.-__rt...(r<réa5a|i.n 
Co tíiJ cí-tsr í__|. t _5) ^jjj rá ^5 j^j, srréaj Q6_1s.rck.rd5 _a_rr?_o s_^é_j^-^j<i5Qe35rrs3_r(ijl 
^rflturfaDsfr «_5_f__j_ib <sTL_.t_j.(g)íf __ _syrrr, -gijré^^ Co^rrsb QtDGTrsrr 
Otr-.rr.rrr. -^, - ;.,;:. ^pj __._._._. Q^,, i_, .!__.!, ^Jjáj,,j& crL.ás^ai^ib, 
«g^ffiráiiBrGTjLb -^rflturfáBfsrjjS-.L.iLi <g=(Lpa J rriUi'5d_1sb c» soá 35 GOrruSW. 
" gí$ik&j} " <3=(ipí5rru.i_i) srsÓTfjj Quifltu a : (Lpajrrtt.Ji.b ^siiGurrjjj (oajirsjr 
$jbg)i. _r_.r__v, ___j^ a^rrsoa^sb Q^rrGbsOÚQup n) ^rf.tu 
<_ c (Lpa.iriu^^)s\S)(i5ré ( ^j |§)rBaj arj5)rf-a>j ^(Lpasrrtuii) _b_ /j^u©_u Gajrr® 
tjíjsb-OrrLDsb uso 6_jL^_6Sff)_b ,_2) j 65^(3} (Lprr^aBS-jLD ^stf.Loréa§)(rr>ré a> fljj. 146 ^Sóír^giGúm Lú€sfl^8ssr QrsrráSl 

£gliBa3wJ 6Ufj60rrjT)j 3 jglm^ '(-IgfcouSUb (Lpiq-réajj (oui.iÚ6_}i_6_l_b8sb. ' 
^ré^iUfrs-lsár Siifrsorr^rrij sjjjSlréajja-ffiísrrja.^ LDLlfljLfj S—ífluJa^ srsórmj 
Q_=rr6b6ol<S-Q_5rr_frsrr _^_m__su65T ^q^su^sít j§H-,,r_j Q_5rr®<ré_5-_lsb__o. 
á5Í)Q<srr%o<s Qasrrúurrs-T __--frrEfr__(5lL_ CSurrrflsb f r 'T'g}L|£>;_lrj 
-gjjrja^rfajsfr _6^(5_U(_=,<_s Q„rr(ijsijrr __* {rrEJtSrrL.ro. r*@u_l®a_ Qasrr___r 
i^rnjéí&sbr p ísl&OíiSsb, íBrr_li_}.__ sj jj>Uíl>_}.(_=.réa5 gli^ __l_5irr_TD6>ji_ 
uujssruQ^^IÁQ&rr6mrQ ^réajlujrr6_?6_T ^úurrsojeírsrr (ip_fo_i?L_a5_fr 
girérBrrL.(51á@srr qrsjri. a=_ spsirQsurrrrr; _5lrj_a__=^^|pji_. urj-U _s|i_rjL_L_!a_ 
ajrrrfassír. ajEsOfipsiDp a_^(Lp6is.iT)UJrr_5 -^jsurfassír Cjjlréaj n_rr___j.6b 
surrLpréa^j, ^m_C_aiC_í_i LDiq.réa^j 3 f_§réaj rBíril_-.__<g c5LD(Lp___t_uJ (Bfrurras 
^á eSt ás Q & rr ssar i_ rr rr as _fr . 

{g)ré<_=. íJ_)__ouSI_b 9(5 Sasrrtl __.__<__ aSl^aj^,' tc nsljp^épjr__a__Tr J 
j__^j_>@(__)_b /Brríi) Qa=sbso(SsiJszraria.i_ ajlsb<!so " srsírr^ as-jV)), si_5!réépj-- 
assír, (Lp6Í__i___as_rr _^__]íu_ut_5(6_5-_.__uj sifíjsorr^pajrrsór glréajíuj eurj 
60rrjT_j srs_r_p _e_.jp (_surr_t__ujrrr^s_)_b, rEi_(Lp_TD__i_j glréajLj u_.rr _L_rruaj 
<jíj)(_>a= Qa=s_l _=rriúá@_ (Lpsa. n^uSlsb, ___oas<56__<£ Qujsb60rrt_ -^asaílú 
uszDi—áaílssr n} _^ ) ss-T-_6_i--r LDssflarj ___a)_-j í__iíísr($l _u_rrrfré a=j Q<ysbs_S!n<5 
r_L__-asrr__ _siisi3-r_}.a3 a5s_.t_ Q-fujujl_ (-urraClsár^rss) .?. 

__réaj)i__/r, ^r_ ( gj_5_5rs|5_5@- -^aj3á-úu-^!_j/r_5_i= Q_=rrré<_;L_/r ? 
_gtf_b_oa=j (^sfos^LbasfStjá^ -Sgjaslujrras-f- Q_r-rrré<_;_Drr ? -g^sbso a=j ^lréajl 
i_jrr_-]__(g=, su^fjaSssrn) LDpCoQgrf __>_-T<áa5rrrf f^lajleb -^aslas ___rfj-_._D 
Qasn-srór__rn_L_ _ufra^(r_;rf_5_rrrr 6T6-ru6__a5_j up^l _^sirárL_s_sár 
^(_=.-_(_}_ír _56U-_oúu@_ua_rr-.á. Q^rf)i_is-íl___k>. -^-m__._usp6-.L_uj 
_Fr_.r_la§lu_Í6b euVjlréajjasas-fr, (Lp_ro__ , L_>_6sír, Gloso rBmlL_rrrf_5sfr 
_^a_UJ6_ré_5(5T5SinL_UJ 6_Lp<3_<3_ nSlfgrjrf a___i_}.^ ajrrliassfr _-_rf!siDLDa5__rr 
f_l-sOrBrrilL_ (Lpujs-r^p, _g)j^)sb Qeap^ QujjbjT36_rf_5ra5_5_<B __iré<$uj/r 
Q_ c rrréajLDJr_D -^suífassfr Q_-jjj3jj51a.Qasrri_j. r5/r_l___ _urra9(r_;rf es-fr -Tsárp 
_)_snrúua^_b «g-ij^p. uso _5___E._s.rr ^r__._5(s_j_____i_i -__rf.____oas<5srr ráSso 
í_rril__ _aisrór_}. (gujrrdp C_urrijiT_^__Q_5ír Tii-r_j.(5_5a_6ffrji)SisT Qeufrérjp 
' r£l__^_júajj' ___.r_pii_.i_uj _^L_iiufr_rifr6ur si __w_w^s__a5_uj a.rr_l(j5l 
<__)jDgl_ s_s!s_t6__-D rélSsúQujpjsu^^rrjasrraj .jifrEf. <$ _Bir_oréQe>rril($) rBstDU 
Qugi3<úrr D <?u- r .-.:_....r. £?•<*- .____-.-?..„.._„. i.;_-.__Qu_paí]ó_r p 
_urrrrrrtli™ub. 

íBffsrsíDLD srsffru^jii), ____wí__.ld _T6_ruajjL_> ^ssr^^pt^w Qutrgp 

6urr@LD. sraja5_s-r ejstr.__a5_fr ^jjbuíl__rr i g2ji_., srsúsusrrsu; srajlrfÚLjai 

_-F_6a_l_5_rr glcrrjré^rr^ju. gisíDSu uSrjsisisr Qib gljTjjajluSsb C_^rr,4r i j5l_ l u 

ífí^LD. -^(63)60 glSIDQJ uSjSWrCpLD 6r6_6U6lT6ÍJ SfllsiDrjsalsb _lck)QujT)J Sl{pé^w"-(SLDifii<^Úi 147 .5i,Q«i© í B S ,«aa iff dr«ílj6s &*-<*»*, ^™. ®*f»- *"? 

«iks feÚL%;_-. ^«du)^^.*. ■ «5,060*«^^^.®«^ 
L«*é^A- ^" ^lV^ ^«^«firir ájpá Qswr^-vrr ^ 
oi/rwÍíSuTáidaL.u^ -r_-ruC?as ^s-vsuj ^.u »M*«/W uiusvrjhp 
«dr^io^-J 6.0051* a-rrúQ^jr^. ^iT****^ «^ 
<8«.r® a*--UU Guj.r«D* @&& é*ípp«>PP *«**><"&&*-'-&• 
^aSs. __-«* evÁw&u* *«.«, *«*»- £Gr*****R*r ^tupél 
^u^rJcrrr^^etrrrsb (tp^ Q^íÚujl-UiIu^. C-r/rrL. r_rrL>6-r 

«urrrf eu^pw -^___i_._fí< a ,í*«ir ? dGrjás, Sj™ mrr^srr ..rrsoL. 
ctotjd Qu^ú» uudflsb^iÉidBe^L-UJ u-*-rufr@ -rs-rgpiu. _=rj<-3@_-&rr 

«fililuT.rarfr _T6_ru #(g >d> ns^L-LÓ gs-rrpi-- ^^ucl^L.aSlróa». 
juewr^uiialeb ^gi uL__-i«r urrj <£*->£._- ®aopuu$a><3a uiustr 

UL_.L_JjI. 

§fB#u «.oawjDjfl-fr ^^-Úu^l. C./ B rr___-__ guflrB^dUs&rC-iurr, 
^ábeog. (S^QpeufflnrrCSujfr ^áaSliutDnrfljrfflJff^OTrrffi,? Q_--t_i-_^OTr jtij. 
^^«bjumj _L-ak__._-i-i.r-3r cSf-rrássD- losuÍI^ -^ajmuú ^^«í 
£fb@Lb §50rruiDrr« §r5_,-S,s--*-4« J 9(5 ^essr^su^p £___ 3 _r 
__rr« @ 6_gi£.T-ór. fjr_=f.ú ^-iwr^flti ^tupéíiSéó ^i_.jy_._-<w$__. 
Qpáx>s§ih*<s$ú, mC^tnf&í&w ^/fií«(S5fíni-UJ ^/«lÉuirai^ 
Gasrr® g«fl£ £__faj._DS_.í-/i-í"> @íP-3_s C_r_.f.L_L_.r-. 3 ^f^ró -g> (S _rr . 
dB^ss.L-.HJ Qeu-rrlds airstíá uúéBizzm-iuGiD ^eáljr, iDfiofl^ a-fflfimuj* 

«516, #ájgllU$$ID<&ib 6T6_^tí_U>T«r EBS^«-(ip_b <y jí-U _!__£. fr<S_ lUfT^li 

íSwr^cs C2_ii_traru4.uj^í!_b?50. 

9(3 Cluifíiu glt_^ítt_o--»ffi-- fe ff-ts-u.úu^jrj^-'ra rr.rr__ §ibj(__5 §1(5« 

djjiuji >xi(iULO. tíj-ó'j d3.7íT,;LÍLL Ji_J3y.- --,._!,_.■ ó-j-J '"„—■'"" ' -> "" " _j 

«ofleb fE/r^íi) 9,05 u@^liurr<-G_frLb. §#*> 6^55 ^soú Qurr^srrrr 
ai^j (ipr-wr® Q^uJji) £-Bras@ ^«úu-fiu.TfiBr (^ádá.HJ^gj.tíifl 
Q_-rr©á<3iúu__ (___s_-T@QL_-_rj£i ^n-^ejrreb, LOjDnr.ear.p^O g-Srjjí 
_._oa___. • LO^^^rráb, (-Iítlotíwt C_ai&o Q_5/r@_-_b <gí3.__ú_J® 
Q__-sru,p ^eflír, (_6_Q(Tr3--rpL-isb-50. ^&gi !%<--. Geusw® 14 8 ■ si<fosr@§i<sú& LLséjgSósr QtsrráSl 

QiDgOTffu Q&rréúeSléi Qs,rr srr^ii u@<3J) y,jrr6ijLb &§!<&& .arrSliuúuQn}} 
_^(&ts)sb, ^fflJTffiQffisórjij 6^(5 ^srfl^ ^sótsídld fj|)6bí__ Qiu6OTjTjjLbj Qpnnu 
Qufr(56rfl6b ^rrssr sjvjj ugj^Coiu 6T6í$rjT)ji_> _g)/jr5)risajj Q&rrshálesr © a-r 
u@<$j ^ssrg)j6íDi_iu a^jpjstnLD rfriiaí), _5j__ (tprxgú Quír^siflsb gg<„a5)uj 
U)iT6fSI6)51l,l_ «rrfjswjáéfrrsb ^lrf^^sBé^^euih Quifjp cálsrrráj@ix). 

a5S0T6i| csrrsOTr (tp_j.ujrrc_5 _g>|LJ usatjfliulsb «sjtS-flai a^iurr_as C„6_6ítot(5) 
QLDsrJTjTjj rili%LTr55<álssrn3 f^lrBófliurrsíSlsír ugjafí) — ^lrB^lujrrsiSlsúr G$<aj)ff?j.iLj 
^áSú usiTJL.ffiáslssrn) QtstúsUcájSfrsb rEa?_5a-úui_(íj) ^cfcsriusiithQm® 
6^6i5r(^«cSUUL_S6iJ6rór(5>LD. ^ssrCSpsb uiusurfjn) ©útrinLJiurrascs. 
«(^úQuítjtjj fjyú u@a_. q &tf&&úQu jbrpieSlQw. fjglrBajliu 6_j6_rrjr_ 
eviJrB^ffiffisrrltTnr asmp LDÚi^LOsár.p; <g\rhg& a c ífla_;<E_V<é<_i)6b rsrrQpih sprjj 
u<3jegl jutC_<s_tl_. ^rÉasa. a§)Ú.L_^6$)6b rBLoas^rfltu r j g) L _c_.<ál6b íbtld 
«.^stnLOcÉcSLJUL- ^(rijLÓusásbc^aiurr^isb rsrrih^rrefc Gurras CdsusmtQld. 
" a^uJsaoLO " srssTjjjj QdFTisb6_1c„Qa5T__i)T® fjjr5a.aj ajeitfiajaj rBlSsouSleb 

6JjT)U®c5r5.6_Tj7) ffifrSU^6IDa5j n5LD(LpSir.L_UJ _J|5)^é5 c_5„_(LpS5-jj}a5_rflt_(Lp_ 

. 6ULpr_@Co6)Jfr(_LDiurr(SB)6bj rELb(Lp6__L_uj _ c (Lp<j5TiuáiSír>a5.L|ii)j a^rLpajrrujú 
ULpáas ^LpcSffiíBJcS-Tfruj,- fBLD<ss@ ldlIOló _f__.rfluJc5Ta5._F Qér-iúajj 
Qc55fr6Tr(S3(D6_írCoLOUJfr(OT)6bj rBfnb 6ULf51u@LÓ CSasTuSlebasSrrrú iSlmrf 
jjjsinLpuj (Lpt^iurr<s £§L_LDrra5áf- Qa=iúa5js)5!L__i_T6bj rE_(Lpsff_i_iu usinLpiu 
a=Tsrbaj)jnáa5cfcTrtq-i), a5SB>a.a5&rrtq(i) Quili^uSlsb y,il_j. ot.su .5 ajj 
6)S)L_i_rr6b, ^rÉrilPSs-uSisb u.sof.c5 a=(Lpa.Ttu rg aj) LDsbrpg^GQ mrrih 
6^^j«a5<3j ^sÍTsrrúQujtjjjjcS Qt5rr6b60Úu_.L_6_ffa3sfr ersijrusu}^ ihrrQw 
Qa : rr6b6\5)<É QasT63OT__6_jrfa5 6rrrrCc>s_.TLb. rsrrCoLo (Lpiusffr/jjj astlintu 
é\mn)& a3r_i_a3<ajl6b ajsmrrLcoTn- tftsmpQeu jjjjii) 6TJsmrju5)6b rBLostnLD fBrrub 
_g)j sm i_ <5 ajj & Q as rr srór i_ 6_ rf „ srr rr (2 su rr ld. 

cíFLfju asTsOcéajltu glrBdríluj sujsOTjTbijjlsb, iSlrf.L.t.^Trfassrr sp(frj 
QP&&iuwrr6tsr §L.gsmp euálíbgi eij^a^rfassrr. jgl^j srajlrmrnrrraj 
6J0 í#a5Lb<_f-<s9 ui-S5rjry. SmSst. tbirQanQsussr j^rÉ=ékirr /gi^ Qr_.rrL.rf_f 
Q«rrsfrsrrsi5!sb%ciLJT(o3Gb ^j^j ^(nir^áa^pu nrtsr iQhnid&GúQíiu g^rÉ. 
ajl(rfj_@_. ^CSr/rrLJUT <_5-«5T6p6ir>i_uj aS.6irassin«5 6jjj)n51a. QasTsrórL.^. 
mrrQpih rBi_b(Ljpsff>L_iu 6_lsrrc35(a5<si_nT _gij6ijrf.35r6367n1_.1j1 ^9^ ■«'?;?_ srf) 

©Sl(|5ÍB^f 6Jit 'O^asQciBTSim® <95rrS_QLDg)JLD Qu(nrj SULpluSlsb UIUSiírjT<Í5SI5.<3j^ 
Q^TL_r&J@_6_iTLCTa5. glréaj __S0<35L_ Qu/J)éS65__}.MJ -g>j2_Br^6i35^|_jlÍ), 

Qp6_rri_lrjii) ^<5^T©<35(5rBá© (tpsórsiírCSfr rBLÍ)(Lpsi5.L_tu (LjjsOTG^rfassfr 
Quff) ( rr)js_l_lL_rrrfa56ÍT stsot.jd «rrrjsiror^frsb fJlrBaj __6úa5L_ 

6_jT)JtSi5jLDUJ6i3)l_.rf5^J 6_I rr>Jj5)_l Ci?UírUJ6_)__6_]Db^_. @}G3fl ^SOT-jJjJLD QfJp >iflia.uJ!r<s /á&0'*nu)á@í Qtfeoso tBiTQpw ^diGuerre^ girr $r§s^i- a^rrsb") 
«srr/ra» ^éále-'lL- sálsb-so. 6rsa.su sr-tnsu Q&iuiu (Ssuswi^.^ (_ajstn6_Li 
U®__!6-rij)--r(_'s_/.T- _9J_íds_j Qjusbso/r_b S£_rriu_}.iurra_ (tpszrssrQv Qífuj jjj 

: «C!fl.é<3BÚQuffJfí)53r ST SffTUgjJ gL_ensOTS?nL0lUT<SZn6b /B/r_b tD^UtCj-íqLD 

-■■Q^Ti-ifré jj @ú i^iMsb ^(fnfB^ surr^ffij^j, y__l_-@ú urrrrC_i_. gjsálrj 

.....{£$« íjQ^bSa-i. ^t_j__(gnj_.g> C___i___t__^u ^T-B-r^sjjeuii) (y)f^6___^a_i_|__ 
«n_J3-_fr ^Lp^rreTndsujrrassfr as rr 60 á.ajlC_-0(_'iu Qujpjrij _i_ilL_ua.rr____|Lb j 
ms-*s_r ceirsOLÓ ^ráascW^ ^^L-TLosú^rjúu^jpcBTcS^ ^/_j__^<p_.l.u- 

: j6_b-9<_- sw<£a_^u_j_b, QcSTsír_rn_.s._-rriLjLb £Lp_}- __s_- jpa.j5j_. Q__T.ír_rr 
G___-_i (£)__ sr_-rjjr)ji__ a.(n c Jc gjiu_Uíf__sír } sraj.rf <_5rr60eja5!sb srssrssr 

, IBiótS«szn65 etnsu^gp&Q&ir&fsrQ, /_.__ip _5rrs0dJ.a_l-b 6r^rf)_.rra. surrLp 

J: _0(m/f<_56Ír Grsisrn)! Qsjíflujsálsb^} ? 

^«srriíJ^^lsiSliTTjíB^ su^tássrp C_a._u < g^^rf____rr__j " CSurrso 

fB_-.«3.-D<-f 3rn)J&lU i áTSÍT £_ 6_. U fS 6£/ CoUrrSOT «61íjfe9_Éírfl6»-_-.UJ iiljflllto 

É_j>rriTé&6rr LjrajjrBajj, rBtb(Lpsinuiu ^(júsmuuj^Lb glrB^ _a__o_._b sál^rijLbu 
«sSp^í srsiirjT; ^strersínLOstnuj srQ^^if Qa=rrsbsólj 6p(rrj rBubiilásEnffismuj 
:> «Btil-«j-i«B)rf<St>fr. r&rni. srrs^ (jLp__úu___L glu^ejlsb ^n^&^Qr^Qwrr } 
^_^f6£5_5 ^ffjjcáluj srsb__o__(gj -.gij-Jurrsb si.ilrf.i_ ajj ur/Bjjjsír-rr -_*jj_>1 s_|_o__Lb.. 
Qg>rri$ spj_o<_r__b, i_|ajli4JS!jr q_Í5_riu i _- ___60__ló _^a_.tu_uj2;jT5)spji_. r_rr_b 
(_ t <rr,s_.suúu(5__C_'(rr3[i_ srssrustnaj sr(7J.aiaj/_i_ <___./$ (s^rfa-sfr. ^ieusr 
á&fsrj)ffinuiu £g!rBaj _^6-.j9c____-U|pj__f_(í55 sásinu. Q_j=/rsb|Oji_- (Lpsmpiiil-b 
r_íT(Lp/_ _9(s_rf<s (53 sctjuuj Sas/rCSsrrrrfJl (Sajrrsfr fi-lsfrjTjj <_.Ufr.f.ú.L_rr 
..Qsorrijliu, _g.jsurfe_.6fr r5Lb(LpstnL_tu _-_^___5aj.___£5__ @stnp____ls3rjg 
(LpSinjjjuSlsb ^iscruLD f^s__Lp<5ajj rBub_--LD<_= a.rr6__r®-UTífc___rr. 'uu_ljf)cí!aj 
^jstnjDiálsb jg.ri.c35.ujrr cgscr u/_J-_-<£.<_p (-)_= spj<__.a3 C_s_SErár_j.iua)j -ojrailso 
ft-soa. i_ácS(srFj_5!3jLb GajSíns-úuíJlaS'n)^/. {§!?_■ as rB/r(Jl fl_LD__@ _d_1($K_.l_ 
Q_p t/b<5. Q_06Órjr]j Qcyrr6bs_65ji)0 rBrrLb iurrrf ? ,s_-__Tó_}tDG-_.u__5 d&».jiju 
^•-íS^, Ci í-rrii. " srssrjTu Qa^rrsbsu^j turr-tnrr ? si/Tlia.nrsrfl, Lor/rraj^íj 
ujcr, _-.ru., ói_51if;^j } ^'sbíO^/ (tpsroeSib eravrubvír&rífmíih- .->...-. ,5 c /r:/r__. ' 
-Ts-ffruo^ ajrr.so.cr ? ^qJÍ/b^, (ipsmsCw 9 _i.ff._l ._}.&_!>. 'iif _^£-..u ,-g>j___i rti.^uj 
gj-arjrjj (2a=.f._^s?r(3_rrrr(___ J _.|rf.<55 " rBirLÓ " a.nw, glífeailiurr srsoru^j 

f «@ajl Qujój]5l(5__@t_i. 

girBajú Qurfliu gifíicgjlturrsinsij JBlrf_.írs.ofl_.@_. G_u?60iálsb H-Qutjl 
«igl -r-Brujj/, __ifl_L_ } .6_f„T(_jfr® nBLDcáfgjsíTerr QcSTUírsmu nBpuiussr 
«fl&rri_|_orrjTjí fBfTLb uujswu^ajlá Q_.frOTt_ja3rr@Lb, mrrib ^esdú UUL_í_ «-/raisrrrra. rélsoTjju igrBa; _s>j_to n> ______ j^já-^í- Qa=s_. «■TiíiádBir^airf asrrn-ffiá Q„rr©áa;sb 5 ■ fiuirraissb ■'er0gith ur_@ Q«rrOTtfr/rg6urT«Hrn-a5v 
gl0uGurrC2uDUJrr(g)6b ^ajj (J'rÉajltu 6UF60Tjj)SM;r;<2uJ 6_jT^stnL0UJsrjiL_iLi 
pn&é Qa=túajjfflSI($)Lb. <- 

^asCSsiJasrrsBr, iBsá'ffOT fJrBa^iuTeáls^srrsrr uSlasú Quíf]iusiirfa5STr 
d%<sss»65„|_' s _fj)jí)6!nasiL|Lb spsór(ngá(5LÓ usroflántu^ £i_*<s5<s„l_uj 
ewtpászDasiJ uswfHurras sjjtjilá Qesnw©siTSTrrrrfas6Tr. __a3 TjsirtsrLorras 
/rrrii) GLDrrassBrrj/rtú 4 surrLprB^rrrr. Lostjflaj a=(Lpa5rriuLb srsárjTj -Siji^u 
UOT>L_u5)6b ^aSeo a-eoa^G^rr® jgré^ujrrajLD epssr^puL. Geusaisr©^ 
svárp QasrsrrstnasstDtu ^surf sjj^siJrjrres r£lsm-,p sr^ajajjas a^njl^íf. 
eríB^ ^'(5 @<5il(5l iBLDLSIáffoa^Lb, srréaj sjjítr, uLpasas suLpáas^Lpib 
o)/s)i(rKszDi_uJ £§n3a3 __turfrBa3 asrrila^stDiu LDsmjpasa; (Lptij-iusálsbciso^ 
g>(nj sá)rf]rB55 LOSOTÚurrssrsiDLDUjlsb, 9(5 urnBajjut_i_ _5jn5)s_sb aslLpassarjasjé ! 
ajluj/rasLb Q^ujujtloCoSoCSiu -gijsiJíf, (oLDjfjstnas sjjjjjrjjas Qa5T6!íkL_rrrf. 
^iajsór fHpsOLO/rasa; ajstrf) i_stífl 53(63 as rBlsórjjjj Ljajliu 6ur_asT6rra3stna3 
a_6OTrL_rra5a9(g)/f. a^rBajljcástnas -rEirasaslá: Qa^iúiuúu^aslerjrjT) (Lptujfj 
éliáéú rBi_a5@srrsrr a3srr6rr(Lptí}-Ujrra3 __rf)6tnLD6tDiu iBlí^rBfriLQs-ajjTjasrras" 
_g>jsiJíf L2rf!_.Lq-si|rrírrr5b _6_LLs?DL_iurrL_LruL_a5 as_uj.uj rBlgsouSlsb ^(jjrÉ 
ajír/f. iBLDasrajii) SlrÉaj __soasLb Qa=rnBa5i_ srsórusinas íBLoasraj __6irtjrrfa3 
ajjs-jsjiiasrras _§>/6_rr urr($)uL_L_írrf, _sjs_rf f^surf ldl_©_ld, i-jajaj^LÓ 
sjafsiJLb (LpasLDLDajjfflLjLb íBLoasasrras-sii s-TLpiBajfrrfassrr srsarustna^tLjLb rsib 
(Lps_í_tu usiDLpiu {sjírsffflassír asststsrL. a5Ll@i_uir(5la56fr c^J&sr^JjJLb rBLÓ 
63sijQ6U!r(56U(5ffi(ajLb a_rf)s!DLD_jsiDL_ujsED6iJ srsrJTusrnajiLjLb (tpajsór(Lpa3 
sólsb 6r@a5a3jasa5_j$fS3)rf. _LD|pjLb Qujúju^SíjrjrrfsijLJ urrsrDa^tLÍs^jsfrsrr 
a5_.r_a5 sbas Ssrr QtusbsOrri_ iurrrf rBlSswasaslssr^rfas-'srrir,, Losrfla3g}|s?DL_tu 
a=asaj) a^stDL-úuL-fjJ) rSjpustnaj ujrrrf siJ^s^a^ajrrrfasCosrrfr, _9J6_rfa56rr 
fBLbLDSijrfaisfr srssrrj; (jpsrjjjrjuSlsb -gjjs-rfasCSsrrfr© ——^ds^ Qa5frsrórL_rrnj. í 
^6urfa5(arr)6!DL_uj LjasLjjlsb rBfrt_ urBJ^Qasrrsfrsrr _s_srór(5) Qi_SOTU6tna5tLji_ 
_9jsii G/j (Lpa3S5r (LpajsxSl&b 6r(í}a5a5j a^jjjrssjrf. 

fSiiBaiiuJírsijaifa^Lb/ g(_i/irúuT6ija5@uSsiDL-.uS)sb j/rggrrrjírLb CSLorra56th 
rjrruj ^srDLoa^aj ufrsoii ^sórjjjj sustDcruSlsb nQesoa^ajl^fBajj rBLoajj ^asa; 
Cgeu&Cffigrjá QasrósorrLc 93 gjc&T§'5&T5$T& §(-5^ su^cS^ajj 
asrrsoajajlsór -Ufrasstnas _5jsurf a=rf)turras __.swrrffBa3j Qasrrsfreijstna^ srrBa^L 
ULpstDLOtuírsOT rsjtnjLL.© raiÍLSesstDasiLjLb, esrís-fipub e5stDt_ Qa^tuiL 
eolsb&o. esfrsoib srsffruajj uLpstDLDi_1_6ú_iu rrílsrjrjrjj sálfjlsu a^srjrir 
GTSOTUstnejiLjLb, srajlrf a5irsoa36!na3 (SrErráaSa^ Qa^srir rjjj Qajfrsríjr 1^.(15 asafl/j 
^Qaj6OTU6OTa3iL|Lb _?>j6ijff rBsr>r@ ^rjjliBajlrTrjíÉasrríf. ■ QasÓT $&$uj'fre8l6Q rrirssrC-L. 6 §ajaj6TDa=.uJ g>(5 urrsoiJ- ^stdldú 
^'• ff @U£l^0/B^irir. .Cgsu4) < p«niD*V ^*^ ">s_% sug^*®* 
laLís^rii ^jofláaé ®*- Il r UJ Q^&OdF- Qa=uja=j m é<&ú -^rbp&o 
Íáum Qu.fb^rB^rrrr. , «©^^J C.__ipuT@*(ffl5á@t_ !s .ajS-rsirrsúJBJ 
^ L^ .. u9smt_C2uj . <grpu©.aSl65r nj CSuír/rrrilLfÉiís^n- QiusbsOTib 
■•"•'" "csrrsjjrúDCjlá^; i-SinRili^e^rrrf^srfierár Q_-rr-fr-_.a-a._rf.6b _r«r_6-i 
.«!•«_«- mií)(LpfitDL_UJ aiírsorrjrbjjá® urugysmuuJ65rC36)_.r ^S-pswp 
■ Qtusbsorrtb ^ rb^áQffiTsrretDTnjj s_t$ Q_HÚa>rrrf. 

sáSaJéBrrrBrB^rr 6 srsírrnr) QuiU(rrj_-. uiu ^jré^ __.a.rraj__T } 
/g)áss^«wJ @(i5>mfiiu^s8i^Cgiu Qa=i_J^,--=L-u£aSlsb _-Te_(srj Qa=S5rnrj 
'0(2)50 rBrrti) ^e-crjáffiiríB su^rB^e^- ^^«J/rsijá^LÓ CStosó 
■',B(r®«e*<S t^^iu *®^ u urflL-íríDá-> Qa= lútusijii., rfleo ©^á 
fjffirrsrra&n- g-pg)i*Q«T«rór©, rEtb(ijp-TOUUjC3a5.r(3. ^^^swldú 
uQs^l* ^sosunjsiDipú q^gíi-íCTrsuiras' -U-í-ruTasaisijLb -^s-^sjduiu 

GUfJÍTjlsM (LplUOTTjIl^l' 

urÉJáfiió <9=rB^tr/ír 7 ajib(LpsiDuuj ' uráia. ajrfa=-3r ' srssr ni dsrrsrrlsb 

' Í tf *©_i> <3i_jb@"> ffró^áá9sOTjD Qu^ e®($ism$ /bu>«® ^ádSlú 

us<sit-p& 6ií6Tr(LDsmsrC?. 6_Jri_a.T6rf) glsoá.gQajaj <_£]__ asrrswsnJu©Lb 

^i^lso _-~so_.a. aj6-rs?D-0 ^jsúrnSlsolcijrB.gj 6U6rrrf_f-a=. tustnurB^j susoa. 

gso__a9tu LorrGurr® ©^^ Qa=sba9sírrp^i. 

ffiji)/T) < rj5l sijsjnuiusurfasrrirailiu rEubuSIsb a=lsorf } rBi_b(Lp6TDutu n&rrúi^. 
GOjefrsrr usbCSs-gji @ott LDáasesrr sj-Cgajrr $rf ^rr^iusb a_TT_-_ra> 
ajlijjasrra; gfbr^isrnLDÚuCSl^aj (Lp«jsbaS)CS(íTjLb srsárju rB.3__ruuajrra.c5 
-ajirssr^aíliTj^. @_if__rir < gy rá3-55rúu i aj/, sp(fB Q.U(íb (LjmjÁ)a=l~5ls5r 
Qu(n)S3>L06inHJ ^|jj)Udia J si5r_DT.-T C_.rET_Ba_a.sa_.ai_, arrú-j-áj ^stnps^ 
u®a.ajj6_ajTa.C_6_J QasrflaSljDg]. ^ré^liurraSl^sfrsrr rBLcá©, s^ffjp 
cwlosídiu a__---T___---(aj=_.6b sr_-ru_a., _G_Qjj}rBa.._> C_rRfráaoff_ajC5rra=. 
a_rruí_ í .|£j-b li_1___= íflnjr&a. '-iBíras _.LDir@_b. -^r_aj G.-Hrráaaj^lsb rsTLÓ 
-^rrsb-- 1 _u_-.L_rfeajrrsb __rrLb>.-Tn__u5l-_r c -2.|i^úu6-)uiUTí5_r aj^aj/suajaj)' 
' G u _ _iu G ji.ii- ob.-fiiu^u.B^i, r__b(y)6-JU»u a=_s^! f^'Jjjsa6!f>^i_|_D <sÉl.mn í 
uSú© S-ts^áa^-áC^-S-irr-O. 

_D-!sflajg)jstDUiu QuTa=já= a=Louj_b srsoTnj ^L^úuÉ-juuSlenSl^iBgjj 
^rrscrr saíjjjj-WLDSiDiu ^eróruTeárajLb ^ló (Lpiu nj_=.--)iu rETtb a_T6W 
^euedsrQib. ^Ú-ut^^tsot -j^fjj Qs-.jTJnjl lU-ODUíLjib. _s>jjj)U^aj6_f 

'■".'. *-__ .152- s{%°m&§16ti& LDsál-sdsisr G/s/ráá) 

WtTSST éBír6U^^)í)@Lb } t^LDtU <5=ré<33rf LJU ^S0TU<5<9Jl rj}(gjLD _g)|Úurr rjjUL_[_ 

&CT&, Qi(fij&>&6k £0 _£jré<55 a_6rár6íDLDUJir6W <3=louj &—S&srtré : é'iQuj ) c^stxt mj . 
n5Lb^p60>i_uj Q<S5rr6Tr67D6Siuira5 ^l0á@GLDtijrr(g)6b r cj>j<j5(_9~b Q<9=újujlj 
u($1ld (xpiuí)^), fj)ré<sj)ujrft956fr _g)|6Trs_l5b nQeTfVjrjj.i'ilL.rrLDsb LSrflLlirj.si^rr.f 
* «csrrtLjLÓ ^i^smrp&^éiQsitrstssrQ (LpshQesrtr) _"6_srór(í?ii). 

L_rfltlL^6*p(5cré@.i), g!ré^)uj(fTj«0LDl6ínuSuj fJ^úC.urrjrjj ibsv>l. 
Qu/jj rjjj 6U(rfiá)6Ór n> _UTrjfr__L_<réstn<95L. uí) rjjl (Bir_b fSTcTcTrs-r íBlcssrúujjj ? 
rS)<_lsb f^ssr^pLD __6crk6in_- £§l6b8soujrr ? aflcio r^ip^csfltáéerrrrrrcsefr CoVrfréajj 
Q&iúálsbr rjj @r_j LorruJ s_^<_.Sin<_,UJrr £§!jjj ? retx>(ipscnL_MJ 6_jsOTrj> rjjleb 
„rrscrcTrúu@6_ jjjld @r_<__j QurTB, [Brr_lLo r 60j6Ír6rr usb_6_rrjj LD<9_a.6rf) 
6uflff!nL__uj r£)a5Lpr_£5 ffi(_3<£ Q<9jTrjj)Tjj6in_o, y,a=. 60 <356fr _^<3sltuc_ji) rpárajii 
6r <9J)rjrr<9- __ré<s_i_ l|<_í)uj _urrrrnri_.i_.Lb rél &> ltj <s£) sot ^rr) <s rr ? _^<^_jJsfr6TT 
_(_><_;_}/ Co6_rrjjuT®a.<TrflscTr Qut^Sstt -^Lpréajj _9|/j51u-i (Lpiuso 

_6_65rór®LÓ. 

^ré^ujrr6_1^6frsrr u<s.á_) ^rrsróasVrÉjerflsb, Co^TLlcF<_.scnc_, 
_g>jstnL_.s_<5rjj0, (LprjsrórurríSlcSSt-rruj,-) 6^(5 6_Lpliurr<9.C_6_' Q<s=T6b60lu_1(rjja. 
aslrrjajj. a—jsrrr/strorLDrrcEB f^rjrrtS_<siyt>TScTr s ^réas siiLpluSlsb C_ , L0Ttl<5 c ^6tn<_ 
_gj|StTJL_ré<srr63r srsorjjjj Q&trsbsúúuQ&rogj]. @6_<_JTjrjj Qa=T6bc_a3S-r 
_g>|_}.LJU6?ni_cB ffi(5<5^J srsirrsOT Qsusór^rrjsb, ^tsj^tu^sinsí (Lp<_i6i5)-b 
sr^rffS^jú (_urrrjrriíj.gl i p^)uS!6bv_csrr6b6_) Qu|)iai^j, ■_9j<_;§stTr _p/_>njl 
6C1 LD ^njlréajj Q<arr6fr6M<5ri)@já £5r_jré£5 6_iJ)iurr@Lb 6rtróruCSc95turr@ijb. 
__56Írs_) _ó5il(3l -^jTUjréajj urrrjrrLosb __l_(2sot C_iu _r(t^_y_5- 
Qésrrsfr6_ QfSeTcrruajj a=a5<9J)<_i<_i6cn<_; (Lprrj s_ a>jii> 6^úqáQ<STSiTffrL_<srr<55rr < <p. 
^cS^sbcsrrsLTrC-urr^Lb 6r6b60rr 6_)(S3@rrsiTr(LpLb _^LLpLorr6QT <5=réCo<_ 
<56<é<_)siTr C_uíf)C__oCoUJ Q<9jTL_n_@aí)ff) ásj, 

6^(5 csrra^csaslsb, gC_jrrúurr-_)_iTr Qu^eTinLO-B-Tfi-b nnbsmio Lornréajj 
srsiisiís .j^r/rrujíf-csflujLb ^sb60rrLDsb. t5<y'Tty.<s=_n„Trjrfa-srr Courrso, ^rérs 
rBrr_5ífldiii) Q<S5Tf^ajc_s_jpcT<nrTj QtusbsorrLÓ srrérrjjcré Qc9STt>OT5T(_L_rrLh, 
__s-_rs?nt_>ujrrsi>T glsorrucssinasú Qunjj6_<f5r_> _<ssr_> rjj sutpl -gjjajj S)js.r rjjj. 
Qud lú^tsjjirs-rLDrras ^(rrjúulsffjjLb, _gjjrjc9=]uj_b __rf)siniDUJrrcS6 f^^úiSstTjjLb 
_^c_._St>T rjj3iuoár rjjjcsiróor Qunrj (_6_oí>ijr@Lb. ^ajrrsugi -^j^-soraj 
<S@^^i rfílrp^^jcélscTr rjj <_=<ré<_j)<_sC_6iTT ($1 CourrrflL.® Q6_rj>r_i) QurrjTTjsb 
ajrrs-r _£jajj iBt_sinLDÚ QuTrrjj^a J LOLl_> r -b Qt_iiLJUJrr_--rc_rr_5 ^(t^Á^ái. 
iutrQtrs^]ib _g>jc__cT-r /BLbfTpsinL-UJ smcSBaásrfleb <_)<:? sína 2 (SuT@6_t>tDc_;Li 
(ou/rsoú CourrL_(5)6_lt_.L.rr6b _g>js-.c_; nstrih /f sabrt— rBT-srr<ssr3j 6<T>6_<sap)(f5c35cg5 
(ipi^ujrrásj. ^6_6_rrp ^<3jcW_j Qu rrj^pcré Qcavrr-írsiJajrrsb rBLbsinLD fBrr_LO '^jfi'si\a(B'p0dQatrárS(S(Qw \ ^siir^iqLÓ ^\gi mmesiwmiu siSlusi 
^«anLCstmuCSiu '^|^l*ii Q^ujiqii. 

tfr>SírrrLJi51«JÚ u'_trar u/TL_i-i.sb rELoas@ sr (L^aslstrrjp er^ltf^ Qa^iusb 
^>T55T CLpannrrdS €í puCL-00íT6k. KW(ip6h q_<$ajrras<_> CSajnrsOTjTSluj 

,.*ttJ-Qffi61T!rfiUÍXi fBU)*,a>S?r(?OT<2HJ I5ÍTÚ) _2fL.n_J_3 afilSlLOITjt;;^ !B1Í)65)LD^ 

@fBaj~liurr stsstjd r5rr__.i_j.sb, asrrsOLb srrór^p Qa=rr_bsOLiu(í}ÍLb spsnrp 
«U6í)!rrBjjj ^(jasl-sr/D surrsOTjpp 6jLL.i-j.6b, £§)íb<9j Qsir/pú qswrra=_£l 
lHffiSULO (Sd56m6UÚu®^ ( íD Q^sáruetnaj (udsotsotColoCouj esT-^iLjsnCosrrstír. 
$r$áégl&> CSassrrs-rl C_as-_esrrLDsb, rELb(Lpsff)L_UJ ldsbt 6_ rrijstDLOuSlsOT 
i S&írrr_TKSTiprr_5 5 (3lo8so r&T@a6ifls_l(J5íBejj Qujp.p 6iir_ej Qurrrjsrrffisír 
#ió(y>e5)-_ius3TSijrrai -^as (Lp/_j.iurrígj. srQsorsOT^sb -g^js-jp^rrjlstír 2_6wsídud 
lurrsiir LDajlúsrou nsrr_b _Hxjji9ujrrsiT>LD!urr sojld -^j-ujp-tntfjás esrri-Léflú 
Qurr^srraósrrrraiLJ uuj6OTu(Slejejej QejrrLn_jasluJ6-}ij)iUT6pjLb -g)|Sff)sy íbld 
(U3S!DL.iu6ars_rra5 c^assiSlsb-so. fJ^ejcW rsrnb _9jjj5lrBaj|Qasrr6WL6_jL6iir, 
íS^lsb 6^(5 LDrr/jj^íDLb CosiJsrór(5lQL0SHr rry sjSI^Lbqs-iajj rrsliurriuL0T6tírC_ej. 

opCor/rrLiurrsiSlssr (ajjTjlesC-dSTsfTescisrr Qiusbsúrriii rrrrsgtrQrtrLQ (Sinir&isisr 
jtrib (tpririsu^iLÓ ^r/sswLb Q& tútu (Lpu^m^gi. ej-Qstsrsfc^GO c^jsujpfftnrtje. 
a5633r(5l -^jsurr" D_ujr__£)6iSlr__ sálsb^o, -j^sxismfrú Quír^ajejLOL.t_|.5b 
^sii fpjpáreFjú uemttíffiají C-urreslssrn} rBlSítísmLoiLjti ^lsbSso. _j>j6_(/56_)l.iu 
Qe : rri„aj rBrrL.irj.s5r u«Rsrurrtl_j.sb ' CDSU^sárnJ i_9(/TjrÉej e5Tj6-3rejejfrsb 
iSrfldi^s)|/rrfl__LDl((5rBa^j QujDÚulLl. QurrrTrjsfraGSsTT Loaj?ÚLSlL.@ú Quffjj 
m}Bp^)(rliii _S)jGirisi((5abrrsb ^j-iirflf—LÓ _^s_0LorBejl|^rBaja>j. rBS-W 
|§r&ejliurrsiS!siír (ip&>éú asck)f^jrr_5liu -^jsvirflL-Lb {gtiusbufrasCosij _gi[6tr>_orB 
"$<!})*>& ®ú>p& e=<áejlsiniu, f^lsár/T» /Brrub nsLb(Lp6-)L_.tu (Lpf/stráruL_L_ 
&r3<_j < ^i~sessfr, Qe-iusbeasfr, STaji/fej ajrrasfajajsbaiGfr -^Lasltusi/jfjjril 
«^fiCT-juCSiu es_L... ^iJhTrrf éigj! 6_i rffj _fií úót C2 f/rj _b . -gjji-SSOiTsbajíi'SÓT sp(nj 
\?q.'><fii!)$&Sl(R)iaé[ji Djí)Q(irj^*j tS>\ , ^Sp}^iSpi'B) z.nih QjrsboO C__iiíBÍfrií|. 
iú^áaSjrjj)/. ^aj-ÓT uuj(£0)e. uSla. __?fjr,úuej(_?ajrr(JJÍ Gprjrj (Lpstnjp 
«Trn.njiaiQaifrsfraifljiib. CSsvisrárL-fr Qsu rniúurras sarnj (Lpsorr) fi?.-fl5f_3(<3i 
^í^JLb Qa - - lúajj, iBLbstDLDi_|Lb ^jDliu/rLosb @(5L_(Sl<5^s3i"L0ira5 (LpeiJrQsarjDl 
«"■^-Qs-írGdjjLÍb. 

LSliflLlL^G^TfMjasfa^Lb, ^réajliuífas(srF,á@ /_rS) swu (2 /u (^(jáaQsrJr /_) 

U60(___t < p LostsrsiSlstn rjjúi_ji5as(srrjsti a_s_!sr rfe^a^uSlsb sjjduCl. srejlrfaj 

JEir.«^ajC_60 (Lpesesliuo-rr-tsTejrr^Lb, _51rflú_}.-_j^rr(i5S!Duiu ' s_ujrrrBej ^n^s^siiiqLb ^i0s>wirsisr GusSlGrnwsimuimb utt^jjjú UTffa_aij eurr 
Qu&rrwso _j)jaj_s-r -jjdjjqj-b Qc55T6rr6_aj(S3)6b rBii(Lp6<y)L_iu __6Tr_rr^, 
a-sssrrfa^íúlsb ^(5 6_sina5 Qgij jrjjúi_| 6_6rrj60Tu_jj)hrjj. _?jrsa5 Qsujjjjl 
uixj-iJuicj-iuTaá QJsrrrrrBj^ íjjjlsórjjrjj íet(íJ1 (xp(Lp6_ffo>^u_ji_D ujjjjrSla- Q<55Tsa_r(í 
6^rf glLÓs^ffú <3urrrrrril_.^^l6b rBLDStnLDc? Q<g=6ptAd§l 6_l__!_ < ajj. 

(gjlsú >i) ssí rr) iLisbóOiTLDób lSIjtj „Trjs_-Tr_ , <55(6T5_ _. „*?($). - (_ldc 

fBiTL_L_rr if (5 6ÍT fELD(Lp6in_-i_ 6f?(5la5 6Tflsb 4@iBay6_)LlL_T6pJLba5_.I_, -_g)Lj6J 

„_rr 6_f!(r5LÓL'cij ajcSTaj 6_)0rÉajj6-rrfa5~iTÚ (Sutso Q6_6rfl_tu nS rrj 
6iDS-i„<55 (Lpt£}.ujrrLD6b (Jil^csaslsOT _ (ttjld. a= _a5Taj jaj ajj6_ QJbnpsin 
uSlebsOTai asTjsroreíicSTsb tSSTSOajajlsár C_líBa5 _íBT<55a5aj6inaj /Bit 
(-aJTjpasLj.aj-ajj 6_1l__l_tl_. _9j_a5 -fEfjai^ileb, (oi__b thirQw rBL0_5(aj 
Q„ír(5l<55a5<S5 <55_.i_j.iu a^jjjrÉaj Qurr^rrjsírasi^rrcss Q<S5rr(5l<5565rr_06b smsii 
aj)(rrj_iuajrr6b £§)(_a5 iBl?506!nLDa5@ ^srrrrSp^}. „ ; 

_^í_a5l(3raiU6-flL_.<93aj!sb __6rr6rr a^jrjrÉaj ^li_6bi_}<55_6Trrr(5l rErr 
Qajfr_.rrLj QaT6ÍT6irrr6_ilL_L_rrsb í -^6_ckar qqtj jT6jp6_aiaj)_-r(^a56iJi 
6_ T6-.fi 65 (s^c„_-jld, ,_9jajla5Trj Q-_trj5lL_li£}.aiaj6iJ(g9c556\jLb LOL_._1_b aaTssin 
ajTas- jglíjiBasT-b, ^PjajTsiiajj 6p(fjj i_6i$aj(o(Sjs)(S) .LDjTjQ(n3(Tj _6_flaj< 
QajiTL_frLj QarrsrrcS-lsírn) rÉl_-Oi_6b ^6_c5et sweuaiajjcss a5rr(SB3)6_lt___.rr6 
CJJrBajltusjpjtJb ^rÉja5l_60iU6jj„ aj-rrlaiais?sfí_iuajT6_T réljpas Qeusm 
QLDSír^rrjsb, -^júQuTtLTjajj ^(Tjsiisinrj Qiurr(rrjsurr Q6_jrjjaia5jc3_Qa5T6fr6rr 
35_t_}.iu rfJlSsOcSjTáár 6jjpu(íJlLÓ. íjjjlajtgjsinastu @Lprált%ot_l6b, -gjjasltSSTrj^ajl 
C^(rrjLJU6_rfa56fr, _^6rrúu®a5l6OTjT)6iirf 35(53 stnt_tu __6TrTr_.ajj 6_(Tja_l6-r 
Q6_jrjjLJ6<nu ^(frjLDLjá 1 a=ráia5l6b")356TrT6b L-lcswúuajjfjasTas rjTg; 
j^(3jTa5Lbuji)n51iu a=L-L_r_c55-fr a^-OsiJjfjsinn) rfilsjnjjjSsuff) m&OTLb. _óf,(S5) 
' (J^sór f_06Ot_ Q-Ujjjúsinu _2|L_<35<55l Scn6_t35<5560rr (Slo ajsiSlrTiJ (Sufrá. 
6iS!i_ (ipixj.iufr^j. 

ujrÉajjuL-L- _6ín-LJu.T6?Tffííi_ti_jStn_.tu c _l_6iS!l_ Gsvrjrf ' 9 _ut6_t 
_^fá<55l_-OiUíf_5STr, i_LD_-rs5 L_la5siJi_ _|)jsOTq6ínL_i_6ijrfa5ó-iTrrt55 QrBrrjjfHJ 
íqviffr.rB a^i LSlrft_.iQ.6_Trfl.wr Qi i.^Tffv<T;s^rs?r<!osinu.! rsrrii __c_-r<'T,LOT 

Qa=l_3J „T__(LpLD __SB_r(5l. _3j£5<35tun_l_ «TS-rÉjtSSSrflsb, liljp fETL-LJ 

„srrTa5 ^(r^ÚL-lsjjrája^x.-., _^__T„-rfli_aÍ3Jl__ rBLb(Lp_inL_tu ^l__rrfSTjfr_5 
ajub mssrajscnajú ujrJiQasTtjjiajajTfféseTr, ^ijjjsinjT) iBTsrfieb U6frsrfl<5.<35_u 
aásrfl-b ^(játSslsarT) lSIjt) rBTL_.(fJ) ^a^lrfliurfasefr ajr_„6rflu(Lpsfr 
a^TjrBajsitrsijjÍjsinjD _Ts__rs„T35(63c55(3j3Í ajrrje-ajlebcso. „>JSffji_ 
uajlsOT<55 -^fBJéélC-sOiuf „(snjSinL_iu @j]5_5_„TcW(_tu g, str> jDajajj siSlil 
6_rf<356íTT<35 ^(r^t^cSslrTTjff asfr. ^fÉJéslso ^soáaslujaiajlssr _í_u_lrf iBfrtí}.6inu! WBfitF^ ■■■ó>«t.&K& sirrr^sstrsb, ^iBja^á® & mm^ ss.6iia.a_u 
^upjD §'60«»'a9«J^«»í5 ^giiusála*^ QairflujTLDsb ^ a%ráiefi 
'.'ífl(5)á9(ígir*«r. CSsif.^eroiStuir, swurjsnr -^aííujsiirfa.&rr 6%Lb_5lé& ffinjoj 
Ésireoú) Gu/rwdailL-^f. <á.ns£ §60<É-_]iuiBj«&rr eSi^ihá ^gjjueálúu 
sáird) ^yu.««^iq.Hj-u)6Br^ Q^srfísii glúCSuirgi g-puL-fiálsbao. 
|j£; íalffi rBrrtli£j-sb 6uiTLp«s96w-jD ^n^CSsoiurfa-Síflsb $((5 G.urjTiÉlrf. 
#ttJ«5ír<3uJrr, $(5 r_a3ue5)---UjC-UJT 9(5 6_ir_--fla.6--jj:(8.un- -^sbso^f 
*o/ig <?ufrsi5^ÍT5 ajS-OsmLo ^^lcSTíffsíDíijSujfr iUiT<í?»ír (Se-isírór® 
?U>rr«5) 1 g2JLÓ sr©^^]^ Qa-Tírór® UTTÚC_.uT(2_DUJT{ss)6b, «^rájcálsoú 
^j«nruiril6iDL., <£\p®x ___ujrfffia. rilSsouSlsb rsLoá® euLpráiascá 
Kío.uj <9=<s.^) aL-errsrreiirrffisfr s^sutnnpr-.se^-L-cS «rrstrsr (Lpi^M-irr^. ^ffi^! 
fl§TS-fl-b ^mSeoú usmuirQ s-ireajf. GtoTajjsijasTsb €j-(bui-é&n-.tq.iu 
£«L.«wr«nifiUjrrsBT ffijDUUJ6OTa-!srr rBLD<á@ 6iiLprÉJa;rrL0sb rJ^úuCSajT©, 
-,*tb(ipstF___uj ^,í>psv5!€5r susrrrr^^siDUJUj.Lba'rL.L.cS <S@^^J /&jg_<_5<_§), 
i-«Ú(Lp-WL_HJ ífi-uJLDf]turr6íDd5_5@Lb fJj)6-_T_-_ír a___ tjJ S-J!_-Tr6-_<É-£-^n9S?rrrf. 
fTO-b-t. <- c -l-_/BJ-S(srfi-b, 6ir60l63.LDujTS5r c ^___fl__f_i_ lol!(51ld LDrrs_fí__<á 
BffisiD-i- _«ij_5íír^---^uj ( -D ll,t^^j) Q^ujjrpjsálí- (^-_j.iurrjjj. _o__f!j5Ú usrórq 
fffifTS-T (Lp_-<3-luJLorr-5_- __rr_OTr<-5--l_--L___u^sb_-í). Losofl^ú U-írsrsinu 
^«r^5í/fufrrf<s <3-)_-rp ^)__^a5)-b, Qsugtfih Sujrruj^en^ WL-Qúb su^fEj<gj 
? «ujjj, <- r rr__urr_lt?_.L_ 6r^rrfuTrf^j>j s-frr^éril-TJrn) ^l__^^!sb a_sb _S _.>____ 

uj£j (3uT-Orr@L_. -2>|<_- assb _51__ s—iurfri.^ _DT6trsf)<_.a5<-r. asebsOTa. 

@t3_5<9-_i-rr_b j -^(g) spjib -S'j^J Ué^s-.ujtS a3-3-f)úua_)sb§50. 

íf -;/ £_)Lpá(gLD (oLDprajib 6^6-rju <S-Fr/ (Lpi_}.ujrr_D_b ^(5_._-ls,r aj ^LprS-so 
Í^sbt ^!_<ir Tjisrr_Tr Q0T_b__Oa_ilQa-6b6úT_b Qufjjjib 65rrrr_3-rL_iT@_b, 

■ ^(5__i(i5_- Q_r.rr(rrj--iíf rglsijsusrrev/ a=L-?Uc5;a_l6b ^(rjffiá^rrLs.-.L.., ^(rrjsusínrr 
Qiu/rrTTj-ijrf <3=rBa>)_í_a- (tpi_|.uj(r_osb ^(nrjúuajj Qurr^p-é-a (LpiíjauTs, lds-t a> 

; ;gj|tuf/^str>^aj a3(jrj-f3s-r nj^j. 6á]smrr6Íílí-.€OT -gjjsceoajj Q_5rr(S5<s= _sfr-o_b 
;.Qunr rp^CS^rjT ^ggm&iu @y3r£13_-)6Tí.uj srajlifaj^LJ QuirrrrrL. (Seusérfjji 

■ Q_o«iru jíj <35_Tr-rr (tpirj-Ufir^ a_._-í5rrf c íaf)urrr<s. ^áítjBQSjs^i. m&w-ch 
^l-b G^rrs-r^díísírfTi '£§Sr_<_ú C_uTrrTtl__ -__srorrfá<s^ J srrss. susinrj 
uj-.-njágjLb ef5L_®úut_JT_Dt^j_b Qp^aneuúutbr&é é-Su8_oúuL-.TLDSO|Lb 
^Sfi-r&or^ £fr__r ^lj5);s^J_b QaTsfrsTa5é-_.i_).uj rfi8soa_rajib Qasrfr i|B 
__tl(5l_-)6-r n. ajj. 

ersBrrjTjsojib _5-.l_, Qs-jtjjú nsmrréál&.srr rá&okj/rfiBr«B.s_i ujsbso. 

' S-D6b IBTL.CSu-T(5l ffiTlb Q-BTSWr@6fr6fr Q^TL_TLJ 6T^á5__Br £jSíT___.<ír ! 

«-=«ó§!«6rr @(5rs^ir^jaifi«r_____.;^(j5 (íp(tg «jptjjsidldsídujcS Q«t(5i<íb« 
11 156 <${Sásri£3fi<5ú& wetsRgSssr (j>i$rrá®l 

(26UtG3r($)tb. Qwso /5/r___f.6b erstosi/ sresisu srQésgiá* Qffiirsírsrres 
;_&_uj.iu 65@aj!Qu jp^perrsirfiUT C--_t- ^oj^eínjD 6r®^J^~bQe5T_w._ír 
QsOtijSIiu fBtrti) S5_i5as__ (Lpnj-ujrrsjj. u(LD_,<g_rr^ ULpii, <ál&ír(2ujjr(5 
s£_._|.£s Q<SírOTsr@^frs5r ^(0S« _s_s__r{$S_b, ^s_rC_£>6_ dtf^ urLDéj ; 

___6_ (Lpiíj.turr^. 

• 

j§)6tns5 (ipiq.úu&iJB(&) (Lp__Ts_Tif 6^(5 6_Trfájs_.3j Q_=/rsbso 
_s___3n-(£)_b. _$/f}___q.a£Trf_ssír ^r&j_ssrf:__ (Lpsfrsrr _$^rÉaj6Tír__ mstojT) 
reLOíBgj^ ^rr-iSlsb-SO Qhjóít TuQ<?rr6DT(g)^b, c_?J^rr>(gjífliu @ < rfj,2}Lb earrsrrsu 7 

(BLD5JT3LDILJLD _=T(í_)ij.. rj__b-_li-_^^JjpjSrV_rr 6U r_pj6tnL0tí5 &jsfc&S)l£iStniUÚ 

Cou/rái<5ScB Qffirrs!Rrri_rrQso/rLrS]aJ, _g^6uf<_5r^-_5t__iu tSsr^-^^-W^-roásujLÍ) 
Surr<É<S5 (Lpi^turr^, stnuL-l-fr a^rrjjsu^j CSuts- í( turrrr iurrrflL_Lb ^m'.-' 
Qa.65r___ rJ^0asaS! ( rj)(S<5if , J _g>j__f<_6f^ __(___ Q_-T©_3_.úu(ijli_)' s \'' 
sr__-toT___Tn<5-i_)spj-b rBrrtb -ijsolstnLO t_j_XD__iu__f<_ssrrTtu ^(rRffi-B 
_sij6W@ló. -^úCoutsjj^tsót, L$fflL__^6_j>Tf__sír _t<9>___t<s. Q_6t($)ú 
Ud5j)&rr < 5i ^r_j(_,_. si;ré<^í(rij<3B<^3(jrjrr<»{o6Trrr 3 _^s_ ( fjsií.pé5 aj^S-rrfajsnv 

L0t9>)lJ_/_- @-T55/r)_^L_.SBr JBJ_i-lDLO__ _fip C_JBTc9_t5_)Ú USTiréiSén fT) SUSiDrriíSlsb 

ibl__ldt(ÍJV cgjjsurftssfr tEPLDarjjjjajLQ Qdsrrsuísri—rru (jjpixj-uuír^j. -sjj-iuf 
<srsrfjszD_-tu -_T^ 4 fjU_j._S6rf!_b _Tn_._iur_^_-Q__r_7>Tír(í5l. r^ójCourrLDrrtOTjsb 
_3 t pu_j.u_jLb LDiTijuiíj-iqLb iBLDSinLD s_V__($)6_ ££] s_s_lrr ^6_f__L_(gj 
CSeuQ (113(15 __tjS!i_|_b íJ$sbcko. 

ÍEi_(Lp6_Di_IU LD6-f)S}lJ U SISIJT LJ FT L. UJ.S5T £LpSO-b . -^S-f _5(STTj_-.-_lU 

ldsisB^ú usií5rurrL_6iDJ_áj sjlLíij. QtU(LDÚu _s_6Tsbr@Lb. -g^-wassrr _s_.__ 
uSlastJ Qurfliu rBsársmLDtssSsrrú Qurrjti__s5rj)@Lj Qu(t>_- __s_.LpústDUtí_. 
jSfB^jj Qu^íb jpsíjru^-tn^ -gi|siDJ_r_^rrjfa3srr. _g>jr& r_^(^_^rÉj_5__rrú 
Qu ( psu<s < !b@ r5rr(Lpji> susvSIsíjjld 1qffiDi_.iU6_if_s5rr.T05 -s^e. (§&J6Kír($!-b. 
@6_!r_jS stDffiCoiurrípLb ,gj_-flffi<5, ^Ss__iurr®Lb iitrfiCi^6^arfl__^l_ó 
Qt5=£bs_gí 5 ^i6_rf«fiT^__(L&sfrsrr ^TtjjstnLDiurrssT <_5jj3U£._,-_T^-B>.gaj 
^TíBÍrrirt. «_!(5!s»í^fr@__, _9f0úBT ss"^i_T CS_5rr_5^^ t 5Q i ..=F,T5íS5í(5), ^j-á 
(o_5Tua_s..:g QsaerfáffirrL-Qe-ajeiJr £Lps___ _^__rf_3_3fl__(Lpsfrsrr afiu 
Lis_-TUé5_-rr(_iu Qs_Síf)-5 Q_.rr.__rT Qm sfXhith. ermQni. iJrftú-as-j.TrflL- 
(Lpsrrsrr -^su u_rfliurrs?»'£ Qa=iui_j_b glíusbi-j, (_as Tíro^j5<£r_siir_b a __ó_f)aj_J 
u^urrr_.tíj.ri)@ -.ICott^ldtsot lds_t rslcso -^a-íiu-ujb^jpC-UJ fj?ffi ajliuT 
j^-_bt_j. sSiQSpej} _T6_ru^ _____T_7DLDiUT(Sff)_b, ^jtSffjig _gys_rrtS3c_ir 
t___(_í_b £g,6_Dp Qap.TtsbaSlú uiustfle~_6_ ^ jblq ___j£jló __jjá. ^.toitjsídiu 
€rjB_3l<sQtS/rsfrsrr -6_-w@ló. &lLpé(3jib <2i£tá)@Lh 157 

^6_frf_-(^6----tu raTd_^|v^__'_&_j__ L0_5_5_rf)-.r ajTLpiB^ jgltusbui 

^fe _WLq- usatsfW-P Q&iu&tf, _3jTjri_a_ u6?rárufr(5l<sckrr^ ^á_á^__k__. 

;i^,to.HJ r£l__ou_]-b <?(ip^TUJ^ éFa-^ai-Tr 6£UJTL_6b ustrofT LjrflaSl-iJr fljscr. 

-^íÉ/^OTsrr ^QjQsiJfr^ ^6tsf)úuL_L_ _.s_flaj---ruJ i ijb cprr 2__turfrB<95 ui_}.u_l_b 

^ éesrgi _5/C_c_> \g\L-p$sú /íS-SuÁ^ldt^ __j,'_íj@_c-.;_U- ^(Lpajnaj 

■'ifiOír^^T^álI ©"J^^í -íSJ^LoqíélpjBj. -^(gjjsb., fglm^JujrrsvHJ^^nrsTr 

íí^r_-<3_C__ouJ63r _g)jíf_a__F _F(£p;55TUja5ajlsb 2_sTr6ireusór _g>|6b606_T, <_?f<5jí) 

iifRÚu$Gú!r<3i ^iLálú us5ísf)uSíío6urr (_£ls_ilsb &irs8GfSl(%Gú[r) c^Jsbso^j 

;.'^lí/6íí5fl<ss glstrr^^lSsorr ^{sbsc^i CSuT/fú usznt_uSíCosorr _g)|._j-i5r g>/r 

;í ,1UJJJLjl5ísot(<£5)c6 ^(f^úu^rreb, j^lrsa. s^qjCS-ijtt j^s-T^ajiSBr (3j/_pf_í?uj 

í Cí_jr_---í--i-ji-b_. @jt51ljlSIlLl_ Lorjsinuu^LÓj rBsto__(Lp.<j-r_)_- Qasrrsfrstnffi 

§^2bri_/ji> _§)/sí)Sct Qurj;rjj_-rr6rrT63r. srswrtSsiJj ^susiir <$i1(Siúutl_, 

;^_,jr(5J) aj_.icjuj ,_§_,-_._£) -gifdjlas/r/flujrrdsCSsijrr, -gj/sbsoajj rEsbso surrsírefí^ss 

' : i«i)aa(St}~fr, ^sbfso^ (tp(L£>s_iaj/__ Courrrf __?TíS3)a-Co5_T -^_f-)s_il@aíl(iTj (gi)a_ 

t6W6Ó _g)j._6iífí-_^^6pj-fr-rr Lostsflaj-ej ^s&r s?r>L0 wsmpihsj} -^©eSjrrjatf. 

ffift- _5>/^6-r srajl-rrj cSV^^i ^rf-aSlCosúiustJr Qa5Ti_ff_j Qa.n-5frsTr_ria3-.i-j.uj 
jfffi„^ttjff6__-_r sfii_--fíujs?n__r_aj r_)<%0, _j>/r5aj _^/__£)G_oju||^_5>l_,ju r_.b.o 
. J^iu_bq_.__Ti <£ ( a^frswL__6 as-.iq.iusOTGWffisijLD íJjlsbS-O. ^aiCoS-f £§I(/tj 
váí(5CoLD (BSÍ<j i L__b _^srDL_a-l{n5rfa-sír. fBT(Lp_i_, -flprÉaj -j*^r__QC__ouj&í)T_c 
/ _*f_a3„__T__.6b J (o__TOTTjf_ui_-__ ii)_buajs_. í _iC_tu a=rB^_5_sl(D(irjLD. 
l^m&iufreú r6__-_sraj «^j_)U©__-trr r_ uljSJ-f Qa=Trjj__(srr;__j, ^sfruái&ísrrjLh 
f^jSSÓr utufstrjtú 6-_)2_Tr__1sÍT /_s_r. 

<_kjTa____ usts.fl _<^a_liu__.G_ia5T_jb, <_=<_. ajHiSistir _9juj.úusí__l_iut_s 
«^fíOLOHJ (y3U}.u^C_i_j a56_Va- a-__stn_-_iUT6t.r 6-JTTa_-_^aj__^nj_b, ^thm&á 
, Q-FUjréasswrjLÓ _j>j__!6^ttjj _°)jsinu_uj (xpi-i-Ujrr^j. mwL-.iq.sm ibs-T6_.__.__ 
«íf« mib(Lpmt-.iu _K_5aj) {^(LDsvssi^iijLú Q_p 60-_ipl<_5 j^j, ^lréaj)i_T_íns_ 
í.in/Lpsínuiua5rr_. ^á-SáQ^TSTT^LÓQuT^aji^TSftT j^r_^uJTs_96pj6Tr6T 
~*^rc_ál(_GOiurféfifirr hbtló Qfffieba-ls-rnju-}. r5i_____a_ ____.stn_ou(£f6íJTT<_s-Tr, 
«rssr^p sristnrj rB_b(Lpsin__uj a=C__sTa3rjrf_.srflL_^;aJl_b jgersfiúuLlL. (Lpstnrj) 

■.«SjS_tÓ -P(Xp;S5TlU (LpsWíDU_)g3JLC ajTLpSUTÓS fBíL/B^Q^TsfV.^CD^C.Lpír, 

-jo.rjTjj eustnrj r_so_fQ_PTrBaj<£í.a-irrjif_B_Tr _^j6_fí/_.óm___ó u<_<-fiiurr«jjT)j__. 

ft--6?nipÚUT6Tfl_r-C-TTa_ ajíBJ «(STJjSin L_UJ Q_=TíB^ '___-____.LOKJT_.__ _-(5Jjj 

S3r -5 r f« £ S6Trrr 5 srssr^gjj su-tn/r ^cWfSajsii/ía.-.ifrá, cgjsfrsrfl jjSajlúusinajai 

j£r-J--^s!nt_uj ___rfístnLo Qtusirp _u __}___ u. uj i sín_„uj-_rf_.-fr íb1_-ot_- 

■^.(3TffiC__irrrr, stsí_tjt)j s_s3.j^ ajTLpiBa^ su@ÚL_ls-r_tnj 6i__or_@_._srr 

^i~é __.-_i50lot_s __iurfiB^ eu^ÚL-lstsrrf , reu^^^sOTíTjT^.srrT 158 ^iSósr g>§iGú& LDGBFlgSssr GjsrráSl 

^jsBr^p siisír>{r L3ífl_Li^__£írrfl__(ipstTsrr ___iufrf_a5 uswruirQ&cistr Qsuetf), 
Q_5rrsirarrj Qpiq.iíMribsb (_urrs_Coa5rr(íj!aí_.L_ rBíT(tp_ _g>jsijff„6rrrrsb s^ágjaa 
Qu (Qrpi ^s__3fT6cTÚu@aja5_u®(___ír__. 

pssrs^smuuj ffÚL-iEJíGsfr, uLp__as euiptsasr&iassrr, a=LDiu- 6F(Lp«rr 
/Sffjjsussr/EJdíSfr _§ia-lt_ --^_-OT^a$ ffl Lb spsiiQs-rr^iTj jDl___iiS)spjLb rJjlfÉajlu 
<5>6Qrck5r á> aj/rCoW sym(rá)^á> Qaarstm® uLJilajajja- QasrrsrrsrrsijLb Q_f 
dlsárfQeji. ^l^siir „rrj_mLDrra-a_airrs-T, re_(LpscDL_.tu rBrr_.iq.6b a-lLpa-g 
CoLDjDigjLD a=fBa§lúua5j srs-Tuajj (^liusorr^^rríB rj^a-a-lrpaoj, _>jsij__rr 
a=rB^lá@LbQurr(LDQ^sb60rrLD ajjsóruaisínajai ajefflrj Co6_Q(^6-rjT]jLb iÍI 
arsiiailsbSsD. erCSajrr 6£(rrj susmasiurres _^r_aílCo60U-_--r s-lrj—.-}. oSli_L_n 
■si-J- f|j!ai a,jG-ruLb ^(rfjmCaj ^(13—. rBii) ld s_rai|pj-frC__TrC_iu ^(jjffia-lscii 
(oUinjir_.i_.Lb s^LjStfB^ -gjjsmsu fglfjsabri^. __fl_-_i_Co , iu sprf ^6-rfl)6ba5s_r6_ 
6j/r)UL_L_.írQ_OTij51iu (Jjjlai ^sffruajsajajú C_ufra.__ (ipiq.iurrsji. ^úQuir 
ajrrsór íj^r_ajliufrs_l6b 6$Lp„(aji_ (old ff)@ib áFrÉajláas (xpLcj-iqLb. m^riLQu. 
íBrr®Lb 5 gls_raia5Ji_-_r £gl__r(Lpijb, _^rj51-_jL_s_r ^jfftsqw, (LpiUjDa^liqu 
(Lpi_ií)aFli_j_ spsár^p assoasas (LpLcj.iq—. -^júCoUjrajja^rrsór CjJiBá 
siifjsorr^fbnjlscír ^sárscOiDiu -gjjaiajíiunriuib (jpicj.íB^ i_|aj)iu CSa^Trr _2)ja 
lurriULD Qa3rrí_ráj@ib. ^fBaj _g>jaie5~lturriui_ Lossfle, eufjsorr jbnílCSsoC 
uSlae _la5 __iurrrBajajrras ^^asgjiiu 

—190S 

LDfrajajlsb LDscD/DfBajjjsfrsrr QfB^rjjÚLj ^jdidsú ____/fe.__Tr _o_o/f 

sB&dla 
-gíjej aj&rruSsól^rrjrB^j s_il(Slu__L_ _?|~e5 _^ rrjír)6b a=rr_u60rra_l 

_»>jLj51aíIn 

— rjs_i^^lrjp5rr^ ajflra * 7. f_5rJ5§ilú u_i)a_<_i)a& _&Lp_&_D 

-.«L.fiOdS^ór u-b~s__y u_><i#_5-rfl_pj(ysfrsrr i_ 6. __STfls!B __<_„/ 
;«íso*<_- Q^.TL_rfq, i_ir<_5_> «aiOTifiB^jQd5TSOTrSi_ ~_-rr;_%D_iJ. 6r-_r.___. 
^eow §ú<£urrg) «já^joSltli-Q^sárr _y jrg&srúuajlsb ^aJ^sb^o. 

__.f"?c_/ wmú uirs&etnimLjih susrrrfrBajj eu.spjsusínurBa^ su _j_-l/T)_iJ. L|j_> 
#__-£6<_.«n35 ~r_r_.a.]<_5 ajJr__--5Úu(_laí!rt) a.a.sijár.srr <_lp<s.a;úu®LD 
<3uT<t£_}J, 90^(5® Qa3rr_js>JT _ut<s _jsure__ji<!f- Q<íFeú__ajp_}$rr_Yr 
: M>ú«sír ^gjáda^-sS«rrCTTÚLr(5lé0fiir^«Br. sp_j «rrfiO^^ífib-^fiuSirJr 
'.jQt-flvm&jrr Q<93Tí_rfi_j Qasrrsfrsu^p^ífíuj ___p<_l_6-fr . ^r-bsOTaj 
Mirw&S5r&^ l X)p {r *v r wés&ár L_Tlf_^_j._a5TTa3sfr sreisrn)} a__>65Ú 
Qu ©#_>!• —J.^.S gm&<03> _}SB)/p_y _jJú(__jt_jj if___8Úu_-_.T_^_._B_.L_ú 
íSíB#kj _o_-ruuT_-r-_)_o Qa_.T__rrr__$. ^ (fjjJ-jjj __(_j__j3?_5l. 

usóCoSxj^j g>(3(rrrúiSiu narQ&sfflsb, j£6_r_5_s euTg. Gsusoíjr^ uj {gjLp 
:_í___<ii_9_pj-ir.Tr ú_0 L_J_-r<_5^s_r__ _B,_b ^a535LD___)rFlJU ^S-flÚLiL_L_ jglS-f 
jglHJSCL(ac5ír __rfla}U©a_<_l^ ^iiia-sfr _L_jft5Tn_o„_srr fBlc-OrsT__L. 6_fJ_jL_L| 
,_j9_5ifcS-iY. rBrrrfGjsuu-ju-, _f_s____}ji__ __lrflí__jj s_l_-£_.S3r. _?JiijrfsOTíB_5J 

f_«_-r_- rBrr__a--rrr_s 2_rf)s_>_DÚ (Butít /n_i__i_ JBL_^a§ su ^ja-ljrjígj. ^rPs-j. 
_,frrrrf___ír airáa. (<_f>sinL-_íLJ ajrruj Q_-tlj5_. _,_ ___Od5a_?t_a5_jj_6 _,___$_____■ 

u«_^ii51rf _______ s_i! _jld^__ _jif_66Ír , Qsu_bs_],a3TTíf_5{!_5i_ _9{i_r5J__r(_i_. 

Gusb_$iu<£a§l-b f^_^6us-_r~51-b rxpjs _-res-__o QLsrt}$(ttj(sp _ÍQr_)<5r' 
G_-Tj_^___uj ji?_6éáísífí_.(5) tSsmSls^ Igjsaréj^irfr ^rj__6_fr ajsaflajass-rsínLO 
__r>JUi_ji_ Q_rrrJl^i_iLJ_b /b1_bi_ rBT_____i uTrf_5_41(nrj.f_56fr. __.6iT.i_j.rfl._J-_ 

Qurrrr& s_-_r _}_b- _)__-_rrB_5j. usbCo-unjj _urrl<iOTr__.r_5LÍ_ _.6_r fng<s_ __íci_ís_r 
i_l_b _i_-rjr_i _(rj3t_liu GrssBrsínsrLb rBrrsrrTsu__L_ .95 sfilsb ___-)nrjirÉ_jf Qa3T_-_r___ 
di.^aS^fr.^jj. _fí_srs>">írm^í in____,?krr sr(5_S_.l<^Qa5TaT(~<WT__ rjrsOTjo 

<3>_jj_1lu jrsj^ujrfós-frj _g>jrÉ^ __l__r <á__.a5 e_lr_)r_i _,su-_._5__ __ rr__, tg_ _y f _b 

_»!«>£><_ «^írsmrri-b Q_fi_jsu_jj _s_^-_rQL06-r_)] _^^_-l(frjrf_5sfr. srs-i-usir-u 
<ST-ÓT (_Ljrrrfi_l__rrspj__ _3j_j„__li_i _F/r__TT_2_j<ai f _J6b 6_T_3__ísor < _i 
u_b(_-_i _u ____r^<^rrrf_-8jrr^_j _>__7 _>_s _s_._s_ja5_b 6T_-ru_j/ _|)i_i_OTai 

_STrfíi_i__rr__ ^rr^éiSn)^}, 

__)r__ál_OTri.a£lsb a_l__Qcr_-r_jj éFTibarrr^iuú quJsb _^_j._5Jfíj 
QJ(^_-) rr;_y. a_L.s_ <_____ _jj-fr6Tr psorégt __i_.r„a5-__QjU6b__Tj_> gjfiár™®. 160 <g>]8ssrggj]®)a ihstflgdssr QrsrráSl 

gl&ror^^j^ a s áa5rr-_ff^aj)i_l6sr __Lpa_ Q_BrT6B_r(5>__ii_a^ $(5 l£1«ú 
Quifliu (ourrrr_=rr_5 6Slstráis, _-_i6w®Q_D6-rjT)j ^ujnr^j nSlSsnriB^j ^ 

61i0<á nj^l. -^fSBj&b ^llÍl<5S6Ú/rfBa5!sb c3=L_?Uc95c95")6b &n-lq.lU ---beOfrsf 

LOfriBrrL.iq.-b 1 srsosorr rJ^6-Trr_ia5<!2srru^uj 6j56-T(n3_3a5 QsusmrQiQiDsbr n) _Uc£_t 
°mioUL fan _uri-_imVL_í_a_. QL.frLflssfku6?r SrV-urC-iP'iiS'sb ~w>_.__.__á 

a5ÚU($ÍC}J6<5)s3 c _9JSll'f<S6rT L£í<5f SljLD Q6_" rr^ÚUíSfraScg Qc3jíf!<_-1 jDJjÍ- 

QrB^rÉJcáliu __rn-~)-ba5rr_-T _-i-_)__-LO ^r^-sa-lrn Qa5-STU6TO<9ju_|Lb 
_<j)j-rr__irr_b Qu(Tfja-! (JJrjúu a^rrssr QufTTjes-LD lueTOUo-^jTjrajrfluj __y>) ; 
sreórusíDcSiqLb ^rjjc„T-Oc35c$-b lurr^rrjLb nsLbi_j-_i<95íra5c95 Qc95íflujs_i)6b--0. 
@$só «j>|LQ-LJU6íT)L_ujnr65r __6trar63)LD 6r65r63rQ5_6ár(ft36bj LÍrfl-ij ldsstlj ; 
ufr_-rs_._o susújú Qutijífilcirjéiélp |§)L_n_ja5_rfl_b, QuffliuQcSTfrrj 

jif ) Ssf)L_-_-L_ __63OTL_frc5«_6_65!5T(S) Q LD 5-T U a5 jj) 35 frasa. @{t^CQ^^6Sr 

LorraicF Qa=UJi_úu®-_-srjT) (Lp-UjTja^las-fr, -__s_-r_-.m_i.urr(3! lot rjjju® ; 
Sssr p «irrjewjrajóSfrsb fE_s.L_(^--}jT)t_ílsb _r(5lu(5)6_iajl_b__o. ldss. jTJiBajj ' 

<3-)___5<_-)6_r fl) ljilrfl-_| LD65TLJUfr_Sr_--LD ^i—Qj-SrjJJJ Q__l_^<5.a5a-c3-_l_}-UJ 6^({5 

a=c3565"liurrrajLb. sre6r(tr$6ugji 6p(W,tBtrstr ^Q^^pm a5irrr_--TLDfra5a5 a§)__, 
QfTS-TfTU Q6_i_).<5a5J _§>/,§_ Qu0rÉj fajLpúucSS-oaj __.SQsrL_rr<3_<33--frLb. ] 
s^ff) < p-s._D<_6@c3= a^jjjrBas suljSJ _r65r_5rQ__j.-r(ir3-b -___-5r5-._oi_l_b LSlíflrfe^i : 
félíju-zn^ ejíjijii-f-QáSfr-wíJl _^^rí)@ LDíflujnrs-.c5 Q_Fsjpj^drjj__i_ó i 5 
UJír^Lb. 

srú -urrjrjj Lossflajssr ajS_T ófjj csjsíjflai a5s-rs-.LO6_.uj ____Wíf_fi-sr(íT3(_(6S), 
_^ú_uTjjja5ír-sr Qu(rj3-_.LD _gjj5-.LUj____sBr($) Q_D_Bru_-.a5u.iLb -^-usór 
a_sssrrr__ifr6sr. @%t&^ __s_-rrfc9 : <_fl u9_b_o.T__lL_.L_frsb as__-__^a_)_b sptnj 
s_i(ss)_5c_. _S60r_típj __il(5l<g_(irjssr. _L_jj,iBJ@LbQuT(LDij5j Los-fl^Taárs^a-rajsrr 
_6iJjTjjurr($) c95fr6WÚu(5l__a5)6b-__ Qujs_Tr3|0jLb, ,_gij6_iffa--fr srtigtB&i 
61JU6-T, 6£6-Q_W(r3_-i(rr;-B.L_iu _?i)jS5.LUJT_Yri_a5r6TT5Lb u_b___jrjj -ULrSl 
assrflsb Qs_srfí_ju@c3Í!6srri)S-r. sus(riré : <£l sr-sru(oa5, Qtb rnis&wuS spi -frsrr , 
_s»i 'n^js^LC tjv<líf!^>.!S(rti. cv^iéfjirssr. __„__. pu9_b (__i!jj;.jrjjf?r}_o ^sb-to.. 
'._•! __rr<_. <_. rr 65 ^)(rfj<__,g__<_lun ujia>j__ [^ajLp_5_rr _^___T<55cpi_b 6p__T(rrj_s 
r^LÚQurrjrpj-frsrrssr. fjjirf-as rJ^a5Lpa3-fr 6>rr_r n5)__)0r_ jjj spsórrrjj _i9(5)u__.(?}l 
s>9rfíiULbQLiirfin«jfl5'rffBT QiDtrSifffj s>9rf)fB -3j> (.osorf fionnffir^sÁrsírwnciTiiu 
_^j6s.L__-)rn j cSiJ. @6_Q__rr(rrj r^!a3(L0Lb usb_-iJjTij sjjss. n.as_Tflsb a,é_.c95LD_5 

(SjffllU (_6ilCS_cúniU<S= Q_Ft_iajJ (TJ^__@U_QuT(^a5J LOSOff fj6ST 6S)\ 6GÍL-lU : 

cSl_6toi_-_S)í_ (Lp_}_a_«jsi9($)a-)63Tp < gjj. rgissrjrjj u_b___rrjj LDáéBrsrTjLb: 
6p(i5-__rrrr Qufr^surf Qajrn—rfLj Q„ír_fraSs-Tri) a3rrrr6Bsra5a5rr_b s___oa5Lb; 
(Lp(Lg-_ia5sOj_b 6^(5 6_ eroasuJ^ssr cgflsrrrftá^ sy ^uC^shsrr^. s-ierrrfc^c^aF.I ®$lf5§SÚ uéú&dsúá &Lp&ih 161 

•*£,£.&$** ^sfr^iuT^ g>(5 u^^líUfraSiu ^p^rrúq &_S-in-if _£<_£) 
jucá?* a-ré^úQuó.^.S <5Lbs-._Dcí.c_3rrLb a_T£^«Qd6rr«ierr <2 su fitrórCSl 
Qio-ár^j gsúQeurr^ <?<_p<__rnu _pLÓ (Lptu/b^ Q_r-!U6_j<r.(s_)sb 5 6r-Lb_%á_,rr 
;juisi««fl e^srni-C-uÍiLfsfrsrr G_y_)|UT©at-<_ír Qs-JstflúuiLQ^ S^rrsw^ 
:.^j'í8rm«isr. £íOT8^_2.j_- rrEÍr c_^;S^.«Qffi™^© ^j^fiárGPsoii- 'fiálifl 
-jOT^__a£]sBr q) Q*.n-érsv>£BGV>iu. errB<=rj LC6irtf__5gnf6iT_!_tu ifiSOT|_pii_, QurRiu 
^rras ^^áQisrrsnrsii^s.-so. errsúsusrroj a^/u Qurr^csijLÍ pssrá 
Ittffluj <__6rf!<_. <gS-r_-.L_--.iU ____3OT.f.Í5^s*/__5í5r ^sór&rirrffi ffirrúuTÍj^á 
;Q (3 .,r_rr6rr--_ (LpuJ^aifsOT^^. fejjSrrsár suirgÁanaé _*__(___. 
fi __^-^LD_s_iu<__ _i_ i p_íl_-^ < ^i > «9/f)i_^5 <S6ttrstr_ti..i_il6b <_FT-Us?s.<9_-_il[_<!f 
■ «(^/áió-liu ^ff-rsu)LDu5l6b eurripSsu 2__uSlrf<__srr ^(rtjLbLjaQsór nrjstsr. 

iSeZrGCHnhgu Gg&^gsntr&srr OTsúsiSl^iSu-gjjLb rr6^,ujrr<g>6Trfr_5 
iD/rjpá _H.(5lSLDturr(f5)6b ^sxiíf^.- (656- @sírsrr uebCoSii^p Q^rr6b_60_5(sijr;_b 
«5/_j<5_), -f^^liu f^SOT<_ic_)iTrrrré- ^(r^éiéisisr p ^jsb-O-feoCoiU (Surráaslffi 
Q^irsfrsrr (Lpirj-iqLQ. _.<_) CS^#iu _§_OT_5<£]sb fiflnjj tSrfl-Tjó-sfr ^úudfj/ 

< ^^g 1 j5a.l-.UJ eU6l51-3-LD6íDlU65 (tfjStT) /J}^_^ -$_?[__ f_T6-T_I. ^j^ <3=^S5T 
:«frrf5WLD' l r ( 3- > _SI-B.6DiTI_.JJf LDffi <3S_-irr [TSÍ),lUrrGij_6@6fr c 5>jS!T)_3^ ( gJ-_l__ 

jre_).«jrf<35-fr s_il(j5_CL|<5Í1_jir«_T. ^©sb i9_BrsorriBj|já_jrfluJ 3.63fl<_. 
«CTr-3.L0 6T._rujjj _Dpffi_-_pi^i_rré5 ___sí_rr5o.to. ij__},i_jrr__ 1 í__r 
iB6-T-m)n_-5.rr_6jS _5-.rcbro5 $iunr<xih Q_.iuj5iQ_5rr_fr.Tr L_.63rso.rii._ijj 
fiál^Lbu-i-sb-a"). £p;SÚ l5!t)5_| io__rijLjrríW(_f._DS-_uj_. C_urr_B<s_.<93Q_.rr6ff 

6U 4 ®ff}_j fíllU iTlULDirm 6_JLJSIc5 6Tf)Gb _DUJa.__.rrLb. ^^ptgj LD__jja_S_OiUJTffi J 

«jjpjaíW (_o£r_- ©__> ^s-TLDrríBLj __Tá_&áQ-&iT6ifrsTraiQ^-3ru < á£j Q_.rrík)<ís 
@íjp(oU_iuiT©Lb. ^rÉiaS)_OTfB_jj_-(_3Lb ^iurfeOrrrBsro^ú QurrjjjjáasS-Jstr.i;" 
@C_<2. Q^/TGb&OtSrrW ^(^rsjj S-(3a_ln_i_fji. ^loiu _r-rG<srftJu suira.l, 
a__?i5rfitr.LDC_:iurr(5l L_.ir_jjLJ©s_j^rrrT 3 _$(_.«<$ .jjarjj. ^réjSÚ -_ilír,_f_sor 
«__so_. i é<_.63J u6oC__-íjtij uTa_ráa_ -Ttlj^jLb ^ts-T^i ffirr6wúu®_á) 1© 
Qs6«T{_.6b cgjjasffxgffliu asrrrj6.aTf.b, u>~s08>ih (i/)(_£SUd_l|pjLb L|a_1iu Qajtr (5 
e-irripáfnrxsjs ea^^iSinh fi£_n rf ii._.T,; - V3^^\5'' ,4 ' f ^u^.f _s.fr íst. 

^stnsii iu?_-_r^_fijib CS-F/f/f»^/ .rréiCSír. Qayrsw®C_uíriú__il®Lb ? 
-DstrfW.sór aj6_rs<5js-.__tu ^bi-flá. _£ísót _t»ld u_!-ár <-fl < rr.ús--U -._-trar(rF,ii) 
QuT(t_ga_,ja_.rró<3T _j|S3Tu ; ssm3;.ú !_. í l j 1 r ( yj j ; i ^_j d _ vc i <_. 1 1 uo _ i i_„. -.^jtf _í__íu;Í 
n5.S_osa.tu _^{S3.__tu (xpius^iaSíff-r^rár srófrp ^L-sérmicé^^^trs^ fgfgi 
Qa>irsifar®s£l(£iái p jjj. ^r-cgj s>_ii.j/f íQfsassau^ ^sírf.úutlu.ajrfffisfr ^sii 
Qcu/r^siJrrjjLb ^6_____4_bQun-(i£_|)i^n'__r _oá.ffi(£ri>«(gj6Ír j£ji) < p«r>i_. 

. íT6OTLT_pj . &_6ff-5TSC_J_Dli-_sb |T_Sff>l_Qu _]J6__^rr<_<Í) p _j|. 61J _J|Í_. u.u3á. 162 <$i(ksr<£§]®)& ldgsR<£8ógt GjErrá&l 

^jPjtjjsídld, ^i^smwggssrgglso sppgtfstnw, a-Ll^úu^cÉcsúu©-^-^ 
6p jp jrjj6-.LD ersttusmsii Qujsbsofrib ^rB^rB^ Qm^^^ln)^ LDL-fJJiLb QumiV 
u®t$6-rjrj s^n)^issiWi3i6irtr(^ib. 

f5_-(Lp_--L_HJ (gleoá-a-lujcg- <55Lp«55Lorr<3-luj " &tr&é>iu utfs^,^0^M 

63(3 «gS-L-L-cgajlsb fBfT6OT" U_f.«33a5 6^0 «L-^S-- JU_6_T(_LD_b m6-.L_Qurj>m 
&SÍ6i}T^^^iSÚ, (JJ)60___5S--J aj6iDa5Ú QurrjJ^a5a3S__-.rj, a__©LOT6-r6_-!$irj 

6urÉJ_5rr6ifl QiditljSJ -tOLO-í-cSsl^cScsC-cST© f^-smrBajjGurrós (Seusrór® 
Q__6-rjrjjiD, -jjj-iis-rrjrjj Qa=u_^rr_b @g>jrrc35^1a56Tr- Lorrrr^^)_5sfr 2 c 3l_3 
(Sujrr0L_65r ldjtjjtjjló uso^ii) -jsisinsjLi qrfir_a5j-Qc35rr6rr6ijrrrf_._rr 6T6sr mj_b 
a-.jpúQujfjjTjarjj r_l_-tTr<_il rjjraj siiíTijcánj^j. 

__r_j_3rr6rf) QLDírL^luSl65T jíss-flcg órjssT scDLO^frsáT __rr__.rr6rfl -g)jsbsorr« 
6_rfa5-fr -Jjjló QLDrrL^ámujú qrfífB^iQcgsrrerrs-^^igrfluj QurPuj a56_.i_i_rr(3j 
Q_.63tus-.j35 lurrQjjw LD^pácSfXp-^ujrrdpj. sr-tTr(rrj6p_Lb «-gtjiBjis QLorrLi51«á@ 
6j_"^spi_. _=_.a5~)_ujrr, -^LpScsrr ^l(5<s_@Lorr(g)6b _j>J6-.6_ (glíBajjS <s6ofl« 
«S'__fl<S a565r6_.LDu_lsÓT <£5rrrj6__rLorrc£6LJ Qujrjúu(5'u6---_(_uj iurr@__. eurái 
_5rr_rfl QldituS) Qa=uj < rj)---_s (^--.jTjuSlsb _ro Lb_í__-] (5 a5 _^«_=_=.6b 

6_iTlfá<55_JUL_ir^ Q_DnrL^lMLJ(Td5 ^(f^ÚL-l^LD __jTjU«35rí)(aja_ «(ÍJl-tDLDUJrr-lTr 
Q_)frtj5)ujrr_f- í^(T3Úl_lsjrjJLba5_L_, ®cgt rfr í3<-Í':> ^^"«gí- 6_n__5.T_Tf) QloitljSI 

6tdiu<_5 _5rjbjrjj<3-Q<_5frsrr_rr (LTjUJ6bér3l(fTj6iTr. <5=rBc33rr6xSl QLDTLrSluSlajjerrerr 

j336-flc95 «336_T6iDL06tnUJ, -FÍBcSrrsÓl^ j3-_r6-.L06_~.ILIL. 3 (_Urrá-_-)6_!__L_fr6b 
_.__($)-_ fBfr(LpLD -^fBcSj (JJ_0<_.cS5luj jé-TDjS _g)J6pU6_l_5a5 (^lrf.lLjLDfr ? 

siifEJósrreirfl-cFrBairreól &_jtj_íd-_ 6y6pjúu@<gajy6_-c5jp(í3j (Jjj)r~c_ _j)J6rr_)j 
(LpL_@<_- Q«35rr(5l^c33rr6b Loilfjlió (_urr^jLDrr_-r^rr@LDrr ? 

__rr___nrsrf] Q_DfrLfjlu_6b &crsmúQun)iw ass-fljé «sssr so-ld«-JL_6-T __ibj 
asrrerf! rJJsOcS-é-liULb 6-i6rrrf_=_=l -^s_.L_rÉj53rrsba5rrs-r 6_n__-rr_fla.(^<s-@LÓ, 
6-rjlrsa_l ___?■_- _Dc„_5f^_.0__)--'.__(_uj 6^(5 rrílSsoiLiírs-r fpájmssiw sjrfjUL. 
(Lp_j.u_|_b. eifjjlrH gtjj sfo a^rrs-fl (SuafLÓ LOc9._5_srrrr(5) srsrflaii. -65«?, Qa5rr__rfLj 
Q_5iTOT6rr(S^Jff5-r.(si ■ Q_D__ru^jj)_-rr_r_ pn%'sm Q !-D ítljSI __- ílj __ _i_irr__(_-_ 

6.JfHJ65(T6Tfl QLDrrL^l-_-UJl_|LD ^(fFj 611 TBJ 35 ÍT órf) Q_=ILI 0]5&,(£í6í}rrQssr ILirr (65)60, 

_o^6_g)j--.L_UJ ^l60_5_-luj__ ^rorB^jí-urr-iiGcsrr© LD-lQLDsbsOrrLDeb sriBai 
6K61j_^sf0c33rr6-"í : luJ6ffyLD _g>j___s_r_= a=LlsiDí_ Q_=u_UJ_-Ti__.L_fr6_r. sp(t^ 
aSi'rso^áFjlsb, msir^, ffijójrjjrjlréjSj -^rjJlsu-íDL-tu sarrjjsurf, <3-LpcÉa56--iL_6iirrjTjj 
_r_-r__fli_Lb <35_rj51(S»)rf '. — cc fBLb(Lps!DL_uj Q^<£iu ^jpjrjjsiDLDcS-faj, 6_ir_j_órr6rf) 
r^60_-__luj -iisrrrf _=a=l eprrij a36-3L_iurr_6 ^(rjjr-ajj -iirrrja-ljDa^j. ej-Qssrsir^éú 
<piBa3 rgleoa-cáHJ-b iB-beo 6_iu__.65 _3»j__.l_uj _-g)j_____u_i »T6rfla§)6Ó ^rjjaij uái&Sstiá _?££>_.£_ 163 

^4&mm& iDjj^glsál©^-- ^pssr uturs^a. euáj&rrsrR Qi_r7iJ) siiái&rrsrr 
'■atB»Bso r_c_oa5^s_®é. stsotíSqj rJiBt$ujrr__l_crr Qivrrtgl spp^jss>wá@ 
.whéitretfi&<$GtuiFltu $ani-iu(r& ^&g&Qú." ersíJsoireSl^ ®6ii£> jt)Js_.lo 
Sftóriqió ^sór(íT5<ffiú __iir_-<5l a_(5^ Qajfliurraj _l.s_r_.i_.rrt„ ^ji^^^j 
áílL-írsó Qg^uJ sppg£smw.g(r(£ssr áls&L-g^s&QQwsfcrgi ^___5rrs0c3 
^3$STr-T7^a-~-sff as(5^1(Sff)/fffi6ír. __stik_7n_.s-.ujc5 «Sn. ffyiilli_^^j^ 
«fisflgi ■j5-_r___)-tnujci) <0iurreub Q_=_J6_^T_b 6Tjí)Ui_<5-_&.._).iu 
BeOtruib Quujirsrrsálsb^irssr ___-_r(5l. 2-.s$srsmwiurrss; spQrr j^sorruLD, 
^^f]<g ^sgrstnLOsmtu _í_spj_> ___rrffúuajir_b ey rbuQsuQtSiurr^ib. 

{§lr_@, gl(Bér§liurrs5lsb, _j9j.gra.1uso spijjjjgd-__-6tn_j susrrffá^lsárp 

:flGlUJb& SUJpJSU6TOL_rEá5JjJLb, ^|j5rrsiJ^J (BLÓLjSlsfflL-UJ __LfSl_l_| 6rjrjUL_L~ 

í _J__-r (Lp6roeo > i_t3S&fr _Lb_LDrr(7)l __ rf a5a^<__Qt„T_fr _rr ropujsárp _a5T6b__l 
WeM-iB(2*£irw. ^(nj_s_cW rerriij Qeiijp^Qup^^ú-UfrSLOiurrfs^sb -jPiaj 
'fiiaÁaj rBSsrssiWiurrm (Lp^fBajl^ffi^LÓ. ^(stnsb r66_rs?nL0 Qiu_-rust06_ 
•«rfiúeorrLÓ s^ffjffjjomLosínuJ ssmrurrÁ<S sjS^su^Jsbcfeo. s^mgfiÁ&refífÁ 
&}tb t (Lpsfoso'LÓaársTjtSQ wlssn—Qiu sarf ssssrssiwiurrssr ___jfjjj2js_.„. 
jgj/rjrjfB^jS-fVTjcáljD^J. *g\6$>& e^^éé-Sís-lcJl^só srsiru^i (^iusúrr^ 
WrfliULb. rBLb(Lpsínt_uj _^s_.s_tffisrf : l(£í)sb __mtj5ÚQujfj rrij, £§lrÉ<_> _-_rrjjT!j 
«mLOStniu rBfrLÓ ^nSlró^Qé&rrsfrsrr^ ássurrjlfssjsb, -j_jrf_tj5 ___xjj^_tnLOi_]_. 

»U.(Lp6-.L__J (oajsmsira. _6TT _glj jrjllBJ^QcSrrsfrSfr lo jriJ^^jsíl<j>Lb. 

axjSlíB^jtBiSSjsfjcS^Lb, (jj3síosú 5 LbcS(f£T;!S(gLfSl6!nL_(2u.[ __ strar stn lo uj rr sst 
. / (£P_? ^PS^ mu> srjfjUL-ir^ tsrrjrsaríjr^^frsb^rrswr _.g>jrr_=Uu-b ^jsmjrjuSlsb 
^6i/fftSt%rr sps-rjjj -^rftSStSjtíF Qcs= túaj. (tptujT)_^„6fr ^rsQ^&éSspiib, 
_9ij6_ íBLbLSic5S!nt5í_í^/t_ (tpiq.rsgsar. (glfB<j5_= _ c /5(_ t tgt_.a5'_-. a> -^rf^^Lojfj/l) 
Qtssarrjijii 6^^tá<ál6_l(5l6_<j5rrsb uiu_7.f.6b_k). (^6f06_ > t_ó5_sir mibwsisrr 
_._Trr_b__ __(J5^I __.|.t_^ácSTLDSi. , iE_b(ip_?n__uj asrnfluJLb (xpi^iu -__^_51_.faj 
_wsíw^Qlosí^ji^ lol-®ld ^js^ijptStsSCSfjjjLb. _s)j6_rf aiSTTrrsb ■'^stjflLi 
__j-_.-b_co Qtu-árjr;; crsirrjnjsL'^i e»(rr. _rr_fr s.rr_w(_urr(_L_iurr..t. sb, 
-Sí/STiffcS&rr^ gir&S Qtujrjliu rBmjb aj ujrr_c__.oT_L(_i_Ti_.. _i_3j__rfd. <3_rr 
&-.sm snwiurrssr e^Cj—rr Sfflsisrrrr&éi &>(rf>^rrw6ú í5_b(Lp6__t_iu _a>__6_ 
_-c_rrú Qufrrri/tá^j sj pg^&Q&rrsírrsf^w sp/jr, a.(5__!urr _.___. &(£<$ 
eii{rF)álQ(r^íb. ^_ _r^-£u_)íUr;5>«in__tu ^ij-súrQt t5___<___. sfr c__.i_.i_ ./rsrfl 
«OTírffitf ..^rffÉasfrsb, 40.^ _?ó_, §!(ij;rB^j <___r_t£ (gtCTjí-^tjjea. j_3_Jr _Lí.rá__l 
(ipi£}._9sOTrD s__tntru_l-í.ár3rrsár ^(Ba.á. a_-_._l($l rScsOtfs^j f_fjj@i_. c__)J _.a_.a> 
(§ 3>-tn__i ^i£j.r5é56TjL__-T, Qe_ijD nrSuJfr_c csélstn__a3cs Qurr^cWú uny____($._5 264 ^Sáfféj£jj6ú& LDGsFlsjSssr C/J5rr<_._5) 

QósirOTfflj^lsb ,_g>f6urfa5sfr Q^eusmrr QiurrfTijS-irf srLDrr jfjsr) (LpjbuQ&jrrá- 
&sh. j§lréí5 (LpsmpuSsb _ e i_Co^«__úu_L®^^nrs5r J rerrLD -^jsinLpcg^ 
Qurr(Lgajj, (Lp5fos^LD66srr 6_irr6_í-bS30. rBrrLD (jg) (36x1 (3 tb £psir(n$<% rQjb&é, 

___.@C___IUrr(SÍ5)_b ^©S-lfTB/CoLD LDl@ÍB^ UIUC-_T _£J__.l__tUfj^__|-t_J i _b. ^J,(S5)5b 
ajS-fgC-'S fJ^Úuajrrsb 4 jglS5>á5S)S!L_ _g)ja5")o_!_DrrS-T ijtuíW <-g_|S_.|_u i 

(y>i£}.iqC5_iff- srárm C-iurra^aj^ S-J^a^rfassrr fj^_ÍDstfif>a;sfr. 

_£)so «rrsó^aíPjDgj fjU-6-Ti_j ^rBe^___5fj53__raj_b, (Lp _ro 51? ld aBrsnjá.^ 
iilsmi__iLJiq6fr6irr f^lré^ Co6_jpurr($l f^__r jpjsírsrr ajj CoLirrso ^6_'e_srrsij 
QsusrflúutftDL-iuírffi glsb&ú. fBtbi_9-_.L__iui_j6Ír-Tr ^lré^ Ssujfj^j 
6_-los__iu <g\$ m (_pií}-iLirrí5Li_}. epGsr (&>&>&> _5__'rB^fJ3r_C_!a_rrLb. Gsu^j 
urnlílj) ___65_Trf <#=-£! u_)6-T6-_lo, a—Lssrurril® n-lasLp^aRturras (j_]6b60rnj__b, 
s^ff 6rá5lrfiD-ínn)ú Quírfj3_rrrr__C___i |§l(5ri_a5J ajró.sjjj. -D^bQrjjfj 
6_s?n_5ujrr_5_. &n-$ (g)-b, C.G-jfj^p-ffiLOstnuj rBrrii) ___6-5rrrs)5l6b_-_ srsór 
uésrrsb C2s_ifí)ps5.tDC_!iu (^lsbS-- _r-_rp ré1ci_OT-5-5_6_5-__-rrajj. -L_s__rs__i__ 
; _!nuj_3 _-_. i rríJL_!L_^jiJ, re__--_<j_ps5-jT) n_!_5up_=_ f l_5_-ír _9jn51tu (tp_}.ujrr<g 
sarf _aiLpi_^ __ n)-5_5^^)-b rsrr__ ^j_-!tbjB^rj3fÍ5___irr-b. 6vo51r_^j6_rr_s 
©fnfjúu^S-r Qufj^smLosinuj s£6ÍiQ6_rr(nj sj/j5!r_^jsijLD _gjjj_)lrB3jjQ_5rr_rr6n- 
G6iis.-r_i.UJ 6^(5 &>trsúih S-rédsajjj. 6p(frjC_s__sirr fglfBajú Qu(5-!nLosinuj 
_^j_)!ró^Q«rr--_r(£) (Lp-fostfibassrr __jrru_ (_p.-}. .j^fj^réaj-^úurrrfas _srr 
turr<g$)-b sjjjjliBapj ^^sár £Lp___b Qu(rrj Loa-lLp-féfl _^-_.i_réa33(5Úurrs_T. 
_3tp5)sb, @^5Í)(_5 -r^rjrr_5, 6TfBa5__ _5rrrj_-_TíÉJ__fsri)<_-c_5rra5 pr__lréaj|6_rr_5 
gl(f3_JU^--r Qu(íjf;----OS-.uJ sjjjjlré^j ___S--rffr_ajfrCo(sj), _gi}(_.c5_.urr60 

(Lp_f06_ , LDrr_5 ^(fjfjúu^scir Qufj3_-.-D6-.uj (upsf06_'ix_5-rr ______Trjaj 

Q0rrL_f_J_-!fOT)rf_3sfr. rgls-rjjjj fj_p_ÍD6i_>-b-&_rr 6-i 6pi _-jS5.._uJ6_Jífa5.Trnr__ 
^fJ3_B-S 6_lfj3L_q_5l(n3rf_5sfr. _sL(S5)-b p_r51réa5ja3ar^L_s-_T ^ld-íold 

_^_-l^^ajl_.Q_5fr---r(5) _g>j-_6_rr < p (^)fj>)_5-5 sj-lfjjLbufrLDsb, 6^(3 (up-fos-' 
L0fr_3 _§)fj3réCoaj £§)réai __J-_1s5._d_5.iu _5>|ózn__uj -^lfj^fj-^dBlfjTjrfassír. 

L2i)6_T njt g___oa5-K_£isni(íÍT.?fr Qurfliu L9j_f!b.-. ' tr óisorrsi'iliSLorr_m 
_s_:pufr(_?6_-W:_.;_£) ^lSIá&ji sYí)@_.ia_ > rr.;b _T_is__írrp rar_>p__._c_s_. -tú 
Qurj) (tpi-i-U-j Q_os_ru^s_T\p. ^(s^sb -jija.^<i$__r C2g_ r_)p-Tn_D__3srriutb 
_5-f n9rB^j _rntsuiS^}_-Q_5nr__?jT(5l, sr__j__jrrp ^rf)p____D_7niuú Qup__ajj 

ers-Tuajjajrrsér -^róajú __rj\_=_sar. _§)róa> (Lptu rpéfl l_51_5__ _s_}._'_T_Drr__rajj; 
_T6_Tuaj)_b guj_51sb_k). srQssrshr^so, -r-Lbt-Jlrrajrriuaj^lsíT fí.J! T p"lturra5 
_5jj_b-Oir_o_b ______T_rnLDUjrraC_Í6_i 6£rj3_-jfj3<_5 QasrrfTFjsurf sSlCQÁ Qas fr(_J.á. 

ajirsbaifrs-r igl^_s_r_= Q&új^i (Lpj-}._5-B (y)i_}.u^tb. ^(ss)Sú 6rsffí&>nr&>&i 
a$rr^úu(5)<_-l--rfi) 6j._otjt)j, Qapiúa^j <^_}.__fa^i__Qufrrj^ajjj a5f-j--OTu_rr6_r @$Í5§!Ú uéúaBsúÁ &Lp&w 165 

&<r& J&& e&tS&árpgi. «J^ór sr<$C2rr, a3iq.--rLDrr._B a-srrsirr^Lb 
Bff-CT-fffiuili-^só srsrflcsrréB ^a_ «SI(Slá6Brp^j. 

íblí>(lp6s><_íu rj/riliq.^ii6rr«r (y)6fosfftbé6sfr sp® <s_-flúuilL_ 
f( Lp0friuw!T& 6iisrr0aJ^jD@ (Lptusba^rrassír. §fB<5 (g/Bir^^® 
Btbstntoú Quíi jyj^^u>ilií}.6C -^ (tpuJ.íb^ ír«_ai6n-aj s®(* ) wuá->&&n& 
girffioJS^^«(S l s^&T-álúuasrrffisijtb gl(f5B^nr^)|«í*i.i_ srg§)/r«.r6O£«306b 
-5^-mjai^ @0 rBírsfr a_6OTrfflni_i_Tsur ^nj^s-.LD-íniu ^snuea^p^ 
£,&! sjsír^^rrsór ^prs^ <-_l£). u6svrá£B<rrrir<3hernr<Si ^(rjrB^rr 
SsorrLJItu, Qtsrrfjlúu^i éBi^Tioírstrr atrtFliutb. Sjwu ^(fjdb^ib 
Surrapajjajrrssr s^a-órstnn)^ a£)íuira5tb Qa=tútu (L/jiff-iqib. _a5S-_sijiqib, 
,4>jjrjué^s-r(tp_D gl(r5_-é_l6-rp 6usznrrt_)-b Qun-(íi3--__oti_{__b C- , u/rcrír__.__(Lpt_) 
©(jjffiCS^ <_?(í$lÍ). sunijenniD, ^(pu^^s-riii srsárn) glsitp^-uflsínt-Cotu 
iBrr6-OTÚu®tD s^^ffjpsíDLo 6vi^j_-_5Úi_mu_orr--r 6pí} < rry-33U)tunr(g_b; ^gi/ajj 
__6-ks_L0u_l-b 6^ < rí) < p6-.Lo_uj ^S-rj)]. 

íB6_ ? -OTás a_6bs_al (LpsMnjnSlisú éBrrscrrssír-O^^l-b _-S_63r_- Q-F6£jaj 
Sír-tDLDiurrsb usb-ffijjjj ajj-tnnj-S-Tfísb 6y$risjjjsins)J6)SlL_ @r_é_)uj 
(jp6fD6_ib tils-r ^rr___u.9(r3_-dSl(rr3rr. -g)j6_rf ^rB^Éf-ls-T _g>j-rr-ij_-@ 
gl<5 ^jsn njuSI©- (Lps-T_--r < r£) _s_-rór@Lb. @rB^^ ^rrjjgasibiiluj ajstn^ú 
i_Uíré@siJ^n)© 6^6-Q-_rr(r/j rfl_-Oi__ljpj_b GjinljltB ajisín 611 enSli — ^f^lé-tb 
Qujfj) s^l^Lbi-j-Ctrrjrf. _g)jQj(rFj_-.i_iu ^íe^§ QÍrjúuLb íBLb(Lpsm__tu 
(Lp(tpéf- 6FLbu-a5^--.^.t-|_b QujD_-_síí-T©Lb. (LpsfO-i- , Lb_r,-fr, assósiS), 
Qa-_rrjr__j_b, QurnjemLO ^aQtusxijp/iSlsb ^/Ba^a_a;(o6rr.r© a=u> _orr<95 
_^,-_á5fOT)-b ein51rB^-5-6(STjr)«C-i__ rB6-rs_.LD _tuji)u®_b. 

Q-_i-Tfli_56_.(rfji_£)j -T__6TJsrrsíj QujDSún-w 6T6tsru^,p^ @rf sr_bck. 
U-jsrór®. pjplrB jjjsii rra:. ^(rfjúiilgjjLb, (Lpsfcs^Lorra ^(njúiSlápib glrba^ 
srsbcfcúuSlsOT ^srrsij spsór^jrjj^rrsTr. ^jí-gS srsbcsoffcntu ..gijsmt-aílsdrtf) 
sustnrj.tSl-b, sitíb&oGiu ^(^^«(iLpij^u.jrr ajj srsTJrn) smud5^1ujá«rrrj 
rBLbijiá<_D.éb ^(^ácT.ácuQ-J:. ^ia.i?j!\c<n í.x.upít gun (^nOTjpuSJsbajrrsHr 
«_ui6ínu_-@Qi_Dfi_Tp U6_rf ó_«j(ú3_5 ^úí-rOTjjiS-irnrjíi <*>... . uujb&srgefHlpxs, 
CoSijsmjrtrj. iu CS^smsuú Qurr^sfrffisifl-b -gjj^lffiLDfras lurrdjá^tÉ <sS)smt_jf, 
-^jJicii Q^^ruiTi'rr..^: .rr rrf.M*-.' .. ^MT^CTni.n«Sl6-r asrrrrswiorras-íÉ ff>Cifíái 
_-rrrrrf_-6Tf 1 s?nL__iu _u rr rrrnli_Lh a._S5OT__ir<3a)n) ajj. 

fpprsrreij ajjrjLD Q&ár njisiítli— iSlrrjg) nQt-Súiurrssr rasársznio 
stntuú Qu^psuaj^bgj 6^(56U(n)CRni_iu a5@e6lu.jtb, -_iS-r6tn_j.tLjCoLD 
^rrprsis-rCoíras ^(maséi- (Lpi^u-jib srS-TuaFjj rBStrr@ sálstriii^tb. __i_.flstmDaá<_-.r 166 ^3idssr^0<sú3i __6sf}aj__5r Grsrrá&l 

s___uá_ ajjas dBrrúunrrfjnjá as-to-UJ a3fa3ajl___ujLJ Qujprrrj 3_)_orrLj!j)uj. a_jfi'í| 
s__LD_.__rr ldlL@ló Qunjai ^@£$ ^éo^so. ^lszoas -r-iisusrrsij 6_l_5_rj_ijrr_; 
-gjjníilfi-ajj Qffirrsírrsrj^lCS^SLDrr, _^>jb^su_rr_ij_5(aj,L-_ rB_OT-_.L_u_jsró r (r) i '■;. 
_r_3T(_6U 5 2_t_irfr_a3 (Jj)L_ai---ajuJ i Lb J Qa56rrrj6U^-5.a3t_j_- _g>j-__L_ su^prag : 
aj__f)úuL___ urr__.a> sra;,-~-ruj i -b QpsroeSiii _5_3-r_^0i_c_fir_b a3_s____L„6_ 
60rrLD6b _§»«_: rf _3>jr6 3j suljSIuSsó (^ssr CsWjjSla - Qa=sb-i_L_.(í5lLb. rELbs__L_ú 
Qurrjrjjajaj -U-3.rji__b, Qu0r6a36-T-3-LoCotLirr(ÍJ), _g_j_urf rE-b__ (Lpss. muSlsó 
(Lpi£j.6ij rJglL.ai--.a3 ^smi—UJLlíJlLÓ ere-rjrjj L_)rjrrrfaia3_k_r Q_ c u_C_ , _urrLDrr__, 

HpiS (-^frjT)jrj^ajl|pj-Tr-irr (J£)iBó5ai ajírjajLbLf_)iLiai-__ajLJ uptfil _2_jsrr 
__ja_r3j Lúlrfflrjéflsísr ^(LoajajLb Q_.rr(_1^ajjLJ C_ua= íBrresr -iS)(rjj__U6_l6b__o,: 
£a)aj_5_r Lorrój^rjfSl uJ-5_múu ajj__ asia-S-r Lorrssr __rrrf)ujL0-5r jjjj. __-Ssr6s,_Di_rr63r 
_o_-f)ajai aj-sflai aj63r-5.LD_tni_jaiajrr--r rBrrffsr LO-sraiajjsfr Qasrr6__r(k) 
SuafaslCSnrjsár. ^rBajaj aj__f)c_i aj63r6-_-_.65_.Li ^LjSlúuajj ajesrSssrai 
ajrrCassr ^LfSlai^aiQasrrefrsiJainrfajLb. 

6^(15 aj_-f!iJui_L_ usb____o_. a5LpasaÍ6-.aj _g>j6-.__uaj)-b (ip_f____D 
«(enja-raj sjajrrsu^ajj C_urr___}. L06-rL_urr-sr.-__o |§)(j3__@C_LDUJT(S3)_b, -gxjr_a. 
__63r_-urr_-r_-._o __-5-r-_.u_ujrr6-r0rr_5(_6urr } r_l_-Oi_ifr__r^rr<__(I.6urr (alrjrr 
Qajsir^rrjj rErrs_r __jrjjajlujrr_. rBLÓLjaslCSnjewr. 6j36_Q-un r (r3_U(n3s.___.u 
ajesflai ajó-r.s.L06__uju-jLb __6_-rrfr_ajjQasrr6rr6uC_^ J_)aj!_b asfrs5_rúu(5)__ 
(Lp_j.-urr-_r ____35r_3_L0!LJfr(c5Lb. _g>jsu(n3_5_L_uj Qa=rrf_aj rJ£lu_sb_-_u s__6uá; 
^jájQaárrsairr© _g>j^-b__i_rfri5l_-OS-.uj _g)j_-___.6ua3ja3rrssr 6p(rjj (Lp6r06§LBsk 

__6-3r_5_U- S_l((TjLlULOrra5 ^(ff)éi>3i (Lp-J-lLJLb. 

(SsujtjjulIl- a3ssf)aia3-_r____o 6p65rrrjj (JJ-iieurrjrjj (5 asrrssr mj_b 
Qurr(Lj ajj, ■ QajrrL-asasaiajl-b s^^susinasujrrssr -Djá^Lo ^jpu@a_)jpajj. 
U63)a563)LOí_)UJ -u_rrrf <9-a9__r p rjglai aj_-flai aj__r_s,___-_fr CSu-spjLb rJJ)L_r_i 
QasrrCjlaáasúuil© susnrj C_r_rfr_a5!r_b _g_jaj__r uujrssjas Loasas^asrajsfr 
6jn)jjjj63>LDa5 @63)pCo6U sjjpu^QLDSBr^j C_ ajrr__r jjjjasl m r w : 

(§)_ii_urrjrjj _g>|@_*-u«5j_.@,f..u a5rr60__ ^s-rjj^rBasajj. _-g>j____rr 
60aiajlsb @6ÍiC_6urrrf £g)s_r (Lpii., girrajliLjii. aj_3r6p_____i_i 6T_b__oa_ 
@6!rC__irC_i_i Í72-.TJTJJ, s3__roj)joí_L_í_i é___iíd_ ^--r63__ss_iLi ^srrs^^raj 
_5jr3l eiJ-rrrfaiajjaiQffirr-S-r®, LO__f!aj a=(upsjrru_aiajlj_.Cj.__ afréjgj Qmbiuá, 

aS_._l.UJ 6p(ff) IT_)--0-5_UJ tU635L_UJ (LpjpUÍ_L_ órjJ6_k@. 

_9jaia36tna5UJ é£(tf, susrrrfá=_£) {g\mp iBrr_rf)_b j§)<__orraj asrrrflujLb. 
L06-fia3 a^ajrrujajajlssr rB@(__u rBrr_b 6^6_Q_uiT(5_u(5Lp sul£i * esssirr© Vptf&jBgiú uéoaSsúá afpatb ■ 167 

^fB^jeálilGi-ir^. pe&úutLu $<$&& srsúdsú t£r& eusrrrfrs^, Gumj 
•«Bq.oiub 5r@ÚLj^rT)@tfíiu §UíÉa>(5LÓ (tpss>piáéo 9 ermp ^^sCuB^iih 

St_ió asfrsólturras f^6be"k). 

■glfiSrjjIfiír'fflr «sbstotuiuio. _= ) jri')s_s_HjLb «éJip<s@,- Gloíj)© 

^■■jjtáliú u@^1«síf^J6n"6Tf ersbeo/r ^a^Lb Qujt) rjjpu r iqii>; turr^LO 

*68r«@(flwJ 'eSt^^irsarpaapp prr<2ssr eusrrícá^csQasrrsfrsirr §li_ 

uSeb&O. @lgfi$ir6Br s-frsOT/rjj *fril(5lii> «-tpl. ^jjSsiJ srsáru^ 

. vm&np gisúis eálo^ujLDrra susTTtfrB^j su^^tnj^j. ^-gsór ^ldsold ujstrflai 

WfjSrriULb (^(Lgsiia^LL ^jTjlsijai ^jsroffjtuleb 9já>jy6»U)úuu. 6~ljS) 

.«J@«<55ÚU® a9sÍ5T JfJ) Jj]. 

«urjr'fiOiTjrrj^sár ^fÉ^ú u@aj), £i_51r5 ay, (Lpsfústfió sTffar ff) ^(rrjsurfls»-. 

tCottJUJLÓ Gajffjjujr® asfrijajfTLDsb _g>jckOT6_(rr)Sír}i_cu asajSxjascWtqtó, 

«iliíj.éGla5rrs!nír(5l r#/j)as)65r /jjaji. ^ajia/ewiruSlsb /bítló QujTjji^fBaj 

■«sbsfil, (^b;$4pjLb (Sld(S3)l1(51'35 aasbffiffliurrasGsM ^(fjjrBajj «jfBc£jjj. _g>fa5 

■ assbsá! (Lpsixin) fjglrÉ rErr__LC|.sb Q<siiT_-íT_a5ÚQuj")jTjQuT(LDaj/ } -gjfa^cWíusb 

ifiOtraj alLfjaj aiIsiDíFas assbsá) (tjj(y36_ ajjii 6TSTVsrfí rB<T!DíBiurrí_úuLl(5í 

j.aitÉÁaj]. ^serrnjjsusínrr _){rÉ<_ Gr(yja° ! a3[_Í6irr (StoQscQtu rBrrub susrrrrajasú 

UilíSurrLD. ^lajsáT uiu(55)a;as assbsiflai Q^sStiSssr ei?£lí£ r sb ( s& i .t_ afljpj 

«soasfáicssrr (o^TSOT^so/ruSW. afLpú u@aj) ^j6mnj<ffi6rf)sb s-éflffiaslwrjr) 

^LpíBsjnajassfr _LD60 uasasLDrras __sfrsrr ggsirrsijrsbascsrr ^ irj.sifflil_.fr/fa56fr. 

(oi-praj ^sm^assTflsb sua^ffia5)sórpsijrfa5sfr aíli^ffiaslsbl^fBajj _g)iij^áí3j>i_ 

ffirrí) ffjjasaiT-i— njjsmLpiuiraiuici- ajrÉjassfr asn-árjjassfr susmrjruSsb ^r^ajajjú 

Gurr/fcHÍa^jaV Qa5rr6WjrL_rrrra56fr. 3?Lpa5 ajl^ffuSisól^iÉ asj _°>|Lc r LJu ajj 

(jp(Lg6iiaijLÓ 6á!si|ai a5SOTstr>LDtu i sinL_iu rB^ará asrrjfjjjjj srsárOjp ^surfassfr 

a5(j5a5Í(g)n*'a56fr. 

[JlaiíaR<Sin_.Suj asrrsOLQ QiDsfrsrr QLOsfrsrr wnrp^ Qa5Tt_ráia9iu«/. 
srsbsorr @L.iÉi«flflfj0jiJb éippJ&sineFÁ assbsál _3Ja5g)jsmi-_tu <5rrij)aiej_ 
u»li_ rr5?^uís\9(5rB i a^QLos*r6rr QLDsfrsrr __i_)rr Qu/bjnj erip sOrriiSljp mj, 
tDfiofl^ -gi/jtf'sij susrrrfcícítffi^as afLpaj csjlstniras assbsúl iQmpép ^/srrsij 
QasrrstnL. QasT^ajé^jsfrsrr QajSÓruscDaj __soa5t_ QLOsfr6Tr Q/_sfrsrr 
^fjTjlujai Q<9jTL_ri_asliu 05/. srswí "<^|OJI_, (BLb(LpffKK_lU SSsbsálaS QaSirSTrSWáBóSSÍT LOllfJlLD USOiLpiU 

(ipstDVrjswiuCSiu glsárg)jí_ iíIsotujÍ) rjjl su^asltw /rjstrr. íBi_(Lpstn__iu usb 
«s&Oas «jpaiiBiaefrj __ sfr rBTtl©* _56Ó_a<íionj^_ ^5«_)íjr eST^^tqsfrsTr 
«rsbsorras assbsáléra;!- §i_,b. ^(rrjaslssrníOT. Q^rfi_s5fl«S)6b ui^ááiesrir) 168 *9iSssr<5ej]Gú& LCxósflgcfair QjsrráSl 

6j>(W, wrrssvreussi e$&g)í, £§tsfosojru5)iu &wium&,eh «uój^ú utatV 
uajfjjgjú Qu^^psírsrr 6W!ÚústDua5 a«.L_ tnrrw Qurrjsfllsb&o. &£■■. 
^fflDffiiu assbsul (ips$)PD EBLDá©^ ^otsldGiu sfllSsrrsúlajajl^áa^n) Qgs^ 
U6ÍD595 /Bto<s@ a-fiwíf-^^liu, asrrsoajajlsár (Suíráíilp© iB6Órnr5l Qa=6pjá 
.ajjCSsurrLorra;. (Sidjsb)© fBLDa5@ srsárssr mpnpÁ Gl&*(B i i5&<*$irS 
_}/ajc%!jr<í5 iSb^ú dsxrfersiniLiú Surrcfc, cbntb Qa-it bbbvléQ&rrsmn^r^ 
sjtsó iBii sr^ltSjr iusfrsrrffu.ras^as^ ^fjbTrraíi! t_@ ^^ Gsuuj.á6n«tuff a5 : 
g)(5««6omi. ^(ctjsó __60a9ri.@ ^j^rs^ffb utusór epssrg^w eSi&tr tuir g'. 

(BíTLDj r5LC(LpSiDL_lU QLOtrtjSlsiDlULJ -(2ua= CoSUSBOT^Qlo'fiÓr ff)J65nr<S5r __60a5LO 

sr ajl ff u rr rf « S p gi . 

__60as_) sr glsruirit&álárír) ^p&sr rarrw rglsnpGeijjbtT) oSlsb&o 
ujrr^sb, LDstsflaj &(Lpa5iriupéjl6tsr)i_i£l($mgi mw(ips<ni_íu LoajlústDU iBrrii 
Qunj (tp^iurrajj. ^jrÉ^ LDajlÚstDuú Qujjeuajtj^rfltu srsbsorr (ldhjÍ)^) 
dB&rriqic rBírtD Q&u'jgi ajtr Gsus<OT(S)Lb. ^^ajnw «^rBaj u>ajl_stDuú 
Qu^psiiajjÍjQrfítu suLt5!turr@Lb. 

glajsár utu^aiajajnw rBLb(LpS!DL_uj «sbsál. (LpswpstDiuiULb, „m 
_3«@ió (LpstDjjjstDUJtu.Lb 5 Lorr^njl lusaiLDÚuaj^^ífltu 9(15 (Lpiu^a?! (SldjÍ) 
QcSrrsfrsrrúQu/bp.gj. ^réaj (ipHJji)rfl@^/6UfiBJir«Sl6b.nB«hr@ uiussrsTrl«« 
stSlsbSso Qtusárffíjsb _fyjy rJ^susínrriiSlsb mrrth Qurha) sp(njg%>úúuC& 
LDfrstjr ffisbsflluSlsór uiuGsor iurr@Lb. a-eásranwuSlQeoQiu sfll^LDLSI^sb 
a5_L_aj aj@n5ó5 ^srrsulsb fBrrtx» Qu(rrjaj s^sw-stDn}, rBLOLorrsb ajl^ÚLSlá 
Qa5rr0„<s (Lp_j.turr < ajj. 

rBLb(LpstDL_t_ KtrCiq.jb Q&árgfi sp^ ajssflúuLLL- _jj/Tjlsuaj ajlpsár 
glsb&o QiufiBT ffjj«v.t-é Q*rr6bé9(!irn)fflj/f«sir __6OTr(£). ^rsgsb -gwsutf 
So-rrúuíi^as «stjtjráaSsb OT^aj^áQasrrsfrtsrraj Gajfí^suuSsbSso. 

íJlssrspLb usorf, §ajajstDa5Hj ajsíflúuilL. ^njlsua, glpesr __.srór 
Qt_ssrusiDa3 5ÚqáQéBn-firári_nr^lib«s5__., 6urrLp<55s<D<95 (ips?D njtulsb 
^{«n^úupriíé «ai&oúuQai^írasCSaj QajrfitUisclsbSso. ' «^^ojeb. ^surr 
astBtBstnuju a-ix;uaj1j}j^,ií!tu ULpbtDiDUjirGsr # L_r6j(ajas_rr _guúuic].G.u 
Qj-túbuajsár fopso^LD _5|6urra5(sr5stDL_uj ULpsznLOturrssr a=Lotu rfclSsoas&rrú 
upfjjlú Gua-rSuajsOT QpeOQpib eurripál^aiGm- ajsuVaj CSajJju §!soCa9 
uj^élji»® ^if^ » ^TOLorO^ ^ír^ Qj^g^b&o; ^surf 
a5(sf5stDt_uj Q#iufió«sir, ^surfassÍT SuafLD Qffír/rjas-srrrr® torrrry 
uiL®ld __sfr6rrsrjr. usrrsrfláa^LiBjcassrfí^jLbj assb^ifla^srfl^jLD ^surf 
asefr an) jjjáQaifrstjOTueu^stD^é aQsrfiú-lsfrasrrassfr Gurrsb ajl^ÚLSla^ 
Qa^irsbsusíDajai ajsSlp-, _5jajn)a5Úurrsb Qfftóbsu^Lfileb&o. ^n^iT6rr<$W< r ' 3i< ^ sír & 6 ®T ^smrsmLDuSíéo lSI&á (ajjjjaáluj SmnráiS 
ajsufr^siTíTtsSeu^l^á^l^ffcsdrr. 6T6iVrfrtj 60! Lb., rflcopQu rójf9(rjjá<a<5s' 
r ^ ei ipeG>rDÚurb$ > <3\(i$&&ú QarrQiSgiú <_l_.9=itl_6_ j_6n__(y__o_ ij) 
^9_b Q(3ÚugúÍB<z»P úu P$ U3i1@Glr ^jajrrffiG-fr Gua.éál^rfssrr. jgmgú 
£j ^ ,#.tQmw mwQpetnL-iu sS '£&£<& asrreo^^lsb l6)<£5Ú Qurfluiasrr.s 
"*" ^rB-su erSswruJ LostrflcS <9 :: (Lp66rrru ; s ( 3«5rr(5l (jjprr-tWU_l____irf__6iTiT<__ 
cftttOU) ^«^sál©^^^- ^JsOTi^tqLD, rBLCsíDLD §)rj65kL_rra.LJ lSIotíb^j 
• eSesiW "J mpeyrr<S6rrrró5 ^«aCl, __r/6Wff) ($60, ^gj/uj-cáasirj. iBrrtb 
« fe0í ^ s5 fíit|Lorr i giJLb ' QcSFiú^jffiffl©^^^. ^supanpGiu rr_i_b(Lp6ír>L.UJ 
Qjf.tfiUÚ uGSsrutr® srssr^ a__ ( rr5 , <__ eipu^sriurresr U6ú rcjj)usirar__|t958-rr 
Qtusbsorrti) ®&jb(g) 6yjb^S(rt$irgi6rr. asrrso QLDSÓrsjjjLD gjúinnu 
<|ldÚ6^l_cB álsssriq^ 65fBJ<35fsí5S!r>L_iu ^ssrw u p tfil ^ njlfB^Qósrrsírsrr 
^6_irf<_srr (Lprusbcác^rr^srr. ^sárrijlíuii), §)ri_<95 Qpiujbéísmup 
Gffirrt_-rfr_ J>J rEL_£.aS)uJ | Lb eu^a^rrcssír. fJjl<sajs_-S-UJ i_o<_Bd56rr. a^ajjÚLj 
flPsoéfilsó Cocsrr^jpjc^siVrjT) Q<_5rr<_Trsrfl-_iiri_JÚ iSl&irssstf, @rf!iu8>t>TtLjLbj a=ré 
^oífeorHJ.LDfflfíli- u5)<55Ú uw^wiuírmQajSsr ^ QurrpgtiGutrrr&sb- (Surrs^ii) I 

^IB^<áffi(S3a5@LD (^6T061?lÍ)cS(S36S(55Lb c56lífl^c5ScíRlUn-aLJ U60 
; 4S&0<9> «LpóSLD _g>J63-LOL_U ajj <K6BOT(5l ,-g)/ (65 áfr a_l rTj6_Jífa-(Srrj<rs_L_lU _§>Jc3=<g=_b 

Mmn!. s£ílo ^rrcijSLDijbff) QassÓTjpj Qa=rrsb60 iBrrsiVr cSturrrjrra fjlsb&tí. 
6r6Ór<írj_pjLb 5 OT-btsOT-iisma-U-rrsar a__b__i)<!5@ii. ^L-rétg^aísÓTjT) spq^ giéosSl 
npssifD, «^jfSrrs-^ td-LpasSsoa- &á)s8 3 (__D6b<s_3so<__ &6cs£l ^óííiushjq 
$&& @L_ré^(rjja9<siVrjTj <9»<sbsá) srcffitSsrrsOcssjjLb sp^ a5tl<_9u3g rJ jGrn__iu 
^<£<3<é,6S)<£&> QffirrsiwrtJleDjfr <api_f.iu.rajj. QsujrjiurrQ&sir ^scnLfiré<$(5_- 
áissrp SdsoQiu, spáiQsiiírsir^ssr ^\<S^é>s<n^ú (SumsaS) ____wr_tt.L0Ujrr6_r 

L0^ÚL|-_-L_lU6OTSUrj)6<_)jT) 6)fflc_rT6_l_Qra5lÍ). c3)63T6J)J6cOL_UJ ^ssj piásb fJlcnjcÉ 

«^sirrnrj susmr/uSlsb sp^ i_06of!<5SÍ_r l= 2)j6U6psíot_uj sSl^úu^^lpQeipu uSla-a. 
Qurfltu ^&ssr&stn'S ,g\ss>w &)#■!&> QanrstrsrTsúirib. ^tssjéú, ^j-'a. 
10_n_i.t_.s5r usorf LOcsajluSlsb eijréajj ^sawr^ib Qi.itrqp .^/ ? <.$tT_-f_c-.,-_.«TJr n) 
^cf €?rraj<_ílsb ^Jldít QcjcúrQQw psti,- CScn.; m; ó.ují) i^1./ouío: ^p.ibi.jjj 
«^sujpágjas táffcoL-áaéleiVr p j^(rrj<áffíoa3 3 _j»)|rBjCSa3C_jt3rr_tr ^(5<_3_<x><f6_5__rT_j 
QurrjTjjfáajSaj ge&rr, ^súgH j^sb&ro. e^frr, e_r51r_<?s/ ^jsbcíú.ajj (tnsrosv?in 

U6báB&0<S 66Lptf5LD ^jSjBT^ ^SOdBcS a5Sb6)_1s3.!U (aLOjTJQ_5rr6fr(6TT)Lb ^j(o£5 

-rarrajajlsb a56ar@j6cOL.tu &>sisr)&) <5sár _TOLOí.iD.uu_|_jb sumir^&jiéi Qgurér 
^_LDturr(oa)6b c§)(c_íl6b 6U(r^i_^(___J6_._n-^tuajj @ér_r t pii.6bc_o. s__6obr6mLO 

SDOUJcffi <5S_ < pL_l_-<33 < ?|jJ, <3jS5fl<55 cssarsíDLoiálsQr LOajlÚffCOU __6fr^6r3rr -«urjJlHJ-P 

Q<5 : iuilj_) 6_fri__iurr0ib fjlajj. 2 70 ■ <gi%mái§i<5ú3i Ln<s$<3)dm (o/B/ráás) 

©SBTfpjsrrsir (_LD_-Or_rr__.($ 1 -35 a5-bs_l(Lp-Tn rt) uiU6-/u®a3é^__)_frjf| 
s_)@©rr__rLb, &rfl& l $(rú>, <_§f,a_)tu ^jélsijcsajjsmjT) <_§k[nriu _=<$£) 6_i/JÍ 
_5__rr_5 6ai«g5Hjn-63Íjr®, fBLb(Lp---L_iu U6--Lpuj _._b-_l (ipem roemiu <_gj,rjrrnj ; 
<_l-b__o. <35T.fr <ssb *5f£&)i&>ii> (Law of evolution) (JlfB^Hj/rsjnGUjá 
a36_lrj __soa5a3a3l_3r -DjbjD jjfr<35iEic95(5r5<g5@ LDil(K!(2ijD erO^ir srmt 
utli_ < 5£j -urrsO-jju., rjglró^iurnnnsuú Qurrjj5ja_^__LL_)-_b Qufr^srrffisrflsjr^ 
Qa5rri_<35c35<33^ff)@<5 «rrso 6Tsb_so _tu r^6b__oQují7-ru agj _urrsosqf_ rr,)___rú 
u<5rr<35C_eu Qcs/rfiíQjDjji. glrB^liurrs-l^sfrsrr u_b_s_ rry cgsSsoarsrfpLb Qsusi, 
<_?__ /ry Q^i_6_rr_<35srrrrsb, -^érjirsu^j fJ^60<5_35S5-r_- 6^(5 Qa3i_6_i^a3ír6pjL_,1 
rja=rriu6_TLb ££(5 Qa3i_J6_<33a3T60jLb, __<75£5.ajjj__i_D LDnjQ^rrjrTT; Qa3tú__<33<5jrr 

60| I_) (mrjJ)6_ajJ_LD 6__rTífc5Sc35lJU_L-_ c a3J GufTSO rB_b^a_ -(frjLD. 6b(m] 

Qa^tús-iajajls-r s—^púi-jcgs^Síflsúl^frjrÉ^j íBirsarrsj ^rr^lasrsrrjLD _g)J ( úu_}.(_ttjM 
(Lp(L06_a3fr<35 6_f_c3j^j _urr_o rfi)_s_f _._-) _(rrji_. Qa3 u___r_<35(ffrfjLb, r^rrsisflarsrR 
Lorrasc? (aa^rffBajj @(_rr iBrrsiflsb 6£_rru__)-turra5 f^lfBa. rálSsoa^csrr QiusbsorrLD 
__síw_.rr_5a_6_l_._.aój -urr-Osjj-b fjjjs-jr)--. jbúujt) nJJá. (.asLLuajju., 
^rrrriúsii^ajjLb a36_jrjj sre-ruasj -urrsosijLb a^rjjjgjúufJlaslfD^j. <-g)j,a3_Ofr_b 
árjir-ár fj^-ái S3.ji)tu 6_rj_orrji)---jr. srrjj^ajjLbQurriig^j i___fla3 (Lpiujp<s=l<35(3j 
-owúuir muCt- fBlasLpcía^lasSsiTiujLb, Qa_i_6_?a5 rfíasLp.Fc^asSsniu^Lb a5_o____rr> 
_osb ^l((T;<35<35 (jLp_}.uj__lsb_-0. u@^^ j$-ija-(<3jU- (Lpixj.6^ a5_rr) epi árajLÓ 
fBLb(Lp6<DL_tu a^ajrriuú uLp_5a5 S-Lpa-asr&jassrflsb fjjli— 1_ fJ^(7T;úua3rr_5_s_ 
Qajifltus-ilsbSsO. _rr_^ 6^(5 a5rrifltua36ina3iu i _b rErr_b 6r__r Qa= túaélíojTjLb 
6jsór Q<5Ftúturr_Dsb s_í®<5-l-(rrjLb srsár jjju (_a5__ua>j a36_(frj6i5ra5rr<35(_s_ <35(frj 
a3Úu(5^JD_|jJ» c_?j— OTsS ajjsoas^ajljjpjii) asrrrrso-r aárrrfltua^ a=tLi_ib utustjr 
ulL©, £§!fB^)iufr__)sb loi__®i_ _§i)<5jb(_j 6_il6_a5_5srfla5a5_j Qujpjrjj-rr-Trajj 
<_urr_oa3 Q^rfl^jrjajj. fJjlrÉ rEfr_L_-.L_ú Qurr ^i^^oietnrr asrrrfliur_a5(Sj5á5 
(grfliu asrrj-s-rrBjassfr _s_a3 a=rr6TOa3Vré-_5-rfl_b i^-B-jrjrBjjj __)i_.LJua3rra5_5 
-6(5a3ja5l_(frj_b. a5Úu_b turr^^sinrj rBsbeoa^rr Qas-li—a^rr, _r_.ru65-a3c35a5_.__ ; 
a^rr-foajljráicS.-srr Qa=tr_b 60 ____-Trr(iJi__. rB_b(Lp-_.i_tu am—^&arreSl spjsfr srj, 

a3655TS!5!jfff IBLb(Lp-!D!_tU _*)]-_} j3_-@_ír STSlÍ-íffJ) S^ijjjt-lJouT JJj--.LpS_ 5)ir_b 

#!*..(íJi--U-l® -_!®_5lfi)<33rr ^iobS-Oujír _ro_ruff-><33_. ",,..___ UooV_j.<j5rfa56rr 
a_rr65r Qa=rr_bs_ ___6-_-®Lb. cSjTLpcsa^úuílu. f§lssra3s_.a3a= (SaprfíBaj ; 
6£(f5__i63r Qa5rr_L__ a36Wswjf(rT5«ffF.a3 ?E'~ - ^'ttVQl.'otjtjjlc \ ^ígj-b, 
<g}Qp _FLDtua3a_)-b c=9j^J urrsorra- _-_rr, ULpa= a^fr^íTjas _6_rr glrjrjrBasrr-b ; 
-5}^iÓ @ié ^l® ^sbS-oQujs-rjrjjLb, s__)lr_^j ^sbsorr^ glsijrjsS-icSc? 
-aprffBaj 6^06Uff-r a^iurrrflcsas -a^rrjrjs-ijpc? "éprrÚL-lLlL-frsb _9j<f3fff5)-b \ 
^rrajilswiu f^LprB^ajj _ufr_-)_(rrj_b srffuTjrjjLb, -^rsBj-b, ^Qgs (_fBrja3aÍl-b ! 
_5f6Uff_r Qa3irL.i_ _Dá^uir-5r a36!na3_r- -FrrÚLSl^siJ^ajj a3__jju gl_b__o ' ■BárÍnH£-Gu*úu®aj^6Br «rrrjsmsrajsínaj nsrrii» ^u (Lpi-j.iuaSlsb&o. 
£}*«-<£/ (^©su^Tffiú^ uuJ^Lp^ajaj) ^eurfassfr eurr^tu ^fsw__a_ajj 

í &$)&$'*& LoasassrVa^L. _^6ua5(ajú Qurr^ajai uSlsbs-rraj glrrsajú 
É&*»LOiurrw ' (ipsmp^ V®* mi-íBgjQíenr&rál^íTSisrr srsáru 
La @) _g>j6urfó5sfr uOTsrfláa-í-iHJcSffrfl^jii, as6Ú^rfla5srfl|£jLb 
ílíc.f®»!©* «^, ^^fflSlujsbcSG&rrú uit^^6_l__(5><!5 c5étDiprB/nl©d5 
S&oa&r .t3oi,p-iil_- ^urÉJassrflsb Cgsu^uutlu. rjJ^jDuSlsb ffipu^jii 
te(íR asrrrjtwm- LDrra5SúrrLb. srsrjrC-'ffu fj^suupjjjliu rB_b(ip6inL_iu a3<75<_i 

WáéBCTT 63(5 Geur^njjSTOLDSJniU SUSÍJ íf Áá\6ÍST p&ST . (oLO&O rErruL® 

.«S^lffijrrsar^ííljj© ldl1©Sld asrrrjemsr surrajLD utussrufjlfi) srsárn? spfTjj 
«^(njfiwer^srorLD rBÚ)(y6fr uLq-íÉ^fflSltJlálp^j. ^jsírcrr® susinasujrrGiír 
■««36_1 rxpsmpeB&rriqLD epQíjr fJjL-ajajlsb áBp^páQarrefrsirríSá&i-t^iu 
miifd!í\Á <&Gtr>L-éi{3)(2LDiu!r (53)60 ^lswaj r^l[r63Ísr@LD (osujjiuilL-stnsu 
%tssr jj> LDtuásajLb rBLDuSiffísflsffrTij r_ráa_6_)®ii). 

Ík ; ' rBrriD LSIrflrBajj r$rj)a5a5a5_.i£j.uj spfjjj ajs?sf!LJUL_L_ ^IsHrQLOCTrjB 
^^srsmúi (5^)n}jíl6^sz»L_uj5ijrrc956rfl6n3i_CDUj _g>jaj)a5t_> ujeál 6Ufjj>a5l^a>j. 
ílgMrEsurai ajrrGcísr 6j^rrrr;j]51-5Qc„nr6Tra9ssr nj f^rsaj ereMTsrorLD (Sajfrsar 
jfStU6iL{_.6ár, a_(|56Ufrc5 -^rjrriúrBajj u/rrrúusíosjffi ffirrúi-}. ffpuo, (Lpíri__(2)aj 
j&mQtQ u-lrajajlturraáás esrrsmúu^aSpajj. f^lsJr^psuíDrjuSlffb ield 
(y)«Di_i_^í srsárffjj Qa=rr6bs\5)a- Qa5nrsrc-OTa.e5_.irf.1u ^&urajsirjajitjió 
"f?<_5 ffirrjetrarLDÍjn) __aj[ra ? 6OTa J (_'a5rr(5) epajjasasl ^JíÉ^^cSaQCorrrjLC) srsar 
*&& @4Jf fg)s_siirrrr}j ^(rjaBasl^QajSOTUfflDai e_) sírás (95 ld. a=a5aj) suTiurÉaj 
«■^lrfí Qa=iU6_)sb _2^asúu©i_-QuT(Lpajj, erSajrr s-ligjísjrrstír rFajliurrao 
(tpt£}.6ijá@ surBajajjGurrso #(nj rBrn_a5 u>/r©aSKS(n$ti>. (y>_ í .Qoj©^j/« 
,<2í5irOT6iTfru)6b gl0ÚU6»a3á asrril-j.sQjLb §>ajj uSlas -u_rra=_jrrs^ajrrfajLb. 
.«cárcbraj ajnrCSW srLD.T/jbnSlá QffirrtrVferrjijb aJsiSlGOTioiurrssr rjjmaj 
& ^ Lir" a 65r,p'3LD ré)8so^s^j(j5ácEÚ (5u.T6Uc$sb<k>. íiréc*, er^J/í*- 
Qa=uj6\Sl6Ór Qasrrajlúu, rBTOTrrsuL___ajaj)sb ^{u.n_asl(_tu ajrj Gsu-róT®u_. 
'ffác^iij^sTn^ _2Ma5<5ajls^tD t-»íD<5á^j£jLÓ ^i'^.fn -.^j _"!!l.'(?l'- rf : r.'-^r -.;- 
tDirsb asrrLJurrjTjp (Lp_}.uj i Lb. 

(ÍP(ld 6usrrrf_f-_fl uJstnLrB^jerrsrr sujSlrfe^j' ^(ipajrrtuajs.iajú urfjiijliu 
S<s/fl6BiL_-«j/r6ar ^gjjusuLb geárgjja. /B_.a_raj g-pu__e_)<sbSni. sTsarCSsu. 
9(5 onSlré^ srsárstiT Qfftú^srrsrrrrsár ? srsársor Q<g=_juj (Lpi^Lb ? 
«rewusOTsuu^ffSl rBrrú Qa5(r6Wí^(r5_.a5l63r o? sTewtwrQLDsbsorrtD usisfíú 

12 172 *$idávré3 3jim& lús^I^8sst GprréSl 

ui_sold Courrso sSiscráiSiih j§)6b60rrLOsb {g\(njÁ<£l6& p6$r . miif'aismQsmr^Q 
er&n^Á &!T6mS6Sj(S(i^Qwir ^&jiprrsbr yg)í_a_, Qmrr^^lso íeld (LpsárssríiV; 
QurflffjrrasaV a5irLla9uJSTf)<35<95lpajj. 6Yn5)r~ajj &(ippiriu^$6Ír ^Qsre^jQa, 
^smubún (Lpsmp swiírB^jsálsjiJSínL-UJ s_srórsinLDUjrrs5r «3=áa§)sTr)iuujLo^ 
^iupesi&miuimh usb-suaij 6U{j5)a56Tf)6b ^rtgÁ^léi Q,3nr6ÚTvx(jháiStn 
Q<5j65rusinaj rBrrib a_s3?rrrr6ij^j a56_}.i_.LOfra5 ^(jáil^Ai. ^r_dMj 
u(63<£F/rrHJffirBJd5STf)6b Lorr^ffi <ss!r)L_<$u5)sb Qa^újuj C_su6OTr_j.uj t^unijf* 
a&csrrú uprB 6_]srra5<55L_ a^-^paálssrp uL.r_J<336fra5rrLb eiOjlíÉajj (Eír_; 
rflcSBLD srsórjTj rsl&OTcáaSssrn) ^srrsq<35(3j Gúrh&tfsBQw. glrBajú ul-í&í 
ffierflsb erúGurrajjLb ujDjá ^JTUJscoLDu^L-spLD L5)rfl6_l<%Br Qcíujaslsirrm 
CBffiirsoajajjL-SjpjLb uL._}Síjflujn spjib, «s^LOUJef- a=L_f_j(9j<„srrrr60ji_ QíBiruJrÉajj; 
C_urr6sr 6U lcj.su r_a5(srjri_> __6úcKlj Qurr^rrjsrraserflsúl^rB^ 6rr_C_<55rr epmi 
Q£&úi_)6b (LpL_r_c€)<9i <35lL_aiaí)6árff) 6ui^6un_<35f6rr,C_LD ffirrilcsflujsrflcs 
aSIscTrnjsar. -^rssjsb, 9(5 <S5iT60aiajÍ6b 6j_S)iBajj iBrrasrflasLb (ld(ld 6us6)s!n_ 
Quó) njajrrujú uebCSsujp Qa^sbcsssrffsb r*@uL_L_ajrru_ ^(r^rÉajajjib 
__s<rór(p. ^cs <35rr60f_<356rf)6ú 6jjiS)f_ < ajja5a36rr a5L.6b a5i_iBjjj Qa^sffrmj 
Qi^CujjDff) (Brr(5)a3t%rr ^swLOjáasjcai <3jr_<35^Tjr)stnL_uj asS^oassrr, smasaj 
QajrrLjSjebcgoefr, surrsOTflcBLD, Qu^ré Qa3irLjSJ6b<356rr -^cáujsu ffjstn n) eusrrrf ajjs 

IBl_SO(L|tD __S3Í5r(5). _9J« a5ir60r_<35 6ífl6b 6uJrB^6ulsj)JSiT>L.UJ Ljajluj Ljajiiu 

asrVTjaj^aVasSsrrcg: a=rflc3jaj)(rLC assirórL- a^srór®. _g)|6U6p6inL.uj ^(Lpajrrujáj 
aj)sb a^ajrnu, a=LOiLHJ ^jLla^a5(6jnr;a5@Lb r^L_L„(n;rB<3jajj. _9jrB rflSsOuSlsb 
Qusrórffisrr a5_L. s_L__b su6i5ls<nLD, assbsul lunSleu,, ^sstlo 6_la=frjcsiyar 
_gLai)uj6Uff)6<nn)LJ Qu/Dj]5)(5r~<5jrrrf<„6Tr. 

Loasrr urrfj-ajajajlsBT 6j(3)a5cWu L|rjL__j.ú urrrf <5ajrrsb a=(Lpajrruj Lorr íry 
ufr@a5(6rT,L_j uLpác55rBJc35f6T5LD wrrpjr) (Lpt^.iurrwéo, ^(r^wiSleo Qc^ujujú 
ULJL-smeu Gurrso 6T<55c„rr60^aj1|pLb rJ^rÉajajlsb&o Qujsiirustnaj 
íbVldUcB a5rrsiroT60rrLD. ueb-eujp su_j.6utb QasrrsirórL. Qurfliu prjlrBa^j 
<5=(Lp ajrriuib suírLpeuleb (LD(ld<„ aáWrhíf-cf! Qffirrsrór©, srú-urr^ajjLb e^Lplaj 
0.(frá&6brrr) wesr^^rreh j^&rórL-úGf.<r_!jp, ljsjIuj ljsJÍíu aiifi&ófiÁ 
Q_=eb6_ ^ujs^jpajj. _W>Lp<„6fr _r6ífíB<5jr6pj'_ i £;5.L_ __.jrórsinLD6oMU 
CofBnrcácáic? Qa^sár^pib, uso C_<3jrrsbs)S!a585Trc3Í ^rrsróriij. j^jpajluSl-b @(rrj 

(LpIij.ff53SUc35 <55Siíijr(5)Lb, UsbSsUJTJJ (LpiU rna9<95ckrr CSlD rnQ^nr^p— fT\ iCl T,'.^.'.i?i: 

<35rrif!iu Qeu^nj^sinujtió sm«Q<ffiírsirór(5ub, «^rBjScF a=(Lpa3rrujLb rBstnL-Qun)./!!) 
eurÉcaj^. usinLpiu a^rrsfDajírjréjassrr 6T(LpajúQupn) sjCgla^srflsb a5il-j. 
u^srrsrT ^riprrsúlssr < _9j_j.uS)sb Q<3jrrr_@Lb <3js<3Í5r®CoUfr60 £-uSlrrjbp @({5 
(BrrL.asjisiDaj fBrr6rVC_a5rr < pLb ^m^ú usmLpuj c£P(Lpa-)rrtULb fBL_<3j^) surj 
s_6b__. _3jrB<3jú usinLpuj a^fxpajrrujajajlsb u i ajaj(f<55(6T3_) í «n^ssrrfa^fsrijLb ®$&§lú uwaSstiá atp&LÍ>: 173 

7SV_ii> GÍjíbrtftsréíSirírffiSTr.- (LperO^Lbas^cS©-) csSl^eíoajfflirfa^ái 

*|fc_t-''_3 r^c-'w _..„.. r\ o 

feto^L- ^fiJ Í 11 -" 3 c_9|^.5$(_i«<_J">- c^íb^u Qurfliu a=(ij_ajrruja=. 
j^crrrsrr 9(!5 suif a , ^0 asrreoajajísb ^rflujrf ^6Ó60(r^aifr«air** 5 .L.^ 
#_.(U>«n_--J fB6wrurr<5 6irrfr<s 6T/jj rpas Qc35rr6W__rrrf ersm-^sb, iBÓjQtTTjcrj 
íT (Ssuarj- 1 ' -fL_í~i@-5GTrrraS)uj b^bOiái(^,A6Tfl60l(nrjrÉ^j Lossfi^sjpsiBL-UJ 
(jtf-iusba&ir b_J®sádjajja= ff(^£rri__£6tnaj_i HP* ^L_rr_j0a_Grrrr < _£luj 
^^rrsffr^o-olerB^i ^©s^csrrrf er-OTrjjsb, ^jfBcS^ a=(LpajrruJib 
^COTOTuauSlSsoCguj u$la_fflj_b _%aflaja5~! Qu/b/Dí-Srras §(5*^(5«* 
'<?«iíwr®LD. rjaisurrjp q/DcEF a=__n_j@a_6Tfl60\5rB ajj a=i_ouJaJ6T>_aj 
«^{hlóiSáíS^O 60 <_T6b_súrr0_.ra= ) _b a_.6W__«a-<-5a__i-}.uj t&$G0á<3já= 
'i*tí>tu&6S>& <£{*** Qcsrrbw® surB^rrrr. ^m&ú Qurfluj a=(y_a;rrujcástDaj 
^CTjpsrrsrr rBrrib ejjrSlrBjjj a=(LpajrrujLb srsorjp ^ ffuáQaTsrroi^léb&o. 
teár/nj fflrrjlrBajj a=(Lpajrruj_b srsárjrii 1_1i.1_0.--b Q_*rr<_b60Úú($)6_jj[j 
Í-uSr/jfrn) $($ L5l6TrórL_UDrr@Lb. 6iirrLp6T_jéf- a=-lL_fBajrrsáT fflfjjlrB^J 
tf/ipajrrtuá: a=L_L_Lb ertTsrusTDcS £§)sárjp rErn_b 6rrjj jpáQcSirsrreiJ^sb&o. 
^Ossrsór^fTjeb siirrLpsijéf- #_l__r__c5rrsár a__rf 3560 ^sa. rjja= a=_l__Lorr(a=,Lb ; 
^ajir&uajj ^uJirajj iorrjpaj6b Q-£Fiua$j, a9sos_jrj)Sinrr) ^ajjasaSlas ajsrrsrflá 
^«OoifÍjbTnrt) ej rpjpa-Qa_rr6fr6_jCI.a. a=r__rf^6b óFÚL-LorrgjLb. 

_^L«Co6iJa5rrsór qjj51ib apjú u6b_r_SsOa_ a_Lpa__b 6T6tsrp epárstnp 
^/rju©aj^C_._r_J6W®ib 6rs_ru6i.rfa_6fr j7__jlfBajj a=(^rnuajci-.a.ú ui /_» (_5I 
itéresr as^ériajja. Qa.rrsak_c}_(rTjcÉ-$(3rfa_srr srsaruaj.6b _9já=cSFiBJ QairrsfreTr 
Saiswi^uSl^cScg^jTjjj. _^(t_r<6b, «^CSaj GrBrrajajlsb, glajajsnasuj $(13 
#JB(oa5a5Lb CSajrrsiJTjpa-lírjajj eTSffrjrj asrrrrsstn-ajajrrtsb, @ri-c_5«_5 
^LL-ajciTsajCSiu soa; 6$_1(SIs_S1l_ _6_Jt70OT@Q___.sor jp (BírLb Qa^rrsbsosvjlsb&O. 
íjrQsBrssrrjrjeb sjjtjIíb^j a=(Lpa5rriué_sína5 C_>i_o|OjLb Qurf)a5rra_a?. Geijscrár® 
QLOsórp a=n__paQCS(n3C_L0 aátnSlpr, _j.|aj§5iTr _9|Lp1ajajj6_lL_ C26_J6<3_r(_?Qii_ffQrjp 
.'^..(QvSléocsa. aruj s-rflstnLOóSig ^i—LÓ QeofrC^LJuajrrai rJ^rBajrrtsb 
ÍSui^íiii) Qurfl;5-ffi -__rrff-.!£ /jVa) __pj£ji© í§'~ (!/^ ! © . $__ @_$mS& 
p*K fiíftiái a__l$úu®a_.aj. Gt05_j^ajl(^,T_ajrrcb ^aji 6_«s.Tif<3 : a í l i-l.!t_ú60.ru>..b 
; _-2_&nrír_oiT_6 (Lp-i-iB^e-líJlLb. 9.75 usba_-Sso_É a_Lpa._b _T6Í$ruajj fj)^, 

■■■«S«WcS5UJ ' cTrlll Js^rfliíJTíinffi^. <^'i.i «...rFI-DlO QffiJ!_TfíÚLml!^.f>r' r r > f%...:"! 

■ " ■ — ' KJ l___l 1 

^>(f36Tjairrra,Lb. -gjj njloins- GsuSso Qa=u_i.qLo.rjp fJ^__rB_Q_Bfr($l^.ajj, _g)ja/i 
(aGuSro Qa=_ú_á!jj) ajj crtsóruscoa} Lomw -jíjjiSliLjLOfr jp QaFiúaal^rjajj. LoeorLb 
_9j<__3tk5T _-8.jffji.uaj QajfrL-r_ic5£lt7_l_-L_rr5b Qasrr(6Ja=rBJ Qajrr^a^Loira?, 
-usrrrfdfóíl lUbTDL-U-jLb. cgj/eijsufr^rrjj __i_rrff -Fc-fl iusinL_rBajj sjjCofj •ersTsVtTttiiTaj 
«?n|5á= "arí)r^lá= ai-prjjl e\i(njéi6sr /rj faj^pcsSuj uJSi^úurróirscnLO&TntULj 174 _í/é-_- £j jy___5 LDGGflgSsar GjsrráQ 

(Surr&Sé Q__rr_fr(srB.Lb. Losofl^ LD6_re3_ aj)_b (y>(LD a5_.__a56_._5 Qesirs**! 
t^0__a__ < rj)6-r íBíreór. ep^enssr ^__t(írja5(o6_i .spesrsxD nj^ QjSnrLriá^,™. *I 
a5i_L_ ^60)65 oSl(|5LbLSl <5jj;bjp--Qa5ir6fr6rr60irtb í <u-Q-_r6_r(rrj6b GaJÍ 
<5irifliu^6B>^5 Q^rrL_rái<á(so)Q60rrL^uj -j^sb ' GrB(rrjLb L5)s_.[p__- M Jfl 
■ (Surréiálé Q&rrársír (Lpirj.ujrr^. ld__t^<>_>'c95 6_J!@*_5-_o ^^L_t_j__rrj|l 
QfftiJ<3ajirGu)UJír^3)sb «^^i 6£Ujii-ju giujrr_)_5)a_ QasrrsirárCSL.tiSi^cs™^ 
• §iu<3-__(oLD £§)_b_0ír_D6b &eb (_urr__ ^(rjúu a^jtSirs-T (Lp tq.su rrsor íE__r_3_J| 
STSiirnpj rSitssr&Sár n) _F(iJ}a_rriu_b ^iua5_5___ |§)_b60irLD6b ^(f^átálsárml 
nslS-ú-íniu euíj-Qeiippéú <3-_.(5)_b. ejCStgrr (Surrsm^ú Quir^rjjc-rr ____MrL_J| 
Quireárp eprnj r_!-_o _DS-fla5 LDSi5r^^lp@ sj-puiLQ eBQSesrrr)^ ^tmsjj* 
_06-r_b gliuréjálá Q__rrs_-r(_ , L_ ^(ijtSfgLDrrjjj Qa=t_i6_i(_c95 §£(n=, u-b<_s_50<s 
cBLptfficg^sór ___6-_r.--L0iurr--r Q^rrrJl_orr<g_b. <_=rr6f_<sj)rj^<3Jl6b (^;_J1úl5)l_._| 
<S5L@úufr@c56rflsáruk}. -ts-T^p-ld 6T_ii6_i)c_5LDír--r ^iu<____(Lp_b ^-beOíTLoáj 
ajrrsár j§l(5<s-<5<2te_i_-_T(_a_D, ^éjjiGsú __i_iifr_c35 u6rórurr_.LD@ib, srssrml 
6rú(-Uíra5fr6_ ajj s^0 6__5)iBaij, n5l___rúufr(_!__Tiurr(c2)_b ^susór. -j-b_5__o<s| 
atpadSassp esTácSsrrrreiTOrcSSOTcsá Qc35rrsiw(5lLb Qíe^íéj a5_5 Sn.L.w^ 
_-@££j_J__jé5@ ^úurrjDULlL- uLpácE 6_iLp_.a5e5s-.a5_j u-besg&éÉ 
a>(£_Bc_5j9_)-b spúustnL-cSj'cSirrá, ^jsw^^ csjsijj^ssr ^rf @__£^}_j>1 

6£Ú UffEDL. Ú Ua_,rT(<3jj_b. 

-^-^ GíErj^^l6b, e9|t%5Tc3jSjJ60<g5<35 ___b-_-i_JLb, a^lU__.LOlUrrs_r 

&rrtbg)}ib LDSofl^ lds_t <£...<_;<-= &p$ r_Vibu (_ , -_i6-k©Q_o_-rn)| 
a5<5_-j_5_-rr tuirQrr^w gpÍBgi smsuácss (tpesr surB^^rrsb, smtjIib^j 
e=LoiuLb §!các3jsu5c35tu H<!D <? (gLpsbessrflsor ^ir&^éoaerfieSl^ih^i cssrnj; 
urrff> < ©Liui_(26iJ6?njr® Qldsót^p iBi__|«sSn)'6_/fai6fr QcFuj^s-IlIl. 
sinucS^tUtÉcSsrrjcS^cíOTLDirssr $($ e5rrrf)uj_Drre5, §s_3-r luir^w &($& 
_s_SMr_.fr. ueo c?LDturr_„sTflsb §>($ wesFlpesr Guer&esr p Lí5)@c3_]turrs3r 
Q^rrptsssfr _ 5j s_g 1 jscDL_iu a^aa^ ____-.T6?r.LDtuira=. . s_lsrrc35©6_^, 
gsb&o. ^susm- _u<3f<35ls5rn3 -_rrrf£-_.eja5-ír, Lirai _=í_i_!i_ja5«flsb 

_)|S_6ps»L_tLI -9{« ^Offfifl.^ '-5:.Trir < g ? ;^_ó IÍ} ..T^rSMr.__5ó 1 f!_% 

i-5_úu/ra5*«s&___ §(r5_5a5sorrtb. @( _5)_.urre5, rBir_l_}.__r ^esresiroiu 
s-jrsorr p0éo, lj^Iiu e50tf_gjt_.e=._fr usMLptu ffiLb__)<55_^e5_.__yrrr© GJu-iLía. 
í-i^laílciw^ v_i_f/^lsb 5 r__b(tp___;_uj _6_r <___-.<§ Qsi(6rflu_]®_b ^<£l@^i 
«6rrrr<35 _wrrg6»2a._-rr_6 _-_Mr<3.e_L- (^t^turr^. e=1so e=_o ujtb&etfléó 
urái @ __f) Lorr^^ailsb ,£_)__. QrjsSr^ f^onrrGsusafl^ t35rrs__b Qp^ih&gi Quireo 
6_t_ ís/rp.p _?^á_5<35 Q^rr__rj___Í6_ji@a_) ííDt ^. _^rBr_)__ou_lsb Lorr^l 
Lorr^tb _£ó_jr@ib .nrii^j s_Slt_.L.(_^rr srsir^a.».., rá1_Wd5_5^ G^rsór^Lb. W&r®& úi ^® 60 * 1 M$$0&sr _^_5_r_m__-_.uj rjréaj 6_il_ a5T rj) rr)) 
WtofiM QPW Qs:lijiuá *-«-"-_*• -u^osafl u>xs>é>0ár ____rór«->i_> 
Kjr oj-|q.w.éfln^* «irs!Rir,C8ai6Bbr(Slii)/r(S5)6Ó y,á;aija. @^rr_J@aíl_OT rrj 
R^ £$£___>, ^^sJjswL-t- §srrré ajj6rflrfa5 6Tfl i g)jC_'_D aarrs-OT Cgsufirór(5)ii). 
^mstnuiu rsmltq-sb ____.," s_tólífá ffirrójrr^ QLDsfrsrr 6_?a=<5 Qprrt-úiál 
_k'L*___» ^ffljrGsu rBLb(y3smi_tu C_:_r-rr_bu-b #$ri_gl __9ja3__T utuísajas 
||J J jj]_rr_rr. @Lpr_l&06_.tu ^úuqCStu «_.__£^«Qarr_Tr_iT C___j_-i$r@ 
S^tármi eu^jQjrra; rErr_b & n -é&GS\®&<5(K ) \b. Qurr^sfrffiSsTr ^júuLj-Coiu 
|||Í@Lorr ga 6álú®6fli_ 6Íl(r5Lbi5l(OT)sb, sr__J6%_orr6-r @\iuá&Qptb gleb 
teiDsb §l(r5ÚuC3d5 .3i$rb®& éflprs^ sutjjl srsáruew^ nsrrLb wptii^s&Q 
Ejr ^o^m. ffi^rrés&rr 6VJ6rrrfúu^/i}éBrr<sCo6ij 6-itU6ba5_Tf._b 2_Lp6ijLb 3 LD_rór 
fe^^j^a^iti r6S55L_G!urr)C26iJ6rór(Sl Qld6_tjj_ turrrrtjLb a5_-p__J^6___0. 
Íttffi íjjj (tpujp^ Qa=t_J<£.r-b *_i_ _g>ja.(£í)-b <^rj)U©a_l-iír j_) ^iuáaw 
wm iften -_iU-|_b Lorr rjj pajfflDajiqi- s_l_ <_.s_r Qasrrstíijr® suréa^j 6_l($lLb. 

ÍÉI^" 1 ■'■ ' 

E glssr^j (BirtD _£/^u_$_5a_.6STjp qaj^_T$_T.i_f-a í ), 6/' njQassorCSGaj 
Í_H_.<É<SJ CSurrssrsu pemp, @<_5s_r<°y-60_b _DnTjuq.iq_i) ___í_5í/f a_ssT3rt_rraiaJ 
E^iqLD -rs-rjjpj n-l&jráasas a^6__r©<!S. ( _, < g.. srssr^epti) {$}£)&& 
!^ : Asin.jD _— i—CSstsr _g>f L^ajajjLÓ qaj)ru G^Tjpjr. ajá^siir £rpsOii> ss^ioIQij-itC 
Cá>6ff>a5<g aj(fT;S_rB^jairr6Qr __jrrLps_f<_f _=L.__Lrjrr0L_. ^dP a=__-L_ió Grajcfor 
itójt- gituasasLD jg)-b60rr_D6b rélcisuaj ^(ffj<&gj_o.rjT_ Q<_FtÚ6ua_._bc_o. ersíoaj 
íttlWr/á a__-q-.u a=_5ajl tq6____.U6-rC_.__j.r, _^_.tj_}6ín ( rr) -.jerr^LOTjrjj -gj/ajj 
^5íf_a_rf_j- 6_!(5lLb. _T6tns_f srscnsij __j_rrrf <£<_£) £g)6b60rrLosb (J^cáaftsarjT) 
«rC-6_rr _j>|6-Jj_)6inj_) ___-.-C_.-Tjr ,_g_{y$lasajj 6_.(íj)u.. -^_Tn_5._9(^_b^rr_T5r } íbló 
(yJefrC_6rr Ggrrein- $uSl(rf)Áálsvr p qajltu ___í_íírr_p a=ajajj Co_ojpj__ rB-_.__.LO 
^ujmjfSjLDrrjjj a^-_isr©_-Ja^ajrr6i_r rJ^<_Basrr_0£_.aj.63r s_6_-rs3-_Diurr_Trr 
^ltusbq 6rsÓTU6<T>a3 _gijq._5a5_j. e5__ji9._iiBa^6ffC_.srr_3T. (^éi asrrso^ajlsor 
@Lpr_]_3_ 5 qa^iu qajliu s_iyS!aí6.r.6b Lorrststsra36-j^ __.6_iiri_.rra _S) $5 ^jld a._-__ 
-gjaj! Ljíjjrjlés '.' _3 6__-_Ltu__ íoó-i-S-rq tuailobSso. £~j! aji ir?c_o aj «gj r$rj)._.«<B 
_b_qtua^j -gijSQi' rfjj j ssrjj assíf-r 'o^rrajajlsb __jrnsjr (i'urra'Ji.r.r n) ^sórijtjfajti). 

C_a5rra-(-J60 «jpjsurias-ír QasTáíwQb^jrt-^ajjsfreiiT _.__L_rruj -^LíjLoua. 
c6bU__i Lov-ífi'ajiToiDíi-ta. 6j6jai (jji, 6j?^ij a-ibOii , rfa_jj_t>rdj a>_Oá)jl Loaja._tíi 
fDJ--)L_tu i_'_ora36_>a5 Lorrrf) rrjl-oltlL-^ajj eTS-rnTjLb srsbsorr má-Bt-rriqix) 
$rár ^ih^p Q<3jT_b_soa.fSj _^| ) 6Trrra5<3-C_!s)j6s'oT@ QiD-árjTijLD;, C__íl_ 
c_6OT(n3rf_56fr. d^ígjsb. gl6Íi6_rrjj}j CBuaaslrjjsvjrfffisír a5___a_ aiLb(ip6<-.L_iu 
,i56Ír_3Tr_5_-rr rB-^-arú u6fr6rrl<_5_5„L-.rr__5(^_-caj -g^gíjúuaj ajs_ rj^6_a_l_b_so. 
;Qa=rr6b_ólj5jpjLÓ. Qa=iU6_l6jpjLb ejs-r ga_aj6a.«iu LDrrjj^urr® ? glajleb 276 s{(!mé)§i6ú& LDsél^Sssr GrsrráSí 

/ 

6Ú(Q&&Úi. ^SÓrjJJLD £g)(f5ÚU<5fr<35(£ Q^rflHJfflSlffO^O. 2l_6t£5rSinLD 5r53rfi5r 

Qoisfc^éci ^suffcB^ssit-iu w€sr^^sk -^LDcécsJlsí) qcsjliu rBiLiSlásma 
LS)mréj^6_i_L_rr6pjr_c35_i_, __<35L_L_6rr6iS)6b ustnLptu QcSirerrsinascSísijffig 

6UOT5r<566LD Qc9= Spjc9j J^<35l(^rfc55sfr. ^ffiCoSLJcSiTSof e5Tc35cStjr<S= Qc^ujhj 

<36U6OTr©Coi_fr ^^^m-^ Q-^iú^iQ«fr6írórLq.(f5„@Ln_ufr^j 5 ©jEréjrj. 
_urr63T <g&fr60^<á]65r Gu&gvi&Quj Qu&ÁQ&rrGnffi^cgá&Qígib. iB6§swré 
«ebffifil (tps_jpu5l6b (gjQtjáálsbrcr) ^u^gim&cjsir -g^récSfrjjpjLD, ^^ 
<gs 6Ó6_) uSlsór rE65r6iDLD_t%imJ unj ;$«-}_- rBrrLD a-saTsrrfro^ Qc_rr6a_r_ , L_rrLb, 
6r6Íi6ác5LDrr6Br __cjj)jLb jjj)sbsofriD6b Q<3=c3565j_j QurrsuGSiGi 6_(J3LbuTt_6b. 
6_yré<_ckrrú Gturr6b 6Uirip6)5)6i5r CTebeOfr^ ^j65rur_<S6Í_íruj i Lb Qufrjjrjj^ápjá 
Qdsrrerrsn- rEfrtb 051_iTrjTc95l6_l1_._i_.rr ih. íJ^sot ^ipsúw sr^cjscsoT 6j_tjt) 
jT)r5J<56rr sjjtju(5!C.lot ? ercScSjSs-T ^eupffisrr sjjTju^C-ldt ? £§)stn6u 
HJ&ijrjásinas-jLb fEfrLÓ ^j]9_6UrrLb. us__Lpiu 6ULp<ré<55r_„c_rr 6^(rFj6us.r 
__^jt5)ó5 <356ÍT6rr (LpiuspjLbCour jjj, (Lpsin njsm ld Q<5_.@úC2urr6ij65(SB)6b 
efpuQib ^6ku^6JD^i^w ^sueár ^s^usSiéiSiQeiisásrQi QiDSiJrusinésiqii) 
iBrrLDn51_6urrLb. rifsróri— <s5rrsoiDrr„ú utus_ru(5<_65frLDsb ^djjré^ sprr 
^j 651 njstn ujjS ajjrí^I 65_._.^ QcS5T__r_6-l(stF}sb _?/^S3r uturssjcs ^jrafriJb 

(Lp(Lg6U^|lÍ GlD_60 6_6rrt_I_l íEl_6_LD^ 0SWST JT}^ QtS^tÚtqtD STSSTUStDjStqLÓ 

_^^tu_6_sirór(5lLb. 

____066-b (Lp(Lpsu^l^|_ Ea^.sfrsrr rET(5)c95-fr ^&tsrcjjjjLb ^ráics. 
(sn)Síni_HJ ^sofics 65S5TSiD_sínuj<á cSfrúurrójnjlá Qcssrrsfrsrrú Qurfl^tb 
(Lpujs_TjT)j su^csélssrpsíjr. -gjCScSj GrBfj^^lsb, Qurf)c3jT<5- ____fr_Tr LOT6-f)i_ 
[^Is<3r^_c5fr® c5LD<é@6frsrr Q<sfrt_rf6?nutqi_ 3 s^sijQsurr^fr; rBirQiib 
_^jtj1_b1-OTj7jJ5j. £§c£c%?5r -^jtjIcsSsot rr> «rrrretrsr^^rrsb, 6p__QsuT(rfi. rBiriJlib, 
^rjSiircá-cSStqrfluj jsstrflcs c35-_T6tni_s_.iu_, lSIjtj __so„cs(Scsrr© <_p__urBS5iJ 
uurrLDsb ^(f^ácS-sustwQQ—sár ^j 6_^_bq_f_l--Tjp sss-flcSj c95S_ts_.lo__.uj 
&—&>$ s&Qi& sfc rn&fi, s^eúQsurr^rij r5T(£)-b c?56_T_of)L_cí5^|p|_fr6Tr Qurr^sfr 
<3.__rr srsbsOTLD _^__-TcS56j5J-OéS(LpLb &rr sm\ wrr rr)\ QsusrflúuL. 6T®&3jiá> 
«toinlCSiaQ-ór^^. fi£(j,6_(fn.*«5<= QrfFTf_->i_.Tc_si|_ p-uHcij^tb ^(j^^.áT^ 
-g^S-.máía^sh" ^^réó^U-BTe&'-Tíj} é5_(Lp6'a_i_uj tf.6ofic9. ^_£Jr_cn_Do<_-_u burriú 
íQljSIujú (§U6rfsuí5ir6b [^stsflú liujsót 6j36-TjT^_}_bcso. 6^__Qsurr(rK6U(ms-_i_UJ 
ffssflís <3jS?Tí?T>iDS!nMj>!}»b tcrr^ífl '..... ■-:~''„r> T.Tm.ff.^r-rr ~t r'T.'.jjir."" 
_3j,<9_c__ -suswjJlQ-ssrn) sa^rrj éSstTffc^csfl s^súCosurrrf -^súrLorrsul^tb 
6j jfj u l1 @ efr stT s$ . 

@jj]j<3_)uj ldtíbtso-t Q-UjTjlstntUcg Gc^cFÚujTjjjnj _T6-r njj Q<s=rrrá6_e-" 

c3>»-_J-tU cSprrSOLP LD^GuJnSlS-lLlL-^J. ULpc35c35 . 6ULpá<55n_«6ír 6r3-rmjtbj 6__$)/5 jy_- uéúmdsoé _. ld___ 177 

Írsjt ©«P*®^ <*súfra&niLi\b 9 r6_.(Lp_tni__uj gluj_B_5<sa_]^jL_ i»»** 1 *'- ■■■■■ : >w'--'^ > - r ... 

xcfasssrgglgllú, CIífujsíSI^ló, Q_5rr©c_5gj __Tn_@s_££)<_5«5 assts. 
^s ^árar &£»*&>* *-_rr_5_-rru_|_b __.__-_.£ Qa>i_>)uj _6_-tj_r©__. 
--^áfwíj-ff)/ Q_*iuuJ6-3-b-_OUJT(69_b 3 i_rr_b !Drr__fU.. ^nppr\u^0ár wp0 
■tóer^ 1 ^^^ ^©jiDrreBriii _9J6-.l_iu Gn_rfl(h)fb. ibtió suinu^i rj)ih^} 

0*(r«r©^l"> Q_F/r____ír__ú--íT^__ §s-.6. fBLb(y>sff,L_iu ldsíjt^ 
"jajfsfrGstr 2_---r!r<_> Q^ir_.r_e9sfllL_GLrri_. rE_b(ips_.-_uj fBrr_L_) _b lol_©lÍ) 

.^&^aSlá-T /T) 6_Lpffi<_rBJ«%íriU 1 Lb _=-_r_J@a5__TriLjU) salLlC^s-ÍLl®, ^dSso 

^_0_S(tpii> 67 < 2)jyffiQí&rrsTrsTr« ^i^iuajpsio^ rerrLD Qunrj _-_j__Vr© 
iQt&mgi tjso 6_jLJ$)-S_rf)-b (ip§>trrr_|£j sú(^á\6kQ(^w. ^snpsmp rBirLb 
• V «r^(ífÍ)U(5)Lb QuTrT^a^rrs-r __s?rórs!nLDu_l(Bso(2iu _?_L_5Úu(5(_-_rrt_), 
''&eamenpú Qu pQsuesGr® Qwesrp ^s^-r-uSls-T «rrfrsMiLorrffi^ásirssr 

■gm Qp&OuSéD __._5_BL_lí}- -SpJ-OrflB^' g)0_5aS (Lp_}.LU6_6b_5_. ^l-ffT^p f_rTI_ 

Quirj- ; 6Wsa^'®QL0S3r ! g)J S-lfTBLb^afíffcrrp r_3jpi__i6W.áia_6Ír -^jSsBr^^ii) rsij. 
,itoss>L-iu Q&<£iu wm /Bl_-0_-.iut_j_b, urjrEjjju_-L_ ld-_t . r_8sostr)UJt_jijb 
*«/jSlú_jfi-r6_/r@_) i 50 6_0si^mj_.(63_5@ (Ljpffársarrr sufírajrjjú usbasSsoá 
$$tQ&ih ersbrgjj Q_ = fr.6bsóli_)(f3_Ji_l-_r -^iBajá as^ajG^ uS)«g_ G_l_f_fra} 

'ioiraíú u_!_i^(I5_-@ló. 

rBLb(Lps5)L_tu rBrr_.L^6W _^Si5TUDrre^sb @_j. QaírsTróri^rTFjá^Lb Qajtú 
«Jajstnaj -T-arjrr ^(5 C_asrru_ls_l-5r ^(fjúi__frstrr *tp_sou_l6b srú 
_urgj_i_ -^jSTDL-ai^j S5.s_a3a§)(i5_6_s (§)s_f) (Lp_j.ujrra^j. ^jréa-jfj Qa.uj 
v«jtb S _,__r<ps_>-_UJ Ga5iflsb 6j^9 ? a_60rrú _urr@_b (Brrsfr s_Jr6aj_-_)__L_.ajj. 
^méFjaí Q^uj__i_b a-soasaiafilsáT QfBfJirs^ _FT_souS)_b _D6_flc£rf _.(6rF,6tn__uj 
_fífii_j ajj_f.a5ii), — LDS-flajrraáisrrjSínL-Uj Qdsrrs-trr© Qa-T(5)a. { _sb _sy,_6)iu 

Qfc(?.(g) a=T__0_B6rflsHr SULjSlSlU ____OITÚ IJ^JpÚUll© S-IlLL-^J. fBLD(LpG?nL_UJ 

■-tfáéfjla, (Saspu -DjiB^ai Q^uj-U^^jpgjifltu (Sajsm/ja. dBL^ó^sorCoíjrjti). 

- ' «sSJfi» *_5 «_5 CoajQTjééfajifltL' Qurr^sfrassfr __l_so iqujT_aj«sr6_rr_5___rrj 
_36ÓÍ6urrsarti-.j6_uj(r_._6iiiT ^(ijáaiecirui. sj_(rr. í%:t -^tl'^ál'sirp 
«Jfi'íBsarrBjíBsfr __ ljSJ uSl sb a._.@ JJTCl^* ---^----réaji 6_l$_£lffai j_..-. . e^tlD 
_fl60(f5-_)L_uj __fr_5_-rrf__5sfr uso .UfT^^rBJéB-fr i„i_j._5_-6Cti_. sr_-rf_rj|£]__ 

___>-- (yjcL_£luj_DIT_-T^l _Í6_. ...C^u.-Í^.TO C-.V'TjTl.-f.'.r. ^QIS"«n.;.iy 

-l-tt-rfflsufíuj'asrreo-ó f^lCSajrr -_rÉajj s_li_."_ ajj, turT(rFjS5.__iu __í___r_j. _r-_5__Trsxj 
^rrrrLb <Tp_árC___r t_ld _T_-ru_-.^úup^l n_rr_b _5_B_r_f.@ú _urr__ (ipi^.\urt 
6-l_-i_ír .pLD, iBir_b Qurfl^jLb 6^(rrjLbqa_l--T nrj cgtjif-arj nsrr-fr €_r_jjj__ilL___^j 
erfiwusnaj i_tl(pijb ibldu <2eru__-T(p_b. ^s-flú y,_ s rrfR_5-Tf)^y_-.__.U4 178 ^iBssr^^isúsi LDesfl&Sssr G'jsrrsSl 

' a-^JO|«(sj5á ©srrGsrrGuj/r, tFirihiSlirrrearfl, ssSlsrrá^ ' ^dfliiis» ■■•■* 
aÁ^áiásrn) nsm&uSl^srrGefrQnjrr ^rhg mrr^r usnpg^J^- 

@&eumridá rErrsár Gu&surhpgj ^^ &IU ^ m Q^'g 
up^tu^/TQii). §655sr utussr srsársorsijrras -^«(gQujOTr ,p nsirió ^^ 
■$uura$ 6 fr & u> Q^rrebso (ip^-ujrr^. srssr^^Lo '^6^^^^ 
«n-ifliuií) OTeírsnrQajsár^eb a_sOffiú> Q&éoáíár p suLíSliLÍlsb," ^rrsu •' 
aruj «©csotcs QsusrfluSl®LD (tpsinpuSíeib, §ré^^ Gssrr lj^Úuu^í 
^i-m- §* Q^iusiSlab sj^u^^lsGrp u>ált£&<£iá< S v } Gú a_fRsu 
Qu/djJI ibitú ^aaroioú) ^ár^.^ ^b^ (8gi«mr ^^ ^ ^ 

QPSÓID fBLD(£DSi»L_lU Q^IU61i^Sin<55IULÓ GurrpjT^Gfjrjló. 

—1911. 

eustrrrálsirp wsmemfleSl^rh^ oSIQgj&o Qu,r> Gsus^^Qld^ 

LorjiD fBlcsírras^GLDiurríss),^ 
^gi/aji __.6?wrs!r>Loiurrs5r s^^csúiurrcsrrsjj. ' 

— rj^^lrjrBrr^ a5rrafc.IT. 6UUJ60c35 *8. L{fDÚurTL©^(5 (Lpsárr^str 

grflSBT ÍB©(-SU rBI_._DcTinL_UJ ®LC}-6in<3= X §0«^J_„_. 

&&<-* ' §HJji)fln** <_.kP sto fB @G*« @&»r<65®"), GP<£)wJfcJ(f5iD 
S.^rfl«J<5Ú> u).T(63^<S(5Lb- . gAr _5)<su>rr--r sunrip*s»«SBuSl6b uíhí^ 
^n-'íwrCp ^fTLpaSsárnjeorff. ffirr&oás «s^rjai-Br <_6_- §6rrrr_ ffijrBJcSsrrrrsb 
•tf«nti>0 ^^S(ssk. wirssr QrsrrÁS fBlifWíB^efrsrr mibQp6nu.uj 
Wiéiasrflsb síl6wu?5w<35srr §>6rfl6?nuj 6_Vr<9_6wn)63r. Hwsb GjSnw.p 
^B«3r (LpssrsoT _rj fgewt- ^rrcr^á® ^úurr^erwnr Q<_rr_l __rr__r,_ 
.$&_ Gr^LbHii) gnélú uL_so^rr6b u,iu6b siifnjajssj^ ^$_S)(-_3ii>. 
feiZíflnu)^ @LprÍ5^j6Ír6rr wjr^cSsrflsuT §&0<S5-fr, u(_}6U LDrr_)juT__6_.L_ 
(Wpsk (Lp^sóleb rBLoá@ _^£l__l_--_s-r ff)__r. ^iupsn&enuj, rsic- surru) 
S_J«q u<95&_l__íriD-b ^k}.-_l__c5_l6b-SO ; ^gjf gj (_rerfl6-.__.iurdB6if_3 srsrflcTm-D 
iÍirr<S56ijLD iBibL_l__<_5_jj .6U(r3<3_s_r /__>]. 

<_6of)c_ 6§l(f5IB^J glrálCocS 6UT(LD_b fBrrLD, 6UTLJ)c95&--<S6U-Í)-b, LJ/D S__60<33d5 

QgtrQib (SfBijLcj.ce QcsrrL-ffq Q_.rr_rr_rr __10i_-4_9_(ít3i_. _.s_f)<_ -=_p<_rr 
jtíjS^leb __.<_r_) ljuj&ou-jld _^<5Jl_b QrpuQib uso _Drr_)j<í__bc55-oTru_|Lb, 
.mrfluj ^jSujld, (^ifluj ^csasLDsiTTLÓ c ^<__uj6_r_6-.^uj ( _- reT_b urrrf<3.<3_ 
■•'^(jiDqaSlCoi-iTjLÓ. _uíti£_b__.<_51--I6OT- _*_ t rj6Ufrrjijb tftsv> prh^ U(_j<5$.bl--í_j 
pfjjúurreb @(_júu<sjrf6b __60<S3 iBl<_5Lp.f-#-5-_rr iBLbLDirsb ^úu_}.C_uj 
frpglléQ&trárerr Qpu^áípgf!. _?jrf_ iBl_5Lp<£<$<_8&rr,- u5?dlduj r__j-T6-|<_s 
«nrcsCluj 6rri__5 -_^<_F<£fl|p_b GiiTrfcScSBrrLDsb, -^j6Uj_>n51--r.j°_uJ6b-_jU a-sfrsrr 
surr^ _5jn51tu _p_}.<3!í)r_)_jj. 

n5LD(LpsiT)_.uj áftnSlt— ' <_r_lrjrrLDLJ . UOT6rfleS5.r--.L_Lb urjrécS. _?_go<_s<_, 
Q<_rn_rf-3.u s_li_-@s_l__rrLjD6b _^(rrj<_535 -5_60c.-c_6cn6r.c_F cfrfpnSl c_j(_ju_ 
_a.s?n6USffM-j. rBrrii) _^jjijlré_y-ÍTC-_rrrrLb. __60<35(Lp_b rBLbsmLD eurj 
QsupSp^}. _)jréc_ 6urjCo6_ jfjstnu 6Tjp_jj-BQ<-6T6ij_r(_j rBrrtD ^(rrjjT^/rjjjj 
.'Gu'fTjLÓ QeusrflCStiJ lj igúuQ&iéo ^iusúrr^, -„rrrfli_j_b. -^«CSru w_rf_<sjsfr 
«sijSrorsiirf 'Quir (rBi_.i_.fr cxc^ib _>;ré;_5 _2J-td_?-js-_í.j mrróiTr t5jj„_)j__ Q_r.,T_rr 
SQpésr. rftráissfr -j>jc__r6U(_j-b __ré<_ iuT^^_-_Tu5)6sr uiu&ot, ersnr 

_p-_LDir<95 _9|6j5)jUS_lLJL_rfc35sfr. QsUSrfl __6t)!55c5)c3JlsiTr áflso Uf#\s£\<*?kcr 
uJ úji upoir -_^So___e5j_y<réQ<T_rr___T_l S-líBJpJ, -__rBi_r_SÍT @_f.<TtOe3 s c55@ L#(5jrT;U_ 

^UTfj^jjj QtSsrrsoTsr® 6U_j_>i_J6ÍJr. 

_9jijQufrriDdjj ^fitnajLíujfjfjí <T5)rr_buú _u<s=60ir-b. @cSj--fl6-.L-u5)6b, 
q j_úurr _.©<£(_) _ps_r(í_)6rrrr<_£luj __6_T_)j ^rrsrórQL-rr^ eruls^iurf_c5si%n-<?j 
Qps&equQpp 6B(i$wi)ábGp6fc, *Í80 <3i3sér<ggi<sú& wstfí gBssr GrsrréQ 

ueorf "tgiádBsfr sjeór gg-fjrrúurrsáleb 6)j lunrmsrih Qra=i_íiu sSlnhihu 
$j§rt3iár ? " srssrp ^rárfesré, QsCQársrrnrrrmsrr. _J<j5ji)(<5 srearsisr 
'sBsmi-UJsrFlúuQ^GÍsrn)} Qcj_rflujs_l6bí_ú. úyiutrss5r ésstngú iSlrjriuirssBrg 
^pairrenQsn (%LopQG>trss$r(£L-.6br sresrjjjj as_jr5l(str)so _>/_}/ ajasas ssSletnL. 
lurrasrrjjj. ej)0 jQe^ujsúlscrr (Lp(LD^ ^etfrstDLosjniuíqLb as_ rjSl, ^araíleb sjjtj 
u©ld jglsorru n5e^i_^fflng<á cS6OTra5á§ltl(_ lS)jd@stsbt inssraia^íTjra} 

^ScDLDejlstTJIU £_SBBn_ír<S<95 (Lp_j.tU,Lb. 

6£_; LDSiífl^ssr cSiTfrssur i-lscrrnrjl sjeár (iltrujfrsirarLD Qa=túiu _6_6tw(hiLb 
srs_r_H í5Lb(Lp6tnt_iu iBrrtl_).eb LoiL©LÓe3rr6-r QeiCe^rfffisfr. -IrriurrsirarLD 
Qe=iúiu_6_65Jsr©Lb srOT__ sr<_?aí!6OTjp ^stne^ffirajas ^irrrsmrw a5x.rr) npia. 
ujrrgi. rsrrih rE/i) __6cTi_.tu 6__3_6rf)eb ^LOiiirrasú ue^esffiúQujpjTjjeáltl 
_í_rr_. sSlLQú Lj^e^en-rrasliu íBrrLÓ QsusrfluSleb cgslsTrLDqeiiajj srscrrm 
a|L__ssr e=<_jSirrLá.-_)rfis_(_)6ú sjóju^Lb „etrke5_frf __,a_ius_rj)(_jsb sjrj) 
u_Jii> ^é&ih Qurflcg/ras rJ^e^súlscTr rE_ó(Lpes>__iu UTrfss.s-uSlsol^rBjjj 
Qsuerfl ssú&w mqgsSlé : Q^sárTjjsiSlilL-^]. _Lb(ips__i_iu atfjj paicjSTrfassfr 
ifles QrB0r_a9 ^(^eieieolscTr _){/_<?> su_._.a3ajlrr)(g ^úurrsb __srrsiT 
e_ffe5err ^>jrBrá)iUff_srr/r„(2s_ «rrstOTÚu^eslsíJrpssrrf. _)je3(S_)sb<a3rrsirr sarrrj 
(gj/rjiá&iu a5frffúajajjá@ 6__.6trjt_ s_li__1 Qs_6rfK2uj ujjTjúu_._.rr/r)a=a-i_ú 
uso _a5sfr6)Slastl @ qSIsídl. <5^jD_6_strár_). (Sr&rfl^esljDajj. uiustsr u (_)a3<_.rr 
Losb £_1_jr5e3 ai.Tfrsssrajajrreb fJ_jDasstne5_ssfr e_ s^s_!Lprs_pj__ LDnjai^ajjLb 
(SurruSleiir. ujrjúua^rreb sr r_u_1_ glssrurájah--. _jDr_ajj6_lLli__>j. 

(Lpajeb (LpetDrjjiurras ujrrsár Qeusrfl rsrrQ Q&ssrn) .Qurr(Lp_ij ^c-rrrsFj 
<_)-' ^l_)rB(S=3jSffr. éfleiSlsb cSFrfstfaías (Sasrr _D/S5r rjSl s_L£c„„j$(sj(s_)es <__,6_ 
a3jjj_a;rr (SurraSl-pssr srssr/r) <3Fwrrgrrssrih -UfrajjLorresrasrras 
_)_3rBa3_jJ- _gf,(_y)sb gleór^p ersHrajj g_Lbu<j_<33>scT5rLrrs__jj __,scréT_}.6b 
^^stn-astu <y_rra3rreaT_ s^ssrsinffjiu,-) a^n) (Lpíq.iurra3rra5solsáT ,-^f,s-T 
_rrrfa3a3_rrs?ír e^LDTa^frstrrLb srsina^íUfrsij^ajj c95_jD_s_e5ffr_lLb. 

__ J eárL_ii , rfcj_,<3j o5..if]ujr_35il„rra5Ú LÍljHj/rstnsrLD Qa=sbe_scna5 ©rÉaS) 
turf„sfr ^úqáQ-rrefr^^rjrfassrr. _5fr_c_e5 asrrrjstrsrcjssíTicS srecrrCflLDsb 
a=rr rrjrjj s)L9(3Lb4<^jDsurfa5efra5x._. 3 fBrreór Qsuerf) íbtl!®„ _jé= Qa=sbs_a3íreb 
sresrsar rBsarsísm; •__ „m:jú _uitci£1jd e»j sreárjTjj __,# ^rfiiuúu^aasár^rfdBsfr. 
sresrstrr ^(r^rB^rr ^ib glrBajliurresSl __jsfrsrr ustrVrsstrfltuú u^ajlasflfgú 
_urr(_)sba3rr(_ecTr (oi_rrtla=_Ts__jj a^ilf^Lb. 

_y,(5a)eb Gurrsuajjjjffirrasí-eij rBrresr GurraQCojDSOT- srecrrjTjj a5_jjjj 
SQpssr. glr_65ú jJíjjqSI 6r($úu.ppgjú ListmsifsFiiu^ Q&iúgltgé ypúurril.Q\á(3j (Lp<sk(6$)<srr 181 

a£C> rrjssr. srst^^su £§lr_<s ___60ss._. srsúsusrrej -^j^_._orr_.__ urrrfa... 
(ipiq.u^QLDiT^ ^sijsusiíTsij ,-°ij^)a___rr<5__i urrrf__a- si51(r5LbL)<gb](3ff)sáir. ^lrrsírár® 
& ehrs,srr 6T6_rc_r_@ _^jsrff-f_a.úQu rj3jTjjsfr6rr63T. -j^__jjpn5)s_T -.-aj-iSliUTsb 
/Qíb0 ___60_£)s-r urjrB'^uilL. t5ssrss._0ss.uj src§a3---r C_.a-T6-5rn_j_.-rf)_b 
/LpiaiqCSLD.T ^^^&sr C2«rnRí5r. | B- , c5Síf)jT} urrrf ^^aSlL.. s$(.^lc^<sÍCo rjjsír. 

^jC-ff C.rBrj^a_l-b, 6£rf (Jj60Tuaj6-na5u_j_b 6r^rfuTíf «aQC. rjjssr srsár 
usinc35tL|LD s^úqáQa-Tsfr _3C_ rj;--r . -_-rjiurrs-sra3<5rrsb ___-3sr__fr__)__r n) 
wS^á^esiiuCi Quff)jsuC§65(r L_sbsorri_sb ^Qjpi&ár £Lp60Lorra_ srssr 
^(rrjcSsin^iLjii? n-lss.ffjCoS-f rrj j$_f_Q_r.rr6rr6rr siíl (5 _bqa_l(_.jrjssr. 

LDsarcS^l6bs^(rr;S_lc3 uáB^Coturr® ^rB^iurraSI-í. LSlr/iunrstrarLO 'Qa=iLuq_) 
^CSrjrrÚLSltLJsáT $(rrjó_jssr Mjnfci^lsmrr QapU-J_-lff5rjT) utu&sr _g)j6Toi_ 
..IsOTrTrjSsr. _£j ££«»-_.-_ «gC_rj TÚ_Sliurfa.!~rr lurrsor .jj)| rjSlCosxjssr ; ^aj 
ajjL_ssr ^{surfffisrflL-Lb ^igla Loajlúi-J (Lpsrór® sr_-T__@. jgleús-JTjrjj <Sn.jp 
é_j<_5rr_b gCSrjrrÚLSlturfcSsff ^tpsorÉasrrssr glrBajli-rrsfilsor aí!r_j_J--.u (Errssr 
^jj5lr_^^«»iTsfréSGnrj6Br srffsrujrjj «cj3£*5firó'g_ ! _s^/s_rf _^(S3_tt>í__iij 
^sstld u&úcáaSlssr _rr<s_i.C_.rr turrssr ajdso 6_i.3-rff_Jraja-l(-. rjjssr. (tpssr iSlssr 
ULp____ L-lsbsorr^ Qurr^sfrcfsSjrr ____a©(nj_.S) CorBrr<É6rí) ^jsu jpjflssT tSlssrCossr 

__6fr&Tr (BSSrsmLDcSCBrTcS _9fJ-_9t__J -><S £§)<B<-- US0L_; ^ejj L_5)c9J _Sl_5 <-g>{ff)ajJ 

65rrssr. 2L_S5kss5i_uSlssr £g.ss)L_(_'.u a=@<£Fif)<Éa_lsOTji) a=a5<gj) iSrrjrBir® 
cssrflsb a-SOfrs^LÍQurr^^c^rrsaT uif _léfl-Éasúu($.ó8 <? D ajj. © fjjja!í!iu 

LDSSTLÓ USS)L_cf5ó5SiJS5r cSS_Tc35@Ú fjy?áó&LD.T6-T 6TJJP rjSlebarjrrsÓT __ffOTjrfftDLD 

j^(5és__)pQ^__7-rrjj es-.rrjl, _0fjjn3-_iffj-_.fi) (Lp_.__luj_o jpjTjffS)b_, Qurriú 
iurr_srss.-_i 6rssrjjrjj e^ajja-aí 6$®aQ(rr}Ssr. _-__sijTS-.LDi_jls-r CSlosó rBnr_D ua_a§l 
Q_.rrss_r_^(r3_-_-lC§((r3_orr srssTuajj ULrj_._.__l-b-Orra3 QL)(r(rrjsfr<_._srr 
Q ib (5 íéj' _£)<_= Q_PS-rjjjj éBss-r®, _g)j__j ri? r/jl__T _9j__urrsb srffSTSsr @(^á<££! jjjajj 
STSsrjTjj _bss-t(51, ..^j^rfjfS) suff&-r_.cS{6rj) ^^cf^íS^^íS 6 ^" ^60_ba3rrssr 
(2<SFir^__sr-. @sfrsrrT<_£ljrjajj. _«xj-_i__irr rjjj Qapj^jajajúuCjlLb -Tisssr_B_Bijb 
@n>j_L(5lú 1 -irjáffi^ajrrGO Q<7g);a. í 5í_Ju._ 1 rLO'.b, <_Íl;D^.i5 !J.sw <eaj.iL.s_r, 

Gljin.'>< -i.'O) <ni_..S-r _>i c? íf J tU l_H..i 1 f.C-IJTiíTiii-jLC, 

^rf ^lrf.^)i_jg)j_.raj s -j>{6TJsps-.__.u _offsr_b uLp_-._o_. Q_.frsrrs-._. 
á-srrrrsb _-_L@so-r(S£9_060 _>-oo.rcr.u.r a_s._i 60.u.od>tu 1 _. íí (jj*; _. ld tu rr (uo) bb , 
gg_rjrr_iLSluJiJ L_lrjiLirrsssrLb í?__sssrs___ou5!Gb uujff-TSYfl<5-_$_5 <_Bu.cj.iu lurraj^l 
ff-.rjiUfrrajLb. turr^^l-S.rj (orBrr_-@__6Qr (J^róa$tuT-_j__r3j síjíBcS ^C_fjfr__L_liuff 
_-sfr, (B ld (up ss. i_ uj t_| /jj 6UTLfja_6-.a_t--i!Gb ri_rj_b_S)t_j_fj srr < §j6-rur__s_.rri-j ( ijb 
Q^T-b__o_5-_YriLj_b _.6_i-afi_-<p5rr_0-b f^l-b__o, CoLOSOrra--. <95frtl<sí)uj6rfl-_@Lb '182 r9{fax&§i<sú3'> _í>sfff]ajckr G&rréQ 

iglrBa^ai jjjr<£$ú ui_soaiaj)6ijr ^úurr jtj _Tstfcrrúu(5lí_ a_sr^ _B3_o_„Trt_[LQ 
-spjsiiífassfr &>6mr® Qgirréremrwá> (glsbSjo. 

ggCorjTÚurrsrjlsb loiIQud, __SBsrsB}LD35sfr, r^&srai^ii assBBr® 
QffirrsírQjnjLbu-}. QsusrflúustnL-MJrrffi __6Trsírsrir srssrjrjj sn.tr) sur/6_1sb„o. 
_g>jr_@i_ _9jsb)S_ „sBijrjr_^ajrr6Br aslL-aVaSsBrjrjstjr. srssr(ig 6fii iD 
__6mL_r_a3 a=_j.7o5r_3srfisBr -gij-j-ííSÍsb _3s_ jrjrÉajj aSí_á_frLDsb, -gjjjjpaSliu 
u^^rráassrflsír LSlssrsBrrf LDSB}jpr_a3jsír6rrsffr. -Dja^ssr asrrrrsffsrLDrraa, 
t-gjjsuíjsmjTjas a5&BBr®Q„T5fr6_apj [JjijSBrgpLb as-j-SBrLorrassijLb ^(7fja5a560íri_. 
'asjrjsssfr uaj1„a5ÚQuji>jTj <3\ó°j5 d^f^p^M- 1 áálsrnrj-í _3csosb5iulj urrrrai^j 
siSltl©* as6S5r aru.á : a=Lbff_L_iu i £_Qurr(iji^í -^jajjCSsu C_m<SB)L_._j.ssr l_1„ 
__iurrjB53 3 ajrrsaBr C_s_6bst_uu Qurr(rrjsfr srssrjTjj rfiSsffraiajj sjLcrrrB^LD s_t_ 
eorríJb. _g>jíBa3ai ajlsjnrr á= a=)„ot_lsBr iSlssrsíírrr __6Ír_rr Qajiú 
suajsinajéÉ assiRjrQsasrfJlaj^ajjú Utjtlo spjLÓ 6_r_jpjs_lL__0rrLb. 

s> jpassír uajlaj^ <j>jrÉajai aj]&„rra= á?_-Oajrr£Br _gjjrÉiC_a3 ^(rj^asljTj afjj 
srssrjrj srsirérssgras aji i—GsgrCoUJ Qa=6b6_ajrr(6S)6b, _)j[Bajú uuJsssrLb 
- (jj}jprjjl6pj_ uiussr jpjrj sassr^rrj^Lb. 

gg_rrrri_i51tu rErra&rflasLb —-uSlr/jpp __soa5rnurraj_>rr£Ísr f^sárffjj srsarm 
_^>|G__= Qa=rrsb, ^ssrjjjj U-Oíflss>L_(_tuuj | Lb siiLprÉjaíl .-(rjjaíljTjajj. _9j__s_rr rrjj 
<^«psuajrj>(33 _^ajrrrj(o_ (o a3 ss}6_úu®6_ 35 rrasai Qa^rfluJsiSlsbSso. a=l__rf 
as_jT)js_s?na3 L0ji)n)6_ff _=>jlju_}.Coiu srailQjrrsbláaslsOTjTjssrrf. rj^sij__rrjrjj 
_*_jXjji~ ^ilassrflsór _gjjaj)a5Úu_j.ujrr6Br srsssrsBsfíassBias asrrrjsssrLorras, 
-g^a^CoSii CourrjiijpúuQLb QLoiúss.LDUjrrasí,. -gjjjTjJ-ijrr-b _^j,rjrrujL_ui___ 
__SBBrsB)LDuS)sBr sfoa^rr&Br^sBia^ú Qujtjjjjj s_i(^__jp a^ -sjjrÉa; cgJjsiia 1 _)£Frr_b. 

srraiCoasiurrsu^/ a^jrjlajsrr-^ rE__T_B>L_ „rr_ssrLJQuj7j(rj3_b, -gifajssr 
_|)j_j._iusB)L_i~i)sb ^sbtlo usold ^l^íB-aj ^rj QsúStSsrQú> _rs_ru&?naj fBrrLÓ 
nS„-r-^u@ajaj)a5 Q„rrsfr_rr _s_sw®!~. s/QffErr 6BT (/73 sb, ^ssrwrrsBssr 
i^LpsorÉojrrsBr ___s_r-"ff._o&s>uj _g>iff7ni_!fj (inu> utQíD &•£$<? ^ &r_____rr_-; usoii 
Qurr0r_aj)iu íUf_aj)fjt_rra5 ^0ÚLS)ssyi_ turéajV a^/rasssraiaÍlsBr ^LpsOLÓ 
_A r sBtsrsB3L0SB>fu_5 &3irsssr (Lp_j.tu/r < a3j. gg_fjrri_urr&_)sb sjasrrsijajj (Lpssr 
Q'ssrppih jgí(rrj£Jua3rra5 (Birib ajS33Tí_rrsb _5j^sár c gjj_j.£JusB3L_uS)sb ^sstld 
usold [^(rrjasasljrjQa^sBruajj --rsGajasaiajl/praj £|)___5)_b60fra3 __6-_r_3__D 
iurr<gjt_. Q&p Qa^rrtjSJrBaj a=L__j QurrrTjjsfr (ipssrQssr n) jpai-Tnajai ajr/rr ajj. 
__soa5rri_ajú Qurr^fjjsírassTfljÍjasi-í— -gjL.SBTLo u-OíÉajrrssr Qsiisrflúu_.(5lá 
SajfrsárjjasljTjajj. LijT}úuiTLL(Sié>@ (Lpár<6$)<5ir 183 

^CS^^ÚWT LDírS3fll_ c ^J,6OTU3TOT>6M Q__6Tflúu(pa3a3irLD6b 5 QS-JJjJLC 

■'...jL-soaBfTHJásu Qurr(rfj-fr„„Tr lcl_(3i__d (S&eaiflÁé&át: jTjjrjj _t__tjt)j a5_,jrjj 
ei/ ajj } €p(j5 LocrLD ^iTsír s_^frs@iii asíriúíBai -^raj-ssrr gpeotb ^sárgu 
_»l_uj __i_lrráa=„.a#-_.._! Qs_srf]„. <35/r__®__a3l--„o erssrug} (ourrsb 
$V]jéiál(T)&ii. LGír^^l^jáírerr __u2íraV-a=á;ajla3fr<S5r, «Ti_irBa3 a=(nj@„c_Tr 
___a3lifa5___ : ^a^fuaíljpojj. srrujfBaj a^gjffi-if __-^rrs_i<?3íS(S)sb _orj_i 
glpiB^ _urr«5_r<s5rr„_- «(rFjajá. <5&_.__rra3j. __/rLp_ija3rrs_T ^eiiQs-rrr/rrj 
_á)(«s)i£]-iqLD _j=rr<55 (tpi_j.w_(__ ^ a=rr__j <5=rr@ii) Qufr(Lg^jajrrsáT __-__t__.lo 

_Trj6__TLb C-rBfTJLC. 

iB__?s_r eg(_rjrrúurr__i)6b __,6Tr6Tr LD5-f aj6_r 6£UJrrLD-b _a=rra3_6_r 

•Qa=i_-_a5l6pjLb Lorró^^ajail^LÓ r*©UL__|.(r3„<__)^--r.. ,_g>j__5_r } fj?6_rjr}j 

ejmjfija. Q<_srr6rr_iJ6_.ai . iBrrcferr __<s5 t _))_$(5)a-)(/rj-_T. @«Já«35 L_)6b60/rLD_b 

, ^rfii—asajlsb ^)(^_5_5 ^sus-T __i)(rfj_.us_l6b_30. ^ri-aj sjujrraj u-rrjpjpjjjajlsb 

r _^LpC_LD ^lfrfT^J 6T6-TIJ USOff félc_íi5r<áa-?6-Tp-_Tír. 

-DjcW^ jfd____|0j__\^-L_6rr6iT -rsbsorrú Qurr^bTrs-CSinfjLD L-ljrjLiLj, 

glnrjÚLj _T6_rn) _-„rri_a3órjjsfr _^„úu_Li^(i5„a_Í6"_Tff)6_T. _T_i.T(fggQfL6 
^_aj _»)j___ra_ jjj______bú up$Á Sn-0ru isih (Qrreélmdr ^^srp^w 

_>__)^_F<$uSl__r ui_{gs)„_6_ _a3n-__rjjj_ál_OTjTj6_T 2 _r__rjrjj _B_jrjs__b„oujrr,.? 
■ LOír_-_Ta3<^]6_r fupsOrÉa^rrs-r _£jLp1ujrr-_.LD aj6-r C§l(rjjÚ6_.u 6£i_nrajj <-_rri__j.„ 
QdBír-WL^QfTjíáa-lpajj. Ljjpa) C_a3rr < frj j rr)aj___a3, (Lptcj-Surre-T uHj_ór .TS-rjrjj 
rBrrLÓ a^s-frrjasa. 6--_-r__rajú C_urr__.@ -_l__._,fTsbj _^6ír _o/r-_-e__5 as/rsw 
(Lpij^iLirr^j _urr__ajjL_.6Ír, _| ^D^á C_sjTjT)jrj<j56i5.a3 6j /j) rrjj<__ QcS-rrsfr 
g-ia^epi-ba-T-.L- ^6-tuld asrrsis-r (y_icj.t_rrLO t rr) _urn___i(5)Lb. ggCorjrrúurr 
__ttj@ld §^rf _^L,_-T_orr a_6__r@ \ _^a3jjj(g>ri]i_ ■3_í6tS)6_>lo6_-i_ _£|aji íJjliprÉajj 
__í_____b„_. gg~jirúur_}S__r ^ssnS^a ^0a5(Lf<5j__.a3 mrrw (anremjih 

QurrtLggji, _j^^g_6-o__iLi __sir _L_--_r_TOL06iDUJiqLb <_.fr6m5r (Lp_}.tL/_ó. 
_5xjib^ ___tj-ts__ld Q-Vjjjjld -^nrjls-rras rglrjrrLDsb, QsiijTjjLb __so„rn_.__ 
LDiras ^lr/rrLDsb, __rrLp6_l_-T (^„_ruLorr___6_ (^l(r5Úu__.a3 -jjj^uj (Lpix^iLfu.. 

renríHr Qa^rr-be-óitS- Q„ir_oirr(í)1 s_(i5__/-_. í s, _ri_?u<iia5i_b j___/é í 3 ó^ 
/_)<SLpa : <5 £ li_irr_b __l6Tr<9.__ (Lp_j.tLj_.. (|^j__-TL_rru_)ír__ L%i_r___fl<S-__rr 
_Tjfjji9„ Q__i7_-_r(7j! -_>'_. _orr,_r7ri,x__ __i_í%-_. r n r„ r 5jjj; Q'í=57r_rp| Q-srrfi^r 
-j-rTTjrÉai 6^(5 asúu-b ib® iBla=]iiSl_b usaflá. a3i__}-ií-]sb -Lorrasl __6_.í_rB < p 
__L___a3j. _5Úu_b . ^tpLp@iB a3jrji 6_rru_lsbj ^jajlsb (§1(15^65 gC_r/iri_i_3ujrf 
-sr^jjii) _j>jG!_iifi_5„rfa5<6tT;Lor6_T _^J D 6wra5_fr J ajraiaa-fr s—uSlstrsrr<s> mtrp^ié, 
Qasrr-frsus-.^ ..__.($)_ Qu-_-Ta5_srriLj-b @Lp__-.a3a5_TriLjii) „rrúuajl_b 
(OpcWéajS-Trr. _9|i-aj _g*j(g5_F^ aBr^rBai, a_l__Qrj6Ór < rrjj C_a3T_-Tn5luj ' %$4 cgJ/c&BTáíjí/ffUiS 1 ; j___-f7aj_-?sF GnjiráSfl 

^% lJ &g>!) (El®& U-_-_-r£rFj--}L_uj -g>/<5S 6-jrrLps_j srsi/Sij/r njj a_6Ír6rr 
Qa5S-ru_-.c&5, aSl«n£rss5iu« a-lfjílajajj fE-Dasraj-- a.rrL_©-"ajjC_ , ur60 ^(«5« 
<-_r_,á&N ^gjjsurrcSíSTjsint—UJ Qu^tB^sárOTiLQcSfg _r<9JK_rj nsii) LorflujrrstD^ 
eíDiuuJtjb 65«JÚtT5)LiiqLD __fri_i_a5 <933so __-OTrr_rai_-i_(rrjii). 

jr-lco fET___5rí>rr J <S-ra} (Lp65Tbóifr, (Bíi)(Lpsir>L_Hj rB_>x-ruíf csssfr c-Élsorf i_rra. 
c35rr6i51s61(75rBjij -^jpjjjj -UijSliLirra- r§/T__ilLJ ul__-1_-T ^losold suri- ajj Qa.rr___r 
icj.(r5ri-aj--rrf. m@ _^rfjrj$l_b srajlrfurnrn- .-ilajiDfras sprjrj a=jr<sírrj6troi ú ut_@ 
(§lf_<5 rSfjrrsflú uL_a-!-b C_i£>rr^il<5. <5B«3iSlLprB^j __tlL_L_a5j. c_5jrÉ<_i_- 

UL_<sSl6íSl0fB^ (LpSil(5LD fffflsb ^UpLÓcíá) gln)ffi@IB ^JTjJ-lIfruSlsb ^(T^íEcSjSiSrif. 

cjjjri-as GrBf/cSc^lsb sál6íncS=LJ u____l_b ^(fjjrEajsurf uso^ld _g^6_ 
GULjSlCcíií- Qcffiárn) _orTJQ(n3(rjj uL___)sb ___6rr_rr_urf_5_-rr_5 a-_.__il __a56_í 
Qa=-_-i~jLDTjrjj _sy6_-ri-j.s_ríf. ^rssjsb ^rB^ú ui_<sílsb __sÍT6nrsuff<556iT 
^(rKf_L9<ss<_n_L_ú urrjfri_-b Q<9=s_tjxjj s_i)__.L-.s_Tíf. ffjflsb 6i_l(LOíEc556ijjf 
_B_c_Tas cSsiTLJuajlsbj 9(15 sáaj ^uajGajfr as ._),__ C__orr |§l_b_-0 

OTStJTQOJ^JLb, _gJJÍB<3j_i UL_C___T_LLc}.___fr c^^IUÍjjtJcS a.-__SOÚUL_rr_._b 

Q_=__rn)j 6_lL_L.6tsrrf« 

> ^8)1, LDÍ)Q(fJ3(ff) f£)ó5Lpc3=c3=j6tDUJ 6T6-rcS5@ rBl___rgyj__(7Jl_i_) fj) ajj. f^rjGlj 

^rJJJ-lf ajJLD Qu^LD L|UJ50LC}.^ajJ 6_Íll£J.lU JpcSS/rSO CofErj 05^60 QcSSÍTfS^cS^LD 

c556i^rBaÍl(f5rBaj^Jv -r-_r(rrj60j_D, c-HjJJU _6i_j--U C_6__5c55ajj__--r Q<_=sárír)j 
QcSSfrstOTLcj.(í5rBcS5a^{. _r__T|p___-_uj u__@ c5_6_}rju_]_b „l.lúul. 
Lcj.(5iBcsajj. arSlLa-Qprs-T^ s^(itj Qus__T6ij_fl__r __l_ldlj Qsusfrsir^silsb 

Q_=_b_-I-_.a5_r. r _ó_-k___--T. _9J6_rj5rB,6-DL_UJ rf-__TL_ a5_.ri.a56b wl-QQld 

í_f)-_r (3lo_60 QajrflfB^ajj. u__<_5í5a_)6b íTsls-TjrSl^rÉajS-Tas-srr C_W<3_<5_t 
6r__rsjjjj-____uj uí___.ó5 -TfJJláiajjá 1 Qc?__rjr)j ^0__y__TT e „g»jrÉc55Ú Qustrár 
___.u_)(rjfjL_ 6ijfl(ri;rBa5frsb _^_u__rr__ -EirúuTjÉ^/rjjLorr jjjj _&_. n51C_?__r__r- 6^(5 

6^C_JLD -J)/SíD<3 : l_(cS-_-___ 6_l-b_S0. -^(JlfS.gí _9f61J--Tr_5 cSSfTLIUITré) JTjÚ 

(2uT__ls_r rrj @6JjQ__T(^6_(fjj_-faj_ó (75. 5/- ^(fjj-iiajírasó. a^j$_S-Tsm\ 
2_L_Cot>-r usorf UL_<s-lsb sgiq.<$ : Qa=s<5rjrjj i-!___r__lLpf_ajj __i_r_ai -_9jri_3.."» 
Qus-OT_---rc35 Qa_n-__k($-_iiBajj C-ffrfaj^criTrf. _fl_o _26_.fi G?r_fj__ Qa-scV^p 
_©(6_-fr f-ISs-rsij 6urúQun)(iT36Tr. >' £§lrÉc55 ggfBajj (Wjurru. Qs_i0_oírs?5r_b 
gl6b_60UJrr(B3)sb -^euafr __u5)__.rj f^^rÉajl^LiurrsÍT. 

">JJ)Q(03(Í5 a^récsífúucsajlsbj _.{a_)a5 _$>{£ L-)_bsorra5 @(n) rfffúufejésl 
stoujú uL-raj (tpsoio _5i_r_- ajj QessirszrTu^rrjrB C_<£s_r. ^jjjj __ri_ ajj errrfluSlsb 
6_ilrjj_- (tcas^ajlsb Q_=LDUL_-_!rf<gs_Tr ^rfjrjjls-r -S)j_6_o^_íDa5a. {aj-_.jrjú 
u^/i)0_. _6L^1_&_-it iel*_(51 6iT)-_i____lrjnrfc5S6iT. ^s-i/f a5-ír L_!--T___^LJua5jT)ra3 
•glsúsuirjTjj Qa=uj6ua^ 6_ia=ajliurr_6 gl^ú-Sgpib. ^pjB^r ~svj_5aj63.aj ^j^GpúCSlii» _-6_-__uSl60 §á= Qa=uj_b -g>jar3la5Úu®^a^a-l0)a3j. ^j*^ 
/Qi_rÉi<5ssrf)6b ueo u__@-B6Ít ajj6_TULD6__L_s_i-Tna3 r_rr_6_r -SOTri^^á 
cálCS^ffár. §Ers__T® -_L$a56ifl-_r §__^L_C_i_juJ6rrsrr rajgiia-luj u@ci)uS)_b 
■ Q_<=_b6pj6-._suS)_b $rr ^u^^rrsar §li_c5<$-b _t__t ui_@ <5%sa.las 
QasrráoWL-dpj. afleo a._§ a5jrrra3a_-i_b Q_*L_u_-b-ií_--iY @^úí_iggj__-, ifanrái 
_5_tt 2_53óflá@ _9j_1KLj.c5c93--.a5 _g>j6_i rfas-fr Qurr^ilu^ájas^sii j§l__c_0. 
er6ifr@i63i.L-iu UL_C_'__fr-lLc } .a56fr Q__i_jLDa3l arj^sucgjrrffics a5_;$ujQurr(Loa3j 
é&_L_ Qsn@LDajl^ Qa5nr_-.__stn>uj s_ujif^j>|6i!<s/b.sir- c_5J6-rf__sfr asrrajj 
cssrflsb srrajc-srr a5_úurr($l 6_)jJ3rra3a5jC_-urr60LJ urr____-T Q<-ujá5<3orrf. 
^_,_3)|v_Lb, srráj-sfr ui_@ g)<_.a5_l__i._b ^áa-las Qasrrsrr-rr _g,j-_rf<__-fr 
rEtlixj-orBcS .-LfSlffiCflsrr _6Trr___TLb. _TrBi356Ír Q__@Loa5)aj Qa5rr__.as 
«ssOTfláFLDrrcS ^.ujrfcS^úQup^sijL-SÓr ajliE-Qr/SOTjjti _9| __iTa_ (stf, __.l_.uj 
cSTajjassfr _a5tl(3_Lb a=a. aj)so.ujLi Qup.p siS1l1l_6ot. 

_£)so r_rr_la5-fr _p63T-_Trf Courr6by,rf 3 a5_-.__a5 Qa5(rrj__i)6b ajú 
t3($i£5§léi Q__rr__-TL- n_.__Lpa=_É) ___r__jasil _} n_.^s__.(rjj<_Bt_E60rr_jb. _pjú 
QurrriDa^. -rrsór^ _^ú_srr_í3fluj.fa56rra5rrLb QnsrTFjúffiDU ^SsmÁ^ 
a_a5Si51(65)rfí5Co6rr ^sfljr, u__a_a.aii!-b surrLpnsas LDa5as_ÍT _g>j6b_orf. __.__íjt 
_-.ld--.uj__ c»_púCoUiT(S36b, ^gíjs-rfc-sfr <-L_(Lps?í)i_uj -SíwrsíwFrfaB @t_r_u 
_._-rr_5_5_.L-_- Q_.rr(_il___6 mnjjásajj s>S)_l__6STrf. 6rsár Qasrflu-jLorr ? 
_^úa5rr__f!ujrfa5sfr Qa5rril(Sl 6_.il _lL_rr_b _gxj<__s @__rr_j_.il(aja5 aj_l(_J) QCu^.é, 
Q<-rr6rV(stT;LDrrLb .' 

srsbsorrás _&rr60í_J_5srf!|Oj--b ^lúuiq-úuilL. _^j,ssrL_d5 __jrjj_7j)LDsinuJL_. 
urrrfá>jpj_5 Q<__rrs_TjrC_ - -_ ^(^ÁáiQ^ LDiras-iSls-T ^la^ujp^uj a^rrrrfiam-rái 
as&rr <gq(${ká!lá> Qssrrsrór-i- CSurras CSs-smsriq-UJ aSlsbSso. cSjpasrnJLj 
srsór - (xpsOTjDtLTÍlsb ct^3__t__ ___jf)l(so)6pj-b, ^l_pj usó-Turr L-pp Qa=ujsff.__ 
_T6_Tu_-.a5 íbld __sírsrri_ rBSÓTraj, _g>jn51_LjLb. 

a._-T«_T60 lilsm-srnLO srsffr/r) U6aki_l jP(aj-b, _^<s_T__?_B£^jj)@_. 
___.j_.C_.6_i jglsbsorrLD^© CourriúbíililL-ajír ? __._s_5^^_$0iB^j3j ^ajjrw__l 
nSsoTff)!, LDsmjps-rrswr glL-cgajl-b _g»|iDrfr_^j ^6_-Tl___is_t QuHj-Wir 
(ijDsroy(Lpsroi)_(U^ja3rr6íyr _^6.ri_'a3Lb .rsíTiuajrr? LDáas&rra, sw^rfluj 

(U)60'3L_UJ-_íf_i6rrrr_5<3= QdFUJó-jajJ «J^-óiSTLD UúC i_0-0_-_-i.i" _ 

' s5_-L_.__s5f._5 ' _T6Órp asúu-b _JDLpa9uj <5(rr;sa_r^a5l6b, ^{.srórassrfleb 
@0 ai_Llt„^c3jrrrf, LDr/e-aTcsailsdT sr aj)(_r/ r£lrf)ustf>a.<ffi «rrs_ora-)C_(rrjtD. 
LDrjs__TLb _g)j__rfa5__Tr sr^lrf úuiLl. <-9jíb<3 CorBrjaiajl^jLb _9j__fí-_.ckrrá= aró) n? 
sprf @srf) _Sl[r<-rrcS £ )<__<s-)p ^j. ase-flúuLlu. _rr_a3 @(j5 -D__fl^g)j6m__uj ^jdú 

UlT__T LD6_T^ ^lL_^6!D^ILJLb __)iBaj rj-ldBLpéF-^ -T@^_5J<-_ • __iTlll_-_)_b--0, 186 _s>/_W<_5é£/_-<_ ldgbR&ZSsst Gjsrrá&i 

gl^lra _6)_6s_|Lb <g\0&mé>3>é>£5é>& r£l_so -rs-TSBrQe-isiJratj-ó, ^r^e-c-rr 
___ojfr_-ai6_:if__6Íf ereár^p _T-3-T6is_flt_5Q_5rrtS-5r(5) Q&6ÚGH& Q_F(|Tj____)_b 
6urrybfBá5 Qt5p6bs_r_.er5rfc_.6rr u_orf, 55_b_c5._Ds> ajlujrr_._b Q&iuag 
Qa5rrsír6rr<s c3jujrrrjrr<5s ^i(rr ? rBá5 < gjcsrr63r. -^-w'__6rrrr _.<_>__ qSI^ijquI 
ffij^r_j<3_l<_5 Q<_srrs_in"(5) 6_j6i51_--ld lup peisir^iL^ih, s_L__b __ar.__r_b 
___s__-_uj6_frfs-C@Lb,fjjp^-}51__rE ^rB^ssTff. 

^!__.Qj6-T < p Qgrrs&rjgiSrr) QurrrruéSgii, _D_i}f.^|p--___i_ __>)(nj<__ 
^uj_bq_5c-Trt_5 <__)_rr-JL_) sSliLQ, mn&rfí&p$<ss)6ú ^sush Qurnn) <55l_.(7J)__ 
urrL__.6ir-L_<s <5_5ff<55,giJ sSíQSp^i. rélsárjjf r£lSssrúus5p0 GrBrj-_5)(/Tjri_ 
csrrsb cSsársart-cBáSLb Qa=wJ6U^ íj@ sp^ snrrdjúu, a_6w@. ^récS re@ 

rr_)_9l__)6b, 4 _7_______-f.d5 ' a_L_U_*5)_b, -.flsOrf -_^Lp/_ic55 2_ jD<__a5<§5<_# < g2/_C 

c^éCrr Qu(rjji_ _e55-rf._5siDc_5c_S6Tf)jpLb n=@uL._f.0rÉ^ cSjrÉcS CoiBrjcg^-b, 
-gijsvrfassír ^l-LQr/sár^p er^úuúQu^fjpssrrr. 6T(LgrEc5 -^__i/f<__íi_irr sr^lQrr 
rásár^p s_/(_6_JÍ)fl.|5J _03-_-rá5aj)_3r c9Prrwj6bcSfr'OTr. grgsrdggpit- _»)j__frfc_5_Tr 
i_?^)íurr_b 6__Uc3a_)uj Lorrd56)96b&iDj asrájassír ajrj_j_56fr __u_?íf_3__rr <__rraiaj/<_5 
Q__rr_rr_rrú CourrrR_.6Ó)sbi_iD. [^rBrS_<sbi-5!sb &triLu.úQun)fr) 6_.j-b sjíQ&rr 
-g^cíBef-tor^jsrrcSS ~g^fB£5 _fB/rcáa£)sb (2^rr.r^fl5!iuj[/ _r_ijr_p c55(5a_._í5)__ 
_6_si5TrrL-/r J s^ ^_rá.úu[l____i.f}__r usmrurr^l tsrtsár nj/rÉi «(/5« 
_6_-fTt_-n_rr. _^__íff___fr uso _siT6O_o.n-.g5 (Lpiu-ijrnjj Qupp <g__r-_r__<s_a_ 
LDrr<5b)iu (ocS^julí U-B-ru/r_l_a.__r _5rr_l_p) Q-_._rf*)__fu.r__ír(9j_b ^im. 

LDrj-Wr^SIDcS Q-_t_b|£j_b, LO__f)<g <_?{j53TL0 U_0<_5<5#6_r QS-í^jrjltUiTQLÓ 

f^iB^ Sj>(ítj rél-BLp-P-^uSjsb Q__j_rfi__.u_____ -_^|,6ár_jD usOló, usb-G-ij)/ 
^-íD^roc-srfisb, uebCosujjj 6_J-_-_5__6rf]6b, CoLDfff5)L-L_rrrf __rrLpá_?na-i_i_b 
_5rr6-irrúuL-L_ ^lsb-soujrr ? rBrr_l®_5_5fra5s^_b, <_F(y. <srruj^<_#jí)__.r-56_jLb 
(ipjb$g!}ib ^ssrmso^ <$uj.ra__b Qa^uj a>j Qa_rr_as-rL-. __^rr.j6cwri_<g56fr 
srsssrsmrppssisu. g)^__.c_.uj <_£!turra_n_j_56rr ueo spsijrnji Ca-F/frÉ <55a56_r 
s__6rrajrr<55C_6_ 5 ggGp-rrúifliu rErr__rf._sLb _5i_sb rE(£lC_.sii C_ ajrrsijr jj/ld 
u__i-rrá. ©Mrjpi (ourreb -cgrrsiJrnS! -íJ-Trffré.psfrsrr^pj. 

ajjiurj^-_j93 _2>j5pu-_íffi_5rrLD-b _rr_cS_F _P(Lp<_5rruj(LpLb (jjDtswCo-ijrff) 
íDcssid^ú Qujd (Lpt-uurr^j. §Iib<-___5 ^jiurjcSS-inas -j-ismjusíSláe. 
__6__5rrtu^__ír^!á@ _8.£>jD_60 @-b-_o. ^6_isg)j___r_uj ^sáru-b 
-5jc-_r«33^jLb a__Oé6Ú Quir^srflá) lol_.©ló a..r_wúu(_9__ia.rr_b ^susvr 
sjssr _g!js_ijí)-->n}c55 gipáes _s_6S_t@_ó ? Q<35_rrj_u_b -s>|__.l_ujc__ 
ffio.(5)_Drr(ff5)6b ^js-_Tua>s&><s QurrrTtfg^iÉ. Q_5rr6rr.Tr _o«<_5-fr c^^^LOfris _^___j/r_l®_-@ Qpésr^m 1°' 

r.etierrssrá. ' ^áí suijSI <3=T^rr_j<_5-rfl_b <_5_.púQujb n%úu^rrspjLD, 
fesrrírsuió sr.árugs ___s0d5't_i Qurr^sír^efr Qutréo uiu-OTu__._. a5_i_au 
gfrasso/rggjjii'- _^-_jrf_5.fr ^i^^srú Qu/d^ ^6-ru^-tn^i-|Lb ÉrrpjjJ* 
a'as/rsfraSIfifflrfljsBrff. ^(ss)6b ___<_0-5_j Qurr(rrj6TT<sil@ ldlL©_- 6_-TOT_s_3(S5 
^ffl^vS^JLisueOT, íDOTr^aSleb ___<$<_.,gj 6r(L§Sárp $rf ___6OTrrfiF<3=.á_-rr_. 
DtlCptb -__u3-_.rj-<s Qd5rr@as5.fF- _=!<_. c5-_rr_. _0T_l__T-7sr. 

(Sp&fsgljb&tr&eqú', LDrr6_f)_- _^£Tiu£^á«Jr«6_j_0, «ir^np-B 
BTffiajU), = g}| < n51-i_te-r euerrrfcí^lffiarrás^tb, @j($&iu&$sbr grr<mr®péú 
^árfiinpCgiu _5rrrrs--[ ldt<35_- Q«rrsiwr© rerr_rrC_<55rrpLD ,gjtU!r<_5S-.<_. 
^jgljusááffiff ífl^^LDrr tiSl(rj=,úus_írfc_.6Ír ^Gfjrrúurrsálsb ___-rór@. 
'" (§6?n-_i ^j^sOTcs^jLb __6W6ini_Lurrsijr6!n6ii ujsbeo. ^lafstsb Qu(ir>_o 
lj@^) eSwn&éBrr&^ Q_=f_Jtuúu©-_£/r__6_|__ j§(^_5_-GOfr__. __3|,(_)6b 
^ijjSptsrra ______r_iD_--iuir«__ ___6ÍY-iT-iJ;íj--.jDU_|-b (gsw^js^jú C_u_.c560 

^ffaímujjD^csrrígLb. áflso (Jjsijasrflsb _pr_^fr---rá. «^j/il ®rí ^srfl 
ai&rrHJLD _£rr6-rrrj_. <_5T_-k_Sl-.(rrj__. -^igj QsuTU-b &tranuJ$trásr 
«reórusíncs rsrnb ^jj5)G__rri__. ___s-_r-_.i_-t_.l-b a_6frsrr _=r_^_-_r<_f- 
■ijpjfil*®-»- Lorr_-.iutu.r_. ^(rjé-a-liD ©/B£5 eii-srrujib a.Til<_fl.us»tí_- 
íjD^J- $sijQ6_rrr75 -F(jpa.Jruj^afil s^jib a_-S!J-T--___ $_rfl_B_iu-F ■ «jDjálú 
■éurrs-lá Qassrrrr-iiib glrjsjassb _5_©ib. ^(SBjsb, -____-TS-.-OÚ Qurr^ér 

$(§éáh6ka)8j} srfisrucsnj^ ^lf-^ú CSurrsblCBtu ^&a sFrrstr^^w. 

S_3r^©c55STfl6b --.sfrerr -__tu_.<!£^ ^©/i-as _D6-fl^rfa5_-rrú uprBú 
uuj-cájjsfrC-srrrrLfj. _rs-f)@u_ó _9f__Jrf_E_-_TT QrB0_-_-<9_<_$]-b stnsu&gié 
; «fiOTr'i_ í ál_0--0. nsrrti- uTT^ < ^_ír-Tr__i/f_.-ír g(Srrri_U!r6_l-ár L|_.LpQujb ( íD 
__irfa-__rr_F (2_=rfrÉ^6_rf_5 _rr_b-Orf. uso ._5rr_o__ (y._nr_-| rerrLb 
* <26^rrLDrf_ilfr--r ' 4 ers-T/jj _fos_ , ___-r rBT_Lu6_iSís.rj_5 _56-iírG__.frib. 
_j>j__rf rjrrib CoLDrr_5S3rrrrr_-.tu__ urnj&ú u_j.^_OT^^j^a5.-b, J§)rB<$.uir 
__l_b FF(5iurr(5l Qffirsrór® (JJrBas nirr_l_j.6b «./Bajf ___=l^^j 6_ir6<5rrrf. 6115=^1-. 
@6C. /D6ij _5rrF-W_0ír_5 } jglífiJ® fi-^-U^) __•_-___- _._}. _-r_Dir_5 ^(rjjrBas aj_. 
f*lr_{5CT-ír _D_5_--^rr^'urr i _?ifi>.iff_B6fr QíPTijSlínniuCSju.T ..gíjG-J'f -sjj^uj 
sál-bSso -rssflgjjLDj 630 6_ifT__5rr_rflt_jls-r sSiLu^éo ^rrnS rrrrw _.i__rr_56ÍT 
r/rru_l-3r rBrr_l-_.L_0 ^f_b(tpó-.__UJ í_T__rr_s_= Q _=JÚá5j Qí6rr-iS-r__rrrf. 
_.60 _5rrso<_LD 6_irupr_^rríf _r__f)gyibj _g>}__i--.(r _j.fjT9r_ £5 _-i/f<_--ír sr__t-_.srf_-j 
a_jr_3)iujrr--r (ip<mrDu9sb } sr6ÍJ-_-ir<nj ^65ru/_j<35--rr_- QurrTjjíSajjá 
Q_.rrsi5-r® ,_9j-_Jíf fB-b-_06iírfa5tl(gj<__ Q^T63Íjrt_rrjb n51(S»)/f _r_-ru-__ai 
^njuj (^>i£|.u_|Lb. ' ersgflsffifib nS.tbC_c3j.r60.rc_f of-@_5rr_l_j.-b _g>|_TJrf _Pí____b 
€rrflá_5__u_l__Qurr(Lg^j, an5)rf. i gj-í : <3r(S!_5rr(5l sr-_ , -_nf < p " ^tl@i_u(S)^ 

13 188 <3i%5sré>§}Gú& wsrfl&Sósr Grsrráffi 

^úulLl-^j " -rs-rua^j ujijn. fB_-(Lps-.__uj surrrr gl^áBsiflró §>_. 
spúurrifl 6_-6_<_i<_iajj. 

4 ffSdBir^ifl £i<Zsiipp&<T ,5 aSlCgajáBirsBriB^iflt-ii.QáBfrfiBbrL. ujfj, 
a5rrrr_-_rLDrr_- _j>js_(I5_--L_iu 6_rri£_---._5-5.uj -rsiis-irjTjj (Jrj.ajliurr6_1fi) 
^liurrffiix) QéF-UJcsrr/T _r_-TU_-.a3 fBr&iassfr _9jjTjl-_.if___iY. 

^{S5)6b, fj^rargjá -BTLLuúQujrjff) -_-a3írrr6__rr_ja56Ír $(5 s_< 
iurr__r6-._ii. fJj!__if-5(^_--L.uj «^eúr^rrjL. __ffy? _________ urf)__=rra 

assrfls^iB^j rxp.p^^JLD ld rrjTjjuilL- (^Lpí7__-_u_!sb giojrrffifsrfjsiD 
_=rfs_ uifla3a>)iuíra5__ rBí-ré^^. @_-irr<__-fr __-5-n_-_.-_ _g>j_--ra3ajj-b.(J 
_5(sr5-5>__UJ rjjuj-bq_.(aj Lorr(T3a3_6_ jjjj(i5r6a5-_r. ^lsurf _5sfr Q_fujuj (i 
6_r_a3 ajlturrasajsBiaj wiLQw -gjj-bsorrLDsb, <3\&> <$iUíra5a3-B.^á= Qa=u_s_ 
(Sjifluj __!$ a^-__jD_S-_rri_j_- {§)-_rra5(_'_rr _-j{3j<5a5ja_ Qa5ír_fr_rr _s__i 
gl(fK,_a3ajj. ■ _jQ_m-63T (25-0 -gjjasjixg (Lp--rs_rrf<3_ __rr_5_TLJUL_L_ ul/. 
LorrsBr 6_Lj5)a5-fr -sjj^.Braj.ajj-b íjjl_-irf_5__r3j _^sb.l_<_5_5Úul-(51 __l__t__sr, 

f§IS^__-_5UJ $rr (J^_o_L_=luj^__.a5ti-|Lb, _>J^jT_(3ja) a3i__B- 
ajlujrrasu. Q_=u_ iljld _-J_-16_..dsb.uji_j__ f^ls-rrassfr QujrjjTjajj a=r_G 
_51_b-OrrLD-b, (J^-_rf_5(6í5-_.L_uJ Gasó^uJÚ u655ruír_Li-}.__}(r5iB_a> lurri 
_____i_0-b __-_a5iruja3 LDrrL-S-^íÉajj 6_luj____33 33(3)ib<_> _D<5 < gj J 
___\51-_-ld _5l-3.L__5fa)_-rr ? r_Lb(Lp-_.__iu rBrrL_.Lcj._b -gkj_).____ií).e_ _s 
(Lp_LUjrra3 jj_lajj _urrs_TjTj -__-__rs_._Da5c_iT ,-^6-rLD usOiíj stsbtjju a__(ri 
_6_jju _r_-T-_r -r__r jjjj as-jjusM ajj ? 

rBLb(Lp-_.L_UJ iBfr_.Lc).sb _2£j.__tld úgúw (Jjl_b__o _r__r ít_ r_rr__T Q&n 
__rr__) ___--_ íjjf_@r&ia5___ -gijassBT sp^ u@ajl rBsbso (y_5_jpu_l_b Q__ 
UlL® s-l-rrrai-óó. _srr6-_r__l_(rJ3_b. rBLbu5l--.L__i_i u_j_frsrr _____r_. 
Qa3rr___ri_rr _g)j__-r __(T5_., a^_w®u_L(5l__ a_-__5a__T_TjD__ rfj 
Sl__-_-_UJ 6.rr_--ri_u(5lLb (Lp_)___rr__r Qurr^csrr _g)jjT5l6ija_ 
Q_5rr___r_!_rr _g)j-b_flc?5J ___-_wrf__l__T ^Lpso(_íDiT. _5rrsp___ a=a5aj] 
gljsfrsírsnrrr, uso jjjrjJ)(ri?iwbT@_5_rrrra5 3> .srrsrr, ^SsVtIt ajluirrfflrrin Qa=u 
gluj_bL(Lb, (tpiupá\ Q_=i_ii_j__ rjjj)uj_b__|_b fjlr_a3<_= _p_.ajlu_l_5r álsin 
arjrrsBr _g)jL.r&J_-l_- __i____ál__rps_T. _^a5(S5)6b^rr__T (_§)r_3. rBrrt 
____fr-rr ^__-r._-fluj-_rr-_r_5_fr (Lpicj.-iíisOfrú Qurr(r5(STj)L.6_T srsrflas 
Qa3rrL_rfi_j Q_5rrsfr_rr (ipicj.a_lj£i *_;. 

ibi_(lp-_.l_uj C-a^a^iuiJ U6-_i-urrL_.icf.s_T (Jp/Éajú u@65l6_.1_f fBirio. 
iBfr__(íjl-5@ 6_fj5__l.Br n) _5_ff_-_L_iurr6_r -^jtjIs-j u___L_a5^ _ld(sb)l: 
sprj^-iirr, a=,rf__ __rr_55r a9(f5_ói_! __(f5_____^ __ < p^lujfrtS5__ ósrr.B-r-'apiá ljjqúuitlLQáí&j Qfiár(ss)<sÍT 189 

m|6U{f)l_(LpOT6*y £j)(_j (gjSff) n)65__il (j£l_5 Í*TL_<_£) rálstDff) 6ij QáFlÚtqLD. -^(fftTjsb 

^eiirfa-srfli-iij a_6frsír^j _urr6OTjr) 6p(rij f3j6_-jr) íELDL_)i_r v Lp_) ___strsr(ijl. 

">jíÉsá (gsinpujrrsbasrrsór rf?6cWL_ _5T60t__rra5 rBi_(Lps?DL.tu e5-krLJL|Lb uso 

l_._t_t_-}_diu 1 i_- Q^T__rrr_>apj ^l^ré^j sii^aQffór jdsot. ^fcgéb (gstnnjaniu 
íuíó n_!rj_ju (Ssii'sasrfjji— i. 

L06tDLpuj LorjLÍjl-b <srr6_í„ Qa5T6rr(snj_£)sÓT n? 6^(frjj__jfr íBLb__Jl____) 

^ sárLDrfif^^^^iáígá (gfftnjDsiSlsb&O OTSOTjrjjLb, _LD(g)L_L_rrff ___soa5 

_5L^Í)<_-a5Lb Qa= sojajajá ffirrrjs&OTLorri-l^úuérj) ___60a-frtu<gú Quír^srrsBSTr 

Uíi)rr5)aj _°)jj$6_|^T--T 6T6_Tjr)j___, *g\&)l&árc6br re_Dii.L-_b gjfiTOjpsurres 

s_sfrsTr^j _T6Órjr)jijb -5_.n_isorrL_.. 

^(S^éo, __60(5rruj65_i Qunr(n3srrd5srf)(OT)6b wCQw eTrécS egqfj ibit($I__) 
su6rrrr<y6R tu_Tni_rótfjj-_i)L- __)sb§_o srssruajjLD, Qsíijtij___ ___60a_)iU6b 

_9j nr5)6_rrsb ldl_(5Ií- Siisolstnujsmiuú Quójjijs-Il. 6_j)_bc50 stsótu^jló, 
n5íÓ7@ _g»j nSlujtli Qujrj n) s_srór6tnLDa$6Ír. s_lsrra5<^)sb 6r_T3-TQ_-Tjr,ú a_-rn njl^ 
aj.if.-tnuj<_5 csujrriflaiajj __6_jliu#jj lolL(Si_d CSurrairr^j; srsbsiJrrQTjSiJa^j 
tjálsrr ástnasa. Q_BT(^^^aj<5fr(sts)a5 GsussOTíJlLb. 

gSijrrúuT a>63r ___soa5rruja5 uso^érjrr_bc95rr_T3r s-sosmas <_3&-fraQ rnajj 
srsar^p iDSffflaj a=(Lpárirrujajai)sb rBLbi__la-stna5 rj^_b_OTajSi)C_.__T _&_j_r)j__i/r_iír. 
gCSrjrrúurrs-lsírr __i-\5lstn__) ___<rtf-r_tn_DU_-CosoC_!iu c^^r_DTrf<fJ5^á-,<g5)6b 
^rrár $(£>&& jDgi. c^róaj u_o_b ^(njúuezp^é a_nrrj_wjr_orr-5 Cosunjj 
srrÉas ^ajrrrj^siDiLjLb asrrL-L. (Lpicj.turr^. 

Qusrr<gá5Lb g___60a5rriu<5 (i|)60TUc3jS-.a5<__ a5(rrjé^a_)sir rr) sp^ _r-t_ouj__) 
srsffrjj turrrrrjLb _r__. < rj) (Lp_q.turrjjj. _T_-T(rj5^n___G_.L_. _a.jrf.a5 &wiuw 
SiisrrifrB^j ___<£_*= nS'SsOiolsb ^(fjáQLbQuTrTjjjj^frá-r SiSrCTjfSTjrrssrLb, 
QasrrLjSlsb siisrrrrtfaR _^<£i41i_6_Jrbjpi_6_r erasrrajlucáaíuj _g)jc$asrrrj(Lpt_. 
uSla. ___<9=a= rrslSsostnuj ^stDL.rBássor. rELoajj surjsorrrf) nJCSsoCSiu Lorpjuiq 
_r___tq. gltrirjB rÉI&o ss>iu ^úQurQQg, ^jsojsu ■^<sa ___/*. új6_r. 
fs^gjjss.L.iu __.Tj.wib o^tjjjswCJi. 'ossRir; c ;;\£cÍT_£..r .^.-...risj.rcái 
^6_r__.mt_9so1(rr;réajj fflS)®<3%0 ius_-)l.ilji_ QuTrrjóFjj, «-g^a/>sp<ítD___.u &éígl 
_~lrfl 6_i6_!_rBajj srsbsOTcá ajl_-.a : a5 .rfl spjii) 6_i_TrrfcS=c3=] tus_t__)n)c9y. 
-Tsbsorr síis.. _r.iurr__r __i_.J)____„,á@L_) _^j J s.rLDrríf £. ajCSu. @liusburr(_3_b * 
riilsmn) Qsíjiu ajjGii^jub, _^j ^ sp ._.-__.. u (§)i_j_b_5!_b ^\snw;h^iárstr^. 
~ , ^3jsjj)js__.u G_J6rrrf<_F<_f)s_.tu _5.jasc_5ajlC._Ofr, L|fi)csajiC._Ofr <'í).____ 
QdFUjtu (Lptusjrp «^jseÓT uu_(g)<__ -^j^j, «SfinrSsOT^^nrCScDr C-ajrrój 
_i_)-j5^j_B Q_./r_rr__ia5l6b-_o, 2go ^&w^jz/swa tcxssflgSssr G.rsrré.B 

sgQrxirúutrsBssr gúgSIssíw np&Qaj 6r_-j-urrp _5fr___3_J_rfl^fr6pj__ 3 
_g^glj-->L_tu <j>|cS5Ú u@^u51-b ^ssrw uso(__- (J?(5_--_tf) Q^ssru^léb 
mrrssr ggtunáj Q_BT6ff-Tr6_)6Í-_-0. 

£§!,gj ^árQssr^er <£]$&& _=_.^tufr@_b. ws&gssFlssr jjjujj^ 
65ig& sssH-r® ^its2ssr& JF&Á&rrpj _=a_^ujT@Lb; Lo^úsinui^Lb ^gj 
^TJIíírjjáQaBirbirtíu^só&o. _r6b6_T-_!-3._5turr-_r a^-_runLa.3srrtqii) a5^i_ia_ 
<&l.ííj.hj Qu(5 (Lpiupáflíinuj srúQunr^Lp^iLb ^^j y,_3_r© tftjb&tDg}, 
_totjjijló _j>fL£)-_fi6Ó60rr<95 ^ssrLorr epssrQp íJJ)^-_-asiu r&ssr (tpiupéi 
&6rflssr úlssrQssr rátsór rrjj 6ug5.s»ldot>uj^ .^p-ró <g__.(5l__>. ^í-a. jbsó 
Q_o_w_wrBtsrr_3T ld6^<_5<__t _£j.__j<ps_--_iu « _5__rr.0T u®<_--ir_a5!__s\SI(rr ) fB a>j 
QajerflSiu gl(Lj>^,gj } ereb&ú tupp $turr&£5ssiaj& Q<?ujiLJLbut-}.u_|Lb. 
_Dj_waj<á)_-r _jjj6roj£_J6-_u<sa-_j_á : QéFsiSl^rruj^^jffi C_a5LL{g>Lbu_^u_|-b 
Q<£ptúa_fl9 aj/. 

__rj51-ÍDa^__fi--r .urrLp _.-_-_. srssrp LQj^^6-)(rjjr_ e>j ___^)rffB^ 6jrf 
^sotlo sBs&ifB «g(2j_ úiSliu i_6ísr<y ^rrssrnjj srssr n> Lossisrearijfleb qrajrÉ a^j, 

^^^SSST lUSrTSlJ ULpLD U(Lgá@LD r_33sO--.UJ _9j6-.L_f_a5 JjJ. <__jr_t__ 

s_6£><£i_l sp-rr__rr |§(5<9.@_b __i_lrrá _=__a£l w-irr a>] ? ^jesru .^jspuaj^ 

é£l_0 6_I_-1-5_U- QuojisíiCd^ ^é- éF<S6651uJrr@<_. 

_g>j3_-T^ ayu_3ff_-6rf!_-r a_jjiuj^--.^u-jLb a>5-r^rr_5_j uir___<„faFj_b 
^LSWíri—S-Siíflffsr _5(5___5r_-_iu__i up0ú __ljiTff a_a„---T, afa.i__, a^L-rÉJfaj 
«j^áStueurÍjnSlssr ^peúw gg (ojrrúurr __5_rr6_í)u_| ;_ jpj-frsrrajj. uebsorruSjtb 
^-__T®a--rrrr__ £glr~tg<_. «(nj^jjj gg(ojírÚL_liurfa5-Tfl_-r tD6-rajaj)_b ____;$, 
^6Mrra5f6T3Sij)i_.uJ ,_g>ja5 _0-_ra.ajj.rr n_!j_bi_il ____rr_Tray. -g^as LD-_T^érjj-fr 
jglrsjS s_ls_<5 qswfirjiÉdgsiiL-SOT LDSsfljS (^ujnb-fltS-faj, ._5j1_1.uu_-.L_ __fa>téa>j (§1-^5 asrjsiOTjS^írsbcsrrstirj jgC-jrrúurrsiSlsbj t__)^_f_ ajjsu _=loiu<s 
j5j__@ ef a>Vfra_ __-0_5rruJ^ú .Qurr(rrj6fr_ásifl--r _|_5ip UT@__._r rrjsiJff 

_5_ffa5i.L. <_5 C_<S-!D6_ SJJVjU^LÓQf fTfíf^J Q_5Tf^_^^3I_ j3„:rfii_.T_06Vi 

arj/ÉiasS-rr^ 6f$)iurr_5_- Q_=i_Jér^Q_5rr_rfa_--r ( rjjS3Trf. ^^ aj)turr_5_. Q_=u_t_j_- 
QurriUja^j _T6b60rr-_i_-._5a. a^6^urr_j<s_-rri_f__ ejrfjrtjja. Q&srsssrC^ -sjjsu 
i__rr_OTiii<-_;_rruj | t_ sSrj-p^L-ssr _f<-_<s^j_- Q_Err_fr__l__r rjisisrrr. _^'6Urf_5c5rr 
m_jld «_g)j|r51ujrrLo(_60 s _jj>j6_irra5-fr } -^L^lu-jLb w&síússíu __í)__ a-turfris^ajrras 

_^^ffl_l6-r__3LDl_)--T LDa5)Ú6-.U ___IUlf gjéfjL- ^6_r_-r_0^---^__- tSSrrtl-}. gpJLD 

Quirajj rB-0_-3rú Qurflacrraiú Courr jp^rrjjéáisírps.rrf. ■ • L/^íJu/TL-.® á@ (Lpár<6S)ér ;. ■ 2 9 1 

."•'«. 'snL-L-'sifíéB ' «'úlíoSIé» ^íÉiéBil@ ^TpUL- síl^ágii -^UcgisinérjíÉi 
áscnrér® <„su„oúui_irLD6b, iSjorf 2-_uS}s?r»ír<s mrruurrpp (ipiushrn) 
.LDéastr ^dsGrsti^ib uasaj) i&smpmp aS^eróaisurfíssír -gjjsbsorf. 
^suifffisrflsb Usorf rB^-6rb^?<ssiirrdS] I ffisrr/r t B5i/t£), _SL_s_/_7riJ uój^nfJlcB assuSso 
Q«rrsrr6rr/r^sij/fc5srrrrffi6ijLb ^(jrB^lfTrjffiaisorrLÉ. jsr&jassfr a=_ruti) (Ssvrr)} 
6T55Tff)i „_.;$<« Qas/rsfr siJcsrrsb ldj1®ld _^__rf„-fr, urj_us„rjíurr„ suréaj 
^ssrLf?^ LDrrLSIsólfjjrs^; z8(í)uC(3iú (2utriue$L-. (iptq-iULDrr ? qqtj 
!Brb c55irrftujajaj/asasrr_5aj ajii) __i_1sinrj^ 0vdrrs>\h Qa=ujU6urf, _)jré65 
LOffiffisfr «^&iírsiirf Qurr^ilcrrffisijLD <sp ffjsm piurr<& Ssisr^) _urrrj/r®„)(ir$rf 
srsBrjj^rrstTr QcgsrrsfrsrrCoSUSOTíJlLÓ. LOé&siLl, as_L_L__ a5n_„i^njsin_.tu 
^/jrjluj/rsmio „ rr/firor ld/t„ _g>//Baj ^(rjjsusmrj srsfrsrf) msjniBiLirrL-SOrrLD j 
srsíff^spjLb _^s_(rijG„L-.uJ (Lpiu péíuSíGtsr utuSsvr ^suirgssrr _g>/_W" 6_(fjj_ 
; ^gijus)Sl<á<59(rrjff cffisfr. 

^sWususÍTurrni Q„T6tr_r__ uáajluSlsár sprf a-njjúurrcSLD 
• LSl < rj)(rj5s<T)£_uj ajjiu/rajszncfj 6fp^)<k Qa-jrsfrrsrfijb -^jnjpCosorr -g^SETfjílu 
'(jj^uJjfjcílCSujrr íELbLrjli_LD urjsusorraáas a.TS5Tn'úui_s_i}6b__0 srsar aj 
__so-rsin_6iniu, ^&j) •srQjaJsíreij lds-T ^$jb<&> QsujrjiúeTnu -gijsrflúu 
^rruSlspLÓ, rBirLb £|úq„Q<„/r---r@c5rr6_T -f&as QsiismQw. udsajluSsór 
a-siwrrfc^caflú urajajl /bsoso 6U^j6us«i_rB^jLfj, -g^jsssr usóCosu^p suicj. 
suráiassrflsb, usb (Ssujrtf /á_k>„sjf)sb /Bi_iii]-_Lb rélsgajDrBgiLb esrrsiwrú 
u(£ia-)rt)ajj srsaTuajlsb «guj_61sb_k>. ^rsirjsb, Qajrr6-_r(5? _s3r_urr6ars?n_ 5 
<SSfSrssrso<é ajltu/rai-b, ajjturjajstnaj _T6rfi6rjír„L- Qu n"jjrjjajajj<„ QffirrsírrsrRLb 
. ^pnjsb -^tsSliusinsu -jsíjsúsusrr-u/ras rE_b_o)L-ii> „/rs_Tn-úu-___sb„o. 
Qa5ujsa 5 „ ^stjrLSl (Sffjsb ejrfjufjlii) fJllWuajsinaj i_i_($lLb rB/r_b siÍ^lólSI 
srp^SÁ Qc95/rsfrc56lCo(rrjCoLD ajsálrj, ~s>faj)sb 6U(rj;_£l63rjD ajjseruajsin^ 
oSlfTrjLbLjSii^rrcSSeS Qajrfltusalsbciso. 

Casunjj sjajrrsu ajj ^(/5 utuSsijra. &([f)P<élp QgarethrQi jr^sáruajsrDaj 
^JDjj^é-Qarrsfrsuajlsb ^sárLrjcSLb sp sorgijLrSlsb&o. ^fSTrq __rrj.s_r 
_rr„aj ajjWuajsTnaj sjrpjjjcs Qarrsfrsu^sbajrrstrr __swrrstr)LD _^W_'a.Lb 
^®«-fljj_>a}í. -- sjjturrajj QffsbsurÉ QgQtb wesBfissr _9js<n__aí)s3r m 
§táru$$gHLb r _rrjj s__e_„^ajls_ §l_ld _aji3.6_£jb„r„íB «(íjré^euij. 
tgitujbpusijssr _g i j i 6_L_iurf- ajjsÓT uajaj")spjLb rflsín^psu glajSso; ^snea 
<_9js_@jsfr CSsít rj^árajib sup_„_Ds„i_„ „n-(_@_ítfór(rj'W. -^swq 
■cS/rrjsmjrLorra& Qs_6rfiúu®_ ajliurrcaaiailsbajrrsrsr ^ssrLorr 'orsbSsoujm m 
^srrsálrijfaj g__ujrfa5Wpajif;_^S3r uíU(Q)<sí sue6iss>Lo 9 - @)sstuw ^áliu 
suíjfftn/jrjú Quíjjd surrjjsij, _rjsir«ra3Sina5_jLb Qsusbsuas/jjfajj __ f ss_l 
LjrfliSsijrjD^. 292 *3idstsr^§i<5ú& ldgst! <s?fosr Gnjír&SH 

gláiruéi06b rerni QunjjLÓ jg)--Tu(oí_, _g)j_-ri_i_en-rr ^^ieSl^J, 

(BLDSSiLT) 6)51(516^^^ -gJjÚUTSpJLD Q<_=6-T TJJ _g>j_5-rai ajJSOaS fál&Ossjuj^ 

___uj_5a-ljpajj. a^aiajliuaiajlff-r gSiOgú ajjs.ru _g>j6j|ijU6_i(_LDi_T(33_b. metstu 
^otjjuguSld ^SOTLDfr 6iJSírLDS55L_6iJa3rt)@srr6Tr suL^lturrQii). áweártj 
^6jpjU6- (0p6o(oL0 ^fróriDíT- geisr GueSsmwGmvj. Q sií srfl uSl ®<aQ m a--' 
-gjj^srír ^ldíoCdLD rBínb rBLbsrnLDU.jLO, LOT__f"!__ _^^^T!u^so-;a5iLj_b -guríjlrB^ 
Q_6T-fr6rr (^i_^__jpajj. _gjjaj(S5)_ba5rr--T Quns^iw, lí s_i60j-_T>rr)6_Te5^f 
^fíórLDrrsinsD ^fftiu (Lpirj-tUTajj 7 " srs-rjrjj a=rrajajlrrr£j ^-g)i<^tj)m, 
LDÍ)Q(03(!5 s_i_--_-iut_6<3- a__.jp G__s--T©LDTíS5)6b 5 ^jsorusjsgja 
_g)j6j)jU6_la-_-<-= a=á^l iujpjps_6-r ^6-T_s_Tc5ÍajT_-r ____-_rT (Lpicj-UJrra^j. 

a^j65rua3aj)6ár uiUfjJTrja. ___-_.__ fBrrjJb ^(nrjsii^as Qa5T(ri56_irf QrBtrjrájaÍ 
6_irr_J uLpa9áQa3rr6rr6rr6_f!sb_50. íBLb(Lj._--L_uj Loa5a5__rr „L£(Lp__.__iu-_irf_,sri 
STS&rjrij _-_.jj51_s Q_6T_rr6rr (o-_i65-r®_0T<65)_b <^<5iP(_jrfliu __il_-06__tu<3 
QasrrQajajrras (osussar®!-). ajT-iJr Qujpjp fajLpr_.6-.a5S5-Ujai ajssrajrrásaS. 
Qasrrsfrsrr (o6_i_--r@LDT(gr)-b, Qujpjp ^rriú as_.i_, _g>{^j_)r3jrf!u 
Qarjrrsrórs53L_i_i qiflrÉajj ajjS-Tuai-Tnai _g>jspu6_l_.as (2__i---T(5)_b. ibldldt6 
___S5-r65>L0iurr_6 _.^_.asu(3)asl65rjp QuT0sras__rrú QuTjj)jaia5LDL_._j.6. 
L_ln)rf ajj| S5_r(5la5-b @6b60T_Djpa5_.L_ fJ^fBaí __l__o_-.iu<-- Qa5rr@a-_-l (§(051x1 
-gijjfSBjeb rB_b_3_iD<-= a. jpnjl 6_iTLpa-)6-rjp L0_-_5_6rr rBLD(Lp---L_iu5!_rfa5-i 
srssrjrjj Qreráj-srrrr _rjpjT^_-Q_5T6fr_Traj ajSJj^l 6_lr_.(oL_rri_i. _s^ ___.._ 35 T6Í 
^--irfas-ír QuT(rTj__.__Tas srfBajai ailturraiajstnajiLjLb Qa^iú-.jajleb nsrn 
rjjleóruráj _5rrs--r (Lpiq.-uajleb-so. 

i_>jpjrj-_rfa5{6T5_b 6_TLJ?_9(fT3Ta5_fr _T_-rjp ___6S-T6-__D65-iu _gij6-r(_i 
6_ | _^.6_rr6-r -gjjasas asr __._£)u_)--T £Lp so LDTasai 35 T65r _gjjjj51tu (Lpiq.tqú 
-gjj-OTrajajjiLÍTasrsiipLb @6-rjryajirr_-r _r_-rjj)j a5<_ajj6_i a^rrajajlrj-Lb 35_ji)ji 
Qurr(Lgajj, nsTssr srs-rjp _g>jasrÉJa5TT<5Í 3jji_6ijr __)jprf _T6-ru__ijp.-.jpi_j 
sjssrfjrja-a-las asTS-sr, jj3jsa-rs55L0turrs5r -g-jai asajajj-Xi a=T3jaj).r_- asr^ai^ 
fBLOtf-fajj a_aj6_ (Lptrj-turraj r_3__ot_tlsb _-._-ír6Tr ajj. (J^lajSí-rá 1 Qa-tú^ 
fipi_}-_5_5 _5)js_T_4 ffl_3rjr51(S5)6ba")rr6-T apiqiuih. ._2>js_r(otJ _^j,6-TL0T6) ( Í1s 
{gltuasas a=a5ajltuTiú, 6T6b-k) turpjp QutjtjJSWld (~_j__.l_iu3jtuj, 3jS5T__-r 
aS!tuT_5_b Qa^túajjQasrsrre.jaSleb fJjjls-Turisj asTswasljjjajj. fglrÉ^ Jgltuéé 
«_=_Bé5) ^LpsoCoLO Qg&uéidgsisr ajsár jBTL_.iij-S_r _g>j_i_-r 35 ajjsoas -^s-tlc 

S-.6_iLJLb, LDTS_f!f_6_TaJ) _-_60_.3i3jJ _0<_5e_5_-TTti_j_b _6T-T55Ta_l(ÍT36_r. 

Qó5T6-5r_j.60r (=Lp60L0T_5 QsU-rfl L_U(5!tíl JP ^J6-TU^6^^5 fylbg}l 

QeBT-rVfsrrjLb -gjjsDTLjdf a=_oiu(oLO g^_?rjfrúuT-_il--r a^tDUJLQTas __6fr6rra 
_}|^j fj>(5 iD-ísflaj_s5T _jpQ(rr3(rjj LD63fl^5_.flL-Lb QiB(f5r&i_6<_= Q_Fu_a-!fpa ■qpúumL(S>á@ (Lpár($$)ér 3 9.3 

^■*wriuir .Q:B(5Úurraíuj .^ríru ^guusuGtD ^p@ist»L-tu QsvsireSlé} 
R|i ^6TT6?r^/. c_JjrB<s CSaifiírfflSl^ <£ «^aaiBriuirifisó srrfluj, ^ui! 
C «fiwrééiírsiraiiíffisrr ^H^ <&&&&> ^^«ir ^soú) Cg^ii (y.(Lg 
£ . @ti tfá^lan^^ 65C5«9gl6Brps3Tjf. ersoT.p-ó ^$b_)rir«n__ 
ll^Ltb <&&0ujp$!vib ®*Í5 é&W**™ ^wira^fflSlcrsiB^irssr 

^«0«"a9íuw, -j>}rrs%u-b, flJTsrofi«sBfi -^ujsurj};^!- Qsvisrfíúi.iL.©^ 
ILr^^rDcp». gloi^áíD^ @ium$r &rr$m$$áx Gpsoib ^iun-rflá* 
^ujn-^j. ^/^sJr _Ta%ira_c93 &6iip$6Ír ^psoCStD Q^iútu (Lp^tqii. 
'«oiu> srs-TU^j ^^iDirsálsér Q_=[Usorr@-i. ; _3>jc3jj_s_i __)ffljfl£@i«í___u_ 

(QCSaj (ipsíD^iuSlsb^rrsír QusiTcgas a=LDtu a.T60csa_.6b, glré^ujrr, 
^sotw 60á. $iurr&ú), ^|rárLjsír6inxi erárusujBenp cgijiq.uusinL_ujrr.sa 
'Oésrrstrórí- -FLDUJ^t7_oa3 «STjÍjjJII^ QasrrtíwrL-ajj. jgG/rrrúurr CjJ)«rr,p 
.'^j60jL_fB^/6Ír6ír ^l&osnLDstniu saajaj 9(5 r$csosis.uj ^jjjjcé a_rrsOc3ja_.6b 
ivj®iB^Í«-ínr ^gifSOTi-íÉ^^/. LD6isfiá5rfaiil0 _D_l®u.6b60rriD6b _£y.rr3_so ___u5)rf 
^srnr-áluj -$_Oí_j@_-lL@-d _=«.[_ ldqjsj^isíí a_é5siSl aSsiOL-ajajjj] -^ú 
|Qurr(ir)ajj. srsbóO/r __u9^(BSírl6r5r jyujrrc5(nna3U-!-b 5tni_«)gjiD (Lpium 
■f^íCoiU usbSsu tjj siiLcf.suQLDCSljS^Ui/as aárrsB-rúuL-L-ajj. a^iDujaj asSnísurrassír 

jgfrerérL- (cpiq.uj(r t s c9j^L__-8_rr sreb-OrrLÓ ajrrsawLc)..? Qa^sár^p, Qsusrf) 
í;!Bfr(5t_a36Tfísb j^jsárqpp -j^rsrrí)ujrft£_.-&iT d._lu^rj.<g>, stsoSjOíuÍ) n, gjjebr 
■■un_i____-rr ^{gjjusíSl^jassr/f. <-g>ja. asrrsoai^lsb .gjsáru ,_)js|)juGxi<5j^)si5r 

QpsOLDrrffiCSsii ggírs^liurr aj&sraji Qc5Ts_-TL_rfcffiCg), susolsmLDsmuju^Lb 
íQdfisrrrsu^swajsqLÓ -^sifljg^jji. ^asCSsuajrrsár, §)rí_c9Í!turr, ^S-Tsp_-.t_iu 

^séruD/rsinsiJ LOíl@LDsbsorrLDsb r__60_6a3si5ia5UJ i Lb. QsupnJ _Efflrsr__áFjj 4 

^2/r/r£Ju/T._rsár S^érog^su rBTrarft&ib srehrjr) spsk^)} -£~t>T6)51spji_ 
«(rrjSjúuf-rraj a^rrsoajajlsb, -^ssriifa., __.6Oa-rr.us3 s__rrr_a&csrr (J}lr6c$ujrr 
-QasrrsH-r® surfe^^. __S*/rs<?.<á ^fforssrsoáé $tu(raé5$ár ^srfl. 

GUríuó. _?!_*., í.osírr CT((Dd?_í)á QcGTr&^carRÚL/ ^aSiusu^^rrjsb ^s-r^p 
%'.TGrrGij g>s.fí u.-(jjii_a9 u.|srrffirr sjí. ^tár$ QíttjGw&tr ^i ;*» ^r%iuí£>.!i irra. 

^jsalréajj s_)_Lí_C?^rr ? ^(frjCSsuosrr _g ) J í 3S___r_. áf7)iFiL_w &rr<^w 

Ollir/in*;, rfil_lflt_i._ CT-fTSTOTT Or-rfjdBáS/íJ^j STSSTUájj u^ /éJ2_lfr < 5«aB 

aH.®_DstfrG(rr3 ? 

6Tr_C_65 Qu(rrj Qib^úljú upiíjl OT rfUlsár pC2a3rr ^jmjCSa a=rrii. 
u^ild _%<£!aj/ra_ §(rjjá@Lb srssru__.cs mnih rfl&irsSlfib (meú&gié 
Qffifrársrr (2 V-Wí_?l_. eflpíi-j Qíb^úh esCswi-^ ^(^svj^ebSb-o ^sií^! 2S4 <g$stsrj£§i$ú& L£6tfi<g(ksr "G>f5rré§! 

©«D^Dsi^írsw. gg_Trrúurrs_lsb urru^ib srsb&o uS^iwu' ^sítsi^ ^(teá' 
áljsQgárusng s^úqáQasrrsfrsrr C_6_s*ot(3Ild. re_D(Lp-3>L-_iu iBTi_ta.sb 
arrsffor (Lp_uurraj _^jsrrs_l_b srsb&O iip rjjltu ^«wtp^l ^S-Tsidld ^iéiaQQjá 
,'rfj/Dáif. srejr^^ii/ §lr_ íb1_sosídiul7 urrffaj^asQas.TSfs-©- gjC_rjrrÚL_luj 
ináeósír airrsrrrr ^(mrÉgjoSlu.siasb&o ' _áypúq-wui_ís_rí ásrrasí-su __efr 
srrs-rrf -gijsiirfassír. siDua^rréFLb sr^^^ssr eiiLa.6_l-b ^(JljlSsjjjld -gusmsu 
^3síir<2jS5i^U-|LD _s>/s_rf_5sfr _raj3if<áa„__rjDS-rrf, _]C-60rftiu1fa5 Oasrr» 
SBlsol^ré^ ^(Lpajfriuá Qa5ir©-5-i_>_5sfr susiD/r, ___u_lsiDrj (oiu 6_lúí1Ji_ 
-Uirrfl^euajTuSlspLb Gurrrf Q^iúéSssrnjsisrrf. "$(5 éír&iu iBp^saariBi 
_5_.i_úQu(f5ib ^a^ajaJs-l^iBa^j (BldsidldcB ssrras@LD " s srsSr/rjj afsiDaj 
Cguaícáno.ajj. a^ajrrujajajlsb, afltfjliu -gjjsjp ^jsrrsolsb asrrswrúufJlLÓ 
itá) usaorq t-lasú Qurfíiu ___Lp&OiqLb ajr^asas susosúgi. 

suspjas (Qgtnpmg _Da_a5_srr íbl_53^/ld s^ajajlsb g_rjrrúurrsjSlsb 
m(_3 rélS-OsiDLD rfráaSluj r£lc_06EnLDi_{Lb ^(fjááSjrj^i. _s>ir_a_ rélSso 
rgssrgiLoiLQib 7BSDi_(Lpsi» ( íDu9 j2J-frsrrj£j srsw^p a5_./r„s_^a96__-0. 
_g>|aj6p6iDi_.iu __irjrrsín_= Qasrr(5ls!DLD r^-i-JujajrrassiJU-, -gijajlasrrrjrj 
LSlaia^S!DL_WJajrra56ijLD ^(TíLjL-lsjjiLb,, ^&^ Q_=uji_j__ «jrrfki_b -• u>jr«jr 
L%rBajajfra5 __.sfrs?r^/ srebrrt) @7g>)ih _g>/r_a5 reTL_t£j.sb1(5r_í_aj 
sr(LgLbL(á3ff)j/. _£f<_il_5rrrj swa5_5aja_)6Ór Qssrr@6iDLD.rDUj srajlrfaj^ajjLJ 
(gurrrjrr(_Jt0 6_Vrfa5Ll<gj!_ ^CgjrirúujreifiJsb u^aPijSsbSso. -^ajajsiDaiiu 
C?mrf«Dj_iL(6iDL_(u sSrrir&srr ldIss rt56o-rr_ ^jrrj<áaj]6b a5-_isr 'asirfjOT) 
fBmlrq-.psfrsTr Loá_5(srBe5_5irss sufrajrrii -gjjajís^sb 6jrj>u(5lLb ^-iruaj 
STDjSU^LD ^@y_ifi_)«dfi«Brpfflrrf-. ajrH/assfr f_íi_l_f.£>@ afiu _^___9stdju 
6_1(5lói_1 rél rf)@i_ gifBajliurfffi__@ re-OTu/fóseír tunrrf ? ajstDL.. ^eu 
LEiflujrrsiDai srssrusuffjsínpú Qurr^CuQ^sirrwso, ajiBj_5(BJBSJDi_ju 
rerrÚL-rrsiDfru urrrfaj^, ^S-TS-rsoajsiDasa. __j_3__/__(5l r_)iurriU<9J_-.<£ 
fáSjú . rélpaisjjLDrr^j SasLlaíssr^, gGrrn ljlSIiu rBrr_.itj.6b SL-sfrsrr,, 
áleoQj turreurf. (__o_o/rasú utrirÁpjib Gurr^wg} ^snrrassr ersvsrssélÁ 
síDffiuSísb (gs-injiÉajeurfóssrrrras __6rr_rr_OTrf ; _^<g>sb ____k_-._Du_]-b 
_5j6_suirjr5lsb^o. sjQsurssriTrjsb gísvirfas&rr srcwsiííjflaísfDasiujrsb ldl_®__ 

J_)^_íUIL__5 ci-___;Tgf ; ^.óuTdi-iV $.^^-_f.í_U____ LDfTLÍ'óbT U<g<_í) 

lurrsurrrfóssfr. §surfassfr ^Sssr&it^ih. sj_rj C-raj^ajlsb g>C_rj (Lpuj.sijáasrra. 
a_.S!DLj3Ljuaj)sb&0 ; ^í^^Lb _ffl|s_rfa5Í_srr _=(Lpajrrjua_aj)s-r SLSBsrsmw 
ldsot-= a=rr65rp ^surf. sus^Sí-ujTjpa'rfasSsrrai asfrasas sjSljajLb u^sérru. 

a5(5-í!J!jr LDO)_iff_56fT gfiUífósCTT. a_._0-5_Dá_56rf)s5T U.iTPUrBJ_5_SíTaj gsvr 'LjjQÚurTLLQéíGj (tpióBriOTíéír 195 

Qwén srpjgiÁOgiiTstísrQ, ^6_rf<s.6rfls5r _^6_t LDrr-__&c_rr<_. &iTÚuirrbj& í 
^(íjfirflsíSl^nrjCB^ @6rrl<s@ <^|Stf>y? £5 ,£>!=£ Q_r-s-rnr) Q^i_6_f-5t_. ^T^if 
^rcsrBrra.rf.ff-r f^lfr^^rB (S^tujjb^ ^4-^ <-í6iJL_rr<_]iu ss^síd wiutr s_r 
: urr__.^u_]sb fjjj-uf „(sW)_b Q^etD^ír^rrjff ^SBefr. <g_g"TÚurr-tíí-_r ^(r^^iu^a^ísr 
^íp^^lsb ^eórgjjii ^jjBaj spsrf) eBerniiSá, Q_-T___T_^r^ 1 _.<3Í? t fr) < g_!. 

|§l_5ji> <_._,^/£rrr<__> rsrrtc c ^ ) ári£& (ij..roL__.u__jrf-r_-ír sr_-r jjílÓ, t5.i_-_f 
^árerjúi^aUUJrB^ mu.&élirisiiir&ssh' srssrjpitb ___sd-.ú Qurr^STra^á^ 
^smffúuur^si/rriS Qsirevrnpth, ^^(s^sb^rrssr ___o_6 _$__}, ujrT_j___rfisb 
jBrriii rBsár(g (^siff___rrD flSlsb&o íráár^tD .g__^_5Q__rr_is!sr{j5l raLD<B@ 
iBrr__o _s_orr3.ir_.r__i Q^íá^Qds/rsrr^Gfvrjri). ^ÉMsurrjjj Q_r-rr_b._l_f. 
' Qffiirswjr^^rrsor (Etc ^snwtrssr^ssi^n^ih, e_ ^sTDLD__.ujujLb @sm ma. «ja_ 
QtBrrtjrrsrr (ijm.-b <__?<-. (r^rii. .T_f_b(íp ._-__<_ Qu/fliu <_£<_. sb, GujjpssiuaQiu 
srrfr jtjj Lorrrr ^t__i_p_- Q__r_frr^_$^6_/Tc5_(í^_D ___5__)___i_(_Iuj _____k($). 

Q-Psbsujá^eb __i/r^_&_-_i_jj_t__ífr<_-_Tr _-jjp]_-_iD.iSI_b sijrrLpeii^cSrrsiir 
.Qu(5_í5j_>. Q_F-b-_/<é<í3>|_<_5 ^)iurr_6_b Q-PWJei/^sbcsrr-cjr Qu(rfj__.___) 
iV @t_5«a9^)G|5 gsfflfljr, S-Uffjr suljSI (glebeúrriDsb 6_j t p«.i_on_j;i) jrjfjúu^lró 
: Qur_i<í-3__ ^s-rjj/L-í-b-ííO. ___s--r___6b-_irr t 3 -BrFirsíR.r.gcsrrsb -gíjsiorr sisiáp 
,n)i___<jr ___u5?s<y)tj or-ir-ijrr^sij^ &rrúutrjb$éiQ& 3 irGm($\ fgl^úu-ur. 
-ssrr7--r __j gtanicuSéo Qu(rrjss>u> spsár ff3.u5.sb3s\_. -^surfc-ssrr _u jjifiW-Oíurr 
-i_J(5LfU;srr_b 3 wthjr, suj${6f)Gs>rr& &Wiuih (SrB^iiQurr^^ <s.j-?J-T© 
_#_<5rrrj-írrff. ^gl&nr íBlssrsmwujirsú, _js/^]_6 rrjr ld Ss^^peiji^m- 

. -USlStSÍDLD (U^f_D6__rf_?_&íT -_)_-3cg_6 t 5-)__7 m__T,f. 

rBt_(Lp_TDL_íu __i i gy6_.LDaJ-b } jsrrLpQsugjjLb <9.__r-*.Loiu_í. __&63r_Drr__.__j 
e$ifl&{U®$gis8ára) fsth u&$ri3efc uuj(ss > & er í.ul.-_s5ís_j _^_b_... 

-g^sárL-'c-BcÍS--^ -9/SZDJ_lU Wir&tfu __jrr *«__-.. ^^_-Jtí-.«SiL/i_ _*>JSlJ>i£ <5 _. 

-_iru.6&, ^MuCusurf uá0 ^urril^p® wC®ib x &ár l B*£mp 
eStfgihuiátQ&ib. jfwujw ujhjB rstrih Q&rrstssrQtshmr ^s-jrr^th ^* 
*fnc$#*r$m$p gSr Q^Q^m-^éQih p~$ ;f í_ sDrr__sb sú«.ij__f 
Q*iug 1 s&d.iyg l . iBtbQpenuiu ^mpa^rr sréoeoinh _*____ ^^ 
&fí>úij®g$ !?$ > !^GOrrib srfv-jrj'ib, ^l^l..*^^??^^" -^ ^, ,;, ,q,_ ^. 
-^t__rrr_s5__|__:__r rBT/i. ^(Lp <_.. ^sár^u. Q u ^ msSpifamirS s&lImb 
Grth m th *«,-__, «frgpálíS^u»- ^ m/nl^ (j^firCar^^ ^, 
^S-.^uS.sb éS-mt-iJu <_.-*rjy. ^j^ (g^ rfjjfcpfloiu /b/T-Í. ^ 
^«jrrírfr_B ^gtárpeumgr ^snpú Qup Qpi^iurr^. 196 &}%£&<§ &$gú&- Lúséigcfcsr QprráB 

^&®6ú, gCSírTLiuirfflSl^©ff..Q«=6b ( gyii) áriunssBrpas)^ Wlr V: 
^lsiDir -TSiJrji) (LjDSznjDU-lffb _LOji>Qa5Ts<Wi_T6b, _jf33J sÍisíw -UTa5rr_; 
egQsrirúurre&ár wéasrr as-Luajajlsár _5LLp33<_lsb Q^sot-jjjj as«ran_ir6o 
fBubfxpfftnmj @(nr;5?n6iJ _^r_faj 35__.a5 asTsour 60 tód.' uasaj) %__)„. 
«ffróraBsrrTsb fajfjTjffinsiJ 6r 60 60 T6_i_r_„6Tflst_i_ Q^u.(Seúsm , @ih m r-ir^tr 
fjsiírLcrr^ú urrrr 03^,11 b'u CSuu <_ir3)j. __J(Lp6„L_tu a5/f«mn, _->(t,l\í'S_: 
ajSOTLo 6T6áru6!nsu arnjsmrwrr<35, _g>j i 6_!S3_T3- arr{6W)ixi(S60asvL_a3 33l(rKto__l 
qS1l_ QmrrsútTLb. (Jl6maj6i51t_, ^ráaílsOTréajlfár a^asajl *2\&>Gsr'~ urrrr^ 
QtD6<rór_}. ( g2jLb 3 ^QijrrrúurreBsm- Qa^ebsuLo turBajlrr a=T33s<5r<j5^m_|__o 
a-srrsrrssr srssr^pijb, Gt_f6S)_.tíj.65r QurTijsmLO _jj,<_sr<5 3=ji_ uemu. usoti 
6_T6_f!<5_LD, Lop^ptx) a_60a5Ú QuTfTrjsfres-ír ^&iueujn nSlebajrru) 
a_-Trsrr6_r srsórjjj a5r_iajl_5Q„rr6_r(5li_ ajl^rtjLousOTLb. 

ajr_a5(6TT;„raj6rr _ff__jj)iT.3jj' aJt—as^Lb ^as u_033_?O33 -gjjnSluj npu, 
lurraj u.35<55-fr, upú Qurr^sTraserflC-sO-iu a=a5ajl ^sini-rBailfjTjaiaslm 
Qajeór^pti), _^8>srú QujjjjD ___.__srG.iu -^___r 336.. 33 ujló Qs-sórDj 
6_l_.60rr Qio__r t_ló _5(rjRé^__!__rjDS!>Trf. g!r_a51iurrs)Sls5r @or_oú iSlr/ailusbltj 
uajjCSurrffO ggCorjTÚUT e * ldt-__tlo1_otlj Qu0s_TLps?n__ fB6ba5rraj 
QuT(rfjsfra5-_rr ._}-_ 33 3=j__Q35T6_br(5), fBT__r ersÓTtS-r Qa=t__6_63r ? " 
erssrjjj CS-Silaíln}^. Qu_fflr>LD sr-ijruajj, Ti^lebCSsii., a5rBajl„ astnur&iasefr 
QajrrLt51jf)<5=rr&oa56Tr, QajrrLjSlsb jjjtluráj^sfr ^éSliusijp rj51 sór uiu(ss)„,„ 
asl6ínL_iJu ajssr^p _rsOTU6_.35 ___rjT_iUT ^jjSlaslssrjrj^j. _9/aj(_)sb^rr6OT 
6^(5 __?j__ot_(2ut 60 a=<3jailtiJ 6_ilrj 353563.33 G_o^Q„frsrór@OTSTra3J. ^ehr 
g)js!n_.tu Qa^sbsuii), surrLpsij _^a5l(U6_jrjs35í_, -g^a^rrjQffiSiJrCSn) <£liurrmw 
Qfftú^jsfrsrrajj. gsiiQsiiTfjT) iJ^Ljpt-lsol^fBajjLb ^siiQsiiTfjR CSajrrsbsfll 
t_lsol(rRrBa3j_ e>mrgi (Lpiujf)á£)<s_.iuú ljs^iu ^rfsiiaj^jL-sár Qa3rri_ráj@ 
aílpajj. epefrr^á Q&>trár n$ __jrrtqi_Qurr(Lpajj <J __s<TOri_rrs_ i a3J C2urrspj_ 
eí urrjtia5i__Oc35 _56<y.L_íÉ^QuT(LO < 33j _^so<_.tsoi_ a_ ___r t_ rr ssr ajj ,51 ° 
Gurrsosqíi) _jj_j.a__1.a3 ^.s__i_ a_6_V__iT(^cpjto 3 c_>-_._o_7nuj g!u.isbu 
crár^t _r(bi_;.j__5Q__T_fr-rr LDjjjjáéfil/n^! gg(?rj rnJuT. pQo-rrCsur,e£tesr 
cr_?.7,T_-,7 s_.r<^OTii._.;us_rro5 l ;i. <! rt -.bi|i_, _=_..«_ _)j,tLj<9jr._ <__„:."■_, QujTjjpsiirr 
asrrrraóSiji-, a=^^i_a3<j_l6bff@utlt^(fi3a3a3sól6OT _0Tsa_r^__.35 Qs_sárjT)s_/fa5 
6tt_s_-|ld __6frsrrsoTrf. r5!.ns!_...nú Qiitíhi^^oíc-it _ -^\. __._:_■_ i_ .* 
„TS5-rá.3i_-__ (tp_}.i_rra3 _.|6Trsijáf3= J <3 1_a=T_n_uj!!. _5STTa56.|__b 5 _j|s<n^<g5 
_TspjLb (Uitujíja 5 ! sr(_láa5<ás5_L_<9S as s_ £_o ú u t_ t 33 sii rf 35 gttt 35 _.|tó, rBrrCou. ' 
6jjj.TiiaQa5T6.3irL. _)fi£ } .sin._<_ <33„Trs?ntu^ ^rá^s-.ajjTjQffliu rfiltpsb 
srsJrjD <ss_(_6OT ebfTTjai^lsb ^Lp<55li_6_T_5srrT<356iji_ !^0<3;.a5l(_(iTj_ r Ljtr)úurrLL($iá(3j (tpsw^ér 197 

sprf ígláíGtllt-rreiír r&dso ernjuú.Q, __.strórs<x>LO 6ui£l ^sSírr _s_jrjj6_LrSl 
^sb&o erdrjD <$%X> efrbu(j)ii>Quir{iggt, ^rh^é tfr6^rfúu^stna5<£f- ^ré 
^íBgjLÓ &&>0 r5LÍ}Lfílí_ii) glsb&o srsóruaslsb ^-^rfliuúu^e-^jpraj 
^5r mjLÍJsb^feo. ffiS%r£irrL_iq.6b FFQuilCpáQcBirsrórCSu. c_J{<_8--r -gjjgpjsxjsb 
gríírr m _5-jj5i f *C«_-iTeji^(j)l, Gr&xjbfl) r ~ ^sú-iurr(i£_"__ íUiTLpíB^Qffirrsirór® 
^_^r 'Qun (^etfísú ij^6_rru^6-!n<95 sr^rfurrrfffitffi'^rjTjLb. fftnauSlsb _r($)<5<g 
(OgjjgaO /tpj^dSlffsr jp e-stnrr —-strórstnLD iujIjjtj QufriútunrstsT ---ácasajswaj 
ff5_60_6<3- sm6_itS5__ (Lpq.iurráTDLouSltíárj <$cé<grrr5a5 __srr _____>, __._trarrfa : _£)_ 
Quijrjé&ib c^b^»- 1 6iíSro5S6rflsó ^cs^s-or®, r5LÓ(ip_tní_tu umFl&6ifíso 
$(tf,úuts <$(r$úu __lj>_9_,3-0. _^____u eprjj) iurr^<j$rfl<„__t5r-i Qurrso 
; ^_rrrrúuir__jD(g-f- Q_=í_)jpja5|OjLb, -j>jni_C__s __rrLfj__)sór l61<5b<3= <£\rr)mg 
' jjD^úqáffi&rras -5rr_-&r (Lpjjju®a5|pjLb utus-rjpjrj QéRusba. 6rr_b60. 
^(sajsb uJT^^lrflassár ep^ Utá^XSturrtJlLD, Lorr__fl___ -^(6rr ) -„L0_-. i u __6rrú 
uQtsglú QrEirá>&t5gj}L-6g))QLD Q-F6beoC_6___k{3)Lb. 

rsLÓsinLoú uso eiiLplcBsirfl^LÓ ^sfr^gflá^gjélssr rr) <Sriu rBsotb srsárm 
&3 CiPí r63 ^ rurr @ (oLo^úixj-^igjLrj íbLoá^Lo glsíDL-Coiu su.sfrsrr^ srsár 
usin<93 iBir6-r _g>i/$___ssr. rBLb(Lps?nL_iu ^6ki£& s~jTjj_-_LOi_lt^(iT}rB_cg 
gljrjj CS^rrsirrnjl rJi^ú-lipLb. rerrLÓ Cg^rrai^j «nDsiJ^^sfrsrr urrs-r_____@ 
§>gj 6^(5 «(Losiirnú srsOTjTU ^jj9r_aj)(^_LSl|pii>, ^jgj mihs^LD^ ^sár 
Hglpgl^jBgl. r__> sr<$íf)__6fr, ^rrh&str ^fljup^smiDrrear iDesrgmgÁ 
&ir6mb erssrrj) (tp&>(Lpiq.u$Í6b LDstDppgisrrsrresrrr. <9_rBJ____rrú Ujrjjjjla. 
@(j3_.(j5)<j_ t _}6trrt_rr_-_. Q<arrs<rór@sfr6rr -.lurfsurrsffr srswrstísrssrrsb gráj' 
&tsrrg, gsSirrú lilprf iurrrfli_(Lpí_ r5_-rstn!_ sr a^G-jLb ^(j^^á) _)sb&ú 
OT__rjjjj cS-jTjjc^ssrjTjscrrrf. fglrB^s ^LpLorrs-r «rrtULÓ n_tb lcsot cg^sb 
gl(rrj_@Lb sustnrjr, gg<_jT_urr6__b __T_tK)TÚu(5lLb __-T6TnLp__S>rr J rarnh 
&rT6érugf]Lb spéjgjjáQ&trsirSiJgjih uSSassijtb esi^strrib. «g _rr rrúiShu rBrra. 
ifl«0fá6Br _9| , _j.úu6Dii_itSlrjfa __sfrsrr ó*i_.i_ ^l jpflj&o r_ii>urr ■_,<&, ^gj 
_.6ó_jmud5 ^tiurBjSLorrtOTdSj srstti mj 'ojjjjaj.ajj s_)®__l_(rij;ín. <Eíi)(tp6-.__iu 
^fiOTLDíraiU) -5|_jrf_5(sr5(_6Ór __Frrs_<<r>,Tsb, <? <£5a,)iu*c$<sw i < ? L .^^)sb 
u_oaj_tna5 _____£g), ^jcFjsér sra5lG.iT .,f_rr^_^_ot_jt__-_T -_sti_rri_J@_b 
r___06___o <7jjbuú©si9©(_LDrr srstrr ^Vs^cfjrdSlCSíjTjLb, _1/D06tn_.iu 
-_-£,,-_<-_. uá> voiói-iíírtíiiujiisar (^b-.jjjiUíbb új jjjjjjjá,Gl<yirrsTrstr Lornjffiaji 
«_tt«sjili C_umu<Í3 ^sórg375r<fj3 jjBrrSsír ^rl-Lp^á QffirrsfrrsrrjLb Lostrr 
r_i_s_i_lsb rBLbrjpstDt-iu rBLbiSl_3Sí«_5_,_sTr_.a._t_^ ^6rrrrs_ú(5s_l_. 
_rBrf)(5)C_Lorr srstír -^^cffrcf^.fjTjLb. _g>/6_rr<35_irrú urrrréjgjú -urrsolwjíraj 
(E-j-rS^I egjjsurr^síflsír rBlLpsorrai LorrjjSl, §ih ^stDjTjtulsb _jrrLp_s_ (lo^ 

(UiTLOsb ^LjSlrÉajjJ 6_](Jl-6-TC_LDir 6T6(ÍrjTjJ cgU^-ráélG'jTjLÓ, 2 qq ^>{(fc$r@§!<5ú3i Lossf? ^Sssr CBrsrréSl 

CJ£)rÉ<_ ^u^^iáffiCSsrr, glré^ú uiuem^s^^á &£r$iu£f$6Br ujrrgj 
^lstniriufrffi ^«^^©«áesrpsirr. ^etnL-SiSsrr srebeornb ^rr sífbrtcj.^ 
Q^sót^ij «s^L-iDfTOTr urrenpuSléd Q^sb^ii ^sotu^std^lj Qurr^p^^ 
QasrrsfrerrGsusabT®^. ^^Qu^sídld ersárjb ^(^su^HJujrrsw 

utrvpsnp ■®<3mD&$& ®^á^gBl-. QsustmQíw. ^jCScg Gnsrj^Sla)" 
&_Gstsr6tnwuSi6ú iBirib <5rr6ULD6íni_iuá<Si_i^-iu <srrrrsTOriHj<si%rr ( B cEBSussrcg...: 
ajjL_strr urr^gjffirráffi C2s_6SOT©Lb. __65sr6<nLDsiniu<„ ^^(Ssiisró^fJlLDrrfsajsb 
jglrB^Li uiusiror^cálffb __srr6fr (JsmL-U^jpjcsC-srr fJlcsSssrú uiusps!nL_uj 
«rrffi.í QffiúaSsárpssr. ejQssrssrrrrjsb srsrf!^rr<„<„ <ssl6mL_<sj^6„(5)u6tnsij ; 
rBLDLDrrsb ^spus-lása-ú QujbgU rBLÓLiSlsb 9(5 u@aij)ujrr<3_ -^j ) 6ii6_lsb_o. 
_T6sr(rrj6pji_, Lossra 1 éFírssrnjj (^(LD-UéfjjLb 6iSlrf)6_ss.L_iu 6T_b60rr s_s3srs_.LD 
. ^s0rrur_<ffi®f_j'a-fS^ c 2si!6írór®iD. ld íjQrjg^ 6usTn<s_iurrc„<9_ <9__jjL_L_<3já5i 
rErrLD __6-OT63-i_turr_Bc5= Qár-tujiJ (Lp_}.úus_.6u, rBii.63-i_C_!iu ^jrSlasffjjgú 
_LD6pjLb Qurfliu _gi|-rr6-í)sb uiussruL. C2_us_k(3lLb. -jjjeúsurrjjij Q<5=i_t_ 
6fll6b<%oiurr(S3)6b lSIjd ^)60frur_<_srr Ljp^G^ <sr_cá) ealfJlLD j C__>6pji_ 
^smeu Qufriúiurr6-r-m-uiurr<_._i_t (J^fBajj eálfSlLÓ. 

—1912. 

«S3rsi5flL_(Lp6fr6rr (Lp6fr(g(5<s@ i_63rs3flLiLj« CScSrr^rrjsusinassiSlL- 
(Srjrrggrnj y, (^lsirrssjjLb ,-g>ja§!c„_ utU6p-3-L_iu^rr@ib. 

— rj__ rjj3j rr rrjrráj a5rra_rr. 9. W £5^susí3T eSl&úuGw ns^LQufíji-Jb 

&rr t) tjjló wmLpimh __T_s_swi^iujrjja3T65r ^rruD^ii \ srriias 

%sim-UJ a=r_ < aij 1 (^__aj%iL- } Q^cseSljbgjú SLJír @ LÍ) -P"*"" 5 

•aií5írrtt9sb. ; -^úu^Guj ©srr_b _i_iTsoai ^fiwrsBoPrr rflsOT^siSlíSlji). 

^sís Cgnssr^^eb rsL-re^í Qa=sb_&_OTj_)6flrfa5-fr ^náasísijfiinL-UJ asTsossisfl 

ffi&rr^ ^p&oái^CSiBsb @6^ue?nnJÚ SuTsoai ^a-aslú L^ai^as 

Qffirrsw® Q^eósurrrfcssrr. éFrEajJsb @i^u9rj5ÚU6-rr«(26ír/r Qsfl-W^sb, 

í^jré^ a=réaj]sb surrtpeu^p®, riiT-flTLp L_V J r__5fla5__rrú (BuTeoai 

^iÉjffi&rr iDirrbfiÁ Q&rrsrrerr (Beflss-Ti^u^ffiaslp^. 6TS5rg)jsínL_uj 

^réswajú UQ56i/^a§)e^(rjrB^i -TsórgiJSinLiu aj&Oripi-). menrrá&ehrn) 

.; ajsinrruSlsb _^sa_r®-a3TT}jLD 6rri_a5(S36iDL_uj -flT-r-sM^reJj §£<_>__ 

amla^lsinwJÚ UTTaiaj^rjjasaíD-OTGps-T. 

fJajssfíscpi-uSab -^Tjju.ajj -^sw^ffisfr asLplrsajj «áilt-sijr. ^á. 
asrrsúaiajlsb ujréaSlT a=fra5S!srú CSurrffi@siirra5 ajjá@ rifrjTGfll ldl!@(Slo uiusór 
uil(p sflrÉa^. ^^sb §lúQurr^gSajT srs-flsb lilsOT^rrrjLÉ rrlr/TsálsajHJ 
urrrfajajja (SassiS) Qeú&ssrp (LpsnrnuSlsb &>smr%mr& é\i£\CQál6kp^i. 

^áaBTSoaiajlsb ^sOTjjáas&rrá aBsrcnsOTjeb asTSS-r (LpuuuTajj ermp 
(Lpsm/Duasb _*>jsjff>j6-as6fr -flaia^TrBajLo (Suélé QasTSis-ri^ijrfeajTTassfr. 
^(gjsb §lúQuT(fjGa3T Qsussr^sb, ^smajú ^rfíré^QaiTsfrsrrsijLD (Lpiíj. 
ujt^j 6Ts_t ttj QaFTsbsoáaH-t^uJ ^fsrrs^a5@ surBajjsálLLL-^ajj. sr TjjLÓLjaisfr 
LDr/siRírLosmusiJajpia; (Lpssrsorrf íJ^assTOasas-srr sfllrflajajjú u^úu.ajj 
Gutso, LDssflaiguLb ^aiTUJaiailsb ^pasinassiniu- sfllrfíai^jú upa-asaj 
QajTL-iáiaíl sfliilujrsár. glúQuTfijGaja^i-, -^asTUJai^-b ^l&dbi 
Qa=sosfllL_ ré1-_-ra5a-ls-r j p sfl-bsOTaras^sír sjitjul-Ú <3uTa51sw rj) 
a-rflsmLDiJ (5uTTTLlL_a3ajljbraj 5 efla-a-sbas-fr a^nBjas-srrai ajuJTrf Qa=uj jj 

"QffiTSBOTii^áá&r^irasOT. u-bsoTuSrj-S assisisra-asTSisr -_^_--r(íJas-rrTas 
euerrrfaijii sflréaj ajfÉjassfr sgs-yL_as-6rr s^Corj ^TsiSlsb a^SOTrfaosfr 
Ql_iiú-a.a3 _a5sfr6Tfís-tlLL_Tffa5_fr. a^úuT_írflujíf_5(_'srrT Qsusirfícb óstso 
Qrj-s_rsp_b a5__sólsb 500 t ^sifbr(í>)a5_-ri 50 ^/mrQ&Grrir&éi, <g Ty_5a-) 
^(dt a3Tsiníri£j.6b ^irsmu^. 6al_lL_Trfa5sfr. c~§í>(<2)sb 6rn_assfr a=rBsma3Ú 
Qurr Tuajaj-D-li-j.sbj _ú_"o-Lpaj ajs_br6UísFifís_r Qajrror_.xi.r'T_r: o.j^^^f.fl; 
^rcajj, ^^"-PJ^ _?júulc).(-'uj ^í^jréajj airg&pg}, ©rfeajliu 
(_aja ? uja5 asTráa-lj-TD^asra, -^sfoail-flTrjas assb rET_l®6fla5rl)(a> (ipshrQu 
.as-j-_ 3 LosmLpai asTsoaiaSlsb -Tíii-B-fr -r-rÉaSlsb sxiTLpaslsÓTp QusisisTassfr a-Lpá 

a563ÍsrL_6_IT < p UT@S_ITT _5WT '. 200 _3y_W ( _,a_6ti<5. wssfl^Ssisr (p/jjrr <_.<_) 

tc asrr_b_s6rrrr_b rs__/5 jy Q_F_b 6£j_b uj/ra_/f ___Wc-. 
- -^/tuírii -Tspjib Q u (/5 n_ja_ __._-_■ ri?r_^)_B 
«L-úu^^ig GT£5gjickm-Á &rreoih l51i^.c5@ld " 2 

-SJJ.fSirj.b, _rf«J(r_l<_f) IBLÓ(Lp5mL_UJ _-_}.<__ (2Fj_fr -^.súuC^-Qs-T m 

5ifc>Lr<i>egisb 5 n__b(Lp__j[_iu 6_ú"i__!o_r 6ra_]t-jij urj-p<95c_i ULp_b__rr__ ^ajj 
Q^rr(_J__i_- QtSírtsirorq-djtStsStíórn) C_rErja>£_i-b, Cj^-árnjj /___&_.__, rB_j(Lp-_.L-i__ 
Qu__-Ta._fr -gjG^ urrtlstDL- LDS-.^_-C_a.f_b rj). __g>/C_!a5 jrrrc__^§)í_b urrt_}.a_ 
G_snr_wL^/^<£8_^(ri3rra5ijfr. 

rE_b(Lp6_.__!U @LprBS!D^Ú U(Trj--J^^6_)(fTjrB ajj _=fBg_l_b LO-ÍDLptJ 

árjSirór sxs? rf rBlrjLbi_l Coiur(?J_~-_ja_;LJ urrrítjgajjtS- QtSsrrsrórCoL- u5!(_rF_-_6lCrrrj__. 
^<55(S5)sbt33rr6_- -^tj^l-b sp_w rjji-b _^f,t3=<5=rf)uJL_ 6jjjbu__s_f_b-__. srajlrf 
urrrf^ajj rBStnL-Qujitgfls-rnrj rBla5ijbtS=_£)a5__nrLi upffl lurrrrfjib a5__i2__ú 
u@__á9-b---. _^6_^t3.i_il(^6bt5rr6-rC_urr i g2jL_ __}a3jufj)jr5)á_ _.s_Sso_i 
ui_rr_0-b _g>j_ju_}.C_tu _§_i_-jaj srá)^}Á Q_Brr__-TC_L_rrLb. 

6p(5 ___^c_.a£-b _r(j^úQují> ffy-fr_rr __jffla_-rfl-b ^__fl _/u____ (Lp_TD m 
ií_l__i (g^lÚL-lL.úuL.rrjS __irrf^6_5^ ffiLb(Lp__D__tu _5__-ra5f^__;»ja5 ^lj_5) 
6_lí_-_rr__. __)j.^_D<&> $C_5 6-iT'T^s»d5-_5_u _5/i_}._- C__5rri_}.Ll(51__ @rr5!i_i 
__!__(_?__ éBrr-a-riSl^airrsb rB_b(Lp--.L-UJ _5__js.Tc95__.i5 _^«S/ <5-tlL_rnu_) 
_56_rfr_(-<g ^0tb. -s^GajGu/r,- -T6-rsg_szDL_uj wssrrtpw, _£)t5_y,rf 
<y/r___u_l_b 3 cfrBajlsáT ei/L^luSlsb ^rrtló-jL-iurr-B _2_)t__.u__.__ t_f.rj/rLb <9js_TjrL_ 
__rírsírr_j_.-rf!_b ersísr sQi stnt-iu ___rór__i-a= a=_5__jn__5sfr csfl__<__1c__ Q_5rr_a_r__ 
<_urrQ^_b__rr_b sr-ár t35s_/_-r^«_o^Lj ujprj5) _§!(__? ^jSasj, t_j.fjrrii.C___ 
asLbQussflturr/f _T/fc__6(srjr3-_5-_tu _F/_a_)-b ^stmemsfir (2d5rÉj@____jc9j } _gu_L_. 
(__s/r_}.tl(5) rÉ)_W6jL_li_|..u^/C_!urr__ j§i({5/Bgí i gjj_ t_j.rj.r_. ^__kL--fr_rríB. 
asesrrú u(Lg&j! ur/f t55@Lb /$_6Lp_ í: _£! __._-.tp_5 _-/r_o^^)-b Q^/r__rÉJ 
a_)(6S)jpj_bas-.i_,, -j-rrrrLbS-if _5i.bQu_-flujTrfa5(^6c_QL.uj a^ftS-B^^^Qa. 
__L_(f}1--*u__rrd5 S-D^^rr-itr^dsl.b, urtgaj/ u/rrf_5@_b _?__j__ú r_Lpi-i.eu_3.__s;; _5.r -"s-S-iLÓ. í_l_?.___r _j-ír ^ff «ajjá^rb^ó. _-_10^_-UL_fra, i_. __.'."* __)<gf65rr_-r_b sTsár^p _B_p_-lC_(rtjQLD6-T(frj-b, ^fféÉós _ c rr_f_tg§)rj__u__j. 
Q^frt__.t35(Lp6-.__uj Quír(56fra5Q-Tr____(r_b sp0 (tpiq---/ QuihQm __ffj 
C___6__r(5!_b. ^(OTjsb a5_-3TL___ír_TrLb ufjj^ju/r/f _5<gjLb (gfrfe<_g frslc-OOTLOéBfSj 
(Lpt-}.-!-_ !_§_b_!__iUTc55__)-_r gleirsii/r^p _B_ri5)Co_-r__r. (^lfBé, (^sh. njitSíeb^frs-r 
U}.rjrrLb <5__OT__-_rr_Yrr5í_5_ff CuT@__!___^u_j_b, j^í_j_p<S- tS-sWa-asrrs-T 
LOó-flajffaisrr Q-_.fr _rr<sC_ajrr($l CoUírrrfr®su___a,u_f_b urrrf^asja. Qas/r-W 
.^(íjrBasCourra^j _T-STg_--.L_i_r ___í____Lf_ó _o_Trr(Lp_b ^-__T__-frf)6b f__pLpa_l_OT. ' ■ ' ^Sstíeussr <sB(§úuQll /j5<SK__Q_J < p_b 2,01 

^úGurr gjjas/HSBr -3« _&_{?*._» (LpeTíTipuSlsb, renrLD ejstTr __Lpúi__|.uj 
G^sBwr^QLDtTOTuajj urj)rrj)<_F aRrÉaS!<5-a.c?3 Q^Tt_r_<3S1_t7tTr6iyr. 

glaj^c^ a^aSa) a>j_5 Q_5/r6fr_rr (jj5_j.ujs-1c__sO Qiut?_T(íTjsb, rgfHJcsssfr 
^Áiswrgi fél_^úuaj).b cssuj}) iglsb-so 6rsÓTuscr>a3 -^rVJIrB^j Qasrrsírsrr 
Q* r. j._;_9__-b* gSrtrúdiLi.-rczárr __J/.(g«> u^aíuSi-b *rr_-e snsusa. 
(S<,__-_n^U-a^/r6_r &,!rw&>w. f_/< _b ^f&srmíjTjib spQij' rB_5ir<5d5i_b í spQrj 
r__3r/ír__„-^-_-3T c€Lp surripc^CBrírjLb ffrsírrfTrjg^LÓ gC_jTÚiiiUuffa-(S3<é@ib 
^lrBd?iurrc5(sr5í50LD $(15 Qutfliu C_e_ rrjjurr(5} SL-S$sr($. glrB^lturrffierr 
'fflfflu.©® QasT^ajjjjú usssflm^} <Sutrál(trjiT&6rr. egCSo-rrÚLSlturfaisfr 
_^_ÍJ6_:rr rrjj Q&iLiGndilsúcfcti. Q&6vrrrm<£li&sfo, a=T__05-_rf : }-5T ~^_.b_-aja_)5b 
_rt_-_}-6b err(LD uí_ja_6b @ip1c3S6rr C_^T_a_rt£j. ~^«ci)fji_^|pj<_Qa5/r_sijri_ 
iSrrjra), _£lá5y,rf a= t§50 t__ _b U63_f! tuTrj) < rrjjs_---<5-- _urr_o iSl&é ^rreii^irssr 
LorrffiSijLD, lunr&trrCourrso ^&n&tBgtf Q&trstfurQih _^f/rr_bC_s_ asLbQutfrf) 
ujrrrf C_sli<_s_ urrífc3cá(_rr;úurrrfd5C§srrturr(g)sb, _^sjjffa5<^a5(gjú u&sóísú 
a—smrrsijLb f^lrrsi'tlsb ___nj_5_5(Lp__ iT})_Fa=iULorr___. __-tT.__^^(rj5<_5__rra r i/. 

rBtiL_l_5.L__.iu ___sfr6.r _^j65.ma51stnuj r_T@c9_-úr rjj <_^_o -£)j-_TUíf_S6rr, 
■ "■ fBLD<5@ srrjb uQá^ebrn) <£lrru Q^rrsb&0cS(srr;.ira3Lj uturBajj _}_r/rnb 
ajsWL_6iirrsrrrej„ciirrú urjjajj uTrftÉ<_5rrC_Lo(__o fj^réatf sjSIl. Geusrór® 
Qtj-6-rjTj rsl-_trrt_5t__ rj§Ta56rrrr? "' 6T6_rrjrjj as___t_5 C_asL-__s_orr__. 

" ass-irr-j-uurras -°>{-tO-_ U(Lpajj urrffa.asúuL_ (SsuemQw. *%<sv)6ú 

glsii6U6rrffij QLDajjsu/ras _^|6_ri"_.(6r^_íT.__uj -ua^ajlú LSl/Tcsrrf/Lb uirirÁaú 

ui_<33 _fiv.t_nr < g>f J ' 

* 
í4 ^asj (Lptrj,iUci _B_._j.tu arrrfltULonr? " 

iBLbL_l6_.L__.1u lu^sfrerr rB6bs06_iff_36rr, ^lrór^rrju n_L__iu6_.á, __!__ /Bsbso 
(Lpc-ír/juSlsb as/rrfliurr-iassfr rfsl<s5Lp<_s a--.@Q10GBru.-_a5 rBt_i_j6ua§l6bl!60. 

-g^ 53(60} 60 65IT63T r5 LD (LD GTO t_ tU Q.._ (^tásasr^njLb. a : ÍB < a^_.(5rr)lJb LDS_.Lp<5 

^.tfb-sBTsf rrirsb Q6>iC-fVbTrLCTa>«úu@aÍFÚTpí:.or. ^a^ijTSjsbajírstrr ajjáifru 
ld,t_5iu <-■?= /f><nn rrj __.*....'.!)» 1 (tcio^J^si^ rsrr_p jj.-^-ffs QíPir6fr6>ta 1 fr___3r 
cg>j«r_cS5 s_s5.L_rBj5j_urrs5r ; 3 __rr ;§<!$&-) (5 ibajj Q_5írú@a_)sOTjrj <strssitrú 
C_urr60_5 Q_6rr__®a_6tfr(o(rr3_b. 

rjj)a>j6___.rr íBrrsúr Qa ; ír6b6i5)(áQ<E_6róT_f (fTjré^ajj, -g^S-orú utri._5 
__.sórrrj rS/rlía.&tr if?5nrrúu^j __jt.so ,_].j_W.'srrs.| ^puwirsrsr asfrrfhu 
-OSirrrrjj, era3--r _Lo_orr-_<ajj Q<_=6j2fa>jííi<á as__j.tu s/ajírsxtQajfri^Tj -g.fa^asrrí/u. 
tnwi£lu.á> ^(rj5_.<5_) rrjQ^eOT^fjjj gí t ajj__6cnr/ rBfTLb '_=) j]5) ajjib s_.63_r."(- s_ glsb-SD. 
_S63_rf|OT)£-}. ^rrtcj._.@6fr 6_)s_ciaúuLl_j-(^r5a3 sprvrj i_ > 6sr, U-O^sroméesfr ^1535 gorriíj.tLSlsb QéF-órjjj (iptLtq.es QarressrL-. _jlff?@, _5-3-__aÉliurra3, 
aí-rór (6j«)i_i_, ajS-ar swf rf ^sbeo ersáruffln^ -gjj^fEajj Qa~T_--rL,<3jrr__ 
srsárCS^ 6^(15 <35í->33 ut£}.^d5^Ti5 (srjrruasLÓ, tS^tg ^ré^ lS&st 6pnK 

@6TT^^l60 6_)__ÚU__L_c93írL_. 051TSj<53"!_b €U[Bá5 L-l fl)í3ja5_L_ <9_ ©Srr^^}^ 

^-3_T6?r5frf cg5tfrár(SjjmicL _^j6bso Qsiisórjjj Q^rfífsjrjjQasjrsfrcíli^a) sc~>^rflujLb • 
_s>jjb<33 _Ssp_-@ 6_rjC_sti i_?_b?6_>turr__. í§!=56Ór utU(S3)__ ^ffiesrnj 
fajSfrajajisb $_£_= soiq.éi&(rMÁ}iB<5ié : 3T(nt}fBi$iu sr-bSsouSsb ei-ipf^é. <&p0. 
__r_<33<33trL_ ^Lb lSs-í. cgsjfBtS l_)__otú(_uit_o, _g)f_f-_ s _b srs-ruajj mib 
(Lpsmi_íU a_L_ti)LSi<S6o(oiu _nr^úCoUfr^(i5<5&tá65r^) «frr/strar^ajrrsti 6ii<5=<aríl '■ 
iurr<s5 ri<_=_=<-b _g»ji-}.<_sa5t5_}_._}-UJ rJ^L_«3<55lsbt3s_L_ ri?a=a= soi-^.uaijfjrSjffliu 

SJDffilfltULD 6_ (136-6$ 60 _50. U6tDLfjlU SSSiDcJjuSl-b. CSuiFÚUÍjJlL- -gJJ-SLDSSTILf, 5 

U6iDffi6)jrrffi(grTj5tni_iu C_asrútí-____50-fr .qrg/B^j Qa^-b.ás-rn). 

__ia5_<5><936!Diu _^6_sj)js-)L.uj ^íTiálsár «(rrjsálsbl^ágjLDCourrCo^ asprrjja. 
Q<55rrsMrí_rr(OT)Lb. -^(grj-b, -ji/réajas (S«55rrtl603_.<s5@6Ír ^(fjjrs jfjj QaierflStu 
6ú(m£sfc rg 6_léf,ff!Da : .6-.iu _g>|6ij_ijr & pgtfÁ Qas /rsTrsirrrras _5rrj_5-rá>a5rr_b, 
(_<$rr__-5-L_5raj6fr ^stDLprB^ &fD{3, {r^^leb 6j ^luSl^rÉ^ 7 (_u/r/f 
etfrfrrrfasÍT _^s__5<jr -jjf-^ajjas _56jjpja5£jps_ír_s (JJOfl51a5jjJ eáút-iTrf 
_,_n-irio. r_rr(LpiJb ___l.ú _3frjúua5jDg> (ips&swQrr _r ;_>/_)! -W-srr^áFjfd. 
QffiiTsfrsusiDjS* síj^páQtSsrrefr^S^GLD ajsálrj, ^^leblfT^rBjj 6i9($lu-_(íji 
__/nj___-T'p 6_^6íD'j5ff!D~icS5 «55 pgpá>Q&rr6rrsrrs£léú%sO. ^^fforrsbás/rsár, 
_ljt)iB<5 _?JrÉ<^á as--_ra5^c?_1(r3[_(_^, rBrrti) iBl_S-r<_6<_-l-ijr/r; asrrrflujrBJtSSsfr, 
Q_pt_-_sl_-rfl) «ssrrífliufBjapsfr _^___ra>a}]|p_j_b _§<-5_-]_b Q&rrshSQtrgw. 
«jjffi-ár utu(63)«5= ^ljrtjluJ6iírf<556ÍT } Qurfitus_rf-5-írrr__luj srsbGi60írrflL_aj 
^-ó)(JBJBa : j-b __.--. <5_j_{lJ- -^_}.í_jlq Qj/rfBJtSS Q(t3tr~IQ<$np3j]. uso a5_50 
(■Lps<T>r!)a55rrrra5Ú lS1t> ^asascsjrijtssrajLÓ, q^^_s.áj_S-Tf]_b Qa=rr_b-_L_u__!_ 
_=____r_j-5<^_5_)-b, glsórgjjí^ Q_=rrsb_0-j Qurr^éo usoewsjDas 
_§>|6!DL_turr6iTr_i<5Sil(gLb (&)$i$®&<^á,t&)Lb a_ __ssr_}.iurr asaó a?Lpúu_}.rB ( a^j 
/glrEaj a-eoasájajpsb 6Tíb<5j £§)i_^a_) i gpjL_ reLOaaQassár íjjj sprf _g)|a_]_5rrrjt_b 
__65Ísr'Q--65ru6!D^ __6íot jrru. (oeo CSurriú s_1l1(3__.ti_. 

. ^jáffirrfrajsvnajú Qurf^^úuCoa. _s^st>-r-->LE6-.uJL. Guí>fjr5lrJTjúu 
ajír@tJb 6T6Óru6!D<33 6^(5 LD6rrf)^6írr (ipéiSiULDrr^ _gj;^5lj_j QsusúrQlLb. 
6rr_a5 fjirTFj rB/rilLQ.sb, <^p ^m-i:.: j^t? •__!., cri_iua= _=L_rBj@ai-rr 5 
<g=LDtu _urr__.ríB-fr sreÓTnrj ufrrjs3^!65r <_J_Lfj ^Qpé,<súu(^iS6ÍrrpQ<srr 9 
srf_aj s^rf f^lL-ajaileb, &j(-a_rr Q_ársfróiDa5_5(Sj<g3 affBjaSsoiLpajaj] s_l®Co6ii I Ti£) 
srsúr/D asfrrjssitraiajfrsb, wssB^esr s^rrssr /B__r_^QtST6>T(6r3L_ (LpsíD/rjuSlsb 
siD<556!Diui_|i_ asrrS-Otqii) asrrCBs-r a5__i^<iQ_5T6fra_(rj3C_(63), srrs^ ^rf >^__^ 
, <0sc 9 ^rrssr ^^las ^/rfjJ-b Qap-órffijsiSlL^as <3h-®w -r-áru^í)_5/ra5^ as-ár "■"^'ásoeufiár gB($úuQlú rsaaL-Qu&idi' 203 

m ^ a &x>Giu 1 piráriBi-&£i Q*éo&árp tfT&.smtu ^$*&&<B®®, 

9nMPiuj>$P® -rfib&o ^PP ^ U)ifliu.r«D0fiDiudF Qi.ua_.s_r fD^I. 

^júT idiIC^t L_sbs0.r_D6b j__60<__=5<!?3C_ 50<Stu ^íq.S-.tDSS&rr sl_ rrjui.^ 

'q* túa_)__r jd Lflffiú Quifliu Q^ir^lp*fraioiuir*6xjii> , c s»f^J ^^«3®«^^« 

"#ffSb^ljriBiffi&rr sr®<£5<pás _BfrC@a_gi-un.60, rBLb__.LO _^srrc3_-rjD 

W*«r ,«__«Té@0 ^p^LD CRuTjST^ ; * r_l^u__b __!__. y.a58nra= 

Q^túainuJ J ^asCSsiJcgrrsffr ^«irjr^sn^ --SOT-OTÍí-ld guusni-asffi 

";/iniq.ujrr^j " srsár.rrjij <_&_-^a^íra-6rr. 

i §ib<_5 ojirir^s!n^«&ír r6Lb(Lpsín>i_uj uss-Lptu (LpscfieurrcBcsifjLO, <£fí_l- 

^Tfflflas^iDTaaiu ldsju, urrT^rrrr ^a9tus_JT£B6Ír 4B*.$uQ($úá6sr 

jQu.T(5iB^fii). ^,(6350, fjjismsu ^rfije9<2sOH.!Í««r/r6b Qá. Tebsouut-á. 

Va_.iq.tu <s@á£l «j,s?r>L_tus5r -jijsbso. -^as-siiajTíár, rBLDS3>LD ^srrsslsOT^) 

■ojrrasfr C2_d_ , so ufDÁóirriceo g$($á®w($uiTgi &icpirtreierwtraú 

58u«9rá9fiSr p ^Gjg QLD/rjJiiSlsb rerr(ipLÓ sálsmf- a_^-_)C_(rr3_b. " -_!-tDy_ 

? Q«yiÚ6_Jípj srssru^ c g>jc$a.TT^S!n<£ fJlLpLJu^j (Surrárro ^{sbsusTTS^ 

Qurfluj ^wúuárg^. úg&w QáFiúe»j£jD@ff.i_i _-_rf!---_o @\(fv,Á(3)<3tx> 

ímTíOTjsbajTsár a_srórsííiLDS^ujá dsrrswrá <sEn.iq.tu a-rfls^LOffiisiijLÓ 

gif73„@Lb. ®;bjl> L_sb60Té5SuiféBSiTT65 --^3.CS6-í6íot(Sí QLosarffjj sr^)íf 

UTir<á<sf3siJrff) (f-pnnjDU-ilsb a_u3 rflsb60rr<s5 suTLp„s<r><5 ú.-_^Jíj6-JS5:-<í5<x 

(_Tiliíj.g2iLD, rsrrr-^siV ^pn)W Qa=t_J6_JéaE> í 9.(-Uu eá^LÓLjáSCSQTjLb ' 

srsáruCSc^ rsTib -^svjrra-tl (£=<__ a*_- tuld sjSWl., 

jglSÍTSpiÍ. _g)J^l_5LDT„„<B-U<S &n-(Q (Lptq.l^LD. 3rtUTll,í-. STSÍT jT)i 

Qff rrsbsoúuQaSsór nj <3lot_1l-T.t «rrrflsb fjjssrp ^j6_rr„srr __rrsxi60t_ 
6urB^T|£ír_--__L., Qpgsfc (tp^sSléo -^surraásír -^rja^iusb 6_JTLpa.6»a_ 
traxuts QajTL-rá-éltuajj g>(j5 ^jpltu'Qutliq. 6-SWLq.uSl-b^TSW srsnru67n<s 

lUlbj _^|ÚQuT(LpjiJ QuTfLOJjJ sáltq-SUaiff)© (LppUtl(5)sÍrSTT £_.S_j>T dBITtSO 

wjT5i (Jlríjrfiaj Q^si5ru£^u_}LD, jglsíJTjnj íblóssilo ^saSesr peimá5<sn)éfs) 
!_)o-or«j,_.L_soir_b.- _.<jr~^ rsTsrflsb -^s_irr«-(g5.H>i-.HJ vfí^tu Qutlq. 
eusTsarirj- -FrSjOuSlspeiréTT ^Ijtjj usnsTr__Sifisb aftt-Ba-l-sQa-T-rór© _rir> 
í-LpirLtuTLOsb sasOLrjlLlL-a^i, Qsujj\rj5) (LpT6ff_a=_J CourrsQ 6?<50l<á_.s_lsb_o» 

-P|T_S0S3.tU _g!|(Lp<_5<s9<5 : <-^U@<á JjjLÓ _.!TiTS_Í) turéaSj^SjT® ai_.lq.lU 

--.(rFjgstrsintu f^f-íq., _5Ú-5! C_ut__úul1__ _p/r_60t__sb -_^,_~£)soú UTjrrfajj 
tD-_rjrj_b _5|ajs_r Qs5T__.<___5 asTso^áfjlsb QcfFsbsosi-lebc-O., -^aj@)J6»__wj 
surrsonr^p (Lpr^gs^spjLb f^lÚLijrj^Lp-b. _g)jú_^n)(LpLOT_5 ___r_a5Úu_l(5l, 

f^__lQ6_IT(nFj f£!__Lp_. éflá@_b (Lp6Ór f_.<_6Lp<# <_físB>lU Sr^.TUTT^CgjS cSJj^J 

14 204 *${8ó$r £>§}&)& LDissfí^Sssr G/g/ráS) 

!E!_IBJjJ OI[Ba}J6Tr6í7"J>]. ,-g)J6TT61J l£ rf)luj 60(^5= &§£ Lp SÚ 55 6TJ, (LprrsrórUí 

_5srr, s5(ítjs>sjj SfflJÍ) ffys?nLoa5sfr, nSlturruj LDrjjrj) Q_=íu_ba5srr, sjsiurr; 
^tLassTrrrsb _^6rrtju(5)cg6b ^s-Iuj usb-.sij < p . (^jbjD^ss&físsiui 
eEigmgiib sr(L|fB^jLD -jjjá^j uuSlssr.p surB^0,____lj/) írj. dflrjjaflso 6=loij 
ffisrflsb ^ftr&Ggjsi^t »i (n^smsijáQiJ u-3_f) L|rflrB sjjtij LÍil^'íSnsjráiscí] 
r£)60<_f- QffirrB^áffFrjfi-a'SíTjá^ú u-3_f. L{rf),_.sj|i_b, Lorr)rr.í_b ueo -^lcu 
<5Síf)sb <5Frrrjrruj_b s6rruj<ps_^6iirfs5(6jT)6ír_L__uj iB-r_rsznL0ffi@s_s5_.L_i_ U6 
LjffliB^LD <3\g! susrrrfrB^jsfrsrr^. Ufrjrr^snjiosárrj. _g.jrBja5éf.c$<_t.í rfa 
^rsiQa <3urr£_LJu(5)Lb _^ujír^^^jp(gj_b @ Á)pé : &--nriL(i)& > &r6rF > áiré 
uiurésjj é5su(rr3Losb LSlrja^sirrsísrLDrrffi _J_(5rac_ <55irsO(LpLb __s3Íir@. Q_=« 
@/Í)fDrBJ_5--rr fBl_5-r6_^sb 65}s_js.jj]<35 Qssrrsrrsrr (_6_6Mr(5l(_LDiLirr(ff5) 
^MJifsorrrBSjj, _g>jQ_oífl_5_5fr ^adiu ^lL_ff__5-rflsb ^_-)Lp_5___juL 

.: (gpnjíBJSSsrflsb Q#jrn_rájaí), CSurrujrr u__j^s5_b, L_rrrf__S-r_b, Qloc 
(oL_rri_li_irr ^.-IliLi-ijpjrSlsb _5Sff.L__ £ ]iLjrr<_5 glsíDLp_5_5Úui_.L_ @_) n)n_ia. 
-_6-)rji_íl-b r§6^__Q^ír(rjj ul__£j_ili3so^ a>turrrfls.sjja5 Q_-rr(5 1 _5_5 (ldl^ílj 

'' _gij_rr--il-b @SD-rTjS-irr_5 ^sb60fr6_!__L_.rr i g3Lb ^!ríia§1i_jrr__íl_b _gjj__rf<_p 
jglsroip^^ @ppr_u_5sfr uff)njl íjj!sárjr_ CoU-Frr_06_1(njúuC_^ rssbso. 
_5i|QLDrfl_5_5 -_g)jrrdftujsi5)sb _pnr^a3rr_s-rú y,s.)_= usg-rsw}i--l6-r msurfg 
iglftnipajs. _5jrfjajl_3_fr Q_.rr(áj_= _06O6O. irj-scorjusfo __í up <__ _5_1 s_r ^ldsi 

Qs_STfll_UL_L_ L_lQfJ(6^_TLJ USiDLcj Sj_oOS_Jíf <£5 _Tfí_-TT SOrSBtS^ f_>í__LÍ 

_=L0T_=rrjfT__5sfr -g>f_s S5rr60s_s!i!6b lSIQj/stjsí rBirLl(£) ^jrjéFlujsb _r__is_-rr 
■ @ (rjj L-@^é6_-rLorr 6-T ^^lasrrrj surf _5_5^^rrsb uSlassj, s.rrLprBSj loC_ 
rS___»ti-(L-__-r rsL-^ajúQu/brjj^p srs-ruscT>^ _9j/i5!s_la5rajLb. ^lsmsii lu&ra 
sjjló ^(f5r_ajjf_J_5_.L_j STturrilíFl Q_=iliuj C2sus?sot@Q_I}6t_t rr) ___ < /r)í_T]u_irr 
____5_3Lb LDS-flcScforú usbSsujij i__6?ni£a5cknji_j_i.Qs : tij^rriL96pijb, C_urrrjn 

HjrruSltgjjLÓ 6p-_Qs_rr(f5 atJLps=<_fl(áfSjú iSljjQrspLb <5c__o<s-.ld i-SlL-ajs- 
_g)j6-.__tu C_6US_-r(5lQ_o_-r ________) 6_i_^(rF)_5s9 fl) sjj. _g>js.r5B)6b .53 rrs 

__65fl^___r_5 _5Ll_^úC_ufrLl@, Q_ c _ii6-.__iufrs_r ___s-or--.__ ; f5 £_.(rKs_JS-)<s 
_5ir_L_j.«pj_b s _§j6__-r u-flseouj^ a.s.úf!_-_. _>ajss_r_q.s : Q^iLu. 
(ipiujb£&a?ltic _?^rrÉS_SHjpjjjjú _!_L_j.__fí jQ____®__u_ f . G~;f:_l_._T6£ 

rBsbso^ srs_r(_ji) Q<:.rf!__lrr)ajj. 

i_j___Trr_F_3___uurx|_D <r,(^6_^____r (Lp____!iuLDrr_5 _D-ijra_>s!r>a5iqLb si! 
6_--_l_uj<£f Qa^uJsSjjjá^. __)rjrr_o _?(jj3^frujf_i_66Trrrsoj_b .-jijifju^si 
íDirs-r s=(Lpa3rri_JLi _-rfl-____-r_56Trnrgpj_b @LpúQuj_}jr)ji5vrsír los._56 
_Djrj«^li-J6b cj)j^_5nrrj^--.^ú QujpibQufr^ajj __/rip _____> @(ífj . urjrÉ gBsúsuésr <sS\(§úuQll rsetni—QurpiLb 2 05 

..«aóffl&ouSlsb éijirsGsré, a^.iq.iv &á,$<miuú Qu^a_ -^(3 rfa5.fr. §)n.a__f- 

^iBSirúuu) ' áílfinL.*a5irá5 _5írrj6_-r í 5 í 3rr-b -^S-irfassfr __!__<_= glfiuj 

í U) 65fl^'r*6trir«sC2ai s_jrrLp C_6_s_t5rLa. C-mrfl®^,.. <p. ix>rr6_f.L_ ,-.,_- 

«rruJU- ( y3(^aiajl ( g^LÍ) J ur/fB^j s_ilrflr_ ajjerrsrr /á&ouSlfib ^eurrffi^s^mj 

Ijfr.óps)^! ^gufíMrrffifiír _6rr___r (jp_^sii_é$fau?.vu £|)<-5 SW " uitus^^ ^j-j^ 

«SfiSWClU ___-_.--, UXrarJ- _F__gS)_--iY, c 9J6Ulfé6<B5«Dt-."J «lÍ)lJíboTSj 45t3it 5f rj 

«r^/furrrr.^ebffisrr ^ááluj __)j-5-rai^j-b -^jsrr-iirreb ar^rájsSl aíilg)^)^ 
msor. glsiieurr^i LDS-fla.ss)j6tnL_uj c 2>j ) s_r__rr6!n6_! Q6U 6rfl-)SlL_frLD6b «^á^ 
gu^j ^s-sps-.L.uj __uSls_-rr_j C_urr_.@G_s_.a5a5 _5rr__.uj.6p_b i__)a5_5 
GffiffQsm-iujnw Qé5ir6DT((3©_). < ^i/jjuajajSOTLÍ) §_b6\_rra_ ^ajlasúu^ 
iurr_-r i_l___/D(_6_t §)6_rua.s-_ í 5a. ajrjasljtj^ 6 .' arujrnláfl Q&Cigib 
(Lpiupa^uSlsb, rfismnjrBaj @/bjprBja5-_rr §)_-.Lp_.a5__ _&_,(ij. l _ ^gg- 
€T^lrrurrrrffiaílCo(n3Lb srsárusinaj, reLDswLD _a,«rru6_ir«i6ifli_^a9sj ) -^ 
Qa=rrsba5lG(íT3i_. •_rn_C__.rr $(5 GrErjajajlsb afC-Lp 6% CSrErflúurri^LD 
(2tDS£jU5 Qa.rr__rfrf.dpj rE___-6_ai ajujírjrra- j§0_-_-Ko(n}__ 6T6OTuG__ íS i L jLb, 
íBff'íBia^sfr 6ál(Lg6iis?nai_uj ,-g>ji_|-_-_-t-L -rfjjlajajjá 1 • Q_ c rr6b6_l J srráiai 
(SjTjStni-UJ (LppCSurrástna&ai <_5s_.l_ Q_FUJiurr_D_b tglrjrj-éas __|_b ,j)j__i.fe_g_ Yr 
. _6_6irór_j._5 Q__ír_tTc_-) _!($_-. 

@_5J _?C5 rálujrruJLDrrstsr s_lsíni_ujir@i_. úl_^6_iT£(y.__. L _ tu ^,-. 
Lostsfl^ssr ^ailasrrifla^QTlL.ajasleb £§)C_aj __.__. i_s-.uja. ajl^LJLSl^ ajl^úul,.: 
QffrrsOTíStTjsb, _g)j6_rf_5-fr ^|6_c_tsraji ajstrárirf.áaiaiajrrssr Q_=iuiu6_ Jf rif 
aisfr. «_a,(g)6b, _9fC2<_. (0rr_rja.e_.6b -.a5<# uj__irr<s_l_._.r __9|6_i&Brú 
(SurrpnSlú 4 a5Lp__irrrf_6.fr. _§lrÍ5<_5_= a=r_ajrfúua_a!ílsb rE_b(Lp___L_. ttl &,„> 
ajrruja. aj-5_6_irf_.6rfli__) glstn^ú Cguirscrrff) 6^(15 6_fls-_L.6tn.uae Q^^g^. 
(S3)sb srs_rs_T r66Tni_Qu t p QLDStsrnjj urr/f_6_6C__u-tj-r(í?_b. rBLÓ -=(Lp<£rriua} 
a5_-_6_rfa5-fr rBÚ-S-.-DÚujpnSla 1 Qa=rr_bu-i-.-_ 6r6b-Orr_b f$ ujrr iuu.fr 6. r6_.6_f 
Quj__tC_jt> S£á.a5j_5 Qcssrr _fr__ia5rr _& stns_aiajja5 Qasrrsfr C___irr__. ^jg-,^ 
iurrQ!-tfr: u_)<__ _._____Dirstrr sp(rg asrrQ-ísajlsb fBrr_b SiirrLpíélCS^Lb ; m w 
_?iu -^jjjSlstn-ii __u_ujrr_5Úu@aia5Ú qrg__Qu.r(Lpay (gjptQ LBstnwéi 
<35l(_(rr3_b ; _*a3reaj!rr_Drr_5 rEL.r_.aijQa5rr_ír(í^_bQuír(i^ay -iljpffrjá^^ t'Jj.iiifa- 
@-_.L^___-l(_!((T3_b ; _2^e,(___ iBWQpsm-iu QpSjrr-TOUj ^uG.turra_úu(7.a- 
ébinoso i&ap _Fir6ÍDa3Í!ri!__i_ír 2_uC_<yjtf)<_-__l-_rj_. (_») c9_ it gí r sa> __ __ c_ir _í- _ __o 
-U-o-rrf-aSl srjpjpja. QaBrrsfr strQeiiemrQib srs-T /r__b Q-Ffr_b_.j^rr_5 «to__i,f ) . c r r i ( g ; 
Q_6nr_fr__iifr_D. ^I___6_t uj-_-ra.-a-a_-tLjLb sjjp jjiias Q_Bn-s__r__fr j wj LD (SD aif j. 
ffy_.ra3_j us-rflrB^j C_urr__ia5S_r (jtpsOLÓ rB-b_tn_o iBrrCntjD Co«(-__oúu(K) t <fa f l , dB 
' Q<_5fr_fr_rr^ asitirrfrrras fgl-b-__ Qiushn)} rBLÓ -"-(Lpasmu^ «ík>__iif 206 ^Szsr<5§i<5ú3 wsélg&ssr QjsrréB . 

<_.-rf)__Lb- Q&tr _b_6_T_i_rurr?>Er)-b s-.L-.Qssr G>óiiruéj3inpX) _a__rf<___fr 
<S65_rt___fr <_=1-_íbjjj, mihmwé' a=(tp^rr«jú l%_£},l__- Q-FuJeu^m,», 
^Sssvr {§lL® s_il@__frrf_._fr. _9|fr_%J6b ^^mu^^ísú -púutsíj^ 
^pÁsj^&smiu -^i£j.c_cjj]__ Q_6T-fV<9-)r_) LD<___s_fr __)j-_-r __(_>_., _p(_pí5rnut_i 
tál&rriiSlsb __ q 6__6_ifr<_r_tg c_;rT___-fr <_.rr_b<_>ckr g__tT_r r_l _->__^ajjá_ Q__<r_fr 
tá^ffcserr. 

glrB^ú __lT-F_-5ruSl-_r fJ5 _jc_iu sfoajTssríi. ergí srssrusWp n.irLQ 
_5jrj9íu ___<7__r®_b. u_-6-.<_- £§)l_li qnjLÓ j_i)(rr;_rq6_c_Tu5?|pLb 5 svsoú 
Lipih ^(rjjÚLJ-_c_TuSlsj)jLb _--ít <s<á«rr^írCFiu __uGiLjrr<s_)úu«j 
_urr__, -giír/éfltu-b u@^)wJ/ruS)gyLb _=jf), &(ipgrriuú u^^iuirtámjé 
<3=ffl (jgl-tn-ir uSlfrsjrórfg- spi LÓ _>{_j LD__fl<___r ___5_r__.LD_iuiTr_] _3(_,_r_t__ 

Co6_6íí3rCpCoL0 „117(53)60 <_)(_; (tp<-._6)íULDír_5T ' Q__frttfr<5_.c9-U5)-b -gH-TJSSr 

cgSsosinijD Qurji;r5lf_je._- _-__-_r(_)_-. _=)c_uLrf c^nrt^Otá^Lb, Qc5=6Trrrrii<ál„('ír3 
(LpsiVerr QGupgi&nW) {g}th^Á Qaiírsrrssi^uSssfíuré^! _g^-_frf_5_ír @m 
su(rrjL_ _BiT-l©_„-_rjT) L0t_)_iS5.u_uj Qufrp^^jéaQrjjajj. <_=)<_,y,rf 
_=rr_s_., «^^js^/Cold ___b -^^„rrff)_56fr smanásb __)(_5___r3^Q^__r m 

(Lp_^-_J_3f_j __IBs|_, <_6OTSJ_-5-[_lU „L_6-.LD ^65T-5. rjrjU-jíáj Qt-PUJUJiTLD-., 

_o_b-_rrr_ajj u@^§\ __r_.n_<_>__jp_^rr<55r (ipsmro srssrp (ipt^s^én^ 
Giiiisjí 6__L.__gif. Q_=6irfjfÉJc€lu5l6b --Tijbusijrf-BSTr, ^r_j„__írrr® Qá_,Tt_rf 

Lj-5_L_UJ Qur(TF;6rr<956ÍT 6T Sy__Tí_Jlspij_ _pj__. &jÚU jfj fTjlú _U_=__J_b _gU£_,)_b 
<_-__U_l__61jLb c5r_<35(6J5<K(g5 ___íf>-5.-D —-á-iTrQL-ííiTjT) Q__rrsrr6__<_S_.UJ 

(_u. r_)Q„T_-5r(_l_fr-rr_5rrf. ^^cBTrfl«(6Trj_.(gLb, ^r__3f^rjjc53(gLb ____)__._] 
lunw _?_=, QdrjrrL-rrLj, fJJ(r3<_5<$r_)Q6_--r t_ Q<_=OTyn___lú u@<_ili_!6-rrf 

fBLbl_}61J<SIT-bj _9jrBc_ r_l_L-l„cT5._iuSl__T _6rrrT6-_rL0TÓ5 ___-_5<5_-_<5_Hj ^ld 

_9/^_Tr/<_.3>j6ÍT -5i-_^^^<á<3sl6_Tff)S-Trf. __!<_<_; rBLbL_1<__65.a5 uSl_b__fr<_. 
<35iT{r6__r<écSfr-bt3iT6-r, _=)s5y,rf <£ft_s_lj u _j^|), -_-_0<s^65.c_a5 js_5T l_1i_j. 
_>rr_-r<sáfj)6i90majf __1__®__)l_.<5 ! _& as6-_T„<5_rrú ur/<__<_- -_l_5l3_5j<_- 
Q_st_55T _1, -O-be-rrrB^i u®c__5j_6 __?__<____. rrj^/. 

.,*B_b(Lp_6j__!.u 63L_-j--b Qc^iú'iUL-QurnjT) _i5!o_<__ ^ujjjtfoíiLi <y____rái 
_s__rr í_S)_5 ___rurfr_c___.5_J__-fr _r<55r 0Tj rr9_t7_r^_yc„Q<ffiT_fr6rT _J__s-5r_l 
LDrrf_j)6b _ib(aps5T<_uJ <k s-írr <9.__rr pLpto.cS. Q__rr_fr_rr (o__i6__r(_lLb. _s__5r 
t__8_rr<s 0rgéájí urrrfá.gjtb QurrQggt _____5_b (^r_o__i_§/_b _j(_=. Qu(_jf_- 
QarrefrsBTcS _3_lujT_-lc_t^_3<_-_3_- <ST._5r(_UT_-. _^rB<_;<_B Q_5T_ír6-.<5_s-.uj 
«Xrjfj_jj_5 Q<__iT_fr__id_-_r ^ipsúQw -gíjaslasrrrj-Lb, Qt5=_b6_Lb, _g)_5ruLb, _o^__)íU 
sisps&pú Qujd (Lpict-iLj-b. fj.rjjj <s_5f!úuL_i_ Lcs?sfl^--T QsufrjaTÍ Qurjpj 
£»&&($, _5>/__5r^^i-_„(LpLb __FffiB^j _^__gy_5@ _5|<_._--r '6_Lpr_i_5 "Í&Oa/SBT 6BQ!jÚU<3lD ''pGBL-QÚgtfÚS- 207 m&sm®Su^v-, u>jn&B(5 ^ljulLu wsá\psk ^wxQPH-^f' 
^ljaujb^ai £.rA*uwr*r ^«^«ir ^rrúrj-- *™^*2W@ 
, sJ^jeui'^r ^^Ia5írcr^stn^ _^(_fl^<3_--%^J • 

' ^Goa&f&esr §ú us^uS^errsrr nsrr-ó s->é_*6rr ^irswrínuquj 
^so^^a^, -_.__« *,(5&f*&Z*«® Q U( $ ^l©, 
íi^&ofiUOTr ^úuC-í-j fE^uGu^tb" -r.-r.p «^^^^id. 
vxfaaa&r'&PP *<S«ir.sr<s5r 9 GuveSáo uirírs©oiiuir«rff-, y><*^ 
.^rjí-ér, éflg^rreorr (liíriflHJiriifl), i_>-inw (r_/r_-(S>-_a»£>), 9™$$ 
(..rrsorrrrsi QjS&aitb),. íS^^rr (u^p Q^eaib) *__tjd 
^0uiuá-&QsfrírQiw\L(B wsoGOtrwéo ^<s_rriu<Í5d£! jjj-frsrr tf-tsfl, Q&áiewuj, 
ítjt©, <3_-gi 7 «^fe-fluj Quiuiragbn-iHLp ^asoai©.*©* ^tl^S^tó. 
Íitb(ip5s>utti ^á^l <ip(ij5u«5>^iuii ^nSirú ^^(Stó.arrrra. s-fia-U^gi 

;; é&ráíprrf]ufil6b ___._fr6rr-wa.-fr ag^«dS6OTrt_6»a;jB (_.u<3=60rrtb . 
«usíDLpwj utpáéas 6i/^_£<55/>ya._srrujib í re_i_i5lá«os«8siTiH"> n_rnE_.&6rr 
.■gi_f<_.u/rgj ^GíEaLCirdsá QairiaBjruir(Slaj^l6bísoC8iu. - ^iíotio 
j@^^!« QffifrsOTií^áaaCSQjjri. «rtwrrsiofci -r^írf^-J (_.urríjrrí_ s 
a_ÚL|£ ^eifórámjfrr -_£.# (?JjrrLlcSlá Qs.rr_^_^(5-.__)(~®-b. U3(§s0rfltuiré 
Qffiir*éfí<£srf7ííijr ^psoú? uírsijáSeBr^ «iriú^&o^ GásiÚGiJLb erfiár^i 
rBiiiurríJOsb ^sweu 9(5 áglrrijijSliulígjsb <&($&£& ts) sot erscrCS/j) reujq 
aSCorjíjib. sr6sr(n3^]rájaK.i_ > sunjljrj.gjá a_Lli-)_ujrr6b asE^ú QuirtS^é 
éQesrjD GTiÉJc&sír ajuSlps^Juá «jp ióC($íh ssfVj wm^g-0 ^jnu^^já 
a_U-_}.--9r^---~I(<?(rj3ib 1í erstsrgi Q&tsússá ai_.(í3-b. 

(g>^___r Q6Usif!úu553L_ujrr<s r&rrib -jjrj.pja- Q_5JrOT<_G](o(rrjG.L__rr, 

gfsbSsoStujr *3{anU(Q($lé éssvS&iSEbEeú, &\pú uuj.^sb srscrrp eBe^é 

<?<ájjj /&_b(Ji)srr rSjrubiS ttSí^^.-Cl nj^ «rsúr/D _-_--_OT£iOLD-ra-UJ lurrrTij-b 

Lomi^ffi '(Lpuj.turr.gj__ t.DSOT^^lssr .(§6.rrsir)Lpc5<i5i-_r-b (jrs-rujjjj, ^-srsar 

" QpJ„ :nfígjV?árfcÚLiL_-r^- ^&sr^^»^" |u? (^^prR^jflirerr £)vf <gié : &é$á>T 

cSn-rjreiícrrLcrraiC-su su&t&pgí. ^fe&p giso&& tfúu^aííl-ór eyj60ib 

Qnj^úul^dfilfiBrp „!?J,8sírr<á arjj60e--F c^á^lstnuj rEnrib «-^jrrJrfep Qasrrsfrsirr 

{Lpi^ujnr^ asrrrjsirórjScsrreb, (^ji) s^ ú }_}.(- ujj n__b(Lp-s.-_tu ^pl--] <.-.u<j>.<j5l 

iuécS£iTT0^5irtDir55r^í _rc_rTy <£jjj <-&<_€ _ráí_l(5t, ^iG$Á&tmré,8>XGsr 

#í_G<^a5i_j_j<6ir3é(g ^utb Q__-r®<_s-$C.(/jj-i.- .jí^síduiu ^jrjtsttisv^ 

. _=é(_"<s<5r_<55(<s5_orrjTj;, _j!j_f--Ftb ereúr^pCo-- gp <mr(§\& R.JJJ. ' otúCuít jjjló 

; ■ .sr<s&ísriHLb (oiDpQ-srr-rór® Qtfiúuj (§6v<rárTL_rr Qu.&ir.rrjjijb, -SJjréaí 208. <g>lSsBTg3j]Gú& LDGsflgicfasr (BrsrráíSl 

^ffffii Q_=rrsb6blc„ QsitTessru^^Á^l /j> asj. ibl__u_ld ^sfr^dísbr a)6inrs>etr 
as___, c3\6uir&(Gnj6mL-.uj -sijjcS^iusb _g^L___£)a5 ajj-^jrjuSlsb .-gija^u. 
erssrn) QuT^rrjsrr q@FBajjc_5(j9_-QuT(Lrja5j, ep(w, s_lrBir_}. C-rBj^ajlsb 
^ráéBsrr (3u)(S3)L.(5lffi Q<5rr6Trs!Dé8cS&ír<á asnr^fp^st' u^foács 6_1l-@s_1(íJ) 
6_6_)^<35 3iSSsriq.^^í(!héi{B(Srr)6sr. c g^S).!.f t s(sy5CS2i_uj <_Pi;$asTj<3j<5J]sb 
_^__af) Gsu/rrrcSsijeTrsrr lOTpjo (tp-í-iurras c3=_.L_^sín^ : % i £-_L-é: C3(5il®<_ 
^SOTLDfrffi _9j6_rra36fr __-3.L_.95 Q^nSlcSsl^rfassfr. _i>jrEa5 rél&úiiSlsb rélturriu^ 
a^ssr CSLD®S)(5rBé5 rBL_LSl_36_)a5as-_L_a5 ajerrrrma^/, _^s_rfc55(Sjrr)6<T_L_iu 
egil^lcBrrrj^siT)^ rác-OrBljTjjcg^jfjlcS Qc„rr-rr6_-3_<35C_iu (ijpácSsliULorrasas <S(5^i 
<á!(rrjfrí5srr. _g>|ckiTrc35 ^sOcBcf <_=____a.é£)6b __6ÍTsrr rEL__ia_i-7T.a5-iT.tu 
^Lpré^/, ^(njs_j|§)js__L.tu ^6cjf!i_uilL_ _g)jérj)a5rrfrí_6_3> lol.í_J1id ibldlSI surrLp 
s_a5fr@ii) j§)a>j. <s}n)U'g.g6$riDtr6Gr _"j| _= <_p ló 5 .^rj)ua5a5S-ru.rr6(jr (SujrrsináF-, 
^sbsoajj 6p(frj6_scJr Qa^túiu _6UStTsr_j.iu «Trfliurrsjas-srr 6Tsrf)c3jrr_.@s_a5á) 
&rr<_5<5 : Qc^iúiuúutSlLD ^/jjucá <aji_f$jr__<_5OT -_^<_sl_u__jff);$s\5)(5[Bajj 
(Jjlsme-j _^rr6íjr^<g_t7ijr rjj6ijr. @(rj5_L@a5^Si-TLDnr6isr -^a^a^^ajrrsb 
ajtfSGÍsrLÚUL® uSlas _g>jií^úusiTJi_uj(r6ijra5iraí)tu rBi_(LrjsiJ5L_iu -^j.S5Í5Tss:>_d 
S!J)iUc3sa3a.L_ú u-óluSlil®, ^réajú y,__5)i_._b __sfrsrrapji_ glsbtsorr^a^j 
LDrrasliu -^SnjrajajljpjgiD 6_Jstr_T<_É___D Q<_F60j<áaj)a_ afLpúu_j.iu^ cgiurrjrras 
f^0«c?_C_(frji_. C_a=c3j6i5r jeFfn_.6OTcg6cT.a5 ^sbedégi __g>j _a=a56.r ja=.T 
lusaraisij)^ ffijjjrjjj/jpjL-., S-Jjso.tjjjj, «j»jg-_fíi__b -^a_.iusu psrnjpas así)^ spjub, 
C_a5ifsijc5 6Tflsb G?£jj3.^6pjr__b___, ^c_os_SiJr s&qtjúuQw iBoi5_L_Qujrjju. 
sr-srrj) ^rí)u_orr63r ^njlsinsij ■ w£.($itb ' i6W(tpsan-iu wssrggieSÍQTjtEgi 

(_Ufr<35c33 (t_pl-)-lU6-_)_bckO. 

1= g4ajl(í3S-}._-6_a : LO(rcS5^ a5jp.BT6Oc55aj.6b fBLÓ(Lps5_L_tu r5rrL___)._b Qurr ajj 
(Lptuí)íFli_frsijr uso u6K>f.c_6(^<_r_íaj -^sfDajlsurrjLD -UTL-úQujTjjr^jsfrsrr aij.. 

-g^fSJJJsb fBI_(Lpt>iTJL_l_l ULpIBJ _5T6C 6_fT^c35SiT>e35tlS)_áT _5frj6!JiJrLDír_5 S)fB«Ú 

Qurrajjú usiroflasSsrr^ aj_Tfiúu__L_6_ff<35sfr _ajSiTj6_turra5 wrrá) rjjla. 
Qc_ír6fr6Tr_j Qurjj, (Lpi-jóa^iassfr fB<S-)__Qujrjja_Jwrr)SOT. srrr_C_a3rr spnr 
_$«— i5pl°3(if)fcg)] srsorsoT «iTjtswjáajl/rjfaj 6T6OTjr>j Qa=rrsoso (Lp_j.i_rra5 
sjJScj.cSSttSlsb g>(_> cgjSsosurf c3jld ajck)65.uj -^il^a-lfjjrf. s_l.C_.g_t -^rfsaj 
@(_> a5 Sro _°)|ScJ.c3 : úlS1 fj)a5Tc_5 6^(5 ___.__.._^^6pj6rr6rr ^ssflúu.L__6urfa5sfr 
_5|GjtíT'ri,'^L0 _r(LgíB ajj, __L_a.fi "irrs^ji, Lc0i.ru. -iírtud^, <_= /r c_i («y f r <as _tí " . 
£§) 4 _>r_<9j _3jd@ <_&___, ^(Écsai a3&os_ff)siJr 6_5(rjjúua56$fj) «sslswjrrájcss _g)|s_rf 
a5f6r3sij.__[u i5ljcy%iTr<fB6fr sr^ajjsiirras (^(rjúiil^iLO, _g>|Scj.6_ 46SOT6&of.iUc_F- 
Qa=tU6ba5_rrrr, urrs_a= Qa^tusbassrrrr srscJTusina^iLJiD (JJfBjSa, ^ __os_Ci.fr 
c556_<^<_<5_írr3rf. (^triTlLjucgjffj^cíTj _s6___juT_irr aStíijijrjJjj _«rrOTLL| sidsúsum <aSl(§úu(Bua ■jsm'LJQugiiib 209 

7u_?ióQurrrjj^aj>, <9x>_!_, ^^gusmuiu. <ssot c g)|Sír65>sui : <s=rfl urrrfúuajj, 
_5ijib^c55 <3___r_Tj_f _5_rj__ @_TnHúu^jfj(c?jú uiU6OTU(Sl<i)é5__rrLorr 6T6-rua5j, 
_«)j<_a5 (j^so. jrjuSlsb Qsu6íf]n5mltíj.6b ^turrrflajaj Loajj-_l6-r a_s-T-_-LD--.íu 

/ _gy íj5)su _5J, lSIjD a=(-_i-_^^rrs_r Q^tlIl. a3__-rs_-frf)6_r a"r^ajii_ uíjjíl 
-s^rrrrt-jsuajj, _sy,_9uj gpa_.gs__0_t_j _jlira^__ora_STr _3jí^§sinaj.LjLb 
-f.-^-^—irrjjj aj^swrflí-LD ssSili^l^^^í^ifaJSír. „9jsurf__c_rr CorBrr __„_),, 
í__51/Bajjj6urrj95 ^(jr,<s>Ssbr p s^(^súsw 6ULprái@ts9-_rjp ígsrórswífrr _g)jrj_rj<__ 
^nresr urr^^lrjaiáfil^njsb (i_p_sa_c5_i-iu__-_a_Ti_í)__T c_9|_gj ©ifúu<93j2)@^ 
aj(gaj)iu/r6_r ajs_r /r_ _r__Tnr_-b, (LpsfO-i.'Lorrsb 6ULjDrT____juL_L_ ajStjarsiJ-fíf 
_u_^a5___^c9J i a^túsiDLDÚu@^t9júuLl!_.ajrruS!st5r __,/j5j a^tÚ6___o tLj6_.L_ tuajj 
tsrsárffjjLD a5_j_il(gj)_b rB_b(Lps_.__iu .-gi/^/bu __ijj_))__.6_ja- Q&irswsr® -^rjrrtuú 

U— .—.QajSOT-rTl/LD, a3ckjSU(5StT1L_UJ S-ljJTjLJULO f__)<5/_>_i, CofBlf LD/ríJrja. @(5<á 

tsfl/pQ^s-rvjj/ió a__rr))__j?(í}_u/rrfasfr. ^sinaj srtajl/faj^ rBrrjJb aj&oeu^snutu 
^Sjiwr f^lsijsurrjTjj glsb&o Qiusbt/jjj _u/rrf)(9~su/rS_oiu/r(s?í)-b" LDn^Lpsinjr) 
_g>jsuif___Tr eíil® 6_lLp/rsijá_(gj _*>/-_. Lp<__<__ -Dr__.L__rr/f_._fr. /B_b_i>l6_-L_(oiu 
tqsfrsrr _p(Lpc_jrriU<_g Qajrr__rfLj __i_6ssr ^j/TjjrBajj __S)(3)Lb_ j|^<_.t7-.c5_iu 
LDtátSsfr L_la5« (grrjjasl/u GrBrrcS.as^ ay__.s_r Qa5rr(5{rLDfrsijr (tpsiD'puSlsb 
^rÉia5_Tr<93 sjirái<s(Ssrr 0j3já-c-_]_5 Q_5 /r_fra_)(r)3/f<5.6fr. aj/rréjaisfr- srs-.tgéf- 
Q&iúiu QsvsxsrQib? turr__.fr <3J Q&>rrL..súirib srsmm _^_cj-úuo3.L_.urr6-T 
s__rflsin_._.cWa5a5_L_ eStiLQÁ QcS/r^ajajj., ^s_surrjj^Qa : !_iiuúu(pa§)--T jd 
<£-L_?úurr@<5.srr (e<t_tó-.íj- u!u<__(»ju- sr-írrtfjj _50a^_9(rrjff_._rr,.. ^ljuiíj-Ú 
ulLl. Loa5a5sfr, _T_us_lajó- t95L_(5>ÚLj/r(5lLÓ £g)_b__rraj -fijrj-^iusb __rf)s5>LD 
„csrr _rrÉa5 fflSlasLD/rstir lds_t<3j ajtu<9.ó-(L/.Lb £§)_bs_rr_o_b G_s_.Ut55 rfj@ -T6-TS5r 
__rf)s_._o QujpjTjl^cát-sl^iftffisfr ? 

6^(15 íBrrL.® LDtsa5srr } asrrrÉitSsíi óT^ajajjtá. Q_.rr_róTL_ __rrrfliurfutS__Tr<3J 
ajn_t35(6r3StD__iu a=_.t9J)_iniu_F Q_F_T_suLj9tjg^_F Qauútu (Lpi_j.!urraj Qurrrigajj 
^a^ajajljpjib, -SléF-tDaF QiuQÚLtajl^iió, wpp LO___.c_rr Gsuswri^-a- 
QarrsfreiJajlspjLf^ (^laj Gajrrró^tuls-Vj^rÉ ajf ajrii-sjcoir _iT)@s-l_.<3j_.rr rry 
Qa^i_j__rárt£5c_Tri_J í _b «s_l(r_5 rnj _& cSnr »_j új (S___,_r_}.<__ Q_.rrsfrsu.a9,_yiib 

ajrájtSósfr asrrsOLD (Lp^susintgu-jLD «ubldsaSl^rréssír. (glajjujb j_)1iu __tlsurj 
Lorrsijr ©njlú QLJirsoTjjii _urf__&rr_rraj<_5l_b __nii___rr a.rrs.íliurBJtg.STflsb 8 
e&tr_wúu(_)l_-l__rjij ajj. _ri„ _»-.o_it _>>!* _»_'■_• uoUo'ú; __]_<_ __:__ii';._ ; _, ^i ______-% 

turBj_5_6Trrr(5l eurrjjprBajrripti. @(tjj <s=rraj!trrsií_T Q^uj_u<É<§£)s_r _r=il___n_J 
65(63_.^_. <g|Lpúu_}.tu LojijrBaji.Tjlíl--. asrrrj-s.WtSjajrrsb Li_.aS6_j.Jb ajisóru 
(iP/D^pá _5s_.L._f)tiS)sb (_a5rr_b_-í!smtu erpjpiá Q<_.rr_frsTr C_su<»_íjrií}.!U ■22° '' S}%z5Té&§}Gúa t£r<zsflgcksr G/srréSl 

rQZsosmu ^sjpL-rB^ir^ii. ^fréas^ Qajiúeijib -spSlsija)/^-, ifliuinug 5 ? 
$p&ih GálSírnr^Lcfrsor 6j>(rrj a=c_ajlu_SiTr djailrfílailturras jgligiBgj lila^ 
Qasr^p-LoreOT (yi6_ puSlsb u5)as<s _„s_s_Lorrsijr /_„*£_u^g}„_ s^lójJ 
lássrn)^. dDj&sná ^sos_<_i_jLb ^«irdQirár n> p ^ Qajiusu^^ 
g!LJUiq.ÚLJLlL_ @ rs^ 5= _j_j___rr _9|_5 «/rso^có!®iÉarj ^rj^lujsb 
_2„_s__)_iuir(5l §£__)i_(IJ)_ _ss_l „_ja5S-T 9 ersSruajif <• s^rrrBaÍ! ' &gEÍ6v>^ 
u9e5r (LpassijsiDijuSlsb c35_rj51_Jsfr6Trrrrf. siisóIsidlo iUc___.iU6_rf„6rr Qa=_jiuuV 
^__(3íjS)_j_j„_Tr féliurrujLDrrsQT 6_y?!uSl6b a=L_i_Lj,rf6_JLorra5 srajlrrrá^ú 
(Suff£rir@6u^í)@ CSsnsirórí^uj a=L__.__rr. r_iurri__i_rr ^á asrrso^eb 
gg)(5i-a5£iT_.aj Qa3rflius_sb_o. turr^aVaj Lficjes usotb _9/aj!„_ir„ 
^(jrÉasCoajir, ^iaiif^^á _„ íeIsolo Q_Ffrr_.93i_ír_s ^©rBcgjajj. susiSIsídu) | 
@6mij)ri5a5Qjfra5tl@ sOfsja^LD, (Lpaaefo^ail srsirp ^jstrór® 6_LfS]as_rr 'J 
lUsbsOfrLDsb ^nj.ú -urr^jsálglsiiaij srsóro) 6^(5 suiJajrrsBT a9sini_^a3^j. 
^ssrpsírerr a=(Lpa3rriu, ^rja._j&b i__Ot___.„(sr5<„ _<_ puCosij., QajiúsiirBj 
_._rr_ ujpjrSliu rei-LSlásJDasiLjLb ^(rjfBajajirasai QajrfiaS^ajj. 

6rs3r(fij^jffija5i__., srssr jtjCBlo féliuiriuaisiDajas cSSML.ÚLSiaúuaijib 
&(_" EÍ Í5 (ipev>n)SMuéi e^asá-Q^/rsfrs-jjjii., ertárnjiw iBl&oajaSl^úuajj 
u»T6Br . g}(>5 QajiúffiSasajsffsajLi u^jtS) __u_)_j£__„„t 9(5 asfrsoajajleb 
„_/j5)_Jsfrsrr65r. _J/rBajaj Q^_j6_„ld ^OTtpw^L/Sl asrrsOLorras ^(5^ 
6_(fjaí)p Qajssr^gjjió, asirso L0frjyurr_.@_5@^ < S 0_ íS ui_j. _o.rjrjj6„a3lsb„o 
sTcOTjtijló, (SjrrssrajajlsOT- (^LpsOLo/ras _rr_> gtiQsurr^siiífjib «jj/síDcs 
rsLD^rra; _^<„c_l_ Q_ /r srr srr 60 rr Qi_t_rjj}j_> a5_j$_jOT_rr„r. 6rsij6_sTr_/á 
Qassijsvisrrsi/ _g>/aj)a3Lo/ra5 ^réaiaj Qa3ius_ «caisiDa. _ir_> Qu/j)rr5)(rj5_ 
_3_C5_ij)ir, : _^6_6_<srr_j_5 a_sbs_fsrr„/ _gi/aila5i_/ró6Ú l/^iu Lrajliu ajscnu 
_s_rr Qiusbeorriii /B/rt_ Qsiisot jjtjj Qa^sbso (Lp_j.t_|Lb srsiÍTjTjjLb a__.jr5W. 
6rs^jjjjtb __srrsrraijLb, r&iu/riuto/rsirraij wrrSiu Églfsaja; Qajiús^ascSSiDaj 
iBsbso (LpScDrrjuS) 60 Qajíflrisa^QáB/rsrreii a^rrssr sál^^TjrrsirrtofrQib. 
e_)@(6jfr6iíra3s_c3i -gt^irjlíBajj Qa5/rswf^(íT5Úua36iTr cssfnrsTrar-orras, _>_sorfltufr 
(tpajsiSiu __,/r_j„_rr _§j_ í .C.i_r{@ spLjS)o3^jó__. ^f_p _j. £ _| _L Grcnrr^ib, wnrssfii^ 
-P^^iT-JcSjaSsói^iB^í _^^iUfre_5i_siniU£qLb, e-^siDLDsiDCUfULO _urr„a9 
s_i_ (tpi£j.í_jLb ersárjrjjLb t^t_QsuT(f7jj @ Lprésin 53 iqtb 2___60rr6pjtb 
-os^^rrsojíi)' eiieol stdlo Qutijjji .íst.t (Lp--.'q„ ar-í^r^jLC^ _j/j.„.u6b 
u@ai)u-lsb a>5irf. loerflajsár s^ffls„LD<5.(aj-i., QuiTcjj/ fBS0a3^)/|)@Lb @(fK 
(LprLg gsár^sb íarjcíársinLossjiu a^swL-ircáias (LDfa-iu, QtosOTjjnjíb g Gfjfrúu/r 
Qurfl^jtb rBLb_l„cT£D<_ Qc5irt>iTWíí^(rjj„a9fjj i c|ij. 

^i_aili_rr6i|Lbc5_L_j «^(/3 a&rrso^csilsb, ^c_rii)a5 (Lpan/ijuSlsb asirs^iii) 
Qurrrijaij _^j ijrSjujrrswi-csrrsiTr ascsrr Qiu6irrjrjji_, _9(^6i|c>íd_.scdldCpij_! gdsú6iJ'm : '.6l!ti(§úuG>tD J5<s®i—Qugijú) 211 

^tglffi&O Qiú-fsrrgiw, __stOTStn[DStDiu rsrrCfJlsDcsrreb ibldsídld ibitCoLD sálrljl 
íáSÍáSI® QéBrrsrrerr (Lpt^-iLjtD 6Tsárj)jLÓ ^njíiqsírsrr^. __stró-s«LO ^sbso/r 
V_gj ersáruajj ersáráísr ? ^ssfí^^i iQp&é33n.i^.uj Qurr^srrírs, 
fe/n56ysór, ^ssr—w^; ^rrsor «(5^)« QasirsíreuCoss __<róremiD ^sbsorraj 
iSrrgjLD. j^risas id1<sú QurfltíJ ^jstsVL-^apjL-SÍJr a5St5r<á@6írstr 
ítoró/jjjsiDLDSiDUJ ^t&eii^jih, cssorspstni-iu gfsiiír.sjLflrrsinsiJ ^lreas ^cbrai 
:É5J60<_ cgjjS^TLDrrsijL-SJr fJjTStsijrí— pas «eOcáaáa 1 QéFiúeiJ ajjtDajirssrr &_stJtsrstnLO 
^ít5c_t(3jld. uLpíéj <_T60c3jaj) spjsíreiT ^(B^lturfffisír' glsijsusirre^ Qurfliu 
^tTtJtsrstnLDStniuá 1 ffrrjsrrfjssor LDSijflajsjpjii) ^^rB^Q<95rrsírfsi5LbuLC|.iurr<s5á : 
:Qc?iLi<5ajj srsjjsusrrsu, Qurfltu <_rrrf1iULÓ srstsrustnas C^s^rjpjsiTSTrGijrf 
^BstriTcílMJ rBrrii ersrflajlsb qrfírB^QcBrrsrrsjrr (tpiíuurrgj. 

ULpráj asrrso gfrB^HJrr ^áriS&ú u@aj)i_)sb srcéajSinaáUJ stilljl 

rp&úsmiuú Qujd' (tjnuOT^nGairr,, ^CÍÍaj Ounrssrp $(/5 6_®a)„ostDtUc9j 

4s;rrs5r rssijscr ggCSrrrrtlurr a_sOé5rriu^ú urajajluSlsb ! Glu ffj (tpiusbál^gií. 

glrsjQr&í^í-, ^^iutsíolo Qujsóruajj s?(5 ^g^iu/rassijLDj *g>f0 

fúmL-smw srsfcugs sáf^fjs&otuTdss^ii) £§1(5*5 jjj su^aS/jjajj- 6_(sr, 

^jrrsor^é^ssr g_.stsOTstDLDas6Ír, assrfl^^jsu^^lsólrj^rs^ c£{<~tjraj ajj'socsaj 

•«SÓrSIDlDcÉg) UJSlíflaj LC6tJrajStnc95 .-^tnDLpáj ajjcí Qa=6bsUayi_63r, ajStjf) LDSljflaj 

smjsiDi—UJ a=áaj]s?ntu ^Sstsrai 5^jsú<s<p <3F<áa5K3iurr@ (J^c_<jtjr asas (Lpiusb 

áSjDjJJ- 

glrBaSlujrrsiSlsb, __60a5^6tna5a5 ajjfDréajj, ^sirtfícS (ijpiu^a^srflsb 
fF@u_.t_ jflo^assfflstjr csrreOLD mrrsrrrrsudL-ejaSleb LDStnprBajjj ^aicbraj 
QjSrrL-rriBa^j Qusírajaj asrrsOLD suré^^j. ^lrééSlujrr ajrrsár ffijD ^(njrBas 
Cou^stsVstDLDCiDtu suTLpffiítncStiSlGOlrTijrBa^j ajsfrsrrl sinsijajaji€!ál_.(^ 5 ajjpsii 
ajrrssr 6&®&>clGC>é>(3j u5)a5 (LpcSaSítULorrstjr 6^(5 sutzSJturr^tD erebr^] 
QcfVrsbsoaj QfS/ri-rácaSuj^. ^ajsor UMjjssjas, < Fil_.y,rr63Ju>rrffiá : aí-surf 
síDsuaia^tJ LS)rf)é;x-úui_.L_ glrrstrór© rBlsor_a5srr _3>j@<5<_@<3Jj^ £§!(fjjú 
usiDerjú CcurrsOj ^jTjlwjrrsinLDtqLb ^j ij5)sijtfD_.sin!Duj i íD assijflaj aisiiflSuj 
'_)ff!_.ésúu_.(5l ^iesr íjjj suscDTttSísb LÍlffírBCoaj ■ j^i/jíÉajj si/r^aísárpstír. 
@TjjaS)«J _>stjrúurrso7S!DLDj (íprji_®^^stírLDj l^jfjltuTstnLD -^aQiustnsiiaisír 
(í'rsaj 3L_fflia5a3aj)^ rfístn fjjrÉ «1 c„rr5iítTrúuL_i_jr|pjf_£&_L_, uSlasú Qurfliu 
—-stítjrsiDLDajSírraj ^riiassír 6_TLpásstnffiu5!6b <5TfftstsraSlsQr rjj Qurfitusijffaisfr 
gítsunjstnff) LO/ruaj^jLJ G?Uc9=nrr_6b, fsr/srrsr.fcá^ fJjlsi/rjjstDffj <gúu& 
Q<_/rcí_rCt?i_, £§)($« a^ s_(5a9(r>jjfc„srr. ^(3 _>/j<g aji^ttSísb ^idtíé ajj 
QcSTStrirr® (SJjrsof) sprTjjsueir !{ ^j&tTrcssSs^irii) cSStTr&tsríL|iDj ajSHrsttflsb 
^fstsr&stDcstLjLD sr6us5r s^rT^siitTír c^TStWíQtOTf^jCSfsa), . .^sijCostjj 212 ^Bsst^0sús ___<$-_--■ Qisrrálg! 

3L-65STSV>W6iniU3í <S>6SSTL.6U6Ír ''* ° SrdrTffJJ a&^jálffi Qt~i. StT6rrG_/rLD 

jglcs&srss G>«l_(Í)I«s= -~~rrrjs<~r <_____. LDs_f)~6-r &._.i_(_W ujsur-réi' 
«^ffijjj, uáéSlú urj s_<-úul_(51, -^íb^ ©frsísfluíilsjjjsínmj ffmu«%n-ú 
uffld-ú Qurr(~-rr__6rrrr6b í_)rr_JU-_rr__). __s__- f ujssfl^sór ^(msusór 
~sárg-js-__<u asTsrflca>a5!i3cár. ^j-ijd' ^sirjjílsb ^uj-tiL^ Q<*,,___r(gi 

"._>-(_£► 9(5 (lfiíll_ÍT6Tr L_ljT)__.!ráf_ £_OT6-fl__.__ ■ Qffi(J5ÍBía5 __ilL_~_r_sb 

u-T£j"<á Qffi'irefrfflrfflSlóa&oíSiu-, ^susír c g>JL|j)<~_6-i<s G -_}*s- Qffirrefr 
■ <__)(~6-r " srs_rjpj _B_nrjj-_is_. -__ -.__l.(5. f-jTssf) ^tajSsfer rfsrórL. -J&Ltu&rrú 
QujrijLorrj)] sxirrLp^é^fflSlL.®* Qcg^trorr^poSlíJíéS^frjsár. ^g>sbr uiurssjs^ 
-rrssr Cn<s=~_bC_ujT)1^6?~<£6T-<5 t-^lrf^^jú C_.ut!TT®__)__t ~ c3=cScr] 
Q<ST(srjtg=n_ Qtserr^éFLDrrcS ~>_bs--i__6_í)i__r3l losB-j-ri-a",, * QaFiu_bu__ 
'(_t__i«rári_|-íu -j_-_jT}uSl6b jjjjrjp^pá _6s__r____~6-r _-L_-OT@a.6rrír- mrrLo 
-^__imr__rúu®^úu_L®_b _.^T_b__í)s5_uj_j Qujj)j~__b 6_l(~__)C_!(~_b. 

•i,.-: gG/rnrúurrstoeiJÚ Qurr jTjfc5c5_DL_._cf.6b __j1si|[un_Jc-.fr G.-rf 6t^tldt(~- 
gl(5fBé5-r. Q -rrsfrsi-a., íB6?nL_(ipsinp sr-iir - ^fjsrór® u@^__6rf)|pjf_) 
_g>J6_iífa--fr _____kstí >u___.iu rariíj_(S?5)rf ( 556rr. -^5_T__-r-.63>L_.u _°y-_fíiu6b 
_-(Lp-,~iu n_)j~j6U6-Tn_i_&6Tf.6b _6~_wúQujtj- _-r)_TOy>_5c_rra; $(§£$& 
Qc35fT6rr6u<sjT) t «fr t K u.áa__fr 6j>6_r < p___.__j. J ^r_u<__<^<-_-.6ÍT c ^rj/riúfÉ < aj 
___6_-r6-__o.i-_é_T 6p_rf)t__)_b _-^_s>6_iujn-_r ^l(~^ -;n_j_fi__rr<_í= Q_-i__,gj 
Q<B/r5c5ÍsrL_rrrr«6fr. _____w--~>_dií5Í6Ót' uiu;o3)__<__ <__lsír>L.<5<g <_F<-_sj) _*^r_ 
á^rjub 6r__TUí~>__j ^j__~r--ifr-soj_b 6púq__Q_--_fr_~úQujjbjr)j, ^^tsreú^é 
gjtb ffiLoiSlffiSírtffiSiTjiutiJLD, sba5ff)tua_._3_ <5iq_b a~:tltcj.iu«;. _flduj_f- 
- L.ffij",<f56fr, _offia>)~ a_<fF<-rrt_í~rr5Jc-6fr _r_-ru_-_6_j Quiresrm usSú 
UL-6ú<ác-rr6b (~pt__JUL.-io_b, s___-_r_-?_D sr-i.ru a~ iBsbeo ^)~rÉ« 
QeuerfluSlsb prregtfih susrrrfffi -(Sdsrr®, lSIjds-íjiuló 6U6TT(-_Drr -j 

Qc-HJáFj^. 

Jjir.íDJJláS -s-Tá<-iT<~r -^sirár(fp<---rr~ -<? Q-iusb -L__oa_c5<95)_b ~,-_b 
_—|pu6_)c5j>; s_,_^j -^ieniLDrrs— -ub, -j-j-a^tusb -^_£<~>_o<sc.,<~rih ~sivr~- 
Quujiflsó QoissflúuL. 50ri'uSlji)j-j. -__ í y)63i__aj *___ _:„.„„;, <S-.Ts_.f>- 
^(~<-.<__ls5r ~ ___#._. -_.u C_n_jr<_.aíl ffiL_(ip_____iu s__a_a-sfr ^(t^é-r.úurjlsijgj 
Gurrso, fELDSBiiD _^sír aS!-_r- g>(_~-_jL5!iurf -.sfr fr_ljji|6_iltu __u-^1u.ito i$->. 

S-S— tjgtJslsBT CdLDSÓ fBL_(tpí~.__IU a.6-J5-TLQ [J^(Lgl_S_5__Qu jff) JDJjJ. LDmm 

enpmroú ujrjjjjl sp(- ^njl -jub <_56____úu__rrL0<_b ~i___T__-_r ^Lp_j__é 
Q66fr6OTr(5), girB^liu -á){(r<-frrí_-^s!n^Li ujjbnjliu ~_b _-(~a»í~>c5<5 
Q^rf!s_)<ffi@ti) ^Gir C_-iráa^-j__s_r C_ldC_s_ a5)t~3flffi<s.i_u©LD, 

(^~ú,©^5-LDfTSi- _^_S_i>T<-6fr STSll JT) ~jé~)LD USiJtjfllU -.jTjjé^J 6_)(^-í) gSsúeuár gBqjjúuGw \ {5<5S>i—Qunr)]Lb 213 

<S{inii>' $© 6 -" í ). && S^T-fflflfió <s-UD.aaCS6MSOTri9.uj ré"l&o erjpuL.L.sijL.sttr 
'■gié&nrú 6T6áau^jaBi.L>iJ Qu^lo urrrjLDrras -^asl s^aslp ajj. ^«Ssu 
«irstrr, c^raajú urrrjajstnaj (50 susOTri^-uSlsb 6j/i>ji5) rBLÓ(LpsinL_iu 

685,5 <556ífl (53) SO ^STrSl(fl<áQé5frtí3OT@ GsurraS áá^-LJcSslC^LD. 

iS/d fpC^ rBrrílL_frr/T6b' ^j'SiiíftS {55555 i_uj fJj60rru<53stD<9j(Siu asfjjaj), 
grréai 630 Lcssfl^sjijLb c^lI^I QcFiúiuúQu/oas ^an-L-frQjSSffr^p __soasLb 

/W)(LgSU<J] ( g2iíD ^l&ÓTjT)J (2c35ír6_J,LD asWLD^asl JD ajj. fJlfBajÚ LjajjaS 

. Gtesrr6_j.ajajlsb (oa-rf ib ajjQasT6rrr^Lb (LpstnjDiúlsb fj^rÉaja- érsrrtsOcgj ^IójCScSB pn^ 
(SasrrsOLD Qériírcwbri^(i5<Scá(S(rrjLD iBirii). rjlsijsuír^rr}] Q&ihiuirwéú 6rsor 
e5)jD<s@LD f^lrfecs ^rjcÉlujsb ^iiq.6tm£>éjsjasr á>s&>g> 6r p^sÁQ&irsssr 
^(múGurrGLDUJfrfSHjsbj uSlasas (oa56_60Lorr<strr (LpstnrQuSeQ nsiDstDLO fBrrSio 
asrrijjajajias Qcgsrrestrórií^úGuiTLÓ. 6p(rjj a^jiSluJ a^6_rrjajaj")c7Ír £Lp60Lorra; 
sl-Ssotsidld Q6_srflúu__L_T60jr_<95-.L_, _?J_U Qs_6rrlúuLlL_ -^srrsrjlsb 
íBiDcBQ íB6Órs?j)Lo(_aj uujib a^sír6rr asj. 

_^,.s(o6_, qajlajrrasai (SajTtstír n51tqsfrsrr (Saja^tu ariULDrf)iurr6tna), 
jeidsídld (^sársjijasfajai c3j6rf ^áSsár /T) ustroflstntua- QcS^iúaslsBrp -gijsrrsijasraj 
^jsmajú QufTTjstnLDÚ utljlaja; nsrrssr a^stroflaslstrrGrrjstrr. _sy,(S3)sb, . ^CSaj; 
(SiBfjajajlsb, ujfrcSScsa^as^jffi c„l1l_lju.i_.i_ t -^j,ilstDL_iJ (Surrsoú uldsídld 
Gujir® Gcfffajajj _Pjajj rBLostnLoas asilLcj.iúl^irjasaslstfrjr) Qa-tucsocss c956tstrri£j.as 
a9_jr)6tjr. (S<93#uj artu LDiflujrrsinaj, (Lpstrr (orEirasaslá 1 Qa-strr^p _s)jrja-)iu6b 
_5|^lasirrj<9jsiT)a3t35 GcSsilfajLOírjp íelósidld QcFiúasl/pa'j. ^(ssjsb, <^_é5 

<3rlU LDrf!lUSiDc3J rSL_fLpsiDL_UJ ffiTCs35L_úQuT i pc9jc93SlJSiDrj STSbsOir 61JStDc9S 

lurrsur a-i_iu, ^(Lpcsjrrtu, si5!si^ujrBJas<%rr _|>|sbsorri_6b Losoflajifassiflssr 
Qa^rrrÉaj 6_1s^iUí_assrfl6ba5„L_aj aj&»s_rflsár _^í_Mras asúurrsb sprjj) .-gjjuj. 
as_L_ sr®<5ajjoTr)S_asasc9S asx-i—fr^j srstrrj)! Qa-Tsb sojaslsór p QasrrsnstDas 
stniuas asstDL.úiilLcj.asasc? Qa-iúajjj s-l^^jpasj. j^^etjijr^ajrrssr 6jjr5)risajj 
a=(LpajrriuajajlsiTr ld jpj_sOrfá : a£) Qiustsr^p iBrrstrr Q <s= rr 60 jpaslstrr _ /rjffáV. sanrj 
asúrárW ^ijJl^^iáQasrrsts'br©, <=3>^S# (ofBJtfiajlirb LGffrQ^rrjfnj aem^smr 
g'aijasfti «yjirj. _>_ jjjrh.*^ . _.WciT@Qi.r'átV ») ■ op_j.ujrrp5 Qa=iu„oa'- 
Qa^uliiLjLorr^p (Sa-a-iu ó?mj ld rfltunrstnaj ibldsoild ejeijasl/D ajj. 

^j :*.":: :...?■"•" .rr^- ri -v: ~~ ;• m9cv- ^""^i . ^ r ^^51frr-. r B .^i rpfó.*!o#T7r>í..._ r»./ 
(Lpajjail6b L9rj_óuLq. 6)9fjjLDQuTfLpajj iE_(Lpstni_.iu (oaje^iu ai-uj _r.,l 
uj.tsíDcs 6_lLf9aj Qj93(LDcá6Hr jr>ajj. sr(LrjrBa3siji_.SQr s iSlrjLDLjas asrr® (Lp(Lg>6_- 
siD^iLjLfj srrfl^ajj spLiSlcsj ajjs_li_ (26_óW@QLDStír tij SasLlcSsl/DÍSaj cgjsjSlrj, 
lSIjlóljcS asrr@ ^jLrSiBjssrr^Lp ^&ror&ú uas<9sajaj]sb ^iBjaslsb asrr© 
a^cwQ_.siÍTUstDa5 (JlrBasjsj (oaj^iu aftu LorflujrrstDaj LoiTjrB^js-líJi S14 *3]Sssf£5gi)Gú& ■mesFliBSssr OliBrrá&l ~ 

Sp^s. @p(D^€Si^ú „írr___9sar __oGsotqtD, r^r__i)s$s3r __)_souj[_ 
Q>U!r(§sGiism& ) s&CQsSiil.Q, /bií> _ld _sO_i_ &rrn)rf)lÁ Q_5rr>Tr_7r _s_sw{5_j. 
a_sabrs!níDSíniij« _5fr___^s0jLD ^8sos„sjpj__(£5 ^^ffi «-ifíuJrrstD^ QasnxS^asj 
_g^<s_(5£tD,!_i_ QáFn-ff}c35^5<ffi@(S <3?Lpúui^<i9<SOT ( rjfi _ii(ijj<-r__.t_ (glujsbuus 
_66trár_scsrr<„ <_tl_i^sojjjj @s?D_>d5_srr _£>r^)_5i_ -v _iiya3s.rjT) ^^ 
^«-'isíjíjíÉaSírssr ©^ rjjajstnaj CjDjpi«Q«^6firen:CBSU6rór0Eib. _])/bs.. 
r__so_tr>i_ r_i£j._5_£látrrrrt sue^jrjtrSlsb __soa_^é£lsb srrájajrrsujjj ^^ f^-SOttS! 
sQf^tB^] jBtbsmui (Sn5iTiSB.au iSlji_qassÍT sutB^Qasrrerór-L- i_l(m<s@ti). 

g_jT_jurr__á">as__. Ujssflaifíorsi^-^uuj srsbsorr e_3si^j_jrai_ásrfl^j_j 
iQrr^rr (__jrrt_lsb <s_ou5I_.l_ asrrsO!_ sasÉr njjsirér®, £§Iíé<_> G_ison_(_j 
a__rr s__stDi_a> Q^^ró^QuT^j^rrsár gC5rrrrú_?ttj _^_=r_j__srr : 
afiurriliílaDUJ _íbT66_Íí _5fi^. QiLiCJJlajjpj s„__<„a, (Lptrj-iBírj^j. íalf_„} 
sOTrs ajj ep^rrj ajSBtraj ^ssurra; ^(^rEdsjjjub, lorr^rr Gésrrs-feiSlsér a5_sú_„_rj 
i_j___d _rjrni> rBnr_.uj.sb ^(rrjrB^^/ii), _^r_i_<_)_sOi_rfa5grr -rjrriDrrqrFliíSleár 
^ajtasrrjajetDaj sr^rf ájajjtj _utjt®s_^jxj<^fj sprrrj ^esflúuiit— suii) 
«oujjqic, s_a=aj)síDiu._|L_ ^eifl^^^í. ^réiaílsonrr&^lsb u_rra5rr ___rru5t 
spj_i@ _rré<aj s_)<5_orr__r _^c$33rrj(ipLb fglsb_-0 Quj__r rjjj Q_=rrsbsO surj 
sásbSso. -^(stíjtsb, e_ujífrBa5 @@LCu<5_.3J]sb L_í rr)rsa5 girjjj Qustj_r, ajjrsrjr '* 
stft<5LoQustrOT(^s<írs)|_.Si3r @@f_uajar3_b ésstsra- a^^iBég ustntptu L_rf7f_rr 
<_>aj-_í_ g)^_ar£s_l_.i_ rálgsOuSlsb^irrsér, L^ssr tu ^r__3sOTréaj}sb wtrgrr 
C__6rri_ÍG\jlsilr rálcfeostDLO i^/rjjffi j^^a-lipejj. _lp(rjr;<_@a5 ajjs_ruii 
Q_3rr@_5_3_5__-_3.t_ <s=_5^J<sídj_ ^(5 asrrsoaj^lsb _^í_65Ú Quíw Qu rjj^^rÉ 
ajfrjOjLb, @sár,p ^susfr LDTajTréaSlrjú uiq_stDt_ij Qurrj npáiQ&irsmrQ 
5^(5 r^ipcso ius_jTjt_lsb surrLpaClrnjsfr. stfú^spjsrrsiT ^SsríSTjrfajsrT uiajld 
_srrrjsír5ri_rr_5 ^s_(<srfj_5í<5j _)ffltUír__><g QéFsOjaj^-S^rfai-srr ^siSlrj, 
ujrr(irjL_ -^e_r^i5_.@<aj <„i£_ULcj.__^sb_-0, (^SOTcWúCSuTsb _gsjs„(S3<„{<9j 
_^^asrrj(ip_) _=_s^§]i_j_b ^(^m^^abtg-Loiurrrsojsb ^%rrrsir;ff_5<%iT 
_5.r_._5_-} f_T_rór® @(5Úursfr, 

rjji._i5_5 -siipaTíiUiów _2)j5jl<_rrrj jt^ós^^UoujUJj íRóí>%r_.. i_rr c újS_íli2;@ ; 
(ipsrJT _u fJíííÍjaSJsOrrrB^ G^a=ri) ___SF,rj5J Qtunjré ajjs$__L_ajj. sioQuiiSlssr 
(_<S5_ 5 Ln. oprfi rrísojifj -sjjsírsurr rrft Q&iimJ ^stirsjy_ó (jpLtuus_lsb_sO. ó^íjj 
asrrso^ailsb ersi_sb (ip(LD6_ajlsoji_ _r_Qut_lsrJr Q&j&w > _5S-rsg>)s5jf_i_) 
-^gstnrrssjiua: QffjOjciiajiLí usb-sifTjj reT@ffisrflsojf_ ^S3rgu____i_í 
Q_5rr£q.s_iu _sz<_r tÍIiujjj. ^(ss)s6 ^óarTjj STbGutLísfjr (Sas_=_b ^rÉaj-f 
Q<g=sbsiiT<„<_j_5 glLpr_a3^jr)@65 _.rríjsrjiirii) _a)|r_a3_3 <_1ld__1 -^^larrrr 
iSl_^^1®j ^r^úuaifajTsáT, efoQuuSssr <_apa=_ó iDlasaj afsíSírjLprrsiJj gdsúGúéír <sSI(§úuQlú /ss?n--_Qurr__D 215 

:já_feOi_íl-b LjnoúuLLL-rr^iíBja^L-, <__.Lr___l__.i_-cS Cgagnrsrflsb ^rrráj__._-' 
Q&K6®xi^(§éiémr n) ^rrir&m^^rréo (tpé^^íB^ Ca^rrp 3. _^[TLbL_1si_gjJ 
aSílLl. j^í, _foQuí__í_irr u_c_.c-.-rf.__r ffiÚLífib U-5.l_ sr-.rnj/ (Jj.iBj_£l.orr.B 
.£>-.&_- -)<5rrf_)<s_^_.-___u_lL_-.<gjrr. l ^jscrCEjr) _fDQuu51__r (djS^ló ^pé"^. 

«Sll — (Lptq-lí-IITLoáD a£-OTTf_}l__ Q<SrT6íI5ri^.(^ÚUS!n^cS aiTSJBT (Lpi^-réagj;. 

-_p_o/_j r£_b_9_5_t»«í_?!_b .rúu_].__ ,■ ucBJipuj u.iru_-_rr fl ui^_-__ri____fr _sg,__i4_ 
eap(f^6ú _foQui__-ár _>^_s_b &L-.®úuCiq.(njth^(Sg!r, ^GdsSurraDtS 
__úu_b _F_-ir._5.L_ Qa=uJEL[Lb r^._. r_)i__5p_iJ--S___ Lorjq<asrrrr í ^j!Í J ULpa-as 
;^ijá,cSráj<g56irrr 6pi LÍb 6ÍoQuu_)_cJr Coé__=_b <5l.@úul.l<^0íb í s^i. L__)ráia-1 
eOrrré jji/'eé _s__u_b u__.__ ^sm-eu^ir^ 6áirn)^}u^rrr)^ifXsmQi-.6k _5l_;_ij_b 
>$£. ,p6-JL- Q__t__Í5t(5. -r_rfla;fr__ ^ 1 ^® _£._-<»)__. 1__.if.i_d5 . C_rB/r<_5^i)-b 
jsroQuuS-ór <_.^_=_b usvDLptu <sFrr6fD<5Jlrf ru (Lp&np&siflsú úl&mflé&ú 
';uC-ify(rfjÍBpgp. , glrÉJcSfileorrrB^á; <3_úu_b u__.LU_.-b ^(5 weélpár 
QéSsmeiiiunr&sr £5@$&2krrú Qujb$(V}ik^.rréo __9J_y|3)js_.__iu á)pústnuú 

Lííjn? 6p(5 cíí^^iLD <556_t^OÚUL_frLO<íb, UfflflL.cS f 3__0Sli(Kí)-„ó_ <£&_.__ __££._- 

-_P W^* -^<2) ^í -JJ^..- <2iBír^^lsb. fsfoun-ajfliué ésúueb u-_Tnr_.u_.6b lSÍs 
,ft_.«j/fjB£5 @©Lbu<g.<á!.b i3;_ré^s_jrf_.6íT loiIC^Gld ^íBjSU ugsftadxr 
^flDL-ttJ(j/)iij.iq_ó. {gjárgtl, g}(Zrrrrúurrs$g ! )sfrGrr _T_b_ó.TLi Qurr^i 

_0_<.<3.(i6T5LD ^enrfastsfr -#ay<s_T-E<_Trrrí_i.gpi-b Quffitus_(/fc5S<3TrrríLÍ^__, Lo/Tcg.r 
;<_<_5rruS!s6l6Ór @(j5__© _9fg9esirir__ 65stTrfn.^js_lú__ «nrrjs__r^^fr6b, 

<_5jri_ia-sfr ^&o i_1-_5.ifri_jjj n. r_ á s> __(__- ^L_ís._D<é^rrC__. _oa_íc_.ajj rBL-ré^ 

. Q-3iT6fr6rr_^_b _=_.ap Qu^(/rj/f_5s.T. ífjtjt LDSBrssrrf -^_l_fi Q<_fiíj<9. 

F6_fu.n-C2uir-._riT) fBrr©<_5_ír Lorrs-flt- ^Qp^friu^ár _._osb Q_.irs__r 

^(tjji-e. _§iré_S __tfli_jfr_-_£« @6_. i p_i{ _.rrrr___ru_T__<5 ^_sos_sér ^sbeoir^ 

■■jtBif.* rBlsoiBjassfr _.urr_o (tpsfr^LÓ.. qajQjLb _jD_.Riri_j.uj .err® a.srrrra. w(r$ . 

V €_l__L-SBr. ; (glpgSnSlU /B,T®<S_yf)_b. LD6_fl^/fó5<_57r, U_<J_r<_.c__rr ! T/f 

_5(si56S_L_í_í _g>f-ff^«__£!5__, uLp__._aiL_i@js_.r_tu -r-rrafo^lfr _|^^«ibj 
ffi^Lb. @(rrjil® -^i^l-srrrr^^ls^r l_1 rj_ .B^fiólai^LÓ _g>jaj_DT__rúu(_.c5 

■$kJj_6 Q_3T©«-.LDLIU© j éí_.lU-Ó _-|£ í_l_____.uu _iWSir.__lU# QcFtÚdgSísr. 

> _5LS5rLDT_ ) j_. (5 u) J _=Lot_._= #L_r_j@__(g5_. é j ^síra.- Qeupgnmw 
;0*<I5|-H«5_@-b, 6F/r_Du^__@_b.. ____.ir.jT GeupnpsBitD (Suirso ^^tó 

_r__TL._m£ __s3r^^_b ^su^.o.b u^^__ Q^rrsfr^r G^__.@__. 
■^«_T , LDíT_-_su_í_ _5mli_j.g)|L_ í-__i__( 5 _6_fr (Lpa._^iUcá^-__b Q u< pL_ 

^(ld^,, ^/il^srVsrr ^sws-tjpsinrrffi _.rr___ K p l __ ^rEj^sfren- uy_a_r_b 
■(tp_5._Si_i^^,6__. Qu < p_bQu/r ( Lg á j ) -^, /j, nSlOTr ffc.irflr_lL.__ jfnbaSíú urr__o 
.^sisrCoH. (tpi_j.s_[jrrct. 6Tr^_f __inj ajj. 2iQ <g]Ss5T<5&ii<5ú& _D6-f.aj$í5r GrsrráSl 

aQesrjp-Usstfffiraj srsiisStp íB-3TS-.LDU-|Lb LjíflujrrLDsb, : ^rrilL_úu(5lusii 
gyá@Lb sreljeál^ iBff5r6tnLD6Ktuiu,Lb qrfl-iijsjlsbSs- Qujsctjjj -___33t_3_lo' C !. 
&wiuú> Gua.a9jr>ajj. c^j G ^ CSnsrjcS^sb, wá)Q(^Q wsélp&m sr-iieiirrjjj 
Q*(r(5>íPJ!Diuira5 _-_<_,<£ _6Usw(hiLÓ- ^i6b60nt__3_lL_rrró a=Loujú 

LSlfJ6%I_LC QfflÚWJ. GíBrfl©»/' 6T6HT ffjl íFIDMJiF ff_-!Éi©dEOT S_Jls_lrj_nrra5LJ 

Gua.aSl.áríp-Br. rB_b(Lps3.i_uj ^CSasrrairjrfai^áoai (g^smajujpp ^jeár 
uajíinaj __63bri_rra5©6iia36sr ^oeOLÓ, rEiD(Lps_i_iu ^63r_Drr65.6_i_uj 
^L^gl* Qffirr6Íra3_(irjLb srsBrrnj __6aijr6íni_a= ^ldiulo Q_=n-sb__.p^|.. 
_^,(OT)6b, LDaserrlffár ua^-JDiuú _urra.a5 C___-3ti_ } .uj QupCS^rrasasrr 
<3„irffid_l, ^gJísu-fr _3.a5_bQu-m(S33)a5 11 -^a-lej-lilLur-b, ©^úlSIlIu 
rBrrsrfl-b -__-3_r_-j, ajS-isr-Bsfíf (Lpa360liU6_--_5_-ír_5 Qa3fr@a_a5<-5 _5_.i_rr 
Qse.r.gll -urr6_)_F a^LDiua^ _p__'r_@-56Ír Qa=rr_ba96-rp6-r. ri5_b(Lp63.L_uj 
cgiu ri5l--5r6ija56fr, a|iu Qa^iu-basefr -^<_9uja_ji)^«@« a5(L06_rruj C-ajQub 
(LpasLorras re n> _.rrrflujr_a5_-íra : Qa^iuajj rB_.(Lp-_í_iu LSls3-Lps_.uj r_l_-r^ajj 
-_(r5r_a_ G-U-35r©Q-D-OT,|rjj ___633r--.L0-. a=-Diu_b Qd.rr6bd_n.ajj. -^(gjeb, 
_Dj_^ _r_r^^l6b,_ ra^rfltu, _=r_a§lrr a-lrrevDSW a-rrsoréjaserfleb q_Bbr6Bofluj 
r5^1_56ifl-b @6ífla3ajj6_LlL_rr-b -.urrajjti. -rs-rjru _urr6_la= a=LDUjá= 
_=L_i_Jra;_56íT Qa=fr6ba-6-rjTj--r. ssthrsinwé ó=louji_), _3___b-5cbriLjLb, 
_3_sO_á_smL|Lb ^fr-a-r_}._= Qawjjnj urjíBcg &_ 60 a5a; 63. c_>lj. urrífúua^S-r 
pipsoih rBii)(Lp6-)L_iu _D65r3.-tf.c5 ---rrrf^sjjas Qa5rrsfr6rr _6_63-r@QLDS.rjjj 
Qa=rr-b-éljp < ajj. _S___> «ó, C_urr-51a= a=__n_@, asLsb a5__n.ajj Qa=sb-i) 
&P&& a3_-5_- 6_lér3léa5l--r jp^j. __63-r6_Loa= a=LDiu_b, u_ ji)jT)6_irfa5-fr srmg 
^ít^-_uj^ _a=rf_a3s_rf_36Trrru5l0ÚL5l6jyLb, _g>j-_rfa5-Tfl__^6pjsfr6rr rBsbso 
sújbaapú urrrrrrilt_ _6U6--r@Q_06-Tj3J Qa^rrsba-ljTj sjj. -§L(53)-b,@0 -Slrjrr 
_DS3-r-3r ersiisusrrsi] 65@ajl u51_b60rr<s__i(S5)a5 @^5__lS1@j|i_> <_|>J6_is3_,__ra5 
ld rfl uirr 6s> &> Qa--u_iu ___j_33T®Qld__t jjj (Su,T6bl_= 3=_-n_©«6h-, Qa-rrsb 
aQs-rj5--r. «(jrái*-, _r^jrjji_lL_<á i g_ 6_l©a3-606miu _rErr_Ba_l ___--k-_iDa= 
a-LDiU-. _Stjí_tp^^ja= Qa-.bóSs-rru (-fbrj^^**, -S>{,-}--_u_<5 a.6.iés«f* 
(.rBrráaQLJ __jfr__l_f a=L_niir a -.£.'í -gijff-.ga,^ Qa-sbaíló-í jpsoi. 

a=_ouja3ajlji)@-5 «3Brr__L_úu©ii u_5^)u9-b $(56-165.* _9jy.® §C_.ú 
u|) __.6-5r6___a3rrs3r. Qsusrfl n.ml_ ? .6_l(f5i_^j _i_>(yj66>__iu _,, _..-. ___ 
urrrf_5_5 sii^-slesr ipsuifasGTr uso^eÍ., unj.é~<_3 »%_£. ©jS&srá a._33r®, 
g__-<_5- ujbojiú u,a5Lpr_s3j C2u_.i_|6rr_ir6-rit. gl^j sr-iisiirrjTij _L_6f.-Tr 
Q^e-rr^-b, gif ®6_tu* as&o^S-r ^iÚ^úup^fj *><&& ujpjju 
_g>,^liBa^j -urr-sr sp® U63.Lpiu s^l1-_l_ Q6_i6íflÚL|n5^a§l-Sl©_^I urrrr dgajj gSstioiár <sSl(^úuQw jbssx—Qu^ild 217 

^ajgpstDL-iu r a=l___ajrBaj -*>|Lpsina5__i uaLpsujpj _urr_\5)0<réa_0) < ajj. 
^árQ^ íBííW, sfOíB/rOT ujrrcáajle-.rj 1 2 ci)(5_%rr6_l_b urrrfWsol 
i^sblfTTjréajj ffiebfe^^rrsijá® íBrrs-T iBsm® -U^srn a-uSlsb ^MSlrjáóesaará 
«rrsor turr^^lrflcsrrasr^ Qu(5-burr spj_b Qu_ir-Ta5srr, r/uSlsb rfi^iuasajlspjLb, 
U-_a-)6pj_b 6Tsb-_o uS!sbcorr_s _^su_Drr_-ra5o7najU-i!Ív ajisTiTUcSSTnsjiuu. 
-?<3-)ajJjJ<ré Qsrrsirór©, a5rr_js.ja-t-.i6b <^ ^i íaj _u <s rn a. rr ar. . su.réajrrrfasefr. 
(Q__i_urr jjtj ajj_-ru<95Sin<5<_F a^aslajajjés Qsrrsfr-ustDa. GLDSorrasú urrrf^^rrsb 
^l^éo qit cg^Lprsj fjl(rjr;áa5<5 asr-troTc-élCSjrrji--. _§?!,(!_) sb re-b v Lps?nL_uj 
^65 -DS_r^_-_aja- é6rrs33r<95S5a:iq-iu a=c35ail U6-.-_a>a5 s3i_si]sfr @(rjj_l_laj 
ajSsrLDrrstír rglréajú ué&ajlsmuj erjpjjrjj-B Q_Err_fr_uajl_b--0. c5jn_ic__-Tr 
^LprBstnajajsrflsér a=,3_oa56TfÍ6b ^srrsi] iB($uj 6_iVajiT_ja5-~rr sj-jbffl cá>jjSSOT 
uujrsffjas, £§)réaj ___60a5<9jaj)_b a_6frsrr srsbsoírú Qurrr^sfr-S^crérajii) 
aj&o 6iJS3ijrrBJ@siiCoc93rr(5l £§lréc_ -.-.vjasaj^jjjraj, _)júurr_b fJj)(rFj-5a_)6-T sq 
srsbsorr rBlLpsba5(srr;a5@LD ajSso _u6-_rrr_j@_r-)6_T(^rfa5-fr Qusrórc95sfr. ajrÉJas 
f5rrjS!DL_iu aícSiBajlrj-c? Q&iufsc&rsnjá QasajlSrr C2_u___r(_iLDrr6_T apú.Qé 
a5_.s3>i_«c%rri_ Courr®_uajj^rrs_r -^surfas-fr Q_R_ju-|_b ústr_fliu/rai 
__lf_iré ajj siirTTjaíljrja^j. a_sírórsíDLDiurrsiTr 6u_rrrf-f-c_£)uS)-T5r srajlCor/ ^sar 
Hjajsojaj ^jsrrrrsiíliu raj jp_5(3j.f- ar6urfas§5rr ertiDÚLjsuCSaj ^sárCoSsr^jTjLb 
.rs-rnji _;S>j6urf<9--ÍT asfvrj^jéQ^rfajsfr. ____--tír--.-Dc_5_-rr_5 <^/gpju6yji<_f.a.ú 
uf_1_b ajjsóruLD _j>jijp(g_tn__UJ_fjj. <£>]&£&■ srajlCSrj @(_>LL(5lajajS-Taj 
aj)(S5)Gsorr _g»jsbso^j -U_bls_.LD iulsórcjiDLDuSl(S3)C§60fr _^'_piusi-)<ré_súu_1-b 
a^63TUL_ c __>jy-*jÍ>j-)<-5fi'<9s _3j>a-l 6Í-(_í-slj_ asj. <35lujrra5-b Qa=tu_uajj)jrajai 
_a3siD6uujrr6or __.rj_b /£!___ rTjréa, a^asajlstntUcÉ a5su<__o uSlsbsorrLDsb Qa=sosuy5)ú 
ua^ajrrstrr _3j--irár___u6_T rBU-áfaja. Qa_.T_1aj^(rj_6_6l_irr rr> Qufvjjib 
(_U{rrjrajfi). 

6uij_tn6u 6i51l_<5= Qa^-Osij _-g>ja5la_LDrr_5 ^a-lssrff) r_-6tnjT)i-í:.ba,rr__r 
f^lsirr^p rBLb(LpsiDL_uj aj6B_ra5@ ^rJTjréajj sufjjjasln)^. _^_was(GTF>_b Qusror 
«(srrjiDrras ^uSlrjas _s_?f-r_f._5rrs-r tuirajaj)rf)*rffl;srr asrájsxDasuSlsb 
«5(rrj (_Lp(Lp<35@ú QurriLQú QufjTjstDLOsíDiu iu<7iDL_su#irnfaj <g>iq.-f- Qa=bb 
6U-__aj 6T6_t eisssr{SVS)QeoQiu urrr';cgj^r_.-S_slCoj_)6iTr. __ajaj__.a5UJ 
a.__L_i_aja_l_b ___i_6brB60 i_-)_b_orr^(_jcréa.]-Trrn) q^ ujrr^ajl/fía5__r <áQw 
uij^LDibajj __l^c_fojií- aj^-iiiíiOiou ^(fTjiBajii/^iij ______ } -^j.u-jr _n..c_ giJiraji 

SDjiuéP 'Gj-FrfréajsusÓT _t_t_t nrjj Qajrf)turrl_ _r_irrj_rarajajrr_b „g.j_u___ré 
QajrrL.© _j.j_u6p<réraj-f- Q<_F_Tr<_r5ifliu(^ Qa=tLiiu turrrjjib Qj).úr surrjau 
^ísb^o. ->_6W-TDLDSiniUc_- a__. ( p_5)__^ ( ajj < -^L6-r__)a5 suffjjsiDLD srs-ru^jj 
__l<-_.a_ci) ajsiírj.i (Ssu rjsb-so. ^réaj ujrTa3a51rf!<_srf<_56rf)-i.r u&$, ^lnjai 218 &$ssr£§}<súa wssrl&dssr GjsrráSl 

@_b fál&OuSI^errsrr sp^ L_s^a3_-flL_a3a_]sb . _.___ _^6_rfa5-_rr_- _5(j!k_5r 

I_3sb-0rr_--b Q_=l_T JjJ 6_l__L_a5J -^-f-a^rfllULJUL-aj a5r3jí_<_5 j^SDTJJI^rrfiffT. 

u_-^ii5!sár asrrrj-a-rL-rras 6r_._-0__-_r x 3 6&-_r6p__.__iu a5L_sis.L 
-_)rr_so_5 Q<53rr(9«r)tjD r_)_->rrjr_a5 a;/_y/rí^_f_=^/flujr(5__@ Q__l_iíj,_s 
QigarQpgiíréiT. £§lr_í5 fjrvij Qa^ius-lssr (^e_LDa:,__ ^fmiffisr sMrrLprBrrsír 
(if.QgSiSgnb (LpELiásr^rp «35 jpjj2_-Q_5rr_5_r__ __i-b p^^soí^síTjííí <-^-_Gps__L_.uj 
^_-Ta5a5-_rfa.6Ír luírr^ih _sjdjt}j_- Q&nrshsrr (Lpi_f.tu/rd5u_>. Qa^túasj 
__if__.L_rrG_r. (j^a5a3_--_- tu uiusorpp, (^_L__T_Tfa5S_TLorr_-r u__d_i)_3.tu 
^GtHrri—suesr __^__rC__jn"(5) ej r|)jj^_6Q_-rr-Tr-_^6b__o. ejQ__r__T(irj._ J 
_^s__r__6Lj__r Losisfl^spárgj -gjf-rflajia^ -sjjrfhu Qurfltu a : a.a5l-_.tu _g>j6_ 
_)n"_-rúu@^aj_-~--T6_rr|ajLQ (JJaJiaisiDasuj Qa=iu_b__6Ír. 

_5S3_r_6ckrr ^_^_.Q_5rr__5T_'L_ rsL_f_a5j uLp__íiu sp^siissr __s_-r_._-Trd_ 
<_í)jpf_ajj Gl<55rrs__r(5j íbl____5 C_rErf}__L_fr_b Qa=L_6-._DiUfr_5 rB__a__5 
(Lp_^.iu/r^i. _5)n)LJ_51(_scC_tu _^_^-5._otUír_s j^(n5__a_l__rjT) 6jS(rrj6_sár 5 
^sárspsTr)/__iu a5_s_sugjj_3_5rra5^ a3s_rgijsTnt_iu __i_i)6_5r/a5 ajliuzrasLÓ 
Q_=iúa9__T/rj uLpa5a5(Lps33L_iu @(Erj6_6srj airrSscr Coaj/r/BQ^^aj^ sa(/g 
a^jDfBaj a.rj-OTa_a_lr|)_6rr__a_ ^6OT|ps-}L_.iu __iL_)stnrraj a_]iu/r__L_ Qa^túiu 
(^-jaurrajj. 6rQsBr6_r(rrjsb jglajassmaiuj a3tuflr_sa5a_l_b <^6_C_6_r ,£___ 
siiígsjés ^(Jíb ajj (_piq-6»í Q-=túwJ C_____br_}.tu 6^(5 ra^Lprál&o 67 pu^aSip «j. 

rBLD(ips_)-_iu _%fr__j__3srf!__ /BStDL-QunjjaSssrp Qu/rajj/Bso 
C_s__soe5sír 14 _s^_s_r^a5jri> Q_s_rrrj__a5_^^u_|ió 5 Qu(^__.u___.tui_JL_ 
_PL_urrá$_5@L_ spC_r/ -!r_ír___5j_.ay__._f Q_=t_i^úuL_L_C_a5- ^lrÉajá 
a_r/rL_r_as_rfl6_r ajfr/raj C3__a5__-rturr__ ^(fTjfB a>j e_(5a_) í íD ( ajj. ^sásrL.. 
-_c-_rá> ajs-lr/, @a.£_{n_5i_i _|__Lp C____L__.LUJr(l_lLb Qa3rrsw__rra56Tra3rrii 

__rj/rL_rBj_&_srrú ujrrLOrfl_@iib us--f)__.iu £§)sar|g)j__ Q_fi_jjji 6_(rj5a_(rrj/f___ír. 
gl6_íf_5_srr tusbsorra^ _.jjjp6_rf___rr -_^_s_r__(rrj_. s ajréjassfr __.____gm_j 

utusoru/Jl^^l @(rrj ________ Losrór Q__i_®siis__a5<5. _srrC_}.jj_iL_ ? .grresaj, 

aj^jsb __u9ff!nr/á'aw-L_ s_1lL© __)©6-rrff_56fr. asV/r__ Loa-assfr glaj 
-___-.rj u «nb bTc_ _i.T rjjj ■ ^f^rB^rrrf__'f2srrrr, _^_?^C__!rr60* Srrá-T. g^5r/™__ 
g)(rj;r_Sjj s_(r5_5l(f3ff_5_,T. -^ja3rrs_ajj 6^(5 Qp£ir___j.u_l_5r __.t_suS_b _gjj_._j 
ul_.l__- @Lpr5s-><_._ssrr/r_- 5 6 j .__Q__rr(/5 )-^sto)_l_ Qus-srss^r-. 
ors-rQsísrs-r-OT Q<5=iLJtu C___6__r(S)Q_.__r ( p ^;_i_fr (tpix}.^ Q^tu^l^á 
a-O.srrrr ^smp _5|i_ju_j._iu ^ < ® t p_.Qc6rrw_r® rBL_úus_rr_._rrrra 
@(J5*^r aJí5_%rf_56Ír. ^surr_6<g5a_@£ <-£-__6_t_urr-_T6B___i erflirgu' 
Qa=rr6bQ2ii_Qurr(^^/ _?f6_rf_.{53SB.__„j ggn-^g) _o<_> -gj/ixj.LJus-.L.assfr, : 
-_^6-ri-._6a3 ajjs-íjTjMSl^LQ Qsosrráfas^ ajjs-.jpua^Lo _gjj-_rf_3_fr &&diiú gZsúGúár gSIqjjljuGw rssmi—QugULb 219 

(Ssuswi^tu mnrflujmsiGn, _^e_rfa5(6rB,síDL_uj mms^w eganw&ár 
gl63rg5j@ Q&FtréQGOÚ Gurrrssj-b _5>jsij rf a5_ír _T_jQurr(Lga>j u®<5-<35 
(Se-iss-ríJlLb ? WúQurrrtg jjj 6T(Lgr_ ajj ifí)jí)a5 (§6U6rásr@ii> -T6sru6<D6)J 
(Lp^súrrGVT ^_kra;ajj_b *3\fh&> ^^tlL-^uSI^C-sO-Iuj n!2c3=a : U-)<s--5Úu($t 
^6-rnj_-r. glsuff)^^ Qassb-OTLD a_)rjrr_o _D<_-<-5_sjr_s @-_.^aj_.j$ú' 
LJiussr g sb&o, sjQffórsór^sb <g\?£>&> ^pgfrú.^. « (63 c^/rsmsu ___u(oUjt<55__ 
u®&$ ^s-it_s(6ti36ídl.uj i_.6srf_ja5--rr a-njfÉJ^LDrr^fTíj Q<-=way6_LL__rr6rr.. 
(§<$6Ó _^<_=_Frf)uj__UL_<_5 <s@rBc95 sás^HJLb srsór6íír Q6iJ65r(ft3sb fJJ-srjrjj-rf srr 
cspp^sijSiDLUJ Lorr[B<grfa5_fra-_.L_, _g>ja5T-_iajj u_ba5-_0<_5 asLpasajasleb 

Ulq.ááláj IT) LDÍTS<3trr61Jffc556ÍT a_SÍTUL_Ú USOflJLb, j^lfBcS ^^TlL-^uSI-ST 
^L-L- ^LlL_íÉJc55(St3<S@<5S <55L<5>Úu($)<5sl(3rf cSSSTT. <5SlTS0LD <í6 63sfl<5S<55ÚUL_ 

'"•(ipi£}.ujrrcj5 £§)íBc55 QpcSjfrL-i-f. c_5ssr .^smi—iáéó {§)rBa_)HJrr_-.6-ic_5 ajff<5ScsS)<5S 
QesrrsérQ Qa=6b-iiajj utrrrúugrbQai .wálLp.&ál HjerflLJuajTas §$($&& a)gi 
(SurrsojLbi . _°>|6ÍJ-_i_rr6_| s__ujrfr_.^ _foa5T6Br<_.a_l6b ^(fjLJu^rrsb ^íb^I 
ujrrs^sÓT «rreóffisrr y,-_)f_l_b uijlsua^j ^.b-soQiUJS-rnjj ^siJifcSSSÍT 

Qu^fJjSIDLDILJL-SÚr Q<5=íTsb-Ól<55Qc55rr6fr<55l(ÍT3rf<556ír. (SLOS^JLD |^^T_Ll^uS)--r 

/g)ss.__i_] sól(r5rB<35ULc}.(3uj £§!réa_)ujT sriufrCél srssrjjj Qa=frsb60Úu(SlLb 
Qa=rBj(Sc35rr_-Oc35 stDasuSlsb ___6_i^j5J<__ Qa5T_-OT_^(rfi,rBc_.T_b _^ajj urfrfú 
uasó)© srs!j-_srrsi| _g)|Lp<55rr<55 {^(nj&fajw ? 

-^jjj 6r6_i6_iTjrjj ^(njLJL-lsjrijLb, -xitjjs-.lOj uaft srssrjjj Qár-tréosoú 
Qujjjjcsslff) i_rjsiwc55^1sár ajJTajj6-irfa5sfr rB_b(Lps!D-_UJ 6_?@a5<~rr _g)js_irf 
<S5(sj5sidl_uj Q<s=/rrBcS s_?L_rr<5s ^ésSÁ Q<ss T63srL^(nFj<_.a5l(nrjrfa56rr srssruaSleb 
oguju-l-b_-0. ^rócSjcaj ajrrajjsurfas-Tr íbld Qwéb uTiúrBajj rBLbrxpstDL-uj 
> i @ij_b-__-rr'uSl-b ^siirf<S5(si_56<D-_uJ raasrijas-srrú uajlá^-bQuTagajja^Tssr 
r__b_-]L.Lb a^úufrcSScsQassfr ^sb-SO Qhjs-Tjtt ____.-r--.LD6s.uj <_?>jj]5)uj 
(Lpi^áSljD^i. í_§_rB<_5<_5 a^a^G-iffasesrr srajlrf^a^jú (2urrrjrr__<55 ai_.irf.uj 

_^UJ ( cSIBJ<55_-TT IBTLD SiDSUjSj ajJ<_5Qa5TSÍr6Tra- c5-___/TQ<J5SlTrjT)J r5_b(Lp6cDL_UJ 

a=(ij^ai'rruj0cSjljD0<3= <s=L-___b s_l<3J)«<_5l_-rjp Qurfluj__iff<556fr _^_-WuS!lL(5sít 
-rr.Tifc5.sri-. j-j-blassfr, Q<s5T-fr_-ir<--c95Tr/rf<55srr ^a_luJ6_iíf<_5-rflL_L-))(^rBajj 
fBLbsojLDcS- aj'iTÚuiTjDjijlá Ga5T-rr_rr <_-_&___ f_rr_b -_^uj i a.ij_i__85rr siDS-jajajja. 
Q<55Tsfrsrr_5 a5_i_TQa56sr t p rB_b(ipss.__uj <= g.i 1 rja : Tn_ja5Lb aj6S)__Qa=i_J6)J6s_ a5Ú 
'^ur?_^ í^(7_if-5(£5i_) g>-3)__ G&iu&QJ&uir. ^!i-ajL_ __í«_sír#<s-aair 
Qs-jfjili-}. iui^á.<35(S-ii-<Tijr(3lLDT(S3)6b ___)j rj5)si/_ ugjása, jVSlevj, (gjTSsrLÓ -^aíJuj 
^u^^rBj-B-srr nnrw Qu ffj^^á^-B (5s_i63sr($)-b. (npprrCii^uSlár ^-l^uSlsb 
^siD^áas (Lpi_}.ujir^ [BLbL_la5ss.a5 Qc-5T6-otl^(^<s5<3Sísótjx) Qu/f)ujsurfa56Ír 
@f5a5 * _^,iLj653BJ_6-_rr ibtld _-.6-iajajj.55 Q«rr6fr-Tr60rr_b sr6srmjLD, 

6)-)íS5(65T-Sr_b (yD^60luJ6UÍ)SiDff)-B _5 JT) 1 -560T_b STS-TnjJU), (l_pi_j./B^i «JWSTrSXJ 

15 220 '■ <3i3s5réj8tf6ú& m&sfl^Bsw GrsrrÁSií 

^ojpsíDffjú uiuskuQi^0SO!Tib 6rárn)}ib a5x. < p<í)(njff<p6Ír.. _y,(g)6b, 
uium uQ ^ ^isii ^ n)(&)tf\iu éFiLi- 0ú.i^. n_a5_rrú urrrfajajT/o, ^eúpesiroú 
uujssruQ^^rrwéo fJ^úuajjóasrrasCSi-i <3=l.!_ ajlL_L_rBjas6Ír eurajasasú 
utl_.6OT_urr6b QajrnaQtSOTfjjSOT. ^srr^ l_ jtSIuj <ffiL_®úurr©<95sfr s-Qáasú 
QujpjDajjL-SOT, <55L®úurr©„-rrciF- a^jjSlajsrrsij u?jj9<5ij) sojló l61„<s „©íít>lo 
:_rrs<jr gsBBrt.asii <BS^Iffi*úuí5!_!p^f. .-us-alissii—CgiutqsírsiT ©^LCirífdccfr, 
^Lj^.Trfiaisn, £rrt_a5 < ajjáas&ír, LDiB^gliriáiacír, t _rrt_ QLonvJu-^isfrsir 
ULpQu)rrLíS)„6rr -^asliutsznsii uJÍWaj.aijLD iBi_(Lps!nL_i-j ass-SOTajsinaiUjLbj 
uá^Siurr© as-txLtu á_Lpú ui^ajSsOiqLD srajilrfurrííáaslsOT njsar. ertSOTCSeu 
«3^0 QéBir6n-!far«65iTir6i3r_iB_)íTO-> sTajlrfúutlt-ireb iBrrLO uu_6Bnj(ijJI$5^K_i_i 
ULpáauSlsbeorr^ ^rB^sj ,§]úurr„_)smuj __-u_tuirasúu(5)a3arj) <_>|A60á3 
^swL-eMtTO^ái asTtlL^spjLb, _^6_6OT, ^t^ib Qpiréo&oQiiJ CSjsojsOitií 
srssrQn) CSajrrsOTjjíjasljDajj. 

mLbLflL_ajaj)<sb < j)|SOTL4 i sini_uj Loasassrr, ee __r_ia56Ír asrrsbleb __6rr6iT 
cgSm-aáefr rJ^6OT rrjjCourrsb OTSÍhrjjiiLb gl^asaiLlC^Lb '' 6T6OTjp _^a3T6_-aj)iJu 
CSajrr® as_L_, " L0jDJi)6_rfa56Tr _aiT6rrCo , _06b 6jjí5)asQa5rr65OT(S!, _)j6yrfa56rr 
a5rr6ba5t%rr __uC_ujrrt&úu($)a_aj) r5i_íBay Qa=6b6_ , rfa56irríra5 " stsotjjjjlc 
as_.j$<ss)6b Qurr(i3<3J<95Lorras ^(jjastajtbCourrtsb Qajrflasljr) ajj. ^lréaj _oasas6rr 
rB_(LpsiT»L_uj ULpréjasrreO- 1 a=(Lpa_rrujajaj)6OT raj/ruasraja^ arS_rfa5S>rru.j_) 3 
t3=_.L_rBJ<55t%íruJ i Lb LDnuunj-tqLb CgajrrsaOTLc}. QuJ®aj,a>j ^snpssip 6_6pjú 
u(5l^ajj6_síDaj(_uj lojtjj LDtsorfc?^ tsr6OTjj_ Guarasltrrjifasefr. ^sbexiTnr 
Qa^ujtsuajrreb suTLpsílsb 6ptl__Lb «^JDJjjjú CourrsusiDaju^Lb, _p/j_?6^ 
ar(rrjiBjaí)ú CSurrsusinaju^Lb asssOT®, -gjjsiiffassfr asrftsxiLÓ Qt5srr6fra9(n3ifas6rr< 
(alassOT uujrssjasas Coasrriq-tgs assBOTtgsasrrsOT Loasassrr _^r6rr6*najast3irrra56ijLb 3 
.ua^liJ L3tí3OTlCoUjrr(5lLb surru. _íErfl(_?LbCourrajj, ^6_rfas6Ír, _g>j6_-rfa5(iSTT;á 
asrrasú Qurrjjjjú Coujj)jjiia5Qasrr6fr6írCo5_tS<3OTi^. GrBrP(Sltó srsOTusmaju^ii 
^surfasrsíjasfaja^ Qa^frebtsblsáÍL- Co6_63OT(5lLb. e^sOTjjjjtas Qasrr6OTjj_ (ipr/esin 
utl(5l<sfr6iT (JJjtssOT® a50ajayt95as(tsrfi.á5<aj, spcnjsuebr srsijeiiBtrsiJ Qastlt^á 
asrrijrfii5)<35 @(rRÚL51ssj|to, Qgwsmr® Qa^iíiuj. (Lpi_}.ujrra_. asscOTtStfsf'rí 
Qasn 6oVr(5l s-^ts-tsjfjasrrasáj a)fra5(ip<r2>__uj S£(r$sif6ffr sintSHajajlfrjjasaslsOTjr; 
uirajajVi-assfr _g>ji%OTajSiT)ajiL(Lfj _t_s<T>i_-a_ asj6_)LL(5), ^jjjjjuá^LÓ, 
6_?tl(Sl<55@Lb c^asú uso^ipsinnj Qawjjij, fj_)iBa_ Qu^Loasassfr, 
tír-óbsoff03L_uSl6Íí t^LpsOLD ptsw6o<jr'if QcBii úo'tj'rijlb-ir ^iusbasiíjtjifasb'ir, 

rBLb(Lps<T)L_uj rBirtl_}.tSOT ^sotsítjjiiíu ts_0rBajaj ajgjrisaj nílcso, _51 jj 
m<T_.t_rrrf!sOT ^Cálialm ut_i(g)asCotS_ tsjjj)uLL@6fr6Traij stsotjju ibldiÍIsí; 
usOrjijLb QasTtSw^^rrjasaslsOTjr) as^ajsiDajas Qasrrrája^Lb ' aseusOT^CSajrrfJ 
_oprrrHJ C_6us5OT©_b. ^Bsúsúér ealq^úuGLD {5<snL-Qug]Lb 221 

^ehusiiírpieíflesr <_r_5c_3---iutLj_b, ^srrúuQQsvrnflesr s z á>é£lGtniuinih 
gsssr^ffi ^&wl-jj _d5 ^ái&lso _s)jrj_£luj-_t6-T ^t^úumt—éi Q&nsvr&ndi 
njrr@ti). _^n_j-3_)60rrrt.é£l6b , __rí.^__ Qa.rr6fr6iJ.c5. 6rCSa5c-p-f rrajla-rrrja. 
QgnrerrGSi&daiurr® l_)<_5 íbswl_ rBrr_La-6Trrr<_r.a_ «(Jl-bCSurrrr LjrflrÉajj 
gu^cánj^j. _^a_a_65.a_iu <2urrrjrrL.^.c35á^tTffr 6urj6_rrjT)j &íLí£íl-lQ (§&>&! 
iD6iDff)cáí&LLu£_6ÚÍ6O&0. ^rrffrrrijású usTr_rflc„cí5___r__--Tf)-.6T-(_!uj _|!---;35 
jbixw &p^aQ&rrsn6iT (ip\ri-&lr[)&j\, _9jC.aj u_Tr6rf)-._-_.urBJ__6rf)_b mrrih 
urf-_.--.-F (SsigjiSsfrQQtjLb _^j,cS60rr5b £í_!^c_-r rB_D_$uaj^6iS(í5rB_)j 
(ourr(S__-jSl__ (Lp_j.u_rrtfjj. _§) ri_a. _DS-%r___f]_bajrr_-r __rrr___)rj6Ío Courrssr/T) 
ra_(ip_zni_tu -gi/rjcafliusb r^jTys_r__rrHj<S56fr _6_i06OTjT51i_j6rr6rr6-T. 

<_),_■ rjrr_ji_-luj 6__(^{^rrsijr<_56cT_aj rBfrtJb ffi /T)jr)j_-Qa_rr6fr6TT<_6 _s_._j.uj 
__rfl-Tn_D stlju_j. -gsjrÉ^ e_í(^(6T ) rr-_TcácSÍí)63T ^uJsbL-jlCoeoCoiu ^síntorBc^lriTjaJ 
_6jpCo^rr, _^_^Ci.urr__ __,n_j_-}so _g)jrj_fliu_-_ nsrr_i. ^fflm&tfQ&rráreiigtT) 
@rfl»j __iusbs?J.u _g)jr5c5 -^jrjéfltuC.eo Qujp;# _j._6__lj_._j/. _5(r_ (g^pééltu 
_g>j6ir6-j 6T_--T6wn_é6!D_6tLj6rr-Tr __,r__-l_.6QUJrra_6Ír. __)iBa_luJ _oT6^6__rr__6Ír 
Éa_l(__f_)T6OT^__^__a. c-5j_)j_jj<E5Qa-ír6rr(s_5Lb 6__rrt_iÚ6B:_ui__ Qupé _B__urr_5j 
sretsr^p Q_r-rr6b_06_rr_b. _^f_r)_b } 6_!(S3^Tjrr6-TC_Lo c^6-Tg„-TJ.L-UJ usOaje_ 
@rj6-lsb, _Trs<_-_F a=rra_l rftroib a_s-.L_.uj-_rr_36Tríru3gii_b _g)j_-ijr-_(fr)_ó 

á56-r_5-T_B -SrjjJTJ -_ i 6p__6D.L-.UJ60rrLb _TsárjT_ Q_Frr_b-_l, _9/ri><_ 

t ^r___]_60turfa.§STr _2)js_LDrr6-Tai^)n) (_jsfr6rrrr<-_0a_} ;__$.. _?j_c_. _urrso 
$(_> ^_)J -T6--T6--fl---cD_$iu i 6Tr-Tr -s^ráialileo _Djrj_£)uJ6b euírcgslffi-fr 
_p)6Dso_jj _?j6_rrc55Sífl6b Qu(_>i_buír(-.60rrrfa__,u __)rBc$ujrr arUjrrilc-fl -§>{._•>__ 
exjcSp^ú u_b(___jrij __,__.L_-_í_í-rr sy j_u _)__.<_3 C_>6_Js^f_J]Q_jD__T c p Q_=rr6b60 
«orrijb, __,rs_)_b ___.r_c9_]-„ __jjrj_fluj6b, _?j6_j rfa_6fr _&_.jru__ q^^l_o^l_6_-rr 
__-^/j51 QuJjjjlfB^ 6ps_jQ_-jrr_j __ rÉ__iluj_)j_b ,_9j6iJgu_-.f_iu nSjTjLÓ, &rr$ 

-T6_TU60._U ujbjfiléi _G-_IC-0__Ul_frL06b í^fBc_iluj _gkjrjc5£luJ_-l_b -J)J6-Jff_T 

___rfl--._0--.uj_5 C___rr(j5_o rr rr_ ___uC_?__c_fí<__a-]j_)_y. 

S{$ S H& _jjs-.^u_l epjt-., _^6-T_,dr í ^js_. ! _)iálfj_LÓ (^é5__?!r6_3já.r í 3 ) 5 f> 
-T__i6_iié5_oírs_7 s__rfl6a._Du_/_b __)_b__oQu i6Ír_)j utj^f__.iT_c ©. m jj^l t lj rr c51 «b 
-Túui-i.__ drnrLossarsisr as_o)l(g) _<_), _jj_^_urrso _^rr_i<_.ls_ _9jrj<_fliusb 
rflp6__wrr_icS.6Tfl6b un_/_j QsnTrsrrsnsjp^ re_o__i_j ___rfl-w_ot_9_bc_\. 
■j.j_j__j-^j _-í_Í6újujt_jii<_. ei a-a : frJa_a_uu-_60fru). ^ixj.uSl6_l(rrjrf__;j _j|_-f) 

6-6-.rr._l6b (g__>__Í!j__}jS.:.UtU Uj5í5T 4 éOT)._U.jLb £__U_.6TS.UlLJLb <__t£j._j 

UjBjDasrrffiCoeaj, _Sjrru>6--T6-T 6u^_surr6nr íÍifls-ílSs-TáF ffilun-ja&gsrr ajjrfiBi- 
(i-P^jBtHrrffi-F Qa=fú^(_. l __a_](i_;sijr. £_>__ ifl6«fl_5g)]«»u.u Qa=uJ6ba_6fr, 
§>_. _o'!r^a_l|£j_ír_TT -£l__)T__sir (2urrsorr@u). _orja>á_l|g)j_ 1 j.u.uj G_e_rr 222 ^_krajc!p/-Ua; wesfl&dm Grsrrá&l 

Gutsot rpsrrsrr _gij rjjlsij ^L^ltqtflir^p Q_=u_ajrr6b a__srra56íp ajrrCotD u__0tj 
_urr{aj_b.. (^^^r/sp_i„__.i_i C_surf_5_srT QeuiLQs-rSrrasluj 6refflttj 
Qa=iu_50ú -Sj/rtDs^rarssT Q^iú^i (tpt_}.aja5 &£D@, (»5£>síilj6p.7n__„j tsciso 
a5ir_s3r t3j[rLfi6Bffr|ps?r>L_uj urr^ráitssifleb -_ir_ajj 6_il(iEi_<?5a5j. _gf>(sff)6b 

&'&ÍB0rr£5$p{&ji& ^§^._HDS_TU_60T__)lU -^jrjjl-lj __)iTu5)&0 ^ri_t_5l(_60UJíf 

<556rr ^y)iq.6)5ii_6iSi6b&o. usú ^rfjaiCo&útíJ _j>jaji_3rrrfia5-Tr '^__s_/r rry Q_-tu^ 
<_5£)@ Gtídiji&jjGiiGft&iiLiw, tssbeá)^ ^jsííjjDuSsb ^siisijsrre?^ CSsuatD/ras 
^eárSíardgLDsb ^@<áffiCasu6w® QLOáiJr njj -jjfsu/fasefr -íSl^LDqaQ^rrjTas-fr 
-T__ru_tT.a5i_{Lj_ iBrrsór _^rj5)_.s_is_r. ^(55)60 ^(rrj6_i6jij.<3.L_uj _.HJrE60'd5 
^rjóasrras _^-U|p_---_íU wssflgú u-róruT_L-_.__ij U-\5iuS!@a5_b 6T6_ru3jj 
■5_ji)Qa5rr8soás Q«SBirúufr@i_ srsHru65>=5 ._9J6_jfra56Tr (vp p $ egiib LDrrjjasa. 
(Lpitj.iurra5j. 

a.turr__.<_ £ )t35a5rra5t-= Qa^-úuJúQu /jQjto íEi_(tp_-.i_uj r_)iurriuu_rr_3r 
C_t55rrrfl<5563>tS5<35Sarrái a5L_.i_rrtui_b Ljrflri_a)ja_ Qa5T_ír6rra5a-_.i-}-UJ u___r 
r_)2-0_i5.uj _^r_j_-]__oiu-_r jgliU-buiTasú Qu rj) rp_fr_rrjr__r _T__rm 
__(íija>--_^ rB/r__ _u 6pj_-irras íbldlSI, __>/f-^ rELb-S)<_.6__a5uSl_b rá&OasastS. 
<35_(5l_iJDíiJrr(SH)6b, _2^úQur(LDajj _T6b__OiXJrj) rrj ay-_rur&j_5c_Tr<_p 

-Fasl_._5-_|-£> u_b__urjf)j ^iurr&rBias^srré 1 Qa : i_juj_-j_b -^surjb n5)6-r uiurema- 
tsibftpenL-iu _30t£6__a_ /r_)_?njrj-?6Ujprrjla_ Qasrr-rrsrrsijt-) mtbiDrrsb 

(Lpi£f.l_[LD. rJJ<95Í>raj W!T{^&, _r_b60T6UJP-_- rjJIUjub £5<3_0-U__fl6_r LDfrmm 

(tp_j.ujrra3 __ rp^t__)__fl__.aiajl_b 6___L®__íl(S)_ib r__D(tp__.t_iu . _UTLp__._u _i_ 

_l_jTJQ_5T6ÍT(^_S_(rC_LDUJrr(CT)6b c°)|t55(62)6b 6Tjí)U®l_ ^LJDIBcSS 6JLDT Ó) m _D 

@j__br(Si 6_LjS!<566ífl6b Q6_srf)úu®ijb. -gjjewsuujrrsusisr *. — ptp8soa56rfl^j_b, 
QpQ&iaj&GtFlGgjib a=aj)a. <aj_bu_ba5_rr _a5rr_^ jfjlaj- aj)___Qj_srjr)j Qsiisrflú 
u©_b q/riltEfl ^)iua5a5r_ja5srrrr<55 _dtjtj (t/_ifj.u_i_D. <__?/-b60a5j ^(/3 ^jrjlú 
______ <OTs_6fo/j/rt_i r__b-0_urf _r_3r _(frj Qa5_L__suíf _r__r (3(n$ rr&éliuwrr& 

@(js_(5_. Qa^rrrjQj/f Suáé Qffirrerrsua^epjub, @jrjlú_S)_LL„ ^(frjsiirf 
STnaJsforrrruSssr r&ssipGsuproé, @(tps_lsb a>_ nj/__i_SÍ__rLTir_5 {§l0á<__).6_f n)" 
ó_sm'íruSlbb gl_^!tu>T_js@ -rrf-aj r_<ór<_r>__i_i;_D «_33_tujit^» sr<mr jjjj CSjjrfl* 
Qa5rr_rr6U6_l6pj_b, liisfourf LDrrrfsbl (I^r_-6$ujrr__já s aj jrrg>uja_ <55Trfliu<55rfl<_ £ ) 
UJ/ra (Secretary of State for India) eurjú CSurraCleórrjj fBrrC_6Tr 
iBSJTfrajsfr 6T6&n)} Guéfta. Q<55rrsfr6_aQ|pj__ wp rrjjub jgijj/ _urr_-r m . 
uujsm-rjjrr; .u^arasaósifl^ii) cjLorr/j) pib QenerfíúuQiw. _r0n___-_' 
a5_jjj|L_)_.ajajj ^récs sjwrrppw, _u_(y.___L_íu 6F_5aj)su.uj 6__fiiran_}.£jjf 
^tSgssrt- y,uS)á(<3j _9fttj.ii_6b ^stV-tt-W -^sbsoaij uiussrpp Qué&Á 
_56Tfls_ QuiTiOD6i5.<55(35 <_5tp}_5_5_s_rr Qapiú^gjsiSíCjJLÓ, ■ gS&eiissr eSl^úuGiL rs<ss)i—Qun)i'ib ' 223 

6T6ST(^^}lb U>TS_flL^<3J)6_f CoLO-b 6r6OT<S@6TT61fr rE-b-_)_.--)-5S!nUJ 

^frsOT @tpá« iíVl1C2í_6ot. ^|6íra51iqLb, ^r&iaéJso _j>jr/_É)iu6\5l6b _*>j<9$)a5fr 
r/a._zr>a._-ílL_ 9(Lpa5a5^éSl^)g5 d>|.-3« §l_^_!tct(31 srmuan^ib r&wu. 
(Seueár. ,_9j6-r(írji_Lb ^supnjjá-raj -Tcgjlr/rras 6r-U-U6rr6ij<55rr6_r «-FTtT-Tjrj. 
<55_fr a-!s_.__<_><33 (3urr<$|pLD _^rBJ__K_-0-u'rr_5-ír ^6_T__r60_b, _9jé§l_5rrr/ 
Qaí^l, <_sur/rr_!T.a=,'" ajjC-rrrrasLb, G_BiT6-_"^'j_5-nr__>, «rrsuLD _^a-)tu_urí) 
jrjjáraj 6r6_J6U-Tr_ija.rr6-r -9ja5)__LDfr<_5 __1l_ld Q_5T©<5<-5 rr ÍP-l L0 . _r__r 

g)l__.__lU rB____)_B6B.-- LDL.©!- cgSTrr/rr JFjJ. _^r__J-5l)C_5601Urf aSSrfl__<á^i) 

froj6ÍT6rr (glss (grjjjpíBiassír íELb-S-LD er/sór 6V(nj£5 3jiál6vr roesr QsusoriTrjSO, 
^CocS @ p jrjráiasefr rE-b__-!__Lb (JJ(rjjúu<9jfr6pj_b, srsrflcsnrcS <£{&<& rpig^u 
ul!®, _g>f-iD^__l__ ersrflcSírffi -^síDcS^cS @ilu©^ajúu®-U<snr|pj_b 
rBLb(Lpsir>L_uj ^(rjj^iuaiaiileb Qurr(rtj6inLD, Q6Ujr_LiLj, _-9j6u rBLbi51 <___-_ 65 

^SJ,_f)UJ_?D6U 7_Í!_TOJ_)rÍ_ajJ (^(rjjÚU^T SOjC-LD (JJltTOIS- !BW6S)W eWrjJj^ajJ 

B6srrr)6sr. _5j,(OT)6b, rErrii. 6_5rrrfa56fTír<356ij-ó, QurfltU6Uíf<_S6rríra56-j-b, 
Qufnjré ^6srscnLD, fEjfj uottlj, re-i_5)<_5S5_as -^<_£).U6urí)6-_ rr>ú Qurfjnjeurf 

_56rrrr<5S -^li.íj^fi.aj}, l__.(Lp6B.L_-U US»<_56Ulf<_66rfl__.a_^)-b c55ír6-!SrLJU(5l 

a__-rjrj Qurjjj f_cS6OTcTir>i_6iT3iut_|Lb Qu/i)^0rB^rr6bc5nr6iTr ___60<__liu_b (LpstDjrj 
*OT6r6b6_T-_jf) njl^j-), los-tú u_rór__| (^cT_.^u_l©2Jfr__5r_L_ ,_g>j6urf<_5--rr nsrrib 
Q'-_t-b_o (Lpix}.i_jLb. n5i_.r_p6_.L_uj u____5e_irf<_56rfl6OT @_-.rjj_s_fr c_-rr£r_--r 
icrras ibld_5@ _T6_i__J6rr_ij Ljerórasefr er/ rjju_l_cj.(i5ri- é_rr_pjtb __n_a5 
QeurpnjlsiDUJ -^jsiTiL-UJ (Lp[£j.t-_j_b. L_lrflL.Lcj.-_j, ,_pjf/<yTr_j_B<g.a§.--r <_f1jt>ljlj 
asSjrras ®6!DjT)a_ajj LD^ljsa^j, -^suffa (63 _->__._ @6!Dpa5(*_5<_5f_j _$>ja!ílas 
LOcáliJcTtDU iBrrLb Qa5T®úu^rfj(_)<_5 asfrr/6?5_ri__ íB_b_ps!n__iu Coasrr<T!DLpai 
a5-_ribé_.r6ffr. 6^(5 QasTiJlásassb 6UiTíBJ__6pi<_sr_j __r/-_-r{_JI _5L__=1<35-Tr 
^(5«@_bQufr(Lr>j>j <3\mp _^(rfjj6U(r5_-.L_.u U60_p_b C_f_prr__^j^nrff_T 
Q_ur_)r_)l_5(_j __^iUT__lrrjajl. _9rTi____!Tr<g5JS!n-_UJ c g>ja5lasrrr/a_--.a_ -giji-j. 
u_s_f)r_ajj e^ /T) rryc_B QasT_!>WL_^6-r <_p_oti. (_}<2.^>V6-T _Sl/frms--rs5)j-cs.__iu 
-_^_FéF._5 _j _^j,LpLDrr--r @L^l-_-iu^ Co^rr-cT-ri_}. 6-J)_-_L_T__r. ____)s_tld 
u^sinL_uj_iJif_G(5rr)<-5farj sráS)(_r/ su-ólsmu. iuÁ) rjj6urfa5sfra-_L_ú usou.rr__r 
6Ta_)ff)a5-Trrra5 __,a_) ■ 6>i._.<$rjg.T_5sÍT, ,J9j_ ? iC_uT60 sus-ltTtDU. turnrjjsurf 
-56rfícTcrr 6ra,)C_írr ______ 6U--1cTcdld iL{S-.L_iU-Uífa5_fr u_o_orr_-r 6ra§]ifl_S-rrrras 

__,--l 6_fl(5l_5l(n3ff<556fr. 

-^jfTÍlujfriUcScTcnas _r<3jlff^ajjc? Qa=iúiuúu(í_lu_ -JuT/T_lL r _J_ajl-b 

C__56U60Lb L_)(f3_5 USlDLD LDll® LO-bsOfTLO-b _5L_6-.LD ILJSWíf _f éFll-íl-b 

C-^rrsBr rrjjasleúr n> r%$u$ssr a=asc$iLju_ utusOTui_i1a-)jD_j|. 6T6_r_)jLb ^íjrrei 
C-urr6-'a : frrfl_-r _§>jú®y3tu<33c5Jl<T-)(75re^ fr>rrL_crcnL_c3. í-TÚuTnj^psuajrjjfaj 
LC63r^á)__rLpLb ? a_L_6b _u.-1s_._0i_j!- _L_---L_uj ld<s_-6tt ueorf C_a56ij.6u, 224 Sl'ÓZSr&§]6Ú& l&m\&,ÓStt _>/5fTa.&.. 

^6Uff<356Ír §£UJ/rjg] £§rB<5_5 <55l_SB.LD6_..U OTfJl^^já asrrtLtíj., _$J6_.a3 

srQ^gjÁ <5ST_l(5l-_a5jf>a5Ta5a3 <5n_i<-56fr -__tiSl6_.rjiLj_) fs_)t_ _iBrf)(5)LD. 
t_)_5a3 ^frLpiB^ 6^(5 _ut6-"6Íd __j<95._5rrrflai^L_a : a^Ta/rjso-r LDsrfla3_7Jr 
sresrp r£l_ADi_)sb _°>j.b6_rrL06b 6^(5 Qurfltu ^a^gsrrrf) erssrrr) r_3souS!sb 
(^I(5«<íf3l(n36ar. 5 -^j,<s5_6_, 6£(r5 ^rrtsrrrrsTOj ú _urr6i5 ) 6fo spnjfljsór a=L_L_ 
io_tjt n_a_3_._b gjffjn.LD <yrr_.L_uu__L.rr6b -2>j6_tóoi <i a_u _j__h ,/Ií ^|^j _u ^, uj 
aáiTSS _^j,i_lrr_ <355<Jísr<_6é5ír6or t^urriúacsirr ^rr&inii&ih Qa=606_.L£l<s.a5c5_ 
asturrrjrr-B (J^áa-lnjajj. ---(ij-iias' £Lp60u.rra5a5 a=n_ rj) _ sxi (^ (5 ldt(S3j 50 
<_urr6_ , 6T0 spff)n}-3T 3 nf^l wssr rr> e_Lp_s@ 6rs_rf_5 a5L.3-_a_, a3,T_í>_r__ 
-gjjja^rrrBJasib sr-órrj) r_[rrr6_l_5 _5i_u_5_i_ uiussruQ^^ (ipiq.iuib. 
_^j,(63)_b, 6j_5)Lp __fup___Brrsirfí <^(r56_-5T 3 _íix)-<_5^<S-Q_5T_iw@ rí?r_a^6_o3(T)Q 
<^(j5 _r6_)r/_5 @(5)_56-j_5a5_L_ (^l-C-C.TLoeb, é_6or usbá_ _Tr.a5.& Qa5rr___r(_L_ 
glr_65_5 „__-_0 f-fB^ G__-3_r_^f_l(r5_5_Sn)a^. ©/Dtf). _51--.Lpá_a5ÚUL__L_ 
L_6-fl^_br _(Bir_5__l -j)|!r -FrrfBjas-b, " íb_wu __sr, ___6iJr_3_T <_5.j1_j.5_) ajjú 
_urr__(S) -_l_-.t_íriT_5_fr _r6_r(nrj_b rf. __6_T6ff)j6o.L_iu ldt). 1_js8.ua. Qajrfl__la5 
aaiTLDsb __).D<é,_5j' _urr6_iajj rE-b-Dajj. sjrQmssr (rrj _b rí. ^)n)r_ajj 
__©__c5__r Qp60t_ LDjjjjU-j-iqu. ___5t___t -_g^_j_<___s (tpt£j.iurr a3_b6___ír ?" 
6T__rjry Qa=frsb--^j C_urr_b $(&>&>& n)ajj. Qu^iilajub I ^ifHajLJ 

Qu0L_!a3l_ 6T6_r6J)iLb Qu6_-T fBLD_5r3j, 6TrT)-í56_T(_6_ ULp_Ba5_prrS_TS_i_fr 

asrrssr. _56_1 -5i__5_-fl-_r a5-_l_-5^uS)6b £ a=___rt£). s _T__Tn) urr^aj)n-i_rr_6 
6_jib. Qu06_fr a5_-jl-0-^a56Tf)6b 1G e LQ6_T<_Frr ' srssrp urr a3a3lrju.fr <__6_j_b 
(Jl____rr (tp__r__r<_rj - -Fréajlaja^^áóslCStTijLb. _gjj__sfr, rr_.f_jrriuib ib® 
f_)______i_ 6T6-ru_iJjT)jrjj_5@ -^úuTfhutl© _$(5Úu _ ajiT© lUT^a-fajLb 

SrpÚX&jW C_LD_JUL_(5) gl(5^^56_l6_r, rB_b(Lp_„L_IU __L_l_JLS!^J6TT6rr 
6T6pJ_bl_|a56Tr Q_TJT)ia5-6L_UL_.(r_D-b ^(TfjácS (?6____r(5lQ_D6_T(rT3sb @I-<SLI 

Qu(f3_5)a5L_ 6T6_rg)j__ Qu6_k____TLJ LL^)iJ(_uír_DTa5. _^,a5___ íb.tld 
^|___T6_(r3i_ Ga^rfrB^ajj |§)[É<5-_ UTt__s_ú ug>__OT Qófiu _6_rrL_rr_5 : — 

ec ^Ta=TJ_„a3ajlsb Qu^ixD^tb srárs^w Qu.u(5_.__r 
_>_ji)fjj1(fjj<_.ra3LÓ CSajíWí» rt>__i_ ___6_r_S(s?j _.-__.as_fr 

6if___ra;<5S_), _T._a5_fr _____Ta.a.i.o. _r,f_;„bir 6-.65.ri.a5_b. 

«^t_5-_, glajj _|>jn.UJ\T--.L0liS)6OTUTjT)UL_.L-^j; LDTS_.lUu5!s_rUT á) 

u_l__<p. Ljnjcf. éE_OTrs^áj_, g-___.r.^j -jS.r^.^!^^ ;J__r._.,_ ~ r *~- 
__fiOTr.6Tj._D u5l_b&>-. ^rj'vrrríu&w, iDa.a5srf)s_r LS!j^lr_)a§)turra5aS)_w 
-j)j_-r-rrn_ja5 ,-5ja.asrrrfla5_ír _-g)j__-T6iJ6í.rjí_|_b sa__r t p _a=rf a_<_5T_b-E_L. 
-.g^suff <55sfr -^ckr-_J5_.rjtLj_b6_il__ _5jfja=rrrÉJé5_b __D_buL.L_a3T@tb. 
LSlrflilt£).6_|nrff<355rí.6ffr ->_-ró.&s.iD!urrsOT a=a5^1 glf565 ,-____-r_-_LDiLTl6-r gSsdojim <sS\(w,úuQlú /5-fl-_Qu,/r)/__ 225 

_U.-6_(olU <5BL.L_ÚQu < 2)JÍJSÍrSir < gi. ^SUífa5(5T5SIDL_MJ t^á^lCoUJ fBLD 
QpetDI—lU ^éia^UMT^lh. __6tfOT6iDLD6_lU ÍBfTLD tJjjlLprBjSS/rsb ^GtílT «(GTTjLÓ 

^ltpré^j 6_l(fs^rrrf<s5srr. LSlíf)Lliq.s^ -gijrja^ujsblsb __6fr6rr i§0simu 

rSWUITLDSÚ ^0_5<95<_5c35__|-UJ ^gJJSTT 6i/cá @ fBfTLD (o35fr__Lpc356rrrrc95 

^(rjjrÉ^rrsb, lSIojq -urr6_cSFrrrf Q<35rr($l6DLOÚu(5l<3Í>^6_írrf _5_fr ", wrr^erúú. 
_j._j__(5!c3_óiT /Bltu/rtuii. 6_Lpr_c95 (Lp_)_ujrrLOsb ^6iW__rr(5is_frrfc9_6fr. 
Qu0LfSla3ii) sresrrr) _g>jíBc95<_, (_<9_6_6-.<95 LorrssflL-ú ut>u) C__b_1(5 , Iíg 
Q 66 rrs5k_L_iL9 (75 úurrsír * 6_rj 6-rrjrjj (Lp(Lps_<$6pj_. mrressrúuQSesrjr) 
_^n_<3_l_s_tu s_rrLp<ssstT)<35 (Lpew/rjSDiue. __56_)<3_ <9r_^^j srsttrip] QcSF/rsb 
jpji_u_|. g)rB<9j)turrs_lsb t-lrfldt^evj.Trflsór ^úál rBesiL-Qujbgiéi Qatressr 

_£_uSl0<5@£_. 

glúQufrcLp^ rErrsiJr <^j#uj-_jJ)jtíj__@ 6_!sfl.__ujrr<_-as áipÁ 
<5St3Í5r__67n6_ |^(njc9_<95<á<3á_(5!-> '. 

" _g>jrj<59uj6_lsb _y,/b t _)2^<fB <35rr___j.g2jLÓ rí?<3Jl<93rrsQr Quffliu 
__6wyrs?r>i_ srsórfl) Q_5fT6Ti6_a5 Q<35fr6Tr6tn<35iusrrs_l6b [^(r^cÉás 
sorrCoLD <56_lpr, rBs<T.__(Lps_ r_)u_)_b -^u^<j_fr<wajT(ajLb. _^l<9. _6_ 
fjcSSt^ujLorrsBr <9=<^i_T-6_,TcS : _t}t srsm p <_(5l<sB,i_ujnr6!$r suLplffíniu 
(-Uj^QasfrsrrsiJ^i, _3>|sbsogj u^<$íf)6„a5<_f- a=L_L_<3j^sór urrjas 
<%_■<_(_., rBcgsfáaSjTru^LD -T^lrr^^LJ (_urrrjrr__rrLOsb -Jijsídlo^) 
ujrr<_5 g)(f5<35@t_ 6r6rf)siDLDUJfrsOT 6_Lp1sir>tu -LopQaárrsfreviajj 

6T63rp glrjStrár® 6_Lf5)_5(o6Tr rELD<35@ __6Tr6Tr63r," "'___tW6_tD6_>uj_. _s_ < pi_)__^^<s Q^rrsbSsúassfr rálrjLou 
álesrroesr. 6rsiÍT(rrjspjLb Q<S5ír6rr6in<£_uJ6Yr6_)6b __6W$rs„_. Qiuesrgii ib/tló 
<_^^r_^Qc55rrsiw_i.(í3<35a5l6iTrjT) epesresirr) r6emu.(Lpetntr)u9s$}w a_6rórsn.LO 
sreisrgn fi9^i_)<5.<35(_6_si_r(5l_). " 

" f5Lb(ips_t_uj __a_<35_srr -^ -=-=__. _ujrrs_,_= eresrp ^jsíot^síjt 
<_rrrj6iíBTi_írt35 rswá,(3j srajlrjrr.SciP <£FTt„_£)uJLb a._j)jj6_Trf_5_.r. " 

" ___W_WUJ t 0ir--|-í -$|,<SB)SpJ-Ó __6_Tff_LOu9si>T CT_Jj5)__>U__, __6.____Ú 
LSl_j.t35<35 _S_Si5T5r©--. " 

" Lj_Lp .Jíjsbe-^ Qs_@LD/T6OT_. 6TSBT rt) @J6tW_j.(ff3) SpjLÓ _SJ|LSB,-* 
UJjL-L-ÚQu^JTJ rB_b(tp_TnL_LU LD_5<35(_6Tr (Lp^jr^Ú L|^<5.16b fBLbfiWLD 

@c3j<il s>S)(5l6_frifa56rr. " 

" ^^sijib a-SOTrsiDLDdsrreOT .' sr6.r(rr3 epjLb &„_ot$_. __>__..___« «ot.___,ú 
l %£5,|.j ^(^_p6_6irór(3li_." 226 ^Bó$rJ$gjjGú& Lasttfl ssSsnr QJBrréSí 

ÍC S-.smstrnJ}iúQsoQiu -j)j__-_6Tr6-j ajjrTLÓ _Taj)rfurrrfa-a5 

(Lpicj.uLjiDrr ?** 

_%<_>. ^ehsueiTsi] gjpnruo sró^rfiJiTíf^Gaj iu.tós QsusmrQLD. 6£(jtj 
^ajsggii ^srrsijLÍi (g-tojnujcS- a«-i_frgj. rBLb|^_-.L_uj (o^_-3-„_._cTiT _^rr 
_r-Tr__5^e3ljfj@a3 Qa^rfí-^ú-íurru)., . ^(gsjsó ^" -..<_> -_?___! QurBaí/ras 
_if-fr_TT Gé563>&j<35§riT /ejtSlo (ásw^Sei; ^j^^Qso/TLpiujj -^ja"-ir,f_:__Lb rbii. 
& ajsnaí as __rrú y,rf aj^Dí* Q^ÚJiurr^i. LDs^a^rf assfr uso ldjtj /rjS-Jjf a-efr srsh 
ustDcgtqLD, ^suifcBsrflsb Ou^LÓuirCSsorrff a_s3OTÉTinLDuSl(SffoCDUJ su 6p| 
eálLp/Bjjj ^l(frjc5c€l(r3ifc556Tr srssrLjsmcSLLjLb r_tr_b _g^rr51<_surri_. ^rsojsb 
__.__>__ jsjsjlssr 6^6_Qs_rr0 mrriLiq-Sgiib, s£-_Q__rr(rfi, rsrr^ih _osof)a5 a=(Lp 
a5ír«jL_ (Lp(Lgsiic£lGgiiú y,j---rai sjísu (Lpefrsrr _D_.fi pnr&sir óp&iSzéi 
csrrsór Qffiú-S^Tassfr. (J£lc5^cTto__UJ LDS-fl^rfa5-fr __.60_sasa§?S-T (_a5(?JlcSsfr 
^t^<ss5ía3u_|Lb ajrá/_6(6/56Tn__iu (Lpajjsslsb d5Tn_i_-)_= Q_F<sb__r7rj.T_56fr. 
_9jsu/fa5sfr ^laj-sur^ ^Tr_J@su(_^T@_Dil(5) _o_b-_>rr_D6b __6_a5L_ (ipn& 
__"ajf_ó iS.6$rurhjr)<!53h-Lq.tu ^(/5 uJT6-_a3SíDtUc_j ^r&jas-fr -_,_-__6ttt(_!60_í_j 
_5^siT)LD_55al(25rf_6_fr. _r -ii-usrr sij trrajlrfiJLjcs (§^T__Tn5uj Sut^sojlc- 
LDrrsííflL_^a51--r (_Losb ^-urf-S^áigsfrstr rs_b ■_____&___' ,-9js!D_=_5a5 
(Lpiíj.i-iíra5aj/r« j^0_5_9fDj5J. _T_b_s_ lujb/j) ^iiíiTjpjj)_-rra_)uJ ésrrrfirTTjsrflsb 
<_._.__ _g>j6urf-5-fr -_iL/51c5c$(nr;r_ajj, gi^susélssr GajTpjrja3-iD<9j__ óslLpó-Qai 
áSlsJD-pu-ls- _railrfurrrfa-_5l(r3rf_-_fr. ^gú rELbiSasstDss uj ( siD__uj-_rf_5sfr 
usO(rf5_b_s_[x}._5 .___.£ _p-_3i--@l___-.i_- _»ij6ijrf_66fr Qu(/tjló <sjíj6_>]_b " sxicsrr 
ujaicáls-r LD^é§l_9sb (Sasrrsár^pib a^njj sp-rf)a-_i_, ___tTrruja3^)__r __i)_Yfl_bj_3 
^j-frsrr (ourfírrrj-siTÚ C_urrá_á)-_)(53Lb" 18 srshsgi c5_,jsj__.(r3rfa5_fr. -^asCo-u 
c^-F-pjSórjls-r a5rrfr_--rLDrr_. jbjtld ^^6_s--rrr_a5 LOJT_L(_!j_rrLb. _^j<sf)uj__l.. 

lf>0SV>lU 6Tr_J_5_5 _5S5-rL_ITQJlLb _gJj<_> f_}@_P _%(gj cFTlÚájéFjJ _U.S-T_._SL_ 

Q.a=j_{^i|3jC?6ii,T_b. fBÍ) U-_-r_|_s_srr i6LÍu i <áHQ(a$w _§{,a5-i3rr-b -^a^-is-raj 
QcSTurreii^jpasrras rE_C(Lp___L_iu ___u_l_TDrju_j!Í. ajlujrrasu- Q_F'u_uja3 
65iurrrrrrC_6urr_b. 

150 eSgLsmQi&tír iSiijjl_>.«-..TiH6Ór ^jrja-rrtla^ r__-.__Qu < rrj < i i > -Sbrjg,- 
Q_p_-r_tT5r ^ji"_=/r^r_ja5LD Q^iúíS&'irra) g>(/r, Qas.r©-_-_o_B_uj r_4_fcTsraia3j 
>5Mrita_rr<=rf! wasffisfr sarfjj Qtirrrj fLpa=ar-a-_-_í_ _i51__(Lp_|.ujrra3j srs-rnj 
__s_-TSiDLD ^^s-láffiúQu^pa^ff)^. L^ajjsuswrjuSlsb _9iflL_._j.s_j, -9jl.l-._e1 
uSlsb Q-Pssrcssr. -Uí_j35T_TrLb, uf^_prrLj, L__5TrjT6_f._j.rjLb ^wgpLb r^réailuj 
LDfT_5/TcT5-rr_ja56Tr -^Snjrajajjjjb, c __b® ,B (^sjD/jjuSlspjLD iSlp (Lps&rQi&sgjLb, 
<^-3T(írj_5 ^_-_-rá_5ÚuLl@c^6rr6-r -rs-rjjjLÓ, _2ífi_Li_^s_j,-_pfl-__-rjiT^we5Í^_-r 
LDtTtt-fl _o@_-.^|0_-ff-rr (.«Tpiijlíg^ff sjdsu/jló Quirasrp^ "®<*p asSsúGiiúr sBq^úuGld rsmt—Qu '/rj/__b 227 

_ 

6$ ij) g)lttii£> erevrrgíw fELD<-_@-f- Qa=rr6_6t>úQu rfj/rjaij. _?LD^(5)_5_rf)_b 
glfB^ s^fBíris^u^.sb Quéos^iuih, i_tl jrrs-T 6Ío _gL_-)i_- (§1(5 rBir^assinFísór 
<5_6_J_-ti__3_rra5 JéthimtGnjemt—iu __s_j<_-_a56rr _T__rCorr) _^n_j__Co6tiiurfa56Ír 
as^ajjaíÍlrTrjrfabsfr. -jjjjáis-jrr^p íBQ^^isiiQ^n-QiwC^ wéoeofTwéd Qusbg$ 
iudb, iSlrjrrffsr sfb rBrr(íJl<__6rfl6b a_sír6Tr n\&,&> <S6rrráia5srfisb <snL<ss(6njSini_.iu 
a_i_ts!5irj<# a=_DTÚ_Súu^rfja5rra5 ^rái_SC_60UJ__ Courrrf 6_?rjrfas-fr aj_ff_r(5l 
-r^ajajjá Qa=6ba_)(rrjrf_5-ÍT. • £§la>^-B_a5UJ a^rÉajrfúuaiasl-b. afsiDLp rBrr($) 
«ssstflsbj Q_=65r___r Loáas^rrjá^ _jrj)UL--i_. lo ._){£<_=<_=), ajjturrii., fjjl_-ru_b, 
atf-sruLD __^._)iu6ii rfjrr5)_b _i]n_-_rr_Tfla5-fr as-_i6_rLb Qa= gpj <35<3.<_5<35-.L..rr 
Qajsm-p Q__rr6rre-_a5 rálsór^rru r_J___QujT) (Lpt-f.iL|u_rr ? J§I__ju_-}.úul__.-_ @rf 
_^_-_sr<_s<aj íbítw ^L_<_saia5ajji_6!h" __)}_}- u_-_f)tu C___j___r(í5lLDrr ? stsíj 
fá-Gtr-ijajfrsár __rja5<£5a5 _Bi__$(S36pjLba-_.__ £gls_.ó5-__a5tu §prr _^Jp___-ruSt__r 
_1snrC_-_r ^_zDLp_6<55LJuil__ QasrrrjJl^Loa-STrrrsb 6j/J)UlLl_ -g^suLorrffBTLQ 

. @(!5® Í ^/D Q^6-rus_,a3 rBrr__ _^/r5)C_6-Jrr__. _-^j.__C_.6ii rj_„<_£)iu^é£!_b 
6TiÍ)u__.i_ ^lfB^ _g4-_JLorr_-Tjsa_i)/b@ íJ < _b < _D (^ero rjrjtiSlsb rBLb(ip-_.i_iu 
_j^-5_rs-.LD QéFe-rjp &>rréi<5i QeasánQih. __^n_j-á)Co6_turfas(6rf}Lb (^lrB^tiurr 

. 6ij_b _L__a_r_--_ouSlsDr ^Lps_ixiír_.C--U _S,_w<___súQu ri) rp-fr6TT6.rrf. ggCorjrrú 
iSÍiLi rs rr__rfla5 'a,a5)-_r QurrjpÚL{_r-__S_Tr ^[Bajla_Qa3.T-__r®^n__r _-gu__Jíf _s_fr 
_f-_.Lp iBTil(5)<3.(g __*í_^(T3_5a_)(rrjff ___fr. glrBórjú Qurrjpú-__u . rstrnpw 
Q_56n-ij6_ilú(_ , urrtjb. _-g_|s_J6_jrrjp Q_.6rrrj__ilúu^s-r Qpsoib, ^lrBd§)iurr_--6.J 

Q-_L_i£j._. Qasrrajajlá. QasT-b6-j^jp_5T__áié5fr__r ^6____íT6íj ff?6__Tí 

i_Sfriufr__OTa3_-_a_ C§i_/nQa5rr-<3wCoL_rrLb 6r_-rjp _^rÉi__l____urfa-sfr 
Q & tr sb 6ii ajrj) _j f_}i— n_ Q_5rri_rri__6b ^(njú CSurrLDrras. 

9(15 (_<£_=__ _F_óurr^__._)6_rjp Qa^-beuLD _u-_-r_roijDti_i)_!-0(_uj iSlp 
~a3a : rája5C_6rrrr@ uaS/frBajjQasrr-ff-rr _6_.r-_rirj.iu 6a-_r(rr3@LD. £§)a5<~-r 
-_1l_(5Is_)í__(5) _rrs<5 g>(5 Coaja^LDrrsiijjj -g^rBaj-f- Q<5F_b___b (Lp(ip__i-__^íq_b 
ajrr(___r _____^^<_5Q-_rr___r__rr6b -jjjrB^-F Qa=_b__i_b ~9/rBa_;« (_«_=£> 
^J__(__6a__.j_ú uiu__Tu__rri__b Cou/rtúa9(iJ)Lb. s5\(stj (stj irmw^ Qp&iu 
_OOTÚurr-_i__._D, <sd __r ._ ,Tiu 55 _b . sr^Tu_-^s-ja.rr_c ;p_j/rúurr6_!is_r 
(Lp____)tu__)T6.r Qa-_b-_ir_j__sfr. girt.^liurrsiJa5@ igJréajéf- Qa=_b__Jí___5_<s.r_-' 
U-Srf/B^ Q_5rr(__<9-__ -?5_i-W®Q_D__Tua^<5rr-_r, _S)rf)_li_)___j, __%_!_$ ..(03 
___,---rL_6_j__r _^.i_í_ — _> rr> ^:<_ul;tc5 _.____<„•_■. ' .___■___•__, -^s»TU__i.f_6c_rr 
S/Brr___9 rB/rtb ( _B_.__ @^_5_r _*>/4_5<_5L-j- r#c%_rs^L___ <2__j___r(5!_D- 

_^r_ja_l_!soujrf_&sfr a3r__as(S5Sis___tu __j_rorrrj)6--ojD sr(_l0ajja. asrrL_i_|., 
<c gD j -_r.__Tiu__aj---<s^ CS^rr if) rrjj__)L_u^ri)@ fBrrr_J<_5.fr Qurj (Lpvuihél 
.Qc?_juj___j-OTri_j_ uSl(rifjr_^^j. _j)|^@jsiy_L_iu Qu(T5__0LDS5_uj _^j rrjl_.j« rrj 228 \3l<tor&£il®}& ueafljsSssr GjsrréSl 

<gjú ufibSeu^p qjL<_§<s!_rr QíDpQsnrshsfrGsiismi^. -i^rÉ^ajj '' stsot ffjj 
a-^/p-Orrii). nsírgjjLD £§><_5c!~-T spúijs, QgarárSQps'ir. ___60a_<5sj) 
M/6Trsrr (LpsOTCS-OTffjpiJ-frs-T (a<55c_=réja;sfr ^.WajjpjLb ■* ____<jOT_7n_DHSI_<JT 
uéúQsun)! U0^a.c-rr<__ <5--_OT@L_l_^|?5Jsfr-rr-OT. j r £§)rÉa3 ^áiQeuir^ 
_5.__r®_%__^3--T ^_^_ju-7_u_m < _«oji-) uso _-l_TDij5<ss(erB_b, srsbcso ujjfjff) 
a^__rur_ 3.(551-) usO-crr-OT sjjiurj .^«(srjjLÓ f§(rjj<áa9_-Tff>_OT. __§í,íS3_b 
(alrécSSi &s$sr($it3iq.úi36Ísr uiuár&'isrr . ^spusBÁSsbr p Q^&ás&err 
^-_ot^j>jC__) ^ibú L-)_B_|p«___iT, ^jsárurEiffisfr, £3jiufjr--a.-fr ^Siu 
gú mstn rr)iu\h _^gyus-.a_-5 QeusmQib srsár jjj Q^ss} siiuSl-bSso. surBisar erfl s 
iorri§39<55<95fr<956Tr _^Q_o/fl-S-5rr__/<_.(y5_f- Q<3=ssrjy glrj-iSl-b jglssr^sár Qa^iú 

" iLfio siSl^fSTjfTSijrjésa)^.? élébpiriig (Lpsv>n)uS!6g}ib, _-T»__ [ ^6tojp_L9 < 6jpjL_ 
<5m t p<sQ<55<Tsyr<£rS)(irjff t 36fr, ,_3<f6_jrfa-_fr iflasesf- a'.so c "^-m®a5r^a-@_rr 
srrrras <gl<s<%<5r<? Qa=iúajj (Lpi^áaSlfTrjjrdBsrr. jglsmai 6)S1l1(5)_-ÍIl1(S), fffjrrsál 
lUíBajlf/ su-rrff <_-_». ^{^(STjrr-OTíS-'indsa. Qa5L.irj.6b Qa5Ta3luua3l_o.0r_.ajj 
ui_j--jut-uurr_s .ji/sijrfas-ff <95 á)^ia5Q<5frsrr6rr __rf._li_.rr6b, c Qldsjj 
^sorrsineuLJ ' Gufrsoú uscrrsjj/rp ^GhrQ&ísrrjÁfSj CoLDSorras ^surra&srr 

sufTLpiBcsrsb^frsiír r/jpi-j-iqL-.. ggGjrrúul-U __il(^ (65 rr_OT_b, ggC-.jrr-JL5!.u 

I_.Si5OT6BBf.sb _2)j.Í.aj-f- @ff.i__OT, «^fÉíS -D63.LD, _g>jri_a5a_. -ST/^JTJJ, -g-JfBaj-J 

qiusb ^a-l-UsujrjffjjL-SOT C_'a :: rfrBajjj uso -qa-rÉJ<_S-rrrr<_- 6usírrf <£<_=. 
uj_-_L-ri-é5ajj srsárrnj^sojLib, _j_j^c_ot- sDÚurrsOTlsb Quturfa5#>j jb__l1 
QuT(Lfjajj _?]#_! 6ii6rrrf<#afl tusmu.su^n)^, (jglGÚsusrrsij <sírsOLÓ _Tf_.as érjjas 
Q « rr sfr 6tt sál sb <%o . 

rB-Jb_p6_.i__u iBi—^sínajuSl^Lb u-rórurr_li_j.|pjLb ^(tjpajajti. _gl_bS-0 
Qiusotujjj ^scraTSínLOiurríssjsb _)jajjC_6u rELDa-raj _g_ja5)a_úui-j..urr6OT -gjjafil 
a5fr/j-Lb C_sus_ot(5i Qldsotu<55 /i)©<5 : ^jrjrBaj aBrrprsífOTLDfriajijb. sp(rrj (ajjTjlú 
l_!_1i_ LO_OTlaj6-flL_a3aj._b s^sotdjlo. f^lsbcso QtU-OTnrj -T._w_-OT^a3jL--OT 
Qa3frL_r__Srs5)6b -^-USOTlt_á.a)l-b-6T-OT_OT ^(rrjasa-ljT) Qaj6OTU6íi_a3 rSráiassfr 
<g__-.L-<-=! SiiSinrjtiSlsb a.Tswf^iq.iur.ajj. L_3rr._lf_j_s)_},rrrf rB_o<S5faja= a.iurrila'. 

-Ulp[-_(a > -Uaj-OT pLpSOLÓ fEL0L_j6_.L_C_.l_ -JOS-. pfB ajj aíi L_ _B _3 SOT JT> l_j<^il_ c7<£_aj! 

<5S_srr<á arSirswuLDrr^rrjj siiLpl 6Ur_><_5<_5 (Lpi_i_iq_b. a.iufr_lt_=l euy)iBJcr J rrijDsb 6)_)i_._. 
SB.6_ia35jj _5>ja36OT<_D60_b _)j<9-l60 ____o_S(Lp_b cS-Tsot® aflrfl<55<3-l6OT jjj r_3sou51_b 

n-LDS-jLD-f QfflÚ^-ÚillL-Ttrb, ,_Lb(Lpó3_L_UJ 5__ií_ IUíTIU U-^-_r>5_I,T_G-fr 

_fijS-iff_5C_-Tr 6TS_rus!Da3 rálf^rr;-.!^^ sS\ C^siirr rfd-.fr. _T_-U<_-_5_b ajl^LbL-lfSff) 
^jld ©rfl(f5 ,_5j!_}.aBsfr sr@^^j -tDS-ijáajrr^LD (]p_l_^<-.Qa_fr6fr-rr_f.a_vi-j.iu 
_g)j-bsoa^] f^_^<55 5jj<55Q<s5iT_fiSTr_5a-T-/_i.iu afljjSluj -gjjsu- fjjuSlsb 6í3.s_i^«jl_ 

y,_l-_.--Qu < rÍ)fJ) 6£(fK, LD6-fl|5-ijT 6>Jfr^<_5S3j_5uSlsOT -T-bsOfTLJ Ufajajl<35-Tflsp|_b gdsOGum eSífTfjúuQiA /j5<-___Qujj3/_. 229 

pek^S 535 l_iu $n)t£6V)éB _T@c_>aj,_.<35rrL_L_ (SsusmrQ Q__6-rjT}j 

■ S-^f-LJ&lJajJ g|lU60ír^ áSrrffltULC. 

6 

6_:j_orr/jj/]5)_-r 6^(rtj lj^Iuj rBrrsrfleb Quít^^ 6-l_j.i_|Lb Quirixpajj 
éQLjjasasleb L^/jjúu^álscT/r) (grfltusór <336cfr6jj)]6coL_iu 6£6rf).tnuj (§ldíÍ)@, 
- t iL_<s l 3), QjS/bigj _^ií_-!uj <^<ro<j-<5-rfl|pji_<í_-.___- u r/úujjsí! (5 crár. £§)'T5;_» 
Gú6Tn-&é\u5l6Gr -gjjsrr-ij spáiQsuír^ (Lpsmpiálsgiib oj>_íj g>(rrj -^iBJfajeúLo 
(Lp6_r __-r rjjy__i^ír__ ^(rF}ÚL-6-r _rrB^<93 (_<93<3=(ipLí) ^^spscnL-tu 
^)60«6iDíB<s a5/jjurrr_s> «Te-jgjajlsb <35_l_ _2)j__.l_iu (Lp_j.ujrrórjj. 
L51iflLl_j-_-j.frff_._fY r6_._-._o (orBrr _-_£), arasrÉasrjLb Qujrjj__a3/jjra=,<33 &,(&)$ 
i_](rFjíB^frQ_orry51uj 6rrB<95<s Q&t&Qpib <_T<93rf_<3>rjLorras ^(rrja.<55_. ah-i—frai, 
_r--rjrjj -.-/jjjasl^írjffaá-ír. (gj)g)! _ _-s_.r_..__iufr_5 rj^(/3<35(g(_LDUjnr<ws)_b 
6rí_c£ sp(j^ (_<33ap(Lp_b ^l-írr^rpj <3r^rÉa5rju.rr_5 j§)(it>_.__ (tp_j_ujrr asj. ^-urr 
_5(6tt;Sídl_uj gg_.r rErruj_Ba3sina5__ u/rj/jjlú Qu(i3--.u-i__f.^ asja. Qésrrsfr 
•_5l(i]3rf_56Ír. g(_rjrrúurr__lj£,6fr6rr Qurr^i__f_<35_fr u_b(o-_jrjj 6_l<33Lorr<>_r 
Qurfluj (3j /jj /nr_<___rr<9= Qa=u__-1 (115 rf_5.fr _r__fl|pLb -^^..OTÚu/jj/rjl iBrrsár 
(Sua 1 65-1 (TT; ldu 6)5) -b&o. £§)<33a5--__r_iu (93/jj /jjir„<s5_-rr -_g>j6_ffa-srr Qa=u__-)--r /jj 
eu-ínrjuSl-b -^6Míf<35(6rrjd_faj 6g__TíBrruj_- __rf)s-__o ^) (5 _6_5<9. -s_.__.fr Q^sístjtjj 
lurrSrjgjjLO 6^(5 _F-rf-_rraj)_srrrfl <35_jjjj6_rr(_6-riurr(g$).b, ^úQuír^ajjii. 
_-«-l_ £§)/-<_>« @jjj/jjr__.-Tr @(rrjiB<_<£ aj^LD. _^; g_t rj5) u_| LÓ glré^á @/Í)/_)rr_ 
_5_-rr_j (__jrr<s.@_ii^/jj(ajrf)uj jgltusburrscrr spQp síjijSIiljld -gijsint_a5_s__ 
Qurj)rr)j63-l(5)i_. 

fB_ó(Lps!n__uj <_=(Lp^rruj __rrtJ3_56-._st_rlspjLb, a36-fli_u__L_ ainrijpasCTJés 
u5)s£ji-b a5rr6-_rúu@_5l--r < rD u_b(__„jjjj @/b/Dr__B__rriq_b rErrLD io_in/r)_f_-$ 
t-~)(5Lbus-l_b<k>; -gjjúuirj. __1(5_._í(^6£i__ -^arjlsb Qe-rjj/jjl Qu/jjés 
a__L_rra=j. srs-r^rrj^jLÍ _&___., <sr r ujir_L_£)-cniu rBrrLD 6_1 (3 li^a.! (3 (rrjLb. 
6r6-rg_6coi_uj _gij-cn/T)uS)_b r5rrs-r@ Qpcboghsrflsgiib rErr6-r@ 6-l-rra.(2 ) _r-_fr 
6rrflrB^Qó5iTS--rit 1 .(rf3_.@t_ QuirfiD^j . _£ja_l_b 6j(_<srr g>(rr; __W_.@_5 
@sm/j)r_a5 «^j-iroSlsb CTrfla-1/jj ay srs-r/jj «rrrjswa^/fjasrras to á)Q(^(§ 
ei'iiOT_-6-^<f6 sj/j) jrjjijb __rflstnLD _T6.r_.ra3 LDjjjjc__a.L-UL_<3. a-_L_rrajj. $i$.so 
(ip-saíujLDrrs-r^j -rS-r-orQs-S-rf/rjsb, srrÉas ^5 fipSsúuSl -blt/BfBajrrtLSlsjjLb 
-rréa. <$(£ __l_tr áálsb ^(/jrBasrrirSlsjjjjió sr6-r@)js<nuuj 6iSl_Tra._-.a5U u/jj/jj 
<.ú>»_ic6_b Gai __"_.$ Q_-6_.u^£rr_?.r. u./r..íii_ «_^ f í,i. iu^g>,-tf. ujíi -Iu^ld 
c_l6rr_5@. 6_l^fr-_lób 19 errÉcaj ^(5 G^<s=(^l_ a3 sTJrgij_? 5 .L_iLj s-lsrrá^-Befr 
_5j_--T<Í6!n<33_j_b 6T/jj/j51iu<93rr_. §^j o_fiW{r«i _Brr_BHrs_il_b_ko -rsár(aj^,LD 5 
aSl-rra-^ s_lLprr rBL_rB^j QasrrsrórGL-^rrs-T glfTrjáaOp^. íBLÓ(Lps!nL_iu 
$Grré^éé\8Q,ar6QjB$p®Qp6ku t ^-wrB^jSurrswutcj.ujrr-b glúí-urr^ij 230 <3i%swg§í<5ú& uasisfl gSssr Gjsnr&S} 

^áiSeoir(s0sGT 6&lsrr<áa5)6\5l(TifjiB3jj _pjsid^ fjjjj^ut^tLjLb u/TJfl} G*nGúé>& 

6lSl(f5lÍ)L|^l(o(rr3lÍ. ^l&,(GJS)SQ 6T6ÍJ6ál65L0frS5r LD&STÁ <35c9FÚ^LD €TT)UL_Ú 

CoUTeiJeijlsbtfso. ^^^60 ^ái&svirmdilsh sBsrréi^ spsrfi rajStT) fsréajjsáÍL-ú 
CíuTsiJajlsbcso. ^gij^sOT st07K&> _9|_jJ ajl^siflLprrransij gíssrguLCi 6^srfl 

JLJStT)L_lUa3Ta5 _^ffi(3jLb. 

~~- ^fflTrsjJjlÍs n5ÍDLSc5S0>ra Qt5T6IT6V<J5/T)0rfluJ tS/rjtSOTT/ájcS.'íf ^(/Tj/BajJ 

sufTTjaSssrnseisr. „gjja5 _5TTSiTíjrrBJa56ÍT L5)rfltLí_siTf!6pjLb fELbLDlL-ajjjjjLD ^1(5« 
álsór^sar. 6iir„a5Tsrr^á$jpjsÍT6Tr t_<95a5c!srr rETSirr t_ffltuTstna3CoUJT(_l 
(outjp fpajlCo /rjsir. 6iirájcS.T6iT f^li^rrfsjrjrfasfr «s9tp<á CSasTSOLb stsst ro (Lpaj 
Qpiq.6tnujÁ ast—ssr 6UTráj<35ltJ C_uTL_@<réQc95T6OTr(5l srúCSuTajjLb ^^(srt 
a-srVCoUTsb asTLléflujsrflastSi Co6USirórLq.uj ^6_esflajL_lsbciso. _^rr_a9(o60uj 
LoáffisrflspjLD Qurfliu ^sisrwrréiaasrr a^eosinT JBT6_r -9jj$Co6_6i3r. ^raaS 
Cosouj euTSOTjjjj srscrff) lddtcSc^IsiSI^íb^j uiUtíáT<s^íjLÓ ULprÉJéBSiT ^leosv /pstn /t) 
(^lrBa§!ujT6i{ffi@tS QeSTSsirrrrCo'svj _gtjsiiffa56TT 6_)0Lbqa!i)(rj3TcssÍT. rELb(Lpsir>L_uj 

fETL_<rf-60jLba5_L_ -^T^TrÉJcBjStSTff QcS5T®<5@Lb jSSWL-i^OTcSB&lTlLILD, ÍELÓ 
(LpSiDL-lU LD<95<95sfr ^fTJjcásÓT H) 6J á=c5r c5c£t%rrtULD, (BueícSáaSCSrriqLb SJJpJJjJcS 

QaBTStrór® S^TebsiSsiDUjá &ststsr® -^(gjaFTLOsb fj^ácsslsirrff) -^StrórsinLD 

ColUT© <S5__}JU LDSijr<5 c3J)l_I_ 6_TU_réaj L0<Éa56ÍV U60T Co<55S3)Sll. 

6T65rTlJLb jg)c%rnue^Lb, 6rÚQuT(TJJ?5jLb SlSÍLjSíaj ^(TIjL/UajJLOTaslíU 

f^réajlujT ersárrr) Qcsujsijld fBLb(LpsinL_iu -^ssr LDTstnsxi -^jstn/T) e5_.6_l 
-gijsinLpcréailsiTT jp6irre}j. *3{Gtrt58>p <_5rf!iue3Ttú, QsufjbeO (Lptíj_ujTa5cí5rriú 
a_6rrsrr íbií> -^sítldt íBle^iue^e^sueie^praj, ldt/Í)jt) (iP^iUTe^ 
__rfi653L06inuJiJ Quí) Tjjsrrsrr^. fJJúQuT^LDajj _9je3gFys?DL_uj (LpesLb 
L|(Lp^)u9sb eslL-réejj ijjráj<sí)(^ jojld, (33(rjjLl®<_^<5s_rLDT6iTr uLp<réa5 sutpabasrsj 
essir, <ssaWí^LpJxf.ajajSBrL0T6tTr _gt/jré£)tu6b _9/^!eiT/jrj_cBsÍT ^aSujeum/rJlsár 
<£/J <S{g)l ejlL-réejj ./5<s_5@srórL_T^jLb ^írBaj __rflstriLo srsirrmjLb 
-gijcSSisflL-Lb fj_jsfr6rrejj. rBL0_5@ Q&n-Qé^ib _gij/^.t_)siTr Qpsúnpw 
6iJLprái@Lb -gjjr^srflsiJr QpsOQpib cgsisrgs-r ssssr^wír tu glrÉajlfuaj QajuJsuLb 
sSlQfjwú) _^6TT3Lp_5aslsurjrj ajj. 

gisárjpj, u)si$fl^g3J-tT)L_uJ __60e5!_ er^^cstTsrú Qurfiiu ejj 6T6tTrusine3 
iljld iJDsiTf)a3S5)jstT)j_.íu 6iifr60Tjy srsijeiJSTrsij £_iu/frée5ajij 6r6trrusiDa3iqLb 
íETLb QeSsrrjsuTciScS tSTSiJsresClGfrtjLb. toótjBeSo^ÍL-csajlób iS l^losísi " 6rssriní 
Qa=T_b60Úu@Lb utldtjSlgtsídgij j^siTrnjj íbtld ^rrsssr áiCS^ih. e=áej! 
erssrp 6ustTsri_}.u_)sb er Jj5 (LpL^StTrsinLD srsirrnrj ffir^ UTt_.SBJL_t_)sb 
-gijsiissr Q<?6básl(f3St3r. GrBTUj, ^jsorufjb, ^ugajj, wirsssnb -^LaSliue^su 
^jsuSstrr ^sOTpii Qa=ujuj gltusOT^j. ^SsisrcS gisoa Qiupssiaé* &á£l ^Bsúeuésr s£I®úuGll /g_tt__Qufr}/_b 231 

;^ I 6u@i«nL.uj d5(Lg£>6W55dF &$)$& &>&* gysiDL_uj Lorr_sosiDUj ^smíflsiSlaj 
gl&rstrgl. Qldiu& ^irssrpéglsfc spsrfl c g >í aJsjystDL_uj Q/e /i)fl5)uS)6b urjsiJ 
aSbpsjj. iffiror© é&t-áálesrp 6r0j]rf_.rrsoib_s_L_ ^_-_~-r LDaf)Lpa=a9 
Siun-© __r/C___p__65r;D < ajj. -_>/<»# UjWSÍr&trebr ersbrspssit-iu 
§C5^"J^^l6b Qsrr^i 68p$($Á& sSi®wu t &&ár. srsfr §ajUJa\a5)sb 
iujil® Lfiebsomosb, gjsiraiBiíWiSlGroCSíu ctp^swu) Qtuii^lffi «gWúqjDntf-b, 
^sir OTrLÁiSlá«D* uSísór6«LDu51(OT)sb (S_5/r6_>|pi-ir_-)i_ii-, Quíriu&stflsfc 
Qu^ló urrrr_b ajrrrÉja-rrLosb (iP^O eif-srrrBSjjLb ^á^-Wfj) -xsbsorr 
Losrfl^rrffi^swL-iu. rj^uj^a^ú -^fS y,~><ór Qa^ ($ $>$($*& 
6__(5_bq_ll(rr3SÓT. 

,BubLDlL_(Lpsír6rr ^fbu^éfjSOTLoirsar Qurr^siDLD, ^pu^^ssrLDrrsor 
6)9Sfrír«Lb -^ari)uj.~ji)j#s-T a.rrrr6írarioíra_ iB_D<-.rajsfr dFsrórswL. (.urr® 
fiú^5ií>@ §úCSujr ajj «rrsOLD §-b_so. _3,p -^-.rrprr&ia-sfr, <£f1jjm Qassrrrr 
• Giim&srr ^SrueapssirQÚ Qu ^isúpp^ú á&esx&Á&nvn-aár C-urrsb 
■ fBn-LD ^iq.pgi&Q&n-smr uj.(fBa5ffi glLJSurr^ CSibítló @sb&D. t «sársj)jsiDL_uJ 
&$iu sSiLi^s^isir ^(rjjsrfl-b ^^rBa^Qa-rrsrór® swassiDUJtqub a.rrc-OiL]-b 
\m,L-L^.(ss)^}Lb, a-súasajajrrrr a_-_OTQswaj)CSrj ^suLorrs!irLju(SlaSlsffrff) 
^íbsú Qurriijujn-stsr asrreiJcésinaj -ff>-_i<áajj-S Q-Birsrór(jj) rBLostDLo íb(tQld 
6rLD<rá)$& Qasrrsírsír glúGuirjj GrBr/iiSl-bSso. -Slfpswúu í|) rjSlaj ajs_i(rrjsirr 
«fjai^jasffi^íru urjú-S] ^ajígjsb Qurr(Lga5j Quírén^w ^í-JSÓlj, usO 
Loppsurrassíflsffr Qurr^^Gurráa-rrfaj-b; ^ipfasré QóFtúaiassBr gpsúLD 
«^lffu ajlírtjúaj) hjsídl.uj n_rr-b 6_%Lbu« a«-i_rrajj. QrBQrái a-rrsOLorra. nsLD 
líS1l_ld (S^frré^jsfrsrr ^fjjDr&ja-srr " $6sr<p Q&x&gl _g^(ip^^ja3ssrp 
ffirrírsOTrajajfrsb rBLb(íps-íL_uJ _^s_-ts?d__ n.arr__a-)ú u^ajajjfjl-^tb Qajrn^jb 
ut_írLDsb <3urrujs_)i_.i_ < p. ^réajá ©pnjrBJcffi&rr <_pjj)Q«irflf»r__-£jj) 
isrra. n_Lb-_._o fBrrCoio fa?JDJ_>tb -B_rj$l_&Qc-3rrsrr_rr Cc6_strór_j.uj fBrrsfr 
Qm» uso jjrpfTrjsszsrC^assrrrra; rBLbuSlr—LJb CoaFrfrB^jsrrsTr gjústDU,, ld&O 
CSurrsb @s_i!íBajj Su.ppsS\shr 7 r6ib(LpstDL_uj &á>0 (^(LpsiJSiDasuJLb 
tj.u-.r~ uCpjSj^las é&x.il_j:;a3 ^sfrsrrCSs-SMrfJlLÓ. rB-b£Lpstr>L-iLi 

(LpsárCoStrrífjm^stDaj^ 5jstDí_ Qa^iúa-ls-TjT) LorrQurTrjib. ajstDL- rBL0_5@ú 
LSlsJrCflStrrajrrssr • g)(nrjaia9sór jDjil. r&_b(ip--___uj uLpsmW rB_b(£p5--(_uJ 
srajlrf 'asrrsoajajlsb ajssrssjjstDL-UJ -gijLÓstDu sr'usjl^ó-a-i-OTjpaij. 
(BLb(LpsiD.t_uj uLpstDLO <__)_rr ljlS!iu ajrrííluJLb, &(^f& } míGrF ) Lb qajluj 
luffiáajlsir e_rr%oa. _s.aj)írs__s»r fBrr.b _6frsií!jr Qaj/r_lL_rr_D6b ^sídl- Q&iú 
élsbrtQssr. q^)^rr_5 s_í)i£)úuszDL-/Ba5 iBib(LpsíDL_UJ f^lsrrscDLOuSlffsr 
uso^stDaj QíiJsbsorrLb <g\&ji Qaj/r^apfÉj Qásrr^a^Lorrós --fjSl^araíljrpajj. 232 ' ^8s6rgfSj]60&-~LDGBfl@8stir GrsrrálSl 

QffifrfSjja^LD <S(5&wr a5rrL_-_frt_6_ rEi_(Lps___i_ u^mwuBsQ^íB ajj r&rnjb 
dlifliBjjjoSlt- _6_-6sm-@_>. ^j6Ór nJluLjLb __.6_a6a5aj)6b /jpiurraj 6_"ltj$)ú 
_urr(""jLb, s^ujrraj __u_)rfa5 ajj_^ú_urr($>Lbj ^turraj Q^sarQesrprr) _pa5aj) 
_iurr($)t- igujfrLOsb (ipdsGrujib i_<_5<956rfls<3r eurflíSiD^'iiSleb rBrr(tpi_ íÉlpas 
_e_5<3"3r(s"?Lb. iaii4.fljcír»-*.ii.i ^^fiTnsíísrsiBiii Qus^_:(crrjí_ Ía!í-a3 ^S','^ fiT1 ..-e? 
0m <£\jhi3iiiír$uj gáloítiSiJffiffLDfreiuisár s_so__ *&&> (Surrssr jps_rfa5-fr 
^surrifffisfr. <3=6i5)iurr __.6wy)ÚL|L_6OT __6is"5rs<„L06„iu r_rri£|. .-.-gtjsurfa.sfr 
(cLDpQffiirsrrQjrjjLb urr6<5335 -^jTjl-^sór e^erfl QujtJjtíj sQsrrKi(^Sssrn^ 
<5,nysm éjgfrso, e^s_Q<s_rr^rrj íErr(*9_b s^eiiQeufr^ iB&pQpih _5>j6_rfa5 
(srjsiDL-iu QtS-jTjrjrSlsinuj eT^Qr/rreiSááffárrjT)^. 

_^3_j- loít ajai JjJ ,_?>/<><s>-- (ef-rje-SS-r 2 °) _06<„Lp<_B-HJ_ _urr__^ aój__Tun"_ 
<S56rV íbló _LO_b Qurr(j51r5ajj 3asrr_irar _t_ i_)(rrjí_^<sTDi_)i_-)6<3r cg^sár utursB) as 
iBLD(íp6rr _6iT _.06_LD!urr6ísr <grf _g)jar<33a5_D rá!ír_biS)s_l_Lf_ a>j. ^^Ssarú 
Gurrá-as _6__OT($)Lb. _g>ja5-<s-r _T6-J6_irrjrjj _un_5raj__i ajj ? ay_T5run_ 
_5-6ír er-beorrLo HJrr_E @s<j<3ri_ QrEíffjúuiras sjpjjjasQai/rsfrCoeijfr-Lo 
iufrf65)6b 3 r__ó(iJD6_(_[_ (gjrjjrjr-as-fr, -^nSlturrsrnLoaasfr, ^liuasas l_~16_t_-.ld 
^«ssIwj _í)s<Tjrjj_ Qujrar<__@_b QrB^úurras ^jfjjrjja-Qa5T_rór__rr_b 
-jtja^ jgiujjgjLct. 6T6<ir _s_ (tprjj (Lpajji) Qurr0_5ir -_)(rrjii)_í!.* luszrjLpaja^f 
_fy__sp_Éraj sraj!_rj íB_ó(tps„__tu _9/í)Uajaj6OTais!Da5Ú usiDL_á5a$rri_6b, 
rSajajliuai^euLb Qujpjjj ^(LpefrC-err ^(rjjtáaOtssr jp ^6_rr^_Drr6„6_ú 
U-_.__.lj __rr_0ír_5. iEL_(Lpsir>__i_ g?6_i -^s<3r_Drrs3_-_iLj úrjLo _^jj6Ór_orr 
a56OT6p6___uj a^LbLDfra^sijraiaileár sitscú qpajajilsb tSinsuiáajiáQasrrsfrsrr 
__j_w@Q_o_3Tjj)j fBfrii) lilrjrrrf 350Ú _urr_orr_5. a^rrtpsa-LO . _^__iL0ír6STLi 
u©<_5<33ÚulL(51j ,^ix}.<s<j>_)<35a5SiírLb -^L^áasúuilfJ), <jpLL__rr_rra5_7n-Lb 
(Lp^5)iu_}._5_6_jutl(5l, ^1<s_5íj tuSscr ajajji- n5_Ó6<__D __1_L($) f£r_@_orrnTj 
Qa=iúiu_ju{5)6_<3jrra5. 

—1917. 10. gJréSJuiLi uárárrunril© ngl^sDujii) 

pesrÁQ&esr sp(t^ ldsstw (J^a.a-lp Q^6-rus-)a5iL|-b, __)ja3,!Í>f_}í_> 
(S&irsirrSíiu (LpsjnpuSeo siifrLp __--)_-__ _Slrr_fc!--r-5--Tr -^rjíriúff- aj/, (_P l 9- 6 M 
garsssr i_)a56ijLb as-ií-sb sr®*^'-^ Qenráráílff) Q^6-rL<^^.L{_c, ^ríf^turr- 
Sp^'S^^jgSiIu.0. &>soeB^ jjjstnpiiSlsb, {£)&& i.D*-raj6-.é_ cg-jajcsr 
QÍ^úuiJutr}., 6)S!(rFj_-u_orr65r 6iJL$i_-)-b ^rrrrib&él Q^uJtLjLOírjrjJ ___a3__l 
qrfl-ijC-as jajlfBdSlturrsálesr ^60iLá\iULb ^qld. 

Slá= Qauu-év. rQs&rBQsiirgj^Gtígrb^ ^rh$iU!TG&6k lds-Tld 6^(Lprái@ 
(LpSB5(DLJU©^3jLjQu jój^j, a5__rs-r j$_ij ___-fr-Trajrr_.á : Qa^iúiuúQujp 
(SsiiSGsrQib. ^úQurr^Lg^jásrrsar, _g>j<93<p--)__iu _^-^ífliuff__6rfl__a> 
ajl__l(rR,rBsjj 6r_-r6_r (jp-_)n)u_]-b asnjjrjj,. Qe-rrsír-tT (Seustísr^CoLDrr, -gijréaj 
(jp_t_n_iuSI-b __6Í16)_!s5)uj _Pjj)i tjjbgil&' Qa5fr-fr rsrjjii). _9júQuiT^gajjairr--T, 
pesréiG &jbjD ib$ú\3lL® _g>j_rrs_)_i__-_TrfT_b -_5jn_^_s _-_b6_il__)iu 
^aLrj rriúré^j, ^ssr sp6TS)-_tu cfjjjás- a : _.^]<5-raj <3]& _--b6-íl-_)tULJ uius_r 
uQi&^éQ&rrGfrsrr (Lp_j.i_]ii). Qasfr^úua^jpjajLD _urrir_@-U^jT)0_b __i!iT_b 
_6__rr (Lp<s6i5l6b <a)6_l_.a5 C_6__-_r(5!_b. e^laj^gijsiíar© _éli___a-!jT) _D-_rf_i_5__rr 
sps-rjrjj C_a=[faja3jaj Qajrr^rj)u®-b Q-Tuj 6£j<5_raFj__ Qa=6jy^ajl(S3)6b, _s.jri.a5 
LDsortájaáefr, -Tjpjrjja. Q-.rr-ir-rrá <_b__|-uj a=áa_]_-).ui_j_Í_, _£gj,__a> a^asajl 
_j)iui_|Lb r&ebso (ipssi rr> \ó]so Qujpá- _&_.®_b. __}júQurr(i£ajja3rrs-r euiripsij 
ersórff) ajScísrsMFif, 6£_L__)__a5srf)6-T s_Li51t_iír_5_- y,_-]u_)_b 6_l(Lpr_apj 
uiusOTjfjijjjú <_urr_.rr_D6b {§l(5_- rajib. 

aásbs-luSlsb _51é_ (Lp___-lujL0fr-_r ugj^i] _r__r6-rQ6_6-T(rr3sb, ^a-és* 
Q_Fius\_]_b F@u®_b ra^Lpníl-SO-íuj lurrtgjih. ^rh^é^ @Lp^_súi_i!-b^ír__r 
,_g>j nSl-.il ssr ajj-WQ-Brr_-_r(iJl i_j^]iu__r _.rr ssg)H _- ggluj-bL} iBsbso -_íru_Ú6B)UÚ 
Qujjrjjii). Courrajíajaj-b srsóruajj, u6-_Turr__rr__)iu ____pjTSls_](iTjri_aj_ ajrrCoSBrr 
Qsustfl s_(i5_D a3Sií-r6--frf Courr-sr /pj; a3_-)i_ (g)_bsOrr_o_b 2___C__-r 
Qa5rr__@a5")s-rn) (^iusbi_ju--r Qeii-tfi eurr Co GxisssrQib. siirrLpri. ajj, 6_6rrrffB ay 

6_l(fK__]ó'Ór m Q_DHJ UJ í _5i-_!6-l U_U(fffS)---- é-SbólS! til 6_f Ua^J a_l_-)l___(í5jt__ 

Qurrjja5j<5rr_-r rgitu 0)_-)_-iur--r^rruj, (^(LpajajS-rs-)_o Qu/pjTjajrrJLi 

g)(ri;_._5 (Lpirj-U-fLD. 

(__.|pj-- íB_b(ípso)í_uj Qu/i(iij6irrr a>irr/ ^|fl)i__íltusb, -gijLpaáuJsb, _=(Lp 
ajirtu, 5 j)| ) 6-r_- , _3 fLp(y? ^'iTij)_-_s)a5 6r-.ru_-)6_C_turr(5) r__b(Lp__)i_uj ___b__l 
S£turrajj Q<33frt_rfLj Q„sír-rór_^(nj<g__s CSs.i---r®Lb. éF^jgrrtuajasls-r ^(rjjajuj 
-foajirs.r^aslsb usbCoSujrjj 6ií6-)asturr6£jí__ G^ajj__)ij)<____)__rjrj t_5i ____r ú __| _5 
-5C-_rrr5@ Qurr^rBajltuajrruj fBLb(Lps-)__uj u-fr_rfl_-_-_.__f_j_._fr _«>j-_)_duj 
C_6_i-?íar(5lLb. -rQs-rs-rdTj-b, ___-a-r6-)_DHJfrsi5r _s_bs_l ormuégi s^6_iQ-_ifrriK 234 <g>f8s5rj£ffí]G\)3} lúsvtI ^8ssr (3/5/ráS) 

CSs-SsrruSlspjLD 6r6_s_rr ( p iBtb(LpstnL_iu uu_jDa9u_jLb, -^njl-iJLb (gjipá&o 
Coturr® __u_irfa3 Qajrr__ffi_| Q_5ír60OTi_f.(5-5d_6ÓrjDS5r srsoTUstnaj- -_653rrf 
suCoaj lurrgjLb. 

II É 

jglrÉajliufr (Lp^__aj)|OjLb, f§)__rjrjjsn-_fr _>____ (Lps,. ídss.- uj uídjjSIú 
usoílú u_.a^_b CSunrsórn? @(5 Qsu jpLiLjjá Co^frsnr^liqsfrsrr^/. ^lSu 
-srnsoaj^lsb £§!<_?6b Qu(5 LDrrjb/Dtb S^smsu QtU65rus-.aj ^j^sáasasú/ 
u_o _^|j]51@jr)lffisfr Co65rr6OTj351u-jsfr6rrsi5r. rE_b(Lps__i_iu <_<5<_?uj wesrú 
ufrsorsjnLDfálsár -^Lp^sb ___t_.rfaj ajjt_}.LJL-|<_5 .srrs-tfrúu^asljD^. ^rsaj 
__uS!rf <s jjjl^úGu, lj^Iuj rBl^6_SOTrájas^rr__ssOTi_rráá5lú t_|d§lu_i Coa : rra5§s_r 
asSsrr 1 CoLD^QéBrrsfrfsrrjLDrr^p Q_Pt_Ja€! nrj^j- LD6_flaiS5)js5_L_tu siSl^fjúúLb 
a J .i_-Qrj6_r c pLb __5_ls3._Diurra5S_jLb CSjsrrs-Tjpsij^rrsb ^nsaj __í(rijúu í 5a5)s_r 
(>Lpso a5rrrjs5_T_b 6rn_(_a5 Qtusárjp ^jfru.tí_ a>j, ~g>fajj sraj-S-r S—sfr^stjr/ 
6_1(rr;_)_|_5!jD^J srssrusin^iU-jLb ^rjrrujrÉtfij (_p_}-6-j Qa=u_i6_ajj asuj-ssrLDiras 

_^_Í1 6_l©_9jD^J. 

£g!s5r|pj fBrrLb Qujp<__)s_r jd <__sb___l (tpso. jDU-jtb -^ajlsb CoajrriurB 
aj)(fi;á-_S3r n) rE_b _D__rn-13_0U-jLb rE-b(ip65_L_tu Qusrrajas __l_U-_3.uú 
(Suirsoú u(jf)ú Qurr^srrrras ^0d_^&-l-3T, -_gx|á_iisb U-rripjD-b 6jjbut_á : 
a__(j_]Q_-6-rjp fBLbLDrrsb rÉ12s_T_s_B (tp_jju__i)6b§50. rBib(ipsmL_uj asjDuSsoT, 
_9jajsp65_L_UJ 6r_b2_05_.ujaj ajrrsrór_u_ ujpáasaj ajj__-f.6_aj!sb3-0. 
^ajSsffrú qjD^C-Jaji_-(rF,r_ajj asssijr® ^ffÚLjá 1 Qa^rrsbso fBLbLDfrsb (tp_j.s_ 
ajlsbcs-. retb(tps5-__uJ _^n51siJs_frLp_5S!na3ai_L_ glrBajas as6bs_1 (Lpso_ jduSIs-T 
utu<s5)ajúQu jdjD asrrc_5_\51_-r, «-g-jassBT CoLosb 6jjDU__®_fr_rr £§)uj_burr__r 
uii)jp__ asrrfjrs3?jriDrra5, {glf-asas as_b___l (Lps_.jD6o.uj C_ __Q(rrj6-r(n3_b Lorrrf) nrSl 
tusinLDasas CosusííiírQQtDSsr^p Qdr-rrsbso rELoasrajaj stnajrfluj (_LDrr, 
6_l(i5_iu_!LDrr 6_i(f5__a_'6b8-0. 

ers-r^ 60jld fEib(Lps!n__uj LDíBajai ^_OTso.LD._9spsfrC_6rr_-__L_ 6^(15 (Lpsfr 
__X5<k<_P ,Q-5irs3Ísr(5l, fB__-o._.á : Qa^errasfflujLDfrasai ^rrr_J__£^«)i__rr_06b 
~Q_"iu_s) < _;j__. ^lfrjs_=!iuLDfr_s <_|if__:_ ,xpcrr -crjó^Jib Cour/ Q#> ____«"_. 
_9ja3{55)6b 6/jDu(j_:-b srrfléfdPsb ajrrrdias (Lp_a.turr_D_b §r(_a;rr _|jDaj<_a> 
uSlfTTji-ajj fBLbswLD turrCorjrr Qa^túsiiajrras rBl___r<áaii srrfl a^a^sólssr 
asrrrjsa-rai 65565 _»>|rf_<_as ajsfrsrr (Lptusbd-K_(irjtb. rELD(Lp_____uj _5sbs_l (tpso. nj 
uSlsojsfrsrr saC_rj @_s. /D ^jajj rBLb(LpscD__(u ^iajl-srríjajajlssr asLp |g)_b__0 
QujsoruCoaj 6TS_t jp as^jpaíCo^rijLb. ut_faj asL_solsb Qa _bsoa; ajfajajli_|S35L_iu 
Qa__or_p_b _.a__5rr___r n__b(tp65.L_tu smasassrfl-b Qasrr^^^ajj 6_!____rr_b 
_g>j^.6b srsiis-ilaj -^uaj^jtb f^leb-OrrLDsb Courras (LpLcj-U-jib srssrjjjjLb, fjj)/5j§)_j_> usmuml.® rflSsúojw 235 

Qa^rrsbspjaíCo (031x1. &i£u asrrsoajailsb (%&><£iuú usrrsrfl<5«i.i— raiffi^TTiqii) 
a56bsOjTrfla53srriLjijb ej puQ&iái rstrw Q&újga (xpiuinjaRffisrr sr6b60rrt_ rBLoa5(3) 
grfStsrr, ljjd^G^ sp(rrj ar-a3r_ai)rjLb (Ssusrór® Qt_sórusír>a3C_uj as^rjjaiailjT) 
QaB/isaár® Qa^tLia^ajrt-asá; Q^rflasljrjajj. ibl_(lpsotl_iu usrórurrtlt^sb, 
^lujsbu.'ras ___sírsrr (gemnjuiTiJlairrssr c asrrútSl 'iui^asáSsffrn) a^gjiasjajú 
úfr6?i>ajtiSisb rsiub sffSuj^Qajfr sirár (£)Q a= spi asaSl 6_)®a5ljj)ajj. ^sáí ítSIiljld, 
mi_(Lp655L_u_> afajfBajlrriÍ! CSassusOLb qjpaiCoaj wCQib _°>j65}L06)ja3rra5 
^li^útSlsaTj ^Sai rálSsOsznLO ^ssrajjLD rf? _j.a5@t_. 6jQ f5rsOT(rrjsb, _í>jrBa3 
arajrBajlrjLÓ OTssrua^j QsnsrrlrBrrL.© rfsljT^SiiTrBjascsrriJ urrrrajajjú i_lrjaij) 
Q&iúiuá a5__j.iu arésiBailjLorras _9js5)LorBa^jj -gjjassór uiu(gg)<9í rBLb(LpsinL_iu 
c «)jail(f5s_} > L_LD ^fjsrór© ^>tu CSasrrsírassrflsffr a=fBajltJi_il^jLb, Qa=sbs)jrra5 
•'aSlspjLÓ susrrrj CofEfflrJlti). ^rÉaj (J^jssor® ajiu (oasrrsfrassír 6r65r6tsr 
'Qsusór^fTjsb, L-rrailQa^iúas soi LP, LSlfrajlQa^uJajQSl^sb __6rórL_Ta_65r/T) 
ajffDLOtLj Lorr@LÓ. ^lajssr uiu(S5)a5, ujrBajlrjajaiísb Qa=iúiuú Qujjjfpajj 
(ourrsárn) usbasSsoás a5Lpa5n_a5_sirr, _9ja5")6pjLb Qa5L_@úC_urr6tjr lurBajlrjai 
ajlsb Qa=iúujúuil__s536_ (Surrsórn) usbasSsoas a5Lpa5rT_a33sYr rBrrub 
s__soT5r__rra5@aS)CS(rr3LÓ. 

Q&jirthnpú CSurrsar 6^(15 a5L_6fliUfrrra5sfr, Gajrr6bs_la5(3jjSj a5rrrj6trarLq 
a5'rr__®ijb (LpsinjpuSlsb a5__a=)a5@6Ír a_sfr6rr 6^s_Qs_rr(rj56_6tDrjiL{Lb c rfs ' 
' rBrrssr ' eresrjnj Qa=rr6bsola5 Qa5rrsfrs_a^j rBrrLojiSlrBaiCSaj. ^lsarjpj srsfrsrfl 
rBS!na5UJfrL__jQu < pLÓ [BLb(Lp6?n__iu a56bs)Slaj ajltlL-aiajlsb a3_____rr6rf) 
a5srrrra5S)jsír6Tr rsrrrLpw _g>js5rs5fliu rBirL_i_rr(rr5Lb {§K_a5 (LpsjnjpuSlsb sp(r^ensmj 
QtunrfTjsurr (gjsmrr) a5_.jjjlasQasír6?rár(5) ajlrflailCodrjLÓ. j^ljálsb __strárs5)_> 
6rs5T63r Q6_s5r(rr36b, (a^jTjajistnaj rBti) j^(ij56_ir Courflspjii) a^LOLorrasú urÉjaslt— 
(Lp_j.iLjLb. 6r6GT(rr$G£}ib s Qurrajjsurras rtíla5LpiBa3 (_^rrsbs_la5@ mw 
Sj56_Qs_fr(n;6iJ(f5stn__uj Quítjdjúlj srsijs-srrsij srssr jjjj «^jTiúsiiajj Qs_jjiji_ 
usfrsrflas asstrarasCoas a3s_)rj C_s_tij uiussr 6_1_srrasasrrj7jj srssrCom iBiríir 
. miCLjéílCofijsár. {glsB3a36_ÍL_ú utusjjjsfrsrr asrrrfltULb srsárstsr Qsiisár^rTjsb, 
CSajírsbsijlffiQ fBt_(Lps5>/_.iu ui&j(aj 6r6_6_6Tr6ii erssr mi _^jTu_6_C_a3 
lurr^ib. 

^rÉaja^i a=(Ba5rrúu^ajl6b 6railrifa5 astléÉlsiDiu sprjsrr6ij L_jrjrÉay 
6Ú)_._j.(iTja5a5 'orri_u . rEubuSlL-aiailsb asrrsbassrr {glsbSso Qujsstjtjj asájuSswr 
Qa^tú^jQasnsirar®, dfjajjJQ ft-Q Qa=u_tLjLb (tpstonjiLÍsb QsxisrflrBfrtli^sb 
Qa^ujujLiQuji) JD LOfras a5rr&0 gmeutB&^Á QasrrswL-rrsbajrrssr rBrr_b (Lp(tJ)^ 

^65T653L0' _«>JS5>L_UJ (Lpirj-UJ^Lb 6TS5TfT) SrSTrárSWLÓ ÍBlÍ)65)LDLJ lS!_j.aj^J 

;^_.(5l6_C_a5 rwLÓ(ip sto t_iu Qu^rrpiTÍj (ajSSírrjiurrQUj. -^LLpLrSlóbsoiraj 
^63br6S5fifl6bc5_L_a3 ajlffwa^ixiir rjSl s_ltl__ajira5a3 asjjiuSsOT Qa=iu^í 
16 236 <3]$fóíg>§á® : >& _-„f?__3c__r G/_5rr_s_5> 

Q&irsúsr®, rirflsú _P_?<9sl fj^r_rf 3^C.urr__r ep^ LD6-fl^g_6-_L.uj <_5a51__.i_. 

sprjjj u_b_5._o<__ <„ij^_&c___.^úur_)rjr51 mtrih iBl___r<35aj_ij i ___.-rC_uj 
-^___raC_urrff _1, C__5!_.i_lrflL.6Í> Qurr6Írp uebCssu^p gC-VrrÚL-lujú 
ue__5__0_- «SLpasíEJíssrfleffF r3_S-T6_j rB__(Ljj--.__uj _o_T^£_!sb __)_, ój / 
rfl6S.r_}r_ay__®6_a^rr-_r Q^rr_b-_o <3(_,6_í í _5rr_5 fjji(r3<__t__lí_ a_. __L_C_6_r 
«^jiBajú u_b_5__o__ _sLr___r___6Tr ffi6-Q6-ír6OTrr9_OiLÓ __6tt_tt éljgrh-íB Ujg^l 
_6__rr _r(_)^,g_ 6j._-T(ítj_. ^_l_}.6_lL_L-rr_b, _*)Jd_____i rELD(j£s„__iu Li_b_B_s___ 
„Lp<35^60i^<p a^l njrB^a5fr<25_= Q_fi_íu_|l_ suljSI Qiu-írnij iBrrub -SjtjuSs-t 
Q_=n_éF>i Q_6rr-fr__l_(iTjt_. ggC_[rrrú_-lujú u_bas__o__ _s^_r_a5_fr -gíjairfósefr 
6_rrLp___s.„ (tpenpiúéo ^-_Trj51i_j6TT_rr ___u5lrfú u@é£l<_6Trrr(gj_o 
_r63ru6_^5i_|L_, _9jr_jjg6íT6ír ^__Q__ , rr_j u_b„_6.__ _sy__5(tp_b _^jr_,s 
6_rrLp<e56tD„ (Lpsm jpu-leb __)uj-burr__ú _Sr_)ri_a5_y _r_OTU6i5,<33i_j!_ rBrrti) 
ujjdfb^ 6_l(pa_C_(rr3_, rB6_ 1 6_r _9j t p_?n_ij _£la_l_F_-_a= _p6-. < r_u_l6b C_aj-i-_6_ú 
u__l_ 6£(rjj a^j6_T®a3 C_ajrr___ } _or_)Q(^(^6U(r_js„-_tu __^úiS__l(r_>fí_j_j 
6T(tJl0jjj] 6p(f5__([5_(3j _>_--- 6__>_u_ju_5j r£lujrruj_Drr__T <3jrr<_5„ a5__<_5Ú 
Quff)j__lpajj. _^L(g)sb, í^liuí£}.C_uj „i_--r __rrr_ia_l _3_1l_ 6__6.ia.___ 
_5® _P(_> LDwf^S^" __.<£__ (3__-OT(_jQ__--r___ ft_)„_túu_jj fj^s.r.fperr.rr 
-_fl(f_jr_jrr6_T fBl___u_l_b __._-<__ a&-._}_uj -__rrrf)t_i Losár njj. _r„<55rr__cá<_fl6V)|L_) 
j_lúu_}- __,-5<s- é&_L_rrQc5S-r t p r_rru_ _9rrrrff<55jlúCSurrLDrr_3. 

gC_jrrú_)uj_- usb_.Sjo„ _.LDa5JÉj„6Tr (_£(__? snerrrré 1 ^ iu__.-_fB.ajj 
{_!._" jjj íeid „_--r _r^l(./r _5rr_múu@-_-_r j f_>_-r. _g)f^^~bc_fr__T (ippr^! 
soi íd _u_rrrf_=_£l UJ-_-L_!_irraj s^(vrj félfl____!__reÉ__.a5__ u_ba5e_0__ __Lpa__Drra_ 

íBrr_- _5(íjjc9j (Lp_j.i_.fr aj rél_50ii_l_b ________ _^(_;____ __;_ó. srsir 6jjjó55l_hj 

_5j_ff.r6-.-_. -_?_l®__-Eírr/6ff__-.__uj -OéBssr rEeboO susoj súrrssr __l.loul.6-T 
6_ ? il(5l_. aerr <jgíj__@ -L-ajS-l Q_F!Ú__j_TOa.__ u/rrf^c_6i|-_-_Tj srssréiiQLb 
_9ja>d5__>_5UJ 63f75 ^ 5 ""^ 1 " __l(5'É^ír_b _<___Gorr_D Q_j_Ér _)j _?#>_- __r mi 
£<D&}L ^'lS^SuíTfa-j iBb-T@ biJhTrn-ffías <_>(,?_ iSlétSsrr __i__?6"_"í Co_ij-_W"(_l 
Q-D__r < jr_ _s_;^(_)_-' •.r_^___jú u__a_^^C<>___yj {_)_i„_S__r r) m-árfsj 
__6rrrfí_ ajj-fr_Tr <_ir/rrr-____ @(_j__-__.!r ^rpfijjc- Q_5/r_rr_rr _p_cjj_f __o s__V, 

_}?__!5_r _r-_ra. _; io_5«5>a_ __)(rfi__<_s (y>-)-UJír_^/. __L___r_cfjurr_sú u_o___r 
_Ta§lffunrrf___-l_-Tff) 6£(_j Qurr ____„_■ i_!j_p ^-^__>_ou_j__, __i.ra9 Q&iu 

__6rjl_b rB.o_- _j-fr_Ti a^p^^-ij.L.suéFLDfrs-r s_l___úu_p__- __prfr5_y -a.'/r; 
C-ajcsfuJLJ u_b_5__o__ _5Lp_5a_-_.^ __6._T__rr_._6 (Ssu6ÚrQQL06kp rglturriu 
LOirip --.(rjjuu^-iD^^ Q'^rrp jp__ílc_ ajjsír-rr ajj. _?|r_c_ú u_bo5__0__ 
_8Lp_5_ó Q^rr_____.^a_}(§6_^uj (^(i-gc_ a5_.r__._0 Qur_}/_^rr_5 _jj__._ouj ^j^^íiuú usmumL® 08sdiULb 237 

G-us<ot®Q_D6_tjtjj ^(rrjtbLj-uajrr-b r__b(Lp-->L_uj (ipiupíflaisrr uujgot rn jrjjij 
(Burriúsfil(t))&lGbrn)65r. _-9j6b60ajj ^<^(ss)sb a-l-TOi__--_)__Trr) uiusbr msssr 

SGiWÚ UIU(SS)ÍB fJ£)6b60rriD6b FPL_(T66 6XJ61TGÍT _£)J6bs0ajJ __ír_fí)(ITj_5 _)j-fr_fr 

uiu(ss)3i -g^so.LD.slrjjjjij. wrrn)^s> 6_J6rrsrr ui_j__r (ip60a)6í7><3Ú -.urreb 

_Ul_J-6UÍb, rBljTJLD. ___.(l5__J-b -JJ&<_-ll_J__-rb---_DÚ QíJffjjá'f.^.Íjj^i.TípiLÓ. _5J|IT5d5íJ 

QurrsSu ^utp^stD^Á _Ei_j._5-r_C_ cuír, _i_)(y3.T_j35C__urr (Lpícj.tuirc^ _P(!£ 
6U6rrrf-f-_£} uj_ff___rEa5 i^réa.ú U6b_.__0__ _5jp<Ki_a3c-rr 6T_-j-U6Tr6-ja3fr__r 
QufDCo6)J6írár(5l Qm_^Tjjj_ n5ib(Lp_-.L_uj rBfTt_.í_rrff -^(fjjibtS^G^tb, 

_-g)JSZD61I C_>6Ua5 6-_-_-3_a5ÚUf_L_ (LpL_S-.L__5 -íriTa^SOfrsb c__^j-3^^(5réjjjj 

@(sj<»656fr 6r-~>6uu-jLb <£lsG) L__5a5rr Q^sotuscd^ LDiítjr^^lsb QéBrrsfrsrr 

G-UffJ_T(3)_b. 

rBfTLD li. ll @ LD 60 60 frtD 60, rELb(Lp_-.__UJ ggCo JirÚlSuj c^éflrfílUlfdS^rrjfBJ 

<s_l_ _^_uré__(srj ? -inL_-u U-b___S-_5 _3^_3n_ja5-fr srréa. 6rréa3 C§a3a=<_,<s$)6_ 
áiforB^ssrQsiiíT, -sj/réasa. C_a3_=^^l63T j§)uj_bs-u Qi_jml_j.C_Hj susrrrfri. 
ajjsfr _rr sqt -r_-ru__.a5u_jtb _°>j_urn n!?6p-_.__uj Q_0-rra.a5-f- a^jpú^-É-B-rr 
-r-beorru. _g>j-ujbt_5)£ff_f---L_UJ U-tnLjptu -U-rrréar-éÉ)-— .ujú QuTjrjjajtfjstnGij 
_°>j6bso _r__. us-oasiLjib .Djpréjjjj __:!__ L_a5rr<35^ Q&jrfláip aj/. _s>j_urf 
ós(si5S5.l.j_j u_b____o__ _.^_5rr_'_.-if)6b ^^luSlró .« sb-_l C_urr^)_.(a3L_ 
a5i__-_LD___uj C_._DjpQa5T___r__6urf__sfr <sfwiu& _ r -fr__lujrrrf_3sír _rs.ru-_.c_ 
tLjti, _9j6_rf_5-rf)L__b &>n)rr> LDT(Sjr-_s__ré<__6rf)sb Qu(fT;-burr__r__.io.u.r__r_urf 
_5sfr __)_66_{Lb 6r_ts.Lp_5_rrrr_. ^(fjjréasrrrfassrr stsstusidc-iljló jglsársinípuj 
-^a^lrflujífassrr LDjD-sas-Orrtb. -^(s^sb, ^sfrstnnQiu _u,_=)ff)ujff_56Ír, 
^ré^ujrrstnsuúGurrsOTjr; 6ujrjj6t>__o rjolsínjjjréas sp(_j rB/r_Li_j._b Coa5--i6u_5 
_5^)a5Lorr_-r ^srrsxiéi^ij u_b_5__o_. <35Lpa5a.a5)sb Qsosrrafasú u@a5l_5_srrLf 
Qurfljjj u@^aj_- _._t_fr Qe5.OTusc.a3 _oo)_._5_._5_.L_rr i <|jj. CSLospjLb, 
-U_Fa__<-_ @s<x. ~sij6zni_uj r5ib(tpsínt_uj U6fr6rfi„<_5___f_j_5(srr;ib, assb sp rrrfl 
-BfsrjjLfj Coa56-._u<_5_Í5Tr_. @s-5 íj)^a^<3.Q<_5fr--b7(5) C_LD_iD<»_5_srriuix> 
fBtr < rh_5rr_ol_5_-rruj i _- _g>j^a5Úu(Sla>_5 QsísssstQi QtDff-Tjrij -^réas _aj,££)/f)ujrf 
-5sfr fél&w_5@_bQurr(Lgj^j iBLb(Lps<n__.u u__.<-5-rfl-.r ré)_s____tD iila3siji_ 
c^u^^rrsTíraiiraís-íiC^ó-l^fjjjajj, 

L0__fl<_|p_.(<£5 a_-_-r_ijLb, s_____r_-.|s_t __.6u.5ar5.-_7- a=rrúi_lt_ CSsusmrrir, k. 
UT^aílrjrrÍjffiíerjLb C_a5_-._u Qius.tuot\_, rsrrsar _3>jjr5)a3CíTjs_r. ^(s^eb, 
a_.-_-r"-4 QrB(2j_s<_5_9_ <^r_}U®iiQurr(Lp.§j uir^ijmiasirlá) á\á<msnrib 
S^so._u Qujs-tu^j ii!_. _6)a5 < -§>jaFj)_5u.rra6 -U-01uj^^«jl_Qujt) Q^sdbt^u), 
-5-b-__)a_<ajrfluj _.(rrj-_fl__--TT __)<_5_-jLb -_._so u-jujrérés5a.rra3a : Q_pí_j_u <$(__)__ 
_5-b-_l_mujL. Qujjjj6uC_a5 <_si-}--_r_x.rra3 ^a-asúuSlibQurrfiD^. ^^ 238 <$i8ssr ; é§i<sú& LD6é!<58ssr GrsrráSl 

g$\($ááÍ6srcD ussur^sín^ Qiuebsomb Qdí_0-_$ggiú ussotú _-.u_5stt 
6urrréj(gj6iJsin^ú _urr_oC_'__ ^©ffi©^. 

____.Lp ibitCuj- 6pjsfr6TraJ!r<s6Tr[r<á!iu ibjtld, 6uri£<„-__c5-_j L_lrr#_--r 
__u_úuj_rí5) miDéQ&jbrD Qpsznpi&éú <£rfs>j drrsimQsusásrQib. rsib 
(ipsúií_tu ___i_T_i}Lb ____ir»__!_{-ó re__(Lp6->L_i_ #C_^rrs_|,5B-r nS!_sO_5 C__s rjjp 
u_j. UfrrjLorrcS jgl-bsorrLosb ^SRLDréajjSTTsrrssr. _í __rf __-Tr__ _g,tl__j. jjpjtb, 
•ssurrffisrfl^jsfrsrr jis_rrrrn__sfr L_l@csj)turr_5c55 C_^sc_suúu(f?a_--T_/rj__T. 
Q_<y6_rrsrfli_lsjjjs_í_tu ^rT5)<__Trr_- __T_l_j.6pj_b r__b(Lp6___iu ___6_.l_5S_ti_ 
Qu/rf^jSjSLOL.tq.sb @rfl«JgyLJb, _5rrrjijr)j_- -gijsjlasLb uru__ru@c_iil--rp._r. 
áp reir(_l_56rfl6b __scrar_j ^Lpsoib <____. L_.____6_r rry _=__a>]6-.iu reLb(Lps_.L_iu 
rfirr_._j.sb . @rfliu_t_r p^Srr^ssr . @iu < ©sa._5i_ils3r {§_<_• 6ua=<^!-S-rr 
erebsOíTLb spr^ (gi$ÚL_)LlL_ (LpsiDjBuSlsb ibló s_Ty5__---_su_)sb _g>js„Lori_ 
^STTsrrsijr surr^sorrsb, _=<£<$.-._!-_ Qurrjrjjtá^LDilLcj.sb fglrBjS suaFaslas-srr 
LO/DrE^js_lt_ __JSi_r(5lQL_-3r t p Qér-rrsbsiJ^ glsorrUc_r/Lorr_- gl(r5<_(g 
Qu-sarjju rBrrs-r rBLbus_l-b_so. 

s_jjiis->_-6-.iuú _j_5Lp_-! C_ njscir _rs.ru a>j <s_(rjj^^6_rjr)j. _^(Sj$) spjtb, 
u_.rrG_.rrucS^!_-r ^2smúi^e&dsrré> __rr__.i_}_^3j_ó _T6rfl_--LD _f5í_B6iy_ó 
_)<j^úq-i_L_iud5rr@tb. rBrrs-r Q^rrsbs^cS-ls-rnj _r_rfl<>-.LD, QtFsbsuib 
r^sb60rrs_L_i_)í«3)6b _rjóu©___-rj_ eT-rflsiDLD tus-rjjj/. rzrrssr Qa=rr_bspi 
_U__rjD _r6rf)__.L0 {jg)_o_l<£fliUí_ ^6-r_i„Loi_í , _b «3p(rrs UQ^Iiurrjgib. 

LDrrsofli <_=(Lp<£_rr.u^i.6b £§lr_^ srsmsmrw ___^_5@LbQur(Lgajj r6rr__ 

rflas^e-.^ glS-Tjrjj t^Lp_).i_j6Tr-Tr erssrrérjrrrras __5__rr-_r, r^p© us.fl <^rbj_51 
spi ib ^--..jDr-jrjj C_urr@_b. (§lr_<55 srsrflsiDLD fglsbsOTcg _5rrfr-_-rd_£5[r_b 
<55fr_.r s_rr^c_--._5_50tr5 C_^_5.__u_rr__r QuT06rr_5-rr___.L_ _51_56X|!Í. _i__s_ 
u^turfr_^_-T6Uíriú, srsrfí^lsb _g>j_5_JUL_nr^_-rsuru_ _^____l_lL_s_r. 

rBrrasrflas ____o_5<55á§l_b __6TOr_J, Qurrrr-gesj _ura.(g, assbsá), usmr 
urr0, _^l_L_- (losídíd, suLpa.^ _^__liu Qu(rrj_óuT__r6-.LOiur__r s-ls-^iuréj 
_s_fr _^s_s_sujbj_5]jb@rrliu jg)L_as^lsb f§)-b__rr_-sb _g>ic_í)<55 ^_-<js--.<5_i_ 
_-!_}.t5^/_. QffT^_^(5<_<5sló_r i rj)Sísr. ^sujn^fólsrr Qu0_DUTS^s-._oiurr_-r 

UTTfBJ_56Tr C_£__51_lf UJJD/D ^6_LOffi6ÍT -^gjtb. ^•'(6S)_Uc_ £ )lULDrr_S fjjsujb 

6V)rQ3i 5>rrr___l_. Q„T_-_r_^(fjrj_5_-l ( r(. _5rrr6-_T^a5rr\_b rBrr_5rfl_-(Lps--__iu 
LD6_rlaj_-r a5s_rs3)j--_L_iu u_Oé_-_-c5__ _5iT_li^ ! _si(rrj ! '._jr ajsiílrr, ^íjdó_,ijd 
6_iu<_5 _5fr_lí_s_lsb_50. __rr__fl__ _ (^^Tiu<g6_.c5, CoÚjCoso i_!(rrjr_ sjj urrrfts. 
__l6_r rr) Q^iúsurájassrr, __T__f1__(gj)__)uj tsj(rr, Qurfliu !^Vrn___ : 6r06_T, suTip 
_6u6._r_f.iu __l__r_ Q^rflturr_o_b, srsúsufrjjjj rfr_ ajjsuajf 6rs_rjj___ Qajrfliurr 
ldsó <]_ls--rL_rr(5!6U^rr<36_>-u n_JS__r_s<g5_D. ,__ijr_á3 _3T6_fl-_iS-T uidssrpjQ ^pjglmú uewruirLL® $8sú(LiLb 239 

QpGmrQuSlsú sznassiDUJM-jLb, <5ir3súiqLD _^lcj.<__ a3j<9.Q<3-T_ij-r_) (_<gj__stD_--TDUJ_5 
@LpúqLbQuTrJ__>a3ja3_t_, jgisij-iirrjrjj ^63rg)j-tDL_ iu usoá)6-.a5 Q-U_rfluSl(_1 
6vj^lsb 6p(j5 ^^úu, ^1(5«« _í__i___r_lQ_D__r < p a3(_.ajjib a^s-rrrjs-r 
_r.--r6--ra36_.a3as 6tDa3:f_ilL-L_a.Ta;--jLb Qajrfluj-_<l-b--0. 

III 

(ScFjSíPirú QuT(_jsíra5sfr <j)j_s_T<gajj(__D, Qr6(_)ú_-.uú (Surrso, 
^r_j___ír 6ULt^6^<S0 ^úutójul-^Ild 6iirrLp<5S)65rjD6Br. _t_-tCj6_ aRjpiu 
2_i_ii)Lj 6365T < pLÓ Quffluj ■ __l_ldl.j ^eár^pub ^6-. --i_s(f__5tÉ _j ___6_-r_l. 
é\$\u ___L.Lb-_.ua5 <56tn)T(63B)6b urrrfasaseorrib !, _-._-UJrr_b Qajrr___orrLD J 
l5!_|.<s < í|jj 6tD -_i<gajja- Qa3T6Írsrr-OrrLb. _y,f65)6b QurfíuJ __l__._| _g>j_iT6_l_b 
a_L_l_JUL_T<5<_Tuj, @j_1i__-1l_l_ _r_b_-Oi-jsír _j>jLn__5rr<5a3rruj, asrr___b, 
Lg)i_ii> ^rjsrórtc^CT^jub __jlif)r_.ajj rfíprsjLD. lSI rr) r6rn___l_j u-basSsOa. asLpasrii 
_5_&rrá5 a5T6^_bQuT(Lj_>ajj -^j-iijí) n51-_r _*0n_iasluj ______b6-.u ,_g)ja5fr6_iajj 

<SLl_-L_rBJ<5r5srr, ^iLQiQjiiLQé 1 a^TLOTS-rassír, siSlaj) (ipfftD njissfr, urri_a» 
ajlil__n_c3S6fr ^__uj__if__tDpLD_Lr_1__ a5T6tjka_-'(n3(_LD <5__il£r, ^eu^jiSle-r 
6_ilíf)rBa3 u@<9JlstDiu<35 asrrss-r _pt_).6iJaíi)-b-_0. -^rstp-b (_^r__5rru_l_-r urTFjÚLj 
GajiBJ-erruj _o(ljj__^Í^jld ur-$i-í!_júuaíj(-'urr-0, g_Jj(rú__tUír_ií_iru ' 
Qurrrr)j<33ajLD__ií|.-b _ ^ 6_ rr __ (grjrj g_> t_ uj u_b _.-___- asLpasii) sr_.ru ajj 
_3>j6_rf --(sirFj 633 l_íu a=(Lp0rruj_b, urrr/rr^LDe-rnjLD, fJj)-0_5ó-)ujLb 

6r6-rus_iri)(_;(rr3_l _jjsbsi.ír_06b _j)j__irr_5_ír a=_pa5iruj_b n;(_.u_laí)6-r nj 
srsbsorréP Qa=tu6ba5__TruJ i (_L_ ___l(_.(_j__í) n_) rr>6_) rjj^j- _^_urfas(<sr56iDL_uj 

a5 0<5_il_5_5sfr, _5)j__!rf<_5(Sí5-iDL_uj ^-baó-irrlsbLDLl® _06bsorri___b, __u_) 
(_rrrr(_1 6_irripa5l--rrr) LDasassrflu^^l^j-b, <_)jri-<3j _r_--r-tOTí_i<s_-rr<-= : csflrBóSlaj 
_j/^ ail^rs^túsij Qa=ujajj 6_}Úl_)lL_1 _-iLpn__6_6 _5__{.uj u-tr.rurrL.Lcj. spi Lb., 
-^-..LDr-^j é____-_S)s-r n)6ijr. _>jri.a5 _^<_flrf)i_jrfa5__rru_!_b, _0T(^<_sasrfa3_-rr 

ujib 6s_-r(rrj<_5 _^_-tj-r_saíl rrj _>(_rr ___L(_1n-)__o _>js_rf éBfswjetDt—UJ a—njeij 6_y51 
as-srr 6£6rfl Qurr^rB^uj^rriúa 1 Qa^ujaSn) ajj. aí(__.r_i_5a. as-njjiilL-^^, 
_y__!rf_5(sr5-_.__uj _.sb--l, _)j__rf_fi(jsi5<ní.__u_ ____r^_-_a»_ti_! rij)__Oiurr__r 

6)_T<56-T_orrco_i;_o J '" \_g)j-^T_sr^_f r ,_-_i_iu u6-_rurr_l5-.<_'_?i_! i_)__oiuir_-r 
__a3iT{rLDrra-__j_D ? .^jS-TasiginrjS-.L.uj a=_-a3rruj 6_trrLpa36tDas6-.tu 

IB!?6V> ''.í — 'T'T ° rf i_i rr t ij .rc pt ;__ fí?l| _ L-TíSSMtb Q.-?5.TT??V(7^ í_ | <J|T < ÍTí -3_) (TJ ~ if« ID<9TT_rS 

surrtp-ij^ u_-_rurr(_1 _*_,__ tusiJjb rrS) _tjfl_-.__-.uj uj6fr6irr _^(Ba5a= (_a=a3_-r 
w , < _. t p-_-_o J -__.-_ _s^a_l_-r u_b(_s_: < p {^LrÉJa36ífl_b, u_b<_____)j _sit60'i_j 
_6_if)_b <_5T_--r_Ju_1t35l6-r nj -__S-tír6_.LDa5_-Tr Qtu_b_orr_b _T_1a3_5j 
<_^-_rfc$(6T56-.__uj U-tJ-rurr_L_j._b ^Gispemp $6_r a)_-.__t_.t5_!__- m 
-FcS-^l-tDujú Qu^_-)_-rpa3j. 240 s$*®'jb§!6t>® LDGsflsjSssr QjsrrÁQ 

£§l<5sór er^rr^j u>m susirtrff=^á@ ^sbsOiTLflsó u t rD$*& -Slsir>L._5 
déísár/í) ^/r @6_xui5^^_3rr_si_ ^<5_.r___!ísYr __l_®ld íBitt3& «sbeá 
dB^>@ÚJ £§íi_<gj)uj _DTi^_.fi-jr<9.srr Qffiuíjstrjffiú urr&o<S«J _t_,s35rsjnpj 
_0s-rn) @y)r6-TO£_s__r_. <§un_o ^jjSs-jéF (_<_=£_.._& Q^«P^Jrx_5srr 

£TS3TiJ^!« g!ULÍ'*ílí%p. ^a/ -Tá- fflT &p^é £>? CS__S** rl£ r lí - , U™_..n6l 

oílá&@LD _r6-i6_la_LDrr6ST 3=lduíS65c5sid^il|l_) 35!rGvsr(Lpis}-U-irrg> a_TJj6?í_rc£ 
dgjreb ^siíir^ísjjá^ _^n51<í-]<£ ips^/jji—lsb _-_<5ffliu__. iS/jj-u u C_.£i__i_b._o. 
^^tSPi^-^a^ qga.asarjaiílsb <$(T635rúu®Lb ^xíf£}6_>d&_6^ rr --^s-xa-err 
losbtíó 47-jp,gíráQffiT6fráIjH)CS^s «ssíiirr,, ^ré^ surrr^^í-^C.S*®"» 
Loeisfí^/fée^ffi® (ipsirefr Q*_.ríL_rrs__u _5íjt51uj (Lpi^su^le^^ 15 * " ! .2)raíFL_.@i_ 
U6-_ruxi___3.-_as as:_Écr -Urrr&(g__i _.<5jr(5) -j^sbe-fl-Ds-, CiP 1 ^ 51 ] Q^UJ^- 
<5ff)@rf]uj -jjjsrrsij £ffix_Otí_r_0 __.£) ffiíríluj-e^^íBÍ?^ Q_J^-%rra._ir_ 
^siirr<S£jíj5«r>L-tiJ <_&_b6_k_-T__r susrórrj^, ^|_iiíf<3-_sír í _5 <_5 íríEJ( K'<9 :: Q_=6b 
súrrLOsb, _^s_iT_&__rru -S__r<_5_r «tlirj. tiSfrjjasj^ Q^eó^p^/» @,gj. 
uxjrúu^rrjgi C_.s__^á6-__-iux_5LDiL(í5! LosbsorrLDsb, jjji^ 10 sSwasBé. 
áíérp _.x_L<_£)i_jxa_6-j_b @(5_6__j_^/_ JBeSsar gíSjmj^H ' u_-otut___® 

2_íi53rSID£íuS)£3r U__LG ^SSg))SIDL,iU ^UjrÉlgjlb _P t _S^«S'Co--C£«l_ ^0^ 

álártjog]. ^<&j)á> ,^/Scg ^liuá/^LD ,5=«^ jbldlSl.^^1 6 ^ ^CÍ^^CoíJ""^!, 
rBLb(Lps?í5L_uj ,?x^^_-/r__s__yr-j CSuxso, fJj)iu.á.@Lb _?=<£& j_9 5ií)lJJ jglLprÉsji 
,-g>j-is_<5 : ____ (Lpi_j._uxay mzsér j$úuú.L-ú Gux^sírassx' 1 '* ^(J^é\ekpssr. 
jBib,jLp6sot_tu fífpjr^ a^rrrsj as sfr Q^LÚsMjájessrrxsb ^^ljQujJ) ajsto su 
Qmssr_p /BLbqsu^jrsb __9jS-_;bs5_ < r_) .^rjTiu-ís-JT., él<B$&^ Siir ^-'Ps.d-í} 
uSUpri-.g., ^súpff^rr) c g>|úuiíj.C?Lu ex^ T>j<_-Q<_.x_rr .Ssbt'.P mJ^/ulsb n_x__ 
^)(5<s<áá»rCo(j23ib. 

sresrCSsiJ, a_u9(nrjOTrsrr a_sísfersiT>LouS!6Br &éi$ S!íilu * ^Iíujéiqló 
^jbn>%& (Bfrió C§Lpr5^sailC3i_rrLD. .sfil«<Si_iríflaJ' 1 ' «xsOjS^srsr 
Qg.x__á_s^ajb51(Tj[B i |r_ -_3«<3___rifliux__!_.«Br íSíiaBtreoió sifsaij __^r_,___?__o 
.-Jífsíjjsw. .._u jnffrínn uá"iC55u_p r&l&íOssrFlsb, íjrríBJSSSírls^ HG-j.réaj/ HJBÚ 
ui—t^fíjééSrD^/. <_J_.i_._9 6 *>> ^ráj<s)C2so«Jjr«srfíí_.^ e ^C5 [ s i gí UT__rr_j 
«3sfrú ui_^_-_£..__rjr. r_rrtó -gtfre^i /sl&oíssíflsb ^sbso^j ^5{rn-iaá.srfleb 
ri_.__Oa_ < giJ n_i]^___SQT i rj) ejsijr n)í(/óaiyrsiní_^^TSÍr <_rí) np&Q&^™* a <' {^(-jJljlú. 
[5LbrE4ps»J_«j ^árfliufleír ldsstud t|g_un_j(g__ia^C_ux-- f5x_o j§.jusbux__5 
_3j^@lL,sm- í^tur-ia rxp-j.tuT^. _9._5j£@li u^ ff0 ' ras _*<__> <&($&$ 
6_.rjji_jy lojdQ^^ «(5^^j-5@^ <g.xs__il<_f Q_F_b-- (í£-j-J-|C__. ^s_*írj 3 
l^íusbu/r_5 s^scrr^5l6_l(rFpr-^j uD^rbQ^nrjssr gi&igj ^jgsoG-HT^ Q^sb.o (ip_j. 'gftrbgltuú 'ueisrurrL-® $%si>aJLb 241 

htrp rfl_sOu_lsb ©©idfiSdgiB. < Quér^ih ', ' iAA ' -S&^uaiir 
«©«.l-iu u«brurril©í5 ís^ai^^'an-íraosb', 'rrsrOéfls^ 
JM|í flRJ 6 UÍ«(g5«DL.llJ 4_A<^ &&&*>&$<*«>*, <Q*<svi-<t 

i___r% 'QuT^-l^rr' íSuírrárpajrfdBfiTfísBT §Jl1^l_cS pp§is»& 
glGew r_rnr> iBii(ip«nuiu _s>, n51ss.su oJgJjs-rrffiá «il^úu©^ 
Cgoiflftri^iúloeilrD^í. ^«0, ««du^uS^otot ^gjoiLo, ^iruiúl 
uS^itófD LDs<Trréj,£&rr, «-«áraouJflDiu GrBirádfl, ^iraFrfliqt-ar 
^Wpgíé Q^róoijSir©!!.. Saijbifil* <£l_©úul1© rfljDUísnrso 
^^rÉ^srflsb ^-©-Q-Ítjd Q*tusb_*__rr !_,__, «sr^ Q_=tuso_r J _-rr 
il/ló r_rrub -^rSliu (Lpicuurru. <r> Gurrefl ,p <p. mLÓcLp^L-UJ £5606-1 l_U 
(tp^Gurrá (^L-ujjjj -TS-rjjj Qu^-Otuix^á Q_.Tsrra9(_-(rrjio. 
^ @5 b 5 nSlastp ««-^^«úuirsó rBubfflnLD ^snip^^ Q<3=OTs0 
■Q&iem^iugi^ásr ersosoirá «60a51iiSI@jj5inL.tu «L_.OTL„r_|_b srrárufi»^ 

IV 
exJirLÓsiS)^ GuT__©6_rr<£j;,j srsAru^i &m^áiekp &0&i6sr&0sfc 

^SoGlD IBSíDL-QupcS «Sv.lq.lU^/T^lÍ). LOCOT^^ 6_TLP6_T_fllU usrór 
UfT® _T-OTÚU@6-^J @(5 UOScfl^SÓr UJÓjQ^O LOS-flc5g>|_-g) ' LOtlQtÓ 

ai^iéisáai-.irj-uj ^sirrjjrj®--. 6jil©á «ssbaSI s-rTjilQ-J uswLc)-^(S3ffi 
iblósidu) ^ffi@^lj©J>í-. ~S>|« ~ cbbl3! ©'^^ ©ebsoiriDsb fem^j 
^srrs-rrsb wC($w Qw$pg($éi&!Dgi. su^iaJTSOT urrgj«rr6U6\5l«BT 
<£y? ^srrsij li'nSlá «u)^|5Úuil(Sl« @si^J5i «m«u««úu®«$pg/. 
-^(ssjsb usa_rurrCBi_T Qs_s_flsb, eusnr^ijb ^iLisb_{s-)L_iUc§/riú, (J^iuifd@_b 
rgiusbiusinL-tu^friu, swLps>-lsb usbcflu Qu(f3@6XK$nriu -^smLoré 
^srrsrrjjj. 

<gC_TrrÚL_1tuú U-bóS-soá _.u;_5^,e£|0jsfr-ir ww<^Á&>ir&><ár, -J)j6ifrr 
fficsTjsmL-iu ^(ijpíjsfrujrÉJcBsrrlsb;, LOírsaf/L-ú usmuTLlirj.sw" (^tjbífl&ouSl-b 
<* 1 M l ;*isG$ir® 3 ^jóiíÍJ5(55^-_w ?fi.^i'in.^cfTfrQ Qrcfrhnii^ai 
__.£>«! Qós/r_7r_Qfi-rp ffirrjsBaré&^jirsgjii: i ^íso.tu í S6«> í _í ,.^<^> „_3^ír<9.eír. 
_^c^ifíturfas(5í5á@_b i_T(sj^<3_<9_rrér.(bjr;á.gj l£)_b.l_(oUj iLjsirsrr _D6ofli5sa_pcij 

m,íM-r-5:/.«-,.ij;« O Tff) -T ' nR I ' Mrlfi'' ! «m-T, ..oy fiT> I H rf, xr. I ^Tr rTTT ffl | . rfi I P íTVl I 1 j 

QuT^cgc£U}-ll£)-Sb, S-JpJSUTó. _5)|lc^.á_5ÚU®-bQuT(Lfi^J ^sór jjJjTfirórO 

35Ú Qufrp)__-_rr<á £(5<sí.«-rp _^ái_(ipiíi___5 c-jpi-CSsrr ___sir_rroOT. £§$)sb 

S^STflStílUJcS. _-lTll_}.óOJLb &ÚpQlX, _JJja.l_5LDiT.3S ^(Tjádfl pg}. §$&$& 

S&élQpeii&é cse^dBsír _ss\.__í1íl5Í£5_t s__.pCoUT6pjtj_ .' ^^IúlSIíIi-.. 242 *g}<k5rj5§i<sú& LnssFl^Sm GjsrréQ 

_yLiSja5STrír_s--jtb, wrrinp (tpi^ujrr^ ^6injTj_5-Trrr _.__]_), &smeú iurj) n? asrj) 
i3c50iÍ5 (y)S!Dj]5<356rrrrffiSijii) ^soísu ^sini_rB t g_6rr6rr6-r. 

iBÚ)(|p6ini_UJ a^jajlT6_),L_6__ : i_rra5, ^_rrrr_jL51i_ú u_ba5__0_s asLpasr&i 
assrflsb a_6_.L_a5__6-Tji) sr6bsorr<s ^l!®^--©^ a=rr__T_-r_5<_Tru-|Lb, 
sBLtdT^sfrsrr -^^tflu_«_.&rf£ peBrr, rórrtb Qu rhjjii-Tr _6rrrr_). '_<^c__5_5 
„_TO__u5i6pj6rr6rr Lj^a3a5n__5_fr _^___raia-Í6pjLb Q_prr_bsOúQujj}jTjj-rr-ír 
sujTjsiDft) 6r®_5(5i3_5@ú uajl-Orr_5 __TU_fS«)6b Qu&á\6t>r(r) L|aia3a5i_ 
Ltj:,^^^- riClrxii)uú Qujjjj$(5a-_sl_(7t3__. _^_5_s_ajrr-_r raLb(Lp-_--L_uj 
_urriT^lrrlujrra5STras_t_d_ ^r__5(5T3s_.L-UJ _0T6iW6_T_s_-rrai " $efcri-g 
^a3rra36_rfa.6Trrra5''a5 «cjjy__<j5_ó_-fr. glréai ^«EÉlrflujrfassfr (_6_swL_rr 
Q__jj)jÚL|i__-r i__.a_ nterórL- j^rr ^^6\51 (5 rBjp Qasrrerór®, ^r_d_B^iLj_b, 
ujrr^áasrfas-Síru-jLJb ulrflúuajji)© GrBrrú©ú Ljajajffir&ia-efr srárjQ 
@ mjá@éf- ai-s_rfa5c6rr_& «L-L^QasrrsijBT®., LO-Tsr^ailrjjrírjas Q_srr(5l_s* 
____wíq.UJ __655rsin6__i ur&iaílL.® 6_iLpi_@__rJ3rf_56fr. rg)aia36ina5uj 

___6S_r6_j __5ír^5_b_SI __tOT«wiJu@_j)__& ; _urrajjLDrrs-r _5j-ttslj 
a_u_lrf_= aFajsmaiU-i-b ^gl ^su^Ssb&o. @)gi u(é$& &irsúgg\so 
_^srfÍ_5a3ÚQujTjj_b u__uurr@_b. glsijsiirr^rrjj -^jsrreit (tpstnpSturr® ajr/úu® 
a9__Tm Slr_é5 ____oírr_ij _____■>_) L0fr~m^^_-l(rFjr6ajj urr i ajja_rra_@(_LD 

aj__lrj, -D_i_fl^sp-_-L_uj _aj6iDs___ a5Úurnfji__-©a- a5rr_wúu(j5l-3-'-r rrj 
fB-bso Uff--rurr0 sr-orusinaj rBrnJo Quj7)(Lp_}.ujrra3 rBl_scuSl6b -tn__aiajl(i5a_ 
a-ljrjajj. (§}.&l C_<_6i_6__5__5 lilas-ijLb raj sinjTjsiirrao [^I0csia3-_l6-r sra. 
^n-rrsm^ssi^ÁQsbn-étmrQih c_gí^____- g>(rF, e-Sl^réajj st-otjij Qa=rrsb__ 

ajjfj-as uSísbSso. 

£§lr_a3 __6__5ib rsibsmLD rsrrixj. r_pa_l6ijr nrj,ajj ersOTjrjjLb, rsn _b £g)sb 
sorriD-b c^lrBaj s__soa5_b rfiljjas (tpt-uurr QajSÓr^pLb otsots.. /Tja-raj rBirib 
rS^L-l__6-)-(fT3_LDrr, ajlfjjúi-ilas Qa5rr@á.a5 (LpLeuurrarj i__l<í_ma=a_a5rrrjrfa56rr 
^ebsorf fBrrib 6rs_ru__><s srsérjrjj rBl^-ilá-a-lC-rjjrj-Lorr, -^__rjr_6_j_„rj__i 
-Srrj(iTi6-.L_ tu a3«_--i6__i Q&(éi)<£l .rBT__^__3a3rr_-_r-_^(5<_6as ______T__s r tu 

' ^rSS-Oi_!óbprrs-r r_rr_b g^ás-wisrór©!-. epúurrrf) . __6_-a5a56b_ M«lp. 
urr__6bj a=L_L_ ;t_p_mrrj)<_6(33 _pJÚurjj)UL_rrajj s_rr_5oá fajsmtpaias-b ^•áSiu 
(tpsmrj)a5-fr ^pediDrr&^^rrebr (§£_ rbsin jtjÚ Qu rj) (Lptq.iL\w. 

s—so&ú) Lrrrrfaijpj LDrfl-UT_m^G.turr(_l _jjpjrijc& Q_5T_yrsrra_a_-.--}-UJ 
_ra3_6aru_[Lb rBrrti, ajij (Lp_j.turr ajl^ffiéB-ál-Wfl) suss. juSlsb r5_b_7n_DÚupjT5l 
ujTfmib _56__-OÚul_ i_rr__i_irrfa3-fr. fj^praj turrsinrja- @-->ff) <-s_-jijj__. #y ? 
y,_3u_l-b U60 ugjafjl £rfl_=rr_Ba5 a3__!_^r&i_5___, _£?{^Í6b s^sár-inrjjtqLb 
g__i_usál Q_=i_juj (o_y_w(pQ-0_árjT)j r_3_sOT_5a5rrLD6b (_a/rr_bU6pi'--6gr súfrtjp-f-ls-rjp Lo_5-5_-ír eráresr QsuesrjriJ Qa=rr6b6_ ajj? iBir© (Lp^susio^iLjib 
_F_sa>! uSl-beorrai LDRjfl^ífa^rr 63.6_icáajja- &trúutrp jjrjj_-]-_T p _9jfErrss.a3 
@sb60íi__56rrrra-c-F Q&iúiu (Lp t^U-j ld rr ? srQs-rsBTtrrjsb, iBi_D-i>lL_a5aj]6b 
Qarr^a-a-úuili-^a-^p epCSjr arrrjsror^^rrsb 90 QurrrjjjSsrr ibló 
fLP6_.L_iu^íra. (ipjDJ$6pjLÍ ^á^lffiQffirrsrrsrr (Lpi^turrQ^sffr^p __i_j__wr 
?_.rrs5r .__6_-r6-._o_-)t_i i_m.n míwr^^lsb ija^ajjáQffiir-frsír QeusssrQw. 
_^a.rri_-35^s_](rrjiB35J Qw&w Qurrifiálssr p rfstDjú Qupjt) sprf 
6jrfl^nr6.r -_Lt_riíf_5_srr<__ a_rrúurr pp (ipi^\uG>w ^6_lrj, urr_-0__í6-r_b _gjis_i 
siirr^p Q<sfujuj (Lpic^iLirrajj. ejQs-rs-Trrijsbj 6jrflu_l--T _g^Lpa>a!il6b, Qujfjjjijá- 
QéBrrsfrsu^Lb Q_5fr©^ 35^-- SjiCSrj rBl-SO_--tu _^6-}L_iB < 35Js_)L_.L_63r. 
ujrrrf)__ 35 35") sb 6jjfjQa-63rC_6_ ^^ÁálssrpQ^tr, -^s-gjja-CSa. Lo^pui^u^LD 
Q_5rr©_._6.úu©_SsoT < rrj^j. -^s-S-rTjj^lsb-SOujrr^eb Q&trQÁSiú Qupp 
Qurr^rsTTjLb, -jjje^-ssrú Qujpp3-Q-5ir_rru6_6j5i!Lb _°>j6__-fr63rúu®^a5Ú 
ufjJI-SrTrjrféB-fr. 

V 

Q^éiu ip S5_r 65-fl sb Co^rrsÓT/iJi susrrrfrB^ 6^(15 u_b_5_-0c5- _5Lp_SLb 5 
i_g>|^6j3jsín-_uj SiirjsorrjpjTjlsb rrila.LpíB35 $(15 ejj^úuajajrrsb -T-iiS-rrffjj 
G^rrsbs-ilu-jjDjTjajj 6T6_rustD35 s^rf ___aj ir j_-_ra5a5)s_r ^Lp 60 ló a.rrLl©a_C_: < rD6_T 

gGjrrúufrs_]--T gl(f5-_-r__ s.rr_0cá<_)6b -5rrtL®iiljír-WL^_-6rfls5T 
65ir<s.@a56^1(S5)6b C_rjir_Dfri_|ifl eSig&S iu6-)l_ib<55Quit(^35j 5 GLD(g)(5)«srfl 
C__oC_uj, _5>jiurfsúfrri_3jj Q35&W @__rjj)j L-LLfjJlibcjsrrs-r a5s.T0jjjs3.1_1u LoirsTDU 
u_|ib, us--rurr_l.stD__u-(Lb ésfrijurrjpjrjl -iirB^ajj. agCSjrrúurrs-ls-r Ljsb 
(osumj urajáJjl-S-irfls-l (5^535 ixifr(S53)_r._.rfa-sfr -^jréiC-a- _56b_51 ésíja. 6-irr.^rrrf 
_-6Tr. fEii(Lps!ni_uj a^-b-fOtsQrTrjajú urri__Frr_-0_5__rrLr Courrso _g>j__rf 
a.(srfi,a_(3j ___S--ri_}., __6_.fl)i_j6rr, ^ajajarfij _6.fr -^éSliu -jjjcW^ajjijb 
glsosii-FLDrréB 6ULprr__6ÚQuó)ji)S5r. -^iuifsorrrBajj C-^_Fajajluj _FrrL_51i_jrrif 
_5sfr 'é-lnj-foajjs- 3= <up 35 rrtuLP, u-wurr® - = ^cáli_J-U/Ó6íJ. ( pú up$ 
^i^fWr-rB-^ --li-iBcS 6a.srflsij.1u ^Cofrrrúurr (iLp^sv^spj-b LDmjuicj.uJLb 
ajj_-OT_^-£l_l__rrrfa5-fr. urrfflefb U6b<ss§-0á. a.LpasajSínaj^ C2 35 rr^rfjjjjjeíSltj 
u^rfjraj ' <S-l6rrLD6-r6fo ' 6TS_rjD sgif-^a-írrjrfls-T a—aje-lemtuaj^ire-T 
's-j.frffeoSLOSOT' rerri-j-rs^rr. grfsii}, u6--rurr© -^sstjjj -^.roLre^l^r&aj 
Qu(rjS-.LD-.c-Tr 6r(Sl^^j_5a5rrtlL_ú u6bC_!-_jj)j __-c5Tj-__Tn__56fr ______t(51. 

giÉ^ú uss-Turr® -^^luSlsb (_írrr_oírqrfluSl_b C2ajrr_OT^<s3 |pj_b irSla. r&Wu 
_-rr60LDrr_6 GjrrLorrqrflCSujir© Q^rr__rf LSlsbsorrLDsb __i6rrrfiB<55 a.rrrj_--rcg 
ajfrsb egtfe^. _D_F 3 a.-Tf)sp65.__uj _D6T>TÚurrrr_ir3j, surrLpsij ^&uieupG^Qi, 244 ^Bóst^^jgús iDstflgfforr QjsnráQ 

§_r_ts-r_./j.__ ffisoiB^j (ipibflglú gjifs-f ^no.ioúsnuú . Qupjrj g.r_j 
U-_T5rurrt-_rr_s ____rríKJé_Uu t gj. £g]rB<sú usróruT© gjrPá^. QiDirL^Uurr^iu 
§)___!_ r_)__Ou5).i_r j^psoCou. Si-6Yirr.i_3_.3jj. 

Guir(t$gi goiPfi^, aeóópírrfiacsniá^ Qr&.ipiji_i s?j.s.!<ásjj- _^si'T<__<sr^_> í __i U 
jíreoffijBtífiarrr __g)jL£i<§._^j. ,^/ra^a= ^írurSIujTifrsegfeírii^ió, iDir'sroásizí 
, <s3_riqLb Qa_rr6Ór_pi__i Qeufjtlt^tqú) s$_l__.rrf ( 9-6ÍT. srs^^mjúia^L. 
§)ri.<5_5 Q<_6rr©srr.u.<s. «rrsrrrrarruDsb ^sufl^^j r§árrr> u@^|«6if!fib 
srebeorrii ^frujQíOfl-í^ (*p_o(_-o a_sbs__) _UiT^á_3_uQujji < p _vr__.<g_9y. 
srs6! _. Qu^ LOésrrrrrrsíiijfl <__T_o^j.sb<ST__r ^iurrsoirrÉ^j _^_=_i 
(Lpp$sgiw Qsu&bsoúuLl® «J)/^@jctsi_iu usznLpswLoiujrsísr u_bs.á_o<s 
«LparÉJffisír -^j-$<_É__L_uiL__<>_r. uscrarurrLl(5l<s@ ^pso QLorrtjS.turrai' 
§1(51665 r£l&Osini_ LOfrrjJ, Uííj-úurríf ^rjj/j) rS^uSsó ^rfsíj, Q_.rri£| 
ápirireb srsírsifl /s_o<_iurrt_úQu p no^j. &rrigikg ifiBsouSgiárar __<_5<s_ _rr 
SuffáaG^iu Qujttl^I ersár^p s^ásúQu ó);_)gi. lojjiui^iqLb 19 ^ld 
Jirj_(ri3S5Í5rixj.6b Qpfiuú usrrsrf. .__*____«£_ a_6rnf<£. <£ Q^rsu.réjá^iusqL.esr 

gg rfsi^ id<_s<_5_it __6b__i._5.-_r (Su)í)Q<5frs_Tt_ _u[rrrif6_Jib -5rrrjS3?jrLDn_B t _. 

<EfírB^__r<_@ -^úurrjrjuÚL- _urrrrrFS_<is(_<srr© ^gdsvr s_rj-(_s_ jb($íraiár. 

fg!(_^^ -jsá^iuú usn-stflác____é Ssrrrr^áliáér QrBrráaw srsárgjjr- 

Qsiisffrngsb ggrfsí*, 6_iL£)síf_iuiLj_b. _^i_<s_(_sorr-af=rrásnj_w _u^_ro_uiq_ij 
spsár^ffi (gi&rarúuCSss turr@tb. _^<ss)Gb rBsbso^ ;í)(°'3srr ^sár^á 
Qffi_l__^ó)(_„rr Q^rRujsálsbS-O glfBa. ^}rjr___T<S. |§sijrr_i_. 3_rr.qib 
Q6_ ______ jjj 6_(sin-_u9_b Qajtús-iú) u_tdí_.^^6_í1_1l_ -srrírs-Tjrsarrsbj sa-m 

fjssr^^rrrr ...jjjQqg^ C§s_-^<sir(f?s_r <_=-___)u_wu<s ^rfhs^á 
Q<_5frsir_ua3fS5)sb fBpuiusár @6_t tryLb s_il-Síriu___UTs_i ajl_b_so. _c_5_. .uú 

U-TT.rf!_„á&___ §-Uáffi_ÓQ£T__f_J_BÚQu fj) < 2.QurT(i£ < gj80 <S=^6%_b ^rfs% 

_o*«_ÍT ^iBJ__{5)36___tu <5rnii Q_ditl^_3_'íu__ uiusSru®^) S-jré^rnf-Bsír. 

^(smsb gíP __}. @tpr6-.j.^<_.srT ^TiúQLDirLjSlswtuá <S£>«n __._§g|i_b J ^mu 

. Q_orr^u_k&r __(T_orr^__. n)á». _.jJD<a>rr__^jL_ t__?5 ___.____]._ _n ___s_-3 Q_r.T___r(5l 

QéFtÚJUjÚuCuTiTffiSÍT. 

sr^rfumffBás u_oGs_r §í<s<g)6b sffl_\irjB£g_. u.s_rt__ u.fr í Ég.ú 
_urr_6ts_rfl> _S3so Q_o_Tr_rr Q_D-rr_rr _._■(£] (i/^sugjLD ujaíi^ju. £>>?&+ 
Q_Dfrt$ Guaaíls-rjT. _orr(gOT) <55a.ffc_.6_- ^jjflsi/Lo < -^j J rf__.(Lp_b n_)rr__ULf 
Qu ( ájT)_>jff<ssrríri_JÚ u sír erfí á_6_.i_^^.sb ^ls_.Lpr_^rr t pLb J QeusrflaífTj.- 
Qu/r/ij^j _-_OT-(y_»__ji.^ffiurr«6iTírjij > __sb___s_.tuú uprBQiu Q__ffyij 
_JS_.u_^__í_ ( _iOTTiú_= Q^sár^rfcs-Tr. g»á5/b@rf.MJ ffirrrrsijaTib "tUíB^íri $}!5§}ltLiú umrurrL-Q 08súiulo 245 

_r-rr<_oS.r (íp&SiCDuSisci assb__) &á)&éh3iLiQuib jTja>rr@LÓ. -_§?jaj--T utu(g)asai 
sSsrfiú i5l6Tr-srr__C_6irr CS^tsbt /^(ff^rf _S-fr. 

s-j_rr__T6-r aeúsSl (2<matarQLD(r(6G)á) lilnj Q_rrLfSlstDiuú SuTcgrso) 
QldtljS1iu,t-B<_5 Qa.T_w($l ^síDjSÚ Quid (Lp-jjurrajj. ^p^stnsnu 6^(5 

Gcrlijffcr.á- mii(Lpoí;L_WJ ÍB - f_L 60> 1_ ^ ajSflifJ G-flGjTjrBaj fBrTL.lq.sb 

resiiL_QuSjn5t(f5í5"^rr ( |pjii .^LuáiajrrsOT 6fla3r_a5) -T-_tCS o) £§a>__-r.£ ^(_5_5_ 
-flrrrrassrr. ^.iisiiírjrjj GurraJila-as-j Qujó(rrj6b -5jp fBT_L__írrf _°)ja3jfjfaja= 
Q^eól a=rriúa__5rr____b S—jpraj^lú (_'uTiú-)51®6-jrríf~66TV. rB_bff-0_oú 
Qutjtjj <gc56__5.fr u__.__6->ld u_j_WTa=c_flótn.Uc__ ajjr6s.ri_|- sfllíl®, ^ffárgjjii) 
Qa^T-bst-ú GuTrscrjsb 6£(fi) rra.aj aSl^njáíjaS] u-(rrjfB6cDa_ú (ourr60 ___5/aTj G-6-jc_o 
Qauúu-jLb. uiusarff)^? 6j.65rscnjrjLi uiug_|6-.-_iuajj Courrsoú C__a.6_ia.rT6b 
-^jajlasúui-j-iufrstrr 6^(5 uius_t a-lscnt-esa.ln) jji. ^-£Co_iia3rr6i_T, ^rájcsSso 
Q ld rr ljS! «5 gst ^Lp60LDira5Ú urrt_r__&_srr_Í5 _Bjpjj)j_BQa.rr6rr5ír Qsnsm@ 
Qiosbrg)} rBLbstoLoa. _-_LL__/riuúu(IJiajaij_b Qurr(Lpajj asa36ins-J ^1lc]-Ú 
uajlsoj-b , a^TsiSl-tniuú (ourrL-tJlaj a^jLprrsijsuajlsojii) 6flrrLp___tna5-_S]s-r 
iflpih^ u(&)$ asy$)rr_ajj 6i_](íJ)a-)jr)a>j. ^ssipuSl sjpjsrVCSsrr íBLOa^jajffliu 
^(fijíBajj ajiurrfrrraias a5rra_;a__f_r_ Q-BT-D-Tt-^asas-OrrLD. ■ 6rscV(^6pjL0asT.i_. } 
a_6rrCo6ír Couirsuajpiajífluj ^6tD-_as(6nj--_, &>rreo ajrrL_a_(y3i_. ' fHLÍb(LpsinL.tu 
ua^lsiDUJÚ C_urr__a_] 6)9(5l.ua__fL_6.r, ^siisiirr^p rfscswL. __rr_oi_b u_fj_ujrr(»jl 
gl (5 úu aj(65)6b iBLÓ^rpsíDt-iu 6uuS) rry -SíTarS-ajLorr as s_ Q_r.i_.(5.-b c^@a_1 jpajj. 
_5j(ea)G)ia^í-uLDrrsiir f^lsoáasfftrorajajlró s.—ijp.beii^Lb, u@a3<5ji5)_.j_.@ú 
Qurrjrjjaja} lojíiji) (jpstDirniiSl sojsrrsrr cn^ajajja-asS-rr __-_fa=rflúu^6pji_> 
srsbSso iiSlsbsorraj asrrsoajSíDajéF Qa=_0-_yda_.asi ^jjjjajlujiTasas asfmajajja. 
assrrfrasltu a___-r6ij surjtjLbCourr asj -^jajsáT _i_o sojsrrsrr ^stDa^-Siu Courriú 

LossiLp ^lsbsorrai 6j.f/r ; UTc_o__j_tsra.<g51_b losíjíjtjÍ) urráioinrssr UjuSluSJ-b 

$(/5 LDrr<_5-tDa3 ^C_rr__5)<____ --ftJSWrlJllDrr (63)60 ^IBaj 6á]sff)d5-D.lU 1_51_6 fl>---r__ 

.ajjjrrpj^lp asúufrspjóírsrr _DíbQ_rrj0 rGír__i^G_J!(T,r6a. Gu.ps_Coaj.r(hl J 
^r_;2> r5'r_lL-f.60jcíVcar _0-SÍsr -flSTrajscDaituLÓ, aj<m„r_... ! ' -o-vij u. .£.»_,« <33__6sr 
GurrfEjas -r_rfl(íjl___ srs-r^sojió, igleiisuGTr __; é5_a^i__,r_a5__rru-j_b sr^as^a. 
Q«T6tj-rri_ __íT)(ajiDa3r_.__, ^risa, _D/j_b rB-rarraj 6_jsrrrf _f-r<fl u..ifon(. . rurr..r__ri. 
(ajc^jrjlú _urru_ iQrb&pgt. sp^Qsucsrr ^ajj u(LDaj < gjLJ usotfBr s-iré^rrsojri-j 
«*.__ <-2)jr_a.ú ufjpaja^ijojsfrsrr __lfflr» J ga_6ÍT r„_-T(a> r^rp rjjl i-_%úuaj']_b<k>. 
fBLÓ(Lp6Q-L_iu u_bas-SO__ asLpasrBiassrflsb íeldí. _.-rfl_-_-úu©_ assosal, errCoajrr 
§rr_(_as $($ urrcsúsnffsnb ^úu^rras rBl5j.r a^ajj e s>j<aj>g_ __rrjf) rrjje^rrj 
«rrasCSeij -pj'a. _B6_d$_í) Qarr(^«„úQujrj_6iJ^jC.urr6b Qajrf]__lrr)^f. 246 ^f&sr^^jsos; iDtsstl^dm (_/jjít_s_5) 

_9{S-rnSltL|L-, los-t susrrrríMI ^J-lsij s__rrrxc_=_3_tU!r(5) rJsbsorrLD-b, (Lp(Lg 
QLorriJI--itUíqi_as.._-a5 a5__sb a5L_r_^l glrÉjOffi ^p«(_>LD<_sl Q_=u_tu 
Cgsussbr® QLodr^j rál&rúu^ra^ QgrflSpgi. -^-nast-rl^sb^rr-tJr 
§ráj@ rB.rrLÓ Qurp<_]-isrrj) S5_bs_1 0{j ai_j.__ u. /ijOiaírnu, u3_- i_"_-btl_ 
0TF&0 ^asfrerr^friú, --(gs- u> &&&<"", . 6_rrir>_s_rr(£l sj>(ik _3j_]^ji_ 
Q^rrt-ífu 'íQsbtfcrrjS^rriiJj a^L-iu.úiffisrflsb eréúcsú iS0oj Gí&gOg^ _-3S_l.u 
giráj,- ffiLb(Lps!DL_iLJ -__L_&0tqt_, s__==il-5--rrt_Ji_ Q^rrjJlúu^FiLi §($úu 
S^rr(5lc5&_L_ J (yjiq.s_._b utuscflspjLb Lflas _^rí)ULorr_-r^rr_5 fJ^áaSlrrjJSJ. 

&,sqg8 Qu<r$úudHá) rawé Qujjjjjjsrrerr ^gnusu^sw^á Qffirrsssr© 
urríf(55@LbQ_fír(i|)^j __iT(6^a5<95ffa5srfl6b Qu^LÓurrswsinLDiurrsffreiJífassír 
QiDrrLfSlswtuá íB^rrjguáQasrrsTrsii^lsb ^s-susrrsij r_6b-0 éFesárJl Qu /j)6_l_bSso 
Gliu_&r<_jD ^jBSQpesr. ^áxSeú QLorrL£is__tu -gjisinrj @s_. jDtu/ra.^ 
QjSsfli-gi Q«frs3isrr3lefrsrr ^sirsSlsb Q____rf.@_so_i<t>6ÍJr _órjrf<!.<_. 
Qu^suSjS __í<56_s _5iq.6-r__frG-r (_6ii8sO}urr_& ^(f5_<$£),p-_ ^«ng>6Í___ 
__turrrEc_ uiq-as-rflsb _^j-u^|pj r_)á=a=tULb. glrB^turrsfll spjsírsrr Qu^LÓurrsor 
é____turrssr i_.srT&rra5srrfr_G ^r&Jail-O QtDrrLjSlsiniu resár^ unSiso (Lptq-iurr^ 
^rr)@ú uá-s(-6_rrjj _5n^_!T_rrsja5_rr __.«JBr(5». (Lp656_rrs_^ír_5c35 afsiDLp 
rerrílfSl QLorrLí51_5(6rj}srr f^sár^ssr (ipsOLorrffi-S- _ílí_^_s5r Qa=ujt_|_- _gij6_rr 

_5STT ^rÉJffi(55S?_i_lU 'LOCTT^sb §!r_<_LJ L}^J QLDirij>ls5_UJ_J L}©^jgJ6_^ 

srssrua^j -^riicílso ___-5L_6_rr_sír^ j=rf0<s<áiturfaS(g5STS.L_iu surrgsrrú 
_urr©io __6S> < rD_-@sfr Q&gnp$ (Lptusbsu^j GurrexrpprT^w. ^ssrr& 
tLju. pé& 65@^3 lusírsrr ^«_.ttjir<S6_f.L_£^6_ csqib^ cjps_, njtulsb 
_^rr_a9so QuxrLJSIuSlsb uu_lrb<_=) Qujpjsuajj srs-ru^j uso __sír -Srras-rflsijr 
Qurr(!$6rxrrc35rrrjc5^r_@ _^úurrri)UL_L_c5rr@i_. sjstnLpú iJerr&rraserr 
rfslá.aFiuiorras ^^dssrú Qucq (tptqturr ejj. 

_^_-> J- 1 © ld fTijúunríBsvjSíTeir __I-_nra3_- 6TS5rs-r Q-us-rusm^iqii) rBrrsár 
_gurj5!C_s_S5r. Cí 2_turf^rr<£ essbsáí (§r_á£)fu QLQrri^essiflsar ^psOLorréBÚ 
.CS_j £ t^Íís_5_Gui!> C_s_c-ar(3l Q-OsJr itjj r_r_j_._ír __%_k^a9 f£.rf-5-fi . _g.úuiq. 
ujnísaj-u -á>j3j p@*í_! uir__ú LjcS^d-rÉjéiSír 6Tn_iG.es '? " ot __ru<_?£ -^jrts^ 
sfll^j. g|j_«j§liu QLorrLjSlaósrflsb g)0_-trrú (_urr^úu<95ji)@rf)tu urr__ú 
-_!Í -?:-5_iSí?r $&£l<h rJísóSíC Q._i<rci-5__a3 'BT-.ir _£;;£!<__ fjójr. ^^)^ 
___tuífa3ír<-i a5ffl.s_ls_.iu r___(Lp_!5_L_iu Q_=rrr_^ QtorrL^as-rfls-r fOLpsOLorrcScá 
Q3.rr(5l_5a-a3 Qc5rrL_r_ja5lf@ Qsottl^iu, urrL_ú Lj^^air&ias-fV 6rslis_rr rr_ 
6_rj/Lp_LiLJLb ? ^á=_=i%áa5Úu®a-!6-rjr> n-rresrsrturÉJasrisrTjcÉraFjc- 1 Qa^-úsurscT-fl 
í^sb-so Qius-r^fTjsbj fErr-3-rtu _=rr§sOi_íl6b -ld^jld (Sld^jld r5fr-s_riuraf_5-srr 
_^muá^u---r-3-fl-5 Q<95_s_-r_j-(rrj_5_i u-rrC.L_rrif«-fr. .. ^jsSjluJLj umrurrC-® 0%sí>iulú s47 

VII 

_^iurfsorrré^_Jr _L_^rrrr_Kn-<5c_l_ol(r3ré < cjjj rBrrijb <_;jpjrjjáQ<£-rr6irrt_<rt_5 
3n.iq.iu lo 0)0(23(5 urrí_ii) srs-rs-r Qsussr^rgsb, í_f<_ijpty<_3__6rr éiiiiriuwnsi 
rss!S3L_Gu ! rru<ál6m- í iD (Lpto^uSlsb (tp^siSteb ^srórswifrr C_65rrsárn. , &tr>(2& 
tSár&ár Qgnssrtj) (ijji^.njá oisóíujjj e^sár'njj. <s,pjD^C5^^ u>#&p' r 
ffisfr j^(r5L»_a5^)í260^írsár ^swtStft-rTc, <9rj_>n. __rr^táa_rf<3S6fr 6_(rjjt_i] 

; (frjrfassír. ,- " 

Lostnr Qs_(y><9 : 6 í ) Qu á) $(r? ) n>&> _§)jr&cgi_ uesiLgiu sareo^^lsú, _=)s_ 

; LD6^a5rrffi(S3sini_i4j LDs_r<_.=ál6b tSsbs-tu^LÍ., éflré ^_s-T iljló Qurrn_t_il<á 
dS^LbiSliu CSfBr/^^leb, (^[B<_..urr6_l-b íC fBrr_rrr_c3rr '' <fi <S6fó^#6úLD " 
^.éluj glL_í_<g56rfí6b u_rórurri__(íjl rÉl&Cturái„6rr C-^rr6OTjil6_r. H^»- 1 

: Lja. iu rí5]jT;<6_6-rj_i_5<!_rrc_. CSc5rrpjj_<_)úus-_<__!iu uJ^_-<_5i_'rra-_5 Qs>rr6ssr 
^(rrjátáffffr.n) rErriD- GjS^ujú U6b_5csc_5 <55$<f5i_í_Trt_. C_c5rrj3jrjj6_1úut$6b 
an.L_^T ; s6M(rr36in - - (§lL_^s.sb Q<5rri_f__5) ^(jtSáSJS^LD. _£lú u-b<9-_>0_5 
„Lpc_5r_i<&_rflsb (Lp^siSleb lilenr&rTtS^rrc? Co^rf ^^eBiLQú _5í fljrejj ^csftrfliurr 
<5(6T5á@ e_„o 6r?<3r<~lCo(rrjLD. ldjtj£_] rél_er. rjrj £535 @(rrj <5jif^^rr__rrsi_"6__-r 
i/S)„6ijLb tílprLDÚuil.® 6^(75 sirrr-soú u__L_t_j^e_flL_(_li_ iSprarj csHsostoiuú 

■*Us?n___5ffi s_t6b_so<_«j 6T_5r jjjj _5_jtjj__6í»^í_ C-urreirrjTjjeTrsrrjjf ©_))• reLÓ 

(LD-SÍ L_ UJ 6_1 ((5 fB ^)St1T rf <5 CSÍT QlU 5050 rTLD C___6^^uS)-b _íf_-(f5_.rrjT_ Qt3=ÚJÍ5 

órr}<&) <ff_--LDi_í6pj_-@ fJjlsárspLÓ Qá5m__rj-J5Stá t9&_i_^)6b_sO QuJ6_TUS!n<£_ 
^rj^rÉ^jQffirreírsii^j _.urr_b @(j5tát_f-.jT} ajj. 

fBl-bf_DSlT}L.lU LDbTJTLD é^lÚ6___JD-USir.L_..U6V|Lb , STlJl^cS e5rrffil_£>6TD65lJ 

u<&jé)&jrf)lQ6i]!r® QasjrgjTST(^Q_=^f^t55sijLD tp(j5 (aps_>j_>iurrs-J_gjj n&_b 
(LpstDL_iU utri—f) 0L-.u.mj&c!srrujib, LDtrimpá&iriSscterrujLb unjjfjliu tfSffuSso 
„_iiT„_3rri!rjfi9t>b ujx><_s<_5 6_3@CS-_/rLDír_5. ^íotjtjj j&l^^jjjsfrstr tS6sbs_l r&ljrij 
6_strrr__5?srriju ffj rijltu wrrpp (tp_}.ujfr^ cs^é^iffitss&rr /B~(LoctD__iu erso-r 
6OTr_jt5S6rflsól(njfB^j Qs-j^ffjiLit}. uj_^úC_ufrLDir_5. -^ajssr íJsiJTstFrCorj, ^5/fij<95 

fSrf;6íT>l_UJ LÓ6$T&>Gin8iÁ SiLLQÚU!rC(j),L-5C>J ULp<5___) -.£_<_. sb Qsijm'ír. Qi.ijp 

njsufTéSfiír, ^ré - (j^~_. pw3sb tL-pu^-- Q&úigi ^j&iór uiurssjffi 

_^53>^ fJ^jrj<_.@LDcá] Q<5=UJIU_, . <S5-_._j._J6_fr'_.SÍr, 6£__T | p_B__}.- {oj!r_«g<!F 

_=)jrjré<5 (JjjUJjjiaíluSlsb ufr_Q_6©^cSsjá. Qcsrrsfrmjrrrf.Bsrrrrt'í. fn-<=prr m; 
L9f//r ír^cs_-<7r Q-PíúSs-frLDJrcS. -£^^6tD<£5iucaj/f<9.sÍT _?sárjTjj<3-_.tcf. ^jfl. sij 
a-soo.^sb _^-_»i_^]wjfrfisr (y>ss>ir)uSso ^tpm^ _^íttí_;#_S]_5_3itíf 
Qcs^uj^j q^wj6-r__ jd<síi>^)« as-oár© áí^úunrir&mrrtt. (^mgi (if&npuStái 

á5íT6_r __L_6ÍSr_j.UJfr_5 0^(15 Ufit®-_50_5 <S5Lp_ic__Jl í 95^ CS^TJD^afilááSá 

sM.U-í* 9 © _=á_^_)_B.«j sp(5 {^asrruSlsb ^«aSi^^j r5/r_b Qu^ \tpi_j-i_|_b. 248 '^Sssrggisúa LDesflgcfcsr OrsrréS) glrB^ú usbs&oé astpasajewcS íelo s^enerr^l 6p6rr__iT gai(f5_5@i_ 
g_____T-TOLD-_)UJ -^úu-TOL-turrasáí- QffiTírór® rBrr_LO (S^ir jjjjjje-léBas 
(Lptcj-U-jLb. 

63(ffi U_0<5-_>065 ffiLp<S^6Íl63r Lf_l_5 (Lpása-llULDrfW (SfBiráéSLÓ 6r-T5T6_T 

Q__-_T'rr>.b, r_rr^^|Oj5vr6nr ^jt5!-_..';Í> msba&nr Q.j>M><srorn_ __rf íJ!l ajsjlsb 
@__1iqi_.T,p-= Qa=iL'MiíS^ hj. 7 <«,_:. g-Qoursór^fgsb ^suaifr jy ©eálsujjj 

S (T63r ---uS-TTlJl ^(^éiálárn) __l_líf _g)J|2pá_a5-Tf!-?r <_5_.____S56Tn.95l_ 

C_urrsár ( fD<3rr@Lb. ^^jSsu CSsj^iu wssr gglsvr sL-uSlffsj ^^--^ajls-T 
^ásas^/D® i€l^o_5_5sirr(s<5@u-. 

VIII 

glr_<JluJrr (LpcLpsiJ^le^iLb ^nSlevjaji ajj-rojTjuSl-b @rf $jbjrjjs<5.L06_.iu 
■ejmuCj^ajjS-ajj uSlá&a; a5_j--_TLorr_T5r Qa56_rjr_Lb, ernj^rrLp, (Lptrj.iufr 
Q&eisr jthló _u<_fljQujtjj<_41j]) < sjj. _§>6) 6 <5t a5Tj6__rLorr_B <^fBaj„ujT__)|p6rr_rr 
usb Qsa^} Q_D.T$-6-_TU_|-b--T@a5_p« a5Ttl®a_)fjTjffa5_fr. 

gj-sirfrnsOJLb, z^6úm^0^1^rsrr <^6_Qs_T(rFj C_s5a=(Lptb a56-T6jr_6a.L_iu 
iSl{f&&ft&(Gff)&@p ajrrSstjrajrrsár <_srf6ij s5iT6__t CB__6__-(S)Lb. ^sárCBjrjsb 
CSó5fr6b6_l<sir>iu 6pÚLja5 Q&rrsssrQi <_^__!uj C_r_rf)(S)Lb. _-__Tí_r-Tn-DUJrr6_r 
erebsorr reir<_rfla5r_i<_6(6rr;t_ ^__5L_yj^jj)ja56fr erssr jp ____l__}LDturr6<5r ut__.jjj 
uSlsór CSldCdsúC-uj _5L-__úQu jq jrjjsrrsrrísar . _<í5_7n6_(.urrs_T <i5-TrW_T5_f__.rja_ 

Q_5fT(5l<-6<-fi<356S_LC)-UJ ^jDScD pú Qu^ fT^6Tr6Tr6_ff _5C5írÚ UfnfajáfiJ rBfTLb 

Qurr(i56!n_oúuL-60rrLb. , ^ts^éo ^gl <^-b__rra56_rfa56Ír sQ-rrorjrjj 
CoajiT63-ri£j- y,L<S!u_l6-T ^Lp^^lsb ^sásrsmenrfú Qujt) (Lpiuso ______r(5!Lb. 

_o)jCd<33 ColBír<53^1ál, uSlffi Sr-rfl^ilTffidB <_€!_TnL_<_<__]6_TjTj <5ST!T-tf-T^6_rr6b Ljfipail 

6_.iu_uj aj-W-T_fr3-5rs=.LJ u<$-orr_5Ú uuj-áru^sjsjsorrib _t6_tjj)j wiLQw 
r____-s_-5<_6<5__L-Ta5j. -.udjul-L. u_b_-_if_rjj QujmL^asrjsrjjLb _§1 (5 úusw <_><_. 
eroaiifluj a3-<srr@ fBfriD 6£Úi_j3_Qs5rr_fr_Tr G__6__r©Lb. ^fssjsb, _§)jCoa5 
Grerjsjajl-b, Q6_-TfflrBrr__(S> Qwrri$ gts-Tuójj ujp'jsCosj u_(fjjiB6jj Qasrrsrór® 

<__r/úu@-_!-TÍ<'j_) U-6'-W_6o3rLI C_U,T__ ££(_=, _3h51uJ Qj53T_._a.tl_l 60 -UT-LíJfJlÚ 

uuSlrf Qfftijt-ijaj/jjfajLi ut_5_ru(_Jt__D sj__)rj 6_frLpsija5(g í 3 (26.6____ujrr6irí 
uuSlrféf- Q_=_06ij Q_=_uj6_a3/_)@ <_p(r5<55<35nr^jL_ uuj._ruL_.T6jj. 

©C£rjTÚuT6_l spjiífrsír sj?_rr Q_0frLpl__.uj<_5 Qasir-róru, 6^(15 rErrL_6_.L_L_ 
Courrso .-fj-b-OrrijDsb, u __<___ mj QioTLj5]_5c%rriLjLb, u_b(___jrjj _5<á<s5<_6rriLjLb 
Qa5iT-__TL_ g_ijrrúuir' Cosjs"-!- C_uT6_Tf_)^rr@Lb f_§)rÉ<_))rurr Q^g^w GT6-T 
U-TD65 Sj)úqáQ<£5T_frCo6)jrrLDir£5. _r-_t(frj6piLb_5-L_ 3 ^ajc^a^ 6jj6_)jrjuS!_b 
tsrrjjutlL- 6j)jj)jrjj-Tn_)_turr(5l _-_lcj.uj 6j)(_j Qurrsjj «■ rBTasrfla-^-Tna, (J)/jJ£)_j_j usmumLQ /$£___u__- z4: ^ 

6g_.fjrrijurr (ocSáFLb QujDjrjjsírsvT.ajj. <-g>jrB<5 mrrasrfíasLb Q__.rrLj5) ^jfj jrjj---L0 
uSl(55)6b 6rjí)u_Li_ <95_-T jpj ■ _r_-ru__.«s.--|-b -g^rjjliu QsnsssrQih. 

ULpráj «sfrso^^lsb ggCSrjfr úufr£_l6_r usawurrgl (Lp(Lfj__j jjj i_b so^<^rár 
QLorrL^lsinujLJ C_u.rjS($s) QLorrL^liurr<s<s Q_5rr_-_TC_i_ QujD-JU_Li_aiJ. 

^ffirtrrsírÉ^rrsBr <g(_.rj.TÚUfrs_íi($ífr ^l^'^^ ^c^p Qp^>h^^(5 -.lasfn r&_ 

«sliu «rrsoLD. «*iu QíiiibifÍLiúfrCglécsir/ráPuJ $$i£&ér ^Sforeá^ni ^réíB 
s^rj $____Fi,___b LDL-rái^luSlcjrB^ _.rr___b ^gj. gGrjrrúurrsálsilr lds-Tló 
dílrflsussíL-rÉjji (Lp(LfjjS jSSffrsaTtDsoTtu 6riú jjjaSlcárjr) nSl__o, _5>j6iJíf-5(STTj--.L_iu 
gl6_c£_5lujL_ (Lp(Lp__i < gjLD spQj QLDfrL^uSleb -^ád-iJQu pe&éodso ersfru 
^rrsb J50DLÚUL _ál_b-_c. Qurfltu <g(3fjrrÚL5)iu íBír@«_B6Ír ^jgsur^^iib 
^i_j__6rr ^r&i_56rr Qlo írLjSlerouj ej rbu®i5é>\é> Q_5rr__-TL_ L_ljD@j_5rr_-r. ) 
C__Dr63®_56TflCS__C_;uj u_wurr®_5srfl--r _B__L_____fl ^-_-L06_ia5rru5)jb «p. 
U-bC-sxijj siíL^lffisrfleir Qp_o_orrd6 @« _30^ € §i__-B_fr __iiB£-TO_Di_-Slrór 
^CgfjfrÚLSluJLi us-ijrurr©, rBlsínprBas _PjS|pj6rr6rr<33rruJ, GgujjjjU-Ll g!uj_b 
__j_._fr fSáinjDfBjSjsn-uj ^jsnTLDrBjSajJ- ___sisks_.Lflsiy.uJ_- -S_ < p_fl__ t é ( gjj 
(3luj_burr_-r i_o.rjDJuir(5l_5_fr @rf 626bTjD_bjS6-r_-._D-_.-U _g.jS-.__.Ljii. 
Qurrftg jjj, ^asílWCoUj ____rors!D-__)UJ(r€r3r spjbjT)j___U- _r_ii_Tjr)j -?__jr> 
f_6_i6_-r®_b. ,_g>ja3jT)@ _ra>)rrrr<9-, Qa=iuji)__._BUjrr_B<_r- Q_fujujl_u(51ló s^Corj 
é5SDTsíí._Oj s__uSlfflLpré<s Qurr_D_-.LDá a&>_d565rra_l 6&®&tDS$. _5p'ir_-refo, 
£§)<5<s5rr-úl, Q^fffjossfl, j^fBJéslsorrrB^j _nj._f-ltu rBfr(5l_S-fr jgriias^i .srriia.fr 
»i_afl_-U_L-_ fájp__i_trrrBJ_BSífl__r (^60_b ^nriiassír ^ráiasGfr assofl.í a-ibutréjdil 
lursjasc-rr ggCSjírúuír6$-_r Qurrajjá 3i(W,^sú^^isb G__Frr_;f_..í_ 6__l_b_-_iufr(g)_b 
ggC.íjrri_iLS)uj rBfra5rf)<_Ba36r3)jT)@ jglajj 6Tstj6_jstt6ij Quifltu rB6Í<j,L__j_)rr@_ó 
_r_-rus_.a5 fBrrii. rB_r_T(g _5jóu_5o_t Q_=ujiu (Lpi_5.t_(t-b. QgnrfLOfrs-fliuú 

USrórUfT® S.SOT" c^^lácBajStD^ SUG^ltLjJJJJjS r^jg Q^(rL_lf_| t O_l[UajL-.SÓT, 

^jjgtsin- 6^(5 QudjfB Qa5rr6b-_-iurro5__ _3(ffj^l ggCSfnrúuír (y.(Ln6_i < gjjLD 
erajlífaiajjú C_.urrfjfr__}.tus_.^u_jLD, ^jaáffár _5nrfj-_-r_ib <n'_-r__rQ-_i_-. 
us-.jSU-(ld (BrrLb .-gjjjélCo-TJrrLb. 

©fBa51...inr (!n(f,p^r41(22í-ó_r._í_Lí Qurr-wú \.iswn vr£-($ Q__>fi£!f< «fr__ 
_ro_b-fo__)(i5'^ijb jUomaj sp^ asrreOLb ______r(5l. d^iWi-b, (Jlií.jí/jlujfr (t/.(t.r; 

euajlspjLb asrfj^^ú G.urras@6iJfrj9.ajj (tpjDjrjiú QujpjaijSjTjg), «3>| __<££> 
t2a._F^6fSl i gTj_fr-Tr crsbs-orr _!_3frfJia_(srT)ii. (ip(i§- sTJsrnra^l 1u_-T__.ri.fl5j. 
_gíja3SOT^í3_LDfra. í 5Sfr t ^ r -^jrBfBfrLL-tj-SÍr «^sLiQsTirr^ffj _o_.6._rr Qj'r./rCT^uju") 
j_.LD_f.C-_5 2_rfliu ajsofl-p _fljD__6s.u G)-_i_TfluS!__ (Lpt_j.u.|ib. i3n) r_>(r_Li.v. 
S-íl^rB^j STjfbáfs _ojfjQ(írj(r5 Qu.rr|plujfr-b ^.^Sssr ^(^íiifrQíTjju. Qauu^ 
_pi_j-<_5<_B (Lp__j.íurr^j. _g<ji-a5 QloítliS) a5_-r_f_Cg_5 ___if!uj -p)jrjúufr6W 250 3i%*RJ5§l<s£& tnssrlgefosr Qfsrr&Q 

3a-tl($iroeii&6rrirsb rswQps&L-iu eremremé>Sep\ús. _2^_5_5^aj)tOjLb arajiB 
aJVii) ep pui—rr^ui^ Q&iúfftf <_il®__ jpasj. ^íBiSsd^esi^ú uiustjf 

U{_yajajJ6_^!OT)-b a /BLD(LpSiDL_UJ U3SBTLÓ;^65r S^snLjLD ^pjjfJllUirLOSb S__<5Sesá; 

-£>^á» _<_>_}. __)j_>_"<3; QffebóQo)^). ,-gijrB^ -"lojp f$6T»_F_iurr(_? rErrLb spfrjj 
fSr^LÓ'^ife'ajíniiffi^ Gtes'TfL-ffij, QssrrsÍTerr (ipf_j.uj.T3j,-. -^ajs-r ijeujós)^^ 
f5_)(Lp_-5L-UJ „-b__í) U1U65T 6_Jl_6Tr_&_6rr^a3rri_i, __>júu_}- fgcujQsúSsrr __l_57r<_. 
3}irsú}á> Qurr^^^ ld jp jp uuj_sísr _uj __tl_-Tr6_l_5<95<55 <s5_._j.Hja;Tiú |g?(_jas(3jLb. 
mwiíilL-fiéfilspisfreTr u-b-eajjjj/ Qwff\Ba>c!sírvqw &6S<srQ n_rr_b ^r^ff 
(os^6?n3rLcj-«j^lsb&o. -^(STJjeb f£i_(i£_s-L_uj u-róruíri_-_J) Q_Dfrjj51ujrra5 __!_. 
risérL.. 3$rwg>$fD asúuTeb f^f^áasl-srjp ÉjfTFj _^a^<_3s-r Q_orriJ>lst„uj__ 
<35(_6ár __irr/__.8 J _í)J=_56_" unj(g)á& rBLbLQL-^ajl-b ^(nj<&_jl_ár rp _?~j.<s= 
Q_=6b|£__b _j^jp6_)rpj epL-rrp -_gLLpi_5)6b__rra;. raj L_--_L_ujira5 mjpjjjjsiiasrreb 
6jjpu-_„ <s_i£}.uj ajuj uso&sri; ___-.r_J) n&rrub _9j(£5a= _6_i-rór _jl_b. 

IX 

_f2jL_rs(_6_. fBirió Quji) Gsu-irer-j.uj ^i-ajliuá fissbsálsmiuai ^(i3_-)65rjp 
rál^paissrréjí&sfr, u_b-5_-0__ _5Lpas^a_k-T _5!l©úuTLL®-S@srr _g^_.ráia9 
u_l(rr3„rajLb UOT_rfl_s_6_.uiT__56Íf <_3_bf?pjTrfl_56rr _^,_-)uj__r_)6-}r_) ' "sáttl®, 
_5júurr6b f^riTjasas <_s_sií_r@r_). uius-r jpn) __lf5d_ lUiB^jréias-fr r5t_ 
(LpstDL_uj T§^iJD-_rjnrjrBj_5s(fí fflgjLD, ^súj6_6_asn_<„-Tfl|^Lb, _=!__. jp#<serr__í5 
as-TflspjLb, 6_)ua_ajliu<ffiairrtr ^efbusj^íflas-rfljOjLb ^esrspw iBLb(LpsTni_iu 
n5rr_.rrla5aj_-.ai Q6_srfluSí©_ _^__LburjLj urajajlas-rflij^jLb __1l_jí> 
Q_ij_»i__(5l_b_ ■ 

iBLDfipstDUUJ r_rr(_) uLp06tf>s>i_|i_>, r&Lpc-OiLjLb 6_i)(_5_bi5!<6]j)__ 
_r-ttr{6^_Qurr sijj-b, Q_Pi_<566b_5_rrrr|pLb _5l_l_úQujÍ! rp a5L__j.__ráia5-6Tr 
-_lL_QL_irfj51_3_s (S-_s-or(5lLb. ULpn__srr__ LDir(S5a)a5<_5rf_56fr (Seiiaj _5T6_a>ajl-b 
„rr_Li-L-b -_.TLpí_<_, _^3=)rfliutf_s_TiTa5 (_#;_]._= Qa=s-rr_)j Qujp/páKf_uiT_0 
tSifr_pi_ Q_=6-rfjv. ;__;(U3Sí)__~i ___u_!í3-_f <5^<giaj]-->'r_iLi ó__rrrT^,j^_. 
QasiTsfVsrr Qsusssr® Qwsbrrg} __<5rf)iuLorr___= Qa=jT_b__^r_>(<_j n__o_5_j 
6JS5T Qf5rffl5_r[riD ®6b__o ? (psiisiJT rjij ©sb__T6_li_.L_.rr |j_Lb, Qusrraia; 
asrreúáiajl-b rErr_TrrÍ5a_T__i)^Lb, 0_-_|>#-_ajajljii_Lb _§)(i_rBc_; u-fV-rfl „<£&-.__(_ 
éBtWú (But-O -jjjstnsiias-fr __y_b__T6_i!L_L_rr_Y_|_b s Q_.t@_=ít_ Qsrríájff 
_onr<35_= é^TLrSlíBajj Q_ETS-k_j.0Úi_lgyLb ^f____s asrr-O^ajlsb <£_.__ __t_! 
(SrxTL^fTjja-jSecjr jp c _Lur__a5-fr % e a= ajjef-UrTajíaseTr ' -_^__)iU6_ rp jp) 
eorre-aji Q_p-5Trrjj sjssr rerrLb _5_b-_il_-.uj__ Qujpas as-L-frgrjí ? ^g^Srar ^(5 usbffi^oá „LpaiLb ersór rp _^s?DLpffiaia5ai_L_ tBtrth 
^í^&QeiiGmrQw. _g>jr6a5_j QuiusGifÁ (San—L.eiiu.(SssrQiu., <= g>J 6OT #5 

SpÚlSlLQÚ UrrrfaÍai6-jLb, 6U(rrjíBaiaÍ ajr3jlB<5 (tp6tD /DttSlsb LSlfTaS) 

, Qa=i£-tu6_j_b fBLÓáTOLftiqLÓ _^ rjSlturrLosb -TsrórssoTaj (Sajrrs-r rp-fi/jiajj. 
g!T..p g)í&-' &-s®srÁ&rresr sosássífláár' (^jp_0_b o^cS^Isídil! Q-usrflúu®ajajj 
_£issrjD 6p(J5 Qurfltu «(flJeálíoTUJÚCounrffó ^las&oT ^ádSl, iBrr_li_}.6_T 

'usbGsujp ugj^lsssrflaSl^rrjrBjjjLb u-bC_!6ujr>j -Uiuajj-7DL_iU-urf_6--rrt_jLb 
-^ajs-flL_<?jají-b FFffajaij, ^sii/f^csr^cÉ^Li u-bCosujjjj siism&iutrsvr 
ffi6bsáifflniuiL(Lb c^srflajajj, _g>|ajsBr utu<55)_s (Lprirj fJjlrBajliuú usrórurrilsíDL. 
SL-tiiiIrfa^a-ajl iqsfrsTTajrra- _*>L<_.a5 C_í-U-rór($)-b. 

■ x • 

_^60_6rrurrajajlspj-fr_rr -^r&ia-iso - 6iiC.L-.try Qw\tl^ú " U6rrsrfla- ai_L_aja51-b 6urra=l<-_ia>i_ s^rrj i_jrr_w6U_ssrLJ urrrf^ ajj, s^rf _^ rfjstDjr) 
siitjirjsiroflai^LDrr^p Co,_-__.L_rrffa--ír. ,_g>jn.aja5 Qa5LLic>_a-a-rrr/ú 6tDUtus_r 
; áfljDíÉaj (LpsíDnjuSlsb ^ajjfjraj- sásrraia-Lb ajiBajrr6_T. -^(sjsj-b, ,-g>j_u_oT 
srrBaj c^pssir^ú uTffajajrrsoT erssrnjj Co„_lL_C_'urraij, a5r&Js_.asiLj_ó 
iU(Lp_soTiL|u_ &n.Q<£l6Gr rr) ajlrf)Co6ú___fl cTf___6LO^aj]sb ^sussr (a)ii^uS(rrjri_aj 
CSurrajlspjLb, ajT6aY srrÉaj -^jdss. jrjtqLb UTrfajajajl-b_50 Qius-rjjj/ ^sifsór' 
uajíeb aK.n5)fS3)ff5r. <_g>j6us_r _g>j_^_6a5--|.ú urrrfajajjú ULpaShu <_g>/r6aj 
-^jjjjLb, asrfTRLb lilai -L-turírBasajrra-ltu y,C2ai(rsrr cTrr6rDajVajaj")sb ^)l_ld 
Quff)(Lpiq_iuir Qajegrjp &($$<s$)6<sr . Courr6pj_b ! ' _*>/-U6g)j6_.L_iu lSI/J) 
_6rr60aja§)_b, _5JrB<_5Li Qurfliu Lj/oa_rr_ir a^rrsroajlrraiajlsb ^susjjjstDL-UJ 
íBrrL.(5iai(ajffiair-L_ @rf f^L_(Lps--r(_i _r-tfru6__^iqLD, _urBaj rBrrL__f.6baiui_ 
__ jrjja--ír a-SiiTsrQi-SffrusiDajiLjLb s^CosuSsirr QajrflrBajj Qairrszfbrijcj.rTRai 
aiGOrrLb. s^(tTjC26U^Tr turrrrrr-uajj Q<_u6rfl fBrrtlL_rr_-r _^-U_tífl__ajajl-b 
surÉajj, ^ousffjjSEDt-iu (2aja=(LpLb Qurfitu _aja=Lbajrrs-r srssrjjjLDj 
_§_>tu locso i_!a5Ú Qutfliu loSto erssrjgiiJb, a^ri-ajj, a_n-j_„a5, _5)rrLoq í _ajV'r 
.^Siu nsajlffisír LfSiaiú Qurflui íBajlaisfrsrssrjjjLb Qa=rr_ba.!_-T._ suscDíriúlsb 
^jé.'jsqi :-_§ija>juj_ij_i)aj QajiflujrrLeaba^i!.. _§i<_v_^_5«~<__Orri_. jgiGusurrp 
Qa=rr_b_oúu_lL_rr6b, _^aj(si_)_b 6t-jt)Ul1l_ _^aj")rféf-a3 <5Tír_iasrr_o6b _9|g_/_>^ 
sr^rf rfí^rp-á^tiMTai^jibj ^ajj«nj-?Drn_!-b _9J5Uffjy„6_)(rjjrÉaj -_*}j_?!Uir_-_ii_ 
uSl__r aifrrjsirorLorraisijLb, -jjjsus-r s$_l(_tó a-__TDrriJ_3_wCoLD6b 6jr_51_5Qa5T__Tjr(i} 
st_60a5ajajlCo6oCouj ajsórs|)jsiDi_tu rBrr® ajirssr <_3rrjri-aj Qa=frffa-as_b srsór mjLb, 
wrr3jp rsrr®ai QsrrsbsorrLb (Bfr®aiCosrr -^sbeoQsusór jtjjld a_>_ j_)_orr_b. _g>j_us_r_ 
~u_tu _i_soa36SS35a3Ú urfjrjjltu ustDLptu ^rjjls-j, ,_)j6usjjjusíDL_tu cgjirríliu" 
G5)i_i_)6-r aifrfjeoTjrLDrrai, aj5u'(frjai i^)(ijjrBaj ajj. -^r^eb LS)6Ór6T>rrf , 252 <gj85sréjgj]6ú& Ló<s?fl j&Sssr (SrsrraQ 

<g\0ta& > -^rjSlsij, _9{r_a5 __jjjT51iurrsinL_67niU6_lL_ C-LDrr_=LDfr_7jr ejj. 
GfQsrsrshr^éci _§>j6_gpsinL_iu ssstsrnréál a5rrj637ír_orr_5 (Lpfigú Qurru_s7niu_= 
Qa=rr6b6oaj Q^!ri—áiáísQiQSc^6hr. 

SlréajllUÚ U6(T-rUírL_StnL-Ú Qurr rpaj<^6_6_) JIOSO £§)C_aj fBl-SOSinLD 
<9)ír6-i IWaLpfB^J 6U(£5«ffil6-5l-jÍ>aji. o,cbe£! nS2>OMJiblá,6ífl < ^J6Tr6ir--@6B)M)UT(5i 

ffisrfíssr __rrrr63_r_orra5 fJJréajl!urr6_ljT)@ú uswuirCcL- gi-b-so Quj.ór rrjjii), 
cgaúuio. i_rl(rBré^rr6pjLb cJSjajj Qa=ír6b-T51a-Qa5rr6frsn-a5a5__j.iu ^gjjsrrsijffi^á 
Qffisrrrjsuijb __rrujré<_5 ajS-rjjjj srsijr jpiii) fBl_-_raj ajjas Q«fr6Wi^(5<B<^lCD(rrjLb. 
t51rr)<aj iurrírir_>jajj CSsurrjjjjj rBrril© -^rrSlísrjS-T epfVTjsusár (Jlréajliuú 
uewurilsinutJ ^asLpréa^j C_uarLbC_urrajj, ^ajrjj@C_LD_b rsihwrreo 
QufrjTij<5« (Lp^-S-^sb-SO. _____(_"-«• LDjr>n) ibitlLQú uswufr(5i<5srr 
_r_b60rri_- C__5sii60i_ LDS-f)^ú U63.rurr(3la56rr 6T6_r rrrji_, fB_.(Lp6_.L_iu 
u.6wur(5l<sfrsár QajuJ6i-__iJ usrórurr® _r-_rjT)jLb Qjsrrsiréi 67nL_6__ujt_5 
aSijSaj jjja. Qgnreúsr® a5^ajj-a__(rrj-b. 

aj__f)__UL_L- (^_7nn)u_]_b ^sirórL_siJ(g)sb U67n__a_a5_i QujpjT)__rfas_ír 
srsBr^rnjii), a5i_6_/6rf)6_T l_1_ssijld Qre^n-aíliu f^lsar<5jé5rrrr 6T63rjjjj_b 
Qa=rr6b6\5)a. Qa-rr-rfaslsár rrj CSuáaí-asassrr a5ir_L(5lL_lfjfr6rór_}._5 asrrsoajsTnajá: 
C_a : rrí_aj6Tj)6_. ^)6-TjT)j _g)jsiT)s_ Qunriúi_rra_6-j)L_L-6_r -rsjrusmaj íbló 
UDsarájajlsb fB6ár@ uajlajajja-Qasrrsfrsifr C_6_síijr(5li-b. _§)réa> fB6_ ? sisr asrrsoaj 
ajlsb -sjjcWaj ajjsúasú uswufr__(_!_.rr(5) QajrrL_rf LSl6b_orraj srréaj 6^0 
ajsaflúuL-L- usBÍsrurriJlLb __635r_7nLDiurras rBlSsoasas (Lpi_)_iurrajj srsórustnaj 
-_)|rj51_-l_(rf3Lb. c^tLj-fr (ijp(Lp-_3jjLb aj6_T6_rré ^safliurssjasa: aÉlsa. jouSlsb 
_g>f_5-L_á5a5_Ju____ @(r_5 sinasaj! a-.oasajajl.bl^réajj (Lprjj rrSljpjLb i_lrf)__asij 
utl® f^(5a.<_i1(fT3S5r. -^jrjlsijai ajj-TnjrjuSlsb ajs_T-_rré ajssflujnras ^(rrjasas 
C_6_sot®Qi-otC-jt) a5L_su i 6fr (J^réa_)turr__ja5(3jiaj <aj_7j3rL_<_7jrt_ÍLL@sír_rrrrff 
6T__r rrjj iurrC_j6j)j_b 6p06_ssr _5_. i p__ < <|jjLb, ^résj)turr6i|_5(»>ú Qu(f5-tnt_ 
(_a_i_j.a_ ajrjrrajj. 

r__b.'_p_->_jj » u-5-rum'..i'ib^ uso ^so. murr^_.(_rFjt_), 6<ni , a_ajl!U_?.5 | T'r 
rBLbLS!_.6í)35a?(srf)i_) jg^a.a&sórp-TjT Q__i6orjTjj sr^icDgj* <s!!i_1l-Úul_«ví!tJ>. 
eg^.^CoursoajajTS-r g(_rjfr__i-SiuJLi us<wurrL-_ju6b -5>|rj_£liU6b ajjstnn) 
»S)|pjLr\ 6)9^^T67rra^aj)fji")!LD (^tréassinasuj rai67n"rnas6rr r$rribL5)u.isTr6Tr6ijr. 
-^,(65)60, cgíjréajij ucrairruiTtJlassfr Lorrj^aiQasirsirór®!!), £§liun_i__)<9_ 
Qafrsmrr@t_ ^(rTjtS-aíl-ifr /_} a^frrjsooTajtsrrsb ^s~jjjj$ópj_ír6rr rajíítn rjjas-ír, 
^UjssinjS 6_l_5rrs_1úu<álsb260. a„<s5rrrjs3_rLorra5 ggCSjTÚUT-tflspjefrsrr 
gjrr<5_)i_i tSlrf!ff_1257jra56fr esujrrajj Lorrrr5)a-Qa5rr6<rórC_L_ uS)(rr ) réa_6_]6Tjr, ( _g)|6_ 
susrrs^ Q_ifr(5l6!nt_is<T)uj s_)_.Trúuaj)6b_-0. -£§)/5,g)íiJL/ umruir-i-L® rjglSsúujLb 253 

<íl_o ^sw^asígTjffig) Qps&^rrsisT, <c __j-_)6-!Dlo QurrrTjjrBajliu 
a_uS)rfa56fr fél ^DÚuasjDfga^ Qa=iLiu_|Lb (]_urrrrrrL_L-_b " erskv[) smuajajltU-B 
(Srr/ráQasrrsírsínigsuSlóár ^ixj.úuíínmSlsb _-_60as_b (i^(Lg-_j6s_a5iL|ii> usaflú 
u__60ajaj)s5r (^sOLb, J .eD_!rrr_Jurr urrrf-Basaj Qajrri_r_a_.ujajf. fjj!aja_6tf_a5iu 
ffijcw Qasrrsfrsrns sr?(arrrrÚLJfr^5!.TÓr urrrfs!ns_j-7n._J_uJ ' _a_rr..Kr6-..r.4 1 -_L 

_r V_/ CO „ _ ' 

-^a=>6jT)i6_ii.-.iu _E(majsin=5_.uJ tynr í '?Sl& l LDtraé : Qa^sbúOjLDrrffjj Qer-úajj 
s5lL_i_apj. rBrr(LpLba3r.L_a5 afLpú ut_j.u_j-b ^li-usbqsinmj iDfr(í^<_5a5rfa58>rrt_j 
(ourrsc iglrBajás Qa5rr_Tr__-_aS7nuj _^6Vff_66Trfl__aj^60.(rrjrÍ5a : j asi—sír 
6_jrrr__ <_£)<__ Q<-_rrs3_r(oL-Lb, glrÉa.<_6 Qa-rr6Tr6ina5S!nuJ fE_buffii-.6b§so Qtussrjjji 
Qa^rrsbsiiajj ra_D<g_faj)_f_ a5sb__si f^lsb&O Qtus-rrrjj Qa=rr6bsy 3=jG.urr60a- 
«0^úQu ffjjpajj. -^rsjjsb, ^lúQurr(ij5(Saja5__. rjjlri_aja_ QasrrsfrsínasuSlsb 
LDrrjjjjajsb (Sajrrsíjrjrj -_^ír_~L_l^^(rj)<_-a-. r_ajj. ^IUJifjsiDai (0a5.fr--Qa3f_.c_5 

@_b _pilí_a3ailsba5-i_ (Laws of Natural Selection) __.L_s5i urr_.@á= 

a=a-ajl, urfís^a? a^asaj), ^)_3OTra5@i_ &é,igl ^afliustDsuíSuJ _^Lcj.úufftD__ 
i_rr(a)L_. 19-tb _TJJTj_)(y36__T_j.6b < ^v$iU6ú Qurr^rrjsrrrrajrrrrajajlsgr _g)ji-}.ú 
ustdi— a5_.®úurri_j.sbs_rraj (-urrtli_j.ujrra5G6ii ^(Jjréajj 6_r_3ja>j. ^(<_.6b 
20-ld j^jp(rr3srór[_}.sb _9/ajj a-_.L_r_.jl. sijrr-S LDrrjT51«Qa5rrss_r(ÍJi <M(_ja_1jDajj. 

£§l(oa5 (SrBrrajajlsb, ^r_aj)ujrr6_l|pjsfr6Tr rBrrii. 6_irrLrja_s!D_3-j LSrra^Sjor 
Líj_b,p5 _U,(rrrujrB^j Qa5rr6Wírf_3 _ijrÉ(_.aj.r_b. rBrr_b Qa=i_iaj ^IrBéFjú 
uiflSa^rrtsgsOTuSlsb <-S)_7DL_aja5 siSsmL-aisrr g(_rjrrúurrG_l_b a-.6_.L_aja> 
s_BsíDL_a5(6r5L_s_r LorrjrjjurJlaDsOTjrj «rrfrsmaiajfrsb ^lsu njíEDjp 6pajj_.a3__i)__ 
(Lpi_j.ujrr ajj 6T6ÓT(rj3^jLD, _^js?ds_ _j>jlju _}.(_■ uj íBlSó-^^ajj r^jrjdBG^LD a5a_i_rr ajj. 
LDS-flássár ^sjtajj qajlajrr-BS _,rrsss)iLb a;rr__._í)_s(_?siTrr® @s!DS_iu_}_b ^sárjrjj 
(->a=ífiBa=j -urrLpa-siDasuSleb __.spjtb QajrrL_rft_ajj Q_=sb-_(_siJ___r0Lb. 

XI 

t->)a5 rilsaisrL. airrsOLorr^ rB_b(Lps_ ) __.Kj u6_ku/rL.s?Di_ e-LDfflrjaQ((jai_j 
UTL_a=Tc_oa5afl(_._o(2uj ^rsoQumjLDrrjjjj Qa^iú a=i ? .j^i^BíúíA, <£mtfri,„ <-tj 
S-5ií*ajrró_(__* ! _L_a : Qa=i-Ja.isiíit__.<-.i_i.u). ^snnrrnj^^. iB<--?-&«< — <-»• •*v f fí 
H.jrr-TDajSíDítíLJ(-urrá\, ^srrs.j u?rj.._u LDifliurr6TDajt_Jiba:,_i_aj ájSírori_ai 
ajdárras a=rraj)_T3.tu s__ s_Í5r__nai_fi (Lp_|.iu p __. 

6^0 dBfr-oajajísb g>úuT_T>íkj«_= -*a5a5fró_.raj^)iu.raí)iu QíDá5a-_rr(_.L.rr 3 
_jj-U®s5.L_iu u;___5_irrrcb .*.. ili^úQupn) «-gj/srrsij __?n5)iu _off)i_jír__. }S ,_) S Br 
-Brrr/sirariDrrai, ^6_i0sin__iu ^fió_arujS_- ff ruSl_6\3(-.iu g^ 6-_a_ ( Íiurrai 
§(5ffi.a5_su-T3.r_^uj rril&o &7<í butlL_ < ajj. -^jajsir uturs^as, fBrrilstDL. 
6w*siD-Díurra_ ^{s^ld a=a_ajl _ 5> js_Jif;L_.-b ^sbso'rriDsb (Ss^rrsjjD^sár 


Z54 ^f8ssr@0<sti&- LoesflgSssr G/5rrá§! 

^L-cga^sb ^fftnLDrBjR' siSu.L_ejj. ^íTcSFCSrr a—srórsiDLOuSlsb _§y,srr(l-6_i6írár 

l_J.UJ rfi&O 6J-í)ULlL_61jL_ff5r c ^JSU(J5ffiíJl_lU ^S5Í_LIUL1l_ glU^^lsÓl^lB^j 

Qurr^jLoáffisír airsOTULorr^p, -_gij6_jsír>rr QajsrflOtu Qasirsrórtj^suír _s_is-ijr 

i^.tu ibI&o 6r jjhuilu.jjj. jglCF^íSurreo fE_i_(LpsinL__u. 6rDLb6rb<_s7(r5<5Ú um_ 

.áFrrclsoú ussinurrfhlj 6r§5-nu usúruír@<358srr Qiusósúrrib Qasrrrj-si^-s^/r^ 

(ípSíD/fíuSsibj ^<ÍSrglf«í3}í_lU LDC5ip<l£ÍL-J£j£lsb S^-lQcST \&\L~m<$ ^(_.ÍS_5<5i/. 

^íb^ú ussísruirileíDL., _Srr__i_o|iJ)j6Tr_u.-U airriiSlsiSl^rBCB^ CSíE.f)6roi_iu.r<s 
6iHB_5jjj sreórjjjLD, fl3s-.6ps55u.iu sDeoiLuSeól^ri-jrjj e-jrésjjpj 6rsHrrnji_ 
«"jjé^sb, _9|,gj a-so^^arjl^errrsrr i_>ji) t rj_Li usrórurrC^siSsrrú Surrsár sq 
<s56srjrjj 6rs5r < jruLb, _^,as(_s_ ^^%5r^ a_s_f.iurrc55 -tosiJcSjjjú urr^sirr.ádi 
CosiiS-iír® QLDsárjtlii, ér-rrasrrrrssur LD<s_5sír _5j^%or^ Q<5rr__{£i<5 ^>l.@Il_ 
i u(5l^ í ál_Sli__5 _9_.__rr QcsSOTrjrjjLb ^ajsijr qas-Lp urrirj.áQíerrsinjriíj.^rB 
CojSrrLD. _Jlr_cS (tpsnpuSsú iBLb(Lp5ir.__iu iBrru._j.65r QLD_£<_EfT_.Ljr6_Jír<-5 
íE_b(Lps?r___tu u<.trsru.r© _5f_a..ior_^/__l_l__^/. c^tgjsb, _gj/S^ GrBfr^^lsb 
Q__srfí/Brr_l(5)ú usmurrQ^ Sr^m^liréjQ^rrQ srpj^súihp ^rrrrsmr^^ir sb 
Co6_j>rr6Up— = 'SítírúGjurrso ^il <_£!<__ <$jtjúi_|Ú QujpjTjj6\jr_>^jj|. iBib(ip_5_u.u 
_Dffl[un-ss.a5 QiuebsorrLb ^SOTjjjáigijib, ^{gp-b, Qc9=s£j^jjj_b 6ij(f!cR_srr 
Qiusbsorni. _Dj7_Q(fTj5OTjrjj<_6@__Drra;<9 : QcFjjOjcsa^siirÉCS^rrLb. _si,i_. < _=1 
Q_=íút_jLb _g>jiBg5Ú u«ti5nrufr__.6fniL_ Q-_jjrjja_jjjtfj 65siiflúuL_-_ (LpsTnijjuSlsb 
sreiis-jsrrsij ^_l__j_(isis)jpjii_, ^rs^ú us__rurri_li_|.á)(g ibitld _9jL_j.s3_LDiu.raj 
^(rrjffiíáeárjT) rr_)c~os5-_D6c_.wj errsiisusrrsij Q-_i Tuajjjj ££j^<sa!í)(^ spju_, _m_?s 
C-fBp-^^lsb, fE-b(y.6c5.í__KJ mc.i-Ts__it_-.s_r ^urrswíE/ffiSrr e-SI^Qjfrg ^sbsojj/ 
fHíi)(írJS3-__iU UjirsS&Lotresr -_i_l655__ sSljh,Q((r$ fELb(Lp_-5i_iu _.srrckrra5c-Tr 
0m"p Q6_jerfliBfrL_®ú usts-rurrili^sír <s.fuT(r_ «rajj ^spúu rBrrLb ajsuj_ 
sMjSso. 

J5i__(ip69>--_.iu usis_rurrL_6_o__ _gl__i 5_j6írS-j LDrfliuirstr. <g)iu,__6-r Qunrsór 
6iSlsorBJ<5fil_l(5i sc.6_j^^l(|5-ju^rr6b uiusúr ^sór^puSlsb&o. Qa=iu__-635a_ 
lurrsjr Coé-is-lffisír srebsorrLb ^<s_if'is_(E5uu(5ld_l6or rrj asrrsoii. S-jfBffij6__lL.u_«í. ' 
6rr&é5 bjjbór rjjj -J|»ju-_r^ jjjsO-5Ú urrssrsn5__3Í3iurr@ _?j<_j.LiUí>o.L_uj.6b 
ep^^stOLO _itJ_,T<ro_. _ > i&.rúrí_-<srr _jjj^j_Í6_j if-í&úéQjjj mjít^j (Lp__j.u_jub. ^a-stíjs 
^(ijáa-lsárn) QurrrBjjj-Bgjsrr LftajiBjjj ^esrcWas ^rrear csrrúufT rij jtfia. 
Qjsrrsrrsrr (te._^T{_!QL055r jr>> $?^t>_.. -?j; ?r ■'*; -x/ló tP^^.'ulÓ _S5jr^).___ 
o51(£_i.. _3>-B-B <_jLp/B6!í>a36a_iU53 a3_rrEi<_9 uSt^áiaQssr jr) Q^rrL.iíj.6b } cgssfl ■ 
jurrssr 4^if jgu.5_^6b urrjjja5í.6_i60TcB gi^á <_&_ 6_sírcr(_l!i). ^(gjsb, 
gjLpiBss.^ 6_i6rrifiB5jj Qurfiius-ifOTjsíír lS) n)@Lb glCSaj ibI&osc-ld if__j._á@CSLD 
mrr{63)6_ ^rsaiLi LÍIsrrSsrr a___60rr i ^jLb lÍDSHr^rrj^ii C_.,5Fírs5f.turrí5C-.6ii 
^dSsiSl^s-frssr, ' •' ^IJsSjluJÚ usmurTL-Qi r£lSzúiULb 255 . 

#(g), urféflujrr, -raSlúajj, __C2rr_5_SLb, CorrrrLb ^álm mtrQ&srr^ 
.as-áflaj tSS-fliurrs-r (tpsiníQíáeo ^rÉia-srr a5/_J_5sír r5rr_5rfla/__6_-rrú urrajj 
'ésrrtéjjJ s_i/5<g 3str60ib s^ssrnjj ___s3sr(5). (JlrÉa. 6£6-iQs_irr(rjj rErr_5rfl_5(LpLb 

$/r_7T61J _JiJ_6-r<5 g!6Ú£F>Ú Urr63r6lDL_65>UJLJ QuÓ) J)j<_5 ^Ssflaj a>J6___ 6T6GT £) 

^mp&^sir u60a5ajjL__sr susírrf ri_a5--r. ^(strjjsb, _s_j1(5)jd_j, s^ssrnjj^ 
•G._=rfrsj_ --StD^ajcsrjsb _|^__JU6u^ff)i<!5£$rfluj _5rrso_b gluCSuir^ 6Ui_jy6_ilil 
i_a>j. @ i rjf5lúi5lili_ i ^jLb £Lpi£j. ioío)^)««úuilL-^jLDfrsBr glL_rái<ffisrflsb» 
fBrrp^j s_vlil-_ s-flstncS-Bsfr, §Lj_urr^j ^tdíb^ 6_iusb<-5srf)-b _0jijuiq.iq_- 
iS®rr_<9-1 rei-LjQujD C_s_saisr(SlL_. ^s-ip^ssr (Lp(tg LO^]úsu.ujqi_ Qunj 
(_e_s33r(5lC_L0 iurr<ss)sb ___so_6_f _=fÉ S3.a5u5!sb _ufr_l_}uS)L_.($) ^su^bsíD^ú 
Qujd C3 __r_-br(5li_ . 

_^<_5(_6_<?jrr_-r, ____o_5Ú u-SOTurrfJlaásrr _gjj__-r<_5-!D<_>u_iLb ^s_T(n3_s_€l__ 
: Q_s/r(5)_5<55-b, __i'rn_-_5-b erebrro |§)r6<_5- ij^Iuj siiUJ-isOaj ajiurrrf Q&iu 
«gílCS^Lb. _Sln) rBrrtl® (y6S.p-5-srr, _ ^/Éjloj^ .pstnn.a.-Sír s^ljlj 
_rerra._-lij uifj-úujsrrsb rBi_(Lp_<DL_UJ ..gjjnjlsij^ a^ss.nrjuSl-b ^(njsustDéS 
_Drnr)nrjaj6B.a5 CoLojnQ_6rr~-3r©, _gkja5s_r uujfss)_5 (LpS-rCSs-rrf) n)<_.ss>^-= 
.Q_fuju-|l_ «.^j^prSls-j^ ^_-_p_5 _si_il@n)S!n-_i rB-_-.r __rrsOjS^lsár __uSlrf 
íBrria- srsír^p Q_FT_b^<_i)(_(ri3_b. [BLb(Lp_-.t_uj ésssflá; ajs-r sidld--.iulj 
urr^jé6rf6_isorr_-r ^L—QLDó-T^fru ajjDufssr Q&iúuJÚQuptr) sprf íJjlL-asaslsb. 
S-.6_ia_.ajra. ésrrijufrpn) _6iiss-r(5lQ— '^"^1/ r_rr_o 6_il0_bL5)(6S)6£j_b, /blct, 
(Lps-iL-UJ urr^j_5/rs___!/r--r ^L_aj_7Daj 6_ili_, ____o_6i_), ajrrssr -UsoIssílo 

ILJS-)L_IU Q&j>6GTU6G>á}é> __fril_},-_1C_)lLib. 

___60_6^a^6£isfrsiT L_ln) us_sru/r@_6--Yrú urrrfajjjj, -^jiSlrB^, 
-^s_in)_(rT3C_>l _6_il(5ln?6_j Q_=i_6_^ji)(_5 (Lps-rs-rrf^ ^ré^iurr__„gps<T__rr 
tal0_._-lssr < fr) usb-S-ffU Lorrnuuili— ^psOLJ 'Qurr^-rr-esirflsiSl^rB^jLb spQTj 
_560L_L|ú UbTS-TurrtlsrnL- rBiTiL ____rór__/r_6_. _s__-_r®tb, 5 _g).j^^sH.a.uj 
@(rF a-soút-iú us5.rurr1l_j.s3r __>_b i_)<ssrn}j 9 _LDfS5)ilffint_^ ^(rrjtb-SlLJ 
urrrfa_.a>rr_b rELbfxpss-L-iU urrrf6s.s_iuSl-b C_<95rr__.yDa_.a56ST__Drr asstfsr 
av>.._f_f : C_iiJíi rJ-jJrrrrLDbb, í6_D"rj£6_i-__J a_tso_.5iT rr3_$).Tr5ajj- _ rSnjtS. 
(Lp_}.u^Lb. -gjjúCSurra^j ^trf^ «..lurfrogj 6ÍOc5rrs-Ta,aJisb rníesr^j _F<__aj'! 
iuaj_s.<_5 (SnB(rj5_fe<a5 C.rBrrrrasdf) a.-5sr(5) __|>/^_i fb^rfíuj LjajliLj , -iiLf_l_6__-rriu_b 
_3i_^_k.r<Si_-ir-_í i _b _&;!'íí_r J^íij-iljld. ^lúU-iiír^ Q- : r:uii.jL-'7u:; ^^ 
a_60_5t_ ibi__5@ íBSÓr^ urrr/:'''il(F?LD. 

XII 

sreb-Orrú Qurfliu rcrr@_6(S3LÓ 6_i_(Lp6s.L_iu >■ '.^plsijjá gjí&nfo 
su/rLps?D-_i (Li).--t_-W ) fi)/D_5_&_i£).uj (ipaja-luJLDrrsijr rá_-0iuj)ljí5_<5rrij (siDLDíurÉ) 256 . *s>\ds5r£§}<sú& LDssflgSssr O/srráS) . 

a5<%rr_j) QupDisírsírssr. ^^05 f^lí-rjassrflsb asebsiSluSlsBr n&cso i_$)a_ 
___iuíra5frLorrs-ra5rra5Ú C2u/r jbjDÚ Qup^p _D<95<956rf)6_r Los_ríBja56Ír LoaíÍLba:^ 
ásrjLDrrsor @^rfs!3sOi_í)6b ^rBJa5(6jíT;6inL_uj ^@^ls?nuj rS(^LSl_6_£)s3r m 
nSlcisúuSsb a_6Tr6rrsi5r. rBfr__._j.65r usíSTjrurríliq.ff)^, (_6_i65Í5rtcjju s_656i5) 
s^rrtf Q<~ tú^SJ, _g)jn51sií^ s^s^n)uS]_b : ep^ a3lu.1rr_.fl, ^B<psí iijQhj-^ic^v 
turriDsb fjlris rQcfeoujiés&srr <~ .suajaiibir-n"- - -. ^lrá^^ <£ _ r6b 60 rra> ^lóinc? 
"a56rf)6pj-jb d5SÓrsjiJStDL_UJ Ljsijfl^Lorrsur spsrfl-iniuú ujúqasls-r^rjjajj. 

6ja5Si_T6ÍD, (Sr/rrLD _2)j.a5liu ^_.r&ia5JÍr jgla.a5s-.a51u sinLDUjrBJassrrrras 
f^l0iBajapj (Surras, r^lsórrjrij urnfsío £§i(-a5 r£l-60s5.tULi Qupnjj-írsrrapj. 
r&LD(LpsíDL-UJ 6rOLb5fDa5(rf;a3Ú usanrurrilL^.jTxg f ; íg)a.a)6-___.u sp(^ rr_)csoas 
'aBSTTLprras úiss^rrerc fjglssrnjj-i. (^(njrEaj] 6_i(rjjaí) jD atf. ^re^so srOLbsío 
" a£)0a5ajÉ~>aja5 as pu^sbr (upsoii. f^fB^turrs-ils^eírerr srsbsorrLi usirérurr® 
tsSnrru^ii) _g)jnjlfBajjQ-Bfr6rr6rr (ipicj-turr^j. 

\ 6^(15 tsRffOrf aíL-^sua^j Gurrsp, msSfrsr asrreoajailsb, uswurríjl 6T6-r m 
QuiUfVijáCoas gg(ofrrrÚL5)uJÚ usmrutr® @6OT /rjj^rrsiJr ^@<3_liL{s<nL_tuajj 
srsárusinai rsrr(Lpw ejfjj^rriJffiQasrrsirórL-rrsb, ^@a.a5Liia.iurra5, ^rÉajú 
usirórum_siT>L_ susrr rraáasaj a5~icj-iu fBl&oujrÉjaáefr 6j_.a56p_b fJ^lrÉa.liurrsi-lsb 
__S!róri_fr ' er&srp sál(-)a3 S^rrsír^érSn. a>j. ^lrBaj)iu 6_jrrLJ.<£56toasC_.ujrr(3) 
srsBTffjjLÓ 611^(11333 Qa5rri_rrL) srsin6_C_.ujgpLb -g^rscsú usirárurr® Qffirrsirsr. 
■ (Jlsrrsrra^rr 6r6.ru6-.á5iL|Lb a^r5a3lcS«Co6_sw(5)LD. ^i^trxsj sfil&nu. srssrsijr 
QsusórtTrjsb, fJlajjeusinr/uSlsb ^a^ajSíDcSBtu Qa5rr__rfL{ _rajjsijLb (glsbSs) 
Qiussru(Sa3rr(5)as_i_, fJj!s-f)iL{-D -g^eijs-rr^ fj^(rR.<_5<s (LpL-j-iurr ajj srshruQ^ 
ujfr^LÓ. gCojrrú-SlujL- usaijrurrili^-sár su^fbrTrjtg asifjjTu g>(_rjrrúurr 
s-lsba^rrsiVr fg}(W,&& (Lp_j.ttjLb. glri_a5<95 Qa5rrsfrs!na5S!Diu sj p ^«Qasrrsmjr©, 
iBLÓ(Lps!nL_UJ 6urrLp6ijá@ <£{£$ ^sisr^i^rrstsr ^ajrrrjii) srs-rjpj íbI&btú 
Courr(oL0turr(S3)6b, *3]§} 3 rsibnjistnL-iu eál-j.iup <_5rr60^a>i_f.fajja"- (s^rfliuQssr 
-gusbsorrLosb 6rC.a.rr ápjTrjai^ipjSTrsrr wn)Q(^((^ fBi—a^aiajlija^siDajCSiu 
fBLDLS)uS!(rr)Ljua3j (ourrsOri'rajLb. .^ja^ajSinajiu 6j>(fJ5 rPLLapajajlrj'LD fEL0<_5r3j 

ed6if.65.Uie_. o30(_i_i cgoúlfj', LicSbu ■ (SibiJ o>_a_^c_. djfj (Lpirj.lU.rajJ.' Ifill) 

(Lp6BjL_iu uiu6w«_ajisú ^rÉa^ (BLlapajailír—) ajisff.c? c6fri_i_ ■ (Lp_j. u^Cslo 
ajsiSlrj, a_siíorsiT)LDU_ls5r (LprLg s__j.s>j aistna^ rsLO srajlCo rr ^r.rfsajj lí&rrL-L. 
(Lpíij.iurr^;. ^s^r^.c^iDiua _,_. 33 :_(?_. -7^20, ^^ - - '-•■ -t—^ 
surrLpá-sinaDuSlsb 6^(5 a^sifijr(5l^^0éF Qa^iuiuCosurr -«jjsbGOjHj fB_b(LpstnL_!U 
surrLp<3.scn_s<35ra3 félfD^sin^tLjLb, Losorfa : £f)s3.iuiLjLb a3r/(_6_fr @.áa3 íBL__F^^)fj 
s^srfliurrsb (Lpiíj.ujrr a^j. 

^a3(SS)6ba)TS5r f^l'-^iurrsinsuLj Qurrj_^^LDi__L^.6b, gCSrjrrÚLÍtuffi 
gjsOsSl ersjsru^ us!rsrurrL_C5l__ uiij._iurr« ^ebsorrLpsb Qstj^ld usfrsrflLj ®I!50iliú usmurril.® /#__.i_/__ . 257 

jJfrj.LíUír^Ssií rfi1s_rjTy__)__--_ < ajj. _9jíÉa3ai «ssróaSl/UfibGfiU.p __-7n_5_56rfl-b 
uuJ6-ruL_a.ai__)-UJ QrB(rfiú_Ji_ QuiLi^iurrs, §$($&&&■ pGp ajS-Slrr, 

___.u5)ffa3 ppglSilQpá), _gl/Lp@Lb, UMJgULD ' S^ffffr^-ffiá ffiSOlB^ISTTOT 

«ssrrcso $srflujfra_ ^(^rE/r^LD (^(/Basai (Lpt-j-UjsiSl-bS-O. ©S^ ^irrrsítar^ 
.^>-faa>.T__r §>rÉa3líUírsSG_o(_uj ueo !Q&Qium&&(r& (Sflijrp n)jaSládB 
Gsj.oW® Q__-_rjr)jLb ? <SHr&& jáasoujnBj5icrfl«J glré^l«j-i«iSsBr ^rjil 
s_rrrnrt}6b (Lp(tji6u^/Lb _§{,_._- Ssu&0<5@ sj>__rjju «_-___ Gsueain-fjl Quwjtvjló 
^LDfBrr© — HSw<Q)Q ^átiusúpiSlgílárar <3l$6y _^rrrrs-éfi_fr, &&&%& 
^^fr/ríÉJdssír ^if&jr pgjib spssrg} _360rÉa3 (JJ^/jjuSlsb £§)r&i_a5 @s_í)uj 
(Ssussw-fSl QLOsárrtjiLÓ ^r_ajliLjfrfflS)_-T _g_j!Bcg/rrra;LDrr ai_-_i _g^g?éfi-sljrj jjj. 

ULpíBJéBrrSOé5^!lU LS)frLDLDsá(5^65LD, eg6_Ta5-_r «95rr60c55éJ$!lU ifl^gl&o^. 

_$áa5VLbrraj7a3aj--r asrrsoaj-ajluj a_^^u3«sfl 3 _^aíluj-_jaj---jD rE-___r 
(LpstnnjuSlsó «j^siDLoáasCflSijsírér® Q_-__tjt}j íjj)rsaj)ujnr sjSl^LbqaSlpajj. ajsÓT 
spjsrDi_uj LossraisíDajaj ^irQssr QajrflíBa^jQas/rsrór®, -^ajcW s__60_5_b 
(Lp(Lj:s)Ja3ff)@LD surjprÉJrajaílsJrff) a^réajff-JuajóTnaj íg)r_aj rsrrQi erajlurrrfa. 
.-fljDJj.. ^L__urrajjajrr__r LSlrfíré^j a£)L-_-_-]-_r jj) _^rj>jp60rr_b 6j rf)U®i_ 
ra^Lpúuaiajlsol^réajj s)S)(5tULl(5tai aií-sór surr/j_a0íLJ _F_B<s§)ujrrsb e„jpj-_)Lp_5 
dsrrLDeb ^(rjasas (Lp_j.uj i ii). 

XIII 

spQT, uswrurr® Qsusrfl iBrr__.i_f.6b Gajrr_OTii5)ujajj srsáruajjíjairraij 
^ajlsb /Brrub ibldlS) ____-_. •■ glLp.á_5sálsb&0 Qius-TUSiDas íilasaj 
Qa5_rrl__jrra5 ^ráCSas Qa^rrsbsbls-JlL- sfl^LOLjailC-jxisór. _J/a5Ó) Q_s<?5)rrrra5, 
QsusrfliiSlsbl^/B.ajj 6_j(5__1s_t jr; _s__ajlassfr Qasrr^ffiaslfárjT} _^ajlrf_F_fluS)__T 
(npsofBajrrssr rB_b(Lps_o__uj _g>jrj5i_-ja= a^asajlstniu rfilSsoQujrjíf Q_=iúiu 
(íp_j.iLJLb. _éljr31_rbajj-_<9= &Lúiugs<£lsbr ajajaFjj6-JLb (Lp(i_D__ ajjib, g_/rrrú 
urrsSsbr usa>LD«J u___TurrLl-^jp(ajLb, «g_rr /rú_3ujrfasr 1 sj5___L_uj rajstsar 
/sl_-Oa_(^á(aj_b erarJIfrrrasCSsi/ _^s_)LDréa^_frsTrE>-T 6T__rus!nc5 GrjpjjpjíB 
Qa5rr_fr_rr(_?a__Tj_.®_L. OTSWffrj^/Bjaó-L., ^_rrrr_Ju.Ts_9s_T jglujsburrsffr 
sr^ff7-5OTr/HJs > '_7)'á;^ r ) -rajVrr_5a= Q^rrRÓsOL! Qi.ijr^ja^SBT^rrj fJjlrBes f^huffiasib 
ajrrsár gg(_?/rírúurr__l6-T r5rrairfl_- í _5Gín<?j 6_j|pjúuj$l£_>a56_j_b, susrrúu^.éaj 
sijlo (Lpas-áliULO/róOT _5/rrr6-_rLD/r_B ^(^jréaíajj. j-_--_-r6inLD.'iniu_5 aj_jj)j 
L_L_a>jj/ 5 srrBajaj aSlsjn^uSsól^rsajj srajlrfÚLJéjj C'fajnrew nJuuCoajir, __?>/rcaj<á 
<0s>n&iúl{SsúQiu -gtrajj uSlaisijLb __ spj-_-----réajjy.\L5)jp rBrrili^éú Qgrrssrrft 
juasrraíluj fgirÉajai a-lrjSl-foajjsu-F _r-Loiu<_5 Q_5rr_ÍT__>a5_BOTrr_&<93rrsi5T, ^j^rr 
euaji c_g>jr~<sas Qa5rrsfrsinaiu_)-_r __szDLp. iBm__(fj)-ii_}.__Lb, __s3-rrf_=_£) _°y,<9_]uj 
^rj)fT^sba3rr--r w g(_írrrLjL9(u Q_orrLpl_Bsfr (Lpajffór (Lpaj-bl-b _tilLj5)úu-iDi_.rB^/ 258 <2{Sóifré5Sfi6ú<s Lpss?l<g2ssr G?/5/t_5§) 

uiugusfrsrr Qa.Lbsmuú Quppsvr. @G<?3 a=tDU6um^rrOTr f^rBajhurr 
díieojib fBl<5Lpré^iQ«frsOTr 1^(5 «álp^. gGjrn-úiSlttJLi uotuít®, gár 
sjystDi_uJ ^jílfftíJsu LDÚíSlLb rBii)ii!L_Lb Qairem® <a.jn"LO_b, -gjj^gXí-tnL-iu 

(Ssiia^SJn^lLjLb IBLDLDlL-Lb Q<S(r65Sr©61]iB^J eálL-L^^J. ^\m$Ú usmr 

ufrtlOTL. fEfTLD erjb.pffiQcSGfrsrór® ^r^rarLD Qc3=iÚ6-i ajj iBsbso (LpstDpuSleb 
^swLDiurreálili-rr^pLb, -^JcSje-T uiu<sj5)___- _S)__.Lp«-ír uso GiBiriB^T^iib, 
,_9íajj mwQpsmL-iU ULp<áúSur65r ULp_6_5 _ui£c6_5r_-<5S6rfl_$0iBjjj rBib 

(ipSSií—iU .-§^,$6-1 __ITLp<_-6_.<9-6--lU __-(Sl--l<5-a-_J Ut-JS-TUL-L- ajj. 

fBLb(Op6«L_iu mjL|a_<3j __i](-'rjrr^_orr_- <-§>/,g/ cBQfj&mn) Q_Fiua£!a-_fr, 
r&_b(Lp6?nL-UJ Loew^c^rrtSiJrfiOTn) 6£_rfi Qurrjc-F Q_Fiú_-)_-rri)--r. 

* ' '.'. iSljTj fB/ril(5lLJ UI_J.LIUrr6-Tc>5J JB_b(Lp__.__UJ (_"<93_f'iU LDS-TcSSiDcS 

fLprtD^jib Q_-T-fr__rr Q_.fr s-irr®, s-srórsiDLDuSlsár _gxj_-._oúq--c5yr<_- _B6--r(íí) 
Ljéfjliu er etrórstmrrájtB^iT rBmb Qup (Lpiq.turrLDsb QéFí-jaji sQQ&ssr cq 
{§lrBa5_F Q_fiu rj)6_-__ _9.js-.u_lh_]_f <^^r$!_06-.tu^^T6-r sr^lrfa. 
SQmssr. (5la5-_r a-rrj-WLDTa-céairrs-r nsLD u__-TUTiLir|.joj-fr-rr srsbsorr 
a-miúqáas&irriLjLb __i|pjúu(j}^^(2___--T(í)! Q_o--Tjjr)j rBrreárr _r__.jp__l(oji)--r. 
(SLD6biBírL-®ú ustT5rufrtls!DL_ sraglrr^^ú C2urrrjn-L_rrLD6b -^jS&ot sjjbjjjá 
Qffiirsrór® ^js^-5-_G6-jfflj-T($) Q_jd6Ót j)j Q_Fir_bsoj_-l(ops_T. -ejjajj 
rBLD<á@ __iL_t_Lorra5 6vrjG-_síT3r©(_LD ^s-ilfr, urr£rLO/r<5 6_irj_s <____L_rrapj. 
_9|rf-§ú u6<33rurrL-sini_.Li Qurb rrjj-bQasrrsirVíS), fBrrLb <5_-06_irf__6rrrf_s 
gl(f5<3-<35 (26-is<T5r@ í 2Lo ajsálj, Qcaijjjib _jl_.(SI<-- _B_b-_3_--ttj.L|Lb u^pp&ú 
ui_j-_J6iDU!LjLb ejrjjaSe-rn) urrrjLD ajTrB-a_)___rrrr__ __§}><9^ 6_li_a- 
3-_L_rrajj. 

XIV 

^íib^Iiulí U-^-TurrL_i_)-6<Tr qp&Siuldítsst ^g)! fBrrsór^ <__12~rr 
5S6rrrr_5Ú uniúmss^}. G-iíaj Qu_rr/j/r65i5f a. 4 , Qu-rr^ai, _-.g>-ijra_ 
_Éi-_rra36rrrr(3jLb _g>jsíD-_f. fj£)/_ajltu _o_-T<_F_Frr_-Tjj)j srsirrp ___iurj_Drr6irr 
^__<Í=á!c\5!(í5rB sjj ^rBaj (^ __.__] !ULorr__r _^,^>í Q<93ír__n_/.__).u#>j. 

^(/5 fBfríli£j.ff?(grf)iu ^rrp, «=5|fb^3 rEirL__^6pj6rr-Tr ^_iS-T_r#Sí_-rj 
ldiLQlo Qufrjj__tó_l-b__o.~ <9J)Quc93<sj!-b (oa3/r_-Tjjjj_9-.r jp t-V-bf-^q^.wírf 1 ". 
L^irBejliurrsáíeb (_^T6-r rrjj_6Í6_Trrj __ráís<na- (§íurr@ <£60<____l_irjj)j?5J. r'pjQgj 
(ou/reo, f^rB^]iurr6_!Í6-r Qpsúú us__ruTiL_-i. rrj^-b fg!^ajs?na-íu ,___u 
íB<9jl_6-Tr (2_Frrré ajjsrV-Tr 6_r. ___a5rrrj_--T_Drr<5$, (LpsrVj-T-'Lba.-fr Qs-isrf! íBrril 
_^e6)(fr}ri-ajjj u_0(Lp__.n) íJJ/B^iUTt7_i!rj)(aj_fr s_irÉajj ^n___(5TTj_inL_-U _«)jrr5)6-{_- 
as6rr(6^<3 ? !iua3_-.a3UJ_b, _^<_F_Frfiiuúu($_bui_Liurr_-T _flduj •■■ sg6-rfBiTtu<3-aj rJJ)j5Í5}_J_/ usmurrCj® rglBsúajtb ' 259 

ffnpu^ih Q&rrsm-Q eurh^} Q&irájgii, £§)_£5 ^psíDT) Qsusfrsrrii) Qu(rjj_5 
Q^,(^^(Spm_é : Q&ib&irrfT&sh, rBW(Lps$)!—iu f<^6&>& f a5Úi_i_á „__>., ■ 
gsSliuÁ a3c__, ^soáidliULb ^Stu _^„Tjraj^^raj_ (Lpsf_s\?_ba56Ír 
pái&(sr^sinu.iu S^soru.rrstsr __iu/f/_-aj ajTswrEjaSsrréF Qa^iu jjjsÍTSTrrrrrassír. 
@6iD__a5 as/r.stíajajlsb mwnpsmuiu ra/riLtr^eb 6UTLpr_aj r^T&!)fla3(sri36íDL_tu 
siirreorrmsmpujib^^^frsb&^mi^Lb esihSsGrjpstitr&fetTjLbj (LpsrofflSLCffisír 
rBi_(LpszDL_fu fB/r_.szDL_ ^fjSmru. &,rrsO00sc> £g)r_(3jaj .ajrrsSr^rSltu a=_iu 
^liu_„rÉ/„_rr _g>r^/Bai_UT„(55_ _dl_@Co_o ' Qsusrfl rBrr___^6bl(rijrÉjjj 
sur_-aj rjjlréaj QsusrreiTLb mib(LpssiL-iu _UTLp_&6„a__'turr(5) sriBa> -gijsrr-ija-raj 
^!/j6irór_.^!_ „s__aj/sfr6rraj/ srsirussy^ujLb, ersiisusTTSíj ^s^rjLDfrssr 
(ipsmpiálsb nsirib ^súrrgasr^és^Á «i_65ruLL®6Tr_6rr<r_ srswustDajru-b 
• ^/j^réajjQasTsfrsrr (ipu^ujLb. 

glajSsW mrji^jjj, _ld_o „rr__(5lú u-_rurr_,rr_sluj Quítjj Qs\i6rren"LÓ 
H@^_y srsbeorrái a5s_rr„_rrt-j_ J ^otl-Úlj-s-Wiljló __ss5L_ajjjj„ 
Qasrrso-rfj}!, ldjtj^ srsbsofr ^^ rry_5_sm_jLÓa&_.__ cg>jajííg)j6!Dí_uj (osuasaj 

■.^(Stíjsb spssrfjrjeBaS s>5l__.í_a}!. ^fÉ<S QsusfrsrrLD spt-pí Qa^sbsuajíjrajrfluj 
££(5 asfrsbsijrrsíniu __6Wt_rr„_l(g) QsOrrL^tu. ibl-Sidld ^LpasLtj-ajaj] 

.6_lL_ffia_.uj.iu ^lrfeaj Q6ii_TSTr^ajls61(í5r_ i g; ^úúl^arjsb srsáru^ (Lpi_j.i_inrá5 

: asrrrfliuLÓ. 

L/sbSsi/ffif s_ff£na5uuL-i_ gln&aiú us-_ruiT@as_6Tr Quj6bsojr__ ? 
^ajrrsudp/ Osuaj, Qusrrrrirswsflsi, Qu6JT^a& } sOTggSBT, ^sfoeo/riiiltu,, 
#__á£ííu, Q&irQrj-sh>L-.rrs!sf)tuú usmruirQfésSsfr Qiusbso/ni. sa < /fj < p6-.LDÚ 
u@^ajltj ui£j.úua5ff)0ffl£U eurriuústnu rBib(LpmL-Uj /J})r_ajliu„ assbs-l 
fálSsoiuajaiísí] __6Wt_ír„„ Cos_s3Úr(5)LÓ. /^-____._rr iu@0&j)Á as_.i_CoS_, 
^SfrrrLíLStuú usróruT(5!a;&rrtq_ ^prr^sbprrssr ^sujnsBirr) ^/r_3_fl„_5 

,' (Lp_ttq_. „s?nfr_@sfr ^__/__sl- spQSsGrrr) ^gtf __s__r„.__í_il 
CosoCoiu rB_)(t^-^__tujy^rr„T. _^,^jsb, Qs»srrsTrib 6_0_bQu/r(Loay 
fB_„fajt_ ^ój ^«(aj-b __.6frsrr Qaj/r_./fq c^uaj^/c^assrr/rsb 
nSleTD préaijíwr'nT Qj?;úrwzn&. lamú^á a3_.__fr^/. Ufp/Bias/rsT.<_F QéPsbsu 
_orr_Hiu fSTjfrsGTas „srr(6jj-3.uí_„ckrr_- Qujhrrfistrstr __(Lp_zo__«j QlditiR 
_5_rra5 asjjjuCoairr($), rBsáW fJ$fBaj)«jT-_)__r ustmutrQ&Sstr&j pirriiS 
/jfíjíjrajíi) srsbsOT Q_.frg)]____rrí_{_ __£)_£) aj/r __u___t(5) Q„S-T/n/ 
Qa^rrsbeoaj _aj6^sy(_?6b_o. ^esr tjj __í_ _f/ír@ _./r(££_ /^íló Qi_>íTLi51„__rr 
^sbsorrLDsb (BrrCoL-rrfx}. g!so„aTltuaj6!na3t_f__ aspas QsisswxrQitb. _yrBaj 
f_rrC_fi__rri_}_ ^sOésaíliUiBajrrsijr rBi__(LpsiD__ru r_._s___rfí-<ír wQ^gggi&Jgsing 

^TprrLÓ -gijjTJliLjUJtriji QeFuJajjj rBL_(Lps__i_iu iBTíl(p t_>_5«srr7S3r npéjQp 260 ' ^Bm^gijsúa w^-@Sstf'(j>i5n-8;tKÍ 

&..T6SSTÚ QUf^^ajJLC), ^LpLDJrOTT^JLDirffUr 6UrrLpa66ff><£ 6£L_1__D stíb^^ 

^petna^uSlsb Q_F_b_9jpa5j srsmusm^imb fB_o_.f3j ^j^s^jjjj^ajjL-. 

@0 dflsorf, utpínBLOsmuJ cgif-_iLOT-_rúu(5^ay____rjT; (Lp___jrju_)_b 
ljj*;|sídld_5 __6rrsoi_' ajfrrsiaQ, ULpstDLDuSiei) Gps&rvpiQ'tD r^glsbcao QiusármjLÓ 
_._____-#> 65sulrj (SsLíQ^ísr^MjLLjuú uLpstDLo iélc__(Sj ____{5:_f Qdrsbso" 
aSleb&o Qiuot^lc r__3_j_9r3jf_s_rr_ (Lp__r(___r ustm^Qiu(£i0&$&; 
Q&Goálma) u_?dl_ __Vía6(63a_<aj-J i_j)s.T(_6_r ^(njiBjjj^rrsár 's___m._i_Tf)a.__ 
{iptq-LLjLb 6réWU6ci^ _5}j__rfa_6rr íbldu LDjrji_6_é1(rrjrfa-srr. __rr_orr rgnj 
spj-rrsrr lojt)í LDeOrfa^á a_rr_on_ia-_Tr sr sb 60 itCold, _g^ré^ LDa._._Tr 
a5[_i__<£rjr)-_-L_UJ uLpsíOLOujfraClfU assrr^áRfuesailsól^rB^p qajtjsiDLo s_tla3«n« 
ér(p^ a5J__ _Q_-rr_tR5r__ __rr_oi_^rr6oT 6T6_ru6__a5 ^pgQn&iu wÁ^(sf^éi^ 
rá&íBTg^L-L- QsiisssrQib. ' • " - 

ULprÉJ-srrsoasailsáT _^jj^s_.í5_____íUj glLprB^s^LlL. ^jp-a§lrf s^,l_ld 
L_]i_j_^a5 LDdsaseír, !B-_?ssr<__ _Bfr.o^_tn^iL|L_i ^!Lpi563^Ta5C__ii a_(iT;SÚ 
QufftfLÓ. __)_-rr_ír36_f_p Q_FíÚ6_!é5^@rf)ru __3a5_7Da3 ^^ré < a5j__í!____ _^s_irfa5srr* 
_9|_-r(rgL_ __iír^_66-__5_5@_5_&_.L_ú -j)<9=____p Qiufjjleea. Gs-srórixj-uj 
rS_sOu_lsb __.sfr srrrrrf a.-ff. __sO_5^^spj6rr_rr _£l_06a_rrú Courr_o rBrr^ipLD 
QupCo(n}rf_Bsrrfrs_ Qeúfgúiq. _^_f.63_6_.uL_L_ _D_5a3srY -rstjrjrjj _5jTju___r 
Q_FU_ < a3jQa-rr_fr_rr _6__irgrL-rr. fB_B(Lp_TDL_iu ^ajrrsíDajiu/fassTflfi-r 
«(jajjSOrEJéS-srr ___._. l.^^". íblo -Ufrtpsij fET_5ffi_6a5ai)jrj(erj_j uius-ruC^ajaj 

C__-l-.-rEsj.UJ cBrrSOLD -Ur6jfjj6_i_.__jpj_ ^-_fl__D6_ir£_J5J -^rBajÚ ULpStDLD 

i_3ej)|stDL_iu __aj6_)íurrsb rE__(Lp_tDL_tu -Tajlff-srrso^smas 6_ spjsu i -____uj 
^rras-F Qa=iúajj Q_5ir.fV___.r_o/r_s. ^sélQLDSoirsu^j _ojpjjj6_rf_6(5rfi,_tDi_i_ 
jgj_6_.ua, Q5jn-ilj_1._5ff.fl6b gnngá) ^ss-tIsidjuú Qurr t pa.@a-1--T < rr) 
CSsii-sOetEnu aS1__(5l 6iS)@C___!rrf_fra-,. 

XV 

§!jjafSB)rji_f-b _á-i-_iU__-r -sa/jjSlsijú u@^r5)etDiu_j _rr>j$ jol_©i_ 
iSLiá-i* _-i__.if'__-r(hí -_fo_ú;jJr. g!jjj -jQsBT-ír^sb, _%_^jr_ár, ^rfíajsmiáíw. 
#<_> -Jrr__a3___ í g__ _rrtl®s_^_urr_o, nseffsur r§)r_^li_jrr__ ^-frGrrsurr 
a-srrrr_)uj retró. ___o«bí_ ussmumLi^p^ mw(ipsv>L„uj __rrtp6_)__r -gsjjrjlsiju 
u@^6o.Hj_o_l@(2u)ó5fri.__}.«_5Q_.n-fflHffCg) -u_^(5d6«_Dfi8rCg(flju>. r__D(ij__tDt_.u 
lo rfjQrajrj urr_.a56^<_tuL_ «___ g>srf! Qupa= Q<£?.í_iiu _s_-rór®(_LD lurr^sb 
_S>|ú u©^í.„tui_j__ @íf)fu__sr Gr_wr*_9£ ^úuGeasoBr® Qlosbtuso.^ 
§_irg ) jt_ sn_. qrfir-^j Q_5rr6rY6rrs_)_b.60. _s_bo_)a3 ^stDjTjiul-bl^rB^ 
(?_ir__(^L_ Qurrr^j, ^C-f/frúufraSlssr " s&t^&nmu , u@a5WiuiJ_jii> i^jsGjltuú umrurriL® /f)„u_j_b 261 

'QsúéóSiuú u^ailstniuu-j-b ibtld rB6-Tgj ffifr sgg>i aííggr(S(n3U3. 6tsotGsxi, 
jE6Ífl5rú uso_rurr(í}l srs-ruajj up^nítu r_.__(Lps-.__uj «(j^^áffisrr 
sr-b-OrrLb ^lsoáéBSOTrii), C_a : fr<gcW a=rr_-_ sreOTjD fj")irs--r(5l sr_b_sOc„@-fr 
^scDLorÍ-ajj b"iS10<ílOTr ( fp 1 s3T. ^1^6ot uiu(6!S)_- LD6-flaj||r)jscDL_uj (Lp(rK,a-)tu_b 
(aesthetíc) _UTipás?r>i5bTí>iuC_'tu _/prí; aji s_fV.($l J»J^1^ rUjpsfr(SiTj_f> 

■■ __tsb sojló íOs__T@Lorr tjj ^i"l_10-_í]t__CjL_rn"v 

6T6-rC_W, jgls-jéFU-jLb jjisií-T aiS^ti-jCSti}- (Saja^uj <»iu Qeuerflúunrtl 
_-.___. asrrtLQ-áls-Tp uS)_5 __u_rfrB<s s_y5)a3-fr e5T_-TU6-.<aji-jLb ;) {j§l__-__í 
^sb&oujrr (53)60 ^gjjréas Loáássfr «siu Qsu6rfliJurr(5l (j^leb-OrrLO-b a^s-jLOfBa^ 
{n51@-_rrrif_5-fr srs-ru-inaju-jLb loítjjui^uj,— __is_lt_j jjjajs} s_íf(njLD_j ( _S_-rGn)--r_ 

g_íIljS)ui_j6-)l_uj rEi_(U)sir)L_uJ qajLOóEirLb, eunrLfjsiSlsár qpú ú@ai)_sc_iT 
_ol1(5)C~ld upjfil <£\n)£ls$rn)3ji, @6_1réajjsfr6rr r6Lb(Lp---i_iu -gjjas _o_-r_b 
srsbc-O aJ/rtsror (Lpi_j.turra5 ^tp (Lp_____tu ajj. u_b_orru_"rj<5_ assOTrasasrrsiir 
^-BOTflfJla-Girrrras 6_srrrf/B jgj-fr srr (6jjrrs_rLb ^jráiCoaiajrrsár ajsinLpajajj 

'JSlp&eisrjD&ji. r5_b(Lps_.t_tu assrórQswsrailCSrjr. LDrr/f)) Lorrjjjl r_6-.L_QujT>j 
é&sisT ff) rBlasLpría^laásrflsb r&_b (tpscoL_iu up L06-r_b a.G_T_STjraj ajnr_-r asrrsrojj 
aSsÉrnjaji. -^(sg-b _Lb(Lps-.L_!U <_s)j,-_rLorr a.rriia.1 t__(nj_s_-)6-TtT) _g>)_, 

| _0á-r(Lp-ba5_j_aj aj_-r___r QsusrflÚLj^ajailQairrsfrGrras ai-i-j-UJ ra^LprfilSiO 
___itl_ Qup Cds-swí^Ild. fjprsaja 1 (a3Lpr$csOa._fr <__6i-)6ts_a5, J§)6__a% 
ffi&oassfr -igjjaSiusín&u ajín__. ^liÍjCSésaj/Tsór u.__fl £ ^<gy)j6-_L_tu (Lp(to 
^(srrjOTJLDiqLD Q-_!-íf"L_u/rLl--.___5 as rr sotm af) S-T /r) aw . 

Lor/ sálturrurrrfl 6^(15 -_i6_r _Drj^a$.s_T _íí ítjj a_]_-TTa_í^nj-i- 3 y,a5a5(6tTjt_ 
iDtrajai./TJ'tajrf.uj _2)jrfaj^ loprr) _-g)jsor__rrr/rsja56fr _T6-T/rjj ir_l<W__a5_orrLb. 
_Uj,{SB)6b, r^lrsajaD __lcWas__n .qu. ^«ai-srri-jtb QsíjlIlc}- s_5)il.__rr6b _orj(Xp_b 
a5_i_C_6u uúfjlú CourrtajLD _T6iJru-coaj _*_jó_i__r _9|jjfjl.u CosvisoijríJiLb. 

Q lo /ra5 60 rrturf 63 sfr a^TGOajajlsb f«}isa3a : u_jLb, «csoiljld --^jr/a^-tDuuj 
,-_^ajT_Tns.iú Qu/i>n9(5iBa5ffiJT. @J5. árQOTcirrrjsb. _^__a c l__a5rra. 
Loi* (p/f) ralrBajlturrffále") 6_rrLprr_6b .JOjsMffaisfr ;wf,n ff>iTiná.srDa;6ír.tuii..jLb 
@rr_jG___(_ 3 Vj aiLjSlajajrrrfassfr. _06-f.<5|ps_3u.u (jp(Lo s_JTLps__"s_T (jp(y>a, 
ajWsin_o.q6\5)0/B^ajrr6_r ascso ó)p^Sp^\. /BLb(LpswL_uj -^rájaílso 
^a^lrfliurf 'E-sfr £éj;.6_.uaj ajráj„6orr„ íj[.f._j _.a_ (j-rBaji^d&aiJSiJ'r /_ u/DSffjeuéSGrr. 
rs_L_)L_aíiaj)6b _g}j5u rfassfr <ajrj_b srítjsú^a^/fa-Gsrr aja9/r, urrt_ (tpkj.tu 
sálsb-so. _«)jG_/fa5c~)TLj ' QuT ( pajajLOj_Lcj.sb, (Saja=ú lS)/t6)^ l_ló Qa=ujiu_í 
Q u P^)s_rfa5cW'ú CSurrssr^j @fBaj rs/r___}.sb ^jQfjúu^rrso _g»js_rf_(gr)}6tr)L_.uj 

tp-STLb ^lfBJ@ 6)ÍU_)ÚU^sb_50. _g)|S_l/f _5<gJ3_cOL_,lU <Sc~0_5@Lb f^ScD^ffiiajLP 262 ' g\ds<srg > §i<5ú8i iú<sé# ) 2im Q0rré&i 

^lujsbufrsísr fjj!__ th gg_jTÚu<Taj/r__-. _^n___$ _^s_rf_s(snj6_5L_iu ascfco 
a5(sjfTji_- fJjjl5_>a=Hj~b i_)_5 ^LpiDfnsi <2s_rf 6BiLiq.(0já><£l6Írrr) cs_rrírs_Tr^<9j/r_b 
cgj/ré^ Losa_T_s?stsr_tu ^lrEj@ú Quturfa5ajj swsv^^/rQso/rt^tu, cS)jíb<5__ 
<55i_o_3_srr £§írÉj(___ _ysrnf_6a5 (Lpi-jjurrajj. . 

f^í_a>!iurrs_1_b fBirLÓ <s5.T||p asls-rp egGrrrrúáliuir&sh &> ro n) r$Bnsm\-iu 
-urfts&errrnú, ^c»_osi_LD!_?L_a5aj! jpjsfrsrrsurfffi-rrrnú, s_Ts3_fi__ajc9J)spju) 
_^T_^UJta51$p|ib <9r n^arj^úqusiír PF@LJLlt_siiff<asTr(rtú ^(f^ádSfTtjrfíffi srrrrjgs 
sorrsb, -g>]s_rf_6_STr i_tl@Lb __Tggp_5lsáTa) íbtld, _^jsurf_5srr ascsOrfj 
áfjlji)<íiD(_C2tufr(5l =^<s_5 _s_t%Oi_!Ísb R=®u___}.fW5Ljusini3=5 ffirrsosr (Lptij.s_ 
c$sb3_o. fJ£l^(Sjsj)6bajrrs_r rBS-Stn* ggCSrjrrúurr rBLD_5@ <_£({£ c ^(53_íV)__i_j í usÍ5r 
a;ír__L_j_uL_s_Í6b_ro. rsrrih eirrsmiSssrnri QejsbsorrLb ^^sjusiduiu 
^fflsúrr p ct)éo _)0^)s!niuiLjLb 5 uiussruQ u@^s__!_il|(_ld iurr@i_. 
^aá-sií^rrssr, iES_'s5r sgQrj-irúutr íBih(LpmL-iu ^^s^einu^ih^ uiuscjr 
u(p<áajl<99s5r jrj C-ur/frsiD-^swiUHJLD ldlL@ld Q<£rnl(fjl 6)5)__®__!__ua3j. 

U6sbrufrili-j.s5r ^ihffiÁ (Sjnp&vu LDSíjrúufrssrsiDíD /B_b(Lp__>__tu* 
6_rrLps_e_ ^%0<sa5Lj9<Sc35 ^lstffl fBfri_ s_!l__5 _j___rr^;. fBrr_b rQnpsuú 
Courr@tD us_3rurril(5) r_l_roiu^d51sb j^s-íapiLji- _5c__u-j__ l_)_3 (^áa-íiuLQrrstjr 
^L-a.6ina5Ú Qup <_6_so_r(5lLD. ^lsijsiirr^p css_.ff}j6_ 05 rr sb sjCeasrr 
_9jsms_u_jL_ ^l(f5r_a^]s_lL_(5lL_ (ou/r_s__®Lb srsérm] rr__s_r<É=sílsOT n) ldsotú 
urrsarsznLDSiííiu i_L_(SlLb @ ijf51ú_ál____l_b__o. 

(LprTrjávluJsb j_=co_rt_)_b 6£(fjj (Lpa,t_i)uJLDrrs_r arjrj^sirjaj @r_s 
(LpsiDjDuSsb 6usrr/f_3_5 _s_sirár(5ii_. Cj^ajS-r __-a>s_lturr_b íBLD(Lps!_i_uj 
a5_s_a>6ír "susojftji- __6rr(LpL_ Qu^rrijLD. ^§l<_-s_" uturs?s)_5, _Slp ibtlLQá 
ffi_s0css__rr QiusbsOrrii) rB©rf5l§sOc5ti>i_ _iufr@ s,sssrQi, ^s_jfj6-}jri)Lj i_lfr<$ 
Q&ihQpnrib -srssrn? Q<3_l_l_ Quujrf rJjlsbsorri_sb, ^sitjfj^rrjlsnr- &{&>$ 
,g_'8-rru-ji_, s_tcj.s_í_fc35_-rriLjLb íbtld Qupap ^f/__-f}_5_5 (ipiq.ujLb. 

■. XVI ..-.. . 

j§trs_r® uditQu^ld l_íj _F__ísr_5_fr r_i__j)_D sr^lrf _r_rráa9 §1(5-5 
Smpsrsr. | sjss-r ffjj ihWQpsmuiu <s>\&s^ S-TLpffiSíncSuSlsb stjtjulIl- 
.iinjj-iDLD. j-jbQr^stsrjp reLD(Lp_roL_uj 2__o„rrtua3 s_TLp_5S!»a5U-]6b sr rfjurl 
©srrsrr S-^sídld. 

(iparjsoiTQjajj . -_5K__t___uJÚ ujb$ (§«_<___ a5_-.®_c_juS!sb sálrf. 
euTcSÚ _u_^u_|srr -srrsár. rawripssiL-iu Lostsr surrLpsij, (Lp(Lpjé ^sótsídld 
^j-tdl-UJ Cp6_6íf-r@LDiTfSB)_b, rBi_(Lps<5i__iu usa-ru.TL_(5) « ^ -^<srrrjr_ta5Stj ^jjsGjituú usmumL® 0%miJLb ^ 63 

_g>j_-_r^65ia3i-jLb ^ssr jjj CSa=rrcá<s Gsus.Vri-j.iuajj (Lp&áliu Pinfárp 
(Lpi£j.6ijá@ 6urB^j6írCosir65r. fBi_(Lps-.__UJ LD_5rc93S-)a>t_ QuTjpajcg-USJDrr, 
-^jcS&sr (ái&úQup^ QcFiusu^píg^ GcSSíDSUiUTS-r us_ ___ TyÚL|_5es6rfl_b 
$0 @jr5)_ji_lL_L_ u/g^)5OTMJ wiLQlc [bsBsstá «sbsál Qujpjpefrsrr 
Qa>wf isínasffi assírár® L%a3_t33S-r. «-g^rfeáS s?© u@<_Í1-5~l_-j _4<9Jliua3T_s 
£§!sbsOT_o_b amasííjsu^^j^ ^acr i_úunrcáffisrf]sb _«>j-?d.__-:-SÚ Qujfjjp 
Qurr(f56rrrr<ssijLÓ ^éasa. t356irórC-L_6ár. #írrrsur 2_sírorsi|á@ú (^ldsst 
QdFiii^ s_siwsij) usb-sujp Qurr(f5STra5(siT;Lb «soréa? ^ 2-<»3W6M 
CSsus3w(5lLb. (Jr_<33_j QuT(5_rrassrra5-.__Li urflC-tFTas-S-r áFir&OHSsb 
jSUjrrifláffiúuL-rrLDsbj cSBTtusnsUtsajj L_úurr<á<ssrfísb _*>j__^l__5_5ljul-T_06O 
susrnftíáÉl uj-_.i__5lssrji) iBLb(Lpstot_uJ __-jpúqa-_-_-rrú Gurrso ___j~-(5srrsrr, 
susrrrreBlsórjrr) QuT(rfjsrr_.<srrT_. <j|)(f?j_5c55 Qsuetsisrljjiib. 

(Bt_)(Lp-5,UUJ Q_06Tráfa5 _UjpS-J_-65_UJ_5a-_.__.a3 a36-fl_-UI_L_ «9=_5a5l 

as-srr S£__rjp C_a=T^ajjas t3-U__(fJI;i)Si| (LpswjrjuSísb (LpiuéúGtígsisT 
^Lpsor-csrrssr _ut___5 rtp icf.i_/i_). _^,_5_sij ^(-aj n9jp-U6_Ti_j_5_frt55___u 
Qurr0srriTaj/rrr_5 a5_._l(5) < j_)6iJ (ip_5,jpi_ , 6ba5T65r _^-_.lo<„<5SÚQuj_) 
_6ustrár(5lti' <_§>!__ Qsujpib -^L-^rfluJÚ us_-fl65,uj _dl_®ld i_[rfluJT_06b 
_uTLpi_ajj óstiIíJIsu^tuj, Qsu^piii aflr_a5fS3) a=_3a5lC_ujnr(5l flslsórjp siS1l_t^ 
asrruj _gij65__Diu (osus-ot©™-. sprnj asrrsOjSjálsb (JJujsbuTas íbld_S(9j _g>|__,LDrÉ 
ajjsfr-rr u_ba5_30<5- <s5Lp<ffifBJt_srrrr_5luj <55_uT_u_5rri__&_fr 5 -urrLp<55S-^_5U-l 
S-lfTrjrBa^j L_lrf)r_árjj rBljpass-Psb-SO. _f)jrBJ(aj -^a^ifíujrfaórsrrjLb i_TS3-r-UT 
asrsiTji-) (Lp(Lg s_TLpsínsiJU-)LD _5Lj51<5<srrrf assfr. -^rájCoas, _3>|_urfa5-ff ULprái 
_6_srri_jLD 6_lnrj@<3j-srru-|t_i CSa^arfí^^CoajTíJ), __§},($) i_T(5)_scsrriq__ lj6Ó 
CdLouj ^ilicf.tT Q_=s3r(frjrfa5srr. _0T63-rsuff_s-fr Qupp _^6_tj._'_.<_5 assbs-il, 
_^suíf_56rr 6urripi_ajf _stl_.í_}.uj -^síriiias suTLpCSeuT© Q^TL_TL|S3,i_tu 
ajTasCosu {^(rrjjrB^ajj. 

rBirLÓ íBljpsuúC-UT^Lb u6Úrurrú.Qi iBl__o«j_b 0m ^íiurrsSlssr -^jpl-ij 
6UTLp_5<335_S!-?ssr SiDLOiULnTtSS (Jjt^úuCp^T® *____, ^ajffsr Qurr^wr/raiTrj- 

6UTLpaiS5>a5!L3?or S0^LDUJLDT_S_1|LC ^(írjabóO *_SU653r@_b. fiS'CT0a36_)a3L_ 

uu_).if](£i<33-b, L_T©fficsrr -U-rrrfaj^sb -^asliusujps.. jp_F Qa=t_iajj, ^6_r_s_r 
iuld LDTSSffrQjrftsSóTriLjLb L?(n.a3 t a3l(r2i_.(ajLb uéfíú L9s_5físrr>|j jú (?UTc'f «r,<v 
CotfjT®, <3=l0)i_<5 iHpsoú QuT^sfraiSsTr __u _tuT_súu(5la3ajl, S-l^jsrjTS-ra, 
jHJlsór ->_a3s_l Qésrrss-r® óFljpn-cSj QuT^sÍTffiSsrrai; a3 ujTfiajjjja; _a5s-.su 
_5__rr QujsbsúTtb y,rfa3ajl Qa=-u_ ajjQasTsrrsrr (_6u sij-rrlJlLb. as_i__(5)ipsu 
Qpesipiáéo _?jr-<S fál_souJ_b _Loji)Q_5T_fr(g5Lb QajTLfSlsb (Lptujj)a £: }_s__rrú 

y QuTjpjÉjCo^í .Bl-SOUJaj^ltSír SUTLfj-lJlb QsUjpjjStLJlÍ) -g)|<53._01_|l_. @r_a5_5 266 TgiSssrd}3H6ú& ib<ó$g,dosr Grsrrégsl 

GufrírfrilL-ib é&ipizptresr QffUJiLi-b. ^Iíb^ú SuirjrrLL-r&id-'-fr 
9©L}JP uSl^éaSj £jg!r_<_ií_5 Q<5nrg<^iLifT_Trrf<s6_ír ^\^Ksu(^ib s^skm 
S^ifíBg!, ^6Mír«(6T5smL_«J Le__r Gsu < pu/r@a5%rr lojtj/bsj/, s^6-T(rrjí5__ 
-^ (^eifg/DíSjffluj g?(5 a^ (5Ii£1l_!Í 6^(nj<_5<3-<_- <£6_.__ny5}rr ? ^rfi^urr -^rr^ 
Qt3jrr6i»T(5i6rr6Tr ó=_duj j^-OL_<-flíur_j_s__rrú Qurr n)l&>&>6úsm!T. Lo^fffW 
<_=rjj5^rruj_b (ip(ig6iid5jr)@ib Gfrhrr) (Lpsmirnáeb ^^srsii(ir,é(^ib Qurrgj 
eurrssr- Q-_j_rfl_Fc3F<S5--^uj i Lb, earpsmrou^w Qu áy $(£,&& 6_il-b_-Oiuír ? 
<g=_Di_í QsuníS) _$!_}. 55 á5suif.5sír ;S5_-Osir>uj C2__i_r.LCír-6 -^i__(5)-_fs_->tS}_j uirrfás 
_i|__s-r j§)j_5__r Gurfi-b /E!_._5C2_5 "6^(5 &rhQ^a,ib -T^csslsOTfl)^. l£)<s 
^/ÉuLorrstsr <S5rrj_-OTrái_6(^-5-5T-E_6_s_.L_ __^jt_j__3_.<_&_cj_ {glfj^cg -S&.rrjjcsssrr 
^©siisín^Li urrrr^^rrsb fj^_b @p--Trs_j <_Ff_;Coj55-6_b Q_6T6fr_rr<55 Co^rrs-rjTtf 
áilnjjj/. _ossfia5g)J«@Lc _DS5fl^@j_6@ _61sa>__C_itu Q<s5ir®___LDUjrr__r 3 
(o<55-_i-_)LDír--r Q-iijiiúq-S-STT-f <3=loiu<f -F__.__rái-6-fr -Tsotjt) Quturflsb 
s^uJir^j rÉl-60d-<s5 sin-_f<36§)0ÚU6íT)<5__ urrrfá^LbQurrciD^f @$0éú Qiretrsq 
&mQg<9?ih -r/bu©--l<í-r J9 Jjj. -rs5T(r3^_b__-.__j ^iBáSlujrrs-ils-r us-_Lpuj 
usrórurrfjtj ____w6tDLDU_!--r (Surfísb -_i-rr_orr<_6 -usTrrfiÉsjj ^(_jri_s 
<S-irsOc5scn<s0 6rjl(5_D__)__ urrrf -SQLbQu/r^LDcijjj c-sjjjjj ^miQsiQiu ^ssrs^jw 
^(j5-6-_á!ff)Qa66-rjTj ^js--flsi|US-r Qtgprrsbso s_il(r5_bi_j-6lCo jrjssr. _-__60<__<á<9Jl-_r 
6r-b-0rrú u@<í$_5sifljjpL_>)(r5rBs^Lb 6xi(^_-)_-r r_> _r_b60/r Lo_-<£__TriLj_b __irj 
(Ss-iíjnij, @ í _) < p635LOiL|__.giJ-b -FCScB/ras/j ___ s»_T/f <£<_£) tqi__g>j_b _jjjLDíf<É<9j 
_6_._^uj(Lpff!D < rDuSl-b rB_b(LpsíDL_HJ (Lps.rC§(Stt)rf _.-fr ^(^ Q urfliu _5_busiT .93 _Tng 
-_3ifl<5^0fB<i5'rrf-66fr. _jj>jí__(o_5 -r^^s<B_6iu C_?u/rrjrrL_L_(LpLQ (5<93rr5_T m 
(Lpi_)_ujrr^j. «jrr(/5_<n-_t_i Quiuíf)-b fg}rh<£ <_9J6»i£ÚL9c?jLp_.6fr _ji|g)júuú 
UL-L-S-rCosurr, _j>j6us_t _rá<5-rr_o<_ia)ljpj_b cfrrrBjSLb, _£}__i_b,, _^<956ix>6ii<95Lb G 
-TS-rCop _*i|S!nLp<35-6LJ Qu jrj^sór. -5Wrjfr_L___._b rásinajrBcS _osarr&i<35srf)6Í- 

_T-b-0iT_b _^6TDLD^!---UJ3> ^(5_-l_OTj!T)61JSJ)JLb, ^SSTUcSjÍDj^Lb, éTjjUJrjcÍ) 
tSJlspJ-O., r56-).L_c_i^^Lb Qs_l_TfíÚU©--)-WpS_IglJLb, ___60<3-<Íi CS^rrjpjTjjgcSJ) 

bOj-fr_rr uebCr-unji -D/rn^u/r(^-_rry_{_G -.l/bjjj nQ/f>_&-^jn-_iCT;í_c I T__r 
_°j|Sij--r Quiufn , _b í g--_r glrfcjs " i__i/j(_ , -_i jj>q ^jspúuuQu^;^,. 
_5>j6ug)]6m__UJ QuiLirrrrsb^rr-OT _T6_f tjj (^6Ír6JTc3jrr__)uj f|Jln-<_; ___s!S-r_TnLO 
usmLpiu ^íB^liurrsiSlsb Q_TJ6Tfli_3__úQ/ijjfj rrj^gi/ . 

4 ^-S-T<33^u5!rf_6-srrtLíLÓ &>árevpk é-rrsirórusiJS-T lolL(5iC_'lo 
___6-ÍTrs<5jL0i_--b c5rrc>-OTusiJrff3_-)(rTjt)3r. 5 r - 

—1919. 
Q<-ir-b6C/_ijD ^sáruj_orr_-)[U ^hú^erfl sBfi_-.__.C_uj 
y,-6_6sfr -T6-Tcgii_b Q<_p/rp_t.-fr <xrsmrúuQSssr rr)6sr, 

— rj-_ir5^!jr5rr í _i á5nra__ít. 11. <3&si)6$d!<íffr Qua^iBms^w 

^s-írffjjsfrsíT a_6úa5io ggGprúiiliufíúBiLgj* Q&trihpwrr iqsrrsir^j 

«jDsmaj'J u» í ^sufas(o3e_.i_uj urr £,<£>/«> nQiriD-51 suif>-jLn tipesspuS&i 
^a^ «jD«<sSln)^l* ásrotp iBrr(5lffiefflsb a-árfflrr iBirii ^<íf-a= aja} rreú 
eu/ruj tSlsírrBajj urrifaiajjs. Qa3irs!OTi^0Úuajj. ajeiSrj- CSeujTjj s^ssrjj^ 

Q<3=l£l«J/T6ÍDLDu9(53)6b, S_60«^éfj)6Ó <5_l_->L_<95@Lb ___6OT6_Í) jjpLD, Q_P 606-1^ 

aíjljpjLb fBLD urái0 [Bir(S3ffi@ íBfrsÍT ©sn jrjré árj/ Q<f5rrsOTrC-__ -U^asljp ajj. 
gCSfrrrÚLSujrrassfr _____-T(Sl . Ljsin-_^^(r5ÚustncS<á <£Brr|p__b fBrr_b 5 /blo 
uéfluSlsar éBrrrjststrriDrra. -gjjsurf _B-fr <3lo6Í> ^rjjjTjrir Q_sir6Ír__l<-f(f]j_ó J 
rBrr(LpLD -s^jil-b 6tnas 6!nsu<ré__ (Lpi_j.uj | _orr srs-rLJ urrrf_5é£lCo(írjLb. _^j,(SB)-b 
rErr_b -rs-S-rrrtjj ^g&tsré Q&ibiu (Lpicj.tL{Lb? _^<3_jrr_5srr sínasárjrrsffr 
^réjaíl ^cnjéálrD&j. s_--__5(LpLb, 6_JrrLp-_j_b cgrjaé a__._c}.uj spsiiQsunr^rrj 
_EíBa5ff__iu(Lpíi) c g>{6-Jír<_5LlC._6 ^ < gy6-_"tr.r/ú ui4JS3ru_l___-r. (B_oá@ 
sr ajjeajCoLO _-/rjr6-Jlsb_-0. 

£§)réa5_F tfrBa^rrúurBJéssfr sjrsár gJaij-Ufftnrr mLb uéBffiLÓ sur/s-lsb-S- ? 
____6-ffia3_-5a5^ <_5_o <£rr<ré<9b) _3>jgjiu6_jl_B@Lb __._rfl_7D_D_TDi_j ) OTréajdF _F__a$l 
gSr/rrú__JlL_jrf<_B_l@ --^ráíBluj^ ? rfSlááFiULDrraj, ejCSajrr @rf ____-_isrcr___D 
uSlsór dFá^lujrraaj^rr6OT $(&,&£> Qevsm-Qib. 6__1(5_dl__uj6_ijB6-5jt)lj 
Qun) C_.__i6_-r®_orr(55}_b, rBrrti. ^cWsir^Lb spsfcqg&áh a__._f. <5g_?rrrrú_-)iiJir 
íssfr Qujfjrrjjsfrsrr-Ujfjsínjp j§ly3<ré(giDirjT)j Qa=ttJ3j/ __5i___.___.fr_b Qurrgiw 
srsOTjjrjj riíl&OTLiu^) Qurrjjré ajGU(rrjra)LÓ. rBLD(y.siDL_uj síl^úuúui^. @(rj 
Ljema. -ustrártcj. ^Iís^<5f16ot @l_Cdsijsw© QLDsáru^irjaárrári, ^smáB ©lL© 
■ U6uS5.r ^i^£j^ 6-ÍLp^ajl -StlL-rrsb C-urr^ii srsóruasjfjigLb fj^jirajib 
Co6ujpjrjj6tnLD glsb&oj £§l_Tna.aS)í_ú Qurfitu «S-Ujrjj Cgsxi rjjjj jgleb&O. 
@_ir_uirjjjj QéFiúe_i^rr6b, ^^^I2ssr ^CQib ^ái f_tps.LDrr6SÚ Qurrjpl 
r^'UCTí Qa.rrijj7)u($<59j7)ai/ sr 6<jr ustn ldjd íbjjj 6-_©<s)G.(rrj-jb. .Eii>(.Lps<ni_uj 

_!__6?J-Tif<£Fcíl C-6_J<S<£_a_]f6g) 6yf Lb (3.a_rru<S^^ 6£jt0 6T6ÍJ6U6Tr6_j (gj-lsínL. 

^67SOTL.rrá<á!(SB) i g_j-b _T(^_Él__flL_Lb _g>fa>j srré^Li uiuSítjntjLÓ 
-^j-iflíBósrr^ J ■=£{&>& --ifsrj^irboi ^j^.Goíí j^^J-.&oi ^lLl-Ú uílíjút 

U@LD. 

spcnj CoLDrrLlL-rrrf eusacrrLj.s'ínuj áTrjsi/ai^ __9jaj&_rd5 ajrrCofiTsr gsilicj.* 
Q<_6rr_-!sr 1^.(15 ré^ @(rj;6U6j)j<réraj 5 glírsrsíjríjl LSlsfr&Tffisfr ^jQfjm^ssriT. cgsjréas 
^([55.1(156^- turrrf 6iis3Ísriij.6!nuj rBssrgj 6£L___<á asjj) rjrjjá Q-Birefri-éli^ngCofOT) 
^_usp_BC!>_B _u_-bT_cj.stn.ua Qa5rr{jj._B<_s<__ ai(rjj^(6iS)6ÍJT ajré-ina... ^jré^ 

18 268 <gidssrg§i<sú& mssfl gSssr (BjsrráQ 

£§l(rt}GiJ(f56Tr sp^siJSOT, -gjjnjlsij-B a-_rf__)_> i_[_fr-rr__^a--_jLb asjiíjjjjes 
Q&iréretrQGússsrQib snxr p ^ít&iw ____.uuj__(^a_--j_- ^f^m^^nwiússr 
__.u___r (Srrsmrjú ujfjjiil jj^s§rija-a5Lon-_5 <3\r$iu&, Q^rrun__57rsj96_r. 
LDjpjrj__ _rsjr) GlsusaflsbQsiisrr^fr _s3Tí_ us-_u^^-_rsjr-_56iji_ ejrés-. a^uSuu. 
relátn^rfe^ uá-^j) Q_5rr6__ru-_rfí9a5SijL_ rJ^rÉ-^TSiJr. _g^_„|g_ __.!_-. ua_d£| 
<nr_c_ <ji{SírsjS!ff)@<y Qew ^(nj-ejejj srsmi6b ^_-_.a3t_)s-r e3l0__i-j.a5_rf) 
6 ^(_) r &jy _>js~s5r es-róré-esirr srr^úuGas fJJ-bc-O. sr__rC_6_ _gij___-r 
6___-r_j.u_lsb _g>jL_rfí5ejj ^(fjrjÚLjt- e c a-_5jej__íe3a_ --.asuSlsb t_!_j.£)^_iju--r 
srúu„„ú) ^(rTjÚLjsijgj 6T_-rjrii_&_.u^ Q^rfltu/r^6_(S5)<s ^(^rh^rrsbr. 
asrrs-irjúuí)^ rB-Brraj ^jj^réailfrrjrsai Qas_._i-_5_3.Trj __a5S_r 6^(5 i_rrsfr 

_5rr-_.j<_. ajtiJirrr Qe^ujajj es-sr ____5L_rres satltq-t? Qa^sár ítu6_é1i__j^ rrsor. 

asrrsínj f^u(7J)__á_1_b _g>jsír-ij iSplú ujDjrjjes Qffirfsrórt— -gjjs__-r (j£lj6ij> 
uassb 6rs3r /T) _s_/ryurr(5l e$rr(S5tf)L_-b e3r_6_.e5 6r65rs5r rislSs-rúurrrf _r-_rjjrj] 
_-_ues e5__£__úuurr_>6b, sm-rBjrxpu. G__-_r_j.-_.i_ „s£L_i£j.e : Qa=sb6u 
ajl(_soC_»J asfTTjajajrrtiJ Jjl^réejrr-sr. _g^r6T5)_b, _gij6___T 53i_s_>a3 -gij6ii_s-res 
ass.-r_j.ai ajj f^s-flas asrrs-irjaj Qejrrues es-urrejj _r__rjr)j a5ÚU-5rr 
(JJÚurrfss) ? •Sipjb Qeséfjljrrasaj; ajsár ld_5S_t ajsórSs-rú _urr_o(_"__/ 
_5rr_3-j s^_.@__arj)sb -_)(nij_tur_i Qa5rr_w_j.fjjj_5a5l(rrjs_T _t__tu ajirrjlrB^ 
inaílLpa-a^ iu._.ui_e3T6-r, Qa5LL_j._5.6nrj s__tor_^__r _srr_-.jS£Ú(1J_o_e5i_il-b 
é___r a=<__5ra_j__f)-3r s_l cferr rBlsoejeSl-bgs-U saút-j., rBS-Traj (jpjpnfj) fj^fjjí-aí 
ut_flrfa__-Yre.e._u c_^Lj5e3e3rr6_r. _g)j6_s_rr rru Q_=iúuj_s a__u rrQ^S-Tc.: 
e=_asfre3j_-T _5--irr_j.a3a3a3j_5_u _g>j_ii--r Q_=6_!a__rfl6b _jjp-_l_b__o. 
_gij_ii__r @t___|.<fF Qa=s_r jrj ___e5ejej)_b ^rh^á> asrnfl__r _rajl(_j __rBa5_urí 
_s_fr LDjs-_r^_s_a3 6r^rfuL_____ífes-ír _UíT_b ^uSs-rfr. . 

_t_-tCS__ Q___fr_-rr ___TrsirL_ u_ED__e3e3 L_a___r ld rr„u_}.tLjLb _3i__-.e3 
i$6Ír a5)0___j._5-ífí-b a5-__Ta_-<5Tr_j i_|__j^a3^u_j.(_Hj _9js___.j __rr_5_-)- 
(< _uíb^-_ rf)_5jff)a_ ass-bru — ljDí_jj __5<»3f) -ras___ri_j__ /_/r_w- __)(/?j__u 
_i-)_b_kó " _rs.rjj_ e-_ii5! s-lúufrfiw. 

aJscDLp rBíri_ra5-rfl_b ___fr_Tr r5i_(Lps-ii_uj rélujmuLDrrsOT _^6-3-_5s_-.tú 
Ujfji_)l_5a-_ua5 a&-__s-úuu6_l_bS__ srssr^i e-_jrjj-_ejj Qe5rr$bS_os__uj 
6_i_-<áfaj ,6_rrr_J<a3--^iT<3jLb. róLfjfxp-ú'iUiu _ j: —.■___. ,_rr lo/tjj^^jjs-Iu 
(Lpi^-ujír^f. ■ ^su ps_5jTj_í Ljjrí^ai) Qa=uie5 L_ln)r_jd5rr_-r _^j_5___ [blósídlo 
6_ilú®ss.__á5@-Lb. -^j-_i/i)-_. < _)- : a^u-S-L- QapujturrLDsb ^0fBajj 
-álúufrsb surrL^v rBrrsfr (i^tTgSiJajjLb ^sujtijTjljifaj rBrr_b asu -3. loúul.(_1 
siiú-j. Qa=j?j^a3^ Cos_-rór-f-. __rrF)i_). C_ai__>__a5_Tf!__!(rr)rBajj __)©uu ( saC_j 
í5ul^ -9)j6_j9--,ji) r_l^jpS__jD/j)j__ ( gj^fr--r. urPúa^^rfassTfluuSlfrTjrB^í snsúsBuSlár (Ju^lBút<ss)Ld 269 ■ 

sBQ&idsúú Qupú uyf lLscDcFíiSIso _?a5/f__jjf stúul^. spQrr siiL/SlCoiu/r 
ég>jCo^ (2uT60^<íj;T6_r í^ajjsijLb I 

^j&r^ &tfsú3i(ipib (^smrL-ib) tijnú u^^liúsó -gjjdrjspeij-J-UJ 
^ilí—fEjffi^mr íBrrg^ g>(5 Qurfiíu i^jfÉ^l/ru) Gurr^^rjcgT^LD. c5=l_ú 
QuT^srrrrsOTsw; gíiics _5jj6irár_.Lb rBLÓsmLDÚ usú suL^ló5srfl6Ó <_S!dl_ 
Q^uJ^ssrjD^j. sr-wGsu Q&rribQu r$&>&}&sr éa^rrQsúrr } (LpLÍL-irsrr^sar^ 
•ajirCoSOT ^^dssrú q/jjcÉdesTS-fl-édS (Lpjj)uíli_6iJrr_5sfr r^pajluSlsb <56ídl. 
&$5sr QsusoTnjj ^úurrn) Q&sqsii&íjt)i&)Li u<5J)sút<s-c_ ^wsmw^ ^rrQw 
erLDrrtnfflé QenrsésrL^ssrrr, ^^5,fi)@ erarjlrrrrde, <5fl_ú Qurr^sfréssrflffsr 
_PL_.L_rÉi<35ckrr r5OTr@ ^nJiB^surríssfr dPL_ú Quir^sSsbr ^6iD__d6_6iT 
Qsusór^rrjCS^/riJl -msuíjnílsár (jLpsOLÓ a_a5S_lu-|-ó Qu^^srrsiTrrfcgssiT. <£pl_ 
; s_6_)<35^^ÍS3r ^l/résefOHJn-ra&rr rhsbr^ ^^rB^.^m^s^wuSlshr ■ -g)/^ 

gjJe7{D__íU gljjl^lú U@^l SllStDÍJc? Q^SÍT^pj _»>J<55g)jStDL_UJ QiPSbsU/ájíG-STT' 

srsoeúirw surrrfíÁ Qmrrsm-usmrr. -gjjCo^ Co/E/j<i>"<j£)sb, C2<yrrLb(oUfl9<56{^íX>, 
asrrso.rB sSTld^jjj suiB^su/ftSsrsTjrjLD Qc^fíffrpQurr^Lp^ ^rBJd6L_@ spssr^pub ■ 
__U_.(5) ss5Sjj<s_5ÚUL_ffi5)sb_kú ershrusGi&jéi asásru.sisrir. 

r rJJfBcSdP (^Lprálítro.nSlsb dfscDLp r_ rrrjlassrf! sb etirrrLDLb fEfrii), __.60stoc„ 
Qsusbsoá &pg)ié> Q_iT6OTrr__ CaL_(SB)L_.__rrsiDjri_i ULjSl^^éé @sidít) <E&_mjGii 
<35/r6b utuQ^gjSíJrpLfj jglsbSso. ^jrrSlCosvj —-StwrstnLoiUfr^íx). ^^siSIsijt 
_^rj5!stns_<„ (Sjssip aFj-.^psu^ rBLbsmiD r_rrC_LD (gsm^rj) a^-riSlá. Qssrrsrr6_ 

•éijrr^Lb. 

^rftQeiirr® _s__}.[u 0Cuw ■ sr 3j}si\\Rs$r0, rEu.úueiiihsts)ff) sjrser . 
rsrssrjjj -^rrrnurrLoebj _9júlji_}.C_uj 5T;bj_)r'<£ Q_5rrs<3Íjr{5l __TLp,5-le^!_sijr 
«_ÍÍ60/Ej@c6srr. rfilaig&élóoBsrr srsfr tiláSLprhgsvr erssr^i C_____ujy<_iTS3r 
LDSíjfl<sgusínL_uj _S)__ __iurfrric5 QíFWJsorrra^Lb. s$_or_@<„_srrú CoUTsb 
'■ _gj/sb_0/n_sb LDSsfljSsár <55SO<55<á_5T/r<5S)S3 ^shsrrrrsinr srssrusmaiQiu ®m 
: Q<5jf)__l_5_ilp^i. __u3 (5 L_63r surrLpus-ííirSlsb LDS_f)c_,6_T uSla. __iurfms 
§!L^s_>pLf Q-i)^(5_'„, »(/5 cSfr/róMfLb ___63?st(£). _^6_6ojjs_r>L_ai 
6S(fijúuLb, (Lpíup^i er ési u rr) <jy.SK Qa$rn__rfi_j jgisbsorrLO-b í$tSLp<_=_£la3_rr 
fBSiDL-QujiisiJíTiDcS srpnjjós Qt55T6rr5rrrr_osb, d^rfiaj c5ST60é_cj_]6_r Q^rrt-é>s>^ 

cTil^lV^ T^-^sCj ■ rr , íN JT. * n ir: rH rr r-rFl.^r-f _ __ «p*— ^rr /~% _ ,-., jj'írr ->-|ff* t ,., ^, ^C|-.1 .' 

,_> ■•_, - ~_» ^.-..-J,.. .......■-,... „ .. ; . ^. .. ^,- „ £,, ,„^4 J^L-'j _Jj "■"í_' , f_ i " J ' 

ifió-^dFdfíiSP cS^íli-rfajcBS^T ^ejjtúrB^jLo, _§|su ffjeropci a»L_©úu(SlíS0 
(Lpiusórji s_fh^sír6íT!ióírr _r<siir^) ^rb<s<5s csrrr/sisíírcScsrrCosoCoiu, _^jssjs-ót 
a_iuffr5cs gli_^síD55Lí Qu/jjnJ^cSd^sisr. -gjjjsrs^sbcsrTffcír rálcSLpdPdf] 
aitTrrrrsi. _§lC_j-_j usmL_dSd5_ju@_b as^s-lujiTcSs' ^lsbsorrLosb íá_6Lp_Fdí) 

^&cbtr ^tÉjgjlÍ) dFcBjállUiTcSS LOSÍíflcSSiSr 6lÍ6TTr_@<5él(Tt36_T. cíFdBfSÍlcTOUJcSS 270 &j3sBréjsjj<M& Ló6tif)é5(krr GrsrráQ 

(2giq.iu _2y,a>) wssfl&GÍsr, £§lré<_ a-scasió ujíb^Iit 6)ía56iDa3__6rT.T_b c^srrú 
uQSroQ^6sr tBtitSsííráífjiDtiSsiír LDrs^jrBja-sfrj a3Twa3a3ja-a5-ír (jLpeoti) 
&Á0SGUUÚ Qujp (LptU6OT(3ffsr. ^ltrffiefotuLorrsíjr apasa!il-<r>su svisrrrr^^j^ 
Q<_iT_fr6_a;sÍ5r £Ljj60lq r„~inL_(Lp6Tnj2> rft_5í£e:#a5i%fr _otjT)j_)I fUSiDLDáss 
_orr__ 6i'6trr íel_ú)<ss)-'ct. 

&á3d?énvu&, Qgiq. wszB^efo Q&új^ (Lpu_jTj_ f ia.6rf)-b ; usíDLptu 
LDrB^lrreurra^ (Lp6tt>nj<si»iu Qs-Sijrjrjj siíl^^rrssr Qpss^p rEl-feoajajj -~lL_L_aj/, 
6_)(^(^rr6-r^sina_é& -BjbjD^rÉa^-iirfa-Co-rr _9j6?íijrL_a3ajl6ísr _|jDÚ urajjajtanuj 
^{arfpáísnrrpsOTrr. _g>|6Wt_a3ajl6-ra=_-i_r5J3-6fr LQTjfjjl) uSlsbsorr^síijsu srear 
eál^jsjrjrrsOTLb rBLbL^aslrrjajj. e$(SJr6TjT__ra3aj)--r a5jcs3-rQ_. rr sifar® Qw^C 
í_rnf qj_ a_60_£!s5T _^ua3 ajjsss-esrr Qsiis-rjjjj 6_lL_.__rrrf a-sfr. _y,(_)s~ 
a_60(56LD Lorriu 6_^5-5<gas6rnrsb ^eirCiuQSp Q^ár^ r$ebra3ajjaj 
d5rÉJ<S5L_@<5 Qajrrsb&o ^jpLitJlLÓ Qunr^Q^ebsoTLÓ ldítuj' eSl^sm^uSiL.th 
a_^6_l<á>@<í Q-F-bééljTjSW ^árn^LD sl_s.-t{3). _g>/sujf _S6Tr^rr_b Co^tjT) 
<__(.«« úuil® ~g>[(^-._5ÚUL_(j9 5 _g>j_j.s3}LD<_6Trír_5 6_rr^_£l--rjT)-_'ffa5-ír. 

afsiDLjj rBml_j.sb __6rrsrr mrrús } 18-_b ^JTp^smis^éo^ Qrstriu 
£_tj_ljul_.l_ Qurr(L0jjj GuC_ujt__(_ i )u-_ i _--t rarr_j._F Qa=s_rCo(rr3L_; 
Q^rr5bSo^r/Í3U_.£_Qu/r(iji^/ C_^T^_iír_56Tfls3r ^j^msinMj fBrr_j.<_5 _Slrr_5 
<3=Tr_ajlajraj (ipiupál Qa=iúC_'a3Ti_). _5jldswld CSrsTttSsúl^íB^j anrúuirn) 
jtjuul. CofajswrípQLDSffr^p <9=la3a3T6_rr C_a3-_l.f„i_ C_6)JS5-riq.ó- Qasirs-br 
C_L_rrL_. rBi_(Lp-„L_iu us?n_6S-ff(S_-rr<s QaTsbsu^jrjraj t_l_b_bl rajS-fliuiE! 
a-TTifascbr iBT_}.C_(S!í)Lb. _5jC_a3 ésirsoa^ajlsb gC_r/Ti_L_li_irf<S6fr ers-rssr 
Q_=íú^rrrf_6err -rssrujjj ■ • ujpjjSl e^rf ___a3TT--ifr!jb aj^aSCojTjsiJr, 
6UT6bCo_.sinr/ú UTrfajajj a/f -ajJLÓsaiLDíurnf, _orB---^i_3|Ojsfrsrr _^,@<95sfr 

(Lp(LD6_f>iT>ajI_fL6 LDÍBajlfTLQ £oUiriL(íjléi _ Q<35TS5r jTjj 6_lí_ (LpSíj.l_J_DT -TS-r rnf 

__.l_.i_ ají){aj, c^j^^s C_a3.6in__i_iiT<ííjr _g>j_rr__j Q-_-Ít__iTlj UT__j.rrsa_raj6inaj 
-ajrBaj LOiBailiTaj^jó-r ^peoib Q<_= 60jajaj]{g)_b (y.Lq_u_j_o srsw^p ós_.j}5)^tt_-. 
gCoTrrúuTsiSfflr ffrSasrr fjitlrrr, ftp&o (Lp®<á^<_j_TÍ}sb i_rriu o_lo>-„£S 
ujjbjTjliu rBLDiiilessintS j^(5_5_5-Oir_) ; _9_,(_9-b urr__j,rrso3r_b umn$l)_ 
m_bi51_66íDa- _fjj<53-r__rfl__(Lp_b a__fr6rr^j. _^a3 _orr_bc_>T__r ^CSTTÚL-'iurf ; 

6_)r^_bi-1íuC-iUT(LD^j (-Jjí-o-jj/ iJ_f_b Qc-TóbjD ^_^<5_)j_) Ó5j j 

c35{snjsiD__í_í asrus-lsb airrLp Co6_s--r_^iq_TV_rr < a3j. 

^-srjjjj _g)j_-brt_ai<9jl t sír a^LLjSsmai ^jjSréaij Q__rrsts-r__a3rs3__oCotU; 

_§)jaig)j6___iu a=áajl-inujtLjLb -g>jj$ré^6rrC_srriT_. srs-rjTjj Qa^rrsbsoajj 

Q^msn fj§)6b__0. §lr_a3<íF a=<áiajl-->uj _^^iB^OT6rr_TB_or__li5-T Losrfl^; 

: ^jj5laj_glff a=úi_^a3jL_65r QaiTLrfu, u^ajajúQujpjrji-írsrr^/. _i>j-^r^ •séús£lu5ér GugtÉmGSsLD 271 

0GO3Í& <EFL.L-.fjb ^HJsbuTffiGai ^wQpeír _g)(eríDLoré ajjsrrsrr aj/ srmu&TifB 
^cfjlimb Qu/r(Lio ajj ajfrssr Losaflajrfassfr ajréjcssfr a^cSsajluSsb rBLÓLÍilffierfDas 
etnenÁs (Lpu^iqw. 6raj)rfuT/jrr ^fj/e^rfsf^uaisinaj reLbiSláQffifrsJsOTirj-^ffi 
Spsuir&isír artu íbl6lS1c«6ídc5síduj ^>y?'5 t gii eálCjlísfileárjDfitJrif J errúQurr^LD, 
ajLb L^ojg^rr íelclSI MnrrrjCosu eti^ÁLh'ftárnjeGrít. xiéj &{&$&& i-iu 
^nJáTDsiiGuj rBLÓurrajajrrsb, ejsrjr craár/jj <3cSl10Ld ajsiÍTtT!DL06tDin 
63S!l1(5í6]5Il.(3)j ^rrrriLjLb uLpéis,pssi^ií\ib ^lLpm^i oíl^cílsiírpsiíríf. 
csrBJc5BLl@Lj Lf^rrjcsCo^ 6^(5 ajSrOertfff GaífiipíríJiLb errOTjrjj (£a>_}. ^t^oa-DstVrjrj 
^írjrfassír, GufreiSsÍDcSfrrjsár (Lpajeb ££(/3 QcBrrar sustnrj turrrjnr uS(TíjrÉasrr 

fflJJLÓ, ^/sbeTOaj/ Sr^SUfT^ ^(rjjlJLÍtgULD ^GUj_)j]5lsjJ)JSlDUlU cíeréajlstDUJ 

'qrpgléi Qcsirsfrsrrcé ajturr/r/rcs a-trfrsirnr&rrf. ^^sjjci CS&rrstD^ajajsTjrCSLo 

6_60"lsff>L0a5 ^ÉTíDpsálSiJr f^!(TFjLJ l5]í_ L£5 . 

CoLD^^cssTfleb ^rja^HJsb artu «^tlrfí (Lpsínp srsijsusrrsvj «rrfrOLorrai 
■..ajsrr'r/cs QajTuréja3tL|OT6íTajj ? LopQcSCÍJ susiDasturrasas &n.p Qsnsér(^ 
LDrrfsajsb rBrrLlii}.síír cTLlí_rBja6ÍT J ££(13 ajffafltJuLlu LOGtsflajstmíTiJr 
^sbsoajj; c5=(Lpajfrujc55Íls5r sál(rrjiJL| QeT_jrjjLJLfái @ilutl_.S!f>QJtLJsbsD, 
/^siosu srsbsorr _á«(srj;<ítnuuj s_l(j5ÚUc_5cT!Da_,U-|LÓ Qu rr jrjjaj(oa-> &~sbrsrr6sr 
erssrp __sírársír)Losir)tLi ^Sjjrfaisrr srdjsusrrsij asirsoLorres ^IJÍM 
gjársiTssrir V aj«jfl_ULlu LD6tffla5S!jf)cr5r S($úu&>0jr)&n& $\\urQsv>&,& 
c3iLli_ráía56fr LorrjDrTjLJQujrj (Lpj_f.iurra.ó?Dsw srm jjrjjLb, ^sijsot giSIíJljuúuiij. 
c^lsujpsTíia}^ ^ck> afLprras wírpjt) (Lpiq.iu/rQcSSWjrjjLb a5~tj5) __>j,s_rfa3GiT 
L0SOTa3ejlsó1(rí;rBaj ^jáa^cSstDcS QÍlrsrjfGTjfrsísrLÓ (ourreiesluj jjjjxajajrrersr fj^ajj 

ffiertouQLJ/fjJpaSJ. 

^swu siitTflfr, ^eusjjsinuMJ rnrgbiULDrresltu fjjlréaj ^|sts5írua3a^jsfr s 
^ctrirrcs. ajjsúa5cs= _=úur_Jc95_Yr rairib ^jjTjlréetfQesfrsfrcsjFjLbuiíj,. stDcuaj 
^jsfrsírCoaj ^SjJsíjt fBLOffi assíflajajjsfrsír afWJfj/r^i-LDrr^LÓ. _g}|S_|p6routu 
^rfíMJSiÍT, c?rBaj}rjdOTj sjSsOTu^sirrfficTfr, (ScSTerfresffrr ^élujsvp^leísr CoLosb 
c _y ) sáiTU-_ssr ^Cifjaíl fflnc_iejj£;<siY_iT QcViúcfj! Si/^rsLorr mj, cc _ c i._ú 
-lurr^rjjsfraiSiflsb mrrshr gisbáOiTLD^íió i£ií_i„6Ír GUírtpfr-ju ijsíra?^Slsw". fJjlréajÉF 
ítlú QuT^sfres-rfísb i__-tDjrjréa5j; QeSiTsfreslGjpíí-r, {__)n_<gj ^(^Lfjrjii. 
^l^jruiicfl^T cFU1__fip1.f1 m miLírnáiailsb _urGJ_s_rr t„-waje_1s_s)j-->utu 
a=L-U(LpLb __sfrsrrcTOT. {_$__>_„ jglj _w~-_ut_j;Lb sj>j9jrj|__>_DÚUijjiej|j_j 
-we.s_r Qpsúw rfs/E.es_fr Qurfítu _»9j_.__q_3as8>íT-_j Qujpjrjj 6r__r a_. rjrrgmj 
•lorraSliU rjjjlréaj ^|stráruajS!DajL! Qupsotrib* Qsttjpjr? Qu_rj/swejjij@rr)f.u 
ffi(rrjs_]6TDtu _ur__a5_rflu-b ^rj3_-lC_!j_)--r. _-_^a,___r_- utusáru(í)lajajl • 
■ Qsiimjijl QujT)3ráje&6ÍT ". ^eTOTrusiJfs^sb ^srfláaiúQujiíjij ^rBa>a= afiu 2J2 v £>i8á6rg§]Gú& LLGsflgBsvr Gisrr&§) 

jTfrsDiuáj _-.<_) _^_-._-._-_irr_--rr turrC_!rír _9j__iff_5-fr Geuju sr__'_____a_iurr__r 

éítujrr^tULDrruSlgpLb ^suffjsB^pú Qurpjrij _t_ot jttjC_.ld <slo ajj-_.L_-6_.Lo 
iurr_5 __.__i^a5l(f5__iurf. 

^j^laj^ ajj___rj)i-S)-b <5n_J__srr ssté&tBsmas ^wpQ^^ a_-_v___!rfli_._b . 
■ <3 -ysssr' Qeáj£.árrr) LD__a_6Tr- _g)jj<_%U6b ^jsb. muSspjLO. glsúsurrOm 
Q_=uj-u<á ^ujie-.- __.rr_-_!_rrffa-ír. ^-__r__6___r_r ______ ^gSláBfrvii) .. 

Q<-=.|£J<S^ sál^LDUrrcS^LÓ, asLoáSas a_if)uj jjjLDrrssr u@aj)a5-Tfl6ba5i.L_ 

@(I5 jSgsúSUSiDírcS Gcgiíjjj iSlq-jSjgJ BJ^U ©<£<$__ QffifT^fTÍSrfjLb ULp«c5 

(msiDL-UJSurfcSsfr glsurfffisrr. ^s_iírL_6ii-OT __rf)s5_LD eiJt^í&jaíltLjsfrerr U(gj<$ 
a5srflr_.a_--L_ glsurfffisfr a5Lb-3-LD^ ^rrCoLO ^s-LOírsOTÚu^aic^éB Qcsrrsfr 
á9(njif«6Ír ^ffis^scir, -£J6_j.t<!Bi1@ erjjTjjjj epQrr ensmsi ^iláfl e a-riuuj ' 

<gllUrfj-T-.a5i-S!63r . _É!jTjn-<£ <F<_5^_S6rfl-V51(f5fB JjJ-b g) ja5 -fúlULDfTSar 

a=áaj)_s_Trl--l(njr- a>jLb Los-flcg 1_DS.Tj55-.a5 6>5)($)a5_-_ Q_=ujs5!<95a5 Quifhurrrr 
aBc_rr _9j6iirf<55sfr agC2j_rÚL_íiUffa56rrrru5!sff)jib -^, <sP) uj rr es sn rruSlspii. a=rf), 

cSc%Ú6_rf<55sfr STGSrQfD LJffiLp GsUStmQlÍ). ^_-OTL_<5<$6i_T __^,S5rL0LJ U@c5Íl 

Qc5iLs_rr_c556rfl6crr urrajjájirsusiSl-b a_6frsrr^j j _9Jc5S6_t a_60_E_rtua5Ú 
u@a5l ,_g>ja.[rrfa56rr uir ajja;rrút5l-b a-sfrsrrajj. -S)jc9ffjff<556fr _r_-rjrjj 
SlrÉjC_c55 iBireór @rj5)úuajj, (_<55rr'srVc5Scsrr ^sij rfjjijlsár urrsin a5<55srfl sb 
uLburrii) (Surrsb _rf rbrjS --(fljLorrjTjj Qa=i£ja£)swr jr> -gjjsirórL. e^asaslasc-srrCoiu 

lUfTQLÓ ' f __S0csCltU6b cEFLbuiBcSLDrrSW -gLJJTSlS-lsb (LD<£Sc5sltULOrr6cTr U@cSJ), 

surrLpsij urb/jSliu sal^ejrsrjrrecTrLDrr^ijb. -fijú u(3jt£l (§)6-T6!n/T)iu rálSsouSlsb 
cg(_rjfrÚL-lu.i' 6_l@(6Tjrr6<3f!c5SSÍr, <$íBa)<%5rtu_Tsrrífa5sn" c -g}j ) 3£!uJsy_fa56Tr 
Qurrjrijú-Sl-b __ eír-Trajj. £§rBa5 sxirrLpsrj sfll^fSTjrrscrrLb, iBirLb £§)ú y,s_j60 

$60 QJ<9=c35llLJ_- 6af)(5<_-__ SULjSl Qa^UJajJ, 611 fJjJSlTiLD, £|)SSrSinLD -^cSsliUSli jf) nSl 
^(njIBajjJ rBLD<55@ S_l@c55c_.tUSTflajajJ, 6_)<5_rEJ^c556Tfl__c55^6_1(r3f_^J_b, 

Qc35iTi-Liu LD<95c35 6rfl63r ^^áas^ajl-b^rB ajjLD rsw&igjú uirajjasrrú 
usríl<Baí) jD&i' C_rBff6cT)LDturr6iTr _5L_svj srr^Cosrr, ^rÉcS sufrLpsij sSlíérf^írssr 
__9J ij51___»__i nsfOci^ sit up rái _él t_| *ífr _tt ajj. §5j_sír_ Qu rryaSl6Órj_) asrrsúaiajieb 
ajrrsár gi/H^lturfassrrrrasliu rBrrtb anu e^-lc-flasjgj .-gjjixj-Oasrrso (up_}.U-|Lb. 

(g|._c95 ^jrrSls-tlsolfJTjrBajj 6ii(^6_l6_lC_)l6-f<S < íD0 ^rf ___<Sfrj6-_TLb ^0 
a!i!6-rC_.mS-T. (y_.sÍ0-v5)_b-56TT S-ls-irrrjprrjlsxSl^iBajj nírf J§)s*r> jp^csrrsb _g>j-5 
<-sl-5-rjr_ Lorr_rULl®-_1®<-5l/T) G^-OTjrjj _£1_V- ajfjlrsajiáassn' ifil___r_-á)(rj3if 
essfr. @#J 6_i)C_"rBfr<55LDrr6i5r ajj \ ST-Qs-rs-rrrrjsb LDrraf- srs-rujj] 
_%6irrLorr__.-iJÚ QurrjTjj^^ asj. -^j-rssj-b <_-!s-_rjT)jjjj^ <55_--r_--fíf srs-ru^ 

^FL, ___61-_5 <3=lbUf_« (Lp6-.UUJajJ. (Lp-f06^_b_5_-Tr Q-IJJTJJLJU^ ~'{j$(3p 27 3 

■ uicgttn<95 LDiraíu($ltga£! gSIQ&jq&ji stsot rrjj a5_r_ úQu riíjTjtsb ^j 5 ^ . 
Q&tréodso !E!T6k qrflrBjjj Qffifrsrór ^(ijcsas (Lp-j-iLjLb. _?^(S3)sb, (ip6r060 
^srórsinsf ít j^6wjr><ss(gjLb UT^ajVcáajlsb ldt<_t ^(TjaVaÉlfj) Qa^soT^ípj 
a^-ps-ajj @(I5siJ06wl_uj _g)jj]51si536__uj ULplúucgjTgjib. ej-Qw 6 ™' 
'eílsiJfr^^^lpQrfliu %(_) 6>Sl-_j,uja3-„<_ 6ál6urrá5^^i«@ _<9júutji)UL_.l-. 
LSlprrriB^luj^^lájf^á Qa5Y6-Í5r(_) Qa=6Órjrij -cWS-LJUajj, _^ rj5)sir>6_u ULp ^ • 
ua5.Tffi0^rr(5.6nr (Lpuj-iULb. C__o r_ aílsb __srr6Tr ewiJrB^ a^iDtua 1 ^L-Tassrr 
^lsiisxirrjjjj '_DTari_ui_.($) __)(_] sua^Tasai a5_ rjrjj-Xiajj, <5r8UT&>wy& asrjj^) 63 ^ _ 
<3=ld«j stjljSI (_psolot____ a5_jTjj&_^rf(ajLb srsOTurr. __L_rn ar-áiTajT 

6£(Lp_5a5<_ a>rrÚJ5->LD UJT)rj51a5 a361jgsOÚU(Sl6Uajl6b&0. ^J > 6íDc35lU'r6p^' r6ar 

C_uT60j-b 6fll(^(55rrsijrLD ujnnSlá • a56_c%OÚUL-T^6_rfas6rr __-60asu 
Qurr(^6rra5(6ir3a50c35a5_L_ _^j,6OTL/ja5Ú Quiurfa56Ír ^(rjrjr_a3T6b ^^P 
jrjja5@aVc9-Lpú uixj-réajj rEL_a5a9(rr3rfa56rr. (^leiieufr^gjj nQ___rúu_5J i~6060 
a^ssrjrji. __ cgassinasuj Loasassrr csrrrÉJassrrrrao qSI^ldlSIú ussi^liurrpjD lotl_. 
L_rrrr<356Tr J 6r_iQurr(LD^jLb s^(rij <s&06i]6j)j6ir>L_uj _^__cí!>T_.a5Ta5a5 *ira5 
•ajl(f5-iurrrra56rV \ ^rbaiaj a3c_o__spsin__uj _^j,<^ror<356rr QuTiúuJT<>w-in6_ 

l_rr<35 ^l0Ú_Ílg)JLb _56>J_-0 __6b_50. • ' 

asJs-irjb /jjj a_c33rrrj6!>T5raja^ja5(aj i_?_3-r(_lLb e-^CSsiiTLb. (_p»rO-_ , Lb uuJsaT 
u_1c__pjLb uTc_<_]TLb Lorr^siWL-Ujajj srs-rjjjj _^(r_jLD6b _9j(Lp-Sf_>6cnL_ 
ujaji srffárnjj a5_rj51(S5)6Ó S-Ie-Ta^aja^jijígj __l_ld __sítot(5). 6r6b60rra= (gjLp 
fBl&OSini-uu-jLb 6j>ú ____(_) ^r/rru^Lb uswsfl _g>júQuT(LDa5J (2^-ff>6_ , u . 
ui_60rrLD. .„_>j 6_--_ujt6>j-_t '. 6>jj51rB_^<£_a5_rr, (Lp6r_6_ , Lbc55_Tr __.*' tu 
__(_>t_(_)-b uuJSÓruf^laj^ajjLb uT^ajVráias-rr, _g>j-_T_5(^_____úJ a-ls-OTfjjj 
a5sÍT, -g>j-_rfa56rr 6^__Q__T(r3-_(_j__ @_|. __)(_j_5(3)Lb __l_<_ aj/ruJ 5 * 010 
^ a5l uj sit> 6_ tu rr @ ld . 

-ldsojlp, LDrrai- srsáruajj _>ja5 a^-burÉcSLDT-OTajjj _§)jc95T__a5J __£bt~ 
LDirrf a3ajioT6_r «j \ _*>jrT_)<-5{_j 6r6-ru ajj lj p cy_.urEa3_-T-.r_5j, c_9Jc_T--i_9J 
arasT<_TTLb u^bjfj'uj 6_l6>5j>uJLDT@Lb. ^iajSs-r* a=rfl Qa=ujuj _6_6wr(5l 
LD.T'.iSlúir wasTaRTrr s_ Lp Tffi -sr r ai<_ nr sgr _Cj__or_Qa5T6rr6rr _s_6iT-r(5lLD. 
UT^<_lrra56_>^<_ ajjr lúsinLDiuras scT>__^^_5Gla5T6fV6rrCo6_si>íírf3l QiDo-Tuajj 
sj_>lrBa5jj (Lp_f_6-'_- __,-$1uj (J^(T36_(_j __(_)__ Qur a^__T6.r^rr(gj_ó. \ _?>J6ijt 
„(6T5-rY @(T5__if a_ 6t»Tji) 6,- jr; _op rtj__ir utUdn>Tu®a3^(í_)sb _§!_>'' /Bsór© 
rflcTinrnC-eTJjjjLb. -^(SBj-b., LOTsmaFiuib _»>j(_3_.6_.<95Uj-b epm^Áálú C_uar 
su^jib, ara5Ta3Trjr _=LburBa3LOT60T 6^(5 sále^ujajSiDas _^6ari_>Tffa3a3 
6_l-_j,í_iLb CoUTsb GuaiS-^cgjjLb, rBLb(Lpsir)L_uj ^rj5l6in6_ Loripasasl, _?/<_i(_) s ' :) 

ejSlSíTrUJ.Lb ^JjpÚUc_ffiT><33 rBlÍ) Qc?t5TTa5ífluJ^^Jc35@LJ UUJSOTU(£)<Sj$ <3i 274 c _5/eforr__.a_'---5 LDGnfl aj&sr _>/_>rr<_.S! 

Q<5rr5íT6iJ^ír@ix). ^.áassmaiu ^$GH&> C_a5rr-_.j£^s-r^_b1(i 5 ,B t g, 
rEL_-5-_o<-5 csnrúurrpnílffiQffifrsTrsrr _s_i6^©LjDrru_il65r, «gCorjrrú-Sluj 
fiál@<g5fr6Bfl«6Ír, ^rBajSOTUJrrerrrfassrr -^a-liusiirfassrflsár -__a5__.-3.uj 

IBITL_(S.6U6DÍJT(5llí). CglD^ll® 6_) (65 (SJ T 65T c£S!J.c£, ^ ^gj C_LD(65)L__l_ } .6b 

CS^rrsár^iu a5rrrjS7T5ra.ajír6b QsiJffjjúu^rréB ^Qjréasnréb, ^JJJ, n.____@é 
«^pá Q*/r©á@ií)'^^^iair£i«án- ^úu-ajrr® n5L0(LpS-___iu a.6_.Lp 
iBirL.© ^,sérLSffia3SiDá5«-(LD áQg cSfTLpjáaj) affl(5láS$(nj-i>. 

c 

aB/rfiááJ C_!-_ nTjurrL_65.L_ __-_5-rL_rr_.a5a.a&_._-|.uj 6^(5 ___l6^uja5S5_<5 
mrrssr Qa>rr_L©s_ÍLC2L_S5r srs-r/p _°>jrr5)aSl_n565r. " ^(gr/rrúiJujírasOT 
ffirrd©L61rjrrsatrrií)-«£Bsrr (Surrsb euáltsgié Qffiírssb-i^^rBai ^rÉaj ULprái 
ffirrsoaiailsb an-L_, rJr6<5_.iurfa56Tr _5)a5S-jL__ rerr__rfl_5L_ ^smLrBajl^iB 
ajrrrfsssfr 6r6-ruajj ___-_-r_-.LD uSlsb&oujfr ?" srsár^p srs-rgs-rá _a5L_.a5 
6_rr_-. -^S-r/jjlu-j-., gg_jrr__iL_iliurfa56rr 6_il6On_1@a5Grf.6-r -.ajrrSso 
___®áajjffiQ«rr65OT(S> Qs_jjj)jl_ (Ss_L_-i5-i_a5_5rrrj(f_56Trrr_5 surrLprB^ a5ir60a. 
ajl-b Slréajlujnrasrr __i_irfiB^ 6iirrip_.6TD_5a3 <__!TL_ __6__L_ius_rfa5srrír_5 
rjl((5_-_5s_lsb-s-ujrr ? ggCoirírúdliurfs-sír <_s__jb Q-5rrsfr--rr __irrip_.-ij._. 
iB__^'aSl_-Q<5n-_ií-ri-|.(i5r_^ asrrso^^lsb (JJíBaJlujrfa5sfr (BsbsG -^ja=rrrÉja5aj 
0sk a_^^-_n_-_-srr 6_i@^ajjs_l__ sálsbSsOiurr?" srs-TjpLb (_<_5L._.ú 
u__sorr__. _sj|-_-6-i ^cWíj. ajjii) ___6"-ars_.L0 6r-5rus_.a. rBrrs_r spúi_(á 
QffirrsrraSlGjP-Jr. -gjjfBasa. a^rreoajajliu gln-aglujrfassfr ^C_.rjm_j__lt_jrr_B__ír 
__.!_ ___i_Jifr_ ^(frjf-aia^, -^jsurfa^sfr ^fjSlréa^fnjrBai ^a^asúui^ujrreaT 
s_l (65 (65 rr65r _^rj5ls_l(S5)6b^rrs8T 6r6i.ru6_.a5 6ii6_liLjjrjja_a5 e-jl^-b^é-l -Jrrjssr. 
-álso'réjfa)^ d^rr-so «__(5_5£l" ) i-1_soii_1-_)(iijib ajj 35 rjSluiilsb Qmibes _9l.s_.l_ 
<g5_-rr < -^/6__fíu_ji_b r_l-SO<_5(cFj L065fl<_56!Jr Lorrrjj_-__--r®Lorr(696b S-^^rrs-ra. 
0éú c g>ja_la5-_iui-].iuír63r ^^Síns-JÚ Qu 5 p__-Qurr(Lg < ajja5rrs5r (ipuj.tLjiij. 
6iSl6OrÉJ0<s&rr _!s_i_ls5_-_ujrri-)- -__sff5r__j _a=_5ff)_5(3jL_ r_l_-Ou3s\_.0ri_ a>j 
<_.6_isrrrr--5rso.-_) Q_=ujajj a_-3_r--j __=a5rfíáfajL_ r_)S_06ff.uj < -g.js3_L_6_<5 /j)@_- 
_5jCoS cgu rr51si} -i.isrrrfepaÉlá.irssr CB^s_.6ii_-iu(5lLb. 6H—p Q<_6fr-fr_srru_i!(5lL_) 
.■S&oaSfi-l^rB^j <t>6b-ú ^y_=n" __.__--. íh-^jjji/. ■ -á?^*ij>i»!.tj_h ^u 
Qurr(Lgajjajr/sor Qu/rjr^_^-_{--. ^rf. r_l2_0 wtrt&, glúQun-(jjjajj, ggC_V.._J 
liiliurfaserr glffi^lujrf-5%rr6_il__ -__turfífs<56_j.fa5Sinrír uSl^úucsn)©, QajUJ 

d?35-T. (cr jTy_.c-(_-_fr, S_l(.-Tj-7 : é. ( ^_~VT O^TT mjLP ,í. r, - r r-_Tr _nX<$-i9L._!9cb!_0. 

-jjj^QeffrajLrrrras ^-.rrrrÚL-lujrf _9J^1_3 -_l(^(g_rrs5rii) -5/i. /j)C_.65 ^^/j. (ajrfltu 
<g5rrtr_--rLí)rru_ln) < p. sg~rrfrÚL_liU.f _5(Sfl}-5.i_iu rErr<£_(fla5a.a5)6b ^lrB^liurfffisfr 
_.urn__.i_}.u_ilL_ (_6US-!Jr@L0(T(S5)sb (Lp^svSlsb -jjjeMrfastOTjsinL-UJ s&í^^rresr 
^s>| rj51__-l__ (-urrilto. ^uCSs-óWff®--).. ^iíb^Iiuú iJlpraF&jr Qufjjiiurr^tf. séoeSliálsir Qu^lEIsst^lú 275 

ízgogSIú L%aS_75riurra-Co6-i ^l^^^aSlsór ^gjrxsjéá ^ffsij earemr 
QsaemrQwsriáesr, glfBa^ujrríissfr g^SjrrÚLSIiu siíl(^(ei)ír6of)ffi6rr, éflíÉ^&sr 
iurr-rrrfa-.fr _j£j-a_..usijr. a.-rf)L__L0 ___^s$' r_rr__ (_.sij6w(5)_d. 

r^_jj6-i6_.rj su/b^ tilff) _j. 6r63r<___r G?rErr<_6<_£) i_ojpQ(rr3(_j 6_5)(g)_„ 
(_>a___a5LJUL_6firr___. eí ibráiHfisrr _s_.^ys_^j -^£Ttft'^STna5.Lj_c ^ULjáQo-i.'o.r 
<$(2_>i__. ^,^3)tsb __)(6t)L.íi>..6b _)r/i_rríS?íi ld Gi<£*i_u-ju.Qu.rí v L| s >gj _g>jrBJ@á; 
a-T-tfOTÚQujfjff) óFcSsajl-.-iL.aE. a_S5-r_. rBiBjasGÍr a_i)(_jLJa5l ,-g)js7D_.rBó5 
a^;s!SOTL_rr ?" srs5ru_a> _)js_ sá)(Sff). 

glsb&ú J ^j.ajj srsOTcsffrcg ^(_jú^úu(_^aj--i1-b-k). (Sld(sb)(5) íBsm" 
(tpsTDnjiiíilsb Qurr(Lpsin^a5 a_y?c_.a5ji>_a5 ajs-lrj _g>i__irf_5_fr LDa_Lp_faÉ)iurr<35 

: fg)6__SO. 6T6b_5_ lUjptf) Qu(IB,(6Fj Q_=6bsU(iJp6<^)L_l_ fB /T L_ ÍT _£) MJ _-g)jQ_0rf.a- 

_sírs__)_b f^)sTnL.i_'_).s5r^ 6j(Lp t_rra5 a-rr_oii) __jafl^(3^s_T. nBrrs-T é_rf_i6_) 
f^)0r_a5 __SOTrsij s_l(5)ár3)i_ls-T <g)6-rs_T6b ^j(_jCoa_ ^gij-orrréajj _TSÓr_s.r 
_r_rr_5__)ú Ljeiirrip^rrjjsiJsb Q_filiil;l_ (^úucg6ff.a5fB_5J LDfri_)..__ <ei__.i_j.i_0j; 
stoajú urrrfá _jl_ Qurr(LjjQa5_b6-.rLD n_L__ps_.__tu f^6-<s5rajii))a-@i_, @_ur/ 
gpdB^ii) fJj6TOL-_iuiLj_rr6rr <__>s)j_2Uítl1sis.l_ú ujpjijléF éflri-<$^Coa>_i_r. 

fJ)60_6@L61 LD_DLp_P_£)s3)lUcg ^(tfjdl^sh \ _J)jajjC_-_ Q_P6b-_l^^)íÍ)@ 

-9/_P_j' rajCourjsór (Sld _ojlí_ G.ld_£jlí. C__F_.rfl_.@L_ _g)iU6bs_,uái 
^(ff,ál(r^6k. (Lp-)-s_)6bts_(T^ (LpsinnjiíSá - ) __>]_§; Qff6b6_ja=,sina>ú Qu(_ja__j 
<$jpaj.. _$J-B-t_____ ^íTSTj-rL-íTsb Qu(_j<s.<_s íBírsárgjLÓ, fBrr6ár__.a_ 
§)j-rór__rrj_) Qu^asa. 6r-lf_lu_, _3jj_3^ a_-s_jc_.ru urrtúáa^sb _urr_b .. 
6T_W)T_56fr Qu(_ja_)áQa_frs_OT<_.__ Qa=ra_$__Tj_>s_T. £_)r_<_, Qenj^jj5)t__._b 
_)ja.úuL_L_ Los5fla,_OT _lo_£]i__ -?L0jj2JLb Co._pasrí r !tá < ^j__ QésrrswrCoL. 
Courr<s_] l frj__T ; a.__.L_^i_lsb g)a5)-b 6jji)U(S)_D __. rf)_r-rr_5 _t_ _S)J6_J spstnLJu 
©(5<_j!s-.uj-f- ©CoLjhjjjjaslfTjajj. jg)rB<_ s_ ji)_Frra.^^)_b urf_@ Q_srr_fr_rrrr 

<_6.Jff 6TIBcí_ _P/6TT6i96b QufrjTJJS_.L___.lU,-. 61i.c3.a_ QarrsmQáreirmtt 
-T6.TU__.a5_- -ftpSlJ _}_£) ___6_JLD fljléSLpéPdfllUiTsb _PJ jfjli-J 60 WLD. • ' 

•^so __(_-7®cBL_(_3 ^WOTrrr. ©a.oujaQíf' a-/ro_aja?6b u/firoflswLD 

lU ^_PJ J&pflÓ> OTS.r^j^jL.U.l UL_© 6_t_.Lj.__T 1 •g__.S_T6b _g)J(_i_)bb 

_)jLDíf(B a5l(rrjr__a3s_T. ^j<35<s£)_ojsítstt _B_7Dji_!_b rr.ir_l®úuj_)_j 
u_-Cg«__ir_li_j.*_ír a5_._li_.ti) _36_Trr)j lloítjló _9j_j.a_.a5. (g)^^ @stOc_= <íf,aj|ú 
-iu.i(L£sma.u -uiT«B__.__Q«n-_TOT__^(fj5iB^. _§)rf. nSldS^dF^MSIsb _>j-_rfa5_fr 
• sa._B ais.rs3._x) lA^iurra.a, Q^rflr_<s _£ aj^jr _^-_.jrra.6fr §_to_j= 6)J6_t__>_o 
^ffiLÍ) Q^rfl.uaS.sb&o. gfjstfsb (SfB-LÓ ^La ^s GsuasLDrrasijii) ^ a 
a=úa3LDrrffi6ij_i) LiDfrfjrÉiffi&TT ^uj.js^sDrif ; fB@ (J)rj__, f r_é)tLj 1 i) ^^ ^^ u 
ptra glsb^o. ^ajifawr gw rál^^^ú C§ufr^rf ( _. 6 fr ?° ^(2^ 276 tgfcfcsréjgjsVG LD6$g3m Q/5/r<s_s) 

GT^lTOiS^ 6££) UTL_.-_.t_LI UTlíJ. ^(rTjÚlSlS-T 6Tf_J (oó.lUfrei/ aj] ££rfl__ 35^60 

-^ú urri_sb jjglujebuT-s (t£^_^0_-r3jL_». surr-OT^Lpstojr) uSlsbsorraj epsnia: 
rsljpjajcSLÍ fJJsbsorrLDsb ^Qth j $(njúáj\ujstFléi&irw6ú __:___./_ ^(tirlí. 
^ 5 © ^P" 6 ^ ffit^l^^jiBjan-L. s^ffln^ Qe-nStiuiftBsfr _f^-_r__-6_lsb__o. 
sp5_Qsu/r(fH _$(^_^iULb /íglrÉaja. a__a=a=_-0 ^s_?r<„6Ír ^fpus-laj^á 
Gl<_Tsiréri£).(jf ) rs^£5r<f. -^íssjsb, _5jí2<s -/Bcr^á^GÓ _T_b_sotuTj m QasTsbíW 
uSlsb _s^g)rBa5l(5__^__r rBTSÓr. 

-^tleOTeróri^a. _=(Lp<3<^lrr<^<^l<_T _g>j_é __6_.rruSí_b ___6rr6ír _T6__r(SEra)LÍ 

LJLDj Q _Ffáj<35 60 60/ LD __FrfrBa3 <_TL_ [^60, _T_OT|Jp]6_.L_UJ -~(rijc_5c55(Lp m JJ) 

Lossrii gisíi6_rr ( p<j5rr6i5r -Uéfttuáp J f< c _g)f6_rf<„_fr <g!/_j(_!_5 uSíasú Qurfhu 
as-.<9=a : _soa- tásiTÚLjéQfjrjrrasefr j __)i-(stj)_b £§-_<_= 6Tr&i__6 ^(rjfficámffif?'" 
£< erffífrtSfgi ^_-Tgpj_b _s____r(J))_. ; ^S-rejjjLD ______r(5]_b " erebrm Ghrs&é 

Q_=TÍ)<3.sfr ^__._ c ujrra& (Lpi£j.iuir^|. _g>f_^ _UT_o^a5rr__T *_gJL,_srr[jj 
_D6TTrr6_l)_ tS_.ií^L.rr__5?_Tiui_ Qó^sbs-^SiTj^turrli Qa-T__-r__. _g>jQ_)ifI_ 
a.T6)ílsnr (ipssr r___r jtjj _o__rfB jseírrffBjg _7_r>Lp. fJ)í5a§)íU6W ^sOTr__^rpmjii 

@LpLJU<á^JL_6_T " _§>j($lc_5|rjj -TSOTS-T?" 6T6_ríT) _<35_Tr__l__.tU_6 __5L_@a5 

Q_5frs3!3r___ ^(rTjíBjgfrsBr. 

jSsiíló sreirrr} Qutufieb QeungismDsmiuú QuirJrtgtfGusm&s mwsh 
6^ÚLj<_Q<ssfr6frsTr- (Lptqjurr Qa3__r jtjj uso (Lpsin ajtqLÓ ^(nrjútSlcji ^(njúiSlá 

_6_p 6_)(rj,!_q_-l_il)6-r. £§)6_-_=, Qr6f536-.<5F rálrjúu _S_6W@UDTuSlstSr 

^siofftqLb utl_@í_ _5_.®_ufr__©sfr _^__ r_.__) r_/i)_5__j___r(íj>Lb. 
6_t^__a3<_ílsb srjfju©L_ <_L.@iJurr_t_ -g^sOTLD félsiTj^siTisu srQeh&jíé 
snriLQw. @19.<_5^ís_1l.(5)lj _utl_úu(£|__6_tjji _s__f _=__)__ _5l_®úut® 
srsTJTU _<s ]^(r3<s^ri)a?ísb_so. iJl^fSíusj^sb _____r___rj.uJT_-r a__5_rrf <_=_£) 
(1)0-5 @t_rruS!6_r _§j^j Q___rfl_u©LÍ Qurr(Lggj u5)_s _£j___.a. fpQiá&g 

JgJ__6JTjJLD- ^/rt_6ÍD LDi^L-gJJLÓ Q__SrfluU(ípL_. J^U___LOU_l__r &CQÚ 

UT@a,T6_r -___-Ts_.L0i_iT6?jr ^__Lorr@L_. __(Sj<_$u_)__r _^s_„_,^i_j£_ J 
_9_é-roa=--i_0íTx<_> Q^túsiirLpii gssijrjTji _<y,fs_^ja3ír__T __s__r__t_t_lsb 

'6^jr_jjTjJ_-.L0 ST-^JJjJ '_»>_. T)ÚUi3<ij.. 

^úufTSíTflsb _£)___5rr so ti /gi^» _a3__r ; usroLpuj gjúurrajfliuú 
u___-_;í; _.-__-_" ^.'pr ttstt UTrfajajsv -tít<'9s_' Qutf\&tih ^(itjld 
L51___r__r. LfístTJffiLJuC^ajaí-b- __sj^a5_b sr_-TusiD__ ^(5 _^ij_51^jl_ 
glsbsorrLDsb -gsjLpósl^ár ^tpgsmgj _____T/fr5aj s^ _=rr _p__TLorr@LD sqgi- 
_^js_rf_5sn- __.6_.l_, s_<_TTiUTL_®_.a.sfr, s_f®_3_fr 5 <9jlL@<lp__($)<í: 
_FT_orr__ra66fr, U6its_lt'jtfirr__r u.rfltufr6íj.^, éFiDiuap _=Lrj_@_5-fr -5>Lts51iu 
_I»jSí_t^__ 9(rj (Lpáafluj^ __(75<5<_íl_b @%^_s^úQujt^i«frQFfi-r. ,! @/Bdí &é)<o£lu5!ár Qu^uSlssrs^ui %'' 

"s^p^mwá^p^rrsisr ^sur^tsrjjstnuuj as&oassrr usb-sunjj 6Uij5)_sífl60 
5SSsrrÁ&!h ^(^aSlsórjpsTsr. QsujrjjstnLD srstsruajjLb, _5J,^a3a36tna3U 
Gunrsoú uiussr n)tQ^i. u6tnLptu figúurrstsfliuú u6tsisrurrr_.Lf.sb srsór&tsr 
tihffisijió «Gurrrócs^j ^a^sjpjsinuuj ^^^(Sldít ^svrifH QeujjjjstnLoCoiunr 

^sbsCJ ^{63)60, \jpJajSjpj6TnUUJ [ílsTOnjQ^TSOT . L0S3T r$Stn jTjSsSlsÓr 

ffi/rírsOTTLorríS^^.TSsr g>(ir> Locsfl ajssr _»jbQrn3<_i LOSsflajSsTír Qsu^/tjÚicj 
sáu/rLoeb 6_i^jj)@6Br -gjJstnLpaj^aji súl(5rBajsrfláa%sár. resfiW 
^úuT&tsríULb ffiSoórCSussr. rerrd@ÚL| < rD<á < gjú uL-Cpffiirúi^óBsrr Qsutjjíbj 

, «5Bv.^*ró (Su/ril© /áfsojr' iíl6iD^i5^ (Jjlrrsme- _9j6__Tsrrúu® a^ujswasú 
Cou/rso [BsSetrr gDÚurrsrsfliLírf ajrBjassfr as-aVsOTffb ^|a9r__úu®aja;j 
Sssrpstsrnr. 

^r/uSlsb, ajréajl, iuiBsj)rrii>j Q^ir^p&ir&o ^Siusúpmn) 
s^Lj51aj^jsáiuC§6iJS8Tsr®LÓ srsijr jjjj lurrsrsr s^rQSmrsBsú^so. ^/sídsu Gajstnsu 
sjrrsÓT. ^(ssjsb ^jsmsu mw&^' srrÉaic? 1 Q&ÚJ05m\LiiL\ú> arjr/siSlsbcso. 
(jJlrÉaj ^SQOTuajajlscr erréaj ^\ssn&Á(ejW ^ssneu sjaja^úCSurrsQSlsbcso. 
fJJ(rjjajujaiajl6BT srréaj ^stnLpÚLjaVrajLo ^stosv Qa^a^TJLfasajsiflebcso. 
iDsaflajsar ajsÓTspstnuuj (SajstneuujrrsbL.úiJJLb a^smuúQujj^LbQufr^aiJ, 

jSasstneiisinuJLj L^rfa^ajlQa^ujiLjLb as(irj6_as_Tréf- Qa^uj^fr^ptq.asaSlrTTjsár. 

, rfisinpCoSu^iusiiL-sór -^jajlsb ^jjSjsiílsorrcS ^ajLonrsineii (ajstsr&tn-) 
Q6usrfl_u@ajajja9(rij6?sr. (2 <_ stnsu_srrTspj_, _(r3s_„sírfr|pji_ _>j,aSluj 
2—606610, QurrqgsinLD, (ajCxJrrrrajLb, ajstnuassfr, éerrsiJsbaisfr, —IjTjrTTjstnuiu 

r '(LCiuji)é£luSl6b a?iu eorrufii CSa^asrfla^ajsb _^aítu6UjDjj5)stsr L/tutgrjas 
(JJjjjjajluSlsb CSuTstnrrCoUJ Qjsrrrfáaílp ajj. aj6OTsjpj6tnutu ^sTjrLorrstnsu 
Qs_6Tflúu®ajajj6iJaj63r ^ipsow Lorjsctsr uSlsorrtJ Qur_j eurrLjpstnsii _>|_}ju 
s£lá@Lo __soaSlsb, '«.g^siusár ^sórLorr £g|rj„,„Lb, rrjjlLj, _)js;nLoaj) __,aS)iu 
Gúft)s<nn)Qiu 6_OTif„_1stsrj_ ajj. 

6fll^r6i;rrsijrLb srsbrn) a=rr6$iurrsb _5jsrórL_Lb stsótjtj -ssjstnjrjsiniu 
gíCSjrrúurr ajlfjsréa^QurrttjDaj;, sn_£_ C2rsT„a?;gy_i_ rBl_oi_rrs3r aM_urf,j„6rr 
^lr^úi istna. ^JjSGs^&J?'- ■CSsu.frjjjjiu.sár. §>inrr_isb uLuíiSiuajsór ajrrirsrnsr 
_>rr_ _§)/£<_.# >5=úui_„i__j _5júurr j_ui_(_1 Losafl<_ ujajlúqusór 
Qa3/rurfi_|S!nuuj \Quír(rrjSíY<„„Tr ggCorrrrúurr „6_sijfl„.„<_ &sujB 
6_lúua5J. &i—ú ' Quri'(7i)b!Íióoi a^uuiájíBcoirú uu_6Óru($_ j^suajrreb 
__soaS)60 Qsu ib $' <&ú.®&n)8jí, __,(_)sb LDsrsflaj a= (Lp aj rr íu ti __rflstn ld 
Qa5frs5tsrurru_ai_fi}.uj, (J^cWs_iu_ Qurfltu sjWrrjjLQ ^dD&Smm, 
_^i_)_soaj _ajrruua3ajl„r _t_60/Tsrrrf, a_.s\51__rrij Quir _#<_,_ 
a=ú_.rBjai_ifrffi „{^s_L0iurra,a- ajstnuÚLSíi^a^airrsb _wa3l„L0ir„siJi_ 278 <3\8z$réo§}6úa ldsbFi^Ssst 'GrsrráS!) 

<^ljDiÉ£5í5' ra56i P ^-srr-rr Q^iá^somiuá C_Japa-rf)<_r_a_60rr_b. «^^ró', 
c j&|-_ ; _5 CoiDSOfrsírff <sii rBSOTruíf<5srflf_Lb rE__rBjFtfQc55T-fr_rrCo-_J6ir-r__p.u 
sfl^Lbuji)^ srrétSfF- <_F_l__(y>ii> £§i_b3so ; j§(r3<_.a.s_|tb (Lpi_|.iu.rg|. 

GarrLlL-ffi :' _-_.-5l_-6Í. ^lll-lb, <g>L_ S__50a.-F a^L_.L_n_Ja_-rfl_ÍJr u@^ 

HjfTfSic, ^(s^sb ibi1l{ srré* _jij<%_t < _5 aj|60a_ ___-w_-__oiL5!jpj-b <a!t_ib 
QufljffStsb&O 6rs_rjrjj «35(5^1611 <sirt360<2uj Lorrp}jL__b 6_jDS-_r® 6fi©aBji)g}. 
i_jr_>^rrn_Jffi6rf)L_tb ___jD_njá©rf!uJ _<^--r6__u<__ a_ír-li_ (Lpi_j.iurr dpj. iufBa%r&t 
<s_tl(S) -guúurrsb ^__rjr)j--)6b--0 _T__fl--r, _2j6-T__| <srrLl(5lib fBLD íj^ujsbsinu 
6rmJ@ rfífiinjpS6iJ < fb < fj51<ffi Qa_ir_Tr6_j < ^j ? 6$(^(gT-_r<5a_.i_Lb ^aj)a.<__ 
«S-SOTLb Q<5Fjj2j<5^1tu<s6i5r uiurss)*, ^Cr/rrÚLSlujrfffisír ajtb _^L-_r_Drr__.G_i 
«s^0 LjjiiLorrcfB sps^ásQsflLLj^CDurrsb Qa^rfi-fi") jd a>j ; -gjJSOTjíltLjib -gxjsiirf 
aferrjsmi-UJ ^LL__£<3jlsb _^<sjbC§ffifrrf §1l_ld ^(fjúusfra-Coexj Qjsifliu 
60_b3s>. c ^6i5rLfj<f6^ < <SJL_S3r _9{^l6F.i_ ff(5)uilL_63rrsb <_?Lp íBfr©<asir e_j|£j 
sáltpiB^ Qa=tu s0jbjJlJs_lílL_63r 6rsi5r(fr3jj2jLb, C__o(S3)Lli-j.6ár ^(rjuáéB 
_UOTrr<_F<_fluj.T--r ,_-__o_5n'-U^_b sál^Loujá cgrajíBa. (Lpt_j.siirr<5-)uj fSSffrrfílsiDjD 
sálsb Qffir6i5br®s_l©Lorr ? 

CSsuSl&OjS QprnLi— (SLOsOrrsrr^rijcSQLÓ as-.evSla.tlfajtb a-sfrsrr 
Qairri-fffiinuú CSurrso ^__-r__^jjta-<gj-D éswé(3j Qpsrrsrr Qa5rrL_ir__.u 
^^^^áQ<s6fr<^©6fr6írs_ff<ssrr 2_tUffíB<s 6_J6b606-__o usiOL_aja5-_jrf<-_6rr. 
<_ÍLD60rrOTS-.rrL-U < fb < _5) ff_).urruJLDira--5 a__ < rr_>Co6_j_w@_orr<6Tj)6b, _9j6_jrf <__Lptj 

U6OTfíuJrrjT)jTlJi3_ljI) L0_-_5--rrc5 -E-US-flÚUSjJtlUí—cS a.LD a5L_S5)L0S!DtU rsssr^) 

rfl-i5.mCo6UjbjT^<sl(rt3rf srff-rjTij av_.jDCo6_J6a_r(5)Lb. sptrjj #y6airf)6?niu<__ a_a.<srfl 
ujrrsb 6^(Lpr&i--fr-6 Q._ú(7>)-- Jjj Courrsoa. a___ó)a_6Ír @_^^(rrji_J6-_u C__rErfui_ 

6£(Lj}_B_<S5_r<9_<__ c55llC_)l<5<il(í5 ír " cá>jSUrf _5L_@ Co S_J6róri_J.lU LD^aj. ajJ61l LoSjtJT, dBTlÚ 

-Bfjjlá -B6-.t_ 6r6_ru6-.6-J Courr_OTjT.6iJjo--.jD r5S_r@ _g>|_TO_o<____l(n3rf. 
^(gB)-b -__uSlrf-5-l--fr<_5Ú uiU-_ru©<J5í5Ú QuQTjas ^sijrf <_=rru.rf^ailujLb 5 
-^jjil-íltS ajlfj)-_fl_i5r 90 u©^K8hj iuír@_b. ^jajj ,-2>j-_J(r5_-.__uJ 

gl60(rU^6i5.cS L_l@jpSl-JU(5l^ 1 ^J6_J^JL_6_r g(fTjCoS_J<!-1T -J>j-5 _5x.6V_.<_5_l(gj 

63ir6iTS>.; n.-_i_rs-to Qc-FiLj^rrffpjtb, ^S-jbíirjfib .uírnjo-^ib LD-filLpdFc^ 

___6.W__!Í h.j<_filsO_-0. 

c -g>ja_i1<-srrrrLb Qffiú-áltsorp (oLD(^il_-.L-U-|Lb .-9jicj.6B_LDUJ.ra_- ^{jjja. 
a^6_r rr> <_?tb fBirtl_-.!_iLJ ! _b toilQCou. L06_r<3>;_él6b sin6_cS^<_5Q_5Tff5Ísr($> 
Couaf<3_!C_ji)-i5r _r_-rjr)j turr^rrjib riQ-3_^sT^ ( gjjs_-tl___ (_-____ijr__rr. iu.Ba_..r __iijl 
urr($!, (2_D(65-l@a-@6rrC--TrC§iu _D6-f.aj s—psSéo gjjjj _Slsrrs-._-! ___s-_r 
i_rr<-.<9-. ©(nrjcS-áljp^j. . io«sfi^rf_5_6rr<_F Q<_fiu < tj)___-B (Lpstn jduS1-0 eae-rfjjjéB-B 

(U.UJ6b6_^J, _J)J6UT-BtH15<á0-fr gltUebufT-B _^S-^LDÍB<3_Íl0<-5@_b ^ffitS 

6ajDjr_s-._o-a.uj QíB-álLp^^j e_l($)<_3)jD,ájJ. us<5.a : st5_--i<s t <p<s <srr_-iT &<£ú<oBú<5$r Gu^l£I<ótst<ó3)lú 279 

epC-Qsiigj} SuíT6Ds^ti), jgjstrár® ^srór® Lorjás <g5tlemi_«&íT 6fb@QF> 
j^fmfl emsútsgji GpCQsu&jj (ourrsosijLb, ld esflajrfcgscW 6£l_l_ 
(Lpiíj.iufr^írffis6l65r. _3){,_5_5 s^ojjsidld ^sijr^sb ídCQíQld ^gstlS^ 
epp^jsinwuSiéo ^sntf&^rr r^<?tWffi<95 (Lpt^tqub. (oL0(sjr)ili_rrrf L06crf)c?jrf 
sSsrr j§lujiBd§liT/Éiffi6rr Guirsb f5L_a5aj) ^jjSijffljeb •fpf-óurréfii^-as srcbSco 
itJffjrt} (ol^éberjts^í)^ ^jjíúttOjSU ^lebSrc. ld8s~o Suii sár^ QurrrjTjsír 
asSsrrcS asturrrflcáajj, ___oa5c# eFíÉsrnajcSSsrflsb siSljp^p, <_9|;_jS3T uiU(S5)d5 
^ósrnuajsn}^ (LpiLQiii sSQ&cSsrrés asL__}.tu i 6rr6rr6Brrf. ^/67Jrn5lt_jLb &np 
^triu^^lssr 6T6berorrú u@a!Í)_56rf)60jLb asúsSlsiniuú ujúlSIíljlÓ;, Lo^rjj^ajjeij 
LDt%&ra5_rr ^<kt5r&, ajlurr-cS-rfljpLb &>\Liq.\i\ih , CScSbrricj.cró &smé>s>!rsrsrsxiir 

«tl@ SUÍTLp 61/uSl 6_(3jc5ajjcá Q_5rr@a5ajJLb ^ISÓTSJIJLD U6b(oS_ ff)j SUStS)& 

a56rfl6b Lossflaí ^ssrp^pt^ tBSsrsa~>w qrflrBar^efroTrsarrf. (gj&l eirsór rBsrou. 
Qup jBg) ersfffleb t-jff) SL-.súsm&ú Qurr^p^^LOLlLcj.sbj turB^jaj^rfjgj,, 
^&ypGs> ___rf)tu Qloiúldsidlo a_6crór(5).. ^(sjjsb -^jajcsorú (ourníjjj 
éSsórnjsurfffisfr, eálsMprsálsb utusor eirrstssrGsiJsmrQLb ersírsjjjLÓ Q6_n5) 
lSI^-^^J (oL06£jLb (oL06pjLb ueoSsar ffiSl^Loq^lsHr njsOTrf . ^jeurfaisfr 
(_urjrrffina= ST6ÍJ6ii6ír6ij<S!g ^ajlffiúu^tSslpGcsrr ^shsusrreijéit&j _=_5 
L0__flajíf_s_6rr_5 (ajsínjpasajj Loaj)__a56_jió érjiurrrjr/rasl _~í®<__)s-r jDSOTrf. 

(ourrrr____F -T-OTuajj afiu 2___wrf<£_É)iurrfa3 LOfras-blsOT _£jaj_OT~)__L_ 
^Á&w j§)6b_so. WS&&, fErrcsrflaajsjlsiJr ^t-j.L_u-_.ua : &&>$ 
(ourjrr_?D_Fiurra5 -g>/6_.miULb Qurrripajj LD__fl<_gp_-_.uiU ^ssrw sitsirtré<f\ 
6- epjs. ©__. jrjrBjpj (Surraílnrjgj. ^ésgsto&iu (ztr&ifl&w, s_60íb<í Q&eú 
suw, __s\5)__.lo j _ii_rn__ ^asliueiiíjstDrt) ^«gglasio/ras^ ajrraj prj _Ds_flaj 

<2P__.L_IU ^SSTW U6OL0 6_6\5) (SjSST ^©ééljpajj. 

6p(i5 SarrilL^csffjeb wiLQlo spsBiuw -^..lajleb&o ; us_ GatrQiaár 
§_™-6u^rr(260(Suj geSliuw GpreórjrpáltDgi. (a)_l_3.L_u_jLb 5 Qr_L_.s_.t_tL| 
lorrsOT S^rrfSlffiefr s^OTjrrjLS-T epssrg)} @8s-_r__i£T_b£frrir -g.j__jr) 
nSlsár Qssrrosb^sirssiwiáeb QeS;uw srpu@Sp^. ,*„-_■ jQ^ 

^ir&ppdlál .'__.(($) «L.L- ^{^ILI -6_ltf_.fr iM..^6B>fls £ r .fi_j)»U_C cr_$rmi 

turrrjráj a5_. < p__i<$_ba>0. ^ajíeb a5rr6TOrt_,u@f_b SóSírQcsefr $sotjijj__ 
Q-_fr_OTjj^_^__Ti__a5aj Qa5frurf H s?nutU6tt6_ Ujjsbeo. LJ^a, (-ajffwsuá^ 
erjbu 6___.jiuuul-.l___.6_i _9|_____i. sp6_]tuLc' ersoTu^ -^asffisb Q^iueb * 
6U5ínrj ul_ld STséru^ <«ú(5la5(otS5rrLjffir)U_5 ó5írtl(Sl6_ a\\. 

(SurjrrsiDéF lSI^^ 6_liUírurrrf)_5OT Qa=6bs_frá@ ( _6-ór ^&^w 
9(5 a _=(Lp^rriuLb, ^tuaÍailsOT fjltusbuasefr Gr^j^ib glrósoir^ 
Qurfltu e-ffcTi-rjuuLb (Surrssrp^j ; ^^j wá&srFlssr SlfftDL-Ctu 28Q ^idásrggjjGús; Lossfl^Sssr Qjsrrá^l 

a_'6rr5ír ^sgtlS&íb ^&rrsjnuj susej sá)Lp_-_5t-= Q&iu$pej}. Q&sb 
6vj_ld ^)|^^ff?n<5MJ cífxp^íru.i^^lsír 6_iír_ss<jr_b \ Q_F-b-if(Lp6-.L_ 
iusu($ssr 6-T_5s_r<!5 51055 s^CQueúSÍr \ <_=n-a5rrrrs-.r _rj_f-_5 l ~srr ^jffe^ 
siírrtSSOT^^jt-ffár siísiSltu &m}$s3<3i6TrrriT) i3^sssr<&&úuiL(^ ,_g>|a>_<s-r 
^(Lg^^jt? Qt5=_b-S-_r^-_íifc-.sfr. _?f í É 3 5' 6_TtSó_T_i. Qurflru clí^^ 
_=j__6-r Q^ebsu-pajtgajrrssr ibiTt_5rf!_-_b , -MsiT.f __t3jrra._. &n. gjii£ís$r 
pswrrr. Quir(iF > dsrr& (__=fá@_b igltusbuTa-ltu j§liHtS<5 < Q^ujgm^ 
^tsár Qsuó)^ ___f-~_OLÓ Qufr^jLDtátSfsjrjtSQ srsíisiSltgs lo^lipt?^! 
smiutLjii) ■ tS(5sifé6Í6Ó&o J 6jrQtswírar(írj6b £g)ri.55é5 QcSt_J6_a5cg")__Lb 
LDtátsrsiTjffiQ srslisálts LDrfiturr_-.a5iLj_b j§i-bc_0. i_jjd<_- tS-Ll^úunr® 
fiassr^rRStSoSuj LDt9.a5_ír s^s-rjjrjj (_t9=ít__t__úuL_L_.T6b -^tSjSs-r sr^f é&ajj' 
_*ij6íifr<56fr tss0t35^ Qa=!Ú__<T.f-.sfr. fJjlsÉrnji ' ^_frrrú_-)ju -^Ltsrrujts 

SSi^Á tS--JL_]t5_ Qt3_rre»W_^(^a5ár_)jT) _F(Lp<grrtuú L-f(n__t3=) __oa5a3-_.^__ 

urrf áj35rr__o fj^jj. rBí5i5r@ sálsrrrájQii). ui^rsjasrr-O ^rBaStturr t3=_otUtsaj]s_r 
^frrráj-S-aj s_-_L@s_ii__© -^assár 6_ti^6_:a5--_aj _dl_®ld Q_srr___r® 
6£rfjjjjj-_}iDÚu®a5a5 (Lpiu__r roprrsb -^ass-T &&é£\scr>uj jg)Lp_5t_5_f- 
Qts=iú<5 < #jj. _=>j(-'<5_(_ , urr_o, ^ssrstí) piu g_rriT__uny resbQ_OT(Lg_._. 
^OTL&as-f #LLL_rBJt9S6rr ^Lpso LOsbeorrLD-b,, t^rxp^rrujj QuT06irrrra,rrrrt9= 

6F_lt_.ráj<3_6ÍT (JLpsOLb LDtStS-StT SpptgiSVilQÚuQiB&i Qpmmgji (Lpiq-S-ilsb 

^assár _5Ú(5!tS5Sc35(T__-7Du_. _6_-0-5_fijr)érjj« f^fo&i ^J-rór© ®J{_9 
__(gr£(_ , _Q -OS-ftaj _^6íT_dfr6íD-)j__ <_--ír-T<_6a-)-b srQtggiá Qasfrefr 
etrrLDsb, _^s-rt_)c_5 ___6BW-_}i_t_j__s_r Q^rr__f i_j Q<-6rr_fr6TTrr_D-b 3 
^Q-PíútuúQujj-b a-nrrfliUí_j_6srrrr@Lb. 

_§gj.-_rL___ ,____3-r_ij__D -TS-ruaj. turraj.? <S-__sij(5tjj_b sjrrnpw 
s^ssrQn) -rsárjjjj 6ra.r_Térjri t_5_^f6ff)ff. -^a^(___i _jjgj._-rti.a5 -___i5-r__.u.. 
§.({5 a5rB_->a3u.j_D __.i_r6tS5SjFjj-_ sp-erCSp 6TS_r jjj a__ijr_-_iaj)_b _-_6-<Tr-_-_o 
«jrrs_r ^^^stsiLDi^sfrsrrajj. ^(gjsb CastjS-SOa. _t_5rr__.__ _j-_60rr_rr(ri)a5 
f3j_b -^jreif^Sifsrr t_-_-_3_BL_.@_b _T6„.„a. ____ rrj__j ^(rjú-S)gi)_b _»>j<^l6b 
2___.3r_-._0 s^jb'ijjio-.to ^sbSíí).-'' 

^Grrrrútiiltu rBTasrflaai^ls-T rj^ajtuasajlsb Qa.rrspj s_íjUj$(^tÉ@i_. 
_uíru"--._f : 55.!u r5.T5_r i_51_5e_j!i> 5-Wiq.^.j*j.fr_-rr_7r, (-?L. , frír5-}a"í___.!u srw 
_GS-_r i_j.<_5 as (_ , 6_-íf-r®LÓ ? ^QstjrsaTrjijsb <__iwjjj ____-__ts_.ld-iS!____- 1 j _*i(_ínLpai 
é^l-f Q<ysb-u<_5sb_so '. fjt__ibi.fr jjjj ff_fít __Uf_]-_£t_5_b _3_-.^jt__5 rrj^. 3 
___.-_-r_-._D--.iu__ urfjnrjíai t95r_a-_L(g}c35 a5__i_so rJj)6b<_so sr__r e pLb J (§!_i_TU_b 
^S-rSjT) a3íÉia56Íf ; @já!_- __.fr sfr .rsárijarÉ- _-_. < pu_-í_ 1 T. rr ■ QrBrráéí __u 
rál6_j.^í_- -^jrjjs-iajfr-ií^gii : 4í ÍB--r(rr3a5 _D<_DLp_Ft5F76a.tu _^g)iu5_Dtqn_j_6_ír ', &Gú<ófilu3mr Gu^i^ármm Z81- 

^íssjso ---strirrstnLO uSlebsor^ e&i-^0GO ^árQpuib glrá&O ". erstsrGeiJ 

^jré^á S<ssrr6iSl ^úQurr^^j 6T(ld<9Íí]jd JjJ- íf <_9jrB<5 a-stssrsmu) eTSiJru^ 

6T6OT65T ?" glíBé&á CSéBsrrsiflcSra, 6ii(rF,LD eálstnt-, ^lréáí __60c$spj6rr6rT 

ersbsorrú Qu/r^sfrcSCffljiD <st_sijsrrrrsb ^LÚQuji) frjjerrerrfftjr srstrruCocS 

Hjjr@LD. jglrfecS s_-60£s(olo (i^siiTSíír a_srórsi5>LDa.Jrrffi gl^áQLDrrsiSl^Br, 

jglréjS 2__soé5c95c$63r ^úurraD _sii jr>j e^ss? jjjjló j§6bbWc^(5Ú-f!s3r, Qc?6b 

aj<SstD<sú Qutu^CSso LDsrfl^issflsir _._ uj rr ré <aj Q^rrLíSlsorrasijLb, CSurjrr 

6OT_fCouj ^susj)j6?nL_uJ /§(jijú0iSlsfc <_r J Tjsi3i5rLDT<f&6ijLb rJj0/B^(5<Sc5-SOTLO. 

^® 60 ^* __ujrfr_.cs --.stsijrstnLD erssrsísrQsiisárírrjsb, ^cTijirr__65jCo6i5r 

c g)j&5r<ii<^] ( g2lLD i^stnjprB^sfrsrrrrsiír 6T6Wu<3fr(g ) LD. ^ffiCSsvi, -^sÓTLorr 

aSlsb a_srr6ir <3\rh<% __6W6tnL0tTtní_ ^(gj/usálúuCS^ .. _osz5fl^6w6-T 

55^0ujrrHj QéFUJ puirQ srebru^i eBmmi^w. __ u/S 6^ csrAi _&_.__ ssmemw 

:«duj<s ^jJ/DS-j (;ipeúfBgrrssr ^rrjliu (Lpi^iLfSLO ^sílrjú GuijrrsmffuSIsffr 

■,{ipGúib ^jtjIuj (LpLrj-UJTjjj sreír^p <3h.nrji<£ljng)l- ^QLDrfláa&rrsáeBr 6_!T6íst 

srrrrsiíluj Qdrsbeii mT6Tfl-tnasa;srf)s-r CJJs__l_.(ouj íbt63t Qa=606iJLfSj<gjc9_ 6J(lo 

ÍLorr^rÉicBSTflsb .gijíB - , rBT® srajjlrfcs ^lsincSFuSlsb (tj^_OT(2tOTjTjjsije>inc95<_6 

;<a6ijVrCoi_6iír. srrécsr-j __60-5c5swa5 5 ^pu^cSSíSTLDrrsiir^, ^ijSluJffi 

p9__.i_|.UJ a>j 6TtT-r rrjj __urBlsi^cSLD a&_ rry<5Fj) rjr»C2^nr ^rsp __60<kCoL0 ^rriitgjcsf- 

fe3=a.60(LpLOTa. iL^út\ú Qujdjjjj fflSI_rrrili@éiSlp a>[. _f>j;%-raj-tnajuji_ (npiq.&i 

' 'QcSTsrár® r#jrjgj_b _^tíi3ÍTt_-__Tíra5-_.L_. ^f/BJfaj i_ír60rr srsórgpLD <_6t?tsr<i>aj 

: aj/r_£)uJT6b ^i—úQu^jpsrrsrrrrsBT. 

epg) jjjjstnLOtTtnuj __6tfÍT-TnLDu_|Lb, e^jjjjrjjsinLD (JJsOTcTinLosinuj Qa^ sbs_i(Lpii> 

': &>(lfj<£Í6Z>r (T)G$r . -J^ 6T-TLDT 653 611 Ú ULlL^6tjflC_?UTLL(5), LDUJ<Sc5Lb aSQTjLD' 

-jjqsrr-iSI-b, Ga^csífíúua^j spsárstnjrjCSuj rélstnjrjsurrcScs <5(rr}<5_)jrja5j Q&éóeutii. 
n_)^rrjuj átnsiics^l^rrjúu^/, Gld^ld ^LDUT^cS^CoSiisszjr^Lb ere&rs&iiw 
6rsi5Í3rcTorijr^sír3c5^ ^rsmis^. s^iúcTtnsiiCoujir, (jp6i5ru^6in<_.C2i_T Qurr) 
(Lpixj-UJTLDsb Qa^iúajj sá^cséljr;^. 

, -íálíró/i; 5535211. CoSL'JJjf _f'/_G_6 c£TtTi_lT(Lp_^U_jLD *? /§1/5 aj _ijl(^6_i)jrj<aj 

eiSstnu., ' uld />_<s= .TwO j^réaj~)uj (ój^rróoflcSBSTirreb d__.jDÚQujDjjjj-Trc7rr ajj ,* 

fjíJP ÍJJJSiTlLDuSl 60 áf, T65T rBlstnjT)StD51Jffi cSTeTtS-r^L^t^Lb STS-T rT)6tSrrf ^SUÍTcSsfr* 
-^j,-^..,,, ^Lj,., J; _■..,. ..DJ íí>e .j..,Jl e; ,. J - ; | ,^,^,^.70^5 WLJ, ^p, iÍ. ! ---'vÍ)'5 
^LpSSrjJjJ, rBTcTt3T@ SrSOTjJJJ 6Tc^c55lTfi<sQ«TSew(],L_ CflUT«(Lpií).lLJ i Lb. 

^úlSIsít .6iSlriD6iJcS6nr __st>ar6tnL0, «jjjjjj siSlLp e_)í_p 6rsi3rn-6(yiTfláQcSTcTi5or 
: ■4(f5Úu^lsb<i5TsÓT ^(íTjcBcálp QdjSÓT jjjj «(rjjj^c^lsór n> ix)t>i3fi<36tTr, spsiiQsurrfTrj 

6rtTiWcr>wflásinas c ^,6tsrsu i L_gyLb c ^Q^&j} eráresr trrsárstjr ?' erssrjrj 
!: ;6Íl^j6iSl(63)6b a^«á9s_l(5l_Sí(0365r. ^jíBjs siSlrs^cfj (Sa3ír6i5r jjjjsiistncisCoUJfr, srsrór' 282 ^]8si>ré)i£}<sú® wséí sjdsw G>fj_rr_5_?) 

ereiiQjsroffCguJir ^sueór é^p (Lp_j.ujirrfjjj. _^ÚL_)-fr uLpii -_l(í£s_ej) 

6\5l(f5(H^) LJSÍI FFífÚL)^ ^<5ajJ6_^63>£ 6_i)_rrr_Je-í-5 Q_5rrS_bri_61Jl_6_r 

íélstD^sij 6Tffju(g)6_e3ír_b íbítló _o__)Lp_F_flu_______S)C5r73i__. 

^jjÚLÍlsfr _$(Lg__iéFjj ujtjjiSIuj s__.-5-T-_.ld fJ^JpL___r fJ[)©<_-e5C(i}ii_. 
___-f]<93<__T_J i_jrf) níTfuj ___stíc.i _-.u-_tí>uj _rrái<->a. -^fj_.__r(orjij__ ? g>63r__ 
assnin-é© ^j^««wa5'«SI^®/B^/r ? iflá&an- @6Órny, glírtfrarcjjjl, <^&_.jjjj. 
n.rr__rr3j .T-tjVjjjj 6r -_TJr-Wsf)<_sQ_5rr--k(___ Courr__ej) e-l^rjjrbe^rr ? ldsbt. 
«gsorú upnjiu __.-5-rs->LD _g>j6_i|ps->_.uj srsrórsoíjfl<ss?r3a5uSls^)(i5iBa5ir 
__)_->___.©_> ? 

LossflajSíEírú urjjrjjluj ____t5_tstj>_c 6r-___irrj_rjj Q_-i-Tflu5lL-úQurj^_£lrrj 
Qajssrn) s-I^sjSIjd^ __ur$__^rEi_5_fr íJJg-'-wjjij 6_l__>t_ a_>_ njW : 
<{ 6r6_s5r ai 6rirgp-frC_-rr _j)j__-T^eyu9íf_5-6Tru-{Lb 3 _g)j__TjTeieiji__rf_5-Tf)soj!j. 
ajsirSjcriqrÉi «rrssiráSsOT (03(0(65) -gjjs-spe.Coes __.6OTrsa.L0 sálsrrasaBÚu® 
afljD^],"-* ajS-rgpsfrC-srr ajfrsór _§>jl_ r____)a_ as")L_L_ue>j ^__rc__rC_iu _$jLfS)65 
ffljás Qas rrsfreuajfr^Lb ; l_1 jtj _-_u_!ífe-_rf1_b ajSÓrSícr _g>jn51__(_ai ^__r_s_r 
QQi6sftúu®fb0Á Q_5fr6fr6_^jr0__. (glréei Q__isrflúufr($), _s)(lJ1úi_j _^,__)uj 
<^g-_abri_}-rrj@_D, smj-O/tjjtj Qurfliu __^tr_-_rré ^0<5-)jp""_<jj_. _§i|_s-ra3^j6_ 
_T$>e5J_{ib cg)j6-ri-( Q-fiuiljld _-i6_>e5UJíT_b _r_b_orr _>_uS)if _5__rru_[Lb s^erir^esCasii 
Ljaiajrr c__s_br__rrrf j -gjj-urr e_-.rj5)uj _orr_i_fl__ ^ó) jrj]-Tr.i___= a=__i_Lb 
_F_-rffa._-@ 5 _^j__lrfa5ai-ff565 -ii^ir_e_)uJeij. <_§£r6r$)_b C_U(rrr__._Fiurrsb 
___rÉe3ÚQujTJjjr_|_f- _^<s5>6_íljT>^_F Q_F6Tjrrjj s_1ujrruírrfl_5_fr- LDrrswei_-.e.iLjtb 
_DjLjS!ss)__i_jC_LD e. rjjrjrjljjpj-b 6_Lprr__-ls-Tff. LDS-flajsór srsiis-frjjj 6j>(rjj 
i_jrrj^a5l_b Q_^_Tf)__urrL_-6TO__u_!_- 5 _DrTjQrjj(irj ^ < rrjá_.d_í)_b aj_3r<_.faj^ e)frC___r 
_g)jL^!__3-_uj i _- Co^_j.a5Q_5ír6fr_-)(rrjsár _r_-ru^fD@ ^l-_.^s_l__ú QuifliLt 
_-_^frírsTj_r^siT)a3 6-irr-0/r_/r_í ajrr (lp_j.il/iT e>/. 

^Iaiej-->6BUJ esfjjai^aijaias^irrú uicj.a.^LbQufr^ajj s_rr_=a5rf_5_fr 
_r_TJr6_r i_l__-rúufrrf_5-fr _r__rus_>ei íBfrs-r _g>j fjjlCosiis-r. te ©CSr/TÚulujrf 
_5%rri_ __jjjj_jl ^_Tj><j5(_?i_iejT*T5T f&rr/T_iej_yr srúQuir^Lp^ih -*-■ ../$__.' É ^^mL 
_g>je3iSS)__5-.TS-r ,_5j-_,f_;fe?j)L_.6-i Q_.T(5)a._._b __rrru___b ^sÓ'jjjjlq 
6_>s_aiaijáQa;rr_frsiír (ip_j.iurrajj. _-g^__irf <___fr _r_b__oiurfj p _gjj_.r__rj.aj 
ffirrirswsrinrasei assofleiC-'ei r$ rj)__)__T nrjSTjrrf l __.soa.Lb aprjr>6__5><5UjLb saC_rr 
-_irru_)sb ^(Lgréj _______ ___(rfjLbqe_)._r /D_Tjrrf. Qsujtjjld __._o<_smuai__rréfjl 

_5-írrr__r _g>js_rf assir, __-0__iusb -^jplswGu ____©C_ld _e._j_ _g)jck>a_l__T 

nrjs-rrf. _g)j ) _.(o6_ ggC_rjrrÚL9uj__ _5st__l__>.u s_l__j.^_rn^ú(_urr_b s^e^jáe. 
C5__i_B_r(5t_o " 6T-ár'__)(rj3íf_ssfr -gj/siiffajsfr. glsijstifrjjíj ___.jj3j_.ja5j juraje. 
agnjl-^á.^ QurrfTRai^LDrrsTir a3S_rjjij 6T6_tu^jl___t } §l__6_rf ffy _5_.jT)js_(_£ tffisboSluSsár GugLSltssrmui 283 

gssfl g5 $(§&&> eSl(^ihL\suem3iÁ 0rf)l&<£ljr)&js. ULpái&nreú ^sh^liuírsBec 
QáieurrH)! r£!c%!jrdB_5_5a5_L_ ^^ajjaaQaJ/rsfr-iT LDrrL_L_Tff_56rr. ws^isBssr 
Q_5T6fr-zn_5i_u_j., 6_TLfjc_5,!n_3u5l6b QuT^úq<_5d5e_rr Q3}\á>£ls£ , í®sii,£\TGú 
&iL®úu\tCs$>l.ú Qun) (lp_j.ujit aji J -gij^jfjQasajlrjTaj, ~g>|6-T(nj;__,_5 
asL_^L__-2?.T u?OT)A)G«! < á_fr](S>' i Sír6b ^tj*.»®-'" jjíjnífwia.'s Q__t___t'_'__ 

c£8_-@ÚUT__oo.)__LJ QujJ) (Lpi.n.UJLÚ. GUiTíp-ÓoTDdCUÍlsár Qut < itijúl-;_5<5.6Ít 
6TSDTU-in6_, t g3L_ __.60_5LJ QuTn^Úq<£5_3Srf)S'8T 6£(TiFj U@<$HJ.Tr3j_b. 

_^f,ff3ri^66 £__s0d6)sb qas GfflJ6rór(5lLDnru5l63r £§lf_a3 gDL_ __.s0cS5_j Qu/r^pú 
qáésSsrraj <sj__._j.ds <_6Lp"l_5d6/rL_6b ^eúpemn) rSssirrjGsiSnjifl ___ujíf sij 
u@d5^(_s_s_k($)Lb. iog)js_]-ijr j§!r„a5_5 QasTerrsindBstnuj -^LajrflajCSaj. 
_D(r63wajajl6_]((5r_a^/ QsujT)rf)l QugtfSDpibl&j s_-Oa!í)uj_b ^/jtSIscodULJ 
Qujp(_6_63-t(í>!l_ ersÉr^jrjj ___ur£l6i_}»<sr_j_56fr _s_. t pa5l6_T0;6-T. @j)\6brstr)rr)iu 
gSfjrrúuluj ^(^(ejrrsisPdS-ír, <_^ffe<3<3scTUJrreírrf_e_ir _r_ÓTU6_ífa36Tfl__(_LO 
a___0d5 cDjjjjlsij ^(jasaj-óls-r, _^d5_s_r 6_)(njLb!_|L_ d€<nnLp fEiTL._}.gpj6fr6rr 
íbiTló ~g){6_rf_5 6fr ___aj6_l6tDi_i fBiTuj-ú Qu pQsuemrQiw, 

,:• egl_ ^6^L_aÍail6áT iSl-J-uSlffÓl^rB^ _2^61írL0TStn__ 6_jl(Sla3_kl QdFUJUJ 

: (_6_60_t@6_(d^ _^j6iJrii?a5Ú u6!s_rurri_lLcj._3T ^(/5 UfgdgliuTiajLb,, ueirár 
uiTC.1q.6vr _s»|_j.i_u_idl_ G6__soGkj £g)d5J -^Lassólsór, (glajj ^svrg)! Gw(68)C 
L_,rrífl6_r Qurr ^jtjjljlSí sbl^ré a^6ii(rrj_5ljp ajj. rJJ)^_s_r rBsarraj eusbliq^/rjjaiajlíffs) 
QeOTLpliLiú Qu(rjj6_rrrf]iLirr__r ld_3_5stt udílaj ^iulsár cSSTT-rorLDras, g3-_a; 
ajj6_T ,_3)|_}.6!nLDa5Sírrr_5 ^(trjrhQpi ajii) &&^lsmiué : Qa^ffO-ULpl^a^j gBiQsmt. 
@^(65)6bajrr6_T, (JJ5W6--jtjuj (_?_0(g3)_Li_j-6-rrr - _=L_stnL_-!niLi LDL_dsa_)a. 
QajireffbT® ___a_rQ_____j. ^LpsOLÓ lll_)-?duj QsnCQi6U06O _gi|6_6__rr6ij 
*,P af^pÚLj-5 t__fTLl(5d5l(5rf_B_iTrr_56blssTj _s)js_rf_5Ll@ 6_rr6-Ta__a-^ú 
urrrf_._5_5a5_L_ GrBrj LflsbsorrLOji) GurruJsiSlLlL-a^. -___)s_.LDUjrr__T £§J)r_aj 
-g)|_j.aja3srra5ajl6_r(_LD_b <_lo(__o Qa^sbspjLD ui£j._5sfr S3l__j. (Lp_j._5as_j 
utl__fr_ba3rr-ÓT, asTrjjstnjiiiLjLb G^_fflsTnuju-|Lb aSl^LÓ^a^jTj-iirfsssTr _5__c_o 
uSlssr^i, 6_TLpQp_j.iqii). 

_g>|$ll_lir-in_^UJ <5j_JTT 6rS0TfT)|L_ _-5|Jt5!SqJ 6$(ÍJI<.T,__ú- STSST milfl nH/VlO 

sin__i_i LismLpuj 0rrsofla5sfr c5x.rj51i_j-Tr_rrsorrf. ^evevrr /rjj <_5_jpi_Qurrapay 
,_?js_rf_5_iY -^lsótld ___6_d5a__ínaj(_iu aSfTTjajaílsb Q_5TS3_r_j.(5_JLSl6pL_, gju. 
__ó0c5ai<oij2(yi_b ^gji -,u.i \_>'ogjJ-b. _gi_ ____ú_.g><_>Í6Óf' _ c i_.L_/a/a.ain 
rEsoTraj -^Jj$ré<_6_(_6iTr S-Í©^ek)iu6tn__r_a3 lo seflas (ssj ai rr sór ', -gy<_jjrj_3.jTí 
^j^iuTajsvirfdBsfr -^_3-swio£56rrrrc5C_6_ -^(njúurf. ^rBaj __.so_5L_ GuitlI 
@_fr_rr a36EDL__56rr LOTiULOTS0T__)6_i_rr_3S-]__T 6_l^(^T6_ra3a5l6_r 2__^s_] 
• Q_3rr_D_r(5i ^qjpsín o) Qeusb-O (xp_j.iu i L_. s_il®a33-OS!nuj ^lr_ai ___o_3cé 
;;;jj_3tsb 6_](rR_bq__d5T6b (01x1(63® uá, ^rr<5r5t_, (oibiTw, a/rmjeTnu- ^a-luj 284 ^jSsst0§jsús wsstigdssr (%i$rré&! 

saá)smrQ C2sii(75L_sor &£sniu (ipá)U®&lrDg)i. _5(/3__j-E_s 3n.g^LElL_^g fS3 
iDOTfl^&or LOT-Wífj^ilsár i5lL£j.u5l6^1(f5(B^j 6iSl©Gál^a5 (LpiueúéQrosji. Lgjpm 
Q&$rnr& } ULpr&i&rrsú ^gl/Bórjluj/r., ^^ebrwrr&nstip S^lcj.^ Q_F6_r p (_psiD rr> 
iú)sb LDjsssr tQsa60trú Qu^sun-Lpsu/ráiliu n-l^^i&^épj-iséi^s-r j£_rr_56fo 
iué>®ngÁ &>sg$t(§\ ___.r_?i-^-frsrr < rp:- _^a;(-'--^jr--r é-)Lp__gjií. Qitip^^ 
^-árjjj (-i^rrrrLDsb ^(rrjfÉajrr.- í__!r/-W(_._b W6ST(Lpsir>L-íh^í Qurr^ QrEfpzus, 
^s&su&ehQprrtfSiriiQ uJst.L___jLb £ LDrBérj-rré_siJ>é5 ' ___-un-l__i f 55r-_ <s efr -&_.r_l 
'iqs_r6Tr__r. ^ffiliurrsmw wrrsm& > 0sXi Q-S.r_i--r (7. _$(_?. Q_D6BrjT_í_b, _=>] rfjleu 
'rál^^luj^gjQj^^lsb Q_3írst__r(_Jl6-.(5i QtoS-r _/__[£, ssSf^fSjj/rssrLb ggi_ ___s_ 

.<s_lí)@^ (n_______j -T-nrflr_-b, __^-__tl_ e_j___r ___>j i !_.uj -^sÉnií-BLb (o^__o__ 

ífirsárnj/ii) -__. < nr5)í_i(_ , d5 -_5/ra^ s_(l-->__t_j/r@u). • _£)Lp<55f3j_b Qwrbc&jW _.rr> m/ 
: 6G)WÚu<§iGiJg! ^ssriiáh^ eSliájiGfjirssr -ji^-^ assrr ^-.r^pu^siiásrr^iij. 
_gi|5-5s_ sp__r c pu-_rr í s _sirrj-TOr^65(r-b^rr-OT dlw&Ssb s_i jj_TD_D«_!_b ___uSl 

rjDJD ^6-r-!DLOtLÍ_r-j C-LOfí) é_)sb -_^-3.L0aj? glSW 6_.LDC-_|_Ó, _gj/.Urj-(Lpf__ ^(_j/B_5( 

-U0_S6-T ( rrj--r. 

; _.j_.,p65.L0 ersóru^Lb spQff wrr$rfliutr& ɧ)(_jg.<__6b _r._ru_5j_b 

■Q6U6_j-_.6_jj_ _TSBru6-_-a_Li LjrflrÉjjj Q_5 - _fr_Tr 1 T-$__.__.rr_b, _r'6_rí___r£ 
■^-U((5_5íj nifliBgj Qó.Tsfrsrr QibíB(^lú. QsíisuQsh^^ __.(_júu_-i/.-__(_ srr 

@ p«pS55LOÚUL_ (LJ_L_|.tLj_-_. L_)jD f5TL_.l£|.6pS_D__lU c9r£.É í _í]r7<gS__»<5_ _gijL(Slas@Ljb 

rB_rf_Jl___ír, _}(_j-_j(_j<_- Q-Srr^íTjexirr r__bL_i __iTfig_b 65jrrLp_6-!D_5S-5i_í 
-_g)|L^úuscD6_. _FirLbrrn-^tu rErr©__sfr. LO_k>ú UTi_b_o.uú Guítsolí _Sln> 
reir@_-_-rr eBfigráiS s£l®_-)s_T t rr,6_r J ^lsúsurr^p _$(^r&_<sj__i__.é5 s^pnjj.-iijD 
;_r_-r ffjjnái ____p<__._3r._)5_r. _D_zjf.^sp,__..____/ sso&mug <g\&&>sv>rr>a s dm 

^sot __-?<____> __l(ijráe_lea?(9<«-0 -Jrrsgsj-b, ___|g_g__r _^6_tl__t__|i__ ____;xp__ 

_5SOr_^ _56--____i _r-_rp ____nrj. (Lpirj.iuTej/. <§l6a)su glrjs-br^tx) 

assafíjá ^6íf)Síu_L|LÓ c_gf,;35)-b 3 sa^-aiLoGiufr©^ ^(^-.(gLÓQurr^Lg^/^rr-ár 
~5>jó&8sffr<E- «sosíoai _r__r_3j ___.ff) (tpi£j.i_j_ó. srrÉ^ s_.s_j,_jrÉj_5stflsb 
LDS-fl^ifasn- ^íDfliurrs ^ÁS^&Cstnr, ^sa prgsb «^&i.rí-cfr gjfisfljS 
-jSfiBTs_t_o_5(5 ^1t_fái Q<£Et(_.úu^j ^paoÁ^ssr, ' ^ íjt _jrra5sfr ^-Ótqij' 
___(5« «__i._5_.iij._L. s-_6^iurH--B6Tfisb s__ srór 605 ld ^ rj. j^_td__, s_5uj n_8-0iBirilL_ 
t_F-j.i_}_ó. i [$>£<£) _____.\_5__. CfuT.f ^r^-.-_p --.;-V t _?.-i5) í |5-_(3^ <$_?.!.. 

g(Sjrú_S!.-íJ iBT@és_fr ______ ___rfkDLD Sasrrrfl 6__iSI__jrjji^ag)sBr. «^«árnSI 

stS1(í5_íS^ 'sgGíjrirúurr _^_iDi_s^]íí_]-b r5rril__réj Q_Bir_3Í_r__^j. ^CSrjrrú 
utrsSsb Qá5írL_i_j-5Ú QuiráijD ugj i_/a;^sb LDrrQu^ój Ga=_b_u_3, 
-FfrLDrxrr^iur_j«_fr 3 a_.__-Srui_}.ffi6_>4B6S6ír -^ailíusijpnSSs-r ^p^sb-ssfr 
^sáij! Qumíj.iurr_41 3 (yjuj.E_l_b a_sif-r--5LD_p «Sr^ré^J/j^ecT ^-t-lí 
UtTí-L-uSeb a_6ws-.tD aí)iryso._D iflZtoQujxjú <2LHr__-fD_gi, lj^j ' iqasú'. Qajfrssrfr) (^iujpéfl Q^iuiqii) LD65fla_/f_5_rr . rjjl^ajsroésiu ep^ s_(_?i<_&fl«_> 
(Lptueo (o6i/scsT5r@LD. g)^^stD66HJ __(pa3_-0, 0j$l-lS)l.l_ ihnQ&Bsrr 

U_6_60rr__sb LDS-f)á5 «9=(Lp^fTlULD (jp(LD6U^jfjrajl-- sfilQsj&Ú ^GífléiC&fW 

_rs_ru6-.a. LDSiír^^lí^^Qcsrrsrrsír QsueúsrQib, 

" _T6us$f ^sársjiJSírSeiT ^gjiSm-^^juíIá-aSírriqiij _^_s_r^ asjuSlrf 
_.6irflspjLb ^6-T_-_tilj__ _w_-5r<95l(r73C§<srf) -_^su|p_-C0__ ___6rnrr6íDLD 6i51sirr<_5_._- 
u(5í<Í?jd^J.'' Lorr__fl-_a.^i)63r surrsorrjjij ^(losi/jjjld ^rh^ú uéroLptu 
Qa5rrsfr-TDa56rDtua_; cgsufjTjLDsb __ilsrr_6a5 s_i!6b_-0iurr ? _o_so, _5(_6b srsórjjj 
srsb&Oafsrrjffi^efr a5__f!a. ^sofliuTsrsr ___.__. __Lorr_6 (JJ_>rB<_ usiDLptu 
Jgls-T^asrr-ir.rj- surjsorrp^pai Q<93rrL___a5a3ajísb _-T6W_sl_(n3_b. s£__rrjij (_.a=rr 
,(ipi_}.iurr_06b, _9jsu n5_>LSI__6ro_5, Qas/rsfrSsjr ^aSliusuíjsinjrjá 1 Qa=iúsu 
^L.strr 6p(íTj6\i(rT;L_65r ^(TTjsurr _=6__rs_.L_u_li_lLb {^6_rrr__5sfr LOS-.jrjrÉjrjj 
6_L_í_sm-. @^6Ór sra_l_rr, _^___ra3a5j50_5 _gL.6OTLDrr___6uaj asLÓ a=_5 
i_>frs_fí__rf ássifíí — ub __6-_t__6U,t _s _.__- Qurfliu £g)__T_orra5 __i)6rr/T_(g_-)^rf-5-Tr. 

rflsúLD, rí.rf } _gj.__friu_b _9l__1iu_uj_) rrjlsb uso suijSla&rr ____ís_r__rr_-a-l, 

^(éjj^rrssnb ^siJ^rrjjiSlsb uso _urr_5-!5r/T_i_5-_rri_/_b sal©S-^rrsb, LL.airrerraí. 

^stDt-as-fr srssruscbsiJ glsÓTjrjj rJ[í_b_so st-btCojp _s_/j5I -_}i_.orr__. 
usbCSsujrjj LDSffflairrasfsrrjLD, _d/s__c_6-)l.<íf <£)tr)úuir& > ú usb _.s_ijjrjj 
^)sarn__3(grrj_) QrB^r&jéá) _u(rf;6Uc_rr_b Lorrs-f7__ spjfj jt).s<d_dl_j l%_p3>ot 
(Lpeár L51(iT;iBa3Sinaj6_lL_ @úQuT(Lpajj <xpa5_3u_aj|£js_LD Qujrjjrjj 6_1l-.l_j5j. 
^(sjrjísrjrrsijraiajrrsb QrBrrrjaiasajajlsb Q_b rr6_br_lsurrú Qujp rrjjsrrsrr ^lsurf asSsrr 
OT __~ ^cssijraóas (LpLcj.tqLD ?- -jjjsuif _5__rr s^scfr(íTj<5_5lt_(srr6rr l_|jjj_= _p_.afjl_.srr 
i_l_5 __u_5Lorr_5 (_su_so Q<_=iu_$__r jr,s_T j ^(5360 ^surfas-srr sajfjjTjjstDijoú 
u(5)a>a5j_b _n,_5_5 ó^as^lassfr __)_56i|_b L_l__T^rái_5l __il______r. [JlrruSlsb 

Qu_l/_^_5(srfjL.s-r aj__j.íu sr^éfls-T, -jx/ajcW spiLQueusór ^Gbeo/rLO-b 
(Lpssr(S(ss)Ái£í @(5)si/^j (_urr60sij_), g)L_@usustrr __.___ri-r.__.tuu LSl/rj-asasú 
L_ís_rC_s_r ^©su^ajj (S u rr 60 _u t L_^(nR__a5l < rj)a5j ^_g_. susévn^. Co_u_._D/r__ 

,-l(E^^S u ■■;. UJirf^áriJ. .„.^Qífrfr_jL_ltuú urrrfs.osuiurrsrrrfasR'rr icé}\b.á : á\Á 
fajrjsúlsb " gl^jajrr__r _____b-s_.LDi.-_l_b (ipárQsvrrijpib srssrujjj" srsiir 
^.(rrjrfa^sfr. _){,(s_)sb QiDsbso rB__é@Lb Q_usrr__iT ldsotld u6_.L_a3 ; _siirf 
_--.ri;-__í_u a.|p ró/íL.u.inf gi33^s_.__.i_ (Lp__r -o^sr jTjjrj<_.c_.r6b Éjjpu___b 
_}j$rf_t _-is_>. uai a3rrir___!_5 Qsrrsfrsrr fjlwrguib uijpa. Cg«_6-_r(5»_.. l£)_5 
Q/BfTTjasasLD/raísuLD, a.__-__uuír_)|pj_) __sirsrr QuiT(j5_fr_s<3Ír _í>j«o_--._c_ 
Qajrr_.fT__í)^3)sb r_p ili^ásQcS/rsn su^ __ijjj^í. _gj|___.jrr rrjj (LpiLí^éi 
Q-srrsrVsu-iD^ _£|so . <Srejr_i_56ifl_b rsrrLD sur/C-suíTj^^Lb, ^{^(s^éc 

; ^Tpu_1ib 6us_l.gls-rur_ a3r7rj6ua5__r rjjj. _■_?_■ ^&3r i Sji/<ái3<s LDGsflgchsr _v©/t<3._5) 

glajj 6T6ÍJ6Uír(fi3u5)gpú> f $jtjj]jS-^LDÚUL-TL____C_i_ Qg&úi&Gfr 
U5061JLD QrB^ráéél __r_a5j Q&írsmi^.^ÁSeir jpssr. ^^(swjsb sjmuQiá 

ajJUJ/JI- __606-.a5 ^lsér^J _^L__j_LJ Ue^L-áaí íTJ ég/. 6JS-T ^jfB^g 

a^fUJ/jLÓ ^lffárgijíí) _^pjr__5)_5__úQu jd s>5)6J?_-_ ? srQffijrsar^só 

<j_ljb(£J>,52L_!íJ 6r.b___._5 ^SÍTfimrá? LD_.(kí«Ó 6^J_ J™_7í>!J.!i!rrai (5>Vií}<£5__a5 

a5/jjjj3j_-Q_-T6sijr__ _a55^__s6fr, _)jr_p _r_bck>awcp ~g>j_iu)i jijuilfoi 
f^jii-iDijDUjrrdB j^frT ? <£5<__(^i~j.ujTajj. 

_T6-T(/rj-_aj 1 j ^(^íB/rsrr, tBev>u.(Lp6iprr)é : @|p/Bl<?soi_)s3r <55/rrj___r_orr_5 
_D__fl<95<s_T, _T-___A__Bf3}6Tr g)rj6rr6>j ___-W6_.ld__.uj__ _5rr___Turr _s_r 
lurrásb, _g>júQuír(^a5j s_6-_r6_.L_S!DUJa_ «mliq-si^jLD 6rrá--0--_ujuj_b 
<5L_aj._rr<5 _3rr_L_).CT2J_b y,a=írrr*Í6TDU_i_|Lb 5 _g>jrja=_--T<__ <__rrili_j.6pjLb CSurreó'sfo 
_5rrj_sr>TiLjL_ ^aSlffiLcrrffi Loa§lái<s^i Q^rr__r_j_S) 6_l®__l(rgs_T. ___-V-_.LDuS)6-r 
<g=ffi^)ujiT6b -jSffrÉJéBtírr . 6__TrT<_Fafli____L_r5 ^jsfrerrsísrCosu ^siSlrj, 
Qe&éiuib __67rj6_6b3-_. srs<JT(rrj6£j_., _^<#í_<5^í)s-t u_i51 iSu^^éo 
usSílSQgú^p Q«__t_jtj a-eoasajajlsijr us06)S!L_r_i<£HSTf) 6_)f^r„ajjt_ } 
LD.sa._Tra (o<fF<_rf?<_<9í < sp «gCojrrL-u/r. u__]-_3__úuL_L___/fa__fr c9/t> 
rBiTils!Di_-= (__=/f/_<f56)Jffa6iTir<fB ^^áfiQsór 0)6_6tDrj lurrQ^ib __>/a5/_@ 
LD/rjjÚL|ái <$_.]_ -_1-__-0. _^{6B)sb 1914-ub -^-_-T_j.6b gD_jrrLri5lujrf 
«SjítCoUJ U6_)u_(5>_b r£l<_50 -jjTju__L_6iji_s-r C-^a^iUL. 6r6_Tuajj rB60t_ 
qif)__)6_rj_ QajUJSULb -j>jsirjTjj _t6_t_f áfleorf a-frrjasai Qa5rn_r__3-)__Trf. 
u60lu_L_úu_Lu6_rf_6fr g_rjTÚL51i_rf__srrrr, ^_rjrrúi_)ujrf _g>j6b60rr^ 
6_rfaj6írrr 6TOTuajju/j)n5) _5jr_ajaj Qa^túeiiLb a5__<~oúui_ 6_lsbck) srs-ru 
■fljrrebairrs-r _g>j6_/fa5-fr glsiisu/rjjjj i___Tr_5_56i_rri_l6-Trf- ^-gjjsvisinrr, 
_^_9t_iT6)S!sb, rBS_r@ Qasrrfrjai^ai a^eóruaipta^ (Tj56^!i_j(T<£_ ^(rrjrÉas 
u@^____rrú QuTjj^asa.) srQéSgi _<5_£uj__, 6_l(/5.r_aj/ as/rú-ltlrjja. 
QasrrssOTuj-fTBrBígajj. fjj)__6_irjjjj Qa^u-sii^ r66-r__.t_ t-jrfíiLjLorr 6T6-T_f- a^leo 
©CojrrijLSlujrf _5(rjjé5áj QajrrL-rBJaáls-rrf, SL-soasú -urrrf (lp(ltj fLp^a^rras 
rBL_f_^j QsrrsB-Ti^^áfgLcQurr^íoajj, _5jfl5J (Lp_|.rBa3S)J ! __6-r <l?a5<#u_ ! (Lpib 
_0e_.j7j._a5j aSI_K<3_nsffrjrjj ^ifiiirféRsíV aáfTTjajlísrrr. ^iussisb, ("urrrf ^rsnrm 
QuiurFlsb ,_)|_jj _.6ro/jj_cFij __.l__6-T _-LDrra5rrs_TL_ srs-T/r) _urrrfs-.s_uS)6b 
QsusrflúuL eOrruSjpjjrj. CSjS-^ujló aScsr^ajérj ^ujrj^aSlsór liljrjfajii), _g)ja.6Ór 

_^Lcj.I_Jl6 __6_.<JFjlLJl_ QujTjjTJ _í)j_fff_b, ^6-TSJ)gjrÍr<£&_L-<S _<3_ff_Jt_ 

f^siisiJSTr-Tj siisólsíDLDU^L-S-T ^(^úu _-.<£__. _-S-_r(j9 5_g(-j/r_Ji_)uj_= <££)r_a5_5-T 
i_rr_rrrf _g>j<_pa= i_s!Di_iB^si5rif . a.s_r __tso^síd<_ aSlrfleij uí_<^<gú utU6_TU(5lLb 
£§!<_. Q__rri_j.i_ eáis^ib, s^0 _a5<_£iu (Lrjil(_ir6TT<5--TLorrfajLb j fJ^ajjCS-TJ 

_)J_5-T<_ JjJSO-- 5pjÍ)JJ|6iDLD6-.UJ Q__ rrjJ<£fi<_-)jT)^J. ^6__11ÍT rrjJ c ^f73rB^r_J<£B_L_ _._.__?__?<-Sr (ou&jLBánsmii '287 

2_-60a5 Loá__5_rr ^sffr^ffi ^SíL\6rrsn-smrr, srr_<?3 6^(15 _oa3(Lp__, _?jjjj 
6r-_--isrr-ij 6_i|0j-ij-cr>L_uj<93fra5C___irr ^jffor^ -_i6b-_rr_=rra5<_'_-irr ^r^úi^gp-b 
&$', |§)r~<_ ___6-_rs-__D-_-UJ LD^pá-s (Lpio-wjrr ^rr«66l6Ór ^l^g)iL_6sr 
_=__ír<5ír 6.^(65 Qa^túajj Qasrr-OT _l_ ujrra__!-_6-OT($lLb. j^S-rConj-b, C-jS^tu 
SL-asvriréáliásvr j^___T©a5_orrsb, sij 1^5 _-_.__. T__r ^'r/a^usb < a3ré^!r<3<9>frsb 
^&iir£ih->£)iqiM ^^«aOsirrjD^lrRjSÚ _ufr.T_.(sr5<_.(aj (rpicj.Cosii (gj)6QSQrru>m 
_urruJ6_1(5lL_. 

• n___?__r ffirrsoajajlsb, _5S___) sr-Sru^i <_.T_o^aj)-_r íjl«jsbq_5@ §r/b,íD 
^rras {gl-TFjajajsb _6_i6rór($l--. C_a5_ ? iu<3S--aj __L$u®a-) < rj56-/rf_E_fr c__-r 
6-r_~<_6cDa5L_ _5sb6_lu_l6crr £ip_0-b uprÚLj6_e3rf)@_5 a3(ajr_<_ _=ld rrajrriíaraj 

6tD<_<_> Coaj_}.L_ _5!_)-_uajj a^LDajJ _5L_6cDLD -T6_T r_^___T_B__l__T IT)_-Trr. 

-jjjrj-f-liueb uscoaó-cDiD _____crrf_í : _=)__.uj __i_írrr_jua5 ff?©_- a5_b--íls__uj uu___r 
u©^^3uj_-j_0_5_5ir_- ^rfQ____f]_-.tu §r<___riu sg_rjnrL_L_ltu n_rr(?}l_ssfr 
as-Wicj-tfsas-Br ', -r--r(/56pji_ Qutfíiu «g (_rrjr ljlSIuj iBrr(3)as-fr _gjj___ra3ajjLb 
^I_é5 Qa=iu__o s^sÍiQ__irr(75 asrrsoajiajl-b Q-Ftúay-fr_rr_-r. _<g#.u<á ---#.-_ 
L-l ( rDL_L_l_5@U- ££(5 (Lpileni— Qurrifl_-rajLD -Uí_^rjLorr_.aia3rr6-r, ^/sirrf-E-rr 
^_g)jc__r__!((5_b _s_b-_il-_.iua- _6(rjja5)__rrf. _r._fl|pLb _g>|-----f _g*j___T^a5*!^í_b 
_fl < ©úi_j__.L_uJ 6_l(S3r65rr-_r .-g^ji)).--) Qujrj jjja5nra___)-_r g2rfQLD6-fl Co^5_=ló 
aflffjfB^ Qurrrfl__(ajLb lUrB^rj^.-.^a, ajujrrrflaj e>j<_= aft^rnrf-a. @(^_ra._-rrú 
Qujbjrj JjJ. c g^6_irfa.(srr ? Qí5.L_uj Qe=.ua5*)e5 a3rr_rr_.(6rrji_- <_)C_<95 ^-Oilafluje; 
ejj-_-cT Qu/ru___.uj __iLpn_;sj6_-coa3^ e5-~V . CSsxr^rru _rs-r__r 
Q-FH__-]__rff)__r ? 

_&rf__^_a>rr($l ____}.uj C_^i<_?uja3ajl__l(n5rB < §j .TG-iS-irrjjnj s_il®a5--0 
_g>j_-.i_-_iji/ _r_OTU^ujbj$<s<_n'-cT ^-Érjrjj (jjjásaíliULorr <_,<__ <_-j_jjjj_- 
Qa.rr_fr_rr QeusssrQib. r_rr__rruj __{r__rr t gu _=/f__ _^_?ujcéaj}_b gs/f 
-gjj^^lujfruj^^ajjL-S-r Q^rri_rBJ@_.. <-gtjr_ n_<__ou5lsb -gjfSssraj ^isoffi^ 
a56áT__._o «3.(65 LDrr(rrj__r uLpa5a.a-5.fr, r___.L_ tLj-_.L_aS-ír, i_rjL|_5-rr, 
_r__bi -_-rn__&6fr ^^_£i | u_.jjb6ínjpa_ Qc_5rr6-cT_4. (15*3^5.0 ^-.rr^j. (_«$_? uj 
<_5rr__H. _r e-rrjjj ^s.r^rrSlr^úu __->«> (órrcir -gsj n51___i-_r. „^(£0)50 ,__b(Lj.CTni_.H.« 
^ln-ejliLi fs^rretífiassfr _^_-_r__(rjF;6_.__uj (Lpuj^rfj-íliULb, ^r_e5 ^jPjpiS-.LO 
@-ct_told_co_liu C_UT_B<3_éF,<£rr_cT uuj-_ruL-_L_ ey _TS_ru__-<_, J^i_a5__ 
«ífeiíU) lojd <_.«_= Q_=t_JturrLD_b £§)(r5__a_ _-_jsw(5)Qldsí3T_j Qu/flejjii. 
-_l(5_bq__!C_ < rr)__r. j^I^<s6_.<__uj sprf ^<_._5tlL_rr_cr r_1_JO__>iu<f5 <35iTfHj___fr 
c aij-_.____a5 ( fT)@, -r__- £ rfj 6_. /])<__ aBÍj-^nrj-b, _r-_i t rfj__. < rrj r^c^rajCoasrrLD 

_)j-Ó_Oej] 6r6_ijÍ)6S.np<-F-Qe=!Ú_.5TI_. _T6crr ( p66I__b -SL-ÍBJU SUfrrXpLÓ LD_.<_56Ír 

_5j&_r__(r5__ ffi5ub6_.i_^ 65rr-iD CB _Bj_L(p__Qa5nr_Tt__^/ fBub _6rr^spji_ 288 ^idssrp^jsos; wsé!^8m GprráQ 

s&(igdil £)&)!. _^_urfa.(6njS!D__uj uebCríe-Sjjpj' Qa= tU-bassrfísújLÓ Lorrssf 
6pjpjjrjj_TDLD--.iU_F G<g=rráiffi ldjdib^ ej>sujbt3 6\51(i^rB a^TS_r .^jsurrffl 
ajjiu?rL£> Qajir !_!&!$ pjT)} srskn)í iBrr_b <^r__aí)(5r5^Q_-T_--rC_'__ _&- 

(Lpirj-tijLb. 

<{ lurrrf @06ijsór ^-árcfejr ^ewu^usjr C|^-S--ra5 ay __Qa.rrs?i 
ajir-b LDrrsnfÍL. ^jpjjrjj-___D-tf-iu g-__-_rrf_sl(^C_'{63) ^suCSsirr ^j^lturrsínLOffi 
siSlr^m^jLÓ, JpJWJ^<iás$(5rBjjjLb s$(i}^_-_'iU--_!_t_Q(iT3--rV 7 . «[_ 
_5t__;i_a}j-rr6ír L__5t_56Ír a=_orr<5T__r^^jp_6íra. <^6\-jT)j__t i ajj ibló a.rr ajj__sjf 
sBqg&pgi. íbsoidits ^1(5S@L£! Qu/r^Lp^^rrsár _9f_zD_o<5J) __)_3_-l___s! 
Q^ssrg^w, spí)psznLD ./_J_06_|__Qu/rfrja3^rr_tfr r5S0LDfr_5 ^|)(r?ja_a_ (tpic 
Qldsít^pló íBrrii) _j>j6Uff_5__.@t9_ ___./pCSsu6--r(j5ÍLb. usiDLpiu <J>)íb33")i 
sSlQ^^íSfrsxT Qt-Fiú^tufr<_-ltu _-g){á)__._-ja5a5S-_a5, L_)rf]_s_s (Lpi^iurrasa 
6^s-T(rrj<_s ^(jjúua^Lorrsísr spssrsmp, _^sff)LDs5)t!_jL_ rélaj tu^ajj-uapLorr 
s^sarsinjrj _-^surf_56Tf!__Lb _r(ÍJ)tá,g}j<_é Q_F__rjjrjj Sn.pQsússsrQú). s 
lj^Iiu tq<35Lb C_^t__tjt)Ú GutóSIjp ajj. ^j^gsor -ujCoS-jjpua^jprajr 
súi$j Qld(G$)® £*j\úQurr(L§(Sp Qc55TL_j____)íu___ í s__ Quirsú, mih s_?®___yi 
uLpsaiLDUjfrsb €Tji)U_L__ ^_£)._. t uú Courrá@6_t^rr@_o. ^ts^ /Brr_l_ 
_>_ _rr_rr_-rfcssrrrrts_)tu í_tí_-, ULp-_._o srs-r jp tgjússiu Qw£.iq.6ú 6rji5! n_]s_; 
fjú Ljdfjltu tq.5s5s-.a5 6urrCo6_ff)_5Ú CSurróSCD^C.'Lo srsór^p rB)<!<strr<5( 
Qurrrioajj QurflsjjLÓ QsíilLss LD_<nL__a_lC_!jptOTr. (_?ej#tu s_rf6i__b srsí 
s^sor^^úujS^sb gla3_65r Cos_i<Tt__r(5lQi-.S-rC_' j rp sj_.jp -iSl^Lbqa.lCi.jp 
L_)if)<3.esL_UL_rra3 gps-rjj}] _rs_ruaij rB_b(L0-__L_tu ibtlL.®,. &(tfjpgj}g5^tr 
otsstCdsu, i_|S5")iu f-Jsss.-iDas sujCSsuíjfajLbQurrfip^j |§)ri_a5_5 _S(frja,s 
-iispjsufrasú uprftÁ Q&rrsir str rrwso <_r__i siirr jtjj _td_5 Q/BaS)Lp eBCQs 
(Lp£rj.iq_b ? 

rBLÓ(LptS(DL_UJ £6_bs_3 /6l-_0tUr_J_5SYT a5lLp_5@Lb <2_DjT)@_b _P(B^)ÚU; 

@rf)iu |g!___prr_5 s _f»jSiDLDtu Co6us_b-@QLDS_r T /Tij QurfiajjLO -^scDa^ú 
^Cojpssr. _-__os_rtus, ^so.tuíó Qu/ps3_5_ja>u _____i^tb 5 __■__£ 
éF-óíOTStDL. lúlf^i-UoTD^ rt-íjjryo5S, ráisbcísO \ -Toiflaj.Tsi ib)jjjj<íÍc35&\j_o LDrr__.L 
c_5.fr. usmrurriLQú uifl6UT<é^§__TL_ u@sjlt_í)-b --g)j-_ifs__Yr &rh, 
u^rpfsjá; <5s_}l_ ^^ rnjLÓ iO^ ??")., ^'rr-.fB-.^-Tríf *_j r r?DT!_"_b ^vtC^ 
a_rr_06b, S5__r6_rrí_ ^saf!tu(S3)uj surrfjjii) Los-flsjS-r -^jjpu LostsrLb usídl_ 
-UfOTJSiirrtssr J ss(5 CS^a--S_o -gusus-jr. jtjj ^(ijjLJiilgjjLb _5)ja5j_i|_b -gsj 
@6__r_b u_____<55S5 C_<g_FC_LD iuír(3j_b srssr^-prrssr _6_.jp Co6_i_-_f(j 
a56-rgy__.L_íu Qa=_rra5íf!tua3S!Da3^ Gj5tí}.áQt£5T6-kL_aj/ G?urrso 3 ___s_ia 
lSIjP u^^ícastsífístSl^fB^j 6U(j5_b -^(fjprBajlstTfiftSsiSsir ___u_f=ff)_5c-5 @6_tQ-_ ^^^(LpLD sálnjíBa^surrr _)rrsrfl6tnas_s_srr _jjs_é5ajj GurrQsii&sisrQLb. £§)~b 
■(ipszonjuSlsb ún-fr^^írsb (S^^uj^ _ssb6_! r_l_s_i_ir_i_6<__irr ^lpré^ -^(rrj/- 
.'aj)_tsrrf LDrr6rf]s->_._sstrrr@_b. rELb(Lp_-.uuj _^j_=TrÉj_sLi u_frSTfla6_rfl|pjLÓ 
;i-«_bjj_Trfl_5_Tfljgi__ 6úLpms&úu®w «sbs-luSI-b, a^rr^6_j,u-__=Lorras, 

■ ijjraajlujas aS-bfflSl _r_-fjrjj Qa=rr_b___6a-_i_|-Uja>j 6p__rjj)i_o7 ______ <_?{£j?6- 

2_íUf3i_L__-S__?s__ráR! (StD(S3)í!.Jr).6b ^(njrBéTjJ 6r©ffi@LÓ _51_f-6-._FL_ QufT^ 

srrrr^ji). ^lsSsu^ j^rs^iuas assbs-tl rfiljrjj-ustn-r-ís-fr, ^rrníié&Casiri 

■ Ó&sm&ú G'ufr^srflsb _-l__.L£_3_s(_-_---r_j. jg)(nf}úu£5frsbj L_/r;s_.j s_u 
>;-_Frf)_-@_D Qu/r/rjjú--.u^ ^rBJassrflu-b 6r^rfurrrf_.as_. a-_.urr Q^esr p 

&u>ir^T$3srí£6x>g,& av-^sál^dSlsárrpsíjr. _^s_T_5-rfl__Lb ^-árjjjjLb 6Ta£?rf 

i u/r/r_5_6Úu®~-^6---- srsGrujjjLD ' ___s_-r_-.LO lusír^p. (o_D(6tíjúurrrr 

,__?/_^_sa-i-j. u ^iB^íiuireBm jgjjsb srrsjCoas ?' 5 -T_-t/jjj Gasilusroaj r_rrG,__r 

SaáL.iíj.^áiálCSrijsúr. CSLDrsjjCjjlaásiflsb (_a3rr_-rjTjjLc CjJrÉas 6_1(£S), 

^rÉajíiurrsál^^ ^iBgjjj, (j§lrba_)ujfr__1_-r asa^S-^í-l-b rrsls-rjjjj a_sfrC__rr 

/Bu_ju_--^a5 (__6l__- (Lpujsbá)^ ajj. _§>| r B£5 s£l(so)j aiajsuojaíisb 

;/áÍ6Brji/ asrraj/ Qa-Tfj^ajjas CasÚQLbQurrfLgSjj, &_.6ÍrC__rr (_i_><^ú(5!<-- 

_ (ajfjsóísír 6r aj)Qrjrr6_l_^uj(_._j QíbC^jq ajj. • ^j^j ^(/5 (_"_s6_l_5_-_.£ia3iT 

_.C___ ^(jásaSjrjajj, íe Lorrasefú (Lp-b&orf " 9 n=jr_b as-srrú _|aj"la3ira5Ú U-j-aja., 

/BL_LD._rf as-fr gtái&ísrtjszni. iu usmLpiu rErra.rFla__b ujpnfjlú (oU_fl^|OjLb 3 

CoLO^lL __.Ua_ a5S5OTfi}.aj^JLb uy51e5J5iLb CoUdF](65)S^JLb, -J|>f-_.a3__ (__5Ú@LD 

GlurrQ£gj] gg(_j/rúi_jluj utso-t® surrejailiLJajSiDajá (___i-_.uajj C_urr_oC_6.j 
(^(/FjaVóSíjT) Qajs-rus-.aj iBrrsjpjii. asstisísflai^jsfrCosrrsiJr. 

alsíDLp rBr@as6fflsBr a=rrrfurr_s, ^rBajlujT s£(itj assbsá! nSjji__-.rai__.a3 
_ — «irórí — fr«ÉcsS) 5 -usoa-l-tfr usbCosi/^/jjj U(3j^as_irf)|Oji_ a_srrsrr6ií/fa3sfr 

—-strarstnLDSffjiu rErr®-_5.ji_«i--T_i __.{í_D-b S-rf-ajj _&_(j9l_U-cj_ Q^cisn^w srevr 
íBrrsár _r^rfuirrfas__Cjj)-5r, rj^a3_5-r_= Q& túeua^ rjj^rflttj s_ja=a_0íq_ó 
c^ajrr/r^ipLb n__b n5rr1_._j.sb fs^(rrj_.c_sl--rjrj--r. fjjlrsajlujrr siifj(o6_ /jj^Lb 
$-_iQ__rr(i3 rEfr/TJiii) í^rÉ.ajliu/rstnsij siifrCoSii/p.gjLb. ..^sot ;#.-_(---, ^lréaj) 
uj/rsínGU ^(^.Qasstr j___-rrt._r 6_í(rji_a.rrór/u-Jii -b<.5_ju_ Qan jjj rrjjub. ^^rs^eb 
QéS-rrjsiii-b, Qassmrrrsu -D!__T6Tn-D sTsorjrj i_%_=__-t(oí_j ^rí-i&j stldlj 
CourrsuajlsbSso. _3asfla3@ji6inu.tLi ^sorLDTsmsu Q6_6íflúu@ajai(_s_6a%r(5'Lb 
erssrm sa_lrj vorFjrr_^o-ó3o_L_„Jr a-_;.3.- ^W-.-íj _";„;.■._;? T'-n .TíT^r^ i/"-'^- 
^Is^jlq _5rrÚL_(_6_ó53r0Lb srewjrj sj>a-r fjjjcgirrsér (^_á_?HJLorrs5ra5rr(aj_i. 
Losisfi^g)j6-iL_uj _^l,s3tl_ Q s_ sífl ú u T ® srssrijj ajaj^jajii! rBL0(Lp6a,Uí_i 
ajsbsál ^LpsoLOrrasú i_l[ra=rrrjLb Qa=ii_tuúQuji}jjjj } miiixpscnuuj Qa=ujsb_ssrr 
^LpscvLO uuSífjjcíl iLisrflasasLjQuft) (_6_6_iír(5)Lb. <S{úQufT(Lg&i!&itr$iír 290 *g>]8s6réj£$ieoa weél^dssr GjsrráSl 

LDfrsof)i_ <s=(Lpj5íruJLD (Lp(Lg6H^^iijLÓ Q«6irrfj6flla5a9s3Trt) «nríTSírarsffiirg^ 
fBir(Lpib Qdberrrefiiá&úuQQeúrrib. Lj<á)«j tqascástDasas Qas rreOTrrfeiJcgeiJr 

t^Lp60fB65rr6i5rj 611 6\S) uSlLpfÉcS USffíLrJUJ iqaSSJSTDcS 06116060 (Lpiaujij) 

" GTGiisfr ^SOT6jpiSTr(o6rr ^i^ssr^ ^uSlrrascsrrtqLD, ^cWai ajjuSlrr 
ssrfls^jíL ajersrcsOTiqío 3itr6mé!{!j>(S(&S) «^feugsjja&CSaj a_6rór6^LD aS!crr<Éé6ij 
uQSp^! 93 Grehrrr) (J[)ajj|Co6i] r5LÓ ^iBaSliuá fl5fóeá) .Tjlmjeviswfáicsórflcjr 
{§l60LLe3ujLorra5 «jijsiDLDrÉajl^frjáaá Co6iisirór($)LÓ. 

—1922. 12. a^jlíuíjsSJrás ^sttLpÚLj 

lSIjd __.uS)rf_5-fr a3iurrif)a3a3 a_._--rs_.6_ ___6_-rsiJj)ja96-TjD 6^il®s3-r___f! 
<ssfr (Parasites) 65t^jrr(Tfr6Tyr ____-oT6-.6_ S-Scf-rgpLÓ Q& srrffi rfltu^a^ljrp 

aáíTéb, a>iTvo_u í<>jii_ioOUrr_5 _t_oO_l (Jji •_■ 1, GGOi :• íj^-. - _-C>> 1 j^.^,^.^' — 11^51 

díl6Br^63r.'''''' : iosof)^6j)j6WL.uj Giiírsorr í rp < Q? ( pLbj -=a_<_5ls_.tui_ ijujsutu©^ 
^rr_)6b ______ (gp-njCoU), _g>j6_sps--L_iu s>ÍLpa^_=l-5@á5 «rrrrss-T 

LOTuSjbjrjj. LS!n3(56Tn__iu ___B_Lp_i_i)-b o_T(LrjL_QuT(LDj^a3TS-r iDS_f)a3__r 
gL_©-3-r___f) iunS(tr$ár sr-OTU^sbSso. LjjD^^sb a_srrsrr a^rBa^rfúurrii 
_5(6rrji_soT __1soa_ (Lp_{_iuir^ui£}- ó56Ót_sot_= (o-Frfa^apja. asL-Lo-és 
Qa5rr6__r__ Qurr(Lo^jLD, srsijs-rr^p QuT^sfrassfr rJl^rBajsoTCosurr, 
@\(TF,&álsvr fQSsrQeiitr _g>j->j jd jr>jL_6_r snlu^ÁQ&trsmrQ _6_jr)j a=ljr_ (tpiurí) 
_=Ii_jld ^IsbóOrriDSú rfrr _urr@i_ suLiSlu-lsb L_!a3i_a>j Qa=6b6pjrii ajrrsoaj 
ajleoji- _g»j6_s6T ^_l@s8_r__r>f) iurr_-)(nr36»r. np& @Lrbrélc_oa.@a3 a36_r___r 
(tp jdjdI JpJLD aj)ujrr_6LD Qa= lúa^jQasrrsrrsrr, -^j-Bajajls-T «_^,_5__r ilsnLÚu 
aj)_b_so. (JJassÓT uiursffjas, LDS-flajsár fjjlá^rr a=a.a_]__.iu ^Lpns^, 
Q__jrjj_b ULpáa-ajajlrf)® ^_j-S-.LDiurra_), 6j?(nFj6_6-_a5iurr_-r @_l®-_-T6__fl 
ujrra.) __)©__)(nrj__r. urrrfs_--__5(aj f^uJsorra3-_.6_ Gurrsb (_a3T__T rrjjéSn) 
_5rrrlujr_i_5_6rra5a5_L_a : _Qa : iú^j (ipi^.á>(&jih a=a.aj) -gjj-flipffirajá. Q_5rr©_5 
_5Úu_.Lci.0r5 i fiJLD ^ajcs-rú uuJ6-ru©a3a3rrL06b glLp.-s^ __l(5)__l(rj}--r. 
tD6-f)a3__f)6_T . __laj)iúrr_5 6ij-fr_rr ___rrrfa=a=) __Lj5)__íUJt_(LD -gjjs-strr gjjjlLpii.ajj 

6-5)(5l_Q(fT3__T- 

r^lr_a3 (Lp__.n3t_i)6b urrrfa3a3rr_b srsbsorra. <__Lp 6_l_orT_raja5(6nj-D 
@Ll@-_Trr6aof!_5<_6rr. f^Lprríl-sOffi (oasjDU __rri.p_5--.a5 rBL-a^ajja-ls-TjD 
_^j__.__, fjjiu m6-j_6i_ílssr (oajrfsij (JJ^-_.jt)i_ulc{. __rrLp(___rr, a=rr_5(___rr 
Qa=t__-l_-rjB__r. fj^ujjbs-.a5t_l__r ^dmrúuiq. _g>j.-.-_ (^6-r__3r rrj^as 
s_.65_ujrr __g^ s_r rrjl lj lSIs-t __íTjT3rDa3-_.aj(_i_!rr _9j_s.L___-.r jD6-r. -gJjsiijT) 
nJisAr inmrrLD, susrrrfniD a r a5aj)s-.ujij Qu(r36_.LDM_)(g>)sb., Gxsrrrjrraj (a)jj)§iír 
!Uira.(n__ ^fi5^i2y __l@_ílpe3j, usberúrruSlrr _>.To_Vr.5_.OTTa">á; ajsár 
_j_l1scol_ 6p_rr 6^(75 (y6-3jrju_l-ba3nr_-T <_é5S5f _5Lli£^_sQa3T_-_r(5l s~(rrj 
aíljTjajj; ©aíJ ajs-lr/ (--tjjtjj __Lp!s-.uj «-gjjajj _g>jn51iu sfllebSso. ^lréa^ 
(ups__ jT)ii5)sb (_^6-fa-a5_® sp(rrj -gjjLpaíluj glsoil-FÍiu 6_La r 6_^6-)a3 
_gjjs_.L_rB i ajj__l____ajj srssr^rrjS^jLD, 6T6___lá5 LDrrjjjjurr©!- ^sb-Orraj ffn-CQ 
-_rrLp_56_.a5a-@ ^stnsu ,-gij_|-6_.LDUJfr_5! 6fllil.i_s_r. __Lp rr5lc_ou3s^j_fr_rr' 
a_uSrf_B§-rri_ QuTjr>ja3a3ix>ilLci.6b, j§!tuji)__.a5, 6_1_ ,_rra5LDrr sor uipá 
d5a,„B.a3(oUJ a3(TLlLc|. s-rTTja-ljD^j. a3S5rg___.i_uJ -jt-S-jsijaj aj_-Oui_l_ó 292 ^}<faff^§!m<3i LD.ssfl^Sssr • QisrréB 

_&_5_.ij urr&ji&rrsu sgji-.gvr -gif-ii _>ji_37f____rr < 5- gnr^sj} -^(rjjaslpasj. -«jjrBtg 
___i__)rfa5_fr -_>a3rf]iu_a-W__/Ba=j _*>tuaia5J Sssipis^ Ljajluj C_>rr^__3ra56Tf)sb 
ff@uil© sfilL-a-gui^ _^s_jd njsór @ui&Q\£Á&dsir (Iastincts) ^L_á 

iDsS^^ssrú QurjTjja3a3-_J-_.rr, stDa^rfituLDrrsírr _^_.<35_b (Lpss. psSiVaé, 
s_}_5tUír___T__ aji Q<53ujs_?_5_.. L\pú uQajluS-b ^gtjQjsér 6_i_ol .^ipré^i, 
-jxjLbLos-WLDrraá, urra3j6-rr__i_b _>Jj_jI> (tp__. tf>u_lsb {J^0ÚLSÍ<grjj_b 
_^__spf>_----UJ _§>j-S ^liiisbL) __-($l£_sú Qup jjjj 6_]_rrr_a-)iua5j. ^ré^ 
6_l®^_souSl6b _o__)Lpréjji rslsárjr; _06_fla5-_r J "gliusOfr^sujÍjsiDjDtqir) 
Q_=i_jjrjj (Lptrj-úCoUSijr ibítsst. Qurr^sfrassfr j^s_i6-jrrfl^6rjrr__T ^(5<_-<aj-b 
srssrp Q__rr_rrsB_a.s<DUJ rBtrsár s£ÚE-jó-Q_-ír_rrsrr _oír__Co__rr__T. ©^JÍ)® 
npssrssrir __?D__Qu(fr3;j5__ijP-_jpuj i Lb _-TD__Qujj__).rjjrij Q_fuj_6_í_-t " 
_r__r fljj ump ^rrp^^ssr. 

5= ^j ( 5^)sb<sírs0r <I.uír6£j-b, ^su<gj/síDL_iu .urjsoirjp^fjjls-r Qa5rn_<_5a5 
asrrsoajajlsb, Q<5-fTti)L|_b, _a5r_<S(grrjib ____-___uj tSjrr_rí_f]_B-rfl--r Loajjajl 
«Slsb -pjs-sg>)sg>i_i-i surrLpsij fBSJDu.QujD (Ssustésn^- _§)(5r_a5ajj. ~_5jrBa3 
íBl_soi_isb -gíjsiisffr LorrSfffrú Courreú s^f-j.'spstfln.C.tsrr ^sisr <$ _§ii-s_.LD5__uj--i 
Courrso _D6tDrT)a.a>ja_ Q<srr__T___fr sufrLprrLO-b, {gíiusorrajj srs-Tffjj a5x.j_)^: 
£%&,&> Qa=tu8so ^iajrrsuajj _3__a9(Lp<_5<3-)__ essbSsoai <£iurfrf)<93<^rr__r, 
SlajSDnr^ipsOLÓ <3\0&> a=a5ajl suírujrÉai _^t_|^rij___-irr_F Qa=t_£uaj Q^rr_.ráj 
éSfssjS-r. _|)js_s_r .^iurrrflajarjjá- Qa5fr___r__ { QcSsrrLDqii) ra_5r_j__rsj5_b * 
_a)is_sj)]stD__uj -gjjas ^r^siSlsár" uiuiss)& _-Jl__rrrsa3_____i. ; (jgliupstDas 
_9jS5r&tsruSls-r Qé.rrí_.__ujrra5a- .jj^síds-J _____i_ ! _F_a5n-6tr-L0UJrrsb í £§Iujjd 
65Í&0 Co^rfsij (LpsaíjrjuSlsár uuj(S5)a5aja3rrs5r _$j.ráa3 _^t_|a5n__3sfí 
Qa=______D_iu__ QensssrQiih erssrp ib1_sos_ld C_a>rrs_r jT> g)sb_60. 

_^_5_5l(Lp_<55l_5 aásbsólsb QajrrL-iijailuj _gij6_|gys!Di__iu. _-^U-ja3ráia5_fr 
^(f5_burra_- __-frffr_<5Sisr. ■-... (a^LfjrfiSsoassrRsór srsbSsoujnrsb _6lLl__j Qumnr 

_-gJ_MSpff_.L-.lLI- LDSBTLD Q_=UJ __)y3_5t__rr_D_b Ca_C|pjLb Cffi-jjOjlf) L}fljlu 

sujT)sir>n)é5 CSajJ-j. -^^éSs-r rrjé^j _1.5ru.1Da3 _y)ajj nS^iSíai^^j 
_^jsus5)JS_í_uj lS1iíj._5@ _9júurrjT)u_.t_a3/r<35_. asrrswúQu p jr> ©65r_fj 

_-^6U<jp-_L_-_ álL^.&(ajSíí <?i_._í;i_l < gj. _„<.'5!_)_b ■^'.Urjvr'a fJjj>(_} f Ka5 é\é>£ 

fLpáaaslu^L-SÓr arjl^ú^l ujstDL-UJrrLD-b, y,ii3_- &i^.i£leb (a=,___i_íBajj ^(/3/ 

Lj<_5 ffiS-flsiDUJ^ C_^jl_j-(S3)Í-T. _#_5a-)(Lp___£)--.UJ _TSíf)a5rra5__ <____tT SCDLD:: 

u®^a^6_a^t_6-r ^í(5_J^!i_s-.L_ujrrLosb, glrjj _bt_j<s. asstsflstDiu _a r_jj__Í! 

c gijic}.a3a > j -^iqa^ _orr_í5<-5l(S5)s_r. srajj _9<£B__j_b _5i_j-S<3r_orr_ss-jLb sr^rfa;,! 
r0p_5_5 65_.i_f.uj^rr_5__j_b ^(TjrB^-ajrrj ^»>ja3jC_!_-i -2)j__!@jíí___uj afjpre ^j&wiunruSló) ffy. .e^iuir^ ___.siDLpÚL51_b Qeúp^smm isCQúa _st(S5S)L060, 
$sfcup6®pé «rr-fiiraruCo^ wesfí^ (gujtsburrrajLD. qjpajC-ícS í§ l (S ÍB ,fif 
^«^CS^ (33_3.__réajj Q^ebaJ^jp^LÓj Qsu6rf)Coiu a5TStt)TÚu(5njaijjj njl 
-ól^réajj wsmpmg} ^L-úusupr§ip(®jW> _r_rfl-_>LOuSÍ6Ól0réa5j <5>iqssréy 
^p^jw^ s^@<mrsisifi euTijpásrDffiuSlsól^réaif arajré a9rr ^rr^-B-TOdB-Bgj-O 
_L.StT_rrftS=_£) a_rs^s6)s6í(i5íB^j _*iu_s astL- ®__urr-_fr_£!ttJ _660rf_a5T 
635LD<á@Lo, iDssflassór 6_ilt_rra5j a-SíOLpáa- Qsusmiq. ^©rétSjjj. <_§>J 5iJ s Br 
_^siDL.réa3 QeuíjnSltSil^ ,_g)jajjC__u euipliurriu ^stnwis&jgii. 

9(5 avt.Lli_s3^rrrr í<r <_=l_.a5l (jj.a.a5l_6 «sb L0^úq<ré@rf!iu rE_b Qp&>(r 
siD - ujrr ffína lurrswrL. ^iqa^LorrjgLÓ. «jífós&ar oSltl©^©^ Qsjsijrujjj 
rBLÓ ^OTr^^táSasíqrfliu upihusintré 1 Qa=rra3S55 ~ sálil© s_íi(5)su 
<s3rr@ii) " srsar su^njréajlcré dS-jjjjaslsin- rjrjsijrff. jg)ré<?3 (Tosíd puSlsb, urrréa? 
LDrróofÍL. <3=(Lpe3rrHJ53ajl63r urjLÓuswdf QcFrrajajlsb ,_^6-iir_S--.@-b a_rfltítDLO 
__.6__r(íjl srs3TUsm65 LOjjjréajj síjIl.®, -^jsurfassír ^lssr^asnrrfisór urj-b 
usinrj-f QéF/rajsinaj wiL(t)w scnsuaiajja. Qa5TS_-TL_63rrf. &p as t 60 d_a3í 60 
eurrLpCSsustwriijju @aia)SiDdr5UJ LO-tfflajrfassrr ^6_Tjrji_b s—sm(^\. 6T_sfispió 
a5rr__.i_).soj_b, @6ina5f_il60jLb wstnpfcgjj aJlrflaílsaT p fj£l-urfc66ff s^ajjtréaú 
UL.L_6urfas6íTrr6urf. (s^igi&tisúshiuú updjl surrriOLÓ spiLQstm «srofl su/rtp<ré 
siT>a3StT)iu -^__}__ré a>is_i)__.__ __uSlrf«t%iriJCSurrso surrtptréfftoasstntu rEL.ajajj 
Sshr p (Jj)surf__sfr. a^rBJSasrr _5/_6 -L-soa-asa^ gjji sfr anu TTgDiUtjfjSioaj 
(Jjlijíréajjs-il _!___■ aárrjstj5ra3a5rr6b L\p ~L_60_se3a9|Oj_b _9ja>_s3r (JJlLptrée. 
Gsustróri^iu ffiL_úurr@Sini_wjsurfa56ÍT. LosffflajSffr sjsár dFtréajlsiniuiJ uiusór 
u(5lt33a§l ^La5irt3jsuá)SiT)a) srsbeorrLb ^L<ré@Lb (JJiU-bsinuú Qup 
QoísssrQw sresrp _L.6iror_TDLD6tDiu LDjrjréajSurfde-fr |g)-urfa56rr. (Lpsísrssrir 
rEla5LJpréaj_uji)jj5)sb ldl_@ld ^ssrSígr _»>]___$ délds Q asT sssrQ surrLprrLosb 
srsúeusrrsij (Jjl(rga5a5 CosustfcrrtJlCoLDrr _9jréa> rélSrúas^ LDssflassár susrrrfa=cfl 

HJSÍDL-IU QsiSSSSr(^LO. 

(tpúujjj -^LsaTsrf^assrflbár (LpsBrstsrrf, -3j,rf__b)so_- -Bjpjp glrBaj)iurfc5_fr ' 
-wji7-3íu<_i_ í__/fio7n.LG.55__rr_- _51_fsr;_rHj,T_c_í; C_?_____®_b Q_.T_^_^(jT,réa5 
QuTrijjajj, wssfí^ssr ^s'sr s_rflsíDL0_6cW-- _Sl_Pss5_FiUTa5_6 Cs>5__.(55_- 
Qurr) (o-UScTjrio.tuajlsb-sii, <_)]a3ji)@LJ uajlsoTcS \3\súpss^p -^sijCossr 
_jh<__d£)d6 Qa5rrsfr6rr CoSusirórQ-b _TS_rsp_b «(rjjassíDa, srsérstr!'stDL.iu 
ren-L-t-j.ssTrr «_§>» jpl u_j loít ^jrjj Qa=iúiu (Lpiu_t5TC_ljp63r. LDStfflajSsr eWSUgjj^L-tu 
_gij35 ^iusburrsbajTsár suTL^tá^drjSsr \ -g^réjf», &,ssré,(5j&, íjrrCDSsr 
_)jsusQr <s-s06u^)surrs5r. L\pé,Q^ ©©ré^ _9s<T)i__5a5l_OTp ^sonué 
.<_)'£>© ^_PStT)j9= siDsuaj^eb, a5S3T&sr^. ajrrCS__r i_js__TU®^^l,_f- Qaárrsfrsu, Sír@LD. íb Lb(ipsto l_hj -gjjír-fltusb a_ífismio<ssír u) < p<á«úutli_5iD^á 
«strtlt^^fptc ^^ás su^ajajr- ^(fjíJSJDa/ re_}(LpstD__iu dirtrirís&i&Brgisfr, 
ií>©girr<gB6Ír «^«sSaJ Q6Uiló5ffi(o«urr6ír rB^^áasCsWiuTQLÓ. 

L-lsrjrstrrrf. tSl rfieál Sfear erOTp a6<9Ja3u_ts?sr t^otJb Lo^uf-j.iLjLb |£if 
^«dud^I tum t rj) rélSsú eurájasTSTrai^rjisb ujrs-iu^j;. tSrflr.iaoa. ^csrf! 
u&át&irtrpglso $pá!&(2<ss)ih; ^<ss)9d @i_ (LpuJijjctfiulstTr uiu{sbi„-u 
uwutrib iBéo (tppsútrsffí&sffísbr gleorruii) LotUóéaaré a_f7jj_b ^srrsxfas^ 
^r^fiOTj^ajrrsér aj-Trarr_ U60stjr. ^jijQurr^^/ iBTsár as_rj5liuajírs_ajj ; 
" fjjajj <_=rf)iurr_trr e-LrSliusbsO ,' (Jlgj u6ísi|á5ii> iD!__L_Lorr6T5T eruL^)turr@iii. 
a_r_^ (s^stnL-iu a-.6ii3rrracil.s6 QsrrsbsorrLb lSIjd rBrrilurrif Gld60 
Qa=<OTflTjsrrsn-(!>aj ajsálrj a_r_a-6Ír rBrL_L_rr6TOf/ú unjnjlá; «s-Ssoúul. 
sfllsbSsO. — In) fBrrr_u.rrír (SLDsb QasrstsifrL- (S<35rurBajrrsáT s_rÉj<s_.rg 
___a5a5a56Tn<saj aj^aslfj/íoaj ajsiSlrr —-rájcserr j5rr_.L_rrrr Qldsú Qajrrstrár 
Qerrsrr ^murrso ____5<33Lb -ilfrjasass-lsbSso,'' £§!^st5T (_i_sb sptr sra^rflai 
eméesíDUJtqLb sjSl(5!cs<a^s5r. iC i3(D fsmlL_rríf ^rEajliuTsfllsb fjjivijúuajj 
fiflsreorrp^lsó rSasLprBaj f^rr sr^lrrurríjrrcí a=i_U6_LDT|ajLQ. ^rsrr/sb íbií 
(Lps5>u.uj íBrr(5 ^HÉJ© r&Ssoajajjsrrsrraii «rsáru^jLD eflirLrjaslnjQajstfruajjLb 
_aiLpíB« Qurr(J5^TTt53 QasTStíffr^tTrrsTrsTjr. _pajsb s-Is^iuld LDrrstDUj 1 
^sbsoajj ^sbQurr'rj 6rrir@_b J -^(Jlajaj 6_l6i|tULb _^LprÉaj ^stn&ás 
(tpio-HJírs ___6títsrstDLD turr@Lb. (_a5Tuajaj)stjr asTTStíTfrLDTa5(o6_T ^ssr rj5l 
fSssru a-íffM-jf^a^ 6_<5=úul_._l_t ^tstnajú Qurflajjras -^asaílas Q-BTsrór 
L-rrébmrrsk LDrrsroiu íelo sráfjlSr/ Lolasú QurflajTaaá; asT___£! lusrfíasrajLb. 
(SasTuaj-ajrreb _^a5S_fl__.ú_ QurflQsu giih^ LorflwTstDajiu^L-STJr _^ajsafíL_.Lb 
usjRffÍ'Éaji (-UírajajjLb spQir utu&rr<é<SirscV ajfjrjLD. LOTsmuj srstJTuajj 
tg|(m<_.sTni_iJ GuTStjTjpajj. LfSlas (_s_asLDTStír rilrjTSfll 6T<^a3!_sOTái 
QsrrsssrQ {g\(nfórrék asi_r_ajjs-lL_ (Lp_j.EUTajj. errig ast_sb rísstDrras 
Qa5Tertfijr(pLb ^l(rjc~Tá _&rjjs-!s-lL_ (Lpi^-iurrajj. srsrrr^ipiLb a=ajajliu 
ídjt&iu sS>siré,ss^& _r mjT5!stn"Sfl!_ssr -^Jajsrir ^(rjj a%srOTLb ulLl- LOTajajl 
0'"<5_aj)sb 5 í_.T_K_J!urr(^!í_! ^(TRsrV ^iq. LDótDjTjrBajj f_2(5lábirrjajj. £?<_). ■£$ '--* 
_9/srrsif __6rrór<5tí3Loa=r_L_ LtSJasú Qurfítu uiuajajls-l^risa^ tEi_stnLO<_J 
^TÚuíríjTaaSlff) Qjajsárjjj a=rajajlrrLb as-Tuajlp^» 2 LDstsflai LDStsraiajlsar 
srajlrfLoetDrr} gtiusbqaiJrsísr uiuló srssru a^j ; _Dja3cS!ir loÍjQ^^t, tt^t 
LDítDfDiurrsb QsusBr^isalL- (Lpi^iurr^j. 6^(15 (Lpstnp ^^jfjfaj ^!L_rB 
airÉaj.Tsb qajliu qaSliu 6fl_j.6_QLD®<S^ja5 QffirrstjTiríJl ' ^[ráajsa'^rr, 3 
srsír/Tj LScFTsma^íJ Surrsijr rry usbaí)s_l(5lLb. a=a}a5!ujLb e^stVf^jfjjajaiaiírsBr 
__L_fiTJrujrL_® LDajlÚLj __srrór@ <j%jj&6úiTs$t sraSlrf LostDpstoiu sra^rfiDSTDp 
íurraVaiá' a=ajaj)uJLb s^sárfTTjsbairrsár (Lpi_j.t_j_b. ^fÉ^lujrrsíl^iOTOT lÍIjd fBrrl® _g)frra=rrr__6i_. u_F-a=rrrB^.-_-UJÚ 
GutrasrrDgi. ®<ár gl fprr ^úálGsoiuefc eu^eb _g>jgj asrrlafl tusrfláas 
eorrii ; rBrr&rr wpQ(!3(3 rErrlt_^5r(g)a5a- asrrlafl tusrflásassornD. ._f)ja5ji) 
_5©a3a> fBrrerr, -j>ja>.?j)j---L_.uj Qa5rr@63_LD @6_.j2)iufrtD6b, rELb(Lp-_.t_uj 
,i,rrilt_rrg)í6CML_!U suiaffinmiujió e>r® t c£jr;__-Q__.r__-OT__ _&_.(5l_b. lSIjt) 
i_ir_.L_n-fiBr • _sl^ -T-_r£) y,£g_. ~og.-J u1u.Bja5rrLO.rs_r ^iqasnáiaicferr 
6T©^^j- Qasrrsrór©. _syilffcnL_ujrr__ (jptujDeflasasorr-b. ^(gjsb 
_g>jn3a3_j ua^S^rrrB^I @6_Qs_rr0 (jpeinjDU-ji-b ajSÓr n!i) 0)a36Tna3.LjLb (SajrrSso 
u_jld Lorrp^ai Qa^rr-rói© tBibasiWÁ &>sú<&im «ns-iá.a&jr) jjj. rBto (jp6tnt_uj 
rBrr@ §(J5<_.<__.jd Qas-irjjij-b, <_g.fgí s__s-_r--.iDUJ.ra5_6_i eurrLpaíln) 
Qajssr^LD 6rársv> £>&,(&, iBrrw rBLÓ (jpsTr_srr_uj ._.__!>T<-_--)6OT_(n3___o.r 
^úQurrfj-gajj ajrrsár LDrrsmiu rfrÉJ^Lb. 

glr_a3 rBmliq-sb rEfriD t__)jDrBajjí_-lli_ a5.rrr6i__r<_5 í 55rr_b _otl(5l_b (glajj 
iBLDfipsinL-UJ ^rrtú íBfr__rra_ < rDQ^^'5IJ _5(n3a^a_)jD_-iír<_5-Tr, __jrrtp <____•)<__ 
t__)s_r qnrjú u@^)i-Jlsb 6plt_|_ 6-irrLpa-)s-TjD 6^Ll©6OTrswrf!_5 -rrrr-vjrrrrassrr. 
LOS-fl65g_s!nL_uj _e)j,LprBé5 gliusbL-lsbajrrsar _°)j__6j)j_nL_uj __63_t_id_d 
s__}.6_Lb _srr__-r_iu(5l_5) n) ajrra-S-ls-r _rr_^ spfnj nBrrtl_int_ _g)j___aT ajSÓT 
gpj--.__i_i _5)jn51aj, _g>j--Tq, Qa=tu6b, ,-^<__)tU6ujD (11360 _____-r__rr__@ 
__)(!Tj_(S5) _g»j^j-6_ _§)j-.jg)j--.uuj __._--T6íDLDi_irr--r jsrriú reir__rra-)jD t p. 
Slré^ _g)j_--rL_a3^1-3r _fl/i)_-l _&_.__ _2)j__g)j6->__uj 6-.<_E6U6rór-wa>a))s-r 
^Lp__r_^rr_-r Q-_eriflúul(__)a> -ajrrsór n) C____-.r_}.t_|_Tr-rr < ajj. 

6prj5__i(iT;_--L_uj (Brrl_-.i_ -sjjsu-r/ -^j, _._-)__ Q_-fr_rr(sr5a5_b srsórspLD 
_urr a>j fBrrLb _r-_T_-T __(ja^__]_(n3_b ? n._b(Lp__.__tu -_){r_a5prrr^i_rr6->___j 
ljjD _-_.__>__Lb (jp(i£__.a$6pjLb 6i_)rfl<__ ajj, ,_g)ja5_-_T rBLÓ(Lp__.t_uJ r_l__-r_-jj 
Qa=uj_b, u_--f) -s^_5liu__ifi)^r_)@_) ejjDrajLOfrjrjj Qa=u_a_-(rrji_. ep^j 
LD_!jflajg)j6-.L_uj Q_=rrr_a5 rerr© _g>j-_gp_-___uj _g>ja5 6xirrLp__-_._5uS)sór 
Q__J6rflL_i t_il^j ! _f5«LDrr_B_ijLb, a5_-_r(63_)_turr<_5_-jíBJai_L_. ^(fj;___-_____isr®Lb. 

_J <__ SC ÍT f?(KT (tj' « L ;_rj (tp6árS_liT C ' ér- f iLp cF> (T MJ f^_D li) -^J_"a=Tr_J<_5(jpi£. 5 

srs_rjD _5L_.f^__OfjuSícr_ 5 r.-ir__b __!jjir_tf>ii-ii !_-___ __--6oa< __._DU_j!..b l _l(ípso___u_i 
rB(runr_5 sreiisurrjjij Q_r-t_js_Ja5j Grsórua^ujDJD") eiíílerrásaQ ^(tjib-^-j-T. 
T.LÓ(y_e?n._ , u -Ti_fTrr>t._ ..jnjs-Tfíirflujff -_^a$__<__^^6\5Vj5.Ba5j tiilu-nnajas 
_5rrl__j.6£i_b, rB_i(tp6í.-_uj ^-_a_ajj6_LD, _66_§3_ í^6-t_-.__o ^ce_uj6_jjt) n5)t_ 
L-lfffjiB^j ii)l_- <_ai6í5_r©tb -T'sórjjjj c g>j(ipa>a>_oTa.a- a-_j$iL5!(j5ii. _=5sór, 
lSIjt) rBrrlt_rrrfl_(3r ^rja=rrl_^uS)__tjb Q-Psárjjjj rBLDíB^ -6_j6ts_r(5lLb 
-iffjiBj_5_-rr ___J53_rt-j.cS Qa5rr-WL_ G.urrQ^6b6_rrLb r_Lb(Lps->i_iu ggt-as 
^jsuld rJlsárM)jLb siij^jú Qujpjp^. (^s-tSs-tjt) pib QrpuiLL-. (§urrQ^_b •29 6 ^&srég/ffiJs; ■unsrf!$8asr _/_/r<s_) 

sorriJb ^gnjgjiflnj Qu(§6$>inss}iu ^j&rrái&Qw QurjbjTjajj. g!<565r 
uuí{55)3> Qa5fr@a=r&J QiSrrígáPinrrss iBii) rEir_-6__. nsnrdb ^iLpré^ 
su(njá\Q(n$á>. mfrw Qujy_J_rnj __so_rnuaj rasorii<_sir ^S5sj_-r_-<3j__ 
^shsBs, LDsj)_q__,6ifls5r ^ponw ff® Q^ujiu (Se-S^rri^u-jsrrerr sjj. 
Hjfr^iueueti^iuff _!g?s_(gZ_Tj2J __^)_J i srrsrr/rrf ; — ■ 
lt mrrw eSírj^wúuj _rrrj6_Taj35tr6b wtLQib fBii 
L__ss-fli_Lb reiDcGraj ^gjjsarq Srrj<_ss6_ sb__- j 
-íjMS-sb. L_^ajísb iblós_ld_iu rsrrrii S5fr__ra£_?(j5 
mrr&eSíssr -^6ií_fí___. ^ssru Q^jÍícsSICd^ií."* 
FB_)(ip_OL_iu ^,tuj _jn_s_„._ Qurrjj^cj56-jsi»rji4_ spjrRi____ íjjjlaj] 
Qurr^íB^ri), _J{Jg- fBii)(y)S5>L_jii --gjja-sisjlsm' Qsusrflúurr® ^assorrstsr 
-SJjSjj rBWÁi&j LfSlasajii ^sOT_|stDi_ujs_rr_i-6_ ^(rjjajagsb (Ssusirórrjlió, 
{§)_aj5 __s_ts?d_i (Eixissrsj 6_isrrr_(S3LÓQuiT(y)ay _ii(i£6_L_tu rBfrilij^sQT 
,_§£,__ _i6. ifc? _)_@li _ljp(nj6t.-_-[u sjiusidsu er^SlrfuTjf^ _ (osuswiruu 
,CdSjsidsiiC_uj £§trrrrsjj- 

^is-isurr^p s__nr)úQujri_Lb «(rrj^^isb, r5ib(Lp_D_.uj Coá^. u_s5rf 
asrftssr _fraija5c_.<s rSj6_ L_iua- a_-U)-UJSjj st^sijld ^(jfTjúu^rrsisj 
Qs5rfiiU6_isb__ erssr^s^w^ rarr_. ^l&tissréí __;Q5l_isiJ__sár ^sjsít 
útu<ss)_ sr(LO_s5 LGjrjjt-jqiJ ljiuSso wrgéi&Qsii (Lpiq.JUfr^. Qs-'ijjjréj 
-difruLbj -UfjrrsiD. srsbrp ^J srór® <S5,Tj_tn-r_s_6rrfrC_soC_uj Jglú qtusb 
£_ajfrs5j^j)juspi. 

6^0_j(r5S!DL_iu C_ .jrusjstrisi" Qsusrflas _rrC@s~ ajj_i $(13 ' eustD _ 
'iun-siír _a„_Tjrff . _)<_ afaCoUfras uj.rarj-b. i_stjrii (Sufrssr CSuTáéQsb's^siJff 
-^jlpusSúua^íSj _5j_ asrrsosjai.sb _-6Í.s_s_i_íri_T sjsr.L_uJ i i_ gl(r3__ 
6_sb_0. LDjrjluJsb Q<_ lúa^jii, s-__-@_ __.i_rr_jai s^sí_fla52_TT<& 
Q„rr{STTjejajltLj_ } r_ii _srr6b„_jrr3= _-jj.jrj._ QasTss-rCjl álstsrQesr siirfrr& ) 
s_rfas_rr ldsctld _!urr_Tui-f. i~B!ré><á\so _rriiu .beorrLDsb 6j__r_[_, 
éB _■©_!_ rr@ er jjGijiflsírruj! _ló s_ (5Úuu.(_u.Tí?b ^.flraC-sj'rú. j^^gu 
_9j8_ts.sj]íí s>rf_ji_ -in)© 9(5 ;g_u.r_í;_j .swtu.t' srárZssr _,_rr_ <_! 
í( rff__srV __^aj)úufr_._i_fr©— , ^j_o _-£?_. turr_3r QurrjjisiDLDCoiurrlJlLC 
ój_. ______ .r „r!fli__:i5_7r. Q_i_«.i Q_.rrfwr0 (_ ujrsu^lsbSso ? 

s^suif 6_(iT;LbLjLb ^lsoásioffi -^stDL-su^jfjrsj gisbsurrjjj ..<_é_lstDiu 
sSstssn^tJ usji <_l0)maj auLjSl ^sbsoGsu 1 " srsífr^p . T-jrSlíújjrf. iBirs>Jr J 
" rBrrfHJaasrr ^sidi—uj sái^njiÍLjii (Ljp_|.6_írsijr jg!sos5(S} srsjj srsárnj/ srr_ 
ssú-tSjSj Qsjerrlsijrrsiaj Qajrflréairrsb r^sórgil- ai_-íj5!Úurrí_.(5l_-_ír r5L_r_ sjj 
QssrrefrCoS-rrLD. srr__rsi5«jtD i__í r^l€0_@ _stn ( rj}r5ajjj6_l_._. rQdsciSso, '£\m^$iQSÍ UKJ^5)d5« t5»<ffiSOTI_UJL£>, '«fl-&Olt|-_- _^L_f- lBé&& ^áOTJU^ 

.rjlsúgso ersáraSÍjD'- s_swu3sb err&Jí&srr &&$smu ^sssn^úusm^é, 
£e% <Sai,p ^sSrjfii S-ipi §!só3so"' srsír^p eSmL. 
^^iíSswáOT. ^fSJ«í£5S5>i_iU Ljstróruuu a-esíjrrfí^a&rr Qsuerflá 
■_&jfuu ' ^jjluIl- ■ ^ss>L. í s%ir<&..««é!ríS> Qiiir^**^^ srfiórgi/finí-HJ 
,rsrrilu-_TtS6rr ueuff gl^m^wrrf. i_l_u (tpí^-HJfr^ @(5 -^^ ej^uil-]. 
fjjm^^gj. ,_Pjréa5 {&$súu9éogn-6Ísr íBrrssr __sfV^OTLpr5jji <_s__jTtj srjtnna; 
tuwssr Q&iuéc QpenpesnuÁ sm««Q«n-6frsír C_oj-«nnr(Sl_3 srstrr (SaiEíffiíriij. 
"SíBTfiSr. sr&irs^6W_.iu Ssuá^®^5b QsiJ^^ ^u^s^LLí-irgTjti, ^/ajff 
<s(sJ5S!ni_uj *<sítu^^í©d s^(5 u@j_?6nttj srsír (Stasb ^(^úááQ&rrér^ib- 
^ms&jrHS) CisujTjjíl ujsiniurs(_é56sr. 

■=g>j®íéj}J 6U(5sii^j (SutrrrsTOcrú iSlíri^or. _gi|-íDuuj_é ^©réís 

_I_^ÚqtSOTL_J QufT^SÍTtBSTr, ■ ^6_J __SB>LpLíl5l6Sr UUJ(__>1Í)<S -SU _QsiDU£j 

jjjOTSTTáiír,. «rrsérr^^LÓj ^\gú ájsrsy n) ers&sjir&iú Qua^^i&Q&rrmisr^ib 
eutjSiswujtB t5ííiir(5t _3ia.js^j6vr~srrírLD. tS5>_s<£<~rr susiiHrráiaSú t5!t!F6ín«£f 
sríjtátsrriosb;, ^<?«£fr_p^j r __) @rr_s^jt_sár t5í_ ! «s5)tf : <B (3><g3u.u(o65 jglú lj^Iuj 

.{ipffSip. j§)i_^jS pÍB0!f-^^SSr SpUSSiU& .*SOT@ IEjTÍ-U UltStV'LpjBcS^. 

i_66i&y 6$j_£ucW<á «35_wi___-]eijr (LpasrasriT Sp^ib j^rf __6iT5rrf_f-ífl sjnjujl. 
ljjj. ^íj^ius-^résiDtSuSisbj ^rrLorrsrírajsfjr i_?_s_6 qsídoj'b^ s$_tsou3_b 
_£l<s?j>u<f;s>s<5r, s^n - rrÍJigeij-SjTj^rflHJ aj<f ^ @s3}rr)réti56_rf<S6Ír £ _gs&'i frjcfjtaiú 
utlu sál&osmujffi tBtTtrórusijUSiVr Qurr^srfisifr ^irassir^ú. ujbrrjiiR 
_56_c__'úuuír_o_b ^Gninemp -urrrrijés sp(j)Ss& rgstsrrr. ^ssi3júuá}j3 
iurr(_yspt_ ^rtVS^-S-Juúurrsb __^6_rf_sc~Tr^ £jfr_s<9J6i|LD sa@<5£s_r /r)iS!?rrf. 

Ljrrj<s _<srriTjp_iTtiíi_ uorremuj, ^sBTTrrj r_ubsi»L_Li íSu^^^i^fh^^i . 
_5jtát5TSO__s<__iiiu _í|íj<5Flt_6b £>§íú-_rf s^rfjsufí cS>|rf_sajíF3(c^rr(5l aj_._|j_ 
(ipsíDffjnSIsb eí liirflú-f.si^ ^fjtffrrBJSi^^lssr @irsbsiJcbruSáj S>C f £> 
siOcBSDHJJLiLbj LDrrjQ^njdj, ssi«£6S55iu . -gtjérjssr ffirrsbajgrfíspjib as)Gi}s£0(rjjój 
^iQrgssr " «rsár__p ar^p^j. ^ld cip&r*3}uS.&} UTrf^uirrcb ^jqJm^;tv,_.;;j 
r_f/ ú(5)_6@u u&_sl3 ' Q<s=iuuj __g)js~rííui_ <srr5t5_ó sjníEiLjtr; yj_*í_b_.v\ K ty.r, 
éBS$i&>iu (Qcsú ^úQuirrig^i u3Tn51<s_úu ( _gj_'. ólifíCu^e^, ^tj&rrriiivii-h $<:!>{■ 
■gjijsbSiii&rsTjii: ^i/súr(^ |T.£,__syr/r _££;»/> u <h /r^.'f !-?fr^*r o_-r. ■*■-•' 'fl. •--.... 
U-jLÓ) <_?]*<_■ cgijrj^irr&JtSíTÍ^lstTr <»T6b<E6c_rr {°_^rfi_Vr(ÍJi 6B3_o_Joiirr.-,i;.jii] 

Up^ítLSmSÍT LDJTjQfJTjrjTj tSllíRsTPUJU^lÍ ^ÚQuT^LJJ^J GlJjf) n)}'\il'--í',t,u ;lt.".. 

^tssjsu girrstrtrr© -gi|L5ir5t__jtSSgs7 J GLC' fCLO.á^^ ^&rar Q^iíjili í.run." t_ .1 , 
iSjQ rBfruurrswr/ lcíI^j-» uá)j&!Slp(^)tb srth<j5 ^i9imn.t(ifuh tr^tf <}-,-*] 
___<_5__ rxpl^-U_n"_gj. %98 éH<fox&§160® _>_f/\£„_- (oisrréQ 

-gjjrBcgj r&rrtlasffrfleb, ersÓ60rrú u^^lffisrPsól^ré^jm -ajrrsOTrjStuj 
asE««ii 6U(ÉJ«fr6rr^^lsír r°^a3c_^6_ai C2rBfra_aSl ^(rjjiBdsjjJ. _£L(<2)6b, 
Qe-jjjjLD 2_.c5irrrfiy.sil, QrB0Ú6_uú_urr6_t93 árjrr6ÍT urjj n51tL|6Tr6rr 
Qurr(njt_rrC_uJ 6rrfl<55@LD. _)fú Qurr^rj&rr.? ffrrijbueorras _^cS5<3j6_ajj 

a>e"_rj d^*' 1 '^ '? : '*^ t^fiOTJTwlh _aia3SirflL_Lb £gl_b__« _5ÍTnc3SSJ)!S0>L_UJ 

tDSSTLD, Qiu íTHjimw, (ips_ _;g)<__i_ 3 a?rr_-rf ^ajHutD (JJi__ fí)6tr> rt)p oairrf.i^l, 
rSlré^ Qr6(rjjús_uú uiusotu©^^, 67DcS5u5)6^6Tr6rr <55L<j.63rL0frsOT Qurr^efr 
<56<%rt55 _rruj<s=a=) _^t_rrj6iy>jTj Qld6í3t6_ld i_j6in__uJ6iyr6_rr_ „§{,__ 
Co^6(T5r<5!LCi. __b(Lps_L_.uj -g^s-lsór _§j,jp;p__c55 t5_l_rr__l6_li_a3 ^6u n51 
6_lil-L_rr_b. -^-.-eu, rjjlsirrjrjj a_6_L_„ra3L_- _s>ja5tí_rjrjj uj_ajj6rrsrr 
CglrB^ __s_rrf_F_fl s^Sirrsis-ff) ldl1@íbj Q„rr6m{5i _)aj)LJLjs„L_UJ rSSsowjrrear 

_3jJ)J6_ ! Si5rL_ -TS-JaSlLJLb f$rf Lí)T6iriTfi_5_ (tpit}.»jrr ajf . 

r6Lb(Lp__L_UJ _^rrt_s_lu_lsór „jrjstTijrLÍ> _ii(^6fr __rrC_uj ^(rr^a^jpajj. 
Q.5=65rrrj ueo „rr60LDrr__, rB_(Lfp6_L_uj Qa^iusbassfr _^cí_rc3_ ajiii) 6^(15 
uasasáiajl-b __-_rif<£.s9turrjoj_., _-jfjQ(rrj(n5 u_5ás<55aS!6b ULpa.„ 6ifLp<s5t55<s 
a3rr|p__LD urflurreúláfS&úQurrj^rjjj 6_rB^stTr. mw(ipeiT>i—iu t_£)rBa3(S3) a=a5a3l 
Q^rrLfSlíjuL-rrLDeb i_)tT_jrjr_a}j a____a5a3j. _^<3jj)_j-= artsrBajlrjLÓ 
Q<S5rr®t55c35á rB_<55@cS etrj^rfliu _S)6b_o. 6Tt_rC_6_ Qa=ujjpUT__®a_<aj 
rBLD6__.a3 a^6irór_. _-_.--riq.uJ n9_os__ 6j.jpu_.L_6ijL_6-r rBi_(Lps___uj 
__t>5iTrrft?csfl6_i_^<55rr6tTr __t_6.r_}-._irra-a> ajjTswrL- (Lpi^rBjS^ ', rELÓ 
(Lpt_)L_iLi _9jrj5l6_QJ LDUJtátSS, a5___rr_6irrj_orr_-T 6^(75 Q„rrt3Írc7_a5S3.ujc55 
_6_rr51 _f)jc53t_iTr LouJcsa. ldsídl_ujc5= Qa=u_Coa3rrL_. 

fjjlri.^ (^trw rjjuSl-b u.SOTcSstr.ajáF Qa=uj6b"lLpa-asa= QaHÚaj L_lrr)@, 
ajtOTffsirrai c93rr_6-r eju^írjprjjlcS. Qajirefr^errjLb (j^uJsbLj CTerflajira. 6_n5a^j 
6_©_41jrj33j. CSurjrrsina 1 rr3rj__luj LostTrtjsa^jasQ, srsrfltsrrsiTr 6uijSJa-5rf)6b 
ísrrifliuajstnaj íbIsítí pQsiin)r$á> Qasrr-frsrr _s_5--t(f^i_> 6T6_rjjjj Co^rrsór rpj 
_!<p.T_b 1 -5 1 '6b ! ^c;'^Sljí5 í ^g)J roi -■ u - , -^JDHí? 5 6_i6nr__rn,_ rBrrtíj. _^_o<55lji) ajj. 
„5^ __ •__ rr _| j_> ^ @)i ^* '— '- '- ' _>!,W!_> »St_rr_5__„ mrri.b Q_ijTj_c__Q_tDturr(--)Gb 
_9|6t3>a36_li_c9= cílrrjiBcS QajrrsOTjjjj _1 s_ l_ ú u a3 rfjásl 60 _o. ers-JrfjrjSpjLb 
_urjrr6__= n^SfDjrjréajj, Qa=HJ6b ajljpsiVr rajs„prÍ5ajj6Ír6rr i_.sTrfla3__r SlajgsBr 
tgú^táQasrrsfrsrr i_rnlL_rrsór. s_lsrr_5@a5 a_l6___a-raj__ srsirrjrjj turr _jsjtjj_ 

<S5_jr51(SS)JT)(95___ _?/|5J _g>J6___-r^ _tJ^t_<3T_}. 6_l(Jl6_t33rr@Lb. _°>J__S_' 

rBLbi_!eii6_t95 uujsijr rjjjp^j -TS-rjrjj gtQ^^iá asnr__ií^(Sj5)6b ajsÓT 
Qa=rr<5_s_ic53_uj i_irr_rjrr QtS5T6rr§3rruj_j.t_u c 3jjCoufr60 _g>jsiJ6iTr css-c^a^sb 
gl(5l6_rr6oT. &£$ujjé]gl<5vr <3i<mifiÚLi 299 

LÍrfls-ílSsOT rErnla_srfl6b (e_rái<_5rrsrr_ t_-lrfl_$2&OT) 6^0 <£\6£> ^Sjrrjsjrf 
assfr qjCa=lu_il-OT (_p_OLb _?(5 Qurrjjj_5T_Oc55_TOc3j<95 QasrrsoOTír (LpSsOTiB 
cg/SOTff. _gij__jrfa-sfr Ujíjj.) s_S-ia5<_5 Glu(5 QíB(r5ÚL51_b, ^lósioldCSuj usbl 
turrcs gltl@a_ QffirrssOTL.S!írrr. _^c_.6_ls-T, rBii-^LLÍ^iBasJ Loil@LOsb 
sorrLOsb, _g>ja_lso a. wá^ijíls^lrrjfB^jLÓ íesot nSlsinujtJ Qujd^ c5@a51u_[í~--_ 
!íj*_irfa_ -TrrraJ-OTj_}SOTff. ^eiiáai^eni-iu Q^irebs&iá pír^i- _5l,6_t LÍ-a- 
epsrfl stfaía-ljT) ajj. iBrr® <_ujírrrrra_ glsbsorrai SrETcsaJilsb C2ajTjijjT)j6-Ua5Ú 
u_1_b LjrrililLJurrsin^, srrf-cs §-0_l_%uajajljj^ii> QasTsrór© 6_fl©6_ia>lsb8-0 
_rsOTU6Tn<s, srsbSst) L-.jtSIiu C_s_Jc_Síoti_51-OT ^poOQpib, iBa __turfrÉc£ anu 

^)jrfÚUS3OT^^l6OT L-1jl)r_.L_, «^jnfll-gl Q«rrSWL_frrf «SÍr. fJlSOáiSina. 

_rBíra_a-)éf- Qa=6b6_ayC_urr60ós a_T_múQuj_.n) Qurriúujrr_OT urrsin^, 
^soá@á@ffi Qffirrsrór® s___rr<5C?^rr'(__a-_L_, ^a&lsb __l(_ir_c_ (LpL_a_sfr 
QjpsoLÓ n_i_rÉa>j Q^SOTnjsuffffisrflsOT asrrsba-Ssrrái -dIl^I^^j 6___-_.jjj. $(_i 
Qurr0(st5<s@tJ urrasl' aSI&o Qffirr@úu QajSOTUdpj, 6iSlSsOS!nuJiL|-D 
Qurr^árru-jL-, $(5 CSaFrj- ^u5l_j_j^rr@_b. stnasiflujLb 6_Tu_rEc_ _9jás a_fr_o 
@^rr(53rf<5sfr, srsbsorr i_o_3a-srf)-OT cyírrfurra_--jLb. ) c_n_j-&_Tf)sb c_fl60rf 
Qa=iuu-j-b c9J)iurra-Lb $(5 Ljíril<_fl-_uj-B QawemrQ 6_r_a5j 6_l(5li_. sr_OTa_ 
a_(5<_ílsOTrf. ^r_a__fr c9=«á5l ujsnsálsb _61_5 __ujrff_a5 6_lSsosimu<_6 Qa_rr(_1c_ 
ajssrrf OTSOT(f5|0j-!_ _)J6_6__1S_0 _urra5liu<_rra_ j§l6b§so. §5(15 fErrtl© L0cS<a.6fr 

6_í!(_ c„SrO tUStnL_lU-S_Si3OT(5QLDS!5flsb é^íBcg 6_l($lc958sb U-JSOOTrf &é\ _.ff6 

rErril© i__3<s_6Ír _g>jc^-_i(í5-Tni_iu i___r<_<_),g\_L_ srLp _s_srór (_)__£> <_36„1rr, 
^ré rBrr_li_j.6OT @(_j <_fl60rf LDSOTaiaslsb lol1©l_ _a_rrsOTjjjl(£_)-b uujsOTlsbSíO. 
@rf fJjlr/uSlsb 6_.saOT_}.uSl6b í_§lSs_OT<_r.._r_-j Qupp Qpefc^ú) 6_j@úljli 

Qutl_J.SlDUJ S_lll@6_lll© t_lcft.61Jljb 6-I<5F^lLJL_SOT _|>J6TOl_i<5i<£BÚ Qujj)jT) 

(Lpajsb sMfSjÚLjLj Quilirj. wCQw (tprécilcS QasT-rór® Q.JFSOT.p s_1l_ 
(Lp-j-ujrr^. (_^a= ú up __l uS!@(Ba5 _°>jr_c_cffi a__._l__$5g§)6b OT(íí_ «-flu-jsfrerr 
6_rfa5sfr, (BrrtlsiDL. __,«_3 _s_srór(_.t_OTU_í!sOT _-g>j^j _t__(_i~ i_i_-_3_fr 
^gsOTsurjji- _a=rfrí_a5J, airÉiasfr r_p(ig _36OT^_a3T_l_>, __^j^_ujt(_1i_, 

S&tíÍlCoS-rrif __JTJJLIS35UHJI_ _^a3j2)_v-íBCfl6_ Q&fíQ6&C®& QeF.'.liLí 

(_c_síOTLq.t_í _:iT,flíL'_b erefcuzm-F __<?*OTri.^(_ji.iu<T.T*fiJY _~<~r <^S~r_s 
íbISjXjsot. 

U.JJ) _v_c>.,i._-uil! U _. ^,-.-,-.!^^^,..^-. _ilTJT wí ,£;!,.) UU...^J. 

-gijrrtsíltusb e_strór_j._. @ 4 c_5l6^.rr^rrsOT íbló <ffisrórQ-_OTa§l_ir Qurfl^rr<55<é 
_iiTil_^Mj6ifl_3_3ji)jjj. e_s3OTi_^u_l6OT C_s„a_ii) (Lp^S-i^ajjLÓ _);rBa5« ©<Íl6^>íJ- 
fflniuLj Qurr TU^^lfjjúu^j CSuir.soaj Q^ifla-l/D^i. ^ajlsínrruSlsOT LSlsOTGs-r 
a-sfrorr s_Jsrór__|.uj i Lb ^©s.iajpfajrfluj rBlSjouilsb L^l(f5«* (2sijs__t@ií_ 
20 30$ ^idssrpgíGOSi w&sfl^Ssar QjsrráQ 

srehrus&g mirth LOjprBajj __(^_9C_(/t3_.. " súsésrv^é 1 _*<5F_5frJi__--íT ^CS/j 
SrBíf (S&irCiq.efo ^({5<95<-5 QeusmrQtb ; _^<5sp_-.__t_i a-jj/úqffiasfr 
6£(LpfÉf_-fr__ú y,L_L__íQuj_ ($($&& G___w@_ó. Qsvn^w _-t_._.L_u5í,_ 
!Tti)U(LpLDj ts^^iusijfLD Co^ifrB^í __u-_i_ .Qa=fúa3"c3>fr_b ___L.(/J„d ajsáría. 
_r_-r n) ' GuTfrrjsrf __Ísí>.l_<s;J}J " -_<l@-_ , d$sb_-- 1 . Q&túuG»g™sisii_tLi 
srsshsmrch, &<&^ (Lpiurn& _=)i.__]tu uiírsijih ^s_r ff_ (__FÍr_G.aj _v_8ijr_}_ 
a—jTjsijn'íSÍlajOTOT^, qpcj Q^rrprr)^0éú aáí@^&o Gu^rj^pCTrerr^g] 
(.urrsb _.r__-rúu(Si_-!jrrj uso r„/r(fji'_s-fr <_9fír_í)i_j_b «rsárrtj /aja$<ííf./r L£l__i. 
j^(Ljáa;úujLlt_6i|i_ó5r _3/aii5ób ____-_rL_rr@u) |§)6_-rr_F_p-b ué>&^0^iársrr 
€iíír_54§ar. -rsb-OírLÓ -L-fl^cSS-B^^SiSl^rÉjj/ _r(LO_-L51 <s$£5)s_ ! aj/__--r ;i _)já§)_b 
sjjfju®-. _^l_l-LÓ, uiuem(é) Q&tuueúir _rspj_ÓL|__ asswjjCajSírffjjLD 
eiiSiSIíUiíU _u_-3r__rr_.aíí sBQ&lp^. (StDSgiLh ^mp 6ús53riq.&srr QJiJluSísb 

S___<J.__IB«ÍÍ óáíjleif^íigjsb, _9j^J_"SS>jl> 6£_-_5_J U_._rtS3-t7 LO^pUEij-iqíÍ 

f£_í-Círrrif Q_ c tL?-i- < g_ <u-)_.<»j ( _t- assi^L-LorrsíiT __rrrfliutoTaí)ji) a>/. grsgrivgspiLQ 
^smsijtSá^LÓ g</3S_tS-.é5j_jr__r s-CB^fc^asC-srr <_r_-ru_-,c9j r_)__-rs_]_b : 
_§(_£> £5 (___-_ot _1_b. (ELO(Lps$}L-.iu mirQ srsirr^i Qt^rrsbsoiJuQLÓ 
-0íT„5 ^-_-ri_}__srfl-_, s^q^sS^ &ihumg(ipLb jgi_b__o srtSsru^gi/L-S-r ^tssneu 
^áánpjffi QcSírtsarnjj Qu/r(^fg<3s/r-ogp/ii) ___6rrsirs3r. _^a5-_.__iu spsmss>(r)y 
(__srru_ó tgf\sú£Q0 C_uírr_-._F -^sbtspaj/ wpQ^rt ____wjf_F_3«5)<sb y,il._|. 
6r_-úu__L_ j|^--.{r#<y|^í_sp_ó su^cScgcgj^L-spLÓ ^(totágj-F Q_r__ " 
_usíd^_íu -s^/Téíiíusb (LpssrQeGrppw srsár^p a^/jjfcg-l©^/-.. fj^cbr 

^!í__50£_ _F<55<9}) -TSÍSVSTrS^ Caffi/r^^jjjraj fSjpiSjLD ? ^^ajtí_._5lU dFÍB^/fÚ 

U0^)_b (g^siBírsituu _o/nu^a$_b _.___}. s_)l_© _____r_^__.ttj_p Qa=úu 
stjfltjifi) (tpfuá}<3 í )__-íu CSL-jsQó-frsrrsujj/ í_í i ^<_)aF : ír-_)£j^.ijr U36_rC_"(rrj ? 

__r_wa_aj)_-T- __j.rr__3-_^ri- i ?jpj ^^u-lSIhj _i!i_i__rr_ír fg_-rr;^fr_;_rr 5 
6r(Lo,érjjib 6r^<á^sa.erfis_)(i5rB i <§j _^s_rf_6__íruj | Lb CjjJ<j_<J5S-.__iu _T_3-r6_-rib 
-^l_-}_li u_3)t__s_9jrjajj srshgu Qgiflálp&tf. srsbeorrsupGtDpi^LbsSiu. 
^scr^p reLo_-g><_. Gajsíns-uu©.-^ ^a Lo_Bfl<s_sar rss-rgj -usn-^LDrrp 
_«_'i_iiq_c . .opttip-RC-íu ^sarrrjtio fá^sh^soih ,^dttsu{§th 

CSa'iríB^i Qffiúiqu) (y>ujj__£|*@ -gqu^úuCT-u (______ r_.s.t_Qu^Lb 

sr-íJrpLo _g^surf_56Tf a^^iát^irsisrr. gl<_&_rí_ QujTj C_s__w©i_rr<s^sb 
<_9/^j ljj_^2<_ §i(^É^j -_0_b ^ámÁ^é Q ) ($iL®p$ l ssnDff<ji diiu 
ui^sugrréú ____.__<_. «rr Q^ér^iw ___.©úur__@L_s_r <3x_í_|iu ésirjr.J-r 

-^r/íriuaF^ujrrsb loí1©lj_ ear^ea^i _r__rjr_Lb ^PfjjSliU C_s_6--r®LD. 
m-?fra5^)eb g-rf) s_s_ísr__rr_s<s3 (Lpj^turrLOsb, _5|_<r.^<íF Q^iUtstípjp rá)_<so<_9-b 
-msu^^CSiJu^ sr a^-i/Lb ; a5e3.L_ 6T66tC_p a_(fjj <_L_Qujr)jLb. iB_-(y)-__L_u_ ^ffiffisb &á$ ^tpsoLb rBrrL_ss.__ íELD<srr<-__Éla5 
OíBirsfrsír (Lp&jjTSUjjj éfl^rs^ ^-TOjpuJírfajLD. Qs_ijr)j-_ (JluJfBaSlrjLJ 
uSpáliun-arr^} _Jjajj. Ggstrf @_rj wrr^lsfliutr&^ ajó-T ar_L.<~-L_<35 
&£.®Giigi (.urrsOQjLD, •^sor&ajl spQty _Drr<sj)íf!ujrr_5 sxi-so l_1_-tss)js_ ajj 

GufT606^LD !_.Ssf)<£5!5T aj._T (^OUJJTTé^aS-STT-F Qa^LJ-lJc^sb <k>. _gJJ-5JSS)JS55-_UJ 

L-Iósú QurRuj áFffi^ ^iffiJswjsrríSsirrSuj ^ur&ia-) ^(5<Sá£l/D,#í . G-BSii-OLÓ 
@(5íl"(5lÚ ULp__<3-cJ)a5J<_-@ _g-Jl_).6!nLD l_JiT___0_b _<5S!DS_I sj jdu@ldQutítj ajj 

_3jib<_.<ef cg=é^uSls\Sl(f5fB^j _6_s-k@_0T6sr6<3_<_,-- QujDjrjja. Q_6rrsrr 
e-iajjii) ^sussr 6t»cSul51Co60(2uj a_6jVsrr^j. _«>j6_r-S-r (SrBrr_5<3-) <c <_9rB<9J)<s.-s 
_6_ssbrL_rr ', Q&iú " sr-_rjrjj a-i_j_iis_iajj, fjglri-aj rBrr_.L9.s3r s__u51rr 
(Brriq.655UJ (Jl^jsusinrjú ujj.n$l__ Qarrswi^^rBjS u__-Lpi_i sjLDrrjbjP^^^ 

t _DJJ_ULC}_lLJLb rf_.l£}.ÚU<3 i fT)@ (2LDÍ)Q<Kfrsfr(S3LD 6_Lí51u_nr@L_. rBLbl_l_.LD 
__6IT6irr L_)!__Ú QuffllU ___rfl_cn_DUJrr<__luJ UfajjSjSjíJlrBajJ 2_6SST6S5LD csssrór® 

rBfr_LD (tpL^-si] Qa=iLiajj Q__Tsfr(6T5Lb ___rf)_-__06tnuj ^úQuT(j_oajj ajliurrasib 
Q<s=ujuj (Lpi£j.uJiT<suLc). ^s-susrrsij rfscraru. a5rrsO-b a5l(r5Úajlu-j(_.6sr ^("íbjjj 
6__._i_.rri_. fglssf! Cjlrí_<g a_rflstnLD6<DUJ <3=rrsf_<5Í)rfuj _-^c_OTra5srr, ULpá><S5 

LDIT65 _-g)J6p-_^--)-___.i__UL_.L_ 6_LD<áicKrBJ<S5sfr STSSrjI) (gfTTjLlíJl^ 'a=__aj) 

a5srfl__L_ u__)i__1l_ LDfr_.(_i_rrLD. cc é5i_sb asi-íBajj Qa=_b-0 i_o rr_l_L_rn_ó J 
-gjjsiisijrr^p Q_=u_s_s!nt33 ldss)j g a5(T^ a^sfrsrrirrf. sp^nj (Lpsk>sS(ipi—ebr 

__6W61J _-._63SrS55T LD fril-'L-SBT, SjQssrScrflsb _g)f a^J S_1^1_._5LJU_.I_ ULD-5 

«a^ajljDfaj _$(2jrra5LOír_?5ra_jj " -Tssrjrjj Cjglajje-jssirjcs a__.j_íl surÉ-'ajrrLb. 
LDjhQ(frj(f5 ' s_isin_5ujfr_5_. a__pu5)i_<g5a5j, ^ssTfá^jDraj 6£f_j aftjTJlajjLb 
__rfls!nLD a^rjrras ULpa_a5 s_i(£<_5<E6r_<_.8sTr 6iirflscna : ujrr<_5_r. a5sin___JL3_j.^ ( gj 
s-ré^srr-srrrrLD. sra5jbQ<-5®á><95rr spjtb a.6sr (36-í_-0<_5<5STj_t>ffr_'uj fBLÓiSl 
-_rr(LDL_ _ra=LDrr_3r_í5f1ícir __<936_1 ujjpjp r6l_siii_5@ rBrr_D ^6rr_inrúu_l(_L_.nrii). 
s__6cr5rs-.LDi_ifr-íST ai§_06-j6_r _?j6b6oa5j -ua=LDfr_tfr6<3r rmb __.-fr__rr(Suj 
^(nrjáifa^LD Lossfla^ssr a_ rrsirr _ts_tu-S.<35 i_orrjjuL-)-U-j-b susi-lu-jjrij^as eSi^ibu- 
: _9S n[)_sr. 4,©-= @i£r6l__oi_;L_6-T Cj_rBS5 _g)ja5 wsS^ssr ^S3T_s.rú 
iS-irsflaiajja- Q_5rr_rr(sr5_i. QurrriD^j £Tsb__oujjD ( r_i a3jssrurT__5Ú(<frj 
■-^_Tr.T__(rrjfflTr. giíBc^ú Uiroff r<33Lpffl--0 srssrLiajj @rf 6£i1(5_w.s^ujtuj, 
,_gijt_|.ss5LD^a56cír_b srssr^fD ufluscnjpuSlsb _5__.l_l_ul_.l_ 6^(15 ajrrsciflujrrjja-) 
f^)uj(Baj)rjLDfr_5 aL-sfrsrrajj. srrfeaj 63(15 _£__ _§)uJ6b-3er5fTj5íBa5j fE -b(Lpss5i_UJ 
_)j_)___5ld LD-_TÚuírssrscOLD -ii-TnrrBcg Q ajír _$>j<35_scrr (j^jjSiuu^jpfaj j^ls-rgjjrai 
Q_5rr(S3_p_b @0Ll@t33<33e>tír_DiT--T <3-Lpuuiii.a5.-O _L0pQ_Brrsírs_<i5ír-b 
srsÍJsáljSLi uujjgjjLD ^lsb-so. <_fits_1 QeiirQ^e^ (Jlujajajlrj Qurri_scnLD 
_rr__o_- ss._86-:uj -^tltjlsii^ _urrso mtrQpw _L__60--.<3 : scn-_ Qwm 
Q_8rr_Tr__i^rr_b uiussr gl_b-_o. 302 ■sjdssré ) ff ) }~<so& vbmtlgdssr G/_/t_._s) 

á^sB^esresnu _rc$f<_. ajjtj C_urrrj/TL_ ^^ulIl- _§?uj,_5c9_c_>s_.g7 
^(í)£5g!& Gprresrifltu g$iuá&th ^errsinrp Qurfl.ua.irHJ §!£<$!_.„• 
(Lp(ig6)jjpitD ujrffiSl eSCQshsrr^i. U6»i£iu ■ í_3__o__._oi_-l5b, r5_b(Lp 5 _. 1 __ ttJ 
«^prcFÍiusb d)Co-0úiíÍ65sif!í3T (ipssr^'^)Á'3aili ^,ré!__l___c s^bjD S5_l_i á 

^'ÍT0<35@ -gJJLIUrrsb QcSFSJT^^íSboíu \ c £i|-iií<_._fr LDlL@Slo <-9fE <§_(«£ a5<__ 

_5_._}-Uj p<3j0 Qurr> jj^rscgrrifas-fr. ^áiálso QwirL§ltásb C_a_Tssrn9iu 
-^eáluSeb ljjt.úulIl- __rrs-r6b rr.rrrr_r5C_'6_t rBrr© _§(5r6gj 6_irE<_5,gt, 
glris<_j<_5 ffirreoreb rf_ rfl-b c urrás ' , ' __otit_-6í_L-_t ' c LDrrgSlsffvi ' * < a&ífiurrs\3La. ' 
IgjsúirsisrrlGÍr QwéosSiiu rSípebas-fr &rr6ssrúQuá)n)e$r. ^iUTas 
a_633f'rf<í^l _t^_-|C___Tj QuTajjLDa_a56rf)__Lb <_5t_1l_ Co.sijsirariQ.tu 
^.OT_-.L_ujrr__r «(j-Sswr sra__u i C__DT -^rÉ-raja. «SToWÚuusSlsbcfeo 
l9j_@ uG1<35 @<5<SL_L_rr6Tir a=r_^rf úua_<_})sb L^lrB^ltUírs-ilsÓT Co<srrLcj._5 as-wrá 
a5/r__r _^<69s_.c5a-6rfl-ffr -=rnfuTa_, ^\eairs>2srrú GuireoQsu __p/_3_rr 
^esiu. UjSssr®, _^6_(f<ffisíflL.Lb -^jsijfaósfr t3_oTjJ.«3C__oC_iu Quálé, 
QmrrsssrQ _o<_5Ta>u.rr __Tr_c_>l 6_r_^j rf-lsÓTfrrjrf « ^<3=-F-ic}.a;c_j u<gaj<__réj 
•aB-rfljfj u_j._i__l6Br n> «6t»g> eu_6t jjjj glaji ; s__6W__i_DUjrr<s5 rB6í>.L_Qu r_ m 

íéláoLpá^lHJfr^LD. §l^(52)6b<Sir6BT _g3J6_IS?3>ír LDffi/TcgLDír-QuiflfU ^fiOTLD/r. 
CTSSTJTÍJ QuT(/rj<á<5L0rra5 t _^6_.^«á5l_-Tn.S_Trf. <S__T@JS-.L_IU ^fff^uSfiBT 

@(j5^1iurr<_. 5 a=_m^iíSlff5r dr-_-.ajtUTa5 ^r_a§ltuT-i_l_iJr C__.rrt_p_5 ^sssréi 
«nw wÁ&dsrr Gsugi tumr^irssr rxpr^ wesré i g il _ssr erpgié Q ar reinsr 
(Jefrsrr/rifffi-ff ? &fb$iup$sbr spsrrl u_1l.6-jl_s_t __^_tfr__Tsi_]_b _°>j__r___-! 

@(W,Íp QU(5(63 a=<95<$ S^cg&O QupjTlJ Q__I_rf.LJU.lL_.gj. _o)|S_Tt-| 

surB^j rgls-rjTu <_.tl_ í .tus_j____r §lrB<£liuT6á)__r «ss^qjóssjt afljDrfe^j 
Qa.T6rór__-tsr, _5ja5 (Lp_._orr_5 §10^ _.@a=<É>a.__rLb LOfiDnjréssg]. 
■_Fa3^)HJ-i) a=<_5^)iu<_5S-.a_i<_. a._lí£j. _T(L£Ú__!iuatf. 

_^;r_£)ju6\5)_b } ^/Baj)ír^_-.aic5. s__a5<__ QáB/rsfr.-aji, utusór ^á 
Q_5rr6iTS-.-ii;uiT,' : 5)-_). ^iéejú utu^^<5^tsf. r&rr_b _§>j-_Ic_£)uj_d as _}/r_j__ 
QdBiraVeir Gb.w.«.r i* ^(j.-*^. ^ í s_ L V.^]__t &s,é\es>ru íb iri_, 'sjfio^ 

LDTJ_ Q_=íÚaj U._.T^L_T61ja. í a-_ STsbsOiTLI QU(5S3.LDI_JLD ___ -W__T6_<_.rr_.. 
__5|,®sb -ffi/TS-.Lpiqíi), USttLO;fj,T.__lg}J__. _3ijT!U^ __._^ r n_ia5_l@ 

_^ilu®__iiT<!_r. &>w(ipes>L_iu ^rr^ujeb @^.(r_l__^^i6b (^«o.p^oi __,..& 
Lo_5rr^u.rr.ií.suú uiuotu®<í>_S C_s_tsrór@Lb Grsirn) a^an^ C§e5_rrr_rGJ 
«_.__, _-_._v>éfluj_b _$f riSl«v| LD_l@_b Q<5srr_5_ri_ rBLDiileb élsoir e£\iL® __?__.__ 
ptr&p Qa5ffliu__il-b&.. LD_.a56rfí-5T -L-sfrsrr^aÍlsb _o<95rr^LOT 63 _l__ T ^iu 
^ár H 6rfjjÚL_)tL|6frsír CSusr-inS-Sr < _g>|f^cái.__.a_ ^^^^wéa 
^njliu (tpt^ujrr.p. &£tglujt5!£lm <">/s5n£>ÚL/ •• 303 

jg)s_.^c9J^T6_r ___6-.rs_.LDuSl6b eSi^^^souSlm Ggirtbpw srssrnjj 
ffn.tr) (_._ustot@C_.ld csetflrjú ájDSúpsniD iu_bso. rr_T© <3j6_r___raj &tr(Sssr 
_^n51r_^j Q_6ir_rór__. rflgbo gl^rrssr. _Sln) rorrtlu-rrrf § rBc9Jliurr6-.su 
^árjuSl^á Q&rr6mriq.($úu&!bg>ú (§._ /_£_.-' &ibumgw spsárrTjj 
uSl-b-SO. girÉcS ^jOTLj (Lp^^giJLb s__t_b-ruii_l(TJ} (Lpfflnpiu.TOT^j-. 

€T0!TW6tDtD {§IUJ6bl_|L--_r £§llB<_5 -__L_6-TUT_1® (LDí.^jD 6r6_I6_. aj 6_ÍI-Ur. a_c93 

<$j£jii- < ^ < rjjr_j@6_i^sb_-i-. sr6Ú-_i)<?5i--ír6-r eulajrr^^csgl^^LD -^ifdraja, 

(2 Ó5 60. 61) U.J u51 60 S-O . 

^Djffsrsmu -^_^LiU-i$.L_iurra_<-_ Qa_rrsOTT® ^r_.^iurr__lsb stjbulLl 
jglrÉa. ^úujóff) 6_.L£)i_._S)sb .^TS-rjiSliu {gletn&iiSlár sp(ir, u@a>l, a_L_-b 
«BL_rB^j £§)(5rB<55 6T6<yr a_rr t gii<_5@-b srLli_j.iua5j s . {§.rB<$iurr6__6i5T 

jalrrH-StU^Sjtsb LD-TOJTjrBajJ _£.__-<9.@l_. <_=_-<9Jl 6TSb60iTLD flj|T6iOTL_ÚQu pnjj 

■npm$l6Qiii> 6_l®^c%0 MJ6in__rB^j Qejrr^ n_tu ($__--. a.ú UTrf<__a_.__ 

, Qarr(J)a>e)j 6ro6_i^^(5ÚU6-_e. r__8^<s^QuT(Lgj5j -r-ii-Usrróij jg.63Tuu.rra- 

; (Sl(mrB<35áJ? £§)ejJ<_5T6_r __smírsiDLDiurr6OT a.l@a_.c_- srsar^/r)) rBrrssr 

n._b_51_6t>T6-r, srsbsorr ___tL_lTe_6rfl__é_;ejjLb ai(t^cstssr _5rrL___ C2su6ínsr@L_ 

srssrp &w QasrrerrsinastTOUJ qaseirf eji-jpíiuQuTttpejj ^réas ^eoúél 

luajajlsar -blsirrrrcícsfl surrLjbsjSlssr srsbsorrú u@6rj)a5&rru.jt_ Qe)_rLLi_a5ji_stfr 

_^áa5c9i aó3soa;3srru-ji-b s_sm_u© § é^/b c g)J- -g>j_^ú usmtpiu «rrsúaja^lsb 

a^_L_, _g)jr_i0Lb ^lrBJrajLDrra5cy Qc_=ujuj_iul.l_ ^jja'^iLisb sppn^ssno 

(ixiiu/na^u-lsb ^ixj.áasii}. 6_)rfl<£r-6b <_.rrffiWTLiUL_L_ < gj. {g)rÉa>as <s9srrrfa= 

cáuSlsár G_|pj_6 «rjT6OTrLorr_5 } ^Djejj _5usb esL_.se.jLb QaFssr^p -^jrhaj 

iBrr__Lcj-6ÍD __sJT6)T6_Ta5(6rir;Lb ajLbfXpsfrC-srr ^jLráiaSá Si-.é^w QéFsb 

6TJ^6ina5 a-SW^LDrrp Q^ujaj^j. srrBaj sj>(rrj Qsu(b$ eStjrs^iib ^/sbeOejj 

LDrrQu(i5Lb suTSBoflesspi-b ^^iCounrssr rj) sz.sbrmtQá QauúailrTjasas 

{Lp_uturra^j. -^surfaisfr ___s_tl_ Qaijpjr. uSlsb ^á} t n)\smw uSissrsnw, 

_g>j6ULDrr63rLb, 6U/rFje;é__b -^csíliustDSii _.l.($K_lo ^^th^ssr, ._._u5)storr 

_=>ja>g)j_cOL.!U ^essfl CSsuríifab G<_.rr(í>.L_' Qut.i n i <pa.rr~_r _?{6»ri_| 

6_«@<5:,1%0<__ @pí_. -asncwr c jííj_-.í. .^-Iui^.l r .^L(p).„b £^...a.__ Qrt51__C_ i _.rr__yr 

-g>j_cOL_iu . S)51(r5Lbi_|ib (Surjrr-_._ T S ase^á.ílij L-iLjSliL^ib (£p6-. < rj)S-.iua_ 

''«^■__!L!TsÍT'- , P rna,!. L9rflaSlt%nr_5iai fij. rj)Ui.li_ (ourrrrLlL-ajajlsb (^ajSsar 

lE-crrraj __)j,q5.uj (Lpt_).ii.<33j5J. ^jráasú Cou,TrjLlL_£,ajk.-b -jjja. ij06crra>d.l_b 

Coérjrrsár^jjjjLc; ^jsóri-j _6rrrjs__i'_on - _- c g.jsbsOTLoá"), Q;jijn ■•j„>.a : nSls3T a.rrrrstr_r 

iorra.ú i_jn.^C_.a5 Co^frecnr ^pib -BLli—TiuajajlpíajílijLl^Lj usúrf ajlujrra.Lb 

■ Qa=u_a5__rrf. rBl§5_iurra5 Qeu^^rrjla-Strira. ^ (nrj, lj l9 ot>j nij _&__ l_ -^js.jffjso'.jT) 

: i ;^l_inrjs_il_b Quwoijs-ÍIl. Geu-róriJlQLos-Tnjj ^(miÓLjíélfT)^ C_urjrr6_._F t 304 &}dm $§}<&&> ■LO'sél^Sm Qjsrr&^ 

unj^W)<K6i|iB ___frarjjy. 

. u,a5a5/r<5« enrssmúuiii- sB^^^cÁ &frpsmp jjjffirr 

.QsuemQw erssr^r) ^^ji^úú^sa S-rÉ^uQup^p rirrssr ^rrój mfl-il(£)*0 
iSsásrQ eursS^sór. -^igjsci rJ^rÉjrg}^ &sárri—S&>suujib, rsirsbr *si$ik&> 
6ínaJtqLD -^úQuTmsjjj srs-rSssr OLf^^á^ rQthrpssr. ldá^b^stFjSsjl-iu 
wssr^s&g 6T_^t §(13 uTrrii) -g^csajjcé Q<55T-W_}(íF-JU3^CoUT6b 
Q^rfl<ájD|gi. 6^0 6_s_l-_.LDUJT__r -^/(íg^cSjLQ CSaicsú Qe^uJcSsl/rjjjj. 
^irHrg ^|(ld^^.lé _^í%_t--.ww-|l_ s^Coír 0írsi5)sb CFuíFc? Qc5 c t_--_jjjL_-<Jr 
s^CSíj eál^LDTéw Q&ÚAs&i&inib <oía=iútu# Q&rrGútSp&jj. 

ersir agiam&Bsrr Q-utíifluSI __©<_. <_9_ini_<--(gjLD eálsírsL-íBc^rrcS 
Q&irsm® mirGm eg(sjj (Lpu^6ÍI<s@ _~t -_1(nj__-SliuQuTri$a5j, ersw (Esrórurr 
«60" _tw __//r._zr>í_j_j Qut^^I íe ^siíjuj _5_.rfr6jp -^stnLDajlujTe. ^rrrjrái 
cssfr /' Grssrjgi eresrBssr ^-gui—á-a-l ss-l_-.i_-6_rrr. rBT__.i_|._b s£(tjj 6____c5sujrr6_r 
Q<35rr(5t5!Díi? !§)(§& &}) Gii(i%<&fbgjj. _g>JJjJ Qeu6rflúuKnuuJrr<3át36 ffirrstrarú 
Uí_>r eSlL-u.jrsonb } Qf_i6rflúu_-.__UJT_5 ___sfrsrr 6jj$lc__.<_= rj^_^p_-_ius_!__ 
(S_DT_F_-T<OT_5Tes ^l^ásc-l ^D^i. i_jlrr_5L_~$r[_ Q^iuiuúul-L-. Q_st- , it_ií-_& 
^}$6i\stnuujcBir sTsfc^&tBQ&aóúuQ&rQeún sr6_C3rrguii pih gsujes--.^ 

&J<T&GhliULDir<3iÁ 6&_ ( r^l(g)sb<»_l_ ^ljeiJT LDJFjJ SS(LgrGJ0 (5 L_6_l !_}.<_- 60} <95 

6r(j$&&úu(j)[<$ £)£?}. Qsustflr5rr__©<s jjj ..rsfiffiS-Trcá a}__(aj @s5irriuT^_b 
Q_F«JctjOÚ 9 uój^fS <s>._t «(njíÉjjj (__iij)jurr __--_-_--£) 6Tn í SLUrflují55 t gju6W' ; 

QGÚ6ffíláilLt-.gj] Sp(flj UcJ^lrfleíDcS. a_L_-SííT 6UT<_=_Erf_E-ífl_5r EJ.^TjjÚl-jdSa.sír 

upihgjssr. ujquso C.u-b<35str iBéo a^_ff-f)_6_5rr s$(Lgn_i__uJ QrE^ú-jcs^ : 
^JrécS Q^/ú^cS^rr&rriLJLb c?rrLbufjT--@6ujjj sTsrfi^gjj. 

LDáíB-rflsb 55(5 u@c^li_Js-rrf arjLoára)-. Qc£t v 5_.<5S-_ , u__.l_ U6__flsírjt~f 

ffifTEj 6_I6_.£5 Q-Ufb nSlu^L-S-r Q&lÚ&jj Q<_-T<?W_q.0UUo7D<^.qLb J LDKjQ(n$(§' 
U@a§) ^á^aj^S-T LÍllO-íl-l-- -SpjéSlJUL-.©, Qd=UJ..SU;iprSj^ í$jnU6^^<_J_b 

_6u'-W-ni_ < rj)^ r - GíTió'ír.ur- -' (o<_.l_u_'^> _5_-!_ír t cpj . ersirp «r'Ji._j_P 
n_)___-j6vja5T_5<g Qe>rf' '" ssl rr> jjj. ^(T)L-©0^5á<5rLc.Tcí-r _SLT>-Ju_9.ó5-b <j5si% 
(Bsií T3 ^s-r^pii f^)!'rrj_=_5_-ax_.-_fr ! §i. HJT(rrj_.@_5 <sfLpuu_j.6_!j5j Ílub^Iíi 
____=<3=rr___-r_b -utí.ttjt) _=!_*. Qa=Tjrfja5rsríj<__<55T ? _g^s_Tn}i -^rfjii;; 
ujij)j3 <fL_r_j@_--._5rr? 

_T_3T /J?/Bc5_S _fipÚUlí}-é5_b FBSiDL-Quff} _ 6U_-t5T(5l-b ? t^H_jC_5"_B«_JÍ 

<___*_-_ Qupir65)& erssr^) r6_b(Lps__L-su -^sítld sálCSrjTdrjlcSTS-r ^^ 
<-Jj2í^/«' -S_$_cj l _-' i-fl^Lbu^ ^@r_arj ^(nrj __irr<5-@a3 ^^^;í> Q-6<r(^*^ uiLic i .($Ááípg) Qpé&g)Á&.- s__so i_ajlÚL-)-bsorr<?j <$($ Qufr«a9si|tb 
l_1_-_s rajjTU_9tu -wsú^ajlsb _^ajji)(3já> <sSletDL.á@Lb.. -j^ajgrjjfftrJL-tu 
LDiua-_flsb Loáffisír _^_scT-U(í5_b u@aja3j_? S35.su <„ asrrp nfjlsb upáas s___<$) 
<sál_-_-gjt__<Jr ^súsurrjru QáFnJtuir^suifósSrr Q__ < /rj/a5_esy ( _b Qa=iú 
,__)_w jSsotJL,.,- |§!ajlsb su/Tj/Éajsá <5©r_.<_5 ._i-^iu_p sr.ffiJrffsT QsusBr^so 
${Bpf5''''gj!T6mv\-%sQ 6_fl(^r_ , __iTa56_ff_sfftT<s5_i__ ^p^rsr uujSsst ^guú 
sáléffi síl^LbLj^lQTjrráBsrr. " §1^ sj>(í5 rBsbso «rr(fliu^á@ú utuffór 
u®ú " srsár^p ^surf.ssfr a_.jTj]a%rfassfr. íC &p$tup$GD «srrff-T 
Qeujbrf)} ®(!§ÁáljDg}l -surrjj srajljjpjLb ^sTJíajLJ Qup (Lpt^uirr^j 
srsér.p aj-jjjjii glisaSlturr «tu ^tlcsPlá®^ <£_>£? "-!,_> J_|riJ srsár^ 
-gjjsurfa-srr --(rrja^a^rfaiSTr _uT 6pi _b. 

^rr^fs_j=__ffu_FLDrr_&, dClstJjL-é&asú _urrrajLÍ @soru^ajlji)r3j spC!5 
Quiurf Q_6nr(5ia3Sirrrra5Cstr ajs_lrr> _3>j£&w __-ir_f,a9a- aí_jiiff_sbc_ú. 
glsorsisr Qajsár jj 6-tt_urr?á_- Qp^nmp ^á&ú), -LDjpjii ^ajlasLDrr-sr 

• ^á^ajfftnaj ____!_ ®_ujy Surrso,, suixj-sij QuQgaj, _§j,rS5)sb _^j,sir)a=úuilt_ 
QuT^srr rjjstrrspti r&ii sál^úuajstD^ _g_ja3_5Úu(5ajay-U<ajrr<s__su 
__sfrsjrajj. _.ji)u-ff-r_-ra> e&L~úuiL®s&ilu.Gtnwiássr ^_ursurf_.srr 
s_l(f3Úua3ajlifjC5«irju ^^rbQ^ir^ ew^msii ^smDggiá Qa=,rrsírsfr 
so/rií). fJlé5gjjsB>í_MJ ____OT__.u.iuír_-T {gliusbstmj ^rrrrtu Cgsuffrór® 
QLosárgíí Q,s5TL_rr_(g-_ajjLb uius3rui_sáls_&_ ; sj-Qffcrrs-flsb <_S)|_|_ 
ajs-rgsnrai ajtrSsirr i_stnn)a3jja. Q-*rrs--r(J? _sul_uj q-S-riuii fjjhusb 

'_|stn__iu ajj. ^jj^spstDí-iu sr_b«%_ -___-<t_, jrj^i-úuL-rrjSs ajsársinLDturrsb 
v gj } sv>& -^ajlaiiflffiaiLJUilt-rrsjSjLb, ^srrjaj _g»j sco l_ tq ii) sui$u_|_> s _s)j_D)i„ 
iljid CSrBrr^LpLb LDL_(5l- @ j_? i_ til lL (b* _& _b_j3 _u(9«9-Iji> ajj. afiu ^_-_£) 
Qsug, ^soOTso.LDiulsb sp(5 @j_)1ljl_]i_l- u-T^ajlsb @jTj1úly__l- /BTsrflsb 1 x 
suré a3js_L_ú CSurrsu^rraiú usorf er^tmitSláf pssrrr. _g>J6_rfa_sfr ajrfuaisfr 
aFajrsajlrraifffD^ 6fl__©_5_.i_£.inb -urrs£i_-, t_lj9(j5_b _gi|súsurrC_ jd 
Q_ptutuCSsustrar(5l.'-3 _r_-rrpj ^<___t_5_S1_ót rtjsDTif. rBirib @(rB, _us5-iu 
ffiL_L.5su-iíQTi£j- ■■Lbréajlrr'su^__.uj\..^{SínLp_5é6Li _urr_G, _sxj ré <a_i ui ' <_ut_i 
iDrs^lrjsuírajl su_j.surr_._su -UíBajg/ (ourrspj-b gí(fjja5_9ff>a^ jfj>J_. 

LDffirr^torr <j5!.b _??fs«ri..j _iifj9u.tTa_(-_i ^íBt^JturrsiSlffór @rrrja5Ujaj--><si<5_' 

:■ óssurffB^ __)___~T/f, _°>J<_)-_r Quir^CQ _g)j_UM5_.@ rErrii <sj_so su-írarrrii raj 

__](_(nrj_b. dF^^lMjajaSlsÓT (Lp(Lg -^jtjpsb srsús-srrsij eTsárustRjS _g>j3urr 

tBLD<_.@ sr@^^J« asrr___^uj i STT_íTrrrf. ^-.sólsír -gjj^^^LÓ ^[sudjja.fgá 

: <S6_.__3_DÚut__®sfrC_6írirLb. i€l<5^tu<^ajjs_!i_ surriurBaj a^a^a^tua^stDajú 

jUmnJ (B<rí_j rp-sba.srflsb ui^^^ajjsírCosiT/rLb J _g)J6tna5_j uffjtjrjl rBrrtb 306 v ^iSssr£§l<sú& wsé^Bssr Grsrrá&l 

CflU*<á<3((5LD ; _^j,(SS)6£jLb a=£»a_í)uJ^S!Oa3 GrB0ffi@ CSfBff aPfBajlÚu ajj 

s-irripá-SZDasiulsb Qu^ii Gujtu ersÓTCon) ^JD QeusmQw. Q^su^smt^iu 
Gwripáím&iáéQ ^ggsm&vu 9(5 _r-íBa3rf_-iu-b eu^sii^j tpjrfeou-b. 
tDrr«fr63ar^jjá0 LDirasrr-WLb Q&árgn -^rjaftiusb Giíuéf-arasas&rr -jijsfrsrfl 
<$&6í)mb. Qptfm «rrráj^)rrstna=<5 65o_l. -^á-ssornb ; ^jJásssorrLD, 
J&fssjsb, u-bsorrtíSlrj-b ^sssrQ&sfnrs ^LprÉ^ a-.pÁ&pjglsSlfnjriip 
rBiDSBjLO sr(LgúqLb, ___6OTr_tf)L0 <J>j6OTL-| 6r6?sr6pLb a3rÉJa5a3a3rr60frHJ LDrBajlrjffi 
CSasrr&o asrrsHÍsru^ajrrsiJr ^ifljSJ. ^ajajSTnaitu cS>jy,rf<aJ LDréajlfjas 
Ga5'/r&o.tS!r)i3uaja5l(i5ÚU6iJ0ffi@ íbld aj&o ajrupri-as suswasasLb s__rrluja5j. 

-^rsBjsb, a=ajajluJajajlsár 6_Jt_)-6)ja56iDa5-5 assiJÓTL- -Slnc© a»____, 
^gMajssrLDrril® fBir_b Qajrr6rór®srrsrr rE_bL5!a56t__a5 6_J6pj6_jrra5 (^lsb^o 
iurr<sts)6Q gla3(g)6b Qujp_b fB6_T_7DLD ujtj5j? ^ssrLSlsár a-SiJisrsíDLDSwuj 
^(jjajHJLD ejrpjpas QáBT-fr-iiajjCourrso -^nSls-ils-T £_60Í5TS!dlds?duj _06sr_b 
ej p jpá Qasrrsfrsrr (2sii6OTr(5lLD. . (Jlssrju 6_is?Drj_ a5Tr_a_)rjCo6rorr ^sór nj 
CSqj jp errÉaj spQrj fBljp6-iscrC_!_Drr fj^rBa^iurrsiSlsisr ^(rrjajiuajsincsas assurj , 
6í5l6b&0. -jjjs-TlSIs-T siDasúuilCDL- ^ajj rBstr.L_QujT) Qeustrsri^ (J^rba^ajj. 
(^úQufr(Lpajj ^sjjsáTiSlsor í__6!S3r63-LO Qa^rfla-lsírrrj GrBrjajajlsb a?iurjrrg) 
niajstDajiJ QurrjjuaiajSiJstDj ld jnCo (03 rf . • gt-SiWSinLDiulsiSl^fBajj raih 
fBLÓiSlásinassiDiu jglLprBjrjj eSlfSlsuajfr ? 

(S^m(<9j @rf -__a.rrfj6is-TrÉ a3j. sjSlfrirjLDLjaslCo jsssr. 6^(15 siDsiisiTOf as—Tsr 1 2 5J 
Coa^CjjlaSCofiissr. 6rn_.f9j<5 CSajLq.iLjLb &,&>& <$b&*ré> a^rrsanr £§)tU60enS)6b3_o. 
^suffa56fr ^(%OT6U(ri;i_ QajfrLjSlsb jj5JL.u_ _^ij51rÉa5s_Jífa56fr ; -__turfff_a5 
a=Lbusrri_ Qujpa-lfjrjrfaBsn ; __^6uif_5r£ri5s?D__iu jjjjL-ua^siDajas <_s_rór(5l 
6áliu„a9Cojps5r. ^(ss^éú srssr a—SSsrrfa^a^lsiDLU ^sidsij QajrrfJlsuajlsbcoO. 
jQjrjjéTjliufraaa^ a^rÉajlajaj 6!D6_J65_fa56<_r surra^la^aiaj Qa5Ti_jBJa_1iuajjC_íi__ 
a_6fr6írt_ QrBaSlLprBaj^. _j>j-Uc!í5tCouj srssr @(f56_rra5 sjjpjjuai Qasrrsfr 
^iQmssr. a_.i_C§s5r s__OTr Qa=iúíu CoisMsoVCíJl-b srsÓTjp __jl0.b.51fgg)6O(.b 
srsér ráiajl f&í.'soovvn .jsjajrpraj j^li—fBi Q_»rr©a5a5S-í)6b-SO. _-*>irBa._É (3.(75 
5ró3rC2_cb Qefiii«or5r__ ábnpcWoi í lulsor _r$TjíCTri_orr_5 " a55u_oúuL_(?ai. 
SlíBajaB @á=a^S!Diu -Tiljl^ajja. Qasrrsfr. ^i&sar rffsrra^ajja^ig sj>(nj 
ffiiul/psiDpas a5L.iq_ r^a3-krrCoiLJ 6_irr<_£l<sajja5 Q_Brrewr| 19.(15. sprnj ^rSiúiStLi— 
LDrragajaílsb @rr_i!LJLSlL_L_.fBrr6íf : l_b ^lrBcsá (<3j&<£\ s^rf ____wjrso_LD s_?&TroTiurr_5 
u_rrfTjl s_ilC9-b " sr'sÓTjrjj ai-. < pc3_l(írjíf. ^jeijsijrrjrjj a_7-jT51(636b _J>J^J uiusst 
u(Jlu-'r? ^siis-jrrjrjj, srsár- (a3LprBl-50i_51sb @(nj as^rrjSsw arrL_i£)_(S5)sb ^ajj 
«surjrjS-T é5(j5&!í-riufr@ib. sfi$s$sr Qurrsisrp f^la^ciS-Tnasiu a=fr_Drr6sr!_6coTr 
5r6íflaj'rrs_T 6$3_0<_sra)ú Qurrj (Lpj-j-iurrajj sr.ssrjjjj^ 6rsár'sofl--._b <_S(7jjci-W &{5J£ltug§?lGvr ^imiLÚLj 30 7 

asrnLí_rrtDsb €Zn.$ £|J(iTjr_a>rr-b -g^ajjCoSU a^piBa^ ajj. «_?rf -__<njV-_.L_iurr--T 
sSdsmGtniu ^((5 <3=>ibi9.u9éo Q&viiiu (Lpij^iurraji \ usbCosuír_ 6U6-.<-_iuír6_r 
<5Ffru)/r6OT-<5(5r5Lb a^jTjn.^ QajTLíSlsb suswOTjiDiqiii (SsuswQld j sjjfjF, a^rcjj 
ajsuTU C-rBrrrisa^rrjpjib ^ajj &-(tF)0 ^sujj.! 6_l($lLb 6T-_ru _-_<____ ___./_)! 

^(njéaz C_su-_-T(5iLb. 

L__5T^__rr-_il|psti".i_MJ ^sórLjQffuuiLjLb a^á^tt-i-b rBL0<É@6Ír6ir 
íE_DL_l-___.a5*@s_. n,ujrr ^(r^áast--©-- j _^í6jj)6pj_- _^tur/rrsf>.u_b 6T.-_Tua>j 
&(3 (&>3 : á\iurrGgiús TBLbLÍtLtrr^Lb ^©ló _5írrf)iu los-Tjjj. usbCoGUffii 
(LpresiiruL-L_ esjfjS]asrOTjt_s3r av-jxj-iu (j^iu/i)_fltUT@Lb ^aji, ---^i-rrf-fcsfl, 
ajjr^(_?a.sb ermusmeu srsúsusrr-U C_ajs__suCoiuír ,_9|-__usrr6vj, 
^íjrruj _=_£), Qa^-rflrBég _%f.a3_$-r, srscírus__-suu-|_b C„_usij_r(5)-b. Qurr^rjrj 
srrfrajrrrr eusb s^jrBffé-srr, _5sbs_l^ jjjsot piursrrrfffiSír, ^ujfBajlírtj 
Qurrjrjti-iltusorrfrajsrr' .-^j,a_ltu,_iíf<95-fr <s_b a5(i3a_-waju_|__ (tpiujfjaílsarjiuiLjib 
^lréaiú us_r(Lj_a_ (Lptujfja^láíBj -__a,eu C-_^_-_r(j$lt__. LD__<_-Sirfl^jj__-__i_j 
^jjíl-ij (tjp(Lps_!a^i_b 6_lL^la3a5!(nj_i_- (d6US-_t (£)-£. -jjj-úsu/rttjj r^(fjijíi_ajfr.b 
ajrrssr C__5sfrs_l C___L_raj_b ^iU-bq aj_-___úuL_rrLD6-1(f3<__(3jtb. u__-_ ffjrzpa. 
LDír-5C-__rr C-rBri-^iurra.C_!-urr -Slfj^siJirajúuíJlajajl __1__ra.__.a3 «^-"-r.paj 
aj(p_urr, QajrrLjSlff) u__/n-.n) Q_=wiuCo6ijrr a5-.L_frajj. 

glrfeaj rEfr® iurr(íFjS-_u.iu _g)jS-.Lpi__)_.@Lb Q-*__WiliiJu a_lsbck) 
srsÓTU-Tn^a. _íí--.L_aja5 -__ij6pu_ua.a.rr-b -g^j|?rBa3l(5_3íGlC_(rrjib. fBrr__.i_j.6i_r 
_=a_a_l_5-_rr (§)aja;--.asuj ^Jjáa- C__u_súi_íl_b ujtr^tij $rj)j^stoi_.úu®a; 
^ rr 6-. LDLurrsb, &tr&dw sB(Sstj)&ái Q_5rr_wij^(r3___élpajj. fB_-_-_LQ C_r5(r_.a_l 

glréaj _^|__.LpL_L_| S$(pL!U<£j_)@ UJT0__@ -__rfl___-Oí_jLG _^j,í)/_)g)JLb 

f^(fjj_._í /jDiCoajrr, c gsja)a_--.s.uj 66__.-USjy_s_.L_iu 6urrsua.a5ír.B ^ajajjc_-_r 

fBrrsfr _.fra_ajj_. Q_5T_TOrixj.(rrjf_>C_a3ír_b. sa(fj} _5r__' <_,<__!-_, eimli^eo 

uff6W_=rr-50u_1__) surrLf)f_65 - rei_b(i ; p__-__!U (aj(fi)ijorrff___fr a3iBj__6rr 

Qa3_rflr_a. .-gij n9__iíffár _._a3_)_lt__lfSB}sb íjflaj <§.__. astu sjarf -j.jstnipú-iDu sSíQá 

ajrrrf aisfr ; 

Cí a^jT>(rjrjrr)j_56fr _sLpC_!j__rr _s<s_l ^(JisujájC.ufrso, 

i_)fr^nrii_5sfr 6j.i-j.ef Qa=6-rT_ .^-s.riíj.sb _B6t>ÚLJajj(_?urrr_-. ) 

•Tró:,^.,r L_,j_c._o-5 : a : frri r i_6^ib 

-TsbsújT^ ^sTD-FdJsrfiér-ltTTjrs^itb cr_-r-.Ri_.ib 

saicf. _U(!jjSurrff_5_Trfra5," 

c: __j i r_a___ d__.tptu a5rrs_a_a_l__r _____í>t__.í___s &rrC.éi jj§)-_r<p_b 
QjrnjuB ajj osQHfálpgi _ __)jj_5@_stD-_tu ^rr-b glsSrgjjib sra_}Q{rrr6Ól_5 508 ^<£\8s>srí5§]®ó& iL'esfl g>8ssr QrsrrÁ&i 

-SlpgjJ* _5]_JU!_f.LUrrrS3)6b ÍBlhQpS&i-lU ||í__r_-.flJJUij Qu/njíB ^e__5_rr 

^LjS^Currsárre)! ^ltj _gtj__-Lj)L---iu -^sgjJÚ-S LD_53S(6n}-?r)L_iu Q^tuábu®^ 
<^jlj___r _j6-r S£__t ^««á _&_.L_rrjjj ? íf srsTJr ^rjsb <srr^)sb sá)(Lgusuff 
__sfr _^_kiir__(/g_b _r_b-0iT<5 ^lsmffffisrflsól^ré^LC @rÉj@ __i(rjj_. " -rs-Tjp 
óxsít án.pá, 3^.i-fT0 ? msas&rr (ipr^sii^jLb ^lIícl- srf^rjqai^lsb^rrssr 
af^/5^)írii) erssrujp; _^uri_)_-! §£> r $&&!Dgl' ^eáisurr^ ^S5.i£c_,a- 
^_(j^clí &Áí£l&nuj tc3íir^Lóíre^Á@ -|^_--r__s_i_-r Qarrí^^^jefrstrrrsár. 
rJJajjCSsit -j^jrf-aj-F éfí^rrjrB^ ds^fflssrLD^éB srs_r |g)(r5_r_<3._. a5v-t_rr^j ? 

c gs/sii(56í»L_uJ ^síjiLpÚLj siuBjgjsrrsrr^ ers-r^jpj-i. <_g-)jjj 5^(5 
@ ;$_--_.__./_ u0á$)u555r(J5_5(S<s sSswL-^^jsrrsrr^j. _^__m-__ts-_jt_fLb 
. Comrr<sféi _^j__Jrr !c jj/rsb ^irpgfi _^,_-___ Q/BiúiL|/sj65srrí JJT-Í- j^ji) < p 
-^SML QiHUJiqrÉitEsfr " ersm-^p tSi-a^íqsfrsrrír/f. ^(/5 Qu(tf> (Lpiujfj 
S&í&j c 9ji£j_CS_&rrg^rjó q^ltu íq<s50^)s5r -^fstntpúuir (glaj/ ? C-><a,6_f __<_B£srr 
Scsenr a*v.L__^.s_ surrr^Lorrjj ^tupsinas _g>|-íDLp ; é^ < p-i Gcs.ri^a. 
=___^<_-_.jT_-_r ffa__-sfr -__>jré£. ^szDLpiJLjá^íF Q_ps_1 a^rrtú^^itj 
_í}prE<s us__f!uJír i |T3 < gji6_^jj><srr_5^ igLb -_s&L6-_r6_.t_. J Qus5OT-_zs,L_á> 

<S__rá3-_D_-_-rrú usvSl ^l__,@__ilL_-t 6_r. ^6W___rC_.u _^rrúu-3-fl__@_b 

^<3^_íD_6tu d§íujiT<_.-_ ■ 6S-<5r5^ja_ ay__<g? -rr^)rrn-_OT ufuc_-r -^-rfíáíjjsaji. 
_fi|SínLrjÚLj sur5c3si|L_Ej-r' <s_0(tp63.L_uj _r-_é^)_5>iu __^r/ rr iurr_j_.sb C_.ut_5-3_3._S; 
Qas<T-rrusiirr3.-fr _^s_rf_s(^_.@-fr<2-rrC_'íU g-^rjj éfíó-^^s-jfUc-p afLOíÉajj 
Q_=_b__l(nijn"<_-6Íi'. ^ré^ sr _rr")^rrs-T sul^Is-Jili Cou-pQasrrsfrsrr -_^á__Lp<__0_i 
-^jsiD-Lpúu^ {-^-_fásL_jaj s___srí_^C_.á. ass_f}.j Los-fl^gua.^ -^sárnjj. 
_r__r t p LDs_f)c£ss)j__-i--.uJ (iprrjJff <_=a-^)iuLb C2a_.--L_súu©c__)pC_'a_.r, ^sfrnp 
asrrs-r _g_j__iig_s_-L_.uj (Lp(tJ?_= _p_&^s-.ttJi_|Lb Qsusrflá- Q__rr___rrj (Lpi_j.W-j_b. 

<3_W-_fí__(iLp-írsrr _0<á_&srfis-r _f__<9J]_-..u srsbsúfrti. s^0 jg^pa-lwj ; 
^_B.n}H3sb ldl_.(5I-Ó QáFSAjí^^l __!^ifíj__-L_iu Ss_---r{5!LD srsár^jj ;' 
rSSsísra,^ dburrrf__L_rr íeít® §sw _r_(rfj^aj)-b Qsunj^i QunjsiSlsb---. 

{£tgtjb& _T^J.T__ ójajS-T (SfO. í5TL-!í^--Trf LD <S 65 Síf STfT &Áf& (lp(LfJG_ÍS3 ff)@l_) 
_iii£! __)(£, <_j^i_5 '_]_óP(5l^^__.L_uSi6-r tjj £&i>_. oVO Q-.Jjrjrrj! Quíj^^i-I 

_9|S5gEi--.L-iu Q-ifrjjjrSlcS Q<s&/nq. /Bír_5rf!_s^^-_T ____._£ <_$ti5i-b (J^síst p-i.:' 
ur.r,j; Pr^s^ír!yrBrB_?! ii _7,gif. ^SiJTiJUírs-rsffr Q^TLiS^_=rr.5_iOc_5-nf.|$--- , <j 
us-jL-igjrf surrrjjLD urrirj. 6_'0_5-rf7s^j_ó LDssflpssfíssr vossflp^ a^s-r smix 
Q<_5rr{o^<3 : rt_ Q_.rr!gr}e=__rr____ (gjTija-ssúutlíj!-- Q_srrs3ísrC-L_ surjrjáriípa^. 
í£1_&_. (g^rrjj-Ciiu ajré rB-i_ajd5)gj<_,jr_5 LOTíraflL-LÓ u6_1uS1l_ljul_® sú^Sptj^í 
CSij,rsB)(5l_.-rf?sb ^ihjit ^(^sfr _D6^jljul_{5i s-f^S-t^rc)© ^^J-DSÓrCB(í 
_-(rj___r_Í3 í Qu<flajrr_-6_|_b _^ í rj5lajnr__-^Lb a_sfrsrr giwAajtjrájc-.srrirí _^^_J^|_<S-T ~^mipÚL{ 309 

WsSgsisr ^ebrmfe^ÁdiúuQS^eÍT. ^Jjí <ií<_-ú Quifltu (g)uJiB0ir 
iDTuSspLb i_5?a_<_f- éflnjluj _Wc_5TT_l_OT-_ru/r._3|pLb spsBrjpj^rrecr. ^JJj. 
Lf>(/5<____ (Seiieróriatu gtL^^lsb gl^íBjSireb fJJrjT_l__n__u_|.__ 'rs-bsi. J5í<£ir_tfr. 
_o__ftd5S3f!__Lb ffiiráwúuQtii lotjt)iju_1i_ ^liusbL] „TrjcVS-T_j_rr_5. -3=rr_6_-rr 
^E-uqrjswr r§lr_<É<£!_b __osut__6.úu_l__rrsb, -jí/aP-b j/r/p«úu©Lb jjJT-tt 
á9siD_.Í5@_iQufr(LD < gi LDsjn\g<á)sb o/^j n@<él---iu glLp„a C_rfl©^._D,Ji. f ' 
<_PT,_B^rr____sb gft (Q&úuQw sp(j^ jy-W® jjjrS-O a_l«- ldsotiÍ) Lo^lúqá 
^-^jTjrÉjjj Courrssr^rr ? 

f^rÉ^tiu LDtátserflsb ggri_^i>_b rr_rr6_r@ urrtS^^íesrrf _t__.Lp_ijg; 
Q<gff-i£)s$sb ff®u_.{psri srrérijr rr CT-OTjTjjib,, -^siroTí-j-sb c^tlí Lorr^LD 
-j>{__iff __sít Q^rrijilsb Ls^sbsornDsb ^(ífj&éi'Gvr r&ssrrr eTSsrjjjbb É^rjTj asrr^Lb 
-BTL__úQuj^_#n}jy. -jjjsiirfasilíg _r(_9^,gj.<9- <_r.rr_l__.rc__ 5_óírr5i@iD 
(tpffinjrrjiíSIsb, a-iurrrGjS sijQÚLSstírrrcSrOTrjLrj éleú <__ir_os; < gjj.}-(gj <-Fff<-_ 
t__T__.__j CSlo jjjQt&rrsrrsír _su-^($l-b .rrswjTjjLÍ surrésii) Qt_Fi_!_uúu®-__n) < gj_. 
QasrrL-táa^^sb _jyj._j___iu_3.L_. ____!i__5íBj_-_-rr f-_^_-ia-_- CSats?r3r(9~- _r__. 
susrrsij __-_Lpsi/ríc_._rr _t-_j__jsit_ij c_st.o^jjj_&(<3) Qeúcteú rglsbscrriDffb jj§)[3_- 
aSldrjrrcSsrr ? C__u/rjj Q^rri|lsb<_&-<_rr Cold'jt) Qa.rrsfrsus-.65 -_l_l(jj! sS^iLQé 1 
<5P<TtSc3Sír i3hn)0Si)^rréo __§>/; _urr<_.sfr ^csjltSii) -P_burrdfjl_Éi_5 (Lp L_}.n_|_x.rr ? 
a—LpáinsucS &>6&tr ~su tu s^Qtj-Qtufr^ _wip<__65._5 suiy5)s_.iu Loilr_lLÓ 
srsbsorrcÉ @__|.tuT-r-T6UTc___l(cr J _b _&rr_l(5l.njjji rBSO-i uiuÁ^idit er&sruQ&i 
«g.u^j^__(grfítu s_il__|,HJ_b. _s{^n_j_-___ __^jT}j!_.-_^érji Qsujrjjii 
.——«cSjálsár r _2)jLq.úustT3i_u_lsb sp(5 Qurrj>íí5 <!$_l__aj(fa_£5cg ^}_li_-_s_i 
<_&_.__rr jjj. &_.(&£ (65 rr6_r rf^iiSisb ^r/rriútfcíl íBL_á5<9, (o___m(í)i_b. 
-^sÍJSVírTif Q&iup _3jtj(_.<-_ erehissr (y5Lcj-__j_-_rr sr(5l--t-. Co__is_m-©_b 
srssrujFjj UjbjjSl-f <3^rB^]„tS. C___is__T(5l-b. 

sr£^rfÚL|<_. rsjrjsb srs.r <3_rr^l<_b s__1 (yj aSl trj ^j . "■ Loswr^-ín^ srú 

QuíT(iJO ! c^jC__D <_.L_(5!t_IU@c5eSl S5. S_l __ __ Ú (_Urr61iaf3!-b_-_i J ££(15} ^ 60 ^T^.é 

é__jb{g} u.i1®C__l) ^isvJsurrjTjj Q .tuj _£}(_. (rrj _b '' _r__ruCo^s -j^__ <gjrj_b. Sj>(nj 
&$■&$ « tiío <£ ^rí. @ ffi _st_ l_ • fTrsfír ^siiaíir mj Q_r-ti.jtu (osiiewfjlib ? 
e -g*fí_.^<s= <&<&&}] _s/rs__b <_.hj rjrTgg.Ut55__.a5 _;g)j--.__ujú CSurr jjj-DTssrtgrr ? 
f|Jlé£í_b s^sórjjj-b Lj^^líprrs^l^cssisrtb j§l(5__uairr<_-^ Q^ifliU-iílsb-íro. ^iesS 
-i—jfju^^luSí-b c_.íu <o^-o.aiú LLiT^aii er^uQ^aja^i^rrm c-s-iurjir^ajui 
sr__ru^i jS-Ujtij. ,_9{jsg|fs____jij _-_<nreT__.__Diurri_iír ^i__b ibld __.65r<^£-il_b 

d5rr__r g)(iT;c__t__ljTj c p. usbCSsujTij dy<_5c^lc_r.&rrLLj__.L_!U LDS5r_b t35S-rá 
igsfrCSsírCDiu _v ; ujrjrr^i_j^s5.<5iú i__lsiirs<3f)<__ QtffiTScmi-^^áíálíjrj^. _______ 

«^ajlsár crrrB^ú ur^afílaSl^u) ^írs^ _s_í_-0 rj^-_r@}j_b y/r ^^liunr^sSléOíSú. 320 ^jSssr^^isúx LHGtflsj&sr QrsiréSl 

^lF&iueSléú 6psS^(fj)ááln) Gujires>&iL{w t _jlot/_ rjj(Lp__ fJjls-Tspii 4 
^csírmiuú \$s$é\&3&> 6-}-~c3^_>áa-ls_r rjjs-r. _)jrB<33<3J <33_srriLjLD 
LDSísr^^isár ___sbCo_r-?uj^Te-r ^(BjácsSnjgj. 

_51rn glL.iHjasrfíff) _-T-<7-rúu(5ls_iajj CBut-Vj glrfe<s £ fBrTiliq.^|LÍ3 s ,_g>j njlsij, 
sfil©'(55ir6i5r ffliBe&SsBr, ^^^CJÍ/^cro u.s-r_b sff'iflpuju ^sOiBcsrrsár a>uj 
/Tjr^iu^^ú Qup (Lpiq.i_jC-_o ^diirr _j>jir£<5>_Dí_- /_ cf?__ráj@65-irnr_b 
^jebso, ©í3 ífIsú Srsj^Jgjáo crrfa-ffiTSíns-icÉ arL£r_4pi<3ua56_r<^_Y_Lb 
Slji^STDcSUJ cSi-iurrrr^tiJcSSiTs^ _)/sinsL_r_ ajj s_il__60TLb STsárjjj a3o_ ! p6_i<3J)_b 
QuTrrfi-srr jgl-bSso. __-_flc5rf<_-6fr 6-iTíf^«o<S-5c_Trc93 Caassu surrá^a 
cssrrrrffi &($&>&$& Q<3.T_fr6)ja3T(6t!)-b erjn&smQeu rBLbuSlL_Lb a_sÍT6rr 
^itSlrjcs 0=5^(5 _pi_ r5ii)i5áeTOc25ffi(Sj5L_65r jglgjsxjió e^ssrrTrjffic? Coa=rfri_ ajj 
6á(5)_. £§!úlíi~|-ljul-L_ Qpibsu eurráigjcSsrrcsrrLb n-ibsmLOcS Q^frijlá) 
U-.-F QéFiúiqib -TS-Ttu a_-_-TL_rr_b C_s_i rry sulxSIGhj fJgl-bsOTLOsb £§!ij6_jib 
ua-s0j-OTa_ -^uSlrjcá as_--T_6_sT_-r QasÚJsi! 6_!T_r.(aja.--rraj a3i_JTrf)a.__ 
Gsufiróriq. GrBrflíJlLD. _j__-tiu _,rr_b_5-fr _)|_<__Ta3ajj-_b _2j_-.L_s;a--JUL_._1 
eá)(5lib. u@^c_5^1s^_-r glL_<5-_.<s3, s_ili_rrú__li_ } - srsáruajj -Slt-j-^^cá. 
Q_6ir6_.r__.rr_b, ara3iB^j^<$6-r Éí 1 -^ 6 ^ -rC0<33<y<_=T^a5TT^ajja.r3ja3 
ajíBajjs-f)-- CSiBifl©!-). §^J t-ja§)iLi fB^Stl*. @iB^)ujrrffln6u__ Qutt„c5<33 
_oiliq--b. ___síia- _.Trfliur5Jc6_Tfl-b _&_.__ QajiúsijrBJéBsfr, <_5_.i_TT^a3 __)_Tr<9. 
cgs/HJéSsfr, wjj) _H-b Q<33Uj__ía3 Q_f.U6b_.sfr ^_-0>i_9(5ls_i-_.a5 rsl.jLbu ,_g>jsp 
. ua-l^^jsfrG-TrJrLb. _^_-S__a>T-_T -_?ij>rf-_jj__ilL_L_ u@£g5nJ_B.ai LD^rnj 
ui-}.i_|-ó ^JL-FS-r <_a§l-b ^-crfcgcS -^_m<FÚu©.á!G;D«SBr. 

rélrfsiJrrs--TLorr_6, _jjs_i_oír_-T<5t95T_b rSs-injrÉapj rilji)@ub a5rru5l__T 13 
-rajXoiJ UJiBálrjcSajlsb -t-íju^ajl Q_fujuj_jQujtj JD _5l63-fl _o_sOuj6Tr-_i) í)@ú 
GutlL©<3- Q_sTf|5^£Úu(_^ri)jjj, Qsíjtuld <__pi — r6Lbi_í_5__.a5UJT6b 

Q<5FÚJUJl_IUL_-_T6b S^LpllU ^S-IS-ITjpj QuT(nj_-Tr __f_-.niJ.Uua5 T)@ 

_y__i_pluj_b @(múu<53T__G_ii Q^rfliusaísbl-O. _Slrfli__L__i5fl-b QrEiúiuúQujiiff) 
ajjbír-fiStritiJÚ i,i».»'?T'j(5>^airT0T_Drr Gsus-_t__t_dt crajruaj; QuT(TKsrfluj_b 
s_irrpi_Có.T (Lptj-f-j QcFíuuj -SíUá---r;t{.i_ __fl_vj.uj_b. _?j ayu TtrfJ. sáls-iTjsjláraiLÓ 
QuTfLgajj QuTrijsTrT^Tj uT6_.__^_-.iu^.33rrs-r ___uCotuTaS)a-a5C_'-_i___T(_Si__. 
•^ _j _j | r s?r r r'í^ ,,< ')sb Loáassfr -flréaÉláa. lo rnjajajTób -^^^smasiu -ii^tBaja, 
f5(eijm&> lds-T rá_-_>---UJ i_.Trb]$tu--._D_.__(.-_í rBLb(Lp-_.i_uj (ip#, jrj CoUTrjTil 
L_a>s-.a3 r_L-^<_5 (3____-r(_1i__. ^lsÍJS-T^p _flrt.a5l_.a3 __i_j.iUT_osb ^(rrjúuCSaj 
(Lp^rfj _)/_/_._-. _)j<^lsó)(í5rB(_!c5i 6Jc5_tuj rajppT-icSsfr (2a5T6_r t__s1._t njs-r. 
s_SCB^_fl^ ajjs-.fl ' aj^TUJ-TOLD lU^rnajJ ' sts-T tjjló _)jajj _j|L^)_jua3jriC__6 
aj(g^t-j ( ---i_ujQc__-r < pib --..^rnjLb 3n.p^\ ^lrB<3j f_p<_iT> r_jíx s T_)^ ( gJ<á@^ ff^^iaj^^im ^swipíji-/ 3 2 2 

ajlSsmr qrr.a-)-iJr rtjajj. @(5 Qutrtbsmu rE6bQ.»rr(Lg<í.c_s<_f a=L-.-__orrt__ 
umrbg)}Gi}<5jb(&)ú Qurr(nj6irrrc35iT3-ii) ér^ckssr<ré(a) ^stn^á.eiú QujjjéSlnp^/. 

Qurrtúósrrew' ajjru_i6-.LD iurbjD&,i ', 6r6_r_.su -g.^íWrjj^.re'áT epaj/cáa. 
QsiismrQib. íb_o<_.0 ^ú Qurruj ajj3s&5nurrt_5 jglsb&o srsórn) a_rrrjSKsra; 
j^ ií <__"__ LOílfTJlub -_$j6b_orr_i_ób ePfjjJ Clurr-úOiUirsr/jr, cSfi y oík>t ajóíi jT)_. -_-(_. su 
sp^jésaiúuL- Gajsw@ii). c g>j<3.6"_r _6_in)j uiusíiaierr 6r-.oGUtu.ra- J§1(_jl_ 

LSlgUU) /ELD(Lp5EDL_UJ <-gi(« £§! 1U SÚ 65. U cg>{^i LDfí'SrU®^^) fflSl® 

&p§i. Qurrrj5Gifrfr^rrfjLCj «.^jrrefttueb óts-Tjt) r_)§_0és_lQ<-&6_'__rr__ Coiold 
uí1l_ rÉlSso tgrioácS n_)!_o .T_-ruajj rBSirrgj 6$GTríÉJ@ii>. safVjj @flS!__L_)ilL_ 
rra_aí a^eiOTlstnuJÚ uiu_.ru(fj-a_.a__u<^l_b ey_.a><g)jii> ^sujp fJJ(rjj<ré<a)(oLO 
lurruSlssr _g>j<á tgsup Quír06rrír<5frrj_b, a. _-rra;rrj_b, -gtjrja^.u.b .-^a-liu 
eu rrjrjrSlsb ^((rrjcáfficá a__.0C.LD tsnSlrr rSajlaj jjjsto tf)u51_b £§l0<réa_ (Lpi_j.ru/raij. 
@^5j2)@ 6r3J)rrrr«, ^iurjajsTOajaj ^(tjld srré<_.<_. tgeuffjjLb <$(yj<-_<__a.a#;b{3> 
sjSlCorjrrajLDrrsurs^j ersorjp eurraj/ffB, Qffiúujúu® __);!_ aj/. ^sm^ LOjpasajj 
<ji6ÍiQ6iirr(r5 ___l.mLp605.ud5 Qajrr__rfrBaji-_b ^iufjii) 6U(j5a-)rr) ^pj ersarpii. 
luiTSJr <gsT_p (Lpi^iqLD. ^liurrQLDilrfliíSlsb 6j-pu(^\w _S._-.LpiUír6b <s=rr__o 
rEernorrdái _n_.__so/rii. J ^HGÓsú^} ^rf^-gífsroajíeuirjti) GU|£jsi5)Lpré|gj siSIcgoitló: 
^sbsoajj 6^(15 urrsoió ^ua^rrsOT^fra^l 6sS)i_60rrL-b. _gf,(ss)6b asssaf) 
ajajajlsb GrEffréa, LSsinLpsinuJ rf ^liutrsb &if\úu® 0$leSli-. (Lpixjiurr a>j. g^iiunr 
QLDilrflcré a53ar_5<596b LorrsiJcr6U5BT ajsujjj QaMLidgaipaá/rai c£9jsugptfnt_uj 
CoíEfrLlsiT)i_cré tSslLplaj Qaj njlsijcfjrr /fj utusrflsbSso. a^ifliu ir ssr (tpstnjpuSlsb 
^suscrr tssiroráisinas Lopuiíj-u-jijb Cou/rilJlsijCoaj a^iflturrssr suLí51iurr@Lb. 
_g)|s_S(ir _rErrL_6ini_<55 <s£)l£)^.sj] sr njlréajrreb @l/S1iu Lorrstrarsusér ^(jjjiBajLDfrLl 
__rrsárr srsOTjjj ^áfl/flujrr (ip_)-L( Qa=uli a>j Q<ffiirsOTr.__rGb stsbtsbt Qa=uj6uajj? 
£§J6Íi6urrrp Qa : túsiiajja5ir6BT a=iflt_irrsCT (ipstntr) srs-r^Gb Loir&TssT^j^rrjáf^jú 
urr__a3sznajs_li_ (tp__aS)iuiorra5 @(/j; Ljjtléfl CSajsmsxiúuíJlLb. 

6_)CSaj_Sl<i ^6_-f)t_6c-Tr -rtfíaj^J s^fTJlLorrmj n_LD<£6<aj ^Ssaar j§(_L.uil 
©srreirgj. _3k(__)sb jgl^5j_}@ __.rssr d.Lpúut^.iuá; ^.lu.Trnrai jgloS&o. 

@f/3í--©^^»6Sri_!r_5_- _fl{jÚUl£|.IL|L_ UJ£__i.aj-__;7.C_ , ÍU STfftiTÚgtii'j CfliJii-i/í,.. 

CSsusrórfJiQLDffórp rBLb_|_-lp__6ar rBrrtísr. ^fj_3.r__.fr__j^rr__ ^jréajcg ^jssof) 
úS)<S6ijló _^6_.-_J__iu(5l<£_ln) _c_B<&<^-_--_iu(_ía5 ajsiíij sr6áT(jtr)jí,Ti->L-.uj <%shr mi 
6r__rp_b a_6wrf<_Si__ff)65r. gl_b (Lptmpidéo g?(ff, Qurf)iu ^/■jrrajt'fjfflj^á- 
Qc_Fiij^/63S)_lt_^ifra.<B a.(rr ) ts)(ré Qifi .r _rfV <ígí ^ ló rBLoá^ CS,?..mj b.jyQe>6r/lcb 
^jstiof)s!niu<£F _a=«rfla5 ajjas Qa_rrsfr6ír su&djí v^eúr®. ^t^á) s^siram.u. 
u3 CdsoSuj gl^fSB)b-b urr6§)t_i_.ú u_L____jrfa._fr ;) ajnlii5$.r nSlifsuirsooT rfígíosiníu 
(y-i£j.<_5Q<_5rrdrSTT f^picj.ujrrsíT.LDuSlsÍTj ea_í_l6inL_ 6iS)l1_£_ Qeueifldf- Qa^sbso 312 ^&isréjí/stfffi LD6sf!<§Szsr GrsrráB 

_o_}.iUTajj. ^sisnfíáffiúuili- «(t£6iJTtú _?jsbso_}] i3rjtrujáá\g&Lh rPii 
@ó)jDíáiffi&irú _uT_5@6_aj!sb_so. ^-OTjrSltq-b u@^;r51C-6_jT_l aix._j.iu 
__jTjj<_knuj, srGcgrr «jflso fglsOTurájasír ffí_1 Qffíúsu^jtílsb&o. 

__60a5<s.mc_; ^lssrgi] _PJLf5)Lfj<_a5l_5 Q<sT_wri_^ 1 5-<56")jp iuíb<_V _.-.rra$ 
s.rai<_l--r Q_5T($fi_Coasír6iT6Tn!_63}iu srcjslrf^a^ ujdSTasu-T Gurnf G&jrrQg 
égl(j5<95_D(3(f. (§}n_C_a5 iBTtó _g)j8s-r6_(nfj_> ^surjetDí-iu QasTixuulffiJr c^CStp 
fgl(rrj^a£ICB(í3_5. rBLbapsinL-iu CS^^iu 6urru)s_55r __,sífijf) CSsurj rras <_>jsír>___ 
&}shsfr _)ji_}-6ít)Uj wssrúuirssremLDmuj, ^Iíb^ú _UTrrTL-L.a3aSlsb íbld 
ajjcswiUTa; 6jji)jjr^a.Qa5T-frsT (upiíj.iijrr^. _9jajja5T6_T iE_b(iLps)nL_tu 
a_6rórs!D_)UJrrscfr sr<jfj)rflujT@Lb; ^g^^Ggrrp&L^úu^SGr (tpsúínpirsciT 
arturT^iuaj-7na5 _?ja5ajajj_b qjpajajjLb _?j6m_iU(LpLc> r tqi_. 

jbtsót j5Js<T!jfia5_-Tr<3- Qajrrr^nj^áSíF _^^^lot_i f^lojáaíl-njsór _f ssrrTTj 
spi w 0(r^CQ^^ssTLD!rssr sprf ^Ssssrá^á _iL_(31ljulL® _^6_I-_tj__ 
Q_=túiu siílfjrjLDUS-lsbS». _^j$ _jTa5.fr ^6Íi6_)6^tu_> ujpflljla, ajn_ia56rr 
ffiTeoajstnajiq-b _3rÉajcWs3?ujfq__ Q&sqsQiL® rE_BTr_j ^ijrriuLÍ.i^Lb. 
6_lCS^íf-l^ ^siwflsinujúuius5ru£5l^^j6_^Tsb 6rjpu_lL_ QuTrTfjjsrrTajTTaj 
ajrrrá-asS-O 6TfÉaj 6_eioa5UJTSijr QuT(_j«rrT^TT s-uSlassiTTsb <_Vt<„<„ 
(up_j-t_jL_ srsárjjti asx-ptlíJlLD. _)(Ti s-stnasiUTSsr ajjstfsflscotULi utusár 
u©aja5liué5T6b _>_) QuT(_jsrrTairrT LSlsinLrJsinuja^ Qa=tú _5js_lL_L_a5Ta5 
63)6_a>ajja5 Q_5TsirC_6_TLb. ajrfasaj (Lpstnjpúui.}- rBl^rrjiiiaiajTsb 6£lj51iu } 
a^SífafíajSíT srrflijuajsar _P60lo „)/iBaj__ i5l6ff>LpsíDi_i ^sstss^ld Qurfla>T<35a5 
s_6b™_ srssrjjjj sre-e-Tp a5x.jp (Lpq.tqLfj ? -g^ajssr _D50_b ^íreajltuTS-ls-r 
@T6b -__TrsniuiJ LOT(6Jf3Qa=sfo_.rf lS1l^^<3j1(íj<s50l_ i_l_f.stDUJ (g}s$r ss)i Lb 
6_j_^úu(_í^^-_-b_so sTóárusff)^ sr .-surrjrjj rT5lQTj_il_._6 (Lpt-j.tqub ? iBTffór 
_?_; rfíqstJ-rsór ^sbe-sár __,s3ja5iuT6b _5fr6aj _06in puSísb Gua 1 _|iíU60Tajj. 
C2a3L_._1a_ Qa_rfir_ _jj QasTerrerr C___s_br ©ld srsijr p (Lpsff>jpí_l6b^T6-r rBT6Ór 
|_i6_rps-jjp<35 __5l_<S-1Co njsér. rSqeiTBrrfcE-fr 6TS-T6-T a__jj$l(S3_pjLb _£jstna} 

CSaiai 6_T_5cSST_5 6T($<j_ _5J<35- QoSTétT U6U65T _^sb_OStJr rBírSiJT. STSZXrm 60JLD 
-6_d5 ' JJjJTsb GuTSO _)J6_IT_S6TT 6T ajCotsrtqLD _6L_L_S-lT _£ (pS_<$-boSO. !-.•* 
(Lpff-lí—lU _5jn5}-_J<55@L_U@LD (ípSiD^rrjí-l-b 35_JTj] CofB/Tl-t-tUTS-r 61IT^^^)iÍ>_> 

_5jó->Lpá.a-]_jirai.u. 

lojóQ(_;_} -_l<^tu^sTf>ajiq_ a56_S5f!é6a (___6-srt£> r LU sssrrsoii) suré ajjsrr 
•srrajj ^lúQuirfjjjj. -^aslso --soasasaflsPit- <5jjpuL_@sfrsrr 63_)_3ú_í6.t 

_}f_j U_,a>)~lU __)íB ^tUT 61.1 SOjlJj ÉTjpU_L@6rr6rrajJ. ___60-SÚ Qu(_jLD 

CoUT_i__65r s^fTjj H^ 10 "-j«^<á!sór 6_iTa=6b a5ln}_5<35ÚQu p _}J6_!lL_-_jí. S-SOíB^d^SÓT USOQsilgii U@a£l_£6Tfl|pJI___ 6_/iT(L£LD _0<_5<_B-Tr ^mjac-TrrUJ^LD 

^ffliuiTwsú Q(!T ) 6i}(tfji-.65T sp'^SiHT Qr&(iT;r_j_-l<-- Qa_rr^-}(g_- -ál^ff'-ssrc'. 

GuiTifJsOT Qffifr^áíDtfiSíntU L0/rs?jf.t__ í3Ufr<Sá6Lb (Lp(J^SiDLDILJLb ^ n$l<_£ls-r i rD 

GfBrjjS^leb, ^5iíff«OT ^(rjsiísiDtr Qturr^sijrf /elólSI _u/rLp GaifisÍ5n9.uJ 
j^_-t^ujt_-__d.ut6_-_o_-.uj -U/r^LÓ wm&sí (Lpiq-ujrr^/. ^te.Qfrs.Tffjj 
n5rr_Brf.t_fia5e_i.6_r -jpjSTO^s-jfpftí., ^swgjjii @ /j51_un-a5a. _._./£ ú-urrristrjsb, 
(__D(S5)l1(5i (Brrffirflcs ^g>jí£j.tJU6TOL_ }< ^ 3 LLr_rÉi <ffi/r-_-r^Q^/r__rBj_é. «sáÍL-t—^J- 
^)/Éá5 ^sSliTtÉáÉ) ejSárjir @ji51ljlS1l1l_ Gíbj^ a^_r_(g>-S @ (_51-_lSIl1l_ j§iL_c£-íDt95 
LDL_($>Lb ■ ^frá@6if^rr<s5ts _5((5<$6__1l_ (S_u___r__/r. Églrfeas ^^ir&^fl 
____60a_Lb (^(tgsiiajjLc sáluj/TLS^ffijsirsrr jjj J e56-_rt_^c$Á)(a3<_5 <sstrorL_LD 
s-SiuTLSIaij^srrórr LOírafÍ65 ___T)6_ja-6rr __sróró3)L0íLJ/ráffr ^sárnjsb assérstDLD 
H_6b rél&oQu rf)(iij QsúrrL^líu ^Iíb^ ^^lrr^áfí n^a&iTjjj. 

£°j)__fl->LDsb 6r/5ó5 @0 /B/r($>_i. ^ssflcgjajj ^(jjrB^jj'surrLp 6iSl(nrjLbi_l(íff)6b 
ósrrso ft_lc&Oí__j__63T (LprreíiníruL- _re;fl(5><5- ajJi-sar, _^6íDLOd5)6TOUJí_/LD asrráwr 
(Lptcj.turr^í Grréts sp^ (_.^<_F(Lp_6 _Frf__í (o^ae íf ^tiSlebajrrsár {§}&$& 
<_f-!r_j^l<_f_<__ Geusa-r®--. ,_g>j3s_r^ jjj_o_&ú urr_T_Ts?DLD-_.iu LDGisr<áa§l-b 
.--rrrfúuCojS gjjjlú ljjfjj u_ja-a.^l<s_T (Lpujpíílujrr^u). rEi_b(Lps_-iL_uj ^lr_a5íuJ 
-^Lla^uSlearrfl-ar -9jt^LJUtsinL__5 Qt_5T_rr_--a___6Yf.6b ífu-u _srr60i__.r__ ■ «gxjrjrj 
s_-!D_i iDrrppLb ffir-ira-úu^íBlrjj^j. jgirÉ^luJLj dwédssr&Ssir _g>jál_o 
2_-0_5^^jt_(>OT fJlSs-Wts^ú urrn-_5@_b Qpiupéi rBS-.____Qu/j^£&í_r)ajj. 

fBib(Lp5-._.Hj m__r<_5 «B-twgsiw ^tpiq. $(f$ág ^lssjtr&mu _____Oa5__ (gufr/f 

/_><__■<___. _______ sjj. urjíBas __-0_s<s_ _a,s-í6__5_l0 -_l-?!r/r^Lorr-.r<j!D-X/ 

-rstD6xjí_iurr -^jstD-ii (ELD(LpsiDt_uj C_ár36iD-iJ<35i_.@u) 6_K_rrrr^Lorr@Lb. 
i-l^a-céaSI-b _5/rLl_ £ l.tU-rfl_-@ii) £§lri_t5 a_6W_)_ j^úQu/rripaij rB__r@ 
Qsusrflúutl® iQtb&pgi. 65-_(rj3_-r su^as-rflí) <3_p<_5rfl^^j stDsuassjja; 
Qa5/r_-br<_ Qufr^OT^-iflssr __rf]__i_D rt_.S_oúuaj.<_b&o srsórustDjs _D(rs-flt_ 
&(y>$ir\uúi n66_r@ ^^rBjBj Q_BT-__T@_TrsrTjjj_ -ajjS-rr^tL/Lb (o rE/flsiD__ú 

QUT(/Ty_ír _-)6TDL_LJU^^)_b -^JjSfiJT Qu/r (5_l(5l_í= _é)_O.C_JiT__) __rf.a-.LO 

«^n- ÍS'-P""^ _?«otuíSu> <-5sa!ír fB-_f____51-b-_o. "(SfTi/r««9.'^^i_b -r/puil 
©srrsrr jg..__a>ú Quifiiu Lorrnjjaísb _os5fía.sn)js?D__.u LostrrdéstDa} <__Mj_buá 
ÍS-w^^lsólfjjrB^ Qu(5r_ ^s_r_7D_D<_.@ @ -!©«_» Q&sbálp ajj ; _u.^jlíd 
^iri_oji~i ^/<$u_<_o_ji_ji_b _o.rp^.iu_____j_j_<_bú __.u_.cni_ u(i)<£\ n) g^ , ^ffl__tn - 
^sjduuj _s_jffli_T(Slu_lrr(OT)6b uso ^fflnu-ffi&r Qeusar^ai Sfnjsrór^iD. 
spsijQeufr^ u__j.uS! < pLb ^s-ársíírsOLb Qldí_uu < it9--.s_j^ &n , <s>t& í é!lm&ji, 
dss-rsisrso-b ©-ir /rjjLDtlíJiLb QiDtuLÓáíDLDiufríínr^j 6r6ÍTffy é%múu§i 

^SU^QLD. 3^4 ^/-Wajji/<si)<_ LúesflgiSssr Gjbitá^} 

aeoúupp 6ú(if)&aiLb _g5j-b-Oajj a5Ut__b .T-áruajj ererflcsrraaé 
JsOTi_<s«á a-v.ixj-UJ.p cg^JjU ereOTUSOT^iqiB, -fldB ^(rjjf-l.uj 
aírGmrúuQwgi sr6hu<mpu-{ib 6r6OT@jsmi_uJ ^jguu^rrsrór® ^jfujusu^ 
4kb «^(psfrSsírssr. (Lp/b/^^ILb siJ(63c?ffiLDfr6i5r6iJ%!jr<á «rreíróru^j srsrf) 
^/57r mj. __6rór6!DLD -T-srsirr Q6U6tn-(n36b epeiiQevi/rrj _D6-fla>6pLD fJlrjtlstnL. 
@tu6bq-Tr-rr6__6-f lurreurrsar. glrjsw® -r<53lirm_tn;DUJri6-r uewurrfJlffisTr 
6365r(n3« ©(rtjáss (Lpi^iqi_6r5Óru6iD<sr5tb(Lp6!r)L_iiJ ^rr<áí5 LDSOTÚurrffirsTDLo 
6T,íbjTU<s QcBrrerrsrr w £}&&£>£}. rss-r _tn_oiu i __6_r -.soré ajj afetnii) __rrsOTr_j 
u®_-Qurr(Logj __3jr_c?3 ffi6-rs-._o (-urreiSliunrssr^j. srssrjD (yi_}-6_j_.(_a5 
6_lsn>rrrB^j sál^JCSdjLb. <5=rfs_ G^áiu a-peijffisrfle- fJlrB^ £§)rj-_-ini_£ 

cSSOTfflDLO fB63T@ 6_lsTrrf_@<á/D^J. fBl_(Lp6TnL_HJ USmLpUJ _*)J6pU6_r_ia5_rr 

«rrrjssOTLDrrffi fJlcsaj-tnciBUJ riQ&Ostnujú uib$ sprjjS&CÚ u___=LDrrs<3r 
(Lp_LSiT)_j(_uj Q-5TS3_rii).(5iJ-urr_.. 6r^lfr_3rr60<3^J«@rfluj 6_rr_5_56rflú 
dsfcui^ (_rBrr<5<55<5<il6b ejjbuilQsrr-Tr @ré<5 __TÍpc33-_o QijD.ú_.6inLOUJirs_T 
Q<5S-r(2p 6^0)^.5 Q<35fr6rr6rr (SsnessrQw. 6r<ilff<_5rr50<sa§l6<3r a^trár® 
&60 tDrr__flí_ 6^n)^}mw6snu _r6rr__a_l_'uj Qa=_b_-l j rr.Qa56-7U&tna3 ^ssrQn) 
fBrrii) ~g>jn!))uj (Lp t_j__á] nr^j. _=rr-_J_ í 5_= c_=i_j_5<xp_b jglr_<$uj ,_9jrra=luJ6b 
^rr^lrrij^^fjjpLb 14 (_^T6i_r rrjliu_a5 __o(OT)il_}.6OT 6rérjlrr_.rr60_b sre-S-rr^mj , 
gi(iT;á@i_ ersórusm^ 6r@<5^j<3- 65tlL($1ld QíPiúajló^-rrrrrajtD. -_-6trtnr 
stnLD-rniu f^lá Q_=t_a51_5srr Qpá)t&6g}w c5_Tdi_6)Sl6b~-0 ers-flguLb 
__6is.rs!nL06muJ<_5 <35rril__ _g^__-6-i Qurflajj-i. (^iU6b<_9-OTjTj6OT _T6-rua§lsb 
giUL_l-b_-0. 

__sO-SLb sáfJlúu<s<nL_r_^i6rr-rr ^m^ eBi^iupsnrsú GrBrj^^leb, iBib 
(ipetnt-iu _c5#uj (fjpujpéflcSS-Tflsb -gijcssras ajj_o__ jgliU-bLj s^S-rjjrjjtD [JlsbSso 
ujfr(6S)6b 5 (B_b(Lp'sTni_uJ _^j,6-ru_<55 -U^psiDLO lSI íjjrr _5Tgopj_b nsl-SOu-lsb 
Q6_6Tfíúui_®s_!(5l_b. fJ^-_s_frjT)j a__ jjrjj<-_ .53 rr 60 rBtb(LpstDt_uJ ____6-r_^_s 
_5i_6->LD<35<--Tr 9 a3jasa_l6_l-_ Q^úsmQw ersbrrrn rBrreór _=r_j]51uja5rr__ 
i_jrr(nj_b rála.-r_b_3 (D__i-<w__!r. s_lírj:i_. , ^)_5rr6ú Grsrjaj^icb u/Dsnn.1! -__jDrr_!a_! 
eáilLpiai^sijL-tí-r __stí_r6-| _'<j5(íJí6_^il_'-o£'u ajó_r (Lp(Lg a.s_soí ajSina^tqLG 
Qa= 6pj<_i<_$l 6_l®s_<3Jlsb^o. _5ir_-0 6^_rfli_Sl__T f^6t$rua><_5l6b (*pLpa_l _9J<956ijr 

C.^;.-u--i"ó'-5__:i-l-b §í¥U ^SDc? L-lj7).._íl i rn ( g! ' ,-^>,<35TlLJ<33<35~lsÓr _gj|6<n LpÚL) 

^gijajsjr a=ljp@<3i ajj-j.úqasassirflsb asrrsuijrL-uf^líg-ljD^j. _g)j2--r<3jajj_oa5 
__T«5_fh_ii. _g>j^<g)jsinL_uj _g»j-__F!j _g)jstnLpLj-tnu 6_l®^a3j6Tr6Tra3j. (Bld 
(Lpsin__uj _065rr_j-5STr «jíj-a. Q_orrLp1u_l6b @r_a3 _^stnLpú__jD(g> 6)51 -in-- 
UJ-rfáá-LliJlLb. (LpsOT Qu6b60rr_b, rBLb-mLD _^6Trus_rr_66,fls-r (a3-mn>_5-6rr 
iljló, @jfj /T)rÉJ_6__TriLj_b _56__t(51 L-l-j-asajJ 6r(5l^ < §J'S a-v-ajjsuérjleb l (Brr_o &<!50iuéj0m _^_w //}___/ 315 

t_J3Lpa5l ^l(3rB^^írLb, _^_^-_.ld^ a3__TTt-jl-_l(^_,ajj r&_b(Lp-_.L_uJ -g.jrr_3i_j_so 
__i)(5)6_í)_._5 (tptu rjjafl ^ sr(5l«@ii) fjilifeaj _iBrr03aj)6ba5___, íBLb(Lps_.L_iu 
u_-.Lpi_ u__)__j,_5rf!i_u i ú u-b_os_il-s.uJ _tu urr__j._& Q_5r__-ri_}.(r5_._5Ú 
(2urrá>lQ(i$i£>(r ? (oasrru ------rrfcFafl-Uír-b st(i§úuúu@ld ajjr_£lú u___o__ 

Qurfluj S___Or5a3S__«_f. <=&..!.... rF..b(rp__.L_UJ rBirtl éflílSlbUi^r»;^» lds-.jj;^ <9jj 

(^(JláSljT?^. ^lrB^]i_jir6j5!róí l_1_5li Quifitu urr___5_u ->__o_- <-&*)_}-_ 
u6__L_i_i)-b _5rr_-_r wpih^irsó r5_b(Lp6_.L_uj rr_rri_ ___-__. u^po^iu -_(rrjrfea3<__ 
ajrajrfeés 6^0 L'i_ii)<i_.rr-_r r5LÓu5)í__b _r(S5_s_b. 

r_Lb(Lp6_.__iu ___rr___.a5s_.ca3, _a56-JSOLb __._0_5rr.ua5 (Lps?njT)u_lsb 
6ra51rfurrrrá5@i_ ^sns^éi^éi fajnjja.ó.la- Q_5T_5-T__a3j l_1<356íjld --'(íjrBajaj 
a^QiBcS s_ls^ujLDrr@i_. _gjj.(SiS)-b, @5_r,p _LO^(i^a5-rfljj) ______ ___-Oa_rriu 

<sa_ _a3 _-.___$__<«} ^úutójulL® snsrrrj _-_-_-r(J)__ srshp srssarswrw 
6_6rrrrr„á#(rFjt_ujjj íBS_r@ Qa3rfla_l_-rj_) a^j. .jijrfeaj rcrrL._3.sb a>j /t) __j ldsbtú 
urr_-r6__LD6_.tu 1j-l@a5l1urr_._j Qu jj)jjj-fr_rr-_rf___fr uaismrjdfe _5sw_(_sór. 
_g)jrfe65 _-__f.e5.rr_._ir _a._ ? iuib srssr rj> _g)j rj)Uc5 ^csrrassrfle^l^rrjréajj __(£)a3__o 
Qujf)j_)__rf___fr \ ajr___-(£rfi,_i$._.uj Lo_-raja5l_b t_rrs_flt_ ^(Lpajrrtu _g)j-o.ú 
us_.i_ s^s<^(rrjt_íl(r5L_usíric3j ___6_Tsrrfr_-aj6_rf<„6fr. -gjjrfeajú Qurfltu 
^svC&liuggilfbt&j __6jr>Lp_5(a3t_ -__-___i_i]_b -rrfeajaj ^wjT__a3ajljf)@__ 
_g)j__ifa5-fr ajiurrprrra. fJJ(5ífe_-l(r3rf___Tr. -jij^ajsiDasuj 1j.5_fic5rf_.-_rr {^ibj__! 
eonrrfedSlsb _5___r _i_s_r. _g>j_].-_.___juL_L_ -aja^rrljcS-csrr _g){aj)_.rrr/a3^<.ór 
Qasrríjln- _.a.r.-r-roLOi_i!-_))(ir J rfeajj -_)©._]_.__ _g>js)jrf_5sfr UT®u(i}-ajajrrsb 
__)j-_rf_5(sr56ír)L_iu Q_=rrrfeaj n_rn__(5) u._._G_rfl_„__0ri_ají sj_f_ídó c u.j_i. j 
ajjs-ruaisínajiLjLD STfjjjTija. Q__T6_-r®sfr-rrs_rrf. ^)^a3<>B._eiu ajf/paj 
i__-rt_ufr_OT---._o-_.tLi t-lrrrrsirrsfo (Err__i_|-6\_|Lb ___-r___-5r. «Lb(Lp_TDt_uj 
a^rriu rBTL__j._so_iu ggfrajlú L_)rj__j.__Lb Q_Ftúiuúuil®-fr_rr GrrrrLD_.r 
-rjírsosírórLl sptr ___^T/rS-_r_OT._rrrf. jg_jT_uTs_-_r a=)rj5)iu _£)n51iu 
_a3_=rEia._rfl^j_b (jjjjrfea; _S-r_urr_-T_-._6_.fua5 _.___r(5l_rr _srr__r. __60_- 
.^/DjjjrsTnLn _r__rg)jLÓ mt____.si.___iuír_b (L0cT,a3<_íls_ asrfltq__s.r s__^__(aj_b 

g_rrrrt_L.!tLi LOfrtswpas-Bif _5csrri_j.b _6_-ot(ol__ot. ay__r_rB„_."L.tu fíasrfl 
QuT^rfeajliu -rajlrf _5ir_o___rr__).u _.s_r__.__ _gi|__L..iq( ; ip_i5T, sr_.iQj_rr_.i 
Quir^psTOLD-í-T®-. lo_ot<é> ^)__«g> _a>T($l.b srsiisusrrs^ aj/_wurr__oosrr-P 
<3 : <*ld5 < g.l_ Qó-rrsirsrr _ibiii _y_b .irs-TU6o.a>._|U) __>{!__ Lorr_-__r6_i/f _j& sfr _g>jrijl[fe 
^l0ifea3__rff. 

íjjrfeaj sálií).MJjp_BiT60Lorr_-li_j íB3__6~__ji_í)__ mrrii idCQw áfr)n§ 
s!nL_tu (^d? fTj í r_c3-__Tr(_tu srtSlaiajja. atrCQúí usbsos&.miu ssturrLosb 
urri_}._5 Qffirr^-r®, rBtb(Lp_íD.__iu ^Á&> _s_i__o^ a9_l__/_j_.g_rr ,i g!ri_ {S ^ 

21 g&Ugesr srswswTfÉjffiOTrraífuJ -^6Í_^-_flT£gS)-Br Qwjb «ili_ Gs____r 
(Jlioir ? @ib^ú H^w a_6i^rr é.rrst.^sb g-<ss^5)iú, réljj) G-u ffjiuirgi 
^íj^su^iijj cSfisr' uebCSeujj _=a.^li_irrsb gáQsvtn-rj 6_@ú_já_gji_ 
^nj.úusjni-^ <g^6B>.ai«8sir rfilsmjD-sii rb j_|U6i_(£)iú s-errerr s^eu&sr 
jBl&n-ffiffi GeusOTri-n-eurr ■? iBi_'^|&sr«Jso>(rit|i- ffisbso tD6WÚu,Trá;@_.ár 
éj>sár(5HJ fJl^OTT ( s<ScSa&_íí f .uj Q_3U_iu/loTr>s_ r5!_<B@ iB6b@U3 -pjsuSsnr 
_íBrr<s6a_l 6_il£1u£_ CSsiiáíRsrL-rrs-fi* ? ls 

■—1921. uísfJsiniU"? -^csrfl^^ú urr(r-J_rr<_5 smQj&i0(r^Lju^} uscflá@6Ór n5l__r 

^) uj sb u /r uS! SJJJ LD 
usofi __(j5_fl -^(rjasú Qu(75@ld Qurr(tg^i _^}^sar u«__s-r _§){<§s-r<_5 

sjj__(-5j_b _^jg)jU6_l_sa-ls5rjT)Sisr 

— rj s_f rfe^l rj nrs rr^ árjrr8_.rr. Í3. 3íWlJIT^W0ÉZ)ir)(3) ajítoLpa_.£s\) 

■ fB-i>(Lps_oi_uj rBful^sb __irrLJ>_Ba> ^«(énuú Qu(r5U---c_.-ír fEsbso 
í^ujff^trtDfrfiíjr^soffi^u s_jl_ Q_fu£)uSl6b d*_- níljqsrrsrr Qpár&srQeaatiGi, 
QsiiemQiwwesr ^ora/ .aiTUJirp <Sud=60rr_D ; ^(©sb _, (Lp ££§)«- -ol-®-- 
iBfrii. rflééQá QairaWá a^c-fr^j srsiruGa5UJ.rLfl. §**> ^>!<_>loj 
ífenj^ ^/filojanirra-iii ^bj^u)^ fBfr^r u?n51 eaÁ$<5*áKStD<*.. 

^p^lU^ Q&lúgi W -5-fD SsU-W^UJ §L_rájS^fl60 LDL_@W>UD 

^fÉaj «L-uGíBdF^ro^éB s^L_ÚL%^OT£ S nw. 6rúQi_i.T<ipg---5l 
■.tSTgsrraigj Qa^sbso Gcuwbrtíj. ^©fB^frsb ^&&<sré «s-Isíd^ ^eoCSu-ir 
^js-rrijl _-63.rrrB6m- _P60(_iflrr Qa=rr6bso<é ^iuiá-Su-Gg; §05-50. 
^(f_a><P CSsu^un-í^ ffirr£r6TOr_fr„ú y,a=sóli_ (gfBffré^rr^ _5}rÉJ@u 
.(SurrffirrLDsb lurrssr rálssr th s^^CSfTjSffr. ^jfBcs §_-á_#st> stsotsjusídl-IU 

,(_>U(SS) ____TnLp<35„ LDtf^ajJ -_-l©<9-1 fj) ajj. 

rB_(y)6íí3L_iu fBL_L_l„6»£6cS-srr 6rúQurr(Lfi^j-b u@a; pfieftésr ^u 

■_fl»i_uS.& Scsrrsár^jsijcileb-so. ^rÉaj nB-b-Slás-TO-., rei_b(y) _->_-_-_ §iusb 

^uírasCSe-rr -^sór jrjr -^ré^ GrBr/cicilsb Loswci^sb Q^trár^ib z-emrsr&él 

í'iunr_sC_6_ijré__L_ §(5<5_a_6-rr-jb. a__OLiu;_ n) u@aj.a5 n5lso.s_i _g)|_j.uu-»-__ 

lunrffiá. Qcsrrsrór® 6£_OT_s_n) íbií>lj__i Q<5_-Tuajj srsÓT-r^ §.(5 (Lp-ff-fl) 

íBS!n_-Qup_5 c39_(3)LD. . fELOJjJ 15 LO l_ d- 6TD 63 -S_ «J 6Jjp,P-& Q-Srr6W(Jl 

liljD^ 6^(5 cfBfrfje.-Tcisir)^ (ET®a-)_(rj3-i). a^^rrsOTaiaíl-b lol1@CSld 
rBLD(y.6ío__iu (Lpi£j.6_/„_fr C_rBfji_j.éP a=_r_-Tj^_r_c-iT<£ QcEsrrs-Vr© srjjbu© 
aBeárnj-i - . _51tj) íglL-riiassíflsb rB_b(Lps?ni_uj ffi n)u&_ra._Tr } ^ea^ssr 
-r-ws-OTrr__.srr ^sujjj^sb {^(Lgáa-úQujb-P _g>jsir>s_ (BLÓ(Lpsinuuj ldsbt 

6_l(r5L_Ua36!D^_= <3rí) ( í$-f : <5rp($ 6_l'0__63r jTjS-T. 

fJlLD (Xps-r> rrjuSíeb. s^fj @nrjlÚL5)ilL- uujSjbt ^smL-.u CSs_cj-W©_b 
6rssrp e&Qfjúuib ejpuL-®, ^rBéB 6_í(f5Úuajails5r CoLosb rs_3_í!_.sir>_5 
(_^Tt>ar^u.rr(sn)6b fjjrjB @j_)Il_lSIl-l_ -UL/Slsintu (oLOji)Q_-T_fT(£^ir>-r n;j 
ld_-_. -Srrai ■■ j^t «.«.--_"... f^s'^tanhu-i ófmi y .oo. ^s.jajU-jti. cS"rr__i._ ^i?i!_-u.f__] iu 
C_^s_-6_i(dUJ §6b6OrrL0n) Surrujsíi'tjla-lpa^j. (Si_opQ_-fr-ÍT(STTj_c ©jijS) 
6rsrflc5rr656i|-D ^(njrBajj 6_l__.fj__l-b l uiuSjbt _g>{_--i_uj (_p_^i_)_b srs-Tír) 
rB_bL_-_BS--a.u_|_D g* jj)u(5l__uiij. Q-Tujjjj .6SiC.L-.rrsu .-gjjjjj-ísu Qurr^j 
LOfrsar ^g) . 

as-uj jt^ujiÍ) 1 sr6rfla3íras~-jLÍ) ) 6_51eir>ij--!rra5s__jii> 5 aQsinL_^j)j.i_l@LÓ 

6TS5rjp ST-í5-TS_-Tc5^1(S5)6b _T6_r6B)J5_)__-U íhirC® LC -533 StflsBT LC S5T .£.$50 

@(5 arssijrtj) r&c-OuSlsb §(_5r&a>] . euffeasajj. Q6uu_f.«a5a- S5x.trj.tu ^iífe^a: §18 ^3ssr^§í^>^ Lúsél^hssr Gj$rr&$í 

(gjLpriSl&úuSeb f§ | ré<5 eremem^^ár [BsbrsmiD' ágmwsi&xTÚ u^ 
^[nriucg Q^irL-iBJcgsu^p, s^rj eurrajú LjtuSsoCSuj dSlsrrÚLSl sáltl^sál®^, 
^-gusár r5ÍM-jLD cg^n9 QsusárgiiLb ffiúusb _2J6s.L-.iu (Ssusssn^iu ajjsmm 
^s^siris; c^ssíL-uj ( ipiq.vj<r$uk> l - @jtsgú q/ifsb Q<y«ja^s_i!(5kb. «smj 

fjn ^UJLÓ QujjjjS-a^J LáJéSSLfLÓ J31^é3TÍÍ>/r52r «ír/flíJjLD 6T6OTjjT>j3JTS<5r fjlji 

6_63.fr rBfTLÓ srsmrsml& Q_5rr6WJ-^(rfifB(oajrrLb. r^a5rnQ«„ajlrr[ra5, ^sín^ 

LfltBsijLÓ sreiflgir&ú Qu/D (Lpirj-iLjQLDsár jjgjLb, Li51a5_5 ^smpré^ «3_rrso 

^sjrsálsb Qujtjíjs-tIl- (Lptq.uj.QLOsárpLb, lurrGrjipLb* a*. gieusn &>& 

CS«ilurrsb -Djsídí. ibiíu (LpLjJurrQ^ssr^p a5-.p ujir^árgájajTSor a^ss-flsij 

ul m<s@Lb ? QffLfiSffíUÚ QurrsOT(S5)<s LorrjijjTijLb CSiurraSsínuJíB <£ssrór@ 

aSliuágjLD Lcá<S6rr a_ssisrsgiLDuSlsb (LpLlL_rr6fr<5 srrsbsorf *, -^(sojsb -£)6_i/r 

a5ísi5sir>L_«j , c g)j^ls!rj6iitJ uiusiruQp^ (^_f ujirajuí-j- Gutrn-sv>& @jpa5(_<s5 

r$6ÓTrr|j .iSStnL- Q.ítúaSpjjj. 
* 

srssríjrj^lLb, *uj .jrrgíUJLb sunruSl^ut^uSleb asrrajajjá; QarrsaijT® 

rQmSp^i srssr jp Qa=ujaS)ffinuj<ss Q&CQé- ^\£u «rrsoajajJsb rEib Loáfflsfr 

QurRajjib LOdslLpi 1 ^! iusmL-rÉajSBríf . q nftÚLÍLlL- rErrrsnjLD surBa^j (aurríolpDj* 

^ajjSm^LD <5rUJ írrr^HJtó s-jrs-tleb-so. Quiri—úQupjr) i£tu ihpSssr ascfcrr 

fBrrtJb (Ssir>(r)(Ssun}(í^Lúsb 6á)__L_G>a5 6y/rr/!rs3}íi)<5&<g}jf!uj «srrr/saTjrLD srmrrji 

3n.$!G3)ir<&sfr. c^ró^ rBluiBdsSsBrdscbír srsíisxrrrju njlstopCSsujtjjrj 

C5síís33T(5íló -resrjpj -^j^ajC-^ $(15 Qurfliu L^rr^Sjjjrujrr* gl(5iB^6<n^á 

<B6wr® uJír^Lb <S6--50t_uL_L_a5rra5^ QajrfluJ6_l_bcso. s^rÉay<_sa5(snjib 

(Lp6rá6$Lb«(srijLb a—SisisrffíoCoujíraa rEilsinu C_LDji)Q<5$rr6írsrL_.fr6b &iu 

rrrr6bujej6ir>a> CoiBirasaí] rBsróri— ajrrrjLb Qffssr p^rr& rxpi£>_uJ i Lb. __strar5inLD 

ujrrssr Qdsrrsbcso srsárssr Qsussr^íjsb _j>js_ífa56fr szssrrrj} CS.írfeuajlsbch). 

^{suffassfr @S3r^ffirv.ixj.siSlLli__rr6b cgífajsiir -Síjptaj spáiQsurr^ mnrísrijib aiu 

rjírsgtULD QajrrL-íH/ígQi^^Q srpp lEirsrnr&súrrib. $&jiujhrf}!iu spajj 

«ssrrso v _5>?í1í_ SiitswíiDUJ -jjirréflsijrrf Qs_is]f3ji3rlL_rrsb -Di^^sb Qu^ 

iv$ip&<$ sjjpuL-sorrCoLD g6tilj,^^<^btnujUjír6'-T s-srrira^a^gjai ^ipúu 

LDSirjL-íB^sfrsrr ldsdtu- uuj6^ul_íi ay. 

Q$úáuúQuthfQ ésrrsoíb -aCikgi usro rB-Tilasrrrraíl sxt!l_l-S-t ; 
-rs-r^ioj-- -^f/Bajú uscoLpru __jp<5r-/r_ELb sj>ír6rr6ij ^©rsaj/ Q_5/r_o-T_5i_ 
^QÁSp^. @_^jj%s_r(5) ra^rrjjdáluj __yj!«5-(__fr ^6_<„s->a_ _g>jsa.L_--i 

^í)@ 6TjtjX( 6_Lp1<S6Trr@LD 6T6OTJT) ^(njtl® (B LD l51 «35 6« « uSl 60 SJjTJ-JiIL-. 

@LpúuLb, -^s-áFr/Lb, (_6ua5ib -^éDujsinsij Lo__.($lLb sngrja^uj^srrGírsírr. 
_§jrB^_ __}JI«SB6rfl_p ér-rfffiisrr ^éoecgi r/rrilsijiL- l_)sb6i|_o ^dBdfii-j^i^jai-) 
Qujfj jjj sásrrr-j^aSjíjajj. si-uJíjrT^uJ^^fl}^ __--_>i£__aji__ 319 

srssr _6__. @réí5 a. lurrrragiULb ersáruajj sr_-r_-T ? srebrrr) (__<_£6frs__l 

■'tsiujéi CSasíla^^frsffr Gsu&fariq. ^(rjjéSfQgji. rB_b_p6_Di_ju ^císO-rurfassfr 

S\&n& __>/_p^u___l(?5. s_-)6rr_-_5_i_.6bck._ g-r^rh^w srshrrr) Q^/róbs^jffigjLi 

ueosSígwfr&ú Qu/r^sfr as^psorrii. __.s__r.____i s__.ua- _E&-_ ( ípj-£l-_^ajj 

iEii>(Lpsinf_uj a : rf_._errs__Í6i_>- rE_b(Lp6E___tu jjjt?so r_r.__o fpí.rfj£íjio 

ara_r__a_lrr_b t§(3_3_ t _)ajj. ^£___ra= Q_ujlu rBrrLD aseupl 6__]_L ___iru., 

srssrrr^so __/ajp(gjrf).u __rrrr___r_b íbítld j_t ;_,(__— = .prsb f|JiU-É^írrr_ja-6Tf.sb 

,.-j^D_£__Ju_Jub e pr < §£j__-_T (_urr__._g.u__.__ (xpiíj-tusású&íi srsivu^i^rrár. 

■ j^asjDigiLj ua£)60Tf& gliB^fiuirsál-D euT(igLÓ (_?«rr_^„ aisrorcÉasírsífr Loáassír 

; v ^i__5sfr f^iue^ Cof_rrrBj„síf)eb -Fftasasrrs-Ieb j^jbugn-iú^rh&irrsb sSlLlcjGú 

; < P < !Dj_ jjtoSIsít s_í__o Qsi/(g-_ír___5 <Qes>rQíh^(í^é,@ih. ^^éú 

r ^áíSiJrr jgi erafrfurnf úug/ sB^^db \ sjQeOTS-r^eb _=rr_,„rr6_i1ssr 

S-uCSujrras^eiDSj ^.grfl^ajjú (oujgjeurrsb -TfLpajlaj ajsfr(sjrr;6_l(f5ff_5(_6rr 

■' a56_lij_= _Fíf__,rrstD_)j^ QajrrL. LOffuffidQcrgrrassrr. 

g)írs_trL_rrs_a^ «(nfj<sstDa> (Jls-fiá. asfrstrárCflUTLb. n5_(ip6mL_HJ 
n-rr_._}-|£isfr6irr ,_gij__0T__i(r5_ jjjfjasaj Qajr__r__^(OT)6b eir TtjátDto ssrrerrs^ 
@sto rj)uj_ ; ersffr^^rb ^jgsér qjtsou- aftuírrr^ujajsirjai < -g>{S!n__rB < gij 
; ;q9í_ (Lpi^ujfrg/. _aíjúur_}.ujrrrss)_b ^ajrjj^ srssresr Qa=iutu _6_6--t@ld? 
su^stdlo r-lsiTjprBaj r5rrLLt_j.6b Cgaj^uja^ Qa=6b_u_b Quoqsii^j Qurfluj 
a-rrrfiiUfBajrrs-r. íEtb(LpstnL-iu sSlsiS&triá&srr aj_ _srr__ajff-,aj 5._n !J .á 
_5/r_sb r§aía>6_,_.i_ uiuesrp^tb QsuBsciásb ^@utlí_rrsb _3)|aj(g)6b 
íeS-Tstdu. Qurfía^jrÍ! siSJ&rrtqii). 

_á'swa : rru_i356Tf!s_T C_6_i_-_ C§eb__rra_ aarso^^ _=_buTajlá@Lb 
su^assiflsb Qa=s06_Lp]úuajj _1___ijld (Lpáaíítutorrsijrgj 6T6.TU6_.a3 ej /_>r^__ 
Qasrr-frojajrras «rosUjSgfá; QasireírCSeij/nb. _^__e_jr/r)j Qa= l úajT ( rj)„_._. 
rarrtb ál&múugiGurréo álrr&Bxr ^sirsusrrsi/ srsrfhgrras (tpt^suasrra^ 
Q.SíflíUSiSlsb&o. §! 6_r@jLb ^ .pmbjfl ^iprég, ateafe -si_6-*t__j. 
14-.1 .ir^. «Sbirí&dbUjírcB gsinr^jni- E^aeb ^irfaerr mnsb ^Tffi-iilQLb 
srsírr rrjj _jD_l_,)_b _>_.. ( ps_ja5iT6ú uujsqt i^cbcto. 

s__ls_ja=rru51 ajs_rg)j__.__iu usrofluSlsb ueo £í_rr_____rra_ FrfTJlu' 4.(5^5 
ajsúlssr ^i&pG&tijp &1 v|j u._ Jr í£S*Ví»cuiqii>, <?r>3_ <_ír_r ffwnv/nrí n/rm 
Qu^^^ádSrrijfiár. yu_.fflDiu _a_Lp^ O^iúsiié^rrsar _a|^l_5 ■ _%_.ic 
g!6b__rru)_b _5 )/ 6ijs_t Qtfujtijá _»___, «j a_rr ( fluj_b. _ S ,|-_@.1__.l_uj snueflcb 
§1(9^6^6^, uuSls_.rj stf^úua; rééBrras ^rrsi^, m u^rflsmru 
--^Qasrrsfr-iíífrjsír. ; glsvsurr^, uetrafí Ljrflujrrujsb §c5*©u _ufr^i 
_j|-_6Ír C_s__i_» §6b60rru_sb glfijé.Slcrjj-Br CT-árou ^nj^/rr $20 _^_-_r<sjj/-_ i -5 wsvfi&Sssr G/]5/Tá___ 

^^@eb ^ffijár (S^irib'iS $&áéb(n$ár -rsvSr tjí ^jjjjl?© &rriL($gécí 
&iumuwfi{Q&!r(&jw. -$_ir-=rruJ<i-TS-<S5 -^-rór® («P<í_?g-"> (-_DfTjQ<_.rr-ff-rr_. 
_e_./3l-0/r^.b, (5Uj.HJ/r6BT6Ufiír <£-Tn u. fJ^sb-Ofr _D_b ^ú u_TOf1fi-.uj ^-libr® 

a-i-^jSínipíJtSlsb ^s-.Lori.jj. _é1__-£<g?_b @__- p CTSÉrbTJrQsueár^iTjeb, LD6-r_b . 
Gs-í&úC-iu QffwiuirssíUJiuiraj, ■* s p-s- t p_- urrtgvúQumb sBQálpg}. 
tfr^_*|j_ÚLi6fr6rr LQSisrr-^/rs-Tj $(5 C.-U_tn.u_)-$(5fB^j íDjD<S(»|jrf -jfDJjfai 
ffpj-s© ^ísrrjgi-Lb (Surra (Lpuj-iLj-b,. £_f.rjr/TLb __i_róri_}., ^-5-Tu__t/r_Tr^a_]_b 
g&©r_i «/rr-wr^gsJT-b, ^ua.Qrrffsr.p -rr_j@ib ^(rrjLbu (tpi^uj/r^^Lju^/ 
-.urreo, ___-ip_-[<Jj Q^rrLpsb Quítsstít) __„__.jjpj-toip--q C.__t_&<£6-rflsb Lossrtb 
jgté^uiiC-UX-b u-stsf. ljíhu (Lpi^ujrr^í. í£i-b£S--.^ _u(Lrju6y-ísr njTsb 
mrrmffiLb u_-vjf.__.t_J (Bto^QcSfrOTsri—irsb ^jpjsueSr ldotld dseirbruffiirrsrr^íTO^ 
-$ú(t? @}JDW<& sjSIíJísií^ Gu/rsb ^áleBQálpgi. &<fil3j) girvib 
^ismgi ^ffxrsar |^(jg^^__Q_-rr_-_r._-u (- , u/r_-60<Tib J ^fssj eojtb «jíi^j 
Qufnj (Lpujp^lHJfrsb-si" 1 ^ rESír-uQu^fD (Lpitj-tqtb J ^^(srjjsb c ^j6Ugjjsff>L_tu 
-F_-<$ sSssuriq-áíSLjuíJiísSjD^J. 

rBLb(Lpsíí}L-tLf LDír<s?re<5í5r<5íSÍ6b (gj-injuísgí _^_rrs_f ^fr-rórfj) ^_b_Orr__ 
tssrflsb 6Ufr(Lgfi) @_^uJT_-rs_irf_5(^__(gr)--i < gy rBrrsBr QrE^n&J-SlLJ ULp.afSiqefr 
Ssrrssr. ULp<3-_s 6_iy^_5-5f_J_-_Trí- «b _r í)U__-@_rr _rr £5§-it ,jpJ6>-rf _s&rrú 
Qurr au<á<5-0Ll_^6b _rs_r--i_Tr-_| sii|Oj--irr$-r ajj _r_ijru<ní.^ <3\@íugu Litfeii 
u.rr<s _^|rr51CD6ii-tJr. ^s-írjjrrjJeb s^rrfj g£)_b-Ofr-_il6b Qibsó U-_9rrrr<__ln)jjf. 
^gsjrij^ 90 G_urr<9_ú ut_íls?nrj __l-5rrúu<sjX)@ sr-if-iiarre-i <_56_j.L_úu(5ic_3l(rrjfr 
_r_sír sr--TU6iD<s ih.tc-t _$jjj§K_í_-!--r. €TS_T(T§|OjrB----~u - __9j6_irf as^-inuiLf 
^jíjs-j Gr5Jjíá)_6-rf)6b «-^jsuiftSBsrr __f@_S£-Tr_p <5-jpjrj!« «friúas njú uuSíff 
Q_Fíii^)(5_.-.sorrL0. __^_iis_iír fry Q.jp.útLj-Grrnjj _^siiíf<--_-Tra_. ^^rswiricj- 
-o__r_ar «r<ssr(wjjg_ ii> .__}_<->?-b -.^rr6baSl-_i_j _^s-.i__rB ( 3íri-íir. QrS-b--0: 

____-TrÚUc5_ /__(-■. QíBfrj-pí 6_íf£tí,f5S>_-I £!ái)&>é£léú Q_»LpÚ UiT(5*"l1.! . _§j6_íf 

<3.6rr_ -Srriúeon? _-__-Tr_.-_-f- _£)rg_ _j-__i__é_. sm&, ______ u _r(r_lá_ jjj.__ Q__ir_íf-iT_- : 

i_>,P£iJ__ __-__. us-rrf. _-)tj g£-bsorr«_6__rl.b :i _-.f_-i_FT_-?_6_ír -vijrrjutb 

(ií-ixp-ii i p-bj G;c_b 5 _r^_-_r-b- í.'^trL/, -5(?}V<5 _-_^<_?líU_-i __b-_.fr. __f}_-rrú 
U ^^D@^ .SgL-^ ^sbeorr^ éftso n_l-On_i__-ff ^ff)<-=rr<__ __fluúuÚJr{-(5i- 

LSgpLD ^\suá)0á)^Lb í-álso-f- Q<5= irrB^<5_<5-rr_-rfa.sfr @^^S--<-. 6_?^!<J5^ 

-_l/rj_J__5 _-B@_-!-_rpf-5rff. (oLÓjpUjg^cSS -SrJ/TLOriÍJ-BSTfí-T-l^fTjfB^f 3 ueí 

^i^.tuo'ssrsísirm&r ^ís^p ^ffí_rf fT-leo^^íp^ -viré^i ^rsj<5Íl ,-9jr_a5 losmá 
uírmearenr- y,_éíu51_b QsiiaVsjrrf] fTp65_o1iu__ijT)6-- jjjú -uuSiflúCjl rE-bei 
^■eoiruLb er®^^!^ Q&sárnp €BQ\Sgsrpsarir. &sssrGO 6_i)-Wúu_u_if.i erÁ &rrframr££6tog ■(^ssrssfliLQú) Q&rrwQujB sreorjij 8n-(D (ipi£j.Wiir^/. 

SL-SÚcSajcSJIsb IDJDfB &G0 @)U-m&.6rr<5_rx-L-& ^SSÍSTsb &-í$Ug$Á@j 6ffl>P 

&tr& ^(JútSgjiii) -gjjstnajú uiátflQGuprréc) efpuQtii <S6Íj,L_<é6in<s5 
rQ?£$rp&i! ujirmth (tpesrsuq^sú ajlsblso. a^sBtrrsb utúl/f 6UfÉJa3rsirTaj^sar 
srajCourres &Ss^íriii_tff^ ^(^é$fj}Qp6hr{tr$&o ,_S>igl ^raai Lossiirsiisírai 
GjsrríJlLoil® toebsúrrtDtsb toéSássír sirsrrcSÍstDcSiLjLb QuTjjjcsajl^á^^D^ipf. 
ergfc^sgjú) &swírGú uiáíflQw (gjith^éi «©tb a_6TnLpúu/rsírrr<KGÍr, 
Qsueírejrifl' uiiSlrfl^usuírcserr ^^©CScSj/r^LD 6r@ádál6árT) (Jlsojruai 
std^cS <segÍ5r@ Q<ffiírsirarCSi_ j^(rj3í5ajjrEf <»__., ^ráiiB^emi—ttj Loeiror^u.TrHi 
ffi/rssr y,Lf5l<55srfi6b Qsií6fr6rrrfl utúlrfl©s_c9J)6b_so \ srQsijrsib-rTrjsb ^sarr&srx 
^)í5á5Ú u,«sj!iu ULpcSScssajsíDaj CoLO /jiQairrsírsrrc» a_.e^cifl(3rfaí6Ír. 

Lo<á<S5(sj5í>mL_tu LOSOTajajlsb uu^rB^jefrsTT ustDLpiu uLpffi<3jLorra9tu 
unrstn^ffijjiu Lorrprffiú L|a£)iu urrstri^ujlsb cgjl^ÚLjsiíCScSi ^ctnrnjí nsLÓ 
(Lpssrsirríf rJjl^rjcStásírjr; Qurfíiu lSIíTcí !br. u^ppG^, srsrfíásrrcSBcÉ csrrsswLi 
uQcsSsiír n) «£(íjj ffliL^síDíUiá a;rrili^6_l(5)6i/^rrsb srrB^ rE^utusjjjLD 
sált^rriLjLb CTsér n^j iBfrsi5r aj^^siSJebSso, LoesrLÓ Lorrj^siistnajú, Qurripj^Cocgj 
. úrr&dftruSleirr aj/feif <5strsggiw i&Sec ^6tDi_ré a^efrsrrjgj. 

sAfiliB^cScS^TrjLÓ (Lpsfosó 3 LÓc9J(5ri3LÓ 6ps<3r < g)jCoc5FírL*.(f3liJb srssrjnj __ajaj)rrGiJ 
vauiTfJlsii^ srsrfljjj. <5S , lóúuií}.iljld ULpcÉcS^Lpsfrsrr svrijlrB^jácSsfr aSlsorr 
u&j rJ^iuá<s<g<9Jl6b 4 a«.i£j. siSiSleurrrfffiefr. ^gjjajj í_]a56i|ijb 6rGTfl<jí;rrsísr 
asrrifliULb. a3r_ffi(STTjstDL_.u Quirr^srrrrajrrpr fSUcFdStasrfísb élsoen áje^jrja; 
ai_i_ f^efosiSióffiCgrrjá^ sjS?C®cá,Qc56ír(5)c5a^ . s_l($6-/rrfa3sfr. ^rsgsb 
c gi[si]rf<35%rr Gs-jtji LSIrflajajj stneu^ejl^ágjtó ^LpLD/rsiír ldsut Lorjrjajái 
asCSsrr Qufjgii ripil®<95 asL.siíiL.aBsnrra; __sfrsrrar. j^jjrCSew ^rhffi 
^is^iuajajlssr gr^ajiu sfoasrsOTLÓ. anr51rÉajj<nj<é<g5 QpáueStb ^/araja, 
lorrsorsijsisr ; (ijpsrosb__rrsp„,g> sj£$rB aj/ asL-sijsfr í5LÓLSIa3Sir>í5 ^sóscrrajaisér. 
^(njOJfjju) <gfiu trrr^iUcisíDaj srs-jsiístrsij sSi^wiSi^gaih C|%5 
LosTtr -íQBsou$sSl(ni&:g) u>nrjp]6_£rr«£_ Q&iftttieBsb&Q. ^máZQeoiuú 
ULpffi55<53stri^ uSl^ajliLiLb CgLo^Gl«rrsak(5l6fr6iir $(5 svtJí/b JíjsíD6„ ujircBr 
^^CSsiism-. ersbsorr sustnffiturrstrr «^cgsSbrriqii «jjjsurf oSl^ioiS! j__srárurnf\ 
^(gjsb (LpsiiDsoLbcSsír értsjibéjáj 6--,rúurr_.@ aS!®£2,# C?<tt £).:?}. rj !N *..(?.■« 
Qa3rruLDrrtlL.rrrf. ^fÉajá Ga^rrju ^s_(j5stnL_iu Q^ir6skimu.iáái 
gljnrfijas L0 t púu£5rra; _}|6_rf «-«.Tijsunrrf. jgSrÉaj a-saírra/ upjgiiu w&ar 

fBl^OcSrrSW *(TpffiL0ITSSr JL-^ej, (LpcTOpáfgLÓ (LpúCiSíé «J5íl<TOi_»Uff-d& 

^éSrQgi.j c?_iu _-aj^!f/svjcSs,íl6OT ^f^úustDL.uS'sb ufpagiu tossrLJ 
u^p««_uj ?> ^ir^! __6inrrffc#^ai(^ú uswQsi^íJlrrÍj «rraiLorrai @i_/bj 322 ^jS5srá}&j]€0& LD6nsf)&}Só$r G/s/rá-i) 

Q__rr(3)a,aj (S«nril68Jt_iu/r@úi. a-l-Orrua> @iuá«5iD, -^JsbsúéFjj a=r_ajrfL.u 
6ii&w(rGsr ______-Tu_^_5_->aa5-fr ^Siusn ^ ^6sr (npexnh srójutli-- lj/d 

QmrQiGtniD erajjeiJLb rj£)r_a>a5 G_5rrtl_-}__---tu c_?/t$^ajjs_!__ (tp_}.iufraj/, 

<_HjIO^^^ f^-'^-'S Qcí/r^-^^ÚUvSireb ^l«éjf563)UJ L5ijT<5=_SlJí ___5YT 

6T6ífi^leú ^rráa (^Lcuurrjjj. @su /r> nSlswr (Sfiurrssefr rEtó(Lp6!nL_uj ldsstcs 
^ebc^LpjS^sbua^/B^loúucsrrsb, ^sú^smrrjU i^QáiS 6Tjrjr51tLjLb srrEascá 
^ifLorr6OT^S!D^iL]Lb rBrrLD erjbpá Q_5rr6fr6rr ^tU60__aj)_b__o. „ ^&Qsu, 
umáScj ldl_(51ld __- -frsrr 6r6tfluj ejrfsij ejQajgptb .urBajrrsb rBrrtb -^ífrf 
6urrá5ii) Qupp^iQurrso w$Lp&<£l ius_}t_a_)(3(frjtb. u_0(rjjtb QcFcíBrjj) 
eutSluSi/fj Q_f6-T jtjj __jrrLpa56!D_- -_■<_= ajlsínuJ-F a=i_-uraj)_-<__ ^(njtburraj-iissT 
<9jrr-_r, ^)__.QiT6-r i p ue-OTcÉasTj^euajffiairras, ^^rrL_L_^a^6b Qu(rF,_b 

UíBajUJtb cSBll-}. c_||,4- 6_l(Si61ifT6ffr. «ttJrTíTSgtUtb -JJ)J--_____a5 £>(jgj <F/f_5<£B/r 

ajir6_T a=ln)r_á5 sulJI _r65TU6?naj n&LÓ iBTtl__6_irf<s_síf iBtbL(6xjrrrfcS5(_6rr 

WirtSV)6b, _g)J6_/f_5(636!DL_UJ &>(nj*Bg}ÚUlq. <_TlUTir6r)lLltb 6T6OTUajJ 

_5j6inL_uj GsuewLq-iu 6£_-rrrjj _T6Bru_-.a5 iBtb r6rr__.t_6_iff_5_fr fBL_L{6iirrrf 
a5(S_rriurr(S5)_b, _g3|6urf 35(53610 l_uj as^ajajjúu-j., «ujfrTgDtuib _T6.ruaji 
LjmaiGaj _§>(6!DL_uj Q6u6®srtq.iu 6^65rffy ers-TustDa, e^ÚLja- Qasrrefrerr 
Co6U6w(5lLb. ^«(osu íbld ^(^ffia^turáia-grfl 6p| tb ? a=(tp^rrtu 6U^___srf_! 
«erfl epjtb ___6Ír_rr fajítD^rrjurríJlassfr rErrtL.!_j-6_r (tp6_r(o_-r jd /j)^ ajjésraj gL—Sírbr 
6mLoujrrs-r (Lj)il@a3 <35Cstn_-_5-rrfr_- ^(rfjascss, ^eupsmp ^piq- t^sm <_}£_.,"] 
__1l_® 6_ftli£j-6b jjjT-b n^rfjuarSlsb LOtliJltb <_5su6-rtb Qa= 6p |a5a^(gg)6b 
«_?|^l-b -^LiPa^ffiiu/B (Sa3/r_OT(rrjtDá">, rajSB-jT) <_5ffrÍ33i .--..-rrf-F _£)(_. tu 
(.ajrrsár^jajlpaoj. 

iB_b(Lp6S)L_uj 6i_)6_!a : íru_1a3_fr epiúsij (oiErjn-j____rrL. utuegjisfrsrr s_iyjl 
éesrfljj) Q_F_o_utpl_sa5aj QajrrL_rEJ_5liU6ij!__6-r _rfiXLjrrgg.uajaj3jb(aj6ÍT-Tr uso 
(Lpil(pa_ astlsiDL-aióiflsb e^mesipú Qunré^eSL-eorrth _r.-TU--.aj f5/r_ó 
sjr jfjjjg>i-- Q-_5/r_>TG'c_;r__rr_c. <_DjrÉ35 r&_k>i_s!_b <g]?£p §?!Ús>; (_.rBD-^__.<9i 
6T6«6_/rfjpj é^jrj/Baj (ipbiojrji_i_b uajs-TuQajaj (_toi_w(h_ó stsóí u <gjj u/fjnj") 
rBLD aj_606iirfa56fr ,-^L,(__orra=l_r__6 ___6_-r@Lb. _9{rÉ3j 6iJt£)__e_rr_j umjri) 
_^,j~::;ir Qut^o£=> ^i^rnués-j^CSiu £s>j)__r|p!__ ^_iSlrj-tDrr_.a : 
Q_F«jajrr-b r5_b__> ^606ú6nrr _r65ru-m^iq_b -^Ljr/riu G-u_rór(íJ)i_}. 

/Bir__r -_jp-_}LD.„!-b __T®-~iajTa_ 6--_iJ<j53 : _3_Qc5_T6iT__iirrLb. msbso 

(Lp6-_jTjU-l-b 6T6.T fB60tb fET@tb SpfTJjSllíf 6r6-T_.[g> -L-uG^cSFíS^ QcfFUJtUcS 

Q^rrL_rBj@tbQurr(Lcjj rgsaBrt-. íBrnlffi-rrrraá rB/rs-T [gieúffia-liu a_-__9-b 
Q^iTt-rfLi Qa/r6_k_}.(5Úus_^aja5 assusisrajajleb fiwsu^^éGQa./rsróríj) _?fn>. 
fnjsrnrj gh.ro Qsuzmr (§ih. sresr msO-b fsrrf_(pLÓ -g^jeurf -T6J-6ii6rr_ijSfr--T @60a5 &turrrrg>uj r é§])rb(g> -L-W/^ajajá) 323 

aSuJtSszntgú uL$úu__rjTu36p_b, 6r-_-_Trrjj Qu/r^sfr (SajL. CS6_6_sr(5)Lb 
6r6_rjp srsOTéBgj g^uGaja^ Qa=u_t_j_b QuTrxga^ @60_-a9iuaj^jL_6ÓT 
6T 65rffi@5frsir QajTL_rfs!nu LDjTjrBaij6)_l___- as_i_rrajj. _T63-r6~rf_5sfr 
«jjrcinió fgHi-.rHiffihTflsÍT i<o.a_ a5_3.í_ -3}6„ajajfrsb 75 a^ 6_ía>_b £s$Í60n_JLb 
aslsrDL- éi(3jib 6r~£&rnr)} -^jS-rrf súuSi'cSjgjiJ CSuT_L(í)i_- _-i)'_-_--OrrL_>. <_?)£"- 
eurr /tj/ rET__r __._. 656tDi_ 6m-_ajjjj CoLDrrc^LorrsaT su^pstDLoiqjT)^ 
_2jLj5)r~a5T6b, _^aj(65)6b, QeujD/rSla-rjLDTas __ 6_liuTUTrr_b Q_pilius)J--T 
^j^saisiJSfllL- _r_-rgp_-.L_UJ ^jTÍJl-U, @s_.jTjrBcsajj 6re_r p «(fjajajlsb-so. 
^cgsÓT eraJlrjTas, srsór 'ldsotld CSei/jjjj susmasiiSlsb FP(5luil(5l6fr6tr a^j 
6r__ru6TOajCSuj d>j^ ©^«asljTjaij. 

^ffiCSsiJ, srsór rE60u_ rB/r(5lusijrr rBT-iJr jrjjúujjSltqLb iB__Wn_i_-_6rrrr 
tgjjeÓT^rrjlú u6fr6rf)<-_ <_&___ ú utl_ú qajaj__fBJasLL@<_s @jj5)_JLj<nDrj(SujT 
_r(Loaja> Qa_TL_rr_jas QeusésrQib 6r6_r rrjj as_.j]51(gr)-b, @^i#__ou_)_bt QrE(fTj_- 
asirj. a5Trj6-_r__T_5 fET65r ^rÉaj qajajlLoajWjUJáj (SasLLlJ) ^gjjajeáruicj. 
rE___.a5-OT_b. _g>jaij c_?/aj)a5 _^uaiaj)6b60Taj -_iLrS)iuT<_.6ijLb ~g>j-_.LDuj_OTLb. 
_g>jrBa5 fTil__ou_l_b as_L_ (Jjl-OTULb 6_0LO/r sre-ruajj a=/_CS^_.aja : d_.@rf)uj ajj 
ajrresr. _r__r(rrj6pj'i_ e^ri sr(Lp^a5/rsrr6sr, ajssr L0_cTa_-_.a)a5 as__l_tnaj 
uS)6bl(/T;fBa^j Ljajlssraj^ajjaitaja) ^(rjÚLjsuajj ^siisusrrsij a5irj.6srLO_-rjT_. 

fj5(rr; G&sis&rruSl usb_OT__-r(5la56rrTas __L_LbuT60jLD, toGsrajajrr a^jib 
ULpasliLjOTerr ULp<3_<_5a_.--a5 eaCSrj 6fllfsa)i^.i_il6b ^aijas-sl _)51®6_a56_T tnpso-b 
-^sugstsr-F Qa=6bs_(Lj36?nL_[U6_(ffQ)a56ijLb, i___5lLp_=a=l u^_3.__uj6_rj£3)__6_ji_. 

-»>£____) S_)l_60iTL_ ST-ST (JJ3tU_b_ll ajj fB6ÍDL_Qu jTj_.a5_J_J.UJ __T/fltULD__r jjjj. 

iBT__r rjj-__r65rC_rj q^úlSIl-L-lju-i., L06-r^_-.a.L_ uiuesruC^ajaj/rajeiJrraísfr 

ULpSSÓS 6_Lp_6_5fBJ_5L.(aj _2jJI_J.6ínL0UJrr<35lc3 : é\ j_j) aj STT 6XJ ldtjp jp<3_crtDc5.L|Lb 

6_l(rjr;i_urr656_ffc5B6rrfra5 <^>& -_l(5asl6_TjT)s_Trf. sjCSajrr 6£(rr, @jj5)l. ______ 

_6_8sOaj aj)L.L_^aj)6b 6_.__i^aj]_fr_rr s -g)jaj'a5i_ ujj) jjjjas asfrrjswLorras £§lr_a_ 
lo(S(ss) aigajiisij a__-_r_B-.o_u.i_! ^ajjaías") 6i_)i_.i_iTGb c-íjajrór ui-Uitforói 
_o(S(e^a;ajaj]_.j(i. _s__i__úlju(51__i aj)_b<%0. -^j^jtííOjli u$conz, <J9;ri.£.j_. 
aj)L_f_fBajrr6sr a_l_ssr__T._ CSi_rf)®_b. 

r._tjT)6cn njHJ 6)9 6U <!F n"| u rRT' / h 1 a>6rf)sb sVfffn.íFirtu /■.r.siT) nj'ítniu-'F $rr-$?rt]ú 
^jsuarijprajffluj (jpujpépas-ír Q-_jjjjj5)a5rj_oT__ _LDrjjQa5T_ír6rrúQujpjr„ 
_-ir3<__l-BrjT)--r. eB^i^rssr (Lp_-.jTj_fi-_Tr__ utu -OTu®a_a_) ,__b(Lp__.__i_i 
íbtlL® -_l_sTr<y_=__ot_i CSurreb f^Ts_sr(5l uíbj@ -giisbso^ rBrr6ÓT@ uráifaj 
s_l__TiLj_orrjT_ Qa^asl^raseír. ^$s\]éi ^J6s.jtj srsif)s!DLDiUT63r ajssrjrjj; 
-resflOTULb -gija^j ^SOTjjjjajrr.súr __.63T6ínij.iUT6-r (Lpstnn). 6)5)__<9=rru5l 
«^5-arg)j_rDL_HJ QésrrjjSlsbleb (LprJja. a56_6sr^6rD^u.jii) Qa=_sjpj^j6Íi) -ajjaj&srí 324 &\8s$r&,3j}<5ú& Ltxsáí^dm Gnjrrá&l 

_£TÚú(3)<g<5j QbvsmQíh srssrusGru^^^ú uajlsorres, ^j-U___r _Frf<9Scsrr_: 
_F_-srrajt7tT>c95<-= « jrj ^pLorr rjrjj és-.rrjjsuajj n_ii)(tp-tnL_UJ suscrrstnLD<s {^stnjrj 
6tn_u_tu airtLQ&iDgi. ^en^sré <3<3 : mhQu(& srs-r rrjj sf&áilssrtr) iBrrti, 
__-tr.r6tnLDU_l6b _^e_^_5|g>a