Skip to main content

Full text of "Buharijeva-Zbirka-Tom-4-1-Dio"

See other formats

A -'. %. 1 '^ ■ ^ _ . j^ -i 1 ■;- ^ ^^ SAHIHU-L-BUHARI BUHARIJEVA 
zbirka hadisa 4 
SAHIHU-L-BUHARI 
Buharijeva zbirka hadisa Naslov originala: 

Naslov prijevoda: 

SAHIHU-L-BUHARI 
Buharijeva zbirka hadisa 

Autor: 

Muhammed b. Ismail el-Buhari Lektura i korektura: 

dr. Senahid Halilovit^ 
Samijp Haliloviii 

Redakcija: 

mr. Muhamed Mehaiiovic 

mr. Scnad Ceman 

inr. Abdulmediid Semsudin Prijevod: 


ieuttk Mesie 


dr. Enes Ljevakovic 


Dtp: 


Haso Popaia, hfz. 


Teuiik Me sic 


mr. Muhamed Mehanovit^ 


DIzajn korice: 


dr. Sucrija Ramie 


Sead Becovic 


Halil Mehanovi(5, prof- 


■w 


mr. Ahmed Adilovic 


Stampa: 
Amos Graf, Sarajevo 


Redaktmai 
mr. Safet Kuduzovic 


Za stamparjju; 


mr. Sen ad Ceman 


Fahrudiii Korjeiiic 


Tzdavac: Visold saudijski komitet za pnmoc BiH 
Tiraz: 6,000 

Sva prava stampanja i izdavanja zadrzava 
Visoki saiidijski komitet za pomo^ BiH 
i Kuiturni tentar "Kralj Fahd" u Sarajevu 

Besplatan primjerak - ^Jl^ a^v^ CIP ' KatalogLMcija u publikadji 
Nationalna i unlverzitelika biblioteka 
Bosne i Hercegouine, Sarajevo 

28-725-4/'5 

al'BUHARI, Muhammad ibn hmail 

Buharijeva zbirka hadisa = Sahihu-I-Buhari 

/ MuhammGd b. Umail El-Buhari; 

{prijevod Haian Skapur I grupa prevodilaca). 

- Sarajevo; Viioki iaudijski komitet, 2008, - 4 ^v.: 24cm 

Izy. stv. na^l. na arap. jeziku. - Tekst na bo^. i arap. jezlku 

ISBN 978-9958-880-32-2 

COBISS.BH-ID 16982278 

dbjloiJl OAOi^ 
SAHIHU-L-BUHARI 

Buharijeva zbirka hadisa 

Autor: 
Muhcimmed b. Ismail el-BLihari 

Prvo cjelovito izdanje 4. Sarajevo, 1430. h.g./2009. godine 

^ - 

-1l ■!■ "i^^y U imeAllaha, Svemilosnog, Samilosnog! A MdAit l^li^ IZDRZAVANJE 
VRIJEDNOST IZDRZAVANJA PORODfCE 

O tome govore rijeci Uzvisenog: ''I pitaju te koliko 

da udieliiijii. Reci: 'Visak!' Elo, lako vam Allah 

objasnjava propisc da bistc razmislili i o ovomc 

i o onome svijetu."' 

Hasan (Basri) veli: ''Visak jest ono sto prelazi 

polrebu." 


' , 'T 


. J-^i_^iiJ 535 1 . PRTCAO NAM JE Adem b. Ebu-ljas. njemu 
Su'ba, prenoseci od Adija b. Sabita da je rekao: 
"Cuo sam Abdullaha b, Jezida Ensarija kako 
kazujc, prcnoscci ud Ebu-Mcs^uda Ensarija, pa 
sam gaupitao; *Je li tood Vjerovjesnika?\ aonje 
rekao: 'Od VJerovJesnika je. Rekao je, sallallahii 
alejhi ve sellem: 'Kada musliman trosi na svoju 
porodicii ocekiijuci za to nagradii od Allaha, 
racunat ce mu sc kao sadaka.*"- 


v^ ei^i ^U! ^1 ^ ?;t l51;i .orM ..,'='' ' Jjjj -jj °^lJ.^ C-ft- " ^ — „ ~ - " "^ ~ - 

, <j_L^ pij O-jO ^j--"*- ybj -ij_B| ^t I-l-Bckara,2ig-220. 

[zdrzavanjc porodicc jc obavcza fvadzTb). Oiiaj koji jc izvrsava Jmal cc za to nagradu prcma svojoj namjcri. 
Ncmj prolurjcCnoslJ izmt;du cinjcnitc da jc ovo iidr/iiviinjc obavci^ i njc^ova nazivimjji sadakom. Ima 
misljcnja da jc Zakonodavac nazvao obavczno izdrzavanjc sadakom da nc pomjsic pravni obvczmci da nccc 
imati nagradu 7a i?vrScnjc vadzjba, Ponidicucovjckucincsupruga, njcgavadjcca ioni koji supod njcgovim 
jzdrzavan|cm. Imam Tabcn vcli: "Duznost jc Jzdrzavati djccu svc dok su maloljclna. ' Ibn-Munzir kazc: 
"Pravnici sc spore u vczi s izdrzavanjcm punoljclnih sjnova koji ncmaju imclka nitj zaradc. Jcdna grupa 
pravnika timalra da jc olac duzan izdr^avali svoju muiku djcuu do bioluskog punoljcsiva iihtHama), a ^cntiku 
djccu do udajc. Ako bj (kccri) bile otpuslcnc prijc ncgo slo su imalc spolai odnos u braku^ oslajc prclhodna 
obavcza i7dr7avanja, a ako bi bile otpuslcnc nakon loga. ili ostalc udovicc, ncmaju pravo na izdrzavanjc od 
stranc oca. (Ukoliko nc bJ imalc nckih dmgih izvora za zivol^ obavcza izdrzavanja nc bi prcslala.) Djcd nijc SAHIHU-L-BUHARI 
IZDRZAVANJE .:'" ^ ^ ;» ^rc 5352. PRICAO NAM JE Isma'il, njemii Malik, ^^ J:^ J^ Ul^l UiAi .oVoY 

prenoseci od Ebu-Zinada, on od A'redza, a ovaj ^ ^ - ^ .r ■ . .^ f , . 

od Ebii-Hurejre, radijallahii anhu, da je Allahov ^>^' ^' -^ C^^^ ^ ^^^' u' ^ 

Puslanik, sallallahu alcjbi vc sdlcm, rckao • .:^,\, ',,: ',,-^- ., "i »- ?? "'., , - (u hadisi-kudsiju): 

"Allahjerekao: ■UdjeljuJ, sineAdemov, pa cu i Ja 

tebi udijeliti.'" .uin^iiii^^^ii: 5353. PRICAO nam JE Jabja b. Kazc'a, njcmu ^ lui; \ij^ ^>- ■;_ Jl 61^ .c^r^r 

Malik, prenoseci od Sevra b, Zejda, on od Ebu- . ^ . ^. ; 

Gajsa, a ovaj od Ebn-Hurejre da je VJerovjesnik:, J^ ^^ v!>y'i^'74^'y^i^'4ja?jr 

sallallahu alejhive scllem, rekao: ,,*' ^ - -.t'-^ ^. > *, 

Onaj koji pomaze ndovici i biiedniku jesl kao " .'- - ^ ^ ^t?-- ^: 
burac na Allahuvom putu ili kau onaj kuji nucu 
klanja, a danjuposti." ^ ^ . j\^\ ^\^\ JOII (^^U]1 j! ^\ }:^ J 5354. PRICAO NAM JE Muhammed b. Kesir, 

njemu Suljan, prenoseci od Sa'da b, Ibrahima, 

on od Amira b, Sa'da, a ovaj od Sa'da, radijallahu 

anhu, da je rekao: 

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obilazio 

me je kad sam bio bolestan n Mekki. Rekao sam 

mu: Mmam imctka, da li da uvasijctim cijcli 

iinetak?' 

'Ne', rece Poslanik. 

'Onda pola?\ priupitao sain, 

'Ne\ odgovori on, 

'Onda irccinu?\ rckoh mu. 

'Mozes trecinu, a i to je mnogo. Da ostavis svoje 

nasljednike bogatim, bolje je nego da ih ostavis 

sironiasnim, pa da prose iz Indih ruku. Koliko god 

potrosis, brojat ce li se kao sadaka, pa cak i zaiogaj 

koji podigncs do usta svojc supmgc. Mozda cc 

Allah dati da ozdravis. pa da budes od koristi 

nekim Ijudima, a drugima na stetu."'^ .- f,.^^ ,% ^ ^L^i: u>t ^ ^; 1:^ ^li . oro 1 

Ulj JJjAi J.- ^\ jL5 JU ftit ^1 ^j 

jii 4IS j\^ i_5-»jl JL^ J ^.iJ^ <5^ .^^ 

1 ' - , -, ' - 

^w "^ '3' 1°*' "' 'i -- ■■'' X' . ^ U^j fc-^1 J ^^^ j^^iisS <jip j;4^^ 1*, 


du?an i^drzovoli unuCodOvcjcmisljcnjcimamaMalika/'Imam Ajni. korncntalorBuharijcvog5«A//m, veil; 
"Rod nas (h.mcfijskjh pravnika) izdizavanjc brace, scslara. amidza, sirjna, Ictaka J Ictki obavcza jc (vadzib) 
uz uvjct da su ncmocnj da sc sami izdrzavaju i da su u pinrcbj/^ {Umdelul-kan, 21/13) 

I Muslim biljczi od Ebu-Hurcjrc, da jc Poslanik. sallallalm alejhi vc scllcm, rckao: "Od dinara koji udijclis 
sironuhvi, dinara koji udijclis za oslobadanjc roba, dinara koji udijclis na Alkhovom pulti i dinara koji polrosis 6 — ^ a cilMill <^ti£i 
i-rtjiqfcll ni/|Ki DUZNOST IZDRZAVANJA 
SUPRUGEIDJECE 


5355. PRICAO NAM JE Umer b. Hafs, njemu 
otac, prenoseci od A'mesa, on od Ebu-Saliha, 
a ovaj od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je 
Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: 
"Najbolja jc sadaka ona koja nc optcrccujc 
davaoca (ostavija ga bogatim).^ Gomja ruka (ona 
koja dijeli) boija je od donje ruke (koja prima). 
Podi od onoga koga izdrzavas — supiuga kaze: 'Hi 
mc hrani, ill mc pusti!'; sluga kazc: 'Nahrani mc, 
pa mconda uposli!'; siii kazc: 'Nahrani mc, komc 
me prepustas!'*' 

Upitali su Ebn-Hurejni: "Jesi li ovo ciio od 
Poslanika, sallallahu alejhi ve selkm?", a on im 
odgovori: ''Nc, ovo jc iz Ebu-Hurcjrinc kcsc/'^ ^ ^ f- *. ..'.-r^ \::;jj- jiL^j^^..<ii:;:^;ipb!-b:.orao ^' IJJij jiti\4\yjJ. idxii :Ji3 > It? *-»*.* \ *" P 0\ Ulj J^^^ d\ U| 5l>^ Jy: w^^ J^ ' f 


' > i^ i: i^ui ^aj ^ ji >:^! i:^(i j_^ ..' 


na svoju porodicu - najvccu nagradu imas za dinar koji si potrositj na svoju pnmdicii. Ajni ii svom komcntaru 
Buhiirijcvog Sahituj veil: "Hadis sadr/i mudiizu, jcrjc spumcnuli ashab Sa'd ozdravio i ifivjo svc do vrumcna 
znuzinianja Iraka, Ic jc bio od koristi mnogim Ijudima u vjcrskoin i dunjaluckom poylcdu. a naslclio jc 
ncvjcmjcima." (Umdetut-kitn. 21/14) 

Ncki kazu da Poslanikovc, salLilliihu alcjhi vc stlkm, rijcci "ma kTckc ginCTi'"" znaCe: ''sadaka koja Cini 
primaoca bogalim'', ali jc znaccnjc spmncnulo u prijcvodu hadisa prdcinijc, kako vcli Ajnf u svom 
komcnUiru, {Umdclnl-kari, 21/14) 

Kcrmani kazc: ''Ovim posljcdjijim rijccima Ebu-Hiircjra zcli dcmaiitirati one koji su ga pitali, Ij. to nijc ni 

od koga dmgog osim od Poslanika^ sallallahu alejhi vc scllcm. kadi sc o ncgaciji ciji Jc cilj potvrda i 

potvrdi ciji jc cilj ncgacija " Posloji i mogiicnost da sii rijcci: "Supniga kazc..." pa do kraja ovc rcccnicc 

Ebu-Hurcjrinc rijcci. [ina nckih prcdanja ovog hadisa u kojima jc slovo "k" u rijcci "kis" s fcihom, pajc u 

torn slucaju znaccnjc: iz uina Ebu-Hurcjrc. Tcjmi vcli: "Buhari aludira na to da jc dio hadisa ubaccni govor 

Ebu-Hurcjrc." 

Ovaj hadis sadrzi nckoliko propisa: 

— covjck trcba prvo poci od scbc, svoga prava i potrcba; 

— izdrzavanjc djctcta i snprugc jc obavcza; 

— izdrzavanjc poslugc lakodcr jc obavcza. 

Na osnovu rijcci u hadisu: "Hi mc hrani. ili mc pnsti" vccina pravnika smalra da zcna ima pravo na raskid 
braka ako muz nijc n mogucnosii da jc izdrzava a ona zcli rasiavu. Svojc misljcnjc polkrcpljuju i ajclom: 
"I nc zadrzavajlc ih da bisic im ucmih nasiljc (El-Bckara, 231). 

Kufski (hancfijski) pravnici smalraju da jc zcna u ovoj situaciji duzna strpjcli sc, a srcdsWa koja jc bio muz 
du^an izdvojili i^anjcno Jzdr^vanjc prclvaruju sc u njcgovdug prcmanjoj, {lJnidetui-kariy2\l\4-\i) 
SAHIHU-L-BUHARI mm IZDRZAVANJE 5356. PRICAO NAM JE Seid b. Ufejr, njemii lA}\JX^'^]^JjJ^y/j^^':}^ .oyo^ jLi Lejs, prenoseci od Abdur-Rahmana b. Halida . . .? „ - », ..j ►.. ^ 

b. Miisafira, on od Ibn-Sihaba, ovaj od Ibn- ^^ ^^ Cf-^y-^'Jif 

Musejjeba, a oni od Ebu-Hurejre da Je Allahov ^\ g-'ri J] ^ ._ "^xi '\ ^ ^\^ ■\ 
Poslanik, saMallahii alejhi ve sellem, rekao: . /'^ ^\ ; ,; ' j ' 

*'NaJvredniJa je ona sadaka koja izvire izbogatstva, ^ C*^ ^^ ^ ^-iJJi j^ M A 4u1 J^ 

a podi od onih koje si duzan izdrzavati." ' -'. SKLADIStENJE HRANE J^ill aiii ^ ^1^ 

(PORODICI) Z A VIU JEME OD GODINU DANA j^", ^^ ^^ ^j L ^ ^J^ 

inacinizdrzavanjaporodice - ' " ^ 5357. PRICAO MI JEMuhammedb. Selam da ih ^S t':^' ^^ ^ i^' ^'^ -orav 

icobaviicstio Vcki\prcnoscci odlbii-Ujcjncda ic ^ r-,, , ^.'"-..^ '. ' ^.'r-^.^ ., ^ 

njemuprenio Ma mer, Koga je Sevn pitao: "- " - - - 

''Jesi li cuo sta o covjeku koji skuplja hranu svojoj L^zJ^ Sjy ^U'*^ Ilk ^^J\ J cJL*-! Ji 
porodici za period od godinu daiia, ili neki dio 
godine?" 

Maimer kazc: "Nisain sc mogao tada niccga ^ ;^n ^u_; -:\ Jijj^ \Lj^ Ij'sI 

prisjetiti, a onda sain se sjetio hadisa koji mi je ^.V , " ' ^ ' 

kazivao Ibn-Sihab Zuhri, prenoseci od Malika ^^ ^ -^^ ^Vj^ ^ yJ Ji^}^ i^ *j ^j-Jij^ rtJj j^ik-A" Jli 4.l-j1 ^-ji^ j' b. Evsa, a on od Omera, radiiallahii anhii, da ie , 7. .*,, - ",.*: * - :,;: ^^ =,, 

Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, prodavao ^ ' -" - -' ^'' --^ 

hurmc (datulc) Bcnu-Nadira i zadrzavao dio za .^^^^^^yA^^ 
svoju porodicu za period od godinu dana."^ Hiidis ukazujc na lo da jc do:iVoljcntj skladistcnjc i Cii^'cinjc liriiiic m porodicu zn period od godinu diUiii, 
Ovaj hadis mogiiccjc iiskladili s hadisom u kojcm sc iiavodi da ''Pnslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, nijc 
pohranjivao nisia 7.a sutra" lako sto sc ovaj hadis odnosi na pohrarjivanjc xa scbc, dok sc spomcnuli hadJs 
odrosi na pohianjivanjc za porodicu. pa mnkar 1 on Jmao u lomc uccsca. jcr jc porodica osnovni razlog 
pohranjivanja, i da njc nijc bilo. nc hi ni pohranjivao. Imam Tabcri vcli; "Hadis jcdoka/ protiv onih sufija 
koji smatraju da onaj ko skladjili danas za sulra grijcsi, jcr sc nc oslanja isiinski na svoga Gospodara," 
{Viiidcnsl-kari, 21/16) Ibn-Hadzcr vch: "Mcdu praviiicima jc sporna dozvola piiliranji\aiija Inane oncmc ko 
jc kupj na pijaci.'' Kadija Ijad kazc; "Ncki lo do^voljavaju Of^lanjajud sc na ovaj hadis, a on nijc dokaz, jcr 
sc u njcmu govon o pohranji\'anju pnhoda sa zcmljc. Drugi to zabranjuju osini nko nc utjccc na cijcnc, sio 
jc prihvatljivo iz obzira prcma polrcbama Ijudi, Spor sc odnosi na normainu situaciju, kada ncma oskudicc; 
u slucaju poslojanja oskudicc, pohnmjiviinjc i skladislcnjc u osnovi nijc dozvoljcno." {Feihiff-bari, 8/914) S — ^ a cilMiil <^ti£i 
d^jlaiJLgii[pa 5358. PRICAO NAM JE Seid b. Ufejr, njemii 
Lejs, prenoseci od Ukajla, ovaj od Ibn-Sihaba, 
koji jc rckao: 

''Obavijestio me je Malik b. Evs b. Hadesan, 
a Muhammed b. Dzubejr b. MutMm naveo mi je 
citat iz svoga hadisa, pa sam se uputio do Malika 
b. Evsa i pitao ga, le mi je on rekao: 'Krenuo sam 
da udcm kod Omcra kad mu dodc vratar Jcrfa i 
rece mu; *Osman, Abdur-Rahman, Zubejr i SaM 
traze dozvolu za ulazak, hocu li ihpustiti?^ pa im 
je dozvolio/ 

Kaze dalje: 'Usii su, nazvali selam i sjeli. Jerfa se 
zatim malo zadrzao, a onda rccc: 'Hocu li pustiti 
Aliju i Abbasa?' 

'Da\ rece on i dozvoli im ulazak. Kada sii usii, 
nazvali su selam i sjeli. Abbas polom rece: 
'Vladam pravovjcmih, prcsudi izmcdu mcnc 
i ovog!' Grupa u kojoj jc bio Osman i njcgovi 
drugovi rece: 'Vladaru pravovjernih, presudi 
medu njima i rastereti ih/ Omer rece: Tolahko, 
s imenom Allahovim, s cijom dozvolom opstoje 
ncbo i zcmija, pitam vas: znatc li da jc Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
'Mi se (poslanici) ne nasljedujcmo, oiio sto 
ostavimo smatra se sadakom', misleci na sebe?' 
Grupa (Osmanova) rece: ^Rekao je to.' Omer se 
okrcnu Aliji i Abbasu i rccc: 'S Allahovim vas 
imenom pitam; znate li da je to Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao?' 

'Rekao je to\ odgovorise njih dvojica. Omer 
tada rece: 'Ja cu vam sada reci o tome. Allah je 
Svomc Poslaniku poscbno odrcdio dio imovinc 
koju nije dao nikome drugom. Allah kaze: 'A vi 
niste kasom tjerali ni konje ni kamile zbog onoga 
sto je Allah od njih kao plijen darovao Poslaniku 
Svome; Allah prepusta vlast poslanicima 
Svojim nad onima nad kojim On hocc; Allah 
sve moze/- Ovo je hilo samo za Poslanika. 


-"* -* W^W^ J^ ** ^ " I ^ 

- ' ' ' ' 

!Ui u>: JJ 'p \yli^ ijiLj i^jI i; ^^ ju uii-j i^ ^i iii 1^' 5ili J li' , f-- I'^-o' .:,-; 'u- ii- ''i ' ' f' 'I'y 

rj'j U^ ^' -^P ^1 ^^ ^U^b di^ 
?i ' -";-: "i- \*\u- ^'^iL ' ': ill ^ -?: 


^^ r^:r t.^ ? _^ ^ J '^y ^ ^ NJii^<iiJJ f^'j dilj Jli Ai Jiipi Jli .uU; :fe. ^i J^J '?> 


ju" ^" Sfu iui Jli iT -61 jj-^j ^i ji^- \i 

'^1 ^1 >"^ni; ^ ^'li! J^' ^ j^ iui 

4ijL,i t^L, jLiH_U J r^'LJ_j-^j jar^-ksjlS 


: ?^.: ^'iS ( ;;.ji ) 4j> ji ( jiX ^ 4^ ^il li^jj L*j^^ L^ ^Ij 5^' 'Uil J J— ^ ijJLi fl-ii 2 El-Hasr,6. SAHIHU-L-BUHARI 
IZDRZAVANJE Tako mi Allaha, nije to zadrzao saino za sebe, inimo 
vaa, nili je od vas sla zakidao; davao vam je od toga 
i udjcljivao. Ovaj jc imctak oslajao; Poslanik bi iz 
njega trosio tokom godine na svoju porodicu, a ono 
sto preostane trosio bi na Allahovom putu. Tako 
je Poslanik radio cijelog svog zivota. S Allahovim 
vas inienom pitam: znate li to?' 
'Da\ rckosc. Omcr sc polom obrali Aliji i Abbasu: 
'S Allahovim vas imenom pitam: znate li to?* 
^Da\ rekose njihdvojica. 

'Onda je Allah uzeo Sebi Svoga Poslanika, i Ebu 
Bekr rece: Ja sam nasljcdnik (veli^) Allahova 
Poslanika', pa jc prcuzco tu imovinu i postupio 
s njom onako kakoje radio i Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem. A vas dvojica', okrenu se prema 
Aliji i Abbasu, 'tvrdite da je Ebn-Bekr takav i 
lakav. Allah zna da jc on u tome iskrcn, da ccstito 
i praviino postiipa i da slijedi istinu. 
Zatim je Allah iismrtio Ebu-Bekra, i ja sam rekao: 
*Ja sam nasljcdnik ivelijj) Allahovog Poslanika i 
Ebu-Bekra. ' Preuzimao sam ga (imetak) dvije godine 
i poslupao s njim kao sto jc poslupao Poslanik, 
sallallahu alejhi vc scllcm, i Ebii-Bckr, Zatim stc 
dosli kod mene sa zajednickom rijecju i stavom: 
dosao si da trazis dio svog nasljedstva od bratica, 
a ovaj je dosao da irazi od zeninog oca dio koji njoj 
pripada, Ja sam rckao: 'Ako hocctc, prcdat cu vam 
to, ali poduvjetomdauzmetcpred Allahomobavczu 
da cele postupati s njim (imetkom) onako kako je 
postupao Allahov Poslanik, Ebu-Bekr i kako sam ja 
radio s njun otkako sam ga preuzeo. U protivnom, 
ncmojtc mi o njcmu govoriti/ Rckli stc tada: *Prcdaj 
nam ga pod tim uvjetom', i predao sam vam ga (pod 
tim uvjetom). S Allahovim vas imenom pitam: jesam 
li im ga predao pod tim uvjetom?' 
'Da\ rece grupa (Osmanova). 
' Onda sc okrcnuo Alij i i Abbasu i rckao : 
*S Allahovim vas imenom pitam: jesam li vam to 
predao pod tim uvjetom?' 
^Da', rekose njih dvojica. M ^1 ^J^J ^^ J*^ -ttjl JL^ J*^ JLiJi;>0 

1^ ' - " ' ' ' %' 

J ^ j^ m 

j^ J^ j?'j -^ C^ii ^ -^1 ^j^i ^ 

» ^ ' r^ r^ --^ 

J' 

iiiJ 4i\j li^j lis ^ Lil Jl Jl^j^j^ j^Ll&j 
^ - . . ^ ^ . 

"J ' ' "^ - 

jl oiis l^d' i" '"V' ^1~^ j^^ 1-^ 

J- ^^ ^ rr J- 

«^^3 4ji j4^ C-CJi I'f J; C-^i I^'i 1^ 

^llj L^J ili l^ ^ cJ^ l^j ^ j^ l^ 

Jii jU Sf li iiJi i^j L^^i j; iL l^lli! 10 — ^ a cilMiil <^li£i 
d^jlaiJLgii[pa 'Pa zar trazite od mene drugaciju presudu?', 
rece im Omer. ^Ttiko mi Otiog s cijotn dozvolom 
opstojc ncbo i zcmija, drugaciju prcsudu o tome 
necu donijeti do Kijametskog dana. Ako niste 
u stanju tako postupiti. predajte mi je {tu imovinu) 
i ja cu vas u tome zamijeniti,'"' 

IZDRZAVANJE 2ENE U SLUCAJU 

ODSUTNOSTT NJENOG MUZA, 

1 IZDRZAVANJE DJETETA- UUjjlJ \^ \Sj^ jLi i^LJJl flji ^_^ liUi ^j}\ diajj U>ij Uoc oU- lil 5359. PRICAO NAM JE Ibn-Mukatil, njemu 
Abdullah, prcnoscci od Jumisa, on od Ibn-Sihaba, 
a ovi od Urvca, koji prenosi od Aise, radijallahu 
anba, da je rekla: '*Dosla je Hind bint Utba i rekla: 
'Allahov Poslanice, Ebu-Suf]an je skrt covjek: 
mogu li ja uzeti iz njegovog imetka da nahranim 
iiasu porodicu?* 
'Ne, osim u okviru uobicajenog\ odgovori on.'*^ 

5360.PRJCAONAMJEJahjajijemuAbdiir-Rezzak, 
prenoseci od Ma'mera, a ovaj od Hemmama, koji je 
cue od Ebu-Hurcjrca da jc Vjcrovjc^nik. ^allallahii 
alejlii vesellem,rekao:*Akozenaudijeli ipotrosi iz 
zarade svoga muza bez njegove dozvole, on ce imati 
pola nagrade za to."'* r--- 1 r _ I-*.' ,-." - \:,jJ-\ ^ij^i. L;^i J:u; ^i L^^ , ovo^ 
4^ CJj -Ua iJj^^U- cJl5 L^ cui ^j I' ^ = .. » ^ JO^ijJi e^ ^ li^ .on > ■ , - - 1 ^ 

^ _;^ it>i cil:! ill Jii ^ ^1 ^ ^ HatIabivcli:"'0vajje7amrScr slucaj,Njihdvoj(capreu7clisuovuimovinuodOmcnipoduvjctoiTiipri7na!i&[i 
da ]c Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm. rckao: Ono 5to ostanc jzel nas jc sadaka/ Sla ih jc ondn ponukalo 
da sc spore o tome? Vjcrovaino im jc zajcdnicko raspolaganjc prcdslavljalo poicskncu, pa su zairazilj da 
5c uud podijclj mcdii njiniLL k^iko bj svjki od njih nispolji^au svujim djjclom siimoslalno, Omcr jc zabranio 
tu podjclu jcr sc taj jmctak nc zovc vlasnistvom: dijcliij sc mozc samo imclak u vlasnistvu, pa bi prolokom 
vrtmcra posiojala opasnosi da taj imctak budcirciirar kao \\asr\\^tvo " {Umdefiil-kari, 21/17) 

Napomcna: Ovo jc poglavljc u Ncscfijcvoj vcrziji doslo poslijc sljcdcccg poglavlja, 

Poslanikovc rijcCi: ""'Nc, osim u okviru uobifiajcnog" - 7naCc: "nijc ti do7voljcno da ii7iiriaS opjikrbu o?;im 
onoljko koljko jc uobicajcno . Ncki smatraju da tc rijcci znacc: "nc, nc smcia da iizincs, all nc Irosj osim u 
okviru uobicajc nog", a moguccjc i da znacc: ''nc prctjcruj, vcc tmsi uobicajcno" Hadis okazujc na obavczu 
izdr^avanjii djcce. 

Ncki osporavtijii oprdvdanosl navodcnja ovo" hadis.i u ovom poglavlju jcr nc govori iiricilo o izdrzavanju 
siiprugc i djccc. Mcdiiiim, na tu primjcdbu udgovorcno jc na sljcdcci nacin. Ako zcna mozc dati sadaku 
\z imetka mui*a bcz njcgovc dozvole, onoliko koliko misli da on dozvoljava, a u pitanju jc ncobavczna 
sadaka, onda jc logicnijc da ima pravo uzcti iz njegovog imetka ono stoje i inacc obavcza trositi na svojc 
izdrzavanjc, Pola nagrade o kojoj sc govori u hadi&u, a koja pripada miizu, obrazlazc sc cinjcnicom da jc 
hrana koja jc udijcljcna bila namijcnjcna oboma. {Umdeiul-kari, 21/19) 11 SAHIHU-L-BUHARI 
IZDRZAVANJE REKAO JE UZVISeNT ALLAH: 

"MAJKENEKADOJE DJECU SVOJU PUNE 

DVUE GODINE - ZA ONE KOJl ZELE DA 

DOJENJE POTPUNO BUDE..." - SVE DO 

NJEGOVIH RIJECL '\.. ALLAH DOBRO VIDI ONO STO RADITE ' 

On Icaze: "Nosi ga i doji trideset mjeseci,"- 
a takoder i: ''Aako nastanu razmirice, neka muonda 
dniga doji dijete. Neka imucan prema bogatstvu 
svome trosi, a onaj koji je u oskudici..." — sve do 
Njcgovihrijcci:".„poslijctcgobclastccdati-"^ Juniis 
veli,prenoscciodZuhrija;"Allahzabranjujedamajka 
nanese stetu svome djetetu time sto ce reci: "Necu ga 
dojiti!'; njena je hrana najprikladnija za njega a ona 
je i miloslivija i pazljivija prema njemu od druge 
zcnc, Zalo ona ncma pravo odbili dojcnjc nakon sto 
joj otac djeteta da ono sto jojje Allah odredio. Otac 
djeteta takoder nema pravo nastetiti djetetu i majci 
tako sto bi joj zabranio da ga doji, potrazivsi drugu 
dojilju kako bi nastctio majci, A ako sc slozc i otac 
i majka da potraze drugu dojilju, nece biti gresni. 
Ako njih dvoje na lijep nacin i sporazumno odluce 
da dijete prestane s dojenjem, to nije grijeh. Njegovo 
odvjijanje jest odbijanje od dojenja.''"^ ■ D 

^^%l iiki-iyj ljS^JS^JI^! 

' .- - ' ^ .'• ' s. ^ ,' jiij (y^ Sy^ iUij "^j) jiij 

lII ^ ^JJ '^^^ J"^ iV*J o^^ ^^ aa^ ^ o! ■ > ^^ ■ ^ " ir- -K ^ ft 

J^ O^ klUij L^jJ^j SjJlj jL^ d^ ^\ J^ 

jiiij p1_lf i Jill ^j ''i^'J. ijJ iiljjl 

dlJ J JjS^^ ji Ji^( \^^^ f-\^- ":^ jjl-^J U^ 1 EI-Bckara, 233. 

2 El-Ahkaf, 15. 

3 Et-Talak. 7-6. 

4 Prvi ajct u iivoj cjclini ukazujc na duznost izdrzavanja dojlljc zbog dojcnja djctcta bcz obzira da 11 jc ona u braku 
sa uccm djclcla Hi nc, Dmgi ajcl govori o duiini pcriodu ovt; obnvczc, a Irou govori o liaSkovima izdr^avanja 
tc da sc iizjma ii obzjr malcrjjaino slanjc obvcznjka. Ovaj ajcl sadrzi i naznakii da dojcnjc njjc izricjta diiznosl 
majkc, Naosnyvuprvog idrugogajciapravnioisuustvrdllidascdijclckojcacrodiscst mjcscci nakon ski a pa nj a 
braka J vise pripjsujc muzu zcnc koja jc rodJIa djjctc. Zapovjjcd u ajctu: "Majkc neka dqjc djccu svoju..." 
- nijc obavczna akn jc mac djctcta ziv i imucan. Na to upucujc fi. ajct iz ^urc El-Talak: "Ako vam djccii dojc, 
onda im dajlc zaslii^cnu niigradii ^porazLimijcvsi sc mcdusobno na lijcp nacin, a ako naslanii razmirice. neka 
mu onda druga doji dijete. " Vecina komcntatora Knr'ana smalra da se pod pojmom ^'majkc ' u ajelu inisli na 
zcnc Ta/v'cdcnc ncopuzivim Tazvodom. Pravnit^i ^[\ saglasni da jc nadoknada za dojcnjc ohavcza miiza kada sc 
razvcdcnoj zcni okonca prieck (iddet). Mcdulim. pravnici sc spore kada je u pitanjii zena u brakn - da Ii sc moze 
primorati na dojcnjc svoga djctcta. Ibn-Ebu-Lcjia smatra dasc mozc prisiliti na dojcnjc ako miijcsiiprLiga. Tojc 
tnisljenjc i imamaMalika i Ebu-Sevra. Scvri. kufski pravnici i SaHja smalraju da ona nije obavezna dojili svoje 
dijctCn vcc miiz mora da rijcsi to pilanjc. Ibn-Kasim smalra da jc zena duzna dojiti svojc dijcic, o^im ako zcnc 
njcnog drustvcnog slalusa nc dojc svojn djccu- U torn slacaju obavcza prclazi na muza, Posljcdnja rcccnica a 12 — ^ a cilMill <^li£i 
i-rtjiqfcll n\f\yi ZENIN RAD U MUZEVOJ KUCI 

5361. PRJC"A0 nam )R Mii^cddcd. njcmu Jahja, 
prenoseci od Su*be, kojemu je kazivao Hakem da mu 
je Ibn-Ebu-Lejla prenio da mu je Alija kazivao kako 
je Fatima, radijallahu anha, dosia kod Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, zaieci se na bol u rukama 
od okrctanja zrvnja. f ula jc da mu jc doslo robljc, 
i nije mu zeljela otvoreno kazati sta zeli. Rekla je to 
Aisi. Kada je Poslanik, sallallabu alejhi ve sellem, 
dosao. Aisa gajeobavijeslilao tome. Kaze (Alija): 
"Dosaojckodnas, a vcc smobili Icgli. Pocelismo 
ustajati,aonje rekao; *Ostanitc na svome mjestul* 
Sjeo je izmedu mene i nje, tako da sam osjetio 
hladnocu njegovih stopala na svome slomaku, 
i rekao: 'Hocete li da vas uputim na nesto Sto je 
vrcdnijc i buljc od onoga sto stc trazili? Kada 
legnete, ili kada odete u postelju, recite 33 puta 
'suhhanallah\ 33 puta 'elhamdulillah' i 34 puta 
'Allahu ekber' to vam je bolje od sluge."' ' ^» U^^ iijjj ^ aljJai yJ-At L-iu 


^': ' ^% ^ ^-'S J^ ^ ^ t:^;- :=_lJ ]^jJ- .orw ' i<-.- T^ r^ rr ** I I- ^ 

^ ^ ^l cjf ^y^\ iS^ ULLi <jt -.^ 


J i ^li^ ■ r^^ o^ \c^ j^ .*4J ^ -^j ZENIN SLUGA 

5362. PRJCAO nam JE Humcjdi, njcmu SuQan, 
prenoseci od Ubejdullaiia b. Ebu-Jezida da je cuo 
Mudzahida, a on Abdur-Rahmana b. Ebu-Lejlu da 
je Alija b. Ebu-Talib, radijallahu anhu, rekao: 
'Tatima, radijallahu anha, dosIa je Poslaniku, 
sallallahu alejhi vc scllcm, i zatrazila slugu, a on joj 
rece: ^Hoces li da ti kazcm sta je bolje za tebe od 
shige? Prije spavanja reci 33 puta "subhanallah', 33 
puta 'elhamdulillah' i 34 pula 'Ailahu ekber'.'" 
Sutjan veh: "Jedno je od navedenog 34 puta. 
Nisam toposlijenikada izostavio."Rcccno mujc: 
"Cak ni za vrijeme bitke na Siflmu?!" 
'Ta ni tada'\ rece on.^ Bi>ial jBjli* ._jI^ ^\^ idi 6jS- ^-Cli^l 1j5j^ .oriT 

^ ^';;^ :J u ij^i ^;i jui i;.5i:i iLi 

^ iS^j UL'jUl ^.^j 0:^%' j C^^ ii! =..:! posljcdnjoj cjcljni; "Fisaluhu.,. - komcniarjc Ibn-Abbasov. radijallahu anhuina, koji biljczi Tabcri. 

5 Ovo jc skraccna vcrzjja prclhodnoy hadisa. Imam Tabcrj vcJi: ''Na osnovu ovog hadisn zakljucujc sc da ukoliko 
u kuci ima zena koja jc kodra slu^ili (kuhali. mljcti 1 si,), i ako jc iiobicajcno da ?cnc slicnogstatuso radc takvc 

13 
SAHIHU-L-BUHARI ^^ IZDRZAVANJE jJ ^ MUZEVLJEVO alii ^ J^;Jl i.i> oV 
SLUZENJE SVOJE PORODICE 

5363. PRICAO nam JE Miihammed b. Ar^ara, zkl \^1^ s» ^ ili' lil^ ,orir 

njcmuSu^ba, prcnoscciod Hakcma b. Utcjbc, onod , ^X- -, ,,. - ^ :.„-' = >r ^ 

Ibrahima, aovaj od Esvcda b, Jezida dajcrekao: ^,-^ (y-p^./i^J* -. ^r^^ u*' 

"Pitao sam Aisu. radijallahu anha, sta je ^i jlS U 14^ jil ^5 '-^^ ^^ ^ji 

Vjeroviesnik, sallallahu alejhi ve sellem, radio ii .-T.-^ - ^ i-^r,' "';,; ,.;, ■ j--. 

KUci. Pomagao je svojqi porodici, a kada bi cuo - - - -^ ' .- ;- 

czan, izisao bi\ odguvorila jc ona.'^' ■ ^>-oii':Ji^-^iiii 

AKO COVJEK NE TROST NA liti il sii^Ji J^jJI jii^ J tjl l^I^ 

IZDRZAVANJE, ZENA IMA PRAVO UZETI, BEZ ^^^ ^^^^^ ^^ to ^^ 
NJEGOVA ZNANJA, ONOLIKO KOLIKO TREBA 

NJOJ 1 DJECl, PREMAOBICaJU 

5364. PRICAO mi iE Muliammcd b. Mu^cnna. ^ ^' l2l^ ^l -^ iu'u:!^ .orni 

njemu Jalija» prenoseci cid Hisama, on od svoga .. .. ?f::i,' " f --f V i: 

oca, a ovaj odAise, radijallahu atiha, da je Hind bint * : - - ^:. \.'^ I - 

Utbe Tekla Poslanikii, sallallahu alejhi ve sellem: j^^ jld^ l1 01 -ojI J^3 L^ >iJU' ^ 

"Doista je Ebu-Sutjan skit covjek; ne daje . , 7' ^ . 

dovoljno mcni i momc djctctu, osim ako uzmcm ^ ^l 4^^^^ 4*^ ^ ^^b^- o^J C^ 

bez njegovog znanja." '^Uzmi kohko treba tebi i ^^u^ii JuirL;:=^;^;:i,iiii 

tvome djetetu po obicajii (uinjereno)'\ rece joj '"'"-- 1 " ^' ^ 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.- ■ <Jj*^li ^^jj poslove, s muza spada la obavcza. Na to ukazujc cinjcnica da jc Falima Irazila od oca sliigu, a on nijc narcdio 
njcnom muzudiiji; oslob^idi lakvih poslovn iingii^oviiiijcm slugc, unajmljivanjcin nidnika, ili Itiko slo ci; sam Tiidili 
tcposlovc. Da jc to bjla Alijjna. radijallahu anhu. obavcza, PoslanJk bj mu lo narcdio, kao slo mu jc narcdio da joj 
da vjcnCani dar (mchr) pKjc^ spolnog odnosa, u^ opasku da prcdiija vjcncanog dam prijc mga nijc obavc?na ako sc 
zcnn slozi s njcnim odiaganjcm. Kako bi onda bilo mogncc da mj narcdi ncslo slo nijc duznosL a da mu propnsli 
narediti ncslo sto jc duzan uciniti? ' Od iinama Malika prcnosi sc misljcnjc da jc /cna obavczna sluziti u kuci, 
msikar bil;i i iz uglcdnc pL>rodit:t\ ako jc njon miiz 11 mjilcrijiilnoj oskudioi. On kazc; "Zaio jc Poslanik, siilkilliihu 
alejhi vc sellem, narcdio faiimi da radi u kaci, aAlijida radi poslovc van kucc ' ImamTahavi spominjc konscnzus 
pravnikadomu7ncmapravoi?baciti?cninogslugui7kucc, stoupiicujcdajconobavczani7dr7avati slugiishodno 
polrcbi 73 njim. Kufski pravnici i Safija kazu: ''Izdrzavanjc Tcnc i njcnog si ugc obavcza jc akoona poljccc iz lakvc 
porodicc gdjc sc slicno postupa." Malik, Lcjs i Muhammcd b. Hasan vclc; "Duznosljc izdriavali supnign injcnog 
skigu ako ic radi lum vi&okog druslvcnog slaiusa," Zahirijski pravnici kazu: "Mu^ nijc obavczan da jc sluii i 
zcni placa slugu inakar sc radilo i kccrci halifc/' [Fetkul-ban, 9/417) 

Hadis upucujc na lodajc hizmcl u kuci i porodici sunnct Allahci%'ih dobrih mbova, a ukazujc i na vrijcdnost 
klanjanja nama/a u dzcmatu. 

CK'aj hadis sadrzi nckoliko propisa: 

- dozvoljcno jc rcci o nckomc ncsto sto on nc voli, u povodu trazcnjp fcrvc(pravncodlukc) ili upucivanja 

Safbc i si.; to jc jcdan od sliicajovu kadii jc dozvoljcno ogovaranjc; 

14 — ^ a cilMiil <^ti£i 
d^jlaiJLgii[pa ZENINO CUVANJE MUZEVOG 
IMETKA I BRIGA ZA OPSK.RBU 

5365. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu 
Sufjan, preiioseci od Ibn-Taviisa, on od svoga oca, 
a Ebu-Zinad od A'redza, a ovaj od Ebu-Hurejre da je 
Allahov Poilanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: 
"Najbolje zene koje su Jahale deve jesu one iz 
plemena Kurejs." 

Drug! prenosilac kaze (da je Poslanik rekao): 
''Dobre i cealile zene iz plemena Kurejs najnjeznije 
su prcma svojoj djcci u djclinjstvu i najboljc cuvaju 
imetak svojih muzeva " Prcnosi se i od Mu'avije te 
Ibn-Abbasa, radijallahuanhuma, od Vjerovjcsnika, 
sallallahu alejhi ve sellein.^ " -p ' -d disiJl^ SiJ olj |_^ lAi-ij »i>laS ]^i3^ i_j1j .' 9. ^.- ,<'' - ji;^; LJ_L:: ^ij;; j> j^ b'-i^ ,ono 
iJU ;iSi jii3 ^;i 'L:j J^^ji i^j ^l:j — dozvoljcno jc spomcnutj imcna kojjmit sc vdica ncka osoba, kati kakav nadimak i si., all jc to pjlanjc 
spomo s ob/irom dajc EbLi-Sufjan bio po/nju posvMmc nadimku(kun'jc), a nt ixi svomcimcnu, tc stoga 
njcnc rijcci: "Doista ju Ebu-Suljan..." - nc ukazujii na namjcni vi:Utanja; 

— dozvoljcnojc saslusati stranku q pamici okoliko driiga stranka nijc tii; 

— ko st:bi pripisc ncilo ski kaija njcgov uglcd Irt^ba spomcnuli i ra^Uig kojj ga ju na to navco; 
-dozvoljcnojc inuskarcu slusad govor "stranc" zcnc fkojoj on nijc mahrcm) u sudskom proccsu i prilikom 
davanja fctvi prcdpravnicimakoji stnatrajudajczcnskiglasavret Oni ka^udajctouovakvimsituacijama 
dozvoljcno Jz nuzdc; 

— uvazava sc i piihvaia izjava zcnc u poglcdii prihvata opskrbc, jcr da sc prihvata izjava miiza da dajc 
opskrtju, zcna bi ii lorn slucaju morala imati dokaz koji polvrdujc ncdovoljnosl opskrbc; 

— obavcza jc muza da izdrzava suprugiL, a troskovi tog izdrzavanja odrcduju sc pi-cma dovoljnosti i potrcbi; 

— opskrbLi su odrcdujc pri;niu slanju zcnt; i njcnim polrcbiima. To jc miSljcnjc hanclljskih pravnika, Hassaf 
(hancfijski pravnik) stnaira da sc ona udrcdiijc prcma stanjii oba siipmznika. Imam Mcrginani, autor Hiiici/e, 
kazc; "Prcma tome sc dajc fctva (u hancfijskom mczhcbu)," Argumcnl za ovc misljcnjc dobijc sc kada sc 
spomcnulom hadisu prjdoda i ajcl: "Ncka imucan prcma bogatslMi svomc trosj " (El-Talak, 7) Safjjskj pravnjci 
drzc da sc u obzir uzima stanjc muza shodno spomcnutom ajclu, a lo jc i misljcnjc nckih hancfljskih pravnika; 

— obavczno jc i ii^drjJavanjc djccc uz uvjcl poslojanja potrcbc; 

— hadis jc argument onima koji kazu da jc osobi kqja nijc ii stanju povratiti svojc pravo (stvar) od dnigc 
os^ibc dozvoljcro uzeii lo pravo (stvar) ill njcgovu proiivvrijednost bcz dozvolc driigc osobc, Ta jc misljcnjc 
Safija J jos nckih pravnika. U njihovom slucaju prcovladava misljcnjc da nijc dozvoljcno uzcli sivar dmgc 
vrstc osim ako jc ncmo^ucc u?cti stvar istc vrstc, Ud Lbu-Hanifc premise se dva misljcnja glcde ovog 
pilanja: fl) ziibrana Ui^imanja bcz doi^volc i (2) dozvola uzimanja ako sc radi o isloj vreli, a zabnma akojc 
vrsta razlicila, ijsim razlicitosti u vrsli novca. Od Malika sc prcnosc iri misljcnja ylcdc ovo^ pilanja, a od 
Ahmcdii apsolulna zabrana; 

— zcna nna upliva kada jc u pitanju briga o djcci tc tijihovo izdriavanjc i opskrba; 
-uvazavaju scobicaji upravnim normama. (Opsimije oovomc vidj u: Fetfini-bari, 9/419-421,) 

Iz hadisa sc zakljucujc: ccstilc i vrijcdnc zcnc jcsu one kojc vodc raciina o svojoj djcci, poscbno dok siijos 
mala: ^asliiiuju pohvalu i vrijcdnc su one 5!cnc kojc Slite i cuvaju imciak svojih muiicva. 15 SAHIHU-L-BUHARI 
IZDRZAVANJE ODIJEVANJE ZENE 
U GRANICAMA UOBICAJENOG — w- — — ' ' ^= J. t 5366. PRICAO NAM JE Hadzdzadz b. Minhal, v^ LJa^ Jl^i. ^ il^ b'-ii ,om 
niemuSu'ba.prenoseciodAbdul-Melikab.Meisere, , - . ^ , ^ 

^ 

' * i:^ j:iil ju ^r H aonodZcjdab, VchbadajcAlija, radijallahu anhu, 

'*Poslanikii. sallanaliualejlii vesellem,poklanjen je ' _, ^ ^^ ; .; ;= 
svileni, zlatom protkani ogrtac; obiikao sam ga, ali ti ^— -^^ '^Ij^ U^^-^ 'l^ ^^ M ^^ 

aam primijelio ardzbu na njegovom lieu, pa sam ga 

razTczao i podijclio mcdu svojim zcnama."' 


ZENINO POMAGANJE MUZU U 
IZDRZAVANJU I BRIZI O NJEGOVOJ DJECI _ _ _ r 5367. PRTCAONAM JF. Musedded. njemu Hammad 

b. Zejd, prenoseci od Amra, a on od Dzabira b. 

Abdullaha, radijallahu anhiima, da je rekao: 

''Moj je otac umro i ostavio iza sebe sedam kceri 

(ill dcvct kccri), pa sam sc ozcnio raspustcnicom 

{ili udovicom). Pnslanik, sallallahu alejhi ve 

sellem, rekao mi je: 'Ozenio si sc, Dzabire?' 

*Da', odgovorio sam mu. 

'Neudavanom, ill onom koja Je vec bila ii braku?', 

upitamc. 

'Udavanom\ odgovorio sam mu, 

"Sto se nisi ozenio neudavanom da se jedno 

s drugim igrale i smijele?', rece mi. 

^Abdullah jc umro i ostaviu iza scbc kccri; bilo 

mi jc ncprijatno da im dovcdcm slicnu njima, pa 

sam se ozenio zenom koja ce ih sluziti i odgajati', 

odgovorih mu. 

'Neka te Allah blagoslovi (ili dobro)\ rece 

na to Poslanik, sallallahu alejhi vc scJlcm.*'- ^ j^J ^ il^ l5i^ ^1:^ 6'^ .or-v ^ " ^ ± . 

Jli \^ 4111 ^j 4r\Xj^ ^ y\^l^ j^ 9- . i -^ t 


J ■* i45:^U:j d^^^j i4i^->U Zj\S- •>145 ^ > iiU ii1j4^ ii i> ciii JU .il5::-U:j i^ ife-1 ^i ^^ JIj -^^^ ^>j I Mi&li sc na Katimu, radijallahu anha, i njc^govc rodiccjcr tadanijc imao viSc suprugaosim njc, Ibn-Bclial 
vclJ: "Islnmski pmvnjci sflglasni su da jc imiz diizan, osjm hranjcnja, izdvajati i zaodijcvanjc svojc suprugc. 
Ncki spomjnju i vrstii odjccc kojujc muz dozan nabaviti, ali jc ispravno misljciijc da staiiovnici razlicitih 
krajcva nisu obavczni nabavljali isle modcic; u svukom sc mjuslu uvazava obicaj log mjcsia, shtxlno 
matcrijalnim mogiicnoslima inii^a i potrcbama zcnc. ' (Feihiil-hari, 9/423) 

: Hadis u koine sc spominjc zcnidba Dzabira, radijallahu anhu, udavanom zcnom s ciljcm da odj^aja i 16 — ^ a cilMill <^li£] 
d^jlOiJLgii^pa IZDRZAVANJE PORODICE 
OD STRANE OSOBE U OSKUDICl 

5368. PRICAO NAM JE Ahmed b, Junus, njemu 

Ibrahim b. Sa'd, prenoseci od Ibn-Sihaba, on 

od Humejda b. Abdur-Rahmana, a ovaj od Ebu- 

Hurcjrc dajc rckao: 

"Dosao je Vjerovjesnikii, sallallahu alejhi ve sellem, 

neki covjek i rekao: 'Propao sam/ 

^Azaslo?', priupita ga on, 

'linau sam odnos sa siipnigom u toka ramazaoa 

(dok sam postio)\ rccc covjek. 

'Oslobodi roba\ rece Poslanik, sallallahu alejhi ve 

sellem. 

'Nemam', rece covjek. 

^Onda posti ncprcstano dva mjcscca\ rccc Poslanik, 

sallallahu alejhi ve sellem, 

'Ne mogu', rece covjek. 

'Nahrani sezdcsel siromaha'j rece Poslanik, 

sallallahu alejhi ve sellem. 

'Ncmam cimc\ rccc covjek, Poslanik^ sallallahu 

alejhi ve sellem, tadaje donio posudu s datulama 

i rekao: 'Gdje je onaj sto je pitao?' 

^Tu sam', rece covjek. 

Todijeli ovo kao sadaku', rece niu Poslanik, 

sallallahu alejhi vc sellem, 

'Je li potrebnijima od nas, Allahov Poslanice?', 

rece covjek i dodade: Tako mi Onog koji te jeposlao 

s istinom, nema u Medini kuce koja je u vecoj 

potrcbi ud nasc!" Poslanik, sallallahu alejhi vc 

sellem, nasmijao se tako da su mu se ukazali ocnjaci 

i rekao: *Onda vama/'*^ I ■■ - ■ - 9 f, ' 


' -r^ J^ Jii li;. 3^ Jii il ili Li Jii j;LUi hi^mcli njcgovc scstrc, navcdcn jc kao doka? pohvalnosii slu7cnja i hizmcta koji zcna ciri mu^cvoj djcci. 
[bn-Bcllal vclJ: "Pomoc koju zcna pniza briniicj njcgovoj fmuzcvoj) djccj nijc obavczo, vcc spadii u lijcpo 
ophodcnjc i ponasaiijc u brakii, a osobina jc ccslitili zcna." 

3 Cilj nflvodcnja ovog hadisa na ovom mjcstiijcst da sc ukazc na covjckovii brigu za opskrbu svojc porodjcc. 
Da nijc tc bri^c, covjek bi po7uno da podijcli hranu kao sadaku, I7 hadisa sc da zakljuciti da i/drzavanjc 
porodicc ima prcdntisl nad kaznom (kcrarclom). 17 
SAHIHU-L-BUHARI mm IZDRZAVANJE -^ , J - "I NASLJEDMK JE DUZAN SVE TO"' f^J J^ '^jijJ' J^j) h'^ 

I DA LIJE ZENA DUZNA STO OD TOGA? ;^ ^ ^'^1 j^ j^^ ", (Uzviseni kaze:) *'Allah vain navndi kao priinjer ( ^} l*j^! j^j ^ M ^y-^j ' 

dvojicu IJudi od kojih je jcdan gluhonijera../' .^^ - - 

sve do NJegovih rijeci: "... na Pravome putu."^ " ^ ' " -^ -^-^ ^ 

5369. PRICAO NAM JE Musa b. Isma'il, njemu i51i j^i^] ^ ^^ i^Jl^ .or-is 

Vuhejb, prenoseci od Hisama, on od svoga oca, ^ ,.„-,/ : ,, ^ - - -i: ^ .^ 

ovaj od Zejnebe bint Ebn-Seleme, a ona od ^ v-^; J ^ ^ ^T \ -"^ ^"^-^ 

Ummu-Sclcmcdajcrckla:"Kazalasam:^AIIahov j ji j^O J-^^riJiilLlfi^^id:-^! 

Poslanicc,hoculiimatinagraduakobudcm tmsila "- / ^ > .^ ^ . '' . "- 

na izdrzavanje djecc Ebu-Seleme? Ne mogu ih ^^-^^j[i-f^ J^'^l^-^-'-'^lur^ J^-^'^l^ 

ostaviti tektako, tosumojadjeca!^ ' „.t '.r , . . " ,-^.,r->-^>- = ; ,- 

Ua, imal ces nagradu za to slo utrosis na njin , - ^ ■- ^ - ^ -- - - 

odgovori Poslanik, sallallahu alcjhi ve scllcm."^ . Igi^oii^iU^l 5370. PRICAO nam JE Muhannmcd k Jusuf, oldi ilJl^ Jii^^^^ Jii' l^l;: .orv* 

njemu Sutjan, prenoseci od Hisaina b- Urve, on nd :-,. .. i: -. -,,« , ,' ,, 
svoga oca, a ovaj od Aise, radijallaliu anha, da je - ^ ^--^ lt j- o: ^^ ^ u^ 

rekla: "Hind je kazala: 'Allahov Poslanice^ doisla oj JjI J^^j 1^ -^^ cJLJ \^ iLl ^ J L"l je Ebu-Sntjan skrt covjck; jesam li gresna ako jj:[^ ^^"j^j^ l^\^^^i: 

(bcz njcgovog znanja) uzmcm iz njcgovog imctka ^ - ^ ^'' 

koliko treba ineni i inojoj djeci?* -"-jj^^^ti-^ J^^c^j^jrr^.^'J^C^ 1 El-Bckarc, 233. 

2 Bn-Nyhl. 76, Islamski pravnit^i i komcntalori Kur'sina spi^rc ^i: o ynaCcnju AlUihovih rijeci: '1 nasljtdnik jc 
diizan SVC lo." [bn-AbbEis kazc: "Nc smijc siclili " To jc i misljcnjc Mudzahida, Sabija i Dahhaka. Vccina 
piavnika sinaira da iiijcdaii nasljcdnik iiijc obavcznn izdrzavati dijcte ostavitclja. Ncki piavnici kazu da 
onaj koji ncjsljfdiijc ot::L prcuzin:! oba\t:zc kujc je on imiio u ve^i s nadoknadom /.a dojenji; ak(.» dojcncc 
ncma svojc imovinc. Naviidcnjcm drugog ajcta u naslo\"u Buhari aludira na to da jc polozaj zcnc ii odnusu 
no osliiviicija kao polozaj gluhonijcmc osobc u odnosu na osobu koja govori, odgovarajuci onima koji 
tvrdc da jc majka duzna izdrzavati i dojiti svojc dijcte nakon 5mrti njc^ovn oca jcr sc i na njn odno&i pojam 
"nasljodnik", Buhari obra/la^c svoj slav sponicnuLim porcdcrjcm, objasnjavajuci da jc majka bila pod 
skrbnistvom djclclovog oca, da jc on bio dnzan da jc izdrzavn, Ko jc u o&novi ^avisiin od drugogu obicno 
nijc u sianju nista uciniti, pa kako mii sc onda mozc narcditi da izdrzava drugoga? (Feihul-hnri^ Q/424-425) 

2 \z hadisa sc zakljuciijc: 

— majka nijcobavczna izdrzavati svojii djccu; zato Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcin, nijc narcdio Ummu- 
Sclcmi da ih izdrzava, vcc jc rckao: "[mat cc*i nagradu za ono Sio potmSiS na njih"; 

— majka brine o svojoj djcci iz prcLhodnog braka i pohvalnojc da svoju zclju da ih izdrzava saopci drugom 
muzu; 

— razumijcvanjc oCuha za polrcbc supruginc djccc ii^ prcLhodnug braka lijcpjc odnos prcma njima. 

18 
GilMill <iiti£i ^M i-r^jIqill niqKi 'Uzmi koliko Je uobicajeno', rece Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem.""' ^ i VJEROVJESNIKOVE, SALLALLAHU 3^ ^^ J^ vb 

ALEJHI VE SELLEM, RUECI: "KO OSTAVl ^i j^ul ij % dj J^ 

(NAKON SVOJE SMRTI) TERET (DUG) ILI 
NESPOSOBNU DJECU - TO PADA NA MOJ 

TERET (POSTAJE MOJA OBAVEZA)." 5371. PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu c^\ l^ 1^. c^ J^ ^'^ ■^'^v^ 

Lejs, prenoseci od Ukajla, on od Ibn-Sihaba, ovaj ,,---', -, . . 

od Ebu-Seleme. a on od Ebu-Hurejre, radijallaliu J^ ''^^ J !^ -r'^ ■:)^ J- ^ IJ" 

anhu: da jc prcd Poslanika, sallallahu alcjhi vc - - .',>-<•■', - -,.,' t 

scllcm, doncKcna Limrla osoba koja jc bila pod - -, - :; A: dugom. pajeon pitao: "Je li ostaviostazavracanje ^j-J "U jLjji '^°jj^ jiii j^i ji^b iL' 

duga?" Ako bi inu bilo receno daje ostavio, klanjao ^ ^ ' ' 

bi joj dzenazu; u protivnom, rekao bi muslimanima: "^Jj J-^ ^Lij !^'y ^ .^j^ O^j "^^ ^J^ 

'*Klanjajlc (dzenazu) svomc dnigu." * ^ t. > , -, * . ^ *' ' ^ 

Nakon sto inu je Allah omogucio osvajanje -^ ^Ir^f- .^^-^ J^ ^ -t;:^--^ 

innogih podmcja (ratnog plijena) rekao je: -Ja sain ^ .^ ^^^ j.f ^^ jj ^, ^ 

preci vjernicinia nego sto su oni sami sebi. Ko od '^' ^^ - ^ C - 

vjernika uinrc i ostavi iza scbc dug ja cii ga vratiti, ;]iJJ j^ ^; ^^ j^jii ^ jjj ^ 
a ko ostavi iza scbc imctak, on pripada njcgovim 

nasljednicima,"* ■ '^'j}^ "^1-- ^? i>^j Hadisjc vcc ranijc navodcn^ a ukazujc na to dazciia iiijc duzna izdrzavali svojii djccu ?a zivotanjihova oca, 
jcr Poslanik, Siillalhihu iilqjhi vc sdlcm, nijc narcdio Hindi da Irosi iz svojih Krcd&lavji. Ovaj osnovni propis 
pnmjcnjujc sc J u slucqju &mrti oca. McdutJin, kako kazc Ibn-Hadzcr, postoji pnmjcdba da ncposlojanjc 
ovc obavc7C 7a vriJL'mc /ivota oca nc povlaci iiu7no 7asoboni i njcno ncpostojanjc poslijc snirtioca,jcru) 
mozc dovcsli do potpunog odsuslva brigc za djccu nnkon smrti oca, pa jc mogiicc da jc Buhari, navodcci 
hadis Ummu-Sclcmc i prjinjcr njcno|£ izdrzavanjc s.vojc djccc, imao na uinu pr\i djo naslova poglavija, a 
Eo jc nasljcdnik oca. kao slo majka. njprimjcr, imii obavc^ii izdrzavali dijcic nakon smrli njcgova oca, a da 
jc, navodcci dmgi hadis, mislio na dnigi dio naslova poglavlja, a lo jc da zcna ncma nikakvih (ibavcza u 
poglcdu izdr^avanja djccc zu vrijcmc zivola njihova oca. bc7 spominjanja pnipisa koji v;i7c nakon occvc 
smrti. Allah najboljc zna. {FethuJ-ban^ W25) 

Cilj navodcnja ovog hadisa u poglavljima o izdrzavanjii jest aluzija na obavczu izdrzavanja iz drzavnc 
blagajnc djocc koju iimrii iza scbc ostavi bcz opskrbc. 19 SAHIHU-L-BUHARI 
IZDRZAVANJE DOJILJE IZ REDA 
OSLOBODENIH ROBINJAI DRUGE 


5372. PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu 

Lejs,prenoseci od Ukajla, on od Ibn-Sihaba, ovaj od 

Urve da ga Je obavijestila Zejneb bint Ebu-Seleme 

da jc Utnjnu-Habiba, supruga Vjcrovjcsnikova, 

sallallahu alcjhi vc scllcm, rckia: 

''Kazalasam: 'Allahov Poslanice, ozeni se mojom 

sestrom, kcerkom Ebu-Sufjana.' 

'1 voljela bi to?\ rece on. 

'Da', rckoh, 'nc zclim da mc diuga zamijcni, ali 

bih najvise voljela da dobro dijelim sa svojom 

se Strom.' 

'To mi nije dozvoljeno', rece on. 

'Allahov Poslanice, tako mi Allaha, mi cujemo da 

sc zclis ozcniti Durrom bint Ebu-Sclcmc% rckoh 

mu. 

'Kcerkom Ummu-Sdeme?\ rece on. 

'Da\rekoh. 

'Tako mi Allaha, i da nije odgajana u mome okrilju, 

nc bi mi biladozvoljcna; onajc kccrka moga brata 

po mlijeku- Mene i Ebu-Selemu dojila je Suvejba, 

pa mi nemojte nuditi vase kceri niti vase sestre', '* ' ' .'.^ . rece on. 31 Su'ajb prcnosi od Zuhrija da jc Urva rckao: 
''Suvejbu je oslobodio Ebu-Leheb/'' ^ ^\ Ui-b: ^^ J^ j^ \:^j^ . orvT ■ ' 

iJii ^ ^\ ^j- z^ p it ^■:;^ io:. J ' -■ .' > .^r't^ 

C. ^ A HgjJ 


^ — J * Vi ^£ j^ ^^ ^ e:}^ uu 1^3 "... '.- 3 - c ' J ,- 


I Ovaj hadis vcc jc raiiijc navcdcn ii poglavljii o brakii. Ovdjc jc navcdcn s ciljcm porvrdc da rnajka ncma 
obavtvu dojili dijt;lc iziizcv ako dojcncc nc prihviilii dnigu dojilju, pa posloji opiisnosl po njcgov ^ivoi. 
UkolJko majka odbijcdojili svojcdijclc, olac ill slaratclj potrazilcc dmgii dojilju. slobodru zcnii jli rtibinju, 
dobrovoljno ili u? raknadu. Ova naknada dio jc obavc?c i>dr7avanja djccc. fbn-Bcnal vcli: ''Arapi su 
prcziralj da im mbinjc dojc djccu J voljcli su da im lo cine Arapkinjc radj plcmcnJIosli djctcia, pa ih jc 
Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, obavijcstiadajc njcga dojila ncarapkinja, pajcopct piemen it, tc im jc 
dao do znanja da dojerju nibinja nije prczreno." {Felhul-bari, 9/426) 20 

ij'^^y^^j U ime Allaha, Svemilosnog, Samllosnog! 
a ' D ^/HiikiyL <^Li^ HRANA 
RIJECI UZVISENOG: "JEDITE LIJEPA 
JELA KOJIMA VAS OPSKRBLJUJEMO!"' 

Uzvisciii kazc: ''Udjcljiijlc od lijcpih srvari kujc 

stjecete!"^ 

I kaze: ''Dozvoljenim i lijepim jelima hranite 

se i dobra djela cinite, Jer Ja dobro znam slo vi 

raditc!''-^ 

5373. PRICAO NAM JE Muhammed b. Kesir, 
njcmu Sutjan, prcnoscci od Mensura, on od Ebu- 
Vaila, ovaj od Ebii-Musaa Es'arija, radijaliahu 
anhu, daje Vjerovjesnik, sallallahii alejhi ve sellem, 
rekao: "Nahranite gladnoga, posjetite bolesooga 
i oslobodite zarobljenika!" 
Siitjan vcli: *'El- ^ani znaci zarobljemk'^ 5374. PEUCAO NAM JE Jusuf b. Isa, iijemii 
Miihammed b. Fiidajl, prenoseci od svoga oca, on 
od Ebu-Hazima da Je Ebu-Hurejra rekao: 
"Porodica Mnhammcdova, sallallahu alejhi vc 
sellem, nije se zasitila hranoin tri dana uzastopce 
sve do njegove smrti.'*"' 

tr ^ ■ -^ - ^lil IjiJ^i Jli ^. ^^ ^ ^ 'nil ^j '.'-' ij J» Ji jlli^ Jli ^IaJI 1j5^j ^t^jJ-l 'j-^^J 


^ .-i^j.* Ll'l;: .orvt v-v-^ ^^ j^ r^^ ^' ^^ '^ 0^ u^ ^ .7^ 1 El-Bckarc, 57. 

2 El-Bckarc, 267. 

3 El-Mu mjnun, 51. 

4 Iz hadisa se razumijc da jc dozvoljcno najcstj sc do sitosti, jcr to Poslanikova, sallallahu alejhi vc scllcm, 
porudieanijcradila uglavnom zbog ncslasiccjiizatosto jcdavalaprcdnosldmgimii. ili slojc lopokudcno- 21 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA 5375. Ebu-Hazim prenosi od Ebu-Hiirejre da je 
rekao: 

"Pogodila mcjc vclika ncstasica (glad), Srco sam 
Omera b. Hattaba pa sam zatrazio da mi prouci 
ajet iz Allahove Knjige. On je usao u svoju 
kucu i proucio mi to. Krenuo sam, all ne daleko, 
i pao na lice od nemoci i gladi. Tada sam ugledao 
Allahovog Poslanika, koji jc stajao iznad mojc 
glave, pa mi rece: 'Ebii-Hurejra!' Rekao sam; 
^Evo me, Poslanice, tebi sam na raspolaganju.' 
Uzeo me je za rukii i podigao. Vidio Je sta me je 
spopalo, i poveo me do svoje kuce. Naredio da mi 
doncsu vcliku posudu s mlijckom. Napio sam sc, 
a on mi rece: *Vrati se i jos pij, Ebu-Hirre!" Napio 
sam se jos jednom, a on mi opet rece: ^Jos pij!' 
Napio sam se jos jednom, lako da mi je slomak 
naraslao i postao vclici.nc posudc. Srco sam poslijc 
Om€Ta\ kazc Ebii-Hurcjra, *1 spomcnuo mu onaj 
svoj sliicaj rekavsi: "Allah je odredio da to uradi 
{nahrani me) onaj koji je preci od tcbe, Omere. 
Tako mi Allaha, trazio sam da me podsjetiS na ajet, 
aja sam ga znaoboljc proucitiod tcbc.'Omcrrccc: 
'Vise bih volio da sam te bio uveo u kucu nego da 
imam najskiiplje deve/"' L^ aj.1 :.'.' -S a\\^ ,i\ U'^ .orv ^jij^ ij: u^ f j^ l4' j^j t > ' ^- - 


^ ^ JUi ^Vj ^ ^\l ii: =iil 6y^'j iJLi ^j^lj 
diJAiluj ^iil Jj~-j *,iim cJiii *|ri3* ^ ^ JU t ^' :- :: t-'i ' ,-; r ■' 


r 1^3 > qi l: i; ju ^' ^^ • . rr ^ ■ j: =■ ^ 


5l5 jjJl ll o^^ij ;^ oOli JLi ^iiJl5 ^ .ir.i . ' *i . ,' , »j ij^i l:Vi 3i^] jiJ ^ij _^ i: ill. 4. 
d^l] I}J\ ^^ jji; ;;i jii III. iI S^i! I Tziiadisa sc zflkljiicujc: 

-pohvaino jc imali stida i bbjcgavati orvorcno tra^cnjc hrync oddnigog; u slucaju potrcbc, totrcba ciniti 
pnkrivuno; 

— dozvoljcnojc spomcnuli drugom svtiju ncslasicii i glad; 

— doifvoljcno jc najtjsti sc do silosci u slucaju gUidi; 

— prvc gcncracijc muslimana fcs-sckfus-salih) strpljivo su podnosilc oskudicu i tczak zjvol i bile su 
Tadovoljrc i s mak> dunjaluckih dobara; 

— otvorcno prikrivanjc pokiisaja brala vjcmjka da sc nadc u sliicaju polrcbc, bcz raspjtivanja o tome; 

— ako iicko zatrazi od poznavaoca Kor^aiia da inu proQcJ ncsto iz njcga, bio jc obicaj da ga taj odvcdc u 
svoju kucu i nahnmi onim slo ima. 22 
afljibyi .ylifi ^^ .'rtjiqill ntf|Ki UCENJE BISMILLE (SPOMINJANJE „^L ji^l^^lxLJI J^ i^..:^\ l^L 
ALLAHOVOG IMENA) PRJJE JELA 
I JEDENJE DESNOM RUKOM 

5376. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njeinu Jliid:iJ:;:iUl-i;ii J^lSl^i.arvi 

Suljan, prcnoscci od Vclida b. Kcsira, un od Vchba ^ . _ ,^ .: ^ , , ' 

b. Kejsana, aovaj od Oinera b. Ebu-Seleme da je ^L-^s-^C^j^oji^^^^l^^xJ^I 

"Bio sam kao djecak pod skrbnistvom Allahovog " ■; ^ 

Poslanika, sallallahu alejhi ve aellem, i moja Je nika j Jg^^ ^_j ^^^j ^ ^1 j^^ ^ j 

knizila pD sahanu, pa mi jc Poslanik, sallallahu ^- ^ " ^ ^ - 

alejhi ve sellem, rekao: "Dijete, reci; 'Bismillah!', t^ ^^ ^_ i? 'il J^^j J JLii iiA-iJl 

jedi desnom nikom i jedi ono sto je ispred tebe.' . . - , -. - ^ . j '^ . j - 

Od lada uvijek lako radim kada jedem."^ ^. ^^^ ^ ^- ^, J^^ ^^ J^^ ^' Naji7ricitiji hadiskoji govori onacinuspominjanja Allaha prilikom jclajcst hadis koji prcnosc Hbu-Davud 
i Timiizj od Aisc, radijallahu anha, da jc Poslanik, sallallahu alqjhi \c scllcm. rckao: "Kada nckood vas zdi 
da jcdc, ncka kazc: *Bismillahr (u itnc Allaha[). Ako to zaboravi rcci u piiccikiiH ncka kazc kada sc sjcli: 
'Bismillahi cvvclchii vc ahirchu!' (u imc Allaha, na pocciku i na kraju!). 

Prcma mjsljcajii vcciiic praviiika. uccnjc jc Bismilh' na pocctku jcia pohvaliio (inciidub), a 11c obavczno 
djclofvadzibJ.NckipravricismairajudazapovijcduhadiHupodrazumijcvaobavcznost. ImamNcvcvi vcli: 
"Pohvalnojc uccnjc Eismille prJIikom jcla -jcdnoglasnojc misljcnjc iilcmc. Takodcrjc pohvalno na kraju 
jcla zahvaliti Allahu rijccima: 'Hlhamdulillah[\" 
Lijcpoju gkisno proiicili BismiUa da sc pudsjclu i dnigj uti;snjt:i u Ji:la. 

Ncki pravnici sinatraju da jc jcdcnjc desnom rukom ixthvaliio djclo (mcndub). To jc misljcnjc nckih 
hancfijskih pravnika, Ga^alija. Ncvcvija, Kurtubija i dn Imam Safija smatra da jc to obavczno zbog 
narcdbc u hadiau a i zbog prijctnjc koja sc navodi u nckjin hadjsiina osobama kqjc Jcdu lijcvom rukom. U 
Muslimovom5£^A/Vji/navod( sc hadis Sclcmc b, EkvcdajcPoslanik, sallallahu alejhi vc^cllcm, vidionckog 
£ovjcka kaktijcdc lijcvom rukom pa mujc rckao: "Jedi svojom desnom rukom!" On mu rccc: "Nc mogul' , 
a samo ga Jc oholost sprccavala da tako poslupi, pa mu jc Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao: "1 nc 
mogao!" Poslijc loga nikadajc nijc mogao podici do usia, Ahmed prcnosi h^dis(ujijc scncd hascn) od Aisc 
da je Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao: "Kojcdc lijcvom rukom — s njim Jcdc i scjtan. ' Muslim 
prcnosi hadis od Dzabirada jc Po&lanik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao; ''Nc jcditc lijcvom nikom, jcr i 
sc] Ian Jcdc lijcvom mkom/ Imam Ncvcvi vcli: "Ovi hadisi ukazuju na pohvalnosljcdcnja 1 pijcnja desnom 
riLkom i pokudcnost cinjcnja toga lijcvom nikom. Takav Jc slucaj i sa svakim uzimanjcm i davanjcm, 
kao s[o se lo navodi u nckim vcrzijama hadisa Ibn-Omcra. To nijc pokudcno ako posloji opravdan razlog 
(uzur) kao sto jc bolcst, rana i si.'' Tbnul-Arcbi izricito kazc da jc ^rcsan oaaj koji jcdc lijcvom rukom 
argumcntirajuci tostEivomdajc svako djclo kojcscpripisujc Scjtanuzabranjcno(haram), Hadis uka/ujc na 
to da ircba izbjegavati djela koja slice djclima sejtana i ncvjcmika, da treba narcdivati dobro. a zabranjivati 
7I0, cak i prilikom jcla, Hadis takodcr ukazujc na pohvalnost uccnja i u&vajanja islamskc kulturc i ctikcpri 
jclu i picu. {Fethul-bari, 9/433-434J 23 SAHIHU-L-BUHARI ^^ HRANA 
i "^ i JEDENJE ISPRED SEBE ^ Lie J^i ^.U . »? Encs vcli: "Vjcrovjcsmk, sallallahu alcjhi vc J5bj^i^iij>iU^:^iJU^1 JUj 
sellem, kaze: *Spomenite Allahovo ime i neka ^ i, 

svaki covjekjede ispredsebe!'" - ^r^^ J^j J^ ^:.',^ 


= 3 5377,PRICAOMlJEAbdul-Azizb.AbdLillah,njeiiiL] JU 4^1^^ ^ }ij^^^ J^^ -^^vv 
Muhanimcdb. Dza^cr, prcnoscci odMLihamnicdab, 
Amrab-HalhaleDejIija, onodVehbab.K.ejsanaEbu- 
Nii'ajma.aovaJodUmerab. Ebu-Seleme-kojijesin Jills' j^ ^_Jj ^ Jij}\ iULL^ ^^^ 
Uniniu-Selemc, supruge Vjerovjesnikove, sallallahu ^.'^ ^' f. /^z."^ -'»,.»*- ,.?' ^ 
alejhi ve sellem-dajerekao:''JeosamjedQogadana ^ ^ -^'' ^ 4>j'*^a^r=^^j^ 
s Poslanikom, sallallahu alcjhi vc scllcm. Dohvalao ^^iu! J^5^ L^}^oisl Jii^^l^jj 
sam hrami sa svih strana sahana, pa mi je Allahov ^ ./^^ , ,. , ^j, » -^^'^ /^-i 
Poslanik, sallallahu alejlii ve sellem, rekao: "Jedi "f . ^-'''-'f^ 

ispred sebe! '" . itL' Ijt jl ^? ^l Jj^5 

5378. PRltAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, luULV^^i^^i:!;^^^!^ .^tvA njemu Malik, prenoseci od Vehba b- ICejsana ', 

Ebu-Nii'ajma da je Poslaniku, sallallahu alejhi ^i J^^-j Jl Jli^v^^IuL-l^j^^^^j^^ 

ve sellem, donesena hrana, a s njimje bio njegov _. - ,.^ - /.^ ^ , ^^ , 
Sticenik (pastorak) Umer b. Ebu-Selema, pa mu je r J^i. iU^ ^} ^ >4^j ^j ^\:^Ji 

rckao: 

"Spoineni Allahovo ime (prouci Bismillu) i jedi 

ispred sebe!" fi ■ ' . dLL LjT JS'j -ij( 24 aaibyi yUii 
.'rtjiqill nt/|K1 O ONOME KOJI JEDE S RAZNIH 

STRANAPOSUDE S PRIJATELJEM 

ZA KOJEG ZNA DA MU TO NE SMETA 


5379. PRTCAO NAM JE Kutejba, njemu Malik, 
prenoseci od Ishaka h. Ebu-Talhe da je cud od 
Enesa b. Malika kako je neki krojac pripremio 
hranii i pozvao Poslanika, sallallahu alcjhi vc 
scllcm. Encs vcli: 

*'Otisao sam i Ja s Poslanikom, sallallahu alejhi 
ve sellcm, i vidio sam kako dohvata tikvice 
s raznih strana posiide. Od lada ne preslajem 
voljcti likvicc.'*' J J ' - ^ j^-'-. * I cJ[ jj! ^ jii ;;^i yj- ^^ ^L'jJi DAVANJE PREDNOSTI DESNOJ STRANI 
(RUCl) PRl JELU I U DRUGIM PRILIKAMA 


Umer b. Ebu-Sclcma kazc: "Rekan mi je ^- ^1 J Jli lu:, ^^l ^ ;;i jLi 
Vjerovjesnik, sallallaliii alejhi ve sellem: 'Jedi 
svojom desnom rukomr" ■^^^^.^ 5380. PRif AO NAM JE Abdan, njcmu Abdullah, 
prenoseci od Su*be, on od Es'asa, ovaj od svog 
oca, a on od Mesnika da je Aisa, radijallahu aiiha, 
rekla: 

''Vjerovjesnik, sallanahii alejhi ve sellem, voUo 
jc dcsnu slranu koliko god jc to mogao; prilikom 
ciscenja (abdesta i kupanja), obuvanja i cesljanja." 
Prije ovoga u Vasitii je govorio: "U svakoj svojoj 
slvari, - \^y^\ 4h\j;^ ^^1 o1j4^ lilU: .orA - > 1 r' ^ > J^ ^Jj^ J^ "^J J^ ^-^^1 J^ "^Z^ 


1 Hadis jc vcc spominjan ii poglavljii o kupoprodaji. Ovaj hadis, naizg!cd, proturjcci prcthodnom hadjsii, 
pa jc Buhiiri usaglasio njihovii /.my^cujiy liiko slu jf do^volu rt-duciriio nil slucaj kada jc sauccsnik u jclu 
zadovoljan takvjm postupkocn. Imam Malik vcli: "Ko jcdc sa svojom porodjcom i poslugom - do2\'oljcno 
mu jc dohvatati hranu kaja mu sc dopada gdjc jc uglcda, ako zna da to drugima nc smcta, a ako zna da im 
to smcia, jcsl cc samo Jsprcd scbc." On lakodcr vcli: ''Poslanikova, sallallahu alejhi vc scllcm, ruka kruzila 
jc po sahanii jcr jc znao da iiikomc nd prisuinih to nc smcta niii mu sc gadi," {Feihid-huri, 9/435) 

2 Hadis jc ranijc spominjan ii poylavljii o abdcstu. Posljcdnja rcccnica odnosi sc na So*bu, tj. on jc ranijc 
spominjao navcdcnu sinlagmu. 25 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA O ONOME KOJI JEDE 
SVEDOKSENEZASm 5^ iS^ J^i <^ "^^ 5381. PRICAO NAM JE TsmaML njemu Malik, 
prenoseci od Ishaka b. Abdiillaha b. Ebu-Taihe, on 
od Enesa b. Malika da je Ebu-TaUia kazivao: 
'^Rckao sam Ummu-Sulcjm: ^Cuo sam slabi glas 
Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem; znam da je 
to zbog gladi. Imas li ista?' Iznijela je pogace od 
jecma, a zalim je iizela svoj pokrivac, zamolala 
jednim njegovim dijelom hljeb i slavila ga pod moju 
odjccu, a drugim dijclom zaogrnula mc i poslala 
PoslanJku. sallallahu alejhi ve sellem,*' 
On dalje kaze: 'Tonio sam ga i nasao Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, u dzamiji (meydzidii) 
11 drustvu nckih Ijudi, Stau sam kod njih, 
a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita me: 
'Je li te poslao Ebii-Taiha?' Rekao sam: 'Da.' 
'S hranom?\ rccc Poslanik. 
'Da' rekoh. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
tada rccc onima koji su bill s njim: 'Ustanitc!' 
Krenuoje, a i ja sam krenuo s njima. Dosao sam 
do Ebu-Tall]e, a on rece: 'Ummn-Sulejm, dosao 
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
i doveo Ijude, a mi nemamo hrane kojom bismo ih 
nahranili,' 

'Allah iNjegov Poslanik najboljeznaju', receona. 
Ebu-Talha potom se zapnti u susret Allahovom 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Onda su 
se obojica zaputila ka kuci i usia u nju. Paslanik, 
sallallahu alejhi vc scUcm, tada rccc: ^Doncsi ono 
sto imas, Ummu-Sulejm!' Donijela je hljeb, a on 
naredi da se razdrobi. Ummu-Sulejm nacijedila 
je iz posude za maslo {nesto masla) i zacinila 
ga. Poslanik, sallallahu alejhi vc scUcm, tada jc 
rekao ono sto je Allah htio da kaze, a onda rece; 
'Dozvoli deseterici!' On (Ebu-Talha) im dozvoli 
i oni jedose sve dok se nisu zasitili, a potom izisli. 
On {Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) ponovo ^ -, , - - , 


r -J ^^JJ LjJ-i C-*- 'C^^ T_r *UiJi-j vJi-i 


t >' 


J ^ ^ ,liiajL9 i n^jS «-Kj ^^ it iil J_fij Jlii ^ 1:^1^ i:! c J 1 ■^^ J i4ii; u ^likJi ^ ui^ jij ^iliu ^ 

^\ iul diti ij:^^ l; j^ p i: ^ V^=^J ■ + X ■ ' w 


-H ^V 1 ' ; '^ 


26 ofl^yitiiiis 
d^jlOiJLgii^pa rece: ^Dozvoli desetericil^Dozvolio je, i oni su Jeli \Js]^ ^ d'^^ijs} ii'l Jli ^:}\J-'J- 'p 

sve dok se nisu zasitili, a potom izisli. 

^Dozvoli dcsctcrici!', ponovo rccc Poslanik, 

sallallahu alejhi ve sellem. On je dozvolio, i oni 

su jeli sve dok se nisu zasitili i izisli- Zatirn je 

dozvolio joR deseterici. Tako su svi Ijudi jeli i .^jj^l^i^ljl^x-ij^^-^f^l J^Lj 

najeli se, a bilo je ukupno osamdeset Ijudi.'' 


''>.-.: 5382. PRICAO NAM JE Musa, njemu Mu^temir, 
prenoseci od svoga oca, koji vcli da Ebu-Usman 
takoder prenosi od Abdur-Rahmana b. Ebu-Bekra, 
radijallahu anhuma, daje rekao: 
'*Bilo nas je sfolinu i tridcsct s Poslanikom, 
sallallahu alejhi ve sellem, i on rece; Mina li iko od 
vas hrane?' Kod jednog covjeka bio je sa' hrane, 
ili olprilike toliko, Zamijeseno je lijesto, a uto dode 
neki covjek — idolopoklonik (musrik), rascupane 
kosc, visok, tjcrajuci ovcc, Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, mu rece: 'Prodajes li ili dajes 
(ili rece: poklaojas)?' 

'Ne poklanjam, nego prodajem', rece covjek. 
Kupio jc od njcga ovcu, i ona je priprcmljcna, 
a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da 
se dzigerica posebno ispece. Tako mi Allaha, nema 
nijednog od stotinu i trideset, a da mu nije odsjekao 
koraadic dzigerice: ako je bio prisutan, dao mu ga 
je, a ako jc bio odsutan, ostavio jc za njcga. Zalim 
je hranupodijeliou dvijezdjele, svi smo jeli i najeli 
se. U obje zdjele jos je ostalo hrane, i ja sam to 
stavio na dexoi i ponio'' (ili kakoje vec rekao). ■' irf^, ^\ '^ ^<,jjuo \:^j^ ^^j^ \:^j^ .oTAT ^^i^i!jji3i^Ai^j^:^!^;i X H- -^ "^ ^. *i ' '^ 

[^ jiy' ^^-"-^ -Jj— * J^_j '^ ^ ^Tr>*i 

ioL^^ l\l ^ /Jj.\l ju ^: j: Sf Jli 

i; ^\ i:\j jii^ -^1 Jill, M ^\ Ah >'^ s--., .'.Z.'. ' >: ^: ■ Jiil^i 27 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA ^s ^ '- ' I'L^ ' 5383. PRICAO NAM JE Muslim. njemuVuhejb, ^'j^ 4^^ G-^ ^0:^ Q'^^ .oTat 

prenoseci od Mensura, on od svoje majke, a ova -?^j .„, * ^ .- . . . J . . ^ r-. 

od Aise, radijallahu anha, da jc rckla: "Poslanik, ^Jj^ 4^ '*" l^j *-^ j^ ^ j^ Jr'=^ 

sallallahualejhi vesellein^preseliojenaahiretonda ^Mjjll\ v^jll^i^llLioo-^ ^III 

kada sino sepoceli najedati datulama i vodom/'' " ' - - , - -. ^TVIJE GRJJEH SLIJEPCU ... 
DA BISTE SE OPAMETILI."- 5384. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemii 
Sutjaii, prenoseci od Jahje b. Seida, on od Biiscjra 
b, Jcsara da mn jc Suvcjd b. Nu'manrckao: 
"Izisli smo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve 
sellem, na Hajber. Kada smo dosli u Sahbau, 
nadomak Hajbera\ kaze Jahja, ''Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, pozvao je da se iznese 
hrana. Izncscna jc samo prckrupa; prczalogajili 
smo i jeli, a onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellera, zatrazio vodu, izaprao usta^ a i mi smo to 
ucinili. Potom je a nama klanjao aksamski namaz, 
a nije se abdeslio/' 
Sufjan vcli: ''Cuo sam to od njcga prijc i poslijc."^ p -- Odi l51^ ^1-^ ^ J^ ^J^ .'^TAi 


^ 3 J. * j--^ ■■J - 4 j*^ * ^ 

JI-* L^^>- JL5 jjI^jcjI /fj Jjj-^ ujJj- Jjjj [bn-Bcttal vcli; "Ovi hadisi ukEi7uju da Jc do/voljcno najcsli scdo sitosii. prcmdajcpovrcmcnoi^bjcgavanjc 
toga vrcdnijc. Prcnosi sc od Sclmana J Ebu-Dzuhcjfc da jc Poslanik. sallallahu alcjhj vc scllcm, rckao: 
"K-O od Ijudi najvisc budc sit na duiijalukii bil cc najduzc gladan na ahirclii." Imam labcri vcli: "Sitost, iako 
jc doivoljcna. Jma avoju granicu, Ako prijcdc In svojii graniuii, prcrasla u rasipnislvo. Opiicnilo, dozvoljcna 
jc sitast koja pomazc u Jzvrsavanju obavcza ibadeta* a nc omcta ih i nc olczava/ K.crmanj, povodccj sc 
za Ibn-Munirom, vcli; "Sponicnino rajcdanjc do ^itosli (.idnosi sc na njihovo uobicajcno rajcdanjc. a to jc 
trccina stomaka za hranii, Irccina za picc, a irccina prazna za normalno disanjc/' Ibn-Hadzcr kazc: "Tvrdnja 
da jc lo njihov obicaj zahtijcva poscbmi potvrdu fnovo prcdanjc)" U lorn sc smislu navodi hascn hadis koji 
prcnosc Tirmi/i, Ncsai i Ibn-Mad^a, a Hakim smjirj da jc vjcrudoslojan (tiahih), od Mikdada b. Madikcrib: 
'''Ciio sam Allahovog Poslanika. sallallahu alejhi vc scllcm, kako kazc: 'Covjck nc mozc napuniii posudu goru 
od slomaka. Dovoljno jc covjcku loliko zalogaja koliko cc mu omoguciti da hoda uspravno, pa ako ga strasL 
nadvlada, onda ncka budc trccma stomaka za hranu, Irccina za picc, a trccina za normalno disanjc (prazna)/ ' 

En-Nur, 6K Prijcvod ajcla u cjclosli glasi: "Nijc ^jch slijcpom, nili jc gnjch hrornom. nili jc grijch 
bolcsnom, a nili vama samima da jcdctc q kucama vasim, ili u kiicama occva vasih, ili u kiicama majki 
va&ih ili u kiicama brace vase, ili u kucamEi scstara vasih, ili u kiicama amid?a va&ih, ili u kucama tctEika 
vasih po ocii, ili ii kucama daidza vasih, ili u kiicama icLaka vasih po majci, ili onih ciji sii kljuccvi ii vas 
ili u prijatcija vascg; nijc vam grijch da jcdctc zajcdnicki ili pojcdinacno, Akad ulazitc u kitcc, vi ukucanc 
njcnc poidravilc pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljcnim i lijcpim, Tako vam Allah objasnjava 
propisc, da bistc razmisljali!" U vcrziji Mustcmlija, koju navodi Iba-Hadzcr u Ffiikul-batiju^ spominjc sc 
i sljcdcci dudaLak: "... zajcdnicko uccscc u pripriivljanju i jcdcnju hranc." 

Rai^log za navodcnjc ovog hadisa u ovom poglavljii jcsl Cinjcnica da sc u njcmu spominjc okiipljanjc U2 28 ofl^yityUii 
d^jlOiJLgii^pa SOMUN I JEDENJE SA SINiJE I SOFRE ^^h Jj^^ J^ J^U ^>1^1 -^1^ 5385. PRICaO nam JE Muhammcd b. Sinan, 
njemu Hemmam, prenoseci od Katade daje rekao; 
"Bill smo kod Enesa, a imao je svoga pekara, paje 
rekao: Toslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije 
jco somiin nili osurcnu pa ispcccnu ovcu svc do 
svoje STTirti/"-* 


53S6. PRICAO NAM JE AH b. Abdullah, njemu 
Mu'az b. Hisain, prenoseci od svoga oca, on od 
Junusa Iskafa, kako kazc Ali, a ovaj od Katade da 
je Enes, radijallahu anhu, rekao: 
"Ne znam daje Vjerovjesnik, sallallahii alejhi ve 
sellem, ikada jeo iz tanjirica, niti da mu je ikada 
pravljen somun, niti dajejeo sa sinije," 
Katada jeupitan: ''S cega su ondajeli?'' 
"Sa solre \ odgovori on.^ ^ iu: lil^ 4ii-c; ^ j^ lJI^ .orAT 5 * jj ii ji;^ j^ jit Nj ii jl;; :j JJ- . >lH Ji. jLi j_^C l>ir ^^Ui S:.LiiJ hranu i zajcdnieko jcdcnjc prcltrupc, bc7 razdvajanja slijcptig i onog koji vidl, ^dravog i boksnog, Vc^a 
izmcdii ajclti J Suvcjdovog hadisa jc iitomc sto bj sc, kako navodc komcnlatori Kiir'ana, kada sc okiipcoko 
hranc, izdvajao slijcpac zascbno, hmm zascbno, bolcsiiik zascbnojcr nisu mogli pri jclu pratjti one koji su 
bill zdravi. pa im ju bib ncprijalno da vise poji;dii od rjih. Ovo jc ivrdnja Ibn-KL-lbijii. Ala' b. Jczid ka^o: 
"Slijcpom jc bilo ncprijatno da jcdc hranu isprcd drugog jcr nijc vidio gdjc stavija svoju ruku, hroinom 
jc bilo ncprijatno Tato sto bi zau/imao mnogo mjc&Ui prilikom sjcdcnja, a bolcsniku jc nczgodno zbog 
ncprijalnog miri&a, pa jc tim povodom objavljcn ovaj ajcl koji doz\oljava tim osobaina dajcdu sdrugima." 
{Feihnl-haii, 9/440) Hadis ukE»7iijcnE» to dajcdcnjc prckrupcnc levari abdcst, 

Hitbiim inurekkakic mchki hijcb fsomun) ili jc lo tanak i sirok hljcb. Ibn-Bcltal vdi: "Dozvoljcnojc jcsli 
somun, Poslanik, sallallahu aJcjhi vc scllcm, i7bJL:gavao jc to zbog svojc skromntKii, kako bi sc Sto viSc 
udaljio od dunjaliickib uziviinja. dajuci prcdnosl onomc slo sc nalazi kod Allaha. Takodcr jc do^^oljcno 
jcsd sa sinijc fstola). Encsovo ncgiranjc daje Poslaiiik, sallallahu alcjlii vcscllcmjcosa si nijc i na taj nacin 
pnprcmljcnu ovcu nc znaci odbacivanjc rijcci onog koji prcnosi dii jc Poshmik, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
jco sa sinijc i da jc jco pcccno mcso jcr svako od njih prcnosi ono sto jc znao, a onaj koji ncslo poznajc 
dokazjcprotivonoga koji nc Tna." (Umdeiiil-kari, 2I/35J 

Nijc jco \7 tanjirica Tato Sto im lakva posuda rijc bila po?nata u to vrijcmc, ili 7Mo sto sc radilo o maloj 
posudi, a oni su sc obicno iskupljali i zajcdno jcli, ili stoga sto su sc u takvu posudu stavljalo ono sto jc 
pomagalou varcnju hranc, a oni sc, uglavnom nisu najcdali dositosti, pa nisu ni bili u potrcbi za mirodijama 
kojc bi pomagalc u varcnju hranu. (Felhul-bari, 9/442) 2y SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA * . ' t '' -r-^. c Ik^L 5387. PRICAO NAM JE Ibn-Ebu-Merjem, njemii -^ il^ \ip-\ fll^ J ^\ 1^1^ . orAV 

Miihammed b. Dza'fer, prenoseci od Humejda da . , ^ * , j- ',-c, , ' , 
jcEncsrckao: ^l^b J^^Loi^^^l^^^l^ 

"Kada je Poslanik, sallallahu aiejhi ve scllein, -'l,,^r ii'^-.j_iiioUlI^^i^ -'^# 

imao intimni odnos sa Safiijoin, radijallahu anha. " "' - "" ^ "' - "'"^ 

pozvao sam miislimane na svadbenu svecanost; iJVIj ^1 I^ILp ^li 

on je naredio da se prostru kozne sofre i na njih su 

siavljcnc datiilc, sir i maslo." 

Amr prenosi od Enesa da Je Poslanik, sallallahu 

aiejhi ve sellem, imao s njome intimni odnos, 

a da je potom pripremio jelo hais {daliile s maslom) 

te da je posluzeno na koznim soframa. - » 4 -^ ■ -■ *.6 


5388. PRlf AO NAM JE Muhammed, njemu Ebu- 
Mu^avija, prenoseci od Hisama, a on od svoga oca 
da je Vehb b. Kejsan rekao: 

"Stanovnici Sama' su Ibn-Zubejra izvrgavali 
poruzi govorcci mu: ^Sinc vlasnicc dvajii pojasa!' 
Esma mu rece: 'Sine moj, oni ti se izrugujii zbog 
dvajn pojasa, a znas li ti sta su to bila dva pojasa? 
Toje biomqi pojas koji sam ja prepolovila: jednom 
sam polovinom svezala Poslanikovii, sallallahu 
aiejhi vc sellem, mjesinu za vodu, a od dmge sam 
mupolovine nacinila sofru."* 
Kaze: "Kada bi ga stanovnici Sama grdili 
i sramotili spominjudi 'dva pojasa', govorio bi: 'Samo 
vi nastavitc, toje luzba cija sramola nc pogada! 1"? * ^ - J y^i Jli jLlI5 ^ 1 — ij j^j -tut ^ flUjh 
. UjL^ ^ >l£ ^l£i iiL- J>Ij ^[ 1 Misli sc na vojsku Hadzdzadza b. Jusufa koja sc borila pmtiv njcga, na strani Abdul-Mclika b. Mcrvana, 
ili vojsku HusaJHEi b, Numcjai koja sc borila praiiv njcga ranijc, a na strani slc7(da b, Mu'avijc, 

2 Drugi dio stiha iz kasidc Ebii-Zu'jcba; prvi dio stiha glasi: "KIcvctnici jc sramolc dajcja volim/ Hadis jc 
navcdfii zbog njcnih rijuCi: '"... a od dmgc sam mu polovinc natiinila soTru," 30 
^^^yf ^^ ^^ ^ ji^^ o}f\^ 5389. PRICAO NAM JE Ebu-Nu^man, njemii ^ ^i;^ Jll3^0l^1 j? l5i^ .aTAI 

Ebu-Avai"ia,prenoseciodEbu-Bisra, onodScidab. i; , ^ . -^ ■ f 

Dzubcjra, a ovaj od Ibn-Abbasa dajc Umm-Hufcjd ^ ^ ^ "^ -f^ ^ "^^ ^ y-^ ^ b- Haris b. Hazn, tetka Ibn-Abbasova, poklunila .\^ JiiiLio'^- J^.ULI il-cli^ 

Poslanikii, sallallahu alejhi ve selletn, masla, sira i ; .^,/: -r^ ' - -. . - 

nekoliko bodljorcpih gustera. Poslanik, sallaUahu ^i^^^'^Ij^Ij^ :-\^l J!^^' 

alejhi ve sellem, pozvao je da se (gugteri) pojedu, ^ ^i j^ ^i ^y^ ^-^^ j^ ^L' 

i pojedeni sii na njegovoj solri, a on ih je izbjegao '" , "'- " ' 

jcsti kao ncalo odvratno i gadljivu. Ali dajc ^^! U L^^;>i- ^ ^j ji jjillll5 ^J 

njihovojedenje bilo zabraiijeno, nehi bi I i pojedeni ^ ,"f ..^m- ,^ f- ^^^ .-^ - "- 

na Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, sofri ' '-^ ^-^ ^ '"'" ^ ° . '-' 

nili bi on naredio da se jedu. 

PREKRUPA j:^>^i-^l^ 

5390. PRICAO NAM JESuiejmanb.Harb.njemn ^ ta:i2l;L^^^il^l2l;L .otV 

Hammadj prenoseci od Jahjaa, a on od Busejra b. ^if ._j , / , . . ,..-,.. 

Jcsara da mu jc Suvcjd b, Nu'man kazivao kako '^ ^^ Cy.^^^j^^^ - :y. j:r-'- L-^ ^ 

su bili s Pos!anikom. sallallahu alejhi ve sellem, J^ j^^.l^u;^^, -; jt^i;^::^:! 
u Sahbau, mjesUi nadomak Hajbera, kada je /' '^ ^^ ' ^^ . " 

doslo vrijeme namaza. Poslanik, sallallahu alejhi (*^ ^-^ s*>UaJl ^jM^ J^ ^^^ ^jj 

ve sellem, zalrazio je hranii. Nile nasao nista f— =f -^^ ,->fr '■ 'i:,r,: .:,,?■' .rr 
osim prckmpc, pa jc malo prczalogajio, a i uni ' ^ - ", ; ;" ^ 

su prezalogajili s njim. Zatim je zatrazio vodu, . U>jg Jj Ul^j Jj' li ^U^^ ^Ci 

izaprao usta, a potom klanjao - a i oni su klanjali 
— i nije se abdeslio (obnovio abdest).-^ ■ 3 ■ Jl r O TOME StA poslanik, '^" ^' ^^ ^ ^h 

SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM. ^^ U .kli^ i J^ J^ ^'•^ 

NIJE JEO DOK MU SE NE KAZE IME 
TOG JELA, PA DA ZNA STA JE TO J^-> ^^ 5391. PRICaO nam JE Muhammcd b. Miikatil ^^' j? JjUi ^ ^ \:i'j^ .oi-\\ 

Ebul-Hasen, niemu Abdullah, prenoseci od ^,,: = ,^,, . >'.,'^„"= .'.- .-'^.■ 

T J V U '■ ■ ^ CU TT U J^ ^J^y^ U^ U-^y- ^-r^^ "^^^ ^--^ 

Junusa, on od Zuhrifa, a ovaj od hbu-Umarae b. .^^ ^ ^ ^ ^ . ^ 

Sehla b. Hunejfa Ensarija da ga je obavijestio ^jLijVl^J^^ l4"^:^^^l j? Jl^ 

Ibn-Abbas, a njega Halid b. Velid — kojeg zovu % .' .'.%:, - ^, ^ i- 

Scjfullah (Allahova sablja) dajc on jcdnoga dana ^^^ ^,^' i^ ^> ^^ *^' -f ^ i^^ ^' 

3 Hadis iikiiiuJL; n;i lo da jcdcnju ovi; vr&iojcia nc kvaii iibdcsl. 

31 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA ^l!^ ^^ ;Jlij Iju ^5 iji;^ J^ ^ 
--- ' 

^ ^ ^ ' " * 

Jii jji Jj^j l: 4«^^ ;^>! ^;;Ji i; jJii s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, usao kod 
Mejmune, njegove i Ibn-Abbasove tetke, i zatckao 
pcccnog bodljprcpog gustcra idabba) kojcg jc 
donijela njena sestra Hufejda bint Haris iz Nedzda. 
Ponudila Je gustera Poslaniku, sallallahu alejhi ve 
sellem. lako je rijetko pruzao mkii prema hrani 
prije nego sto mu se kaze iine hi'ane, on je pruzio 
ruku prcma gustcm. Ncka od prisutnih zcna rccc: 
"Recite Poslaniku. sallallahu alejhi ve sellem, sta 
ste mu pripremile, to je bodljorepi guster." On 
je podigao ruku s gustera, a Halid b. Velid rece: 
"Je li zabranjeno (haram) jesti guslera (dabba), 
AUahov Poslanicc?'* 

"Ne'\ rece on, '*ali ga nije bilo u zetnlji moga 
naroda, pa mi se gadi/' 

Halid veli: "Isjeckao sam ga i pojeo, a Poslanik, 
sallallahu alejhi vc scllcm, glcdao jc u mcnc."^ ii J J,j l: t^\ lvs^\ j4')\ ^ jJi 

i A - --■ ■J 


Tmam Ajni vdi: "Ovaj jc hadis dokaz Abdur-Rahinanu b. Ebu-Lqjli, Scidu b. Dzubcjni, [brahimu Nchajjii, 
Maliku, Safiju. Ahmcdii i Ishaku, koji lca7u da jc do^voljcno jcsti mt'so iwog gustera, a to miSljcnjc 7astupajii 
ipravnici zabirijsko^ mczhcbii. Aulor ///Woyc (Murginani) kaz:t;: "Mtikmh jcji;s[i musoovog giislcnijurjc 
to PoslanJk, sallallahu alejhi vc scllcm, zabranio Aisi, radijallahii anha, kada yajcona pilala ojcdcnju mesa 
Le iivolinjc. ML-duiim. hanelljski pravnik Tabavi u svom djdu Serh me ani el-(fsar diiju prudnosl dozvoli 
i kazc da jc lo nasc misljcnje, all dodajc: 'Nekj pravnicj sinatraju da jc to mcknih, a mcdu njima i Ebu- 
Hanifa, Ebu-Jusuf i Muhammed-'" Ajni zatim vcli: ''Prcovladava misljcnje nasih pravnika (hancfijskih) da 
je u pitanju kcrabctu tcnzjh^a ne '^kerahctu lahrim', zbogbrojnih hadisa koji ukazuju na to dajcdcnje mesa 
ovc zivotinjc nije haram." {Umdeful-kun. 21/39) 

Tbn-Tin vcM; 'Toslanik, sallallahu alejhi ve sellcm, nispilivao se za imc hranc jcr se Arapima nfsta nije ^adilo 
jesd zbog oskiidicc a hraiii.doksc njcmu poneslood toga gadilo jesti/ Ibn-Hadzcrvch: "Mogncejcdajcrazlog 
pitanja bio u tomt' sto jc Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, malo boravio u pustinji, i nije imac dovoljno 
iskustva u poznavanju mnogih vrsla zivotinja. ili sloga sto jc jcdcnjc mesa nckih zivolinjskih vrsla zabranjeno. 
a nckih dozvoljcno, a Arapi nisu ranijc z^branjivali nista od hranc; mozda su ga (gustera) donijcli przcnog iJi 
skLihiinug, pa jc ncmoguce razlikovali ga od drugc hranc osim raspilivanjcm," {Fethul-ban, 9/445) 32 
ofliibyi lyUfi ^^ ^ jloJl o}f\^ HRANA ZA JEDNU OSOBU ^)|t ^ ^l^ll ^l^ ^.U 

DOVOLJNA JE DVJEMA 

5392. PRICAO NAM JE Abdullah b.Jusuf,njemu lui^ L->{ Jii_^^^4.li; ^'I^ .orn 

Malik; aPRICAONAM JE ilsma^il, prenoseciod _ * .^ . . » ._ ^^^ 

Mahka, on od Ebii-Zinada, ovaj od A^redza, a on ^ ^}^ ^-^ ^^ M^l ^-^ J c 

od Ebu-Hurcjrc da jc Poslanik, sallullahu alcjhi vc '^, ^^ 5-^ ^j - ^^\ ^ ,^:^i ^ 
scllcm, rckao: ^" ' ^ /- ; ^-^ ^"^ ^ '-^ 

"Hrana dvojice dovoljna je za trojicu, a trojice za j^^^^^^^^^^^U.^-'j J^ Ji^-^^-^ 
cetvericu/'^ ^ ^'' . ^;Vi j^ ^^1 iui-j i'-^i 3 j« j± VJERNIK HRANOM j^-U j«- ^ J^b ^>J=t ^L 

PUNI JEDAN STOMAK 

O ovome Ebu-Hurejre prenosi od Vjerovjesnika, -^Ljr^* J^ V-^^' V 

sallallahu alcjhi vc scllcm. 

5393. PRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar, AlUiiilJi^ jll:^i:i'lil^.oru .;-> . . . . * ' ^fl njcmu Abdus-Samcd, prcnoscci od Su'bc, a on od 

Vakida b. Muhammedada jeNafi' rekao: 

"Ibn-Omer nije jeo sve dok ne bi bio doveden j<l; r^C',,,,^^]'^^-^ Vl^N^^r- j.i ji< h|_ .1, '-^ ^ ^ * '1^ '^ ^^* L 1 t -^ 


*'X ^ ^ ^ J^- neki siromah da Jede s njim. Uveo sam jednom 

nekog covjeka da jede s njim, pa je mnogo pojeo, ^^ '^ J^"^ ^ j^'^- '^^ ^^^'^ ^ 

tc mi je on rckao: ^Nal?, nc dovodi mi vise ovog jy:>:^ii J^^ j^lj^ j^l'v; -^-i 

covjeka! Cuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve -'.,'" ', = t 

sellem, kada je rekao: ' Vjernik luanom puiii jedan i) J^t yL5^1j -i^-lj ^^ ^i J5L^ j^ji 

stomak, a nevjemik sedam.'"^ : . *L-.^^ Smisao hadisa jc poticanjc na plcmcnitost, darczljivtsst i skromnost, a nc prcciziranjc koficinc hranc koja jc 
dovoljrii judnoj osobi, dyjomii, Inmji JId. Mu^liniLinJ moTiiju bili solidiimi: dvojicd Ircbii ih\ LikljiicL; i lrci;cg, 
cclvrlo^- prcma tome koJJko Jhjc prisiilno-da s njimajcdc. Ibn-MiinzirvcM: "HadJs Ebu-Hurcjrc uknzujcdtijc 
pohvalnozajcdnicfcijc&li hranu, a nc da covjck sam jccic. On takodcr ukazujc da pcmoc drugima i solJdamosts 
njjnia donosj bcrckcl koji cbuhvata svc prisutnc. Covjck nc Ircba polcjcnjivatj one slo Jma. pn da ga In sprjjccj da 
to poniidi i dnigiina. I s rnaltj hranc mozc sc poslici minimalna dovoljnosi i iimliii glad^ ali nc i sivama sitosi," 

Hranakojujcdc\jcmikbcriccInJjajc;vjcniikQJcdcivQljnodanapmiijcdanodorganazavarcnjcfzclndac), dok 
ncv'jcrnik 2cli slo viSc pojcsli J mipunili svc organc Ka varonje (scdam crijcva, kako sc natodi li hadisu). 33 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA 5394. PRICAO NAM JE Muhatnmed b, Selam, 
njemu Abda, prenoseci od Ubejdullaha, on od 
Nafra, a ovaj od Ibn-Omcra, radijallahu anhuma, 
da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. rekao: 
"Doista vjemik hranom puni Jedna crijeva 
(stomak), a nevjernik (ili licemjer ne znam sta je 
rekaoUbeJdullah) sedmera (sedam stomaka)." W^ ^1 ^J y^ ^\ JS^ A^L ^ 4ii]A^ 

" '' . ' ' ' . 

■ -^ '^ ^^ o^ r^ wj^l ./^ ^^ 0^ 5395. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu 
SuQan, prcnoscci od Amra da jc rckao: ''Ebu- 
Nehik bio je velika izjelica, pa mu je Tbn-Omer 
rekao: 'Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: 'Nevjemik hranom puni sedmera crijeva 
(scdam sloinaka)\ na slo on rccc: 'Ja vjcrujcm u 
Allaha i Njcgova Poslanika!'" ' .°* >rs ij jLii Vj^^i ^3 ^ ^1 oif Jii j^i- 

> .- ^ ^ 

, -Jj^JJ ^^ U^J' ^^ ^'^ <-lJ^I iiil^ 53%. PRICAO NAM JE Isma'il, njemu Malik, vj= ^U ^^ JLi Lc1^|1:!j^ .ot'in 
prenoseci od Ebu-Zinada, on od A'redza, a ovaj :.= .' ^^ <^J ^>-^ L^^ i^ ^i^'"'^! ^ f^jJl L^' * J *: od Ebu-Hurcjrc, radijallahu anhu, da jc Poslanik, 

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Musi iman j^ jiuij jit ^^l j^5 ji jj ^ 
hranom puni jedna crijeva (stomak), a nevjernik ' " ' 
sedmera (sedam stomaka).'' 'Uf 


> _-" 5397. PRICAO NAM JE Sulejman b. Harb, njemn ^ ::X:i tul^ ^'^ ^; dl^ lil^ .^r^v 

Su'ba, prenoseci od Adijja b, Sabita, on od Ebu- ^^ ^ " 

Hazima, a ovaj od Ebu-Hurcjrc da jc ncki covjck ^' '^y-'j^ ^} J^ ^^^ y' J^ "fl^^ ^^^ 

mnogojeo, pa jeprimio islam ipoceomalojesti. 1,^]^-:,^^ .{.^,. '';^\^.:-^. 

lo je spomenuto Foslanikn, sallallahu alejhi ve o - \ -^ u 

sellem, pa je on rekao: ''Vjemik hranom puni jedna 

crijeva (stomak), a nevjernik sedmera (scdam 

stomaka)/*^ r rt A K f^ ^ j jf t ^ Ui 5i jui 1^ 'Jii sii -5Ji lUi I Poslqjc razlicila shvatanja ZEaccnja ovog hadjsa. Ncki komcnlatori smatraju da sc u EJcmu nc cilja na 
vanjski smi^ao, ncgo da sc rEidi o jiEWi^Klcnju primjcni koji od&likava vjcmika i njcgovii skrommi^i 
i SLizdrzljivoMi prctna dunjakitikirn uiivtinjima tc primjcrakojiodslikava sUmjc ncvjf mika i njcgovupohlupu 
za donjaliikom - kao da hranom puni sedmera crijeva (scdam stomaka). Nc misli sc u hadisu na sivarna 
crijcvii nili posi;bno na ji;dcnjt;, vcc sc misli na skromnosl i grabi^zljisosi u odnosu prciTia dunjaluku, 
Ncki komcn talon kazu da jc cilj hadisa poticanjc vjcmika na jcdcnjc manjih kolicina hranc. jcrjc jcdcnjc 
vclikih kolicina hranc osobina ncvjcrnika. Ima komcntalora hadisa koji kazii da hadis trcba shvalJli doslovno. 34 
^^^yf ^^ ^^ ^ ji^^ o}f\^ *' H NASLANJANJE PEil JELU ISSi; Ji^ll ^L 

5398. PRICAO NAM JE Ebu-Nu^ajm. njemu '^ -'J^t^l^ ^ ^1 ll'l^ .oru 

Mis*ar, prenoseci od Alija b. AJanera, on od - ' ' ^^ " , , ^ , , ^ -r ■ , * . 

Ebu-Dziihejfe da Je Poslamk, sallaliahu alejhi ve ^^ ^-''^' ^^^ ^ "^^-^^ ^^^ ^- <^ 

Ja sc nc naslanjam prijclu. 5399. PRICAO NAM JE Usman b, Ebu-Sejba, *y_J^&JJ^'^.Jy^!:^QiJl^.or<{^ 

iijcmu Dzcrir, prenoseci od Mensura, on od Alija _' ^ > r - ' 

b. Akmera. da je Ebu-Dzuhajfa rekao: ^^ y' i^ -^"^^ 0^ J^ i^ jj^ ^ 

"Bio sam kod Vjerovjesnika, sallaliahu alejhi 

ve sellem, kada je rekao covjeku koji je bio kod jsTv^iUj^;lju^^^^i:u^iJ5jii njega: 'Ne naslanjam seprijelu.'"''^ /<i;i:i', u njc^ovoni vanjskom znaccnju, ali sc oni razJIazc i\ nacinii shvnlanja vanjsfco^ znaccnja. Tbn-Abdiil-Bcrr 
smatrada sc hadisodnosi tia konkrclnu osobu tc da ncma opcc^naccnjc. jcrgarcaltiost pobija, Kclitco ima 
iiimu ni;vjcrnjk;i kttji jcdii manjc od vjcrnikii i obralno - kiiMko ima rtr\jcrnik;i kuji su prJmJIJ islam, a nisu 
smanjili kolicinu hianc kojujcdu, (Vidi opsirnijc: Feihid-ban, 9/449-450 i Vnidend-kan, 21/41,) 

Razlicita sii misljcnja komcnlntora liadi^a o nacinu naslanjanja o kojcm sc j;;ovori u hadisu. Ncki od njih kazu 
dLiju Id tviylo prijiinjaujc za tlu prilikum jcla na bilu koji rat in. dnigi kazu dajc lu naginjanjc najodnu siranu, 
a ima i onih koji smairaju da lo znnci nasloniii lijcvu niku na zcmlju. Hatlabi kazc: "Obicni svijcl misli da rijcc 
'muticki^o^nacavaonogkoji jcdcnagnutnajcdnustraniLa nijctako. vccjcloonaj koji sc oslanja na pnislirku 
ispodscbc. Hadisznaci:ja ncsjcdim oslonjcn na prosiirku prilikom objcda kaoslo loradi onnj koji jcdc mnogo 
hranc: jajcdcm samo koliko jc do^ialno za zivot. i zaui sjcdam uvijck pripravan da aslancm," 
Tbn-Dicvzi kalcgoricki Ivrdi da sc u hadJMi mi&li na naginjanjc na jcdnii slranu. 

Ncki pravnici smairaju dajc mckruh nasloniti sc prijclu jcrjc to bio obicaj vclikasa i stranih kraljcva. Ncki 
pravnici apsolutnodo7voljavajujcdcnjc U7 takavnacin sjcdcnja, Pohvalan naCin sjcdcnja prilikom objcda 
jest sjcdcnjc na koljcnima i vanjskim dijclovima stopala, ili drzanjc dcsnc nogc uspravno, a sjcdcnjc na 
lijcvoj nozi, {Feilnif-bari, 9/452) 35 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA PECENJE .IjiJt ^iLi fl ■ . Uzviscni kazc; "I doncsc pcccno (przcno) tele."' ,^'j^^ji<l^^LAio)^l^i JUj^ii Jyj 5400. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu 

HiSam b. Jusuf, prenoseci od Ma'mera, on od 

Zuhrija, ovaj od Ebu-Umainc b. Schla, a on ud 

Ibn-Abbasa daje Halid b. Velid rekao: 

"Poslaniku, sallallahualcjlii ve scllem, donesen je 

pecen bodljorepi gnster, i taman kada je htio da 

jede, receno mu Je da je to gusler, pa se on suslegao 

od jcia, Halid rccc: Jc li to zabranjcno?' 

'Ne\ rece on, *ali ga nema u zemiji moga naroda, 

pa osjecam gadenje prema njeinu/ 

Halid je jeo, a Poslanik je, sallallahii alejhi ve 

sellem, gledao/' 

Malik prcnosi od Ibn-Sihaba: ''.„ przcn gustcr.'* 't • .' f '^ ^ \j^ ^j^y^ \j^ y^-' ^^* '-^-^y- 
-^^i iSy^^ ij^ 4-^ -^^ !J^^ Ji Ji^ .E' ^ - r^. i1 ■' ?! iii jiL' ii; ,iii;ii 4^ ^ii ::j j^ js\:3 t > ' ^ ^ ^ t -» ^. -jy -ijL ijj^ 'i' '^J "^ Jli ^ ^1^ 

;^: ^^ jii J Jr^j jJLi jrli iii^^ jj^Li 
. i_j^ 4^ v^ ;>^^ :r^ -^^^ J^ MESNAKASA(ft4ZWW) - * i>j;iJl^il^ Nadr veli: ''Hazira se pravi od osjevina, a harira ^ *^jiO <J1^^ j^ V-j^^ ^-Jt'jl ji 
(vrsta juhc) od mJijcka.*' ' ' .^, 5401. PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu 
Lcjs, prenoseci od Ukajla, on od Ibn-Sihaba, a 
ovaj od Mahmuda b- Rebija Ensarija daje Itban b. 
Malik, jedan od ashaba, ensarija koji je ucestvovao 
u Bici na Bedru, dosao kod Poslanika, sailallahu 
alejhi ve sellem, i rekao; 

''Allahov Poslanice, oslabiomi je vid (ili oslijepio 
sam), a predvodiin svoj narod u namazu. 1 kada 
padne kise, bujica potece dolinom koja se nalazi 
izmedu mene i njih, pa ne mogu doci u njihov 
mcsdzid da im klanjam. Volio bib stoga, Allahov 
Poslanice, dadodcsiklanjasiimojoj odaji koju cu 
koristiti kao musalu (mjesto klanjanja)." 1 Nnt,:i:=' >' ' = ^^^lii^^^^iii^.oi*^ f^ J j'- 


3, I M -^ ^ r- J 


1 E:(-Ziirijal, 26, 36 ofl^yitiiiis 
t-rtjiqtil ntf|K! ''Ucinit cu to, ako Allah dn\ rece Poslanik. 
Ilban veli: 'Toslanikj sallallahu alejhi ve sellem, 
i Ebu-Bckr krcnuli sii kada jc dan poodmakao, 
Kada sii dosli, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
zatrazio je dozvohi zaiilazak J ja sam mu dozvolio. 
Nijeni sjeo, vec jeusao uodaju i upitaome: 'Gdje 
zelis da klanjam u tvojoj odaji?' Pokazao sam iia 
stranu odajc, i on prouci tckbir, a mi sc porcdasmo 
u saff. Klanjao je dva rekata i predao selam. 
Zadrzali smo ga na mesnoj kasi (haziri), koju smo 
pripremih. U odaju su se shli mnogobrofni miiski 
clanovi dumacinslva. Kada su sc okupili, ncko 
rccc: 'Gdjc jc to Malik b. Duhsun?' 
'To je licemjer (munatik) koji nc voli Allaha 
i Njegova Poslanika\ rece neko od prisutnih. 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 
'Negovori tako! Zarnijcrckao: 'NcmaBogaosim 
Allaha!' (la ilahc iUallah!), zudcci time za hccm 
Allahovim?!' 

'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju', rece 
covjek." 

Kazc: ''Rckosmo mu: 'Vidimo da sc njcgovo 
lice i savjeti upucuju liccmjerima (munaficima).* 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: *Allah 
je zabranio vatru za svakoga ko kaze: 'Nema Boga 
osim Allaha!' {la ilahe illallah!), zudeci time za 
liccm Allahovim (tj. iskrcno)/" 
Tbn-Sihab veli: "Poslije sam pitao Husajna b. 
MuhammedaEnsarija,jednogodsinovaSalimovih, 
i jednog od njihovih uglednika, o Mahmudovom 
hadisu, pa ga je on potvrdio."^ - ' ' ' JUi J- ^ 


'7 ± .*',=. :>-\j :ijj jjj jIjJ^ Ja\ j^ JU- 

' - - ' ' ^ ^ -- , 43-L^ Jj.4^ C^-L>- 2 Hadisjc spomcnut kad jc bilo rijcci o namazuu pQ^\av]}ii Me.idlidi u kftcama, Knjiga I ., hadis broj 2574, 
gdjf jo i pmkomtnlirdn. 37 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA SIR ^■j\ Ji. ^ * ^-^* jf _^ Huineid veli: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi v-i^j ^ ^1 ^_^ Ll;^ c~^^ ^ JUj 

vc scllcm, povodom prvog intimnog odnosa sa ^ ^ . . . ^ s .-:- 

Safijom, radijallahu anha, priredio Je datiile, sir 0^ ^^ ^^J i^^J -^^^J >^' .^^ 

i maslo/' ,,,, ^ 3 i, .^. ^ . . ,. ' 

Amr b. Ebu-Amrprenosi od Enesadaje Poslanik, " -; ^ ,h . -, 
sallallahu alejhi ve sellem, pripremio datule 
smaslum {hajs). -IS ^UP J.1 ^ J^ ^ ^^ ^fc ji. 5402.PRJCAONAMJEMuslimb.lbraliiin,njeinu ^o^ ^l>:i ^ ^tilJ iL'I^ -DJ^t 
Sij'ba, prenoseci od Ebii-Bisra, a on od Seida da je 
Ibn-Abbas, rddijallahii anhuma, rckao: 
"Moja jc tctka poklonila Vjcrovjcsniku, sallallahu ^ ^i j| ^y_ ^-_^\ j^ ^ '^[ ^^ 
alejhi vesellem, gustera, siraimlijeka. Bodljikavi ^/' ^" > c . . . - ^-^ 

guster je serviran na njegoxoi sofru, a da je bio ^^-^i-" J^4--^'i^y '^J^u ^^^ 
zabranjen, ne bi ni bio serviran. On, sallallahu 
alejhi vc scllcm, popio jc mlijcko i pojco sir."^ . LiM^ jrtj ^ij^^j ^_j: ^1 U!;:^ :ji^ REPA 1 JECAM 

5403. PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njeniu 
Jakub b. Abdur- Rahman, prcnoscci od Ebu- 
Hazima, on od Sehia b, Sa'da da je rekao: 
"Radovali smo se petkn; imali smo staricu koja 
bi nzimala korijenje repe, stavljala ga n lonac, 
a onda u to stavljala zrna jecma. Kada bismo 
zavrsili namaz, svracali bismo kod njc i ona bi 
nam to nudila. Radovali smo se petku zbog toga. 
Rucavali bismo i odmarali se tek nakon dzuma- 
namaza. Take mi AUaha, u njoj (toj hrani) nije bilo 
ni loja ni masti."^ j^ Li j^ J 'S^ jiiii j_^i jJ.^ 

l^j lILJj U-I J-J oLui-l ^^ fS^ ^J ^1 1 H:»dis jc riinijc spomcnut kad jc bilo rijcci o poklo-nu u poglavlju Primanjc poklona, Knjiga 2,, sir 471, 
gdjc jc i prokomcnljran. 

2 Hadis jo ranijo spumcnui u dijclu Dzuma-namaz. bmj 938. 38 
^^^yf ^^ ^^ ^ ji^^ o}f\^ VADENJE I GLODANJE MESA ZUBIMA ..iiJI JUilij ,^1 ^U .'T'i . .i^ . .- J. ..'.' .'Ti 5404. PRICAO NAM JE Abdullah b. Abdul- li^ v^^JI-^^ i^ -^1^ ^^-^ ■'^^ ' i 

Vchhab, njcmu Haminad, prenoseci od Ejjuba, ^ ,. , ^ ,'^, ^i, 

a on od Muliammeda daje Ibn-Abbas, radijallahu ^^ J'^ J- j^ J^ V.-J ^^ ^^ anhuma, rckao: l'll:^-i4.i J^3 JjJ JU'U^^l^: 

"Oglodaojc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllem, ' " 

plecioi, a potoin je ustao i klanjao neabdcstivsi se - U*^^j J^^ii 

(ne obnovivsi abdest)/' 

5405. PRENOSl SE od Ejjuba, koji prenosi od j> ^^ i^ ^-f ^j vil ^j -^^'^ 

Asima, a ovaj od Ikriine daje Tbn- Abbas rekao: ._ ^ ^^^ \^ ..^ ^^ ^^ 

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izvadio i - ^ ^ " "^ ^-^ ^ ■ ^ 

jckostizloncaj'co, a potomjc klanjao neabdcstivsi i°'--^T'' r '' Kt' 
se tponovo). "^ 

J D 

GLODANJE NADLAKTICE f^' d^ ^^ 5406. PRICaO Ml JH Muhainmcd b. Muscnna, ^'oA Jli ^1 ^ Jui ^^U .oi*i 
njemu Usman b. Timer, prenoseci od Fulejha, on 
od Ebu-Hazima Medenija, a ovaj od Abdul laha b. ■jL:^ tji IJjjj- itlls Lijjj- '_^ -^ iji^it J 1 Ebu-Katade da jenjegov otac rekao: J^ -S^l S^ ^^^ l^I 0^ -^^^-^ ^^ J-^l 

"Izisli smo s Vjerovjcsnikoni, sallallahu alejbi ve ^ - -r^ , 5,^ '" ^H scUcm, prcma Mckki.„ j^ '^- ^' c:^ ^-^ 5407. PRICAO Ml JE Abdul-Aziz b. Abdullah, 6j^ *h\XJ- ^ >,>JlX^ 61^ .oi'V 
njcmu Muhammcd b. Dza'fcr, prenoseci od , . ... / i .. -,^ ^» >^^* 
Ebu-Hazima, a on od Abdullaha b, Ebu-Katade ^ ^- c:- ^J\^ ^\ o- j^ Cf. ^^ Selemija daje njegovotac rekao: Cjl cis JLi ^^ ^\ ^ ^^Al!>\ llbi ^ 

"Sjedio sam jednoga dana s Vjerovjesnikovim, ^ ^^ e . .r . . .. . T 

sallallahu alcjhi vc scllem, ashabima u kuci na putu -^ "^' fT ^ ^ , -i C^ 

za Mekku. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleni, il^Lil J3LJ ir^^H Jj^3 j i^^^i* J J^ 
silazio je ispred nas. Ljudi su bill u iliramima, a ja 


nisam. Ugledali su divljeg magarca, dok samja bio ^ , ^-"^ f ^ j^ J _^j^C^J 
zauzet popravljanjem papuca, pa me nisu obavijestili j a!j U Ji J^j , , ; , . ^-lt J ;,:: iSj iliA j 

3 Iz hadisa sc zakljiicujc da jcdcn jc pcccnja, odnosno onoga sto dotaknc vatra, nc levari abdcst. 39 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA o tome. Zeljeli su ipak da ga i ja vidim, pa sam se 
okrenuo i ugicdao ga. Otisao sam do konja, osedlao 
ga i uzjahao, zaboravivsi uzcti bic i kopljc. Rckao 
sam im: 'Dodajtemi bic i kopljel'Rekose: 'Ne, tako 
nam Allaha. necemo ti nicim pomoci,* Naljutio sam 
se, sjahao, uzeo ih (bic i koplje) i ponovo uzjahao. 
Jurnuo sam za divljim magarcem, ubo ga i dovukao, 
Vcc jc bio mrlav- Navalili su da ga jcdu (nakon 
slo je pripravljen za jelo), sumnjajuci je li im to 
dozvoljcno u iliramu. Polom smo kremili, a ja sam 
sakrio i ponio nadlaklicu. Prisligli smo Poslamka, 
sallallahu alejhi ve sellem, pa smo ga pitali o tom 
slucajii- On rccc: 'Jc li vam sta prcostalo od njcga?' 
Dao sam mu cijeln nadlakticu, i onje pojeo meso 
s nje, oglodavsi je potpuno, a bio je u iliramu."' 
Muhammed b. Dza'fer govori da mu je pricao Zejd 
b. Ealem, prenoseci od Alaa b. Jesara, a on od svoga 
oca poput ovog had is a. :^:^ IjM^^y^ 3 :^^^ji 


\ > '' 


jr 

SJECENJE MESAN02EM H -3 i-'- 5408. PRTCAO nam JE Ebu-Jeman, njemu ^ ^iJi l':^! Jl^l j? L^l^ .oi -a 
Su'ajb, prenoseci od Zuhrija, a ovaj od Dza'fera i.^' ^ , .■'' - ^ ,3 

b. AiTira b. Umejjc da mn je njegov otac Ainr b. ^' v' ^ J^ ^-^ ^ ^^^^ ^^^ i/^' 
Umcjja rckao da jc vidio Vjcrovjcsnika, sallallahu 
alejhi vc scUcm, kako sijccc mcso s ovcijc plcckc 

koju je drzao u mci. Pozvan je na namaz. pa ju je uiijli v^\ ji >li .jI J Hli ^ ^, 
ostavio, kao i noz kojim je sjekao meso. Ustaoje i 
klanjao, a nije obnovio abdest.' ^ > 


<^ c ^ t ■ '-^A ^j J-^ ^^ f^^.P^j^^ j^p^^j 1 H^dis jo ranijc spomcnut u dijclu Hadtdt. 

2 Hadis jc ranijc spomcnut u dijclu Cistoca. Iz njcga sc zalcljucujc da jc dozvoljcno sjcci mcso nozcin tc da 
jcdcnje mesa kujc jc prieno na valri nu kvari abdc&L 40 ofl^yityUii 
d^jlOiJLgii^pa VJEROVJESXIK, SALLALLAHU ALEJHI VE 
SELLEM, NlJE NALAZIO MAHANE HRANl 

5409, PRICAO NAM JE Muhatnmed b. Kesir, 
njemu Sufjan, prenoseci od A'mesa, a on od Ebu- 
Hazima da je Ebu-Hurejra rekao: 
"Vjcrovjcsnik, sallalhihu alcjhi vc sdlem, nikada 
nijc nalazio mahanc hrani; ako mu sc svidalajco 
je, a ako muse nije svidala, ostavljao bi je."^ 

OPUHIVANJE JECMA UUL j!^. l^\ ^t U J^ 


^ r' ^ '' 5410. PRlfAO NAM JE Seid b. Ebu-Merjein, 6^^ ^^y J ^_ L^ 61;- .^^n- 
njemu Ebu-Gassan, prenoseci od Ebu-Hazima da , , .- ^ - , . 

"Jcstc li vidjcli u vrijcmc Vjcmvjcsnika, sallallahu 

alcjhi vc scllcm, bijclo brasno?'' 

"Ne'\ rece on, 

"Jeste li prosijavalijccam?"upitao je. 

"Ne", rece on, ''all smo ga opuhivali. 


" I 


^ 31 TOME StASU VJEROVJESNIK, 

SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, 

I NJEGOVI ASHABl JELI 

541L PRiCAO NAM JE Ebu-Nu^man, njemu 
Hammad b. Zejd, prenoseci od Abbasa Dzurejrija, 
a on od Ebu-Usmana Nehdija da je Ebu-Hurejra 
rekao: 

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.podijelio 
jc jcdnoga dana datulc ashabima, davsi svakom 
covjekusedam datula. I meni jedao sedam datula, 
od kojili jc jcdiia bila sulia i lose vrste, ali mi je 
ona bila najdraza: bilaje Ivrda prilikom zvakanja 
(pajc to dugu trajalo).'* 


4] -^ -L^ i2li d\^\ ^ lili . n \ 


^:j:isy:^^\^j}2iZi'^ J ^ -. 


3 Imam Ncvcvi vcli: "Jcdno od prilvrdcnih pravJIa (adaba) pri jcliijcstncjznalazcnjc mahanc hrani, kao npr. 
slano, kiselo, nc&lana, tvrdo, mchko, ncpcccno, ncvarcao i si " (Feitmi-bini. 9/458) 41 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA ttf' ^_ i_4j L:i,k:- Xj= j^ ^IjI^ LJj.^ . i ^ T j« -' 5412. PRICAO NAM JE Abdullah b. Muhammed, 

njemu Vehb b. Dzerir, prenoseci od Sii'be, on od 

Ismaila, ovaj od Kajsa. a on od Sa^da da jc rckao: 

"Bio sam jcdan od scdmcricc s Vjcrovjcsnikom, ^ l; ^ ^i l; iiil '^\L. ^\j J^ ^1 

sallallahu alejhi ve sellein, Nismo iinali hrane 

osim lisca (plodovaj akacije, tako da namje izmet c^ ^-^ o^ J^W L^ v^ ^-^ y.yr \i^^\'^_^-^\J\i^\ slidio ovcijem. A onda dolaze Ijudi iz Benu-Eseda Ji jjj^L" 
i ispravljaju me i iice islamu. U lom slucajii ja aam 
propao, i moj jc trud uzaind,"' 

s - ■ u^ S^j 1^1 r ')C^1 5413. PRICAO nam JE Kiilcjba b. Scid, njcmu 
Ja'kub, prenoseci od Ebu-Hazimada je rekao: 
**Pitao sain Sehla b. Sa'da: 'Je li Poslanik, sallallahu 
alejhivesellem,Jeobiielihljeb?'Sehlrece: Toslanik, 
sallallahu alejhi vc scUcm, nijc vidio bijcU hljcb 
otkada ga je Allah poslao pa do smrti.'" 
Kaze: "Pitao sam ga: *Jeste li u vrijeme Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, unali sita?' 
Toslanik, sallallahu alejhi ve sellcm, nije vidio sito 
otkada ga mu jc Allah dao poslanstvo pa do smrli.'" 
Kazci'Tilaosam: 'Kakostcjclincprosijanjccam?' 
On rece; 'Mfjeli smn ga i opuhivali; odletjelo bi 
ono sto bi odletjelo, a ono sto oslane poprskali 
bismo vodom i jeli/" ^i;; lil^ .1^ ,■; iii lil^ .otw t jb li j;:. JL^ ^1 ^r ii J J-: J5i ji 


'.^ r.-Z-'i '- 

:■ >Lr-Sfc .<fc-- 


. iiiisij ;b;>' ^ i;j > u y^j ;^u;:j 5414, PRICAO Ml JE Ishak b, Ibrahim, njcmu ^7^^ ^^:^\ c^^. 3\^^\ j^^ -^i^i 
Revh b- IJbada. prenoseci od Ibn-Ebu-Zi'ba, . •- ■- ^'',.<'-- ",^^ '- '-- 

on od Seida Makburija, a ovaj od Ebu-Hurejre, ^"^ ^- -^^ - ^ 

radijallahu anhu, da je on prosao pored ijudi c^^-^^*^'^' t^j^^y'.^l^^jv^^ 
okupljcnih uko pcccnc ovcc. Pozvali su ga, ali jc 
on odbiojcsti rekavsi: 

"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, napustio je ^^ ^j ^aJi ^M ^\ J>ij ^>- Jiij 
dunjaluk, a da se nije najeojecmenog hljeba.'' * * , -- f: ^': », 


jsl: :ji ^li ;>di £u: iLi ^j:i o^: -^ -* I Hadis jc aavcdcn u ovom pojilavlju jcr ukaziijc na skrommisi Ptislanika, sallallahu alejhi vc scllcm, 
i njcgovih ashaba u ishrani [c na uskudicu hranc, ixz zadovoljsivo onim slo jc Alluh odr[;dio, Ajni vcli: 
"Ako pilas: 'Kako jc doz\oljcno Sa^du da hvalj sam scbc. a vjcrnik Ircba bilj &kroman?\ kazcm da jc lo 
prihvalljivo u sluCaju kada jc covjck prisiljcn da upoi^na dnigc sa si.ibom, Allah, d/cllc sanuhu, prcnosi u 
Kur'anu rijcci Jiisufa, sallallahu alejhi vc scllcm, kojc je on izrekao o scbu: 'Ja sam zaisia cuvar i znan' 
(hi^uf, 55)." (Urmleiul-kuri. 21/52) 42 
^'^S'^'y'^ ^m tjjlajJlQtnn 5415. PRICAO NAM JE Abdullah b.Ebu-Esved, l^li .;:,'^i y! ^ 4)ll;i l51i .oMo 

njemu Mii'az, prenoseci od svoga oca, on od .,-,,-.,' j ,. , ; -=, r,. 

Junusa, a ovaj od Katadc da jc Encs b. Malik ^ °'^ ^ ^" ^ '^' ^'^ ^^ 

"Vjerovjesnik, saliailahu alejhi ve sellem, nijejeo ' ' .,/',., ". ' : 

sa sinije (stolaj, niti iz tanjirica, niti mu je pravljen "^^ "-^-^ ^^ "^ }i^ ^J "^-^ ^ -^ 
soman." "Rckao sam Kaladi: 'Na ccmu su onda jcli?' 
'Na soframa', odgovori on." .>ili j^JLiS^Jst^^ 5416. PRICAO NAM JE Kutejba, njemu Dzerir, j^ ^ ^_^ lil;: ^' iSl;: . o M T 

prenoseci od Mensura, on od Ibrahima, a ovaj od > ^^ ' 

Esvcda da jc Aisa, radijallahu anha, rckla: ^^ ^^ '^^ ^ t^"^^ ^ ht^ ^ 

"Porodica Muhammedova, saliailahu alejhi ve £^_iii -J Ij -^; j_i;^ jj - "^ i:; -i^U!i 
sellem, nije se najela psenicne hrane Iri noci "' ' ^ ' ' ^ ' ' ^ ■'^j>. uzastopce olkad je dosla u Medina pa sve do . ^^^^l^lp Jlpit^'^ j^UiJii> jj 
njcgovc smrti/' 

TELBINA (JELO OD MLUEKA, ii^l ^.1^ 

MEKIN JA I MED A) 

5417. PRICAO NAM JE Jahja b. Bnkejr, njemu ^ ^! lil^^;^^^!^!^ .oi \v 

Lejs, prenoseci od Ukajla, on od Ibn-Sihaba, --^ . _ -^ ,',. . , ^ -, 

ovaj od Urve, a on od Aise, supruge Poslanikove, ^ ^ "^^ '^ '-r'^ ^. J^ J^ 

saliailahu alejhi vc scllcm, da bi ona - kada umrc : ^\ ^\^ \l^ jJls L^! ^ ^.Iji r°/j 

nckoiznjcncporodicc, pasczbogtogaokupczcnc 1-. . .. / - ^ '-,'■' 

i potom razidu» osim njcne rodbine i uze pratnjc ^^"^j J^^^'^^^'^-^j^^^L^' 

— naredila da se skuha cup telbine. Nanravljena je &; ■ r ,'r .- ;- ■ .^.j ■ ..f .--^ ,-^ 

popara i zalivena telbinom. Tada je (ona) rekla: r : ^ % - ^ ': 

"Jcditc to, ja sam cala Poslanika, saliailahu alejhi ^ ^^ ^' \^ Lb^ c4^ IJ ^ 

ve sellem, kada je rekao; Telbina smiruje srce ^. ^^ ' ^ 4^ ^ '^^ " = ^ ^r ^* 
bolesnika i ublazava zaiost.''' -; ^ ■^- ,5-^^ ^--^^ j. 4^ 

, jj^^ ^"^^ i^-Ji^ ^.f^j^l J^jiJ ^^ 43 SAHIHU-L-BUHARI mm HRANA 
POPARA ^Ji\ ujI 

5418. PRICAO NAM JE MuhamiTicd b. Bossar, lil^^^J^^LSl^ jll^ili'lil^.aiu 

njemu Gunder, prenoseci od Su'be, on od Amra ^,''.7,:i> *'^ri.\-' ' ■' "'-t 

b. Murre Dzemelija, ovaj od Murre Hemedanija, ^ "yj^i^ ■ 'j^^^Jj^C^y^ 

a on od Ebu-Musaa Es'arija da je VJerovjeanik, JXfJLJ jJ^l^^^^LiVl^j^ ^I^ 

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''-- Vi ^\::^\ ■ ^ 'Ui^I' '^^ JL^'J^ ■ 

"Mnogi su IJudi postigli savrscnstvo, a od zcna ^-^ :- ^j-^^-f^j^ ^ -y J^ 

samo Merjein bint Imran i Asija, zena Firavnova: ih\S jjiij ilpy i\^\ <^]j d\~^ cl> 
vrijednost je Aise n odnosu na ostale zene kao =: ^ -^ = „ .^ ^ ^J" 

vrijednosl popare u odnosu na oatalu hranu. r ^ i^^ .-^ J . ^^ 

5419. PRICaO nam JE Amr h. Avti. njemu ^IjliLii^ J>^ j^l^Lil^ .o£ ^^ 
Halid b. Abdullab, prenoseci od Ebu-Tuvale, a on ^ , '-: . . — ^ ^ , , . 

od Enesa da je Vjerovjesnik, sallallahLi alejhi ve ^ ^ ^"^ ,>^*^_^^ ^Ir^^^V^ 

scllcm, rckao: j^^J; j^.lIu j^ILl^ j^'jli 
^'Vrijcdnost jc Aisc u odnosu na ostale zcnc kao ' - - ' ' ^ 

vrijednost popare u odnosu na ostalu hranu." ■ ^^^1 J}^ 5420. PRICAO NAM JE Abdullah b. Munir, koji ^;L^ l.1 ^ ^ ^ ^\xJ^ u:!^ . o i t ► 

ie cuo Ebu-Hatima Eshela b. Hatima da mu je " ^ .- ' , -^ - •.:* 

kazivao Ibn-Avn, prenoseci od Surname b. Enesa ^ ^ lt" ^J^ l^- f^ ^ l-^^ 

da Je Enes, radijallahu anhu, rekao: ^ ^^ j^^ ^ '^, ^^ ^| r^ ^if 
''Uaao sam s Vjerovjesnikom, saHallahiJ alejhi ve ' - " 

scllcm, kod njcgovog slugc krojaca, i on (sluga) iiJ^^ ^Ji ^ois l^\li^ i ^^u J^ ^ ^i 

je stavio pred njega posudii u kojoj je bila popara, , ^ -..-': ,. -. ' <. ^ i:^ r . 

pa se okrenuo svome poslu, a Poslanik, sallallahu ^ ^^^ '^ i"' J^ uM -^ ^ -^^' ^ 

alejhi ve sellem, sabirao je tikvice. Ja sam ih kupio ^^ >^]r ^' ^j^ ^^: ;^=j, ^. ^ 
i atavljao pred njega, i od tada nisam prestajao ^ 

voljcti tikvice.'* - ^i^^ C^\ aA: ^j \j Jli ^^jT I Ibn-Esir vcli: "Nc misli sc u hfidisu na samu poparu, vcc na hranu sasiavljcnu od popare i ni[;sa 7ajcdno, 
Iz hadisa sc da zakljuciti da jc Aisa vrcdnija od Fatimc.*' Ajni vcli: "Smatram da jc Falima vrcdnija jcr 
jc ona dio Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, a njcgovu dijclu nista aijc ravno/ (Uindeiiil-ktin. 21/54) 44 
afljikiyi yU£i ^^ .'i>jlq|ll nt/|Ki OgURENA PA ISPECENA ^U -J^lj jli>A^ ili -jIj 

OVCA, PLECKA 1 POREBRICA 

5421. PRICAONAM JE Hudha b. Halid. njemu ^ ^L^ lili aJI^ ^ Cii l3l^ .0 tT \ 
Hemmam b. Jahja, prenoseci od Katade da je ^ ;,.>-,, . 

rekao:"DolazilisiTiokodEnesa, anjegovbipekar ls^j-^^^O^ J-^1 J^'^^^^^^i^^ -ill siajaoirckao: Mcditc, ncznamdajc Vjcrovjcsnik, ^ ^ ■:,, -r-'/" ,- ..w.-j',^-^ ^^ 

II II L I -L- II -J- ^ _:Jl-_UHji J5 JLi>:L5i_3L^j4:^<j 

sallallahu alcjni vc scllcm, vidio soniun svc ^^ ^ i - 

do svoje smrti, niti je ikada svojim ociina vidio =1^ ^3 Sj^iilj^Cj^ ]^'J UJ^3 Jj 
osurenu pa ispecenu ovcu.'" ' ' ' ^ 5422. PRiCAO NAM J£ Muhatnincd b. Mukatil, ^iiii i'j:J-\ jjii; ^ iti' fil^ . £ Y T 

njemu Abdullah, prenoseci od Ma'mera, on od ^ ' , ^ . 

Zuhrija, ovai od Dza^fera b. Amra b. Umeije jA^ C^. j^ J^ 4^^^ J^^j^^-^^ 

Damrijadaje njegovolac rekao: 1- ,^ , „j, -^ - . '^ ^i M ■ °; 

"Vidio aam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ^^^ "^ ^ ^^ ^ "^r: V y^ kako odsijcca mcso & ovcijc plcckc i jcdc ga. j; j^l- ^ jf L^ sii ^ ^^ -^^ S^ 4il 

Potomjepozvan na namaz. Ustaoje, ostavio nozi - "^ K^ li klanjao, anije se abdestio (obnovio abdest). . LJ»j£lj J_^ j,rXl5l ^^ a[^ i'^L!al\ O TOME §TA SU OD KEIANE, MESA ^j^ ^ ^^^ -^^' ^1^ ^ vl^ 
IDRUGOGCASNIPRETHODNICKSELEF) ,jli.j^\^^Ul\^:^j3JAj 

CUVALI (USKLADiSTAVALI) U SVOJIM '' ' " 

KUCAMA I NA PUTOVANJIMA 


Aisai Esma, radijallahu anhuma, vele; ^;^!j ^r^^lIil^^l^'ji^UcJlij 

"Spremile smo Vjerovjesniku i Ebu-Bekru sofru." 


' ^'** i:Ci^ A' '' T-^ ''^-^ 5423. PRICAO NAM JE Hallad b. Jahja, njemu -^01;;^^ lL'll^^;.^U liH .oixr 

Suljan, prenoseci od Abdur-Rahmana b. Abisa da ^. , -. ^ . - 
je njegov otac ispncao; . "^ ^ >: ^'^ '^ -r^ u^y':^ 

"Upitao sam Aisu: ^Je li Vjerovjesnik, sallallahu j^J >uS[i ^: J.' jf); ai :^ ^l ^ 
alejhi ve sellem, zabranio da se jede kurbansko " " ^ . . '. , , 

mesodu^e od tri dana?' Rekia je: ^Nije to uciuio -3^ ^iSl ^u: ^.U J ^rj :kl U iJU" ^%' 

osim u godini u kojoj su Ijudi biU gladni, kada ^.J^^^^^-^yj^^^^^j^ 

je zelio da hogati nahrani siromasnoga. Dizali ^ ^ ^ "- ""^ 1 - 45 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA ^^* *- ^^^^ji^lioJUc smo cjevanice (kurbana) i Jeli ih i nakon petnaest "^l li^jA^\ U JJ 5^ J-> ii^ 4]5Ui 
dana.' Upitana je: 'Sta vas je nagnalo na to?' 
Ona sc nasmija i rccc: 'Porodica Muhammcdova, 

sallallahualcJhivesellem,niiesenajelazacinjenog ^^^i jiij^jL jjl JrC^f^L^l^^^-jib^; 

psenicnog hijeba tri dana (uzastopce) sve do ' ' ' ' 

njegove smrti/'' 

Ibn-Kesir veil: ''Ovako nam je pricao SuQan, 

a nj emu Abdur- Rahman b. Abis.'' .\x^^^^^^e^;X}J^^;^ J ■ ^7fi ^ ^^^ J^ j^ ^^ l^ jj^ i^ -^ ^ ^>" ^-^1 J! * 4^1 4^ j^ is'-^^ r> 5424. PRICAO MI JE Abdullah b. Muhammed, j^;ii U.^-^ -Oi ^ ^ilx^ ii^ . o £ t £ 

njemu Sufjan, prenoseci od Amra, on od Ataa da 

je Dzabir, radijallahu adiu, rekao: 

"Opskrbljivah smo sc kurbanskim mcsom u 

vrijeme Poslanika, sallallahu alcjhi ve sellem, za 

putovanje u Medinu."^ 

Shjedi ga u predanju i Miihammed (b. Selam), 

prenoseci od Ibn-Ujejne. Ibn-Dzurejdzkaze; "Upilao 

samAlaa: ^Jc li rckao - dodolaskau Mcdlnu?' 

'Ne\ odgovorioje," >:t .U^cJJ 5 J C^^-^ ' ^^ 


j1 JIjj <. ,^fJl5^JlllS^ ^M\ HAJS (JELO OD DATULA 
S MASLOM I GRUSALINOM) ^ih.irsil Ljlj 5425. PRTCaO NAM JEKutejba. njemu Tsma'ilb. 
Dzafer, prenoseci od Amra b. Ebu-Amra, sticenika 
(mevla) Muttaliba b. Abdullaha b. Hantaba, a on 
od Encsa b, Malika da jc Poslanik, sallallahu alcjhi 
vc scUcm, rckao Ebii-Talhi: 
'Tolrazi mi jednog od vasih djecaka da me sluzi/' 
"Ebu-Talha me je poveo", kaze Enes b. Malik, 
'^stavljajuci me iza sebe na jahalicu. Sluzio sam 
Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, kad god hi 
gdje odsjeo; slusah ga kako cesto izgovara: 'Boze, 
utjecem Ti se od hrige i zaiosti. nemoci i lijenosti, 
skrtosti i strasljivosti, tereta duga i nadmoci Ijudi!' 
Sluzio sam ga yve dok se nismo vralili s Hajbera. ^^^ '..-^ .^'-^ 


' t ^ l;-ap j^i oui- s^ ii ^\ j^j 

^V- '"^^^ .V^ C^ J^y^ L^-^ \*^,^ 

l2hs^\^'M4>\ Jji'j fiii ^ itr/j 

^ - ^ - ^ I 

^J J^lj ^1^15 J-^lj J-A^^J ^}^^J -r fi 1 H^disjcspomcnut u dijclu ^akhlve i :^cfvje!i pod bro\cm 6ti87, 

2 Hadis jc ranijc spomcnut u dijclu Dzihadii. Iz hadisa sc zakljucujc da jc dozvoljcno putnicima opskrbiti sc 
za piiloViinjc, a la opskrbii podrazi.iiTiiji;va osigiiranju zaiiha. 46 ofl^yitiiiis 
d^jlOiJLgii^pa On se, sallallahii alejhi ve sellem, vratio sa 
Satijjom b. HujeJ, koju je dobio kao ralni plijen. 
Glcdao sam ga kako pravi jastiicic za sjcdcnjc 
od ogrtaca ili neke haljinke iza sebe, a potom je 
(Safijju) stavija na jahalicu iza sebe. Kada smo 
stigli u Sahbu, pripremio je hajs na koznoj sofri. 
Zatim me Je poslao da pozovem Ijiide, i oni su jeli. 
To jc bila svadbcna svccanost povodom njcgovog 
prvog intimnog sastanka s njom, 
Nastavio je potom putovanje, i kada je ugledao 
Uhud, rekao Je: 'Ovo Je brdo koje nas voli i koje 
mi volimo\ a kad Je bio nadomak Medine, rece: 
'Gospodam, proglasavam harcmom^ podrucjc 
iztnedii njcna dva brda kao sto je fbrahim ucinio 
s Mekom! Boze, podari iiii bereket u onome sto 
mjere miiddom i sa'om!'''"^ 

JEDENJE IZ POSREBRENE POSUDE *^".: ^:l .:: ' - ' ^ 

^ 
t ^-^ J. rt-^ ^ULSu j\ QPlIaj Q^IjJ Lb L^_^ ^'J iih j;^ I j^ jii lif 5 1 iiii J^ jdl ^' l;- .';iL '. =» ji ^1 jii £,ii ji :0^i Cs ^i 144 
5426. PRICAO NAM JE Ebu-Nu^ajm, njemu Sejf 
b, Ebu-Sulcjman, prcnoscci od Mud/ahida, a on 
od Abdur-Rahmana b, Ebu-Lcjie da su bili kod 
Huzejfe, pa je on zatrazio vode. Donio mu ju je 
vatropoklonik.^ Kada mu Je slavio casu u nikii, 
on ju jc bacio na njcga rckavsi: ''Da mu to nisam 
vec zabranjivao ne jedanput, ili dvaput" kao da je 
zelio reci: ''Ne bib to uradio. ali sam cuo Poslanika, 
sallallabu alejhi ve sellem, da kaze: 'Ne oblacite 
svilu nili brokal (svileni), ne pijte iz zlalnih nili 
srcbrcnih posuda i nc jcditc iz njih jcr su one za njih 
(nevjemike) na dunjaluku, a za nas na ahiretu/"*^ if- \^ ^ ^^■' 

'.' ,« .-.* i^^ 2. 1 „i£ ^t j;j ^i i ^^i::^ ^- 3 jj (3 ^-^^ /^J \M iS^J^ oLLli ^yLl-i^li ^. r-^ ^J^ i J 0^ JL^ Al^ ^1 i jJ JUj 4j &Ljj 

^ - - - 1 3 Podrucjc s poscbnim stalusom i iiormaina ponasanja u odnosu na dniga pixlmcja. Takav status iina i harem 
u Mckki, 

4 Hadis jc ranijc spomcniit u dijclu Kiipopradaja. Mudd i sa"" jcsu mjcrc 7a tc?inu kojim su (Arapi) mjcrili 
hranu, pa sc na nju iipucujc i ovim Poslanikovim, saUanahu alejhi vc scllcin, rijccima. 

5 U hadisu koji prcnosi Muslim ravodi &c da su bill s Huzcjfom u Mcdainu (nckadasnjqj prijcslolnici 
Pcr7ijskog ciirstva), pa jc Hu7cjra 75tra7io vodc. Vodu mn jc donio poglavar grada u srcbrcnoj po^udi, 
all ju jc on bacju. 

6 Hadis ukazujc na zabranu upolrcbc svilc i brokala (Ijudima) II- Kabranii pijcnja i jcdcnja iz zlaire i srcbrcnc 
posudc. Zabrana koja jc spomcniLla u hadisiL pmizvodi hurmci {nehi laiirim) kod vccinc raiiijih pravnika. 
a mcdu njima i cctvcricc iTnama, Saflja smatra, prcma svomc slurom mi^ljcnju, da ova ?abrana /naci pokudcnost 47 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA OHRANl 

5427. PRif AO NAM JE Kulcjba, njcniu Ebu- 
Avana. prenoseci od Katade, on od Enesa, a ovaj 
od Ebu-Musaa Es'arija da je Poslanik, sallallahu 
alejhi ve aellem, rekao: 

"VJernik koji iici Kur'an nalik je cedratu: ima 
lijep miris, a i okus mu Jc lijcp; vjcmik koji nc 
uci ICur'an nalik je Ininni: nema mirisa, ali ima 
sladak okus. Primjer je licemjera (munafika) koji 
uci Kur'au kao primjer boyiljka: ima lijep miris, 
a okus mu jc gorak: liccmjcr (munafik) koji nc uci 
Kur'an nalik jegorkoj tikvici: nemamirisa, a okus 
joj je gorak."' 

5428. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Halid, 
prenoseci od Abdullaha b, Abdur-Rahmana, a on 
od Enesa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: 

"Vrijednost je Aise u odnosu na ostale zene kao 
vrijednosl popare u odnosu na ostalu hranu/' >iULJ1 jS^ 4^1^ ' V .'S 'Jj- \:^j u ^_j ^ s;:Iii ^liii Svjji \yc 

L^j ^a^i ji JTuJii^ ji jiiii jij 
i^i N ^ii ^d\ jiij ^ L^uti z$ i:;li ^a iijli :i^ i51i .oiTA ^ ^1 ^ ^ ^ ^^1^ ^ ;Aii;i » - " Afi J^_JS\ Lio .LU; Jp i^U UJ JLS r* ^ 5429. PRTCAO nam JE Ebu-Nu^ajm, njemu ^^^luU^^^^Vllil^.oiT^ 

Malik, prenoseci od Sumejja, on od Ebu-Saliha, 

a ovaj odEbu-Hurejre da jeVjerovjesnik, sallallahu 

alejhi ve scUcm, rekao: 

"Putovanjc jc djclic patnjc: uskracujc nckonic od 

vas san i hranu. I kada neko od vas ostvari cilj 

svoga putovanja (ono radi cegaje putovao), neka 

pozuri svojoj porodici. ' ' - ■m {kerahetu tunzih). {Umdetui-kah^ 21/60) 

1 Hadis jc ranijc spomcnut u dijclu Vnjeduosti Kur'ana. SmJsao navodcnja ovog hadjsa ovdjc jcsi uknzivanjc 
na dif/volu lijcpc i ubusnc hranc, slo sc ra/umijc v/: porcdcrja vjcmika s voccm kojc ima lijcp okus, Ibn- 
Bctlal vcli; "Ca&ni prclhodnici (stilcO smalrali supokudcnim odcivanj^ u^ivarju u lijupim i ukusnim jdima it 
bojazni da to nc prcrasic u iiaviku bcz kojc bi sc dusa tcslto strpjcia/ {Fetliul-haii, 9i46b) 

2 Hadis ukazujc na to da jc hrana ncophodna coyjcku na dunjaliiku kako bi odizavno svojc lijcio i ojacao ga 
zaCinjcnjcibadctaAllahu, Onjc&tvorioCoyjckaprinxlnoHklonogi'ahranukakobion (Covjck)odr^osvoj 
^ivoi. Mcdulim, vjcmik uzima od loga u mjcri u kojoj dajc prcdnoil ahirelu nad dunjalukom. 

Hadis ukazujc i na to da covjck nc trcba bcz potrcbc poduziinati putovanjc, niti ga odujiovlaciti bcz potrcbc^ 
vcc sc Ircba vralili kiici Cim ispuni polrcbu zbog kojc jc poduzco pulovanjc. 48 oflAbyityUS 
d^jlOiJLgii^pa PRISMAKA 

5430. PRICAO nam JE Kiilqba b. Scid, njcmu 
Isma'il b- Dza*fer,prenoseciodRebijadaje Kasim 
b. Muliammed rekao: 

"Za Beriru sii vezana Iri surmeta (propisa). Aisa ju 
je zeljela olkiipili i oslobodili, pa su njeni vlasnici 
rckli: \.. a da nama pripadnc patronat nad njom/ 
Spomenula je Co Poslaniku, sallallahu alcjhi ve 
sellein, pa je on rekao: Ako hoces, prihvati taj 
uvjel, jer palronat pripada onome ko oslobodi 
(roba).' Oslobodcna jc", kazc, ''i date joj jc pravo 
izbora; da osCane u brakii sa svojim muzem, ako 
to zeli, ili da ga napusti, ako hoce. Poslanik, 
sallallahu alejlii ve sellem, jednog je dana iisao 
u Aisinu sobu, a na vatri je vrio cup. Zatrazio je 
hranu, pa mu jc doncscn hljcb i prismaka iz kticc, 
te onrece: 'Zarto nisam vidio meso?' 
'Dakako^ Allahov Poslanice', rekose mu, 'all je 
to meso dato Beriri kao sadaka, a ona nam ga je 
poklonila.' 

'Ono jc sadaka za nju, a za nas jc to poklon', 
rcce Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem"^ ^^^\ Ji^ j^l^l 6j^ .w ^ ^" 6jJ- .air* 

' r i! -i;L^ ^l\j\ jli JL.^ ry_j: j 5l5 Jji; 


i> -^1 


'J. . u cjiy 3 Hadis jc ranijc spomcniit u poglavljima o braku i razvodu braka, a poznatojc da Poslanik, sallallahu alcjhi 
vc scllcm^ nijt; primuo siidciku {miloitinju), all jcslf primao ptikbno. 49 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA SLATKO (HALVA) I MED 

543 l.PRlCAONAMJEIshakb. Ibrahim Hemzali, 
njemu Ebu-Usama, prenoseci od Hisama, a on od 
svoga oca da je Aisa, radijallahu anha, rekla: 
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sdlem, volio je 
^lalko jelo (halvu) i med." ' 5432. PRICAO NAM JE Abdur-Rahman b. Sejba, 
njemu [bn-Ebu-Fiidejk, prenoseci odlbn-Ebu-Zi'ba, 
a on od Makburija da je Ebu-Hurejra rekao: 
"Pratio sam Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
da bih fmakar) napunio stomak- ondakadanisam 
jeo hljeb s kvascem niti nosio svilu (damasty niti 
me je sluzio sluga ni sluskinja, kada sam stomak 
priljubljivao uz sljunak (od gladi) i kada sam Irazio 
od covjcka da mi prouci ajct, a znao sam ga, nc bi 
li mc pozvao kod scbc i nahranio. Najboiji covjck 

prema siromasnima bio je Dza*fer b. Ebu-Talib. 
Vratio bi se s nama i nahranio nas onini sto bi 
se zateklo u njegovoj kuci; cak bi nam iznosio i 
mjcsinu za mcd u kojoj noma nista, pa bismo jc mi 
rasporili i lizali nno sto je preostalo u njoj.""* 'J^^ ^^2 c^i ^^^\ J'^ -^^^^ " -F jj^ ^ -Ji J\ J J. ^ J ■;} 

J^^^ o. v4^' ^ ^ *i?J ^-"^^ J^^' 


Hadisjcranijcspomcnutupoglavljuorayvixlubralca-Hadi&uka7ujcnado7volujcdcnjara7licilih 
Ncki su todr>ali piikudcnim, i nisudii?voljavali jcdonjc slalkih jclaosim onogasuijc phn>dno slatko, kao 
sto su hurmc, mcd i &I. Hadis opovrgava takvo misljcnjc, Hattabi vcli: 'To sto jc Poslanik, sallallahu alcjhi 
vesellcm. volio slatko i mcdnc^naii prcvcUku ?clju i ^ndnju tq torn vrstom hranc. vcc dajeto jco, kada 
bi mu bilo ponudcno, tako da sc razumijc da mu sc to dopada/ (L'liJiIeiiil-kari^ 21/62) 

U ovom sc prcdanJLi aavodi: "... // sche''i batnf fradi punog siomaka), a u prcdanju Kusmihcnija stoji; 
"... hi sebe^i hatni" (zbu^ puno^ slomaka). Ebu-Hurcjrc jc bio zadovoljiin; sarno ncka nijc gladan. 

IJovomscprcdaiiJLifiporninjc:".-, ve /a e/te5/^/-//f7r/y' (niti sam nosio svilu), a unckimscdm^imsp^^^ 
".., ye la elbesul-imbir" (nili sam nosio sarcnu i novu odjccu). Ijad dajc prcdnosl drugoj vcrziji jcrkontckst 
siigcrira da jc Ebu-Hiircjra radio svc to nakoa slo to nijc bio radio, a oti nijc nosio svilcaii odjcciL, koja jc 
ziibranjcnii muSkarcima, ni prijc ni poslijc, zd nii^liku od jcdcnja hijcba napravljcnog & kvascem i oblaccnja 
novc i iikrascnc odjccc, jcr jc to pocco ciniii nakon sto to ranijc nijc bio radio. {FiUhul-huii, 9/469} 

Tbn-Sa'd i Ibn-Madza biljczc hadis ii kojcm Ebu-Hurcjra kazc o scbi: "Odrastao sam kao jctim (sirocc)^ 
ufinio hid^ru fprcscljcnjc) kao miskin (siromaSan) i bio najamnik kod Busrc b, Ga^vana.'' (Ovaj hadis 
Albani ocjcnjujc kao slab). Hadis koji jc ovdjc spomcnul ukai^ujc na doz\'olu i ncpokudcnosl jcdcnja 
lijepih i slatkili jcla, noscnja lijcpc i ukrascac odjccc Ic na vrijcdaost poklanjanja paznjc siroinasiiTia^ 
u ecmu so poscbno isliciio Dia'fur b. Ebu-Talib, radijallahu anhu. 50 oflAbyitiiiis 
d^jlOiJLgii^pa TIKVICE .llUl ljU 5433.PRICAONAMJEAmrb.Ali,njemuEzher ^ >]I Lil^ Ji ^ j^ iil^ .^irr 

b. Sa'd, prenoseci od Ibn-Avna, on od Siiiname b. -< . - tf - ::'i'f - - , p - ., - . ^ 
Enesa, a ovaj od Enesa da je Poslanik, sallallahu " ^ , - ^ -" ," "r - 

alcjhi vc scllcm, dosao (cod svoga oslobodcnog ^l!^ jii U^ili i J^ ^:ii -ii Jj-ijOi 
roba {mevia) krojaca, pa su mu doncscnc tikvicc 
i on ih je jeo-'^Nisam prestajao voljeti ih"\ kaze 
Enes, '^otkada sam vidio Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, da ih jede/' .' -. >: - 


O COVJEKU KOn SE OBAVEZUJE 

[ OPTERECUJE PRIPRF.MAJIJCI 

SVOJOJ BRACI HRANU 

5434. PRICAO NAM JE Muhammed b. Jusiif, 
njemu Sutjan, prenoseci od A'mesa, on od Ebii- 
Vaila dajc Ebii-Mcs^ud Ensari rckao: 
"Medu ensarijama bio je covjek po imenu Ebu- 
Su'ajb, koji je imao slugu inesara. Jednom mu 
je rekao: 'Pripremi mi liranu na koju cu pozvati 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao jednog 
od pctcricc/ Pozvao jc Poslanika, sallallahu alcjhi 
ve sellcm, kao jednog (petog) odpeterice. S njima 
je dosao jos jedan covjek. Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rece domacinu: 'Pozvao si nas 
petericu, a ovaj je covjek dosao s nama, pa ako 
hoccs, dozvoli i njcmu, a ako hoccs, oslavi ga.' 
'Svakako, dozvoljavam mu\ rece domacin/'^ , a ^i^v ^1*^^ -^i^ J^iJ' M^ J ■ 


^ '' " J 

m -^ -^ 

Vj liij iii^ i^ii i5>i iiii ;^ Lli^ 


^ii^:j .> It.' '. 1 

Hadis jc ranijc spomcnut Li dijclu Kupoptvchja. Obavc?ivanjc i optcrccivanjc i7vodi sc \y cinjcricc dajc 
covjek pozvao Poslanika, sallallahu alcjhi vc scIIciti, u ^rupi od pet Ijudj. Prcciziraiijcm i ogranjcavaiijcm 
brqja on sc na ncki nacin npicrciio. Iz hadisa sc zakljuciijc; 

- dozvoljcno jc iljccanjc zamdc mcidrhkjm puslum; 

- scrijatskopravno, utcmeljcno jc ugoscivanjc i iicinjcno pt^hvaliijm u slucaju potrcbc; 

- onaj koji sprc'tni hranu drugomc ima i^bcn ili da mu jc posaljc ili da ga pozovc scbi; 

- pohvalnojc da covjek. kada pozove nckoga na gozbii, pozovc jos koga od njcgovih prjsnjh pnjaiclja; 
-pohvalnojcdascimam i uglcdnikodazovupo?ivu. ali i osobc kojc su na nizcm drustvcnom stupnju, Hadis 
sadr2i i drugc korisnc upulc i propisc u \'C£\ s ugoscavanjcm. Vjdi opSimijc u: Fethul-baii, 9/471-472. 51 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA O ONOME KOJT POZOVE 

COVJEKANA HRANU. A ZAPOCNE 

SE BAVTTI SVOJIM POSLOM 


5435. PRICAONAM JE Abdullah b. Miinir. njemu 
Nadr, prenoseci od Tbn-Avna, a on od Sumame b. 
Abdiillaha b, Encsa da jc Encs, radijallahu anhu, 
rekao: 

''Bio sam djecak (sluga) i isao s Poslanikom, 
sallallalni alejhi ve sellem. Jednom je usao kod 
svoga sluge krojaca, i on mu je donio canak 
s hranom ii kojoj su sc nalazilc tikvicc. Poslanik, 
sallallahu alejhi vesellein, sabiraojetikvice. Kada 
sam to primijetio", kaze (Enes), ''poceo sam ih 
sabirati i stavljali pred njega, a sluga je olisao za 
svojim poslom. Nakon §lo sam vidio staje cinio 
Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm", vcli Encs, 
"ne prestajem voljeTi Tikvice."^ I ► _^\ '^ j^ jl 4ii-i> j^j^ .oiro 

\^ ■- -r ^ ™ J- 'J 

SOS 

5436. PRICAO NAM JE Abdullah b. Meslema, 
njemu Malik, prenoseci od Ishaka b, AbduUaha b. 
Ebu-Talhc da jc ciio od Encsa b. Malika kako jc 
krojac pozvao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, na hranu kqju je spremio. Kaze (Enes): 
"Krenuo sam s njim. Servirao je (krojac) jecmeni 
hljeb i SOS u kome su bile tikvice i suho nieso. 
Pimijctio sam da Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi 
ve sellem, sabira tikvice po canku, i otada ne 
prestajem voljeti tikvice." J 

ff — — 

3j^ ^ *L, jjl ^_ ^4 i^l ^.ij -^_^j '^^ I Hadis iikazQJc na to dajc dozvoljcnodomacinuda iic jcdcs gostom, ali jc primjcrcnijc dajcdc snjim, kako 
sc gosl nc bi uslrucavao prilikom jda. 52 
^^^yf ^^ ^^ ^ ji^^ 01^^ SUHO MESO (PASTRMA) ^^\ ^L 

5437. PRICAO nam JE Ebu-Nu^ajm, njcmu ^T ^ ^U lil^ j^>T b^U .o£rv 

Malik b- Enes, prenoseci od Ishaka b. Abdullaha ' , .- ' 

da je Enes rekao: '^ -^1 c^J ^^ J^ y^^^ :f. ^'^^^1 i^ "Vidiosamkadaje Vjeroviesniku, sallallahualeihi ^ ".„::>. " - - 1 .l^ - ^> ' -r- 'i ' 

ve sellem, serviran sos u kojem sii bile tikvice '- -- . ^ : -^ "^i 

i suho mcso, Primijctio sam da on sabJra tikvice LIkI;i:jJi "^'^i'l 

ijcdeih- I \ 5438. PRICAO NAM JE Kabisa, njemu SuQan, ^ ^li^- li^ L:=J L3l^ .o£rA 

prenoseci od Abdur-Rahmana b, Abisa, a on od r^ ..^ -^ f .^ V ° --=(■ =" 
svoga ocadaje Aisa, radijallahu anha, rekla: - ;"- ^^ ''^..■' -j. 

"Nije to radio osim u godini gladi,' zeleci da bogati ^ f^ J *^i ^^ ^ ^^^ 4^ ^1 l9^j 

nahiani siromasnoga. Uzimali smo potkoljenice ;i^''i?^ -j'jj^i^l^^oiSl^i j.^1 

(od kurbanskog mesa) i nakon pctnaest dana. ^ _^ ,; ; "^^ ' '_ >. 

Porodica Poslanikova, sallallalui alejhi ve sellem, ^ ^ J^ ^ Lij *j-=^ J^ -^' ^>^^^ 

nije se najela zacinjenog psenicnog hijeba tri dana . CV^.jili y zi v 

iizastopce." - ONOME KOJl DODA ^li ^i J3U ^ oi. 

ILl PONUDI NESTO SVOME 
PRIJATELJU (UCESNIKU) ZA SOFROM 1^ ^j^U.! ^ d^Lo J! = ' '. — 'i l"' :t ' u it .i-L^f. *'. Kaze Bnhari da Je Ibn-Miibarek rekao: "Ne smeta (i-J-^ Jj^ ^1 J^^ "^^ ^j^' y} J^J "^^ 
dajedandrugomcdodaju, alincccdodavati sjedne .-f ^ ,. ;, ^ ,; .. » ^, ,^,' . ,'„. 
sofre na drugu. ■ - ^ lj- - X ,- -,- K' ^ 5439. PRICAO NAM JE IsmaMI, njemu Malik, ^U ^^1;: Jli ^^[^i i3a;i .o£rs 

prenoseci od Ishaka b. Abdullaha b. Ebu-Taihe da ^. ■- : - 

jc Enes b. Malik rekao: ^ ^i ^^11. ^.^ j^ f-^ ^. 3^ i^ 

"Krojac Je pozvao Poslanika, sallallahu alejhi -^, j^^u^iiiii^i j^^:^^^ ji 

ve sellem, na hranu koju je spremio. Krenuo ' . ' -./'^ 

sam s Poslanikom. sallallahu alejhi ve sellem'\ S?Jj1Jj^j^cJjbJi^! Jij4iwJ^:iUUaJ 

ka^e Enes, "na laj obied. Sei'virao ie Poslaniku, ,-,' _^. ,, , ,. - - ^-r ,^?,, "'.: ' 

II II L I -L- ' ii ■ - 'Yi- L ■ i_^ ^: ^1 jj-^j j; i^jjji *ukJi lJIJj ji 

sallallahu alcjhi vc scllem, jccmcni nljcb 1 sos u - - ^ l - - Misli sc na Poslanikcivu, sallallahu alejhi vc scllcm, zabranu da 5c kurbansko rncso drzi q zaiihi duzeod tri 
dana. 

53 SAHIHU-L-BUHARI ^^ HRANA 
kome Ru se nalazile tilcvice i suho meso. Vidio cJl;;i Jji Jli jj-iijtGjifljli;^}^^^ 

sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellein , veli ^-_-:„ ^ ., , ,.s ,^ . ^ - ^^ 

on, ''kako sabira tikvicc po sahanu, i otada ih nc r^- ,-^^' ■ Cj-'^f -^^ 

prestajemvoljeti"' ^T^l^i; JLij J^>:^;L^ljl4--ij? 

Sumaina prenosi od Enesa da ie rekao; "-,. pa sam ' ""' '. . ^ 

poceo skupljati ih i stavljati pred njega. - ^-^- -'i^ '^-^^ ^' '^^-^-'■^r^ SVJEZE DATULE S KRASTAVCIMA .Hii ^> ^l. 

5440. PRICAO NAM JE Abdul-Aziz b. Abdullah, JU -il^ ^^ J^P'^ ^'^ -"ii' 

njemu Ibrahim b. Sa'd, prenoseci od svoga oca da ^ ^ - ^ f n ^ „ >„ , . -=. 

jc Abdullah b. Dza^fcr b, Ebu-Talib, radijallahu ^-^^^ ^y} ^^ C^-h^^^ 

"Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahii alejhi ve ',''"'-' 

sellem, dajede svjeze datule s krastavcima.'' . ^iliJLci^i jst ^^^ POGLAVUE >i ^i^-- i"!^ " *^ ^ J 5441. PRJCAO NAM JE Musedded, njeinu -lIj ^J ,\^ Li^ I^i; lij^ .aii\ 

Hammad b. Zcjd, prenoseci od Abbasa Dzurcjrija ,.,,,,,-., r , >. 

da ie Ebu-Usman rekao: ^^^' -^^ -'l^ -^^^ ^ 4^-'^-^ ^^ '^ 

■'Bio sam Ebu-Hiireirin gost sedam noci. On, ^ ,^, >^,..^ .' :,;:■: ,.,. -,,,> ,Ji 

njegova zena i smga smjenjivan su se tokom - — ■ 

noci poslije svake trecine: Jedno od njih klanja, ^^ ^J_ '-^ ili J^^ \^^] j^i d^kJ6^ 

a potom budi sljcdccc, Cuo sam ga kada jc rckao: I 

'Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podijelio je ^oUt-i! jJ --^ -ii li^j L^S l!>j^__<^^'^j 

ashabima datule. Ja sam dobio sedam datiila, od *-..,, - ^. ^ 

kojihjejednabilalosevrsle.'^' .<ii^>li:-!^l:^^^:UUi:^ I Ibn-BcUal vuli: "Dozvoljcno jc da judan drugomc dodaju zii islom sofmm jcrjc la hrana scrvirana poscbno 
njima; oiii Jc mogii svu pojcsti i sinatraju sc orlacima u tomc^ a ranijc jc spomcnula narcdba u hadisu da 
svako jcdc isprcd scbc. Kada jcdan drugomf doda ncSIo Sio jc isprcd njcga, kao da mu jc dao prcdnost 
u svomc djjclu, pored poslojanja orlakluka ii njcmu. Razlicit jc sliicaj kada ncko sjcdi za dnigom sofrom. 
jcr onaj koji sjcdi ^a drngom sofrom ncma pravo da u^inc ono sto mu ncko dodajc, iako taj sto dodajc ima 
pravo na ono slojc isprcd rjcga, jer ncmii ortakluka u njcmu." {Fethiil-ban, 9/415) 54 
ofliibyi ^^ ^^ ^ jloJl 01^^ ^--^ ^r= 5441. (ponovljen)PRJCAO NAM JEMuliammed \:!:^ ;^\ y. ^^ b^-i^ ((■) .oiM 

b. Sabah, njerau Isma'il b. Zekerijja, prenoseci od --.,':, ^ „■ >. ' -. 

Asima, a on od Ebu-Usmana da jc Ebu-Hurcjra, ^^ ^' a' rf ^ <j* 'V'^ :^ J^W 

radijallahuanhii, rekao: iHi^:^! i:j ^ -ii^^i^^i ^il^ 

"Vjerovjesnik,5allallahualejhivesellem,podijelio ^^^-. ' ^ : .V,, :. ^ 

nam Je datiile. Meni Je dopalo pet datiila: cetiri p ^^"^^ "t'^ C-'^ -^ '^ >^'^^ ^^ 
dobre i jedna vrlo lose vrsle. Poslije sam vidio da 
jc ova losa najtvrda za mojc zubc,"^ i J ^ -:? "- V. f .= ■ ^J^^ o*-^* ^ ^^-^1 ^Xj SVJEZE, JOS POTPUNO >^'3 ^^^ ^^ 

NEDOZRELE DATULE I ZRELE DATULE '^.. "- ,.:. ** Uzviseni kaze: "Zatresi palmino stablo, prosut ce ^l^i ^-i^ ^! oi^j ) J^ ^1 Jyj 
se po tebi datule svjeze."^ " . . , , 

5442. Muhainmed b. Jusuf prenosi od Sufjana, o^ ^ ^ii 0^ i^' J^j -o^iT 
on od Mensura b. Safijje, a ovaj od svoje majke da 

je Aisa, radijallahii anha, rekla: 

"Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, umro jc, -J-^ «- ^i j^- ^^! ^'^^^ ^ ^, ^-j 
a Ijudi sii sc vcc bili zasitili datiila i vodc." ' ' , ' - 2 Ova dvci hiidis-i n:i prvj pogkd iifgluclaju pRUivrJL'Cno jur sc Li jcdnom niivt>di da jc Puslanik, Siillalhihu 
alcjhi vc scllciii, pixlijclio scdam datula, a u drugom sc kazc da ih jc podijclio pet. [bn-Tin vcli: 
"I!f jc jcdnoprcdanjc nctacno, iti sctti dc&ilodva puia,'^ Kcrmani vcli; ''Ncma mcdii rjima protivrjccnosti, 
jer spccificiranjc nckog broja nc ponistava vcci broj." Ibn-Hadzcrvcli: 'Tojc spornojcr nc bi bilo nikakvc 
korisii od njcgova siximinjanja, Ispravnijc jc rcci: prvo jc bilo podijcljcno po pet datula, ali ih jc ncsto 
prclcklo, pa su onda od log oslacka podijcljcnc jos po dvijc dalulc. Tako jc u jcdnom prcdanju spumcnula 
prva podjcla. a q dnigatn konacna podjcia/ (Fefhul-biin, 9/476) 3 Mcijcm, 25. 

55 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA 5443. PRICAO NAM JE Seid b. Ebu-Merjem, 
njemu Ebu-Gassan, prenoseci od Ebu-Hazima, 
ovaj od Ibrahima b. Abdur-Rahmana b, Abdullaha 
b- Ebu-Rebije daje Dzabir h. Abdullah rekao: 
*'U Medini je bio Jedan zidov koji mi je davao 
predujain do branja mojih datiila. Posjedovao sam 
zemlju kraj puta za Rumu. Dalule nisu bile rodile. 
Prosia jc godina dana, i u vrijcmc bcrbc dosao 
mi je zidov, a ja nista od njih nisam bio ubrao. 
Trazio sam od njega da mi prodiizi rok do sljedece 
godine, ali je on to odbijao, tome je obavijeslen 
i Po^Ianik, sallallahii alejhi ve sellem, pa je rekao 
svojim ashabima: ^Hajdcmo traziti od zidova da 
produzi rok Dzabiru,' Dosli su u moj palmik, i 
Vjerovjesnik, sallailahu alejhi ve sellem, poceo je 
govoritizidovu, alijeonodgovarao:*Ebul-Kasime, 
nccu mu odgodili/ Kada jc to cuo, Poslanik jc, 
sallallahu alejhi vc scllcm, ustao i pocco kruziti 
po palmiku- Zatim je ponovo dosao, razgovarao 
s njim, ali jc on opet odbio. Ustao sam, donio 
malo avjezih datula i stavio ih pred Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi vc scllcm, Jco jc, a zatim upita: 
'Gdje ti je koliba, Dzabire?* Obavijestio sam ga, 
a on mi rece: 'Prostri mi u njoj!' Prostro sam mu, 
i on je usao i legao. Zatim se probudio, a ja sam 
mu donio drugi pregrst (svjezih datula). Pojeo je 
malo, a potom ustao i ponovo govorio sa zidovom, 
ali je ovaj opet odbio. Ponovo je otisao u palmik, 
a onda rekao: 'Dzabire, beri i vrati dug!' Ostao 
je dok je lraja!o branje, Ubrao sam koliko mi je 
bilo potrcbno da vralLn dug, a ncsto jc i prcostalo, 
Izisao sam do Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vc 
sellem, da ga obradujem, a on rece: 'Svjedocim da 
sam ja Allahov Poslanik!'"' 

Arusun i ansun znace isto, a to je nesto izdignuto, 
izgradcno; gradcvina. fl, ' <^ ^ £^^l+>IiUl^i^ \:^j^ ^_y. ^\ ^ xj^ l_^ .oar 

iisi ;J-u J6 j.ii J! ;^i^! Ik^ 

r-- ^ "^ 

ju Ot-^y ^j JJ^ ^i.^:^ ^i.^^ ^Lj 

^ ^ ' ^ 

li l^ JSli o^^ -Ui-Oi d:>J iajll^l ^J 

J ^^L^^^^ j pLia 4llj- ^^jTU (j-ij-^l -iJ^ pli 

hJJj i-jaj ■^" "■■ U L^ OJ-L>»j ji_L:t-l ^J 

JUi ^^ :^ ^1 c^ ^ oJ->J 
. L^^ l-f-^j^ Jl^ ^^ .^j I Dogadaj o kojcm sc govorj u ovom hadisii prcdsiavija jcdnu od PoslanJkovJh, sallallahu alejhi vc scllcm, 
mud^iTa, \7 hadisasc7akljucLijcdajcpohvalnodu?nikiiodgodiii vracanjc duga ukoliko on nijcustanju na 
vnjfmt; vraLili dug. 56 ofl^yitiiiis 
d^jlOiJLgii^pa Tumaceci rijec ma'rusat (u 141. ajetu iz sure 
El-En^am) Ibn-Abbas Je rekao da je to ono na sta 
sc podignc vinova loza i slicno, 
(U arapskom jeziku) kaze se: Urusuha, a znaci 
gradevine necega. JEDENJE SRCIKE (S VRHA PALME) ^ d J MJSi^U 5444. PRICAO NAM JE Umer b, Hafs b, Gijas, 
njemu njegov otac, prenoseci od A'mesa, a on od 
Miidzahida da je Abdullah b, Omer rekao: 
"Sjcdili smu kod Vjcrovjcsnika, sallallahii alcjhi 
vc sellcm, kada su doncscnc srcikc palmc, a on 
rece: "Postoji drvo koje je blagoslovljeno kao 
sto je blagoslovljen musliman/ Pomislio sam da 
on misli na palmu, pa sam zelio kazali: ^To je 
palma, AJlahov Poslanicc/ Onda sam sc osvmuo i 
vidio da samjajedan od deseterice, i to najmladi 
medu njima, pa sam odsutio. ^To je palma', 
recc Vjerovjesnikj sallallahu alejhi ve sellera."^ ^i;p J._ J>^ ^; yS el^ .out ^ L,u J^j^ Jii jLii'^] i51i J lik 

i^i jui aiJ ;fe jf li) :.^ 1^ :Ji\ 
i:i£i -_Liii -^-js S;: Li _^i /^ di n DATULE (ZVANE) ADZVA ijjjtJI l-jU Ji f-°' i<s 

'' i r ;^ ^-^ r^^ ^- 5445. PRICAO NAM JE Dzumu^a b. Abdullah, jlj^^ li51i 4^-^ y-^]^'^^ .oHo 

njemu Mervan, prenoseci od Hayima b, Hasima, 

on od Amira b, Sa'da, a ovaj od svoga oca da jc 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

"Ko svaki dan ujutro pojede sedam datula {vrste 

adzva) - nece mu taj dan moci naskoditi ni otrov fj^^ ^^ <^ "j-^^ (■ °r^ ^'^ C^ ^y- 
■ -1 ■ "I ^ ' ' js ^ ^ :g nil J_^j ju jLi U ^ a J *- ^ 2 Hadis jc ranijc spomcniit ii poglavljii o znanju tc u poglavljii o kupoprndaji. 

3 Kada opisuju tidz\'tt-dtiiuk\ komcnlaiori hadisa uglavnom kazu one spadaju u najboljc datulc, a Ibiiul- 
Ktijjini veil dtijc ki plcmcniia vrr^Iii dalula, dii su lojcdrc i cvrsCcdiiKilu, ali islovrcmcnu ijcdnii od najshidih 
vr6la datuln. HaUabi kazc: "Ova vrsia damla sUti od sihira J oCrova zahvnljujiicj bcrckctu dove koju jc 
Po&lanik, sallallahu akjhi vc sellcm, ucio ?ii nju, a nc ^nat^i da jc tma ixi svojoj priaidi takva," Ncvc^vi 
kazc: "Poscbno spoinjnjanjc mcdjnskc adzvc i broja scdam spada u stvari kojc zna samo Zakonodavac 
(Sari'"). Njcgova jc mudmst nama acpoznata, pa jc doznost vjcmvati u to, kao i u broj namaza tc nisabc u 
zckaiu." {Umdetid-kan, 21/71) 57 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA SPAJANJE DATULA 
(PRlLiKOM JELA U DRUSTVU) >^l ^ Jj^\ ^li 5446. PRICAO NAM JE Adem, a njemu Su^ba da 

je DzcbcJa b. Suhejm rekao: 

"Pogodila naa Je gladna godina za vrijeme Ibn- 

Zubcjra, pa nas jc opskrbio hurmama. Abdullah b, 

Omcr prolazio jc pored nas - a mi smo jcli - pa 

namje rekao: 'Nemojte spajati Jcrje Vjerovjesnik, 

sallallahu alejhi ve sellem, zabranio spajanje.' 

Potom je dodao: \.. osim ako covjek zatrazi 

dozvolii od svoga brata.'" 

Su'ba veli: "Ovo o dozvoli jesu Ibn-Omerove 

rijeci. ' 

KRASTAVCI ^; '^ l51^ hkl \il^ p 6j^ . d £ n ^ ^ ^ -^ ^ ^ ' . ^ 


? r ^tiJt^g 5447. PRICAO NAM JE IsmaMI b. Abdullah, 
njemu Ibrahim b. Sa'd, prenoseci od svoga oca da 
je Abdullah b. Dza^fer rekao: 
''Vidio sam Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vc 
scllcm, kakojcdc svjezc damle s krastavcima/'- - > ji^jii^\xS^_j^\^\jij,^.oity ■U]1_LC CAa-M JIj J". . » 4^1 ^^ ^ ^ i^l^i '>: liiJLCi^^Ji |5i:ir^*cJ?:Jij^^ -AV- Iniam Nuvuvi vdj: "Pravuici sc spurt: a pogkcUi ovc zabranc: dn M una *^na^j liihrim ili kt^mhcl. Ispmvno jc 
rasclanjcnjc ovog pitanja. Akojc hrana zajcdnjcka zavisc osoba, spajanjc (datiilaprilikonijcla)jcharamH o^jm 
s njihovom dozvolom; ako hranp pripada drugomc, spajanjc jc haram, a ako hrana pripada jcdnomc od njih i on 
im dozvoli da jcdu. dozvola spajanja uvjclovanajc dozvolom vlasnika. Vlasniku jc dozvoljcno spajanjc, alijc 
lijcpo i po7cljno da tra?! dozvoluodonih koji snjim nCcstvujuujt^lu, Lijcpojcdariidomacin nc spaja (daiulc 
prilikom jcia) kako bi biojcdnak s goslum, osim ako ih (dauila) ima mno^o. vise ncgo slo im ircba. Mcdutim. 
opccnito iizcvsi, u islamski nacin ponasanja prilikom jcia spada Jzbjc^avanjc svcga onoga sto iikazujc na 
proMrljivost i pohkpu, osim u slucaju ^ortju nidi rnjkog dmgog posla." Haliabi vcM: "Uvjctovanjc Irazcnja 
dozvolc u vczi jc s njihovim vrcmcnom jcrjc lada vladala oskudjca. a danas. nakon popravljanja matcrjjalnog 
slanja, ncma potrcbc 7a Ira^cnjcm dozvolc " Ncvcvi odgovara na lakvu tvrdnju rijccima: "Ispravno jc rasclanili 
piianjc, jt-T so uzima o obzir opccnilosl izraza. a nc poscbnosl povoda." (Fethiil-bari, 9/484) 

Ncvcvi vclJ: "Hadis okaziijc na dozvolu jcdcnfa dvjju vrsia voca J dmgc hranc ii islo vrijcinc. 
{Feihul-bori, 9/70) 58 
^^^yf ^^ ^^ ^ ji^^ o}f\^ BLAGOSLOV PALME jiiji ^^ oi^ 

5448. PRICAO nam JE Ebu-Nu^ajm, njcmu ui^ ^ iU' Lil^ ^>1 151^ . o £ £ a 

Muhammed b. Taiha, prenoseci od Ziibejda, 

on od Mudzahida, a ovaj od Ibn-Omera da je 

VJerovjesnik, sallallahu alejlii ve sellem, rekao: ji, j^ ^^ _^\ ^ l\ jij ^ ^ 

"Mcdu drvecera ima drvo koje je popul muslimana, ' ' /. ^ ''t 

a to jc pabna.*' - ^^^^ ^J r^ 


SPAJANJE DVTJU VRSTA ^^ ^UJI jj ^iUl ^ ljT^ 

ILl DVAJU OKUSA U ISTO VRIJEME C'-n ^i'-:: ir-U i-i:* '■ 5449. PRICAO NAM JE Ibn-Mukatil, njemii \^'J^\ ^\jl^\:,y^\ y\^ ^\ej^ .oii^ 

Abdullah, prenoseci od Ibrahima b. Sa'da, a on od .^ ^ ^ , . _ ' r _ „ . >„ , 

svoga oca da jc Abdullah k Dza'fcr, radijallahu ^ otf'^j^ c^^y) J^ ^ Cy-r^^ 

anhuina, rekao: j^t n ^i J.^^ l^jj Jb" |^ '<[»i ^S 

"Vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ' ^ * -' 

kakojcde svjeze datiilc s krastavcima.'' . sliilL^)ll J O ONOME KOJI UVEDE GOSTE i^i* *i^ J^i^\ JiJl ^ ^1^ 

DESET PO DESET 1 SJEDENJU r^ ^^ ^,^, j, ^j;j,^ 

ZA SOFROM (HRANOM) DESET PO DESET 5450. PRiCAO NAM JE Salt b. Muhammed, ^'^ -Ui ^ cJjJi Uii .oJo- 

njemu Hammad b. Zejd, prenoseci od Dza'da ^ ,. ---.> : ," . ^ -, ^=^ 

Ebu-Usmana, a on od Enesa i od Hisama, ovaj od C^ ^ ^^ 'J ^^ j^ -^.j Jt ^^ 

MnhammedajOnodEnesaiod SinanaEbu-Rebije, ,- .^, < .^ ^-^ . - - . -. 

a ovaj od bnesa da je Umm-Sulejni, njegova ' - ^ ' 1, - 

majka. uzcia prcgrst (miidd) jccma, samljcia L' ji^l;^^f^A:pSi^'l^ii-j J 

ga nakmpno, napravila od njega brasnenu kasu ' - ' " "' 

i iscijedila mjesinu za maslo koja je bila kod nje. ^^^j iiia>- '^ wJji^j ■^^^ ^^ j^ 

"Zatim me', kaze, "poslala do Vjerovjesnika, , ,,^- s - ^., ' .'. -^j 

sallallahu alejhi vc scllcm. Dosao sani kod njcga >J "^^ ^- i^' ^| s*r^' r ^-^ ^"^ 

i nasao gaudrustvu s nieeovim ashabima, pa sam > r^r - ^ : ^ . ^^ ',,'•?.'< , ^ -t - 

ga pozvao. ^ -- -^ -^ 

*1 ovi sto sn sa innoni', rece Poslanik, sallallalui jii l^ ^ ^\ '^ ^ ?;j j^ ^\ 
alejhi ve sellem. Vratio sam se i rekao: 59 SAHIHU-L-BUHARI l^m HRANA 
'On kaze: "l ovi sto su sa mnom'." J^ji-Jii^locJ^t^yt l^J^l Jj^jC 

Ebii-Taiha izisao je pred Poslanika, yallallahu "^r-'^.. i^ - -'-^ 

alcjhi vc scllcm, i rckao: ^Allahov Poslanicc, to ijl^Ui^-Ui;;^^ J^ J^iljLij^.;^ 

ie nesto sto je nrinremila IJmm-Sulejm/ Usao je '^.^ '-'- '-r' \ -f ",,- -^ . ' - - 

i donio to rekavsi: *Uvedi kod mene desetericu!' ^ ^ ^^ \ -^ ^ r . ^ ^ ^'7^ Usii su i jell sve dok se nisu najeli. Zatim je :^ j^ j^^i j^^ ^^ \j^ J^ 1^^ 

ponovo rekao: 'Uvedi mi deselericu!' Usii su i ' ' ^ ' ^ 

jcli SVC dok sc nisu zasilili, a on opcl rccc: 'Uvcdi cJ-iAi^li^^^^ Js'i|ij'0yJ3^jp^ 

mi desetericu!* Tako je izbrojio cetrdeset Potnm ^^ - ,. . « ■ . '^i 

je jeo i Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve sellcm, - '^^-i^.^r'^^J^ j^ 
a onda uslao. Ja sam otisao pogledati je li se ista 
mnanjila (kolicina spremljene hrane)."^ J ^ ^ ^1 .£.1^ U ^ JJ J^ j^l4^ LUK I POVRCE Jj^^^ ^^^ ^6j$ll.J^ 

KOJE JE POKUDENO (ZA JELO) 

O tome postoji hadis koji prenosi Ibn-Omer od .^^1 j^^^^^^V 

Vjcrovjcsnika, salkUlahu alcjhi vc sellcm- 

5451. PRICAO NAM JE Musedded, njcmii ^ ^jijJti^ iil: ^LJ CIa .oio\ 
Abdul-Varis, prenoseci od Abdul-Aziza da je 
Enesu receno; 

"Sta si Clio od Vjcrovjcsnika, sallallahu alcjhi vc jjl^^;^^ J5l^ JL^'*^1 j Jy; 

sellem, o bijeiom luku?" 

"Ko ga pojede neka se ne priblizava nasem 

mesdzidu", odgovori on.- 

5452. PRICAO NAM JE Ali b, Abdullah, njemu 5^>i^lL'I^4)l^^ jilSl^.oiaT 
Ebu-SafVan Abdullah h. Seid, prenoseci od . ^ , ^ s* * -^^^-' . ^- . '.^ 

Junusa, on od Ibn-Sihaba, a ovaj od Alaa kako je T^ - ^ ^ ^^-^ -^ --- ^ , ■ 

Dzabir b. Abdullah, radijallahu anhuma, ivrdio da ^\ ^j xLIuIp ^ ^U- U\ tiip j^ijS- Jii 

jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc sellcm, rckao: ^^ . "; -j:! = . " :', ^ - ...'".. 

"Ko pojede bijeli ili crveni Ink neka se udaiji od ^ ^-^ -^ ^ "^^ ''^'^- ^^ ^f '^'' ^"^ 

nas i od naseg mesdzida."-^ . ui>,^ Jj£LJ }I id^iUi ^rL^' I Ibn-Bcttal vqVv, "ZajcdniCkojcdcnjf hnint: (okiipljiinjc \xt hrEinu) jcd:in jc od rui^logd burck^la. 

Dogadaj okojcm govnri hadis prcdslavija Poslanikovu, sallallahu alcjhi vc sellcm, mudzizujcrsc cctrdcsct 
osoba rajcio od jcdnc pa^grsti hranc- 

i HLidis jf ranijc spomcnui u dijdu O ncimaiu. On uka^ujc na to da jc jcdcnjc bijclog luka isprika i ra?log 
izoslanka od klanjanja namaza u dzcmaru, jcr njcgov ncprijatni mjris uzncmjmva ostalc klanjacc J mclckc. 

3 Ibn-Hnd^cr vcli: "Ovi hadisi ukiizuju na to da jo do^voljcno jcsti bijeli i crveni luk ic prasu, all je onomc 

60 
^^^^^' '^^ ^^ ^ ■l'^^ o-'n^ PLOD DRVETA ERAK (MISVAK DRVETA) d\j{\^ ^^ ^lijl Ji^ 

5453. PRif AO NAM JE Scid b. Ufcjr, tijcmu Ibn- ^^ iL^l^ ^^ ^ 1^ iSI^ .oiar 

Vehb, prenoseciod Jxinusa. onod [bn-Sihaba,aovaj ,,.:''". , . " ^ . . 

od Ebu-Seleme da je Dzabir b. Abdullah rckao: /-^^ ^^ ^^ ^' ^ ^-^- ^ ^^ 

^^BilismosPoslanikom^sallallahualejhivesellem, i;i!5Jli4jlj4i^;.L^ j^j^iljliilL^^T 

u Mciriz-Zahranu i brali plodovc ^kcbas' (plodovi . „ ^ ,^ " ^ ' /" 

drveta erak - inisvak drveta), pa je on rekao: ^'^ '^\:S^\ j^ oi;>^l ^ ^ nil J^ 'Beritc erne (]-)lodove), oni su sladi!' Upltan je: : ^^J ^.^ / u:i ^i; ^' "'VL lid^ 

'Jesi li cnvao ovce?' ■ " : - - : y^^ 

'Zar ima ijedan vjerovjesnik, a da ill nije cuvao?'^ , LaUj'yi^^ Jij^ Jlii^^^^j 
rccc on." 'M ^± IZAPIRANJE USTA NAKON JELA ^1^1 ^ i.;..uiil ^1. 

5454. PRlfAO NAM JE AJi b. Abdullah, njcmu iA^ idi ll'l^ Ji ll'I^ .o£oi 

Sufjan, prenoseci od Jahjaa b. Seida» on od _ / ^ ,^ 

Buscjra b. Jesara, a ovaj od Suvejda b. Nu^mana ^- j'-^ Cj^ ^^ ^ -^- 0* ^^ C."- ^ 

■'Izisli smo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve " ' - - ^ 

scllcm, i zaputili sc ka Hajbcru. Kada smo stigli ^;^^ ^j jf {^ ^^^ ^^ ^i;;^i. i^ yl 

do Sahbe, zatrazioje hranu- Doncsenamujesamo '"'''"'' . - 

prekrupa, pa smo to jeli. Zatim je ustao da klanja - luiX-^j ^^JLiJL^ s^UdJl J1 ^U* LdSLj 

namaz i izaprao usta, a i mi smo ih izaprali," '> ' 5455. Jahja veli: ''Cuosamod Busejradaje Suvejd ^-^ ^yk i^ wi^ J^: Jii -j^ioo 

rekao: 'Izisli smo s Poslanikom, sallallahu aleihi jo-,.. , , - , 

ve sellem, i zaputili se ka Hajberu. Kada smo V^-c^uJ'. '\ ,-^^ i^ -^ --^ 

stigli u Sahbu (nadomak Hajbcra - vcli Jahja), on Uii^j^ j^:^^^j ji^ Jli.i^AJL 

je zatrazio hranu- Donesena mu je saino prekrupa. \ ,' ; "' / 

Izvakali smojei pojeli. Onje potom zatrazio vode IpSp^^lJolIS^ j;j^"V| jl [J{»Uk ko ih pojudtr |x>kuduno {meknth) dcici u mcsd/id. Prj\Tiit:i dodiiju ovomc jos nckc vrelc povrca kojf imiiju 
ncprjjalan tiiiris, kao sto jc rodakva. 

Postajc ra^licita nii&ljcnja o stcpcnuovc pokudcnosli rtcr^^/jf /o), Vccinapravnika {dzumhiir) smalradajc u 
pjlanju kcrahtim-ienzih . Zaliirijskj praviiicj I\Tdc da jc u pilaiiju kerGhi?!ii-fohrim. {Fffhirf-bari, 9/4S8) 

4 PJlanjc iipuccno Poslaniku, sallallahu alejhi vc scllcm, skraccno jc, a njcgovjc smisao: "Jcsj li cuvao ovcc, 
paTTias kcijajc vrsta plodova slada, jcr sc coban ccsto nala^i mcduovakvim drvcccm?' Hadis uka7ujcda 
jc da?voljCno jcsli plodovc koji nisu nj u Cijcm vlasnisivu. 

61 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA i izaprao usta, a i mi smo to ucinili s njim. Zatim je 

klanjao s nama aksamski namaz, a nije se abdestio 

(obnovioabdcst).'" 

Sufjan veli: *'Kao da ga slusas od Jahjaa." 

OBLIZTVANJE PRSTIJU PRIJE 
NEGO STO SE OBRJSU SALVETOM 

5456. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu 
Sutjan, prenoseci od Amra b. Dinara, on od Ataa, 
aovaiodlbn-AbbasadaieVjeroviesnik, sallallahii 
alcjhi vc scllcm, rckao: 

"Kada ncko od vas jcdc ncka nc brisc ruku prijc 
nego stojeoblize, ili muje neko oblize."^ - ^ 
'' -III' I ^ ^^ "'^ IT ■ ' ■ ^^ - I J ■ jio;. lii^ <ui^ ^ j^ i2:u .a£j3n MARAMICA (SALVETA) 

5457. PRICAO NAM JElbrahimb.Miinzir.nJemu 
Muliammed b. Fulcjh, prenoseci od svoga oca, 
a on od Seida b. Harisa da Je ovaj pitao Dzabira 
b. Abdiillaha, radijallahu anhuma, o uzimanju 
abdcsta nakoii jcdcnja onog sto Jc dolivatila vatra 
(prilikom pecenja), paje on rckao: 
"Ne, u vrijeme Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, takvu smo hranu rijelko nalazili, a kada 
bismo jc nasli, nismo imali salvcta, jcdino svojc 
sake, ruke i noge. Potom bismo klanjali, a ne 
bismo se abdestili (obnovili abdest) " JjiiSol ljIj j^j^J\3jJA\^_^\2\^^.^i^ f ^= >='• 


■ -* Sx ^ ^'^ iT^ 1 ^ ^ ^ ^ -r ^ ' J J u;^ ^j ^ p u;i^ij u-Lp^^j Ui5i TmEim Ajni vcli: "Obli^ivimjf prsliju jc pohvalno {miisfehuh) nidi ciSct^nja mkc i odbadviinja oholosti 
i umisljcnosti. Sama narcdba ovdjc znaci prcponiku (netlh), a po zahirijskitii pravnicima znaci obavczu 
(vud^ub) " Hattabi vcli; "Ncki Ijudi smatraju da jc oblizivanjo prsliju ncprimjcrcnojcr su raskos i i^obiljc 
izopacilj njihovc uinovc, a prczasiccnost promjjcnj la njjhovc prjrodc. Oni tvrdc da jc obljzivanjc prstJiu 
o^Ewno i odumodjdd. Zarnc /najuda jcio jitoscnala7i nanjihovim prsiimEi stimodio onoga Stosujdi?! 
To izbjcgava samo onaj koji jc ohol i razma^cn i koji oslavija sunncl." Mudrosl i smisao ovog cina naznaccna 
jc uhadjsu koji prcnosi Ebu-Hurcjra, abiljczi ga Tirmizi, q kojcm sc navodi dajc Poslanik, sallallahu alcjlii 
vc sellcm, rckao: '"Kada ncku ud van jcdc, ncka ubiizc svojc prelc, jcr un nc zna u kojcm jc dijclu hrarc 
bcrckct.'' (Umdeiul'kari, 21/76) U hadisu koji biljczi Muslim navodi sc dajc Poslanik. sallallahu alcjhi vc 
scllcmjco s tri prsta. pa kada bi zavrsio, oblizao bi ih. 62 
^^^yf ^^ ^^ ^ ji^^ o}f\^ T i O TOME STA SE KAZE ^1*L ^ c> lil J^ U v^^ 

KADA SE ZAVRgi JELO 5458.PRlCAONAMJEEbii-Nii^ajm.njeniuSiigan, ^yjiiS:^^^'j^^'^_^^'^^.^t^^ 

prenoseci od Sevra, on od Haiida b, Ma'dana, a ^ /. ^ t:^ *':», - -,, . 

ovaj od Ebu-Umamc dajc Vjcrovjcsnik, sallallahu ^Mo^^^^l^i^^^lL^ii^^^^oi^,^ 

alejlii ve sellem, kada bi podigao svoju sofru ^ t^^lJ 1:1^ i:^ ii lU^I Jli i-l^i: ^'j 

(zavrsioobjed) govnrio; "Hvala Allahuneizmjerno, '"' ■ ^ ^^ - - C 

iskreno i blagoslovljeno! Neka ova Tvoja blagodat . l5j ^ ^jj^ ^j f^j^ Vj ^^^ 1^ 
ne preslane, i neka ne bude nasa posljednja hrana, 
jcrnam jcona, Gospodaru nas, polrcbna!'' 5459. PRTfAO NAM JE Ebu-Asim, njeinu Sevr ^lj_y_ y^ l^ ^^ Sw:^:^ .oi^<\ 

b. Jezid, prenoseci od Haiida b. Ma^dana, a on od ^ - :, ;j -':,.' , 
hbu-Umamc da je V|erovjesnik, sallallahu alejhi '^ ^ "^ ^' - 

vc scllcm, kada bi zavrsio objcd - a Jcdnom je jii t-iU^j1i1 &^ JlSj^Lii^f^illi 

rckao: kada bi podigao sofru - govorio: u ^ . ^ : ..T ^ = , -' 

"Hvala Allahu, koji nas je nahranio i napojio ne ^J ^ -^ ^^J^'j ^^ ^:^^^ .^. -^^^ ^n posljednjiputinebczzahvalnostiNjemu! Jednom u- s^^ --r ^^ - -j-j^i ;s' j^- J^ 

je rekao: "HvalaAllatiu, Gospodaru naSem! Neka ^- .^^ 

ova Tvoja blagodat nc prcstanc i neka nc biide . IJj^^^-illJ Vj tj}^ 

nasa posljednja hrana, jer nam je ona, Gospodaru 

nas^potrebnaT'^ 

OBJEDOVANJE SA SLUGOM ^^^^ ^ J^' ^^ 

5460. PRICAO NAM JE Hafs b. Umer, njemu ^ i3l^ :;^ ^ JJ^ lili .oiv 

Sn'ba, prenoseci od Muhamineda b. Zijada, - , , j: * , , ' > . t, .> 3-» .. 

a on odEbu-Hurejre da jeVjerovjesnik, sallallahu '-""^-^ ■ ' "^ t-i'^- -^ ^ ^"^ 

alejhi vc scllcm, rekao: ^^^is^J^ J\i\3^%:jM^ 

^'Kada nckomc od vas njceov sluea doncsc liranu, " ' ' , , ^ "" - 

ako ga ne pozovete da sjcdnc s vama, dajte ^^ji jo^l jiiiS^^jiV^Aifl^ii^i jij 

mu zaiogaj ili dva, jer je on trpio njenu vrelinu ^ .- , ,. ^ - , ,i- ^^^'\t 

ipnpremao je. ^ . j j- i^j . ^- j 2 Komciilatori hadisa poprilicno sc razilazc u tum.iccnju znaccnja rijcci ii dovi kojii Jc Poslanik, sallallahu 
alejhi vcsdlcm, uCionakon jcki, Ovaj jc prijcvod u^lavnom uskliidcn sa ^naCcnjcm kojcjcodabrao imam 
AJTii LI Kvom komcniam Buharijuvog Sahihu. {Umdelut-kari 2I/7S) 

3 Pravnici sc sport oovoj ^apuvijcdi. Ajni vcli: "Zapovijcd ima smisat) prcpomkt;." Safija ka^c: "Ona za nas 63 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA ONAJ KOJl JEDE I ZAHVALI (ALLAHU) 
IMANAGRADU KAO 1 STRPLJIVI POSTAC' 

O ovome Ebu-Hurejre prenosi od VJerovjesnika, 
sallallalm alejhi ve sellem. jA^\ >^L^I Ji^ j^S J^]L\\ ^U 


kada covjek bude pozvan na objed .^^ i^j J3^ ^^ J] ^i; J^iil ^^ 

(HRANU) PA KAZE: "1 OVAJ JE SA MNOM " > !>> t--^r . ? Enes veli: ''Kada iideS kod muslimana u koga J5^ ^^^ *V ^J-1^ Jp cJ^j bj ^ 
(tj. u njcgovu vjcru i imctak) nc postoji sumnja, 
jedi njegovii hranu i pij njegovo pice. 15 ju j >* AjI jJl |Vi i^j -ilj A^UjiJ -jji 5461. PRH?AO NAM JE Abdullah b. Ebu-Esved, 
njemu Ebu-Usama, prenoaeci od A^mesa, a on od 
Sekikada jc Ebu-Mcs'ud Ensari rckao: 
'*Medu ensarijama bio je neki covjek koji je imao 
roba mesara i koga sii zvali Ebu-Su'ajb. Dosao Je 
kod Vjerovjesnika, sallallahu alejbi ve sellem, dok 
jc on bio sa ashabima; uocio jc glad na njcgovu lieu 
i olisao kod svoga roba mesara tc mu rckao: ' Spremi 
mi hranu dovoljnuzapctericu.mozdacumcdunjima 
pozvali Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.' 
Spremio mu je nesto hrane, a zatim je (Ebu-Su'ajb) 
dosao kod njcga (Vjerovjesnika, sallallahu alejhi vc 
sellem) i pozvao ga. Za njima je krcnuo neki covjek, 
a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 'Ebu- 
Su'ajbe, covjek ide za nama: ako hoces. mozes mu 
dozvohli, a ako hoces, mozes ga ostaviti.' 
'Dozvoljavam mu', rccc (Ebu-Su'ajb)."- lii^ ^i^'tJ^ Ji ^\'-^ ^i^ ."^ii^ 

61^ jei ^-^ J^^'^ l51^ ^1^1 y} 
jL^Ni ^ V: Sl^ Jli ^ijU^^vI j^ji^ 


* - J ,' JUi ji-j ^t^^ tit-jl flljl p \^^ J m1^ .-. ' : , f .^ .- '- » St 


jina dva znaccnja: prvo, boljc jc pozvatj skigu da sjcdnc s njiin, a ako to nc iiradi, nijc izosiavio vadzjb, 
ill ima i/bor da ga. pozovc da sjcdnc ill da mu da hranc, a mogucc jc da ovdjc ^apovijcd podrazumijcva 
dobrovoljnof^l; druga, Ziipovijcd ovdjc u sviikom slucaju ima smisau prcpomkc." {Umdetul-kari.. 21/79 
i Feihui-hari, 9/495) 

1 Ovaj jc hadis kod Buharija mit 'oilck, bcz lanca prcnosilaca (scncda). Tmam Timiizj, Ibn- Huzcjmc J drugj 
hadiski iiccnjaci twaj hadis navodc sa potpunim lanccm prcnosilaca. Imam Timibi ga smatra dabrim, 
a imam Busiri vjcrodoslojnim. 

2 Hadis jc ninijc spomcnui u poglavljima o hrani. 64 
a fn>h !||.liN>i ^^ .'rtjiqill ntf|Ki KADA DODE VRIJEME VECERE, ^iUt ^^ J^ -Ja :Li«ll>^ Ij] ^1^ 
NEKA SE NE 2:URI S A NAMAZOM 

5462.PRlCAONAMJEEbii-Jeman,njemuSu-ajb, Cr^ 4^ ^''-?=^' Ji^' j? ^'^ ■"'"''f 

prenoseci od Zuhrija... (A u drugom senedu) Lejs -'\ . ' ' ^ ' >A^ ^A\\ A\i' '. " '■\\ 

velidamujepricao Junus,prenoseciodIbn-Sihaba, - ,- ' "^ ^ ' .^ "" 

on odDza'fcrab, Amrab. Umcjjcdajcnjcgovolac v* ji jA^ ji '-^ X-^^' J^ ^^^ 

Amr b. Umcjia vidio Poslanika. sallallahu alcihi ., '", ^^ f, ^/,,-f :i.^ .. ..-':',^?f 

ve sellem, kako sijece meso s ovcije plecke. koju ' 

je drzao u nici, pa je pozvan iia namaz, i on ju je s^^l J! ^-^ q-^ J sLi i^jxS j^ -jc^ 

oslavio, kao i noz koiim ie siekao. a onda uslao i f-'-i-i'i- --"r^i^ t.- i*ii'i-,-lf' 
klanjao, a da sc nijc abdcstio (promijcnio abdcst). ^ ^ - -- . ^ 5463. PRifAO NAM JEMu^allab.Esed,niemu ^ ^lij lil^ J^l ^ J;^ 1^51^ .oi^r 

Vuhejb, prenoseci od Ejjuba, on od Ebu-Kilabe, \ _^ ^ , ^ . ^ :;,'.:. ^ ^ if 

a ovaj od Encsa b, Malika da jc Vjcmvjcsnik, *" ^/ .- ^-^ ■y'*^- ,v^ L.^'r'ji 

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: >. T -I. ^ _ * -- J 11^ lU:;. ^ ''Ako se stavi vecera i prouci ikamet za namaz, ' / ^ ' ', . ~' ^ ;, 

prvo vecerajte." d^ ^ '^^ ^^ :^^; 'j^^^ ^^^ 
EjjubprcnosiodNafi'a,onodIbn-Omcra,aovajod '"^^ ^^i - ''"'-"!- " 

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, slicno, -- - -' - 

5464. Ejjub prenosi od Nafi'a: da je Ibn-Omer ^1 ;^ ^1 j^ ajL:^ O^l ^j ,oi*^l 
iednoiTi prilikom vecerao aluyaiuci imamovo '». , , ^ c . 

uccnjc u namazu, ' rT '^^^ C^^ ^-^ '^ ^-^^ 5465. PRICAO NAM JE Muhammed b. Jusuf, id: ^51^ ^^.^ -^ IX^^ l^I^ .^no jU .-^ ^1 '>p 1 J -^j iiLLsi njemu Sufjan, prenoseci od Hisama b. Urve, on 

od svoga oca, a ovaj od Aise da je Vjerovjesnik, ^ '^ l^ ^^ ^ "J^ ^ f ^ J^ 

sallallahu alejhi vc sellem, rckao: 'i^J^ ^j s^i ^^^i ^^j jj -=t ^\ 

"Ako se prouci ikamet za namaz i nostavi vecera, ' ' ' 

prvo vecerajte. J^-^Ji ^J ^^J J^ ^^-^^. 1 J^-^^ 

Vuhejb veli: ''Jahja b. Seid prenosi od Hisama: 'lL^I ^ 'I'l lis 

'Kada se postavi vecera...'"-^ ^ -l ' 3 Smisao jc odlaganja klanjanja namaza za vrijcmc nakon vcccrc odstranjivanjc Jz srca svcga onog slo bi 
misao moglo udaljiti od razmisljanja o nacna7i:, Icao sio jc postavljcna hrara. 65 SAHIHU-L-BUHARI 
HRANA UZVISENI ALLAH KAZE: 
"1 POSTO JEDETE, RAZIDITE SE."' ■ ' I 5466. PRICAO Ml JE Abdullah b. Muhamined. 
njemu Js'lcub b. Ibrahim, prenoseci od svoga oca, 
on od Sahha, a ovaj od Ibn-SUiaba da je Eiies 
rckao: 

"Ja najboljc poznajcm povod objavc ajcta o 
zastiranjii (hidzahu). Ubejj b. Ka'b pitao me je o 
njemu, Poslanik, sallallabu alejhi ve sell em, ozenio 
se Zejnebombint Dzahs, a bilo je to u Medini, pa 
jc, nakon slo jc dan poodmakao, pozvao Ijiidc na 
svadbenu svecanost. Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, je sjeo, a, nakon sto su bih ustaH, s njim 
su sjeH i prisutni. Potom je ustao i krenuo — a i ja 
sam krenuo s njim - i dosao do vrata Aisine sobe. 
Misliojcdasuoniotisli,pasamscijavratiosnjim, 
ali su oni jos uvijek sjedJIi na svojim mjestima. 
Vratio se, a i ja sam se po dmgi put vratio s njim. 
Kada je dosao do Aisine Jiobe, vratio se, a i ja sam 
se vratio s njim, Ljndi sii vec bili iistaH. Postavio 
jc izmcdu mcnc i scbc zastor, i objavljcn jc ajct 
o zastiranju (hidzahu)." 


' ' ' ^ " ^ ^ J >'^ -'^t ^. ^'-t^r-'' ' - J > B^ J- ,^1 -^ 1^ ^Lfr 5^^>o- <^\^^ k^^^JJ- ^.■* rn^L^ ^y^ ^ l^Ls -^ c-.i:ry <j^l; a>^ I.C ji: j^ v^i ii; ^ ^ *' '.: 


.^uj^ij>Sj|^:l.;^:j^; 1 El-Ah?ab. 53- 66 

^^^f^ U ime Allaha, Svemilosnog, Sainilosnog! a^i^rtlLditi^ AKIKA 
DAVANJE IMENANOVORODENCETU 

ODMAH PO RODENJU I TAHN1K=' 

PRUEKLANJAAKIKE J -« i£^l^^ dl^ 3^ ^ i>^ ^>^ bI^ 5467. PRICAO MI JE Ishak b. Nasr, njemu Ebu- 
Usama, prciioscci od BLircjda, a on od Ebu-Burdc 
da je Ebu-Musa rekao; 

"Kada se moja zena porodila, dijete sara odnio 
do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 
On mu je dao ime Ibrahim, ucmio lahnik datulom 
i blagoslovio ga, a potom ga prcdao mcni."'^ 
{Bilo je to prvo Ebu-Musaovo dijete) 

5468. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Jahja, 
prcnoscci od Hisama, a on od svuga oca da jc Aisa, 
radijallahu anha, rckla: 

"Poslaniku, saMallahu alejhi ve sellem, doneseno 
je dijete da mu ucmi tahnik, pa se (dijete) 
pomokrilo, a on je posuo vodn na mjesto gdje je 
dosla mokraca/' ^j^ I:. ^ ji^) ^'^ .ot\w > 


. ;ili ii^il a;u jd i^ ^ ^j I Haltabi veil: "Akika jc naziv za ovcu koja sc zakoljc za novorodcncc. Nazvana jc lako jcr ona prosjjcca 
mjesto na kojcm &c koljc, Ncki ka?u da jc to ime 7^ kosu koja sc obrijc s glave novorodcnccta." 
Ibn-Faris vdi: "lovcakoja &c koljc i kosa niizivajiisfiikikom." Imam Sallja vdi: "DvojicaprcljtTujukjidajc 
u pilanju akika: onaj koji kazc da jc to duznost (vadzib) i onaj koji kazc da jc imvolarija (bidat)," Vccina 
pravtiika smalra da jc akika sunncl, a lo misljcnjc polvrduju i hadisi u ovom poglavlju. 

1 Tahnik jc Irljanjc dcsnj J ncpca novorodcncctu 5az\akanom hranom. Najpogodnija hrana za to jc dalula. 
a ako njc ncma, onda mcd, 

3 Iz hadjsa sc zakljucujc: 

- trcba po?uriti s nadijcvanjcm imctia djctctii, i nc trcba cckalj scdmi dan od njegovo^ rodcnja; 

— lahnik dola^i nakon nadijcvanja imcna. 67 SAHIHU-L-BUHARI 
AK[KA 5469. PRICAO NAM JE Ishak b. Nasr. njemu Ebii- 
Usama, preno^eci od HiKama b. Ur\'e, a on od svoga 
oca dajc Esma bint Ebu-Bckr, kojajc u Mckki bila 
noseca Abdiillahom b, Zubcjrom, rekia: 
"Tzisia sam (iz Mekke), a bila sarn pred sami 
porodaj. Dosla sam u Medinu i odsjela ii Kubau, 
gdje sam se 1 porodila. Zatim sam ga (dljete) 
odnijcla Poslaniku, sallallahu alcjlii vc scllcm, 
i stavila ga u njcguvo krilo. Zatrazio jc dalulu, 
sazvakao je i puhnuo u njegova usta, Prva sto je 
uslo u njegova (Abdullahova) usta bila je pljuvacka 
Poslanika, sallallahu alejhi ve ^ellem. Polom mu je 
datidom ucinio tahnik i proucio dovu blagoslovivsi 
ga- Bilo je to prvo novorodence kojc je rodeiio u 
islamu (nakon Hidzre). Veoma su se obradovali 
njegovoni rodenju. jer im je bilo receno: 'Zidovi 
au vas opsihrili, pa vam se nece radali djeca. * ^ >»-t„ 1"! iili ^ Llj o^>i cJli ^ j^]3^ 

" r* X r^ ' 

jU j^ ^;^^^ il.Ai ui> ^ i_^>i ^^i\ 5470. PRICAO NAM JE Mctar b. FadI, njemu 
Jezid b. Hamn, prenoseci od Abdullaha b. Avna, 
a on od Enesa b. Sirina da je Enes b. Malik rekao: 
''Ebu-Talha imao jc dijclc kojc jc bilo bolcsno, 
Otisao jc na put i dijctc je umrlu, Kada sc vratio 
s puta, pitao je: 'Sta je s mojim sinom?' Umm- 
Sulejm mu rece; "Najmirnije sto moze biti.' 
Ponudila mu je vecen.1, i on je vecerao, a potom 
spavao s njom. Kada jc zavrsio (spoini odnos), 
rekIa mu je: 'Ukopaj dijete/ Ujutro je Ebu-Taiha 
otisao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
i obavijestio ga o tom slucaju, a on rece: Ueste li 
sinoc spavali (iinali odnos)?' 
'Da', odgovori Talha. Poslanik tada rccc: 'Bozc, 
blagoslovi im!' Rodila je sina. Ebu- Talha 
mi je rekao: 'Cuvaj ga dok ga ne doneses do 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem/ Donio 
ga je do njega, a ona (Umin-Sulejml poslala je 
s njim i datiUa. Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi oi ^ o^ ^y- Ji ^^-^ ^^ ^^J^ 

j^ iUi= jA ^>i ^^it: ;Aii. ^y j.\ .1^ 1 '-''■ r L^j^jij ^ ^1 Lii^u ori ;i I Hadis jc ranijc spomciiut u poglavljii O iseljenfii (Hidzn) Vlerovies/ilksi. saJkiUuhu alefhi ve sellem, 
i nfe^ovih dnigova u Medinu. 68 S^jO^L <:JjIJl£i 
d^jlOiJLgii^pa ve sellem, uzeo gaje rekavsi: 'Ima li sta s njim?' 
^DlI, dalule', rekose oni. Vjerovjesnik, sallallahu 
alcjhi vc scllcm, uzco ih jc, sazvakao, a potom 
ih izvadio iz svojih usta i stavio ih u djecija usta 
ucinivsi tahnik. Dao mu Je ime Abdullah."^ 

OTKLANJANJE (NECISTOCE, KOSE T) 

ONOG §T0 DJETETU SMETA 

(PRILIKOMAKIKE) 

5471. PRICAO NAM JE Ebu-Nu^man, njemii 
Hammad b Zejd, prenoseci od Eijuba, a on od 
Muhammcda da Jc Sclman b. Amir rckao: 
"Muskotn djetem kolje se akika/' 
Hadzdzadz veli; ^'PRICAO NAM JE Hammad, 
njemu Ejjub, Katada, Hisam i Habib, prenoseci od 
Ibn-Sirina, ovaj od Sebnana, a on od Vjerovjesnika, 
sallallahu alcjhi vc scllcm," 
Vecina ih veli; "Od Asima i Hisama, on! od Hafse 
bint Sirin, ona od Rcbabe, ova od Sclmana b- 
Amira Dabbija, a on od Vjerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellem.." i^Ap ^ j.\ LjJj- ^^I ^ _U^ Ua^ djjl_Ci5 


-l; ^ ilJ; l^k 01^1 J\ IL'A^ .oiv^ > f ^ J - J Ij_^1 jL> UjJj- y7t>t>- jLij *u*ap A^AiJ^ 

:y Ji^ Cy^^ J^ Vtt^J f ^J *^^J V.^^ 

j^ -^ ^ wZ -1- *■* 

^<. ' " " "■ - 

' ^ " ' ^ " 1 H:idis jf ninijf spomcnul u poglavljima o dzcna^i i Kckiitu. 6y SAHIHU-L-BUHARI 
AK[KA 5472. KAZE Asbeg da mu Je pricao Ibn-Vehb, 

njemu Dzerir b. Hazim, prenoseci od Ejjuba 

Sahtijanija, on od Miihammcda b, Sirina, a ovaj 

od Selmana b. Amira Dabhija da je Vjerovjesnik, 

sallallahxi alejhi ve sellem, rekao; 

*'Miiskom djetetu treba zaklati akikii, pa prolijte 

za njega krv {zakoljite akiku) i otklonite ono sto 

mu smcta," 

PRICAO MI JE Abdullah b, Ebu-Esved, njemu 

Kurejs b. Enes, prenoseci od Habiba b. Sehida da 

je rekao: 

"Naredio mi je Ibn-Sirin da pitam Hasana od koga 

je cuo hadis o akiki, pa sam ga pitao, a on rccc: 

'OdSemureb. Dzundeba/"' j-jiS\ y*^ y. ^\c^ ^-^ oi^r^ oi -^^^ 


<.''^. ' ^ J-> * it-'^- 


PRINOSENJE ZRTVE 
PRl OKOTU DEVE (FER^) f>ll t_jlj 5473. PRICAO NAM JEAbdan. njemu Abdullah, l';^! *ili^ Uj^ Oli^ 1^51^ -oivr 

prenoseci od Ma'mera, on od Zulii"iia, ovaj od Ibn- ^ , , - 

Muscjjcba,aonodEbu-HurcjrcdajcVjcrovjcsnik, o^ vr-^' o^' o^ j^-^i^^ ^j^^^ y^^ 

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

''Ncma klanja zrtve prilikom okota deve {fer') niti 

one povodom mjeseca redzeba (atira)." 

El-fer' je prvi [^lod (deve) koji su oni 

(idolopoklonici) zrtvovali svojim idolima, dok jc 

iitirti zrtva Icoja je prinosena u redzebu. ^=ijiis^4i!i:^^^i^:i::;;^i i^ > 


Oslanjajuci sc naovaj hadis Hasan i Kalada kazu: "TColjc sc (akika) za inuskodijctc, ali nc i zazcnsko. ' Vccina 
prnvnika smalRi da sf koljj (iikikii) i za zcnsko dijctc. Dokaz su im tiadisi koji imi:ilo spominju zcnsko 
dijcsc. Autori suncna bjljczc J hadis od Ummu-Kcrczc da jc ona pjlala VjcrovjcsnJka, sallallahu alejhi vc 
scllcm, o akiki. pa jc on rekao; ''Zamiiskodijctcdvijcovcc. azazcnskojcdna, svcjcdno muskaili zcnska 
ovca bila." Anton suncna lakodcr biljczc hadis od Scmiirc da jc Vjcrovjcsnik. sallallahu alejhi vc scllcm^ 
rekao: "Djccak jc zaiog svojc akikc; koljc sc za njcga scdmoga daiia, brijc mu sc glava i nadijcva imc/' 
Tinnizi vcli: "Hadis jc hascn-sahih. Prcma njemu poslupaju uccnjaci. Ku£u da jc prcporucljivo (mustchab) 
zaklati (akiku) scdini dan od mdcnja djclcta, a ako nc mozc lada, onda cctrnacsti dan, ili dvadcst i prvi. 
Tirmi/i biljc?! i hadis od Alijc b. tbu-Taliba da jc Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, ^aklao ovcu za 
Hasana, rckavsi loin prilikom: "Fatima, obrij mu glavu i podijcli sadaku u srcbni kolika jc Iczina kosc/ 
- 'Izvagali smo kosu' , kazc Alija, radijallahu anhiL, "i bila jc tcska jcdan dirhcin ili dio dirhcma/ Tirmizi 
vcli: "Ovaj jc hadis hascn-garib." 

70 
o^ia^l'i'liS ^O .■rtjlgtll nt/|Ki "ATIRA s«i*ll 

(2RTVA PRJNOSEN A U REDZEBU) J i 5474. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, ji;i: lili Jiij^i ^ Ji ll'Jb^ .oivi 

njemu Sufjan, prenoseci od Zuhrija, on od _ j* ^ . . % i .5 '- 

Seida b. MuseJJeba, a ovaj od Ebu-Hurejre da Je ^ T^^ j^ -v-^ i^ li^ ^>)Jl JLi 

Vjcrovjcsnik, sallallaliu alcjhi vc scllcm, rckao: V^ -w^ j-'m j^i^ ^% . 'l"^l \ 

"Ncma klanja zrtvcprilikom okoradcvc {fer') njti "' .'---' *' '^ *"'- , '.^ -"V *"» 'i^; I--. '1^; ' one povodoin injeseca redzcha. -^^^ ^^^ f^ ij^i ^LS ^b; Jji f_^1j 

El-fer' je prvi plod (deve) koji su oni , ' . 

(idolopoklonici) zrtvovali svojim idolima, dokje ■ ^r^Jt^^j:^ j(fj^^ 
adra zrtva koja jc prinoscna u rcdzcbu,^ ImEim Siifijcikazcdaovihadisi zncicfkiiko/er'nijcobavc^im fvadzibJ.kiioTii pf;>Y7. Muduiim, ovo Uimiidcnjc 
nijc uskladus hadisntn koji biljczi Ncsai, a u komc sc navixJi dajc Vjcrovjcsnik, fallal lahu alcjhi vc scllcm, 
zdbranio fer' i afim. Spomcnuti su hadisi u obliku ntgacijc, a imaju smisao 7abrarLC- Mcdulim, ima hadisa 
izkojih sc razuiTiijc da jc doz\'oljcno kianjcfer'a i atirc. Ncsai biljczi hadis 11 komc Vjcrovjcsnik, siillallahu 
alcjhi vc scllcm, na upii jcdn(.igcovjcka(.>tivim vrstama ^rlava, kai*c: "Ko hocc ncka koljc wf/n;, a konccc 
ncka to nc cini; ko hocc ncka koljc/t'r'. a ko nccc ncka lo nc cini/' Imam Ncvfvi vcli: "Ispravno misljcnjc 
knd nas (safljskih pravnika) - a to izricito kazc i Saflja -jest da su fer' \ ultra prcponicljivc (rniisiehuh). 
K:idi Ijad i Haiimi vcic da hadis koji zabranjujf [o dvojc siavlja van snagc hadisc koji sadrzc dozvolu, lo 
smarraju dajc to misljcnjc vccinc pravnika. Ibn-Munzir vcli: "Poznnlo jc da noma zabranc ncccga osim 
ukolikojc to ranijc cinjcro, Nijc nam po^nato dajc ijcdan uccnjak rckao kako jc Vjcrovjcsrik, sallallahu 
alcjhi vc scllcm, ^abranio/^r' i atini, a zaiim ih doi^volio/ 1' 71 

U imc Allaha, Svcmilosnog, Samilosnog! ^ j^ ^ 

ZAKLANE ZIVOTINJE I DIVLJAC 

(KOJASELOVI)' 
SPOMINJANJE ALLAHOVOG IMENA :,jj^\ ^jlc. dJ-d-lilJI lIL >i J UzviSeni kale: "0 vjemici, Allah ce vas dovoditi u ^\ iS^i \JX\ ^_iJl i;ii Q Ju^^ 4j)ij 

iskuscnjc poroocLi divljaci..."*- do Njcgovih rijcci: * ^ ► r ,^^ ^ '= ^ 

",.. bolna patnja"r a takoder i: "Dozvoljava vam ^^^JJ ^-4 *^^ :^^ ^ ;^. 

sestoka, aline onakojacevamse iiavesli.,."- do a>-f)o>i J^aJ^JC^JS^iI^) J> jl 

Niegovih rijeci: "... zato se ne boile njih, vec se ' ^ " . '' / 

Mcnc bojlc,"^ ' <l? J! (^ M ^ "^1 r^""^' ^-: (^^ 

Ibn-Abbas vcli: '^El-ithtd jcsu ugovori; oni koji , i,;/' ^, '., '„:^ ,- -V^,- "'^;l-;,^ 

su dozvoljeni, a i otii koji su zabranjeni. Ilia ma ^ ^^ '~>^ .-^ \ -^ 

jutla alejkum ('ali ne ono sto ce vam se navestf) ^^jI^Klii j^UWi)^^j VlUi_^ 
je svinja. Jedzrimejwekum znaci navede, I Kumunliilori hiiditin Vixiw dii sc oviij naslov mo^c shvciliti i k-Kt Klanjc zivoliuja i lov, Oni ka/u dii SiJ ovjin 
naslovom misli na propisc koji sc tidiio^c na zaklanc i ulovljcnc zivolinjc ili sc mi^li na pmpisc klanja i lova. 

1 El-Maida,94. prijcvod ajcta ucjclosti glasi: "O vi koji yfcnijctc, Allah ccvas dovoditi ii iskuscnjc sa divljaci 
kojaccbitinadohvmruku vaSihi kopalja vasih-dabi Allah ?naooni.igakojiGascboji kadganikonc vidi, 
A onogii ko i poslijc loga nasiljc ucini, bolna palnja ccka." 

3 El-Maida, I -3. Cijcli pn jcvodovih ajcia glasi: "O vi koji vjcrujcic, ispunjavajtc prciizclc obavczc! Doz\'ol]ava 
vatn sc stoka, ali nc ona koja cc vam biti spomcnuta; dok obrcdc hadza obavljatc, nijc vam dozvoljcno da 
lovilc- Uislinu, Allah pmpisujc slo On hocc. O vi koji vjcnijclc, nc skmavilc Allahovc obrcdc had2a, ni 
svcti mjcscci. ni korbanc, namcito one ogrlicama obiljczcnc, ni one Ijudc koji su krcnuli ka casnoj Kabi 
icicci od Gospudani svoga obiljc i zadovoljslvo. A kad;i obrcdc hadz:i obavilo. ondu lovili mo^clc, T nuka 
vas mrznja kojii prcina nckim Ijudima nositc, zato sio su vam sprijccili pristiip Mcsdzidi-haramu^ nikako 
nc navcdc da prcstupitc! Polpoma7itt sc u dobrocinstvu i bogoboja7nosti, a nc potpomazitc sc u ^ijchu i 
prcslupanju; i bojtc sc Allaha, Allah, doista, strasno kaznjava. Zabranjcna vamjc strv» i krv, i &vinj&ko mcso, 
i ona zivolinja koja Jc zaklana u nccijc dmgo a iic li Allahnvo imc, i koja jc udavlicna i ubijcna; i koja jc 
slrmoglavljcna, i rogom Libodcna, ili od zvijcri naccla - osim ako sic jc prcklali - i koja jc na zCrvcnicima 
zrtvovana, i zabranjujc vam sc galanjc sirclicama. To jc ncposluhl Danas su ncvjcmici izgiibili svaku nadu 
da ccic vi otpasti ixl svojc vjcrc, ^ato sc nc bojtc njih, vet: sc bojic Mcnc, Danas sam vam vjcm vaSu 
usavrsio i blagodaS Svoju prcma vama upolpunio i zadoyoljan sam da vam islam budc vjcra. A ko god bndc 
primoran, kada hara glad, bcz namjcrc da ncini grijch^ pa Allah jc, zaista, Oprostitclj grijcha, Milostivi. 73 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE„. potakne vas; seneanu znaci adavetnn (mrznja); 
el-munhunika je zivotinja koja je zadavljena \ 
krepala; el-mevkitie }g slapom smrtno premlacena 
i ud toga krepala zivotinja; el-mutereddijelit jc 
zivotinja koja sc strmoglavi s liticc i krcpa, a eti- 
neliha ('one sto je rogom ubodeno'), kao sto je 
ovca koja bude probodena rogom, 'ako je nades 
da mrda repomili okom, zakoljije i jedi'." 

5475. PRIC^AO NAM JE Ebii-Nu^ajm, njemu 
Zckcrijja, prcnoscci od Amira, on od Adija b. 
Hatima da je rekao: 

"Pitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, o divljaci koja se lovi pomocii to]:^uza 
(koji Lidara pljoslimice, a ne siljkom), pa je on 
rckao: ^§to pogodi svojom oslricom - jcdi, a sto 
pogodi pljostimice - to se smatra ubijenim/ Pitao 
sam ga i o lovu uz pomoc psa. pa je on odgovorio: 
'Ono sto je ulivalio za tebe jedi, jer je hvalanje 

(divljaci) od stranc psa klanjc; ako nadcs sa svojim 
psom ili sa svojim psima drugog psa, i bojis sc 
da je i on ucestvovao u hvatanju, a zrtva je vec 
ubijena-nemoj tojesti,jersispomenuoAliahovo 
ime prilikom slanja svoga psa, a nisi to uradio za 
drugog psa. "^ I ' / ^ ^ ° f \\ ^ ■> -T ± >, ^ ' 


-" - - J- ' ' t r ^- ." t X 'I' ■ a:^L;l5^-5^ ^U -ii j;:.! o^i 1^1^ jic ^ ^ ^"j J * _, *> ^ . .^ ji. ;;;^i; ^ j .2LK HadJs sQdrzi nclcoliko propisa: 

— Itjv jc dozvolji;n. K:idj Ijiid Vfli: "Lov jc du^voljcn ontimc kuji lovi zbog polrcbt:, /bog j^jriidc J koristi 
od jda JIJ prodajc. Lov jc radj zabavc, bcz namjcrc klanja, zabranjcn, jcrjc to cinjcnjc ncrcda na zcmljj 
i Ixspotivbnounistavanjczivota, a Poslanik, sallallahu alejhi vc&cllcm,7abraniojcubijanjczivolinjc,a^ 
zbog Jshranc, kao sto jc zabranjo i prckomjcrar lov'; 

- nijc dozvoljcno jcsti mcso zivotinjc ulovljcnc srcdsrsom kojc nc ubija zivotinju ostricom, vcc snagotn 
tidarcil pljoslimicc; 

-klanjc zivotinjc od stranc obiiccn a psa smatra sc scrijatski valjanim kTanjcm. Tojc misljcnjc Ebu-Hanifc i 
Saflja. Pas scsmalradrcsiranim ako ncjcdcodulovljcnc divljaci, i tojcnci70&tavni iivjc[(sari)ovcdvojice 
pravnika. Istomisic i imam Ahmed, Ebii-Scvr, Ibn-Munziri Davud. Mahk smatra da to nijc uvjct, oslanjajiici 
sc na ajcl: "Jcditc ono sto vam one uhvatc " (TZI-Maida, 4) Zastiipnici prvog misljcnja odgovaraju da ako 
(psi) pojcdu od Lilovljcnog. lo zui\i:\ da sii ulovili zu scbc, a nc za onoga koji ih jc poslao. Na ki Lipiicujc i 
hadis Poslanika, sallallahu alejhi vc scllem, ukome sc navodi; **Ako (pas) nesiopocncjcsii, nejcdi odtoga, 
jer nijc ulovio za tcbc, vcc 7n scbc"; 

—hadis ukazujc na obavczu spominjanja Allaliovog imcna {Bismillc) prilikom lovadivl jnci. Pravnici sc spore 
o tomcjc ]i 10 uvjct zadozvolujcdcnja ulovljcnc divljaci ili nc, Ebu-Hanifa, Malik, ^cvt\ i drugi pravnici 
smalniju dajc lo dozvoljcno onomc kojijc izoslavi ii;; zaboravn, £i haram jcouomc kojije izoslavi namjcmo. 
Saflja smatra da jc spominjanjc Allahovog imcna, u ovom slucnju, sunnct.Tojc ijcdnood misljenja Malika 
i Ahmed;i. ProtlTirojucc misljcnjc Ahmcda, Ebu-Sevra i gnipc pravnika jcsi da jc spominjanje Allahuvog 74 diioILq fulj^L c^lib 
d^jlOiJLgii^pa LOV POMOCU STRUELE 
KOJA UDARIPLJOSTIMICE ^jcljiJol Jil^ i_j1^ Ibn-Omer o divljaci ubijenoj kuglicom veli: sjy Ul .iUj ^xIJL^ ^JjSlI J ^It j^I J^j 

'Tojeubijenazivotinja."Salim, Kasim, Miidzahid, ^^ ^ ', ,'» * , . 

Ibrahim, Ata' i Hasan smatrali su to pokudenira '^^ r^^^p "^^J rT^^^ /^ "^/j 

{iTickruh),HasanjcsmairaodajcgadanickiiglicoiTi ,.j;. - -r-j?^]. ..^ f^. - -^ ''Xr 

(kursiimom) pokudcno u nasclicnim mjcslima, -, - " - - "^ 

a dozvoljenouostalim mjestima. . Di;^l-iiJ.lJjjjJNj jL^Vlj 5476. PRICAO nam JE Sulcjman b, Harb, njcinu 

Su'ba. prenoseci od Abdullaha b. Ebu-Sefera, 

a ovaj od Sa^bija da je Adi b. Hatim, radijallahu 

anhu, pitao PosJanika, sallallahu alejhi ve sellem, 

o lovu pomocu strijele koja udari pljoatimice, 

pajcon rckao: 

'*Ako pogodis njenom ostricom - jedi, a ako 

pogodis pljostimice, pa je to ubije - to je ubijeno, 

inejedi to!'' 

Adijj daljc kazc: ''Rckao sam: 'Saljcm svoga psa/ 

'Ako posaljcs psa i proucis Bismillu*, rccc 

fPoslanik). Jedi!* 

'A ako pas pqjede nesto od lova?\ upitab, 

'Onda ne jedj, jer nije ulovio za lebe vec za sebe\ 

rece Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 

'Ako posaljcm svoga psa\ rckoh opct, 'i s njim 

nadein drugog psa?* 

^Nejedito\rece, 'jersitiproucioBismilluprilikom 

alanja svoga psa, a nisi to ucinio za drugog psa.''' ' > .'* 


z^ li^ ^'/- j: :ji^ i2^ .oivi 

cJ^ji lis JU ^ J^jl ii^ J5L- '>li ^J 4 jfl- >^ jii jit Oil >£ji js:i ^41:.} ,iii^ -r^.- JSL- V Jli >S Of iL^ J^li Jr J^j! imunii ob;ivczno jor jf u hiidisu spomonuto u oblikj uvjulu, Osnuvri jo propis >^iibranii judt:nj:i krcpiinc 
zivoiinjc. Ono sio jc dozvoljcno tid loga mora ispunjavaii prcdvidcni uvjcl, a to jc spominjanjc Allahovog 
imcna prilikom sUinja 7ivotinjc pomocu kojc &c lovi; 

— nijc dozvoljcno mcso zivotiiijc u cijcm jc lovu uccstvovoo dnigj paSj J to onda kadu sam krcnc u lov, 
ili ako &c prilikom njcgova slanja nc prouci BismUIt/; 

— hadis ukazujc na dozvolu drZaujii drcsininfh pusa radj lovn Ic un Cislocu sura drcsiranog lovnckog psa. 
(Feihul-ht/ri, 9/5X6) 75 
SAHIHU-L-BUHARI ^^ ZAtLANE ZIVOTINJE,.. O ONOME STO PLJOSTIMICE --ij*- ^L,iJ=l vU ^ ^^ 

POGODI STRIJELA 

5477. PRICAO NAM JE Kabisa, njemu Sufjan, jjJ^^id^-lL'l^UJlii^.fl JW r' ri prenoseci od Mensura, on od Ibrahima, a ovaj , . . ,. ^ _. , ^ 

od Henunama b. Harisa da je Adijj b. Hatira, '^-^^ J^ ^j CH f J^ ^'-^j'.^^u^ 

radijallahu anhu, rckao: ^^ Li 4.1 J^5 i: iL' Jii ^ ^i ^3 ^l^ 

"Allahov Poslanicc, mi salicmo drcsiranc psc." -' -. I' 

Poslanik rece: "Jedi one stouhvate zatebe.'* dllJij^^i^lU JsJUiLUii^'^^i j^^ 

'"I ako ubijii?", rece (Adijj). , ^ , -* ■ ^ . . . = . , , => 

"I ako ubiju", odgovori (Poslanik). ^^ ^^ ^ ^ ^:^ ^^ ^ ^!^ ^ 

"Mi gadamo i strijclom pljostimice \ rece (Adijj), ^^ ^^i^ Uj J^i U j^ jLi >i>iu 

''Jedi ono sto probode ostricom, a ne jedi ono sto " ' ' " " 

bude pogodeno pljostimice'\ odgovori (Poslanik, . JSG'iAj 
sallallahu alejhi ve sellem). 

LOV POMOtU LUKA (I STRIJELE) ^;iJI ^ ^1^ 

Hasan i Ibrahim vele: *'Ako (strijela) udari divljac, 0^ 14^ ^^ i^! (t:r*^j^!j Cr^^ ^^3 

pa se odvoji prednja i]i zadnia noga, ne jedi ono ^ . ► . ^ ";. ' ^ r i^ j, 

sto sc odvojilo, a jcdi ono sto jc prcostalo/^ ''^}^ ^-^ ^^- ^^^ ^^ ^ ^i ^' ^- ^ 

Ibrahim veli: "Ako je (divljac) pogodis u vrat ili ^ ^j jf ^ ^^ ,rj , ^^^ ^^r. 

sredinu tijclajedi je (cijelu)." - "' ^' ^ 

A'mesprenosiodZejda dajerekao: ''Neki covjek j^ jij J^l^a^^-^J^^A*^^^ J^J 

iz Abdiillahove porodice imao je dosta teskoca ^ , ,,.":.;-. 

prilikomulovamagarca (divljcg), pajc narcdio da ^'-^ '-"^ "-"^r-^ ^ r*^ ^ ^f ^- , 

ga udarc gdje mogu. ''Ostavite ono gto se odvoji, ' (<i;°. u;:.i:[ ;^.; 
a ostalojedite'\ rekao imje. 5478. PRICAONAMJEAbdullahb.Jezid, njemu JLir4:;:i2l;-lj:^^^!l;^lSl;: .o£VA 
Hajva, prenoseci od Rcbija b. Jczida Dimcskija, " .^. ^ . t.^ on od Idrisa, a ovaj od Ebu-SaMebe Husenija da ^-j-IuJ :r^>^-^l ^-ii^^ju^^^ 

J^ ^spricao: ^ ^ ^ ^"1 ^^ ^ l; JJi ju ^^ a;: ^\ ^ 

'*Rekao sam: 'Allahov Poslanice, mi zivimo u "'_ " ,,. , „" , ^'' . 

zcmiji kitabija. pa mozcmo li jcsti iz njihovih f-*^' J J^^^ ^^' J*^ :,t^ (*y l^^j^ 

posuda? Zivimo takoder i u lovnim podruciima. -l :;- - .; * V ,^ . .f . 

^ t^ J ^jji J5^j i5^Uj _U^1 J.«^ -^jijj 

Ja lovim pomocu hika (i strijele) i svoga psa koji ' ^ -'- ^ -, - ^' ■*' - - 

nije dresiranza lovioiiogkojijedresiran. Stamije Jli J A-^ i^^ |*-^1 ^^^j (*-^ J-4^ 

od loga ispravno i valjano?' " ' - - ^ - 

76 i-rtjiqtil ntqKi 'Sto se tice kitabija, koje si spomenuo', 
rece (Poslanik), 'ako imatc drugc posude, ne jedile 
iz njihovih, a ako ncmatc drugih, opcritc ih i jcditc 
iz njih. Ono sto ulovis svojim lukom i spomenes 
Allahovo ime pri tome (proucis Bismilhi) - jedi 
to; ono sto ulovis pomocii svoga dresiranog psa, 
a spomenuo si Allahovo ime prilikom iijegova 
slanja - jcdi; ono sto ulovis pomocu svoga 
ncdresiranog psa, ali si uspio preklati zrtvu (prije 
nego jeuginula), jedi. oil GADANJE KAMENCICIMA 
I KUGLICAMA (IZ PRACKE) 

5479. PRICAO NAM JE Jusuf b. Rasid, njemu 
Vcki' i Jczid b. Hamn (izraz jc Jczidov), prcnoscci 
od Kehmesa b. Hasana, a on od Abdullaha b. 
Burejde da je Abdullah b. Mugaffel vidio covjeka 
kako gada (divljac) kamencicima. pa mu je rekao: 
"Ne gadaj kamencicimajerje Poslanik, sallallaliu 
alcjhi vc scllcm, zabranio gadanjc kamcncicima, 
ili jetopreziraogovoreci; 'Ne lovi se time divljac, 
niti se neprijatelju zadaje veliki udarac, ali se 
time moze sloiniti zub ili izbiti oko/" Zatim ga je 
ponovo vidio kako gada (divljac) kamencicima, pa 
mu jc rckao: "Trcnosim ti od Poslanika, sallallahu 
alejhivesellem, da je on zabranio gadanje(divljaci) 
kamencicmia, ili je to prezirao, a ti to radis. Necu s 
tobom pricali toliko i loliko."^ *■ *' ^ ^ '' 

p! i^ji ^\ ilk. ii^ Uj \s^ 41 ^\ ^\ -I''.' ■ -^ _ -rf ^ *. \^ > --- ^j L.'j^ jJ^\j ^ ._^jm; L:^a^ .o£V^ ' ,- ? , ' J = ' ^-^ , ^ ' -^ ^ ' 

ftlj *j Oy^l IfliJj _;^1 ^H-^ jS 1^15^1^ jJ^ 


^, y 


I liTiamNcvovivdi;'Tt)f^udckJliLbJjaokojJm;Lgo\orihadisEbii-SaML'btjijsuoncukojJmasckuhjsvm 

ili iz kojih sc pijc alkoholiio pice," Pravnici smalrajii da sc to odiiosi na posudc ncvjcrnika, opcciiilo kojc 
nijc upotrcbljavano za drzanjc nccistih slvari, Takvo posudc do/voljcno jc upotrcblj avail i bcz prcihodno^ 
pranja, prcmdajc boljc oprali jja. Mo^cc jc ipak dfijc njihova upotrcbn pnjc pranja svakako pokudcna. 
Ovaj hadis uka^ujc na nckolikti pmpisa: 

— dozvoljcno jc lovili lukom i slrijcloiii ako sc prilitom odapinjanja strijcic prauci Bismilkv, 

— obavczno jc uccojc Bismille prill koin lova; 

— piis koji lovi mi-ira bill drcsiniTi ^a lov, u prulivnum divljiic koju ulovi nijc do;i^voljcno jcsti- 
2 Iz hadisci sc Zcikljucujc: 

— dozvoljcno jc napustiti onoga koji posttipa prolivno sunnciu i zapostavija Poslanikov, sallallaliu alcjhi 
ve scllcm, govon To nt |>oipada pod zabranu napustanja (inuslirnana) vise (.kJ th danajcr sc ona odnosi na 
onoga koji lo cfni zbog scbc; 

-polrcbnojc ukloniti ncdnzvoljcni dio; 

— zabranjcno jc lovili pnickom, jcr ako Zakonodavac ziibranjujc da sc njomc lovi, onda ni gadanjc ncina 77 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE Z]VOTINJE„. O ONOME KOJl DRZl PSA KOJl NIJE 
LOVACKI, NlTl JE ZACUVANJE STOKE 

5480. PRICAO NAM JE Musa b. Isma'il. njemu 
Abdul-Aziz b. Muslim, prenoseci od Abdullaha 
b. Dinara, a on od Ibn-Omera da je Vjerovjesnik, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: 
''Ko drzi psa koji nije cuvar stoke niti je vican lo\a! 
— svaki mu se dan umanjuje djelo za dva kirata/' P -r i ^ 548 1 . PRICAO NAM JE Mekki b. Ibrahim, njemn 
Hanzala b. Ebu-Sufjan, prenoseci od Salima, 
a on od Abdullaha b. Omcra da jc Vjcrovjcsnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
'*Ko drzi psa osim onog za lov ili cuvanje stoke - 
svaki mu se dan umanjuje nagrada za dva kirata/' 5482. PRICAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, njcmu 

Malik, prenoseci od Natija, a on od Abdullaha b. 

Omera da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 

rekao: 

"Ko drii psa osim onog za (!uvanje stoke ili lov 

- svaki mu dan nagrada budc umanjcna za dva 

kirata.'' E^lw^lo jt -l^-Ji i-jJSj ,jJuJ UJS i^^JJ^l ;i>-4 V^^ 

^■^ J^W y. ^r ^-^ ■'=^^' 

jii jiL. '; ^li^ i51c A^ ^; >_>Jii:^ 


>i f ^H. .. <iii:^ L::^::-! ^^;;:i ^ ^1 L:iA:^ . a £ A \ : r it ' > ' t " ' f , ' r ' 1 -" 'J_- i ^1i ' ■ '1 .^^'^ " -("-' ^ ' . ^ ^ >n S t^t,-^ ■'<'* 1:":::^^ .a:.^ v 4j1-^ Li-^i .out 

-^ " " ^ smislfl. NaprotJv, ono izlazc opasnosH od nanoscnja slctc tudoj zivotinji, a o tome posloji zabrana. McdiitJm. 
mogucc jc da oraj koji lovi na taj nacin slignc zaklati /rtvu prijc ncgo sto ora uginc, pa bl tada bilo 
dozvoljcro j[;sli \o mcso. Pravnici sf spore u ve^i s lorn do/volam. Ibn-Abdus-Sijlam smalm da nije 
dozvoljciio Jcsti takvo mcso, dok Ncvcvi, naprotiv, kaicgoricki stnalra da Jc lo dozvoljcno, jcr jc to jcdaa 
od nacina lova, Ibn-Hadzer vcli: "Ako je prc[e£nijc, u slucaju gadanja, ono Slo sc spominjc ii hadisu, 
zabranjeno jc jcsti takvo mcso, u siiprotnom, dozvoljeno jc, narocilo ako jc mcla toliko dalcko da sc ne 
ni07C gadaii na drugi nacin, a, uglavnom, lakav udarac nccc ubiti iiivolinju," (Fethul-hciri. 9/323) 

1 Ovihadisi ukaziijunapokudcnostdrzanja psa, osim onog koji sckoristi za cuvanje stoke ili zalov. Vcc ranijc 
su spomcnuli u poglavljuo napoliearslvu. 78 Di|^Lg fulj^L c^lib 
d^jlOiJLgii^pa KADA PAS POJEDE (NESTO OD ULOVA) 

O lotnc sc guvuri ii rijccima U?viscnug: ^Tiiaju 
te sta im se dozvoljava. Reci: *Dozvoljavaju vam 
se lijepa Jela i ono sto vam iilove zivotinje koje 
ste lovii poducili" onako kakoje Allah vas naucio. 
Jcditc ono sto vam one uhvatc,..'" - do Njcgovih 
rijeci: "... brzo svida racune/'^ 
Ibn-Abbas veli; "Akopaspojcde (nestoodulova), 
pokvario ga je. To znaci da ga je ulovio za sebe. 
Allah kaze: '... koje sleloviipoducili onako kakoje 
Allah vas naucio." Sloga sc (pas) udara i podiicava 
SVC dok nc budc ostavljao (ulov)." 
Ibn-Omersmatraoje daje to(jedenjeulova kojije 
jeo pas) pokudeno (mekruh). 
Ata' veli: "Ako popije krvi, a nejede — jedi.!" 

5483. PRICAO NAM JE Kiitejba b. Seid, njemu 
Muhammed b, Fiidajl, prenoseci od Bejana, a on 
od Sa'bija daje Adijj b. Hatim ispricao: 
''Pilao sam Posianika, sallallahn alcjhi vc scllcm, 
rekavsi: *Mi smo narod koji lovi pomocu ovih 
pasa\ pa je on rekao: 'Kada posaljes svoje lovu 
poducene pse i spomenes Allahovo ime, jedi ono 
Sto za tebe idove i ako ubiju (zrtvu), osim ako 
pas nijc jco (od zrtvc) jcr sc bojim da ju jc tada 
ulovio za sebe. Ako im sc u lovu pridmze drugi psi 
(koji nisu poduceni lovu), nemoj jesti (ulov)/" ;^1 JS] I Jl v^ B ^ .> lU i. ? ^ H- J- .iLJl Ql ills! A5i lIKJI J^I :)! ^lii ^1 

(<u1 *>-lU li ^-j-JJiS) Jyu^\^ i—JJ Jp 
'\1^^.* >P, '- p^ :,'^ c. .f.^ ■ - \K ^ jii' li j^ j^ ^; t;^ il'l;: .our i; jb " ^x ^ * ^liiii ^^ cJ-iji bi jLii ^^As:]^ =a:- J-" - . . Jsl- -5^ li^ Poslijc ovih riJL'ci Buhiiri u i^vornom icksiu umtcc komcniar nckih rijeci, pa ka7c: "One koje ste liivu 
poducih (eS'Sava'id vel-kevusib^ ij. one zivotinje kojc sljecu, Ij. love)" Daljc Buhari kazc: "hifierffiii- 
iklesehu\ zelcci pojasniti kako sc rijcc idilirah upotrcbljava u znaccnju ikiisub, tj, stjccanjc. Poslijc ovog 
komenlara Buhari naslavlja navoditi ajcl koji smo naveli bcz umclanja ovog komcntara usrcd ajeta. 

Prijcvod fljcla u cjelosri glasi: "Pilaju tc sta im Jc dozvoljcno. Rcci: 'Dozvoljcna su vam sc Hjcpa jcia 
i ono sto ulovc zivotinje koje ste lovu poducili, od onoga cime jc Allah vas naucio. Jcdite ono sto vani one 
uhvatc i spomcnile Allahovo imt: pri lomi;, i bojEc st; Allaha^ Allah, Ziiista, brao svida raciine.'" 79 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE,.. KADA SE LOVLJENA ZIVOTINJA 
ZAGUBI DVA ILl TRI DANA fb>j j[ .j^hi^j^ ^^ i^lf^ U] Vi'^'' ljU 5484. PRICAO NAM JE Musa b. Isma'il, njemu 
Sabit b. Jezid, prenoseci od Asima, on od Sa'bija, 
a ovaj od Adijia b. Hatima, radijallahu anhu, da je 
Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcin, rckao: 
"Kada posaljcs svoga psa i spomcncs Allahovo 
ime, pa on ulovi i ubije - jedi! Ako pojede nesto 
odzrtve- tada nemoj jestijerjujeulovioza sebe. 
Ako se pomijesa s psima prilikom cijeg slanja nije 
spomcnuto Allahovo imc, pa iilovc i ubiju - ncmoj 
jesti, jer ne znas koji je od njih ubio. Ako odapnes 
slrijelu na zivotinju, pa je pronades nakon dan ili 
dva, a na njoj bude samo trag tvoje strijele — jedi! 
Ako padne u vodu, nemoj jesti!"' \:i^^ J^l^l ^ ^^ l5i^ .^iM X " e" ^ 


5485. Abdul-A'la prenosi od Davuda, a on od j4\^ jpij\i jt- Jf-^] jlt- ii\^j .oiAo 

Amira da je Adiii upitao Vjeroviesnika, sallallahii " .. ^ , , g - - ;.< . 

alcjhi vc scllcm: '^Covjck gada zivotinju, pa traga -'^^ - ^-^ ^" ^^^T^ "^ 4^ o^ 

za njom dva-tri dana, a zatim je nade uginuki, ii^ ^^ i^ ;^' ^' i^^l^ ^j^i ^^i 

i u njoj svoju strijelu?" '^ ' .'! ^.^ ^. 

"Neka jede ako hoce", rece (Poslanik).^ - ''^ ^! y^- J^ 1 Hiidis sadrij rckoliko pmpisa: 

- alco posaljc psa, pmiici Bismilht, pa pas ulovi, vlasnilai jc dozvoljcno jcsti; 

- ako pas pojcdc rcslo iid ulova, to nijc do7voljcno jcsti; 

- ako sc s njcgovim psom pomijcsaju dnigi p&j prilikom cijcg slanja nijc spomcnuto Allahovo mic 
(nijc prouCc^na Bismiiia), pd slcupa ulovc i ubiju zrivu, vlasnikunijc do7voljcnojcsti lo mcsojcrscnc^na 
koji jc pas ubio irrlvu; 

- ako covjck odapnc strijelu i pogodcnu zivotinju nadc nakon dan-dva samo s tragom svojc strijele, mozc 
jeslL lo mc&o (Ebu-Hanifa smaira da jc lo mckmh); 

- ako pogodcna zivolinja padnc u vodu, nijc doz\'ol f en o jcsti njcno mcso zbog mogucnosli da jc nasrradala 
guicnjcm u vodi; ako sc potvrdi da jc strijcla smrtno po^odila zivotinju prijo pada u vodu, vccina pravnika 
smaira dajc lo mcso dozvoljcno jcsii. Ibn-Vchb prcnusi odMalika dajc jxikudcnojcsli mcso lakvc zivolinjc. 
(Ufmleiiil-k^rl,2\/nn) 

2 Muslim navodi hadis sa slicnom sadrzinom u komc sc kazc: "Jedi ako sc nijc usmrdjclo.'' Ncvcvi vcli da 
se zabrana jcdcnja (mesa) ako sc uSiujc, (.idnosi na pokudcnost Uefi-ih). Ebu-Himifa ka^c: "Ako (lovac) 
provcdc ncko vrijcmc nc slijcdcci i nc Ira^oci pogodcnu iJivolinju. njcno mcso nijc dozvoljcno jcsli; ako 
slijcdi njcn trag nakon gadanja, pa jc nadc uginulii, dozvoljcno jc/ Safljski pravnici takodcr vcic da jc 
slijcdcnjo ncophodno. (Fethul-bari, 9/527) yo r ' ' ^ J ' 
d^jlOiJLgii^pa KADA COVJEK UZ ULOVLJENU 
2IV0TINJU NADE DRUGOG PSA ^ - ^i UK ii-iJi ^ i^j ij| vl" 5486. PRICAO NAM ]E Adem, njemu Su^ba, 
prenoseci od Abdullaha b. Ebu-Sefera, a on od 
Sabija da je AdijJ b. Hadm ispricao: 
"RckaosaiTi:*AllahovPoslanicc,iaposaljcinsvoga 
psa i proucim BismiUu (spomcncm Allahovo inne)/ 
Vjerovjcsnik, sailallahu alejhi ve sellem, rece mi; 
'Kada posaljes svoga psa i spomenes Allahovo 
ime, paiiLovi, zatim ubije ijede-nemoj Jesli jerje 
ulovio za scbc/ Rckao sam: 'Ako posaljcm svoga 
psa i nadem s njim drugog psa, a ne znam koji od 
njihje ulovio?' 

'NemoJ jesti' rece (Poslanik), 'jer si proucio 
Bismilhi {spomenuo Allahovo ime) kada si poslao 
svoga psa, a nisi jc proucio za drugoga/ Upilao 
sam ga potom o lovu pomocu strijele, pa je rekao: 
'Ako pogodis ostricom - jedi, a ako pogodis 
pljosliraice, pa (strijela) ubije — to Je ubijeno, 
i nemoj jesti.'" 

OLOVU 

54S7. PRICAO Ml JE Miihammed, nJemu Tbn- 
Fudajl, prenoseci od Bcjana, a on od Amira da jc 
Adijj b, Hatim, radijallahu anhu, rekao: 
'*Pitao sam Poslanika, sailallahu alejhi ve sellem, 
rekavsi: 'Mi smo namd koji lovi pomocu pasa\ pa 
jc rekao: 'Kada posaljes svoje pse koji su poduccni 
lovu i spomenes Allahovo ime - jedi one slo su 
ulovili za tebe, osim ako je pas jeo (od zrtve)- tada 
nemoj jesti, jer se bojim da ju je ulovio za sebe. 
Ako se s njima (ivojim psima) pomijesa drugi pas, 
nemoj jesti.''^ jl ois -l-j: > ^Li;l yii J5L- ^ js\3 

C;?' ^,sf ^/ >T d^ i^ J^l J5 >;i 

^ ^^ * *^^t " -^ ^ ^ 


4 _ ^j -^* " ^ i^U« Lg ujU ^>^> 


*^ ' r tj;- uPiS ^>" L'l ciii ^ Jil Jj^j cJU ^- ^ c j^'5i>j Uijj.1 ^'^ .ii:-ji lii JL^ ^^1 -^i -- ^ ^Jiii jstoW) ^ ^t li ^isi ^1 p ■ ^ ' 


' ■:- 4 ^ , JSU "^ U^ ^ wJi5 l^U o!j 81 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE Z]VOTINJE„. 5488. PRICAO NAM JE Ebu-Asim, njemii 
Hajva, prenoseci od Ahmeda b. Ebu-Redzaa, on 
od Sclemc b. Siilcjinana, ovaj od Ibn-Mubarcka, 
a on od Hajve b. Surejha da je cuo od Rebija b. 
Jczida Dimeskija kako gaje obavijestio Ebu-Idris 
Aizullali da je Ebu-Saieba Huseni, radijallahu 
aniiu, lekao: 

''Dosao sani kod AUahova Po&lanika, sallaliahu 
alejhi ve sellem, i rekao: 'Allahov Poslanice, 
mi zivimo ii zemiji gdje inia kitabija, jedenio 
iz njihovih posuda, i u zemiji gdje ima divljaci. 
Ja lovim svojim lukom i uz pomoc svoga psa 
poduccna lovu tc onoga koji nijc poduccn, pa mi 
reci sta nam jedozvoljeno od toga.' 
'Sto se tice onoga sto si spomenuo da se nalazis 
LI zemiji kitabija i da jcdes iz njihovih posuda\ 
rccc (Poslanik), ^ako nadctc drugc mimo njihovih 
posuda, nemojte jesti iz njih, a ako ne nadele, 
operite ih i jedite iz njih, A sto se tice onoga sto si 
spomenuodazivisiizemljiukojojselovi.kadalovis 
svojim lukom, spomeni Allahovo ime i jedi, kada 
lovis uz pomoc poduccna psa, spomeni Allahovo 
ime i jedi, a sto ulovis uz pomoc nepoducena psa 
pa stignes preklati (prije nego sto ugine),jedi/" D 5489. PRICaO NAM JE Muscddcd, njcmu Jahja, 
prenoseci od Su'be, a on od Hisama b. Zejdadaje 
Enes b. Malik, radijallahu anhu, rekao: 
"Naisli smo na zeca u Merriz-Zahranu, pa su ga 
tjerali sve dok se nisu umorili. Onda sam ga ja 
tjcrao dok ga nisam uhvatio. Donio sam ga Ebu- 
Talhi, a on je poslao Vjerovjesniku, sallaliahu 
alejlii ve sellem, bok i dva buta i on je to primio." -^ l2j^ ^\^j J vi j^\ Jj^ J ^ 

./r^ -U-slj ^}i^ -Utfl Jl-^ ^j^j ^^J > J jj *» , ^ Ilk. oj_^ Uj j5 ^' nil pi _^l\i ^\ 

. jSo 4:t^i. c^>li yjJ J4I ^1^1 

-^ J- " 

^j^::- L^IU c^'t.-j ^jjl) j:^ i^^ Ijjt^ 

^1 ji i^ ki^ ^i jii;, .luJ i;^ii! S2 diioILq fulj^L c^lib 
t-rtjiqtil ntf|Kl 5490. PRICAO NAM JE Ismail, njemu Malik, 
prenoseci od Ebu-Nadra, oslobodenog roba 
(mevla) Umcra b. Ubcjdullaha, on od Malija, 
osiobodcnog roba {mev/a) Ebu-Katade; da je 
Ebu-Katada bio s Poslanikom. sallallahu alcjhi ve 
sellem, pa Je na piitu za Mekkii izostao s gmpom 
svojih drugova koji su bill u ihramima, ali on nije 
bio, Uglcdaojc divljcgmagarca, uzjahaonakonja 
i zatrazio od drugova da mu dodajii bic, ali su oni 
odbili. Zatrazio je potom da mu dodaju koplje, ali 
su oni i to odbili. Onda je to nzeo sam, nasmuo na 
magarca i ubio ga. Neki su od ashaba Poslanikovih, 
sallallahu alcjhi vc scUcm, jcli to mcso, a ncki 
nisu- Kada su stigli Poslanika, sallallahu alejhi 
ve sellem, pitali su ga o tome, pa je rekao: "To je 
hrana kojom vasje nahranio Allah.'' ^ # -- 

1jLj« jly ^_^ j^ j^j ^_;v-yi aJ ^U,^l 


^ J I— iUw»I ^jjjj A^ JS'Li jJ^ jlr^^ iJ^ -*^ 5491. PRICAO NAM JE Isma^il. njemu Malik, ^ dtJU ^^I^ Jl^ J^l^l liJ^ .oH^ 

prenoseci od Zejda b. Esleme, on od Ataa b. , . , ' . ^ 

Jcsara, a ovaj od Ebu-Katadc slicno (prcthodno '"^^ ^* i^ j^- ^ :^ i!^ r^' Cr- ^j 

spomenutom), osim sto je (Poslanik, sallallahu *-- y, ;.„ ^-'.r'^O -r- 

I -I ■ II ^ I .c^hj.^ -J -JJlj LaJb-Jl^indi- 
aleihi ve sellem) rekao: ^ ,. ^, \ ^ ^ , 

''Je li kod vas ostalo sta od njegova mesa?"' I Cilj spominjanja ovog poglavlja i hadisau njemu jc ukazivanjc naprihvatljjvostbavljcnja lovoin kao izvorom 
srcdslJVii za i^ivol, *i takodtT i na dozvolu povremtnt>g lova radi ishrain:. Lov jc vi razonodc i ^abavc spuran. ^3 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE,.. LOV U BRDIMA I PLANINAMA ( = JLill |_^ J^-aiii ^l^ 5492. PRICAO NAM JE Jahja b. Sulcjman, njcmu 
Ibn- Vchb, prcnoscci od Amra, on od Ebu-Nadra, ovaj 
od Naflja, siuge (tnevla) Ebu-Katade, i Ebu-Saliha, 
sluge (mevla) Tev'eme, da je Ebu-Katada rekao: 
*'Bio sam s VJerovJesnikom, sallallahu alejhi ve 
sellem, na pulu izmedii Mekke i Medine. Oni su 
bill u ihramu, a ja sam bio slubudan (bcz ihrama), 
jasuci na konjii, Mnogo sam se peo po brdima, i 
dok sam jednom tako bio na brdu, vidio sam da 
Ijudi gledaju u nesto. Otisao sam i ja pogledati, 
kad ono divlji magarac. 
'Stajcovo?', rckohim. 
*Ne znamo', odgovorise. 
'Toje divlji magarac\ rekoh. 
'To je ono sto si vidio', odgovorise. Bio sam 
zaboravio uzeti svoj bic, pa iin rekoh: 

'Dodajtcmi bic!' 

'Necemo ti pomoci u tome', odgovorise. Sisao sam 
s konja, uzeo ga i pojurio za njim. Nije bilo nista 
drugo do to (divlji magarac); probo sam ga, dosao 
kod njih i rckao: 'Ustanilc i doncsitc! ^Ncccmo ga 
ni dotaci', rckosc. Onda sam otisao i donio ga do 
njih. Neki su odbili jesti, a neki sii jeli, 
^Zatrazit cu od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem\ rekoh, 'da zastane.' Sualigao sam ga i 
ispricao mu taj shicaj, pa mc on upita: Jc li ostalo 
ista od tog mesa?' 
'Jeste', odgovorih. 

^Jedite', rece on, 'to je hrana kojom vas je Allah 
nahranio."'"' 1- -".rid .inl' -* ^\ \:\ 5i /^ &jJ-\ v^j -^1 J'^ >7 J^j L'1 J ^j^A ^i ^:^0 ^ 1^' Q n ^ i , .3 jjl,i: ^ iui >p ^ iiSj iJb 
l^li \Jl3J-\^ \y^ jU cAai ^1 ^^ 


'\t: .''.' .ja-H ; jsij fl^fi .r ?•" , -^l J JUi c^^l Sa^ A^jili >t Vlj '* - ^Jti^ j^ \AS ijUi 4-^ C-Jj 'C_4 t^c^ rt->^ I Hadis ukazujc na to da osobc u ihramu nc smiju loviti niti poinagati dmgima u lovii, all siniju jcstT ono sto 
ulovc osobc kojc nisu u ihnimu. m r ' ' ^ J ' 
d^jlOiJLgii^pa ^L rijeci uzvisenog allaha: 
dopuSta vam se da U MORU 

lovite i da ulov jedete."^ Omer veli: ''Njegov jc ulov ono sto se ulovi, 
a hrana oiio sto (voda) izbaci (na povrsinu)/' 
Ebu-Bekrveli: "Ono sto plivapo povrsini (uginulo) 
dozvoljcno jcjcsti." 

Ibn-Abbas kaze: ''NJegova je (morska) hrana 
uginula morska zivotinja, iziizev onog sto ti se 
gadi jesti. Jegulju nejedu zidovi, a mi je jedemo.'* 
§Lircjhj jcdan od Poslanikovih asliaba, vcli: "Svc 
Sto zivi u mom smatra se kao daje zaklano." 
Ata' kaze: "Sto se tice morske ptice, smalram da 
je treba zaklati." 

Ibn-Dzurejdz veli: "Rekao sam Atau; 'Je li lov u 
rijekama i vodi koja uslanc u udubinama od bujica 
kao i lov u mom?' 'Da\ rece, a potom prouci ajet: 
'Jedno je slaiko i prijatno - voda mil se lahko pije 
— a drugo je slano i gorko; vi iz svakog jedete 
svjeze meso.'"^ Hasan, radijallahu anhu, jahao 
je na scdiu od kozc morskih pasa. Sa'bi vcli: 
''Damojiukucanijeduzabe, nahi'aniobibihnjima.'* 
Hasan je smatrao da nema smelnji jesti komjace."' 
Ibn-Abbas kaze: ''Jedi sto ulovi u morn krscanin, ili 
zidov, ili vatropoklonik," Ebu-Derda o sircetnom 
umaku veli: "Ribe i sunce *ubile' su vino. ^'5 


^ J La ( <jLitUj ) -Lk-ji Ls a J-L^ Jis^ JLS J ■^■K ^is ^1 jiii j->i^ jLk^ ^; ^1 juj ^ > ■ 4^U ^_^ J^j iiiTU -^j j^l ilst 

jA: L^S j;ui o^ij jl;^"^! Jui .^ ^ * ' - ^ ^ ' " " *- 15L:: oi> ^/ii^ ^A> ) %- p jU^ JLi ;^ 
Q^ Oji^i: J5 yj ^\ ^ iJij i;i^ 2 El-Maida,96, 

3 Fatir, 12. 

4 [maniAjnJusvomkomcntaruBuharijcvng.^^/i;V?o{2]/'l07)vcli: "U malikijskom mczhcbu postoji podvojcnosi 
miSljcnjii o ovom pJlaEJu. Ibn-Kcisim u ^f!lik'v\•efl^ prcnosi ud Malika misljcnjc da jc zabu, nika f komjacu 
dozvoljcno jcstj bcz klfinja. Od Ibn-Kasima takodci sc prcnosi da jc rckfio: 'Ono slo zivi u vodi jcdc sc 
bt7 klanja, a ono sto f.\\'\ na kopnu (od vodcnih zivolinja) nc jcdf sc be? klanja,' Muhammcd b, Ibrahim 
veli: 'Niij jcdna od ovih dvjju vxsla nc jcdc sc osim posljjc klanja.' Ibn-Tin vcli: To jc misljcnjc Ebu- 
Hanifc J Safija. Sa'bjjcvo misljcnjc (o dozvoli jcdcnja zabcl pobija hadis kojj prcnosi Danmi s prihvatljivim 
scncdom, a ii kujcm &c navodi da jc Ibn-Omcr, radijallahu iinhuma. pilao ?o&lanikii, sallallaliu alcjhi \c 
scllcm, siavljanju zabc n lijck, pa rnujc c\-i zabranio da jc ubijc/ Ebu-Scid vcli: 'Pokiidcnoju jcjcsti jcrjc 
Po&lanik. sallallahu alcjhi vc scllcm. zabranio njcno ubijanjc, a ncmo^uccjujc jesti be?, ubijanja/ Ibci-Hazm 
tvrdi da ju jc n osnovi zabranjcno jcsti. "^Kod nas jc, hancfijskili pravnika ', vcli Ajni, "pokudcno jesti svc 
morske zivolinjc osim riba, kao sto su: rak, kornjaca, zaba. vodcna svinja" Svojc misljcnjc argumcnliraju 
ajclom: " .. a nj^na im (jcia) zabranjujc" (El-A'rar. I 51). ''Svc osim riba ruzno jc", vdc oni. 

5 Ebu-Dcrda» radijallahu anhu, smairao jc dtizvoljcnim umak koji se spravlja od ribii, suli i vina kojo bi sc S5 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE„. 5493. PRICAO NAM JE Musedded. njemu Jahja, 
prenoseci od Ibn-Dzurejdza, a on od Amra daje 
Dzabir, radijallahu anhu, rckao: 
"Bili smo u pohodu zvanom 'dzejsul-habet' i Ebu- 
Ubejda je postavljen za zapovjednika (einira). 
Zadesila nas je velika g!ad. More jc izbacilo 
uginulog kita kakav raiiije nije video, za takvog 
kita kazc sc ^anbcr'.' Jcli smo ga pola mjcscca, 
Ebu-Ubejda uzeo je jednu njegovu kost, i ispod 
njejeprosaojabac najalialici." ^-^J^J^^lll^li:^.n^r 'CP 4JJl 1^ 1 I'jL^ . ^ ^^ ^J U^ ^^ '^^ Jj^^ OJ^ Jti * ' -"-* >l -'\- ^ f U^ D-l^t ^\ y\j JlJ-l ^.,-^ Ijy- J_j4. 

iiL >; J[ i£; L-ji >di ^U il-ii L^ji 5494. PRICAO NAM JE Abdullah b. Muhamiiied. 
njemu Sufjan, prenoseci od Amra da je Dzabir, 
radijallahu anhu, rckao: 

''Poslao jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
nas tristajahaca pod zapovjednistvom Ebu-Ubejde 
da pratimo karavanu Knrejsa. Zadesila nas je tako 
velika glad da smo jeli cak i Usee, pa je po tome ovaj 
pobod nazvan 'dzejSul-liabet' (vojska lisca). Tada je 

more izbacilo kila^zalakvog kita kazc sc ^anbcr\ 

Jelismogapolamjesecaimazaliscnjegovimsalom, 
tako da su nam se tijela popravila. Ebu-Ubejdaje 
{kaze prenosilac) uzeo jedno njegovo rebro i 
postavio ga, a jahac jc prosao ispod njcga. S nama 
je bio i jcdan covjck koji jc, kadajc glad postala 
teska, zaklao tri deve, a potom opet tri, pa muje 
Ebu-Ubejda to zabranio."- jd^ ^ji^\jX^^_ sj:s 61^ .oHi 
^\ ^_ j_4: r^\Jr SJ^ Jii j^ iJ> li>' IjzI ^1 ll'jJij ^^\j ^L- i^ ^ llLSl J^ 1 ji ^ 12- ^^ i:/ >^i J\j J^^ J^^ ^ i^i 

<^^jj lli^ilj j^J' -J^ liiSli ^ftlijl i JUj ,. .'>, ilii _^ iiU Jii iliLJ-i 
J"- 4. ^ 


djclovanjcm suncEi i ostalih sastavnih clcmcnala ovog uniEika prctvar^ilo u sircc. Sto upucujc na 7akljucak 
daje on smatrao kako vino prclaskom u sircc poslajc cisto i upotrcbljivo ii jclii; to jc J misljcnjc pravnika 
hancfijskoy mczhcba. {Lhndeitd-kat-i, 21 /I OS) 

I Mogucc JC da sc radilo ti glavaioj uljcsurj. 

1 U nckim prcdanjima ovjh hadisa navodi sc da su oni, kada su sc vraCili u McdJnu, spomcnuli taj slucaj 
Po&laniku, sallallahu alcjhi vc scllcm, nastojc on rckao: "JcditcopskrbukojuvamjcAllahdao, anahranitc 
i nas ako sic sra od loga ponijcli sa sobom." Ncka mu jc dao komad i on ga jc pojco, - Hadis s ovom 
zavrsnicom ukazujc na to daje dozvoljcno jcsti ugirulu morskii zivntinjii bcz obzira da Ii jc iiginula sama 
od SL'bc ill nakon ulova. To jc misljcnjc vciiinc pravnika. 86 r ' ' ^ J ' 
d^jlOiJLgii^pa JEDENJE SKAKAVACA ji>eJi l5i .^u >^f Ji ^' u^' 


5495. PRJCAO NAM JEEbu-Vclid.njcmiiSu^ba, v^ Ll'J^ -g:J1 ^1 bi^ .oi'Ko 

prenoseci od Ebu-Ja*ftira da je Ibn-Ebu-Evfa. 

radijallahu anliii, rckao: 

"Bili smo s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve ^ ^ ^^ ^ ^jj-^ J^ U^ '^^ ^j 

sellem, li sedam vojnih pohoda, ili sest, i jeli smo ^^ j^J ^|/li Ix; j^C l!^ lL 'J ^Ijji 

snjimc skakavcc.'*^ ' , ' . , ' ., " - 

Si]tjan,Ebu-Avanai Israil kazu, prenoseci odEbu- 0^' ^ J>-e ^' ^ o^^C-^Ij ^^i*" jh'j 

Ja'fiira, a on od Ibn-Ebu-Evfaa: "... sedam vojnih 

pohoda." ^ ■ -' . ^\jy- ^ Jj\ ^_ POSUDA VATROPOKLONIKA I POSUDA 
U KOJOJ JE BILA UGINULA ZIVOTINJA 


5496. PRICAO NAM JEEbu-Asim^anjemuHaJva 
b, Surcjhda jc cuo od Rcbija b. Jczida Dimcskija, 
a on od Ebu-ldrisa Havlemija da je Ebu-SaMeba 
Huseni rekao: 

"Dosao sam kod Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, i rekao: ^Allahov Poslanice, 
mi zivimo u zcmiji gdjc ima kitabija, jcdcmo 
iz njihovih posuda, i u zemiji gdje ima divljaci. 
Ja lovim svojim lukoin i uz pomoc svoga psa 
podncena lovu te onoga koji nije poducen, pa mi 
reci stanam jc dozvoljcno od toga.' 
*§ro se tice onoga sto si spomenuo da se nalazis u 
zemiji kilabija i da jedes iz njihovih posuda\ rece 
(Poslanik), 'ako nadele dnige mimo njihovih posuda, 
ncmojtc jcsti iz njih, a ako nc nadctc, opcriic ih i 
jcditc iz njih. A slo sc ticc onoga sto si spomenuo 
da zivis u zemiji u kojoj se lovi, kada lovis svojim 
lukom, spomeni Allahovo ime i jedi, kada lovis uz 
pomoc poducena psa, spomeni Allahovo ime ijedi, 
a sto ulovis uz pomoc ncpoduccna psa pa stigncs 
preklati (prije nego sto ugine)Jedi. 


J - J* 

J^j M^ J^. i^b ^:^. ^f ^ ** 

I' .11 2 Ncvcvi spominjc kanscn^us pravnika o doi^voljcnosli jcdi;njii skakavuca. {Fethiil-bari^ 9/537) Mcdulim. 
iTiEilikJjskJ pravnik [bnul-ArcbJ iidjcluAndtHii!nhi-e-l^4/2Si^prQ\i razlikiiizmcduhidzuskih i andaliizjjskih 
skakavaca.Zaovcpotonjc ka?c: "Nc jcdust'jcr sustctni." S7 
SAHIHU-L-BUHARI mm ZAICLANE Z]VOTINJE„. ^.-J --J _ _ ^r^ 


5497. PRICAO NAM JE Mekki b. Ibrahim, ^'I^ Jl^ (;^r:) ^ j^l 12j^ .oMV 
a niemu Jezid b. Ebu-Ubejd da je Selema b. Ekve'a . ,' , ' ' , 

"Kada su zanocili onoga dana kad su osvojili 

Hajber, potpalili su vatre. Vjerovjesnik. sallallahu 

alejhi ve sellein, rece: Tod sta ste potpalili ove y_ |^^^ ^i^i ,j^ -j^-^l '^ -# ^ 

vatre [sta kuhate na niima)?' 

'Pod mcso domacih magaraca', odgavorisc, ^j%^lj ^ ^ ^j^y^^ JLJ v-^^1 r^l 

'Prospite to iz njih (lonaca) i polupajte ih\ rece , ^ ' .- .> ^ ^ .- . .> 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Tada ustade ^i^^_j^ Ji^f^^li^ J^ifLiiU^jOi 

iedancoviekirece: ^Daprospemoono^toseoalazi "..r .f ,, j i,, ',,:r,^f "-. 

u njima i operemo in / ^'' 

'Ili to\ rccc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi ve 
sellem,' 

UC^ENJE BISMILLE (SPOMINJANJE a^lll ^ k±^\ ^\i 

ALLAHOVA IMENA) PRILIKOM KLA^JJA, jj^;^ j : ; 

I KO TO NAMJERNO IZOSTAVl ^ "^^ 

Ibn-Abbas veli: "Ko zaboravi Qirouciti Bismilln)^ ^\ Jlij J^t !^ ^ ^ ^iS y\ JLJ 

nesmeta" -- . ,„ -% - ^ ^-V - . - ,-^ 

Uzviscni Allah kazc: ''Nc jcditc one pri cijcm >^ j^^ r"^ /-^t i^ ^^ 1_^^ "^j) J'^" klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je, 

uistinu. grijeh." Onaj koji zaboravija ne naziva se 

gresmkom(fasikom). l^ll^l^nrj k'^^i^ ' ' 

Uzviseni {dalie) kaze: ''A sejtani navode sticenike 

svojc da sc s vama raspravljaju, pa ako bistc im se . ^^^J^ '^\ '^r^\ 01} 

pokorili, i vi histe, sigurno, mnogobosci postali."' J}jj Li-^Li -wj V ^e^lUlj (j-l-tJ ^]j 1 HiidJs ukazLijc na lo tbi jt; zabriinjf no jt;sli mcf^o domacih magaraca, 

2 El-En'am. 121. S8 diioILq fuli^lL c^lif] 
d^jlOiJLgii^pa 5498. PRICAO NAM JE Miisa b. Isma^il, njemii 
Ebu-Avana, prenoseci od Seida b. Mcsruka, a on 
od Abajc b. Rifa'a b, Rafija da jc njcgov djcd Rafi' 
b- Hadidz rckao: 

'*Bi]i smo s Vjerovjesnikom. sallallahu alejhi ve 
sellem, u Zul-Hulejfi. Ljude je zadesila glad, pa 
smo zarobili deve i ovce. Poslanik. sallallahu alejhi 
vcscllcm, biojcmcdu posljcdnjimugrupi.Pozurili 
su i poslavili loncc- Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellein, stigaoje i naredio da se lonci prevrnu. 
Potom je podijelio plijen, raciinajiici deset ovaca 
za jednii devu. Odbjegla im je jedna deva. Imali 
su malo konja. Trazili su dcvu, pa ih jc to smorilo, 
anisujemogliuhvatiti.Nekicovjekodapeojenanju 
strijelu (kojaju je pogodila), pa ju je (devu) Allah 
zaustavio. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellera, rece: 
^Medu stokom ima one koja je divija kao i divlje 
zvijcri, §lo vam odbjcgnc, uraditc s njimc ovako/ 
Moj je djed (kaze RaflO rekao: 'Ocekujemo, ili 
bojimo se da se sutra ne sukobimo s neprijatcljem, 
a nemamo mesarskih nozeva; mozemo li klati 
trstikom?' 

'Sto prolijc krv, ah nc zub i nc zufur,-^ a spomcnc 
se pritom Allahovo ime', rece Poslanik. sallallahu 
alejhi ve sellem - 'jedi! O tome cu vam reci: sto se 
tice zuba, zato sto je to kost, a ato se tice znfura, 
zalo sto je to mesarski noz Abesinaca/"'* 6'j^ >W j! ^^ Jl^ .oS^A 

rt-^1 jJjJ jjAlJl i^^«^:i 1ji:«3 . ^lUl 

V^r . .-r ^r ^ ; -f: ^!;, .-f: .^. ; <-. ^ ^^^ ^ 4ji ^5>u ^UpLj c_^ s;;^; j>^ ^y]\ 

.^ 01 ]^ ^^ JLil 'Oil li;^ 4-1. j:ij 
^ -, ^ , 

r' ^H- 

^'jLi 'jLii ^1 ji jii 51; ^1 

. -JO-] jl^i ;iiji uij ^^11^!^ 3 Vrsia mirlsnog drvcta kojc rastc u Abcsinjji. Njimc su Abcsinci klali zjvolinjc, ali ono ustvari nc sijccc. 

4 HadJsjc prcihodio pod brojcm 24S8. Tzhadisa sczakljucujc : 
-zabranjcnojcraspolagati zajcdnickom imovinom bc?dozvolc; 

— ashiibj su St bcspogovorno pokoravjli Posliiniku^ ^alklllahu iilcjhi vt: sdlcm, cak i 11 siti^uitiji kada su bil 
u vclikoj polrcbi; 

— vladar rno?c kazniri polcinjcnc uni&lcnjcm nckc korislf ukoliko lo zahlijcva opci scrijalski inlcrus; 

— dozvoljcna jc procjcna prJIikom podjclc ralnog plijcna; 
-domaca?ivotinja koja podivija ima status divljaci, i ubraino; 

— dozvoljcnojc klanjc srcdstvom kojim sc postizc cilj, bjlo ono zcljczno Jli nc; 

— dozvoljcno jc probosti odbjcylc zivotinjc q sliicaju iicmogucnostj njihova klanja; 

— Zcibranjcnojc klanjc zubima i zufurom. 8y SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE„. O ONOM STO SE ZAKOLJE 
NA STATUAMA 1 KJPOVIMA 

5499. PRICAO NAM JE Mu^alla b. Esed, njemu 
Abdul-Aziz (misli: Ibn-Muhtar), prenoseci 
od Muaaa b. Ukbe, a on od Salima da je cuo 
Abdiillaha kako kazujc dajc Poslanik, sallallahu 
alcjhi vc scllem, srco Zcjda b. Amra b. Nufcjla 
u podnozju Beldcha - a to je hilo prije dolaska 
Objave Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleni - pa 
mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve seUetn, ponudio 
sofru na kojoj jc bilo mcso, a on jc to odbio rckavsi: 
''Ja ne jedem ono sto vi zakoljete na svojim 
statuama, niti jedem ista dmgo osim onog prilikom 
cijeg je klanja spomenuto AUahovo ime/' v^ ^ ^j^j^ ^jy^^ j^^^^^ i>j' o=^ RIJECI VJEROVJESNIKOVE, 
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM: 
"NEKAZAKOLJEU IMEALLAHA!" iUI ^Cu^l j_^ ^J>:4^ ^ j_^) Ji» vIj 


'^iil^i<fufl^.o=.. ilii 


^ y.' 


jj - -- Jj J^Ul 1j^ f }i O'lj il>«-i»1 1? -ii J_>-j ^ 5500. PRLCAO NAM JE Kutcjba, njemu 

Ebu-Avana, prenoseci od Esveda b. Kajsa 

da je Dzundeb b. Sufjan Bedzclj rekao: 

"Jcdnom smo s Poslanikom, sallallahu alcjhi 

vc scllem, zaklali kuiban, all su ncki Ijudi svojc 

kurbane zaklah prije namaza. Poslanik, sallallahu 'Ji^ ^jjj, ^ -^, j^- -J^jl^J, \J^l 

alejhi vc sellem, rece: 'Ko je zaklao (fcurban) prije 

namaza neka umjesto tog kurbana zakolje drugi, ^i^>^ JUiE^dJi^Llil^Joi^^li^^l 

a ko nijc zaklao prije ncgo sto smo klanjali^ ncka 

zakolje u ime Allaha/ ' ^^ _^ ;! jis jij ^>-i L^is:; ^:iJ^ iXiJi j^ . ^1 j^l Ji ATJJi aj, > iJjT I Komcnlarhadisa bil cc niivcd^n u dijflu Knrbani. 90 
ayollg siliiJl t(tlla ^B <:i* jloJl ?.'.1>^ - * ■* ^ * KOME SE PROLIJE KRV TRSTIKOM, a^^U ^5>1j -*-=iil 05 ^ii^>^i U u.L 

KREMENOM 1 2ELJEZ0M 5501. PRICAO NAM JE Miihammcd b. Ebii- ^l^^liii^ J^iU'lil^ .00 * \ Bckr, iijcmii Mu'tcmir, prcnoscci od Ubcjdiillaha, ^ ' ' ^ 

a on od Nafija: da je cuo Ka^ba b, Malika kako ^ ^ i^^ cr' cf ^' 0-^ :^1^ ^^ T-^^ 

obavjestavalbn-Omeradamu jerekaonjeeovotac .'rt^ , . ??»., ^f ^-.^ ^T^-* -u* ■' in- 

kako Je neka njihova ropkinja (sluzavka) cuvala ^ "' " " ' ' " " 

ovce na brdii SeP. Primijetila je kako jedna od t^^^iliui^^lIitL-jl^^^oJli 

njenih ovaca krcpajc; razbila jc kamcn i zaklala jc . ^^ ' ^^ = -^ ' , -- . 

tim kamenom, a potom rekla svojim ukiicanima: ^ ^? "^^ ^-^ ^^ ^y:SJ^ L:)^ 

"Nemojte iesti dok ne odem kod Poslanika, - .? ^^ 'T'Tf^frv ^=',,"7 '^' . fir' 

II 111 I ■!.■ II - -i -VAX J-jl ,^ j1 'Jl-l* ^ ^sT^l Jl c^ 1>^^ 

sallallahu alejhi ve sellem, 1 iipilam ga, ill dok ne - -- "- 

posaljcmnckogakoccgaupitati (o tome)/' ;;;li A^JliJJj! ^ ^li^ ^-ll il^; j; ^^^ 

Dosla jc kod Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi ' ' .: , / 

ve sellem, ili je poslala nekoga, pa je Pnslanik, - 4^^:^^^ 

sallallahu alejhi ve sellem, naiedio da se to jede. 5502. PRK^AO NAM JE Musa, njemu Dzuvejrija, ^U ^ X.jr^ \i'^ J.^ ^'I^ . - T 

prcnoscci od Nafija, on udcovjckaizplcmcnaBcnu- .^ :;: ', ^ ,c. ^ , 

Selema.aovajodAbdxillahadajeropkinja(sluzavka) ^1=^ ^^,^^4^>^ ^^:i^ >ii^ 

Ka'ba b. Malika cuvala njegove ovce na brdascu ,jj; ]^^^ ^ 1^ --- ^^ .• ^_^ 

kodpijace-a ona je iiabrdu Sel' -pajejednaovca "' - '.^^ ^ \ ,' ' ' 

naslradala. Razbila je kamen i njime zaklala ovcu. ^'/^-^-^y^'^^^^-L^^^^^.y^j^j^^, 

Spomcnuli su to VjcrovjcsnikLi. sallallahu alejhi ve ,. -f „ ^.P. ., , 4,, ' ,:::: ..■^.Tr 

sellem, pa imjenaredio da jejedu. I - '^ -: - -- ' 91 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE„. t^ 4t 5503. PRICAO NAM JE Abdan, njemu njegov otac, 
prenoseci od Su'be, on od Seida b. Mesruka, a ovaj 
od Abajc b. Rafija da jc njegov djcd rckao: 
Allahov Poslanice, nemamo mesarskih nozeva." 
Cime se god prolije krv i pritom spomene Allahovo 
ime- tojedi. samoneakoje to(cimesekolje)ziifLjr 
ill zub'\ rece Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 
Zuftir jc srcdstvo kojim kolju Abcsinci, a zub jc 
kosl. Jcdna jc dcva odbjcgia, pa ju jc zaustavio 
(jedan od ashaba). Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, tada rece: ''Medu ovim devama ima divljih, 
kao slo su divlje zvijeri, pa ako vas koja od njih 
nadvlada, uradilc ovako (kao sto sic uradili s ovom 
kojaje odbjegla)/' *Ub^ ^.-.^,J.r;^tJiioiI:it51i,oc'r u^^^^JJ^ '^\i 3 „- Li - f- 


fi ' i *. /..t: 1'; ^ ^1 l^lj -^\ ^Jli ^\ ul Ju]j\^ lijt J.Ni tli 0! JUi ill^ ^j^. ' '^ ^. , iJiU A. i_^^ 141^ ^CU l^ ^^l AKO ZAKOLJE (2lV0TINJU) 
ZENAILI SLUZAVKA (ROBINJA) 

5504. PRICAO NAM JE Sadeka. njemu Abde, 
prenoseci od Ubcjdii!!aha, on od Nafija, ovaj od 
sina Ka'ba b. Malika, a on od svoga oca da je 
zcna zaklala ovcu kamcnom, pa jc Vjcrovjcsnik, 
sallallahu alejhi ve scllem, nakon sto jc upitan o 
tome, narcdioda se jede, 

Lejs veli: "PRICAO NAM JE Nafi^ da je cuo 
covjeka, ensariju, kako kazuje Abdul Tahu, 
prenoseci od Vjcmvjcsnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, da je robinja (sluzavka) Ka'ba..." '^% fil^l riah-Uj LJ ]1 ^\j^ ^ s:^ u;;^! L'li lil^ . * i j^ M ^\ yi ji^ 16 ^ i^\ 

'^] iiu l5j^ 1^\ jiis 141^1 y^^ iui 5505. PRICAO NAM JE Isma'il, njemu Malik, ^ ^U ^'A^ Jli Ul^l iS:^ .oo-o 
prenoseci od Natija, a on od nekog ensarije da ga ^r ^ , , , ^ ,'*'-. , , . 
jc Mu^az b. Sa^d, ill Sa^d b. Mu^az, obavijcstio: J^^^.'t^u^ ^^^1 C^^^^^^d^ 

kakojerobinja(sluzavkalKa'bab.Malikacuvala ^1; v" v-^ ^j^ ^' ^^' ^^^ -,: \-:- 
ovce na brdu SeP. Jedjiajeovca nastradala, all je 
onauspjeladajeprekoljekamenom, Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi vc scllcni, upitan jc o lomc, pajc 
rekao: "Jedite je!"' J* 

, U i? Jl^' ^ ^fc J^ jA^:^ L^i^JJi 1 Ovi hadisi ukazuju na lo da jc dozvoljcnojcbli mcso iivolinjc kojii Jc zakliina oslrim kiimfnom. Viiljanojc 
da klanjc (zivotinjc) obavi zcna, Dnzvoljcnojc osobi kojoj jc ncsto povjcrcno na cuvanjc da raspolazc time 
alcojc to uintcrcsu vla&nika. 92 
aiollg giliiJl t(tlla ^& (^ jloJl ?.'.1>^ D ^ NE KOLJE SE ZUBOM, >LJU -^li«Jb I^^V ^ii ^ -1^ 

KOStU NITl ZUFUROM ^^f 5506, PRICAO NAM JE Kabisa, njemu Sufjan, ^ y} i^ jl^i^ Li-^ i^ liJ^ . o o ■ t 

prenoseci od svoga oca, on od Abaje b. Rifa'a, , ^ - ^ - - . ^ , . ', - „- . 
a ovaj od Rafija b, Hadidza da jc Vjcrovjcsnik, ^^J^J^^^o^C^lj^r^^^.^^^:^ 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Jedi, dakle, 
cime se god prolije krv, samo ne (ako je to 
iicinjeno) ziibom ill zufurom.'' .'jiki\y^\>irfj^\'j-\^jjc.js AKO ZAKOLJE (ZIVOTJNJU) BEDUIN ^>^j ^\>^'i^ '^ ^h ' J-'- . . >,.>;.> -;, 5507. PIUCAO NAM JE Muliainmed b. X>\1.\ LJa^ ^1^ 5: xU b'^ . o a • V 

Ubeidiillah, niemu Usama b. Hafs Medeni, - j , , 

prcnoscci od Hisama b, Urvc, un od svoga oca, y^ ^ "^-^ ^ T , ^ ^-^ '-;;^^ ^^ 

a ovaj od Aise. radiiallaliu anha, da sxi neki liudi „ c,, , f,: ,.„r ?;,..^ '., . c .' - ^ 

rekli Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem; ^' ^^ - "^ 

^'Ljiidi nam donose meso, a ne znamo da li je >:., -^^t ^j£ ^ ^L Lj_/l; iJ^i 01 :^ 

i^pomenuto Allahovo ime (Blsmllki) prilikom , .^ ' ' , - 

klanja." °_4^j r^i '^ ^j^ J^ ^ f^ '4'^ ^^^ 

*'Proucite (Bismillii) vi i jedite'\ rece Poslanik, ^ ■= ^ ^ . .'■ ^^ f. „^. 

sallallahu alejhi ve sellem, Kaze (Aisa): *'Nema j^ ^ ^^ j^^.-^ Ji^ ^j^^j '^^ 

mnoeo vreinena kako su prihvatili islam/' i ,^.,^,.. ,,' ^^^.-.^ "-,' = ,, 
Ovaj hadiy prenosi i Ah od Deraverdija, slijedeci 
prcdanjc {Usamc b. Hafsa), a to cini i Ebu-Halid 
teTufavi.^ Neki pravnici argumcntiraju ovim hadisom svqjc misljcnjc da BismiUa [spominjanjc Allahovog imcna) 
priljktim klanja nijc obiivc^rii (vadi?ib),ji;rkadbi bilt» Uikoni; bj jm (Poslimik)nartrdiodajcduono slo Ziikulju 
bcdiijnj. [bn-Hadzcr vcM: "Pravmci sc slazii u Ionic da Bismilfa prilikom jcIel nijc obavcziia (vadzib). a poslo 
jc u ovom sliicaju nadomjcslila Bismilhr prilikom klanja. to uka7ujc da jc ona sunnct jcr sunnct nc mozc 
zamijcnilj farz... Iz hadjsn sc zakljucujc \ vdi daljc Ibr-Hadzcr. "dn sc ono sto sc nalnzj iia muslimanskim 
pijacama uzima kan ispravno, a lakodcr i ono sto zakoljii scljaci, jcr oni, Qglavnom, znaju za propis o uccnju 
Bismilh prilikom klarja. Hadis lak^xlcr iLpuciijc na lo d^i jc dozvoljcno jcsli ono ilo zakoljc muslimiin pod 
prctpostavknm da jc on prilikom klanja proucio Bisniillu^ jcr o mushmanu trcba miati dnbro misljcnjc dok 
sencpoivrdi suprolrn." Imam AJri, od^ovarajuci na uvu argumcniaciju. ka^c: "Tojcbiloupotctkuislama. 
Potvrda jc tome i dodalak u prcdanju imama Malika: To jc bilo u pocctku islama.' McdiUim, pravnici sc 
slazu da sc ovaj slucaj dcsio q Mcdini. a ajct o BlsniiUi u suri El-En'' am objavljcn jc u Mckki, kao i ova sura 
u cjclini." (Vidi opsimijc o ovonic u: Ft'thul-bari, 9/551-552 i Lhndenil-kari. 21/118) 93 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE,.. MESO I LOJ ZIVOTINJA KOJE 

ZAKOLJU KITABUE (KR§tANl I 2lD0VI), 

ONI S ICOJIMA SE RATUJE I DRUGl _ - n : , f' C ^liLj oilkJi ^ y\ ^;ji) ju5 J);j r > . ? Uzviseni kaze: ''Od sada vam se dozvoljavaju sva 

lijepajela;dozvoljavajuvamseiielaonihkojimaje ^ ^ , . » 

data Knjiga, a i vasa su jcia njima dozvoljcna."' J^ ^Ul-j ^ J^ ^i^\ lyjt ^i 

Zuhri vcli: ''Nc smcla jcsti mcso zivotinja kojc 

zakoljii Arapi krscam. Ako ciijes da spomene 

necije dmgo iine mimo Allahovog, nemoj jesti, 

a ako ne cujes, Allah ga je dozvolio znajuci za 

njihovo krivovjerstvo (kufr)." Slicno se prenosi 

i od Alijc, radijallahu acihu. 

Hasan i Ibrahim vele; ''Ne smeta jesti meso 

zivotinje koju je zaklala neobrezana osoba." 

Ibn-Abbas veli: ''Njihova hrana — to je meso 

zivolinja koje oni (kitabije) kolju/'- 

5508. PRJCAO NAM JE Ebu-Vclid, njcmii Su'ba, . . ;,. ^. ,-;<^ , ,,;, ^ ,<' , 
prenoseci od Humejda b. Hilala, on od Abdullaha ^ ' '- tf , b. Mugaffela. radijallaliu aiihu, da je rekao: ^\ ^j (jJS -^ 4i1jIp ^ J%*. j^ _Ci^ 

"Opsjedali smojedandvorac u Hajbeni, pajeneki ^ , ' ', ^ ' , ', ^> ^^ , 

covjek bacio lorbu u kojoj se nalazio loj. Skocio ^^l <r'j^ J^ j^ Cn^^^ L5 Jli ^ 

sam da jc uzmcm, ali sam sc okrcnuo, vidio ,:,r '-^irr.'^, x^^^^:- 

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kod - ' ^ -"' ; i: 

sebe, i zastidio ga se." . J^ cJlA£^li f^. Kh\ 1 El-Mnidu, 5. 

2 Hiidis ukiiKujena to dajcdozvoljcnojcsci loj odontigci slo kolju kilabjju, makaroni bili i mini prolivnici. 94 d^jlOiJLgii^pa ODBJEGLA JE STOKAKAO I DIVLJAC- 


^ H^ Dozvolio jc to Ibn-Mcs^ud, a Ibn-Abbas vcli: l^'j^]\S^^\l^^\J\^J^JLL^■^\l}\J^J 

"Stokajekojati seotme kontroli kan i divljac koja ^ _ _' .^,, ^ ^.^ ^ s ^ . ^ 

se lovi'\ a o devi koja se strovaiila u bunar kaze: ^- ^^^ .- -^ " v - ^ ^ 

"Zakoiji je (probodi) na koji god nacin mo^eS." J- ^j^ ^ £,^:;j ^ i^ ^ J j;^ 
Slicno se prenosi i od Alije, Ibn-Omera i Aise. > f . i-ljLfrj yit- ^\j Jt 4^i 5509, PRICAO NAM JE Amr b. Ali, njemu Jahja, 
prenoseci od Siifjana, on od svoga oca, a ovaj od 
Abajc b, Rifa'a b, Ratija b. Hadidza dajc Rafr b, 
Hadidz ispricao: 

''Rekao sam: ' Allahov Poslaiiice, sutra se susrecemo 
s neprijateljem, a nemamo mesarskih nozeva.' 
'Budi hilar, di poi^ri (s kJanjem)', rece (Poslanik), 
'cimc sc god prolijc krv i pritom spomcnc Allahovo 
ime " to jedi, saino ne (koiji) zubom niti zufiirom. 
Reciculi: neziibomjerjetokost, inezufuromjerje 
to sredstvo za klanje koje iipotrebljavaju Abesinci." 
Osvojili smo ratni plijcn, dcvc i ovcc, pa jc jcdiia 
deva odbjegla. Jedan ju je covjek pogodio strijelom 
i zaustavio. Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, 
tada rece: 'Medu ovim devama ima divljili, kao sto 
su divlje zvijeri, pa ako vas koja od njih nadviada, 
uraditc ovako (kao sto stc uradili s ovom koja jc 
odbjegla). "■ ^-c *tt iV =^lij -jj ^jUt -j^ ^jl Uj_b- jLui^ Lj_b- > > '*? - - '^-^ _T ?^^ i;^ ii'li^L: J ;;i^i j ^1 j:J j^ -^i 
J.! 4;: iiJ.!j ui^i ^lii >iji i^ij '^ .■ i-r 'r . ''-r**^ c+^ J^j *^y ^ l^ -J^ ^J 

ju\j]S lijl j.Nt =li .Si ^ ^1 J^j Jiil 3 Misli sc na dozvolu probadanja i ubijaiija takvc zivotinjc na bilo koji moguci nacin, kao sto jc sliicaj 
i sdivljnCi, 95 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE,.. PROBADANJE (POSEBAN POSTUPAK 
PRI KLANJU DEVA) I KLANJE ^iJlj^iKiJI >_il^ Ibn-Dzurejdz prenosi od Ataa da je rekao: ''Nema 

probadanja niti klanja osim na predvideni nacin/' 

"Rekao sam: 'Valja li ako ono sto se koljc 

probodcm {onako kako sc kolju dcvc)?' 

'Da', rccc on, 'Allah jc spomcnuo klanjc kravc, pa 

ako zakoljes nesto sto se probada, dozvoljeno je. 

Probadanje mi je u ovom slucaju draze (ispravnije). 

Klanje je presijecanje vratnih zila."' 

'Trcba li pored vratnih zila prcsjcci i vratnu 

tnozdinu?% upitah. 

'Ne misliin da treba\ rece on, ^Nafi' mi je rekao 

da je Ibn-Omer zabranio (presijecanje) mozdine 

rekavsi: 'Neka presijece do kosliju (ali ne i kosti), 

a onda ncka ostavi zivothiju da umrc,"" 

Uzviseni kaze: '*A kada je Musa rekao narodu 

svome: 'Allah vam nareduje da zakoljete 

kravu../",- a takoder i: "... paje zaklase, i jedva 

to ucinisc,"^ 

Scid prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: "Mjcsto 

je klanja grkljan i grlo." 

Ibn-Omer, Ibn-Abbas i Enes vele: "Ako (covjek 

zivotinji) odsijece glavu, ne smeta." *kjij j;>- r'jJ J^ i-i^J oij ^l-ija^ 

*_! *iaAjl Uji L» -JiOj JjJj *^i ^ ^ , r ^j-'y ^^^ -u 3I3 ijj) JL^^ -ill Jyj ^y j:^ ^_ 


^-H i '^ ^\ jLij 4u^j j^\ J £15jJ^ ^i;; ^! ^i: ^ j^i}Ji ^ Bi ^1 J ^L> j^ij 1 Potpuno klanjc postizc sc prcsijccanjcm grklJEiEa, diisnjka J d^jju vratnih zila. UkolJko bi ncko prcsjckao 
trojc od ovo Cctvcro. klanjc bl biki valjano prtma miSljcnju Ebu-Hanifc, Safija smatra da jc klanjc; valjano 
i ako sc prcsijcku samo grkljan i dusnik. Sevri smnlra da jc dovoljno prcsjijci samo dvijc vrainc ^ilc, pa 
makar i nc bili prcsjcccni grkljan i dusnik. Malik smalra da sc maraju prcsjcci dvijc vratne zilc i grkljan. 

2 Prijcvod ajcia u cjclosti glasi: "1 kada Musa rccc narodn svomc: 'Allah vam doisia nareduje da zakoljete 
knivu", oni upilasc: 'Zbijiis li lo li s nama salu?\ a on rccc: 'Alkihu sc iiljcccm od loga da nczrijilica 
budcm! ' 

3 Prijcvod ajctau cjclosti glasi: "On kazc, rccc on, '^da kravn ncsinijc bid iscrpljcna oranjcm zcm!jc i natapanjcm 

usjcva; trcbabiti bczikakvc maharc i biljcga/'t, sad si ka^ao istinu!\a'koscon(, pa jc zaklase, i jcdvato 

. - ., 11 
ucinisc. 96 i-rtjiqfcll n\f\yi 5510. PRICAO NAM JE Hallad b. Jahja, njemii iJl^idiL^l::^ ■^i':>ai2i;:.Da v 

Suljan^prenoseciodHiaamab. Urve, onodFatime „* ^, t . ■.. = :':',„^ ^. * - 

bint Munzir, svojc suprugc, a ona od Esmc bint ^^ ^ ^ ^-^ '-'-^ ^ f . 

Ebu-Bekr, radijallahu anhuma, da je rekia: (^ '^\ ^3 Jz J ^ ;\^\ ^ J-j 

"Zaklali smo. zazivotaPoslanika, sallallahualejhi ^^~' i '' ' - ^ '' ^. 

ve sellem, konja i pojeli ga.""" ■ ^^"^ Ll^i ^ ^1 J4; j; U>J Jj^i 5511. PRICAO nam je Ishak, njcmu Abda, ^\1a '^ijls^ '^^\^^\€j^ .^o\\ 

prenoseci od Hisama, on od Fatime, a ova nd ' ^ ^ ^ ^^. . { 

Esme da je rekla: ^ > '^-^ ^^ ^^^' :^ ^^ :^ 

"Zaklali smo u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi _ ;q^(J '^^^\^ '^^^ C> ^4il J w 

ve sellem, u Mcdini konja i pojeli ga." ' " ' J c > .' 5512. PRifAO NAM JE Kutcjba, njemu Dzcrir, l.^(^LiA^i>l2-^^ lil^ .o^^T 
prenoseci od Hisama, a on odfatime bint Munzir ,;,- - f ^- .'.'-- .-* ■ ^., ' 

dajeEsma bint Ebii-Bekr rekla: 1 z -: : ^ -- - : - 

"ZaklalisniouvrijcnicPoslanika,sallallahu alejhi iL;iifiliKlii_1^^^1J_^3^ j^J;^ 
ve sellem, konja i pojeli 2a/' , '. ' , . . 

- >^' c5 f l—f ^-^ ^^ Cr^b ^J POKUDENOST MRCVARENJA 

I VEZIVANJA ZIVOTINJA 

I NJIHOVOG PRETVARANJA U METU tf ' J4 'I Jv fiL^jO^Jaij K^jJ-^^s-tolj dj^i ^j,* SjSj Lfl oU 5513. PRJCAONAMJEEbu-Velid, njemu gu'ba, ^ ^ u^l^ .g^Jl ^1 l5Ii .oMV 
prenoseci od Hisama b, Zcjda dajc rckao: , — -, -' . ^r-^^-' ,- . - 

^'Usao sam s Enesnm kod Hakcma b. Ejjuba, ^r^^^o^^CT^^^^^^^y^r^^ 

pa je ugledao djecu, ili djecake, kako gadajn i;iy;:Ul;;^Sljl^UliijtUl^^4>'^jj5 
kokosku koju su postavili kao inetn. Enesje rekao: 
'Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio 
jc da sc zivotinjc postavljaju kao mctc. :5i::ir:L:,:jl v^yi 
^jr ^j-^ JlJU^ >^f 4 Ovaj hadjs jc dokaz Safjjii, Ebu-Jusiifti J Muhammcdub. Hasanu, koji smatrajiidajcdozvoljcnojcstj konjsko 
tncso, Ebu-Hanifa i Malik smatraju da jc to vrlo pokudcno (kcrahctu-talirim), dok drug! ka?u da jc to 
kcrahclu-Ltin^ih. {Umdelul-kart, 21/123) 97 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE„. 55 14. PRICAO NAM JE Ahmed b. Ja^kub, njemii 
Ishak b. Seid b. Amr, prenoseci od svoga oca, koji 
mujc kazivao da jc Ibn-Omcr, radijallahu anhiima, 
usiio kod .lahjaa b. Seida, a jedan od njegovih 
sinovabiojesvezaokokosku i gadaoje. Ibn-Omer 
je prisao kokoski i odvezao je; zatim Je dosao s 
djecakoni, noseci kokosku, i rekao: 
"Izgrdite svoje dijete da ne veze ovu pticii i ne drzi 
je kao tnetii- Cuo sam Vjerovjesnika, sallallahu 
alcjhi vc scllcm, kako zabranjiijc vc?ivanjc slukc 
ill dnjgih zivotinja i njibovo pretvaranje u mete za 
gadanje i ubijanje." iix *i f J?i ^ L;k > ;ii ^1 L>Ji ^ l^^ 

^ -M- 


5515. PRICAO NAM JE Ebu-Nu^man, nJemii 
Ebu-Avana, prenoseci od Ebu-Bisra daje Seid b. 
Dziibejr rekao: ^ ii^; J^ il'l^ ::i^i _j.T lil;: . \ ^ » u^' xj- .,:^ JLJ »^ b C:^ jjt^ * -•- ^ r u^j-ii^ t -i'-'.^-f ';,'■: jj ^ 0^ ^ ^ JL^lLi lil^ i;^ ^ ^Ci^ '^Bio sam kod tbn-Omcra kad su naisli pored i;:^;;i^U-S^^-^;5^ ljjl>^ 

djecaka, ili grupe, koji su poslavili kokosku kao 

metu i gadali je. Kada su ugledali Ibn-Omera, 

razbjezali su se. Ibn-Omer tada rece: 'Ko je ovo 

uradio?! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 

proklco jc onog koji ovu radi!''' 

Slijedi ga u predanju Sulejman, prenoseci od 

Su^be. 

PRICAO NAM JE Minhal, prenoseci od Seida, on 

od Ibn-Omcra da jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi 

ve sellem, prokleo onoga ko masakrira zivotinje. 

Adijj ovo prenosi od Seida, on od Ibn-Abbasa, 

a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 

5516. PRICAO NAM JE Minhal, prenoseci od bi l51^ Jl^^ ^ £lU l51;: .oMl 

Seida, a on od Ibn-Omera da je Vjerovjesnik, . , , , , - - ,^ t ^ .r - - 

sallallahu alejhi ve sellem, prokleo onog koji ^^l^^ ^^^ J^ ^>^^ o^^^^^l^^ J^ 

mrcvarizivotinju, Adijj prenosi (isto) od Scida, on adl'iUii -S ^-^\^.''JS\ ■J-ju'^''\ 
od Ibn-Abbasa, a ovaj od Vjcrovjcsnika, sallallahu - -" ^ "^ -:,'/' 

alejhi ve sellem, da je on zabranio pljacku i 

masaki"iranje.' I Iz navcdcnih sc hadisa zakljutiujc: 
— zabranjcnojc miiciii zivoiinju; 
-7abranjcnojcucinni zivotinjumctom ?a gadanje; 98 i-rtjiqfcll nt/jKi KOKOSIJE MESO >k^A]1 >a^ L^l^ 5517. PRICAO nam JE Jahja, njemu Veki\ ^5di ■^^juJIi^'iL^i^.oMv 

prcnoscci od SuQana, on od Ejjuba, ovaj od Ebu- r _ , - ^,' , , -,- r . , . < 

Kilabe, on od Zehdema Dzemiija da je Ebu-Musa ^* ^ ^^| [^^ ^ ^^: 4^ ^ ^^^^ 

Es'ari, radijallahu anhu, rekao: cJlj Jli aI^ -iLl ^j^^Vl^^ji 

"Vidio sain Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve " ,\,.^\'ji. sellem, da jede kokosije meso. n^ 5518. PRifAO NAM JE Ebii-Ma'mcr, njcmu 
Abdul-Varis, prenoseci od Ejjuba b. Ebu-Temime, 
a on od Kasima da je Zehdem rekao: 
'*Bili smo kod Ebu-Musaa Es'arija - a izmedu nas i 
ovog ogranka plemena Dzerm posloji pobratimslvo 
- pa mu jc doncscna lirana s kokosijim mcsom, 
Medu Ijudimasjedio je i jedan bjeloputcovjek, koji 
nije prinosio ruku hrani. 

*Primakni se (i jedi)\ rece (Ebu-Musa), 'vidio sam 
Vjerovjesnika, sallaliahu alejhi ve sellem, kako ga 
(kokosijc nicso) jcdc/ 

'Vidio sam (kokos) da jede nesto, pa mi se gadi. 
Zakleo sam se da je necu jesti\ odgovori (covjek). 
Triblizi se da te obavijestim\ rece (Ebu-Musa), 
'Hi da li kazem. Dosao sam kod Vjerovjesnika, 
sallaliahu alejhi ve scllcm, s grupom Es^arija - a 
desilo se da je on bio IjutiT: dijeljase deve iz fonda 
zekjata. Trazili smo da nam da deve koje nas mogu 
nositi, ah se on zakleo da nam nece dali takve deve 
i dodao: 'Ncmam one na ccmu bih vas nosio.' 
Potom su Poslaniku, sallaliahu alejhi vc scllcm, 
dotjerane deve iz ratnogplijena, pa je upitao: 'Gdje 
su Es'arije, gdje su Es'arije?' Dao nam je\ rece 
(Ebu-Musa), 'pel bijelih grbavih deva,- ZasLalismo 
potom ncdalcko odatlc, i ja rckoh svojim dru^ovima: 
*Poslanik, sallaliahu alejhi ve sellem. zaboravio je .LAL^jjrClt^l 9 ^ rf , " ' "" ' 

ili ill} ^^^1 ^ji ^t 2p L£ jii 

in . _^| 'V-^i"", 3--° ilij*-'"^*"'- 

JSZ i^ -i1 i}j^j cJlj Jij di\ Jli ^UJj 

N i! iilJ ^:iii Lii j5! Ss Ji Jii L 

aL1Uj>«:l^19 U-Ua}l «_Kj -J \^ ■ ■■■*■ *>j 

" '■'' * , f ' ' — zabranjcnojc ma&aknratj zivotinju odsi|ccan]cm udova J djjclova tijcia; 
-islam irazi tUi sc ?(voiinja?akoljcm» najprimjcrtniji nacin. 

2 U hadisu je upotrijcbljcna sintagma ''hamsc zcvdJn\To inozcznaciti. kakovcli Ajni, i pclnacst dcva Jcr rijcc 
iei'i/ina^i broj izmcdu Iri i dcsoi. {Umdehil-kari. 21/127) 9y SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE„. 
svoju zakletvu. Tako mi Allaha, ako budemo zeljeli illUAi^l Ul 4i\ J_^j IJ lllii ^^" ^1 jl 

da Poslanik, sallallahii alejhi ve sellemj zaboravi 

svoju zaklctvu, ncccmonikadauspjcti!' 

Vratili smo se kod Poslanika. sallallalm alejhi ve s/ ^o^ULi ai <Llj Jl l^^i iil ^1 Jl^^ 

sellem, i rekli mu; ^Allahov Poslanice* trazili smo '' "' 

da nam das deve koje ce nas nositi, pa si se zakleo 

da nam ill neces dati; pomislili smo da si zaboravio 

svoju zaklctvu.' On rccc: ^Allah vas je ponio 

(snabdio takvim devama^ Ja se, tako mi Allaha, 

nikad ne zakunem nekom zakletvom, pa kad nakon 

toga vidim da je nesto dmgo bolje, ne uradim ono 

sto je boljCj iskupivsi se potom od zakletve." ^;! L^ i:;^ u> ^3^ o>^ J^ .^t P7?l KONJSKO MESO J J Jj-iJl ja_jiJ ljU 5519. PRIC^AO NAM JE Humejdi, njemu SuQan, 
prenoseci od Hisama, a on od Fatime da je Esma 
reklai^'Zaklali smo u vrijcmc Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, konja i pojeli ga." ^.:^ ,<^ ' '- .. >i \:^jj- di;k^ ^^^^ ^XJ-^ Uj^ .00^^ 

L^^ li^^ cJIj «|jJ"I ^ ill^li -j^ fllijh 5520. PRICAO nam JE Miisedded, njemu 
Hammad b, Zcjd, prenoseci od Amra b, Dinara, a on 
od Muhammeda b. Alija da je Dzabir b. Abdullah, 
radijallahu anhuma, rekao; ''Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je na dan 
Hajbera meso piLomih (domacih) magaraca, 
a dozvoliu konjsko mcso.*'^ jy^ Jjj /^ jU- \:^Jj^ jJu«j \:^Jj>- . Y ' 
J^ ^Ji ^^--^^ ^ '^^ -^ -^^ iS^J -^1-^ 

L I- u ^ -K [7. hadisa sc zafcljucujcdajcdo/voljcno jcsti kokosijc mcso. Ncki pravnici i?uzimaju i7 ovc dc?volc kokos 
koja jcdc nccistocc (dzillala). Od Ibn-Omcra prcnosi sc dajc on Iak\u kokos zatvarao tri dana (prijc klanja). 
Od Poslanika, sallallahu alejhi vc sellem, navodi sc prcdanjc da jc zabranio jcdcnjc mesa zivolinjc koja sc 
hrani izmclum (di^illald). Siilijski pnuTiicJ smnlrtijii tUijc pukiidcnojcsLi lakvo mcso tikoono promijcni okus. 
Hanbclijski pravnici drze da zabiana u hadisu znaci da nijc dozvoljeno (tahrim) jcsti mcso 'dzillalc\ 

Ova d\a hndisa uknziijn na dozvoki jcdenja konjskog mesa. Jedenjc konjskog mesa smalraju doz\'oljenim 
imami: Saflja, Ebu-Jusuf, Muhammcd b, Hasan, Ahmed, Ebu-Scvr i drugi, Bbu-Hanifa. Evzai. Malik, tbu- 
Ubejd i drug! smalraju da jc lu pokudcno (mekmh). Svoje misljeujc LirgiimcnlirLiju hadisum kuji biljcze Ebu- 
Davud, Ncsai, Ibn-Madza i Tahavi, a u kojcm sc navodi dajc VjemyjcsnikH sallallahu alejhi ve sellem, zabranio 
jcdenje konjskog mesa, mesa mazgi i magaraca. Nakon navodenjii uvog hadisa Tahavi kaic: "Hadiski ui;enjaci 
smalraju Ikrimu b. Ammara, jcdnog od prcnosilaca ovog hadisa, slabim prcnosioccm. Ajni veil da Jc ovdjc 
rijcC o proiivrjcCmmi i/mcdu hadisa koji do7voljava i hadisa koji ?abranjujc, pa u torn slucaju prodnost itna 
onaj koji zabmnjuje. Mcdulim, mogiicc je prigovoriti ovoj argumcnJaciji tvrdeci da ncma prolivrjecnosM 
izmcdu hadisa razlicilog stcpcna aulenticnosti. Hadis koji biljczi Biihari je jaci, pa prcma tome i prcFcrirajuci. 
(Vidi opsiTTiije o ovom piianju u: Fethul-bari^ 9/566-659 i Umdt:tul-kariy 21/138.) 100 diioILq fulj^L c^lif] 
d^jlOiJLgii^pa MESO DOMACIH MAGARACA 

lomc pripovijcJa Sclcma od Vjcrovjcsnika, 
sallallalni alejlii vesellem. ' f 


;:- - 5521. PRICAO NAM JE Sadeka, njemu Abda, 4il^^sli l::;;J-t yli lii;: .oot\ 

prcnoscciodUbcjdiillalia,aonodSalimaiNafijada , _ , 

jeIbn-Omerrekao:'*Vjerovjesnik,sallall3hualeibi ^U^ ^^ is^yj^ Jt^ u^ ci^J ^^ i^ 

ve selleni, zabranio Je meso domacih niagai"aca na _^- ^.^^^i.'i.'. rV. V - - ,.. ; =, 

dan Hajbera {oslobadanja Hajbera) " ---^^r-^.^/^ ^ f. ^ ^^^^r^^ 5522. PRlf AO NAM JE Musedded, njemu Jahja, 
prenoseci od Ubejdullaha, a on od Naflja da je 
Abdullah rekao: ''Vjerovjesnik, sallallahu alejhi 
ve scllcm, zabraniojc mcso domacih magaraca/' 
Slijcdi ga (u prcdanju) Ibn-Mubarck, prenoseci od 
Ubejdullaha, a on od Natlja, 
Ebu-Usama vdi: ''... od Ubejdullaha, on od Sahma," ^IjTp ^^ ^ \^j^ i-C^ b"-b- .05TY ^ ^ j.,-V 


>d J> J ^ ^ ^ ^ 5523. PRICAO NAM JE AbduUah b. Jusuf, njemu 
Malik, prenoseci od Ibn-Sihaba, on od Abdullaha 
i Hasana, sinova Muhammeda b. Ahja, a oni od 
svoga oca da je Alija, radijallahn anluim, rekao: 
''Vjerovjesnik, sallaUahu alejhi ve sellem, zabranio 
je privremeni brak u godini kada je oslobodcn 
Hajbcr, kao i mesu dumacih magaraca," 


5524. PRICAO NAM JE Sulejman b. Harb, njemu 
Hammad, prenoseci od Anira, a on od Muhammeda 
b, Ahja da je Dzabir b. Abdullah, radijallahn 
anhuma, rekao: ''Vjerovjesnik, sallaUahu alejhi 
ve sellem, zabranio je na dan oslobodenja Hajbera 
meao magaraca, a dozvoho konjsko meso." ' - -0,^- .<^ - >.'.'.:, ^ ii;^ ll!j^ ^> ^ Jl^ IL^J^ . a M i i-'' i ^ tu it 

- ' " -" I I I * - --±': --' du. i rn "' 101 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE„. 5525, 5526. PRICAO NAM JEMusedded.nJemii Ji 1^1^ 'j^ iSl^ .oot-.-omo 

Jahja, prenoseci od Su^be, a on od Adijja da su , ^ _° . ^ ^ ^^ ,'.''.'. ^ 

Bcra' i Ibn-Ebu-Evfa, radijallahu anhum, rckli: ^-^ ^^^' ^ ^^ ^'"^ Jl^ v-^ j^p 

"VJerovjesnik, sallall3hualcjhivesellem,zabranio ^^^i ^I^li ;^^i ^3 Jjl^i 

Jd j^ je G^sti) meso magaraca. 5t ^l;^ 0:1 ^ -JL^ :^ ^i i51^ ^i;:! 5527, PRICAO NAM JE Ishak, njemu Ja^kub b. 0? ^3^' ^^' J^ L:^^-^ -^^"^^ 

Ibrahim, prenoseci od svoga oca, on Saliha, ovaj od =: 
Ibn-Sihaba, a on od Ebu-Idrisa da je Ebii-SaMeba 

rckao; "Allahuv Poslanik, sallallahu alcjhi vc ai Jj-^ji^^ JLiH^Jci 5ii;;^ij-ijiiL;l 

scllcm, zabranio jc meso domacih magaraca," \ ^^ j 5 , . , ,r = '- "' 

Slijede ga <u predanjii) Zuhejdi i IJkajl, prenoseci J^^ i0^ "^^ 9f^^ r^^ f-'"^ ^ 

od Ibn-Sihaba. Malik, Maimer, Madzisun. Jimus ^^ii^j -^j ^^ jii^ ^•q^ ^, ^ 
i Ibn-lshak vele da je Zuhri rekao: "Vjerovjesnik, " ^ ' ; - , , 

sallallahu alcjhi vc scllcm, zabranio jc meso svake '^i^^^^J^'^^j^^^^^l^y^y^^j^ 
zivotinje koja ima ocnjake (mesozdera)." ,,^,, . ,^ - ',t ' ^ 5528. PRICAO NAM JE Muhammed b. Selam, 
njemu Abdul-Vchhab Sckatl, prenoseci od Ejjuba, 
on od Muhammeda, a ovaj od Enesa b. Malika, 
radijallahu anhu, da je Aliahovom Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, dosao neki covjek 
i rekao: 'Tojedeni su magarci!'' 
Potom mu jc dosao drugi covjek i rckao: '"Pojcdeni 
su magarcif' Zatim je dosao covjek i rekao: 
"Unisteni su magarci!'' Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, narcdioje glasniku da saopci Ijudima: 
"Allah i Njcgov Poslanik zabranjuju vam meso 
domacih magaraca jer je ono nccisto!" Lonci su 
tada prevrnuti, a meso je vrilounjima. &;^\ .^ 'j jli' L;.^Jl^ .oota r ^ ^^f JUj *L>- otL>- Xj %J-1 inZJi"! JUi 'L>- opI>- 


102 
aiollg giliall t(ili^ ^^ <:i* jloJl ?.'.1>^ ' ' 1. ,<' - i, .- >.' - -^1 5529. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, a njemii Jli JIO^ LJ-l^ 4i\XS ^ J^ C-ti . o oTi 
Suilan, pienoseci od AiTU'a da je ispricao: ' , cr- ,,. .. ' - ^ °' ^ - 

"RckaosamDzabirub,Zcjdu:^TvrdcdajcAllahov ,^^^^^^'^^>-^J^^^^J^ 


Poslanik, sallallahLi alejhi ve sellem, zabranio ilij J_^ jii ji Jiii;iUViy^ j^^sS 

meso domacih inagaraca!' On odgovori: To je : o^- ^^jJ^^^^p *- llkJI " -'i^^ 

govorio Hakcm b. Amr Gifari kod nas u Basri, ali ^"* --''^ ; -^-^ - ^^ ^ y^ 

to 'more znanja' (veliki znalac) Ibn- Abbas odhija i^i>-\*:J ji )I;;ij^L^^l^A:pliib jT 

navodcci ajct: 'Rcci: 'Ja nc vidim u ovomc sto mi ' ' ^^.,s^ t 

se objavljuje da je ikome zabranjeno.,.'"' " ^ ^t^^ ^ ^ JEDENJE MESA ZVIJERI KOJE IMAJU fM' ^ ^li ^i J5 J5 ^1j 
OCNJAKE (MESOZDERA) 

5530. PRICAO nam JE Abdullah b. Jusuf, njcmu luu \i'S^\ ^;_ ^ Jili^ l51i . a or • 

Malik, prenoseci od (bn-Sihaba, on od Ebii-ldrisa ^ ^ , ^ --• . ; , . . , , 

Havelanija, a ovaj od Ebu-Saiebe da je Allahov ^ ^"^^^ ^-^^! ^^ ^ t^ ^^ ^ 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio '-^ J^'^_^\''^^yJ^^'^\^'/:^J\ 

jedenje mesa svake zvijeri koja ima ocnjake ^ ^ .' ^^ V 

(mcsozdcr). \^i _P^- '^'^" f5^^ ^-^ ^^ ^^ J^ J^^ 

Sliiedega(upredanju) Junus, Ma'mer, (bn-Ujeina ^ =^, - ? i .r,-^ :-..' ".-^ 
1 Madzisuii, prenoseci od Zmirija.- Navedcni prijcvod ajcla Jc prijcvod 145. ajcta iz sure El-En'am. Ibn-Hadzcr vclJ: ''Argumcnlflcija ovim 
ajciombilabi valjan;i da ntpostojiod P<jslanika,sallallahualcjhivt" sellem j?ri0iltcksikoji7abranj 
mesa domacih magtiraca, Brujnj su hadi^i Kabiljczccii u lomc. Imcila jc inbrana jat:a od opccnilc doivolc 
(q ajclu} i analogjjc (kijas) prcma konjskom mcsu." Imam Ncvcvi velJ: "VecJna ulemc. mcdu ashabima 
a i kasiiijc, smaira da jc :tiLbranjcno mcso domauh magaraca. Samo Ibn-Abbas ima dnigatjjc misljcnjc."' 
MalJkJjski pravnicj imani tij misljcnja o ovom pilanjii, a trccc jc dajcjcdcnjc log mesa pokiidcno. 

VccJna pravnika smatra da jc zabranjeno jcstj mcso svakc zvijeri (mcsozdcra). Hanefijski i safijski pravnici 
smairaju da ova 7abrana podra7umijcva 'tahrim\ pa jc, shodno tome, ^abranjcno mcso ?vijcri (kojc imaju 
ofinjakc) i plica grabljivica (kojc imaju kand^c). Imam SaJlja ii^uzima iz zabranc hijcnu i lisicu, jcr su 
njihovi ocnjaci slabi. Ajni vcli da jc to obrazlozcnjc suprotno Ickstii pajc ncvazccc. Imam Malik smatra da 
se zabrana u haditiU odnosi na pokudcnosi (Ae^'flAeO, jcr jc ona mcdu anhabima sp<.>ma. 103 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE,.. O KOZI UGINULE ZIVOTINJE djL^I J^I^ ljI^ 5531. PRICAO NAM JEZiihcji-b. Piarb, njcmu ^-^ ^^ y- ^^ ^^ ""^ 
Ja'kub b- Ibrahim, prenoseci od svoga oca, on od '.^ .^^ - - 
Saliha, ovaj od Ibn-Sihaba, a on od Ubejdiillaha b. ^ L^i. Abdullaha da mu Je Abdullah b. Abbas, radijallahii 
anhiima, rekao: ''Naisao je Allahov Poslanik, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, pored krcpanc ovcc, pa 
je rekao: *Zasto ne iskoristitc njenu kozu?' 
'To je krepala ovca\ odgovorise. 'Samo je 
zabranjenojestije\recePoslanik.j sallallahu alcjhi 
ve scllcm/'' 

--- F^ >. *=-^ J ^ 5532. PRICAO NAM JEHattabb.Usman.njemu £^,0^ lij^ Jl^^4.Lk:^l2^.oorT 

Miihammed b, Himjer, prenoseci od Sabita b. ^ ^ - . .. 

Adzlana, a on od Scida b. Dzubcjra da jc Ibn- -^ "^-^ ^^ ^^^ 0^ ^^' !r^ ^ 

Abbas, radijallahu anhuina, rekao: f ^^ 'm - i^" '"1 '- - li^ "-' --i 

"Naisao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhj ve ^*^^^^^' y^^-^y-^ ^Ji^ 

sellem, pored koze krepale zivotinje, pa je rekao: JiiUt J^U JU^^^ J^^-t:^1^ J^; 

'Ne bi nista smelalo daje njen vlasnik iskoristio ' ' ' . ^ -^ 

njcnn kozu.'" - L^^^t^ \jij£\ Vccinii pRivnika (dJiumhur) argumcnlira ovim hadisorn misljcnjc da jc doi^oljcna upolrcbu kozc uginuk 
zivotjnjc nakon njcnog stavljcnja. To jc misljcnjc Ebii-Hanifc, Malika J Safijc. [mam Safija iziizima kozu 
psa ( svinjc, dok Ubu-Jusuf J Daviid nc i7n7iniaju nijcdnu koiiu, jcr hadis ima tipcc ^naccrijc, Ibn-Slhab 
dozvoljava njcnii upotrcbu cak i prijc slavljcnja, jcr sc stavljcnjc nc spomjnjc u ovom hadjsii. McdutJm. 
Muslim biljtJ^i hadis od Ibn-Abbasa. kaji prcnosi od Poslarika, sallallahu alcjhi vc scllcm: "Kada sc koza 
uslavj, poslajc cisCii ." 1^ ovog sc hadisii niii^umijc dii prijc siavljcnjii koKi nijc cista. [mam Ahmed smaira 
da uopcc nijc dozvoljcno upnircbljavaii kozu uginulc zivniinjc argutncniirajuci svojc misljcnjc hadisnm 
koji prcnusi Abdullah b. Ukcjm, a biljcic ga Ebii-Davud, Ncsai, Timiiii, lbn-Mad?a, Ahmed i dnigi, 
u kojcm sc navodi: "Dosia nam jc knjiga od Poslanika^ sallallahu alcjhi vc scllcm, prijc njcgovc smrti: 
'Nc kohsiilc ko7.u uginulc zivotinjc niii njcnc 7ilc (tctivc)/" Mcdutim, scncdjc ovog hadisa sporan, jcr 
posloji spur mcdu slrucnjacima o lomc da M jc Ibn-Ukcjm ashab ili nc. Bcjhcki vcli da on nijc ashab, 
pajc hadis ''murscl\ I drugi hadisi saslicnim sadrzajcm takodcr posjcduju slabosti u scncdu, tcnc mogu biti 
suprol&lavljcni hadisu koji biljczi Buhaii. (Felhul-bari, 9/576, Ihndelid-kart, 21/133) 104 
oyollg silJiJl c^tliS ^& <:|* jloJl g?r|^^ O MISKU dUJfll ^U 

5533. PRICAO NAM JEMuseddcd,njcmu Abdul- ll^l^ J^-ijJll;^ Ll^i: ^IlJ ll=l^ .ootr Vahid, prenoseci od Uniare b. Ka'ka'a, on od Ebu- . .- . :-.^ f -^ r'-li '■ '"f 

Ziir'e b. Amra b. Dzerira. a ovaj od Ebu-Hurejre da ^ ''^ ;?^ ^^"^ ^/^"^ ?^ ^ ^ °^^ 

je Poslanik, sallallahu alejhi ve aellem, rekao: U ^^ ^1 Jj^ij Jli JU s^yi (_i! ^ ^j_j^ 

"Ncma ranjcnika koji budc raiijcn na Allahovom ,, ; ,,:, . , . . ^'> f-'/. 

puCu, a da nece doci na Siidn|i dan sa svojom - "- ^■'" ' :- r": v^ ": ^' ' '* ^ . ,, raiiom iz koje tece krv; boja joj je boja krvi, a . dLla --^j .-^^Jlj f*j ili V il}UJl -^-^^ -uISj 

, "-. ' ' ^"- ^'' 

mins mins miska. - 

5534. PRICAO nam JE Muhammcd b. Ala\ i^i^f^liil^.^l j;^i:i'i3l^ .oon 

njemu Ebu-Usama, prenoseci od Burejda, on od " j r ,. ^, ,:..,,, , 

Ebu-Burde. a ovaj od Ebu-Musaa. radijallahii '^^ Lf^S^;^^ l^I i^ s.;. ^l ^ j:;. ^ 

anhii, da Je Vierovjesnik, sallallahu alejhi ve u^^ ^^, j^ jij ^^ ^n ^ ^ 

sellem, rekao: ; -^ ^ '' ' 

**Primjcr dobrog driiga i loscg druga jc kao primjcr J^^ j^^ jf^j ^f^l J^^^ ^UJij 

prodavca miska i onoga koji puse u kovacki mijeh; ^^ ^' , ■: ^^^ ^J -: ^^ ^^ 

prodavac miska ili ce ti ga pokloniti, ili ces ga od - -/-' ' '- " ' ', 

njega kupiti, ili ces barem od njega osjetiti lijep j^kjljlJ; ^^l ^Uj a^ l4j i^ lU :jt 

miris, a onaj koji puseii kovacki mijeh ili cell spalili ' '" -...,> /j ^ ^ ^^^ 

odjccu, ill CCS od njega osjclili ruzan miris. ^ ■;.':: :^ . ■ '-' 2 Hadis jc ranijc spomcniU ii poglavljima o dzih.idii. Misk jc tidvojcni dio poscbnc vrstc gazdc i smatra sc 
cistim, ii i ko?a, Icojajcdio7ivotinjc, kada sc odvoji od njc i u&tiivi,postajcCislom, Zbogovcslicnostimcdu 
njima jc u ovmir poglavlju navodcn f hadi&i o misku. 

3 Hadis jc ninijf spomcnul u poglavljima o kupoprodiiiji. 

105 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE ZIVOTINJE,.. OZECU ^JJJ>I L-jU rrv lliil Jli ^ 4i\ ^j -it /f^ -iii j^ f*Lijt 5535. PRJ(!:A0 nam JE Ebu-Vclid, a njcmu i^ v^ U^ -^;Jl ^1 L:^'^^ .ooro 

Su'ba, prenoseci od Hisama b, Zcjda da Je Enes, 

radijallahu anliii, rckao: 

"Poplasili smo zeca u Merriz-Zahranu, pa su neki \_^ i'j^\ ^J^ .Mj^uit ^ ^4;j liji 

Ijiidi polrcali za njim, ali sii posustali. Ja sam ga 

U7C0 i donio Ebu-Talhi; on ga jc zaklao i poslao 

dva kuka, ili dva buta, Vjerovjesniku, sallallahu 

alejhi ve sellem, i on je to primio/'^ ,-' r 


'' ^ O BODLJOREPOM GUSTERU LA^i i^U 5536. PRICaO NAJVI m Mma b. IsmaMI, njcmu \i'^^ J^C^l ^ ^_j^ llJl^ .oon 

Abdul-Aziz b, Muslim, prenoseci od AbduLlaha b. . . ^ ^ ', ^,^ ^ . , 

Dinara, a on od Ibn-Omera, radijallahu anhuma, da ^^ j^^' C^- ^^-^ ^^ ^ i^^ jt^^-^ 

ieVieroviesmk- sallallahu aleihi ve sellem, rekao: , > ^,. "..: r " ' ^ ,* .., ». . 

"Mcso bodljorcpog gustcra nc jcdcm, ali ga nc " ^ j_^^ -^ k-^ zabranjujem. 5537. PRlf AO NAM JE Abdullah b. Meslema, 
njcmu Malik, prenoseci od Ibn-Sihaba, on od Ebu- 
Umame b. Sehla. a ovaj od Abdiillaha b. Abbasa, 
radijallahu anhuma, koji prenosi od Halida b. 
Velida da je on usao s Poslanikom, sallallahu alejhi 
ve sellem, u Mejmuninu kucu, pa mu je serviran 
pcccn bodljorcpi gustcr. Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, pmzioje ruku k njemu, ali je jednazena 
rekla: ''Obavijestite Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, stajede!" 

Rckli su: "To jc gustcr, Allahov Poslanicc," 
Podigaojc ruku s njega. "Jc li ga zabranjeno jcsti, 
Allahov Pos1anice?'\ upitah. - ' " . 

"Lijj l^ ^-r^^l Jj-^J ^J,A^^ SjJ^I »^LJ^i jUi a * !^' 


I Hadis jc ranijc spomtnut u poglavljimo o poklonu, I? sadrtaja hadisa sc zakljucujc da jc do7voljcno loviti 
zccn tc dajcdozvoljcno lovljcnjcovc zivolinjc, do vlasnjstvo md ulovljcnom zivoUnjom pripada onomc kojc 
uzmc fulovi), a nc oiioinc Ico jc samo poplasi, da skrbnjk djclcta ima pravo ra.spolaj-ati njcgovom JmovJnom^ 
akojc lo u jnlcrcsu djclt'la, Ic du jc Pu&liinJku, sallallahu alejhi vc sclkm. dozvoljt^no prjmjli poklon. 106 diioILq fulj^L c^lib 
t-rtjiqfcll n\f]yi ''Ne'\ rece on, '*ali ga nije bilo u zemlji moga jJU- JLi «l^t J-^^ ^y ^'J-t J^- }■ 

naroda,pamisegadi." 'iL'^Vj ""^^lIL-'^'lI 

Kazc Halid: "Isjckao sam ga i pojco, a Poslanik jc, ' -^ '"" ^ -^^-^ -^jj^ 

sallallahu alejhi ve sellem, gledao."^ AKO MIS UPADNE 
U CVRSTO ILI TECNO MASLO 

5538. PRif AO NAM JE Humcjdi, njcmu Sufjan, 
prenoseci od Zuhrija, on od Ubejdullaha b. 
Abdullaha b. Utbe, a ovaj od Ibn-Abbasa da imi 
je Mejmuna kazivala kako je mis upao u maslo 
i krepao, paje Poslamk, sallallahu alejhi ve sellem, 
upitan o tome, "Izbacitc ga, i ono sto jc oko njcga, 
a ostalo jedite". odgovori on, Sufjanu je receno: 
"Ma'mer ga (hadis) prenosi od Zuhrija, on od Seida 
b. Musejjeba, a ovaj od Ebu-Hurejre." 
**Nisam cuo", kaze on, **da Zuhri kazc drugo osim: 
\.. od Ubejdullaba, on od Ibn-Ahbasa, ovaj od 
Mejmune. a ona od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem..' Cuo sam ga od iijega vise puta." p ■ ^ -- J- 

ijsll ^liXSJ til i_jIJ 

r 

J -* -r r 

J* 

6X^ idJ. lL^I^ ^x^\ 61^ .oorA 

o» ■ ^, .- »» -,^^' .''".r'li- * °^ii 

JUa L^ Jg /^JJl jLli cj(i jJ^ J cJi j 

j^ ^ w*- ^ 

^ — ' ^^ 

— j^ ^ f» j> 


r* I-- 9- i ^ - ^- jj^;^ jjI-Cp u;;^! ji^ i:.^^ . o ors ^ _?. -1^ 5539. PRTCAO NAM JE Abdan, njemu Abdnliah, 

prenoaeciod Junusa, aonodZuhrijadajeozivotinji 

koja krepa u iilju i maslu, cvrstom ili lecnom, bilo 

da sc radi o misii ili ncccmu drugom rckao: ''Culi jii \^j^ j\ Sjlin j^l^ ^ }1 Lbi^ y.j 

smo kako jc Poslanik, sallalUihu alejhi vc scllcm, -^ ' .^ 'I . ' ._^ ^. 

naredio da se mis koji je krepao u maslu izbaci, o^s^cJUijU.,;^l>5<ui J^j jIljJ: 

Zajedno s omm oko njega, a da je ostalo pojedeno" ^^ ^ ^ ^-t ^J^[^^'JQ -U 
{iz hadisa koji prenosi Ubejdullah b, Abdullah). ^~' - ^- - ■ ; 2 HadJs jc ranLJc spomcnut u poglavljiina o hranj. Hadis iikaziijc na dozvolii jcdcnja mesa bodljorcpog 
giigtcra. Kadi Ijad prenosi od nclcih pravnika 7abranu, a od Ebu-Hanifc pokudcnost (jcdcnja ovog mcsaj- 
{Fcifmi-bari, 9/5S2o85j 107 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE Z]VOTINJE„. 5540. PRICAONAMJE Abdul-Aziz b. Abdullah, 
njemu Malik, prenoseci od Ibn-Sihaba, on od 
Ubcjdullaha b. Abdullaha, on od Ibn-Abbasa, a on 
od Mcjmune, radijallahu anhum, koja je rekia: 
"Vjerovjesnik, sallallahualejhi vesellem,upitanje 
o misu koji upadne u maslo, pa je rekao: 'Izbacite 
ga, i ono oko njega, a ostalo jedile!'''^ 


STAVUANJE 2lGA 
1 ZNAKA NA LICE (ZIVOTIN.IE) 


5541. PRTCAO NAM JE Ubejdultah b. Musa, 
njemu Hanzala, prenoseci od Salima da je Ibn- 
Omer prezirao stavljanje biljega na lice, 
Ibn-Omcr kazc: "Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc 
sellem, zabranioje dase (zivotinja)udara (po lieu)." 
Slijedi ga (u predanju) Kutejba, koji preiiosi od 
Ankazija, a on od Hanzale: '\.. da se udara po lieu "^ 

5542. PRICAO nam JE Ebu-Vclid, a njemu 
Su'ba, prenoseci od Hisama b. Zejda da je Enes 
rekao: '*Donio sam svoga brata kod Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, da mu ucini tahnik\' on 
se nalazio u torn i vidio sam da obiljczava ovcu, 
Mislim da je rekao: *... na njenim usima/"'' J*- f- f ^ . J ' " 


' * ^'^ .Ll^ ^ tk^ ^JS- jJ'jl S] 61^ . £ T I Hadis jc ranijc spomctiut ii poglavTju o cistoci. Imam Ajni vcli: "Postoji konscnzus islamskih pravnika da 
scovaj pR>pis odnosi na maslo kojoji; u tvrslom slanjii, Slo su Utc ouvg slu jl- u lijcnom stiinju, ako u nJL^ga 
upadne mis, ncma spora ii lomc da sc lakvo maslo nc jcdc. Spor ptiatoji samo ii lomc mozc Ii sc korjsijti 
LL ctmu drugom " Scvri, Malik i Safija vcic; "Do^voljcno jc koristiti ^a 7.a ra&vjctu, pravljcnjc sapuna i 
sk, alj nijc dozvoljcno prodali ^a \ uzctj novae ^a to." Ebu-Hanifa, Lcjs i jos ncki pravrjci smatraju da jc 
dozvoljcno korisiLli ga u svcmu tisLin za jcki, ic da j-c dozvoljcno prodad ga, uz uvjci da sc objasLiL o ccmu 
sc nidf. (Um(/e!iil-kan.2\/\3^) 

1 Hadis jcranjje spomunul upogkivlju c ^abrani mu^cnja i masiikriranjii ^ivolinja, lzhiidisascz:ikljiiCuJL;dajc 
pokudcno zLgusati zivotmJQ po Ilcu i udarati jc po lieu. 

3 Prcmazivanjc dcsni novorodcnccta razmcksanim datulama. 

4 Ovaj hadis jc dokaz vccini pravnika koji smatraju da jc dozvoljcno zigosati stoku uzarcnim gvozdcm. 
Hancfijski pravnici to nc dozvoljavaju. uvazavajuci opcu zabranu muccnja vatrom, Drugi pravnici \z ovc 
zabranc ii^uzimaju zigosiinjc sLokc. I OS diioILq fuli^lL c^lif] 
d^jlOiJLgii^pa KADA GRUPA LJUDI OSVOJI RATNI 

PLIJEN, PANEKl OD NJIH ZAKOLJU 

OVCE ILI DEVE BEZ DOZVOLE OSTALIH 

(VLASNIKA). TO SE MESO NECE JESTJ 

O tome govori hadis Rafija od Vierovjesnika, 
sallalliihuaicjhivcscllcm^Tavusilkrimaozivotinji 
koju je zaklao kradljivac kazii: '*Baciteje!" i ^ i i ^ ^1 


5543. PRICAO NAM JE Musedded, njemu 
Ebu-Ahvcs, prenoseci od Seida b. Mesruka, 
on od Abaje b, Rifa'a, a ovaj od svoga oca da je 
njcgov djcd RalV b. Hadidz ispricao: "Rckau sain 
Vjcrovjcsniku, sallallahu alcjhi vc scllcm: ^Mi 
se sutra sukobljavamo s neprijateljem, a nemamo 
mesarskih nozeva."" On rece: 'Sto prolije krv, all ne 
zub i ne zutiir, a spomene se pritom Allahovo ime 
-jedi! O lomc cu vam rcci: sto sc ticc ziiba, zato sto 
je to kost, a sto se ticc zufura, zato sto je to srcdstvo 
za klanje kojim se koriste Abesinci/ Oni koji sn 
bill brzi otisli su naprijed i zarobili plijen. Poslanik, 
sallallahualejhi vesellem, biojemeduposljednjima 
u grupi. Pozurili su i postavili loncc. Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, stigao je i naredio da se 
lonci prevrnu. Potoni je podijelio plijen racunajuci 
desel ovaca za jednu deviu Onima koji su prvi dosli 
odbjegla je jedna deva, a nisu imali konja. Neki 
covjck odapco jc na nju strijclu (koja ju jc pogodila), 
pa juje (dcvu) Allah zaustavio. Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem. rece: 'Medu stokom ima i one koja 
je divlja kao slo su divlje zvijeri; sto vam odbjegne 
-uraditc snjijiicovako/"^ ^^^Vi J? ^^1^ '1::^ lii^ .flcir 


^ J^_ ^ U aj^ -ill ^\ ^jj ^jJl ^ t--^ y.[:i\ :}\S'^ ^^j^j ^j^i ^'j^ >JiJi i;i j M => A ^,X ^ ^ « X 

ri^ ^ ^ J 

(i-S-^ J=r3 *^J^ J^ pfr^ J^ (ij f_>^^ 

. ili jL ijsi\l il; L^ j;! i^' ^jii 


5 Hadissa&licnirn&adr?ajcmranijcjc&pomcnulupogIavljuo&pominjanjuAllahovaimcna(fi/jJi?;7/^^^ l^hadisa 
sc zaki jucujc: 

— dozvoljcmi jc jcsii mcso zivoiinjc koja sc zakoljc prcdmciom koji joj prolijc krv i priiom sc sporncnc 
Allahovo imc; laj prcdmcL nc amijc biti zub (koslj nili zul'ur (vrstii [rslikc), kojim f^u pri khinju koriilc 
Abcsinci; 

— nijc do7voljcno klati zaplijcnjcnc /ivotinjc prijc podjclc; ratnog plijcna; 

— odbjcglu zjvotinjii dozvoljcno jc zaklatj na bilo koji moguci nacin, makar i strijclom, kao i oslalu 
divljac. 109 SAHIHU-L-BUHARI 
ZAK.LANE Z]VOTINJE„. KADA {OD LJUDI) ODBJEGNE DEVA. 
PANEKO ODAPNE STRIJELU NANJU 1 UBIJE 
JE ZELECl TIME PRISKRBfTI KORIST ZA SVE 

- TAKAV JE POSTUPAK DOZVOLJEN 

O tome govori hadis koji prenosi RalV od 
Vjcrovjcsnika, sallallahu alcjhi vc scllcm. .,aA-v^iAj iiaj^ joj^ jjJtJ Ju 1^1 I— ill m:J^j^^j^ 5544. PRICAO NAM JE Miihatnmcd b. Sdam, 
njcmu Umcr b, Ubcjd Tanatisi, prcnoscci od Scida 
b- Mesnika, on od Abaje b. Rifa'a, a ovaj od svoga 
djeda Rafija b. Hadidza, radijallahu anhu, da je 
rekao: 

"Bili siuo s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhj ve 
scllcm, na pulovanju, pa jl- jcdna dcva odbjcgla. 
Neki je covjek odapeo strijelu na nju i zaustavio je. 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. tada rece: *Ima 
medu iijima divljih kao sto su divlje zvijeri, pa koja 
vam iimakne - iicinile s njome ovako!' 
^Ailahov Poslanicc', rckoh, ^budcmo u ralnim 
pohodima i na putovanjima pa zelimo zaklati 
(zivotinju), a nemamo pri mci mesarski noz?' 
^Budi brz\ rece (Poslanik), 'slo prolije krv i pritom 
sc :^pomcnc Allahovo imc - jcdi, samu nc ako jc to 
ncinjcno zubom i zuftirom; zub jc kost, a zufur jc 
sredstvo za klanjc kojc upotrebljavaju Abesinci.*"' 

HRANAOSOBE U NUZDI 


Cf.' -L5 - ^ ^ " "^ I t " " " * 

^ f4-^ J^j ^^? JLi j.^1 ^ 

j^^'^kJij ^n 2^ ]ki ^\ ^] 'jyj fj^\ ».' ^ Allah kazc: "O vjernicijeditcukusnajela, kojasmo ^v ^j^ lj^^ Od-^^ ^'l Q JLij -wl J^ 

vampodarihj budite Allahuzahvalni.tavi &esamo ,. -'•J:, ■ >^ir ^;,'::'' ,- i^r 

Njcmu klanjatc! On vamjcdino zabranjujc strv i krv " -:^ "-^i.. -^^ -* i ^-^ ^ - 

i svinjsko meao, i ono Sto je zaklano u necije drugo ^j '^ij ^^ 1^ ^^ Q; 5_,i:;^- 

ime, a ne ii Allahovo. A onome ko bude primoran, . s „ . , i * ' 

ah ne izzelje. tektolikodagladutoli- njemugrijeh ^ ^J^-^^ ^ ^l ^ ^ J>^ Lij _ji^l I U prvom slucaiii, oni koji su zaklalj zapljjcnjcnc fzivotinjc) iicjnilj su lo Jzvlastitog intcrcsa^ pa su kaziijcnj 
zabranomjcdcnjanjihovogmcsa.audrugomslucaju, osobakojanijc vla&nikzaklalajczivotinjuuintcr^^ 
samog vlasrik;i, pu ju do^vuljcno jcsli njt;rni mcso. 110 d^jlOiJLgii^pa nije ,- a takoder i; "A onome ko bude primoran, kad 
liara glad, bcz namjcrc da ucini grijch..."^ 
NJegove su rijeci: "Zato Jeditc ono pri cijem je 
klanju spomeniito Allahovo ime, ako vjemjete ii 
Njegove ajete! A zasto da ne jedete ono pri cijem 
jc klanju spomcnuto Allahovo Jmc kad vam jc 
On objasnio sla vam je zabranio — osim kad ste 
u nevolji. Mnogi, prema prohtjevima svojim, 
nemajuci za to nikakva dokaza, dovodc drugc u 
zabludu; a Gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu 
prelaze svaku mjeru","' a lakodcr i: "Rcci: 'Ja nc 
vidim II ovome sto mi se objavljuje da je ikome 
zabranjeno jesti ma sta drugo osiin strvi ili krvi 
kojaistjeceili svinjskogmesa-tojedoistapogano 
- ili sto jc kao grijch zaklano ii nccijc drugo imc, a 
ne u Allahovo/ A onome kobude primoran, ali ne 
iz zelje, samo toliko da glad utoli, Gospodar tvoj 
doista ce oprostiti i milostiv bitt."^ 
Uzviscni takoder kazc: "Hranitc sc dupustcnim 
i lijepim jelima, koja vam Allah daruje, i budite 
Mu zahvalni na blagodalima, ako se samo Njemu 
klanjate! On vam zabranjuje jedino strv i krv 
i svinjsko mcso, i ono sto jc zaklanu u necijc drugo 
ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude primoran, 
ali ne iz zelje, samo toliko da glad utoli, Gospodar 
tvoj doista ce oprostiti i milostiv biti."^ >^i j^') jLij (4^ p! yi ^u ^j ^l: >^ ^ _> jtia jii iij 4i^ 4ii p ;;^i u 1 i^l- V 01 dil jjj >I Ulj i JJ-j :Iti j._;U J^ j! ) A ^ Ir r'^Jjy^ 2 El-Bckarc, I7J-I72. 

3 EI-Maidc. _1. 

4 El-En^am, IIS-119. 

5 El-En'am, ]45. 

6 En-Nahl, 114-1 15. Niislov ovog puglavija odrosi kc na Utiobu kuja mcso krcpalc zivulinjc jcdL: u nuiidi, kao 
onog sto jc zabranjeno i sto sc spoininjc u navcdcnim ajcijina. Ibn-Hadzcr vcM: "Kao da sc ovim ukazujc na 
poslojanjc ra?mimoila7cnja u dva pilanja; prvo sc ixtnosi na stanjc kojc sc nio?c opisati kau nu^-da u kojoj 
jc dozvoljcno jcdcnjc zabraEJcnog, dok sc drugo odnosi na koMcJnu hianc koju jc dozvoljcno jcsli u lorn 
slucaju, §10 sc life prvog pilanja, lo jc sianjc kada ^lad prijcii smrcu ili bolcicu koja vudi u smrL Ovo jc 
miSljcnjc vccinc prdvnika, Slo ic lice dru^og pilanja. deu jc spomcnulo u Allahovim rijccima; \.. ali nc rz 
zcljc''(za grijchom). Ncki komcntatori kazu kakojc grijch da (covjck)jcdc vise odonoga cimc bi utolioglad, 
dok drugi vclc kako jc grijch jcjili iznad uobicajcnog, t,lo jc i prcrcrirajudc misljcnjc, jcr sc ajclom iiopcava. 
Dozvoljcno jc i zasitili sc ukoliko sc ncocckujc da bi sc u blizini Tnoj?;lo doci do nckc drugc hranc. Ebu-Mcali 
Dzuvcjni. Imamul-Harcmcjn, vcli;"Podsiloscuscovdjcmishnaiitklanjanjc^ladi, ancnapunjcnjc&tomaka, 
lako da u njcmu nc biidc mjcsia za drugu hranu, slo jc zabranjeno." {Felhiil-bari, 9/59 1 ) 111 

SO^i^-il. U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog! ^ ^ a KURBANI 
SUNNETKURBANA Ai^^^^yt ^Iau ou Ibn-Omer veli: "Kurban je sunnet i nesto 
opcepoznato/'' ' ,...?=> . J >.H 5545. PRICAO NAM JE Miihammed b. Bessar, 
njemu Gunder, prenoseci od Su'be, on od Zubejda 
Ijamija, ovaj od Sa'bija, a on od Beraa, radijallahu 
aiihu, da jc Vjcrovjcsiiik, sallallahu alcjhi vc 
scllcm, rckao: 

"Prvo sto cinimo u ovom nasem danasnjem daiiii 
{Kurban-bajramu) jeste klanjanje bajram-namaza; 
potom sc vracamo i koljcmo (kurbanc). Ko tako 
postupi postupio je po nasem siinnetu. a ko zakolje 
ranije - to je obicno meso koje je hrana zaporodicu, 
i nema veze s obredom " 
Tada je uslao Ebii-Burda b, Nijar, koji je ranije . i-5jjjtjj AL^ ^ ja£' -yi Jlj >j:J^ 1:^^ >LJl; J-^ w_^ j^ y_ i" *^ v--: ^-TA Jl^ Li!j^ .00 io 


Sr;j^ji:^^^-^hS\i^ jji k 3s ^1 Jii ji ^ ^\ ^j M^Ji '-* . > ^^ S^ ^^ J'j ^^^^ 4'^' -^ <Ui ^ 

ijjj^ j[ jUa j^j Jij jll] -jj a^'jj jjI oUa Ovim nuslavoni Buhtiri kaodnjcMJoda tikagcnnlodnjckurtjansimncl, anc vod^b, Vcciniipravnikasiridlrj 
da jc klanjc kurbana (na dan K.Qrbaii-bajrama) kolcklivni pritvrdcnj sonnet (sufinetun muekkedefun alel-kifiifi^). 
tbu-Hanifa smatra da jc lo vad7Jb imucnom covjcku koji horavi kod svojc kiicc (koji nijc na puiu), SliCno 
misljcnjc zastiipa i Malik, all ga nc vczc s boravislcm. Ahmed kazc dajc lo sunncl koji \c pokudcno izoslaviti 
akoposloji mogucnost klanja. Prcnosi scodnjcga misljcnjcda jc klanjc kurbana obavcKia duznost (vadzib), 
MiihamTTicd b. Hatian vdi: "To jc siinnLl koji nijc do?voljcno izoslaviti," Dokaz oniina koji r:;mairajii da jo 
klanjc kurbana sunnci jc hadis koji prcno^c svi osim Quharijc, a u komc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc 
scllcm, kazc: "Ko otl vas vidi mladi mjcscc zul-hid^dzcla i zcli zaklali kiirban ncka sc suslcgnc od uzimanja 
(kraccnjn ili brijanja) diaka sasvoga lijcia i kraccnja nokliju." Uvjclovanjc voljom i zcljom prolivnojcpnncipii 
obavtvc, Doka? onima koji smalraju da jc klanja kurbana vad^ib jc hadis koji biljt'zc Ibn-Madza, Ahmed 
i Hakim oti Ebu-Horcjrc, a u komc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm. kaic: "Ko jc imao mogucnosli, 
a nijc zaklao kurban, ncka sc nc priblizava nasoj miisalli (mjcstu za klanjanje bajram-namaza)! Ovako 
oslro upozorcnjc mo2c sc vczati samo za izostavljanjc vadziba. Hakim kazc da jc ovaj hadis vjcrodostojan. 
Tbn-Hadzcr veil: "Izglcdnijc jc da jc ovaj hadis 'mcvkiiF". Islo misic Tahavi i dnigi. Uslo, nijc ni izricil 
upitanjuobavcznosli ovogpropisa. {Felhul-bari^ 10/5-6; UmJend-kari^JM]^} 113 SAHIHU-L-BUHARI 
KURBANI zaklao. i rekao: ''Imam mladu kozii {koja ima sest ili 
sedam mjeseci, ili je usia iidriigu godinu)." 
*'Zakolji jc. ali nakon tcbc nccc moci nikomc drugom 
posluziti kao kurban'\ rece mxi Poslanik, sallallahu 
alejlii ve sellem. Mutarrif prenosi od Amira, a on od 
Beraa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: ''Ko zakolje (kurban) nakon bajram-namaza 
upotpiinio jc svoj obrcd i postupio jc po sunnctu 
muslimana."' J c ^=1 ' 


5546. PRICAO NAM JE Musedded, njemu 
Isma'il, prenoseci od Ejjuba, on od Muhanuneda, 
a ovaj od Encsa b, Malika da jc Vjcmvjcsnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao; 
"Ko zakolje (kurban) prije namaza (bajramskog) 
zaklao je za scbe, a ko zakolje poslije namaza 
upolpunio je svoj obred (zrlvovanja) i poslupio 
prcma sunnctu muslimana." 

KADA IMAM (VLAD AR) 
DIJELI KURBANE ZA KLANJE t ^ ^^ . ^ j^i^i b'^ j,x:s i:;_^ .ooi^ 

Os.^%J |t-J JiAi jn.>^l JJu ^-^ /r^J A,^^'J ^^-^ ^ ff J- u u 5547. PRICAO NAM JE Mu'az b. Fcdala, flL. I2l^ 'duJ ^ iUi l2l^ .oaiv 
njemu Hisam, prenoseci od Jahjaa, on od Ba^dze ^ - -, . . *' - . . - . . 

4li Jj-^J la C-Aa* ApJl^- 411aJ wijLiJ Dzuhenija da je Ukba b. Amir Dzuheni rekao: 

''Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve aellem, podijelio 

jc svojim ashabima kurbanc, pa samja dobio mlado 

bravce. 

'AlJahov Poslanice', rekoh, "dobio sam nedoraslo 

bravce.' 

^Zakolji ga kao kurbana\ rccc on/*- ?od pi^lmom .tunnel uovadvahadisamislj scniiprukpiLiupccnito, arc na"'suiinct u tcrmiroloskom smi^lu, koji 
stojj nnsuprot yntizibii. Zapovijcd u hadisu o ponavljanju klarja dokaz jc omma koji kazu da jc klanjc kurbana 
vadzib. Mcdiitim, druga straiia odtiovara da jc cilj ovog hadisa pujasiijciijc uvjcla valjanosti klanja kurbana, 
H;k1js ukii^Lijc na lo da kao kurban nc moic ptisluzili dzeze'a^ ij. ovca koja njjc njpunila sfdam 
[njcscci (ako sc radi o krupnijoj ovci), a ncki kazu scst mjcscci, ili gndinii dana ako Jc ii pitanju sitnija 
i mrsavija ovca. Dfe-e'o, u slucaju koze jest ona koja nijc napunila godinii dana i ona nc mozc poskiziti 
kao kurtwin. Hadi& ukaziijc na to da vrijcmc klanja kurbana zapocjnjc posljjc klanjanja baj ram -namaza. 
(Fe!hul-bari, 10/6; Umdetul-kari, 21/144-143) 

Tmam Ajni prenosi misljcnjc Bcjbckija i dmgih nccnjaka koji smatrajiidajc dozvola zrtvovanja ncdoraslog 
bravCda {dzczo'a) bila olaksica (riihsa) po^cbno za Ukbu» kao ski jc lo bio sluCaj i s Ebu-Burdom u hadisu 114 ^ — — - J — 
d^jlOiJLgii^pa OBAVEZA PUTNIKA I ZENE 
U VEZl S KLANJEM KURBANA 

5548. PRIC^AO NAM JE Musedded, njemu Suljan, 

prcnoscci od Abdur-Rahmana b, Kasima, on od 

svoga oca, a ovaj od Aise, radijallahu anha, da je 

Vjerovjesnik, sallalJahu alejhi ve sellem, usao kod 

nje-abilajedobila mjesecnicuuSerifu.prijeulaska 

u Mekku — izalekao je uplakanLi,pa joj Je rekao: 

"Sta jc bilo s tubom? Dobila si mjcsccnicu?" 

"Da", rekia je. 

*To Je nesto sto je Allah odredio kcerima 

Ademovim. Cini sve ono sto cini hadzija, ali 

nemoj obavljali lavaf oko Kabe." 

"Kada smo bili na Mini", kazc Aisa, radijallahu 

anha, ^^doneseno mi je govede meso. 

'Sta je ovo?\ rekla sam. 

Toslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaklao je 

kravu kao kurbana za svojc suprugc', odgovorili su mi. ^ ^ ■ F ':* jfi jL^ b^^ jjJ:J {::ijJ- .aolA jj> 


' ^ -^ U JUi ^ ^j ^ Jijj ol ^ ^^ ^ -H >^;^ ^\ 4^ ^1 \J^ ji ju ^ iJii c-j^i ^ "^ j[^ ^U-l ^^i^i l^ is^^ C^^ "^^^jJ^ 


-:J- t:^. 


J , O^ p f*' ajjI Jj^j ^_^ lyU ^-U i; cJia '>^L> ^ij;^ koji prcnosi Bcra\ "Kazc sc'\ vcli Ajni, ''''da }c clzeze "uopis odrcdcncdobi siarosti sUjkc. U slucaju ovaca jc 
to onii koja jc nnpunihi jcdnii godinii; iDJc misljtinjc; vccinf pravnikii. Nt;ki kazu da sc radi ti mladoj dobi, 
a potom sc spore u vczi s konkrclizacijom: ncki vclc da jc to ana kojajc napiinila scst mjcscci, dmgj kazu 
da jc uxina kojajc napunila osam mjc&cci, a ircci - dcsci mjcscci. U slucajukoza, ^/^re-eV; jc ko^a kojajc 
napunila godinu i iisia u drugu^ u sliicaju krava - krava koja jc napunJIa tri godjnc, a ii slucaju dcva - dcva 
kojajc asia u pclii godinu.' {UmJciiil-knr!, 21/146) 

3 Vccina pravnika ovim hadisom podiipirc svojc tnis-ljcnjc da jc jcdan kiirban dovoljan za jcdnu p<irodicu 
(muzia i zcnu), Hanclljski pravnici smalraju da jc i £cna, ukoliko jc imiicTia, duzna za scbc zaklali kurban, 
kao J muz za scbc. Oni, mcdiitim^ smatraju da putnjk njjc duzan klali kurban. IniaiTi Safija smatra da jc 
klanjc kurbana sunnct za svc Ijudc, pa i za musafira {putnika). 

!z hadisa sc zakljucujc da zcna koja ima mcnstniaciju nc mozc obavljati lavaf HadJs jc u ncslo kracoj 
verziji ranijc spomcnul ii poglavljima o badzu. 115 SAHIHU-L-BUHARI 
KURBANI MESO KOJE SE POZELI 
NADAN K.URBAN-BAJRAMA 

5549. PRICAO NAM JE Sadeka, njemu Ibn- 
Ulejja, prenoseci od Ejjuba, on od Ibn-Sirina, a on 
od Enesa b. Malika da je ispricao: 
"Na dan Kurban-bajrama Vjcrovjcsnik jc, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: 'Ko jc zaklao 
prije namaza, nckaponovit'Ustaoje neki covjek i 
rekao: *Allahov Poslanice, doista je ovo dan kada 
se Irazi i zeli meso' - spomenuo je i svoje yusjede 
- 'a ja imam mladu ovcu koja jc boija od dvijc 
ovce.' On (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) 
dozvolio mu je da je zakolje. Ne znam da li se 
ova olaksica odnosi i na dmge osim njega. Potom 
je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otisao 
i zaklao dva ovna, a Ijudi su sc zaputili do ovaca 
i podijelili ih {ili razdijelili ih) medu sobom." ^ ^ 4^ ^1 u^i ^I^ lil^ .oaiS 


j._^ lj_a jl 4i\ Jj^j Ij JUj J-=r3 (*'^ -W^ ^ 'r. ''It '^^^ ^J^J <.\j^ /ij ^\ 4^ ^1«^ ONOME KOJI KA2E DA JE KURBAN- 

BAJRAM SAMO ONAJ DAN KADA SE 

KOLJU KURBANI (JEDAN DAN) 

5550. PRICAO NAM JE Muhammed b. Selam, 
njcmu Abdul -Vchhab, prenoseci od Ejjuba, on 
od Muhammeda, ovaj od Ibn-Ebu-Bekre, a on od 
Ebu-Bekre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
"Vrijeme se zaoknizilo kao onog dana kada je 
Allah slvorio ncbcsa i Zcmlju. Godina sc sa:stoji 
od dvanaesl mjeseci, od kojih su cetiri sveta: iri su 
jcdan iza dmgog: zul-ka*dc, zul-hidzdzc i muharrcm, 
i (celvrti) redzeb (mudar), koji dolazi izmedu 
dzumadc (cl-uhra) i sa'bana, Koji jc ovo mjcscc?" 
"Allah i Njegov Poslauik najbolje znaju", rekosmo. 
Zasutiojetakodasmopomislilikakoceganazvati 
dnigim imenom, a onda rekao: "Zar ovo nije zul- 
bidzdze?" j^\ ^^ ^j:>^y\ Jis ^>fl <^\j .ii;^i^a;^ lij^^u::.'; jli'ijo^ . ac (^ji f . ^ > if i<^ ^ 


■d ^_^ 'Oojl 141- 1_^ _/j L.1 Al^^ ^j Jlj * J '" ^ ^" ,„, -> *' " 


IH3 
^Liijili:yli£i ^^ i-rtjlgfcll nir^yi -* Ti,- ^ -Tt h- ■, ■: ^^^^ '?r "Dakako", rekosmo. ''Koje Je ovo mjesto (grad)?", ^Ai-Hi J_lJl JlJ *u^l ^ ^u^.^ ^1 UJi 

^^Allah i Njegov Posfanik najbolje znaju \ rekosmo. r^' ^^-^^ ^^ ^ ^-^ 5 ^^ ^^ ^' ^ 

Zasiitiojciakudasmo puinislili kaku cc ga nazvati 

drugim imenom, a onda rekao: "Zar ovo nije 

poznato mjesto (Mekka)?" '^^ ^ li; ^^; ^ti Jli j; li" iidl jJl 

"Dakako*\ rekosmo. ^ " ' 

''Koji jcovo dan?", upitaoje, V-™- ^ ^ ^ kli-is p^\ ^j^jj 

"AllahiNjegovPoslaniknajboljeznaju",rekosmo , ^ ^ . ^ 

Zasulio je lako da smo pomislili kako ce ga nazvati ^^ Ji ^ .-^^ r"*^ u^* '-'^ ^T^^ ^ 


^ ^ ^» ' " ' ' dnigim imenom, a onda rekao: "Zar ovo nije dan - ^ ,^ , -?..^ - - . 

kiatija flairhana)?" ^^ ^^'^ ^ ^^ r^'>'^ ^'^^ "^.^ 

"Dakako", rekosmo. On tada rccc: '^Doista su ^j^ 1^°" ii°^ 'r' lii; l^i-'if" 

vagi zivoti i imeci (Muhammed veli: ''Mislim da 1 ^ " ^ ^ r- \ 

je rekao: ^..i vasa east..."''') vama zabranjeni, kao -J^^ y^^j iii ^ji^ J \J^ ^-^ J 

sto vam je zabranjen ovaj vas dan, u ovom vasem ^ ^ . ' , ^ '. >V ' 

mjestu, u ovom vasem mjesecu, Srest cete svoga l^^ ^j*^? ^ '^^ [^M' i^ ^l^ 

Gospodara, pa cc vas pitati vasim djclima, 3 ^: ,. . - ' > ». * =-"' ' 

Ncmojtc sc poslijc mcnc vratiti u zabludu, pa da i^ ^^ ^f^- ^^^ f^^ ^>^- ^^^ 

jedni drueima vratove odsijecate. Neka prisutni : ' < ^'f^ .. - .^ VT^ ■ ,"►, ' .''m 

saopci odsutnome, mozda ce neko kome se ovo 

saopci biti razboritiji i bolje to shvatiti od onoga ^iili|;L:i'St5;ij^^ v j^-^'^ i\\ 

KOll to CIIIC. 

Muhammed (b. Siiin) bi, kada bi ovo spomenuo, J>*:Jl^iJX J> Vl JliL'^^l jxi Jli 

kazao; "Istinu je rekao Vjeroviesnik, sallallahu ' ^ 

alejhi ve sellem , a onda dodao; ''Jesam li saopcio, ■ 'i^y "^^ 
jesam li saopcio?!''' I HadJsjc ranijc spomcniU u poglavlju o nauci, u poglavlju hadzu tc jos nckjm poglavljimn. CJIj njcgnvog 
tiavodcnjaovdjcjcstuka^ivanjc^nabmj dEinaukojimascmcwcklati kurban. Ruharikaodanaginjcmisljcnju 
dn jc lo samo prvi dan Kiirtjar-bajrama, £i lo jc 1 miiljcnju Ibn-SirJna, O ovom pilanju ima vise mislji:nja. 
Ebu-Hanifa» Malik i Ahmed sinatraju dajc to prvi dan i jos dva dana poslijc njcgo, dok Safija smatra da jc 
to prvi dan i jos Iri dana poslijc njt:ga. {Umdetul-kari, 21/148) 117 SAHIHU-L-BUHARI ^^ KURBANI 
BAJRAM-NAMAZ I KLANJE 
KURBANA NA M US ALU « >. .-■ ^jJ-ioiU jjoJalj -^H-ayl ^Jb i^ 5551. PRICAO NAM JE Muhammed b. Ebu- lil^^l^l^r^i^I^i'lil^ .ooM 
Bckr Mukaddcmi, njcmu Halid b. Haris, a ovomc ^ . . \ , ^i: -- ^ > . 
Ubejdullah da je Nafi* rekao: ^^ C^ ^ f^^ ^-^ ^J^^ ^ "^^ 
"Abdullah (b, Omcr) klao jc kurban na micstu =- .^^.> ;,^ -'m ; *-*- -i%' ^^ 
klanja. - - - '^ - 
Ubejdullah veli: "To znaci na mjestu gdje je klao -S^'J^I '>^ 
Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve sellem/'' 

5552. PRICAO NAM JE Jahja b. Bukcjr, njemu iii l51^ .^^ ^; J^ l5j^ .d^^T 


Lejs, a ovome Kesir b. Ferkad, prenoseci od Naflja 

da je Ibn-Omei", radijallahu anhiima, rekao: 

"AJlahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, i^]:j'^.4i\Jjij^iii]St'J^]\-^ 

klao jc (kurban) na inusalli. s^* ,.C. ,- ' * O DVA ROGATA OVNA {A SPOMINJE M ^1 i^^-^i ^ -1^ 

SEIDEBELA)KOJAJEZRTVOVAO -<V 'si ° ^X 

VJEROVJESNIK, SALLALLAHU 
ALEJHI VE SELLEM I ' Jahja b. Seid veli: "Cuo sam Umamu b. Sehia da Jf^ l^_ ^^^ ^ c^X.^ Xa^ ^^ ^ Jlij 
kazc: 'Tovili smo kurbanc u Mcdmi, a i (oslali) ' ,, f - -. . r o -:.",.* i' ^ -- 
muslimani sxi ih tovilu -^ - ' - : "- ^ ^ J jii .,4;^ ^ j,>JiA;^ \^ 5553. PRlCAONAMJEAdemKEbu-ljas, njemu ^ ^^i^ ^Ll ^i ^ ^? lij^ .ooor 

Su'ba, a ovome Abdul-Aziz b. Suhejb da je Enes 

b. Malik, radijallahu anhu, rekao: 

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klao je ^ ^i, r^^ j^ ^ '^ , ^^ ^^^ :^ .jj 

kao kurban dva ovna, a i ja koljcmdva." ''- >\' ' I Cilj navodcnjaovogpa'cU»nja(£',ve/Yj) jest p<ija^njcnjc sunncta u vc?( s imamovim klanjcm k'urhana, aiojc 
dfl imam koljc svoj lairban na musalll kako bi on bio prvi koji to cini. lako da svj ostalj, pouzdano, Icolju 
poslijc njcjia {\ poslijc namaza). Cilj imamovog klanja kurbana na inusalli jc i poducavanjc ostaljh nacinu 
pravilnog klanja ic policanjc na izvrsswanji: log va^og islamskog pmpisa. 11?^ 
^Liijili:iilj£i ^M i-rtjiqtil n\f]yi ^ 5554. PRJCAO NAM JE Kutejba b. Seid, iijemu ^Li^li:^Ll:li-v^^;s2iLL'li.oool Abdul-Velihab, a ovome Eyub, prenoseci od Ebu- - ^ e^ ^ — "' T- - ' 4 "'^ 

Kilabc. a on od Encsa da jc AUahov Poslanik, f^^J^^^^o^'<^^J:.'^-^J^^ 

sallallalni alejhi ve sellem, otisao po dva rogata .jil^^ii^:!:!:^^!:^ Jflii:;!^ 

cmo-bijela ovna, a potom ih zaklao svojom aikom. " ' > ' . . '- ' ^ ^ 

Slijedi ga (ii predaiiju) Vuhejb, prenoseci od Ejjuba. Ji ^}^i J^l^! ^^J V^l J^ v>j ^}^ 

Isma'ili Halimb. Verdan vele: "... odEiiuba. on od :f ■ - - °l - - f'-^"'- 

Ibn-Sinna, aovaj odEncsa„. - , , - . . 

5555. PRICAO NAM JE Umer b. Halid, njemu ^i^iJIlil^ jJU-^j;U*ii^.oooo 

Lejs, ovome Jezid, prenoseci od Ebu-Hajra, a on ' . . . - 'j . - .r i^ = - - . 

od Ukbe b. Amira, radijallahu anhu: ^^ <^ ^-;U ^ 4^ jp ^^1 ^} j^ y 

da mu jc Vjcrovjcsnik, sallallahu atcjhi vc scllcm, ob^ JpL^I^|^Jiiipl>^:jjI]lil^ 

daoovccikozcdailipodiiclisvojjmdrucovimaza ", ... . .... , '. 

kurbane. Ostalo je mladuncc koze koje jc ojacalo Cr" '^ ^ 4*r^''-^ ^-''^ 4^ - 
{i samo pase), paje to spomenuo Vjerovjesniku, 4j ^'t 

sallallahu alejhi vesellem, a on rece: "Zakoiji je ti 
kao kurbana."^ I? ov!i dva hadisa sf j-akljucujc: 

— vrcdnjjc jc zaklnlj dva kurbana; 

— boljc jc zaklati ovna ncgo ovcu; takodcr Jc boljc zaklali rogata ovna ncgo sukavog. Po usaglascnom 
misljcnju, dozvoljcno jc z:iklali i siikavog ovna ili ovcu; spomo jc da Ii jc doy^uslcno klanjo ovna ili ovtc 
(za kurban) sa slomljcnitn mgotiii 

-pohvalnojcdacovjctc sam koljcsvoj kurban (ako lunijc raditi taj pasao); 

— pozcljno jc da kurban biidc sto Ijcpscg izglcda J da ima sto k\'alilctnijc mcso. (Feiiuihhari, 10/13) 

Nekj kaziidajc alud mladuncc kojcjc napunilo godinu dana, adrugi dajc to mladuncc kojc ima pet injcscci. 
Cilj navodcrja ovog hadisa jc uka^vanjc dajc davoljno 7aklati i samojcdar kurban, ada jc Paslanikovo, 
sallalliihu alejhi vc scllcm, zrlvovanjc dvaju kurbana ptihvaino, a nc obiivci^no djclo. 119 SAHIHU-L-BUHARI 
KURBANI VJEROVJESNTKOVE, SALLALLAHU ALEJHI 

VE SELLEM, RIJECI UPUCENE EBU-BURDl: 

^'ZAKOLJI MLADU KOZU (OD SEST 

ILI SEDAM MJESECI, ILI OD GODINU 

DANA), ALI NIKOME POSLIJE TEBE 

TO NECE BITI VALJANO." 

5556. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Halid 

b. Abdullah, ovome Mutarrif, prenoseci od Amira 

da je Bera' b, Azib, radijallahu anhu, rekao: 

"Moj tclak kuji sc zovc Ebu-Burda zaklao jc 

kurban prijc bajram-namaza, pa mu jc Poslanik, 

sallallahu alejhi ve sellem, rckao: 'Tvojaje ovca 

samo radi mesa (nije kurban)/ 

'AUahov Poslanice, imam pitomu mladii kozu 

(od scst ill scdam mjcscci, ili od godinu dana)', 

rece on. 

'Zakoiji je', rece Poslanik, sallallahu alejhi ve 

sellem, *ali nikome poslije tebe to nece valjatr, 

a potom dodade; ^Ko zakolje prije namaza, 

zaklao jc radi scbc (anc kao kurban), a ko zakolje 

poslije bajram-namaza upotpunio je obred klanja i 

postupio prema sunnetu muslimana.'"' 

Slijedi ga {u predanju) Ubejda, prenoseci od Sa'bija 

i Ibrahima, a takoder 1 Veki', prenoseci od Hiirejsa, 

a on od Sabija. 

Asim i Daviid prenose od Sa'bija: '*lmam 

mlado zensko jare koje je skoro prestalo dojiti 

{'anakii leben)^ 

Zubcjd i Firas prcnosc od Sa'bija: "Imam miadu 

kozu {od scst ili scdam mjcscci, ili godinu dana - 

dzeze'ii)" 

Ebu-Alives kaze da mu je kazivao Mensur: ''... mladu 

zenku koze ( amikun dzeze'd)!' f iaJU ^ iy^ ^V % 1^1 Jis ^b 

■■ - ' ° 4i^j;^ j! iju. i^k JiiJ Ll51c .ooo^ u 

: " ; ' ' ' " " I 

- 1 'f- 'i>? t: ■-: .;^, in '.- '-r °'- 

-^ ^ i J J ^ ^ 

^A^ ^-,L:i= ^^y^U ^ ^\jj ^j Jl^j 

-» > ^ j" ■* ^, , B ' ' I Hadis jc ranijc spomcnul na pocctku poglavlja o kiirbaniina. [z njcga sc zakljiicujc da njjc valjano klanjc 
ncdoraslog mladunccta kozc {d^e:re'a -kQ]Qr\\]Q napimilo godinu datia i zaslo u drugu) kao kurbana tcda 
su spomonulc ol jksicc odnosc na udrcdL-nu osubu. Tojc misljcnjc vucino pravnika. Vccina pravnika laktxJcr 
smatra da mozc posliiziti kao kurban ovca knja jc napunila scsi mjcscci, ako jc krupnija J dcblja. (Vidi 
dclaljnijc raspravu o lomf u: Fethul-hari^ 10/1 G- IS.) 120 
^uijjiqjUfi ^^ d*jlaiJlgii[pa Ibn-Avn veli: "... mlada kozii ('anakun dzeze'a) Je 
zensko mladuoce koze koje je skoro prestalo dojhi 
{'auakii lebeu)!^- 5557. PRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar, -^ ^X£ lil^ jU: ^^ iU' l51^ .ooov 
njeinu MuhaiTuned b. Dza'lcr, a ovome Su'ba, .. r ,''-,>' ^'= 
prcnoscciodSclcmc, aonodEbu-Dzuhcjfcdajc '^^^ J} ^ ^IL: ^ i^Xjr ^^^ ^ 

'bbii-Bui"da zaklao je (kurban) pnje namaza, - "^' ■ ■ ^- -^ - ^ 

pamujePoslanik, sallallahualejhi vesellem^rekao; ^^ ^^ .j^ -^ j^ ^jjj ^ ^% Jj 

'Zamiicni lo novim kurbanom.' , - - - -^ 

Mmam samo mladu kozu {clzeze'a)\ odgovori Ebu- Jli ^^ ^ ^ ^ Jli vJ-1j v-^ Jli 

Burda. . . ., ',..-:,' ,. " .' „ 

Su^baveli:"Mislimdajejosrckao:^Onajebo!jaod J^j ^-^:;^'i'^ l)^ i^^^'^^L^^^ 

one koia ie napunila t-odinu dana.'" -f - - ^-^ - -^ . ^ - ^ r-^o^ >. - ,^ 

'Ncka ta budcumjcslo one, ali to nccc valjati nikomc - ^ " " " ^' 

poslije tebe\ rece mu Poslanik, sallallahu alejhi ve .a^lc jil^ Jiij f= \^\j^ 

sellem.''^ '' ' 

Hatim b. Verdan prenosi od Ejjuba, ovaj od 

Miihammcda,onodEnesa,aovajodVjerovjesnika, 

sallallahu alejhi vc scllcm, i dodajc: '' .., ncdoraslu 

kozu ( 'anakun dzezt 'ci)^ 

ONOME KOJI ZAKOLJE «^ ^^L^^Nt ?^i ^ -^1^ 

KURBAM SVOJOMRUKOM 

5558. PRICAO NAM JEAdemKEbu-Ijas.njemu ki iSl;: ^Ui ^t ^ ^51 li^l^ .oooa § ^1 ^ Jli ^ ^ 5iL£^ L^l^ Su'ba, a ovome Katada daje Enes rekao: 

"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zrtvovao 

jcdva crno-bijclaovna; vidiosam kakojc stavio J^ ^:^ ^^j ^{-^ -^f -^^ 

svoju nogu na njihovc stranc, proucio Bismillu ' . , ' / . ' 

i tekbir, a potom ih zaklao svojom rukom. ^ 'Ji^W^-^-t^j^j*-^!:^^ Radi sc o ra?liCitim jcziCkim fint'sama, pa su stoga navcdcni i^vomi i?ra?i, R^nijc jc vcc spomcnuto 
znaccnjc rjjcci ^it're o, o kojoj sc ovdjc najvisc govori; 'anokjc zensko mladuncc kozc. 

Zjpovijcd u hiidisLi kujuJL" Posl^inik, Kalliillahu Likjhi vu solium, upuliu Irbu-Burdi d:i ponovi klunjc kurbiina 
dokaz jc hancfijskim pravnicima koji zastupaju rnisljciijc da Jc klaiijc kurbaiia imucntim muslimaim obavcza 
(vadiih). Safija smaira da jc la obavc/a obuhvalnija od loga da sc njomc doka/ujc kako jc klanjc kurbana u 
osnovi obavczno (vaiizib) ill pohvalno (rufniiuby \cr j*^ mojaicc da sc njoinc zcli aamo ukazali na lo da klanjc 
kurbana prijc namaza nc prcdsiavija izvrscnjc obrcda klanja kurbana, vcc obicno klanjc, {Feilml-bari, ] 0/20} 

Iz hadisa sc zakljucujc: 

— prilikom klanja zivolinjc potrubnojc proucilf Bismilhi i tekbir^ 

121 SAHIHU-L-BUHARI M^ KURBANI 
O ONOME KOJI ZAKOLJE 5^ iUi t^j jy. -jb 

KURBAN ZA DRUGOGA 

Neki covjek pomagao Je Ibn-Omeai prilikom i^^.^^ ^0 ^-^ J^^^^k-j^l^^'j 
klanja dcvc. Ebu-Musa narcdiu ic svoiim kccriina = .f ' * - * m ,^. 

da same zakolju svoje kurbane. ■ (Jt:-^^ 5559. PRICAO NAM JE Kiitejba. njemii Sutjan, ^i ^di lili: 5^' \il^ .ooo^ a ovome Abdiir-Rahman b. Kasim, prenoseci od ^^ , , , : , ^ ^; , ,,^ _. 

svoga ocada jcAiSa, radijallahu anba, rckJa: '^ ^^^ y^ j^ i;^ y. J^-^ ^- 

^'Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, usao je ^ ^iji J^^ j^ jiS liJLi L^I^ ^i ^j 

kod inene u mjestii Serif i zatekao me uplakanu, ^ ,', ^^ \ . ^^ . ^ ~ - 

pa je upitao: ^Sla je bilo s tobom? Dobila si ^ ^r^^' JU U Jlii ^1 Llj ^/.. 

'Da\ rckla sam, ^ r , - - ^ (^ 

'To je nesto sto je Allah odredio kcerima ,^^^i ^^^. Jj^ *^^^^J^ ^^1 1.^^ ^ 
Ademovim. Cini sve ono sto cini hadzija, ali '-- ..-^.,- ^ \ ^. 

nemoj obavljad lavaf oko Ka'be\ rece Poylanik, ', ;- -^ . -^^ 

sallallahu alejhi vc scllcm. On jc tada za svojc 
zene zaklao kravu." KLANJE (KURBANA) NAKON NAMAZA s^l ^ ^iJI ^1^ 

5560. PRICAO nam JE Hadzdzadz b. Minhal, 5;;l^ lil^ Ji;^°i ^ £lU lil^ .oM* 

njemuSu'ba. a njegaje obavijestioZejd, dajecuo . ^ \ \ - -^ ^ * .:- ^ 

Sa^bija da preiiosi od Beraa, radijallahu anhu, koji f^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^ -^'^ -^^' ^^ 

"Cuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve '■ ' ' "3 J pT sellcm, da jc, kada jc drzao hutbu (govor), rckao: p J-^ ^i ^-^ ^ji 0^ ^ '4^ ^ Jj^ ^! 

'Prvo sto cinimo u ovom nasem danasnjcm danu ,^, . , .? .-- ,-:. -,,- . ,- ,.< , ' 
{Kiirban-bajramu) jeste klanjanje bajram-namaza; ' ^ ^ ^ e. 

polom se vracamo i koljcmo (kiirbane). Ko ovako ^ j^ aIX^ 1111' iJ- ^ ^Jii y^ ^j 
postupipostupiojcponascmsunnctu, akozakoljc '>,/-.,. ^ - --*' . ; 

ranije-tojeobicnomesokojejehranazaporodicu . "^-^-^ - °^^ j^ ^ t^ ^ T 

i nema veze s obrcdom/ 'cy^'J^l^l^ ^jI^j JJ.! j! ji ^> 

Ebu-Buida tada rece: "Allahov Poslanice, zaklao ' " -- -^ - 

— prjljkom klanja slavi sc noga na dcsnu stranu vrata zivotinjc, a ona sc polozi na li jcvu stranu; noz sc drzi 
u dcsnoj ruci, dak sc lijcvom rukom zivotinja dr/.\ za ^lava; 

— pohvaino jo da covjek sam zakoljc kurijan, iiko umiju radjli laj posao. 

122 ^ — — - J — 
d^jlOiJLgii^pa sam prije namaza, a imam mladii kozu (koja jos jj j\ ^^ ^j 'Q.\^ 14^^! JlS ^LJ 
nije narasla za kurbana); bolja je od one koja je ' ' , - napunila godinu dana/ 
'Ucini to (zakolji je) umjesto one, ali to nece 
vrijedjcti vise nikome poslije tebe% rece mu 
Poslanikj saliallalm alejhi ve sellem/' 

KO ZAKOLJE (KURBANA) PRIJE BAJRAM- 
NAMAZA PONOVIT CE KLANJE J- J- J- I J 

jlti s^i-oJI Jii ^j J>a ijV 5561. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemii 
Isma'il b. Ibrahim, ovome Ejjiib, prenoseci od 
Muhammcda, a on od Encsa da jc Vjcrovjcsnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
"Ko je zaklao (kurban) prije namaza, neka 
ponovi!" Neki covjek rece: ''Ovo je dan n kome se 
zeli meso" — spomemio je pritom i svoje susjede 
- a Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi ve scllcm, kao 
dajeprimio njegovu ispriku.' 
"Imam", nastavi dalje covjek, ''mladu ovcu kojaje 
bolja od dvije ovce." On (Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi vc scllcm) dozvolio mu jc da jc zakoljc. 
"Ne znam", kaze Enes, ''da li ta olaksica vazi i 
dalje.'* Potomje (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem) otisao do (svoja) dva ovna i zaklao ih, a i 
ostali su Ijudi otisli do bravcadi i zaklali ih." 


^^y.\ ^^4111:1 >^> jc\i ^ ' r-'.i -^'r. .:> 


5562. PRICAO NAM JE Adem, njemu §u'ba, l:^S\ lil^ zkl iL'lc ^il i2lc ,ooiY 

ovome Esved b. Kajsa, prenoseci od Dzundeba b. -^^ ,■ ^^^, ., ..„, ,, ^ ^; ,„ 
Sufiana Bedzelija, koji je rekao: ^f^ - l,''-^ - ^-**^ <^ 0^ 

"Bio sam s Poslanikom, sallallahu alejhi ve 5iji;ji ^^ Jiii^l i^^^^^lo-^i 
scllcm, na dan klanja (kurbana) i on jc rekao: , .^ , ^ " ^; , '; ,_/ 

^Roje zaklao (kurban) prije klanjanja, neka zakolje - C--^ C^-^-^^i ^'>^ ^^ -^ J-^- 
drugi, a ko nije zaklao, neka zakolje.'"' I Ibn-Dckik Id vcM: "Ovdjc imamo dokaz da ncznanjc nije isprika ukoMko sc zapovjcdcno jzvrsj prolivno 
zapovijcdi- Rai^lika i^mcdu /apovjcdcnug i ?abranjcnog jest u tome Sto je cilj zapiwijcdi ost\'arenje 
odrcdcnih inlcrcsa kojc nije mogiicc oslvarilf osim izvisavanjem Ziipovijudi. a cilj Zcibrana jc suslczanjc od 
cinjcnja tih djcia zbog njihovc stclnosti, a iiz ncznanjc i zaborav praviii obvcznik nije ih namjcravao ucinili^ 
pa ima opni^diinjo." (Fet/uii-bari, 10/22-23) 123 SAHIHU-L-BUHARI ^^ KURBANI 
Jli ^l^^^ ^ ^^ 0* ^1> ^ ^^J^ J^^^ 5563. PRICAO NAM JE Miisa b. Isma^il, njemii l51i J^p] ^ ^_^ l^Jl^ .oo^r 

Ebii-Avana, a ovome Firas, prenoseci od Amlia 

da jc Bcra' rckao: "Poslanik, sallallahu alcjhi vc 

sellem, klanjaoje Jednogdana, acmdarekao: ^Ko ^ - Jlil .;j £.li ^ Jjl J^3 Ji 

klanja nas namaz i okrece se prema nasoj kibli "^ / ' 

neka ne kolje (kxirban) dok se ne vrati (poslije ^^-^^^^ A^i^'^^ iSlIi jdl^lj Li'^L^ 

namaza)/ Tada ustadc Ebu-Biirda b. Nijar i rccc: , ^ , ^ ^ ... >..,;- 

'Allahov PoslaQice, iiradio sam to.' ^"^ ,^^ ^J-^ ^- ^^ ^^^ ^ ""-^ -^^ T^ 

Tozuriosi\recemuon. ^Uil^ilp^li Jli^iU;;"^;^ Jlil 

'Imam bravce mlade od godinu dana; bolje je od " ' ,. " ' ' 

dva bravccta koja su napunila godinu dana, pa ^^}J^^l^Lilj\s\^}]ir_^L^^'^ 

mogu li gazakJati?', upila covjek. ' ,- .„. ^'' - "',. > 

^Da', rece Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, , ^3L-J^>>U Jliii^:^^! 

'all to nece valjati nikome poslije tebe.'" 

Amir veli: "To je bila njegova boija zrtva 

(kiirban).''' ^* STAVLJANJE NOGE NA BOK ai^iJl ^ J^ ^^1 ^j ^U 

ZIVOTINJE PRJLIKOM KLANJA ' ' " ' 

5564. PRICAO nam JE Hadzdzadz b, Minhal, ^ft^fii^Ji;:. -^^LA^lij^.oo^i 

njemu Hemmam, a ovome Katada da je Enes, . , ^ ^t ,/^ ^ ^t .. .- 

radijallahu anhu, ispricao kako je Vjerovjesnik, ^^"^^^^l -^^^^^j J-^^ ^'-^SjG 

sallallahu alejhi ve sellem, zaklao dva cmo- <^ - -,.. .-r^rf .'-f^; '7^^ - '' 

bijela rogata ovna, stavivsi svoju nogu na njihove " - ^^^^ ,"-^ ," ." ■ : '^ " 

bokovc. KJaoihjcsvojomrukom,^ r,^:-(^^4-\;;(^j-: -;l> J^ 1 Tmam Ajni vcli: "Ko zakoljc (kiirban) prijc nainaza diizan ga Jc |X)novo zalclaii - prcma osaglascnom 
mfbljcnju islamskih prtivnika, jor jc zakUio pnjc vrcmcmi. Spomo jc mcdu isliimskim prtivnicima 
pitanjc valjanofitj klanja nakon namaza, a prijc klanja Jmama. Ebu-Hanifa, Scvri i Lcjs smalraju da jc lo 
do7voljcno, dok Malik, Sallja i Hvzai smatr^iju da nikomc nijc dnzvoljcno zaklaii (kurban) prijc^ irnamii, 
tj. prjjc vrcmcna kojc jc porrcbno za klanjanjc namaza i drzanjc hulbc. ' {Umdettd-kari^ 21/1 57J 

2 Hadis jo ninijc spomcnul ii ovom dijclu. 124 ^ — — - J — 
d^jlOiJLgii^pa UCENJE TEKBIRA PRJLIKOM KLANJA 

5565. PRif AO NAM JE Kutejba, njcmu Ebu- 
Avana, a ovome Katada da Je Enes rekao: 
"Poslanik, sallallahii alejhi ve sellem, zaklao 
jc dva cmo-bijcia rogata ovna svojom rukom i 
pritom proucio Bismillu i iekbir^ stavivsi nogu na 
njihov bok."^ * ' ^iiiiic^jj^i v^ ^ =^.''^<^' 


■U^'-i-* J* KO POSALJE KURBAN KOJI JE 

U VEZI S HADZSKIM OBREDIMA 

(HEDJ) DA BUDE ZAKLAN 

(.UMEKANSK.OM HAREMU)-NECE 

MU BTTT Z ABR ANJENO ONO STO JE 

ZABRANJENO OSOBI U IHRAMU 

5566. PRif AO NAM JE Ahmed b- Muhammcd, 
njemu Abdullah, ovome Istna'il, prenoseci od 
Sa'bija, a ovaj od Mcsiiika da je on dosao kod 
AiSe i rekao joj: 

"Majko pravovjernih, ako covjek posalje hcd j Ka'bi 
(da biidc zaklan u harcmu), a ostanc u svomc mjcstu, 
oporucivsi danjegomdevuobiljezi, i odtogsedana 
pridrzava iliramskili stega sve dok hadzije ne skinu 
ihrame i ne rijese se iliramskih obaveza...?" 
Kaze: *'Ciio sam njeno pljeskanje rukama iza 
zastora. Rckia jc: ^Usukivala sam ogrlicc i vrpcc 
na hedj Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, koji 
je on slao Ka'bi (da bude zaklan), i nije mu bilo 
zabranjeno nista od onoga sto je inace dozvoljeno 
covjeku da radi sa svojom siiprugom u vremenu 
do povratka Ijudi (hadzija).'"'^ ■ 
;|V_Jj eb-^ ^J^^ jOJ >-JjjJ 


':; - ^.' ° ' T> -til ' I I 'I iT^U 

k. l;>' f^\ diii -^ ji>: '^ Si iii- »>"r 


* i^ . ^iJi ^>: 3 H^dis jc ranijc spi^imcnui u ovom dijclu, 

A Hadisjc ranijc spomcniit iipoglavljima o hadzdzu. On ulcazujc na to da covjckii Itoji posaljc hcdj fkurban) 
da budc i^aklan u Harumu, riji; nisia ^abranjuno sCajc inacc zabranJL;no hadziji duk jc u ihramima. 125 SAHIHU-L-BUHARI ^^ KURBANI 
O TOME STA SE JEDE OD KURBANSKOG ^^^ji^l. u.!^ 

MESA. A STA OSTAVLJA ZA KASNUE ^ -^ L.3 ^U>Vi -^ > 5567. PRICAONAM JE Ali b. Abdullah, njemu JU jlli:i2:.;i4.lj:;^J j£lL'i^.oo->v 
Sufjan, a ovome Amr, prenoseci od Ataa da je , ^ ^^ ^'-^ - Dzabirb. Abdullah, radiiallahuanliuma,rekao: ^j^^i^:^^.^ t^^^^^U^-J^ 

"Snabdijcvali smo sc kurbanskim mcsom u 4^ J;>uS/I^>^jji:i^Jb-l^'^i 

vrijcmc Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, da "^ .^ " " . - ^ 

nam posluzi kao hrana naputu do Medine/' ■ j-^1^jJ-C-»^ JLIj^iil Ji i:?^^ 

Vise puta govorio je: '\.. mesom hedja.''' 

5568. PRICAO NAM JE Ismail, njemii Suleiman, ^il^^'l^Jli J^^pllil^.o^-A 

ovomc Jahja b. Scid, prcnoiscci od Kasiina, a on ,_.: .. ,. c; ^' ^ . , ,-> 

od Habbaba da je cuo Ebu-Seida kada je ispricao "^ ^ ■ ^ ^ t^ ^ -"- '^■^ 

kako je bio odsutan i kada se vratio, servirano mil ^j^ L%ii ^]^ ^^ J^^ j^^ ]^ '- *^ 
je jneso. Rekli su: "Ovo je meso nasih kurbana." ': j'^ '- '•' ^L Sklonite ga", rekao je, '"necu ga jesti!" '^^ ^^^^^ ^ J'^'^^ '^1^ 1^ ^! f-^ > J ' .- ,J ff ' 


Kazc (Habbab): ''Uslao sam i otisao kod svoga bra la 

Ebu-Katade ' - bio mu jc brat po majci i bio je ucesnik 

u Bici na Bedru - '*i spomenuo mu slucaj (Ebu- ^_jA *^^j ^ '^' '^^J "^^ ^ i_r*"' J 

Seida), pa je rekao: 'Nakon tebe nesto se desiio/"- "'■-** ~M "" *- ' pT ' 5569. PRICAO NAM JE Ebn-Asim, njemu Jezid ^ J^iC^i^U ilil^ .oeT* 

b. Ebu-Ubeid, prenoseci od Seleme b. Ekvea da ie ' , ^ . ^ ' 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Cf ^ ijf ^ ^ £^^i u^ "^^^ 0* 

"Ko jc od vas zaklao kurbana nc smijc osvanuti ^ : --"-^^t^jj;;? ' "si^il^ 

nakon tri dana, a da sc u niccovoi kuci nalazi ista "" '--'--' - ^ 

od kiirbanskog mesa. JjlJj^jCl^li J^l^ljii^ois^yj^^ii:-- 
Sliedece su godiue rekli: ''Allahov Poslanice, .; *> ^ . ^ ^ ^* . ^. » .^ 

hocemo li postupiti onako kako smo poslupili 'A^^J 1^ J^ ^^^ f^ ^^ 1/ J^' 

proslc godinc?" ^Mcdiic, nahranilc drugc, ali ^ ^^^ ^^ ^^^ ^r r^I ij>lij 
i pohranite (uskladistite)! Ono je bila godina - - ' - ^ " ^ 

velike gladi, pa sam zelio da kurbanskim mesom , ^4^ \^^ S\ oijli 

pomognete driigima." 1 H:»dis ukamjc x\i\ di>7volu snabdijcvanJEi kurbanskini mcsom 7x\ du7i: vrijcmc (viftc od tri dana). MiSljcnja 
pravnjka o ovoin piianjii navcsl ccmo nakon prijcvoda svjh hadjsa u ovom potpoglavljii. 

2 Misli sc na stavljanjo van snagc zabranc jcdcnja kurbanskog mcKi Iri dana nakon klarja. 

126 d^jlOiJLgii^pa 5570. PRICAO NAM JE Isma'il b. Abdullah, 
njemu njegov bral, ovom Sulejmaii, prenoseci od 
Jahjaa b, Scida, a on od Amrc bint Abdur-Rahman 
da jc Aisa, radijallahu anha, rckia: 
'*Solili smo kurbansko meso i donosili ga 
VjerovJesnikLi, sallallahu alejhi ve sellem, 
u MediniJ, pa je on rekao: 'Nemojle ga Jesti du^e 
od tri dana! ' Nijc to bila odrcdba, vcc jc drugc zclio 
nahraniti kurbanskim mcsom; Allah najboljc zna." - J 


5571. PRICAO NAM JE Hibban b. Musa. njeimi 
Abdullah, ovome Junus, prenoseci od Zulii'ija 
da jc Ebu-Ubcjd, Ibn-Ezhcrov oslobodcni rob 
(merla), prisustvovao kurbanbajramskom namazu 
s Omerom b. Hattabom, radijallahu anhu. Klanjao 
je (Omer, radijallahu anhu) bajram-namaz prije 
hutbe, a potom je odrzao hutbu i rekao: 
''O Ijudi, Allahov Poslanik. sallallahu alejhi vc 
sellem, zabranio vam je da postite u danima ova dva 
bajrama. Jcdan od njih jc dan vaseg mrsenja nakon 
posla, adnigi jedankadajedete svojekurbaae/' 4Jilx^ u^T ^ J I; oil- ^'^ ^ooy\ 

^1 J^^ JL3 ^y.]}] ^ ^-y__ Jj^\ JU 

" ' ^ ^ ' ■' ' . ^" -. > .^ 

l;i 5572. Ebu-UbcjdVELI; iC^^iJ^o:^^'^_^1 Jii.oovT 

'Totomsamprisustvovao(toranamazu)sOsmanom . , c , >, ' / ^ 

b. AfFanoni - a bio je petak - pa je klanjao namaz Jr^ J-^ ^i*i-l ^jj kUJj ijL5j OLi^ ^l 

prije hutbe, a potom odrzao hutbu i rekao; *0 '-|j^f| " LlldL' juicii ^'ii^l 

Ijudi, ovo jc dan u konic su sc spojila dva blagdana ^^-' ^^^ ^ - ^ ^^ 

{Bajram i dzuma), pa ko hoce od slanovnika Avalija -j^ -J^ J^f :^ jij^^ ^ -jj i;£Al ji 

sacekati dzunia-namaz, iieka saceka, a ko hoce da ;; . " .^ / - . /. 

se vrati - dozvoljavam mu to,"*'-* ^1 v^l o^j ^^^ J^j^^ J*' S" ^^^^ 


e:^- 3 Ovirn hadistirn argumcntiraju svojc misljcnjc oni koji kanidaonaj koji klanj:ibajrarri-nama7nijcobavc7aTi 
klanjali dzuina-nfltnaz, akojc Bajram iipciak. Mcdutim, odgovara Jm sckako uhadjsunijc izricjtonavcdcno 
da &c oni nc morajii vratili na dzuma-namaz. Takodcr, iz samog jc hadisa jasno da sc radi o stanovnicima 
udaljcnih sclakojimai nijc ubavc;^a klanjali dzuma-Tiama^. {Fethiit-ban, 10/30) 127 SAHIHU-L-BUHARI mm KURBANI 
5573. Ebu-Ubejd veli: ''Potom sam prisustvovao cy. J^ ^ 'Cj^ p -Ci _^\ JLi .ooyy 

(loiTi namazu) s Alijom b. Ebu-Talibom, p^^ je ' / .^ ^» ->. ,, = . 

klanjao namaz prijc hutbc, a potom jc odrzao J-^' v^ r 9^^ J^ ^ M^ t^ 

hutbii i rekao: *Allahov Poslanik, sallallahu alejhi . " . '>^ -r *... ,.. .. -, ,. = -..^^ 

ve sellem, zabrariio vam je da jedete meso svojih ^ ^ - . 

kurbana vise od tri dana.'' =' '' ■ - - ''' ^ ■' 

Slicno se prenosi od Ma'merija, koji prenosi od 

Zulirija, a ovaj od Ebu-Ubcjda. . 0^ j^ ^\ ^ isX}^^ y^ j^ u^j "^^ j)* lisLj ^- ►^ -^-^ f^ t - 5574. PRICAO nam JE Muhammcd b. Abdur- u:^f ^^^-^ j? ^' li^ -^^vi 

Rahim- nicmu Ja'kub b. Ibrahim b. SaM, ovomc ' „ . * 

bratic Ibn-Sihabov, prenoseci od svoga amidze ^^ ^ ^, Cj^ 1*:^ ^= xj^ V,?^^- 

Ibn-Sihaba, on od Saliina, a ovaj od Abdullaha b. m ,°-" • ' ti- ' ' i-^ -i "-•' i- . 

Omeradaje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve ' ' -- ' ' -^ ' ' ^ 

scllcm, rckao: l_^Ls ^ Jil JjJ^j Jli u!^ '<ii ^j ;;i ^l 

''Jedite kurhansko meso tri dana."^ ^, **!,,, ' .r ^ ^ 

Kada bi silazio s Mine. Abdullah bi jeo (hijeb) ^J\J^^.^^^ ^^j^^ >^"^^^ j-^ 

s uljem cuvaiuci se da ne jede kurbansko meso ".7, V .-i- r ■ *■:'-; 

(nakon tn dana). - l ^ I Iz navcdcnih sc hadisa ^akljiieujc: 

— pohvaino Jc loirbansko meso podjjditi na tri dijcla: jcdan dio pojcsti, drugf dio podijditi kao sadakii. 
a trccim dijclom naliraniii druyc; 

— do^voljuiiojf uskladisliti dio kurbiinskog mesa i kasnijc gajcslj; 

— zabrana skladistcnja i Jcdcnja kurbanskog mesa siavljcna jc van snagc, a bilajc molivirana vclikom gbdu 
koja jc tc godinc pogodila pogotovo siromasnijc Ijudc, pa jc Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, ^clio 
da sc SVC kurbaiisko meso podjjcli slanovnistvu Ic da sc nista nc zadrzava za kasnijc. U slucaju potrcbc^ 
muslimanskc vlasti mogu p(.idii/cii siicnu mjcm i /abraniii skladiSicnjc kurbanskog mt'sa; 

— pahvaino jt: sio vise kurbanskog mesa podijclili siromasnima i polrcbnima; 

— zabrana Jcdcnja kurbanskog mesa vise od tri daiia iiakon klanja odjiosila se na vlasnika korbana, ali nc 
i na onog komc jc kurbansko meso poklonjcno, (heihul-bari, 10/29-32; fjfncletui-hin. 21/159-162) Stosc 
tice Abdullaha b. Omcra i ovo° njegovog postupka, Kastalani kazc da zabrana Jcdcnja kurbanskog mesa 
ill jc dcrogirara, ili Abdullah b. Omcrtada Jos nijc bio Cuo za dozvolu jcdcnja tog mesa nakon slo jc bilo 
zabranjono. 128 

.^d 
:]\ U irae Allaha, Svemilosnog, Samilosnog! a ^ Q PICA 
RTJECi UZVISENOG ALLAHA: 

"VINO, KOCK.A, KUMIRI I STRELICE 
ZA GATANJE ODVRATNE SU STVARI, 
SEJTANOVO DJELO - ZATO SE TOGA KLONITE DA BISTE USPJELI. ?3| U-pjij jo^jji^ oL^ylj j-uijJslj j-AiJl \aj\) 5575. PRICAO NAM JE Abdullah b. Tusuf, njcmii 
Malik, ovome Nafi*, prenoseci od Abdullaha 
b. Omera, radiJaUahLi anhuma, da Jc Allahov 
Puslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: 
''Ko pije vino na dunjalukii i ne pokaje se zbog 
toga - ono ce mu biti zabranjeno na ahiretu."- . f * f SlU \:^J^\ ^^ji ^_ <ik\jli^ HiJ^ .0 oVo < - . ' 


ji ^' dill J ^l 4.^ ^ JL5 #: 4u! J_^J > .-= > J^ .5>^ijii;^i^^ HadJs, kao i prclhudnj ajcti i hadisi koji sc spominju u ovom poglavlju, oka^ujc na zabranu pijcnja vina 
fi drugih alkaholnih piai, kaka sl: rjivodj u hadisu: "Svo slo opijii hanim ju."). Onaj ku ga budc pin na 
ovoiTi svJjctu, pa iimrc a nc pokaje sc zbog loga, nccc ga pJLJ na onomc svijctu. Bcgavj u svoin djcluSerhus- 
sunne vcli: "Smisao hadisa jc da takva osol^ nccc uci u D/cnnct jcr jc vino pice stanovnika D/cnncta." 
Tbn-Abdul-BciT vcli: "Ovo jc ostro upozorcnjc i prijctnja koja ukazujc na zabranu ulaska u Dzcnnct, jcr 
nas Uzviscni Allah obavjcstava q Kiir'anu da u Dzcnnctu postojc rijckc od vina kojc jc slatko onima 
SLo gv piju, Ic da ano nc opija nici od njcg<i gkivii boli. (Fethiil-tniri^ 10/35) Trcba napomcniili da jc. 
prcma uccnju chlisunclskc akaidskc skolc, smisao ovo^ liadisa da takva osoba nccc uci u Dzcnnct osiin^ 
ako joj Allah oprosti laj vcliki grijch. kao sio jc ^hicaj 1 sa oHtalim vclikim grijcsima i/u7cv idnlopoklonstva 
(sirka). kuji Allah nccc oprasiiti ako sc sama osoba nc pokaje i nc primi islam. Mogiicc jc da jc znaccnjc 
hadisa da cc fonaj koji pijc vino) uci u Dzcnncl ako inu Allah oprosti, ali da tamo nccc piii vino niti cc ga 
po^cljcli iako cc znali da ono lamu posloji. U svakom slucaju, svc slo jc u D^cnnclu. pa i vino, razlikujc 
sc od onoga sio posloji na ovomc svijctu, jcdino su irncna isia. Ncki kasniji uccnjaci pravc razliku izincdu 
onoga koji pijc alkohol, smatrajuci da jc to do/voljcno, i izmcdu onoga koji ga pijc 7najuci i vjcaijuci 
da jc zabranjcn. U prvom slucaju lakva sc osoba smatra ncvjcmikom, i nccc uci u Dzcnnct, a u drugom 
sluCajuradi SCO vclikiimgrcSniku koji ccbiii kaznj en zabranom pijcnja toga pica u Dzcnnctu, ncko vrijcmc 
ili trajno, ukoliko mu Allah nc oproslf. 

Hadis ukazujc na to da tcvba brisc kako male tako i vclikc ^rijchc. Iskrcnu tcvbu Allah prima, a ona ima 
svojc uvjcic. 129 SAHIHU-L-BUHARI ^^ PICA 
J 5576. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman. njemii ^ ^4^ lJ:^1 j|Jl j.T l::^^ .aovi 

Su'ajb, ovome Zuhri, prenoseci od Seida b. ' ^ ^^^ ,^* >„ * , ,,.: ^ .i 

Muscjjcba, a on od Ebu-Hiircjrc, radijallahu anhu C^ '^ ; - ^- -- ^^^ ^^> 

da su Allahovom Poslaniku, sallallahu aiejhi ve 5H jl^^^ui Jj^^^f^^l^^s^^igf 

sellem, uNociputnvanja fIsra*)uBejUil-Makdisu, ."'.„, . ' ' 

gdje je prenesen (iz Mckke), donesene dvije case: j^ 0?-J j^ ^ 1^-^ =^.t^ ^ ijj--^ 

ujednoiJebilovino,audrugqiniliieko.Pogledao ^i,;,i;Xl Vu Jui UliiilL'^l 

jc u njih i uzco onu s mlijekom, Dzibril tada rccc: " /' ;"- , ' ^' 

"HvalaAllahu, koji te jeuputioprirodi! Dasiuzeo dk^l ^^^ ;;^l ^i^i ^j s^^ ^^^ 

vino, tvoj bi ummet zaiutao." 1 3 -?,'-■> -*..,„,*> 

Slijede ga (u predanJLi) Maimer, Ibn-Had, Usman ^^.J^^'^J^ ^- ^^'^ :^^ 0^}^ j^ ^^ 

b. UmeriZubejdi, prenoseci od ZLilirija.' ^ tij^y^ Jr^ Jli CP iIjI (C^ j ^j-Jl /j^ o->l^ U^Jj>- 5577. PI^CAO NAM JE Muslim b. Ibrahim, fll* l51c ^l^;;^^^ 1^1: .oovv 
njemu Hisam, ovome Katada, prenoseci od Enesa, 
radijallahu anhu, dajc rckao: 

"Cuo sam od Allahovog Poslanika, sallallahu ^jS aj JSXl'^ \ijJ- -^. 4i] Jj^.j l^ 

aleJhi ve sellem, hadis koji vam niko osim mene ^' I'., . ^^ ' " ^ fx ^l 

nece reci: "Jcdan jc od prcdznaka Sudnjeg dana^ J^J J^^ ^- ^' ^^^ -^^./^' i^ ^^ 

kaze (Poslanik), 'sirenje neznanja, pomanjkanie W^ji "rar" '*^i°i ' ^^"^ litjI'Ui^'-liJl 

znanja, sircnjc bluda, pijcnjc vina, smanjcnjc broja ' ^ '' ' ^ ^ 

muskaraca i povecanje broja zena, tako da ce na j^ iV^\ j:^~JJ- d^_ ^ ti:^\ y^j^ 

pedeset zena biti jedan skrbnik.'"' ^ ,. ^ *. oj^ 1 Pod pojmom primda u h;tdisu sc mi'sli na iistrajnost na pulu pravc vjcrc, Hadis ukiu^ujc na pohvalnost 
zahvaljivanja Allahu na Njcgovoj blagodaij u vjdu osIvarivanJEi onoga slo jc korisno J dobro, a oduslajanja 
od onoga sto jc stctno i lose. 

2 Hadis jc ranije spomcnut u |X)glavljii o nauci, a ovdjc jc navcdcn radi pojasnjcnja da jc rasproslranjcnosi 
pijenja vina [alkohola) jcdan tjd prcznaka Siidnjug dana. 130 ^ ^ 
aii^ijli ciiU^ ^M <^ jloJl g;/|^^ 557S. PRICAO NAM JE Ahmed b. Salih, njemii ^\ l5I^ jJU ^ j^^ 6^^ .aovA 

Ibn-Vehb, ovome Juniis, prenoseci od Ibn-Sihaba, - . ^ "^ - , ' ^ ..->'■' 

on od Ebu-Sclcmc b, Abdur-Rahmana i Ibn- ^^ t^ ^^ ^ ^^- ^^^ ^^ ^^ 

Musejjeba, a oni od Ebu-Hurejre, radijallahu ,_1J^1 J^ij ^pi^:^ ^ ^ i:! JjLJ. 

anhu, da je Vjerovjesnilc, sallallahu alejhi ve '^ ^ >' " ^ -^^ ^', 

sellem, rekao: "Kada neko cini bind, ne cini ga ^^ -^! ^ -^1 l^J ^^^ J? ^^ ^"^rt 

kao vjernik, kada pjje vino, nepijega kao vjernik, ^- * i^-^- ,v: .iljl ,v^ \\i-i^ 
a kada kradc, nc kradc kao vjcmik/' - -- ^ "- -. 

Ibn-Sihabvelir'RekaomijeAbdul-MdJkb.Ebii- J/:Vj ■^:J:iji;.:>:o^^s4.>: 
Bekr b. Abdur-Rahman b. Hans b. Hisam da mil . ^ j= - ^ x. ■>.*.'. ,,- '. i 

je ovaj hadis kazivao Ebu-Bekr, prenoseci od Ebu- "7"^ ^ "^"^ ^ J r^- -^ ^J 

Hurejre'', a zatim je rekao: "'Ebu-Beki' je ovome ■ji^j\x^ .y. J^ iJ y. -^^^ j'J^^j 

pridodavao: \.. i kada otima i pljacka ncsto sto jc ' ^/^^^'^ \ '%- 

vrijedno i zacim Ijudi upiru svojepoglcde, necini ^y^-^'-^O^^l^l^lfLi* j^ w-jLJ-i ^l 

to kao viernik/"^ i^.. '_ :> ^. i{ r ' '. ^ ^i :.c.fl 


[bn-Bcltal vcli: "Ovo jc najlcza osiida i prijclnja ztxig pijcnja allcnholnih pica." Haridzijc ovim hadisom 
argumunliraju svojc misljcnjc dii onnj koji svjt;sno, znajuci, cfni vdiki grijuh, izlii:ri \z vjcrc. Ehlisimclski 
uccnjaci smatraju da sc pod pojmom imi7Ji ovdjc mjsli na potpuno vjcrovanjc, jcr sc vjcrovanjc onoga koji 
grijcSi smEinjujc. Mogucc jc tak<idcr da jc smisao rcccmig da onaj koji Cini ovc grijchc osUijc be? imana, 
kao sto sc navodi u jcdnom hadisu koji prcnosi Bcjhcki, a Ibn-Hibban Sinatra da jc vjcrodoslojan (sahih): 
^^Kloiiitc sc vinajcr jc lo majka za\a. Daljc sc navc^di: "On (alkohol) i iman sc nc spajaju, a da brzojcdan 
nc napusli driigoga,' {Fethul-bari, 10/37) 131 SAHIHU-L-BUHARI i^m PICA 
VINO SE PROIZVODI OD GROZDA, .^1 ^;iiJ! ^U 
(ALl J NA DRUGE NACINE) 

5579. PRICAO NAM JE Hasan KSabbah.njemu ■;_J^el^^^-;_l^\6:^.ooy<\ 

Muliammedb.Sabik,ovomeMaIik,tj.lbn-Migvel, , . t ^ ' '- ?. ^^ " - ^^ ^ 

prenoseci od Nafija da je Ibn-Omer, radijallahu ^ c ^ .-^ C^- J^ ^ ^ 

anhuma, rckao: ^i ^^1 Aii ju \^ '^i ^j yU ^i 

"Zabraiijcno jc vino, a u McdinJ ga tada nijc ni " , . ' - ' 5580. PRif AO NAM JE Aimed b. Juniis, njemu ^^-ij?^!^ J-V'o^!^'^^'^ -^^A- 

Ebu-Sihab Abdu-Rabbih b. Nafi\ ovomc Junus, .'. ^ ,'^;, ,:...* ^ . ^ . - >, ^.\. 

prenoseci od Sabita Bunanija da je Enes rekao: v - - _ ^ .' ^ 

'"Onda kada nam je zabranjeno vino u Medini je ^j ^y^ Ji^ .^^^ ^4^ "^t-^ J'^ j-^^ 

bilo sasvim malo vina od erozda; vecina nase^ fs.^.', ,::,< .--tM r .- r, .^^' - 

Vina bilaje od nezrenh i zrelJi datum. - - - . '-.-', . ;uii :^\ u> 55Sl.PRICAONAMJEMusedded, njemuJahja, d^ J ji ^liX^tX:^)^!^ .aoA\ 

ovomc Ebu-Hajjan, prenoseci od Amira, a on od ^ ^ . „\. ^ , ^ . ^ . ^^^ . 

Ibn-Omera, radijallahu anhuma, da je Omer ustao T^' ^^ ^^ ^J ^^ ^^ J^ >^ ^'-^ 

na minbcru i rekao: 

''Aposlije je dosla zabrana vina, a ono se proizvodi 

od petero: grozda, dalula, uieda, psenice i jecma. iiit-^j J-^1j J^^j ^-^1 ^-^ j^ C^j 

Vino ic ono sto opija um. ^. . , -- i 


1 Tbn-Hadzcr vcli: ^^Mogiicc jc da Tbn-Omcrovo govori na osnovu onoga sto jc njcmu bilo poznalo, ill time 
ukazLijc na lo dii g<i jc lada u Medini bilo saivim miilo, ili dii nisu u lom Ircniitku imjili Sla cijedili zii vino. 
(Feiiml-bari, 10/39) 

2 Namjcra Encsova, radijallahu anhujc da ovim hadisom odgovori onima koji korisic imc vino samo za ono 
Sto scpn>izvodiodgro7da, ili istakncda sc zabrana nc odnosi iskljucivonaonostosc proizvodi odgro/da, 
vcc da ona obiihvaca svako opojno pice^ slo je i vjcmvainije. {Feilnd-bari^ 10/39) 132 ajiiiiyi c(iU^ ^ ^ 
.'rtjiqill ntqKi DOSLA JE ZABRANA VINA, 

A ONO SE PROIZVODI OD 

NEZRELIH I ZRELIH DATULA 


5582. PRICAO NAM JE Isma'il b. Abdullah, ^'I^ Jli^l-U^^lpWll^l^-ooAT ^ ■ /-J jjIj *l>JJj Hj oJllt Lil ^^a— ■! nJh-^ jjIj njemu Malik b. Enes, ovome Ishak b. Abdullah b. 
Ebu-Taiha da jc Encs b, Malik, radijallahu anliu, 

rekao: "PojiosamEbu-Ubejdu, Ebu-Ta!hui Ubejja ^ 4i\ ^j ^U ^ ^i ji- i^ ^T 

b- K.a'bapicem od nedozrelih i dozrclih datulajpa 

je dosao glasnik i rekao: 'Vinojezabranjenol' 

^Ustani, Enese, i prolij ga!\ rece Ebu-Talha, i ja ju^ oTli;L^'^j ^3 ^^ y^ 

sam eaprolio" ^ ' t ' ' •• 

'--U- "- — ir t 'u" ■ '^' '--'-U ^ 5583. PRICAO nam JE Muscddcd, njcmii 

Mu*temir, ovome njegovotac,prenoseci od Enesa, 

radijallahu anhu, da je rekao: 

''Bio sam najmladi u mahali, pa sam sluzio svoje 

amidzc piccm. Tada jc rcccno: 'Zabranjcno jc 

vino!' 

'Prolij ga!\ rekose, pa smo ga prolili. Upitao 

sam Enesa: 'Od cega im je bilo pice?', a on rece: 

'Od nedozrelih i poludozrelih datula.' 

EbU'Bckrb,Encs(nato)rccc: ^toimjcbilovino?!" 

Na te rijeci Enes nije reagovao (osudom) " 

Neki od mojih drugova kazivao mi je da je cuo 

kako je Enes rekao: 'Tadaje to bilo njihovo vino." JLs -ujI ji- j^tjjui Lj_l^ jj fl L-b- .oaAV ^i ^1 j; i,Ju iJs ji iS] 


^ ^ u ^^ oAi \^^\j>^ \^\ ^jjL^ ;:iLi 


-^^ i? ^^ J? J^ ^J 4-^-j J^ r?^ - ' J 


liJU ujAi tiUU |V ij^l j^.4w^ <^1 jjL>t-j1 . J^ji f^j^ 133 SAHIHU-L-BUHARI mm PICA 
- i '^, >" ': '- 's"' !<■ 5584. PRICAO NAM JE Muhainmed b, Ebu- e'j^ ^jJk\ j::_J ^Zk^ii'j^ .ooAi 

Bekr Mukaddimi, njemu Jusuf Ebu-Ma'serBera", . ,'''..,». ; ^ , = 

ovomc Scid b. Ubcjdullah, prcnoscci od Bckra b, ^ -^ ^-"**- pj;^ j-**^ ^--^je 

Abdullaha: dale Enes b- Malik rekaokakoje vino, r- iJi AI-lijI^ *J '<; -ij'j^ Tlii Jil^ 

kadaje zabranjeno, pravljeno od nezrclih i zrelih ^.' ' ^~\. VINO OD MEDA ffi^' >ij J-mjJI ^;iiJ[ ^1j Ma'nveli:'TilaosamMalikab.Enesao jecmenom ^^1 ^ ^\ ^ S^\^ SJ\^ j^ J^j 

pivu, pajcrckau: ''Ako nijc opojnu, nc smcta." \ _ '^ /^ ^ -^ .:,"- ,'^ - - - 

Ibn-Deraverdi veli: "Pitali smo za njega. pa su o^3i^5-^1o^l J^Ja-^:^^>5^.(11M J^ 

rekli: ^Ne opija, pa ne smeta/" ^ ^j;i^ ^^:^ I j^: - ^[^ 5585. PRICAO NAM JE Abdullah b,Jusuf,njcniu ^i; L'>iJiij.^^^4ili; iSl;: .oaAo 

Malik, ovomeIbn-§ihab,prenoseciodEbu-Seleme ^: ^ - r _ 

b. Abdur-Rahinana da je Aisa rekla: ^* ^f^-^ ;j':^^-^oyj' ^^ ^-^l ;f 

"Poslanik, sallaHahu alejhi ve sellem, upitan je o ju^ ^i ^ ^ ^^ j^^j j^ ^'u ii^^ 

vinu od mcda (iticdovini), pa jc rckao: 'Svako jc - ' - ' .'.-_'; ^ 

opojnopicc zabranjcno (haram),'" -?'^ jt^^^^^^^j-^ J^ ^ ^- ' ' 5586. PRTCAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu ^ 44^ \:>'S^\ o^i j? UiJ^ -^^^^ 

Si^'ajb, ovome Ziihri, prenoseci od Ebii-Seleme ^-^ ^^ ^ ^ - - .:-',,* 

b. Abdur-Ralimana da je Aisa, radijallahu aiiha, ^' ^^'^ Jr'.'^^^j^^ V^^l J^ ^>!J' 

rckla: 

*'UpiTan Je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ' ^ ^ ^ ' ^ , o inedovini, a to je pivo od meda koje su pih ^^^;^;^i jil^lfj jlIJl jj^i^^l 
stanovnici Jemena, pa je rekao: 'Svako je opojno " ^ ^ '^ -' 

pice zabranjeno (harara).'"- . Jl^^^^li_^1^ j^ f^^l Jj^j JUj 1 {7 navcdcnih hadisa 7akljucujc sc da sc vinom na^iva i pice kojc jc pmi^vcdcno od drugih tvan, a nc samo 
od grozda. ZabranjcrJojc pjli i najmanjii kolicmu pica ako vccc koMcinc to^ pica opijaju. Dmgim rijccima, 
zabranjeno jc pili svako pice kojc opija u bilo kojim kolicinama. 

2 Iz hadisa sc zakljuciijc da jc svako opojno pice zabranjeno, bcz obzira na tvar od koje je ono proizvcdeno, 
tc da ziibnioa oije svcdfna Kimo na vino proi^vcdt^no od gro^da. 134 samy ci>u^ ^ ^ 
t-rtjiqfcll nt/|K! '. » : 5587. Zuhri veli: ^Tricao mi je Enes b. Malik da ^. >T J^^^ J^ 4>]J1 j^j -^^AV 
je Allahov Poslanik, sallallahu aleihi ve sellem, * > ^^. , . . i> 

rckao: ,:^--^' ^ ^^"^ ^ ^^ '^-' ,^^ ^-^^ ^^ ^r^.^ 

"Nespravliajte tursiiuuposudi odtikve{hrgu) niti ,'^- '. U :.^.' ^ r,;- *-!'i - m^ 
\ ,.r' ^ to / ^ ^^_ ^^^ ^^l ^^, ^^^l J \jj 

u smolavoj posudi! 

Ebu-Hurejra ovome pridodaje: "... zelenom krcagu , S^lj f^^^ 

i kaci od palmina panja."^ TOME DA JE VINO ONO 
STO KOJE OPIJA I PREKRIVA UM 


5588. PRif AO NAM JE Ahmed b. Ebu-Redza\ 
njemu Jalija, ovome Ebu-Hajjan Tejmi, prenoseci 
od Sa'bija da je Ibn-Omer, radijallahu anhuma, 
rckao: 

"Omcrjcdrzaogovor(hutbu)naminbcriiAllahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao; 
'Objavljena je zabraiia vina, a onoje proizvodeno 
od petero: grozda, datula, psenice, jecma i meda. 
Vino jc ono slo upijc razum. Volio bih da nam jc 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, precizirao 
troje prije nego sto nas je napustio: djedov 
nasljedni dio, nasljedivanje osobe koja nema ni 
djece ni rodileija zivih i neke vrste kamate. " 
Upitao sam: 'Ebu-Amr, a sta kazcs o onomc sto 
se u Sindu proizvodi od rize?\ a on odgovori; 'To 
nije bilo u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem', ili je rekao: "... u vrijeme Omera."' 
Hadzdzadz prenosi od Haiimiada, a ovaj od Ebu- 
Hajjana umjcsto rijcci grozdc rijcc suho gfozde. jj *- ^ Uo^ .1^; ^f ^\ JJ^] lij^ .flflAA ^ ^ ^ ^ ^ 

i;.j X%'j jiJi ;;u l; ;^\} jiJi j i* " ciS JL5 U^Ji ti^ a ^ .yi ^L^i y ^ Ji' LrJTj^J^ASJlj^l 


3 Zabranjcno jc drzalj ili proizvodili pice (kojcjc inacc dozvoljcno) u lokvim posudamaj crone brzo prclvaraju 
tvarodkojc&cpravi piccu vino, papostoji opasnostda sctctvari prctvorcuopojnosrcdstvo, adaloosoba 
koja u njima drii pice (sok) i nc zna. 135 SAHIHU-L-BUHARI 
PICA ^"^ 5589. PRICAO NAM JE Hafs b. Umer, njemii ^^bilZJl^;^^ JUi^Cii .ooas .-f Su'ba,ovome Abdullah b, Ebu-Seler,prenoseciod ., , . ^ , „. 

Sa^bija, a on od Ibn-Omcra da jc Omcr, radijallahu > ^' ^ ^^ J^j^^^^^f. f^j> 

anhu, rekao: ^^il r^-^l^^'^\ Jii yil ^ 
"Vino se proizvodi od pet tvari; snhog grozda, datula, psenice, jecma i meda. m . yj^\j jyjj\j ij^^j J^\j OSOBl KOJA DOPUSTA PIJENJE 
VINA 1 NAZIVA GA DRUGJM IMENOM 

5590. Hisam b. Ainmar veli da MU JE PlilCAO 
Sadeka b. Halid, njemu Abdnr-Rahman b, Jezid b, 
Dzabir, ovomc Atijja b. Kajs Kilabi, prcnuscci ud 
Abdnr-Rahmana b. Ganma Es'arija da Je rekao: 
"Pricao mije Ebu-Amir, ili Ebu-Malik Es*ari - tako 
mi Allaha, nije mi slagao— daje cuo Vjerovjesnika, 
sallallahualejhivesellem,kadaje rekao: 'Umome 
iimmctu bit cc onih koji dozvoljavaju nczakonit 
spoini odnos, svilu, vino i muziku; penjat ce se 
svijet na visoka brda; dolazit ce im cobanin sa 
stokom; navracal ce kod njih siromah radi svoje 
potrebe, a oni 6e mu govoriti: 'Dodi sutra!' Allah 
cc ih izncnada nocu unistiti, i brdo na njih svaliti, 
a druge ce pretvoriti ii majmune i svinje do Dana 
sudnjega/"^ 


^ = ;:— ,-; Ji >. "^ rf^ rf* ^ -•- 

- ^ ' "^ '' -^ -.- ' - ^ > 


W ^ u j-.-:t 


1 Ovi hiidisj ukiii^uju na lo diisc, u Scrijcilskom pnivii, vinom.tijaJL; ^abranLi ii^ricito spomLTUlii ii Kur'anu, smntra 
svako pice kojc iina svnjslvo opijanja uma, Ic jc. po lorn osnovu, obnhvacciio zabranoni konzumiraiija vina. 

2 Ovoj hadis sadrzi tcsku prijctn|u onima koji smisljnjii lukavstva pokuaavajuci oiio slo jc zabranjcno ucjnjcj 
do7voljtnim proniJL:nom njcgova imcna, Pmpis Jma svoj ra?log, a ra^log /^branc vina jcnjcgovti svojstvo 
opjjanja. Gdjc god posloji lo svojslvo, posloji i zabrana. makar imc bilo i dn.igaciju. Ibnul-Arcbi veil: 
"Osnova prjncipa jc da su propisi ii vczi sa smislom i sadrzajcin pojmova, a nc za same pqjmovc, kao 
odgovor onima koji propisi; dovodi; u vczu sa samim pojmoviiTia " {Feihtl-bari, I0/5S) 136 SiMl 'itii^ ^ ^ 
d^jlOiJLgii^pa SPRAVLJANJE TUR^IJE 
U POSUDAMAl ZEMLJANOM CUPU j^lj iit^Vl ^ jUij'JI ^1^ 5591. PRICAO NAM JE Kutejba b. Seid, njemu 
Ja'kiib b. A bdur- Rahman, a ovome Ebu-Hazim, 
prenoseci od Sehla da je rekao: 
"Dosao Jc Ebii-Uscjd SaMdi i pozvao Allahovog 
Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllctn, na svoju 
svadbu- Njegova zena, inlada, sluzila ih je. 
^Znate i\\ kaze (Ebu-Usejd), *cime sam napojio 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Navecer 
sam mn u zcmljani cup pokischo datula.'''^ 9 f L^^€^ 1^ ^ ^' l51;: .oa^^ J- ^ J- J- _r ^"^ 


VJEROVJESNIKOVA, 

SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, 

DOZVOLA UPOTREBE POSUDA 

I ZDJELA NAKON ZABRANE J - P 5592. PRICAO nam JE Jusuf b. Musa, njcmu 
Muhammed b. Abdullah Ebu-Ahmed Zubejri, 
ovome Sufjan, prenoseci od Mensura, a on od 
Salima da Je Dzabir, radijallahu anhu, rekao: 
''Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio 
jc zabranio zdjcic (kiscljcnjc tursijc u njima), pa 
su ensarijc rekle: 'One su nam neophodne!' 
'Onda moze', rece im Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem." 

Rckao mi jc Halifa: "PRICaO NAM JE Jahja b, 
Seid, njemii Sufjan, ovome Mensiir, prenoseci od 
Salima b. Ebu-Dza'da ovakav hadis/' 
PRICAO NAM JE Abdullah b. Muhammed, 
a njemu Sutjan ovaj hadis, rekavsi: "Poslo je 
Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, zabranio 
posude..." _Uj^ Lj_b^ cf^J^ ^. ^-*^Ji UjJj- . *\ T 

^UkiSllcJLii i^j^l jji^jii J^3^ ^'C . J- " ' ^ " - -. -j"*^. >: b^-i:^ <a>- jUj \^[^j\i L^ u jJN <ii r . ^ J.j^i^ J^ lJU^ Uj-^ -^^^ Ji ^ f ^ 


3 Hadisjc ranijc spomcnutu poylavljii o svndbcnoj svccanosti (velimu) podbrojcm 5176. Hadis ukazujc nato 
dii jc dcr^voljunojcsli kompol, AM. ukoliko bi ?it' on ukisclio i bio u fail vrcnja, bilo bi gci iiibnmjunojcsli. 137 SAHIHU-L-BUHARI ^^ PICA 
5593. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemii ^ l^li 4>\^ ^ J^ t^l:: .oosr H- r* Suljan, ovome SulejiTiLin b. Ebu-Muslim AJivel, _ ^*,. r "\i' i°' ^ ''I'n' ■■ ' 

prcnoscci od Mudzahida, a on od Ebu-ljada da jc ^ -.^ ■ ^ ,-^ i^^ '^: '^' ^*^^ 

Abdullah b. Ainr, radijallahu anhu, rekao: i^ ^i ^j jJS -J 4ui_c^ ^ ^^^^ t^l 

"Kadaje Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem, ^ ^ <,,"'. .,..^"^ ^. ^ ^, '^ f- ',1^: 
zabranio zdjele (pravljenje tursije u njima), receno ^=^ ^ .% *;: ' ^ ^^ 

mu Je: 'Ne moze svako naci mJeSinu!', pa iin je ^1 J li J^'J^ '^ ^ ^^^ ^ J~^ 
dozvolio upotrcbu ncnasmoljcna vrca.'* ' ''''=,*, 

5594. PRICAO NAM JEMusedded^nJemuJahja, ^^ J^ li^lc ^U bill ,oasi 

ovome Sufjan, prenoseci od Sulejmana, on od ^ , '-- -^ ' * 

Ibrahima Tejmija, a ovaj od Harisa b. Siivejda da ^ ^^ rf^^| i^ ^l:^ ^-^ ^^ 

jc Alija, radijallahu anhu, rckao: 

*'Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, 

zabranio je upotrebu hrga i nasmoljene posude lil^^j^iil^^^jiij.L'jJl^i? ^ 
{pri kiseljenju tursije)/' ' ' / 

PRICAO NAM JE Usman, njemu Dzerir, prenoseci - \^: J-^^^ j^ ^>f 

od A'mesa ovako. 


5595. PRICAO MI JE Usman, njemu Dzerir, j^^ j^-'jt^^'^ i)\}i Jl^ .ao^o 
a ovome Mensur, prenoseci od Ibrahima da je '., p,^ .^ : p '^ 
ispricao: ^^Rekao sam Esvedu: Mcsi li pitao Aisu, T '^}^ ^^ ^ t'^"^ ^ r^^ ^ majku pravovjernih, o tome u cemu je pokudeno ^Tr^ --^'lili ii£;-i'"^'i'' ■ ■ U; 

kiseliti tursiju?' ^ " " -v - ■ 

^Da',kazaoje/rekaosamjoj:'Majko pravovjernih, ijL^cJli'iJil^^.ijt^^l^lf ^r^jil 

ucemuje Vjerovjesnik^sallallahualejhi vesellem, , ^ \, . - = . - , , 

zabranio kiscliti tursiju?' ^'pj ;^'^l j l£] ui c^\ J^i JiJj J 

'Zabranio ie nama, svojoi porodici, da kiselimo ^*, t^ ' ^ : , -* 

tursiju u posudi od tikve (hrgu) i nasmoljenoj ^; i -^-^ ^-^ 

posudi^reklaJe. ^ . u:.lIt;iI^Ll.IJL^ 
'Zar nisi spomiujala i zeleni krcag te kacu od 

palmina panja?\ upitah, 

'Govorim ono sto sam cula. Hocu h govoriti ono 

sto nisam cula?!', rece ona.'" 138 aiiiiiyi c(iU^ ^ ^ 
i-rtjiqtil n\f\yi 5596. PRICAO NAM JE Miisa b. Isma^il, njemii i5j^ >pi ^^ ^J. 6'j^ .oo=\i 
Abdiil-Vahid, a ovome Sejbani da je Abdullah b. 
Ebu-Evfa, radijallahu anhu, rckao: 4iii; il^ Jii ju^i el^ A^i}iil;^ "VJerovjesnik, sallallahualcjhi vesellem.ZLihranio je zeleni krcag (tj. kiseljenje tursije u njeinu)." - V 
*'Upitao sam: 'Mozemo li piti iz bijeloga?' 
'Ne', odgovorio Je/'^ puenjeturSueod 
datula, ako ne opija ^^^I^JLiU^Hil^SJ^l^t^l 


jS^uU ^ La J-Ujl RASJ LJU 5597. PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu 
Jakub b. Adur-Rahman Kari, ovome Ebu-Hazim, 
prenoseci odSehlab. Sa*dada JeEbu-UsejdSa^idi 
pozvao Vjerovjesnika, sallallahii aiejhi ve sellem, 
na svadbenu svecanosL Toga dana sluzila ih je 
njegova zena, ij. mlada, koja je rekia: ''Znale li ata 
sam priprcmila Allahovom Poslaniku, sallallahu 
aiejhi ve sellem? Nakiselila sam mu sveceri u 
zdjelicudamla,''' »fl ' -f *r ^;4:;jii i^^ii ciil ^-J^^ m ^i i^S UKUHANOM VOCnOM SIRUPU 
I TOME KO JE ZABRANIO PIJENJE SVAKOG 

OPOJNOG PICA 

Omer, Ebu-Ubejda i Mu'az, radijallahu anhum, 
smatraju da jc dozvoljcno pijcnjc vocnog simpa ako 
ga, nakon ukiihavanja. ostane jedna trecina; Bera' i 
Ebu-Dzuiiajfapili su ga ako hi ostala jedna polovina. 
Ibn-Abhas veli: '*Pij sok sve dok je svjez!'' 
Omer veli: ''Osjetio sam kod Ubejdiillaha miris 
pica; raspitat cu sc o tome, pa ako budc u pitanju 
opojnopice, izbicevat cuga!'' 


J^ •'^UiJl ^J, },\^j 5^ _^j 'jli J\jj " ^ Llj I— 1| /-- J^J 'OJlJ«-J iV O Jj-j jaC- JUj . SALf;5:i.;jlSoli^j:L:. 1 Ovi hadisi ukaziiju na znbranu uptilrcbc lili vrsi;i posuda i.i kojimii liirsijii br^^o pn:l;i^i u fazii vrcnjii, 
(c tako ptisiajc opojna. Burcjdin hadis koji jc Buhari navco u poglavlju "Vjcrovjcsnikova, sallallahu aiejhi 
vc scllcm, dozvola.,," (broj 3592) ukazujo na do?valu upoircbc pasuda bc;^ i7U7ctaka, sto upucujc na 
to da jc zabranjcno piti Jz takvjh posuda prijc nc^o slo sc provjcri da M jc tursija fcrmcntirala Jli nijc. Ta 
sc provjcra nc mora vrsiti samo pijcnjcm, vcc sc mo?c i/vr&iii i pmmatranjcm dji li jc dosic do vrcnja i 
izbaciviinja pjcnc ili nc. {Fei/nil-buri, 10/03) 

2 Hadis jo ninijc spomcnui u poglavlju o svadbcnoj svccanosli {velima). Vidi lakodcr hadis broj 5591. 139 SAHIHU-L-BUHARI mm PICA 
5598. PRICAO NAM JE Muhammed b. Kesir, ^ jdilJ:^I^^i:i'l3l^ ,ooU 
njemu Sufjan, a ovome Ebu-Dzuvejrija da je - - , .. '. --f '- *' T ^ 'Titao sam Ibn-Abbasa o vocnom sirupu (sira\ ii^^^^^ij^' jidl^l^i j;:. Jlil 

pa je rekao; 'Muhammed, sallallahu alejhi ve . .^ ^ j, ., .s ^ . 

sellem, ihjepreduhitrio( spropisomtostosu vino -^. Jr^ ^^ ^r^^ ^^^ ^^j^^ J^ 

nazivalii/r^C^oiO- Onostoopija, zabranjenoje!' i 7. '\-Z\-^\ ^jL\\ 5Ni!i 

(Sira jc) dozvoljcno i lijcpo pice', kazc, 'a osim "- ' - " 
dozvoljenog i lijepog pica postoji samo zabranjeno 
iniznopice/"' 

5599. PRICAO NAM JE Abdidlah b. Ebu-Sejba, hi J ': ^ y_ ^iXS lil^l .oM^ 

njcmu Ebu-Usama, ovome Hisam b, Urva, : ,.'..,, ,, » - .;-. ;, J ; .--^ 

prenoseci od svoga oca da je Aisa, radijallahu ^: '^^^^ ^-^ ■ -^o. jt ' -^ 

anba, rekia: ^ ^l .jl^ ^]s \^ ^i ^^ H;^ ^^ 

''Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, volioje " . ^' .-„ , , 

slatko i med." - J^'j ^^>^l V^ 


O ONOME KOJI SMATRA DA NIJE ^i^T IJi^ ^/ ^t ^li J^ ^t 

DOZVOLJENAMJESAVINANEDOZRELIH t^i:^ ^Slit^^ijlj 

IZRELIHDATULA.AKOTOOPIJA, ,, . -m t ■ m -i- 

IMJESAVINADVUUPRiSMAKA . ^^^ ^ - ^> 5600. PRICAO NAM JE Muslim, njemu Hisam, lii^ t[^ l2j^ j^l^ lioA . a V ■ 

a ovome Kalada da je Enes, radiiaUahu anhu, ^ - ^ , * ' , . 

i^ckao: ^^^ ^- ^^ ^ '^^ ^^ ^^ -^ "^ 

*'Opslu7ivao sam Ebu-Talhu, Ebu-Dudzanu i \ ^ , \1 a,WJ\ j] jYi'-'j -^:if ' i^j ^A^l^ i1 

Suhejiab. Bejdaapicem spravljenim od mjesavine ' ' . ^,_ ^, 

datula kada je dosla zabrana pijenja vina, pa sam to [^^ '^'J 4^^^ ,^^1 "^^j^ M ^J y^ 

pice bacio. Opsluzivao sam ih, i bio sam naimladi. "j-x ..iv . .». .-^^ '.^ ,s,:^.J, 

!1 w r . . I - '' ^^J j^^ -^^ ^-^ ^ij r*.j---'b 

To smo pice tada smatrah vmom. ^ '- - i 

Amrb. Haris veli: "PRICAO NAM JE Katada da .Lli^siiL'LL'I^i^jUii^j^ 

je cno Enesa..." I Ebu-Lcjs Scmtrkandi vcli: "Onaj koji piji; kiihano vino, ako ono opija, vcci jt; grcsnik od onoga koji 
pjjc objcno vino, jcr onaj koji pjjc obicno vino zna da grijcsi pijuci ono sto jc zabranjeno piti, a onaj koji 
pijc kiihano vino pijc. ustvari, opojro pice smatrajiici to do7voljcnim {huhil}. Postoji konscnzus islamskih 
pravnika o tome da je mala kao i vclika kolicina vina falkoholnog pica) zabranjcna. Vjcrodostojan jc 
hodis Poslanikov. sallallahu alejhi vc scllctn: *Svc sio opija 7abrnnjcTiojc\ a ko dozvoljava ono stojc po 
usaglascnom misljcnju zabranjeno- Eaj izlazi iz vjcre," [Fethid-bari. 10/68) 

140 ^ ^ 
aiiiiijil ciiU^ ^S ^r^jIqfcll niqKi 5601. PRICAO NAM JE Ebu-Asim, njemu Ibn- jJ^\^:^J\^^[^j:\b::l^ .01.^ \ 

Dzurcjdz, a ovome Ata" da je Dzabii', radijallahu '„ ^ - » ' ' >< ^ ^ 

anhu, rckao: ' ^^A^ ^^ ^3 ^y}^ ^T "^^ '^ "Vjerovjesnik,sallallahualcjhi vesellem,zabranio (i.^ .,\^ ^,. ^,, - ,,^. i% 

je (da se pomijesaju) suho grozde, zrele, nezrele i ^ ^ - ; ": -^ " -: 
poluzrele datiile." 

5602. PRICAO NAM JE Muslim, njemu Hisam, u;^! fuu lil^ ^ l2^ .avT 

ovome Jahjab. Ebu-Kesir,prenoseciodAbdullaba , ^ r - r -- 

b. Ebu-Katadedajenjegovolacrekao: :r^ s^^ l:*! ^ ^1^ :r^ j^ yl Ji ^ 

"Vjcruvicsnik, sallallalnialeihi vcscllcm^zabranio ,=, . ,:;,''=,. °' -f * 4, .. - - f 

je da se pomijesaju zrele 1 tek zamdjele datule te r^ ^ ;: -t^-- - s?; ^ .-; 

zrele datule i suho prozde. Sve to treba posebno --; 1; f^r , r k V'-'r "-w '-ir 
kiseliti (za tursiju). - ' " ' ' " Ibn-BcUiil voli; "RijctJi u hadJsu ijt^ o^^/n jcsu grcSkajcrjc zabmna mfjcSanja spomcnutog &iihog voca opt3a, 
makarvclikc kolicjnc takvog pica nc npijalc, zbtjgbrzinc prclvaranja lakvc mjcsavinc uopojno srcdstvo, tako 
da lo vlasnik i nc osjcli, Zabrana spotncnutc mjciavinc nijc donc&cna sioga slo jc u loin ircnulku opojna, vcc 
sloga slo cc lo ubrzo piislalj, jcr ako ncslo trcEutno opija. uopcc nijc spoma njcyova zabrana " Kcrmani vclJ: 
"Shodno tome, ovdjc sc nc radi grt:sci, vcc upoircbi mciaforc, a la jc upoircba ccsta/' Ibn-Munzir veli: 
■"To sc nc mo^c priguvcrili Buhariju, jli zalu slo on smalra dozvoljcnim lakvu mjcSavinu prijc ncgo slo poslano 
opojna^ ill zato sto jc dao naslov ovom pojilavlJQ na osnovu prvog hadisa u njcinu (5600), jcr ncma sumnjc 
da jc pice kojim jc Encs opslu^ivao Ic Ijudc bilo opoJTio. Zcilojc kod njih obuhvuc^cno zabranom pjjcnja vinu. 
Encs, radijallahu anhu, izricito kazc: 'Smairalj smo ga tada vinom/ To ukazujc da jc bilo opojno. A slo sc 
ijcc 7Jibranc mijcsanja dviju vrsla prismakc, lo sc uzima iz Dzabirovcg i Ebu-Kaladinog hadisa, Zabrana jc 
ovdjc molivirana ncovisnim razlogom: ili zato slo vclikc kolicjnc Ic mjcsjvinc opijaju, ili zalo slo sc lakva 
mjcsavina brzo prcrvara 11 opojnu, ili zbog prcljcrivaiija i luksuza " {Feihul-hmi. 10/69) 
Imnm Ncvcvi vcli: "Salyski i dnigi pmvnici smalnijii da jc razlog zabranc ovc mjcsavinc lo Slo sc ona br/o 
prctvara uopojno srcdslvo, cak i prijc ncgo sto fcrmcniira, pa onaj kojijc pijc misli da nijc poslala opojna, a ona 
jt vcc lakva" Vccinapravnikasmalradajc 7abrana- u ovom slucaju, na nivoupokiidcnosii (mcknih-icn^ihcn). 
Nckj maljkjjski pravnici smalraja da jc zabrana na nivou kalcgorickc zabranc. PravnJci sc spore mjcsavjnj 
Uirsijc odncdozrclihdatulakoja nijc fcrmcnliralaitur&ijcod^rc'lihdatulakoja nijc fcrmcntirala.Vccinapravnika 
smaira da ncma razlikc izmcdu la dvL^ slucaja. Ona jc, diiklc, pokudcna fmckruh-lcnzihcnl. Hancfijski pravnici 
smalrajudajctakva mjcsavina (prijc Fcrmcnlacijc) dozvoljcna. Haitabi vcli: "Gnipa pravnika smaira dajc lakva 
mjcsavina zabranjcna. makari nc bila opojna, shodno vanjskom smiski hadisa, Tojc misljcnjc imamn Malika. 
Ahmcda. Ishaka i sljcdbcnika safijskog mczhcba. Oni kazu da onaj koji pijc mjcsavinu spomcnnlib tvari grijcsi 
n jcdnom, a onaj koji lo radi nakon vrcnja- dvapul. Lcjsdovodi ovii zabrann u vczi sa slucajcm kada objc tvari 
fcrmcnliraju islovrcmcno, Ibnul-Arcbi vcli; "Ncma spora u lomc da sc zabrana nc odnosi na mjcsavinu mcda i 
mlijckajcrse mlijcko nc prclvara u lurSiju." {Felhul-hari, 10/69-71) 141 SAHIHU-L-BUHARI 
PICA PIJENJE MLIJEKA ^-}a1!I <_^m^ \-i\s Uzviscni kazc: ",.,kojcnaslajcodgrizinaubuiagu UkJLi ^J *jj ^>:^^ ) juJ^LUyj 
i od krvi -ukusno onima koii ga piju."^ ' ' .^ j^<. - . 5603. PRif AO NAM JE Abdan, njcmu Abdullah, 
ovome Junus, prenoseci od Zuhrija, a on od Seida 
b. Musejjcba da je Ebu-Hurejra, radijallahu anliUj 
rekao: 

"Poslaniku, sallaliahu alejhi ve aellem, one je noci 
kada jc Nocno putovanjc obavio (bio prcncscn iz 
Mekke u Bejtul-Makdis) donesenajcdnaposuda s 
mlijekom i druga s vinom/'^ \i"^\ :.^ ^lii u:^i jix^ 61^ .n*r ^ i ,^ ' ^1 J f ^ ^ t -» 

i\ Jli Aif- -iul ^j ijiyi j^l 


-/ -r. 


-'-' -■ 

au 5604. PRICAO NAM JE Humejdi, njemu Sutjan, 
ovomc Salim Ebu-Nadr, prenoseci od Umcjra, 
sluga (mevia) Umm-FadI, dajeUmm-Fadl rekla: 
'Tjudi su bili u nedoumici da li Allahov Poslanik, 
sallaliahu alejhi ve sellem, posti na Dan Arefata, 
pa sam mu poslala posudu s mlijekom, i on ga je 
popto. ^ 

Sufjan je. mozda, rekao; **Ljndi su bili u 
nedoumici da li Allahov Poslanik, sallaliahu alejhi 
ve sellem, posti na Dan Arefata, pa mu je Umm- 
Fadt poslala..," Kada jc upilan o hadisu, rekao jc: 
"On sc prcnosi od Umm-Fadl." 


I En-Nalil, 66. Prijcvod ajcUi u cjclosli glasi: Vi imjilt; pouku i u sloci: "Mi Viim djjuniu da pijclu ono sto 
iz njcnc ulrnbc dolazi, sio nastajc izmcdii grizina i krvi; mlijcko jc 10, cisto i ukiisno onima knji ga piju/' 

1 Ibn-Hadzcr vcli: "Izbor jc Jzincdu vina kojc jc zabranjcno J mljjcka kojc jc dozvoljcno Jli zalo sto tada 
vino nijc bilo /abranjcno Hi 7mo sto jc u pitanju dX'nnct&ko vino, kojc nijc zabranjtno." Hadis jc ranijc 
spomcnul u lumaccnju sure El-lsru, {Feihifl-hirn. 10/74; Umdelul-kan, 2I/185J 

3 Hadis jo ninijc spomcnul u poglavljima o posiu i hiid"^d2ii. 142 ^ ^ 
aiiJiill ciiU^ ^^ t^ jloJl g;/|^i ' .* ^t 5605. PRICAO NAM JE Kutejba, njemu Dzerir, J^\}\ J 'y_^ b'^^ lu^i L'l^ . o v o 

Siigana da jc Dzabir b. Abdullah, radijallahu ^ # ^ '^^ ^^^ ci^ ^' ^ 

anhuma, rekao; ;^ ji ^^A j:j^ S\ ^L^ Jli ^I-l;^ 

"Ebu-Hiimejd donioje lonac s mlijekom iz doline ^.^ : i.t;" ' > ^ ^ ./ , 

Neki\ pa mu je Poslanik, sallallalui alejhi ve j'^j ^> Vl f^: .ilJj^S i jul^i^ 

sellem, rekao: 'Trebalo je da ga prekrije§ makar .' '^ ' 

stapom (drvcctom). ,»4 ^j^'^^^j^ 5606. PRICAO NAM JE Umer b. Hafs, njemu ^'i^^l l2i^,^^o:>iLil^ .ovi 

njegov otac, ovome A'mes, prenoseci od Ebu- . ^ ^J ^y.. J. ,^ *. , ",,: '.-C: 

Saliha,ko|i,kakomislim,spoiTiinjedaovajprenoai " y 

od Dzabira, radijallabu anhu, da jc rckao: ja ji^ Jlia- j^ ^L>- J^i -1^ -iii ^j ^l>- 

"Ebu-Humcjd, .icdan od cnsarija, dunio jc ^^^ ,%j, .A-^^^,-'^ 

Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, casu ^ ;r 7-- ~9; '^-' 

mlijekaiz doline Neki'^pajeonrekao: 'Trebaloje ii_^ ^ ^j^ ^^ j^j ^'^ *^^ '-- ^^ 

da ovoprekrijes makar stapom.'."'" i'- -u * *h ^ .^--r,/^* ^' :='^- -' ^' 


5607. PRICAO MI JE Mahimid, njemu Nadr, '6'jJ-] lilil '^'J^] jjl^ i^ .ovv 

ovome Su'ba, prenoseci od Ebu-lshaka da je 

Bera\ radijallahu anhu, rckao: 

"Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, dosao ki ^ ^ ^I]i ijj JL^ ^ %\ ^5 

je iz Mekke, a s njim je bio Ebu-Bekr, koji je _, ^ ' ^ - -^ ^ ■ '- 

ispricao: ^Naislismoporedcobana,aVjerovjesnik, -^J tl^ ^jS^ j^. j.1 Jli o_- _^ jAj 

sallallahu alejhi ve sellem, bio jezedan. Namuzao '., .. ^^ ^ 'n- ^ -, 't '- ',1 - 

sam malo mlijeka u vrc, pa je on pio loliko da -. - " 

sam bio zadovoljan, Dosao jc kod nas Suraka b. ^ ^j^ ^jJ j j;l jaI^ '■^-^ '^ 

Dzu'sum na konju, pa je on (Vjerovjesnik) ucio .,; '^ ^t ;^,' >.f: ,, r:j^ > 

dovii protiv njega. Suraka Je zatrazio da ne uci ur"-^ u^ ^^^-'^r ji j^ j— rfj 

dovu (protiv njega), a on ce se zauzvrat vratiti. ^fj J^ ^i; ^ '^\ '^y-J, ^1 .^ ? j^s ^ 
Vjerovjesnik jc, sallallahu alejhi vc scUcm, tako ' ' " ' 4 HadisukaTUJcnapohvalnostprckrivanjahraTic i pica. U slucajuncdostatkaprckrivaca, mo^csc upotrijtbiti 
i drvcc kojc cc sc slavUi prcko po&udc. Ibn-Hadzcr vclJ: ''Mislim da jc tajna dovoljnoslj slavljanja sjpkc 
prcko posiidc u tome sto jc stavljanjc prckrivaca ill sipkc s|xijcno s uccnjcm Biswille; to stavljanjc jc znak 
koji iika^Liju na BismiUu, tc sc scjlani nc priinicii loj posudi." {Fethiil-bari, 10/74J 

j Hadis jo ranijf spomcnul u poglavljima o vrlinama. 143 SAHIHU-L-BUHARI 
PICA 5608. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman. njemii l51i ^^iJ- J:^I jgi _^1 iSl:: .o-i'A 
Su'ajb, ovome Ebu-Zinad, prenoseci od Abdur- - ^ , Rahmana, a on od Ebu-Hiircjrc, radijallahu anhu, r^'^' \ ■ " -"ill f" ' ^ i^'ii ' daJeAllahovPoslanik,sallallahualejhi vcscllem, ujjjlli Jii^Ai]! J J,j^l^ j>l^j 

r£!kao:*'Divnali jesadakaodabranaobilnomliiecna , " ' ~ % 

deva data nekome da se koristi njenim mlijekom, j^^^^^Jfi^^^liLdlj'^.^i^l'^^^ deva data nekome da se koristi njenim mlijekom, 
i divna li Je sadaka ovca koja daje mnogo mlijeka 
data nekome da sc koristi njenim mlijckom: ujutro 
ode s posudom, navecer se vrati s drugom!"' 


>'.j " rH ;^l ^ ^i; y. b'^ .01 '-^ 5609. PRICAO NAM JEEbn-Asim,njemuEvza^i, 

ovome Ibn-Sihab, prenoseci od Ubejdullaha 

b, Abdullaha, a on od Ibn-Abbasa, radijallahu 0^ y^^^ Ch :^^^ i^ v^ cj^l u^ 

anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ^ . ' ,^ ^i - ^^ " . c- - 

ve sellem, popio mlijeka i, izapravsi usta, rekao: - ^ ^^ ^/ % ■ r^ 

"U njemu ima masnoce,"^ j^^ ^' ^1 j^^^ J- v -r ^^j ^^^ 5610. Ibrahim b. Tahman prenosi od Su'be, on 
od Katadc, a ovaj od Encsa b, Malika, radijallahu 
anhu» daje Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: 

"Uzdignut sam do Sidre, kad tamo cetiri rijeke: 
dvije vanjske, a dvije umitrasnje; vanjske su Nil 
i Eufrat, a unutrasnjc dvije rijckc u Dzcnnctu. 
Donesena su mi tri pehara: pehar u kome je 
bilo mlijcko, pehar u kome je bio med i peliar u 
kome je bilo vino; uzeo sam pehar ii kome je bilo 
miijcko, pa mi jc rcccno: 'Odabrao si prirodu, ti 
i tvoj ummct (sljcdbcnici)!'*'^ 
Hisam, Seid, i Hemmam, prenoseci od Enesa 
b. Malika, on od Malika b. Sa'saa, a on od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, rekli 
su o rijckama slicno kao u prethodnom hadisu, 
ali nisu spomcnuli tri pehara. ^^^ Jl^^^l^^lJLij .011 - j(>ii ji> ji;^! ^:3i (i^ &ji^i Ji ^j 

"^ ' ^ "^ -' ^ 1 Hadis jc ranijc spomcnuf u poglavlju o posudbi, 

2 Hadis jc ranijc spomcnut u poglavlju o Cisloci- 

3 Hadis jc ranijc spomcnut u poglavlju o Vjcrovjcsnikovu, sallallahu alejhi vc scllcm. Nocnom putovanju 144 ajiiiiyi c(iU^ ^ ^ 
d^jlOiJLgii^pa TRAZENJE PITKE VODE 5611. PRICAO NAM JE Abdullah b. Meslema. 
njemu Malik, ovome Ishak b. Abdullah, prenoseci 
od Enesa b. Malika da je rekao: 
"Ebu-Taiha bio jc po broju palmi kojc jc imao 
najbogatiji cnsarija ii Mcdini. Najdrazi imciak 
bio mu je vrt Bejruha\ koji se nalazio nasuprot 
Mesdzidu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
ulazio je u taj vrl i pio njegovu lijepu pitku vodu. 
Kada jc objavljcn ajct: 'Necctc zasluziti nagradu 
sve dok ne udijelitc dio od onoga sto vam je 
najdrazel^'V kaze Enes, "Ebu-Talha ustao je i 
rekao: 'AUahov Poslauice, Allah kaze: 'Necete 
zasluziti nagradu svc doknc udijclilc dio od onoga 
sto vam je najdraze!\ a meni je najdrazi imetak 
Bejruha'; cinim ga sadakom u ime Allaha^ zeleci 
od Njega nagradu za to i da mi to bade zaiiha 
kod Njega. Cini s njim onako kako ti pokaze 
Allah!' Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, 
rece: 'Izvrsno, to je koristan i plodonosan imetak 
{iii: "... cija je nagrada neprolazna'- u nedoumici 
je bio Abdullah). Cuo sam ono sto si rekao; ja 
mislim da je najbolje da ga podijelis svojim 
rodacima/ 

'Ucinit cu to, Allahov Poslanice', rece Ebu- 
Tallia. Podijelio je taj imetak svojuii bliznjima i 
amidzicima. 

Ismail i Jahja b. Jahja vcic: ",., cija jc nagrada 
ncprolazna,"^ c-^lSj frL^j^ ^J *JL* i-lj^l O^j Jj^ ,v t". > 


* ^ 1 ^ ^ ^ > J ^ ^ ^ 


1 

3- » ^ d> " ' " 1^ ^.^ ' ?;,- I" i ^ '^r^ Ji'.' til ' I' -t 4 Alf-Tmran, 92. 

.s HiidJsjc ranijt; spomcrul upogltivlju odiivanjvi zi;kaLii rodbini i u poghivlju o upunomtKicnju. Hiidis ukrt^ujf 
na to da trazcnjc pjlkc i cistc vodc ajjc pmtjvno uinjcrcnosti, skmmnosli i isposnJsKu Ic da iii^ iilazj u 
pokudcnu rdskos, Ibn-Tin vcli: "Ovaj hadis osnova jc doi'volc pijcnja vodf i> vrta bc7 pmiunaknadc^.' Ibn- 
Hadzcr vcli: "Ncsporan jc skicaj osobc kojoj jc dozvoljcn ulazak 11 vrt, a dozvola pijcnja drugim osobama 
[cmcljiscnaobicajnoj vcli kod usnosti utom poglcduaitvrdivanjcjc tcdozvolcspomcnulim {Poslanikovim, 
sallaliiihu alejhi vo scllcm) djclom diskuUibilno." {Fellnd-bari. \bni) 145 SAHIHU-L-BUHARI 
PICA mijeSanje MLIJEKA S VODOM' rJri rILu t^jAiJl L^^JM h-lU ^,^ Ji S^ o7^^ J^^ iJ'J^^ u^ J-^A '^ "^ 5612. PRICAO NAM JEAbdan,niciTiLi Abdullah, \^-J^] 4i\X}- \:-:J^ d\X^ lil^ ,o-v\t 

ovomeJumis. prenoseci odZuhrija, aon od Encsa 

b. Malika, radijallahu anhu, da je vidio Allahova 

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako Je ^jj^;g^ij 

popio mlijcko, a potom dosao njegovoj kiici. 

"Pomuzao sam ovcu \ kazc Encs, "i pomijcsao ^ ^' "^^A "^^^ °^ 04^ "j^^ j^'j. 

mlijeko s vodoin iz bunara za Poslanika, sallallahu 

alejhi ve sellem, Uzeo je vrc i napio se. S njegove 

lijeveslranebiojeEbu-Bckr, asdesnenekibeduin. ^l^'^^l ^J^^ ^l^^l -^^4 J^J j^. j? 

Ostatak mlijeka dodao jc bcduinu rckavsi pritom: " ' r -^ : = ^ . % ^. , , 

^Zdesna nadesno!'"^ " ^^^ ^^-^^ ^^ r^' "^ + 

.jLi: j^j C.J1 ^liii jjiSl ^ii l^ 5613. PRIC^AO NAM JE Abdullah b. Muliammed, 
njemu Ebu-Amir, ovome Fulejb b. Sulejman, 
prenoseci od Scida b. Harisa, a on od Dzabira b, 
Abdullaha, radijallahu anhuma, da jeVjerovjesnik, 

sallallahu alejhi ve sellem, dosao kod nekog 

covjeka ensarije s jednim od svojih drugova - a 
ovaj je usmjeravao vodu u svome vrtu - i upitao 
ga: "Imas li vodc kojajcprcnocilaustarujmjcsini, 
ili cemo ustima piti iz bunara?'' 
Covjek rece: ''AUahov Poslanice, imam vode koja 
je prenocila. Olidi do nadstresnice/' Krenuo je 
i on s njima dvojicom, nasuo vodc u vrc, a onda 
pomuzao ovcu i pomijesao mlijeko s vodom, Potom 
je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
topio, apio je i covjek koji je dosao snjim. J— 

H " J- J- J- H 

V 


Jii J ^b IjA ^ Si. . li: ;i^ ;jiJi ji^i 4i_p ^' ^ -ii J J, J 1 Misli sc na pijcnjc spomcniitc mjcsavinc u svjcllu ranijc spomcnutc z.ibranc pijcnja mjcsavjnc d\iju Ivarl^ 
a nt-'namijcsanjc mlijeka svi^idoni rjdi prodEijc, jcrjc to prijcvara, 

2 Hadis jc ranijc s|Mmcnut u poglavlju o poklanjanjii, Hadis iikazoje na to da jc dozvoljcno pili mjcsavinu 
vode i mlijt;ka, Ic da sc u dmslvu dnjc prcdnosi dfsnoj strani. 146 aiiiiiyi c(iU^ ^ ^ 
d^jlOiJLgii^pa PICE OD SLATKA I MEDA J^i^kAJI^ J>l>Jt ^!>^ oi^ Ziiliri veli: "Nije dozvoljeno piti Ijudsku mokracii sajJ ^Ul J^ ^^ J^ ^ isj'y^ <i^j 

u nuzdi ier ie to necist/' Uzviseni Allah kaze: ,'"'='* - - ' -'.,'- ' n- 

Dozvoljavaju vam sc lijcpajcla. ^ Ibn-Mcs ud o ^ ^' ^ '-^ . ^ t 

alkoholu kaze: ''Allah vam nije dao lijek u onome 1 ^\ jj ^^i J jj^:^ J>\ Jii} (oL^I sto vam je zabranio. 5614. PRiCAO NAM JE AJi b, Abdidlab, njcmu 
Ebu-Usama, a ovome Hisam, prenoseci od svoga 
oca da je Aisa, radijallahu anha, rekla: "Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, volio je slatko i ined." J X 

M 


PIJENJESTOJECf 

5615. PRICAO NAM JE Ebu-Nu'ajm. njemu 
Mis'ar, a ovome Abdul-Melik b. Mejsera da je 
Nezzal rekao: 

"Dosao jc Alija, radijallahu anhu, na trg i napio 
sc (vodc) stojcci, a polom rckao: *Jma Ijudi koji 
preziai da neko od njih pije stojeci. aja sam vidio 
Vjerovjesnika, sallallahu alcjhj ve sellem, da radi 
ovako kako ste vi vidjeli mene da radim.'" ^jj j^^U ^j ^^^ o\ ^^\ ^Jst L^lu jl J nC^ .oi;ij^r;C5jii'^^idJi5 3 El-Maida.4. 

4 Argumcnlaciju Zuhrija slabi cinjcnicn dn jc dozvoljeno jcdcnja srrvjnc u sEucaju nuzdc, n i ona jc nccisl. Sloga 
[bn-Bcttal vcli; "Pravnici /a&tupaju misljcnjc suprotno Zuhrijcvu. i ncma spora mcdu njima da jc to dazvoljcno 
u niiMi." Rijcci lbn-Mcs'uda» radijiillcihu anhu. ukazuju da nijc dozvoljeno lijctili sc alkoholnim picima. 147 SAHIHU-L-BUHARI 
PICA 5616. PRICAO NAM JE Adem, njemii Su^ba, 
a ovome Abdul-Melik b. Mejsera, prenoseci od 
Nczzala b, Scbrc, da jc Alija, radijallahu anhu, 
klanjao podne, a potom odsjeo na trgu u Kufi da 
rjesava razne potrebe Ijudi, sve do ikindijskog 
namaza. Donesenamii jevoda, ionsenapio,oprao 
lice iruke-a spomeniioje: iglavu i noge- aonda 
jc ustao, popio ostatak vodc stojcci i rckao: 
*'Neki Ijudi prezini pijcnje stojeci, a doista je 
Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve sellern, radio 
ono sto sam i ja iiradio." 

5617. PRICAO nam JE Ebu-Nu^ajm, njcinu 
Sutjan, a ovome Asim Ahvel, prenoseci od Sa'bija 
da je Ibn-Abbas, radijallahu auhuma, rekao: 
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pio je s 
vrcla Zcmzcm slojcci,"' 

O ONOME KOJI PIJE SJEDECI NA DEVT ^ J" d^\xS \Sj^ v^ 6jJ- I^ uli .o-\\\ 

n- r' I 

4^j J-^-*^J ^^j^ ^\ci Li* (tJ ^r-JjOl c^yuiJ 

'' ^ '' " n '' 

AJ^gi i^ ^ jilj *j V^JJ ^^Ij jJJj Si^^ 

J*- .. '.'j -''i 


OpXJ j^^^i^ lJ3i^ ^^ ^-^>-^ c>-^ V^ 5618. PRICAO NAM JE Malik b. Ismail, ^i^ J^l^j ^ ^L^ l5iC .oiu 

njcmu Abdul-Aziz b. Ebu-Sdcma, a ovome Ebu- 

Nadr, prenoseci od Umejra, sluga (mevia) Ibn- 

Abbasovog, da je Umm-FadI b. Haris poslala 

Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, krcag 

smJijekom - a on je sjedio na devi predvecer na j^j^^ ii^ 'Iji jj^-JL;ii^jlil 

Arcfatu - pa ga jc uzco u ruku i napio sc, ' ^ ^ ' '. 

Malik je, prenoseci od Ebu-Nadra, dodao: JJJU jIj ^u^Jii oJlL -l^^U ^> Zj^ ^jsl^ 


^ ^ '\.. na svojoj devi. Ti- ..^ji^ij^ Hadisj uka^iiju na doj^volu pijcnja vodt: slojcL'i. Postojt: hadisi koji ovu ^^abranjuju. Ma^tiri vcli: "Uccnjaci 
sc riizilazc u ovoin pilanjii: vccina smalra da jc lo dozvuljciKi. dok ncki misic da jc to ptjkudcnn. Mciij 
sc cini da hadisi koji govorc o tomt kakojc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, pio stojeci ukazuju na 
dozvolu, a hadisi koji yovorc zabrani ukazuju na prcporuclji\osl 1 poticanjc na oeo stojc boljc i potpunijc." 
Ncvx'vi vcli;"Ncma ncjasnoccuovim hadisimaninslabosii, Zabranascodnosinamalupukudcnosi, a pijcnje 
(Poilanika, salhJIahu akjhi vc sellciTi, i a^haba) stojeci ukazuje na dozvolu loga." {Fethul-bari. 10/85-86) 

Hadis jo ninijf spumenul u poglavljima o poslu. 148 ^ ^ 
aijiiijil ctU£i ^& .-rtjIqill ntqKi PIJENJE ZDESNA NADESNO v>iJl ^ o4% l^'^1 -t 

5619- PRICaO nam .IE Isma'il, njcnui Malik, ^ luu^'l^ Jli Icpl l2l^ .M^-^ 

a ovome Ibn-Sihab, prenoseci od Enesa b. ^^ ^ ? ^_ 

Malika, radijallahu anhu, da je Allahovom ^'^-^1 l^j^^^^^^S^V^^^ 

PoslanikLi, sallallahu alejhi ve sellem, donesno ,... - . =: T - ' ■ i1 '' 

mlijeko pomijesano s vodom. S njegove desne - - ^ ' , - . . ^, 

slranc bio jc ncki bcduin, a s lijcvc Ebu-Bckr. On i^] ^' ^ ^ <; Ji ^f^ :^' ^rJ 

se napio, a onda dodao beduinu rekavsi: '^Desno, i ' ' , " ' 

pa opel desno!" - 5^:^11 ^^i Jli^t^l^^^i TOME UOCe LI OSOBA KOJA PlJE ^ Ji^Jl .iiii^ Ji -.1^ 

ZATRAZITl DOZVOLU OSOBE KOJA SE ^^i J^^_^.^^ 
NALAZI S NJENE DESNE STRANE DA - ^ - 

DODA PICE ONOME KOJl JE STARIJI 

5620. PRICAO NAM JE IsmaMI, njemu Malik, ^ ^U il^ Jli IpplGl^ .a-^T* 

ovome Ebu-Haziin b. Dinar, prenoseci od Sehia ^ 

b. Sa^da, radijallaliu anliu, da Je Allahovom '*^^ ^JJ^ ^. J^ J^ J^^t^.fj^ J 

Poslaniku, sallallahu alcihi vc scUcm, doncscno »- , -" -' ^i ^, < ", >^ *t '•'- 

picc, pa |c on pio; s njcgovc dcsnc stranc nalazio - i ; ; v 

se djecak, a s lijeve su bili stariji Ijudi, pa je on j^^' £i^^; ^^^_ — ^^ ^ ^^ 

upitao djecaka: i '' ^ . .1 

"Dozvoljavas li mi da dadnem ovima?' ^"^^l JlJi "'^y' ,^la*^l ol J .Jjtl ^':/S\S 

Djccak rccc: 'Tako mi Allaha,Allahov Poslanicc, ,^ ,_ , '^ - , . . 

nikome ne dajem prednost n mome dijelu do tebi." ^-^^ ^ 4^^^; ^>^ ^ ^"' ^>^J ^- ^"^^^ 
Poslanik, sallallahn alejhi ve sellem, tada stavi 
pice u njegoxii mku.^ . . ^U " . fij^ J -'^ -OjI J^ -dii jLi 3 HadJs jc ranjjc spomcnut ii pocclkii poglflvljima o pjcimn. On ukiizujc na opcc pravilo priljkom pijcnja 
(do7voljctiih pica), a tojc davanjc prcdnosli onima koji sunadcsnoj strani, nczbogtijih samih, vcc /bog 
prcdnosli dcsnc slranc nad lijcvom. 149 SAHIHU-L-BUHARI 
PICA SRKANJE VODE IZ BUNARA 

5621. PRICAO nam JE Jahja b. Salih, njcmu 
Fiilcjh b. Sulejman, ovome Seid b. Maris, prenoseci 
od Dzabira b. Abdullaha, radijallahu anhuma, 
da je PoslanJk, sallallahu alejhi ve sellem^ dosao 
kod nekog covjeka ensarije sa svojim drugom; 
Poslanik, sallallahu alejhi vc scUcm, i njcgov drug 
nazvali su selam, a covjek je uzvratio selamom 
i rekao: ''AUahov Poslanice, ti si mi kao otac 
i majka!" Vrijeme je bilo vrlo loplo, i covjek je 
navodnjavao vrt. Poslanik, sallallahu alejhi vc 
sellem, rece inu: ''Imas li vodc koja je prenocilau 
mjesini. ili cemo se napiti srcuci iz bunara?" 
Covjek je rasporedivao vodu u vrtu, pa rece: 
"Allahov Poslanice, imam vode koja je prenocila 
umjcsini!'' 

Ocisao je u kolibu, nalio vode u krcag, a onda 
namiizao ii tu vodu ovcijeg mlijeka. Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, napio se jednom, pa 
jos jednom, a onda se napio i covjek koji je bio s 
njim,' -r ^ ^ L^i^ ^U ^ ^lii: .o^T^ J^U ills i Z^\-^ A^j jLjTVl v J^j >fi,r ^^x ijLj flil Jj-^j Ij JUb |j-_Ji jy "U^-Lij ^ '*f.*^ Jajlj- j_j (J 4^ J-*J ojL;^ 4pL1" ^j^J i_f*' J '^-^ ,.*1 


^ . . * ^ C ' 


J^ ^1. ^ 


*H.H- a J >ti . :;:; ^ui ^j}\ j^'j\ ^^ iui I Hadis jc ranijc spomcnut u poglavljii o mijcsQnju mlijeka & vodom. On ukazujc na dozvolii pijcnja vodc 
srkimjum iz bumira. 150 aiiiiiyi c(iU^ ^ ^ 
d^jlOiJLgii^pa O SLUZENJU MALE DJECE ODRASLIMA 

5622. PRICAO nam JE Muscddcd, njcmu 
Mu'temir. a ovome njegov otac, prenoseci od 
Enesa, radijallahu anhu. da Je rekao: ''Bio sam 
najmladi u mahali, pa sam sluzio svoje amidze 
picem. Tada je receno: ^Zabranjeno je vino!' 
'Prolij ga!\ rckosc, pa sino ga prolili. Upitao sam 
Enesa: 'Od cega im je bilo pice?\ a on rece: 'Od 
nedozrelih i poludozrelih datula.' 
Ebu-Bekrb. Enes(nalo)rece: '1 to imje bilo vino?!" 
Na Ic rijcci Encs nijc rcagovao (osudom)," 
Jedan od mojih drugova kazivao mi je da je cuo 
kako je Enes rekao; 'Tada je to bilo njihovo J:^_J^ jua ;^j 4^j JLS ^\_^ u ^y .- n > vino. 51- ■ ^>: ^y^ POKRIVANJE POSUDE .tyi - ' ' f_^j^jt J ^^jJ 5623. PRICAO NAM JE Ishak b. Mensur, njemu 
Revh b. Ubada, ovome Ibn-Dznrejdz, prenoseci 
od Ataa, a on od Dzabii"a b. AbduUaha, radijallahu 
anhuma, da jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi 
vc scllcm, rekao: 

"Kada dode noc ili padne sumrak, zabranite izlazak 
(iz knca) svojoj djeci, Jer se tada razilaze sejtani, 
a kada prode dio noci, pustite ih i zatvorite vrata, 
spominjuci Allahovo imc, jer scjtan nc otvara 
zatvorena vrata; svezite svoje mjesine, spominjuci 
Allahovo ime; pokrijte svoje posude, spominjuci 
Allahovo ime, pa makar poprijecili nesto iznad 
njih i ugasite svoje svjetiljke!'' > J - ^ isT liUi t- ^ ■^ '' i * -/l^*^l ^jiii-li I_*_jii>tj JiUl j^ <pL- i^.^^ ::r>i.,.*'°^ t: a 


2 Hiidis jf niniju spomcnui na pot^lku dijt;la o pidima. 151 SAHIHU-L-BUHARI ^^ PICA 
5624. PRICAO NAM JE Miisa b. Isma^il, njemii ?l^ l51^ J^l^) y_ ^^ fil^ ,oUi 

Hemmam, a ovome Ata\ prenoseci od Dzabira, , .'- . - ^r 

radijallahu anhu, da jc Allahov Poslanik, sallallahu ^J^^ ^^ ^ f J-?-^^ ^' ^;^ S^ ;^ ^ 

alejhivesellem, rekao: >;. - i-Vr? i -t- - -°.-^ .-i - i-n 

,,_.^ , , .„, , , , 'PJU ^'*J3l IjiUj *-J-^J liSl '.:^UjiH 

Ugasite svjetiljke kada legnete, zatvoricc vrata, ^ ^ ^^' 

povezite mjesine i pokrijte hranu i pice!" jtf Z^\j ^l^lj ;L^I 1j>} ili^-Sl 
Dzabir kaze: "Mislim da Jejos rekao: '... makar 

poprijccili drvcc prcko njih/"' - 4^-^^^j^jJj STAVUANJE OTVORA i^yi ^u^i ^u 
MJESINA NAIZVRAT 

5625. PRICAO NAM JE Adcm, njcmu Ibn-Ebu- ^'^_ J !^} ^'^ f^l ^'^ ■^'^^'= 

Zi'b, a ovome Zuhri, nrenoseci od Ubeidullaha :,-^ ' i, .- - ^, .^' — * —i, - 

b. Abdullaha b. Utbe da je Ebu-Seid Hudri. ' / / % - ' '" ," ' ^' 

radijallahu anhu, rekao: ^- J^ "^ «jj1 (_^j l>j-^1 -V^ ^l 0^^ 

"AJlahov Poylanik, sallallahu alejhi ve sellem, :f (,: '.^ = . , ,', ?^ 

zabranio |c da sc otvon mjcsina izvracaju, tj, da ^- ^^ -- - ^ ^ ^ 

se otvori mjesina okrecu ka vani, a potom pije iz . l^^^L^lyl^^lSi^i 5626. PRICAO NAM JE Muhammed b. Mukatil, ■^^'^ i'J^^ A^^ i^. iti' l31i .mti 

njemu AbdiiHah, ovoinc Jumis, prenoseci od _ ^.^^ r'^/',:' ^^ii ^ ^^^ir^^-f 

Zuhrija, a on od Ubejdullaha b. Abdullaha da je ^ " -^ ' ^i^^~ ^ '^■^- -^ 

Ebu-Seid Hudri, radijallahu anhu, rekao: j^ ^jj^l J-*^ L^ i-^ i^ -ujIjI^ ^l 

"Cuo sam Allahova Poslanika, sallallahu aLcjhi vc :■'./' . - \ 

sellem, da zabranjuje izvracanje otvora mjesine." <^^^^^^ j^ ^j^_'^j^\Jj^jC^.^^ 

Abdullah veh: ^^Ma'mer, ih drugi. veli: ^To je ^ ^^iji ^ ;^ jf^- jtJ ^li; JU 

pijenje s otvora (usta) mjesine/" ' ' " ' ' ^ I Hiidis jf rLinijj spomuniil u poglavlju o ptitclku slvaninja k" u poglavlju u pijcrju mlijckii. 1^ njcgji sc 
z.iklJLicujc: 

- kada sc pribli^i not i padnc sumrak. djccu trcba uvcsti u kucu i nc do/^voljavati im i^la^ak bc;^ potrcbc, 
jcr su ona u ovo doba najncz^sliccnija od scjianskjh djclovaiija; 

- HOC jc doba tiajjaccg djclovanja Scjiana; 

- mivcccrlrcbii pozalvarali kucna vraca, prckrili hranu i pitu i pogasili svcliljkc, spominjiiLi prilom Allahovo 
imc fiiccci BismiUu)^ kako bi sc sprijccilo scjianovo djclovanjc i nanoscnja stctc Ijudima. 152 ajiiiiyi c(iU^ ^ ^ 
i-rtjiqfcll ni/|Ki PUENJE S OTVORA(USTA}MJESINE 

5627. PRlf AO NAM JE AH b. Abdullah, njcmu 
Sufjan, a ovome EJJub da im je Ikrima rekao: 
"Hocete li da vas obavijestim o sitnicama 
o kojima nam je pripovijedao Ebu-Hurejra? 
Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
zabranio je pijenje s otvora (usta) mjesine te 
da komsija nasloni (zabode) svoju gredu u 
komsijiau kucu." 

5628. PRICAO NAM JE Musedded, njemu 
Isma'il, ovome Ejjub, prenoseci od Iki'ime, a on 
od Ebu-Hurcjrc da jc Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, zabranio pijenje s otvora (usta) 
mjesine. 

5629. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Jezid 
b, Zurcj\ a ovome Halid, prenoscci od Ikrime da 
je Ibn-Abbas, radijallahu anhuma, rekao: 
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio 
je pijenje s olvora (usta) mjesine. "- 

ispuStanje dahau posudu 

5630. PRICAO NAM JE Ebu-Nu^ajm, njemu 
Sejban, ovome Jahja, prenoseci od AbduUaha 
b. Ebu-Kaladc, a on od svoga oca da jc Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
''Kada neko od vas pije, neka ne ispusta dah u 
posudu, a kada neko od vas mokri, neka ne brise 
svoj spoini organ desnom rukom!"^ cB-uJl ^ ijjn k_^>i>Ji i_JU ,- '- 0^ \^^ 4«1-Cp ^ > L'^ .oTTV 

^ X > -^ " ^ ' ^ ^ *- t ' "=.» k:}^\ j^l^i L^j^ :.-l:J l'^ ,<jtta L:^::- *j_j j ^^ Jjj; b^::- JA-j L1j\.1:- . T T ^ J ^. .^UiJlJ^V^l^Mi^l^Jli J.t ^liyt ^ ^^.liiiJ! ;^ ^^iiill l_j1j .A fl 


Jli JLs d_jl y^ iillB jl ^ 4Jjl-Ce '^ ^Jj^ 
' ' ' ' ' ' 

J jJl? ^ j;5l^i ^^ ill M ^\ J J.J 
^^i,^ ;>^ k:^^ ^ ;5j^i jc lirj .unI 1 ImEim Ncvcvf o Ziibnmi pijijnja s olvorn mjusinc vcli: "Priivnicf ^c sl:i^u dii i^abrana ovdjc "^iiai;i pokudcnost 
(iefiilh),a lie ncdozvoljcnosl {Uihrim)' Dva su razloga ovczabranc: I . mogucimsi da u mjcsini budc kakav 
insckt. tninka ili slicno, a da onaj koji pijc i^ravno i? mjesine nc Tna 7a to, 1. mogucnost prenosenja zaraze 
na dmgc ostibc. Ovo jc vazna smjcmica o higijcnskcim ponasanju. 

3 HadJs jc ranjjc spomcniil u poglavljjma o cjstocj. Nckoliko hadisa govori o zabranj Jspuslanja daha, 
a lakodcr i puhanja u posudu. Ovo je, kao i ranija zabrana pijcnja s otvora mjcsitic (ili bocc), vazna smjemica 
u daiTifnu hi^ijcne. 153 SAHIHU-L-BUHARI 
PICA PIJENJE NA DVA ILI TRI DUSKA 

5631. PRI^ALl SU NAM Rbu-Asim i Ebu- 
Nu'ajiTi, njima Azra b. Sabit, a ovome Sumama 
b. Abdullah da je Enes, radijallahii anhu, prilikom 
pijenja udahnuo vazduh dva ili tri puta, spominjuci 
da je yierovjesnikj sallallahu alejhi ve sellem, 
otpuhivao Iri puta.' Jii ^1^ ^; ii|J J>^! M i^\^ y 53> PIJENJE IZ ZLATNIH POSUDA 
5632. PRifAO NAM JE Hafs b. Umer, njemu 

^ 

Su'ba, a ovome Hakem, prenoseci od Ibii-Ebu- 
Lejle da Je rekao: 

"Huzcjfa jc bio u Mcdainu, pajc jcdnom prilikom 
zatrazio vodc, i prcdstojnik mu jc donio srcbrcni 
pehar;Huzejfagajebacionanjegai rekao: *"Ga<Jao 
sam ga samo zato sto sam mu zabranio (da donosi 
srebreni pehar), a on lo nije posluSao. VJerovjesnik, 
sallallahu alejhi vc scllcm, zabranio nam jc svilu i 
brokat te da pijemo iz zlatnih i srebrenih posuda, 
rekavsi: 'One su za njih (nevjernike) na dmijaluku, 
a za vas na ahiretu.'"^ 


> > _ > > . * ^ 


H- ^-> - ^\AL ii:ii 01^ jii jii ^i ^1 ^^ ,.^1 

-^ ^ ^ - ' ^ 

jLoJ 4j oU^j i^ ^^ jUjbj oljlj ^_piJj-J^la 

-I ^ ^ ; Hadisuka7UJcnatodajcpivp;irucljivapiti vixluilidrugodo7voljc[iapiccnadvaili Iriduska, ancnajcdan. 
Mihlcbvcli: "Zabranjcno jc Jspustanjcdaha u pice, kao J puhanjc 11 hranu 1 pice, zato slo lorn prilikom djclic 
pljuvackc mozc pasti u vtidu ili hranu, tcjc nataj nacin ^gadiii drugomc, jcr kodvccinc Ijadi obicmi posloji 
gadcnjc pre ma lakvim sWarima. Ovo. daklc. imamo u slucaju kada ni;ko jt;du zajt;dno s drugom osubom. 
Aako bi jco sam, ill sa svojom porodicom, ili s onim za koga zna da mu sc to iic bi gadilo, onda to iic bi 
smcmlo," [bn-Had?cr veil: "Poopccnjc jc 7abranc prccc," Ibnul-Arcbi vcli: "To spada u lijcpi islamski 
bonion fcdcb).'' {Felhtd-bari, 1 0/96) 

Hadis ukazujc na zabranii upolrubc zlalnih posuda, kao i srt'brcnih, a Eakodcr i na zabranu noscnjii svik^ 
i brokala. Dvijc posljcdnjc sivari, mcdulim, oduosc sic samo na muskarcc, nc i zcac, jcrjc njiina dozvoljcno 
noscnjc svilc i brokala, Sto sc lice razloga i^abranc pijenja iz zlatnih pusudii (i jcdenja iz njihj, islamski 
ill pravnici spominju nckoliko: 

- povodcnje 7a n em us I i man i ma; 

— lomljcnjc srca sirurnasnih; 

- oliolost, luksuz i rasipnistvo; 

— iskljucivanJL' srt;dstva plaainja iz promcla. {Feltnd-bari , 10/97) 154 ^ ^ 
ojiJiili ciiU^ ^^ t^ jloJl g;/|^i a ' SREBRENE POSUDE l^! iiil ^U 

5633.PR.lf"AONAM.IEMuhanimcdb.Muscnna, ^i l5^ ^1 ii -lii' lil^ -oirr 

njemulbn-Ebu-Adiii.aovoiTie Ibn-Avn, prenoseci : ., . ,-» ,- ,.^ ., ^ ^ ^ ^ 

od Mudzahida da jc !bn-Ebu-Lejla rekao: >=J ^ l/- _ ■ .-" ^^ y; <^ *^ , ^^ 

"Izisli smo s Huzejfom, pa je on spomeniio da je N Jli ft ^\ ^jj <^!-^ i^ ^3^ J^ J^ 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: " ^ r-ir" == r- -^t - ■ *" 

Ncpijtc izzlatnih 1 srcbrcnihposudaineoblacitc -^-:^ -^ - . ^ ; ^% -^ -^'^ 

svilu i brokat! One su za njih (nevjernike) na ,5^SfI Jj;ijj^il J(;ili^^ j-L^-lllj 
dunjaluku, a za vas na ahiretii/'' ^* iltt" .i r -^ tL- ^ 1 M iT^r ' 5634. PRICAO nam JE IsmaMl, njcmu Malik y^ ^HJl; ^'IC J^ J_^1^1 b:^ .oiri 
b. Enes, ovome NatV, prenoseci od Zejda b. , J 4JjIjIp -J Jj \ "J^ jiJU Abdiillaha b. Omera, on od Abduliaha b, Abdur- ^'^ --^ ^ -^ y; ^^ ^ Cf^ -^ .; * -■ Rahmana b. Ebu-Bekra Siddika, a ovaj od Umtn- ^ ^_^\ ^, J ^ ^^Jl^ y_ ^\Xs^ 

Seleme, supnige Poslanikove, sallallahu alejhi ve . . ' ." .,{ ' ^ ' /. . / 

sellem, da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve ^^ ^ j^^ ^--J ^' ^* 4^' c)^ ^^^ f' 

sellem, rekao: ^^ j ^^^ Q^^ ^i ^lJi j ^>; ^-_Ul 

''Onaj koji pije iz srebrene posnde u svoj stomak '" "- ' -- - - . v ■ c ustvari tx].ia dzehennemsku vatm." ■ ^^>- J^ 155 SAHIHU-L-BUHARI 
PICA 5635. PRICAO NAM JE Miisa b. Isma^il, njemii 
Ebu-Avaiia, ovome Es'as b. SuleJiTi, prenoseci od 
Mu'avijc b. Siivcjda b, Mukarrina da jc Bcra' b. 
Azib rekao: 

''Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
naredio nam je sedmero, a zabranio sedinero: 
naredio nam Je da obilazimo bolesnike, da 
slijcdimo dzcnazu, da onomc koji kihnc kazcmo: 
'Allah ti se smilovao!* (jerhamukellahf) nakon 
sto on kaze: 'Hvala Allaliu!' {elhamdidilkthl), 
da se odazovemo pozivu, da sirimo selam, da 
pomognemo onome kome Je nasilje ucinjeno 
i da ispunjavamo svojc zaklctvc; zabranio namjc 
da nosimo prstenje od zlata, da pijeino iz srebra 
{ilije rekao: posuda od srebra), nosiljke od svile 
i brokala, odjecii od pamnka pomijesanog sa 
svilom iz Kassa' le da nosimo odjecu od svile, 
brokata i grnbog brokata/" 

PIJENJE IZ CASA ,<*' 


^ 
" t 


f ^ 

* i - ^ CLf r; -i.LiJi c-^c^-j sjLil j^LL-ij ^^1\ 

rj.]3 -^lEi ^} ^^eji .oiij ^ilii .* _.yJl ^^j .^^.-Ul ^-l^:- j^ UL^j ^i ^_iJlj j^ULl -^j LitflJl dJJl Jlj j\ *-iflJl ^j i> .j:^>ij^iiijij^>i^i;j 


X^ 5636.PRlf:'AOMlJEAmrb.Abbas,njcmuAbdur- ^1^ ^i^; ^ j^ti ^'^ ,oiri 

Rahman, ovome Sijfjan,prenoseci od SalimaEbu- _ ./ r , ,.^,:, <i. ^.. \ 

Nadra, on od IJmejra, oslobodenoe roba {mevki) ^ -{^"^"^ ^- r ^ - ^-^ - 

Ummu-fadl, a on od Urrmiu-Eadl da su bili u 

nedoumici u vezi s VJerovjesnikovim, sallallahu 

alejhi vc scllcm, postom na Dan Arcfata, pa mu jc i>^ c^: ^' "^^^^ "^^ f" '^ ^^ ^-^ ^ 

poslana casa mMjeka, i on gaje popio. ^^ ;r ^ J^ ^n ^iJdJI ^1 ^ jJiiJI p jVi jUi Povcrziji Fethiil-barija, Kassjc grad u Egiptuna obali Cn^cnog mora blizii Damjala. Ovaj jc ^ad unistcn, 
kako 10 veli Ajni, [Vmdeiui-kiiri, 2I/21J4) 

Nakon navodcnja ovih hadisa Ibn-Hadzcr vcti; "Ovi hadisi sadr7c zabranu jcdcnja i pijcnja i? zlatnih 
j srcbrcnih posuda svakom punoljctnom i uracunljjvoin muskarcu i zcni. Ovo sc nc mozc porcdilj s nakilom 
za zcncjcr nc spada u ukrasavanjc kujc jc zcnama dozvoljcnn." Kurrubj vcli: "Hadis sadrzi zabraiia upolrcbc 
ptisudci od :^lcUa i srcbni prJIikom jola J pica, a lomc su pridodajc svc ilo jc sliCno lomt:, kao. naprimjcr. 
priljkoin mirisanja, nanosciija surmc tc oslalc vrstc upolrcbc/ To jc mjsljcnjc vccinc pravnika. Sporan jc 
Tncdupravnicimara?log?abranc. Ncki smairajudara:i'log7abrancIrcbaira7.(liusamuj supsiancijiovih sivari, 
dok drug! kazu da jc razlog u lomc slo ova dva plcmcnita mclala prcslavljaju cjjcnu za robe J nadoknadu za 
unislcnc stvari, pa jc pravljcnjc posuda od njih njihovo iskljucivanjc iz promcta, a time i oduyimanjc sivamc 
korisli koju otic donutic Ijudima, Ima i drugih misljcnja o ovom pilanju. [Felhul-bari. 10/100) 156 aiiiiiyi c(iU^ ^ ^ 
d^jlOiJLgii^pa PIJENJE TZ VJEROVJESNIKOVE, 

SALLALLAHU ALEJHJ VE SELLEM, 

CASE I NJEGOVIH POSUDA 

Ebu-Burda vcli: "Rckao mi jc Abdullah b, Sclani: 
'Hoces li da te napojim iz case iz koje je pio 
Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve sellem?'" ^^i^U -^^' lS^' ^'^ L>^ i-J>aJi k-Jl^ *.^ : :-.^ >i 


5637. PRICAO nam JE Scid b, Ebu-Mcrjcm, 
njemu Ebu-Gassan, a ovome Ebu-Haziin, 
prenoseci od Sehia b. Sa'da, radijallahu anhii, da 
Je ispricao: 

^Toslaniku, sallallahu alcjhi vc scUcm, spomcnuta 
je neka zena - Arapkinja. paje naredio Ebu-Uscjdu 
Saidiju da jepozovc. Onjujepozvao; onajedosla 
i odsjela u (vrdavi Benu-Saida. Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, izisao je i uputio se k ujoj. Usao 
jc kod njc i zatckao jc pognutc glavc, pa joj ncslo 
rece. aoria odgovori: 'Utjecem se AUahuod tebe!' 
Poslanik na to rece: *Dao sani ti utociste od sebe!' 
Upilali su je (nakou toga): 'Znas li koje to bio?' 
'Ne', reklaje, 

'Bio jc to Allahuv Poslanik, sallallahu alcjhi vc 
sellem; dosao je bio da te zaprosi', rekose joj. 
'Bila sam nesretna zbog toga\ rekla Je. Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, tada je izisao i sa 
svojhii drugovima odsjeo na nadstresnici Benu- 
Saida, rckavsi: 'Napoj nas, Schic!' Iznio sam im 
ovu casu i napojio ih iz nje," Sehl nam je iznio tu 
casu i iz nje smo se napili. Omer b. Abdul-Aziz 
trazio je poslije od njega da mu je pokloni i on mu 
ju jc poklonio. li^ \^ y3l \ii\^ J^a^i^ . t i 


157 SAHIHU-L-BUHARI 
PICA 5638. PRICAO NAM JE Hasan b. Mudrik, njemii 
Jahja b. Hammad, a ovome Ebii-Avana, prenoseci 
od Asima Ahvela da je rekao: 

"Vidio sam Vjcrovjesnikovu, sallallahii alejhi ve 
sellem, casu kod Enesa b. Malika. Bila je naprsla, 
pa ju je on povezao srebrom. Bila je to lijepa 
siroka casa od tamariske. Enes kaze: *Napoj io sam 
AUahovog Poslanika, sallallahii alejhi vc scllcm, 
iz ove case toliko i Loliko pula.'" 
Ibn-Sirin veli: ''Na njoj je bio gvozdeni obmc, 
a Enes je btio da uinjesto njega stavi zlatni ili 
srebreni, pa muje Ebu-Taiha rekao: 'Ne mijenjaj 
nisla sto jc napravio Allahuv Poslanik, sallallahu 
alejhi ve seUem!\ i on je to ostavio." 

PIJENJE BEREKETA^ 
I BLAGOSLOVLJENE VODE 

5639. PRICAO NAM JE Kutejba b. Seid, njcnui 
Dzerir, ovome A'mes, prenoseci od Salima b. Ebu- 
Dza*da, a on od Dzabira b, Abdullaha. radijallahii 
aniiuma, da je ispricao: "Bio sam s Vjerovjesnikom, 
sallallahu alejhi ve sellem. kada je nastiipilo vrijeme 
ikindijskog namaza. Nismo imali vode osim 
ostataka.pasuonisaliveniuposudukojajedonesena 
Vjcrovjcsniku, sallallahu alejhi vc scllcm. On jc 
stavTo svojn niku u njii i rasirio prste, a potom rekao: 
Tozurite na abdesl, blagoslov je od Allaha!' Vidio 
sam vodu kako izvire izmedu njegovih prstijn. Ljudi 
su se abdestili i napili. Nisam gledao na to koliko cu 
pupili tc vodc jcr sam znao da jc ona blagoslovljcna. 
Pitao sam Dzabira: "'Koliko vas je bilo lada? 
'*Hiljadu i cetiri slotine', odgovorio je. Slijedi ga 
(u predanju) Amr, prenoseci od Dzabira. Husajn 
i Amr b. Murra. prenoseci od Salima, a on od 
Dzabira, vcic: ".„ pctnacsl slotina." Slijedi ih 
(u predanju) Seid b. Musejjeb, prenoseci od 
Dzabira," J^ TT 

jj :ii5j jjs\^ c^,^\^ n r^i j^j^ oJij ^ - J. *jjj£ J-j- ^J£ jjfc_j Jls ^udjj 4-L«J-«J t J-^djt > -^ ^ 


^^° 


Jl ^Jlj* y^' 


->* djlAI M^ '4^\ Lji-i ^l - ' .<'' y_^ IL'a^l j^ ^ ^' l51^ .o^T'l 

- „ ; - u , ■ , 

l_^^j ,_r*''^^ IjJj::» ^lyU^l _ry ^ j^T^ '^i* ' . , ^r '» '< ^ *> iP. 


LiJi Ju ii* J [ "^ 15 H^i- iJ^JJ -U ji JJ 

lT^ ^'^^ L>^ r^ j^ *y J;^^ ^j^J ^J^""^ 1 Pod bcrckctotn sc misli na vodu, 

2 H^dis uka^'ujc na to da jc /bog blagoslova do/voljcno piti vodu i alto st-nijc ^cdirn, pa i kolicinu vccuod 
one koja jc potrcbna da sc popunj jcdna trccina stomaka, koliko jc inacc prcporucljivo oslavjli za pice . 158 

i}^J6^^^J U ime AUaha, Svemilosnog, Samilosnog! diiai^l <iili£i BOLESNICI 
O TOME DA BOLEST BR1§E GRIJEHE 

Uzviseni Allah kaze: ''Onaj koji cini zlo bil ce 
kaznjeri!''' 

5640, PRICAO imam JE Ebu-Jcman Hakcm b. 
Na±r_ njemu Sii'ajb- a ovome Zuhri, prenoseci 
od Urve b. Zubejra, a on od Aise, radijallahu 
anha, supmge Poslanikove, sallallahii alejhi ve 

sellem, da je Allahov Poslanik, sallallahii alejhi 
vc scllcm, rckao: 

"Nema nevolje niti nedace koja zadesi muslimana, 
iikljucujuci i trnkoji gaubode, a da mu Allah time 
ne pobrise dio grijeha." 

5641, 5642. PRICAO MI JE Abdullah b. 
Muhammed, njemu Abdul-Melik b. Amr. ovome 
Zuhejr b. Mubammed, prenoscci od Muhammeda 
b. Amra b. Halhale, on od Ataa b, Jesara, 
a ovaj od Ebu-Seida Hudrija i Ebu-Hurejre da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
'*Muslimana nece pogoditi klonulost. bolest, briga, 
zaiost, neprijatnostjad, pacakni tm koji ga ubode, 
adamu Allab time necc pobrisati dio grijeba."- 5- 

^J jt _^i ^3 L^ ^1 ^: i^u J r^rC UJ^^^^I^^^j^.oTiT-o'in :. ^ ^ J , ^ j^ ^ ^j bo^ j^^ ^ .iUilJ^ 

■■ ^ j^ I-- ** r -HI 1 En-Nisa, n3. 

2 Ibn-Miinir, komcntirajiici navcdciii ajct na pocctku ovog poglavlja, vcli: "Kao slo bolcst brisc grijchc, ona 
[iikodcr mozt bJLi i ka^mi zbog njih," Ibn-BclUil vcli: "Vucinu komcnUiloni sni;Uni dii jc smisiio :ijc[ii da sc 
rausljinan kaznjava zbog svqjih grijcha na dunjaluku raznim ncdacacna J ncvoljaina kojc mu sc dcsavaju 
i na taj mu nacin brisu grijchc/' 

Ahmed J Ibn-HJbban bjljczc hadis od Aisc, radijallabu anha, da jc nckj covjck proucio ajct: "Onaj koji cini 
7lo bit CO ka^njcr]" (Hn-Nisa, 133), i rckmr. "'Bit ccmu ka^njcni 7a svc 5tu ucinimo?! Onda smo prupali!" 

159 
SAHIHU-L-BUHARI l^m BOLESNICI ' " ' 'T i<^' ■'*^> i<' 5643. PRICAO NAM JE Musedded. njemu Jahja, ji;ii ji- J^ G-^ :x::S Q^ .omt 

ovome Sut|an, prenoseci od Sa'da b. Abdullaha ^ ^ . ; , . „- „ 

b, Ka ba, a on od svoga oca da jc Vjcrovjcsnik, ^T r -": "^ ; ^^ -^ ^ - ^ ;b f sallallahu alejhi ve sellem, rekao: L^^L- t-jjjl ^ ;;^^ j^jii ji Jli :^ 

"Primier viemika je kao primier sirove mlade . r -' .* '^ -. ''' ,. -. , , 

, ,--, I I - ■ . -- I - a ] ) JO , aLu.) lifl B D J UJlpj s d -- ?tj iJl 

slabljike-nekadaje vjetarpovije, drugi put ispravi, ^ t- "^ '^ - ^ ^"^ 

aprimjerjelicemierakaoprimjerkedra-nepomjera Jljj ils-l} &5^ l^^U^l Sj>^ ^J>- Jl'i*^ 
sc dok scjcdnimpotczomnc iscupa!'' : ., .- ,, ^;/, *,. ^t . »< -^ 

Zckcrijja kazc da mu jc fovaj hadis) pricao Sa'd, ^: ^ ; ^ "^ "*^^ ^"^ ' -^f -^ 
njemu Ibn-Ka'b, prenoseci od svoga oca Ka'ba, a .^^l -^..^ 

on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. ' ' ' 

5644. PRICAO NAM JE Ibrahim b, Munzir, ^^1^ Jli jji^ i; ft^l;;:! l3l^ .a-\ii 

njemu Muhammed b. Fulejh, ovome njegov otac, ' - . , : :-,-,: ,;f ^.*i.> 

prenoseci od Hilala b. Alija iz Benu-Amira b. ^^-'"^^^ "^y-^ 

Luejja, on od Alaa b, Jesara, a ovaj od Ebu-Hurejre ^ ^l:; ■^ ^\^ ^ ^jj -j .\^ '^ ^ 
da jeAUahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, '>''.. * ' '' " ^ 

fekao: " * ^^ J^^ J^ ^^ ^ ^' ^^ ^^S^ ^' 

*Trimjer vjemika je kao primjer sirove mlade ^^ : '% ; -^1 ^ , v^, V 
stabljike - kada puhne vjetar povije je. a kada \ ^i^r -- --^ 

se (vjelar) smii'i, ispravi se; i on se ispravi kroz ^^^. ^ cJ-iit^ Blj l^Lif ^^^! l^il 
iskuscnjc. A pokvarcnjak jc kao kcdar - cvrsl i ^, ^^ :; ,,» ^^. ''C/,:^ > i-:;,- 

.... , , X II 1 1 ■ , I I ■ I "I U •> ■■■^^1 r^ iJ-UjLfl *■Lj^ Q J lulls' j-LoJI a 

ncsavitljiv dok ga Allah nc polorm kada htjcdnc. i ^ . ^^ , '^ . -^, To jc doprlo ck> Posliinikii, siillylliiliu Lilcjhi m: sdlcm, pa jc on rckiio: "Diu bil tc i^bog Uigii kainjcn na 

dunjalukii kroz ncsrccu i ncdacu koja cc zadcsili i]jcgo\o lijclo i uzncniirivaii ga." 

Ahmed i Ibn-Hibbun takodcr prcrosc od Ebu-Rckra cs-Siddika da jc rckao; "Allahov Poslatiicc, kako sc 

spiisili niikon i.i\og ajula: "To nccc bjli nil! po niiMm zfljiima njli po idjiima sljcdbtnika Knjigc: 'Onaj koji 

ciiii zlo bit cc kaznjcii za to!' (En-Nisa, 123). ' On mu rccc: "Allah ti opmslio, IZbu-Bckrc! Zar nc budcs 

bolc?:;[an, ^rnc budci zaloslan?!' -''Svakako , refie on. 'Tojc knzna za zlo kojc cinilo' , rccc mu Poalanik, 

sallallahu alejhi vc scllcm. 

Muslim biljczi hadis od Ebu-Hurcjrc u komc sc kai^c da jc objava ajcta: "Onaj koji Cini zlo bit cc kaznjcn 

za to[ ' (En-Nisa, 123) -jako zabrinula muslimanc^ P^jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao: 

"Priblizavajtc sc i popravljajlc! Muslimanii sc brisu grijcsi svimc slo ga zadcsi. pa cak i ogrcbotinom ktija 

ga pogodi ili Imom koji ga ubodc." 

Onomc koji nc budc imao grijcha povccal cc sc slcpcn (ciercd-o) shodno tczini bolcsLi. Allahovajcdobrala 

vclika i proslrana, (Ftf!ht!-bt/ri, 10/10^-109) 

Mihicb vcli; ' Smisao jc hadisa da sc vjcmJk. kada mu dodc Allahova odrcdba, pokori i povinujc ?adovoljan 
njomc, za razlikuod ncvjcmika, kojcg Allah nc izlazc ispilima nili kusnjama na ovome svijctu. vcc ga ostavija 
u zdravlju i olaksava mu na diuijaluku kako bi mu olczao na drugomc svijctu; kada Allah hocc da ga unisli^ 
slomi ga kao slo slomi ncsavilljivi kcdar, da mu smrl budc Slu lo^a i bolnija,' {Vmdelul-kari, 21/210) 160 tiatajflll cAifi 
i-rtjiqtil n\f]yi 5645. PRICAO NAM JE Abdullah b.Jusiif,njemu \S'J^'\ liLi ^ ^llU 61^ .ouo 

Malik, ovome Miihammed b. Abdullah b. Abdur- , ..,,, ,, . ,, .^ . ^r" . - "...^ 

Rahman b.Ebu-Sa'saa,prenoseciodSeidab-Jesara fi^^-' ,- '\':, 

Ebu-Hubaba, a on od Ebu-Hurejre da je AlJahov jL^ J^ -^*~- c~L^ Jii -jJI iijii^ ^t 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ',,: ' t- :...* .^ ' ^ - *i ^' \A'\ ^^ 

"Koine Allah zeli dobro, iskusa ga nedacama, ^ ^- - ■ ^ ^ " - , ' 

. Ob <w«jaj Ijy^ dj AUl Jjj J-a ^ ^1 J_J-^J TESKOCABOLESTI -■ J ' • . ^1 5646. PRICAO NAM JE Kabisa, njeniu Sutjan, ^"iJl^ol^b^J^i^li^U^o-vn 
a ovome A*mes; a PRICAO MI JE i Bisr b. -^.'\ i ,',- ,:..^i . 

Uji^l 'UJlXt Lj^^i _Uj^ 

Muhammed, njemu Abdullah, ovome Su'ba, " - ' _' ' >.' f > prcnoscci od A'mcsa, on od Ebu-Vaila, a ovaj od Jj^ j^ J^lj l^I i* ^ji^\!i ^ a;^^ 

Mcsruka da jc Aisa, radijallahu anha, rckla; K'^^ fy \^y\\{va}S%\ -^ " ^'li. ■ " 

"Nisam vidjela nikoga da je poduosio tezu bol od " ' - = I ^^ 

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." - ^^^ J_^^j j^ ^j^^ 4^ -^^ 5647. PRICAO nam JE Muhammcd b. Jusuf, 
njcmu SuQan, ovome A'mcs, prcnoscci od 
Ibrahiraa Tejmija, a on od Harisa b. Suvejda da je 
Abdullah, radijallahu anhu, rekao: 
"Dosao sam kod Vjcrovjesnika, sallallahu alejhi ve 
scllcm, u vrijcmc njcgovc bolcsli i zatckao ga vcoma 
iscrpljcna groznicom, pa mu rckoh: 'Imas vclikc 
holove. To je zato sto imas dvijc nagrade\ dodaL 
^Da', receon, 'nema muslimana kojega zadesi neka 
neprijatnost, a da mu Allah zbog toga ne oprosCi 
dio grijeha - kao sto opada lisce s drveca.'"^ 12:^ , • > ' Ji ^. : .Ui ^A^ .01£V J * 


-» _^'- c-L- ^-i.^ li^j .lUji) dl:l c_Ljj \JujJ:. 

jjj ^ i; j;^S jJ -^j^] ill 51 Iiii 5i 
-■ " ' ^, ' 

u ^ -- Ovi hadisi sadrze vcliku radosnu vijcst za svakog vjcniika, jcr covjck obicno nc mozc izbjcci bol zbog 
bolt:sli, brigc, tugc i si,, a bolijsli J bolovi, kako onj Ijclesni lako i oni p&ihickc prirudc. brisu grijchc onomc 
toga pogodc.Vccina uccnjaka smatra da sc bnsanjc grijcha odnosj na male grjjchc, shodno hadj&u koji jc 
spomcnut na pocciku poglavija o natnazu; "Pel dncvnih nama/a, dzuma do sljcdcce dzumc i pont u Tama7anu 
do sljcdcccg rainazana bnsu grijchc koji sc pocinc u incduvrcmcnu ako sc izbjcgavaJL] vclikj grjjcsj. 
Ncki Qccnjacj prcthodiiim hadisima argumcniiraju misljcnjc da jc sama bok'sl ill iicka druga ncvoija 
dovoljna za brisanjc grijeha, bcir abi^irii dii li sc lomc prikljutihi strpljivo^^l u ptidnoscnju bula ill nt". Imam 
Kiirlubi vclj: "To jc samo u skicaju ako sc uncsrcccnj snpi occkiijuci nagradu od Allaha. ' Ahmed J Ebu- 
Dpvud biljczc hadis u komc Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, ka^c: "Kada Allah nckom robu odrcdi 
njcgovo mjcsto J slcpcn, all ga ovaj svojim djclom nc dostignc, Allah ga iskusa putcm rjcgovog tjjcla, 
djctcta ill imcika, pa sc on slrpi u loj ncvoiji dok nc dostignc taj stcpcn." (Feihiil-hiiri. 1 0/1 14) 

Hadis ukazujc na to da bolest koja zadesi vjcrnika brisc njcgovc grijchc.Vjcrovjcsnici, alcjhimus-sclam^ 
podnosc vodc naporc i iskuSonja od obiinih grcsnika, ali z:ilo imaju i vcuu nagradu tjd njih. 161 SAHIHU-L-BUHARI 
BOLESNiCI iskuSenjusunajviSe 

izlozenl vjerov.iesnict, 

potom najbolji medu ljudima, 

pa oni koji dolaze izanjih '% ^llll iil J^ > , -^ ■ . t ^ ^* ji^vi*ji^yi;^;w^iJt 5648. PRICAO nam SE Abdan, njcmu Ebu- 
Hatnza, ovotne A'mes, prenoseci od [brahiTtia 
Tejmija, a onod Harisab. Suvejda da Jc Abdullah, 
radijallahu anhu, rekao: 

"U§ao sam kod Allahovog Poslanika, sallallahu 
alcjhi vc scllcm, u trcnucima kada Jc imaa napad 
groznice, pa inu rekoh; 'Imas jaku groznicu!' 
*Da\ odgovori on, 'iinam bolove kakve imaju 
dvojica od vas.' 

'Tojc zato sto ijnas dvijc nagradc*, rckoh mii. 
'Da\ rece on, *to je tako. Nema muslimana kojeg 
zadcsi neka neprijatnost, od uboda trna do onoga 
sto je teze od toga, a da mu Allah zbog toga ne 
oprosti dio grijeha - kao sto drvece sa sebe alrcia 
svojc liscc.'"' ^Vi ^ &>^ ^P^ Oli^ lil;: . 1 U 

" " — \k^j iiijS ilJj Jil J J-j L: cJ^ il^ J iui jil ju ^:>tl iJ Si M lii ^ -H ^ n-^ 1^ J- 


DUZNOST POSJECIVANJA 
I OBIL ASKA BOLESNIKA Ob|j>lol ij!^ LJ3>3 ut ' > ^^ 


ri -•- 5649. PRICAO nam JE Kutcjba b Scid, njcmu ZVj^jr^ej^ 

Ebu-Avana, ovome Mensur, prenoseci od Ebu- . > t _ 

Vaila. a on od Ebu-Musaa Es^arija da je Allahov ^^ ^: ^ ^> ^;^ ^ ^>^ ^ 

Poslanik, sallallahii alejhi ve sellem, rekao: ^gli \J^'^, ^\ j^^ jj jlj ^^H\ 

''Nahranilcgladnoga, obidiicbolcsnogaioslobodilc ' ^ „ i, , .""^ 

zarobljenoga!"^ ^ LjLiJi ij^j ^.>i ij^^j 1 Ibn-Had7cr vcli: 'Tajna jc ovog pov«:anja u tome sto kuSnja dola^i rasuprot blagodati: ako jc Allahova 
blagodat prcma nckomc vcca, vcca jc J kusnja koja ga pogada. Zato jc knzna za slobodnog covjcka dvostniko 
tcza od kaznc za roba. I majkama pravovjcmih rcccno jc: *Ako bi koja od vas ocit grijch iicinila, kazna bi 
joj udvosirutcna bilii!' (El-Ahzab, 33).'' 

Smisao jc ovih hadisa da sc nagrada ptjvccava srazmjcmo powcanju bolcsli. lako da sc to povccanjc zavTsava 
briscinjcm svih grijcha, kao slo sc navodi ii jcdnom hadisu koji prcnoii EbLi-Hiircjra: "Vjcmik sc ncprcslano 
slavlja na kusnjii kako bi prcd Allaha dosao bcz jjcdnog grijcha." (Fctluil-ban\ 1 0/1 17; Vmdetid-kan. 21/212) 

2 [bn-Bcttal vcli: "Moguccjcdasc rijcc "duznosl' {vndzub) u naslovii poglavlja odnosj na kolcktivnu duziiost 
(vml^ih kifaje) kakva jc nahraniti gladnoaa i osloboditi zarobljcnoga. a mogucc jc da sc odnosi i na 
pohvainu (nedb) radnju radi policanju na polpomjiganjc i prijjlt:ljsivo. Vccina iiccnjaka smalrj da jj u 162 tiatajoJl ^li£i 
d^jlOiJLgii^pa 5650. PRICAO NAM JE Hafs b. Umer, njemii 
Su'ba, ovome Es'as b. Siilejm, prenoseci od 
Mu'avijc b. Siivcjda b, Mukarrina da jc Bcra' b. 
Azib, radijallahu anhuma, rckao: 
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleni, 
naredio nam je sediiiero, a zabranio sedmero: 
zabranio nam Je da nosimo zlatnj prsten, da 
oblacimo odjccu od svilc, brukata, grubog brokala 
i paniuka pomijcsanog sa svilom iz Kassa tc da 
upotrebljavamo nosiljke od svile i brokata; naredio 
nam je da pratimo dzenaze, obilazimo bolesne 
i sirimo selam/'-* 

POSJEC!^IVANJE ONESVIJESTENOG JU^l^k^^'J iJ^lL'l^.oiD --^ L -"■ ^ ■'a -- hn rr 


^ ^1 ,i <J-^ ji^^ >^j v-^^i [^"^ j^^^ cir' j^ 

i^b s^Liij ^1 :^5 SJ^yVj rii^ij 
' - ^ ' ^ y 

. ^S^i ^'j ^UdJ^ ij^S 3j^i ^' ot .'f ^^^ ^j;ji^t ffjUf ^-^11 v-S '.^ ^s L:^ -U^ jI 4ii4p Ll'^ .oia\ 565 1 . PRICAO NAM JE Abdullah b. Muhammed, 

njcmu Sutjan, a ovomc Ibn-Munkcdir dajc Dzabir, 

radijallahu anhu, rckao: 

"Razbolio sam se, pa ini je dosao Vjerovjesnik, 

sallallahu alejhi ve sellem, da me obide zajedno 

s Ebu-Bekrom, a dosli su pjesice. Nasli su me 

oncsvijcstcnog; Vjcrovjcsnik, sallallabu alejhi ^7, ,. ', ^ .=*'>=, f ^ ^-^^ -* 

ve sellem, uzeo je abdest 1 posuo na mene vodu ^ -^ - i ^: ^ ^ ^, 

kojom se abdestio. Dosao sam svijesti i vidio da 

je to Vjerovjesnik, sallallaliu alejhi ve sellem, pa 

mu rekoh; 'Allahov Poslanice, sta da radim sa iJ^ (^ J^ J ^^1 "-^ J^ J ^^ 

svojim imctkom, kako da postupim s njim?' Nijc 

mi odgovorio nista sve dok nije objavljen ajet 

o nasljedivanju/'"' J r* i—S^ -Ult ill JjZ.j \: ii^ it y 1 IJti iiiU i > , ^yi U oJ^ ^ t: ^-^ J >- piuinju pahviilna radnja. u nc obiivc^a zn sviikog miislirnana- 

HadJs jc raiiijc spomcnut ii dijclii D^ihud. tc poglavlju O svudbenoj gozbi. 

Hadis jc ovdjc spomcnul zbog zapovjjcdj o posjccivanjii bolcsnika. Iz opccnjtosli izraza zakljuciijc sc da nijc 
prcci^irano kadii posjclu trcba obaviti, tj. koliko dana nakon pwctka bolc&ti. To jc misljcnjc vccinc uccnjnka, 
Imym Ga^^iili u !hjaH Ivrdi da so pi>sjcla bolcsnjkii nctini prijcncgt) ^[opmdu Iti diiniiod potctkii bolcslJ.U lijupt^ 
rnanirc i uljudinjsl priljkom posjcic bolcsnikii spada i raspitivanjc o njcgtjvom slanju tc njczntjsl prcma njcmii. 
Posjclii trcbii cmili ii vrijcmc kojc odgovam bolcbnikii; nc Ircbajc diiljili. o^m akoza lu poslojj polrcba, 

Iz hadisa sc zakljucujc da jc pohvaino poHJciili bolcsnika makar on 1 nc znao za posjctu, ako jc, npr, 
ubcsvjcsnom stanju jcr ta posjcta pozitivnodjcUijc na njcgovu porodicu, a tu jc J blagoslov dove posjctilcija, 
stavljanja nikc i^a bolcsnika i njcgovog potiranja tc puhanja prilikom Qccnja lu'viza (Lstiane). Hadis jc 
ranijf spomcnul u poglcivljima o tisiotii. 163 SAHIHU-L-BUHARI 
BOLESNICI VRIJEDNOST ONOGA KOJl 
IMA PADAVICU (EPTLEPSIJU) 

5652. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Jahja, 

a ovome Imran Ebu-Bekr, prenoseci od Alaa b. 

Ebu-Rebaha da mu je Ibn-Abbas rekao: 

"Hoces li da li pokazcm zenu koja cc uci u 

Dzcnnct?" 

''Svakako" odgovori Ala'. 

''Ova cma zena'\ rece Ibn-Abbas, "dosla je kod 

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: 

' Ja dobivam padavicu i otkrivam se u takvom stanju. 

pa moli Allaha za mcnc!' On joj na lu rccc: ^Ako 

hoces, slipi se i iici ces u Dzennet, a ako hoces, ja 

cu uputiti dovii Allahu da ozdravis/'Stqiit cu se, 

ali moli Allaha da se ne otkrivam prilikom napada 

padavice', rece zena, Poslanik je, sallallahu alejhi 

vc scllcm, za to Allahu upuliu duvu."' 

Pricao nam je Muhammed. a njega je obavijestio 

Mahled, prenoseci od Ibn-Dzurejdza, da ga je 

obavijestio Ata, da je vidio Ummu-Ziiler — tu 

visoku, crnu zenu (da sjedi na} ogrtacu Ka'be. J^l ^ fj_^ ^ J^ l_jI^ Oi> i^ ^ I3l^ ^U I5l^ .M^T 

51 4j1 o>i ci-t 0!j Si ^5 ^'_^ ^\i AlijS , ]\ jj\^ '.^\ ^'ui .iDiil ul ' : -^ ^ -f ^- s ' -; '^ ^ ' ^ Ibn-Hiid^tT vt:li: "Uzrok cpjkpijjc mu^c bili blokadu kisconika u mtiidimim oLvorJni:i ill p;ira kojj st; \z 

nckih organa p(xlizc u mozak. Ovii pojavu inozc pratiti grccnjc ackih dijclova tjjcia, pa takva (isoba nc 

ostajc uspravno, vcc pada i izbacujc pjcru. Padavica maze nastupili i djtiovarjcm dzina. i to samo onih 

zlih, pokvarcnjh diisa mcdii njima. jlj zbo^ loga sto im sc dopadaju nckj Ijiidski Mkovj, JM zbog zcljc da 

im napakosic, Prvi u?rok potvrduju svi Ijt'kari i spsirninju lijck za njc^ga, dok drugi mnogi (.id njih poricu, 

ali ga ncki polvrduju. Jcdini jt; lijck za laj uzrok supra! ^^ lav Ijanjc dobrih, Uiviscnih dusa zbin dusama, kako 

bi sc iiklonilc posljcdjcc njihovih djcla. Jcdan od oiiih knji jc govorio o ovomc bio jc Hipokrat. Nakon 

sptimjnjanjii lijcka za upilupsiju. on k:izf : 'Ovo korisii ako jc uzrok cpikpsijc mjusavina (hcmijrikt: prirodt:), 

all nc koristi ako su (zlc) dusc taj uzrok.' ' 

Hadisuka^ujcna vrijcdnostonogakoji ima padavicu, tc da slrpljivopodnoscnjcdunjaluckib iskiiscnja vodi 

u DztJiinct. 

Postupanjc u skladu s izvornom, tczom normom boljcjc od postupanja prcma olaksici zaonoga koji zna da 

ima bnagc i dii mozc pixinijt;li iskust;njc, 

HadJs ukazujc da jc dopustcno odustati od lijcccnja. Nc trcba, mcduIJm, izgiibiti jz vida da &c u nckim 

hadisima muslimanima narcdujc da ^c lijccc, 

Dova j Jskrcno posvcccnjc Allahu najboljj su lijck za innogc bolcsli, ali uz dva uyjctn: jcdnn sc odiiosi 

na bolcsnika, a to jc iskrcnosi namjcrc, dok jc drugi vczan za onoga koji lijcci, a to jc snaga njcgova 

usmjcrCTija ic snaga bugobojaznosii i oskirjanja na All:iha u njcgovom srcu; Allah najbuljc zna. 

(Feihul-hnri, 10/119-120) 164 iiataioJl <iili£i 
d^jlOiJLgii^pa VRIJEDNOST ONOGA KOJl IZGL'Bl VID Vj^^ ^Aibi ,j^ ij-^ ^^M ^tf . > * ^ > , -^_ _^_ jj^ fljjl jIp L^^ . 1 of 3Li 4;j- ^1 .^"i i^U -J -jI ^ ^J 


5653. PRICAO NAM JE Abdullah b. Jusiif. ^\i^^ 

njemii Lejs, ovome Ibn-Had, prenoseci od Amra, 

oslobudcnog ruba (mcvia) Muilalibuvog, a on ud 

Enesa b. Malika da je Vjerovjesnik, sallallahxi 

alejhi ve sellein, rekao: , , ,, -^ . - 

"Allah je rekao: ^Ako iskiisam Svoga mba ^;^ ^^^ ^^! J^ -^^ ^! J>: ^; ir 

gubilkom vida, pa se on strpi, za to mii je nadoknada 

Dzciuict/Misli sc na oba oka." ^ ^ . . ^ 

Slijede ga, u predanju ovog hadisa, Es*as b. Dzabir S^ J"^ ^ J"^ ^3 jt^ ch ^^"^' '^^ 

i Ebu-Zilal, koji ga prenose od Enesa, a on od 

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.- -4^ -^j^ M-i U^ -^^y^ jw" -^^^ri^r^ i:^'0^ ^1 KADAZENE POSJE^UJU 
BOLESNE MUSKARCE JWjJI ^UiJI jjljt jL. ° ^ ■■ i- ■ Uinm-Derda posjetila je nekog ensariju koji je y^^ ^^>-^^ J-*^ J^^ ^j ^^^j-^^ f^ ojLf j 
boravio u mesdzidu. - ,U:Ni 5654. PRICAO NAM JE Kutcjba, njcmu Malik, 
a ovome Hisain b, Urva, prenoseci od svoga oca 
da je Aisa, radijallahn anha, rekla: 
''Kada je dosao Allahov Poylanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, u Medinii, razboljeh sn se Ebu-Bekr 
i Bilal, radijallahu anhinna. Usia sam kod njih 
i rekla: 'Oce moj, kako se osjecas? Bilale, kako 
se ti osjecas?' Ebu-Bekr bi, kada bi ga uhvatila 
groznica, govorio: 'Svakom covjeku kojem 
njcgova porodica dobar pocctak dana pozcli, smrt 
je bliza od vezice na njegovoj obuci!' Bilal bi, 
kada bi groznica prosla. govorio: *Da mi je znati 
da li cu ovu noc zanociti u dolini, a oko mene izhir 
i d^elil!'*Hocu li ikada vise voduMidzenne crpiti, 
hocc li mi sc ikada vise iikazati Sama i Tatil?' ^ J u iJii i;:i iLi; i^ ^i ^ ijji 

j^j J:: _^1 luj o^i -h -ill Jj^5 

-^ -i * * ' ^ ^ 

IT 

JlA\1 m Jii J% L3 Illi UlS cjf '° .»1'. ^ ^ 4iij lllj-> J.fl ^J i^jJ^G '^^ J 'tLfl-" 


2 H:»dis jc ranijc spomcnut u pugUivljima o d^tna/arna. Smisao jc iska^ivanja srrpljt'nja u ovalcvom sluCiiju 
dfl sc covjck nc zali^ da sc nc uziicmirava J da nc pokazujc nczadovoljslvo sudbinoin. 

3 Vrslc biljiika u Arabiji. 165 SAHIHU-L-BUHARI 
BOLESNICI ^.^ Dosia sain kod Poslanika. sallallahu alejhi ve aj^U j^: ^^ J^^j J] c^ ^~^U cJli 

sellera"', kaze Aisa, ''i obavijeslila ya o tome, s.r r-^ ...--- "'.- ..= - — 

a on rccc: Gospodaru nas, ucini nam dragom ^ ■ -^ — - - r^ 
Medina kao sto nam je draga Mekka, ili jos i^u^j Ul; j li ii^x;^ L^AA^} ,;4Li 
drazom! Gospodaru. ucini je zdravom, njcnu 
hranu' blagoslovljenom, a njene bolesti (groznicu) 
preneai u Dzuhfu!'"^ i* ■ '* ,a^i-Ll4LJ^UUL^ JZlj POSJECIVANJE BOLESNE DJECE ^^1^1 V^]i^ uU 5655. PRICAO NAM JE Hadzdzadz b. Minhal, 
njemu Su'aba, a njega je obavijestio Asim koji 
je cuo Ebu-Usmana koji prenosi od Usame b. 
Zijada, radijallahu anhuma, da mu jc Poslanikova, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, kci - a on jc, mislimo, 
bio s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, 
Sa'dom i Ubejjom — porucila: ''Moja je kci umrla, 
pa dodi kod nas." On joj je poslao selam i rekao: 
"Allahovo jc ono sto jc uzco i sto jc dao! Svcjc 
kod Njcga odredeno, pa se nadaj Njegovoj nagradi 

ibndistrpljiva!"OnamujeponovoposlalapDrukn 
i zakiela se pritom, Poslanik je, sallallahu alejhi 
ve sellem, tada ustao, a i mi smo ustali. Dijete je 
podignuto u krilo Poslanikovo; Njcgova jc dusa 
jecala. a iz ociju su mu pntekle suze, Tada mu je 
Sa'd rekao: "Sta je to Allahov Poslanice?" 
"Ovo je milost koju je Allah stavio u srca Svojih 
robova, onih koje je za to odabrao. Allah se nece 
smilovati nikomc izuzcv onih koji su milostivi 
medu Njegovim robovima", rece on.^ 


hkl Lil^ J\^ ^ £lA^ 6^^ .fl-^ofl 

J^jli IJJ^-iLi ^^j"^a^ JJ ,_jw 

jy^^ .,^^:;:>Ld3 ^^^^-^ oa:^ .^ J^j 

^>' ilJ; 1^. j^^ ^lii 4^ (tJj cJL:;!! 

j-fl ^Lt -^ ^_j lis J ^1 ^-^j <^3 ^'^ J^ Uhadi^usuupoirijcbljcncnjccimj/t^i/i^ii/ (.s-aV/ja, afosurnjcrL: kujirniisuscrnjchlcriamimiccutovrijcme, 
Dakic, II hadisu su spomcnulc mjcrc, a mjsli sc na namimjcc kojc sc mjcrc tim mjcrama. 

Hiiclis jc ninijc spomcnui u poglavljimti o Hidzri. Vi njcga sf Ziikljuciijc da jf zcni dozvoljcnci posjclfti 
bolcsntig muskarca, pa makar on za njii bio i slranac, p(xl iivjclnm da sc prilikom ic pnsjclc pridrzava 
islamsko^ bontona (edebu) u nosnji, ophodcnju i svcmudnigom tcda jcsiguma od iskuscnja, 
Hadis iikazujc i na dozvolu upucivanja dove proljv ncpnjatclja, kao stojc to uradjo Poslanik, sallallahu 
alcjhi vc scllam, upucujuci dovu proliv stanovnika D/.uhfc, koji su sc islicali u ncprijatcljsivu i mrznji 
pruma rniislirnanima, a bili su i^idovi. 

Hadis jo ninijf spomcnul u dijdu a d^cnai^ama. 166 
^'it^i<i,^ M <a*jlaiJlaiaia POSJEtlVANJE BEDUINA ^l^^'yi b1^ ^1, 

5656. PRI^AO NAM JE Mu^aiia b. Escd, njcmu ji>Jl^ l51^ ^! ^ J;^ l5I^ .a^o^ 

Abdul-Aziz b. MuhtarovomeHalid. prenoseci od ^^ -r. ;. ' - "n' i^^' - i'°'^'l 

Ikrime, a on od !bn-Abbasa, radijallahu anhuma, ^"^ " 4^ ^>^^j^l.^ , J o^ 

da Je Vjerovjestiik, sallallahu alejhi ve sellein, ^i^j J^ jii j^- ^i jj j^^ ^i ^j 

dosao u posjetu jednom bediiinu. i' ..^ , ^s-'-'J', 

Poslanik, sallallahu alejhi vc scUcm, kada bi, ^.j^ J^ J^'^^'^l^^^^^3<i^'^^A i^ — ^ - - — 

posjecivao bolesnika'', kaze lbn-Abbas,^^govorio j^ ^j^, ;^ ^j ^^^ jJ:/^ i '^]^il^_ 

bi: *Ne smeta, to je prociscenje od grijeha, ako ^ - '^ " ^ ^ , 

Allah htjedne.' J^ j.-^ j' j.^' J^ > >'^ ^j4^ -^ 

^Rckao si prociscenje', reccmubcdum,^naprotiv, r ■"<* e ^ "„:■ - A'^ ? ^ ,^; 
to je groznica koja platnti in je ustala protiv :^ ^: ^' ^"i .-: y 

oronulog starca pozivajuci ga da posjeti kabure!' 

'Onda je tako\ rece mu Poslanik, sallallahu alejhi 

ve sellem.'''* 

POSJECIVANJE (BOLESNOG) djill bl^ J^ 

IDOLOPOKLONIKA 

5657. FRIt^'AO NAM JESulejmanb.Harb,njemu ^iLJ=Lil:^>:^oCi^lil^ ^oi^V 
Hammad b, Zcjd, a uvomc Sabit prcnoscci od ,- » =' .^'' ^ ,, - - ^ ,- 

Enesa, radijallahu anhu. da jedjecakzidovkojije l:^ ^^ ^ ^1 ^j ^' i^ f->^ S^ ^^j 

sluzio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, .^^j^;^ '- '''^- ''^i »j^5if "-iJ 

obolio. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dosao "- - '^ ^ ^ 

je da ga obide, pa mu je rekao: ''Prihvati islam!", ^^l^l^j^ j**-! JUj^U^li^ljUiJj^ 

a on jc to i iiciniu. ' ,_,<,,. " ^ - ^ "^ - ■ - 

Seid b. Musejjeb prenosi od svoga oca da je -^.^ *= ■ ^ y. j^ ^ j^ 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dosao 
kod Ebu-Taliba kadaje on bio na samrti.^ HadJs jc ranijc spomcnul u dijdii o znakovima vjcrovjcsnisWa. On uknziijc na to, kako vclj Mihicb, da ncma 
smclnjc u lomc da imam obidc bolcsnog clana svojt 7ajcdnicc, pa makar sc radilo i o ^rubom bcduinu, 
a tilkodcr i da alim ubidc nivnalicu i poduci gj i podsjcU na oro slo ttiu jc od koristi, da ttiu prcporuOJ 
slrpljivo^t kakn nc bi bio mi-zovoljan prcmaAllahovoj odrcdbi, pa da sc Allah rasrdi iia njcjia, da mu olaksa bol 
i razvtidn ga, Hadis Likaziijt: na lo da bolcsnik Ircba lijcpo primili savjcl i lijcpo na njcga odgovorili. 

Ibn-Rciial veil: "Dozvoljcno jc posjc^uti bolcsnog idolopokktnikEi ako pifskiji nada da cc sc oda7vaIi po?.iva 
u islam; ako takva nada nc posloji, ni posjcta nijc dozvoljcna. Ibn-Hadzcr vcli: "Izglcda lacno da sc lo 
razlikojc s obzirom na namjcrc, jcr sc njcgovom posjctom mozc osK'ariti i ncka druga korist/' Hadis jc 
ranijc spomcnui u dijdu o d^onai^ama. 167 SAHIHU-L-BUHARI 
BOLESNICI OTOMEKADANEKO BUDE OBILAZIO 
BOLESNTKA U VRIJEME NAMAZA 
1 KLANJANJU S NJIM U DZEMATU 

5658. PRICAO NAM JE Muhammcd b, Musei-ina, 
njcmu Jahja, ovomc Hisam, prcnoscci od 
svoga oca, a on od Aise, radijallahu anha, da su 
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, kada 
je bio bolestan, dosli u posjetu neki Ijudi, pa im 
je klanjao {kao imam) sjedeci, a oni su klanjali 
stujcci, Isarctom imjc pokazao da sjcdnu, a kada 
se zavrsio namaz, rekao je: 

"Povodite se za imamom, pa kada on ucini ruku', 
ucinite to i vi, a kada se digne sa ruku^a, dignite se 
i vi; kada klanja sjcdcci, klanjajlc i vi sjcdcci," 
Ebu-Abdullah(Buhari)vcli:''Humcjdikazc: 'Ovaj 
je hadis stavljen van snage, Jer Je posljednjc sto 
je radio VJerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
bilo da je klanjao sjedeci, a pnsutni su za njim 
klanjali stojcci/"' F ^ii:.^i^Ji;^i2i...n=A 4 » .- ^1 ,"(: J-u 4U ji; ■^ ^1 5t \^ 4jI ^'j 

" ' ' . '" > 

Jli l^_^i->- S_^LIii LUl^ J^ jjjj ^j^jLi 

^^lIhj lA^ii jj. j^ i; >T ^ ^1 oN STAVLJANJE RUKE NA BOLESNIKA 

5659. PRICAO NAM JE Mekki b. Ibrahim, njemu 

Dzu'ajd, a ovomc Aisa bint Sa^d da jc njcn otac 

rekao; 

''Razbolio sam se tesko ii Mekki, pa mi je dosao 

Poslanik, sallailahu alejhi ve sellem, u posjelii. 

Rekoh mu: *Allahov Poslanice, ostavljara iza 

scbc imctak, a imam samo jcdnu kccrku, Hocu 

Ii uvasijetiti dvije trecine imetka, a ostaviti jednu 

trecinu?' 

^Ne', rece Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 

'Dauvasijclimpola, aosiavimpola?%rckoh, 'Ne\ 

rccc on, 

'A da uvasijetim trecinu, a ostavim njoj dvije 

trecine?\ rekoh. x4^! i:::^^? j;^!;:; ^ ^i i5j^ . M a ^ 

\: cili j^ji: j'?. y 1 j-i^ il-ii \'jkj. 

c-U N JUi viiiJl 6'y]j JU Jh.^ ^jU 

^ Sf Jli UlI^] i]'^j ^JJ^L ^jli 

.Ulll Jli ^1 U ^y\j .iJl^L ^jlj 
^ ' -- - 

^1 ^1 Jli ^ ^ ^; j^ ','4 I Hadis jf ninijf spomcnul u poglavlju o imamLiu, u dijclu o nainLi^u. 168 tiatajflll cAifi 
i-rtjiqtil nt/|Kt 'Trecinu. a i trecina je mnogo', odgovorio je. 
Potom je staviD svoju mku na moje celo, a onda 
potro njomc mojc lice i stomak i rckao: 'Bozc, 
podari zdravlje Sa'du i upotpuni njegovii hidzru 
(preseljenje)! ' Sve dosad neprestano osjecarn, kako 
mi se cini, njegovu stiidcn na svojoj dzigerici/'- 


.ii\l}\ 


5660. PRlf AO NAM JE Kulcjba, njcmu Dzcrir, 

ovome A'mes, prenoseci od Ibrahima Tejmija, 

a on od Harisa b. Suvejdija da je Abdullah b. 

Mes'ud rekao: 

"Usao sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve 

sellcm, a on jc imao groznicu, Dotakao sam ga 

rukom i rekao: 'Allahov Poslanice, imas velike 

bolove! ' 

'Da, Ja imam bolove kao dvojica medu vama', 

rccc Poslanik, sallallahu alejhi vc sellcm. 

'Toje zato sto imas dvije nagrade', dodah. 

'Da\ rece on, "nema mnslimana kojega zadesi 

neka ncprijatnost. bolest ili sto dmgo mimo toga^ a 

da mu Allah zbog toga ne oprosti dio grijeha - kao 

sto opada liscc s drvcca.'"^ 

OTOMEgTASEKAZE 
BOLESNIKU 1 STAON ODGOVARA ,'S . ' .' ."4 -^ ^'^ ,"-■ ^'^ 

Jli v:>^i dij oi ^i liii ^ j^j 3 J LJlOO U5 l^jOJ-J-aJJ Jlij Lfl uu 5661. PRICAO nam JE Kabisa, njcmu SuQan, 
ovome A'mes, prenoseci od Ibrahima Tejmija, a 
on od Harisa b. Suvejda da je Abdullah, radijallahu 
anhii, rekao: 

"Dosao sam kod Vjerovjesnika, sallallaliu alejhi 
vc sellcm, kada jc bio bolcstan. Dotakao sam ga, a 
tresla gajejakagroznica. Rekoh mu: 'Imasvehke 
bolove! Toje zato sto imas dvije nagrade.' 
'Da', rece on, ^nema muslimana kojega zadesi 
ncka ncprijatnost, a da mu ona nc pobrisc dio 
grijeha - kao sto opada lisce s drveca.'" 


-^ jlil: b'j.'i- 4-kJ i;.^^:;^ .o-[-[\ J , ' - '-" . l_bJ_i ISj-j 'iJ-C'je ^J "^ ^;ij^ iiJ jl iulj ll ji li^j lu if il:J .ilil '^ * I . > N] jil .^^«^^ ^,1:^ ^ Lij J:;^ JLi jj> tf. J - -^1 j;i o^ i^ *i:Li^ ^ i^-^ 2 Hiidis jc ranijc spomcnul u pogliivljima u itisCtimcnlii (vi75//t'^/0- 

3 Hadis jo ranijc spomcnul u poCdkii poglavija o mcdicini (hadis broj 5647). 169 SAHIHU-L-BUHARI 
BOLESNICI ..- '- > ,'<■< ^5 J 
41) ^^ L^j ^^ i>^^ :t^ ^j^ u^ -^^ ^ 

5662. PRICAO NAM JE Ishak, njemu Halid b. 4^14^ jTiu l5i^ JULLl lili .onr 
Abdullah, ovome Halid, prenoseci od Ikrime, 
a on od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, da jc 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellein, 

dosao uposjetu nckom bolesnikii,pamuje rekao: , ,..,.. , „ , - - - ., 

*^Ne smeta, to je prociscenje od grijeha, ako Allah J^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^1 jA^ S^^. ^ J^ 

htjedne." 

"Nikako, to jc groznica koja sc ustrcmila na 

oronulog starca da ga odvede u posjetu mezarju!*', 

rece covjek. "Onda je tako'\ rece mu Paslanik, 

sallallahu alejhi ve sellem.' I 

"^\l jj^\ ',yj i;S jj ^ Ji 'jji J- ODLAZAK U POSJETU 

BOLESNIKU JASUCI, PJESICE 

I SJEDECl IZA JAHACANAMAGARCU 

5663. PRICAO nam JE Jahja b. Bukejr, njcmu 
Lejs, ovome Ukajl, prenoseci od Ibn-Sihaba, on od 
Urve» a ovaj od Usame b. Zcjda da je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, uzjahao na magarca na 
kome je bio samar prekriven kadifom iz Fedeka, 
a iza scbc jc slavio Usamu; zclio jc posjctiti Sa'da 
b. Ubadu prije Bitke na Bedru. Na pxitu je prosao 
pored sijela kojem je pristvovao Abdullah b, Ubejj 
b. Selul - a bilo je to prije nego sto je on ocilovao 
islam (a nije ga nikad islinski ni prihvalio). Sijelo je 
bilo mjesovito: bili su lu muslimani, mnogobosci i 
zidovi. Tujc bio i Abdullah b- Rcvaha. Prasina kojujc 
podigia zivotinja obavilaje prisutne, pa je Abdullah 
b. Ubejj prekrio nos kosuljom, rekavsi: ''Ne dizite 
prasinii na nas!"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, nazvaoje selam, zastao, sjahao i pozvao ih 
u islam, proucivsi im ncsto iz Kur'ana, Abdullah b. 
Ubejj rece mu: "Nije najbolje to sto kazes. Akoje 
istina, ne uznemimj nas time dok sijclimo. vrati se 
svojoj jahalici i pricaj lo onome koji dode kod tebe." 
Ibn-Revaha rece: ''Svakako, Allahov Poslanice, 
pricaj nam o tome na nasim sijeUma, jer mi to ° F .,!." .V ^-■ „ii i ^, 't-' r-^' L "'-M "11- m' '-t 
"^1 " ■ ---- ,^ I Hadisjc ranijc spomcniit pod brojcin 3616, a potom u pojilavlju pod naslovom Posjeclvanje beditinti, broj 
hadisa 5656. 170 tiatajflll (^U^ 
d^jlOiJLgii^pa voliino. Muslimani, mnogobosci i zidovi pocese 
se lada medLisobno grdlti i psovali, i gotovo da se 
potuko&e. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
bio jc lu SVC dok nisu usutjcli. Onda jc uzjahao na 
svojujahalicu i otisao kod Sa'da b. Ubade, Kadaje 
dosao kod njega, rekao mu je: "Sa'de, zar nisi cuo 
ala je rekao Ebu-Hubab (mislio je na Abdullaha 
b. Ubeija)?"Sa'd rece: "Allahov Poslani^e, oprosti 
mu i prijcdi prcko toga; Allah li jc dao to stu ti jc 
dao. Stanovnici ovog mjcsta bili su sc slozili da ga 
krunisu i izaheai za vodti, 1 posto je on, s pravom 
koje ti je dao (Allah), odbijen, zastala mu je knedla u 
grill zbog loga, pa ga je lo navelo da uradi lo.''- J .ft 5664. PRICAO NAM JE Ainr b. Abbas, njemii 
Abdur-Rahman, ovome Sufjan, prenoseci od 
Muhammcda, a tojc Ibn-Munkcdir, dajc Dzabir, 
radijallahu anhu» rekao: 

'"Dosao je Vjerovjesnik, sallallahu aiejhi ve 
sellem, da me obide, a nije jahao niti na mazgi niti 
na konju." 

DOZVOUENO JE 

BOLESNIKUDAKAZE: 

"BOLI ME!", ILI: "BOLI ME GLAVA!", 

ILI: "BOL Ml JE POSTALA ZESTOKA!" 

i rijeci Ejjubove, alejhis-selam: ''Mene je nevolja 
snasla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!" Jj 

i:iUt v^ jJL*i ^ J^^ ^.f^ ^^ ^^J *2^ 

.^f-r * , ? ^pr » P :^-'fl °! 1' .^ ' ^, ■ ' '1 -V 

iuii ^1 J^ ilUl jiJl ji^L illi I3 ^ ■- + T"3 5665. PRICAO NAM JE Kabisa, njemu Sutjan, 
ovomc Ibn-Ebu-Ncdzih i Ejjub, prenoseci od 
Mudzahida, a on odAbdur-Rahinana b. Ebu-Lejie 
da je Ka'b b. Udzra, radijallahu anhn, rekao: Uil -lis jl) (.!>LU! 4^ Ojl jUj 

J ■ I--.-- ^ ** r* r* 

^^ ^ uLli^ Lijj- <^aJ Lii^ .o^no 2 Hadis jc ranijc spomcnut pri kraju komctitara siirc Ali-lmran. 

3 El-Enbija, S3. 

171 SAHIHU-L-BUHARI 
BOLESNICI f ^ J f=- '"Naisao je pored mene Vjerovjesnik, sailallalni jl^ \^\ ^^ ^ ] ^jh ^ ^3\ ^ ^ 
alejhi ve sellem, dok sam polpaljivao vatru ispod .. ./ ' _ , ^'.^ . . ,'' /' ^ 
lonca, pa mi rccc: Jc li tc to iizncmiravaju iisi?^ ^"^^ I^a^ ^ cJi dL-i^ ^l^i ^^j^ 
'Da', odgovorio sam. Pozvao je bricu, i on me 
je obrijao, Naredio mi je potom (Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem) da platim fldju,"' 


5666. PRif AO NAM JE Jahja b. Jahja Ebu- 
Zekerijja, njemu Sulejman b. Bilal, a ovome Jahja 
b. Seid, prenoseci od Kasima b. Muliainmeda da 
je Aisa rekla: 

"Ah, kako me boli glava!'' Poslanik, sallallahu 
alejhi vc scllcm, rccc joj: "Da ti sc to dcsi- dok 
sam ja jos u zivotu, pa da molim oprost i upiitim 
dovuza tebe!" 

"Jadna li sam", rece Aisa, "Allaha mi, mislim da 
bi volio da umrem, a da se to i desi, ti bi do svog 
posljcdnjcgdana spavao s nckomod svojih zcna." 
Vjerovjesnik, sallallahu alejlii ve sellem, na to 
rece: "Naprotiv, ja sam taj koji kaze: 'Ah, kako 
me boli glava!' Namjeravao sam (ili zelio sam) 
pozvati Ebii-Bckra i njcgovog sina i prcponiciti ih 
(za hilatet), da ne bi neko rekao: *Hilatet pripada 
tom i Com\ ili da ga (hilafet) neko od njih nc bi 
prizeljkivao. Zatim sam rekao: 'Allah to ne zeli, 
a i vjernici odbijaju {ili Allah odbija, a ni vjemici 
nc zclc),'"^ ji^iii^u ^ uij 5i5 _^^ lib ^. ill jj>l J 

>.T iii£j h\l ^\£ ')j jy:, ^ jj^^ 
n ^\ Jul S^\yj\ >i^ i-i^;^ S^y_ 

b ■ > ' 1 H:idi^ jc raniJL" spumcniil u poglcivljima o hadJdi^u. 

2 Mislio jc na njcnu smrl, salcci sc s njom, 

3 Iz hadisa sc 7^nkljuCujc : 

— zcna jc po svojoj prirodj Ijubomoma; 

— dozvoljciio jc (ili prcponicljjvo) da sc covjck sali sa svojnm supnigom u cilju stvaranja vcdrog 
nispolo^cnja; 

— sporninjaiijc bola nijc priluzba na sudbinu i Allahovu odrcdbii^ jcr boliko ima onih koji suic, a Ijutili su 
i srditi, i koliko ima anih koji sc 7alc. a zadovoljni su, U ob?ir sc u^ima namjcra srca, a nc i7govor jc:<ika, 
a Allah najboljc zna. {Fcihitl-buri. 10/131) 172 iiatajoJl <iili£i 
t-rtjiqtil ntqKi 5667. PRJCAO NAM JE Musa, njemu Abdul- 
Aziz b. Muslim, ovome Sulejman, prenoseci od 
Ibrahima Tcjmija, a on od Harisa b, Suvcjda da jc 
Ibn-Mcs'ud, radijallahu anhu, rekao: 
"Usao sam kod Poslanika, sallallahu alejiii ve 
sellem, a ou Je imao groznicu. Dotakao sam ga 
rukom i rekao: 'Imas velike bolove!' 
^Da, ja imam bolove kao dvojica mcdu vama\ 
rece Poslauik, salla!lahu alejhi ve sellem. 
'Toje zato sto imas dvije nagrade', dodali. 
'Da\ rece on, ^nema muslimana kojega zadesi 
neka neprijatnosl, bolesl i ili sto drugo mimo toga, 
a da mu Allah zbog toga nc oprosti dio grijcha 
- kao sto opada lisce s drveca.'""* ^ }iyi^\^ ^-b^ J^y ^^^ .M-^V 

:^ >^i ^rji ii ii^ lil^ ^ J ^ 4i\ Ji _ -- 1 ^ * 


Li-i 


L^ dSj_ }Ij -^ ^1 j^ cJi^ JU 


5668. PRICAO NAM JE Musa b, Isma^il, njemu 

Abdul-Aziz b. Abdullah b. Ebu-Selema, a ovome 

Zuhri, prcnoscci od Amira b. Sa'da da jc njcgov 

otac rekao: 

"Dosaonamjeu vrijemeOprosnoghadza Allahov 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da me obide, 

a moja se bolesl bila pogorsala, pa mu rekoh: 'Kao 

slo vidis, bolcst jc dosiigia ovaj stupanj. Ja sam 

bogat covjck, a nasljcdujc mc samo kccrka, Mogu 

li dvije trccine imetka udijeliti fopomciti) drugima 

kao sadaku?' 

'Ne'. rece on. 

'Onda po]a?\ rckoh, 

'Ne\ rece on, 

'Onda Irecinu?'. rekoh. 

'I Irecina je rmioiio. Da ostavis iza sebe 

bogatc nasljcdnikc, boljc jc ncgo da ih ostavis 

siromasnima, pa da prose i mole od Ijudi. Neces 

nista udijeliti iz zelje za livem Allahovmi, a da 

za to neces biti nagraden, pa cak i za zalogaj 

koji stavis u usta svoje supruge\ rece Poslanik, 

sallallahu alejhi vc sellem."^ _K '' "^ -•--•- 

I -^l "" I I ■■ T*"^ ^ -^ ° |i--ir'^ P J|. .> ^ ^ i> ^ Jjh\ jLi i^i Jji V Jti >UJU .£Ji V > '" * ^ .. — ■ a ' " - - T " fa -hi^lT ^if' .1'' ^ 

Jt^ ^-4AJ JhI^ /fJj lJ-^^^ (IIjjCjS^ ^JLp 4 Hiidis jc ranijc spomcniil li pogliivljii Stavljanje nckc no bolesnika (bmj hadisu SGGO). 

5 H:iclis jo ranijc spomcnul u poglavljima o lestamcnlu. 173 SAHIHU-L-BUHARI 
BOLESNICI RIJECI BOLESNIKOVE; 

"IDITE OD MENE!" 


5669. PRICAO NAM JE Ibrahim b. Musa, 
njcmu Hisam, ovome Maimer; a PRICAO MI 
JE i Abdullah b. Muhammed, njeinu Abdiir- 
Rezzak, ovome Maimer, prenoseci od Zutirija, a 
on od Ubcjdullaha b, AbduUaha da jc Ibn-Abbas, 
radijallahxi anhuma. rekao: 

*'Kada je Allabov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, bio na samrti -an kuci su bili neki Ijudi 
mcdu kojima i Omcr b. Hatlab - rckao jc: 'Dodilc 
da vam napisem knjigu (oporuku) poslije koje 
necete zabitati!" Omer, radijallahu anhu, tada rece: 
'Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, savladala 
je bolest, a vi imate Kiir'an. AUahova nam je Kiijiga 
dovoljna." Oni koji su bili prisiitni u kuci podijclili 
su se i poceli prepirati. Neki od njih govorili su: 
'Primaknite se Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve 
sellem, da vam napise opoRiku poslije koje necele 
zaiutali!' Drugi su govorili ono sto je rekao Omer. 
Kada sc pojacalo naklapanjc i razmimoilazcnjc u 
blizini Vjerovjesnikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, 
on rece: 'Ustanite (i idite)!''' 

Ubejdullah veli: "Ibn-Abbas je govorio: 'Nesreca 
je, sva nesreca, u njiJiovom razmimoilazenju 
i halabuci koja jc sprijccila Allahovog Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, da im napise tu knjigu 
(oporuku).'"' * *. J ^lift i5j^ j^j^ ^ ^r2 lij^ .MIS 

'jS jui ^i;: \^ V aiH^ -^ 4^1 pi 

odl Jit .lii^ll ^\ 4^^ '(IL^ iT;;iii 

-r- -r- H- ^ ^ A- 


I HadJs jc ranijc spomcnut u poglavljima o naucl. [bii-Hadzcr vcli: "Hadis ukaziijc na to da jc prcporucljivo 
da po&jctilac nc astajc prcdu^o kod balcsnika, pa da mu ptistanc dosadno i nclagodno, tc da re ^ovori 
u nJL'gcivoj blizini ono sto cf g;i iizncrnirili, U lijcpo poniisiinjc prilikom poj(;tc bulcsniku spadii iikupno 
dcsci radnji, i>d kojih nckc nisu iskljiicivo vczanc z:i posjclu bolcsniku: 

- da sc prilikom kucanja i Irazcnja dozvolc nc aloji tacno isprcd vnila; 

- da sc kuca na vrala pazljivo (nc Jako); 

- da sc sc nc prcdsiavlja ncodrcdcno, npr.: "Ja["; 

- dn sc nc dolazi u posjctii ii ncprimjcrcno vrijcmc^ npr. q vrijcmc kada bolcsnik pijc lijck; 

- da posjcta budc kratka; 

- dii sc spusli poglcd (da &c nc razglcda unaokolo); 

- da sc nc pila previse; 

- da sc pokazc njcznost i osjccajnost; 174 
di^'itHi <i,m ft <a*jlaiJlaiaia O ONOME KOJT ODNESE '^ ^iJ ,j:^\ '^\, ^j, ^ J^ 

BOLESNODIJETEDASEALLAHUUPUTJ ' ' " * 
DOVA ZA NJEGOVO ZDRAVUE 

5670. PRICAO NAM JE Ibrahim b. Hamza, j:jL:^ lil^ i>' ^ |:_*I3:! lilli . o "W ■ 

njemu Hatim, a on je Ibn-Ismail, ovome Dzu'ajd -, «. '' ',■-■-.'.' 

dajcSaibrckao: ' ' -:L^'^^— J^^^J^W:^'^ 

"MoJatetkaodvelatnejekodAllahovogPoslanika, iTiii^:^iji J^3 ji -Iijl^i_;ii J^ 

sallallahu alejhi ve sellem, i rekla mu; 'Allahov » \ '^ \" ^' 

Poslanice, moj Je sestric bolestan.' On je potro ^^^ Cr^ C-' ^' ^^ ^:^^ '^^^ ^- 


moju glavu i proucio dovii za blagoslov. Zatim se 

abdcstio i ja sam se napio vodc koja jc ostala od 

abdesta, Stao sam iza njegovih leda i pogledao u j^>s^*Sij^^U Ji o^ji^a^i^ji:^ cJJj 

pecat vjerovjesnistvaizmedunjegovihplecki, koji ' -,2' ^, ': o'^ 

Je bio kao (iikrasno) dugme na salom (ill poput ' - ' -'-^,^^-^ 

Jajeta jarebice)."^ 

BOLESNIKOVO PRIZEUKIVANJE SMRTl ^i^i ^^« J^ -^1^ 

5671. PRICAO NAM JE Adem, iijemu Su^ba, ^li i5Ia h;S 6'jJ- fSl 61^ .o^vVS 

a ovomc Sabit Bunani, prcnoscci od Encsa b, ^^ - - ..*, , ^, , ^..^ ,/ 

Malika da Je VJerovJesnik, sallallahu alejhi ve J^r^^ J^^"^^Lf^3^!^0^.-^^^LiM 

sellem, rekao: i^i iLJ^t ^ ^ £-^1 ^1^\ jcSi, Sf ^ 

"Nekanikoodvasneprizeljkujesmrtzbognevolje \ ^ . ^ ^ , „^ , _ ^ . > 

koJa ga Je zadesila. Ako vec mora, neka kaze: ^^ ^ J^^ '^^ J^ ■^^' ^! '^ -^^ 

'Gospodaru, pozivi mc svc dok jc zivot boiji za , .^.-r i'^. -'ki'i -^^^^ i r'"^ 'rli 

mene, a usmrti me akoje smrt hoija za mene!'"^ - ' -^ " " '. " " - da sc iskrcno dova uci; 

— da sc bolcsniku povcca nada, da mu sc ubazc na ustrajnosl i strpljjvosl, ii kojoj sc kiijc vclika nagrada. 
i da ga sc upozori na opasnost od gubitka nadc, ^^Qg; grijcha koji gubilak nadc sa sobom iiosi. 
(Felhul-bari. 10/132) 

2 Hadis jc rarijc spomcnut u poglavlju o upotrcbi vodc prcostalc ;id abdcsta i u biografiji Vjcroyjcsnika, 
sallallahu alejhi vcacllcin. 

3 HadJs ukaziijc na zabranu prize Ijkivanja smrti zbog nckc dunjaluckc ncvoljc. Dozvoljcno jc lo ucjnjij 
ogradujuci sc rijccima: ''Ako jc to boljc za mcnc'', sto podrazumijcva prcdanost i prihvatanjc Allahovc 
odrcdbe. 175 SAHIHU-L-BUHARI 
BOLESNICI 5672. PRICAO NAM JE Adem, njemii Su^ba, 
a ovome Isma'il b. Ebu-Halid, prenoseci od Kuj^a 
b, Ebu-Hazima dajc rckao: 

"Usii smo kod Habbaba da ga obidemo - a 
vec je bio kauteriziran sedam puta - pa je 
rekao: 'Nasi drugovi koji su ranije bill otisli su, 
i nije im dunjaluk umanjio (nagradu), a mi smo 
dobili toliko imctka da ga ncmamo gdjc trositi 
osim 11 prasinu (podizanje gradevina). Da nam 
Vjerovjesnik, sallallahn alejhi ve sellem, nije 
zabranio da molimo od Allaha smrl, molio bih 
i Licio dovu za to.' 

Polom smo kod njcga dosli dmgi put i zatckli ga 
kako podize zid, pa Je rekao: 'Mtisliman cc zaraditi 
nagradu za sve sto utrosi, osim za ono sto utrosi u 
prasinu (gradevine).'"^ !- ' i:*:/ ' ^ rr 

J^ T* J^ 1 ^ 5673. PRICAO NAM JE Ebu-Jcman, njcmu 
Su'ajb, ovome Zuhri, prenoseci od Ebu-Ubejda, 
oslobodcnog roba (mevla) Abdnr-Rahmana b- 
Avfa, aonod Ebu-Hurejreda Je AJlahovPoslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
"Nikoga nece uvcsti u Dzcnnci njcgovo djclo.'* 
'*Zar ni tebe. Allahov Poslanice?'\ rekose. 9 Jf \S^ .o-{\/r £Xi i^ il^t j^l' ^^ j_ji i^- -^^ Jj^j 

"Ne, ni mene, Jedino ako me Allah obaspe Svojom - " , 

neizmjernom miloscu. Trazite srediuu i priblizujte ^j ^y.;^j 1jjx3 l^jj J.^ -Ll j-uio 

ioi sc,-inckanikood vas ncprizclikujcsmrt! Hi ic .^ -^», -; j?.;-, . ■> ^, ^ 'r ,'?-^''^'=-'^ 

dobrocmitelj, pa ee mu sc, mozda. povecati dobra - ^ ^ 

djela, ilije gresnik, pa ce se, mozda, pokajaci"^ ,;-< ;: ■^i^i:u\'_ .'^-rji^^ 1 Iz hadisa sc zakljucujc da jc pokudcno trositi srcdstva u podizanje jjradcMna, ali &c ta pokudcnosl odnosi 
na ono sto prcWi potrcbc, pa nije ncophodno, Ako bi sc podizalc gradcvinc prcko poircbc, nc bi bilo ;^a to 
nngradt;, jcrjt; lo zabranjcno nadmclanjc i umnozavanjc, Gradnja u granicarna polrcbc nije pokudcna. 

2 Ajnf veli: '^Ssddidu iwwtx 'trai^iic ispnivan put, on jf izmodu prulJLrivanja i nt-mara, a ako nt- mognclc lo 
postici, oiida sc priblizujte loin idcalii'/ Postoji takodcr prcdanjc: kunihu. tj. "'pribliziijtc dnijic tom putu". 
Ncki uccnjaci k;izu kako seddkht znaci ^'ucinitc svoja djcia ispravnim'', a karihu ''trazite prcko njih (svojih 
djcia) pnblizavanjc Allahu". 

3 Smisao jc navcdcnc zabranc prize Ijkivanja smrti ii tome sto sc smrcii prckidaju i dobra djcIa (osim q tri 
slucaja, kako sc navodi u dmgom hadisu), Nastavak zivota rczultira dobrim djclima, a time se povccavaju 
i scvapi. Da nema nisla drugo osim naslavka levhida, i lo bi biki dobrojer jc levhid nujvrednije djelo. 176 
^'it^i<i,^ ft <a*jlaiJlai4o ^ ?i .'.- .^■ 5674. PRICAO NAM JE Abdullah b. Ebu-Sejba, li:Ul <^ ^! ^ '*h\XJ^ l3i^ .awi 

njemu Ebu-Usama, a ovome Hisam, prenoseci , , ,. / ^^ . ^ - - ^ .^ J * 

od Abbada b, Abdullaha b, Zubcjra da jc Aisa, Jt t^^ J< t ■ ^T ,^'^ -^ 

radijallahu anha, rekia: ^^\j \^ 'jj( ^^ H^i^ ^Ix^ jt5 ^;j.n 

"Cula sam Vjerovjcsnika, sallallahu alejhi ve = j- , c, '/ " , / 

sellem, da. naslonjen na mene, govori: 'Gospodam, (^^ "-J^- Ji -^7^ ^J ^ ^^ w-^^ 

oprosti mi- smiluj mi se i ukliuci me u uzviseno _..,, i-'f- ■"»,- ,,.:, 

drustvo! ^ ' ' ' 

DOVA K.OJU ZA BOLESNIKA ^^ ^1«J1 .ti ^L 
UPUCUJE POSJETILAC Aisa bint Sa'd prcnosi od svoga oca da jc ^^^i Jli l^t^jJlJluUjiijUcJ^j 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojoj 
dovi rekao: ''Gospodaru, podari ozdravljenje 
Sa^du!" ^l^i \ ^LS" =^. ^1 Jj^j ilil i-f^ 'iJJl ^_^j iJ:jU ^^ * .- LJl 5675. PRICAO nam JE Musa b. Ismail, lii^ J^pl ^^ ^^ u^l^ .oivo 

njemu Ebu-Avana, ovome Mensur, prenoseci od ^ ^ ^ ' _ ^ ,...-. r 

Ibrahima, a on od Mesmka da je Aisa, radijallahu ^^'-^ ^ r^^^| i^ ^-^ i^ ^^^ ^ 

anba, rekIa: 

''Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, 

kada bi obilazio bolesnika. ili kada bi mu bio lIj ^dl l_^M Jli ^^ jl jl Ui. >^ ^"1 1j1 

doveden, ucio bi dovu: ^EzhibiJ-bese, Rabheti- ,^, . "^ . l\.: 

nasi, entes-mfi. la sifae ilki sifaiike, sifaen la ^J^ ^\ ^^ ^ ^}^^ ^^^" ^^ ^ 

y//gf?i//n^ Wi:«/7?£;{Otklonibolest, Gospodaru Ijudi, .: 5 ^ jp- "eh: /::- > ^' ;^ j|j^ 

i izlijcci - Ti si Onaj koji dajc izljcccnjc! Ncma . " "- ' 

lijeka osim Tvoga lijcka! - izljecenjem poslije ^i}i_j^i;}^]^j^-il;^ol^^i_>i;;,;^ 

kojegnemabolesti!)'" >. .,^ -^ - ., ' - / 

Amr b. Ebu-Kajs i Ibrahim b. Tahman prenose od i^ ^ ^-"^ ^^^^ -:^>; tf^ ^^| ^>^^ 

Mensura, a on od Ibrahima i Ebu-Duhe: "Kada mu , ■*. - -v^.'-.^-- *-* - - ^.1, t ■ - 

budc dovcdcn bolcsnik,.. 

Dzerir prenosi od Mensura, a on sam od Ebu-Duhe 

da je rekao: "Kada dode kod bolesnika..." 4 Hadisjf ninijf spi^imcnul 11 poglavljii O boiesti VjeroyjestukoYoj. sallalhlni ale/hi yeselhrn. 

177 SAHIHU-L-BUHARI 
BOLESNICI KADA SE ONAJ KO DODE 

U POSJETU BOLESNTKU ABDESTl 

I TOM VODOM POLIJE BOLESNIKA r - x" X^ ,-i ^^J 


5676. PRICAO NAM JE Miihiimmcd b. Bcs&ar, ^^j^liii^l^jik^^^^.ow^ 

njcmu Gundcr, a ovomc Su'ba, prcnoscci od 

Muhamineda b. Munkcdira da je Dzabir b. 

Abdullah, radijallahu anhiuna, rekao: 

*'Usao je Vjerovjesnik, sallallahii alejhi ve sellem, 

kod mene - a bio sam bolestan - pa se abdestio Ijli Jli j\ Jp •I' k^ l^}5 ^-^ ^j 

i polio mc abdcstnom vodom, ili jc rckao: ""Polijtc 

ga!' Dosao sam sebi i rekao: *Na^lJcduje me 

samo daija rodbina (nemam roditelja ni djece), 

pa kako da se izvrsi raspodjela nasljedstva?' Tada 

jc objavljcn ajct o nasljcdmm dijcloviina."' 


ONOME KO.ir UCl DOVU ZA 
OTKLANJANJE EPIDEMIJE I GROZNICE A t ^5-G>jT^ pU^II Jt3>J It-i >Jr^ LjU 5677. PRICAO NAM JE Isma'il, njcmu Malik, 
a ovomc Hrsam h. Urva, prcnoscci od svoga oca 
da je Aisa, radijallahu anha, rekia: 
'*Kada je dosao AUahov Poslauik, sallallahu alejhi 
vc scllcm, u Medina, razboljcli su sc Ebu-Bckr 
i Bilal, radijallahu anhuma, Usla sam kod njih 
i rekla; 'Oce moj, kako se osjecas? Bilale, kako se ti 
osjecas?' Ebu-Bekr bi. kada bi ga uhvatila groznica, 
govorio: " S vakom covjeku kojem njegova porodica 
dobar pocctak dana pozcli, siTirt jc bliza od vczicc 
na njcgovoj obuci!' Bilal bi, kada bi groznica 
prosia, podigao glas govoreci: 'Da mi je znati da 
11 cu ovu ooc zanociti u dolini, a oko mene izhir i 
dzclil!^ Hocu 11 Ikada vise vodu Midzenne crpltl, 
hocc 11 mi sc ikada vise ukazati Sama 1 Tafil?' ^ dUU j:;jJ- J^p! li-^ .o^vv -jji ^^j Mt- \^ ■y- '^.^ j^ =j ■ ' 'Li 


^ tf- oiii I^^IU- *j>i>-Ji liJli J%j j5v jjI ' 9 : - - ^^ r r - iJ^ ;3^ ^j:s j->L G ii^ L^iif oJl l: 

^ H- -^ 

.-r-i- ^ H- ^ J- '^ kta_ 

J Jj-L. Jaj C;f oL^ Uj. JJjl ^^j J^j 1 Hadis jc, s ncSto malo i^mijcnjcnim sadrvajctn, spomcnut u paglavlju o posjcnvanju oncsvijcSIcnog 
(hadjs broj 5651). PoslanJk, sallallahu alejhi vc scllcm Jc bio prcdvodnik u dtibni i najbogobojazniji covjck 
i Ijiidi su sc nadali izljcccuju prcko njcgovog bcrckcta. Prcma loinc, \z hadisa nc ircba shvalili lo da sc bilo 
ko ko posjcli bolcsnika mozc kod njcga abdcsiili i lam ga vodom polili, 

2 Vrsla biljkc u Arabiji. 

178 
toii^i.i.ii£i ft .a^jlaiJlaiao >,**-*- .'.".f -M Dosia sain kod Poslanika. sallallahu alejhi ve ^U^Sc^^^cJli JLi J^j^U 

sellem", kaze Aisa, ''i obavijestila ga o tome, i^i? < jti i^ji ' ^' Hill liil'-''' 'li:^ 
a on rccc: 'Gospodaru nas, ucini nam dragom "- "- ' ' ^^ Medina kao sto nam je draga Mekka, ili jos ^i-i J ^ i^j^j l^AA^j j_i^ }\ iSli -» "i;:,' I-''- drazom! Gospodani. ucini je zdravom, njcnu ^-.y- .• . ^ _. ,; , .^,. 

hranu^ blagoslovljenom, a njene bolesti (groznicu) " - ' ; ^^ ^ -^ -^ 

prenesi u Dzuhfu!''' '' 3 Uhadisu suupotrijcbljcnc rijccj imiJdiha i sn'iha, a lo su mjcrc kojjm.i sqsc mjcrilc rami mice ii tovrijcmc. 
Dakk\ u hadisu su spomcnutc mjcrc, a misli sc na namimlcc kojc sc mjcrc tim mjcrama. 

A Hadis jc ranijc spomcnut u poglavljima o Hidzri, a i prijc nckoliko |X)glavlja u poglavlJQ KatJti ferre 
posjecujii boles fie muskorce. 179 

^J^^ U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog! (iiktll (*ili^ 
MEDICINA !t**.-* 
ALLAH NlJE DAO NIJEDNU 
BOLEST, A DA NUE DAO I LIJEK ZA NJU 

5678. PRICAO NAM JE Muhammed b. Museiina, 
njemu Ebu-Ahined Zubejn, ovome Umer b. Seid 
b, Ebu-Huscjn, prcnoscci od Ataa b, Ebu-Rcbaha, 
a on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
''Allah nije dao nijednu bolest, a da nije dao i lijek 
za nju. ' ;ii^j;:i^];b3jia;:tUoL 
U prcdanju Talhc b. Amra na pocctku ovog hadisa navodi sc: "O Ijudi. lijccitc sc! . a u prcdanju Tarika 
b. Sihaba od Ibn-Mcs'^uda sloji: "Allah njjc spustio nijcdnii bolest, a da nijc spustio i lijck za nju, pa sc 
lijccitc!" Hadis prcnosi Ncsai i smatra da jc vjcrodostojan. a lakiidcr ga prcnosc [bn-Hibban i Hakim. 
U htidisu kaji prcnosi Usama b. Siircjk, a koji biljczc Ahmed, Buhari u El-Edebid-ninfredu. aulori Siinemi, 
a smatraju ga autcnlicnim Tirmizi. [bn-Hozcjma i Hakim, navodi sc: "Lijccitc sc, Allahovi robovi,jcr Allah 
doi^ta nijc dao Uilcst, a da /a nju nijc diio i lijck, osim /^ jcdnu - starost." (U jcdnoj prcdaji navodi sc: 
"... osim za &mrt/*) 

Muslim od Dzabira biljc>i hadis: "Za svaku bolest postoji lljck, pa ako lijck *pogodi' bolest, covjck cc 
ozdravili s Allahovom dozvolom." Ebu-DavLid biljijzi hiidis od Ebu-Derdaa: "Allah ju za svaku bok-sL 
odrcdio lijck, pa sc lijcciic, ali ncmojtc sc lijcciii oiiim ^lo jc zabranjciio (haram)." 

Ibn-Hadzcr vcli: "Zbir ovih hadisa odrcdujc pojam 'spuslanja', koji jc upotrijcbljcn u naslovnom hadisu, 
a to jc spustanjc znanja posrcdsl\om mclcka Vjcrovjcsniku, sallallahu alejhi vc scllcm, ill jc laj pojam 
uptitrijcbljcn u smislu odrcdivanja." Hadisi cakodcr sadr^c klau/ulu kojom sc ograniCava UjcCcnjc na 
upolrcbu samo dozvoljcnih fhalal) srcdstava, Onf lakodcr potvrduju poslojanje uzroka, Ic da lo nc prolurjcCi 
oslanjanjunaAllaha(rcvckkul)akoonaj koji ihnijckovc)upotrcbljavavjcrujcdaizljcccnjcbivasAllahovom 
dozvolom i odredbom, Ic da lijckovi nc lijccc sami po sebi, vcc zbog loga ilo ih je Allah ucinio [akvimu. 
Lijek se nckada mozc prctvoriti u izvornovcbolcsli, ako to Allah odredi. Lijeccnjc ne proturjeci oslanjanju 
na Allaha, kao sto jctoslucaj i s otklarjatijcm aladi i 7cdi jclum i piccm, {FeshitJ-bori, 10/141-142) 181 SAHIHU-L-BUHARI l^m MEDICINA 
TOME MOlE LI MUSKARAC J^jJI ^\^\ jt ^ijil J^iJ" ^«^ > uU 

LUECTTT ZENU TLl ZENA MUSKARCA 

5679, PRICAO NAM JE Kiitejba b. Seid, njemu ^ _^ ^'1^ -^ ^ i^^ l2l^ .f>^y^ 
Bisr b. Mufeddal, ^ ovome Halid b. Zekvan da je ..,,, 
RiibciJa bint Mu'avviz bint Afra rckia: 


*'Tsle smo u borbu s Allahovim Poslanikom, rj j.^ 4ii JjJ^j i^ j^lkiJlizi^Ip \5l 

sallallahii alejhi ve sellem; pojile smo borce, ,, . ' » -,.< s - ,,*-- -• 

sluzile ih i vracale poginule i ranjene u Medinu,"' " '^--^^ dlur'M^ J^l VJ ^-^J fi^^ 

LIJEK JE U TROJE ^% ^ ^1^> ^^ 

r 

5680. PRICAO MI JE Husejn, nJemu Ahmed b. ^ j: i>li iSl^ j^\ J'j^ .o-ia* 

Mcni^ ovomc Mcrvan b. §udza\ prcnoscci od " .^.„^ ^^ , , ^^ 

Salima Eftasa, on od Scida b, Dzubcjra da jc Ibn- S^^^ ^^ ^^ C^ ^- ^^^-^ ^-^ 
Abbas, radijallahu anhuina, oslanjajuci se na izjavu 
Poslanika, sallallahu alejhi ve seUem, rekao: 

"Lijek se nalazi u troje: serbetu od meda, ;i^ij j^ 5:^ i,'^' j ^ulj^ Jli C^ 

zasijccanju srcdstvom kojitn sc pusta krv ' '^ - ' I / 

(hiclzama) i kauterizaciji vatrom. Svomeummetu ^j ^1 ^ ^1 ^_^!j jU ^j *^ 

zabranjujeinkauterizaciju/' ^^ ' , ,/ ' .. 

Hadis prenosi i Kummi od Lejsa, on od Mudzahida, 0^ ^^ !^ ^ i^ ^^^ ''^JJJ ^--^^ 

ovajodIbn-Abbasa,aonodVjcrovjcsnika,sallaUahu ■ Ti- I'-ii - ^ = ^i " 1*' -i 

alejhi ve sellem: ^..umeduipustanjltkrvi." .^jj^ i^^- ^^ J^ cr' . c^. 


I Hiidis jc raEJjc spomcnul u pti^hivlju o lijcccnju ranjcrika u bortji od Mranu icna {Kitabul-dtihad, broj 
hadisa 2SS2). Ibn-Hadzcr vcli: "Propiso lijcccnju muskarca od siranc zciic ii^ima sc iz hadisa posrcdstvom 
analogijc, Buhari nijc kalcgoricki pat(7irao propis 7bog mogucnosti da jc spomcnuti sliiCaj bio prijc 
prapjsa o hjdzabu, ill da jc to zcna radila svomc miizu ill mahrcmii. Slo sc ticc propisa u spomcnulom 
pitanjii, dozvoljcro jc lijcccnjc stranih osoba (onih kojc nisu mahrcmi) u mizdi. a ona sc procjcnjujc prcma 
svomc Siva mom obi mu, {Fethul-barl. 10/142-143) 182 
r^lhl l c^lla ^^ <^ JIOJI 0}f\^ 5681. PRICAO MI JE Muhammed b. Abdur- ^':^i ^^'^ o^ j^' ^^'^ -^"^A^ *t 'j'.' !<* ' .'/, -^ , ' ? fli ? Rahim, njcmu Siirejdz b. Junus Ebu-Haris, ovome -» .,i'.' ,:i- - , , r i ^ , . ^ ^i >-.* 
Mcrvan b, Sudza\ prcnoscci od Salima Eftasa, on " ' ' T,- . , 

od Seida b, Dzubejra, a ovaj od Ibn-Abbasa da je L:-^^:Ti^!-^^^V^^L^ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellcm, rekao: j lS.' j ^ujji ju jf ^] ^ ^^ ^i 

*'Lijek se nalazi u trima stvarima: zasiiecanju -^ , "- , ^ "- ^^ ' ,- 

sredstvom kojim ae pusta krv, serbetu (picu) od ^ ^j ;.- -* j-^'^.j^-^ r^^^ 

mcda i kautcrizaciji vatrom. Svomc ummctu .'Ji\-Sjd\ 

zabranjiijem kauterizaciju,"^ LUECENJE MEDOM J-^l^ -"i^^ ^^ 

Uzvigeni Allah ka2e: "... u njemu je lijek Ijudima."' ■ ^ u-^^,'^ V ) J^^-i*' J>j 5682. PR[CAO NAM JE Ali b. Abdullah, njcmu i^^t ^\ l^^ ^1-^ Si J^ ^^ ■""'AT 


Ebu-Usama, a ovome Hisam, prenoseci od svoga '^ -- . . . - . ^ * -^ . 

oca da je Aisa, radijallaliu amia, rekla: -^ - '^ -, ^ ^ ^ -, - 

^'Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, voliojc . i^ij^'^i^i>J.\;--^i5lsiJliL^ slalko i rncd. Imam Hntlabi vcli; "Ovaj hadis ukazujc na skupinu lijckova kojima sc Ijudj lijccc. Pustanjc krvi najboiji jc 
lijt'k u sluiajii navulc krvi (krvnug udiira); mud olukSiivu odslrarjiviinjc sluznih mjcsavina, J kciult:nzm;ija 
sc korjslj u slucaju kada sc matcnja koja uzrofcujc ncku bolcsi na Ijjclu nc mozc olkloniU na dmyi nacin 
osim vatrom (usijanim 7cljczoTn), Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, spomcnuo jc cvaj (Ircci) lijck, ali ga 
jc zabranio proglasivsi ^a pokudcnim zbog vclikog bola koji izaziva i vclikoj; nzika koji prati lu opcraciju. 
Poznata jc arapska posluvica: "Zadnji jc lijck kauicrizacija " Vjcmvjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, 
kaulcrizirao jc Sa'du b. Mu^iiza i dmyc, Mnogi su sc ud ahhiiba kaulcrizirali. [bn-Htidzcr veil: "Vjcrovjcsnik, 
sallallahu alejhi ve scllcm, nijc imao nainjcru rcducirali lijckovc na ovc tri vrstc. jcr se lijck nekada nalazi i 
udmgim stvarima, vcc jctimc ?clio uka/ali na principc lijeccnja, Cinjcnica da je Poslanik, sallallahu alejhi 
vc scllcm, zabranjivao kautcrizaciju i da ju jc nekada upolrcbljavao ukazujc na lo da sc ovaj nacin lijcccnja 
(kao posljedjiji lijck) nc koristi bezuvjetno, nili se oslavija bczuvjctno, vcc se koristi u slucaju kada druj!;og 
lijcka ncmii, uz uvjcrCEJc da sc ozdravljcnjc poslizt Allahovom odrcdbum, {Feihul-bari. 10/143) 

En-NahL 69, Prijcvod 6S, i 69. ajcta ucjclosti gla&i: "Gospodar tvoj pcclu jc nadahnuo: *Pravi scbi kucc 
u brdima. na drvccu i u onomc sto napravc Ijiidi, zalim, hrani sc svakovrsnim plodovima, pa onda idi 
stazama Gospodara svoga, posliLsno! " Iz uiroba njihovih izlazi pice razlicitih boja, u njcmu jc lijek Ijudima. 
Tli jc, uisiinu, dukaz za Ijudc koji razmisljaju." 

Hadis jc ranijc spomcniiS u poglavljimao hrani {Kiiabid-aV ime^ hadis broj 5431). 183 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICTNA 5683. PRICAO NAM JE Ebii-Nu'ajm, njemii ^'/xS b51i ^ ^ iJIi .MAT 
Abdur-Raliman b. Gasil,' ovome Asim b. Umer '--, ^ . . '. , ., -■ ,. 
b. Katada, prcnoscci od Dzabira b. Abdullaha, ^^ "^ ^ > ^ r^^ ^ J^' 0^' 

^ ' " * > 

radijallahu anhuma, da Jc Vjerovjesnik, sallallahu Jii \^ 4^ ^j iLi^ J^ ^.Lf oi-J. ' * alejhi ve sellem, rekao: , . . - : '' : ' :. - t * ' 

"Ako ima ikakva dobra u vasim lijekovima, onda ^ t^ ^ : -^" "' ^ "^ 

je to u zarezivanju predmetom kojiin ye iaisava ^ ifei^jM ^ ^^ J ^»^ }' i^^^^ 

krv, iliuscrbctuodmcda, iliii kautcrizaciji vatrom . ..^^^: _-'-"" '.' .- .'■- .r 

koja odgovara bolesti (podudari se s bolescu). i :T ' ^^"^^-^-^ r^' -^ ^ 

Ali ne volim kauterizaciju." ^ ^^1 ji ^j lIj ^IjJi jil}: 5684. PRICAO nam JE Ajjas b. Vclid, njcinu J^Vl^l^l^-U^JI^ jtl^^l^,D-.Ai Ahdi:ti-A'la, ovome Seid, prcnoseci od Katade, on 
od Ebu-Mutevekkila, a ovaj od Ebu-Seida da je 
neki covjek dosao kod Vjeroviesnika, sallallahu 
alejhi vc scllcm, i rckao: "Moj brat zali sc na bol 
u stomaku," On mu rece: "Daj mu da se napije 
tneda!'' Dosao je i po dnjgi put, a on mu rece: 
''Napoj ga mcdom! ' Ponovo je dosao i rekao: 
"Ucinio sam to!" Poalanik, sallallahu alejhi ve 
scllcm, tada mu rccc: "Istinu jc rckao Allah, 
a slagaoje stomak tvoga brata! Napoj ga medom!" 
Napojio ga je, pa je ozdravio. 

LIJECENJE DEVINIM MLIJEKOM ^ A bfli j\ ^' t>u:i ^oj-i jiii <k_ jci:: y^ .olxi juI ^lLi i^\ p ^ui 4i^i jLii . i^ oU.'Ji '>l^ -i^l J-Lj^i jlij j,^i ^yu j^iJt ^^ 5685. PRICAO NAM JE Mushm b. Ibrahim, 
njemu Sellam b. Miskin, a ovome Sabit, prenoseci 
od Enesa da su neki Ijudi bolovali od odredene 
bolesti, pa su rckli: '^Allahov Poslanice, prijui uas 
i nahrani!" Kada su ozdravili, rckosc: ^'Medina 
je nezdrava," Smjestio ih je u kamenjar gdje se 
nalazila skupina njegovih deva i rekao hn: "Pijte 
njiliovo mlijeko!" 

Kada su ozdravili, ubili su Vjcrovjesnikovog, 
sallallahu alejhi ve sellem, cobanina i potjerali 
sa sobom deve. Poslanik, sallallahu alejhi •• ' ' ' ' 

i>i ly^ CS ii^i;i' L"'^i J^ ^' ^ji .: '- ^-^-V f»-*^^ y^J [*-*J^j^J i*-r:^l ^f^ 1 Gasil nijc imc, ncgo nadimak, Radi sc o Han^ali b. Amiru kojcg su okupaM mclcki. IB4 t^ikdl cyliS 
i-rtjiqfcll n\f\yi ve sellem, poslao Je za njima potjem i kaznio ihje l^j^ ^ -oLlL Ji'3'VlfjiL'4_J^ \^^J/\ 
odsijecanjeiTi riiku i nogii i Dsljepljivanjem, ''Vidio ,, .; ^ .' ^.. ^r ^"'^' 
sam",ka2cEncs,"kakojcdanodnjihlizcjczikom ^'^^> Ju^i^i ji^^^^^jLi 

zemlju sve dok nije umro.'' 

Selam veli: *'Cuo sam da je Hadzdzadzrekao Enesu: 
'Kaziij mi o najtezoj kazni kojom je Vjerovjesnik, 
aallallahu alejhi ve sellem, kaznio\ a on mu je 
prcnio ovaj hadis, Kada jc cuo za to, Hasan jc 
rckao; 'Volio bill da mi lo nisi kazivao.*"^ lb li;- 5^ m \^\ iiii -^j^ jil 

ji;- isle ^ ^ oiij jui j^i LIJECENJE DEVINOM MOKRACOM J.VI S3^^ .USJ) ot 5686. PRICAO nam JE Musa b. Ismail, njcmu 
Hemmam, a ovome Katada, prenoseci od Enesa, 
radijallahu anhu, da su neki Ijudi u Medini dobili 
siisicu, pa im je Vjerovjesnik, sallallahii alejhi 
ve sellem, naredio da se pridruze njegovom 
cobaiiimi - mislio jc na dcvc - tc pijii njihovo 
mlijeko i mokracu. Pridruzili su se njegovom 
cobaninn i pili mlijeko i mokracu deva dok nisu 
ozdravili. Onda su ubili cobanma i potjerali 
dcvc sa sobom. Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc 
sellem, doznao je za to i poslao potjeru za njima. 
Dovedeni su i kaznjeni odsijecanjcm ruku i nogu 
te osljepljivanjem. 

Katada veli: "PRICAO MI JE Muhammed b. Sirin 
da je to bilo prijc nstanovljcnja strogo odrcdcnih 
kazni {hudnd)^ ^u^ ^'j^ j^l^l I:. J.y Lij^ .^^^^ 
^\y_ i^S (k\f, ■C^^ > iX^ j,^I 

i^f^:^-^ yi\ 4^; >i)ii i^ 

'- '<'/ :^ -'-^r- 11- -"*•? 2 Hadis jc ranijc spomcnut u piiglavlju o mokraci dcva i drugih ^ivoiinja, u dijclu podnaskivom Cisioca. 
Ibn-Hadzcr veli: "U nckim prcdanjima izrjcito sc knzc da su oni napusLJlJ islam. Taj slucaj dcsio sc takodcr prijc 
usianovljcnja Scrijalom strogo odrcdcnih kazni {hududa) i prijc zabranc masakriranja " (/'V//ji//-^f/n. 10/149) 185 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA CUREKOT f-li^^l dl>}\ i_a1j 5687. PRICAO NAM JE Abdiillali b. Ebu-Sejba. 
njemii Ubejdullah, a ovome Israil, prenoseci od 
Mcnsura dajc Halid b. Sa'd rckau: 
"Izisli sino (naput), as nama Je bio Galib b. Ebdzer, 
koji se razbolio na putii. Stigli smo u Medinu, a on 
je i dalje bio bolestan. Obisao ga je Ibn-Ebu-Atik, 
pa nam je rekao: ^Upotrebljavajte ovo crno zrnce 
(curckol); uzmitc pet ili scdam bobica, isUicajtc ih, 
a zatim ih nakapajte s kapljicama ulja u njegov 
nos, u jednu i u dmgu nosnicu. Jer, Aisa mi je 
govorila da je cula Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem, da kaze: 'Ovaj curekot lijek je od svake 
bolcsti osim tjdsama,' 
'Astaje to sam?\ rekoh. 
'Smrt', odgovorioje.'" f. t J ^j^ y^ ^ i^ulc- uXflj i>-^ jii 

^*l flilli . ^^ yij Ali^l llljii Jjjiiil 

.bill; aril .i;^ 'J^ ilj Jiii j^ J 

'■-'^' "^ ^ ■'^. '■*' 

ili J} ^U-1 lift J cJj Ol;;^ Ail J 
V - ' ' ', - ' ' " V 

'^i .IS .V V *Lli ^b"-Ui iii oi; 01 J J: 5688. PRICAO nam JE Jahja b, Bukcjr, njcmu ^ i^\ €1^ ]Sl 'J. Ji ei^ . a "^aa 

Lejs, ovome Ukajl, prenoseci od Ibn-Sihaba. on , . - -^^'f' ' . . ^ -> 

od Ebu-Seleme i Seida b. Musejjeba, a ovi od ^^^ ^ ^^^ ^^ Y^ ^' 4^ *^ 

Ebu-Hurejre da je AUahov Poslanik, sallallahii ^^ (J.-^^ ;-^ ^^j ^j ^, ^^ ^5 

alcjhi vc scllcm, rckao: ^ ' .. . , ' ,^ ' 

"Curekot je lijek od svake bolesti, osim od *sama' ^L^^i^JlJi^i j J_j^i?-iui J>^j^*^ (smrti). ' 

Ibn-Sihab veli: '''Sam znaci smrt, a el-hahheius- 

sevda 'jest suniz (curekot)." ^LUij ^L^j, ^1 jii ;lUi ^\ ^1S J5 ^ r ^ -< . >;^i Ji;;iii ^ij o^li I Hattabi vcli: "Poslanikovc, sallallahu alcjhi vc scllcm, rijcci: \.. od svakc bolesti' — opccnilc sii, ali ovdjc 
imaJLi poscbni smisao.jcrposvojoj prirodi nijcdna biljkancsadrvi svccbmcntckoji odgovaraju razlicitim 
pnVodiima u lijcCcnju bolcsli. Ovdjc sc misli na odrudcnu vrsic bolcsti kojc lijcci ovaj lijek." 186 t^ikdl cyliS 
d^jlOiJLgii^pa JELO OD MLIJEtCA, MEKINJA 
1 MEDA (TELBIN A) ZA BOLESNIKA 

5689. PRICAO NAM JE Hibban b. Musa. njemii 
Abdullah, ovome Junus b. Jezid, prenoseci od 
Ukajla, on od Ibn-Sihaba, a ovaj od Urvc da jc 
Aisa, radijallahu anha. naredivala da se bolesniku i 
ozaloscenom zbog smrti neke osobe da mjesavina 
mlijcka, mckinja i meda (telbina). Govorila Je: 
"Cula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi 
vc scUcm, da ka7c:'Tclbina(spomcnuta mjesavina) 
blagotvomo i opustajuce djeluje na bolesnikov 
zeludac i djelimicno otklanja (ublazava) zalost. < = ^"-T 5690. PRICAO NAM JE Ferva b, Ebu-Magra, 
njcmu Ali b. Muishir, uvomc Hiyam, prcnoscci ud 
svoga oca da je Aisa naredivala da se jede telbina 
(mjesavina mekinja, mlijeka i meda), govoreci 
pritom: 'To je nepozeljno, ali korisno." 

uSmrkjvanje LUEKA 

(stavuanje ueka u nos) 

5691, PRICAO NAM JE Mu^illa b. Esed, njemu 
Vuhcjb, ovomc Ibn-Tavus, prcnoscci od svoga 
oca, a on od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma. da je 
Vjerovjesnik. sallallahu alejlii ve sellem, pustio krv, 
dao nagradu osobi koja je izvrsila tu operaciju. a 
potom usmrkao lijek. ^jf^^j-oiJ dljjJjJl i_jU <3jii;i iJ:^! j:.j!^ ^ di>- 151- .o^a^ 

^ I- 

^ " ^ ^ r ^ 

J* 

, o>i >^ 4ii3 j ^>i iiji tl ySi \^ih\^^^l^t\i^e 


? r,-l ^Llll ^_^1 ji J>-j aLJ^L >'L- ^-15 I?^X^I k-JU ^1 ■^1 ^j o-^ :^"' 0^ "^^ c^ ^^j^ O'^' 


^I^lii^l>i!}^lSiil^U^ . Ja^iLl.1} Asmci vcli: "Telbina jc jcln od mckinja; pravi sc od brasna ili mckinja u kojc sc doda mcda, a ncki kazu 
- mlijoka." (Felhul-bari, 1 0/1 53) IB7 SAHIHU-L-BUHARI Mm MEDICINA 
UgJVlRKJVANJE INDIJSKE ,^lj ^^1 ^-^1^ i?J^^ -^^ 

IL1M0RSKEAL0.IE 

H-^/^vf jeustvari ^/-/n/.?r,' a toje popiit "el-kaflir Ji- jy^^j jjil53l Ji- cJ-SiJl ^j^j 

(s harfom kjafom) i "el-qafur'' (s qafom), ili kao ^ /^, r ::, /. > ■ T ■■- / * T *' 

sto jc "kusitat" (s kjafom) i qusitat (s harfom qaf) - ' -^^ '"^;^ - "^ 11 A I I T I I - ., ■ Lc w ■ .1^ u znacenju "iscupan ; Abdullah jc ucio "qusitat 
s harfom qaf." 9- 5692.PRlCAONAMJESadckab.Fadl,nicmiilbn- -^l u:^^! J^l I; <ii^ 1^1^ .^i^T 

Ujejna, ovome Zuhri, prenoseci od Ubejdiillaha, ^i ^^ j . , = .; . , --'>,»' 

aonodUmm-KajsbintMihsandaje Vjerovjesnik, f^ ^ >^^:^ ^ ^:r^>^^ ^^^ ^^ ^ 

sallallaSiu alcjhi ve sellem, rekao: j ^ .^- ^% .^:_^., ^li . -^ ^ ^ 

"Koristite se ovim indiiskim drvetom, ono sadrzi "' ' . - - - , 

scdam lijckova; zakapava sc u nus protiv grloboljc <^^ ^^ v ^^ o-J^^ ^j^^ 1^- r^-^ 

i ulijeva cjevcicom u xista protiv bolesti koja ,- ^ ^.^ .^. > ^ 

pogada jediiu stranu usta." ■ f^^ "^^'^ ^ ^: ^^-^ *^^^ ^ f^ "^^^ 5693. "Usia sam", kaze Umm-Kajs, "kod ^\:J ^J^Li^:^ ^\ J^ IS^l^ .o^'\r 
Vjeroviesnika,sallallahualejhivesellem,sasvojim ' '''.,... ^. ,, , n 
sincicemkojijosnijebiojeohranu(osimmlijeka), .^Ai^^cl^l^^^ Jlj^UU=Jl 

pa se pomokrio, a Vjerovjestiik, sallallahu alqjhi 
vc scllcm, zairazio jc vudu i poprskao mjcsio gdjc 
je dopria mokraca,"^ 1 UhadisujcupoircbJjcn 'izrazkiist. T. Muflicusvom Rjccniloi, str. I2S9., kazckdko hist znac\ A£7/-(bolanickJ: 
costus spcciosus). 

2 Misli sc na Abdullaha b. Mcs^iida^ koji jc ucio: ve iies-semnii quslttif s kafom. Znaccnjc oslajc 
ncprornijcnjcno- 

3 U hadisu jc spomcruto da lu indijsko drvo sadrzi SL:dam lijckova, all sc daljc spominju samo dva: pmliv 
grloboljc j proliv nckc \Tslcbolcsli usta. Ibnul-Arcbi vcli: "NaznacJojc samo dva lijcka. a oslalcjcprcpusUo 
jslrazivanju J ckspcrimcntu, mozda i zalo sto sq cpccpoznata." [Feihui-hari^ 10/239) 

H;idis jf ninijc spomcnui u poglavlju o mokruiji male muskc djcci; (o cisloci). IBS t^ikdl cyliS 
d^jlOiJLgii^pa OTOMEUKOJESE 
VRIJEME PUSTA KRV (HIDZAMA) 

Ebu-Musa je piislio krv (uradio hidzamu) iiocu. J- ^^^_^ Ja 5694. PRICAO NAM JE Ebu-Ma^mer, njeimi 
Abdiil-Varis, a ovome EJiub, prenoseci od Ikrime 
da jc Ibn-Abbas, radijallahu anhuma, rckao: 
"VJerovJesnik, sallallahu alejlii ve scllcm, pustio 
Je krv, a postioje.""* 


puStanje krvi za vrjjeme 
putovanja 1 u ihramu 

O tome govori Ibn-Buliajna prenoseci od 
VJerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. >ll>>.^l3 jiJjl ijj ,a>jjl ljIj :-„-* *.. ',- .m:^\c^^-^^\I u , J 5695. PRTCAO NAM JE Musedded, njemu Sufjan, jJ^ S^ o^ ISjX ji:L. Gii , o I'lo 
a ovome Amr, prenoseci od Tavusa i Ataa da je . .;. 
Ibn-Abbas, radijallahu anhuma, rekao: .'"^ , , , 

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pustio .tji^y,'j ^^-^ 

jc krv, a bio jc ii ihramu."^ J^ ^^ Jt^ j^ '-^j ^j^ i^ PUSTANJE KRVI ZBOG BOLESTI 

5696, PRICaO nam JE Muhammcd b. Mukatil, 
njemu Abdullah, a ovome Humejd Tavil da je Enes, 
radijallahu anhu, upitan n nadoknadi kiipicaru 
(osobi koja isisava ki"v kupicom), pa je rekao: 
"Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pustio 
jc krv; uciniu jc to Ebu-Tajba, i on mu jc dao dva 
sa'a hrane(psenice). Potom je govorio s njegovim 
vlasnicima (jer je bio rob), pa su mu smanjih eIaJI ^;>^ ^bs^l I^U ^]j:i i'jJ^] j;ii; ^ j^ l5j^ .D-i'^1 -1 Hadis jc ranijc spomcnul u poglavljima o postii. Cirj sc da Buharj zclj ukazali na to da sc isisavanjc l£r\'j 
vrsi prcma poircbi, i da nijc; vc^aro 7a ncko odrcdcno vrijcmc, Hadls Ibn-Abbasa ulca7ujc da jc Poslanllc, 
siillallahu alqhi vc sullen], ibisaa krv za vrijcmc pus la, dtikic danju, dok jc Ebu-Musa lo cinio nocu. 

5 Hadis jc ranijo spomcnui u pogliivljimao hadid^u. 189 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA ' " *' (porez koji im je davao za svoj otkup), a onda ^j^JJJ ^ JlSj j^-Alli klj^r^ ^UJ-^ ^ 

je rekao: 'Najbolje cime se mozete lijeciu jeat ^ ^\',,\°,j' , ,-' ^'-^^ 

pListanjckrvi i morska aloja,' i " -- ^r"^-'!-' ^:r*^:i 

Takudcr jc rckao: ^Nc mucilc svojii djccu 
isttskivanjem zagnojenja na nepcu, Koristite se 
alojom.'"' 5697. PRICAO nam JE Scid b. Tclid, njcmu Ibn- 
Vehb, ovome Amr i dmgi, prenoseci od Bukejra. 
a on od Asima b. Umera b. Katade da je Dzabir b. 
Abdullah, radijallahu anhuma, posjetio Mukarmea 
i kazao (mu): 

''Ne napustam ovo mjcsto dok nc pustis krv. 
Cuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, da kaze: *Lijek je u njemu 
(piistanju krvi).'" 


^ F* ^ PUSTANJE KRVI IZ GLAVE i^yi ji LoUojt i_iij 5698. PRICAO NAM JE Ismail, njemu SuLejman, 
ovome Alkama, prenoseci od Abdur-Rahmana 
A'redza. a on od Abdullaha b. Buhajne da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
pustio krv iz sredine glave u mjestii Lahj Dzemel 
na putu za Mekku, a bio je u ihramn.- 5699. Ensari veli: "PRICAO NAM JE Hisam b. 
Hassan, a njemu Ikrima, prenoseci od Ibn-Abbasa, 
radijallahu anhuma, da jc Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, pustio krv iz glave." ^ C-r*^ >J ^ J:!^ ir- J? cf^ r^' 
- -^ ' - ' '. . -J-^l ^^ ^iift i'j^i ^jijjs!i jiij .o^^s J 1 


I Hadis uka?ujc na scrijatskuutcmcljcnost i&isavanja krvi tc prcpomku lijcccnja na ovaj naCin, nanicito onamc 
kojj ima polrcbu za lakvim nacinom lijcccnja. Hadis takodcr ukazujc da jc dozvoljcna nadoknada koju 
uziina ostiba koja sc bavi lakviin |xislom. U njcinu jc sadrzana i prcponika lijcccnja kustom, 

z Ibn-Hadzcr vcli: 'Tjckari tvrde da jc isisavanjc krvi iz glavc vrlo korisno, tc dajc potvrdcno da jc to radio 
i Poslanik, sullalliihu alejhi vc sullcm." {Fethid-bari^ 1 0/1 (J I) 190 
({ikillcylia ^M d*jlaiJlgii[pa PUSTANJE KRVT ZBOG t\^\j aLi^l ^ icUoJi J^^ 

MIGRENE I GLAVOBOLJE 

5700. PRICAO Ml JE Muhammed b, Bessar, ^\ L^l^ A ^. J^ J'^ -^v- 
nJemulbn-Ebu-Adijj, ovomeHisam, prenoseci od ^^ ^ ^. . _^ . .,i , ' 

Ikrime, a on od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, ^^ ' ^ "^ '^_^ ^ (> C/*" ^, ^-^ I da jc rckao: ''Vjcrovjcsnik, sallallalui alcjhi vc ^^ ^ *j^.^. j, .^;=j^..^, 

scllcm, puslio jc krv iz glavc kod vodc u mjcsCu r^ ' - " " - -- ^^^ 

Lahj Dzemel - a hio je u ihrainu - zbog bola koji . Jif ^^J JiiJ^Q^, jii 
je osjecao u glavi/' 5701. VELl Muhammed b. Scva^ "Pricao namjc ^ ^Ll;.L-:j;i!Jj::-^i:i Jlij .ov ^ 
Hisam, prenoseci od Ikrime, a on od (bn-Abbasa, ^ . ^^ . . 

radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, ^^^'Mf^^^^jO\^^\;^J>\j^-^J^ 

sallallahu alejhi ve sellem, isisao krv iz glave zbog 
migrene, a bio je u ihramu."-^ L - f '^ , t ^_r ^ ■-' ,r ^ H- " I _ 5702. PRICAO NAM JE Isma^il b. Eban, njemu ^Ji l5^ jUl ^ J^pl L:::Ui .av^T 

Ibn-Gasil, ovome Asim b. Umer, prenoseci od ..,,_»>„ ^ . ^'^^ ';- 't 

Dzabira b. Abdullaha da je Allahov Poslanik, j^^ u'^ > .'f rf L^ >"-^ J^ J^^ 

sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: J its jl J^; >? ^l cJL^ JLi ^1,^ Jl 

"Ako u ncccmu od vasih liickova ima koristi "-o. ;' . ..' ^^ . > „: , r. 

(dobra),ondaietouserbetuodmedajliupustanju - -^-^ J-^ ^.j-" ^ j:f- ^-j^ ^t^ 

krvi kupicom, ili ii kauterizaciji; a ja ne volim .^^ySljli^^lUj jU ^^^^IJ^l^^^ 
kaulerizaciju- -_'* '-* BRIJANJE (KOSE OSOBl ^i^' ^ jJ^" -^V 

U IHRAMU) ZBOG VASKJ I ». , , ^,:;, ,<t ^ n-S ,» 5703. PRJCAO NAM JE Musedded, njemu Jli^_^V^.L^b^i>l:,i:JL:^I:^ .ovr 

Hammad, ovomc Eljub, prenoseci odMudzahida, ^, ,-,.'-;. . - ^j- ^ , 

onodlbn-Ebu-LejIedajeKa^b-aonjelbn-Udzra -^ ; ^ '-^ v^ '^^ ^^ , ■ "^^ 

- rekao: ''Naisao je pored mene Vjerovjesnik, ZZjX\y,y^-^^J^S^J^'^j>^j^^ 

sallallahu alejhi ve sellem, u vrijeme dogadaja na '"^. '/ „. * . 

Hudejbiji, a ja sam ispod zemljanog cupa lozio ^'J ^1^ ^^ J^^J y^- ^^^ -^J^ ^'J 

vatru; po mojoj glavi bile su se razmililc usi, ^^ j^ ^ ^ ^^^ ^yj^ j^r 

3 HiidJs jc ranijtr spomcnui u pu^hivljimao hadzdzu. 

4 Hadis jo ranijo spomcnui u poglavlju o lijcCcnju Tnudom (Tiadis bmj 5683). 

191 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA -H ^ Ml^^^"^ 


Jli Rekao mi Je: 'Uznemiravaju li te usi?' oLJ ^iLiil jl ^ lA*] }! f>l^ ^Vi ^j 

^Da\ odgovorio sam, a on rece: 'Obrij glavu 

i posti tri dana, ili nahrani scst siromaha, ili zakolji 

kurban.'"' 

Ejjub veli: "Ne znam sta je od toga prvo 

spomenuo,'' ONOME KOJI SE KAUTERIZIRA 

ILI KAUTERIZIRA DRUGOGA TE O 

VRJJEDNOSTI ONOGA KOJI TO NE liADP ' ' ' r - 


jjSj >aJ ij^ J-^J 5704. PRICAO NAM JE Ebu-Vdid Hisam b. -iUilj;^ ^ fll. jJ^Jl j.T l31i .ovi -, ' Abdiil-Mclik, njcmu Abdiir-Rahinan b. Sulcjman .;^, ; . : , >. ''-ii'-' i-^" 

b- Gasil, a ovome Asim b. Umer b. Katada, 'f^ ^j'. '^y^ y. Cj^y . 

prenoseciodDzabiradaje VJerovjesnik, sallallahii i^ui oi^ Jli Ki5 ^^ ^_^ j^ i^l^ 

aleihi ve sellem, rekao: > - ' , , . T ^ . 

"Ako u necemu od vasih lijekova ima lijekci, onda r^f^ ^ l^ 4^ "^^ ^ '"■ 4?; ^ 

jc to u pListaiiju krvi kiipicom, ili 11 kaiitcrizaciji; ^ _ 
a jane volim kauterizaciju/' 


5705. PRICAO nam JE Imran b. Mcjscra, njcmu 
Ibn-Fudajl, a ovome Husajn, prenoseci od Arnira 
da je Imran b. Husajn. ladijallaJiii anhiima, rekao: 
"Nemarukje^ osimprotivurokaiubodaskorpiona,"'* 
Spomenuo sam ga (ovaj hadis) Seidu b. Dzubejru, 
pajc rekao: "Pricao nam jc Ibn-Abbas, radijallahu 
anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu aicjhi ve 
sellem, rekao: 'Predoceni su mi narodi i zajednice, 
pa (sam vidio) kako prolazi vjerovjesnik, ili dvojica 
vjerovjesnika, a a njima grupa do desetak Ijudi, ali 
prodc i vjerovjcsnik, a da s njim nijc bilo nikoga, 
Potom se preda mnom ukazala velika masa Ijudi. 
Rekao sam: "Sta je ovo? Je li to moj utnmet?' ^\ L3j^ l'^ ^ jl^ Lil^ .oV'fl "•' _.' i:^"^ - > ji ^1>*^ u^j^^ c^ ^y^^ ^-^ J^ * - J ■^^^ (^ ^jj^I ^^^j it^i j^ 

j^ ;>i^ J ^j j::^ ^i OL^ JJ ^Ij 


1 Hadis jc ranijc spomcnut u ptiglavljima o had^dzu. 

2 Cini sc daBuhari ovim naslovnm zcli istalcnuti kalcn jc kaiitcrizacija (lijcccnjc iisijanim ^ozdcm) dozvoljcna 
iz polrcbt:, iili d(i jt; bsiljc izbjcgiivali jc ako lo nijcjcdini lijck /a ncku bolcsi. 

3 Rakjajcpascbannacin lijcccnjabolcsncosobcuccnjcni Kur'anaili hadis kih do va. 

A Hattabivcli: ''T)n nijczclio svcsli dozv'oljcnu nikju naovadva slucaja; uhadisQsczcli rcci: ncma prccc rokjc 
od one proliv urokii i ujcda akrcpa, zbog vclikc opasnosli i side koju oni nanosc. (UmiteUii-kan. 21/243) 192 t^ikdl cyliS 
d^jlaiJLgii[(ia Receno mi je; 'To je Miisa sa svojim narodom', 
a polom: 'PogledaJ prema horizonlu!' - kad ono 
masa koja ispunjava liorizonl, Onda mi jc rcccno: 
'Gledaj ovdje i ovdje na horizontima neba!" - kad 
ono masa kojaje ispunila horizont. 
'Ovo je tvoj ummet. Od njih ce sedamdeset 
hiljada Ijudi uci u Dzennel bez polaganja racuna i 
obracunavanja\ bi mi rcccno/ Zatim jc (Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem) usao (u sobu), a nije im 
pojasnio (ko su oni). Ljudi su poceli raspravljati 
govoreci: *Mi smo povjerovali u Allaha i slijedili 
Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; 
mi smo ti (srcCnici), ili nasa djcca koja su rodcna 
u islamu, jer smo mi rodeni u dzahilijetu/ To je 
doprlo do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
pa je on izisao i rekao: 'To su oni koji ne traze 
da im se oducava, niti su zioslutni i sujevjerni, 
niti sc kautcriziraju, vcc sc na Gospodara svoga 
oslanjaju i u Njega uzdaju.' Ukasa b. Mihsan rece: 
Jesam li i ja jedan odnjih, AllahovPoslanice?' 
'Da\ rece on. 

Drugi rccc: 'Jcsamli ijajcdan odnjih?' 
'Ukasa te je prctckao', rccc Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem." 

ANTIMON I SURMA KAO 
LIJEK PROTIV UPALE OCJJU j^ ^ ji^; Su: :i;^ li^ iVi ji >:i ^ 
^T yj\ ^ \^ili f;iji >iiS ^ 'j^_ 

^JJ! L-^S/i jt (U j^ i_^3 ll^-li -il^ 

i;- iu;:: Jii uT (;^i jui ^^T ^lii ^' ^ '■ iJ>l! ij_a iJjkSJTj 0_aJ^l LjlJ O tome postoji hadis koji se prenosi od Umm- 
Atijje. 


^ ^ ^ $. 

J *-" .<* - *^ -. * ^s !i; v^ ji ^ 12:^ iiiJ lii: . V ■ 1 J IlLt-^ - ^^ iU r^ y^ v^J ^ ^^ ^ -^ ^^-^ 5706. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Jahja. 

ovnme Su'ba, prenoseci od Humejda b, Nafija, on 

od Zejnebe, a ova od IJmmu-Seleme, radijallahn 

anha, da se neka zena kojoj je muz umro zaiila ^^uS^U ^j'^ J/ ^C*^! ^1 ^ ^^ ^'j 

na bol u oku. Spomcnuli su jc Vjcrovjcsniku, 

sallallahu alejhi ve sellem, a spomenuli su 

i surmu, te da postoji bojazan za njeno oko, pa 

je on rekao: "Neka bi od vas (ranije, nakoD smiti 

muza) ostajala u kuci u najgoroj odjeci, ili u svojoj ''. ' 


' •: ? 


193 SAHIHU-L-BUHARI mm MEDICINA 
odjeci u najgoroj kiici, pa kada bi naisao pas, ^1^1 ^jl ^^^^^.iJ^ v^^ ^^^^^ 
bacila bi balegu. Ne, (nema upolrebe surme) cetiri ' - = , , 

mjcscca i dcsct dana/'' ' ^^^ I ri O GUBI (LEPRl) ^Ml ^1. 

5707.KAZ;EAffandaimijcpricaoSclimb,Ha^an, lil^illi^j^lJJ-iil^^Ll^JUj.oV'V 

a njemu Seid b. Mina, prenoseci od Ebu-Hurejre ' ' > ^ , , : t , - -,, ,, , 

daJeAJlahovPoslanik.sallallabualcjhivesellcm. J^ J.^s;^>^"^:^ Jl^ -^^0^'V^^ 

rekao: "Nema zaraze (bez Allahove odredbe), niti nj^ ^^i Hj 5> % j/j^ N 1^: ^1 J^^ 

ima mjesta za zloslutnju i praznovjerje vezano za - . ' .. ^ ^ 

nocnu pticu i zmiju u stomaku; a bjczi od gubavoga ' -^^^ -y'-^^ ?j^^ S^ j^j j^ 
kao 5to bjezis od lava."- - M MANIN JE LIJEK ZA BOLESTI OKA' ^^ ^1^ Iii^' J^ 

5708. PRifAO NAM JEMiihammcdb.Muscnna, j2l. ]^1^ J^] ■;. 'j^ \il^ . cy ■ a 

njemu Gunder, ovome Su*ba, prenoseci odAbduJ- -. ,,^ * -. , .,:■, „. .^ t-l ,<^ - 

Melika, on od Amra b. Hurcjsa, a ovaj od Seida ' "' ' L 

b. Zejda da je Aliahov Poslanik, sallallahu alejhi c^^^ J^ -^j ^jj J^ cA^ Jli cJ^ 

ve seilem, rekao: -Gomoljika^ jc od manina; njcna ;^ ^j^/ ^^ ^ ^^ ^^. ^'^, 
voda {sok) lijekje za oko.''^ " ' "" -: 1 Hadis jc ranijc spomcnut u poglavljima o razviidu braka |xid brojcm 5337, i lamo jc ukratko prolcoincnlarisan 
i mo^c sc vidjtJii smi^^ao bacanjii bnibonjka ill komadti balcgc. 

2 HadJsdokida pra^ntivjcrja koja su bila rasircna ii d^ahilijciiko doba kao Slo jc vjcmvanjf da sc diisii ubijcrog, 
ako nijc Jzvrscna osvcta za njcga, nastanjujc u sovi^ ili da sc ii stomakii naJazi zmija koja iizncmirava 
covjcka kada jc gladan i slicna pra^novjcrja kojajc islam razotkrio i zabratiia, Hadis ukazujc i na to da sc 
zaraza nc siri po zakonitosli automatizma - bcz Allahove odrcdbc kojajc povczana s poslojanjcm uzroka 
i njihovog djclovanja- vec Allahovotn odrcdbom. 

Zapovijud del sc i/bjcgava aubava osoba ocilo jc izrcCcna zbog mogiiccg sircnja Ic zaniznc bolcsli. Sloga 
prvi dm hadisa i njcgov posljcdnji dio cine sc kontradiktomim. Postojc razlicita prcdaiija vczana za 
gubavu osobu. Od D^abira, radijallahu anhu, prcnosi sc d:i jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, 
jco s giibavom osobom, rckavsi: "S pouzdanjcm u Allaha i oslanjanjcm na Njcgal " Omcr, radijallahu 
anhu, i grupa ixiabranih ashaba smatraju da ncma smctnjc jcsti s takvom osobom. tc da jc zapovijcd 

izbjcgavanjii lakvc osobc sUivljcna van sniigc. Kadi Ijad vcli: "Ispravno jc misljcnjc vccinc iiccnjaka 
da ovdjc ncma ponislavanja, vcc sc moraju uvaziii oba hadisa lako sto cc sc zapovijcd o izbjcgavanju 
shvatili kao prcponika i uprcznosl, a jcdcnjc s lakvom osubom kao dozvola/' [Feihid-bah. 1 0/ 1 6S- 1 69) 
Ibn-Hadzcr vcoma opsinio raspravlja o sadrzaju ovog hadisa ii svom komcnlani Buharijcvog Sahiha na 
stranicama 168-172, pa sc la raspravamo^c vidjcli tamo, 

3 Maninilimana-bot, Lccanoracsculcnta; vidi:T, Muftic.Arapsko-bosanskirjccnik, 2/3363, 

4 Kcm'a: boi Tuber album - gomoljka, ili jclcngljiva. Vidi: Ibid, 21 3055-3036. 

5 Ibn-Hadzcr vcli: "Postojc tri misljcnja o znaccnju rijcci menrt iihadisii: 

1 - To jc manii kojii jc spuslana Izradcanima, a Lo jc mcdna rosa koja pada na drvccc, pa sc skupija i jcdc. 

194 
r^lhl l c^lla ^^ <^ JIOJI O^f]^ t - Su'taavelii^'Pricaonam JeHakemb. Utejba^njemii ^ <^ ^y. i*^^ J/^'j V^ J^ s!.^ 

Hasan UrenL ovome AjTir b. Hureis, prenoseci od , . -- ,-.> . "^ .- °' = ^'n -Vf 

Scida b, Zcjda, a on od Vjcrovjcsnika, sallallahu -"- ^^ ^\ ^' „ ^' 

alejhivesellem,KadamigajckazivaoHakem,nije ^^ l>^''^ ^ "V^ J^ '^^^ ^^ ^ -^ ^>^ 

mi bio nepoznat iz Abdul-Melikovog kazivanja. Sii\^J:^±i' 'r'i°S^\'ii£^\ 

LIJEK KOJI SE SIPA U JEDNU ^/h l^Ij 
STRANU BOLESNIKOVIH USTA 

5709, 5710, 5711. PRICAO NAM .IE AM b. ^il^i^ Jit;li.ovu-ov\ --ovi 

Abdullah, iijemu Jahja b. Seid, ovome Sufjan, it.-^'*^", .^=, ^ ,. ^---rc, 

prenoseci od Musaa b, Ebu-Ai^e, on od Ubcjdullaha "^ - --- -'^- "-^ 

b, Abdullaha, a ovaj od Ibn-Abbasa i Aisc. 4^\j^ ^ ^^i,^; ^ LLU J ^1 ^_ji 

radijallahu anha, da jc Ebu-Bckn radijallahu anhu, ' ', ' ' '„ --.:^/ ' 

poljubio mrtvog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve -^-^iJ^t^j^L^^^i '-^}^j^^J'}u^ ■' > . . ' - 5712. Prenoslilac (Ubcjdullah)je rekao: .^^ J Ju^li iiii Jjiij jii .ov^T 

- Aisa kazc: 'Tokom njcgovc bolcsti sipali smo '/ . \,^ ^,/^ ,- .. , . 

mu lijek u jednu stranu usta, pa nam je isaretom ^'^ ^ ^/^ ^ '^^ ^i V^- J^ 

rekao: ^Nemojte mi sipati lijek u usla!^ Rekli smo: '^^ ^ T^ j^: j^f ^: ^^^^ ^J^ 

'To je odbojnosl bolesnika prema lijeku." Kada je ^ . ' „, ' \, 

dosao sebi, rekao ie: 'Zar vam nisam zabranio da ,j5^V jL5isij^^_^l4ift1;^Llii j^ji; 

mi sipalc lijck u usta?' 

'To je iz razloga odbojnosti koju bolesnik osjeca 

prema Ujeku', odgovorismo, a on rece: 'Niko .-;5j4ijl 

nece ostali u kuci, a da nece biti podvrgnut istom 

Irclmanu (sipanju lijcka u usla), osim Abbasajcr 

on nijc bio prisutan (kada stc vi mcni sipali lijck 

uusta)/^^^ "^t "Z -" ^iU J.^1 ^[ ;k:i \:\j J ^1 ^1 ^\ J Kcm'c porcdi sa inanom^ zato sto J jcdno i dru^o nastajc bcz Ijudskog Imda J uccsca. 

2- To jc od blaaixiati koju jc Allah dao svojitn robuvima, kao samonikic biljkL:, bc7 sijanja i ii7gajanja, 
Hallubi vcli: 'Nt: misli sc ovdjc ra \tsUi manL; koja jc spuslana Izraclijanima.' 

3- Mogucc jc da jc oiio slo jc spuslano Izraclcanima bilo vjscvrsno, a iic jcdnc vrstc. Ncsto od toga jc 
padalo na drvccc, a ncsto od toga jc nicalo iz zcmljc, Kctn^a jc od ovc drugc vrstc," Zatim Ibn-Hadzcr 
navodj razlicjta misljcnja Ijckara J travara o tome na koji nacin sc spravlja lijck od ovc vrsic Ijckovitog 
b\\}a.(Fe!/m!-bari, n>/r73-l74) 

6 Hadis jc ranijc spomcnut u poglavlju O Vjerovjesmkovoj. solIaUiihii ule/hi ve sellem bolesli i smrti, broj 
hadisa443S. 195 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA 5713. PRICAO NAM JE All b. Abdullah, njemii 

Suljan, a ovome Zuhri, prenoseci od UbejduUaha 

da jc Ummu-Kajs rckla: 

'"Usla sam kod Allahovog Poslanika, sallallaliu 

alejhi ve sellem, sa svojim sincicem - a bila sam 

mil nilcom (gnjecenjem) odstranila oteklinu na 

nepcu — pa je rekao: 'Zaslo prstima giirale nepce i 

istiskujctc zagnojcnjc, tc tako mucitc svoju djccu? 

Drzite se ove indijske aloje, u njoj ima sedam 

lijekova; jedan je od njih protiv upale porebrice 

(pluca); usmrkiije se protiv zagnojenja ne nepcu, 

a sipa 11 jednu slranu usta protiv upale porebrice 

(pluca),"' 

Cuo sam Zuhrija da kaze: ''Objasnio nam je dva 

lijeka, a nije objasnio preostalih pet" 

Rekao sam Suljanu: ''Ma'mer kaze: 'A'lektu 

alcihi\ a on rccc: 'Nijc zapamtio, vcc jc ickao: 

^A'lcktu anhu (Zapamtio sam to iz Zuhrijcvih 

usta);^^^ 

Sutjan je opisao kako se djecaku prstom trijaju 

krajnici, uvukavsi prsl i ytavivsi ga na krajnike. 

On, ustvari, sinjcra na podizanjc krajnika^ a nijc 

rekao; "Stavite nesto na njih/' O^^^J^ -LulA^ ^ yi\J^ ^j^] ^^j!>\ 

5>1- u j^ Jul &jiiJi o 4^ .iiUt * _4 ^ ^ II ^ -- ■ " r I ( ■ * " [*" ^ ■ ■*ii ^,, -^ " X jLfl-. Jj^jlj ■ ."N'- o^ji fj^\ y * " 1 Hadis jc ranijc spoiiicnul ii poglavlju O mmrkixanju lileko. 

2 Hattabi vcli: "Tacno jc ono slo jc zapamlio Suljan. Nckada prijcdlog *alfl' mozc doci q znaccnju pnjcdloga 
'an\" Ibn-Bcttal vcli: "Ispravno jc 'a'lckm anhu'." Ncvcvi vcli; "'AMcktu anhu' i 'aMck:tu alejhi' dva su 
jei^ika-dijjlckla."(t/ffl*fc^jj/-A-fln, 21/249) 196 t^ikdl cyliS 
d^jlOiJLgii^pa POGLAVLJE 5714. PRICAO nam JE Bisr b. MiihamiTicd, 

njemu Abdullah, ovomeMa'mer i Junus, prenoseci 

od Ziihrija, a on od Ubejdiillaha b. Abdullaha 

b. Utbe da je Aisa, radijallahu anha, supmga 

VJeroviesnikova, sallallahii alejhi ve sellem, 

rckla: 

''Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 

sellem, oslabio i bolest mu se pogorsala, zatrazio 

je od svojih supruga dozvolu da bude njegovan u 

mojoj sobi, pa su mu dozvolile. Izisao jc oslanjajuci 

se na dva coyjeka i vukuci noge po zemiji izmedu 

Abbasa i drugog coyjeka." 

Obavijestio sam (o tome) Ibn-Abbasa, pa mi je 

rekao: ''Znas li ko je taj drugi covjek Sto ga Aisa 

nijc imcnovala?'' 

"Ne'\ odgovorih, a on rece: 'To je Alija/' 

Aisa (dalje) kazc da je Vjerovjesnik, sallallahu 

alejhi ve seilem, nakon sto je usao u njenu sobu, 

a bolest mu se bila pogorsala, rekao: 'Tolijte me 

(vodom) iz scdam ncodvczanih mjcsina, mozda cu 

(nesto) oporuciti Ijudima." 

"Scavile smo ga'\ kaze Aisa, ''u tekne njegove 

suprugeHafse,aondasmopoceleprolijevali(vodu) 

iz tih mjcsina na njcga svc dok nam isarctom nijc 

rekao: ^Uradilc stc!' Izisaojc (potom) mcdu Ijudc, 

klanjao im (kao imam) i odrzao hutbu."^ 


J _ -* 


*. t- . '- ^^1 J^3 j;: a iJii if ^1 ^] i^Ii 

J ^r^j^_ Jl J -^'jjl Jjb^i -Ut^rj -^ij 

fJ } o^'i '^^^ J^^i :;• t5j^' ji Jii 

^^-^^ .^--^ ^'^'' c^^*-- J ^1 iUj .. :£Jij i^ jii l; :i^ ^ j^i 


^ ^ 


.'^ ?^ a , '' J* . p^j ^ Ji ^Wi J! ^>5 oJu 3 Hfidisjcranijcspomcninup^>glavlj(maoCistociismrIi Vjcrovjcsrikovoj, sallallahu alejhi vc^scllcn^ 

j prclhodnog hadisa razumijc sc da sc bolcsnik nc mozc prisilitj na uzimanjc Mjcka ako on to zabninjujc, 
pod Livjctom da jc svjcstan, njti mu sc inozc sta zabranitj ako narcdi da mu sc to da (osiin ako jc to stctno 
po njcga i nJL'govo zdravlju proma ocjcni pouzdanog Ijckura). 197 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICTNA ZAGNOJENJE NANEPCU 

5715. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njeniu 
Sii'ajb, a ovome Zuhri, prenoseci od Ubejdullaha 
b. Abdullaha da mu je Umjii-Kajs binl Mihsan 
Escdijja iz Escdi Huzcjmc - bila jc mcdu prvim 
muhadzirkama koje sii dale prisegu Allahovom 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a i sestra je 
Ukase - ispricala kako je oria dosla kod Allahovog 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa svojhn 
sinciccm - a bila mu jc rukom {gnjcccnjcm) 
odstranilazagnojenjenanepcu-pajeVjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
''Zastoprstimaguratenepceiistiskujetezagnqjenje, 
tc tako mucitc svoju djccu? Drzitc sc ovc indijskc 
aloje, unjemu imasedam lijekova; jedan je odnjih 
prohv upale porebrice (pluca) " 
Mislio je na Coslus (kust), a to je indijska aloja. 
Junus i Ishak b. Rasid, prenoseci od Zuhrija, kazu: 
"Allckat alejhi"^ 

LIJEK PROTIV STOMACNIH BOLESTI 'OJ 4 

l^ ij^l :jgi J i5I^ .ov^o 

^^T j^i jyvi ^i>L4n ^ ^-153 " J- J* « xD ^ --^^ ^-^ J1-- ^ f - 5716. PRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar, ■ J Iti' iL^l^ ,l1' -J l:i' l2l^ .ovn 

njcmu Muhammed b. Dza'fcr, ovomc Su'aba, 

prenoseci od Katade, a on od Ebu-Mutevekkila 

da je Ebu Seid rekao: '^Dosao je neki covjek kod ^, j^ ^ ^i jj j^^ ;^ j^ ^^ J 

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 

'Moj je brat dobio proliv." On mu rece: 'Napoj 

ga mcdom!' Napojio ga jc, a zatim opct (dosao) 

i rekao: 'Napojio sam ga, ali mu je to samo 

povecalo proliv/ On mu na to rece: *Allah je istinu 

rekao, a slagao je stomak Ivoga brata.'"- 

Slijcdi ga (u prcdanju) Nadr, prenoseci od Su^bc. JUJ oLllJ'^Llj- 4aJ^I jUi fllU jJiall-l ^y^I 


1 Hiidis jc spuiTicnul u poglavlju [iijposrt;dno prijc prclhodno^ poglavija (hadis bmj ;i7l2j. 

2 H:iclis jo ranijo spomcnui u pogliivlju o lijctt-nju Tnudom. I9S t^ikdl cyliS 
i-rtjiqfcll nt/jKi nemastomaCnog crva, 
to je bolest koja pogada stomak-^ 

5717. PRU^AO NAM JEAbdul-Azizb. Abdullah, 

njcmu IbrahiJTi b. Sa'd, ovotnc Salih, prcnoscci 

od Ibn-Sihaba, a on od Ebu-Seleme b. Abdur- 

Rahraana i drugih da je Ebu-Hurejra, radijallahu 

anhu, rekao: 

''AJlahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 

rekau: 'Ncma zarazc, niti stomacnog crva, tiiti 

nocneptice (sove)/'* 

Neki bcduin rece: 'Allahov Poslanice, kako to da 

moje deve na pjescanim brezuljciraa budu kao 

gazclc, pa sc mcdu njih umijcsa sugav muzjak 

i prenese SLigu na njih?' 

'A ko je zarazio prvoga?', rece mu Poslanik, 

sallallahu alejhi ve sellem.'' 

Hadis prenosi i Zuhri od Ebu-Seleme i Sinana b. 

Ebu-Sinana. r m -"' ■ ' •;_ ;;Pl4i l5k .8VW 


i;rLf ji^i J i i.' J.1 ji: ij ^1 j^- l: 

' " "I ^ " ' "I y * *T' Postqjcrazlicilikomcniari i misljcnjaoovoj vrstibolcstitcsainoinznaccnjiiov(ignaslova:"Ncma stomacnog 
crva..." (la safere). Ibn-Hadicr niivodi nckoliko misljcnjo: 

— lojc zmijicakoja zivi u sloninku stoke J Ijudi^ a, prcma vjcrovaniu Arapn, zaraznijajc od same sugc. Prcma 
ovom misljcnju, nijckanjc posiojanja uvc bolcsii odnosi sc na njihovu vjcmvanjc ch\ jc la bolesi zarazna, 
Biihtun diijc prcdnusl ovum misljcnjujcrso u hiidisu koji navodi u ovom poglavlju spominjc aarazii; 

— pod"safcrom"scmisli nazmiju, all scnijckanjcm njcnogpostojaiijazcMzanJjckati njihovovjcrovanjcdata 
bolfSt doni-isi smrl Libijajuci onoga kogci pogodi, Sloga Zakonodavat: nijucc lakvo vjcrovanjf korsiiilatijom 
da smrt nasliipa onda kada dodc odrcdcnj trcniUak (cdzcl); 

-pod pojmom "safer" misli sc na rnjc&cc safer, zato sto su Arapi zabranjivali safer, a dozvoljavali muharcm, 
pa islam odbacujc i nijccc takav poslupak; 

— safer jc takodcr bol u stomaku koji nasiajc usljcd gladi ill skupljanja vodc; od toga nasiajc stomacna 
vodcna bolcsl. {Feifml-huri. 10/181) 

K-omcnlarovih izraza ranjjuju dal u ptiglavljuo kugi. 199 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA UPALAPOREBRICE (PLUG A) 

5718.PRICAONAMJEMuliammed,njemuAttab 
b, Besir, ovome Ishak, prenoseci od Zuhrija, a on 
od Ubcjdullahab- Abdul !aha da gajc Uminu-Kajs 
b- Mihsan - bila jejedna od prvih miahadzirki koje 
su dale prisegu Allahovom Poslaniku, saMallaiiu 
alejhi ve sellem, a i sestra je Ukase b. Mihsana — 
obavijestila da je dosia kod Allahovog Poslanika, 
sallallahu alejhi vc scllcm, sa svojitn sinciccm 
- a bila mu je rukom (gnjecenjein) odstranila 
zagnojenjenanepcu— pa jeVjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: ''Bojte se Allaha! Zaslo 
prstima gurate nepce i istiskujete zagnojenje, te 
Lako mucitc svoju djccu? Drzitc sc ovc indijskc 
aloje, u njoj ima sedam lijekova; jcdan je od njih 
protiv upale porebrice (phica)."' 
Mislio jenaCostus (kust). Toje jezik(dijalekt). i^j^>jf ^u --Ai ^l;,l.^\^^J^.ov\A ^.vW' --n 


M ^1 Jj^j j^ J^l SS^\ ^1>L*i^ 
ijA^Ji O J^ iiU :i U -JL * -till JjJLj 

:^ i^i ju^ ^\ ill l;!- ^' 

^^J ^ ^ -r JD - "n -■ 5719, 5720, 5721. PRif'AO NAM JE Arim da mu 
jc Hammad rckao; H^s^ ijU LiAr^ .OVT WaVT"-aV\^ ^>ui * - T'.^^ "Pred Ejjubom se citalo iz knjiga Ebu-Kilabe -^^ ^' v^ i^ ^j? J^ ^^y J^ ^^ 

-nestojeonkazivao, anesto se citalo pred njim. 5^^ ^ ^J U oj ^ il^ U ^ 

U predaujima od Enesa navodi se da su ga Ebu- ^- ^ ,, - s- ^' '" 

Talha i Enes b. Nadr kauterizirali, te da ga je Ebu- J^^J ^^ ^^^l ^^ u^'l ^ V^l J 1^ 

Talha licno kautcrizirao." 

Abbad b. Mensur prenosi od Ejjuba, a on od 

Ebu-Kilabe da je Enes b. Malik rekao: ''Allahov ^ ZyS ^] ^ ^jS ji jj.^ ^_ It^ 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio je ,; . ' ,^ -t -' , , -' 

jednoj porodici mcdu cnsarijama da lijcci rukjom ^^ ^ ^^ ^-^^ ^^' ^^ ^^ ^ ^' 

iijed akrepa i bol u uhu."- jj-CjI^ ^1 ^ ij- ^i ^L^Sfl ■- cT JlSj flil aAUp jj[ qI^J olJ^^ y^l /;j1 1 Hadis jcranijcspomcLiiii pod bmjcm 5715. 

2 Ovaj hadi& poj.isiijavo hadis spoiTicnul u poglavlju O onomc koji se kmnehziro ("hadis broj 5705), gdjc sc 
do7V(>la rukjc svodi na rukju ^bog uroka i ujcda akrepa, Miigucc jc da jc d()?.vola dosIa nakon zabrane, 
amoguccjt; i da prclhodni hadis znaci kiiko ncma korisnjjt; rukjc odonc proliv uroka i ujcda akrepa, a da sc 
ne mjsli na nijckanjc i zabranu rokjc 11 slucajii driigih bolcsti. Porodica kojoj jc dozvoljcna mkja u slucaju 
spomcnuljh bolcsli jcsi portxlica Amra b, Hazma. (Fethnl-bari, I0/IB3) 200 t^ikdl cyliS 
d^jlOiJLgii^pa Enes veli: ''Kauteriziran sam zbogupale porebrice, M'^\<^ 


r' ri O' i 'J! Ji5 a Posliinik, yallallahu alcjhi ve sellem, jos uvijek ^.-^ -= j-, ,'j. ^i."" ^ - -^^ ^, jc bio ziv. Ebu-Talha, Encs b, Nadr i Zcjd b. Sabit 
bill suprisutni, a kauterizirao meje Ebu-Talha."^ 


SPALJIVANJE HASURE DABI 
SE ZAUSTAVILAKRV (LUGOM) 

5722. PRICAO MI JE Seid b, Ufejr, njemu Ja^kub 
b. Abdur-Rahman Kari, a ovome Ebu-Hazim da 
je Sehl b. Sa'd Sa'ldi rekao: "Kada jc razbijena 
kaciga na glavi Allahovog Poslanika, sallallahu 
alcjhi vc scllcm, lice miijcbilookrvavljcno, a bio 
mu je slomljen i sjekiitic. Alija je tada donosio 
vodii u stitii, a Fatimaje s njegovog lica prala krv. 
Kada je Faliraa, sallallahu alejhi ve sellem, vidjela 
da krv nadvladava vodu, uzcia jc hasum, spalila 
je i prislonila (pepeo) na Poslanikovu, sallallahu 
alejhi ve sellcm, ranu, i krv je prestala teci/'"' 
j^ ,0VTV <^J ^^Ij <^^ A -OJ^ J_^J ^\j Jp 3 H^dis uka7ujc nu dti7volu mkjc u spomcnutim sluCajcvima tc na do?.volu kautcri^acijc, 

A Hadis je ranijc spomcnut u poglavljii O Fatiminom pranju Vjerovjesnikovog. snUtfitahu aleJhi ve sellem, lica, 
dio Dtihad ), a ovdjc jc mvcdcn zbog loga slo sc u njt:mii spominjc ^^auslavljanjc kni lugom. 201 SAHIHU-L-BUHARI mm MEDICINA 
GROZNICA J£ ZAPAH Asii ^ ^ ^1 ol. 

DZEHENNEMSKE VRUCINE^ 

5723. PRICAO MI JE Jahja b. Sulejman, njemu ^\ J:^^ iC^ ^ ^' JX^ .ovTr 
Ibn-Vehb, ovome Malik, prenoseci od Natija, , ^ , ._ ■* ^ r^^ ': 

a on od Ibn-Omcra, radijallahu anhuma^ da jc -'*^*^ ^ Cf ^ . ^^^ ^^ 

Vjerovjesnik, sallaliahu alejhi ve scllem, rekao: ^^^i Jij^-^^il^l^^ji^j 

"Groznica je zapah dzeliennemske vatre^ pa je ' ^ '. . , ^ .'-' , <. i' 

ugasite vodom!" ^^-^ ^^J 'c.^ J^ :^^^ ^^'^ r^ 
Nafi' veli: "'Abdullah bi govorio: ^Otkloni od nas ' ° 'J1 1!^ ,';,-q '] -^ 

kaznu!'" 

5724. PRICAO nam JE Abdullah b. Mcslcma, dL^L; ^ ioi; ^ .iii;; ljIc .ovri 

njemu Malik, a ovome Hisam^prenoseciodPatime ', .-.r-^ ..* » ' -.. -- .. 

k Munzir da je Esma bint Ebu-Bekr, radijallahu ^^^l^^^l ji^lc^.i^U^^Li*^ 

aniiuma, kada bi joj bila dovedena zena koja ima ^^li iJ \l\ 1S\S (^ %\ ^3 >: ^1 

groznicu, ucila dovu za nju: uzela bi vode i sasula ' " ' ' ."""'- 

bijoj jc u otvornagrudima. Govorilajc: 'Allahov u:^ji-^-^^r^=Liio-L5:-i u_^-^o-?--l* 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredivao :f ir^f- jr, i, \ ?- u> -V-i-^- 

- JA L jL M *Ii1 Jj-^j ^^j "^ 4-4^ 

nam je da Je ohiadimo (snizimo temperatum) ' - " 

vodom." . i^llLj \j*Vj6 => 5725. PRICAO MI JE Muhammed b. Musenna, Jl 61^ Jll ^ 1^ Jl^ .oVTo 

^ ^ I 

njcmu Jahja, ovomc Hisam, prcnoscci od ^ .^^ . ,, : „,^, - ^c. 

svoga oca, a on od Aise, radijallahu anha, da je ^<^ ^'^^ ^^ ^^ } \' ^ 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: . ciiLUji'^illll^-^ -^ ^li^ljLi 

"Groznica je zapah dzehennemske valre^ P^^ J^ ' ' " 
ohiaditc vodom!'* I Uccnjaci sc razilazc u pjtaii ju ovc odnosnc vczc incdu njima. Postojc dva misljcnja: 

I- la jc vc7a stvarna; vrucic^ koja nastajc u tijcluosobc koja ima groznicu dio jc Dzchcnncma, a Allah jc 
odrcdio da &t; on pojavi usijcd pojavu odrcdonih iizroka; 

2. Q pilanjii jc porcdcnjc, pa jc smisao hadisn da vrclina groznicc slici vrclini Uzchcnncma; cilj jc tog 
porcdcnja podnjccanjc dusa na dzchcnncmsku vaim i njcnu vrclinu. {Fcihid-bar't, 10/183) 202 t^ikdl cyliS 
d^jlOiJLgii^pa 5726. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Ebu- ^-^>""^ij? '^'^ ^^^ '^^ ■°'^^'' i5!i Ahves, ovomeSeidb. Mesruk, prenoseci od Abaje :, - .-.,,' *- - »„.?,> 

b, Rifaja, a on od svoga djcda Rafija b, Hadidza da "^ -i^-^-- ^^ ^-^^ ^ "^ 

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc sellem, rekao: M^\ ii^ Jti ^_jJ^ ^ ^ij^lr j^ 
"Groznica je zapah dzehenemske vatre, pa je "- , -^ t' ; " j. * j, 

ohladite vodom!"- ■ V^^- ^^'^^ r^ C/ -^ ^^ ^-'^- ONOME K.OJI NAPUSTI 
ZEMLJU KOJA MU NE ODGOVARA ^^% V o^jt i-o ^Ji ijj ulj 5727. PRICAO NAM JE Abdul-AMa b. Hammad, 
njcmu Jczid b. Zurcj\ ovomc Scid, prcnoscci od 
Katade da im je Enes b. Malik kazivao kako su 
neki Ijiidi iz IJkla i Urejne dosli kod Allahovog 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izjavivsi 
pred njim prihvatanje i pripadnosl islamu, Rekli 
sii mu: 

'*Allahov Poslanice, mi sino nomadsko, a ne 
sjediiacko, zeiiiljoradnicko stanoviiistvo.'' 
OsjecalisuodbojnostpremaMedinJ,pajeAllahov 
Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, narcdio da im 
se da skupina deva i cobanin s njima, da izidu izvan 
Mediue i piju njihovo mlijeko i mokracu. Krenuli 
su i kada su bill u blizini Harre, napustili su islam, 
ubili cobanina Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi 
ve scllcm, i poveli sa sobom devc, Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, saznao je za to, pa je 
poslao za njima potjeru. Naredio je da ih oslijepe i 
odsijeku im mke, pa su lako ostavljeni u Harri dok 
nisu umrli.^ ."». , 

^[^ , W cc S? ^1^ aii; ;; . u\ 0^ ^^jj' o^o-i 


** p- ^. -1 •' '.; .'- 


* ^ ^jBj :^u^] -Jj ij>s t-j^\ z^\^ \y\s 

ii.^: a s^;i ^4i j^3 ^i b;^ 

. U.[^ ji ijri; > =>^1 2 HadJs uka:i^ujc da jc mo^cc smanjjti tcmpcraluni tijda rashladjvanjcm hiadnom vodom. Ova sc mctoda 
i danas korisii u nckirn slucajcvimii ^roi^nicc i vUokc tcmpcrdiurc. Ibn-Had7cr niidugti raspravija o ovom 
piUinju u Feihui-hahju { 1 0/1 S6-1 87). 

3 Hadis je ranijo spomcnui u pogLivljima o bcijt'vima (sluCaj Ukla i Ujcjni;) i d^ihadu. 203 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA OKUGl 

5728, PRICaO nam JE Hafs b. Umer, njemii 
Su'ba, ovome Habib b. Ebu-Sabit, prenoseci od 
Ibrahima b. Sa^da dajc rckao: 
"Cuo sam Usainu b. Zejda kada Je govorio Sa'du 
da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellein, 
rekao: "Kada cujete da u nekoj zemlji ima kuge, 
nemojte ulazili u nju, a ako se ona pojavi u zemlji 
11 kojoj sc nalazitc, ncmojtc izlazili iz njc/" 
Rekao sam: 'Ti si ga cuo da govori Sa'du i ne 
ponce ga f ' 


r- ^ * >* f -ckj. ^'j^ yj. ■;_ >ii u;.^ .ovya 

.- ^. ^. J ^ . . ^ : 

j^ "I 5729. PRICAO NAM JE Abdullah b. Jusuf. 
njemu Malik, ovome Ibn-Sihab, prenoseci od 
Abdul-Hamida b. Abdur-Rahmana b, Zcjda b, 
Hatlaba, on od AbduHaha b. Abdullaha b. Harisa 
b. Nevfela, a ovaj od Ibn-Abbasa da je Omer b. 
Hattab, radijallahu anhu, Icrenuo prema Samu. 
Kada jc dosao u Scrgu, docckali su ga zapovjcdnici 
vojske - Ebu-Ubejda b. Dzerrah i njegovi dnigovi 
i obavijeslili ga da se ii Samu pojavila kuga, 
Ibn-Abbas veli: ''Omcr je tada rekao: 'Pozovi mi 
prve muhadzire!' On ih je pozvao, pa se Omer 
s njima posavjctovao, obavijcstivsi ih da sc u 
Samu pojavila kuga. Razisli su se u misljenju. Neki 
od njih rekose: 'Izisao si radi odredenog zadatka, 
i mislimo da ne bi trebao odustati od njega.' Drugi 
rekose: 'S lobom su prcoslali Ijudi (odiicnici) 
i ashabi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, i mislimo da ih ne bi trehalo uvesti u ovu 
epidemiju i zio.' 

'Idilc od mcnc!', rccc im on. Onda jc rckao: 
'Pozovitemiensarijel'Pozvali su ihpasei s njima 
posavjctovao. I oni su postupili poput muhadzira 
i razisli se u misljenju kao i oni. 
^Iditc od mcnc!\ rccc \m Omer i dodadc: Tozovitc luuij^f '■' ''' -'—<^^ '-' -Oji '^ -^ X- rf- H- 

^ J- ^ J- -- J- 

- p ' ^" J 

^jdi^il ^i^:^ :^^S;i ^^1411 J ^1 

> . ' ° 1' I'^N -i.- ■;,'' t f ', -- 'ii-' '■" 1 Unckim pri;daJHma navodi sc odgovor "da ua ovo pilanjc 204 t^ikdl cyliS 
<4^jlaiJLgii[pa mi iiglednike iz Kurejsa koji su hidzm iicinili one 
godine kada je oslobodena Mckka!' Pozvali su 
ih, i mcdu njima nijc bilo ncslagaiija, Rck]i su: 
'Mislimo da treba da se vratis nazad s IJudima i ne 
vodis ih u mjesto gdje vlada epidemija/ 
Omer se (tada) obralio Ijiidima rekavsi: 'Ja sam 
ujulro Dajahalici (vracam sc nazad), pa i vi tako 
ucinite (i budite spremni)!* Ebu-Ubejda b. Dzerrah 
rece: 'Je li to bjezanje od AUaiiove odredbe?', a 
Omer odgovori: "Da je to bar neko drugi rekao, 
Ebu-Ubejda! Da, bjezimo od Alkihove odredbe ka 
Allabovoj odrcdbi. Rcci mi, kada bi li imao dcva 
koje su usie u jednu dolinu koja ima dvijc padine- 
jednajeodnjih plodna. a dniga neplodna - zar to ne 
bi, ako bi ih napasao u plodnoj, cinio s Allahovom 
odrcdbom? A ako bi ih napasao u ncplodnoj, zar to 
Opel nc bi cinio s Allahovom odrcdbom?" Uiom jc 
dosao Abdur-Rahman b. Avf, koji je bio odsutan 
zbog neke svoje potrebe. pa je rekao: "Ja posjedujem 
znanje o ovome. Clio sam Allahovog Poslanika, 
sallallahu alcjhi vc scllcm. da kazc: 'Kada ciijcu- da 
se u nekoj zemiji pojavila (epidemija), ne ulaziie u 
nju! A ako sc ona pojavi u zemiji u kojoj se nalazite, 
ne izlazite iz nje bjezeci od epidemije!' Omer je 
zahvaho Allahu i vratio se."- 


1 - *' I ^ H- 

f:_^ i^,^ 1^ ill La jlf ^ J ^il JLi 

" ' ' ' ^ Sr 

j-LL Ljitj ^-^^ c-j3 ^\j '*^^ J-^ IjlUj. ^- 1■t-^^ J ^7*^ ^'^J '-^.-^ ^Ti Cj^J^-^ *^*-' JL" 'J ^1 rr» 1 ^ , ^, HiidJs sadrzi s^isvimjiisno pravilo o ponaMinju u slucajn pojiivc cpidcmijc \ zaraimu bok^sli. Nijc do^voljcno 
(osim Q nozdJ ) ici u zcmljii q kojoj sc pojavi cpjdcmjja zaraznc bolcstj. Taki^cr nijc dozvoljciio jzici 
onima koji sc zatcknu u /tmiji u kojoj sc pojavi cpidcmija, kako sc ona nc bi daljc Sirila i na driigc 7cmljc 
i podmcja, a svc jc to opct prcma Allahovoj odrcdbi, jcr sc nisla i nc mozc dc5JLJ bcz Njcgovc odredbe. 
[bn-Hadicr vrlo opsimo govori o kugi i zaraznim bolcstima tc o ponasanju muslimana u takvim prilikama 
(Feitml-bari, 10/190-194). 205 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA 5730. PRICAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, 
njemu Malik, a ovome Ibn-Sihab, prenoseci od 
Abdiillaha b. Amira da jc Omcr krcnuo u Sam 
i kada je bio u Sergu, obavijesten jc da se u Samu 
pojavila kuga. Abdur-Rahman b. Avf kazao mu je 
daje AllahovPoslanik, sallallahualcjhi vesellem, 
rekao: ''Kada ciijete da ye ii nekoj zemiji pojavila 
(cpidemija), nc ulazitc u nju! Aako sc ona pojavi u 
zemiji u kqjoj se nalazite, ne izlazite iz nje bjezeci 
od epidcmije!'' 

573 l.PRltAO NAM JE Abdullah b,Jusuf,njcmu 
Malik, a ovome Nu*ajm Miidzmir. prenoseci od 
Ebu-Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: ''U Medinu nece uci Mesih 
(Dedzal) nili kuga."'* 


^ ^c^ , = -- ^< '-ill''.' '-- ° T' itii '-- ■- 

'^ L^ (*-^'j ^j^ /^J '^li 4^ IjjiJij . * > * 


^1 o-d1 jJ-i: ^ j? ^1 JjJ.; JU Jli 5732. PRICAO NAM JEMusab.Isma'il, njemu l2^ J^l^l ^; ^_^ l2ii .avTT 

Abdiil-Vahid, a ovome Asim, prenoseci od Hafse ,.;,:, .' , , - --^ - ," »,- 

bint Sirin da ju jc Encs b. Malik, radijallahu anhu, ^; *-^ ^^ r^^ ^^ ^}'^\^ 

upitao: "Od cega je umro Jahja?" '^l ^; ^l; ;; jJ J Jli ^'u ^^.^ 

"Odlaige",rek:laje. Allahovje Poslanik.sallallaliu , , >, " ^ ,; _ '_' 

alejhi ve sellem, rekao: "'Kuga Je sehadet svakog J^ J^ Jj^^' h',^ ■^'^ '^J^- ^ 5733. PRICAO NAM JE Ebu-Asim, njemu Malik, ^ ^^ JJU ^ ^\i- ^ lil^ . a vrr 

ovome Sumcjj, prcnoscei od Ebu-Sahha, a on od . , ^ .-'>;., : , . 

Ebu-Hurejre da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ^^ -" ^' J" ^'^> ^.' S^ d^ ^1 l>^ 

ve sellem, rekao: 

"Onaj koji umre od stomacne bolesti — sehid je, 

i onaj koji umre od kuge - sehid je/'^ , fl * ^ 


1 Postojc razlicila misljcnja iiccnjakao znaccnJQOvog hadisa. Ibn-Hadzcr raspravija o ovome u Feihul-hari/u 
nil dvijtr sCriinicc (20 1 -202), 

2 To7nacidajconaj koji umrt odkugc umro kaos:^hid,Mcdmim,usljcdi:ccrTipoglavlju.uhadisu koji prcncisi 
Aisa, radijallahu anha^ spominju sc In uvjcla za to. 

3 Ovojcskra^cnidiohndisii koji ju ran jjcspomcnulupoglavljimaodzibadu. 206 t^ikdl cyliS 
d^jlOiJLgii^pa NAGRADAONOME KOJl 
SE STRPI U EPTDEMUT KUGE 


5734. PRICAO NAM JE Ishak, njemu Habban, 
ovonie Davud b. EbLi--Furat,prenoscci od Abduliaha 
b, Burcjdc, aonod Jahjcb. Ja'mcradamu jcAisa, 
supruga Poslanikova, sallallahu alejhi ve scllem, 
rekla kako je ona pitala Allahova Poslanika, 
salialiahu alejhi ve sellem, o kugi, pa joj je AUahov 
Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao: 
'To jc bila kazna koju jc Allah slao komc jc htio, 
Allah jujeiicinio miloscu za vjernike. Nema roba 
koji se nade u zemiji u kojoj se pqjavi kuga, pa 
on ostane u toj zemiji i pokaze strpljivost, znajuci 
da ga nece zadesili nista osijTi onog sto je Allah 
odrcdio, a da za to nccc imati nagradu kao sto jc 
nagrada sehidu/'* L.^^ ::& u^^i ju^i Li^ .avri 
VjIJ ^ ^^ \^ ^rji\ J ^_ '.'j\l 4 U ntkim hEidisima spominjc sc da jc Sircnjc ncmorala i bluda jcdan (.>d ra7loga sircrja kugc i drugih 
bolcsti kojc ranijc nisu postojalc. Brojnc bolcsti kojc sc pojavljujii ii ovo doba najboija su polvrda lomc. 
Hadis ukazujc na to da cc onaj koji strpljivo podiicsc ovii cpJdcmJJQ i nc umrc od njc, imati nagradu kao 
i schid, a onaj koji umrc u loj opidcmiji f^malra so sohidom. 207 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICTNA RUKJA(LIJECENJE) K.UR'AN0M 
I UCENJEM SURA MU'AWIZAT 
{EL-IHLAS, EL-FELEK I EN-NAS) J- m — X _ 5735. PRICAO MI JE Ibrahim b. Musa, njemu 
Hisam, ovomc Maimer, prcnoscci od Zuhrija, 
on od Urve, a ovaj od Aise, radijallahu anha, 
da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
u bolesti u kojoj je umro, puhao na sebe uceci sure 
Mii^avvizat. 

Kada mil jc to poslalo tcsko", kazc Aisa, 
ja sam to radila i potirala ga njegovom aikom 
zbog njenog blagoslova." 
Pitao sam Zubrija: ''Kako je puhao?'' 
"Puhao jc u svojc rukc, pa jc onda potirao iijuna 
svojc licc'\ odgovoriojcJ I r, 9 ^L^ L::^i ^j; J ^Iji!^'-^ . a vro ^ i" ^ Ji ii: ois a ^1 ji L^ ai ^j — f^ ^^^ ^^ (£ 


RUKJA UCENJEM 

SURE FATIHATUL-KITAB -Ji i-a1^I 4>o1io ^J1 l^Ij Spominje se (hadis) koji prenosi Ibn-Abbas od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. >Z:*- ^:^^o^^^^j^>^ 5136. PRICAO Mi JE Muhammcd b, Bcssar, ^lc;i!ii5i;:^,ii;^;i:i'^^li.Dvn 
njcmu Gundcr, ovomc Su'ba, prcnoscci od Ebu- Bisra, on od Ebu-Mutevekkila, a ovaj od Ebu- 
Seida Hudrija, radijallahu anhu, da su neki ashabi 
Vjerovjesnikovi, sallallahu alejhi ve sellem, naisli 
pored nckog arapskog picmcna, ali ih ovi nisu 
primili nitiugostili. Idoksuoni bihuneizvjesnosti, 
vodu tog plemena ujeo je akrep, pa su ih upitali: 
"Imate li kakva lijeka ili lijecnika?'' 
"Niste nas ugostili, pa vam necemo pomoci 
dok nam nc date nagradu", rckosc oni. Dah 
su im stado ovaca, pa je neki od njih ucio suru t h - ' * ■^^ ^' Cr*^ J5j^' Li' O* ^ ^' O*^ V 

^\ ^uLii ^ CL" d\ *cp -ill ^j tijj^^ I Ibn-Had7cr vcli; "Ulcma jc sa^lasna da jc rukja do7voljcna ako sc ispunc tri uvjcUi; da sc Cini pomocu 
AJlahovog govora ilj Njcgovih iincna i svojslava, da jc na arapskom jcziku ili na dnigom jcziku ako jc 
smisao poznat i da sc cini iiz uvjcrcnjc da rukja nc djclujc sama po scbi, vcc s Allahovom odrcdboin. 
(Vidj opsimu raspravu o ovomc u: Fethul-bari^ 1 0/205-208.) 208 tiikiJl cyliS 
d^jlOiJLgii^pa ^ ^\j'^\ \Sj J^j ,iWi ^jJlli :^ ^ Ummul-Kitr'an (Fatihu), skupljajuci pljuvackii jL' J^ iUL" V uU' cdjL 1>li f;;^ 

i pusuci na ujedenoga, i on Je ozdravio. Poveli 

su sa sobotn ovcc, rckavsi: "Ncccmo ih uzimati 

(niti koristiti) dok ne upitatno Vjerovjesnika, 

sallallahxi alejhi ve sellcm, Pitali su ga. pa se on 

nasmijao i rekao: ''Kako si znao da je ona (Fatiha) 

rukja?! Uzmile ih (ovce) i meni ostavite dio."^ >, ^ . 


UVJETOVANJE RUKJE 
DAVANJEM STADAOVACA 

5737. PRICAO MI JE Sidan b. Mudarib Ebu- 
Muhanimcd Bahili, njcmu Ebu-Ma'scr Basri 
Jusuf b- Jezid Berra' - a on je prilicno pouzdan - 
ovome Ubejdullah b. Alines Ebu-Malik, prenoseci 
od Ibn-Ebu-Mulejke, a on od Ibn-Abbasa da je 
grupa ashaba Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi 
vc sellcm, naisla pored Ijudi koji su bili kod vodc, 
a medu njima se nalazila osoba koju je ujeo akrep, 
pa je jedan od tih Ijudi izisao pied njih i upitao ih: 
"Ima li medu vama neko ko zna lijeciti rukjom? 
Kod vodc sc nalazi covjck kojcgjc ujco akrcp." 
Krcnuojc snjim jcdan od ashaba i ucio Fatihafid- 
Kikih, a dobioje za to ovce. Covjek je ozdravio, a 
ovaj je dotjerao ovce do svojih dnigova. Njima se 
to mje dopalo, pa mu rekose: "Uzeo si za Allahovu 
Knjigu nagradu!'* 

Kada su dosli u Medinu, rekli su Vjerovjesniku: 
*'Allahov Poslanice, on je uzeo nagradu za 
Allahovu Knjigu!" Vjerovjesnik, sallaliahu alejhi 
ve sellemj rece im: ''Najprece za sta mozete uzeti 
jcstc Allahova Knjiga,'*^ 


-. , , ^ ' 

V;i; ^ j^3 ilkiil C:i: ;l iLi ^5 

Ji .lIjl :uJ 5:;;i .li j^ u^i^'i ^l1 

^IjI Jj-^j Ij ^^^ <^^^\ Ij^Ji 


? H^dis JL' ranijc spomcnut u pi.iglavlju o nagradivEmju, 

3 Hadis jc ranijc spomcnut u poglavlju o nagradivanju. Ovaj hadis ukazujc na dozvolu uzimanja nadoknadc za poduciivanji: Kur'anu. 209 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICTNA RUKJAPROTIV UROKA ^^j^XjI A^3J 1-lU 5738. PRICAO NAM JE Muliamined b. Kesir, JLi jd:u:^l^^lU'L^I^ .oVTA 

njemii Sufjan, a ovome Ma'bed b, Halid, prenoseci 

od Abdullaha b. Scddada da Jc Aisa, radijallahu 

anha, rekla: *'Naredio mi je Allahov Poslanik, 

sallallahu alejhi ve sellem, ili naredio jc da se uci 

nikja protiv uroka/' 


5739, PRTCAO MI JE Muhammed b. Halid, njcmii 
Muhammed b. Vehb b. Atijja Dimeski, ovome 
Muhammed b. Harb, prenoseci od Miihammeda 
b, Velida Ziibeidija, on od Zuhrija, ovaj od Urve 
b, Zubcjra, on od Zcjncbc binl Bbu-Selcmc, 
a ona od Umm-Seleme, radijallahu anha, da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio 
u DJenoj sobi djevojku na cijem je lieu bilo cmilo 

(ili crvcnilo), pajc rckao: 

"Ucitc joj nikju, urcccnajc poglcdom!" 

Slijediga(upredanju) Abdullah b-Salim, prenoseci 

odZubejdija. 

Ukajl prenosi od Zuhrija, on od Urve, a ovaj od 

Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi ve scllcm " " '. LB ^ ^ 

=^■'^-7-' ■-"'="1 " "^1 ^'" ""^ii ^"-"t* ^^ 

i;. 01^ Li \^J2.\ JUi iiiJ. L^ j J ^U- UROKLJIV .IF POOLED TSTINA i3> i:A*^' '-r^l* 5740. PRICAO NAM JE Ishak b. Nasr, njemu 
Abdur-Rczzak, ovome Ma'mcr, prenoseci od 
Hemmama, a on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, 
da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: "Urokljiv pogled je istina/' A zabranio je 
tetoviranje.- 


1 Hadisi iikaziiju na to da jc iimk isiina tc da jc dozvoljcno uciti rukjii pmtiv njcya. Mcdii iiccnjacima v(xlila 
sc vt;likii rarijpriiva o [omc na koji niit:in djclujc urokljjv pogkd Ic sla jc suslina i isUnii u lorn poglcdu, 
(Vidi raspravu o tome u: Fnihul-bori. 10/210-21 1, 2 14-216.) 

2 HadJs jc izrjcjt u potvrdi stctnog djclovanja urokljiva poglcda, s Allahovom odrcdbom. Zavist i zcija da 
ncko iy.^abi blagodat koju mu jc Allah dao glavni jc uzrok djclovanja urokljiva poglcda, lbn-Had>cr vcli: 
"Kada se nckome neko (ili ncsk>) dopndu, noka prouci dovu i kaze; "'Masallah, la hivvete ilia bUlah\ 210 
r^lhl l c^lla ^^ <^ JIOJI 0}f\^ RUKJA PROTIV UJEDA v>Jl3 ^1 ^j -^V 
ZMIJE 1 AKREPA (SKORPUE) 

5741. PRICAONAM JE Musa b. Isma'il, njemu 6j^ J^pl ^ ^ji lil;: .avM 

Abdul- Vahid, ovome Sulejman Sejbani, prenoseci .-s, a = * ";-, ^a, ; » . 

odAbdur-RahiTianab.hsveda, aonodsVDgaocada ^ - ~ ^ " 

jc ovaj pitao Aisu, radijallahu anha, o mkji protiv JjU JLi ^\ ^ ^jJ-'VI ^ a^3^i-4^ ujcda, pa jc ona rck]a:''Vjcrovjcsnik, sallallahu ^^ . ^^ .::r_,y ^ .^i, ^c; ^ 
alcjhi vc scllem,dozvoliojerukjuprotivsveg3 sto ^ '-^^*^'' " - '^^"-^ ^^ 
iijeda." . tf ^i JS ^ H^il ^ VJEROVJESNIKOVO, SALLALLAHU ALEJHI §6 ^^1 -^j ^l 
VE SELLEM, LIJECENJE DOVOM 

5742. PRICAO NAM JE Musedded, a njemu ^ ^jlii^ ^'^ Tj-J> 6j^ .oviT 

Abdul-VarisdajcodAbdid-Azizacuodajcrckao: ^ ,f .^ ^ ^^ .; j'^.-- 

"Usao sam sa Sabitom kod Enesa b. Malika, o^ ^^ J^ '^.^j ^i ^^^^ J^ Jd>Ji:^ 

pajeSab!lrekao:'OEbu-Hamza,-'bolestansam!^ ^1 Jli.'i4^u>:LlL:Iol5jUi^i; 

Eces ga je iipitao: 'Hoces li da li proucim dovu ^ . . "-% 

za ozdravljcnjc koju jc ucio Allahov Poslanik, ^Ul^ J^JLi g<ui J^^j^liL^JI Vi 

sallallahu alejhi ve selleni?\ pa je odgovorio: sj j^ii^j^i (Ji ^jj' t!]i - 

'Hocu/ Tada je on proucio: 'Boze, Gospodaru '^ - ^ ' - ^ 

Ijudi, koji otklanjas nevolju, podari (mu) , (^ 'jU^V^LLlcJ^*^] JLi 
ozdravljeuje poslije kojeg nece ostati nikakve 
bolcsti! Ti si Iscjclitclj^ ncma iscjclitclja osim 
Tebe!'" ill ncka ymrafi Allahov blaguslov, i lu cc bili mkja protiv umka. (Vidi o ovomc opSimijc u: 
Feihil-bari, I0/2I4-216.) 

3 Ebu-Hiimziijc niidjmiik Encsiib. Miilika. 

4 Jz ovoga &n; mozu i^akljucici da jc Uzviscnog Allatia dozvoljcno naiivali iiticnum koju nijc doslovno 
spomcnuto u Kiir aniL, i to pod dva uvjcta: 

-dauiomc ncma nista ftto bi ukazivalona bilo kakav ncdostatak i 

— da jc osnovno znaccnje rijccj iz kojc jc izvcdcno imc spoincnuto ii Kur anu, kao sto jc sliicaj s rijccima 

Uzvisenog; " ,. i koji mc, kad sc ra^bolim, lijcci." (Hs-Su'ara, 80) 211 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA 5743. PRICAO NAM JE Anir b. Ali, njemu Jahja, 
aovomeSLitjandajccLiooclSulejmana,onodMiislima, 
a ovaj od Mesnikadaje rekao: "Od Aise, radijallahu 
anha, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi 
ve sellem, za oeke svoje ukucane traiio zastilii 
potiruci ih svojoin desiioni rukom i izgovarajuci: 
'Boze, Gospodaru Ijudi, otkloni nevolju i daj mu 
ozdravljcnjcposlijckojcgncccoslatinikakvcbolcsli! 
Ti si Iscjelitelj, i nema lijeka mimo Tvoga lijeka/' 
Sufjan kaze: ''Naveo sam ga (hadis) Mensum, 
paje i onmeni naveo slicnu verzijukojuje cuood 
Tbrabima, on od Mesmka. a nvaj nd Aise, ■ v ni y^Jj-' J^ ^1^ 0^^ Jl^ ^-^ J^ : V ^t - ■^r^. * ^ ^ LB ^ 

f-fr^l Jj^^J J^^ *^ ^^^ ^1 ,j^ 

^ jiiji iiij 4iii ^tii yjiSt ^iiii 4^ J ' ,!j ''„:,':^> L^' r* ^ ^ H- , a^;^^ ^JLj 


> ij- 5744. PRJCAO MI JE Ahmed b. Ebu-Redza, ;^ie-L^.L:^:^l -^^ii^^l .ov£l anjemuNadr da Je cue od Hisaina b. Urve, a ovaj ^- . ,. r ..^f-c-^' . - .- 
od svoga oca da je rekao: "Od Aise se prenosi da "^ -^ ^ ^^^ ^ "-^-^ ^ T . -^ -til ' * ^ Jij^_J'jid\^^A-'^\Jj^jd\ jc Allahov Poslanik, sallallaliu alejhi vc scllcm, 
za ozdravljenje ucio: 'Olkloni nevolju, Gospodaru 
Ijudi! U Tvojoj je ruci ozdravljenje. Nema ■ ^^ *^! *-^ ^^i-il^ ^ ^LlAil Jil ^i_ji ^j 

Iscjelitelja osim Tebe!'" i!)i'' 5745. PRICAO nam JE Ali b. Abdullah, a nicmu Jli juli H'l^ ^\^ ^ Ji l2:^ , ovi o 
Sufjan da je cuo od Abdu-Rabbihi b, Seida, a ovaj 
od Amre da je rekao: 


"Od Aise, radijallahu anha, prenosi se da je ^^ jyjois.^- =I]l jl l;:; ^ 4i\. Vjerovjesnik, sal lallahu alejhi vesellem,bolesniku 
ucio: 'U imc Allaha, prasina' s ovc zcmljc s 
pljuvackom- nckih od nas/^ s dozvulom nascg 
Gospodara, iscijelit ce naseg bolesnika.'" ^s^J> 

■^^ 


Iz hadisn sc da zakljucili dajc I'oslnnik, snilallahu alejhi vc scllcm, na knziprsi iizco svojii pljuvacku i njimc 
dodimuo llo. iLsljcd ccgo jc za kaziprsl priomilo rtsio prasinc, a onda njimc piKro prtdio b[>la ili povrcdc. 
uccci islovrcmcno navcdcmi dovu, Na (Jinovu uvug hadisa Kiidubi ^akljucujc da ji- dozvoljcnu uOi^rjc dove 
za i^cjcljciijc od svih vrsia bt>lova i dodajc da jc lo mcda prvom gcncracijnm muslimana bilo opccpoznato 
i rcdovnu prdkdciranu. To slojc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc icilcm, ka^iprslom dodimuo llo, a onda 
njimc polro bolno mjcslo snino po scbi dovoljno govori dajc to pozcljno prilikom uccnjn dove za iscjcljcnjc. 

Kiirtubi kazc da pljuvacka pospjcsiijc razgradnju i varcnjc hranc ic da pomazc zacjcljivanju povrcda 
i suzbijanju i^raslira, poscbno ako jc u pitanju pljuvacka gladnog postaca. Bcjdavi smatra da pljuvacka 
porod svojo ulogc u varenjii ima i funkciju rcguliranju i;ovjckova nispoloi?cnja. 

Turbcsti kazc: ''Trasinom sc aliidira na Adcmovo, alcjhis-sclam, stvaranjc od zcmljc, a pljuvackom na 
spcrmu, kao da sc hcjcio rtxi: 'Tcbi, koji si prvog covjcka slvorio od zcmljc, a iza njcga oslalc, od ncznalnc 
kapi Ickucinc^ lahkojc onoga koji vodi ovak\o ponjcklo i izlijccili.' ' 

Pod izrazom '"ncki od nas ' misli sc na Allahova Pos^anika, sallallahu alejhi vc scllcm, i poscbnu vrijcdnost 
Tijcgovc pljuvackc (Ncvcvi). 212 
r^lhl l c^lla ^^ <^ JIOJI 0}f\^ fi ;: '-. , u 5746.PRICAOMIJESadekab.FadldaJecuood ^\\:'Ji^\ ^\ y^Uj^ ^j^ .oyi^ 

Ibn-UicJne,onodAbdu-Rabbihib. Seida^aovajod .. ,,,. .,, , , „ . -^ ^ 

Amrc, a ona od Aisc koja jc rckia: ^'Vjcrovjcsnik, ^1^ ^i^i^-x^J AjXj^ > ^^ 

sallallahu alejhi ve sellem, li dovi je za iscjeljenje ^^t ---^ -^-sji - 't -- .h^ ^ ftf ^k -ju 

ucio: *Prasina s ove zemlje s pljuvackorn nekih od - ' -" v ^ ' -:■ 

nas iscijelit ce naseg bolesnika, s dozvolom naseg ^ iJ^Oi^^llij^ Jij'ljJiAJiljj 

Gospodara/" ' - ^ ^' " -^ ■ % -:j, PUHANJE PRl UCENJU RUKJE^ 3^^t ^ i^l ^.b 5747.PRlCAONAMJEHalidkMahled,aniemu jQli ^^1^ ^ ^ jJL^ lii^l ,oviV 

Sulejman da je cuo od Jahjaa b, Scida, on od Ebii- - . . -_ .r » , , - - ^ , .. , . 

Sclcmc, a ovaj od Ebu-Katadc da je rckao: ^^Cuo ^^ ^^ ^^ ^^ ^i^ ■;^ ^: ^ a^ 

sain VJerovJesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da jX''^ ^-J}\ iJU-1 J J^ii^ l^ iJ 
je rekao: 

'Istiniti su snovi od Allaha, a zbrkani od scjtana. o'j 1^1^ jU4l5l ^ ^^j ^H ^ Lj^ 

Zalo, kada neko od vas usnije nesto sto mu oije 
drago, ncka, kada sc probudi, puhnc tri piita i ■ J, t, " 


zatrazi zastitu od zla, pa mu nece naskoditi/ ^jJ^ ^ V!^ ^j^ Cf ^>^ ^^v^ ^^ 

_^ r' I' 

Ebu-Se!emakaze: "Sanjaosamsiiovetezeiiegoda '.i- ^,^ ^^ »■-''.:.'. if ' :^ 

me je planina pntisla, all cim sam cuo ovaj hadis, u- -^^ ^-^ ■-• jr. ^ na njih se vise nisam obazirao. J^^nji^l^i^^l^l^l^ jil^ j^ 4 Ovo jc dokii? da nisu u pravu oni koji poipuro odbacuju puhanjc poput Esvcda b. Jc^ida i? ^cncracijc 
labiina, pozjvajuci sc na rijccj Uzviscnog: ''I od zla onih koji pu&u u uzlovc!"(EI-Fclck, 4) Mcdu one koji 
nc odobravajii puhanjc, narocilo priljkom Liccnja Kiir'ana, spada J Ibrahim Ncha'i. 

Esvcd za svojc misljcnjc ncma v^iljanog argumcnla, jcr OMidii puhanja vrncara nc ptxirazumijcva, nuzno, 
osudu puhanja u driigim slucajcvima, tim prijc sto jc ono polvrdcno ii vjcnidostojnini hadisima. S dnigc 
stranc, miSlj(;njc IbrahimaNcha'ijapobijahadiskoji navodi tbu-Scid Hudri (trcn hadis i? ovog poglavija), 
iz kojcga sc vidi da Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, nijc pobio uccnjc Fatihc puhanjcin, cak i ako 
U7 puhanjc itnapomalopljuvackc. 213 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDIC INA 5748. PRICAO NAM JE Abdul-Aziz b. Abdullah 
Uvejsi, a njemu Sulejinan da Jc cuo od Junusa, 
on od Ibn-Sihaba, a ovaj od Urvc b. Ziibcjra da 
je rekao: ''Od Aise, radijailahu anha, prenosi se 
da je rekla: ^Allahov Poslanik. sallallahu alejhi 
ve sellem, kad bi lijegao u postelju, u dlanove 
bi proucio zajedno: 'Kitl hnval/ahit ehad... \ 
'Kit! etfzii birabbil-Jelek.., ' i 'Kul euzii birabbin- 
mis../, puhnuo u njih, a zatim njima potro lice 
i tijelo dokic bi mu ruke dohvatile.'" 

Aisa dodaje: "Kada se ne bi osjecao dobro. trazio 
bi od mene da mu to ja ucinini/' 
Junus kazc: ''Glcdao sam da jc to, kada bi lijegao 
upostelju, cinio i Ibn-Sihab." 

5749. PRICAO NAM JE Musa b. Ismail, 
a njemu Ebu-Avana da je cuo od Ebu-Bisra, 
a ovaj od Ebu-Mulcvckkila da jc rckao: ''Od Ebii- 
Seida prenosi se da je jedna gtupa ashaba Allahova 
Poslanika, sallallabu alejhi ve .sellem, krenula na 
put i putovala dok nije dosla do jeduog naselja 
naslanjenog beduinima koje su zamolili da im pruze 
gostoprimstvo, pa su to ovi odbili ucinili. Potum 
je poglavicu naselja nesto iijelo. pa su mu sve 
(sto su znali i umjeU) provodili, ali mu nista od toga 
nije pomagalo. Zalim je neko od njih rekao: 'Kako 
bi bilo da odele do one grupe sto je dosla, mozda 
iicko od njih zna kakav lijck?'Tada su otisli do njih 
i rekli: '0 daizino, naseg je poglavicu nesto ujelo, 
pa snio mu (sve sto smo znali i umjeU) proveli, ali 
mu nista od toga uije pomoglo. Ima li neko od vas 
da zna kakva lijcka?' 

'Tma\ odgovorio je jedan od njih, 'tako mi Allaha, 
ja sam vidar, ali smo vas mi, tako nam Allaha, 
zamohh za gostomprimstvo, pa ste nas vi odbili 
ugostiti/Potomsuscnagodilidaimdajustadoslokc, 
pa jc ovaj pocco pljuckati i uciti: 'El-hamdii lillahi 
rahhil-akmif}!' (Tebe, Allaha, Gospodara svjetova 
hvalimo!) - sve dok (bolesnik), kao da su mu okovi 
skinuli, nije uslao i bez muke poceo hodali." ' ' ' ^ - -^ 

^ ^ " r- * H- H- 

.^ j£ 5 i;i:i ^i iui i:: ^ 

*^Jy. ^1 jj (1^-^' Jl^ '^ i*i^. V 

jIp Sji; ii i;j ^ ijjj: ^- ^A ii^i 


: JIB i -•- t^ -»jjwi -i^i xj j4j 

^-' > *^ - ^-' ^r --^ ^ > ^ ^ --^ 

u iji«i ^ itiO ji;. ui Li u>^- ^;jj 

5^^''*^ -j"'^*i* -^^i^^^ 2i4 
({ikillcylia ^M d*jlaiJlgii[pa '^ -"' " * '-* On (dalje) dodaje: ''Poslo su im dali dogovorenii Jl^4litIj6jJ-L^ jJJ1*4^^j^j^J^ 

naynidu, jedan je od niih rekao: 'Podiielite!', ^ ^ ..- ^ *'—»',> 

O 'J J J J ' - I 1"" ■■' M "' r ill U"" 1 1 

ali jc onaj koji jc vidao rckao: 'Ncmojtc dok nc '-^ ^^ -^^"^^ -^^ r*-^*^ 

dodemo Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve \:;^Ji^S^ ^j^\i'i]^^4i\^^j'J^ 

sellem, ne isnricamo inu kako ie bilo i dok ne . 

vidimo sta ce nam on narcditi/ Dosavsi Allahovn JUi^Jlj^-^ >V-ojlJj^i J^l^^-L5ii;y.U 

Poslanik, sallallahu aleihi ve sellem, ispricali su ,, ' ',,-, ^ ■ f^-'^.t^f,-^} ' ^^..^ 

mu kako jc bilo, pa Jc rckao: 'Znas li da jc ona' '^ - ' ^ ' 

zastita? Pogodili ste, i, pored sebe, odvojite dio .j4^[i^ i za mene! VIDAREVO POTIRANJE ^i ^^^ ^j^^ ^^j^^ ^ J^ 

PREDJELABOLADESNOM RUKOM "^ >n L .-'-^ 5750. PRICAO MI JE Abdnllah b. Ebu-Sejba. ^L'j^.:!;^!^ Jjlj4^^'-b: .ovo- 

anjemu Jahja da jeciiood Sufjana, onod A'mesa, . ^,. . , i »/- ^ --^ ■■ - r .:* - - 

a ovaj od Muslima da jc Mcsruk rckao: JJr-^ Cr^ f^ j^ J-^ t^ '^ ^ ^ 

"Od Aise. radijallahii anha. prenosi se da je rekia: ^ '^\ l\s ijii l^ ^i ^; ^li ^ 
'Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, neke , *J,fl^,*'..?3,J (IJude), trazeci za njih zastitii, desnom rukom v-j ^^' v-f^^ ;^7^ '^'"'—^^ (*^-^ ^j^ ^ °i potirao po predjelii bola i ucio: 'Otkloni nevolju, ^^kj, mi ;i^ m ;i!j| : i : ^j- ijji 
Gospodaru Ijudi i daj (mu) ozdravljcnjc, Ti si - - ' ". 

iscjelitelj! Nema lijeka mimo Tvoga lijeka! Daj ^^JA«^j>^4;^5Jii^ jjUjVcUj; 
ozdravljenje poslije kojeg nece ostati nikakve ,":'-=-_ ^.. =-- . „ 

bolesti!"' "Spomenuo sam ga (hadis)" — kaze "-^'^ - ^ ^-'-^~^-^i -,'^; 

Sutjan — ''Mensuru, pa mi je on pricao prenoseci od 
Ibrahima, on od Mcsruka, a on od Aisc, radijallahu 
anha, slicnoovom (hadisu).' ZENA MOZE UCITI RUKJU ZA COVJEKA J^jJ^ ^j^ ?iy^l ^ -^1^ 

5751.PR1CAO Ml JE Abdullah b. Muhammcd 'li^^uli'^^ii^^'i^ .ova\ 

- -•- ^ r-- - H- 

Dzu'fl, a njemu Hisam da ie cuo od Ma'mcra, on . ^ -.„:..,* .i. - ^._ ,^„ = ^ ^, - 
od Znhrija, a ovaj od Urve da je rekao: ^ -, t^ - ^ - 

"Od Aise, radijallahu anha, prenosi se da je Jic^ J^1i\VSloii4^ Jjl^c^jiJiilp 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tokom ^^ -^ * - ' .; ^ , 

bolcstiukojojjcumro, sam scbi puhao uccci dove - :--'-: -^ - -^-^^ -, — 

za zastitu. Kada se holest pogorsala, ja sam mu -l-j: j1 ij-lli ^ ^ ^JL,] C] .sJs jb 

1 Tj. iurii El-Fiiliha, 

2i5 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA ih ucila, piisuci u njega i potiruci (predio bola) 
njegovom blagoslovljenom rukom." 
Pitao sam Ibn-Sihaba: ''Kako jc un pnhao?", pa 
mi je rekao da bi ''puhnuo u ruke, a onda njiina 
potro lice. - f >-: 


KO NE ODUCAVA 
(TRA2E(il U TOME LIJEKA)' L3JJ h^^ iJ^ LJIJ 5752. PRICAO NAM .TE Museddcd, a njemu Husajn 
b. Numejr da je cuo od Hiisajna b. Abdur-Rahmana, 
a ovaj od Seida b. Dziibejra, koji je rekao: 
''Od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, prcnosi 
se da je rekao: Jednoga dana pred nas je izisao 
Vjerovjesnik, sallallahu alejbi ve sellem, i rekao: 
Tokazani su mi sljedbenici (svih) vjerovjesnika, 
Neki su vjerovjesnici prolazili s jednim, iieki s dva 
covjcka, ncki s grupom, a ncki sami, bcz ijcdnog 
sljedbenika, Zatim sam ugledao nepreglednu masu 


^ r^ lll\^^^ul^^^^^\l^J^ Q'^ IzV/j "^\ iZ jj ^\j id'J] '^ 

> > ^ " *' i tH Ovoga hadjsa nflrocito sc drzc onj koji kao srcdstvo lijcccnja Jzbjcgavajii ru^Q (odiicavanjc Kur'anoin) 
ikautcri?acijij,&matrajucidatoumarLJujcpou?daTijcLiAllaha, Oni rLikjushvatajuusmi&luuccnjaK.ur\^nau 
svrliijlijci;i:njii, all ncki uct-njaci sm^ilraJLiduscovdji; misli nu oduCavanju nudozvoljonim rijctima. odnusno 
bajanjc i caranjc. Na ovti iiccnjaci imaju vise iidgovora: 

— Za rai^liku od Irazcnja zasliic uccnjcm dova. Caranjc kakvo ic bilo prijt; islama iU ono pri komc 
sc izgovarajii ncrazumljivc rjjccj izbojaznj da u scbi sadrzc ncvjcrstvo- najboljc Jc ostavjti. Komcnlirajiicj 
ovaj hadis Ijad ka/c da ct spomcnuiih "scdamdcsct hiljada" pored osialih imati i ovu vrlinu tc^ dodajc da 
onaj koji sc koristi prcdislamskim caranjcm i si. njjc miisliman. 

— Davudj i jos ncki iiccnjaci smatraju da sc q navcdcnom hadisu misli na one koji navcdcno izbjcgavaju 
duk su zdnivi, iz bujazni da sc nc razbulc, ali nc i na one koji sc lime sluzc kadii sc rnzbulc, Mcdulim^ 
ovo jc misljcnjc u suprotnosti s irazcnjcm zaslilc prLjc bolcsti^ o ccmu ii hadisu postojc ncpobitni dokazi. 

— Ncuccnjcm mkjc (oducavanjc ICur^anom, ako sc misli na to) i izbjcgavanjcm kautcrizacijc htjcio 
sc ukazati na potpuno oslanjanjc na Allaha u borbi s bolcscu te na zadovoljstvo Njegovom odrcdboin^ 
a nikako na pobijanjc dozvolc da sc to cini, poivrdcnc u vjcrodostojnim hadisima i praksi ccslilih prcdaka, 
sljedbenika zdravc iradicijc, s [im slo sc prcpuslanjcm Allahovoj odrcdbi i zadovoljslvom njomc poslizc 
visi stupaiij (Hatlabi). 

— Poipuno pou^danjc u Allaha (ievekkuf) /aslu7uju samo oni u (^ijcm srcu ncma ni tracka straha od bilo 
ccga drugoga - nili od zvijcri. niti od Ijutog ncprijatclja - niii brigc kako cc doci do nafakc ili hjcka od 
bolcsti, Zapravo, onomckoji scpotpimoprcdaAllahu, uvjcrcn da sctoksudbincncmo7ci7bjcci, oslanjanjc 
na AlUiha nc smcUi da, povodcci sc za Poslanikom, Siillallahu alcjhi vc scllcm, i posUipajuci po njcgovu 
siinnctu, prcddzmc mjcrc oprcza, jcrjc i Allahov Poslanik^ sallallahu alcjhi vc scllcm, ii borbi nosio pancir 
i kacigu, u planinskom klancii postavio slrijdco i okoMcdinc napravio opkop. Osim loga, dozvoliojc da sc 
ncki muslimani iscic u Abcsiniju. a kasnijc narcdio prcscljcnjc u Mcdinu (Hidznij i sam jc ucinivsi. Jcojc 
i pio ic svojim ukucanima nabavljao i pravio ^alihc hranc, nc tckajuci da mn one padru s rcba; a ako jc iko 
bio zasluzan da mu sc lo dcsi, biojcon. I konacno, upitan: "Da h da svczcm svojii kamilu, ili dajc ostavim 
(ncsvczanu)?', odgovoriojc: ''Svczi jc i osloni sc na Allaha T (Tabcri). 216 t^ikUl cyliS 
i-rtjiqtil nif]yi koja Je zakrcila horizont. Pozelio sam da to budii 
moji sljedbenici, pa mi Je receno: 'Ovo je Musa sa 
svojimnarodom/Zatimmi Jcrcccno: Toglcdaj!', 
pa sam (pogledao i) Ligledao nepreglednu masu 
koja je zakrcila horizont. Potom mi je receno: 
*Pogledaj na tu i tu strami!\ pa sam (pogledao i) 
ugledao nepreglednu masu koja je (sa svih strana) 
zakrcila horizont, 'Ovo su tvoji sljedbenici, 
S njima je sedamdeset hiljada onih koji ce bez 
polaganja racuna uci u Dzennet\ receno mi 
je.' Svijet se raziSao prije nego mu je objasnio 
{ko su oni). Kasnije su Vjerovjesnikovi, sallallahu 
alcjhi vc scllcm, drugovi, raspravljajuci o 
tome, rekli: 'Sto se nas tice, mi smo rodeni u 
visebostvu, ali smo ipak povjerovali u Allaha i 
Njegova Poslanika. No, to ce bili nasi potomci.' 
To jc doprlo do Vjcrovjcsnika, sallallahu 
aiejhi vc scllcm, pa jc rckao: 'To su oni koji nc 
zioslute, koji ne traze da im se odiicava i koji se 
ne kauteriziraju, nego se na Gospodara svoga 
oslanjaju.' Na to je Ukasa b. Mihsan uatao i 
upitao: 'Allahov Poslanicc, hocu li ja biti medu 
njima?*'Hoces\odgovorioje. Potom jeustaodrugi 
i upitao: "Hocu li i ja biti medu njima?' 'Prestigao 
te je Ukasa', odgovorio mil je (Vjerovjesnik, 
sallallahu aiejhi ve sellem)/" ^^ji j-a jJNl 1:- \^j^ Qy:^ iJi^^i 

;f (IS li ^ jlj j-lIJI 3y^ ^Ll^ ^ 

*i =^> ^j 4j^ J j -IjL. lil iMj ^'Js\ 

i-iUl^ JUi Ui 1 ^•-■'i JUi ^1 flUj IaJ Jli 4l)l * ,. ,*JlLiC*^L;- 2i7 SAHIHU-L-BUHARI ^^ MEDICINA 
ZLOSLUTNJA ->J1 ^L 

5753. PRICAO Ml JE Abdullah b. Muhammed, l^^i^ -ui' ^ 4)li; ^^U .ov<:r 

a njcmu Usman b. Umcr da jc cuo od Junusa, on , , ^ ,; ^ , ' ^ ^c. ..^ ^. "°* 

od Zuhrija, a ovaj od Salima, koji jc rckao: ^ <Sj^y j^ ,^ji ' -^ .-^ y. ^^^ 

^^Od Ibn-Omera, radijallahu anhiima, prenosi se ^^ j^^^^fi^^i^^^^l ^ iL;, 

da ie Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, " . " - - -- I 

rekao: 'Nema zaraze' (od svake bolesti), niti j^"^ jfj-^^j^l^'^jtij-^"^ JiJ^^S 
ziosluinjc- (s plicama), Ncsrcca jc samo u troma: 
zeni, kuci i zivotiiiji/"^ ' - .Z\jS\jj\^\jiVj.\ 5754. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njcmu ^^p .^4^ u:;^! Ol^i j.1 Lii^ .ovoi :.-* - -- o- '. i,':..* ..-. "i 'i,: > -^ Sii'ajb, a ovome Ziihri da je cuo od Ubejdullah _^., ^. ,, ^^ . , 

b. Abdullaha b, Utbe, koji je rekao: ^'Ebu-Hurcjra ^J^^^^-^y.^^^u^^^'^^^^J^^ 

pricaojedajeSuokakojeAUahovPoslanik, sallallahu ^ jj; -^^i j^]ij_: jU-i;:>Ll jt 

aleihi ve sellem, rekao: 

■Nemazloslutnje.aodslulnjijenajboljaonasdobrim illiCJiJii JUliUj ijJU JUJI \j>,J^ji'J^ 

predznakoin/ 

'Astajcdobarprcdznak?\ upilali au. 

*Kada neko od vas ciije lijepu rijec\ odgovorio je/' . ;5l^S i^iii: ^Lin A131 ^j rj>y^ ^fc j^ SLUTNJA NA DOBRO J^' m1^ 

5755. PRICAO NAM JE Abdullah b.Muhammed, f^L* U^J-t jli' ^ 4:\'j^ 61^ ,ovoo 

a njemu Hisam da je cuo od Ma'tnera, on od , , ^ , , ,, ^ „; ^^ . - - 

Zuhrija, a ovaj od Ubejdullah b. Abdullaha, koji j^l^cj^^^14>^^y>a^>^^:^1 

je rekao: "Od Ebu-Hurejre prenosi se da je rekao: ^ .jj. ', - % - .-^ , 
'Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ^ 

rekao: ^Nema zloslutnje, a od shunji je najbolja ^ij_^jI:j[Ijil;jJLS jlIjlU^js:^^ 
ona s dobrim predznakom,' 'Allahov Poslanice, a ' 

stajc dobar prcdznak?\ upilali su. . 15a:i^ii^i;_i:U-iJJiia5:Ji Jli 

*Kadaneko od vas cuje lijepu rijec\odgovorio je.'" 

1 O ovomc cc malo kci&nijtj, u zascbnom poghivlju, bili vi&t; rijccL 

2 Prudiskimski Anipi bili su jiiko siijijvjonin niiRitl, IsIjtti jc suji;vjt:rjf pusk-puno n-islojcm isktirijcnili, Tciko 
su prcdislainski Arapi, kada bi polazili na put, glcdali Icuda cc prva plica koju uglcdaju polcijcti. Ako 
bi polctjcla dcstio, bio itn jc to dobar prcd7nak, pa bi naslavili put, a ako bi polctjcia lijcvo, bio im jc to 
los prcdznak, pa su odustajali od puta i vracali sc kuci. Islam jc to zabranio. Ebu-Davud i Tirmizi, od 
Ibn-Abbasa, navodt'dajc Poslanik, sallallahu akjhi vcsclkm, rckao; "ZIosluinjajc sirk,.," 

3 Uhadisuspomciiulctri stvari usustini nisu ncsrctnc. Ncsrcca jcuzcni ako jc lose naravi, ncuka, slabihzivaca^ 
sklonii Tiiskosi, ncmoralu i si., u kuci :iko jc lijcsna. vla^na, slnbo osvijclljcnjii, dolKtjaUi i si,, i ii konju ako 
jcjogunast ili ostar 

218 
r^lhl l c^lla ^^ <^ JIOJI 0]f\^ 5756. PRICAO NAM JE Muslim b. Ibrahim, }lu\S^^ ^\2 y. p^^'^ ■'^v^'^ 
a njemu Hisam da je uuo Kaladu, koji je rekao: , ^ ' .r » - -i 

*^0d Encsa, radijallahu anhu, prcnosi sc da jc ^^la^^^^^^^'ii^silSll'JU 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekan: ,,, ^ ., '>;, ^ ,^. -,_. ;. . ,. ', -,; 
Nema zaraze (od svake bolestt). niti zfoslutnje ^" ■'"- 

(s pticama). Svida mi se slutnja na dobro - lijepa jr-X ] luilii 

+ + ^ 

rijec- V nS?4 NEMA SOVE^ i,UV^^l^ > fl i 5757. PRICAO NAM JE Muhammed b. Hakem, ^^ L^^ ^l i? lli' 1^1^ .^Vov 

a njemu Nadr da je cuo od Israila, on od Ebu- r,.' . ,^',,';' ,„ -- "X 

Hasina, a ovaj od Ebu-Saliha, koji jc rckao: i^L^^^ir^^j^-^j^i^l?^! J:^:i>!^^^ 

"Od Ebu-Hureire, radiiallahn anhu, preno&i se da :, ', '^.. „ % - •- *■ .-:^«.' f •- 

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: -- - -. ' "- 

'Nema zaraze {od svake bolesti), niti zioslutnje ^yi^^jl^lk^jl'J^^j^jjJ- 
(s pticama), niti sove, niti trbusne zmije.'" 

PREDSKAZTVANJE a^l^l -.1^ J * ^; . .-:, ,, 5758. PRICAO NAM JE Seid b. Ufejr da mii je ^\ t^j^ JJ^ ■;, j^ L:^ .oVoa 

pricao Lcjs, a ovomc Abdur-Rahman b. Halid . - ,,' *■ "-n'-- ^^■' "n- 

da je cuo od Ibn-Sihaba, a on od Ebu-Seleme, ^* ^ ^^^ ^ ^^^1^^ ^-^ ^L. 

koji je rekao: "Od Ebu-Hnrejre prenosi se da je j! i^y, ^\ ^ iJJ. ,^1 ji- ^L^ 

AUabov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, .'..■ ^-7,"; „,r , . '- . . - ,^ 

presudio dvjema zenama iz (plemena) Hiizejl koje ^" 1-^, ;:-- -^ ^ ^.^^ , -^^ U drugum h-idisu koji prcnosi Urvii b. Amir, a biljozi g;i Ebu-Djvud. sloji: "Prud Alliitiovim Ptislanikom, 
sallallahu alejhi vc scllctn. spomcnuo sam slulnju, pa fmi) jc rckao: 'Najboljajc tina sdobrim prcdznakom. 
Una nc smijc odvrptiti (obcshrabriti) muslimatia, Kada rcko od vas vidl nc&to sto mu nijc drago, ncka 
prone J: '^Bozc, od Tcbc dolazj samo dobro, a zlo olklanjas samo Ti! Ncma sna^c nj mocj osjni u Allaha!"" 
Iz gore navcdenog hadisa vidi sc da slutnja na dobro nijc ^abranjcna, kao Sto jc to slucaj sa zloslutnjom i 
sujcvjcmim i^akljucivarjcm po IcUi plica. Tabcri navodi da mu jc Ikrima pricao kako jc, dok jc bio s Ibn- 
Abbasom, nalcljcia ptica i zapjcvala, pa jc ncko povikao: *'Sluti na dobro"', na stojc Ibn-Abbas rckao: '*Ona 
nc doTiosi ni dobro ni zlo. Halabi dodajc: "Razlika izmcdu slulnjc na dobro i ^losluinjc jcsl u tome slo 
sliilTija na dobro proizilazi iz lijcpog misljcnja o Allahii, a zioslutnja iz loscga. Zaio jc i zabranjcna." 
Bncs b, Malik, radijallahu anhu. pripovijcda kako jc Allahovu poslaniku, sallallahu alejhi vc scllcm, kad bi 
kakvim ptislom krcnuo na puU bilo drago culi d:i mu sc kii^c: '"S dobrom, s uspjchom i na pravomc pulu!" 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellcin, ni u ccmu nijc bio sujcvjcran. Kada bi kakvim posloin slao 
izaslanika, pilao bi ga za imc, i bilo bi mu drago ako bi mu sc svidjcio, a nc bi oduilajao ako mu sc nc bi 
svidjcio, iako mu sc na lieu moglo vidjcti da mu nijc drago to mu imc nijc lijcpo. U jcdnom hadisu stoji da 
jcPoslanik. sallallahu alejhi vc sellem, rckao: "Onaj koji prcdskazujcbuducnostiligaspuiavrali zioslutnja 
— nijc nas." 

Vidjcli komcntar hadisa br. 5770. 

219 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDIC INA su se potiikle. Jedna od njih bacila Je kamen na 
drugu koja jc blla Irudna, pogodila je u slomak 
i usmrtila joj dijctc u stomaku. Spor su iznijcli 
pred VJerovJesnika, sallanahu alejhi ve sellem, da 
on presudi, pa je presudio da je krvarina za ono sto 
je bilo u njenom stomaku rob ill robinja najboljc 
vrste. Tada je staratelj zene obavezane na isplatu 
krvarinc upitao: 'Kako, Allahov Poslanicc, mogu 
biti obavezan na isplatu krvarine za ono sto nije ni 
jelo ni pilo, ni progovorilo ni zaplakalo?' 
U takvom se slucaju (prolivena krv) ne osvecuje/ 
'Ovajje, zaista, vracarski b[al(slicaniiTije)\rekao 
jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm," 

5759. PRICAO NAM JE Kutejba, a njemu Malik 
da je cuo od Ibn-Sihaba, a ovaj Ebu-Seleme da je 
rekao: *'Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenoai 
sc da su sc dvije zcnc posvadalc, pa jc jedna drugu 
gadala (i pogodila) kamenom, usijed cega je ona 
pobacila dijctc. Tada je Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, toj presudio da je za to krvarina 
rob ili robinja najbolje vrste/' ^JaT J t^JJl LijJj 2Jhi L-Li- ^j 

^ ^\ jui jkf iiJi jLi j^iii ^j ji: J .^ _"- 


, oXJj jl X^ l^jki S^'j^l -^^i L^^ I^IJJ- Proricnnjc biiducnoslj u prcdjslamsko doba, narociio mcdu Arapjma, usijcd duzcg prckida objavc, bilo jc 
U7clo maha, Proric;mjajc bilo vise vrsta: 

— u dosluhu s dzinimii i Scjianima kuji su sc puli pruma ncbu i prisluskivali razgovor mdcka, a onda 
u njcga dodavali i do^aplavali vracaritna. Kadajc dosao islam, s objavljivanjcm Kurana, ncbo jc dodatno 
zaSliccno, kako scjlani nc bj prisluskivali Objavu. Na lo sc aludira u rijccima Uzviscnog: "Cuvamo ga od 
svakog scjtana prkosnog da nc prisluskujc mclckc uzviscnc; njih sa svih strana gadaju da ih otjcrnju; njih 
cekapalnja ncprekidna, aonoga koji sto ugrabi stigncsyjcdicablisiava" (l£s-Safr!ii,7-l()) Proaici su prijc 
islaina u svojim prcdskazanjima ccslo pogadali, ali jc s dolaskom islama to postala prava rijctkosl, lako da 
jc proricanjc, hvala Allahu, gotovo izomrlo; 

— proricanju zloslulnjom, gaUinjc po lulu plit:a, prai;i;njc poloi^aja zvijczd:i i nagadanjc - svc jc lo bilo 
prisutno kod prcdislamskih Arapa. 

Ik vise vjcrodoslojnih hadisa vidi scda islam najslro^jc osudujc proricanjc, Navodimo samodva: 
""K.O ode vmcaru ili aslrologu — namaz mu nute bili primljcn cctordcscl diina." 

"Ko ode vracani i povjcnijc u ono sto on govori - laj s onim sto jc objavljcno Muhammcdu ncma nista. 
a ko mu ixlc i nc povjcrovavsi u ono sto govori - nama? mu nccc biti primljtn cctrdcsct dana." 
Rijccima: "Ovaj jc, zaista^ vracarski drug" - Allahov jc Poslanik^ sallallahu nicjhi vc sellem, osudio nacin 
na koji sc i^razio staratclj ?cnc, jcrje upotrijcbio rijcfii slicnc onima kojima se slu7C vracari i sihirba^i. 
Onje naimc, umjcslo da ka?e: ".,. za ono slose nije ni rodilo -pocco nabnijaCi i govorili u rimovnoj prozi: 
... za ono slo nije ni jelo ni pilo, ni progovorilo ni zaplakalo.' Ci " 220 t^ikdl cyliS 
d^jlOiJLgii^pa 5760. PRENOSI SE od Ibn-Sihaba da Je Seid b. 
Musejjeb rekao:''Allahov je Poslanik, salhillahu 
alcjhi vc scllcm. za ubijcno dijctc u iitrobi majkc 
kao krvarinu odrcdio roba ili robinju najbolje 
vrste, pa je onaj protiv koga je presudio upitao: 
'Kako mogu biti obavezan na isplatu krvarine 
za ono sto nije ni jelo ni pilo, ni progovorilo 
ni zaplakalo?' U takvom sc slucaju (prolivcna 
krv) ne osvecuje,' Tada je Allahov Poslanik, 
sailallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ovaj je, 
zaista, vracarski brat (slican imje)/" ^ 4 ^-^ u^^L^:^^^j-°vi oi ^; J ji'jwi-i J ^ H ^1 Jj^j jl ^ ^ wjiS' J-llp -5^ kS"^^ jLis 5-LJj j\ jIs- 5^ij 

l^ lii Q[ -;-: ^1 JjJ-j JU^ J^_ iUi ji. j 5761. PRICAONAMJE Abdullah b.Muhammcd, 
njemuIbn-Ujejna,ovomeZuhri,anjemuEbia-Bekr 
b. Abdur- Rahman b. Haris, koji je ciio od Ebu- 
Mcs'iida da je rekao: ''Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, zabranio je (da se koristi) 
vrijcdnost (uzcta za) psa, nadoknada bludnici 
i nagradu vracaru.'' ^ ^i L^I^ iXi ^ 4Lii; l5k . VI \ 

5762. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu 
Hisam b. Jusuf, a ovomc Maimer da jc cuo od 
Zuhrija, aovaj odJahjaab. Urve b. Zubejra^kojije 
rekao; "Od Urve se prenosi da je Aisa, radijallahu 
anha, rekla: 'Allahova Poslanika, sallallahu alejhi 
veaelleiTi, Ijudi su upitali o vracarima, paje rekao: 
'Nijc to nista (tacno),' 

'Allahov Poslanice, oni nam ponekad pricaju 
o necemu sto zaista tako i bude\ rekose, 
'To je rijec isline koju ugrabi dzin i dosapne je u 
uho svoga dniga. ubacujuci s njom slotinu lazi', 
rccc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve scllcm." 
Ali mi je pricao da je Abdur-Rezzak govorio kako 
su rijeci ''rijec istine' mursel (nisu prenesene 
neprekinulim nizom prenosilaca). Kasnije sam 
cuo da jc za njih nasao prcnosioca. 


L>yJ^ J^ .-*^ ^j-:^* '-^jd c^. f^ 

JLl kiJ^ 14^ ■ih\ ic^j <iiL^ /^ Ji^^ 

- ^ 

.^ ji ju^ jO^i :^ J-ij I? jii j^j 
lli^i ill: i% ^1 J^j ju^ lU dj:3 X ^! h 

»0 


> ^:^ 1^ + aJju a.' 221 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICTNA SIHR jJk^I k-ju O tome sc govori u rijccima Uzviscnog Allaha: 
"Sejtani sii nevjemici jer uce Ijxide vradzbini 
i onome sto je bilo nadahnuto dvojici ineleka 
Hanitu i Mamtu u BabilonLi. A njih dvojica 
nisu nikoga ucili dok mu nisu rekli: 'Mi samo 
iskusavamo, i ti ne budi ncvjcmLk!' A Ijudi sii od 
njih dvojice ucili kako ce muza od zene rastaviti, 
all nisu mogli time nikome bez Allahove volje 
nauditi. Ucili su ono sto ce im naudili i od cega 
nikakvc koristi nccc imati iako su znali da onaj 
koji lom vjcstinom vlada necc nikakve srece na 
onom svijetu imati."' 

''A sihirbaz nece, ma gdje dosao, uspjeti.''- 
"Zar cete slijediti vradzbinu, a vidile da jeste?''-' 
''I odjcduom mu sc pricini da sc, zbog vradzbinc 
njihove, oni (tj. konopi o stapovi) krecu.""^ 
".„ i od zla onih koje pusu u uzlove.''^ Eu-Nt^JJimilu 
— sihirbazice; iusbarune — zaslijepljeiii. -:^-, >r 


^ .^ , ,;.. ^,^:.^ 4,-i>ilJi ^: ^; ) JUL- jyj ( j^ '. ^ -:^ '^^ ' ^.-r ( b/j^ ^\j j^JLJl O^^bil ) ^yj ( ^ jl - I ^f 


iliulll j ( oiiil J olJlSi ' ' ■r 5763. PRICAO NAM JE Ibrahim b.Musa,nicmu U;;^! ^^ i; ^l^i! ^^ ■''V^^ 

Isa b. Junus da je cuo od Hisama, a ovaj od svoga - - . , . : , , ^ , > ^ , 

oca, koJi Je rekao: ' ^:^ ^ ^;^ :,^ ^U. ^ ^^ ^ ^ 

"Od Aisc, radijallahu anha, prcnosi sc da jc rckla: \^^ ;jg ii j_j^j ^ ^'u i^ -jii ^^ 

'Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, . , ^ ' „- . , ^ ->- * ^ i '^ 

opsilirio je jcdan Zurejcanin po imenu Lebid b. ^^Lj^r^^^Lj^-W'^'J^ ji^J^-Cr^ 

A'sam, tako da se Allahovu Poslaniku, sallallahu 

alejhi ve sellem, pricinjavalo da cini nesto sto 

nijc cinio (tj. da prilazi svojim suprugama), >j ^ iii jl ^'jt ^-^'^ o^ ^ 

dok jednoga dana, ili jedne noci, dok je bio kod .'^>^ ^ , -^ - ^' j-^^r 

mene, dugo predan dovi, mje upitao: Aisa, znas '^ . - i , -. . > --J Uj ;^i j^_ o^ss^ipi: ^^. 4i\ j_^; 


1 El-Bckarc, 102. 

2 Ta-Ha,69. 

3 El-Enbija,3, 

4 Ta-Ha, 66. 

5 El-Fclct;,4. 222 t^ikdl cyliS 
i-rtjiqfcll n\f\yi li da mi je Allah uslisao dovii za ono za sto sam 

Ga molio? Dosia su mi dva mcleka, od kojili je 

Jcdan sjco pored mojc glavc, a drugi pored mojih 

nogu, pa je Jedan od njih upitao drugoga: 'Sta 

covjeka muci?' 

^Opsihren je\ odgovorio je. 

'A ko ga je opsilirio?\ upitao je. 

Xebid b, A^sam*, odgovoriojc. 

'Cime?\ upitao je, 

'Cesljem, diakama i prahoin caske od muskog 

cvijeta palme', odgovorioje. 

'A gdje je to?', upitao je. 

^U bunaru Zcrvan', odgovorioje.' 

Potom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 

sellem, s nekim svojim drugovima otisao tamo, 

i, vralivsi se, rekao: 'Aisa, voda mu je (crvena) 

kao da jerasl^orod kne, a vrsci sunjegovih palmi 

kao glavc Scjtana.' Rckla sam: 'Allahov Poslaiiicc, 

zar ih nisi izvadio?' 

'Allah mejeizlijecio', odgovorioje, 'panisamhtio 

da o tome medu svijetom potpirujem zlo." Zatiiii je 

narcdio (da sc to zakopa), pajc to zakopano.'"^ % <iii jjij Ul^ iijji ^ J jii }i ^;ij c:^ >. 


' 9 ^r -ujej 14-UJ ,_/-j*_; ^^ J^ elLi-l ipUi LieU 

a 1-4— f 4-riJ <riL^h djI 4juU iw-UJJ L- -dU h pJi 

^ ^G i;Iji jiij (.Li* s^ .u> J ^13 ^ *' Bcnii-Zurcjk (Zurcjcani), od kojih potjcfc i Lcbidb. A'sam. ogranak jc picmcria Ha/rcd?, Ensarijc izovog 
picmcna i zidovj iz Mcdinc bill 6u prijc islaina u pnjalcljskjm i savcznickim odnosima, all su ovj odnosi 
prckiniUi kada su ensarijc prjinilc islam. Lcbid b. A*sam po porijcklu nijc bio zidov, vcc ga ncki tako 
niii^iviiju i^aUi Slo jc samo prividnt) bio primio isliim, iili jc i daljc oslao odiin ^idovima. 
Vakidi navodi da su i\ muharrcmu scdmc godinc po Hidzn, nakon sto sc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc 
scllcm. s ashabinia vraiio s Hudcjbijc u Mcdinu, /idovi pi.nplatili Lebida b, A^sama. yjcslog sihirba^a i? toga 
vrcmCTiu, da opsihri AUahova Posknika. sallallahu alcjhi vc scllcm, nakun ccga jc on, kako navodi Zuhri, 
oko scst mjcscci osjccao tcskocc. Uccnjaci hadisa su jcdaoglasnng misljcnja da sc ovc tcskncc nisu oglcdalc 
u ilvarima vczanim za primanjc i doslavu Objavc (pricinjavanju da \idi D^ibrila lamo gdjc on nijc bio, da 
mu sc objavljujc ono slo sc nijc objavljisalo, da nc niozc zapamtiti ili prcnijcti primljcnu Objavu i si), vec u 
stvarimavc7anim 7a Il7ickc aktivnosti kai>Slosu;jck\ piccprila/ak^cnamai si, Tako scu vise vcr^ijaovog 
hadisa (Humc|di. Ibn-Ujcjna, Aisa i Scid b. Muscjjcb) navodi da sc Allahovu Poslaniku, sallallahu alcjhi vc 
scllcm, pricinjavalo da piilazi svojim zcnama, a zapravo ioi nijc piilazio. Ijad smatra kako jc mogucc da sc 
spomcrulim pricinjavanjcm misli na to da sc Poslaniku. sallallahu alcjhi vc scllcm, u [om pcriodu cinilo da 
kao i ranijc mozc prilaziti zcrama. ali kad hi to pokiisao uvidio bi da nc mozc. 

U vjcrodostojnom (sahih) hadisustoji dajcscjtan pokuiaou namazupomcsti Allahova Poslanika, sallallahu 
alcjhi vc scllcm, ali mu jc (Poslaniku. sallallahu alcjhi vc scllcm) Allah pomogao da ga sc oslobodi i 
oncmogucio scjianu da sc domognc bilo ccga sto jc vczano za vjcru i propisc vjcrc. Slicno jc bilo i sa 
spomcnulim slucajcm, kadii jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, bio opsihrcn. Za vrijcmc 
trajaaja sihra scjtan mu nijc uspio nauditi, pogotovo nc u stvarima vczanim za primaiijc i dostavu Objavc, 
prcmda jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm. povrcmcno osjc^cao IcSkocc u vidu govora, ncmoci 
da poncsto sto jc ranijc cinio ucini ili pricinjavanjc kojc sc s vrcmcna na vrijcmc pojavljivalo, ali opcl s 
Allahovom pomoci ncstajalo. 223 SAHIHU-L-BUHARI ^^ MEDICINA 
Slijede ga u predanjii od Hisama Ebu-Usama, Ebu- 
Damra i Ebii-Zinad. Lejs i Ibn-Ujejna od Hisaina 
prcnosc da jc rcccno: '\., u ccslju i dlakama" 

(Ji musiin vf musiifatin). 

''Musatatun" su, kazu, cesljom iscesljane diake 

kose. Isti se izraz koristi i za niti konoplje. J 4 giRK I SIHR SPADAJU oIL^l ^^i^b d^Ji^U 

U UPROPASTA.IUCE (SMRTNE) GRIJEHE 

5764, PRICAO MI JE Abdul-Aziz b. Abdullah, JU" 4.1-^ ^ jd>ili;S J^ ."VTi 

njemu SiileJiTian, a ovome Sevr b. Zejd da je ^. - ,' ' , ,,, ,^ 

cuo od Ebu-Gajsa da jc rckao; "Od Ebu-Hurcjre, S^' l4' i^ 43 ji j>^ j^ ^l^ ^'-^ 

radiiallahuanhu-prenosisedajeAllahovPoslanik, ,, ,, -, ,, =; .- ., ,-. . ?.- 

sallallahiialejhi vesellem, rekao: - ^ '^ ^ ^ 

'Klonite se upropastavajiicih (smrtnih) grijeha: . v^JLlij-iLi/JlolijilljiLil Jli 

visebostva (pripisivanja Allahu sudruga) ' ' ' ' 
isihra!'"' 

DA LI CE SE IZVADITI J^\ ^M^ j* ob 

(NESTO CIME JE NAPRAVLJEN) SIHRA 
(IZ MJESTA GDJE JE STAVLJEN)? 

Katada kaze: ''Pitao sam Scida b. Muscjjeba da -^ A^rj ^4^^ /h V^ ^ ^^^ J^j 
li ce se s opsihrenog covjeka, ili covjeka kqji oe - - "i-, ': 9-. ■■-< :^. ^ '.-- , .^ t , 
moze da pnlazi supruzi, skmuti suit ill ce ga se ^ \ ^^ — , ," ' 

lijcciti nusrom (smjcsom od biljaka i vodc, tc iil^L^ulI^^i^ii.iSjijlJi'H J--'^"^ 
iiccnjcm na lo). ' '' ^-'^j; - ^i, 

'Ne smeta, jer oni (koji lijece tako) time zele --^-W;^!^ 

popraviti stanje (izlijeciti bolesnika), a sve stoje 
korisno nije zabranjeno', odgovorio je." Dakic, Icskocc Allahova Poslanika, sallallahu alcjhi vc sd!cm, u pcriodu dokjc bio opsihrcn oglcdalc sii sc 
u njugovim ijck'^nini (H^ickim), all nc i u duhavno-misiionim sposobnoslima, 

Oluda ccmo. ako analjzjramo i rijcci scslrc Lcbida b. A'sama: 'Ako jc zaista vjcrovicsnik, saznat cc, 
aakonijc, ovaj cc mu sihr pomutiti ramm"- vidjcti da sc doka7iila istinitom prva prctpostavka, jcrsuga, 
kao slo sc vjdi iz gore navcdcnog hadisa, o svcmii podrobno obnvjjcsljla dvojjca mclcka. 

I Ovojc skraccna vcrzija hadisa: "Klonitc sc scdam tcskjh fsmrlTiJh) grijeha... - spomcniitog ii poglavljima 
o savjctitna, Navodcci ga ovdjc u skraccnoj vcrviji, s istitn lanccm prcmisilaca, Buhari jc htio i&taknuti 
pugubnosE naroCilo ova dva Ecska grijcha. 224 t^ikdl cyliS 
d^jlOiJLgii^pa 5765. PRICAO MI JE Abdullah b. Miihammed da 

je cuo od !bn-Ujejne da je rekao: 

"Prvi koji nam jc to ispricao bio jc Ibn-Dzurcjdz, 

koji je rekao; 'Pricali su mi IJrvini ukucani da 

su (to) culi od Urve, pa sam upitao Hisama, koji 

nam je rekao da je cuo od svoga oca, a on od Aise, 

radijallahu anha, da je rekia: ^Allahov Poslanik, 

sallallahii alcjhi vc scllcm, bio jc opsihrcn do ic 

mjere da mu se cinilo da prilazi (svojim) zenama, 

a nije im prilazio." 

Sntjan kaze: ''Kada se to dogada, to je najtezi 

oblik sihra." 

On jc (Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm) upitao: 

''Aisa, znas li da mi jc Allah usiisao dovu za ono 

sto sam ga molio? Dosia su mi dva covjeka, od 

kojih je jedan sjeo pored moje glave, a dmgi pored 

mojih nogu, pa jc onaj (stojc bio)kodmojc glavc 

upitao ovog drugog; 'Stajc (ovom) covjcku?' 

*Opsihren je\ odgovoriojc- 

'Ako gaje opsihrio?\ upitaoje. 

'Lebid b. A'sam, covjek iz plemena Benu-Zurejk 

(Zurcjcanin), liccmjcr (munafik) i savcznik 

zidova', odgovorioje. 

^Cime?\ upitao je. 

^Cesljem i diakama', odgovorioje. 

'Agdje (je to)?\ upitaoje. 

^U caski muskog cvijcta palmc ispod plocc u 

bunaru Zervan*, odgovorioje." 

Ona (Aisa, radijallahu anha) kaze: ''Vjerovjesnik, 

sallallahu alejhi ve sellem, otisao je do bunara da 

to izvadi, pa jc rekao: 'Ovo jc bunar koji mi jc 

pokazan; voda mu jc (crvcna) kao da jc rastvor 

od kne, a palme kao glavc sejtana', dodavsi da 

je to izvadeno/' Ona (daljc) kaze da je iipitala: 

"A da si to (tj. razotkrio ili Jijecio nusrom)?'\ pa 

joj jc rekao: "Allah mc jc izlijccio, pa nisam htio 

ni prema kome od Ijudi da potpirujem zio/' 

Li>:^i^ j^^ i:^i]i J^i'. jiScJLS 'j^j \ . j}5\ -J i.-J.--al^1 \^ J^l JJ 4i\ Jl iJI-UaI 

ji^i jl:u; ^^j J J 11. ^iJi j£ [>t, 

l-ipl |V -lJ JIj ^ -j^j JLJ y-jj^L^ Jlj 

U^ll- jL^ J^ UiA^ jjjj J^ Jj> J:^j ' j^ r* J Jli ^ij Jli dJLlflj kJu J Jlfl IJj JLi 

cJIj O^Jji Ji ij ij^l J CJ^ ^i iiii' I— ir ^ ^1 jj. jui :^>;^i Ji >Ji -*r _y 1 ^u c > jl^j ^liJ-l i^UJ U^L^ j^j i;^^! jJ^ >JI 225 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA SIHR' 

5766. PRICAO NAM JE L'bejd b. Isma^il, njemii 
Ebu-Usama, a ovome Hisam da je cuo od svoga 
oca da jc Aisa rckia: ''Vjcrovjcsnik, sallallahu 
alejhi vesellem, bioje opsihren dotemjereda mu 
se pricinjavalo kako cini nesto sto nije cinio, sve 
dok me jednoga dana, dok je bio kod mene^ nakon 
dugog obracanja Allahti dovom, nije upilao: 
'Aisa, znas li da mi jc Allah usiisao dovii za ono 
za sta sam molio?' 

'A sta je to bilo Allahov Poslanice?', upitala sam. 
'Dosia su mi\ odgovorio je, 'dva covjeka, od 
kojihjejedan sjeo pored moje glave, a driigi pored 
mojih nogii, pa jc jcdan od njih upilao dnigoga: 
'Sta covjeka muci?' 'Opsihrenje', odgovorioje. 
'A ko ga je opsihrio?\ upitao je. 
'Lebid b. A'sam, Zidov iz (plemena) Beiiu- 

Zurcjk.'- odgovorio jc. 'Ciinc?', upilao jc. 

'Cesljcm, dlakama i prahom caskc od muskog 

cvijeta palme', odgovorioje, 

'A gdje je to?\ upitao je. 'U bunaru Zu-Ervan', 

odgovorioje.' 

Poiomjc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, 

sjednom grupom svojih drugova otisao do bunara, 

pogledao ga, i palme iznad njega, a zatim mije, 

vrativsi se, rekao: 'Tako mi AMaha, voda mu je 

(crvena) kao da je raslvor od kne, a palme kao 

glavc scjtana/ Rcklasam: 'Allahov Poslanicc, zar 

ih nisi izvadio?' 

'Allah me je izlijecio\ odgovorioje, 'pa nisam htio 

da o tome medu svijelom potpaljujem zio.' Zatim 

jc narcdio (da sc to zakopa), pa jc to zakupano.'' ^ ^ ^ " ^ -^ ^ ^ rH *- S- f ' ^ ■ a 


J -' i- u*jj^i jj^ ^y^j j^i^ M -ii J^^-^j Ij 

1 " ^ ^ 

j:_ > 4.^1 j^Vi 5; li Jii :i ^ ^ ' iK i^^l^'j ^Liii ^u: u^l; ofe' ^1} jiil J 


I Poglavljc sa istjm naslovom navcdcno jc i maloprijc, a tako jc navcdcno u mnogiin vcrzijama Buharijcvog 
Sahiha, dok u nckim vcrzijama to nije slucaj, Mogucc jc da sc radi o ^sci, a samo ncki to pripisuju 
Bi^ihiiriju. 226 
r^lhl l c^lla ^^ <^ JIOJI 0}f\^ I UMIJECE GOVORAIMASVOJU MAGIJU ^ jM L>f ^! -.^1^ 

5767. PRICAO NAM JE Abdullah b.Jusuf.njemii ^U u;^! Jii^;^<ijlii lil^ .ov^V 

Malik^aovomeZejdb.EslemdajecuoodAbdullaha ^ ^ ...',:,„-,, 

b. Omcra, fadijallahuanhiima, dajci-ckao: ^^:^;>^,^l^!r^(^i 0^4j^ 

''S istoka- sudosladvacovjcka,pasuprisiitnc,kad ,.i^>jj liii j _ili v^^j^-^^U^ 

su poceli govoriti, odusevili svojom rjecitoscu. ' ^ "»'..,.' 

Tada je Ailahov Poslanik, sallallahu alejhi ve lJ^I S^ C^!^ ajjUj^^-j Jlii l^^i;;J _^l3l 

sellem, rekao: "I umljece govora ima svoju -'J^J ' id; "'"Mir'-J 

magiju', ili: ^1 neka Je vrsta govora magija.'^ . ^ - - ■ ; 

ADZVA-DATULE JklA^ ^^U J^jJl JG 
LIJEK SU PROTIV SIHRA Jli 4:,p <i)l (5^j ^^ ;j^ 'Aa^ 4^ j^Lc U^o^l 1 =» 5768. PRlfAO NAM JE Ali, njcmu Mcrvaii, ^Uu^^l jij> L.^1^ j^ LiJ^ .^v-A 
a ovome Hasimdaje cuo od Amira b. Sa*da, a on 
od svoga oca, radijallahu aiihu, daje Vjerovjesnik, 

sallallahualejhivesellem, rekao: '^Ko svakojutro s^^ol^i^U js^l^kil j^-^^IJU 

poiede DO nekoliko medinskih datiila (adzvel-lai - - * -' ' - -. - ^/itf ^ 

mu dan od jutra do noci nccc (moci) nauditi m -^f ^:\^ ^ -^ ^ ^\ ■'^^r 

otrov ni sihr." Drugi kazu: ".,. sedam datula/'"* , ^\^ Z^l'jS 

5769. PRICAO NAM JE Ishak b. Mensur, njemii L^i j_^ ^ J,\^J.l iSl^ .ovn'^ 

Ebu-Usama, a ovome HasiiTi b. Hasim da je t , ^^ - ' t, , 1 <>:. -. A ^ 

cuo Ainira b. Sa^da da jc rckao: ^^Cuo sam da Jc ^^ ^^ r?^ ^-^ r^^ ^^-^ ^^^ J? 

Sa^d, radijallahu anhu. rckao: ^Cuo sam Allahova j^^^^iii^^ilx:. Jj^aX^^;,L^ 

Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je ^ '-.,'/ 

rekao: oiy:^^^^^J^_-^-jiiJj-jo**^ 

'Ko ujutro poiede sedam medinskih dalula adzve ^ » ;,. ^ ^ ...:, ' .r^' ^r;, . . 

- taj mu dan nccc nauditi ni otrov ni sihr' ' i ^ " ^ " i 2 Rijccjc o d\ojJci Ijudi jz picmcna Bcnu-Tcmim^ kojcjc naslanjivalo prcdjcic prcma Iraku, daklc istocnood 
Mcdinc- 

3 Hattabi vjcstinu govora djjcli na dvijc vrstc: jcdnu koja odisc iimijcccm dokazivanja cilja, ma o ccmu sc 
radilo. f drugu koju k;imklt:rjzira vjfilina pridobivanja slusalat::i i njjhovt; piii^nju. If kao Uikva prijdsljivija 
ncku \Tslii magijc, birducj da plijcni srcc, poiTiucajc raziim i sivari prikaziijc drugacjjima ncgo sio one 
po svajoj prirodi uistinu jcsLi. Stoga vjcstina govora koja granici s magijom i jcstc pokudcra, pa sc ona 
s pravom nazjva sihrom. 

4 Rijccjc o najboljoj vrsli inchkjh mcdinskjh dalula srcdnjc vclicinc, krupnijih od datula sajhani. 
Ibn-Kcsir kazcdaoncpotjccuod palmc kojujc svojom mkom posadio Ailahov Poslanik, sallallahu alejhi 
vcNcllcm. 

227 SAHIHU-L-BUHARI ^^ MEDICINA 
NEMA SOVE i^U -j ol. 

5770. PRICAO MI JE Abdullah b. Mutainmed, 6'j^ j^J. ^; i,\'xJ^ il^ .sw- 
niemu Hisam h. Jiisiit' a ovome Ma'mer da ie ciio ,^«,i '.;'.,.,- 
od Ziihrija, on od Ebu-Sclcmc, a ovaj ud Ebii- ^'4-^^ J^y^^ ^ ^^^y.:y.^ ^ 
Hurejrc, radijallahu anhu. da je rekao: "Allahov je jij jij ^ ^\ ^3 =-^ J ^ H:: ^f 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: . _ ^ . \' . \ . "^ 
*Nema zaraze (od svake bolesti), niti zioslutnje ^^ ^^ "^J >^ ^J ^J-^ ^ ^" ^^ 

{splicama),nitisove'-pajeJedanbedLimiipilao: i^^i j^^: ,^1 j^;^'^, j^^ct^l^^t 

'Allahov Poslanicc, akakotodascdcvcupustinji - "- .-'' / I I '- , 

(zdrave) poput gazela, kad se s njima pomijcsa ^'>r^ ^y^^^ j^^ l^^U^^ '^^\ l^\S 

siigava deva, zaraze?' -.r^ -,:. - ■ '• ^ ', - 

A ko je zarazio ovii prvii/ , upitao je AJIaiiov ^ ^ ^ j- -> 
Poslanik, sallallahn alejhi ve sellem." 

5771. Od Ebu-Seleme prenosi se dajecuo kako ^ly^'ji ]^ ^liL ^1 ^S .ovv\ 
je Ebu-Hurejra kasnije govorio: "Allahov je -.-.?< .'..,>, 

Poslanik, sallallahn alejhi ve sellem, rekao: C-^ ^ -'^^ "^"^^-^ '^ "'^ ^^ "^^ '^'^- 

'Ncka onaj koji ima bolcsnc dcvc svojc dcvc t^ . =\'';f .;> ,i{,- - . ' , ^i « >", 

niposto nc mijcsa sa zdravim dcvama! r , -^. ^- -■ ^ r* _ rJ Ebu-Hurejra porekao je prvi hadis, pa smo mu S^l^iUJ^jnl Jliilili-L^i^^^jl^N 

rekli: ''Zar nam ti nisi kazivao da nema zaraze?' 

Tada je on nesto smr^io na abesinskom. Ebu- .o^^-l^^ 

Usama kazc: "Nisam vidio da jc zaboravio ncki 

drugi hadis do ovaj."' I Prudisliimski Arapi vjcrovali suda i^glavc iibijfnog, akosc njcgova krv ncosvcli, izidf crv koji obiUi^^i oko 
njcgova gmba i govori: ''Napojtc mc, napojic mc!" — svc dnk ncko ubijcnog nc osvcli. S drugc straac, 
7idovi su vjcrovali da on scdam dana obila7i grob ubijcnog prijc ncgo sto ode, 

Kazzaz kazc da su vjcrovali da &c nc radi o crvu, ncgo o nocnoj pEJcJ - kao da jc htio rcci sovj — cijc sii 
spuSianjc i krccanjc na kuci u^imali zd los prcd/nak i nagovjcstcnjc smni nckog od ukucana, dok Ebu- 
Ubcjd kaic da su vjcrovali dii bc kosli umrloga prcCvaraJLi u sovu koja Icii, Ic da navcdcni hadis Ircba 
shvatiti u torn smislu, tj. da to nijc tacno. 228 
^hl l ^t\h ^^ .'rtjiqill nt/|K1 NEMA ZARAZE ^'^ 3 ^^ 

5772. PRICAO NAM JE Seid b. Ufejr, njemu Ihn- J'-^ Jli ^U ^ 1^ lili .ovVT 
Vchb, a ovome Juniis da je cuo od Ibn-Sihaba. on .r - - , . , ■ , . . . , .. 

od Salima b. Abdullaha i Hamzc da jc Abdullah v^-^'J^^^^'^'^^^^-^:'^^-'^^^' 

b. Omer, radijallaliu anJuima, rekao; "Allahov ,ii^]jii v-ilililjlSjj^jiilJltf/^'iLi 
je Pnslanik, sallallalui alejhi ve sellem, rekao: ' :: , ' ,/,',,,'_ 

•Nema zaraze (od svake bolesti), niti zioslutnje s:^ ^joj-^ "i^ :i^,-iil Jj^3 J^ J^ U-^ 

{s pticama). Nesreca je u troje: konju, zeni i kuci.'" ^ ^|^,j ;|^|- ^, j ^^: j 'jtj, |^j 

5112. PRTCAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu :,i 4^ ^'^' ^C?' j^!^' '^^ ■''Vvr 

Abdur-Rahmana daje Ebu-Hurejra rekao: f^^^ ^ ^^ - ^^ ^^ ^Y^^ 

"AJIahov jc Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, j^i ^. ^i J^j J,jL^ JLi s^;^ d ^^I 
govorio: ^Ncma zaraze.'" 5774. Ebu-Selema b. Abdur-Rahman kaze: "C^uo IX^ :j^")\-^ ^ ilU jpT JLi .ovvi 

sam Ebu-Hurejru kad je rekao da je Allabov . * , •'']''^4^sfi .-.^^ 

Poslanik, sallaliahu alejhi ve sellem, govono: ^Ne ^^^^ ^-'^^^ ^/ J15 * ^l ^ 5» U 

mijcsajtc sugavc (bolcsnc) dcvesazdravima!'" . 4jli j^ 

5775. KAZE Zuhri da mu je pricao Sinan b.Ebu- ^ jlL. J^' Jli j>j^^^ ^j .ovvo 
Sijian Dueli da je Ebu-Hurejra, radiiallahu anhu, - . ,^ " . . , ^ cri ^i . f 

rekao: "Allahov jc Poslanik, sallaliahu alejhi vc ^^ ^ ^^ ^^ ^>"> ^' ^' ^^^^ t^^ ^j 

sellem, rekao da nema zaraze, pa je jedan beduin ^i^j ^^(^ ^^J^ n; j^,^ ^ ^, j^^ jj 

ustao iupitao: 'Jesili vidiokakose deveupustiiiji "' , , . , j> , ^ - - - .' 

(zdrave) kao gazele, kad im dode sugava deva, ^tpilULi^I JU^^ j j^ Jj^'l^ljl JLie 

zaraze se?' Tada je Allahov Poslanik, sallaliahu ^ a ^., '►,: » . o< s , ,(/ * ', ,^ Tr 

alejhi vc sellem, upitao: 'A ko je zarazio ovu -^ ' ' ' . '' ."'' 

prvu?'" .jyvi^:;t^ 229 SAHIHU-L-BUHARI 
MEDICINA f. 'i* 5776. PRICAO MI JE Miihammed b. Bessar, 1^1^ ^ll ^ !^ J'j^ .ovvi 

njemu Mu hammed b. Dza'fer, a ovome Su'ba da 

Jc Katada rckao: *'Cuo sam od Encsa b. Malika, 

radijallahu anhu, aonod Vjerovjesnika, sallallahu 

alejhi ve sellem, da je rekao: 

'Nema zaraze (bez Allahovog odredenja, koja 

prelazi samo od sebe), niti zloslutiije (s pticama); 

svida mi sc sliitnja na dobro.' 

'Astaje slutnja na dobro?\ upitali su, 

Xijepa rijec'j odgovorio (im) je. qJLU l^ - ■ ^ - ^ ^Ld 'L^*.^ Ljwb>- ^J-a:>- /nJ J-4-^ 13 POKUSAJ TROVANJA VJEROVJESNIKA, 
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM 


jcjjji .d-of jji J^-^j ifl I— iij O tome od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, preko Aise, prenosi Urva. 

5777. PRif AO NAM JE Kiilcjba, njemu Lejs, 

a ovomc Scid b. Ebii-Scid da jc cuo kad jc Ebii- 

Hurejra rekao; ''Kada je oslohoden Hajben 

Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, 

poklonjena je zatrovana ovca, pa je AHahov 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

'Sakupitc mi 2idovc koji su ovdjc bili!' tCada su 

ih sakupili, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 

sellem, rekao im je: 'Upitat cu vas nesto, pa hocete 

iimi reci islimi?' 

'Hoccmo, Ebu-Kasimc\ odgovorili su. Tada ih 

jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, 

upitao: 'Ko je vas otac?' 

*Nas je otac taj i taj', odgovorili su. Tada im 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 

Xazctc, vas jc otac taj J taj/ 

'Jeste. istinu si rekao\ odgovorili su. Zatim ih je 

upitao: "Hocete li mi reci istinu ako vas jos nesto 

upitam?' 

^Hocemo, Ebu-Kasime', odgovorili su, "ako ti 

nc kazcmo pravo, znat ccs da lazcmo, kao sto si 

saznao kad smo ti slagali za svoga oca.' Zatim ih 

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. .^:j]\j^:i^l^i^:^^3j 


>-* Jii ;: 'jij^ u' c^ Jb^m.^ ^. y- 7^ j,j^ I s. 


^ 1 ^r j^ w^ 

& nil j_jij jUs :j->u Uj.I \ji\i :^S\ Ja -I ^ ■^. -iLl Jj^j U Jli ^} J ^^r^ I? ^'J^ 230 
r^lhl l c^lla ^^ <4* JIOJI 0}f]^ upitao: 'Ko ce biti stanovnici Vatre?" — pa su rekli: J* ^^ ^ 1^^ *^ ^^^l^ 0] c^ j^^ 

'Mi cemo biti u njoj kralko, a oiida cete nas vi ^ ".^ »-: , j|^ .^^ .^, j; - ■?[" 

u njoj zainijcniti/' Tada im je Allahov Poslanik, ^^ , ^ / , ," /^ ^\/ 

sallallahu alcjhi vc scllcm, rckau: 'Oslanitc u njoj ^^^ ^ ^1 ^^j^ i^Lii dJiJ Jp ^^^ 

prezreni! Tako mi Allaha, mi vas u njoj nikada .V' V,^: "^-i- ti- ■ : = : 

necemo zamijeniti!' Zatim ilijeupitao: 'Hocete li " " - '^' 

mi reci istinu ako vas jos nesto upitam?' 

'Hocemo', odgovorili sii, pa ihje upitao: 'Jesle li 

u ovoi ovcu podmctnuli otrov?' 

■Jesmo\ odgovorili su. 

'A sta vas je na to navelo?', upitao je. 'Htjeli smo 

da te se, ako si lagao, rijesimo, a (znali smo) ako si 

vjcrovjcsnik, da ti nccc nauditi', odgovorili su "^ U drugoj vcrziji ovog hadisa, kojii, prcnosccj jc od Tkrimc, navodi Tabcri, stoji da su zidovi Allahovti 
Poslaniku, sallallahu alcjhi vc scllcm, odgovorili kako u vatri nccc biti viSc (.kI ccLrdcsct noci 
(iiludiRijucf na vrijcmc u komc su, u Musaovom, sallallahu alqjhi vc scllcm, odsuslvu, obo/avali Icic) 
tc da cc ih poslijc toga zamijcniti drugi (mjslccj na Muhainmcda, sallallahu alcjhi vc scllcm. i njcgovc 
sljcdbijnik;;), na slo imjc Allahov Poslanik, sallallahu alujhi vo scllcm, odguvorio da cc u rjaj vjccnoostali. 
K.ao potvrda Poslanikovih, sallallahu alcjhi vc scllcm, rijcci stigia jc objava kur'anskih ajcla: "Oni govorc: 
'Vatra cc nas doticati samo ncko vrijcmc,,.'. a nijc tako! Oni koji budu zio cinili i grijcsi njihovi budu ih sa 
svih sirana stigli - oni cc alanovnici Dzchcnncma bili i u njcmu cc vjccno boraviti "(El-Bckara, SO-81) 
[ Abdur- Rahman b. Zcjd b. Eslcm lakodcr od svoga oca prcnosi da su zidovi, kada ih jc Allahov Poslanik. 
sallallahu alcjhi vc scllcm, upicao koga Tcvral kao slanovnikc valrc spominjc, odgovorili da cc oni u njoj 
boravili cclrdcsct dana, nakon ccga cc oni izici, a u njoj cc ih zninijcnili drugi {mislcci ra Muhammcda, 
sallallahu alcjhi vc sdlcm, i njcgovc sljcdbcnikc), Tada jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
rckao: ''Lazctcl Tako mi Allaha. mi vas u njoj nikada ncccmo zamijcniti!" Kao porvrda njcgovih rijcci 
objavljciii su gore navcdcni kur^aiiski ajcli. 

LT prcdanju kojc od Encsa prcnosi Hisam b. Zcjdsloji da jc otrov podmctnula zidovkazakoju Ibn-Tshak kazc 
da sc zvola Zcjncb bini Hans (zcna Sclama b, Muskima). U mursci prcdanju od Zuhrija sioji da jc najvisc 
otrova podmctnula u piccku i but jcrjc prcthodno cula da upra\o tc dijclovc najvisc voli Allahov Poslanik^ 
sallallahu alcjhi vc scllcm, tc da jc on odabrao piccku i osjctio otrov eimjujcTagri^ao, 
U vise sc prcdanja od Aisc, radijallahu anha, prcnosi da jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
na samrlnickoj postciji rckao: ''Aisa, jos uvijck osjccain gorcinu zaiogaja koji sam pojco u Hajbcru. 
Ovo jc vrijcmc kuda mi od loga olrova pucii vralna zila/ 11 231 SAHIHU-L-BUHARI 
ME Die IN A UZIMANJE OTROVA 

T LUECENJE NJTME TE NJEMU SLTCNIM 

STETNIM I ODVRATNIM STVARIMA' 

5778. PRICAO NAM JE Abdullah b. Abdul- 
Vchhab, njemu Halid b. Haris, a ovome Su'ba da 
Je cuo od Sulejmana, on od Zekvana, a ovaj od 
Ebu-Hurcjrc, radijallaliii anhu, da jc Vjcrovjcsnik, 
sallallahu alcjhi vc sdlcm, rckao: 
"Ko se baci s brda i (tako) izvrsi samoubistvo - 
uci ce pravo u dzehennemsku vatni, kroz koju ce 
vjecno propadati. Ko popije olrov i (tako) izvrsi 
samoubistvo - pravo ce u dzehennemsku vatru, 
u kojoj ce vjecno boraviti, svojom mkom drzeci 
i pijuci otrov. Ko nozem (zeljeznim predmetom) 
izvrsi samoubistvo - pravo ce u dzehennemsku 
vatru, u kojoj ce vjecno ostali, svojom rukom, 
nozcm, sam scbi probadajuci stomak/' ■ ^* J ^ a 

^ J- J "^ 

^^ is^j v;^ J ^ j^ji dvj'i Ij^ 

J .o.^ <«^ J^ia i^ ^_^ J^j ]JJ l^ 

lii L^j ijii^ ijjLi -^ jL- J oLj^: dx 


. >J' . ill i;i ildi ilii i!;a >' j aj J 

, - L . - — ■ - j^l Jli ^U ^ ^Ia Ujoj^l ^_5j1 ^^ ^ > 5779. PRICAO NAM JE Muhammcd b. Selam, ^ ^1 ^'^ f"^ ^ ili' Ll=li^ .ovv^ 

njemu Ahmed b. Besir Ebu-Beki", a ovome Hasim 

b. Hasim da je cuo od Amira b, Sa'da, a on od svoga 

oca, koji jc rckao: "Cuo sam Allahova Poslanika, 

sallallahu alejhi ve sellem, kadje rekao; 

^Ko ujutro pojede sedam medinskih hurmi {adzve) 

— laj mu dan nece nauditi ni otrov ni sihr.'" w- - w- fi r- 

^ *^J ^ Pjll! dUi Djju 1 O^Ap- fl ■ I Ovim sc aludira tij Posliirikovu. Stilliillahu alujlii vc sdlcm, /:kbnmu lijcCcnja hiinirn slviirimii, kako jc ii 
k(imcn(aru hadi?^: '"Allah vam u onomc slo jc zabranio nijc dao lijck' - navcdcno u dijdii o picima. 
O ncdvo&mislcciaj Poslanikovoj, sallallahu alcjhi vc scllcm, ^abrani lijcccnja haram stvarima govorc 
j hadjsi kqjc usvojimzbirkamanavodc Ebu-Davud,TJnTiJzJ idnigi. McdiiMm^ Ibn-Bctlal navodidaQzimanjc 
otrova u i7U7Ctnim sluCajcvima nijc 7abranjcno tc da ^a jc do7voljcno U7Cti u sasvim maloj Icolicini pod 
uvjotom da pomijcMin s dmgirn slvarima korisli, a nc slcli. Hallabi kaic: "Odvralnosi jc ovakvih lijckova 
dvoslroka: q pnglcdu njihovc nccistocc (kao sto su vino/alkohol/ i mcso zabranjcnih zivotinja) i ii poglcdu 
gadonja. Mcdulim, vccinu jc lijckova ncprijaino uzimaii, iili hu ncki manjc, a ncki vise noprijaCni. 232 t^ikdl cyliS 
d^jlOiJLgii^pa MAGAREtE MLIJEKO ^"j] JA] ^h t ' ^-^ *. . 5780. PRICAO MI J E Abdullah b. MuhamiTied, ji;^ lii^ .ui^: -il-Ci^^i^ .oVA- 
njemii Suf|an, a ovome Zuhri da je ciio od Ebii- , . f- ^" „ ; , . ^ .i 

Idrisa Havlanija, a on ud Ebu-Saicba Huscnija, ^ v^^^^^ -^-^'- ^^ ^ ^'^^' ^^ 
radijallahu anlui, daje rekao: 
"VJerovJesnik, sallallahualejhi vesellem^zabranio 

je da se jedu sve zvijeri s ocnjacima.'' ^J iSj^y^ ^^ Cs"^ '-^^^^ ^i^ ^^ ^ 

Ziihri kaze: "Nisam ga (hadis) cuo sve dok nisam 
dosao 11 Sam." ^i^rju^^i^::^!^;^^ .^ ^ ^ > .fUi, Ji _"* 


578]. Lcjs dodajc: 'Tricau mi jc Junus da jc 
pitao Ibn-Sihaba: *Mozemo li uzimati abdest ili 
piti magarece mlijeko, ziic od zvijeri i mokracu 
od deva?', pa mu je odgovorio: ^Muslimaiii su se 
njima lijecili i u tome nisu vidjeli nisla lose. Sto 
sc ticc magarcccg mesa, culi smo da gajc Allahov 
Poslanik, sallailahu alejhi ve sellem, zabranio, ali 
nismo culi niti daje dozvoiio niti da je zabranio 
magarece mlijeko.' Slo se, pak, lice zuci od 
zvijeri, Ibn-Sihab jc rckao: ^Ebu-ldris Havlani 
pricao mi jc da mu jc Ebu-Sa4cba Huscni rckao 
kako je Allahov Poslanik, sallailahu alejhi ve 
sellem, zabranio da se jedu sve zvijeri koje imaju 
ocnjake. 1? ^ ^ 9 ?3^T j;>^i L-»L^ J,\ Jii A^i Sji;^ ii!j ^ 

^1 H;? i^ ot jN>i s-J\ yi 

^^ J^ J^' S^ ^'' ^ "^^ J-^j "^^ °^ ''^ ■ i ' cr^i S^ ^^ 2 Ibn-Bcttal kazc do jc Zuhri na osnovu Poslanikovc, sallailahu alejhi vc scllcm, zabranc da sc jcdc mcso 
svakf zvijeri koja ima ocnjakt; izvco i ^akljuccik o zabrani korislonjc njihovc ?uci. 233 SAHIHU-L-BUHARI l^m MEDICINA 
AKO MUHA PADNE U POSUDU .li;ll ^ uI-IjaJ' ^3 'i! •^^ 

5782. PRICAO nam JE Kiilcjba, njcmu Isma'il JjJr ^ j^C^l l^'^ i^ ^^ ."VAT 

b. Dza'fer, a ovome Utba b. Muslim, oslobodeni 

rob plemena Benu-Teraim, da Je cuo od Ubejda b. Jt -^ Cj^ t;^ ^. J^ (*^ Jt "-f^ J^ 

Hunejna, oslobodenogrobaplemeiiaBenu-Zurejk, 

da Je rekao: Od Ebu Hurejre, radijallahii anhu, sg 


'" > 


prcnosidaJcAllahovPoslanitsallallahualcjhivc ^ j J^dn^'jllj JU.>:f:^1 J_^JOl J 
sellem, rekao: ' - "- ' 


*'Kada ii posudu nekog od vas padne muha, neka je j^\ j jU -^^1=^ *j' -^ -JLJilLi 15a: 
svLi zamoci, pa onda izvadi i baci, jerje najediiom " ' . . 

njcnom krilu bolcst, a na drugom lijck/'^ ■ "^^ j^^^ Jj ^^ y^^ I Ebu-Ja'la ii mcrfii'' prcdanju od [bn-Omcra navodi da cc "svi insckti osim pccic biii li Dzchcmicmu , 
a D^ahi^ dodiijc dti "one li D2chcnntrrnu nccc bili zulo da bi bile kiiznjcnc, vcc da bi sc njima ka2njavali 
stanovnicj Dzchcnncma". 

Ibn-D7.cv7i smatra da sc nc trcba Cudili lomc sto su u navcdL:nom hadisu, vc7^ino 7a muhc, spomcnmi 
j bolcst i lijck, Tako pccia islovrcmcno luci mcd kao lijck, s jcdnc, i otrov s drugc srranc, slicno zmiji. 
ciji jc otrov sinrtonosan, a cijc sc opct mcso korisli za spravljanjc protQOIrova, 234 
^M U ime Allaha. Svemilosnog, Samilosnog! 
^ 4 ODJECA 
O RIJECIMA UZVISENOG ALLAHA; 

"RECI: ^KOJEZABRANIOALLAHOVE 

UKRASE, KOJE JE ON ZA ROBOVE SVOJE 

STVORIO?^'^' 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: 
"Jedite, pijte, oblacite se i milostinju dijelite, ali 
bez pretjerivanja i gordosti."^ 
Ibn-Ahbas kaze: "Jedi sto zelis i oblaci sto zelis 
ukoliko mozes izbjeci dvije stvari: pretjerivanje 
i gordoat " 

.iU 5783. PRICAO NAM JE Isma'il, koji kaze da ^ ^U ^1;: JLi j_^L^]u:lC .ovAt 

Je njemu pricao Malik, prenoseci od Nafija, ^. », . t ^ . ' 
Abdullaha b. Dinara i Zejda b. Esleme, koji su ga '^J^ r^^ o^ ^l3j jl^.f Cf- ,^'^J cf^ 

obavijestili da Ibn-Onier, radijallahu anliu, prenosi 

od AUahova Poslanika, sallal lahu alejhi vc scllcm, 

daje rekao: 

''Uzviseni Allah ne6e (po)gledati onoga koji iz 

gordosti viice svojii odjecu."^ . :.%X t'J ^ ^ J! Jii >L: V Jis 1 Kur'aii, El-A'raf, 32. Taburi posrt:dslvum Dzcifffii b. Ebu-Mugiri; prenosi od Suidab, D^ubijjra, koji prenosi 
da jclbn- Abbas kazivao: "Pripadnici Karcjsa itnali su obicaj h(xla[i po kuci goli, zvizdcci i klcpccucin tako 
da jc U7viscni Allah tim povodom abjavio navcdcni ajct/' Ovo &c prcdanjc prenosi vjcrodostojnim lanccm 
prcnosilaca, a prenosi sc i prcko dmgih lan.ica prcncisilaca u isloinc ill slicnom oblikiL 

2 Razlog navodcnja ovoga hadisa Ic Ibn-Abbasovog prcdanja jest ranijc navcdcni ajcl. jcr sc ii ajclu koji 
prcthodi ovomc navodi: "I jcditc i pijTc, samo nc prcrjcmjtc; On nc voli one koji prctjtruJLL* (El-A'raf, 31) 
Prtiljcrivanju, inaOtr, zr\iii:i prt'lazak gnmitt; u nc^omu ilo f^f djdom ili govorom mjinilfSlira, dok gordosl 
proLzilazi iz nckc osobinc koju coyjck sam scbi umislja, a oznacava oholosi koja sc iskaziijc prilikom 
objcdovanjii, obliitcnjii i slicno. Tako ovaj hadiscini zbir Ijudskihosobina kojc su zacovjcku, njcgovu duiu 
i tijclo korisnc i na ovomc svijclu i na Sudnjcm danu. 

3 OvLinscumctaforickomsmilualudiranafiamilosti iriLlosrdckojcUzviscni Allah ncccpokazaiiprcmatakvim 
osobama, i na ovomc svijctu, svc do Sudnjcg dana. Mcdutim, postavija sc pitanjc da Ii sc la odnosi i na 235 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA POVLACENJE IZARA' BEZ GORDOSTI ^%^^ L>5 ^Jji^ ^ vV f f, ^ 5784. PRltAO NAM SE Ahincd b. Junus da jc !^j lii^ Jr^A ^i -^^ ^-^ -^VAi 
njemii pricao Zuhejr, kome Je pricao Musa b. ». ^ ^. , . ,. :,:* >, . ' i^" - 
Ukba, prenoseci od Saiima b. Abdullaha, a ovaj ^- -■ ^j^ ^ o^lt^^ 

od svoga oca, radijallahu anhu, koji prenosi daje 1'}!^^^ JiJ>t^1 j^^ jji^^^^t 
Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve sellem, rekao: . ., ^ . "'^ '. > ^^ I,'/'; 

"Ko iz gordosti povlaci svoju odjccu - Uzviscni j^^i J^ ^^^ f)i s^l^i jJi^. ^ '^'^^ 
Allah nece ga (po)gledati na Sudnjemu danu/' Tada ^ 
Ebu-Beki" upita: "Allahov Poslanice, Jedna strana 

mogaizara. i pored mojepaznjepnpusti?"-Na to mu ^ .£jj ^ ^\ jdi ^ iUi jili:t i^ 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori; 
'*Nisi od onih koji to cine zbog gordosti.'" C -r t L? Jl j! .j;^ -U^ 5 ..r^j ^ ^ 


5785. PRICAO MI JE Muhammed da Je njega 
obavijestio Abdul- AMa, prenoseci od Junusa, 
koji prenosi od Hasana da je Ebu-Bekra, 
radijallahu anhu, rckao: "Dok smo jcdnam bill 
s Vjcrovjcsnikoin, sallallahu alejhi ve sellcm, 
nastalo je pomracenje Sunca. On je odmah iistao, 
zurno vucuci svoju odjecu dok nije stigao do 
dzamije.^Narodseponovookupio{preddzainijoTn), 
a on jc klanjao dva rckata namaza, nakon ccga jc 
pomracenje prestalo. Tada nam se obratio rekavai: 
'Sunce i Mjesec jesu dva znaka medu Allahovim 
znacima. Tako, kada vidite nesto slicno, klanjajte 
namazi moliteAllahadok to nc otkloni/""^ -fi-j 


I I- _- ^ ' 1-11 "1^- ; Ml ^ -' M "■' *"'' i o[ Jlij liU J^I p l^ jii .1^3 J-^ mu&karcc i na ^cnc. Tako Ntsai i Tabcri, posrcdstvom Ejjuba, kaji prenosi od Nafija, a ovaj od Ibr-Omcra, 
uvczj sa spomcnutjm hadisom prcnosc dajc Umm-Sdcma upita la: "Sta da radc zcnc s donjim rubom svojc 
odjccc?", na sto jc {VjcmvjcsnikH sallallahu aJcjhi vc sellcm) (idgovorio: "Ncka spustc za jcdan pcdalj" 
(sibr = 22,5 cm.). Ali oEa jc i daljc piliila: ''A ako im \ daljc biidu nogc alkrivcnc?" On na lo (.idgovuri: 
"Ncka ih spiistc do clanaka, ali da nc prclazc daljc (TJrmizJjcvo prcdanjc). Oovoinc postojcjos ncka sMcna 
prcdanja. Na icmclju vise razMciiih i?vora i vcrzijaprcdanjaoovompiianjuncki uCcnJaci izvodc zakljucak 
da u vczi sa spuslanjcin donjc odjccc postojc po dva slucaja i za miiskarcc f za zcnc. Tako prcma ovoinc 
misljcnjuzamuskarccposuiji prvi.opccprihvaccni, koji duzinuizara (donjc odjccc)ogranicava do polovinc 
polkoljcnicc, t dmgi, dopusCcni - do clanaka. Zu zcnc opccprihvaccni fsliicaj) znaci da (donja odjcca) 
nc prclazi dopuslcai (sliicaj) knd muskaraca vise od jcdnog pcdija, a dopustcni - do clanaka. 
Dio odjccc koji pokriva donji dio tijcla. 
Povlaccnjc izara u ovomc slucaju, dakic, nijc grijch. 

Vuccnjc odjccc zbog zurbc nijc, prcma tome, zabranjcno. Zabrana sc odnosi samo na situaciju kada sc tocini 
iz oholosli, odnosno iz gordosli, 

Opomraccnju Sunca i Mjc&ccai tomc&tatrcbaciniti utomslucajuopsimoscgovoriupoglavljuonamazu- 236 
tiuiiiii <tiii^ ^^ '^j^jlgjll 0}f\^ ZASUKJVANJE ODJEtE ^LiJl ^j^x^l ^l^ 

5786. PRlC'AO Ml .IE Ishak, kojcg jc obavijcsliu J^ i^' ^'J^'^ jL;^! J'^ ."VAT 

■J ^^^ ^ j"^ , 

Ibn-Sumejl, njega Umer b. Ebu-Zaida, a ovoga *. f.^ .^^^if :'.,: f ^' *"* i^-'i 
Avn Ebu-Dzuhajfa, prenoseci od svoga oca Ebu- ' ^ ' - - - 
D^uhajfe, koji Je kazivao: cJiy JLI 

^'Vidio sam Bilala kako dolazi s kopljcm, zabada >.:"-' = „ ^ -f if"!'-'-: - -. -,-:/, 

ga u zemlju, a zatim uci ikamet za namaz. Potom \ \ ^ ^ ^ .^ : ; 

sam vidio Allahova Poslanika, saUallahu alejhi ve j3S6'jJ^\^jL::J>^j^j:i-^^.^\Jj^'j 

sellem, kako izlazi, a ogrtac mu je bio zasiikan. 

ZalimjekJanjaodva rekatanamazaokrenul prema 

koplju. Avidio sam i Ijudc izivotinjc kako prolazc . s jijuijj /^ 4-^ 

ispred njcga, a iza koplja. D^ oj>, v'j-^b .'-^' '^.'jj 'i^Ji J! SVE StO je ISPOD jUI ^ >ii ,„^J=SJI ^ Ji^i U uil^ 

Clan AKA (ODJECA ILI DIO TIJELA) ' ' ' 
GORJETCEUVATRI 

5787. PRICAO NAM JE Adem, koine Je pricao lil^ ^ u51^ fjT ^°j^ .ovav 

Su'ba, a ovome Seid b. Ebu-Seid Makburi, koji , . , r , , ; ,;- , f i, * , 

prcnosi od Ebu-Hurcjrc, radijallahii anhii, da jc °-^-^ '^ "-** "-^r^ --- '^^ ^- ■. 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ^ jX;,! U Jli ^: ^l ^ -Ji -il ^j 

"Ono sto je ispod clanaka; dio ;ri(;!( (ili dio tijela ' , "' ^\ . _';. 

ispod njih) bit ce u VaCri."' ■ j^' ^ j'-iV' f-^ :^" 5 Viinjski smisao hiidisa, a ujt;dno i naskiVii po^liivlja, jcslu da ti: odjiJta koja prclazi clankt; rogu gorjcfi 
u Vatri. Dmgi moguci smisQii jcstc da cc dio tijcia ispod claiiaka, a prcko ktiga prclazi odjcca, gorjcti u 
Vatri.Trccc/nacc^njckojcnavixlc komcnlatori jcstc da scmisli dace osoba koja oblaOi lakvuodjccugorjcti 
u Vtitrj. i cci\Tlo tiimaccnjc glasj da jc smisao hadjsa da taj postupak spada ii ncsto sto radc Ijudi koji cc 
bit! u n7chcnncmu, a Allah najboljc 7na. No, ako sc U7mu u obzir doljc navcdcni hadisi, onda sc hadi&i 
u cjclini mogu shvalici u f^mislu da ci; gorjcU dio odjccc koji prcliii^i i;liinkL; nogu, a lime i dio nugu ispod 
clanaka. Naimc, Tabcri biljczi hadis posrcdslvom Abdiillaha b. Muhamtiicda b. Ukajla, a ovaj prcnosi od 
Tbn-Omcra, koji kaiujc: "Vjurovjcsnfk, sallallahu alijjhi \c sellem. jcdnom jc vidio kako sam spuslio svoj 
izar, pa mc jc upozorio: 'O Ibn-Omcrc! Svc od odjccc slo dolicc zcmljii gorjct cc u vairi/" Tabcri od Ibn- 
Abbasa biljczi hadis: "^vl: cc od izara ^lo prclazi clankc gorjcti " Navodc sc i drugi vjcrodoslojni hadisi 
koji govorc o ovomc, a Ebu-Davud i Ncscll biljc^c hadisc u kojima sc kazc da izar Ircba driali podignulim 
do polovinc potkoljcnica, a najnizc do clanaka. Spuslanjc nizc, kako sc navodi q ovomc liadisu, mozc biti 
samo iz oholosli^ slo jc zabranjcno. 237 SAHIHU-L-BUHARI mm ODJECA 
NAVLACiElSlJE ODJE^E IZ GORDOSTl ;iiJl ^ ;ii^> i* a 

5788. PRICAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, kojeg luu Jl^S Jiiji y, Jh\!^ {±i^ , a VAA 

ie obavijestio Malik, njega Ebu-Zinad, prenoseci ^r , , , : , , .r ■ , -, : . , 

od A'rcdza, a ovaj od Ebu-Hurcjrc da jc Allahov ^' °>'> ^' ^ C.^^' ^ ?^^' ^' ^ 

Poslanik, sallallahiialejhi vesellem, rekao: ^; jiiiipji ji>;'^i>L;^ Jii j-;,ii J_^j 
"Allah na Sodnjemu danu nece (po)gledati uonoga ik koji iz oholosti spiista svoj izar." - 'SW''jO!_r^ 

5789. PR_iCAO nam JE Adcm. njcmii Su'ba, j:l:i'bllCiiil51X^iTl5i=: .ovA-^ 

a ovome Muhamed b. Zijad, koji kaze da je cuo ^ ^ . , > ^ ^ ^ - ^ 

Ebu-Hurejrukakogovori:^yjerovJesnik,sallallahu ^* ^' ^^ J>- =^>^ ^} ^^-^ ^^^ ^^-j 

alejhi ve sellem, ili Ebul-Kasim, sallallahu akjhi s , .. 'j.,'-^ ,. ,"; «'»'.? 

ve sellem, rekao je:' ' \ "^ <j- ^ '^. r: .- 

'Dok jc covjck uznosito hodao ii odijclu,- sam ^ ^ ^i /g^i. ^i ^ j^-j 1^ J^- 

mu se diveci,^ i usto pocesljane i namazane bujne '" ' ^ 

kose, Allah ucini da on u zemlju propadne i tako ,iiCi1l^^ J[ J^J^ 

tone sve do Siidnjega dana.'" 

Ovaj hadis slijedi i Junus, prenoseci od Zuhrija, 

s istim lanccm (prenosilaca) unatrag do njcgova 

izvora- Medutim, Su^ajb ga ne prenosi od Zuhrija. 1 Ova ncdoiimica (da Ii jc rcccno Vjcrovjcsnik, sallallahiialejhi vc scllcm, ill Ebul-K.asin])jc od Buharijcvog 
uciluljii Adcma. 

2 (Xlnosi scnakombinacijudvajuodji-'vnih prcdmctiijcdnogprckodrugog, najccsccizarai ridaa. 

3 Tj, divcci sc svojoj odjecL 238 ^ J cjitliUl c^lifi 
d^jlOiJLgii^pa 5790. PRICAO NAM JE Seid b. Ufejr, koji kazuje 
da je njemu pricao Lejs, ovome Abdur-Rah man b. 
Halid, prcnoscci od Ibn-Sihaba, a ovaj od Salima 
b, Abdullaha da je njemii njegov otac pricao da jc 
AllahovPoslanik, sallallahu alejlii ve sellem, rekao: 
*'Dok je covjek viikao (po zemiji) svoj izar, 
prevmutajenanjegazemlja i on propada u nju sve 
do Sudnjcg dana," Junus u prcnoscnju hadisa slijcdi 
Ahdur-Rahmana b. Halida, prenoseci od Zuhrija. 
a Su'ajb prenoseci preko Zulirija, ne podize liadis do 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 
PRICAO MI JE Abdullah b. Mnhammed daje njemu 
pricao Vchb b, Dzcrir, kojcgjc obavijcstio njegov 
otac, prenoseci od svoga amidze Dzcrira h, Zejda, 
koji je rekao: "Bio satn sa Salimom b. Abdullahom 
b. Omerom na vralima njegove kuce kada je rekao: 
'Cuo sam od Ebu-Hurcjrc dajc on cuo Vjcrovjcsnika, 
sallallahn alejhi ve sellem, kako govori slicno gore 
navedenom.'"'* 

5791. PRlCAONAMJEMelarb.Fadl daje njemu 
pricao Scbaba, a ovomc Su^ba, koji jc rekao dajc 
sreo Muhariba b. Disara kako na konju dolazi u 
mjesto gdje radi kao sudac/ pa ga je upitao za ovaj 
dogadaj. On mn je tada ispricao sljedece: 

"Cuo sam Abdullaha b, Omera, radijallahu anhu, 

kako govori da jc Allahov Poslanik, sallallahu 

alejhi ve sellem, rekao: 'Ko iz gordosli vuec svoju 

odjecu - Allah nece u njega ni (po)gledati na 

Sudnjemn danu.'" 

Na to je upitao Mubariba: "Da li je spomenuo svoj 

izar?", pamu je ovaj odgovorio: '^Nijc isticaoniti 

izar niti kosulju."^ 

Ovaj hadis u istome lancn (prenosilaca) imatrag 

do njegova izvora prenose Dzebela b. Suhajm, ' <■ ^^ ^ , ^ 

^ " ^ " ^ H- k LJP 


LB 


oLj d_i ^^ji^ lS-^' 'lil^j ^JLJ yhj jj^-y 

Jli Jji [j^^Ip 4i^ jc^j j^ ^ 4]lJlt 

J| ^i iL7 iu ^7 '^ ^ ^ jii J JLj 

4 U prcdnnju Ebu-Nu'ajma sloji: "Cuo sam Allahova Poslanlka, sananahii alejhi vc scllcin, kako govori da 
Allah cini da covjek koji iiTiiasito hoda uodjcci, sam joj sc divcci. u70jrilJLi propadnc i tone u njoj svcdo 
Sudnjuga dan a." 

5 Obavljao jc du^osi kadijc a kadiluku Kufa, 

6 ZnaCi da st; podrazumijcva i iiar kao i svaka driiga vrsla odjcco. 239 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 4_±f ' *'-, Zejd b. Eslem i Zejd b, Abdullah od Ibn-Omera, jli j^^^^U^ J^ljl JLiji^^l^;^ 

a on od Vjerovjesnika, saUallahu alejhi ve scllem. .^r ,/ ^^ 

Isti hadis prcnosi i Lcjs od Nafija, znaci od Ibn- ^ ^ ^^^ 

Omera, Hadis u istom slijedu lanca (prenosilaca) 

do njegova izvora prenose i Musa b, Ukba, Umcr 

b. Muhammed i Kudama b. Musa od Salima, ovaj 

od Ibu-Omera, a on od Vjerovjesnika, sallallahu 

alcjhi vc scllcm: ''Ko navlaci svoju odjccu iz 

go r dost i... 0* j*^ \jt^ u^ f^ i^ >-^j^ iy. '^i-'Jj yy it OBLACENJE ROJTAVOG IZARA' oAaJ:! jlj^l L^Ll ,,> > -i. SpominjcscdasuZuhri,Ebu-Bckrb.Muhainmcd, -Jii Ji JZ glj lS^-jJ^ o^ !^^.j 
Hamza b. Ebu-Usajd i Mu'avija b, Abdullah b. ^, , ', / ^^ ^-^ ^^' ,J r ,^..., 
Dzaternosilirojtavuodlecu,- ; ■ l^^ ^, ^r ^ ^ ^- v^^ ^./r ^ j 5792. PRICAO NAM .IE Ebu-Jeman da ga je 
obavijestio Su'ajb, prcnoseci od Zuhrija, kojegje 
obavijestio Urva b. Zubejr da je Aisa, radijallahu 
aiihu, supruga Vjcrovjcsnikova, sallallahu alcjhi 
ve scllcm, rckla: 

'*Zena Rifaje Kurejza dosia je do Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sell em, dok 
sam ja sjedila, a bio je lu 1 Ebu-Bekr. Rekia je: 
'O AUahov Poslanicc! Bila sam udala za Rifaju 
i on nicjc ncopozivo pustio. Poslijc sam sc udala 
za Abdur-Ralimana b. Zubejra, koji je, tako mi 
Allaha, Allahov Poslanice, na sebi od odjece 
imao samo nesto alicno rojticama', pokazujuci na 
rojticc svoga dzilbaba.-^ NjcncrijccicuojcHalidb, 
Seid, koji se nalazio na vratima, nemajuci dozvolu 
za to." Aisa je dalje nastavila: 'Tada Halid rece: ^ Z^ L-;^! :j1^i J 6^^ .av^r 

^i\^ Jjii m ^1 ^j3 ^ -it^ ,^j 

tuLrf: uij % ^\ JjK^3 ^>!i i^ilj ii;pi 

" " ' y 

J^^ ._r „^ *^^ ^■"'ll -"^ ■"^Cll"*' -^"i- 

^; l1 i: jJLi Jul ciii ^' 5I>' I ^di 

, ' ' ' 1 : ■ ; 


1 iKar kod kojcga su osiavljcnc rcsicu od polko da vist:^ mo^da iz razloga njegova ukraSavanja. 

2 U vc7i snoscnjcm mjtavc odjccc i Ebu-Diivudhiljc^i hadis stoga pa'nosi Ebi:-n7crr D^abirb, Sclam, koji 
kazujc: "Dosao sam do Vjerovjesnika, sallallahu alcjhi vc scllcm, a on jc bio ogrnut scmlom cijc rojticc 
(rcsicc) padaju po iijcgoviin nogama " Navodc sc jos ncka prcdaiija u kojirna sc spominjc da jc mjtava 
odjcca dopnslcna za oblaccnjc. 

3 VrsiakoSuljc- 240 
tiiiiiiii dilis ^M ^^jl^Jloi^^P^ - > ^Ebu-Bekre! Zar je neces prekinuti u ovoine sto JUi^_1^1 Jp jv jji j^^ j^j;U Jjl^yj 
pricapred AllahovimPoslaiiikom, sallallahu alejhi - ' ^<^ r ''.'_,.'>."' 
vescllcm?!'-^Nccu, tako mi AUahaJcr ni sam Si^j^ o\ ■y_^^Sl^n^\ J_^:\i 

Allahov Poslanik, sallaliahu alejhi ve sellem, nista !-r - '- ij if} M-'iy,r- ^y', --i N i^Uj 

vise ne kaze na to, nego sesamo osmjehuje.' Potom 

se Allahov Poslanik, sallaliahu alejhi ve sellem, 

obratio toj zeiii: 'Mozda bi ae ti zeljela vraliti 

Rilaji, ali jc to ncmogucc osim ako nistc imali 

spoini odnos/Poslije toga ovo je postalo pravilo." 

RIDA'^ '^0 ^^ 


'^ ^ Encs prcnosi da jc ncki bcduin povukao - M ^\ '^\h u*S^' ^ J^ j'^j 

Vjerovjsnika, sallaliahu alejhi vesellem.za njegov 

rickt\^ ' , 5793. PRICAO NAM JE Abdan da je njega u^l ^i^ i'J^] oiJ^i i2l^ .ovst 

obavijcstio Abdullah, a ovoga Junus, prcnoscci ,x ^ - , 

od Zuhrija, kojeg je obavijcstio Ali b, Husejn, 01 o^^^ ^ lP J^^ ^^j^^ u^ S^j"- 

a ovoga Husejn b. Ali da jeAlijaj radijallahuanliu, -- - . ,=:,.:* .. , 

^^Vjerovjesnik, sallaliahu alejhi vesellem.zatrazio ^^^^^^j^j^-^^i^^^^^^^^^ji 

je svoj rida", ogmuo sc njimc i izisao da proscta, -^ ^ ^ - .: -; 

U drustvu s njim setali smoja i Zejd b. Harisadok ^JKaJ jiJi olJI ^L^^^j^ '^.-kjj 

msmostiglidokuceukojojjebioHainza.^'Postoje >^ , ' • 

upitao za dozvolu da ude, oni su mu dozvolili."' - ^ 'j^f^ OJll^U 4 Svaka vrsia odjcvnog prcdincia koji pokriva ramcna J gonijii polovinu tijcla. 

5 Ovojf siimadio hadisii koji sc spominjf u pogkivlju oburdi, hibori i iomli. 

6 Hiimza b. Abdul-Miittiilib. 

7 Misli scna Hiimzu J dnigf koji subilj s njim ukuci fiikuainc), lovojc, lakodor, dio hadisa. 241 SAHIHU-L-BUHARI ^^ ODJECA 
NO§ENJE KOSULJE ,,,^^1 ^ ^.1, 

Uzviseni Allah u pripovijesti o Jusufu kaze: \^h.\) ^Ji^j,_ ^ Z\^ JUj ^1 Jyj 

''Ovu kosulju moju odnesite i na lice je moga oca . ;.;..;.» -ir.'^- ^ 

stavitc, on cc proglcdali. ' ^. . ^ -^^ ^ j<j- j^ -^yZ: 

5794. PRICAO NAM JEKuteJba,njeimiHaminad, ^ ^j?^ ^li^ lil^ ^'uil^ .ovsi 

prenoseci od Ejjuba, aovaj odNafiJa, koji prenosi -;' ^^j^-j--. , .-,.^ . - ^ -. 

od Ibn-Omera, radijallahu anhu, dajejednom Jedan ' "* ^"^ ^^ -^ ^ , y 

covjck upitao: "0 Allahov Poslanicc! Koju vrstu j]^ ^t^JI ^ ^>i^ jJ^U ^l Jj^j i: 

odjccc da obucc muhrim (had/.ija u ihramima)?" ^ ' . ' . * ' . 

Vjerovjesnik, sallallahii alejhi ve sellem, na to JiJ^^^*^j^-'a:^ifj>^^ J-^*^^^' 

mu od^ovori: ''Muhrim ne oblaci kosulju, hlace, ,- ^ . ^ - -; ' ,=*° - ' ,- - 

burnus,-niti koznu sivenu obucu (hufr). Ukoliko . ;" : , ■ -^ ^^ - -^ 

nijc u mogucnosti da nabavi papucc, mozc obuti , :^1^ jl:.f}iu jJdl 
nesto sloje ispod clanaka."' 5795. PRICAO NAM JE Abdullah b. Usman da £i^;i;;^!Sj^^^^li;;i51;i.ov^D 

Je cuo od Ibn-Ujejne, a on od Anira, koji prenosi ^ 

od Dzabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, da jc i^ -^^ ^j ^^^ J'/ji}^ c:y^ jJ^ C^ 

Vjerovjesnik, sallallanualejhi ve sellem, dosaoje ^' ■ v^ -j--, ■ lj^ j^ 

da posjeri Abdullaha b. Ubejja (b. Selula), nakon ij^j ^^ j; ^Jj ^>.li 4. >U ;>' 
§to jeovaj spusteuumezar. Narediojezatijiidaga ' ^^ ' ' '' 

izvadc iz mczara. Postojc izvadcn, stavili sugana .^l-iLiL:k^liJij-ui,j^<lLi 

njegova koljena. Potom Je na njega (Abdullaha) 
uz puhkanje pljucnuo svoje pljuvackc i obukao 
mu svoju kosulju. Ipak, Allah zna najvise,"^ I Jiisuf, 93.0viin sczcli istakniUi da noscnjc kosuljc nijc bio rijcdak sluc:aj iakojcoblacciijc izara i rida'a bilo 
pnlicno rasjrijno mudii Anipiina. To sf vidi i iz Eiiidisa koji slijcdi; u ovomu pogUivlju, a ii kojima sc govori 
da hadzija u Jhramima, Jzmcdii ostaloga, nc mozc oblacjtj nj kosulju, Ic iz slucaja sa smrcu Abdulliih b. 
Ubejja, Svc to ukiizujc dii jc kosuija kao odjcvtii prcdmci u lo vrijcmc bila rasircna mcdu A.rapima, 

1 Ogrtac s kapuljacom. 

3 Slican hadis nalazi sc u poglavljima o hadzdzu, a govori sta hadziji muhrimu nijc dozvoljcno oblaciti kao 
i badis koji guvori o lomt- sia jc badziji mubrimu dozvoljcno oblaci li. 

4 Abdullah b. Ubcjj jt; bio prcdvodnik munafika. Komcnlarisuci 2773. hadis u Muslimovom Sabihu, Ncvcvi 
kazc dajc Poslaiiik, sal lallahu alejhi vc scllcin, uradioovo iz poccsti prcma njcgovom sinu koji jc bio dobar 
musliman i koji jc irazio da mu on klanja dzcna^u, Ovakav postupak ujcdno spada u lijcp Poslanikovo, 
sallallahu alejhi vc sellem, lijcpo ophodenjc sa svojiin ashabiina. Islo lako, to sto jc Poslanik, sallallahu 
alejhi ve scllcm, klanjao dzcnazu munafiku bilo jc prijcobjavljivanja ajcta kojim mu sc zabranjujc da to 
cini. Ncki kazu da je ovo oblaccnje kosuljc vodi munadku bilo zbog toga slojc on jcdnom ubukao kosulju 

242 ^ J cjitliUl <^\ih 
d^jlOiJLgii^pa 5796.PRICAONAMJESadakadagaJeobaviJestio 
Jahja b. Seid, njega UbeJduHah, a ovoga od NaFi', 
koji prcnosi da jc Abdullah b, Omcr rckao: 
"Poslojc uniRi Abdullah b. Ubcjj (b. Sclul), njcgov 
je sin dosao Allahovu Poslanihi, sallallahu alejhi 
ve sellem, i obratio mil se rijecima: 'O Allahov 
Poslanice! Daj mi svoju kosulju da umotam u nju 
svoga oca, a zatim mu klanjaj dzenazu i zairazi oprosl 
ojcgovih grijcha!' Poslo mu jc dao svoju kosulju, 
rekao muje: ^Pozovi nas kad zavrsis! Nakon sto je 
on to zavrsio, pozvao ga je, i on je dosao da klanja 
dzenazu. Mcdulim, Omer ga je zadrzao rekavsi: 
'Zar li Allah nijc zabranio da klanjas dzenazu 
licemjerima u vjeri (munaficima) kada je rekao: 
*Molio ti oprosta za njih ili ne molio, molio cak 
i sedamdcst puta, Allah im nece oprostiti!"- Zatim 
je objavljeno: 'I nijednom od njih, kad umre, nemoj 
mohtvu obaviii, nili sahrani njcgovoj prisu:slvovali!'^ 
Otada nije klanjao dzenaze munaficima "" Cr^-^^^ v^lI^i^^iii^lSi^.ovqi 


RAZREZ NAKOSULJI NA 
GRUDIMAJ NADRUGIM MJESTIMA ' ' ■ ' -■"--" 

^_|Ja-.l flAi ^ *iji1 f^ IJi Cili Oj ijlJ-^ 

51 ^^1 ii;: Ai jil jiil ^ t'jjS 4^ 

1 J^ j'rf- I- 

ol; |;4I. Aii ji j_i:' ^ j ) jjji cp -il ,P ^>1e:^jjA^E AJf- 4j^ j^j-A3j1 L-u^ ^1^ 5797. PRTCAO NAM JE Abdullah b-Muhammed, 
njemu Ebu-Amir, a ovome Ibrahim b. Nafi\ koji 
prenosi od Hasana, a ovaj od Tavusa da je Ebu- 
Hurcjra rckao: 

'*Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllem, naveo 
je primjer skrtice i darezljivca, uporedujuci ih s dva 
covjeka ogmuta (svaki posebno) zeljeznim ogrlacem, 
& rukama uzdignutim prcma grudima i vratu. Kad 
god darczljivac pokusa udijcliti sadaku, njcgov sc 
ogrtac rasiri, tako da prekrije vrhove njegovih prsliju 
i izbrise trag njegovih stopa. A kada skrtica pozeli 


^\^ y\ b'j^ j^ ^ ^\X^ \::ij^ . OVIV 


iSi U^ ^5 J^ y^^j j^^ Abbasii. Zbog ccga jc to tako bilu Allah iiajboljc ziia, kako io iia kraju kazc prcno&ilac, Hadis jc prcthodio 
podbrojum 1270i 1350. 

5 Et-Tcvba,80. 

r> tt-Tcvba, S4, 

7 O pokudcnosti klanjanja dzcnazc nccmjcrima fmunaficima) opsirnijc sc govori u poglavljima o dzcnaza- 
nainaziu. 243 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA udijeliti sadakii, njegov se ogrtac skiipi, i svaka halka 
dode na svoje mjeslo/' 

Ebu-Hurcjra jos dodajc: ''Vidio sam Allahovog 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako ovako 
stavlja prste u razrez svoje kosulje, 1 kad bi vidio da ga 
siri (razrez na kosulji), on se ipak ne bi rasirivao. '' 
Ovaj hadis u istom lancu (preiiosilaca), unatrag do 
njcgova izvora, prcnosi i Ibn-Tavus od svoga oca, 
kaoi Ebu-Zinadod A'redza, s tim stoovaj prenosi: 
"... u dva ogrlaca iJU-dziibbetejni)^ Hanzala opel 
prenosi da je cuo od Tavusa kako prenosi da je 
Ebu-Hurejra rekao: ''... dva ogrtaca {dhtbbetani)." 
Dzafcr b. Hajjan, prcnoscci od A'rcdza, takodcr 
kaze: ''... dva stitinika {ilzimnetcmi)^ .* i i '' — 

l:> Ixj. ^ jij jS\ J jr>'>Ji 

^ j^^ Jljj oL_^ Jji =^y. LI .^^u^ NOSENJE OGRTACA (DZUBBE) 
USKIH RUKAVA - NA PUTU J» -- j^-^S ^ ^jjJoSil dAJ-4^ ±1^ ^J-^ ij>-^ ^-^^ 5798. PRICAO NAM ,TE Kajs b. Hafs, njemu 
Abdul-Vahid, ovome A'mes, njemu Ebu-Duha, 
a ovome Mesnik, koji kaze: 
'Tricao mi jc Mugira b. Su^ba da jc jcdnom 
Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, izisao da 
obavi prirodtui luizdu. Kada se vratio, pripremio 
sam mu vodu, pa je uzeo abdest, a na sebi je 
imao samski ogrtac. Izaprao je iisla i nos, oprao 
lice i onda pokusao izvuci rukc iz rukava. Posto 
su Rikavi bi!i tijesni, izviikaoje nike ispod donje 
strane tijela, oprao ih i potro mokrim iiikama po 
glavi i obuci (mestvama).''^ ^A V^-^ *4^J J^J j--^:;^lj ^yi^-^j^ - . i'- - . '.'' * 


^ ^ ...,'<.::-:; *li>- fjij '—"^j^ f'*-— "J l^^l '^■'° ^Li-I 1 Kadii fee ^ovori o odjcci i koSiiIji kao odjcvnom predmutn. piid pojrn<.MTi d/cp pudra^^iimijcva su izrt'z na 
odjcci za glavu i mice. Time sc zcli ukazali na to da jc dopustcno praviti izrczc na kosulji za glaviL, rukc 
i slicnt). Iz ovakvogji luinatfnjii ovogii hadis;i moic sc, lakudcr, izvuci i pouka u dijcljcnju sadakt: od 
stranc darczljivca i skrticc. Tako, kada skrtica |xizcli udijclili sadaku i pokusa izvuci rukc ispod kosulje, 
one sc zausUivc na gnidirna. odnosno vralu, ^djc jc najljcsnjc, dok sc darczljivcu kosulja sirom olvara 
i on iz\'laci svqju mku bcz problcma kroz izrcz za glavu. Mcdulim, u konlckstn ovoga hadisa na\odi se 
i drugo rumEiCcnjc izrcva, ixinosno dzcpa na kosulji. Prcma torn lumaftnju, izrc^om na koSuIji zcli 
sc ukazati na mogucnost pravljcnja dzcpa na takvoine izrczu u koji sc cnogu slavljati raznc sivari. 
Takvi dzcpovi uglavnom se pravc na ^rudima, Slican hadis naUizi sc i u poglavlju o zckatu. 

2 D^ubbajc, inacc,vrsta ogrtaca so sirokimmkavima, 

3 Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, daklc, nosio jc tijcsnu odjccu u vrijcmc kada bi bio na pulu ili u 
vojnom pohudu, kadii okolnosli putovarja ili borbc trii^c lakvii vrslu odjcce, Prcma tome, dopustcno jc u 244 ^ J cjitliUl c^lifi 
i-rtjiqfcll nt/jKi NOSENJE VUNENOG OGRTACA 
U TOKU VOJNOG POHODA SJMf ^ i-9l>^i dj^ ^>4J ^V 5799. PRICAONAM JE Ebu-Nu*ajm daje njemu 
pricao Zekerijja, prenoseci od Amira, ovaj od 
Urve b. Miigire, a on od svoga oca, radijallahu 
anhu, koji jc kazivao: 

"Bio sam s Vjcrovjcsnikom, sallallahti alcjhi vc 
sellem, jedne noci na putovanju. kad me upita: 
^Imas li sa sobom vode? ' Odgovorio sam: 'Imam/ 
Zatim je sisao sa avoje deve i udaljio se, lako 
da jc ncstao u mraku. Nakon sto sc vratio, polio 
sam mu iz (kozne) posude. Oprao je lice i ruke, 
i, posto je imao na sebi ogrtac od vune (uskih 
mkava), nije mogao iz njega izvuci mke, pa ih 
je izvukao nanize, ispod ogrlaca, i lako ih oprao, 
a zatim mokrim rukama potro glavu. Htio sam tada 
da mu skinem hufte (koznu sivenu obiicu), ali mi 
on rece: "Pnsti ih, ionako sam ih na ciste (opranc) 
noge obuo' - pa Je samo po njima mokrom rukom 
polro.""' 


J S ^■^11- -^i" ^t i^lli I"" ' '" -"I"- %^ '"-^.-, ' ' ^ ^ <^3 -Si-Cj H^j J^^ ^I^VI ^ V-P i jl* 1^3 jUa 4^ f/*^ ^^'^^ [*J '^'S^ * I- 'fB^" d* u;u ^ j^>u= Uiu. tcikvim prflikiimii, oblacilf sc i wi\ nacin nouobicjjun iw normiilni; priliku. U lakvim prilikama, kojc uvjuUiju 
i tak\'u vrslu ndic(;c?, pmpisanc sii i dmgc olaksicc, kao slo su iiacin uzimanja abdcsia izvlaccnjctn rukii iz 
tijcsnih mkava ispod danjc stranc tijcia i mesh po obuci, 

4 Osimnavcdcno^, u vt7i sprclhodnim hadisom, a^Eoscodnosi i naovaj hadis, mcwi: sc dodjiii dji [bn-Bc<ial 
navodi kako jc Malik prcpomcivao izbjcgavanjc vuncnc odjccc onima koji mogu naci drugii zbog toga sio 
jc vQiicna odjcca javni simbol askclizma, a poznato jc da jc ncislicanjc cinjcnja dobrih djcla clcmcntarni 
zahljcv. 245 SAHIHU-L-BUHARI mm ODJECA 
KABA' I SVILENI FERRUD2' j^ ^^3 ?UJl -^1^ 

kfernidz'yc poscbna vrsla kabaa za koji sc jos . ULi j^ jJiiJ^JJl ji Jll^=uiH^j 
kaze da ima razrez pozadi. 

5800. PRICAO NAM .IE Kutejba b. Seid, njemu l^\ til;: x^ -J ki 61^ .oA 


x^ ..-^1 til;: j^ ^ i;;^ fil; 

Lejs, prenoseci od Ibn-Ebu-Miilejke, a ovaj od ' . ^ '^ -, - . 

Misvera b. Mahrema, koji kazuje: "Allahov ^^ ^> y- {^^^ J^"^ J J^} J" 

Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, razdijciio jc |^; ^-^ j^ T' ^j 44 4,1 j 

nekoliko kabaa, ali Malircmi niic dao nista, pa mi ' - ' „ 

je Mahrema rekao: 'Sine, hajdemo do Allahovog ^ '^^ ^^y^J Ji ^ jik:i ^ C i^;^^ Jlis 

Poslanikal'Posao sam tako s niim i (kada smo dosli i**^.^- % ' , >f.,- \^ ., ",'"».. » 'rr^- 

do Vjerovjesmkove, sallallahu alejlii ve sellem, 

kucc) on mi recc: 'Udi izamoliizamcnc!' Tako sam ijioti JlH i^ 'li^5 ^jf;^ ij 

zamolioi zaniega, Vieroviesnik, sallallahu alcjhi ve , ,. ^ - .. . x'. . . .. 

sellem, potomizideprednjega, ana njemu jednaod " j^ iS^->'-^ ,.y^^ 

tih kabaa, pa mu rece: 'Ovu sam za tebe sacuvao.' 
Mahrema pogleda u Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 

vc scllcm, i rccc: ^Mahrema jc sada zadovoljan/''^ 

5801. PRICAO NAM JE Kutcjba b. Scid, njemu l^lA\6l^ j^j.^Z^'€l^ .oK-s 

Lejs, prenoseci od Jezida b. Ebii-Habiba, a ovaj „ -_*_!, . . -*' ^ . . 

od Ebul-Hajra, koji prenosi od Ukbe b. Amira, ^ '^^ ^ y^ ^ ^ T^ -. , 

radijallahu anhu, da je kazivao: ^\ Jj^'p tijJ»5 JLi Ail aIp 1LI ^j J\s- 

"Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, 

bio jc poklonjcn_/^rn/£?'i od svilc. On ga jc obukao 

i klanjao u njemu. Cim je zavrsio namaz, naglo ga ,j^- V Jtl ^ii d ajLii^ ^j^j_; U^' a^^j^ 

je svukao sa sebe - kao da ga prezire^ - i rckao: ^i^ Ji:^^^^^ii;iL:bl^lii 

'Ovo ne treba bogobojaznima!"'"' '" - ^ - ' • -- - U^ y. ^-M 


o ..Aji ^ V J^ ,'•-' ^^-^ jd^ rj^ ^ 


Ktibu^ xfermd- vrstc sii odjcviiih prcdmcta uskih rukava i siruka, koji pozadi imaju razrez. Obicno sc nose 
u barbi jcr omogiiijuju slobodiin pokrcl. 

[z hadisa &c vidi da jc Vjurovjcsrik. siillalkthu Lilejhi vc scllcm, 11 lom Jrcnuiku nositj svilu. Mcdulim, 
posiojc nimaccnja koja kazu kakojc mogucc da sc u> dcsilo prijc zabranc noscnja svilcnc odjccc. Kaodnigo 
magucc tumaccnjc navodi scdajcon, utom Ircnutku, &amo ogmuo ovaj odjcvni prcdmctda bi ga pokazao 
MahrciTii, bcz namjcrc da ga iiosi, ij. oblaci. Mogucc jc i to da ga jc sanio drzao na ruci, buduci da sc 
uprcdanjuovoga hadisa od Haliina b, Verdana kazc: ",,-izisaojc, a sa sobomjc \xy\ao{ffte'ahu)kabit'r 
Buduci da ga jc has m tome trcnutkii naovakav naciii odbacio, Ivrdi sc da jc Vjcrovjcsniku, sallallahu alcjhi 
vc scllcm, iipKivo latlii objavljcna zabrana oblaccnja svilcnc odjccc. 

Posiojc ncka Uimaccnja u vczi s navcdcnim da ac zabrana svilcnc odjccc, navodno, odnosi siimo na 
bogobojaznc, za kojc jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao da sii to oni koji Allahu robuju kao 
da ga vide. Mc^dutim, podrugorashvatanju, svaki jc vjcmjk u isto vrijcmc i bogoboja/an covjck. U svakom 246 ^ J cjitliUl c^lifi 
d^jlOiJLgii^pa OvaJ hadis, u istome lancu (prenosilaca) do 
njegova izvora, prenosi i Abdullah b. Jusuf 
od Lcjsa, s tim sto sc u njcgovu prcdanju kazc: 
"... s\\\Gni/trnidz\ 

BURNUS^ L>^ ii>jioi. 5802. KAZIVAOMIJEMuscddcddajc njcmu 1,1;^ ;;^ iJl^ 31:^ j jli} .aa^t 
pricao Mu'temir, koji kaze: " ' , ,; , ^ . 

''Cuo sam svoga oca kako govori: ' Vidio sain na - >^ Jr" S^' ^3^ >j^^ J^ ^^J ^'^ y' 
Enesu zuti burnus od hazza,'''^ 5803. PRICAO nam JE Isma'il, njcmu Malik, 
prenoseci od Natlja, a ovaj od Abdullah b. Omera 
da je neki covjek upitao: 

"O Allahov Poslanice! Sta od odjece moze obuci 
hadzija u ihramima?" Allahov mu je Poslanik na 
to odgovorio: '*Nc oblacitc kosuljc, turbanc, hiacc, 
kapuljace {burnuse),^ niti sivenu obucu (hu(fe\ 
osiin kada neko od vas ne moze naci papucc - u 
tom slucaju moze obuti huffe (koznu sivenu obucu) 
posto ih skrati do ispod clanaka. I nc oblacitc 
nisla od odjccc sto jc doslo u dodir sa safranom 

{za'feran) ili versom.^^^ 


slucaju. iz hadisa sc razuinijc da muskarcima nijc dnzvoljcno oblaccnjc svjlc, osim u slucaju nuzdc. 
^ Kapuljaca ill ogrlacs kukuljjcom. 

6 Svilcnn tkanina kojn sc dobiva od zccjjc dlakc. 

7 Ncki musimanj nisu voljclj nosilj kapuljace {bHt-t^itse) jcr jc to bila monaska odjcca. Kada jc Malik bio 
upiian V lomc, odgovorio jc da u tome ncma niSla lose, a kada sa mu napumcnuli da ih nose i krscani, 
odgovorio jc da sc muslimani nobili lakvc kapuljace. 

S Zayeran (iafrEiii) J vers (zcrdcCjiQ biljko kojc sluSc ^abojcrjc. 247 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA HLACE Jjjl>iJl ^L 5804. PRifAO NAM JEEbu-Nu^ajm,njcimiSuQan, j^,:^^ jLL^lil^j^>1lil^.aA- i 

prenoseci od Amra, ovaj od Dzabira, on od Zejda, ^ ^'',. - .c */ - < . ,^ - - 

aovajodlbn-Abbasa,kojipreiiosidajeVjerovjesnik, '^ ^^' ^ ^ --""^^ ■ ^ 

sallallahu alejhi ve aellem, rekao: ''Ko ne moze naci iij^j [jj^^ J-d^ljljii^i^H Jli 

izar neka oblaci hlace, a ko ne moze naci papuce ^ ' .1/ /^' ':- .- ^ 

ncka nosi huffc (sivcnu koznu obucu) " ' ^^^ ^ ■ - r'^ 5805. PRICAO NAM JE Musa b. Ismail, 

njemu D^uveirija, prenoseci od Nafija, a ovaJ od 

Abdullaha, kojijc upitao: 

"O Allahov Poslanice! Sta nam naredujes da 

oblacimo kada smo u ihramima?" 

"Ne oblacite kosulje, hiace, turbane, kapuljace 

{burrtuse). niti sivenu obucu [hujje), osim ako neko 

nema papuce - tada ncka obujc hiijje, all nize od 

clanaka. 1 ne oblacite nista od odjece stoje doslo u 

dodir sa safranom ili vers(m\ odgovorio mu je. lii^ J^W^l y. ^j^ ^-^ .oA'O j^- i jj jij Sjt ji ^ji Jiiiiij 
^^ ^j iJ^i i. jl:i ii^i ^ TURBAN >ijUjiJI ^ ^-i\j ^ » ^ 5806. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu Ju!^^a^4s\j:S^J^e^.oA''\ 

Sufjan, kojijekazivaodaje cuoZuhrijakakokaze . ^ ' - , ^ 

da ga je obavijestio Salim, koji prenosi od svoga j^ '^} 0^ ^^ j'J^^ J^ ^j^j^^ ^ 

oca da jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellcm, 

rekao: 

"Hadzija u ihramima ne oblaci kosulju, turban,' 

hlace, bunnis, niti bilo koju drugu vrstu odjece 

kojajedoslau dodir sa^alVanom ili versonu kaoni iiljU j5JiIJl_^i^*^[jJii-l*^j J.jj*^j 

sivenu obucu Un/ffe), osim kada sc ne mogu naci 

papuce: u tom slucaju trcba ih {huffe) skratiti do 

ispod clanaka." 


^j'p 


I O noscnju tiirbana postoji vise hodisa, mcdu knjjm^t jc i onaj koji prcnosj Amir b. Haris, koji kazujc: 
'"Kfio da sad glcdam u Allahova Poslanika, sallallahu alejhi vc sellcm; na njemu cmi turban s jcdnom 
slranom fsamkom) spuslcnom uiz Icda/' (Muslim) Ebu-Davud i Tirmizi biljczc hadis: "Jcdna od razlika 
izmcdu nas i mnogobozaca fmiisrika)jcsu turban i."Tirmizi biljczi i hadis koji prcnosi [bn-Gmcr: "Kada bi 
Allahov Poslanik, sallallahu alujhi vt: s^llom^ nosio lurban, puslio bi saruk niz kda/ i'l 248 ^ J cjitliUl c^lifi 
d^jlOiJLgii^pa PREKRIVANJE ODJECOM 
GLAVE T VECEG DUELA LTCA 

Ibn-Abbas kazuje: ''VJerovJesnik, sallallahu alejhi 
ve sellem, je jednom izisao napolje, a na glavi je 
imao omotani cmi sal." 

Enes kazuje; "Vjerovjesnik je jednom umotao 
glavii krajein burde."^ 

5807. PRICAO nam JE Ibrahim b. Musa da ga jc 
obavijestio Hisam. prenoseci od Ma*mera, on od 
Zuhrija, a ovaj od Urve da je Aisa jednom kazivala: 
"Jedna skiipina IjudJ odselila je u Etiopiju. I dok se 
Ebu-Bekr pripremao za selidbu, Vjerovjesnik mu 
sc sallallahu alejhi vc scllcm, obratio: Tolahko, 
nadam se da ce i meni (Allah) dopustiti (da seliml.' 
Ebu-Bekr mu na to rece: 'Da li se ti - i oca bih 
svojega zrtvovao za tebe - lome (selidbi) nadas?' 

Vjcrovjc&nik, sallallahu alejhi vc scllcm, rccc: 'Dal * 

Tako Ebu-Bekr priceka da mu se Vjerovjesnik, 
sallallahualejhi vesellem,pridruzi.Umeduvremenu 
opskrbio (naliranio) je dvije deve koje je imao 
liscem od samurova stabia za celiii mjeseca." 
Urva dalje prenosi da je Aiaa kazivala: ''Jednog 
dana dok smo sjcdili u svojoj kuci, neko u pudnc 
rece Ebu-Bekru: 'Evo Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem; glava i dio lica 
pokriveni su mu platnom; dolazi u vrijeine kada 
uam nikada nije dolazio/ Ebu-Bekj" na to rece: 'I 
oca i majku bih zrtvovao umjcsto tcbc - mora da tc 
je hitna stvar u ovo vrijeme dovela ovamo.' Kada 
je stigao, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
upitao je za dozvolu da ude. Nakon slo mu je 
dopustcno, usaojc irckaoEbu-Bckru: ^Ncka izidu 
napolje oni koji sc nalazc kodtcbcl'Ebu-Bckrmu 
odgovori: 'Ovdje je, Allahov Poslanice - i oca bih 
svojega zrtvovao za tebe - samo tvoja porodica.' t 1 z\:^ 4^j ^ ^1 ^> ^^i;; ^i jiij 

4-.Sj Jp i^. J^^ C-^ ^\ Jlij el^J ,^t. 


^ >fl > (.L^ b^ ^^ ^ ^^1^1 LJj^ . A « V 

jJ-^J>»J LmI 0\i CJ) ;j\j Oj^y j\ ^Z JA 

j^] flj^jjl jaaJI ijjj oX^ Uil5 0;:^lj 

J->i u:>: -^ lii lh\S cJii I'/ji Jii 

^: J^ y\s jLii i-jj^^\ >■ J i^: j 

^1} ^1 iij i:^ ^ ^ jiS l;j i;:t ^ 

^ W Jli iil. ^ ^i ^ y^ Jii 

- ' ' ^ -: ; 2 Vrsla tmog priigasiug ogriaia koji nose bediiiri. 249 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tada rece: 
^Dopiisleno mi je da napustim (MekkLi)/ 
' Allahov Poslanicc - i oca bih svojcga zrtvovao za 
tebe - hocii li i ja s tobom?', rece Ebu-Bckr 
'Da\ rece Vjerovjesnik, 

^Uzmi, Allahov Poslanice — i oca bih svojega 
zrtvovao za tebe — jednu od ove mojc dvije deve', 
rccc Ebu-Bckr, VjcrDvicsnik, sallallahu alejhi 
ve sellem, rece: 'Saino da platim.' Tako smo ih 
opremili prtljagom", nastavlja dalje Aisa, ''i ii 
koznu torbu slavili hrane za pLil. Esma, kcerka Ebu- 
Bekrova, tada je odsjekla dio od svojega pojasa 
i njimc zavczala torbu, zbog ccga jc i nazvana 
'Zatun-Nitakajn' (zena sa dva pojasa). Potom su 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i Ebu- 
Bekr otisli li pecinu na brdu koje se zove Sevr i 
lamo ostali tri noci. Abdullah b. Ebu-Bckr, mlad 
pamctan i razborit djccak, omrkniio bi kod njih 
dvojice, a ujutro bi zorom osvanuo s Kurejsijama 
uMekki, kao da je snjima noc provodio. I kada bi 
cuo da Kurejsije neku zavjeru protiv njih dvojice 
kuju, on bi to razumio i o tome ih obavijcstio 
cim hi dosao kod njih kada padne noc. Amir b. 
Fuhejra, oslobodeni rob Ebu-Bekrov, zbog njih hi 
gonio na pasu stado ovaca muzara i uvecer, jedan 
sat po jaciji, pomuzao bi ih za njih. Oni bi potom 
spavali mimo svc dok ih Amir b. Fuhcjra nc bi 
probudio, tjerajuci ovce jos za mraka, prije zore. 
Tako je radio sve tri ove noci. r Ij i^iJI i_jLi -Uj JIJ 4^ Jli -ii J_fc->j Ij 
-; ^ I 

GUj }\i^\ Is-] \^\ij^ cJLS jlIlL 

* ^ ' r -^ r' 

-li^^ j>' ^ ju.' j;^ J jU. j^_ _y1j 

L^Jj^ -^ J^j^ '—^ ilr^ b_jLi fl^ l*j 

jf ^i jii ^^ s;;^ ^; ^l^ i^ ^ - ^T 250 ^ J f^liUl c^lifi 
d^jlOiJLgii^pa KACIGA 

5808. PRICAO NAM JE Ebu-Vclid. njemii 
Malik, a ovome Ziihri, prenoseci od Enesa, 
radijalhihu anhu, da jc u gudini osvojcnja Mckkc 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. lasao u 
Mekku s kacigom na glavi. 

BURDA\ HIBERA- 1 SEMLA-^ 

Habbab pripovijcda: "2alili smo sc Vjcrovjcsniku, 
sallallahu alejhi vesellem, dok jeon bio naslonjen 
na svoju burdu/' 

5809. PRICAO NAM JE IsmaMI b. Abdullah, 
a njcmu Malik, prenoseci od Ishaka b. Abdiillaha 
b- Ebu-Ta!he da jc Enes b. Malik rekao: 
"Jednom sam isao s Allahovim Poslanikom, 
sallallahu alejhi ve sellem, a on je na sebi 
nosio ncdzranijsku burdu s dcbehm mbovima, 
Uto ga je sustigao jedan beduin i poviikao ga za 
njegovu burdu tako jako da sam na vratu Allahova 
Poslanika, sallallahn alejhi ve sellem, primijetio 
trag ruba bnrde od siline njegova polezanja. Potom 
jc rckao: ^O Muhammcdc, opskrbi me dijclom 
Allahova bogatstva koje se kod tebe nalazi!' 
Allahov Poslanik, sallallaliu alejhi ve sellem, 
okrenu se prema njemu, nasmija se i naredi da mu 
se da nesto." ^ksJol f-i\^ ^ ^u lij^ ^;ji jpl 6j^ .flA'A 

. y^\ a_^lj Jij g^laJl oli- iiCS Jjr^j ' J dl^-HjJi^ »>A>Jl3 Jj>iJ' ^b * ,'» ^^ sLy: y.j ^ ^1 J1 l:)SLi 4.-Ll:^ JlJj 


. <J QJ 


^:^lj r ^ ,>- f .T^J^lS"^' jiidUi; v.^^t > ^ ^.^' ^i 3 Jl ^Mil ^>. SjjjJ^ oJI^ 4Sb^ fti:^^ t ^^1 J-a J ^ _ll*: ^ Jli IJ 'JJJ^^ oJui J-a 3^1 ^ ^ , .. 


- *i . tUaJu ^ ja\ «_i L,lL>b^ ^ 1 Vrsta pmgastcig ogrtaca kqji nose pustinjacf. 

2 Zclcni pnigiisli iiknistini ogrlac koji sc izradujc od pamuka li Jcmunu, 

3 OdJL'vni prudmcL koji sc omolava oko lijcla. 251 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 5810. PRICAO NAM JE Kutejba b. Seid, njemii 
Jakiib b. Abdur-Rahman a ovome Ebu Hazim, koji 
prcnosi da jc Schl b. Sa'd rckao: 
"Jcdrom jc dosia ncka zcna s burdoni " (Schl polom 
upita: ''Znatc li sta je to burda?" Jedan (od prisiitnih) 
rece: "Da. To je semla s izatkanim ivicama.'") 
"Zena rece: 'AUahov Poslanice, izatkala sam 
svojom rukom ovu burdu za tcbc da jc nosis/ 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iize 
burdu jer inu je ionako trebala, a potom izide pred 
nasnosecijekaoizar Jedan odljudiopipajei rece: 
'Allahov Poslanice, daj mi je da je ja obucem!' 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellcm, rccc: 
'Da.' Sjedio je zatim neko vrijeme s drusvom pa 
se vratio {svojoj kuci), smotao (burdu) i poslao je 
ovome. Narod lada rece lome covjeku: 'Nisi lijepo 
uradio! Trazio si jc od njcga znajuci da nc odbija 
iiikoga kada trazi ncsto od njega.' 
'Tako mi Allaha, trazio sam je samo da mi bude 
mrlvacki pokrivac kada umrem', rece covjek/' 
Sehl kaze: ''Na kraju, i bila mu je mrlvacki 
pokrivac." ^ 1* 58II.PRlCAONAMJEEbu-Jeman,njemu§u^ajb. 
ovome Zuhri, prenoseci od Seida b. Musejjeba da 
je Ebu-Hurejra, radijallahu anhu, kazivao: 
"Cuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi 
ve sellem, kako govori: 'Uci ce u Dzennet 
( be z po I a gan j a racuiia ) j e dna s kupina od s e damdese t 
hiljada Ijudi. Lica ce im svijelliti mjesecevom 
svjetloscu.' Ustade potom Ukasa b. Muhsia Esedi, 
podizuci svoj ogrtac, i rece: 'Zamoli Allaha za 
mene, Allahov Poslanice, da budemjedan od njih!' 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada 
rece: 'O moj Allahu, ucini ga jednim od njih!' 
Tada usladcjcdan od cnsarija i rccc: 'O Allahov 
Poslanice, zamoli Allaha za mene, da i ja budem 
jedan od njih!* Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, tada rece: 'Predusreo te je Ukasa/" . ^.L.^'<^.^ 4 * * _^g ^ ^ Jli Ai^ ^ J^ J^ f j^ U) J^ O^^l-^ 
' ' - ^^ ' - ' 

oj]/J1 U i_j j-C Aft l^ Jl5 o.i^ s!^l *ijtl>- 

lS\i i4^-L^ J £^ luiji ^ ^;^' jii 

* .-^ ,1-SjM-*^ Jlj ^:^ 4131 ^^J ^jij^ ^' ^ ^ * '*-." ' Jl fl * J i^ i^ 4^1 J ^j l; J 4^1 ^j1 jii 4^ 
0^ J^j f^ (^ f-*^ '^J^^ ^^ J'^ r^ 252 
duiiill<ylki ^^ (ii^jlodlgii^pa *- .'Tc^ ,' I 5812. PRICAO NAM JE Amr b, Asim, a njemii l^'^\j-Q^^^\^y^/JS^^.oK\\ 

HemaiTi, koii prenosi od Kalade da je ova] . r^ ^ r' 'i.-.^f- ^ - ^ 

upitao Encsa: Koja jc odjcca bila najdraza - : ' - ^, "- 

Vjerovjesniku?' On muje odgovorio: ''Hibtni.'^* . i'^jj-]3\^^i^ h\'^. 'Ji\ A} 5813. PRICAO MI JE Abdullah b. Ebu-Esved, l31^ .^'^/I J ^ ^1^ il^ .oA\r 

njcmu Mu'az, a ovomc njcgov otac, prcnoscci _ x ,. ..V ,, : --, ^-r., 

od Katade da je Enes b. Malik, radija!!ahu anhu, ^ ^' ^ '"^ ^ ^^ ^"^ "'^ "^^ 

rekao: jl ^t^, ^f ^if j^^ ^ ^^ ^^ ^t; 

'^Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, najvise ' "^ „ . ,^ ' , 

je voliooblaciti hibemr^ ■ ^^1 V^-^'^^^ 5814. PRifAO NAM JE Ebu-Jeinan, njemu Z^ \!.'J^\ :^\^\ Ja 61^ .oam 

Sii*ajb, ovomeZuhri.kojikazedat^ajeobavijestio ^, - - ^ .r - - n „* 

Ebii-Selema b. Abdur-Rahman b, Avf, a njega -^ ^^ ^- ^^^ ^^ ^:^^^ ^ 

Aisa, radijallahu anha, supruga Vjcrovjcsnikova, i^ ^i ^^ ^Lu oi o^ ^^ l^'^^^'-^ 

sallallahu alcjhi vc scllcm, dajc AllahovPoslanik, ^ '-. ' ^^ ^/ „' ' "^ 

sallallahualejhiveselleiTi,kadajeumro, prekriven ^ ^ ,^^ '^-^J ^^ '^^' ^ if^^ C^J 1 Hibcraje smatrana najcjcnjcnijomodjccorn. Korijcn glagola od bojcgjc i^vcdc^no imccwog ogrtaCa 7iiaCi 
ukrasjti, uljcpsati, nakjrili. Jos sc za ovaj ogrtac kazc da jc, s obzjmin na svoju zclcnii boju, dzcnnclska 
odjcca. VjcrovalLio jc i lo razlog sto jc ovaj ogrlac Allahovu PoslanJku, sallallahu alcjhj vc scllcin^ 
bio najdraza odjcua. 

2 Ovaj hadis, zajcdno s prcthodnim, cini tcmatslcu cjclir u. 

3 Ahmed biljc?i prcdanjc kojc idc prcko Ha&Eina Basrija, da jc Omcr b. Hatiab, radijallahu anhu. zclio dokinuti 
dozvolu noscnja hibcrc zbo^ toga slo sc^ navodno, boji mokracoin. Ubcjj mu jc na to, mcduliin, rckao: 
"Nijcti lo tako! Nosiojujc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, a i mi amojc nosili u njcgovo vrijcmc/ 
Hasan, Tnccluiim^ nijt; lo iuo izmvno od Omcrd, radijallahu anhu. 253 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA KISA^' IHAMISA- 

5815, 5816. PRICAO MI JE Jahja b. Biikejr, 
njemu Lejs, a ovome Ukajl, prenoseci od od Ibn- 
Sihaba, kuji kazc da ga jc obavijcstio Abdullah b. 
Abdullah b. Utba da su Aisa i Abdullah b. Abbas, 
radijailahi! aniui, kazivali: 

"Kada je Allahovo Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, zadesila smrtna bolcsl, on se hamisom 
pokrio po lieu, ali cim bi pocco gubiti dah (ubrzanu 
disati), sklonio bi je s Ilea, govorcci: 'Tako je to! 
Neka je Allahovo prokletsvo na zidove i krscane! 
Oni grobove svojih vjerovjesnika pretvaraju u 
bogomolje!' (Ovo je rekao) upozorivsi na ono slo = ' ■ ■1 ^ 
,0 ■" H- r- ^ 

^ - - - om cine. ^^' ' ' l2I^ .oaw 5817. PRif'AO Ml JE Musa b. IsmaMI, njcmu li-^ J^l^l j: ^^ 

Ibrahim b. Sa^d, ovome Ibn-Sihab, prenoseci od ^. > _ . >, ^-s, _ >, , 

Urve da je Aisa kazivala: '^^ '^ Y^^^' L.A. a^ ^ ^^ 

"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, L.ki^ J S Al J^J jLi ^ili iisU ^ 

obavljao je namaz u hamisi koja je na sebi imala '. ,% '=,., .^ - „r - ^^^^ .^ -^ r^ 

nckc'znakc, tako da jc (dok je klanjao) bacio JL^fi^-l^^^^^^^i Jl>^f^tLi J 

pogled na te znake, a kada je namaz zavrsio, rekao ^f ^^ -^ J j^ ^^ ^. -._,!, ,^- , 

je; 'Nosite ovu moju hamisu Ebu-Dzehmu, jer '" - - '- , '^" "' ^'' ' 

mi ona odvraca paznju od namazii, a donesite mi o^ ^-r^p- ^i 4^W^1^ ^J^'J ^^^ J^ ^' 

enbidzaniju^ Ebu-Dzchma b, Huzcjfc b. Ganiina ' ',- .> . ',, '^ - .-.^.^ 

u (plemena) Benu-Adijj b, Ka'b.'"^ . ^ ^ ^^ ^ :^ ^U ^ <^^ 1 Cclvrtasij cmi komnd cidjccc izradcn od vunc ili lcrzn.fl, 

2 Dizajniranj kiso' koji sc pravi od erne vunc Jli puplina. 

3 Osim bio sc u ovome konCeksCu bpominjc zbog hamisc kao dopuilcnog odjcvnog prcdmcla kuji jc oblacio 
i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllem, ovaj jc hadis zaiiimljiv i zbog toga sto se u njemu istice 
proklinjanjc Muhammcdovo, sallallahu alejhi vc scllcm, onih koji od grobova svojih vjcrovjcsnika pravc 
bogomolje. 

-1 Jcdnoslavna dcbela plahla. 

5 Dozvuljcnoje, dakic, klanjali i u sarcnoj, dizajniranoj odjeci,s tim da nijedobra imati na sebi ili isprcd scbc 
bilo sta sto mo7.c odvracati paznju odnama?a, pa makartobila i odjcea. Razlogjculomc slojcpolrcbnou 
namazu nasiojati Kadr^ali slo vocu kunccnlraciju na sam namaz i ujcgovu suslinu. 254 
tiiiiiiii dilis ^^ '^j^jinjii of/i^^ 5818. PRICAO MI JE Musedded. njeinu Ismail, l51^ J^p! liU ^Ij l31^ .oAlA 

ovome Ejjiib, a njemu Humejd b. Hilal, prenoseci ' : ..^, t ■ ^ w , .-* * ^ ' f 

od Ebu-Burdc da jc ovaj kazivao: , *^-^ ^ ^ , , ^ ,- ^ ^-^-^ 

''Iznijela nam je Aisa, radijallahu anhu, kisa* i cJliiLkijijl^j^^Lis^ijL^L^Jic-:^^! 

izar, govoreci; 'U ovome je dvome Vjerovjesnik, \-;^ . , ,t^ , -. ^ 

sallallahualejhi ve sellem, ispustio dusu/''* ' ^" v'" "^ C^-^- : 

UMOTAVANJE U TIJESAN .lUJI JUiil ^L. 
OGRTAC BEZ PROREZA IZ KOJEG 

SE RUKE NE MOGU VADITl 

5819. PRICAO MI JE Miihammed b. Bessar, liiA jLL; ^ !x^ J'^^ .oau ^ ,^^ ^^ ^1^ b^^j^ ^\l'ji\j:^ njcmu Abdul-Vchhab, ovomc Ubcjdiillah, 
prenoseci od Huhcjbe, a ovaj od Hafsa b. Asima 

da je Ebu-Hurejra kazivao: ^ *ij^ ^j ly'y, ^t ^^ ^[s- J,\ ^^^i^ 

''Vjerovjesnik, sallallahualcjhivesellem, zabranio , ,^ -:. > ^ _..- * - '. s ^ .' ^ ^ 

je mulamesuj zatuji munobeztf,^ zatim obavljanje '-^^ t ■ ^ . . ' "^ "^ 

dvaJLi namaza - jcdnog poslijc zorc dok sc simcc jJCj '. '-.h ^ 'kZ'j, J^ jAill li; :^ixi 

ne uzdigne i dmgng poslije ikindije dok sunce ne ^. ^; ,.. .:^ '^ . ;j/ ^ ^. 

zadc - zatim //?///7fl '^ i istimalus-samma '."^^ ^ ^ -^ T" : '^ ^ "^ ''^ '^^ ^T^*^ 

'"!- I'^n :*"' '"n'^' ^ " - i" ' "T .4 6 Izar T Aisc?', kaa odjfvni prt'dTTn:ti, uglavnom sc nose u kombinaciji, slo jc. kako vidimo, nusio i Alliihov 
Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllctn. 

7 Prodnja rasircna mcdii Arapimapo kqjoj jc trgovina obavljcna ukoliko kupac dotakiic srvar^ a da jc iiijc dobro 
pruglcdao nili prckonlrolirao, 

8 Prodaja, takiidcr rasircna mcdu Arapima, ^djc jc trgovma obavljcna kada prodavaC baci stvar prcd kiipca, nc 
dopustajucj mil da jc poglcda, dolaknc JM pre kontro lira. 

'» Sjudcnjc uspravljcnih polkoljcnicii sjcdnim odjcvnim prcdmuCom na scbi be? iccgn alo bi pokrilo gcnilalije, 

10 Umotiivanjc u lijcsan ugrlaC iz kojcg se rukc nc moguvadili Viini, 255 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 5820. PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemii 
Lejs, ovome Junus, prenoseci od Ibn-Sihaba, koji 
kazujcda gajcAmirb. Sa'dobavijcstiodajc Ebu- 
Seid Hudri rekao: 

"Vjerovjesnik, sallallahualejhi vesellem^zabranio 
je dvije vrste oblacenja i dvije vrste prodaje. 
Zabranio Je mulamesn i mimahezn ii prodaji. 
Miilamesa prodaja jest ona koja sc obavi cim 
kupac nikom dotakne odjecu koju zeli kupiti, bilo 
danju ill nocu, bez ikakva drugog pregledanja. 
MituabezQ prodaja jest ona pri kojoj covjek 
dnigome baci odjecu koju prodaje i lako se obavi 
prodaja bcz glcdanja ili zcljc za kupovinom. Dvije 
vrste (zabranjenog) oblacenja jesu istimalus- 
somma ' - a to je pokrivanje jednog ramena, tako 
da dmgo ostane bez odjece - i ihtiba " - a to je 
umotavanjc jednim komadom odjece, dok sc sjedi, 
bcz icega slo bi pokrivalo gcnitalijc." '. ' ■^ ^ Jii J J,j ^ Jii ijli^^ A^ L1 ii 

' ' r ' - " 

^ " ^ r- ^ ^ 

"" H H- '' ^ ^ ^ 

tj '^^\ 1^ .> j^^Ji J! ji^l 1^ 

^ '^ 'j - " - ^ -- ^ ' 

^ a-ji-i Jj>-I j_Lj 'L-tjU- J^l Jii Ajjj 

;ij ^}L l}\:^\ ^j>^i ii^Inj 4^>' 4^ 
^" 1 '' ■' 'i' - 'i ^ fi - UMOTAVANJE, U SJEDECEM 
P0L02AJU, JEDNIM KOMADOM ODJE(!:E i3*^Ej 1-J3J ^ f-Uli^l L-ib 5821. PRICAO NAM JE TsmaMI, njemu Afalik, ^i diJU^'l^ Jli J^p! l^JI^ .oAT\ 

r I 

prenoseci od Ebu-Zinada, a ovai od A'redza, koji . - . » ^ - ^ .-,■ ^ -?. ' 

prenosi od Ebu-Hurejre, radijallahu annu, da je ;> ^^ ^ ^ t_-^ V - ^ -; 

kazivao: 

'^Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve scllem, 

zabranio je dvije vrste oblacenja: da covjek 

(n sjedecem polozaju) obuce jedan komad odjece ^! j^^Vl^Jl vJ^L. J^:5l;;^ 
bez icega sto bi mu pokrivalo genitalije i da se ' " ' " 

pokrijc jednim komadom odjece tako da mu jedna 
strana ostane gola. Zabranio je jos mukiTnesu 
i mimabeziir 


. si'iiLi} ^_i:^i J.} 41^ 256 ^ J (^lilll <^\ih 
t^ ilfiAi Ql^tl 5R22.PRICAOMIJEMuhammed,nJemuMah!ed, \:'j:A\ ^ j::UI Jli jli j^l^ ,oatt 
ovome Ibn-Dzurejdz, kaziijuci dagajeobavijestio ^ ' _^. ^ 

lbn-§ihab, koji ' prcnosi' od Ubcjdullaha b. ^. f^ i^ ^^ ^f^ ^X^^ ^^ ^-:;^ !y} 

Abdullaha, a on od Ebu-Seida Hudrija, radiiallaliu ^; -^ ,, ^ r. ^*\ . r _ , ^, 
anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve -. "' '"- ■: - -' 

seHein, zabranio isiimcilns-samma\ te da covjck 'ii^i -^jijcLjiJl Juil -^ "f^''Jj:\ 
(u sjedecem polozaju) obuce Jedan komad odjece, .. . , ^ bcz iccga sto bi mupokrivalo gcnitalijc' !«■ X " ,-: r- . „; ,. r- - CRNA HAMIS A <.lji^-^! d-.i~i ^t^L 5823. PRICAO nam JE Ebu-Nu^ajm, njcinu 
Ishak b. Seid, prenoseci od svoga oca Scida b. 
Fulana, tj. Amra b. Seid b. Asa, koji prenosi da je 
Umm-Halid kci Halidova kazivala: 
"VJerovJesniku, sallallahu alejhi ve sellem, 
jcdnom jc doncscna odjcca mcdu kojom jc bila 
i mala crna hamisa.^Tadaje on upitao: 'Stamislite, 
kome da damo ovo da oblaci?' Svi sii zasutjeli 
dok Vjerovjeanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne 
rccc: ^Dajtc mcni za Umm-Halid' - pa mi jc data 
da jc nosim (s obzirom da sam bila mlada u to 
vrijeme), Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
iizeo je hamisu u ruke i dao mi je da je obucem, 
rekavsi: ^Nanosala je se i promijenila! ' Na njoj je 
bio nckakav zclcni ili zuti znak. Potom mi rccc: 
'0 Umm-Halid! Ovo je senab. Stnah je etiopska 
rijec (koja ziiaci lijep)/" 


. ^ ^JL^L ;c:j oil:: li; j]\i- V\ \: r r 1 Poglcdaii prcihodni hadis, 

2 Vccjc ranijc bikigovora oJiamisi kao vrsti odjcce kroja sc proizvodi od puplinn ili erne viinc. Poncgdjc sc 
govori da jt; lo, uslvari, llni lanki kisa ' bilo kojc bojc ili samo ctni. 257 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA ^ 


5824. PRICAO MI JE Muhammed b. Musenna, 

njemu Ibn-Ebu-Adi, ovome Ibn-Avn, a njemu 

Muhammed, prcnoscci od Encsa, radijallahu anhu, 

daje kazivao: 

"Nakon sto se porodila, Umm-Sulejm mi je rekia: 

'O Enese! Pripazi ovo dijete! Ne daj mu nista da 

iede i pije sve dok sutra rano ne dodey s njim do .* ' ' ^ ^-rr '^^ ■^- •> ^u ii -'■: 

Vjcrovjcsnika, sallallahu alcjhi vc scllcm, radi - -- ' -: >: 

fahnika.'*^ Tako sam sljedeceg jutra otisao s njim ^^^i -— Jy^^j ^Z-^ CaJ- 4^j lisU- J 

{do VJerovjesnika, sallallahu alejhi ve seilem) i 

nasao ga u vrtu — a na njemu hamisa hurejsijja^ — 

kako obiljezava {stavija zigove na) deve prisligle 

u toku osvojcnja Mckkc," ^\ J 4U f.^ ^s iJi ZELEN A ODJECA 

5825. PRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar, 
njemu Abdul- Vehhab, ovome Ejjub, prcnoseci od 
Ikrime da se Rifa'a razveo od svoje zene, nakon 
cega se njome ozenio Abdur-Rahman b. Zubejr 
Kurezi. Aisa kazuje kakoje zena dosia noseci na 
sebi zeleni veo'^ i pozalila joj se {na svoga muza), 
pokazujuci masnice na kozi (od udaranja). Cim 
je dosao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem — a posto zene jedna drugoj pomazu'* — Aisa 
je rekJa: ''Nisam vidjela zenu da podnosi kao ova 
zena, Pogledaj! Koza joj je tamnija od odjccc!'' 
Kada je Abdur-Rahman cuo da mu je zena isia 
Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, 
dode i on sa dvojicom sinova od dnige zene. 
Ona tada rece: 'Tako mi AJIaha, nisam mu nista 
skrivila, osim sto je nesposoban za bilo sta dmgo I » i;^ii; 14^1 dill _!iit 5u- i^iij lii^ 

+ - u ^- -iCji^'^.r^^ 

Jli l^>' -^ IjJ^ -Lit U-vLL 0L.JLI J^_ ■ • \- . - I 


1 Tuhnik jc poslupak sazvakivanja fmljcvcnja) slatkog voca, npr. dalula ili mcda, i stavljanja toga u usta 
djtJicIu, kojcm sc onda Idja vilicc 1 ncpct; da sc ono niiviknu jcMi. 

2 Vrriia hnmise koja sc pripisujc skiipini kiidaijskih pk'mL;na. U nckim pu;danjima naziva sl" i druguiiijim 
imcnom, npr. hajbcjrija i si. 

3 Tbn-Bcllal jc govorjo: "Zclcna jc odjcca d^cnnctska odjcca i tojc dovoljno za poca&l koju Jma (ova odjcca). 
tbu-Davud biljtvi da jc i Vjcmvjcsnik, sallallahu akjhi vc scllcm, nosio 7clcnu odjccii, 

A Ovaj jcdio rcccnicc umclnuta rcccnica kojiijc izrckao Ikrima^ prcnosilac ovoga hadisa od Aisc, radijallahu 258 
tiiiiiiii <tiiis ^^ '^j^jinjii o}f]^ osim ovoga ' - pokazujuci dio svoje od Jece. J! ^1 J.f-'j ^. ^^j oJa5 JUj \^y ^ C^ 
Abdur-Rahman na to rece: "Slagala je, Alkihov --,r * '- i-.-vT- (), ' ',-''<, Poslanicc! Ja sam dosta Jak i mogu jc zadavoljiti, 

alijeonanepokomaizelise vratiti Rifaji, Allahov i)!-J j^ 1 ^i jis ols j^, ijjI Jj^j JLii 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada rece .^^^^^^ - > „ - ' * x- '■> 

zeni: "Ako Je ovo tvoja zeija, onda (znaj da) ti to ^''j --^^ ^^^ ^^ ^j^. ^ '^ .y^ 

nije dopusteno, (da se ponovo udas za Rifaju) sve ^^ j,^ -: j^ ^vj j; i^ jui ^j ^_Z\ t^ 

dok (Abdur- Rahman) s tobom nc imadnc spolni .' j. ' , ' e 

odnos." Zatim Je (Allahov Poslanik, sallallahu j^ ^ 4^1 ^^ <w1}i 0>*^>' i-^ O:^^' l^-^' 

alejhi ve sellem) ugledao dvojicu djccaka s njim i 

upitao ga: ''Jesu li ovo tvoji sinovi?" 

"Jesu", odgovori (Abdun"ahjTian), a Allahov 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada rece: 

"Ti tvrdis to sto tvrdis, ali, tako mi Allaha, oni lice 

na njega kao vrana na vranu." . ^1>JL ^\y^\ BIJELA ODJECA l>^^' ^^^ ^'^ '» i.^ >, .<'- 


5826. PRICAO NAM JElshakb. Ibrahim Hanzah, Jii^i '^v;\ 5: Ji^; L:^-^ ^oati 

njemu Muhammed b. Bisr, ovome Mis'ar, njcmu 

Sa'd b. Ibrahim, a ovome njegov otac, koji prenosi 

od Sa^da da jc kazivao: ^Vj Jli a;.; ^ ^i ^ ^i;;i ^ j^ 

"Vidio sam na dan Uhuda na lijevoj i na dcsnoj * ^ V '^ .- ' '/ '- 

strani Vjerovjesnikovoj, sallallahu alejhi ve ^^V^U^^:rWj^^'-^l Jl-^. 

sellem, dva covjeka u bijeloj odjeci. Nikada ih ni j^N"^ 'Cal ''I'Li jjil ''" 

prije ni poslije nisam vidio. r.^ .rs , .., ;p ^= 5827. PRICAO NAM JE Ebu-Ma'mer, njemu ^,V_^\j:^ ^'^^ J^ J^ i5j^ .oayv 

Abdul-Varis, prenoseci od Husejna, on od ' ^^ ^^ " ^ ,. 

Abdullahab. Burejda. ovaj od Jahjaa b. Ja'mera, 0^^ ^'i^ -^>'o^^^^4^:'^>^^ 0^ 

kome je pricao Ebu-Esved Dueli, prenoseci od sr ,.; f;<^ ^ =,'-1, ^.{,:,.^?f<'^^ .-o. 

Ebu-Zerra, radijallahu anhu, dajc pricao: 

"Dosao sam kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ^^ ^ ^| ^^ j^ ^^j^ ^ ^\ ■ ^ 

ve sellem, a on je spavao u bijeloj odjeci.^ Poslije ' '' ^ ^ " - 

sam opet dosao, nakon sto se probudio, pa mi je JUi iki^l ojj a::^! ^ ^U Jj* j ^^1 ^}^ 

rekao: 'Nema toga koji izgovori: La ilahe illallah! ^ . ., , ^» ^ . . . ^ 

- i tada umre. a da nece uci u Dzennet/ ^} ^ ^^ ? hLHI ^JJ N Jli ^ ^ U S Izhadisa sc, dakic, mo7c zakljiiciti dajc i Allahov Poslanik, sallallaliQ alejhi vc scllctn, nosio bijclu odjccii, 
[c ju jij sioga rnuslimanima dopuSluno ubiatili. 

259 SAHIHU-L-BUHARI mm ODJECA 
^r- n ^ iJ iJ.-^ ^ij ^j ^ij ^^-^ ^^ ^b ^j ^b F* 'Cak I onaj koji blud ucini ili iikrade?!', upitao jj} JU J^ OJj ^j Olj oJi iii-l J^j Vl 

^Cak i onaj koji blud ucini ili ukradc!', odgovorio ^^ ^'-t- ^p J-^ *^|j ^^ ^>^ ^p ^-3 

mi je. 

*Cak i onaj koji blud ucini ili ukrade?!\ ponovo 

sam ga upitao. ^i ^1 ^1 ^^ j^ j;: i^ ^ irj JU 

'Cak i onai koii blud ucini ili ukrade!\ odgovorio ' - ' ' 

mijc. ^^l p-jCjlj jiili;- ^,b-b) jj J jLS'j 

'Cak i onai koii blud ucini ili ukrade?!\ upitao ^ ,-. - - . -..,.- 

'Cakionai koii blud ucini iliukrade, usprkosEbu- *T--'\.^i, -nO "i,:^- - "- - ,' 

Zerru! , odgovorio mi je, ' - - ^' 

Kazujuci ovo, Ebu-Zcrr je rckao: "Cak ako sc to 

Ebu-Zerni i ne svida!" 

Ebu-Abdullah (Buhari) o ovome je rekao: 'To je 

u trenutku umiranja ili prije sinrti ako se covjek 

pokajc i zamoli za oprost izgovorivsi: La ilahc 

illaliah! Takvomc cc onda biti oprostcno/'' Osim navcdcnog. u vc?i s ovim hadi&om, a o oblaficnju bijcic tidjccc, y/ hjidisa sc Ta^umijc i to da svako ko ocitujc 
Allahovo jcdjnstvo. trazcci uz lo od Uzviscnoga Allaha J oprost za ncvjcrstvo. J potom umrc. ulazj ii Dzcnnct 
prljc ill kasnijc. To jc, dakic, obavcza koju jc na scbc prciizco Uzviscni Allah, Mcdiilim. Uzviscni Allah vjcrniku 
fTiLislimanu. ukoliko sc ovaj i nc pokajc za Licinjcnc grijchc. mo^c uproslili ako hocc, jcr on niigradiijc unoga 
koga on hocc. Iz hadisa sc razuinijc da tc i lakav uci u Dzcnncl. all to prcma chlisuiiclskom iiccnju ipak zavisi 
od Allahovc voljc, Tako Ubada b, Samii prcnosi dajc Allahov Poslanikn sallallahualojhi vc scllcm, rckao: "Ko 
od vas ispunj obavczii- nagradn mujc kod AlJaha. dok cc onaj koji ncsto od toga prckrsj bj(i kaznjcn na ovomc 
svijetiL L to mujc otkupljcnjc, Onaj koji ncstoodto^a prckrsi, all irni Allah topokrijc, a tojc u Allahovoj volji. 
ako budc hlio, oproslil ce mu, a ako biulc hlio, kaznit cc ga. Mi smo sc na lo obavc^ali.' I ^ 1^ 260 
tiiiiiiii <tiii^ ^^ '^j^jlgjll of/i^^ -•- 1 O OBLACENJU SVTLENE ji>^l ^ ^h 

ODJEtE, KORISTENJE SVILENE ^LJ^i. U>3 JUJJJ ^l^l^^^ 

POSTEUTNE I ONOME STO .IE MUSK.ARCU ' " ' ' " ' 
DOZVOLJENO U VEZI S TIM^ 

5828. PRICAO NAM JE Adem, njemu Su^ba, JU&ili'li^a;;^ lil^f^Hil^ .oata 

aovomeKalada, prcnosccidajccuoEbu-Usmana ^ .^, , ^ . ^.: ^ .1:. ^ ^^ j ^ . 

Nehdija kako kazuje: ^^ ^^ - - -'^ ^ ■ 

"DoksmohilisUtbomb.FerkadonuiA^erbejdzanu, ^ Ji^ j^^ j] ^U^^jI -ii> -^ iii li 

doslo nam je od Omera pismo da je Allahov ^j ,^ '^^ '.' ;, 

Poslanik, saliallahu alejhi ve sellem. zabranio svilu ^^ yip^ jLi^S 1i<i "i^! _hj^^ ^ ^' 

izuzcvovako, pokazujiici sa svoja dva prsta kojima ^y^S] -^'^liUilli JlJ 'l:''^! jllL: 

sc pokazujc ncjasnoca.- Prcma onome sto mi znamo "' ' ' "' - ' "' 
to znaci obrubljivaiije i vezenje/' 5829. PRICAO NAM JE Ahmed b. Junus, njemu li^t^;i51i^' Jj:^1l51^.oats 

Zuhcjr- a ovomc Asim, prcnoscci od Ebu-Usmana, . , - . ^ ..... - 

kojijekazivao: 0--J^^l^ ^^^W^^i L-^rT^ 

''Doksmo bill uAzerbeidzanu,pisao nam jeOmer ^| Z\ jl .^ "'js "^l j! jULi'jl 

da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, — ■- " . ^ 0.' 

zabranio oblacenje svile izuzev ovako, rasirivsi _A*j ^jj Vr-'S "r> J^^l fl i^-i^j l-i^ svoja dva prsla (da nam 10 pokazc). 

Zuhejr (prenosilac u lancn) podigao je srednjak i 

kaziprst."* , :^\j J^'^ 2 Mislj sc na tokoljkj djo svilc na odjccj muskarac mozc nositi. 

3 Tzdmgih prcdanjaovogn hadisa, kaoidnigih hadisa, razumijc &cda sc radio srcdnjalcii i kaziprstu, slosc \jdj 
i u narcdrmm hadisu. 

A UMuslimovom predanju ovoga hadisasloji: "Zohcjrjc podigao srednjak i kaziprsi i sastavio ih " To ukaziijc 
na dozvt)ljcnu vt:li(:inii odjccc sa svili^nom Ikariuom, ij. u Sirini dvii prsla. 261 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 5830. PRICAO NAM JE Musedded. njemu Jahja, 
prenoseci Tejmija, a ovaj od Ebu-Usmana, koji je 
kazivao: 

"Bill smo K Utbom kada nam jc pisao Omcr, 
radijallahii anliu. da je Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: "Svila se ne oblaci na ovome 
svijetu, u suprotnom nece se oblaciti na ahiretu.""' 
Pricao nam jc Hasan b, Umcr da jc njcmu pricau 
MuUemir, a ovome njegov otac, kome je pricao 
Ebu-Usman. Ebu-Usman zatjmje pokazao svoja 
dva prsta: kaziprst i srednjak.' 

583 1 . PRICAO nam JE Sulcjman b, Harb, njcmu 
Su'ba, prenoseci od Hakema, a ovaj od (bn-Ebu- 
Lejle, koji kaziije: 

"Za boravka u Medainii Huzejfa je jednom 
zatrazio da pije vode. Nakon sto mil je starjesina 
scladonio vodcii srcbrcnoj posudi, onjujc odmah 
bacio rekavsi: 'Bacio sam je samo zato sto sam 
zabranio da se njome koristi^ a on to nije ucinio. 
Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rckao: 'Zlato, srcbro, svila i dibadz (vrsta svilc) 
za njih su (nevjernike) na ovome svijetu, a za vas 
na ahiretu.'"^ jI^ y] LjUs- ^] Lj\L^ yJJi^ LjJlJ- _^ J, z^ \i'j^ ■^■J. ■;,, i^Li i51i .oAr\ i^H Ob' jii jj ^! j^i ^ jiXi ^ 

^ " ^ >f.^^ *" ^'f ' ^^jj-1j ^^^1} ^wJt^JJl J?^ ^l J^w*j JIj -^ . i>vi J fi^j ipoii J ,u > £l;jJi; iKovoga, kao i prcthudnih hadUa, vidi sc da posloji vise prcdanja ovoga hadisa od Hbu-Usmana tc da sc u nvom 
hadjsu dcid;ijc da jc Ebu-Usman pokazao avoja dva prsta: srednjak i kaziprst. U vczi s ovim na\odc sc na 
dmgiiTi mjcslima i prcdanja u kojima sc dva prsia uporcduju s dugmadima na lajlcsanu (pcrzijskom plaslu) 
da bi sc pokazalo koliko lo izgleda, Niivodc sc, osim loga. jos i prcdanja u kojima sc spuminjc dozvoljcna 
velicina Ikaninc od svilc za muskarcc - od tri i cctiri prsia (Muslim i Ebu-Davud). U torn smislu navodi sc da 
jc dopuslcno na odjcci nosili svilcni ?.nak u vclicini cctiri prsta (Safijski mc7hcb) ili cak i vcci ad cctiri prsta 
(malikijski mczhcb), all sc isto takospommjc i zabrana i najmanjc vclicmc svilcnog znaka (Sabit od Hasana i 
Ibn-Sirina), Navodi sc, takodcr, i dozvola oblaccnja odjccc s i7vc7cnom svilum nykon tkanja plalna, ili nascnja 
odjcct: II cijcm saslavu ima svilc vdiiiinc jcdnoga znaka. Ovo sc, mcdulim, odnosi na svilu izdvojcnu *amu /a 
scbc, dok sc Ikanina pomijcsana sa svilom dozvoljava ako nc prcmasujc drugu vrsta sasiava Ikaninc, 

IzDvog hadisa zcli sc izvcsli zabrana noscnja svilc i dibadza i za zcnc. budu<:i da jc Huzejfa na Icmclju ovoga 
hadisa izvco zabranu koriStcnja srcbrcnog posuda i muSkarcima i zcnama, Vfcduiim, u hadisu sc i'abrana 
korislcnja zlata, srcbra i dibadia izra^ava u muskomc rodu. Da li sc pod time podrazumijcva i zcnski rod, 
otomcpostojcrazlicitamisljcnja.McduIim^prcfcrirajuccjcmisljcnjcmcdupravnicimadascncpodrazumijcva. 
Osim loga. u drugim hadisima izrazono jcjasno dopuslanjc koriSlcnja svilc i dibadza ^cnama. 262 
tiuiiiii <tiii^ ^^ '^j^jlgjll of/i^ * > 5832. PRICAO NAM JE Adem, njemii Su^ba, ^X;^ v^ l3l^ f^ l3l^ .oArt 
a ovome Abdul-Aziz b. Suhejb, koii je kazivao: .; , '. , , •» 
"Cuo sam Encsa b, Malika, pa sam (ga) upitao: ^ ^^ '^-"**-' v^t-=* L>i >.>- . 

Me li to od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve jui ^^ ^\ .^f Ji^' ^ j\j ^^ 

sellem?^ . , - 7 ^ ?. ^ :: . .'^ ^ /'; 

'Sigiirno,^ od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve tj X-^^ l.W 0^ J^ ^ l/H^ i>^ 1-^-^ 

sellem, je: 'Ko oblaci svilii na ovome svijetu nece — -^l a '--?: ! fk i:-jji 

jc oblaciti na ahirctu\ rccc mi on,'" - - -. " " 

5833. PRICaO NAM JESulejmanb.Harb,njemu \il^ ^> ^ i|^ Qi^ .oAtr 
Hammad b. Zejd, prenoseci od Sabita, koji je _3 ./ * , ^ - - -,,,"*„ ^ i, 

govorio da je cuo Ibn-Ziibcjra kako u toku hutbe ^^-^ ^ t— j^ J ^ a* ^-j o^ ^ 

"Muhammedje, sallallahu alejhi vesellem, rekao: ^ - ' ^ . ^ „> 

'Ko oblaci sviluna ovome svijetu neceje oblaciti .i^Nl J^IlL^lliiJi 

na ahirelu.'" ' J- ^ =: 5834. PRICAO NAM JE Ali b. Dza^d, njcmii ZL^ ^ jJJ-] ^_ j^ 6j^ .oati 

Su'ba, prenoseci od Ebu-Zibiana Halite b. Ka*ba, , ^ . . ^^ , 

koji prica da je cuo Ibn-Zubejra kako govori da je ^ ^— ^ -J s-*^ ^ . ^ ..^ l^ ^j^ 

cuo Omera da kazuie: - -- .l, ; *i, "(,: ',;-.->'" - 'i - "-^n 
''Vjcrovjcsnikjc, sallallahu alejhi vcscllcm,rckao: -'- " ' - ^ '."" 

'Ko oblaci svilu na ovome svijetu neceje oblaciti Jii} 5>-Sl j --^ i L^i^ j ^►^J-l JJ 

naahiretu.'" ^, ,,-'^ „. • - _% „ i 

Ebu-Ma^mer nam je govorio da je njemu pricao '^'^^^^^Jj^^fj^^^^^^^ 

Abdul-Varis, prenoseci od Jezida da je njemu :' jjiV^ ^ " ' *iljlfr - ■ " ^f ■""''t 
Mu'aza kazivala: ''Obavijcstila mc jc Umm-Amr ' ' -^ - -■ : . ^ - - 

b. Abdullah dajeculaAhdxillahab.Zubejra. koji je .i}^M^\'^yii'^J^ji\ 

cuo od Omera da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi 

ve sellem, govorio slicno gore navedenom/' 3 Prcma vccini himcnlara, to 7naci da jt' to slo prcnosi Encs b, Malik on sigumo prcnio od Vjerovjesnika, 
siillallahu alejhi vc scllcm. 

4 Tzdva nau;dna hadisajasno so razumiji; da Ibn-Zubejr ovo prtnosi odOmura, radijallahu anhu. 263 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 5835. PRICAO MI JE Miihammed b. Bessar, 
njemu Usman b. Umer, a ovome All b. Miibarek, 
prcnoscci od Jahjaa b, Ebu-Kcsira dajc Imran b, 
Hittan kazivao: 

"Pitao sam Aisu o svili, pa mi je rekia: *[di Ibn- 
Abbasu pa pitaj njega.' (Otisao sam) i upitao ga, 
a on mi je rekao: TilaJ Ibn-Omera/ Onda sam 
upitao Ibn-Omcra, a on mi rccc: ^Obavijcstio mc jc 
Ebu-Hafs - znaci Omer b. Hattab - da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Svihi 
oblace na ovome svijetii oni koji nece imati udjela 
(u dobru) na ahiretu." Na to sam rekao: Mytinu je 
rckao Ebu-Hafs, nijc, dakic, slagao na AUahova 
Poslanika, sallallahu alcJhi ve sellem!*'' 
Abdullah b. Redza' kaze da mu je pricao Harb, 
prenoseci od Jahjaa, kojemu je pricao Imran.,. 
i pripovijcda (ovaj) hadis.- 


w^* ^ ^.-^ > 


.4 


^i^ 4^-^ ^ ^ v^ ^-^ ;^-' Tbn-Bcttal navodi da postojc razlicita misljcnja o obbccnjii svilcnc odjccc. Po jcdnomc misljcnju sviJa jc 
potpuno 7abranjcna. cak i ^cnama. Takvo miSljcnjc i^vcdcnojc i? prcdtinja od AMjc, Ibn-Omcra, Hu7cjfc, 
Ebu-Mt;nsura i Ibn-Ziibcjra Ic nckih labiina. Prcma dnigom misljcnju, obhiccnja svilcnc odjijcc apsoluino 
jc dozvoljcno, a liadisi u kojima sc spominjc zabraaa oblaccaja svilcac tidjccc odiiosc sc, prcma ovnmc 
miSljcnjii, ra i^abranii oblaccnja iz gordosli, oholosb ili iabavc, (.Klnosno u^ivanja u oblacL-nju fakvf udjfcc. 
Askclanj, mcdutjm, odbacujc lakvn tiimaccnjc zbog toga slo postojc jasno iitvrdcnc prijclnjc kaznom onima 
koji nosi^uikvuodjcai, kakavjcslucaj, naprimjcr, uhadisukoji biljc^i NcsaiodAmrab, Mcnsura, a prcnosi 
ga od Abdullaha b. Rcdzaa^ a ovaj od Harba b. Scddada: "K.o oblaci svilu na ovome svijctu nccc imati 
udjela (u nagradi) na ahircni/' 

Ncki, opcl, zabranu oblaccrja svilcnc odjccc svodc na pokudcnosl (mckaih), iskljucujuci zabranu fharam). 
IpaL, smatra sc da sc, nakon Ibn-Zubcjra u poglcdu oblaccnja svilcnc odjccc doslo do konscnzusa po 
komc jc <iblaf crjc svilcnc odjccc muskarcima /abranjcno, a 7cnama dopustcno, Ncki su uccnjaci, mcduiim, 
i poslijc log konscnzusa na Icmclju nckih prcdanja nastojali dokazali da nc postoji zabrana oblaccnja svilcnc 
odjccc ai miLskarcima. 

Navodi scvisc razloga donoScnja ^abranc oblaccnja svilcnc odjccc muskarcima, Dva siiodnjih najpoi^nalija 
i spoininju sc kao najvjcrovatniji pravi razlozi. Prvi jc da sc oblaccnjcm lakvc odjccc izrazavaju i pokazoju 
Ijudska (tnuska) ponositost i oholost kao ncgativna i ?abranjcna Ijudska svojsrva, dok jc drugi raskoS 
i nakiccnost kao osobinc kojc vise odgovaraju zcnaina, a nc miiskoj hrabrosti. Kao razlozi spominju sc jos 
i oponasanjc mnogobozaca (mufthka) ili prcijcrivanjc kaoono stojc muslimanirna zEibranjcno, 

U ovom prcdanju, za razliku od prctliodno^, navodi sc da jc o tome upitan [bn-Abbas i da jc rckao: 
"Tiiaj Aisir-a kada jcona upilana, rckia jc: "Pilaj tbn-Omcra." 264 
tiuiiiii <tiii^ ^^ '^j^jlgjll of/i^^ KO DOTAKNE SVILU, ANE OBUCE JE ^^ i>^ji>^l ^ -J. 

m * - * 

O ovumc sc prcnosi ud Zubcjdija, koji prcnusi ud ^ ^ iy^^Ji j^ iS-^y^ j^ V iSjy-j 

Zuhrija, ovaj od Enesa, a on od Vjerovjesnika, ' ^ 

sailallahu alejhi ve sellem. ' ^- s^ i^ 

5836, PRICaO nam JE Ubejdiillah b. Musa, ]^yA ^ J^r i-- y^^^^^^ -^^^^ 

nicmu Israil, koji prcnosi od Ebii-Ishaka, a ovai ^ ■?'„: *- , - .-^ - ', - -, s — 

od Beraa, radijallahu anhu, daje kazivao; "- -, - - 

'^Vjerovjesniku je jednom poklonjena svilena Z^ ^lic;} l^liji ilUAi ^^^ ^^ f^ ^^ 

odjeca, pasmo jt'poccli pipkati idivilijoj se. Tada -. ,, ^-* -^, ^ . ^'^^ ^c -.. 

nas jc Vjcrovjcsnik, sailallahu alejhi vc sellem, J^ r^ ^ i^ i^ -^.j^'^ ^ s^^ JLi^ 

upitao: " Vi se ovome divite?* Ali'^y;j-£l\j,\^J.^j^ j,.lS 

'Da\ odgovorili smo, a on nam na to rece: ' - ^^ ^ - 
'Maramice Sa'da b. Mu'aza u Dzennetu bolje su 
od ovoga.'"^ SVILENA POSTEL.IINA >~^' ->!>^' ^'^ > >' Ubejda Je rekao: 'To je isto kao i njeno . ^-^Ky^s^-i^ Juj 

oblaccnje.'' f ». .<^ 5837. PRICAO NAM JE Ali, njemu Vehb b. jij=r ^-^ -^j ^^ > ^^ -*Arv 
Dzerir, ovome nieeov otac, prenoseci od Ibn-Ebu- ,-' = - : f ^- ' . ^ ", - f ,"1= ^ 

Nedziha, on od Miidzahida, a ovaj od Ibn-Ebu- " ' r~ - "- ' " "- 

Lejic, koja prenosi da jc Huzcjfa, radijallahu anhu, J15 ^ M ^j ii'^ ^ Jp ^i ^^1 ^,i 

kazivao: i ^ . * ' , .,^ -t '. = .' 

,.<.. • -, ■ u ■ A -■ tjsJi^r. ^^^}r^\ J z. ^ :}\ y^ yiL:u 

Vjerovjesnik nam je zabramo da pijemo iz - ^ ^ ; ,-, ^ ■ ^ ^ ^ 

zlatne i srebrene posude i da jedemo iz iijih, da 5ij^i;,liij^_^l^'^- i^j j5uiS^ 

oblacimo svilu i clihadz (vrstu svilc) i da sjcdimo - - - - 

nanjima"-" .^JJ^ 3 Doticanjc svilc, njcnci prodavanjc J koristcnjc novccin zaradcnim od njcnc prodajc jc dopuslcno. McdiitJm. 
Allahav Poslanik. salljillahu alejhi vc sellem, i na ovaj naciti isticc njenu bc/vrijcdnost 7a m us II mane, 

4 To znaci daje zabranjciia svila za sjcdcnjc, ixlnosno svilcna posicljina, istn kao i svilcna ixljcca^ Ij. na isti 
nacin kako jc zabranjcna i svilcna odjcca, o ccmu jc raprijcd bilo rijcci, Buhari i Muslim pn^nosc uvaj 
hadis od Huzcjfc u vise varijanii u kqjiin sc, Jzuzcv ovc, nc spomjnjc i zabrana sjcdanja na svJIenu tkanjnu. 
Tako sc. prcma vecini uCenjaka, 7abrana sjedanja na svilu, odnosno koristcnjc svilcnc postcljinc, izvodi iz 
ovoga hadisa. Supratnog su inisljcnja kufski pravnici i ncki safijski. Oni nc prihvalaju zabranu koristcnja 
svilc za sjcdcnjc. Ncki hancfljski pravnici, opct, tvrdc da izraz zabrana (nchf) nc znaci isto sto i liaram. 
Osim usoga, vodcnc su i raspravc o lomc da li jc islo sjcdcnjc na svili i ubiacenjc svilc. Vccina smaira 

265 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA oblaCenje KASSUJE 

Asimjepricao, prenoseciodBurde, kojijekazivao 
da je upitao Aliju: ''Sta je lo kassijja?'' On mu je 
odgovorio: ''Odjeca koja je do nas stigia iz Sama 
ili iz Egipla; ima rcbraslc linijc i ima u scbi svilc, 
arebrajoj izgledaju savijena kao limuni/' 
Misera je jastuk koji su zene spremale za svoje 
muzeve, a oni ga korislili kao i kadifu. Dzerir 
II svomc hadisu kazc, prcnoscci od Jczida, da 
je kassijja odjeca s rebrastim prugama koja je 
donesena iz Egipta. a u sebi ima svile,' dok je 
misera od lavlje koze.- 

Ebu-Abdullah (Buhari) kaze da Asim (prenosilac 
iiavcdcnog prcdanja) prcnosi vise prcdaja kojc su i 
tacnije w tutnacenju misere (suprotno Dzerirovom 
tumacenju). 

5838. PRI(!^AO NAM JE Miihammcd b. Mukatil, 

njcmu Abdullah, ovomc Sutjan, prcnoscci od 

Es'asa b. Ebu-Sa'sa, on od Mu'avijc b. Suvejda 

b. Mukarrina, ovaj od Beraa b. Aziba, koji je 

kazivao: 

"Vjcrovjcsnik, sallallaliu alcjhi vc scllcm, zabranio 

namjc crvcnc misere i kassijju.'^^ ij.oiiil ^>i4J ^1j '... >'" ' 


llIji cif i^LiO J^^! J^I i;j; ;.> 

H K ^ > > 

cij^ O^La- wjUi j — oil ^J^ J Jjjj \^ j^j^ 

ji ^1 1^ i')irj ;,>! L^ > ^ i;, " I .^- 4L^4i. u:i^i j;Lii ^ 1^ lii^ .oArA ^ * 


da sjcdcnjc na svili znaci fsto Sto i <iblaf^tnjc svilc, a to i?.vodc (7 hadisa tncsa b, Malika: "Upulio sam sc 
prcina nasoj hasiiri, koja jc pocnijclaoddugog sjcdcrja na njoj"-ko]J jc upotrjjcbio glagol oblacjli (lebise). 
Na tcmclju ovakvog zaklJQcka Ncvcvj JstJcc J zabranii korislcnja zcninc svilcnc poslcljinc muskarcii. 
Malikijskj pravnici, mccluUm, dopusl;ijii muskiircima da spavaju sa svojim icnama u njihuvini sviknim 
posicljinama ic da sjcdc s njima na svili, isto kao stti im jc doz\'oljcno da spavaju sa svojim zcnama ktijc 
nose zlatni nakit i svilcnc spavacicc. 

1 I Muslim jc7abiljc?.io hadis koji prcnosi Ibn-Ebu-Musa Hsariod Alijc: "Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi 
vc scllcm, zabranio namjc oblaccnjc kassijjc f misere. Sto sc ticc kassijjc, tojc pmgasta odjeca." Ona jc 
zabraiijcna zato slo u scbi ima svilc. 

2 Miseni jc poscbna vrsta jastiika - dcbiji i puniji komad postcljinc, kao jastuk, na koji sc mozc sjcsti ili 
nnslonili; ^cnc su ih spremale svojim muzcvima d(i bi ih oni slavljali na bcdia na konjima ili dcvama ili sc 
njima koristili umjcsto scdia. Pravljcna jc od crvcnog purpura i dibadza, pa jc zbog toga i zabranjcna za 
kohsicnjc, 

3 Navodi scvise razloga zabranc mj.sert^ i kassij/e. Najccscc sc navodi dajc do zabranc doslo zbog toga sto sc 
prva pravi od svilc^ a dmga od lavljc kozt;^ koja jc Uikodcr zabranjcna. 266 
tliiiiill <{ili£i ^^ .'rtjiqill ntf|Ki J . . . SVILA JE DOPUSTENA aisJJ^y*!! ^ JUjU J^ji U ob 
ONIMA KOJJ PATE OD SVRABA 

5839. PRICAO Ml JE Muhammed, kojega je hSi'J^\lSj\i'J^\''jX^J':)^.C'Ar^ 

obavijestio Veki', a ovog Su'ba, koji prenosi od , ^ s ' ^ .r . - 

Katade da je Enes rekao: -^-3^, ^ i^l >^J ^^ ^' ^ ^^^ J^ J 


iUJl ^A:- jXp UAs- jL^ ^ -L*^ ^_j^'-^ J "Vjcrovjcsnik, sallallahiialcjhivcscllcm,dozvolio . ^.^ „.. 

jc Ziibcjru i Abdur- Rahman u da nose svilu zbog ' ^ - - :"":: "^ v ^^-"^ - ■ ^ 

toga sto supatili od svraba/'"" 

iENSKA S VILENA ODJEC A -^ ^^' ^^ 

5840. PRICAO nam JE Sulejman b, Harb. ^bil51;i^;^^ Jl^Cl^ .aAi 
a njemu Su^ba... Pricao mije Muhammed b. Bessar, 
njemu Gunder, ovome Su'ba, prenoseci od Abdul- 
Mehkab.Mejaere,aonodZejdab. VehbadaJeAHJa, j^ ^} ■: .bj *! ly^ -^ ^\j:^ /S 
radijallahuanhu,ispricao:''Vjcrovjcsnik,sallallahu ^^ " /.'. ^ " V ^ ^ 
alejhi ve selleni, dao mi je dvodijeino svileno ^r^iu^L^ JL^-^-^^^js^^^i j^l)^ 

odijelo. Odmah sam ga obukao i u njemu izisao i,; ;;^:i[,- :i-;i: ;,-,^%I:f'' ^'^^ 
vaui, ah sam primiielio Ijutnju na niegovu lieu, pa "- " 

sam ga izrczaoirazdijeliozcnama izsvoje rodbine ' ^y^^J^.^^f^^-^'^j 

(za velovc)/'^ 

5841. PRICAO NAM JE Musa b. Isma^il, njemu ij^ JU IpI^I ^;^ J Gj^ .oaM 
Dzuveiriia, prenoseci od Nafija, a on od AbduUaha ^ -- ^ ^ ^ ^ , ^ 
da jc'Omcr, radijallahu anhu, vidio kako se '^^ ^yj^ ^^ ^^^ j^ ^^ j^ KA'y^ 

prodaje dvodijeino svileno odijelo, pa je rekao: ^'j,, j_^3 l' JUifll'^i:^ iU J: ^I^ 

"O Allahov Poslanice! Kada bi ga (ti) kupio, - ' . 

mogao bi ga oblaciti kada ti dolaze izaslamstva,'' i^; Jli ~^JdJ^\j *i>"l lij J;Jj L^^' L^l 4 Oblaccnjc svilcnc odjccc mo?c, dakic, biti do^voljcno \7. mcdicin&kih ra^^loga. 

^ Muslim uprcdanjuovogahadisaodEbu-Salihabiljtvi dajc^ Vjcroyjcsnik, sallallahuakjhi vcscllcm, rekao: 
''Nisam ti ga poslao da ga IJ oblacjs, vcc da ga fizrczcs i) razdijcMs zcnama kao vclovc' 

lomc da jc zciiama dopastcno oblacilj svjlcnu odjccu bjlojc dosta rjjccj u po^lavlju o zabranl noscnja svilc 
muskartjma. Zabiljc^cno jt: nckuliku hadisa ii kojima Allahov Puslanik, tiallallahu iilcjhi vc sjikm, izriCilo 
govori da su zlalo i svJIa zabranjcnj muskarcjma, a dozvoljcni zcnama. Miidrost lakvc odrcdbc UzvJscnog 
Allaha tcsko jc dckuciti, MoSda jc jcdan od ra^lo^a i sklonost zcna da sc dotjcruju, oblacc i nose nakii, 

1 lomcjc takodcrbJIo rijcci u poglavlju o slavu islama prcma lomc mogu IJ muskarci nosili svilcnu odjccu. 

6 Posio jc nakon oslobadanja Mckkc narod masovno prihvalao islam, Vjcrovjcsniku, sallallahu alcjhi vc 
scllcm. ccsto su dolazila izaslan&tva picmcna koja bi prcla^ila na islam da mu iskazu svoju lojalnost i naucc 
osnovc vjcrc kiiko bi daljc, u svojim picmcnima, poiivali u islam i poducavali islamu. 

267 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA kao i petkomJ Na to mu je on odgovorio: 
"Ovo oblace samo oni koji nemaju udjela 
(u nagradi) na ahirctu," Nakon toga Vjcmvjcsnik, 
sallallahu alejhi ve scllem, poslao je Omeru 
dvodijelno svilcno odijelo prikladno za nosnju. 
Omer je tada rekao: ''Dao si mi ga da ga oblacim a 
ja sam te cuo da si rekao to ato si rekao!" 
"Poslao sam ti ga da ga prodas ili da da dadncs 
nekome (od zena) da ga nosi", rece (Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem). 

5842. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu 
Sn'ajb, prcnoscci od Zuhrija, a on od Encsa b. 
Malika da je vidio Ummn-Kulsum, alejhas-selam, 
kcer Allahovog Poslanika, sallallahu aiejhi ve 
sellem. kako nosi crvenu svilenu burdu. VJEROVJESNIK.SALLALLAHU 

ALEJHI VE SELLEM, NME BIO 

IZBIRLJIV U ODJECI I PROSTIRCI ls:^:J}\!^ji:y^^^.jSjJ; flClULlS "t jij^ "'j^ cU .^' a^ 3Xi= ji dUi at M ^ U L^J J^- d}^X^ jI'j i;^>l^ y^ JUi fl --^. . Li^lsj ji L^^ ^i di;: l^i jLi^ ^ J ^ 


^ ^ 


5S43. PRICAO NAM JE Sulcjman b, Harb, 
njemu, Hammad b. Zejd, prenoseci od Jahjaa b. 
Seida, ovaj od Ubejda b. Hunejna, koji prenosi da 
je Ibn-Abbas, radijallahu anhuma, kazivao: 
"Oklijevao sam godinu dana da upitam Omera 
o dvjcma zcnama kojc pomazu jcdna druguj protiv 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, jer sam 
gasebojao. Pa ipakjednogadana-kadaje sjahao 
i uaao medu misvak-drvece (da obavi prirodnu 
nuzdu), i posto jc izisao - upitao sam ga za to, 
a on mi odgovori: 'Aisa i Hafsa!' 
Dalje je dodao; 'Mi u predislamsko doba zcnama 
nismopridavalinikakavznacaj.Ali, posto jedosao 
islam i Allah spomenuo njihova prava, mi im 
dajcmo njihova prava, ali im nc dopustamo da sc 
mijesaju u nase poslove. Jednom se tako dogodila j» * — 'G . J^ ^ 

^ 
^ ^ - ^ ^_ w' w^ J*- ^ 

sp ^■^_ sj^ zd 11^ # :^i j^ 

'L-U JLii ^b ^> 1^ '^\ji\ jiji ^ _J J iX UjIj '^\ ly^'_filj fx^Ni ^U- C£ lii 

J cJkUli ^*>IS jtj^l jJj ^ ^jl^j Uj^^ 1 Zbog huibu i d^ u ma-nil maza- 268 ^ J cjitliUl c^lifi 
d^jlOiJLgii^pa svada (rasprava) izmedii mene i moje zene, i ona 
mi u jednom Irenutku grubo odgovori. Ja Joj na 
to rckoh: 'Cudno! Uzvracas istom mjcrom!' 
Ona odgovori: 'To mi govoris dok tvoja kcerka 
uzncmirava Allahova Poslanika, sallallahu alejhi 
vesellemf'Otisaosampotomdo Hafseirekao joj: 
'Upozoravam le da ne odbijas poslusnosl Allahu 
i Njcgovu Poslaniku!' Prvo sam ulisao kod Hatsc, 
a potom kod Ummu-Seleme pa sam i njoj rekao 
isto, a ona mi odgovori: 'Zacudujes me, Omere! 
Bavis se nasim problemima tako sto se mijesas 
izmedu Allahovog Poalanika, salkillahu alejhi ve 
scllcm, i njcgovih zcna!' Time jc odbacila mojc 
upozorenje. 

Tu je bio jedan ensarija kojega bih - kada on ne 
bi bio s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi 
ve scllcm - izvjcstavao o svcmu slo bi sc dcsilo 
(u to vrijcmc), a kada bih ja bio odsutan, on bi bio 
prisutan i prenosio mi sto bi se dogodilo u vezi s 
AllahovimPoslanikom^sallallahti alejhi vesellem. 
U to vrijeme svi vladari okolnih zemalja bill su 
izrazili lojalnost Allahovii Puslaniku, sallallahu 
alejhi ve sellem, izuzev kraija Gassana u Samii, 
pa smo se bojali da nas ne napadne. I tako jednom, 
prije nego sto sam i primijetio toga ensariju, on mi 
rece: 'Dogodilo se neslo!' 
'Sta sc dogodilo? Jc li Gassan dosao?', iipitao 
sam ga, a on mi rece: 'Vece od toga! Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, razveo se od 
svojih zena.' Olisao sam do njih i nasao ih kako 
placu u svojijn sobama, a Vjcrovjcsnik, sallallahu 
alejhi vc scllcm, popco se u svoju sobu na spratu. 
Na sobnim vratima stajao je sluga do koga sam 
dosao i rekao mu: *Trazi dozvolu da udem! ' Posto 
mi je dozvolio, usao sam i vidio Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve scllcm, kako Iczi na hasiiri koja 
muje po strani ostavila trag. Pod glavom je imao 
kozni jastuk napunjen palminim vlaknima.^ Tuje J \i^ j_^- ^Lj iiu. jijr; u cJii 

wlii A^^ai^ O^U P ^^\ JJ>" ^^J^lj I ' JjjJ *Jj-^jJ 4^\ ^^SJU r '*" 4= ' JUi LL cJii i^i:: l\ c^su i\■:^ j l;;ji 

^ J- 


-= > ; ' '' ". ' -' ' 

'- % h' - -- ' 

ijlj ^_iJ Uj-is>- ^iil ^ flisy* "i^Ij '■^-^J 

^-.^-ti- cJj (^jji o\^-ii -o^iJ dj-u-j i_»fti 
^ - rf ' 

, Jj; L' iH V ri^j \^ iS %< -ii J>ij 

1 ^ -■ - " 1 C'ilj navudcnja ovog hudisa, na ovom mjcslu, jcsLc pokazcili Vjcmyjcsrikovu, salliillahu akjhi vc sollcm^ 269 SAHIHU-L-BUHARI mm ODJECA 
bila objesena neiistavljena koza i trava za stavljenje 
koze. Potom sam spomenuo sto sam rekao Halsi 
i Umm-Sclcmi kao i ono sto mijc Umm-Sclcma 
odgovorila. Allahov se Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, nasmijao. Tu Je ostao dvadeset i devet 
noci, a onda sisao.'' 

5844. PRICAO mi JE Abdullah b, Muhammcd, ^il> \^1^ jj^ ^ ^14^ [il^ ,oAil 
njemu Hisam, ovome Maimer, prenoseci ^d ^ \ .' ,r ■ Ziihrija, kojeg je obavijestila Hind bint Haris, "^ ^ ^-^^ ^j^y J^ y^ \^j^\ prenoseci da ie Ummu-Selema, radiiallahu anha, > -„ ,-.-.. ,,--',- ■=■ ■- ,1, 
kazivala: -- " - ^ ^ ^ , ''Vjcmvjcsnik, sallallahu alejhi vcscllcm,probudio jjji liU '^\ Nl isi N J_4^ }ij jill '^ 

se jedne noci govoreci: 'La ilahe illallah! Koliko / ^T '. ^f , _ . ' ,. / 

je nesrece spusteno nocas! Koliko je bogatstva i^jp.^ j^lj^^^^^ J>^ liLi^l j^a;Ul 

spnsteno nocas! Ko budi (na namaz) slanovnice .y-,, - ^, ,:: » =' .^'\\ - .^ - 

ovih soba? Prcma koliko cc sc (dobro) obuccnih " v -"- ^^ ~ ^ ■ 

na ovomc svijctu na Siidnjcmu danu odnositi kao (i ll^ ^lSj ^^jii Jii oLiJi ij^ CjLp 

prema golima! ' . , . 

Ziihri kazc: "Hind" je imala dugmad na rukavima ■ H^y^^ -"^ ^^r*^ <i jOj' 
ispred prstiju/' skromnost, biiducj da jc Iczao J spavno na hasiiri s kozniin jastiikom pod glavom napunjcnim palminfm 
vlaknotn, Ucito jc da Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, nijc bio nimalo i^birljiv u vc7i s odjccom 
i prosiirkom. Nijc sc ograniCaviio Siimo na jcdnu vislu tidjccL" ili proslirkf , u pogolovo nijc imao nimiilo 
visdkc zahijcvc u lom poglcdu da bi^ naprimjcr, iraiio ncsio pnscbno ill skiipocjciio. Koristio sc onim do 
ccga su moglo Uihka doci. Svc lo, podjcdnako, odtiobflo so i na odjccu i na prosUrku. Slo sc lice price o 
dvjcina zcnama kojc su sc udruzilc proliv VjcrovjcsnJka, sallallahu alcjhj vc sclJcm^ to jc tenia koja jc 
opsimo obradtna u poglavljima o mzvodu, 

Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcin, q ovoin hadisu, prvo usporcdujc spustanjc (otkrivanjcl bogatstva 
s ncsrccom, pokazujiici da drugo pmi&ljcCc \z prvoga Ic da jc umjcrcrosl boija od gomilanja bogiibtva, 
anstoncpraiijc ncsrcca. Mcdutnn^cilj navodcnja ovog hadisa, naovommjcstu,jcstu lomc sto Vjcrovjcsnik. 
sallallahu alejhi vcscllcm.na krajuhadisaupo?oravanatako7vanclahkoobuccrLC,odna&roobuccnc, a golc 
zcnc, u prazimoj odjcci koja pada po tijclu, tako dn sc ocrtavaju linijc tijcla. Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi vc scllcm, upozorava da cc sc prcina takvini na Sudnjcmu danu ixlnositi kao da su hodalc golc. Sam 
Vjcrovjcsnik, sallallahu akjhi vc scllcm, inacc, nijc nikado oblacio prozimu odjccu. 

Hind bint Haris,od kojc Zuhri prcnosi prclhodni hadis. 270 ^ J cjitliUl c^lifi 
d^jlOiJLgii^pa STA SE KAZE ONOME KOJl 
OBUCE NOVU ODJECU 

5845. PRICAO NAM JE Ebu-Velid, njemu Ishak 
b. Seid b. Amr b. Seid b. As, ovome njegov olac, 
komc jc Uminu-Halid bint Halid kazivala: 
"Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellein, 
dato jenapoklon nesto odjecemedxikojom Je bila 
icrn^ hamisa. Potomjeonupitao: "Sta predlazete? 
Kome da darao ovu hamisii?' Narod je sutio. Tada 
on rccc: 'Dajtc jc mcni za Ummu-Halid,' I tako 
mi je Vjerovjesnik, sallallahu alejh! ve sellem, 
dade i obuce mi je svojom nikom, a zatim mi dva 
puEarece: 'Daihmnogopromijems!''^Potonipoce 
glcdati znak iia hamisi, pokazujiici rukom na mcnc 
i govoreci: 'OUmm-Halid! Ovojcsena.asenana 
abesinskom jeziku znaci lijepa.' 
Ishakje kazivao: "Pricala mi je jedna zena iz moje 
porodice da je ovu hamisu vidjela na Umniu- 
Halid." 


^ jUJ.! i5j^ ^;;ji ^ i^l^ .oaid - — ^ -- -; AljtJ^i :^LiL LU^j L^ lAi ^u^ :\ r. l:: ' '?t^ 


3 Po7nato jc vise hiidisa u kojima sc govori o tornc SEalrcba i^rcci kao lijcpu ?cljii nckamc ko obuCc novu odjccu, 
U lom smj&lu Ibn-Omcr prcnosi: "Vjcrovjizsnik jc, sallallahu alejhi vc scllcm, kada jc vidio novTi odjccu na 
Omcru^ rckao: 'Oblacio ponovo! ?ivio hvaljcno! Umm kao schid!''" (TJcsaJ i Ibn-Madia). ZabJljczcnc su jos 
i dove kojc jc VjcrovjesEik, sallullabu akjhi vc scJkm, uiiio priljkom oblaOcnja novc odjtn;c. 271 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA ZABRAN A KORI§TENJA 
gAFRANA MUSKARCIMA' 


'ft - »s 5846. PRICAO NAM JEMiisedded,njemu Abdul- c^ ^fj^^-^ G-^ ='^ ^'-^ ■^^i'^ 

Varis, prenoseci od Abdul-Aziza dii ie Eues rekao: .-:■— -.'i,, ^ '-,, -"',,: ^^- ^;. „- 
''Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, zabranio ' "^ ""^ ^ ,^ -' 

je muskarcima da se koriste safranom."- . j^i^i ODJEtA OBOJENA SAFRANOM ^>atjJaS ^^1 ljTj 5847. PRJCAO nam JE Ebu-Nu^ajm, njcmu 
Sutjan, ovotne Abdullah b. Dinar, koji prenosi daje 
Ibn-Omer, radijallahu auhu, rekao: "VJerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, zabranio J e hadziji u 
ihramima odjecu obojenu versom i safrauom."^ \A^ l^ jUii Qj^ ^ J^ Q-i;^ .aAiV u.j^ i:/f >ii ^ ji ^ ^lii ^ jii CRVENA ODJECA j-ai*>I ■^jIj' ^-iu 5848. PRICAO nam JE Ebu-Vclid, a njcmu 
Su'ba, prenoseci od Ebu-lshaka, kojijecuo Beraa, 
radijallahu auhu, daje rekao: 
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je 
srednjeg rasta. Vidio sam ga u crveuom odijelu. 
Nisam vidio nista Ijcpsc od njcga/'"' J 9 IJ- V^ lij^ ^'j]\ ^ b'i^ .oAiA 

JjJj A^S- <u\ |t^J *1^^ w-a-^ 4_5^-^*^^ |_J' 4;^ > n'-'-'-i: Odno&i sc na korisltinjc Sufrano po lijclii. 

Ovaj jchadis?5biljc7cn u viSc prcdanja, ali ipak nisujasni ra^!(i?i /nbr^nc. Posloji viScmiSljcnjaora/logu 
zabranc korislcnja safrana muskarcima. Da M jc to zbog njcgova mirjsa, sto bj znacJIo da sc trciira kao 
zcnski parfcm, ili zboy njcgovc bojc, slo bi opct znacilo da jc zabraiijcna i svaka druga zuta bnja? Bcjhcki 
prenosi da ji; Sail IvrdJu kakojc feafnin muskarcima zabranjcn u svakoj varijarii, kao i svakoj pnlici, Tako 
Muslim biljczi hadis ixl Abdullaha b. Omcra: "Vjcrovjcsnik^ sallallahu alcjhi vc scllcm. vidio jc aa mciii 
dva odjcvna prcdmcta obojcna safranovom bojom, pa mi jc rekao; 'Ovo jc odjcca ncvjcmika, pa jc /ato 
nc oblaci!' — 'Da ih opcrcm?', rekao sam mu. 'Nc\ rccc mi, 'iicgo ih zapali.'" Pa i pored toga poslojc 
misljcnja kojadopuStajuupotrcbusafrana bczogranic^cnja kaoi misljcnja prcma kojimajcSafran dopustcn 
11 odrcdcnim siluacijama. Ncki opel zabranu korisluinja safrnna svudc na pokudunost fmckruh), lako sc 12 
izlozcnog mozc izvcsli jasna i ociglcdna zabrana njcgova koristcnja muskarcima ua oba nacina. 

[zovoga hadisa acki uccnjaci i zv ode zakljucak da jc odjcca obojcna safranoni muskarcima zabranjcna samo 
u toku noscnja ihrama. U lorn sc smislu navodc i ncka predanja po kojima jo, navodno, i Vjcrovjcsnik, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, nosio odjecu obqjcnu safrauom. Mcdulim, imajuci u vidu naprijcd izncscno o 
kohsicnju salranapotijclu, tcSko jc u&rvrdiu daje upoircba safrana uopcc dopuslcna muskarcima. 

U vczi s oblaccnjcm crvcnc odjccc poznato jc scdam razlicilih misljcnja koja sc krccu od potpuiic zabranc 
do potpunc dtizvolc, Trccc od njih jcsi ono po kojumu jc ptikudcno fmckruh) noscnjc samo jakc crvcnc 272 
tiiiiiiii dilis ^^ '^j^jlgjll 0}f\^ CRVENA MISERA^ ^]^\ ^A^l J^ 

5849. PRICaO nam JE Kiibisa, njcmii SuQan, ^.^f^ildil^i^lkJ lil^ .oAH 
ovome Es*as, prcnoscci od Mu'avije h. Suvejda 
b. Miikarrina, koji prenosi da je Bera', radijallahu 


anhu, kazivao: -.1^ ^_ j? ^U ^^\ Jli ^ ^l ^j 

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio ' ' - ' ^ 
jc scdamcro (u to sc ubraja): obilazak bolcsnJka, ^Vj u-^^^ c^o-^j ^1^1 ^\j ^^i' 
prisustvovanje dzenazi, izgovaranje rijeci: *^:]^ ^.^ y ' . ^ .^ * - 
^Smilovaoti seAllah!^- onome koji kad kihne ^ ^ ^■- -^ ^r^-T^ ^ t" -^ 
rekne: 'Hvala Allalui! ^ Zabranio nam je oblacenje . jX\ J\i\j SJ^^^j 

svilc, dibadza (vrsta svilc), kassijje (vrsta svilc) i 
islehvka^ te crvene svilene jastuke,"' 

OBUCA NAPRAVLJENA OD U^j- i^ipJt J^\ ^\. 

USTAVLJENE MEHKE KOZE BEZ DLAKA^ I 
DRUGA VRSTA OBUtE > *- ^ 


.- ' . 3 5850. PRICAO NAM JE Sulejinan b. Harb, ^^l5^'dI^^)A^il^li:i^ .aAo. 

njemu Haminad b. Zejd, prenoseci od Seida Ebu- 

Mcslcmc, koji jc kazivao: 

"Pitao sam Enesa: 'Da 1i je Vjerovjesnik klanjao . li: jli^djj j JJj^^^ 

uobuci?' 

*Da', odgovorio mi je.'' bujc, a culvrlti dci ji; pukudeno nosili odjccu crvcnt; biijc biki kojf vrslc. Prcma pdom misljunju dupuslcno 
jc noscnjc odjccc obojcnc crvcnom bojom prijc [kanja, ddk jc prcma scstom misljcnja zabranjcna samo 
crvctia safranova boja, Prcma scdmom misljcnju, 7^branjcTiojc oblacenje samo jcdnoboj tic crvcnc odjccc, 
Mcdutim, prvo misljcnjc prcma kojcmujc dopustcna crvcna odjcca u svakoj varijanti prcfcnrajiicc jc mcdu 
ashabima i [abiinima, 

5 Vrslasvilcnogja&tuka. Otomcjcbilo rijcci u poglavlju o oblaccnju ^fj.'i.?(//t\ 

fi Vise razlicJLih vrsia svilcnc odjccc. 

7 Sto sc ticc svilc, vccjc bilo rijcci o toinc, dok sudibadz i istcbrck takodcr poscbnc vrstc svilc. Posto sc i u 
mi&eri nalazi svila, ona jc tak*.idcr zabranjcna 7n koriStctijc. Ka<i sto vidimo, u ovom jc; hadisu navcdcno 
snmo ncslo ud scdmcro slo jc Kpomcnulo. Quhari, mcdiilim, biljczi dnigi hadis u poglavlju o lrai:cnju 
dozvolc za ulazak u kojctnu Bcra'' b. AzJb, radijallahu anhu, prcnosi svili scdam narcdbi J svjh scdam 
2iibrun:i; "Allahov PoslanJk, sallallahu alcjhi vc scllcm, aarcdio nam jc scdmcro: d:i objdcmo bolcsnika. da 
prisustvujcmo dzcnazi. da kazcmo: 'SmJIovao IJ sc Allah!' - onomc koji kad kjhnc rcknc; 'Hvala Allahii!, 
da porna>cmo slabima, da porna7cmo piitlacenima, da sirimo sclam i da ispimjavamo zaklctve, Zabranio 
asm jc da pijcmo Jz srcbrcnc posadc, da aosjmo zlatni pistcn, da jascmo na zlatnom scdiu, da oblacimo 
svilu, dibitdz, kftssijjit i isiehiek^ 

£ ObiicaoduslavljcncmchkckozcskojcsuodsIranjcacdlakc;nJQsuQpredislamskodoba nosili somobogaliji 
Ijudi. Prcma navcdcnom opisu odgovara danasajim mcslvama. 

273 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 5851. PRICAO NAM JE Abdullah b. Meslema, 
a njemu Malik, prenoseci od od Seida Makburija 
da jc Ubcjda b, Dzurcjdz govorio AbduUahu b. 
Omeru, radijallahu anhii; 

"Vidio sam te da radis celvero sto nisam vidio da cini 
ijedan od tvojih dnigova/' Ibn-Omer upita: "Sta Je 
to, o lbi>Dzurejdz?'\ a on odgovori: '"Vidio sam da 
ne dotices dnige iiglove (Ka'be) osim dva jemenska. 
Vidio sam da obuvas sibti^ja obucu. Vidio sam da 
bojis kosu sufrom (zutom bojom). Vidio sam da je 
narod, kad si bio u Mekki, oblacio ihrame cim bi 
uglcdao niladak (prvi dan zul-hidzcta), a ti nisi svc 
do JevniLJt-tervije (8. zul-hidzeta)." Na lo Abdullah 
b. Omcr odgovori: ^§to sc lice uglova (Ka'be), 
nisam vidio AUahova Poslanika, sallallahu alejhi 
ve sellem, da dotice druge osim jemenskih, Sto se 
tice sibtijja obucc, vidio sam Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi vc scUcm, da obuva obucu na kojoj 
nema dlaka i uzima abdcst u njoj, pa je i ja volim 
obiivati. Sto se tice koristenja sutre, vidio sam takoder 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da 
sc boji njomc, pa i ja to ciuim. A sto sc tice oblaccnja 
ihrama, nisam vidio Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem^ da oblaci Uu^ame sve dok njegova 
dcva nc krcne na put (8. zul-hidzela).''*^ jul; ^ iiLj ^ ^li; ei^ .om\ 

*ijij lIUiIj If^ -ujl ^^j j^ /jj -uj1-C*J 
Ji^ ^j jyil \j\j \i[ J^llll J5^ ^ ci5 

'= '^^' '1 "h- -' "-ll ''' 'if ''' " "A 

't 4^\ J J-j jt I j^' J^:ji ti; t;- iiii . '^^U-lj *L) i^ 1- S Sto SC tifc doticanja jcmcnslcih uglova Ka'"bc i vrcmcna Ftiipanja u ihrame, to su tcmc kojc sc obraduju 
u poglavljjma o hadzdzii, dok sc pitanjc bojcnja kosc sulrom obradiijc u ovom poglavlju u potpoglavlju 
o safranu. 

Cilj jc navixTcnja ovog hadisii ii uvom poglavlju, mcdulim. dci sc upuli na cbucu siblijju Ic nil dmgii vrslu 
obiicc. Koza od kojc sc pravi la obuca stavi sc tiiimozinim lisccm^ lakoda sc lime odslranjujc i njcna dlaka. 
\7 cinjcnicc da jc ova vrsla obucc bila draga Allahovu Poslariku, sallallahu alejhi vc scllcm, kako islicc 
i Abdullah b. Omcr u ovomc hadisu, izvodi sc zakljucak da jc ona dopuitcna za noscnjc u svakoj prilici. 
Mi:dutim, Ahmed i Hbu-Daviid biljczc hadi^ knji prcrusi BcSr b. Hasasija: "Dok sam u obuci hodao po 
groblju, jcdan sc covjck iza mcnc oglaii: 'O li u siblijja obutil Kada si na ovomc mjcsUi, izuj obucu!' 
Pa ipak, prcfcrirajucc jc misljcnjc da jc dopuslcno u obuci hodali po groblju. Zabiljczcno jc da jc 
Vjcmvjcsuik, sallallahu alejhi vc scllcm, klanjao u obuci, i? ccga pmizilazi da jc - kada jc dopuStcno 
u obuci ulaziti u dzamiju — to onda dopustcno i hodati po groblju. Mogucc jc da sc nc dopusta hodanjc 
u obuci po groblju jcdino iz razloga iskazivanja postovanja prcma umrlomc. isto kao sto sc nc dopusta ni 
sjcdcnjc na mczaru, ali sc ni u ovom slucaju no spominjc siblijja obuca, ncgo obuca uopcc. 274 ^ J cjitliUl <^\ih 
<^^\^A[Ql^a '.ffs 


- .^ r ^jj-^:f. 4Ul-Lf LLj -J -il-ll^ >j^-)^^u^ ^ 5852. PRICAO NAM JE Abdullah b. Jiisuf, njemii ^Li U>t 

Malik, prenoseci od Abdullaha b. Dinara da je 

Abdullah b. Omcr, radijallahu anhu, rckao: 

^'Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, cJ'^_^\jJ:/:^\^4i\^ji,j^^^\s(_^ 

zabranio je da hadzija u ihramima oblaci odjecu 

obojenu safranom ili versom/' 

Joa je dodao: ''Ko ne inogne naci papuce neka 

obujc huftc^ ali posto ih skrati taku da budu ispod 

clanaka." »:„■: * xr " 11-' — 'T ■1-'^" 1- '- ' 5853. PRICAO NAM JE Muhammed b, Jiisiif, 
njeinu Sufjan, prenoseci od Amra b. Dinara, a ovaj 
od Dzabira b. Zcjda, koji prcnosi da jc Ibn-Abbas, 
radijallahu anliu, kazivao: 

''Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, 
rekao: 'Ko nema izar neka obuce hiace, a ko nema 
papuce neka obujc huffi^y- jLi^ l:^±^ ^_i^^ V -L'^ 1^-^ .OAOT PRVO SE OBUVA DESNA NOGA jc-lLiJI ^JxJJlJ JAjj ljU 5854. PRK^^AO NAM JE Hadi>dzadz b. Minhal, 
njemu Su*ba, kazujuci da gaje obavijescio Es*as 
b. SulejiTi, njega njegov otac, a ovoga Mesruk, 
koji prenosi da je Aisa, radijallahu anhu, rekla: 
''Vjerovjeanik, sallallahu alejhi ve sellem, volioje 
pocijijati od dcsnc stranc kada bi sc prao, ccsljao 
kosu i obuvao."^ lil^ Ji4l^ ^ Al^ lii^ .aAoi 

LB 

J*- 

^ J tf^> ^ ^ ^ldi'J^^!JlfdJLil^4bl^j ■ 'J^J ^^-^J ^j^ J 2 Uovom, kao i prclhodnom hndisvi, lumakoja sc obradujc obradcnajc f u poglavljii ahadzu, Ij. sla hiidzijn u 
ihramima mozc nosiii na nogaina. Mcdulim, potrcbnojc kazali da sc u oba iiavcdcna hadisa prcponicoju 
cipcic, odnosno tvrda abuca, u ktijoj jc laksc putovali, munjc sc umara i u svakom slucaju sigiimija jc za 
putovanjc. O tome Muslim biljczi poscban hadis ii kojcm Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm^ 
upravo \7. navcdcnih razloga, prcpomCujc spiirncnuiu vrsm obuce. 

3 Poznatojc da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, davao prcdnost dcsiioj slrani u vrscnju dobrih 
djcia, pa i prilikom kupiinja. icsljanja i obuvanja, o ccmu se opsimijc govori u pogliivljima o kupdnju. 275 SAHIHU-L-BUHARI ^^ ODJECA 
PRVO SE IZUVALIJEVANOGA ^^,^^1 ^li^ i^ ^U 

5855. PRICAO NAM JE Abdullah b. Meslcma, -^HJli ^ iili ^ «lA:i iL'Ii .oAoo 

njemii Malik, ovome Ebu-Zinad, prenoseci od .^ , r _ ,^. ^ .^ r .. 

A^rcdza, a on od Ebu-Hurcjrc da jc Allahov "-^-^ ^ ^ ^-^ i>^ f > l^ ^ 

Poslanik, sallallahii alejhi ve sellem, rekao: 2^\ ^il jij -^_ jji j^^ ^1 ^ ^\ ^5 

"Kada se ohiwate, pocnite s desnom, a kada se ^, ;, -. ^ ^ . :. =, // ; 

izuvate, pocnite s lijevom (nogom), da hi desna ^Ir^^- ^-^ tj' ^^!^ ^^'^ ^"^ r^-^^ 

bila prva koja se obuva, a posljednja koja se J'^U*"'!" 'uji!^*! 11^] -CJ izuva, ^ NE TREBA HODATI U JEDNOJ CIPELT ¥^«j J^ ^ .s^ ^ -^15 

5856. PRICAO NAM JE Abdullah b. Meslema, dUU l^ IdL; ^ 4ill;; QJ^ .oAan 
njcmu Malik, ovomc Ebu-Zinad, prenoseci od <., , : ,, ,r- . '^ c ,. 
AVedza, a on od Ebu-Hurejre da je Allahov ^^ ~0-> ^^ u^ c>^^ ^ t^}^^ ^^ C^ 

Poslanik, sallallahii alejhi ve sellem, rekao: jjj j ^^\ ^^^ ^ M H ^\ Jj^J 

''Neka oiko od vas ne lioda u jednoi cipeli; "* ' -,!' : 

(boljeje) neka idebos ihneka obuje objc noge/'^ " -,■ '^^^T^-' -/ ^7^-"^"' 

SANDALE TREBA DA BUDU JiJ ^ ^yu ^b 

SDVAKAISAILI, KAKONEKIMISLE, ,. ," ■■ T ^i - ■ = 
S JEDNIM SIROKIM 

5857. PRICAO nam JE Hadzdzadz b. Minhal, ^piilcji4L^^L^iil^,oAov 

njemu Hemmam, prenoseci od Katade, koji kaze: t - . <' , ' .^= - ^ 

"Pricao nam je Enes, radijallahu aniiu, da su ^^' J^'l^'-^^l^^j.^l^-^sSli 

sandale Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve 
sellem, imale dva kaisa.'' I Vec smo napomcnuli da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, u cinjcnju dobnh djcia davao 
prcdnost dcsnoj Htrani kai.) nacinu i?.razavanja pociasti tinomc! sto sc cini ili polca7ivarLJa Ijcpoic u tome Sto 
sc radi, dok sc olpocinjanjcm s lijcvc siranc iskazujt; suprolnosl lomc, npr. ulai^ak u zahod, skidanjc obucc, 
izJazak iz dzamijc ill pranjc poslijc obavljcnc nozdc. 

1 S|xiininjc sc vise mogucih razloga za takav Slav Allahova Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcrn. prcma 
obuvanju siiino jcdnc nogc. Takti jc s objcma obuvcnfm nogama mnogo sigiimijc i udobnijc, pa cak i bof^, 
nc^o s jcdnom obuvcnom, a dnigom bosom nogom. U pr\'om slucaju poslizc sc odrcdcna simclricnost 
i skladnost, kako u hodu tako i u sanmm poglcdu na onoga koji hoda tako obuvcn. U supminom, skrccc 
sc paznja na scbc, a navodi sc cak i inisljcnjc da jc lak\'o hodanjc scjtanski posao. Naravno, u odrcdcnim 
situacijama^ kada jc to ncophodno, dopustcno jc i hodanjc s jcdnom obovcnom nogom (mcdicinski razlozi 
ili dok &c oc popravi cipula kuja sc OiEclila u loku puia i si.), o comu su, lakodcr, zabilji;zcnj prcdanja. 

276 .u^[LiUjl5 
tiuiiiii dilis ^^ '^j^jinjii of/i^^ 5858. PRICAO MI JE Muhammed, kojega je u:^! ^lii &J^] ^ J'j^ .oaoa 

obavijestio Abdullah, a ovoga Isa b. Talunan, koji , r^ -' . - -^ - - - , 

Jckazivao: ''^- ^^ ^! C> J^^ ^1> ;>; .^ 

''Izisao je pred nas Enes b. Malik li sandalama s ,ii jdli.L^ Jlii :jS/L:i ij ^^ dlJU 

dva kaisa. Sabit Bunani tada rece: 'Ovo su sandale '^ "' ' ' '^ ' '^ ', ^ 

Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem.'"^ ■ «^f^1 J^ 

CRVENI KO^NJ SATOR ^j ^ ,t>;^l aij! ^U * r:'> 


5859. PRICAO NAM JE Muhammed b. Ar^ara, ^^^ Jli i» ^^ -lU l:J-i:^ .oAo^ 

njemu Umer b. Ebii-Zaida, ovome Avn b. Ebu- 

Dzuhajfa, koji prenosi da je njegov otac kazivao: 

"Dosao sam kod Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi ^ ^i;^ ^ J ^j^. ^i Jjj! Jii ^^i 

vc scllem, a on jc bio u crvenom koznom saturiL ^ ^. ,._='',. ■: ^{' - > ,:_ Jc 

Vidio sam Bilala kako uzima ostatak vode kojom "^ -* ^" ^ 'j^j ^'^ -jj^ 

se abdestio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve ^ ^^li lii iL* Jjljsl j^ =^^_^^1 i^jj-^ 

sellem, kao i Ijude kako se naljecu za In vodu. ' , . -. . i-f ',- j-- , ,-- ... 

Tako, koga zapadne, on bi sc umivao njome, ^> .-^^ - . ■ .-v^^ 
a koga ne zapadne, on bi uzimao s mokre ruke 
svoga driiga (i time brisao svoje lice)/' 

5860.PRlCAONAMJEEbii-Jeman,njemii§u^ajb, ^ 44^^ ^'^^ ^Q^ ^ ^^ ■°'^'^' 

ovomc Zuhri, koji prenosi da ga jc obavijcstio \j - :. ,, ,^ „.f . ,3 

hnes b- Malik... Lejs je kazivao da mu je pricao , . ^- ^ ^ ■ ^-f -^ 

Junus^prenoseci odIbn-Sihaba, koji je kazivao da j^jj.] jij ^1^ ^^1 ^ Jj^ ^^1;. 

ga je obavijestio Enes b. Malik, radijallahu anhu, "^ ^ , - / - - , ' ' > -c 

da'je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, M ^^ J^'j^ ^^ ^ ^^ ^3 ^}^ y. ^^ 

poslao poensarijc i sakupio ih u crvenom koznom ^j ; ^ iili^' U^'^^l li 

satoru.-* - '-' -.^"^^'^ :? : 3 Navodi sc vise hadisa 1 u drugim 7birkaTna u kojima sc biljc^i da jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhf vc 
scllem, hodao u lakvoj obuci. 

■J 

4 Sntoru kojcmu sc nalazio Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllem, biojc od u&iavljcnc kozc J, vjcmvatno, 
prijc stavljcnja ktvc obojcn crvenom bojom, O ovomc sc govori 1 u poglavljima o nama^u, a na njcga sc, 
u poglodu crvcntig kubcSa, odnosi ono ito jc rcccno u poglavlju o crvcnoj odjeci. 277 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA SJEDENJENAHASURI 
ILI NECEMU SLICNOM HASURI ' F I tfjjojjxj^jl jlt^ .j-u^IjJI l-jL 5861. PRICAO MI JE Miihammed b. Ebu-Bekr, 
njeinu Mii'temir, ovome Ubejdiillah, prenoseci 
od Scida b. Ebu-Scida, ovaj od Ebii-Sclcmc b, 
Abdiir-Rahtnana, a on od Aise, radijallahu anha, 
da je Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellein, 
zastirao sobii hasurom i kJanJao na njoj, a danju 
bi je prostirao i sjedio na njoj. LJiidi bi se nocu 
skupljali kod Vjcrovjcsnika, sallallahii alejhi vc 
sellem, i klanjali za njim. Kada se njihov broj 
uvecao, obratio im se (Vjerovjesnik, sallallahii 
alejhi ve sellem): 

"O Ijudi! Cinite ona (dobra) djela koja ste u 
stanjii ciniti. AUahu doista nccc dosaditi (da vas 
nagraduje) sve dok vama ne dosadi (vrsenje dobrih 
djela). AUahu su najdraza (dobra) djela koja se cine 
(u Njegovo inie) ustrajno, pa makar bila i mala/'^ 


•^ yi ji J.o^_- J^ -Oil-^J^ j^ jijL i:^ >J4 iL5 ^ ^1 oi 14^ 

^ " ^ '' 

J^ ^ J-^ jU^^ -^^Ij ^ J-^ 

-- " ^ ^ -« 

ji^^i ^ h'^ j-^i ^? ^; ji^ j^^Li \jjs r . > Ij-] Svj 1^ J^ ji;Sf -ii Jii djii^ 1^ ,jioijfiiu^iJ!jC;^i ZLATNADUGMAD iJji-iJlj^jj^S ^_iU 5862. KAZIVAO JE Lejs da mii je pricao Ibn- 
Ebu-Mulcjka, prcnoscci od Misvcra b. Mahrcma 
da je ispricao: 

'*Moj otac Mahrema rekao mi je: "Sine, saznao sam 
daje Vjerovjesniku, sallallahu alejlii ve sellem, stiglo 
nekoliko ogrtaca i da ih on dijeli. Hajde podi sa mnom 
do njcga," Tako smo otisli 1 nasli Vjcrovjcsnika, 
sallallahu alejhi vc scllcm, u njcgovoj kuci. Otac 
mi tada rece: 'Sine, zovni mi Vjerovjesnika/ Posto 
sam to smati'ao veoma ozbiljnim, upitao sam: 
'Da ti pozovem AUahova Poslanika, sallallahu alejhi 
vc scllcm?' On mi rccc: ^Sinc, nijclotolikoozbiljno/ 
Onda sam ga pozvao, a on je izisao s ogrtacem od 


, V -■ - ' 

r^^ o^ '-^ v^j r_-^ '^^"'^ .'^ J^ 


I Ha&urc o htjima jc rijcc obit^no su pravljcncod palmina lisca i dmgc mgo?(rc i7raslc i7 7cmljc- \7. hadisa 
vidjmo da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, nc samo da jc sjcdjo na hasiirj, sto i jest cflj 
navodcnja ovoy hadisa na ovom mjcstu, nego jc i klanjao na njoj. Iz slicnog hadisa, koji sc spominjc 
u poglavlju o namdi^u, vidi se da jt; cak prcp<.>riitljivo klanjali na hasuri. 

278 ^ J cjitliUl c^lifi 
d^jlOiJLgii^pa dibadza na sebi zakopcanim zlatnim dugmadima- 
i rekao: 'Mahrema, ovo sam sacuvao za lebe. ' Zalim 
mu gajcdao." ZLATNOPRSTENJE 

5863. PRICAO NAM JE Adem, njemu Su^ba, 
aovomcEs'as b. SLilcJm, kojijc kazivaodajc cuo 
Mu'aviju b- Suvejda b, Mukarrina, a ovaj Beraa b. 
Aziba, ladijallahu anhu, kako govori: 
'^Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio 
nam je sedmero: (da nosimo) zlatni prslen, ili je 
rckao zlatnu haiku, zatim svilu, istebrek^^ dibad^, 
crvenu miseru,- kassijju^ i srebreno posude. 
Naredio namje (takoder) sedmero: da obilazimo 
bolesnika, da prisiistviijcmo dzenazi, da kazemo: 
^Allah ti sc smilovao!' - kada ncko kihnc i rcknc: 
'Hvala Allahu!' - da odgovorimo na pozdrav, da 
se odazovemo na poziv, da pomognemo dnignme 
da izvrsi zakletvu te da pomognemo onome kome 
je uciiijena iiepravda (mazlum)/' 

t f cy: ,- ..*-' ^^Ij ^1^1 iyS\j ^cl}\j j:^^1j 

9'^\j j^X\ ojLlnj •]' ■ Lj^lj ft—iill ftlJlj 

. (.yjiLl jJtJj p-^1 j\'J,\^ ^\^\ 5864. PRICAO Ml JE Muhammed b. Bessar, \1^:x^^\^j^^^j^j1:x^.oaM 

njemu Gunder, a ovome Su'ba, prenoseci od ^ _ ^ ^ ,^ .^. .-_'„' 

Katade, on od Nadra b. Enesa, ovaj od Besira b. ^- ^- ^ -^ ^*^ -f^ (^^ *-^ '-'^ "^^"^ 

Nehka, a on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, '^\f^^\^^^\^yrj_:^jji,^i^ 
da jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scUcm, '" - ' ■; ' - 

zabranio (da se nosi) zlatni prsten, Amr je kazivao 
da ga je obavijestio Su'ba, prenoseci od Katade, 
koji jecuo od Nadra, a ovaj od Besira, ■J_j«_^ Lj_^'^^-1 _j -fli iJU ^ r^ iJV^>^ , 'UIj Ij^ K-*-^ -jiJl ^Jt-^- Q^iLi '^ Z Ovaj hadis spominjc sc i u poglavlju o i^j^^; ' ogrtaCu \fii-nid=n od svilc. s tim Sto sc u torn slucaju spominjc 
dajc ogrtac sa zlatnim dugmadjmn bio zakopcan. T.iko &c svc slojc kazanoo svilcnom o^rtacii odno&i i na 
zlalnu dugmad. To bi rrrnglo ^naciii da sc navcdcno dcsilo prijc zabranc nnscnja svilc i zlata muskarcima, 
ili da mil ga jc dao da ga da zcnama ili dii ga proda. Mogiicc jc, lakodcr, da ga jc drzao prcbaccnog prcko 
rukc, a nc da sc njjmc bio ogriiuo- 

3 Vrsia svilc. 

4 Vrsla svilc. 

5 Luksuznijasluk. 

6 Dckoralivna otljc(:a koja u svomc suslavu ima i svilc. 279 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 5865. PRICAO NAM JE Musedded. njemu Jahja, ^liT^ l^ J^ 151;: tli^ l5I^ .oA^o 
prenoseci od Ubeidiillaha, kojije kazivao da mu Je < .^ . ^ , .... ^. - :^ - " :: 
pricao Nafi\ prenoseci od Abdullaha, radijallahu ^ "^ "^ is^-^ y^^ C^ d -^"^ 
anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve 

sellem, nosiozlatni prstenokreniivsi kamcn prema ^ ^ _. . ^ — ^- 

dlanu, pagaje i narod poceo takonoslti. (Kadaje Cr:^^-^'j^^>^^^°-^^"^i>-^^ 
vidio da ga i narod tako nosi) bacio ga je i poceo 
nositi srcbreni prstcm' 


^--fi 


SREBRENI PRSTEN a-ioaJl ^1^ i^u 5866. PRJCAO NAM JE Jusuf b. Miisa, njemu 
Ebu-Usama, a ovomc Ubcjdullah, prenoseci od 
Nafija, a on od Ibn-Onicra, radijallahu anhu, da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dao 
da mil naprave zlahii ili srebreni prsten. koji j e nosio 
okrenuvsi kamen prema dlanu. Dao je da na njemu 
ugraviraju: "Muhammed, Allahov Poslanik."' 
Potomjet narod poceo to raditi.- Kada je vidio da i 
narod to radi. bacioje svoj prstenrekavsi: "Nikada 
ga viae necu nositi!" Zatim je uzeo prstenod srebra, 
paje i narod poceo nositi srcbrenc prstenove. 
Ibn-Omcrjc kazivao: 'TrslensunakonVjcrovjcsnika, 
saliallalni alejhi ve sellem, nosili Ebti-Bekr, zatim 
Oiner, pa Osman dok mil nije pao u bunar Eris."^ 


J > 


' ". nr * s . ■ -^ V i_r^J "^ iii ^ ^-^ J^-J ^*^ J^ L_-ai ^:i :: . >r. /:: »T° > |C., "::-,: 1, , j. ^i^^ J^^ uLi li'i ^' ill Idt ^ jiij A. jj UjA^i ^-fC ^l JLJ LM^\ L^rj^ ^t-Llll AiiU ^ ^ Prcma nckim misljcnjima noscnjc ^latnog prstcna pokudcno jc (mckruh). i nc spada u stmgo ^abranjcno 
fharam). PJtanjc tczinc zabranc noscnja zlatnog prslcna znacajno jc iz ra^loga sto su zabJIjczcna prcdanja 
da jc i znacajan bmj ashaba nositi zlamc prslcnovc, mcdu kojima sc spoininju Sa'^d b. Ebu-Vckas, Talha 
b- Abdullah, Suhcjb i duigi. U lum smislu navodi sc i prcdanjc kojc biljczi Ahmed od Muhammcda b. 
Malika, koji jc Icazivati: "Vidio sam u Bcraa zlatni prstcn. ''Allahov Poslanik. sallallahu alejhi vc scllcin, 
dijcliojc(ra7nc sivari), pa jc i mcni diio rckavsi: 'Nosi ono cimc to obuku Allah i Njcgov Poslanik', rckao 
jc (Bcra')/" Biljczi sc, mcdutim, i drugo prcdanjc kojc prcnosi Junus od Zuhrija, ovaj od Ebu-ldrisa. 
aanodcoyjcka s kojim jc bioudmstvu i kojije kazivao: "Sjcdiojcncki covjck pored Allahova Poslarika, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, a imjio jc ^lalni prslon Tia mci. Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
udario ga jc sipkom po mci i rckao mu: ''Baci to[^" Prcma hadisu Abdullaha b. Amra, koji biljczc Ahmed 
i Taberani, Allahov jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc sellem, lakodcr a'kao: "Ko od moga uintncia umrc 
sa zlalom na scbi — Allah mujc zabranio ulazak u Dzcnnct.^' 

Mogucc jc da sc pod Lim podrazumijcva da su i oni pravili prstenove i nosili ih lako ^lo su kamenjc okrclali 
prcma dlanu sake i, cak. gravirali isti tekst koji jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc sellem, dao da sc 
ispisc na njcgov pn^lcn, Osim loga, mogucc jc da sc lo dogadalu i prijc i^abranc nok-nja i^latnog nakila 
[Tiuskarcima, sto hi sc moglo zakljuciti iz navcdnog hadisa. 

Navodi sc da gajcOsman^ radijallahu anhu^ nosio scstgodinaprijc negoslo mujc pao u bunar, O ovomc cc, 
inaCcjos biti rijeCi, 280 ^ J cjitliUl c^lifi 
i-rtjiqfcll nt/jKi POGLAVLJE .li ^ P , > * ^ 5867. PRICAO NAM JE Abdullah b. Mesicma, ^ -lUli > ULli /^ ilA;^ li-ii .oAiV 

njemii Malik, prenoseci od Abdiillaha b. Dinara da 

jc Abdullah b, Omcr, radijallahii aniui, kazivao: 

"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 

nosio je zlatni prsten (neko vrijeme). Potom ga 

je odbacio rekavsi: 'Nikada ga vise necu nositi!' 

Zatim je i narod odbacio svoje zlatne prsLenove/' 


5868. PRICAO Ml JE Jahja b. Bukejr, njemu Lejs. 
prenoseci od Jiinusa, a ovaj od Ibn-Sihaba, koji je 
kazivao: 

"Pricao mi je Enes b, Malik, radijallahu anhii, 
da jc jcdnug daiia iia ruci Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, vidio srebreni prsten. 
Potom Ru i dnigi Ijudi izradili srebrene prstenove 
i noaili ih. Onda je Allahov Poslanik, sallallahu 

alejhi vc scllcm, odbacio svoj prsten, pa su i drugi 

Ijudi odbacili svoje prstenove/' 

Ovaj hadis istim lancem (j")renosilaca) unatrag do 

njegova izvora prenose Ibrahim b. Sa'd, Zijad i 

Su'ajb od Zuhrija, 

Ibn-Musafir prcnosi ud Zuhrija: '\.. vidio prsten 

od srcbra."'' j^ 


'^" ' ^\y\ aZ\j j4^1> ^llil ^>i ^l^ ^ ' ^ .' '- ''('. -*», ii--' ' ""li ' ■'■"i^'c-' ■" '» ' 


U vczi s ovimhiidisnm nastala jc sianovita zbrka, sobzirom da jcjasno kako jc zabranjcno nosjti zlalni prsten, 
a srcbruni dopuslcno. Tiiko sc, iCTncdu oslalog, smaloi dji jc ii ovom piliinjii grcskii, iili oviij sluOaj pokusava 
objasniti J na dnigc nacjnc. Poznato jc, mcdulim, da jc Poslanik, sallallahu alcjIiL vc scllcm. bacjo zlalnj 
prston, a poslijc toga jc nosio srebreni prsten i to je rjcgov sunncL U vezi s ^ornjini hadisom, Kastalani kaze 
dajc on odbacio svoj prslcn kada jc vidio da su Ijudi nosili prslcnjc saino kao iikras ili zato slo su na svoje 
prstcnjc ugravirali isto stoje ugravirao i on, tc jc ovo iiradio iz Ijutnjc slo su tako postupili. Zna sc dajc on 
na svomc prsicnii uradio gravurii koja iTiii jo slu^ila kao pccai pri korcspondcnciji s dnigim vladariina. 281 SAHIHU-L-BUHARI ^^ ODJECA 
KAMEN NAPRSTENU ^'^^ ^ ^^ 

5869. PRICAO NAM JE Abdaii, a njeinu Jezid b. ^jl ^ ^i l-'l^l ^1^^ ^^^ -^AlS 

Zurej\ prenoseci da je Humejd kazivao: " , .^ i^ I l; " ^i ^i^ Jli 1:^ ll" "t 

alejhivesellcm, nosioprsten?\pajconodgovorio: jiSJI^ki J1 ^lLJu'^SiJ^:^! Jiilili 

'Jednom je kasnio na jaciiski namaz do nonoci, ' ' . r,^ '-^, . . ,^ , 

Zatim se (poslije namaza) okremio prema nama, i ^f^-^ ^l ^^ ^^^ ^J"; ^^ lM' (*-' 

kao da sad gledam ii sjaj njegova prstena. ^Narod T ^j^ ,^^^ ,^ ;: ^^^lI^I 0! Jli Jl^ 

jc vcc klanjao i zaspao, a vi sic jos ii namazu, svc - # .^ . ' * 

otkadacekate (da ga klanjate)', rekao nam je.'" ■ Liy;iiijiLii'^^J^_jJi_i: 5870, PRICAO NAM JEIshak, a njemuMuUemir, Jli '^ \:'J^] jU^l lil;: ,oav* 

koji jc kazivao da jc cuo Humcjda kako od Encsa, ^^ ' -: _ ^ ^^^ . .^ . , 

radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnikov, "^ ^^ ^ ^ ^"^ "^ ^^.^^^ 

sallallahu alcjhi ve sellem, prsten bio od srcbra Z.^^'s^^y^h;^^^^ 

kao i kamen na njemu. ' ^ ' ., - "^. 

Jahja b, Ejjub kazc: "Pricao mi jc Humejd da jc j^^^-^^^^'j^Crt^O^j 
on cuo od Enesa, koji prenosi od Vjcrovjcsnika, 
sallallahu alcjhi ve sellem, isti hadis.**' 

OBH^NI METALNI PRSTEN m^\ ^li ^V *4ln 5871. PRICAO NAM JE Abdullah b. Meslcma, 61^ IdjJ ^ ^\jS 61^ .oAV\ 

a njcmu Abdul-Aziz b, Ebu-Hazim, prcnoscci od = ^ •'i f - - - : '. '' ' - 

svoga oca. koji je cuo Sehia kako govori: ^4^ ^ ^T yj i^ p^ J J. ^>Jl^ 

"JednajezenadoslakodVjerovjesnika, sallallahu i^iJui'^^1 jj si;^! o^i^ J>; 

alejhi ve sellem, i rekla ma: 'Dosia sam da ti se ^' ^ "; 

ponudim (za suprugu)." Poslo je ostala dugo lA^ ^j^j ^^ "^^j^ c^-Laj ^_^ ._jhl 

vrcmcna, Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, *iT V'Tm r * ^ ■ V' ii-'i"^!-^ 1iL 

pazljivojujcpromalrao,alikadsctoisuviscoduljilo, "^ - '-' ^ 

jedan covjck rece Vjerovjesniku, sallallahu alejhi Ju ^ Jli \^j^ ^^ iij^ Ju ;^L^ l^ 

ve sellem: 'Ozeni me njome ako tebi ne treba.' . . * * .. - . . ^ -^ i* . ^t- "- 

Vjerovjesnikj sallallahu alejhi ve sellem, lada ga - ^ J ^, J <^Ji^S^ ^ I Zabiljczcnojc vise prcdanja u kojima sc navodi da jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc sellem, nosio prsten 
od srcbm. 

282 ^ J cjitliUl <^\ih 
d^jlOiJLgii^pa iipita: 'Imas li ista da joj das (kao mehr)?' 
'Ne\ odgovori on. 

'Potrazi', rccc mil Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi 
ve sellem. Covjek zatim ode, ali se (nakon nekog 
vremena) vrati govoreci: 'Tako mi Allaha, nisam 
nasao nista.' Vjerovjesnik mu rece: 'Idi potrazi 
ne§to, makar i metalni prsten/ Covjek ode i opet 
sc vrati rckavsi: ^Tako mi Allaha, ncmam nista, 
cak ni metalni prsten.' Posto je imao na sebi izar- 
bez ridaa/^ on rece: 'Dat cu joj izar (kao inehr). 
VJerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na to 
rece: 'Tvqj izar?! Ako ga ona bude nosila, na tebi 
od toga nccc ostati nista, a ako ga ti budcs nosio, 
na njoj od luga nccc ostati nista/ Covjek potom 
ode ustranu i sjede. Posto Vjerovjesnik, sallallahii 
alejhi ve sellem, vidje da on odlazi, pozva ga da se 
vrati i upita ga: 'Kohko znas Kur'ana (napamet)?' 
On mu odgovori da zna tc i tc sure, navodeci ih 
nekoliko. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
tada rece: "Ozenit cu te njome za sure iz Kur'ana 
(kao mehr) koje znas (napamet)/'^ pi r' ^ ^ ^ 

jiii ^/}\ \^xy\ jiii t\ij ^ i; ji]i 

, ovJ}\ ^^ii i^ioiii Ai jii [HjS GRAVIRAI^JE NAPRSTENU 

.1,,- b ,1 * ' 'l''- ■ ' ^ ^ l'.- - 

JUL- ^ ^^1 ^^ ajbj ^^ -V-^ LijJj- . cr 5872. PRICAO NAM JE Abdul-AMa, njemu Jezid 
b. Zurej\ a ovome Seid, koji prenosi od Kalade da 
jc Enes b. Malik, radijallahu anhu, kazivao: 

''Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zelioje Jl ^L^^S\ ^13^ is ^1 ^ j5 4ji ^1 ^^j 

napisati pismo jednoj grupi ili skupini nearapa, pa -" -^ ,- - -- .(• ' ^i ,i /. 
mujerecenodaonine primajupisma koja na sebi ^l ^^l- ' . ■■ 

neraaju pecat. Tada Vjerovjesnik dade da se izradi \s\i- }t ^l J^li X^li ^ ^i ^l^ ^ J^ 
za njcga srcbmi prsten na komc cc biti ugravirano: ^:;,. ^ ' , ^ ^ _> /^ .^ = „ 

^Muhammed, Allahov Poslanik/ Kao da sad ^>^ u^ ,^1 J^j -^ ^^ ^-^ ^>^ 

gledam sjaj prstena na prsUi Vjerovjesnikovu, .^ j)I^^l *;Jj} J Jt^l^^d^^ j 
sallallahu alejhi ve sellem, ili na njegovoj saci " ' ' - - - - . 2 GomjidknxljL'cc. 

3 Donjidioodjcce, 

A Iz hadisa &c, dakic, raziimijc da jc dopustcno noscnjc obicnoy mclalnog prstena. Hadis jc navcdcn i 
prokorrn-'nliirisan pod brujum 2310. 283 SAHIHU-L-BUHARI ^^ ODJECA 
5R73.PRICAOMIJEMiihainmedb.Selam,njemii u>.i .^ -J !di Jl;. .oAVt *J^I JiJ^ ^ .U»Ji- ^s Abdullah b.Numejr,ovomeUbeiduUah,prenoseci ^ _ , ._ , , _ ^ >,^ , >, 
odNafija, a ovaj od Ibn-Omcra, radijallahu anhu, ^^ o^j;^ \>^^^:r^-^a^'^'V' '' J- rH da Je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, ^ ULi :^: ^ul J_^'j ^\ Jli 1^ ^i ^3 

izradio prsten od srebra i nosio ga na svojoj J ^ ;,>»-- ^^ ,-■',", 

nici. Poslije je bio na ruci Ebu-BekrovoJ, zatim P f" ^^ ^- '^ ■^' ^^ i^' ^^- '^ ^^^ ^^^ 

na Omerovqi, a potom na OsmanovoJ dok nije J^ ij^ ^' j i;; 5ls 1^ ".li j: J jJJ 1)15 
pao u biinar Eris, Na prstcmi jc bilo ugravirano: \ 9^ ^t'»'''r . t ■ ■ ' "Muhammed. Allahov Poslanik/' . ^\ Jij^j j1^ '^^ J^J j.^j j^/^j ' ^ NOSENJE PRSTENA NA MALOM PRSTU j-=iiJI ^ x.liJi ^U 5874. PRif AO NAM JE Ebu-Ma'mer, njemu ^jl^JlJ^i ^J^ ^' j? L"j^ ."AVi 
Abdul-Varis, a ovome Abdul-Aziz b. Suliejb, ,- . , „ 

prenoseci od Enesa, radijallahu anhu, koji je ts^J^r^ C/^ ^ri:i-^ y. y-^ . ' ,r::?, ,^ ■.,:,r, ' , ^ *. AL^' ''Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, napravio ^ ^; ^ 

je za sebe prsten i rekao: izradio sam prsten Ju Jli j^I ^^^^^^^liJj ^ llii'} 

za sebe i dao da se na njemu ugravira odrcdcna 

gravura koju niko drugi ne treba da gravira na ■ ^j-^ j '^^y. ^j^ 

svojcmu prslcnu." Doista, kaodaisadavidimsjaj 

prstena na njegovom malom prstu.*'^ 1 Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vcscllcm,;rabraTiiojc da drugi pravcistiigraviirunasvojiinprstcnoviinazato 
sto JC na njcgovu prslcnu bilo ugravirano njcgovo Jmc s dodatkom "Allahov PoslanJk ". U suprotnom^ 
izgubila hi sc i svrha samoga graviranja, jcr jc nn tim prsicnom ovjcravao pisma koja jc slao susjcdiiitn 
vladarimu, kao i druga dokumcnla, kao slo sc vidi i \z navcdcnog hadisa. 

2 Jasno jc, daklc, dajc Vjorovjcsnik, sallallahu alcjhi vcscllum, nosiuprslcn J na malom prslu. 284 ^ J auhm ti\ih 
.'l*jlq|ll ntf|K1 IZRADA PRSTEN A RADI 

PECACENJA PISAMA I DRUGTH 

DOKUMENATANAPISANIH 

SLJEDBENICIMAKNJIGE I DRUGIMA 


5875. PRICAO nam JE Adcm b, Ebu-ljas, njcmu 
StJ'ba. prenoscci od Katade da je Enes b. Malik, 
radijaUahu aiihu, kazivao: 

"Posto je Vjerovjesnik, sallallahu alcjhi ve sellem, 
zelio napisati pismo Bizantijcima, receno mu 
jc: 'Oni ti nccc procilati pismo iikoliko nc budc 
opecaceno-'Tadajc daodase izradi prsten od srebra 
s gravurom: 'Miihatnmed, Allahov Poslatiik.' Kao 
da (sada) gledam sjaj prstena na njegovoj ruci/'^ 

OKRETANJE KAMENA NA 
PRSTENU PREMADLANU 


>> 'T,<* vi^ \:^jj- ^q ^1 ^; ^? [:!ijJ- .oAVo 

^ ' H- 


5876. PRICAO NAM JE Miisa b. Isma^il, njcimi 
Dzuvejrija, prenoseci od NaUjada muje Abdullah 
pricao kako je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, imao prsten izraden od zlata, i kada hi ga 
nosio, okretao bi kamen prema dianu. Tako su 
i drugi Ijudi za sebe izradili prestenove od zlata. 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, potom se 
ispco na minbcr i, nakou iskazanc slave i zahvale 
Allahu, rekao: 

''Ja sam ga napravio za sebe, ali ga vise nikada 
necu nositi!" Odbacio je zatim svoj prsten, pa su 
i svi ostali odbacili svoje prstenove,"" 6jJ- J^l^l ^ ^ji Lil^ .OAVT X Cp J--' '^ *.- J ci^ ji Jul 4^ ^^ij KJui ijJ :^'i ^;> > . := ■ju :.i3i i^ ;uii l;:;)] -i Jij otiJ,! ,^u4jjLisi:;_ii^(3^^>i Hattabi prcnosi da noscnjc prstcna nijc bio obicaj u Arapa. All, posto jc Vjerovjesnik, sallallahu alejhi 
vf ^cllcm, 7c\\o pisati susjcdnim vladarima, diio jc^ da fc i/radi prstt:n od 7lata koji cc slu^iti kao pcCat, 
McdLilim, ubizo je odusfao od loga bojcci se da ne dodu do kakvih zobuna, poslo bi Uikav prslcn mogao 
djclovati i kao nakit, pa jc kamen prstcna okrclao prcina dIanu da bi to izbjcgao. 
Proma suprolnom misljenjii, nosenjt: je prslena i olprijo bio arapski obicaj. 

Prema nckim predanjima noscnjc prstena s gravurom bilo je dozvoljcno samo onima koji su imali nekii vlast 
umkama, Mcdutim, poznatojcdasu i ncki ashabi i tabiini nosili takvc prsten ovc, Prstcnovi od srebra koji 
su noscni kao nakil u ovom su konlcksin izvan diskusije o cventualnoj zabrani noscnja. 

O okrelanju kanicna prema dIanu ili prema gore nc postojc nikakvc zabranc ill zapovijcdi. Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, okretao jc kamen prema dlanu ne ?bog toga dii bi &e pomislilo da to cini iz 
cslci&kih razloga. Ebu-Davud biljczi od Ibn-Abbasa hadis u kome sc kazc da ga jc okrcUio i prema gore. 285 SAHIHU-L-BUHARI mm ODJECA 
Dziivejrija kaze: *'Mislim samo da je Enes jos 
rekao kako ga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, nosio na svojoj desnoj ruci."' ..- " * VJEROVJESNIK JE GOVORJO: S J^^ J> -J^ 

^'>JIKONETREBANASVOME ^l^^^^iL^J 

PRSTENU GRAVIRATi ONO STO 
SAM JA UGRAVIRAO NA SVOME." 

5877. PRICAO NAM JE Musedded, njemu ^ l\^ \^^ '1::^ l^^l^ .oAVV 
Hammad, prcnoscci od Abdiil-Aziza b, Suhcjba, . 4 . ^ ,. * , - ,^ 

a ovaj od Encsa b. Malika, radijallahii anhu, da "'- 4^ ^ ^ '"'"^'''^ ^ ^"^ -■ 


je Allahov Poslanik, sallallaliLi alejhi ve sellem, UU- jjil ^ 4i1 Jj-t^S *j' *^ '^^ l^j 

izradio prsten od srebra i dao da se na njemii ' . ' ^ ^.,, s ', 

uzgravira: -Muhammcd, Allahov PoslanJk." ^^^ ^^ ^>-^- ^^ ^f ^i ^^ :r^ 

Potom jc rckao da niko dmgi nc trcba gravirati isto ixi ^ oiijj jjj ^ UL:i^ ii^i Ji 
na svoraeprstenu.- " ,^ "/ir^'i-", -- . ' ]^ MOZE LI GRAVURA NA >-^i ^^ '^^'^ J^ J-^ J* -^b 

PRSTENU BITI U TRI REDA 

5878,5879.PRICAOMIJEMuhammedb.Abdiinah Jil^^ ^ 1^' ili .oAVl-oAVA 
Ensarij njemu njegov otac, a ovome, Sumama, -' .. r, '^ ,, : —-. c ^ .°»'' 

prcnoscci od Encsa da jc Ebu-Bckr, radijallahu ^^ ^ ^'^^ ^ ^^ ^-^ ^^ ^i^^ " ^r^ anhu, posto je postao halifa, napisao njemu (Enesu) ^ ^ / ;iv '.i U aI^ ^i^ ^j Jz l1 5i 

pismo (i opecatio ga Vjerovjesnikovim. sallallahu „ . / , . ~r /,^ . , 

alejliivesellem,pecatom).Napecanijebilagra\'iira j^ -^ A^' ^"^ (<^^^^ c^ ^^J 

u iri reda: u prvome ^^Muhammed^ u drugome ^ry^^\j:J,Ji\is^J^^\yj^^^- 

^Toslanik" i u Ircccm rcdu ''Allahov''.' ^ - ^ ' - ^ 

Ebu Abdullah (Buhari) kaze: "Ahmed dodaje da mu ^w' i^ ^' ^'^ J^' io^"^' i^^ ^' 
je pricao Ensari, koji je kazivao da je njemu pricao ' c ,^ ^ - - - - -r . , 

njegov otac, prenoseci od Sumame da je hnes - v— -. -: ^ . ^ 

rckao: "Vjcruvjcsnikov, sallallahu alejhi vc scllcm, 

I Prcma vciini prcdjinja Vjcruvjcsnik jc. siillalljhu alejhi vc sclTcm, prs!cn kujfm jc pccjlio pisma i dmga 
dokomi^nta nosio iia desnoj rucj. mada sc bjljczi i prcdanjc u komc sc navodi da ga je nosio i na lijcvoj ruci. 

1 O tome jc vcc bilo rijcci u poglavlju o srcbrcnom prsicnu. CKdjc inozcmo navcsti da su mnogi ashabi, 
a kasTiijt: i dmgi, nosili prsicnovu s ugraviranim Izrckama kojima sc vdica Uzviscni Allah, a halifc i kadijc 
s ugravjranjm svojjm imcniina, u ccimi ncma njsla lose sto bi moglo dovcsli u pilanjc taj cjn. 

3 Ovdjc sc nc radi o tome da Ijjcboljc da gravura budcujcdnom, dva Jli trj rcda. Radi se samoo lonie dakamen, 
ukoljko jc ^ravurp u jcdnom rcdu, mora biti du7i, a ako jc u vise rcdova. onda mo7C bill cctvrtast ili okrugao, 

286 ^ J cjitliUl <^\ih 
i-rtjiqfcll n\f]yi prsten bio je na njegovoj ruci, poslije njega na Ebii- 
Bekrovoj ruci, a poslije Ebu-Bekra na OmerovoJ 
ruci. Nakon sto jc Osman poslao halifa, jcdnom jc 
sjedio na vrelu Eris, skinuo prsten s nike i igrao 
se njime dok mu nije pao u bunar. Tri smo dana 
neprestano s Osmanom isli na bunar i trazili prsten. 
Bunar smo skoro iscrpili, ali ga nismo nasli."^ --. ,-^ . - ?^ ,. 


ZENSKT PRSTEN ^-LhIxIIj ^1^1 i-jtj Aisa je nosila zlatno prstenje. 

5880. PRICAO nam JE Ebu-Asim da ga jc 

obavijestio Ibn-Dzurejdz, a njega Hasan b. 

Muslim, koji prenosi od Tavusa da je Ibn-Abbas, 

radijallahu anhu, kazivao: 

"Prisuatvovao sam bajramskom namazu 

s Vjcrovjcsnikom, sallallahu alcjhi vc scUcm. 

Namaz je klanjao prije hutbe." 

Ebu Abdullah (Buhari) kaze: 

— Ibn-Vehb dodaje, prenoseci od Ibn-Dzurejdza: 

"Potom jc dosao zcnama, a one su stavljalc burmc 

i prstenje u Bilalovu odjecu.*'^ ^ ^ ^ . ^_^i ;ji> usu ^ :^\Sj v^> ^ ' ' ^ rf' J%vj^J^;l>-lj^i Vjcroyjcsnikov, sallalTahu alcjhi vc sdlcm, prslcn bio jc na OsmanovoJ, radijallahu anhu, nici scst godina 
prijc ncgo sto jc pao u bunar Eris. Mcduiim, pored osnovnagciija navodcrja ovog hadisa na ovom mjcstu, 
slu smo objiisnili u prcchodnoj biljcsci, \z hadi&a sc mozc i^vcsli vise poiik^i. Jcdna gnipii iiccnjaka Ivrdi 
da jc Vjcrovjcsnikov, sallallahu alcjhi vc scllcm, prsten iinao u scbi jcdim vrstu lajnc, slicno prstcnn 
Sulojmarovu, alcjhi s-sclam, Tako, prcma lorn misljcrju, cim jc i^gubio pr&lcn, Sulcjman, alcjhi s-sclam, 
izgubio jc i vlasl. Postojc Osman, radijallahu anhu, izgubio Vjcrovjcsnikov, sallallahu alcjhi vc scllcm. 
prsten, SVC sc ok rcnulo protiv njcga, H;»ridzijcsumuotka7alcpo&lusnosi,stojc biopocctakncsrccc kojajc 
dovcia do njcgova smaknuca. 

Ibu-Bcnal iz ovoga hadisa izvodi drugu pouku: kada sc izgiLbi vrijcdna sivar, trcba uloziti svc naporc da 
sc una pmnadc. kao sio jc to bio slucaj s ogrlicom Aisc, radijallahu anhu, u cijc jc Ira^cnjc bila ukljuccna 
i vojska svc dok ogrlica nijc pronadcna. Mcdutiiii, trazcnjc Aisinc ogrlicc, pored toga slo jc pronadcna, 
proizvcio jc i drugu vcliku kohsi za muslimitnc koja sc oglcda u dozvoli U7inianja tcjcmuma kao olak^icc, 
zbog ccga jc ovaj slucaj, prcma dnigomc misljcnju, Icsko iLsporcdiv s Osmanovim, radijallahu anhu. 
gubljcnjcm Vjcrovjcsnikova. sallallahu alcjhi vc scllcm. prstcna. Slucaj s gubljcnjcm Aisinc, radijallahu 
anhu, ogrlicc. uslvari ogrlicc koju jc ona posudila od Esmc, radijallahu anhu, i dozvola u/iinanja Icjcmuma 
spominju sc u narcdnom hadisu^ gdjc jc Icma posudivanjc ogrlica. 

Ibn-Rcttal izvodi iz ovoga hadisa i drugu pouku, a ona sc oglcda u lomc da, analogno potrcbi trazcnja 
izgubljcnc stvari tri dana, isto toliko Ircba razmisljali i o nckom iskrslom pmblcmu ili pilanju prijc ncgo 
Stoscdoncsc odIukEiotomc, Osim loga, Ibn-Bciial zakljucujc da, ukolikosc izgubljcnastvarncnadczatri 
diina. Ircba odusCali od daljcg irai:cnja, 

Radi SCO prslcnju kojcjc zcnamadopustcno nosili. O lomcposloji i vise prcdanja. 287 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 5ENSKE OGRLICE I SIHABE' 
Misli sc na ogrlicc od arumalicnug drvcca- 


f- ^ ^L^ \i'jj- s» ^ i:i L5i^ .oAA\ :r^ ^^' Ji o-^ i^ J* _^ -■ -^ *i -' 588]. PRICAO NAM JE Muhammed b. Ai'^ara, 

njemii Sirba, ovome Adi b. Sabil, prenoseci 

od Scida b. Dzubcjra, a ovaj od Ibn-Abbasa, 

radijallahu anhu. da jc kazivao: 

'^Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izisao je 

na BajraiTi i klanjao dva rekala, a da nije ni prije ni l^ (*-■ -^ * J J^ J^ r ;r- ^ ^^"^^ ^ 

poslijc nista vise klanjao. Zatim jc dosao zcnama 

i prepomcio im da podijele sadaku, pa su poccle 

dijeliti svoje menduse i ogrlice." i! ^ J 5 *..fr ^, .^i Jxji l\^] cJS^ djx^ij ^y>^ ^UlJi 

^ ^ T POSUDIVANJE OGRLICA ^'iaJl ijlxjJul i_jIj 5882. PRICAO NAM JE Ishak b. Ibrahim, njcmii 
Abda, a ovome HiSam b. Urva, koji prenosi od 
svoga oca, da jc Aisa, radijallahu anha, kazivala: 
"Izgubljcna je ogrlica koja je pripadala Esmi, 
pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
poslao nekoliko Ijudi da Je traze. Nastupilo je 
{u meduvremenu) namasko vrijeme; oni yn bili 
bcz abdcsta, a vodc nisu mogli naci, pa su klanjali 
bez abdesta. Spomenuli su to Vjernvjesniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allah objavio ajet 
o tejcmmumu/lbn-Numejr dodaje, prenoseci od 
Hisama, a ovaj od svoga oca, koji prenosi od Aiae 
da jc ona (ogrlicu) posudila od Esmc,^ ^t 1j4 'L-^ 5^^ ^^ '^^ ^ ^^ ^j 1 Poscbna vrsla ogrlica kojc sc pravc od odrcdcnc vrstc aromaticnog drvcia Jli karanfjla. Ako sc poglcdaju 
svi hadisa i njihovi komcntari, vidjct cc sc da sc tumaccnjt rijcci cs-sihab unckoliko rai'likujc i krccc 
sc od shvaiiinja da jc lo ogrlica od pcrii, pa do logti da jc lo ogrlicii od iiromiilicnog drvcca, mcdu kujim 
sc spominjc i karaiifiL Ova rijcc, izmcdu o^talog, s|xin]cnuia jc i o hadisu broj 2122 i Ick smo prilikotii 
zaVTsnog ciianja zadnjcg toma primijctili dii jc prcvcdcna kao kosulja, slo jc pogrcsan prijcvod, Tacan 
prijcvod mozc glasiti o^Mca od pcrIi ili od aromnljcnog drvcla. fprim. M.M.) 

2 [z hadjsa jc jasno da jc posudivanjc nakim doz\'oljcno. buduci da jc, kako vidimo, tii ogrlicu koju jc bila 
bgubila, Aisa. radijallahu anhu, posudila od l£&mc. kccrkc Hbu-Bckrovc, o ccmu jc bilo rijcci u poglavlju 
o graviranju pnilcna u Iri rcda. 288 ^ J cjitliUl <^\ih 
d^jlOiJLgii^pa ZENSKE MENDUSE ji r' -^ Ibn-Abbas jc kiizivau: ''Vjcrovjcsnik, sallallalui ;iijjiJL> 
alejhi ve sellem, naredio je zenama da dijele 
milostinju. Poslije sam ih vidio kako pmzaju svoje 
ruke prema uaima (mendusama) i ogrlicama." 


-■f* > J- 5883. PRICAO NAM JE Hadzdzad? b. Minhal, siL: tSii Ji;L- ^ iiAi iS-ii .oaat 
njemu Su^ba, a ovome Adijj, koji je kazivao 
da je cuo Seida kako prenosi od Ibn-Abbasa, 
radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi vc scllcm, klanjao na Bajram dva rckata, :/" ■-4' n J. "^ s. < - a da nije klanjao nista vise niprijeni poslije. Zatim i.^'^ p ^-^ "^j ^4^ J-^ / l^r^j -V^^^ je s Bilalom dosao zenama (svojim), Naredio im 
je da dijele milostinju, pa su pocele davati svoje 
menduse.-^ 

DJECUE OGRLICE 

5884. PRICAO MI JE Ishak b. Ibrahim Hanzah, 
njemu Jahja b, Adcm, ovomc Vcrka' b. Umcr, 
prenoseci od Ubejdullalia b. Ebu-Jezida, a on od 
Nafija b. Dzubejra daje Ebu-Hurejra, radijallahu 
anhu, kazivao: 

"Bio sam s AUahovim Poslanikom, sallallahu alejhi 
ve sellcm, na jcdnoj od mcdinskih pijaca (trgova), 
pa (kada) ju je on napustio, i ja sam to ucinio, 
Zatim je tri puta upitao: 'Gdje je mala (dijete)?' 
Potom je rekao: 'Zovui Hasana b. Aliju!' 
Hasanje uslao i poceo bodati, noseci na vralu ogrhcu. 
Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, ispnizio 
je svoje ruke ovako. To isto ucinio je i Hasan. 
Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem, zagrii ga 
i rece: "O AUahu, ja ga volim! Zalo Te molim: voli 
ga i Ti, i voli ave one koji vole njega!'" C :• O '^ 


^^ U-^ .li^i j^^ :^^2 i j^! j^'^ '^^i- 

j^ j:^ Cy. CT" J^ -^-^i S^^ Oi ^^^ 

H ^ ^ r-- ^ ^ "^ 

-^ ^ ^ 3 [zovoga hadisa izvodi sc zakljucak da jc zenama^ scJIjcm uljcpsavanja, dopustcno radi slavljanja mcndiisa 
buSiti usi, mada ima i oprccnih misljcnja, Djcvojcicama sc buscnjc usiju prcporucujc tck poslije scdmc 
godint% dok im jc prijc [oga pokiidcno busili usi. 289 SAHIHU-L-BUHARI ^^ ODJECA 
Ebu-Hnrejra (kasnije) je rekao: ''Nakon sto je 
Allahov Poslanik, saliallahu aicjhi ve sellein, ovo 
rckao, niko mi nijc bio drazi od Hasana b. Alijc/'' 


f Ji 


J MUSKARCl KOJI OPONASAJU ZENE JUJJl. c.\^y)nUj .L^ ^r,i,yiu\.\ ^\. 

1 2ene koje oponaSaju muSkarce 

5885. PRTCAO NAM JE Muhammed b. Bessar, \^^xi\:il^jl:^j^^^.aAA:> 
njemu Guilder, a ovomc Su'ba, prcnoseci od 
Katade, a on od Ikrime da je Ibn-Abbas, radi jallahii 

aiihuma,govorio: ;^^, >, ^^j^^^-iJ JliCP^^^ 

"Allahov Poslanik, sallallahu aicjhi vc scllcm, ' ' ^ 

prokleo je muskarce koji oponasaju zene i zene ^^-^' o^ ^L^lidij ^LUl Jl^^l ^ 

koje oponasajii miiskarce. ^..' :,.-: ,,^*..,'^ ,,,,,, 

Ovaj badis islim lancem (prenosilaca) unalrag do 

njcgova izvora slijcdi Amr, kojcga jc obavijcstio 

Su'ba. 

IZBACIVANJE IZ KUtE 93^1 c>^ .\Jll ^j^^^Vu ^\jL} ^L 

muSkaracakoji oponaSaju zene 

5886. PRICAO NAM JE Mu'az b. Fiidala, njemu ^li* 61^ ^dlJJ ^ i\JS ^U- .oaai 
Hisam, prenoseci od Jahjaa, a on od Ikrime da je . . , - - „ 
Ibn-Abbas rekao: S^ ^^ ^^ 0^' ^ ^^ ^^ ^ :^ 

"Vjcrovjcsnik, sallallahu aicjhi vc scllcm, -^ - Ni'i" ii^^'ji ' '^p.^^iii '^'^ ^_lji 

prokleo je muskarce koji slice zenama (po govoru " ; ' - ' " ^^^ -- 

i kremjama), kao i zene koje slice muskarcima. ^^U J^l^j^ j^^^^l Jli} tLlJt 

Jos je rekao: 'Izbacite ih iz svojih kuca!' ,. , ^ .; -- ' ,s 

Vjerovjesnik, sallallahu aicjhi ve sellem, izbacioje " ^-^^-^-^ '^"" ^ 
toga i loga, dok jc Omcr izbacio loga i loga." 

5887. PRICAO NAM JE Malik b. Isma^il, njemu ^j l5I^ J^l^] ^ JJU i5j^ .oAaV 
Zuhejr, a ovome Hisam b. Urva, prenoseci od ...^ =^ ,„^f ^..i f^-.^j *■ > 1 <='- 
Urvc, on od Zcjncbc bint Ebu-Sclcmc, a ova ""^-^ "^ ^^ ^jy^ u^ ej_^ ^ ^ ^ 

od Umm-Seleme da je Vjerovjesnik, sallallahu ^1 jil^;;,J-iiU^^io!l;:^iiLL^icJj alejhi ve sellem. jednom bio kod njih, a u kuci 
se bio zadesio jedan muskarac koji slici zenama. <y- J ^1^ Jia IS o^ii J'j \j,j1^ iis n I Kontcksl II kiijcmjc spomcnut ovaj hadis pokazuje da jc djcci, bcz obzira na s-pol, dozvoljcno kupovati ogrlicc 
i kililj jh njima. O drugjm pumkcima ovoga hadisa vise sc guvori u puglavljjma kupoprodaji {o trgovini). 290 ^ J cjitliUl <^\ih 
i-rtjiqtil ntf|K! On je Abdullahu, bratii Ummu-Seleme, rekao: 
''O Abdulltihu! Ako vam Allah sulra da da osvojile 
Taif, prcpomcujcm ti Gcjlanovu kccrku. Ona kada 
dolazi, dolazi s cetiri (nabora na stoinaku), a kada 
odiazi, odlazi s osam/*^ Vjerovjesnik, sallallalm 
alejhi ve sellem, tada rece: ''Ovi muskarci koji 
slice zenama ue treba da vam ulaze {u kuce)!" 
Ebu-Abdiillah (BLihari)jckazivao: ■\,. cctirisirinc 
naprijed - znaci da Je za cetiri opsega njen stomak 
siri, a pozadina osam — znaci da Jc potrcbna 
dvostnika sirina njena stomaka da bi se opasala 
pozadina. Rekao je osam u zenskom rodu, a ne 
u muskomc, jcr jc jcdna od strana muskog roda, 
i zato nije rekao osam strana u muskom rodu."^ f^ f jti jds cN U ^^1; V ^ ^1 jiii ^i^ 

- ^ 

:A^ ^-j' .j-^: y.-^-^ t^jV Jr^ -^1 V- jf^^ ^ 

_;j- POTKRESIVANJE BRKOVA f ^ OjLaII ,_^]03 oq Ibn-Omcr imao jc ohicaj tako dobro polkrcsivati ^^ ji^^' i- ijli^j^ 

svoje brkove da se mogia vidjeti hjelina koze, "^ , ' ^ _ ',: 

a kratio je i prostor izmedu brkova i brade. ■ - y^^J VJ^' ^ J;^- J^^^ -^^'3 ^^ 58S8. PRICAO NAM JE Mekki b. Ibrahim, ^iii^^^^;;i -^^llii^.oAAA 

prenoseci od Hanzale, a ovaj od Natlja... Nasi ,> , ^ ^^- ', ,, , ,j - : .;' 

{moji, tj. Buharijevi)dnigoviprenoseod Mekkija, -^ ^^ J^ ^ 0^ ■ C^ 

a on od Ibn-Omcra, radijaliahu anhu, da jc s^paiSl ^ J^i 4" ^1 ^ U^ li^l ^s^j 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:"' ' ' = s' r 

'Totkresivanje brkova osobina je titre.' -'^ ' ^i ^-^ 2 Objasnjcnjc ovih njcgovih rijcf^i navcdcno je prilikom komclarisanja hadisa broj 4324. 

3 PrvapOLikakojascmoTci/vcsti izovog hadisa jest 7abranaTncdLisobncgoponasanjamuskEiracai/cnauoblaccnja 
j nakjtu. S obziroin na to da sc nacjn oblaccnja razlikiLJc od mjcsia do mjcsla, ncophodno jc. prjjc svcga, vodjtj 
raeuna o poznaiom pmpisii koji sc odnosi na oblaccnjc zcna. Slo sc lice samoggrijcha pri oponasaiiju ii govoni 
i hodanjii, odno^no njcgovc Ic^inc, lo zavisi od [;ilja takve^a ponasanja, Ukoliko jc lakvo ponaSanjc rc^iillat 
umdcnc osobine, la je osoba diizna poslepciio sc toga oslobadati. Ukoliko In nc radi, onda cini grijch, narocittf 
ako lo eini iz ^adovoljstva, Kada su u pitanju hermalrodill (dvospolne 05obc), slieno jc; preihodnom slucaju, 
Ukoliko sc ova osobina razvi la posJijc rcdcnja. duznosl jc da sc osoba kojajc posjcdujc lijcci. Ukoliko scu mmc 
uspijc, ncma nikakva grijcha za prclhodno stanjc. 

A 0\sj hadis od Mckkija prcnosc i dnigi^ samo sto se lanac prcnosilaca vczc za Tbn-Omcra, radijaliahu anhii, 
od kojcga Mckki prcnosi ovaj hadii, Zbog lo^a Buhari i kazc: "Nasi dnigovi {ij, duigi osim njcga) premise 

od Mckkija..." 

5 Fitra. prcmavccini islamskih uccnjaka znaci "prinijcr^ iti ''obicaj iz zivota Allahova F*oslanika, sallallahu alejhi 
vc scllcm" Litcramc, filra znaci "Ijudska pri roda", dok u rcligijskom smislu lo znaci "cista islamska priroda", 
tj. "pokomoyj Uzviscnum Allahu", Filni kao glagol znaci "slvorili, naj^inili" (poglcdali, Kur'an. Er-Rum, 30). 

291 SAHIHU-L-BUHARI ^^ ODJECA 
5889.PRlCAONAMJEAli,njemuSuf|an,aovome oV;J1 Jli idi l51; J^ fi^ .^aas 

Zuliri, kojcga je obavijestio Seid b. Musej^jeb, 

a njcga Ebu-Hnrcjra o sljcdcccm prcdanju: 

"Fitra sc sastoji ud pctcro:' obrczivanja,-brijania ^i<Li sjkiJl ^ jS j\ jS s^i h\}^ 

stidnog mjesta,^ 
jlltVi L\^j Ja^Ni ^j i\^^^^\j s :, ^jLiii ^^j U prcdanju ovoga hadisa postoji ncdoiimica prcnnsioca o tome da li jc rcccno "fitra jc pet postupaka , 
ill "pctcm spada u ilW, pa sc 7bog toga navodi altcmativa. Tako sc jcdra ili dniga mogucnost pojavljuju 
i u drugjm prcdanjima. Ovojcvazno zbog togasto sen pr\'oj vanjanli fitra kao priinjcr Ijudskoga ponasanja 
kojc jc prakiicirao Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, svodi ili ogranicava na pctcro slo jc navcdcno 
u ovom hadisu. U drugoj viirijanli znacilo bi da sc riidi o pclcm, \z vtxcg izboni onog s[o spada u lUru 
kao primjcr prakticiranja nacina zivola i rada Allahova Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllctn. Zbog toga 
o twoj dilcmi poHioji vise mSljcnja, pa ondEi I lumaccnja ovoga hadisa, Tako sc mcdu Tjistupnicima dnigog 
misljcnja napominjc da postoji cak vise od tridcsct karaktcristika kojc spadaju ii osobinii Hire. 

ObrezivaEJcmuskaracaznaciod&ijccanjckozicckojaprckrivaglavicpenisa,a\Tsisc,ug;lavnomJzhigijcnsko- 
tncdicinskih ra/loga kao fjmi (sunrcl) Allahova Poslanika. sallallahu alcjhi vc scllcm. Prcpomf Ijivo jc da 
sc koi^ica polpiino odsijci;c s mjcsla odiikic naslajc glavic, lako da nc o^^lajc nimalo kozicc koja bi visila, 
U slucaju obrczivanja zcna odsijcca sc dio kozicc koja sc nalazi iznad stidiiicc, ali sc nc odsijcca u korijcim. 
Ncki utcnjaci smalnijii da jc. iikoliko sc musko dijctc rodi djclimicnc obrcziino. polrcbro upolpunili 
obrczivanjc. Imam Safija prcponiciijc da sc u slucaju djccc koja sc rode polpuno obrczana iz\Tsi simbolicno 

obrczivanjc tako sto cc isc prckn mjcsla kojc sc obrc/ujc prijcci briivom (skalpclom) bc7 z^isijccanja kozc. 

■J 

Slo sc ticc djcvojcica radcnih kao da su ubrczanc, mcdu uccnjacima ncmajcdinslvcnog misljcnja. 
Kada jc u pitanju slupaiij obavczc obrczivanja, prcma imainu Safiji i vccini njcgovih sljcdbcnika^ 
obrczivanjc muskaraca jc vadzib. Prcma nckima od njih, odnisia osoba koja primi islam nc poslajc 
polpunim muslimanom svc dok nc izvrsi obrczivanjc. Mcdutim, prcma vccini uccnjaka obrczivanjc nijc 
vadzib, Takvu odrcdbu oni, izmcdu ostalog, tcmcljc i na hadisu koji prcnosi Scddad b. Avs: "Obrczivanjc 
muskaraca jc sunnct, a zcna - pohvaino djclo." Uccnjaci sc razilazc kad jc rijcc o vrcmcnu nastanka 
obavczc obrczivanja. Tako Mavcrdi navodi da poslojc dva vrcmcnska doba: vrijcmc kada nastajc obavcza 
obrczivanja i vnjcmc kada jc prcpomcljivo obn^^ivanjc. Obavczii obrczivanja naslajc s punoljclslvom, 
dok jc prcporucljivo obrczivanjc i prijc toga vrcmcna. Vrijcmc prijc puaoljctstva mozc bili scdam dana 
nakon rodcnja, prcma nckima i na dan a^cnja./anmcctrdcscl dana nakon rodcnja j nakon navrscnc scdmc 
godinc zivota. Kadi Huscjn, mcdutim, smalra ncdozvoljcnim obrczivanjc djclcta prijc dcsctc godinc zivota. 
objasnjavajuci to time sto sc Ick nakon navrscnc dcsctc godinc zivota dijctc mozc i trcba fLzicki kazniti za 
propuslanjc namaza. Poslo jc bol pri obrczivanju jaci od lakvc kaznc, nc mo^c sc ondii, prcma njcmu, prijc 
toga dijctc obrczivati. Imamul-Harcmcjn smatra da sc dijctc ac ircba obrczivati prijc punoljclstva zbog toga 
sto prijc toga vrcmcmmijcobavcznoizvrsavati vjcrskc obavczc. a tczcscpodrosi i bol. Hrugi uccnjaci opci 
smatraju da obrczivanjc djctcta jos dok jc malo ima i svojc prcdnosti, ajcdnajc od njih i la stojc u djctcta 
tada moksa i tanja koza. Ic ga jc sioga lak&c i obrc7ari. Malik smatra da jc dijctc najboljc obrczati nakon 
slo mu ispadnu mlljccni zubi, slo znaci olpriliktj n.ikan navrscnc scdmc godinc iivola. Poslojcjos ncka 
misljcnja, ali sc i ona, uglavnom, krccu u navcdcniin okvirima^ 

Odsiranjivanjc diaka sa siidnih dijclova lijcia prcporucujc sc kao fitra (sunncl) Allahova Poslanika, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, I lo najvisc iz higijciisklh razloga, buduci da sc na lim dijclovima lijcia 
stvara najvcca konccntracija prljavstinc. Odstranjivanjc dIaka mozc sc vrsili brijanjcm, polkrcsivanjcm 
maka^iima. cupanjcm Ili upoircbom srcdstava za urisiavanjc dlaka. Najprcporncljivljc jc brijanjc, sto jc, 
prcma nckim uccnjacima (Ncvcvl), i V'jcrovjcsnikov, sallallahu alcjhi vc scllcm, sunncl i za muskarcc i za 
zcnc. Tako jc zabiljczcn i pritvrdcni hadis koji prcnosi Dzabir o zabrani prilaska zcni dok sc nc poccslja. 
LO jcsl dok nc srcdi kosu, I nc odslrani diakc sa slidnoga mjcsla, o ccmu se vise govori u poglavljima 
obrakn. Uglavnom, odstranjivanjc dlaka sa slidnoga mjcsla bilo kojim srcdstvom i nabilo koji nacin sunnct 
jc Allahova Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, 

292 
tiuiiiii dilis ^^ '^j^jlgjll 0}f\^ uklanjanja d!aka ispod paziiha/ rezanja noktiju^ 
i potkresivanja brkova."^ 
RF7ANJEN0KTIJU 


JaL")] Ajjii ^^ 


5890. PRiCAO NAM JE Ahmed b, Ebu-Redza\ 


\i'^ ^[^j J ■;] i^i lilr^ .oA^« 


njemu Ishak b. Sulejman, ovome Hanzala, 


Q jX 1 + J-' ■'^D + J'D I'D 


prenoseci od Nalija, a on od Ibn-Om^ra, radijal ahu 
anhuma, da jc A ahov Poslanik, salla ahn a cjhi 


■till Jj^j Jl U^ ^\ ^j _^^ ^^] ^ ajL 


vc sc cm, rckao: 
"U fitru spada brijanje stidnoga mjesta, rezanje 
nokriju i potkresivanje brkova." 

Ostraiijivanjc diaka ispod pazulia sunnct jc koji sc takodcr vrsi iz hjgjjcnskjh razloga. buduci da jc to mjcsto 
gdjc sc stvaraju ncugodni mirisi usijcd /ncja koji sc skiiplja na tow mjcstu, Odstranjivanji: diaka ispod pa^.uha 
dopii^lcnujc 6virn srcdsLvima i na isLi nacin kao pn uklanjanju dlaka &a slidnih mjcsla, all jc najboljc cupanjc. 

Rci^anjc nokliju vrsi sc uglavnom \z higijcrskih uyAvga, da bi sc odslraniki prljavslina kojasf skuplj;i ispod 
njih. L'ak sc smairada, u slucajii zadrzavanja vccc kolicinc prljavstinc ispod nokiijuni abdcsl nijc ispravan, 

tc stoga nama? s takvim abdcslom Ircba pomiviti, Bcjhcki biljczi hadis u komc sc mivodi da jc jcdmim 

Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcin, klanjao namaz i posumnjao u njcgovii ispravnosl. Nakon sio jc 
upiuin ^astosumnja tidgovoriojc;"Kakodancposujnnjam kadvidim prljavitinu i7mcdu noktiju i jagodica 
prsliju u jcdnoga od vas[" Iz hadisa sc razumijc da spomcnuii nijc sjckao noklc^ Ic da sc zbog loga skupila 
prJjavstina ispixl njih. Prcporuciijc sc da sc nokii pazljivo sijcku, tako da sc nc povrijcdc prsli, a Ahmed 
prcpoRicLijc d(k sc T na pu! poncsc ncslo cimc sc nokli mogu odsjcci. 

Sto sc ticc rcdosUjcda sjcccnja noktiju. nc postoji prapis ii vczi s tim» osini sto sc, na tcmclju ranijc navcdcnih 
hadisa i^vodi polrcba poCinjanJa od dcsnc mkc i dcsnc nogc, Tako nc posloji tat^no utvrdcn ni dan kada trcba sjcci 
noklc. Po jcdnom ncsigumom prcdanju lo jc ccKxlak. Drugo, sigumijc prcdanjc kazc da jc Allahcv Poslanik, 
sallallabu alcjhi vc scllcm, volio sjcci noktc i potkrcsivati brkovc pclkom. Mcdiilim, najprcponicljivijc jc da sc 
lo radi onda kada lo pcLrcba ^ahtijcva. Muslim biljczi hadis koji prcncsi Ercs: "Vrijcmc u komc trcba obaviU 
polkrcsivanjc brkova, odsijccanjc noktijn, odslranjivanjc dlaka ispod paznha i sa sridnili mjesta nc bi Lrcbalo 
prcla7iti cctrdcsct dana," Prcma drugom prcdanju, odstranjivanjc dlaka sa slidnoga mjesta trcba vrsiti svakih 
cctrdcsct dana, a ispod paznha kada sc pojavc; brkovc trcba potkrcsivati kad sc povccajn za jcdnn duzinc. 
a noktc sjcci od pclka do pcika. Kada jc Ahmed upilan sla radili s odsjecenim nokiima i kosom, odgovorioje da 
ih Ircba zakopali u zcmljii, jcrjc lo citiio i Ibn-Omcr Prcnosi sc da jc i Vjcrovjcsnik, sallallahii alcjhi vc scllcm. 
narcdio da sc kosa i nokti zakopavajn u zcmlju kako sc njima nc bi koristili vracari u svojim carolijama. 

Potkresivanje brkova podrazumijcva njihovo skracivanjc tako da sc vidi, tj. da jc slobodna gomja iisna od 
njihovih dlaka. Mcdutim, navodc sc i prcdanja u kojima sc spominjc brijanje brkova (Nc&aiJ- 7;itim njihovo 
Siianjc, ij, krcsanjc dollc dok sc nc ukazc koiia (Muslim) ili Icmcljilo polkrcsivanjc. odnosno brijanje 
(Tbn-Omcr). IZbu-Hanifa i jos ncki ucenjaci smalraju da jc bolje icmcljito sisanjc brkova od njihova 
polkrcsivanja. Prcnosi sc, lakodcr, da jc Malik brijcinjc brkova, kojc sc u njegovo vrijcmc pojavilo medu 
Ijudima. smalrao novolarijom. Prcma jcdnom prcdanju, imam Saflja prcporucivao jc brijanje brkova. 
Ahmed jc, mcdmini, prcporucivao njihovo icmcljito potkresivanje. Kurtubi jc prcporucivao potkresivanje 
brkova do iznad usnc, tako da nc smclaju prihkom jcla Ic da sc u njima nc bi skupljala prljavslina. U vecini 
sc prcdanja, mcdutim, navodi da jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, kao i vccina ashaba, 
polkrcsivao svojc brkovc tc da jc prcporucivao i drugima da to radc, 

U svakom slucaju. iz navcdcnih kao i ncnavcdcnih komcniara i rumaccnja ovog hadisa, ic driLgih prcdanja, 
ja&nose vidi da brkovi orih koji ih nose nc smiju prclazili usnc, Tojc njihova krajnjadopustcnaduzina, 

293 SAHIHU-L-BUHARI mm ODJECA 
'■' .i'Mr:v — "''.-uu'^- 5891. PRICAO NAM JE Ahmed b. Jiiniis. njemii l^^^V^l^j^ JJ,^4y_jJ^]\:^j^ .oA^\ 
Ibrahim b, Sa'd, a ovome Ibn-SJhab, prenoseci ^ * 
od Scida b. Miiscjjcba da jc Ebu-Hurcjra cuo 

Vjerovjesnika, sallaliahu alejhi ve sellem, kad je ^^ vlu c-k^ ^ ^i ^j '^y^y^ ^^ y' 

*Titra je (ciniti) petero: obrezivanje, brijanje J^i j^-lA«-N^J j^l ^>J- o;;]i4li JyJ 

stidnog mjesta, potkresivanje brkova, rezanje i^t^j ^.::' ui^jiui:' LiJl 

nokiiju 1 uklanjanjc dlaka ispod pazuha," - ' - ^^ - - 

5892. PRICAO NAM JE Muhammed b. Minhal. ^; ij i51^ J14L. ^ iU' 61^ .oA^r 

njemiiJezidb. Zurej\aovomeUmerb. Muhammed ^ '.^^ ,' ^ i^> *. ,j ..'■::. „' 

b. Zcjd, prenoseci od Nafija, a on od Ibn-Omera, :j^ ^^ J^ -^J :f. -^ Cf. 'J^ ^^ pjj 

radijallahuanhuma, da jcVjcrovjcsnik, sallaliahu ^J>ijJ^^n^Li Jii;^:^1^i;J^;i 

alejhi ve sellem, rekao: ' ^ ''- /^ /- /, ; 

"Radite suprotno paganima (musricima): cuvajte ^y^iy^j^^^^j^j^j^^^j^h^J^^ 

brade ' a temeliito potkresuite brkove."-' *"-'?''r,'"r /, r^ ".r.--:', i^ 

Ibn-Omer bi, kada bi bio na hadzdzu ili umri, .-- -^ ■ :; 
obicavao rukom dohvaliti bradu, i ono sto jc 
prelazilo preko ruke odrezati. 

PUSTANJE BRADE ^T .^} JG J^ -^^ 4/ev(u95.ajcLu izsiircEl-A^raf) znaci: ''umnozili .^\^\lj'JSj\j^{\yi) 
su se i uvecali su im se imeci'\ 

5893. PRICAO MI JE Muhammed, njemu Abda, \l'jJ^ ^J^ u:^! ^ ^^1^ .oA'\r 

a ovom Ubejdiillah b. Umer, prenoseci od Naiija, ^ ^ _ ^ .--.^.^.-j. \^» 

a on od Ibn-Omcra, radijallahu anhuma^ da jc '^ iS^J-^ai o^^' y-.^^c^f-^^ 

kazivao: Oji^lji i^-i -if ^( J^^ JU Jls C|I^ 

''Allahov je Poslanik, sallallahn alejhi ve sellem, " ' s ? ^ 

rekao: Todrezujle brkove, a pustajte brade!'" ■ c*^^ Ijj^lj 1 Tj, pusiajlc i odr>avajtc bradc. Na taj scnacinprcporucujcpuStanjcbradc, 

2 PrcmanckimjczickimtumaccnjimarijccikojajeuovomhadisuupoIrijcbljcna.ovdjc&cmislinacKi^ 
brkovci do ko^c, ij. njihovo brijanje. 294 
tiuiiiii <tiii^ ^^ '^j^jlgjll gf/1^ STA SE PRENOSI O SIJEDOJ KOSl .,4^1 ^^Ij U ^\. 

5894. PKifAONAMJEMu^allab. Escd.anjcmu ^ 44;] uJl^ j^l^^ J;J lil^ .oA^i 

Vuhejb, prenoseci od Ejjuba, aonod Muhammeda -:><-'. , t" -^ ^ if 

b. Sirina, koji kaziije: ^' cJU JU ^^ ^ ^ ^ ^^:1 

"Upitao sam Enesa: 'Da 11 je Vjerovjesnik, . ^l,^s^j^_^^^,u iirTj^g'j^ j^,-^(,: ^^1\ 

sallalldhualcjhi vcscllcm, bojiokosu?\pamijcon '^ ' ' 
odgovorio: 'Tmao je veoina maio sijedih vlasi.' 1*1 * '.r * .^G 5895, PRICAO NAM JE Siilejman b. Harb, ^_i^\^'j^^'J- .y_d\^\::;j^ .oa<\c. 

a njemu HaiTunad b. Zejd, prenoseci od Sabita, ^3 - --^^^^'r r— -' 

kojije kazivao: ^ 'T' - ^^^ JT' Tl ^ -'-' 

*'Jednotn su pitali Enesa; 'Da li je Vjerovjesnik, l^^itJJ-i m^' ^^ U li;!^:! Jiii^ 

sallallahii alejhi ve sellem, bojio kosu?', pa je on ' ' ' - ^ 

odgovorio: 'Nije imao dovoljno sijede kose za .fl^^^J^jlkLi 
bqjenje. Da sam htio, mogao sam izbrojiti sijede 
dlakc 11a njcgovoj bradi/'' t > . \y- ^^j^ ^ly 5896. PRICAO NAM JE Malik b. Ismail, J:il>:.lL5I^Vipij:iiiUi5I^.oA^T 

a njemu Israil, prenoseci od Usmana b, Abdullaha ^_^ ". - ._ . . „ ---^ - . 

b. Mevheba, koji.je kazivao: '^'^ ^^ T"^ ^ "':^ t^ "J'^ ^, 

"Poslala mc moja porodica do Ummu-Sclcmc, •U^^jl-^ ir^lrjj^-^ ?' jij*^ 

sxipruge Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve " ^ '^I, \;'.^.> ^ '/'.^ 

sellem, s posudom vode (Israil ju je procijenio na >^ V ^ c^ (^^ ^^ J^yA\ >JJ 

triprslaOLikojojsenalazilonesto Vjerovjesnikove, ;^:U5uJwi^Litl^!i^j^^l>i^ 

sallallahu alejhi vc scilcm, kose," \,. ' .= ' . . '' ' - 

Usman dalje dodaje; "Kada bi se neko razholio ili J^r^^ J w-^li cjup^ 14^1 ^tSl ^^ jl 
gapogodilakakvadruganesreca, poslaobiposudu 
s vodom do Umm-Seleme."^ Gledao sam u nju'' 
i vidio nekohko crvenih dlaka."^ 3 Paka?ujucikalikoJcbiUtmala, 

4 Ummu-Sck"mastavilab( ncsiokoHcutuposudui vraiilajc bolcsnikudEipijclakoblagoslovljcnuvoduilida 
sc njomc okiipa, molcci za ozdravljcnjc. 

5 Ptisiidu s Vjijruvjcsnikovoni, sallallahu alujhi vc scllL-m, kosom. 

6 [maJLici V vidii hadis prijc ovoga. u kojcmu Encs prt;nosi da VjcRivjcsmk, sallallahu alejhi Vf scilcm, nijc 
bojio svoju kosu, tc Kadis u poglavlju o kovrdzavoj kosi, u kojcm Encs dajc opis Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi vc scilcm, Ismail tvrdi kako loncznaCi da jcAllahov Po&lanik, sallallahu alejhi vc scilcm, 
ipak bojio svoju kosu; on odkicno twdj da sc ona crvcnJIa od mirisa kojc jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi 
vc scilcm, upolrcbljavao, a mcdu njima jc bila i sufra. U supnjtnom, hadis koji prcnosi Encs bio bi dovcdcn 
u piliinjc. Osim log;i, Askdani ivrdi da kusa, kada sc odsirani s glavc, lokom vrcmcna promijcni boju od 

295 SAHIHU-L-BUHARI ^^ ODJECA 
5897, 589S. PRICAO NAM JE Musa b. Ismail, J^l^! ^ ^ J [iU- ,oaSa-oASV 

anjemuSelam^prenoscciodUsmanab. Abdullaha ^/ ^ ^, ^ ^^., _ ^^ ^ .^i^ 

b. Mcvhcba, koji jc kazivao: ^^ ^ ^ V^ lj^ ^^ ^ C ' -^ 

"Usao sam kod Umm-Seleme, pa nam je iznijela rXi lI;Jl c^y-\i hh p j^ ciiS Jli 

nesto VJerovjesnikove, sallallahu alejhi vesellem, ^ -' ^ ^ . ,„. 

obojene kose." ^*^ _jJi fl Jli j i:^.^ ^\ J^ ^^ 

Kazivao nam jeEbu-Nu'ajm da mujepricaoNusajr 

b, Ebu-Es'as, prcnoscci od Ibn-Mcvhcba da mu jc 

Umm-Selema pokazala crvenu Vjerovjesnikovii, .y^lS^iyLiirjiiliJl^l 

sallallahu alejhi ve sellem^ kosu,^ 


^i ^1 f ^'i * BOJENJE SIJEDE KOSE ^U^! J^ 

(KANOM ILl KUTMOM) ' f 1 5S99. PRICAO NAM JE Humejdi, njemii iL'i;: jUii lil^ jjJI^llL'ii .oAM 

Siitjan, a ovome Ziihri, prenoseci od Ebu-Seleme _^ ^ ^ ^,, r,,j.j 

iSLilcimanab..lcsaradajcEbii-Hurcji-a,radijallahu ^ i^. J>, o]^j iU:: ^I ^1^ j>>H 

anhu, kazivao: -^j^^ ^, .^^ y, '^^ ^ ^, ^^ :^..j j 
"Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem^ rekao: - "- 

'Zidovi i krscani ne boje (knom ili kutmom svoju . i^yJliTj jj^^'^tijl-^lj 

kosu). Vi radite suprotno njima.'"^ crnc u crvenu, tako da sc i time mozc tuinaciLi prividna pmtivrjccnosi iztncdu tivih hadisa. Osim loga, 
Muslim, Ahmed, Tirmizi i Ncsiii biljt;zc hadis Diubira b. Sumrc u kojcm on prL:nosi dii jc nil ^hivi i bradi 
Vjcrovjcsnikovo], sallallahu alejhi vc sellcm, bilo svcga nckoliko sijcdih diaka kojc su sc vidjcic kada bi sc 
natna^ao po kosi, zbog Ccga sc mogao slvoriti dojam da su obojcnc. 

1 Pojilcdati biljcsku u vczi stumaccnjcm prcthndiiog hadiisa. 

2 NavodiscvischadisatidrazliciiihprcnosilacaukojimaAllahov Poslanik, sallallahu alejhi vcscllcm.prcporacujc 
bojcnjc sijcde kosc knom ili kuimom, i lo uglavnom ^bug loga Slo lone Ridcdrugi (Zidovi i krscani). Medulim. 
neki su ui^cnjaci. imajnci u vidu hadis koji od Ibn-Abbasa prenose Dzabir i dm^i, u kojem sc spominju Israilci 
koji ^c bojc u cmo, smalrali da jt; musjimanima /abranjcno bojcnjt; cmom bojom, Ncki ^\\ uccnjaci, opci. 
dozvoljavali bojcnjc cmom bojom u borbama. dok su dmgi, bcziivjctno, dozvoljavali korislenjc Ic bojc. 
Vccina ashaba, mcdu kojima i Ebu-Bckr i Omer, bojila sc knom i knimom (indijskom indigomodrom bojom). 296 d^jlOiJLgii^pa KOVRDZAVAKOSA 

5900. PRICAO NAM JE Isma^il, a njemu Malik 
b, Enes, prenoseci od Rebija b. Ebu-Abdur- 
Rahmana, a on od Encsa b. Malika, radijallahu 
anhu, da je kazivao: 

"Allahov Poslanik, sallallabu alcjhi ve scllem, 
nije bio posebno visok oiti posebno nizak; nije bio 
izrazito bijel mti izrazilo smed. Kosa mu nije bila 
osobito kovrdzava, a ni ispruzcna. Allah mu jc dao 
poslanslvo u cctrdcsctoj godini. Od ladajc boravio 
u Mekki deset godina i u Medini jos deset, Allah 
ga Je uzeo s napunjenih sezdeset, a da na glavi i u 
bradi nije imao ni dvadesel bijelih (dlaka)," -* 5901. PRICaO NAM JE Malik bJsma^iLanjemu 

Israil, prenoseci od Ebu-lshaka da je kazivao kako 

je cuo od Beraa da govori: 

"Nisam vidio nikog Ijcpscg u crvcnom ogrtacu od 

Vjcrovjcsnika, satlallahu alcjhi vc scllem/' Ncki 

moji drugovi prenose od Malika da mu je bujna 

kosa padala blizn ramena. 

Ebu-Ishakje govorio: ''Slusao sam ga (Beraa) da 

mu lu prica nc jcdnom, i nikada to nc bi pricao, 

a da se ne bi nasmijao." 

Ovaj hadis u istom lancn (prenosilaca) od njcgova 

izvora prenosi i Su'ba, koji je rekao: "Kosa mu je 

dosezaia do iisnih resica." lilts' J_4Jj »^JLW jJ! *Cj 4i\ j^j lIUU |V' 

^j (.i'JL jij J^^i >5^L ^ 

OJJkuj ^/^ii^ /"^^ "O^-^j ^Islj O^ ^A"^j' ^'j J^ «ii aLi;;^j jii^ j-Ij^ i3li j^i^j ^ iuL; lili ,0V \ 
Li J^ =i;;;;:Ji c.;^ Ji^^j iji A^ J^^i V-! 297 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 5902. PRICAO NAM JE Abdullah h. Jusuf. njemii 
Malik, prenoseci od Natija, a on od Abdullaha b. 
Omcra, radijallahu anhu, dajc Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
"Sanjao sam sinoc da sam kod Ka'be. Vidio sam 
smedeg covjeka da IJepseg medu Ijudima ne mozes 
vidjeli. Imao je pramenove kose da Ijepse ne 
mozcs vidjeli . Srcdivao ih jc tako sto ih jc kvasio 
vodoin. Obavljao je tavaf oko Kabe tako sto se 
naslanjao na dva covjeka ili iia picca dvojic'e Ijudi. 
Upitao sam: 'Ko je on?' Receno mi Je: 'Mesih 
b. Merjem.' Potom sam iznenada vidio covjeka 
kovrdzavc kosc i slijcpog na dcsno oko kao- da tnu 
grozdica (iz njega) promalja napolje, Pitao sam. 
'Koje on?' Receno mi je: ^MesihDedzdzal.'" jUU i'jc^\ Cjd.y_ ^^ ^lii lil;: . s * T 

ft l''^' , I . ' -r. ' = , J .-- ' " -i: ' ' 

. ' ^ / ^ 

i:i;> U^i jL^ ilil j1 j5 JU ^ -till J 

AJi \Xa j^ ^Uj lL^PLj ^_alij J>L>-j 

^>{ i^ 1^ ji^ L^ lil} ^;^ ^i ^1 5903. PR[(:'AO NAM JE Ishak, njcmu Hibban, }0^^l^lz^^'jX\'j>\^\€^^ .o\-r j.^oLs^^ioijJi^i^sib5Li:^ .^i:^"'^ ovome Hemmam, a njemu Katada, prenoseci od 
Enesa da je Vjerovjesniku, sallallalni alejhi ve 
sellem, kosa padala na usne resice. 5904. PRICAO NAM JE Musa b. Isma'il. njemu ^i^Ol^ J^l^i ^ ^j^ l51^ .oS' i 

Hemmam, a ovome Katada, prenoseci od Enesa 

da je rekao: 

''Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, kosa 

padala mu jc na ramcna," ^ If ^j l;:^ ji ^ j:^ ^1^ .^.a ' I- II- :'r- *' i ;"' II' ' ^'1 5905. PRjf AO MI JE Amr b. Ali, njemu Vehb b, 

Dzcrir, a ovome njcgov otac, prenoseci od Katadc, 

koji je kazivao; 

"PitaosamEnesab.Malika,radijallahuanhu,okosi ^iij '' j^i ^^^ 4j^ ^3 jUL^ v "r^^ 

Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ' ' ' - ^ - 

mi jc rekao: 'Kosa AUaliova Poslanika, sallallahu 

alejhi ve sellem, bilaje napola kovrdzava, ni ravna 

ni kovrdzava, (duzine) izmedu usiju i ramena,'" 1^ y^'j i^ ^l C^jLj ^ l\s Jul -^ 298 dJuUill^lki ^^ <-rtjlr|;ll nif\fn 
5906. PRICAO NAM JE Muslim, njemu Dzerir, iSl^ ^ %^ G;"j^ p^ ^'j^ .^^'^ 

prenoseci od Katade, a on od Enesa, koii je -.- . ' ' 

kazivao: " ' :^ ^ ^^^ ^n ^^ :^s ^ ^ ^^ "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je I;^ ^ ^^ ^ ^1 ^ ^\^'j JiL JIi: 

kmpnih niku. Nikada poslije njega nisam vidio ' "' ^' ^ 

nekoga slicnog njemu. Kosa Vjerovjesnikova, ■ ^^ "^J 
sallallahu alejhi ve sellem, bila je valovita, 
ni kovrdzava ni ispruzcna/' 

5907. PRICAO NAM JE Ebu-Nu^man, njemu ^j\J^ l;/y_^el^ j\;^\ ^\il^ .o\^v 
Dzerir b, Hazim, prenoseci od Katade da je Enes, '/- - - ''- ., . -i,.^.^-.^ 
radijaliahu anhu, kazivao: ^: ^^ ^ 
"Vjcmvjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, bio jc j\ 1 ^^i ^^ ^iijlj ^i:U J^ ^ 
krupnih ruku i nogu i lijepa lica. Nikada prije niri . = ^. / .r'-""- ^^r-'"-.. 
poslije nisam vidio nikoga njemu slicna. Imaoje ,- -■ -^ , - -^ 

i siroke sake," 

5908, 5909. PRICaO MI JE Amr b, Ali, njemu lil: J^ ^^ j;U Jl^ .o^^^-o^^A 
Mu'az b. Hani', a ovome Hemmam, prenoseci od ^ ^:\ ^>. ,; .-^^ ^ ^ i^^ .^^ ^ . ,„? ^^ 
Katade, a on od Enesa b. Malika, ili nekog drugog Cj'-lt' Cy^"^' f i^^^ 

covjeka koji prenosi da je Ebu-Hurejra kazivao: ^i ^\s j^ l^-J, J ^ ^Lij l^ jl jUU 

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je "' , ^^ ? 

*|* ^"g^r^^p '"li'^"^ ''"-CL-"' ^^ 

krupnih nogu i lijepa lica. Poslije njega njemu -^i-^a-^j^^y^^y-^ Ji^-LiJ^[*^>-^ 
slicna nisam vidio. ^ >J I . ^ * ' ' 5910. Hisam jc kazivao, prenoseci ud Ma'mcra, ^ aS^ ^^ jJ>^ l^ (.Li* Jiij .o<\\' 

on od Katade, a ovaj od Enesa da je rekao: .^'° ,' .,-' ,- . j t -- - 'j 

"Vjemvjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, imaoje ^J^bJ^-^^^^-^-:jp^^^^f 

velike noge i ruke." 

5911, 5912. Bbu-Hilal je kazivao da mu je ^silSii'l^ J'i.U ^.jj^j ■^'^^^-'^^^ ^ 

pricao Katada, prenoseci od Enesa, ili Dzabira • ^ ... ^ ^ ' - " i - -f 

b. Abdullaha: "Vjerovjesnik, sallaJlahu alejhi ve P^ '^- ^^ ^^ f^^ ^ # -'^ ^^ sellem, imaoje krupne nike i noge. Poslije njega .iJl^;i;:jU jL^AiJ^j j^l 

nisam vidio nikoga ko bi mu bio slican." 299 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 5913. PRICAO NAM JE Miihammed b. Musenna, 
njemu Ibn-Ebu-AdijJ, prenoseci od Ibn-Avna, 
a on od Mudzahida da jc kazivao: 
''Bill smu kod Ibn-Abbasa, radiJEillahu anhu, kada 
su neki spomenuli Dedzdzala. Neko je rekao: *RiJcc 
nevjemiknapisana je izmcdu njegovih ociju.'Ibn- 
Abbas lada rece: 'Nisam cuo da je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao to, all je rckao: 
'Sto sc ticc Ibrahima, poglcdajtc u svoga druga 
(Allaliova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellein), 
a slo se tice Musaa, onje bio covjek sinede boje, 
kovrdzave kose, na crvcnoj devi s povocem na 
nosu dcvc, kao da ga glcdam kako silazi u dolinu 
govoreci: 'Lebbejk!' [odazivam i\ se, AllaKu!)/** ^1 j:^ ju Jii i; l:^ lili . M ^ r -9- ^ 


*^ 


^ ^^ J^^ J^J >^ ^ ^ VJ^ ^1 : ^r- - ? ^fl t ,> 


MAZANJE KOSE 
LJEPLJIVOM TVARI (TELBID) iiiljjl ljLi 5914. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu 
Su'ajb, a ovome Zuhri, prenoseci od Salima b. 
Abdullaha da je Abdullah b. Omer rekao: 
*'SlusaosaiTiOmcra,radijallalnianhu,kakogovori: 
'Ko pravi plclcnicc od svojc kosc ncka jc obrijc 
(na kraju nosenja ihrama). Nc radite nista slicno 
sljepljivanju kose (na hadzdzu).'" 
Ibn-Omer kaze: ''Vidio yam Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi vc scUcm, slijcpljcnc namazanc 
kose."' 1^ i'j^] :igi ^\ lij^ .o^\i - J ' ' ^ .i. j^ ^\xj- J ^u ^;;^i ju jy^jji ^ 


■^ n 

Ovaj hadjsodnosj scnaobrcdhadzdza, aliscn.iovomcmjcstQzcli JstfiknutidajcAllahovPoslanik, sallallahu 
alejhi vcsdlcm, ma/aosvojukd^u. lakodiijcbila shjcpljcriEi, i loph srupanjuuihramc, Paznaljcpropisda 
JE onaj kuji splclu kosu ilf jo uma^c lako da bc slijcpi du?an obrijaCi kosu poslijo skjdanja ihrama. a pn;ma 
nckimaomjcsto brijanjaduzanjc |x>tkradti kosiL Ovim sc hadisom, kako isticc Ibn-Bcttal, naovomc mjcstu 
zcli isUiknuli da onomc koji splccc kosu pri oblaturju ihrama, da no bi bila razbamsona. nijo dupuslciio 
da jc samo skrati^ jcrjc iicinio ncslo slicno sljepljivanju kosc mazanjcm, pa ju jc obavczan obrijali nakon 
skidanja ihrama, O ovomc sc poscbno i vise govori u poglavljima o hadzd/u. 300 
dJiiijill cylki ^^ ^-rtjlrijll niqn 5915. PRICALISU MI Hibbanb.Musai Ahmed y^ '-^t' ^r 0^ i^ J^^ o"^^^ 
b. Muhammcd, njima Abdullah, a njemu Junus, . ^^ , ,:..'f ./,- r—'f ml- ^'' 

prcnoscci od Zuhnja, a on od Salima da jc Ibn- ^ ^ ^- ■ . - 

Omer, radijallahu anhu, rekao: (^ ^i ^j ^ ^^ ^ ^L!- ^ 3^jJ' 

**Slusao sam Allahova Poslanika, sallallahii alejhi . ^^ .. , :^,^ ; ^' ' ."'^ ^ ^ ' ^ . 

ve sellem, dok je jos bio u ihrainima, a slijepljene ^^^-^ Ji: '-■;*^ iJ>^j^.-a^ J 
V ' T^- dodajuci nista na ove rijeci. , ^]^\ cNJ; ^ ^ J 5916. PRICAO Ml JE lsma% njcmu Malik, ^^U ilc Jli LpI^I i^.Mi" 

prenoseci od Nafija, a on od Abdul laha b. ^ , 

Omera da je Hafsa, radijallahu anha, supruga -iJ^ ^j ^-^^ ^^^^ j^^^l-^ ^ ^^U 

Vierovjesnikova, sallallahu aEejhi ve sellem, . ^. ■, ^" '1^ . ^^, .- ^-- 

kazivnla; f ^^' '- "^ ""^ '^^ ^' C^^ ^ 

•'Rckia sam: 'O Allahov Poslanicc! §ta jc narodii ^^I'^Jj spL \J^ ^i?]i ili i; 

paseoslobodio ihrama nakon obavljeneumre, ati ' ' ' , ' 

se Jos nisi oslobodio ihrama poslije svoje umre?' ^^-U^-Liij^!3^-4J JU^^j*^ 

'Ja sam sliiepio kosu i avome kurbanu stavio ' ' - j - 

ogrlicu, i zato nc mogu zavrsiti s ihramima dok nc - j^* J^ J^' 
zakoljem kurbana\ odgovorioje.""* 2 0da7ivam Ti sc. o moj Allahu, oda7ivam! Oda^ivam Ti sc - Ti ncmas sudruga! - oda^ivam! Zahvala, 
diJEljcnjc blagodati i vlasi samo Tcbj pripadaju! Ti ncmas sudruga! 

3 Poglcdtili bilJLisku kuja sc odnosi na prclhodni hadis. 

4 T ovaj hadis (>dnosi sc na ka^anu u prethodna dva hadisa. 301 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA RAZDJELJIVANJE KOSE 

5917. PRICAO NAM JE Ahmed b. Junus, njemu 
Ibrahim b. Sa'd, a ovome Ibn-Sihab, prenoseci 
od Ubcjdullah b, Abdiillaha da jc Ibn-Abbas, 
radijailahu aniiu, rckao; 

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, volio 
je prihvacati od sljedbenika Knjige ono sto Allah 
nije propisao.' Tako su sljedbenici Knjige cesljah 
kosupravu, dok su jc pagani (musrici) razdjcljivali, 
Zato je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
svoju kosu iipocetku cesljao pravo, a kasnije je 
razdjeljivao."-' l3^I uiU 

I ' f 

^ ' ; ' , 

djji] d\Sj lijiiil jjJjJL" ^L^i; Aif .jy 5918. PRI^ALI SU NAM Ebu-Vclid i Abdullah NLi=i^;^^iiij^i;Ji j.1l2k MU 

^ ^ J* J* j^ 

b- Redza\ a njima Su*ba, prenoseci od Hakema, ; , ^ » — - > ^ .-s 

on od Ibrahima, a ovaj od Esveda da je Aisa, ^^j^^^o^^^^cA ^^i^'<:^^^ 

radijailahu anhu, kazivala: 

''Kao da sada gledam u sjaj mirisa na razdjeljku 

Vjcrovjcsnikove, sallallahu alejhi vc sellem, kosc jii^^'^j n-^\3j(^j^\^ 

dokjejosu ihramima." ' -^ -^ v . 

Abdullahjekazivao:''...urazdjeljakVjerovjesnik:ov, 

sallallahu alejhi ve sellem.''^ Jl >il JlS' lJ\S \^ ^1 ^j lijLi ^ , ^1 j>; J ^i4i U prcdanju kojc sc biljczi od Ma'mcra stoji da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcin, kada bj 
sumnjati u ncslo o ccmu mu nista nijc objavljcno, cinio ono sto radc sljedbenici Knjige, To je radio /bog 
luga slo su oni, za ra^liku od idolopuklonika, ipak sljedbenici ubjavc. Medulim, poilo su idoloptikUmici 
prihvatili islam, tc jc lime ncsialo razloga za supmino ponasanjc a i^nosu na njih, Vjcrnvjcsnik, sallallahu 
alejhi ve scllcm, pocco jc radili i prcpomcivali dnigima da rade siipnUno sljcdbcnieima Knjige. 

l7. cmjcnicc dajc, Icako stoji na poCctku hadisa, Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, volio, usiucaju 
onog o ccinu mu nisia nijc bilo objavljcno, ciniti onako kao to radc sljedbenici Knjige, da bi kasnije, poslo 
su idolopokloaici prihvatili islam, pocco i on praviti razdjcljak, Ijad izvodi zakljucak dajc ccsljanjc na taj 
naiin sunncl. Poslo jc promijenio naein eesljanja, n;ipus(ajuci prclhodni, koji jc bio oponasanjc sljcdbenika 
Knjige^ izvodi sc zakljucak da jc to moralo bili objavljcno, pa jc zbog toga i sunnct. Takvo lumaccnjc 
podrzavaju jos ncki ucenjaci, Mcdutim. mozc biti da sc to dogodilo nakon sto su svi idolopoklonici prc&li 
na islam, pa jc Allahov Polsanik, sallallahu alejhi vc scllcm, onda, pravcci razdjcljak, pocco raditi suprotno 
sljcdbcnieima Knjige, 

Iz hadisa sc razumijc da sc hadzija u ihramima mozc namirisati, ali ncjakim mirisom kao sto jc, naprimjcr, 
Siifran. O ovome pogledaii vise u poglavlju o hadM^u kao i u biljesei u vezi sli prelhodnim hadisom. 302 ^* ^lilll c^li^ 
qijlodlaiaia UVOJCIKOSE L^UiJl J^ 5919. PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu 
Fadl b. Anbesa, ovome Husejm, prenoseci od Ebu- 
Bisra... PRiCAO NAM JE Kulejba, njemu Husejm, 
a ovome Ebu-Bisr, prenoseci od Scidab. Dzubcjra 
daje [bn-Abbas, radijallahu anhu. kazivao: 
**Zanocio sam jednom u kuci svoje tetke Mejmnne 
bint Haris. Allahov je Posianik, sallailahu alejhi 
vc scllcm, ai noc takodcr bio kod njc. Allahov 
Poslanik, sallailahu alejhi ve sellem, ustao je u 
noci da klanja, pa sam ustao i ja i stao s njegove 
lijeve strane. Dohvatio me je za uvqjak kose"" i 
premjestio me na desnu stranu/' 
Pricau mi jc takudcr Amr b. Muhammcd, a njemu 
Husejm, kojega je o ovome obavijestio Ebu-Bisr, 
samo sto je rekao: ''.,. za uvojak ili za glavu.*' jJJIi lii^ ^14^ ^ j; \S>1^ . M n U' ' J 


^ ^^ _^i ^jo-i ^^^j:~a \jjj^\ '^—.-f J,' ^'li j^jlZi oi. i-j^ iU ^' 1. jii 

\J^ jS^ jj\ \jj^s^\ 4~4 UjJls- J-Hi^ 1^ Jj'*^ OSTAVLJANJE PRAMENOVA KOSE 
NAGLAVI NAKON BR[JANJA(EL-KAZE') fjiJl^L ^-'l- iP '.-> 


J # ' 5920. PRICAO MI JE Muhammed, njemu Mahled, 

a ovome Ibn-Dzurcjdz, prenoseci od Ubejdullaha 

b- Hafsa, on od Umera b. Naflja, a ovaj od Ibn- 

Naflja, AbduUahova oslobodenog roba, koji je cuo ^ . 

Ibn-Omera, radijallahu anhu, kako govori: 

"Cuo sam Allahova Poslanika, sallailahu alejhi J ji^ 1^4^ -ui( , 

vc sellem, kad je zabranio {sisanjc zvano) kaze\^ 

Ubejdullah je rcLao: Titao sam: *A sta je to ^^ U^^ ^ J^- - f ^^^ 

kazaT' 

Ubejdullah namje pokazao na svoju glavu, a Umer 

b. NalV je dodao; 'To je kada se dijete obrije pa mu lij Hi lij Vj^ L^ \^ iir;j ^^J^^ ~^^ IJl 

sc ostavi kose tu, ru i tu. Ubejdullah tada pokaza 

.'t . - 4 Slican hadis spominjc sc i u poglavljima o namazu. s tim sto jc nagla&ak. u torn slucaju na tome da jc 
Vjcrovjcsn Jk, sallall.ihii alejhi vc scllcm, dohvatio Ibn-Abbasa za uvojak kosc Jznad iisiju, izccga sc razumijc 
dajc Ibn-Abbas iinao duzc uvojkc kosc na torn rnjcslu, Ic da jc to dopiislcno. sio i jest cilj navodcnja ovog 
hndisa ii ovom poglavljii. 

5 Oslavljanjc pramcnova kosc na gluvi poslijc brijiinji^. 303 SAHIHU-L-BUHARI SBSB ODJECA 
',.» ,'■: .. "fi: .-• na prednji dio iznad cela te dvije strane svoje ^j jpl^J^til^Lt Ji-iulJ^ l3 3^1i ll* 
glave. Onda su upiuili Ubejdullaha: 'Da U se lo "r- H- Cr 'm- ■:,?;.' ^ odnosi i na djcvojkc i na momkc?' On odgovori: ^^^^ ^ ^^ f^'^ ^-^^^ ,^^^, J^ 

^Nc znam\ ali Nafi* rece: ^Djccake/ Ubejdullah djU^'i^jU^^iii:; JIS^I JlSlI^ 
dodade; 'Pitao samNatlja ponovo i on mi odgovori: ' " ,^- - = - ' t= '^1 ' ^ ?= 'Sto se tice podrezanog uvojka na sljepoocnici £jii^ ^XSj 1^,: J^^^'^i^'^^^ Liillj <-^ 

(solufa) i uvoika na zaliliku kod diecaka, u tome . * ^-^ 1 ^.„ .' 

ncma niccga loscg.'Mcdulim, kaza' jc oslavljanjc °j:-^ ^ j 4 ^r^-^ ^^ "frf ; ^- 

cnperaka naprednjem dijelu glave, a da na dnigim lli'lli^S" '-'■ iiJji' 
dijelovima nemanimalokose, kao ijednapolovina 
glave ovako, (druga) onako. ?"7 5921, PRICAO NAM JE Muslim b. Ibrahim, ^'j^ ^^vj,] ^ ^ liJ^ .my\ 
njemu Abdullah b. Musenna b. Abdullah b, Enes 4 ^ . ^ ? > J 

b, Malik, a uvomc Abdullah b. Dinar, prenoseci od ^}^ J'- ^ J'- f^^ J'.J^^lf- f^ 

Ibn-OmeradaieAllahovPoslanik-sallallahualeihi < ,.f ., - ,- ?. _',. ,<^. 
vc scllcin, zabraniu /ftvrfl' (oslavljanjc pramcnuva ^^ - ^ "- '-^ - 

kose na glavi nakon brijania). , t^l -^ ^1 i% 4i\ Jj^j KADA 2ENA SVOJOM \^^ U^Jo ^'D^I -v^ -"1^ 

RUKOM NAMIRISE MUZA J- r* -^L-^*- i'"'i .c'^ '° 5^)22. PRICAO Ml JE Ahmed b. Muhammed, <i^\j:^ \:'J^] jXj^ ^/j^\ jjj^ .o^^^ 

njcmu Abdullah, a ovomc Jahja b, Scid, prenoseci , _^ ^ ^ -,.-; . >. >- -..-: 

od Abdnr-Rahmana b. Kasima, a on od svaga oca Cj^ L-^'J^^ ^-^' ^ 0^ l^^ ^'-^^^ 

da je Aisa, radijallahu anhu. kazivala: ^i ^i ijii ii^U i^ J ^ ^u3l 

"Mirisala sam Vjerovjesnika, sallallahu alcjhi ve "- '" ^ " '" ^ 

sellem, svojim rukama prije oblacenja ihrama, . J^il 'd_^^iij^)i^ji^ 
Namirisala sam ga i na Mini prije tavaful-ifade/'^ ' '' — - - ' 1 Pustanjckoscnasljcpoiicnit:i,pousima( na^aiiljkunijc, prcma tome, zabranjcno, slim Sloscncmislisamo 
na kosu iznad usijii, a da oslala kosa na glavi budc obnjana. 

2 Ebu-Diivud i Ncsai biljuic hadis u komt: sc kai^u kako jt; VjtTovjcsnik, sallallahu alcjhi vc sollcm. vidio 
djccaka koji jc obrijao dio glave, a dio osiavio ncobrijan, pa jc lo zabranio rckavsi: "Obrijtc svc ill ostaviic 
svc! 

Postoji nckoljko misljcnja o razlozjma zabranc ovakvoga sisanja, npr da jc to unakazjvanjc Ijudskoga lika^ 
Scjtanska moda ill zidovski obicaj (tbu-Davud). 

3 Tavafiil-ifada ili tavafiiz-zijara jest farz i vrsi sc n^on povratka s Arcfata, prvog dana Kurban-bajrama. 
O tome ic opiimo govori u puglavljima o had^d^ii. 304 ^ J ^l|lll ^Wh 


qijlodlaiaia MIRISAWJE CLAVE 1 BRADE 

5923. PRICAO nam JE Ishak b. Nasr, njcmu 
Jahja b. Adem, a ovome Israil, prenoseci od Ebu- 
Ishaka, on od Abdur-Rahmana b. Esveda, a ovaj 
od svoga oca da je Aisa kazivala: ''Mirisala bih 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
najboljim mirisom koji sam mogia naci svc dok nc 
bih vidjela sjaj mirisa na njegovoj glavi i bradi "'' 

CeSljanje *^ -H ~ -H t fl^ * ' 


.aMi 5924. PRICAO NAM JE Adem b. Ebii-Ijas, njemu 

Ibn-Ebu-Zi'b, prenoseci od Zuhrija, a on od i- __._._, ,j , . - 

Sehia b. Sa'da da je neki covjek virio kroz otvor ^^ j^ J". ^ J^ 4-^^^ ^ yt J 

(na vratima) u Vicrovjcsnikuvoj, sallallahu alejhi 

vc scllcm, kuci dok sc Vjcrovjcsnik, sallallahu ^ ill'i ^ ^' ji^ J >^ > ^1 ^3 .,'■'. »-!. alejhi ve sellem, cesljao po glavi midrorn.^ J^ ^1 '-^-^ V J^ iSj-^^. ^^O ^ 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rece mu: 
*'Kad bih znao da glcdas, prubo bih ti oci ovim, 
jer je trazenje dozvole odredeno i za gledanje 


^ ^ (da se ne bi moglo gledati nedozvoljeno). ?3j MOZE LI ZENA, U TOKU MENSTRUACIJE, 
CESLJATI KOSU SVOME MUZU -r * Ia^^ i^^tfuoJE lJtI^^ ^h 5925. PRICAO NAM JE Abdullah h. Jusuf, njemu 
Malik, prenoseci od Ibn-Sihaba, a on od Urve b. 
Ziibejra, da je Aisa, radijallahu anhu, kazivala: 
"Ccsljala bih Allahova Poslanika, sallallahu alejhi 
vc scllcm, i u toku mcnstaialnog ciklusa." .^s J^J J-'j Jij' ^ iJU Lp <ijl ^j 

lJ^j^; I; -ujii^ iL^l: ^u: ulj m S 

J- ^r J- 

. ^ iiiL^ ^^ U ^ >l1a ^ iiJli 1:^1 ■I Poglcdati a poglavljiina o hadzdzu; poglavljc O nitminsayiinju prl ohlaceffju ihramfi i otiom s!o hfidzlja 
obhci kcida hoce da sfHpi a ihrau}, zacesl/a se i namirisG. 

? Vrstaccslja, 

6 Kao sto jc7abranjt;no ula7cnjc u kucu be? dozvole domacina ?bog toga Uo sc, izmcdu ostalnga, usiucaju 
takvoga ulaska niozc vidjcti ono sto jc zabranjcno ili pokiidcno dnigomc da glcda, Jsto jc lako zabranjcno 
i gledanje kroz klJQcanicu ill drugi otvor na vralima bcz dozvole domacjna. O ovome sc vise govori u 
poglavlju o Iraicnju dozvole za ulazak. 305 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA PRICAO NAM J£ Abdullah b. Jusiif da ga Je 
obavijeslio Malik, koji prenosi od Hisama, a on 
od svoga oca da jc Aisa kazivala slicno ovomc' 

CeSuanje KOSE S DESNE STRANE 


5926. PRICAO nam JE Ebu-Velid, a njemu 
Su'ba, prcnoscci od Es'asa b. Sulcjmc, on od 
svoga oca, ovaj od Mesruka, a on od Aisa, koja 
je kazivala da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, volio, kad god bi mogao, pri cesljanjii i 
uzimanju abdesta poceti s desne strane.- >' . f ^ ZLl \^jJ~ jJjJI ^ 15a^ .o^T^ 


STA SE PRENOSI O MISKU (MOSUSU) 

5927. PRICAO MI JE Abdullah b. Muhammed, 
njcmu Hisam, a ovomc Maimer, prcnoscci 
od Zuhrija, on od Ibn-Musejjeba, a ovaj od 
Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi od 
Vjerovjesnika, sallallahn alejhi ve sellern (da je 
Allah rekao): 

"Svako jc Ijudsko djcio radi covjcka samog - osim 
posta, koji jc radi Mcne, i Ja nagradujem (postaca) 
zanjega.^Zadahizustapostaca Allahujeprijatniji 
od mirisa mosusa/' dJuJat ^ j5 jj U ijIj lii^ ^ ,v -dilili ,il^ .MTV c^^ c/" ^yy^ j^ j'^ ^j^^ r^^ 

, , - , ^ ' 

J- "" ^ ^ 

I- I '- " - -. -J 1 Ovaj hadis prenosi viScprcnosilacai/abiljci^cnjcu vischadiskihzbirki. 

2 Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, volio jc svaki dobar pn>;ao pocinjati s dcsnc stranc, tako da jc i 
srcdivanjc iViiuro i;L;sljcmjfni potinjao s dusni; stKine i cc&ljao so dcsnom rukom. Pod ccsljanjcm st:» u ovom 
sliicaJQ^ podrazumijcva rasccsljavanjc i mazanjc kosc. Vjcrovjcsnik, sallallahii alejhi vc scllcm, mcdiuim, 
zabranjujc prctjcrano i uccstaJo friziranjc, istiCuci ?abranu prcljcrivanja svakc vrstc, pa i u friziranju i 
oblaccnju. O tome govorc mnogi hadi&i u kojima sc prcpomcujc skromnost i srcdina u svcmu, a zabranjujc 
prcljcraiiosl ii sviin vrstaina uzivaiija. 

3 Ovdjc sc radi o govoru Uzviscnog Allaha, take da Vjcrovjcsnik. sallallahu alejhi vc scllcm, samo prenosi ono 
*ilo jc Uz\i&cm Allah rckao o poslu, Isli hi^lis iiibiljczcn jc i u drugim hadiskim ibirkama u slicnom obliku. 306 ^* ^lilll c^li^ 
<-rtjlr|;ll nigKi KOJl SE MnUS PREPORUCUJE 4 b-uLJf ^j_a ^_i^>l,uij Lq i-jU iv^V ■*<' ij L:^ .o^TA J * " 1^, 5928. PRICAO NAM JE Musa, njemu Viihcjb, l:.^-^ Z^j \:^^ ^, 

a ovome Hisam, prenoseci od Usmana b. Urve, :;,'.- ^ ■ - :-.- = . ^ . - . . 

a on od svoga oca da jc Aisa, radijallahu anha, "^ ^ V ^ "Jj*' ^ ^ ^ f , 

kazivala: ^ 3^ ^1 4^1 ^ iili ^ ^i ^J 
"Namirisalabih Vjerovjesnika, sallallahiialejlii ve "' ^ - ,^ ' ' 

sellem, prije oblacenja ihrama najboljim inirisom ■ "^ "T^^i ^^\ 

koji bib mogla naci/' KONEODBIJAMIRJS 


5929. PRICAO NAM JE Ebu-Nu'ajm, a njemu 
Azre b. Sabit En sari, koji je kazivao kako 
mu jc pricao Siimama b, Abdullah da Encs, 
radijallahu anhu. nikada nije odbijao in iris 
(koji bi mu se darovao), a istovremenoje tvrdio da 
ni Vjerovjesnik, sallallahu alejbi ve sellem, nikada 
nije odbijao miriy (kao dar).^ c-iC j: ij)^ ^A^^ ^1 l2j^ .mt^ ^ ^ 
^ . f ^t ^Q ' ^ J 


MIRIS ZERIRA 


,., J;-* -^ ?= ^ J- .'T-s ^ 5930. PRifAO NAM JE Usman b. Hejsem ^^aI:^ ji^^l^ jl> L^j^ .Mr- 

(iliMuhammcd),njcmulbn-Dzurcjdz,ovomcOmcr .'^ , ^ , /,, ^^, _.: , > 

b, Abdullah b, Ur\'a, prenoseci od Urve i Kasima, *^> ^ .^'■:^ ^ ^ ^/^^ ^-> ^' 

aoniodAise, radijallahu anhu, da jekazivala: ^^ ^-i^ — ^^^' i^UJlj ^5;^ L^ 
''Namirisala sam Allahova Poslanika, sallallahu ' . ' ' . J 

alejhi ve sellem, svqjom mkom mirisom zerira y^^ ^ ;iu-^ ti-^ ^ ^^ Jj-'j ^-^^^^ 
na Oprosnom hadzu duk jc bio bcz ihrama ^ in ihramima_ IT J .(.i>:->ij>jJ^S:^i 4 MoZda sc ovimmisli na mirisc koji su pruporiituju ptistbno muskarcima, a poscbno icnama. 

5 Posloji vise prcdanja u kojima sc sugcrira da sc nc tidbija ponudcni miris. Po^naui jc, takodcr, da jc vccina 
ashaba voljcia blaze mirisc J da su sc njima inirjsali. Poncgdjc sc cak navodi dajc inirjs Jzisao Jz Dzcnncta^ 
tc ga i zbog loga trcba voljcti. 

6 Za miris zvani zerira Ncvcvi kazc da jc to miris od mirisiic trskc koja police iz Indijc. Poglcdati u poglavlju 
o hiidzdzii, gdjo sc opsimo gdsori o ovomc. 307 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 2ene koje prave umjetne razmake 
izmedu zuba radi ljepseg izgleda ^ Am ■■L n Jil^ J j LlJl^JA^Jai i-jU 5931. PmCAO NAM JE Usman, a njemii Dzerir, 
prenoseci od Mensiira, on od Ibrahima, a ovaj od 
Alkamc da jc Abdullah rckao: 
"Allahjeprokleoonezenekojcsebavetetoviranjem 
1 one koje traze da se tetoviraju, zatim one koje 
cupaju sebi dlake s lica' le one koje prave umjelne 
razmake mcdu ziibima radi Ijcpseg izglcda,-daklc 
one koje mijenjaju lik koji je stvorio Uzviseni 
Allah. Pa zasto onda da ja ne proldinjem one koje je 
prokleo Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem?! 
To se nalazi i u Allahovoj Knjizi: ^Ono sto vam 
Poslanik dadnc (ili narcdi) - lo uzinilc!'"^ 

UPLITANJE TUBE ILI LA^NE KOSE 

5932, 5933. PRICAO NAM JE Ismail, njemu 
Malik, ovomc Ibn-Sihab, a njcmu Humcjd b. 
Abdur-Rahman b, Avf, koji prenosi da je slusao 
Mu*aviju b. Ebu-Sufjana u godini u kojoj je obavio 
hadz kako s minbera, dok uzima pramen kose koji 
je bio u ruci jednog njegovog cuvara, govori: 
*'Gdjc su vam uccnjaei?!"" Cuo sam Allahova f .-< jj^ ^ y_yr l51^ Jl> l:i-^ . Mr \ 


.il/jISjj^'ji^^wSj) 


:^' Cy *ufl* Jj^j djjj j>j j^^ ^ y^j ^ Ovdjf su misli nii cupiinjc dliika iz obrvo kod zcnc nidi Ijcp&cgn izglcda i da bi sc mu^i viSc dopula. To nijc 
dozvoljcno jcr sc time mijcnja lik koji jc Uzviscni Allah stvorio. To inozc biti dozvoljcno samo ukoliko 
po&Tojc mcdicinski ili ncki dmgi objcklivni ra?lozi, kao Siojc, naprimjer, visak iivojakii diaka na obrvi ili 
njihova vcca duzina koja objckiiviio smcla. U lom slucaju ono sto jc visak mozc bili uklonjcno ciipanjcm 
ili odrczivanjcm, Islo vazi 7Xi bradir i brkavc musktiraca, ^cnama kojima izrasla brada, brkovi ili diakc na 
nckom dmgom mjustu na lieu gdju nubi lrcb;ik>da raslu- u lom sluciijii njihmo ukLmjanju niju aabranjcno^ 
cak jc pre pome Ijivo, ali uz znaiijc i wiglasnost muza. Poncgdjc sc naviidi da jc zciiama dopuslcno jos i 
pulkrcsivanjc, bojcnju, cnanjc i manikiranjc ukoliko sc lo radi uz saglasnosl muza, buduci da sc lakvo bio 
smntra dotjcrivanjcm zcnc. Dakic, zabranjcnojc samoono cimc sc mijcnja Ijudski lik kojijc Uzviscni Allah 
stvorio. 

Ukoliko scovocini izzdravstvcnih razloga, ondajc, naravno, dtipustcno, a zabranjcnojc iz istih razloga kao 
i cupiiTijc diaka s lica. 

til-Hasr, 7- Ovaj sc ajct jcdnakuodnosi i na muskarcc i nazcnc.Njimc Uzvi&cni Allah upozoravadajc svc 
ono slo Njcgov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, dozvoljava da sc radi kao i ono slo on zabranjujc 
— isto kao dajc i>d Uzviacnog Alalia, tc sukladno tome ircba i posiupali. Tako svc dozvolc i zabranc koje sc 
spominjii u navcdcnim hadisima [rcba uzimali kiio da su od Uzviscnog Allaha. 

Pfcma nckim prcdanjima, Mu'avija jc ovim iciio ukazali na ncdoslaCiik uccnih Ijudi u Mcdini u lo vrijcme. 308 ^* ^lilll Qili^ 
qijladlaiaia Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je 
zabranio ovako nesto (laznu kosu)\ naslavljajuci 
daljc, ^srailci su, kada su njihovc zcnc poccic 
raditi ovo, propali!"^ 

(bn-Ebu-Sejba kazivao jeda mii jepricao Jxinus b. 
Muhammed, a njemu Fulejh, prenoseci od Zejda 
b. Eslema, on od Ala b. Jesara, a ovaj od Ebu- 
Hurcjrc da jc VJcmvjcsnik, sallallahu alejhi vc 
scllcni, rckao: ''Allah jc proklco unu koja uplicc 
tudu kosu'^^ i onu koja trazi da joj sc uplice Uida 
kosa, zatira onu koja tetovira i onu koja trazi da 
se tetovira/' 

5934. PRif AO NAM JE Adem, njemu Su'ba, 
a ovome, Amr b. Murra, prenoseci od Hasana b. 
Muslimab. Jennaka, onod Sailjje bint Sejbe. a ona od 
Aisc, radijallahuanha,dascjcdnadjevokaciisarijka 
udala, a zatim razboljcla lako da joj jc sva kosa opala. 
Zeleci joj staviti tudu kosu, upitali su Vjerovjesnika, 
fiallallahu alejhi ve sellem, o tome, pa im je on 
rekao: *'Allah je prokleo onu koja slavija ili upHce 
tudukosu i onu koja trazi da joj scstavija ili uplicc 
takva kosa/' 

Ibn-Ishak u prenosenu hadisa slijedi Su'bu, 
prenoseci od Ebana b. Saliha, on od Hasana, on od 
Safijje, a ona od Aise. 9 ' -4 * > ^;ijUj *ii ii^i jo^ '\^-J^^ _^; iiii --^t: d-j ^. , : ji ^ J" t. 12i^ .Lli ,■; '^i L:^j^ ZL:^^k\ vl JU 


^ ^ , i- 

^1 1 /ui U^: i! \ji\j\i U^ii ii:3 Prcma dmgfma, mogucc jc da jc lime zclio sakupil? iiccnc Ijiidc i iipozoriti ih na taj problem Ic zatraziti 
njihovu pomoc u Ixirbl prtitiv toga, ili ih mozda ukoriti Tato sio sutc o tom pmblcmu. 

U Ma'mcrovu prcdanjii kojcjc zabiljczjo Muslim stoji da jc VJcmvjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, cuo 
zo ovaj sliictij s Israilcima i lo naziviio ubmiinom, a polom, na Icmclju dru^og prcdimja kojc liikodcr biljcSi 
Muslim, znbranio obmanivanjc. Tako vccina uccnjaka iz ovoga kao i dmgih ovdjc navcdcnih hadisa izvodi 
7akljucak da jc uvczivanjc tudc kosc /abranjcno. Kao potvrduiomc navodi sc i hjidis koji prcmtsi Dzabir, 
a biljczi Muslim, da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, prckorio zcnu koja bilo slo uplice 
u svoju kosu. Mcdutim, vcliki broj muslimanskih pravnika zabraiijujc uplilanjc tudc kosc, ali dopusta 
upliianjc dragog slviiri radi obogacivanja ili produziivanjci kosc, Shcim hadis biljczi i Ebu-Davud. Irna» 
mcdulim, i takvih misljcnja koja dopuslaju uplitanjc svakc vrstc matcrijala, pa i tudc kosc, ukolikosc to cini 
sdozvolom muza. 

Islo lako. zcnama jc zabranjcno i sisanjc dokozc osim u slucaju polrcbc. TakoTabcri biljczi hadis u ktimc sc 
navodi da jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, zabranio zcnama da briju svojc glavc, a IZbu-Davud 
lakodcr biljczi: "Nijc za £cnc brijanjc, ncgo skracivanjc/' 

Ona kojii uplicc Eudu ili laznu kosuscbi ili drugima. 309 SAHIHU-L-BUHARI SBBgR ODJECA 
5935. PRICAO MI JE Ahmed b. Mikdam, njemu ^ l5k fjA\ v^ i^\ ^^ .Mto 

Fudajl b. Suleiman, ovome Mensur b. Abdur- '. , ' , . ., -s , , 

Rahman, prcnoscci da jc nJcmu pricala njcgova ^^ -- ^ j,^-"*-" ^c^ i>^ 

majka, koja prenosi od Esme, radijallahu anha, ^^ ■" c: i^^ll^f "^ 'i --'I^ 
da je jedna zena dosla kod Allahova Poslanika, ."'"*"'' ^" V 

sallallahii alejhi ve sellem, i rekia: cJUi js -iLl Jj-ij JJ .L*Uf i^^l u* i^^ 

'*Udala sam svoiu kcerku, ali iu je zadesila lakva ^ ^ ^ . r > . --: ^ 

bolcst da joj jc sva kosa opala, pa mi njcn muz ^-^ ^-^ ^ ^ ^ "^^^^^^ ^: 

prigovara (da je vise ne voli), Mogu li joj staviti ^j^ ^^f ^ J^^ ^-^y^ ^j^ 
tudii kosii?' Tada jc Allahov Poslanik, sallallahu ' ^ -' - 

alejhi ve sellem, prokleo onu koja stnvlja ludu .lL3)1111jAi_v?rJI^-LlJ_^ji4-^ 
kosu i onu koja trazi dajoj se slavi lakva kosa. 

5936. PRICl^AO NAM JE Adcm, njemu gu^ba, J^f•\lJ^'^hJ^^'^}.7\61^.o^r^ 
prenoseci od Hisama b. Urve, a ovaj od svoje zene ,'; ^ ^ i , ^ ^ -f.,.- * 

Fatime da je Esma bmt Ebu-Bekr rekIa: f"-^} ^: ''^^ ^ ^^ ^>' ^ *^> 

^'Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a^lLlil' S^l'Jl ■^' ' ^^ -^ - ^if 

proklcojc onu koja slavlja ill uplicc ludu kosu i onu -'' - "^ 

koja trazi dajoj se stavija ili uplice tuda kosa.'' 

5937. PRICAO NAM JE Muliammed b. Mukatil, 4ill;^ l':;^! Lili: ^; I^i' >'l^ . Mtv 

njemu Abdullah, a ovomc Ubcjdullah, prcnoscci od ^ ^ \ - , r — . '.^' :^^: 

Naflja, on od Ibn-Omera, radijallahu anhuma, da je ^^^^ Cf- J^ ^ J^y^ - -^ 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: a^i^i 4i\ ^ J^ ^. ^\ j_^j jj Ql^ 
"Allah je prokleo onu koja slavlja ili uphce ludu . ^ . . *.'... * 

kosu i onu koja trazi da' joj se ytavija ili uplice ^^' J^j ^:^lj ^^^Jlj ^^^Ij 
takvakosa, zalim onu koja tctovirai onu koja trazi j^l - 

da se tetovira." 
Nafi* jos dodaje: 'Tetoviranje je prijavslina." 1 > o^y 5938. PRICAO NAM JE Adem, njemu Su^ba, ^j^li til^ i^^Li^f^llil^ .MtA ovomc Amr b, Murra, prcnoscci od Scida b, > , . ^ . * . . 

Musejjeba daje rekao: -? ^- . - l,'^ -, — *^ *^ 

"Mu^avija je dosao na umru posljcdnji put, pa nam ^ ^ ^^^r ^^ ^j -^- ^| ^^_^^ 
je odrzao govor (hulbu). Izvadio je pramen kose ' ^ ^ ^ \' ' ' ' 

govoreci: 'Nemislim da ikoovoradi osim zidova. ^^l^^lJi JiilJ^^ j3^*^^^ J^.-^ 
Vicrovjcsnik, sallallahu alejhi vc sellem, ovo jc ^ .. . i ^^r / ^ 

nazvao obmanom (<-r-r»r)."' ■ r^' -^ ^'^' ^' ^J-"^' '^ ^ i^^' ^} 
Mu'avija je ovim mislio na zenu koja uplice tudu 
kosu. 310 ^liill Qili^ 
qijlodlaiaia 2ene koje 
uklanjaju dlake s ljca 

5939. PRICAO NAM JE Ishak b. Ibrahim, njemii 
Dzerir, koji prenosi od Mensura, on od Ibrahima, 
a ovaj od Alkame da je kazivao: 
"Abdullah jc proklco one zcnc kojc sc tctoviraju, one 
koje uklanjaju dlake s lica i one koje prave umjetne 
razraake izmedu zuba radi Ijcpseg izgleda, dakle 
one koje mijenjaju lik koji je Allah stvorio, Umm- 
Jakub polom je upjlala: 'Slaje ovo?', a Abdullah je 
odgovorio: 'A sla jc meni pa da ne proklinjcm onoga 
koga je prokleo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem?! To se nalazi i u AUahovoj Knjizi/ Oiia 
mupotom rece: TakomiAllaha, procitalasamcijeli 
Kur'an, ali to nisam nasla/ Abdullah lada rccc: 'Tako 
mi Allaha. da si ga prociiaia (pazljivo), nasia bi to 
sigumo: *Ono sto vam Poslanik dadne (ili naredi) 
- to uzmite, a ono sto vam zabraiii ostavite!'''' j» L'J^.^\iL.t ^jjj -^ " -^ " r'^ ■ rf '. f. ■ ^ ^ ^ ' ^ ^ 


' - - ' >':,r "'- . .(I^Li^^l? 2ene koje upliCu tudu kosu 

5940. PRTf AO MT JE Muhammed, njcmu Abda, 
prenoseci od UbejduUaha, a on od Naflja da je 
Ibn-Omer, radijallahu anhuma, kazivao: 
"Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, proklco 
jc one kojc uplccu tudu kosu i one koje traze da im 
se uplete tuda kosa, zatim one koje tetoviraju i one 
koje traze da se tetoviraju.'' 

5941. PRICAO nam JE Humejdi, njcmu Sutjan, 
a ovome Hisam da je cuo Fatimu bint Munzir kako 
govori: 

'^Slusala sam Esmu kako kazuje: 'Jednom je jedna 
zcna upitala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem: '0 Allahov Poslanice! Kcerka mi je dobila 
ospice, pajojjekosaopala.Umediivremenujasam ^\j^ ^ olCt \Sl^ Iti' ^1^ . a ^ £ J'- Jis \^ ^\ ^j yi^ j:\ j^ ^\: j^ 

' ' -< Ji ^Llft il'l; ddi el^ ^J>:sJ^\ 'ej^.a^i\ p-v 4^Jj ub i^y^ Jy"^ V^^l l^L^l ^! EI-HaSr, 7. 311 SAHIHU-L-BUHARI mm ODJECA 
je udala. Mogu li joj uplcKti tiidu kosu?' 
^Allah je prokleo one kojc uplecu liidu kosu i one 
kojc trazc da im sc iiplccc Uida kosa', odgovorio 
joj je on/" 

5942. PRICAOMI JE Jusufb. Musa, njemuFadl 61^ ^_^ ^ U^J^ Jl^ .M£t 

b. Dukejn, ovome Sahr b. Dzuvejrija, prenoseci ,.-,,,„ - , .-* ='j. j, ' --' 

od Natija da jc Abdullah b, Omcr, radijallahu ^ V^ -^ '^ ^^ r^^ ^ -^^ 

anhuma, rekao: ^^ -.''f-^, , — ' ....-— .,r 

'*Cuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve ' ~- '' '. ' 

sellem {ili rekao je Vjerovjesnik, saUallahu alejhi il^'jlG ^l^ll 1? ^1 Jli jt :g ^i 

vc scllcm):' ^Allahje prokleo one koje letoviraju ^^ - _*^ ^^ * >^ 

i one kojc trazc da sc tctoviraju, zatim one kojc ^^u^ ^^ >^j ^j 
uplecu tudu kosu i one kojc trazc da im sc uplete 
tudakosa/Toznacidajei Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, prokleo (takve zene)."- 

5943.PRlCAOMUEMuhammcdb.Mukarildaga ^\*j;^ &jJ-\ ^\i: ^1:^ ^"a^ . o mt 

je obavijestio Abdullah, a njega Sufjan, prenoseci "_ ^ /^ ^^^ _ , »^ ._ 

od Mensura, on od Ibrahima, a ovaj od Alkaiiic da 'J^ ^ j^- ^ jj--^ Cy^ ^ - ^ 

je Ibn-Mes^ud, radijallahu anhu, rekao: r^^ j j ^ ^i ^^ ^^ ^^^ ^ ^^ 
^'Allah jc prokleo one kojc tctoviraju i one kojc trazc ^ > \ ' , ' . ^ 

da se tctoviraju, one kojc uklanjaju diake sa svoga ■^^i-^'^^j ol^^liiij oi^l^i ^\ 

lica i one koie prave viestacke razniake izmedu :, . . , -:-' ..^-t , >:, ,.?^'^<. 
zuba radi Ijepseg izgleda, dakle takve (zene) koje -. - - ' t - - ' 

mijenjaju lik koji je Allah slvorio. Zasto onda da . ^1^l£5 j Jaj :^ -ojIJj^joJ j::^^! 
i ja nc proklinjcm onoga koga jc prokleo Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i koji je proklet 
uAllaiiovoj Knjizi?!" 1 Prcnosllac nijc siguran koju jc od ovcdvjjc rormulacjjc ciio. 

2 Ovdjc jc mcdu komcntatoriina hndisa spomo da li jc Uzviscni Allah prokleo ovakvc osobc prcko svoga 
Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vc scllcm, ili ihjc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, prokleo ?ato sto 
ihjc U^viScni Alliih prokleo. 312 ^ * ^lilll Qili^ 
qijlodlaiaia ZENE KOJE SE BAVE TETOVIRANJEM d^OdUji^i i-jU 5944.PRlCAOMlJE.!ahja,njcmuAbdiii--Rczzak, 
prenoseci od Ma*mera, a on od Hcmmama daje 
Ebu-Hurejra rekao: 

''Allahov Je Poslanikj sallallahu alejhi ve sellera, 
rekao: 'Urokljivo oko je istina!' — a zabranio je i 
tctoviranjc." 

PRICAO Ml JE Tbn-Bcssar, njeimi Tbn-Mcbdi, a 
ovome Sufjanda je spomenuo Abdur-Rahmanub. 
Abisu hadis koji prenosi Mensiir od Ibrahima, on 
od Alkamc, a ovaj od Abdullaha, koji jc govorio 
daje i on cuo od Umm-Ja'kub, koja prenosi od 
Abdullaha hadis slican Mensurovom. 


-'' jLa^ UjJ^ l?-^ i^* UjJh^ jUlhj 1^1 j_j^-^ J. 

H 


^ *^ 5945. PRICAO NAM JE Sulejman b. Harb, njemn 
Su'ba, prcnoscci od Avnab, Ebu-Dzuhajfc, koji jc 
govorio daje vidio svoga oca, koji muje rekao: 
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem^ zabranio 
je uzimanje novca od prodane krvi, uzimanje 
novca od prodanog psa/uzimanja kamatc (lihvc), 
davanja kamate (lihve), tetoviranje sebe ili drugoga 
i trazenje da se tetovira." hS i3l^ ^>^ ^ ii^ii i51^ .Mifl 3 Navodc sc, mcdutjm, i mjsljcnja prcma kojima jc dopustcna prodaja pasa (Muhainmcd b. SJrJn J jos 
ncki}, Prcma Ebu-Hurcjri i Maliku, pokudcno jc prodavati psc. dok Hbu-Hanifa i jos ncki dozvoljavaju 
kupoprifdaju lovaiikih pasa. O ovomc st: vise govori u poglavljimj o kup<.>prudajj. 313 SAHIHU-L-BUHARI mm ODJECA 
, ■' ^ ^ ^ ZENE KOJE TRAZE l^^L^Al ^b 

DASETETOVIRAJU 

5946, PRICAO NAM JE Zuhejr b. Harb, njemu ^ ^.^ Gl^ ^> -^ 'J^} ^'^ .onn 

Dzerir, ovome Umara, a njemu Ebu-Zur'a da je 

EbLi-HureJra, radijallahii anhii, kazivao kako Je 

zcna koja tctovira dovcdcna du Omcra, pa jc on ^ ^ ^; ^l. ^liii Jlii ^^ ^- si^lL 

ustao i rckao: 

**ZakiinjemvasAllahom. (recite mi) koje od vas ^.:^-Lii c.^ S3.> j? JUi ^}Jl J .^:^l 

cuo nesto od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve jij - " ^ i: liJ - ■■ ' hf ' ■ 'iii ' j n 

sellem, o tetoviranju?" 

Ebu-Hiircjrakaze: "Ustao sami rckao: ^Ovladarii , ^^'v;^^-^ J^l^^n^J^' 

pravovjemih, ja sam cuo/ On upita: 'Sta si cuo?* 

*CuD sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 

seilem, kako (obracajuci se zenama) govori: 

^Ne bavite se tetoviranjem i ne Irazite da vas 

tctoviraju!\ rckoh. i> ^^ 5947. PRICAO NAM JE Muscddcd, njemu Jahja 'J j^ y_ J^ \i'jS- Vj^ 15j^ .o^v 
b. Seid, preuoyeci od Ubejdullaha, koji ka^e da ga ^ , . ^ 
je obavijeslio NatV da je Ibn-Omer kazivao: i>ll ^ ^^ S^ 0^!^ j^ ^^ uJ^^ f^^ 

"Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vcselicm^proklco t^ ..^.'^.^z. '.,.1.: .-.t,^ :; ,^u „ 
je onu koja uplice tuQu kosu, onu koja trazi dajoj - - ^ - ^ ^ 

se uplete tuda kosa, onu koja vrsi tetoviranje i onu 
koja se letovira." 

5948. PRICAO NAM JEMuhammdb.Musenna, ^^li^iil: Jii^^Jii^^l^.o^iA > "^ ° ' "T,^. * * ' njemu Abdur-Rahman, prenoseci od Sutjana, on ^ , 

od Mensura, ovaj od Ibrahima, a on od Alkame da '^■*^ J^ r^^^^ ^ jj-'^^ o^ ^^^ C^ 

je Abdullah, radijallahu anbu, kazivao: -* ^ _' ... ^ ^ _ _ ,. 

"Allah jc proklco one kojc tcloviraju, one koje ^^-^ ^ ^yo >up aw ^j ^ . jt. 

traze da se tetoviraju, one koje uklanjaju diake ^^dSllj ^L^l^ ^i>)£lilj 

s lica i one koje prave vjestacke razmake medu ' " ' "^ 

zubnna radi Ijepsega izgleda, dakle lakve (zene) ^^ jjjW JL^^ul jUo^;^1 ^^JjLU 

koje mijenjaju lik koji je Allah stvorio. Zasto ' ', 

onda da i ja nc proklinjcm onoga koga jc proklco .^iflL-jb^^yij >^. <aiij^ 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?! 
To se nalazi i u Allahovoj Kujizi." 314 
djullill c{ilki ^^ ^-rtjlrijll nir\in SLllCE j.ji ^'A\ ij^j 

5949. PRICAO NAM JE Adem. njemii Ibn-Ebu- J v^i J ^i ^^1^ fST 1^51^ .Mi^ 
Zi'b, prenoseci od Ziihrija, on od Ubejdiillaha b. . -'.= I - . , > ,^ -^ .^. 

Abdullaha b. Utbc, ovajod ibn-Abbasa, a on od -^ ^ -^ ^^^ ^ ^^^ ^ ^^^^ 

Ebu-Taihe, radijallahu anhu, da je kazivao da je jii i^ ^\ ^j iAii ^t y- ^l^ ■^\ 

Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao; ^ ., ^ /--_ . ^ ^ _^. ' ^ J' J 

"Meleki ne ulaze u oiiu kucu u kojqj ima pas' niti V^ M ^- ^1"^^ J^"^ '^ ^ ^^ ^^ 

u onu u kojoj se nalaze sUke."= ^, ^ ^?^^^ ^:^ ^]j, j^:^ ^^^Jj N j 

Lcjs jc kazivao da mu jc pricao Jiinus, prcnoscci - ' - ^' "' 

od Ibn-Sihaba. kojcga je obavijestio Ubejdullah c.^^ ^^ii^ ^i ^-*-l 4]i-C^ X?^ 
da je Clio od Ibn-Abbasa, on od Ebu-Taihe, a ovaj ^ ^ ''t ' ■ ' ^ " IC i-l 

od Vjerovjesnika, sallallahu alejtii ve sellem (gore ' " "^ 

navedeni had is). ^m KAZNA ZA SLIK.ARE f-M ^i^ ^S^^'i ^^'^ ^% 
NASUDNJEMDANU 

5950. PRJ^AO NAM JE Humejdi, njcmii Sutjan, i£ii- ^di lili- ^j^\ lSI^ ,Mo * 

a ovomc A'mcs, prcnoscci od Muslima, koji jc ^^ /^ ^ ,^ 

kazivao: j'^ j Jj^ ^ lis JU -_LJ l^ .ji^S\ 

"Bili smo s Mesmkom u kuci Jesara b. Numeira. , ^ ^^ . ^ ^ . ' , 

Kada je Mesmk ngledao slike na njegovoj sofi, "-^^^ J^^ „ t^ l5 j* J^*^ t^ j . 

rekao je: ^SluSao sam Abdullah a kako kazuje da ^]^^'^^'^ijJ:^.r3\Sj^'jd4^\3^ 

jc cuo Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vc scUcm, - ; " "^ - - " 

daje rekao: 'Oni koji ce dobiti najtezu kaznu na ..ijjj^-lkll J^i;aJI^}^^1 j^Clip 
Sndnjem danu jesu slikari.'"^ Hattabi i njcgovi sljcdbunici smairaju da sc <wo nc odnasl na knaclcc psc i psc cuvarc. ali sc ni njima nc 
dopuita da ulazc u kucu, ncgo saino do kucnih vrala. Dnigj. kao sto su Kiirtubi J Ncvcvi, gcncralizirajo^ 
[ncdulim, ovu zabranu, a kao glavni razlog zabranc najccscc sc spominjc pscca nccistoca, 

U ovomc slucaju iipotrijcbljcna jc dvoslmka ncgaclja koja ima za cjlj oiklonjti svaku sumnju u to da sc 
ncula^cnjc mclcka u lakvu kucu cvcntiialno odnosi samo na skiCaj kada su u njoj 7ajcdno i pas i slika, tako da 
scjcdnood njjh uvijck mozc nalazili u kuci. Dvoslnikom ncgacijom zcli sc, daklc, polvrdili da mckci nc ulazc 
u kucu u kojoj sc nalaze si ike. O lomc sta sc svc pod pojmom slikc podrazumijcva bilcc vise rijcci kasnijc. 

Tabcri smaira da sc ovakva kazna odiiosi saino na one slikarc koji pravc slike da bi scobozavalc, stn spadau 
ncvjcrelvO- Oni, mcdulim, koji pravc slikc bcz ovakvc namjcrc smairaju se Siimo ^csnicima. Drugn grupa 
uccnjaka smalradajcurijccima Allahova Poslanika. sallallahu alejhi vc scllcm, sadrzan zamisljcni prijcdiog 
"min', koji sc prctpostavija u ra/umijcvanju nvogEi hadisa, tako da sc u lom slucaju hadis razumijc^va kao 
dn jc Vjerovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, rekao kako cc mcdu onima koji ce dobili najtezu kaznu na 
Sudnjem danu biti i slikari. Pa ipak, ovim se nimalo nc umanjujc velicina grijcha onih koji slikaju, jer sc 
Eiikvi u ovomc sluciiju svrslavaju mcdu najvt:co grcsnikc. 

315 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA 5951,PRICAOISIAMJEIbrahimb.Munzir,njemu :;^llil^_>Alil^^lS;!l:!j^ .MM 

Enes b. Ijad, prenoseci od Ubejdiillaha, a on od ,.» -, ,^,. ?t ,,r - - i, ..' -- .,, 

Nafija, kojcga jc Abdullah b. Omcr, radijallahn -^^-^ ^ ^^ .- ^^-, 

anhuina, ohavijestio da je Allahov Poslanik, Sj Jti^ Jil J^j(!)i J^^l [^ -^^ ^ 

sallallahu alejbi ve sellem, rekao: ' . ^ f'^ , ; ^ - ^ . . '^ 

"Oni koji prave ove slike bit ce kaznjeni na y^^^^^'A^y.^/j}-^^i^^j-^.y.^^ 

Sudnjemu danu i bit ce im receno: 'Ozivite to Sto ^liji U 1 4^i^ Jlii 

stcnapravili!'"' - r ' J UKLANJANJE SLIK.A F ^ J- 5952. PRICAO NAM JE Mu^az b. Fudala, njemu 
Hisam, prenoseci od Jahjaa, a on od Imrana b, 
Hitrana da mu je Aisa, radijallahn anha, pricala 
kako Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije 
u kuci ostavljao nista sto je na sebi imalo sliku 
krsta, nego je to odmah uklanjao.- ^ f Lift IJ J^ ;j L^ ^ iUJ LL^-L^ , ^ T 

^ J- ^ ^ 

■■■■ V 5953. PRICAO NAM JE Mnsa, njemn Abdul- 
Vahid, ovome Umara, a njemu Ebu-Zur'a: 
"UsaosamsEbu-HurejromujcdnukucuuMcdini,^ 
i kada jcuglcdao na kuci slikara kako slika (Ebu- 
Hurejra) recc: "Cuo sam Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, kako govori: (Uzviseni 
je Allah rekao:) 'Ko bi mogao biti veci gresnik od 6a^ j^r)\j:s^ 61^ ^y lil^ . M or Z '^'',--'J JLj jfj-^ Oj^ U^l i^ly "^-^1-; Ij'-^ 

"^ "^ ** 

5i ^i i;^ jj: 11 511 j^j i Ncvcvi i Jos ncku uccnjacj smatraju da jc sljkanjc zivjh bjca strogo zabranjcno (haram) tc da takvo djcio 
spada u vclikc grijchc. Slikanjc onoga sio nijc zivo, prcma torn m(jilJL:nju nijc haram, Postoji, mcduiim, 
i misljcnjtr prcma kujcm sc ztibnimi slikanja kiio huriim odnosi nil svaku vrslu slikanja. Prtjma ovakvom 
misljcnju svaka slika na svoj nacjn prcdstavlja obozavanjc fnckoga/ncccga) mimoAllaha. biiduci da pogJcd 
nu nju /av(.]di cdvjckii Ic da pri;ma nukimn covjfk usjcda IJLibnv J n;iklonosl. Prfma dmgorn misljunju 
(Murtcda) pod pojmom slikc u ovom hadjsu misli se na sljkc kojc prcdslavljaju zjva bJca koja Jmaju dusu J 
zo cijc jc slilcanjc predvidcna najtc^a kazna (a^ab) ?a ra7l(ku od blazcg stupnja kazni (ukubat), 
Navodj sc i misljcnjc prcma kojcm scpnd pojmom "^sljkari" mjsli na one koji vjcruju J tvrdc da jc Allah slika- 
Oni, prcina tome, pravc slikc usporcdujuci ih s Allahom, stojc ncvjcrsivo i za sto slijcdi najicza kazna. Oni 
koji slikc pravc iz dmgih rdzloga, kako jc naprijcd navcdcno, smaCiaju sc samo grcsnicima. 

1 Ovo prods la vljiijcdan odoblika kazncna Sudnjcm danu, buduci d^ to oni sigumo nccc moci uCiniLi. 

2 Vjerovjesnik jc, prcma lomc, samo uklanjao (brisao) slikc s prcdmcta na kojima su sc nalazilc, a prcdmctc i 
stvari zadrzavaojc za daljc korislcnjc. Sto sc ticc pojma "krst'\on u scbi ima znaccnjc kqjcjc sire od pojma 
slikc jcr apsokUno i u svakom slucaju znaci obozavanjc dnigoga miino Uzviscnog Allaha, za razUku od 
slika, mcdu kojima poslqjf razlika koja jc naprijcd navcdcna. 

3 U kudu Mcivanu b. Hakcma. 316 
(Uiiljill cylki ^^ ^rtjlr|;ll nigKi onoga koji pokiisava stvarati nesto nalik Mojim l^i^j <^ IjiU^U ^^^lU^ jJJ^ ^i tf > 

slvorenjima? Neka stvore makar jediio zmo/ ili 

makarjcdnu tnincicu!'^-^ Zatim je zatrazio posudii J^ ?^^ lP^ ;^ ^ J^^; ^-^ P '^^ 

vodc, pajc potum uprau rukc do pa?.Liha, Ja saiTi ga . 

iipitao: *0 Ebu-Hurejra! Je li to (pranje do pazuha) ^^ 

ono sto si Clio od Allahova Poslanika, sallallahii . iiCi J^ Jli^^lJ-Jrj 

alejhi ve sellem)?', a on odgovori: 'Granica je 

pranja do mjesta do kojega ce dosezati ukrasi 

(nakit) na Sudnjcm danu.'"^ 

STA CINITI SA SLIKAMA j^3^^ ^ ^i U ^l. 

NA ONOME PO CEMU SE HODA 

5954, PRICAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemxi jli: i51^ ^\Xi ^ j; Ll:!^ ,Moi 

Suljaii,kojijckazivaodajcslusaoAbdui-RahmaDa , - -*,.,,' ^ , ^ 

b. Kasima - od njega boljeg ii Medini u njegovo ^-:^^ ^J rr*^^ Cf. ^^^^-^ ^^^ ^^ 

vrijeme nije bilo-kako govori daje slusao svoga *^ - V 5 ^- - "jij '° 'ud] j^'^ 
oca, koji jepricao: - -: - - ■"- " 

**Slusao sain Aisu, radijaliahu anha (kako kazuje): ^ j-<;^-jii J^J^jiJii^U^ji^^^ii 

'AUaliov Poslaiuk, sallallahu alejhi ve sellem, 4., ^ '^ ' _ ,^ /^, ^'^ 

jednom se vratio s puta, a ja sam zavjesom sa Ir" Je'-'^Ht^ J*.^^-- J* Jf'^'^j^-^J 

slikama koju sam imala bila zastria vrata svoje ,.,'. ,'^n -'^ "1, :-''>'' j. ., 'r ^^n^ 

u XT' J ■ ' All I nil II II u I ■ ■ ^^-^ j'-l^l-^l J^J'^<^ ^'t -^^ Jj--j*lj 

sobe. Kadajuje Allahov Poslanik, sallallanualcjni . - 

vc scMcm, uglcdao, sirgnuuju jc i rckao: ^Oni koji ^i^' ^\ -sL i Ju.' vJJI ~^^\ ^"J 

ce dobili najtezu kaznuna Sudnjem danu jesu oni ' ' „. -, .. , 

koji prave likove slicne Allahovlm stvorenjima/ , jjiUlj jUjUjffUU>J 

Ta smo od toga napravili jedan ili dva jastuka', 
rckla jc/" 4 Mi&li sc Bu zuio pScnicc. 

5 MisliscnarnravaXlvcAllahovcriJccidoka?ujuncTTiocljudidast\orcncsk>stojcjctvar, kaost^^ 
kao i ncmoc da sivorc ncsto jc jc zivo stvorcnjc, kao slo jc mrav. 

6 Ovo potvrdujc hadjs u kojcm sc kazc da cc rukc vjcmika biti ukrascnc na Sudnjcm danu dokic jc dtisczalo 
pranje ruku prilikom u^itnanja abdcsta, cimc &c zcli ukazati na vrijcdnosi Icmcljitog uzimanja abdcsta, 
O [omc se vise govori u po^hivljima v abde&lu. 317 SAHIHU-L-BUHARI WM ODJECA 
5955, 5956. PRICAO NAM JEMusedded,njemu ■^illlililc JIlJlSli.oSoi-Moo ^ ' ^ ?,^ - -^^ j '^! i/> Abdullah b. Daviid, prenoseci od Hisama, a on od , ^ ^ 

svogaocadajc Aisakazivaia: {•^ "^^ <^^^ ir^ ^^ i^ f ^ j^ ^j^^ 

''Vjeroviesnik, sallallahii alejhi ve sellem, jednom » ~ - *_, - --., :' „ .,, ^e 

se vratio s puta, aja sam biJa objesila (ispred vrata) 'M ^f -^^^ ^ ^ ^"^ ^^' ^ 

platno na kome su se nalazile slike. (Kada ea je , 4,_,^' .-r >,>, w,.^*. ^-r > 

uglcdao) narcdio mi jc da ga uklomm, i ja sam ga ^; ^^ -^ -c ^/ 

uklonila.'' 

Aisa je Jos dodala: ''Ja i VJerovJesnik, sallallahu 

alejhi ve sellem, kupali bismo se iz Jednoga 

suda,"- 

PREZIRANJE SJEDENJA NA SLIKAMA *j>iJI ^ '^^"^ ^^ ^ ^"^ 

5957. PRICAO NAM JE Hadzdzadz b. Minhal, l^^::^!!'!^ JL^l^^iLUlilA .Mov 

njemu Dzuvejrija, prenoseci od Nafija, a on od ,1. , , :^ . , . :" ^ . -r . ^ 
Kasima da je Aisa, radijallaliu anha, kupila jastuk ^^ ^ ^-^ '^ j^ ^ j^ ^ ^ 

sa slikama na njemii. Kada je Vjerovjesnik, ^% ^\^ ^ji-^" U-J '^^jS o^l CH 
sallallahu alejhi ve sellem, (dosao), stao Je na / ^ '^ -j^ w -- 
vratima, ali nijc iilazio.^ (Aisa kazc:) ^'Ja sam tada ^, f>^ S\ ^.i^ -^-^^ J^-^' f^ ^^^. ^ 

rekia: 'MolimoprostodAllahazaonoucemusam ^^^ UAiJ ^' ""'jiil li U JLi - '" ' 5 

pogrijesila', a on rece: 'Staje s ovimjastiikom?' ' '' ^ ;' 

'Da sjedis na nJemu i da ga stavljaa pod glavu', j^-iJi^jjJiJioiiLljUw'lil^] jiUiijj O upotrebl prcdmcla i slvan na kojimn sc nalazc slikc pusioji vise nizlicilih misljcnja. U prcdanju ovogji 
hadisa od Ebu-Usamc, kojc biljczi Muslim^ jos stqji: "... a na njoj (slici) konji s krJIima" - lz ccga ncki 
uccrjat:i i?.vodc 7akljiicakdajcd(.ipu^Icnaupotrcba slikaujcdnoj dimcn/iji (ij, fol(.>grafijc, crtc^i, gravurc), 
s lim dii sc po takvim stvanma hoda JIJ sjcdj iM da sc one omalovazavaju, odnosno da sc korislcnjcm na 
takav nacin dcgradiraju, Ovdjc sc misli na slikc na jastucima za sjcdcnjc i naslanjanjc. siltcta i daigc slicnc 
stviirj, Nijvcvi navtKli dn jc ovo misljcnjc vci;inc uccnJEika mudu ash-ibim^i i labiinimii. Ovo jc ujcdno 
i misljcnjc Malika, Ebu-Hanifc i Safija. Mcdulim, iikoliko sn slikc nbjcscnc na zidn ili sc aosc na odjcci 
i lomc slicno, ondti su zabranjcnc fza noicnjt;) jur sc na laj nacin nc dc^adiraju, Ibniil-Arcbi, iTicdulim, 
smatra da su slikc s likovima apsolulno zabranjcnc jcdnako kao i slikc bcz likova, ali kojc imaju odrcdcnu 
fii^ionomiju i oblik. bz7, obzim da !i sc dcgradiraju na spomcruti naCin, Jcdino ukoliko sc lakvim slikama, 
prcma misljcnju Ziihnja, kojc podrzuva i Ncvcvi, ukloni glava, odnosno razlo^ njihov oblik, onda sc one 
mogu nositi na prcdmctiina i stvarima kojc sc svakodiicvno koristc. 

Hanbclijska pravna skola na icmclju Ebu-Talhinog prcdanja dozvoljava slikc na odjoci, Cak i kada jc liikva 
odjccfl izvjcscna, ali jc zabranjcno njcno vjcsanjc po zidu. Prcma jcdnom misljcnju^ kojc sc oslanja na hadis 
drzanjc odjccc sa slikama na zidu jc pokudcno, 

Ibn-Sirin, Salih b. Abdullah, Iknma b. Halid i Scid b. Dzubcjr Wrdc da ncma nisia lose u tome da sc slikc 
drzc na prcdmclima i srvarima kojc sc gaze, tj. po kojima sc hoda. U prilog ovakvom misljcnju navodi sc 
da jc Urva, naprimjcr, upolrcbljavaujasluk sa slikama plica i Ijudi. 

Ovo jc, usivari, poseban hadis koji sc navodi i opsimijc tumatli u poglavljima o kupanju^ po prcdanju od 
Zuhrija^ koji ga prcnosi od Urvc. 

Malikusvome prcdanju dodajc njcnc rijcci: "Vidjcia sam prijczirna njcgovii lieu." 318 
diiWIl cylki ^^ <-rtjlr|;ll niqn l^' 9 odgovorila sam, aon tadarece: 'Onikoji supravili j]j i::A>- U \J^\ Li jli^ a^'0^\ *^ 

ove slike bit ce kaznjeni na Sudnjem danu i bit ce ' » * . * » ,^- ^^ - - 

im rcccno: Ozivitc to sto stc pravili! Osim toga, ^^ ^-- --^ 
meleki ne ulaze u kucu u kojoj sc nalaze slike/''"* I = ^j^ i ^ ' -'---'-'= 5958. PRICAO NAM JE Kutejba, njemu Lejs, J^^y^^llio^A^ilia^ .o'Ioa 

prenoseci od Bukejra, onod Busrab. Seida, aovaj -^x- - , - . ,- - . . > 

od Zcjda b. Halida da jc Ebu-Taiha, drug Allahuva ^^^^ J ^'^ ^y- l}. ^--^ 'J- ^ J', j^. 

Poslanika, sallallahu aleihi ve sellem_ rekao: ^ . ,', j^ ?, ', ,: _ ^, r '- ,- 

**Allahovje Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellein, - - . - : -^ 

rekao: ji s;^^ ^ li; j^l" N ^'>a^ o; JLi 

'Meleki ne ulaze u kucu u koioj se nalazi slika.'" ' ' ' ' 

Busrjc zatim dodao: 'Totom sc razbolio Zcjd, pa J-^ yM tM ^^^ °^^^ ^-J ^A^^ P j-i 

smogaposjetili;nanjcgovitnvratimabiojeobjescn ,. - , . , . , ^-''^^ ^ 

zastor sa slikom, pa sam Ubejdullahu (Havlaniju), C^^ ^-^ T^P ."^^:^, ^""^ ^^^ ?^ 

posinku Mejinune, supruge Vjerovjesnikove, .^i^' -.- -^, _ - ^^ ij'JiTt^ ^'^i 

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Zar naa nije -" ^ " -^ - " '-' -'- Zcjd prckjuccr obavijcstio o slikama?' Ubcjdullah j i^j "^i ji; ^ ', : , ; .,.'i r] ^ij:::^ Juj 

tada rece: "Zar ga niste culi kada jc rekao: \.. ' " ' ^^ 

izuzev prugastih sara na odjeci'?"^ if) j^ /r^ ^^' v^} iji^ J^} '-r'j^ 

Ibn-Vehb je kazivao da ga Je obavijestio Amr, a 

to jc Ibn-Haris, da jc njcmu pricao Bukcjr, ovoinc 

Busr, njemuZejd, aovomcEbu-Talha, koji prenosi ^ ^\ iUJi 1 

(gore navedeui hadis) od Vjerovjesnika, sallallahu '- - 

alejhi ve sellem. s^ 13 ^^ >H s^ :^ ^^ ^j^i 4 \7. hadisa sc jasno ra^aznajc da su slikc ^abranjcnc, be? ob/ira na kakvom matcrijalu bile radcnc, ^djc 
se nalazilc, u kojc sc &vrhc upolrcbljavalc Ic da li su q jcdnqj djmcnziji (fotografjjc. crtczj, ^ravurc) ill sc 
radi o kipovima i staruama. Pored toga, poscbno sc izricc prijcinja onima koji slikaju i upozorava sc da 
mclcci nc uUizc u kucc u kojima sc nala^c slikc. 

5 Nevcvi navodf da st; prugailc sarc ii^iizimaju jur nu spadaju u 2iva bitia. 319 SAHIHU-L-BUHARI mm ODJECA 
NIJE LIJEPO KLANJATI j^iUiJl ^ ;1L^1 i^\^ ^l 

U OD.IECI SA SLIKAMA 

5959. PRICAO NAM JE Iinran b. Mejsera, l51i i'^ ^^ dl'^X^ iL'Ii ,MM 
nieniLi Abdul- Varis, ovome Abdul-Aziz b. Suhcib, , - . .-= 

prcnoscci da jc Encs, radijallahu anhu, kazivao: ^ Y^*^ ^''' ^^^"^ -^ ^j^i . 

"Aisa, radijailahu anha, iinala je tanju ikaninu ^jS2li\JS'.\yS^J^^ 4^\ ^^^ 
(sa slikama na njoj) kojom je zastria jednu stranu -^ ^ - - , 

svojesobe. Vjerovjesnik, sallallahualejhi veKellem, ^^ ji Jajl j^^^Li JIoI^^Cj^*^ 
tadajoj jc rckao: ^Sklonijc od mog poglcda Jcr mi sc njcnc slikc jos uvijck u namazu pojavljuju. ,"1 .ji^jJ,jj>j3i'j,j\^J\'f^ ^ -- MELEKI NE ULAZE U KUCU ^j>^ ^ ^ ^^1 ^'^ V -^t 

U KOJOJ SE NALAZI SLIKA- r* ^ ^ * '° '"^i:^^- -F ^ 


596U. PRICAO NAM JEJahjab.Sulejman,njemu -^i^l^ Jli:jl^^;^l2j^ .d^v 

Ibn-Vehb, ovome Lfmer, a to Je Ibn-Muhammed, ^ .,> , , ^ -i - - , 

prenoaeci od Salima, a on od svoga oca da je ^^ J^ j^ !^^ y^ ^ Jf^ '^^ 'y^j 

kazivao: 

"Jcdnom jc Dzibril obccao Vjcrovjcsniku, 

sailallahu alejhi ve sellem, {da ce ga posjetiti), tiU i^: j^ljl ^^ ji: ^1 Jp j£il ^ 

all je kasnio, pa se Vjerovjesnik, sailallahu ^ j*..- t ,- - ./^ - ',^ 

alejhi ve sellem, zabriniio "zbog loga. Na kraju je 9. ^J^"^^ ^) J JUi jX^ i; 4\\^J:i 

Vjcrovjcsnik, sailallahu alejhi vc scllcm, izisao /JcN"'' ' 

i posto ga je nasao, pozalio mu se na to sto kasni. 

On (Dzibril) mu rece: 'Mi ne ulazimo u fciicu 

u kojoj se nalazi slika ili pas.""'-* Muslim biljc7i hadis koji pa:nosi Aisa i u komc sc navixll da jcona imala odjccu sa slikama objcscnu na nisi tc 
da joj jc Vjcrovjcsnik, sailallahu alejhi vc scllcm, poslo sc u namazu okrclao prcma njoj, rckao da jc skloni 
Lsprcd njcga. Dakic, svc sto stoji isprcd klanjaca i odvraca mu paznju od namazan Ircba ukloiiiii. Mcduiim^ 
hanofijska pravna skola nc Ziibninjiiju da sc klanjn ukrcnuf prcma malim slikama i slikama bcz glavc, 
stojc pmlivrjccno navcdcnom hadisu kao i hadisiina kojc prcnosi Aisa, radijallahu anha, u kojima sloji da 
Vjcrovjcsnik, sailallahu alejhi vc scllcm, nije htio uici u kucu svc dok ona nijc sklonila zavjcsu sa slikama 
koja jc bila objcscna o zid kiLcc. Mogucc jc jcdino da sc u prvom slucaju, po hancfijskim pravnicima radi 
o malim slikama ncccg nczivog. 

Oni koji drzc slikc u kucama slicni su ncvjcrnicima, odnosno musricima, jcr time vclicaju i slave ono sto 
prcdslavljaju Ic slikc, cimc sc praklicno klanjaju nckomc/ncccmu drugom mimo Uzviscnog Allaha, Ic zbog 
toga mclcci nc ulazc u kucc u kojima sc nalazc slikc. 

U hadisu koji prcnosi Aisa potpunijc sc opisujc ovaj dogadaj. Vjcrovjcsnik. sailallahu alejhi vc scllcm, jos 
dok jc bio u kuci, uglcdao stcnc ispod svojc postcljc, a potom sc obratio Aisi, radijallahu anha, rijccima: 
^AiSa, kada jc usao ovaj pas?" Ona mu jc odgovurila: 'Tako mi Allaha, nc znam." Zaiim jc narcdio da 

320 ^* ^lilll c^li^ 
<-rtjlr|;ll nigKi KONEULAZIUKUCU 
U KOJOJ SE NALAZI SLJKA 


5961. PRICAO NAM JE Abdullah b. Meslema, 
prenoseci od Malika. on od Natija, a ovaj od 
Kasimab. MuhammedadaiTiLi jeAisa, radijallahii 
anha, supniga Vjcrovjcsnikova, sailallahu alcjhi 
ve scllcm, kazivala da jc jcdnom kupila jasfuk 
na kome su bile slike. Kada ga je vidio, Allahov 
Poslanik, sallailahu alejhi ve seilein, stao je na 
vralima, ne ulazeci unutra. Ona Je primijelila 
na njcgovu lieu izraz prczira, pa mu jc rckla: 
"O Allahov Poslanice! Trazim oprost od Allaha 
i Njegova Poslanika. U cemu sani pogrijesila?" 
On je upitao: ''Sta je s ovini jastukom?'', a ona 
rece: ''Kupila sam ga da sjedis na njemu i da ga 
stavljas pod glavu."' Tada jc Allahov Poslanik, 
sailallahu alejhi ve sellem, rekao: "Oni koji 
prave ove slike bit ce kaznjeni na Siidnjem danu 
i bit ce im receno: "Ozivile ono slo sle pravili!"' 
Jos je dodao: '^U kiicu u kojoj se nalaze slike ne 
ulazc mclcki- ^u ^ iOii ■} ^\'^ i31c .Mi\ ff X 


> ^ *x H^ ■ ..'- :. jr; 4bi J! 4. ji .L^ J^j u oJu i;*i;sLH * .' f - ^3 jUi oJLi JLI U Jli lI^SI liLi aJj-^j 


' *T 


sc pas istjcra Jz kiicc. Tck jc liida dcisao Dzibril, i Vjcrovjcsnik, sailallahu alcjhf vc scllcm, obraljo inu sc 

rijccima; "Do^ovorili smo sc da ccs mi doci u posjctu, ali ti nisi dosao " Dzibril mu jc na to odgovorio: 

"Nijc mi dao pas koji jc bio u Kojoj kuci " 

U hadisu koji sc odnosi na ovaj dogadaj, a koji prcnosi Mcjinuna, navodi sc, izmcdii osialoga, i to da jc 

Vjurovjcsnik, sallailahu alcjhi vc scllcm, postu jc isljcrao psa iz kucc, poprskao vodom mjcsio gdjc sc on 

nfllazio i onda to prcbrisao, pa jc tck onda Dzibril u&ao u kucii. 

U hadisu koji prcnosi l£bu-Hurcjra. a biljc?c ga Tirmizi i Ibn-Hibban, navodi sc joS i to da jc Dzibril, kada 

jc iisao u kucu, rckao Vjcrovjcsnikii, sailallahu alcjhi vc scllcm: "Juccrsam ti dolazio. ali mi samo slike na 

vratima, platncna zavjc&a sa slikama u kuci i pas koji sc takodcr nalazio tii, u kuci, nisu dali da iidcin. 321 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA KO JE PROKLEO SLIKARA 

5962.PRlCAONAMJEMuhammedb.Musenna, 
njemu Giinder. ovome Sii'ba, prenoseci od 
Avna b. Ebu-Dzuliaj fc da jc njcgov olac kupiu 
roba koji se bavio pustanjem krvi kupicom. 
Kazivao je: "Vjerovjesnik, sallallalui alejhi 
ve selleni, zabranio je (korislenje) nadokiiade 
za (puslanje) krvi, nadoknadii od prodaje psa, 
zaradu prostitiitkc (od prostitucijc), a prokico jc 
i onoga koji uzima kamaUi i orioga koji je daje, 
onu koja tetovira i onu koja trazi da se tetovira te 
(iia kraju) sJikara."' 

ONOMEKO PRAVI SLIICE 

B1TCENAREDE>J0NA 

SUDNJEM DANU DA UDAHXE 

U NJIH DUSU, ALI ON TO NECE MOCI 

5963- PRICAO nam JE Ajjas b, Vclid, iijcmu 
Abdul-A'la, ovome Seid, kazujuci dajc cuoNadra 
b. Enesa b. Malika kako prica Katadi: 
"Bio sam kod Ibn-Abbasa kad sii ga Ijiidi pitali 
(a on im odgovarao), ne spominjuci Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem,- dok nije upitan 
(zaslikanje):^tadajerekao;'CuosamMuhammeda, 
sallallahu alejhi ve sellem. da kaze: 'Onome koji 
pravi slike na ovome svijetii bit ce naredeno na 
Sudnjcin danu da u njih udahne dusu, aLi on to 
nccc moci,'"'' j>*il>l ^JM ^>fl Ljl^ ■^ '^ Jl'j^ JU ^1 ^ lu' lil^ .MTI ' ' - -n " > t 


J- n ^i ^! Jul i;l^ l:^ ^^i di ^ * ^ >di _i^j vJ^i ^j (.ill ^ ^ ^ K^ f 4^^:. 


J ^ J Ji ' * 

pxalij ,^^>*4Ji ?*5>J' ^^^ ?^^ ijl ^l^f jsjJ ^ - ■* ' , ^ 

' ^^ J-^J £,J^' 1 H.idis i njcgov komcniar navcdcn jc pod brojcm 20S6. 

2 Onisuga piiali o mnogo ccmu, a on Jmjc odgovarao, nc spominjuci kaodokazcusvojimodgovorimasunnct 
Mubammcda, sallallahu alejhi vc scllcm, da bi potvrdio to o ccmii im govori. 

J Udnigimscprcdanjimakazcda imjcon odgovarao, nc spominjuci Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vcscllcm^ 
dok mu nijc prisCupio jcdan covjck iz Inika, koji ga jc. nakon s[o jc za scbc rukao d;i izradujc si ike i lako 
zaradujc za zivot, upitao o lomc. Ibn-Abbas mu jc tada odgovorio navcdcnim rijccima Allahova Poslanika^ 
sallallahu alejhi vc sellem, Usto, pre|xirueio mu je da se bavi slikanjem drveeii, sto jc, dakic, dopustcno. 

4 Udragimseprcdanjima navodi da cctakvcUzviscni. Allah na S udnj emu danu muciti svc dok neudahnu dusu 
u svojc slikc, a oni lo, naravno, nccc mod. Time sc 2cli isiaknuli kako je slikanjc ?ivih biiia veliki grijch Ic 322 
iiuljill 4ili^ ^^ <^jl4Jl 944*3 JAHANJE IZA JAHACA ^^ j^ ^,^.^, ^^ 

NA JAHACOJ 2IV0T1NJI " 

5964, PRICAO NAM JE Kutejba b. Seid, njemii ^ il^l^ _j.1 ll'li i^ l£'I^ .MTi 


J Ebu-Safvan, prenoseci od Juniisa b. Jezida, on od 
Ibn-Sihaba, ovaj od Urve, a on od Usame b. Zejda, 
radijaIlahuanhu,dajcAllahovPoslanik,sallallahii t^; ^^ j^; ^j [^ ^i ^3 .jj ^ 1;l:: 
alcjhi vc scllcm, jahao na magarcu; pod iijim jc ^ '^ ^^ ^ , .."-'; 
bilo scdio prckrivcno fedekijskim {plisanitn) ^-^ ^^ 4^ ^^! J*' j^ uk v^ 
prekrivacem (iz sela Fedek u Hajberu), a Usamu «. -_ J -,^,t 

je stavio iza sebe. 

TR.1 JAHACaNA JEDNOJ ZlVOTINJl a^llJl J^ '^%\\Ji. 

5965. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Jezid ^j'j ^. ^J ^^^ ^1:^ ^^1^ -^^^^ 
b. Zurei\ a ovome Halid, prenoseci od Iki'ime da 
jc Ibn-Abbas, radijallahu anhuma, kazivao: 

Kadaje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ^\i - M ^c. '^^ ^^-\\ : \i \\ jt: ij'f. ^^^1 y^ 

stigao u Mekku, Mocekala su ga djeca Benu- ^^ ^, . / . sm ,%{ 

Abdiil-Muttalibova. Jednoga je (djecaka) stavio ^AO-:^-^^^ J^--^ ^1^4^ ^:^l 

(da jase) ispred sebe, a dnigoga iza sebe/'^ '^^ ^i-^V 


kakva Wra slijcdi onima koji takvc slikc iTradnju. 

5 U vrijcmcoslobodnja Mckkc. 

6 Zabiljczcna su jos ncka slicna prcdanja u kojima sc navodi da Jc VjcrovfcsniL, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
jiihyo s jos dvojicom na liLi niitin, a nckuda i wi svojim unucima Hcisanom i Huscjnom, 323 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA KADA VLASNIK 2IV0TINJE JASE 
NAPRUED, A DRUGI IZA NJEGA -Jt' d^^ ,j>u fi>^ djTAil L-j^liO ^J-A^ ljU Neki kazii: '"Vlasnik zivotinje ima pravo da Jase illjJl jJ-^ jr^tz^liJI 4-=^^ 
naprijed izuzev kada dozvoli drugome da jase 
isprcd njcga/' *^ 'p .;j jiiTjivi 5966, PRfCAO MI JE Muhammed b. Bessar, ^li-jlJl^^l^jlir'jlXi' il^.o'^in 
njemii Abdiil-Vdihab, a ovome Ejjub da je pred ^ _ , „ _ ... 3, ' ? * -1 
Ikrimom spomenut najlosiji od trojice (koji jasu). ^^ ^^ -^ ^^"^^ j^ j?-^ ^^? ^-^ irJ' ' ^j^:ij^^^j^:^^L!;^ijLi Ikrima Jc tada rckao: 

*'Ibn-Abbas je kazivao: '(U godini osvojenja 

Mekke) Allaliov je Poslanik, sallallahu alejhi ve jj^,.^ J^ ;^^ ^j i^i jv^,^ ^-^^ r; 

sellem, dosao (jasuci na zivolinji); Kiisem je bio 

ispred njega, a FadI iza njega (na istoj zivotinji), ili 

jcKusembioizanjcga, aFadl isprcd njcga/' Koji 

je sad od njih trojice najlosiji, a koji najbolji?''^ 


kadajedanCovjek 
ja§e iza drugoga j^;ii ^ j^;ji jbj] ^1. 5967. PRICAO NAM JE Hudba b. Halid, njemn 
Hemmam, ovome Katada, a njemu Enes b. Malik, 
prcnoscci odMu'aza b, Dzcbcla, radijallahu anhu, 
koji je kazivao: 

*'Jahao sam iza Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, na istoj zivotinji, tako da je izmedu nas bio 
samo kraj sedla. Tada mi on rece: 'O Mii'aze!' 
'Odazivam ti sc i pokoravam, Allahov Poslanicc!', 
odgovorih. Putovao je potom jedan sat, pa mi je 
onda rekao: 'O Mifazel' 

^Odazivamtiseipokoravam, Allahov Poslanice!', 
odgovorih. Putovao je potom jos jedan sat, pa mi 
jc ponovo rckao: 'O Mu'azc!' 
*Odazivam ti se ipokoravam, Allahov Poslan ice! \ ii-L^ JUL -^ 4^.^^^^ fljjl Jj--j <l)^ kiJi 

ji:ix::j ^\ j^j ii ii' iuJ l: ju ^' 

Id ^' iuU i: jii ^t' ^L^ ^i-^ ^' 

j^ I jj j^ J- 1 Prcnosilac hadisa u ov^m sluCiiju nijt.' siguran u rcdoslijcd jahaCa, 

2 Ikrima jc, naravnn, ovim htio dcmantirati one koji su K'rdili da nijc dobro, ncgo, naprotiv, da jc lose, tj. 
grijoh, da iri osobcjasu na jcdnoj Zivolinji. 324 ^* ^lilll c^li^ 
<-rtjlr|;ll nigKi odgovorih. Tada me je upitao: 'Znas li ti kakva Je 3^^^*4^^y^*^j°j-4^^'=^^ J^ 
duznosl robova prema Ailahu?' - , - - ' -^ ' * , - - ,r. 

'Allah i Njcgov Poslanik Co najboljc znaju', ^^ - ^f^i^-^ - r"^ J r' r^ j^ ^i;.ji >^ u ^jjj ji jua dJJaA:Lj 4LI ,^;i;u"^oI.nJ^:.Ui odgovorih. Tada mi on rece: 'Duznostjc robova 

prema Allahu da Mu robuju i nikoga Mu kao ^ . . . - ^- > ,., > , , 

siidruganepridiTiziiju/PotomJeputovaojosjedan J^ ^^ ^1 ^i^jj -oil o^ ^^lil -ii 

sat, a onda mi se (ponovo) obratio: 'O Mu'aze b. 

Dzcbcl!^ 

'Odazivamti seipokoravam,AllahovPoslanice!\ 

odgovorih. Tada me Je iipitao: 'A znas li kakva je 

diiznosl AUaha prema Njegovim robovima kada 

oni takocine?'^ 

'Allah i Njcgov Poslanik to najboljc znaju!\ 

odgovorih. Tada mi on rece: 'Duznost jc AUaha 

prema (takvim) robovima da ih ne kaznjava.'' "" KADA ZENA J ASE 

IZAMUSKARCA S K.0J1M SE 

NE MOZE VJENCATl ZBOG SRODSTVA J^jJt j^ si>l ^bj! Jl 596S. PRICAO NAM JE Hasan b. Muhammed 
b, Sabbah, njcmu Jahja b, Abbad, a ovomc Su^ba 
da ga je obavijestio Jahja b. Ebii-lshak, koji je 
kazivao: 

''Slusao sam Enesa b. Malika, radijallahu anhu, 
kako kazuje: ^Stigli smo s Allahovim Poslanikom, 
sallallahualcjhi vc scllcm, izHajbcra; ja samjahao 
iza Ebu-Taihe, aon naprijed na isCoj zivotinji. Jedna 
od supruga Allahova Poslanika, sallallahu alejhi 
ve sellem,^ jahala je skupa s njim, ali iza rkjega na 
dRigoj zivotinji. Odjednomdeva(Vjerovjeynikova, 
sallallahu alejhi vc scllcm) posmn, a ja'^ rckoh: 

■mi 

'Zena!' - i (brzo) sjahah. Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, tada rece: 'One su vase ^^# ^ ' jjlr If i 1 ^-''-^l'"l-"-l tb- *"" -I " 

yl ^ 51 j^3 ^:i >;ji oiiii ^i 

- , ' ' 3 Kada samo Njcmu robuju i nikoga Mu kao sudmga nc pridrujuju, 

4 Jcdraodjasnih pomka kojcnosi ovaj hadisjc i todajc dopustcnojahati jcdan i?a dnigogana istoj jahacoj 
zivotinji, sto jcslc i razlog navodcnja ovog hadisa na ovom mjcstii. 

5 Prema dmgom prudanju v komt; sc oviij dogiidaj dcUilJEJjc opiMiji;, [o ju bila Saiijja, radijallahu anha, 

6 Pfi;ma nt:kini prudanjima Ebu-Talhu. 325 SAHIHU-L-BUHARI 
ODJECA majke!' Potom sam ucvrstio sedio, a Allahovje 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, (ponovo) 
uzjahao. Posto se priblizio Medini (ili posto 
ju jc uglcdao), (Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi 
vc scllcin) rccc: Tuvratnici, pokajnici! Allahii 
robujemo! Svome se Gospodam zahvaljujemo!'"' STAVLJANJEJEDNE 
NOGE NA DRUGU DDK SE LE2I 


5969. PRICAO NAM JE Ahmed b. Jiinus, njeniii 
ibrahim b. Sa^d, a ovomc lbn-§ihab, prcnoseci od 
Abbada b. Temiina, a on od svoga amidze. koji 
prenosi da je vidio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem, kako lezi na boku, stavivsi jednii nogu 
iia dnigu.- t f 


Razlog spominjanja ovog hadisa na ovom mjcsiu jc q tome da &c pokazc kako njjc zabranjcno pomoci 
i dmgim 7C"nEima da bi sc one spasilc od pada ili kakve dm^c prijctccc nc&rc<:c. 

Razlog spominjanjp ovog hadisa na ovom mjc&tu jc u tome da se objasni kako onaj koji tako le?f nijc 
siguran da sc nccc osramolili, narocito zbog toga sto takav nacin Iczanja u&pavljujc coyjcka, a covjck se 
nc zna cuvati dok spava. Cini se da sc ovim zcli rcci kako sc covjek koji tako lezi ircba ciivati da sc nc bi 
osramolio, Mcdulim, spominju se i dniga pr^jdanja ii kojima sc prenosi dii je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi 
vc scllcm, ovako Iczao, a i&Io tako i Ebu-Bckr, Omcr i Alija, vodcci, naravno, racuiia o iiavcdcnoiTic, Cini 
sc da sc takodcr 7eli rcci kako nije utvrdena zabrana ovakvog nacina Ic^anja. 

Miislim biljczi hadis za koji sc smatra da je slavljen van snagc: "Ncka niko od vas nc Iczi prebacivsi jednu 
nogu proko dnigc." 326 

U imc Allaha, Svemilosnog, Samilosnog! ETIKA (EDEB) 
O DOBROCINSTVU 
I CUVANJU RODBINSKJH VEZA aUJl 3^11^1^ Uzviseiii Allsh kaze: "Mi snio svakog covjeka a^^jJIJj olJ^I liijj) JljJ *u1 Jy j 

zaduzili da bude dobar prema roditeljima 

svojiin. - -^' — ^ 


5970. PRICAO NAM JEEbu-Velid.njeinugu'ba, JU ^ti H'l^ -^^l ^1 lil^ .osv 

a ovomc Vclid b, Ajzar da jc cuo Ebu-Amra 

Sejhanija kadajc rekao: 

"Domacin ove kuce'' — pokazavsi nikom na Ujlj jllJlo-u i^U* Ij^l J_j^ Jl^l 

kucu Abdiillaha (b. Mes'uda) - ''pricao nam ie *t ' ^ , -: - - ^ 

J - ,,■ -t II II I I -L' II i_5l ^ V^^ cJL-" Jli -Ull-Uf- lb 11 o_Lj 

da je Vjerovjesnika, sallallabu alejhi ve sellem, ^ ■ s^ . .■ i . "-" 

upitao kojc jc Allahii najdrazc djclo, pa mu jc on jij [^j J; s^dJI Jli 4jI J] 4^5 JUL^^ 

odgovorio: 'Namaz (obavljen) na vrijeine.' 

"A koje onda?', upitao je/Dobrocinstvo prema 

rodileljima",-^ odgovorio muje. i^ ."' - . ' i' J ^14^1 ju ^! ^ ju ^IH;^! j, jLi ii ^ 


Ncki islam&ki uucnjaci cdfb su dL-llnisali kau "upiUrcbljavarjc pohvalnih (lijt'pih) riji^ci i djcla". drugi 
kao "pridrzavanjc iionni lijcpog vJadanja (ahlaka}", trcci kao "postovaiijc i uvazavanjc onih koji sq iznad 
i samilost prema onima kaji su ispixi'' ild, 

Navcdtni ajct nala?i sc u suri tl-Ankcbui, 8, pa'mda jc u slicnom obliku sponiL'niit jos dva piua: jcdmim 
u surj El-Ahkaf, 15, i dnigj put u sun Lukman, 14. Objavljcn jc, kako ii svomc Sahihii navodi MusMin^ 
nakoa sto jc majka Sa'da b. Vckkasa, kada jc ovaj priinio islam, rckla da s njim nccc pmgovoriti dok sc 
on nc odruknu svojc vJLJri;, doduvSi: 'Tvrdis da li ju Allah narcdio d^i budt;s poslusan proma rodilcljima 
svojim. .la sam cvoja majka. i ja ti narcdiijcm!" Tada jc Uzviscni objavio: "Mi smo svakog covjcka zaduzili 
da budc dobar pnjma nxlitcljima svojim. A ako tc oni budu nagovarali da Mcni ravnim smatras nckoga o 
komc ti nista nc znas, onda ih nc slusaj!" {El-Ankcbut, 8) Slicno ovomc, u 15. ajctu sure Lukman kazc sc: 
"A ako tc budu nagov;irali da dnigog Mcni ravnim smalraS - onoga o komc niSta nc 7naji - ti ih nc sluSaj 
i prcma njima sc mi ovom svijdu vclikodusno ponnsiijl" Prema lomc, dobrocinslvo i vclikodu&nosl prema 
rodilcljima stroga su obavcza, cak i onda kada oni iiisu muslimani. 

Dobrocinslvo prema rodilcljima spomcnulo jc prijc same borbc na Allahnvu pulu. Otudajc, cak i zaborbu 
na Allahovu pulu, polrcbna prclhodna aa^lasnosl rodileija, o cemu cc neslo kasnije bili vise rijeci. 327 SAHIHU-L-BUHARI mm ETitCA 
^A koje onda?', upitao Je. 'Borba na Allahovu 

pulu', odgovorio je/' 

On (Abdullah) dodajc: "Odgovarao mi jc, i da 

sam ga nastavio dalje pitati, on bi mi nastavio 

odgovarati." 

PREMA KOME SE i^ijjl ^.^ ^lij! ^\ ^ ^]1 

NAJPRECE LIJEPO ODNOSITI 

5971, PRICAO NAM JE Kutejba b. Seid, njemu >^ \^t^ ^ yj:^ lil^ .MV\ 
Dzerir. a ovome Umara b. Ka'ka' b. Subruma da WT jjzenr, a uvuiiie uinara d. iva Ka d. ^iiuDruiiia ua ^-.^ '.-:-*,'' . '='' ,'-'»=. 

je Ebu-Zur'a cuo Ebu-HurejrUj radijallaliu anhu, -*-* t^ ^ ^^-" i^ C '-^- ^^^ ^ kad jc kazivao: j, j^^ ;^ j^ ^ 4,, ^^ ^Jr^ j ^ 

*'Jcdan cuvjck dosao jc kud Allahova Poslanika, ' , , ^ ";■ ^ 

sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: 'Allahov ^S^ J^'^>"*u^lL)^.-jtj JUj^<[iiJ^^j 

Poslanice, koje najpreci da se prema njem-Q lijepo ,> ^ , , ,^ - ^ - >: -^ ^ , 

odnosim?' r J^ ^ r ^^^ ^' J^ ^^ >^, 

^Tvojamajka\odgovoriojc. ^'jli ^;^' juijf^' JLiS^^'jlilJi 

*Ako onda?\ upitao je. . ^ ^ , , , . 

'Tvoja majka\odgovorioje, ^-^ Vj? i/- ^J ^^ l/^^ ^^J ^^ -^.^ " 'Ako onda?\ upitao je. ,-. ^,,^ ^ 

'Tvoja majka\ odgovorio jc. " - ^-^-^^■ 

'Ako onda?\ upitao je, 

'Tvoj otac\ odgovorio je.'*^ 

Ibn-Submma i Jalija b. Ejjub kazu: ''Slicno nam je 

pricao i Ebu-Zur^a." I Apsoluinu prL'dnost majki; i njcmi i^aslugii zbog koje sf prumii njoj pok:i^iijc najvccii paznja nuclvoj:mislt;no 
polvrduju jos dva hadisa. Prsi iid iijih, koji posrcdstvoin Aisc, radijallahii aiiha^ ii svojim zbirkama navodc 
Ahmed, Ncsai i Hakim, glasi: "Pitala sam Vjcrovjcsnika. sallallahu alejhi vc scllcm, ko prcma /cri ima 
najvccc pravo, pa mi jc on odgovorio: Njcn muz.' — ^A prcma mu&karcu?\ upilala sam. 'Njcgova ninjka\ 
odgovorio jc/' U drugom hadisu u kojcm se isiicc prtdno&i majkc. a ktiji prcnosi Amr b, Suajb ixl svog 
oca, a 0V(ij od djcda, sfoji da jc jtxlna ^cna iipiUilii: "Allahov Poslanicc, ovom jc mom sinu moj scomak 
bio posuda. inoja dojka pojilQ^ -i krilo nosiljka. Njcgov mc jc otac otjcrno da ga od mcnc otr^nc." Tada jc 
Po&lanik, sallalliihu alejhi vc scllcm, rckao: 'Ti na njcga imas vccc pravo, jcdino nc ako sc prcudaL' 328 cyiJlllcyUfi 
<-rtjlr|;ll nigKi SAMO SE S DOZVOLOM 

RODJTELJA (NEKO) MOZE ICl 

U BORBU NA ALLAHOVOM PUTU ^^■^\ ^iu ^] k^]^_ i ^\^ 5972. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Jahja, 
a ovome Sufjan i Su^ba, da su culi od Habiba... 
PRICAO nam JE Muhammcd b. Kcsir, njcmu 
Sufjan, a ovome Habih da je cuo od Ebu-Abbasa, 
a on od Abdullaha b- Amra da je rekao: ''Jedan je 
covjek upitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve 
sellem, da li da se i on bori, pa ga je (Vjeroyjesnik) 
upitao: 'Imas li mditcljc?' 'Imam', odgovorio jc, 
'Onda ostani s njiina i pazi ih! To je tvoja borba\ 
odgovorio mu je (Vjerovjesnik)/'- 

COVJEK NE SMIJE POGRDNO 

SPOMINJATI SVOJE RODITELJE 

5973. PRICAO NAM JE Ahmed b. Jimus, njcmii 
Ibrahim b. Sa'd, a ovome njegov olac da je cno od 
Humcjda b, Abdur-Rahmana^ a on od Abdullaha 
b. Amra daje rekao: 

"Allahovje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 

kazao da u najteze grijehe spada proklinjanje 

svojih roditelja. 

'AUahov Poslanicc\ upitao jc ncko, 'kako covjek 

moze proklinjati svoje roditelje?' 

*Tako sto pogrno spomene oca drugog covjeka, 

pa i ovaj pogrdno spomene njegova oca, i sto 

mu pogrdno spojnene majku, pa i ovaj pogi"dno 

spomene njcgovu majku\ odgovorio jc/'^ . f ' ' ^"i -' ,<' O^ y^ ^ \^^ ^'.i-^ Ll'^ .o'^VT ^3:^ ^ c Jll - J ]^j^ Mii h ' ^ ^ ' : ,-- :^ J. ^i-^ ^ *■ "^ ' *■ ^ 

JLS jU" Jli ol>1 IlJ JIS Ju^L^I M ^ 
d^ilij J^-jJl L_W1 V ^l^ r' ^ ^ ^ ^ 

'^ ' ^ ' ' 

^: if u-m^ j;si ^ 0! * '6i\ J J-: 


5 — ■ 'I'T ^ r Ahmed LI svojoj zbjrcj od Ebu-Scida biljczi hadis u komc stojj: "Vjcrovjcsnik. sallallahu alejhi vc scllcm, 
upilaojcjtdnog covjeka koji jc acinic hidzru: Mmas li u Jcmtnu rodilcljcV- 'Imam', cdgovoriojc. *Jcsu li ti 
do2volili?\ upiLiu jc, 'Nisii', odgovorio jc ovaj. 'Vrali sc i od njih /.iyiuii] do^^voUu pa uko li do/volc. urcdiu a 
ako li nc dnzvolc, (oslani kod njih) pazi ih i cini im dobro\ rccc mu Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm," 
Vcuna islamskih iiccnjaka kaic da jc zabriinjcno da cuvjck idc u borbii ako mu nc dozvolc rudilclji ili jcdan od 
njih, pod uslovom da su muslimnnL Mcdutim, ako sc rndi o situaciji kada jc borba pojcdinacna obavcza svnkom 
muslimana, onda ta duzvola nijc polrcbna. 

Smisao navcdcnog hadisa nalazi sc i ii rijccima Uzviscnoga: "Nc grditc one kojima sc oni pored Allaha 
klanjaju da nc bi i oni ncpnivcdno i nc mislcci sia govore Allaha grdili (EI-En"ani,J 08 j. Dakic, u hadisusc 329 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA USLISAVANJE DOVE ONOME 
KOJI PREMA SVOJIM RODITELJIMA 

CINI DOBRO dj^lj_3j J>fl kUj ijUl ul^ I- - 5974. PRICAO NAM JE Seid b. Ebii-Merjem, 
njeniii Isma'il b. Ibrahim b. Ukba, a ovotne Nafi' 
da jc Clio od Ibn-Omcra, radijallahu anhuma, da 
Je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rckao: 

**Dok su trojica (Ijudi) piitovala, pocela je da pada 
kisa, pa su se sklonili u jednu pecinu u planini. 
Na ulaz u njihovn pecinu s brda sc obmsio Jcdan 
kamen i zatvorio ih, pa je jedan od njih (dnigoj 
dvojici) rekao: Trisjetite se (svojih) dobrih djela 
koja ste u ime Allaha ucinili, pa u njihovo ime 
zainolite AJlaha, inozda ce ga (kamen) ukJoniti!' 
Jcdan jc od njih rckao: 'Allahu moj, imao sam 
roditelje, oronule, u diibokoj starosti, i sitnu djecu. 
Izdrzavao sam ih cuvajuci stokn. Kad hih im se 
navecer vratio, namuzao bih mlijeka i njime, prije 
svoga djctcta, pocco napajati roditelje. Jcdnoga 
dana potraga za pasnjakom odvela me jc daleko, 
pa sam se kasno vratio kuci i njih dvoje zatekao 
da spavaju. Namuzao sam mlijeka kao i obicno, 
donio ga dokjejos bilo svjeze i stao pored njihovih 
glava. Bilo mi je zao da ih iz sna budim, a nisam 
htio ni da, prije njih, prvo pocnem s djecom, koja 
su se od gladi previjala oko mojih nogu. TaJco smo 
i ja i oni ostali sve dok nije svanula zora. Ako je 
ouo sto znas [Allahu) da sam ucinio bilo (samo) 
zarad Tvoga lica, nacini nam otvor da kraz njcga 
vidimo nebo!' Tada im je Allah nacinio otvor da 
kroz njega vide nebo. 'n r* , ., 1 "* ' \ij^ ,o'\vi 


.r,'.^K.: J 01^ 5] ^^\ ^i:t jii g^>: lULi l;. ^*t ^ c.^ jU-^ <i^ jj :j^S-^ jUIj. oiAJij 


^ £ 


','-:., * n.,o ^-'-t ^>ii ii^j ;u;;i iij^ IIJ ji ^ s^ r v ;:;:> p -ii ^ ;iiM \^^:^Ij^:^B nc misli sEirnLi na vrijcdanjt; svojih rodilcljii, vcc i na izbjcg;wiinjc vrijcdanjii Uidih, jcr cc u najvisc sluciijcva 
onaj cijj sc rnditciji vrijcdaju ozvratiti jslom mjcrom onotnc koji ih vrijcda. Naosnovu togaMavcrdi izvlacj 
zakljucEik da nijc do/voljcno prodati sok anomc 7a koga sc nijc sigumo <ki i>d njcga nccc napravili vino, 
ill inladicu svilcnu odjccu ako sc nijc sigumo da jc nccc obuci. [z navcdcnog hadisa jasno sc vidi koliku 
paTTLJu islam poklanja postovanju roditclja, pa cak i rodilcija onih koji nisu mu&limam, ubrajajuci i lakvu 
vrslii vrijcdanja u najvccc grijchc. 330 i^iiitlc^lif] 
<-rtjlr|;ll nigKi DrugiJerekaoi'AllahumoJ, Jasamimaoamidzicnu 
koJLi sam jako volio, kako samo muskarac moze 
voljcti zcmi. Molio samjc da ini sc prcpusti, ali jc 
to ona odbila dok joj ne donesem stotinu zlatnika. 
Radio sam dok nisam skupio stotinu zlatnika 
i odnio ih njoj, pa mi je, kada sam se namjestio 
izmedu njenih nogu, rekla: 'O Allahov robe, boj 
sc Allaha i ncmoj bcspravno raskidati himcn 
nevinosti!' Tada sam s nje ustao. Allahu moj, ako 
je ono sto znas da sam ucinio bilo (sama) zarad 
Tvoga lica, prosiri nam otvor!' Tada im je otvor 
prosiren. Posljednii Je rekao: 'Allahu moj, jediiom 
sam bio unajmio radnika uz naknadu za jcdan ferek 
(mjerii)rizekoji mije, kadjezavrsioposao, rckao: 
*Daj mi ono sto je moje pravo!' — pa sam. mu ga 
poniidio, ali ga je on ostavio, ne htijnci ga nzeti. 
Ja sam ga (laj dio) naslavio sijati dok od njcga 
nisam skupio toliko da sam nabavio govcda 
i cobanina. Zatim mije (ponovo) dosao (taj covjek) 
i rekao: 'Boj se Allaha i ne cini mi nepravdUj vec 
midaj moj dio!' 

^Idi do onih govcda i cobanina!', odgovorio sam. 
'Boj se Allaha i ne nigaj mi se!\ rece on. 
*Ne rugam ti se\ rekoh, 'nego (idi i) uzmi ona 
goveda i cobanina!' Uzeo ih je i otisao. Ako je ono 
5to znas (Allahu) da sam ucinio bilo (samo) zarad 
Tvoga Uca, oslobodi i prcostali dio otvora!' Tada 
imje Allah potpuno oslobodio otvor'' Si ^l J&\ Jlij ^C^l l^L Sjy_ J^ 

-il^ L45T Jj- j4^ \^ i^H cjiii ii:^\ 
' -- ' ' - ' 

4ii\ ^\ flijl _Li \^ cJli L^ll^j J^ Cj-lii \J^ 

li ^li il*;^ j ;U::;i iUi iUi A; J! ^ 

r* jn ** ** ^ ** 

' ' -" r- 

jX" 'li^ iu ^: ji^'Li *iiu L^^ti;; ;rii 
^fl: u r'J\l Il^j ;LiJi iui cJUi jt - - - - ^jjlJjlUi^ 


331 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA neposluSnost prema 
roditeljima veltki je grijeh' 


Ovo je rekao Abdullah b. Arar, prenijevsi to od 
VJerovJesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 

5975, PRICAO NAM JE Sa^d b. Hafs, njemu 
Sejban, a ovome Mensiir da jc cuo od Musejjeba. 
on od Verrada, a ovaj od Mugire b. Su'be da je 
kazivao: "Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve 
scllcm, rckao: ^Allahvamjczabranioncposhisnost 
prema majci,^uskracivanje onoga stoje narcdeno 
da se daje i trazenje onoga na sto se nema pravo 
le zakopavanje zive zenske djece,'*a omrzniio vam 
prcpricavanjc tiidih rijcci, prcccsto zapitkivanjc"' 
i rasipanje imetka/"* 


: 4ii jj:; 5is 61^ ^ -: jJj:, 6j^ .osvs wP^^^ c^- 9- =, ^ 


^ -•^ -' H- H- '^ '' Ibn-Amr ovo prcnosi kao Vjcrovjcsnikovc. salliillahii alejhi vc scllcin, rijcci, 

Ovimjc kaotczakgrijchposcbno naylascna ncposlu&nosl prcina majci. sto, samopo scbi, nc uinanjajc tczinu 
grijcha 7bog nc|Xfslu&nosri prcma oca, 

Prcdisltimnki Arapi cCsSiosuiocinili (zprijc^iraprtma^cnskoj djcci, Prvi ktyi Jctouradlobiojt^ Kajsb, Asim 
Tcmimi, kojcg jc izncnada napao ncprijalclj, zarobiti mu kccrku i uzco jc scbi za zcnu. Kada su sc pomirili^ 
Kfljs jc kccrku naljcrao da izabcrc: ili da sc vrati njcmu ili da ostanc sa svojim muzcn^, pa jc ona odabrala 
mu^, L3 on sc ^iiklcoda lc svako icnsko dijclc kojc mu sc ubuduijc rudi zivo zakopaii u ^cmlju, Ubr^o su se 
na njcga poccli uglcdaii i drugi Arapi i zakopavali zivu zensku djccu, sto iz straha da ih nc osramotc, sto iz 
straha od simmastva, Zakopavanje sc obavljalo na dva nacina, U prvombi slucajuzcna, kadbi jcj scpribli^io 
prorod, olisia do iskopanc mpc i lamo rodila. Ako bi dijclc bilo musko, oslavila bi ga, a ako bi bilo zcnsko, 
bacila bi ga u rupu, U drugom slucaju oiac bi cckao dok djcvojcica nc napuni Scst gcdina, pa bi onda narcdio 
Tijcnoj majui da mu jc IJjcpu sprcmi i namiriSc pud izgovorom da jc zcli odvcili u posjclu rodacima, a zaiim 
bi jc odvco u pustinju, dovco do nckog bunaia, rckao joj da pogleda u njcga, a onda jc gomuo i zairpao. 
O uvome scna vise mjcsta govori i u Kur'anu, (Vidjicii; Et-Tckvir, S-9; Bz-Zuhruf, 1 7- IK; l£n-Nahl. 5^-59.) 
Prvi koji jc takvc djcvojcicc pocco oikupljivali prij!:^ poj];ubljcnja bio jc Hcmmain b. Galib b. Sa'sa'a, djcd 
pjcsnika Kcixvdcka, o komc cc on kasnijc s ponosom pjcvati. 

Islamski uccnjaci nisii saglasni u tome o kakvoin sc ovdjc zapitkivanju radi: prosjaccnju , ili zapilkivanju 
o svakodnevnim problcmima. Ncki uccnjaci smalrnju da sc pod '"prcccslim zapilkivanjcm" pi-idrazumijcva 
prctjcrano raspilivanjc o Ijudima, dogadajima, dclaljima o pojcdinim osobama i &1.» slo upilanoga najccscc 
dovodi u rc7godan polo?aj- !^vc u svcmu, Allahov jc Pa&lanik, sallallahu alejhi vc scllcm. to 07nado 
pokudcnim rckavsi: "Mcdu najvccc grcsnikc kod Allaha spada onaj koji upita za ncslo sto nijc zabranjcno^ 
pa to zbog njcga i njcgova pitanja (kasnijc) budc zabranjcno.^ U torn su smislu i kur^'anskc rijcci: 
"O vjcmici, nc zapilkujtc o onomc slo cc vam pricinili ncprijalnosl ako vam sc objasnil" fEl-MaidaJOl) 
S drugc stranc, prosjaccnjc jc pnkudcno (prcmda jc ono dozvoljcno ako sc ispunc tri uvjcia: da sc nc 
prcklinjc i nc dosadujc, da sc nc ponizava tc da sc onaj od koga sc trazi nc u^ncmirava), jcr jc Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao: "Kada molis, moli Allaha! \ a takodcr i: "Ako vcc moras 
prosiii, prosi od ccsliiih!" U Kur'anu sc, pak, siromasni koji zbog svojc skromnosti izglcdaju imucni hvalc 
rijccima: "Poznal ccs ih po izglcdu njihovn, oni pruscci nc dosaduju Ijudima. (El-Bckara. 273) 

O&novu -/.a ovu ^abranu nalazimo i u Kur'anu: "Daj bli^jcmu svomo pravo njcgovo, i siromahu, 332 cy^lIltyiiS 
qijlodlaiaia 5976. PRICAO NAM JEIshak,njemuHalidVasiti. 
a ovome Dzurejri da je cuo od Abdur-Rahmana b. 
Ebu-Bckrca, a on od svog oca, radijallahu anhu, 
da je rekao; "Allahov Poslanik, sallallahii alejhi 
ve sellem, jednom je prilikom upitao: *Hocetc li 
da vam kazem koji su najveci grijesi?'^ 
^Hocemo, Allahov Poslanice!", rekli smo. Potom 
je Iri^ pula rckao: Tripisivanjc Allahu sudruga 
ineposlusnostpremarodite!jima-'Biosenaslonio,pa 
je sjeo i naslavio: *Zar ne i laz i lazno svjedoceiije?! 
Zar ne i laz i lazno svjedocenje?!, nastavio je 
ponavljali da sam pomislio da nede prestati."^ 

5977. PRlfAO MI JE Muhammed b. Velid, 
njemu Muliammed b. Dza'fer a ovome Su'ba, 
prenoseci da je cuo UbejduUaha b. Ebu-Bekra kad 
jc kazivao: 

"Cuo samkadajcEncsb. Malik, radijallahu anliu, 
rekao: 'Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, spomenuo je velike grijehe - ill je kazao 
da je upitan o velikim grijesma — pa je rekao: 
'Pripisivanjc Allahu sudruga, ubistvo covjcka 
i neposlusnost prema roditeljima\ a zatim dodao: 
*Hocete li da vain kazem sta je najveci grijeh?^ - ' ' '^ ^ ""^ 

_^ ^ J* .-•- ^- 

^1 A- 4Ul J *-^J J^ J^ -^ 4j1 lS^j -UjI ». f I f •i\ jj>!i i>\^-. jj;>]i j>'j vi jlL' ^^Lii -^ J 

^^€^ aAJa ^:^ j:^ .^w >-.J " ^ ^ J /: ^! j; <[jl-0. ^^0;^^ Jli v^ l;!^ y^ 

^j JU dji <iil ^3 ^^ O^ lT^' kiJi^ Jli 
- jf - > > ' ' JJj'^^ oiLjJ^ J^ A^l |_s3j ^13 v*J^ Jii JjJ^^ i piUniku namjcmikiL, alj nc razasipaj mnogojcr su rasipnici brnca scjtaiiova, a scjian jc Oospodaru svomc 
nci^ahviilim." fFl-lsra, 26-27) U opisii vrlimi kojima sc txllikujii vjcmici, nj drugom so mjcslu u Kur'anu 
kazc: "I onj koji, kad iidjcljuju, nc razasipaju i nc skrtarc, vcc sc 11 lomc drzc srcdinc/^ (El-Furkan, 67) Slo 
sc, pak. iroscnja imclka u pokudcnc i u slrogo ^abranjcrc slvari lice, ono jc po jcdnoglasnom misljcnju 
islamskih uccnjaka bcz ikakvc sumnjc strogo zabranjcno. 

6 Vccina isJamskJh uccnjaka — nn osnovii rijcci Uzviscnoga: "Ako sc biidctc klonjli vclikih grijcha, onih koji 
su vam ^abranjoni. Mi ccmo prijcci prcka marjih ispada vasih i nvcsi ccmii vas u divno mjcsto" (Hn-Nisa, 
31); "... i oni koji &c klonc vclikih grijcha i razvrala (Es-Sliri, 37); "... one koji sc klonc vclikih grijcha. i 
narocito razvrala^ a one bczazlcnc On cc opmslili" (TEn-Ncdzm, 32)- grijchc dijcli navclikc fkcbair) i male 
(sagiiir). Ima, mcdiilim, islamskih uccnjaka. popul Ebii-Bckra b. Tajjiba, koji ka2u: "Svaka jc ncpokomosL 
Allahu vchki grijch. To slo sc za nckc gnjchc kazc da su tnah nc znaci da su oni bczazlcni, ncgo da su 
manji iiddmgih. kao sio sc, npr, zEincdo/voljcnipoljubacka7cdajcniali grijch uodnosuna bludjakosu, 
u suslini, i jcdno i dnigo vcliki grijcsi. ' 

7 Ncki iz konlcksia ovog hiidisa razumiju da sc ovdju icljclo navcsli Iri icska grijcha. Ipak, vocina uccnjaka 
smatra da jc ovc rijcci, po obicaju, kad sc radi o vaznim pilanjima, Vjcrovjcsnik pnnovin tri puta^ kako bi 
sc dubljc dojmilc slusalaciu 

8 Tj, poi*clio sam da slo prijc prcslanc iz saosjccEmja s rjim, kad sam vidio koliko ga 10 muci, 

9 U dnigim hadisima kao najveci grijcsi navodc sc: ubislvo (ncduzna covjcka), blud s komsijinom 
Scnom, lazmi zaklclva, povrcdii ciisli muslimana, sumnja u Allahovu milosl ild., iako jc nu osnovu 333 SAHIHU-L-BUHARI WM ETitCA 
Laz ili lazno svjedocenje', rekao je,' 

Su'ba kaze: ''Mislim da jc rekao: 'Lazno 

svjcdoccnjc.'" 

DOBROCINSTVO PREMA RODITELJU d>i^l ^jyt hU ^L 

MUSRJKU (IDOLOPOKLONIKU) 

5978. PRICAO nam JE Humcjdi, njcmu Siifjan, ^1^ olII, \il^ ^j1U-\ ]hl^ .Mva 
a ovome Hisam b. Urva da je ciio svoea oca kad . ^ ^ ^ 

je rekao: "^ "^^ ^^^ ^^ ^~^' °^^ ^- f . 

"Kazivala mi je Esma, kci Ebu-Bekrova, . " ^ J .^.'"-^o, . - ^ ^ 
radijallahuanha-UdobaVjerovicsnika.saHallahu ^/^^^^^J^^^^^^^^j/^^^^ 
alcjhi vc scllcm, dosla mi jc majka mrzovoljna' !jj j^ l^t ^-- '^i JJliI j? "" -U j^i 
(prema islamu), pa sam upitala Vjerovjesnika, ' ', ^ ' ' 

sallallahu alejhi ve sellem: *Mogu li se s njom i^l^^N > ^ JU:^1 Jjjli iJlc j^l Jli 
priialeljski druziti?' , » > . - < ' 

'Mozcg\ odgovorio je/" ■ ^ Ji^^^^^j^}^^^Jt^^ J- ^^ 

Ibn-Ujcjna kazc: *'0 tome jc Uzviscni Allah 
objavio: "Allah vam nezabranjiije da cinite dobro 
i da budcte pravedni prema oiiima koji ne ratuju 
proliv vas zbog vjere...""^ kur'anskog icksta opcqioznato da je pripisivanjc Allahu sudruga najcc^i ^rijch: "Allah sigiirno 
nccc oprostiSJ da Njcmu drugc smatrajii ravnjcn, a opmsljt cc, koine hocc, ono sto jc inanjc od loga." 
(En-Nisa, 116) Kiirtubi smatra da sc nvdjc pod sintagmom "lazno svjcdoccnjc" podrazomijcva ono 
svjcdocunj;; kojim sf zcli promaknuli nci&linii, ubisivo ncduinci Cuvjfkci, prisvajjnjc Uidug imcCka^ 
dozvoljavanjc zabranjcnog, zabrana dozvoljcnog i sL, od cc-ga, posMjc pripisivanja Allahu sudruga, zaiaia 
i ncma tczeg i opasnijcg grijcha. 

Nckj. pak, tvrdc da sc ovim mjsli nn ncvjcrstvo (kufr), jcr svaki ncvjcniik lazno 5vjcdocJ. Mcdutim^ 
/alakvuivrdnjuncdosiajcdovoljnojakdokazjcrsciz vanjskog smisla hadisa vidi dasenijcciljalona lo, 

U arapskom izvorniku upolrijcbljcn jc participski oblik "ragibctcn" od glagola "rcgibc - jcrgabii", koji 
s prijudlogom "fi znaci "voljt:li, zcljcli" , a s prijudlogom "iin"' - "nc volJLii, mr^juli". Buduti dii jc uz 
upolrijcbljcnj participski oblik prijcdiog izostavljcn. Esminc. radijallahu anha, rijcci moglc bi sc dvojako 
shvatiti: da jc njcna majka dosla u zciji da pritni islam, ili da jc dosla osjccajuci mrznju prema islamu, 
Mcdiitim, iz njcno^ pilanja (Ij. inozc li sc s njom prijatcljski druzili) i Poslanikova. sallallahu alcjhi ve 
scllcm, odgovora (da inozc) da sc razumjcti kako njcna majka jos nijc bila sprcmna prihvaliii islamn jer u 
suprolnum nijc bilo polrcbc da sc Poslaniku, sallalUhu alcjhi vc st;llcm, obraca ovakvim piUmjcm. 

El-Mumlchinc, S. 334 
(MtiJIlc^U:^ ^^ <$^^^yQ^X^ PAlNJA UDATE ZENE ji3 i^^ UAl si^l i^ ^^ 
PREMA SVO.IOJ MATCI 

5979. Lejs kaze da je cuo od Hisama, on od ^ij;; J^tLL. ilciiil Jli^ .Mvl 

Urve, a ovaj od Esme daje rekla kako Je u doba ^ *- =, ^t . -- ' 1. 

dok su Kurcjscvici s njcnim occm progonili ^y^^^^^^^J^^^':^-^^^^^' Vjerovjcsnika, sallallahu alejhi ve sellem, njoj '.->.- ,^ .. ^^ ^ ^ ^i , ^-i" -, ■ ='>' 
dosla majka viseboskinja, pa je ona upitala " ^- <^ --. \\ .. 9 ,-.= £*■>'- Vjerovjesnika, sailallahu alejhi ve sellem: '"Dosia -^y -y ^^A Jt 5l c-Lci '^ ^ ^^1 

mi je majka mrzovoljna (prema islamu). Mogu li " " " '^ ' ^ ^'"^^ 

prcma njoj biti pazljiva?'' - d^^ J^ ^U^ Jii l^iit 
''Mozes, budi pazljiva prema svojoj majci!", 
odgovorioje.-^ 

5980. PRiCaO nam JE Jahja, njcmu Lcjs, jii ^ iii l51^ ^ till .oU' 

a ovome Ukajl daje cuo od Ibn-Siliaba, a ovaj od ^ , ^ ^ ^ _ 

Ubejdiillaha b. Abdullaha. koji mu je rekao; ^' '^^'9' ^ ^"^^ ^ Y^ ^^ ^ 

'Tricao mi je Abdullah b. Abbas da mu Je Ebu- j^f r^^ ^5 ?f ;^j ^^ ^ ^,;;^^ 

Sufjan kazivao kako jc po njega poslao Herakle i " ' " > ' ' - " 

pitaoga: 'Sta vamon- tj. Vjcrovjcsnik, sailallahu ^_^i^^^i ^/^ JUa 4^i J-^jl J^>01 

alejhi ve sellem - nareduje?' - ^ - ° -^ c 

^Nareduje nam da klanjamo, da milostinju -iUJG^U^Ijf^-L^lJDX^^JL^ 

dijelimo, da posteni budemo i dii rodbinske veze 
odrzavamo', odgovoriomujc." 3 Ibn-BcUal ka7c kako se iz ovoga mozc 7akljucili da jc Vjcrovjcsnik, sailallahu alejhi vc sellem, do7vo|io 
Esmi da pazi svojii majku f ciui joj dobrocinstvo, nc poslavljajuci joj uvjct da sc o tome prcihodno 
posayjctujc ss svojim inuzcm. Oni koji tvrdc da jc zcna slobodna 11 raspolagaiiju svojim imctkom, 
i bcz do^voli: &voga miiiu, 11 ovom primjom imaju jak dokaz. 335 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA paInja prema bratu 
musriku (idolopokloniku) 3t j^j.^\ ^^1 oL^ <-i\f 5981. PRICAO NAM JE Musa b. Isma^il, njemu 
Abdul-Aziz b. MuslLn, a ovome Abdullah b. 
Dinar da jc cuo Ibn-Otncra, radijallahu anhuma, 
kadje kazivao: 

"Ugledavsi da se prodaje prugasti (zlatom protkani) 
ogrtac, Omer je rekao: 'Allahov Poslanicc, kupi 
ovaj (ogrtac) i oblaci ga pclkom i kad ti dodu 
delegacije.' Tada mu Vjerovjesnik. sallallahu 
afejhi ve sellem, rece: ''Ovakav (ogrtac) oblaci 
onaj ko nema udjela (u vjeri ili na Sudnjcm 
danu).' KasQije je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi 
vc scllcm, donio ugrtacc i jcdan poslao Omcru, 
pa mu je (Omer) rekao: *Kako cu ga obuci kad si o 
njemu onako rekao?' 

*Nisam ti ga dao da ga oblacis\ odgovorio je, 
'nego da ga prodaS ili se njime pokrivas!^ Potom 
ga je Omer poslao svomc bratii u Mckku prijc 
nego stojeon primio islam." 

znaC:a] odrIavanja 
rodbjwskihveza > >'i- b^_^ J^W J>. J^y- ^-^ -O^A^ 
j^j ^ 4ni^ \S^ ^ ^ y_}^\!^ J > , t- j\j j^; i^ ^1 ^j yj^ ^1 .ix^ ju f. t a-L^ 11^1 4i\ Uf^j ^ jLu till f] r^_M a!:- 


i^ 1^ ilii ju :! jui S; ^ .ui j-i L^-«jJl i-jy JLos iL^ y^ J^\ J-^jts J-L^ ^ 


jii -jji d-L^ iJ-H^ ■— ilJ J > 5982, PRICAO NAM JEEbii-Velid, njemu Su-ba, jii ijS l5J^ jJJJI ^.T LiJU .o^at 

a ovome Ibn-Usman da jc cuo od Musaa b. Taihe, 

a on odEbu-Ejjuba daje rekao: ;AU? ^ ^j- ^iJ^ Jli ji^ ^^ j>^l 

"Ncko ic upitao: ^Allahov Poslanicc, navcdi mi ,: ^ , . ^ , ^ ^ 

djclokojcccmcuvcstiuDzcnnct..,'" ^=^^2^ ^ -^^ -^ "^-^ ^ ^ 336 cy^yicylifi 
<-rtjlr|;ll nign 59S3. PRICAO MI JE Abdur-Rahman b. Bisr, 
njemu Behz, a ovome Su'ba da je cuo od Ibn- 
Usmana b, Abdullaha b, Mcvhcba i njcgova oca 
Usmana b. Abdullaha, a njih dvojica od Musaa b. 
Talhe daje kazivao: 

"Od Ebu-Ejjuba Ensarija, radijallahu anhu, cuo 
sam da Je Jcdan covjekrekao: 'Allahov Poslanice, 
navcdimidjclokojc ccmc uvcstiuDzcnncl!'-pa 
je svijetpovikao: *Sta mu je, sta mu je?'Tada mu 
je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. rckao: 
^Obozavaj samo Allaha i nemoj Mli nikoga (i nista) 
ravnim smalrali, klanjaj, daji zekal i odrzavaj 
mdbinskc vczc. Pusti jc (sada)!' 
'Kao daje bio na svojoj devi* - rekao je (EJjub)."' 


^ J ^ JUi -J U jJ U fi^l JLu ^1 t,j-^-^^ ^^ 

sis^Ji j):j s^i i^*; iiii <. ii^- S/ 

■ ^ij J^ ii^ ^^^ ^^ ^j^ i^^Ji X^j GRIJEH ONOGA KO 
KIDA RODBINSKE VEZE ^lll! ^t <-^ "tr ^ - ,<' ' 5984. PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu ^ J^U! li^^^^^fio^ .o^Ai 

Lejs, a ovome Ukajl daje cuo od Ibn-Sihaba daje „ , » ,. .^'» &: , , . ^'% 

Muhammed b. Dzubejrb. Mul'im rekao: :^ ^^ ^ -^ ^' ^V? J Cj^ S^ iv tf - Kazivao mi jc Dzubcjr b. MutMm da jc cuo '' Z\ i'j^\ .^ ^J,/jdr l^\ i}^ ^^ ALIahova Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, 
kad je rekao: 'U Dzennet nece uci onaj koji kida 
rodbinske veze,'"- r-'-"^:, 'l* V ' J .Jtuaij^jjNJ^ft^ 1 Iz dmgc vcrzijn ovog hndisji koju biljczj Muslim ii svom Sahihn^ broj hadisa I 3, saznfljcmo daje covjck 
uhvatio ?a povoduc dcvc kako bi posiavio pitanjc Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi vc scllcm, 
Izsamog kortuksta nijt: basjasno za povudiit: Ciju duvcji; iihviilitj laj tovjuk. Muguccjcdaju on bio na dcvi 
pa ju jc zausiavio i kada jc dobio odgovor, rcccno mu jc da pusti dcvu da ga odncsc do kucc jcr jc dobio 
odgovor. Dmgii mogiitnosl jcsic daje uhvulio za povodac Poslanikovc, sallallahu alqhi vc scllcnm dcvc, 
pa kada I c dobio odgovor, on mujc rckao da piisli povodac kako bi isao daljc. 

2 U wf/^'prcdaji od Ebu-Musaa stoji: "U Dzcnnct ncccuci onaj kojijc sklon vinu, koji vjcmjcdajccarolija 
istina i koji kida rodbin&kc vczc.'' U dmgom prcdanju od lbn-tibu-l£vfaa stoji da sc "milost (ki&a) nc spusla 
na Ijudc mcdu kojima ima onih koji kidaju rodbinske vczc". 337 SAHIHU-L-BUHARI mm ETIKA 
odr2avanje rodbinskih y^\ iU jisji ^ ;i iwj ^ vii 

VEZA UVECAVA IMETAK 

5985. PRICAO MI JE Ibrahim b. Munzir, njemii 61^ jA ^_ ^\2 J'-^^ •^'^Ao 

Muhanuned b. Ma'n, a ovome njegov olac da je r . , ., r '''-'.' =-!.'--> 

cuo od Scida b. Ebu-Scida da jc Ebu-Hiircjrc, o) -^y. ^ :j^ o} ^^ '^^ -y" :j'. ^ 

radijallahu anhu, rckao: c-i^ JLi Ki- ^\ ^j V};}, ^ ^ Xj^ 

*'Cuo sam Allahova Poslanika, sallallalui alcjhi ve _. - »; - .^.-'^c/,. *- ^ ', . '- >. 

sellem, kad je rekao: 'Ko hoce da mu sc poveca -^^^ ^ "^ °^l/" ^ , .r^J 

imetak (nafaka) i produ^i zivot neka odrzava . Ij-^ J^ilLio^j'S J^lli^ilj 

mdbinskc vczc."' ' ' " 5986. PRTCAO NAM JE Jahja b. Bekr. njemu ^ ^Ws^'j^ J^, y, J^I^j^ .a'KA^ 

Lejs, aovome Ukajl da jecLiood Ibn-Sihaba , aon m- >p ,-' --'"^t' i- - - i "> 

od Enesa b. Malika daje rekao: ^>^^i,i^l JU^^L^^l^^ J^^ 

"Allahov jc Poslanik, sallallahu alcjhi vc scUcm, J li ill' 51 4^! ^ Ju '^ ^il J^5 ol 

rekao: 'Ko hoce da mu se poveca imetak (nafaka) ' ». , ° -^ > . *:f ,-.. _^ 

i produzi zivot neka odrzava rodbinske veze.'"' -^ J-f-- V ^ -^ „-^^ U mcrfu'' prcdaji od Enesa takodcr sc kazc: "Zbog sadakc i odrzavanja rodbinskih vcza Allah pniduzava 
^voL i Cuva i-jd i:lc sirnii." U drugom sc hadisu koji prcnosi Ibn-Omcr kazc: "Ku su boji Gospodara i cuva 
rodbinske vczc - bit cc itlu produzcn zivot, uvccan iniclalt i zavoljct cc ga njcgovi." 
Na prvi po^k'd, smisao gore navc^dcnog hadisa mo^c sc uciniii oprcCnim rijcOima Uzviscnoga: 
"A kad konac njcgov dodc — ni za trcn ga nccc moci niLi odioziti niii ubrzati" fJiinus. 49), a takodcr i: 
■*Rcci: "Dan vam jc vcc ndrcdcn - no mozctc ga ni za cas jcdan zaustaviti nili ubrzali "(Scbc\ 30) 
Pel ipak, smisao (ivoghiidisii i navcdcnih kiir'anskih ^ijula moiicsudvoslriikupovLvali. Najpriju,pud ii hadiiU 
spomcniiiiinprodiizcnjcmzivota, mozcscpodrazumijcvatisrccauzivotiikaorcziiliatpokornostiUzviscmini^ 
7alim poivodcnjc vrcmcna u cinjcnju djcla korisnih za onaj svijct i, na kancu, poslcdcnost od uzaludnog 
troscn ja dragoc]cnog\Tcmcna u kralkomzivotii na ovom svijctii, pogotovo kad sc znadajc Allahov Poslanik^ 
salJallahu alcjhi vc scllcm, rckao kakojc zivoini vijck njcgovih sljcdbcnika kraci odzivolnog vijcka ranijih 
niiroda, lcmujczaloUzviscni,niiiTioosIulcnarodc,daoLcjlcuil-kadr, nockojajcvrcdnij(iodhi]jaduTT]jt:sud. 
Dmgiin rijccima, toznaci kako i odrzavanjc rodbinskih vcza mozc biti uzrokoin srctnog zivota provcdcnog 
u piikomosti ( Allahovu zadovoljsivu, RczuUai takvog ?(vota jc hairli ponxl koji covjck OHtavlja i/ascbe, 
dobra djcla od opcc korisli tc naraslaj podiiccn islamu i znanju, naraslaj koji cc ga sc lijcpim spoincnom 
sjccati i rakor njcgovc smrti. 

Drugo, U^vi&cni Allah mclcku smdi mo^c, npr., kaz:ali: "Zivol loga i loga roba, ako budo odrzjvao 
rodbinske vczc dug jc stotinu godiaa, a ako nc bisdc, sczdcsci" - budiici da Allah uaaprijcd zna hoce V\ 
laj i laj rob odrzavali rodbin^^kc vczc ili nccc. U Njcgovom znanju o iivolnom vijckii Njcgovog roba 
ncma nikakvc promjcnc (niti zaustavljanja niti ubrzavanja), dok sc u znanju mclcka zivot toga i toga roba 
nio?c povccavaii ili smanjivati, na sio sc aludira i u rijccima Uzviscmiga: "!Svako doba imalo jc svoju 
Knjigu; Allah jc dokidao sio jc hlio, a oslavljao sto jc hlio; u Njcga jc Glavna knjiga." (Er-Ra'd, 3S-_^9) 
Dokidanjc i ostavljanjc. prcma tome, odiiosi sc na znanjc mclcka smrti, a nc na znanjc u Glavnoj knjizi 
(Allahovo znanjc), u komc ncma apsolulno nikakvc promjcnc. 338 cy^lllcyiifi 
<-rtjlr|;ll nigKi ALLAH UKAZUJE PA^NJU ONOME 
KOJl JE PAZLJTV PREMA RODBTNI Ait dUl ilnOj |J-4^J iJ-O LJU 5987. PRICAO Ml JE Bisr b. Miihammed, njemu 
Abdullah, a ovome Mu'avija b. Ebu-Miizemd da 
jc cuo od svoga amidzc Scida b. Jcsara, a on od 
Ebii-Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, 
sallallahu alejhi ve seliem, rekao: 

''Allah je stvorio stvorenja (IJude), i kad je zavrsio 
s njihovira slvaranjem, rodbinska je veza-rckia: 
*Ovo je mjesto gdje Ti se utjecem od prekidanja 
{rodbinskih veza)!" Jeste\ rekao je (Allah), 'hoces 
li biti zadovoljna ako budem ukazivao paznju 
otiome koji bude na tebe pazio, a da prekinem s 
onim koji Icbc biidc prckidao?' 
'Hocii, Gospodaru!\ odgovorilaje, 
'Neka ti bude!\ rekao je (Allah)/' 
Allaliov je Poslanik, sallallaliu alejhi ve sellem, 
rekao: 'Trocilajlc, ako zelite: 'Zar i vi ne bisle, 
kad bistc sc vlasti doccpali, ncrcd na zcmlji cinili i 
rodbinske veze kidali?*"^ 

5988. PRH^AO NAM JE Halid b, Mahled, njemu 
Sulcjman, a ovomc Abdullah b. Dinar da jc cuo 
od Ebu-Saliha, a on od Ebu-Hurcjre, radijallahu 
anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: 

"Rodbinska veza (er-rahim)"' ima korijen u imenu 
Milostivi (Er-Rahinan), pa ^oj) jc Allah rekao: 
"Ko na tebe bude pazio - pazit cu i Ja na njega, 
a ko te bude prekidao — i Ja cu s njim prekinuti! '" ^ ^ LB ^ AV 

^"J T -» 


* rf.-j «U ^ ^;> li! J;^ Jii^l jJi ^1 ^1 Jli g 

jii ^ ^j^ jii l^j i: j: dJii s:^ ^ ' ". ^-, p* ^ '* ' ^ 1 U arapsltom izvomiku upotrijcbljcna jc rijcc er-rahim, koja ima vise znaccnja: matcrica; majcina utmba; 
fig. nJL'dra; nuirinu, krvnii vc^a, rodbinska vcia, srodslvo. 

3 Muhammcd, 22, 

4 U hadisi-kudsiju koji prcnosl Abdur-Rahirian b, Avfstoji: "Ja sam Milostivi (Hr- Rah man); stvorio sam 
rodbinsku vczii {^cr-rahim - inajcinu utrobu; matcricii) I imc joj izvco od Svoga imcna. ' 

Iz istog korijciia izvcdcna jc i rijcc "cr-rahmch' (inilost)^ sto znaci da onaj koji kida rodbinske vczc kida 
VCKU milosii s Miloslivim. 339 SAHIHU-L-BUHARI 


ETItCA J ' ' J. ' r' r' 5989. PRICAO NAM JE Seid b. Ebu-Merjem, ji^lil; ;:>^!^l^lilA .MA^ 

niemu Suleiman b. Bilal, a ovome Mu^avija b. ^ , ' 

Ebu-Muzcrrid da jc cuo od Jczida b. Rumana, on l^^ ^j> sA^ u". ^-J^ u-r^^ o\^ 'J j^. j^^ 

od Urvca, aovaj odAisc, rsdijallahuanha, supruge 

Vjerovjesnikovc, sallallahu alejhi ve sellem, da je 

on (Vjerovjesnik) rekao: 

''Rodbinska je veza (er-rahim) korijen: ko na nju 

budc pazio - i ja cu na njcga paziti, a ko jc budc . iiiiai L^ilai °Ja\ ilL^j L^JJsj j^ iA-i 

prekidao - i ja cu s njim prekinuti!" 


UKAZIVANJE PAZNJE SVOJOJ RODBINI UHjj >^>Jt Jjj ijIj 5990. PRICAO Ml JE Amr b. Abbas, njemu 
Muhammed b, Dza'fer, a ovome Su'ba da je cuo 
od Isma^ila b, Ebu-Halida, on od Kajsa b, Ebu- 
Hazima, a ovaj od Amra b, Asa daje rekao; 
**Cuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi 
ve sellem, kad je, ne skrivajiici, glasno rekao: 
Torodica Ebu... nije moj zasdtnik! Moji su 
zastitnici Allah i ccstiti vjcmici!" 
(Amr kaze: "U knjizi Muliammcda b. Dza'fera 
poslije rijeci Ebu nema nista.") 
Anbesa b. Abdul-Vahid dodaje daje cuood Bejana, 
on od Kajsa, a ovaj od Amra b, Asa daje rekao: ''Cuo 
sam Vjerovjesnik a, sallallahu alejhi vc sellem, 
kad je rekao: \.. ali sam prema njima pazljiv'' 
{tj. prema rodbini cinira dobrocinstvo)."^ jj - - J ^; ^ lU IL'IC ^^li; ^^ j^U biii . S V 

V - ^ ' "' 

" H- ^ "^ 

^\ j:s y\ jii 14^^ i^L-i ^: l;S^ l;l^ Osnovno znaccnjc rijccj "bcllc-jcbullii ,kojajc iipclrijcbljcna u ncivcdcnom hELdJsujcsl"nakvasiiJ, natopJEi^ 
navla^ili", a figurativno. "ciniti dobro. pa/ili. biti Ijuba^an prema svoji.^j rodbini" U drugom hadisu. u koiric 
sloji; ''Osvjczik'svoju roclbinu. niakarsdamom!"-lojcjosotilijij. Tu sc kidiinjc rodbinskih vj^a usporcdujc 
s valmni, a odrzavanjc s vodoni, koja jc svojom hiadnocom gasi, ili sa siihnm, zcdnnm i ispucalom zcmljom, 
bcz igdjc icoga zclcnog, na jcdnoj, i ubilnom kisom poslije kojc. kad na obamrlu zcmlju padnc, odjcdnom 
SVC pacnc rasti. cvjclati 1 bujali, na dniyoj strani. Tako jc i s rodbinom koju, kad 5C zaposlavi, kciTaktcnsc 
otudcnosl, pakosl i rnrznja, a kadjoj sf ukaziijt pai^nja, - Ijubav, cisloiai privrzcnusE, 

Ncvcvi ka7C da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, ovim zclio rcei; '^Moji su prijatclji ccstiti 
vjcrnici, lako su mi po srod&lvu dalcko, a nisu mi prijalciji ncvaljali ncvjcmici, makar mi po sradslvu bili 
i bliski," Kurlubi kaze da jc smisao hadisa da iikiizc na poircbu prckidanja prijatcljst\a 11 vjeri izmcdu 
vjcmikti i ncyjcmika, pa makar bili i rajblizi rodaei, Drugim rijecima, kaodiijc rcceno: "Ja sc nc prijalcljim 
ni s kirn zbog smdstva; Uzviscnog Allahaj zbog Njcgovc ncizmjcrnc blagndati prema Svojim roboviina, 
volim; radi Allahova 7adovoljstva volim i svc ccstite vjcrnikc; prijateljim sc sa svim vjcmicima i ccstitim 
Ijiidima bcz obzira da li su mi oni rod ili nisu." 

U istom sc smi&lu od Ebu-Hurejrc, radijallahu anhu, prctiosi da jc Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve 
sellem — kada su objavljcnc rijcei Uivi&cnoga: "I opominji rodbinu svoju najblizu i budi Ijubji^an prema 340 cy^yicyiifi 
qijlodlaiaia Ebu-Abdullah (Buhari) kaze: "Bi be/aho 
(spomenuta rijec hadisu) lako se navodi. Medul Jm, 
bi belah'ha jc boljc i ispravnijc, dok za bi bdaha 
ne znam daje ispravno.*' 

UKAZIVANJE PAZNJE RODBJNI 
NIJE UZVRACANJE ISTOM MJEROM-^ 


5991. PRICAO NAM JE Muhainmed b. Kestr, 
njemu Sufjaii, a ovome A'mes da je cuo od 
Hasana b. Amra i Fitra, oni od Miidzahida, a on 
od Abdiillaha b. Ainra (Sutjan kazc da A'mcs 
nc navodi, a Hasan i Fitr navodc prcnosioca do 
Vjerovjcsnika, sallallahn alejhi ve sellem) daje 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
"Rodbini paznjii ne ukazuje onaj koji na paznjii 
uzvraca paznjom, ncgo onaj koji na nju pazi i onda 
kad inu je ona (paznja) od drugih uskracena." 

O MUSRIKU fIDOLOPOKLONIKU) 

KOJI RODBINI UKAZUJE PAZNJU, 

AZATIMPRJMI ISLAM J ' y ^ ' " " '^ 

^ >; S^ '^'/j * ^1 J! j^^\ ^ J # 5992, PRTf AG NAM JE Ebu-Jeman, njemu 
Su'ajb, a ovome Zuhri da je cuo od Urvea b. 
Zubejra, a ovaj od Hakima b. Hizama, koji mu 
jc kazivao daje upitao (Vjerovjcsnika, sallallahu 
alejhi vc sellem): ''Allahov Poslaniee, sta mis!is 
hocu h za ono cemu sam vodio racuna u doba 
neznanja (dzahilijeta) — paznju prema rodbini, 
osiobadanje robova i miloslinju - imati nagradu?" 
Hakim (daljc) kazc da mu jc Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: "Primajuci 
islam, zadrzao si ranije ucinjena dobra djela/' J r- X t -rc . lUjr \:.'jy^\ ogi jA l^j^ .o^<\r ^ st: vjcrnicima koji Ic slijcdc! ' (Es-Suara, 214-215) - pcizvao Korcjscvicc i rcdom ih, i blizc i daljc, opomcnuo^ 
obraiivbf sc na kraju svojoj kccrui Falimi rijccimn: "FaCima, spasaviij sc odvalrc.jcrvamJEk kod Alliiha nccu 
moci njtnalo pomoci, osim sto sic mi vj rodbjna, pa vas pazjm!" 

Tri su obljka iikazivanja paznjc rodbini: paznja, uzvracnnjc na paznju i uskracivanjc paznjc. Prvoin sc 
vrstom korjslionaj koji uvijck prii?a vise ncgo sto dobiva,drugom onaj koji pruza onoliko kolikoi dobiva, 
a Irccotn onaj koji uoptc nu uzvraija paznju, ili uvijck nudi manjc ncgo S[o dobivci. 341 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA Od Ebu-Jemana takoder se prenosi da je rekao: 
"Etehannesu'^ (ciivao sam se). Ma'mer, SalJh 
i Ibn-Musafir takoder kazu da jc rckao: 
"Elehti/mesit" (cuvao sam se), dok Ibn-lshak' 
kaze da rijec "et-tehannus'' znaci "et-tebermr" 
(dobrostivost). Takvo misljenje prenosi i Hisam 
od svoga Dca.^ " ^ ! 


. >u> ^»0^ O ONOME KO JE TUDOJ DJEVOjClCl 

DOPUSTfO DA SE IGRA S NJIM. POLJUBIO 

JE I S NJOM SE SALIO - : u 


5993. PRICAO NAM JE Hibban, njemii Abdullah, 
a ovomc Halid b, Scid kako jc cuo ud svoga oca da 
mu je Umm-Halid bint Halid b. Seid pricala: 
''Dosia sam, u ziitoj kosuiji, sa svojim ocem kod 
AUahova Poslanika, sallallahu alcjhi ve sellem, pa 
(mi) je on rekao: 'Seneh. setieh!' 
Abdullah kazc da to na abcsinskom znaci "bascnc'' 
(ah, stoje lijepa!) Pocela sam se igrati s madeznm 
- pecatom vjerovjesnistva, zbog cega me je otac 
naruzio,alimLijeAIlahovPoslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, rekao: Tusti je!\ a zatim se obratio 
mcni: *Nosi i deri! Nosi i dcri! Nosi i dcri!'"^ 
Ove sn rijeci, kaze Abdullah, presle u izreku.'^ 


^ ^JjIJ 


^-i cJii -L^ ■; Ju a,- 


Jli J s^'} 5^1 ^Li. ^S i ». w 


^ ^ f ■- K ' ^ 4u1-Lp [bn-[shak u svomc djclu "f.ivolopls lyerovjesntkav" ka^c: "Priciio mi jc Vchb b. Kcjsan da jc cuo kad jc 
Abdul bh b. Zubcjr rckao Ubcjdu b. Umcjru: 'Ispricaj mi kako su izglcdali pr\j znaci vjcmvjcsnistva'-pajc 
Ubcjd, u momc prisusU'u, rckao: ''Allahov sc Poslanik^ sallallahu alcjhi vc scllcm, svakc godinc osamljivao 
po jcdan mjcscc u pccinf na brdu Hira f lamo sc prcdavao razmisljanju. To jc bio nacin kurcjscvickog 
Lzrazavanja poboziiosti u prcdislamsko doba,'' Na Ic ziiakc vjcrovjcsnistva ukazujc sc i u hadisu koji 
prenosi AiSa. radijallahuanha, a ukomcjc rijcc "jctchanncsu" upolrijcbljcnauznaccnju" jclcabbcdu", 

Ovim sc misli da jc rijcc ""ci-tchatinus" prolumaccna kao"ct-tcbcmir" (dobrostivost), 

U smislu: "Dao Rog, paih jos mnogo, boljiih i Ijcpsih obukia i uzdravljui rahailuku podcrala!" 

Tj. vrcmcnom su ovc rijeci mcdu svijctom prcsic u izrcku i postalc izraz blagoslnva onomc koji kiipi 
ill obucc novii odjccu ili dio odjcc^;. 342 
cyiiill cyli£i ^^ <^ jloJl g.'/^^^ » ISKAZIVANJE MILOSTI ^U^i^ 4-^3 JjJ! l^j ^1. 

PREMA DJETETU TE GRLJENJE 
1 LJUBLJENJE DJETETA 

SabitprenosiodEnesadajerek:ao:'*yjerovjesnik, IJialX-^Q j^j^iJi^i^j^^iijiij 

sallallahu alejhi ve sellem, uzeo je Ibrahima, 

poljubio ga i pumirisao/* ■ *^^^j 

5994.PRJCAO NAM JE Muaa b. Ismail, njemu ^^^bJl^J^C^l^^ JlSl^.M^i 

Mchdi, aovomclbn-Ebu-Ja'kubdajccuoodEbu- ^ * - ^ * : > :, ^* 

Nu^ma,kojijekazivao; ^Ju^^^\^\j^C.ji^_^^J\:^^ 

"Bio sam (osobno) svjedok kad je Ibn-Omera ^^^i ^^ j^^^jU^^^V lluli 

jedan covjek pitao za krv komarca, pa ga je ''■- ' - ^ -/ 

(Ibn-Omer) upitao: ^Odakle si ti?^ 1j>:i ji J1>J1 U! > JlS i:i^ JUi 

'lzlraka\Ddgovoriojc,Tada jc{lbn-Omcr)rckao: _ v --- ,,•.,. ^ . t. - 

Toglcdajteovoga!'Pitamezakrvkomarca,aubili 0^^ 'j^ -^J ^-^^ T' ^^ ^^^^^ ^1 

su Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, '-li-u' u* jj;^ ^Jjl Jj^'. ■-- 'Jj! 
sina {tj. umika Husejna)! Svojim sam usima cuo ' -; - -: 

kad jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scUcm, ^^isi^ 

rckao: 'Njih su dvojica^ na ovome svijetu moja 
dva (cvijeta) bosiljka/"^ u ^ .^ ' ,:^^^? . r'.. A .<^ ^ 5995. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu Z^ U^l d\^\ j? ^j^ M^o 

Su'ajb, a ovomc Zuhri da jc cuo od Abdullaha ■: -, r ,, . » . -i. - - * ,i 

b. Ebu-Bekra, on od Urve b. Zubejra, a ovaj od ^^ f^.o^Jtf^ ^^ ^^ l5^>^^ j^ 

Aise, supmge Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ^-^.^^ ^^3 il;U jl J:^!^:]]^ ^ ;};; 
ve sellem, koja mu je kazivala: ''Dosla mi je ^^ ' ^ , ' -^. . 

prosjacecijedna^enay dvjemadjevoj^icama. Kod J^^ ^^' ^ ^^y*' ^"^^ ^^ '^'^ 
mcnc sc zatckla samo jcdna jcdina hurma, pa sain Guvoruci lo, Ibr-Omcr. riidijiillahu anhumii. nijc rtiisljo konkrctno na spomcnulog covjcka, ncgo jc hlio 
ukazati na ncmilosrdnost Iracaiia opccniio i njihovQ ncdtiraslost u parcdcnju sa stanovnicima HJdzoza u 
iskEi^ivanju poslovanja prcma thli-bcjlu, Mogucc jc da jc Ibn-Omcr kasnijc i (.Klgovorio na poslavljcno 
pjlanjc^ tj. o krvi komarca, jcr mu kao uglcdnom ashabu njjc dolikovalo da znanjc, ma o ccmu se radJIo^ 
priiaji i nc kazc ono sto zna, pogotovo sto nista nc uka^ujc na toda jc spomcnuti covjek, bilo izbliza bilo 
izdalckii, imao ikakva iitc&6i u Huf^tjnovu, radijallahu jmhu, ubisivii, 

Tj, njc^ovi unuci Hasan i Huscjn, radijallahu atihuma, Za Hasana sc sumnja da jc otmvan u Mcdini 
50. g. po Hidzri (670. g.), dok jc Huscjn ubjjcn na Kcrbcli u Iraku 10. muharrcma 61. god. po Hidzri 
(1 0. dcccmbra 6S0. g,), gdjc jc i ukopan. 

Nazvao ih jc cvjctovima bosiljka jcr se djcca Ijubc i mirisu poput bukcia cvijcca. Oni su mu bili najdraza 
ovosvjclskii blagodal kojom ga jo Allah pocaslio i prcma njima mu Ijubav iilio. 

343 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA joj je dala, ali Ju je ona popolovila djevojcicama, 
azatim uslala i izisla. Domalo je usao Vjcrovjesiiik, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, pa sam mil to ispricala, 
a on recc; "Ko bilo cime opskrbi ove djevojcicc i 
prema njima lijepo posUipi - one ce mu biti zastita 
od vatre.'"' XT' yr " ■^-' ^1 


5996. PRICAO NAM JE Ebu-Velid, njemu Lejs, 
a ovome Seid Makburi da je cuo od Ajnia b. 
Siilejma, a on od Ebii-Katade da je kazivao: 
*Mzisao jc prcd nas Allahov Poslanik, sallallahu 
alcjhi vc scllcm, s Umamom bint Ebu-As- na 
ramenima i tako (s njom) klanjao, spustajuci je kad 
bi bio na niku'u, a dizuci je kad hi se on dizao"^ >t ,',. i:iA^ ^n u^j.^ aJjji jr\ ljat^ .o^qn ,^r& Lj_k>- *-lL- |V J j^-f- Lj-L>- oj^l J-jt^ ' ■-.- ' -t 11 ^Lilj ■# ^1 blL^ ^> JU £ilS ^1 

L " "- ' " - -^ 5997. PRICAO NAM JE Ebu-Jcman, njemu 
Su'ajb, a ovome Zuhri daje cuo od Ebu-Seleme b, 
Abdur-Rahmana,aonodEbu-Hurcjrea^radijallalm 
anhu, daje kazivao: 

"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
puljubiu jc Hasana, sina Alijinog, u prisustvu 
Akre*a b. Habisa Temimija, koji jc kod njega 
sjedio, pa je Akre' rekao: 'Ja imam desetero 
djece, ali nikada nijedno nisam poljubio!' Tada t H ,'. 


^ 
^ 


1 U nckolilco drugih verzija ovog hadisa sloji: "Komc ovc djevojcicc budu kQsnja, pa prcma njima lijepo 
poslupi - one CL" mu bill zjSUIji od valrc." U hadisu koji prcnosi Tbn-Abbas, ci biljezi g:i Taburi, dtidaje sc: 
"... pa ih odgoji, njima sc ozcni i lijepo prema njima poslupi..." — dok u hadisu koji biljezi Ibn-Madzdzc 
stoji:",-, paih nahrani, napoji iobucc./'Izovih hadisa da &C7akljuciti kako sc obccana nagrada posti?c ako 
se one nastavc pomagali sve dok udajom ill na ncki drugi nacin nc izidu nakraj sa siromastvom. Upitan da li 
seobecana nagrada poslizc ako sc tako postiipi i prcma samojcdnoj djcvojcici, Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi vc sellem, polvrdno je odgovorio rijecima: "Ko ima djevojcieii. pajc lijepo odgoji, poduci i obaspc 
je blagjodatima kojima jc Allah njcga obasuo,-," 

2 Tj. kcerkom Poslanikovc, sallallahu alejhi ve sellem, kcerke Zejneb. 

3 Mozdii ovaj primjer mijbtilje polvrdiijc kdika je bilii Poslanikova, sallallahu Jilejhi vo sellem. milosl prema 
djctcm Ic objasnjava naslov koji nosi ovo poglavlje, jcr je i dijetc djclciovo dijcle. Allahov Poslanik^ 
sallallahu alcjhi vc scllcm, nijcscbi mo^aodozvolilidaucvijcli Umarnu, pajujc, bojcci sc da nc padnc, kad 
bi bio na rukuu i scdzdi, skidao na zemlju, a kad bi se digao, ponnvojc slavljao na ramcna, jerje primijelio 
da dijetc izgara (.kI radosti kad cc jc ponovo U7cli i poditi. Ncki i? ovog sluCaja izvlacc i'akljucak da 
pokazivanje miloslj prema djelelu mo2c cak ici i nauslrb skrusenosli, kojom trcba da i-idisc namaz. S drugc 
stranc, inozda jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, tako postupio kako bi prakticno pokazao 
drugima da je lo dtizvoljeno. 344 cy^illcylifi ^^ ^rtjlr|;ll nigKi i ^ je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, -Oil J^j -J] jki \j^'\ :^ ^ \S aJ^I 
podedao u njeaa i rekao mu: 'Ko prema dnmima . ... 

nijc milostiv* - nece ni drugi bili (milostivi) -^y.'^ji'cyo^i*^^ 

prciTia njcmu/''^ 

5998. PRICAO NAM JE Miihammed b. Jusiif, Olii- ll^l^ Jii-^:^ iu l51^ ,MSA 

niemii Sutlan, a ovome Hisam da je cuo od Urvea, , . , . 

a on od Aisc, radijallahu anha, dajc kazivala: ^^ ^^ "^ ^ "^-^ ^ r , ^ 

"Jedan beduin*' dosao ie kod Vierovjesnika. : *^^^t 'i,::r j. =• -,, r, ? ,,=? -i- * u^ 

sallallaliii alejhi ve sellem, i rekao mu: ^Vi Ijubite -- - -; 

djecii, a mi ne IJubimo!' ^ i]i;i;l j^ ^i jul ^^ ^ jjLL^ii 

Ja nisam kriv slo li ic Allah iz srca ukloniu - -^ 

milost', rekao mu jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi - ^^1 '^^ j^ '^1 ^y -^1 

ve sellem."^ 5999. PRICAO NAM JEIbn-Ebu-Merjem,njemu o^U^ J^W^j^ ^:j^ J l:,\eil^ .o^^^ 

Ebu-Gassan, a ovome Zejd b, Eslem da je cuo od „,.».. T . . ,','^ *. '.- r'- V 
svoga oca, a on od Omcra b, Haitaba, radijallahii ^*^ ^^ O^y^O^ r^ ^^- -J -Jf f ^1 anhu, da je kazivao: iP * ^1 J^ f-^' ^ ^i ,5^3 ^LkL^ 

*'Allahovu Poslaniku* sallallahu alejhi ve sellem, I ~' ^^ ^,.; ^^ "- ^' _ 

dovedenojezarobljenoroblje^ medukojimajebila ^^!l^ ^-^ V^ -^ .^^ 0^ *^>^ '^^ 

i jcdna zcna. Ona jc mcdn robljcm trazila i dojila .-j. ;°: - jfr >;-^] ^, ■ ^ : -r^-^ 

djecu,'^a kad jc pronasla (svojc dijclc), priljubila ■ " ; v "- 

ga je uza stomak i podojila, Tada je Vjerovjesnik. "^J^ t^M ojy' f?. l^\ i3 JUioLi-^lj 

sallallahu alejhi ve sellem, upitao: 'Sta mislite da - -; -^ , .. - .-> a 

h bi ova svoje dijete bacila ij valru/ ^ - '^' ^ \ 4 Ovim jc odgcivorom Allahov Poslanik, salliillahu alejhi vc scllcm, /tcMo uka^^iti Akrc'uda Ijubljcnjc djccc 
j drugih, bcz obzjrajcsu li oni ukucani i bliza rodbina JM nisu, nijc zrak ncodoljivc strasli, rcgo izraz Ijubavi 
i milosti koja sc osjcca prcma njiina, 

^ O Akrc*ub. Habisu Tcmimiju bilojc vise govora kad je tumaccno kur*ansko pnglavljc El-Hudzurat (Sobe). 
Bio jc ji:dan ud onih cijc je srce pridtibivono^ p^ije primio islam i kasnije bio ecslil vjt'mik. 

6 Mogutc jc da se radi o u prclhodnom hadisu spomcnutom Akrc\i, ali i osasvim drugom sKicaju; njih je, 
po svoj prilici, bilo vise. 

7 Tj. akojc iz tvoga srca Allah uklonio milost, jati jc nc mogu vratiti. 

8 Ziimbljunici iz plcniijra Hi;vazin. 

9 U dnigim vcrzijama ovog hadisa umjcslo glagola "Icskf" fnapojili, diili dapiju)upnlrijt:blji;njuglagtil 'Mesa" 
(traziti^ zurili). U vcrziji ovog hadisa koji kazujc Ismaili sloji: "Kako bi aa kojc dijeic nailazila^ zadojila bi 
ga, a kadjenaSla{svoje)dijetc, uzclagaje, priljubila U7a stomak i podojila." 1? kontcksta hadisa ra7umije 
sc dajc svojc dijctc bila izgiibila, pa joj jc mlijcko u dojkama poccio navirati i miiciti jc. Zato bi, kada bi 
naisla na kakvo dijetc, u?ela ga i zadojila, kako ba ubla7ila bol, a kada je nasia svojc dijclc, u^cla ga jc 
i prigrlila kako bi ga podojila. 345 SAHIHU-L-BUHARI mm ETitCA 
'Ne bi',' odgovorili smo, 'ako bi mogla (izbjeci) 
da ga ne baci/ Potom je (Vjerovjesnik, sallallahu 
alcjhi vc scllcm) rckao: 'Allah jc milostiviji prcma 
Svojim robovima- ncgu sto jc ova prcma svumc 
djetetu! 1" ■ . -; ALLAH JE MILOST DAO »> 5;U i^jJI M J*» oU 

USTOTINUDUELOVA 6000, PRICAO NAM JE Ebu-Jeinan Hakem b. ji:^l^U^^l jgi_j.lL:;-x^.-;' • • 

Nafi' Behrani, niemu Sii'aib, aovome Zuhri da je ,'.'-.;>.! „ » - .: 

cuo od Seida b. Musejjeba, a on od Ebu-Hurejre '-^ -, -^ "^jrf o^ s-t*— J^=^ 

da jc kazi vao: # ^1 J ^^ ,lx^ jli rJ;^ Li j! >_iai 

110 yam Allahova Poslanika, sallallahu alcjlii VC ' , r^ , ^-. . , ^ ^ '-^ . 

sellem, kadjerekao: *Allah jemilostdaou stotinu "-^ di-^U ^^ ^U aj-^Ji ^iji Ji^ 6^_ 

dijelova: kod Sebe je zadrzao devedeset i devet ,-■» ,-(1; - Vn- s-' ' ' ■-- --■- 

.. . . , . . ^^^ ^"^j^' J ^y^j ^^^ J^ — 'J ''■' — ' 

dijelova, a na Zemlju je spustio (samo) jedaii. ^^ _'- ,„ ' ' 

Od togjc (^icdnog) dijcia samiloststvorcnjajcdnih ^^^ jii-^i:^l^t'jjrl^^ir^^^lj 
prema drugima, pa i to sto kobila dize svoje kopito 
sa zdrebeta^ bojeci se da ga ne povrijedi. 1: 1" - *C««i> o\ ^I-l>- U jJj ^ U^L>- ^^^i Tj. nikadfl ga dobrovoljno nc bi bacila. 

U hadisu kojj od Encsa biljczc Ahmed i Hakim stoji: "Vjcravjcsnik. sallallnhu alcjhi vc scllcm. s gnipom 
ashabanaisaojcpulcm na komcjcbilo dijctc, pa sc njcgova majka. kadajc uglcdala Ijudc, pobojalada joj 
gu nc zgazc, Icjo, Irccci da gu Ui^mc i skUmi t. putji. puccia vikali; 'Mojc dijclc! Mujo dijcic!' VidjcvSi lo» 
ashabi su rckli: 'Ova svojc dijctc nc bi mogla baciti Qvalm' - na siojc (Allahov Poslanik) dodao: 'Ni Allah 
Svuga prijaiclja nccc bacici u valrul' 

Rijcci "bi ibadihi" fprcma Svojim robovima), kojc &q upotrijcbljcnc u hadisu, iako imajii npcc znaccnjc^ 
iskljucivo sc (.Klnosc na robovc vjcmikc. kao sto stoji i u rijccima U^viScnog: "A niilosi Moja obuhvada 
svc; dat cii jc onima koji sc biidu grijcha klonili i zckal davali, i onimn koji 11 dokazc Nasc budii vjcrovali. 
(El-AVaf, 156) - >^ 346 
cy^ill cylifi ^^ <^ jloJl 0}f\^ UBISTVO DJETETA i^ JSI ^i aJ^ ^^J" Ji^ -l^ 
IZ STRAHA OD SIROMA§TVA 

6001, PRICAO NAM JE Muhainmed b. Kesir, ^^dilJC^f^^i^^lL^l^.^' ■ \ 

njemu Sufjan, a ovome Mensur da je cuo od . ..^ ^ ' -_ 

Ebii-Vaila, on od Amra b. Surahbila, a ovaj od J^j^ o"- ^{^ Cj^ l-M J g^ ij^ jj-^^ 

Abdul laha da ic kazivao: !^., *f i, "t »^ ,^ > :- "r,- ^, -^ — 

'Upitao sam (V|crovjcsnika, sallallahu alc|hi - " - ' - ^' ve scllcm); ^Allahov Poslanicc. koji je grijeh iJi iiiii ^} il ^b Jii^ it Jli ^1 
najtezi?', pa mi je rekao: 'Da Allahu, koji te je ^„ , '/^ ^^ ^^ ^ 

stvorio, pripises siidniga/ lIULI JS^U jiii^^ijjjj J^tfCj! Jli^^p 

'Akoji onda?', upitao sam, - - - . " . . ^' °: - - e; .' - - 

^Daubijessvojedijeteizstrahadacejestistobom\ J;^'} ^j^ ^ Lii>- oULi ^i ^^ Ju 

odgovorioje. ^^. ^ ^J,., ^ ^^ j^ ^^^^ 

*Akoji onda?\ upitao sam. ' -. - - 

'Da pocinis blud sa zenom svoga komaije', . C*^! U] lil Jl^ 

odgovorio jc, Potom jc Allah potvrdio istinitost 

Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, rijeci 

objavivsi: 'I oni koji se mimo Allaha drugom bogu 

aeklanjaju...'"^ 

STAVLJANJE DJETETA U KRJLO -^' ^ i^^' ff^-i ^^ 

6002. PRICAO NAM JE Muliammed b. Musenna, ^ ^ lik ^1 ^ iti' li^l;: . i - T 

njemu Jahja b. Seid, a ovome Hisam da je cuo .^^^ . ,: -- ^ 

od svoga oca, a on od Aisc da jc Vjcrovjcsnik, ^^ "^^ o^ w?^ ^^^ ^^ r^ ^ ;^^ 

sallallahu alejhi ve sellem, uzeousvojekrilodijete - ' '>>'^ _ . ,a , . - . ^. , p,, 

da mu protrija nepce, pa ga je ono pomoknio. - -; -. ^ ^ -^ 

Tada je on zatrazio da mu donesu vode, pa je iiiLi^Llpji 

(pomokreno mjesto) polio vodom. ' ' I Prijcvod ajcta u cjclosti glasi: "1 oni Icoji mimo Allatia dmgog boga nc mole, i koji. one kojcjc Allah 7abraTiio, 
nc ubijaja. osim kad sc na to ima pravo, i koji nc bludnicc; a ko to radi, iskusil cc kaznii." (El-Furkan, 68) 347 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA STAVLJANJE DJETETA N A BEDRO ^ J JJsSJl ^ ^^oiJl ^3 ijl; 6003. PRiCAO MI JE Abdullah b. Muhammcd, 
njemii Arim, a ovome Mu'temir b. Sulejinan da 
jc cuo ud svoga oca, on od Ebu-Tcmimc, ovaj od 
Ebu-Usmana Nehdija, a on od Usame b. Zejda, 
radijallahu anhuina, dajc kazivao; 
**Allahov Poslanik, sallailahu alejhi ve sellem, 
uzeo me je i stavio da sjedim na jednom njegovom 
bcdru, a Hasana (sina Alijinog) stavio jc na drugo, 
Potom ih sastavio i rekao: 'Boze, smiluj im scja 
sam im se smilovaor"^ 

Od Alije-se prenosi da je kazivao: '*Pricao nam 
Je Jahja, a njemu Sulejman, kako je ciio od Ebu- 
Usmana, dajc Tcjmi rekao: 'Ncsto mc jc abuzcia 
sumnja da sam pricao to i to, sto od Ebu-Usmana 
nisam cuo, pa sam pogledao i vidio da imam 
zapisano to sto sam cuo.'"^ fljU b^J- J_*^ -y, -Ullj-^ LJJlJ- .l''t *^; fij ijV- jl &J^ J-t J^^^ "^"-^dJ ftJ^ \^ 1J_j;:S^ ^jIp -^"-^y ^'J^ i>\^ Lj » . Da\njdi, kako prenosi Tbn-Tin, o navcdcnom sliicaju knzc: "Nc znam da li sc (o dcsilo u isto vri|cmc,jcrjc 
Usama stariji tid Hasana,./' To dajc Usama b. Zcjd dosta sUiriji ixi Hasana sa&vim jc jasno, jcrjc Hasan, 
kiidaju Vjomvjosnik, sallallahu alojhi vc suMcm, prcsi;lio n:i iihircl, imaoosam godina. a Usama dcvdnacsl^ 
po jcdniiTia, ili dvadcscin pn driigima. Zasigunio sc zna da ga jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc 
scllcm, za zivuia bio poslaviu za zapovjcdnika (cmira) vclikc vojskc koju jc namjuravai.], pod njcgovim 
zapovjcdnistvom, poslalj prcma Saimi, vojskc u cijcm sasiavii jc bilo i znamcnihh ashaba, poput Omcra 
i dr. Mogiiccjcdasctodcsilo kadajc Usama bio djccak od cctmacstak, a Hasan dijctc ixldvijc godinc, ili 
dajc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, iz nckog narocitog razloga (bolcsli ili slicno) Usamu. kojeg 
jc izuzctnovolio i prcma njcmubiojako njczaii, iizco u kriloda ^a utjcsi tcda mujc. u lorn Ircnutku, prisao 
Hasan^ P^ijc i njcga uzco, siavivSi jcdnog na jcdno, a driigog na dnigo svojc bcdro. 

Rijccjco Aliji b, Abdullahu Mcdiniju, 

Tj, po^umnjao jc dajc to cuood Lbu-Tcmimc, a on od Ebu-Usmana, ili dajc cuo od tbu-Usmana izravnu, 
bcz posrcdnika. Iz konlcksla sc da razumjcli kako jc moyucc da mu jc pr\o pricao Ebn-Tcmima kako jc cuo 
ovaj hadisod Gbu-Usmana» pajc poslijc srco Ebu-Usmana, koji mujc to polvrdio, ili da mugajc pr\o ispricao 
Ebu-Usman, paje poslijc srco Ebu-Tcmimu, koji mujc poivrdio dajc Ebu-Usman lo isLo i njcmu pricao. 348 cy^yicylifi 
^-rtjlrijll nigKi CUVANJE OBAVEZE DIO J£ IMANA 

6004. PRICAO NAM JE Ubejd b. Ismail, njemu 
Ebu-Usama, a ovome Hisam da je ciio od svoga 
oca, a on od Aisc, radijallahu anha, dajc rckia: 
"Nisam bila ijubomorna ni na Jednu zenu kao sto 
sam bi!a Ijubomorna na Hatidzu, kada sam slusala 
da je (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem) 
spominje - a umria Je Iri godine prije nego slo se 
on mnomc ozcnio, NJcgov Gospodar narcdio mu 
je da je obraduje dvorcem od draguija u Dzennetu. 
Znao je zaklati ovcu i (meso) od nje podijeliti 
njenim prijaleljicama.""^ ijLojVf ij-a AiUtil ^^^*jjs>< ^y '- ^c^' ,<^ l^jji. ^\Z-[ ^ Ju^ i:^J^ -1"£ <11 


-^^ Jr^ y ir^ f^ i^ '^^i J'. ZASLUGAONOGA 
KOJI IZDRZAVA SIROCE W^ J^stj c>c J-i«! i-iu 6005. PRICAO NAM JE Abdullah b. Abdul- 
Vchhab, njanu Abdul-Aziz b. Ebu-Hazim, 
a ovome njegov otac da je cuo od Sehia b. Sa'da 
dajekazivao: 

'' Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellein, rekao: 
'Ja i skrbnik airoceta ovako smo u DzenneUr 
- pokazavsi svojim kaziprstom i srcdnjim 
prstom,-'*^ -;. ..- >^ -,•■' 'S jJ- Jli rj^ J .V '-^ '-i^^i-LL^ -^'J^ JLi wjiijJi-^ ^ <iiJ4^ i2j^ .1-0 
a;^l Jlij iji^ ^l j j^l jil5j fl 4 Etic& b, Mjlik, riidijallahu anhu, prtmosi da jc Vjcruvjcsnik. t.allalliitiu jlcjhi vc icllcm. kadu bj ncSlo 
donitj, znao rcci: "Odncsitc ovo loj i toj jcr jc bila Halidzina prijaicljica ' U dnigom hadisa od Aisc sc 
prcnosi: *'Vjcrovjcsniku, sallallahu alejhi vc scllem. jcdnom jc prilikom dosia jcdna starica. paju jc upilao: 
'Kako sic? U kakvom stc slanju? Kako sic bill poslijc nas?' - 'Dobro, Allahov Poslanicc, ti si mi prcci i od 
ocai odmajkc/Kadajci/iSIa, upilalasamga: ^Allahov Poslanicc, otkudaovoliko/ammanjc/aovustaricu?' 
. pa mi Jc rckao: 'Aisa, una nam jc dulazila joi dok jc Halidia bila iiva, a Cuvanjc obavczc jc diu iinann.'" 

5 Sirocclom sc t.ma[Ri dijcic o?:;[alo bc^rjcdnog ill oba mdilclja do navrsonc godine punoljcCslva (sinnur-msd)» 
a skrbnikom onaj koji prciizmc brigu o njcgovii odjioja, izdrzavanju i skolovanju, svcjcdno da li sc radi 
o nckotn od rodbirc; djcdu, amid>i, bratu i si, ill re. To sto jc Vjcrtivjcsnik, sallallahu alejhi ve scllem, 
scbc I skrbnika siroccla usporcdio s kaziprslom i srcdnjim prstom skTbniku siroccta obccava dvijc vclikc 
nagrade nji jthircm: br/ uWak u Dzennet s Allahovim Ptislanikom, sallallahu alejhi ve selkm, i u njemu 
visok poloi^aj pored Allahova Poslanika. sallallahu tilcjhi vc scllcm. Isli palozaj Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi vc scllcm, obccao jc uglcdiioj i lijcpoj zcni koja ostanc bcz svoga muza, pa sc, omjcsto da sc prcuda, 
posvcli svojoj sirocadi dok ih ne odgoji. U merl'u* hadisu kuji prcnosi Ebu-Hurcjra, radijallahu anhu, sloji 
dajc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao: "Ja sam prvi koji cc otvorili dzcnnciska vrata. 
Tadacu ugledati jednu zcru paired sebc, pa cujc upitati: *Ko si i\'!\ a ona ce mi odgovariti; Ma sam zcna 
udovica koja ic pusvclila odgoju svojc sirocadi.'" 349 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA O ONOME KOJI SE BRINE O UDOVICI 

6006. PRICAO nam JE Isma^il b. AbduUah, 
a njeinu Malik da je cuo od SafVana b. Sulejma, 
koji kaze da je cuo VJcrovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem, kad Je rekao: 

"Onaj koji sc brine o udovici i siromahu jest kao 
borac na Allahuvii putu, ill kao onaj koji danju 
posti, a noc provodi u ibadetu.'' 
Pricao namje Isma'il, njemu Malik, a ovome Sevr 
b. ZeJdDejIi daJecuoodEbu-Gajsa, oslobodenog 
roba Ibn-Muti'ovog, a on od Ebu-Hurejre da Je 
od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, cuo 
hadis slican ovome. 


ONOME KO BRINE SIROMAHU 

6007. PRICAO nam JE Abdullah b. Mcslcma, 
njcmu Malik, a ovomc Sevr b. Zejd da Je cuo od 
Ebu-Gajsa, aon od Ebu-Hurejrea, radijallahu anhu, 
da Je kazivao: ''Allahov Je Poslanik, sallallahu 
alejhi vc scllcm, rckao: ^Onaj koji sc brine u 
udovici i siromahu jest kao borae na Allahovu 
putu'- a mislim da je rekao- dvoumi se Ka'nebi 
— 'kao onaj koji staino (nocu) bdije u ibadetu i kao 
postac koji ne mrsi.'" 


.^- ^li JJi^ iJJL: ^ ^^i.^ l51^ . ^ - V ^ * ^LUI 3? liul Jj—j Jii JIj c^ JjI ^j 350 cy^yicyiifi 
^-rtjlrijll nigKi MILOST PREMA 
LJUDJMA I 2IV0T1NJAMA' jfljUjJE^ ^>wUJ1 dA>^ LJU ' ^nf^' -ITS 6008. PRICAO NAM JEMusedded.njemulsma'il. ^ JiL:;.x^J^Wb'.i^j-C;b'^. VA 

a ovome Eijiib da je cuo od Ebu-Kilabe, a on od , '- „ ,„. '."r^ -— ^ :.-,. ? .^■ 
Ebu-SulejinanaMalika D. Huvejrisa daje kazivao: -z^ z' — -: ^ ' --: ^ 
''Kao mladici priblizno istih godina dosli smo ilLili i^'jiii iii ^j ^ ^1 Ll:5l J^ 
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i knd ,; .'; ^ , ^ ^,, ^.'^ . 
njega ostali dvadeset noci, pa Je. pomislivsi da ^^^J ^' ^^^' ^^ -^ ^^ 0^.-^ '-^ 
smo pozeljeli svoje najblize, iipitao koga smo sve j^^ ^^ ^^j ;^r-^^(^^ ^j j ^^: ^ 
od svojih ukiicana ostavili, te smo mu ispricali. i '^ "' ^ "^ ^ ' "- 
Bio jc njczanimilostiv, panam jc rckao: "Vratitc ^j!^j ,i^>^ 1*^^^' J! '^'^j' J^ 

se svojima,- poucavajte ih (islamu), naredujte im i ^' . —i^ ,:.. 't >^;. r^i f-^ 

klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. - ^ "^ -. " 

Kada nastupi vrijeme namaza, neka jedan od vas . i^^IlilJjjlil^i^iliJOj^i 
prouci czan i ncka najstariji mcdu vama budc imam. i»» 6009. PRICAO NAM JE Ismail, njemii Malik, 
a ovome Sumejj, oslobodeni rob Ebu-Bekrov, 
da jc cuo od Ebu-Saliha Scmmaiia, a on od Ebu- 
Hurejre da je Allahov Poslanik, saliallahu alejhi 
ve sellem, rekao: 

**DokJeJedan covjek bio na putii, obuzela gajejaka 
^ed, paje pronasao bnnar, spiistio se u njega i napio 
sc. Zatimjc izisao i zalckao psa kako dascc i od zcdi 
lize zemlju. Covjekje pomislio: ovaj je pas ozednio 
kao slo sam i Ja bio, pa se spustio u bunar, napunio 
papucu (vodom), uhvatio Je ustima i napojio psa, 
pa ga je Allah pohvalio i oprostio mu." 
''Allahov Poslanicc*, upitali su, "zar cctno i za 
zivotinje imati nagradu?" 

*'Za sve zivo sto ima dzigericu ima i nagrada", 
odgovorioje. .tv ', ^ ^ ^ ^ 

JiM iS^- J^J \^ ^^ ^ ^^ Jj^J ^^ 
IjJii iJ \^ ^ ''JJl 3^wj i^U^^ j_f^^ '^ .- e 


i,j» 1 U hadisu koji prcnasi fbn-Mcs^ud, radijallahu anhu. suiji: "Nccctc vjcrovati dok nc budctc samllosnil 
Rcklj su: "Allahov Poslanicc, svi smo mi snmiltisni/^ — "Nijc samilosi (u lomc) da ncko od vas budc 
samiloslan prcma svomc dnigiin ncgo (u tome) da sc budc samilostaii prcma svim Ijudima", rccc Poslanik^ 
saliallahu aJcjbi vc sellem. 

2 U drugoj vcreiji ovog badisa sioji: "Kako bi bilo da ic vralili; s\ojima pa da ih poiicavaic?../* 351 SAHIHU-L-BUHARI WM ETIKA 
^ ^ 6010, PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu ^ 4^ L;;:^' oi^l j? G^ -V^- 

Su'ajb, ti ovome Zuhri da je cuo od Ebu-Seleme at ^,^ . f.- ^ i- -: - - i, .t 

b, Abdur-Rahmana, a on od Ebii-Hurcjrc da jc ^' ^^^^ ^ ^*^ ^^ ^^^1 J^ lS.-^>5' 

**Allahov Poslanik, sallaMahu alejhi ve scllein, ■* v - ' ^ 

stao Je da klanja nainaz. a mi za njim, pajejedan ^^i i^i s^l^I J jij ^i^j jui i;^; 

beduijij dok je bio ii namazu, zamolio: 'Bo^e, ^ ^^ 

smiluj sc Ti mcni i MiihaiTuncdii, a ncmoj vise ^ ^^ ^ ^ ^-^' ^ '^y ^i ^-^j 

nikoine osim nasi' Kada Je Allahov Poslanik, ^ ;^„^ , , _, . - .^ ^ -rs ,-C ' r 

sallallaiiii alejhi ve sellcm, prcdao selam, rekaoje '^ ' ';^ J^j^^^ l^^ 

beduinii: ^Suzio si ono 5to je siroko!" -misleci na 

AUahovu milost."' \ \ 6011. PRffAO NAM JE Ebu-Nu^ajm, njemu ^U^.'L^/jlil^^- Jll^fl^ .1 

Zekerijja, a ovome Amir da je cuo od Nu'mana > , ^ . , /_ ' ^ >?, 

b. Besira, a on od Ailahova Poslanika, sallallahu J>:^->f-:i?^ic^^^^^ J>:^ J^ 

alcihi vc scllcm, da jc rckao: *Vicmi.kc ccs, , r,- - - -^ .- m-. ., *, *^ ^,,z 

u njihovoj mcausobnqi samilosti, Ijubavi ^ -^ v - 

i suosjecanju, vidjeti da su kao jedno tijelo: kad ^_^i \\\ x:X-\ jlir l^\^'i '^^\y^s 

oboli jcdan njcgov organ^ cijelo tijelo obuzme ,_ ' '^ ' '\ 

nesanica i groznica.''- - ^y*^^j ji^^. "-^^ y^ ^ ^^^ V^Ji^ 6012. PRTCaO NAM JEEbu-Velid, njemu Ebu- ^ ll> j.1 lil^ ^^JJI /ilil^ .i- n 

Avana, a ovome Katada da je cuo od Enesa b. , ^ ^ a . ^ 

Malika, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve ^ ^^ ^- tj^^ u^ ^,^ ^ lt^^ i^ '^^ 

scllcm, da jc rckao: t=.^.f'.f.'- -fr.^.r..: ,„■- 

"Ncma muslimana koji posadi vocku (sadnicu), " : ^ ^ -^ ^-^ ^^^ "-^ 

pa njen plod okusi covjek ili zivotinja, a da mu Co .Isli-^ij 015^1 
nece biti sadaka." I Iz Poslanikova, sallallahu alejhi vc scllcm, odgovora vidi sc da on nijc spomcniilom bcduinu odobrjti ovakvu 
dovu, jcrjc bio skri prcmaostalima, cak i kada st radi o Allahovoj milosti, Za ra?likii ixlovoga, U^viscri 
Allah isiicc otic primjcrc u kojjmii sc Njcgova milosl i oprosl tra^c za f^vc vjcmikc: "Oni koji poslijc njih 
dolazc govorc: ^tiospodaiii nas, opmsti nama i braci nasoj Icoja sii nas u vjcri prclckia, i nc dopiisii da 
u srcima na&im budc imalo ziobc prcma vjcmicima!" fEl-HaSr. 10) 

z Tijelo (.>bu7iina nesanica jcr sc nd bola nc rnozc zaspaii, a gro/nica jcr cijelo tijelo 7ahvati poviscna 
tcmpcratura, a nc samo oboljcli organ. [bn-Ebu-Dzcinra kazcdajcu ovoin hadisu iman usporcdcn s tijcloin^ 
a yjcmici s njcgovim oryanima. Slicno jc porcdcnje imana sa stablom plodonosnog drv'cla. a vjcrnika 
s njegovim granama.. 352 
cM3i[l c{tU£i H^ <!^ J^l 0}f\^ ^1' fi<V .'- '">';i:^V 6013. PRICAO NAM JE Umer b. Hafs, njemu ^^^jei^^^^/^^j^A'W 

njegov otac, a ovome A'mes da je ciio od Zejda '. ^ ' ^ ,^ . ^ ^ . ^ 

b, Vchba, on od Dzcrira b, Abdullaha, a ovaj od ^i-i^ J^s-^^ji^ij^^ J^^^/i. 

Vjerovjesnika, sallallahu alcjhi ve sellem, da je ,,„^; .. ^ - , . . , „. .„^ . 

"Ko nije samilostan prema dmgima — nece se ni i^*'N 
prema njemu bili samilosno. 31 3 'r^>- PAZNJA PREMA ICOMSIJI jkll. iU^il ^1. Uzviseni Allah kaze: l Allahu se klanjajte, \lLi^^\jSjjTj'ii\\jJ^\j)S^-^^Sjj 
i nikot^aNiemu ravnim ne smatraile, a roditeliiiTia *-- ..* -^ - . ' 

dobrocinstvo cinitc. - svc do njcci Njcgovih: ^-^ -- ; ;r^ '-^; 

"... ohole se i hvalisu/'"* f t ^ 6014. PRICAO NAM JE Ismail b. Ebu-Uvejs, Jij ^J J ^ J^l^l Lil^ .vU 
njemu Malik, a ovome Jahja b. Seid da je cno od .1 - ^ -- ^ . * 't 

Ebu-Bckra b. Muhammcda, on od Amrc, a ovaj od t^^' J^ ^ ^ ^ i^ ^^^ J^ ' ' j^ ' ' ^ . ^ - . -- a -- "' -ill ^j i^L^ J^ ij^ ^ jli ^^;^T Aise, radijallahu anha, da je kazivala: 

*'Vjerovjesnikjc, sallallahu alejhi vc scilcmj rekao: 

*Dzibril mi je neprestano preponicivao komsiju ^_J^ J-^^y. J'j ^ J^ #^ ^1 o^ L^ 

(paznju prema komsiji) da sam pomislio kako ce ' ' ^, ^^ , ' S -^ 

gaucinjtinasljcdnikom.'"^ ■ ^ji^^'^^^^j^^ U isUimsmislunavodi sc vise Poslanikovih^ sallallahu alcjhi vc scllcm, hadisa, npr: "Ko nc biidcsamiloslan 
prema Ijudima - ni Alliih next; prema njemu (biti samilostan)!"; "Ko ne biide samiloslaii prema i.inim;i na 
Zcmlji-ncccniOnajkojijeEanebu prema njemu (bit J samilostan)["; "Budi samjlostan prema on Jmakoji su 
nai^cmlji, pacciOnaj Icojijcria ncbu prema icbi biti(samilostan)[''U hadisukojibiljC7iTabcrani,aprcnosi 
gn Es'as b. Kajs, stoji: "Ko ne bude samiloslan prema musljmanjma — ni Allah necc (bib samiloslan) prema 
njemu!" [bn-Bcttal kaze kako se samilost koja se ovdjc trazi protczc na svc Ijudc, vjcrnikc i ncvjcrnikc, 
kiio i zivobnjc, u smislu da se gladan nahrari, 2fdan nnpoji. ugroi^cnom u novolji pomogne ild. 

En-Nisa, 36. Prijcvod ajcta u cjclosti glasi: "I Allahu ibadct cinilc i nista Mu nc pridruzujtc, a rodilcljima 
cinitc dobro. i rodacima. i sirocadima, i siromasima, i komsiji bliznjcm, i komsiji daljnjcm, i drugu pored 
scbc, i pumiku^ i onomc koji jc u vascm posjcda Allah, doista, nc voli one koji se oholc i hvalisu.^ 

Pod pojmom "komsija' podrazumijcva se i musliman i ncmusliman, i pobozan i onaj koji to nije, i prijatelj 
i ncprijatclj, i rodak i onaj koji nista nijc u rodu, Svako od njih, u ovisnosti o tome ko jc i kakav je, ima 
odredemi prava i du^nosli prema oslalim komsijama. Umerl'upred;iji kujubiljeii Taberani.aprenotii D^abir, 
stoji; "Tri suvrsic komsija: komsija koji imajcdnopravo-tojcviscbozac, koji ima pravo komsijskc paznjc^ 
komsija koji ima dva prava — [o je musliman, koji ima pravo komiijske paznje i pa^nje k(.ija mu pripnda 
po islamu i komsija koji ima tri prava - to jc rodak musliman. koji ima pravo paznjc koja mu pripada po 
islamu, paznje pi.i rodbinskoj vezi i pai:njc po komsiliku," Allahov jc Poslanlk, sallallahu alcjhi vc scllem. 
takodcr rekao da "nije vjemik onaj od cijcg zla nijc postcdcn njegov komsija.'' Sve u svcmu, prema komsiji^ 
ma o komc se radilo, ostajc obavcza da iriu sc zcli dobro, da mu sc pruzi lijcp savjct, da sc pozovc na Pravi 
pul i da mu se nc cini zlo. 

353 SAHIHU-L-BUHARI ^^ ETitCA 
6015. PRICAO NAM JE Muhamraed b. ■J i>: lil^ Jl^l. ^ ^' i^l-^ A'\o 

Minhal, njemu Jezid b. Zurei", a ovome Umer b. ' - , ., J 

Muhammcd da jc cuo od svoga oca, on od Ibn- j^>ji^J^y:j^^>jij^ ^-^ c^-^-i 

Omera, radijaliahu anhiima, a ovai od Allahova ,- ,. ,^ , * ,. -- -,,: -,., , 

Poslanika, sallallahu alc|ni ve sellem, da je rckan: ' '^^ 

"Dzibril mi je neprestano prepomcivao komsiju .iJV-ilillklii ^ .iXl j^-^j'tr^ 

{pa^ju prema komsiji) da sam pomislio kako ce ^ ^ -- - , - 
ga uciniti nasljcdnikom.' ^^ O GRIJEHU ONOGA OD ^fc '^j^ i^U V ^ ^! -^1^ 

CIJEG ZLA NIJE POSTEDEN KOMSIJA 

Jubikhunne zna.c\ jublikhunne, a mevbikan znaci , liJ4^ {\L'^) c4^ ^^>*^ii^ 

mebliken. 

6016. PRICAO NAM JE Asim b. Ali, njemu ^! l5ic J^ ^; ^Ut^ fil;- .vn 

Ibn-Ebu-Zi'b, a ovomc Scid, prcnoscci od Ebu- ^ e- "_,, - , - 

Surejha da je Vjerovjesnik, sallallahii alejhi ve '^^^^ "^'d^ -^.' i^^i^ ^^y^ 

sellem, rekao: ' "'ii ir ' V\\ -i- ' :'m -i- "ir 

*Tako mi Allaha, ne vjeruje! Tako mi Allaha, ne - " ^ ^ " - -— , 
vjeruje! Tako mi Allaha, ne vjeruje!" ajl^ jX ^ ^iJl JL" ^l J J.^ L^ ^} JJ 

"Akoto, AUahov Puslanicc?'\ upitali su. '. . , . ' ^ 

*'OnaJ od cijeg zla nijepostcden njegov komsija", ^ -' ^^-^ ^ j ^ . "^ '^__y. 

odeovorio je. '- > n- ^'' '* '.i'- --{,: '- ^''' 

Ispred njega (Ibn-Ebn-Zi'ba) kao prenosioci - " " 

unazad (od Ebu-Siircjha) slijcdc Scbaba i Escd b. ^j ^i J>\ j^ jU^] ^ 44*-^J ^^ 

Musa. Humcjd b, Esvcd, Usman b, Umcr, Ebu- 

Bekrb, Ajjas i Su'ajbb. Ishakprenoseodlbn-Ebu- 

Zi'ba, on od Makbnrija, a ovaj od Ebu-Hurejre. 


354 cy^yicyiifi 
qijlodlaiaia NEKA KOMSiNICA NIPOSTO 
NE POTCJENJUJE KOMSINICU UjjU] sju- i:j>i^ V s^t 6017. PRICAO NAM JE Abdullah b.Jusuf.njemu ii^ll^l^^ Ili^^^^^illi; i5jJ^ .lov Lejs, a ovome Seid (Makburi), prenoseci od svoga 
oca, a on od Ebu-Hurcjrc dajc kazivao: 
"Allahovje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellein, 
govorio: *0 zene muslimanke, neka komsinfca 
niposto ne potcjenjuje komsinicu, ni za ovciji 
papak!'"^ 

KOVJERUJEUALLAHA 

I SIJDNJI DAN NEKANE 

UZNEMIRAVA SVOGA KOMSIJU 

6018. PRICAO NAM JE Kutejba b. Seid, njemii 
Ebu-Ahves, a ovome Ebu-Hasin, prenoseci od 
Ebu-Saliha, a ovaj od Ebu-Hurejre da je Allahov 

Puslanik, sallallahu alejhi vc sclJcm, rckao: ^'Ko 
vjcrujc-uAllaha i Sudnji dan^nckancuznemirava 
svoga koinsiju!"'Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan 
neka pocasti svoga gosta! Ko vjeruje u Allalia 
i Sudnji dan neka govori dobro ili neka suli!'' fr rH ' '- -ir t ••' v-> v^^ :^ ^1 :r^ ^^1 > -w ^-^ 

t 

dlllj cv*3j c;^ ill-* ^^ 

J 3 

U f^. L L U 

" i ^ 

^ ^ ^ " ^ 

a-> uLT ^j '^ ^^ _^'ifi *};i^j ;ll Ovc rijcci mo^ imati dvojako znaccnjc: tj. ncmojlc smatrati bcznacajnjm da komsinica komsinici pokloni 
neSioStonijc vhjcdno.odcc^a noma nckcznacajnijckorisri. ill komsinicakomSinici niozckao7nakpa>.nje 
poklonili i ncsCo 5lo ji; simo J bcznacajno, 

Ovojc upozorcnjc upuccno prvcnstvcno zcnama zato slo suonc, po prirodi, sklonijc izlivu osjccanja Ijubavi 
i mr^nJL' nt:g<.i muskarci. 

Pod vjcravanjcm sc ovdjc podrazLimijf va polpiino vjcrovanjc. 

Tj. onaj k<ij( vjeruje u Allaha, Koji ga jc stvorio. i Sudnji dan, kada ce za sva svoja djcia odgovaraii i biti 
kaznjcn ill nagradcn, neka cini navcdcno. 

Ebu-Scjh II "Kilabui-k'Vbihu" navi^idi hadis koji prunosi Mu';ii^ b. Di^cbcl, a u koine se kazc: 'TTpilnli su: 
''Allahov Poslanicc, kojcsu duznosii komsijc prcma komsiji?', pajc on ixlgovorio: 'Da mupozajmis akood 
tcbczatra^i po^ajmicu, da mupomogncsakoodtchczatrazi pomoc, dagaobidcsako scrazbali,daniudas 
ako mil sla zatrcba, da ga pripazis ako osiromasi, da inu ccslitas ako ga kakvo dobro zadcsi, da mu izrazis 
sauCcScc ako ga kakva ncsrcca zadc&i, da mu odes na dzcna7u ako umrc, da bez njcgovc dozvok nc podi^cS 
vi&oko zgradu i nc ^aCvaras mu pogk^d, da ga nc uzncmiravas mirisom (jcla) iz svoga lonca osim ako ccs i 
njcmu zahvatiti. da i njcmu das kada kupis voca, a ako lo nc ucinis, onda ga krisom uncsi i neka tvojc dijcte 
s njim nc izlazi (napoljcj i limi; i^aziva njcgovo dijt;lc.'" 355 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA 6019. PRICAO NAM JE Abdullah b. Jusuf. njemu 
Lejs, a ovome Seid Makburi, prenoseci od Ebu- 
Surcjha Adcvija da jc rckao: 
*'SvojimsamusimacLioiocimavidioVjei"ovjesnika, 
sallallahu alejhi ve sellem. kada Je rckao: 'Ko 
vjenije ii Allaha i Sudnji dan neka pocasti svoga 
komyijii! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka 
svomc gostu pmzi njcgovu popudbinu!' 
'Astaje njegova popudbina, Allahov Poslanice?\ 
upitali su, paje rekao: '(Popudbina je) dan i noc, 
gostoprimstvo je tri dana, a preko toga je sadaka,' 
Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro 
ill neka suti!''* 


4 ti ^ji Oo i^j aIU- *jJ«^ _^ klUi tijj JL5 

. iij^ jl i;;^ jiil x^i ^.jjij jjL STO SU KOMSUSKA VRATA BLIZE, TO 
JE OBAVEZA PREMA KOMSIJAMA VECA ljI^V' ^^ ^j'>?J' J* ^b 


* ■ pi ^ I -r " - 6020, PRICAO NAM JE Hadzdzadz b, Minhal, <J^ b:^^^ Ji;U ^J ^U^ i^x^ a^^^ 

njemu Su'ba, a ovome Ebu-Imran, prenoseci od , ,. . ^ ^ ^ .- . ^ 

Talhe, a on od Aise, radijallahu anha, da je rekia: S^ '^^^ "^^ ^^ ^^J^ J^ ul?^^ J^' 

"Upitala sam: ^Allahov Poslanicc, imam dvojicn :- .,_ ,?,.,-. *.,.':_>= r-:- ,^ 

Komsija, pa nc znam komc bih pnjc ncstu ^ ^ ^ -^ 

poklonila!' 

'Onome cija su ti vrata blize',- odgovorio je." > /•'. '-i . a; ^ ^>i ji ju jAii u I Ibn-Bcllal navodi da jc Malik, upilaii sta to znaci, odgovorio: *^C_'asiitJ i pazili ga dan i noc i iri mu dana 
pruzili gosloprimslvo." Mcdulim, o lomc da li ovaj prvi dan ulaii u spomcnula Iri ili nc ima nckoliko 
misljcnja. Ebu-Ubcjd kazc kako to znaci da prcma gostu prvi dan trcba biti poscbno pazljiv J dobrostiv^ 
admgi i trcci dan iika7ivaniTiuu^>bicajcnupa7nJu,Casic6igaonim&tosc7atcknc,tcganalcori toga otprcmiti 
j opskrbiti za piu koMko mujc polrcbno do sljcdcccg mjcsla. Hatlabj kazc kako lo znaci da gosla, kada tck 
odsjcdiic, jcdan dan i jcdnu noc trcba poscbno pazili i prcma njemu pokazati dobroslivosi, a prcoslala dva 
dana casliti ga onim slo sc zaCckno. Kadii prudu Iri dana pruzanja gusloprimsiva ctjvjck jc skinuo sa scbc 
obavczu, i svc sto nakon loga ucini jest sadaka, 

1 Smisaojc ovog hadisa u tome da jc najblizi komsija najprcci jcr on, za razliku od daljih komsija, najboljc 
vidi &ta u kucuulazi i i? kucc i^lazi, sjcdnc, i Jcrccon, u sluCaju poircbc, najprijc pri treat i, s di^gc strane- 
Posloji nckoliko fehvalanja o lomc dokfc sc prolcztr komsiluk. Alija, radijallahu anhu, ka^c: "Ko cujc glas 
kada sc zovnc, komsija jc." Aisa, radijallahu anha, kazc: "Granica jc komsiluka cctrdcsct kuca sa svakc 
slranc." Drugi ka2u: "Ko s lobom klanja sabah-nainaz u d/iiiniji komSija li jc." 356 cy^yicyiifi 
^-rtjlrijll nigKi SVAKO DOBRO DJELO JE SADAKA 

6021. PRICAO nam JE Ali b. Ajjas, njcmu Ibn- 
Gassan, a ovome Muhamined b. Munkedir daje 
cuo od Dzabira b. Abdiiliaha, radijallahii anJiuma, 
a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, 
da jerekao: 
*'Svako dobro djclo jc sadaka.*'^ i . - 6022. PRICAO NAM JE Adem, njemu Sii'ba, 

a ovome Seid b. Ebu-Burda b. Ebu-Musa Es'ari 

da je cuo od svoga oca, a ovaj od svoga d jeda da 

jc kazivao: 

"Vjcrovjcsnik jc, sallallahu alejhi vc sellem, rekao: 

'Svakom je musliinanu obaveza sadaka/ 

^Asta ako nema (nije imucan)?', upitali su. 

'Radit ce svojim Rikama/ te ce tako pomoci i sebi 

i drugima\ odgovoriojc- 

*A sta ako ne moze, ili to ne ucini?", upitali su. 

*PoiTioci ce onome kome je potrebno\ odgovorio je. 

^ A sta ako ni to ne ucini?, upitali su. 

^Neka onda nareduje dobro', odgovorioje. 

'A sta ako ni to ne ucini?\ upitali su, 

*Neka se onda suzdrzi od zla/ i to ce mu biti 

sadaka\ odgovorioje/' ^ j^ lij^ hi Lil;^ p L^j^ . 1 ' n S r 4.1ij rJc3 OJIj |Uj^ Jli Jj^ J C}\3 \j^^ i r* " -- j-^T^r J^: ^ d\j JU ^j>iL M jl ^L ^Ij *-. Jb fl u i , ^xi ^ ^U ^\ ^ .ii__Ui JU 3 U nckolikti driigih vcrzija ovog hadisa dtidajc sc; "Svc sto coyjck potrtisi na svoju ccljad bit cc mu iipisaiio kao 
sadaka, i (svc)cimc coyjck cuvasvojobra^jCRtsadaka"; a zatim: "Dobro jc djclo (i ro) da svoga bratasrclncs 
vcdra lica Ic da Jz svojc kofc nnlijcs u posudii svoga biata"; i napokon: "Suzdrzavanjc od zla jcsl sadaka.^ 

4 Ibn-Bcttal kazc: "Ovim sc rijccima coyjck police na rad i privrcdivanjc, kako bi sc zaradila srcdstva za 
vio&titc potrcbc tc pamagarijc drugih, sjcdnc, i (zbjcgkiprosjaccnjc, sdrugc stranc, NjimasccovjckpotiCc 
ml dobrociostvo, sto vjic mozt% a kiida god oc budi: mogao poslici ofSlo od navcdcoog, mozc pnjuu na 
drugo. laksc, ' 

5 Ovo jc najbolji dokaz da i nccinjcnjc ncccga mozc biti scvap J dobro djclo. za razljku od shvalanja nckih 
aptilogciicara koji Ivrdc da nccinjcnjc ncCcga nijc djclo. OvEikvih primjcra ima jos mnogo, kao sto jc slut^aj 
s hadisima: "Ko naumi ucinili ncko lose djclo, pa sc prcdomisli i nc uCini ga — bil cc mu upisano dobro 
djclo' ; a takodcr i: ^^Dobro djclo bit cc upi&ano i onomc koji naumi uciniti ncko lose djclo, pa sc prcdomisli 
i nc ucini ga, Allahovii ZiidovuljiEva rudi..." 357 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA LJ JEPA RJJEC .%1\ ^ v^ r i Ebu-Hurejre od Vjerovjesnika, salJallahn alejhi ^-^^ UKJl ^ ^\ ^^ s^y* jA Juj 

ve sellem, prenosi da Je rekao: "Lijepa je rijec 

sadaka/'" 


? n 


J J 6023, PRTCAO NAM JEEbu-Velid,njeiTiuSii^ba, Jl^ v^ L::-^ ^JJ^ r' ^-^ "^'^^ 

aovome Ainr dajecuoodHajseme, aonod Adija 

b, Hatima da je rekao: 

''Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scUcm, 

spomcniio jc Vatru, pa jc zamolio Allaha da ga 

od nje sacuva i okrcnuo lice. Zatim je (ponovo) v-^ J^ V^i ^^^ ^ ^j^ j^' ?^ 

spomenuoVatru, pa je zamolio Allaha da gaod nje 

saciiva i okrenuo lice," 

(Su^ba kazc: ''Nc sumnjam da jc lo kazao dva 

put a.") 

"Zatim je rekao: 'Ciivajte se Vatre, inakar i 

polovicom hurme, a ako ni to nema, onda bar 

lijcpom rijecju!'" - > = jr- 


BLAGOST U SVEMU 

6024. PRK^'AO NAM JE Abdul-Aziz b. Abdullah, 
Djcmu Ibrahim b, Sa'd, a ovomc Salih dajc cuo 
od Ibn-Sihaba, on od IJrve b. Zubejra, a ovaj od 
Aise, radijallahu anha, supruge Vjerovjesnikove, 
sallallahu alejhi ve sellem, da je kazivala: 
**Jedna grupa Zidova usla je kod Allahova 
Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, pa su rckli: 
*Es-samu alcjkum!' (Smrt vama!).*' Aisa daljc kazc: 
''Razumjela sam sta su kazali, pa sam i ja rekla: 
'Nekajena vasotroviprokletst\^o!'Tadaje Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Aisa, 
polahko! Allah, zaisla, u svcmu voli blagost!' 
^Allahov Poslanice', rekla sam, 'zar nisi cuo §la 
su rekli?' 

*(Jesam i) vec saiu rekao: '1 varaa!\ odgovorio je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem." ^> " J- ** 

ll'L^ JJ15 ^J:^ f lUi \J\^ ^ jii J Jrj 

^= JfjUi j_^:j l: ^' J5 _;^ji J jj^n I Imcmk plijcni srcconoga komc scdajc. Slicno jc i s lijcpom rijcCju, kojajc7bag loga i na/vana sadakom. 358 cy^yicyiifi 
q^jloilLgii^pa 6025. PRICAO NAM JE Abdullah b. Abdul- 
Vehhab, njcmu Hammad b. Zejd, a ovome Sabll 
dajccuood Encsab, Malika kakoscjcdan bcduin 
pomokrio u dzamiji, pa su se oni pretna njemu 
uputili, ali jeAllahovPoslanik, sallaMahualejhi ve 
sellem, rekao: 

''Nemojte ga prekidati!" Zalim Je naredio da se 
doncsc kanta vodc, pa jc pulivcno (to mjcsto),^ ,, f, . > , v-c b^-^ ^U3JlJ> ^ ^I^P U^ .I'To 

^ " ^ * 

Jul ^1 1 Jul ,L^^ J Ji; iii;;il 5i ^U . '^ c 


VJERNICI MEDUSOBNO 
POTPOMAZU JEDNI DRUGE 4 *'° 6026, PRlf AO NAM JE Muhammed b. Jusuf, 
njemu Sufjan, a ovome Ebu-Burda Burejd b. 
Ebii-Burda da je cuo od svoga djeda Ebu-Biirde, 
a ovaj od svoga oca Ebu-Musaa da Jc Vjcrovjcsnik, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: 
*'Vjernici su kao medusobno cvrsto povezani 
dijelovi zgrade/ Zatim je isprepleo svoje prste. ' '., '^s 


t * '-u' 9^ 


6027. Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, 
sjedio kad je dosao jedan covjek da nesto upita ili 
zatrazi, pa se prema uama okrenuo licem i rekao: 
"Zauzmitc sc, bit cctc nagradcni, a Allah c-c prcko 
jezika Svoga Vjerovjesnika odrediti ono sto 
On hoce!"^ 


2 Muslim biljczi i sljcdcci hadis koji prcnosi Aisa, radijallahu anha: "Allah jc blag i voli blagost; naspram 
bl;kgoili diijc ono jilo nc dajt: naspriim ilragosli. 

3 U daigim vcrzijama ovog hadisa rormulacija jc ncslu dnigacija: "Vjurovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
kada bi mii ncko dosao da ga ncsto upita ili zatrazi, okrenuo bi sc prcma nama i.. " (hadis posrcdstvom 
Furjabija prcnosi Ibn-lshak, a bilJLvi ga Hbu-Nu'Eijm), ili: "On bi, kadEi bi mu ncko doSao da ga ncSto upiia 
ill zatrazi...", ili: "On bi, kada bi sjedio i kada bi mu dosao kakav covjek... ' Po [bn-Hadzcni Askalaniju^ 
mogucc jc da jc sam autor dao &a?ctu vcrziju, ili jc prcnosilac ispustio rijcci '^iza kanc" (kada bi), 
(Felhui-bari, 10/465) 359 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA o rijeCima uzvi§enoga 

"ONAJ KOJT SE BUDE ZALAGAO 

ZA DOBRO - BIT CE I NJEMU 

UDIO U NAGRADI, A ONAJ 

KOJI SE BUDE ZAUZIMAO ZAZLO 

- BIT Ce I NJEMU UDIO U KAZNL' ja^ dill j;i ^L, AALLAHNADSVIMBDI. HT Kiflitn znaci nesibitn (udio). Ebu-Musa kaze da ri jec ^x>>-l ( j^ ) i_f^j^ _*^^ ^^ v^ * J^ ' 
"kifhjni" na abcsinskoni znaci "dvije na^rade*\ 6028, PRICAO NAM JE Muhammed b. Ala', 
njemu Ebu-Usama, a ovome Burejd da je cuo 
od Ebu-Burdc, a ovaj od Ebu-Musaa da bi 
Vjcrovjesnik, sallallahii alejhi ve sellem, kada bi 
mu neko dosao da ga nesto upita ili nesto od njega 
zatrazi, rekao: 

''Zauzimajle se, bit cete nagradeni, a AJlah ce 
prcko jczika Svoga Poslanika odrcditi ono sto On 
hoce!" ^ ^ ^^ ui^ *':Wi ^ -l:^ 1:^^ .I'TA 


^' 


VJEROVJESNIK, SALLALLAHU 

ALEJHI VE SELLEM, NIJE BIO 

NI NEPRISTOJAN NI BESTIDAN 

6029. PRICAO NAM JE Hafs b. Umer, njemu 

^ 

Sii'ba, a ovome Sulejman da je cuo od Ebu-Vaila, 
on od Mesruka, a ovaj od Abdullaha b. Amra... 
PRICAO NAM JE i Kutcjba, njemu Dzcrir, 
a ovome A'mcs da jc cuo od Sckika b, Sclcmc, 
a on od Mesruka da jc kazivao: 
"Usii smo kod Abdullaha b. Ainra kada je s 
Mu^avijom dosao u Kuiu, pa je on, spomenuvsi J 1 jjj.,aLa V5 LJ:»^la '^ ^j^\ ^j£j j^ ljIj 


I'* I'* J * d - ' ' r = 

------1' ° --t "' .-''■V11 '■* ^ .^;^ Jj4-f^ l^^J 4li_^ J^ LU-J jLa jj^r^ 1 Tabcri u pa'danju s vjcrodostojriim lancom prcnosilaca navodi od Mutbahida da jc rckao: "Ovdjc sc radi 
o znuzimanju Ijudi jcdnih za drugc, tj. ko sc za nckoga zauzmc u dobru i on cc imati iidjcla u nayradi, 
i obrnuto: ko sc za ncboga zaiizmc u ncccmiistnjc lose i on cc iinali udjcia Qgrijchu, Oluda sc za zaozimanjc 
u dobru i ka^c da jc dova za vjcmika, a za zauzimanjc li zlu - klclva." 

2 En-Nisa, B5. 360 cy^yicyiifi 
qijlodlaiaia Allahova Poslanika, sallailahu alejhi ve sellem, -w^ '^^j S^-^ '^j^^ J! sj^ r:° f-^ 
rekao: 'Nije bio ni nepristojan ni bestidaii', -^^^ -,-..' > . , » - - ,^ 
dodavsi da jc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ^^ ^^^ ^-^"^ ^^ ^^ j^I H^ ^ "'- ve sellem, rekao: ^J najbolje od vas spadaju oni . LiUi^U-lJ^!^^^!^ jjl jj-^j 
koji su najljepseg vladanja/'' " ' ' ' 6030. PRJCAO NAM JE Muhammed b. Selam, 
njcmu Abdul-Vchhab, a ovomc Ejjub da jc cuo od 
Abdullaha b. Ebu-Mulejke, a on od Aise, radijallahu 

■J 

anha, da su Zidovi dosii Allaho\'u Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, i rekli; "Es-samu 
alejkum!''(SiTirt vama!), paje Aisarckia: ''Na vas! 
Allah vas prokleo i rasrdio sc na vas!" 
Tada jc (Poslanik) rekao: ''Aisa, polahko! Budi 
blaga i cuvaj se grubosti i nepristqjnosti!" 

Zar nisi cuo sta su rekli?'\ upitala je. 

Azar li nisi cula sta sam ja rekao? Odgovorio sam 
im, pa cc mcni biti uslisano ono sto sam im rekao, a 
njiina nece ono sto su oni meni (rekli)", odgovorio 
je Poslanik, sallallahu aiejhi ve sellem). L^ LL u:^i f %^ ^ j.^ \::j^ a^t ^ ^ '^ ^ 

^^ ib\^ 3j\j^ ,;^ fiui ijjul s > -* J %; J\i ^ -ii .Lj^'j j.1 ^^ioLij ^i jj^\j^^]j6C^^J'jLS^ih\^\: --S " : - ' *' 

" J jLi ii:^i b'^ ,i'r\ 603 1 . PRif AO NAM JE Asbeg, n jemu Ibn-Vehb, 

aovomcEbu-Jahja-tj. Fulcjh b, Sulcjman-dajc _.-,,„, ^ , „ *? - -^ 

cuo od Hilala b. Usame. a on od Enesa b. Malika, ^ ^^ y. ^ '^ J^ j? ^5^1 

radijallahu aniiu, da je rekao: 

''Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije 

vrijedao, nije bio beslidan i nije proklinjao, nego ^Lii Vj Lllii Vj l?£^ j^. ^ 1 ^^^ ^ JU 

jc, kada bi nckog od nas ukoravao, govorio: 'Sta 

muje, celo mupalo na zemlju!'''^ 'Cfi ^1 jc^ J kiUU 1^ |_jjl ^ oU*l ^ J^ 


r ^ 3 Tj, pao na lice, pa mu jc prasina prioniila ?a Ccio! Malo jc vjcmvatnii da sc ovim htjcio rcci: pao cclora 
na zcmljii ii namazu. pa za njcga prjonula prasina jcr sq za ovu uzrccicii znali i prcdislamski Arapi, prije 
ncgo su znali za polozaj ccia u nainaziL Prijc cc biti da jc to izraz skrctanja paznjc na potrcbnu poniznost i 
skmmnoil. 361 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA 6032, PRICAO NAM JE Amr b. Isa. njemu 
Muhammed b. Seva", a ovome Revh b. Kasim da 
jc Clio od Muhammcda b. Munkcdira, on od Urvc, 
a ovaj od Aise da jc jedan covjek' zamolio da ga 
primi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellein, pa 
je (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem), kada 
ga je uglcdao, rekao: "Nevaljala li brata plemena! 
Nevaljala li sina plemena!' (All) kada je ovaj 
sjco, Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, 
opustio se (u odnosu) prema njcmii i razvedrio. 
Kada je covjek otisao, Aisa mu je rekia: "Allahov 
Poslanice, kada si covjeka uglcdao, za njega si 
rckao to i to, a onda si sc (u odnosu) prcma njcmu 
opustio i razvedrioT' Tada Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rece: "Aisa, jesi li 
ikada vidjela da sam nepristojan? Kod Allaha ce 
na Sudnjem danu najgori covjek biti onaj kojeg su 
Ijudi izbjcgavali, cuvajuci sc njcgova zla.' »»? lii; 

'• r ^ ^uii ^ ^j blA^ p1^ J 


' » J-\ ji. ju ^: Oi a? ^1 ji 5ibi 

LB •t r^ 'i. 


-: C ^ 


Ibn-BcUal kiii?c da jc rijcc o Ujcjni fa, Hjisinii b. Huzcjil b. Bcdm Fc:?iiinju, pbnKjnskam poglavici ktiga 
su, Qsprkos njcyovoj urndcnoj gluposti, njcgovi sunarodnjnt:i slusiili J |X)koravali mu sc. Vjcrovjcsnik, 
soUallahu alejhi vcsclk'm, lijcpoga j;^ priniio kako hi njc^ga i njcgtivo pltrnc pridobio 7a\ islam. 

[jad ka?c da Ujcjna u to doba yjcrovalno nijc bio primio islam, tc ono &to jc 7a njcga rcccno nijc bilo 
ogovaranjc (gibcl). iM rCak, akojc i bio primio islam, tojc bilo samo prividno. pa jc Vjcrovjcsnik, sallallahi] 
alejhi vc scllcm, to zclio obznaniii kako sc drugi koji ga dobro nc poznajii, kada jc (in u piianjn, nc bi 
prcvarili. Kasnijc. joS za iivola AlUihova Poslanikci, a pogolovo poslijc njcga, Ujcjna jc pokazivao znakc 
slabog vjcrnika, pa sc Vjcrovjcsnikov, sallallahu alejhi vc scllcm, sud o njcmii mozc shvatili i kao dokaz 
da ?-aista nijc govorio be/ osnova, vec da je i lo bio znak vjerovje&ristva. To sio se kasnijc Vjcrovjcsnik, 
sallallahu alejhi vc scllcm, u razgovoru s Ujcjnom bio opustio Ircba shvaliii kao znak njcgovc iictivosti i 
mudrosii kako bi Ujejninoplemcpndobio/aislam, I ovaj jchadisdoka^darievjcmiei, bestidniei iotvorcni 
razvralnici, koji f^c svojih djcla nc slide, nc podlijcJu zabrjni ogovarjnja, Naproiiv, na njih jc polrcbno 
up<izorili. 

Osvrcuci sc na spomcrutog Ujejnu, Kiirtubi idc josdaljc i kazc kako se u navcdenom hadisu predskazuje 
da cc Ujcjna "ncslavno" zavrsiti. Mcdutim, Ibn-Hadzcr Askalani nc slazc sc s njim i pita sc: ''Odakic mu 
ftj, Kurtubiju) doka? da jc Ujcjna lakii i umm? Po i/rcecnom, on jc mogao takav ostati, ali sc mogao i 
pokajali. Ujcjna sc u doba Ebii-Bckra zaista bio odmclniio od islama i proliv njcga borfo, ali sc ponovo 
vratio, primio islam i u doba Omcra uccslvovao q iickim pohodima. U njcgovii slucaju s Omcrom mogu sc 
nasluiili ncki znaci surovosti.' O tome jc failo vise govora pri lumaccnju puglavlja El-A'raf. 362 cy^lllcyiifi 
<-rtjlr|;ll nigKi LIJEPA NARAV DARtiZLJlVOSTI 
1 POKUDENOST SKRTOSTT 

Ibn-Abbas kaze; *'Vjerovjesnik:, sallallahii 
alejhi ve sellem, bio je najdarezljiviji covjekj 
a najdarezljiviji, opct, biojc u ramazanu " 
Ebu-Zerr kaze da jc, kada je cuo za poslanstvo 
Vjerovjesnikovo, sallallahu alejhi ve sellem, svome 
braUirekao:''Jasipremaovojdoliniicujslagovori!" 
- pa mu jc ovaj, kada sc vratio, rckao: ''Vidio sam 
ga kako preporucujc plemenita svojslva." pi ^ p ' ^ p .ilii i'j^\ ■M 'Ji\ 5is ^is ^1 jii; 
± ^ s. ' 


6033. PR_lf AO NAM JE Amr b. Avn, njcmu 
Hammad - tj. [bn-Zejd - a ovome Sabit kako je 
cuo od Enesa da je kazivao: 
''Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je 
najbolji, najdarezljiviji i najhrabriji covjek. Jedne 
noci Mcdinclijc su se uplasili, pa su Ijudi putrcali 
premaglasu (koji secuo). Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, koji je prije drugih bio otrcao 
{prema glasu), docekao ih je rijecima: 'Ne bojte 
sc? Nc bojtc sc?\ a bio jc na golum konju Ebu- 
Talhinom, bezsedia, i sa sabljom o vratu, dodavsi: 
'Vidio sam da je (konj brz kao more)' (ili je rekao: 
'Onje, zaista, (brz kao more,')/'^ 


:- -r^ef' " " l^ ^j ^IIJI ^Ij ^^\ VJA:, ^Ui 
^ 7' ^^^ I ',.? Ml \A M ^ ^'''' >> 


^ 
J-* ,>:4liijH>:^:ij:^jAiJjLii 3 Mcdinclijc sq u noci ciili ncobican glas, pa sii, pobojavsi sc da ih ncprijalclj izncnada nc napadnc, izisli da 
i^vidcoccmuscradi-Ntiputusususrcli Vjcnivjcsnika. sallallahu alejhi vcscllcm, koji jcsvcprijcnjih sam 
i^vidio i, uvjcrivsi sc da nc prijoii nikiikva opiisnosU pocco ih spumcnulim rijcCima smirivati. 363 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA 6034. PRICAO NAM JE Muhainmed b. Kesir, 
njemu Sutjan, a ovome Ibn-Munkcdir da je ciio 
Dzabira, radijallahu anhu, kad jc rckao: 
"Od Vjcrovjcsnika, sallallahu alcjhi vc scllcni, 
nikadanije zatrazeno nesto, pada je rekao: 'Ne!'"' #1 TT — _, -* 


J 6035. PRICAO NAM JE Umer b. Hats, njemu 
njcgov otac, a ovomc A'mcs da jc cuo od Sckika, 
a ovaj od Mesnika da je kazivao: 
''SjedilisinokodAbdullahab.Amrakadajeon, dok 
namje pricao, (izmedu ostaloga) rekao: 'Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio ni 
nepristojan ni bcstidan, vcc jc govorio: 'Mcdu 
vama je najboiji onaj s najljcpsom naravi.' ,1*T " ' -^ ■ J^*"* ^ , -^ » a' Kcrmani ka?c; "To ?.naci da od njc^a niSta ovosvjctsko sKari nikada nijc 7alra?cm\ pa da jt on to askralio, 
Tbn-Hadzcr, pak, kazc kako to nc znaci dajc on apsolulnouvijck i daoono siosc od njcga trazilo. ncgoda nijc 
nikada rckao: "Nc! ' - vcc jc, ako jc jmao a to nijc bilo za davanjc, dao. a ako nijc imao, prcsutio bi. Ovaj jc 
hadis po smislu vt:oma slican hadisu o jclima koji prcrosi Ebu-Hurqrc, a ii kurriL; sc ka^c: "Nikiida nijcdnom 
jclu nijc pronalazio mahaiiu, ncgo, ako bi mu sc svidjclo, jco bi^ a ako mu sc nc bi svidjclo, osiavio bi ga." 
Scjh l77udd(n b, Abdus-Sclam kazc da sc pod ovim ^'nc!" podrazumijcva kako nikada nijc rckao: "Nc dam!" 
— slo nc znaci da ncgacijn "nc! nijc upolrcbljavao kada bi govorio da ncma, kao slo jc slucaj u rijccima 
U7vi^cnoga; "Ni onima kojima si rekau, kad su li dosli da im das ^ivoiinjc za jahanjc; 'Nc mogu naci za vas 
£ivolinjc za jahanjc! ' - pii su se vralili suznih ociju, lu^i Slo ih nc mogu kupili. (El-Tcvba, 92) 

Mnogo jc hadisa slicnog sadiiiija, Od Ebu-Hurcjrc, radijiillahii imhu, prcnosi sc dajc rckao; "UpiUin s(a dc 
Ijiidc najccscc uvcsli u Dzcnnct. Vjcrovjcsnik jc, sallallahu alcjhi vc scllcm. odgovorio: ''Bogobojaznosl i 
lijcpa narav,'" Bbu-Hurcjrc, radijallahu anhu, u dmgom hadisu prcnosi dajc Allahov Poslanik. sallallahu 
alcjhi vc scllcm, rckao: "Vi Ijudc nccclc moci os\ojili svojim imccinia, ah ih mozctc osvojili \cdniTi liccm 
i lijcpom naravi," O tome da li jc lijcpa narav urodcna osobina, ili sc ona stjccc, postojc dva misljcnja, 
Oni koji tvrdc dajc ona urodcna pozivaju sc na hiidis koji prcnosi Ibn-Mcs'iid, a u komc sc kazc; "Allah jc 
odrcdio vase naravi kao stojc odicdio i vase nafakc." S drugc stranc, Escdz Asri prcnosi, a biljczc Ahmed, 
Ncsai i Buhari u Ei-Ednbid-muffedu, da mujc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: 'Ti imaSdvijc 
vrlinc kojc voli Allah: blagost i trpcljivosl." -"Allahov Poslanicc \ upilao jc. "jcsu li one u mcni oduvijck 
ili su odncdavno (stcccnc)?" - "Oduvijck", odgovorio jc. Polom jc ovaj rekao: "Hvala Allahu, koji mc jc 
sivorjo s dvjcma vrlinama sto ih On voli [" 

364 cy^llltyiifi 
^rtjlrijll nigKi 6036. PRICAO NAM JE Seid b. Ebu-Merjein, 

njemu Ehu-Gassan, a ovome Ebu-Hazim daje cuo 

od Schia b. Sa'da da jc kazivao: 

"Jedna zena donijela je VJeroviesnikii, sallallahu 

alejhi ve sellem, btirdu (prugasti ogrtac). 

Sehlje upitao (okupljene) Ijiide: "Znate li sta je to 

burda?" 

'To je plast (semla)", odgovorili su, pa je on 

rekao: 'To je plasl s protkanim nibovima " 

^AllaliQV Poslaoice', rekla je, 'da ti ga dam da 

ga ohuces?* Vjerovjesnik ga je. sallallahu alejhi 

vc sc]lcm, uzco, jcr mu jc trcbao, i obukao, pa 

ga je jedan ashab vidio i rekao mu: 'Allahov 

Poslanice, kako je samo lijep! Kad bi mi dao da 

ga obucem!* 

'Hocii!\ odgovorio jc, Kada jc Vjerovjesnik, 

sallallahu alejhi ve sellem, uslao, ashabi su izRizili 

ovoga, rekavsi mu: 'Nisi lijepo postupio kada si 

vidio da ga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 

scllcm, uzco, zato sto mu jc trcbao, a onda ga ti 

upitao da ti ga da, prethodno znajuii da on nece 

odbili nista sto od njeg zatrazi!" 

*Pozelio sam njegov blagoslov kada ga je obukao 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc scllcm. Mozda cu u 

njega biti zamotan (kada umrem)\ odgovorio je.*' 


g . ^ - ^ ^f jj Xa^ bA:- A^'y \ 


^ ^1 ii: 0^ iliAl l; i^ii Z\^\ 365 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA 6037. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu 
Su'ajh, a ovome Zuhri da je cuo od Humejda 
b, Abdur-Rahmana, a on od £bu-Hurcjrc da jc 
kazivao: ''Allahov je Poslanik, sallallahu alcjhj ve 
sellem, rekao: 

'Vrijeme ce biti sve krace,' djela ce hiti sve manje.- 
skrlosl cc uzimali maha,^ a ncrcd svc vise harali/'' 
'Astaje nered?', upilali sti. 
'Ubistva, iibistva!', odgovorio je/' 

6038. PRICAO nam JE Musa b. Ismail, njcmu 
Selam b. Miskin, a ovome Sabit, prenoscci od 
Enesa, radijallahu anhu, da je rekao: 

"Deset sam godina sluzio Vjerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellem, i nikada mi nije rekao ni: 'Uh!" - 
ni: 'Zasto si (to) uradio?' - ni: 'Da si to uradio!'"^ * - 


** f ; jis^^\:^^^^j^_ij^\j^s ^ _.-- - Jiill jiUlJli ^>l Uj ^ '- ^ ^1 ^li JU -^ ^1 ^j JJ 6j^ 

I ^ H-^ Postoji vile hndisfl kojj ^ovorc o skracivanju JIJ tzv. "spljoslcnostf vrcmcna. Tako sc ii mcrfti' prcdajj kojc 
biljcJ-i Tirmizi, a prcnosi Ebu-Hurcjrc, radijallahu anhu, ka7c: "Smak svijcta nccc nasmpiti svc dok &c 
vrijcmc tic pocnu skniciviili i dtik g(.idina nc budtr kno rnjcscc, mjcsijc kati scdmjtii, sudmica kao dim, dan 
kao sat, a sat kao ircnuiak u kojcm izgori palinin list " Komcnlirisiici ovaj hadis, Ibn-Hadzcr Askalani vcli: 
"To jc zalo 5ki nam sc, u nasc vrijcrnc, cini kako diini prolazc brzc ncgo slo su prolazili ranijc... Htjulo se, 
zapravo, rcci da cc u svcmu. pa J vrcmcnu, doci do pomanjkanja bcrckcta, slo jc znak pribijzavanja Sinaka 
svijcta." (Fcthul-bah, I.VW) Ncvcvi takodcr smaira da sc pod skranvanjcm vrcmcna podrazumijcva 
postcpcno poinanjkanjc bcrckcla, tako da sc ni cijcli dan nccc moci iskoristiti kao slo sc nckada korislio 
jcdan sat. To jc zalo slo cc doci do pomanjkanja imana J opcc zaslijcpljcnostj, koja, kako jc rcccno, dolazi 
od ncmjlosrdnosli, ncmilosrdnosl od haram -i^alogaja, haram zalogaj ud i^aborava na smri. Na smrt sc 
zaboravija zbog nadc u dug zivot. a u dug zjvol nada sc opcl zbog prcljcranc Ijubavi prcma dunjaluku, 
a Ijubav prcma dunjaluku iirrnkjc svih arijcha, 

U drugim vcrzijama ovog hadisa sloji: "A znanja cc bjli svc manjcl^'-tj, iziimirat cc accni Ijudi, a nccc ih^ 
od novijih gcncracjja, imali ko naslijcdili. 

Ovdjc sc misli na svc vrsic skrlosli, lako da ri uccni svojc znanjc nccc hljcli prcnosilj na dnigc, npr. majslor 
svomc scgrtu, niii cc bogati svojim imcikom pomagati sjromasnomc. 

OvJm sc mislj da Ijudski zivot, kao dar Boziji, nccc biti poslivan niu postcdivan, vcc cc kroz raznc ncrcde, 
ralovc. kriminal i si. doci do masovnih ubisiava. 

Ovimsc mjsli nasvakodncvncposlovc, gdjcscmozcbiratiovako ilionako, ali nc i nastvari obavczncuvjcri, 
jer, narcdivuli dobro i zabranjivati zio osiajc Irajna obavc^a svakog vjcmika. 366 cyalllcyiifi 
<-rtjlr|;ll nigKi KAKAV COVJEK TREBA 
MEDU SVOJIM UKUCANTMA BTTI 


6039. PRICAO NAM JE Hafs b. Umer, njemu 
Su'ba, a ovome Hakem, prenoseci od Ibrahima, 
a on od Esvcdada jc rckao: 

*'Upitao sam Aisu sta je (sve) VJerovjesnik, 
sallallahualejhiveselleinjTiedusvoJimxikiicanima 
radio, pa mi je rekia: 'Bio je na usluzi ukucaniina, 
a kada bi nastupilo vrijeme namaza, otisao bi da 
klanja,'"'' 

LJUBAV DOLAZI OD 

UZVISENOG ALLAHA ^ J biA^' » *. f bij^.i-r^i 


Jlsd dUI ^ ^1 .oLi 6040- PRICAO NAM JE Amr b. Ali, njemu Ebu- 
Asim, a ovome Ibn-Dzurejdz da je cuo od Musaa 
b. Ukbe, on od Nafija, a ovaj od Ebu-Hurejre da 

jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: 
*'Kada Allah zavoli nckog roba, doviknc Dzibrilii: 
'Allah voli toga i toga, pa ga i ti voli!* - tada ga 
i Dzibril zavoli. Zatim Dzibril dovikne onima na 
nebu: 'Allah voli toga i toga, pa ga i vi volite!'- i 
tada ga zavolc slanovnici ncba. Zatim sc Ijubav 
prema njemu ulije onima sto su na Zemlji.''^ 


'T." . ■* J-^ w-'^ ^-^ ^ i ^ ^ ^ "^ 

l^li \^y\3 il^ 4i\ 01 JiJ;^ l>JL; ljl£^ 4i\ - * Si .1^1 Jit j j,> ^.\S^ j,^ 2^ 4U^ Hisam b. Ursc od svoga oca prcnosi da jc J on pjlao Aisu. nidijallahu anhn. sla jc svc PoslanJk, sallallahu 
alcjhi vc scllcm, u svojoj kuci radio, pa da mu jc od^ovorila: ''Sam jc scbi sio ixljccu, pamocu sila krpio 
opankc i nidio svf ski i drugi Ijudi radc u kuci." Na islo jc piUinjc Amri, kako prcnosi Jnhja b. Soid» 
odgovorila: "Bio jc samo obican covjck. Sam jc cistio svoju odjccu, muzao sioku i posluzivao sam scbc" 
— dokjcEbu-Sa'du rckia: "Biojc najnjczniji i najplcmcniliji covjck; biojc obidan Covjck kao i vi, samo slo 
jc fuvijck) bio nasmijan. 

Ibn-Bctial ka?c: "Skmrnnost i i^bjcgavanjc raskoSi bila jc vrlina svih vjcrovjc^nika. Na pokudcnost raskoSna 
zivota ukaziijc sc i u rijccima Uzviscnoga: "A Mcnc ostavi onima koji Ic u laz ugonc i koji raskosno zivc, 
i daj im malo vrcmcnaT" (Cl-Miizzcmmil, II) 

U hadisu koji posrcdslvom Scvbana biljczi Tabcrani stoji dajc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
kao polvrdu ovome na kraju navco i rijcci Uzviscnog: "One koji su vjcrovali i dobra djcia cinili Miloslivi 
cc zasigurno voljcnim uciniti." (Mcrjcm, %) 

[bn-Bcttal, na osnovu ovog hadisa, kai*c da sc pod Allahovom Ijubavlju prcma Svomc rubu podrazumijcva 
Njcgova zclja za dobrobil covjcka i voija da ga za pokomost i dobra djcIa nagradi, pod Ijubavlju mclcka - 
njihovo Irazcnjc oprosta za vjemika Ic zclja za njegovu dobrobit i na ovom i na buduccm svijclii. a pod Ijubavlju 
Ijudi prcma njemu - njihova dobmnamjcmosl i sprcmnosl da mu u dobni pomognu, a da ga od zla odvralc. 367 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA LJUBAV U IME ALLAHA 

6041. PRICAO NAM JE Adcm, njemu Su-ba, 
a ovome Kalada, prenoseci od Enesa b. Malika, 
radijallahu anhu, da Jc ka?ivau: ''Vjcruvjcsnik jc, 
sallallahu alejbi ve sellem, rekao: 
*Niko nece osjetit! slast iinana dok samo u ime 
Allaha ne bude volio drugoga, dok inu ne bude 
draze da bude bacen ii Valm nego da se ponovo 
vrati u ncvjcrstvo nakon slo ga jc Allah lz njcga 
izbavio, te dok mu Allah i Njegov Poslanik ne 
budu drazi od svakoga drugog.'"' ' -» r i 

J-'JJ 111' J_^ RJJECIUZVISENOG: 

"0 VJERNICI, NEKA SE MUSkARCI JEDNI 

DRUGIMA NE RUGAJU, MOZDA SU ONI 

BOLJI OD NJIH..," - SVE DO NJEGOVIH 

RIJECI: "...ONI KOJI SE NE POKAJU - ZULUMCARl SU. J 5- 


6042. PRif AO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu 
Sutjan, a ovome Hisam, prenoseci od svoga oca, 
kojemii je Abdullah b. Zem^a kazivao: 
"Vjcmvjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
zabranio jc da sc covjck smijc pustanju vjclra. 
On je (takoder) rekao: 'Zasto neki od vas svoju 
zenu udaraju kao pastuha ill kao roba, a mozda ce 
je domalo (zalim) privuci i zagrliLi?!'" 
Scvri, Vuhcjb i Ebu-Mu'avija od Hisama prcnosc 
da je (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem) 
rekao: ''... kao roba'\ ' -J. jLi:- til^ -iill-U^ y J^ \^jS- A'iX 

. aUJi ^ i^lIa ^ ^j^jUJ ^1j ^jj To znncj da svakj pravj vjcmjk mora znati da su mu Allah i Njegov Poslanik prccj i od oca i od majkc, J od 
djctcla i ud zcnt, i svakogdriigog, jtrsu iipula i spas od d>chcrLL'mskc vatrc dosli od AlUiha prokn Njcgova 
PosliinikLi, salUdliihia alcjhi vc sdlcm. Osim loga, Ijubav prcma AlLihii J Njcgovu ?oslaniku nc znaci samo 
voljcli ono sto vole Allah i Njegov Poslanik, vcc, islovrcmcno, i mrzili onosto mrzc Allah i Njcgnv Poslanik^ 
jcr sc u dciLgom hadisu vcli: "Ljiibav li imc Allaha i mi^ja u imc Allaha saslavni su dJo imana." 

El-Hud7urat, 1 1. Prijcvod ajcta u cjclosti glasi: "O vi koji vjcruj[:tc, nckEi sc muskarci jcdni drugima ne 
mgaju, mozda su oni boiji od njih, a ni zcnc dnigim zcnama, mozda su one boljc od njih. I nc kiiditc jcdni 
dmgc J nc zovitc jcdni dmgc ruznim nadimcima! O kako jc ruzna osobina ncposluha nakon vjcrovanjaT 
A oni koji se uc pokaju - zulumdiiri su/ ^^ 368 cy^yicyiib 
qijlodlaiaia 6043. PRICAO NAM JE Muhammed b. Musenna, 
njemu Jezid b. Harun, aovome Asim b. Muhammed 
b. Zcjd, prcnoscci od svoga oca, a on od Ibn-Omcra, 
radijallahu anhuma, da je kazivao: "Vjerovjesnik 
je, sallallahu alejhi ve sellem, na Mini rekao: 
'Znate [i vi koji je ovo dan?' 
^Allah i Njegov Poslanik najbolje znajii', 
odgovorili sn, Tada jc on rckao: 'Ovojc, uistinu, 
Sveti dan! A znate li vi koji je ovo grad?' 
'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju', 
odgovorili su, pa jeon rekao: 'Sveti grad! A znate 
li vi koji je ovo mjesec?' 

'Allah i Njegov Poslanik najboljcznaju\ odgovorili 
su, Tada je on rekao: *Sveti mjesec!', i dodao: 
^Allali je, uistinu, vasu krv, vase imetke i vasu cast 
ucinio nepovredivim kao sto je (nepovrediv) ovaj 
dan u ovom mjesecu i u ovom gradu/' *= > , .-^1 ^ > * r-^ T' > '^} o^ ^.j :y. -^-^ oi r^^ ^--^1 ^jj^ 

^ \S^ ^jj-^^ fij^ rjj ^-^ ^t* <y^ ^ PSOVKA 1 KLETVA SU ZABRANJENE ^-yajjlj Lili^lj! ^jA j_5JiJJ U ljU 


* .-^ ;;^^ Ji^lL^l^ .l*ii 6044. PRICAO NAM JE Sulejmaii b. Harb, njemu 

Sii'ba, a ovomc Mcnsur, prcnoscci od Ebu-Vaila, , , , 3., ^ , ^ . , . » . 

a on od Abdullaha da Je kazivao: "Allahov je l^ ^^ J;^^ ^^ ^^ ^^ ;-?-^ ^ 

Poslanik, sallallahn alejhi ve sellem, rekao: 

'Psovati muslimana je grijeh, a boriti se protiv 

njega nevjerstvo."""^ 

Sulcjmana b, Harba u prcnoscnju ovog hadisa 

slijedi Gunder, prenoseci od Su'be. 


Udrugom hadisu koji prcnosj Irbiid b. Sari j a. a m ktHJi Tbn-Hibbiin ka^cdajcyjcrodoslojan, slDJidasudvojica 
koji sc mcdusobno psujii zapravo dva sejtana koji jcdan drugoga vrijcdaju i u laz ugonc. 
Pogrdno govoriti o muslimanu (u hadisu jc upoirijcbljcna rijc(^ sebab), lako Sio cc sc 7adirali u njcgovu 
cast i doslojnnstvo i govonli o njcmu ono sio mjc latno. spada u fisk \V\ fusiik. Ovaj icmiin koji sc spominjc 
i Q K.iir''anujczicki oziiacava izlazak (/?i^rHti[^), dok u Icnninologiji Scrijata znaci izlazak iz pokomosli Allahu 
iNJL^govum PusLmiku, sallallahu iilcjhi vcr^dlcm, ij^iccgjc zn jcunjd od rijciji '/j/ovMgrijcaurjc, rcposlusnosl). 
Ajni C'Llmda, 1/319.) kazc da jc rijcc fhk u znacciiju fudzur, a ziiaci izlazak, skrcianjc s isiinc. Za svjczu 
datulu koja sc raspukric kazc scfcsek(i!ir-rutbe!u. Lcjs vcli da nice fnk znaci ostavljanjc Allahnvc norcdbc, 
Ic nagiEJanjc, sklonosl ka ncposlufeEosli. Ebul-Hcjscm jc, pak, rckao da fusuk mozc bill sirk, a inozc bili 
grijch, S drugcslranc, hadisjc(urLizanu)borbusdrLigim muslimarum {kiiut) na/vao kuTn^m, Ajni kazc da jc 
inogucc dajc &vada nazvana kufrum. s obzirom da Aiapi i^a nju upolrcbljavaju rijcc borba {mukisii'le). Hailabi 
Sinatra da sc u hadisu misli na pravi kufr, ali sc radi oonom muslimanu koji smaua dajc borba prolivdnigom 
muslimana do?voljcna. Rib kako bilo, Ajni zakljucujc da su grdnja mushmana i bf)rba protiv njcga jcdnaki 
u lomc da pociniiclj toga nc cini kufr, ncgo fisk, ij. ncposluh. A to sto jc jcdno nazvano fiskom, a dnigo 
kufrom jczbogtoga stojcdrugo (Ij, borba) opasnijc ili zalostojcblizc ponasanju ncvjcrnika, (prim.: M-M.) 369 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA 6045. PRICAO NAM JE Ebii-Ma^mer, njemu 
Abdul-Varis, a ovome Husejn daje cuo od Abdu I laha 
b. Burcjdc. on ud Jahjc b. Ja^mcra, a ovaj od Ebu- 
Esveda Dilija daje rckao: "Pricao mi je Ebu-Zerr, 
radijallahuanhu, daje cuo Vjerovjesnika, sal lallahu 
alejhi ve sellem, kadje rekao: 

^Nijedan covjek drngoga ne potvori za grijeh ili 
ncvjcrstvo, a da sc to, ako njcgov dmg nijc takav, 
ne vrati njcmu/"^ 

6046. PRICAO NAM JE Miihammed b. Sinan, 
njemu Fulejh b, Sulejman, a ovome Hllal b. Ali, 
prcnoscci od Encsa dajc rckao: 

"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellcm, nije 
bio nepristojan, nije proklinjao i nije psovao, vec 
je, kad bi korio, govorio: ' Sta mu je, celo mu palo 
na zemlju!'" 

6047. PRICAO NAM .IE Muhammed b. Bessar, 
njemu Usman b. Umer, a ovome All b, Miibarek, 
prenoseci od Jahjaa b. Ebu-Kesira, on od Ebu- 
Kilabe, a ovaj od Sabila b, Dahhaka, koji je bio 
sudionik Priscgc pod drvctom, da jc Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao; 

''Ko se lazno, miino islama, zakune drugom vjerom 
— onakav je kao sto je i rekao;- covjek se ne moze 
zavjctovati onim sto ncma. Ko sc nccim ubijc na 
ovome svijetu - njime ce biti mucen na Sudnjem ^jrj\'jl^ 1^1^ ^-O^ Jl 1^1^ .1 ' i .ft LJ-- Uj- HAj iy. at -luIXp ^ J^ ^'^ :^\ i^ ^:^i^j,ij!.:^^ii^ji^^^ ' 9 9< . . s: 


J. J ^^ ^^ in; iL-li jil- ^ i:i i51i . 1 ■ n * ^ -' , ^^ JLi ^! ^ Ji ^ J^ L::!^ il^ > J. ?r^^ .<^^ 


*" - To Tnaci da onaj koji nckomcka7cdajcbc7ba?rik ili ncvjcmik.^kotoovaj 7aistanijc, &am7aslu?ujcto&to 
je rckao, a akojcslc, i ako jc Jstinu rckao, nc zasluzujc nisia od loga. McdiitJm, to slo nc poslajc bczboznjk 
ili ncvjcrnik nc znaci da nc postajc grcsnik, jcr sc fxl njcga kao vjcmika Irazi da tudc inahanc prikriva 
i drugoga, koliko god mo^c, lijcpom rijccju i feayjclom pokusa pridobili i vjcri poducili; u suprolnom, dreak 
i grub nastup mozc imati proliviicinak^ a to jc zabranjcno rijccima Uzviscnog: '*! nc grditc one kojima se 
oni pored Allaha klanjajuda nc bi i oni nepravc^dno i nc mislcci slagovorcAllahagrdili!'' (El-tn'am, I OH) 
Sinisao hadisa jc da sc vjcmik odvrali od optuzivanja vjcmika za bezbostvo i ncvjcrstvo, kako su cinilc^ 
rvcimn, haHd?.ijc, kajc su i mnoge ashabc optu^ilc 7a bezbostvo, cak i ore kojima jc sam Vjcrovjcsnik, 
sallallcihii alejhi vc scIIutt, polvrdio vjcrov:injc i jos za zivola ubcciio im D^cnncl. Ebu-Duvud biljcii 
sljcdecii mcrfii predaju koju, sdobrim scricdom, prcnosi Ebu-Dcrda: *'hLada rob ncstofili nekoga ) prokune^ 
kictva sc dizc prcma ncbu, ali sc prcd njom zatvaraju rcbcskc kapijc. Ona sc zatjm spu&ta prcma Zcmiji 
i tumara dcsno-lijcvo. Ako nc nadc izlaza, ona sc. iikoliko jc takav, smiri kod onoga koji jc njomc proklct, 
aakaon nije takav. onda sc vrati onomc koji jujc i^rckao/' 

Tj. slagao jc, a nijc porekao islam. Mcdulim, ako sc poslije namjenic laznc zakletvc biidc pridrzavao vjcrc 
fmimo islama) kojom sc zakico, posSajc kao slojc i rokuo. 370 cyiilllcyUS 
<-rtjlr|;ll nigKi . s danu; ko prokune vjemika - isto je kao da ga Je -ixZ j^ b-j^ y^ ^J iilpjl -^^ ^ xIj-U 
i ubio; ko vjernika potvori za nevjerstvo — isto je ." .^r ■,' -^jM:... 

kao da ga |c I ubio. ^- -^^; ,-^ ^-^ 6048. PRICAO NAM JE Umer b. Hafs. njemu 
njegov otac, a ovome A'mes, prenoseci od Adija 
b. Sabita, a on od Sulejmana b, Sureda, jednog 
od Vjcrovjcsnikovih, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
drugova, da je rekao: 

'*DvojicasuselJudipredVjerovjesnikom, sallallahu 
alejhi ve sellem, pocela vrijedali, pa se Jedan tako 
zestoko naljLitio da mu se lice promijenilo i stalo 
pucati od bijcsa. Tada jc Vjcrovjcsnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao: "Ja znam rijec -\:>d koje 
bi mu, kada bi je izgovorio, proslo ono sto ga je 
snaslo/ Polom mu je jedan covjek"^ prisao, prenio 
mu staje Vjerovjesuik, sallallahu alejhi ve sellem, 
kazao i rekao mu: 'Zatrazi utocistc kod AUaha od 
sejtana!\ ali muje ovaj odgovorio: *Mislis da me 

je ne^to snaslo? Da sam kid? Gubi se!'"^ 

6049. PRif'AO NAM JE Muscddcd, njcmu Bisr b, 
Mufeddal, a ovome Humejd, prenoseci od Enesa, 
a on od Ubade b. Samita da je rekao: 
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio 
je posao da Ijudima kaze kada je noc Kadr, pa su 
se dvojica muslimana pocela prcpiraii, na sto jc 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
^Bio sam posao da vam kazem, pa su se taj i taj 
poceli prepirali, te je dignuta. A moze bili da je 
(to) za vas i boljc. Trazilc jc u (dvadcsct) dcvctoj, 
(dvadesct) scdmoj i (dvadcset) petoj (noci)!'*' 


J ^ c c.^^ ^.^ ^1 -UP j-^: c^ijii s? y I C^ >«' -ff jvuj ''^^J ^lJCj\ ^^^ *U,ilP JJLhnIJ l<^_l>-i ■^^ «- ^ ^ ^ , _ .f 1 — * 


* 9^. . i^-jsil \j\ jj^I ^_^-C i^ -* ..' ■> J_iill ^ ^ L^l^ ;l_J ^^1^ . 1 • H 

i;^!j 5^j S^Ai ^^' ^>M ^>. m 

J U J — aJL^lJ *iO 1^y\;^ J^p^j i_3^ ^_^J C-Jtij 3 Tj. rijefii Eiiiiibilie. 

4 Mira^b-DztbcL 

5 Primjcr krajnjt ncodgojcnosli i nc^ahvEilnosti prcmEi covjcku koji mu jc htio pomoci i prcrijcti mu 
Poslanikov, sallallahu alcjhj vc sellem, sayjct. Po jcdnjma. radi sc ill o ncvjcrniku ill o liccmjcru, Jli pak o 
covjcku kojcg jc Ijutnja izbczumila da iic zna sta govori. Podrujiima, radJIo sc a grubom bcduinu po korac 
Siimo lud cuvjtk Eriizj Alkihovu zaililu od scjliina, nc i^najuci da ju i Ijutnja od ScjUina. 371 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA 6050. PRICAO Ml JE Umer b. Hafs, njemu njegov 
otac, a ovome A'mes. prenoaeci od Ma'rura, 
tj. Ibn-Suvcjda, a ovaj od Ebu-Zcrra da jc kazivao: 
''Vidio sam na njcmu (Ebu-Zcrrii) prugasti ogrtac 
i na njegovom slugi (robu) prugasti ogrtac. pa sam 
rekao: 'Kada bi iizeo ovaj i obukao ga, pristajao bi 
ti, a njemu bi mogao dali drugu haljinku/ Ja sam 
se s covjekom' sporjcckao'\ dodao jc, ''majka mu 
jebilatudinka. pasamJeuvriiedio,teseon pozalio 
Vjerovjesniku, saUallahu alcjhi vc scllem, koji me 
je upilao: 'Jesi li se sporjeckao s lim i lim?' 
'Jcsam, odgovorio sam. 
Jcsi limuuvrijcdio majku?', upitaojc. 
'Jesam', odgovorio sam. 

'Ti si covjek u kome jos ima dzahilijjeta\- rekao 
Je, pa sam upilao: 'Zar i sada, u ovako dubokim 
godinama?* 

*Da\ odgovorio je. *oni (sluge, bili robovi ili ne) 
su vasa braca^kojuje Allah stavio pod vasu vlast. 
a kome Ailah brata stavi pod viast - neka i njega 
nahrani od onoga sto on jede, neka ga obuce od 
onoga sto on oblaci i neka ga nc zaduzuje poslom 
koJi nc mozc obaviti, a ako ga ipak zaduzi, neka mupomogne! o* ^ if 

" J 

■ul c-iLS'j *^ J^-i "JHJ uf^ '-^^ ^^ ^' 

1 T- j^ ' :: :^t ^ *^ J-' ^ 
^ ^r-J- Jj- ^iJi ^1UL>- klLi j^l klLll JI3 IJu 

ob-l -Oil Jj^ J^ f^^-^l "^-^ ^1 fH-^^"^ * ■_ ij^Jj li -CJJj J5ij Lf iwJids fijJ c ^^1 -"I-- -'" '^r^^ 


- Pfl , alLc- 4>Ji I Rijccjc n Bilalii Habcsiju, prvom inojczinQ 11 islamii^ cija sc majka zvala Hamatna. O lomc jc vise govora 
bilo u dijtrlu pod naslovom Vjeroyanje ftnjan). 

1 Tj, postupaka Ijudi iyprcdislamskogdoba, Mo^uccjcidamislinanc/nanjc(d?ch!),ancnaostatkcpagaTisrva 
iz prcdjsiamskog pcrioda. 

3 I iz ovoga sc jflsno vjdi da su svi musMmanJ, bcz obzira na njihov dnistvcnj status, isli i prcd Uzviscnim 
AlUihom jcdnako odgovomi, tc da jc jcdina razlika mcdu njima u bogobojaznosti. kako sc u kur^anskom 
ajclu kazL;: "Najugkdniji ju kod Allaha onaj koji Ga sc najvisc boji." fEl-Hudzura!, 13} 372 tyiillltyU^i 
(idjlailLgiaia KOJEJEOSOBINELJUDI 

DOZVOLJENO SPOMUMJATI, 
POPUT "VISOK" I "ZDEPASr 


f ' 9 Vjerovjesnik je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ^iV}_'^ Uj^^iJi ji J^U^^i Juj 
"Sta kazc Dvumki?'' Sta sc nc pudrazumijcva pod '' ' '^ ,^ . 

covickovoin mahanom?^ ' J^^^Oi-^, 6051. PRICAO NAM JE Hafs b. Umer, njemu 
Jezid b- Ibrahim, a ovome Miihammed da je cuo 
od Ebu-Hurejrea, koji je rekao: 
**Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi ve scllcm, klanjao 
nam je kao imam podne. Nakon dva rekala predao 
je selam, a zalim prisao do drvenog stupa u proceljii 
dzamije i na njega stavio ruku. Medu prisuTnim 
(lji!dima)tajsu sedan zatekli Ebu-BekriOmer, koji 
iz posiovanja prcma njcmu nista nisu progovorili. 
Najbrzi od prisntnih (Ijudi) iziSli su i rekli: 'Je li 
to namaz skracen!' Medu prisutnim (Ijudima) bio 
je i covjek kojeg je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi 
ve sellem, zvao ''Dvoruki", paje upitao: "Allahov 
Vjcrovjcsniccjcsi li zaboravio ili jc skraccji?* 
'Nisam zaboravio, a nije ni skj"acen\ rece. 
*Naprotiv, zaboravio si, Allahov Poslanice\ rekose 
prisutni, a on rece: *Istinu je rekao "Dvoruki".' 
Onda jc uslao, klanjao (jos) dva rckata i predao 
sclam, a zatim proucio tckbir i pao na scdzdii kao 
i obicno, ili diize, Potom je digao glavu i proucio 
tekbir, pa se opet spustio na sedzdu kao i obicno, 
ili duze. Zatimje digao glavu i proucio tekbir/ *c ' ,.' > liii.T'0\ ^^^ iy-i '°'^- ^^ ^^ j^j J^- J? - TT Ako sc nfldjmtiksvidaosobj na koju scodnosi, i nko u njcmu ncma prcljcranoghvalisanja, kojcbj sckosilo s 
vjcrom, nJL:gajcdo7voljcnoi pohvaino korislili, Mcduiim, aWiscnadimakncsvidacsobi na koju scodnosi, 
njega je zab ran] cno (haram) iM pokudcno (mckruh) konstJU. Od ovoya 5C Jzuzimn sincaj u komc scjcdjno na 
taj naCin ni07cuka7al( naosobu na kojusc misli, Oiuda sc lako fcsio i ncki prcnosiuci hadisa spomlnjupo 
takvini nadimcima kao slo 5li: El-A'mcs (Krmcljivj ). El-A^rcdz {Scpa\i). ArJm (Prgavj)j Gundcr (Dcbcli) J 
sk, za sto osnovu nalazimci J u VjcrovjcsnikovJm, sallallahu alejhi vc scllcin, lijccima: "Sta kazc Dvomki?" 
— upuccnim jcdnom od prisulnih iishabiu nukon slo jc u d/iimiji predao sclam poslijc dva rckaUi podne- 
namaza. Ukratko- nadjmkomjc nckoga di^zvoljcno (lazivali ukoliko mu sc nadimak svida i iikuMko sc njjinc 
2cli pohvalili ili i^laknuli. U suprolnom, ako sc ULidimkom ncko zcM ponizjli ili uvrijcdili, lo nijc doz\oljcno. 
U hadjsukojj prenosi Aisa, radjjallahuanlia, sloji da jc kod njcdoslajcdna zcnanjskog rasta, pajc ona, Aisa, 
Vjcruvjc&niku, sallalliihu alejhi ve scllcm, nikom pokiizala kako jc ov:i ^dcpasia, Tada joj jc Vjero\jcsrik» 
sallallahu alejhi vc sellem, rekao dajujc ogovorila, jcrio nijc pokazala lako da i nna vidi, vcc jnj jc iza Icda 
hljchi rcci ktiko jc niska rasUi. Navcdcni hadis ravodi Ibn-Ebu-Dun'jti u poglavlju O ogoyaronju. 373 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA OGO VARAN JE 

Uzviseni Allah veli: '*... I ne ogovarajte' Jcdiii 
dmge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede 
mcso umrlog brata svoga - a vama jc to odvraino! 
Zato se bojte Allaha: Allah zaista prima pokajarije 
i Samilostanje."" 6052. PRICAO NAM JE Jahja, njemu Veki\ 
a ovome A'mes da jc cuo od Mudzahida, on od 
Tavusa, a ovaj od Ibn-Abbasa, radijaliahu anhuina, 
kojije kazivao: "Vjerovjesnik, sallallahii alejhi ve 
scllcin, naisao jc pored dva kabiira i rckao: 'Njih 
dvojica izlozcna su muccnju, a nc mucc sc zbog 
velikog grijeha. Sto se tice ovoga, nije se cuvao 
svoje iiiokrace/ astoseticeovoga, isaojeiprenosio 
tude rijeci/Zatiin je zatrazio da mu donesu sirovu 
granu, pa ju je rascijepio na dva dijela; jedan je 
zabo na ovai, a dnigi na onaj (kabur) i rekao: 
^Mozda ce un olaksati, dok se ne osuse.'" 4^jkJi ol^ 1 ': 


^1 :^ ^> i^ xri;? iw .a^ jii 

rf* ^ ^ -^ ^ »* 4J_J \ Jfl J 1 O lomc sta jc ogovaranjc i klcvclanjc f jiibct) postoji vise inisljcnja, Gazali kazc: "Ogovaraiijc jc spominjanjc 
svoga brala (vjcmika) po onomc stu ttili, kad bi biu prisiilan. nc bi bilo driigo." Ibn-Esir ;i djclii En-Nihaje 
kazc: "Ogovaranjc jc sponiinjanjc po ncccmu loscm covjcka u odsiislvu. cak i ako on lo posjcdujc." Ncvcvi 
ka^c; "Ogovaranjc jcspcminjanjccovjckauodsustvtionakokako mu nc bi bilodra^odajcprisutan, svcjcdno 
odnosilo sc lo na njcgovo tijclo. vjcru, odgoj, imclak, rodilcljc, djccu. zcnu, skijzu. odjccu i si., bilo da sc lo cini 
rijcclma ili miinikom,' Ncvcvi idc cak dotlc da u ogovaranic iibraja i riicci popul: "Allah nam dao zdravljc!" 
"Nckd nam Allah opro^li!" i si, ako tc rijcci ncko izgovori kada sc ncko ii odsiislvu spomcnc Ic ako bi sc iz 
kontcksta inoglo razuinjcti da sc na njcga aliidira. 

Muslim u merfu ' prcdaji ud tbu-Hurcjrc, radijallahu anhu, biljc7i dajt; Vjcnjvjcsnik, sall^llahu alejhi vc scllcm, 
prisulnc iipilao: "Znatc li sla jc ogovaranjc? - pa su mu rckli da lo Allah i Njcgov Poslanik najboljc znaju, na 
stoje on odgovorio: "Spominjanjc svoga brata (vjcrnika) poonomc sto mu nijcdrago "-"Aslaakojc istinaono 
sLo 'ii\ svuga braSa kazcm?". upilao jc ncko, Tada mu jc (Vjcrovjcsnik) odgovono: "Ako jc isiina ono 5lo si Gx 
svoga brata rckao, ogcvorio si ga. a ako nijc. onda si ga poivorio "U drugoj mcrfu' prcdaji koju iiavodi Ncvcvi^ 
aprcnosi tines, stoji dajc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao: "Kada sam bio na Mirad7u, prosao 
sam pored Ijudi koji su bakamim noklima svojim parnii svoja lica i prsa. pa sam upilao: 'Dzibrilc. a ko suovi7\ 
pa mi jc rckao; 'Onikojijedu mcso ljudiinasrtunanjihovobra7,'"Ebu-Hurcjre,radijallahuanhu,takodcrprenosi 
stucaj a Maizovim kamcnovanjcm zbog bluda, kadajc "jcdan covjck svomc prijalclju rckao: Toglcdaj na ovoga 
cijujc sramotu Allah (bio) pokrio, ali scon nijcokanio dok nijc kamcnovan kao pas", na sto imjc Vjcrovjcsnik^ 
sollallahu altjhi vc stilcm, rckao: 'Jcdiic Icsinii ovoga miigiirca - mrtvoga magarcal Uvrcda koju sic nanijcli 
ovom covjcku Icza jc od jcdcnja ovc Icsinc.'" Dzabirpak prcnosi: "Bili smo s Vjcrovjcsnikom, sallallahu alejhi 
vc scllcm, kada jc naisao vjctar koji jc donio smrad, pa jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao: 
'Ovojc vjclaronih koji ogovaraju vjcmikc.'" 

2 El-Hudzural, 12. 

3 Tj. nijc pa^io prilikom mokrcnja na odjccu, pa sc prskao. 374 tyiillltyU^i 
qijlaJlgjLOia VJEROVJESNIKOVE, 
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM, 
RIJECl: "NAJBOUE KUCE ENSARIJA... ** 6053. PRICAO NAM JE Kabisa, njemu Sutjati, 
a ovome Ebu-Zinad da je cuo od Ebu-Selenie, 
a on od Ebii-Uscjda Saidija dajcrckao: 
''Vjerovjesnikje, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
*Benu-Nedzdzar su najboljc kuce ensarija/"'' ^Lr^i^jAi:^^lj;iu.l, y^ otiJ. iL^i;^ IjiJ 6jJ- .i*or ^ j^ ^ STA JE U SLUCAJU 

POKVARENIH 1 PODOZRIVIH 

OSOBA DOZVOUENO SPOMINJATI 


6054. PRK^AO NAM JE Sadeka b. Fadl, njemu 
Ibn-UJejne, a ovome Ibn-Munkedir da Je duo od 
Urvca b. Zubcjra, a on od Aisc, radijallahu anha, 
da jerekia: 

*'Jedan covjek zainolio je da ga primi Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa je 
(Poslanik) rekao: 'Dopustite mu! Nevaljala li 
brata plcnicna! Nevaljala li sina picmcna!' Kada 
je (ovaj) usao, (Poslanik)jc prema njemu bio blag 
na rijecima, pa sam rekla; 'Allahov Poslanice, 
rekao si to sto si rekao, a onda si prema njemu 
bio blag na rijecima?' Tada je on rekao: 'Aisa, 
zaista jc najgori onaj covjek kojcg drugi (Ijudi) 
napuste- ili je rekao ostave - cuvajuci se njegove 
neuljudnosti.'"-'' ». '. '.. ^\ \:'j^\ j^iAJi j: «Ai l:^ ,1'oi > ^ C^Ji 


.:, f 1 .- J^ X J^ 

5 ^] p iJi ^J3\ ^ -ii jj^j \: ^ 

is>- ^ ^^1 '1 d[ lijU j! JLi ;^! 4 Ovo JL" najboiji dckaz dci isliciinjc vrlina jcdniti Ijudi pored dnigih nc spada a kalcgoriju ogovaranja, i;;ik ri 
u slucajii kada to ovim dmgim, ktiji su izu^cii, nijc drago. 

5 I pored svc^a navcdcnog, u pojcdinim slucajcvima, kada sc radj o o&obama kojc olvorcno i nc stjdcci sc siju 
nL:rcd, kada ircba upo?ont( na ?.lo kojc od njih prijeli, na opasnost uvodcnja novolarija u vjtru i si,, isiini sc 
mora dali prcdnosl makar lo podrai^umijcvalo i njihuvo o^ovaranjc. To jc lakuzivano doavoljcno ogovaranjc 
(el-gihelul-miihaha). Slicno jc sa svjcdocima, prj provjcri odanostj namjcslcnika, raspitjvanju o buduccm 
braLnom drugii ild., gdjc sc isljna nc &mijc zaiajili. O lomc jc bilu viic govura u komcntaru hadisa br. G032. 375 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA PRENOSENJE TUDIH RIJECi 
SPADA U VELIKE GRIJEHE jjuSJI M^ fLAuljl ljU 6a55.PRICAONAMJETbn-Selani,njemuUbejda 
b. Humejd Ebu-Abdur-Rahman, ovorae Mensur 
da Je cuo od Mud^ahida, a on od Ibn-Abbasa da 
je rckao: 

**Izisavsinajednumedinslaigradinu,Vjerovjesnik, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, cuo Jc glas dvojicc 
Ijudi kako se muce u svojim kabiirima, pa je 
rekao: *Njih se dvojica muce zbog grijeha koji 
se tie cini velikim, a veliki je, Jedan od njih nije 
se cuvao mokracc, a drugi jc isao i prcnosio tudc 
rijeci.'Zatim je zalrazio da mil se donese palmina 
grana, pa ju je prelomio nadvoje - ili na dva dijela: 
jedan je zabo uovaj, a dnigi u onaj kabxir i rekao: 
'Mozda ce im olaksati, dok sc ne osuse.'"' > I:. *" J^^VXJ- ^J^] c^C y\ 13:1^ .1 ■ CO 


\>jA J :3L;ii.: irli:!] I.}-i 1^ Cji\ 

^: >^vi ii5j j;Ji ^ ^: N L^o^i Ovc dvijc osobinc mogu sc povu/iili sljcdccim objasnjcnjfrn: vjccnom ^Jvolu na ahircUi prclhodi £ivoI 
u bcrzcliu. Prv'oza sla cc, od svojih doznosti prcma Uzvisciiom Allahu, covjck na Siidnjcmdanuodgovarali 
bil ce njcgov namaz, a prvo ^a 5ia ic, od svojih du?nosti prcma dnigima, odgovarati bit cc ncpovrcdivost 
njihovc krvi. Kljuc jc namaza da sc biidc cisto od mokracc i izincta, a klJQC ncpralijcvanja krvi jest 
uspostavljanjc rcda i mira mcdu Ijudima. S dmgc slranc, njihovo ogovaranjc i prcnoscTijc tudih rijcci prvi jc 
korak ii sijanju ncruda i i^amuSanju kavgt; mcdu Ijudima, a Lime i pmlijuvanjii njihovo krvi. 376 cy^yicyiifi 
<-rtjlr|;ll nigKi §TA IE (SVE) OD PRENOSeNJA 
TUDIH RUECT POKUDENO- 

Uzviseni Allah veli: "... klevetnika, onoga koji 
tuderijeciprenosi...'-^ — a takoderi:"TeskoRvakom 
klevetniku - podrugljivcu!'*"" 
Glagoli: "jchmjzu", "JclmizLr' i "jcibu" imaju 
slicno znacenje. 

6056. PRifAO NAM JE Ebu-Nii'ajm, nieinii 
Sufjan, a ovome Mensur da je ciio od Ibrahima, 
a on od Hemmama dajc kazivao: 
"Bili smo s Huzcjfom kada mu jc rcccno da 
Jedan dovjek prenoyi razgovor Osmanu/ Tada je 
Huzejfa rekao: 'Cuo sam VJerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellem. kada je rekao: "U Dzennet nece 
uci klcvctnik,'*"'' J- » 


.J^\ ^ f 


-. ^ V •* ^ \k Jii ^L^ j^ ^\y\ ^ j^^ 

jl ^:JJ^\ ii>: ^j ^[^ ^ ^-^ ^ * J.-: -^ ^ 4. > 

z Kflo da sc davanjcm ovakvng naslova ovom piiglavljii htjcio reel da jc. u nckim slucajcvima, prcnoscnjc Iiidih 
rijcti dozvoljcno {npr. rijcci ncvjcmikii ili spijunintnjt J kontmobLiVjustajn-i djukilnosl Li ncprijaluljskoj zcnilji). 

3 El-Kalcm. 11. 

4 EI-Humc/a, K 

f> Rijcc jc o Osmanu b, AfTacm^ Ircccm od cclvcricc "Pravcdnih vladara' (Hulcftiir-rasidm). 

(. (Jvdjc jc umjcsto rijcci "ncmmam" iipotrijcbljcna rijct "kartai'\ "Ncmmam" jc osoba koja prisustviijc 
dogadaju pa onda ludc rijcci prcnosi dnigima, dok jc "katlat" ona osoba koja ncpriinjctno prisluskujc 
razgovor J kasnijc prcnosi dmgitna ono sto jc cola. Gazali kazc; "Onaj koine sc pokosaju prcnijcti tudc 
rijcti nc smijc onomc koji ih prcnosi ptHJcrovaii, nili poMimnjali u onoga na koga sc klcvcia i^nosi, nili 
sc raspilivati o onomc sto mu jc rcccno. On jc, daljc, duzan prckinuii klevetnika, objasniii mu da nc vaija 
tostoradi, oljcrati ga, ili gabarcm srccm osuditi i nc dozvoliti scbi da o njcmu daigima prica,jcrbi tako i 
sam postao kicvctnik." Mcdutim, Ncvcvi kazc da, u pojcdinim slucajcvima, prcnoscnjc ludih rijcci nc samo 
da nijc zabranjcnoncgojci potrcbno, kao Stojc, rccimo, i/vjcStavanjc vladaraili namjcsnikao namjcrama 
i ponasanju njihovih zamjcnika i pomocnika i si. 

[ako sc ponckad cini da sii ogovaranjc (al-gibe) i prcnoscnjc tudih rijcci (en-neinlmc) jcdno tc isto, izmcdu 
njih, ipak, posloji vclika razlika, i to 7ato Sto jc prcnoScnjc tudih rijcdi uvijck zlonamjcrno i rninm volje 
Dsobc kojc sc to ticc, dok jc ogovaranjc spominjanjc osobc u odsustvii onako kako joj nc bi bilo drago da 
jc prisutna. Prcma tome, iza pa'noscnja tudih rijcci i kicvctc uvijck sc krijc ncko zio, sto s ogovaranjcm nc 
mora bili s 377 SAHIHU-L-BUHARI mm ETitCA 
RIJECi UZViSENOG ALLAHA: (^^Uiil^I^b 1 J^^lJi^^l. 

"T 1ZB.IEGAVAJTE §T0 VISE 
GOVORNEISTINITI!"' 

6057. PRICAO NAM JEAJimcdb.Junus,niemu y} lil^ S^A y. ^^ l^l^ -^-^V 

Ibn-Ebu-Zi'b, a ovomc Makburi da jc cud od - - „- 

svoga oca, a on od Ebu-Hurejre da Je Vjerovjesnsk, ^'^ ^-^-^ ^ ^ ^^^ ^ ^^^ C^ s^f y 

sallallahii alejhi ve sellem, rekao: 

''Ko se ne okani govora neistinita, postiipanja po 

iiiemLi i neznanja - Allahu ne Ireba ni njegovo i'^ii ^ui Jiil i^^^^ ; : U ll^^i; 

ostavljanjcjcla I pica! - ^ ^ ^. 

Ahmed^ kaze: ''Jedan mi je covjek razjasnio lanac - oi^\ J>-5 J^\ -^1 Jli 

njegovih preiiosilaca. \- A ' - .^^^ -^j^ijjj^^jye:/:^j^^^< tf ^1 §TA SE KA2e DVOLiCNJACIMA ^i ^i ^ JU U vt 

6058. PRICaO nam JE Umer b. Hafs. njemu J\ €^ ^ ^: ;J Ijl: .VM 

njegov otac, a ovome A'mes da je cud od Ebu- .^^ , - ' ^ li -^^ . ' ..r ■ .^^^ 

Saliha, a on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da ^-^--^^i '^C ^ -'"~^ 

jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao: ^ ^ ii .^ ^l jii jii ^ ^\ ^] 

*'Naci CCS da jc na Sudnjcm danu kod Allalia . '^ / . .""" 

najgori covjek dvolicnjak, koji ovima dolazi s o^l 0:4^3^1 1J 5*1 -^ 5*^' f-*"- ^^' 

jednim, a onima sdRieim licem.""' -^^ m'" ■ ' m'-^ i- 

L 

1 El-Hadzdz, 30. 

2 Tz hadjsa sc da zakljuciti da ogovaranjc dnigoga kvari post onomc koji to cini dok |X)sIi. Drugi, pak, 
ovti razumjju ii smislu da jc grijch cigovimmja jati ncgti scv:ip od poslj, Uiko da oraj koji posli i dnigoga 
Dgovara od svoga posta ncina nJsJa. 

3 RijfC jc o spomunulum Ahmudu b, Junusu, koji jc hadis ciio od Ibn-Ebu-ZJ'ba, all niju bio siguran u lanac 
njcgovih preiiosilaca, pa mu ga jc razjasnio covjek kojijc s njiin zajcdno sjcdio. 

■I Dvolicnjakjc ona osoba koja sc svakoj od strana prcdstavlja kaodascs njomslazc, govorijojdajcupravii i 
diijcpodrzavEi, a diiju pralivdmgib, Zaio slo su Icmclji na lazi, pruvari, i^daji i obmani, ucilju uvida u lajnc 
svakc od strana i sijanju razdora mcdu njima, dvolicnjastvo jc u islamu najstrozijc zabranjcno, a onima koji 
to cine prijcti sc najtczom ka^nom - boravkom u n?chcnncmu zajcdno s ncvjcrnicima: "'Allah cc, sigumo, 
zajcdno sastaviti u Dzchcnncmu liccmjcrc i ncyjcrrikc. (En-Nisa, 140) Na dnigom mjcstu u Kur'anu za 
njih sc kazc: "Liccmjcri cc na samom dnu Dzchcnncma biti, i Ii iin ncccs zasiitnika naci." (En-Nisa, 145) 
Vjcrovjcsnik jc. sallallahu afijjhi vc scllcm, za dvolicnjakc rckao: "Ko na ovomc svijctu biidi: imao dva lica 
na Sudnjcm cc daiiu imati dva jczika od vatrc. " (Hadis prcnosi Ammar b. Jasir, a navodi ga Ebu-Uavud.) 
Mcdutim, pored ove vrstc dvdicnjasiva, kojc ima 7a cilj sijanje razdora i ncrcda mcdu Ijadirna, postoji 
i dvolicnjastvo ciji jc cilj izmircnjc zavadcnih i zavodcnjc reda i mira incdii Ijudima. Ova jc druga vrsta 
dvolicnjastva dozvoljcna. Ona sc sastoji u tome da se svakoj od strana prcnose lijcpc vijesti o dnigoj, a 
zataji ncvaljalo, svc s ciljcm njibovog j^mircnja. 

378 
ty^illtyUa ^^ <!ijlqiJlgiah3 ONOME KOJI SVOGA a^i Jlii U i^U^-i .i^ ^l 

DRUGA OBAV.IESTAVA TOME STA SE NJEMU GOVORI 6059. PRICAO NAM JE MuhamiTied b. Jusuf, ^id:L-:^ilL:_s'J;ilk'l51^.l-o'i 

njcmu Sufjan, a ovomc A'mes da jc cuo od Ebu- ' , , , . ^ . . • , - .{,- 
Vaila, a on od Ibn-Mes'uda, radijallahu anhu, da ^^ <^ t^^ ^^ ^ ^''^ ^' ^-^ ^^' ^ ^ ^ ^^ ^ > je kazivao: ^ jij JLii ^^li ^ 4*1 ^^j p5 Jli aI^ 

"Allaliov Poslanik, sallailahu alejhi ve sellem, /^, - \ l^ i 

podijelio Je ratni plijen, pa je Jedan ensarija ^^ ^^ '^j ^^^^ '^^1^ ^ '^^i j}^^ 

rckao: Tako mi Allaha, Muhammcd l^vo niic htio - ^ \-^ ^'^ ^=^ir^ ^^'•f' ^ ij "t '- 
(podijeliti) zarad lica AllahovaT Tada sam prisao ^ . ^ ' ^, 

Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ,;}L^1J^^^L. Jjjloij^j^^l 

ispricao mu (staje ovaj rekao); lice mil se od Ijurine 
promijcnilo, pa mi jc rckao: 'Allah sc smilovao 
Musaii! Ucinjcno mu jc nazao vise od ovoga, pa 
se strpio!"*^ 

STA je U MEDUSOBNOM j^jLciJl ^ s^;^ U ^t 

HVALJENJU POKUDENO 

6060. PRICAO NAM JE Muhammed b. Sabbah. 61^ ^ ^ 'j^J. 6^ .VV 
niemLi Isma'il b. ZekeriLJa, a ovome BLirejd b. _ , ^ ,. ^, , ^c, .i '^ ?, ' ', 
Abdullah b. Ebu-Burda da jc cuo od Ebu-Biirdc, ^ f^ ^- ^^-^ ^^ ^^'/^ ^- ^^l 
a on od Ebu-Musaa daje kazivao: 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, cuoje 


kako jedan covjek hvali drugog covjeka i u tome J^ <J^- "^j '"-■ ^^ ^^ ^^ 

preljemie, pa je rekao: ^Satrli ste - ili Qe rekao) -^ ^ 'Js^j^-:S\J^kj Lij 
slomili stc -Icda covicku!'*' ^ ^ - - -, -^ ": slomili stc -Icda covjcku! ■J^'J^'A^ Vec jc ranijc bilo ^ovora o pokudcnosli prcnoscnjii Uidih rijcci ako sc lime Jicli unijcli razdor i ncrcd medu 
Ijiidc. Ako sc, mcdutjin, na laj nacjn zcli posavjclovali J sprijcciti razdor, to iijjc zabranjcno. U ovorn slucqju 
Vjtrovjtsnik, sallallEihu alejhi vc scllcm, nijc ukorio Ibn-Mcs'uda 7}xig onoga sto rmi jc prcnio, vcc se 
naJjutio naonoga kojj mujc prjgovorio, all sc cak i prcma njcmu smilovao i otqjio^ iiglcdajuci sc na Musaa^ 
alcjhis-sclam, i postupajuci po rijecima Uzviscnog; "Njih jc Allah uputio, zato slijcdi njihov pravi pul! 
fEl-En'am. 90) O ovomc cc bili vise rijeCi u poglavlju O strpljivosti (sabum). TT 379 SAHIHU-L-BUHARI WM ETIKA 
6061. PRICAO NAM JE Adem, njemu Su^ba, ^ aJL^ ^^ 'v^ lil^ f? lil^ .1-1^ 
a ovome Halid da le cuo od Abdur-Ralimana b. > ^ , < = . - : 

Ebu-Bckrca, a on od svoga oca da jc jcdan covjck -^^ ^"^' ^ ^^ ^>^ '^ *iA C''- i>^-^ ,■ 

spomenut kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve ^_t^ ^Jii li^f ' "li'^ji ■^5^-''''Jji jIp 
sellem, pagajcdrugi covjekpohvalioj na&to(mu) -' - ^- .- -: ^ 

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 5L^injl>iijiiL:-Li'^£Jiiiij4J 

'Tesko tebi!" Prejekao si vrat svome drugii!", ^ ^^^ ' - ,/,^^ . , 

ponovivsi to vise puta (i dodavsi): "Ako vcc '-^j i-J^ ^.—-i JjI^ ^L^ >i ^jL^ ^-^ 

neko od vas mora {dnieoea) pohvaliti, neka ^ ^ .- ' , - - .^^ ,- -^ 

kaze: Misiim- da je takav i takav - ako zaista "^ '^^- -. ^ ^ ^-^- ; 

smatra da je takav — 'pred AUahom ce polagati Jli' jJli ' " "''" JLilL^l-Li 

racun, a Allahu se ni za koga ne moze tvrdili daje 

bcsprijckoran/" 

Vuhcjb od Halida prcnosi da jc rcccno 'Vcjlckc 

(tesko tebi!) umjesto "vejhake". ?i O ONOME KOJl SVOGA BRATA J^ W -^i J^ j^^T i^ ol^ 

HVALl ONOLIKO KOLIKO O NJEMU 2NA J t Sa'd^kazei'^NisamcuodajeVjerovjesnik^sallallahu Jj4 -^ i^' c-A^ L^ j^ J^j 
aleihi vesellem, ikomekohodipoZemlji rekao da - -^- ,: ^ ,s i: . -^ ^^ - 
jc Dzcnctlija osim Abdullahu b. Sclamu,"^ ^\ ^^^ ^^ ^ "^! ^^-"^^ ^ ^^ -^^ Ibn-Bctlal kazc da prctjcrano hvQijcnjc mozc onoga na koga sc ono odiiosi dovcsli da pomlsli kako jc on 
zai&ia lakav, ii^azvnli u njfTnu uobrazcnosl i spulali njcgov Irud da budu bolji. Zaio jc Omcr, radijallahu 
anhu, za hvaljcnjc dmgoga i rckao da jc lo njcgovo klanjc {el-medha June ez-zebkir). S dnigc stranc, ncma 
govora da &c vcliki grcsnik, tiranin ili ra^vratnik na bilo koji nacin smiju pohvaliti. jcr jc Vjcrovjcsnik, 
sallallahu alejhi vc scllcm, kako prcnosi Encs, rckao: ''Hvaljcnjc razvratnika Jzaziva srdzbii Go&podara.*^ 
Zato succstili prcci, kakonavodi Bcjhcki,kada bi ih ncko u lice prcddnigima pohvaUo, ucili sljcdccii dovu: 
"Gospudani moj, Ti mcni oprosli ono slo oni nc znaju, nc kazni mc za onu ito oni govorc i daj mi da budcm 
bolJL ncgo slo oni mislc!" 

U vc7i s tim, nc ?aboravimo ni rijcCi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, koji jc sam ^a scbe 
rckao: "Nc prcljcrujlc s mojim hvaljcnjcm kao slo sn krscani prcljcrali u hvaljcnju Isaa, sina Mcrjcmina!", 
aludirajuci lime iia cinjenicn da sii krscani tako i^krcnnli s pravog puta i zaiutali, proglasivsi Allahova 
poslanika Isan, sina Mcrjcmina, sinom Bo^ijim. 

Rijcci "vcjhakc" Oesko Icbi!) nJsu ovdjc izrcccnc kao klelva. ncgo kao izraz sazaljcnja f samilosli. 

Tj. mislim, all nisam siguran, nili mogu ivrdili da jc ncko lakav. Uzviscni Allah najboljc zna kakav jc ko. 
Svako cc prcd Njim polagali raciin i za svoja djela, zavisno od toga kakva sii, bili nagraden ili kaznjcn. 

Rijcc jc o Sa'^du b. Ebu-Vckasii. 

I o mnogim drngim ashabima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc sellcm, lijcpojc govorio. Tako jc, npr., 
zaOmcra, radijallahu anhu, rckao: "Nikadatc scjtan nijc srco da ides jcdnim putcm, a da s;c nijc sklonio i 
krcTiuo driigim." 

3H0 c^iiitlc^li^ 
qijladlaiqm J" i 6062, PRICAO NAM JE A!i b. Abdullah, njemii OL^ii ^'^ 4il-i:i -^ J^ iL'li . viT 

SuQan, aovomeMusab. UkbadajecuoodSalJiTia, - , , .. :,i» >. . » <i, 

a on od svoga oca da jc Allahova Poslanika, ^; ^ J^ ^ ^^ ^- ^^^ "^ 

sallallahu alejhi ve sellem, kada je o ogrtacu jiiiiU jij>fl Jj^sl^^^i! Jj^SdS 

rekao to sto je rekao, upitao Ebu-Bekr; **Allahov - - ". Poslanice, meni ogrtac spada sjedne strane? , pa 
Je odgovorio: 'Ti se ne ubrajas ii njih/'^ 


.^^I^^^^lJLi RUECtMA UZVISeNOG ALLAHA: 
^ALLAH ZAHTIJEVA DA SE SVACIJE 

PRAVO POSTUJE, DA SE DOBRO CINI 

1 DA SE BLIZNJIMA UDJELJUJE, 
A RAZVRAT I SVE §T0 JE ODVRATNO 

1 NASILJE ZABRANJUJE; DA POUKU 

PRIMITE, ON VAS SAVJETUJE!"'; — ^ - ' -■- 

- ,■ _ fl I' 

I^^^^jSaj ,,aSJKl jShiXj ^^iiJij jiliilj ''Ncpravda kuju cinitc same vama stcti,"^; ''Komc ^ P ^ ' ^S^\ Jp pwu l^i ) a}j3j 
opcr nepravda bude iicinjena - Allah ce mu, ^\^rt \i'\U^-y^y\^^(li!:i^ ^^ At sigurno, pomoci!"'\ i o izbjegavanju poipirivanja 
zla protiv muslimana i nevjemika. 6063- PRICAO nam JE Kumcjdi, njcmu Sutjan, 
a ovome Hisam b, Urva daje cuo od svoga oca, 
a on od Aise, radijallahu anha, da je kazivala: 
''Vjerovjesnik, sallallahn alejhi ve sellem, ostao 
je (pod utjecajem sihra) toliko i toliko, a da mii 
sc pricinjavalo da prilazi svojoj siipruzi, a nijc 
prilazio," 

Aisa (dalje) kaze: ''Jednogmijedana rekao: 'Aisa, 
Allah mi je usiisao dovu za ono za sto sam Ga 
molio, Dosla su mi dva covjcka, od kojihjc jcdan 
sjeo pored mojih nogu, a dnigi pored moje glave, 
pa je onaj (sto je bio) kod nogu upitao onoga ^k:' ,::=' i b^^ jul b'^ jxjj^\ b'-i;i A'^r 

^\ ^^j j-IjLp /^ 4UjI /^ ^Jj^ /t^ pLl* 
■ri ^ ^ ^ 1 — 

4i ^. lisj ;i5 ^ ^^ iii ^li L^ 

" H- " " 

>'Nij jAj lU U^l^l ^ ^li^j jL=t 

■^ o-'JJ j^J ^ oJJl *J^ ^C'^J ^ 

J* 6 Tj, ti nisi onaj koji namjcmo, iz oholosti, puSta da sc ogrtac za njim vucc. O ovomc jc bilo vise rijcci u 
poglavlju O obliicenju. 

7 En-Nahl,90. 

8 Junus, 23, 

'> El-Hiidi^d^, 60, 381 SAHIHU-L-BUHARI m^ ETIKA 
(sto je bio) kod glave: 'Sca je covjeku?' Jtj ijj Jlj ijipl ^ xJ Jla <^ yijM 

'Opaihrenje',odgovorioJe. .- ,, ,■'-,,. : . '. -- .■- '-., . 

'Akogajcopsihrio?',upitaojc. «^j^^u.ji^^/.^^g 

■Lebidb-A-sam",odgovorioje. J\ ')j\ .jj. ^\^ -^ U}\ i[^ h\y_,l J. J 

•Cime?', upitao je. ;; ' '' "' ,, " ''. 

'Caskom od muskog cvijeta palme, cesljem ^^j-^^'l,-J'J'^^„'--''j^^ *^J' i dlakama (sto su) pod plocom u bunaru Zervan', ^_J^.^^^-J^^^^sa\:, 

odgovorio jc' PoCom jc Vjcrovjcsnik, sallallahu - -- -- 

alejhi ve sellem, dosao i rekao: 'Ovo je bxinar koji liu J:^^ jJc ^ ^ii! J^*^j ^ c^ i-!LiU 

mi je {u snu) pokazan: kao da sii vrsci njeeovili , -r- ^ /: ' ' , c - - 

palmi glave sejtana, a njegova voda rastvor od ^ % " y: 

kne.' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve aellem, ':^'A *j\ tjj r.V ^°;. ^J-!l ^^"j^^h 

narcdio jc (da sc to izvadi), pa je izvadcno." * ' ^ ' , ^ 

Aisa kaze: '*R.ekla sain: ^Allahov Poslanice, ■ ^.4^ ^-^ jljj .> iS^ J^^ 

A da si to {tj. razotkrio ili lijecio nusrom, smjesom 

od biljaka i vode na koju se ucl)?\ paje Vjerovjesnik, 

sallallahu alejhi ve sellcm, odgovorio: ^Allah mc jc 

vcc izlijccio, a sto se mcnc ticc, nijc mi drago mcdu 

svijetom potpirivati zlo.'" 

Ona (tj. Aisa) kaze: 'Tebid b. A'sam jest covjek 

iz (plemena) Benu-Zurejk(a), koje je saveznik 

Zidova/'' U navcdcnim ajctima govori sco dobrociiisUii, sjcdnc, i ncpravdi, s drugcstranc. Tza togajc navcdcn hadis 
cij<i jc porukci u skladu ia sporncnulim kur'imf^kim iijclimii. Iz ajclii i hiidi^^a vidi sc da cc sc do i ncprdvda 
kad-tad razolkrjii J obiti o glnvu omnia koji Jh cmc, a da cc plodovc dobrocinstva, nc samo za ucinjcno 
dobro \Qt i zs. oprostcnu ntpravdu, U7ivaii jcdino dobroCinitclji. Najbiiiji primjcr takvog dobnicinstva 
pnizio JC Allahov PoslanJk, sallallahu alejhi vc scllcin, koji jc oproslio i nc saino da nijc kaznjo Lcbida 
b- Asaina, iako jc to bio zasluzio^ ncgo lo nijc htio ni siriti, bojcci sc da mcdu Ijudima nc polpiri zlo. 
O ovomc slucaju bilo jc viSc govoru u komcnlam hadisa br. ^763. 382 
cM3l[lc{tU£i il^ <-i^jlr|;ll nigKi STA JE U SLUCAJU ZAVIDNOSTI ^\s^\j ^UJI ^ ^ U ^.i. 

J MEDUSOBNOG OiCRETANJA 
LEDAZABRANJENO Uzviseni veli: "... i od zla zavidljivca kad zavist . ( J^lij-UL^ _i -^j) jUj^^ij 

ne krije! - 6064. PRICAO NAM JE Bisr b, Muhammed, \Z^\^\!^t^\j^^_]LG'j^A'^i 

njeinu Abdullah, ovome Maimer da je cuo od ^ ^^ , > - . ^ ^j- , =" - ^ ,..». 

Hemmama b, Munebbiha, a on od Ebu-Hurejre da ^^^;>^=>->^^:^ V-0^r^^>^ 

jc VJLTOvjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckau: ^^ ^jjli ^isi jiji ^U ^ij Ji\ ji 
*'Cuvajlc sc sumnjiccnja.^ jcr jc sumnjiccnje, /^ , -^ ' «. ' .^ 

zaista, najlazniji govor! Nemojte prisluskivati i ^-sy}-^ 'j ljX>U ^j l^ — 1^ Vj 1j — ^ 

(jedni druge) ulioditi! Nemojte jedni drugima M;^\^i\:^\JJj\^^^lj 

zavidjeli"'ijednidrugeinrziti! Nemojte jediiidrugima °' 

ledaokretati! Budilebraca, o Allahovi robovi!" 

6065. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu 4^ i'J^\ ogi ^1 lil^^ .v^j: 
Sii'ajb, a ovomc Ziihri da je cuo od Enesa b. ^ ^^ ^4 ;;i, - - , „* 

Malika, i-adijailahuanhu, dajeAllahovPoslanik, ^^^ ^ ^' ^^^ ^^ ^Y^^ ^ 

sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao: i_^L2 S^ Jii ^ ^l J^: ^! ^ ;li ^^ 

''Ncmojic jedni dmgc mrzili! Nemojte jedni ^ ^ ^] .^- , -^ 

daigima ^avidjeti! Nemojte jedni drugima ^^>^!-^^■i^l>J^5J1J^1-^:^VjlJ^L/■^J >..'- "' , (.ui ^^^ j> ;l^^ >;;: j^ (^^ j^ "Vj El-Fclek. _S. 

Ovdjtr su re misli n;i sumnju koja kao misiKicovjeka okupim, jcrju jj ncmogutu oiigniili, voc n:t opluziviinjc 
drugoga 11a osimvu siimnjc J bcz ikakva valjana dnkaza. Za sumnju kao misao ctivjck nccc ixlgovarati. 
jcr u hpdisu stoji: ''Allah cc oprostiti ummctu 7p ono sto u scbi misM", ali cc od^ovarali za rcosrovano 
optuzivnnjc drugoga. Nc mozc sc, rccimo, ncko na osnovu sumnjc opiiizivati za raz\Tat iikoliko za lo ncma 
dokaza, i6itojc uhadisudaljc rcCcno: "Nemojte pri si uSki vat i i (jedni drugi:)uhudiii!", Ij. nemojte do/volili 
da vasvaSe misli obavijenc Mimnjom navcdu pa dii jedni daige Uijno prislufekujclc i uhodilc.jcrjc to grijeh. 
Utomc siismislu i rijeci Uzviscnog: "Ovjcmici, klonJIe sc mnogih somnjicenja, ncka siisomnjicenja zaista 
grijeh. I nc uhodile jedni drugc i nc ogovarajtc jedni dmge! (El-Hudzural, 12) 

Zavidnost o kojoj jc ovdjc rijcc jest prizcljkivanjc da nccijc blagostanjc prcstanc, Onaj koji rastoji da tu 
svoju zclju ostvari i u loni pravcii u praksi djclujc jest zlikovac. Onaj, pak, komc njcgova bogobojaznost 
ac dopusia da sc ii tak\'o sto iipusti - nijc grcsan, jcr iic mozc svojc misli odagnali. Mcdutim. on jc diizan 
borili se proliv njih i nc duzvolici da one pnjcdu u djcio iU u namjcni. U lorn smislu, u merl'u prcdaji sloji: 
"Gd trojc aiko nijc poslcdcn: od zioslutajc, sumnjicavosti i zavidnosti." - "Allaliov Poslanicc, a kako sc 
od njih (covjek) mozc sacuvati?", upitao je neko, pa jc (Poslanik) odgovorio; '"Kada na zio sluiis, ncmoj 
odiistnjali, kada sumnjas, ncmoj sumnjii provjcravati, a kada zavidis, ncmoj ncpravdu ciniti!' U tome je 
smi&lu Hasan Ra&ri rckao: "Ncmacovjcka koji pri scbi ncma zavidnosti. Kod kogato nc prijedcu namjcru 
i nanosenje ncpravdc — nije za nju odgovoran/ ^1 383 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA leda okreCaCi!' Budite braca, o Allahovi robovi!- 
Nijednom muslimanu nije dozvoljeno izbjegavati 
svoga brata vise od tri dana." 

UZVISENI ALLAH KAZE: 

"O VJERNICI, KLONITE SE 

MNOGIH SUMNJICENJA, NEKA SU 

SUMNJICENJA, ZAISTA, GRIJEK. 

I NE UHODITE JEDNI DRUGE!"' 


6066. PRICAO NAM JE Abdullah b.Jusur,niemu Uli^i -i-i j^ Jj14^ IJ-xi .i-n . t 9 > Malik, a ovomc Ebu-Zinad da jc cuo od A'rcdza, a 
onod Ebu-Hurcjre, radijallahuanhti^daje Allahov 
Poslanik, sallallahii alejhi ve sellem, rekao: 
''Cuvajte se sumnjicenja, jer je sumnjicenje, 
zaista, najlazljiviji govor! Nemqite prisluskivati i 
(jcdni drugc) uliodili! Ncmojtc sc (pri kupuvini, 
bez namjere da kupite) jedni dmgima nametati!"" 
Nemojte jedni dmgima zavidjeti i nemojte jedni 
drugemrziti! Nemojte Jedni dmgima ledaokretati! 
Budilc braca, o Allahovi robuvi!" ^ ^ ^ t i 1 O ovomc cc bit! vise rjjcci u poglavlju n Hidzri. 

2 Kandasc htjclo rcci: ako tistavitc gore ^abranjcno, bil ecic braca, a ako lo nc osiaviic, postal ccic ncprijatciji 
jedni drugima, Ovim sc iiludini i nil rijcci Uzvfscnog: "Vjcmici sii samo bmca..." fEl-HudzLiriil, 10) Gore 
navcdcnim hadisima zabranjujc sc muslimanu da inrzi svoga brata muslimana, da mu, nakon prijalcljstva 
i prirodnc Ijubavi, be? opravdana ra^loga okrctic Icda i ostavlja ga, Daljc mu sc zabranjujc da zavidi 
svomc brani muslimanu, da kopka po njcgovim mflhanama, bcz obzira bio on piisuian ili odsutan, tc mu 
sc narcdujc da sc prcma njcmu odnosi kao prcma pravom. rodcnom bratu. U mnogim slucajcvima obavcza 
pruma vjcmikii osiajc eiik i uiikon njcgovc smrli. U nckim drugim vcreijama navcdcni hadis ima i svoj 
nasiavakj koji glasi: "Muslimaiijc muslimanu brat i kaotakav nc smijc mucinili ncpravdu niii gaponizavati. 
jcrjc covjckudovoljdo zio da mrzi svoga brata muslimana, Muslimannjc svciinja (ij. ncpovrcdivo) svc sto 
pripada njcgovom brain muslimann: njcgova krv, njcgov imctak i n|cgo\ obraz.' 

3 El-Hndzunil, 12. 

4 O ovom^ jc bilo vise rijcci u poglavljima o kuptiprtjdaji. >' 384 ty^lIltyiiS 
<djl4ilLgii!^ OKO CEGA JE 
DOZVOLJENO BITI SUMNJICAV 

6067. PRICAO NAM ,IE Seid b. Ufejr, njenro 
Lejs, a ovome Ukajl da Je cuo od Ibn-Sihaba, on 
od Urve, a ovaj od Aise da je kazivala: 
'^Vjcrovjcsnik jc, sallallalui alcjhi vc scllcm, rckao: 
'Nc mislim da laj i taj o nasuj vjcri ista znaju.'"' 
Lejs kaze: "Obojica su bill licemjeri." ■ 31 ijJaJi ;>* L:i_HJ U L^L 


6068. PRICAO nam JE Jahja b. Bukcjr da im jc 

Lejs rckao i ovo: ''I rckia jc; Mcdnoga dana dosau 

mi je Vjerovjesnik, sallailahu alcjhi ve sellem, 

i rekao: 

^Aisa, mislim da laj i taj ne poznaju vjeru koju mi 

ispovijcdamo. ^^'T -fl J iJ^ ^1 l:;^ JS:: ^J J^_ ^Jj- A * ^vA ,<ji ^ ^ji\ il:, jii ^: lSiI; u^ ^il VJERNIKNE OTKRIVA SVOJE GRIJEHE Jj ^ -^-^ ^ ^aIC iJJ^^Jq! Vldi^ Ljb 6069. PRICAO NAM JE Abdul-Aziz b. Abdullah, 
njemu Ibrahim b. Sa*d, a ovome Ibn-Sihabov 
bratic da je cuo od Ibn-Sihaba, on od Salima b. 
Abdullaha, a ovaj od Ebu-Hurejre da je kazivao: 
"Cuo sam AUahova Poslanika, sallailahu alejhi ve 
sellcm, dajc rckao: 'Svim cc mojim sljedbcnicima 
biti oprosteno, samo ne onima koji (svoje) grijehe 
javno cine. U razotkrivanje spada (to) da covjek 
preko noci nesto uradi, a ujiitro, nakon sto mu je 
to Allah pokrio, nckoga zovnc i kazc: ^Sinoc sam 
uradio to i to' - tako da zanoci prekriven zastitom 
svoga Gospodara, a osvane skidajuci Allahovu 
zastitu sa sebe.'"^ .' 9 ^ ^i 


^n J" ^ 


ii: 5 Ovdjc sc nc radi o /abranjcnom sumnjiccnju, jcr nijc rijcc o Iskrcnim muslimanima, odanim svojoj vjcri, 
vcc o dvojicj IJccmjcra. U torn smislu [bn-Omcr vcli da su u njcgovo vrijcmc u onoga ko nc bi dosao na 
jaciju ftuinnjali dajc ili slaba zdravlja ili slabc vjcrc. 

6 Smisaojehadisa iilomc da cc miislimanima biti oproslcni njihovi grijesi, samo nc onima koji ih javno biidu 
£indi i sami olkrivali ono siitjc Uzvi^cni pokrio,. 385 SAHIHU-L-BUHARI mm ETllCA 
' P 6070. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Ebii- i;iS^ii;;^_^'l51^^1i:L51^ , w« 

Avana, a ovome Kalada da je cuo od Safvana b. ^ .; , ^^ .^ , . 

MuhrizadajcjcdancovjckupilaoIbn-Omcrar^Sta ^ C^^ '^"^ ^^ ^' j-;^ 0^ ^^^'^ S^ 

si cuo da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve 

sellem, rekao o tihom razgovoru (izmedu Allaha i 

vjernika na Sudnjemdanu)?", (pa muje odgovorio:) ^i^ i^J^ ^^^ ^^ -s'j^] yl^ Jii 

''Rekao je: Toneko ce se od vas loliko primakniiti 

svomc Gospodaru da cc ga On staviti pod svojc Jy^_j ^ Jj^j \JSj ]JS ci^ Jy^ 

okrilje i upitati: 'Uradiosi to i to?* ^ ^ , ^j,-— -' " ... ■:- ^^ 

^Jesam\ odgovorit ce. Zatim ce ga opct upitati: J!J>:^'-j>^p Jj^i-^ji^-^ 


Uradio SI to 1 to? , pa ce opet odaovoriti: Jesam. .„■, ',; ,'«,f;,rTr,.-^,, ^ ','- '--. 
Potom ce lo polvrdili i reci: Ja sam I] to na ^ :n5'» dunjaluku pokrio, a danas cu ti ga oprostiti! 

OHOLOST ->^l ^^ 

Mudzahid kaze da "sanije itfihi'' znaci hodati ^uj; J ^^iSjJ (^ike jL') j^Li Jiij 
nadnieno C'ltfUn ' znaci vrat). 


- jjU ^ ^ jL^ 6071. PRidAO NAM JE Muhammcd b. Kcsir, jdi u:^I ^ 'j/jJJ L'li .TV\ 
njemu Sutjan, a ovome Ma'bed b. Halid Kajsi : ^.'....-T^^ da je cuo od Harisa b. Vehba Huzaija, a on od v-*J:,'^^-J^i:^i4^^';^^0^-^^-^ 

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je s-- ,: »„ '''T" ' = ^ ^" 

^'Hocctc li da vam kazcm ko su stanovnici ^Jt^-^J^L^^ jr.—it-L ^^ i. , ^-^ ;.,.; ^;,^[^ 

Dzenneta? Svaki slabi i obespravljeni koji, kad se ' '„ / ' ". ' > 

Allahom zakune, On mu to ispuni. Hocete li da , j^illi^l^ J::* JTjlLl jiLl5^1 
vam kazem ko su stanovnici Valre? Svaki nadmeni 
i uobrazcni sihiik."' I Uobrazcnosl jc umjsljcnost da jc ncko boljj od oalalog svijcln u bilo kojcm pogkdii: izglcdii, odjjcvanju^ 
di^anju i sL Najlc?i vid. uobra?cnosii coyjcka jest ncprihvatanjc isiinc i ncpokomosi Gospi.idaru, koji ga 
je sivorio- Pukflzalclj jc da jc ncko iiobra^cn njcgovo izbjcgavanjc obicnog svijcla, okrclnnjc glavc od 
siromasnih i jndnih, izhjcgavanjc da sc s njima dmzi, sjcdi i sL Allahov jc Poslanik, sallallahu alejhi vc 
scUcm, rokilo: "U D^cnnci nccc uci onaj u cijcm srcu posloji i koliko imn oholosli.' 3H6 cy^lllcyiifi 
^-rtjlrijll niqn ' ,-:^ - ^ iXi' Jii3 .vvT -/ ^» 6072, REKAO JE Mi±ammed b. Isa, da mu Je ^ Li 

pricao Husejm, a ovome Hiimejd Tavil da |e Clio ' - . .. ^-.r-.-' -o— .''-. 

od Encsa b. Malika dajcrckao: ^- ^ ^^ ^-T' - ^^ 

"Medu medinskim robinjama bila je jedna kojaje x, jJ.'iSS o-d1 JX] M y> liVl o;l^ ^ijl 

Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, '' , ^ 'j> \ ^.^ 

uzimala za mku i vodila ga kud je htjela."^ ■ '^=^ '^ ^^ jil^ ^- 4il J^j IZBJEGAVANJE B_^^^| ^V Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellein, o\^]^^^d\M-yA4*^^^-^^<ij^j^yj 
rekao: "Covjeltunijedozvoljenoizbjegavatisvoga , ,,, , 

brata vise od U'i nodi."-' - -^^ ^"^ 'i? 6073, 6074, 6075. PRif AO NAM JE Ebu-Jeman, 

^ 

njemu Su'ajb, a ovome Zuhri da je cuo od Avfa 
b. Malika b. Tiifejla, tj. Ibn-Harisa, bratica po 
majci Vjcmvjesnikovc, sallallahu alejhi ve scllem, 
supruge Aise, da je kazivao: 
*'CuvsidajeAbdullahb,Zubejroprodajiilipoklonu 
koji Je Aisa bila dala rckao: Tako mi Allaha^ ili 
ce Aisa prestati, ili cii je staviti pod siarateljstvo 
(ograiiiciti njcnu poslovnu sposobnost)' - Aisaje 
upitala: 'Je li toonzaistarekao?%pasujoj rekli da 
jeste, na stoje onarekia: 'Zavjetujemse Allahuda 
nikada necu progovoriti s Ibn-Zubejrom!'"' 
Kada se izbjegavanje oduljilo, Ibn-Zubejr Je 
zamolio da se kod njc posredujc, pa je rekla: 'Tako 
mi Allaha, nikada mu necu prihvatitiposrednvanje 
iiici cu svoj zavjet prekrsiti!' Kada se to Ibii- 
Ziibcjm oduljilo, obratio se Misvem b. Mahremeu 
i Abdur-Rahmaiiu b. Esvedu b. Abdu Jegusu — a 
obojica su bill iz porodicc Benu-Zuhra - i zamolio 
ih: 'Zaklinjem vas Allahom, kad bi me (kako) dQ\ J\ lil^ ,";*vo-";*vi-i*vr 

IT ^ 

^1 ■J.J ^jl\ ^1 ;i jdkJi ^ diii; ^1 

' ' > ' ' ' 

ji iJiS pi i^'ii \'jS jii ^] ijui i^ 

^ jJui J;^l cJi 0^ 1^1 J^'^\ ^\ 

- , ; ■ '^- ^ 2 I iz ovogasc primjcravidi kolikojc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllem, bio skmman, dagajc i robinja 
mogla Uicli za rukii i odvcsli gu bilo kud-u k;ikobJ joj pomoguo ii noctmu slojoj jc Ircbulo, stosamo po scbi 
govori da pri scbi nijc imao nimalo oholosli. 

3 Ovdjc sc mislj na tri dana s nocjma. 

A Aisa sc, kao PoslanJkova, sallallahu alejhi vc scllem, supniga i majka pravovjcmih, nasla u\Tijcdcnoin sto 
joj jc scstric kojcgjc jako voljcia, 7aprijctio dace jc staviti podsvojc staratcljstvo kako bi joj na taj nacin 
zabranio da raspola^c imctkom koji joj jc Allah dao i da ga Irosi gdjc i kako ona hocc. 387 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA uveli kod Aise! Vise joj nijedozvoljenoda me pod 
zavjctom izbjegava!'' Na losu se Misver i Abdur- 
Rahman, ogmuti svojim ogrtacima, s njim zaputili 
do Aise i rijecima: 'Neka Je na tebc Allahov tnir, 
milost i blagoslov, mozemo li uci?' - zamolili da 
ih primi. 

^Udite!\ odgovorila Je Aisa. 
Jc li svi?', upitali sii. 

'Da, udite svi!', rekia je, ne znajiici da je s njima 
dvojicom i Ibn-Zubejr. Kada su usli unutra, 
Ibn-Ziibejr je usao u zastrti dio (sobe), zagrlio 
Aisu i poccu plakati, prcklinjiici jc (da mu 
oprosti), Misver i Abdnr-Rahman takodcr sii 
je poceli preklinjati (i tnoliti) da se pomire i da 
ona primi njegovo izvinjenje, govorecijoj da je 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kao sto 
i sama zna, rijecima: 'Muslimanu nijc dozvoljcno 
izbjegavati svoga brata vise od tri noci' - zabranio 
izbjegavanje. Nakon sto su Aisi dugo govorili, 
savjetovali je i opominjali (o obavezama prcma 
rodbini), i ona je, placuci, pocela opominjati i njih 
dvojicu, govorcci im: ^Zavjctovala sam sc, a zavjct 
je tezak!* Njih dvojica nisu prestali insisirati sve 
dok se nije pomirila (dok nije progovorila) s Ibn- 
Zubejrom. Za prekrsaj svoga zavjeta oslobodila 
je cetrdeset robova.-Kasnije je svoj zavjet (cesto) 
spominjala i toliko plakala da bi joj sc vala 
nakvasila od suza,"-^ ih\i li\j Uii £\s'j;j 4i\ b^jj dni >if y !> ' ^ f Ul;i2 ^j iiiii jIZ^u ^\jJ-\ jc'ji\ 

viiii? o^;iii^j j^i J^j j^3 

Ji ^j^l gi j^ j>Si5 j> =iii 'j^_ it 

jjj^ j^^j "^jjj ljI Jj^j jj^^j ^j^ 

J- " u _- 

'■-, '^'r »^'-' - ^i;- -^' - '«t Tir'i-^ '^ 1 Jer joj jl; bio scstri6 kojcg je ona najvisc odgajala. 

2 U Ev7a'ijcv(.]j vcryiji avoga hadisa stoji da jc Aisa u Jcmcn poslalada joj sc kupi cctcrdcsct mbova knjcjc 
oslobodila i !ako sc olkupila za prckrscnj zavjct. 

3 Tabcrismalra da zabranjcno izbjegavanje (okomcjcovdjcrJjcc)podrazumLJcvaLmcdii&obnoncpozdravljanjc 
dviju osoba Icojc su Ijutcjcdna na drugu. Samim titn stojc odgovorila na sclam, Aisa jc smalrala da jc 
prckibila zavjel. 388 
cyiiill cyila ^^ <^ jloJl 0}f\^ 6076. PRICAO NAM JE Abdullah b.Jusuf.njemu L'S^i! Ll^iijJ ^ ^lii i:^!^ .^-vi 
Malik, a ovome Tbn-Sihab da Je cuo od Enesa b. ^^ ^^ ^ 

Malika da jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc ^^ 'r^,^ ^ lt^I i^ Y^ ^' 4^ ^^ 
selletn, rekao: 
*'Nemojtejedni druge mrziti! Nemojtejedni driigima ' ' ^' - - ^ J. Nj Ij-ulU ^Tj lj.^1? N JIS 1^ -il J >^J zavidjeti i nemojtejedni dmgima leda okretati ! Bitdite j_^ j^ ^j ^^j^j ^, ;]^ ^JJ-^ ^y^^^^ 
braca, AUahovi robovi! Musliinanu nije dozvoljeno -' ' " "' ' ^ 

izbjcgavati svoga brata'' vise od tri noci." ^ Jl^ ^"^^ J> dL^i ^j^i^; j! 6077. PRICAO NAM JE Abdullah b.Jusuf.niemu ^"J^^ ^_^' i^ ^li;^ l^i^ .^-vv 

Malik, a ovome Ibn-Sihab da je cuo od Ataa b. ^ / ^ ^ , - ^ , 

Jczida Lcjsija, a on od Ebu-Ejjuba Ensarija da "^ ":^^^ C/'^^Cy- J^ ^ 

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jii^^i j^^^ 5^JUa:■^/t^ i^!^^ 

rekao: , ' /^ . V 

''Covjeku nije dozvoljeno izbjegavati svoga brata Jy <^*:^ 3y o^* j>^. o\ U-^ J^ N 

viSe od tri noci: da se sretiiu i da se ova] okrece od .j, . - > , - ^ ^ 

onoga, a onaj od ovoga. Od njih dvojicc bolji jc -^^ ij^j^-^ <yy^ ^ ., - 

onaj koji prvi nazove selam,"' ,UliLtiL^^-JJl 4 \7. Poslanikovih, sallallahu alcjhi vc scllcm, rijcci ''svoga brata" mo?c sc 7akljuciti da sc ovdjc misli na 
vjcrnilca tc da sc ogranjccnjc od tri dana nc odnosj ra ncvjcniikc. 

5 Hattabi smarra da sc rokod tri dana, iikoliko sc radi o odgojnoj mjcri. nc odntisj na rodjtcljcvo izbjcgavanjc 
djctcta niti niii7cvo i^bjcgavanjc ^cnc i kao argument za svoju tvrdnju navodi primjcrdajc Allahov Poslanilc, 
Siilhdlahu alcjhi vc scllcm, ncko od svojih zcna izbjcgavao i po mjcscc dana. 389 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA KAKO 1 K0L1K.0 JE 

DOZVOUENO TZB.IEGAVATI 

ONOGA KOJl JE NEPOSLUSAN' 

Kada je izoslao iza Vjerovjesnika, yallallahu alejhi 
vc scllcm, Ka'V jc rckao: "Vjcrovjcsnik, sallallahii 
alejhi ve sellein, zabranio je muslimanima da s 
nama razgovaraju", spomenuvsi (daje to trajalo) 
pedeset noci.^ 

6078. PRICAO nam JE Muhammed, njemu 
Abda, a ovome Hisam b. Urva daje cuo od svoga 
oca, a on od Aise da joj je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
''Ja zaisla znam kada si Ijiita, a kada si zadovoljna/' 
Kazc Aisa: *'Upitala sam: 'Allahov Poslanicc, 
a kako toznas?\ pa je rekao: "Kada si zadovoljna, 
kazes: ^Jeste, Muliamtnedova mi Gospodara!\ 
a kada si Ijuta, kazes: 'Nije, Ibrahimova mi 
Gospodara!'" 

Aisa (dalje) kaze: "Rekia sam: *Da, jzbjegavam 
samo tvoje ime.'"^ tC-*^^ Ci^ ^^l^>>JbJl ^;>-^Ji>^ Lo ljU ^ ^ t-> 


Sjlj 

^ ^ J 


^iij ^ wjj J ^" ^^j -^ 1^! -^1 1/ * 1 -K j^ ^ -H 1 Izbjcgiivanju nckoga moi^c sc inpoljiivali dvoslniko: kiio i^bjcgavanjc srccm i k^o i^^bjcgaviinjc jczikom- 
Srccm sc izbjcgavaju ncvjcmici. Ova sc vrsta izbjcgavanja oglcda u ncpokazivanju Ijubavi i naklonosti, 
nepru7^inju pamoci i slicno, rarocito ako sc radi o ncprijatclju, iaka nc podra^umijcva prckidanjc vc^a 
s njjm kako bj sc odvralio od ncvjcrstva J pridobio za islam. 

2 Rijcc jc o Ka^bii b. MalJkii, koji jc bio mcdu osamdcscl i nckoljko miiskaraca iz Mcdinc kojj so izoslali iz 
pohodanaTcbuk s Allahovim Poslarikom,&allallaliu alejhi vcscllcm, NjcmuijosdvojicifMirari b, Rcbiju 
Amiriju i Hilalu b. Umfjji VakiJiju) objavom rijctii Uzviscnog: "A i onoj Irojiti koja su bila i^^oslala../' 
(El-Tcvba, I IB) kasnijcjc bilo oprosicno. 

5 Tj. pcdcscl dana J pcdcsci noci. 

A Aisu jc na ovo navodJIa njcna Ijubomora na dnigc zone, sto opci samo po scbi govori da jc previse voljcia 
AlUihova Poslanika, sallallahu altjhi vc sclltm. PoSto njcna Ijutnja rijc podrazumijcvala mrznju koja vodi 
u ncposlusiiosl i ncvjtT&lvo, nijcjoj Ui^cio za zio, i bilojuj jc oprosicno. 390 tyallltyii^ 
(idjlqiJLgiaia DALIJE(P0SLAN1K, 
SALLALLAHU ALEJHl VE SELLEM) 

SVOGA PRJJATEUA POSJECIVAO 
SVAKI DAN, ILI UJUTRO I NAVECER ,3 a ^ a 6079. PRICAO nam JE Ibrahim b, Musa, njcmii 
Hisam, a ovome Maimer, dok Lejs kaze: '*Pricao 
mi je Ukajl da je cuo od Ibn-Sihaba, on od Urve 
b, Zubejra, a ovaj od Vjerovjesnikove, sallallahu 
alejhi ve sellem, supruge, Aise da je rekla: 
'Nc pamlim svojc rodilcljc, a da nisu ispovijcdali 
vjeru. Ne bi im prosao nijedan dan, a da nam ne hi 
pocetkom i krajem dana - ujutro i navecer — dosao 
AlJahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.' Dok 
smo jcdnom, iia pucciku popodncva, sjcdili u Ebu- 
Bekrovoj kuci, neko je povikao: ^Ovo je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve seliem, (dolazi) 
u vrijeme ii kome nam ranije nije dolazio!' Ebu- 
Bekr rece: 'Mora da je zbog nccega (vaznog) 
dosao u ovo vrijcmc! ' 

'Dozvoljeno mi je da izidem (iz Mekke i ucinim 
Hidzru u Medinu)\ rekao je.'"^ 


f^ u^n>-i ^_j^ j^ ^i;;^! liji- .i*v^ 


iLr' ^ ■JJ^" 1 ^ s.M^jv^i;'^!p;u;^;^^ji.^i j.jhr j>^ \J^ v^j ^J^_ j^\ j> 


■tJ>^JoiU 5 r ovo jc doka? da sc Ijubav mcdu prijatdjima vise ra^ija sto pnjatclj prijatclja vise obila/i. 

6 Oiomc7aStojc tbu-BckrdopustaodascAllahov Poslanik, sallallahu alc^jhi vcsdlcm, dvapuUniidanmuei 
dolazccj mu kiicj i zasto umjcsto toga on nijc odlazio kod njcga — postojj vise misljcnja. Najvjcrovatnijc je 
to bilozbo;: toga sto jcbilo sigurnijcda Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm^odlazi kodEbu-Bckra ncgoda 
Ebu-Bckr odliizi kod nji;gji, Tako su sc mogla izbjcti provociranja od nlrani; mu&rika. 391 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA POSJETA I ONOME KOJI NEKOGA 
POS.IETT T KOD NJEGA .lEDE' ^ub^^l^ ^osl:^ Lc^J j\j ^^>A3 ^i^' ^-^ U doba VJerovJesnika, sallallahu alejhi ve sellem, M ^^ -4^ J -^^jjaJI IjI ^\JJ^ j\jj Selman je posjelio Ebu-Derdaa i kod njcgajeo. 


2.'^ tf^ :y. ^r^^ J^ y^j:r- J^. ^^ C^ j! -i .i-U^i jJU- J^ 6080. PRICAO NAM JE Muhammed b. Selam, ^a;ill;;L':;^!{.^^^'Lii^.T-A 
njemu Abdul-Vehhab, a ovomc Halid Hazza daje 
cuo od Enesa b. Sirina, a on od Enesa b. Malika, 
radijallahuanhu^daJeAllahovPoslanik, sallallahu lit jlj^ ^\ J^j 5l -cp ^\ ^; ^UJU 
alcjhi vc scllcm, posjcliojcdnu kucu cnsarija i kod 
njih jec, paje, kada Je htio da tztci, naredio da mu 
se u jednom uglu kiice pospe po prostirci. Potom J^ Is -i. ^'J o^Jl ^ jti;. ^! ^^ 01 
jeklanjao i Lipiitio za njihdovu (Allahu).- ' ' *- /., -. ^,- 

. Lk Ujj dlU J_ki LLLf 


^Ijl yi UUJa [i-^-UP i-niai jL^^i j^ lLsJ O ONOME KOJI SE 
DOTJERUJE ZA DOCEK DELEGACIJA 


6081 . PRICAO nam je Abdullah b, Muhammed, 
njemii Abdus-Samed, a ovome njegov otac daje 
cuo od Jahje b. Ebu-lshaka daje pricao: 
"Salim b, Abdullah upitao me je: 'Sla je brokat?', 
pa sam mu odgovorio: "Sto je od svile teze 
i grubljc (tj. tcska svila)/ Na to jc on rckao: ^Cuo 
sam Abdul laha da prica kako je Omer na jednom 
covjeku vidio ogrtac od brokata, pa ga je donio 
Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 
'Allahov Poslanicc, kupi ovaj (ogrtac) pa ga oblaci 
kad ti bududolazile delegacije!'^ 
'Svilu oblaci onaj koji nema obraza!\ rece on. 
Zatim mu je, kada je od toga proslo neko vrijeme, ' '- .v,-^ 


^lii ' ju 


f ^ ' r. U-^Jr^ ll-Jl -^ iLU 


'* ^^ 


1 To znaci: da bi posjcta bila patpuiio, posjetiocajc potrcbno pocasitijclom, odonoga sto sc zatcknc. 

2 U prcdanju kojc biljczi Hakim, a prcm>si ga Abdullah b. Ubcjd b. Umcjr, stoji da jc kod Dzabira svralila 
jedna grupa dnigova Allahova Poslanika, Stillallahu alqhi vc scllcm, pa im jc iznio da jcdu hijcba i sirccta, 
rckavsl: "Jcdilc!" Od Allahova Poslanika, sallallahu alcjhi vc scllcm. cuo sam da jc rckao: "Divan li jc 
umak sircc! Pmklctstvo jc covjeku da. kad mu ncko i^^^ njcgovc brace svrati, poicijcni ono Sio sc u kuci 
ZBlcklo, pa Jm nc izncsc (dajcdu), a ovjmajc pmklclsKo da polcjjcnc ono cimc su ponudcm." 

3 Tj. ptcdsUivnici kujc su brojna plcmoua sl^ila da sc iipo;^naju s islamom J poduCc sc prupisima islama. 392 
cy^ill cylifi ^^ <^ jloJl g.'/^^^ Vjerovjesoik, sallallahii alejhi ve sellem, poslao ^^^! LJ. ^'tijiij -CJi^iJi^:^^! j^ ii 

jedanogrlac,pagaje (Omer)donio Vjerovjesniku, =/ '„ '.-».- e- /, ' .^ 

sallallahu alejhi vc scllcm, i rckao mu: Toslao si ^ ^ W^ ^ ^ -^j ^-^ 4' ^^ ^^ 

mi ovaj, a o ovakvome si vec rckao sto si rekao?! ' r *| ^^^ ^^I L;. .- ^-i ij£^ -kr m Jii 

'Poslao sam ti ga da na njemu zaradis\ odgovorio ^'„ ' ' ' . , .^ 

mu je on.'"^ Zbog ovoga liadisa Ibn-Omer inrzioje ' ki-;^llJi^}iJl J^ls^i^'^ 

borduru na haljini. + HI t a BRATIMUENJE I SAVEZNISTVO ^JikJI^ '^f ^^ 

r" 

Ebu-Dziihajfa kaze: "Vjeroyjesnik, sallallahu ^1^ :^ % ^r^^ ^T ^ii;;^ ^1 jUj 

alejhi ve sellem, pobratimio je Selmana i Ebu- ,, - ^ , ^, ., > . - - ,.f, r' 
Derdaa " ^^ "^-^ ^ ^'J^-^ J^J ^l^j-^^ ^l' 

Abdur-Rahman b. Avf kaze: "Kada smo dosli . ^y,\ J^^ jj^ jCj jl,/j^. ^\ ^Vi^_jX\ 
u Medina. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve " ' ' 
sellem. pobratimio je mene i Sa'da b. Rebija."'' 

6082. PRifAO NAM JE Muscddcd, njcmu -^' ^ ^ lil^ ^i::i Lil^ .i-at 

Jahja, a ovome Humejd, prenoseci od Enesa daje 

kazivao: 

"Kada nam je dosao Abdur-Rahman, Vjeroyjesnik, ^ ^i j^H p, j jj^ r;-^ '^ -.^ ^ 

sallallahu alejhi ve sellem, pobratimio je njega "' - ' ' ' '^ 

i Sa'dab, Rcbija i rckao mu: Trircdi gozbumakar -"^jJjflj 

sjednom ovcom!'" '.^ ^..- , , t , >Li ^^jiiiP L;;u ^^ a Jli ^1 > 6083. PRICAO NAM JEMuhammedb. Sabbah, lii^ ^p ^ .Ui^ lii^ .^-Ar 
nicmu Ismail b. Zckcriiia- a ovomc Asim da jc , -, . ; ^,^ .--'.'' 

upitao Enesa b. Malika: ^ ^^ r^"^ ^^ '^-/^ i"- .^W (4 Jesi li cuo da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ^ j^= ^: ^^ 5| ,j u{ ^ ^u ^^ ^^ 

ve sellem, rekao: "Nema saveznistva u islamu'?'\ '^ - - . ^ - 

pa (mu) je (Enes) odgovorio: '"Vjerovjesnik, Jv^'^^^J^-^L^ -^ Jl^(*%^)^1 J^-^ 

sallallahualcjhivcscllcm.umoioi jckucizakliucio ,- - , ^^n^ ^.,; 

savez izmeaupnpadnika Kurejsa I ensanja. - ,- , 4 Tj. ak(.] htitcs^ pri^jdaj ga i na njumii i^jinidi. 

j O bralimljcnju ashaba ima mno^o h:idisn, U vise njth navodi sc da jc Vjerovjesnik, salliillahii alejhf vc 
sdJctn, vrsio dvostniko bratimljcnjc: muhadzira s muhadzirima i muhadzira s cnsarijama. 

ft Pripadnici Kurejsa izmcdu scbc su i prijc islama iuiali iicku vrstu savcznistva. Ono jc, izincdu ostaloga^ 
prjdrazximijcvalti nasljudivanjc savijznik;!, rjegovu zaslilu, cok J aku jc kriv, Ic osvclu Zci njcga ukoliko 
jc bjo ubijcn od pnpadnika nckog dmj^og picmcna. Encs b. Malik u svomc jc odgovoni hiio rcci da su 
sc SVC pozitivne stranc savcznistva kao sto su: pomaganjc piulaccnima, braiimljcnjc i svc Sio jc u skladu 
s islamskim propisima i u JsJamu naslavilc prjmjcnjivatj. 

393 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA OSMJEHIVANJE I SMIJANJE 

Fatima, ncka jc s njom Allahova inilost, jc 
rekia; "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
dosapnuo mi Je, pa sam se nasmijala.''' 
Ibn- Abbas je rekao: "Allah je Onaj koji na smijeh 
i na plac navodi/ 


^1-F 6084. PRlfAO NAM JE Hibban b, Musa, njcmu 
Abdullah, a ovome Ma'mer da je cuo od Zuhrija, 
on od Ui've, a ovaj od Aise, radijallahu anha, da je 
Rifaja Kurezi neopozivo pustio svoju zenu, nakon 
cega se njoine ozenio Abdxir-Rahtnan b. Zubejr. 
Potom jc ona dosia Vjcrovjcsnikii, sallallahu alejhi 
ve sellem, i rekIa: ''Allahov Poslanice, ona je bila 
udata za KJfaju, pa jii je on neopozivo pustio tri 
puta, nakon cega se njome ozenio Abdur-Rahman 
b- Zubejr Tako mi Allaha, Allahov Poslanice, on 
ncma nista do ovakvih rcsa", uhvativsi i pokazavsi 
na rese njene kosulje. U to su se vrijeme zalekli 
da sjede Ebu-Bekr, kod VJerovjesnika, sallallahu 
alejhi ve sellem, a Ibn-Seid b. As, na vratima 
sobe, cekajuci dozvolu da ude, pa je Halid poceo 
dozivati Ebu-Bckra i govoriti mu: ''Ebu-Bckrc, 
zar neces ovu prekinuti da (o tome) naglas govori 
pred Allaliovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve 
sellem?!" Na to se Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi vc sell cm, samo osmjchnuo, a zatim 
{spomcnutoj zcni) rekao: ''Mozda bi sc htjcla 
vratiti Rifaji? Ne, (to ne moze) dok ti ne okusis 
njegovo,^ a on tvoje sjeme." J T > >♦ ^1 J] ;:; ,.^1 i^ ix^n ^tij ^ J" 'W\Xs- L>jo-l ^^j^ y_ jU- L.^ . v'Ai '-'_ . > . I* - H- - ^ ' 


^ Lj^i^i oil Clii i>li jL ^! ii J J-j C. ''I =ii ;ij3 ^i>: i:i l; ^c l1 ^,i2 lu JaI 

- ^ihL-j^ J>j-^^ '^^^^-^ ^j-^ J^ ^ '^^j 1 Vjc^rovjcsnik, sallallahu alejhi vc&cllcm,&vojojjckccrci Fatimi, radijallahu anha, prcdsmrtotkriodamusc 
priblizio raslanak s ovim svijctom. pa jc ona zaplakala. Na tojoj jc do&apnuo da cc ona bill pr\'a koja cc mu 
sc pridriizilin pa sc ona nasmijala. Aisi, radijallahu anha^ koja ju jc piiala sta joj jc Vjcrovjcsnik, sallallahu 
alejhi vc scllcm, olkrio. pa sc nasmijala, Faiima, radijallahu anha, nijc hljcla rcci svc duk Poslanik, sallallahu 
alejhi vc scllcm, nijc prcsdio na ahirct. 

2 Tj. Allah jc Onnj koji jc stvorio covjcka i dno mu osobinu smijcha i placa. Ovo jc samo dio hadisa koji 
je u cijclosti navedcn u poglavljima o dj-cna/i, gdjc Ibn-Abbas ka?e da plac kao takav nijc 7iibranjcn 
ptid uvjciom da on re prijcdc u naricanjc i nabrajanjc. Na ovo sc aludira i u rijccima Ui^viscnog iz sure 
En-Ncdzm, gdjc sloji: '\,. i da On na smijeh i na plac navixli " 

3 Tj. sjcinc Abdur-Rahmaaa b. Zubcjra. 394 cy^yicyiifi 
qijlodlaiaia 60S5. PRICAO NAM JE Isma^il, njemu Ibrahim, 
a ovome Sallh b. Kejsan da Je cuo od Ibn-Sihaba, 
on od Abdul-Hatnida b, Abdiir-Rahmana b, Zcjda 
b- Hattaha, a ovaj od Muhammeda b. Sa'da, koji 
je od svogaoca cuo da je kazivao: 
"Omer b. Hattab, radijallahu anhii, zamolio je da 
ga primi Allahov PoslanJk, sallallahu alejhi ve 
scllcm, dok su kod njcga bile zcnc iz picmcna 
Kurejs koje su ga pitale i zapitkivale, dizuci svoj 
glas iznad njegova. Kada je Omer zamolio da ude, 
nabrzinu su se sklonile iza zaslora. Vjeroyiesnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, dopiislio mu je, pa je 
usao. Vjcrovjcsnik sc, sallallahu alejhi vc scllem, 
(potom) nasmijao, pa mu (Omer) rece: 'Allah ti 
zivot ucinio veselim, Allahov Poslanice! Ti si mi 
preci od oca i majke!', na sto mu on odgovori: 
'Zacudio sam sc ovima kojc su bile kod menc kako 
su, kada su culc tvoj glas, pozurilc iza zastora/ 
'Tisi,AllahovPoslanice,precidateseustnicavaju*, 
odgovorio je, a zatim se okrenuo prema njima 
i rekao im: 'O neprijaleljice same sebi, zar se 
ustrucavate mcne, a ne ustrueavatc sc Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?!' 
*Ti si stroziji i gruhlji od Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem\ rekose one. Tada 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 
'Cuj, Hattabov sine, tako mi Onoga u cijoj je ruci 
moj zivot, nikadalcsejlan nesrctncda ides jcdnim 
putem, a da ti se ne skloni i ne krene drugim/" 

6086. PRICAO NAM JE Kutejba b. Seid, njemu 
Sufjan, a ovomc Amr da jc cuo od Ebu-Abbasa, 
a on od Abdullaha b. Amra da je kazivao: 
*'Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, bio u pohodu na Taif, rekao Je: 'Sutra 
se, ako Bog da, vracamo.' Tada neki od drugova 
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi vc scUcm, 
rekose; *Necemo odustati dok ga ne osvojimo!' 
*Ustanite (onda) i borile se!\ rece Vjerovjcsnik, 
sallallahu alejhi ve sellem, pa su krenuli, zestoko lJ^LI*-j1 0\3 J-jI /j-P -Lh-4 /*J -L4-^ /j£- 

H 

^ ' ' " ' ^ " 

ou-ii i^iii ii-u- jL^ it ^^ 'J 

Jj5 ^ ^i jjJ.5 \: ^: j! j^\ ijl jui 

Jj <J^'^ Lrt^l ^^j-^ ^I J^ i^ 

J^^ Jili^lj JisI kiU[ jiii ■^" iH Jj— J ^^ 

,vi u; <.l -M -^1 J J-j J^ i^ 4^! J J 


.^--J JJ*VJ J r a r ^ -, --- 


■> oLii: Lj-b^ ..L*:, ■; ;:ii l^'i:;: , i - at 

' ^ ' - ^ ' ^ - J ;kj liut ^l5 lijjii; ijiii ju juJi 395 SAHIHU-L-BUHARI 


ETIKA 


=^> 9- -: '^""S ■■"-'-'J °a 

se protiv njih borili i mnogi zadobili rane, Tada :j Jjii UJj^^jI J*-'j JLIi ^U-r^l +^ 
Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellem, rece: 
'Sutra sc, ako Bog da, vracatno.'" 

On (tj. prenosilac) kazc; ^Tresutjdi su, pa se . ji:^o6i;i;ii:U:^-C;;-lJU^ 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellein, ' ' " 

nasmjjao." 

Humeidi veli: "Sutjan nam je ispricao cijelo 

prcdanjc/'' 6087. PRICAO NAM JE Musa, njemu Ibrahim, 
a ovome Ibn-Sihab da je cuo od Hnmejda b. 
Abdur-Rahmana, a on od Ebu-Hurejre, radijallahn 
anhu, dajc kazivao: 

*'Jcdan covjck dusau Jc VJcrovjcsniku, sallallahu 
alejhi ve sellem, i rckao: 'Propao sam! Tmao 
sam intimni odnos sa svojom zenom n rainazanu 
(lokom posta)/ 

'Oslubodi roba!\rcccmu(Vjcrovjcsnik,sallallalni 
alejhi ve sellem). 
*Nemam ga\ odgovorio je. 

*Onda posti dva mjeseca uzastopno!\ rece mu. 
'Ne mogn', odgovorio je, 
'Onda nahrani sczdcsct siromaha! \ rccc 
(Vjerovjesnik, salTallahu alejhi ve sellem). 
'Nemam cime\ odgovorio je. Potom je 
{Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem) donjo 
korpu hurmi (Ibrahim kaze da ''arek" znaci isto 
sto i "miklcl") i rckao: 'Gdjc jc onaj sto jc pilao? 
Podijeli ih!' Tada (ovaj) upita; 'Siromasnijim od 
mene?TakomiAllaha, uMedininemasiromasnije 
kuce od nase!' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi 
ve sellem, nasmija sc tako da su mu sc vidjcli 
i umnjaci^ i rece: 'Onda sebi!*" \:^jj.\ ^1^1 \^jj- ^j^ ]^jj- .i*AV 

jLi^ ^^ ^1 j^j J! jLi aI^ ^1 ^: jiSi^ J^l [Ct^rJj jLi ^ *kJ J}jL jli Aj-I 

J^/^\J^ Jii i;: jli- J^LUl ^] Jul 

^ _ ^ -■ ^ - ' — ^ I vise o ovomc vidjcti u poglavlju o pahodu na Taif, 

z {'/ vccinc drugih hadisa da sc zukljuCiii da sc Vjcrnvjcsnik, sEillallahu alejhi vc sellem, blago osmjchivao. 
mada sc, Jstina rijctko^ znao J nasmijalj da mu se vide ocnjaci. U mcrRi' predanju kojc prcnosi Ebii-Hurcjra> 
radijallahu anhu, stoji dajc Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. rekao: "Nemoj se mnojiQ smijalijcr cesto 
smijanji; umrlvljujc srcc.'' 396 cy^yicyUS 
^rtjlr|;ll nigKi 6088. PRICAO NAM JE Abdul-Aziz b. Abdullah 
Uvejsi, njeniu Malik, a ovome Ishak b. Abdullah b. 
Ebu-Talha. prcnoscci ad Encsa b. Malikada jc rckao: 
*isaosam s Allahovim Poslanikom, sallaliahualejhi 
ve sellem, a na njemu je bio nedzranski ogrtac s 
debelimpombom. Tadagaje sustigaojedaii bcduin, 
uhvalio ga za ogrlac i snazno potegao. Pogledao 
sam", kazc Encs, "i vidio da jc, koliko ga jc bio 
snazno potegao, Vjerovjesnikovo, sallallahu alejhi 
ve sellem. rame nazuljio porub ogrtaca. Zalim je 
rekao: 'Muhammede, reci da mi daju neSto od tvoga 
iuielka!' Vjerovjesnik se okrenuo prema njemUj 
nasmijao sc i narcdio da mu daju."^ 

60S9. PRICAO NAM JE Ibn-Numejr, njemu Ibn- 
Idris, a ovome Isma^il da je cuo od Kajsa, a on od 
Dzcrira da jc rckao: ''Olkako sam priniio islam, 
Vjerovjesnik. sallallahu alejhi ve sellem, nikada 
me nije sprijecio (da udem kod njega). i nije me 
ugledao, a da mi se u lice nije osmjelmuo." Jii sl-ii sIl^ 4iiS^ i:^ ljr/\ Js^Sli ^1 ^;lf^ U Jli ^^ S^ _^ ^ >pi 6090. ''Pozalio sam mu sc da nisam cvrst na konju, 
pa meje rukom potapsao po prsima i zamolio: 
*Allaliumoj,ucvrstigaiucinigada upucujedmge 
i da sam bude na pravom pulu! *" 609 ] . PRICAO NAM JE Muhammed b, Musenna, 
njemu Jahja, a ovumc Hisam da jc cuo od svoga 
oca, on od Zejnebe bint Umm-Seleme, a ova od 
Umm-Seleme da je Umm-Sulejm rekla: 
''AUahov Posianice, Allah se ne slidi istine. Da li 
se zena duzna okupali kada u snu polucira?" 
"Jestc ako primijcti tragovc tccnosli", odgovorio jc. 
TadaseUmm-Selemanasmijalai upitala: ''Zari zena 
polucira?!" Na to Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve 
sellenij rece: 'To cemu je onda slicnosl djeleta?"^ t; liiSi jl 4i!o_;^i3j A^'i 

j^^e^J^-,1^6^.^^^ \ 


X I' 


■ T,:r; '. i? jjLiiUi:;. -J f B^aio^bi^jii . jj^i tj ^;j ^ ^1 jui si>i ^ai 3 f ovaj slucaj sam po scbi dovoljno govoh koliko je samo Allahov Poslanik, sallallahu akjhi vc scllcm, 
bio strpljiv, obazriv i pazljiv, narocito prcma onjma kojc jc trcbalo pndobili za islam. 

J O ovomt; ju bilo vise govora u poglavlju o polucininju icnu u snu. 397 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA 6092, PRICAO NAM JE Jahja b. Sulejman, ^'I>l Jli 5l^ ^ ^ l51i . vn 

njemu Ibn-Vehb, a ovome Amr da je cuo od Ebu- . . r-j . <s ^< ,„. -., = : ,, >, 
Nadra, on od Sulcjmana b, Jcsara, a ovaj od Aisc, ^ -^-^ j-^ . o jj^ jf- •-r-^jcr. radijallahu anha, da je rckla: 
*'Nikada nisain vidjela Vjerovjesnika, sallallahxi 
alejlii ve scllem, da se grohotom nasmijao tako da 
bi mu se vidjela resica; samo se osmjehivao." liJLii;!^ -ill ^j ^i^ ^ jLl:^ :j1^ 
^ c ^' 


6093. PRICAO NAM JE Muhainined b. Mahbub. 
njemu Ebu-Avana, a ovome Kalada da je cuo 
od Enesa, a pricao mi je i Halifa, njemu Jezid b. 
Ziircj, a ovomc Seid da jc cuo od Katadc, a on od 
Enesa, radijallahu anhu, da jejcdan covjek prisao 
VJerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je 
u pelak u Medini drzao govor (hulbu) i rekao mu: 
*'Susa jc, ncma kisc, pa zamoli Gospodara svoga 
da da kisu!" Tada jc (Vjcrovjcsnik, sallallahu 
alejhi ve sellem) pogledao prema ncbu na kome 
nismo vidjeli oblacka i zamolio za kisu. pa su se 
oblaci poceli uoblicavati. Potomje udarila kisa da 
su Mcdinom Ickli poloci i ncprcstano lila svc du 
sljedeceg petka. Tadaje onaj, ili neki dmgi covjek, 
dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 
govorio, ustao i rekao: "Potopismo se, zamoli 
Gospodara svoga da nam preslane kisa!", na sto 
sc (Vjcrovjcsnik) nasmijao i zamolio:' ''Bozcoko 
nas, a ne na nas!", izgovorivsi to dva ili tri puta, 
a oblaci se, lijevo i desno, pocese odbijati od 
Medine i liti kisu okolo, a da u njoj (Medini) nikako 
nije padala. Tako im je Allah pokazao pocast 
Svoga Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vc scUcm, 
(koju ima kod Njega) i usiisavanje njegove dove. 


>^ , 


^\ ^^ cjb5 ^ X^ bJ^ ^_jj ^ Joy_ 

jMl JaA5 jUi a:jJ1L wJa.^ y^j Iju^\ 

ji ^S\'j 1^ oil 4-eii; .iju J^ !_,>: d 

14^ ^j il\i l^/ Jlii ^_ m ^^j 
ui Tj 0\'j^ ^1 Jii 'p iu^^ i!^ 

;^i L4I- ;j^f^[} lijV u >;: ^f l>; Cj 


I Po&lanfk, Siillalliihu alejhi vc sdlcm, nasmijao st: nuCijim rijctima: 'Tolopismo sc! 1^ 398 tyallltyiiS 
.'rtjirijll ni/IKi rijeCi uzviSenog ALLAHA: 

"0 vjernici, bojte se allaha 

i budite s onima koji sd iskreni!'" 

i koja je laz zabranjena iT-h 


6094, PRICAO nam JE Usman b. Ebu-Sejba, 
njemu Dzerir, a ovome Mensur da je cuo od Ebu- 
Vaila, a on od Abdullaha, radijallaliu anhu, daje 
kazivao: 

"Vicrovjcsnik jc, sallallalui alcjhi vc scllcm, rckao: 
*Istinitost vodi u dobrocinstvo, a dobrocinstvo 
u Dzennet. Govoreci istinii, covjek postaje 
istinoljubiviin. Laz vodi u razvrat, a razvrat vodi ii 
Vatru, Lazuci, covjek kod Allaha postaje lazov. 1" '* ^ " ' "^ ' ^ 6095. PRICAO NAM JE Ibn-Selam, njemu lamaMI 

b, Dzalcr, a ovomc Ebu-Suhcjl Nafj b. Malik b, 

Ebu-Amir da je cxio od svoga oca, a on od Ebu- 
Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve selleiTi, rekao: 

"Tri su znaka licemjera: kada govori, laze; kada 
obcca, prevari; kada mu se povjcri, izncvjcri!'' ■^ ^ ' - ' • 

^^ "y-j^ ^^ y- -^^ L^ y^ -di^ :f} 6096. PRICAO NAM JE Musa b. Ismail, njemu 
Dzerir, a ovomc Ebu-Rcdza, prcnoscci od Scmurc 
b. Dzundeba, radijallahu anhu, daje kazivao kako 
je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
''Usnio sam da su mi dosla dva covjeka i rekla; 
'Onaj kojeg si vidio da mu se probada vilica la^ov 
jc koji izmisli laz sto sc od njcga prcnusi do 
nakraj svijeta, zbog cega ce mu se (ovo) ciniti sve 
do Sudnjeg dana. 1" 


^ ^ , ^ ^ ' i!. .. . -i Jill jdJ,j aiJi ^0 -^ iJi jLi j^ ^ 
^jk ^iJii lili jij Sij ^111 vii i^i^fii f >: Ji 2 El-Tt:vba. 119. 399 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA LIJEPO VLADANJE ^i fJUJi ^iAJI ^ ^t 6097. PRICAO Ml JEishakb. Ibrahim da jepitao ili Jii ^i;:i ^; JU^I fil^ .VSV 

Ebu-Usamii da li im je A'mes pricao da ie cuo od , „ ' T - , ^ ' - , j 

Sckika, pa jc rckao da jc cuu od Huzcjfc, kuji jc ^^ '--^r" ./--^^^ ^^j^-x^i ^u.i ^^ 

"AllahovujePoslaniku,sallallahualcjhi vesellem, - , - 

po drzanju, izgledu i vladanju, otkako izide iz i>^ 4^ f ' c^*^ ^ *"' Jj-^S^ ^-^j '^^^j 

svoje kuce dok se ne vrati,' najslicniji covjek . .-- - ^ °t - -" > .r 

Ibn-Umm-Abd.^ Nc znamo kako sc, kada jc u kuci, ^ ^^^ ^ - ' e^- ^' ^!^ ^ C^ ^ 

preina svojima odnosi." . ^ly-iAli j '.' \: STRPLJIVOST PRl UVREDI _-/ ^ ^':JI>^t^l^ i rijeci Uzvisenog Allaha: "Samo oni koji budii 
strpljivi bit ce bez racuna nagradeni/'^ 


6098. PRICAO NAM JE Ebu-Velid, njemu Su'ba, 
a ovome Miiliarik da je cuo od Tarika, a on od 
Ahdiillaha da Je rekao: 

*'Majbolji je govor Aliahova Knjiga, a najbolji je 
put put Muhammcdov, sallallahu alcjhi vc scllcm/' ^t:jS6l^ jj Ji i i2ii .1 ■ SA 01 ^i-Cp jLi Jli LbjUj *1jU_1 jj 

^ii ^:Ii ^! ; jji 4^i£f ^jii ^ 


-^-^ 1 Ovim sc HuzcjTa u svume svjcdocfnju htio o^anicili samo na ona ilo jc svojim ocima kod Abdullahci b, 
Mcs^ida vidio van kucc, cimc jc ostavio mogucnost da jc ukuci, mcdu svojom ccljadij maiijc ili vise bio 
drugafiji, 

2 Rijcc jc o Abdul lahu b. Mcs'iidu, 

3 Ez-Ziimcr, 10. 

Ncki islamski Lictinjiici Ivrdc dii jc slrpljivos! pri nancscnoj uvrcdi i ncpravdi svojcvrsni vid bcrbc sn samim 
sobom (d^ihadun-ncfs). Allahovii Poslaniku^ sallallahu alcjhi vc scllcm, jako jc tcsko palo kada mu jc 
prilikiim podjcic ratnog plijcna phgi>vorcno da jcncpravcdar, ali sc ipak sirpiii i prcma onomc koji jc to 
rckao pokazao samilost i sirokogmdnosi, imajaci na uinu iiprnvo gore navcdcni ajct. Dobra sc djcio, u 
osuovi, najiradojc dcsclcrostmkoin nagradom, dok sc za dabro djclo za kojc jc potrcbno strpljcnjc nagrada 
uvccava i z:a ^cdam slotina puEa. 400 cy^llltylifi 
^rtjlr|;ll niqn 


6099. PRICAO NAM JE Muscdded, njemu Jahja ^ ^; J? l^J^ tU (51^: .1 • ^^ 

b. Seid, a ovome Sufjan da je cuo od A'mesa, 

on od Scida b. Dziibcjra, a ovaj od Ebu-Abdur- 

Rahmana Sulemija da je Ebu-Musa, radijallahu ^ji^)y^^yJl}]^y\xS^\^JJ^ 

anhu, kazivao: 

"Vjerovjesnik je, sallaHahu aiejhi ve sellein, rekao: jt i:! ji jii # :^i ^ ^ lie- 4U] LS^J *- ^ ^Nema niko (ili je rekao — nista)"' da je na uvredu L^\ liil ^ iJLJ- ^jl jp ^t t^ j^ koju cujc strpljiviji od Allaha, Oni Mu pripisujii 
da itna dijete, a On im {i dalje) daje zdravlje i 
opskrbljuje ih!'"^ .'t". 


6100. PRICAO NAM JE Umer b. Hats, njemu 
njcgov olac, a ovomc A'mcs, prcnoseci od Sckika, 
a on od Abdullaha daje rekao: 
"Vjerovjesnik, sallailahualejhivesellem.podijelio 
je ratni plijen — kao sto je i ranije dijelio - pa je 
jedancovjekensarija rekao: 'TakomiAJlaba, toje 
podjcla koja nijc bila zarad Allahova lica!' Rckau 
sam: 'Reciciito Vjerovjesniku, sallallahualejhi ve 
sellem!', pa sam mu. dok je sa svojim dnigovima 
bio, prisao i krisom ispricao. Toje Vjerovjesnika, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, Icsko pogodilo, pa mu 
sc lice promijcnilo i naljutio sc da sam zazclio da 
mu to uopce nisam bio ispricao. Potom je rekao: 
'Musajeuvrijeden i vise od toga, pa se strpio!'"^ fa ,^r 


<uij;^ jii j^^: iLii ix^ jij jii^'^ J ^, - H- H^ " 4 

6 Prcnosilat: nijc bio sasvim siguran dii li jc n:kao "niko ili "niSta . 

O ovomc cc biti opSimijc govora u poglavljima o tcvhidu (monotciTmu). 

Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, ovdjc nijc osudio postupak Abdullaha b. Mcs^uda jcr jc Tnao 
da mu jc \z najboljc namjcrc prcnio rijcci spomcniitog cnsarijc, kako bi ga upoznao da pojcdini Ijudi jos 
uvijck tajc liccmjcrscvo, vcc sc, li prvi mah, naljulio na onoga koji jc to rekao, ali sc Librzo nakon toga 
prisjclio Musiia, alcjhis-sdcim, i uvrcdii kojc su njemu niinoscnc, pn sc sirpio, Niiimc, MuSii, alcjhis-sclam, 
aajmanjc jc u tri slucaja bio Icsko uvrijcdcn. Prvo, kada su mu rckli daje kilav, o ccmujc bilo vise govora 
u hadisima vc/anim za Musaa, alcjhis-Kclam, navcdcnim u poglavlju o Musau. Dmgi su ga put uvrijcdili u 
vczi s Haninovom smrcu. O tome smo takodcr opsimo govorili u poglavljuo Musau. Trcci jc put uvrijcdcn 
uslucaju s Kaainom. lotomcjc bilo vise rijcci u poglavljuo Musau, Mcdutim, Musa, alcjhis-sclam, svaki 
sc pui slrpiu, pa sc i Muhammcd^ salkillahu alcjhi vc scllcm, uglcdiio na njcgci. 

401 SAHIHU-L-BUHARI WM ETIKA 
M -r KO LJUDE NIJE UKORAVAO U LICE ^^h ^^'i ^W ^^^^ 

6101, PRICAO NAM JE Umer b. Hafs, njemu \il^J]^"j^^-;yU\Sil^.^\^\ 

njegovotac, aovomeA'mesdajecuoodMusiiiTia, ^, ^.^ ' ,-; ^ r . 

onodMesruka.aovajodAisedajerekIa: i^^L^iJLi jj^Jj^^Lio^^Sfl 

''Vicruvicsnik,sallallahiialcihi vcscllcm-uciniuic i>.z ^'^ .^^ . - «,r ,'.^ ^ * s,, .-^ 

(jcdnom prilikom) ncsto sto jc scbi dopnstJo, a Ijudi ^ ^ — ^ ^ ■- ^ 

susetogaustnicavali.Cuvsi zato, Vjerovjesnikje, U J^lj^il*^^liJj^\^liiiJ-JiIj 
sallallaini alejhi ve sellem, na hutbi, prethodno se ^ ^ j . p . ^ - ,s.. -' ' 

zahvalivsi AI!ahu, rekao: ^Sta Je (nekim) Ijudima ^[ ^^? '^^^ :J^'^ o^ ^^y^'y^: ^\y\ Ji: -'^-'.'r- .. . »* pa se ustrucavaju onoga sto sam ja ucinio? Taku -*'■'- -a -- -^ v^r - r uniN 

mi Allaha, ja Allaha poznajein najbolje i vise Ga - (^ , .f*Hr*^ seod njih bojim!' 5^1 


6102. PRICAO NAM JE Abdan, njemu Abdullah, i'j;^] ^lii ij^^i oii; lil^ A\^'i 

aovonic§u'badajccLioodKatadc,onodAbdullalia 

b. Ebu-Utbe, Enesovog oslobodenog roba, a ovaj •^^_^u'^y' f^-^ ^ 

od Seida Hudriia da ie rekao: 3 &,, r - ^, ' « -V, - t ° - -^ V--^ 

-W ■ -I II II U I -U- II k ■ Jr^^^^J^iiJ-^^-^-^-^^o^^Uj^ 

Vjerov|esnik, sallallahu ale|hi ve sellem, bio je --' -'--■. 

stidljivijioddjcviccunjcnom zaslrlomdijclu kuce. ^l; bii \Sjj^ J i^ijliJ^ ^ l\:^ li! ^ 

Kada bi vidio nesto sto mu nije drago, prepoznali - ' , - ^ 

bismo to po izrazu njegova lica." ■ M^j J^^y^-^Ai^r^ [bn-BcIlal kazc: "Vjcmvjcsnik, sallallahiialcjhi vc scllcm, biojcblaj; prcma svqjim sljcdbcnicfma... Caltje 
i ukcjr koji im jt: ovom prilikom bt:^^ surnnjc iipulio ubliiicn lirrn; s[o nijc nikogii pojt:diTiii(;no imcnovjo." 
O ovom slucnju [bn-Hadzcr Askniani kazc: ''Ovim sc hadisom police uglcdanjc na VjcrovJcsnJka. sallallahu 
alcjhi vcscllcm, i osudujccjcpidlaccnjcu vjcri ic izbjcgavanjcdozvoljcnog,,, Nigdjcnisamnaisacnaimtna 
Ijiidj rici kojc sc u ovom hadisiialudini, nili sla bi konkrcino moglobili \o slojc Vjcrovjcsnik. salkilluhu :dcjhj 
vc scllcm, scbi dozvolio. Kasnijc sam naisao na hadis koji bi ovo, mozda, mogao razjasniLi. Radi sc, naimc^ 
ohiidisii koji u poglavlju oposUi biljczi Mii!>lim, a prcnosi ga Aisii, U njcimi sc ka2cda jcjcdan covjck rckao: 
"Allahov Poskinicc, mcnc tponckad)zalckiic sabah nccista (budcm dzunup). a hocu da poslim, pa sc okupam 
i zapostim", na Sto jc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi ve scllcm, rckao; "I mcnciponckad)zatcknL:sabah 
nccisla f budcm dzunup), pa (lako) zapostim." Tada jc ovaj rckao: "Allahov Poslanicc, ti nisi kao mi, jcr jc 
tcbi Allah oprostio i ranijc i kasnijc grijchc \ pa sc Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm. naljutio 
i rckao; "Ja sc nadam da sc od svih vas Allaha najvisc bojim i da najbolje znam Slajc bogobojaznosll I It 402 ty^yityii^i 
t'rtjlrijll ni/IKi KO BEZ OPRAVDANA RAZLOGA 

SVOME BRATU KAZE DA JE NEVJERNIK 

- SAM JE ONO STO JE REKAO 


6103. PRICALI SU NAM Miihammed i Ahmed 
b. Seid, QJima Usman b. Uiner, a ovome Ali b. 
Mubarck da su culj od Jahjc b. Ebu-Kcsira, on od 
Ebii-Seleme, a ovaj od Ebu-Hurejre, radijallahu 
anhu. da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: ''Kad covjek svome bratii kaze: 
'Nevjemice!' — jedaiije od njih dvojice takav."- 
Ikrime jc pricao ovaJ hadis, prcnoseci od Ibn- 
Ammara, on od Jahje, aonod Abdullaha b, Jczida, 
koji ga je cuo od Seieme, on od Ebu-Hurejre, a on 
od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. 

6104. PRICAO NAM JE Isma'il, njemu Malik, 
a ovome Abdullah b. Dinar da je cuo od Abdullaha 
b, Omcra, radijallahu anhuma, da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, rckao: 
"Koji god covjek svome bratu kaze; 'Nevjemice!* 
— jedan je od njih dvojice takav."-^ ^li , *. > lt^ ^ _-^* aj-u x^ Lid^ .i>'r * '-',' iT^ '.; ^''' '' ', f> ,<". ^ ' ^ -^ ^ ^ ^ jLi \-^\ ju n 4i\ j^; 5i ^ -ui 


^i 


'^ , L.^j^1L^pi:_Lii5ilSL_ ^ iL ^ ^ JU j^ ^1 ^ ii^Jjji 6105. PRICAO NAM JEMusa b. IsmaMl, njemu liA^ J^i^l ^ ^^ lil^ ."iWa 

Vuhejb, a ovome Ejiub da je cuo od Ebu-Kilabe, ^ '..'^ ;,,>*."=.,., 

a on'od Sabita b/oahhaka da je Vjerovjcsnik, ^^.^}^ ^^'^_^l^^ j^-^^^^^j 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

'*ICo se lazno zakune drugom vjerom mimo islama 

— takav je kao sto je i rekao. Cime se ko ubije ^^^-^ J^^j JUl^^^jjLJL^^'^C^i 

— time ce biti i mucen u dzehennemskoj vatri. .^^ ,^:' -* f.-:^ .=. ^ ,r - ^ '» 
Proklinjanje jc vjcmika kao i ubijanjc, Ko vjcmika - - -^ ^"'^ - % -^' ' 
potvori za nevjerstvo - kao da ga je i ubiof' . .uLiif ^ ^I^ \Ly J*j »: 1^. z [bn-Had7cr Askalani kafc da sc nc misli kako sc lime posmjc ncyjcmik, nc^o kao ncyjtrmk, naajfiito 
ako sc zakune. 

-1 ^^ 3 Ibn-BcUal ka^c: "Znaci la^ov, a uc ncvjcmik. 403 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA TOME KO NIJE SMATRAO 

NEVJERNTKOM ONOGA KO.IT Bl 

TAKO REKAO (NAZVAO DRUGOG 

NEVJERNIKOM) S OPRAVDANIM 

RAZLOGOM ILI IZ NEZNANJA 


Omerje Hatibu b. Ebii-Beltai rekaodaje licemjer, Jiii jiC Ui iii J ■_^ .^i^li %^ Jlij 

pa(ga)je Vjerovjesnik, saUallahualejhive sellem, . ^ .= ' .. ^^ ^ , ' 

upilao: ''Odakle znas da Allah nije pogledao na J*^ Jl r^' Ji ^il JiJ ^j^ Uj ir ^1 

uccsnikciibicina Bcdruirckao im: ^Vccsamvam > ' , ^. ,. ^^. ,^ 

oprostio! ? r^ -^ -; . 6106. PRICAO NAM JE Muhammed b. Abada. 
njemii Jezid, a ovorae Sulejm da je cuo od Amra 
b, Dinara, a on od Dxabira b. Abdullaha da jc 
Mu*az b. Dzebel, radijallahu anhii, klanjao za 
VJerovJesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, 
a zatim bi odiazio svom narodu 1 klanjao im kao 
imam. Jednom im je prilikom ucio (poglavlje) 
El-Bckara, pa jc jcdan covjck istupio i namaz 
(sam) klanjao krace. Za to je saznao Mu'az i 
rekao mu da je licemjer. Covjek je to cuo, pa je 
dosao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, 
i rekao: ''Allahov Poslanice, mi smo Ijudi koji 
radimo fizickc poslovc i na dcvama gonimo vodu, 
Jucer smo klanjali za Mu'azom, pa je poceo 
uciti (poglavlje) El-Bekara, nakon cega sam ja 
istLipio, pa je on Listvrdio da sam licemjer." Tada je 
Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, tri puta 
rekao: "Mu*aze, zar ti u iskusenje dovodis?! Uci 
(poglavija) 'Tako mi Sunca i svjetia njegova' ,' 
'Hvali ime Gospodara svoga, Svevisnjeg'- i sL!" U" 


i^ ■; :^ \^1^ ,11-1 ^■ li:U jlL. ^ j^li l3J^ ^ i::J.Ui 

^[ JUj IjULfl LlUi i-Ls <i-i3=- 5*>wj J-^ 

JLii ^ ^1 Jli ji^i ^^ J;i :^ii; 

js i^i jui 3itii ji fi^ 03^ is^i 

liu^j ^^-tAiij i;5i L'^' ijl oi^t ii;.; i: I Ves-senssi ve duhahn (pogUivljc "E^-Stjms (Suncc). 

1 Sebbihisme rahbikel-a la (poglavlje "El-ANa** fSvcvi&nji), 404 
cy^ill cylifi ^^ <^ jloJl 0}f\^ .^i , . r. B.-'^-. ' 6107. PRICAOMI JEIshak, njemuEbu-Mugira. ei^;:^l Ju;;^! J-U^]^'_l;i,U -v 

a ovome EvzaM da Je cuo od Zijlu"ija, on od ,^^ :_ „'f . ^ s .; ^i^. i -o^'- 

Humcjda, a ovaj od Ebu-Hurcjrc da Jc kazivao: °-^-^^ ^ ,- ^>^^^r*> -^^ jj 

*'Allahovje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, j jii r^L* lIiU ^ '^ -i1 J_^j JU Jli 

rekao; 'Ko se od vas zakune pa ii zaklctvi kaze: '/.'.,.,., ^' „ . i 

^Tako mi Lata i Uzzaar - neka kaze: ^Neina Boga L-^J ^1 ^l ^! ^ J^ Li>3^J ^^^. ^^ 

osim Allaha!' Ko svome drugu ka^e: 'Hajde da se "jjjdiii' lil lu: Lki Jli 

kockamo! ' - ncka podijcli sadaku, "' -,.-,, ^s , ' ^ >-; 6108. PRICAO NAM JE Kutejba, njemu Lejs. ^ ^U ^ >^ LiJl^ ^ L!i^ .11 ^A 

aovomeNafi',prenoseciodIbn-Omera,radiiallahii ,„ /,> ',.= j-^ ">-. , .. ^^> 

aiihiiiTia, da je Omera b. Haltaba susligao ^-'^'-^^ '^ U^ ^ iS^-> j^ o^ 

n gnipi jahaca kada sc zaklco svojim occm, pa ih iiijl3 ^l ^JJJ{ lij l_J'3 J ^\iX-\ 

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ^ ^ > -: ^i ^ .-' 'i ' * ,, 

dozvao(i rekao im):"Zarvam Allah nijezabranio (ti^^^V^^oljti^l^^^lOlNl i^i^^lJjK- da se zaklinjete svojim ocevima? Ko se zaklinje .j ; vu ^r; ai,,^^^-u^;ii- 5^^:!; 

ncka sc zakiincAllahom ill ncka suti!" " - - - - " 

KAKVA JE UUTNJA I STROGOST, ^l>;9 ^lill^ ^1 ^ j^i^ L* ^U 
KADA SU U PITANJU ALLAHOVE 
ZAPOVIJEDI, DOZVOLJENA^ 

Uzviseni Allah veh: ''O Vjerovjesnice. bori se iuij 0>i*l2.iJ jLi^JI ^Lf) ^\ Jlij 

protiv nevjemika i licemjera i budi strog prema ^ -^ 

QJiina!"'' -^f^ 

6109. PRlfAONAM JE Jeserab. SafVan, njemu j;^!;?! L^l^ S^;Ii^^>::i^l^ .i VI 

Ibrahim, a ovomeZuhri daje cnoodKasinna, aon .:- ^ -^ "■ , ^ .i 

od Aise, radijaliahu anha, da je rekla: ^^ -l-j ^ ^^ ^ ^^-r ^^ 

"Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc sellem, usao lyS'^\Sj % ^\'As^ iij cJii lIIp 

jc kod mcnc, a u sobi jc hila zavjcsa sa slikama, ^/ .\^ ~\ ^'"^ / ^^-^ 

pa mu se lice (od Ijutnje) promijenilo; uzeo je "^ ^^ ^J^^ '^ '^^ ^^ ^y^ M 

zavjesu i poderao je. Vjerovjesnik je, sallallahu ^^^ j^^ Hi ^ Sj ^ ^1 Jli iJiij 

alejhi ve sellem.", kaze ona, ''rekao: 'Medu onima - ' ' "- 

koji cc na Sudnjcm danu biti najslrozijc kaznjcni .jjJJIaJiCjjjl^ jilUii^i^}: 

jesu i Ijudi koji slikajuovakve slike!'" 3 Kao da sc ovim hijclo rcci kako jc Vjerovjesnik, sallallahu alejhi vc scllcrn, bio blag i strpljiv na uvrcdu 
kada sc o njemu radilo, a strag kada sc radilo o AJIahovim odrcdbama. 

4 Et-Tahrim, 9. 

405 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA 6110. PRICAO NAM JE Musedded, njemu Jahja, 
a ovome Isma'il b. Ebu-Halid da je cuo od Kajsa 
b, Ebu-Hazima, a on od Ebu-Mcs'uda, radijallahii 
anhu, daje kazivao: 

*'Jedan je covjek dosao i Vjerovjesniku, sallallahii 
alejlii ve sellem, rekao: "Ja na sabah kasnim 
zbog toga i toga (covjeka), zato sto nam previse 
oduljujc!'" 

On (Ebu-Mes^id) dalje veli: ''Nikada Allahova 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada 
je savjetovao, nisam vidio ljn6eg nego sto je 
bio lada", dodavsi da je (lorn prilikom) rekao: 
"O Ijndi, mcdu vama ima onih koji (drugc) Ijudc 
odbijaju! Zato, ko god od vas prolazi pred dzemat 
neka klanja krace, jer medu njima iina bolcsnih, 
starih i onih koji imaju nekakvu potrebii." J^(;j^Jie^tl^\iA^A\\ 
>. .i; ' 


Lil^ .in\ 611L PRif AO NAM JE Musa b, Ismail, njcmu 61^ j^pi ^ ^^j 

Dzuvejrija, aovomeNafr,prenoseciodAbdullaha 

b. Omera. radijallahu anhnma, da Je kazivao: 

"Dokje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 

klanjao, u mihrabu dzamijc vidio jc slinu, pa jn 

je sastrugao svojom rukom, naljutio se i rekao: 

^Kada je neko od vas u namazu, neka zna da je ji^ ^r^;^^ ^' ^j j[^ '^^ ^^ ;^l 

pred Allahom, pa neka se u namazu, pred Njim, 

ne osece!'" ' . ' ' r" -^ , i^^\ J ^j - r u , 6112.PRICAONAMJEMuhammed,njemuIsmaMI >;;^ ^ J^l^] lili ^ Ci^ .i^u 

b. Dza'fer, aovome Rebi'a b. Ebu-Abdur-Rahman '. -^ , , ^^ 

da je cuo od Jezida, Munbe-isovog oslobodenog ^'^ V' ^'^ ^^^:^ ^' ^^ ^^ ^^^ 

roba, a on od Zcjda b. Halida Dzuhcnija dajc jcdan 

covjek upitao Allahova Poslanika, sallallahu alejhi 

ve sellem, o (tudoj) nadenoj stvari. pa mu je rekao: 

**Obznanjuj' je godinu dana, zatim pokazuj njenu 

uzicu-i lorbu,'^paje tekondakorisli! Akose pojavi 

njcn vlasnik, vrati mujc!" 


1 Tj. svuda priciij da si rasiio liidii izgubljcru stvar. 

2 Tj. uzicu u kojoj jc bila ^avczana. 

3 Tj. torbu u kojoj jc pmniidcnii. 406 cyiJlllcyUfi 
<-rtjlr|;ll nigKi ■_ ^^ r ■ ■ * ■ Ovaj Je,zatim,upitao:*^AllahovPoslanice, astaje Jl^,Ji]l53Lj^<blJ^ji;jli4j)USUi;r; 
s izgubljeniiTi [odiulalim) bravcetom?", pa mu je . ". _* - . - - , ^ '^ . , ^ 
odgovorio: "Uzmi ga, Jcr Jc ono ili tvojc ili tvoga ^- ^^ ^-^, j' -^!^ j^ ^ > 1^'t^ ^-^ 
brata ili vukovo. '^ 
**Allahov Poslanice, a sta je s izgubljenom -"= ^ LiiJ^j>)/iiiLJii^iJ j-^j {odlutalom) devom?", upitao je. Tada se Allahov ^t; jii^'i^^^^l M]^' ' ""' 

Poslanik, sallallahii alejhj ve sellem, toliko naljutio 

da su mu sc zacrvcnjcli obrazi (ili jc rckao: da 

mu sc zacrvcnjcio lice), upitavsi ga: '*§la li imas 

s njom?! Ona ima svoje papke i mjesinu dok ne 

dode svome vlasniku!"^ ■ ^ 6113. A KAZE Mckki da mu jc pricao Abdullah 
b- Scid, njemu Muhammed b. Zijad, a ovome 
MuhamiTied b. Dza*fer da je cuo od Abdullaha b. 
Seida, on od Salima Ebu-Nadra, oslobodenog roba 
Umera b. Ubejdullaha b. Busra b. Seida, a ovaj od 
Zcjda h. Sabita, radijallahu anhu, da jc kazivao: 
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
napravio je (sebi) sobicu od palminog granja 
i lisca (ili je rekao: hasura), pa je posao da u njoj 
klanja. Kxcnuli su potom i ncki Ijudi da za njim 
klanjaju. Tako su se jedne veceri okupili i dosli, 
ali se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
zadrzao i nije odmah izisao, na sto su oni poceli 
dizati glaaove i bacati kamencice na vrata, pa je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scUcm, prcd 
njih Ijut izisao i rekao im; "Toliko ste u svome 
postupku bili upomi da sam pomislio da ce vam 
biti propisan kao obaveza! Drzite se namaza 
u svojim kucama, jer je, izuzimajuci obavezni 
(farz) namaz, najboiji namaz koji ncko obavi 
u svojoj kuci!'"^ ^ J ."T^ - » I.V ^ 


X ^ -^ J^ y^ <b^4^ Ll^J^ ^\ Jlij AUr 

-"- ' ' ' 

^ till ^j o^L. ^ Jjj j^ .u-w ^ ^^ 

^ ^ L>^. ^ ^^ ^J^J ^>^ ^V^ 

IjtL:^ Ij ^y«jj L^jJL^ IjftL^j JL^j '^l ^ " " r^ ri 


j; % ^l ? 1 ?. 

«jij 
' 

.-',?' 


' ''>^' -'T^ ' ;i ^l; ^'_^ J iSC^L ^;^' ^ 'I To jc zato sto jc bravcc (ovca ili koza) izlozcno opasnosti od zvijcri, pa cc go, ako ga niko nc iizine, 
zvijcri siilrli. 

? To jc zato sto jc (leva krupna i snaToa zivolinja, pa joj nc prijcti opasnost od zvijcri. Osim toga, njoj nc 
prijcti ni op^isnosl da uginc od gladi ili zcdi, jcr u svojoj grbj ima zaiihc i vodc j hranc. a u mcduvrcmcnu 
jc sposobna^ cak i ako jc dalcko, pronaci pasnjak i izvor vodc. Zato, ono sio vrijcdi za odbjcglo bravcc nc 
vrijcdi Zii odbjcglu dcvu. 

6 Pojcdnima, Allahov Poslanik, sallalliihu alejhi vc scllcm, naljulJo sc zalo slo su so bcz njcgova mirodcnja 407 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA OPREZNOST PRl 

LJUTNJT I CUVANJE OD NJE 

Na to upiiciiju rijeci Uzvisenog Allaha: "... i oni 
koji se klone velikih grijeha i razvrala i koji, kad 
ih ko rasrdi, oprastajir'' - a takodcr i: '\.. za one 
koji, i kadsuuobiljui kadsuuoskudici, udjeljuju, 
koji srdzbu savladuju i Ijudima prastaju - a Allah 
voli one koji dobra djela cine!''- LJ-tOKjl ^-}-a j.^^i i-Jl^ ■ ■ ' ^ 1 *■ .- ^ J- jT J^ 6114. PRICAO NAM JE Abdullah b.Jusuf,niemu 
Malik, a ovome Ibn-Sihab da je ciio od Seida b. 
Muscjjcba, a on od Ebu-Hurcjrc, radijallahu anhu, 
da je Vjerovjesnik, sallaliahu alejhi ve sellein, 
rekao: 

"Nije snazan onaj koji (u hrvanju) sve obara, vec 
je snazan onaj koji se u srdzbi zna savladati,^ 

6115. PRiCAO NAM JE Usman b. Ebu-gcjba, 
njemu Dzerir, a ovome A*mes da jc ciio od Adija b. 
Sabita, a ovaj od Sulejmana b. Sureda da je rekao: 
'Tred Vjerovjesnikom, salJaJlahn alejhi ve sellera, 
gdjc smo i mi sjcdili, posvadala su sc dva covjcka 
razmjenjujuci pogrdne rijeci, pa je jedan od njih, 
sav Ijutit, poceo vrijedati drugoga, tako da mu se 
sve hce zacrvenjelo. Tada Vjerovjesnik, sallaliahu luU l'::^! Ji:>J_ ^^ ^\'xi l31^ .^\M r^. , - T-^ V L^A^ ^ 'j » '• ' H- J- ^ ^ ^ J* ^LJ-i_r£l y ^ i ^-1^^^ -v :—- l-*-L:-ij ^ A ^-^ ^^ r^J jUi-^f ^! -h. ^\ Jul i^j '^\ jS Llii: okiipili i Sto im njcgov nd7la?ak nijc bio dovoljan 7r\ak da sc ra/idu, ncgo su poccli galamfti i bacati 
feamcncicc na vrata. Po drugima. naljulio sc zato sto ga nisu dobm raziimjclj, zbog ccga Jm nijc odmah 
otvorio vrata i izjsao, a iicinin jc to iz sazaljcnja prcma njima, da im lo nc bi bjlo propisano kao obavcza. 
Njugovu rijoci: "Drzilc sc namaza u svojim kucama!' niijbolji su dokai da ju polajno obavljcna nafila u 
kiici boija od one knja sc obavlja javnn, u dzamiji, tc da sc svc prcdnosii nainaza obavljcnng ii dzcmam 
odnosc samo na farz-mimazc, S dmgc slranc, nu/no jc da sc ncki mima?.! klarjaju i u kuci, kako sc ona nc 
bj prcKorJIa u mczarja, u smislu drugog hadjsa u koine sc kazc: "Nckc od svojjh namaza klanjajlc u kuci 
i nc prctvarajic ih (tj, kucc) u mczarjc!" 

Es-Sura, 37. 

AH-Tinran, 134. 

U jcdnoin dmgom hadjsu koji prcnosi Encs kazc sc da jc Vjerovjesnik, sallaliahu alcjhi vc scllcm, naisao 
pored jcdncgrupc Ijudi koji suglcdali hrvanjc, pajcupilao: "Stajcovo'.'""lrnajcdancovjckkoji svakogas 
kim sc pohrvc odmah obori". od^uvorili su. Tada im jc rekao: "Hoccic Ii da vam kaicm ku jc jad od njc^a? 
tovjck kojcg drugi covjck uvrijcdi, a ovaj svoju srdzbu savlada i nc odgovori mu, pa tako pobijcdi i scbc 
i prolivnika, i svoga i prolivnikova scjUina." 408 cy^yicylifi 
qijlodloiqia alejhi ve sellem, rece; 'Ja znam rijeci od kojih bi 
ga, kada bi ih izgovorio, prosia srdzba - kada bi 
proiicio: 'UtjcccmscAUahuodproklctogscitana!" 
Potom su covjeku rekli: 'Zar nisi cuo sta jc rekao 
Vjerovjesnik, sallallaliu alejhi ve sellem?!\ pa je 
odgovorio: 'Janisambudala!'" - >■' t - 


> ^t j>:^^j!Jii-is^ijy: 6116. PRif AO MI JE Jahja b. Jusuf, njcmu Ebu- /:.^'c-J^\C^y,'j.J^.Jl^ .im 


Bekr, tj. Ibn-AJJas, a ovome Ebu-Hasin da je cuo 

od Ebu-Saliha, a on od Ebu-Hurejre, radijallahu 

anhu, da je jedan Coyjek rekao Vjerovjesniku, Jli y^ij o\ ^oi 4ul ^j iy_ji ^t ^ 

sallallahu alejhi ve sellem: 'Tosavjetuj me!'', 

pa mu jc rekao: "Ncmoj sc Ijutiti!" To jc (covjck) 

ponovio vise puta, a on bi mu (svaki put) rekao: 

**Nenioj se Ijutiti!"'^ _*' ^ \j]y J^ ;N JLi STID -r P .WIljL 6117. PRICAO NAM JE Adem. njemu Su'ba, 
a ovonie Katada da je cuo od Ebu-Sevara Adevija 
da je kazivao: *'0d linrana b. Husajna cuo sam da 
je Vjerovjesnik, Kallallahu alejhi ve sellem, kazao: 
'Stiddonosi samo dobro!'" 

Tada (mu) je Busejr b. Ka*b rekao: **U mudrim 
izrekama stoji zapisano: "Dostojanstvenost je od 
stida, i smirenosl je od stidaT", pa mu je Imran 
odgovorio: ''Ja ti pricam ono sLo sam cuo da je 
rckaoAllahovPoslanik^sallallahu alejhi vcscllcm, 
a ti mcni pricas sta u tvojoj knjizi pise!"^ 

u. v; jt ^ t^] # ilii Jli Jli i^ J t ^. J. ■:* 


j^-' '..f > ^ ji^j ^ ^\ J^: ^ dL^:^l ::>VjXj> 


J*tJJ Vjcrovjijsnik, sallcilliihu alujhi vc sdlt^m. niju slucajno iziibmo bus ovcij SiivjuL Naproliv, on jc dobm znao 
da su covjckovi najvcci ncprijatclji njcgov vliastiti scjian i zla narav koju q scbi krijc Ic da ga upravo oni 
navodc na srd^bu. 

Imran Bustjm nijc osporio mudrosi navcdcnc izrtkc, vcc mu jc osjxirin kontckst u komc ju jc navco. 
i to iz najmanjc dva razloga: zato slo jc izrcku navco dok sc govorilo o PoslanJkovim, sallallahu alejhi 
vc sellcm, rijccima i nccijc drugc rijeci usporcdio s njcgovim tc sto sc pobojao da nc dodc do mijcsanja 
Poslanikovih, Siillallahu alejhi vc solium, rijeci s iirckama. 409 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA 6118. PRICAO NAM JE Ahmed b.Junus,njemu y^yJ,\xS \S'j^ 'JJ 'J^iosii .iha 


Abdul-Aziz b. Ebu-Selema, a ovome Ibn-Sihab . -< - - : . 

da jc CUD od Salima, a on od Abdullaha b, Omcra, ^ r ^ "f ^ Cf-'-^ y i>^ 
radijallahu anhuma, daje rekao: f^ ^, y, |^ ^i ^5 -^ ^ ^|_^^ 

*'Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem^ naisao ,/; » .. _'^' ' ' ^ 

je pored jednog covjeka koji je zbog stida ruzio ^! J>?^^^ J'^^l ^^-i*-' J^J J^ 
svogabrata, govoreci mu: 'Ti si stidljiv!'- takoda '," ^ 
jc ispalo da jc htio kazali: 'Stid ti stcti!' - pa mu ' 

je Allahov Poslanik, sallaUahia alejhi ve sellem, 
rckao: "Pusti ga, stidje dio imana!'"' " ' ><- 


6119. PRICAO NAM JE Ali b, Dza^d, njemu 
Su'ba, a ovomc Katada da jc cuo od Encsova 
oslobodenog roba za kojeg Ebu-Abdul!ah (Buhari) 
kaze da se zvao Abdullali b. Ebu-Utba, a on od 
Ebu-Seida daje rekao: "Vjerovjesnik, sallallahu 
alejhi ve sellem, bio je stidljiviji od djevice u svom 
zastrtom dijclu kucc," t t V^^ \i'J^\ jj^\ ^ J^ L^J^ AU^ ^ [i * c- ■ ^j-^ J 'G-^^ i* '^ -^5 -^- i^ AKO TE NlJE STTD, CINl STAZELIS 

6120. PRICAO NAM JE Ahmed b. Junus, njemu 

Zuhcjr, a ovomc Mcnsur da jc cuo od Ribija b. 

Hirasa, a on od Ebu-Mes'uda daje Vjeroyjesnik, 

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

*'U ono sto je svijet od ranijeg vjerovjesnistva 

zapamlio spadaju i rijeci: 'Ako te nije slid, eini 

stazclis!'"^ - .' ■. Ld Kl.^la !*u >J I Jl ljU 

1 Stidljivu coyjcku, cak i atco nijc narocilo bogoboja^^n, njcgov stid nc dopusta ra7vrat, pa ga, barcm u torn 
poylcdii, cuva od grijcha. 

2 U dnigqj vcrziji ovog hndjsa koju bjljczc Ahmed J Bczzar, a prcnosi jc Huzcjfa, stoji da jc Vjcrovjcsnik, 
sallallahu alejhi vc sellem, rekao: "Posljednjc sto su od prvobitnog vjerovjesnistva u prcdislamsko doba 
(doba dztihilijcia) zapamlili bile su rijeCi..." 410 ty^illtyii^i 
•JijlaJlgiaia NEMA STIDA OD ISTINE KADA 
SE RADI VJERSKIM PROPISIMA J : ^jJl ^ fliiiU 3iJ! M_^ LjkLJuj ^ U i_il^ ^ ^ * 


6121. PRICAO NAM JE IsmaMI. njemu Malik, ^U ^j^ JLi J^i^l Lij^ .lU^ 

a ovome Hisam b. Urva da je cuo od svoga oca, on 

od Zcjncbc, Ebu-Sclcminc kccri, a ona od Ummu- 

Selemc, radijallahu anha, da jc kazivala: 

'^Umrn-Suleim dosla je Allaho\TJ Poslaniku, 

sallallahu alejhi ve sellem, i rekia: 'Allahov ^ ^^ -■ f^ t-^^ ^! r^ f' -'^^ 

Poslanicc, Allah sc nc stidi istinc, (pa mi rcci) da li 

se zena duzna okupati nakon polucije u snu?" Jeste, 

ako primijeti tragove tecnosti', odgovorio je." j^ j;^ j^i ^ ^^.^: ^ ^i ji ^u 


6122. PRICAO nam JE Adcm, njcmu Sii^ba, 
a ovome Muharib b. Disar, prenoseci od Ibn- 
Omera da je rekao: "Vjerovjesnik je, sallallahu 
alejhi ve sellem, kazao: 'Vjemik je poput zelena 
drveta s kojeg nili spada lisce niti ogoHjeva", pa 
su Ijudi poccli pogadati: 'To jc to i to drvo, to jc to 
i to drvo\ a ja sam htio kazati: 'To je palma\ ali 
sam bio djecak, pa sam se postidio. 'To je palma\ 
rekao je." A od Su'be se prenosi da je rekao: 
"Pricao nam jc Hubcjb b, Abdur-Rahman, njcmu 
Hafs b- Asim, a ovome Ibn-Omer da je cuo shcno 
ovome, s tim sto on (tj. Tbn-Omer) ovdje dodaje: 
'Ispricao sam to Omeni, pa je rekao: 'Da si rekao 
(kojeje to drvo), bilo bi mi drazc nego to i lo."'' t r i5Ia -^ 61^ fT\ li^ ,iuT ^ ..' > f ^^y^-L^ ^ ^-^ L^ v^ j^j 'd>^\ 


^ " If f J" jl5U l^ c^ ;j JUi ^ A. ci-bo 6123. PRICAO NAM JE Musedded, njemu <4i.k^}^\^^ .lisjiis^jl 


* ? IJF-U^- J til Ll:i - >rr ' '^i. r, S Merhum, a ovome Sabit, prenoseci od Encsa, r. 

radijallahu anhu, da je rekao: ''Jednaje zena dosla "-"^ T""^ ■ ^-^ ^^ CT^ 

Vjerovjesniku^sallalJahu alejhi vesellem, da muse jjj j^^Ui ^^'4;^ J^^^^^l jl 

poniidi, pa ga jc upitala: Tmas li kakvc potrcbc za - . -^ . 

mnom?' Na to je njegova (Enesova) kcerka rekla: 

^Kako si samo neobrazHT Tada joj je (Poslanik) 

rekao: 'Onaje boljaod tebe; ponudila se Allahovu 

Poslaniku, sallallahu alejhi vc scllcm.'"^ I- - 1' _. - 1 1 '' 'a' ' ' -' ,1" ■■■ r 3 O ovome jc opsimijc bilo govoni u poglavljjcna o brakii. 

411 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA VJEROVJESNIKOVE, 

SALLALLAHU ALEJHl VE SELLEM, 

RlJECl: ^^OLAKSAVAJTE, 

ANEOTEZAVAJTE!" \j^yMiu % i^i*uj j^: ^^1 J_^ ljI^ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sell em, 
volio je Ijiidima olaksati i pokazati im svoju 
velikodusnost, 

6124. PRJCaO Ml JE Isliak, njcmu Nadr, a ovomc 
Su'ba da Je cuo od Seida b. Ebu-Burde, on od 
avoga oca, a ovaj od djeda daje AllahovPoslaiiik, 
sallallahu alejhi vesellem,kada ill jeposlao,' njemu 
i Mu'azu b. Dzebelu rekao: "Olaksavajte, a ne 
otczavajtc! Obvcscljujtc, a nc odbijajtc! Posvctite 
sc zadatku!" Tada jc Ebu-Musa rckao: "AUahov 
Poslanice, mi ideino u zemlju u kojoj se od meda 
pravi vino zvano 'el-bit' i pivo odjecma zvano 'el- 
mizr"?'', pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
vc scUcm, rckao: *'Svc sto opija zabranjcno jc.'' . ^\^] ji yJi^j ^i^i 4^ 5i5j it J" n i. y-^ \:-Jc^\ ^\ \:lj^ jU^I ^'d^ ,l\Yi 

* ' ° - t ' ' '"=' I ■ , '■■''--' t 

=-^ j^ -Sr^i i-^ "^ji i^^ ^. -V-- ^-^ '^?*-' 

H ^ J- 


J J* 6125- PRICAO nam JE Adcm, njcmu Su^ba, c^i y^ !r^ V^ ^*-^ r^^ ^"-^ '^^^^ 
a ovome Ebu-Tejjah kako je od Enesa b. Malika, ' '-. »^ . ^A > radi|al]anuannu,cuodaieVieroviesnik, sallallahu *'- " . 

alejhi ve sellem. rekao: "Olaksavajte. a ne Jj>l-^31jX;}ij;i;:'^Jb>:^^l 

otezavajte! Ubiazujte, a ne odbijajtel" ^TP 

^ ^d ^ ^ 6126. PRICAO nam JE Abdullah b. Meslcma, ^r^^^c^^^^li^ Aij1-L;^Li-b^.iW'^ 

njemu Malik, a ovome Ibn-Sihab daje cuo od Urve, 

a on od Aise, radijallahu anha. daje kazivala: 

"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada "^J I Jd J,_y:\ jC ^t; ^^i Jjjl j ^ U JJLi ij: 

nije birao izmcdxi dvije stvari, a da nije odabrao 

laksu, osim akoje to bio grijeh: ako je bio grijeh, 

on ga se najvise od svih klonio. Allahov Poslanik, 

sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije kaznjavao radi 

sebe (nije se svetio), osim ako je bila poviijedena 

{neka od) Allahovih svelinja, pa je zbog nje 

kaznjavao, ali samo zarad Allaha/' 


I Bill sii poslani u JcniL;n da novopridosk u islam poduCiivaju vjcrskim propisimii. 412 cy^yicyiifi 
<-rtjlr|;ll nigKi 6127. PRICAO NAM JE Ebu-Nu^man, a njemu 
HanuTiad b. Zejd, prenoseci od Ezreka b. Kajsa da 
jc rckao: 

*'Bili sniu u Ahvazu na obali Jcdnc prcsahic 
rijeke, kamo je na kobili dojaliao Ebu-Bereza 
Eslemi. Ostavivsi Je nesvezanu, poceo je 
klanjati, pa je kobila krenula da bjezi, na sto je 
on prekinuo namaz i potrcao za njom dokje nije 
stigao i ulivatio; zatim jc ponovo klanjao. Jedan 
covjck mcdu nania koji jc imao (ncispravno) 
misljenje- rece: Togledajte ovog slarca! Zbog 
kobile je prekinuo namaz!' Tada je ovaj prisao i 
rekao: ^Otkako sam se rastao s Vjerovjesnikom, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, niko mc nijc (ovako) 
ostro prekorio\ dodavsi: 'Kuca mi je daleko: da 
sam klanjao, a nju (kobilu) pustio da pobjegne, 
svojima se ne bih vralio do noci/ Zatim je kazao 
da sc druzio s Vjcrovjcsnikum, sallallahu alcjhi 
vc scllcm, tc ga jc vidio da bira ono sto jc laksc/' 6128. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu 
Su'ajb, a ovome Zuhi"i; a, po drugom predanju, 
PRICAO MI JE Junus, njemu Ibn-Sihab, a ovome 
Abdullah b. Abdullah b. Utba da jc cuo od Ebu- 
Hurcjrc kako sc jcdan bcduin pomokrio u dzamiji, 
pa su se Ijudi pobunili i digli se da ga napadnu, na 
slo je Allabov Poslanik, sallallabu alejhi ve sellem, 
rekao: 'Tiistite ga, a na mjesto gdje se pomokrio 
prolijic kofu vodc (ili jc rckao: vcliku kofu vudc), 
jer ste poslani da olaksavate, a ne da otezavate!" ^^ ^j^^ c^iilz:Li -^y ^^j J-^ ^^y 

-I I '-- '--!■ -'*'T '"■ I-- Ir-- l^-T- ", - * f > rV ' "111 1i'- =* ''u 

J.} ^ ^ji ^A^ c™i31 Jljj ^^^jj! fl^ ji ^ ^ ^^4^ ^ Ai^ ^:J-s ^[^^ *H ^ 


2 Tj. ^aslupiio jt; miSljcnjc hiirid^ija. 413 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA opuStenostpremadrugima u-^ ■liJl ^! Ll^-j] J[^ Ibn-Mes'ud je rekao: ''Druzi se s Ijudima, ali ne -ulliCVdli-jj Z-UliaJU^ 

vrijedaj svoju vjeni! Sala Je i zabavaza ukiicane."' „; > ,, -,-'.- 6129, PRICAO NAM JE Adcm, njeinu Su^ba, 

a ovome Ebu-Tejjah, prenoseci od Enesa b. Malika, 

radljallahu anhu, da je rekao: 

''Vjcravjcsnik, sallallahu alcjhi ve scllcm, toliko 

sc s nama igrao i zabavljao da jc momc malom 

bratii^ govorio: 'O Ebu-Umejre, sta je bilo sa 

slavujcicem?'"^ ^dJi ^1 L^li ^ ^Ic p Lji^ , in -^ 


6130. PRICaO NAM JE Miihamnicd, njcinu 
Ebu-Mu'avija. a ovome Hisam da je cuo od svoga 
oca, a on od Aise, radijallahu anha, da je kazivala: 
'"Pred Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, 
igrala sam se lulkama. Imala yam i dnigarice 
kojc su sc sa mnom igralc. Kada bi usao Allahov 
Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellem, one bi se 
posakrivale iza zastora, pa mi ih je slao da se sa mnom igraju. ?i ^ ^ J , -:^ cJli L^lt 4i\ -5^5 LIjLp -^ ^ ^P- *L1ji 
- ^ f " "' 

lil .i% 4LI i}j^j jl5o ^ ^; ■ '1- ^ >^ 


Tirmizj biljc£j dajc Ebu-Hurcjra. rddjjjilahu anhu, rekao: "AllahDVU su Poslaniku, siilhilkhu alcjhi vc scllcm^ 
Tckli; * Allahov Poslanice, li sc s nama salis i zabavljfls?\ pa im jc rekao: ''Ncja govorim samo istiiiu!^" 

Rijccjc o brain po majci Encsa b. Malika Ebii-Umcjm, ciji jc oJac bio Ebu-Talha. 

Allaho\ Ptislimik, salkillahu almhi vc sullcm, tcski jc Tiavracao kod njcgovc majkc Umm-Sulcjmc da sc 
s njim poigra i nasali. Jcdnom prJIikom zaickao ga jc tozna i zaiosna, pa jc iipitao njcgovu majkii sia mu 
je, Odgovorilamujcdamujcugirun&lavuj, pa mu jcprisao, pomilovaogapoglavi i upitao; ''Astajc bilo 
s Ivojim slavujciccm?" 

Ovaj hadis ncki uzimajii kao dokaz da su lutkc za djcvojcicc izuzctc iz zabranc o slikanju i pravljcnju 
likova. tc na osnovu njcga dozvoljavaju da sc djcvojcicama kupuju lutkc i joi od djctinjstva priprcmaju 
za ptislovc u kuii i odgoj djccc. ]z jcdnog dnigog hndisii koji biljczc Ebti-Davud i Ncsai vidi sc da jc 
Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, kada sc vratio s Pohoda na Tcbuk ili Hajbcr, Aisu (radijallahu 
anba) zaCckao da sc igra lutkama, pa ju jc upilao: "Aisa, sUi jc ovo?'' - '"Mojc djcvojcicc", odgovorila 
je. Onda jc uglcdao svczanog konja s dva krila, pa ju jc upitao: "A sla jc ovo? - ''Konj \ odgovorila jc. 
^'Konj s krilima?", upilao jc, a ona mu rccc: "Zar nisi cuo dajc Sulcjman imao konjc s krilima?", na sio se 
Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, nasmijao. 

Oni koJL Ivrdc da jc Aisi. radijallahu anha, Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, dozvolio da sc igra 
lulkama jerjoS nijc bila punodobna nisu u pravu, biiduci dajc lada imala najmanjc cclmacsl godina. 414 cy^yicyiifi 
^-rtjlrijll nigKi ji LJUBAZNOST PREMA DRUGIMA j^ iiJl ^ i\j\M ^\f Od Ebu-Dcrdaa prcnosi sc da jc rckao; ''Mi sc f»iyloj;:rj J j-^4*1j3'^^i^^i^^^j 
nckim Ijiidima smijemo u lice, ^ a nasa ih srca " - -^ ^ . . >, ^ 

proldmju." - ^4^^ ^.^ ^\^' 6I3L PRif AO NAM JE Kutcjba b. Scid, njcmu odi. ^1^ -l 
Sufjan, Dvomc Ibn-Munkcdir dajccuood Urvcb, ^' ^j .-.^^ . ^ izli iL^li .i^r\ 


oidi ■ ^':^ - ^ ^ 


Zubejra, a on od Aiseda je kazivala: 

'^Jedan je covjek zamolio da ga primi Vierovjesnik, J;ij ^ ^l J; Sik^l 2l o";;;^! liii; 

sallallahi] alejhi ve sellem, pa Je (VitTovJesnik) ^. ": . „.-,-, 'J 

rckao: Tustitc ga ncka udc, Ncvaljala li sina j^l J^ j' -^t^^^ 0^^ J-V ^ ^j^-^l ^^ 

plemena! Nevaljala li brata plemena!' Kada je 

usao, govorio mu je blagim rijecima, pa sam rekia: 

' Allahov Poslanice, rekao si sto si rekao, a onda si JUJl j i ii31 p cJi U cJi -Iil Jj-^j C 

mu govorio blagim rijecima. 

'Aisa', rccc on, 'kod Allaha jc najgori onaj covjek 

kojeg drug! napuste, ili ga dmgi napuste ciivajuci 

se njegove nepristojnosti.'" >- . .-, ^' . '> '^ ^, ^Aii\Z^i^p ^^i ^ j) ^lJi^l^ ^i jui . *Lw^Jj c-Lfijl hLJI f^^ij ji ^y 6132. PRICAO nam JE Abdullah b. Abdul- 
Vehhab,njeinulbn-Ulejja,aovomeEjjub.prenoseci 
od Abdullaha b. Ebu-Mulejke da jc rekao; 
''Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, 
poklonjeni su ogrtaci od svilenog brokata sa 
zlatnim kopcama, pa ih jc podijclio svojim 
dmgovima, a jedan ostavio za Mahremu.* Kada 
je (Mahrema) dosao, rece mu (Vjerovjesnik): 
^Ovo sam ostavio za tebe.' 

Ejjub jc (prisutnima) svojom haljinom pukazao 
kako mu ga jc dao i kako jc bio grubc naravi." 
Hadis od Ejjuba prenosi Hammad b. Zejd, 
a Hatim b. Verdan kaze da mu je pricao Ejjub, 
prenoseci od Ibn-Ebu-mulejke, a on od Misvera: 
"Vjcruvjcsniku, sallallahu alejhi vc scllcm, 
dosli su{tj. doneseni su) ogrtaci, .." i^j^\ ^\i-ji\j:J^ ^ ^\j:S l5j^ .iirr 


-'-' -c,. ;^ Lil :j iJiiU ^1 J r-' oti Ji Jli tU- yj 4^^ ll:-1j Lf^ J i^j tq A.J_ Lij -u)L iji jii ,iij lii ^^ ^' o^^ j^ V-^1 ^-^ ^^^jj i? ri^ 5 UctJvost J Ijubaznost jcsu vrlinc vjcmika. Izmcdu ostaloga, sastojc sc u poniznosti prcma dmgima, blagosti u 
ra/govoru i i/bjc^avanju surovosti; time onaj koji 7na mo7i-' pridobiii dmgc viSc ncgtt na bilo koji dmgi naCin. 

(J Rijccjco Mahrcmi b-Ncvfclu,poznatompo&vajtij surovosti i bcstidnosti najc7jku- 415 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA VJERNIK NE SMIJE 

DOZVOLITI DA IZ ISTE 

RUPE BUDE UJEDEN DVA PUTA' 


Mu'avija je rekao: "Mlwfer moze biti samo 
iskusan covjek." 

6133. PRICAO NAM JE Kiitejha, njemu Lejs, 
a ovome Ukajl da je cuo od Zulirija, on od Ibn- 
Muse[ieba, a ovaj od EbLi-Hurejre, radijallahii 
anhu, da jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc 
sell cm, rckao: 

"VJernik ne sinije dozvoliti da dva puta budc 
ujedeii iz iste rupe " *' * <- 


:^'^' => .'.. ^ ^ ^ ^ *-_- __ 4 J t uyy-^hj>^Cy NA STA GOST IMA PRAVO 


6134. PRICAO NAM JE Ishak b. Mensur, njemu 
Rcvh b. Ubada, a ovomc Huscjn da jc cuo od 
Jahje b- Ebu-Kesira, on od Ebu-Seleme b, Abdur- 
Rahmana, a ovaj od Abdullaha b. Amra da je 
kazivao: 

''Dosao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
vc scllcm, i upitaomc da lijc lacno sto jc cuo: da 
noc(i) provodim u ibadetu, a dan(e) u pnstu, pa 
sam rekao da jeste. Tada je on rckao: 'Nemoj to 
vise ciniti, nego i ustaj i spavaj, i posti i mrsi, jer li 
imas obavczc i prcma svomc tijclu, i prcma svojim 
ocima, i prcma svojim gostima, i prcma svojoj 
zeni! Ti ces, nadam se, dugo pozivjeti i dovoljno 
ti je da od svakog mjeseca postis po Iri dana - a 
svako dobro djelo nagraduje se deseterostruko - pa 


UjJj- fljllt 'jJ T-_jj ^ ^ ^ ^ ^ 

■r " ^ 

^ ^^.^ Ol ^2L*^ v^ J\j y^ .iL J^^ Jl I Ovo jc dovoljan primjcr kako jc VjcrovjcsnJk, sallallahu alcjhi vc scllcm, svojc sljcdbcnikc ucio da biidu 
oprc7ni. Prvi komc jc ovc rijcci rckao bio jc Ebu-I^^a n7chami, pjc^nik \7 Mckkc, ^arobljcn u Rici na 
Bcdni, Tom prilikom poialio sc Vjcrovjcsniku, sallallahu akjtii vc scllcm. na siromaslvo i mnogo djccc, pa 
sc Vjcmvjcsiiik, sallallahu alcjhi vc scllcm, srnilovao i oslobodin ga bcz olkupa. Mcdulim, ponovo jc bio 
zambljcn u Bici na Uhudu i ponovo zamolio Allahovii Po&lanika, sallallahu alcjhi vc scllcm, da ^aoslobodi 
zaicci sc na siromastvo i mnoyo djccc, pa mu jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alcjhi vc scllcm, rckao da mu nccc 
dozvoliti da sc vrati uMckkui hvali kako jc dva puta ismijao Muhammcda, pajcnarcdioda gapogubc. 416 cy^lIltyiiS 
qijlodlaiaia je to kao da postis sve vrijeme/ Bio sam uporan , 

kaze (AbdiiHah b. Aiiir), "a i on uporan, pa rekoh: 

Jamogii vise/ 

'Onda od svake sedmice posti tri dana', rece on. 

Opet sam bio uporan, a i on uporan, pa rekoh; 'Ja 

mogu vise/ 

^Onda posti kaosto je postio Allahov vjerovjesnik 

Davud', rccc on, 

'A kako je postio Allahov vjerovjesnik Davud?\ 

up i tall. 

Tola vremena', odgovorioje."^ 

UKAZIVANJEPOCASTI 
GOSTU, SLUZENJE GOSTA iii 1 njeci uzvisenog: "'O nvazenim gostima 
Ibrahimovim/' ? r'' ^T, .3 >' J = c " '<.' p-' ^ - - _ 1 M*^ idiji rG.q,^^^ L-aJjJl ^\^] k_jL ■ A 


6135. PRICAO NAM JE Abdullah b, Jusuf, 
njemu Malik, a ovome Seid b. Ebu- Seid Makburi, 
prenoseci od Ebu-Surejha Ka'bija da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alcjhi vc scUcm, rckao: 
"Ko vjcrujc u AJlaha i Sudnji dan ncka pocasti 
svoga gosta. Njcgova je popudbina dan i noc, 
a gostoprimstvo tri dana. Sve sto je preko toga jest 
sadaka. Nije dozvoljeno da se kod njega ostaje 
toliko da bi sc uzncmiravao." 
Isma'il nam je pricao da je od Malika cuo verziju 
slicnu ovoj, s tim sto se u njegovoj verziji dodaje: 
''Ko vjeruje u AUaha i Sudnji dan neka govori 
samo dobro ili neka suti!' 


.^ -^ *-*J--,r 'A'\ aTSj J}: iijsw- ^ f^ ^'^i f'^^3 

*ij <ix^ ^^ dJJii J^ 1^ AWi ^^^ uiU-^ij ^ . t "^ -- r^ "^ ^ -' 2 Tj. jcd:in ji; djin puslio. ii drugi mrsio. 417 SAHIHU-L-BUHARI mm ETIKA 
6136. PRICAO NAM JE Abdullah b.Muhammed, j4;^Jll3_L;i_U:^£^4j(-kUli-^,^v\ri 
njemu Ibn-Mehdi, a ovome Sutjan da Jc ciio od - ^ > - .^^ 

Ebu-Hasina, on od Ebii-Saliha, a ovaj od Ebu- i^ ^^ J j^ J^rf^ J i-^ ^"h^^^ 

Hurejre da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve .. , ,,. r' - - ^, - . ^ e,, - -.-,> 

sellem, rekao; ^ :^'^- "^ .jr' ^ ^r- ^ V ^ ^'Ko vjeruje ii Allaha i Sudnji dan neka ne ^l^]; ■jL^^jJjUijJ^^^i^.^^j 

uznemirava svoi^a komsiiu! Ko vieruie u AJlaha ' ' ' " '' - 

i Sudnji dan ncka pocasti svoga gosta! Ko vjcrujc nil j^j^ jl5^j.LWT^j5:;^^'^ifi}J1j 

u Allaha i Sudnji dan neka eovori samo istinu ili ^ '.*.//- 

neka suti!" ■ o^ jt L^ ja.^Vl ^^\, . ^ ' .1.. .^S 6137. PRICAO NAM JE Kutcjba, njcmu Lcjs, -^S c^ ^^^ ^^ ^ ^^ ■"^^T'v )Ip -1 Zap- -j- y-1 . a ovome Jezid b. Ebu-Hahib, prenoseci od Ebu- 
Hajra, a on od Ukbe b. Amira, radijallahu anhu, 

da je kazivao; ''Rekli smo: ^Allahov Poslanice, ^Ili 4i\ Jj^j L^ Lii j^ ^S alt 4*1 ^j 

ti nas posaljcs nckim liudima, pa im mi dodcmo, . ' .. , .. ^ , ^ , - " ^ V ^ 

a oni nccc da nam pruzc gostopnmstvo, Sta ti o ^ l>^ ^ -?^- -■ fj*^^^ 

tome mislis?' Allahov Poslanik, sallallahu alejhi j^/^_^\y/^^'_^_'^'^^^^^^ 

ve sellem, rece nam: 'Ako kod koga dodete, pa " " " ^ i* , '., _ 'j „ ' 

narede da vam se pruzi sto je potrebno gostu, ^v^ ^^-^ ^ji^ l^iJ^ ^ OU ijlj^ ^wJl-ii^ 

prihvatitc, a ako to nc ucinc, uzmitc od njih ono 
sto gostupripada!'" 


^ '. . Lib J^ iS^^ I— aljH 6I38.PRICAONAMJEAbdullahb.Muhammed, ?l1^ t^li -ui' y, 4>\'^ lili .iltA 

' -^ ^ ^ 

njcmu Hisam, a ovomc Maimer da jc cuo od _ : -, : _ :, ,; ^..»'' 

Zuhrija,onodEbu-Seleme,aovajodEbu-Hurejre, *-^^ ^ ^ --T'^^ ^ -^*^" -^ 

radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu d\S l^J^•^.^\^^^'w\^J^'Jiy^^i 

alejhi ve sellem, rekao: ^ , _ ^. . ' . *. .V ^ ;" 

"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan ncka pocasli ^^i^J ■^^ f^^^^l f3^0^^l-.^>- 

svoga gosla! Ko vjcrujc u Allaha i Sudnji dan ncka '^^ ^^^ ^^ ^ ^^\ ^,-j ^^ ^j- 

pazi nasvojurodbinu! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji " / '/,'' ,' ", ' ' ' 

dan neka govori samo dobro ili neka suti!" .c.oJijjH^ JZlj^^1|»}g>j4JjL^^^ 418 tyallltyiiS 
•Jijladlgiaia SPRAVLJANJE JELAGOSTU I ULAGANJE 
MAKSIMALNOG TRUDA OKO TOGA Ljj-ijl] i^^jjtj ^IkI^S gl^ ^Lt 6139. PRICAO NAM JE Muhammed b. Bessar, 
njemii Dza'fer b. Avn, a ovomc Ebu-Umejs daje 
cuo od Avna b, Ebu-Dzuhajfc, a ovaj od svoga oca 
da je rckao: 

*'Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellein, 
pobratimio je Selmana i Ebu-Derdaa, pa je 
Selman do^ao u goate kod Ebu-Derdaa i vidio da 
jc Ummu-Dcrda ncurcdcna (u otrcanoj adjcci),' 
te ju je upitao: 'Sta ti je?', na sto mu je ona 
odgovorila: 'Tvoj brat Ebu-Derda nema potrebe 
za dunjalijckim stvarimal' Zatim je dosao Ebu- 
Dcrda, spravio mujcio i rckao: 'Ti jcdija pustim 
(nafilu)!' 

'Necu, dok i ti sa mnom ne budesjeo!', odgovorio 
mu je, pa je (Ebu-Derda) jeo. Kada je dosia noc, 
Ebu-Derda poSao jc da klanja, ali mu je (Selman) 
rckao: 'Lczi i spavaj!, pa jc Icgao, Zatim jc 
(Ebu-Derda) ustao i posao da klanja, ali mu je 
(Selman) opet rekao: "Lezi i spavaj!' Kada je 
bilo pred kraj noci, Selman mu rece: "Ustani i 
sada klanjaj!', pa su klanjali. Potom mu Selman 
rccc: Ti imas ubavczc prcma svomc Gospodaai, 
prema sebi i prema svojoj porodici, pa gledaj da 
prema svakome ispunis svoje obaveze.' Zatim je 
(Ebu-Derda) otisao Vjerovjesniku, sallallahu 
alejhi ve sellem, i ispricao mu sta mu je ovaj rekao, 
te mu Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scUcm, 
rece; 'Selman je rekao istinu.'" 
Ebu-Dzuhajfa je Vehb Suvani, kojeg su jos zvali 
i Vehbu^Hajr. J^l J15 i^ J5li JS\j J^ JS"L U1 i; JLi 


ik iii; iiu\r; ik id; i-Iiij tk 

;fi; ^ ^1 JU Ik j^ ^i j^ i^ll I Bila jc u skromnoj odjcci koju jc koristila u svakodncvnim poslovima, tj, nijc biladoijcrana kako bi i^cnc 
trcbalc bjtj kada miizcvi dolazc kucj. Ona nijc bila lakvn zato sto Ebu-Dcrda nijc mario za dunjaluckjm 
uzicjma, pa tako ni za zcnom. Ovaj liadjs i njcgov komcntar navcdcn jc pod brojctn 1968, s lim da jc tamo 
pruvtrduno dii jt: SL;lman vidio Ummu-Dcrda polislcnu, sto nijc sasvim prccizan prijcvod. (prim.: M.M,) 419 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA KOJU VRSTU LJUTNJE I UZRUJANOSTI NE ^^ i^ £>JU ^,*-^l ^ ijft U ^l 
VAUA POKAZIVATI PRED GOSTOM 6140. PRICAO NAM JE AJJas b. Velid. njemu 
Abdul-AMa, a ovome Seid Dzurejn da je cuo od 
Ebn-Usmana, a on od Abdur-Rahmana b. Ebu- 
Bckra, radijallahu anhuma, da je Ebu-Bckr primio u 
goste jednu grupu Ijudi i Abdur-Rabmanii rekao: 
"Ti se pobrini o goslima, a ja idem kod 
VJcrovjcsnika, sallallahu alcjhi vc scllcm, pa 
gledaj da ib ugostis prije ncgo sto se ja vratiin." 
Abdur-Rahman je poziirio, izjiio im sto je imao i 
rekao: "Jedite!""Gdje je domacin kuce?'\ upitali 
su, all imje on opet rekao: ''Jedite!" Tada su rekli 
da ncccjcsti duk nc dodc domacin knee, Na lo ini 
(Abdur-Rahman) rece: "Prihvatite gostoprimstvo, 
jer ako se vrati prije nego sto jedete, zapamtit 
cemo od njega", ali su opet odbili. 
''Znao sam da ce se na mene naljuliti" (kaze Abdnr- 
Rahman), "pa sam sc, kada jc dosao, od njcga sklonio, 
*Sta ste ucinili?*, upitao je, pa su mu ispricali. 
Zatim me je poceo dozivati: *0 Abdur-Ralimane!' 
Ja sam snlio i msani se odazivao, pa je opet zovnuo: 
^O Abdur-Rahmanc! ' Ja sam opet sutio, pajc ponovo 
zovnuo: ^O ncvaljalce, ako cujcs moj glas, kunem 
ti se da ces vidjeti kad dodes!' Tada sam izisao 
i rekao: 'Pitaj svoje goste {kako je bilo}!\ pa su 
rekli: 'Islinu govori, donosio namje/Na to (Ebu- 
Bckr) rccc: ^Znaci cekali ste mcnc. Tako mi Allaba, 
nocas ga (jela) necu okusiti!', ali i ovi rekose: 'Tako 
nam Allaha, necemo ni mi jesti dok ti ne jedes!' 
*Nisam zapamtio gom noc od ove', rece (Ebu-Bekr), 
'tesko vama, kakvi sle vi (Ijudi)? Zasto necele da 
pribvatilc goslopnnistvo?\ dodavsi: 'Iznesi jcio!' 
Tada je jelo izneseno, tejc on (prvi)pruzio svoju niku 
i rekao; 'U ime Allaha - ono je prvo sejtanovo!*,' 
pa je poceo jesti, a i oni za njim." 61^ jjy>\ ^ jil^ 6j^ .lU' 

^^i'- .- ' ^, Jl , f s^, s,- 


1 u T "--an 

^rj Li jjb: ^f ^ -;^ii; j;i:L::. -^\^ I Tj. kada sc naljuiio J ?aklco dii ntxc ji:?^li. 420 cy^llltylifi 
qijlodlaiaia J ^ KADAGOSTSVOME 
DOMAtlNU KAZE: "TAKO Ml ALLAHA, 

NECU JESTI DOK I Tl NE POCNES JESTII" 

O ovome govori i hadis koji od VJerovjesnika, 
yaUallahu alejhi ve sellem, prenosi Ebu-Dzuhajfa. JSti ^ J^ y ^U u»L^t Jii ^U .m:J^j^^k^Jl^^ 6141 . PRICAO NAM JE Muhammed b. Musenna, 
njemu Ibn-Ebu-Adijj, a ovoinc Sulejinan daje cuo 
od Ebu-Usinana, a ovaj od Abdur-Rahmana b. 
Ebii-Bckra, radijallahu anhuma, daje kazivao: 
*'Ebu-Bckrjc dovco svoga gosta (ili svojc goslc), pa 
je (otisao i) zanocio kod Vjerovjesnika. sallaliahu 
alejhi ve sellem. Kada je dosao, moja inu majka 
rece: 'Smoc si napustio svoga gosta (ill svoje 
goste)!' 

'Slajc? Zarnislc vcccrali?\ upita on. 
'Ponudilismoga(ilinjih),pajeodbio(ilisuodbili)/ 
Tada se Ebu-Bekj" iialjutio. poceo niziti. grditi i 
zaklinjati se da ni on nece jesti. Ja sam se sakrio, 
a on mc stao (traziti i) dozivati: '0 ncvaljalcc!' 
Zena (Ebu-Bekrova supruga) se zaklela da nece 
jesti dok on ne jede, pa se i gost (ili gosti) zakleo 
(ili zakleli) da ni oni nece jesti dok on ne pocne 
jesti. Tada je Ebu-Bekr - rekavsi: 'Ovo je bilo od 
scjtana!' - narcdio da sc izncsc jclo i pocco jesti, 
a i on (ili oni) za njim, tako da bi, kad god bi neko 
odnjih digaozalogaj, iza njegaostalovisenegosto 
je bilo, pa je (Ebu-Bekr) npitao: 'Sla je ovo, sestro 
Benu-Firasa?' 

'Na moju radosf, sada ga jc (jcia) vise ncgo sto 
je bilo kada snio poceli jesti', rece ona, Jeli su i 
od njega je (potom) poslao (dio) Vjerovjesniku, 
sallaliahu alejhi ve sellem, paje"\ kaze, "i on od 
njcgajco/* 


Lf. "V ^— ii^j f'-^j C*^ j^^ jA k^wio 

L_j°..^i< i^^iL^j 4iH4jJaj ^^ puJLLj V fliy.i ^-' U-Ji jLLlJJI j-fl dJj4 jliTj^j ^^ JUi '^-4^12^ I. 

421 SAHIHU-L-BUHARI 
ETIKA POSTOVANJE PREMA STAR] JEM PRVO 
STARIJl POClNJE GOVORITI 1 PITATl 

6142, 6143. PRICAO NAM JE Sulejman b. Harb, 
njemu Hammad, tj. Ibn-Zejd, a ovome Jahja b. 
Seid da Je cuo od Biiseira b. Jesara, ensarijskog 
oslobodcnogroba,aDnodRafijab. Hadidzai Schia 
b. Ebu-Hasmc da su Abdullah b. SchI i Muhajjisa 
b, Mes'ud otisli na Hajbcr i tamo se razisli po 
palmiku, gdje Je Abdullah b. Sehl poginuo. 
Potom su Abdur-RaluTian b. Sehl i Mes'udovi 
sinovi Huvcjjisa i Muhajjisa dosh Vjcroyjcsniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, i poceli pricati sta 
je bilo s njihovuTi drugom. Abdur-Rahman, 
najmladi medu njiina. prvi je poceo govoriti, all 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 
''Ncka prvo govori najstariji!" Jahja kazc (da jc 
rekao): ''Neka nastavi najstariji!'' Ispricali su sta 
je bilo s njihovini dnigom, a onda VjemvjcHEiik. 
sallallahu alejhi ve sellem, rece: ''Moze li se za 
vaseg ubijenog (ili je rekao: druga) zakleli vas 
pcdcsct da ga vi nistc ubili?" 
''Allahov Poslanice", rekose, "takvo sto nismo 
vidjeli." 

''Onda ce vas zidovi osloboditi zakletvom pedeset 
njihovih", rcccon, 

''Allahov Poslanice, oni su neviernici'\ rekli su, 
pa je Vjerovjesuik, sallallahu alejhi ve sellem, od 
sebe za njih plalio odstetu za krvoi delikt. Sehl 
kaze: "Stigao samjcdnuod tihdcvaiusaounjihov 
tor, pa mc jc udarila svojom nogom/* Lcjs kazc: 
**Pricao mi je Jahja, njemu Busejr, a ovome Sehl " 
Jahja kaze: ''Mislio sam da je rekao s Rafijem b. 
Hadidzom." 

Ibn-Ujcjna kazc: "Pricao nam jc Jahja, a njemu 
Busejrdajecuo samo od Sehla." ^ * ± >' i 3 Jt>ijlj >,^1j j^yi lA^i^ j^S Jj$\ Jb J ^ X j^ -' --■ 

^U. ^1 J 1^ 1-; ^1 J! ._^ 
i' jui *}iJi y^] 5iij ^y^^ii^ iji 

,- I 11- ^ ^' ■ L *? - ^ J^ i >^ A-'h f- . 


422 cy^yicyiifi 
qijlodlaiaia 6144. PRICAO NAM JE Musedded, njeniu Jahja, 
a ovome Ubejdullah da je cuo od Natlja, a ovaj od 
Tbn-Omera. radijallahuanhuma, dajeVjerovjesnik, 
sallallahu alcjlii vc scllcm, rckau: ''Rccilc mi kujc 
je drvo poput muslimana: s dozvolom Gospodara 
svoga ono daje plodove u svako doba i ne opada mu 
Usee!" "Pomislio sam da je to palina", (kaze (bn- 
Omcr), "all nisam volio govoriti prcd Ebu-Bckrom 
i Oinerom. Kada njih dvojica nisu msla rekli, 
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 'To 
je palma/ Kada sam izisao sa svojim ocem, rekoh 
mu: *Oce, pomislio sam daje topalma.* 

'Sla tc jc omelo da to nc kazcs?\ upitao mc jc 
(i dodao): ^Da si rekao, bilo bi mi draze nego to 
i to. ""Omelo meje samo to sto sam vidio da ni ti 
ni Ebu-Bekr ne progovarate, pa nisam htio ni ja', 
odgovorih." 

Stajeodpoezije, 
pjesnickk forme zvane redzez 
1 pjevusenja pri tjeranju deva 

{HADA :)DOZVOLJENO, A StA POKUDENO 

Uzvisenikaze:"Azavedenislijedepjesnike!Zarne 
znasdaoni svakom dolinom blude idagovoreono 
sto nc rade? Tako ne govorc samooni koji yjeruju 
i dobra djcla cine, i koji Allaha ccsto spominju, 
i koji iizvracaju kad ih ismijavajii. A mnogobosci 
ce sigunio saznati u kakvu ce se muku uvaliti.'' 
Ibn-Abbas kaze: "Kako se u svaku besposlicu 
upustaju!" 

6145. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu 
Su'ajb, a ovomc Zuhri da jc cuo od Ebu-Bckra b. 
Abdur-Rabmana, on od Mervana b. Hakema, a ovaj 
od Abdur-Rahmana b. Esvcda b. Abda Jegiisa da 
muje Ubejj b. Ka^bpricaoda je AllahovPoslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

"Upoeziji ima i mudrosti.'' v^jj ^ X^ ^j :^k J^ 'J ^^ jy jk^] c O* J5^ UoU 

^J^\ Iw^ 0^(4^ "J I *V;^1 ^_4-J -L^ J;^ 5 J^ J I I ES-Su'jira, 224-227- 423 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA 6146, PRICAO NAM JE Ebu-Nu^ajm, njemu ^^ od^ Cl^ ^ J 6X^ .■\\i^ 

Sufjan, a ovome Eaved b. Kajs, prenoseci od ;s -. * '. .'=/»„ . - „ ,{- 

Dzundcba da jc rckao: ^^ l^ J^. L^ c^^ ^ ^ .^^\ 

*^Dok Je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, iiiii c^^ji -JjS ^^ tu^i il ^^^^ 
putovao, zapeo jc za kainen i spotakao se, pa mu ' je prokrvario prst. Tada jc (u stiliu) rekao: 'Jesi li - ^i^ -/ T^ t^; = ^ J^ 
ti ista do prst sto je prokrvario, a na Ailahovu se , c_iJ ^ 

putunisi bono? fji'^ ^4;^n2l^jLl:^i:^iiI^.iuv J ^ ^ i:i^ Jl ujj^ .iUiijji ^ ji^ii lijj:' 6147. PRICAO nam JE Muhammcd b. Bcssar, 

njemu Ibn-Mehdi, a ovoine Sufjan da je cuo od 

Abdul-Mel ika, on od Ebu-Seleine, a ovaj od Ebu- 

Hurejre, radijallahu anhii, da je Vjerovjesnik, jjj^j -:t ^i j\s ^ ^i ^^ tjj, J 

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najistinitijeslo ^ , . V^^- -> . "'i ~- '. 

jc pjcsnik kazao jcsu Lcbidovc rijcci: 'Zar nijc svc ^^^^^ J^^^ ^ •UK^^UJl UU ^Us" 

srojemimoAllaha ncistina?!'Umejji b, Ebu-Saitu 
malo je nedostajalo da primi islam." 


^\ 6148- PRICAO NAM JE Kutcjba b. Scid, njemu 
Hatim b, Ismail, a ovome Jezid b. Ebu-Ubejd, 
prenoseci od Seleme b. Ekve'a da je kazivao: 
''Krenuli smo s Allahovim Poslanikom, sallallaliu 
alejhi ve sellem, na Hajber. Putovali smo nocu, pa 
jc ncko od druzinc rckao Amini b, Ekvc'u (za koga 
on, tj. Selema b. Ekve'a, kaze da je bio pjesnik): 
^Hajde nam otpjevusi neku od svojih pjesama!' 
Tadajeondruzinipoceo pjevusiti: 

AUahu, da nijc Tcbe, 

mi ne bismo bili na pravom putu 

Niti bismo davali miJostinju 

niti klanjali 

Oprosli, mi Ti sc iskupljujcmo 

za ono sto smo slijcdili 

Ucvrsti (nase) noge, ako se sukobimo 

i ulij (nam) pouzdanje 

Mi se, kad budemo pozvani (na megdan), 

odazovcmo i dodcmo 

Aonda zapomazuci 

protiv nas pomoc traze j.^1 jj2 Syi l>Li yj^j >U d\Sj Jb' 

Jul ^^^\ i >i; 1 Jii jiLUi ili ^ ^ 

l^lU 14^^ 4t1 0| ^ aX-l^ ^.v^l^ llii^L^L ^** -^ pji-^ ft- 

424 cy^yicyiifi 
<-rtjlr|;ll nign Potom je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve 
sellem, iipitao: 'Koje ovaj gonic?\pa su mu rekli: 
'Amirb, Ekvca.' 

'Allah mu se smilovaoP, rece on. Tada jedan 
covjek iz druzine rece: 'Jeste, Allahov Poslanicc, 
kadabi nassamo i tipocastiol'Zatimsmodosli do 
Hajbera \ kaze on (Selema b. Ekve'a), ''i namelnuli 
im opsadiu Tii nas Jc pogodila Icska ncstasica 
(glad), ali je Allah pomogao da ga osvojimo. 
Kada su, nakon osvajanja zanocili prvu noc, IJudi 
su polpalili mnogo valri, pa je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, upitao: 'Kakve su ovo 
vat re? Zasto sc potpaljuju?' 
'Radi mesa\ odgovorili su. 
^Kakva mesa?\ upitao je. 

'Mesa domacih magaraca', rekli su. Tada je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scUcm, 
rckao: Trolijtc ih (kazanc) i polupajtc!' 
'Allahov Poslanice, ill da ih prolijemo i operemo?*, 
rece jedan covjek, 

^Moze i tako', odgovori (Poslanik). Kada su Ijudi 
stali u borbcni rasporcd, Amirova sabija bila Jc 
kratka, pa se, kada je zamahnuo da udari jednog 
zidova, vrsak njegove sablje odbio i povrijedio 
Amirovo koljeno, od cega je umro. K.ada su 
se vratili, Selema je rekao: 'Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi vc scllcm, vidio jc da sam blijcd, 
pa me je upitao: *Stati je?' 

^Za tebe bih dao oca i inajku! — oni tvrde da je 
Amir ponistio svoje djelo', rekoh mu. 
'Kokazc?\ upitao jc, 

'Taj i taj i laj i taj tc Uscjd b. Hudajr Ensari', rckao 
sam, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vesellem, 
rece: 'Laze ko to kaze! On ce imati dvostmku 
nagradu' — pokazavsi tosdvaprsta-'bioje marljiv 
borac kakav je rijetko koji Arap bio!'" dJJ^ U jLt^ 4Ul Jj--j Jluti o^r^ (^\'jy Ij-^jl ^ . f ^ j^ i^Li j>v :J' ii j^ ^is^' ' ' ' ' ^ - " >.;:i Jjl3 --ai 4J jjt\S' ^_il^ jLS" ^j^^ i_JLiJ -■--■- *ta-^ -■--■- -■-, >^^ 1^^ ^d ^Jlj <U-^ Jli IjJ-U yi -Ca 1-Lj^J y\S' ZSj 

Jli iui i^ !>U oi L^; ^!j ^' ^ 

^^ jl:.\j o^j o^i} 0^ ^u o-u ^111 ^ 425 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA ^^ ,> ^ ^ ^ ^ '^ , 6149. PRICAO NAM JE Musedded, njemu C-^ J^l^l G-^ IjJ^ li-^ .lU'^ 

Isma'il, a ovome Ejjub da je cuo od Ebu-Kilabt:, 

a on od Encsa b, Malika, radijallahu anhu, dajc 

rekao: ''Vjerovjesnik, sailallahu alejhi ve sellein, 

dosao Jenckiinodsvojihzena, kod kojihse zatekia 

Umm-Sulejm, i rekao: 'Endzesa' — tesko tebi! 

— polahko tjeraj te boceV^^ 

Ebu-Kilaba kazc: ''Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi ilK^ g ^1 iKi t^ y\ Jii ^ji}iiL 

ve sellem, izgovorio je rijeci zakoje biste, da ihje 

neko od vas rekao, rekli da su neprimjerene. To su 

rijeci: 'Kako tjeras boceT^- \i'^ iii^j ilfJi 1: ^j jLil ^ ^ 'r^ I - .- x 


■ JiJ I^L ISMIJAVANJE VISEBOZACA (.U PJESMl) 11 ,2jJ^>uJa1 i^UxA ^1j 6150. PRICAO NAM JEMuhammed,iijemuAbda, 
a ovome Hisam b. Urva da je cuo od svoga oca, 
a on od Aisc, radijallahu anha, dajc kazivala: 
"Hassan b, Sabit zamolio jc Allahova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, da mu dozvoli da 
iamijava visebosce, pa mu je Allahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'A sta ces s mojim 
porijeklom?' Na toje Hassan odgovorio: 'Izvuci cu 
te iz njih kao sto sc dlaka izvlaci iz tijesta/" 
Hisam b. Urva od svoga oca prenosi da je rekao: 
'*Posao sam kod Aise da izgrdim Hassaiia, ali rai 
je ona rekla: 'Nemqj ga ruzili! On braui Allahova 
Poslanika, sallalJahu alejhi vc sellem/ -.^-'^ '- ^4' lS» \:^^\ -aJli^ 1:!j^ jJLt L:^^ A\a .J >i -P, 


UUi ^li Ilf :iLLC - 4 »^ ' .'' Jli iUjI 


Biilaiuri k;i^f da ju Andiosii bio Abcsinac kojog jc jodno vrijcmi; Allahov Poslanik, salhillahu alujhj 
vc scllcm, drzati kao slugii i koji jc na pulu vodio dcvc sto su na njima jahalc njcgovc supmgc, ic da ga 
je kasnijc Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve scllcm, i7ii7co i? onih rnuskaraca koji nc raspo^naju sta 
SQ drazi zcnc {Ij. koji su slovili kao dvospoini - muhnnucs). 

Svi uccnjaci hadi&a jcdnoglasno sc slazu dajc ovim rijccima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm, 
mislio na ^cne kojc su jahalc mi kamilama. O lomc zaslo ih jc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, 
lako nazvao posloji nckoliko miSljcnja. Jcdni kazu da ih jc Vjcrovjesrik, sallallahu alejhi vc scllcm, nazvao 
bocama zaiosiosuzcncjakoosjclljivc^ pabrzo mijcnjaju narav, sio izsianja smircnosti i zadovoljsrva lahko 
prelate usianjc srdzbc i cksplozivnosli i s[o, po svojoj prirodi, nc podnosc prisilu. pa su lomljivc kao slaklo, 
Drugi smalraju dajc lo ucinio zato slo jc Andzcsa bio grub, pa jc narcdio da budc pazljiv prcma njima i da 
polahko tjcra kamilc kakonc bi snjih popadalc, Trcci smatraju dajc time htio rcci kako suosjctljivctcda 
ih lahko poncsc pjcviiscnjc kojc sc ccslo iiobicavalo dok su sc tfcralc dcvc, a oncna njima jahalc. Bczobzira 
da lijc Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm, imao na umu svc gore navcdcno, ili samo poncsto od toga, 
nepobilno jc dajc porcdenjc bilo upccalljivo, slilski lijcpo doijcrano i misaono duboko. 426 cy^llltylifi 
qijladlaiaia 6151, PRICAO NAM JEAsbag,njemu Abdullah ^^ ^llU /^f Jli J^l lil:: AU\ 

b. Vehb, a ovome Junus da je cuo od Ibn-Sihaba, t^ ^ ", . ,* , „-* - : 

on od Hcjscmc b. Ebu-Sinana, a ovaj od Ebn- ^ ^^ '^- y^ ^^^ ^^'^ T*-' 

Hurejre da Je u svome kazivanju spomenuo da je l^^^^J^ qf — '^ j^j ^^r^ J - <^\ 

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: . »^ .: ^ ^ * I >/ 

''Vas brat ne govori nista nepristojno", misleci "J f^^ ^1 ^1 J>«i"7^:^1^'^I<^i^ J 

time na Ibn-Revahu, koji je izrekao stibove: 
Mcdu nama jc Allahov Poblanik, 
koji cita Njegovii Knjigu 
Kad se od blistave zore pojavi dobro 
On namje poslije sljepila pokazao pravi put 
Na^a su srca siguma da ce se 
slo on kazc dcsili 

On noci provodi prevrcuci se u posteiji 
Dok se visebosci ne niogu razdvojiti od lezaja Njega unazad od Zuhrija (u predanju) slijedi Ukajl. 
Zubcjdi prcnosi od Zuhrija, on od Scida i A'rcdza, 
a oni od Ebu-Hurejre. 

6152. PRICAO NAM JE Ebu-Jeman, njemu 
Su'ajb, a ovome Zuhri; s druge strane, pricao nam 
jc Ismail, njcmu njcgov brat, a ovome Sidciman 
daje cuo od Muhammeda b. Ebu-Atika, on od Ibn- 
Sibaba, a ovaj od Ebu-Seleme b. Abdur-Ralmiana 
b. Avfa daje cuo Hassana b. Sabila Ensarija kada 
je upitao Ebu-Hurcjru: '^Ebu-Hurcjra, zaklinjcm tc 
Allahom, rcci mi jcsi li cuo Allahova Poslanika, 
sallallaliualejlii vesellem.kadajerekao: 'Hassane, 
odgovori (za) Allahova Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem!^ Bo^e, pomoziga Dzibrilom!'?" 
Ebu-Hurcjra rckao mu jc da jcstc. ^ J ■ -' "- 1 -1 I M '-'I V t "-' i- I 1 -^ -^ 

^ J.^ JIji Ll«^ joIj JIj U JI iJ-jIUj^ 

iTL- i^ui* v^lSl 1A^\ \l\ 4^ri 

-■ n- '^ ^ r- ^ JI4I; L->.I j\^\ J l51: ,i^oT i * 

i:! itili: Xl-^"^^ ^^ 0^ ^Li:^ ' >- 

3 T]. odgovori svojom pot:iJjum viscbosuima koji iimijcivjiju Alliihovj Poslanika. sallalliihu ulcjhi vt: scllt^m. 427 SAHIHU-L-BUHARI mm ETitCA 
6153. PRICAO NAM JE Sulejman b. Harb, njemu bi l^Jl^ ^> ^ oQii l5U ,i ur 

Su'ba, a ovome Adijj b. Sabil da je cuo od Beraa, =. , ,.' ■ . ; 

radijallahu anhu, da jc Vjcrovjcsnik, sallallahii "^ is^jj^jy Cj^ ^^ ^ - - ^ 

alejhi ve sellem, rekao Hassanu: '1smij ih!'' U^\^ J^ j^ .^4^^ -J^^ ^^ ^ l^^ ^^ 

(ill je rekao: "Ismijavai ih, Dzibril je s tobom!") " - >^ ^ ^ 

■ ^^^ Ji^ J 

NUE PO^ELJNO DA KOD C^\ ^^ ji UJ U ^.^ 

COVJEKA PREOVLADAVA ;i^ J^ ;^, jj-^^ J^ POEZIJA, TAKO DA GA ODVRATI 

OD SPOME-JJANJAALLAHA 

NAUKE I KUR'ANA 


6154, PRlfAONAM JEUbcjdullah b, Musa da SiL^U^^t^^^Hilj^UjI^.i^oi 

ga je obavijestio Hanzala, prenoseci od Salima, , ^^^ ^ 

on od Ibn-Omera, radijallahu anhuma, a ovaj ^^l^U^-^I L^j:^y^^i>^^^i>^ 

od VicrovicsnLka, sallallahu alcihi vc scUcm, 'i^.-, -.: ' t '. = - ^i--^ 'Cr 'i,: .,:- 

da JC rekao: Da sc srcc (utroba) nekoga od vas ^ - - 

napuni gnojem, bolje inu je nego da se napuni r: ?.r \-; : -it^- 
poezijom.''' Jt t . ^ v;:^ J l^ -JL^ x:\ SJ^ jii j:s^ 6155. PEUCAO nam JE Umcr b. Hals, njcmu lilAglLL'^^ ■^^^fil^ .i\3d 
njegov otac, a ovome A ^mes, koj i kaze da je cuo od 
Ebu-Saliha, a on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, 

da je kazivao: "AUahov je Poslanik, sallallahu ^^ i^ -^^^ j^^ jLi j^'^ ^il ^j 
alejhi ve sellem, rekao: " \. , /- 

'Da sc srcc (utroba) nckugcovjcka napuni gnoicm ■ ^j^ i^- '^^ cy ^^ '^-ji^^^ J^j '-^j^ 
tako da ga razori, bolje je nego da se napuni 
poezijom.'" J I Mogucc jcdasc pod rijccju "d^cvf misli na utrobii covjcka, u&to spade i srcc, a moguccJcdascovarijcC 
odnosi samo na srcc, jcr. kako kazc Ibn-Ebu-Dzcmra: "Ljckari smalraju da ako makar mala kolicjna gnoja 
dospijc II srcc, to pmuzrokiijc smrl kiidcovjcka, za razliku od dnigih orgaiia, kao npr, pluca i jclrc." 
Pod poi;zijom sc ovdjc nc podrai:iimijcvaji.i svc vrsCt: poczijc, vcc f^amo ona poczija koja 04>\jt;kii odvRica 
od iiccnja Kur'aiia J sjccanja fzikra) na UzvJscno^ Ailaha. Ako Kur'an i iiaiika u srcu covjckovii budu 
prcovladavali nad p<»C7ijoni. tada sc nc nio?c ?a tog covjcka rcci da rnu jc srcc ''napunjcno poc^ijom" 
Ljiidj na kojc sc odnosi ovaj hadis jcsii oni Ijudi kod kojih prcovladava poczija, pa sc stoga iipozoravaju 
da sc okrcnu Kur'anu, 7ikru (sjccanjuna Uzviscnog Ailaha) i ibadctu, jcr onom ko izvrsava ono sto mujc 
niircdcno od ibadcEa nccc slclili ako u svom srcu ima ncSlo od poczijc; a Allah najboljc zual 428 tyallltyiiS 
•Jijladlgiaia RIJEtl VJEROVJESNIKOVE, 

SALLALLAHU ALEJHT VE SELLEM: 

TERIBET JEMINUKI!" I "AKIiA HALKA!'" m 


6156. PRICAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu 
Lcjs, prcnoscci od Ukajla, on od Ibn-Sihaba, ovaj 
od Urve, a on od Aisc da Je kazivala: 
**Efleh, brat Ebu-Ku'ajsa, zatrazio je dopustenje 
da ude kod mene nakon sto je sHipio na snagii 
(objavljeni) propis o hidzabu, pa sam rekJa: ^Tako 
mi Allaha, nccu mu dopiistiti da udc svc dok 
ne zatrazi dopustenje od Allahovog Posfanika, 
saliallahu alejhi ve sellem, jer brat Ebu-Ku"ajsa 
nije taj koji me je zadojio, vec me zadojila zena 
EbLi-Ku'aisa." Zatim jc kod mcnc usao Allahov 
Poslanik, saliallahu alejhi vc scllcm, i ja rckoh: 
^Allahov Poslanice, ovaj covjek nijc taj koji 
me je zadojio, vec me je zadojila njegova zena 
(supruga Ebu-Ku'ajsa)!\ a on mi rece: 'Dopusti 
mu da udc kod tcbc jcr jc on doista tvoj amidza po 
mlijeku, terihti jemimtkiV^^ 

Urva prica: "Zbog toga je Aisa govorila: 
^Smatrajte (drzite) zabranjenim po mlijeku ono 
Sto je zabranjeno po arodstvu!"' -J f- 


j4 ._r^^ ^_^1 W 0^ ^ 'iiji J_^3 Sit^I 
^ r sL: IsJ ^ ^> i' jiii jii ^i;;^ 


?^'^ r' '' r- X '..» J u: iJtJU cJir ^li sj> J^ ■tii-^i^Uiiu .w™n^(.>^bi. r 2 Ovo su dvijc uzrccicc kojima su sc korislili Arnpi, Posluji viSc lumjiccmjii lih uzrccica, a spomfnuL ccmo 
samo nckc. Sto sc ticc uzrccicc "tcribct jcmjnuki!" Ibn-Sckil kazc da ona u osnovi znaci: "Osiromasila li 
dcsnica!", ali sc torn uzrccicom nc upucujc kiciva, ncgo sc 7cli pouiknuii na ncku odrcdcnu radnju. Tako, 
ako doLJcna osoba iiradi siiprolno, lose jc poslupjla... 

Nchas ka7c: "Ovo smaci: ako ne uradis (sta trcba), u tvojim cc sc mkyma naci samo prasina!" 
Tbn-Kujsan ti znaccnju u\c k(.ins[rukt:ijc, modulim, kjzu: "Ako nc utiiniS ono ski Sam li nurcditj, bil tcS 
ovisan o tome (to cc li Ircbaii)!" 

Davudi, pak, kazc da ona znaci: "Osimmasil ccs u poglcdii naiikc." 
Sto sc rice uzrccicc "akra halka!", i o njoj jc izrcccno vise misljcnja: 

- da 7naCi: "Da Bog da jc i^aboljclo grio!"; 

- da sc kaJc kada so covjek ncccmu zacudi; 

- da sc kazc zcni koja uzncinirava drugc i si. 429 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA 6157. PRICAO NAM JE Adem, njemu Su^ba, 
ovome Hiikem, prenoseci od Ibrahima, on od 
Esvcda, a ovaj od Aisc, radijallahu anha, da jc 
kazivala: 

*'Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, htio 
se s hadzdza vratiti kuci, pa je vidio Safl^u na 
vratima njenog salora tuznu i snuzdenu Jer je imala 
mjcsccnicu, tc joj jc rckao: Ti ccs nas zadrzati, 
akra halkar (uzrecica na dijalektii plemena 
Kurejs). Potom ju je npitao: 'Jesi li ucinila lfadn7\ 
misleci na tavaful-ifadu. 

'Jeyam\ odgovori ona, a on joj na lo rece: 'U torn 
slucaju, idi (kuci)!'" ^1 lilH hj:, bJlc .'^l51;i .lUV ^ ^ ' : , ' ONO STO JE PRENESENO 
O RIJECIMA'ONI MISLE ^^1 6158. PRICAO nam JE Abdullah b. Mcslcma, 
prenoseci od Malika, on od Ebu-Nadra, 
oslobodenog roba Umera b. Ubcidullaha, da ga je 
Ebu-Muira, oslobodeni rob Ummu-Hani% kceri 
Ebu-Talibove, obavijestio da Je cuo Ummu-Hani', 
kci Ebu-Talibovoi, kako kazt;: 
**U godini oslobodenja Mekke otisia sam kod 
Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
i zatekla ga da se kupa, a njegova kci Fatima 
zaklanjala ga jc, Nazvala sam mu sclam, a on jc 
npitao; "Ko je ova?' 

'Ja sam Ummu-Hani', odgovorila sam, a on na Co 
rece: 'Dobro dosla, Ummu-Hani'!' Nakon sto je 
zavrsio skupaujem, staojedaklanja, paje klanjao 
osam rckata zaogrnnt u jcdno odijclo. Kada jc 
zavrsio, rekia sam: 'Allahov Poslanice, sin moje 
majke (brat po majci) misli da ce ubiti covjeka 
— a on je Ibn-Hubejra, kojeg sam ja stavila pod 
wojuzastitu/Na to JeAllahovPoslanik, sallallahu 
alejhi vc scllcm, odgovorio: 'Mi stavljamo pod 


1 *yLt al JLA^^ ^1 flji-^-l iw^Lt? jj J ^ 


i> ^ tf>^ 


H*,^ ** J *- > 0> ^ ^ ^ ' ,tfr ?p > ^ " ' > '' -J I U osnovi glagol ''-tc'iimc'' (mislili, ivrdili. smainiU), kako lo kazc Ibn-Bdlal, upolrobljava sc kada nt;ko 
prcncsc ncku vijcst, ali nijc siguran da li jc ona [aciia ili nc. Ibn-Esir kazc da sc ova rijcc upoircbljava kada 
neko ncstti govori be? osnovc, i nijc si^uran u istinitosl to^a. vcc samo da bi to prcnio. 430 
cM3il|lc{tU:b il^ '^j^jlgjll 0}f\^ zastitii onoga koga si ti stavila pod (svoju) zastitu, 
o UmiTiu-Hani'!'" 

Ummu-Hani' kazc: "To jc hilo u prijcpodncvno 
vrijeme (duha).'^ 

KAD NEKI COVJEK ^3 J^JJ' J> ^ .U L ^.1. 

KAZE: "TESKO TEBl!"^ " ' ' 

6159. PRICAONAMJEMusab.lsTnaMl.anJemij flli lil^ ^l^l^l^^ ^^ ll'l;: .1^cj<\ 

HeiTUTiam, prenoseci od Katade, a on od Enesa, < ^r , ' -','.-',, 

radijallahu anhii, da Je Vjeroviesnik, sallallahii ^- ^^ ^'^ ^ -^^ ^^ ^^ C^ ^^^ 0^ 

alcjhi vc scllcm, vidio nckog covjcka da vudi ?-.,^, ^,,' ^.p., ^„^r::'.'- >-:,*^ t 
devu, pa muje rckao: 

Uzjasi je! ^^ , ^j ^31 ju ii^: i;^! Jii l;;^}! JLS 

"Ovoje deva!'\ odgovori mu on. 

"Uzjasi Je!", ponovo mu rece Vjerovjesnik, 

sallallahu alcjhi vc scllcm, a on opct odgovori: 

*'Ovojedeva!"TadaVjerovjesnik, sal lallahu alcjhi 

ve sellem, rece: ''Uzjasije, tesko tebi!'' 6l60.PRICAONAMJEKutejbab.Seid,prenoseci ^ d^i:: ^ j^ ^/z^ \£^^ .m- 

od Malika, on od Ebu-Zinada, ovaj A'rcdza, a on ^ , " „ j ^ '^ ' 

od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov ^^ ^^ v> J ^ c^"^i J- t^y^ J 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio covjeka ^-■-^ '_ >, " ^, f. „^ ^, >, -} =- 
oa vodi devu, pa mu je rekao: 

"Ovo jc dcva, Allahov Poslanicc!", odgovori mu 

coyjek. . ^l^i J :^^^ J ^:, ^'j^ 

'*Uzja§i je, tesko tebi!", rece Allahov Poslanik, 

sallallahu alejhi ve sellem, kod druge ili trece 

zapovijcdi. 1 Mislj sc kad:i ncki covjck k.izc drugom covjcloi: ''Tcakci tcbi[ SJbcvcjh kazc da sc "vcjlckc upotrcbljava 
7.a ncktiga kojc pao upmpast. dok 'Vcihakc" oi^naCava iska7ivanjc samilosli. Tirmi?! smatra dii ovc dvije 
Ihiit; imiiju ir^io znaccnjc, ali vccina liEgvisla smalni dn sc rijccju '"vcjlckc" izra^ava kazna, a rijcfiju 
"vcjhakc" milost. Mogiicc jc da jc Biihari smatrao da objc frazc imaju islo znaccnjc, s obzirom dajc hadis 
u kojcm sc spominjc Tra^^i "vcjhiikc \ sEavio pod ovaj naslov. 

431 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA 6161. PRICAO NAM JE Muscdded, a njemu 
HamjTiad, prenoseci od Sabita Bunanija, on od 
Encsa b, Malika„; a PRICAO NAM JE i Ejjub, 
prenoseci od Ebu-Kilabe, a ovaj od Enesa b. 
Malika, koji je rekao; 

"Allaliov Poslanik, saHallahu alejhi ve sellem, bio 
je na nekom piitovanju, a s njim je bio i njegov 
rob erne puti zvani Endzcsa, koji jc tjcrao dcvc 
pjevajuci. Allahov mu Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, (na to) rece: "Tesko tebi, Endzesa! 
Polahko s tim bocama!"' ^C ,-^ l^ l2l^ tx:S 61^ A\^\ ^ ^ ^ ' -. ^ 6162. PRICAO nam JE Musa b. IsmaMl, njcmii 
Vuhejb, prenoseci od Halida, on od Abdur- 
Rahmana b. Ebu-Bekre, a ovaj od svoga oca, koji 
je kazivao: 

''Neki je covjek pred Allahovim Poslanikora, 
sallallahu alcjhi vc scllcm, pohvalio drugog 
covjeka, pa mu Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rece: 'Tesko tebi, prerezao si vrat svoga 
brala!\ ponovivsi to tri puta (i dodavai): "Ako je 
nuzno da ncko od vas pohvali nckoga, neka kazc: 
'Smatram ga takvim i takvim* - ako ga zna kao 
takvog - *Allah ce s njim svesti racune, a ni za 
koga pred AUahom ne garantiram. i:.^d^ J^W j^ ^j^ \^-^ -"^nr i > *^ r'- 


Tl^T Ako bi frii^^ii v^jhake shvaiali u smislu dove, Ij. prizivimja nckomc Allahovc milosli, ondii bj prijcvod 

glasio: "Allnh ti sc smilovati, EndzcsaT U prcdanjii kqjc prcnnsi Hisiim od Katadc stoji: "Polahko tjcraj 

(dcvc) da nc polupEtS ho(-e\" 

Hammad u svoinc prcdanjii od Ejjuba dodajc: "Ebii-KJIaba jc rckao: 'Misli se na zciic/" 

O uimc 7asto &u 7Ctic usporcdcnc ^ bocama posUijc dva tuiriaccnja; 

— da su boce muSafura za /t;nc koju su jahalc na doviima i kojc jc uviij mladic ijcrao; njcrnii jc mircdcno 
da iisporj. jcr ako dcvc biidu brzo trcalc, nijc si^unio da zcnc nccc spasii s njih; 

— da su J:enc usporcdcnc 's bocamam zbog slabosli Ic da si; Allahov Poslanik, sallallahu alcjhi vc scllcm, 
bojao da na njih nc ntjccc pjcsma koju jc pjcvao ovaj mladic, pa mu jc to zabranio. Poslanik, sallallahu 
alcjhi vc scllcm, tako jc usporcdio brzinu uljccaja glasa na 7enc s br7inom kojiim sc razbijaju bocc, 

Tj. nc svjcdocim i nc garanmjcm da jc ncko kod Allaha, dzcllc saaohu, takakv i lakavjcr ne znam njcgovu 
uniilrasnjosl i nc mogu nisla sa sigurnoscu Ivnlili, a samo Allah, decile sanuhu, to zna. 432 cyallltyiifi 
qijlodloiqia 6163. PRICAO Ml JE Abdur-Rahman b. Ibrahim 
njemu Velid, prenoseci od Evzaija, on od Zuhrija 
ovaj od Ebu-Sclcmc i Dahaka, a oni od Ebu-Scida 
Hudrija da Je rekao: 

''Jeduog dana, dok je Vjcrovjesiiik, sallallahu alejh 
ve sellem, dijelio (ratni plijen), Ziil-Huvejsira 
covjck tankog struka^ iz picmcna Bcnu-Tcmim 
rece: ''Budi pravican, Allahov Poslanice!" 
'Tesko tcbi, a ko ce biti pravican ako necu ja?!" 
odgovori mu Poslanik, sallallaliu alejhi ve sellem 
Tada Omer rece: '*Dopusti mi da mu odsijecem 
glavu!'', all mu Poslanik, sallallahu alejhi vc 
sellem, odgovori: "On hna takve prijatelje da 
bi neko od vas omalovazio svoj namaz i post u 
poredenju s njihovim."" Izlaze iz vjere^ poput 
strijcic koja prodc kroz mctu (ili lovimi). Ako sc 
pogleda u njen siljak, nece se na njemu nisla naci, 
a ako se pogleda i u tetivu kojom je pricvrscen 
vrh strijele, nece se nista naci. Ako se pogleda ii 
dio strijele izmedu vrska i perja, nece se nista naci 
1 ako se pogleda ii perje na strijeli, nece se nista 
naci. Brzo prode kroz krv i burag i ne uinrlja se. 
Oniceseodvojitiodnajboljeskupine(muslimana).* 
Znak po kojcm cc biti raspoznavani jest covjck' 
cija ce jedna ruka bili poput zenine dojke ili poput 
komada mesa koji se trese." 
Ebu-Seid kaze: ''Svjedocim da sam ovo cuo 
od Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vc scllcm, 
i svjcdociin da sam bio s Alijom kada sc borio 
protiv njih. Taj je covjek trazen medu poginulima, 
pa su ga (nasli i) donijeli onakvog kako ga je 
opisao Vjcrovjcsnik, sallallahu alejhi vc scllcm."'^ ^bu J oJu'i ^ Jiil Jj^i J \k J-U; ^j^ uJJi jL jUi;^i ^1' jt. ^i ^^^ ^ *,, ' "- ,-'-■' , ^ ^1 i^ ^ii o^i ji ., jii j^i 3 Huvcisit-e }C dcmirutiv od rijcCi '"hasire , a znaci stmk- Taj covjck jc bio upalih ociju, islaknutih otnili 
jagodica, gusic bradc J obrijanc glavc. 

4 Tj. Mnogo su kliiTijidi i puslili. 

5 Ncmn korisli od njihovog ibadcia jcr oni izla^^c iz vjcrt; zbog svojih uvjcrcnja. Ncki kiv/v da f^c ovdjc pod 
rijccju "din' (vjcra) podrazumijcva pokomasl imamu (vladaruj, a oni koji izlaze iz njc jcsu haridzijc, 

ft U dnigom prcdanju stoji: '^Izici cc fpojaviC cc sc) u vrjjcmc ncsuglasica " 

7 CKaj covjck ili jc njihov vodn ill jcjcdan od onih koji su ustali protiv Alijc, radijallahu nnhu. 

K Tzdnigih prcdaja scsaznajcdajcovomcovjckubila odsjcccna ruka iznad nadlakticclakodajcnanjoj oslao 
komad mesa i koze koji jc licio na ovo &to jc prcnosiUic spomcnuo, Ovo jc jcdna od inudz(7a AJlahovo^ 
Poslanika. KillalUibu alejhi vc sdlom^ i jcdna odpohvalnih sWari vczanih za Aliju^ radijallahu anhu. 433 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA 6164. PRICAO NAM JE Muhammed b. Mukatil 

Ebu-Hasan, kojeg je obavijestio Abdullah, 

prcnoscci od Evzaija, koji jckazivao: 

"PRICAO Ml JE Ibn-Sihab. prenoseci od 

Humejda b, Abdur-Rahmana. a on od Ebu- 

Hurejre, radijallahu anliu, da je neki covjek dosao 

Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, 

i rckao: Tropao sam, Allahov Poslanicc!^ 

'Zasto, Allah ti se smilovao?!, upita ga Poslanik, 

sallallalni alejhi ve sellem. 

'Imao sam snosaj sa svojom zenom (za vrijeme 

posta) u ramazanii!', odgovori on. 

'Oslobodi roba!\ rccc mil Poslanik, sallallahn 

alejhi ve sellem. 

*Nisam to u stanju!', odgovori on. 

^Onda posli dva mjeseca nzastopnoP, rece on. 

'Nisam to u stanju!', odgovori on- 

'Onda nahrani sczdcsct siromaha', rccc Poslanik, 

sallallahn alejhi ve sellem. 

*Nisam to n stanju!\ odgovori covjek. Potom je 

donesena korpa s datulama, pa Poslanik, sallallahn 

alejhi vc sellem, rccc covjcku: 'Uzmijcipodijcli!'. 

Tada covjek upita: 'Da to podijelim nekome 

dnigom mimo svoje porodice? Tako mi Onog n 

cijoj je mci moja dusa, nema nikog siromasnijeg 

od mene u cijeloj Medini!' Na to se Vjerovjesnik, 

sallallahn alejhi ve scllctn, nasmijao tako da su mu 

se ukazali ocnjaci i rekao: *Uzmi je!\'' EvzaMja u 

ovom predanju slijedi Junns, prenoseci od Zulirija, 

dok Abdur-Rahman b. Halid prenosi od Zuhrija da 

je (u hadisu) rcccno 'Vejlckc" umjcsio 'Vcjhake". I-- 

'^ =^ i .^I)^ Jj->j lj JLii ^j JJ-^^ oij^ jLai 3j^ 

* * S '^ ** "u-" " "^11 ' ^ r ' ^--1: '\i "11- **i4 

^ r' 434 cy^llltyii^ 
qijlodlaiaia £4 L^ 6165. PRICAO NAM JE Sulejman b, Abdur- 
Rahman, njeinu Velid, a ovome Ebii-Amr Evza'i, 
koji kazc da mu jc pricao Ibn-Sihab Zuhri, 
prenoseci od Ataa b. Jezida Lejsija, a on od Ebu- 
Scida Hudrija, radijallahu anhu, da je neki beduin 
rekao: 

Allahov Poslanice, obavijesti me o Hidzri!" 

Allah ti sc smilovao, Hidzra jc tcska!'\ odgovori 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
a zatim tipita: "Imas li ti deva?'* 
"Da ', rece covjek, a Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, opel upita: "Da li od njih izdvajay za 
zckatr 

Da", odgovori on. 

Idi i radi to izvan sela, a Allali ti zaista nece 
umanjiti djela ', rece Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem.' 44 (4 \i'jj- ^^1^ ^ oQii ^l^ .^no .r^- r^* ,: i 1^ ^'u^ ju >ijjVi j_> J? b^-u: jJ;^\ ^ i ' ^1 ^,J,^.l^l^ ^^^\ ^l;^ ^_ , ' -v, Jl^ 


, r^ - \^r ^ * r-, p Jii j>! J^ dii J4i -k.-u £>Ui jb ji 


^J LL, ^Uli ^io. ^' 6L66, PRICAO NAM JE Abdullah b. Abdul- 61^ ^\X'j^\j:J^ ^_ ^\j:J^ el^ .^\^-^ 

V , -^ -■ 

Vehhab. ovome Halid b. Haris, a njemu Su oa, 

prenoseci od Vakida b. Muhammeda b. Zejda, ^ zt-^ <^ 

koji jc cue svoga oca kako prcnosi od Ibn-Omcra, 

radijallahu anhuma, a on od Vjcrovjcsnika, 

sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 

'^''leJIekumV^ (ili: '''Vejhalaim\'' — Su'ba kaze da 

njegov iicitelj Vakid b. Muhammed nije siguran u 

jcdnu od ovc dvijc rijcci,) 

"Nemojte po'^lije mcne ponovo postati nevjernici, 

sijekuci jedni drugima glave!"- 

U Nadrovu predanju od Su'be stoji: ''Vejhakiim!'', 

a Umer b. Muhammed prenosi od svoga oca: 

^^Vejlekum ili vejhaknml" - ■- ' ' . , » ° c iln-i ^j jJi:S\ Jlij ,_KiAj i—fUij i_£L.ip»j i -^^ ^ ' 1 ^ ' 


1 Hidzra jc bila obavczna fvadzib) mckan^kim muslimanima prijc oslobt>dcnja Mckkc. Poslanik, sallallahu alejhi 
vc sellem. upuH^uRiVii na Icsko^u hidzrc i niipu^Uinja porodicc i dumovinc, Allahov Puslanik. sallallahu alejhi 
vc sellem. narcdujc ovom covjekuda radi gdjc god bio, i ako bude izvrsavao Allahove, dzclle sanuhii, naredbc^ 
be/ iibzira kolikojL' njcgt^va kiica udaljcna od Mcdinc, Allah nixc askraliti nagradu za njcgova djcia, 

2 Tj. ncmojtc postati nevjernici tako sto cctc dmgc smatrati ncvjcniiciina, kao sto su bile haridzijc. Mogiicc 
jc da se misli i na "olpadnike od vjcrc" u \Tijemi; Ebu-Bekra, radijallahu anhu. 435 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA LL ct 6167. PRICAO NAM JE Ainr b, Asim, njemu 
Hetninam, prenoseci od Katade, a on od Bnesa 
da Je ncki covjek iz pustinje (beduin) dosao kod 
VJerovJesnika, sallallahii altrjhi ve sellem, i rekao: 
Allahov Poslanice, kada ce smak svijeta?" 
Teskotebi(vejleke!), astasipripremiozatijega?!", 
upita ga Poslanik, sallallahu alejhi vesellem. 
*'Zanjcgasampriprcmio samo toslo volimAllaha 
i Njegova Poslanika'\ odgovori covjek, 
"Ti ce^ bill s onim koga volis \ rece na to Poslanik, 
saliallahu alejhi ve sellem. 
*'Atakoder i mi?", rekosmo mi. 
"Da'\ rccc Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ic 
se ailno obradovasmo toga dana. Potora je prosao 
rob koji je pripadao Mugiri, a bioje moj vrsnjak, 
pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
''Ako ovaj (rob) pozivi dugo, nece ga zahvatiti 
oronulost, a da nc nastupi Cas."' 
Su'ba navodi, prenoseci od Katadc u skracenom 
obliku, pa kaze: "Cuo sam Enesa da prenosi od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem..." 


'^ ' c < > > : .; 
^ ^ ZNAK. ALLAHOVE LJUB AVI ( ILI LJU BAVI 
PREMA UZVISENOM ALLAHU)- lj>3 jC- dill kJ3- d-o'^ tub Ovo se tetnelj na Njegovim rijecima; ''Reci: 
'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas ce Allah 
voljeti...*" .^...' 


Bcduini bi, kada bi dola^ili kod Vjcrayjcsnikii, sallallahu alejhi vc sellem. piuili ^a smak svijcta. 
On bi poglcdao u najmladcg od njih i govorio: "Ako ovaj covjek pozivi do dubokc starasti, dozlvjct ccte 
Cas", misleci na cas Tijihovc smrti. On im nijc htio I<a7ati da ne 7na kada cc nasiupiii Sudnji dan, kako ih ne 
bi obuicia sumnj:i u vjcri^ Ic im jc nuiiiravno govorio. 

Ali-lmran, 31. U drugom prcdanju sloji; "Zn^ik Ijubavi radi Allaha'"" {hibh fiflah), dok jc ovdjc rcfcno; 
"Ziiak Allahovc ljuba\i (ili znak Ijubavi picma Allahu)" {hitbhillah)^ sto jc izazvalo ncdooniicu. TCcrmani 
kazc: "Mogucc jc da ac naslovom miililo na Alliihovu, dicllc sanuhu, Ijubav prcma robu (covjcku), Ijubtiv 
roba (covjckEi) prcma Allahu. dzcllc sanuhii, ili na mcdiisobnu Ijubav mcdu Ijiidima radi Allaha, dzcllc 
Sanuhu, bcz imalo licemjcrslva, Navcdcni ajcl ukazuje na prvc dvijc mogiicnosii. a slijcdcnje Poslanika, 
saaallahu alejhi \c sellem. j est znak za prvu moyucnosi, jcrjc ona uzrocnik slijcdcnja Poslanika. 6allallahu 
alejhi ve sellem. dok jcdruga mogucnosi- Ijubav robapremaAllahu, dzcllc sanuhu-posljcdicaslijedcnja," 
KcrmiLni.mcduIini,nijcpokusaodovcsli uskhidhadiscizpoghvljas naslovompoglavlja, Onostojcnajmanjc 
vjcrovatno i ncdovoljno jasno jcstc da sc radi o l(ubavi u imc Allaha^ dzcllc saniihu, a najvjcrovalnijc jc da 
sc niislov pogla\ljci odnosi na dmgu mogucnosl kojujc spomcniio Kcmiiini, Ij. Ijubav covjeka prcma Allahu, 
dzcllc sanuhu, a ajct ukazujc da sc la Ijubav poslizc samo slijcdcnjcm Poslanika, sallallahi] alejhi vc sellem. 
Ajni kaze da se uskladcnost naslova i sadrvajaodrcduje na osnovu hadisa, a hadisi uovom poglavlju govorc 
da sc radi o Ijubavi u imc (radi) Allaha. 436 
t^i^l c{tli£i ^^ ^ J^l g.'/^^^ 6168. PRICAO NAM JE Bisr b. Halid, njemu ^. '^ ^^ -^^ ^ % 1^1: .inA 

Muhammed b, Dza'fer, prenoaeci od Su'be, on od t - '- - ' 

Sulcjmana, ovaj od Ebii-Vaila, on od Abdullaha, '^'^ k!^ ^ ^"^ ^^'^ ^ "^^^ ^ ^^*^ 

aovaj od Vjerovjesnika, sallallahualejhi ve sellcm, ^ -t r — " '-n '^;i:'v-^ 'Ji\ ■ " MjJi 

Ha ie rpLran' "Pnvii^lf r-p hiH <; nnim knoa ie vnlin " ■ C ^; ^ , -■ daje rekao: "Covjekce biti s onim kogaje volio. 

6169. PRICAO NAM JE Kutejba b. Seid, njemu 'jiji- Ll'l^ ±^ ^ ^ iSl^ .■\n<^ 

Dzcrir, prcnoscci od A'mcsa, a on od Ebu-Vaila, , ^ ^ . -^ . - ,,- . ^ 

koji kaze: -^'-^ ^^ ^^ >:'^ 4' ^ ^^' --^ 

"Kazivaoje Abdullah b. Mes^ud,radijallahuanlui: ji i^j ;^ ^^ ^\ ■- ^Ai^ 'Ji 

'Dosao je neki covjek kod Allahovog Poslanika, ?',,,. ^ /^^ 

sallallahu alejhi ve sellein, i rekao: ^Allahov Jj^" ^-^ ^1 Jj^j L: Jl^ * ^^1 J>ij 

Poslanice^stakazcszacovjckakojivolinclccljudc, j,^ = -^ T- m;.: . .j ^- - 

ali ih ne iTioze dostici (jio svojim djelima)?'-^ r^ - r - ■ - ^Covjek ce biti s onim kogaje volio\ odgovori Ji/y_/r^^\L^\l^'^i'}.\ ?j:<ul j^^3 
AUahov Poslanik, sallallahu alcihi ve sellem/" „^. . '. . ' - *„ » — 4 

Dzcrira u ovom prcdanju shjcdc drugim sencdom ^T^ ^ '^ ^ -?e j fy i>^ ^^r^^j f j 

Dzerir b. Hazim. Sulejman b. Karm i Ebu-Avana, .^^I^-IjIaU^ Jslj^^f^ 

prenoseci od A'mesa, on od Ebu-Vaila. ovaj od -- ^ - - -- , 

Abdiiliaha, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi 
ve sellem. 

6170. PRICAO NAM JE Ebu-Nu^ajm, njemu iSl^ id; lilA ^ i €^ .IW*^ 
Suljan, prenoseci od A'mesa, on od Ebu-Vaila, , , .^ ' - , '. 

a ovaj od Ebu-Musaa, koji je kazivao: t^^ Jt^ ^^ ^y 0} 0*- J^'^J j-j' 0* J^^^ 

"Receno je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve -.;,r^',^:. '-J: it", 'UJl JJ U*J! € 
scllcm: 'Covjck voli nckc Ijudc, ali ih nc mozc ^'-^ "^ r^ ^ - -' f-^ ■ / J^-^ - 

dostici djelima; On odgovori: ^Covjek ce biti ,^';'^XiVZJ;S S'^i^^'^ 

s onuB kogaje volio. 

Sufjana u ovom predanju od A'mesa drugim 

sencdom slijcdc Ebu-Mu'avija i Muhammed b, 

Ubcjd. 3 U prcdiinju od Encf^a, kod Miislima, sloji: ",., ci nijc posligao njihova djclu , a li hudisu kaji prcnosi 
Ebu-Zcrr stoji: "... a nc mozc ciniti djcia koja oiii cine. 

U hadisu koji biljc7i tbu-Nu'ajm od Safvana b, Asala stoji; '\.. a nijc radio djcIa poput njihovih". 
sto pojasnjava ono slo jc ovaj covjck htio pjlati Poslanika, sallallahu alejhi vc scllcm, kada jc rekao: 
",., ah ih nc mozc dostici " 437 SAHIHU-L-BUHARI t^^ ETitCA 
6171, PRICAO NAM JE Abdan, koji kaze da ga ^ ^ ^1 Ij:;^^! oliU uJI^ A\v\ 

Je obavijt'slio njegov olac, prenoseci od Su'be, on _ „-■' r ^ ..-.,„ 

od Ainra b. Murrc, ovaj od Salima b, Ebii-Dza^da, ^ -^^ yj^ o^ ^^ i^ ^> 0^ j^ S^ 

a on od Enesa b, Malika da je neki covjek upitao :- 4^. * 'r^ j(^ C^- j| ^\^ . ■ :; 

Vjerovjesnika, sallallahu aid hi ve sellem: "- " -' - 

"Kada ce nastupiti smak svijeta, Allahov Jli Li oj-ii-i U JLi 4i\ Jj^j U i^LlJ! 

Poslanide?" .^ ,,-.-, -. -s.^.:, 

A sta si za njcga priprcmio?", priupila ga on, -^ f-^ -* ! ::^ ^ ^^"^ 

Nisam za njega pripremio mnogo ni namaza - ^ jis S^jj^ cJ J^j il^ 

ni posta, a niti milostinje,' ali ja voliin Allaha ■ ^ - ^ . ^ 

i Njegova Poslanika'\ odgovori covjek. . ^1^^ ^ 

'Ti ces biti s onim koga si volio"^ rece na to 

Poslanik, sallallahu alcjhj vc scllcm. ^L u ^ RIJECI JEDNOG COVJEKA 1-^' J^i" ^^^ Ji^ ^^ 

DRUGOME: "PREZREN BIO!"- .-.r^ 

6172. PRICAO NAM JE Ebu-Vclid njcmu Sclm jtJJ J ^ ^^ ^^^ j? ^^ -^^^^ 

b. Zerir, koji je cuo od Ebu-Redzaa, a on od Ibn- 

Abbasa, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, 

sallallahu alejliive sellem, rekaolbn-Saidu: '"Jasam il^;!. )i j^\_^ yy jt ii jjj,j jii \^ 

za lebe nesto sakrio! Sla mislisstaje to?" r_ ^,i; .^ 

"^^iZ-rfw/^/m^.^ldi^yVodgovorilbn-Said^aPoslanik, -LJ-^ Ju£il Jii^il^'ll^^ 

sallallahu alejhi ve sellem, rece: *'Prezren bio!'* 6173, 6175. PRICAO NAM JEEbu-Jeman.kojeg ^4^ ^'Jr^ ^Q^ J ^^ ■^^^'^ je obavi eslio Su ajb, prenoseci od Zuhriia, koii < . - ., ' ,. -r ', - ^ .j, 

kazcdagajcobavijcstioSalimb, Abdullah, a njcga ^ .- ^ r v; ■ -fj- ^ 

Abdullahb. Orner da seOmerb.Hattab, radijallahu ^\^^\y_'j:J.l\''_^hj:ii-^_4i\^ 
anhu, zaputso sAllahovim Poslanikom, sallallahu , ' ,^, . 

alejhi ve sellem, u grupi njegovih ashaba ka Ibn- ^ J^;^^^*-^ ^ , -^sr '- j"^ 'r-^^C* 

Sajjadu. Nasli su ga kako sc igra s djccacima na ^; j^f^ag^i -^^;1;j J^^^L- 

tvrdavi (ili blizu brezuljka) Benu-Megale, a bio "^'_.j/'' ' , , ^. 

je tada u dobi pred pubertet, Nije osjetio da mu ^ (^1 J^^jili ^} vj^ -^j ^^ 
se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 

1 Misli sc na dobrovoljni njimaz. post i miloslinju (sadakii). 

2 U osnovj sc rjjcc '7//5l'"', koja jc ovdjc prcvcdcna "prczrcn bJo!'\ upotrcbljav.i k.ida sc zclj otjcratj pas, 
a Arstpi sujcgovorili svakomc kobi rckao ili urjdio ncftio cimc Allah, d?cllc sanuhu, nijc ^adovoljan- 
Ibn-Tin kii^c da ovdju rijcc 'V//se'" /naci: "Suli, prczrcn i poni^cn bio!" 

3 Hlio jc da ka2c ud-duhhan fdim), ali niju uspiti izgcivorili rijt;c u cjclosli. 

438 qj^llltyiifi 
qijlodlaiaia priblizio sve dok ga nije udario rukom po ledima, 
a zalim rekao: 

"Syjcdocis li da sam ja Allahov poslanik?*' On ga 
je pogledao i rekao: "Svjedocim da si ti poslanik 
ncpismenih (Arapa)!*', priupitavsi ga zatim: 
"Svjedocis li tida sam ja Allahov poslanik?" Tada 
ga Je Vjerovjesnikj sallallahu alejhi ve sellem, 
odgnrauo i rckao: 'Ja vjcrujcm u Allaha i Njcgovc 
poslanike!", a potom ga upitao: "Sta ti mislis?'' 
'*Meni dolaze i iskreni i lazljivci", odgovori mu on. 
Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rece: 
'Tebi su se pobrkale stvari", i nastavi; ''Ja sam za 
tcbc sakriojcdnu stvar!" Ibn-Sajjad rccc: 'To jc 
dim!", a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naCo 
rece: *'Prezren bio! Ti neces prijeci svoju granicu!" 
Omer tada rece: "Allahov Poslanice, dopustas li 
mi da mu odsijcccm glavu?'' 
"Ako Jc on Dcdzdzal, ncccs ga moci svladati, a 
ako nije, nemas koristi da ga ubijes!", rece Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 

6174. KAlE Salim: ''Cuo sam Abdullaha b. 
Omeradakaze; *Poslije toga zaputilisuse Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Ubejj b. 
Ka^b Ensari prema palmiku u kojemje bio Ibn- 
Sajjad. Kada je Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, usao u palmik, pocco sc kriti iza 
stabala palmi namjeravajuci da cuje nesto od Ibn- 
Sajjada prije nego sto ga ovaj spazi. Ibn-Sajjad 
lezao je u svom lezaju na prekrivacu od kadife i 
unjemu mrmljao. Jbn-Sajjadova majka spazila jc 
Vjcrovjcsnika, sallallahu alejhi vc sellem, kako sc 
krije iza palminih debala, pa je rekia Ibn-Sajjadu: 
*0 Saf - a to mu je bilo ime - 'evo Muhammeda! ' 
Ibn-Sajjad pre^^tao je mrmljati. 
'Da ga jc pustila, saznao bih vise o njcmu', rece 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,'" I tf^J 1^^ r^ 


f ^ * 

^^ Jli ^y liL* isUni ^y M Xj' aL-jj 

jii ilJ- iJibi j[% 4jI Jj^j jii ;:^i 

'„; 'C • if - r ■-'^^^ -* 't '' L' 


^ ^ «u^ il^ J-P --.-l^-.-^^ jll*^ 'tjIj aly ji Lj t;^ i^ -' ° . ' T -' :: l_: ^u^ j^!ii ^li, ^ :^j ^ ^1 .ii;. 439 SAHIHU-L-BUHARI 
ETItCA 6175. KAZESalim:"Kazivaoje Abdullah: 'Allahov 
Poslanik, sallailahu alcjhi ve sellem, uslaoje medu 
Ijudima drzcci govor, pa sc zahvalio Allahu, dzcllc 
sanuhu, onako kako Mu to dolikiijc, a potom je 
spomenuo Dedzdzala; 'Ja vas upozoravam na njega, 
a nije bilo nijednog poslanika da nije svoj narod 
upozoravao na njega. I Nuh je upozoravao svoj 
narod na njcga, all cu vamja o njcmu rcci ono sto 
nijedan poslanik ntje rekao svome narodu. Znajte 
daje on corav, a, zaista, Allah nije corav!\ rece/" ' . ' 


> '' ^j ^! ^ ^ ^j ^j^j^i J! J^ J^^i J_jJU« ^_^j^j ^jS 7-jj ojJji -i^ ^_^ OjJu> •»-=. p ■-' ^ 


it COVJEKOVE RIJECI 

DOBRO DOSAO!" {MERHABA!) ^^jj^ i-W->J' J>3 i_jIJ ji ci:^ ^U ;i ^ti j ^L (;:;.> .•)LUi Aigak.aze:''UekaojeAllahovPoslanik,sallalIahu L^iL^ Ui=UJ ^ ^i ju ^l^ ^^j 

alejhi ve selleni, Fatimi: 'Dobro dosla, kceri 

moja! 

Ummu-Hani' kaze: ''Dosia sam kod Allahova 

Poslanika. sallallahu alejhi ve sellem, pa je 

rekao: 'Dobro dosla, Ummu-HaniM'*' 

6176. PRICAO NAM JE knran b. Mcjscra, njcmu 
Abdul-Varis, a ovome Ebu-Tejiah, prenoseci od 
Ebu-Dzemre, a on od Ibn-Abbasa, radijallahu 
anhuiTia, daje rekao: ''Kada je izaslanstvo Abdul- 
Kajsa doslo Vjerovjesniku, saliallahu alejhi ve 
scllcm, on im jc rekao: 'Dobro dosli, izaslanici 
koji su dosli neosramoceni i neozalosceni!' 
^ Allahov Poslanice\ rekh su/mi snio rod iz plemena 
Rebi'a, a izmedu tebe i nas pleme je Mudar, i mi li 
nc mozemo doci osim u svctom mjcsccu, Zato nam 
naredi nesto jasno, nesto pomocu cega cemo uci u 
Dzennet i u sto ccmo pozivati one koji su ostah iza 
nas kod knee.' Poslanik, saliallahu alejhi ve sellem, 
odgovori im: 'Naredujem vam cetiri, a zabranjujem 
cctiri stvari: obavljajtc namaz, dajite zckal, postitc 
ramazan i dajite petinu iz svoga ratnog phjena; 
nemojte piti iz tikve za vodu (susaka), testije, 
kadnja i bukare podmazane smolom/" lii^ r^ y d\;;^ lil^ aw^ 

r ^ ___ J- ^ ^ ^ •'' - 

jUi Ijtljj ^ *j j^JJj *^-^ "^ J-^-^ Las * 


liJji 440 cy^lllcyiifi 
<-rtjlr|;ll nign PROZIVANJELJUDI 
PO TMENIMA NJIHOVTH OCEVA JsjijUU ^>i>tJ! j_pCij Lfl oV ' ' ? 6177. PRICAO NAM JE Miisedded. njemu Jahja, aH^^ l^ Jl 1^1^ V^ l51i .1 wv 
prenoseciodUbejdullaha, onodNalija, ovaj od Ibn- ^ ^ .j„^ . ,* „ . - = . 

Omcra, radijallahu anhuma, a on od Vjcrovjcsnika, ^ '::'^ ^"^ ^^ -^ u^ J^ ^ i>^ 

sallallahualejhivesellem, dajerckao; ju;a;du>:ri:p^'^->:>uil Si JLi^ 

*'Zaista ce se prevaratitu {izdajniku) na Sudiijem ^ ' ' ' ■ 

danu podici zastava i reci ce se: 'Ovo je izdaja sina 

toga i loga!'" 

617S. PRiCAO NAM JE Abdullah b. Meslema, 
prenoscci od Malika, on od Abdullaha b. Dinara, 
a ovaj od Ibn-Omera da je Allahov Poslanik, 
sallallahn alejhi ve sellem, rekao: 
''Zaista ce prevaraoLii (izdajniku) biti postavljena 
zastava na Sudnjcm danu, pa cc sc rcci: "Ovo jc 
izdajasina toga i toga!'"' 

. 0^ 0^ 'd^ S J ji oii NEKANIKO N£ KAZE: 
"ZLO MI JE!" (HABUSETNEFSI!) 

6 1 79. PRlC AO N AM JE Mohammed K Jusuf, njcmu 
Su^an, prenoseci od Hisama, on od svoga oca, a ovaj 
od Aise, radijallahu anha, a ona od Vjerovjesnika, 
sallallahu alejhi ve scllem, da je rekao: 
*'Ncka niko od vas nc kazc: 'Zlo mi je!' 
{habttset nefsH), vec neka kaze: 'Muka mi je!' 
{lekiset nefsil)^- i^-*^ 3 J. f * ji,V^l^ 'b^\il^^y/y_'J^J■(S^.\\^^ 


'L^-^ 


1 IbD-BcUal kaJ:c: ''U ovom hadisu Stidrian jc odgovor onima koji misb da cc Ijudi na Sudnjcm danu bill 
pmzivani po imcnima svqjih majki, kako bi sc prckrili fsakrili) njihovi occvL' Ibn-Ebu-Dzcmra smalra da 
sc u hadisu misli na prijcvam i i/daju uiipcc, bila ona mala ili vclika, 1/ hadisa sc mo?.c zakljuciti: 

— dace svakij^csnikcijcgrijchc Allah, dzcllcsanuhu.zcl JolkrJliimati obiljczjcpo kojcmcc scon raspo 

lo podupim Allahovc, dzcllc sanuhii. rljcci; ",.,a grcsnici cc sc po obiljc/jima svojim poznati,.." 

(Er-Rahman, 41 ); 

— daccza svaku izdaju bili islaknuta zastava; sloga cc nckc osobc imali vise zastava, sliodnobmju prijcvara. 

Svrha poblavljanja zaslava jcslc to slo kazna uglavnom budc supmlna ucjnjcnom grijchu, pa poMo izdaja 

spada u skrivcnc i tajnc stvari, podcsno jc da kazna izdajniku budc to slo cc biti obznanjcn, a poslavljanjc 

?a&tavc, inaCcjc vcomapoznatastvarkodArapa, 

2 "^El-hubs" (zio) II arapskom jcziku iipotrcbljava sc za ncispravno uvjcrcnjc fvjcrovanjc), laz u govom, lose 
poslupkc, zabranjcnc slvari (haramc) Ic pokudcnc rijoCi i djcla. 441 SAHIHU-L-BUHARI WM ETitCA 
6180.PRlCAONAMJEAbdandagajeobaviiestio sSy/j^f!i;J-\lp-]d\XJ-e^^A'\A' 
Abdullah, prenoseci od Jiinusa, on od Zuhrija, _ -_ ,^ =:. J f.- ^ .3 
ovaj od Ebu-Umamc b, Schla, on od svoga oca, a '^^i ^ ^i^ ^ "^ ^ "^ ^-^j^ ^ ^ .14^ ^1;! :;^ V jii ^ ^ , jj_ ^ °^ . - ' J ovaj od VJerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, 

da je rekao: 

"Neka niko od vas ne kaze: 'Zlomije!\ vec neka . ^^J^^i ^^^ ^L^ '^ ji^j 

ka2e: 'Muka mi jel^'TJkail u prenosenju ovog 

hadisa slijcdi Junusa b. Jczida. 

NE HULITE VRIJEME >ilil ^3^^ ^ J^ 

6181. PRICAO NAM JE Jahja k Bukejr, njemu ^lAl\^l^ J^_ ■;_ Ji]21^ A\A\ 

Lcjs, prcnoseci od Junusa, a on od Ibn-Sihaba, . ^ \^ ^ ^ 

kojeg je obavijestio Ebii-Selema, prenoseci od ^^ ^-^^ -^ ^'-^^ ^^ ^' ^ ^-?i ' ^ " ' Ebu-Hureire, radijallahu anliu, da ie rekao kako ^, ,. - - ., . - . = -r . 

je AUahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ' ^, " ' 

kazao: ^._^^ -^^ ijf^ ^_;1ji ^ J: ^ '^ i jii 

*'Uzviscni Allah kazc: 'Ljudi hulc vrijcmc, a Ja ''' 

sam (stvorio) vrijeme!' U Mojoj su ruci dan i .jl^lj JUJ^ noc! HaUabi. slijcdtxi Ebu-Ubujda snicUrad;! rijt^Ci iiabnset\ lekiset imajM islo ^nati;njt\alijcP(isJ;mik, Stillallahu 
alejhi vc scllcm, prczirao izraz el-huhs, pa jc odabrao dmjii izraz, Poslanik, sallallahu alejhi vc scllcm^ 
inacc jc imao obicaj da lose imc ili naziv zamijcni 7a bolji. Nctci kazuda /ffee^znaci ''osjccali mucrinu, 
nclagodnost", fi[o sc opct vraca na znaccnjc rijcci habusei. Dnigi kazu da lekisel ni^Jsi znnci: "Dusa mi jc 
lose cudi". 
Iz hadisci sc ^kljucujc: 

— da jc pozcljno i pohvalo izbjcgavati ruznc izrazc i imcna i upotrcbljavad one koji nisu niziii.; 

— iako ova dva ii^mza imajusliCno znatt-nj;;, iziuz el-hubs }Ui:'\ jn uznaCcnju ncCcg losc^, dok sc v^azel-Iaks 
poscbno iipolrcbljava kada sc siomak napuni (hranom); 

— covjck scbi trcba pripisivaii dobrtf. a odstranjivali ixl ^cbc zio koliko jc to mogucc, kao 5to tTcba kidati 
vci^c i^mcdu scbc i zlih Ijudi. pii ciik i ii poglcdu ii^raza. U ovo spada i lo da covjck koji jc slab {bolcslan)^ 
kada budc upiian o svomc stanju, nccc rcci: "Nisam dobar!"^ vcc cc rcci: ''Slab sainT, jcr Iako iiccc scbc 
izdvojili iz dobrih i pridnizici zlim. 

I Ovo sc moi*c protumaCiTi na jcdan od slj;:dcca Iri nai^ina: 

— dajc Allah, dzcllc sanuhu, upravitclj svih stvari; 

— dajc On vlasnik vrcmcna; 

— da On mijcnja vrijcmc. 442 tyallltyii^i 
qijloJlgjLqm 6182, PRICAO NAM JE Ajjas b, Velid, njeimi J;fcl51i-U;pl^ jsl^l^l^.TlAT 
Abdul-A'la,ovomeMa'mer,prenoseciodZuhrija, _ ^ :,.,,* 

on od Ebu-Seleme, ovaj od Ebu-Hurejre, a on od ^ ^^^ v*^ ^ ^^3^^ J^ ei^ J J Vicrovicsnika, sallallalui alcjlii vc scllcm, da jc -.^., .- „, -.^■_.. n-ij,:, -,, -_-=-' 
rekao: "'Ne zovite grozde imenom ^el-kerin' i ne ^ - _■ ^ -^ -■ 

govorite: Tropalo vrijeme!\-jer je Allaha, zaista, 
vrijeme." . y.j}\ ji. -jjI L^J.^}\ i;i \JJ: Nj RIJECI VJEROV.IESNIKOVE, 

SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM: 

"ZAISTA JE^EL-KERM'-^ SRCE 

VJERNIKOVO; It 


*-^ -ts ^ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: ''Zaista ollaJ! ^)r JJi.j ^JJI JAA\ \^\ Jla Jij 

jepropaoonaj kojipropadne naSudnjcin danu!"- ^. ^^i- ',,,^ .^ *. , s, ,^, ,.-::! 

a takoder i; Snazanje onaj covjek koji se siizdrzi - '. "" - - 

prilikom srdzbc!'' - tc: "Vlasl phpada samo 4.L^b li^^ -Oj S/i iiU S/ <i^ -^^^l 

AlJahii", paGa jeopisaokao islinitogiapsolutnot^ - --'« i -..'.r- j* .^ ^ -^ 

vladara. Potom je