Skip to main content

Full text of "Charaka Samhita Hindi Volume 1"

See other formats


| L.B.S Nati. 31 H 615.536 

CHAV1 I 

2 Accession No._ 
[I WT rpSTT 
jj Class No. 

| 1f5RT mm 
8 ioo/t iVo._ 

s? 
LIBRARY 1437? i&tration i"? 

1 

1 
i .Cif l£5r sn-wvin^.tw^r^un.'-^r-C-^."^* . t-'~ ?_ „r.j\^ 


■sf^M 6p i«s 
tin ^tKW. art cf5T3 & srferwffH 
( WQ s^t* ) 

5PW 3^3 ;;| $f«ra Mr 3mr^^r g?j, "&P tjjj *n*nr gsransq, iFWfR, quires snsg— $=lifto#, 5rtcs ; i|5" $ r ssrare:— p 96 'I "4< £3 IS A A A A A A A A A A A A AAA A A S&M&& A AS $1 5R 

»>W5tffC3i sng?? if i^ a«hrpr gsra: 1 1 ?«ret 
<j&t ire* «ng?? % firaif«r % fe^ «if% 3n<r?ire 1 1 Ttw^if 
^raafsrn m am ?wk u^m ^i ngtwn fta;n tst^ 
if £taT |, 3?rai<reSt %*nro *£! 5*ai i n£ mm I ft sng- 
£? «isr?Tf % g^i anTra sft ifmsn: aft cft<T»r, «ft sWfcs- 

sfaiTif fs^«T arig?? % iffiref CI Sga 3TCR ftm I fTO 
^E><«W»I1«I m TTOlfmn' % fe^ 3Z? £t 3WT affa 3IW 

s^ra 1 1 <rea aw fromf €t wr^fo 3fa 5) ftfira 
wpfr |; «ia ^?: ajT5f^s % ang?? cissr «t sffcR if; 
3f«j ft s^rail qisn?!i froi rft str siasra sftspfr ^taT 
1 1 «fcft srsrem if a) sr? wfWr, sftt siifa ft vm ^k m 
S^s t^ai 1 1 5 nif ^tf ?t ^r* arcm? wt |ta f I T5 fft 
prft JT5T 5^ |t-^s: ana ^Cf; iwiot ?pf if *ft saw-Jigw 
stjj- % ?^wre h argen: qfr55i ftaai 1 1 ?a% ft^ af%s? 
st^tsr, m ^ret?t ^<? if 3*5$ steVste^ sts#3 qft snai 
s? 1 f 5 3*a^ a«ft, ®»?^ am aire?^ sw fa<??rf & "j?t *?at 
1 1 ?aa frot^f *ef srgi 3iii^ )tr % sr^r staf i «rft 
wft if 351 sre ft<TO HJTfrir if a*3at *5<ft 1 1 

saf mm a m 3r?i shott % wi^t if, »rcrcft if it agg 
if :=ft »ft argm? <5Tq;*f %ai m *jaS: angsfe *wfr% h? f , % 
a?a, am aa % ht«t aw arg^n? s<f if Ct | i <sm) <tz 
*&& % fe^ Psist n't ai^R r w 5<i *t screen *ct st ii| aik 
?* JTf«ff q; qfit a ?ras to st^ |, W c*rft ^5| if ^f 1 1 

^0 ^wl Hpq<n ^ | ft sngf ? % from «t sng?? 
% 5) efe ^t<n a ^si «n ?witi in asm I; aff< ??ff % 
s% itm a %^ a?k affair m %)§i$ c??ft =?nt5^ 1 ?*r 
ar^rft^ ftftrm?irei a %m\ otsi ci ?raTcr?i ftgirjr if 
d $ 1$ a^ai 1 iffcu q^fgsrt firajf , aft?: firo i^ift ^5 «lf 
ari^?T« nifft ^if^ qs ft«n srni 1 d»^«rsrtr^ ( '< ) 

*K «k ^s^qf ^ ^ "*? $ ^ ra "i ^ 5"' ^ 
it at srwhi a?k anwrrc *i 3rh: 1 1 5<rt?t h§ arfag srfar 
^i«i^wr|i facqteir i&<£E5;) *re&Si ?«t%^ 53 
tor: €t firsm g«^ fs^Ri-nretaf jfsjt % srfir ?m«j Sf 
*Cf srestsr 1 siisr tt sngfos tern* *tftt ^ «*fa <fc |, 
ansr $ q^ts hist % <?53 % fogrFs-srrer sr§fr $3 st?s n*; 
«fT=i % fcrgPSMes *£$ sp?iir 35 €tf *£t $5 ?r*ai 1 fcn 
arawi if ?^ s«ref if %«rs amsft j^r^r ^1 ssen ??n 

^5 w«!*r? fen 1 1 tst ssgsn? aire & TOt «isr 7555 ^1 

I, $« W3R0J if tft 5Rqft 33*11% 3gt ^ *ron ^?S5 f3 
sTli & OTflf 5ft Sip* I EFqtfe S^-WOI ^p l?af tf 0UI3 

«n fg?nf«raf *et win sj't i ?«fe% ?*r*i s^jf^ ; -i:-:ffi ars^r 
tfr 1 h«t?t sreisra-sft arresnfc^ w?a femes araw; snaf 

3T§f^SIT % SBTCOT ^ ??T5I S^ERR 3JJ St *r% I ^FJ-T 

qfessrc «et ^3T : 4t # sg- ew=i j=5 arghrsfiaft if w 
5?ra torr sfra ?rc ? ! wHfsRraprat w^k wik 

«K5i ^ ^mni wife?*: anfV «r <e{3" it i& W- w> ^5 3T 

?IW^ fan gi ssi-iTt s^cii% gj 3%nt 1 

arrcn S f% ra^r st^r €g sura ^, fltgifwf ^ ?«€t 
q?si a'^^or gnim^ «n s?ft jtw: 3^^115 wt .gem «>wt>i T-tf J J *^3» %m 


SWmSHTRS ( ?" ?-"•<? ) 

5T ^r?" % TFT TW=T ' TT'Tf 5T 
sn^TTO I ^nRl*?T 5> '"TOi . ?F7 

■jfi ain % raij strjra 51 fw? 
VT?=^3 51 IT?? d RIWKI 3tir; : f5 
5T arm i «^rr=r w itfcn; ^ ; 

sJfiti sfJ^Sw 1 ia anf? ;*?* 

*T^5T? I ST-T^T 5T &'<33l ! STTf 
PH <S3TGT sn^ "^ T^^Tf^'f *T£7 

ifKn^r «fn fatR 1 sii^t? 5 

H5I5T 5fil 51 H-Jraa I rrat 1 

ffsTO 1 53 '*i asm 1 .-rap>r 
«m't 3: tout 3*% 5ra •oivfi 5 
ft^n jft 5t 5i?3i 1 gs pstfi 5; 

WIWT WPSI 51 ^Wl I ft«I!T5& ' 
'fTI 51 ST5ff5R «ft 3=!% *T? I 
5tg 51 55sjto| tT3 51 SSSTJH 5<R 
51 SKJOT I fTIW! flljf 5> snfor I=ff 51 t=>t!% I TOT STO ^t 5r 

=nr=t ?5*T 5 Wf 3JIW ?Stf STRI 

3^5 1 sirfsr? ^-sij 5 ^r w? 

3=1 $ 3T1 I qftssfi ^HITRTli 3=T5t 
T^FTI ^5T% 53? I *fi?555TT ^THicrat 
r# 55? I °3R 551? 5 *% J** 
5H 3t!S B5i? 5 255 I T^j 5 
=nrn=!r ^n 1 stts K5!? % f^r 

~*T3 vT;3r*aT gal I T-7 5 5i? ! 
■f-J =71?: fSJ 3515 qui I 33.-?in? : 

vrraRt rrw 51 srara;?, st aiffi ^tr 
rfwPrfi £ CTi^nr; 1 $n 5 5^"-7 1 

fg;»'ms<vji>r: ( %> -5-V-s ) 

i'^Rrwtm 5E7 1 7trn5tt5 ?=* 1 
fajrST ^3 1 ajTmrrst «?;? sra- 

WT=r % 3^-7 I WRIT sf*? 5155 5 

i?rere 5T si^sm I ilftai % 
fss^ firOT aiTfR ?55, 131^ WT? 

ijiirfciTS«jre: ( 1° ?vs-«!< ) 
sliTf 5T «ronr ( ) ^S^fSKTRJ ( fo VK-& ) 
^ w 5is?ra risrtnt ft%EHT i 
firai % 5 atisr-T vm sft qta 

"m$\smw. ( so !?>-=!< ) 

ariSH % ■ar? aw? I Jtrat 3 igr% 
si 'sw i wwfri i y& sratit ^t 

spiTO* gun *raTi=t%3n=s*reJ| 

tlV 3551* £ TO ftit jn 'jq- 

3*13*1 «frc 3i»6i ftfen i h?t 

^jntt % airar I sjf^»i <pt arai- 

5!!jrw i atfirafor % ^i a ^prei* 
% ssroi I =rc*? srcftn i anoj fe 51 
ftftt i ^arasr ^t ftra i ^igr 
s*3 <s biw i al« *t si's «?% 
*sfr fafa I ^ign % fesfr 3^i*t ^§r 
wintis^ fe 501 i fiireq* a® 
3*11=1 9 sth 1 «i=r ft a® srasif 
>j aiw 1 5Rfa it. #® am it set 
ftfii 1 #9 sa wf sr 5> gi 1 . 
353T amm 1 wit «w i>s 1 ?T53 1 

MI^ WISE7T 5> JUT I 7ST, »IT)J.- ' TT 9Ttf? (JRt 3ST% S BIW I 

^ig% * fe% arrapr*. gtew .- 

qtjn "CTfT* % 501 1 513 qrcoj % 

gw 1 rojq & +ot»j^Ti 1 4«in 1 

«rstsani: ( go =!(-c« ) 

awifsrater: — >tow q? 

3Ttf?f?r sir^FT aft? ftHJt spivT 5T 
wfcr 1 ?t srasr 1 ?fl=trs5re «#t 
qfbrer 1 trpa 3533 wi3!j 1 53^ 

ffrji^E si <=i$r»i 1 &mm<m 1 
3imf re < 

arf? % a i>ir.H si 3-t^!i i a^ft 
irt;* % 5ipi*n sfn fs%i?n 1 bs 
iB R^?a «!» 1 3tii: % fi(«{ti 
*j«rfrc % iW^- aw 1 siPiRt 
w sn« 1 aitra s»,raiH « sift^if 1 
fesTOi *ew" « «!)T =ei JBsr 1 
apw 1 tt^5«5R fta #« si 3<i- 
^5i-5shi a 3s>i*i wrn 31s imt 

afirasi? 1 awsr *w w u^'j 1 

3TSJJrss'47T: ( ?-> •<o^-?'<i€ ) 

a^r% ari ^in w wotji 1 its 
?P^t, 3T3B nisr qH ?s*t 1 3^% 
qra m^i aisj 1 ar^qFJi 3"! 1 ^tt- ( ) org i%T!jf %«n^j. «wt»i, sfa- 
atn faarpfm aire srfgjftn i 35f% 

ftirre s?f^ i trWng tj i ftra'f 
5 li^fm iin^Ti i g*wn * aft 

a^WTswrw: (50 '<?£-5!'3 ) 

% g? ?rc ^rot 1 far%f*n 51 
Wi 1 5fa % gut 1 iraj k gw 1 
qfhr?<$ & jjm-imr % g»r 1 

3*3* 1 f%i%sHt asw sift * 
w% 7? ft^Tt-Hft!i-3nim *r=rn? 1 
rafen aft a'taj airaai 1 ? tnt 
% swraiwi it fHw 1 g«- 

% aRt »? 1 awTstwre^rraj *m 1 

gljraiCT sqifw % SSI"! 1 1*3 

sajor 1 4a *i 3?as;i 1 3TOSR 1 

WIWlSWHIz ( 1-> '<=!°-'«=) 

ra?W»fW! — art iq°nanw 

^ofa 1 aw^iT, i^qon, m<*i+- 

afrc snsrt^t srai <ji fam 1 ; Wl *3R SHFTC W Win 1 vtht * 

I warn 1 snaro^-n^rsr ai^HR- 

gft> 1 j?r * arm jsrasjT asi prow t 

VISTPTJr^ W fruiT I 3BTST WJ 

h^r q; 3q?3iH 1 am ifkr qn 53 . 
?m % at* srrea:r-qHf ?RrP?*r 
wr m % arfirafr, srsfm, ftr«n- 
i"rn 1 OT^-arar*3%!n»TO*im 1 
fff^wii — sisrnrrra 1 sert — $r^ 
% arfojrm, araFt, ft^tpftn 1 shs 
troiut 1 *m % cfbf sr*rc 1 J»rro 
frm *t afnra 1 <fta jtiurm — 

STrat WHW aft? 3BIE I *n?T *m- 

jtr 1 »t«ra frmrK; i snwrsa? 

ftllflpi I fat* 53 % WW H*R I 

s^tgt Ja sr <&m 1 firs ?nrwi 
#a — w?4g % s^rra 1 aJW % 
aw asif — 3?&m<xq, gfessr- 

a«R-«fS:qiwr3st-5i%:qRin5i*, 
^HjiaPiyM 1 wis 1 

gl??flS>i5I!1i ( So ?V=-$kk ) 

' 1* 5ct si wa 1 jj'ntRnTHRsnr 
i wifri «rerait «T air > mwhU 
1 ^ftw *i wa 1 arpffiw? *i ffct 1 
I wftfta5iTEriaTpifft^urft-5T^r?i 
j jrK^-^t^ ?wr? 1 srafg wrST 

' *IH3I 37TOR I ( V ) wp'TTT: — srnrasr wsrst ; 
3*35 si aftera* i sirci % ?"> 

fe airTT ^iff $ if I ^(ff % 311 
*35?ra 3"i— 3*re Bi&if p ?^ij 

*'i aw :irar sres??, h«w, ir^r 1 

•a, smr ft^TCt % asm 1 ^stj* 
^UlS&iW. (?_° *£■-.-'<=■) 

3*r% iRons? 1 »%?t %i sr-ifa— 
sRsfesr % smu are 3-^;? 1 

<E»frefeiftfa 1 ^5^ 1 zW-vs- 

8T15W? w, sjw-sgw set 35nn- ■ aferm i fesrr esro 1 -ti? 
"flB^lSSHTTi ( %* \i.K-~'*~ ) 

at? v,®% sa % sami S -.*? i 

br <rr nr. jsw; =Jif«-7 1 --sngwi 
4i -Wii sr f?wn ~j fa^T? 1 

KTm^T, ~'!5 V.TiT ft^'i ft JTOTi' 
w 5='V5i ipi cTT-^rr-iTi^T aftr 

•7^s 1 '>.i ;! i-^g 5H 5r;s lia 
a^l? fe SiJtiK 1 sn=T3Ki fir?t. 

aim « 35J0I 1 srra ot% Jtqi « 

Tt>fi % 3T?=T I 5.T5R? S^ITfe 8J1 I ( K ) st» % sism i siw-srarw? fa^fit 

5irf-5nri%5t, 5saro>t, *:iRWt i 
Ji^ft, ssraft, ftjtm 3nff-=rst% 

ST?^ fflft ^t cfcl sj^ft 5t tft I 

sir jtjr-stot 5 ft w?-ni5H 
«R %a I 3q<%R I 

%5Tt s lW: — w S5R 5f 

sfal ( 5J3R )-tJS% ^t: ft ITBR 

fci afrc sniRj I siitrj cftsi 51 
SrriJr-^jfij 1 !?! i i%s ssftsj %5roi 

WR =77SIF5r ^5T1 I ^lT3Ht sfi<K 

5 ww i sfta 5 ft, sij, ^r. 
s>tr sivr si?r i gi<r, f?5, q;^ 
-°ii? 5'^mfr strif ft *s?vi nff-ii 
% -'40? i 5wn«T ;ft*-i i rftu * 

mwrs, rra^, fe«w, few sire 

5fis!5 i W~T=I | rpw, H»f, 3?t, 
3tRT?, 51 "ijin i itftnit ft-~, I 

« ^sitoi i qift, ^i, wf^R, 
5rw, fstH, *R*tR 5tm *it airff 
% W iRt % SPS^^T i fffi % 
jn?awR(5t?;a?5a'n t 3ts';rRi 
3Hf<TCTTS«lTCr: (1° RY<-"Au) 

a« n5rc % fofi 5> stow wr : 3*1 wft % snu d fit?5t i s*re 

srat? % 3^* ?I*T I 8RT 'H5R 5 

5<s i 3: srei? % srcfran i 

q'fg ST5R % gSH I =3R ST5R 5T 

3to?jttj; i <fNr st5R 51 sfta i ft 

5t*R *5T T3R | ft SI5R % !TO-f I 

arcm — ft srei? 5T T«rm — ft 

JT5R 5T SIWSI — ft ST5R5I 3TR 

ft est? w strata — <*5 H5R 5t 

3;s?=TJiI — re& SHKR 51 iS^tra — 
reRTn? St HfTT? I sTrs? !*5R5T 
f?3ST 3liW-Wra !T«R 5 E5IK- 

ara 35R % miron i Tiftrn i 
f-i.'its'iiR: ( %o y%<s---'<<% ) 

5^*1 vtHTsrai, fijt KR »S3J 

sn?': i f r '-I5RS ft^rr — ; 7iit;=m 

53R stRPBit ' M«ft -.35R % S'.c!- 

S^q i feSq ^qw Srf=7?tft, vt'k- 
*~-%z aiR stfit?:!r *••£* s^t % f w, 
5R"t a*R sa or i sfgg^ % f w. 
5Roi aft? i3!«T7; i «n?ri g^ i tas 

51 ^5t 5^1^ 5 fiA 39IT I gJI 
WI5'lftf»55t ife^I 53f%t!Hsr:r 
§3IH I fj^ it #5t kii\™< ntPt. ( % >jA 51 3ftct =«I55-OT<3J 5R3-3TWI 

3j*jii! S f?sr S sift a ^fW'n i 
^ifenmi ft ifa i i*?i=7i3^ 
3Mt i 3T=$fa?j ft?i ft> «?ra ft 

gif%?rr<iamts>HTW: (go^-V- \) 

*a si af^rsrei 51 J153 i win 
3=1% *; nfinra* i sew, fpJT, 
*£?h. *a»«=i ft ssro i jjsw, 
fet snr? arc* ^ii ft 9JR3I I 
3TO5T ft »ifai sgjflR i ?rf or ft anaq 
?*** am s^fo; I i^sjoi ?s<J!2tti*t 
stfe sm ?«? I scHHiT sr«j am 

KJWJT »msi 55ft; '. fljqs; 5Jri3 

am 5«R ft ajfirata ft 555T"! 1 
wpb jfw am 5501ft arfWm ft 
ssyoj 1 ^joi ft anraw.-J! sii? 
aft^tl I !=cH1=! ft GJTajfjtJT 

3ft? aifiram ft 55»oi ; ,-iaij snf^ 
3: ftfataff ft sram, jrjik! ft , 

a3tffj?rf?raJ?tsajTO 90 =v-'-^ anira an fg^ifj is nfi^r a 

H^wfar: — a'a'foisp^ftn j^am^rosr itn sot §", 1 

ft *!vn 1 *t»ff ft 5ISJ0I— 3-:i¥r : ?a I? 3»rfi aw? 7tifi ftt ?ft ft 

i=aftwi I OTtfJot am ^isjjh im— ' frem ft fam 8 ajifirafinrwq; 

3t95I 3WWI I 5IWI fliWI^ari-Sq- aj? srfff- 

■sii|fS?lfiraJ?tOTra:2o^>s-^3ji w ftaife wi arfst%5T 

fafq$Ttf«ltfar:— f^w rs | anw shti? fta-*ft<i an asm i 

si am i m> 3-fe £ft ft 3ji?m i arrfrcirss'TC ft^rn I feci atrsrj i am =j$t«i i ftifft^r I ftg? w; 
asi asm i fag? ri; arr^ 557 sjt 
ssjiij i jit % 3f$ri i ȣ53T ft 
start i srctim «m *j«arra ft 

5T8T0T I ?!f ft TTW I 71PT5TC I 

snsriJJj^q':— 5^7 aire im 
fti 3srf% <it aitfWf si *r>rr i 
iiftfsr jii^iw asi at 3^1 am 

qWi 5BT 37r?H 5R0I 'an"!!!' % I 

srcsitsn «r *ra g?<i ar? ?"m"i =st 

3fiII^W 'STr^ 1 &' t ajpiff^? ^T H3 

snfopfi aire ?r( 5i sspti ^ 
'w' ?? i $fi«E %<>«rmi ast Ha 
g?7 aft? ?tn ^ -aigsif s 33i5t 

513 | I 5TPT3J ajr 3=1 %lfi SIR 

51a fti s^fa ma; f<nn « |f^ i 
«?a3T3i aji Ha w ^ sw 3m 
W»i ^la 5W f 1 «73;ta sjt «ei 
ajrrf % wnrnfi: g^>? air? fm 
jjqa ft3 5 1 sissi*!!? *i Jifi ga 
5:13, =icw a7=jff^ si *Tii irawfit 
1 1 anS^r fwsr « w=t 3^ am ( ) sifts wm i fta arc i%a ?q- 

WITT 2^* l sg 3*7 | % 5f 

<s?m i ys*f! s in s^rftr twh i 

i4*I*&K ! 

iw?ims<zrw: ( £-- -.£'<-*", ) 
*rarr i j*t % f><pr S M^sn^r si 

Sft vT l?S J ETISFH 5TIS53U if! 

its ot <frtf Tni^r sSt^tkkj si ;r 

TO ifisi £ fsSTHJIH SifirS ?! «Pi 

*T an ji ?W V I gpBft-5 5! 
*3 7=1 3: jf 1% faw SI «3 

w» ww t *mm itysrr si «?t 
«; srra sf ^tstjIs fors sispct 
si «ts w wrfwir % i 3=t*j-j 
ailra si w<r ?a s: af wi si 
sris, sw, ssf% are s»i5 i ?5 

.9TSB ! ?«ii % W? 3*S SW I 

*w, sfnf, sis, af&st°i, 3ira, 

fTO! 7>S S S5fl ! ?SJ, ^5T, 

srs, nwra a ?sfi s $* w? i 

flft S ^?, TT ?' W S S -. H5 I 

hr *> wi s sta *r^ 1 ■are ^re 
«fi s s". w? 1 7m ^ wi s 3: 

*T I IS ^ ?H * 3: a?, SWT 

M **r 1 insure! 1 agro 1 
afittrtv %7t g»i 1 551s s^n 1 
t?S *r 3!>»t% 1 wii s agar? 
^ssiis 301 sir 1 Jig? is 1 a»s 
wi 1 sto ra 1 5i|!r 37qtn d 
ftftri 1 S5 to % gut aft ^r « 5Tft<ri 1 far. W % 51 3*t* 
aft *w* a Tfiftti 1 sfre wr s 
ijw arc 3»% aft &r* a 5Tfw 1 
wig«rciT ?«*r si wti 1 ret a 
fR-5tram 1 fims 1 t^pK s 

#I*T £ STST? S I fsPTIS ST S^TOI, 

nnig 1 a: rei s a^m 1 ftira'i 
awrei s s»Di 3TS gor ?ri 
%Hsra'Tas i srsft^. ^?rft^g[ 
afsftjV-jt, iwrcftfNT, stck?- 
fircra't, 3jtnf%fi«rr, riwrnft*??, 
wraftwft, sreWiai, ar^infireit 
swfireg;, iftinftJIaT, <rwtsrfr«ri, 

#iJT»Tt%7r«r>, «BT?ft^5,3fR 5IT5I- 

iws snum si 3»tiT 1 rnitn 
as «^ w imi si 3t>rf% 1 1^? 
as ?rs5! g ^^ra dnt si stw- 

*raf<i[?rtsi«n*j: (50 ^^_3vs») 
ai»rttMt%fu: — srrrsq as sr 
frpt 1 aioii si trs msTitjr sre 
^asr-araqR i?f^ sr fwem a 
gojji 1 as, WR, ?fr, ^, >ra. 
ftrfsr, iiif»i5T, frwjrs, 51s', Jtg 

3Ili> S OTJTTKT 301 ^tq | snTJIt 

5Tiii'inMra'T 1 srisnr'T 1 Stii t a 

^T SRT5 4? «n^r 5 n'ra s 
«ra 3^rr% ?ait 1 5=1 nigf s 
gi 1 5rrs^>T 1 sswt i sffenr 1 

44tH*l I 3TS^T I ^Jy^Jj I ^- ( asrer vhht i ansjj nta i "Jtsjt 
stTfc I w^qiH i tjt$ syn i sns 
% 5*3<?T=i & snitm «n% ! *3Ta 

q^I^'l S st: Sra fe^? I 37»T£1? I 

fsrr>triferimftT:— ?rfa % 
is ijigafr w sn# »iJ3S3 i 
STfJ? H 3-tI»I ?T7=T qjw ?*?. i%s 
wr jp; •.wrfftir srisrr? mi ifri 

3?r sir** s=wg $t i=mr9i=i : 
■37551* «JT-7??srHi ?Im i t^s^r, 
JtfeirKj, st^th?, ^3BT^si *r.i 

5T Z-Sft i Wig^? ft-*,?! 551 

So; K w> i Sfvfrx ! 

{ 2 s W-V-s, 1 
3W S5rU5Uj3TC:— u^fS 

ftrai ea jwr i wht k qw? i 
?rr *ii»* i?w i wig*? % ^i?n 

55 <£$T0T i ^[+4.4 f 3r<JH*r??T: ^? i srrg sb wnfrsrsf ifw i 
sugsf? $i srerT i sng sei znpn i 

ail^i ^T ftHTtfl Zff^X =T> 3TR 

sm i stTgJf? # siterm i ta 

3^ atirrai $i jtre = iron 
sin =rro a ftwr i cp^Rs i 
T,m *rara i stRhrt: 3*nm S?n- 
stth set <i?T3i TO *T aq;;» i 
a;qfSrm sift? irers W « S**£l i 

5J,-E?TSWTTJr: '"Jo voc-yi? ) 

fpr T. =TR KST? — JiTfJTT, >TrKT 

sir? 57^-7 i k-r^iws aaiT 

KTfrf-: % K33i i si— ;:a % ir? I 
•"« m.'=f i ;-'-■"* saw i 

Ntj?3T? >^-T;ra ' ; .v 3T?TOT ■ s^'K- 

~ *?ifo?rft5 j'~ ; viT< [=555? 

< ?o IRMUt ) 
^xSW^ft^RH— ?=eRrt *i (. % 3q?3 i peRjtT* ^r but znw 

3WI«t % ftqflt I W.VFS $1 ?ft~- 

5T«r i ararpft ?^iw ti^i i 
araiitim ?*.$m aw i tvrirtit 

»nwi flit % 3t?n«i j? Ji^ % 
ifuw 1 «raiat PKftr -i siiii i 

3*T*TpT 

! To y^c-V5c ; 
W^ --^XrpB, fcrrflT?^. ^T-jr^I, 

si afefe 5! ssi 1 ^igw . 
flwiia air awn : ?m < =rra 
iq*t n*rc fe 5H"i 1 fqrujs? -*> 
fS3iia 1 3nr fe fira st: s^'i 

-(TFsns'HII'i: 

sJT^fHTl^n; — 3SFj 5': 
sssn 1 mi k iM"ra nrvisr«;?r i 
i B^3J(f % 5U0I 1 ^nr«i5 % 

^1» 5 ^5T gal I +* AMI ^ST 
SJTJ I 3T5T 3^itf, ?g^lfe*IHS, 3^3flT ( 5IT?Wq, T*?*dW3, 5TTBg , 

>n8l<*il? 1 foraHJ f k 3>rc" 
wre swrfir i tcthiri 3: Hint > 
aiwc, *wiis, sfreSrcc, ^rfrrsiF 
afV-ziirs arc f ifcjsBf 1 frit' 

;rer«r, FT%i<? , agiit 1 an ^n? 

:33K 1 iraifr » 'i'W'-i 1 irs^r $ 
~$?3 fa?*"??; . "SIT f«* 5! 
jrir I i Tiffin; s 

^STri^inE — ^a vH * 

vi? b rxii 57 ;;^q iii 1 ft? 
*Kt ^ sc^w ; %•*. \ t *\ <<. 'H~ ! 
7;,T,& %•<*, I "J'vT f3 I nrr?.' 

f?T'>'S : *FSt5 5^ , 5i:K 357- 

(1- Ht-vM ) 

a.;?!3! 1 rin 51 CRtn si5», 1 
win fii m seiw Sn-Haut, i 
v*t ?rfiW! ! gs^ir 1 *f;q ^; 

* 1 1 si 1 tri^jii $ sn«i wi? ( \° ) ( %■> vM-v** ) 
^Jui^rayR«I— #9 ran 

5 33TT^ I i'WI-i 5T 55W"I I 
3JH1? * "P^>I 91<ftfin? 5 5STH I 

fragwt 3«n? 5 asro i aris- 
mfa* 3'«l< I 3»W? 5T f%ra?HT I 
sni^ga i~»H i 3;hit 51 nmw i 

3^n? ^'M«r 5W 5T sra^j i 
3SJH^ % w? I grow I 

( 10 %>-,-ȣ" ) 

5i surem? i fir^R an? iTOiim i 
snw 5i asm i wqwi? % i»- 

?FT 3l5F3IKr SI1WI? % WSTOI I 

ftTra^q- aqwit i 5T:3iK! srq*3R i 
ftra =i $m< 5T z*e.Fa i *p:q siYr 
*t*r 5 5ra<n fj^tl ifci i &t ^ii 

51 SKST"! I TOTil? I S!Kor»r? I 

ftfe'ai fra;* i 5*rai«? si? 

!JS?jfTS«!R: 
( 1» V=S-S«S ) 

WtfW1R»J — SUHWW 51 awra i ?«i s h«w i ma* i 
fnfw 5W? i sra? jrowaft); aiire i 

35751? ftfa 3-»J5 5TIS WIT I 

5?>n i ffcftn i Tifir i ^5r i 5i^ i 
Tq^tn *i*«n I 3wr*n i wist 

fiifa I WlfW % a^Jjfi 51 3q%5T i 

3-<ra?R i 

( "Jo ««-<»? ) - 

fgfasrfsjte i>aR?i{— q* 
« am ait i sri^R 5T sutra;. 
sftH nrai. stfe wren i 3*5 ^ 
smm ¥1 -*f% urai a riSrai 1 

■*Wt ! »I=5*i5 =ST liJPI I S«fPS; 

a^q« 1 <tr-i v.T.re 5; f%?V.'--r : 
ftrsfet 51 im* 1 a;j? stw s 

«5! 1VOT 5 =tWWi j? SS1KI35I 5! 
CT3=5 WW »iira SWJ 57 =".? 1 

3S1^IiT5 iin k Kst5R 51 7^- 
%5i I «R"r?5OT5 j)3j 5 wit 5 

«n"! n?s sJn Srt^ 1 amt^Rrcre; 

SB3 5 ®»"I I ft>15t^ 5IE! 5 

sratm 1 tri5R> itmi f^, to a 
3ifew s^m 1 ftroa 3R3 5 
ssr°ii ^isi 5ra 1 3n3-rej5 aqra 1 ( n ) srci, srnfl i srera *st gut % 
ajai? S'ffr «R 3"afe gtro- 

raijjn sifinwsr si S5=r <rai arra*? 
mfif =ei sriSra^r 1 %? aft? s^rot? 
51 558J"' at" a*i? *1 ang 1 ang 
*t «M 1 3WR-JWI q? ia^R 1 
5Rt ^ aiRarwa sj;gtj?fireR 1 

T3? ^ 3™I 3T^ f^ RTO=P ff^T I 

sn^j *i 3^n? 1 ra? if otw as; 

% are??? 1 >*nm jWt i sto^i? ! 

( S* W"K'.* ) 

feftraUnfiRtafirertflraq- 
ffw aw? % ?ki ftsra'i SI ftWR 
«is!<!S5r, KguR af-? csqg- 1 
angrier m firsti ! s^s? "*? 
argara % ssoi 1 snftti^w £ 
toi sir 1 srsjsr S wipii 

agJTW £ 5RI! SIR 37HSR I 

( s* s;=jHUt: ) 

"s^g; «ng3i5t sfaft si 5cr i 
storj? «is*i % ge rra 7? 555101 . 
3555? sffa wa^ «r 1 ?s<r? 

'*R I ?5S5T5 8R I BRT95 sir 1 

*&*% sfct 1 sOvtc«Tnr 1 *w?- 
5? era 1 «hf( % tow 1 atai % 55IH % wn 1 aii % fre *i 
srajot 1 aim % sfRras: ?si 1 

<JgtS«n«r» ( 3» !( 3 ; -J(K* ) 

Airraid firiTRH— siHia 

sto? % ?~ri 1 ft jir«? fm ?sra 
=tr nsra 1 fiife §for SR 3; sk 
fn?"l a«;iI«*?-srg9KJ ij^ st n»tt 

S wr 1 95; % wit a ninv* aria 
5 *3i? iran? 1 stisi vr? *r Hg-vi 
k. ^? a?R 3W, fa*, *>s nffa 

% *7^<ff JKlfiriN^ I aRT"? Hf fil I 

*m n?.R 1 ^ras, UtBT. art? 
rf "W5! sr awn k (lift 1 =iR, 
fca aiR >|rjt n^fw % tj^ij; 5 
ssrui fsre aig^t ancrc ft?i? 1 

( 1= W-KK ) 
=^Tfii % 5R a ^nr I ^tr nan? 

% SW I ft SliER 51 SW I t^ si 

4 ; tt3 fiit 1 3-it*i n«i3 am 

TVviEiWI I 55T.3HI fW I Ijfi>M*T 
?fa I 3-n5iI 37JT 5TO%^ f¥a. 

af.fi? firara 1 $fa-*P3 * ?rat «: 
3T3R t an^tni^flafssn ^ rSj i 
rHh 1 aijgrwi 1 Rrd rHr i 
ffirat % stf t%Rsia ?st ftfit I 
fWtfm « fti%wi 1 3<?«?R 1 ( n ) ( so i(W-«= ) 
»j»rfwlisrafait-*n««<r- 
Crsrj i mm % gi i siren*? *si 
•S^ft I !?n«3 5l st $1% % sire 

ifr-fet I zttft I airei*? q>i fa^s 

* sq^r i a«ro-flfst i afea- 

9WFH 1 ( ?rara ) SPJ^tJT JJHNUI 
iRiTC I tfisr SITO ^ ifi^ I 
Sfifciw ?f«ini ?I EW I <T!T 

# JPII^I I 88 ainR'ra'T 31^1- 

t,% m ssra i asq Rtsh^i i 

z=*i, zip* 1 iasra y 3*17 % 1 
qn;; ^MiT st^TO friers anss 
srtjj K5l3=f •Ts*rf*uR 1 ftij:.<: 

eis^ftsr wgjfft zm^ini mrj- 

®5 sn* S5! 3lj<7 ffhr srir % 
aswiau fra*Rra sj^sra i ara'ra 

«ETS 3qi3TOT qRfl? I nfelf IW 3*^3311 it=)"-<n 3tsji??r 1 ftrnr- 
wh 1 5R"i srgi whii-wf- 

sift sni?% w«F«r 8 ftreta 
ft^R 1 ?*^ <^m 1 -?5r fr« 
q*ten 1 !«rc»!-q?teit 1 sRt-qfisn 
^pfcnfe-qftOT-^-^^-qfei 1 
3tgsr«i-55T wi-^r m?: 4\ sm- 
»?m 1 &m. fftsri 1 sif fir-ofr 
■tm 1 %cH3i5i?r 1 ft-asfiRr i 

& TO^Ti i trw tosh 5tftw : 3=n 
a qfrai 1 up.;i\ii tojti 1 rfw 
st^rr % af^oi 1 arw 3 <rf;ai: : 
: 355 3 in:.'? 1 ---.ttj h -> ;tt<~- 
5T!% w <wwi 1 ~-f~ v tfrj; 1 
w *i Pn^-ra i : 'rf^ i <r;r;st 
*5r; J: sii s-w-r ¥1 ii ; iv,?; sr 
ssrcr.'^vrci 1 iffa i stt-t i Tfrjr 

SI SIR" I SSJtflTJ.'lS .^Sif ! 
frHl ?r:r ■ Tf?i q;i siisi & 
•.-!■.'■: 5B1 a-jf!\;T:: i s^«?^^ I 

^ iff srnj * <n>fr>i » s;g «/ 
wis? i atgqra:ri?=!rfi!?ifiM5i- 

?57! 3WSTCI #ftHR=*IT>THII ►K3s3Ss2>S ;^I «ft»« %WWH*( swim ^hf^firahrqrarpi sn»?*rR*nw: h \ u 

?w 5 *ms wurom: ii ^ n 
iw t ^w=i. 3)m % w m 1 n ^ ii 

VSS*<«nT g^wt ?RiqTr«^?5ren 11311 

?=^ m 5RT #7 3rR*R 3^B qjg jpf II 3 II 

t aiW wi % spur siist ^r imV-h 3jf5re*j aJkHKp? waspn ^1(5% 1 

^fT "41 1 — 

sftgjtprofq vv ^m^ ft sr«re: 11 
nretKft* l^sq: fWF*n tfsito: II 

?a sirei «r nqtor '^gani' 1 1 «f r »ft t-'snaBTMftpjr ^tar 
q« reqifr'W "UHH.'' t rcd<' l *'< ' ^ arf fr<m I 5 : wa^l'ft aiM+wiajfa aim? ftfo&nssTraf^rsft § g^mr: n s> II 

^rforftfit nTgisrewn^g^gnTJiti; 11 K H 
ajrmi S stot^ tir?^ 3irg?5 w ari&r Star 35*t srsnrfir 

jurei % ?^r ^ jt?w ft?r i est wot ^ml & Sfer cte ntsr* 
gft rs % ?re 3jt^ * II v-jji || 

tfMl4<41Weq*R3l<sl-=l'!.'Ms*dl^NIH W 5 II 

wsr a?, 3WS, stsr^, ai^w, 33 A sirg, ?* 8 frsr 
ss^srS Tit 3?r5r j) 1%; 5T? nrftpil qr ^rr %t % g^rrwr ^ntt 

ifrsf ft^T % w S n?E=r 5<I II v* I! 

3n?pft JThra: srter: 33^ ^Kftsftrfr: 11 = 11 
qTtffsrffirgpTJwt wtgrsr: ^ftw^: u <t 11 

5^ % ^rcj ^t war tot 1 1 $sr ft gsja a «p |:— 
"susgroBHi srrfswftwij: tmm qfoem" 1 
3{ft§q--aisw — |g, ?ta 3Jfc 55? % *v*m 3i)< dm % 3?w 

=r jft ;$ rafa w sjasCT 1 

njwi<^rs«3m — "vwjRi sis4 ^ ^tr^ramft nfan. 1 

%W ftsjiwftfli =? « 37«jt WMlftGt ||» 

?— 3iS^ftfJTT<j[ $ 5^r % ^ 5t ir, Tfnir =ref «rr, ?r5 itf 
Sw Mt ^ri »it, <pilft frir 751% ftwr B5nt tfla ^?f ^ral 1 
s. sga 8 — "aw sffora', fnr: iwhKkPwSI , TOircftrcf, wo \ ] qjtwrmn 3 

«rfg?r: ^4<^*I-HI ^ ^M+lcUM«il^*ft II \\ II 

^TfPn?: **$l4t vftiq) JTitftWi^Ml i 

?ftra: snf&i?^ »Hret w»rarafir: i 

3« m*i i i^gfererrerren ^f^ Jifw: II r <3 ll 

<m#3r?n ^m fwr^r gqrpro: ii '<v ii 

gwtrfaHrcS- tra gmrt ^s: cC5UTfi?jntT i 
ajfiKT, 3w#q, cfwa, ^rtt, 3J3, ajr^T, maw, qj^, ja*^ 
sfPK, 3tfira, apresf, *fri%. nnpfc i, an^apw, <Jrc)fa, fag, 
errt^r, trcsra, was, fa^rfe, aire^or, unfr, =to, ajfiifej;, 
if*?, snfe??, qsffiPT, *nf&, ^ra, >rsw, wrff-T, tbrerft, $&n>, 
«ik<j<m, ?fiw, srcswr, ^pt, WtTPrc, ?r^nrc. $*&i , trfrpi, 
nrflf^, $iwt, to, fe^ra, biwj, 5%, srfcre, 5rrj%*r, ^«t, 
*frrarqft, lorro, wr«ftr?T 3tk 3ft a?rara, ih, 1 iwi sir 37 
% *N % *&&% gn, angra % 33=T3 sifa % otr jhreft 
JtfM b|jt srsi §<sr % facra =k, ?€ joqsrrsr w ^ u jhbk 
^ ait || c-?* || 

trefewJTtsffionind'^ ^&tw^ 11 V(. ll 
<t'iMWI4£<tK: strot sftforer ^ 1 
mi$4.<i) i3 5, n'ni 5 ^rmt h^ih^h ii \$ 11 
*%: srrait swItpi ?<g*R5n «rrc»nforai: 1 
3T«T & ?Rnf ?r; ^esrwiH^sm 11 ?*s 11 

«i>f , ai4, wi aih ate n *nil gwif «r «js ?R«r 3irit»T 

t. 1W — atft^r «MR<^»l4H«(IHfi.»l$l tun II «f|o %e I) V "<H**if5rrT ( gfo ? 

^ | T cm fa arreta, 3r«5S*f air ^to (atrg) ^ srrsTqscft *im 
1 1 irgraft % fan; ^ Tf>T # fipsTwr rt ift 1 1 ?gfes; ft dfl <bi 
wftt ?r 37TT w star : 9rftcr ? 9w ^tc^r ^ bt 5£fa erra b^ 

afk ^rra fesr r% ^fisr tmr j^rst sirra «r 3WT?firr ll^-?»h 

wsgratgEfaCT itfofc : « fSraifiia: II ^f I] 

cs^iw! sefir ^tcst^st ft aro srw ^?r t%— ^r *t4 ft gws: 
iftgai wir arr% I %sfm. ajiw 3jrfe sffaifi ft jrcsnr ^ft ^i p 
?s wr ft H3^ src ftqr II ?=-?£. || 

VS % w^ ft srreT, ?-5tft ^rfMt % iw fi s^h affnr % 
shr jfcre#, m nm 3?5C *t suft gra f=s c ifa; h ; .-■ n 
srisf»in«i sroRftffafirassr $m**t i 
5rrai^ jpRi^ETTfln^tort m^^Tur^ u \\ \\ 
gfenra vRg-ra ft vs. % 9-"3^ sue zrwgrz 3?rcrteKt ft ^5 
W3ife)^^iR%.,^OTt«r ^rs <&r sreger w;5r •■ 1; = ? h 
miw f? w§?T5n: fl^srrftupt^o: . 
a^ sfs & ^Rtm isrra? jjjcsrwt 11 • \ >. ■, 
\ apnjuri ! «t srrMf w it ^ft 9T3t snfori 3?m ft it ? 
?afeft am s^it 3irf% *r 3Tw 3T?5r ?? 11 ^. :; 
?rw stare wH^ngs? srasfig: 1 
"rf^irra g£«n fagsi 7W& 11 =3 11 

? q>?r tft I— "3frqa!T ft<9Mi "£55 W'itWilai'H'i I 

&j: it finiaiti; srcrwsrcprc ftrrl^i. II" ws^jiw 11 
^ jtN fiiM 5I ft^q^; 35 ft aisif *i i^ft ^t aifiniiT<j 1 1 
ttt: — a^ fwfe sifBimifH ffctsft^ ft^ir 1 

3^wftf ^ ?T=t strRnrfai^fSH.- 11 jftar 11 9i» ? ] «ywwj K 

WTO f^St njff mzm # w? rwflr sira ?* >ft% ?) 5P?t 3 
b#t « wg3<( $T 3tr%5T folT II 3$ II 

fasjj *ii?«(h 3<nr 55^ ?r ferra? : II Rs? u 
wt£w«mi< (aw>'imi^5iT «$wfts i 
Ttrrarf^rirf &4 gg§- <!?jrt gfrrs 11 ^ 11 
^nssgrfog %^ jngrsr: gSTP^cfH 1 
^fawSaftsj 5^ ?I5W1^W( 11*511 

<0u«i3{*j*)3«<ft k% wfoffT^: II *s II 
tf ( rtrff *r *R»r ), fen ( irm % fcr% ), ajfcrer, («?ft<R aik 

ssw w l%%w ), w< 53" 'tift itii % firo; tw ifa aito f%s 

W fadlWlf ( SOT ) ^ S7TJT 3TC %>!T IT, 33 <ffcT 3?' ^T% JUT, 

£b 3fa faff, gnra^* 3jrg?fc w?s^ 37^r fefr I nsrefcr »rc- 
?rS 3trg?? * ttRtt; sfts it wjor sira ftjn 1 topi 5% % f« 

? finSjT — fjj, ?fa 3)fc 5°T OTf *W: 

$§?fclf — W353"!F5qrtRr#it firarr =r =*mt =? I 
swimi sjjnftri firftsft igsn?. - 11 

^N+iu^ — ^nr: fro ^sajte: srrfld Ttwr?: 1 
jtrb: ipref^Bt rsf^- ot q^^ 11 

i<>m\ns— f+fo*>w*iw:f ftf%^ trr3- M^ni*t 1 
wiSrft m f%f%^ ftfttf a«qji-»ncl 11 

3j«?w 'fir^pT' 5155 1( wn, fcrr aStr *<k ^ Jt^or tot ^rf?^ I 
=Rtfo ipj"f airg<^ srrei i=¥? 8 3}TcT-EftcT 1 1 §m fe gsret 3 — 

sncktn? wi?r-arr>TrrtJrer tsprrfa: 1 313: fesjpirfirfe^; |» 
3 — Bis^mrgS?: %n%m fcrftv-lt, awrR^ia; 1 ^zve 11 

II *»* 11 ajrgifc % 5RT ?t g>a" % g» tf$ aug snr *tf i 3?fc 3^ sefWf 
<Bt =r afRmr ark =t j» $w, s'ft *sr sjl jt awp? srrei w ot^st 

ft^T I ?$ 3tT5 -E^ ¥t fST ^T& *M ^ *ft BI97 $t f(<Nil<MI 

h ?s 3fTgw^ 3irgiN: *ri tots fc u^i ft^rr il ^y-^u n 

Sfirt tcw ?w sftfef ^iuh*«<i{. ir$ II 
?rw * =?g h sErftpft ^ arnrHT, ftihr, g% jar, wl, arepj 
w itt^ jjiw w ??rc fttr i ?* ^ Tip?<t ^ira^ airg*r? ftfa 
& ft*raro> <T5T»fif w %ro atfa aifsawcl q^roY *sr eirt q* to 

arfir^^ra' '1533' st^ur: <wrr: i 

jwair^ w strf^nfi S Sbn jfe: ?m 3ra jpreg air^ra ^ »<r srrfw* 
<rc sir w 3}3>w *!;% ?a Tftsr arrg^? ?r »: ft^ft $> g-ij^r i%*rr i 

aif^sv, ^, snpof, tRRR, ircra sffo sierra ?^ s: ftisjt 
% gft % 3-a srW?^ m am mn m s«-^ ii 

T8rracyRidftf<r sfggRlsg^fat n 3* n 

*ng 50^3*^ s^jfc^H; wm n \K II 
?f jpi 1^ : ? 15 ^ ft^ %^Ts floral: i 
bwi: "TCT^f"it wcstT ggf^ "Wi ii ?^ ii 

? — irofMrTOs,^ js!ig^w3UTrHTfi*iM««<(riRt Tarirfqf t?r#t ^lfW w^ nTfMV>ftfetn fen i 
fi%: wsrei^ fe*n: fgflfsi: li 3= n 

jfg: fa% "jfirirar fRr: *5Tft: 8P?T ?*n II ?<S II 

3rfcT^sr it f % ftsiT i"), gPr airai % 3a^5r3 ^ 3F5R =??* 
ir I 3(faf 5r ?"i a? % sriw airj??:-^ ^r iraf gwr I ?s% ■ft® 

ifr 3fffe 3feUHftl<sj} ^ 41 3PTJI 3If^ ?Ht 'RT W 5ff5T % 'fffoft 

% am t%*nBrrc arrar gft # g^ft I jfiwf aifatsi 3rrf? itM 
sot jib) stor * ^ st a jj«* §n; arra^ strer ^ g;m % *fa 
sw5T fn; ark 3^ gw sresrar & ai^< -i *ft ftfr ft sta; 
srarc % itfira ( >J5r ) §arr 1 1 W aiMt «* ?srra ot sgrmt ¥1 
3T % ?i tow tf 1 a? % us stt 3*re*rc !r *>p % anT^t srriW 
ir srp 3^nr 5jt & ^jjr frl 1 1 an' § ftsra ^?f % Bf?3 ^re? 
aufc ^r 55ml ^ 41 3* qnt qrfWi % ;pj srac w gw I ?g lit 
g^ft % *ft srj3 a«vt gs; 1 mm arftfl ^ ?<f % a»f?r *=)? jg; 
U3 imiR 515^ » srprs f*rr 1 ?a ai<pre Mt ■■*?& 3irerer 3 $s 
^r afrfi sref ^t jpir f?ir 1 g«<RPH> mg <r?%3>rr, w R*m3 jh>rt 

& ^mif$ OTtf, «ra ^ rft £ar jgw TOI% sit I 

( |fe ) OTsfor, ( fafe ) ar«iw«R, ( *>j% ) ^ aig»gi 
at»i ^r wcw, ( %m ) vpn vnt *t ?ri3>, ( ?& ) >R ^t sgife, 
( ^if% ) jrt, ( «jjjt ) arrar* % nfir bht^r wi c^sr, ( srr ) 

S fff^B nc ajjjf^; ^ gif goj ?h 3 3)7^ 1 

tnf§4\ 5Rr aii*flftd 31B ^ftql % w??t aWt % tot w&m 
% ta^ ?fir«fl qr sftasr ^t am 50; II ?^-v<> II 

ft.<ii(s.rf g^ 5:s«ng«iw ( tdi l ^dH 1 fta, atf?a, g«sr 3?fo i-*< if =*rc sjw * 'ang' 1 1 ?h 3113 
w f|a-3ifta, <r>«Tr<Toj, aih: ?« 3irg ^r hr-iRjtr Tf w foe 
sirer 9 ^fr ft, a»rr 3tT5 <sr aw fireS ?>, 3&'an>Ffc''' *f!r 1 1 
fta airg, ajf?a airg, g# 3jrg, f:<jft 3flg,^rc srarctfang tll*?H 

airg ^rwr — 

( 5Rk ) tf* «T?n^tt i jrt, airwr *r afftsR, ( cfe^r) "irfa* 
cfefi, (. «T5t ) iR, ( 3trwr ) set, *a>r, arte aifa twc, jer* 
#i\jt ^r sim 'apg> % i 3irg tnK^K ^^M ^nat ?& fc '3113' ^>srar 
t [ oft i*salfa ajrg: 1 ] 

airg aura; ^gsr % trsrhgr^t 51=5 — ( trrfr ) aft *t wr 
star I, ( ^ftf%3 1 sfroft =fi **rw swar I, ( ft?tt ) ftvar ^aar 
t, ( aig^ ) sjruf! % 5111 a»?f«ra t, aift '%RT3fRi' ?* "rarqt 
% irassrar sjraT ?"< 11 v» 11 

awtssgr: gmrcwr ^ %r%f *nr: I 
^^ sPHgsnort ^t^twritfi^rq; 11 »3 11 

1? 3irgS? OT & ajfq^ £s gnqsKrc f [ spiffis apr 3R 7R- 
stfc* %a ^l ?t «asra t ] t? apj?? ffssw; aift T^sste ^Hl % 
f?ai ^t 9>far t, <&rr ^rrRnit ^r i?a | ' II *3 II 

•hiwm afrc t%?fa — 

gw^nS^lMsr 5TffTre»T?rPT 5 11 «» 11 

prison ft wwi^ f^iTOj firwr: 11 W 11 
a^ "TBcrsTf' «r w? ^raf * '«rnr*i> — tor [ g»r aur? ] w fi 
ffew-sBRT star t, affc 'fesfa'— ar*rra,fo%5 ir r^rtta sW?i 
sra in ^iot jrar 1 1 iw m sncfc % wr awFW wr <RT'if¥i 

^—"^gifejm^fa %% wr 3nga5: 1" 5«a " 

^ — a=ii3«a^rgff%: a'tfeiig*^! srrft ^f^ns«: II §■> II 
? — ai;iTSS*? : a§lii'*«iy[uw ^ $w II §«a° II Wo * ] l&fVm 5 

f fa: a^c ire «i $tj<t 1 1 a? isiat fl aik % aK* i&l $ <to *s 

g^tf I ?«f5& srffcfi ffe afrcOTyiU+l «-Mt (Metabolism) aire 
3rcft ^r gprr ( Kctabolisui ) ?tit fipnf ?* »rei sttft ^) { I 
n^3 srasFt ijrar w 'arsr*i' 1 1 aifr V 7 !-*"*' *aar% ^tst 
to 'fajra' 1 1' ^1% shr w ^r star t? swt t, aire ?**t 
fsmfei ften ftsN I n vy-v*. n 

*r*:mrejn yftt t ^wdG^ffserrj i 

ort«faTBf?T H^NlM^ ?T^' llfdftidH.ll V5 II 

^«rrc*r fr^ - ff %?te*f W5raif?re: ll »>s II 
( g^ ) *&, ( 3)rewi ) %rt aifr l mv x.^ aW % 51% 55; ^t 
"aw* ^rt 1 1 1? <M few ftra^Jt, *ir ftrait * <h? %' 

? wro gm «tra— few 311 t? t ft aaj, jpr, «s«t, §?r# 

gj^T ?JI >» WTO goj «IT3 q?p! 5> JJ?nr ^% ^if^ I 

Tm sr*rc 351 aiwar )fl s| fira w ^ff si^rar, aifta nWnr 
ii% h fer sfi 5TJR sRai t, f flf* fr?r 3w\ 1 1 

«**)««r % f*rrfl?r ronr — a^re em & s^wrr *ft aq 

g<r „ „ „ „— 55f ifaft I ^wr *i ag-sss gr % 

%*r „ „ „ „ — fl?%«rrg*i>r w, wi% h w ;ct 

sj*r?tor, 
araiT ajfr *«rcta *r wi — gsqr'iar siiftt. ommi^ fft ^>r 
=ito arm- 3ik fwk w aid 'frsta' 1 1 
"aunai ftRiT ffir gCTfan" 1 tsiiw ?• II 

w?i ag^r ffe: gFRSoTgrfMh 1 

wlikfa wrarai fiRtfSf^T'w 11 

3. "TS^JTiagftaT eta ?fa «s? bjp& i» shiRm ftir rrar I II v^-*» it 

*)Ps(Jr%^i 5*f faftP^M^d'Hll tf= II 

3fra?r anil- ( airww, 113, aifrr, ara, gft.fi— i* <rw JTfrip), 

3H5HT, »R, *Tq5, 3{k KW *t SoJJf SRT OTC | I (fern «ff3 S^t 

^<r I afk" ffefl & tffer sst 3|%<r 1 , 11 *=; II an* ^iifes ^nt mi **re jr&ffrem. 1 
apt nfe?: g# $m sftfof wi war 11 

?. "sejtretsftrg^raref wssl ftrnwi t=t ?fa s^nfai" !«• 

ssHi f| n% afarc, qfiNiRM^tHq. 1 

<ig'iaii'«risrnt tati tag^id 11 ^^ 11 
"a=r airara 5i^g°iH; ?r=?57^gwt irg: 5i«tW4iwy"fisfcn i 

^NiiHyr: gy, gtidr: "ft 1^ 1 
<^<pf g«r*hr ^i>Rft jjftrj pjft: 11 

HTUTNr=ft w*)MKjr 5ft w wrat jt&: i 

5BW ^firiwrewr *i<«).ii*w*d*iT ii 
r=sr It: g<s %:m sR^a^r ?fai 1 

gfe: **i!d<^+Rl ra?FTf=t Wlkm: II 
aiftDPsWI'iaRl'M ?IMW W^SflFTt Wal fiSlffafa <BWK: 

aw"f n=wl ^rpwrapft >tre u^ ^ I 

«fa WlrflPjtirifaj oRi+nui Irfa I 8To ^ ] 4J!N*IMH. \\ 

ap? ( fto a?k jr % jrret ftro ), g* sirft, gflr, f^sr fc 
&w sprar era; 3^ ft airfif aiwira t^i gr f i 

iferl % 3)4— 5P5, ereF, *j?,w aifc it** — jr % «£ r^r, 
ft^rc, a^tr, «ir, a^?7, gs^, sgsr, sfta, ;jwi, fatq ^ jj^-, 

cffcOT, ftlT, ST, If, TOR, faSTC, fafcaiS, 53CT, ^T, 5S$S, 5W, 

are, 5^> % sfls, air c=5r, vj, g>tr $« affc srasr, <rc, 3prc gfe, 
wftr, from, ?<h>jt, Tftiim, aewr ark sptct ^ g°r ? I 

g<3J% ¥*&! t"ft STORW g"IT: II" 9» ^° 

H*M|R SEW ^f&dg'Wld II Y5 II 

if!f3 ^ %gr skit w o^ntt $w $?Mr % i 
wf t^^ pi'^r4^a^ ^ i 

"anw*'ft'iiiTSTi»it ??ff to" n l» n vs. ii 

*r fe^j^ra f| sts} * <RnfSfcrat jpi: ii !<o ii 
■jfasft atrft ss* *r ( 3irii sROTafrr ^ 5 ar»n«i 3 «| ^ rr ; 

ws w sot — wstraf? ^ai * sfaS, s^atfa ^r jjarR ?& 
*ra: | tsio 

ferr «r awt — aiwrfiS 'JJJT 3(«iTf?? ifti^T ^141: sRfir 

5OTT 1W 'fi[W I I 3fJ% jpfi I jf^ ;? iki 'aw^re' 1 1 1 aprffj; 3^^ gnff % f^r *ti 
*? <3^t ajk jJT &^r s^ % flf? *? <R^ I 

if sjrpi skt^t ftst I, ( spftn * erc? suSm =rsf ) wlft 
w?i <k s»q I, q? i <x gw H?f <sar Ssr H5f, 3t^a ftftra 5^ 1 1 
^fisstt^ftgwirtllfsl^s^i^k^w tor ws sft 
& Srrer a»sp^ >f| rtow ?1 1 II *<> li 

£ra3 w aik gor3irf»ral,3^ -rftwiwrftOTrt,*? 'w 1 1 
SWRT'ft 1 ftj?5: 9WT jpu: II K? II 

gr 1 1 gq-ftgor r;% |, gr 8 got *$ itar, ^r ft few |— 

"gwr goirsrar =ftaT:>> H *> 11 

^w w sot — 
^raSt ^ R(4'|Ji ^ ^K"f 5<c^«i(?i?th 1 
*tio^w fo*n $w ^w ^m^siS 11 s;^ 11 

»ft 1% saj sin 3ira*i Sw ^?ai f, a*rr *mr 3tt from if wcr 

aik 51 iwrc 53; ^ % sirara ^1 srter ^k qwr *r% | "' 
afr — isffaj ^ra *r aigsn ?sr in? 1 1 

fq$ f% ^frt, wfor, Jtia — trra airft 3T3SR at 5»j5 f , 5; 
aioiiw ^ I n *? U 

sngwrftrt °$tzn %*%&n&r shI^hh. 11 k? 11 

? wwr w Bar — 

aiijdRi4Wi [ an s&vfi til gsre 35! ?& ] airerefqTOjar;; 
rt& a?wt3: &*w- « wrera: 'I Sfi» 

Sir <pg a?!?: *ret wrr fiist 3)k ^ ^r eiraii «>?=q 1 1 fH SPKR: gmpT 8ffft a: JSTCoff ?T =r»fa ft'ff 'PIT t I 3R 

>?rg^1 sit bhr i<3^r ?! I I 

'jpnspf wrer ^rfTCT wrstohw, affair ft^rassuwg'ihuii 

5m«wmf sqTBftfti fafirtrt iftpros: 11 s<v 11 

?n* [ tfte-w rflwi <?tfi «q?e* 3mr worm ]$ fa, 31k |P5- 

ft^ c^rftTi 3?j5t fiat p" ii u v :i 

im gswi *mraj jprwf mvti w. u ^ u 

5Rfc ak At? ( J?JI ) if ?K( fl [ 1^\ CT % tr=f BI«n«3 

«t 8 ] €Prt ^1 3iPjsrR ^w r'"- I sir* lug irerrc % <pfi ^mw ^r 

g<5r ST =ERir - ws, f fir air* 5%'fl % nmi w, *w [ 3t % 3 
5ji ft ] =ot cVrr ft 3nti'i w *erw | i ^cr «l t— 

#33% ^Rlf ft^t 5^51 q?*ri<r % ftsn; II i(5 11 

?. "sft'niracRnt'ttTvnri, ffrr: ^raw ^rf cHl'iiJ^ ifi m iiifat: 1 

%3BtiR^SWM*JriSq5"fffqT II ^* || w H<*M^.m [ ate v 

ww I, *r? ft?q t, areft I, =piit% 5f «sr ftpnafi sbi ^3ctr 1 1 
ai%5R srcfc afhc f&& ^fPf 3 tc a(RW?t wr t; ajfa ?? rst| ( 
drsififa — 

thw: g^refxs* ^ansr aw <?t ^ 11 !(« M 

am ?w s snflfe ^sf % =SRir ?m, ftv afk ^* 1 1 ai'fj 

for, *<r % ft^r Hfir ^rtt 11 *o 11 

jtrsti smfesrpw 4^(d tu\ ifafa: 11 ?,=» 

*iT?t 1 1 wrafire; <h ?tr ( aireur 3jrft % ), ftapr aiTfrt. sirer 
ItH, (*haf) Rra "ft fiwsir, (^Ji%) sf^!? i^re *r w?w, (gsrw) 
fipwi % i=t <si ?sr w anwr S aiTw sro 5it=ti ?': ura f 1 

&*mwi — ffi% i^r, aitoRr, *rfa, 3<r?rc, sto, Prjt srciaRT 
airfa: w sft ft ^r m sn«ra ^ fi& ^ 1 1 

gfo-swrsra 3pna; jfts^rr, 51m w sum ^1 m% n5t *m- 
qq, hwr aflft wf II v. 11 

GprctaiiuiyWUd: wwHiflr 11 KS 11 
srrg-^sr, sffcr, a§ , ^sn, ^3 aprf^ ifete, faa; ai*ri<t 3f&- 

?. 3 Ui'^ll-^st-H+m^dUIH^Trft^ 3r4«m4l+4H 1 1 w%: 1 

3 ?rg ^t ifiw few I, q=sfff% <ncr 3i^i im ?t wr 5; aifoe |, 
' aRfllWd -torer:' 03 '^rj^? qiiwr^.' =rrg a*** mz t 1 

tMNisj siraki =iicifiy*3i>«iui 133 ij3 alJoi'Srtia[ tat.tWK.i- 
inw 1 itr ft sssi fi+K^iia tere^Tral?»Rt Br^^^ajiift 1 
<^ltlR^ 1 tc#? TO=t R+iwm' fe Wf;i | u ir^» <dn^lc i R.-^ ^ra- 

R-d^miuft ^Spt llggit 11 fea 3fk <src (?ro) 1 1 *r? ? =t h frTOtr gr *rr& few, 3»t gs, 

sta % srg ^ar ? 3{r< smrerr % *ft jht I, ?sfe% *rrg «i 
l«ra «rrer i tfa-nffc wmr 1 1 lam ^sfc 8 %$ it 3jg<">rrate 
W I— 'ararpsita: *r&3 ^ W ii «?• ii *5. n 

fw ^t war — 

*H5sf?3 3i"k «fW K=r«r, 3wr (jrjt), eflw [ sfisr ot? 9*?f 
srrar, gjfc it <r<? Irar ], st«r, aps ( 135 r ), a* ( uwRftsi ), afc 
?5w|ifer farita g°r *rrS s=fi s wter ?1 srra p 'srraT 1 11$ »\t 

*t?r, ?rr ^ksw — 

JKsqojj s^jf Jnfcr fsmrajrarjjan: 11 ^ 11 
•F, ?fl<f, "JS, &F>*, np, ft*rc, aik ftfes % to % got 1 1 

5T « writs g°r mss iqrii % % jtw strrer fil 1 1 [pp* 

ara 5ft % iml to >i) strt fi ^rrar I ] M? 11 
m«T scuii ¥1 arra— 

^raftfor&% fe>ra: 3i«rcnrai: 11 ^ 11 
^rraa 1 8Rn«TFrt srisftargrf^Rt 1 
ajjisrrat Tsnjs'f jjtwi srTORt 11 %.\ 11 
flrrila ipr m^ [ %3-write, arrfir-forfla 3?fc fa. ark s^fr 
steff % ficrita ark ^re -h^iS ] s^jf it ^sr-nrar, ^rs % 3njsK 

*t apS ^H ift I aik «t fa aihiM & aiaro 1 3^ % feu: 
afhq w ^<Aw *ft ^ff tor 'srrar I ?s% ajr*t to firetrcit hbhcv 
s^i % jpr *>? it atwre 'st't II 5R-M II 
wf ^T3?lfir — 

*srcr«f? <««« samw: %fror*n 1 
firt 1 ^ =?, fiRrl ^ srsrar: «i<t4w: II ^» II w^Pii % mw gw w 1 1 ce w qft 3ft% 9 sirsrc ^rw ^ 
ajk sfa<ft 1 1 ?s ra % it? q^% 9 ajrera, <rrg afa 3|f«j *» aWi 

?h«t 3irerc 1 1 spftfi; s;qr 55f fjft a^r % frr^ ^irar 1 1 ''fte 
srrc q^T" srnto i *r*s 3tk ?*qi « 3jrerer, th stfa sifa w <fl 
aj5r awfire ?fsr 1 1 qr?r «ft t — 

stawpgoi <jjf' jprf fe: q^ q^ i 

qlf: ijqf JJiliaN WTOl JjfilJ *<|5r: II 

^atfaii;, rs n;* w * »: ^? fi 3tf% ? t #i— ?f*rft 3th: ^^ 
qft apsraar % ngr, ?sqi 3tft 3pnr qri 3ifaqiar % sp*, ** aire 
3if«? qit aiftregr a *«rw, sig 3ifc aiCi «i sircar % q^, '-rrg 
3lk sirerer qri ajPrear & fire; 3jfc qrg afre ptf w sifear h 
wrW'SHar t 11 5 k 11 

^Frafir T^jhstf *3THt W15: Wfer: 11 =< 11 
^t[j «g«:, ap^, aqor, q^, faa; afa wim '1 «: tot % m 
1 1 firearm w ?=r% <k?k wim *r %n ft? fi ^rtf I ii e '- >i 
wi % 5W ?Pit qil srrftt — 

5T«rfef fart, ?35HT0i +MWt;^ld-*i^I: ii Z'; I i 

i&r%, 3p« 3?ft a=nT % ?g ^rgqii sum q?3 c, qnra, ugc 3J|k 
fire; w fiw <si, qrcrq, «5 afrc faa; w qre -a ?tr^ q*a I 1 qri, 
3pss sik «Hor w ftrr qn §wa 3if fx 3?ra q^& sff< srfta '?, 
wg, ig* spa 3fk aw w q; 1 ?: m, q^, firg; aik Vipt w ^3 
qn ^?it 1 1 ?^ wi S u^qr ^ % 557, jjut afre wJ aint( air^q 
M^tiH i wdqr ^^ if 3i«qr^ ) S i%HK % q;|it 1; ^^ 11 

w*t?-d1 ^ %%!i.fefir!T i^ig^ 11 ^o ll 
asr ak nq^ % 1 1 ( ? ) $5 it«r ?ra airfie ?W q>r 5n v w 
HcfsuR ^ 1 1 ^— tss^rgqir, stlfroq* afft if qre q;r ?ijr $*ar I *m (?) f» ?57 ?Rk^) <?re°r ^^rr& srraairfc 31 w 
3rrft * ^ftcr sr f f<ra -w% c 3jr (?) j» s^t ?tob? ^shot tot 
s , ^ ?=Ri 3R?*rr % fan: forara ? I ^% — ssrs ^ras, gist k- *m*, 
flf, ^fl^at ?n^3iri3:i"?m:i#w?««riias^wftf%qTli»^i'fl3: n 

*n$fa 5tk«i: ftra «rcn jjsn^jtiifH^ h 5 c n 

^ira: sgprer iB?n sraifa xi^fw ii 5<? ii 
ski PR aw tor % ? ( t ) (njiia) nrmi *i t^qsr ?i^ 7iS, 
aire ( ^ ) ( aiTfe? ) IP" ii itw * ~< ; * f*tii 8 s 3?r?r m nx*s 
w^qfti airfc, ( \) ( qrm ) ift % 3<qsr m ^r&, ^fVr^r i 

iw, i%gr, >p, ^ra, cfw. ajRsr, ^rg, #t, ^g-. ip, (%a) %* % 
sra, ( im ) siv> * «r, i\=m aprrn; jrfw. % ^^^r-srw^f k 
%-« s^fr?: »T ar7 srrt c II as-55. II 
wr jaj— 

JTwfsrais itornt g^of Jfft^T^ u uo ii 
*fhmh«igi^e»i, 3fr%r 3 ^#^1 1 
spre^tWfersr mHww^ufhfsr: ll o? n 

ot, 3Jfa ?«w «ra (feratfr) qfa irerc % st? $a Tinr, star 
ar«tr, =?ki 3)R srsr, (fa^ar) tts , (§*r) =f*r, qrf%f%r, jr: 
fear, (airs) ?Kctrs, (hv%) ?cfav 3rrfr, a^w ferar 3jrfe, [ Stfe ] 
^i ( aprc ) S*w, ^ <rrf% sfprsr ^ | ajrftc* 557 ^r irart 
% 1 1 srawfa, 71^ , twtft aire #*% 11 ««-«? n 

art^tar: >?wHHEFirgT:, irai^T^vr: ^n: ll vsr 11 

(?) %fif t%5ir 3»I % TO 3TOT I, % 'TOPJ&' I, 1% JT^T. TO fe^R airfe, (?) fanS f.a arrc 3*7 &fl suit | swl '^m^w 
si 8 ^ ?« ^ I, aft 3KH, sng* afffe, (?) * ts sir q* =?s si 
*n% f, g^f# '3rt<r(?r' w^ I #& *tr, =?r53, *t, »t j 3jrfc 3jr (v) 
<3tt bwt %^:rq^^sTf 3^t'^^$?l"f ^Hfjrakajrft llu^ll 
^tfes; cpflsff % TT1 8 3IT^ JfrS 3FT:— 

&m: ®M *r& ^'i wr Saift ^jj^et! n ^ n 
q^nfor win: 5*ruar tosts^ fsft m: i 
ijj5, srt, (m) *.f?^w ksrbr unr, (firara) iff;, (srr?) sits, 
(?=nra) tft^sr *k% set % fairer r air w, ( qjssr ) <r1 30*, arg^ 
atrfir %, ssk, (*a*) f5, w 3trfe; % wm. y-i. wr, as fast? 
airfe q;r ; qn? : q#r, sin 3)^ sis = *£ an ?«i <rc ji^ £ 4i? 
fei^B %, *^ aisjnr tss'k afrqfrti % *p, ( sri? ) aij i ^ 
'afrfe? ira> I i stwi'crai % k stor 3jg sm ii arm | n «^ n 

fsR srcwigjii w i® smiir $w #q 1 5f 'fjfop 1 1 6#i jr- 
?qfeii wb? |, aifc (arc srawigql <n tm zvfrh k % 'fifeO' ^ 
t&il ^qfirai sara 5 1 =?r ji?r% I ^h sft, as. ^r, afn wstr ; 

qfa STCTC % ^JR I, 3ITC TO* % Jp 3iR 3115 ft JJifR % |q f 

aft* ssfm % fe*r »: ?« 3=rcg aim % *? f 1 w faErc. Iir 
it>ii Sptwtir spilT ^wr ^trflar 1 3? sirget? «t ««i| sj^r % 

^R3I I II W-s$ II 

sis? 'qfesfl' sil^Mi qft toinr— 

^fe^ft |»R?ft WIT fHi^QSI I 
Bt3RIfSfT 5?f?ft "i? Sftftuft 'Efia ^«?ft II iSC u ? 5?a1c?ai ( ^^r ), ^ t«Rmt (#jw), ? mm (fim), 
v (?nR ( ars at? srrrft fJraw ), v. anflsjrr ( fairer ), $ war 
( feiqr SFlf ), o WfRrn ( WST *pj« ), =; spigot) ( ^at ^nra- 
iter ), 5. iqral ( fHtnm ), ? ° ^fawrai ( nrs qrirfl ), ? ? ft»ft 

(*F*g\ ), U B"T5»ft ( SW H^ST ), ?3 fttJtflW ( 3tTCT ), ?V 
apnis?T ( \? ), ?* S^cfi ( *Tsl B^ ), ?$ a'lOTt ( I€<q> ) 

^ ma? ? II »»-»=; II 

>sfn ^ftsujft $? ih&n ?fT$f%bre n of II 

?cgrf.T ?m^4wff Jjfe^q:, ifoq'l: >JiT II « II 
3;q< =s?i gt sis? Jifefl ajnf^fi S, 5Pi;j<4t, iwt, aifc |i- 
*ral ( s!a=Ri ) ^ cfa *m;r *bpt S uto w ^nV«t, rt3 arrofa- 
ar, «!J!&tHcfi * iwi foiift^ S, 3i'rc sh »qrc? q^qfCT firN* 
frq 8 sqm q;tfi =siri5& i nm.m iix^ >js slwrS sjit =grfs%l 
S« srerc fc *t ate? 'jjssibj, «rwi%^i qui sfrt ct sf?a ^? 5l 
i^l ? I 'qdtefp qroftql w qw g^i II >st--o n 
siflpre fasnfa sjg>j n^ife ^ i 
3n5j? ws5f #5f srefag; fgfinr ^?rq; u =m 

arar: ^te<g<jft ^ ^ftgqoqW ?tr?h II ^ II 
wwn*m*wf **** irtwi n m ii 

5JftR>, f%3^ ( qiqfq^T ), qjq ( <SRr, TOtf ) ITS* (j&T- 

<rs ), wnq ?s1tre ( ^3 ii for sft «jjr) gsttf ), ?s?35r ?#<re; 
( 5'* wft * fo ?)% wrefi ga?^l ), wirjfa ( ml 3?t ) wtf 
( w* mi ), 'fl'p ( 5J?ra ), %%%*& ( §^ ), tpgsfl a^arf 
ak 3?iW ( ?t 5*i^ % q;<ai ), Hsra^ joir ( anrnnr ), apwr 
( ?W ). a)=a:^z?3t>ft ( qm q^T ), «r?t sfeiqoff 1 ( ffeiqmift % w^ ^53 S 3?rf <fs ), qifrrsre (qnfosr), zm*w (amsare), fzsr 

( ;£% q* <K55, 5?5 5)1 ), q ?E. '-Efcft' ^WRPrt f II =:?-=? II 
f^% qfll— 
jf^i fssf =£? gjw ^fsaqfoRt i 
naifa ^raft ^ ^ns=inwN^g t ii =» n 
to: si^f% ^fw srerq-gsqi fw«fcre i 

srrurjfa, t^rrf , W'jr, 3F«ara, &res, %'r q:r <&*, <mt, 3jrc 

airc fare? qfei ^w S spni q^i ^rft^ : 

arrmrif ( fqifqz ) w qra q=q %v ;r s#r wrr ^rf?5t ! 3i'rc 
jfq ?a qjRqraqi qn- aqm rergsr $r if q>wr =rrt|% 1 ?a srarc 
% % ?£. 'T.mz\> mw\mi w sn're qsii sr<r $? ?; f H =;«•-=* I! 

=qK irerc % &' — 
;WTqOTf*T»r«jft q^^*mf<c?rm: 1 

#W3 5THT TSIT CTCI "S2Erji!%sr: li ■- 5 || 

sfq ( ^fi ), s®, w ( ^€ ; «iR wr ( m-V-j ,7 <jr jpjaij ^ 
»teci *wn w ws, f=sr«HiJE > «f °qrc '*? i ii •-. 11 
5^% qw q>5=f ?= — 

qi WreHSRwf ^IT ^ «Ji*ie': i 

$%i sft ^ mfipti srrafqTj^qnqc;: <. 
a =?ro *5fs ( qrc ) wk w g«r apt a £r, srcfa q* qrfei 
q*%, ( q«ft ) jpr qr 3q?*mpf % ^r, 3ik ( =req ) ^m % ^t ic 
sgrn itt 1 1 q *%? sRft q* «?•? qrw ^, to qit *itq* ^% J. 
srtfc w aqir qst I, qa 3Jrc srra> * qfr% 1 1 % ?q? qra, fq^( 
ajk qre qil to q*jt f II «;» 1; 
aqur — 
^ft^r^s ^srt ^ fifwflQftifa ^ 11 =c 11 

qr? siq^t % wq; 1 1 (?) %^?5r (^r mm ) wq wq3 S d* 3fo S ] ^jiWFPt. W 

I (-<.) »JWb ( w ), (0 (it?) ^rsr w, (v) ( 3i"r£te ) w* 
zwr. aifc (*) ars?, sgs % tct fr ?Nir nrar 53ir, % ite sreR 
% ;wr it w^f; I II w ii 
<*w % ?.£ - 
fwvtnsgujnft Ktsotir #RfNrafnfa ^ II =5 II 

aramrats#»nSg fjnj^rgsrrcRr 11 S° 11 
ansfsjf JTtainsf fircHsr tV^r 1 
W^iTftl q^PTO^PHn^g ^ 11 5? II 

mnfo g^iiiiftT, W igsimzx feqw Jr 11 S* 11 

'*! RSt? R=R'T, 3WT, msm Sift ?;<pfR 3i : TR?. t^W 5JT % 3)fnT 

•?Tra=, r r% f 1 3 =m$ sirSq^ ij, &zz if, ate ?^T Wl t, 3)srrarT- 

frcra i;, ajv-i^ S, m^s 5, sir mr %; %~<g.T 3, srei w? 8, ^ra 
3i«rf^<E3 ;rf% 3ITK ii, 3,-3* ii, 3^is if, st^fiof S, am^ #, 
*3 Jm S, g^ir ft, ss w i;, afrc s^ wit S uiiu ftft wir 1 1 
% irai SWR % =Ttra; $5 k% 11 =£-$? 11 

g^nfn ?nR gaifa othw^ i 
sriir«j5HT2>T^ silwa mfinf ?rar it <S^ 11 

^fapgiP-TTSfl 5.5R7 =sr ^JTCW ^ 1 

3i? * g<j7 airs qjr 3^ *gk % *% ? % §f^— 

(?) Jfir ^r «pt, (*) si-+fl w <p, (?) ur w «pr, (v) w *et 

ip, (*) ?i«ft =kt w=r, (0 gfe 9rr »p, (») *| w ffifa^ (c) 

n^ w »nr ^ 3IR sprr % w=r I 1 11 5 3 11 
ffi % smrar jjt — 
3"jf ffts^wsrt ^# ^5^ gspilTferaq. II £8 II 

?. iftssirf^TWri 3 star "f srapt^ 1 
<iRl|*nRR*iHi s'ei Jp f?<f ?gan. u» vrr^n^ra I #^grfa =^ afreunHit^Mg =^ i 
a^jwitg iW% a«hr ? i 

^fatf* ft^H T fMir^ =^tq%it3 II £3 II 
"nif it'iii^jsTJniTr'i *r&fr«Rt i 

hri^^ jraVsKjj, %*&&* *mm% u <?? n 

^ 3iraf h-tr % jjt tRtr, am, 5%, w.% w, 3fc aw w a 
3tb 1 1 3irj) asfn: % sjr 359ivr if, 3rrS<R ii, irS'-cr 3, airwpr 

8 fts? S, ftT35T S; ri^Tl S, 3TTI*%« H, 3)Rr? STTTa, 3FF.R P, 

3PK spria; fttRisre sinmit it H33; ijra ? 1 

g^i €liff 8, 3i5r ot if, g?n, $3 (-ife) 3ik fera (53 *r 

Jr), ai^r?, jafwairfc #, mi*e 3{ii<i §^ wJ it, ng=K ?ia 

1 1 ^ w=r (^cr) ajm^lTO, (frqer; frcrcrOT;, si> (ffcSnsr) ?rfij 

=trpf 1;% strt 1 1 ^ w% vfmi % fe^ ir, 3rr?rc 3jk j*rar 3m< 

=e?w fi 3rw, ftawft £ 1 fair pr *ra sSwrr (w) qir ?iwt -war 

I, mg^r ajasto -war I, 3J7* faa %\ awwi S eifaar if, fari 

^T ft^=r war if. 1 ^ 3)ra1 "pft 5iw-=? & ■yr^srft't $ us.i-5.t1i 

3H3if >pfff % 03; tn& % -sfi 'j'T^ g»r I t? smft 5^ ^;j ? — 

3ife*j5( flfa^e ^rif?CTitf fwinrcrNr ? 1 

wisf wro^ T^ ^faifsrcfcr ^ 11 ?"° 11 

%a^rf ?r»$?fnf *TRn?r<rj^ feat 1 1 w 11 

SiffepK B^rnr ijji ^ff § fsfJrf fgHin. 11 ^ 11 
SRI??? ^ftinj^f^pg^nflRTRrenn 1 
*rfira> ^TwroraiT^ffEf ^s^siir 11 ?*3 11 
wrfarcf fiw(*3* sg^nrf^racn 1 31* '< ] sjjrcsTHH ^ 

?. it? W W5T 'ff?T fiTO, fa** 5?f ftrT *FT 3#frft |, m ^ 31 

frrr sH ^rar I, aik h Ira *i mw wm 1 1 

3. spirit ^r H5T ?i^[q- 3)^ ffji: w : #cff % %ft fls^ra t, 3?rr 

?. »rra w ijr fs Jigr, <?'n;irerer, ?:&, 3jfc 53 ?r qrere I i 

?€% i\§ % J5TT3T 5TH^ fljft I. ITqf ^rrcT 3flK % 3ST5T fo % TOT! fl 

v. w -tt »r=r sr*rak, siw, yh t« *mf w tot ^ srr*.r, 
*ji?t ^rcr 3TK toitcv % 1 

•i. sra't %\ jp ^ijifiR, ^fa 3iff 555 iln *rr% y>7f % [V* 
i??fsrtf §■ 1 3)^3: v& 3jk ^5 *'tit 3pa-n *m, Pre flu, *S*n if* 
wit 3ik wefc S i*s \ 1 

$. 52 W :p «flfT fiRK, 53f«, iKF»f 3ffc 3)5T ct w ^rrsn; if t 

«. *?1 ^r ipr ftg> 3j'k ^5, $ «*, fin afk aw w ^rac % 1 
=. fsr *ct spr aiTOiiT, ( gift, ifsjtfar ) g^irR sfrft ( irir-'.- 
w ) w 3r?R> 1 11 !»»-?»y 11 
3|r5 s?r % |jr — 

3T3: ^Tfot qs^^ spT =£<*} goiisr ^ II \t>x 11 
3Tftr#KTsn«ji< nrwft jntfq ^ Tq. 1 
siftanw ^pfmt srsmsri: fspnwn 11 '<o^ n 

3rn»? aitrht. "pi «t Am Aat sifa t, 1% gw ^f f%^ 1 1 

3R air? jtctc % ^5, vt % W 3ik gur 41 ^ ^[^ |: — 
?-*trw, ?. wis, ?.nrf5Br, y. m w, •<. -«zq't w, 
V ffipft ^r, ». sn?t ^r 3tk c ftrfl ^r 35 ll?o^-?<>^l 
a ' |_>fl % srHFT got — 
sni?ft ^ feiitf ?ftit «rt tjj: ?q^ni 
sftlii ^oj 5^ ^wf Wri trww?t 11 ?«o 11 
aT^^W «m§;* j^iH^raftsrtoini 
5^f ^foraftrf ^ H«trt fg-^w ^ 11 ?o<= 11 

B^f Sltfl'jgt WRW ^W5T ?T(VIH tT«n I gron^T defter ^ «b «ft»ra^!j ^ II ?»£ II 

»?5i |«r urn; 1 ng*: «r, ftqi'T, siler, ( rf'-i > f>i 5grn *rra, 

( S>R ) jfs ^ =T<&, ( ??"t ) OT ^t 5I5R *TI&; ( ?«t ) <$$- 
?i% ( %<at ) gfe % fi& %a^Rt, ( q^T ) 5t<fr =Et 1« ^* ^, 
( «?rW ) H* €t H55T q^% 3T&, ( sfopfol ) *IH V, fo*t ftaw't, 

< spiff ) *ranrc ^ msr^ *rr£, *mn 3tk wj \ ^7r, *crcr qn #t?- 
qa; £q mm q;re1 ^1 ) fasr^ mS f I ^ w; fira >*• mTO ikst 
^k ji: jb; « <sft?% qjsr ir, *if srNqf % fe*t ww srcf * sppt 
3)im;?^siR9 ft«m tsi *1 srra =w=> wai i-, «?;>3 s ii =rrer 
q*3 qrer, ajibr =pj$, >s>r sk sj;r <r«ra"f % is^r RvtorI, qroj 
Wi qreftra, sfw, gjn. ssx 3ifft«rc s^r (*"? s-tt), ^rc, (wig) 
#1 im 3 iroq =55% q>:q ir r qift dm ;i, sns; ■ irii if, ip?^ 
wr »r, trsrqnq S ; qsq sfo ir-rqro 't 1 q? qra-ftra ism^ % 

fg& *fl q£7 I ||foIs-?:>?|| 

?q%q;itiiqi??t f:~ 
^pnsTr^iTilg ^«HiRrtqrp| ^ \ 

3T5PTRTft%SKf# 5j%ST8pn*#qa: il '>.\\ II 
q? <[5 =req w if, 3Rnrf* foqr if, sitSw ii. tk.t if, sjr^ir- 
ih 3, qfer it, fl-^w^ #, ?% q.i? S, ST <i!irm qr rera=r aisrfri; 
qi^-T.w sirfe 8 *fi nga; jiar 1 1 *rsi q?: 3irJt sranc % fsff % 
gw-^w aiHT^i w if q>? f^% 1 1 3mr '3f5r qR ftRt' w apajR 
( gfRiR 31" ^» ) S ipnrssrc sr^ ^r % gw-TO g^ssis 

B«pf?JI%^iH|?H-???ll 

? sra:5ts?%feft%|«r?rf=i^t i^ftw^TO^l^ti ?gg^f?fl'fi^raqifjrf qw 3?j^!T^ II V<V li 

sftop&s fai*f 5M wfaVM ii V<K II 
3j5r sir-r? % fe5t ^? vjit s: =yji » aw w f5 sjV =t'r in 

jjfe=fi st^t;'™ % '.;>j-t s, zr, % snw ?. fg?'; ( siR ); ?. 3{-i 

( 3i[^ ) 3JR 3. aRJTfcre f I 3?^^ *E! STT 33*1 % fW; *3?) 

set **r rt^jt % nit 3jrT aire -w f-? sura sfre ft?^ ?Rt rf 
% feq -tiq^r ^ift^ * 'i « t V-? *.'■'- !! 

^'nronn nfhaq' ' ?hi;osRr:g ^fsTrf II ■. '<o II 

qare ( %i*. ), f: T -orn--<r sir fe^« ( bist ) 1 1 ^ S ^ sjtj; 
s><t »;« sfr srs fir^re q;r<i ii agw jra'i % , 3ifc fowwr €i as 

TR B>5 ( !fiw, fiffsfhff, <q5T OT H ). SIR, 3151 WT, <g ( ?K ), 

foiiwi^ S fgw jt^'ht OT-ftqjTfttgR si'<-'7Pj ( fimrawrsT 

3{o e; ) g ^= it || ; ?s-5 ?c !l 

?■* g;iR ^ |q; s: fsji qii *fwraR$ *tft i 

Jjg sjkifbr f8Jl» ^ ebi: <raswT: II W£ II 
is $, fcrcs %m ^k jsrer sm if ant I % *ss 5$ | nut ll ftwr I, ?B^r ^ ^m?; 1 1 sraftif =ro-t 3i§, ilt w^ <rr&, »rr# ^it ^m* 3irc 3pq- 
3ik 3rrf;(ar % tiI^rV f? II ^» n 

3>mtsi <wt aifa sfargiTgatra I! r <V< il 
f% g^?n f%3n;mn?rairr: vi>n firimu '<v. n 

S^sr spfa ftir ^trar 1 1 

at fa ^wftsi't ?J =im, «r, shr 3=r* : -iiT sir :Twn gfja 
^jraar I, ?? ai ;r-?.%t; f ?";, -*ii t?t ainFrqi ?;t mf) u-sr % 
afusr J; 39% i>.5f i;s;Tf ifi ^r ? afN: ■m 5'iw v : t« ■jsi % ^3, 
5KK, 3TT|W, sr, »n<Et, «t-7 sf.frt sir ^n i.r R^r -*;'% t?r, ^rss, 
wren % aiggR 3jiTi5r ^1 irr.rar ; f 35 5^"iii £■? i Ii?<?-?R3|| 

i«n fipi T»n ?ra Tp.nfj;R?tfMkr 1 
gsfkvuifesncf Pfinatrgrf T«n 11 '<•« n 

fasmmfa ggrstRrafcftT'raa 11 U'< II 
ftra sw :t ^mr 5311 ( jjjt arr^t & ugg; fferr ssir ) ft*t, 
fer ipsr srer, rag srarc 3?fa 3ft? fag h$r aprrc ( jtst ) irr 
( fcsrsft ) qg % ww ^rjf f , 3g| mm nfi i 
* 'srrsft §t afhfa *it g^3 ^r OTt ?l g^rar I 3IR ^t»tw sik 
gq % oiFft jt ^hf?r 3(^3 % surc 1 1 jtw, ST r& gnr % ^ % aifte % fen: stal I, srf wO 3R«5-3?^r ^at I n ? *•*■■ m ii 
^sf =^fa ^te tfteui *m** fWt II ^5 li 

sftaai f%%^R*f 5ftft;n <l«n»re f%mn n \^a n 
atew nmrora; %? »t s>*fT ; ire r % spftir $# it 3rm aftot 

w qspf q*ar I I 3ftt'-T j-fi 3)3i=ia ihsr % zpim ^ <r ai^T-inT 

=rren& ftT-w wi *Ra1 1 1 

fflfs=t 3jgf%a st 8 m7i m ^m ^pj'i ajfafa % far % tow 

f%, ^ qrra-nrar ar& q:r ra^R sr ^ t=T *irS ijt 3w * ft ^ 

$ ifftrofirat jtj«t ^rotf TRT*n?tfa: i 
W&WT3? Sim ^swerrihsm; n '<*= n 
vz % ?ra % sit f sir 3ir if? i3«i % fin: <r kr qt ai 

35% ST^r S«TC ?! 5M t, "R5J JJJT 5?T % a} g? 3Jttfa M 5T 

ww it wx ^raa't I, raw -T^Rr wwi? t n ?^c ii 

giferrc spirit ^?whit dtVr i 

*Jt *tT5rtff^?TW smraFft w^Rr n ^s I. 

sit smHRl-3)<Rf $1 jfeHrq. Iir% ?rar 1st, 3fhw qn ^ ith- 
qR S'^j si^ q ^ ^" s T "^ i* wft qii affair ^ar |, 
fi$ w qii 3i? ^% qiS Rq^re^ral, ijfg % aw;r awra; qn afk 
5H%, ajy, Hf 1st % wj sfia^ & vft ng«? n?wrjft ftar I, te 
w^ airfe % ^t( :t«1 ?i>ir H «s.-?^» li 

"farHsifrwram flfijai ms'^tHpT: li ??? li 55c -u+;«fe?rT [ 3t° ? 

#* *et fira 3ii5tr ar»% ^ 3*rra *k <?,m t r bjft 3 arc ftft p: ^ft 
Mlar feir, ^fi 3jRra 3f^»r I, <rc=3 *hi *kt %r 7^ ; rar ski ft aii^ 
s^ rm %, 3R, ir ajTW '?=? Jr?T swr spgr ^ff II ? ? ?-? ^ II 

>rt5rawfrifeg^!n'r?:^msn?iinq'.il ?33 I! 

?«fe5t 1st sr% ^1 ^»r w% wr§, jjism^ stra ^i ^rf?^ 
ft, =t?i % gnff 5pl jtrs *rc& 3 siwrnq; vmm ^ ras% fe ^f 
irgKff % <trff ^ xt w% !nT %?r ^w fts: p 1 II ??3 n 

^ ^sr ftpi^rf wgr ttJtwt *r: swr^tj n '«v ii 

<ti k| 3?w''T I sir 3n inn % tmii £1 ^w. it, *&_ ?t *Nri n 
m hit 11 *?* 11 

%%re^fa --mn jprgrB f«qvf.«!T n '<"< 11 
»ret iranc % =pwf %i fefe, ft^KFrr, 3=1 ?r.v.'i % sjw stcut $1 

1 1 3j>int airsar % ?; Iir -*r =tm wji in » =>* 1 1 
srpj^rVrirat ^wr-j sra&m 1 

jjfewra- "fife^ig- s^.ra smiftt ^ I! ^= 11 
Satfftj #<Ji H?qf ^iimnjjoiiQnn: 11 Viz 11 


3T° ^ ] qjRsnw \$ 

3ffg3s: *cr nvSara S 3n=?r, Ij-wfi *cr zrm iva, jtcspt 

aira%aific 5Rr q=rm 51 a^'i % iwj ^eMi & <ct 5? 3n5ir, fjmfzer 
3)i% ««a"T ?jt ainpnfe «: wr, ^r^-gi53fi ^ bur w.w 
arrg?? w H^rra^r ?, 43 1 g j;ifl % wi, ws, gfe, ;r5?sji*r jct 
3ifipiPT, apjm, wairasi 5';: "<ra *sra, mr, s^, rretafl'ra'; 3,'njrro 
anise atr, sc^r, ^s aik siW', ?=tt; w«t, wrgr 3fffe, ssjfflj?; 
5msi 3nfa; n«f ijur anf? is ir? s, •ijsHi-sfei^ai 3jrfe era?; 

flfeft-sifefi 3tffe 3vfW; Wf *ft 3flf? ^R, TpWf ; ShT-W?^ 
3in? ifa; «JjT 3)75; «a"ff Sir^, ^;T 515 f«, SIS ^tS 535;, 

lata; ant? »: fa; s=r% 5JR-k't=?^ an f« a* %i; afrw % a«t^ 
%! % aft jr/T 3jf?: ajgiqiK qiir % aft jjjut f; n«? $" w pkt ai'rc 
«w 30ft % gw 33 $ sejjr; ijf wr s« hiw 'Crfstfftfw wjrt 
3]tqm it u?fq qiRiq.air^ Jt wrsjtsrc 5 ^gfcrr^ lU^-i* '! tfa 5 W7SS5 SflHRTRIfW: II ', 11 

wr 3irfic qfa «Jt ww n*i 3i'i 5Hf stfai"i $ ia^ 3<re;tfi 
? 1 ?afoq 0^ 3i«rra a «e% 50; w? 3nfc % s*ii ift apj ssft % 
aw fear w: ts si*qra =fr awrct w£ 1 1 

anrani ( f^crasr ) % «W « 31 d?a ^%, g«f a srt 
« w 8 «i=rr =5Tfcc:, q? ^m^ % faft , 3ptfirjf-n | if^i!i> 

3)«II1 I I swftat g*Ht &i f^sfe# imi 
f^h^l^f ssjt* ?ftj sreorgrin. i 
s£rf%n??Jf wii t ?grsgi<iftfcr:i u K li 

fiffirsCTiEn^TOnT amid srir>^ u $ n 
3Nrwnf ( focfe^ ) % truj ?, frqst, Jifar, inMn, sc^w 
% sfla, 5%a war, itsres % «?!*, *fkr, 3)>mUr ( fas** ), <fts , 
trar (sst ^apt^t), ?^5 (^J*r, 8?<t % sfts ), sisftsr 
( ^fsfi ), iwr ( wbI jam ), 5^sr ( snrrra-rr ), f^t* 
( mm ), Tfet* ( gsitft w its: ), fain sftst ( fas * sftsr ), 
ssp ( a?a^ ), ?ri cfer ( ??£ 3jk ?re ??3 ), ?Ri *m 
( l«w aff< ^i^s ), ^tiaraiai (nrs^ir^t), 3jr< ;wk ( sfs ) *t 
ftrclW??* % raft otto 3 shi ^rf|% i 

wnf ( ftrcrair ) % guja swiu 8 srir ^if?Ji i 

( nta ) fe % Wto Jr ( firsts ) fin % 5«r^ %, (imts ) 
Hra % ffo ga> ?t^, ^ sirar ?l, ( ai*faSrecir ) arrir ftrc 
gasar it, ( sgSi-sinfSr ) ffo at*? ft« ^m a, ( shot* ) ijifi ir, 
( srw Jira ) srw stfifi % =re jt=r i? sift ( otVt .) w ?q iufl 8 
fera fifor* % wf spjur $w =?rf?^ II ^ li 

^ircwwr £«? — 
jt^it qg^ ftisf sftjp ^a%sr^ i 

wn*? snpftr f»?tni ^tr^^ u c u 
t^r ( &rea ), up; ( gstafl ), Jm ( sfiir »t «rs ), sftip 
( *5*r sU ), fa3«nr ( sf yn a^rr ), ftwsft, fjsj ( jfr ), 
?^rf ( ^sft tor fi ajra ), 5^r ( siaft ware^t ) ^rank ( g*t ^f #t ) ^ ?€ srcjif q^iro wht sq-rfa ff atw 3(rercr7 ft 3?rr%r«r 
arrra %\ smw h, srk qli sift ft.Jt ftmr *fo wr % fe^ ^t i 

3^3 r^h, >rg*, aft^T, trat-w, fsw, ?83r$ 3jr wink 
?^q;r qw 5=n ^rfs*r afrc fqrBi ?<wg} %\ jf; q;3 ewr jftn <ct »ra 
stf =?r%^ II »-= II 

fe^erf finsst ^#f ;rfsHt na^rf w^it. I 
srftqgr* T«ns?f ^ jjift°fts?^WiEi^ ii € i! 

<re;i?rem3 im fabsn*f jrijppt. ii ^o ii 
ftf if ( (row ) feq.er ( sw, ?e¥T, ati-rei ). ?=eft ( snub- 
>fer ), sfifeHf ( Hte *r en ), raw ( firarac ), *r, *&t?3* 
( OTtar ), >rartfi ( wriT ), a'rWi ( fjsft ) 3-^W ( ^rsr 
q*su ), <fa <f<i, sirc>?7 ( 3i»tscjr-7 ), s^at ( sryr stws jttct ), 
ftfs ( ftgp. tb ), 5f 355c: 5,7 % qg;rav it fc«nr fist q* ftbR 
% f?& ^f) ^rfpr ( sf'k ii wHpr f«ra 5'si q* iff' ) 1 

?=t *f fajer, irn^cfi, effar ri^rrat, ejift°f:, 3Jfc ssrtI v jjs 
sir =?rft^, 3(h: snfstfl, em ?? $r *ft ^ afrr sKf w q** iff or 
^Tr^ri5%iie.-?o 11 

arwrqH aire zf$mm % s^q — 

5Pt?«'f 3TresiRT t sf^renif ftf?fon>TH II M 11 

t^K f ®WC ^tettfr jpg;^ n<nnfa t 11 ^ 11 

era Wfwi>Jnsti*<(WW«i*ra«i«t 1 
»nwE^firfir ate #35: Tis^sfW: 11 \< 11 
qrew(qre-B), «fnrirf«f ( aRoft ), %«r ( ^3 X *farer ( %£, 
eftnrer ), ^reutf ( jhhrI ), maquff ( b<*r ), ?.fwqoif ( qter- 
q»ff ), ftftti^w ( mzfi, *izfW ), ^sr ( urts) ), ^5' ( ift<sre) ?f?ft ( srt| <s^0 ), «3?re ( \&n&* ), s^^tr ( sfeft srr*r ), i* 
(rff ), j-3t!T ( js«ft ), *sra (%:), gi^i (t<rerr), w?r t wres ), 
larar (sr-q;), if^w ( tffi*T 3 ,ir ), W? ( ^ ?*J * airfe ), «« 
( ire* =nw ) ^ ^ra'ra &i ( cramf ) 3pra 1:3 <ti gr«f *ifir ?i% 
qx, i%5peru«5 aw 311:3; % 3?w-iw sir 3imrR ^pra area ^n 3 
sffln ^r?t ^r.pt 1 ■&?. 3irTispqt =t atgstia^ -ifet *Rr q* ^rg ^ 

=g^, qw. 3in»iR^ 3jk 3)3^ra^ ) %% fcfr k 11 '-. ?-?* ii 
aCR-^s «st 3i^r % urar 3in %i<s *; raw w : s %?i w to --bi 

*C% II S* II 

ffmr afa *srs fe f<p?rc «if ?; aipreroar : 

^s, 3tf3, sqrfaw, <fi<?-7* 3jrf< % sig$3 *(■.:' a?x i-wi nm # 

SjTiv J3jr 5=7 l?o5! 39TR 3JT-f 3Jh 51 V" -V '- -V. i' P wis: rare- 

5aj-si'(7«r *i ^ra* ^rsi ii s a?:r «s c 1 jt : r &*? zm 3ns<; 
gw % fair q'^ to w.t <nvn « g-« II >A il 
*ifiraf % fel ajr?R ftdi wj. — 
ara 3^f sr^finfir wipRtwi! 1 
f¥%snHf ftr^RT07f g5m«n5ir faca^ 11 ?oi 11 
? s% ajnt q-srr^ s 3)^ 51% =rrS ^wr usr % ot! % ^ra % 
fe^ =trt sreR spl 3JhRpfi % ft? q^ri. ( ai^at ) ^it 11 ?o 11 
RqrfHq«vAiQnsif%TCiniAr 1 
*rargif<Rkn ?m=5^^ wtqgiRrai 11 \<= 11 3«r TCft f 1 ( ? ) ft"ra% wrarrat to ( qfrw w=s ), ( ^st ) ^ftw, (fore) 
^tflar, ste ?* % 5Rrt |t w; ( swat ) ^frm* affc srejjrcr? 
fl* f II ?=: II 

wj, <ft=r stcr qfl I, ». "Bin ^3: g?> ara 8 q?Rft I, ?. 
i«r ^Nt? g^ sis 9 aftt 3. fa&qi =w g^ ^55 ij <r^rt ^cft 1 1 

"n^rei jnf^ft fax, *reia qis^jjfe^r 11 ^5 11 
(?) <?fo«i ( $1 ), far? ( feuw'i^r ), =^i<tfi ( =?faf?rqr ), 
<ra> ( »re ), ?k«t ( 3=hr?m[ ) ?q % «=n| 5I imi'ii^Ri' qi^ 

( ^ ) qij JTO ?^73^«3-W3?Tf, ff^quff, qr^'I, • ^ ^ 

sffa >fra?;-qc qpr srras* I s^fr mmt imimrfkm % fi# 3q- 
#ft I II ?t 11 

( v ) sirwjoff ( waw ), srar ( <a?sl ), ft?* ( M ), 
arh: sfrmf ( q)siw ) ?* h srcrt air anrc % m $ wj) tf 
it JOTi/irr *&«t 5ist a#gR flii s (sacral 1 11 ?o n 

fat ?:tet&?trs^ sfcwqt *r *nfir<n 11 ^? 11 
( ». ) «rcat w fwrcr 15 si, 3sfr airar qrci ??r S fJr-sr ^ 
( ftfira qfoni »: gw ), ji^r ( Jft*rr«r ), 3W3 ( qwairsr ) aifc 
€te, aifa ?svit ( few ) ^ ojir *rf w^rSw *Hr^fa3; ^1 

*. fro^t «nft ot am s»t few bs *$ apif^ ^nc wl 
^rf?^, qr* *1 nT5tr % Jr It ^rt >K ?t ^ 1 1 3V ^<++il|rll [ 3To ^ 

>aiumd*i<\viri l^f^ frafaraTp ^ n 
( $ ) aifafaw ( siafa ), 5wt ( «te ) ?r% wt aiw *?* 
% g: 5% 3is 3 q?pj f%«c 5^, *% 8RR iw^aSw * sjrar- 
faare(*g;r%5n:)ii^l 

( u ) "J? f» ^ ^ «5|T ( *fe<X ) ^ WITR! ( i&Q ) 

K=r % qmi 3T ^^ ^ s: gt ^a 3 wj fas w% ?s S wfor 
( rm, 3irBr q^r 3? ) sts ^ II ^ 11 

f3?iMw3^^t?rirfiroit%T ^r 1 

( c ) srafa^T, ft«4#i. H > foj ( y^iiHi ) sfc nfor ?^% ?w 
% 3: g^crar if far *fi §t wj # g3f%w ( bNtsb q»w) sraw 
M sit ^r & ffi? to ik 1 1 sntdnsft %wrc>rc <ra w«ral»r 1$ 11 

ftqrai^ft, faqsft "^ Htfl^^^Tf^ai 11 % 11 

( e. ) fster ( ctw sra ) srfar ( a^r »js ) arar ( <?nS ), 
RofBt, 31k sis- 1^ * ??is ir wre % w^st «: g% sis S fer 
*t 1 sosr 11% « ?e S ?if? mar *■* ift % aire sirt ftal 1 1 

( x» ) otrrI ( ^rel ) & fas * gt *m\*i 'f^ft> apir?. 
-j^r 513; im ^t ^g «r% wat % U s ' II 

( ?? ) SW * "fa w # fee* st w^jfe «rw M 1 1 
( ^ ) ^ I"* ^S^f %«* St vnt it w;9 ieir mar «* 
a*t % srffc war star | II ^ II 

sffaijft ^fftsT ^sft sqorrfcsrcn 1 
S8W3«f*Jt$ wnmif faw&& 11 ^ 11 

( ?S ) * Tisl, frag^ :w¥fa 'Wrn,^5 5 fTW 1 1 ■?? srfft ** 
few *«R 1 1 fas) % sra fa 5?rtra faara 1 im^fiRr is* ft* 
ya S jft 81^ ^ir; firer? I ( ?Y ) $*T ( ?r*T )«) SIT 3J(k 3H»TB^ ( 3)FI3 W <KB ) 

trot os R w Sw Bs g^ «is S wrr ^ ?aS 5f nur? a"f a 
<ro ^c % fer w«ft 'srrf^ i if <tr w% 'ft"! ifi'jsfa 3 waar 

3?W ^Cft t II W II 

f »r% Jrf^nftr^r TgnjiTwrrcT n ^vs 11 
( <*. ) ^"C ( iraquff, ^fcrro'f, *lfl, asa>, 'irare, fi^r, 
wtoi*, arc°fl, i**irft, trsT ) & fts *ifl ji !m^w9, fcsir, 'are 
afa w; *) =re ^tft 1 1 

u;* tpft % ?im pr ffer &rc g^it fas ^ si wj, ( T%r 
f»ram ^ % ) quranr ^ <fi?r ^t fto.ft |' in ^» n 

( *» ) 'sipf ( ?tf sfswff ) nig, fes, ure ( 3?? ) ?* * 
$r?; 3ik w ^ fro sfi gt w^ui! ft sitit ft^rsat 1 1 

( ^ ) ^jj-sifisi ( sTTtpr * gssfl ) 3ireTftT ( arm *) jsa) 
tft M ) ^"ma ( $*r q^r, <sf# awn 8 ), ft?? ( feW 
sf*% s* ), ?^% fts * si i^'smra' I n v; ii 

ar*T5n-ftt<Rftj^-fi?t^«Tgst^ n is ii 
( <t ) *rc ( wqusR * ), £m ( ^iw^! ), ffr, apsfora 
(aiJiala), rr & fes: qft si w^«ra ^ ^r w% 3T?i firerraift 1 1 
( *» ) aprar ( *ft n? ), ■fka >p aihc ft** ( ate ) *=r *t 

t HpTO' O* *IPT <# 9^ S3! WI ?}» 1WTC 3TR afa us 

*flr »?for tfcft =?i^r i aiw ijjt * ^w aik steft % ^ras tor 

bjir jitt ft«n>i Tfer # qqr>i,ftre; *R?ft 5 *Tfi»> i ( 3i?<i ^^hr ) 

*. «pm<m: wi% n> fe«t r* »rat qit ejm 3 w*b nn * war 

eW ^rH^t I ftK ^H ^t l^fl S ^1»W Wt S & 3|5i fcjff gf%% | 

5i% jij; <r?T>J *"t aim i< ikt w% 5^ w S^r ! *Tf^ I 35 ^E53%TT f 3To V 

fee *sl jt JRT^^ra <n aigato aiTf?t. ^k ^raift srit *sr "irorq; 
**% is « 3p»t sr-TR % *rs* wat t ims. II 

( *? ) «ra 3 fee ^t it 1131*1$ * 8 ifa* ^ ^ 3?re 

ft^iTC =£l 18 TOt I I 

( ^ ) »r» ^k fcqpir ( ^a ) ^ fee * gt q^^s % 
aifiw <m^ & SFrer stw 5 ^% qfa t ll ?« II 

?pi^n i^raf *rc% fqtqwrnai: j^t ii ^ n 
( RS ) tti % nfo % w if fee sift jt *rwi *l anrc, aimr 

airfe ^ hot; <5rcrt % "air ^% ^ <T{fwr 5*r; ig jlgr 1 1 
( ^v ) *ft *t tor *it>t &k <fl 3ifc cN if ipw: i^tal 3ffc 

sites ?i% 5wt it ^5 & fee ^3 gt «rai5j; ^s % drff % 

fid%n«tll ;? II 

^nwfinrsn ^t 'psfifronftr?n n «, it 

( w ) 'topi?' sjifa; ff i % ira % w it fee «) gt frci, 
5>r wi if! <fiyr w feral 1 1 

( ^ ) sis % ?«ir <rc =5 «ih g<r wqiwrni if &$* 3ifl 

jRr»i,fer wt ^rrf?^ I Tf 5j«w-5 1 ll 3? II 

gsf ^KMifn^l^tn^ ^m ll ^ ll 
( ^a ) 3*ilfOT mfci; tft ^t ^?5 ?u if <wt sect ?t qpft % 

wh 3 bw T?r»i,fee ^jt) ^rfr^ i qr 't^*^ 3{rf?: % f%sr st 

to «a) 1 1 <nt afc <5t § fas ¥1 w^n? =rr5w 1 1 

( ^ ) ftrcfr£ % ^raat^t 15 vtK »it? % nra# to*k wi, 

fee^ I ?e & >^ w ircr star 1 1 fff w ws wr «i% ^ifs 

:$ srgg> «& II n II era ^?5T: i 
3rsTP*?rf?rfe^m t^t^t: ifbBtffrai: i 

55t 3P7FI 3 StS'il 5-^1 1 €l T^-T? ?t f 3J"fc «TST W (^WT, 
3V-3IT--? S *rft f, if «tafa»i teirJtf i| .•«-:; STT^ril » 3^337 f, 

?^R& i?f <rc ire rs^'i i II 3Y- ^t II 

finriftT'-T'TOi'Tfsrf^at ^gcrfe 11 \% \\ 
( sijfimrct ) ww 511% 51a:, ( ^33 ) w k %m <h aiRJl 

grer, 3jw nrar <i "ifr sre7, sirfa 73 arc siif-'i *sr # *n*% 

3?fafWl % jftir t *?=i\* ^ jt bum 51 <3^ar III 3,^ II 

^S^nnmipiBW ?rn isciMs-^iir: 11 ^ 11 3isr ^rms^iPT: i 

5% ?: w.ss%. wmnw. 11 h 11 
JWl *# f|crer«Rr % srar^^w: g-«t srcm 3 n^? fif airfe 
q;s!t 1 1 ?a% fi& 'wrot^r =iw <fta* ai«ipi w.r swhr ^ 
I <&r »phr, aii w ^ 1 1 ?*r si«ipi ^t an^ 'am 1 ?'?' % pn atrc^vn ^rensr: +<al ^ren 35^ i^f sfe i 
sang: §*n : ^f?tt «raar ft*it fa¥# ■h^'U+h+ji^ii 
MfeuM wbff s?r: ftrcta: *rata?ft ii 4 ii^* WJIJ| -^ l 

iR:^resi^ w^w ""i *i$fl*M)w^>iji*d+i«(ls li K ii 
fe^i: <rt ^qtotg^ma^sr^p firesrr 5rch**n: n $ n .. 

^PFTOITWft ^TTUTt 5?g: SgrERSrftraSTCIonn II » II 

%i |, *=rai) itr % ft^i 3 qfer w wS amr ^rfl ^ I T>n — 
(0 airp^(3)t(ridi«), a^rsr (q^nr), wsr ( ^ct %<m ), ^rer 

(5(1% % TJt), >Jf ^ (frista), >T^I ( 3=TE3 ), ?l 5ft5T ( 5^1 ^k 

<cre f^t ) i ( ? ) srqrf ( t^ct Brosrr ), g*r ( ^rerc ), <sftc 
( ^ ), ak <** ( «n*R ), fri* ( *h % to ), fren ( *nlW«r ), 
+<=n+H\ ( ^ <si sra ) *r? ^ro I ( ? ) «jwpi ^ urf, aspt 
( afSR ), firck (ftw ¥t are), anrcir ( wznria! ), ifis, ?«t- 
tf^t ( s?5i^r ) tt starr I ( v ) ■Efaisre ( m*n ) *?tw (?^ ^) 
Hffqnf ( «rr^ ), qla js ( ^5 ), gwrarars (irtrf) % ^ina q%) 
q? ■sftir I ( y. ) T?r ( wi ), ?*°j ( \%<r «ira, *M) % #jt ), 
fitt^ ( feitsf ), ftjwr ( amrs ifter ), siswito ( mam ), ^R^ 
( 5ta), arsRi (■' wra=T), q? qra^f, ( ^ ) iwfosr ( wh%3 ), aiis 
( sfare* ), 15>P ( <w$t gairer ), nar ( stJI ?api*ft ), qirefta 
( 3«r inste ), bis ( i3rat sfcr ), 3#i ( a#ri« ?t sib ),g«tr 
(siurcntir), «wf ( *ns ) is sst i>r §3it i 

fe >fl% 1 fe: ?«^ arai % fe ft war wh si *rar*r ^wt % 

?g ( ?rar ), *t»f^ weftc, =5nf¥tB, 3frsft ( ^ q^ ^t it? ) 
^C qrw ( ww ) 5fta ft Jtasff % ^g # ? II v» II «ro 3 '} qwwht 3£ 

at* anrat #1 *?& I— 

m 5^5 §«f <T?ts ftjsn?^^ gCSTC % I 

*ra&r gi5^tri''mi = !J ^si ^ ^prffsi Bmft fiH ii=ii 

dw*a*: srsrw srctf efarraggra 1 fer<j i&r i 

^nw «o^s fas*5t; «*tsi: saift sri'fiOT ?rw ssrfor ii€ii 

qzla ( TOra ), fito ( =fln % i* ), 3iwr«rr ( srsiFsr ), g*OT 
( ^5R ), ftrj ( btsrt ), am ( ?%cr sot ),g»55, <jfi («rfirar) 
3*1 ( #^4 gwr ), *wzr ( =#R* ) ?=r tra? arkfaqt * tow 
TOpr itt ^c =^yf w &rr <trf?% i f « =f_"r ^i »ra *t "fls^: srcta 
<it aiTRT ^rtfn: i sifa <r s>ir% & 15 tr* ^r ^tct anr aw 
^rf?^ I ?s a^ % anm % ^¥ ( ^rrar ), few ( skI * i#37i ), 
wte fa ^^rBt^feqi),5s ^aiksiwifajnT) hhskt f IP-til 
3irs>ri qur — 

58 ( ^y ), apjar ( firara ), Sjt ( iftar a« ), ^i^tt ( ?re 
i?tf ), wtfkr ( ?kr wis ), ^fiTsre ( ^tflar ), ge faro jfar), 
atsr ( 7?nft ate ), sfrrlM* ( ,i>frc jw, g«if«r ), tf*ra ( <ra ), 
wfiftrar ( 8^r%a ), ajrs (siara), qrwrcsr^X *&c *t sra )i *f 
=*?fc? afraRnff w ^jf w% ar^nf ( ajinj naff ) % fas; ^rr 
=?rft^ I srsro srck t* la is) »irfa$r w a;ft ^r?^ I cff § 3K, 
t&s, *<n*r, refttr, $¥, iiw, fror, ft^f%w €T?gs $f%rf, =rs 
Sfeftf I ^riapjawTB^^S'iRWJttar'fl'iai'f^ct^lU'-Hll 

swfiiar ( ^Jf%a ), 3PJ ( 5wra ), nrw, la ( toS «r ^a 
fSW ifr & ), 'arr^TTO' ( air* w ^ ) ?^ tow ftar w St Vo -<«<bti' fg3T [ Wo ^ 

%n sfrrr S criifl ^"i foam =if1i *mii*t, ai% sira % f? 3 ft 
g«r srcrar =5rfs% I 
!rt 'itr — 
jj?«f ftr^# ufr^Tft f S Stsj ^ <Tg?I*rJre:f?T3 PTI^ II U II 

aw ( =itet sn«n ), fttn terafire>r), ufo* («iw> slfcr), je 
( $s ). Bisr ( tsral ot-7 ), B^;%Hr (ircfos) ?a% ^i wi 55 ^ 
*rif& 3)r^ % |vt 3 ferw: omrar ^rf|^ ll?^ll 

T^r^i S7 — 

wrw=i ( wn ). smrefra ( w^r? % sii^t ), ?^ ^ £t % 
<ral % w fi fo»re<; aii% It 5:3 im =iB ?;ar 1 1 toI ^r 3^tPi 

5fTT?^lf SIT — 

?.?3t ( ^rsr *f?> sfrsr ), Stsit^t ( ^u? ) sik js ( ^5 ), 
S^ ^H? 8 *« 3* &q 55^ It jt3 3B jiar x II u II 
ER'^i qtir — 

<^ smart crsrc-T.w 3"T fff^stRgq- fWorf^H ^ 11 

SBfl SpTK €t 5?5! ( CT'-TRIT B??'t 3tk 515 W-! ), 3^t #5 
(FSal), *R> sfl^t ( ^'STC f T sfra ), ^TOTO* ( qWi % %m& 

5^ 1% ), %mm ( *r* ) «bl 3K* ¥1 prf, sk fo-: ssn; (fasqS 

*R5 *CT SS'* Wt) STO «!q q^rm SW^t a js wr .'uictr I ilrdl 

=?fc? 5i qui— 

?«fftre<t st^ff?r %q^awt f.ssfa'jjpmr 11 ^ 11 

SWISS, JffStf^) f% *T 5I5S ), 515 ( f^ ) SlOT, ( 3TC1-- 

»rtai ), fistst ( ^nij ), ^iw, ( .Kg air ), qfcw ( $m<m t& 
11S ), q.w'K (9.j;^ <i ®?), k astsi 5E1 a^ H5 bs> *f3 ( tl ? arc 3 ] *3rawm v\ ater ) &K si'Stes ( TT-^rfsPF ) ojb airs^ a«rr qwsr-ft^f? w 
ar»ri?t ct^; % fiff w ^resT^t % 3?rt to 1 q^s 3ir?5 q-'wrw (=: *ft) 
S?r qre w&r ^risr^ i qra Ccnr ^w ^rft% i% *s sfa't >rc ftc- 
z;t sir i *i5 a%q jcs *rr =bi ^s q;W % Rs% ^ % IU*-?^ II 

q^-li JJTJT— 

iaranra^ hot- gwFgg^Tj^sp^sr 11 *.o 11 
atHsara % qg'i, wt % q=ff; -w 3?k si^f^a? ( *Pk ) % 

Irfj s&t Sia % vt'1 r W. SK>q( H". ^laif^ ^r* JCJTHTB H$ I 
Wl | I 83*1 HW C 3i335TO?8I> XH % rftOT <;;![ JTR3 t II ?» II 

*fe?*ii arm — 

^® f gpn: Jp^TC *RnT JniRTCfliraiiSlH f^T I 

Mis ( arf'i % ?r ). psf-t ( jsfft ), g«re ( ^rcrc ), *tptt 
3T5-, ara«i ( apwfr ), 3btb ( cyr % *rN ), jra ( 1^ ). <rgr 
( 5f^ ) start r ( are ), ak q^r t vmt ) s^re: 'si* 3 ' ( sKi ) 
% sm ifiwi sSr 5=1 ra< tiw 5).% <jranjii % iV*r 33^ ^t I ?a% 

^TtRUT TC?I?rf l|?Cl| 

w|srgwt?rwsffffiiT? , 4t'T$a'iftsnr3r?f: 11 '<$ 11 
aff^rfinr ( aiestra %% 3 1& srS q?r3it ^r iw ) w^qrfir? 
( Jrafem *tr Hi* ) ?=w *Rr& g s; ts?rrc ( arfr'-r *i?a urt Ml urc 
^ fa»r *c*% ftnsr q* q"w &rr ^r%%, fe ^S *[?, 5ft, rqarat, 
nftg firerir « w^rc «mar t ) 1 ^3 Mi jrjt q^% Sq wsr % ^rg 
sr jito frar 1 1 ^31% 1* ait ?a ft^sar l.sswitt §;rr ^rfe^ I ati^r ^55 §k v ^, ^a, *m afk nsrr & ^ ?%ff "f! <wh& % w»r ftar « 

% wr Sisrw a<r **% *> ?mw+k to $&t ? 1 iff it 1 vpt ft 
>fl irI Stbrt ^rf& II ?£.l| 
ssfterai 'for — 

5ft % ajr& ^ii qspsrc % wi are S gtw; $z <rc arr^t & <ft?T 
<£l to war 1 1 

fa jrargf *r^gf *rsrHf ^of ^Sguaga^cr «rd iro 11 

¥ 8 ( 5 5 )i ^raf^r ( w^ )) ^f (^)> ^f ^ ^ *' ^ * 
as ajfc ajra ( *}sft ) 3 firem aar^ % ^raftw to ?ia I IR°II 
4*l«=ii jfti — 

^ ?raif *TpJ M^ sref fsTOTS w ^^b ^ 1 

*gt f^Ttft ** faataaf ^ firer^ w» hto ii^ii 
ak aik star, Jrp; ( #55t ), fl* v "P 1 ) war ( "^ )> 
fipns ( 1 =n'j5, 7=5^ >r ts TOsi "sa ?rar I, fcrafl a f^Nt frorescft 
t ), %%*, fi ( nrq m ) ftsrtf vs, RKfasr ( (trsft, ^r# 1 ?r^ ), 

tro* qrtf % erv &? ?iro *m 3 3msTT5 t ii * ? II 
«&&*! 4ht— 

i?fl1 jr^ft wg* 1% g *nfor* *r#»rt «r*ra 1 
1<f ^ fag « ffag^i mfaaTtrr stoi^sr^: ir^h 
sot, gg=?"t ( ftaw ), n^E ( g«|5l ), eimt vm tfi h&ik 
( mttt air* aifwrar — ate etK tfta "53 *t ^tit ), *fam, ^tw, 
tit *r ^r ; up? w «ft, u^ar ( tfur ) ?to f%5 «fi *?t *? m&m 
(m ^\ to vm 1 1 c«r *ji & ^a- ftg: iwr ^rar | , 11 ^ 11 ?. swr % ^w «w* ire w aiWSnil w !Rf« ^r^r ^rft^ 1 

^^rr ^rft% 1 ?«% 4t ft? *ot ^rt^ 1 4i ft? i$ w. ^« 3 % sr 
?t «jwiN«r fl ?t 5«3 Hto ftsr ^ ^ift^ 1 J»w tf uriff «%{ % Wo 3 ] <i»l«IW^ jft 

S4«<ii %r — 

^ *pto *pp: sr^t ^^Jf^ BTOft"PW I 
jflw ( »tf ) % ^pf w *ro1 % 5T 3^ *rl % sri ftar^p: 
ainsr % toot dt fewr 1 1 !f?t >ft 15 3 ftf % =fpf % er«r <# 

^■teri ! twt — 

;nfr?ra =^358 jai f$r<te3n*rt ?t*£z: sr%?;: II ^ II 
'is' ( mi?: ), 3W3 ( mar wa ), ^^r, $3 ($s) 5=1% *$ 
sK sft if foam ferc >r atrm h ftrc * %r fetft I H 33 II 
qiiterei Sim — 

ftfd^rai S'p: sr?& aiSwmrwrewsr n % ll 
srcWrra ( 3»3tre ms ), gwrs ( ^rere ), ^s ( $5 ) 
TaifS ( gars! ), o;ar ( ?api^ ), 5ta (5% *Jta, wa itfr), 
3?ra ( =tfar w ), at? ( atiK ), On* CaffT qra), toe (ism?) 

I ), s^w >i\ 9 fearer rr f<3si t^ht^ Sam% d arrcroftaar 1 1 
Tfi Tt qts% % fa% intf fear aqr ^tff^ II v II 
5s?t«?i mir — 

jh**t ? fts to? ?r^ g ^r^for ftrsHaf ^ i 

tot, *rf sfer ( fKt 3?k ?re ?^t ), =rasc ( areruw) ), 
5Wf srargr ( *fk 31k star ), ^Kre, f&aftar ( fireft ), <siiw=tft «r 
ija, % ^% ^o? ^t ^r aifc la (firs w la) 3 (^ tft la ^Pit >wn: 
«hh »rr»r ?i ) firaro: «rw ^%<rra^ sra 3 Si tot ^rfs^il^ili 

Brtr^wi #r — 

iaro ( wsra ), to ( >nrrer ), swa ( =fta ^na ), %sj ( £s 
%cf, atit %a ), gn ( wa w %sr ), irqWito ( g^ft^ ), 
appro (?r«), ar«t ("jsnft) ft^ (53 fWj), w»>r* (^w ^, 8» ^«.+«*fedl [ Wo 3 

fa<TTS<rRa?rc3nnR 3T!T»7Tl5^ ^fe*IR *?} I 

fen ( s^a f^ ), sett ( to'^Tr srftsrr ), %a« ( sra ^cra ), 
lis ( gfc?3t ), fr-st, '^faq' ( Risr ws ), |jrf ( ^ ), j^rraqs 
( unrS «) sry ), jit ( srT ), srret $1 ^if, wa ( snasc ), 63^ 
( pusr ) ?=it") ^r3 V. mi t:h!R 8q f^t *r rt=?i %) itK^t Irra 
prft t i *';% fear s ftrft aik sar % Jra'izr ^r nv% ?dr I ii<»ii 

3iRfuRf air frssri qiir — 

freiJrsnsjj* ^iw fs ^^ :r ^g^rrs u*n i 

5P*7 ( 35SSI ), trssr ( K-.r^"l ) 3inr, apj ( $3T ), ^3T 

( 'gfr j'-tfl ), ;ra ( air i, p?^ ( srrBTr'i.-it ;, ■pise ( ^rr ), 

*T*KR. ?=I-W TRI S 4w SET 3<T qiiif it Sl'ltf, zvi% =rs ?iai 1 1 

?forai i"rr — 'raw ( kot ) <« iVgim ( nroiH % <rei ) *c w? 
<ite*R T^-Jt \i i% ?w =ts par I II ?c ii 
S-^a'teref q"m — 

ft 'It ( wrw ), brspr ( kit, <rra ), 5»T ( =irn%s^ ), ata 

^Titeri !itJT— 

<ra ( a^rcra ), aP3 ( ^rtbt ), b'w ( 15RI ate ), 3PW 
( sdft, <as ), aftr ?%a =5*r ^^t <trI «f <1«« *r ^ % 
aft: * 5if^ ftial 1 11 16 II 

*ra ?st^t i 

■En^sr^if^^auraaraRKrtft^ 3rnw> f|ensl«i n?»:i fire: tw ssffcff % ^pRr s;ti%*t ^5 ^ Cuil » sra *rc% ?t3 
3in7-wRt =trtr ?raWsaire: ,13 II 3W ^3«It5«THT5 
?fer 5 msssr wrwrircr: 11 R II 

?B% 3JPt 'qrt^R' W 3J:*«1 fi& *(ft EffS 3t«qR W 3RtrcW 

^ 1 1 w^an^t % w I II «-* II 

?5 sag q^firt^^raTfa vrfer, <^fk^am<n:, 

<raRFJTSmWT TO *MW*lcnfn ?fW B9f: I|S|| 

55 a=r S »: vt tV^r m |, =r 3i^ aj'k =r ^t 1 

fimw m =ira *fi ft^re I 3th srck % aw ti h mw ^m3 
reft 5tr% qta ssi'rr ww*i nl 'ftrt^' **% 1 1 fe^pr ssft 
% »: airsnt f , itr— J*, %?, ?^r, 1^, 357 3jh; <bs i 

<PITql % 1H ^faii I ( ?^3 aqw ^t *EI St? « ) vmt qit 

«#i 3 $? faTjr I in H 

fiiwfyi sKrqfaft'RigKn'S'n^jr: u » u 
'5: at fr^r ^1 1' 1? sft $5T I g-& i?r <K war it «jJV I 
faSK & ^r-OTft 1 ^ apif^ '^fT-^T^' 3 srretr 5?»t II v II 
srafiawtnutf mti ^3, <?*Eta^^ift?raftjjer%g srtTT.-, 

^8K?wi gfrifrfa, fiatspt qfg*n refar q>ia< mifi- tf$ "<K**i(*<ll [ sra v 

% gtiRr?f jfoftcf ^rnrt *wx *mfs?r *ft»ns, ^r§Tjf3> gr??nn 

H^J 1i3 % ^T ft »^ ft^t ^m, 'sftjJjRt' ( «F3fl?S ) Ta % 
Ivf ft ?£., t«3Tf ( *st 3*ft ) ^ ft Y*, VfrHnk ( ^t g^t 
cftS $3 $% V=T qBhlS^l ) SF^T 9 ^o , 5J3T ( f^ ) % <ZH 9Sjq if 

?c irarc %, $a^H ( «|* affl ) % gre^rr ft f^rn sfPT $;, ?g 

sumr ( 3t?"i^ ) q>t fircfti a?k fe?a; ( s%5 t%?rl«r ) ^?r % 
X\o if'Ji, ^g?fs ( auraam ) ^ % ?^ sfstc % qfr, atsr ftfa 
( alsr^ql ft ft^r fafa ) % 3p;i ?$ ^ttn, JTfr?«r ( *$$, g*rr 
I«r ) *?i ft \°, war 3tfc srfa^t ( ftremi ) % *h 8 ?a 3?fc 

<F*ft ( SWT W tel ), ST^==fft % Yd SPRR ^ q>T f I XV mER & $00 

f§fcra sftiT 3* an& 'i II * 11 

<^fipt«RT*raT sftr (Btog^^ggsTOJiiftfir li^li 

ik\*& Mr aMsptt % »: ( stiff ft ) ajrsra 1 1 w— «fa 
( ^sr ), ija, sr^-s^r, tR, gw aik iaa II 5 il 

WW- WnESWSrfa a^ *WT 11 o 11 

'wr ¥1 tK i"tfft ( strfirai ) I 1 qir— ig^wti 
( tig* w ?i% <KTm & sfRr |3ir wit ), apawra ( ®z x$ m& 

fcjr wm ), fira*ptre ( sl& <w*Jf % f^rc ft^r jar wt ), 
*>mwi ( *«§& <J5i«i? & fi^iR f%ir jaff wre ) x* iHI *Ft ?« 
«ret ft 'wii' tf«r I, 'B5i«i' wt :nB I sn w % wm a^iR 
^ «tar t H * 11 

qgft? tNHWw fefa, ?rtpn WW! *ws > ?<r: tfkr: 
■Bior. «bth ?firn e 11 <BTT"ft % 8WT — 

isfr 3 «f«nf sraf ^mgfi u fo r wi : l 

%^h 3Tsf»rtsraTfer *r *rk: wjpnipr: i 
fsHfairafr *jf%<f ar^OcT Tft^tJWcTH n « n ) 

^%o(t i h#* ?fs ?rarfot «-<Ht«r*ft»frft wsrfnr u \\ u 

?a*« arcra — sst ait %z aa: I'sr sTflsw aj«rr^ *fa fc ^r 
?ii airf? fr 5*rr «K aft s? frosiT I 3^ W *frpt f 
a^a; qs«rra— w a%er 5?t sjt fosr arrfc ir <fte a* aft iftsr wr 
faaj armr 1 3% 'aw w^ ? 1 >2<r a^j 3rfrr if 3^ gcr 
534 aft ter ''J?' 5f^ f 1 ?p jtot ^ra 3 w?t *rc w% j* f^ g a; 
aai fc aft awT ft^asr I 3$ 'sfap ^f r anar 1 1 <eto ctt— sraj 

ait f EW TW TPfl 3 WW $5 ajT3 "AS »T3aK aft f%5 *%f 3TC- 
)im P|**M I I, 3% 'W ^ f I 

?* 3 sot S $5* ait 3rfcar, aj?ar 3 ia ail 3rter I, wii 
sfta sit atf *ar *t, ark tfte 3 fro: * atfsjr % arfra; a;s, awn? 
afh aft 1 1 fsfa^ '%im f,?<mx> attM; d»ft % res^ wi ajr 
fa^R ajrfsK^, afltsws 31^ iWt % 8T«r«f ait <k<(*<*iiWI : 3lft^l 
^ w sjspr as; 3R*«rj3it 3 stM ^1 $& ai«ffa; «i*ii< srrtvr 
it ^cu i ^ jWt 3 3i?r a/a ajS qr uem 33 ajS aj^rnr qm? aj^f 3 
sw =nff slit 1 ?at sran: 3T?r ?s ait arRir 3 3it«nr a:s ai& ajupr 
ajrf aK^ 8 3TSH«r fit I I II E.-?* II 

tt|S aft nt vst \ fe <Rre hirtpt f , 3to1 apr srrw 
sfTsMTfli sifoftqt &pft5tt ^t«r: ?f«nsrWt s?t<rita 5fif 

^?>! WOT! I sflT^nq a)fa ^ T?r;t si^r i? «: wtf =kt w; ot g3ir I 

'stpjj ( ?ra ws; ), ^ ( ?rc1<: *'t wi% srerff *frar ) '-w*i' 
( W3 ir n$ % ^k % te^ fltTOl ) 'gU' ( s?jt— hh % fi# 

*gfB«5P ( IT iWt fiRT "31^ 3H^ «t «KT te 3I3H? TOff I, 

ss% ftraRtr "st ^ ^ ^T5sr) '3j5ifa' (aj?f dr 3 fprerti), 'jeh' 
(f s ttRrere), '*p jh' ( >srw :trh; ), 'fftjp frro (fefir <m fr* 

sisi w^t ( |vr srrft *rar ), ( ^RrciteR |«r ^r 5t>w i*5fr- 
srrar ), g« ; srf ( srjwi; ), s^i^rm ( wg snww ,, q? ^t>JT 
=^rc % srcr wr tji g3ir i 

$titw. sffiiiii wrftnt farc^tan sn^rrrawTtsg- 
^rer^tan: fedfirbRtaT ?fir *ra$: wren: 1 

^tiwu 5 ( w& w ), ptsnir ( qs'Rr «r^ war ), *nratar 
( Trfi^ffirar ), fa^nmn ( Jrafoara; ), 3trc*n ;to<t ( ssr tfter 
% far tmuft ), 3J3sjre^qu ( sts-stfe % fes 3<rcjttft ), ftrct- 
ft^ftw ( =?h % frA aq^ifi ), 1? sia wit % «Rr snf 1 

Bftft«S.U|4iiWJnfJuT5afr f^lfrogai 5% f=t^; q;iT[?i^)T:| 

ftsErfts? T ( f|^*1 =TT5re ), q? g 1 ^ % ^n <vm ^ j3ir 1 

3fa«*TC<lffrr. 5chfTOraW JJ5I«JT5ift'lt ^fT<^ < ft 

1=ifa^5ik sfa "ra^: wren: 1 ^3qiT'-w ai^Bfras d%-w«frw ww wt Sn^^sfrar 1 %m*sr w * us 5^3 w ^r ajrar I, tIstto ?rst' afrar ), 'ip-TOj- 
"ftt' ( 13 ^ ** **^ "«r ), 'jpriroTOli' ( <J? * fci ^ 3ta> 
q*vr *r«r ), ijjiRft^ili ( >$toto; ), if "flitt tot *fto to III 
*i«£<: 5WW5*: £wc*r s^*: stt^ |Rr ia^: 

^ra?r ( *stwt % fi& ficreRl ), **ra^ ( to % fe% fprarct ), 
stost ( <eto % fi& fprertt ), «w ( 59WRI5 ), wts* ( »rar- 
^3 *r>"i fori* =rra ), i? in % TOr 5tti to I ii 

'<iijirew ( ares? w strt w% srrsr \ 'snsiraTO' ( *§:* 
4\ ^t ^srrsir ), '33:? ustto' ( to, swtf , <rorr <rc 35% 3i£ 
wli: ^ ^^m %\ srra ^ to*t ), 'apwc srerro' ( apfi <et t^ro 
?i u *r% ^rar ), q? qfa ft tot wr to I ii 

srrfarcrcarmt ^ttcttto: sirrcsrm: sraiptm) *w.- 
"TITO ?i% 73gq>: WWPT: i 

'tflTOt-^TTTO' ( «R *t*n; ), '^TORItTO'* ( "Tt^T SITCH. ), 

'35tR*trTO> ( %ft ^bto *rrsr ), '^reiiTO' ( safcrro^ ), w.- 
5TTTO' ( 3irg * foiro *rrar ), *i? tft h tot sctjtto | i 

antral w^Pct i tqrfe^fepH^R^ CT ffim fa+ W 'M t- 
ip^n^rtWRt i m^rf ia ^^TT?raira «Mfra u ^ n 
?h srerc & ttos nirawi to?t 1 1 n?mre % aw ark 

<s<U<»l SW<T 3 *F? TTO TO | I f* W-H3> JTSTWII 3 TO-S3 3F- 

Tit sr& wrai ^( snw a?r*r iR^r i rs srarc « <rfa af *wr tost 
'? I ajsmt 'sflTOW airfe *im *ns <rera ssreuRt S h u^r 'sfa- 
iV airfe agr its wit S to-"<s 3hto I II ? ? II 

g^nn^Wf ^rrq^aTfl^fiits ?^»nt> sft^^nt^ »r^f^ (s) 

»^ror-?»nTO-^Rrt ^3 %tot ?t Rr?r«5c w^k *i ??w w 3 
*K% ^rar I #%— sita*, w*^, w, fl?r^r, *£rtta% sjl^Rnal, g^wft 
( <jjl1»ff ) Jiiwif, *aWt, 3ik Hg^; ( gsi^t ) ^ $g sft^qta 

(sffaW**)! II 

*rgr(^?r n ( v ) 11 

sfiOTt ( eM^rfl ), <w&tw. ( fsft ), 5Rsr ( «•?* ), wqitsl, 
stared, grsra - ) ( *ft ), *tsrnwt ( fe^tir ), Arena) ( :?«:- 
=psrs ), <tcot ( ftsKl ^ ), ^HjiKir ( f^^rw fipror ), ^ 
vs if "At 3t«iH 5r"r S ( ^fcf ) ffe *&$ <*& I II 

3ra-fs-s;ft'5T-?resfT5T-^ s ?if%^f-^t% | irt-^a^-f^:- 
fo^-l^ci^r sfa ^^rnft s^jfanrc wife n ( 3 ) n 

qm ( =iuk jtiit }, js ( f^ ), ?fer ( ??<i ), =re ( si?T- 
;pr ), 3riaiw ( 3rala ;, ^(hit'i ( $ z*t )■ te^re ( ^'rar jjb ), 

fel%^ ( «R3I ), IT^al ( S3 W ), % <CH S^RK '? II 

g*t?r (R5h«t), 3)% (sir ?'i irerc *r t via =frc 3R"i), 3^5 
( 57.<re ), aifeig^i ( ffe^rfc ), raw ( smrs jfe ^;i ai? ), faira; 
( =i\m ijs ), ra*%s ( TC3 ), sifcRt, sif siMi ( ?.p;i ), afk 
otWi ( wiRret ), ^ ?h ^"h ? II 

" 3"*-" iTO'f-sf^qo'iKrg «r-a «if r - m^jsr-^ra^- StH- 
fs^ -5f.5T?.5iaftf<r B&nfa B'ttT^llfH srafar n ( !< ) II 

ag* ( g^isl), "S'l't ( fi«W ), sfiaw ( few ), a^g* 
( qisr ), gii»ir ( asfis ), ww ( fw® $r % ), qra* ( '^pr % 
$b ), Bisr ( izpft si«r ), crc'g ( t® fereg }, afrc %^& ( ot- 
to ), ^ ss '*rntf*t' f II 

?ft ^55: <CTlWi: II [ \ ] H 
ftorat, f'T'JBlg?, ^ ( =5ft^>r ), ^aPjjs, >4>fo ( ate if «° » ] igmm. K% 

msm ), apss^re, rtvz ( wet firc^ ), 3prei3T ( 3tswh ), 
hhw+iRt ( fiwr^ % sffa ), flg-Stire ( £fr ), ^ 5s '«S<*#p 
apri<t 1? ^t^ ^ ari*=r *9ro I II it »: w «ri 53fr 

WW*I t I 

srar ffw ^jfsTift st^nft wfar 11(0)11 

i?H, qptft ( *BR ), 3#I?W ( SRTITO ), «T2TSItfT ( WW*? ), 

TTPir ( iirsrct ), 8)vm~«rr ( sibji^t ;, re»w ( araqwf ), ^lftoft 
(*5^), ^osr ( <?!?£! ), Sims; ( irhranr ), % W *w»' ajsifq; sjs 
instil 

sm ?fir s%mfii ^nqrSr s?w 11 ( c ) 11 

=?f^ ( bis =5r=?:=T ), 31 ( Bios ^m %;r ), q?re ( <rar*r ), 
35ik ( ^a ), up; ( gft?5ft ), jjfasr ( Hsfrer ), wfetr (aftFasjs), 
w*ir (rrr; *&%), ftrar (t%-<c S5),3ifr s^r 1 ' («ra ^ qr fircg), 

i tudt; ift ^T ^fii ^nirar ^ssnfa wrfer 11 ( « ) 11 

alter ( sp^na ), ?gij« ( {<$ Ml <s? ), wg % ( gSfsi ), 
fwst, :rrar ( tanra ), rcscrci *r«c, $s3 ( =fitr ), vniy ( wj- 
wff =rr srsrt ), ??a'i ( «i?l sirfl ) www ( sizt «Kr ), >t 

3n?trai3^-{H5 : =r-5^f-i8jiraii3^a?r-f^3-ffT-?T{3iT- 
wigif i=ftf^r ^tffift piift w^jfo 11 n« ) 11 
5% =5^5: wweril: 11 [ 1 ] 11 
aro ( 3jm ), 3«hiot ( ai^i?r ), fit j^ ( 35 sires ), wi 

( ^^ ), SSR55 ( KUB) ); 3)tS%ira, £SR5 ( «|?T «TC ), *« ( UP?! 

w It ), ^rftji ( 9rk ), sirjgn ( frsik ), ^ w '5a' aiirac 
5?f % fe^ %psp9 1 11 15 ^ *t srt j3jr whto 1 1 

?. =i?qwra? 8 W *r api irate %qr I, i<?3 wis *i 
*«r >ft ^ I, aia: ^ atf $ gf%g 1 1 imw: ( viz ), mi; ( =mmp ), ^ ( ; TO^r ), fir?»r 
( qiqfq#«T ), «gif ( «w« ), gi^t ( flaw ), ^ ( q^ ), gsr 
( w wtir ), fq^Tfft, rag ( q*qs ) q za 'qffcp 3iqt<i; ^wtr 
«fer ^w *st ^RT 5*3 qitfl 1 11 

f^fsOT-ft^-^irofafrri«rin-q^«TO5-Trii5ft5i-5RT- 
=^Fftfa ^JTFt?iteuft *nrfef li ( \\) 11 

3jftnqqr ( aster ), amqr ( q?l 5*? ), sraqraqr ( wot ), su- 
ffer ( 5H>?5# ), q^ 3ifr ^q ( ^ferr ) q 59 ajwRraj 'ajafsr 
3lTr^ st^rai^ tt % ma* 1 11 

"jtRi ( #* )> 3R?r ( *ft it ), aires* ( an^sr ), ffer- 
( s?£i ). are*** ( fo'-rer ), «sw (. sm^i ;, airc<qq (aitraare,, 

«rik (*^[), ft«T (Hlk-?*), 3)K 3IHJ«tTS! (^iiar* 

jtfrc q;n?3 <ri ) if 53 ja^ 3iir<i. %i? w % nrafr ? 11 

^'^-5I3?-f:a'n®-5i^W13-WfW- ; f5iT-sCW-J?gH>-Tre5ft;. 

=q«?i ( sia ^q ), ^a? (5Rurt«t), f>anr« ( 3praare) =ra- 

u!j* ( 5355! ), ?re sfar ( sre 1*51 ), 3ik gst ( 5inu: jfar ), 
% <?a alhfSprt'fwp' 311151 wr srraqr 1 11 

3Rft? ( 5^=1 ), *r65t ifc*, lO^I? ( fWfa^ ), qigiS, T%¥T 

(srqtwsjr), fagrrl ( «»»r5 ), fcftfl (apronf), s^r ( »tt>sre ). Rl^^K-^aiTa^T ?t% ?5Wrft ft^HlPl Wffal II ( ?5 ) II 
5t% <j^jr: =ETrewT: II [ 3 , II 
fftST ( *rtt ), *^rgT ( Jral? ) gerp (fireitv), BSilar ( vtit 
fanwt ), qrife^l (*a&\ iSrami, =t«a (ara ^^a), mm: ( Smst 
W sis ^i ?itspj ^ <rrar -»:a ;, frfa ( ftre ), tVg^TC 
(sKiif , f^just ), ?SonH5 ( feat?r ), ^ ?e %n=r apir^ 
fawsr* 1 ii 75 « ■ If ^ir jair +mr«hi 1 1 

sfttlr #«it* ^^jr^ift *refcr II ( '< s ) ii 

<fw ( *m ), aria ( |fl-T ^% S rait ^t% «ifi m '■rrea ), 
<jfg$ (w?t wraa), i^rriaw ( t^r >, W ( 5m ), j ?r ( far ), 
ww ( to^ct ), g=sr ( i mar ) ?frt, ( 5°r lw? ) $=hw ( i\m 
gnr ) % ^ '* a^HR*' 3fin5; ? v t q?r^ 3ia 1 1 5?f ft Raft 51 
»!$+< g^ % na qro n ar^ ^rft^ II 

<TOTI-'IKWT-gT?re-g^r-!J^T-^-M' : 'l-^riT^- , S3-f*<w(d'*- 

inn ( <rr? a ), jrstor ( ate \ 3?^ ( %*kr ), w ( ^rm- 
flWT ), OTlf ( Jfil ^3 ), g^ft ( PlBW ), m^% "sa ( ps aft ), 
feraraa;^ ( rauisr ), ^flnj"!'; ( ^"t ), wfar ( 3?^^r »a ) 
^ ?S '«PRfWT' 55 w spr sr* ma 1 11 

!S5T-5lfa«ST-§ f^T ?t%??fqit> 5Ts|wPrcTft »jsrfcr n( w )n 

qoff ( 3?wir ); iiK', I5^r ( srcinrct ),«fear ( azrirraf ), ffan 

( 3JJIT ) *f 3!<5 '51*<JBFP 3(3^ 5ft4-srg % to # f 1 II 

?• ( * ) wtre iffqiwr, ^ jrcrasr, wpial, jjtarast, 55ft 
?fes* % wh <rc <riwrw airfcsr If, srartft, ft^rttasj 
3R?r«ir aik =rrcrsi ^ s#r ^ =grf|if I ( ® ) jiaiiai^ ^si- few *rg$tefki<Jttfa ?dmft gsjifcprrfst »T=rfej II ( v> ) n 
# ^1^: wrspT: II [ » J II 

?g ( nm ),wi%g( *ter iw ), ?gw ( arawgRr ); ^rg^r (?*- 
3<"t ), 3if> 3-rfk ( <?re * wr ) ^ 5?r 'stoAto' 3j*mi; *#f-srg 

3ft5pcft-?nOTa^ stir #jrrfir FtrtainfiT «rafer 11 ( ^ ) 11 

JJ5W ( iifl <^r ), Of ^ ( 55:53ft ), JTCTTiff ( firgra ), fl^r, 

fa^Ri (fa^rcl ^«r), !twki, grareis'r, ^'ht, ^'fa^t, araToff "t 
??r '^tqirsjsrf^srcrc u^tns3r^R-*^rt3tq«^3g?r-7^|ii 

oftfir 5$>nfa *Mtonfir w«ffer 11 ( =w ) 11 

nwfar ( arsw ), bs»?, 3i-i ( arre; ), fsfk ( ?%g 3^^ ), 
gsnrar (*g; ^^1),^ ( sif ), fas, jaw ( $55^ ), wi 
( 3?^ ), «pu ( arfl % %*; ) ^ ^g 3inwi 'fTOT' aj«irn: wfc 
8 trekr btjt ii *r?m 1 11 

"S ( <TS ), "f* ( S 3 ?^ )> WfoTC ( ara ^5fR ), *35R 

( ^a *f5=ir ), hIt ( ^«r ); firfs ( 3T3 ?kw ), fotf ( *b^), 
aryft ( spratfirrr ), sn^soft ( 3ire ), srei*j«rt ( anrrpf, ftrc- 
ftlT ) % *W '^HhiT apif^ wm if h^ ^al 1 11 

a-ftfir ?fnnftr ftrbfaiwfa JTerfor 11 ( ^» ) 11 

arer ( mifirci ), ww^ ( i«rrft ), jwre ( turn ), 3j>rqr 
( *ft ?*? ), arrest ( 3ifa5sr ), tMcre ( ik?r ), iprs (wr %t), 

3?«rf<t |Sft-*n 3 spire 1 11 ftR ( Ml* ), Rfirr ( tefttf ), fi«T3% f S ( f5 ), 3<k 

( ssft ), sre, srw; t,& ( 5=5 sff ), scfjirr ( ^ ), sgs ( #- 
?31 ) iR^nia ( Ifipsg ) ^ ere 'airPTru^TiT' 3(!fftj;?w^rea % ffe% 

»p«r-?^im ?fif ^ tiM^re rawnft »refer 11 { \% ) it 

srag^rr ( are ), % atk (As ippfrr), s^^rr ( *a; g^rer ) . s*r^r 
V rn^ ), atS^ipi ( 3Rrrt ^1 5f« j, AHmr ( 3£?"i »rs ) ^ ?s 

3jjtf3wrat-^re-wft:^-ft>:7#f-firsa : -f5W-?T^>TrTirn't?nifs- 
rwwici?&n?fir ^jnftfsTdfirc^nqmftw^a- 11 (&) 11 
5& WPE: wrespT: II [ K ] II 

s-iifctmai ( ws writ ), «si^ ( iHrfsssft X^ft^, ft«tst, 
iWr ( *jrefWr ), rag ( a?3R ), wi ( awl ), awwi'dvga 
( fatf%3 % °ar?s ), 3%ar ( arrcrfsrai Act €1^1 ), aik «ire%ar 
( aat w *K ) ^ %$ 'rad-fi^Ri<R' 3jif(^ firaf^sra % fiA 
wtWi 1 11 1? wa w 03; 'wm* gajr 1 

1% ?£tmft ^fifergonR vrfor 11 ( »= ) 11 

*"5 ( ^3=r )t aire smr ( aim ), ?*% <ra*r ( 1% )-, Ht3§'»r 
( fNtftqr-*\), apa *v ( <ai %t, ), <rfm ( amre ), if (^), 
*rifewt ( g&pft ), 3?frc C <sre ), ^ ( *fNr?, ^r *1 fa^ ), ajh: 

amr ( qfls ) ^ <& af^rai^' w? ^ fasft I II 

^•^i^re-^sT^fe 8^mfH-^nnft3T5onf% *mfk 11 ( is) 11 

^tir ( sis ), «fsrere* ( vmrar ), 553 ( smroilir ), <r5s* 

( ffairctf ), =^w ( ara ^;t ), ftKraftras ( Prcratf ), <jssft ( Srata ), $ftt ( SfsraTssr ), <?r«rar (w^rar), tzIb (qwa) *■ 

?i?i'-yi*<'Hrf-g?w'hr-+i'<i+i R*T-f s^ft-f sj^gTwri-fqtfisft- 
gnswr-pskwr ?t?r ^rtnfe fssafirasunft wfor wi»ii 
5%fe; ^tw^t: il [ $ ] II 

ail ( 5^5 ), g*wra ( qfeiRjra ), ^sfrcT ( ^ % sfta, 
gzat ), ?<ii=kiR+i ( 3R3 "sSfl ), ssa") ( s?l *&& ), t erer 
( *fzj, ^ i^ ^ qr t tNt 3?T5r ft snar I ) apw ( 'stift &&), 
fiorel, grow ( surer ), 5 a'tapft ( q;re?r alift ) % ot %w 
fejfor' stif^ irg^st ^ wm ^wt | II =? aw w srar j3tr 
wr^irt i 

i?n-M4li^H|uiif?r «$)«iIh ssfruffa^nfkift w^fer n (^) 11 
fiWg ( <r* fsR»j ), wrar ( sp^s ), 3jren(?i ( 3im si 
$3$ ), sEJyT ( 5*jRre «t sp* ), atsr (thui! ate), *fraw (, fe<i3 
*mr Jite ), aw ( wsfts ). srra*5i 5«t ( «tnj % to ), <nrr ( sqrnf ), 
mt^iK (%«s ^r %ar),if ^h 'jurors"!' zaoki is ?i ^stars f 1 1 

5115 ( ^ig^ ), agreWr ( g?gs *& »ra ), *f§*t ( *H it 
smreT ), ug^s ( gSfS ), ^n^B'] (wkib wife;;, sr%« (isrcfor) 
gpjtr. ( 3)f«r % star^ % ^ 5K ftt% \5% <fl ftf't ), "rawr 
( Srcrcl *f? ), 3?i<5 ( site tia ), fas sir Jt ?b 'gjfoftvsRfta' 
aiifo bs % ^rer *t *$l «Raij sirs f II 

s^t sfir tfmfa ^^'ii^uiljnftr a^fer 11 ( 33 ) 11 

5 i»3( 3ira=T ), aiw (3jm),":ag ( fioKjR ), v ( 5? ), *<ffcR 
(<rro <fl<i8), 3jrt (jjr), 3r^t ("fiTa), nHTa^; (fijarer), w- 
535, aferar* (<fk ate) i&w 'r*-$iot sprta; "jr ^t^T^lii 

*na*rg5qinftf% ??raif% ^pftr^^krft w^rf^a 11 ( 3tf ) li' <rei ( sua ), 3?T3 ( ^isr 5H3 ),^fe=l, fi^, sk#w (sia 
«r tns $?), 3>rrd« ( 5&t 5rh« ), sicfT^, Hpr ( gSjaft ), fiptij 
( <f& fofg ) wret yT ( ■•jTf % w ) ?r 5?s '^r-ftrsRfti' 3i*nt 
sj5 if tit wt f, ajk sfra *jt 51 nrfig- w 3 art | li 

3% im%: biw: 11 [ ] n 
t«i<H) ( srew ), 5w?sr ( 'iras ) , m* ( s=pkr ), =jrtc 
(ftjHii), qrqTTtt?. sprijfsrR (3j'fl), |r?r (far), ^ra (g^^i ), 
jp?r ( rftrar ), p^j ( vswt ). ?^re w »s 'jpr-fift^fW' afjjht 
jjt «r^t *rra 1 1 ij qi=? s «rt $Trc ^pt 1 1 

?hiii*w sflr 3%wi% sOT^Tfci T-Tfcr 11(^)11 

srar ( fermsr ), ai^tr ( *fl 5^1, scraa? (ajHan, ftTsi, 
gjjaw ( w«t ), sin ( ^rwrwfr ,i, ^re-siwr ( sVt q&a ), 
?arfc ( ?%ei s=iiwr ), 5^;kr (qn j^^t), araa€r, ( wt s^fwr ) 
^ 5s 'srofr 3i»riq; ^riai *i stri *&$t f II 

^ugt ffw sswrfe ^rcrsnfa wfor 11 v ^ ) 

srcl ( 5^j ), 3«is»ra ( qurora ), siJs^an, ^w (sisr csr- 
t'ft ). % ( fl" ), W ( W ). 3"tai ( 3591 ), mzz%t 
( i^ira^ ), srteri), : 9*3r ( ^ ) ^ ^a '3=nsp' 3|stfi; 5?re 

Wt % SIRTS I II 

off-3fea>ioiTJT^^?fe?dJiiftj sto^im jrsrfor 11 (3= ) 11 

war ( qif 3 ), arf«m«r ( arcoft ), i%r ( Isfirft ), s^rrar 

( Sg ), tow ( wirft ), wwran- ( etel *Stf ), fsat ( *?i 

%kit ), straw, sfowif, nrg^ ( jfte5 ), ^ ^s 'q\n%v si*ri<^ 

^R^JI^tl 11 JC^ K* ^<*«'fg;tri [ are, » 

MlR^T-^ITO^^-W%ST-5WT- t fte-H^M*W<l'|4)<>J+-f3Rft- 

*PBT*ftf?r ^rnft 3^gTTftt wsrfcr n ( 35 ) II 

arfcrr ( 3fptPts ), mfrr ( fetf ), qrar ( 7rs<* ), "ftsr 
( sate ), srar ( ftsrfirer ), <% , q^^ ( tfirsar ;, at»rar ( «rtf 
«* ), swumi { 3)Rar ), fwraq; ( *r4?T ), ** 5?r 's=rc??' 3)ff<x 

^srr-?j%-f<i7R-5r^-^Tf4jf-T,5ji;-'T^^g-'R-^{&^i?fir 

5fe <m3>: ^msr: ii [ c ] ii 
sisjr ( %5iiii?r ), *t\i (fr^snjj), fera (wrra fMNt ■);»), 

*R* ( ^ )> ^'ftf ( apn* )■ rf; ?3 (. 3^ )• "T^* ( <? ^ w )■ *3 
( %& ), *re ( ^ ), ifa^B ( aril =*tt3 ) % 55 'snip' 35ir?t »rer- 
gi «1 fiurt I II ii ii* ^ wr 'sim^' I I 

srir ( ste ), ^=^ ( ?%3 **w >, wwr-f^ ( nwirel to ) 
nyF ( ga?5I ), siwr ( fwft ), sftafiis (ifisr ^jis), z&l (ws) 
srforr ( ap^ure ), g^l ( fjiajq ), %w ( irasnsr .), *? s;a '?[?- 

a>rc, 315? ( w. ), ^-"w ( srfiT?r ), ?if%t ( #? ), »git* 
( arswpjH ), **r, *B"i*srfcsr (stet sr^C) a#WT (3iv»ft), «Mi<t> 

?% ^m^s&SHMifo w*rfcr II (»*) II 

feF5$ ( 3^), fairs ( Mf* «r "us ), «r« <M), <sffo (&0, 
*?* ( a%? ^O ), wm ( sTcra=r ) 3rawf ( ars ), aii*, stwt 

t. ^rr — l €tJra5^3 <tent*^ fii^' I <*• fsre«5 i ( "tens ), ajftifc Cft^ffet ?ft^), ^^'3^'3WFi;*ifT?r 

fa ^1 SXt^ «K^ I II 

?ft^fHt!pRtfa ^WPttfH^SHiW-Ilft W*fo II (tf») II 
ft^RiH^ ( OT3TO ), g^Tl'f ( fts^I ), ??Bt ( *tf *^t ) 

fwfrw ( sbI itktt ) i^Tog-, ^raat, : ^^T ( ars ^^ ), ;rcrfc 
( <sra ), cjsr, ( siil ?f*PT=r't ), nf^ ( g*5??l ), ^ w 'smwfrer- 

sft-nusrooftSlr #*ifa ?res3TJHifii w^Scr II («K) II 
ffer T?a^: s&wi: ii [ £ ] ii 
itacft, Rajsi-qjt, =r*r ( ^firar ), ra^rs ( ^w<£t ), 'iffc 
(si?), ur^, apnfcr (3Iwr), arair^ (ff), 3Ftrat ( <% ), 

'^r ot' star 1 1 

jr5-JTg«-^ftTj;jlt^?r-g;^tng-3tVT-JTR^-f&'>f-?ITO-3I3n 

"3 ( 3?5 ), "3^ ( 3^?sl ), *f*rc ( *5R ), wraw ( f«W* 
w rii? ), smns ( fuf i ^r araw ), aisr ( qspft ^re),ftfa> (its), 
Spill ($<* fWg), 5PB<r (wtfl), arsrr ( >jtI§ ) *r ??r 'dtfe-prnw 

#ei ?Rt ^tJTTfit ^nwraifa w*r£a- 11 (*s) 11 

an* ( w® ), «s^a (^ma), ^■sr, T?rq; (<rerra), jr' (wr 
%?r: ) wrot ( fa^ra w lit?; ), ftrc.T (, few ), sis 3 ( ^afea ), 
w ,< M i a =s, apftss ^ ss '^?HT?t;i=T' a?ihi. ata^r qn m wat II 

ssd^r ?fir #mfii H^wwifsr >rerfo 11 (»=) 11 

if3 ( 5ft ), %s$ ( Jjj ). aiftft? ( ^srt ), w, =*<*, sniWT 


( streft ), JilaWt ( *? it ^jrf ), ^tfor (^zuriat), m%ii (^fjrj), 

3RTrt?&ft»ft (fH^i) ^ ^ 'OTT-WTPP Sltf^ H?IT 37T5T ^ I II 

fatsre%^r??n # ?&nfa snrrermrft w^fer ii(*<s)u 

$?5% msft, srasrW ( sratstft ), asspihr ( isreratTO ),3i»mrr 
( sftor ), 3Rir ( fijs'pr ), forr ( stfsret ), 3iftsr ( $z& ;, 
=rrsrs<*ft (^rtsi), ft<^5%^W'3r ( fircg ) ^ ^a 'jraRtrw 3tff^ 

?t% qg^: %MI4d<l: II [ %o ] ll 
apjar ( firak ), apwr ( f*? ), *rrai ( aifaar ), g^r ( *rsir ), 

5^rr ( aiTOraar ), ^ft^^ft, aifrotr ( sraratf ), nvgronff fti^r 

( srisqnff ), ajfc 3^a^T ^ 5*r aifqftr '?-t: wpp" 3[*ffii; 57 ^ 

fecial % 11 4? qf g- S ^rr %an sp?pr m 1 1 

?fa Ma*'-i ii?ra"F?jf*ra»T>?r q^T^F«^i+,Mrai:, JT^^ri ^ 

^nirtf 38froft^i5?T3nsf sTumaT ^frr ir*ii 

?e 3*kr % ( n&e s&i % m=rf| & ) qf? i*t (*«• > wim <jw 

ft strl f, cS T^ra ( v ) 'nsrawp *ft el 3ir% if 1 s^ witm % 

siaw &zzm 4t 5? i?^ 1^ f ii?vn 

^1^M*<-M^ ,^iri^i%g ^')ij|w fgt^tnr°#rqf?gT: i ^w4t 
3FTRgTf,T^in^f% 11 rk 11 

^BR- *fit SOT Jiff t 3|fc SfJtT »ft|- S fi% 5tr 3J^ ^t »I|yt g% 

srS nil otu s^a 1 vsfoft ^ at *tf 3 ««q *l aft* ;j fffr fearc 
% iff ^ 1 1 q|i i* fsRRr *ft «?r | ?? *fi?t sfe^rst % e^«igK 
=*ai% % fe% I atl^ a") asjw 3I3BR, gfs 3 fagot f , 3T gfemRl 
% i?.^ * *rt 55; 3)sJ ^t ^n^ % fa^ gjri* im\ Hull 3fo V ] ^PTR»t £? 

trcraTT^fferfir ii %$ ii 

%q sr$K % ^|t go; 'iwm^ aim' % a% aifrrasr 31s — 5 
tnraq, ! ^ <?r sr wm ^ si?f ira 1 <Hffe % ft ?^ g 1 ^ ot i?r 
stpi) 3 str-tr an% f 1 atifa; ss; sc^r firer * ^irfl 8 ^rc-grt 
3trar i 1 ;*r sot % *°° -wt <£. 18 ?l tot II ?$ 'I 

<rgim *rniHisri:— 3?^rsf sfsprcn jtfowfa lqr ! 

5J|«lt ^wnt Wr ?rn>if wifa I 3 ig^ff SRtfcT fRT <R1 

goigrB «r?a=rejroit wr Hff«r ?nft +w^ii-!( faxiQtM k(i- 
3jp^5 n ffc^wr ?ra 11 »o .1 

?H 35R % l(t ^TCT ^'j^ I 15 557 *!l $S* ? 5R W3T f 3fT 

ftra ^ tot mar ?t 'mm if I fas hot vx ijw sjjcr ft ^w ;$r;f 
it gw srar 1 1 3% 'sn sri fit WE^gr ?, ^? 3^ %w % =r? 5tit, 
w>r (otsr) 3ik *srf % 3jg«R sr? g"RrS ^rr*r t%sfrr *r orfffiar 1 1 
59 srarc % ajN*r sc^r * *ft ^r m*t-t 3?rc ^tti" afiK dsr % ^jrer 
^grf?^ 1 3)k qfc feet 6$ n^ 5t sh $t arcr =rei, sft s&t s? wr 
n% S gw ?i,ai to *fifa ^sfl 3ffasr wto S ^if 3i*nrr ftt^f} set 
3^%?i ?^% fa% sbtc ^, ?«fe% wi sr% it girv srfas ^rar &ar 

Tit 53! 5 5! ? =T5f I ll? a ll 

g^ WTO I 

"3x6iHi wR^iff zmii Tgiw^n: 11 ^c n 
xm sioi^'jW ^^tw 5% nfirai: 1 
dwwaftsn i(fst: OTinorigsTgm 11 ?« 11 
s«n «tgm*i^mjiTb qs^rfitf g^: 1 
fl^at ^ *nwiuiI qs^wrfwfferi: 11 ^o 11 %* ^cto%ti [ are i( 

3J?<in*r, srmof <? fircror t f^i& n 3* u 

Mo--=ii*i^ g*i «pt: ^niringfTf at n ^ ll 

?taf <rt§ 5fi®g ^tmnwi?^ ^ 1 

#5)if «r s^ii q- *n ^ h fw<n^t: ll HV 11 

»: 3ilsiT *ft HOT « 55 f?^ ? I 

asm ( =iw?> ) *5i ii?*R aq qH' witl 'qrcr*i' s'w % 1 ?sfe% 
writ =£! <ir srcw *"i 'ftfir *5$t ? 1 b;# 5^ ni=r wrai ^t f fa iraK 

3J> 5??^ ( 5RT32 ) «!t 5? ^t T 3iV T^W JpETC % 'JTjnW?' 

=rt ? I wfi % ifa *>) srerc tfi r'skr % w% *m stga d«rR& 
sik ^ «i|3 aaqr it *| 1 1 % w jjfe ^iw'f «t *rc ^ % fiw 
q«im I' 1 &wi ^ m«nsc fer I sirc =i *rjJt «yq 1 w^ gfewr* 

BRfTC *T'. =5Sr m, 3JR 5I5Wi^ ^1 sftrerr --rpt * fe^ qf? (ft 

spiral fr vt ^5? feir 1 ?=r ^.TFJi *n mst %m z-mj 3jr»??<rc a^rntir 

5Rt «W5i?3B: II S II 

amia) *?raif?rahufe!n?f sm^n^iw 11 \ 11 
?fir 5 wiss? wii;mi5ra: 11 ^ 11 ?-ir«j srain a&r s>rfe 8, 3Fa:sq>T *nw airfc wff S *5R*t 
<J?f ana* <itoi sifted % fe% ^% 3 ww c^ siqfr fuaor 3)^1^, 

«?% >K >fl feaw %m, aqw ^sr, ^ib, af ia, sufg, ^fl, ^ s ©jific 
* ^<sr w ilsRr ?53r sit sircar t, w?t g^w shi i 1 3fo y. ] sjawrraT $\ 

Spra ^g«* w& % aispjR 'urarsfeik' ai^q 5"t anw 

hwt tf^i w*ft ii 3 n 

w^r if 3fffR 5^ *im im =qrf|% i ejrjR' 1 5) untr wsri 
3#r % «r« 5t atfw -wt %■ I fercr ^w if 3ir w ^ri ^ 

4)sr 51 3crci Jtr^r 3iR^! ^R'l""'- II ? II 

fR-jsnfot sr^firs^JKT wrarraifai w^fcr, <rsn fqsg-sj'ft;- 
f^t;fe-m3-m^r^'r5:-?r"Tf?raift^T5K55^irar srsfejpjjurfc 

44UW ^n?^?g'l! v 11 

wife ( arfss ), Insure qiar, (ius) *mf; =vw>. (5^1 ), jjit, 
( 3r ) to, ( trfim® ) aro, ( t™r ) 5rar =ft, ( ?Rr ) g-wRr, 

?. airfR ^r?: srerc *r 1 1 s'jr — sw, hw, «sr sjk w I 

wpt wl sjri?, ^T:«j ^w w'?, Sm =*&% #*r, sk faqpfi 3^ ^ 1 

c;5 51 13^ 5i srra; =3?r q^ w h(i ^eft 1 jim^m S 

?Rft I S^t SJ5R ^JT'cf ^3 H I *5TC) 3)f«T SRT3 vf 31 ? ScRTt «rrf 3 

ftfira 5wr we'iq? I, fe *r-7 % fe% mrn*t w % Jimr Hfsra 
tot at 3fk tft 3fEt*iw 1 1 f m?M 'mm> 5r wh u&5 s!rf% % 

*W 5T ftqi^ t I W— 

"ari} md4d tj ii °n "frsw Rf>rftr%q. 1 

Ht^ $\*<i j^ 3jP^it5[5iit firfe: ||" «?nT3f<wt il5r ii 5* *n3>*ffcm [ wo K 

( w?t ) *& ffftif *w*r Trjr ?Rt, ( ?w ) efar «r«rc 3irft 3{nfrc 
Son «j?t* i s|# q? it nra ^t ajfcar *rc# I 1 I ftf 
srarc ! fre^ ) fq^i % <rct j| srca«t; ( 55 ) g? 5?rr? ajrR% «pfi; 
( srk-Srf.fa ) ^t, ur% airi^ it srI; fes, ( Jtre) 3T?, (a mftfrfc 
fttet) 3jira; <srcs s^r S qr ^s % 3p?': *?% =*tS 51W ^r jiw 
ajrf^ 3jr?rc s=q *srarsr % 5) »jrit ? 1 % wr nl nrar ;! ^1 ?) 3W3T 

<5W I li V || 

51551=1.; *W1 ^^fasfSNfetri'T ffl?IT II if II 

arts, tot! 3flfe r «w fsfffi Brar s ^m * 3)£ot* §j aire <Jte 
gy atrfc % ^ <t?t£ m-^r 8 >?n« g r^t^ ?;a ? : -fl< wrer *st ifi 
3#8jr s 3 f?3^ qr 3if?aw: ?Rt ffi, a; s^i *w 3« t* «33^- 

aw ailwrcrS c>;f« w 3Fi:fi *tpw *m wm *t$ w^ot *k srars 
1 1 aw* sifcf, =fl& *n ?s^r «nra «=ir =?rf|4, -=n f% i\% &m it 
sfiof 51 ^ik, ;# srerc fjpro 3jii^ ^ vft e'R, *iiR a n't« ?t a% 

(n)-'st$ran3<i5?!!' — \m% sjra w.r <mi =r ?rt, £=?? ^r =t 

?i%^i5 ^t ?r t^ir. 5jw, *m<s qft 5iri%, sw «3%, ^aft fi?^, 
§?^ =?! ^ra-^ it ifWi^ 3i'wr g>?r ^.1 seftfa ?iht ?1 stmt's I i 

?. 53: <f?ra 35 star fior rit arfSr^ nrar H =ai%& 'g^'i't ^trtt 
1 1 set srerc g 3 ? <rj4 *? r <st% % *ag> p strerr 1 1 

gs T?ru as ^ sn% 1 1 gj^vtft 5tR ?CTT oq>l | { 6;ar 7?f, ¥iffi> 5*7! sr gs tt 35 slTf 
*ft aiwcni it ftsstTt^ 7?f 1 1 

Trg 3fk 3iPw % gift ^ 3jr?r*srr tt% "Rra sf 37 7rS ita | 
[ 3?P5ra g<7 7r% 7g 77 551 sg ?t7 ja; tft ajfcr *i 7?T7 7^ 
7ft ?I7, ?«fts: f=rw 7p7 7?f ft7r ] 1 5*7), aw ( sra ) gnfi 3ft 
aTTTJar 7rer 7?w gs silt ? 1 

%$$& 33 7?pS Trg U^f 3tr'7 & 57 ?17 % *STOT; 3jfcr. 3)77 

g<iji % 3TOT $ — #7 tit, ssr 33, 3,57, 7a, ftsr?, *<rc gor Trsr 
I, ?7% *il 35 q5t4 7rc«fi7 th «y77 ^% tt& 7|7 5% <pif 
irrar ^r s^foiw **% <7r7 7* tt *n? ?i7 tts ?I7 |; 7 acft^ t>t 

gs £57 3#7 # 7?!77 1K7 7T& 7?f JI7 I TTtfe 3]S7T7 ?t7 

% 3jii7 % fatr&r gT 7rS 1 3i«it<t i«fi ain: ^a * gnr ttS 517 1 1 
3Rf= ?%i?5 7i w: % <spt % 757 aiftv^irvros fil 1 1 sjniru 

3fffcr?<? 3)1* 57=7 555 3)rfc S ?77T77: 3?P7 ffSr f!7 % WT % 
ROT* 7ft 3>'7; 3p7 3JT57r3Ji *f I7W: 3FF7 «S C* I 

irafsif 'nprp 3jP7 73 # 3i7ar 7K7t % gs 33 5°7 *t 3)78JT 
7ff TOtt 11111 

7 =7 717^7 JS7H. I 35^TW7I =7 fw7*ftf5?77!TOrfi£?7 71 
QS°ng7%77; g^TWfa =7 7lf%?ft^«A^+c7qH I 

Trar s*7 *t 3iw 7?f 7*3), ^arTt 7?f ttIw srar *t 3)7ar 
7 gs 557! w 717 f|«rr 7r air? 71, &m& fis $% 7 irflf7, ntft- 
77 srate 7 is, ?77r tttt 7arar 1 1 7ft*rr<7 sr 7rar % 7sf ttttt 1 
tat srr 33 g°r 7T& turn ^r *ft tewi *m7 ?r «7^r 7?i 

?. 31^7 7t ?W, 3g, 9JS7 =73, f75K, ?K I, C9fe7 f 7 g'TTlS 
73T7 3l(l7 ^t 7fr7Jt I 77R gT 7>& S7T7 goft ^Jt f^l7 I I 3R: 
9lf7« 7T7T 7 <3T7 7^ 4t 33 7?T7 3)p7 ^1 73T77 ft I 

3- 57I7T7 W^ TlS 73«1 "6 f775 7T 31^55 37 SffiTC W 
7t^7 T7 'TTTT | I TTlfii SJT7I7 % 3^7 7?7t | I \75g % 3|p7 
^TTTit: S?S f>a> I, 3)7: g7 7?F7 ^T7 77 3jr^C f^TT I I \% tp&izlh™ [ are K 

ftir I ??t?r <srt =^rf|^ fag& fe 3ifcr sir ot ^ ffcrc ?? 5% 1 

;JhBWH5r?fftrfir 11 5 II 

sRlfe nrer tf arar 53^ ain r a$fa sir je^rst ^t * wry 
w swiJT 5^ ^ ugtij ^i sjg, guf ( $rftr ), §<sr, airg h 3^ 
=twr I, saftA wmgsR ijteR swr =?ri5*r 11 ^ 11 

* 5na S^^th; s^raf «^ ig%a: 11 o 11 

WR^ ^^T^TiH ??f ^^tT^S^ II c 11 

3Bfe*r ifeR 5.5: g$% q* tirct fist *r «r% =gra3, i%^sr ?r«i 
sift 4! st5f <3r^ 1 urer 3 nt ifm^ ^a % ^r ^^t =j?f "3R1 
=^r(s% I *j/& si^r ?=? i^iif ^1 uraS ?'t crrcr ^rf|% ajfip& ^f | 

f? ( flpr iw "w ); ^ I 1 ? sira-wro 9)tk ws^ (via 
w ??? ) afn fire girs fHW fe*?<rc zwfi 1$ ^khi ^ft^ 1 
=Ptif% *r "wr g5 1 1 va\ h^er g^s, 5*r <nj ww *ft =iCf 'arar 
=^rfs^ / ( fftps ) »i» % «r«r q^rar jair |«r, ( ftsiz ) sis % 
sra >wn^ 50; 35 ?i sr ste inn, gap: w ura, »ira aik ire *Rr 
jot, jpsfiwi ^r wis, ??t, 3?? sir sis *iHt, «t *5ns> fe^aR 
BiraR =15! <3Rr ^ri%% II »-5. II 

SIFSpftsSf TO «ffctTfS5 ««J WRfcl.ll ?» II 

?. osg iitera sift?; imr 8 131% % aifcr ^t «^)<r $*% «r 
g«i «Rt 1^ nt a^ % ft^ 5Tft<Ei?« 5ft, wife a^ <r»k w it 
%m j)ar I, 3^ ii«R w aife wi^ S ^f 1*31 ift ^j 'sirar 1 1 

ajilS SsftlW I, ^?l 3\ta ?N ^1 BjftTOI % f^T? ift «ITift 1 1 «nsi> ( ar^t ims ), otr5 ( Iipct 5Bf 3 1**% its sir^i ), 
5^n ( jjjt ), *N* ( INa =w^ ), 3iRra^> ( am& ), sr ( wf ), 
3H-rifi«a ajift^«n.«M w sra, 3-sr, tft, ^ni3 S ft% srr% in airf? 
*r nw 3fk 5if <c ?^t &RR: ( 3#* srs ^ ^ai jb; afim ir?rc 
9 ) 3WRr ^^tr *n&t n »c 11 

anrraiHt ftr*KTCioiwgcqf%^ ^ ^ in». 11 
3ft firere; «srw fti gtr sxk ^i qurw % affc sft =r 3?isi fts; 

<mli ^ I 

d>ft sS 3^jrt # 'jwrnrsr' 'qwrw 3?rc 'atsn^fe^r^' #fln 

3?r?r^f ClJt 11 ?? 11 

^arfTwRwRi jpra: ws^E're II ^ II 

&WOJ % fas} 3fr?R fepT *R! *E? =R ?3 % Sift STRtft* W^ 
*ET 3<J^5T TOt f I 

^fl% s"if w?3 q;i& ? 11 ?^ 11 

q^raswra wt «itoi «nsrcn 11 ?3 11 
3j% !r*")>TT ( 3jftr w I ) ?ais^ 3)1% 5") wfa % <&r srra, 

ftw a(r< *fe ?*% *w *rt *?ar 1 1 5*8 «ft fasfa ^ 5^ a 1 $$. 

fi& ^mr % <srq % f?& qfat, »& f%n eftspT apni ( m*& ) *rfir 

3 tuiiwi ^rff% I 

^kra^ ^ sr%rs3 ajftfl 3 ainqi ^rft^, wlft if aifsf * 

fe^ feiw^ 1 1 ia& ajfa- % S^t ^t ?:aT 5Rft I, fat 3iW % 

^H ^: :$ i^ 1 ajM % ito <g. t&t 3}k aff^lf % qpft w <tl^ 

src «t ^rPr S spjln qavrr : 5rf|5: II ?? 1; 5= ^Miliar [ aro s< 

5RT: ^T5^ ^ %T S?: TOT^P{ | 

^ *ag tfwr3TH§pi?^!rt?i;nf?fir: II ?o n 
dETTOf st Tit% fsm^ ^sre V j, ^ i 

31^ a^im I, 3% <JTO *TC% i*<JI 8 jut | | f gfe& ftSqa: 

far 8 alsm 3jsr eiW 8 *$ %m ^ris^r i wife eft ateorpw % 
3HT% & n^f siq % *iot Ma sra'l I, swftj* gs qn ^|T sscft, afrc 
qft wi % stojT 3|3R to 8 smqr wro at 3ir% <rii?a ?Rfi 1 1 
?gfec, ?im arsra <Hi ifti 8 si swiRr =91(5%'' 1 

•^tHr % fsree?! % «n% '</,in ^1 qjr% <nsr ajrc atfisr <r| isf» 
sr:t m?.r s4m w^r =?ifi$ 1 fas sntR spl to 3irfti 83 jn; ^i^r 
a*R % *3irte tf as, ( *r=t ), sjth ajrfg- jr fcjg% <rc w : =wrr ?iai 
I v& srerc j^ * aifer stars*, (to, ( maris; 51* 8 ifer ) 
?ro; w=5 airerer 8 ^sjtt % «hr =^B^gr ? II ? *-?« 11 

3)351* % <ft» Cfe =K SRIR* % fe% ««;?? ct 5R8 m fastR 
I I fafa% ar^s* % t'iS ^jrr ^gi 1 1 

Epspiwr ^) ftfvr — 
5^oraf firaj =sr s«sfi^i %?rc' «i^n u ^ c u 

«rnra i^ it*ff jpjr^fg^r&Ti; 11 ?<; 11 

sr8 If to 8 a)<?>r 3i*R ^r spfm *if 9**r*nfs8i wife 3jf% 
3^1«i I, isfe^ fi^5R ( ift 8 arar at^R ain^- ) % Ma fair 
^ ^i; % faisa^ ** +«<rtl< ifr f3fr ^t -^sHr, ara: ^ *t teoit 
8 *p& *rm ft^5 »naT 1 1 cafe% gwi qft ni& lurtf 8 ^ ^1 
%OTl 8 aff<af «r hi^t ^^t ^Tft^ affe #sr ^rft 8 ^> 1 3To K ] SjHSTWI $« 

nnrhft&*4 +i^=i &r-$m- stvr- ea^: girr: i 
*f%^ srgnct ^ g^rfwrrfq ^ i 

IpsRf fan*n ?ri *rft ^ira?nfq?Ti ^t: ii 'h ll 

5^w ( ftf^l ^ *fa ). wt'3, ( \s firag ), s^qfl^r ( war 
--mr ), %?R ( =)m fert ), to ( **ft, m gnNa saj | ), 'fftp 
( ^sr^rrsr ), ^fz? ( 5%g^;t ), <m ( ?hr qra ). ^( srsNfctf), 
t^ar ( stzi fsspjal ), z4fo (ws ), <rai5 ( iznm ), wira ( n=*r 
?w, gifcrer 5>t ), up; ( ga?5l ), urat ( srcrarei ), g»g5 
( 1Ji® ), 3135 ( 3j;r ), 5IOT ( v4a ),'TOi'if ( *? «|gr»5 ), 3j- 

CR ( rat <FJ 3?m 3T3 ), 3R-7f«T ( qte *st 3rW SIS ), =55?ff 

( ft3<?rc ^1 STB ) 3th: stir ( ate ia s> 3tT« srs ), ^^ ( &ref 
gsra, ^iE! g?a ), sra ?a ( ws ), gisr (w< wi), §&? (foaifr) 
«nw-3?q3 (srits 3?k mra ws fa-w %src ), «fi%;^ ( vnrigsfa ), 
sisnft ( j^s v tt fw, 3j»rq fossrw ); 3ik srw £ ( s»ft<Jhr5 ) 
B5??|3i3i«[i nig*!* 'sHto' ( <iWs; i ) % ot, 5ft % 
«ju^ sffa ft % »M 3irc qrel qr qas) q;? 3jjt% % to^r «ftft, air? 
3153 3Kft >r?ft «rt a;ft ^f?^, 3& gw «rra q< wp^ 1* % *ffa 
% <jftes| <ste 3* 33RHt ^m?^, «refl <e( tf % fo«r w& §<sr 

qjfa fsfcq srfff qR ^ I If HRtfire-ftsi q',% 4H ^ | ||?e-^ll 

^n-^-T^slgfe-a^sf^^: II ^ II 

=rer ( ^7 ), *pr ( * ), iij^bs ( n"m ), ?a*&t sfanfa >rr % 
sra isreff w^ ijt'Ji ursiT ft firarar ^af ^tr ^ I ?w ajfe #ft 
w^^is $f& spw qn ^; ?H «ji m fet sra?R ^ 
wjir i 9i^ 11 ^^ 11 fin; ft aprcs w; $t ft+w^ % fa% ?*w 35^ % fsft |^- 

fN><£T— 

5^ar ( 3prTferr ), sjjrfasjreft ( ura ^nj\ ), fftara ( s^^rra ), 
iwfesr ( fcjfes ), 'ipq arg^ w*m? ( «^ ftrfcOT 3 'apiwft; 
^ ft ^1 55; 3rrs, js, <rtrc, rear arrfc [ f^ft fg a|k <ptc ^ 
st?w *t] 55^ &x <fcm *p ^ Tff% to> ?=rr ^ Ttor =97^ 1 
1? ijjr ferctft^R % ft& |}=rtre 'jit I IRv 11 

*Tk# f?wsr: 5R5 "rfcrarvrra^rsT 11 ^ 11 

^j^^fmrerw: wtsraFiififr^w: 11 ^ 11 
^fduiuiNwi'iaar "(H^uaJtil-M*: 1 
$g««rPTj£: Wf: fianr: qio^ar g% n ^ n 

STfef" fqSTC^f ^ Ismsif tRR <f«n II "P II 
ScTCapsnfeST ^ 15tff5Tst%ft?5rT I 

ijjwHiwi 5 *! ^3 *rcfa ^Tftraq; 11 ^€ 11 

fotos^nswitjrfjspi iuil w<w ^ 1 

51 n 5TW+4>MHl iflratss$sfor|3n: II 3» II 

( ifaa ) tsrc w »ir#R, flrc ^r 5^ir, ftrcfaaT('fcre ) frr* 
vt slfara; srar *r ^rsr, ( arskft?* ) ajrar-tftei, ( sorts ) sra 
* "flfr, ( alters ) ariot *r jssrcr, ( ifre ) aW, (ftsT) f^rerl, 
( wra ) ?rr, ( Tail? ) &< *fr, ( 5*trcr)^pi ) ?raf ^1 R4<mi, 
( aii^tra ) *r =rrer ark arte % iftr ?rra w aiHr, ( mJcihi<ii ) ^ra 
% fr 5 ** aircr, ( aircw* ) g?r *ft *^* , ( n^ax^i ) sfa ^1 "ftfT, 
( aRf9^ ) ^^H S aref%, aifSrsgr, ( 531T5) *i«ll*l fSreTT, (flair- 
H5 ) n?5i w «ht? sit^i, 5«it-3^c ^ tiB^r, ( spr ) <ani, ?ft, 
( g<3W5aT ) %?^ w >flriiM-i, ( s&wiirito ) gt-r & Tpft w ^t=fr aroi( J ^Ssir^ *\ 

spifa; aiw are, ( Iw4 ) *^ w an; =? star laspst, arafsrflw 
( <srrft?t ) sis! w fawr, ( faiw ) *raf wto ot star, (%tt- 
src) srrst qrr sir ^rt, ( a^rs ) »ft ajnr, ( ajfaa'sn' ) strati $1 
affosar, (jfejit?) gfe^r w<r «phi- Jjsgf, (3ifaft5ar) #cw 3fRi5ff 
aiRT % On >j¥ tfa % 3R5 fi'a 1 afft m^,M ^3ift«r, 3ff<s $ra 
airf? cfewi w. «*, 3Jk 1^ w«fs 3ite star 1 1 

wa, are, g^r, a& % wr ^rre q* ftrc: asp*) Or g?r & »jotr 
to «rr& ojtRe w as) iia 1 513 % gair &$* are & hot 
^ar^s^ 11 ?«.-?• 11 
■•jjnrra % aire qrrs — 
swtnqi^ asnsr ^rar: tw Rq iiKHit 11 3* 11 

wresn g^^ri *rgf§P5a Sr^n ^^aifr^^ =^ 11 ^ 11 

d'uww § far: *^<i4iaTfti«si4w: 1 

sni"lf<re ^ % g<sr % #t % aire aim ror airfc a ^ I, 
wife ?a aire wral S ara 3ffc ire *ct sreft ^r writ I apt 
auqf 3 ?aar #r asf fefft ^ar 1 

?ara *k%, *itaa *k%, aaa *<%, sit IN* sfa ^1 are 

W% aTO % STW fe, 3im 3 3J3ra W%, «t % JJW, Sf85T JTa ci 

aa ^^t qtar =arts* I ?al srerc & aras^f airc qre**i, rftar % 
ot* % m a?f sla 1 1 

sfta gor % ^rt qft arg sr§fta ft I, at araasj On eta f 1 
dtf aiTwr if wfcv tjw Sar ^ff ^ 1 31a 35^ «a ct, ?w ft 
'^afpr sjjr> <ftar =arf?% 1 *re wsq On aa ila t, t* ft sa<* S 
fepwr ( ««ar w a?qr=r ) star 1 1 safaft ^-r % nrv % fe% 
'3^-Nla* sut' S^r ^rfr^ 1 ata n«r<! * Hfff 51 * *P ^ ^f 1* QfolriMKfl WKf: ^T&g ^f^«K II 3S II 
JRtft, W%% &E, $\*3i fog-jj: ft% | 
iwfa vjotr ^ aire hjtt *ictr^ f , ciirft gfenn. *Et an% srtfc 
% ?ta ffe, sji airft w fr5'* $*% f& 3 sits gipff 3 ^t mm 
'smftfiw <$h' ft tra 'cw ^rf|^ i ^fpc vjjj ^r few it us ^k, 
3?h: 'l^rfw sjw 3)3 °5rrc ?n: <ft?rr ^nf?^, ?sft aifr* =r?f I Wl 

SlW JRR & "jfr |H OTTR % SOT — 

sf^feprt ^t^nurf WRra qfcrcq sa? our I 

5^r ( srat, 3*:?»ra ), isr, swrs *r 3rW*nr, s#5*rf— 
3ffe *er JnfiOT sirft, ?a-tf ?^=33r %i irate srcr, fin: ^r grtm 
#r— *rra, fira, *% <crai ¥t srfai % hjjr; n^rc & <fl% go; <j^ 
% saw I 11 n II 

3tftra; <^jr % wgnr— 

^ifq^Wirsf jj^f TtfRrf %*fswi 11*5 11 

( ^ifcrn ), srsim, ( 3n^i ), 3)f<srf ft sw qr wir =r ?i<3=Tr, 
( "P" )> 'i'iw-1, sita % srrar =i -sii^r ( iw.vm ) fqTt irani % *ra; 
faro: iter ( fyfrm ) iw: 3 g^: stwr, % ito 3pKra 3)*tra. zte 
ww <rc 15 1 flit ft aprai 3im *% ft ift f !i h II 

3lfsre tjOTW ft 37RT 3qjsft stf f%ft«fT— 

dig srfro ifS ^isRi^ra^wr n »« :i 

?fcf g rsfrff srrsssffcnfta fro^oin n 3= II 
atfire qOTH ^% <rc «fl w faarar spsr I i to, arfeT S 
si^R ^WT afa Scrqor *sift ^ts fcw *pJ snift ^rfs? I 

fra % wr srsT 5SB ewa ?t ?it q* ?ftga f^%tgr, 5fta?T5i 
tfte #f srrs s^ft % s*fl aftafa ^f, shr 3irfie ?r4 3 ratf 
=^rf?^, 5Bwra«rR fq^r %\ smm S 'f^woi' 3jirfa; ssj gw 51S 

StNf % WW 3I3R ?H ^% •gTfl^ |l 3»-^ II 

ir fafae: ft^; ^f ^ s& ofia+^fii 11 « n •t wit h finfaraf ^ ?it^«T ^r ifffoft i 

1 *A 5»*T^ snfc ^ fT3 * sraFT^ II »• ll 

i <j^1*w-iwng * ^fWr mft =* sj^ i 
*r 1^5^ "ften ^ * etsf ^ ^ «n%^i ll «». n 
fjf si g*^i ?cjt ^r * ^?r: =p; <s?r ^ i 
^ fns^ firffri: f^pr6re£r';r w ll «< ll 

^5 qinrai^g Afrftrsrftr ^t to n »3 ll 

ffl% ai ^ qifft f% f%* * 35* % I5& ^T 7R ftF33 I I 

'ftfta;' fifaw fsraft fcir ft, ^fei qw («« ir *ft?5T =rfer foaft aj 
?) ), Wit ( *g> ?w ^resr ), raw ( t%q % qlf?a ), sfRra. (sfrwrp 
H3«T ), ifWt ( i>J?5ii ), srn ( *ra>r:r ggr sift <rc ), "^ ( ^ 
%ir f 3ir fiftft t? ) dnw ( arslwp-reir ft ), spiit* ( *m 8 ^ft 

■R )» *E^ (Wti* )> wi ( ^^ a " 5 "' )> 5 t " rr ( C!,ra ai ^ '* 
<r ), sM ( *n& wt sift q*)> <aa ( 3*: sag wr ft ), ng ( w? 
"flw ), 5** ( ^f qwc ). ?ft? ( * as airra. qt«K ), sr%q> ( srr* 
"am ), 5ft % ail 'IFF* airf? opr ?«j ( ^sa stffr ft sssrpnr 
?tft IK *ftf?qT Iff % 3t%k95 !J«f ), f sr ( <5>r <«) «ra*«ir ft ), 
ar^ srra ( nsr ^ sirft q* ), raft* ( raft*: ^mc 3ifa dr ft ), 
ftrc q* ^te aim q*; wk ( steq; ^mi; Wj>iS), ^"ft wr 
femlftq i, jtb^jt ft, ft? ( aft? d«r ft ), Jrajm ( na^R ^*ft <rc 
5?w w hot =^r ?1ft w ) f^ ai^irait ft >j¥ qm =r?1 ?wr 
^rf|^ I ^r jOT*tf ft # igtq 3]5rR % tjjr tt^t ^*ar t, ot% 
Kp qR ft jfe srrarft <jri? 3fk ill st^ra I 1 ^ft g;qi (51^ fei R 
M ft H3M ijiT qtar I, ot% % ^ irir ^f 3TR I ^ ^«ft siiIe 

% aw3 ft qift. & ^&^r ^t jt <m% | 11 3,e.-v? 11 
ijji (%e sraR ql^r =grf%^ — 
'prater: ft^i^ %Kt-snonftr-?f«i^ 11 «» 11 
HunrarissA^ ^03^, g^t srpiiqt q^ 1 
witsl^ ^tr*<i<!j|!< ft«RC snJR wl^ilr^ii «i( 11 
vldosW lift «n?r ^?ft Iswit^ "?g^ 1 isa H in w' fed i [ aro i( 

i3«r ?ta % wft«r, #w 3 airfira ?ft <rc :ro % *jjt <rrc ^ ark 
sro (iSiTwRftS) ?ta fora fft <rc g<?TH <jjt <rr* ww 
^t?^ I sit v^r ^fro & Sir I, 3bw gs htjt % r^ismt =rrf|^ I 

f-% g*5t & sp- mn *scr ji srrfasr % jf 3ir ^( hwsrt 
^rfsl, srfair gq- & qh* gw a ft ^r?t wrr ^tR%, *pjt% gair 
ftwla hw 5 froros ?* at^t ft 3{fwt =Et pfif <rj^rar I iiw-vj.ii 

<J!T <rra % aire^— 

aijfes, ?iKk, =*§, ?ra, irtsr, mrc, <tis, jftm^ iffe m w 

*jg7R 3 JRRftl **%, 3FSI SRiR OTfe % ^ 50; tfto-itM ?»T 

n^ w*r, 5a $ ir tflsrr =3rfs% 3tR <it% awq- ^rfirar w us »? 
*f? w &n ^ft^ 1 ?«t awe ^im % <t=ft snrasraif % qtar ^rft% 11 

S^^rc^ 5J5T it <fi;t sir^ HI arc^ 3jgi3qt & ^v 3133 ^t 

arqtfw i>i sretr 5 ?^ Srtts aig<s fpfl ^f?^ 1 

sirfei ^t sprras— <rf to PR? ail ato #fl to? 3T»t fJrcjf 
<r ste irarc & ftst |f , 53- 8[fit I gw w ^c % *mR Jtfaw ctft 
^ITf ^ I ^fe*r *St iRR % S5T 7<ra «tR j ?t jrfaw % SflH fR ^lf& II 
^•nfgfVR: Tsffogsrt ;n#fcp£^: II »<J II 

t?i ^tJff ^uaar ^iscjet sgat s^fqr II K° II 
^"s^- ggat arc: g>r^ ^jmif^tiiL 1 
^ta it stfta 3igsst a^t ^ft<sr 3 ^c & arw % wot ata <t$ v «rk % *$ air s*Rr, atfc am <Jtr ?frs awt ft &fi 

3tTJT H^R ft fW f O; VJSTTR % SOT — 

3TST TO ( TOSW3 ), sp>3 ( JTar ), ftTC *CT ?5% fferr aik OT 

craar ft arr^ it m^ft a^fl3r^sjw% | jrari3irg'«pn' ; 3rfs% I 

3RT«I «t ft ft% §5; >£T * 5KJW — 

fas 35^ ?r ?*n:, atf^K ?re are h gatr ft wjai 51 <& 
f%TOr irar wg^ ft, ^tfBF*fta6raat«rr<v*wT jarrsrrctscta 
5tctr 1 35% ate irerc % t? ^ w" r ^ wra:Tr ^"^ " ** " 

arfNtr % w it sjwtra % b^iw— 
3T3w«^ ^ ^ssr spirit <?ft?Rra 11 K^ II 

srg, Jjjsf ( te ) ark *tra («T5sr)i5*?t5rRr I afr< ^ra^ |, 
5*3 *ra:r rttfl 1 1 ^ ( 3^) * C! ire attfl I, >J3? 3tr smft |, 
ftsta sir % <rniz star I, ftrc *i»rar I, n»f ^?tsfi ^ ^ I, 

3|h ffeqt » WE, 3UR ft* I, *I 3T% ipriRfcsgtJr I |I1«H«II 

=r5r ^sm4 ^ ^r&j feg smssfci II K» 11 

:R*ra>T IsnsBl® *rt 'WRB fitter II KK II 

* cRT ^s^ arm ?r «rrsrg<TS^rer 1 

* ^t ?%cn h trfosr: %?n: ?w»rf3r ^1 31: II %$ ll 
^ ^ %?rr: !f®ap% «r£% =^ fsretlcr: 1 
jpTHaw: fSrcsnsjrf^r ^«M<t 11 K^ II 
"fl«Him%i*l<C ^ fsrcwrar w& 1 

fJw: ftwvrwnl «wto png«DWi: II l(c 11 

•IWlsftPlrlHIIIIW aWT^tSCTfa^ T3H I g^ ST H^Mfad *ff- fa**: twt HXR ll W II 

=r 'sttpt dti: H^n srw^s^gr^n: n %<> \\ 

arrisr 3prwr rffrr & stc % 3?jt ^m, qrqr, arto, ftrc % 'arrw 

«rnr «ft% % ft^ aiih 3)oj ?rcra i^% fan; %reRt 3FJ %& w 357 

^if ^g ( strew utjto ), amr *rtf irr 13? »im ( wn% wraw ), 

src^ (ajrS^r 3&T ^rffi^X ^^ ("^ t^f). vf afcif «r*Mr an? 

^t 3^ =tct w^t at* u*rw ■jfowwi'wsKwr %3a% =r<ft arKr, 
=t=br afk =r ^rrfew tTftct ?tfl 1 1 s?r% fsrc %srr» =r m da flit I 
* i^ ( >jm <r % ) pi f aftr .t ?rfi jjs v 5%sr rial 1 1 strs jtt 
ftrer-srsir srS ; 3trj fasta <srs *rsl 1 1 =t?t %% % ( i=*rter«j ) 
rfter *rt sii>¥=Tr, ( %<:5raJi ) SrtNtt ( aifct ) gpsr *pt s-w, 
( S39W? ) 5rt?t «r 'TOf^tHr, ( ifrre ) =rr« <Im, ( aisfwrs ) 
airsr tflar ajfc ( rewsn > ftrc: w ftasrr % ot ai^r ft srrl ? I 

qfftTi, npnfefl =Tri?*ri 3)h: ftrc: *k) ajf'W, rerc *rt ofaroi 
( ^T3 ) 3?w fern, 3)«r?r 5F«R-*<ig*r jt =5^-w ^«g ami 

51 srrar f, *^ ( airer? ) fer»«r. ft>«, j?^ . it»h'k jfrat ?! ^sira! t 
3{fc «*r Trsr^f ( airer, !Rra, ^re sarfic ) frwa r^s n;# 3iW5 ?a- 
^r:?h srrat 1 1 q?T qw q^ gr% Hrisr snu^ %s« % iiT ai^r- 

=T5 3?T^ 5T?f fit I SSlW |l?r gq; 3rrRJiT « =TW, Sp®, RK, JlS 

% gwc % ^ifi 8 §277 *t f R^rt STtfic =»€' ?ra II 'sor-^o II 
■^•^Hlii^ufl 1W ?T«ffc^;«Tg3B ^ai>j[ II %? II 

^ww* ^p4 s^gw wrfet Rsraq; ll & u 

*W t5at s^iaf g<»iT <i<a%nKH II 53 II 
fw^sssrsyir «n|^ f%»r&swrt% i 8T° K ] gWTRIJ- va 

3wrer ?^ qi% H»rt?f gins* to n $!( n 

jrrt^r, ??a 5>ra, slit cartel, ?j^?^ 5) gra, ga?jr, gar 
*<£#, ^rrar, 'a'ft, %*?, n=t (jwffgw m S^ii*), sf5 ( sra 
^t^l ), sim witr, apRt^B,5twmT, ai^'Ttew, ^tre, 5ranrr, 
^i^l sr, *ri 530, 5Kl ^i.gsrti, q?r%5rc:, ( 5>ra 5T %src ), 
f^ 5i ftjfe, 3rr5isr 3 to «fi git fie %as ft iSRr^ft^ sfk ga 

3 ?3 JJ3T ( SStW WI ) *P* W *TI1 *I 33TC 5T «R 3 I ?3 
5TP? % S3 *PI 5*5 H&5 ft 33 33 51 TW^, 3)^ 31W IT,5 

urn % wife ft? 5^, to oti fe 51 |3T *ttjt % ar«r, ?#t 
H5R 3$ wii % src ga fe 5< aij <rc «si *mr ft snrcr Is % 
sure* ^w 5r $«r <vm ft fftsi 1 1 ^ww? qi«j 3)"r ^ 
^n^5tfirfirt , iu?-^ii 

3TPT WT3T Jiprra af3f^M<rflpHdiq; ll 55 ll 

^l^^^W flgl^ItW Wim^ll 5 a II 
ftangrmram^TCt f|m?ft ft^^: I 

Sg^mai?rasi3i^5'n"rt srOTf^ii 5= ll 
irgsT^t T2n5ts WfasHsgir jpiin; i 

53 ga 51 arros 31^ ( i\ aiar ) Jirar 51 3 8k 5 Is bit 
5t, r%5*r 5< % B?f <retar aw g*r s| % w^ % ak m nw 

i^^T^I 

?. "ar^^isiT *R«gsi 1: 3r^: *^» 5?" 53 qfoirar % 
ai-jBK =?^i arrfe Tspff' 51 graa ft 51 5* *<> ala Tftffta 

&R Voo gia qr^ft ft !Er«T 5WT =5^ I vo 313 *fi> q* aR 51 

53 uni 5* §% ^rfpr i aik H5 sir % ansrc 3i«ng; v ata fira 
aw ter 5^: qr5 5<f i%fsr 3 5^r =?rf?^ 1 ?3 35r< e. ?r 57% 
<3^t ^r?: ^5^1 5T ^r v aia ftar 5t ga ^5 5* a^r ^rfs% I if 

3J>J 33 %Sl I I 3)»J 33 5f ^qBHT? ft 81NPT ?l TO 3=IT =3lf^/ «= ^i+til^ti [ aro i( 

t? ( <rt atar aa ) at* ak fa?r % <ft§ =rer ^ I 3r«rhr, T% 
3irst to fair |, at ak fia styi* ^Mr fcr to a i ?s srerc % 
si^fi ^53 9 5a sra fcr a^ asrr ^iR*l I shts 3 bjwt <ft 

TOTOa I 

?s a® w HPT a* ^t«t srf% tts % «ri% 8, ia1 srrg 8 **?, 
srck 9fl irt sffi^- <?&, 7*Treft, ftrafeT, ajrerct, &mt *l 1 jt? 
aa *rra, fro w> aftl ?mf *sr ^mr tt ?rar 3rk arrer, $h, =mr 
arrft sfoii *fH sra %% liar % | sft ktRk f « apj aa sn wpt 5 <rc 
Wrjjfo; srarr war 1 3$ aw ia& gcr rr°r fnaa I II ^-5= II 
^a vrpw <*t ftfir — 
amtfamtf |r ^rer «E<rpnirgf?ra;E!£ 11 &<s 11 
jr^^^crqg'H ^TOraT^^rsra'H', 1 
suta, ^5 ( ^|% ) =ft»r arrfe, fire ( at& ) sRrca, afknffitr 
airfe. *a$a; ^a 5 * w an 5 * % ^tor $i « ajara, tot *rcrf.'', 
H3?1 *?t pr =t qf^ ^n, nra:*na firerc % *^t* 3ik m4-wa 
*rfa % ott ?;ia grr. «: 11 ^e. 11 
^ra>r w% % am — 
fa^fer T^dfrpr fsffi^^TR^rrf q&i 11 00 11 
fo^car ^TJtT«ra snqr ^aft^frq 1 
'tfa* 1^ <#, 3% ?3r: set, ^tM ^ta aft?; g^r % na, 3rk gsr 
% jjifor ^"1 *s wl 1 1 slat ?iii are wa % gw f 5f% ua^rar 
apr?r #sr 3 5i% g?rsi ^rat 1 11 00 n 
afro *tt arK w% ib ftfir— 
gciDT^cjrai^nfat ?r<jtTf%JT*nfa ^r 11 u\ 11 
f%T-t%s)35RnRr ^g^afonrsr^^r *z 1 
tsrsi-jjs-nw iw TTorg^gradtsr ^ 11 o» 11 

^tifcKf V5T5T Itji awTfaiff f%f%TS%r^ 1 
arte <st fJrajjR atsrfa; ^^ 3*% are w%% fan; afar, =^r, 
ar«iT, tfnr, ^isrr, <flaa afk at? ?q^t ^ft 5ft»ft aratw, 5ft a^r 
wrorat * ?t, ^t g?l || sfift =^t(%^ I aft Ha fatgr % ftaS situ 9 
airr |arr ?t aik aft na wra ^t ^t^ar 51 tr ^f«ra war it 3s*t 
?a% <5^re* fera ^rr giU^ 11 «?-« ^ 11 tot q^-fiWra: ^nsT'n: issjifa *r i 
wsr ( =rrzr 5rsf ), %rt,K (^jk), 3i€ ( 3tra ), wrsat (get), 
sf* ( 3(#f ). awr ( 3tr"=t ), =? ?« 3t«w i?i% otw fa gr 
3* fa <cti* % fsJr 3rTO 1 1 

jw w *tTfi*t h -zmr.v ( ^rcqrs ), izwm ( bot ^=pt ), ^r 
( grot ), aw ( sfir), ^£w (sfes ^'pft), 3ttt <rrcr, ^^c ( wg 

^-JJIJftJ % jot — 

p<jmH tob 9^W*i: to II o^ II 

st "st ^m: srt ?nfcr ?3T|®t wg-fcr ^ 1 
^ jr^t ^ =*n*^ g^qs% »rasrefj% ^ 11 oc 11 

gw, Irs anfe *t tfe, 5?r%, wit $r ?ra 1st rarc % star 1 3frc 
afsr 3 *tat irerc & *5ki % fis% sf% 5)?ft 1 1 

^f-r^ Qiifa. *te % 1^ w^ ^ *t 1® 3 grtt, wjar 
3?f ?Rft a!h * ajist % "esh 4t siRifr steft 1 1 sfa ; 5i5?t fw '4t 
=i?f, aj% afh: *ft affirm stf nsnfjr sr srrcft f 3rN: * aifsf 3 ?? 
?W I, 3ffc ^r <32ri % ^rlftt i, iiaft ^r% «1 5^ « *ft <ai 

«fl^ I II U^-ue; || 

f^f ^ i ^ i ^ i to : %<:?r<i ^ srra% II a<j 11 sfs^nfoi ircftirf% §^*3rfcr ^urai n c? 11 

finq aft far <w jte * flifer *e*% a ftrcsra (ftrc ^r gia^) 
^5f s'rar, =r srrs 3?n I =r tf^rm atmr, =r tnfeir aiitq. sfra ^Kt 
^3 q?f ?tl aire srrs ^ff fircf I 5R ¥t atftirit ^r sra ftita *?t 
9 srswr I 31k srrssi =st stf trerp sfcft |, sera a»% affc «et& if 
3ii% 1 1 #s *fr arris: serf ^=3, srcra 51 ^rreft f , t^r ««3, 
Rira p ^rmt I 3ih g^ 555 % 3irai 1 1 ftrc w ?res sin % 
^srI 11 »e.-c? 11 

* 5Eor^mT ^rraten * 11^-53-^5: 11 =H 11 
^sr: wfa* ^ifspf wifattf ^5Tinii: i 

feii aft ^r S Ffs ^ia% % ^ra sfi ^br % m, <pf 'tints' 
{ jfi=rr ^r supii ) aif< 'sgirp ( 5j<ra"t ^1 fira^r ), 3§: sjflr 
( ahr g^rr ), srrRr'r ( stfea;, ^m ) =t?t ?rar 11 =* 11 

srcrc 1?: ts aiTR qft fSrfSr — 
#p*WKT8n f"T?^H- #5-firwfHT^ II c^ 11 

?ran snfawrajp^ ?£ gscwMna 11 eg 11 

?T3H Ttfiret ^rg: prr ^t ^nifiian. 11 =■< 11 
c^srg- qwtswTf^awiTi sfts^sn:: 1 

H ^ifWTSlfiTgff »lT5W*!I^%f^Sf: II =5 II 

gw3rfa%njFsJ *r3?R fiRr?ww 11 «> 11 

ftra s^br $t%, ftwtt $1 Jrrfesr % «r?r sit*, firo to* ?^f % 
«£t % ^h?t, afc fm rot ?%f % gqf^ & »ir?t w gw, r? 
( »ra^a ) ^ #?ref 3r*»ra: ( %>ot ^g ai^qlni 5t sirar I ) otI aroi(] %. gsiwwn *\ 

( ^rer, <*&& ) apst *twa it srral 1 1 ^3 % *t «Rr S> <"£ ?. 
ajht srifc #« to %-m 3irRr, sqranMiwr «c=r ^ fat n "fra r 1 1 

apf sftrft rMt * 3i*ar *f& 3 ?tj w 3irfwi *?ar I 
3ifa **sf *r *ft prar a ft airftra |, sh%^ apii ( 8*wnwr ) 
3^r % fa^ 3ifa 3Twti 1 1 ?*r fi& Ji3«r5t =3rf?<z;fa 3§tott ik I 

<te jj£? 9a% its site % srife qsc 3?f5rara ( =3te ) sn^ i* *ft 
St«n ^ ?rft *(i and; rtft *rrg srra §t siat t, airera ^ft ft; 
*rj * $fta «^ *i»r s ?? >fl *ng m j fat =rsf *k «*ar i ?st 

3?i~t 5iff ctar i 

ft?? ff& 3p3pr ( 5tfa <tt as wfr ?r% ^ ) 13H ^t c^rr 
^lirs, 3=cijt ?7a?fR srrat, a*tr 357 *ft ^ g^fea 3fjff ^rar 
^asr^ g3 §^ to «trar ?t ^ar 1 1 <$t 13*1 ^ f^rcr *ft 

qfa 9 aa»nw % gr— 
«^ g«<aT dspr «w: gfira- <n?qt: usii 
*rei >wmiwrfor 7j?i*!Tj -ft^qroti!!. 1 
srraa wtf nrJ ^ n® i&i ^ qi<pit: 1 1 =<s 11 
?fe sreri? a*ra «TCeraT<r$n«nlr 1 
1 T g&wfMnai: "TK^ii: qjsh * T 11 $0 II 
5i f?ra-Mig-H«t^s qi?iwisH qT^ft: 1 
ufa 3 ( <srre« qfa % agaii « la smr^ % <sre=t ( ig^<r 
<B ), 5psar ( qjmw, raw ), tfw ( sstat, wri J, «u ( «rapr ) 
afhc <rtf *l §ta ( m mwr, is&t, at? «r n 5rRr ), ak t af 5 " 
51 ^ f 1 ifa *i %s Jt<q ^% % to 3 ^waar, gjuKar sir 
^trat I, qtf ?a?rg; , ftt< ( ^ #j^ grs ) 51 m$ 1 1 ?a% fawra 
aira w=g, ftwa ft mH I, 3^: ^rg «ft m w\ ?rra ft ^rat 1 1 
ik 3 la infos w^ *?ra sjfe ^t * at isret <ti ^ ift ?r "KCTr 
1 ( TfcKrit, ft^Tt anf^ (tu ), efa ^ ft<r ir ^iT33ft *r «f wa 
BitHr ( <jfa % m* a^aii qr nra itftri! w *§f%a *^r ) 5^ ? 1 rS -«H»*rt5«n [ sto K 3-TCT 3THT — 

^r&rar iftef JPsff ^ i«mjjCI^+h ii ^ II 
^ sfNrarat 5^r ?rtk-MR'Hwwn i 

srfk <rc 3^21 ( ^ afffc ) "^ ^ "^ * S^i wfa*, 
g^r ( wji 8 ars^ ), m% ws, stcrt ( jftsw 8 sifter ),?*?, 
stomal- ( t#t * ^ ) is it ^ I II t? II 

WI1W — 

tifint i>.m\g *i srcr-^-wsTqiH n a.', ii 

ftacft f I t?R 5} spf.i^z, "ra'Pir sir hk ¥i jtkt bt p ^rrcft ^ ! 

**R ??^ & TOR *BT 53 3jR 3JT^r ( S5T, sprfor, ^tfJT ) fMfo ST 

8 srsar I II « II 

('OT5T' ajTorff '-T5 ?" I ,,?a; ' * ^ T ^ S'Erfs ** ■"* ^ 
trc sat swan mi war t , w?i 'eifa> ?i IT" ft ^ apsrans 
( Internal sun iiiiu ) sr ^w 'aira' I, ftra% ^t ?>% h ngt, 
^r ?fa qw «l ^raT t 3>k ftra% ;rrcr jw <k 15^1 hi jr 'ararl i) 

^.tci ^srOTngswasFftei xr^oiti. i i £3 11 

^frf, 5:1*1% ftBifl 1 1 ws <ret ajsyfr* ewirr. ?lsgr *n 5; 
srair I afa swu siik ( f^ra *> ^ ^^ ^ ) ' ^^ TO 
^rsrrait ^twH JRifoi star 1 11 m II 

3<af ^fayraroigs'i m gfe^^n 11 «v 11 

gi#sra w, I s ? aiift ark gar wot wft «t wr m% I 
wps ^l jotst, sifo, slits ftstft 1 1 ?q% w>r w% % srffc 
3 ^wfitar, sfs eifc ss airar 1 1 war % wi *Ml % wi saw 
^53T I afa ^ferr *r ;rra star t 11 e.v 11 ,> aro K 1 yjWW =3 

wr air^ sirfe ww ^ & an— 

5^of ^ir^mHPT Tc=nss*TCT->nTnrn I 

war «f*t 3^ wren;, spfl p% ^i f%? 1 1 f^f.r «rRt wr 
irsf5*irt, ^^rig ^ ^ 3 ' ^ wht ^rar 1 1 sa% ••wr w?r % 

■•wr *rjt % *ra ire»r par ?, -i^prar aira: t #c #*, a^r, =Bifif 
•istf | II ex II 

5t&i >rfiraHTgt?Wc5SFir™-fq-srRRii ii ££. II 

Ti^JtwawFiW #*TCrRJWtSEiJRr: i 
srrosrrc its smr arrfc k <fi« 5jfe sew ?f 3f*rra; c rf ? R ^ % 
jtstt gfe srscft ?, qfsrsrar, «;Wg taft | ajfr ^fear n?f $% 
( to it 5:^ ) spr =rrcr ctar 1 1 ?«fen; m sTfi wa wif g? sjtt 
3"t?«t, afk ftrc % ?rrw fas — it Hr-y, ^i ^tr, eft 3jpsr gjtr 
";* g^r ?-■ «rat «?"i* stf-str wre ^i^r =ur%^ n £$ n 

%?r ( rpc % ms, ), ?w ( <cr?t Jjs ) ajft to 3rr% w ^rht 
aik pw srarc, w sr% % jfe, 3^?^, 3% feat | ^ 53 
*ft 5=^:, qfrt 5FJ ^rar it II e* II 

sgrr ifpiT w ipr— 

^S^f PRR%f Mft4MtHI<4$>( II €= (I 

sr?*f tokjts^ =r^f <n?5rsrK&Tn 1 
^ar <?f|=Rrr 3if<ffi % fk% ftcrard, Fn?T % fe^- arirwfl, cpf 
fT% arrft: & sprrar I aik f3<rcraw,g<5r sfagsirc? «l ^ar|nt=;ll 
3^ ww w gT— 

m «nw ^wr Jirsft 5:^ * srra ^ ^ ^s^^, s ^ =3? HiWftdl [ **<> '< 

irtrrat % m\ wm mr war 1 1 srar wi wit % ijq, ^rg, <js 
srana & «iw 1 1 II 5.5. II 
vs wr % g°r — 
W35: HSttaBT* sfrsnxit ^ foj^H II ^oo i| 

•?m faa gz ^t *T8t sran: & faar I, 513^) w ^t^t war I, 
«j3 3 asraar ^ar t, ?Wa«i *rc$ ark wr airrac % >w «l 
ftzrarfc 11 ?•» 11 

%'ita fc ^5ira— 
spitf ^ht^ *«r^t t«it wn 11 \o\ II 

fare s^tt =praRrrfa kt^j rir *i ark *«ft arnr ^ «t tot 
war I sal 5w »rei#, ( 3^1^13^ ) m$ gfa % wMt « 

ST^TR^tll ?•* II 

^pripapR $% g^rifa sw?g« 11 ^<* 11 
3ft «r4 % eiWMt ^ if 3*3Trct w ( <sfif*sr % «r«rcf *r ) 
<ir5Ki tot ^rft^ I sm (srrsg tr%) ark arswr ( %?tft ga^r«ft m 
13^1 ), to % igsq *&t §>5r ftraar t II ? »^ II 
<ra ?3tei:— »rrai ssriftr »rrgf *r ?f fef jjsaisrfu 1 

S^rrai Tfjaisv-jngt ^qj ^wt^?iwa II *»* ll 

?a arorra 3 trar st s«a «% aar, nr% ;r« 35 fr apt, 

ftftsa sar t^, affc fotfsrc t^w 3r«rre TOT^ft^ 

% «B5 ft* J II <•* II 

ar^t ^5-wta^-faf%«n srfa-^srflT 1 

spqH-ipm: war: <rreui3 *r iw 1^11 ?»x 11 

wwfir-ftrf m&i y*ii $mt fonfta: 1 

Wi qsn iwni ^r Sfci 157 =? *rfg«rn. 11 \°'< 11 

nw-^w-jron =rca: w? 1* i*n i?i 1 

*r^?a-q*R i«n vq<mui ^ 1^ 11 ?°$ II 

75$ lift =tcs&h imxftt surest 1 ir ' «To $ ] <4j4WH«I cl( 

guppt % ipn ssi: fsrosssorra- k ll *°s 11 

wldrf frsrrsww TRrwr? t thtS i 

ct& ^rrcrfa a^ ^ ^i^ rmm n *»<= ll 

jpir *rrei%tfftsfcpj; ?rehBT ^^^rrc^t ll ^°€ ll 

qR it ^Stars'! srfeiT 8^ ?=t stfafl tf "wr ( aihw ), ftrc 
5^t % 6& <^r ftl^ci I, i? few irarc I q"Hr =3if|^, ^few Ere 
i^ aik ftra rtwc €t wt fHi =gT^ i? *fl ?;? ftir 1 1 wr 
w % sro, 3a% sRr^ *r! fifa, =rei &^ w s«n o^ fifa, ^ 
ww % 3T, g*?r 8 ww $*•* ii*i 353s:.. la-Tf^ % gw, firc 
q* tta siti% % am, qiR 8 ite ¥Ta^ % gT, qfa 8 3ik wfa 8 
S55 bjir % am, 3re*, wh spt % ssra, srs ist »rot airft 
gnfN jfsq, *fst wrw sr^ % g°r, afe *rt %, itbI 51 *kr^, sgir 
srar aik st *> oti ^ * jpr, «w if s* ?s 'flratftrak' 
3I«IT1 8 s? fc% f II ?o*-?«>e_ n 

5?if«i%5rr& <t=^ ^renfswslt s?reir% pre«jfti 
Hrarftratit =im qgmssirt: ll 1. II 

TOts«rra; i 

swiaw^nfiia'kiian'i ajrempwr: 11 \ 11 
*fir c wss* WJpmm: 11 3 11 

5*% wrSt 'awrfcrali' srmir ajcirc tf Eircir wt |, 6#r 
uiErH.3)T^ % ??r 1 11 ?-? II 

aw|aiOT fafea ^gTsssrcsmsrcm 11 \ 11 
qftUra nr=tr 8 ^Itsr ?*% u% jf? % jipji 8 <3R-ir % i&, 
w, $rfcr, gu aik airg«r <z%m 1 1 Jiraral jw set <3mi 553 % 
^gT % tola =tgr, airam, 3jwiw ajrf^:, 3ir5R sht-*w, =zizz! 
: % WW >r t *aa«l ^r w *ft irt sirar I 11 ^ 11 g jw^w^i rf ■sr 5frj*j-i %f?RKK sfoirrerrc; ara^, 
t tN ^H, g^c^cn^sTj; *f?»ipra firwf ^- n » u 

?h *rarc 8 *>are ( w ) 5?it to ^t »: sffssaft % ftunr & 
^raw ^t|^ I wf jqjrara, gjf 3tfrw 51% I, 3? '3IRR' ( jt?t ) 
*ra ?tar 1 1 ?«h ftfe, *re;a 3j"rc ifiw ai=? tffgu; *Fm\ ? 3?!* 
st? g=f ^raTPR f i cR 'ftsif' ws par £ 1 ?s& gur, src^ 3irc: 
iwa ^ ato 55313; «R?ft f 11 v 11 

fira? ^ g^rre^T ^nfa^sn: H?i?tftaR h;to?i^, iw- 
3isn?5ras: RifjfinfHwrmTj.isT^n^mT^frr TO=ri, arm 
firem: afro: 1 3ii?T^ jpnrosf, ai^Tsr^n^ aura- tot- 

3jat? *rgq%*j;§ 1; !( 11 

$ gig 35a 5xj 1553: ^tfai % 1 ^1% mwi-sra *• "-raw ^r <t3 
tR^t ?iar f 1 K«fe-7 =^sc*r siias %otj w *m* ^,r qitjw ?*ar 
f, sfTfi; «i finr ^r-ifr^ war ? 1 j^feij frgtfws «fj*r 1 1 

'an^ra' set?. 3iT'5ra ( 3?frr a?-7 str > 1 1 t^fa% 55, 
srrg aifc =?'5tt % w priwra^ inr a ^re* 5^ ^ra, igg, ^, 

^JT, 3iR 5rR'tft*K *rs fe Itl^ * WOT Sin Sf II '.I. II 

5T3 tfeWti «TOT5i^ *ma: ^ ^ra*uai=T»5;3ji3rta?iT<r- 

aiKH w a g;T 3JWI ftwif % a«K !fi ftniggr w & &ai ?, 
rafe't sng am, atew, wsft, gsiai js ^pf' S 1 ?«& fefen:, w^a 
aiik Jfl«r 8 spot ( Sirr % 8if?i^ to^t S, wr ^ra^t ^ etftre 

iir— ftw ( ater ), ^tra ( =eIst ) ajk ^5 ( ?^rr ) w ^f ^a 
1 1 ?5T unf * % fe ^ fg 5 ^ % suck a ftfear air wrat I IKII 
w^ -»«4'H-^Hd 1 3 T%»nfJrg%s€ ^la-in'T-^'sr-^ia- are $ ] ?JjR«TTHq; os 

% WTriTO hpt % wir, ^rr?3, ^rg, mi *s *rw ^ *r star srz 

3TT% % 3Jft WIT SET *T3 OT ^ f R k ^Hf 5T5i % WT iwt % 3P3 

5t a:^ % #br it 3f^st, ffeps w -Tf=t ? I fJH 3i»s, aw aft? 
uf? qara: ^rtr, ?r? yrc wer >; -7f% s i rnw * *?% « na^n 
w ^rsift^s' sirar if ii » li 

5T«ir *T«?5tS 5 if? if W3TO ^ fJ»?3TtJJI = II 

?ft3 ?rraTfiis-rT?r-s'^,r 5rf5raf *rgt i 
i~7.:if 3ik 3kr qnsi v- 3<ir> 3jr 3f-=r if jittI 3; srfK 8 jp- 

mt SfTcf! I I W-fTOl T 3Jir< $T5! -TTT ii 3JR 3TT5T^ % 3?^ 

mm iftsir ^3 8 s^i ir v^sr i?fii 1 1 ^Rf w«t ^ i^t * 
( ai'Trn; w? affi srrt :- > treqir t* r^ r ? 1 tWr % 3F3 bjft 
( %iP3 S ) 3jk 3;r?R T.ra % <?';£ ( fiifssrc 3 ) ws it Jtg^il srvr 
is >>g 3)>Tr<i «t?r rem v 11 c ii 

rai «5rra frr^jf srer-ssn-irs-^r: 11 € 11 

e «m rpsrsf g^ 3*1% f 53f ?r?T 1 

■ra %re?rai ^13; jfra: ?n?r nf^Rf i; »o u 

afr^^-ufwi^f ifarpng'nn^iii '<? 11 
firtr?ra>if Jiftriw snr^rt g^ft *r 1 
wj^^r^t wW if ^f^rc: 11 '<k ii 

l^swrerawHrgeif 'rasg* stair 11 \\ 11 
spprgtsn^i sjf&i ts §Rn^*TKrrn 1 
"^ ^Rt^r ^iTOigmi n^»T5 g?n 11 1» 11 
?tT&<j ^f^cf ^r ir srwriw^n 1 ffWT % JJfR SRW TOS BWq iff t Jf % *lt 9 SflT $> 3F5T Si 

«r^ «r ^d I, aifc sret it 3jfiiT cftsr ?t anal |, sat srerr ) ws ft 

33tft I I ?afo^ Jigsjl eft sraufrT 513 ?^nr? a $ |JPS S S3T55 

a?k 3)Rrer »rrar 3 jjtsr ?t t?t=t 3 whsJ ?Rft 1 1 5a ant ^ 
^rerrfcr set art 5 * «ra ^ etgarc 3w *rfl anirr * ma, at sttIt * 
afar ( ssq ) *ttt S5f qg sr% Biai 1 1 safe*) sfla sfTs 3 ma 
5T % ^ a ^ra if) sf^eft 1 1 

?a *rrg set ?fe 5f*t twsi % fe3i fei'sr ( agr ), apss afrr aw- 
¥ta "wi "st% ^rii% 1 ^f 5tts sra^T mfarat w lis Ta, ft® a 
T?a srrs ( ajH 3tifit ) <rpji set nis, aa? ( f sf$j 3irft ) Tfiaqt 

SET HIS "3RT ^ff^, Bia O^T 3TCT % aftTT a'lg ( JJ? «fl 5RR ) 

airr wg tfkr *nk% 1 15, ?jr, itrt sir/? stf 1^ % w % «nft 
iffr, tr, snfar airfc a srat st?s^, srar, a<* aftr a^ grro 

SSia "BrrffSr I l»Fa 513 if *aia 3)11? 3 «rw qT^ft =6r SWSTT sr% 
sjts «b1 3iig srt a$f jtefl I asa£i, mzz, feK it as anna, 
Stera (t^?,) 1J7 $t a?-*, h[jt % aV«r <^ atsrai 3 Tear, gr % 
sp?t *rr srt 3a itit *st% Tfw =5rf?j>, *ra) swr farr §3ir <?r 
s\ airea ii s*n<t anfe 5T3 aa*j ijff forew l£ fast itfta 
T ait II e.-*v 11 

sn^mf3R-^«r-5i^ift-?f8r5Bwj?ni a ».K 11 

*pp* srfl^t qtat f^Rnstqf^awftii 11 ^ II 

5PTO srSianiTg^'St filing 11 ^c II 
rnrt ?i?3, git sra ( sshsiq ) ^tn, (nWI ) *&w, *\% n%t 
%si«r hrI ak ITT sprrl «tl ifcrsT h^kj ajgt q^ spit w 
m^r Sq a?tr «e^ I »£ sOt stral ( gijcSHrasi ^| ), ^ruarat tc# 

3Sra TiRl 5(131, 3)^1 <TT 8FR SET Sq sift gt «fl «ET 8nfe?5I =fT»): 

^ ?^ efir ?.[it'»r % ere al^ 1 fefliT its a ag=f q%=» a?:! *ty? Wo % gjiPIRH eg 

t*Fa 153 8 m&t— af gw srra tr# «rrgir^t<T^ arr?R ftsrc 
%«^r ^53 3 stf ^ =9tW I ^ «w^ * ^3. *ft*T «jtptt siN 
qijft 3 <fla<R *ra "sht ai? ^ar ^f|^ II t*-t=: II 

frwi^Jiferei: *nr: f?#t firftftsRf I 
fJj^ijrg^rtifTO f?rf?tK ^([«n«nt^. il ».«> ll 
«5-f$rawFtpnfoi 5n?raifa s^ft "sr i 
«ra^?*HHifa f$rf?rt ?fcrenfe ^ n '.? ll 
lira affc fttfin: 5gi>< arc: rata <l cfl a wrrc 1 1 <n:^ 

5T3 ?33 ?tcft % tr=f STR3, <irg 3)k <PW fafot 8 3TM5 fft & 

p«3S ?fta 3tRra par 1 1 x*ifc% ftrra* «£i 8 \*fz *& $$ 
fafa ires* fxi\ =^Tf%% I 1^3 mm 8 ^a a 3{Rn; tot «k 
wrg ?fer srI 8 ( ^"1 «rrg w?f ;? arr^ ) *t I ferftrc fis 8 =Ef%, 
fa«, srts, srrgw-q; 3i'tt aj ctijt z^s <a:^-qr^isi? ^Il?s.-**ll 

SETOTfa srrcJr Altera.- srf^r 3|^ II ^ II 

dt«l£<^ iEflft far WTTTTfe ^R^rJ. I 

3j^i3-fej«r-iTg< fiprrc^tsi =g- «r^q n ^ u 

SprFgsii sthrfafa ?fte^f §m>T^ ll ty u 

3K*f w^tf ww 55i6r«-frasn ll <i( ll 
w^faiF? nig ft^ns^^r^ ^ri i 

^P^5g*T%?5floit ^ITOHt ^ qfasJH II \\ II 
|HtT ^ra 8 gfecT §3fT =5<K q,*? sut POTI % ( * % TOR ) 

ftqs w— w «rw srcfc tf arfrr *i ( w§3it * a?frr * snff ) 

{TO *aA %T,*F*f ?p *r *ta"i $1 3cqsr ^ar 1 1 safe^ W ^r 

jpeJi % re«r <re=a Bgg 8 tot, fod&fcra w$ ^ ^^ I sjrinT a«ifw, ijw?, ws ('rcft $rt) efft aura otrt wf?^ I 

?=TR 53 ok ?BR 3 TOI <JR> *T sf^R 5RT ^rff ^ (<IR3 *?() I 

srcfc <r =g=?3 aifa 3pr m &r wtr ^t%^, wf 3?fct 5tf , srt 

stR?^, <sRiTKr, SOT, srH ^fTsfa ( 5J <I7tf r ) ?^-5T UTS <5TRr 

m&a m& if 5TOI fercf »K ^u^i ** 'ptfcjw ^ II ^-*^ II 
mw^vfi — 
^k^iv. mt mcJr tW tfV: 1 

PTT?; ?ffcf T^f fclJtWsTCR ^TT fff<TH II »3 11 

*RWs?si-ffr^rsF5 srro ?.sj-i«% II ^o It 
aaniHt wrsrfiwt g^iwfoi-n^m: 11 «» 11 

jfajrais fafara wgjnfgWT ss<: ii V. n 

rilwr qjg b 33 sjtRi fcw skt ware *r are ataar >:?sr 
5 I cafe 5 ! 5a sjr JTisr, 3»Tr s^ q^M <?ki, tesJr ( «rt 3tri? ) 
m tr fttreret ? 1 3"3- 3i'r< u-w wim to *3h a, stjisi w- 
ij^pft «w *sr «, *j; aii?: ? 5 % ar«r ^1^3 ^rer h m«r ^ 
3 ?a nfr ?rar I vs igg it fl?r *H <rwr ^(ft% 3(R qrc TRr ?t p 
m ^rp Tnft fere* Tar ^rfti? > w&i, mi, 5^% aik jrjt w 
<Kr4 g*rr sqrirn ?a ^3 8 si? ^r ^rfi% 1 fcr % sat s»* 

? u^T— ss^: siw 3Bir: sfta-^rft-^ft^ar: 1 wo % ] g^mwi « 

jrfomi % site ftw ">*r <rc sw i i* ai ^t, ^ <irat ( suit 
airftr. ) ^ ajk ^at qit sft'* qtfs if %<rc q$ | jflor 553 it %=r 
% 3i«ii *t 11 ^«-^ 11 

sn^ra-f^ ^ <7tet »7^r% g/fe: 1 

sr srrrc^fiRnfMf ^1^5 g^: 11 \1 is 

=fqT^fis^% ^7=7 f,<:7if;^ tr-T^i^: II 3tf II 
rTfiricPT-TTTOT.- 3T=*f kfMh% stpw i 

STJ^sf f?^!?M^"q-^r-' nVi^T^tr !i 3'< II 

qi^-ws ;?-<.-.' wrk, !•;;■?: ^f?;feirnx*fiTT.ii ?; ii 

{5RW?ift W^ST ? r /R-?fn«-?iF«Jf II ^-3 II 

3*ion sn^SwimifciT 3$?^ wp) ii 3= ll 

3iRR w 3 srr % ots iji?r w 3tf'sr fir S757W ?t smft 1 1 
q? 3fl'fci *tqr 5j?a S 5[73, fixf, w.w, tftit ; * ^rifi « |fqa 51 strat 1 1 
a>ir strg ii n^or 3? 5l ; iwi a jjwt % ot arrSt &, ^qf if *wra 
q?ir ?>, qi=ft % aw %, ^ftr if a 'iw srri % i%-sa% % aMt stq 
jfat ^1 «n% I, sat srer* sfRsj % tost « qrsr, q>q; jifa fit f , 
3ts % apaqrq; fft % rq^r jfer ?1ctt 1 1 qqt ^3 *r aifnrsrs % 
<m i$ % ira, fra qre tfcff jfar ?t jsmr | 1 caW sj^f a 37*77- 
%r fqfa 57 773=? 3**7 irit^ 1 q7=il if 337 aa , iw »f afar, afta, ^ <*44>«(«<ll [ «ro % 

■ait? I «wf ?re ft <&r qR % ap?r srm: <fc% to ^t 3^it 
*Kar =arfi^ I srcara % ftaf ft ftre for aig 3?fr rona ^fa <kt q?" 

*?Tft 8)fc a*f 5[ja ft, OT flfa STTJ lit 5IHT^% fe^SpS, 

saw *a air ?a? qt fer apa if *qj efi^ar ft, 3% faita 9*^ 'srar 
=arft^ 1 a?lia <& wr s*a % %^ sft, 5t|, 5jrass ( g*H ), 'snrsft- 
aa % qsrail w.j urn 13^* <*t anfc § ai^a ^r »ma =arf5^ I fro ^t 
Bra wa % fea «iVr os* ftrsr ar«afaTf»? ( sistaa ), si*rar 
ipft ft to ( ^1?t) ftspR qTar =arf5a I a>*f 553 3 11 at ajrera 
% ftrcr $a»5 qrat tfar 'arffa acrar yu; 11 arare % qrat *Kt aw 
st% 3W3T **% q)ar =arf| a 1 as q:r «?za, sasa sarar, kih *i*ar 
gT'Sf srw $*ar, urar qftaar, ?s^t 3)fc an; aw qttaar, air 
*# ?srra tR isar =asar sir^^aa w^jg ft *rcar^rrft^ mv* s ll 
5n^ wa. $t qRa*af — 
«r«tf-?ftalf%a]§7at STS&TraTflwfiT: I 
*WRmf%a fatf 5nf: ?r?f? j.orfa 11 y^ 11 
<raiw4i;f JTfar sg ?fta *ff?ra^ 1 

ftpa-5J?T»R §5*f JT15WT gSanfefHli II V s , II 

ST^rtH; ^ftssii: sftong^vnsswsswr 1 
*nsH*pre>fr3jn:i; ^tenaig^ai?^ 11 v3 11 

vrnisrara^ «i4«rawn w srs^n 11 »* 11 
q^rf aBffSRTPf^w'jwift'qii 1 
src ^Rr fewi^c? sraTa =ara a^anji vi< II 
W ^a. ft ire sama a afoa pir (ra sr^ scrs 8 aKsJ % 
5J sir w, 33 % fetf % arc a a?ar ffta star 1 1 ?afaa 5a 
<£3 ft agr, H S, #f 3jhc fro, fragm* ^ra tr qfarw s *snar 
°arf?a 1 si^t, i^?r, ?Rir, ftsr, ^i^iafar 3ik "switat pro iia, 
=araB, "wf, >tf 5n^t 51^ ^ra ft smur ^rff^ 1 fe^ ^tft^f % 
^?a ^t ( <Ma^i ^a ), M^ w.>itea»i, ftra%«r, site airf??f 
^f; fr feewr^r sifc gq w &^a ^ war ^ ?r ^r^st % ^ atr?' ',., 
"^ w^ 553 ft wst ^^ I %v ^g 8 =?#, a®, aila, «ra=a4 mfi^' r «• 5 ] <i-WIHH €3 

«r nra, >m, sf) fct ft gurr *rn% »» acral |t ^r gwr *ng *( 
sir wn ^i|^ ,| Y5-w ii 

<^t qjifg-wsra ftf?i ^5t5r-?fhr3n i 

5T%:j 1* taJWnTCJRlfqTTtJsH II *A II 

5et?^ftt% *s?tft srFt firna sjr% i 
wrnwn^g 'saTtj Ttnssiq; II Ka n 
?ik<*ifa t m^ift irraifa fasrsnfa ^ i 

fcr ft g^ qfl fwirt & JFH 3tf< m-r *r ^snr ?l ssftaw r%t"ft 
& 3«st sift ^rar *T3WW? a <w pir 3t<rH; *r*r w <sra fsraft ^ 

*5T 5t; ?«% 5IT <%?!; 3JiT«q TOT T> 3?1 ?A T! IT At* % ftB3, 

( ft"? *f?a ) qrat *st ^sks ( ^^scw ) ^?a S I q? sal?* sk^ 
553 ft %H3 3{k iki % I ?afs^ PCR ^pr ft, ^ft ft, 3R3IT|^, 
<jhi ft ts^ 3irf% *r«ir ft stw air* 3fjja % mm 1 1 sheets ft 
aft % sm a^ & ^^w =&l ftw't w ft^ !R^r air srca. 
Trsfcr irarf , 3Tft fa&* *St stores < |i x^-tz. ii 

■3<wt^ sr?rresn?rawiERf ag^r£ ii v<S II 

ssrRtrRi^afer HOT^wfej ^ng^ =* ii i(o ii 
( %8( ) ft™ 3iR 3ir?r«:, <ara ftcrt * 3irf«ra swa, 5g-g3ff % 

3T3f3 5f| «H |, % !F? f?ft I J5^ ti HSkT 3> 3T3ffR aft ^fel 

araia T?ar I, 3& '3rre:-«rw ^ct ? 1 

* arr?rc it ftcm ^t ( ^113 W^f ajh; greT^i ) a?f dn 
P^gnRtft^la, gr^slat s«r acre R firsrc *l '«it*t> *t 
*R% qiS fora/arsr *f# t II *e.-v II 

^?rrfa1 ^f^: ^sq'n^T Jf^ t%gH I 
a^nt^raT^ ftf^s ^3^0151^^ =^ 11 i(^ 11 
•j£|sr&s «3 ft irgtqt ?lw?l*i TOir -snft% sfr<: wr ^ *# &=R V&J ^lfe%; (TO WT 5TOfi*T *Ft *ft ?3 'cl^irftRfte' 9IWT 
3 1* fair IHU II 

fpjSt%5tfr& a^r =rosrfcRrc?^ gjif>ir% ^srfrRsJ^ 
a?qrfMq) 5mr "jstoairo II ^ II arsngr h ^?sn??rkjrs7rif sn^rwn»r: n ? n 
ifa 5 wiss? *mt5rm: n = u 

%nr=i. siRnftf' =u sns an^ra w serein wti I I ^sr wrFn^i 
%*5T*tr H i-i. II 

h ka«t ^ am? * s?j*it: srtstr ■* li 3 n 

q 5nu<rer ^ fa^RI ft^TOW *r^JT =r || e || 

%>?*VWl fVfewf " K'it fenrg: jjot ii S( h 
gig-wr, ng«r €t 5jrfs% i% 3to*kt eh ;p jt<s % %ij} ^ qjtj 
m i ?«t sot: spc, 3W* 3irft ?rg, *r«w, wfe, ?w, smjrt, 1^ 
sjfc >^re, f? ir $m % w>r 3?rer ariij,; #? 3?k snrerfqa atet 

SRSfTS % %JTt * *ft 51?} (t^TT =*rft% I ?* OTRia %»fl ^t d$5T 

%wlrflitn p^f, 3=RftHfear ^fs^s^s^^q-^t^l, g^li 
^fer-i^5pft: ?ifi >j^t^^f?Rrt5n I 
fajfRTt 5T^uiHI|: CTlfaff* Jj^rf^ || % || 
ij5 % 3<rft*ra ifrret Cra=t & '«rfer> ( ijjrrai ) affc (&>t 3 ^? 

?tai I, fp 5Tif S to ilar I, fe8 <K, ijjr %r % ^rw #? 

^ & *rfft as arrar fc ^t stsr ( ^f ) sw?t gair irata ?tar I, 

apw 3* n^sr 3 jsr srak star t ^ asm ijjt % 37fora %jt - : 

<«% % ita I IU H )j5r srf?rer% j^t^ tat>sf gfe^jf ^r n o n 
( ^ ) toIrt ^=n\ ( 3pjrrf^ ) "hit qnft * :rra; b §s*r, 
( 3r*qir ) Is 3rrfe ni* afk <ft ^r ^h ^rr, afa sraR $r srfet 
m ( ftsjw, 3)55nwr a?R 3*rr *fei ) jpr %: OTfom ^t an sa:ir 
% starfjR I II » II 

fafngifitis^FTm JOT tlT^STIRS II c II 
as % sqftnii %ir aji iia;% h Qg;™K ar-Tr? ^rfir % sft% % ijpt 

t3qf 9 "J3R r.% Biat '£, kz ft sror =?? srra-' % II =; u 
ftfear — 

?a:? tow ^r, apw, BrrnrKr ( =Tk qr sf airfe w wrc ), 
■sssrffr, 3jk ^feran *k i hwt saft =sr m aik Is arrf? shf 
^of, sn-sr, a^rfc % *w 8 <Hr** %=*r sik srra an ajgatar ^ 

^fTSl sfrjST US % *k% W ftcT-TRl % II e. II 

^% % wnm: nsirwi?? id? s^^ i 

*T%3Tf35& 573; fat *£&& 1 II '<« II 

gl4 % 3<?fora %-i aii faw % fen sine 3i"¥aM # t^ ?fcft 
t, air £iir 55: sraier ?i3 I, %a^r % ctr g^ w a^ 5 "- aryjjt 
5t<ft I 3ik <jjr »ft "i^ P ^r<rr til ?» 11 prfew— 

snfg: q*iT fa^sa- sref SspiPT ^ in? 11 
et*w{;r, 3)airrpr wr ( si°itetrc ), mr, $f s w jtrt, %w- 
f%ar qr^r, ^r, srfeiw afr* »rg^ *p? *i srq> %jt % fttw % sw* 
*ff »;t (%felT 1 11 ? ? 11 

^T«f->pi-3<iqnilt H|ft wn^ TOJTt ?3TT I $5 ■rowfeai [ aco a 

srm st sirar I i^m ^ 3jift if ucfiRr ft^r, fc 3 tftrr zft* api 

<nm^t sfsra?^ ?w srraigata^li^ II 

*^f ( fe ) B?f #? ^r ^rf?^, "E33f%tf, ^RRRW <3R-7R 

«k 'HdHHi* «r%rc>J 3fw I li ?? is 

$ a-s^iw-TtmWfir-fejTCsrT t?t: n ?8 ll 
^v^ % H*3 % ^r^, mz, nwn S 3)Pr=»r, nit, pm 'snS 
51^ ?m aiRr, %?&, irf wt, 3=rc, ^, 5?sre ( ?»r ^t ?fw ), 
aft ft^atw, «fwf % wt 3?w ?£ S ll ?v n fafosr— 

^aS> ^b ^r ftwa^r, s% m aik ire, s^nnr affc fa^nr ^ 

3«ira g*m t ll ?* II 

*f?ir3«t: f^-^trff ?n«rk^?^ i 
?fcsTFif *r ?t^f sj^m: snf|<TO»im. ii ?5 ii 
3fo % df.% g afar w 5T5? sirt, ftra%?^r, %} w ^r, 

3irer sW, 3fl% 3irf? fPsqt 4\ fiwi st ^srrai t ll ?$ ll 

%f *rra«raisj ^ <p ^trtwfe^n ll ^ s H 
faftajr— rifar fc grre % unit if wrfesr, wtor %*r, tjOTFT 
to, ^rercra-i; ^te afrc «ri >srrif% tIS ^cttr tot fler^K) I ll 
f|<sT >araTs^f%: ^iTt fenpsrt ST'itwr: i 

3?r *Et <fs% <rc fp?¥t w amir, ?^rra, *i>3rc a ajfjfsgr, fw;- 
«ral ^r ^trt, grat ak s^t w ^? ^rrcr k im $ ^ f 1 
fafearr— »wc % iw^t % 3??5r i%*rc ^t wPa % fa% Is^ft % 
oth ^h«r ^^ ^rf?% ii t=; ll siwnt % to;% % srcrc w nwr, 3jr«? 3?Tt^ sro-qfa sw % 
?t **w, trasfKjqt 5i sir^a^, 3i?i ^r * stmr, ( sr( sir w 
awra ), «f<rcr-fc«5;ir 3jtk irar it i ptowt * fs& srtctcr. 3-s- 
=grc ^=tr ^rf?% 11 u 11 

553 issn % fsrar, 5*"ir, *'t *•- ; «' =trt, 3)^-3Ftwf » 
^3?rr, otw JJ3 53 ffu.'u -:^r. »r;^~ .";■ sift-igr, =^k ajr^r ^ 
3OT i"W '{ I i%fegr — S'T'-? ,. r-rt-;r ;, jhs 3jh; ?fet. jtrri 
*=jt ^rft# ii =i° II 

frron-toq^rqa ^mf wiffi i, v< 11 
«ira % c«=t h Tot 3?k g-jr -w j p-jr ?r m&r, ^rt, wi, 
??re, 3?r w =9f q:r, c^j snrsT *r t? ?t asm 53 | i fq-fear — 

SlW, gW ^R^eS "JTR-7R "^1 -Tfi^ II ^5 II 

tferfsrar-sfcjonar gatTarrer>w»i: i 
snsq-fimCJiVtra 53^1 «<£ firei: tsmt u =« ii 
aifg^t i #fi% % are; « q wl wsrr, wk 3>r «pj ?fc?r, 3jfcrf 
%^t,^i ot, 3ii5p»r afosw, (.WW =*rey 3ir%si3 « I [%%sir— 
=ffc, m%r ^r im, aiRsKH* to *rra^ia toi ^115% 11 ^ u 

fasT-tSnwTRra ^3: «Ri5!nw ^ 11 ^ 11 

^tr 3ik 3ff<S ^ra y =tmi ? 1 fafegr — % srt, 3ft f m g^. 

?^f 3t«ricc 5rm % 3ffi sn ^tt %^iui+ki t ii ^ ii 
QyT-gftrr-HB^ii aw-t^ra-«TR»n!i,i 
miF%, <ra ftramt =iwhi^ fern %is ii % 11 
i^br % sirs fowre ^t d^ 1 % g?T sk, g^-ttr, 

!'* f»f ) 3FJST flat % I fa % fe^ f^fW, ( 3IKJTT ) 53 '^ OT^R tR^ Tjrf?? II^Vll •iHl*«M #>il «t *fo% & 3PT5T ft% ?TB 3ft ^ fl»T *t t, 

fwfetj m<5^ii'j; fgrj<rt nsr % ^ i 

sto-srtar-wr-iEta-wra-l'n'j; fasrK^n i 
TO^rairffRFnoimfawprsj' g%Tn; 11 3» n 

^l+^WI+W^TfiRT vnT^gTgfisfSII I Re II 
^gHffWr ^TlfagH^ idfefT I 

5fWl*n«k-firsrraT «twt ^rnfo-sm^i n RS li 

trcftsrawra; gw §*ft g^ Mtfe =r 11 30 n 
S^ate aik ^reft ?■> fta jstjw w^ ?r$ ngsq ^t ^^ 
ft ?=t affJt 5% §jff itt vrrwi ?$, 3$ — spftm aigm sr?g aik 
jpt ?i"ft eik srik % fafca toT % 37faia 111 m *i% 1 

wj % ftfi^t ?rf Alt — ah?, aiafor ftm » jr ift sfft, 
( sift ) w 5IPW airft % wr 5:^ J >H* 3?%, »w, *tw 
ftra% ^nm h-j«j spt% ?E) sjagj fair sreiter *rar |, ( ifr ) ?*, 

3jft% 3PTO wR 3 JR sft SfirT, ( HR ) Hft?, ajWflR 3 jr 

qft a^r, ( agf^a ) ^ qft w^r, ( ftaswr ) astr <sr awn*, 
( W ) f^f. ( aifir^rr ) ^ % 5*q *t S% # aiaw-jftr, & 
jr % fafosi *raf * TOr ^rif% I 

SIRE «f^ "ft 3*»T % *j# SttX apn#l* 9IlH"t s^r^fl^ I 

srffc % Rfeca *«— ^ «jt g:<sr k$ «i sit 5$ *rfk * %8T 
#, 3% siMm ( <R-«fiw>iBr), «N ( sfa ), ft«r ( f :?r «8 ^ir. ( 
jirw ) snk afli ^raf % sqftia §i"i *t ix&u =9ift^ 1 

wft anfir $ sftfa aft m$ il I «r4 fa^ % fe% * w^ mi6$ I ng"! >r s^j ajfa srck $: Mfui^a Star fl 'jwr' 
as? $r nm) par 1 1 otA '-g^p as^c <f*ft wfe par I affc atf 
<i5 qw , apl aiffc «nr t^ci sra war t, sfh g<sr «r *ft *flT 
wB^arl n ^-3° II 
<A\mn — 

^£-5TPn>HfeJTtn trwi at *wr^i.il $< II 

^tasj^tsfaff^sr anrwi^niprel u 3R ii 

?fr^ ft) r=»r & ftl !3 'Rft I) 3=rftt '•'Mim' ^ 1 1 ?a *mm ftl 
'hnt' s Ita^r wn ^rf|% i oniiw ft gw — 

>fN^ w fi+iAHH, 5^ ft: spr ^3 «st afs, ^ra airfc: ^n! ?t 

wpt, »ra«ifi^ ft) siflffr pat r £ I IU?-^II 
ajfiw oqnrrn & pPtqr — 
*ro: aw: ajt^pm rsPffi Hcntre: i 
arfaanjnJm: *rwi sresasfifaj- srraS II 33 II 

im, sphpe «?rar 55rw, <srrat, *&k 3tk *twr .3rfsre «tpjot % 
a?ra#| ii ^ II 

sitfirarefa ^tT g^Wld^l^l || 3tf II 

«Branfftdi4l«K strait (44.4) mo 1 
srcfc w ifora, fwr, #^t qr atfe sjten-, ( wpt ^aw «w 
liWT ), m»W, ( Sgir ), stspk ( *j?r ft) *tpm ), xt 3ftra 
wff ' ft) jft 5fe"H flgwt 3rfens wm 3 %w ^ ^ I 

'IIS*? 3i ' R ^ S - '"' af,T ^ "^^ * w ^' * "" "3^ 3I '* re 
%£':;% %** ^^r I, ftta hwi: ft psft %, ^t ^fN-eir fair ?s ^ II ^v-?^ || 

%a ss&m $%<r, ^HaTWift?^ ii \$ M 
irsfftntr^ir ?n?Prt jot: Ti^ffkrei w^fj. i 
nw<rt ff^jgit^ a&Far 5?ranf arari ll ^o 11 
sK&iinfWcrT ?wt: sK^ormfasn jpn: i 

ftcWt'i ^ft-h? 3n ( skiri: ) k^ TO=rr ^rrf?% i 1st 3i?r aw $r 

5q^5I «T3 I I SiSJT ST^E ( ?RW 5W *TPJ ) W? *tt ^'f*fr? 1CT 

to% sot % ~ti<& tot ^rf?% 1 re? ?l 3JR fix ato WT si? to 
»?oi war ^rift't I ajira; siipt iw otf a?T TOif ^ wf 
^fi % =grc =srR *rrr TOJt ^rft^ 1 gnjsr *p"j w w 13? lit 
st?ro si?w to^ ^i«r to w qa; iim as% ?smr 7* n^w 

IVtt *ttti&) I fe 51 W«I SI? TO 5t J-TfiT B?W ^% ^Tl'^ 

aft?; ft* ata >nit 5 : ? to aw urn sf.w ?« ^rfeJt sire jh: brt 
«i?to ero a?"! to s^r 1;'^ 1 bst to^ &m hs> ?i dfcr 
^rc f?=T $r apiK to v \v irf?*f 1 3!?ir =?!«tto *"t ^g^Rr 
si? to s?t to^t >r"t to w ^sira a?w to 1 ^ ft«tw w n;-* 
fei tcI 1 ahft fci 51^ ** to ^ % im «!? to n?w to^ 
jfinj to $ 5t jtijt ?r?"r ^-53 spf.k ?t k.i TO I fro ate wr 
31?^ m?°r to=t qto to § aw "-ot ^t rk-^v a^R ato f?-r 
^ 3)h: fe srcr to gifro a*j«f <5i jtsw to at 1 gm wr^ 50; 
^i ^ gt% 55: i.n fTO tt?r =rei ^ mft *m % st?t ft^ §0; gw 
;is ^ff rift, f^R*r« a^E fti* ^?& ? 1 i?35Ri 15PT "4t 3?ar 3<ritT 
^ % ari^Rrer, srf? siri^ to^ ?, f^fe^ t^^t ^ «w ?t ?1 
ji§w TOHr ^ft^ I ^ ot ^r=Jf *r 13^ qfr ir^fcr ^r wh 3tfSRt 

I, Wl% fw WI 8$ ? ^"t ft f <fi % fe^ 3jHcTi6Rl ?1, i^s 1?^ 

% fe^ ftTOi<t II \s~^ II 

wf-ftm&»TOt ^*« 1 
s?t^ ^raai: %f%R'?TTgi: ^nsrenn ll 35 II 
SwMian: <&, ^ifrarai: h^ts^is 1 
?t^ig?if^aT mt ^5T5fa^'j& 11 »« 11 *nr-?nl->;*f snasf wrvrmt: *$&§ n »? 1 1 
55 nrpat 3T?tr qr ivfow % rt far, ^rg. ire; sift 3tb*)mn«t 
z& t&t ? 3(k fa wj"! tvt? v 7PT ^r?r ^ ft srra Jrjrftr mS, far 
srffaf tt& atfc to irtw srr^ m?t ? ! r=r 8 mr 3F| 3irt fK qit 
m*iiH*m sn& 13^ w Tj'tTiT *r-T ? T $*. *rra srfrfcr ir far srsfo 
3pm =ro 55% % n?w ttt itift *b% ? 1 13 3 irarft ?W 7>r 
513T aprfa; 3(5^3 ifl srr^r ry srrj-;r'! 'xf.Vv <%%) ^rrfft I I aiTrq; 
srra irf;% *rr* wjw w e?w ?w ot % stck % 3fgfa rt arrar 
% 1 isRs^ *r?t Stf-ifi srjfa ?, sTy-.fsr s'w S qra 33 3 5ta =ret, 

1^5 5HT ^Wmt'TT ? SIT g^Tir rrift ^17 fftTT I f*W SOTT ft> 
G'rtli 3FT% ftl % srff W'TT, at"' S3T-" :tf fa>T 3RT ^ *r) ^T3 

spgft *t 13^ tfftw ^Ci srV:r 1 vi to srrfic *} 3ifir^tr 8 *rra 
arrfic % rerca ft^ ill *et pt% wwi % fwitt gr *fi aw^ srctr 
tzww % fi& ^itorfTRl zm 1 1 sfrc far, *rrg 3)k CT =51 
Bimrar ^r«i iff fir % rg^'i % &% 3? ( jtjj* 3ira, w, fas, 
*5 ajkwrr ) rat ^r qnrar^ir k afK?r«r ^w 3*ra 1 1 awrc 
wrs=f( ?rer arrant sreier I II ?5.-v? II 

g aw: w? f?r«f*T >mfir ^pnft =*r I 

w^fFf^Rf g^^fa sBiaufMi* ^ ii v? ii 

oJnfsr-lg-srrafgjgflhn-^T 1%^*^; n v» n 
f^^T-^rw-frnsnii^ dnrerTOT*: i 

■st? its qRjrioi ^ ate ?t 3rr& I, n?r ^ ft^er ?It wa % 

l^ilfit »fi); fe 8 ara— <l sot, ^ =src, ^ «i# aft»: ia3> 3"st. 

lf:]ty*m& % B^ fef ^ 13 % *!IR |, B3 ct* <flf?a w^ 1 1 

•\ 5§[6<R ?)i> & hb ^t ffir omit *rr%^ aSk^nflt S swm \o* nwJIV i i [ «ro « 

5ft & JJ3 $T IT OTRMT -"*lf%-2j | sow % ?«th( & Jfw % :j ft*d3 & 

*rarar 1 1 wai ^t ? ft aik «q sgrct % wot gc; ?, if «««*< 

%5 V* 5fcff ^ f^rfcr nr, ^, f?"Tr* affc tor & f=resr attar, 
3HCR atk fr?rc sro SrfeaT sswt ^rf?^ I Prfcjr ^ 3t*t t?r 
irar a^w, ajrerc 3rh: ftrr w qfttwr ^rs, ^r, ^rSr $ 5^r, 
«3, *ra, ftf anft writ w ton w & 1 *> faro <*rg n§ ^>ft 

ajk sfl^WI Vf ?t=fl ^ fe^ foHlfl I, ^T3 ^1 fiWdl % 3?JKi ?ft 

ir$ ^r aik afrt ir 3Kf§3r *|jt Hff 3w»r ?ft 1 ?efa% ig«r 
M =nff §fen, M =T SI 3KT: M eft % "rift ^sifrr w fcr=r 

5BRT % 3W5T tft 5IS dfl % <R^ ^ 3tlt — 

*H,*nnrifr #•* fj&fa&mn 11 &5 11 
fe^r-fi^f-?Riinanaj^5f =sn«rsr gf^jrei; 1 
«fw*H a?r: jpihrcer: ^w =? ffenn; ll 8>s 11 

TOTHTft fil^lft frcrefrlfar "fcl^Rlr^ II »= II 

«rra^snf*ra^% srcHn^agqfa *r 11 *€ 11 

firftrtf fireRTinirg?qTt> fasfer: i 

ferraifirefoi 3 s»i^^tq%^ 11 i<o u 
tow aire so & >jjr $ wre 31^ =tsr if, aik Jnin?, 
ce% "P $ ire aiTRj; srwr it air <ik ?etf ma >jjf % nm#f 
if H^ftti ^t ?b> <rwr ft^rc anft % ftws %m *nf& i 

«ra»r w« 3, ^trf it sfoi fixr ^t nnkft^ S £mw ^n 
=ifrf|% 1 ?si nrel 9 ?lsl % ff*l7 eft w *nr ^feir I, *sfis^ sw^- 
?ft % w 5) ?W * fesra ku irfgt 1 Tf|a w*: *» fer ■ |«t< ait? I PTpf 3JTT ?^T $ tf» WT *GPr afk fa^T **RT ^TTC^r | 

pr % ifla srfet =s»J ark apt ft =rpr *it at«rfa; firttft^r ^ht 
=arfi* I fer«r afft fasr srcft ^ j^rf * ftft wi w; srrercr 5ft 
% 4N ft, argsra*, sfsroi irra ?* sft % ww ira ft stf tw- 
^rr; 5f% § fifar nnfwi^ jtw if &rr ^^ I aprer #sr ira 3 
<rwr % t"1» fiftwa, mjkft^ ft ftfcnr & ^ to ark f%* t? 3rft 
JTisrotf #ft »f srferej? www war ^(1% 1 ^ ft tfe <rir- 
arfe «rf w: fan; if eft wm «rre if arjq-rw ark anwrw war 
^%^ 1 ark if? ^ ft to^tk ^ t%& ?! at 5wr fifar* w:% ft* 
?Sw ark apr =p5 war ^rf|^ 1 ?ac & t ft» *^, 5^? * tf» 
sura, to % <flt fifcaa, ft^ra % , rT§ aflawr ark srferaw % 
^ a*r %ar mtifr 1 h«w ^sa, to, fifbra, ?fer 3rk asr w$ 
% spra: air fta jw % fa% 3ft ^ w :rM fl o^ wa $ "ft» 
3RT 31k da *&t ^ wa aresf 3ftasr w 3<W!a war ^rffft I *apra 
a*a i <ft» f%*r ij? ? «r tfrfe* sriuii w iraa s«r * srraa ajar 
1st wj% 1 sra q&rft wrswi % st*firc*f Jra i weft ft 5ta3p*r ^Ur 
aff *ia 1 f«r auf? fw *r*a a <a ^tBrft «rf a | 3rk f^rt «r 
spa ?f atrar I, sfrer a?t 3rrar 1 q? 3Ttra; frfa sftft-^ta^ *taf 
*f 3i3?rf% * fa^ *fr 1 1 arnpg? daf % fs% fipa f%r> *?a 1 1 

't ^jr[-t>^-?F^tnr-?fsrcraf%-#»T*t: 1 

^onHHW^ <t<Tt: STSTt a^TO^ta II K1 II 

t^i^-^-'TT-slEr-ffpr-gM n-msr if 1 
TTf-f^JFRRascjwir: *r? snrmnrer: ll KR II 

afi ft ( jp ) aiar sjst nroft sr? arrf?, ( to ) ?im tt *rn 

to, ( irrg ) «nr?ra, ( aifrr ) astrargiiff, ^t^rs ant?: ( *r?rc ) 

^te ant? & »3Hif % *3iriF33r> 3prfgr.qriK ^ ^ ^rS ^r frl f, 

tn3% * sfe «r anxra Pn=!rr ir arar«rr w it s#r prr ttar 1 1 

^ jrat ), #k, wt, m, 3rfJrur?, I^r airfs; uh % toar ar<rra: 

jsra arrf^ «9mr«r =r?f mga ^3%%^^ 3?t«t 

V^^ii sim^w jM % srakrr — 

^5r-^T®iw-ftrir7ff H^js^ngsrebni 11 J(3 11 
sTPFfprngprerm miii fe^f?r?r: i 

anaii^cHJirR nrercRRj *krohj i 

smr^a- ii# JTtn%5 'It ^fe - % ?>r & 3w*r fit I, ?« fe^ 
5¥ jiwot «ft sif^r ^fe^f I f %i1 €t fimt If it^ir jfe, ?q%, 
jpi^i ^r writ, ^i ^re alfr snrnr st Rrtc, ( s^ vtT ) 3*%, 
t^w rfl ura^i ajfRw -^jjr, it %Tq ajrns^r Jjrff «) s??f% % 
s^r:} <rt tiTO | i tg sren: *r?S| p 3jrn=^ iln 3?ra srjl ?ll I 

?ira ?> 55 ft *\ i 

( amfa^i ) rerct 3i'fr aire. & tra frgra srsrai % 3i^5i 
ath: ( srs ft ) gfe % rerar, sroro sro ferer fc%, gfe- % rti^K 
fa& >> ^fcft wrafe^; ftrarcf ^1 aigiqirr ft air 3?ra- m^rtf *ft 
W^a ft *m<n f || ■a^K || 

tmfqnfe^t ssstn q*-ff| ■%<?: ?iot n K$ h 
TOWi>jr-*<r*nar'»sT ft^-JSf^: I 
ft^nns??TfiBnTOi: ifosjjr rm'^n: n K& n 
fereit m"ft aft? *r wr it, 5»ia'3K, »m?r^ , qanrltf it 
fes «d f?^ 3a w ps^grS, aren't, at sjai) *t sorfa 3 ift w 
w§ I, fed ^t fr^r f> wzi fsR^r wb t, *?3 si? %, arftrj; 
jr, 55Jra & fas gi^ sir ^m ifarfc % ^5ft>if ! mkIw, fsr&ft, 
w? % * «r?l «rr&, $d ;fta jj^t * si? ^ ^ft^ l|»v* u ll 
^t^PT ^a^ &q wg«T — 

tstaifireT tst: ^srwisr^T ira-arai: lii(=ll item: &nm-*Fm-- suu-wi-^n wgi 
* gOr, frsrr, airg, site, wwi, w*f mv, wi *rft>, (snrfir) 
m ^r #m 3n% n 3t<r ^ # ?t, ^i ipft ^t fWr *f^ ft, &wr 

gsr sirwfl % fe't sikj?.-:?. ( u^ra ) ^fesf % Smi ^ ftftr, 
asRRl, w% hut $r m\-' %& ttS, ™r 5rsCf W 5^ ^r% crsf 

aim st^ii w few ^nr =?i!H -to. jj5 h =ot =qrfe ^, ^ 5R, 
firaF. vj«r =5% 3)n3; ^ ;Vngr %w itt^*-; mi 33 3? ^v s^t I II 

sntnnss^F^T;? g^i^'f sw %r ==r 1 

Hi^^'i^ nig-".'^ ^i™! ^nssff^qn^i II V< il 
( sr^tiT-xiT-gTiJf^T??^ 3 ?rer wfsraq. 1 
?3wra ^FWHfe* ?ftt Jirea-^flq; II 5* 11 

*pkr-*rgfi ^ir^JiKiir-fom'Jin 11 %\ 11 

3<OT ITrng^ITK STisftfij g ft{ffej.ll S«u 

5«f<i^&iTi-<m-f a-"n«^r urer-swi'*. 1 
sn'grK^ureri ^mi fefa f^T ^Rrfsnr: ) 11 %K H 

ffca^Rt 3TT5K, ^R ire, 3IRK sjrR afa %HT-f^rT3Jl X* * fa*fa 

w% iwRfq.^ 1 

<cift a 55I ^f <trmr =3t^, ark to % fesra apr mm 9 <s* 
( orar 5* a«r ift «ft Jir sra* % for, $i«fl ?tb % fwr, 515?: % %^r 
^1*'%!' fiRr, 3?«rar 3|R& % ft=rr =i?f ^rar ^ri|^ 1 st* snr it 
fthi'-"*'^ ^^1 if* 8 * ^ * «r«f ^rr iw ^r% ^ot ^t^ i ot $©5 *<H+«IiidT [ Wo is 

5%wtt aik ^R 1 ^ =re rl «wt t aiN: snfrc * w* j% sft f I wit 
S «ft fitw^ It wit mnv ft srrar I, rt^ wg *r srrer wr 1 1 
srav gtR 5ft 'ftrj' ( srsrrfbr ^r frcr ^t ) Hfl i^w/, tR=g atrfR 
)*w *t <n»r wn 1 1 ?a («& 3*% "ire aifc ^3% «t sunt 
*t ftzrar I / ii % ott taw wft writ & '^raf' tti * am 
Star 1 1 «ns % ft«n% It wfl swk afk i"t?r w* ^rai it^raT 4 i 
W3 *t IRIT **% lirit & ^TfiftrT wsr ftWC sis ill I, 3|fas % 

bii si% % »jt w> far *tr m^a par I i *rgtT wit <5rrJt ^rarJigHr 
sfi is smls ftfa «t at? ^ wet "srar t, mi\ kk, sfifas, 
=fte<J, $s, qpifOir, «w, aik ate ww.r 3r ?) wrct I II 5"-^*. II 

JTfa«rareg?TTft d'iiuu«fl«rsf *r «nt i 

n-jKii 3 3?ra sl% ^tS ^rarf*re; %m, %rit ?) d?^ h 3?t5t 
?ft <nS <t»r, %& dfl *) afhre, fcr ot/?iw %jff «t eirw +<.wi ^ i (1^, 
ftra % && ^ arvrartt I, 3f%a tM 3?ferarft, sl?% sfN arh: 
IMtaspr irga % aigai* airsrc, to^pi ws =&t ific, «ra, ajhre, ufSrsj 
8 * 5t% ifl% CBft set ajfasr, g<sr ^if *rft 5%jtt:j.«3«i «t fsr^ 
gwt *t ste^rr ir ISriw to mar afoa t, a^ wit # Iw 
^ ^t ftf^ it? a?3n^^^'=f%^ s tr'? | th''JTiRF8iKir i tSa»?! | f 
w % 3^?r fer % II ^v-V. II 

'=i ^nJwiWr 5tw sfpftsajra: II » II ; ;. safrc «ro e 3 y^^HH. \°a 

wto 5^^rartrrfhnfWTi5t sqrcqrprm: u ? II 

attqrq «t sqreqrq ^ ? §«r itjt^r; 3fr^q % q>cr it n ?-s II 

qsiPs^ian: M«f-i^f5'it w^cfcg^ftrf^nfaqnt ii 3 H 

S*r angsfe % snwn « qfa Kftjqf "C I qf* ?i ?Psqt % sis 
s=q f I qre si x faql % affasR ? i qpq tf Ki'S«n % apt, qfq 
n*src qfl cfsjff ^r itr! §^r ^rrwRf % cfeqf * ftqq S q^rt II 

3Trci^s %stsRTir^5tfjr^!r«non^ ii « n 

'W> anftfef aprtti; scSsrqf § ^aw | q? est m qit 'art' 
?# 1 1 ?#l »r qr) %a# 'fira' ?« =rra & q;f% 1 1 q? w;r ajq^ 
faqq afh; brbt ?* qS agar % apito °qiqrc qrar I affc ?Paqt qft 
^ST-aff q.r qtftor 1 1 q;q ?feq"i qii ^raif, sqrqrc qr sratft qff 

WJI JR fl % II V II 

wi?^s[i]ST-?iqi5q-5Jrft ^ <unm litqatefw x g^^r^n, 

jrt^, dwwqf-qnast w?f^rnf f%: it S( u 

qrcaq $ 1 mt> t^ ?t I, <&?& sfenfi % an^ * ssq 3 fqqq * 
gq^il q; q^ait ^ t tjq; q^q 3 3Fte n?r iq h=t % a^q jyq fft 
qr, 9W, **ra , tins f^ ijoff % sj^firq; sw % aptq; jr h«# 
nsr * qatet fft ? i qrerq a *rc i33> ?t t apte :rff 1 1 qqlSr 

q^^TOqSqai^TaRqrf^qt 3 tTfjrt *C? ?t WR3T T«fisq 
. 5S ?t «wq 9 sq ?f55qt qn qf %qf %?T^5t ?fcft II * II 

jrTiq.il III 
«*T *rar I, to ^t ott ft jor^rar gft stir ^ % % i ^1% f%, 
5«r ^) 3{f5re3r ?W1 3# jw qrar to riir ll $ ll 

fc?r to % r'j'ri ^tt t) srr ^"t ^r *n;<ir 11 » 11 

55 ^?j: wtsf OT 'wrf w?Tn-i!TT% qs^tffjsnior 11 c n 
qs% : 75'?!!7 f tiT— jji gi^ifim>?r w^fir 11 <? 11 
tjs%ff?^iRrew!f?r sTfeifr sEoff ^im% fsr^r 5^e %fa i$ei 

^%^OT:— H^WrH^-TSTn-TPII *V II 

siisf. sfm, Rriror, ftrarr affr pfjt ^ <m ?feii 1 1 tpj 

?f5rfl % TFT BTRT 3TO T, W 3JTWT, 3TJ. Sffcr, ->T5S 3?'? jfiffl I 

ffe^ff % li? wfasR ?, <r*n ^% iit=5^ si. ?im srrsi $r, srW, 
5H) =trre*OT afft ^^r 1 V'ffs't % <jr !%*! J:— sis?, wsf, wr, 
w 3ifc ip*tl jfrm-yn 4i iiT srerc ^r f- -^ggr=T, »rra-?rrc, 
i?«r-3H, 5S 5tr 3)k m sr ;i =->.? 11 

% fi^i ^f'tpjt % ft 1 ?:!, to 3[fv 3ipw sw s/5 art ^m ?R 
% 3?qvr 515 I 1 tc 3ik ?; wq; faswRir-* ( -<m$ irc ) 1 1 ?a 
Jrerc % *t •■jfa-TR? izpft' % *t.-rj jft 1 11 '^ ii 

fafjrff% t§?% TstifM t 'fi'T, ig^f^t fe^fif 11 ^ 11 

to, to % 3pS ( iw ), gig- affc 3)[;ttr q? srratrw 55^ qn 
aik g"fl *rt ««f 1 1 air sji *ra jcsq 8 anfirat 3% fatr *f?w ? I 
'sm> ^Bfl ak"! 8 *B?qi<>reRt, aisrvt ( srei 8 firPsa ), stfe, 

ft?RT%qmii| f II?? II 

siftf^noit a^^gft, ^f mit, hw fajftr:, siwt^spr.TO&s- 
fira) ftd^hqfif^ 11 w 11 

atgjiT^ srt anTO it"? fPsii q"=sw?TJ^if $ (tsr $ siro*--' • 
5?nr |t I at ift, aar 3n>jft 3, aimsr siml tf, ?f»Rt 5: < ^ sik 
5Ts w^ 3 sft< qrg i^?r 3 1*^ «q & ^T 1 11 tv,^;.,*^' %?[% Wl gl ^fig-iqf, fire PB3 -^ ^ ^) ^ 9T ft?lT Wf & 
3^1 3«'i ( Ijf ) $ 1^ 3)'J \ i'W'i ) *■' "ST ^* ? I % 3)7% STR 

arms iwft mi 1 ; % irrrn TPrerrf! itt-i -*t rsm 3*% 3 >nt"l iln =r 
aura iijrw'5 Ftw *'i "a ^i? 17 ; ^t s i iit ^tk e~-ra ?, saW 

?f &3T ^*I 3(K ?[-,iT! t. 'S-I 3i^,..<a 3tKi 'i? 5-TOS'J B»? »I 3K 
3|f?a ? I K*H T.-'A -■:>. ; - ■", i -*I Sflr. WfH" SP^f t ?»jR". ; 7 W ^) 

sift sJk ;trc Tfe jw '■ -;>ct v:: 3J7 <.?ff; ini ?* II 
^^Ti'a^mram-^r'^i^^in^ffflf^iir:^' fa^rinmg'i'R 

1«IW «jfg<TianiTT% II '-;". II 

f^i) jr % flra sfe'-i -i.: fr-n S ai^-flJT, armr, ir fesqrm 

5H B 'ft^fe' 3)11^ <UT 3tqi=T ?^\ api? 3RK ?TR % =iW % 13^ 

gsra 5t ^iiai i I wppi =j s&n *-«;-t 5 *?w: =*T3 3rrit »r *5t 

ffe TCTl S I 'ffl.rj 3(>;;>i; j-.Vg jfpj & $ J pal "< || 9\ || 

ftHHrraHTl: Jrera-iVCT-k/W w^ffa il '',-3 ,; 

jr ^r f^nr m--:.[ =f--r ? ( =r^r, <r :t. aw ssrfic H=g;fr? 
i^»5R? jVp: ? ) 1 sr-ri"^ jr aire gfe *»r «jir ^n *5re>-jar 
«tn«r % 3ik jr u?f tT3»f 3513*1 sr s'i.Twr 3i^r fjpsqFfiT 
t%fa 9PJRC 'ft^R' tt ^ir w wn 1 11 ?» 11 

asfcs^jort ?rira^TinTg c raaiH73Tg i T5n'?T?r Jratsnn^ ri- 

nftori ^iftr 11 4= 11 

?3"^ Ta^ % fis^, ft^;& b «i^i^i % tW i%»h wwf sw sptsr 
I 3t^a 31353 w % jftci e^c ftw % *jtn ^ aitet, <V> ^<+*/ft«i [ mo c 

=r ?k ark 5i fTwr^iftT &, n:# g& srt rrat srsrc ^jw: 5*f? «Bi 
3fef 5JJ 8 *^ $ aifc ^r, ^rs, anw % ?jt % aiftv&t, 

S t?ift 1 1 tfffs^ spot if awir *rcfc w afk arrair q>r ^rra 

^ W % am tiqxf. W& ) JR, TW 3?fc ^3TB "?T5!=T ^H3T =3T^ I 

b^ w«f ?) fasr ?t ^ I n ?c 11 

aw^tTW RnM^oth: i zzwi — ^■'Tt srrsroi-'j'j-tg- 

tswj %*T-?*ra-sm-W!jR; sfffrc^, fitewgq^wren: W^'- 
§nfft3r: wiq.11 '<« 11 

fair arHrcra arftft) ?s (flares', wfff, 3^13:, ppfe, ) fas: 
(giro, fiRpr), arrar^sqTwtfesTt^sr*^), s^lprrfor 
^st^f?^ laffajfasrrcwrpfskir ww *wnf!^, affirm, ( ifit 
SFtsrew^ ?rs) 3itafori ) sr^iffinii, <jrt wi) ^f?? 1 ?tft m 
sra;ep? «rc ^wr ^rf^ 1 ire % ?*jrai *l ^R ?rc *& Tfa ?) s?i 
ifira w% 1 stra, ?rfi, i^s ws&, $*r % b? gsr ?*rraf % rat * 
to? kz S cfk 5tr, q}^ qfa fcr % <fiw ^j^Rr =*rf?% 1 fet irfa 
g£ *rer wt iS, ire^ wi *|, gir^ «nw ^ II »?. II 

wgl?r: srHTfira%?tt JjsJ-Mtgt srw-Tif 4g-firwt sjjt?:, 
<gtffa*n<fr, gg^:, jifergrrai, 5131, *rgi, «trai, ^-gsq- 
*TRt w«**-ttf, *s^g^T,wf?r*Jki «rjre:,fqwi fW?:,^ 
f|a-f»ra-H!|*mTfT, ^tiwi, W?m, ^?n^r|s,"«% %, ft- 

3tife€t:,f^^f-ff^-f^gi5fH5iH-5sJTf5-f«4Nio™gqT%a7, 
39% qast, jft^, a>ii^^:,3nnigsti^^iq[, mfsi^rofc • grmSsr sfRT i*, fin % «tra s^rc w *ft w *s&, fin, 

sift fs: wir fire^ <rc if?a fares «fa $», 33% g*vc, uasr %?* 

!rt — ^g*ra. fcj<ra, ww, tra^ is aik 5<rar 5^ srrsr, ?pt 
^rar, *?fcrff it wsn *K=t ^ar, %gcrr % faft 37fi7: 5z ^ 
grar, awrirai it fsrr *s^ =nsr, Rht frapr? a^ifs; it srsr^; 
aw *ret 1% ^tst ft, s»ra <rc %r qftfor affc «rg* spr % gg; ?wt 
sft& I f^fef #nft, ww ft, ^sk. it 3«ffit it h<s?< 35rig 
$dt 3 ftrf j?r *& ft 3 «ft £ot w£ fas *t Mil 3*ri% ft, 
i53t»9ttf^^i Rrar *% :r 3^ ^rar, atfat airsR ajfc 
•<WKU it gi?$< ajara ssrrate, «$t«i*rii, «t<wjl, wfi it f^st, 
wrfSfft <n: *smr wrfarar, ajq^Kt it *tt <anr ^ ^rar «ra 3 farr 
*>s% *tht, anfore ( ^?rfe aa; srreff it ir% ^rar ), fa^r gfe, 
faur, aifinrc (?fot jafafo fy, affc atrg 3 aft & ft, fes:, <w § 
^ # ft $?t ?rrc*, aik air^f ( arfNt ^ 3^*r ^t qrt> gs ) 
5*it &n ^ 1 5^r 3ik ^ <jtct ^t, sj«i ir aws 3 ?r sits, 
^ar Tffit, 3iT^ =?r1 afli js u ( =?n: ?rf ) 3? ^rsr gajr ^ 1 

3pf%=f ( wwR 3trfc, ) ^ra, siFfl % gs, ^-#5? airft, <n?, 
# airfs; $ S^, !f?r^ % wr, ^r ^ir, f^ wrHi *t st?^ 

5I5ST ft I W ^ 'p ft 3imt ( 5lf% % ) sqptTJT <tt 51? %, OT 

^ I": 3^i * fi& an^resi ( nisRr ), ^t strar, ?W riM 
% fi& 4M41K q^ i^tar, s;i nft^r ^ist, srfti it gw Ph^ ^tst, 
'''■^S.^ak ^^ it epr *^ ?rar, aiit^t, itft*tf it srr^t 
varf^mr^, a?i|«ii% % *rc°ifit ^e^^iwftii^oii 5i #? i!N$tn , h g.fltMmn , ^ <nfefa tut) win, <iHi<(taM 
srthi , riMJSM^iii^it . ^Tvifw*^ ^rjf|s: srsTrssafcr, 

S=*rra;fir^!l., ^ tor. sm^, swJisrfinrsiifi. , 3 ws 
fafaisi^, vi fg^sriipiq; , ^ sis ^"fun^, sififQoiqf sh&r, 
sjftaWWwjfKWRgsr ;sifwq r t?ira , =i gf^s^q., ^ ^fer- 

*ldM!«t=r, 3 fsrof s.F^^q , nini-^i'-rifi , w spig^T?^, 

WVSBEI HlSf:^'! SKi'i^, ^ipT^-TS. I W|V5i^(! n fl'St 

4) tort %\ ^r?=H ^ 5*, *rc =r qft, fra =t =st, <w{ it wi =r s»ir% 
3l*raT qi<ft j¥i <r *ii tit ^ «, <|ot % ivji 4t ^ ^|, ^jgCf 4\ 

% art 1 1%, "ims, t6a, *fct mi *&k *n&, ^osr^ 3irfe, ■«(jr- 
qrit ( r,w «*5 sirs ) i?, ( ad jw) 5s ( =5K »tf airf? ) 
% flit t 1% 1 geira ( 3fT*Trer «n'? sirfa: ) <r ^ 1%, gs% ~ 
^ ( 33:2 aire^ % ) tft ^t a^; ^r 1%, fircr h1% Kar^, f ;? aft* ape] = <jj««ii«wt. W? 

g;% :ft% ST&ff 3 *TT =Jtfrif <TC 5T ^ f%'t TH TC 5f =?%, TRt % 

jN srsrr? 3 MR =r ^ 1 5R* % fW* sr? t« *it srer 3 ^5} ^5, 
ailfcf tf a<rz % gret aift * fi$ 1 *t&(iw§)5r?Sl5rs?* 
«nt 3)sfkrg, ( 3i7R mg ) * st?, gir ^1 ft=ir ^ft wint, gfu 
3t*rer ?R*r-5?ft **% hr; *f) si 3^, ?i<R ^t 5f ftsto^ I I'm 

fe% =t al?, first % sa 5J1 ^ <n%, stiff ^ sq^ 3 i^r %?T H ^, 
^ npsr^ 1 sqlfcr ( !Nre •tsj«i ) ?i?4, aira, aimfrT, a?if%w finrr 
ajtft fq#5sr ^regaii Ht * k& \ *r 4\ kenx Jwc h sit, =&$ 
( ii? % t*rar ) «?3rr, <rar=&r, 55 irar war, 3tT^R, <£jft an?^#r, 
srerer *spTr°rerct ^regan *st grar ?t sr aft, wfir 3 ^rag, wp?r, 
3** ( HiKf ^ar ) ^f , aim?, =?Nr?r, ^mr, w^ir, ( ?«r en^ ) 3 
5t ?fc I at^r mra 1? 3, spi *K 3 jtt ms 3 jt^st :? ^ I m- 
?%• to «ft, fira aisTqrr jiNk ?i«tiFi ar?% % £b1 % era 

fiRlW % ^k, 3TR % Jftg iff lit for5T *^ I ffes ^ =9Tf5]T 5T *bt, 
apipigs^r arrsra ^ a, ram £ fe*t jpt -s^tk? 5i ^, ajfaBi? a 
aii% awr, sip ^rnurr, srjft sir, ^j<t iter, i§* strt sjff ^ 1 
gz% 33T ^ ^< ere 5j Is 1 #?, ?Tf =rra f%? 3jf fc, wfn ?rs w 
^5 3nft ^533)} $ qre si 5rr% 1 wnJV ¥1 itg, *gt, aite, ?ta sirg 
^ »t? ^ I wrw! 3tRj*r 5i ^ 1 fiRT sntwri « 3ifJ5r ^t ■Jjuwr 
^ 5t ^», ^ ura^r itii 3^: 3iTir q^ JTOT 5t ^ ( 3|5r ^sr aim 
3 =i|J stastr ^rf|^ ) 1 JJ5R ftA ftsir, g^i 3]^ ft^ ^ sr5 % »resr 
f%t f%5TT, 3T JfJTT 3WZ ?5fT5I 5T ^ I 5Ifr% ^3 vjMt <^6 ^w & ) 

It fin: !5r ?<Rf 5T i^, strst $ 3pwff ^t gr?5r si %\; j^tsi ^% 

ftR W?1 % MR f%*ff t, 3 ; ?f ^t R?t?^ fW'^niT 5J^f ^ I C5T, 

if"i 3irft, 'jpr tiw^ 3jrf^ w sir, ttrra ^^rr'T^Rt ^§<i. ^3 
anfic *1 ft5ir ws f%% ^rc & ?rf ^ si fir^a 1 ^ tr^jjrra^rO ^^3}} 
% qm <ir^ % ^ *n%, 3jqj!T, apfira ^53(1 % ^fsmr irw & 
51 aim lUt II 

, .rt.'p wmPwIwidl ^W^4im Hwft^r ^t|^ ^?jiwt n^kdM^yi wf«'-cfeT-g^-?fw-i)3wa?rw: i snjtajpwr?- 
rim ^fa^-s^^TTg-wfwr: i h to ^fir jprfar, 1 wra- 
«R*fcn?t, a r>% h *pRWT * *p; * %ft^Rfferra;'s 

?q a^?iT3?i 3 wlsrc ? ^ — c=r *t ?it 3 fa* fro>, w? 
ft* ft*r, =ret <rfpt Art, imt «r ft$ fror, pr ft^ fror, In- 
graft % fis^ f?*[ ftpir, TOT JffiTT «T fctdtf I%RT, ajTWR B3 *% 

g^if *r, ajta-fipn =st, arfirat *i fesr? fror, afspr Twrawr, 
jtqnrai ^R°f ft'f fror, 5if w g>sr *ii* r^n, irfcr go' &, 3tr 
t^oT ^t ajiK gs to, si^r to %, ftqr *ife % fcrr, ate spstc « 
qr qft^rar % ^ tsar, jjir % sra & <rwr, frrt qrsfl % >fe irai ft, 
ai*jr ft, ( ftS *rr 3i3r%3 sir <« ) jw ft, offca *ir ft, 
aifa sir ft* frrr ( tss^r to ft* fwr ), BWrKss d r^fogh; 
sitftcr ft* ft=rr, ( *5toS a ajTOTfenr ft* fror > Sp?t wt §n;, 
fvrfet aik sfirf s aisr w aiqft to % ft«w »rg«tf % ire ft jftro 
^5f ^wt =3r(5* 1 igfe ftrt bjf tra sfla it I <£% ttml *rfro *i 
^H ?trt s 3rfs3 1 nia, ?k$, ^ gn are, ■ks 5=w «rre"l aiifX 

■gi$5 1 ■RfS ?tf , 5tr, sot, «^ afc <ft f^pt awjf <ai &rr 
=5if|*, Tft^r jtft % ?rr 51 srai =r 5fr I *ra ft 5$ ^ff ^, 81%^ 
ww^l set ^ «r?«iif^%w3 &\ x <ar9 1 *ra ft ?ra5r?rr5, >t>to 
^iw 3^1 'srr*. ^53 ajftm; w^t ft ww ^ ^r?, 1* fti ft s(t 
qR^asr raw, trot ft ^fl*!?: wa «rr »9 w a« ^w?': =i«l 
«T!rr , »n^ 1 ^faf ^ ^raw JfsrrS ll ^? ll 

t»!>-«ts5-^wr^-tg3fg5-!rta5# I^{ilft*)-^ra- i ^fT"' 
•l^t' " TKfi'W^f^^^, 3 3i5ra% •rnr*i% 1 arf- etoc] *r?R*n;Tq 'OX 

ft*r g% »>« sr &, st <STsr, h eft i ira-ijT airfe% %r OTfanT 
?ft <rc g«r sfrrw fr *ft, 7?ar ^jt «r frowr ^ i «ng , 3ffcv 
«w, ^FStr, g?r, sraw, gs, farr, jrrar, ?**> aj^ g<?r 57% * «%, 
a apra wg sih is, «p w Pim *t 1 *rci 8, Jig"* % fosf * 
f sjrsi 3, ww % to*t ip ?fm =r ?} 1 ^nr, %&, vsz, m», iftsr 
ftmraii % s«rr=r m jits m jw ( rawws ) «ji €% II ^ II 

* ?5R^3i STKSjKf 5TW<Hff STIJIiRTf fntflg^lI^RrT^Ri HI?S3t 

aiffwnt iramt sriKrawi m^wpi wrerfn ftprtsfr ?t =^??r- 

?w-^rT»i>rTOHraJrtf*rs<ft ;rrc§f£r s^m n^sq. 11 yg 11 
sft w fe?w; * & 1 srl w affai; terra ^ ^ 1 ^ ^Jt g<r 
*n?r h ^% I «ft #t srfawS =r ^-. aifasrc t ^ 1 ^rcrsr, dfW, 

ajrro-aw: % Tfet, 3f^W-, ^ wf *?f ^T?cfi vf, fa* jw W 
^r?jf «ir^, iwfl, 3f«nTrR«n;fk, ^muf^a pi fsrct % wr, si 
=TTt% ^1 stw: apre g?:r qr s<3 3, §%% Mi wht =3ifl% 1 =t?i 
( ^ar qrr trfe ), ^'kra, ariiR, ot^t, ^nr, sirtr, Taj-^r S, 
•rrsft, stow, mm, g?, urar-ftarsiri «fax % ira, srra.- w4 ^=ff 
^Wlftist ft, srfa atfes TO ft, ftfe fat«ftff ir ( 'rffefr, afgifl, 
^a&ft, *Br£a, ws: f^ii 8, siwwrr 3, sEro # ), srrftt^r 

ferr S a^pir go: ftstr, ^A firar, «r«t $z, aift* , st%, te w 
%<jfe fSwu t«m >n fhra tm, >p ^1 ^ "ftSra, # amtct w 

* 5ft % ant 95* *t «^ « ^ H 

t^rat sjjp^qft^, 5n5f%Tf»r?TC-5Bff-^T-iwr-"r?i- 

JS«r w Jnlt, ^fnt? «wni< ) wJ, $m tm,va it^ar, 
, V, 9|«WT, tct anf^ ^8w II ^ II W ■«<.*«% I [ afo e 

sra^ infirm h faafaifj snfiwstef 5 »«j*3flil<><fl3 i *^t- 

fasrat ^jj?% q*, ilman % sra^r <rc, hut =t>k arrfe 8 3)ru sm^r 
q?, JgtKT 3tr^ <k, fimiTfs: srt smstt 3, ftsrqn^ufi, ^cmfew 
fls) arrf? 3, 3 wira 51% q*, ^hs"!, tt q^t ?i^ q*, "iwra 
lit =93^at, awreir 3ik siftq?r €i fs& fafaqt *t : 9refrr =r?f 
O^rrr, s^ir WBt ff, g?% 5<s % frrr q%, sm *& 3)?^ |u:, 
<3Rt st, arj^rei nrar 5, wj f^rc %, rr % h^i, q^i ¥1 sre?vr % 
tar, fain arrf?: fefj %r ^r jt ^pr, ^f w *k, ifir fiw* 
( m&( ), Tga #* 3ir?R % qga ^r %, fgw siWt w^ *t *ft 
srsrq^r^rfl^ii « II 

snfa^ru'f scsn?i i h few w=?n?i. i * stii ^i^t ^^fr i 

«n^,;t Qefifi^jn^i * ^fe^nsfrcn^ i ;ii5»TKr wmi?#t 
^K%oii 5mj?ra: i * sTiSTriH; ift^q, i ^ iwt ^e^y-"**^, 
1 S3H i a^ 5 !^ loiFr^r Jjrqja^Tsfsrfa'jtt. I h ^ntawn^ i 
h ^PiTigT^s^JfjfgrftTgsrsR^srf^: §ni?tji 5<o ii 

SJPI rfl ^ <S^ I ffPW SET 3?*ta5T3£ I Wf% it F ^ I 5TITB 

airfe *irr ?*rrai # f ^r I s*«rr ewqf sf w^r, arapR, i>g5t, 
nfe =T5f wfi ^rftjf I irra*, $5-, ara^t, 155, $a d»ft, Tjp* 313- 
ottsI ar?qa^ % sit forar * ^ 1 mr ?ro?, garr, ^^rr prS hb 
JTsr 3Ti%i 3fr<?^i^i a$%i Pwl ?r «ft aiWR 1 **i 
8I5WC tt w? 1 «* I wqf S^r5^^ljroiJ#5lqt«i5r^%i jut ^g airfSr, ai3^a>, Pt?t, finr airfac, arcftr 8 wrrr* v& vft 

^li ^f^re^n: ?*ri^ i ^ ^ss w^tsgaTn^ii i h jgBW*sr- 

ft^wii^ 1 1 ?f retrgprc^ i ^ ftr^i^hg^R irs-3»nf?r^ ^nt I 

3prfiiF3T?^&H , ^ sfftr' 3?nff i srni?»TgsiT^ui ,c H 

?p aisfk, 3ar5r«r st??^ ^ ?t, igt i-»»^<4 33^1 h q% I 
=fhal w tot ami ^ I ari^t ng«Ji S, m % 3JkSpR 9 3if?- 
?9T5 ^ ^ I 3f%ar g<sr $r aijip? =r s* I 3)%ar wg* <t?r<r =i <sn% 
tfla ( fmirft-^ 5!j?5K ), 3jr*TT, ( STT)5tr3^s si-r^K ), ot*k:, 
( 5st qH°r *& aih *?=t wr ) 3 ^'msmarii ^t «f ft ( mMt *6) 
ai? ) * &; a«r sra^ it I w sure m m ftwre * ^ i w 

frq i<ril *ft * *| I *ETU % WTC SET 35BTT * 3$ I Witfe (3RTT3) 

cir airfic <r: h §% =i ^ I fPspfl % to 3 =r i» i ^gs ira $1 
?«r 3-«R =r gnr% i gflr, aik srr^fejft %t aitem ^ *%, 3^ q? 
3fte *w * ?r%, sifirs fa<w %*pt =r ^ i ^-ijjfi amf^ ft?.*? 
I ww q*% ^iBi ^ 3^ i fwOTr sew 3)i^ 3tHr tsn w ^ ^ aifc 

filcRl «pft fl JcPft ajfsi^ ^ft ^ »HT% I 5tt^ ftPBT % TO 8 * 

ft I *Kra S a")Tt!ctf fira% "R ;rgj usst ^ jt 3?k ^m S 3i9 , S3Br 
fes% trt sfcr, ( 3?r?r %str ) ^ ^i^ g? ^ bi«i^ I m ir srf fa 
a{ii^ 3t3i wot % ^ttisr ^t «qR 8 ^ i gir 5R"r & 5TO w 
31WT «^ i ?3w <k feqr <re I, ^if whw Is =r ^n% I *J (w- 
'Lp' sun ^ ?^ I fpsr *r ?»wr ^ ^ n ^c || 

jV ^ ^' f?isrt wt nfiiikiHH arwtf|B?rTt 3iTRrw 3)??<ii if 3tw jft w % snaa, fas, jsrr aik swr 
sot ajfa it %?n^ff % <R5t * *&? aftt sn^nr ^ ft 3ji«t ^ *rifc 
« siri* * 5ir^ i sig ^t 3ro wii ?i wr « I few Ok qfzx 
sm w a'=9K 5? i ?'? gn S «rss i^rt I <B?OTKro ^a gs? S srfro 
?f i 'aim ftsr jwi g^ratr ^ 3rs ^rtjio» ?e u^r a ^rss w sraf 
an ai^'fR sott =5rf?% i $&i sot fflsR ^ % 3wa afis 
3?fr to *ei wi^ sjeqs qs; ^tr ^tfs^ ftrc 3j'k aii'S', wt, iw 

ra=srf ( wi 3ik us? =nf<ir 3 %* -51 s:?^t wroisra 8, i? ?ir- 
sw 8 vft ejq-qt Tsft 3 ^fqsrs set gt? w ) s*ir 3pH s&t 3FKH, 
'*r# a? irrfoRi S airing sffrr, s«r snropfi 3 ?triira, ft, wot 
w strfiraf S, 3^8jr 3{sjt^ api&B? f (5, a?w ajifs; 5fi=^r sfjjpr 
«sf foxraresr sit li ^5. 11 

tf5I ratals-- 

^^nBifsran^ «^£ttot%&i ^ II \° 11 

?3Wfrf sisji^s ?f : ywMgfggflr 1 

» ?mi: ^ratismfirog'n h ft^y?r h 3? 11 

turtaWsr ^aini si^mgq»rs-3i% 11 3» 11 
iiiHSraflt steHHrereii moth 1 
wn?; irw-jeifa? «r?oi *nr?r 11 « 11 

fri a^fi ^isssKb gfcnwjgjiRref 11 $» 11 
<rafeq aik t^% <*fa si^n, jr 133 ^r ^rh ( an<ftjr, ft«w- 

3jKir!T S ^f feqr 1 1 ** Bgw «i 5a: na s^r «f ' atrg w *r :rsf star, 3f *ft *rfa*R *tr 1 1 wf afl % <jta s>k 

ugsqst^ *Rt SF& TO i* *It ^sr I, TO^t *TTOr I I STJI 3?k 3F 

^> unr war 1 1 *nr wfopff % 3% ^w? 3w»r w &rr 1 1 s»<r 
!wf srssr «3«t 31% 3f?;s ^ ^t siw sew 1 1 wvftft a? j^if 
41 ^rft* % a?r ?s '^?tT' w its* ^ 1 ?s 's^p % ajfaft^ 
3ik <* j» 3xw sit ft * t% 3i5i cr ^|f jft^ | t ^i#«fl ??terc 
w% ^rkt ww ^ri^ 8;<rr wren. 3jrtT w 3)f*rar7 t II \«-\y II 

?fcr#PWir"l*tl ^fUrsSWS^™ II " H '& WWJ3«5: II 

^te«?m: i arena: ^fWJsJOTTfffrarW SJtT^tWW: II ? II 
?ftr 5 OTISS3; WRHH! II ^ II 

si? 'igra =93wr?' ( foliar % §s; =?rc ^ot ) wr* aparri 
5i sTcsqR toT I, ^srer *mra; sjm % s?r «rr 11 ? II 
f*Rn^55?rp^q^rRn *kft TiT^ia^q: 1 
>prac5SK<jf §hf fir-TiTsgTiiTp^ 11 3 11 

3i«t 1 1 ^ ^iH # ft«R ai<tf^ d«tt 4t wf% ft jphtr; ^ot t llsll 

gijiHir^irTd'Jr, frod gs^* sr 11 s 11 
srck % «rrg srra, iw affc s« 4l fawerr w ^w 5) 'faw 
3|«rf^ 3<r I ajfc «naail w %w 3?^ aig^'Sif ^ w srw 
'srs%> 1 1 ajRi'^ar ?t g<sr I, $m w sw f s«r % I ^w* arei ft 
gis-aik^rerr I, 3?k 5:^ *d I lltfll 

srfRrsnpiTRnsjf f^r%5^jrRrsrhr^ 11 K 11 

i-^sfl % f^w ?ft 7): faro, Oift, 3tfstsr aik ifcrps; ^ ^kt 
;^^nt tew ^rrg3fl*t wf7 3rif^3T3f»^% ft* 

*«• > ^?, OTt 41 ft-ftOT ^ i lit II W.0 *ft*tiffrn [ «r<> <s 

?T5t' jftafafir jhf *Nr S'TTgg'm 11 5 II 

s^-gu % 3<r^5r ^ "jrf si & sis ?r ste 3 5TRj ^ftfar-^s 
*r ^p «ir ?3jV, fetor ^rc 8 $ sraar, ftfeaT *w ^ fi-rs- 
f^rar, qfiraar, 3'»ar ^ la % g°r I II $ II 

s»r % g°r— 

tfq^fe ^^tof s^mnl not <&m§ 11 a 11 
( *§ar ) 55JJ *t af «rr ( q>rar ) dtet % ft^ srr^r *i& sr«i 

8 *>T qr) ^ *p3 W erwn? 3)k firo% 3^5 sher % ^i, ( )=to 

l s?f j \"i, ^ra arrfc ) ?m% *rr g#, 'mi% apjfci; w, ^H srara, 
g«r s«of ?f, star ^ fffj s U355T qft Jit ?), ^ =?r gw affasr 8 
fl% =*iftq II o II 
ifcsrR-s % gr — 
wtkirt ?T8?UTg<PBa- wit 1 
^N §fir ^jpEOT noi: ifcsre sr^ II = II 
%m w ijl 5tir^ ^rer, sm'jsra, dul 3 sift ^% srrar «Hr, 
apifct sfe, ^-«ar ^ =w jjt uft^rw % I it = (I 
*rrft % gr — 

sn^c^f ^ ^jnomngw non: pjto II € II 
( pjfa ) *m«r srfs, tg % arr%sr % 3igwc w^ ^tw, wft? 
* fl, iti it fafear 5w $ 5f tw^t *rrar, aiwt ftreriert ?r JRft 

SRR 5TE1T B%, ^ ?R g"I M % | II t II 

ft srai *nfa?rr ^ftsi asm fiwra g 11 ^« 11 
<re^ fir qwf q^sn <ira*«Ri?i®i: 1 
fMtgftsr^ wfafnr: sr?x:onfa ^ 11 \i 11 . •■•:' 
en§*rarK3«rr fe^f <n%v. TOorefsrai: 1 ''. 
W?!Ilcrfyd*RSTlt to ^Rof fipt^n ^V * arc 5 ] *yt«iMH W 

stssf gw gtf; ^Rf it? tm^K ?t faftfar 5 wrt I rr ot 9 
srapr ww 'fiw^' aiifti; #w ft 1 1 5pfl% m\ M? *w & srrcit 
grar, mR-mk* and: ^t air^st \$ vm, ?3iTfl w Jritu w% *nar 
5>ar t i <frfi <rrc »sr % 3wh ? atk la top* t, ?erf«ft srera 
1 1 'sht qrwt 8 fiw sranc <ir* ww I, a?k tpt, cto afft 
aim ^ 3?rfe srftr ts% f 3ifc fw€ srerc: finrar w finnr 3 jjjir, 
wra, far, ssw, srer atrfif ww ftfirer w% I, arat srerc fefe 
apjfa; f^fttW * TOsar 8 M, 3{hjsr aire ift^i^ f €a wc* 
ftfer stt f I Mtear S g^ ww la jt ^rar I II < •-« II 

u tr^fer jjoi sf?ri^ TT?^f «r8n ii ^ ii 
rpspl g^5n?f ifg^ro: gfrcon: i 
*nfor nt&bsrk if^rwrflrsrarfijoi: n ?V il 
wfa <n^ nifrr msrisre vmn i 

fire a^R apfn: % fiprr first, ^ps, wsf ( ^w ) q?r airfc fe- 
w >fl # « Jijt «tht ?r-5% oti irc;rt Isi % Art <Wt, sr^ ajk 

<rfwra> 3rk5»T f* efcfi % ftw^ 3i&5RJwr^ sft fljin^^jcit 
«rifa ?s ?t wri I am: ^ smrw si *ft sri sjift Prfowr & >ft 
3P5 ?i welt t-% wi ^ |-c^ ?wt 3 ^H^aih: aRtrat Isi ft 
«ror ?Krr 1 1 Jpire g* ^ifR w ^irrii" wt apwr 3ir*ra w 
ifail l?-?vn 

^sri^tT^jNn^t fw^=^fsr ^ng it <t$ u 

tf^STT WJTlTSriTlI'T fjflrengwj I 

. fiTO^^gt^ ja;: snmiftrerc 3^ n ?<= ii 

'^ ^ lacarsr ^, f a?t ajsgr aTrot jsr ^c S^r 1 1 8p^r 

^"Jt-.^P* '^f I 3 " f^ 3 i^R era % szia w ^aar t, qra W -«H.**ifi3T [ 3T8 $ 

% to 8 q?) |i m? Riff irwt %& *t *?f *rr ^r<fl I, arffl h«r 

JJf la »# frfeffT-W # Hfff fl<TT 1 1 FTCtT 3fTf w& dfirtt % 

f^er: ajsgr ?i ww ff aprff *> £a nra^ war ji-j^t larast arrg 
3tift OT f, ^ff INyf ofiftf w aiTOt ftrftcffr ff Pwr ffwr % ei 

SIR 1R %cTr C I ?fffe* 5TR5T 3 ffrapj !K SIR if, fiPir S, 5!? 3Jft 

gsrerar *r ?ff =5K g°il % gw Ski ?'I 'JiNirfaff?' ajiicT. vri r. wff 
mil «rt ift skr sis? war ^ra I n ti.-?- n 
$afr far s^m^r Ct'iioni^w^ i 

Riff la 5t wfcqra % *rOT,s!jor,saw, otNi sirfri »<pi 
sipwi q star v< ^r srrai *f,r sr % ^it 'vila' ?tff i>r | n 

?rai srrenfti flfas jpi^wsn^ i 

*ra, sre 3ik Tim * cftm gi airc ?rc w gwsr vft 3 ira 
^ arrw tot f i ^s iwb turn nS qr^r w ^ % 3sr it strar I 
3ik w=s <rnr 3 are ^tear tr> ffa^rc s ^f je m'k 3irfe 51 3^ 
Si ffsar I, ?sf asr? *r ift »t« wr ^ii awi |, stra £ia ^ 
wit ^t *rercr ^r ff*rar I, w <j<f Ig flrc *ft s*ar 5 i ?ffft=t 
fafesr % ft* la w ami sfe «• «<r «*» ^^ ^'^ IK" 11 

t%gi few farerre ?srlrer?re<ri rasn i 

^rcstii ^prRffW t *rr«wftre&f II s.? II 

fircn ift: ^fe^s'HH: rafeawr: i 

i?i?r5?iftTft<Jitrra3ir^6fl<sT?; n »^ n 

^ fg?r«? *Gp£ra& sHfoig^s?? n ^ n 
( ftar ) ang?^ ftar, ( f=ra^ ! ) m«n* ^a* acniis, (firaR) 
^|g 5iret * sir % i%?^, ( 3«ron ) s^, ( ftiir ) fafrcarf srsar 
fire la 3 3r 3<r1w »: gT I ^«% ft* *14 »fl ^irfSr areTei =rii 
1 1 srfg?^ ftar, ftgsr sfir, cs i^rfeffi, ftftsar *i^ir 8j|6«- n 
apt* ^tfiRl *t wl"i fa> w^ *t ffwar, ff^g? w 3H«pi (> / ; are *o ] qtiwHq, W* 

anft w got ?t^ |, cj?t g*% apff 3 '^p *?ar a-rar 1 1 *ti) 

srrftpf! % fis^ gw ^ wiar jtar I II ^?-3? II 
?rra sirrfa-t srercrpr ?£i % %o<>m: i 
swit ftrwgfTiinKn W%«rerTTO ! arf<r u W II 
fWfirfcrir wr. iiti iwij^-wnwn: i 
crtffRsnic^fnf^rfs^ i^rgorcfaf? 11 *,S( ii 
ihft sEWumfg, ?pr iitm^tisjom; i 

atrgsfc sire; * irera *RJt '* rcs*r ^% | 3?fc 3fitf ffe- 3ri<5 

war I Prfeffr % aft =9^r dm, tiHiw 3fht s^t t*r c^ ?ra?ri*ra 
1 1 5!8ia^ 3)7^ g°ii ^t ftiNr w % ura ?w S to $i u*iw<u< 
??sir ^rftSr i #3 w *wm im itw w 1 1 wr % ilfer 3^? 3 
fimr 3ik ot w ^r w at?; war flit *t ^s^to, mmm isft 
3 ^w srsr *??Rr 11 ^v-?5 11 

fww^sfErpt if?«!n iwiisreg T^g<m 11 ^ 11 

sto* 'fa^ I, *% 53R I ? la * g°r, N! rt =?rc snrrc: *tf 
fflc ^h: msft gfe *r? 5? 'if re ^wr ajaipf 8 <Bt fiprr 1 11 

Igrc^gBird wr Jwrtoarpj: *rarff: II s. 11 ^3PTts<aiPT: ^ yv\$i wcr*gsTT?ff«n'r vrmmm 11 X 11 53 % apRR 'jrjr^w ^mro wok w siwirsr *?ft $«r 
*mgr^ 3)r?f ^ ^f r ir II ?-? II 

^gwjT^ "?te j i<frg ^wfijfa fiiwf *n^#, 7frB ^?- 
stt^ ^^yiffl^, tTS^a gfth^vwM^iO^iilfir wwi^ 
g^r§*m: ll 3 II 

^r? =?w 3ik wte? q^sig^ f%ft«rr ?tat I $ar ^r s^a I i 
9? * ( ^JT^-=?3'W5- ) ajeirer 9 aft stef gwt & g^ f%fta?r w 
otIst ftir I set frfcar =st gfe ^ sraliT ^ ^ sn^rar 
ItoriI f ^«r <pt*fg air^f % *sr I ll ? II 

^ft >ra*r: i f% ^ucnn , t*^'^l sngo: Ifo^+iuw^iaj 
<ifHTO;?fa5rOTsstT*p?r5r $?raaj- ftnrP»wgfBin: ■uglrisf- 
BW7graia'<*wi'A ra^TOwngfTJrwfefiratf «p*% i 

asng^i ferrmonsm 1 itug- srraf 4t fa^Tfi straff 

JJ^Sraiftf?IEfiT% 11 v 11 

'»W % Prr S =f 51$ Hff, wife f s difl ftw *e) OT srerc 
% otw ma f , fira% S^f *ft I, * wS, fiiitfe!? *fl I, afrc 
=?3T sfg 3=H5t frftOT «# I, % ai'» ( wi ) ?'3 ^& wra f 1 
?a % fimpf STOxir wr f» ?fa fn; 41 §» wit iret |tr ift %% 
^n% 1 1 fafss^ s«iw% I ft rite? 30ft % gg; fofear $ 3 toj^ph; 
^lf I farer tor «js st itrfl uf qr aresw » «ftyr w <tr7 sraif 
<rc 53 srw ^?f ?ar sik fas srerc «r?at ft ^ 9 fafi gt ^ 
* 55) ftw> stat I, *? 'Jrat 3 5T5 strat I aiik ftw aw 
\a % 55a «j% %x # sib) |t ^a & v.* sst w f» 
aii siff, ?tft srere §vi vitas fltfl* ftftsir ^r^t am 
si?? 1 f» €wit Bi«ml % fiRr ?t, %^?i & T^a, stftra^CT, 
aint^*, sfc 15 lat § fofrw; ^?r% ^ *ft ww fia |^ l^' 
«rJ t, 1^ f» ( ?« 3<Rte 3pr?ir 3 ) wdf |tr >fi %% ^ , 
(ate? *joft & 3^) fefear w^ tc airctos^ w?i «t «tra tr- ■*'• srja & fafear mii <rc »ft wt ^ f , ^fa f^ftwr sr >h3 ic ift 
^1 fl srra |, afk a w^ w tft ht 5flt f , 3ja: 8=% 5lar 1 1% 
fijftear war 3ik a w ^ferf to^ ? 11*11 

»NNr ! ftrsari f%?c7?r z&nUm i % wwm ? % Bigri: 
Ml^iiiwgf^lvrffia iftretaiqragjniT fsrapar ??gTB ?r?3T?- 
w^, =* fee ^nrcnsrof s^nsft^i ^Tsnr^w^r *Tsrf% i % gw 

wg?sn5)f^tm sntw i i«n fs ifaa g^tf *rer»rg;*n*T'iten- 

st ^i«T«nsif srisftaf »ii3r0g?i?irsTflfe i ^ us votfi: 
^"^IS^aing^s^^TTftrgn i ^aE^nf<iJTifgr:§5raT wsrfsa i 
t«n fir "jfnshs'wwkrt s^sh *i3^' : n%iff : n<PRnfafsrsi ; $§ 
wgrfa =*r ^Trai^i^ w^rfa swi^fa %5-Erin, a«n fw^ 

ar^! iprcr^Kaw 3=3* & f f% % ft#i ! gt?w 6;ar fir^re 
tot star air 1 1 wtr*, irat ala? guff % g=s fareear =s<a <rc iff 
■351 afl ?ia, i* ^a I, *r? wa <rt* a?i £ I smf* fafterr =a 
af=s rjta ar^ *fiff =3 fafoar fa*R3 a?f fiat, 3jf< sit fla) 3ffasr- 
fofear % faar «) «5<t ?t srra |, saS fafrear % yr wwi * 
Sia tf 3rr4=FT=fi3r tft a?f ft<ft I 3a ft} jb, Hjsq- ^t sit % apra 
am asa if w |, 3ffi^ « fa^ fjaw jot afrasr ^ar t, a? *? 
'srjsi, ftar -tB % ?t *a?T ?t 'strar 1 1 5=3 srf«n «j^of ( aias goff 
& 3=tB ) ftfear snsr ?"t^ & ^it ^st ?t 5tra 1 1 sft iWl a«yf 
r^few % fira^ <r< »ft m 'stra I % e? M *fi =aTa| =3*t 3=s 

gt % dn arsrar jft I ) afi* * en OTrsj % at«a ift i?rr% I % erar 8jNsr-9g?Fr vft 2ft *il w shot i smmtsj »f| jrmiresr 
wfl <b1 p?pt w$ 8 «jt!t hp star I aft &i aro-awrwr st frgw 

5& f I fcra iran ft ipSi frfa £i ^^ ?m ajBjra't vjgqf^t 
>?3*r ?t eV q-gcT fr% iff, sirga sifter ?»iw swrc w>r ram 
f sir jjtT ^wr sw ^ $t si && I, ?«* tot tcr 3f<7# guff =? 
gar, otwkmh . srewra;, w^r-aw^^r frw *s* ot 3/rw 
^?%, tWI % wkj tpt it ??*«j st ^<rr I. ?h§ ijs ^i <sw, ?*r 
fs& ^ | ft wftrar ww affc sr 5W ?W ann ^ff f II i II 

stfsfr wnroms, &rf snsrsn fwwf *T<?5rag?Ti: +M<J«) 
wife II $11 

affc Ji5 fHiTr rst« ■■* I ft drft *8 f t niil %t m;fw a ftroa 
JJT ^isl efrw % f%ftstr n*?t I, ejtwwrg tiS =qfii> ¥t ■^ft* 
srNfoif & foftear sra* f , ( iar ) <ra&-g# $"t tot *HRf I, ^p 
=?^f sn& jw it qgar ( $?r ) *rot I, jkbi & <fif?a srf% ^ atoa 

I, to fcr vra3(l ^Bt ^jif %^& t, iiftun % a#re «t% gs; sjigajt «t 
to *dt 1, d«il ^ ^rc°r % frrita Preg faftrer wa |s; ^t ^t 
s?ft 8 uat u<5K & ftaa %$ f 1 orft 35^ % W 5;«i W^ jtc ^ 

W 1 11 ^ || 

wrKnwrftrTTWf fn^rj^ fsjf%w*: 1 

*1% ^TSSCT^ ^WTWil SlEWfe OT1 II « II 

sntginfttTtf §i) ^rtimraf esqr^ 11 c 11 
*s*fwftt— 
$n % «M efa ■slaw w «t ^a?i bi«i aw»j % ^, eta \° ] qswrai V<& 

mm*. f%^rrci°ta ww tt sit Prfe^ *rf-w arrw ^retf t *? 

firfen ^rtttr I, *rs «r=r, firnr afa *ra «l srSt 33Terr 1 1 30 «t 
SNt sfift 1 sik «m ot it f%ferr sngf tnsra^ 3s*i «P*f ^jf 
==T33T II »-« II 

f|ftrsj ^r^ram ktrti^ ^^fTjppcffi il £ 

fo^ir n {THIWTHf fiflnTOt %5*TOI II Sic II 

liTvt mrv-wi ?t mx €: ?, n* ( sparer ) toot & 3r=5t 
Slit srrai 3ik ?<tn ( $sm-tp3t -• d^tj % 3p3t fffr ^rat 1 aj8T«t 
eqrfirai >fl ?t irer* <i ?, <vR ( w^ ) <ar 1% wfewr % 55 sur % 
taft wj ¥t sir wtat I 3ik fefesr $■ si?n <pc ft* <3?l ?t antf! 
1 1 5»& ( st^mu ) tw aiarer «ft w> 3t=si h?T ?*<ft I st«t 
sqiiW! % 3* ata it? I, ( ? ) aprarar, ( * ) araprerer, aifo 

( O 3nfgem ajk afl ftiNct wr % 'aiWHT' f, 3W #t ftw 
if? srg t, ws, aprei W % ata it? 1 1 t«rr 3t?wr% *ww 

tt«J 3?k 3tfSin II il $.-?• II 

gisati'i ssrrfit ^ 3OT — 
^*T=r: "jjl^iiPi ^ < n | "R t nfit tw ^ 1 
* ==r sprjpitr ?W, * €1^: srffim^T. 11 ? '< 11 
h °=r wajpi^^t, * Isft pwastr: 1 
jtt%Hi ^^f ^ dnPTttyrt * ^ 11 ?i 11 

^jftspt % ^R"! »f# 5f. ^tg5t3ifSRjqr ate worst ?i, ftrsfor) 
sttfa; ik i srift* asjt »it 55« i), aSt'w atifb; wb saw 
Cftr * «tH' ^ ?# it 1 (igsr ^ imrf? mg) ?k ^Tatft «R"r % 
«jih 5t il, Rr3 $ s*5rc°f It ct jto ^ ?t, #tar?* ?>r ^ra airi? 

lit srajft ^ «t, Jtmst^t strfw S #ft * nffe W ^ ?t 1 m 

wfa w 3tww t BR? aprfa; ^ta^ja u%?r Bprfar \9F -H«h*f l V n L «*» ?° 

^sanaj pjr tR ita a j3?r it, attar "Sffi 7* wsaar & f^afisiar 
W stra i$ ?»jt^ i* *ta a gair ft, 5~ta *1 aft q;« unf 3 it, 
st ara it a it, *ta aala it, im % art *t| ots* 
( <fld 3?Rr g£ sarfir ar OTea ( Complication ) a it, afk 
faftsar % =?rct ^ot irriT if, rfjftcq-par a wot sar ?)>? it em srck 
gujw sw w aihra w apt *k a% at a a,<rar*a 3tafa;§iTa?rr % 
31^ ita arS ita % ssrt f ii?>-??ii 
fvssssrs? da % agt — 
fM JiTPj^tnoii ^awf j?«aJr srk i 
sErasr^firfpTTi HT*n^ss7?rnw ^ 11 *» n 
irfj&wt-^g-snai^t at;ga?aTtfem; i 

few attains ti 5^ssjn«f %?resrn n \ c . 11 
da w ww, da w <£?«? afhc da w <ct, we fa=s, ar«w 
as, a^ar 3 aeaa ?i 3p?f?t {%€ da «st 3?Rr %& ai& ^w-uwr 
% wot a at w atk a 3jf«re it, wss i-ifa 31k |ja saa a *£ 
B3> drfcrrc* in * aara ararcf it, ajfa-5 aqsfl & alff-cr a it, 
at a? da ^jarsi 1 1 

a*iaat, i<r 3ik m®% ?a«t 37 »nfaai *sar«? ^ 1 sret, w< 
aik 3tfa ?aa fofofar qrcr aw aft sqrfsr 3?rer it srre, aala a 
it, * da g^ar it, aa wa, afi«reara 311% a * da ft, m« 
amamt it, fafear * =ara 3t'a 5* a ii <cn ^t arafa.ard 51, 
ajct aaq w a it, aihc ?t ^tft % 3cT>t pir it a? da tft 
^sar«a I ll?v-?^n 
at«i artfsr w ssjoi— 
^tttsnm<j"Jl in<^rJT5rr«r a«rcNr*n 1 

35s^T55qg^OT^a Ig^tssgsr^^q; 11 \* a 
ajar«q sjrft, i«a, skk i>?r % qia^ «B»;a a airg % d? g^ 
% ^rw '^w itat 1 1 j» to as 3ir<r» fassar I, i<?3 «nt S' 
>S wot % 3a: sik sew it saat |, ?a awe w s*n"fr #"*''" 
*?& I II <» II fe^mifira-stf ?r4tnnigHTfrom n ?£ II 

Sflfc§-TTOftHJn^fq(?yT37?r;?J{ I 

ifc safe »wfl^ v; f 3 S ftsRT, w ?g:rfe ?jfr sfrsaff S H^ra, 
hw h&t 3 airfwcr p. anratr ?rf ft=t *?ar p ^v s£ ^rj w^S 
«nrr '%, %< n* i\ ^m my. m p tit d, p ?ti? # ■??ra- p 9$ 
an « w<v, aifo *w jrerc % ( Jinfrc tj qrf pi arrrV ) awt ?nf 
% 3W5r to "aiaisp ?hh^ =ttf|i I <ai wr fafesr % *rc?t =*bt 
>mr p, agtr ^ itt p, ot »w ( grw, sisr: afre fir j 5ij <ft^*i 
>imf S qy* rrir p. 3i?qnr irasrar, aifa MMt, 5?f i^af ( nwfk 
ftsr ) ^i 3?rer ^, fera tft fc fferi, aim w %ercr, ir <sr w 
gwr atrft =re p «i^, r%*s> 3<n 3 aft in sp i& gair p, i%s 
6t % sgm wfaa Jjc^ ^t simn 3ra pre si ?? wr '3^^^«l• t, 

fimsn sn^ <tfts&f fa^KFit ^aseroin i 

m&tmmfeixwit *r= ««ra; srrerefeuR i 

tNr ^ *irfp> ft feftear ^ & %$ imi <& 3^% a«Mi ^ 
<riteir, <stR $* a ft; is ar»i I ir arooj 1 1 qld €i«t dti *f 
wi aiwr iron ^i%% w^ft 3 ft«f h str^f I «it 1st htoi airt 
aiBiKT % $tel ^t *i«t !t5R straar I, ?? trr^t fisnra. l«Tt »^t 
% aura 3Pii 4i torr gfe * n|f *?rar ia?-^?n aitlsirr irare, 3jr$JT tc# 837 «t i\ tr?.K «1 gfe, ^rc v%n % Jre 
T?rag*?rct 3ri wnrtoanT: » ? ° II «£RI#s«IPi: ?fir 5 wras hwiitc imi 

f&isi aft *mg<i?*iwi firer <wn: i^fe^rr *r*rfar, asrer sn>^- 
w, <*3w, qral^;tnJf% n * ii 

?h 5rn^ 3 fcre jw sr »w, snr, "fN 1 ?, affc tow irafos 
sib qg i$ gair, =st i? ate 3 afa qiste a f?a ^iftir I 3« €l 
ata bwii3 ( T=ar9 ) tow. =wft?, (?) sr^^ir ( mi it «ftw 
«t ^=»r ), ( O iforr ( <w *1 ?=sr ), (0 TOJlfwr lull 

arrart g *t*5«iuiHt jrm"rt srw^HJiTisra i ?oti^ ? 
sniwfa^iit ffi ottvft: i awiginasi-w t*i w Ptw^fwg- 

nVhnw m i»iiijM igMi<tij»ngrai5n<ftfa surihmi ^i^naT 
trefoil vil 

% qz 5tt% qr s; f« nz *ttw 1 1 sn^i'tT % fe^ ww .r 
°?ifFt ft wi^n *sr iravr q£, frrafc ft m iWt i it «" 
gpa w% 3 jun«ft =r tf 1 Iwwrff aifa Ctrarfai % ^ 8tois] JjpRSTWq ''V'. 

3T8T fijffai i *reioTijriq*f st, x\ixm gw?ssc «R*fa irosa 

q^rnnf^ <?^fcj gaff i fTsfr<RRO(WraT3g ^ i <^j k>j7jt.-, frersn 

nfftnfa wfti fftr-gfe-^far menrrRrc^ ^g»j(, eren 

wi^ii?n wrfa ii K ii 

?lar i 1 wife fs& ?g^ arte *? in #arc 3 =r|i | fiRr srasil 
% #1 aftspT °igta ?K=rr, %$&% 3Twfi ai^fcj; sr <$*n% 

?ft 31^0 ^ I, ^% ^tft, ^gafi w irHq-, ^ri°rer-sqnrrc, *rt 
?t *tar aflfic I f=i% fwrra 3pr a|k ifl m ^ sjrp} gsr* jwi % 

w ?wr I atk ftw-* mfts ^fcR ^afcr <Rsr 1 1 ?h spcr % 

3T«r safari qr3tiwn<Rr?r 1 otto-ot ? wfa- 
■srra ?asg?n * ¥?r 1 $?r: ?renr: g*: ?fir ? a^-sf^r 
?r% m^swto: "ritaj^ifi jww mRd+<i«ifen: I sfer 

w m'sdSfriW irssf ^rrt w^t: II' 
5^3! ?r?ra:-f% g »35Sffe gw^t vt %fir 11 5 11 
aw eftaKl 'tcsIIw ^i 41 srn *^ I s<j 'iwtwirr' % f^i!t 
3 g% I ft Til % w3 % "ft» fv ; 3pit ?Uir ^r Ji?f 1 «src ?!fi 

I ? ^1% I — 5« TgM 9^ f , aft ft SRTO % 5IITR ijliij q^g # 

,'?:' "^ I afN 'rila ^1 =15! ihS I qAa ari'a' % feart ^ ^3f. 
*f»'^ ^ wfens *ra ^l ?#ek sr& ?, iprsfar ^t h?I tr% I W. -IWilifcl [ STo \% 

fiwrar % iwr gsi^v ff a=% 1 1 j» 13T ;3 t ; f ot ^rcr 
nrar-ftar «ft Brat I, 3{fc ^f srar* $t ?1 *w w *roi ht^ f 1 
a1?ft ^ *t wist oti^ w w?w wr^ 1 1 ^ sir 'ir=sr' w 
5t spti w 9tot wr^ f , eprfa; w^ 3)r? ftwr frcr % ?) <&t it 
w 1 1 fsfe^ s% ?1ar | ft; j^for |, m n(\ 11 \ II 

SKSifor n u 11 

?s 3w?!ir # g ftwr^. ng^r ^'i =3Tf|^ ft '^rfewr gfe' 3(«ifr( 

Waft ^|f | ? ST ft=?R *ITt 3tk S3T «ti W? %■ I =pil% SRTO 5R 
sc^cr *ft?T % ark 9iiR=j« are sppi 5 fireftl 3tfiw 5I15T, SigUR 
sift gfiB % 'strar ^rrar 1 1 \kz m%^"l ^ nsra ^ra fttr <sirar 
% % cfefi wtf 3)Scqg I, ajiw aim *ti =ref %m a^al, =m; =ire> 

feudtu K4tf fsrafras^l— srersrfcnfer, ii^Rftfer 11 <= 11 
3(fc wn airfc % srjw eili ei=t % ( ^a "re^ 8 snr J3ir 
^rsre ), aifit ftinw 3jtfir s ^rp ffj tPi % ( sr?T srga |j 3? at f3ir 
<ret ), ?rre 9 «rewR 3(1^ d ( *<* sitarc % q'lg ^sft q^g- ), 5P5T 
% fit?a td §, *R fc»rc n iiSt &, tc-s art ?t Jjr aif«n; fusr froit 

Rra-ici ^smTfe, 3jf?r?j«3T i$ %. t% ^ft air s^wfe ^r n?qa aw 
^lt fm 1 ?sia^ »ft : a^ft 3)ift wftaq; «ti ^5 ^"^r ft 's;w 

srrtlfet aj«if<x ft=tr alt ft^ft ^?r iir 1 11=11 
»5ra^3i st ^R"f, gfef%Kt«rR 11 fi 11 

^nr giR;^ ^ z[zr vft qwl^ % ^ ?ft S ^nro^ ^|f | Rift 
% HfiE ( a* ) & fire* I IIE.II gfa— ^ f fopfri wre: ^fe^upr ^tssir: II \\ II 
aft bIjt ^ja f % srar fear *st 3ir?ur 3^ st 8 3?rer ftat I; 
?a amir 8 3jTc»rr ^"1 ufa 3 jt-«r § ?) ^ncat 1 1 n*, 3mnr 
gjijw jst *w 9 an%; **H amir 8 3jCTr w fitf 3m? j^r ST 
8 3i;% 1 ift «"j?f wwr yq- ?jt 8 arar | st «rrar m tor tteft 
a;? *t g^g ?t sipft ^if?^, effc fjrn 3)fwr 8 qjpr 3peHr «r «lt 
si^ra ?i 5I *£ wrar I iwrwafi % mw % f Rt 3*3 ?.r wr ft 
s*ar I, iwr *r =rfl 11 ?«-•?? 11 

gf^Hitsj fit&ffa is|^rc:?rrt aJfa Jr 1 

€<rt 3<n wffr^tfl jnRraifrr ^™ 11 ^ 11 

*T5TIJt ^ mt>T ^ §ii ^S? «eroih 11 '<$ 11 
fwa srerc Hrar faar «t 3jRnr safe w wr iij src 555ft 
3-al srerc: ^ gfe aft': wr tft 3W% w ij *{f src ssa, spjl% *r 
aifc gfsc ?mi q,sn I, ?wa^ i^r.r vfi Oram 35! w s$ar 1 aik 
W5 a'^"? arcaw jir". at wrar ftar 3 It qje «re 3?fc jfs % if?a 
3iifa. str, fa^a*, *ik % spr 5Rr =9tf5% 1 ?sfe^ jj? «ft 3ft 
3?f I tr^ 3J>J! vf) ^7 % I 3=]% naii *nft °*TC U$R * ( #csr, 
ai<rr>r, sfcst airc 'srag-sr ) =t(l ?tai 1 ( wif% afest jjir srrofir 
anfe 8 war siU: fiar =^1 I ) I srrlq-fl *ct 3?rfe 8 g: ara ( <re 
Tpjjjr, i*H, ar^ , asr, ^rj 3?k 3n*ra s?r «jt %Fr ajrarr ) 
EN^t aisR^ff ??wi? ^ ?1 ww ^^a f 1 fi% awr ®ik f^fm 8 
5W5l*R«Tl 11 h-u 11 

arai^-<Ri«naW^ >r<ftffffir! 1 

<w: anan h ^tgr^gt^j wfaSrft: u vi :i 

twcs;r?t stot ^mwrt but siRsr ?i aiRa??^ 

^3% otw ^<j^ *fl 3^ =t?f 1 1 fiflft ^jrft ( rarew spl< ^51 ) 

ara ( anfTf ) w ^ & ?^nir ^f^r tit «wra ^5f 1 tft $ 

shot siKI at |ro 3^ jft f%n ^kri ?t % *r ^ <bi 

Tiflft ai^a^ mg $<?& *\ 3?ra T(f !R wear I Tf? wrrmr * %sra skK w wtj> wrer waff rt ai 315ft ajrc pnv 
ftsra ir «$ it< ^?r i ?af^ anwr faff I, 5? ««i * <re ?^. 
?rck <bI »'I?5e< TCita; 8 qrrff w ^t w% *CT *t ?wif5r =rc aftr 

Jfl«T WPH Til % fift J* 3tTO fKtT I IRVII 

<rra%wr; <rt ^rpira^ ^ifer**?: 11 ?5 11 

sif f&m (jtjjto ) I, 3jr ^ ^lt <?#« arwa; sfo sreg; 1 1 raM 
war, ftar, s^ir, ?%^, qRi, gw, sr, stpjI ffirf? qtfsnffa *r*a 
* 3f«r? S Hwrer air^rc star am? 1 3i"k w *ft r?i I, faa«r 
1% apsr it gw fM fa&jrr, 5afe% ?h ■ess jii 3 ji 1 1 ^ w %r 
4ft wif I, wi «>f wk 1 si? a* sirssr & $, f%ar ^rt ? tar t, 

g?, for g^il S jprfqjq ura -4t ^f itm 1 ?? war, *E«ir airfc 
3 5R3ti; gfe w *%ir, ?afi& faaw ansir it=si^k % sre ?t 
^rar 1 6:% =?rfere $r 3tr?nT qnff *?ar 1 aa: arferer ?)ar wr qra^t 

^ *i?r qia$ I n ?*.-*$ 11 

?rat gfers^ i?fc*w iwsrn 11 ?o 11 # 1 
?afo^ gftnrq, *> ^ft% % && htjt *t srr% 3i«Jt ks ^q<ta 
3% «t si? ^ aik aw^ w^ff ?t gfs: wr <1q-5 ^ a? srcgai} ?t 
aw ^ ^tS & II f« 11 

i^r: stsi8j»ig»n^ gfejftr 11 ^c u 

«'«r 5 3Hpi(te T?ar 1, 5? a* ?1 sraii w I, 53; a^ 

?. iRqts ^. aigjir^ airc v. g9R 1 :i 

qnt i ww<i - - 

Ta«rai*5rf fitgrERaqr-iTH-^a ^ i 
Nt H^isnua ?nTO5!n5cf h^t ii ?« n are '<%] qawiwr m 

anm: f?rsi Rrfst^ ^f f srwrrisraq: i 

aft jot cw affa :jtii % ib ii T'sriJjT 31k awigT § sw; *l 
=1% ?, ^ss bt^ gor ?t tew 8 v? i^r t, 3^*r ?tr h?> *f**' 
3ifc 3rfw=r aM $rat 8 firqs" 3trc wt wi ^rfer =*?f star I 6$ 
357 '31^', 'ftrg> ajrc 'fti^' ?;s ^, pt * «rw ft=rr a*^f % s^ 
f 1 ^ 35^ w «si ?! if|it, m 3*<? ts« 3frc auff % tfta I % 
aiara #ft ^fte sot ? ; II ?s.-^° II 

an^fer-H'VtssrRi riftwrresrwlf 1 

ajiwr, sfcq, «ra afrc 3j»f ( Tsm ) ?* ^i#t «r S3> «r«r #ft»i 
fft % * gw 3t<m par ? , ot w 'sew w^ i II R? II 

^%f&i5t ^1 wg?r nwfsbim II ^R 11 
n?f o-n^^r.ATiff, gi5n?sc5Ji5Jinan 1 
zgi 3ftsn?*«i snafttlsr «re?f g^i: 11 ^ 11 

a«w H5TO asm % ^^^ aisr am* % ^-fSwrgnFf, oti 
fiwirinw aik wheppi fanrgnre star t, >^t, *tfa<Bfa;, ajrc 
*retuR w *=fl W *r i-d« *bt 3I3HH f&jr srrar 1 1 #9 % 
fsil aif^j «t jsir ^shk 3tr^ | sift ml ^ ^ra* Sgsr =sw *ft 
»rat « «a i 1 ?at H^R s aiciitr *re q;r sir argm^ % $* &a 
t sffc fag a$rc «ir«r =Rt ^<?r**: sixmtt t«t m 3T3jtr ti srrar I, 
3ar tfst glar I, §ot # ^3 a>rar 1 1 ? si mr qfa«i sffla fiij 
3I3«R « sr to* f II ^ -S3 II 

^-5<toMft3ri-*fcft»iE*wr-#w I 

gf<a>: ^srrg-wimi^ u»tW ?f»TSf^f«ri 11 R» 11 «5 spCiKtffrfrT [»«•<* 

1H% w«l ( ?a ^rsiTr J3?r ^a ), q)*r si> ^fg jth =^rI % 
g^ir & 3i5r 3<<jsr slar 1 1 3*w «ji 3 ?raq q* 3tw sfN qpft ^ 
sfaq* sift & Sflrw 5'3T I I F*f**> 3*3), 9f? , ?N, SITS ajk 

ajrera o?J =5aar fa »: % sill § *w $r star «'*rq I; t? 
3fe 1 1 pit m\t 'jwj' apofl w are: sre (ai# ¥1 e«?1), jp«pt 
( jpj% *,i siisi ) sk < **m ) «i^ ^'=r qrar «rar, ?a alaf 
% to *j #a 3?rer $sa mvw § 1 ?*ft h*k ^3«n< ( firfosar 
% =3ii1 Wff <fl ) g% % 3^ Hiqq; w <n ara q*a qT«t | | qft 
rafesr % tut aJT €n <kf 5) a^g; fa^ sire, ai Cm fear 
hbw 1 11 ^v-w || 

gf%%rrsT *rr £w ft^: *nra»& ^m 11 ^ 11 

165'i s^si? <nn *nfa ga^: 11 ',0 11 

3ft gfe- «r?a iwrc % wfl % s^rt, qsr'-ir ^t ura % fen: 
^tal I ot gf? w 'gfo.' qrsa I I if ?fc alat <fjsi % fttpt qit 
^?a't I, s«r 31% & ft^riT 3j«iin: *"*, apl afa toi br"! jw4 
ftsr s"ia 1 1 sf °3rc aw tH ( ajraiqSsr, q^ra. sranra 3fk gi% ) 
"niter I, ?^ ft' sfr qrar a?T t 1 ?*r =arc iiw q;t qjfcir & 
«t 5-3 *a;, apia;, *n*r, 3ftjra aft 5:3 fii I, a? *m *nai imr 1 1 
sgr, ai^ qS qflear q*% £\ <mar nqr I % <ra^=n star 1 11 ^^» 11 

sji: softer: fogigirrtT stag ^-H^f 1: *n5Ki?s h ^issmnir: i 
srraiTJrrgrswjiir- sw-sw-ttMiwifswwtsM ^nm^^r-fiis - 
wra-^TOoftfcr 1 * ^Rfafrr-wf w-^t«rrm»rft'iTqq*r?> «f ngi^- 
q%*?3 1 qngKrafg^sj sJtqjiw-w^-TPi^q-srff-^-JrRasr- 

aiw j^qi ^r ainm %? ( ^n, qg:,mn «rc apj^ ) 1 1 * 

^^f % fera 3^t Jfl qvl? 3t?q aft f% %?: % 31*1 % 3f3^ss, qCw 

% ^aiqr gair fee s^ % af&m, at^anrw % q^iior % faq a? sit 3pr 5*%% stt^t, airg?? ?<jfo 3jrfc f , t vft afranw ajiisc 
sm nwr 1 1 sftmin & «ft strcr ^rar I ft sir, wt ( s'S-aft- 
rarar ), *rer ( aiiRsmfc ), wr ejflsr, »r «ra»f 3irfit ff 3pg?«t 
( *$ a>E 3 wir ) 3ift fa&qs ( qraft; S n^w ) *R=t i?i& 'i I 
jr)?V, rsw 3ifa a<m fcr % srra ^f'f 5I "^ 5.^ rstgoft qr am- 
g^ft wfl wacpiw Jtsi ^rer w, ?itim wtipftJiraffigoft ptft *sr 
3^w3T iter 1 1 6?jt w sirs! § ot^st ftir »rar 1 1 wraf # 
smn, *tt, ift?, tq, *rc, m, %, »ir & tf?a, srererc), sir 
fasra, , «>5 *n «fit sn;R sr%, i%* % to, gfeu^ irerc ( s^sr ) 

ftawp*f: gram w OT^a fetr t, ?sfe^ otw R«9 asi 
w% sir li ^ 11 

%3Rf ^ «fi{5«t(ni-iR-5Rr-3isEnfW ^ 3??%:, sssuitfqfe:, 

^ssmrsftray^wi ^ *jjtRf swtjsr fanforermRSii 

sura % nl ^iRr snsr t ff yra=n t, irar to % ftfira 
nffa % 3?t ( w^RBrar tar %r w.r g^t ) ?ia 1 1 iw 5't urar 
tar % i\ pi s gJt ws^'i ii it, ??*, 3jr?%, %?w, jr, ot=t a{k 

W*T, SIRS* WvT S13 ?. SS 3(R qt? 5* 8 3i?JT jit 5 i frat Mt 

sraar art ftat * Ssirf-wfo (teft f, »>i s"w ■j^-?; fef^ift 
m* ^ar I, *l| j:^ & ^^r sirala w?rr t, airg ^1 ftswar, «ftfr 

fiRT jt 6^, 5"* im ( st-t <jr ), f e% ^ sjrfe q^lf 3 srsfo 
w ?mr, 5ntc tc CT3qR?f it ^rfe^ra^^ ft jt w 5Rr, 0;^ «^t 
*m <R*t <k «ft fa 8 fwar *r im, ^ff tc 3S: w riw «1^ 

^ "TC gfe «T ^ |RT, 1I&, ^ 3WI trtTJa *5T WW ^^r, !f5f 3^'is srrai si) ^w ft agnra nl foir srrar if fe a?7^r far 
|3ir to ;nrt si?r =ir awr, ea-w fiwra a?/ p aror, ^5 ^« § 
%3r f3» W srrjr? 3irg#TC 3(*tpt 3)rwr % aw q<are S hi 
wlWw £ ?w f3fr t / ot7 w s? fw t ^ r% war ftar $ 

J5T fasT Bfla % 3F?ST psf ? Still? I SST ft'f TO « f«W 5P«T 

?tJir, #3 % ra qrr ajgwr^r par I, to a jspkr w 3j'tt ja^wr 
tf %imr 3I3WR start M» 11 

rkm, gprer ^H<n: w,& ai^*?, ais;f tftifewrwiji ., ^w- 

gfe 4t I fir— 5^1, sp. , asi, «irf , arrera 3ifc %aar ?a 5: 
^igsjt % ag^ra feaJr a >w otst ?iar I afa sraf 3tk >ot 
( ww ) % ftaa a far 3fj»t ?WI I, sraf aiimr, TOt wt 35^ 
3-a% aqnr a auras 5W spt # 5tfff par 1 1 fa |c; ?1 to *r 
■ra ?tar I, * fa sir. to ^r "sa asf star 1 fas «?r forr #»r 
% 3}f * gwsr a£i ?rar 3a to % aigarc aura ?t <na firsar I 
*j*jt— Ha; <strfa % sfta a ?atf sitfa 51 f;a ssrg a?I jlar II ? ? II 

*j$Qw*rprw*m& sra^tf it ?rc!*y 11 i«im)<tt?% ??rwrs- 
Tsfsfijjitref ^lasafasmsf OTwasj^ref ^s^n^jn^ mmi- 

^ifoi fir?nTiFsiTC^er 5Bgn , g«n f| f 4ftrs ^ i?tt aiRf 
a?r "^ wlfflfd ssfan "wssli^n wi^irat «wfir 11 3R 11 

?3 wtT? airfftq^sr, srsre, 31311^ «ft? gft ^ iwroff skt i 
5^^w % %5 iA^ <rc snf-«rtR % nnff 3 Prer sir% I iit-p' 
urar, fear, ait^r^ * a?r, ai«pR-tisa 3, srsr^n? «epT, isr, *<^ 
% &35f fqR, «ur9ST?r5i^, firsrrs to #, squirt fij, arrRra t- ft q>ro if, ajlafq ef*rc S, q«irarRB -n* q% it, $b* % «ra « * 
<qr?Jt 3, 5?s 3^-5:^ «f% «, 59* ft g°i! it eftr * Wt «, iifo 
qit fq^rr qra if ^ wli, qr»ft sift *ra 5 ?w q>*a n, prater if, 
?#sq qftar, «r qfissrr, ftq«r «t w'Rr, *r <b> irter, ajrctr <r:w, 
aifa w qft snrfa ( f%\i?ra-ft*ra )ii«i arflr s'I w wit 1 1 
afrc 4i ^9> cat spur * *». ssRt ?t 3iMi33, ijfafr, ?qjf g^r w 

^& 3FK, sfl^ST qUKI qa^ ;jr% g'f, 3^?fl «^ W 33W %%, 9^1 

^i^ W ?fBn; it -75T ffrsFfr I 3?ft nrit rc ?qif afsrfcj; jHsfar d 
§<q Starr, ?a tor *r aw'i qiislqfcw »fi q;? ?t 11 33 11 

gtsr ss 5Pj 3tR3nn:, Rim' *sq;, Hvww?Rlfa, 3flrt 
dm:, ?wt tfnrmr:, %ftrei filler:, htfVsrtfksrfafer ii^qil 

ak srerc % 3^a»T 3f>jf>r src'R; qit wr q*it qis avq 1, an 
strr % qs I, ato wm 't 1 aft swir % tm ?, ak otwt f , ak 
qqsR % fofft?a* I, ak sper qrl afr?'-T t II M II 

37 <sq«r*>n sta-arc?!?:,*^, agi'rJrftrfa 1 sfirfafag- 

sng:-*ftqOT^TOqrorfcaH3q&qJiHW,*r ?t^qs«pra usvii 
ak 3tret«»T 5t? ^it am *i wr # ?, airfR, w=r 3JR 
asraiq 1 1 q akt qn gi% $?q> agg; q*a q* ait< r?, nsrq^t 
"», w, s% % 537 §'iar I, wr a* 5r<tt w ^M ajrg * q^ra 
» q>RT *?a 1 1 ?;i aW 3?w*sii qrr sfta snrr # ww ^wr ^t 
atra w snm 1 1 3jf?a ?rgfl q;r %q^ ^ *wr ?t sas S «R»r |, 
3^ 3)f?a sregcfi sbt srjf w sjHf 11 ^v 11 

ftfirtf srsfirfar wcsf ^issf gfis^ef ^r 1 era 0?5f ^3^1- 
^eT^ft: snfan, qn®fa?aft-»nn3f ^zr:f a ^r, gifefrf 35- 
^^mCK^OTtnsni 11 « iT 

ata irr *r ?« I— a?st, ^ra^stst 3ftt gfesrsq, 5^ S 3cql% 
'"f'^ anq ?1 sstK aik na ^1 tifaq it waar | ^t qa 3% «c*r qr 
Wfirsfro qa q*a 1 1 ^rs^q ^ggaff ft fqflrnrggrj: airsR-fqfR ft 
ifiC'RT 3fa qifq, iih^ 3?k fsrqwr 3 g?ra qa 1 qtq^rq?«iT 3 qar- f^r *sm 1 1 ?35R« an rc qr %ar flr?R *> ^ s& zvm far 
trar I ?? jfef.a I n ** II 

a^ujn^OTpftfff srafcrt ^nm: $raw Tifiretm^T-ftmn- 
^nr: i asnfersrwsnf azmzmftiwM sjrwPwn:, *re*its- 

^g-fipn?n<rai ; r-!TW>r jftqoiif^nsr-w qui fawjwTT: r ams- 

faro-*WTfa^i3fe->ja-*fHsir^?%rlr fowftas 11 ^ li 
ia\ % airew aprf^ wr a" -7 f, 3f»J, awt sftrit % 
ftn -w 3ik w* ?=* a'flf w 3t(amiT, arcta 3ih fuxwra % ata 
tW! % 'with' f i f fa ^«r# ?yS <r?r>s 05 3flft $r ^ a* 
^rar =*§ -t%i t r 'sjIotV I, «=fir ?t 3 %'^Rr ''spitt' 1 1 ^fa 

377*tf, SH^fT, 3|f57, €flM 3ih Ifpt sfi *1 it^r, SIM W 

=pti% *sl mm w ?|i gR^t, an sgd. % *ja s* *i«; *i 3i&* 
g^tr, sii:r *et '3fRppv "i I tw =t g=wr 'ajquT' 1 1 srJtc, jpr 
«r sir'«r ?s ^33it % =rra ?> §^r, ?e «a tw* g^r, 2^- 
>**, fircrerc g^wr, «riwrec* vpiws ^ *sr g^r, sirkfem w 
fsn^pmi' 1 1 mm a;«r ( wft* ajrfc ) I s * sr 4<nr, 3<r, ^^3) 
atrfe i«r sr 3jRr^ ij^rr, Jire «'«rifl sirfe t«r %r sirers >n^r ft 
qjrcr, war *t 'ai%!iTJr' 1 1 «4vr h ^rf ^ra « 'sim> t, s^t_, 

3smt sn* w 'f«lOIml^I• 1 1 *a't si5K ng^ «ife wt *r s^v 8io n J q=R*n*q; m 

1 1 anft fimm 5>ira ( 3?o ? ) it q>5 gcc »$%, fir, swt, %*r, 
«is, 3<wX *twi» 3ik tfftt n 3H3r S a vm *i aw*c sfa 
ara % feres sir?R w% ^r =im twitt ^r 'ftsqpiii' c ' *g«f 

50% SfgiT HOT wsr, *rp Slfe W-7, ^|cf wifesr, f 53 ;jRJ=t 
55JIHT, ?9^lf-51 SKr '3iMm> t I Ct* ftf S 3 *•** T WT 

'a<ttu' I, g;% =(i% w^- w, 3"k w-t airfc sjk st? ajrfe airftpr 

qishftim:; flTiHJW ©q?RIR: II \<a II 

^g afc *»i pr =?nr cfe"i sr afft -pr, ft>r, ?rv, fc ^k *i°ft 3 
tft ajror I 3f'tt: -7? wir-^fcsi tnr % apr ijcgrir tw^r & sgfn t, 
?sf5& amfssra m xfed *f $s'i ?!^ «t 3jk fewBr ?s ?*rfirF£=T 
% sit sirere s'-w ?r a ira sfi c^w-i; <jt ^icir 1 1 ?efe*t *-:-? 
?feit 8 s^riq^ ?rafe*T % «i«r ww? sept % gsr fair *w, 

3IRHT % SUflWcf kit '4 1 !T?W $*J) % fe*t m£ffT OT HW KHT 

%, 3ff iVro w hit ^'.^ wrst ?fer 35 Tj-* ^rar 1 1 re & w-7 
sfeql 3 s^tto p?*r % ?<ra a 3?re <m aiW 3tr twr % sm 
M? s?!^ p? ?, % mm % sigia ^ ?i% q7, qjg- snw % 5^ <?*; 
»ft ai^ b?r 51& 1 1 jptr ( ? ) '3rem5ifeiu«ifwV aw't% ?feqt 
«r fowi % «r»r 3(3^3 w ? BJim gt^rr 3113'iiir, wi 3jk fwan- 

sft ai3f a 1? m '«re«l' I II ?>» II JTlf^TfTOt ft«7RUl! II 3= II 

qioft ipt aik s^k fjf *fl %sr qn =tra '?w ' I, ?;i 3 ^nft, h^t ath: 
srik lit aflfrnf ftr si =ira '3)f5#r 1 1 pr in s*?«rr n?% * |Wr 
'win' 1 1 srr'it, «B-iprf< 55 ot^is %ri} $1 fl^r, 3137^ 
%m «t qs^« «rre^ fireRJiT, 3jt «n qr fwi ( s^r- Jtst ) wwr, 
a)3l%cr w *> 533W, gj% wi h $^r, 3pit sit S-jr-wf r *wr, 

strare 3jrfir, ftw =jpj surfic w *fi wit ft 'fjpanjjtif | 1 (Jri, 
first, (h«ct sitesir, fer mi % «ra «qr, wi^t wt, «fa>l 
5:131% *nar siSw, 3iwsre;, nfaf a afft *b*rf site^r, 3nm w 
'fiwwm' 1 1 *ra, stfs, t%ar, tot, atu, %, araR, »ir, atswt, 

t«qf, (WR^ST, TOW 5% ^ *R % 'fiT'HTr'TlJT' ? 11 3= 11 

foj m aw ftw*W fipiiq, 11 3$ 11 ffir ftfinT-fsr^?* fofr- 
sr&r ^w wtos sfir s*nra^ 11 »» 11 

€«q 3 — *nifl, wt aik srfk % ^ arfttrcnft aik ^5! 3$ gn 
sbh t, fsRW 8iffnftiT ir anti 3 wirtsr R5! tmr, % *m 'fimr- 
*im> wR% ^rf|9 1 =*r°ft, jr aiksrfat^ aifiratraratnaikfiwr- 
%r ^ 'sramrsr' ^ ? 11 ?e.-*° II 

jft^lrai-sr^-sMpnt g^f mrr-iftsH-^: ^fa-tiro ?r s>ra: 1 
<T5nfirJrra-*5T5T5nJi: *cra:in<riif<i4Ni:,5R"W5isi'Jr: ^rrer: ^rai- 
jfon, T8rws5 n i-f^' < ''rl3'3^ l, R3 *rb ^raft^TWtn: 1 ^ra: 
;pn mRu i w 'a^ret 11 M II 

%»ri ark ftrfii? tfta 5FTs, tott 3^: irW w ms, wf 8^ 
51^ afk ^?f w» I ?s srarc & Ijri ,firftR, tori, rfter, ^f a^ 
gi? 5:1 s: sff^afi 31W «^iw ?w wj, ?ft<T, 3«r afrt ^f % ?jt 
S jfw iRiR ^r 1 1 ?^r 3 arr% asoft & aifsra; |3P?r an% ot ft? ' 
sfia ^r 'sifipftrp I, sftiTOB S q|a aiftra; rfhr, jftoi 3 ?p sif¥" 
iroit) W ?rs 3 ?|<t aifro ?wra q?w ^ $ra % 'ai&'ft'i' !t- afhc |jr;at 3)i% itre fl w& sa'fi 5 w ato am? w jtar 'aror 
1 1 tufa 3tf% ots 3 apir sot"! & ftroa awfi w ?wr ajsjH 

•wwifl' ? II v? II 

ftre?n: ^Roj f%5m«iwc, wramjaiiPj snffa^rat *mfci 1 1 

'ftii^wgTB*^ i ^m^p^^fsroit % nwn^ u S3 H 

*ftn, epjfer feKjpWT % ot b? fli'i % mvn m% 1 1 xfewv 
wife afa % 3iR'*r 3 fas% ii q^t=5 1, 3^* *o ft srerc f , tee 
»t ft* $s* «tct % nm 'awrc' 1 1 ^ stii ( wr atfc 3tm^ ) 

i IT3, jfe 3?fr ?fe!?t»f S#f % TO%T, 3jfiRUT, 3tq>T mk ftiqT- 
%T % fer 3SF 5# II **-*3 II 

5Pit itm ^r-Ri<Hi <i -^»Traqu i <ra ftsnsrc'kd'i-Hgc!? :, 

3t Sl=T TOR % I, ( O fr* $\ 3T^ Stffc 3 3W5T I, ( ^ ) 

mniti-i afc { O irca i vA ( t ) ft** *rcft£ ^N^ra, fer, 
*■?; % q;R"t 3??5r ?ft <nt f I ( 3 ) 3jpi=33t >p, ft*, wm, 
'jfun ft^ & Gpar, jg ?T3 S, airi 9 °gte and: sf 3?Rr jt% ^i% 
( O fs ?tg % :t ft?.^ a^ sifts ^g %■ Sis 3ir% % hr« ror 

3?«r ?)3 I II w II 

%Rw-^-5ra-sra-?rf%-in^ isrra^ft n -a. u gfenRu-pr^^fC^ ft sraasirfsr % *?^ 55; tfl ah;, 

WW, *fa, J?1j % ftqflcT, 3tUT gfe % %T 3?)?: 3lffW Wlf W fojR 

*^ It.- w, api aik ?m n% atfs3*R!5 *cnif ^1 3t?^ 9, spit, 
«3 <w, a)« aifc w« % fe^ fi$mi\ «srT qft a^r fi% 3 nisrarq. 
^pir snfeit I ?#% *%r 3 w a?*? 3?k wj cfto"} % fr*r jri*^ 
g?r 5t jj:^t f g rit ^ji star l ssfa^ c* ( «w, 3t>i afto fin ) % 
fcasrfl $pif w h?tt 3frt ajfra^nf wir %r Jim wf 3 iricjrcfia 

SH, ^5T-3R, WS-3R, STcS-^IR, 3)k afe 5ff % fiW 3faiT JclfcT H 

jrst *swf ^rf?^ II w ii 

ar^fir ■^rra i 

?ris[sr&rT fsrgwnarTTtaf ^r h^?i: ii »-, n fRr i 
aik ca srew ft n;* 531$ I afa* w, apj, *r ( raw ) w 
«^r =R?ir, w, aw $m 5H si 3T^?r 5?% gr& ft^rjx 3T1 *'i 

5) 8ifa*r x 11 v^ 11 

srct iinwiff ?f?r-srreFi. wfltfiarawra:, ^isar i fra ?ttcit 
<wre*it «nw5tH^5^, w sngt *trnnn: i jwito j^vttrr-^q- 

*r srsarat diTi'T." 1 wg: ipre^ irrata: *rcfai«f 151- 
ftiauwq^mt5%ffr q*rhr5is?w5r, ?r iprai'ranwFTOiiWi 
riift % aw «tjt t, k%—( ? ) sipst, ( * ) »R, aiRi-HP«tii 
a^ ( ^ ) to I n « srrer *s> 3jrfit 3: <*T3 3|>< erer % are 
irei itoiR I, *rfet ( «prerc ), g?<7 ( fos ) aft< far, *rfei«5 ten 
^ are m? sik 3|i%i ( ?fpi ), bpto ( sff^i'ff % ^t? ), 3ir t^ 
3 sjsft |t ?qrg 3)k <&>&.[% % 'ttaiiT onwi«i» I, f ? |TO ttjt I 1 
atft % *=5 n,«i?r «ir<l sita, it irt i| % w t, ^W ajTirsni 
ir israra % ^r ^ >F5^ f , if alwr 'anwpar dnwui* I II va 11^ * ; 

^enfant wraS^ dm: ll »= II !«• xx } x° <%mwi m 

o^nr*! fiw-mfw-diHssi jjn^JT-Jnnigmftoh «rf wr nntt II 
«?na>«m^gOT^^f5m-5ra-W«-fswiS5*T5tT<- 

j.'csftnrtfs'wuimr €taq-?^<ig-35«nff-f%5wii?t: WB-m- 

~^3''iW wtfcfr imi: ii <o ii 

<* 8 n«¥ ( wt, «w«i»? im *$< ), •xml, 3pi*l, 3n=ft, 'TO, 

: ^13, atftnia, w* ( «?& ), f s, 5*t<r, 3itt ajmt%rw atrft <ur 

; Vfiiii' S ?iH 1 1 mm, q,^, gw, 3ia, fwvi 3}if^ wi ori- 
ent) sisiH^'fc f rfl "f * 3(ym1 ?p 1 1 q«9i«n<t,«r«ir«f, snares 

t^ fori dn, g?i im mi irftfr im airc at"? ?'S ii ^ thjw, '»W- 
gstfl' '"bi ? I »n, af^tarr, sfc, 3^9*, ftff«r, ( t^rr ) ot, 
sfTB, fr«r, 3iMrf, i?r, ^Icr, 3W5 «n '3f=*Hfrr f( 3?re jla 1 1 
^ot, ^w, 3?«, 3(fi, 3?< Pw * srwgara wi Jf, % vsrjj- 
artt ?ia I, ( k^wi m mm<s:f\ =r£f ?ta 3fk t"ist3gra im 
wwjsri) im *$ 513 ) 11 «-*« 11 
fafam fa<rsr tfa- 

«fef ^ggurjif.ifsiiTin f^m gt?r 11 w II 
Pn? nl aw k*r * pit ?, ?. gmc, *. fteatfaa aik $. 
tn jpil a 33. 3 an 9*r * faftw* ?e s**) <n fa*a ? u*.?n 

a**?& ^ ta<rays?«sn«l sfirercw 11 « 11 
&sm 5sti w ww — »?il ir aiftfafl % «re=r, 3*a awfa, 
Ptjl It ait * ^ «3 5! » % ST^i 3«f*l, <ral *t ^«r% % ait ngwr 
'fa?^ a«s aid «a *, * asii % ^««^i 51m ^js t^wriiii m,<m 
«i-i?ii-SR-te5wf 5ii?|^nfatg^i: I 
«f«m*t a*)^ * ¥<n^ r«5«nf«rai: 11 1(3 II 
) fiwarma ^st— aw wra « t^fffar ?w *l t«, wh, «ik to- 
m ma t« 5a; ^<n % ^ri ^ "irerr *rt w ta « ana i, 3^ 
^fiwsif^a' In amiHi 1 w*t >fl snr i^^if0 11 ** 11 n^-irra-fwsrH-fafa-fa^rj: §^jt?t: i 

g\lir *r 3siw — after q;r, srak afrc aret q;r sra, at? &&- 
ir % 'ai^, wrra ctf dftql «t §<sft w*t qr& 'nrmrfire*' q^ra 

1 1 %=$ S^fl Skw sgoi ftgjjR % I 3^Iqfti?r 5f^T =3^11 

T>r-Mi''i[y-<i)'rera^=i?^i3-srf&]<ncr-rft»HWHif?', gfosTrtsrci 

fk$m- ii s« n 

aiter <fl=T snsrc qa | — ^qsmsrq, gfaarcwr afk «*qwrq i 
? ^S tq-^qraq ^f 3i>ifij; |5q* <k anrsra aftqsr, *m, aitaft, iftr, 
Ares, wt qsw, tew, JTRfaTT, sqqra, ^rfeqra', 3T?q>R artter 
aiift 1 1 gfe s;sn<j; #r q* 3irfsra after 31151*: ctf after ssfl. 
iOn :rraq> toiI *1 wi i a ^wi — »w, w aiftavm fqqql 
& dsqT W sper qii aiter | n ■*.■». n 

srite % qm, Iqw, qre 5? <3ql % jfqer ift i< «rfrt *t ft 
arrsrq q*% wk sua* qft attefl q>r fqSq «q ti sqq^R wt 1 1 4% 
3Ri:qft»irasT, «r%:qftHF&r ajh as-aSi^R i %*3 wt after 
qr ansR wfk % a?s^ gsw g<q?r 51? dfl qS orer wsrr I q? 
'aifgjqforr^p 1 31k aft srsfa % ^r?=c si «m q* ar»r«T, tS?, sr&q, 
qftfo, 3^ ( wirsssr ) anft ow dfl qit ara %m t, 3** 'srf?:, 
qforrahp i^ir 1 1 »5* ( 51 wi ) Jr^ ( arm % ap?r ggw* 
anw ( 3rra*jf & ftra ara S J155 q.wr ), ?iot ( ^'ftar ),'6«^ 
( i^^r ), 3wz^ ( a^tf^r ), s^sr ( as aiif? & q;T?w, )| bI^t ( dfcrr ), vw ( aw it irrar aw *t s^r ), WK ( s«if ^i 
wm «rc«r ?Bt *rresr sr: *rrn ), arater ( site ) 53% srqhr «t 
srewrfasTR *5% ? n •« II 

swm SM% ?tw asfa^'M qi ll sro II 

^?ra«iPt srsnr *P> sranreif-T: ii k= ll 
atop! sraw ijrJT dt: <raifg:*q% i 
« Ithjjw gsonft sremgsar §>Hrs u !<« n 
^ jjst ®*Rt «r^rt frisrsri^sr fi'mk i 
«nr%a?§ *tfa <ngT5g^r *nfafan^ ll $o li 
am jprisj <fRrar inarmssfT wi«r?r i 
?re&;nft & ^fjg-fsriTRtjrfnfiifa u $%\\ 
?WTfiisf m ^: ?ret §?r^ anfspftferq; 1 
$a 8?|uif*jj4 ?w qterrg i<ng'iwj! ^ 11 

JTJsn ST^g^^TSS^STOFn 5T3WHT 53 II 

awRsm iiihrat imj 3^3 m 1 
^af: srfagsffa 1 ^sgj«nn««ra: II $* 11 

'ast-hpn' a 3if*a am <war | i <rc?a ws, aprfiw gw % <jy 
aiu^r snrr? & 3?w e"i% go: <tn $1 <rf|% & 3«l srarc asf atRar; 
ftre n^R ij>sr sw% 3<<m |i% jtr aj ^l ;j?f if^ra/ar I tItt situ 
qpr ?ji ii cferr I, aik <fi» $^ <ror 1 1 *%% <rc ?s d« iH ar? 
srw snat I, si? ire? 3% <n im ijj srJefi * 3rrg afrc 4a sfcfl «t 
« &ai i 1 3tsr a?: Jrg«i dn It tft%a q?1 star, a? 3? srateK ^r 
,(*=»!* as! war aik a^ f :fctr ?t ^nar I, <wim % ferwr 
brt swar 1 1 w 35ft, feqt aik wifs tKifopjt ^t §ar w ^spir 
\ ft '%«t *wf? ^t *ft fes* tsr ^t sraji' 53 irar< % < l <mw , 
^,?», sloifejr, ?t^, wTiirsvt sif% !Rt ^Nt tg wrr *r «*ar | ? 
.55 1? ww w^ ^iS ^h ^ vm Bior pjm liar I, faa sj^nc ?» 8 «fl »n 5irar 1 1 safe* ^"t srfif. g<3 ^r| *f M % smr tf% & 
^, ( tfirtTOir 8, iinl itf ^or^ar 3 ) ft ifH w aihfafl & 
«ft«K ** II *» V II 

WIII9|iJl l IW*«n TO ^KomTTIT! I 

fajghmn^ upiisr finrsft ^<nrit% ^ n $!( n 
fewiST Hgf^ei: ^wrra^or «ftnm i 

WT*1 Wll«TOWI %% e*f STftfem II $$ II 5% I s. 

*<*, iWI % *[ot, Tinwif, tar, iter, ajfo*, 5=r airs) % cfcr ?rk 
Jt? W ffWl B%cl 31^5T f%% | ii v*. 5^ II 

fadqiM siiHWcjstaoirq: !l u II SR^ls^nr: 1 *a% atnt '^TcR^i^aii' =jrm; ajsqpr w «tre?R *?>*, star 
niranj. sirftq ^ ?p it Ii ?-* II 

%t% II * II 

*T3 *l Bjfta «^ ^rS *ta & eBmr I J jftet *rs ^1 bri w^i rrtT ^IbI fta €l ispi | ! aifr for srw ?> ?8 311*?, arew nsf 6r=*r: 

5ft lift $far s*tf I, apnr srra *5'ft srsl ^fg^ %s aw & 
X% *t 5irs3 *>'?ft f ? aik «rrb % 9TO 1% wft w* "TT ate ft 
srsft 9T*, jfar <& at j far 9ig % srfk % apw >r% ^ 5H 
*hi * & Wn I, aik srctt % srt??; ate 3 irfg ^ct 53; *h % *fa 
ft <rf W 1 1 1U H 

3T3t=rr^' 55R HT^^rrmR:-^^-3g-?ftg'-?reiii-SR-f€5iTI ! 
>*fift smgon w*far 11 » 11 

resrenffl ^'im&wt&i *S— ?rf%53J, 555, *ta, 
zsm, <3T, fires ?( 5^ gir # I iivii 

ffltwifftfft 11 vl 11 

*a «Bt g^w ^Ri $nrc%n mxr* 3& — "ftra mat anrft 

g°il fiS ?sr«ij ?* gq *rr3 roi^l 3ffr c* gw =r& *i}f' % 3*: ^ 
ftw *aft ft «ig *r u#t par 1 1 4=vl% ^ra# % wtr g«r wr% 

i»5T«J| «l uif % J*: 3 StijJT «;) ft ^rg3Jt 5) ffsr Cfal I" IN.H 

mNM ig, i&F&r snfsrewnfft wsrfcr, sraf fft^rctanfft 
fftfft 11 5 11 

'fare spin* an^ !Sfr 3)^ 3w ft 1 1 ft ^t ^.tt zm «l jfts w^ 

g°r ?rS sw «rr rs ?«rc % w ?<r $foj ^rg «t sr«ri^ «^ ? I 
qlfe «tr« ^33jt % ^R"it $ frrtia g"r snS 55^ «irg3il ^st brt 
qaft I' IU H 

3^37 srwf sfeft «tfnna; 3^1^ — R«i«d?i«ii «nrai- tic, 'RtF^T TOa^wsTJTsnfiT jrsrfcr, isn swrcfrntpmsr- 

3%-^Tftr ^ctwoTTq:, 5r«nfe^3 5^*3 iignwf, n^is^n- 

jn^aro^Jr?nf?OTTRi^ 11 o 11 

ara w% ?rS ifc 1 1 flra sren: % ?s ssiir i?# fH*rcK ufefta 
^3 ^1 smr **« S *as 3m< g«r ?e w% ¥1 $to sdt f , 
afr *ir?cr w^ | cwl «n^fr *R>t 1 ^rt «t f to *s^r «irS ssq 
wk m wj af 3osr ?re"r ( ?ft^ ) tot hs? ( ^1 
frr farr =t st ) aik fesr p> w ^ t 1 59 35 3nft 
srcfc t aff*rr tpr wfer f3ir mg stj fro m strar 1 1 
«tra ^t sot^t ^ ^ sst a;^ w 5rfk $t few, g?. s«? (jrh), 

«W, >J£ ( *fcta ), fa Mfam, STT W « ^t I I K9 JI«R % 
aift 3 s^t?: ^sir |3tr ^rj 3ira7 r qr<rc sra si irerr t II * II 

fffaiffarer ?T^n?r<lt-N«T ?rsn^g =*«: vim *%: 
srwH w-eTrH-sTisnqRifBT, sr^q^smg^i^Rf, fira^ai «ro « ] qawraq. IK? 

srmtsrt c re ,3 if5 i 

ifir-fesrrc sfer ifanif, arri ^ firan:, snr^f sffcrert, 
gsTOarcrt "Tjfaforg^n, *i.& ^feref, j^-rt Jrftr«TT:, 

^fta % «Ft tcr ^fwi % atgritfer ss ^^1 iip« waft 

% sfa^s ns 41 s^rew s(f 1 1 "amwm 31^ fit*?r<ft ifti 1 1 
3}firam ?f I ft; m sgfW w?s i¥m «r t3/s ^ 173 1 1 5fcra»rr 
stri j^ mk S s^ir «^ =ir* ttf srik % *rpc a^r< «^ qr& 
=rrj % still 3 gijr «<fa % «nf* ^1^1 ot% aj^iRT 5> srisjtR; 
stHTof! ^tewOT grg «l ?«w w: *r»?rarfa> *|it i snj 
SKtwft isil ?t ww *RJt ^rar I 1 'st'V as? % srtk?«f 
wigait % =sft an^-3R^ f5ni»T f 3H& aifasirc 1 1 ^ ^ ajftwri 
fsre% 5Rr srifc? «f scg3f( w >J3> wits % aptf srrr? strt arrft 

*# %srai1 w sw*h> %■, »rcw farmi; a«rr 3aT(&wr% <rrw) t ( tig »ra* atfte fft>pr ft *ter w xe firo*r 8 strar t ) stf «r» 
s»f°r rPsjfl *t fttnif 9 ifttr war 1 1 

gj$«f ass 3rr% rfefl % &wl w 3t=t wft srar *ft to ?t 

t I STPT jl Sift?* WTf3f( # WTlJHT OTft S WJ <JT Pirfcf 

war 1 1 5r?k «l wt?ft 9Tht rfl f rl *rpi i, m«i) *r srra- «*ft 
^rar, praf aar su? *) Jrefa ( sn«r ) «rW=CT <& w*'5f?53r i*r 

jtp 975 ff a«ir 3fsrf *1 strft I (3rffts>j%>) «r wtor ti srfa 
qrr n« !Pte«r ?Hl *r alw w&rrar 1 i«l *i to* fwsft mar, 
p>a ipf fljsH war w ft53 wft ^rar.n'lcnfe % am »ro *l artf;- 
faJfll *1 vaSt mm *ri srrg ?1 1 1 if *rg ang % arjTrR-Tfiqrasr 
w ?F"i>ia star 1 1 313^1; «*ft vf srr=a?rg *%\ ift 1 1 srifc 5 
§faa gar 9ig at sit? «t srrai sr.rc % rjjit ft qUra war I, fro 
ft ^B^oiifit «a';«r Fai I, >ra*r 5=faa war I, «Ji°f ffeil « =re 
war %, ml vt srra war t.amr ftaft sra a* ml *1 turpi ft 
a^rr ^r'fft 3«ft ajfts^ ^ra a« nnhaT ft ztnai I 1 hi,«w, jt>5, 
?taar, aferBR 5?r«t 3;q*r ??ar | aifa s^fg oiit *tct par 1 1 
jrefmi srjft; ate ft ewi wft ft ft wi iti ?, 3ft— ptf <R 
srrct war, atfct w arssi^r, ^, ^tfr, aere a»r afl %t tow 
rjukj^ ifir ft *m*\, *real «| !RRr,^reI w a 1 ?w,«lai'Bl wrr 
<fB-?«1 «i 3<q5r wiT.Wtfe *lp^lft^rpfirera=ir(aisfcr «prr), 
SBgsTl <rr Prom ?isr, wnfr^ siiga? w siren: air qfoni €t 
si» wsr.s'rsif ft aiji ^1 3W5r wft <p) w%. ^?r »crr, wrrf< 'Bt 
^rar,sft e?ft a«rr qiaft 3 ^ir api aft jft srafer wf ? 3ft w=ir, 
31^ bj gig b jfug ?> w #bi?: ft b^w ^wr t at ?«ft ft *n 
5lft t — pgsl *"t s?ftv^ w^r, arar? arrfir ism % srat ^t #5r- 
swr ( aurra^tri % 915T are «i fftssTa^r ) siftait # ftrira t??rr ft 
^fRr H' :tt wrar, ft^l vtwh ?iRr,>i4a1 % ^ifort «l at^r.wl 

ir3S15fll,*{K,It^,)jft.mB,nSa'1,ft5^ > fli7,<9K(?IS),?fsR ) SlS^ 1 

it«rc air ftaiat <e) btt^ri ft rftnw, si) ^gsil «"l =rra w=tr, 
ajwil 3?m sr lift ftsrr, arMl *> Jrrcrr, ssrs fft ^r*gaif «r ^w •to t* | tprwnwi v!(^ 

srfMl *r 3??k* 3*11 5JT31; 1 1 §<s tc* gssr *) ^% ir«r, sq, 
*m, (5FP3T, snn<rfs, a?fr%, fcrcwfrt, ftR*r$jr wli ( sail* ), 

5$", »tnra, ftraj jtsijrf^atsl qit anspro ^K% mar Jnrat^. 
*rs eI 1 11 c 11 

*nfa^tf %tn s^Hw 11 « 11 

^rilffals: ^ *fw 4t g^R tmgr^JTflfc ^ %%r, jpjfa an# 

finai*** I lit it $?a fcfegr mspift jl ?»rr si *st % 11 ^ II 

^raffef , &n?— fwK q«RJi%igufiiqRCTJife5fto- 
wftoraicrfip* ^wgfajrc^, h^ht srfftrerfifespws wads- 

SfOT 9Tg % jftiT f*t% <rc, §ST ftsr srere fc 33*1 fiw 5n3 q)|& 

*sjler *x%r *ft airctoissra, qs, wfor, fa, sfe ^t af r%, sh ife 
w^ «h 5^31 airg si nnr w3 afa *?tj* % fi& I II ? • 11 
wflfa W?-3ifatgr ?rcft fTBPrfilti: jfiraiffar: g»n- 

^WTlftl g5guft% II « II 

^ eijfta am«iT S g*r n# 815U wf ?1 ( mro: ) «at I 1 iir— jfij ff # T* t^ ft<rr sft ( wsrs far ), wrrfsre <»r 
*t ( is* far ), 51H f T, srarc s<«rar *i ( am 3>fcT ) 3wa 
**at 1 1 jfa jft <rc, tpw few «S1 ufar, »f? eft, 5"rar « 
3FJfa Sam 3, Stsga w, *>i, «ta, spar 3??5r srar 1 1 %z\ 
a^BR ffe aik arjfor swnaif 3 far api 3?si =fi *ft 3w=q 
war £ H ;? II 

jth^i *rert>*^j *i«r gsn^-tfte iw ssrflT ?&«tht- 
jtw: swisraift =rit%, ?r?r«n-?irf Irfsr^rgir'ra sEis^fgOTs:- 
jrrawi^tif sFstsrcrt irtTOirR ffs msfrrere'Tfa 'wtff&i 

g-grpfttlrii V>.\\ 

s^r ) "Jj^r ** ffa sfrt 3)jjm 3prc«tr 3 515 crsr 3rtw. wit w 
war 1 1 arffaa ar«iT»} — 5u"k«t cfarffi, wif a awe, 
3>5<w, are, gfc qifc ¥1 3?rsr war 1 1 ffta ?iif q* 5Hft *r 
^terR, ft^aar, w-w, sTj^tar, Jjgar «j?»r 3irrc 3?«r wr 
t; I %$ a*K §fta slk aijffat apretr « f€* s? jt * *fl 3?ra 
**ar|iu*il 

*TE5|,j*r ^laj^r wh^tj; g^^m serr?-^ w 
*r^r: e«mg<«i 5i+if»d=B^ : s}^nq ; gg- ujf tg& ^rerf'iTr- 

Jt^attRi^rt^fr ^rmitros^ftai ewiareRr & f=f:wr^^ 

f%q^"fr!<n^Tf=Tr ^tRW %* fcsrajntniT arwrerWr- 
Tsn<rei%?fa ii « n 

=fnf sifir % qxRt %t g^w 3^3 8ir*ii silS — anr sw^ «ft 
$» W *re m sr« 1 1 tfjS arrant istt tf «s?r f% arter ^ng ^rr 

8|%Sr fTO 3IT5IT 3?*-3T SPC 5* 5^3 3f)c 3(f fcr 8tsi?«rr 8 a? 

wvj-arsriT w 5b?w ?— is 5rst arRrq-fer st% S tfte Tjf 1 1 w 
ti ^ra rqrt ^i; ( a'ifl ) aj fer ai«rhr. ^sRTr^irr S nsUr 5tb, 
WW *pR<ta» 3^n ^t, ^s, sprf, g^r ajk stafgsq irh wl" ? I 
fire a^>R fti stVtr w it lr«R ft^ 55: <nf, sr£ a^i ww j»w <Bt 3(0 « ] gjiwi^j; m 

%v ate S aik irate S ?t *iTtf ffw % 3^7 $*Jt t, fro srsrc 
*1 insr ft eft=ft Jgrjii ( nta, rftsr afc 3<rf ) 4m *t srs'i'sra 
3 ssf & >flfetr ^ff f I fat 551?: jfaf fH Tra for afk ^ S" 
«> *% *mft farto ^55, w, iw % sta air a^n wr^ I il U ll 

?%% II Sv II 

*rara *m i 

^wtsfw:H?§!g- ^rfc^flRsi go: n IK il 

wsnt. atrw * <5«r w a-7 ^fffWt ^ 3i3Jit?:H ftir i fas 

% fret sft stow ^ ii ?*->.* il 

?ra ?3t^-jpn: <I¥ fgfirsfr S$jf#f%<* v& T?ip: I 
3nrt53'gre<j ^jt jsjsf^ ^fi-TPrt: il ?$ ii 
JT55foit Jrfir«rf ii 5wgff^a i f t i 
*«ii*(!iW> tow awrsf' tivcrftani il t>s ii %fa i 
*ts % »: gr, 5t srerc % sw sffto affa aijfta, «irg % strsrr 

h*r % <rh; ^e aihc faa % jww, «cfWt 1? jsrfg arrS'j 

*t ewft, & a? ?« '•ncr-wrwfk* aiBira *r ai^jf <sr fl «5 f%qr i 

meresnnfrit =rriT 5K3fts«rrc: || ? * II 
*ft ft?«^3"^«fjftu: II ? II ^Tt^SKTPT; wrras ^iwrpr 3TO7rcTro II ? Il 

t% C OTISS5 WWMIifat II v || 

?«% m*t &t(.-a(vm *r ajr^R i<j} star troiR&i % 
«p it ll ?-* II V($ M4+«lgdl f are ^ srufsmsr' tstbs *t%Ist: ww?nf«l H 3 II 
ftR tresrarat sflafl ^ 511^ iw iral «l i*) mat »ir finr 
ir $b jSrfl % bw S* j«t gsjsfg aim %, sffft aif«i%« ^ an% 

bs% * 5"R[ % $Frra * ra*) 5»r ii 3 II 

tt bi i j u i^ %, irar, seRt, ot fir^TTin: 11 * 11 
<er% nr=n: sisftrRT; set 1 %ijt%?r> i 
<es sbrit fgm £ir:, srare: £s^ n <R II l( II 

S^STT: %, *E :? T RH'yi:. faT-7T%^?»tJ rii l Ui qr I 

f% "TRTfsfsnf, <jtjt aftor 1% ^ f^TifcfTH; II 5 II 
% if^-ajT-SETBi:, set s7Wf!> fa 5^ set: i 
ar^iS «?rto^ #sr £5 set ^foftci;} 11 «s 11 
fT^iCTi: t.«j »it3?n farfa^ %tt tsx tr*ft ! 1 
^5*Ttfff?rfirirH ! smafNsiftr j>f?gn 11 c 11 

J^ijt % 3?7% f«TR «&I B ? ! &S fttl^ ? ? ?*% ?«l* U&SJ 

«% % ipi ?rr ? ? n&* <$r sbt bjtcj, argqR fir I ? ftfrnrnt 
ftait srarc stf f r irm5 toft J 1 ? 3=w qfjuw * <n I ? 3fa *fa 
«r qfan»r %«% fsq *?r T*rr I ? *sf;?Br &$ ftra % fo^ %«wit 

% J &$* 8 *hl B *% 3rlti f ? ^5 % «fl«J ssht I ? Jr^C * 

spit'i «h i? ? aifc?"* 3j>t 3#foro % sani spit | ? f^fqn b 
^ *it *w ajfc wr =r?I far ^nf?* ? 5^? % sflof rtf <rc wr qw 
11*1*1* aifr wr aifftrwi I ! 35, njr, *ps m& *fa t ? &t b 
«^sr b im 3Wfr tfit I ? 3=w ^-m fir t ? bsjbt, bct«r sir* 
«^<t=j 8 $b «rata b ?| r fcr r j^qt 8 ft'smir tor f%Pr a spfsi 
tvft =artV> ! t mil ! »=5l5B»q«ft sfrt ?n tf ^r%^ W 
T^r 1 11 y-s 11 

sfsr aw?rJi ! Ea^rT sfgsirer s^sfg: 1 
f^swt fgfim «ater ! »itft: >;!JT^:-3!F«n 11 £ 11 
tBist firrrsifiij^i fii«lri«Efk|iiT>ni<u«^r^5E.jii«|in: 1 
SSW-f«ra«-»ij**w»aVf>i*W*itijle-<E^-ftij<ini 11 <o 11 pJctiwi: wraTtffisrTifiwi F^s^n jhw^tb *rTf«r<it: i 
l^t ^ftr-a^f <^if«<i am CT53 «*rr ^r a«rrcF??<ia nun 
eifir^o % «'?? *I ^t <Ra sia wrw^ j^-^g a 3tr fan— 
*afl % anfa wr <i 9*it % t; mm afa ^riJi I rtf— ft*, 
rwra, ( MIs'i <n« ) 3(fH3f ( f%aifi3ir ), afc?r, ^iar, 5*? *?t, 
'twr, nf^, «wl, jg'i, asfai), fa*rcr, <c*9>, «*«>, Prcfc*, 

uafeiT, 3a ( to ;, i«! a# 3=rer ?<*, <?t, 33, nfa am eik 
jibt a wr % 3in« awkr ?«ira ?? i 11 e.-? ? II 

?ra^f tfsirjaFtf fasaa s?rera 1 
1511*? tii& SUtTO'05 § iawt II ^ II 
afqtas *wt nsn *r4w5ram i<n: 1 
«nrasjara>T sffii wwwugasjnq. 11 \\ 11 

OT H*R % B*l ilte« <N W3 t I «T« sift ijpr »r% % 
fea fits w <ta w S m I aih faw % faa mo? «r la «a- 
3b 1 1 aa m« % ?a?t S a), la, aar 3(k nsrr a ^rn *re *! 1 

*a Wl * tf * SfS m |; «lf* 14 8PT *Wi( $1 3°r 817* 8 

*«ar|ll «■« H 

«£j fi^ifascc «rg$T3rert f?an 1 
fwfioi >jptf wi-atf-smi^n 11 V* n 
aft aia aire faa *r ara* I, w, we aih aft* <Et a?rar t, 

a?fl 5$ 3rf«iir *i apa far |, 3Rk S «t«sar "far war |, «a«: 

aft* srfor w s^rar 1 11 ?* II 

BT53W a ^ 3>5MSpJa ^a^rsf *n. 1 
ca=sirgra; ferca* ^rf =JtRif^5ilsiw^l| W 11 
aa arj 5iro*, i»=3 «>f: «t ^|T srfiar, ^a««, w^r % fa^ 

Ifererfl, gwwti, jwigw. «r'i< *) for' ( fewai ) wr% *rarn# 

<ft«!i9&q ( Wipi ) 5T ow wa fr»r I, ( taa aa 8 % gar 

ftfa « l» t ) 11 «■*■ II 

f»T5-»wrcjr WB-^lfsi-«£in-%tr5fk 1 
<fa<ii<wrfl ^ 5»rpn*r ^s^ «rai II \% 11 wS srrfs: & ftw% =?te arras: 3ff?T 8rrf< % spt ; <rte bjw, 
qtEr ^"i vsrar ( Wot wfe ajjft * ?iR ^gta ), swim, Mt 
^t. s*Mt4 s«jw, sflfa ^t ft+>ti w^ atk sqrrw eprfa; sirctft* 
w S *mt ( snff ) %wfl | II ?«, n 

^s-sra-sra-^wT-^ jrsr-fN'sro i 
jtstt fircrrote^t ^ 5rs$t?^ fgrr: n ^ h 
1 3 , !P>> "1 w># ^ 3tk >rarr ^> Tfrar t 1 INta* 

f?<rercHM»il 

3S JrTffa, *l<*}UJI?fra ^f fa^TO II ^c II 

^raftrTifsi% <.wi^«J| =*nft fo^s*: 1 
^onfti% fan ?ft^ fq^uraiTR^I: 11 ?<s 11 
«ft m\ <E3 ( anfet-^ri%* ) S, =?€ aik tsit sre^r 553 

=5l^> I 3|& 3*T srra ( sfi<w ) ai'RT ana ssftawa ( tjr*a ) w 
?%? 1$ qtar =?rft% 1 ate ^ifa 8, sfiwr ^3 3, *if=r % wm; ?ra 
3fk fer ^t ar^rear ift m ?% <ft ferr ^rf|% 1 wsjsrre srrfsr 3 
wlaws * aTO ( l«w-fote ?53 3 ) wrang sip? 3 fe=t % w? 
frljMH WTT =37© II »c-?e. II 

sfra <raT ft^?^5 to ^nTftmsfr ^1 1 

arRlfref^ 5T5S TFJcfi TT STfEgfa 11 ^ 11 

straswnr qr (fair-jR di) sftwr sgg 3 =?r for % aw qft 
?5r?qR wt I a! ijaf, >arre, gs^R a?»rar wtst fur 3??sr ?1 
<srra 1 1 spwrara M Tfc ala i%% 3 *rr Trftt % wi 5^i<TnT toit 
t a) 3% aror, aisfcr, ?ra-Tt?T >jt miu^Ih gBrsr ?! strar 1 1 srt 
<fft % 3TO!ri ihjt aw, ^b % 3to=«=t ^jr ^h: tot i?,«f Jrsrr % zitFZ wz ( wr ) qfar 3tij? 1 1 amr w ( tf, a», qm aftc 
jjsrr ) % <ft« Jim qrm itor sit^ I II *•-« II 

ari?^5j ftra<ft =* tht ntef <rat ^% i 

TI; l?? 11 ^ ^ T* : ^T^fe*! ^3! II H3 II 

■^§1*?ifef?5^n: ^tcwr srfir^TTon: 11 w u 
$% $ ftRiiTr ( ot^si-sw ftf^ ) ^v ^«te n^re «t 1 1 
Is — ( ? ) aii^ra — =5raa ito gw ^ra 3 TO3fl, ( ^ ) (%bt! 
a^fa w* 5 * ra% =3Tsr8t *ri ^r gw =rs ft to% *t sga nfrifs; 
wt srcar t (?) ?b ( »w w ) sfa s*s % ?*r «te, ( y ) 
=rer»r ( ?*w ft% : 3TC3t #t »: gq 5ta ft <fw% % ms %w. zs 
?i ) 1 ( «. ) s?— -si* vi ?s qr ?* ir <=; gw sta # <rer ** 

^3irSt ?i<T »&, ( * ) 5IW, ( \» ) ^— 3|W «t ?3 ^ ?V 5T ?C 

gir 3ts S q«!% 3nw ir=ft w w 1 >w>*s*, ws, m, fgafaE 
( fas§s it ^ra ) nfw, wsr, jtw, ( Jnaisir, sjoribI airfec ;, 
apafcra mfeg, 5fta, 3^ srfa. if* ( >ros ), apifa; g>g- # fte 
VT i^^ qjpr fl la srartr, 5OT 5W, ifa % 3FS* ^5 b?p? w% 
3P<3 & %H *TJtT, «[? *Jt? Vl ^«ik SRSTC «IJt q PHK il l gpjf^ 

&r ftftr |« 11 w* II 

fits'*? « fa<res: *k?t: Jtwrafara: II ?.\ II 
ns fsufts if) 'faw>rr> q?i vslf 1 f? at ^t «t w si«m 
ss *i i 1 ia% qiw uf, fa, ^?, ?|5i ajife ^o^c nrvt «rfe *'i 
f%l^r **%. a<te^ art?: s^r ftw w:fi ^rf^ 11 ^^ II 

^«fa^tg«i tf^f sn^^*3ff %?s: 11 Ho 11 » aii^iqa 8)% : ?rqJtJ3«?itqi'r3o!tas5i5ft sra^Rii 1 \%o ««*«%) [ Wo \\ 

«; 'si ( ag* 31", «m, fira: , *5 aft ctpi ) % <mn ftra^ 
%$? i«r % fl? fi <»nw 1 1 r* fttws «ttf % ar«r ar? ?*| ftsjar 

t, cfl *? 4 M W»K W ?t W I aft *» ft* "ft W % BT«f * 

few snr r^f w a ?t *?m |, a? <nr $z f\m 1 1 ?« tr^ am 
framr apmr. %^r ftfif %? ( ^fw ) srarc <& 1 1 ( afw ) 

SREt, 3T3 3ft it<W3 3fff? iSt fa^TC !R% SSR ftft W«S#I 

war ^tft^ n x»-v; II 
#? tf irar— 

arot sretrrprepnfa 35^ g^«f srfar 11 \o n 
^? tf.nrer ata srsrc srI 1 1 itch, jtojh aft §*? 1 r»«f * 
^l tf srrer *ra aft ^ ( ^v vi ) * wlof sKft |, srt pf? ^t 
srara nrar t aft « aft fcr *rc ( t^ ^'^ ) SsW jtat I *c 
want, aft sit an* ft* ( \ sr& ) a stint stcft I ^f ^? * fH 
nrai 1 1 ^ «tv<fc £? * *i«f sft ^ ««i * arasrc f 1 s a a*R 
& ^c * ira aft sir %% Gar i 11 u-*° II 
m a«^ 3^ if<A^i spftiil *t «ttr. I— 
snji^cfeii 5t gRwimwii ins 1 
qr^^^Trnirit %<$ ^ ^rasn ^% 11 ^ 11 

fiffliH ?rqTE^7i ?ftsi awinnrWu \\ II 

w?n sw^wd ?rTftt^r%««J^. II s» II 

"a* •Bfcq^r#ctiffNr«rW^'r$: 1 gis: 'B'^st *r»?f^*l 

«3! II *«Wt «q«iI-^?-&3HPnfsf3: "23: II" ml hjkj ftpj sifa ftrJi<T st S ?3? *r »mi* *tb I, h? 
aih: <=ire 5t 3 bih w: a^ ?r^, T?tn «r?.*Pi. stjrrSt *r%, *ra 

ipr«5 d<ft sffc f«R*t fa sjar *sar |, % <^{ 4) s^w «pir w 
in «? I «%? ^1 aTO wnir £ <tr w g«i g=ft— «rfs wrar *) *&t 
$m % spirt fwr 3n% ai 3TOa> aiw k)i fti aia 1 1 m uiK 

% ^JqT ^l ol^ *K *:?* W ^al I, TO % 3f Htifl 4 3TK, *%, 

fa*§ Hf sm? $?s wai 1 1 *rs srara* us srck, sfet 3|k fo^r 
*ifatt?tT»TO«rar^altli \t-\< II 

are«5i FstJ-ftsspHPrg -innfircfrmt i 
f fg^a sw'tgw srKTST'foifir-in^ ^ ii }i( n 

fa^gurrarei ffrai ff«qtn?^iPi ^ «r% li \% n 
jrra*JT J^finJflj i *nfa*rs5iftoft I 
g% ^ ^ *^^t & siivrw T gsjiet ii ?>s li 

itS, "h£, sfcgqi, ww, irnr, fsd»ft, s%(i, «%ip(|iit, 
■ndwi rfl, sift* =i oft srs, ^ ?u ^i^ m&, 5jwg «rr& ( 
: ( fanit sp % *fl ft^*R it , mai I ), affo jmu «rs m& s?ira> 
*:)? * m=w nrar w ir 5? I *r? lewnrar sj-frbre, %r 
to w»r «rra>, n? ?a si «rp sjfl qaral, gisrpsir wsar % 
vim *) ^U3 « ^al I, ?alfa^ 5*: $1 sito ^% % fa^ 
%irt I II \*.-v» ll 
jwtrar — 
^ 3 I5i^ ^rarar gfmas g«lf*rais i 

ft«*J8<*HI5<i %*t JT'^IHTS* % II *e || 

5^iat«K-5i«if^ %«rt t=««gff!faii i 
s^mat Wg«t s^t ^ im*\ sii ii ^ || 
iftsit g«i ^^i wiw wc^on i 

W, 1TB<B, «S»H3, Wg=E S*fil %, 6S «1 f3P5>ft Wl «£ sr&, mat te ^ & fcw% te 3 ;? 5ft anar l.wfsrfs, Pres 

tnj sra stfral I I JW??IW, ?aWT, ftaq?, <z«f ^ a$ ^T 

^hrai sit? fw % fe% ftct^Rt |— 

?ia-fTO-sr$a*rt *na-firr-fa$rfi:<ii: i 
^s^si: srai: #oit 151 snsi^amssrei: IT VI 11 
an3:*wrenn5r erewi-WTlfSriR 1 
gfe-T-wT: snn^wn: m$*wnf»mz § ll sft II 

fi%g: «fTOaW sic-sist-fcmfafa: 11 V3 ll 
fa«reft s%m ma-fira ?t, stra-frei % *Wr, 3rii era =sr?Sr 3T&. 
3K:s3a fri St <ato, fire*, 1 s, ire*, ftfe »3«r, arg «fl ffe <t"i 

5*f *&, aafa «fl »5rr? ^r&, gj wear, wmaar % r=f ^, a*, aita, 
pjfe, jfe, atw, w srj) ^1 afe 3)1r 5 fei t« ^ wrsa ^ 
ajk aim, »ra, wa, i%T & anw=a *>ft * ^t Shr %l 11 *?-v? ll 

im-wrrfafiroftrgT *H-sr$a*ra ^ 11 w 11 
ws ag?sf sgat ^?st fwciraam 1 
fem-^spji-agfciw ^ *r s&is.ajfo ^fc*; ll »K ll 

ft%g: $iiaa ^ii Sss aslPraua- 3 11 «5 11 

fa*3 =fe * «n 'wt tf ar'sreai 5I, few fe 11 »i£t dd 
8ik tflat it, ma iWl % ilfea, ma sf.fc %, sfi *s, qaaw*, 
R«iqa, «a^a1, a<k ?ft ft«i?ar ( s«k* ), taw, sfrc srt 
?1 «lHBar ^i?a I, fMtn ^ anspra, «pc ^b «nS ( ft^ sfia 
fe\^, % n*n*i ilar I ), srrtfpm % eiwifa ei^ f%^ .as %w <&& w spajra I % stasis ( lira fofirc ) 8 far % awr la 
wr ir *? Ilw-v^ii 

3rfa-flf^-f^-*aig-WT-^B-JT5Tirer; | 

5f3^!?JT1^ft ^Tf STlft TTSSfST %H% I! tfq II 

jr^ftrea ^Ti ^rsn-HicRnj? ^ mis i 
ttat jirsfarerinf SRTNR frsftr?t II «5 II 
mg 3ik <p qit s?;t «a 51^, *sr srplr, urt % 351% ir Hm 

irar I; w #7 it, t< giT p, ra=ra 3)P>j; si^-wr, sng >n? 
*srs % wr* ifr si, Hi5T«t cfarci & R^q. =rrj ^ *isr I, 
fojfcH aiifcpis-aiwifa <if5^i^. ?t, siifr: at srar %*r *k^ % 
aprrat jt,9;Jt 3^1 ?spr ^^ % ft% sr«r(^f; w mm i«-»-ve.i 

t fH W i: a^is^ £rtn irstRtn^: 11 V« 11 
ISrrti wr^iN z\H ?, sft =F%5t «ft apt w a«3 jl, ^p m$ 
3T&, ^?tt*R % 3FiT»ft; ?T3 M 3jk ^«is ?rS s??%qi $t nstr 

SRI «3pi ^RI ^ri5^ IM.MI 

$*>Jt ^ firm *rt is Rt?s *r Tfira'ffira: 1 
#51^1 t^ 5 *ram fircre*t 11 sa 11 

fcl farc g^ % iVA <sft sft *a? fsawi I, g^% fa^ 3at ^5 
w OT^a feir 1 1 ?%? *t a*Fi ftfii ?t srerc «fl 1 1 t^ ara *ra 
<et a?k ijstf ata iRT ^t 1 ?w agsite sqfotl % fa^ ara *ra, aik 

^6fe sife % faft ata *ra ?» ihtii 

slsro sttaEraana s«9T iiaf^Eiftots 1 ?$« swiften [ aro « 

Wi$Qt, araAfi, for oi)i'ji«S=n, ftsi >rei?Nt, for atftst, ajK 
* fi^ar ( sit? ) **a 15a I; t stfa ?^ % tfnj 1 1| w II 

wftestea *raf ^jf tfsnrspia 1 

SI %lf KU* ^MggffH-^B- Il^^lH. I !(3 II 

3<?Jinj^3T-<mais »if»fir»Rfnc|-5itftq: u i(« u 
srerfg^jg^at srem-wfrau i 
%*i3vg sHFarsi #5*31*1 w?ign: II KX. II 
n Ftgi swiriim h ^ar^a^g i 

e'sitea %i fa=ir fom wsw wir *cr atr^iT; 3^^; tow 
w; aiK ft* «i?r 51, ftrc% are, g^ ajfo g?r % arc par p, fora 
TO Jpsrfri *sa't p, «rra ajfc «j*sr a airsrcr, afoal, ar^ira 
1^r*i gjaar 5>; ■iwa a 3isf% ??a ar&, aaa 9*a gtc, 3?* wit 
it fir? a wra. s^a, »»rft «<% ai& ( *•% f?3 %, 'jnr wa 
tf Jisfe % ), ?a? % <nft S wl ua^a all pa, %m wit ? 3jfc a?: 
( ad ) % h«i ssftiql $t aik a«t %w 03 ^a^aa sfet fm*i$ 
st p aa*ti *asa uCt tar ^rf^ i qfee ca^'i wlf fqwrr sircar at 
*raia* rtn awsr p *ir?Jt i wam % q>i— 'arfat^r ap<tar 
«&«n «qivit« a I a^arci-spjaal ^m\w fatf&ar:' II *.v*A II 

arfepvr, few ajk affafer"? ^ ssai — 

■•rat, *R<sf *1&i ^ nrawifei'trswii u w li 
ftreinr na a«rr g3jr, «aar wig 3pa1 sifia S^jl, airairfM 
»p? ft, oc«S qnfcnir *>*sii4«i p, at aa$ ft; sasa ferr ste 
afl gi ii *.* II 

TiaiasW jftfltefrnH: fsanurtfjirn i 
*n?«f ftanrert *n# fwaiarg'Tan'ri* ll !(= II 
Tta *'i aia^aar, ^3^fnr ?tt *?ar ( »j?r <sr mrar ), vm wo « ] gjiwFm n< 

faqm affr Ta^r, ajiff 8 >Zmssm a{k fawrw st, <ft awir ^rrfs* 
ft sftra 5Ji * ?%pr 55T I ii up II 

g s sk^fcresre& i "n^fwwwreaiw li K5 ll 
<r»jar ( qtem, ft??N gof ), 5p"n 3 srmiH, arnwr, is 

% saw ? i; *t II 

g^ltuiiMftreri'? wi^nisr utto: i 

fa^wrwa w^jrerera srenfeja: i 
?8? ?t 75 &% im forest q3cr*i— ?Jr? qre w% *i 5*»rai& 
arfjK ^ =9^ fe ^? Tl% % qi|& n?r, ?sr, aj'f? jkh, w tour* 
* fi, arjatw"*, aiiaftren: g^, sib'^iw S& *jra;i *t nrar % sr%, 

*ftan % im air^ter p a? asnm wtr w ?'l qra *^ II «,<> II 
5rg«r«f 3:1*151$: ^t ai<n fq^*rc: n \\ u 
*rim % 3?w % w? qra «st % fs^ «% ?r WW sft°r 

51% « strata ?8sqr;i *sV u <n H 

swi^«tq^nrt wi? asmrt syqrsre: i 
?n?^a iRwi^i iTigfioiVsr * «TK^q.n V«, n 
sarrawg^w^a mii-?fi^ f^nreql i 
^$?srara ^ ^t?t *raJtra*w ii & ii 
$ti q"ten to ^? sfasprw s;^ ^ i 

« ^fst^rra 8 ficr at %a — q18, wr^, site 3iTfic ^rqf 8 irh 

'"irtf w ara?R ^, Sg?i «t 5t< ^ I *ift 8 aft, fipr 8 5 aft 

^ *ra 8 * <si[Jt, 3qft«a |H us, "J-T, srrg ajk 5W % %«it <si ^ 

I it% 1 »rram-»nT, afrc <jfr< d ir aiRre irwr, seIst, vt% wt?l ir 

f 1^ t a% 1 ^ai-?T3 8 <rr5 i ^iw% ^ ?% afk ^ W^ I ^? «l 

ql^ % qis ^ «mf ?r qra^ ^ 1 ^? ql^ $ q'i« j^r: #f qra 

*^ <k, t8? <flt^. vftanr airf? 8 ^rfl <r wf 3^ q?i4 «i^ &, feafif writer sitosot jttws ii W ii 
52?)e ?r3r ^ifti> *3f $r aptjiiR w$ cfi? *rt% a* *tor 

3!*b<?r <n% fcr** f'ar I li $* II 

>niH $*tf sft: *n?«?*;-fep*ST-*3Pfcjl 5$ II 

sra <n atoi qir^r Jjjptst firfcsq^ n %3 li " 
g?, n% w w, us ( <crl *r jej wit ), ?«r, fr^tt ft s?t 
( nsr ), «k, fcreri, «r>, i"»Ri w w, fsreer ( f*f, «?t, aifr& 
ww), *tj«tw, q'is^'") ,TW 3|B i :t * 1 "feT(3"=ft 
srsl ), ?;m qiS b iziw, ^'wi'i €t f^^sr ft sirar 1 1 aiffq. 
ftrc* ?* *reaw % ?** fc fa^w ?i 'stq, ^f ^5*w im\ I i$ wi 
fa^rafor Stttfii ajt^8 «?wi I 
»T*fg iej^bpi upRjgwonfasT 11 %a H 
^q^pifa 'row jrissqfg;^) wtfr^T iff ftar I 
wife \#»s' ssfo qii fffoft ( 5)t?i ) «% JR3 9rgir<*l 
fteft I li *= n 

^g^ig^r awrar gfH'sft w: P£<r: 11 V. U 
»J3*>s *"t Bfoft 3ik ftrr snrs o;<f n^w; ott areqfrg 
Jte 1 1 jafe^ g? arrf? % ar«t fcw* ft arctr | li $e. ii 

s^tiTfiiTn ^ofl tpt ^ifcrqa n?it i 
*wft»nrf% awissg *3l j: <faftsf»a^3rcn ll «• II 
*r 5tk^i t^nrof wftw jrarwrt mt I 
^sifa^rirrt sjwit *m*rnlgTta&lU *\ U 
its f^sr st^ri snn'nsr gjpffa 1 
«r ^<§sM ?rfeB aTSSHi^rfa ?u^ n oH ll farest jrpift ( 3)frr *sl 3jfirera-^fa ) sres fro^rat rt ( ?<r 
afc *T5 % gg> a 5t ), 3jfc fraw ajfcnn* *fi star I, 3a gw 
w ftir fair ?a? aiPa % ?N i» sftsi *rcr it anar 1 1 if *r?r- 
in&r^ wsafci <fft jo; ?a? *t ■sfw *n% %* sraani w* #a 
qj| qzral jt, srefl & jiJfs ojrcf ^>"t ^?r !R t<ft 1 1 $at 
ajwrr Sf%% ww ^|fr *«f> ft srrTOfrr *kI ora ?r*a % fg^ 
jj? vflir^ jfl giro ^ jitir i ^afSw ?atrTR & sr?« affi^r z& jpt 

^t IK Stlaa 313 <fla % Pi^ =Tiff K-ff JStPJ 3' ^? S«t 3if«I % 3T3^ 

snar 1 1 fw sot* ft stw ■ja *rr *ti! % aH a <£m gw sir 
3f^t ajfrr wfl 3fra m h ?a4 ^raa aaar I ajk ggjf srIst % 
<jw? wrear "i ii »»•»? :i 
sanRnf % 3^ri «?a ?— 
anftoi 3if% g s^ <jinti pn^$f|[^.ll o3 II 
^ftatr*' a^: t:<*i g??3ri ^?i»tgr|r%'i i 
* wfa: JB^a fa^r *Kf «W fcretTa: II o» II 

qfc ?a? % qra if 3f •ftiifreir antra, ?af % ^fof a §<* faar 
fl <aira saa aa aa atr ?ac ^"t aaa % ar?* <&tr ^a I ?a% ifl» 
sflaa <sra aih ssi ara-a w% ft< aaa aw a:a i Kafea iass 
fw =st siaraar sf, fasta «?: 3iw afsa for ftm t at a?f atar 
arf|a i aaift fta % atw gTarsr fia a a«i?f tf 8 «ara 5ft 
atw at sa ?^f ar^ 5Ptk 9 *a sireur I 5r0<: S 'Sa^c 3a«t <ftar 
w ^ar 3jft %a=n' wa *f?% mw ^r?r « ^ar I II »v a * II 
5P=5i Hfcf&a atHi^t 3^<= ^a*<it fi^faai ii a< n 

srsi q?oii^: wftsT ti? <ifttr5: 11 -9^ 11 
sranrmftaTsr sni'a *fl5f>wm^ 1 
a?n<:g§r<!R ?Ra ?^?: ^ra-rjiiSJin. 11 oa 11 
>tf?r srta s?nft^ 5^1 ^a^^ ^ 1 
?^BIftgsprt'^a• saHmm-fon 11 « 11 ?je •>w*«'fg*n [ a, ^ 

<F5T (a/raw), asr&MOTr iSrw] airarr ( ar^r J 

aw, 3(5%, >=jw, jrV, Jwr) *K «Sftf ( aW w >i)& «<^ # 
fiwj^ nurnR ffcrr, *r cfr* ), 5tt1 *r ^5 ft srnir, a«*i« > 
arrnsta, w? % fwwrrr % ^ "-sjw ? i rr sot! % fit w *ft srwr 
frar =?iff^, *%? ^ir ^ifs^, «wr ?S sater wft ( t% <fa % 
w stir <rar vita* R5f wrr ) ^rf|%, n<^i> sqifa ?r <s ft^rc 
?r% sft s>rrfa sfw i>r it mm gs* spwr ?rf^ I ?«t ssrc 
'5TrfiB> w spjiir, *sr ( (j??rr ) ^tr-ir \m aire"} s^r % ipr 
aito firear w ftw "Rir wc 5ihi itui ^t fafisar I II w-ae II 

wc PA % ste wit m ?^? =i 3^ %, 5tt-'?%;f5Rr j^q % 
fo^ fttrerc) =rf t 3«% itw ft. 3fc<r jtrit 8 * S3 ft, sr? £ 
fft«rr, 3rgf%a gqqnr ft, afk ?^f $ aif? ftw $ t^c i^r fq^n 

3PT5T fit I II »t II 

Ft5T?n**-<^ 3T?§%n^tq?:rf: fq^i n co n 

t?^i5tq«Rag5?;wT sreasn fq^q. lie? n 
«f tr % lis s«q ate »ra a^ 3?^ I ih aw Mf it *fts 
ftfira ??, 3»r ite w jm *na <?th* fa^R aq i tc^ ft* fsreft 
airou tar $«t j?q is& qrt itfa tftanr ?><% qwr ( <sr« s*j ) 

qfo || C.<:t || 

«bjr % gtwr ft ?^fTR w^ 3 fif^r fs^ jtj; % bjtt^' 

f^9R«ir w spiit — 
^5%^: ^sfewi ^<tEW ^ !TO: II =^ II is^TahwucHiw *m: wj: && f&m I 
TT-'Ste-spgp.TW i$SV wgwpfot: II =tf II 

sft ugwr w? a ct «B*ft sJ, wt ftrsr n% ?^r *sr sresrc war 

|J, "J^lite 5lS, €8 W «?? Jf q;^ «ff3, aft ftfq H^?I%rft 5f, 

3^S Gnhuii ?t stcpt ^5^t =Erf%q- 1 nwr *m% ist firftr <*?# ? — 
g^, wlr, te, gsT, gnf, p*ft, «rw, hst 3ik iss* rrt ii«t «r 
w *stpf fw 3 tram 1 1 ?* ntest ?r s>$rc f?^ % ftft aft, 
^f» 5"ft» ^ f ^ B . S?'* wk 3RR3CRT, 5f% ate, wal 6r4, 
faro!, ^ i»iR>r fesrSt ^ifiq || c^-cv u 

?^^r&ir fast: ^ smrr: wslnnfirai: h =V u 
%a p; %7nfa* min *ra'— »iia^ a tp ai% % wite w ^|7 

«S^ I II «H II 

"rfiff 5?w^t ^r ass =* Qvn n? u c$ » 

irfira ( airar <rer to w w, wr ), «w, afk §s w aW 
*t «;« =r%, smsr 5 fasm f« sife <fi% i ?a% sfiof 51% <rc 3% 
51a; «rts & wJ^ih <m^ 11 5$ 11 

§s grrai i"^ *rert «ramihr *t 11 =0 11 
fi$wsrioitf &t =rc: ftasifa wif?r*>: I 
^nmsfo ?r Jigw t?t, sn no? % em la, qar qr war «t 
tarn tffo at ^pi ?>ar 1 1 ?ra fff.fa «r an^ft ot % «i«r ^w 
"Btq'ftatjfl^jriiarlllcu 11 

^nW ^?wg« <f.wi b?i^ <it: 11 e» 11 

wilwr, 3r% jt gn «r *t o&r ^ sft * sri *^ & wik *r 
g^Ta - Ftpt ■ jtar 1 1 sii^t n? % ar>i ?f ?t >rar$ «i^ % »ft 
*^fi acri itar 1 11 cc 11 iwn^fire) fcn mm nmfjrsra: ll =€ II 
^Rfa^t ?§**£: ^c^^fVtmm I 
afqws-srm-nsn-aof 3-sr^#: ^t ll <S° ll 

atrJr ^ ^ wrai 'qRugferet W> ^1 qm ugwr ?fk ?t 

)p «r 55 8 T^if ( <?1 % pi ) <<fk sr^gfl ?) few* >k %sl| I 
1RST5& ^t far— <&, aa.^nr, ffstr srft wi sA* 3?ra 3jra arS 
ttet g: g^ sra if h^h I ?€w srrtr 'qraroasl fan % i si?* 
^1 S*sr ^w =rrS »'<f?3 * K«f5r &r;r ^r^r ^rf?^ ll=s.-s.' , ll 

$HT ?it*i1 St^Cl 1 W?* H srai^rJJI £? II 

^t*r*ripf ?ri^ farg: wc^?f5r«if<fti: I 
fasra'tfirptiiwi farstSiwSTOfa *n II <SR II 
js wft, sfii ( #w ) sttiri, air? ll* — w% w?* % fttr; jtt»i 
ftfea wfe, srssfa niff, gr, ?ft, 5* ajrt fs^ cw tpmT =rff *wr 
^if|^ | wift ^ ??g9 kto floral 1 1 ^ cftT'-rt % fa*, ?h *mr 
^t ^ra wir *tri afNfirci 3 i%5 ra% ys; ^s siri? ?%?, cs ?* 
^firai % fs& firerc =r w^ ^r& ptji h ?srai fafear =ewt 
^rti^ i 3pr*r ft°r»'t % 5?* tr stlatf (?*:?)% ^s aprar 
fHar % «r* £to fas ferrft: ?% skt $s-wm, ara-imt, sft?- 
frft «r #?* is^r =miVt 11 s.?-^ 11 

o^(jjw firsts "fRfi fiflftfir <rac 11 §* 11 
srenp, aii-i^ *sr *£?, 3ik <<rjl ??i ( % wfara =w wr ) afe, 
nftsr 3ik fa^a) ( fJrraa r^ irm ) prw ??* srs w ^Oa urar 

«!ar 1 11 1? 11 

qtrgte- fgwraf rat: tft g n ^f» 1 
wises wfqj? aft^ ^?^f ^rrauw 11 e.« 11 *B fc II S.v n 

sjtf^-!js-5r?% *mifen sratsr^t II £!( II 
*te, wbt, nar, % wt 3?fT fir^r ( 5W, i%?r, 3tf^v ) prer 
*g ( iKri ; 3 ( <z>i\ - sir ftfer ^3 ?^? ft? w% ^rf?^ ) 1 1? 
?% qtfoim 3i*R sfteVuit 8 s^ft mk % fe^ 3?qt>fl 1 115X11 

aj5T?!rtf *PJT *S ff^rsjc^rfy^ nm I 

Rre srerc *ret tr-i! -t; ~wa am w ?i n?ur 'reir t sift 
aftit ijrcft I, 3if%5 nrar h?h wra'i I ns.^11 

<r5*rf«<sif3j^8j ^ itSffjp' si^nfa ^ I! €= n 

sUr^taqsrsj *«iT«r:wfcr«i ii f * ii 
{3w st<src fiift % ^ <rc <3r$ % Art 53ir «rg<rar <iHt, t& st 
jftsr 3*% 3? arar I, 3ffr %-sr ir«;t wrar I, ot! srerc s^l % 
a)f*ra wrar 3 fair ?^f ^t $ g^r hut h srrci srf ^rrar 1 1 fsra% 
ill fjf? *rt I, % €i $Knr-3!pr % sw sw w^ & h3*t ^t ate 
# fa?* q* ^ 1 1 :pjii% vn ajfW^, ( s**rw ) ajssi, gam, 
3wr 3?k sim'fi gr ^r^r 1 1® #at<CT *w & T5 ^t* 8 B'?f 
=*rf?^ I t*r% <fl§ wpt «=rr ^rfs^ i ?^f 3ifc s^sh ^ 3*^ ft 
ild aatsR 3i«rar eaw fafesr iot! ^wttf^ ns.»-«.s.ll 

HR3T 1 1 qjw 51% & srfk % w< w«ii a 3? ^rerr ? I jiot jl% % 
fift f? ^? «i 5ftfr 5fi"f ?w 1 1 sisrft ?1% & ^? % ari sr^ 
<R"rt a 4b srrar 1 1 &Fi: ^jftfe: s?p?> wiii«i f«%: wfcnn I 

1«IIH$>i WWn 55TS?f ^l?5*nf*RT II ^o II 
^jf % smr, tnjiif *stfftfa, ?^f «t 5777%* ajk s^rcft 
J|to-3^w gfa ftfe iJMq; j^g atr%T ^ aifa^r % JfHrs- 
msu^ ll?<">tl 

^pairat mi sritesilsraira: II u II ^g^ftswiTO STOH! ^irarrif snwiRrtJf: II ? II 
5% f t«nsss wnqraiSfen ii ^ ii 

?, star WRig; 3jr^ ^ *?r »jt II ^ II 

aw w<c faRral *r 3"J^5i *?'>, forei aflra irare % **$ <rc 

3^-^t-iatfe 1 nsrfcr spra* 11 » li 
ti§ ^5=1 ^r4 w% 3ig * sin* =k &5t <k srfk s ua, *& 
afk sft4 ^ fisai ift «k 5% ^5} *ifit 11 v 11 

wrfo tototo f% s^nifaat TOt 11 K ll 
1^ Tt ws ( sra snft s^fcri ) *ft #5 =r sik ?t^i jot 

IRT % 3I3BTT bW IT Blsft tf 3tr «3T<ft I, ft* sftfor ( 533« «k 

z& «k «%nr (11 * 11 *rrf«r, "Bra, ilifl j^t, ^=3r f ^% afjirc =T tp w, =r *|a 
«lw3, ae-ja <W «i *ra ^ *rs 5-sfl srrCT, ???=r W% 1>7 
?iril & %tt JTJrr *w% mi ia% fi gnu tar I M ^ II 

§$& 5^®: *^t H«qJr JIHIlTt %*: II vs 11 

ftmr-^^sn fa«rt *apji«f ^feqar; 11 = 11 
sita Cut S aik sflagCft S Jr?i«t«iit3: jw % fs^ w?i???: 
faa «<k 35* jr a% sa^r $ ^n ^tfi^ 1 ala »)« a(k tfla 
^i0< 31% fwa 3^ n 55a «? ?^r ^fl^ 1 'tow *a> 353 ff 
ola sqrrfw ark sna srffc 3 'msro #*' t=iT ^ifi% 1 gra-*"K-5tf2ra 
srrSr *t fci'*r aik ssj s^l % srcrar f«pst-s« ^ l=rr 
^i& 1 %?a sira^ ssrfaf"! « f?R»w <Kr«ft a few ^? $rr 
^115% 1 %i& ^ivstai «irfa fi ssa i^ra 5 s« w wr ^rf|^ u»-e;|| 
an»n?rcia sia «% qf>i?rcrfsta 1 
^aj^r f^er: «<%?: £(i£rer«fa *ni <S II 

3T3 Tf? airarera ( ^riw ) if qg^l ji si sj*m ?3^ti ^ 

*K% s« w *^ faa*t w; ft*s sirq 1 fa* mg *) brt w^ % 

feu; ^pi *r4 *% I ?si srare <st? w: qsrera ( ?rg ^sjpr ) a 

ij^T 5> aw qfia saj *ra ^ <«% ^5* $r4 ^ ( fasa ft; <rrg 

* ?nf% $ ft* wi «i siiPa ^ fe^ ?« $r4 ^ ) 5^, aij^, 

, SPOT 15 ?t? 5W ^=i w=rr ^tf|^ 1 qf% eptf ftft;«r % «[!i 

• ?s smr, ai ?%5 ftajs =r ^ 1 ^«r fisjB im h cj«ofj fl akih 

! ^5 ^rr ^rf?% 1 w ami w ( M ^1 ) i-srgaR ^w *^ IU»|| 

'J^wa-'rei^ &<u: «tsr ^g«ft 11 \\ 11 
jpswarfii: ?ftaifw: ^ftas^^O 1 
srsis^saiw: ft^^th gw jg^ta. 11 tt 11 
^ wfe |<t* "Ki«if % <fi?f, «t %, «t % i«t & ei«mr itj ^1S» ■*<*«' l$H I [ Wo ^ 

$3 qtest fft ** arta it dte fcir 5srrf?^ I $% %% & ^p arN «Et 
wis, tr sftw ^cra rrt; irft S sir Sur *nft>t I ^flara jftft^if ^ 
WBT^t &, sflaa <rr?ff I, ^ % *it*r ^JtBl % 3ik 5tl1 & #Pt 

f%% srra dift * sw *> *w war *% n»?-?^ll 

tfsna *n?% ^ #Fnf|»;finkrT ii ^ li 
TO) aik ^rr 5J ^ it, srcfc 3 ^?ar air mm a*a =r 
sr*t <n: 3ih: sdc 3 swrear 3?ra 51% Ir.aTr srcrc <rc <relar air <sr*r 
>rc #? fcrr w 5 ? ** ^ 11 x\\\ 

firrsraiqt jj^gr ^ ?Ktr-^;r a^n 1 

<a^apnf?rai^ *rt nfts^: ?nr?it firfa: 1 
Wsfoi^^RT *A°i) «f*: fiRisRitas: 11 W 11 
arfirew^ % b«3w 3jfc 3h^r — 3H%#? ¥r % for *ct ffwr, 
ipsF, $rcK 8 par, crre w airar, srsw, qsla *r «rga 3iRT, apil 
3 ftifaaT air <sra) 1 1 3jfa*%5 ^ ft^ 'crwfefrp ( awm 5 3 ) 
^?1 1| rfrwi ^3 ^t up, faier, ^33 aw^t wjif <ifhcif 
( hh frftt *e) »i? sr ) -<& 1 1? 3j%5a^ €l f%i%tar I H?v-wi 
TO^TO-ftrsnaf jrfwircn wftr*nn 1 
ftftrei Hifiraroorf ^ownf wg^f^m 11 ?$ 11 
f^wr-sg-jTHHl fr«Hrei-6pE7f\<JiTq: 1 
wpaRt agtfsTHi vqzFit fq^ffHm ii ^11 
3**trt gfvrawt "^ agsrat srfarfnwfa I 
^ureg^ftml =*<r ^awmipidffjnii 11 ^c 11 
g£®Tfafe?iaKT<jng'Ts?iaf)3rcrt asn 1 
f»<i\awfw>if ^ r ^israKirq 11 ?€ 11 
*!? * ^ *?>t arfa— ^1 ^ra-iw 9?% % B3K1 f^j jj% 
qr^rrfsc ^^rrai ^k i?i ^r %*a wa si, iif^cft, rb-Stt Tfofl, fro ; 
sf fa it fw «raj im giS sqfe, srraert iii), *« srffa, ng^rt, 
a? H^R % mi itrft, ?^S tft <ara w Ǥftf % iWi, fore! g?r 
q« Jit 5l, m g^r siw aitit A fa'wM, it ^«f 8 wsa ai«raT wo \s ] qsrenaui. V* 

sra? I 3Fj»r faimar, <?fwiT %i$ & 1%, "ipsa, %?ta faf), 
fsjs-=qnsT^r& J57, faasFT a^?t, «na <jw, t 1 ^. *>#> <<•*• 
fo^rr-irca, *nrar, 35* faft, j g fail, ma ?a> faf), fw*, ?§a 
ws srfa m&, fairer ajte # ot p ircr p 3:re;r, air (aft* %mit 
Jt #? ;rfT fcrr ^rrf?^ i ( q^a ak sjrfa 3 ar?^? farr srr 
a«art ) ih$->e.ii 

m<nn**n-f?rc:5r3 wiSr? nan? n ^° II 
srft?h;Tg r -«siw-q*nsiTtf f>srq% i 
s&iEisisrfihjfsrg ?i3n^i3 ftrf w% 11 ^? u 

l 5 "?^ T*^f ^ S^Hf n<^ ii -R ll 
qi^re-aig-^rfifa-Hnl =s3i«n^iT i 
jsrrtomg ?na ^ Hrq-4t ms^^ ll H3 ii 
B«Et^rnifjr&g sreiMrW-jjftn I 
*j*rfif5 f^^.T^g *M fsag^Rt ii rs it 

£5 q>!i arfm— 3^iw, fsrat, f?w, ?bt, srfa ^gt *rr€qH, *sr 
$t z$, >Pir-5p, ftra^r, s^ir?, jibs*, 3if%i ( %i^ w s^r ), 
win ma, *rei?r ma, q«amra far, fiHms ( ^irrqaraq; anfe ) 
S, te sr sjTaT, ws-ipr % aiafar S ( sus-sr ), s* * aw"te, 
st'nil ^r erfira airar, Was, se^T, ^fesra, jfasrs, ss# 
^> ^Ff fat, ap^tfsr, «ft stfa 3 t?srr, to *1 k<&i it 
iifca, gwr amr star tf qVr aiim tfea, <3gfl awa, ctT-qi? % 
6?a 8, arm far, Blawrr, *re<ft, qravst, g?rifira «rra (It, 
*«fa «t e$%a ??% <rrs ma far, airaw apaawi ma far, sjb- 
^ar, *a«r ( srfa qii <st¥ar ), *tpO<r, 3pt w at stmt ir ?ref 
aw w arms, srsrar, «to(? aik ?ra-5Swir airft fail * ?srajf 
■■ « ?^ ^ fareifl I ll^o-H^ll 
?l?i sssr — 
firs-TN^ssiTfoS-ia-asTfir^?^: i 
<ni«: f?iwfa: ftos^ sraki^^ll \K II %<a\ i qT«a'%n [ *fo ^ : I fasffi-qfg-'n'Ti'Ji-^t'rt'ra-'i^s n ^5 II 

ft*, 3¥f, 5*«fl, ap^ ( ^l»M~sfofiqT ), >js, &3, afca- 
n% 513; ^w., <ak ( JTHT-55 *T «tar ). ( ft* «9^ *rt« * 
fa^?t ), ma, s=r i^nfr *st jfi«r«iK «Rr s* 'Iw ?5?'^r spfoi 
sr^t ^i f f^ 1 s<3 ?t? % 557— ire icr lifcrc, i§ «r hb, ai w 
Jia, gw *r jt* aft? <*$ & ssi?, f»«?I «i$ «ft, W, <ng ( ^pt- 
*trfte }<» ), f«i< ( t'z *r ) ^r, srm ( ap^r ) *r =^y, anw- 
sft «r 151. pro to*") wri* *tr Oripft *t **^ ^ir 'rrf?^ 3ifc 
fas, 3?? wf? it ^rcKtfipff w *?? ^r ^if|^ 1 ft"? *^? *t 
*dw $<? *?S 1 1 ^ ft* aird: <K'«i srerc ?t? a *ft iraer 1 1 

$ nw ftir |3ir *k, 3^t >w aiif'T. ssra-ftar fis? ^>t % <w, 
s=tf, *?mc?, it *fs^ a-irfipil «t ^mvt, gw tffet 3pih1 & pr 

«i5-ff E <i-fa?ng5 «cerf%a-3°f si: li *t 11 
s^mita trijtsnss ^i^t?%? Jrata3q,i 
■%*-*si«j-f%*nnttt 3^5WgrT fa^n; 11 30 11 

^iai-w?r-*^ra-q3<?ti?cf^w n ll k\ 11 

<r-TO3n«T srfsa srreter? sr^rtsr^. II ^ II 
»pt*-«nPiiBi'wt gen ?fa«*§5n 1 
jjtria^ «^|^^? srJifst^^ii ^ 11 wo \* ] \K qj i HiHH . ?>M 

#Hn«? ^T-SSfa-fe-^Siar W&l II 3* II 

;n?t?*? * fa?— -m*s ( "Iraq: ) T3 sik *#r ^$1 *r 
it«> ??> ^ w **• 9 3K w "^"""i ^i TO > "^ * *"• 
faa ( g«f *%a ) 5* ««i wtwi 3W«« *faw 5W «%? t% I 
$5t, *6T5s % from *t an«% *irar aik gfa>-;pmi%fa ^ra% srar 
la ^ <t i *u ??? to wi 8 ffcawfl 1 1 tot, Prata, &<% 
apw, "P* * *fi iter, w, ^ifr, 3tr^, qnwiR 3^: ^mN} % 
to am ai^ra. ftnnfi, ajiw ( aaat ^ ) ?^% <rai ^i 3fo sraf 
« *ft sw ??:% $?r, ?ra % fttui w ^rr^ 3Tar, 3% W 3U«^ 
?rar Is srr^tetg: $9, 15 ?t? «"?: «r«i d>i) 3 fererct 1 1 >pte 
( ??t snnmR ),<ra<f (sffTgip ^ra ^s ?t jft a), ^T(ftJt), 
5|1 w <JPft ( 1*3 ), atrei srarc % ip, apa^iT %, &%, ftf, &a 
sirfe % Wf ktt **% sra ■<&$ 8 ;p?ie%? ^ir ^rrf5% 1 ^ jjt"J 
jto 3trfe eftsft ft^V ( m ) 5fw &, towht, qrpirjii, afft to- 
*^P!T ifatl S '«a «is^' 3iiN ?*% arml & irt st-mre 8 <sr?r 
^t; an?jft ^t ?%t ?? I ??5=t % fo*r sft w «ist ( 3^5 ),%%m 

*rc^-ft>oq--35r<Jreq;n5: srcrwt II ?K II 
jp$: gri*ns fto^fl sft^ix'n srcrjsT'n 1 

SWTT fS^oWlt grETT %?TS*f^ll ^ II 

^ffir?^ <mg<&: ?rat*rfirc<£fa , fa: 1 
OTiRft3fcgft- 1 ^d*n(**$iia& 11 ?» 11 

s faos-qftcratf, wiarefcg ?fcr£ s ii ^c 11 

, 37=115 ftfa-5» j£ W ^^^ ^f , aft «T =fjf . ^fsft, %a, tvzfaz 

<in*i<l 1 1 ! ^5^r am?; airft gifrra 7^ ng "ttt # 1^ aags- 
H&T, aft^ift dk, w;ip!t d*!! 8 ^*t jafeg aiit? | ajaat, 5s 
^C ts & jafig ^tt 3$, ?& ^3-5^ ttftql 8 srifliT «^ ji}*? 
^f|tr, ^lat^r^t q^ ^tor ^W ^ral <srat a 37 5) w ^it ^rft^ 1 
^ si? 6$ ^flf- :t fir^ eft ^snft w«? & IT 3i^ % <& *»<« & ™^ *| ** * » f "^ * » ?e ii 

5fir TOffil, II »? ii s 

=TO 'TO-W?' | ||v)!|| 

( *r, aw, ^ anfic ), 33re ( ^ 3 #a ^ qJre 

<*fl j w « fa w «fc » „ , w w? , , J ^ « « ?&&■*&■&*&■$&%!» fgfw fiRifircrei qwcc-fsrg-^cT- 
wr«»irat sris-tgi^, m^v m^imtit f^^r-^^-^re^r^- 
wfimi ?pf #?i?m% ^ist^f: ii m\ ii 

aik ^73 3iN: iq, q«1 %^j jw, ftu, to 3irfe 3«t ??Hregg; 
sprar i»mfai aps, skiw nw^s^rfr, 3(i3t spbr % jjjt, ift 
auft % 5sr afft w?3 w ■# n «P3: i*% t«% gw «t s^ & ^ 
W % to 5 3 *t W <Ft I %H v~t » 5R, $7te 3flfe & «pft sjfe^r 
( :j»t ) *t aire* ?b* sm ?ra?< la % fep? 357 ^"1 *t? ^tr 
xrrf^ 1 srfew ^r ?ror wprsr «r apiar wn, <Rrr, to *r T?rr, 

Vfa ST IrlT 3tT5 ST T5tr CH 8 % fwft W JjfoW ^1% I qat 

?r«ft *iii 5? % wtpt 3?k % wiil h1% igat g<?r <k % «fta ft, air 
sni 3j*tftt 357 % <cfcfi ?ri ^ar ^ <rc ??t a«nt % spcrer a**!, 
3piwt ajT^ s*im aisfl, aik *r? % 3W a* s^m % =*r«rrf *tnr ^ 
8, <rr aim s&r 3rr?ii *ipt star =?rr?7 i aik ^ift % ^nf ajrc 
fetf «ft S? ?f, 3sr e-7 w smrerer* b^"¥ stifit % <mf % «p? 
**% 5l tt aft ^ %w\ %?\ w ira % 2*sr a atft §t ^rfosr % 
siit *Wi * ^ grft? I ?l ata *rrc &¥t%t §ura & w aw: 
*ft sjk h sire*, sras ^ir a s^r lit * ^rarar gair g$g<i* ?^<t 
toit I 11*^11 

lfl^^f?fw tWs: II »8 II 

% g?5, >B3, <ra, 51 anfc ^ g^^r^^ ott— Ri% srftt a?^ ^ 
a% ?a^ itw srt w sf^gs «iot * s^=r S a? us^i ftaa ^w 
fea g^, 3JST7T srtt S Rrat snrw ^ipfiiir ?^f & feinr sra': 

snrr5Th^isr-8^T-a?5-^r-ftfti!r-<^oii-Hfe®- ! EtsTi^Tn5^ 
»wt?E ^isms: 11 v< 11 ( * ) aiwirf *»ft— qra rrtct assff a w«r, qt, aa, its w 
nw qr^ftsrcnR 'q^sl' »w) wsrcr gatr q?T im fsreS ng* 2 ? 
Is- 5% 3s3 qsw pih ?T^r st^rri?^ tiui.il 

Bra s^are; f^t^jw qrtsra— ?re "j^prt I«$jJtUw1 
«n imfa sr?i^ JjfinTFT ^wi?f%% g^rtn^f%% ai qsfflm- 
S<s5teoii#ri araisrarawreww ^3 sfajor qfsjft ai 
qjreftsr ^Tfl-gfirTrB-^fir-M i?t snisfr ai5*«Uq**4kTOqiff- 
S*5TOS^ *isftiijareffof f?mit qn^?i, <3«l<*fawOT 
q*Wefr: qte?r, aJr^Ti^tTt Jjpure'qsra^aiare^ I "arer 
f?iuHwi?a: sswaat faftwsfaftrcaFic&rt fqfoeqrtqrc- 
^^i^Tisiri, h<^ tut fepiRw ^gfasfwra-g^qsrjnof 
*j*jrq i^wm ^f-qjEir-fEBSffifR-^B^-WRf wforH 
a;w$n,, a *c «Tfq7i»n»ii5aw>iWtai ai vroraf q^fcreai 

■a- %*sraftm aaj^j t*34t$3 vtam g^ifwfa, aifri 

fosaitl.— "a'twr ! qfa?r awnoiflnssiTOR %fa, srM*r =irai 
fafassprnftrea qpamqpaiMi «raig*i sra'un:, ^ =q PTOT 
^■j^safatfasnfq «ai fqioB^qi faflhf.sqTsswte^ rei^, 
s^un^t ?ra: fqfo^+w+rai?; jjtwit«w^ ^?^®r- 

*rw-#at-faga3 3g^flqna-faa^-*3w-§fH-*teflHiks- 
ftrfer, aa«rt ftfas^wgwi; gii srq^*n:, fossil ^ * *t&n 
■agqt: qftqiainsf ?ftmg;?gq*2$l«n:, 3rqra-«?aiq-*F3»Rg 
gi<fir§<sfajra ^TftoiT T^tia qftfqt&ssftai:— ?fir S^are- 
*Pr. II *5 11 

( S ) ^are ?%5 — •I'fli* *^c *i^ ?t s»«r qn& arar tsi 
aa ?l q«ur Jjftr *1 qfltsr a£ 1 ;«% fe^ na'q % ftara wra & 
^a ajaar s^at fcai 3 sft ijft-R^g ( ?a aff% % 3?ra jla & ) 
qost a?f 3«iqT^a«ir g^?^, wstfagt arsraT wf (qW ftft ) fast «r ?\ srare, g^Roft, ?r^rl bit^t ^ aranr % ^iar 
qr ifiw %*ft it, 5t5f w ferft w si^sr itz s;?r ft, stf i ^w 
gr^ft ;ft=ft * ft, ftyf nwr ft i ( O $ JTin: fiwfor — w?i <rc: 
qpft ft era it sira fr»r *§ fznt srem % tRw fiRft ti qjrf- 
wg^- 3jw sreroT % ?%w %=rft w a^rcrfa'jsr fzron ^Trar 
=*rf?^ 1 1? fznTR gpjrl 3 ?$ ?pt ajh: =^?r| if <$ fj«r =?r<f 
3ift & jftsraR Tftt *ta=RRl ^rsr foji ft faTT jar ** &trc tott 
=3rff% 1 53 «rc % 3F?t %rc % *m\ arc ft^rr 3* <?:* ?i«r *rc 

3T=ft s^T-pA ?^ft ^rff^ I JTCf S =?R fTT W^tT 3«7 % "fftUfT 

^t wst ft «pft, «sgs ww* ^t srjtT *gq, 3t^ * fg?t mm 3J<nr 
«te ST S3KJ srcra, afa fs *t t*^t tft *rarq i ( 3 ) && fa Rr- 
fa *tt? ^"t #r, 3I5T1W ( # <rat ^rsr sr« ) «t ;*&f?fi % «« 
*rar ^% I fro ?m 7? waff ft srrc; % a^rf^ii fi^l srsrc sis 
3^, iw =isl *?r, afrc 5r «ft aim It w ft iftt I ?raf Tatar ^ 
$ jji'iaT ^rrst ircm ft fa; ?. ar =?wt{ aa ft fepsr 5?f «fst % 
t% fs: 3W 3f| f g m S sr^s: *Rrr% I n%=sr wrff ft tjjf ot 5t 
3Hw ^ ft; — % aW ! fv^m, e'jis 3th: 3rrctoar % raft fa src 3 
s^r wt 1 rs *rc 3 afro jte f ?r =?\a% % 3m ?iot iir? ft, ir 

^TO 1R5? ft, far«fj gift 33 7TW ft (^S 3TT?TIT fa&, #fi; g<Sjl? 

%it 1 qr^ 79i^ arr^ ff s^tst n«af % ^rw s?rf s f)^ 7t vj) f g 
^^ft ^t sTfuii % ^|^ en; % jss w? sltr I f m% f« ^spt q^ % 
ftrera ^ ^f% ^t si ir-« «j5»f ^"t sirjsar % wpir ur«r toa 
stpjft I TafSsu; =roft ^t ftrjs ^ stirflr I fts aff^t W7 w arc 
«iz 3itT, Takr nt g? emit fr jrat awe Rr*a ; rnT, aft fas 

■ftfT a^K vn^ afa 3 ?iff t%, 3a gtri =^tft % ari 6r«r ^«w 
^if% % <rra qf? mm aik ?rir fir*=s ?t aflrft ^t igr % fa^ 
«f«r ?fia3 ara ?r srqtir ^ ^wr 53 ^ s?< sr sr? t^r afk 
"wit, fsfaairr ^j et 'stri a« «tt% jrit qnt ft ^aggR ?^h ?<;* 
»iH«!| ww 11 v^ 11 

5WRW snmrH ^^iff?^^ fjraiq; 1 ( a ) wotsft ?r<f ft-Rr— 357 31 a%, ?<Ht Tfi Sitf, ^^t, 
wsraa tw ?t <r1 fear 9ft; 4kMiW ( ^cre IT 8PTC aflfe ) 
39#*rf srarar jrjt ^ 1 jRif ?t^ wot 3}iTRf €t ^c ?zr ^, 
few ww trt fs?* ^t ( ftraa f% arc qft nwi *rr?r sf-arr^ ) 
ot 3i>rr <r ass W 3r«ff ^% 135!? amr pir aer *st ^15*, jjjt 
i&, ^wl ^nr* ^?« airi^ *rst stot ajtin* g^r «f s ftro 
fW % 1 58 srarc 3R«i^ *l^ sar fcrr w, 31* *£-?*?: ?apjr 
^rar | iivv9--K-e.il 

^cw^a^Hwisr. «p£, winRnnnf^fi. 11 K° 11 

apngqft ?r^nsrt win fwgfa hi g«rn 11 « 11 
( c; ) qi^-tlec fan — tf& % l>*tw *l «rm^ *ffJ5r ^si csqr 
% ;fi% ?toi % aircrc $r n;*«n« vsji zmk 1 ca irsj irt -sal 55; 
ispg sptfca sprrcf % *k ^ 1 ?a ts% % arrc sts firara* ai^ % 
gw $1* <rikr airar 1 11 i.o-4? 11 

ar;icg«hrwwrct 5^i^ro«faN^nn 1 
srafirf% 5#f 5c?i fsi^s *fsr&7%^ 11 i(^ 11 
getm^ fiwwatt wiwtoi! ^iwrcn. i 
jrwRifiw-^r^r-fsr-wsra-nte^: 11 i(3 11 
5«fcpi;if*iT^T*-'£'ftftre3t ^ h^st: 1 
qfi3rcforcrcii:?wrgi: fi=Rr& §«nn Kv ll 
( £. ) $ste*5 ft'V^ siga 3h?i arfc h f §a #?t jfia«rc, 
farwr tfca (fereft irg % fitf ?k =t jf) air fltil ft^ti} srrst 5* 
«Rrt 1 ?a 5R ^t ap^t % j? 3frf«: swiftf ssqj h St ^rr =*rf?% 1 
?a fait $# % *q- 8 ?sr a*ft, ^>?i spqr ^if^ 1 ? a nan % ^Rt 
aitc ^md & >j^ apftfarri **<r %^ 1 fe s^rEr^jf, giro?, ^ojt, 
5^3, r%=i firto ins ^sr ?PTr w ftgr=K, ate 3^ ^rfc^ 1 srite wo W J gsRVHT M 

arrar I II ^-tv ll 

stjtwwI fjpmrraf *TJTT*ngq%*r^ u <!< II 
( ?• ) >i?t? firfw— 5ti frfa apjwi ?%? *t I, ^ i?^c 
sb) 1 1 s*r w % f*t >jfir 3tIh, *rrg <f?er cPir aw* ?t 3r*t-*M 

f«ff siarc^-iEre-^i ajJJT fst^r^i 
«nrwiir ftrm»f *n mi ?rt ^nft 11 K% 11 
wn^resf msfq- sj'ra?rp?ii^3?q:i 
3T!i s«=it §3^31^ ar%q-?^«t 331^ 11 10 11 
■nmortat«ian a;? <rw fksrra hi g<srn 1 

( \\ ) 541-w? fafir— q? «ci qis^ %??re 3trfs % grw *t 
ir^ qfir 8 3tmr ir % it *ni try ^rr ^rf|^ 1 ?a% 3?r ss 
<srz ft»r ^ ! <3rs % ^m srja i?<r wsr «t?t h firarcr ^ff|% I 
fee aifc % »iis, it ic>rff m ^5 irw ^:% ijw 8 ir i>rl aft* 
ifT<T ?* srr«i % «1 jtffl ( 3> ) 3 fjro ^ 1 pn9 »Rift a, sprr % 
3Wt apfl * ate «t a£ go;, srck w torrw ^? $r «£r ftft 
%% jw *t 5^1?* &vt car I II *«,-*=; II 
f^f snrafrort %ipi ^Tft %«r<r: I 
& fasnsr ?rw ^ $9T5ptr: gmtlnrq; 11 <$ 11 

WTsgw: greaWswra: fi^ifs hi gwn 11 5° n 
( ?* ) fW5 — ftraH'l wit? qt <srre fastfl 51, 3a% *ift <r 
*r«rr % wsrc aw, =?r?r 53; t^st <sii^ 1 ?s jt?% «t *Tf*rt jjpft 
?t I ?tf 5a: ^ srrg *lta ?ir <n wt5 ?a 51? *l ai^ sqR*t 
ii^R a - * w «i"F «^« ^< s^r ^f?^ 1 53 n^ fl fr^t, ^ ^rf^ 
i g*$ jis ( jjtst ^ ) «t sra Tt ^rar ^w ^rt|^ 1 sw ^air 
f^wRTT^s?^ 5ini3^fa^i% 3ttc =ETR?rt fir»r ^ *lt *re 

-^wa arrfi; atlfw Ssh & s^ ^« ?t? ?t amrr I ii*«,-%eii tftfraf 5 sFffwrf 4>T)^i<ril sr^q^tj i 

$aw$7 s^t ger: sf>T^ s?ffo7 / 

( «ts ) ?"> hjst) nr^ jflansrc ( «fflro aprftt mm % w if ) «rcr 
5T war t=ir =9ifi*f ark sra jjj fen ija infer ?t 3175, ?r? sw qr 
t»jis ?i«jr sirft ferer, sras? 33 %i n?V *?*, st sret ajtfw 
aft $ 5«j<£fc qstar mm 1 1 i? spires stared 1 1 ^ k*% 
jreR%?sts wfci % er^sr f, fJHCTJJsfSjf^q^rftjirtiis?-^!! 

sqpnn 3<5ira^ jpprmof g«n 1 

u§TFi wratsn^rai^s^pn: 11 $* 11 

3)feffcT f^— STRUT ( swift* ott ), 3501 SW ( EH=5 BIR 

Bts wb ?ft3 assrar tj5t ^ *% * turn er: ), s**3 anf< *rr<t 
w, ipr ( *J? ), ^th ( tw "nsft ir nsr spft ssr t§ct qfar ), 
57% srto, 3<wr? ( jafzg ) 3^? ( gg- ), airaq ( tjr ), ^ 55- 
8ifa % ftqr *ft srffc if star ^ 1 11 v* 11 

??g€t fgrfirsr: ^t: wgtEtsfajpira t 11 $K 11 
^^-H^fe-ras faro* ^arwshr ^ 1 
5&a^ fgf>Ef g=g ?Ngfiffr tftftein II ^ II 

3?&; f^T5fTi3»g 55i?nif wsnisrc: 11 $$ 11 

?s rorc fc $1 srarc * ^? <b? fear; 3?f»^ gnr «rrar ajfc s|f*sr- 

jjt tfta, wi a?k a^fr w?, for*-? a;# s« w?, pj tor afa 

srerc % ^t€i ^^f ^ ^5 fc*rr, fwvr jt3«t ^t w^ srcr frftwr 

wsft =grf5^ 1 «*wr i* sn^ w t«i ^5r=T *wr ^f^ 1 ?§?: fiw 

sra ^t^T: 1 ?l^t T«n «i4*<1 fi&t %vns Tflp: 1 
*ra ^T«n^l^Tt^8E?rar'it5r'nii^t:ii wo \K ] <i*K*lMH. M 

H«?|or ^ i^*t?i: ?%?i«n^ ra^fsrai: u so u 

*l?Tfa$ft 5gT^r5rf,%3fir5fq<in i 

f?i«§?g Rfa<rearg'%T gqsrg: II >s» II ffir I 

%B SW S ?i? w4 « S3R3T i, te% fe^ otw€i |, RB 

ireR, fo« ?«rra >rc, *ar *tr, ftiw s*r «ar «t^, sk?*^ ft?», 
aifew?: % b«<t, aifaw *t tefaw, she % apfw 3jfc ??< % 
aftr, ?$?5i 85^, &*? srerc «r wr aik fjrcr aiinr % ?a srarc *r 
«!?, b'ot *<t 3 s: sS? — 3 w *%%j*m 9 *? fstr i ?l? 3if*r- 
*rc 3 sit f» *?^r ^f?^ ir *rc a? »i?f% % *f fiar % i fa«ft 
^ ste ^ n^RBHB^r^f^'', ?«% 37^51 >r^ ir&iprfg siAm III surra OT^T^^mwnjf zmmmm: 11 ? 11 
?ra 5 miss? wi4Hl&r: h ? 11 

* *V IT IRII 

?5 s® mta TRnrra *ns«f ^335^ *nj<ra*rK sure 

^fa^ am?s qfhfcrra sreft'BTO«rt: 1 jrfN'ftsi *n§ sipf- 

sfirra 11 in 

*s »>s 8 war at«rar n^rr % ann are ^ gw «st qr sr§<T 
to aih site? «stt*tT ^aftst rfcr «t wt, ft^r %% ***«r <r^ sis ta *Ft =atfi^, ft, attw ftara % ?5 st a? straws agij; 
arra "na tc^r w s I fiift t f? afa«r ste rrerc a wi ^ at 
at ^ agsf ft* ott *f air <3T?ai affc ift spira & 53 5ra^T> ?t it 
at w^f^i B5RW % stFam foir <ar a%nr I ajh 11? a? arrest 
3Wtl ^t wfrr * a mm ^rq at g^s? 51 *tra f, g^a ararc: 
% <g*k w: a? srfgait *t am «rt 3uar w« a«f star faaar ft 
aw 5 si gsr agafi «r air? <$**[ m& 1 11 3 11 

m*?z\ a»n !iRrf<Tsrras*f mn irftfsrfts fe^^jksrHt^, 
srwrejsramfafjrai ft srsraworf fafsftgr, wiT^rafJra.?- 
^ifafirai 1 wr HRtitaRT^^- swrcssf ^w f%«rfa °?n<rsrs 

$ar *sa go; traan*. arr^t ^t aifsfor i& — m^ I m^sr^ 
shr «t <rff® % st =arfsa ft as a?haa 5% % 75 *tal % 93, arrg, 
ftar, asaafa;, a^;, ^sr, *r», sra *t a^r?*, srajfa snk araJ 

ST ftaK W *TM W^r it 3JIW ft^R I fataa f* jtjfaa %?r <u; 
=TS air^sr fiwt H si gTSTO at;* 5t I tftiPs a? ?rqf « «al nm. 
afta *tfa a wa <rc aiiaar aRrsa rial 1 1 arafta flfa % ^ <k 
ainfafl w siar *ft fata 1 1 3i'ft qfif ^wp* ftar jw ^5 
3faa ar arjfaa *;i a 5*a q* w't fasr st war t, aifc *ift fas 
asf star, at uta 3wrra % aire si 1, f?ar h i?ar wfi st in ar I ix 1 
?rg^i^ aTJi^i^ra?:— ?if* am srfafirtngjRinfinOT- 

*fasswi<r. ^ m ?t«n srRrra sr*ihR «n, qjftnfoi ft 
?W-^a-^?r-5i5r-5t3-?R'kicre-Hi^T-HTT-5r-5fa-^ranra- 
•wt*rofot Ti»igft»wiinnf% fim3f>3is|5<f> g fgmf sft- 

jwW ^Tin^isit'isn^t ^s^remq-aTfa Rr%ijn««n. iikh 

ajfWw ^t *preH.air^ a <sst — ^taifStTO! aih* ^>Rfsr«n 

w ?t 8^3 1\, a^r aj^q^R «Rar c«r sr if *& aql^s srt rw , an^s raga; 5$ gwi & 5) a«iw I wfc ?a irem «t a-ssar 
*jt $t $t «<r a 37^r ajpt % fi& *t fcm. *?f I cat srerc ft;ar 
jft «H ft«r sref I * ft ?a spitiT * i«rra5 wSTO^afe 
straw irira sta i irarc a w a*, fist 41 «it5 ar^tft =r€f t, wrt* 
sr«N> 5« * <S, aifasr, ^s aw, aj«, srcfc, jflsra, aiw> a^r, 
sjajfir, aik sirg n«i> ftf& sriasrt «R»ai *?# 1 1 ?* afa afffe 

sit gfOT fitter raws H<T HOT3 3fe WI& J^T 3jt tft jjfe ajl =aWT 

S3 f , ft* atwsfe «n* ngsi <sr at *s?^r ?l fir ? cafe* «f#l 
jfe snS ig°t «t §fe *i strps wit % «Rt <rJ vs at«jfa; 3jk- 
fipfl 3jT ^raa a^n 3jfc #rc swr % fasqpjirr % g-era 3jr>jre'if 

« fafcwra it ajfit 114.11 

?^Mt «n»R*i«mTimsmprf«r sarm&sir^tw., ereim- 

gHs-^:-^*-pn*-wfir-JTCHfffaf ^RgfaTnifasB srasr 
"K^s; gpni l«?£'M>W' i l II 5 II 

?« 3jt'itt 3 «5it«ra % swirl jirt srerc % 37wft «jt asfa 

% SJtfol aj?>t I m% tTftS 1«R Vn^ *d ftUT ( WTtRT «*5 IT 

ajfgfaar ) 9jt arrra ^rsr t ^c feyft 9;ar if ■raft stt wsrsp p, 
fttaS «£*> airs apra % =t W i& i&$ a ft^m nrar S air 
g% I fsrarS M atrcra I ^jw%t a%, <r?Rr ¥t rot sr <r?nr "R 
* «rar d, g^r, iWt, ^t aifc fw ftre3 ^ air a#, ?ra ait 3f=» ^ 

S!It^ STI^ W5?, W5T, *W, W 3Jtt 15^ 5Tff « ^ 3tr a«, TT^t W 

tft, 3F355, las, JTcRmt w wr, wra^r, ^a^t, iTasrrssr 
ari ?t ll^ll ^cc ^PRwfirtn I We V( *<a?t wr&, ^hj5ib, aarai? 8 ^sj, arA ^ ct 3 jss ( fisrfea ) 
nalt mi% 3 rifiiTR wts$, wt *rt3 «rr&, pi ifa >raa qift, 

?iS b? tot 8 315555 =ft$T, nr^ ^ar% 3 mgc, ^sffiire ^ 
wis, «sw>, nrtr, siri, amffcrer, sra-^a, sfasra, SW°J wft 
g:n% *n®, aiwsrraf, *B1 as* ?m<l % "fffrraSfarB, mws^ % sra* 
3I3^s, %i, ^f 3 ^"> *uma ?ib zrrc-^tea, aleprcl % aircrii TO 
*S% ^tf|9 I ?«t 5T5K i^*, ^fisr.-s ( ^rayr ), <sr>rro, sft"i; war 
?ft»r, %isj5» ( sfcn w *f? ), qirargw ( *% terrer dw, 
wts'ftiT ), aih w?r 5=r in n't «3^r war : 9n?^ i f? ^taral, 
af=B srpa wwr *'t, fl»rcl?a, f*s*r sts?r sfiar ft, i& ir wfr i 
js rut % fo*t *$a, we 3ik <rral *ct ai^r ip&rea *\ ster qpt, 

9IT^Ra *5T TT=r, <TRt WTa ifr WT 11^, Ufa? ( HI5T ), W, flA, 

«?75), ??r wr, isisjtT sKr =faar. \er >tpt *Rfr, a*V, s«a, 
iif«t, ^zil, 3l*:t ?r aw itr 3^^, as irai% *) ^^ret, ^t «re y< ] q^rpm *=£ 

( Juruft ), qjisre, grrSt ( <n?a en; ga ) *m, S3, wra, st, 
gm air feit it lj% % anwt ( <sti, afarr, aire* ) % qre 3 iref 
sror^ skt iftrrertrc, ■ft^pr, affc g f r<' a%t ^resft «t wra 5§a ^rw 
affc aferr btt qsn, gw$** ' s ^ * ^ "^ w '* ,r '"' 3 ' TO * r ' 
$ a'f, n# *%!*, 5§?=i apw, i&t, stpt, 3T3%qR, *»r, fift^r, 
apjgrqjt, ai35ra=t, feW^, »p. : im ( tor* *t ) w wur, »w- 
«m w wh ( tfsre ), otjt s°i screws air wsrcga; vuM i 
j=r=s gel, Pwft, !*ffi, n«iu «r *I qsrc *l faar ( fes^qnt 
atrfit q'wJf *. feq ) n?i i'^ft, t.h?t wv.m, ztiH airfe asr ^ 
3* q?"J hr q£ i qji^r*jir;j!B*r, airt 3"*rc *rfer *t iwm, 
gfrw'l ( nf ), ar^, a*i wrqit % ftft mi, <$, %% im, Jrsrr, 
Jig, ot { aiwr wj?), wre, f«R, qra't, n^, #g, §jj, tfift, 
sfii?*, »H Jfc*, 5?t, ?et w qRt, are, «rr«r, qrtift, 3fre'i si«r 
% trjf, srrfis ( %wa htst ). eiai ^ra% iT,??7, *f, fa«, 3p««ft, 
jr, fasfaa, "CTsar, s*?, 3ri--p-r, ikwi wi w st*rc % ? if? crsf 
^:^r % erajf, qin, fabnr ^ q?m, *m$«iX ^Ffk, qr^r^lq, 
bw^. ^rajrra* «iw $i aiiTf^qf, a*rr ?=i% 3riaKa; atk 4i <sfl 
w«r* qr 557 atrcfo'it W 5c w* TO 51, 3**1 sift w 3Tqnt i; 
fsq- apTws sala si, 3* «a-w b;!^ «prr ^ftq' 11 » 11 

33*3 !j»j<j TsflTR^Tt #J&?l«f WltrJTO? H I tf 

%?fara?<it maw. miiti ^r ^tfii: *K%tfem:: «c«i5«?j- 

^55 sint%%^sr EEJT<iii , n^^.ii c 11 

stw srsi laawr ^% % gqi^r jw «w qf? % w"i || firfa % 

^s n;5i ?si^ fiprr ^jft ^rf?^ I ^f=r a{fc 551?^ feir w& go; 

. y S qft swr iDf imm aX 5iK>ft* ir jtrw* sqrlw ^nar 

srrT at $& airt ^jt ?=? ^t* sit sfrt stifir w wat^R 

.tor =srrls^ 1 ?« 3qf?ra On % suite a ftiaJf fa bjt, 33% ftjff 

jw <ln «t arRnt ^Jir ^rfs^ ildi 

?rasf 35^ ^R^qqwTgi^»R?mf>TJTift8E'T gj^fef 
srsficiiw^ ft^«5neT»jgfaanT3^rr»fotHgq5a^ra^?^aifir- 
%r-gg-tS-^ H^H 'tf, ?e -i^r-rafa *w-g,$ *i<f^i W 6 , 'H**ifiRrT ( 3Jo ^ 

awnrm wfenNw sr3*nfircr?ftfw*f»nrfN5rt ffg-irp;- 
fi* JJ3KI ^ ^r <Of *$ft fiw ^3^f ww, g^rjjrar ftsrp, 

atf* it "zpz^ spre 3fffc 3°7 sum, irrsrr fff^r =sr, g^m^ng 
^r ift% fit, %Wcjr, araw, 35, nc afk ste *l s»tr *rr«r, vnt 
=im, faf«t 5|^ 3, swift % WT3 ire ^3T 5T, srerer tfira faFjp 

ns^res % w? *ti 3Pra irar 3 muM iie.ii 

t^Tfe-^-B^'m^t'T'^; 1 ^firmnritow, <ih<{w wisn- 
jutFi |%5* *ra% II ?o 11 

jKTOss % ^tt =ft wrer, hit «ijif «am"( ^t wnrr vim. 
jpra *l ^rer farmer ^1 <m# 1 1 f^jgjfi «p*r wj ss% 71 snrc 

OTsT =T ^T, 33=0 ?3 ««m 3jM # 1PTT *hj ^ SJWfi^rf?^ II 

tftsa^f g jg?%^ ^■Hd^i^s-ini; 1 aw i?i arpftrifw?- 

stg^fhjjrasnw sngwnrennit gsppiRtn;"?! TKH-^^iq- 
«rpi wn*ra>Trerag<raH' st«t^t^ii ^? 11 

nlduilaiiiH nAtt— ^aissifajt^ "njsffqji^or Jnfirsrrte^ 
UB)-^K^ MM'lsN'fWu: §jRtS3U5n: spiift^ 11 %* 11 

gfaa Htm ft «UR-3i*N«r frapR pw a? hwjt Pra ? 
on^rafiis sra* sralar «% aik 3j* later 37m 5t5t 5ta fires 
^t, aik S Clui^ ?t w «(H 5^1 ar?% ?<jh S =«RsiqjrR aus l «t^ 
3?T 3 amtr sRfler ?t, ga aipj ?M * te ft aim m i w? ^u^ / 
^t t=»r, 3i1r g^s & s^; fii?^ ait g-e ant <j|!r =e! o;53r 5lw ots ' 
H\ sfa. 3nar |aiT siR=ir ^rft^ 1 Ka% ltd (Wt bsh? ^t gs% ssr- 5*j w^ 3 fini% aw^ &m 313*1? i $§% wiigf te b?i- 
srarw? IIH-?'II 

shtf spiyjRfiRCT^Iw JT^rarW— jfa ll ?? n 

%s i ^ufta^mfs prat 'irm'jtmfe'nnftsrTigwra, 

^TH%: ii Vs II 

?*& spsttr isr iirft *in 3T^s ^ ft arg sffr uar <ste w: 

*rr?< *)& i ?«% fsft ji^, ?r*ir g<3$i stfit $1 3te k^t % air 313- 
tftitt It *t sire x ft*is% % P# isp apgl imr & sreB & #r 

iS % «fl<R to' ^ ^t tit w strn 3* ^t 1 *ft Sg % «fe 3(3- 
src ^ 1 |g dil % *WT fi$ <j?pj ^t wrerct ^ & 1 jas, 
gn$?r §n «t %<3 ** ft a»*t* Wr, 3W1 afo qRriOT *r ai3- 
br 5R «*ar ^ 1 ?<i «t Hitfi^ 3 ^ 1st %t ^rw esjofl $ 
aWn 3iTfic % i%w? w si* srere % wra Scir I 1 ?5fe% &r 
sppntf & t«fl*t^%ii??-?vii 

^ranp^itit-qiinfif'jtn-firdwHifii w^for, 5Rj*n-3nr- 
- if%: safari %topt ^Tjsih^r farsi# ftranit ^Jiiwn- 

vti w> "^Rsrwfirfa stnaseonfa wrfai 1 *nrra g ?iwnor- 
fireftui ata?n-sg-JrKifwit mm, itorfa&n g^fiisr-T^- 

firaiftwigf sii^ fatnii-Bnwn'i ift^fw^t qftw^t n^jr- 
"RTContwid ^\Wi%\^ f%«?tf w»t: ^t 9^5^ % fa 11 W 11 t« *t<+«f«rti [ ar 9i( 

aprr, a»q>F q"ta 3rr< aifaqta * fqsiq asr ^ i^ fagj 
fro? *rcw a ( its a afgat arif? sraa & tf qaa m «f)*r arai 
arqqr, awa$rcq; 3jrqq c) w %q* qrs«: 3rrar,) qaf «r «r mar 
q 3i#r % 1%?? I I * at ?f*T ^?ai) a^r a fc 3 ste wrq <k 
qaa q* aRT; qaa q*# # *s qrr arRrqr a ?tar, qw a 
7?^ wr, fe ftff 3Jk at-? a qrg ?a sW qrr qr?* 3iar; 3ifc 
qwa *r 3jqa arrc ?5 srrar aiq^qpr % asjr 1 1 a»q* qta 3 ^qj 
% 5moi1 % 3jg«rc ari?q, >jj affc a*q »ni ji& I I qaa % v aifaqiii 
% wi?r, ra>faf5ra, ^rfew «r arrar a 3i/aq;q % ^sjtj I i 3ifaqrq 
ajh: 3WT & stf qrS aqsqf m 5iw ^fcq I 3iw, ;pr S qre% 
% eara tft?T star, srrq star, s^q q>r qr?* ainr, 31>tH qrs% q* 
5^- q;> arrar ( arrarerq «ct qrs* 3jr^r ar aak ?Mr ), ainl a ^ir 
ark q<w-ti, is w ^%k ft^snx, sk"K q;t frsm ( =q*n awar ), 
sfK qn «r?ar, srcft a qiira, ssja! *t star, % apim aik aifirqra 
qigqsqfc II nil 

gggjiparer, wfs*$t ! qfaq;tq;T;Ta'raiaT ^iifltUFierJi «rr- 

ot^s?!?* €a fener*n»nr>i35f l?«r «f%?«r ^ig Riim i tt — 
^inwwHn«^Jifa«n^w%^^Bi?iif sEter-jfra-flirmTPTj'TWT- 
fairsncn'i.'njnn:? HiwMfftrwpTa faftr firsn ?^=s fq^sisrl- 
<m5n5Rirara!rft'a#^Ji-3^f^it-iftsr^-%a-?F^i<oirfiw- 
firfa wwraarR; *tasnscq%f nro sa#jn5K«RH<i.-?fa i a erm 

fHtUI Ro II 

a»q^qm % qaa q* gi^rqr 3at ^t q;iq^ gg% jpj qfq,g<q 
gaqr q* qtf ^ ^srm ait ^ i ?g% iftd tl^, ^f=j$ qr | 
OTmnfii *I4 n;5 awe ?.t tjir jutrafe firarw ite qi* % ?nr , 
it? gar ^? i qr* & 5? frq 3^f*? to ftq j?q ^ qjgtfla— 
«ftdt *rg t%a3 ^ air a%, 53; w^ airq, ^a q? 3 vm ^ bw 
^ eik tro ar^r q^— ^qr qtaqr, qjs q^ fear, qja Htar, 
qja ; qBat-fTOr, mX 5T*, 3w^r. *[q, afta, qrg 3 atfq* fear, 
q* airta; qfl aqift aifsrer q;<ar, aaa, ?ra S sniar, fea S atar, fora: fftsR a^frir, arsriJWf % % sriaf a, ajw», jwr, nprr It 
*r, 3?-*iTit ark four wsnT; srfcre *rt ^t dwr, arjrfara 

* ^ afk a? sr*rc w 3Rcr arerc-irtspr 9$ 1 w? M *«t 

TO ^ II *» II 

firenfhpr *r, i?w fgrrra saftt <n?rsi& 1 Tg*r ^sr«i^ 

^r-5raotw?7-fSf-3f«irf ^1 wtsr^, <??f <ra3 *§ Trero%, 
*rafr ;*5rsi% <pnfon;nift ?rrattt f^srgj gfwswi^gBnt- 

^frsr^t g'^t ^TfPEi%, arc ^s^nsrjjun^ ■KJ^'igssrH: 
wrcraoi sT^RrmsrHmi'Bgtt 11 ^= 11 

?«% <fi»M^t 9RW3 amraprs fcrfsiw qpftfr 
a*^>r anil ^r wh wft 1 w ffi a 3<r% siil ^wai w wr^w 

W 3T* IS 3TT^, 3? STifl tw jt^tjx. ^ 3TW *l Wf *i lf?3 

tla 1 ft* 3ifa m ?$ ^w sfq if? »trt *st <*rr% 1 car rerc £«<: 

3IS> #3PI % SBI <Tl 3^3 ft ^<35* fat STW; *5l tTT^W* I 

°*ft tiniH *m ft ?at s-wc 5^ siari % ^raai % ( f%Sq> w ji 
to* ) »r$- wj ajfc ewftra q^m^t jrit <rr;fi % era «ar5r 1 
( s<r«r ?t cfl=T anqf ft sta, an* aik *i?c s$ <srwr ^i?^ J 1 ?« 

'W iM ^k 3& atsT-5T» ft °<rft SAt % atJSR ^ I HRfif 

vital 5ui[ ft g^ eisi % ^T^al «t ?t srefa as* iw^ 1 ?^ 
=?re«sf «t nw ijrI % w?, »i)^ & tft n? ifus « aw $1 % ^ 
% W«I <ar* I X$ H5K 3fTJ# afa H^ «?t^ =B wq ft >ft %^ 1 
?e? am-ww ft <^, f Rsa aitt? fetf Tg-rot * «tra w * «r«r 
«r1 ^ wi ■grot ^t qmi, <ar%, air iw trsft ot* % qft 1 cat 
>rei* 'ifnst afa ^5? aisr-wa ft »ir %, qj, ??«?, «fs? ( aj«rerr 1£V ^CSffe^T [ 3To 1(K 

35, lifct 1JT ) "RTlf qJt fcq* qtf% q* am fe=T ■itS3i'J% ^rr*n%^ 

garfatf gsrsrWfc^i ?;fl-^-sfo^ff3-ac?-$rrafkTrfai?f<T- 

spn^Talsasrfa^nfttf qraqq.srcmtsE'f ?)q-*r<i5r%T-qngH?3- 

srwrfarftTfi $3 snraiH'aTBSioTl^ fjraqfa fefERlqqi^Jj- 
?m-Vr-Hf>fa-sTwra; i aissroffqqsf ^swgqsfroTOwfira 

5^rer-fl**fta*rg»5qi®f reis?Ff?f gjjql s^fo^n srRfaf ssrar . 

*ntfj^ ^rra— w:ta faftw *7ai *ra*rrats«r5n g*s i 
*n*t n\ fags js*? *r HSTtsrwtfa ii h° ii 
5^5*^11? sncT jnatn® firWm; i 
fq^imre'^pq s'wroafa gs»nT. ii f^ II 

*ro^s=F*f ng^oi qgflWmrqf? i 

3tR&4 3«n3rfo =nEr=n=*TSWTt% =q- II ?,\ II 

q^T «?ft«iH fl^nigqi gsj% trotji ^v ii 

?a% era fcr *« ^q 13^ fl qs aji^qrq, aq ft* *j*pr sift 
?f^q t,h q;*%, aavf jr ^w^, lift 8 5^55^ aft q*, qfjfe 
for q;r ^tit a>r jib! shpk «iW sft q*, aifaste, qfo, jots, sw, 
nrqfafT q.i%, qSra raft, wr g^ ?r f*rqrc q*%, sto<A % ' 
n'na <na- q*r q* rai^ ^ ?q; ( fq^w ssq ) fasitq % ^ q>t <jq> I 
sjea nmr, q>q K^q S faares: faait 1 afta q^r giiq ifr, sirq* : , 
urar, 5.sr, anq, a*:, 3irerc, ww, s^, q?f%, ajrg sfft frff 
itf faq^r q* s* 1 Biqq^tqfcqsr 5ft cr; wt % <fl§ tg\ gi^of fqfa 
( (jaqw qsi «"i?q* ) ?^ I si? iw ft a<rc 3 qss q^l^r jt anr. 3tk w arrant, ^ jfl pr n %\ 3tpt, <re s<5Tjjpb garw, "srrar |3fi 

lft5R J75s| SfSBR T9% «, fri-jpf ^ ^ ^™ ^^ ^^f, 3PTC ajrfc 
srcfc S ws^r, war, ?r=s sr« ?fprr iff, g^gr «rt 5?:, srr*J3^J * 
aiPjfe wt%, fart *H K<<rre*, strfe, *rri ^3tf ^1 • f?«sr^ 
aft* fe f^ % 3Rra 3Tr?rc-fa?rc: *r^ « »i k% i ?3 ot^b fafif 
% Ktm ari^Tr u^r % awn *n ^5? -^n atretfi ?t ssfisrc *&ai s*rm 

gtOT wm>feH OTwff *Ri vest w=ir ai?w; ^rrf tr *kt% I s? 
jj^wfl *l w srw =i?( 31 a^ afo ftw stRpiI ^t *ptw dr 
vft H?f wiT3 $at ^?f, airT% 5Ti5 ( dwtrcn ) 3 ijrj ^n *n 

3^, ^Sf TT OFF-7R W ff%, ^f ITTafrB 3% 5WT =?rft% i H3- 

^rsrair, ^rrcrcre, ?a, wfcr ^l ^r% qjit ^srtsrc afar ^1 iffar 

ng^ ^tafg rtfrr I II ^* II 

<ra ?est*i: — f j^wrf «rg*raf q'JR wRi-MHH 1 

ijtn m4W4 it *rrar jj^jJIjiw aajuiHt 1 

qt'll(d4l'l4)^ #TI ^ ^T^gTS 5 !!! 1 1 ^ II 

i^fer ft*]^w T3i srera'SROT': I 

?«8 sate l-wrmaji % it vz\ gwi % *&*, fi^t $re, ot- 
^"r, s^r^ss^r w?t w ^rcr, nrar, swirftfa, anftn % aqor, jjw 

!WR % StfW, ^ B? TO ?€ '^^HTSIFr S J^?g 3fR!I ^ 5? ?i i 
^m qg^sftst-tra: II ^1 11 $te3fs«nq: 1 %8t K WSSZ WT^RlijT.' 11 =1 11 it frHrfir «f «r 'ftiifg^W ii 3 II 

W>.sfirai»JH*mW HFflft gTOlftl^ II V II 

fafegrunpr rwfearS jsr* ir to siqsr fasra., 3rtr., 
j/reRig;, airg5? ww w 3f«rw l%qr fw, faf%c«T-*Epf.if faa 

*wi ask fa^* % ct^i'pt 3 gisr tfuar 1 1 erra *\ Iei im 
«nar Jgs tsj ftre w-jkj =sr w^ fa^r srt tfatiw «Rrar I is 

B3«J TO^-fc^ % 3PTtT IT 3I%^|JT % ^TW g:<5 *tt<KIT I ll?-V|| 
!$«M° 5R^ J«sJ I fto-yl tfl H I « "I ?TTS^f%8 I 

gg<fcrfg: y-^wii *i& ^ismaw^uK II 

§5^f^*nrc:?[f3.«Ud«l|.J«S|tM| I 
^•ufafiM.fatflft ^WI^i HI^J'IH, II % II 

as Star, w *r ftswr, irer «jre, «»tc q*: tifi w aqftia ?tar, 
t fe-sfef t afrc jr *l spar, irasrar, 3hr srg *bt ;ft% *t sir: 
aJK w^Pt ^r »w ^nr ^ «bf^*it % agt I II V$ || 

gnsn^jref^af^Tr^bwamiui « u 

g mmM fafcarei *rreaw =<r fimss n = u . 

ft^ni % 3rpi ^ sot— g^ It «n?r ^ %$ m $iw w to* • 

birt, qz 3 amCT, *ita 3 afUr=5r, wr qft 5*sr, sfa 9 fw- ! 

35cIT "BT SI3*PT =1 CtTT, *I<K 3 Wflq:T, <3lfa 3lh ZTIT 3 TlfT, sffc W TR, 

^ stir ^ig w w: ^i^r, 5 Rft^r * arilr % a«nr 1 11*^11 fa«f;far-'B«T-*l«IMI*ll'MMl TSJTBHH I 
It «5T% 1?rB ^Jlt«tf SEtTHq; USD 
feWnR-d^* ^tfoirf 5WI+|q- ^t I 
$»T3t HIWMW ?ftS%TO: SfggRf: II ^o || 

Rft-<H % aji^T % siHT — rprr % n«m ct'3to ts, ftrr, w; 

ftfsra ii jPKfiiBra sprar ftar.W8nr tpti €t *rra, qr sr* aprer 
war r»ar 1 1 *WI «> *rj % -wr *?m 3{>t n»af air sfftft I, ^ 
9iffR>T % aBaoil ne.-? -ii 

*w^sfsr# fajfis^raiwr^ *nrfor ft; i 
<3«#>n srirrdrnja' =TPH5snfsm *rl<i;ii w n 
fafewnsinFf fWTt^n^Toi nr. ! 
gs=3*nsr qwHi'WJ 13*11 >g- g%^ ? u ?R II 
ipra % 9?W"i 3 *ft i?i fe^r % ajfircii % star;?!*.! I 
=rpg siftc % *fcim % swt qrafHT tpi win ?r wit, ^ sot 
firata-aifsMr ?)% 1 1 53)37 55iw^ sbw^ *ir& 13*7 « ^iftq ft 
R(4l<, »H^ta tij 3>i art 3 ^11 5ti ?s wft ^1 wt-firbw 
OT airg 3ir?: g^ S ga> 3* a*, qj ararc) % <rra =r?f II? ?-?^ll 
arfim^ssfV: wtaf qFf ti jfhca; saw 1 
TO^T-^ts^o^i *f«r«fts«;t?fa- ^ 11 u 11 
errsPT-sw-fr^ ^JT'«niTOT?9>: I 
^wr-ftrj-^gs^jfl %tfli?iisfiift5?n 11 w 11 

gs-=pjT-sion?i5a' <F*m t$.wft 11 w 11 
srg^w fagTfir, <tot «?ftira fs<w 1 
Wsf ^^rg^fi ^ isn^r isnsrsq 11 ?$ 11 
s*ft«ra jjfai sqRB — 3R^t, a^f%, riferer ( t^sdi ), TPfar, 
firsts, "flsspj^-, «rfa ^r *ntfq:i, ft=ir Tftsro % tot =^n, sstbt, 
*i<fc<rcs«i < $ffairi star, *te(»^) saw, *mm &a, 
^t*, airsB?, ipfh, Pfaaar, srcfc & gifor arrar, it v\ atwtiar, 
§«fl, *<k it fira w ntpa, fa st r 8rrar, ami ;fc w *ja srr^r, qjroar, &OTr?err, jfew'sr gt ww w=tI ^r a^ w 
aik wftr fT ?rsr rtor, sfsum airm m& <rc wdt «r je * jt fl , 
fas% srck 3 c^ & ?jtr £ saw ?f ai 3«*f ot fa & ? ^ 

%® w( *v zft* fa % aisarc aref afgsstf^ ( wr ) «rr siwtar-j 
atar( fifcra ) sq) asitira ^rr f?cnFRl I II ?^-?$ II 

»t3 afe*^ -a; i^st ^rw ara^ II *= u 
5Ri ^^oig*t^ f%< sfNwiwr: i 
3tm5?9ta3 *n& gfeg 1 * $fem: in« n 
<5tai: $?if%?$ <s»far fsrai ^fwi^i i 
firan tfsita^f g ;r itaf g^;*^: u ^o u 
<^iiuii ^ sirrnt ^ jjf&sgii^ ?=rf?r i 
driFit srwarf T ijdMwwfira'sn u R* u 

<J5i>rc m ixs—^ 3<ti\w. fafa *t t^i w srts ( <nsx ) are 
fill <k sirerrP^ *s stral I, Ktu smr ?i sn% f , *rfft ^nin-fSr^ 
ai^sr S air srrar 1 1 ?fcqi, w-gfe affc =Erf% fora £1 strat | i 
srk 3 5T3, safe, bw4, ^rrc 3Jk g*rm g^sr ft sirar 1 1 ssrcr 
%k 3 airar I aik =flit*fi staK ng«t %k ?rc> tfter 1 1 ?sf«^ agwr 

w it «^ I s<w ( 3^gre ) afk qT^^ ^>fl tfsnw tor srtr to 3 " 
ft& fti; ^K **ft fe *ft ( biit Sre^ « ) $fat 5* s«t ?; <TC5gt I 
aft ^h wrpw »jrf % ate wSwM an^ t, ifertst 
3?u»r^I fta^t I wife— 5ta"1*tTf8l | »>r <jaaMi«iq^ ft dfl 
at«f^ ^ to s)% ik ^Wf * 3cTfrr (^ rt ^t^ a"w steft 1 1 «^*r ijr »ra «i 8^3 an% 'irs 'j? airf? wrw ^% 1 *rcrc ^ as "f 3 ^. 
3*11* surer, «r, ft?;? ?fe, ^^na^fer ws* ^ 1 ?« nw 
*s# $ 3w ftraar I a«rr %t ere 3rrg « *fkcrr I iu»-*?n 

wrai-^Ts-srart'sfi wr 1*W3%*H. h ^< 11 
StC^r ?l?Sr ggr dm; sra£r ? 3 1 
srwaOTrff^r &rt f«%3 *rmn 11 ^^ 11 
ftuT 35$ S 3rfa#T % eiaw ?i, 3^% fi& sz&f dot *l 
arer ^ m& <w ejnitnif % ras im "jra qR *iai% ark up; 
acrfa; sfasflwr % fas la sryrre* afet % 's? 8 ^ I fsra <jw 
3 apim % SOT ?t, 3S* fe % ?a? ajk ?? ? ^R, $ ^fl ft «w 
w, shit, ^s arrfc *t sb>t % shot *srar |3rr, f« ^ asm * ts& 
t* 1 ssfci, As-r «?rtw 3{k Ws mi I ft Rnjjre firar * ?ffi % 

wrer 3 «ft pw 3a% 55 arfira; ^* nv*-^li 

sts^ =rr srrir % ^a tt wia I afrc stffc % «tra tot ^ ««Hcii % 
nn w«^^i f^"i ^ a " ^sait <rt «?r ??qT? & w Clar 
I 1 ?h guar afk f^crar ?t rk^cr; u? t% # 5;ar ^Rm *?ar I 
%ss f% 3^w ift sfrc ot iiar I, siqfx aw it ft^nar * 5ft 
«r#^rw 3p?T ?ter I, for wr ^%??r«itRr*«nf 8 srr 
^Cf arrar 1 srra w «r»r «ft i>tiTr^<ir S ^|f 15 a«Fa 1 1? anw 
ww 1 1 %* to«3 ^t 3?rf% ^r wjt star I, wg. ft^nr «bt4 S V>o TOWlIwi [ 3,0 « 

WffTWfo^ *>? ftfeffTSTigimr f%lj II 9{ || 

^a-f^^msj 11^ ^w *r»itf ^ f*rw i 

9T7 5T7 f%t%OTT WT^ f%W«T SIT fffS^ || ;fo || 

*a snsrc ^it gtc arRpf 5=rfg %t aw **% afft»?5f«rlB— 
»mw5j; ? $ik <& srrg? «nr ww an% pwht 8 air stral f? tra frfew 
% «T«Rf & bjist 5sj & 5J? sr«t wr !■ i far ?ir «rw ? afk a? 
fer fttw §tc srrgaif %r 3iiqMt & #?r ?tor war | ? aik <rfe 
trrgail ti IwraT ?l a?r sft, <ra R%rar wr srca t ! a?? i% 
ft«nrar isr Jirer «?r star ^t apwwira'i I, for §v fts fa^ fofoar 

* ^rereRorrwrngismf :n?iwmi 
rra& fteq^iT 5nawiHi'M*i?orn 11 3* 11 

firei^ ?R«if frw differ H^i'i'-nftsn 11 3* II 

srrfw: fenfiraWa $nft <*ra*r: wn: i 

sn fafasTT fN*niml *bw afsisrf ^?m 11 5v 11 

?sf $rcft *n<pf 5>mf h jrt^fir 1 

SJiHt ^ig^u: wif^srsf fej^ fen 11 \K 11 

fa«pn nTgsusrfcr srra;?r tarrasr: «mi 11 ^ 11 

ftfeansn^twwi^Rn ^|prg<nn 11 ^<s 11 
«m^napr ww ^atesfm^w ^ 1 
*rar s'<i«n> *hiT ?i^i?fg?ngw]jj 11 3= 11 site wa % ws % ^rut $i mi ^na % wr % ^Trw fr tstiT 

% =ircr m wr =rff strt ^snar i $t| n't wr At 3?rsr ?tar I, 

1st ?1 tfsmmt fft & *? jmr 1 1 ot% fiRrcr 3 *lt*R»r *?S 1 1 

3=i9 fed) sfewt w afranr =r?f ftrar ^rr 8*<rr I ismf * irar ?i% 

% wr ^r nar si?f ^raar ? ; ii% str?r % wi w fl s»*ra 1 1 

^•%f wa «r Hi =rr?r ?!ar fc^r? ^m ?, 7^3 ?g stra % w 

srr <rar snff waar, *fl% «fr w ^a sflsurrrir 1 1 wg-'wf »ft 

sis % otir ?§a sitfrnmt '€ fjm^t ?srfc msr cr wiw ? ?ta & 

si 8igT3 1 1 wsarf #t s-rfrwr % frit* 3 tfi *'i| wr q?f 1 1 

for fwsil % srcr wIt % apr? i%qu -«: vnj wjrpwit 8 arra 

f, arc ftirait *a (til tf f%%wr *pr f, if 'feftw N! «r 

w? 1 1 srffc % sfw trr53ji S fit-war asrer =r st 3?fo: aura 31??^ 

3 # «rra, «^r *r df, caR& fafear fe?r 5) srrat | 1 s&r«, gfe, 

^nr«iT % ajfiwn, 3pni ir ftornmr ?a firau I33S % st?% %, 

wratT w 8 wfi % I)** w?r a ma, ftw =rsl ?ta, afk few 

5a: «rr§ sure 5) ^ra I 1 f%f%<ar-jsr*s km wtm *re«rf & siis^t 

^ gijR sr^r% wr w w 1 ?& s-ir< <s?a a tsr srI* % g?r sir 

3irg«t serfa; ?W j $t srera *bwt 1 1 w-par ^1 striri; %® mk 

3jrg«r s^h *5[^ 8 §3 ?fal5 n=f 7i»ti; ?l=il sl*l S w, sis 

3* <Bre ( t^r ) ^1 ^ ?rsr ?tar 1 11 ^t-^c \\ 

5t'Tpflmt%^nOT aajof gf^tsrqTj 11 ?£. II 

fM%5win^5raii^ an(44j«i<;gfir: 11 »? 11 

sate % hwi+^Iji afk arfaitT % bbt; ^ger ?W % a««r, «ciw 
% g"r, ftrftwr «r gjr w, f%ftiwr % gfegR jft 8 wsr-gjiTKirsi; s ^ *rwi%m . 3fo ^ se-ft * 3T^r 5? I 11 ?£-*? II 

|pT ^^HMgWR: "TOW: II » II 

?ra 5 otssc wi^t^t: II R II 

ant diit ^t 37^r *?=} *t ?*sr & 'ft'RtiRrwI'i' *r«n> 
st^rt w strw^ i* 5 *, ^sr ttnstrq, airti % ^c ir 11 ?-=; II 

fatmii %iftr if^st <mi tf? ^ ^nq; 11 $ 11 

^n: i>fit g*n<s!mn: fassr: *fa ■wsr 11 s 11 
Trftrs ^fafirsn ^tei ^tiroif ^teg^t 1 
3#;rtra ^ ^r ft I OTf lit ^ra *r:t *rr# w?f$ ! ngnfl #: 

% wot ^K & 5s fra% aw: % tlT 51 wil I ? «!j dn fi*r^ 
srerc % I ? fafw? few) sw; tf> I Jaffa s}ii i\ n% fcait aw 
^ I ? fir wsft^ 113,-vii 

fffTCT^CT ^TO^^TI gWSWfHll '< II 

ssi: <rca faddm: <nw gsrmT: 11 % 11 

fsrnfr. ^ s?w *th fas*Ei iig&fsr^i: II ^ II 
^mnt ftf%«n ^>w rferfTOOT 'STJ 1 
g amuii^i wqrisrar 3n*K»n«roii.ii c 11 ftrctfSrerNii; garnist?^ sn^ftirciri u ?= u 

«Mm: si^ifNr vgt&m ^ grcrfir 11 ^ 11 
aas f?reftr srw^f ?i<tt fsfRsrasriT: 1 

3n^ ?<sr 1 OTtf efH ^« «tec 5* 1 fir* % dr Tfa sr^rc % 
I, 3ik ifa 51 srerc * 5ct iw 1 1 ?rii % ma-fra-*??; % tRwt 
% psr ?rS <iii sires (^) ito*: % ? 1 «ra aisro (?=0 sre>rc *, 
air? ffgirf % wot 51^ =rr& "tl«> ara srarc %, aik sclfl ^ »rfa 

3R 3*«R tf| H*ft *T 9PT ff «TR Sji I J£T Strfr % 37il«ra 

idt # #&% It, fer 8 «ft 3, «ft 8 5rr»r% %, jrtt w% ( w^er* 
qsT'ff % hw^ ) &, #% ft aito sfiait a, aila %, am% «t ^nj % 
Bf* %, aifa 5ft-a»it»i %,3RH<ki apirq; sfa^a, ifa % g^ %, *m gsri 
spf! <jr«pr %^5Pt%,uftB,'3l; aSpTrn^5rairft%8if^ <sr5tfr «jj<i 
s<ri- iRt % Sta* It, Sr <r =5te sn^ ff, aim % s>? gw ?ft % 
( ^nf ?ft & ), (ft Ir, aiig^f «t fo% %, *re«l % ait^ 

apjpfot ir fa«ipit<T fis> *t ), ( aprcr i^>q, 3?iror snfic 
^a % fireirtfiT f 5^% =rra, for aik w; |fci stw fsrc 3 *g; !Kt 
#3 wttiw* <ema 51=1 & 3rrJt %\ strT 5frs jrreTst^R * 
siaofi wr& d*i firc 3 awsr sft | H«.-t? II 

snort: snipjai *ra f*rai: girf^nfot ^ 11 ^ 11 

Sl»pmwf % SIT ( ^fl^R ) affr g* sfcciri ( 3T^fe^i ) ir«t 
w ft«ra t aik 5ii srfft % a? apil 8 g^j, £s ain t, 3WBt 'Rr' 
«5tl»U^li 

ar^^Bt 3T WlrER WI ^J^ %t: II M II 
sr%?7i-g»ir-HiaT%-^<j|-dit-%d-S'n; 1 
w%f f^Rjj: sE»qt ns«T^i-sgJT5: II t» II 
%t>vriarA dm ^raif^-f«fff-?t«TSTi: 1 2*"S51^ ^ IS tfffl iwfffir: II \K 'I 

ftrc 3 3W5T ?ft *rd ?hr — 3ff% fix vr i>jRr, stf 6k -w 
f^sir, Hfawr ( gwr, s?f ), g<srek, =rrfirer % tfT, atte % ?pi, 
to 3 *re* aircr,- %s^ *r sw, fe w fesw, ism? ( iS w 
55? ?tw ), i«mi? ( Jiifrisr rwa 1 *; is? swr ), 53H? ( «Hrnrt 
fira^r ) stfc 5a^ ma airft ijWl air fRiil & 3?iw ?ft srr^ im 
ftrc 3 pa f I ins, frsT, %%, glsrna aik fifaa^T ^ *ft qrfa srarc 
% 6rctfl>r ( 3r>t <sit aretepfa 3f»rra ?s. 3 ) Jwftqf ;* s% $ ot3 

?fta •Jrrea-Ttetrcif?; o^twrai^ ^irftnsr^ i 
arfw^natanrnsj W-th^ ^JWt^ft n ?o n 
«nwt-*ite-»i'T-siren^ »m-innifa^nnii i 

?t?r: 53S U^tIPT anaiOTJJTJTKa I 

fegia g?f ?r^ sncn sffasitf a«n n « n 
s^tftwf sai? ^ a<TafaTfa%?wj 
^^ WRa: atei fttp&a 5*ifi?»ft n lo II 
yvrfm firo *nJ tffirisr s* 5=5*1% I 
^wftrfspcrwr® Kneret ^ fjrcton n *■< n 
(wjyluii^ir <z fwtitft5firairu% i 
aft #a% %, Tja sift* ?I3% *», Jf3 3iT^ ater <wif % q& 
fc, *rft 3 <sit*i% §, 3°¥) ira % m s), ajraSjpr %, us ipiife * 
37ft«ra Wt ^ds^tft, 3wa H,i5R <rc =rc an^ %, aifaftfow %, 
arUfirara %, S[«t ( arts )^t ^# st,g"te *t, w^, nrc% 35t3 S, 
srfaflTir % ta«t &, qftsra & qrg jffta <&** fe 3 tht i^r, 
ftu^l 3 sr^wftrcS flSMLli* wh 3W5T =F«ar 1 1 ?a sp % wit 
sta ( ■wrfoil ) qW?a slit t vi* f,za\ isfll^S ht^ 
qr ?jii i?wr stat I afc tmr ^ga jrw star 1 1 wal 3 jprR 
( airarsf ) gqi* ^g| |, ari# *n%r. ft^a* snfta tfcfi t, Sr ^rar ;rJ*S ;-*««* «*••*'** 

M fircfe ^ fornix ^' 
<®& «■«* in firo ^ ffC" " ^" 
rift ^gtf <£mn wk ^^ ana (^ 

? stsm §rcfa «ps RRttmre *j*r i 

^g^ir era htoswwiW 

« *" **L !!% 1m Si « I* 8 *tor 5>w M- # ftift 1 1 r* 55Tsr rcrctdr— faa, sp, g? ft* aifir* %m §, 
sMl"? aifr g^gs «f7 tst *fr3R w^ a, %$t<n ( «t|<t mi? 
*H9 fjrara* ) *frsi=T ^ a fa* $ srarfic sfa *rf ix feS^, 
w 3Jk iw m ffe srcrqa: *fr 3tw *fXxt 1 1 m ^ferrs 

J5T % feS 59 ^?! H 4\% OT5T ?H* ift»TW 3J«JTt£ flfST^ 

tni'R firctfli 3?ra q^ 1 1 ?e% wz^, s^, $ suh <ft?r, <sra, 
^skt, jpfo afkfgcr srRns ^b itar 1 1 ^ agin qjl a«rr yWt 

^^TTOK^W-StB^aS-R'HTtSR: II =i& II 

^igoft?^ && ^PR^atit ^snj; i 
%<cg?g^ ww snttc: ?Jfren ?*: ii W II 

! 3«III*3-«^II-!?R-^E?^15fti-)ft5lS: II 3^ || 

jRraisrraq^Tg %fe fa=ei a$«ifa i 

£?T?feRRn ^ f dxfcK^l^ f?Rof SfTOi II \\ II 
iJBJTI Jrsgf «W: *^?: fq^T-gstJiagrniq; I 

|g-ss?u[-H3iTp^ wiftrn&q;: ii ^ u 
( £5>T: ^g?: ^s«7kt 3isr H£ftfw: ; 
forest g sstit *rt giian ft%*% i 

§*m\i w s^f ^ftrfi^ jtrrt ii 35 ii 
terauR i8iT ^srTtT-^u^-sf rewn I 
gsW ftfinf eWrtswis^T g^i^nq i ( i ) tfft, mm, sirara ( wsw ;, ws, g*5, aik wt 
jjtseif & jfer 5>sz ?T5 c«3 *f 5 fro: caw ?jw ^ <fi" ^" 
^t 3W6T secft 1 1 ?aa ^wr*, n^aa % atrra %?ar, ^fyar, spsi, 
swjar ( sea w spot ), 5J5R 3)Rr anfe a«q casts'? %<& %&r 

# (ft t > *traa % afW sftiTC *t a«"f ifga ^ 3fr& 1 1 ( ^ ) fra- 
3IST £5*J sra— JIW, *[!, aB^ftf, «R, *J OT % 3|fe^ %SR ?T, 

a, for 555 8 ijro: ^Kt ?i ffta ft ^rar ?, ffta tta ala 
a«.ar 3?j?r qsar 1 1 ?a wot §s? 3 srea, gig- # ^>j3rr?a, ^|, 
fq^g^ s$tt *sr airar, fan toot % srera, <atre, jj^sf, ^m 
srrar, <ra1ar 3aar % fra*^ 55^ % a^w f 1 ( ? ) srvspq 
533513'— srja itotr S >trr to a, *n#, fla"? qsjcfi % aaa 
a, fofar =T *w ir i1?i wa, srrctte ^sr^f % in* ^% a, fla 
3 ^firatf % aft ark aift^ ala a to f fta (ta* s<i S sire* 
w w $fe W% 5^T5ra s;w <f.«ir 1 1 ?a% wit ©W atqT |3jr, 
§?a, if© ?s a sqr gatr ar, ^rct mfta ?iar I ark snvw, ar«f% 
sws ctcft I ajh; 6;ar arsa slar I ft; fen a 533 ^ Rc*rc var 
fear ?t 1 ( v ) fasfa^a 533 sra-alal slA % rasa ft, aftl s>rl 

% Bgor 3?jsf 5tef I, g-gw f5T3>I5iHl 14HV4 55a I I ( 1. ) f*f» 

ar^a— fsjajtosiHj c^a 8 ail 5?[cir( fas ; 55, g? ( afsftqnr^fr 
3 vita, a?r f3ir jqlsR, f%?5 qlsR airfe ) %^r 5<ar I, ot% 
5?i % n^ *tm 8 nf-i ( tis ) a?m 5) siral I air w «t sf^sr- 
*ff«T a?% aaar 1 1 w % «'#??? % ^ft 3?fST ?t ^ra ? i ^ $ fir 
5??r % t!?E «ri ft sw^t Ow s(;q *«na 8 %o>.a swa I atk ???j 
w <ar% 55U3 ? 1 ?a 9i^»Jr it wit «1 aial §3^r ital | bh! # 
3a% s?q 8 gt*ri g w i?r 1 1 asl & qiit £35 w wsar t, c^r 
*t ^§a ^nst n# (ftp 3sat 1 1 ?^ a«of| $1 ^^^ ?fH5t«r jt^jt^ 
5^^i€i aiasR ft5iq.5fls?q w%m§ilirw ara w% 

«RT «Ra *^ ll?«-Vo|| 

«i^ ft^ra^ «fviTTara'ii??r 11 «'< 11 Roe *K«Wfii<ii fsro ?o 

VTO_a*R ^grai^sqW: "rafasrfas II Sill 
111 st^T sfofqT*: P$: qs^f^lfa: I 
? fg-sear-^aTsaf fira?* st^rt II »? || 

ZrSrZfe w^rehR^fot*: snr: II «* u 
ara 3iifc ^it % totc aaa % ?ta 3& firercl % aras ( ^ ) 

^-^f |Cr aia, ftxT, *E7; % TWTi: aaif & a%qra ^1 a*f ( U ) 

fjwc ?ta t I s) ?W qfl sifrcar 3ifc s=f stf sjaar % ( 3Ta for 
% ^b qw 5t, ntt-^t; ff aik ara *a 51, ara vn it 3ifc fw 
w 5) ) ak; n* <r>j * ife 3fh: ?& ^n ^t ^aar'a ( ara ?f , 

firl-Wi ^a, ftw a? aiJ-W *ja; <CTi a% 3)k arj-fca s^a ) 

ate; ?a srarc 3: aisraia |j ejsr, aer aik arfro Jfc S a 3: 
afrwra I ( $% — 15 *ra, tsat fra, tsan *t;; 15 sra, isa* 
sp&, wan fra; 15 fta, tsa* freaik isan ara;f5 w;, 
?3crc arc ajk isaw fer ) aik ara-ftrt w ak"! ifil % a?a % 
Hf z*m w; sa sw a a*5 srerc % afwrcra t i ara ?1 dfl % 
ifc *ia t— »f j"? ara, fi^i ^s 5^3 fe'«f if 5Wt % qrerc 
feaa a ar irc: (i «ra 1 1 1? aam u;«-iw w <fi ife % s: srerc 
*r, 31k ami ^ aura ?fs % ala ssrc star f 1 »: sr*rc *r a«rr- 
S5 are 3#re, ts ftrt; 15 ftrtrfo;, ts aia; t5 ararfa$, ?5 
^«; 15 wnraa., 15 aia, 15 fq^arfw fs^f, 35$frfa* 
tsfarr— a «: irerc w 1 ala «rarc ot «r«n— is aw^ra fifr^r, 
15 o niiid*t.^, is aiiwfra^^ 1 ?a stmt % sfr st^R; w g air 1 
jsj^ct 8 3% f u; wia, fra, ?^ a ( a)5sn-3r3a 3??si gq; ) <iit 
aia S5R a pa ? 1 itr-iSHra^t i^WTrir aik is^'iwr 1 ?a 
sn;R ^ jcc ?i«ft % w rorc % in 3??^ ?ia 1 1 fta jw ^wi 
% *tift a ^ Jr? *=ia I, 3* uw^ dfl % «al°i 51a % aft <rate 
Jr ^ a «na 1 1 ift a^ «at srcr acTfa ij<cf % arfafts ^tfl % 
api it? ^jssra 1 1 iir-sa; ^ * i%, 5;* «cfr ^t airar, 6?k 
H5 ?>? w sat 1 q«rr-i5 ^ra, aiifra, gior ^<e; ?5 ?ra, an ^b, 
*"t (TOi ?5 (ra, aa ara, «JIt m:-, Vi fivr, an*^, tik far; js *<?;, an frer; «si<T ?ra; ?s to aw ^rs, saw far 4 s: srerc i 
<t d* * ?fc sfa <w ?w w <ai, q«rr-S3: for TO, *"t *ira; 
?s ?ra to sir for; f 5 *ra i^r, a1°r to 15 *i i*rc *f l 
b:* ?W ^i f % afc ^t ecrai w swr«ir is to vm *ra-far, 
js for tfk TO^ra, 55- *tra ^l"t fo r-^E ^ <ta 1 *s swrc % 
^ ifR? *te otto 7*rre ^s: % s^? 1 3F Rf^^ t 9 * ( ** ) 
isx ?t «srr!r I n*?-irvii 

sr^firw ^t ftrrt jti^t: ?%swtt aft 1 

ira^w irsw arm fr^j^r ^ 11 »= 11 
sn*^ fwr to ^13: sfoir fr£ sj^i stst 1 

?l?isfe5 STfifW fart TOqfe# 1 

*forfs <ttt ti?! ?p ^ rwrrsf wcl 11 tf= 11 
?&wnof 15 sw fira ?r?i sn<r<rftsft 1 
t%<ft^Ti5rr ffor^yTifrre 33tj;h 11 v5 II 

^wnw JTf sffcr tftara? >ik# ww 11 i(o 11 
WW ifts^tor to; fixf *i«c«W'Hj 

fSrsf <r*jf stott «r gsfri iranrwi 1 
*rener>rf ^ "farcsf a^R TOftr^: 11 <*. 11 
smraw 3 to: tt^jt wfttrsrcs; 1 

<6^jitt*p6TTral *r?rf »ii*tf a-sri 11 <^ 11 

fatwi f| STIW ^TOCTTOCT ^ II !(« II 

sfaifiriw g ?&wn Jn^ffq^ffler: 1 5ft *fc H7OT?5 far' g ffttf g?BI / 
WTgggF ^ Kit t$iW& I 

w^j ""fofa ^jr ^jr 3«n ii *c ii 
em-far-sr^ ^sn statem ?wpw i 

^ZT-!R7!f JJ^ai <Z ^I?HW V ^)frt % II 1(5 H 

laiffffiri^r^fer awrf Jj^-sr fasnsrs^ II s? n 
f<ra-?§<3T-SR *igjraWfirRqte*FT i 

fsra bjpt ft firr amt H$fa S star i 3Jk 59; ate iai I, 
33 am ^ig far *st 33% ?sih & a« trffe # rrc-^wt ?r?<Tf 
1 1 fsrett ft fxM €l at z£, 5t5R, «niR aifc fiRaar gsro fia'i 
1 1 wk 3 w; * hw*t amir S fft %, fro % «t»r fft <r jfet 
mi^^ vs % ait ftaw *ptt, i?ar, s»b« 3rh *n#r;r src'K 
3 3fr wst) 1 1 srcfc 3 ^"b d»r ft, fca jftsf ft, mg nsfr su 
3 ft, at fro 3ig ift ifa ^? qn% tor airc <w ssw war 1 1 
vs wbhpii 8 ?\ fro jfta aik *rg w «*i ft at, w; ?t itaw 
(trcr frcfc 3 a^r amftr. ajiaw, irftw aire *^ 3rw **<: ^ar 1 1 
ct: tst iw 51, fira tita ft, aik *rg mrawt it, at wn ^rrs 
*) Tfit *t **c W* "«*, *rrtlit aft? 5^ 3?pr « ^ar 1 1 
«irg T.r «b*j ft, far aitrcpwir ii ft, «; tst fan ft, at to far 
* ifa ii) v? «%, «P?jfBT, ftn; «r «r?r?^r, % «t ajrer, anaw, 
sair, C?q Cm, «rck $r wOw, to, sjtB, aim airfc %1 qtarw 
ant sjjb * to afo firr aira wiar 1 1 *rg sfor p airc to «s 
ftsr ijteii *% 55: 5$ sr«r maw: «RTt 8 ar*fa. atfaTO Jim *r 
srRir, flfr, hi^h ^»r * 55fw, ga & br mwr, tftw, fftsiw, 
TOt at, is pn»i 3 ft^trar, »?s w n*i) aji^r ^»fl tfl airar, fat 
tor aifet O fa'roar wft »^ biht aftc w) Hf! »>Ht ^ asw 
3?ra ^ 1 1 fira * «fl»r fit <k vs ^ig % er«r ftaw frtk S 
«i?ar, 3"3is, w) ifi «k w) ?fi, aiftftra tur^ w 5s?tr, 
urIcr, qfa ^t fiwaar, fft^i-i a aift*sr, wt, ;r« ( n», aftg, aifa ) S gfcc in aik wk S ¥wai 3tifa, wmia ail srrar ? I 
sire % «ta pa <rc, arj sffc fta staf jfcr ?fe* * sot srftc 3 

39IST q^a |, tJJRJt «WT St gat I SK S S&X 3JRT fea *1 "ftfT, 

f «a ¥t at 5^, <aaa, afa w -i.sar, *5*r, 3?af w S?ar, g«5ar, 

t#?T 3fk *£? 3 a^a a 3& 3JTT JITJT p 3IT3 f Slat 3T3a pat I 1 

ara aih: far ?ta! dta rt, %wa w; afr ft at— aa slat $1 ire 
tm Sat 1 1 ?aa foam as §t *nai ?, a^af, afta-art fr a*< P 
^nar, riar 1 1 ^t: 3?ft ara % wt pa <rc ftrr 1% ^ar gair 
srifc % #a ( set^i ) m =aesraara w ^ar 1 1 srffc * 'aria, 
awa, ffeaf %t g fear, ojw, «p»f 3k 3gr3ji w ara p ^rrar 
1 1 fro 3fk wc % «lw pa I;? arg wjt ?>Trat #1 fasra sa 9 
>ft%a ?rat 1 1 ?aa ag*^ id a?rr ( %r.ar ) as p ^arai I, aitar 
ng«T5Nart 1 ix^j^-^ ^ r I 

?t<n: 5T15I: *a %# a^kffa asnasir 1 

a^ go; <zm arpft srfo % arjarc am ( *frarfa$ ) sigoj} m 
aula «l sraw tf fcara f 1 tit— fro aa *ar<afa*i; s««r s^na 
1 1 asa a* ata ^farar 3?a;a -^rr 1 sia sail pa <rc wa 
wrarfaa; B^oft qrt si? %a 1, <Sa faa % e>r 5 1% % *ar*nfire 
sfarnr a?! *pfl 1 amarawr 3 a)a ajaar aiaar ott wa ? 11^11 

ty*i iw^TraBT^taig^;' ^fsfroTssriTJTji $3 ll 
*v£t H^a wi at^s^rfa c[aa 1 
g?«f auq-fa ?a? c i^EWif<T ws?^ 11 ^» II 
tre^r fjfeai jaiaT f^sjjffT K'aw^r^ 1 
wtassw f^^m R*"*fl«ft?q5««BT II ^< II 
iptftflf ^a *snfsR3pii*rprrer iw ^ 1 
swt ^tfl' ?1<t a>ptf m<«w ^ II ^ II 

a^mttisia^ W a^vRliii^i)"! "^ 11 \a 11 
^ft^fa |st ^ipftfa ^«j<4i(^ s^aft ^r 1 
!raer ^ra^nsr tfha irarfsr ^%im.ll %» II £Wf ?r$fa «rp5rf5r qWsrsr mw i 
ssR'Ttajnr^ffis' fcRiT<^ ^ 1^®% ii jo ii 

fqqren *ito^ *i*r g*sf ^ Tftg^i% n c^ii 

aj5K? srerc % «t — ^ra, fr?r. w ^ afa sto; w-w airft 
<*tjj, hb, ]pr, «pt w >ra, 5?trfg: gra srs ark ajrsr %* ( 315^5 ) 
% «i«r ?t^ % bst =Esa 1 1 ?nft srta, fro, «&<?> % «ta ar=rc«ir % 
awi ??©f iw^'M 51% <rc s?q w-firaTqr fairsrara star 
\, gNt ar^fa *n BfH ^ m wear, g«pr 3i??>3i^ =graar 1 1 
ifarr slat I, *arft i¥l I 3Jh: *?t ftir ?ta1 1, 3)!isrr *rt?t 3sr 
a *ft s^J ft ^fs'^ar air strat 1 1 *a> *r sjtc frit <k SRr tor 
?1 strat I, >rc srrat I, s;f«f <r? anal I sjfe sasrt >r *iiat 1 1 
Bis ft isr 51^ w-BRr rote sj'it ?1 arrtir I, q<^ hot, rfHr aift 
te f<Hta «t ft iaa stsna ? 1 3j«ifct^:-=g<f % 8wst%<rcst«rei 
5^->5s% Biat I, 3jiit ft 'sift, ans^i, 3jmt ik *rei:r aifc fc 
<raat ?t snar 1 1 ai^i^ ^ <w ?"tft <rc-ftrc % mm, trik % for, 
<o?K« ft ^13, ^ia, q^r Pr% sjRt 1 1 vik «nnr sata star I, 
aik ««t afcra ftrPra 1? stral 1 1 «wr % gt°r sift; 'rc — arferei 
gwi<ft fireft it swla ital f, aiRiqi ftfe afc gtet ( f a^t ) ?") 
^at I aik ^ra^»t afa w ani |, Pu?a^ ^ra (In ^ aiar 1 1 
5* % aalr ?1^ <pc— 0^ 8 ft^aar, g^ 1 ft q^rr^, %?^ it qtara, 
<fl*r, i?r, s^tsr *'t ^rar, s«ftr stra ft 5^ w ai«ira tsar 
1 1 ws % ^1 ^ <r— ^rj anal ( araftqf ) ^ ^reit 5:0ft wt 
siata stat 1 1 «<k 3P8a 8ik ?rf^ & ?w ?t sirar 1 1 *q fe «t Wo \a ] f^JTCSTRtf H\\ 

sjq- sft <rc— "jfT ^fcrrt & *ffirr-«rt?T 3irar I, «p «sr it «r?a srrar 
1 1 «ira ^fir a^tft I, Jrer 3{k jqr g^r 1 1 wr, =rr«, W5 
553- sifc srer ( to «p ) ?=t ?ftpft % >rat w 5ti ?l% % qfrer, 
(sr "ft ^jft), 3 *rr ssiatr sih: rrs*m ?* rfe4l 3 ot^-3H% i» 
% isq ?r it 3Ff=r ft simr 1 1 ait^r ( w£a ) % ei«t 5^ "R — 
ng<=? 5*^ airar t, fefs ft ^rar t, src-src *fra?t anar t, f*par 
^ Birar |. ?%qt «bt 3R zta ^ Tsar, ftfca it snar 1 1 
srcfc $> «rf% finf strat t, w* aprrfom ?t "irar I, srcfc sot 
aifcjfe ?! arrai I li $?-«? II 

%fk fasfa 1^5 raafrrarikwi 1 
aftsr: ?rtH: *terra asnsrraT fsrc?Tfa 11 w II 
( irsrjf ania site: ?r*ft.sRjra; sidfanff 1 
sfwof ngw 3i3rnftar srsrroii 11 ? 11 

^Jitir: STUART* gor: ?f%si% ?<mff 11 * it ) 

3fa m «rot-^ % 3K? "ft gff ( ft** 5 ) sjfc ars a»rr 
%t m tftsr w airft: stnjait w src w *?ar I, ait 'afar' *?a 
? I *b% =re 5ft il jt3«i «ft =ra 5t <snar 1 1 Pro aw fir ^ <s» 
stN: 3^1 it 15 w s?i? wa I, 3^ft h^br ^3^1 % siRtft* g°ff & 
3jfsr w ots tor ^ar 1 1 5Rk*trfoit % srfk 3 asa n>n? aiU 
3?rer star 1 1 1? aft^r sf| % sur *«r 3, irg^-w, 3ffc ?eS srw 
% tor ( anir «tr *ft <3l3 % s«ir ) iwr stat I II »* II 
sTFTRts^nf f^n wiwhRmumh. i 
irawft *w sWJt wntf snrprc: 11 «s!( II 
*&<fi-STttora-?nEiaif JfSTHt ^ra^crsra 1 
^rat 3jata*na5& snasri: ^r^asr: 11 ^6 ll 
«Jt % mvt — °wnn w 3iRi^; sew, ot^rt 5rht, f%far *^n, 

SB, «fi?T ^ W 5t W W 'SI^T, gij "BT IT 151 W ^^, Wf, 5ft«, 

*w ippn^ "wff w 'to, ot 9 snT^T, vr-, <^r, sj^i ts pw 
aita simi «wr, *sr^tr, Hjf aii?^ 'jw f^f airft *r wn, 

^ WWt % 8|srC5 TOR W «!? ^RIT t II «*-*»^ II ?&sn ftrr ^ ^^- jtW ^rrarsjw«H> II a= 11 
JR7 srfe tf?T S^jt wgw?: sf^ II o« II 
5&rairefff rrcn tflsmi'an'ait g*: u =o u 

flfg^^^^RtJ Bl^ffa >? ^f?HT5 II =^ II 

ntfit? ^r w»r— affef urer 9 55, feisr, g| jit fra^ta q^m 
% sri* ^, =T=fl:r ( =n?to seg % ^res-itf a?rfsc ) apr ir =rar tr! 
( 3?«ra w qtft, 53R ir ^ % ■?)% qr ) aifsw arc %, $a 
omniaati w sftqR naR tl, antra aik f^r t 5^ %, wi 
fifar wf % sr «?% ?r, vs, fcrer, »te aifc ufa irgir *f wt f 1 
53s 3S% % npff' * «r 3r% ** 715 an^r qra, *i *k ijirePT 
( jjjujwt* ) 3 ^al anal I I en «s btht 'u^ftc ita ast^r gfar 
1 1 *it 1*3; ira, fca, «; t asm sin a*z ?ia | i 55 ant tft» 
??f ^ * «Jfaar ( st ) $ &m $®% sia I, sAfk^fin 
$i\ % skst fic<sif t=> ar^ 1 1 w% aJTT ster <&^ ^ era «m^r 
fq?*Erc aifsr^ uia § ga> ?*n=ft 3, mreiR* $ aft< apentt il 3?m 
5» ^rat I II «*-c? || 

3T3*ft f^rai^n t ftrssft ^fir *mtft II cH 11 
strahrat w«iftKn ?r=rT ^sNrtjsnf^tn 1 
srcifosT wifi'resBi srcrersfjrcffwen 11 =3 "11 
wrnraifir-fttA*! ^s.Hig-iRHcti 1 
<*wu «-«ti<<aai*rT [4**1 ^stft jtctt 11 c» 11 

?3!^I f?rn5TR5tTtft fn'M^lsn 1t$TCWT 1 

Tsn-fttsrfcf-spsi gsprftsjr ^ aifoft 11 =H ti 
fte«t ^ifeapft %Tnw icresn 1 are ».* ] yjiWHH. *W 

m$<it ^mtwrfw: fqswfirftrax wlfi.il =$ il 
??;f?r 5^rgc«n% <jraiT-fftc-35it-5r?i i 

«?5?ft fwn sfrar firs^i f%;raT irai II «= li 

era fqr*i? — ?rcrf%*', ^siwr, ^rfe^r, *§4t, sc-**, fiprar 
3trj ftsfir % sua srerc ¥t frew? z?m pal ? I f%*rcf & sfcrt 
aifc <jNr & %it, 5ira 3f«rr^ a& *n si, srrcj^ aft* qfrrjgi, ic 
ftfw srcr* ( <rci, a#cr % ) % siren: tf flat |, est »<rcrfr5r «jl 
? I <m Jiwfa %^rr wst ^^ga;, «f r?3 w anwi 5?% <i?ft t 
[ iip atf«re 5«ir §<r p ] asm % fa^H sfc «f ^ * qte % otr 

3TO % 3^1 fa?«T '^stf' pcfi I I 31? ( =1 ff35t 5T5ft ), ftRTSlf 

% snagw, t>*r% srrq-ga;, sit arraq 3 3rrfsra, 5^ aft* i*^ * 
st ^rga; air sfc-sri: »3 % fait ft?$r 'nrfe* pa) 1 1 153 

1$ ^f ) alyp ipjr% Sfrat, 5T§a ^r fjffi, WWl % StTOT: *3ld-5tJt 

ftr sraif % firct ft?*r 'gif it* 1 1 aMI ft?w % 3?w i& <k 
sprr sre^ anal t, 55jjr, n^, ^ par 1 1 *ra fcr %••*& wt 
t, 3rf»^ * «ur=r 5:3 & flffi W33T I, ?>jw =rm 'aisafV 1 1 Rra 
3 «rrsr srga nrf r p, *rga g<?a %?^r p, srra p, nw <fis it 
5RK * p, ?|a nH, stf it at, *% w * fi**r *i 't^rar 
w&i IIc^-ckii 

firsts tsft^urrf iianrpppetQ <rsn 1 

?iai erepng-Traten sp^wi wcresn 11 <=$ ll 

3ld4 1 wfasi^i-w-ff S5 ET%'TT5T i fl'l 1 

m m«i-«r|-Ji'4n«n5T?ry i<ui i-°syi lit I 
tanB-5?tT'tW-?ri3T s ?t?r»n<i»k|«!3flRL II €* II 
arsm^'ft JrtengTifasrfcr 1x1 *rai: I 
a*T tf sttt^ srrramrrfrwr: §?wn: 11 €^ II 
IS^ fsrrist «rf ft sft% ?g # =t "ffB^s I 
snwt T»48f»wwftft tot «n fii'^T. II >S^ it 3?5 MWl'filOl f wo {« 

<rcr: ?ftnf^i%nf|7«r)?»fwft^ II <fV II 
55Ti^^-»in3T5'-?rsT-f$T T..swi | 

snMt, Sfir^f groiT-?K-jfte--JT?--«TO n « n 

%sft5sna3t!!irai|fa4fi:^??^ii wn - 
urg^rrcuf snsf %ras *nafl?Eft i 
f%®-jm-f3fsft?-Hfiw frafir5>ft u <?= 11 
safari srera =8H st?-b ftfea sjg i 

fofa f<re*r 5t sure $1 ?lat I «rar— ^rur affc a?rwpa# i 
i^S irar fosfa srer, ^3 aik nia 3 ^ssr sat |, ?a*&r sirarc 
q>«¥*T % 5JtR star t, %a% ^rg a ^rt ?ta1 1 1 spas firsfa w 

R«H ^# I — 3"ST ^I'STST, 5Tf **** TBI -fllaR, 3WT, ?^r, gt^ 

3 Jifsw w% %, «"^t"f ( eprfa; ft«ro W >srra it ) ft<w 
jjlspr St, B5% % sfa?B wfer %, EJfTis aws; |faa jftsrc fc, 
«rga «ra<?R *). stfiqa %*ft « itast it, qftsni fc, ffta sqpnu 
( afiff it arafea 5ot % %!t-ai?% ) %, $fes sw* ( S^r-^r 

ffo* tfft ) ^, ^3 sNl 331^ ft, 1g3 HPT ^5!^ &, 55a 3g=T % 

$rcw 5i? H3 ( ?ra, f<re, «■& ) *rifc % 3^ «ia effc ^a; 3 gs 
ira I, a? istf aih *sk nis aam ?t ^ira 1 1 nts 3?j5r 51% % 
wh— pnr, 5Fln ( fTOtai Tr airniai ), 1?^, c sV, $fa (ire??) 
3, wit ( gslf ) 3, sure 3, <iot ( site $1 efaroi ) ^ afhc srfer 
( iprera ) 3 3ww slat 1 3)1? q|i ate ^r ?Wl t Utb % «r|a 
aifw p slit *t Srsfa site f*R«f «S snat I, fir?"? $ft & f 

ma^taj fsisft 3 4tait 5; B»ir^, west % bar sd> % sir 
i1?r jteft I, ^e^ eiiar |, aiwr, 5^ g^it ^ar fc, ?jk>t, wrm We $3 j SJ3WHH ^<s 

sik wi ftar 1 1 Rvw-n forfa 3 — ^m, srasi, <£=wf, jt? affr 
3^ rtar 1 1 sffsht forfa 3 — strctri, 'rea, *ft^T 3 3p>f%, 
snfa *t w?ar ajk 3»^ rlat 1 1 «?r ftsRrif S srga srfsw q« 

3W5T ft STTcTT t I »RIT Sl>5i & faa !IWT "Slf USS *Jf SI, IT TOT 

vqsif 5> «tf srar Tf r ft, $»rr sm% star 1 1 * f>?Rr % 7$^ w 
I % *trc^ % awa ST star 1 1 
3R srra % asm 5# I — sr s- sgor— <m str <m*t, *fw, 
ares etk wrh ft at 3*t straw fasfa m miw, w §ra taw, 3??, 
jatft % trr=ft % 8jtr ijt at fqrR few m aiV «t jrw ??3, «rcr, 
fa*ar stk nmr 3 srgfr ft at srcw ftraw m ?tar 1 1 SPwastHj 

faffa 3 a? 5Wl % SOT Stct if II R-5.E. u 

W«mrt fasSMMl HTWTRnraRar-fiRtW-^Hlst *sn*$?f fs^- 

9>ran>, a?tasmtf fairaT-g>8-?it7-'ra-*r5i;, i^srrat &n*r., 

5ri?rt t?#-7b-^{3:-!T5:, JtifosfHtfir set, sr^irarai sfrsren?:, 
iftMMt y^^-^-^^f ^fir II * 00 II 

3)PRRg Hrfwsng n \o\ n 

<rref gr^ifw^fRrsri: qftqm: ssnflmfa^t =? mm?, 
a^fesi: 3*: fwtwsrfawftw fofei^JrrareitqsTTnrfo; 
<wni?fa^rfeTaf ftrsfsr sret-sN-fira^fia-psri $5-il?-f%^r- 
^^?WN*mii«^i!it g?«nrerfa u \°*, n 

at? ?=t teft'il % aTHT-arcrpaT atrca % fi& ?irwhj f%<te 
war aasra f I itr— srera wnwrc ( 5^ ) ** 3?to fefa 3. 
55s <ct tfisa, aw* ( atrat % suit ar«RT ) ate, <j*3f, ?ra 5 tar 
1 1 ?8)jT5TRt fofa $ ana, g<3 *sr g<srar, raw ww, i$?t*i«j 
ftirf^ 8-«re, atk ^istai fcfa ft 5^t« «1 ?w« afa ipsf, 
fftr *f fetf^ # <k f % aSt <nrf % *^r 3 ?ta sfk &e\ <^mk 

» ^t wrat « 'BfMirar * sfl 3*3*! 8 fit* qrs |— 
''TOrerffitre pr ^tfg^ft? ?«t3 ii» % v$ 3 ?? par t / i^t*? %?fr * tfar *r anrs^r, w? *r 

a£ «rferwT for fa 3 «p 9 ?*»ar, jifogar ipr, ark JR/pr* to 
airar 1 1 gw, ?aiff, f f^ , "^r, ark 5% »ft %fa!i! % 
<r«ret •$£ & w 5<* *N aik arfa % *)% tot u;^ srfer * 
ftsft^f % ^ & g^r % nrif a a^r =nf*T ?t fasfa % f&t % 
g^ aik >p<r^ri »mff & sra srssr 1 1 5* ftsMt 3 %w, aifa 
aft? sifts S 3PW fojfa % t^ « 3jk wfsnrra^ fsrsft ^^n^ 

5t ^rral 1 1 ?ef5:% 5i^t ?) !Rfc fefa ist <nt ft sret, oq, ftsisi 
aik aiP:i % sirra ifcrcrav I, sa^fi ?^pr, ft^si sw <tflB 
re%jgr s£ 1 a^ft g?Hf *t vrffa s*£>f f%ftwr w^ ^nf^t 11 
w^f*a =5131— fa*i sR^n^ai srppa ggft?s: 1 

dwsadi u asppa *Rrsi*§<ifw5: 11 ?<*} 11 

TOfa^r ^-sfoBT srtfa^t %fa gs^nrr: 1 

a'Wt "frssfr #a; ftRat f%;tft t ?n: 1 

BT«n:fa-dW«|U||WI f? B'mT M<? M l)< mH,ll W I! 

iwrcr jt£ if^t: ?a^ «r^6T3 tts^t: 1 

3TM*3 *HT tM«*i: a STJTft ^ sffarfa l| ^06. I! 
dQIV4|: fi**|: ifia raifraiRldlHiiilT: i 
qVfU: qio^^rW WOTTWI ^«5T»n: II *»>» II 
JJgfq^ iBfeflRarHII: **J<5T: *JJEITT«r8n.STO: I 

jt^^tt Hfitm: ^^tRrat JT^resn: 11 ^oc n 

ar 5^r wrcaKtai i«rR#«gs^»5: 1 

mi^w^ig Tigrsrsresl^li w 11 
3t Fi^t i ii itz % 5B 5^ it tor u^s % «ft gtw ?t airal | , 
aik «w as; ft '^niiRni' aitfa, ?tr ^t ^rd aih: % tw ^sf 
3af, a? a« ?^w qar H?f ^am 1 srafaw, sfsgftw sfr< atrfefl 
^ «Bfewt & a? ft * sit waft 1 1 Cm a *k aih: %? atft* ^a f , 
gsr S 5r 3?r5r ?tat I afk ?ja ^b^t^?Wt ? I »TOift, auwft, fsrsiar Wo *S ] «i?IWIi ** « 

sift ftsfa ^ far >St aifsrear%rtcft?3th ^arHrf.^TVI =^raia)S 
jWtl I for sjit? <l'ft % jtjt (s^t, *rfer, 3tk Jirftr)^ ^%,g^r,?i«r, 

^rar I ?# sto* apr writ 3fft ift ftycft f aft am, <M, »jrsr, 
<n»S* ( ^jw ) <ft& tit #, w sprig; «w i shh; $r& ?rat ^t 
»rar £#, f» ij5, $» *r;fe;T, f 3 «nrt, 5 » gtzi, fs i 5 ? ^t, 5» 
ffra »^t, €rf «ft?i %<f^RrB't, «i srjw sc&ibt ftcft 1 1 ?=t ^ra, 
far, *"f si) fefiral *t %*'* ar^arrir ^awf ^ <rft^H sk ott^i 
%39T5T fft ^w $1 f^fwer srnft ^Tft 5 ' H ?»^-?» < - II 

tfterwm-tfdm: fe^T^g^^n; 11 V° 11 
3<Rrsr — '^rra, s?re, nw *r;r #?>*, cpsf, tr=T?St, w^ ^ ft, 
*ot, sffc g?JT anft w w en*ta, ^ farwaii % arc* I li??°n 
arr: wr ^ ft^sr ^twrf fofaTi nt%: 1 

jt^Th i t>fsr^3 ^tTFni fafVn nfir: 1 
ftftsn ^vm ^tg-jrT^-jn^rlsT-HfSsrj 11 m 11 
^r-sretr-srcrjn: ftwRfcrt ^sn^irtj; 1 
*H5^*k?r: <rcg *i8«rapwif*3 11 w 11 
it%: sji3f*n ^rart ^rren g^rc^RT 1 
nfaar fgiwegi srisert srWr stttii V< 11 
(mtii^wjui: <jF*4t|uii^<4^i'ij<i 1 

5W fart STffof f%WCH S^^S^II UK II 
srifcRg «TS ?^tn tlpEift T3 y^3 I 

h '^sfcr: ?55r: in% *r t *i«!fta%!Rr 11 ? ^ 11 
?ra! f? %ST ^iIjt S STU: Slftm} PJ<T: I 
^ KTJTT 5TPP& &a =Wt"I^WI^ II U» 'I 

fiRTtrftfcEnftra *w1i4:<iiss'niTJn?H5ii'(, 1 

f?E*f 3^: "Tft^tf^3?TI3?:tlT?f OJ. II We U 
5r*f tf trft at* srsrc «ft srat t— «q (^w), thr (wt vpa), 
*$fc ?fe ( ^sir ), apwr (ot)w 3tw, ( apr: ) ^ '"^r jfc a atal * ata ff*R w t& «f st, <?* afc mat & vfl 3 r 
srerc "6 aft pa) I a<n— *l», ?mar, qtf wffw 8Jfr aft? ?aif 
a}}| w a^ra, sr*tor afr sma a? «fNr jhttc «t afa $ i a«rr— »: 
qjgajf S m-i^f a}? «t alaf srrfaai ?tat f i aar— mi ■%$ a 

fta W aa?, 5R^ =83 S WlT sfa ^ J Rf S OTfnT I fflw a' arj 
W aaa, aaf S ireJtT 3W 3TC^ # €TI% I |l^ 3 STS W a^a 

?w a jppir affc ai«r fi ht ^t infer pert 1 1 aW * aaa 3rrfe 
* afa at sreir *n f i wr— srrt;a ark If a i for w aaf «g a 
e^a star st^ irf?r I aih aa=a a aaa star a$a aia ? I ?at 
wsrc are w l»ra 8 aaa par w ark a«rf 3 a >: aa par a*Rr ?, 
arg 5Fr at*a 553 3 aaa par srw aik m\ 3 aaa cJ^rr aw f 1 
ara[3-?aRsara?ar, a%a STrawr I, ?a a$rc a firr arrfa. a>rt ait 
*it a) srarc * nfa 1 1 aa«n aa araa fira a>t ?1 awt % par I 
ark ?? fro faa;a fla* aga % W ait ^cqg- asar 1 1 urea 
*are«aR?ar 3 ftaa an; srck aa as, ark ajrasa par t, wa ^rf 
Pr^a, a*ara?ar 3 as 3rk qror ar*rra, waita ;jw*t ^gj- 1 1 sirg 
% aroa ?t srcrc ait sa %btb;, few fiat 1 1 ajt arg arfaat aa 
srw ^ I ?a % ft^a 11a w ^ta sc^a 51& I, aik 5^f iuft S fat 
fa$a mg a «rg«i »rc 5trar 1 1 b^ ^ ^r^ ft ^ aim % ft 
"3 ( ^F- fc^i ^3> "pb ^ #r ) a^r aiftq- 3 <srt I, ?af^ wa 
^nw S jr «l snrw 5?r?a n:r a <r(l«rr *^ feq ?t * ^arat 
?1^ srrj Mt aecr c^ar ^ar fair ^1% fta ^nrq?a ^ I ? ? ?-? ?=;i 

f^pasffRH^sfe'as^ aT5r?f?rm 1 
irrar^* fff^rt 4hr srsiRt =a f^afwil U» II 
Mfrr, 5^ * ^It, ^t % tfoim ir< a ?taar§ da, ^1 % 
w a, % ^r?, ^"1 ^t ifa, 5a aa arat ?r aTa^sff *nfft a 
'ftasa:ftRata' sri-ara 3, |gf * sra ark irsrr^t «t tfaasTOrar a 
3"^5rf%ar I II ue.-<^« II 

lrtPn<tofccl a^ ^<4ufd<it*3 a^«rra d'iag'% 
ftei5a:ftrcat4t am aa^lernii II t» II «9 ?t= i Qi|**l|S)H W 

5% 5 OTI5i? wipsrHrar: II * II 
?b% air* 'ftaWto aiKtrt' ^r squsirc *?*, ^ar iw^ sir^i 
3 w ir ii ?-* ii 

sun ?iun vrfer g7a--ftri-?^ar-f^RrTTT: I ^ 3Jrft.%n: 

i<n-si5ir-^sr-^tR-%ga-5si«R-qtunf^fira-r wgrra'c-gT-TO- 
«i iwjjh i-?ra-f sftT5raif|erq5t-35n-g5n-H^H^ #?*-<jft- 
flqoiiej^orsrT fefaori, Hf^Tf^^-sntoi^sji^a'-f^Ti't-H^t- 
fa<nt«rr «m*-fa^rra-f|;jr-i?s;T-#w?ra*ri sftso: Hgqarpret i 

a JWTTCsf |g ^oJa|^ T<l^1oiy^ t%3TSI?pra^lfaqdw:, 

5i;tr-*p5ni7?-5T^cr-!jgH-fe?lqiinf^fjT^r<T*H^<T^g?noii:spnT- 
fcrm<RT*% n $ ii 

s 1 1$ ak srerc w sfm ft* <ct s^rc w 1 1 (?) a#c ft 3?rer 
rt^r qrar ft* ajfa ( ^ ) zw vim ft 3?ra s ft ^tbi aim=3 1 
?* Jt arri^ ^ft«r wjft ( i! w wi ), *?* ( "FT?Hr ), «a°R 
( ^°r ww ), jisct ( aWw, *wft wrt ), fr=»^ ( ?s^ ssrar ), 
Stqqr ( fear w <ft«% ^ *rifer <fla% ) %, %s=t ( <53 arrft a 
aqzw ), H5TC ( ^te ), w ( nrer ) %, w ( iror ), sro 
( #wr ), ql?* afa ( <aft ) 3irft % swsr star i aprar ftsi% 
% 3«q ir "eb 3j«tqT «r% ar^t %, 3)RngHr ( #? <ft ^ ), q$, 
SfasMS ( *$ ^rer qfr?r ), aidaW ( ft^sit % it ), aar (%«) 
g?n ( iter* «rft ) % srcr % aiwg bit awa star t ai«r<rr 
ftq$a> ariii'i % qtfft %, 5rfr< "ft ^aft ft>^ %, s* % i|it §, 
faqss srrtoi*rt % airij, ?ia, aft, ^ strfc % jtsr tf, ^fsm f%q*ra> 
^3, *w if acfa * wf % WPg stftT g?r«r clar 1 1 ^ stm*s 
stT jpw *ro>fl % 3?i^aia^t *t s^ $ft 1 1 ernpa ^fti ir Urn 8 a§<r, mire, Srefai ( %* %'$. skt 915 * Irosit % ) <# 3^ 
fen.- ipr: ^^t^-^^-faV^MNrfyww-flnofiri 

qohrf f g-^ -ftg^fw? sft-^\^rc-?*-<rra-«£5i-g?;'!- 

ongi nw-B'qkHi?iiT-»iw-!rq5RitiMoiidwi ^ fir^i'^rag- 

'ft*' aroffi: w*fo: % «p^ ?^r: g?rer flk i a at«r— ^5, ^?, 

m&, fiftst, aireim, atgsrrm 3?fc fWift^rr % sift it #=t 

fcm, ipfre, *sre, siRreR, sit 1 ?, wj wt, 5^, s^* (It, ir*, >w- 
=^t, aro flu $, sate* w &, jh, <ara, r?<st airfe %, #5, 
sw*, sw, g!F, W? afti ira * g^fiutT Wt w m% % afa 
aster q^f # 3?jst jfoft ft, gijgm d, <RR % ?fjf sot &, cjs- 
^ii ?t srga tr>. st, =r«rafa <w?f % sr^ t, q)st # 3% >rtiR} e, 
to, (w, tti ( *r»raT ) >*r?*, ( <-fa 3jrf?: ), stf, i<t w*, «rar, 
ns^-sfft it ^aT jri * q'ft %, atjfta a?^r, ;rita aw t, *p 
^HI-^ier! ^f auft, enters 3¥^ ijjt airfc, sra^ JTrMt % 
btb % %*& w, fts), #??, faji *r &ar **% <ar^ # =w$ % 
aif«re *arit %, i4 w ?^r t?^ &, rpkra %, ire* % wna; sfor 
qftW =i W 8, ^1 % ^ ^ site 3?p* $ar 1 1 ^ o*< wsr 
«tsfl % 3T1F3I aai 1 11 v 11 

wf ^=1 ft^r:— ^a-^-sg-fo?rT-si»Ttawrenfa«$ , !-«j- 
qonftfira^: Jiff^a^i^itte jhfiraT^Ww^i 5h«f st^iftr 1 5? fafirfa-nnrei sffssra sniwra sfir ^Ta^ft«is II <( II 

fart srffai 3^jTf«?ftfaraF!rfiT»jiar srtsf aresrfer i «r %srr- 
?!THsr?nTf wafer ?nu-q"Nr-Rte-5n5rra«TH 3*"?! sg: ^fas- 
errer-arai swra fsrfr ??ra ^Ttf suwd ftssrfcT ftasrcT ^ ^ 
rajwi m g^ra ?fir farRrrsr: n % u 

g?-*t§*-?ftH-fa*W5R9<sj-5'!i i m w ifcfJra' ?§*TI $®fa<fs 

w?fir, <n"f: ?l<rrww: fan*! ?a«Fntji^: fat: san*: 
*i*rfl«<t^i msrfa'Rrss^fa' ^iTSTtsr: II a II 

i re m t.K °n^fe^gn!^ fgg >«rn]M ; sFtart wa^Nr iieti 

^f ^T5R#rfiTf?nfiTf*Ri«TT^ fgfa;i*f5rfasra-jjfa;sr: *rg- 

?t3 ?a^r fiftfa t % — sfta, *w> 35, fircrc ar«T, hhw, 
iftsm, 3ws, wr ft^rrf? wY % ?p w% 3ih: &mm 3nfi; 
& snH jfaa fta* «^»r, "Wi 7S 3(k ^3: atrf?, *rrawt qr 3rfert 
w sftT «ft 3?rsr ?Rfir 1 1 1? ^wr ?rt»f ^raft 5) ansr fftrr 
3ik siy^t tf srra ci aiTttr 1 1 ?*r w <t war ?rr ir ara-war 
amr wwiw <«i w tsar 1 1 ^i site ifero'la, <*?<r 3*5, sf&r, 
53k, 3^1 <Kat at wra) t, ajfc *rra ja 'snt 1 1 M w 9*rr 
siala ftir I % wi *wt w ft Sfcpr <k «t ft ?«r <*r ft 5I 
f^T% w w ^ star I, fcsfzm ?ft ^at ?, scat tfero; bt «*it 
3 fl fimww ts g»reft t, fef?ar aifc raar I, qg strarerwi srfc % agr ? I 

tot, 5fopr, *f%, «r, =w^ ; t afa <ai israF % <^r% §, 3rsfar 
ai^jjr 3 fltarc «^ &, 3?ra afts; ip % aw % ^|a ^w %, fl^r 
jft<r tt«t !T9r, Jija, vw. fK wb jtw ?ft«t 3«hsj war f 1 f? 
sfl*r «i?^l t> 3??sf jterr ark is^t wrt ?1 «rrar 1 1 ?w«r <i 
ww, "flw, ^ar ar»^ % «wr, w& tw aik wra wa >^ it 
ar^ * <q % iHirll I 15 «1t »rw ?lar, staar ar t, <ft»r %ar TOf w>*If«<JI [ are \g t. aw t, nw m war |, qtfpn ajrar t, tott *rar t. T * 
wf eft * uw) irt spr war 1 1 f f farapr tf* t ' 

>irft, ig*, sr'la, fkw *ftsHf a, sja aft a, «rram ;r *rca a, 
saw f far sr« f*r*rr, fffa, ?9> <rc ajfrorc «% ot«r 3?r«i <scrr 
1 1 *rj 5ftT ^ a 3a«T par aik fc 3 # are par 1 1 ?m wr 
ijjk ( 38 ar) ir «%a, fawr, ^fjtK, *rro, R«rc ( =r f?aa *rar ), 
JiTfr, *rsl «r aw Jrnr **a ?t arrar t, ctc *t sfn TOft *l apr 
« &ar I, *rc www '% 1 

ai^a ar?=r =&rwi « ?i tfi §fta pw <t ?rat % asoil iirfaw 
w 3?r«i «<a 1 1 ?s uot & aajf «hi ow ^ hot =b 1 1 

afefl stii % OT°it % feit « 3<ra arfimfas sta n« sot 
<sr I, ?« a at^t «tril % sst jla ? 1 

5a sot; st>f« ^5 a sill 51 awe % ( ft« 3ifi atfipa ), 
ato sot % ( ^rra^r, firw, vk? ), w. sot % ( ^ra^r, 
ffa^tHi, ?^irst, afera^ ), ara sot ^ ( to*, ffasr, w;*, 
«r ra^t%5, *ra9®r«s*, ffcrcsiwr* aifc arfrntfa* ) tfta f 1 
<r<?3 3?* «t eft a at«i sa- ?1 sot «r I, a^a «r ?wr at gi«it 
a arai^t I iH-t»ii 

wsrfJa =eti5i — ?rpa tpt nrnfe s^ata ^rf^er *r i 
<ftfea>^m^sng <n<r;ft«r gmf?Klq,ii \\ 11 

£c!<»i*TipTT*<rf ^ spif^a- ^ Altera: n ^ n 
q-: faransrowr ^rasir f>?sra 1 
firafr tarsa- 1^ h to: =iPrg: j?s: 11^11 
v. qTer-?5i-a^^^^.'0 T«siTfl. s?r«i% 1 
ggia^^ifcrmri =?fqrr?it?r: « sraa^ 11 ^» 11 
q: ?ftas: srentlr: *ui*ri=c qio^br ^ I 
fsnrfsen ^tafffff jsr^: s ^5R«r«: 11 w 11 
qpr 5TS*4i-*^?T3rf9ta ^ sra^a 1 
•l^t R-osji<^rart% w ^nfir 5rofw«r: 11 ^ 11 
f«i«[Mi<|;fa*i*i'il-w4srTsgt wi^ tg^Wsr: 1 
a^rr^fa': saftmirii^alnil anflrw^sri 11 ^a 11 S.*a ?ta <r faaw nfa atar jair, (%a*r, wimt aiin?) 
ar iftfta ?t, "ftfr jttft it, ^rra <rc ft* i?0 ft aw ot war if, 
3«t sna^Ri art amnr ^rrffc^ aik fare *ft«r w ti «r«, war ft, 
* «?nt nft a ae ?t anal t «?f **w, 3«* Ara si«raT n£r ft 
p war t, *? aia**r *n«r i t faa g>r « eta) qi) «rra aja aft, 
*rc * tfyr (I, araa ft,q^irr ?\ qal^r 3jrar tf, aw <r*ar tf, «pt 
aira'l St, ^5 fapi«r wt 1 1 t>a 3 % H^ar, a*, g<sr tI8 jt ana 
*t, ark aft ft wr aN a a g^ar ft, ?rar faaa wsfl jt 3fk flat 
qn arfaarc ct at ja fta**! sita aniRr ^rfc^ I aft a,*a awt, 
<ialar si C, "ft ft^ g% a*f, faea <3ra jsal ?t, ftafn fcr sa< 
(I, ssra a ft< 3>rc J5 arr<r, a? a,aa vfiw'T 1 1 fta a ft ?ret 
m jar a wia <rc ?a; a?f *rjerr, ai'ffl sfeart % «ft?r atar Prear 
wa a«ar t, ac «?ra «t w;a;a 1 1 5t ^t * <$mt a 3 ?N1 
% »ot! arasr aaif»«r ( fe^ia ) sfKr par 1 1 a? 3at * fasa 
% a? a<jr»it arsr afarcra^i am star | II ??-?» II 
1*3 Tl?Tf*ifaca: WW: srafwTt «H I 
spat: a i fp>?: wirsig?n 5f>gww i: II ?= II 
wrft gjrsraa? fsprt *rc 3$s?*r si i 

«• ^ ^gcTfft iat 5JW =* ?3513f» II tfi II 

aft g^ra J5fl % <?k a arrc«r =R% ark fsrit % g<g- a srrc?a 
5t« a»^pf a(k a ^s siren I a? *Ear«? star | aik aft saw aft 
ir jaa * gsr wn a irrc»a jt« atf bk!^ a ^serr t, at«r?r r>a 
ati « 39T5? p, a? mi at aria 3if5r? ^sar^ I u t=v-?£. n 

SB^si «^r^?ii: 5tt«Ji'?5TO«ic: n ^° II 
OTsa— wt, «ia, ^«ftr, «ira, sf<, ajararc af^ taterr 
adr a % era at«r % ots? I II *• II 

»npr f^sui srf fast t5ru^s3ffir^ I 

»rw?&wn JTfftg: »jw& sjwfaaa i 

aror «3R% ! «8W iidfa t«gi&» i «Ti; u ^ ii 3TT5T WSR^'SBtef 5TFT&SW Jrasp II W II 

a n | ji (8<t .i ilr— ^t qrc 51% ?to fagr qft *i* 3 b;*w ?tqa: 
sftq 3iqsr f or t, 3^t 'srqfWfw *it 1 1 nBwfasw — siq w; 
f fqa tfq* q.rqra n^frr ?ir arsrq §** sitq 3c?sj q*ar t, erq 
? « rtn qit ' ^ma l " « t »i' q^a f I ^ w; f to ste t§ * *re* 
aim sita 3?tkj qjTcTT I, 3«r 5$ 'jraJTor 55% 1 1 q? (jsre qja 
sfft qft ?>ar 1 1 si? q.<E ^faa ctar nS % 3^ *sq* sftg ft *p=T 
3??^t q*ar I, 30 'nag? ' ( nS ^r 55 sjrar, «^ «r fe 
sir: ) q*a I ll??-^vii 

?wr fro 5rff<ra ?nr?B *=rfo ^tifir 1 

?ftsf W*TT 3f5^Q«4*dW 3TTTW II \K II 

*ict fra srf fro 5^fo ^s^ia^ 1 
?ftsf Watf Zfiftrl fw^r aw srisrir 11 ^ 11 
*R*T tq'g Rffqa ?ftfai?t R1«I JTOffir t 
fogqn fajrat st# jftfe^i =^pr 3n*ra 11 '*s 11 
*Hi Nit JTifro ?iu*it^fagt 1 
?3r*!j: ?r|f^t :>rw srenrcaw srrad 11 ^= ll 
sw fq^ srgfqrr qOT^s^faga 1 
**<Fff g*Wisnrra qfaHKofniTOt 11 % 11 
aw f<re jfer st^ w> % am firaw ?^^r 8 $aar I, a? 
are in q>"t gsw 3^=1 stal t, ?s qit 'fqgq' 55a 1 1 *m fro 
5 (to (Mk <w. % wt <q=qr 8 ft»rc it <stot I, aq ars w % 
3?fh wti qit 'few (wbi) q;?a 1 1 m ffia fro qk 8 q jq 
q* s«r ?i <3iar I aq sftfeqir, fir», aJT, =q»iqit®, sw^, «j$ s?rft 
<tn ?ta 1 1 iq $ f<re far ?i«fl^n ( qi^qit ) S aro w 'srar 
I, aq '5isq; , =im ?t mm a'lq a^ivf stai 1 1 *iq f fqa fi^t 
q!R qi) si? S are* qq> airai I, aq sqi % si*t 8 ^w Q?ra 
swst^sft ?, q? ^R tire ilat i iw-^mi •to »c ] 4J4KHMJ1 *5>S 

^RT'- fftf Rg^JT $(4<J) TFT f%sf?T I 

?TH: T%if*<n?^' 5TT5T ?TOTffifT¥i|?i' II So II 

?ftsr *rer® srtt. jj,<t« w wiTsrTCRf II 3 ? II 
?rer srrg: 5r$ fa?r: ?h«n?pnRn9T^ i 
ggyuii^Tiift Ttfir stawraTTOTRt ii 3*11 

*rtsf *?5riPtrr s : 3Tf^ n&t smret u 33 n 
?TCT ?fFR siffta: f iswrfacr RrgRr I 
siret sraft ^i<^««rin^^crpi srrea ii 3v n 

fir%SI iTUTOTTWlt fiRSTl: ^itSTHJI^ •! 3i< II 

si? *rg jfar sm "*% ( fesrl ) w g^R *cft I, <r tretf* 
^t <rft wft StRft §? 5fl?r *!f -aiefl 1 1 5r« 9TJ jfro jta ( c?q, 
mfir, lifer afc ^Bit ttw ) g^ir writ *et aimi & Sat | en srsjas 

?J?IH 3175! Sis) t, ?% ^grH' ??^ 1 1 sri ?Ff jficl ffe iJJR 

aft< ^ 5t 3?t^ Wt |t ^rem ( *farePT ) 9^5r *t sjo? *t 3 
^nfi I, trf 'w Or riar 1 1 ^? mj jfcf si*r. ptst 3?k »tw % 

ijfetTO? 3IK^ IpttX atTSTT &S* 5ftT 3W~T iRa) I, cFT 

'35<:' im 3^=1 jt ^rrar 1 1 ^*r 9r? jfcr ?to 3TC *r sjrsnr 
&k ft«tr ft smfl I, =r at =fi% srral t afk ^ grre arret) I, ys *1 
'aiHi?' ^?t f I aifaflte, ^ airft <t«r t 3?w * enwar sft 
^, stw afhc st & first sft <rt »ft pw 5^ wrea? 3 fe&r *s«r 
=srft* II %—%*. II 

f5nn>5^%^ w<{**i: srgfeprtt n 3^ 11 

3 sftninft"* ijjf <tf5ift%f% ftf^[ II 3« II 
fircra "tot aw sFrtofcft sftffcpr. 1 
$?refct Si*M! fiysMiMjS gsT 11 3c 11 
ht»9 sr=rT«WT ^t*rrs «i<nfi qivitltitn: 1 
^ s^gi^^T ftwwrfot wi gas it 3fi * §*n«;ift ?3 5|* ^h *rrare( w%fi. ii s* ii 
fta jv* % nm, Rtf, *<f; ^ ahft ?*i f»ra^ ^fta ?ta faff 

hht b».r * <ft?r5 ^ I ve sitarct (In *l 'flit«fl' *pr 1 1 
?g (Br % *rot ng«T %?w sIt ft* ^ft^r cebt I i 59 «ita * 
qfie s*is tst »> €tn ftftwr «nt ^ at n3«r «re ^rar 1 1 s« 

sprar ft«rr *r aigs ftftew w?) & nyi rrc srrar 1 1 53^ ^tts 
(In <8 S"sai«i t, fotf ft wqi* w aiwjjfo ( *«t ir aii>? 
§g ) % faftwt 5^ »> «ft ftfera w 3 arrow itarrir ? 1 53% 
arsrrai (hi ?, (sr^I 'jh^ w 1 1 fiw dnl 3 ^ n*rc foftcST 
w ^ in: n't aft qnaj i|^ I, % 55 snq * fi& ar=» ft snt I llvtll 

«rfa «renfi #ot 5th; firgig<rmn. » w 11 

^nrana^is^Hiraira' srmi fgfasn: t*£3i: I 

n$ afrc hw % (It ?, fimS ft* srerc * n't feftwr «tw 
srO Stat 1 rr (Wl 8 tg ain (?) sot? % w *<ft t, "^a faw^ 
jsnit ftftfw =n7 wt 1 (11 3 <rarc % l-'wap afa '«ww l 
sir »jj afc ^t >fc & ( ?>fl )^rwr* ?W3 1 1 »if -«r«?, 
<wr-Broj, ajj-awaj aik ?ra"r-3iw«i II v*-*? II 

5T I?5NftH^m ftlflllRl «^3 ft. I 

rjsn stfftsTH'Rt firan^%itl 11 vK 11 

fa^TC=rt«nf5P?t T R(8l<iic*SN«i I 

* ft a^MnTPnf Huratster htt fwfto II W II •re *e j qftW i aq H^€ 

WMHmra shr 3r^5c3nir?nn; sg^ it »o li 
wm%wwpr>rf§r8RPTOfti *r i 
«-g?in=ift«Mljy g5*T *EW hbtwH II 8= II 

m*1$ 'jtftr h ^wg * gufa ii »5 ii 

^ *ta 5tr ( >flfr ), vi, 5ar«iH aifgr. tot ( *l% *kt tim* 
it <crl% sihtot airfc % *t<«r fc 5T3 jfar sta* fa^r fafasr & 
ora star I ), twr ( aimras, wrfc ), swjt ( arrfrfft g?T, 
ai3? aflfs: ), =ith$s ?* $3 % *K°t 3? ?ft It 3t*!i m atrir 1 1 
f^ftwr wf 3 sjresrc ^?r % f?ft r^ #rs ( snfcfo »&? ) 
ftir 1 1 ?af«% fafear w? 5 afifo ;tf aur^rar § s? <t»r topi?*, 
q? foPF*. sr? qrespt ffJiri? ml €1 <a?sreir m*ft ^it?^ i *Wf 
^t w«r % i street ^n*r |g -wt *ft fijftear ^rf § sysrr ^ szft I 

OT €t*ft <Rt =im 5TCT ft*T% SRt, («? Tlrfi % SIR 5T?I) | I ^ 53> 

dnl qfr 3?w « ^ar I I cafi& wi % ?tcpi «t, 3a % 3ti«reR 

<st*t ^r(|q i 5i| Sg pi cm qrai $"i srm?: fa-fareer «r wl 
anqfa 3fatr «t *r vim i, *r? f%%wf <$i$ 8 fflfla is? ?!aj, 

*f Hj> if WOT IIVY-VE.II 

fe«n: snoppit ^ srra-ftrr-^iisrT: i 

fir^sT: sr^?sn *ri an; ggsfcr qftser; n !(o li 

ir^si qfe^m ^ ^wu ^gjrr^q i 
tot sreRt &eti ^ ftrTwtffspKTCsrq n ^ li 
^5t ^svr: fw^sf <f "ft w fwt tou. I 
wm iftrat*w 'B>5wj1ft«K3in ii K3 li 
«n^ frd *% "^«r ^t"T s^org*^ i 
qj&rs snetng^fffs^sft Wtf^ni n i(» is sta^inEfasfatf^N "rifopn* 11 XX 11 f& 11 
a Cknifcil % atft 8 ^ra, fca aik <pk ^ aral ww «?r t|a 
f I t ir at fcsa apRir 3 <ca ?, tr in[a ai«rf^ «rarfta «r 3 
*df ? 1 ftsr^^t =nf?5t ft ?? ?=r * >#?i%, an% fie fi*dw«i 
3 jf, qr M*dHtir 3 1 wr wJf 3 3farr, aia «r ar^aK afN: *n?<: 
aiRr, %sr, w, to airfc «iT33fi tfi Tfa # stor ra^r, 3%, 
Jra-jp arrf? th ^fla ^33J1 ^ ste srair % » - p wit, ^ aifrfa 
^73 % ^w f 1 ^qr, 3p:r w <t^t, %i*t, Jta, H? «ir« w 
aw, 5rffc «1 hussar, «r^er, jr w jre^iar, aikjfew star «> 
eiftftj fra % «nf 1 1 ftfPiit, «WI *r si^ra, ffcrerr, «ndw, 
5^w, ^a, 35* srfar, jr *s't ftfwr, *hr, ata w =r ?rcr % aifif a 
^R % w$ f f ^ra, firer, ^ 37T % «|or ?R tc b^t *F53 I — 
^rwft* qmY if spar aira) I 3mr «riirft* ^iff' % fWi 
Wf ^Iffe star i ( ttt *rg % «)>>t sr <rc 3?eif % forflei 
ft^r?: wsrar I, fra % ata 51=* t* =15! ^tisar, st, % wlr ?R <rc 
?sot ^3) | ) 1 t % w sia°i ^5? | — 3w ^t nfifa ( ^Jira ) 
w Ito ( sr^ir ) % % ^r asjar far I i ?*rr— w> vt fairer, 
ngrar ark sftaaar if irirfa I, csrsr wfa feF«r, aifa *fia ?Rr 
ife 1 1 cs s«R ?t* * srefa, ?ir 3rk tfe fit <rcter wsft 
*rf& II *.»-•«. 11 

?ra ?®r*r: 1 
tf«?*rf fitftRf sitfrr ?it*rHf *n<»nrt * ^ 1 
ikf &7t f%^KTit 3tT!ft?ttefa- <j55tr. 11 x$ 11 

srifff ^ i?r<mif s?nf ^tffif fgg 11 %? 11 

o^i<^w=)lftRrl*l^ dnis^ s^^g: II l(c 11 
«h«ft *t ^ir, «iw, «wt, anairaraf ?^& 3w=? d*ff «t ajh: 
fei dfl # al«r jt»ri ?»ar t otsi, 6* % ftfsr, if? S #1 j«r vt 
ui^ it 3R, ?W % wmift* *o, jSc «k tift * mtn, if ot jfl*, W <sX "to. ^, " ;, ?s*r K=f & 'fef 53*% «*ft *t ^** 
f*wn«fl«ft ^TWBi?5fts«?m: II v=; II ar«nstS5t?dliTinTra STOTlCTWi II \ II 

37^1 flfRT | I 

foddnis, <ra ie^it:, <ts qi^dni:, qgrsnio:, ^^idsi- 

qsgfcn:, ^rsti<: star:, ^t^rft shrift, sun 3rt*n:, sftfar 
ftrasrarft, fitfatf ^tfiafqrt, g> s*cr, gr swr, gpromft, g 

^rfw^»n| agfipjift ii 3 ii 

?e ajra^ sirs 3 aits srerc % s?<: frr t airs ijjtrar t, 
sirs srw; % 5? % sta, airs asrc % **? ^tal anr b«k % §s, 
erar few3, ars ¥le<? i »: sw? % arakrrc, s: s^W i qf* gftr' 
iR «atp % <rX qfa we, lit *qre, qfa fprf*qi, <rta gwjr?, 
qfcr aR-VH, qfcr top: *t apr a ajsEr, qfa iren: % firt^fn, qw 
fn dr, qfa mirc % qj»a^ii, ita 3*«nr. I ^n to* % an? urc, 
5i fre ^id'ii w^ qwli, *qK n*K% sfihqpt, ^ik sw ^it, *k ?»9 *W/f?«l [ *To »# S*Pt % «Pft <frr, *R T * f5^T, ^R OTR 9> H&> ^K TOR 

% ofer, ^rr it*r «> wflwr ata sw^r «it>r, eftr juir w finro, 
ato jtor sr wcfttr, ?t s?$r ot s^r, si sreir * jit, *> bsr % 
airaw, id sott <# isret, sit tor ot mum, $ nm< W arf, i) 
hot* ot str^t, ?l uw? ot 3?st i i^s wm ot ajsanr, u:« irarrc 
OTasrra, s^jiottot JipJi?; #a sreR % pfirtr, ate>nsR% 
a^r, *« jtott % qlft tit, ss swrc & *a *«[b <jh? ft awarala 
sott % ihff tf im^r & II $ II 

5T OT WB *R% *5%" ?— 

wr^na 1 ts^-^s-f^sj-^^noftflr, «g> *jaTsrraT sfa ?na- 

5% *N<*£ ipisraf srrt $fe3?*r *teTOff*rrar trspf jftrewfir- 
^sifir, ergr tatstar ?fa?g sise ^ftstr?^i "jwfafqfcgs- 
j?Rrsn<jjrfbwsRnf? $% ii ( { ) ii 

sirs tor % a^ *>t l—ma^^r, ftTHFq, "res^f, afaro*^ 
«s"wtot, ssto, fsste* a!k ^"ta ^ 3irs i an* «pi*ra— srfaaraj, 

«jlfiT3*i=T l fefl % i*r 8 an 5 srerc % $n i — 3W, a>i*«», iwf, 
^fts?5, toa^na ( mr ot aja errar ). dw (. «wkr ), «9w 
( >n<hsc qpft « *% liar ) ail 3ifa *a? ( ftwii * arfasar > 
aVf % tfa airs I — ?rg ( <reisr )> 3 s *! %ft" ( ottsk ), apAa 
( Swr, ^sre *n ), 1% ( gjfogBi ), atfs ftfea ( *sa fwrc ), 
3pr ^rs a ftfttcT sfk apreific ( ^«t5-) II (0 II 

unhHlfa , *ra fre^T sfa ^tn^i ^=5sft^i srrfss^ ^raRssfr 

«r« Miai wii 11 ( ^ ) 11 

fttn aito «raPrw I sra %!Br5— wrfNr, *«aft«i, «W 
a^fl, aiwft, friar «h fecf^ 1 ara ft«q— ^raiit, ft« ^^ 
<m, efia, viiw, Hf^ ark «taM«-*i 11 (*) H tfn Wfr-^-s^T gw- , Esf^-5ragin: u ( ? ) 11 

S: SfiftsTC ? — ^TtTWar, froarHi, ?.<KW:3J, «P-t4ld41-'(, W? 

&ik dlwr I 3: 3«w-*f I — ?ra«t^i, qjnw, jjfaatsr, 4j»*q, 
sfSws? ajh: ssrg^ 11 (?) 11 

^fg JJ5JJSq^)f37WT: I 1H ^IHT if* Wra-ftRW^^-^nrT:, 131 

?*wn ffif JT^-ftssKflre-gyr: 1 is %*i ?fr»T5<ft iwfat 

5% TRt-ftTM>'C-H(M<na>4££tHU| sITS I IS^RHl^T ?Rr TOT- 

f<r?r-'E'B-HfBrn?n»p§ftfiiTns 11 ( » ) 11 

<?m j^ ?— TcTsft, ftrra^i, -5f^ij, gragraspT aik *» 
( are* ) sr^i ire u*rc % sft?r <jta— g?JT « *rer* ( <ctb, fitt, 
«"?>, afsqrs slfr irsa*? ) 8 I ira xwx % ^7B-^pc*i, firgsnsi, 
w^=t, era ( 3*: 8J3 ) *pi 3)*ti warni 1 <rw sisrc % ??ra — 

05T, 3^4, fSH, 5TTO affa §S I <*V* TOR *t f|«T ( f|**T ) — 

mat, imifor, stfar, ipr ^k ara^ 1 qn err «t «iw (atir) — 
4Moi'4, fi-d^ri), atm^t, «373THj ath: affsraffor WW & eft 
irst 1 sn* tit ffa srerc w I— |fta ajst % >sd &, <im*m, 
(towht, m.z&i 3?fc afSTTTJ ?t ?ft srar 1 7i*r sfsr ^r aw^r — 
(nawr, fi^rsisr, vBWf, sfr ( Ht5R & s«i ) airc aires' ( jfrsrc 
% tfs a*w tm *<% i* ) 1 <jfc irerc % fodOn— { 'erefaiRtf 
sr wia;' fc aircwj <w% 'fipra: task' aisqp? 5 *? ft^ >ft | ) t 
^rtsw, ftwaist, sBti-*i-M, sP-wiciapT airc sfintft 1 <jfa si*re % 
m itt — (Wh"l»r ^t nife 1 1 ifa moytn— ^ra^sr, Km, w>- 
«Rt, sfsnnwi efrc ft^t % «sft K 3?i"r 1 qpr ipfr *r 3»hh- 
maat»r, ft^iaiHr, *"wi^, s^wra 8^ arufgai wr & 11 ( v ) tt ^M«K^k" j jim: I ^sna siftai ?% arcw-fWiCT-aiW-^- 
n KM ill:, ticZifi. dMiMlft sfcftorrenap^swjfraTm: 
gssjin* ii ( i( ) ii 

ik aite % sir ^ ^era % frt, ^r stfitwrst, =?rc s^it =?r 
Bgoft sfo, =*r «?, ^rc »j?sS, ^ arTPTK % aura ( its, far, 
w> afh: sSrrra^ ) 1 1 wrc tor w *rX wis, sfwot (to-^* 
* sqfera WJ w d«r ) m mi fow jftapptsir i *rrc ?*r *i 
ajwaT— sft* % ( *4 % ) ?ta S, «nr ( «r«ra ) * sta&, **r 
( $%& ) % #c g* * «w % tot n ( * ) ii 

?rai *Ni sfa ww-ftfHSsi-fsifirai:, sftfor ferarrctfer 
^twrra-ganfa, firfirvf ^f|^-firaftt^4*nnu^«m3»m- 
*rm ^ ii { \ ) n 

tin ak nv< $r— ^tasrat, farasi ajrc w^pq i ak tor 
% fosre-ra; ( sis ), aw ath: s?*s { 5%a ) I am tor «r to- 
far 3«4»nflr, aujmtft sjr suwrfir ( gr4 tc? ann «jat nnif & 
acrt war ) II ( s, ) n 

^ srofafa smnfwnr: sftasrjpf si sftmfirmwlww- 
IP 8 * > ! $ 3"^ ?fa fasrarmtprsr, gwwimfafa qrrerawa- 
<&, t 'prenfrfa sntngTtwww, £ w«&5fa*BisT*Rfl srati- 

••mteswt T, fsifiraiRRtRflfa syswunsHSi ^ u ( a ) u 

«** <t TOR W — sfliT & 3?TO jajli f^aS 3T 3T?R <tfl **BT 

(I, q? m tor *r, s'Nnr & 3tq*r gair fiwt sfta svTCti *<sr 
$1, ** fa# tor w I a* 5> tor *-Srsr (ofcIIw) afc airipa' 
( iwhot it ) fl wira-tro eik a t r m-<K i 31 tor «t a** 
-&i~<HtHM afk^ra-ww^lwrar^iWRW-^^ftiftersiR otwr- 
Rrt I aim t TOR w-aiesw ift^ fr^frw ( l=«T ) I TOR* <t irerc w-wfa «JN «rir ( ?f *t % skirt ), wf <fl jrat %— 
g«* afc 9R$ II » II 

"fssretawr ?Rr arwfo?TTOgp!rHs, w: **rrer ?tsr 

fwffl%5T! II ( c ) || 

aw«i»«T «3> tor w— aira-?hSffker fa& <asi I «Nm n« 
uwc *r ftdwr, >h 3ifo srck 9 sirftra i «?snrc «:« «*r 

| a?R bbr % Sf j:ist m iSRor % II c II 

snro, %?tki: 3WT?i st«rghi: «k*n arrgiro 3r*§in?R5^fir 
njsWoErau.apgifi sg^r g?*r?*i?3WT 'organs akfrm 
«5I?I^I5^Rr Wt *<B3l:, 3&W «%^*I sfe^i: «^n 
*rrg*TC7?%f5r is grt^n sfr ftsrfir: fefirarai: i farsrflr: 

smStzsr fts& t pa srfofejx *i$m%is feresnfc's^ areA*- 
?^far ^r s&wrftfireTs, sjr^s?^ *E3te*r *a^^ slfc- 

nswrs?^- 5fta%5^ ng^arra ^a;id TOftfinn 515 

«if«T<nfer#t ^fcr^a^r:, #r-^^ai>sr$fa-ft?5iwf?re7: 

<°n ^ sn^KoiT^ram^^RfS^ *r sEfSrcfr ^ g5rcft ^fet- 

?fir II » II 

ifini) * snfirai <to sraR tf ?, i«it— ^e ( n.) 8&< frftfa- 

*!i ( «I»T ) 3t 5t TO % $fa qrsr H* ( TOft ailft ) & 3cTO 

fl% I ) kw% «9ht«c, dtasflu, #w, 8ftg**c aiR acjpnar % w 
to**, «pm, sssrc, *<«m, i*, «3Q«r, etnfcni, jurg? % 
■ws ww, *%«*, Sf*?; b^is*, sir o>a<K ^ «t* 5<h"r^ f i 
% "far tor * f ft 1 1 W WHflld l I Wo ^ 

u^T >fl5 mix % ? i swaitj , g^ftf, ^tail's, w^Sj, Ri*aiitj, 
Btar^f , shifts, rgftf, ar'SJI'j, *u-j!iyi<*ls *f *cs iptf *4>«m, 
wR^r, ^tb^, sfla^f > b"H|st%, ri ftmUs , sftstr^r % a: sirr 
frersrHT, sraj^?, hsjt^, sfetf? afa ngftf ^ ^r sift? ?rewi ? r 
js nwt fc sfte imt % stf? ? I jftftitT ?te tot % *pjr *nfcr$t, 
'NttO, 5&f«?# 3fa sifiwrfircS ^^ *n>l ate? ^fcrermfe, 

««w, q^OTr, atfff^orr, ffnP^oir„3Wcrr, ifr^tr, atraffrft, 

lift ^ sfta iran: % «ftftflr 1 1 *??i tc %?a itit 9?l =nw ir^r $ 
^ it t, aiT't f%RIR & JPfl-pJH ^t^t ii -««■ u 

% *if ft: *re f?^?T>Tfa qfc^tp^ **d silt iiifj^w^.^sn **sn- 
§sN«rfaftrai: jrefrou ^raffireiCTiraifa'TO^, ^rafafi- 

*% tr * ^t 51 sc irere % <t*T ( arttft^ =flr ) 3ra ffcr ^b 
«t gt?-^ ={& it a^a 1 sfrafra wk % wot ?1 w orctft* fl»i tf?( 
1 1 fas u*r % aft ft* jr jf ar *s% <re h"I <rat aiwt srar w 
aifirom ( 38HR ) =T5f W B$ar, gg| srerc skr * vwaajt 
<e) fawai %3rto p^frS ac iin *ra fr?r sft< vr # •$ str 
a*^ I *ra, ffcr «H: <vz tf wr ( wri? srfta arft ), sctfi 
( air? & awn ), srf % ( wot ) 5rret fMtaarail w ^srs*, us 
*rarfe ^rj Bf ftwfl *1 pit « 3i«r 3rBg%tir^ «5& 1 11 * 11 
*rawiy — 

winsg^far finf^r^K ftjtwsnssipgjif^ sis: 1 
srerg^sf srfft ^gwra man w: «ff wro^ir imi 
aw: fira% (hi nfic % 31^ wk ^ wrjail^ ft^«iai K 3?tsr 
lit I, % frsr, «f; aik IT3 & st« t^f it^ 1 wpg* CM pr *ra fSp» ( wa:*rfk H 3?ra 5? ) Ttn «t arcpg* itn ara'iw tott 
1 1 x# inn? aiPi^g* (3ifawsp<j ) tin % tfs ( *rc°r «l Sw ), 
ft* ( atqftj nr^R* awfli) afet ) <ftr vft it anar 1 1 ^& ^te 
ssrit % tfs »« ?t wrar t ? sfe^ argi'SR ( ajsrera, gst ) a{r< 
u^fir ( ijb «Rq «t vrat sr<src sirr fefesppr arrc»? wit 
=*rf?*r II 6,-»ll 

f&!Ei?5n^ ^§«^ug- ??r gi<nr qs^w II «= II 

arg^fa dmoimwiT^ tfsrercrai: 11 « II 

?s 'aisi<#r :im* sjHfni 3 sflg jrarc % (for, q^; n*rc % 
arsr, <to to* % *=r, ^> »w % airy, ^re srerc % <$, ^ttc 
irert * qfar, ^rr irw * airs g: srerc % 5t a!k sra srerc % 
<frr ?t»r ** f 1P-511 arourr ffsidrnwrpf sswiiww: u \ 11 

5% C W1SS5 WNMM4S || * || 

apr ?«% an^ m i &un n *nre ai«qTT w simsjim q>3SJT- §«r 
>mra. an^' % *p ir Iftil 

<<wrct ifrn wrfo— snT^-snsr-ftTi-^wr-fflfeTn; i ^f 

wf&brf, armfg-rasr-famniii 1 fjj[fira "shrwfirai't, »Hi5nfa- 

ft«57-fiRl?iil , a^rwrfttn^iitsnn n 3 ii 

jjwrft 5 m** i'i«iM w-^R-<ra;nf»< m iciUiv iw (*ti#- 

iW-I'i''aiiwi«il4«i*<iH. II 8 " TO«r^ Tftonn?^ft ;t K h 

d<rt 5Rnnnnft ^Ftt ?reft wt*%>ttjt wfos&, sr«r«n— 
<nnfa n*i$i4) firebar qiawirf, ?Nt t«) atfto ^firwun- 

jjfcuoti pttch ii = n 

TORpOfa, arsrwifa spfirsfihrnp'nf!! ftr+K««i+iSt 11 * 11 

■Hal^-C ^ SUM 131', tWWI d Iftt^CIWf |5) &$<»¥ l<s5T«!rtff:, 

^sri^rn: il <<= ll 

dr *n srerc % i aim's*, wi. fiw, -vt^M , i pr ^«t «r 
5t w<fir arm^f I, ?afe% a;? irstc t, fcpir qrl surcar ?ft % I 
p *n$t srere % M tf s$(a 51 rare *t lj aii^w afrc ftsr 
oifc 9 3?nt ?1% ^tS I 5=r (Wl % arfaar*, en*pr <ft mire % |, 
jr sire srek I fipg iti awt 1 1 wlft mjfir, tot stpt affft 
aiftsiH ( fjt, *a, **f>rft ), Rt ( awr ), sipich ( tot ta — IB 
snsre-fasre ) ?*% ft? atwr 1 1 ?sf«& 3t *il smfatr sra>re % ?1 
sira f l spp^f ttfl % 5^1 *raw ?rt w siht, ftiw, srfJrere 
( art arrfs ), arfJraw-OTT %w, sfftreff, atfirercr ( <4g w- 
?.«rt ) to ( mwr ), *5*h ( *fa=fr ), nnr, «# % *w, 
'srarai, 99 w «iwi, ft^refl wr Bmihi', % ^wjt ®^ % sw 
% wot i 1 fsm siiflR* tr *il % g<w tm ^ra, St fk w *l fo?naT 1 1 ?5T ?t^t ( sfPFgr afa (Spt ) 
srerc * W w ip 3w ( sifter m ) sn°r atan»3lfr5'im-«qtiT > 
uaiTOd aik tRoiw 1 1 5r ^jit srerc % itn ^a: tor us ^ft 
S Ura 5irit | 1 11=% at «ft s% it a^w qfl ^ i hwr f5ra% 
<* tft «sOT?f^,2'J* <t<3 <r?a i i an^t mwwk* apw 
qfcr it 3?»«t ^ar t afo its a *nr, fro 3tk <sq; it fwrer it 
3<qwf *<m 1 1 ftw (tn sin srra, fcrer, 5 1 ?; ¥1 faror it 3??«r 
*RJt I affo fa* lis % "for fit s<q^i *ia 1 1 aim ?1 ^1 *r oik 
3 ctr fwnr seer |— «wMtKa ( >pran ), jCWr^R ( wsrc ), 
*fe ( «m .), «rft*r<J: ( isr9 ) 3iK q}=r it atforti ^ ^5 % s 5!ira 
? 1 prS *ft qwat fti^ «% ?rg *r ?ir | i qtftar, w, 
sator. ?Rr «ft atrererc ( st Mar nti ) % ftrr % wr 1 1 
5*3 «ft airarcm y?t ^% fro w ?«im 1 1 sral, to, jfter, ^ 
Bfrrai, 3ff»T5ra »i(3prw wh ) <iik t<, 2t to % wm 1 1 
c=tf *fl stat ftsfa wft 51 $r wr I* 1 ^ ma, ft^r, ira a'i=it 
?f? g»q«f wifo S ufa wit ?, 3ifc its srot g xc §wa ?rr 3tf ws 
awrr 3 w«* B»^»f srfk 3 §«? qr 3i?ra soft it sew $df s I 
i«tt— a?fa»p ?^trj 3 ?5^< gn swift it, j?»?t — ot^i ( aft 
i) 5% ), ^a-«Tf?a it ?fc, w ( wfct ) it 3S3*33T aik ft^a 
( flra 57 ) arsrt? aeanfi ( ml ) it 3?ph ^ | 1 fr^ ( i m ) 

d S<STC % |— WTt^T afc JtRRHsT I BTHTHt-^rarfaC BflET SR^; 

foss^ it vm 3iq^ 51& 1 1 ^RtOTsr-— 5t^ ?rar^ ?w w?w h 
ft» w ^a^^w & ittr 3W5T ^it i I ?^3 swthr itn 7f|& 
'«l8l?<li' ajwiipi 3 !fs ft^ I afk siRitinr itnl w 55 ajssipr 3 
3<fa «?»» 1 sT^T-sttal spm i ?ra Tit, ^rala jratx % froita ^ 
*a sr>r % m iCtl ? II ?-?• II 

t am anra ift % ?tg % wrsr srt wft I w w iaA 5s; 

WRl 9 f=l<>ft % foER Jitf: w% |tt |, ata: ^^ wn ^ % 1. 
* sirawr % a;sfflui 3 ft* aik arsftwi 3 vb w ?«jr 1 1 ; stowy, swrfar, <njFftf ^, gfsfera 1 , grrffar, srWaj?- 
<ot, thtttpw, ^^oj7!rriW, wrftflfaar, fc^pr, 

S8T5S, ir^f^, a^gsr, fpift^, f^im, «ray- 
ss&a-, wwdw, ( *jj«fasr, ) *T§$rt*rcr mvrcrorer, 
jr-Knwwsr, wil^^r > ^aTHSsr, 3i>B^?^, (ar%^?ar,) 

5?3*f?ST, ^3#TOtf % ^ctf ^ ( <T^<T?<* % ) ^l^JTiFSJ, 

^iwrai^, g«{h<na. arcesai ^, [ wis* gar % hph- 

%g3?i«ra-, *tg^Tsr, sott^st, fod^c <*-, %?r«i;f«re$ir;T 

^igsw, sttn*, *(tj?, %ig^, *re«n % firei^s, (f^i ^), 
arfirsrarcsr, ^iftg-, tfepf % <rni«f % ; wn > m i*r»ngari 

s*h iwt *ra *im «t *it J i *c«rr — =f<3t *r js^r, firrrfe*r 
•( qt« *t ww ), iresp ( <rtr *t *teir ), irhtc, ti^gtrar ( <rt* 
«r ritar, TRipiaT ), ^ra^jw, gywtc; fife^tss^ ( forfeit 
3 ife* ), israt, siT38t? ajrc ang ft^i, aroaar, gwarc, ^gar, 
gcwo, a^Rr, s«m ( ainila «t an* ^srr > 5to>fa»r ( fiw 
if 3iwtsa 155JT ), ta*t 3 sirarc, atSrift ( f%a*fl «r >?isw ), 
ftsvfc ( WJ«t? ), a^wf, <33f^ ( B<r?m ), $»**? ( &<rm ), 
*PMt* ( sire 1 ** ), Prw, jsff?. qi?^«T^ ( Taf&fl tf <fl*r ), 
^OTtel ( <te fl 3s=t ), c^s ( 5?t *t 13? ). Wjra ( $<?t « 
sfra ir ww 3if%* star ) sw-^ct ( »rat *t qifr ), swtafa 
( anil w wrrar ), ^tjto ( g*r w q,^ ), jfarea»i? ( tftar 
*r 3i«?5«r )» najrer»«* ( qw * aiwfp ), «»^^a ( sK*t), 
lipa"? ( g«r «r, sortr"! w 3«r ^tr ), ^jinn (^lj ?l l%afl<S^r) 
ips^t ( tf A *r ^s^r ), ssff&Sipr ( vtiil *> ftiPnrar ), q?w swnfifc «r tm inr, wr 9 ^ir, c? w gfrrt qf ^sir, g&r 

writ w iott, «n^ w "ezrt, fSrct^ir, iral ^ 'jft w "kstt, 
aife to, qiot Or, sto tit, <wm ( "rarro ) spto, 

srarr, »wf*r, wotrr, *^5rar, ajs ara of «t ^T5, =3? *t =r aiRr, 
fitSre ( ira (Mr J, 3iPar # *wr, aif^ w fas^r, ijst w ajfor 
ttar afN; f%?r tf apreferaar, ^raar ( aiflwr ) * are* to 
ft*rc f i to firarc artist f — *r?i ■* to jtto to M * 

JWTT^It II ?? II 

tM^lR *)<r^3 ^I?rff«T^cI)«^3 Ml^3 1l4ll<<4- 

jniw^JHwf^inft' wl°i?^r w«wf, Tj<rawr gsrajTrsf *i 
firs^a^Ci ^rraft*K*l«n«r»wfer fsresi:, ererai— <ifatf 

wJor ^awifji^tiw *i^% <f <r ?itUi<w<«ifa?ra:; <rcr*n — 

*s\%tti, a»ri «<-q^-fw?i$fa< moi-CTW-feff-g«rota- 

^twsci»ft5nnwifR5n?5i- , tft^i%ftra'racc»^t wsf ^ 

atf Jt»Rt fiisrjfi, <re;«n%r qa; «rai^r<igifir?i %a^ 
f «ift« ?n«njs fs^frr, wwRiS v&sfo gfcrepfai ana- 

<W«K7! SRnfcOTFOT^, TIT «R*I!rW5} T%5T ^SRrren^Ctf- 

fg««BBTOT?n^irt Sprat fainsrejgftil « n 

Pi w qp i* ffi ir ^ <&. ib: TOt"i*ro 8 =rrg % br% 
strafr* ( ap? aqrfa ^ =r go; ) wf 9, <ra artf a«rat % =rrg 
*t Tft^si ire to « s;« irnr * ^«?«: a^t? «ia 5i« fas 
fiifosHr sira *r ?t I <t.w qft^^ra^ 1 1 t ^ I T*n-sw«r, mgn mg % wf & if^M-wfl* % fas few am? 3 <trg sum fcft f , 
ffiiROT^wir), iiv(cc fia^Rr), fean, atfwiT, i^, c,to, 
nit *"> c ft?r, «Rrfa, %a^ tf gn^ tf tfsr, %gr a)rf^*re, q^srar, 
$3teiT, si^jar, «< ^wr, sis *«t, wra w, g^ ^t fa«ar, 
5>s ^r s^s stir, ^, 5rsq?rr, sqite, jgww, <agw ( suym ) 
airfe: *rrg % sm 1 1 w bs* ^ *t srercrr (i siwrr =*rf|*r i 
?a mg $ h§t, aiis, astm, fopw, 3«ir fspiraji & raft?w ?«i 
=grf|q i *^?t, ^w, aircii<rcr, ar-prei, «i $)f, Jifei, a^r, 
3rw snwr, tftto-sira ante irriot; *m *> nrar aik w %j 
ftrtrc w% a*rk W3T ^rfs^ I ?* wr ?J?f 3 la am 3IR»jr^ aik 
atg^iiw ( 'fer ) *si ?t a? % sb 3iH sng % ia^ brIt | ; q? 
sftsrar % <wror fi ng^w B«syf wif *si zen ^ wrfc grg *i 
«f % jm w ^ft 1 1 Wt ai??!ff if grg % «r°f srt * ?$ <rc »ft 
gift % 3K* * wgw wri d sirer I, 3%— <RwM* mw* 
?z wrA "R ear, war, 9ijK, t,s, "555 <ra airf^ w jjto 
si<m«ir* I II **-?< II 

cslisr, 515a, ^gsr, ^rasr, arra^, fon^ar, aRnrrssr, 
t srsfnijsr ]■ ^wftr^i % art%^sr, [ arff^r?a-, ] atif- 

jt1*WS», s»rawf ^, ^flk^of ^r, testers?-, fcgfeqsr- 
era.) ^fas % ?TF.ntiggT{% <«r, srftaoj =*, ^ifts^f sr, 
sftfaro % wt ^r, ^wst =?, ftfmwin ■*, ( a)%nRsnFrai 
% ) "jfessraT •?, ^ron'n anftr^f % si^ijt. an^qi^a-, 

f«% anit Rtrst, firaiil *> bt^t *<3 f— fi^r ft^K— 3is 
( ire S ^«t ajPsr *1 aire ), <«>i ( sta^ % mm *hbi ), ?rc 
( sRssir), ?SS ( b? apfl S 6ia^ % shm ^^^^O.ijjw ( ij? 
#w **& 8iRr ), <asre, ^iwi, *ifa % s^x ^5, ai»fl a stf, i^t wo ».o ] qjWSTFW \y\ 

^ arfosar, "raft w ajf^rar arRr, arfl ( its arrfc) 3 <raferr arRr, 
afifT % ffct aiHr, 3)ifi w <s z^, ^ ii %s^ar ( ?zc% ) arrcr, 
?ria ?t f^iar, ^^j *r sra^r, htb <f\ ara^r, jsrer ark lie «r' 
>RR(r, t^rr $ aw % in =fr fx^r, bis-btb jfcaqi ( ^? % ^ra: 
% anra ), w>ftrr ( war? ), ara-ara ^ ^^t, ?*r ot s?ifl w 
ar <ftar *r, sftra^r ( ail ), ssti ( 11a %r nie <rcit ), ^thst 
2<-r ifl "sgcrr, g<sr & 5^=«r biri, «it« $r atfcre; si^r, *foR S 

fssr «r "Nrar, snort w ^tra, sik smi % am** aj;%r *?% wb- 
«5 aik arts' ?i s<r *jf tfiar jsir, ^ ^rata fnxM-n *ft f i fq*r 
:f«R sia^r I, i?i ik g^ tuft «ii nowr €i it I ii ?v II 

wiftunfo ^JTira' wrftyui, a^isw ?r^*ref ^i f^g-**i^i: 
w t fa*KJ > «i im«i^iiH $?ran i frejsn anw^r 8«p"f ®m*r- 

fqrtPnssfJWTTiw, <?=ffasr?m ^hoj: PTs^orfti^JTKr *r<rfa i 

'?rrarcTTT i«npf ^ H'sr-^oT-T?rTfwM#H ftrrar *5flTf5i,ikfer?f 

<f Jig?:-i%Tii^qpi-ii'ld«M**4*M*«rr ^5-ft\^wf^5-ift- 
N*i*«^wj|i^iR(ir; ftTiswkt *i® ^ swioftor, t%H:r 
§ ««TfM*'bRr: fir% srTTwt «-<ir<| fires:, asfilRd "pttss- 
WRumgstfir?'?' %ws $snfo> ftrt*js ■smsprfa', d^Mfsr^ 
firasfa sHlkT^ng!. 1 fartfirarcTs Haifow mrar, «RnsjJr w- 

?=r a? f ?t *% tt ^if *t f a: ftrr ft+iil %1 it 3b% u^ rrrrr 
?t ^roift* w a ( feat |«^ in & ^ ftBT ift <rc ), ^nif, cc? 
fe % awft a ff|^M'*<. f3s lg ak fro ^t ?i |, fijsr fe^i 
wSr 1 1 iit >wft, atsmar, agar, ft^ra ?t aiRrwr * jtar, 
a%^ afk «biS-wb <ij «i ^i?^t aprii, a?K ( gafftr gg; ) 
*5 9Tk^5rwit^T3>fTO% Bwrtifsrasnirc^iflffs rro^fi 
qfS'^H ?tat t «rfr< % ftre fire srw 9 fro am aar I, snfi ? f 'K ?tc, r^ift, tpk ( qsptr ), i^tar, f^msr, asfa, m^, ®r*, (it 
oti ftrt % wrrc upt, ^r? aih w * ^ftr star ^ fro % to f i 
?sr wfl % g^> Tfri qH fifr w ft*rc ; 3iT5Rr *nf|^ I *g ffo *h 
ara t^ % feu; jjgr, fergi, nm, sftcT 3Wit & frfesrr wft 
=?rft^ I fer ^rere *%, ftbre, s%j, pir, h^jj srfz «raY %1 
nrar n^ «ir*r ^t ^spr uratir ^wr ^ff% I frsr ^1 sira «r^ %; 
fsa; tsr ata fa^:r ^r f t a? % g^ am «n^ | ! i? srpft ft 
ansm 3 st%s fto gpjnf R-dft^R ^t 5T? ^ srr?* r$s ^ar | i 
fttf arreiT 3 ffcr * s^of strt =t fn <n «ft srfkw ftWi S$ 
ft 5trt fl suit | fm srerc ^t *rsr & aim frois a^ <rc s$ «q% 
arw 3»^ ft srrat | II ?s, II 

fiwf =*, ^os^ii"??^, ^awH gs^ta&m, sjpft-srfirsrasr, 

TJWWlfosi'e^lRWTfasfarWT sqi^VISl: lUo II 

3% *sr aigire, cFst, jfe ^ stfei; smr, $$& ( snik «t iflft 
*«t % 5>n srfla fw ), srik w «i*w, airaw airar, a^t * 
firsra, 5"sr t aiar sts^r, ^fr w ?m, ztfc & na *r 3ffe fSpE- 

^r afrite, JTBiTiii-, 3ita^a, u^tP;^, ??^ ( «qr^ ), 4%g »rr 
3?i srat&, Jpr jjb ^k ^ S a%^, ^ ^?r ififisiar ?)ir f i ^pit5T 

^?%T: ^wfti.liJllTMOtWp-d f H3T:, ?Rpn— fiWsW ftrcwfcsifa ?§wro: sctWot, §tl**<f $dMt Ri4> K^)«t i«r^- 

fifRtW^^-sTTunf^fw: ?ls«t5Cflkf sits =* srenofifcf ,^T3 
g m"fo**)w : s&wrfor srawaw »rsp% fires:, 5r3TTf?w 

%? a? w; tf ftwfl 8 *f ftr qr =r?f *| §<a: dnf $1 ir <ra^ 
u:* *im ^t w; % awa wmrftc ^t *f, sraf a, <a8°ft & trfs'TH 
w 5««! W* a^fcffa itw sfraiNrt ft f ifcar ft«w **3 1 1 
jot f%wa, sftaaar, afct, wItt, wgcrr, wgw^r ( fr=aam ), 
3» to % *n 1 1 fa»a srerc % *rif % w; *t fffrrc flat |— 

5RK % awif 3 nfire ftac to «j$ fl, tfaaaT, ara, ftTcar, 
*udR, fa«re, sifttr, ftffcwar, (jraar, from, smto, »>wr, 
^ 3 trf *r=tt ^ to % w? i I f^fc 5RT to (ti ^st fFRT 
^ft% 1 ?a to ¥1 stra *?3 % faft ?s, Graf, *wr, ate°r, «rt 
3fk *w awmf a faftsar *swt ^rf|% I trt aih aire % wjwrc 
?^, to, foffifttra, sjitow anft ^Hsirsre <sraf w sritn ^ I 
5b<p ^) wj^a *** % fift l«r w? « ft a* % 3rnr arc* urcs 1 1 
swa ai^t & ajjHrera 3 <ij^ w a»3»f HrRv to *l *? ^3 
srrfr w jfcrr 1 1 ca to % "gr *sr & stFa =r fft w *ft srcfc % 
3p?t % toast «pa ft arret 1 1 faa st5r 1* <?r«r, aft, aist tr! 
tuft ift w *a *'i ite % jz* w npft a i?« ft aTa f , ( q& 
ant I ), rat jwr «<b * ft*aa & *it ffl ^s fttra f 11 ?c-?e. 11 
vnfct fisi— dTJTi^ q^^er sr^s^atift^^ I 
a?r: w fira^qmsim'j'f wii^tl II ^» II 
1*3 Ttiwfagw +h1««kh«I f»N^,i 
aTwftvsrf^n^iRaPT ft (44^-^11 11 «A 11 

^?T-wa-snnor-ir?a»5T fe^;^f?iT>i 11 ^ ll ??r% ei^Tn: hi srrc^fc fofisOT w 3TRnr ^ i aft l«r, On v) 
<rclwr 5Rr ftw fift fer f%ftfsr ^if am"? =R ^tt i, ># 51 
=rr ht mfcfo % faqra # ^siHtir ?t, <ft >fl 3H$t s^sar ftfira 
=TrJ ( wft ft srnftl, 3ik qwft h?1 ) 1 sft ts Orft ^t nat jisek 
siRar I, vfi e^r sfafrqt ^t if) srprar I, art 3 %w, *Bra aih: 
swit «1 ift swaar I, 3«^ afiacir ftfka, 3RwiTJft I IR°-^II 

arcnfstegsFsrg' dnroi wrai%3: 11 ?3 II 
ftawraifir ffmi nun Hraiarensr ^ 1 

dfl * tffaff *'<sqr, ?^% wre 3^c f^% arara; ajq^r sw 
wr, aws;?, afhr ara^r, ?W % *ir, hmiihk % dnl $ 
»Frcr, 5^ % i't\ y^'KT, sffc wifn wf, ^l % s<w 

fc*t f ll«-*vll 

+!5l<l<IMl4l 5TTIT f^jfti^TR: II 3° || 3rsnateglftfc?<fofT«n*J sjn^TTWHT: ll ? 11 
5fr c mss? JTJT?iara?i: 11 R 11 

w^atRT ^ ^p tr II ^ ll 

g2glfe $iti^R i 11 \ 11 

C3 sta S sfa % gwpsr 3 ( jr % a»5F* it amiffa airft 
^ It fiR ? ) an? 35^ ftfca irm atra 1 1 jrer ?. srfa#3 3. 3fla£CT, ?. arft-ainT ( a§a araf arar ), v. arsrar ( u& .re ars 
?f?a ) *.. ar&|sir ( ^g?r war ) %. arfaak, «. 3tfe^i ( ags 
jiter ) afk s. afftfsr ( aga <raar ) ll ^ II 

* asrrara: gffajrm ftrrrsnflratiTj^fa »ht<ib ) ^ar: I <reft- 
s«fi5*nrfira , $jTJn?; g5-jT^-^a-f*a>a>ra^nF?oaww i<t°yai- 
^wi^ar^aFaenaRfVajrr?; ^jt^ ^hijI tstt^ i asti- 
firsria ^ffi^Rt^^WTrsra ^ a»iert: sna^:, awKPnsspt 
^tw; wfi^Titi sftfnir^ iifirt i^ ^trt srdwsr:, ?raag- 
;ar^?Hissi3tn>TRa'r^a fs-^swwai, ^rfeiffffic^isi^. 

irrfgsaf???*]?; srfcfTg-gniiffRrc^rs^ ^^, <fra?JiTf'a- 
^irsnjg^rs^igi^i^^ g^tawfii fir?Rnr?mn?#r% II 8 n 

ITT 3irei p*?! 3 *rl ajfirej? afrc 3ifaf sr % star jw firaa 
w *r far?sa f I ?aa arf?re>|*s j?a ^1 airj 3tet sfefl I, ;jh sf ft 
•353 aff ^ar t, nga a ^fraar, faaaar, sr<k a 5>fra, qtfar 
ap arrar t, i<s afk ^are <?ia 3?Rr* saat I, a aire da ?ta 1 1 
a? 3#P£5S3T ajfa* wrar^ ardr %, ga, ap, sfla, fta'a aajaf * 
nu %, sarara a wa %, a«fi>r a a*a %, fca 3 ata &, fa?a gc 
( ar%<* ) *ft §, i>^ir a ?*a &, arar fart % ?*J3 ?ra % 3?rsr 
?!rft 1 1 arraej* 3*a % siin 3 a?% a| sft q* 3ff»t a? si a?ar 
arrar I afk w*r ^3 wfl a?a I ?afe^ ( ftw ara sft a ) airy, 
set rtar t, a? % fofas, gjw< 3rk Jtrtf ?ta & f^rra «r sr??! 
sHrsrr, ga> % ot ?1a a, a< % sw g* arsr ^fr fl % a« «rra a 
B*ja S ^featl; «rr33it % f^ra jt^ & jferr, a? % 5ft %, ^ % 
^Tra % afr Tara % atfir* 3ira a gaKr, ^5 % s^wrr % art 
firsa %, afa %, aga ?la %, irft # % aftt <rR*ra 5t t a? a^a 
% wr Taia «r .aja airar, aifla % srwaitaaairc«l8S ara 
fH arfasar % jjijt ajfan afk ap ^a aaift I II * II 
«wPar fT5t— ^nsstajn'wnsisi a?rs f%dws I 
^K«i.?rv|«f<t«fPswnrt ^trraf5rr> u K ii *)$)«l«|fd£4c9r*»lrfly5*«ra: I 
m^»ilMv^vWiO JTCtsfs^ra uwia n { 11 

ftf?E, ^8PJ& >»K4ifii*l$?iUitr: q<n u ^o n 

^? % 5Rr «>al % si; 3TPt ir ?rg »SIe wr stot fcw ufa 
war t, ?b?i 8#^ ^rl aifrar ( &w swrr I ) t, aifo jjtsr «t gnt 
war 1 1 x%&& ajftf 9jrp^ ^ sAb aftof w ^eft f aik a?=^ 
an?n ^t ^isdl 1 1 airerc «rs % sifirawr jt% ft *iqpro> tfii! $1 
3mr writ 1 1 5> sif}* art *i3 Wta «* & arg* *^ m& 1 1 
fare Jrerc *T »rib «) aim sr «t awr Wr t, sal sreir ^ *rg 
aflsc arfti n& ajfe $1 ajar ^3 ? 1 ^ % *g<r *?% nn piS 
*rg, far, w;, ?toito *Vf »H g?w w% afa* *i ^ra sflsrar ^ 
W %l ? I fc % aife ^ fc H3rai % ft<w, 35* ark «r •ra-is 
w^ wit 1 1 srfft «jr airerc wr> aajr? ofe to ?t <srra ? 1 i& 
jm «t aife?^B «f? 1 1 ^ ite* J5H * ?ta, wr ejfc a^or 
*? fa$ ?a* air»t aifesfa HitjR % ssi $53 1 11 •*.-?<> n 

fipnfipftn: ZteW ^«T-fH5T-f^ftnf: II Wl 

f?«TO3?lf : stsri S^^iftr^f n^n 1 1 vji 

f£t * H5& ^sidsnl^CTrngsm 11 W 11 
sfaf <ews sv ?*rat g?BTOT<g5tife ^r 1 *ratf €tq*raf f$ ^ts^tfq u'<$ll 
**fiw+i**f gtf ^i^f *rat<re<iift fij aft i 

*e "SR iff % twi s, 3^re ^ «it?r «n^ § *=tpr, 
nt^msr, fiftvi siffic fsETOft % aifipftn %, €l* k, TO-ip 
% OTllia Wl *1 apm fl? % 3^ft«ra tn it t"ta% %, ^5 
»i£r fe% Srar 3«=r bito: ?=tR ( fts s& ) w$ it, et«n>» 
*, 3?^ %, *tnt *t wr ( <m *t watft * ) 3?ra spnifct 
8, ftomfiT-finrJC it, seta % g^ "t|a ?w si ^rar 1 1 fftsur, 

wiS, i$a JR*ft aik «g=r Pt«t ?*r 3*1 es* 3|f w a^ai I c alp 
Wff, at, wre, gst, aw, 3?* -On, aft* Hf^l Cm ( airararc aim 
fa ) strt: *<% PI ( ftis ) 3^1 <St stsr fareiJ 1 1 tef, 3V 
afk iflsrr 3** p wnt I, %<fo <re <wfirit % sra ?to% wi^ t, 
tT5T aft* aiftiret «r ?l 3t^T sra sirm I, nfciii wist-wlzl ft smft I, 
3$ jot *st 'stSxfW *fa 1 1 »» ajfa^a «k aria*i 3^ ^ 
fat *ia I 1 jMot «ri"r ft ( pjb lit ) aik iff St ( to jwfi) 
aw <rfNqf **tf ^fp> 1 P|*aT 3ik S^rar 3 f oar d*s |, wlft 
tfit ifa"l *t 5* it oth raftwi ft ai«i surftr r sir at pp 3^ 
it srftre tft%a itnr ( ftfft *i» 3WCT ife saw fistr in at 
pjjsar reatt, anaq»i ^ at 55 apt =ns! w €$3r,fff% srrOTfa 
*# itat I ) liu-?^ll 

ftre jw qSt His ^fiwi stot it 3sra ? aifc oik ?r s'^zt 
S« TO* % I, ffepii ^asrat ft, ^1 s*5f €w'f % *a % ifl |R ^P 
nrsar 1 sit 3?^ jj^, «tw, t^ «r s?^ «; g%, ?fta, aqmw *> wft sren oft w$, =t «* aik i siftr*, 'Tfrre *sl #tf w?l w 
<t, fewjt f fiw ste suli w air^, 3? 3«^ otr 3^t apifct 
afirer wta * srcraz *r star t II t=;-?6. 11 
ijs ■TO'ltf ■is '!J3Wt 5<f<ri srfir 1 
1*tRt f?on«f ^ ag tfapfoi ^ ^u ^o 11 

^sg\om TOTRftpn ^w^Hifa ^ 11 n 11 
iii-Ml-wj^E3Trt sf^renss^Tsn 1 

f^lHTK «?TO ^la-sts-*^ Jig 1 
qraurasK'ifai ^ st%r: «b gssret 11 n\ 11 
ft5?Tf^is53^w srsrm: sjferg^j: 1 
f$rerrer§sret'R$j «#;TO;^rcg■: to ,1 s» 11 
syi(d*i ft^ga 1 srrerei %*m w: 1 
sjWtfii ^st*r Wn: f ac«na-*g5OT 11 ^ 11 

»ltsHl«f !Wt5Jnf% TR ^Tg I^^H || ^ II 

t*tV<Ri-nK hR.^ 1 * ^^nnfiTsrq-^^ 11^=11 

vj» 3^1 «t so f ir% % fi& g« ( »rr<t ) afrc ana^r ftir 
( q«?r sk irct ?ft it 3fi?iT «t *it 5crr I afk siTafa «ft % ^5 
<&l*«t "Brat I ) zfea 1 1 ?a 35* ^1 Jtisr w$ % fift 33 nsf 
&nfa ftqi to) ^rvt I arfapja «t f^fear— 

sRHrsre sir tw, $<?; 3jk ^rrere arrtK, soft %i ircu 
sferat, atar, sa 3«ct sr na^r, Pratt, ajr»rc jtWt, ^iw, it 
fsrear w a?r«? Nr, <ra«rfe <sr u^ftrr aj«r?r »tj *t TT«fli, *rafo*r, 
its, wrc, wsj ar?«rw tf «|5 % gr«r, *jft aite aita% w fj?, 
Ksm snili 3tw 1 1 ft?*, aRoft, akr <ra, wwfl, <rrew *** 
«m 9 jis sr*r w% "far, aiftjiTff (anoft) % w * w«r firsnfla «to « ] qjWTOH *i« 

ft zrtm, totIw ( sftarc wi ), fWg, wrens ( atw ), gi^R, 

airaar c^% wi si^ %fi&^;8(fc<ft%%fl&<iT'n>l viz fow 

TOr, ftRir s^ar s^ft sm *r vh vh t^rt ^f^ II *•-*« II 

Wfft c^s g^T span *RBt faf%: sw: 1 
Br?m-wiTi-s'n7R-fTOJr: fs-'nr^i 11 15 II 
<Mi*iift *rt *rer' *n*ii"4^<t*i *&v 1 
*R??nfr T ifartft arRr «ft: <ratfa =* it 3° 11 
3^: snaan »rten nt^jiT g^f^m 1 
span: %'wgCTRraiwriR'r w^rr II *< II 

WTPRRt ?wnott qt<IMI&<K)4Xi( I 

Ec5nsfe+i$4«KTl 4<w&4-«ni <rc»£ 11 $? 11 

gst ik s> fofowr-^ra 8 aik fct 9 skr, ay saw ^jm, 
sircw, J|?4I< t^t "K *kr, 335ft, jr^i %l$*#, arPs, Brit * 
WW, wlir «r :t w>ir, «w :r wtr atfc cfoa T^jafl w swr, 

( 3js# nm wtf ) Tie, ?f , * ajk|5, jtst, ^r?s (ar« ^nrs) 

■itei »>& 3* * ^ WPt fa"* ^ "S^ 'f^i ^ ^* "^ 
fep« 3<jzsr, CTH,gTrwaiK»ir«r WTR»r i fPjr,8$?55r,a'niB'ra 

w^ % *ro ft. in* 3%, ?a ( jftemr ) strar 1 1 *rif' ^> fesrr 

•■T W?t ( ^"I'ft ) a, ft«T Wfe ^•d'S'H ft'IT 5RT «k ^15 83 ^ 

% iyr aw* mt jg r sirar t II %-v* II ^ TOwf^n [ are ^ 

f%«t$*iir faaiM a*r wftftr »nwj5 u \t( n 
fsrjPRf gw 5:^ 3%: ^1?"' ssraan 1 
t*ar atom srwsrra sfif%# si *ar u 94 11 
atsr&tfrsm^m 1 f f%r WRrai 1 

<jot ^ftH t%g;-«n s^i g%ft^t5sror 11 3= 11 

sreftfoRi sjai: sftoii s^r TOrersrurar: 11 1$ ir 
<iiuiidl*iu}ijjTar: saiftrat ftfer: spn: ( 

*r£ na fa\mtf *%^ ssn^ife^ 11 »? 11 
y 14*11*4 asn irai 33 Tiojqsrraa 1 
'rhit groiTfir ^rufift shf w?fa ^issgr 11 v^ 11 
aw »ra a a'ga; arrcJir ftf«FT p sinfl t, sPsti foqrcfiff ft 
stral I ( w, wrf? favii & \z *rat t ), a? 3^ at strar ? 1 
ffc ftfajjfe jfte ?.r aw fatr 'siti at, g^r, acta *t jfe, ts, 
grot sr ark 'sfl^ ifc % areta I atrt tfs: fesr %i ftfa % ?m=r 
1 fern ire at $!<s, swar, tort, sfcrar, atari, ark hot ^ sffsc 
* srtti 1 1 raft^ gsr ^51 s»tS s^t «i ^rf?^ ft |<rct sh 
wftr % a«R smt* ( fcr if tr sssresre 8 ) estr, tr <rja akr 
5tr ^ I ^ 3fc * ftorrifr ? 1 Tft feti 3f%a an 3 aw tf *pt 
aUrfk *t §<sr ark ang * 5$ it gar irofl I fas b^k #ft 5^ 
^ fafe a awrra bih itar ? 1 

ata ura It f «tg^, q<|5t a $b, uotr wa s;tft aft-asr 
W% <«&, wr ft^rarkss 3, nrJT ^sa a ?.v gs;, sifsart arrft 
a «v, «»il»f iW, swaa wft, e>t (fct% sea wrf? wrj ^t) p, 
nr, «tr*<B, iwi ( %^K ) gtqrOift, ?tb It <ftfta, isra & f«, 
3?k a M, ^1s ?.5t |r, sfflvr ( vjir artfir. <ara % ), 1% 55:, 
a'ti'ft 1^ a, «a S sinia a, sBt«r, 51X it a fstftw jwl «t ffcsr 8 
atar 3f%a 1 1 «t jit f«* j^si as sral fl ft?i 8 a> a>s3 1 1 «ott] ^™ __ ^. 

^ftro dafaw f^ 31 ' '^rowoi! i 

aiantrfWIRm SRS* KS^t * II & II 

^wsn«-ta^rk*pn ! i 

ifcenotmsflp* ft**n«wfcm.ii *= u 

«M ^ W *TO* 3* II « « 
T^» OTTO* 5W fa** *W*jOT ' 

w^wfiwe? an^^a^ » < a I" 
«nc «ifc *s« a *» * «* * ** *"■ * J- ?8 ^ !? 

gs* 8 ft* * ^ w *" *** ^ * ' ^' feq ^ ^ 

„ft, miffft, W*ft, afc *i * <»« 3<* *» « «n « 

,*\n»#nfci**»*«**' ^* CT * 3il fla,TOR ' 8 " fi 

Trite W WB Wt t ? « * I* 5 * "^ *" "*• ** " ar " 

«, »5SSHi *, * ( Fifth Ventral ) . 

sfftswtm" II *<8 ^<%*Mt«l [ Wo ^ 

<Ult&TO % 3ta% * Hift Stfft, S*»fl *T g=ir, < I W)|iH <R»raT, 

^ww w;it fan star, s?Wi ai^fa, «ukNii, <fcre, aim sW, *ts 
( <rf % vrk % Jri% ), st*sTi, ^pr, a^tr, anspt, to, i* % *)r 
sits iro, s^f^i "^> ^W w awta, w, ?fe'ff 3 BWitai, 
S^l^i^wRlfe^ =9^ ) % swt 3i(fd*i<1 hkt aprfa; 
f^r 3 aft fc a?ra ?& 1 1 serfs'! SftflR. us"? *t -«ilM ft aifc- 

*rft 3 sipr % *r<k 3 sagar aik fet 3 sft % t^pw t^tft 1 1 
aft* 5%-!^ «t^r ^ at ?aaar 3?tw **ar %, =t arfa«F< apift^ftetMi 
3?rer>war 1 1 urfte * strt % fi^ ftra stor >iraR g<sr*r«; star 
t, 3# ireit % *ft arrasr* f 1 safe^ ^aar art* =wrar g<sT 
W % ait?K ek H5T <R aRBTfifa' 1 11 r\-«,t II 
wwi#ktin«i &fri «iwi«i<iU+i toi: 1 
*n«rM"i wrfcr #t ^d *ro wwgsi 11 K 5 * 11 
*fwlsg3in »wb sn^i= ^taii-iift ^ 1 
^grcrf<ir 3t: tsrot strict ^ 11 K$ 11 
wreftof ^3 I?ji §«f ^isw^lftra: 1 
stwjj^ifttil^isll wst ti faftrea: 11 k» 11 
INot£t, 31*551, sir, hi«t it «r«5rc nrl«rcf w >riaw r 
^twb, ejgt, ^«r, ^1 ( qt-afc ) mi, »pt *3 far ^S, JHtjfs 
g>r£?, n«? aifc e'^ns* ( Tara, gst toi ), erMt w 34% fin: 
ark g^, srffa "K ^a;:nft ?r 3<r, 3T=»r fcsr tzm, g^ q< a«ir 
sfira swt ^ f?jcf wr a to |t % «1 sflsr ft [3?r«f w: 
%at I • 11^-^*11 

*ww Rk«?^^ W^^stn tth 1 

ft'-rii *Iiiw»ji ^ ^niriTT <.'*iit5 ,, m ll UK II 

U4«IWliy«l ^pnn er^^TT a'lftsfT: 1 
(«l4IH*l#«tfttf *K<Jpd ^gtBra^ II kS II 
• Tfe ^feiwfc it fifcr fer ^"t ftiRid ^c^ ^rw ^^ to ?t 
ftw itt ir ^te enrte; % to it *m aprat ftfeir ?1 =atiT ar jpw 
«t sfi? w aiRT araim ?) 'srrar 1 1 ^ ire irfer«^ 3 1* %3t ** 

|g«ftg«T?r%ftSBT1i«qillST5*5fl| l «to^] gjiwra* W 

gnr,SjpiaiAvi(<M<r), 3^ra. I«w« *««« "■ 
g«r « sifter, a%r sr wi (*nrmra % ifeft t ), *> to *« 
* ;$ aift ^ i ^rau; «t4a,enrss*f% * to^r * m «w 

ww *rei ftwr *$%*%** h ii <« ii 

airft torar * «w ? II w H 

*ifiw<nrmwn »nn it at »rjrTOt wyt^ft OT. ' 
TOt»wmiiorw *$ ^ 3^% ftforfer i««ii 
«? 3: srerc * t wr-a*"**. to w: % 3?w ^ *c 
„<k % *** % 'eUTart *r ( sTsto *rc airfe ) 3OT <ft *M 

rt*«tTOOTS(ftroJtaiP*™* to 
a * to rt-(W % *rcw sfqa «al t saw >ENr* sprtft. 

to qn awl « v t ^ ***_«_ f *» J2*£K f ' 

*wr i?i fan fasti 3>w?wtfan tsi 1 

m it TJnsrjmr t f*nn srarewrasr: 1 
a^rr^TO^n^ aim* ff™» »«" _ „ „ 

ftrtMaiUmrt, *****' ^Iflt 
ftmmtsltawAt. toft* ««R* wwWl, **** 
™i * «fc vft 5t'9WT «j>w <&*& yftwiiy -w ^ ?fT IT II ?-? II 

*t«fM«l$isig'ST3^H mR^I^t^ii ^ 11 
a^FtTH 5501 ^j% ^ruf ^?^ a«n 1 * 

^3 etwf 4^ 5rpfl^ is «■ t fire^ji « 11 
an^j »»ft aw*f ark wienT 3 wr 51?, atftt%a sak 

swr, ^p, ?^s?r s;* «t«H fwirajt % but a^r faft >pt sir^t 

t, tft t« I II ?-v 11 

*rga>w»awra'wP^?r 3*1^ 5 1 
wh§ i $«r ftfi^r^niiTO *te?n: 11 1( 11 

£5* ^^ftsn?^ £w *fcn?*r % fl-m: 11 s 11 
«rwi RT«rahn?^ sra>»r|flr 35 gd 1 

35tJfH5T^ftHi =? qooilW CTnBcR 11 o 11 

taisaifafrawt sspri ^>H8;fa 1 

ssr ffca b*r w ttar 1 3JK *k jsi w * #11 1 j fjor w 
I aifo wfk fofawr % #r *frr t ! swot wr I effc swift 
*fa I ! ?3ft *ijr t ark #pfl«j *fa I ? ?*** wr t sfc £*sta 
*N 1 ! wur wr I ajfo siwik S5T *k f ? t sd ! ic w 
aim ^f^ I ^ «: 3«pt anf? % awr ««<* S qrf|^ 1 giq^jren: 
% fift, * fa& aftr aria ft& f u; % sot ifl ajnr wt II *.-5 II 
'HW'tRH^iw fsi5iT«r y <!<.»! tflri. 11 = 11 

?sw tsstTscw srfi^ra %%pi*{ 11 <s 11 

^5^ ^TC^ if?T?i 3R$ qfaf^; 5SBTT, I ••**] \o mmm ^c» Fifsf Ac-ftwp^ i$r*wMRro( u t« it 

wwt fgwrfir «rsfehp# *sf ?pin ll %t II 
arffei^w % <rw5i lit g>rw 35 Tt^j *r(k % spw 'ft wg sgw 
f?WR, am to) t, ot$I 'ssw ^rt f 1 sfl stj ofa 8 
*sjwar awtr war I, s?t '??t' *?t i 1 si> ^55 nfo 3 waar, 
**5Rir afc fta^ar, st^r 3?w <rcat I, *r wit | i srflt if 
«ft srcg Prwa, ft«re, ftw, *nrcrar ajh: flmnrr 3*m wtft |, 
*5 ^Fi t, «tt 1*3 sill 9 «t?m s*m **, «ndw ift dfcr w 
w*r ift aw fatw aft ^j '?%^> $ 1 sft «a nfoate, wn # 
ifo *t, W =St, fa %(ft I, SR 5S»tt^ 1 11 c-< < 11 
g^t^ftacoift^r? 58j sjSctf «a^ win 1 
i^fs^ 4fa ^ sraf srpRJBrersl ^ern ll W ll 
gssfargjfw** *& ?sraWf%aa»i 1 
rmt jpt fart 5K¥* 5W i^g^qt 11 « n 
?8# 33 ^t ?fta?iigror fanraftf^aq: I 
snT?i: ^fari 3* 1?; 5551 3% 5$WH ll W II 
5# OfEff *rc fomr fqftsa 35 srWq 1 
wisrt u«f ?5 ^ 1? sstf aw$3 jrth 11 ?< n 

SOT 35 ^ i<i.srii«lfe ^tgiarer || %\ 11 
aft «Rf ?| -Wf 55f Qfpi 5* fwcq; | 
sj^ jsr sg ■siting sniWHanrii *5<rn 11 $a h 

* sg ssj, urn, *w, tw?, *«r, qjw, <r ( wf w X « 
( m% ww ) «k mfci «i ?s «a aw w* '4w ^ ^g\ ^ 
1 1 Jirt, titofrf, ij, fa% w, Pja ftSsa, fay>rtt, (fc 3<w4 
iBcr ww) R«ni ftwr «ft ^ri ?tar t, i( mt: w* 'tnr> jlar 
t J *«• »5, w, atefi 3% ffc^i f^«r« <R5 afrc *Hsr sw | 
^ bptj v* 'iCTW iter I is »( ffPj Taar, 9jm, «^ suw, 

w wwt oprt ^^fl fl sw*<|< fairr, ^f $&, "rtt. a^, «*5 ( ftfWd ) ajfc si jtar I, n 

STTl W% 'ptpP ffcir 1 1 3*% dlW, T(% 9T3T, far, WT, 8JW, 

ct, for, afc nrfl «it to* iter I, *s sra: w% '&w itar 1 1 
*to, t, 35, «s«r, «*, b^st, zn eifa ft>rc a«n eg far I 1 w? 
jf«f sw *?% '^efm^' star t ll «-?» II 
^gwwrcr «gfs: forert wnjdwJr 1 
iTTWisyprra?^' »niiw^& a^sRC n ?<= 11 
mj?r-?§wr-ft ! an5r-»rai: sfeggircais i 
W^ik i ^tsatg^riftqT fircrfsfirs ll « li 
«W hritot cfm; <E4iPiTi«graraT: i 

mr it Tsftfijar ^wkmiot t?ti i 
ftMwiPwgfckiaM snfo^ awH 11 ^ n 
dnTa5'*i w 4' i i<*K5?n'JTirff'WT?3: i 

w*{l(wl snjswt ferwnfiiwr^if^iinn i 
tsrftft ss^rtf wrfa wwfa+iRuim n h» ii 

nfei; ana tr taw, ^rg ^ ^r *r spir, inr*, gq^re aire 
arrafi *f s^k 3 ssar 3?jsi $^ 1 1 fan 35^1 3w>,far,qE «r< 
jiw 35a ^f it, fcrai) ^ra ^tT it, few stffc ?ja wi it, *hmh„ 
it, 3T*t wt fift^n airft B'ot^T sot ^1 ^rr ^ilM sjfr fara 
now to ?rS 3^t fl w>, ffa % 3?i«t frr it, r«Fi it to^, aial- 
«R, SSf ^Tj RwiP<*i, araaqr, «gr, ft*"*, jfhpr, s^nrc, %&ft, 
ewfa wft ( ar*fl»? ) it, asret 1st s«ut <?fr aiMWI % &et 
%$x farfi«sT 1^1 lit (It 1% 8i?qTO^i% gw it it al frrrar 
% fa^ & 8?hc ara^ra kto s«rc wi% «rra *scrar ^rfi^ 1 iwra 
tow* ^fl it arwiT, ^ «hc 5T5 % to % awr wrar ^rfi^ 1 
^* jrerc TO^rngwl 8 «w^iwTO^?it, wft »nwui sra 
bvi wmr '^ift't l srt % ?N tt%, 11^5 #r4t it, fei«t w sift- «"K 9I«nT JB o*c *^ 3" *ff ^ "" f® 1 ^ ** *^ "* * 
«vr fcrr 3wt 1 1 (ftrfirc * wurc g<T ci^ & fcra *ft srcw t) i 

sffrnr: Bffarj ^rr igi g>raT. rawwrc i 

?tat *«rfiK+*!«MJ ^pn a^rar cwi: ii ^s ii 
wfct tftmtffa BJprt faf? ??om ii rc ii 

nS w fTR 3 5R& ^r&, jjtr, Jisat tt <rfeqf *r nia ?5<* % 
fa^ sqgg; 1 1 * tsflw M, zwss w M, *jjw, $5, jjfe, (t»t 
«<^ ( ifwr ) 5^ ^r%, sft&it, i«r^t gwt $r jflsi ws 3 
tpr wir ^Tf^t i aS, arc?, u?«ftilT % to * 3^ foja jt 
1% ?, asret sis irrsr tr% ig-ffoii % wis % ^1 ^ai =sttf|% 1 
«ra *t wr sot af 3RT Srt ^rfi^, ai*rer Bf gor 3TB tat 
sirasiTfe *r JirasratT «wr ^ft^i ?=iPr,3^T,iTOugt fl?j*%s 
3« *fa IT, 5HBI, *, $t? *r >^3 w 3^t w &r ^sft t IRcll 
*5j|-fTO-*<4W|uil ^3 *i)<>«t*fa«s 1 

Sfe-Ru«fl*-d*|U|l Usq'Ijftat ^ ^STT^ II ^€ II 

arfirrap?! ici^tft iron arrspi?^ Sr 1 
AWdwnjrercft ^SFrfcn (vi<{R[idis 11 30 n 

535;, #&, "mi w w &r*, ai& sfWir, aw! *t <aw. fta 

*t WW. TO afht T3 ( a?5 ) 3|TK ftWT *^ SJ1* 1 1 IHstift, 

"rrerdift ark fa* ^ >w wpt * ^ ( 3pr?t«[ arrarcra, h^j 
arrft ) it aw fNwr srsrr* fi^rr *rrf^ 11 ^e.-?» ii 

4t4c4oivqr w# , q«t»ir»ra(*BrJ WTtBBWw ^ff,||ift 
qg-qtf erdr waft* w d v& t afrc amr wrrft* sttir: 8% ^jjH7d JJsJhBHJT rtrra* *r wf^RRn; M ?? M 
?sre ft3#j , sik «fe«*f **^ff rtTftwtf «lt *fo 
*c * =ft«r I ? ^ ?=>? wr*. «3t apainr * ftwrc % 'etffi t Uttff 

wrg raw witf ? wwrs snrfcr ?rn 11 $* 11 

fti«^nf«^ii^ wiwWkrorsnfwn 11 \\ 11 
5ft 5H( qaar, 5^, 35% wsr ^k sftaaar 3?iki w8Nr«r f, 
air 13*, fires ir wr wt,??«f '«r«w 1 1 faw *M, m w 
aifa % «tS M, it* it 3t%aR fc tfl%3, fafcr & qr arffc^r 
fair % "flfVa jw sro am % sTta i 11 *v-w 11 

ttt4)AHW&K43l jl d'AI<HMf >ur 11 \g 11 

^ «rrer vrr =97 sfPTqKn^^ 1 
<S?f 8^'ERJn^f fadft ^a^rSr 11 n 11 
isf^tsiftw ^Ri: SETftt W5W ? 1 
ggiarRhssfa^rnn $$&} atsptera): h $% \\ 
jtqg: awfts«TspjrJrj4qrre*3Jitsf^ 1 
^Tfa^np?'* a^fr%sf%*% wtii.ii *o 11 

9flH«ng, t8^j?*t iruwr, w^»ts?wR, airarar, 
5%r, »im sifc m * 3* ?ft «! «t»w airc ftfwpiar % to 
l$ <k, qtf w aifc «rfeBt 8 srfa g-tqsr ji% iw, jjjt afc «ro «r 
53; W«t a*=r 1 ift w, awia^ ijr aik «na «.* wv bt% "R; w 

* irw <ft w. aK?^a*R § asR gen S;«r ar;prr ^ifc% I *pt 
% sift* *^ % 'sfpyt m gpir, ajnt 8 <flfr, ws, aw w ssrar, 
»^f w W clsrr, ap;f% TW, qsR aftr. arte 8 fofrar, tot ^ 
H^t, to* wit, wfl? % am % *rm 8 *rews *rs m wpn, 
■fo tfcff. C fl bpwpc ( awtgor ^ «riww ), *wbIm^c «te 

* to w sire ifcrr % *s<ra % «rta%r % ^1 1 m»-i» « ftr fft % saw ? I inrv * arfatlr ft sjaar ainft t II ^ II 

&P! * BBI^qtJT aik arctr * sfr aunt f % ti ot* ***% 
sra^jffrr aik aprtu % f 1 

fg^fftff?^ Wl^fd W flflrMHtl UIH II tfo II 

siwFT fcir % *ft>*i (Wf ^ srr=a ift <rc, 33 ura jft $ wh 

to, jts ^r ««^r % ajfasitR % snar ? II h-v II 

5flr Tff H^riTTnt stei: <HWiiiM*«i: I 

wiwimI ?n«r^ %si wraraioBTgrtRw: ll W m& I 

vraft ■g'ra— ^Wroi wgfter»i^?Nfap^ srwm: i 
<*5pf g :nf?ra&$ fg^ tok^ v*n li »3 II 

TO 15te: — 5tTp44SI#^lflI«n^' »4l<«4ldl: l^raJni I 

B5H arfi; s: fotraji % apfri it, ^ tarafl & siri ift «rr* 
ifeit nH nrfo H5I jteft ir ^ ^& 1 1 %* s: fetraj} % *mi^»ifr[ 
% ot ita mri tf asct f I nrar sik tow fciK w% nftraraB 
w a^fln ^ it wr wor itr sN; ift ? 1 

^taift ?Wfc iTORfes^ % *ga %? it srr^l, fjM Riftrtii 
«ft tja n*rc *1 1 1 ftra irerc ft; ^ 57a arfc alt *1 *Sl**< tit 
jSt atft srere (%fts«f *fl ww it ?t ^tfta % 1 *a svftr spaira 
8 wftent nw * «3wr iw^msiHrt »t wr «8 ? ft *t-*» II surra: *paqufferas«i'Pr sg rnratw II \ ll 
# 5 WTSS5 wwht^t: ll * II 
?a% eir»t •BfjpJ'ifk ajsira ^r »4h;<im iffi, ster w«ii< 
air^i ^ «r ir ii ^ n 

*fofoflr *: fep^g^fqftgi: i 

4«4M<4444^ tilQ^l^lR-ri t II 311 
^<«<lffB**^1§: Mlg+^lGwiilflS I 

^glf"ft f^Rqnr-^icrreR-g§( w: ll » ll 
<)JiKd*4l4«iw^l ^raWlrfiresn: i 

WRf f, •& apr, sprto jut, srfta sr^sr 9 ir ^ib^ srf&ral % nfs 

3T*ft»T $*§■ I, 5TT qfa f|W% l!) fiWT *WT <W^? Siff TOt, fia 9 

afar, aiKiwdtiifl *t 33rrr-5ti-ii fa'^ft ^a< *wr to^ to! ? 3r^ 

BSfRorstat ifor 3?jsr 5t 5TT& I II 3-Y II 

a^-^o^-fi^+i: ^ts-M I" <*( 1*1 *i -s^rts II !( II 
SFSI J&awfiW^ WW* JiVIHdl II 5 II 

5rtaRbffa;srraTKr sfcrjwraffe u o ll 

t«€i ), qif im, s^t, 5^ Oijj ft^w airfif, Jjsif^, spsfr, 
OTtr, jfaar, wftpjaar, airsrpi, trfk *r urtta, jfa^eihcstat 
«sr sprite, sfinro, f^a* <w £ *ra «tf f%^rr, ©^nt «pf iat srerc 
% api d»r *rk jj&otc * w3 % 3*re ?> <3tra | it «.-» II 

anrnwtowrera ijjot £«Rift * ll «= ll 

STtBTSarraTPTRn SWt 4MUWD44H. I 
^MHl *T *lt«Bi: *»5^3fiRI?RIJ || € II fiwsifftf itsf aw wroth I 

5?<f fiflftf HH\4 s>fi>?)*fad fWil.ll $o II 

tlr *fciT«rt TrPa' iRBPBR«raf w^ i 
wrawigHyfa wrfaagfaRnTii w li 

5$ BRW 3 WT, ftVw, ^JBfftST, KHIIH, d<HW, ijiiii, 

At fttr, «g % art secret <sircr ( *tr apra?? «&ret w <SFir ), 

531 3f3ft W 37!JtJT, SRif 3(k lit? «t ^8 W^ 31$ Wt ^ iff S&S 

3iRi?stq afBOT 9 *fc 1 3-wr %w, firear ( sw, «ft*r, anwr ), 
ajfTBcfra 1 , 713:3, s<nre, j-saft, sirToftir, *i * »ra, &re» pn 

ft «tt5it aft< wa 3 S'-a<frr ftrc § ^a«r|n ?, =re ?t atrlt flls-t til 

jjw*h<.'to tot frost %y?t* ^r i 

^3?|T m®& fs&iit cftt ww isotri II U u 

wr»t<Tt ttrW ma: srra: fifasttt i 

^fcrWfi: WfsqrflirRr: wsijBgl [\\\\\ 

niit}stgtf$tg$irn%i}rfftiM\ H* d : i 

?^?^n: stojt *nfer <r«n ^rrofisf: II w II 

1^1% >ai?sj7 *r crosi ^t?«i*I?«: li Vc ll 
as"! ^fw»%:T ■'(iKIWi.S'i ^i I 
*rag'< sr^c ^ <ftd3iy^ siM^far ll S5 li 
srawnsratfrer fsreapnw&r ^ i 
arftgwi mft'ua" «nfar ^ct?i! ^ ll ^>» ll 
3^mi firasT ^rg fasfasi tfisrifa^ I 

flwftOT WOT: Bfqtfdt c4l^K*|'<4d: || \s || 

«iW f%»|f f?i*(fSr frost *^<lfi«ilH. I 
w?fr £ sftic I "nst *nfeif8r<tf ffcra«rji w u 

'lijMfV^ 4 '*ll'fl*IMPl»b4 > l 

^fw^srsranff ^ 5|^t %fir ^of^ii ^o ii 
^■is^'-afls-wni gpfcra: wns i 
wistf *t*sr>i«[t *n»n #«r*rf fW5.11 \\ 11 srat»n?PT w*uBfc ijmt *fa<?3rrf3r3T< i 
nfcn qtf*WTsr sspbiRt *i«wit n ^s II 

SSTTlTr TT3R5Jn "» TOT: >aWt >T3JTf: II ?? II 

fiBJWt wjorr^tri! ^"i W^wftw *ar I 
TOOtt ^cra Tlftr: ^^fagf^ 1 bt4% II ',V II 
■< H W ft Hit»fWbft *W-1>|»T-WT5rT: ' 

tt>iw)«it, arosare, 7153, fsrear, ^n>, site?;, dk =sl sib, 
Tk *t srs, i?^, 5rei?si, ^ ait srs, v< afNMt & sri wi 
?>ngaK nftfer sra:*TB >tt ft, Bsaquptsr a? strrf^ifl & grs ft 
airar t 1 ?fts ot?t srcr srar % irr fite w& 1 1 53, iftitev wfar, 
( ir sNtes ) #t, Jhr «rcft ^1 arftT, afe, fin??, fi«nf), *^, irer, 
tsi»Nt , iftore, a pwnw , qrapri^ n w ?1 an? jit ?faw? * 
sit epror >srt W % wf % sm "rft ft "Pf» afo sts ^t ftza 
f 1 sre aik s*v % a^lJT ft *n are aik fvm % n#r ft, 1: wsr- 
fig % ajftiT ft ( aft? 3 s*t aiftsf % aqiftn ft ) at? wft *Tr wa 
S^ 1 1 ate, ft**, ft«nsi, ftwr tj, <niftsr, eprararc, rr'I 3 
g«n (fan) apw.qt atkwaprer >f«t srcrar <fift ft aftjaiTfi; dr 
ftzft 1 1 ate, ft^, iIts, sttSst, wtareiT, firew, f siS, ^S 
«Sd, wl "B^ft, ??#, ?R5?^, ires, siala, gtaqoff, ?K *s?- 
tb, epwrar, «rSpn. ^anj®, j^ht, «flw vra^c, rrw fjf w 
8^r TTf*T 1 apt =^jf * to^t as, ^ afa st^ s#« «tr wr 
firsRr ^r^ft 1 fofl «ir % b^ w ates*i wit fftsT «r «rar 
sirRr 1 *a jpbk wft ft srtoWt flr ^ jl «n& J I srf, 
"J5W3, 58, apJ, ^mBr, gfisT, qroptT, al*, qpf«B, sr«f%, 
CW ^r, fl»wjRT, «m, <Rrer, nft «r Bpril«r, *fir, »f»ft (It, Sw 
(ftt, Bife^sarKlT t8 ?ta I, snOTfii <fls jW t rfr q% s# 
jfic T^jfl 1 1 ftw "(Mm wft ttbt, iH* »?l«it * *♦ ?It w 
«it «nsr, «ft «h ftf «r wkT wft tiw »jg«r «*riw» (W % 
aw iter t, ant pjwr W'OW <Bt t « *^-w 11 ^^4<r4iji?HK'. srawt &^oy»ii i 
f%nwjR?JT?: 5R3 srfftBrasisronii ^c n 

$*f«rwiq g: *t? 3fPP& ^Rraonq ii ^€ II 

T*rcn& wnsf ?JR*!n^ sit a%il n 3» || 

TO: S^nft fs: *reft t cRDRtq^ta^ I 

qaf wf3q<m»rffif%»:88fiai»i g^rRr n \\ II 

*Ei&rewn°fa ^>ref forga^ ii ^ ii 
%n ntewrcaw <roifa T^nfa =* I 

s^T- ! CTH-sr?raT3f t^ntf jp^fejynq i 
^sraiHt^raRt %# srspnfjr cfqoi^ n ^ u 
3&T-fTOStoT55-<jFr-8j1l|: ?w1?r& I 
«Tfcfgiifui^ fRR^qf U7ST! srsreret ll 3K ii 

w-sr: ®%3gWtaji'®i*3staKTfew: i 

wipist 3ra*<r: w^t ^ wn i 

srcr: gaqoit nr«r: t$faaiq«nn: u 3€ ll 

«^rfa tl awsr *WI «i afto* ** ^t, br wafa «t «5t ?, 

aiT epa<m <r (m wfc 3^ aito«r *ft *?& t— waro fc *k, 

vm n«f *m wvtfl few, is, *ifci, afar, 5* eih »ifer «r wr, 

«tfffjw «fl Mwr, a»ns. ww, <vr-<fl?T, wwp w sprite, 1\$ TO>*/I$dl [ afo - \ 

*% aw ark ft* (*&%*»%) staff %i, <ri erfor afo 

BfSgjff $r zpn, aft? apt ?rawHr tftr iir gre&ra ( *tg w 3W 
^n ) 8it£ (It arrorT % wr sfTsr # ? 1 3frafa & ;jsr 
pr (bfl % fl& sa<k ftir sfN«r 1 1 a^w ferr 3 zm tf 1 1 

JfiJT — TO: 3*tN<T 8^ 3Rra ( WCT: 5I& O^J ) &avn I aft H3T 

e?sr 5^n & <sw e*err I, sc sir: s^fa finr & jg star I aifc 
^ % "fir §arr J?* for ar*rre 'sjht s^w % jB *& star I *ft 
jw ^ & foia it, 3«9 srcrt wrOTfrr, ?K, artor 53, irar aft<: 
ott w freK *R% w^r & ( ! sr?5ct * W5 ) %ftwr to! ^f^ 1 
xa srerc % M % fsft ifa, w, tgt, *fr, hfi, ?rferif, 'tffr, 
BS'aw tot m& t»i airt? spjui ?*ir ^rlf^ 1 

«TC, ft* ^ (M % fa^, ftsfal % fe^, >£?$*» Ttftfl % 

fcA, «rre frraraf % fa^, sreVs dPrqt % fe^, fcctwtt <rc»t 
fer «r arcta wl f—sr&r, ftrslns, <ft aik srs? ^ otr upt 
&s* & ot It fpr w,te ««t iprft l «% Jjfcct, w?s «ifc 
*ra*r ritr hkt aqR «<% mg, ta, >jjr % egstaw ( ar&rnT It 
trs * ^ % fa^ ) ait?; qn;, fw qil 3ijj$a q*ir % fsft sqk qfljrr 
°*rfc^ I ■BiKtT ( w ) aw, *ft, ^n>? afk srr^ipa qrfsfl, s?i& 
W ft H?^. *rere aik 3^xT (In %1 to wit srsr aq°r fc 1 
<a^, aw, srat, qfai, awrcsPtr, wsar ark arfrar 3^a q^r 
jajr n«i jh?ct % firere «t to ^3r | i mi afk jfft (a nK<m ) 
q^raf I qt^t S f^r 3ik ^"t 3« ir ft^r *rt % ?^r fair i»i to: 
«5a«!»i 1 31^ fiiKar, w wf^ct 3i>< sfa 5l ^err 1 1 1 ^-^s. II 

?t«rS<jft^ ^swtpt ^w ifcetf^n: 11 «o 11 

«wtM"i efa aiqaw ^ gwsr ^sft aft <t»i | 35^ !frr 3^^) 
afrrq <6t *a «^|ijuftq aivqrt S n fair \i v» II 

«»aiiuiWl sot S'TllSUiRwiitswn'i; u ^\ 11 «r«> w ] qjRsnsnj; ^j 

BTSTiat ftfeRttfi'RftfJT'an'r S4lfe4lt4l*T: II % II 
?f& 5 OTTSSf W<l*WI*i|S II * II 

*G ft n ?-^ || 

fafSrcr ^Ifora *tft 55 prefer ^ftim 1 
^r^N HiitMiHl ftftnb *tsreif?ra: ll * 11 
s%ns ft *fa* w-*S-g«n^i 1 
g^ftB srik^ sn<n: srtfira ag^ 11 « ll 

% ug«4j ^r ^fnai a*?«i star I, *s *?fe fr&s t & 5^ ^ f a > 
Hp^^ "W 1 1 ^"ff* mflrit * Wt TO 5T aigarr 

<s^ ^l I m-v 11 

gsnsraa^nfsji^rs: sEgftrfcr *r 11 K ll 

fqo^]S5ja^T^^t sfafHt <* «■%! II 5 ll 
35T5n^5?[ST^t SB* T3f ^ 3=Hltl 1 

a^ns-jreg-gtBTtf gtHft^k+w ^ 11 o 11 
g«Rjn ft^r src*<raf ^fa'SU^fa ■* 11 <= 11 

Sff-^T4|d)wi<llc<hld ^IH^^flrf II 5 II 
«4Htimid*/dlM<.«fl"ll"WHWn I 

*g> ffer ?ft % *n<r— 3frft ir$fa & frrtfer, *ja atar, *ja 
jrjt «ra aiw cat srerc % iRwfs: ( ft aw & ), *ja vn, <arc 
ir azrt %, jjj^ w a, J8*n, 3?^, wsrfip^t, fas, a« % <si% %, 
flfiB ( *% Afar, tfsfl wrs, sr^, g^rt ), <jst, ajtc ^ sn> 1$b ^TWff^TI [ 3To »V 

slssnif % gr^ &, <n=ff 3 n% <n& em wflf srfcr 3 q£ tnfc, 
ira <r&r <rc ^ wiS aik wis *m?t srtS ttotT ( *r»r, 3t» ) «r 
* «n^ &, *rjf 55?, fl^gr, ga? ( *M»te ), §#, afcrfc* ( *W 
ifr ) ft mft £, fror, #, tS, g^r gs? jtNrI ft«rr% fr, wtspt 
$rft fcr 3 aft Sr, a?s, fenj aik wfl toiT % %n &, tf 
sifro fu^ &, lite. tj<r, 3ik aifa % ajfesr Own fc, ^>ra % fcr ^ 
*T5% *>, *3> % fffter fft ft 5UT ( 5Rrms ) 3 iw w jjtot =t 
w^ ir, <rft*r«r &, ?jte fc, s^mr h, epft"? ( fsrar fllaiH ft t^ !P= 
"3i% ) if, aM5R ai«jf^ srwr ft ^faf gs: fir=rr ft* ^^^ ^" & 
a>jr srara 3 wire & g\ rc ^faa jt simr 1 1 ^e ft ^fer jt% 

% siPir JPSTC ft rgpasj *)it g?p5T fft | II 4-? • II 

gsmH?ts%n»w ififmawBi ii U II 

fk$f! raids' sr^t wH?ftfoicrJi II ^ II 
q-^trerirfjqjrT^jg- Rmwi jjwwdi i 
sr^'i^fir^Hrpmfa: %r?i^r ^k n \\ ii 

^srgOT 53: tfjft^t ®wmim II w II 

*%?S $l<H<^*raf IT?': ^r: ^TTffrat I 

?n«J) wi (w Jsre;8rRTC I Ta>F<n?^' ^ 1^1: I 
OT\?nKn * flratf^r ^Tfrsrterrfovra^iii *« u 
i«»r SOTt, afier # s?t* ( 3jN !# arfeirr ), :rw t sr\, 

srft?, to, ^rars, f^=war, sireirffcr <kt ^e ?l^i. oro, wfa *r 
*n#R, asgii, sifitMsar, arsf^, fe<: ^t ?if, ^h-tr «r firac 
( apf^r ), «f^l ir "3?t 5«n arcrr, ftteitiT, ^ ^t arfq«ar, 
Sflnto, 53 «r •wSwr, trdtsrr aff^r, srfk ^3 s,4-wdi, w<c, 
*wr, w<4i«, asjtr, finer w sirro errar sik erra! ft ani%' w» '* J qrorppi; ^S 

apww w srfto ajr^r, ist^, to, <#9qi, $s, infos ( ^ ^ 
«r fro<? <ftT ), ^ 5? <it ra> % afrwcr jia* f I 5ft <|>t sla, 3r«r, 
fa**, «sj airfc awfl (fafctw) sw "?at jrtc era ^id 

fef 5T jf iff ?* frfl W TO^ 8WTT ?rfj% II ? *-{» II 
J f f ^f&RRtfjg rff iW5# fii^lH. I 
fa^groJT ?ri sn^or ?iii3itr?T ^r il ».e ll 
srafmwungT fong-sn ?froi ^t i 
sfat «re35F3TC75nr srewtssr ?i u ?« n 
faferu i— rerere dfl « TO-f<r?rero$ fspir wft ^i^t 
3l«iHfift^=T, 3WT3, aiw KtB *kt am ^HT =9lf?* I *a ^ 
jnir sifc toschj ajrfa ? pre? %t mm, vm% to % ftws% % 
*a> g« ?t «ra sa=* $% ' w % tvn 51 ^?ra* i-$«i *t to ( «tfp 
jit *fa ) Ph mh i =3rfi$ il ?=;-?£ H 
ansuiw w^[Rn%3r? ot ag i 
fqrra<ftcnfa<r m rni^-fonnfafa ^ ll *° il 

?T3 § ifaa to ara wr *r, fira? w=a, bfi^r <raar star 1 1 
fro & ^fe to tfar, ?rar, sre ( are ), 55a jtot afk srr star 
1 1 $"E % 5% to «ttfT iflsr, ftP»a, eP3 ( ar^t §m ) aj)< ^ 
s'ta flar 1 1 H ^>fl % aw? sti & set 5W % aa»r ?ta ? 3(fc ala 
<wt % fiia* ft atal stal % asro 3t?st il srra ? II *•-*? 11 

gsT-eorasrof ^ fkg& f%% snfdran 11 «« 11 

a^i sitf i g^Rajaisif' ; rf*^' i ^ <%ei5iT: 11 39 11 
srtm^nf i^rftfe'n«iiffl's-3'a»i3nfaTf%nn 1 
gisnfcnf gfa^atTisi fags^ai gsw sr^fcr 11 % 11 
<i?7 3 wan i^fa TO<r'*i*;ift ^r 1 
JT^SPrsjETJreai ?i Kaffir sften i3i= 11 XK. ll *9o ^H+*fRdl [ Wo W 

z$€l % tn ?T, sis tob qr nr??t ( f^R afot <k % a§wt "K 

BIffift I ) % SHR <I7, 3TB ??ft % R % OTR foj5 *a> «T R 

liar 1 1 w jflwr sr % -awn sr at ^§a ir aftc =r ?ja 3»3T, 
ag o?f sfrra ( siftr ?t «ifR *m ), ^cR-qR %w war ir(%*i i 
to $m iw % to ¥i to aFrafera aifw steir % ( to *t %t 

«rga ^s star t ), ?afs& 3#;i tf wr firch w % q*=ft =zik%, 
%<3*ti x*z =rsf iiit ^n =arfi% i 

sfeqi Sura ff, ?Pjp?i aiR fwil *t c ^r ^i, »iii<i(R q* ?a air 
ws-ip airfs: qft q?fo ft^r ^rqe: % si, 11301 q>i «r aira^ s-;5W 
q$, sraaar aih: qa^ar i1,3H3W^t<**i*i<HM'ii *niyi IR»!i 
jrfenciwtew rawtfTfaraR: 1 
Mfii5.rtwfa«s5% «rpra stTVRRa^T 11 ^ ll 
*R-^a1f-?RnaTCRt fanf^ttjic 1 
asftrk ssiraq^ tajsgtqsnferg 11 =0 11 
gfe ^a?r; f*rti *t?t ?ig: s?q?ia 1 
»ret RsfasR; s^at: tfsri wwt^'m^T irc 1: 
fq=aihf q:q«i*r JRl fa^sHrawonq; 1 
«'?t smRifaai Wwra ^SF?a 11 ^ 11 
sreRsq^arwR *r55Wsrfsa%fgan 1 
fensTC^ifas sgs'irci^JTrafan 11 3° 11 

msn? firw^iftrg ^wftai^i^iani: 11 3? 11 

fa^n?eq*tfofag qi^i" 5P=qRa?mtJi 3'. 11 

srsfrRaiw ^mfti afswiaqja ^ 1 

srpret $n«i(a 315 «£t flg««(i*fds 11 $3 11 

«* «Rt *oo jr anafq^qjqsraiii 11 3» ll 
nfer snsrc ^r qT& c;q *b> affa aw & ania »r sib % jfta 
qra, fro, m *fa sq^pt^iir maw wqrfl, TOqitf qr asrqrs> fltit jl iv 4t I, as fro ftfer ftr ottr $% f I «wr— ht, 
»pf aih: a'^im ^ 3t jft 1 1 s=r anlf <ftfl <s la, ffe^ ( 5Ka"r ) 

aft* OT^a, 3T?R # 3TF(ta* 13 *1 SifWtir *fat I I 3[«ri^ JK & 

aifaq; >j»f 5 afh: ijaf s affa? e^g 3 srs ^1 aifesir *?a1 1 1 

it, a*r *?T >r «t wfaa w% h-jkt ?1 war ( %RT ) 5*1 3tr am t, 
fro aifc w; ft jr ?r firato ger^t w$ sur^r wtr ^ 1 1 fMta 
w % yt^3»i^^ 1 57E-^; ^ ( gaara* ) ^rt, srja maw, 
BTf^J^t stew, 5jǤ- g^ a?!g?T s*% fiR^-q?t <1&fT, %5^ w 
'i «^rr, =frar, srs ar stor, master jk % aar 1 1 wgrc sesK 
' list ) mil stew, =91 ir anwa tot, «pi?t =r^t, %s^ $r *i 
sri, mar qr war inr, ("ra^ »k % saw i I «ft?r q^g a^psr 
( ^nrc a'^tr ) ga sffiRr, a?sr afrc 3na?q $r ?rt, %£ w (r 
<jawf , 53; «ir » jtr star % <s<mxi jk % sot 1 1 afsiRrssr 
n? 3 asr ?>jl % esjnr fjra"t 1 1 jrersinr h? 3 airsfa srcift 3^? 
% auR slat 1 3ffc ^ n^ sipO ^jgar 1 sfa ;s 'Kt srr arar 1 1 
>rewr, fwsnr, *awp*r ajk ?>PFiT >t wiH sw % «;, ma, fra, 
<e"b $t 3l?w: H?f fla 1 11 *$-? * 11 

*3«^?i si.TOnrrciRnrsnnOT'm 1 
<i5*"wr: srf^tfir site* ^ srfas[«i% ink 11 

iiKTC*? ?*n=rtsw gi?n Jjaft *ia*fa^ 11 35 11 
*« ?;ft?r^w ^1 f^i??taisnf7 ^t 1 
q??t^ni: stfsr^ifa h^??^ stgwra \\ ^a u 

gfiRRi: ««*«I4V ttSTtelf ^83^1: I 

?!f5rfR^!s <ftm* ^aft ftiwt»»^ 11 3= n 

qyifew: 5rf%?i% f%KW srfegsr^ 11 3<S 11 
g^fff: 5n?ar#4^Tss5>iT ^on 1 

^M+Iti: afira) Tgzsfo ViMlfk II »° 11 *r m*i <Tirra<Tig fa^n *t««i^fgsr« ll V\ li 

^r^^?n* ! fi?3 *r*«rrat s^^n u w n 
*i»%5JRRt ^swrfsr^TiffraOT Hon: i 
h^tpfw^ &*i smiwatRffiRni n tf3 ii 

ijpf % «vi — arret % writ aims =ftar it "war aii^r ara 
«craart, airat % anw ai%r air 'mar 5t afh jrgwr ijsf 
& a??t 51 a^a ft <sw, sriR ft swrc ark aiiil a <ftfr p, 553 ft 
^=ir =si aram st, $aar affc sprr, g<3 w ^"i ^rar sir ara i\ *m, 
q ^ra^Hf ijsf % asj«i 1 1 3rrarar ara qiar ir 51 ftmik % aw- 
*rc airat fcwrt ^ ark 3sa aw awe <n Tatar, "=ira ?r w rt, 
an# ara tr.'fla'i, sqrja twrat it, na <raar ( aistorc ), %5^ *r 
tit >flar <r* arrar I, *t ffcrsrHi jj^st % bst 1 1 arrww *rcal % 
fro qr apro* fc arr?a ft<art ^, aprare aiwit 3rrar Rsnt ?. 
«j*sf % ^ ft sirsa s\ wt air "fla w? ft srfrc srr sata 
star ?t, ( *rfo ^^kt nx vmt ), an % arc: *?=rr, ^ft, ^ wprat 
sp»f % a^i 1 1 afiroTa % a? <fat % asi ?ia I, 3)itwr: % aBH 
caw %it arrar 1 1 is dn ft *nw %HT3it ( ?ia! % wcrr, sit 
<rhr arrfl; ?.*Jt ) % frrr wg^i ft* 7?ar 1 1 afRmftit ft wr *k- 
ipsf Mt 3ira w»t ^i§ sclff «r ^a w 51 strar t, si ^ it«r arr^ 
aim 5tpg 5t ^rral, i^l 'a^ra' ita frrr ertaw % apsr atl jiar i 
aife ^a^r^Jia giatfe in, sroiRaJi (g^i anft) sisnrat $r aiwt 
qre%, ^rot, a^'R aik jr ¥t feriait *t c^k* § ^5 ^ ^a I, a? 
JT3wt ftfe, ftf«ET, fwrcfta, a^?t % aT<rr^ fa^T? 5ta* te qf ar 
1 1 ?e aw? if? aiwfa^ <f^s ^r siral feir9 ( 3rsnt, ^^t art? ) 
^^ 5t *f) sit? at Byr w strar I n ?*-vy ii 

gJfswrt% ?t«t flsagNJ fsriT g »*: i g^rfasM SR^: "Tfel TORT^ II »5 II 
55Wa %3TS)?ft T ^§T*Hfa T I 
qmHI H U qW f|«rre3CTra*rtT^ II V^» II 

*njf§wrft <ftsp»nfa ««rrft ftfasnfa t i 
spja^f^ift 1 ?m\& m«^g|: 11 »= u 
*ng;pFc*f <rgr?iT5tasrcrmg?rn. i 
asr^foras* ^i^tS w«nraanfir& 11 »<s u 
f^ururcungrB TrsRsinsrsfrsRH i 
srg^siimSsr . sssfircjrgrrerbi. u K° II 

5T5f*rnf?nnf?5i?i5?f!rtsr *r?ra: 11 S(? 11 
^rerat^rc>|5*5:3ra: ^rs^: 1 

sWorasaiatfisr s'n^sTtsS'Wn 11 K* 11 

?iot *kf§rawr fir *ra: sraa^a: 11 i(^ n 
n?^ qpfl 8 5<rt f* t&t ^ ffeara. ag«r faa aw ast 3 
agaSr&'ja?'! i*6w%w aafa war I, saisrerc «»jra iiat 
*l fiR^ % 3a faferr wat ^t(|^ 1 ca% fea 3raa ( 3ii^t * ), 
aiaiftea ( arfew 3 sfafafi *&r <a arsar ), are & tjwa, st^jt^ 
( are 3 <g;w<: % 3fNr<r a|arar ), g| gatar, ?rer safe aa aca 
as% ?r? war, to! 8 gi fta airft galar, fir* ar sstiK % arat 
ar staJ ah #aar, sial % ww, a>1k ^ft aafl «r sih: qr aaar, 
^ $a M *t %<ia w?f % ft$ f?awt 1 1 arar asrc % sftya, 
jj^sa ctf *S5 ssi p> na *l<ft % 35 * *raa ^rf?a 1 aft a 

Sl5SW ftsfft fa»^ WW, IT f?J 3)fr <a jt aif 3ft 3 aTas5 fff3T5< 

ar ffrr 3(fc afs fare, fa<a3t sra-st foar-K ^%, sraas ag«r %aa 
5t I %<ra ift 7* ?rw #aa ^ar =arf|^ 1 ^rn;*rR5 arat *"t garar, 
faaai ^rral ^"1 ar? wrar, aa as?? qrsr^l 5?ar, a%ar arar-a^nar 
§ww, g^ g=^ faat qit firetrw, fiftaa, ana, 'jjrara, ajsra, 
j wb aiafa; gar 8 ajraa ar »ftaft *t *?aw, ^si ater, sarara wr%, 
aial % a?a & ftt^n ag«f ^t wia %aa <^ w a^a war 

t. firaratfir ^ arss 1 n. atakiifir& ^ aio-s 1 ^rrfpl I M * jr ?t >r% ( >f*sr s?m ) stf i?i# wwl & 
tot w vam *nf& ill xvm II 

#5?5<tl<IM*IHf TTTSW qJTr^Srf I 

q«r wftor goffer 'j^f^j tIj ^r 11 Kv 11 

sretn: ?w& ag^r^cr: qs^sw ?i u !(!( u 
ftiiKSTn: srat«ft -n ^rragfersfo 1 
fiiBiagsratft *n srotnt <rsrarsfa *t 11 K& ll 

fttqcft^t S'foft Tt IWr«Tf»Wr *t 1 

wrraraf q?l»wr *rf"Ht *r sr$rw^ 11 !(o 11 

^oiflifjt?H=ESi?n:H5iiRiffg srcrfionJill Kp II 5% 11 
«l»f eih mr. itit ft to o?f <f« % ai^sR ^5* ^ i'iS 
% qro, ftftw, tW^* ( ^w ), aiRim sifc sgrns* 

( aiEifs wnit ), asTfasiv sp ir jtsttcts ^w ( f s tfir ft ) $r 
■tr srt 3rm 1 1 *, 55^ 3Jfr sr&r % stt ftf^r ^r jrut 
^^r, ww qjr % am 111315113 *r sralT ?wr, ^ % bti ft^at 
w# 11 ^remra ot n$m wir, toprI air z$ ri 3^1% ffe% * 
*wr jn »ft w irfhr $rt 3*m 1 1 w wlespir, ^<c atrf? «<r, wrcsf 

¥T T^T, BSRT, B^5«ft, cPTSft 5?q) $T BcBII IT? IJS3? TTJT «t 

srra ^ 1 11 w-w 11 

«isri1<ren dnrclg ^5 srwr II K€ ll 
fatsRTrTora%s«r& *rafcrarerf?r?rw 11 %? 11 

5>T IT «55 W. FT% *RW, 3S B$N & 3S5T ?R <?!& Wt, 

Fntf b!tw, a?, f^sii, '"ire €lift $ ^rw e«w«SK sN*, «r w 
"to ?a 'fafa*hr°ra' 9i«ipt ft w fs$ 11 *s.-^o 11 

fefaBiMWt ill ^gf^firaJilsaiR: 11 x< 11 


5ft ? OTTSS? JTH^TSraJf: II ? II 

arc 'qsrrj^JT' ajsTm ^r sTr^Tr^ vcSt, *tet wmH. aim 
^ *5Tir n?-?il 

anw^s'Wflia^HT wot g^iir*;: i 
*if3KWi*miat ^ 5n3?Tf%r5jfa>a^ n « u 

53rra?RN0fiif%iTf»TS?nr>T^ra ^ n k n 
f% 3 wraL3^t tswasiRawissiiJn: ^?n: i 
* ^i ^^t°i ilOTi'k 3*% n 5 n 

Jrara^git^^ ^ifjRTSfW H?ITH II s II 

«re % srto ftft f u: jt# airti ts> mr n? fHt % are ftrsw 
srra^te wS <5>t ft — 'anwr, ?Psq, jr afo faw ?^ % g^B ^ft 
'3*<?> sprit I ?s# air dfl * 3*7% ft« irerc aik *sf & sfcft 
I ? ?a sren 3 isrfo % *rwr ^th? ^fwtrr % s^ atfir?K=r 
?*% sfRKT sit— % nu^ ! fa* w>fl & gvS * 3*r% ifcfi |, 
35?f «Roil & ifti 3?p=t r& I, if "FPir wra I ir sr?1 \ wfa 
^sfg *r *5T ft— * «sFWt ! gw ««r aprr* ^r **sd ?», firaw % 
3fft OT a% faz 3%l 1 airc atn %z wftrcfir % 8% *1 |* 3* IM| 

ariwa: g^r dnre^issOTsn: %mi f| *n 11 e n 

^©& ^prusnafc 5tf%: g<sg:<jrat: 11 5 11 
<?rctfe i^irpj *?% wr ft— to* anwr « 3cq»r ftsrr | aif< 
*ct jft anair & tf 3s<rer sfo 1 1 *# aiRwr sir?rc-ftsRr% *jf «t 

?. wpw aerator nijijsRiii wifafa *r irsi 1 qnar | sir* 5«t» siiO'icH it *I>t wft «jf<sst «r jftn $*ar 1 1 
spilft '%<rrcr ura' airwr % fcrf g^ 3:13 % %3 W arrcNcir 

?I*c*l-Hl g &TJ5 3 STRHrFSStflHWISraT I 

srctar srs?^ firaTOTf ^ ^tothm \\ 11 

& £q w^ 5tar '«.kw> 1 1 ?afa^ aflwr sit^ airr^l sirfWl 
% "SSl & ga> srsl ^it I sjisre S, 'w sim* tr % ati to aik 
an 31 ftaq* jot aifr (tir ^Rt * 11 3?t=t *rot I II ? »-U II 
siTJffa^g ^ti? ssro ^Rif ir: 1 
;ra srcft srrckdTi 1 wsrcn fere: ll H II 
wratfe § ^fa S3JTW3T ssrfasn: 1 
srwt f? ^renmn: *?<n ft|f%|?ra: 11 ?? 11 

miffo^ 5gfa #tS — 15 ^'PS lit tft 3f%Ssr BR ft ?Jp|ft 3WffT 

n W>r % I sRlf* sra* % firar * eft sirctft* im it asir I afk r 
wq jt *5 a^ar I I ?afa^ snfoii'i *1 Stiftr S wr <i|at< 'w 
a it a*r Rrsrr snsr* % itn 3rwsRt ll w* 3?ffe w sra # 
W«t 3?tl% *sr wrt 11 n-?* 11 

fp<«n8j?§ fen? sj STftiT wrsii ?i<r: 1 
^rratfcstf *m wf^cr inn: ?rs?Tf?3nfiT8n 11 <» 11 
<>^n35K3 sw im: «r5«ritj3nre«n 1 
*i%= 1^913^ w? sti^fctij: spbWaer: 11 ^ u 

f|l<Rra 55ft sft& — ft R^f, Jflf sft ^|t, SIRHT W3PI 5T5f |, 

airwr sift »ut aratftpr 1 1 ( 55 frr ) *ft WRsrfc ( aiftqtn 
antn, ftrdRin ) % awr # 1 1 aft ft wu^t H5I 1 ^i?aw H jot 
s; «ii3«t ( 3irsnr sir* ptfl ari, tta, srg u?f atrara ) % 3?pt 
ilerr t, ^1 *ft «T »: ^iswt % ^?r iftt i 1 *?^w fasra 
«it t ft '3: «rrg«I % an? ?r iw 3^1' 1 11 <y-u II are 9^ ] *JJR«rMH *» 

wt irannf strains BTrfir sftro: i 

"fen ^cki^tei diroerm q>w?m II ?>s ll 

?e srsrc 3^r gsc f ft* ( fsrora ) ^t sto* ^ s?r ft— 
■flrar far % Srcr «: uig $ft ?t tos I ? sm ft, 3^ iff It «rra, 

atra |, 53^ dfl afrc 35* **) 3??% if *Ronmrr-ferit I ll?»ll 

srrmfaSftfir ^ & srrjpqPa^ W^ " 1 B " 

^a& ^oit 3p?t diTOi s^w^ 11 ^€ 11 

iia^M m$ sftS— *i? sht i?1, wfft 3^ nrar-ftcrr ft 3^ 
apsr asra =$ star 1 JTar-fcrar *t g?t% ll 1? jirc *bt sifc dt 
w star sia»*pr sftaT 1 1 ?«fa% sh li tf 5^ sew star I afk 

*F»r ft war I ii ?c-?« 11 

JTCgrsrcg =ten? «a't <jsf f? ^far. 1 

«S 1 "STTtKi $it 7H Pllcj^: iBgq ll ^o 11 

*«.<<n<4lwisr a*r>ai;ri *t£% f| 11 ^ 11 
jrstw 5jra ^% ft— w? It qiss ^Tif 1 1 fajtr wf % ftft 
p: w v "us :r3 ^st strar 1 a«m to fft % <E8 star t, ^glft 
M«m to star ^ftSt, f5tg% tb^^t 35^ g^* star =srrfs^ 1 *4 
sst w^ % fs^ ^rf ( jw ) arraw* 1 1 s*fe^ t^i afrc iht * 
3?Jf% 3 <brot '*jjtn?> t S 1 fae srerc gctf, anr, srg 3ihc arfta 
jf *are* ( <a^rm ) sto ( a^aar ), =*&& ( >t& ) a^ ^wr? 
( TPft ), wire It tf star i 11 ^o-^{ H 

f^wn^iigwROTftrrs: fefs^a; «n 11 ^r 11 *sc ^<%tffg4i [ are m 

^ri%5R?trt *rras g«§s«r4): II ^3 ti 
*I*i»m ^fa *s— w ste =*?J i 3rft[ wura % # jfprT aik 
3?<ft ># f&fe aiK ajfsfar stcft st, at 8rrv>r mfo. ata ark «rs 3 
sfaa: is, $ft, q^rcr, qf^r anfl; *ot Spsret^PT ststtf i ?h g<sr- 
5:^ st «reFt «rrar q?f %<rc a«tr ai%a^ am^ssr *raf ai^g s*?q 
*rar, aw =sr 35 srarqflr | it *?-^ 11 

a^fir Rtgtra^ ggi^f srerrcfir: 1 
snrtftiret *ra<f g*|gsa?ni?WTg^ M *» II 
«i<M^<r gws sKrasrreaw ^rsstnii: 1 
srran^ref 35? set®; ?ra%t *Ri>m 11 v< 11 

3?Jst ^ prr 1 wife jr-rr tfl jftiswiRr w% ^rar srsmfr, 
sara % ct =siir sift «t >rifa fee srarc ^ $twft $ fcrr, stri 
sat* «i g:<*ft qsar, 3tctt 9 35*1 q;ra % stqsr ?tar f afa frr 
»fl *T8 % 5) gtsra ?ta 1 1 gujpf *m^ Wfs % ra 3 I aik b* 
sm? wb ?t *kt I II ?*-■<*. 11 

«mfort f^r^ng^r^? ga%: 1 
&r ^hnr arT t? 3^m<f "rc^fOTnrj, 11 \% 11 
^rth: wrfa^r^R: f| *^a"t ftfiffarfN' 1 
<nffT5rf ^- n^afer t%OTT««^ nar 11 ^0 11 
gwref <4i((tiM4*i«rRiiiTgPi'^id|tt 1 
^lfipjjRrasw^ ^ fR st3% 11 ^= 11 

*B STOT 55TWI5B it T%3K ^33 Jtr ^ qft g^g ijlq fig 

ft xv >rerc h?s q« qJt aw TrsfofK qflt irajrit at fast ftfifcr 
ctct «> =t?1 iipr raft 1 ftra ttm fra % ^ ( ■rofl ) ir fer 
jatr "3^1 ^(t aik ar^r ws ?re ^.iar tear t, qj?g ftat IWki 
fc«rr it wi w h?1 Mj-^di 1 Ta ftsl i« iwfiRT5 *l jSt "r ia- 
35 ^toWi Bprwa^jcsl >ib ft«t ft^r inaw ftw 4 wr *$t sro flai I fare «rerc * jjoff % jw aw»» «>ar t aat «wt 
% arsrcrsr gqt & frr awr eft ? I it* wpipj % 3W srto far 
afrc p?I *?PijTi & ?ra, frer, w>, (imt % tot) **§? ll«-«." 

^srrr »msFcr«na?f— jti5t^ ! ?fqf?rRraaw 35*^ t>if?rftr- 
^5TRf ^ ttniorf fcufwi: f^fronfirfa' II 3° H 

aim sfffa % ^^ 35 w f%* 'srfirq'fa' "mra *5% a^ 1 1 
»W*7, ! SRIST guft & 357^1 55^ *st aik 3JSRR5 jr/fl % 3?TO &ff 
* ift: ik^t ^ ^r % *sk°t I ? ll^ll 

fg*>ft wsrflr, aTflrn^TTpi: gsisqfcffrrt f^firafirfsr 11 \\\\ 

mro s^fa *t «pt^r; aim ^ 3tr fcrr 1 f|d*iO ^gaff w 
arrsK 57 Jf OTqtn :rw it sw ¥t sd: S at%ar fror 1 1 aifp- 

k=H iRw wnsr^trraTTfa^ g^r^— sBsrft? wwj;! 
t\di(^.flwim5.i<3n?rt^f aajuwjw k*i (*f*f M*to irt , fitro- 
■»nwi<rMl =** HTm^rm^urfc^ain^TraTin ^ jn^i+wfe- 
TPj;fj|^5f^J5^r?8rp^ famnd+ift^srswrrR^ \V<\ ffir 

53 tor: ^ ga; 3tr^r srft aifi aifa^r st 'j^r— % *tn^. ! 
fta irerc a fjcrerct qr arffcawf) arrsrc. w i5r«ff «t fanr & 
( ai<RR: ) % sih a$t 1 1 wtf% feawft i^pi 03 »if?a*Rt T5t<£ 
irar, *stb, ftr^r ( s?src ), ^Sr, ti, ?fo aik yrr ^? it frrcfa, 
foe jjt *r& fjawtt "Km arferfirct, aik aifscrsiit m$ 
%*rct <ra sriet f 11 ^ 11 

crjRCF3r wrsrrarifcr:— *k hk«i lanfa^T ! ?ref£* ^rek- 

^wfcaSrr%; ^5r%inf5?ra^r»Rifi? »>?% 11 *3 II 

srf^in* flJT^Hair%!j^ g^feqr— %: aif»^%o aft jftarflr 
( amrc * iwv ) wfc % an sng3j| «t stfrfa 3i«rf^ auiHT^Rtr 
8 war t aik Sran wg^t *t an wr | ^? fsw^rct 1 1 W^ 

i*««li a^gTftg qftre*5>n: s^fa<rat fasTwf*tr 11 *v u 
crgww wiTRm:— ^t faf^raismiTTOfR^r ! gorat 

firini5W5f& i tst g ^a^q^g a^fee^^n: tfsffiwsft 

% s^ft«rf^5"n Prefer i ansrcWsrfafoifij jstsj s«?- 

s^ri-g^ai!ii8iqftti^f^5Tt 55?r-#^tiT-*t;oi-snp : «nc^ 1 1 ? ^i i 

& e? q?T b? ^rat qit srff sub sS>t i aifJ^sr m *mqrc. 3irtt =t 
*5r— % (3R Isft «l atr?rcq>q <ki<? 3"r, ( Jf5 as atrfc ) *OT 
( 5(5 8H«I ?, if atfifa I Ctqrfc ), qw ( qj aftqjfiq, qf 5501k 
Pirfc ) w aiwq^f <( ( w, q)q, far™ stow It ), nn?r otf jw 
qit sim sr srrsT ftur ^ 5) s^i ( aw $fc go: ) :jTT*r b aw 
aq;3 1 1 fire srere «5^ b b? In a»$>r w 3 *r Bi^t, 3B> 
sqsrc § httt strk q^aail *1 ssiht % bts *!>* 1 fa* *fB 

It Jfc fft I I 3TCK *l *ft fqfeg fafa I, 3B* 3fH BRRT 

wr S ^r^R fee fr«ro ^ ^1% 1 qnr— airereq ( arasr ) g»r 
bitr *w It B»syr swn Q7B srasK q* I, wl* sm if *1| it? ajt 
I ! ?b enirc % ?t 3wl% ?«tr I, wr« afN: *fom 1 ?e ajrfR * 
?t tor % stor I, to fcsrewR* afa ^ro atfedwawqr 1 s» 
strm tr ^c swrc & 3qqlr iter t 1 w— <rw ( tfl^r ), spur 
(sfal It ?ira^ stw), >?w ( ^rar ) «r 8«r ( *&*t ) * 3Wlff 
It 1 *s sum * b: wre ?w % «n w ^ It si swk w t, wlfte 
w s: tcr % 1 1 ts mm % g«r *« irerc % 1 1 i«n— a«i •*> site. 3wr, fw», sw, h €m, ft«n, «*, qj, «f%^, fare, ftftss 

WOT, IK, 3*JT, PJj5, SFsT, ST* it? H I 5*S ( WJWMlft ), «#r 

( ona TO*? w fiw«r ), ipw ( «*sk ) Jrc & ansrwt mm 
vvk %i ft arm I ii ?v-^ II 

=«r wgrajiorf sr$**k f|trajn?'nft:<T?rai?'r ) 5jten*r«n^- 
anwiwwu n ( * ) 

srn* ?reHi, ^ntf :pmfemt, sit: Tfirnif, "fan faSviMf, 
itfeft Jtwnal, is4 sffat, >?it?W wkwt, fcrafte witotj- 
awt #5iat,BjTT5^n wi^jwi'isrerHt.^a'PfTOT i«?raawt, 

sssnfor sn^ji^nfit v&fiki 11 ( ? ) 

srr: 1*$; aft aft air?rc tos fcnrrit affc airrawfi ^5 strl $ 
afc ^ ajfirar sq-^re 8 3jrir ?, 3H q^jiff ^r m wV ^ 1 1 
3t%— arcs ^*b \g^sipqt 3 gsrlr aifsre ft<nsrcl ( w ) 1 1 sjjr 
wftwfl 3, stwra jft tr") ot <n#pjf if, Sw w* a* smi! 3, 
aftflra 1 ) w ere; a? sir*} 3, jjit *r wfa b? igaif % ifal 3, 5r£* 
st Tftiff 3, riWrr ( % ) fas if *f% srr® at^3il 3, Ofra jot s? 
TOrM 3, »ft w sft w *ft 3, im w ^5 5? B»ft 3, fas ^r Ss 
?«tw<«i-j| Bsr ^ijl 3, a*i? * =^7 gsr are^c snfSpft 5ft : wflhft 3, 
lg*'t ( 55 ) »JWfl * «rt? 3* irefe* * =afWt 3, «%? 53 * 
TOT W are^T <rlwt qft war 3, gif qft ^«f ft^c ^ <gr% ajs gf 
flw! 3, ^t «r ^ otwr it zpft sr^ ai& qg^f ^t ^?f 3, 
s«ot w «s?I sj«rfg; >jRt 3 <& srrft <rat 3, ftnfiro a? <Rsf 
|3, n«^Jr&* w%^fta? ?g«i3^«|l ^ jftsu qg;T«ff" 3 
WTO % ftOTrft 5BHTJ ft^ 1 1| swptf, sfcrcrre ?n*Mi. ntartef ^hIwiji", «i<roitart 
<rffc«if, $*r fiWrwt, ftfeftw JicWRt, arrfirt aft, 

*«Rf, furt^srm jrot* sir!, wsT^gror sra^ncftc^- 

fefrf <B®wt, aria^ s^wf, <Eif3iafffgf%€inuirii,-?f3 sr$- 
wqrarf^a^n'nJTTcrtftr^Ki'it srss^inft SoJnfSr s^n^rraifa 
jt?^-— ?far fenfcmsiwt vimwi snsrcfasrcPtiHjl \o n 
aw ?a% 8PRR aiffa q^w *r 3<r^r «^-<i« ( n$, 
3Rt ) 5PB-«nsil 8 a*a an«r «r.sf ajfo ft(??rr 1 1 w«r ( 3T? > 
stf-spit 8, tori 8 ifcit =sr <n$ m mM 8, g;a< %o 8 
3?«r w« a* wst it, awl «im;«i oret 8, «ipt irr «rta a* 
qg^t % fiat 8, ster M<rc a* ift* 3, St« fta 8 «rjt *r«t 8, 
frafojj wbt a«r Tafirfl 8, it? *r «tl w qW 8, $F m ^5 W 
5^t 9, 551* w ia a? wm test 8, 3a ^t =*# a? «r#r fcr 
% <nj3Jt q>l i^fWf 8, §«te Hsat si <rar a* u»fM <st sjar if, 
<a=ft % q?fl (na^sr) «t =?ff a? sra^i qfirqt 3, ws=r (wjaft 
?a^ ) ifl =?fl a^sia^rfl qfaijt ^ =gf^?ft if, irtf *) ^rif arer 
^ma*r% a* <rer«l 8, faj-f , ( w«s, gqi ) a? srerc % ^at 8, 
aiis a? $s£t 3, w jist % ?a a* fa*rct 8, faffrir «t *rif ftac 
«K ^ sfT3 a? ifeql $1 =?frft 8 ftfor 1 1 ^ *ftw c RT«ff' 8 
sun? a $ r?a*Rl <J3 fsKsfof 55t «t 1% I II ?» II 

aTOTOUTO I cTCJsn — 3T5T f(rl*<|U|i «rg, H<t««l?«TI*(*<l«»l, 

twit, *il j^trfTOSRrifiiRt, ^^afqrtJr?nwj^, 8« at, y^i<**k4 ^ajoforRf, 5gw ! 33rfl«n»rt, tots sOtan^Hiwt, 

aiW98> «PRWT<RHt, £<W%1 IWTRt, m«**l«S fsWKT- 

?!E-trra^^fk-?ls«i-^tfir?r-^KT-a?nRi^f, tstrsfflsnf*- 

?W 5?lBlf, <3?ra-5g?f-TO-f%§l<r+*i«l<S* ^SB-ftrt-SRTWWf, 

!n?sE-rai-ft i tT-!r5r«rtHt,Tf?TiDff *i« H5.*-^na5K-4l n41-« -f^«r i - 
"it. fir?ift*i s *n ^nrcra^tassOTf, ^sr ^r'srrs^-^ir-srRr-suuii, v* «K%^r?«! [ «ro «nc 

<l"<«n^Hl, Tigs niuwiiiMtiw^pt, w P«Ki*i+ii w-sffar-sjBr- 
HHraww-nmsit, *renaHt sfVijf?r-Pjfar-5*iurf, jjswtsr* jEr- 

»MS!M*II^<4t (THTCTOrt, HfirdKM WoftfRt, anftl^WRR 

^uHi^iuihI, fH*mi$isroP«<4<<Hivci rf, fircgrtifoH fsitsra- 

5Tlfil+<|U||, 5T?R: R«3jraf, 3TPJTH: ?T=rT<r«TOt, fiTKqT^tltt 

tfraorrat, fattt%: gtgwTort, gfe recsre>CTiTf,py:; ftd«T{n»<.i prt, 

*hi*wW, stsft<%5PTW, ^rar 'JJ Sfasfkrat, f^t *n<srRt, 
nfwofr 3T5°TT^r-5sn?nff-^Rt!nHi, Abot »iwm*Frt. 
tftwrat gtsrf^sTHt, afrit f%*<*) Rr(*^*<i isrf , sqff i\uw\, 
SB T^drrnf, <w<iarHi direnqciHt, srjhcte-ptffnif, sral- 
^at^iwif, *if*dW'4iuif, 1^414 lift tifipgifrri, Jrc>j<.iCM- 
Vuwl, ar^JTsflg^piflf, t%^rj*Tfo(+i i§*>pnrat, fipr^ 
t^ffenwTTt, TrfenBT «mW, Bfrw ^s^rawif, arft^rei- 

^Tnt i^npiwf, fasrwiiisftaf, 5rrercrt5<rw#s srrwHt, 
wnld^Rii: ^TflWH-sfitsrjnHt, aM«mii: <KTsifiriftT^pt, 
4K**i<ii t%Hl^4<M.iuii, srew«Nn «w«wrt, 5rtgjrcl»nsT 

sg^TRgBtrrfi »i*i*(^^'imln5. u iti < ii(^<ii«rt > wrtsi. 

y«Wlft(d II V; || am *e% mft *fa sirft irif 9 tot sWW 3 gw ct %-ara<ra 
«ft«r 5s3 <st anwr q$"t — 

4^r ^ ?tS a? tstiT 3 qrat, «ra> =r fer% ?i$ e? q^nff 3 ra, 
"far M> m# isr«if 3 5«r, ?s°r *vt wraJ 3 uie, arcs'? >iforc 
8 sfr gcq^r «^tbI 8 tow, sst wt is? arr% 9Tat 3 apa w, 
«i<**r+ srcaai! 3 ipF$s< IT (gi5?>ra) isgsft 3 :w ( jtw ) %r 

#!*?, sPE-R-cWia^ ^aft 3 Jig, <fldl>KHI*l<*l 8 $, ^RHttiHUH 

*geB 8 aa, wfarcnB ^33f! 3 fftgrc,3TiHrere ^aff 3 *fere*\ 
*sraaar 3?pt q>^ ?ref 3 t^r, fercar ?<.^=ii«t 3 sjisnn, j^t^r 

VSS *& ms\ 3 8R, 3(SJ % 3F^ 3)?f^ 5p3 =ITS q^T«ff 8 fa^, 

airei? *tr tar ftrn?^ ^a <R7»i? 3 q;*rr w, c^ % faq "sift- 
«nwi aiRrq ^3^1 3 it? wr *; sftorere, «p % M f?a$rct 
3ronre, «i **s ^ ?rat, ?a>-fireHt5iq; ??gail 8 nft w ^; 

3[fiT«l^ Si«tfa, qrc^q; «R3^I 3 HS?S ?#, ■• f3I q*Jt ST8l 

q^jajt 3 n^gw (qw$), nw, fra *t *?Ft ^rat 8 3r wr a^j, s8? 
at8: tiat 8 5e w ^r, firesrar ^?T ^ wel 3 afna) ^ 
( TO«te^ ), »p at& ^ral 3 irar, is aril ^ral 3 sft, <na 1fcr 
^ ^iaT 8 ^rjpi, ^"s fro for w3 frat 3 faa 3 as g«; 3¥ 
ir vttl, 8pafra q^r w^ srrat 3 jatt, w; fie w% *r«f 3 
3T?j to*, bitwrr- afrc a{g?reH % fa^ OTqWt ?g3il 3 3^Ba, 
§?i^ fift i ro ^ ^raf 3 ftalTj jjj fifoniJ 3 spraare, cftw 
fft?5 *r^3il 3 jjli w o^r, ftrilfir^fl 3 (%<££ % =?r?a, rfii- 
^riral 3 ^ptEtir, ftwrawl 3 ftrfn ( few ), 5s di w?wB 8 
-^t, ^rrri*1 8 wr, airg fttK >e^ ^fal 3 amar, qtq ffa*t<t 
^gaft 3 slit ^j ; %«f, ijrawre mzsft 3 mre q>i *&-, $v* 
if^ 8jw% *"> flW *^ ?(8t ^33(1 3 fioratfja; ^<r, (irt^, 
g?r ^ oil, i^rel^ eik sja^Rre ^i^aft 8 i^nreija; ftwr, wre, 
J we «hc qiw\« wsra B^it 3 jsw ^b ; emw, sJtji, <ir^r gor 

<. n^* — »p? |t p 3 qlT g^r qt=ft fiianrc 5j| 5^ 
vni. ipii 3*5 "srwffot [ wo vi( 

wft ^q[«l*f smnnhr; fsrcrW ( aj* *i «i **3«nft ) sfrw, 
<ir«R, toh, arlaarc *t to w^toHil «rcgar? 8 ^nt; *mE*, 
im aire W? ^^f *• ^t ( «1hi* ); 3ri5«, sot fr«ar*ra> 
shafts erf?:rr; mn%%, {jivftM, ?ra-5>B-^i aJR fop^rarc 
■resell 8 fNk, aniCTf, ?Tw, sra wanw i^ait 3 >eW ; 

tit*, 1WT, OTTf^ OT^taWffiJ 3 SjatS; Hffr?V, Wi-faRTO? 
??gait 9 "flw S PH3; TO3 5%cT, TO W %5R ( W5S %5R ); ftRl- 

totow inaair 9 trorar; wr-fra % atfipftr *t w q;^ *ral 
sigaii 8 .-JiairMiT ( ^jar ); ^^-ftrr-WB bbt?^, g«^ toI srrsl 
sreaait S ft *t 3T55, TO&rrgv, <TE-ftTF?r5re-^3aff 3 Jnsrrct sr 
f^; snip;, srtaarcrer, ^"Rti aft? gssws *reg3rt 3 ?fewnT; t«r 

3lK 4M^N4I414> 3*sJ3fi 3 fa?Hta-?, ^JTTf^B, spS-WC^, ^TaiTO* 

*rea.3ft S star ( ofet ); ipff=3, sn^w; w^ait S >it<sre;; tk#T, 
5>»*t, angsJtfire ( grg mnp w a^am* <w% sns ), srra- 
vtsirarc! *«33ff 9 altera; Jisft:srw, irsrsflr srfjim^ srgaff 
9 jitor; sctHX sis, yrar!t aw it) arfcr % fi# as <fr 
arena 3t«if<r, gaa itsR; Jjpift ^ji, sita, anf nra* ^3it S =qra 
atrfe flis 'sra wb igeif ^r nia ; wnwl S ^ a(k sft ^r escrow; 
3<;m*f=rrcre aik t^w:* Jregafl if «w*rc «rt aihe s^iii <anr ; 
^rai *t ^b ark sfa, =&% $rf% q?r *& %\ igafl a <ra % 
^Ijib «K^r; sre ^fw *t i sT f a *^ ts% ^^ afrc is* m 
37; sta *1 ^j qa% srrs Sqt 8 =g^a afk apR w St; *rkt # 
st^Wi, "Wl'I "cl 5: wS ^ra §<ff S to ^ aff< <a« w §t,. 
mcRTOT; h^ a^ 3T % mti S ?J; arf<af % fi»% RawO, % sq 
%w, ^»3 % fetdtRl ^"f , ^s aft? ftr^Rfti ( <ir q«tr ir^ ) aik 
Oq«i ^^ ^rat ^sasit 8 gS^ ; am ?r «ft^t ^ ?i*t ^tgsft S 
5T3; simfosrc, vs ^trfit w at^sr, sur, sre, ^»q^ «t 5c *& 
* ffeB; affJi «r &*; siwr; TO«ff If isra; cqrg «i afiwar ^> «t 
wS % Wt fflst % %a sir qsiT «b) ^jr tw w% 3«rir jajr qrsfr ! ( 
ftwrr; ant dmft w& ?tS «wnt 8 ^53 arfsre SRr; a#w^« 
f mait S 9irwi% % wrgarc "stht; Set, 3^Pft ^gafl S apsft nffir% sigw. wire Sure ran «b<1*«k« wvpll 3, wh m 
^ftwiT' war; «mi(NVik% ^»if 3, $fl w iter; to «ft swum 
w^ Tni! 8 >Wj jft, 5^ sik ^rih* «asit S,toi aifr*; 
39«ft»T; 7^ 3 «fe5T 3?3s}t 3, 35, ife *faui; S'lMI it TOtst 

stoT wssrt 3, q?s To jfarc *wr; sita $t «r w$ srcft s^ait 
3, eft sn tft ajfttar; ^ja* «^m% wwR g* % 3<rf?«Ei ^n *t 
itoH; aist 3 ai«srr W *ist ^at 3 ^iw; airj m fie m^ 
318 5R«fI 3 * *irt; tfk, rc&» $^ ^isl 8 «it?T <3Rr ; flyft 
fli ^ w^ ma" ^icfl 8 arsfioitort 8 sjBia^ stiff]; im% % srrc 
<afRT; sift asl fr<w 9*& nS mv\\ 8 fou (sto ant q* si wwr) 
srar; jh sirf? ftfca tfiff «t for *& 8 frssc ^fl*? ( w& 15 aik 
irgat sirf* ) ^rcaait $r <3Pii; a* i«aft3 aif% ; a? assail 8 qftsur 
«raR ( afe % an?* trftsrn ?r^i ); snfajif 8 g^ ?w^, ftt^r, 
aniR-feiK «t ftsqiJiin; sifts jit airinaai % wit 8 lansar 

«ft % SIT BJJTOT; afl^&B ^gsjt 8 asrc*?: ?HI-^33il 8 35cr7; 

3ts«T sregaii 8 jr «t aisresrarj hioistc^ ^asit 3 *a % ^ri^ «rn 
^^r; €ln % 5tcfi^ 3 «far ; «raRra^ srcsaft 3 jar; jiIor, jfg^R* 
JTfisft 3 uasrai; assist sua) ^Eg3it 3 site; jb *r% mat ^aajt 3 
^fwt ( efffa ) ; jjfc ar% us) «re?xait 3 3ft; apspr ^ mat 
9f33)f 3 Nkj ?a^i<^ ^tgaft 3 a? w$ «r spira, wfe w?> mat 
3 cs tf w «r SrcRrc S=Rj strapa} siifci. #* ^ ft«ia^ 3 
apfti ^tgaiH 3 jut sift star; ^re* R«ra^ ^isl s^sif 3 sraftof, 
«ha s^ifsjit % otw3 m&%; ot *tJi!3 %z; alw %ti ?St afrisr 
aik Biipirn iiin iR^strat 3 ifW); i»t ftn ^bij^ ^ra] 3 jkt *t 
asaai; jfetfe;pi iWI 8 afsmci 5ifi On; fro faftsar ( «fw ) 
1 S (Wt 3 srjira^ ifa; a^ TlnT 3 55R; ?1q <WS p;r>r ewift 
3 «amwr; an3<tf»* dii! 3 s8? ; sigwsjj 3, sfe, a^ft 3 ^fe ; 
sfaq-wml 3 fpnm, sirIt ^il 3 n^tjSi; sifltraiO ^rl 3 »re- 
"bij h^b ( «ll sfrra ), (lift * ^i<t g»it 3 Ifi % an^oigaR wn 
(sw; feSrar % «?i(t sin13 Iff; w»t ^sff3 ^iferej js^phs 
TO«fl 3 •tei sife sunt qg-wi«il 3 ^| * sigro ^ ^sbh; <m % swift H wf) gf&Far; sita, s% fasr^trs! a t*ft <sr s»c 
aiiftj; 5i«r Swf w ?W; 1st % jwf S &r «is % arf errc faffew 

*W; sfNM 3 1T/^ SIR; SRSTSTCt 3 OT5( Bfja <pI; «TB «TC 

sirrjaK wit *sw; aisratT ^ TOT-aw % =Tra ^% m& *R«ii 

aiGm*!?; gfs ^ft 3iS wit 9 as tor ^i ^n^ *rai I *rra- 
^a; orsr % a^r $t 5itr% % fi& aji^R; area! S 3irg??, $€^ 

w hot: % gal #j s^rre ( s&? am ) as ajifa. wpk I li 

vmfcs ^i5i— WKnoit sragf^g ^ %«rrci5TW^ I 
sra^rfg^woii f>snarai<nT??!ia u u u 

vi sot si KiR ( vs af *fr*R ) ««3 i^tf ^t I, ^ tore 
arifa.^nir * hw <rst % fe^ <rafa I II H II 

s^PHi^f wfrBltMiTG* ^l^lgaTJI v° II 

<?*f %$k ^v 3ar <*wott\ *nr?ga ii a^ II 
qwi <mts^tf *nr$Va! »rsRnfira«ii 

sn«r ^raf^ m^a & % *nstRa«n am u ss» il 
ronaw^t M^asn Jti?n%T?w: i 
a^8pJi>T5i «ff snj)3* ftrfsfii^sai ii »ic u 
art wJ srck % sW ^ «rrc «a ?, Tr hhr aprw ft *pt 
itfr ? ^««5T wr 1 1 5=t % «rf <R% *t srfai % 51 &g ajk 
tf* *K fift 1 1 ( iff— slfcrarwr : spwrrat «teatrn, 3?wir- 
s*raTO»rt mn ) I ic* iprr *rra, fttr, w; % :na % fe^ aii ^3 
-gw ot S Ss t ^ * *t ^ ^g *^ % t»5j g^w t, ft ^1 
arnrw ftrtesr «r an?»n war ^^ i ks irwc w^ & lw <i> ^if 3?cw»f*if fJrstt I roll afc«R%J«**ft far irffcret: 
H, * tw ? aifc aft srik atfr ** % fi& arfar if % an*rf, 4at 
wot 5tfl awswr ^rfl* I wife nrar ( £%-f J qcr ?tt ju: ** 
aifto jtrt 8 3ii«? I), 'Bia ( ^ra^t 5 «ft artwr i ), tor ( «ra 
ft«sc 5Ef % art wet I ), H.ftr ( are vgi ^sr 3 w«i t ) 1 ** 
( stiffs safa if sfi arw I), <jW ( i*; sta S <tf ar^r t ) K 
*TC 5> wrar 1 1 ?<rt sratt fira *ft <?*j st irar t ( qrr— '3^ 
fW ftr» ?smi. i> sw W 3 &anra fira ^tr ^rfir^ ) i n irtrt 
qi? T5<j apist ?t snat I afk ar?*q ^?3 "W W T3 Htft %, WfeSt 
«ft ^g to <fl ?~3t 5^3 it, g^r *st *reg % ?w?, sir? f?ra> JJT afrc 
urar, *ra tuft w ft^R w% snftir mzt ^ris^ n *»-** n 

%$r swrr— T*rr^?i<Tf*rfat?gi %3rats'WTf >TiT^<n #trea;- 

§ s^rms tfar ii *5 ii 

& <jg^ ait i t JTtrtra ! air^ sfsra^sR: vcmtt <sr snrn frw 
sHjof fw % sifaraw $* fcrr 1 1 ?& sw are? asjl % awtf ^ 
fawn * ajnrer sffct =?H3 I il v^ || 

fairs i a«r«n— §^-^ra^-g^*4^-Jr?*-snHiTtai! <*£_ 
hhwi *&fa t ^(t5Ei-w%-3i;t?»t^-tp^j-^iwifJi-ajfii?^ 

^a-fwRHW«-»ir^?arw-^^-wra^*TO^«rH-*Zffta^- 
Jir^f iftf>» "KST^rt! «r^3rfo i fa^rc'fl^^'T'sn-ssjjnKrt- 
jraratf - ;vim » ft«W'*l - (wH'^b - f^a« -• • j^S<«bi^}i «ioif5?rg?Tf3^i-3>'f^-srg«rf: «ioBRWT»raf^r i lit^m- 

^gwA $ WTO: I ferq^-SlHg8na^-ag^- , ?g l!) 'i ^ 4| W 4 1 

t°rre?'ggMi<Hi*Hs(o^iuiiJii|(Hr<iHi *"f^ i "?iww«iwnng- 

<k«l<(l*l =)*/#! I jaMJJltn-firUHK^Nl 4§(44>?M: «HiKJ« I 

tor? 4lfH«55 n.*i**d i« isot^ts w*4 $<SP«i i tfjjtn- 
?fWR:-^5r-TT3-pm^-j?m?'U9" Jfreretal thrmrcnTOf ^ ir 

3if^%3 Mt *w.m\ 3n^t J> ^5r — ^ arfa^sr ! tar & g^ r? 
% 3wf% *ti=t e. ( ?t ) t I i*rr — war, "sa, ij», bk, j*q, wir, 
>^r, war, ( sres ) ok spot i r^ 8 ssie'fri ( few ), *w 

oraw v* ( ^b ) ? I 3=rat *ss% i- 

g?r, Bftk*, g^?^, n^f mti ^* afk w*wh% ».- w^r- 
jg* ( ^M ) sirs? sft 1 1 i srer, <s>p, wrrt, *tisw, iFsirc* 
( fetfr ), ^il^f ( *«*& ), tctc ( wsrar ), sprit ( ?w ), 
aima* ( arraar ), "jnfefosw ( «i%?t ? ), <sn»«ra ( wrgsr ), *fi?T 
( $*r ), fro ( wr ** ), »w ( ster ifc: ), *&g ( ertf *sr 3n ), 
<fl§, fang ( ^a ), we ( *Z53 ), ^mta ( w ), ai^«i (tins), 
sra ( feMsW ), *q)a^, 3?«^< ( »ret ), arsrrite ( ajawR ), 
iffizm ( ftqm ), ok «feRt, *t sails ■ssre^ 1 1 fajrcta^r 
( snsqitf ), ai^sm^rr ( aiBrsr ), % atm^rr ( wtarsra ), wrprct, 
fsrota, swfwiter, s^si ( gtst 6*»5 ), ^afM, wzq*, ^'lanp, 
*( "ircs "jstot 1 1 wars, siswf ( sis aqrir ), ^spi, ataB, 
&*, b%5 &T, b?.sr, ogr, aiBsr, aft^C ( ks <gfo ), ftFJ*, 
fofTtf ( aiiTflm ), «uft ( <a* ), wfe ( fc ), «tew, few, snito, 
[ qj^sr aft 5§53t ^ *« 'aitreq' i I TO ( TO or? rat w»r ), 
«?w ( site W8 ), f 35, B>H^T, 30E?ta, ( 5%3 iW3 ), 5RWH. 

siirsiwr, iFTr»3 ( «rfs5r ) i Wo 5!f j gjIWTWT : {? 

OT3, jt^b ( fff% % %s ), fiwg, gr? % 3«q-, ^ w 'jEjra?' 1 1 
T> n^nRw ( <re % awe ^r ire ), >rir 3ft ^r?, "ft^sr ^ =tk 
'ifipisresr' ? I <w« afk 3T? % q% % ?t '<nire*r' s& ? 1 fayro 
( str* #r ), <sta ( isrel ate ), 55**1^, sbs* ^ ^ 'fwrer 
1 1 srahre? 53; ?t 1 1 c« !J5R cjb t^E *»i & ?r=re ?rS ^ =;* 
( *?hret ) aire? f i airga arefa; «er * ftpr sn% & pf ^t 
'aire*' weI 1 1 scsft % b#t arfc fc^m & ^ *jpr itm % atfa 
3jwpt ^t wr^ ? 1 3jre*r 3N^ B'ilT am aiarc % ajgsK arm stf 
<rj 1 1 *fore>SR % ajfiWrc %w ( >?pro%, «rp=!Riftr ), w 
( 155? ftsr, ww ), wrre ( «^re ), imr airfc ( ssjmre ) 
& 1 1 *re =tf afaar *► ct aire* % *Nw «?*k ?jft *n? ftft 

*f^M«ll«it SH<W*IMW?fl(d*'*T ^l^TTCTf II ifc II 

?ra $<*)*: — 

?i<l<0'iH»d1 Tariff 3r^5i ^isssrcWsraRf m 1 

s^ra isi:jCTnff%sR«'ii^*if ! fTS5?-«n<Sr <Hi*w(g- 11 «f n 

•w, srck, affw «t ire ^?r%, rT? =i a?rer, o)« afc erefr *) 
fSizi^ m#, »re 9 sssrar ^^ ^ ^ 3rra ( »te ) ^« aire? 55 

ft^ I «fc H<r M it 3<7f%, «B-Wf % JRT, 8TT5K %\ fcarfe-frfa 

w aiPtw we, t*m*zt afk *ib airs? ?h emm § *? i^ 1 1 
^fatosRt a^ ^rcwla&iret *J3?qre aFjro^a^ # C WTSS* WWTiims II * II 

aw t *nr*i"fl'4' 3i«jm $r sjwr vW asr >re?ra, atrvi S 
[*ii «<t ll *-< II wrirat »i?"Bi a iw flif^rcasfa t i 
ijjifashr n^wr fc^oTisffW ^f*rc;: ll \ II 
*r: $TOi?tCT snw «<gw: H «*i«res i 
sfaK smffa^shr ^rai i(d«di «nct ll w 11 
ftftisr *rai §^t ^fesrai n^wfe i 
^ifRHj? ^^ *m^+fii<rat sr: ii K ii 

qit ° -sbn^ tA smrgrsfsrstw: ll 5 u 

spj*i«i"MT awnraisKftfira^ nail 
aiRi, tra^te, iiisp&'t, ""ita, ht^ist, ffwra, ^tt?rc, 
wai^r |»R^i fcre^s sreifft?, Iftflwra ftw, Jtiniar *fea, 
«ngw ^*fi ft^ ^ ««s ^f^ft ( *«"** ^'fti )> +i«PR ** ?rraw 
^ilix afa ^Rtfet J«fi ^iw ira* §?<? " S ft|R *dt *r I 
qd ^ % n* «w 93% w w sro wo* % M»nr «r% % fe*r 
^n^wil^ »w gt iU -»n f 

n« >w w ?g*w »m+i"4l si <rawTfirks<« \* li w«- 
aw tasRift* *n«raw«eRi fsrei:, w s^otpt % fa i §[r 
tsiWa w§*§<ft ais»i?^ft'wt , »5m»ft'Rlfil[ i spit wi 

*3n sfe ^""iwi €H?re: Mi&fifcw wi&il^iarrwii&ft- 
gsrfa i ia <sn # fmfro wcgrsn wr«t?«n?tJrami- 

arm: I «td wn ^fir^fe^sntnito ngrrta-ssroi-^g-firaj-ic- 
qw-^UTaraTs i arefw<#?n *sn ;fet seiiwrt *iffte-fire- 

*" UST.PI ^fa *f& ft— '«' *& $ I ISW^I ft "Tf^t ?fett 

% ft-wt 8 % ojb ftp «bi $ far *pr I, ^i W <mfl & aifira I 
^k b?s 5l 1 1 aif^li hto>t % ^sr ft; — 'ot £1 Jf, %$ u&m affa 
igKr 3<rawfa (aiife; anrak- to aftc &tww) 1 spira jftoiff 
^ ^ fr_ (ftrt w 1 1 111— &s*t, 3TOB5ftt^c at«rR»rawyj 
anfr? a^ ^q <3<>t1 «t suprartt asw,i5°i5cl=i! ?r w% irrar I t%3C- ojjw 'cH*r« sf w ft— 'w =zit 1 1 **rs ( fir ) forertt, ctj 
ajdtf, 8tOT5 f?a afa ajCTj arfta I fircftrcr *tct5t ^ *? r 
ft— w irc ? I «?ta ( <f$ <sr ), 3^(it5ft *r), aim (JN «jt), 
^j^k ( *Tfl w ) afk airafis (sirsrer w) ^ <rta w ? I ^raf5 
ifrifft^ «f&— 'w' «: 1 1 g?, ag, sfar, 3«t, fare sift wsr I 
^ f=rfSr % ??r— w ara f I i^, 3i»», aw, ftm, ^5, qraw 
sfrc arc I m\hhU srfea *t%— w airs 1 1 nm— irp, 3f«s, e^r, 
=55, fro, ^pot, art sik ajare; 1 ^TfftPr*^ *ftprc ^ *?t 
%_'jyj[ ( g^ s % 3rrfs: ), to ( qrg etvfo mat airf? ), tf^re 
( wt % =jht bi^tR *R: ) it« a w anrwa *=r arm ? 11 s II 

q%* tot 5*3*1^ Ti^THm: gjRgirguis-tSTJM^-tlra- 
*vwi: 1 itot imitrawt ^ft^r, s^trjTR^g wA 5P?t- 

iSTCn£<i fa + uiRwrar: sr5fir-^fa-f%^rt-^5i-waT?ri:, 

tti<uiic«ii<t :rrcrr «r:, 5s?f ere^3rcrg?i»m£ta:# ^s*-3- 
*or-^raB^%«n«m»rfN<f ^nnRrftirrq; 1 araratwma 
«s TOHt s^afr »?irergOTsg<3rcnTfN& sri 3^ 1 mRa^ - 

^oorf xmtf 7OT^»rra<i8Ml owy ui ^ <m ijM^spnw: 11 5 11 
g**fg whh air§t ^ «§r ft — w 3: ct 1 1 fff — »!P, 

9P3, 83T, «5, %K affcc WT I CT S: WJ ^ 3?rf% *T STR IT* 

5t 1 1 3?h ajfcc d^y^H ^ ^fl ?w ?, pi cjt^l wT % Sra srr^ it 

Ejt sirit 1 1 CT5 aik srsttj q? 5% ?, fpr ajk aifpt 
I "RT JTjnjjr %?r f 1 % w % airsra wr f , % w z$t 
- ^ 5i "5. "X 3«r, fern, 5M ^ ssfl « airSra gar ?, sft ft 
i n«ft ( «p*r— it, wra sfc wg^ 5raw % ^) J i^fti) »g | ), 3£tf *<»*lfRHI [ 3To s^ 

%% ( ^RSl % "T^ 3T3JT <3>» Bf aik BW ^ Jjpft jit $), fTOIT 

( sstrtc tfrk ?«rr— wg afa tfl w ^b fi«r tot fc ), &r ( ?i 
swr ?r | T«rr — ijfir 3rk M I vflk ^a — sS^^ffeft s^+i fa*.$i 
fopft 51st t, fftrraT $t 8itafSflri aifire got g^s jfeft ?, srfk fcr 
$?t sot % uta $ *&$ anfe w >ria gs star t ) ajk *rra ft % 
Jrs a vrl 1 1 arc w =T?f 1 1 *>flft sot ftrr «rm a, ar^s 
t?tiT It 3w~r Ffft % ^rcw ai^ w 5T3 a, wg$, a^w arris; 
«ff ^T ergnw ?ft a, <8K 3 pre! wk ito §ft a 75 s^t, ta 

JTlf, afc %;3^R 3ITftt. 8PT «RW — »TW STR STtft a >Pt% % Wt, 

w ^5f I I 'arsqrfi' vft w z$ 1 =Rrrft arorsraT ?f> <src"T 3 5I 1 1 
( wf % wr 5T3 S st 3iai5sar | ) 1 fa % 3jr%K=Es 3r$ca 3 
failure 5Tar % 1 w * <fl» * <a ftaT I, 5? araw 1 1 i«rr— 
ws; ^ir-siar ngt: sTrffcrsr 1 i^n — ft^ % fam 3 ( 'awnrPr?- 
*mm ) 1 ai«rai argwg^ sew 3 apitKaT flat 1 1 aih «ft 35 
*?r I ft wt % arrsra arrfc mit % araei 5ft a w »fl ar««q I, 
ajf sft =rsf 1 wtft qsmw ia ft arw? «rl >w 3 a ftat 

IJ3> 1W *T 3TWI **% ft^T W & ^lf?IT t ( Tff — =9TRB, 

jjtr, fa, ^5 errft °regait 3 ag< <a * arrw «t ft»mr 15a 
<rc it agisr ia aura I, fta irtr qft srgar, ^r, ark ^rre 
3 arwr ^ 5ft ft *ft a$? <t awR | ) 1 arwr arrf? arew 

ft iaf % trtwi firsKt & w alwiq ?t sire"* r Tf «n st* ^jf, 
wift ip;?r fta^ w ift ft% g?, 33 arrf? gw qr jtji 
arris: srw? ai»rar 3Tf3«iTC« arrR arew *(5 ?l srri 1 1 mi* 
4t »rp «rrf? % 5^? % gw afk sf ferri * qtjU t ?l toti 
fta* ? I taft^ us w % igtf ?a % w«r Rra^ & afti d«if * 
^ ^fl h Sra^ w *ft w aisfs^, aiiiPrer ^ff # 1 ?rflfis3j 
ftft 55; isl % wf sir 5%jk^ ai%5r ^jf *i& 1 afk fat *rci & 
>tcsk q fta 5? 3: vH % Bwfi *t jt^-si^qigjt n<,|| jjsfcra wpw, w? <rarfa>Tg , ai wnf? i era swtfBr jjs- 

fejs-w-gor-srgsT^nanf'i, a , pgf^-^c-^psr-fif«j«(^n^r- 

Tifsr, aift ^T5->n^-snTT-sR5T?T-qTJi-*< i (ui i sg-sifa-^sHrc- 
f^K-SUEw-fra-jpi^ 8ift WTRirfir, <nft *fe«r->3ifft-f^ , K- 

#5Tq--SI^^-^Clf5T; >Jsj-33-?UFr-?35<»KIs T-JFHfg'sS wi* w r- 

?a % airit 3U$%z % awftift s«fi % ^ ^t aw ja «|5t-<wf 
<rc wt tft sat sf»t S ««r 4w4ffi* acrfa; qta >^r>pff % a$t f I % 
^i jrk % I, tcwr a ga> afft: 3t#cr i ? a sar % srst ?rs?rft g«r 
I, *«i g* arft ( fta ) gr 1 1 5*1 w *tf iK n« *r 1 1 q«rr 
«wa, ft^t, Rrcift^*, anww, aijJiaa 1 ^ ssjf 3 ail spi 
irfor ( pflsrsi ) I 1 55, wrt, snjfc, **ft, f%rc, fira^, ( yns 
S«r* ), are, pja 3ik if* ga; ?a g°ii ^ smr; *fc% *ta 1 1 ^ 
qrffo <kp? 375Pt asra, ifk? ( urttw ) afa fercar 1*3 f 1 
<»i#i T5T4 a*s, fta«r srla, 1% fatea aik aratag«r g!B 
srra: w% # 1 1 ^ spi 3^? spft, sas, 5r«re tor faata <*t4, 
litoaar, s|rr? srtk cfefl w aw wa^rra f 1 aifa-grgai 
ajirfet air^r 5=7 aw, ater, gjm, ag, wj, ftw? ^Wjjri 
( atfaaffj jta 1 1 ^ ss<r ara*, wr, <stf*?i, rarer ark a"f (*t) 
*t 3cra *sra 1 1 >n<wfo 7?m ag, *fa, «tj, ^rc, fro?, gjw, wf 
g«r(7Pi#ig<>r)aia#?i ^ srtk 3 *raar, »arft, fiwrci *>l 
fanaar af>? Bjaraw*: wa 1 1 airera g°r ais &i >jj, ag, sjw, 
aiaf 3 i$*rft im, Pr*ar «?f sr*? gar air*ra g»r g*f)a f I ^ 
z*n sftc*t qjar, aW (fsirrfew) aft* agar 3sra wa I iu»li 

?wrf?>r 1 janfStlc jfaj irm^; jptswia^a; ?57jpw»rmw afw- 
^»nrgT^rggfti{)H4jwwatgt?gRgff«f^'ggg r«fHW^ ' 9£$ "■*<»«'%/ [ aro ^5 

f^fsr f ^13:, t«it f#fer *r otpk, iseroprtra'STJsn iw 

5« 31% 3T^5T ETO 5UI!t 3 sft ift gszr fW3& |, t B1 3<JT1, 
Spit5Rf % 3^*1 S afrw WM% =?Tf|5 8J«lf^ ^ 81 jTST ?T1- 

toi? ?, ftrorfri) 5T?1 1 1 iiftrirfc gsi %is g? «src arrf? g«f( 
% aitii tr ^ to <**% u& 5til jr ^ira, "jvg srsi ssr % 

TOR &, 5»I % TOTC &, 5BJ HT g°T sflRt % TOR !l, OT3B 

w #, 3H arfisre w arrai b$t, afk 3e ifwrr air Hearer «t 

BW 8 wfc SJI ISST t, 3B5T =?m '*»' I, 2)«TT— ssjf * qiH fc 

?^ii ( sutis »iter ) fa^is |, jrfoj sirfe sr irw fai ^st s* war 
1 1 gr % tor I— »^c 3 tasr w, sia S «)ftr i s«r t^i g«r % 
tor $ §& — $«rrfer ( wsl ^nsrsr ) i i?r <n jprsrer s«r 
ajk $«r gw fc I ottc * sfl 5R wa ? I HT—fiidfifti* sr»i 
Arc *r r\^=t «K?r f , is v? 1 1 faa % snr ( 3*°r gor % srt 
fad fibre ) wa $ is 'it4> aiifa; 'urfa' 1 1 srri w wt ?, is 
'ajfrom' t §b fei tare swi wa f if '*ra' 1 1 fag isrc 
wt t is 3in 1 1 ?a w? *> aft far *dr s* is t;s I n??n 

wsrsht firifefirefai^it 3°is;?ri>re5sr*na;i3[ wifir, ag- 
<j^8Pn*r» ii v< n 

wl % *te v »: wt % irsi aura &, ^r nun % ( iir— 
fpnai ^ arer afk ^rftw »ffe j)a ? <^ *iFif * <s| ), *w 
toti % ( iir— wr arm «k war, $» wr 51^ "R *ft ^^r aim 
<srsr 8)1^ i=b^ <r iftsr, x$ ir;r %nfa 3 eitifiii ifrsl afk W ff 
"6 )< ( M ) *r?'ra«ira I il«ll iir— 
wn^<wif?f»rafii ^I«kmi44: ii\\ 
«nfer isRsmfii ssrifor %wifir g u <tf n 

ii to irS tpse ^ I in— «i£ ( ig^ ) ark ei»a % #r &■ 
ir, «r»s sfk Bin % ik & ^k, aw eih «s % ihi & a>r, ^ 
fira aire mm % itn It ?1, air fere: ark siti * itr ?t u^ H 
(^) WW ( ^ ) ng^BOT (?) ngws (v) Jrg^taw (*) Jjgw 
(% )ar»«Biiir( »)bp«*5 ( s ) 8iwfera; ( & ) 8r«ra«m (?•) Wo ?S. ] Q5R*TR»): ?«-» 

»<m& ( M ) s^fag; ( w ) aWOTTI ( ?0 «|Gre ( ?* ) 

ig?ST amsraw vmvi&t q^tar«n ll W II 

at? afa wl % 3° ^5 I, ^§ — ( ? ) if*, apa % sr«r aw 
atife =?rJ *r sts ^ jjln ?ft & ^r Jft I ( * ) Hgr, aw % 
w *g wt% s>r *i s^^ 4tn i& d <fa $? I ( \ ) ifc $5 
w «s, wi It s«t\* 3>i f& It ?t ire i (v) »jy faa> «r wrt 
% sfln sft % <& %? i ( v ) aps aw «t ^§ wfc cftst % «ri 
i>r 5ft % a"!* it? i ( *) apa <P5 *i fa*R itoi ^ ^ sit 
21* s«r* ill ift & ctt %? I ( ^ ) apa Rrer^r writ ^i ?ft % 
5* *K I < o ) aw <eg *t fam atR iw*r st fc iftir sft *t si 
*R i ( « ) aw fira $i oti % #i ift % <w its i ( e. ) *s 
fsra m «<stnr % din ift & ? it? i $%— (0 Jig?: apa wi, (^) 
sg* apa 55, ( ^ ) *3* 3P3 fira* ( v ) sg< 8P» «*tR I ( * ) 
13* «w *& ( O *3* w faw, ( » ) "3<: aw spire l ( c ) 
ty t^fas;, (s)n^^<5^ra I ( <» ) u<£* faas wrci (? 
apa 55 firar, ( ?? ) apa *5 qsufll I ( ?3 ) apa fag; wq | 
( ?v ) asm qrg faw, ( ?i ) aw $g <eht*i I ( tO apa ^^T 
«f ( ?» ) apa aw fatB ( *c ) spa aw wpr 1 ( te. ) ^ 
fajawpr, ( 3» ) aw fa?a wit iHvil 

mp& g M^ui So^Tfnr «rt qsr *r II W II 
wigkSI ^rflal jtpt 35rornff: ^«id1 1 
^pj at: i«|j<4idiy §«»<.*kIwii 11 w II 
^r w! % it? <ra5 1 1 wr— ^r wf ( wg, apa, aw afk 
?{),iwi?«w?i( *5, faa;, sroq ) sstUr «^ % 3: to via 

I ri * «If SIR 8PS W (?>R «E& ? ll».VL-?^ll 

wf^ ^aijasfoit ag^ajnftfir: 5«i^ 1 
gwfr Mj t*p$tii vmt wi??"ft tot II <>s ll 
w<iN<winl *tg^ afifa^ j«p^ i vw. §h sunfW srros^ am 11 \<= u 

«r5 ajh aw % ar«r *s, firar, wr % jfrn & afct, aito 
*3»r ?"t st?<rc wrg, ^5. fcRR, m % tin % am, ?a srerc & 
?b if? §<? I an «ij ( ig<c ) w % sVf si ( arw, a<r°r ?* w 
?5, fits, wre % sri iftiT 5ft & ) sfta, c!^t % glrft & ap^, 
*5, ram aik wra % *fm % <w airt njt, arra *g ^t stair ft 
aw, ?5, fire;, wiii *r? Q3< ft?, ?a sw % <ps? ft? ft inr 
1 1 &ft— (?) wg^iisragar^s, ( * ) «s<l»«Wlfira>, ( ' ) "BRW- 
sktwitt, ( v ) ngirra^s&K, ( «. ) ngTOKSfnra, ( s. ) hh^ib- 
fcraiwra, ( » ) ngcwrT^Rra;, ( =; ) ngcB«TO feta+NM, ( s. ) 
»?g*5fci W?mg, ( ? « ) >rg«;jfara>wi, ( ? ? ) 3ira«sOT«§fir3j, 
( ** ) 8p«B^ir%BW«iT5, ( U ) ai'«ra^T wnres, ( ?* ) 3P«- 
^**iii, ( !*■ ) B=iu[+ilci*+Nii II ?*»-?=; II 
"*K.g q»'««*)irfng).**Hii'4W3'!n?i u *5 ii 

5% firafetsqTnt ftf?gr sratM^i li '.° ii 

filTfe: Wlra^t^^TI SCHT3«l+<r<tHlii. I 

ttriwwmwt ert ^JTrnftrof^r % u ^ ii 

W«Ttm: WHMMISk'fcirM'IT g firefg^l I 

<mni era ^reansif^reT wf^'ere: u ^ n 
^ 035 w * «t?% ft »: wi asKt I, ( ?r«jr— >?s< *t 3t?ft % 
aits, 33% fag?, «§, W; 3I«5 ^t ai?3 ft pctj, sbtw. *5, fa?;, 
wr, cat srfR am, *£, %«, wtt % 3t?ft ft »: w ) i ( ? ) 
apaa^r«5%!CTi , OT ( * ) "Tg*swii5l?rai<F*Pi ( 3 ) TS*r«5^- 
tawt ( v ) j^raawfewra ( ^ ) ng wwt sgftra 

www* a: ift ( tit— ufc, aps, arrfc ) aJK wt 
fafsa ?lft ft a;* ft?, *« sw ft $a fftawK faws ( $* ) w 
*Tra t I ^ aft fatar( $3 )itck% *st%ft5«Vf, %n * <ft ai*R i\ mfi f i <rft srerc wt % <ti-m ( q«n— n>F<rc, 
>jg*aw anf? ) »TS & tft w ais'^-aprfara irc smr ? I ?a sresrc 
*gf % 8i*?q # it *ft arRfff' % foftear «rrsrc % fe«» wt % 
arn^i ( <\o ) tfqtir afa wg*, aps, a^r, fits;, ^5, ^ ! Tf Pf *t 
ftarw firos ( 53 ) *t^t ¥1 ^<rt ^ wirft I II *S.-^ II 

?*n^FB5ft *nsfir ^^iif^r nn^irft 11 *» ll 

w *r gslg^pcioif ^fe#tq5nfs?i3 11 *!( 11 

^fl <rc b^ * s *, =sff « fefea rat tf, ?>? ^fir airft ( ^o, 

wa ) «t fa^rc «% w*di ^r?^ ^tS Isi ^t wrar «cft ^rfs^ I 

#*t — 5l wr m& s=t ( i'i wpj 8jfc >rg* 5ft t ), cik w =*T& 

( igxpawF ^ ftgf«r 35 *fas>i. , fa^r-s^sr?* «p«ih dims 

^T§ (w^-(cTB,fe'^tK'nijrfsrai^^Tf : 'Rg'fifelB: I ) ifa wr ( *r%- 

f#<ra>t, fSrar f'^rwr ), as w ( aiara (3 wr— fa* 1 'fa«R*sTO 

srai it *at 9ft ^?Rr, aj«rar nsmw«t *?Hr 3>ft % arasnc 
«t ? i 5ft Tjsq W % ^| tf *TB*t ireir aiR5IT t ( ^ *W * 
*rt srs? str *Fl »ft afcim w t stM ft arr^rrr ), u;# ^Nt 
( smrrft ) % *m\ & tft T^t to? § Tf%=srT=itiT t, 8pi?r *ft Tg«j 
ifw sail $t otst ?t <& pi % inftn firar iil an^rar t, *? *t>Tt % 
ww eaor, afrc wf% ( ftrfear ) S srsf wrar afrc «w S ^ir 
sraar II ^^-^ II 

argw— n«5 *a "flS ssjj 8 aft w ftrsr % ?rf % *re (tar t, 

p sjre w 1 1 "ng sft w 5«r jtwt % arcr ^ tlar ank *S 

ircr «trt «rrar t, ^'srjwti m*t*?i%B if&zatt 

<W ar^ ( BT3W ) «Raftw5^^>RWBfrar%<re loo <8crstff?m f aro ?.$ 

w 1 1 xofoS *g srsi w, arfc Tg^ «5?« ergw fc 1 aprar 
<fl» a aft w 93W flar I, <ts 'ai3W 1 1 t<ir— ■ «W, aw 3trf? 
q^r«ff % <fl% qr. s7«m fare w >sr argm rt * ? *a ajfc 5ft ifl§ *re 
ft <% '31370' 1 1 apRi ve %\§ 2*^*5! f II H II 

tfraKtswrra 5^& jpn «r*ns >»<K^: I 

5« g°r — m, am, jfe, aw, wim, ft»w>T, sii??, qftrre, 
bjsr ait* arnijfj ^ sea gw ? 1 fofcair *S WKsar xh ?« jpil 3 
eufira 1 1 w* aaw «et t II ^»-^ 11 

|?r-ajTs-»wt-m^- t rT5-'f^-c«T^g 1 

witA, *jfeg 4*1 smi ti ^ gsTt& 11 ^5 ll 

a^n wi?^ Tfora, ^n: ^tf^rr «-wid 1 

35TTO1 S?g«f W^W^sftw trq- ■? II ^o || 

fawFRg dnrfe: wrftarftTt win??! vr%: 1 
ssre^f *ui?*i<toit 'SawoirJi^n ll \\ 11 
iform g^jf, Aran:: ot jrt»ji 
W KH H KHwmw : sftatf ^Rnrftan ll ?H ll 
ifit wnH" i <nh i jpn: w? <to^:i 
P*fii^Hi Ttfrf^ara vi^Hd. zwi^i ll 3S II 

JJOIT JTonSRn H|-*HrRRTSM'j 1 'IH f*W*SJ 

fitjRC ssrimT^^iTfirirmTsiTfisrsn: u ^ 11 

?ra «i»:fwsrrajg7PrtsTT'|jn%?fq. 11 $C 11 

^r-wsfai it tfik arr^r am I wrs-Stem <k, arwr am I 

w-av"r q7,v«,nami uR-wfa w «p jarr w, *s % am 

Wt 1 <rre, «S$ sifc w »l fare aifcr % stfa jt 33% faft <k |jrc} % srfl 

amir-apra if^n.tiw, «w, hh, tJI*}, w arrfe%8i^w%|i«ftf 90 \\ ] qjtwRq; 3©t 

I; tat irenc to3 *mi<k*ii & >rf«MMwr <k t aik *«r"iMt«<r am 
t ^-3TR sp>ir & 1 1 atiwr afin;B,3ih; %ii5g if? & iR-am «Jra ?)ar 
|igf% ^ftspir ?taif? % afasr & 3tta<* tf *tal u$rc ^fwr ^ar I 
aw-fJRat, q3>, ?\ ata atrft i b#t— s^ft *sr tok aga; star 
eqtn i I *t? aifr ata sjwt: *fr flar 1 1 ? 3?5 ( etf W $&-si& 
giit iffl w ), s stot ( A%-<!3B qnr it w% s??J $r ), aire \. 

ftiiriT-fejnPT, ^iz^r, *tm ?wr I aqtn *sr Wn qr fa*nw nu 9 
npi ftal from I I 2T5n?— f%a% stt m 515 3?ra steft I ft ic 
^reg ^ & fast | =i? gi^r 1 1 ti ate aw* ^r 1 1 ? a^ir 
atfer ireaajf w §&-fa ak f?«iiaT *cr I ^. ftsrrfail 3 §§- j?« 
a?? 5.3K w I ?. fir3gorarsi»j — ftfas asm 3s ftsrrM & if?, 
3F>«ir-B3? strata ssfl % «%r 3 ^ ^ral terar w =rm 'ai% 
«t' |, 2jir— 3?<ci 9 apNiar feaat I, a? 3?? s?e «hh Hff 
i$ 1 ifttnni— nra, aia, ^ut 1 tore— foot sst 9 ftra wir % 
goirerc 3?re foqr ^rar |, 3a fe^qr ^r w a?»t | ( e'5$ptl ft 
g»irercreRg*it ) 1 3p^ra— foal jaj qr i%ir *r ftwrc 3>i%r 
w=rr, °ncrc «R^r, atwita ^srar 1 1 ?w 'ap=ire> ^"t ata qr fvrc- 
^ik TOr tr amca hI ^?a ? 1 ?a tor & <rc airi? ?a goft % aaw 
ss f?^ f I if? la ^ ?^r 'jcr mr =t smr at frfeer 35 sft 3 
b>ki 5^f st efeft 1 3f? 35 <al % q;?iT aipfl g»r ?fc 1 1 sn 
r«'y«rf? g«r 55^ li^gw 5% |, t got «?, w airfe S 3ir/»ra 
^1, afe w % 3tisfnna ssq S aiifira 1 1 cafa% w % gofj * 
*fl s^i ?r g°t aitspir ^rf?^, w *r ^5} 1 q»jr — nsp w, fgro, 
5fla, 5« t, ?a w aiv 15 1 ft; «g< w ^rar gar few, «ftg 55 
?^[ g»ft ^ 3^ 1 1 gor gor w mm «% ^?1 <? a?^ 1 ?h swr 
ifitrBwreR ^1 dsft 1 1 ut^E spirit anit^ % feu; JF«rerc% 8if> 
an «t ( sa % arftsiPf % s«resft ^ ), a^w, ?o, ark ^ns ^ ift 
prar ! arf|^ 1 aw>r A&— "sr: «rlt fis 3«m» i?i <rc ^n?rfa 
sr^OT jt% % m m 15 Srt ^QSf, urn, 3a w *$ 1 ?o— ftrc ?«? -n«*«f($m I are ^ 

^tfft I sets— *wr *ra S *s% tr 'stent ^tafl^t? aptt^. wr 
w qpr ar3jt I ?sl srerc jSI'sr % wi 't^RHR*?' «»% & irnrar sr 
bri ^Sra I, =r ft <?ft ?r i ssfa^ jr?«waf % aifiranj & «it S 

iFTOtrf ?r stfasw ws *# star, <r?f 3trfl srcr epw-jfo stf 

aqral & ap? «t asiwr ^i^ i?v-nvui 

<it ^ras sprerHr roraf ^ fairer: i 
<???» ^mrai: «Vnidw ^nrron: u & ii 

^Hi»;diMHft?T^«?^JiTm asi53 , rarT?njjr-fq-iEK;iin-wi 

finj^sfer **n» ii ?» ii 

& a: w 3w«t # 1 1 8* w) *r 3?jRrcjrR trI $ I q? qpfl 
bt«i ( etirgoft ), ai^ifta % 3?ra sft ajar, wrra & sftaa, ag 
as 'aiarar w* 1 1 15 ir=ft apaww % :ft% ftcrr gatT apafta it 
fti?r i**f) arrfa: % "rcwjaif & fro p«i, <ra wcr^ s^ ?>?rc< 
(sty) afk 15 ^ (^a) i T3rr*Jf *t wr ^Rar t, s^r wit" % *wr *p> 

Irf qnmt «rwt *ft«ii>iiift}.%Mgd to: sfirarfir- 

iwllql ^CTRt ^SJ^gPRf, *.")l(di.*RlilNM?.l^dlHl Jgjmi- 

fira; ajprwTWrt ^taiwif^RrxlMi:, TOg«t^w to- 
w1sm-mI w5T5jjrrni*i^iRiX*R«^N: 11 3= u 

*s & ?=ft it ilia irtf »fl wnw: afh: *ra <rj>3 3 *a bfist 
<b^ 3 wot 1 1 ^ »: ?«1 3 An g«r % siRre f^ St ( apmt 
spi H? *fl "W ^ iwr 9 1 ) «9* w, ?«* aik w1*t gr <S* 
sitoar It aps, qrrfl a^ aiffer 3»r * srf^rar & a^«r. irg sfti 
etffei O art?[«t[r it *s, srg sfk attwir 3»r ^t arfroir & fro<? *T3 sftt <jM g°r ^t arfwar & ircrc w a??a tsi t i ?« irerc 
& i&* if Jjaf % w 3ifa* sft & a: w 3T *ft ? i rsre "to 
a^of wrat aftc <sf<w ir?r<if' S jrrcpt % w sift* sft & ^r 
tor % wf, (it, 3inifir, «i anfe vr ^ I, 3^t snnr »: *ff tfi 

»: sffgajf 8 fiws f strar 1 1 iir— %*F3 «fts 8 at»r gor *1 
arfvrear ?kfl I, Mr ^3 3 <ng atk arnera g°r tf arf^sar ftft 

*t srfwcr si«j wto irfsi iu=ii 

d airMm ^grerei **n: sn*t , >ri<4»rrsr:, 3TTsn?*Kda>rre 

iTsr: 11 W ll 

xn S arfa aire irg g°i <*t arfroar *i& wgg; ssr mi: 
gjafrmt ( «nmmi ) 5*3 1 1 fitft mg ??*t siN: 3?^ sreft 1 1 
arffcr st (wra aw ^t «t3% *r I, « are* $T 1% war I, 
safes: ?^ g»il *re> s°7 3rt?tw) ? f *ra afk ?*?> 5"r gg; w 
?t& iw aw: **% aritopft ( fa^rerc* ) 5ft ? I wtft sfa=ft 
35 I afrc qRl *r «wi? sfart *t sk «rpn \ I far <Rrr«Jf" 
3 =*rcl <r3 ftS 15& I % gp^Tiiil 3iN: srfwft jtfl <rc{ % 

?t 1 11 ^ 11 

»rgd wr: $i<k« i<w is«-5fe-»rt«-^tsf?«r-t^r5r:-?pBir»nr- 
^h anjsr: ^fe%f5Rn?flt?5r^'Sw!fira-^-»rre?r-5R?« o n- 
i^itid^^: %?t: ^us5i: iftoRt sfts^w^iuft 5501: ?«j^$t: 
nn"iH!d*lMW*il 5n"i-g^- t B |I Kr8-f5fp-!rirT?^t TiBTj^BfjRwar: 
^d^i!!R'<)ria»i<<ift8d«( R«hiii: ?ftat g^sr 1 w T^p'^^ 5 
E«(MtJyig«J«'w: wfesf Hi^fliuwuld^'^i «ik^wisrr- 

P^?rhr-3SKWwi5TW-»ng7-w»fS-«finwRsi"n«r-'wi«« , i u ^«i- jnj5fK^'«5rH;f«r5it?3 < nr'nTRf it ( \) u 

n a: wt ft % w-n* w % sum ct % afjarc 3«r, *rf 
^ siraar atfn i pJ up vs—^x % it arffc % sisf* 
( aw ) 1 1 ( «rt & it «g< wja; a_a st at« a?ar a?ar I ) i 
k<s, kg, m, as, aw, aflla, ail^r aik g* ^t a?rar i, 
arraajfo, *fw, 'to, arfew, ^f , war a afa srraPsa ajfc 
aa w *t aasr, faaa war % i ^asnre, "Br^awra flrer- 
arare, ftaarar*, argarsre, gwrrara*, *aar, %a,aik'fcrc % 
tea f|a*rct, 3irf racaa-5, aifaara 3irfic % a?ra jaa *bI *itaa ^a 
arar, 3jh wa arw, % fe asft arar, ft<n«K^, «ta afh: «a safe 
*i ww arc% a,a a^ara 3(srfet ?£$r 'ataa ansr arfaw, 5<sr, tws, 
m aftt ««W *sr airfrs: asa arar, ^raa atk a^gfaras, sra< aih: 
iaaifzat «et faa, Ra*a, tfta aifa ga 1 1 asifir ?a ag* w 3 *a% 
g«i |, at »fl ?a ar%a ta ^t it farserc arfa« aw 3 <sra a sjwar 
ahasar, arraer, ate *t aifa^ar, ^TKtaa, ar* 9 3fafa, afSf *1 
fa?aar, 5<sr (ara), aS # afa *t tfe.sara, iaa, afattara, araa*r, 
«fia sat, airar? ( arsOT ), ss * agcrr, aaa, aarara, ?« ara, 
aaaw, nnsarar, -wias, aa in gita, aw, aaat g?r ( aa 3 ) 8 
aia, ^ af «p?; aft "Kia a? srrar I, aa >ira, arta^?, arc; 
da ( arcsrra ) airfSc da awsr # srret ? n 

ssrssr tat *ra'd^rfar, arPa startar, ^ ^fir sshrfir, 
aiaagateafa, v& eraafa, arrcwisrmfa, grom&rfo, 
3fcafSr, arwfa, sfWfa, aga^a: ftaiaeg 1 i w ^goits^* 
^an;a4sagsamat a^en^f^iflr, afofir, ^iwfsr atmfif, 
asai firam%, fawrfir^afa, ^^aTfa, rtt faa^fir, amf 
fofojtactfir, j^ai-wa-f^^a^rRf ^afflrrn^rfa, arfa^f 
sR<n6npr-«[B-a»6r-»pa- ?r3-"sgawTfiHr - af t«fa^»rf|sr-ftB«t' 
ftrwf-ftr^sg-ftst&rerr^n: afaawp^resrsrwii aftwf 
fn&git ©pf v II ( ^) II « 

an* W'W'D' aftr fan atau |; etPa ail a^tar t, o^st *$rar i, a«r ^ar t, muh a^fta ( wraa ) war t 1 %Ps$t * 
**?ra. war I, w ri i%m t 373 ^r araatw war h «st % 
fs& fsawfl 1 1 pr a wc garrar I, ^ft 51 ^^ *> TO< fitw- 
sar t, fjpsr ( a#c «t jflar ) ^rrar ^ 1 sft *ftar *) T^rar I, 
fasrar «e^tt t «g, 3»r, fcr«i at ^rar $ 11 

151 tew to tft siRpb irar 3 for fw ipt, at ?faf *) «te 
war t» ( "351 war t ), 5% ai«rfa; *iN:T ft affror ott war 
t, srrwf «t jitorar t, wfk % *rsi *t ot ^ar f, ( itaffca war 
^ ), to i>t froarar t, fi^ *t *?rar %, on $t ^faa war t, 
*rta 5 are* ifer war t, srift ^t ^rsr ( g*a war i ), sflw, ot- 
to ?Wt, ft^a, snrafk: 5*^ 3 q^T dtM~i wcrr | sff< ift wr 
=*te, s*r srft, 5ts, «ft«r airfew jot, 3?*, «£**ra, srrW * 
hjtsp^ fai», wctspt t%5f ( n^fi % ), to? aft jij:, 51 5*^ 55:, 
3* f u: ftir fa: 3rrft sr°rl *> tw ^rr 1 1 aifaijw 5ft % ws, 
aral **fc s?q 3 *ra:? 3<q~t ^rr I II ( ^ ) II 

*rd ft+iwn: yw<**i«*0 ^law tfwr-rs* ?fsrrar-filrT»n: 
w^wsrt^tswt:, anwfnsrmrer, vs fasqs^Jtflr, mnH 

for' %lm(a , 1 ?a> ? ^rfa, awta, Jj^srfa, amfir, ^bsto, 
$smfa wtmft.srnTsqfa fgift, fN ^<f^,?rrw5r.yiirs5rf?r, 

«if«K«j«i4K^(rt, arfq; ^'^f^-firfn^-fag-sfta'fana:-^- 
f fr*r^>flriH -^ d1(^wi g'T3riwfa- 11 ( * )n 

asr to— TR3F, ^ro ?^i% ^rar, atftr^ra, *% fira^ ^rw, 

^r iriPT «ro ^rar, arOT, w: ( is ai% grsr ), fNr# ( #? w 

%^ «tro w!i ) wertr, ft«i^ft3 ( %?5 ) r^sar «ro ^rw 

^TRTimre, Jre-iprre; * amrsr w srra qrro ^rar aj? anrjirt 

|^tr-OT swft i) ^rar>, Tit'Rafk^t^RrTOwgqf WOT I, v(K * w am^rt *t ftas war t.aiwt S 5% otsi 
wot!, wpstS asr «ar oirar i >rp »rtl sfl iter, far eft* 
3^ 5"i^rar 1 1 

id <ys w if? eifaf Ssr fair <sira ai fi^r ^ jfar war I, 
ra *1 *siar i, orw jaw ^bt t, «'m Jirer war t, vtK ft 
hot war I, <r. i?ar I, lie ft HBrerr I, grtl ft ?Sra war ?, 
fti <st *?mr i, ^sm ft >sT*ar I, siai »t tar ^ai I, jto* *T 
srw war i, sfeql ft 1? wrar 1 1 grXit fcr f err, ^rai ft *fcr 
war, iiw wma; *ra1 ft ftroerr 1 1 ?af aifafia; <<wRtI, «>afi\r, 
^te<?, snaiw, fireftfr, ?^?h airfs; fril ft aeisr war t n(0" 
«s^r «it » , ai staffer, srfnr s^prfa, jj^b prwfir, aw- 
msrra'jfa, <i»gfabi*ifa, Ffatwrrfrf^nfor, araHS-wsf?- 
■g^fa^fiirar^-tJte-^-a^ T®i3<J?feT,^TW?rfl ^off^H $r- 
*rf%, fejfti ff^fttr, His fwfe^fer, ?ftrora*fara f*Rr%, sjnqrt- 
fsgjrf%, *nififof<iitfa:, 3$wFf srasrfir, 3ps°it ^sw 1 *r 
na."g«it5<$<6 <wiai«rg<»g<Hrarar fsrqTwmrsrPi gis^gisfo, 
*srsN5rwWF>ii5Tfa', J3<rof5r, ai^fa-, «W§, ^41%, 
sw*t%, a>rafir, wrafe, <s°s ift?5t%, w'kaTTg'Tsrasfa', 
*ss t%oiirar, B_<nrt ^rasrafe 1 arftrT ^T^ftreTpTi?; sm-w- 
?-3iH' 1 wr-ater ^^w-^sr-^SH s?fas Jire35rir>^w- 
cgneraifir 11 ( » ) 11 

f 5 w 5>s f r ota* war I, sjftr ft ^iar 9", <srft g>i «?tapr 
ft a^'ar I. =iif $ f& *par I, awt 3 avatar I, sfeit ft 
g^faa wai I, 3BH5 , qsi^, jflr, 3?£, sifiiRFs:, pis, "ritar, 
js?, jib f 1 w war 1 1 f.ftit «t war I, "fa fr sNra war 
I ( *<jRar *t f n f »ar I ) 1 <ai^ ih; itsra f r ^i* f or I, «i? 
ft ftaar I, ait ft war I, war 1 1 "a^ s«: '» ft at? ar I, 
e^-^:«flt ft in* % ^ar I, iiil ft ar? ^fliar I, ff ft ora__ 
f wr i 1 «g, a«i sfi« ?«sr itar 1 1 

nf\ if ib «if? e,f«if wir S $<i:t ftir 111 at fg I 

\. "WwwJiy Kft ^ TO* I •p 3$ ] qjiwwi V« 

nuw t ( «$ w w *s fim* ) jtw m ww war 1 1 w afc 
sr4 * jwtw & osrarcr war 1 1 'sift gjqw war I, «rcaw war 
t, vfa ( ftte ) war I, »jf*sa war t, <rcfc it guar t, 
apwrc arar t, *jk war I, t% if arw a«rr wfc 3 arrstt 
3ar*r war 1 1 to it ^jt war I, «rrsirWwarii srg, 
airnr gw it aiterr £ft *t ^t; g^ ajte 9 «rw, iwf), 5>r^ 
it si ??, %^t 3«t <ft?r, qr?, jr«r, trw <rat8*ft afa fl? 9 *rra 
Fhsrc 3?rer war I n ( v ) II 

fasKrwis w^WTif%raT?xt^5E^ forsr: $ftp!*t jt«st- 
^i^-^o^-f g-gron-sRiJR: ;^a?TfOTr: fwcTSRort sgrosir a/to*: 
tr ^ sawrsitJrct %mm ?&T4r^OT*ra«srW<ijH%?-jqj- 
5^-Rrr-^iftq^irwt ^sj: $ftefi ajp? i sr <S5f!jafis<&K!Fri- 

fiv-Jra^pEiTjsat^fir, ^ftrai «w^g , rqT?3Tfer, s«nn<r«, 
v&tw, lairfir, wtcrr%, wrafir, «r?sig<J9twt%, bpktst 
^raf^rctgqinwfar, n ( K ) u 

fire; w arr% arrr 3nrRrera> ?l% >rc >fl ^£ jttstr} 9 ?fa 
3?r«r war I, ?«fa^ arctaiiwns 1 1 firorsrer, inform*, f^sf, 
atwr, <srr»r, it? aifc «rra it srra w^ srar, t*?rr >ri« il f?T< 
w% *rsr, »TORre, arfcrctw, qig^, s^ ^ sh^ w% ^rw, 
a^pr w^ arar, #?, fo wr, warr, a»tir, 55, ?^?, jpr jptrc 
( its ) fra, w> it s^rar I, ?;«, «ra aire aj 1 1 

qtf w arte w*r 9 &3R w^ & 5W, v&r a?rc f%5K wira 
3% % w, ?s>, if«, 9?, afttr, ««[r afc g* «r atw war 1, 
alaal 9 ^rar 3?ra war i, «ra ^ar J, wk it pjsar *r «w 
war ti rjfrsi war I, earsrrer war |, *mx 3««i war 
t, g^ 9 spsar a?rsr war i sik apj ^rra r ^ril it »ft 3?w 

' I II ( vi) || 

t ws ^w« ' «'m^r ^mton <flw> ^r<m: ^tro 

«fii^<ir3»> ^oe TOStftcm [ Wo *$ 

WW*!*: JR*T-tqTWI>-sr5l1Ti SHfaWqwW^IWil, &$t ?ftljt 
ftpf fl*tft, y^<*H«TTT!I%, IT* fa^ilfe, *ildlW«Wlfa, 

?5HTa»tm?ife, 3«srg , *stsa', twbtt srat 'i^ft, «trrjs- 
gjltanrara^fifa', $&jffr, rai'urfa', awi, swrafir, sgnc- 
fasrc-'5?5*i?w-^ s r-H5ii5n*5if^-sr?a , [3a' siwft+KyMd- 

spreftfa: li ( 5 ) u 

wra *s BBJPi w*t 5tar, «nr?s>, a"*r«, wi w <fl?!t w^ 
sibt, *Mr, bt *1 s** fir srar, swi, >*i;, ub, Rvwiw*, 
stffa *l *S? *1 ^% sriBT, ss, 5ft5T aft* Jjs i I lit OT aifa<s 
Aim a 3^1 w$ % gw *"t §<ar ^ar t, 5?f * >ftfta war I, 
3W 3 ^rg ti $ara g?T5r war I, ^i"ft *t si? «* ^ar t, star «sl 
^5 w ^ar t, vm\ gttRT war t, 35^ ^) =ib war %, sm 
* amta w* <fr war I, sna, «pr, to, ^as ( 5* ) *t <r^ 
f ^ai %, *ta ^ai \, wtk *& tow war I, *arc w ( gwr ) 
^ai t, °rre amar \, ^«? ^ar 1 1 <src, fosrc: afa «w sft i» 
■wi«r, *3«5, ""iunr, 98«5, ai'raTJre;, ai% arrk srra frit ^t 
3wsr war I II ( ^ ) II 

KiffK 1 ar*. f5rgTgT?KT4%^ ttsris ««W44)*i!tRRi 11 »>t 11 

5« sptK % ^ s: w s«f«i.?»t^ii 5t tr ata amr w tost*, 

Sraw; >irai 8 i>i aim *t swt w% % a4 srlifupt *t errata 

w arwre wit 1 1 Tafe^ EftnT^i^ <«i ^if0 ftpili™ 
it anr^srerc % ^a II •«? II 

a^js sigroi «r i^torf «§« erats 11 « 11 
sft4«Tsrtc?<r8wt sTO?wr<i^PT% u v^ti i»n >rat *m wiijjti i qi ■rerftm) i 

**3 *sfc ft— <OT3ertt sKtt *r iftt— sft m^^k firare 
3 ng* ?t, 3* *t rita*4 wnrcr ■sjrf?^, airc *ft jst w afa ire 3 
apa jt, 3« ^ gwtftf , sft sfs«r w aih: to 3 *§ ft, ot ^ *ft 
3wnfrf wnmrr ^if^ lim ^4< forra; 3 fWfir =t 
tl-HW wr ?), g^% jpft «r an w ^ st war ^if?^ I 

g"ff w «tt tfar 1 1 fire am ft 5? 8rt< * aj ?: w aifc »ig< 
fan* t ** *r *$ "ft ola i 5«t irerc =so? afa firre ** w 
w airc ft^TRr ?5 ?, *aM ^ *ft r» w ';jwi' 1 1 ce srerc % 
api ssift <st *ft mftzu % Isi §JT«rar it wn a^sir 1 1 wtft w 
% agarc gt I II vs-vv || 

Wg* ftf^wf WM><*l*f fira&a; ^ I 

*W1 «tfc4«IJ3 TOT ^TPJfTRlfJr^H || V< II 

«a^r ibmi ^traroi3jn»ra« tWT i 
f%f%?w5 ft tfmfe fsfefacCK* firaf% ^ i 

TOT «ffaf Sfalffc, ^f% ^THS* 5Pn II Kvs || 

sprpr: row sftr: wtsw^nmiratsf'wi ii»=ii 

vft wr Jig*, wra aik fN> w «<> gwi^ fl sit%| | jhh_ 

^ afa aifew issi eft it ifl a***? jtf fc i an^r, apro ak 

Jata* frow c^iRifl '8^>«fl)f {i sps-^9 *$s«r 

|paihc«tt^*?i firesren* *«r aps tft <k *nrt eik 

jww)t, w»%3^i npftsrel afo J%,«5^b 5«t % 5"H ^sf aira^ ijifs^ i w *t (wmui ift <rc »ft aswcw ft 
g»ift5 $si tiar t II **-*«> 11 

[ Rc*k+<4w> «§« tffcn^a'teTO to i ] 
CTi&y««ii<<f«r*' wraigifiiitsTO ll KRii 
areaie^crsrRcrat «s$ftT3^rattnrti 
fcfaatjjnwcfa'SBfsa: snmi ^ntuK^ll 

53 ws wt 3 ?wr, "eg, fira aW w ?w 1 1 %%9 »ft tor 
w wbot (stto), ^5 «imi<h ( ipanr ) sffc firar W «» (am) 

| I 1$ IRBR STO W 3™RW ( 3gn ), 3P3 3«ro ( fl«W ), <Sg 

w 3«r ( am ) 1 1 Jigt w fl*«rair ( a^ro ), 3j»a w fcpro 
( vmr ), aw *a ffci»* ( am ) 1 1 Snr ^h ws *t efe ft 
m w warn; «tj w 3c$g affc ft^ w am 1 1 gsar «t eft 
& IS* w 8?& gs, mwvB wmolkmit raCTttemil 
sg 3°r qft sfi & apa ot 3xw, «Rg flow afk faffi w am 1 1 f» 
airarf bw w qit a* a 33 ( awe ) nw% ? i wife apss ft psft 
*rw t, sit ft »ts *n»r % i ?ais^ jPrttHi w ^t aj^etr 
wrawr 9?s *a«fl ^ft vtifr, V&& fft * air«!K * »farit WB 
mmi «^ar =?rf5$ I wife qpfl *t arf^BaT a a?w w, p* 
«l 3rf^Bar % 3?m ^stri w « 'gs' r>ar i I iff <rc gwr * i 
i.*5 art 1 1 *rere : ft ve naik.w *t fNfa erf stfl, wffi 
(1 w ( «w w ) *l am flRt 1 1 epu, «5, t%« wr jP 
•ft wr w ^1 55 <nw9 I; % gwr ^ eft & ^ail I are ^ ] q?wnn jM 

^z %rM;qi?Tmt farrre: srmt' «5» l 
arrets**' <re*&, sn^g* s^^rai W0CU 
irgd ssmiT^ "^ ftwwiBHl «n« i 
Tiff-ip-ga^oif srpf> »ftsf I^T *rai« IKSII 
<$3farare<rpn*i wjm^Kmt mr. i 
gm* tf £ w^ ajafawjjiferertu II !(» II 
gassr si3f^"J?r f^n^t wiera: *?: i 
srgw g^ftpn^ farre: ^Rg^a: u Kf ii 
ftras^jsfarrajr: Trersra: gs^RH: i 
?»it gw wp«sc ^|5Ti3i5rats ? i«n u 1(5 II 
f^qr^s^arwRwratwraBaf *& i 
qanort gm^iTTra g#T3W^.U 5» u 
ftnre-?g% an* foref *r bot *e& 1 1 *s5, fa^. «*r* 
^t % arrow T? st»fl *r fore srrf: *s star 1 1 ( first M <W 
51% <« tf for* 3 sni: *3 far t I ft"i»* «5 w fa "* ^ 
fore 8 ip I, 5«ra* srq «rs? I) I ai»3 W w ai«3 ajtc «g< 
g«tr ot^«i>i? for* far 1 1 is*, ar«3 afa a** * *fl 
*8 fa*f 5ft % Wl 8J3, 1?. ™ * 5<3 15* TO ft*!** * 

afa sre % irp: PiwaJr * « ^ fa 'i ***** «^ f t f^w jtsji 

*r fore "3 far I. ^ stfircre, wpw ar^* **> ***< 
aifc stgirrre far ? i fw 5 S! r w fore ^ far t, ^5 **W 
w a^f* (*** ) aft* w; <** 5"B * *<!rar fci fas s*r *r fore 
apa &rt *, a* few«, wp w *" a^ afrfarcre far 1 1 

ije 3srsj (tar i asw ^r«r fore I I 

"attS^in M'llti. IJPTfa tSRRH I 

stsRt Tft^rnrpa « fore fasja* »'' W fcrrert 8 Jig* ftqr* g* ak *5 a«rr «»» ft<m; ssg jft { i 
ftqwr % sipr* sihc 5jw 3« 35 5^1 $ w wft g«r tf atf^ar jit 
'^rit <R foifo qaa 1 1 3?i?W % fs^ nS 8 up w srfir* shut 
8 |, ?afs% saw fa<*ra nl if? ( 3^1 ) pir I \<S\ a*rc faa8 
n«w amor 8 star 38 $r fail* »fl s'ih, faa8sj«i a«r°t 8 (for, 
3e?r Sot »fl am ?mr I a^s <ist«f *r 6wre 3a% w % qfttrer 
8 star t ii v<-%.° M 

Wteragfasf %t>re%fa^ fefaraiforaTs n St ll 
sftafatfafa, sftj g fei^ ^h t fen i 
TOfci s^a fofosraft ^feai fen u v* ii 
wt ftqia s^iort, ftm: wrftBiT I 
sW ^^sfterenfwnai^foawjs ii %.$ u 
*1t avranf «fe? %"! aire aw «Ra 1 1 i«rr— 55, ater s«, 
35, rw'sr, 3«t afk sfiaa 1 aik *tl aira^ ^ *t ?i st.k *r 
iraa f 1 *t«tr— sfia ail? 3"t i ?a, ficro aih aw? ?rh stfafta; 
al sai % aw fail sfe f«i<? *pt «Fiat I, 3a?r ^m '*?• 1 1 
w^fta ^^ 55 tar si«1 w w*, w^ Got? «fl4 awi^wfc 
%«fent 1 

w, «ffer eSk firara; % jt^jt^ awr «?« aw 53; asr 8 
tig sat ? I faf r % BT«t foal <rct»i ft a«i:*r ?"& tc ^tt w ( <asr, 
^r ) 813^? star |, 55 w, *na % tr=i sft % tfs wit 8 w;- 
ifir, troffir, ^ifr, sraife airft ?re % sft % <sfl argw star 
t, saw Jim few 1 1 ^j?i( t^st a 75 afa ww % sap? 

Sft % tft ) *rfk % STT Bqt»T ift H *? fl 3TC jtsTT I I tW — 

ara^K aifafl % Hie w fiip % mt a»?«? nr^r & gwrsr ?js ?i 
srrar i, nffcr w a1w*^ f^gr wa It wan ?i anar 1 1 tft^ *1 
"siSn^ ?1w feqr atk % stt a»^si fft w 91a 5tet 1 1 ww 
?rr^ iraj w ftm % wt s^f«r ir^ <r a^a (larl; f*TW w 
«4 ?>; «tf «t WS-Bflr 8 w a* w^ & aw fafT % are '^ % fcr * I V ml *ro w «* * ** *f Jlf ' 
«m fer t i m^m w ** ** * "■« Tf ? ' 

W i? ffon I II **-« II 

ft*ta: «Ewait ^r switoiw w *sas ll V* II 

agrc«ftjmrav3W*'fft wwpt.ii««ii 

swrrgatfa* *ra OTramwrftwi » $S » 
*iofhrt srrcoforRt to *flfit*m*n. i 
<RsmTa;$<f *rt, swi^sftpw <&*& ii S* ii 

55?r jpra "n%5i snn^ot ^ ft*n» n $= ll 

5ISOT& wnfftifofa 3*ifirv touii ^fi ll 

a«n^— fits ?ir w w, *=? afa ftw<R * swrar # <rc 
«ft qsra » ftftaar 3?ra tM 5», 3& 'nw *tf i i ftw_ irerc 
fore ( ^am? ) w w «;, ftrre ^5 aik #? st I, 3«t s*r< 
^ ( sinraito ) «fl *3 w. *3 f*ire ^ 3*"** * ' ""^ 
sm^ta fcfcw war I, =*>ar =tf war 1 ^ fiw ft* * ( wnrc 
ft* rn ft* w—'awr^ ^51*1 'fa* ) ^s war I, saw *ft 
wot am* * I * sr*r awmnt ark attaint ^ ""if *r sum 
war t, wft Jraw 1 1 ** % "*!<* *^ * ^ OTa > "F^" 1 
anft «h =irar iw % *ra «ft I, * ot jwpt % wot st slH 1 

HOT* «H 8lft*>r ** * fara% ft>W 3 $» W[ :* OT3 ft 

r 1 1 wt a* «iot to *, wt «itf a. *i 3"i *» ** ^^ 
Jsrar* IT «rf war I I ftat W«i S re sirfic w sr* annr ft, at a?t "R w *t frirs, *a afr fiw* *t *$, w, tarns, 
^ «t snrra- aira CT«rrfa* « a *to sar 1 1 f*a stop; ft 3a 

<H <aa7 *a affc ftrr* 3 ngi t,<PF^ ^-ar t, *«&* a* «rp w 
% WT fra-sraa isl a w%, 3™r #? % ^r4 ftanreta «) war 1 1 
nsr, ?a*r w affc fwre apa |, ata 3»>r i, 'TCtJ ic> 13 a(?a 
wra a pr dWt ^ *? w% fspfl 3 j»a swsr «ar 1 1 at? a* 

iWtiV, ala 3|fc STOR 5KT ifOR Vi\ s<src a* Rif I II v-W. Ill 

ao«rt <*ihI ft*iH^i^iyj'iw« "Ktn so 11 

garc^t jfgtsrisOT s?rrasfftwa^ *r 11 -s? 11 
ajsat^g^raM ic£< «u*g« wwia; 1 
ft5T5i9t5sw?05pr sn?&rr*3 *3f *%?t 11 1^ 11 
srahp?%?firKTi ! ?»n?5f 5^ gaj 1 
is ?irsi s^>ii ihr: sr r>ajsFg<sjpr ^ 11 <s* 11 
«'5ii5«Il wat Pmi*t grata •a 1 
fas^g<sraren% wsntf 3 a^: ^ert 11 utf ll 
srfa#a faqsr 5ft wa wjtr * ^ i 
3 flrat g^-t^Ri-^TW-srfT? a;rca» 11 w>!< 11 
^5rci-*awr-5rrsft?3 wrtf *Jt5ragw: 1 
ansrrafa ■» t: aatf arere: «■ ftrwwfir 11 «$ n star 11 
5?r% 3ir% 3: «9 % asaw 55a 1 1 aft w fla'aar, nasrar, 
3n??i3: apiar Jjjar 3?rt a*ar I, g<?r 3 vs$ ll a^ja g<3r ail 
faara % >rc a^rr %, faafaar aar asr %, a? wg* w 1 1 aim 
ajat ait <asr a* ^ar t, g<*r § >$* ( am ) gairar I, atftar arar 
I, g<ar 3 5iT!zfa 3?ra a* ^ar t, gia ark aa 3 araa arcar I, 
as 'apa' ta 1 1 aft *a g<a 3 oa% a ga% aSt, fjpa aato, 
afar atr^, g<s 9 ?5*rra ar^, gw 3 ft^r? «Kar ?t, ar% "w 
w «ta 1 1 «ft w «ft«i ait »^ ft siiTrez jcto n% aik st *>r^- 
5>?a sit, g<5 *t sraiar g3ir are sik aifift & "tpft ?c^ a>t ^R 
'^wil aft W aftiT % ai»T W?f 5ta « «ft«I ^1 srr w: fe^P» 
■aik ja apsr ait »niar aitc g«r *t ar? war %, f^JNf ^ an??r%3 warn | *? 'Rrs* w | i ftra w % <?n^ & sfa ?*=», 

gwims; ?r% n »s u 
*?<rof3i ii oe ii 

?« urn & ^ i?: wsft an^r €( 9#r%o =r ^r fie I 
*rr=rc^ ! an 1 ?^ a^gr w % f¥w 3 ^tt s» aprja; ^rwt ^ t, 
?? i*tr«r wr 3 g^ st i wg fires arrsrc % assort « ft ?arc & 
3=tjt $1 r=»r fr, ??fe^ sir zsti uEnkh w! i ?s <rc an^r ^fr 
^ «?i — srfk % rarfic sra sirs ir ^rrarfl: ^K ?ro ars% % tlrss 
w^ (sfcr *ro) ?r& s^ft & 5Kte % srg fin? wrst 1 1 pr a^ft *t 
53 £5*1 tor g"il % 55 &itT i affc j» s?w: %, 55 ^r, «ra, 
irnrr % aik 55 «wr? & st ^fcr w^r ^ ( firctst >pr % ) ift ? 1 
ivm fires &$ Hafejil ?! 55 %bi«t orflT 1 sqln ftres-^st t% fa; 

«T«JfS «1 ZWSi 3 frapR <3T^T I &5TC fire3-$5t SFJ5TC ft Weft 

% &b 8 >p ft mrnr 1 &r Si srare w t, vjfa afc srfa 1 ijft 

fires— <nsr aik <£ss 3 fear jfrspt it qrta S srcr »ftiR ^tt i 

^jrfkfrss — dwiNtfr 9 ig ^rnrr 1 «ti'!|R«<.-wrat 3S9T JretT «r 

> ^nr 1 Mm fires-u;* ***& ft*s$tfati ^r^ 1 ^«n^ firer- 

j^ft^ aitar % fii«c sKrjpr ^rar 1 1 nS & ^ fa^ set 

^s strop* ftr^ ^t& ?, 3?r% j 3 3 , sj!tt ^ 1 1 ^r- 3?s *i**ifeni fwo«e 

jrgfeq) 5) ^tr % mn =isf orer ^rft^ i wife sfcft # s^ii «g^ 

w ^k Jjgr ftrrer ?rai 1 1 ?afa^ ^1 tf c:ir btt Star si^ & 
W> "fl 15a f fe sfeft I, ^«r 5ficre)*f ark nsfsqi awi^jf ? 1 ca- 
fe^ RR * tjfttr ^at f aft* n?r aift«#? ?ft *> 5te"i ^ *t* ?nt 11 

?ras^ «&it sftftwngfr dfeisraK: srrrt *£»fr ^ft, <f ifci- 

aim H# % SRI ^ sraot *R *OTt>=? gfit 3|Pst%w set *a 

% H* t%af%n fl»al ^t glf r aik a<r Hsrs*}) ^t sjr % art mr 
a$t 1 1 ?a frafos hss) q* ^ril ajtr ara sia ^r?, *rrfcri ?T<ft 
I, satr <ji ara ?fat t ajk nra: »jfir ( Wreaw, §aa^ 3 ftra 
^wi*l ir=5> !S5& f ; 3 feal ? I ?a »r»a't ^t 55 % arc *m% « 
ftw ?w a raw.-*? jjr 3)crV ( H3jp ) 5fHj ^if} m jj^j ^1 tft 
srrw £1 sM t II =° II 

q^^i+iRiN^'l+sjft ^ 11 c^ 11 

®-«*<ii+ik*ii«t«*Hi jRottncStfa' ^ qW*, tfftofN> ?n^, 
^tarr ^1 Bn^«r-aB*gEFJig<ritart ^51 wi!?^, a"ra ft 
^teif«'!'^-swift-!ff^'n>?wi':-?i|f^-'i3nog-dft<ifNTflT- 

ggw-g^HK'tf* wwf*R*T qi: irsi, fBi 5 n<wnti.i st *ng*>- 
sitftfef* q^ jrgq^HRit sr^ratOT, tsrfs JT^Tirrami 
TO-yft-aart-iftqftifr tr w w^ 1 ^ ^"snT %fa 1 ii%^ fef "* 
q« !i JTM-qp;-35»«fifw: ^ftlq^tsif f dftrawiii. 1 amsrercs 

^fTO-ftrf^«^^ltWd18^-VW-^lI3^-^l(i«l«<*Jf ^ gi fcfo : ^m-is-'jgt f^jg: fr?t ^ift*lM<){% 1 7i*rar t^n- 
g^Ht ft^s: ^kwi»t ^ifcrai'rofa i 3'ilf^*! ras^55flr5T 

■sJftBsifJs-tase^og-^iot-g* srar s^Ti^fr a?* *iwrig- 
ifo^a" wsfc motif I srcrawitei , pi^at*i*i=i*i* ?T%r- 
fap&zt wsft siWK*rta i a?** •<TSTqt5wt<<i5r«t ?r?rts jruiw 

u% ^OTi jjMJiidw *r ng jutupt i ngafam *w% s; «g gift 
■^paftsf HT^tf, wgjB^iitsf, Jig "TK^ison?^, *ri3ra*wiit- 
V*; aasfa^: *faai *>. igfaai siwr't, srfropir >rrer- 
3fff*f fa^jrft— i^nraisRTuPifMtg *reatta n =h ii 

^f <3MT ^f?%, icg <s?re« faaPw us*t * at *q\ *ft ^(f ^^r 
=n^ I «lfe if nasi ( frsPm ) siga 8iR?kt^ w% ^rrsit I, 
?gfi& «w« *t 3 cwt 4l aik aimf^* ift 3?i5t saat | 1 jtot, 
ansjy aik ^ra^c sirM w ma, 15, fta, gc, 55, 3??, jjst, 
fag, wa, aijfia uptf * ?r»t n* am a(f <s\m ^rf^ 1 ca % 
*r»* 8 >sna % «nsw-t, sfhw, s^m, <3ryar, ai^ra a^rc (Brftia) 
ijjim, arc; % staar, aiiar jot a* it wat 1 1 j^wre % sire; 
*§ €rf^«ft % ai* w, it =s^rc % aia % acai * a« # jjaw fq 
a?K 355 * aii ajl <*frar =aric^; ?a % wi% & ^wfiw?, 

f««3P»l JtfrWla, amHTC, TOTOgI, tram*, Clflnl ( ?»SCtlfoft ) 

irtt *t % «t| n? cm ait?r ijjj sra rirft 1 1 n<5t, ara=T, oramR 

* waft, ai&6 ( 52^* ), §s^ ( ctt ) afk gaat 3ir% ^) w^c 

^ siCf >ft^r ^15^, nlft jbcIt (W *t w*r 1 1 srarftw w 

% t ir <t% 55; sit ( W5» ) * 515^ aih 15 % ati ^sf <aHr 

fow» 51a ^ <it5i 1 \\c , «H«MH'fti3T [ STo a.$ 

gift*, w!fa> pt % ^7% It it a) ^3 5> weft |, aj«rar fa, a% 
ff«r, sftsf a* ^ra s^crr f a?fc *%■ * im a«rr sTsaarar 3?rer jtal 1 1 
5^1 1% 5 <t aft "Ka ait 3?? aft sra, j* aik <ft a; are ftaraR 
jt?1 srrct ^rfsa wl% *ft)i fos 1 1 sat name ars aim, fawhr, 
aft, asfer, a>sr, fr% ^*, ^Tst an") arm's, ^rs^, %t, prat, 
arrsar, apsrite, aro ( «J3?a ), srrftaa, 3HR, 3jfaaT ar ?a srerc 
% sr aa aw 3ii?n sla «a srerc % <a| a?w 55 % w«r ftihft 
got «a I 1 ?al a?R ai"j ( =ftarc <?r*r ), *nft iji, ate, factf, 
3??, it fast *> «A asm 15 * «t<t raM 1 1 a#frRarr % «na>, 
sit «**, »ft«r, "3 * «ri "awr fws I 3jfc argwr? 1 1 a^rc: 
»ir wsl % aa 8 apart ^tt=it law t, *i° faw *£t aga a;fia war 
1 1 «* ait f? 3 it <sfk 8 *.ia* <jtrt fa?5 1 sffc ■w«ir ait 
a^tar 1 1 faa a^ar % am aarc ait jt ^stf aft "trra) airftgrc 
Ctii ait 3?jsi arta't % 1 asm ( <rat ), an?>ft srcra air |w 
( trp? ) % am fassr 1 1 car aararr to! ait garc art =?af 3 ipa* 
erra & «1h "OT liar 1 1 w? a;r nig, is^os- ait a;?») ( jgf^r, »p;a 
aft snFfl ) *>. ws 'fit a*f?fl aft 3tt &, bs°5 as S w« sarif 
it gpa ir< ^ar ? 1 skt a;^<w: a* nfa, fa? aft aa>?t aft fsit 
?T3) %, 5a? aft aajftift % 31W 8 aarm OTPt % Stts an ?ar | I 

sal ar^a* % nia ail im, i<* 8 feS gs g?? it fStara* <gm & 
gg jlal 1 1 ssiaal ait gat 8 atfar t>« irk 3 astaai <rar| 
airat I, sai ara 3 fi°nft, i*q ir spc ?« <aT% % ?g star 
1 1 3wr fear asir <rc ar 3^"r a^1^K?«il 8 nw a?? <ar^r qfg 
m a;rnr ftai 1 1 n* war 9 nf aik «it, w #< ffg 5ra, sac? 
sihr «5BBH|r, n^ <itw ircuaral, ftsrar sih: iRuarRi, »ra 3 fas 
a*irar awlar, na ait ^ral wat i«ta, sfTrcf w ^pstfa ira 
( j«s ) <nsf) *r nta ^ f«res era 1 1 ^ hw % arjaR fadsft ap=r 
as? ^ ia II et-=^ 11 

V9rf?rr ^ra 5Rt5i:— wo «t 1 qjwum W 

wawal tf&ra «teRwrawift ii =« ii 
qftsrctTsnnwf q^nPEftrmatsft "» l 
ft^s nr i %f esfrT&fiifwsr ^ ii <* ii 

an^ fawrcifcnfir *M ifoW ii =5 ii 
<crsa>sfa fcrcs Tsgta -swf^'Wl I 

wgsfi: *r«np wmr sffswra H = ii 

*fesrot f*rcs ««IB>* fr"5 ^ l! € ° " 
fires tf&l shf 9ft*rs ?it<f«i?traq; ii « il 

SJ^HW ^l^5"T JP?sft*^«m. II fi* II 

«j5&H*«r 3* * 5f?** «*n «5 I 
*B?ftsft<itfl, f«ra« wwwn ll « ll 

f«i5ig?rwia«Pi'Tt5r ; i N ; # i r^ t P^II « » 
^retg^i ft""^ g^ isnigf^rs i 
g*t wnft^s; srravfasSRna 1 " ii « ll 
qft cKftirs g «ra*itf fa* 3 * «m i 

ft^ qwraanft ps*fonf«ra»i i 

#jlTig> fires itwig ^ T'rai a* I 
wrarefira «w frfS^ ajwifr ll fi= ll ! ^ ITS: I 3»0 *<%*ff*«ll [ 3fo ^ 

*fa Q[*^ frfg«7K^rraT?f g ^ i 
aifi*H(M snsft r<miKu*l<r *n it <j<s ii 

^favraia wrfg^S'T'ilfsraH: H *°° II 

^-anziW-srFawr fa$£ ftasf w%^n Mil 

qi«*(Kwr-cftHq-^I?<Taii f3TOZ!CEffre- ^K<l 1 'TW, I 
JJ^3TJr?T<aTR->T3TO*rwf M lu^l^W ISS«T-fa<W*r ^T IIWII 
f*3W-gB-5T5' I ft'T?15rf ^Miy-fira-5^C-'f)H«W|li I 

* «fl3f^T ?fot st firera ?jj fl jfw w* srik & *nrt =rif *rbt, 
3r«rfa; jffro enmr fl 3Kk S ?t *?=t ^ti I ?f a? ara atfcrenct 
im I i sat srerc ^s, sms, aifjf, art*?, ^rg 3irfc ^ta, a?src 
*4, *tg, amir, w, crftcrT, ot^r, irer, aitr, 5tT,-#i3; 3rfc fafa 
3 sit 55? fafisft jt, % stfftfiiRl 1 1 jtr^t? arrft fa^"» ^af it sw, 
atar q^rw; ■sra^ia ( sf«rra ajrfc ) sr%w S fer«r 3fk sfta^if *r 
thR *wi ^rfirei i 1 5el 3*r< ata 553 3 sfla ^<: ^asr q-?r«ff *r 
%!R *rr d"Ji*is 3 ^5 ajk 3wir 'Krif'W aw ^rai^cl- 1 aifir % 
firetTjip^ crater m a>r C* ^ sn>rc 3it arrswSrS fircitf 3j«wm 
(q»n-al«°rri«T 9 us? 3jt§t< sfk H'^rfffS g? armrc wrr) fircfa7 1 1 »rg 
afk «ft s?bbhh hrtS tow fttwt i i fre jwst ^, 3*t 3rrfs: ^aft 
«tr smt «t, *re ^ «3* afk «fta isr* aw *ft at q? arw-fttWt 
fc I bur jjoft * aiwrrer % ft-ssc ^ arrsrc | ?$ m% arrfs: ?|qt ^r 
*i) f¥t<ft 1 1 as"? ¥1 ws't % i*prr |ajr »fk w wis ft>? % aura 

5$ S *E?R-6r55: I I si| 553 Sfttpftf jt 33 qf| qfc 3TORt4 «l 

sng % ar*r faar^ <3r*r( wr^ ai ic ^-Wr) 1 1 *swrg 3T§ 
3^1 ^t 'iter, iptf at'RT ar^s itcru ^ aftt qj^ts ?rS 
3*^ lit g?, «rga aiqa^ ^^; <r?t«r ^rr, ^Igftttsft 1 1 ifiwr, 
&3^, ateJi ark sTrfw 5 ssit g cr 3^ ^t srra^r?; sir?R ^ 
ir ftsrafte, 8ir®3t 5^ *t +t>*l<4^ *rt«r;r ^rr ar^?«rrft5j 1 
aft ira ijsr w srrr fifit ftw, %rr »pf fc ^rtr, ai«rar '©^i spm sH* orar *f wms 1 1 garc airf? *rt ire w«< qr iw 

1 1 is ir 3ft ( ire ams, ir fast % nm % ) a^frfl & <T«rq, 
^f5%-7%, 955 1%, =ir «*8 go: ^r^» airfe affirc w <srmr TPsfcM 
«5t 1 1 <szrt w |jr % ott *i)i ^vrr i? o#iml>sft 1 1 *ri 
3(rfR w s&t i% nam 5? ^f^ltf f I fare 3fr?rc 3 w 3ct^ 
=T|1 §air ^i a^f^r 1 1 ?st srarc fare 3)rcir w w sis it ip?r 
qr fifT? w |, *r? *ft ai^ft^r 1 1 m otsh tcw^r S ^ <grqr 
^TTcir t ?f antrcfafSr atiia; arci * fassr 1 1 ?s aw w %"t*f) 
ajw vt) ?=rw g^ wft, toI 3tfa <jtff 51, gsr jsq ^t, atsq q* 
ipir it, qr 3j?TJTr^r 3 ?1 ati^i ?Jt? <?? sqrcra § «r3=rr3.«r% 351? 
# fro: *i)3R fasta srft ^?f wet 1 

fNteft 3I5T % BiPT & ftH ill 3PT5T ?ii ? 1 qir-^j^saT, 

ibot, qpfdiT, arafSr?, ftsre, §g, wsnft, sifr, ?OT?f, 3??, 
<ftw 1 fat srerc serfs 3 q§ -?it ^ <jt7"i ni 3*3 w *ft ajRT 
ft?? arnrc qh it q^r 1 11 ^-?»s ll 

srfafra *rafer 1 T«n-a;»ni fa^pf % af|<tfsrct =? ^armf 

&% 11 *•» 11 

S3 ireiK % f%55 apr >jpr % %q^ % atnqr ai^i frotrefl 
*R>qt ^ 3?f* ^ift ^t f^fear % % 3ih 1 1 qir — ?wt, fif^i, 

8f«rar wpt^ ajtafepif a wtt ^t gs: ^wr II !•» 11 W ^wflfed i [ ere *» 

a^ ^tei:— wtroateis'floit it tt *3rftrt%3j% i 
swrfii »jorw?wt 5*Rte*n wnsrar: 11 w 11 

"TO^tat QHTRf ■* 3?<HTT% PT^PT^, II *ovs II 

WigBttrwiw^ sj^jjonfasrarsEBT: ll ^»c u 
^oort TOWi «Rg* ^ afom f^fltw: 1 
^$rsnmi<S« ssjnmt gor^aft 11 ^ n 
srowtwi^ *etri JTt^^nfifg 1 
qresmrnitaw «ftSd?»nftrrfflw: 11 \\» 11 " 
qugn»rrcsT?raraT*tf OTrt i«^®<nn 1 
« qlffi« »g am^ i^ft =*fo *;i 1 

snatHjsEiRit^ a«r^»i7?*gfir: 11 n?. 11 
w-fiwc b*i »* * i?Kt"l *& ft* * »rfir, s^fi % g»r wf, «r 
*1 «'ct, 51 % Si? s& % irw, w ir ware mr saw, i* anfe 
g»r o<r 3* % ««w, ^ wsr«gl & s?m *sl $1 wi, ffo #r 
sar safari), etoMi fiprr wl ?. s« wl % form, w% 3irerc- 
H? sail % arapr g«r, w? aik ?*% em\<, *ifar, 35m, rei 3 
3«?.B, i«w, sp* fc, fam% tor sr a<sw, *tf foaJr sren: w, 

»: Wl % SST, TOW fiRS 5=1, S3 % %<?=T & SHsT foprc stf 

55 iijfi *t artos ^ s? fo<ra ?3 'an^-'wsrsik' apatra # air^T 

^ft%«f ft^ll <•*-?<* 11 sunatesiratltfsrararrsi sn^nwm: 11 % 11 
?tlr 5 WT5S5 wn^nm: 11 ^ ll *a % arr^v aisrrRfafa ww ar»rrc «r smwa *t*i §w *m- 
^h; 3ir%7 ^ *s?t *rr II ?-'.H 

^Braf sTFunwf?^ f ?rat:, srerefw^wi, 5rft»Mi «tki£* 

«Bt srahBsq^nn5T, fimtowfg?rpr oti^ ii \ II 

for it f?aw W, i«r, o, mps ftRr^' 1 &j=t ferr 3j»r 
7R, wfimra sr m°r I; ( '3?s I srrwr:' ) 53r fra^ 13T <s?a 
1 1 «*r infarct % hit ftsnc rer% % fejt wsr pT^nm 1 1 <i? srrar 
srto sran>r *t *ft fesr 1 1 si* s*ir im wit <rc 3?»r srik 3 fc-ra 
^rrairft" *bt arrsrre: t ajR ?g 3iw ^r 3r*r ^kr w ?>rr 1 1 si«r % 
^pt w^r a mr *l ar% qrm I, stck % w§Btg, %* *pt f?ar |, 
a«rr ?frg?!rt Rife jral 1 1 fefa « ft^Rta"' &r wt <rc 3T5t, f*rr- 

#3 trftotTH 3W5T *RSf t M II 

%5t ! 5r«5r>n^5?* ^jfa, ®^of fawis^mr, grc qi^ta, 

sfN^rfer, gn sr^redrTr, sftgwsrnstlr, sremr ermfa, 

aFawst wfrj?:, efssraw: grrc:, srw: fa r i 'a qwq^re ?tts- 
«w«*ifi., srratJrgt 3 s E 'ra«^^ ng^: g^in^ wfe^^'Tt- 
tjn?l, aw: wl ' ta« errasrf^w ^i^ra ^srraqztera., srw 
$g* ^lasHfraf ^jtsi ftcTOtfojfrrenti 11 » 11 
safari afir^sr ! fttreRt ^3{ffg^rti foww*M <m.3% fefr 3re- 
tn^ftPf?tft?aK%i65t|l^r*nftii;<lfa%5R5 (f|55rar)3?ra^igr 
1 1 B^nt fttq^ (toi srrt, assr* ai«t) war 1 1 sk <tfw war I, 
5H?: *?crr I, * Pt*ht wrar 1 1 ^ sri^R ^ar I, nre f?nr 
■faw^ar 1 1 rar sfaar *f> jb war 1 1 »ra wit «t ^W war v 1 
% [fwi.r] a^t^r^? war |, sum art** ^t ??rar 1 1 

ij' 1 S \J?i'E ! ih cfe^Tsiiwiftir ajarriii ( c 1 g,o ?e.) 9 ('wsr- 
fe. .-T^nft *i< , ' ! i *<^ * ""f S ^l%a firsrH for 1 1 3^# ^'i.fjteai [ aro ^o 

■wfer [ ct? ] imr, fro, w; t^ ^t ?r?rar I, ^ tf ?s?r «t 3?r«t 
qreir 1 1 f^rrer (faa?^; ) aift 5^ sins nasrar w TO arot f I 
3?? *t ?rs >re *g\ ftsfa w § otf* *ra7 1 1 $re ^ sik ^ 
$ rtst ?w 1 1 aprc aik aiHS ^i si? ** an: w 3i«s ffam- 
w f I ts sift 3^ ^i^ 5 , "ft afc ^i *t sl?^ uro ***% sg* 
w * l *,+r<+ star I, ^r % aSra wr aik <nss $1 si? nit: w% 
ail to w sijgnw aik spMrere fft f i fwai aik ate !«t si? 
«k aiq: *r% 5? 55 w ^ig^RS air spotstc; I II v 11 

<TfT3I «HW«^U||«.K4<^ l u< <;H K°M IW WS II K II 
^TKcf 5 C9-*)'t||^-'Tt^g-ftl*lR+H, II %. II 

??i gr t >wf sf»vf sditn^K^iPiTn^ 1 
*3rcft£f><nis- 5r*ntsr sresFnit 11 a 11 

58 % apt ^JTifH st arr?R q^jif ^ *wir ml*t 1 *t«jt— sps- 
31, suilWRT, utew, street, <wi, sfcrar, tu?t, 3pi?t, 
■i'rwi, rgfrowT, pifwt afrc afl^tim 1 <& ^R5 wf 3 
«* s^ft % w, *rl, frrre afht sire w i<>k ^?it 11 ^— « 11 

3T8T ^STFTsnT:— 

qtrat ^?rjBsr »ik: qio^iaiif^r h e 11 
§nfera sTc^rrsr: snftrreTi: sr«n?5T: 1 
<rajfiWT^rw ^ "*r«r ?rrs^: girts 11 $ 11 
sirar wr to ^ *rgn: wwrrean 1 
srsrwre: fe'^T t?°ii: gJEijaolT: II ?o l| 
Wv3ntaTO^<ri ^siiifrfera®]^: 1 
wsteRiig isurcwnarg aw: <rt 11 \% 11 

Snstflt StTBT: $4-^*1* jpnijpS: 11 ^ 11 
*ifcr: fa<rlsip$: ^rg%cl<isi: twi^ncs I 
^fg*: smt >ifc: ssonffeaatsg ^ 11 \\ 11 ai g^nfl qfrin r*4l*ifc3«i <rcra: II ^K II 
grggt ^tilMTis^ : *far: ««lfs$TlNui: II ?$ II 
xg i fireiw : ^snin^-^ffaiw-firaw^: II *.& n 

WT*<«+<4Wtg 5T5T: ^wft^RgrJ II ?€ II 

^: WTTigwt wg:: ^w^i^i i 

^: fcftftr'J^aj w^it %opra;r wet: II ^» II 

3fMt f5<itt pjt: feiEr: wnhsij gs: I1 *? II 

5^ jpestrji^t ^=ffVn: *rarai& ii ^r ii 

aiga, ftiiC**< ( farm ), atswra, srfar, JPik«, qa»r 8rk 
<r<Rfk srir 3PT 3^t snfa ( ^rca ) sot, to affa mr* 3 up, 
ftfer, m^ws, w 71 ?, sfpsrw, g^i afk ipTC^ 1 1 tia ^ »fl¥r 

3t7ST iRsftl^ i^d^^rS | (b^ fcipS fft 8 5^ ^^r niu5 & 
% ) I i^t a? ^i^ral 3 ara ^^a its jf, ^ ara ^rea <i^M[4i5 
ark Rt<iNWiai* 1 1 pt a 3ar ^ iTir^ aria, re? s&air ark ft* 

3^TfR gm sp jrl jft | | zp^ 1 ? ppi ) qjg ( OT] ^q ajffS- 

"^rcs ( lift w ) ara ^R3 ant? % footer g«r to* ? I aiiftr, 
ara ^rca, 4NWI4I* 3?? fe^fcrsrc^ t ark % pr % i%55 JJW ?ra 
1 1 ( O lis* ( wtfl iilsr 53 3 TiE^t ma ) <jr»? sfto, ag, ?. *?t i* t^ §u: ^m JTRr ^5fi 9 mas 1 1 *afa% w *r 
r !iaw I I 'srrfa i unr srsrn, srtMrcw, jfiwrer:, 
?sn'— w 8 tit jfc: 1 1 igr, fircfi wre, wft *t cf $*% ir$ 1 1 pt * <Sa mH $» 
I, ath wit ^ifii %«ir ;s if 5 t&it 5 i3°r^?, (v) «rs, sjt- 

(*)*"!? ('6)53 |W sfcl). sirnre ( to* ) ^ w^t 
fqR «ik ip w, sf , srigwra, w-fqwira^, sflawtf, bats* 
aik $)>re 1 1 ( O ?fer, flfa*, =fl^f^ ( ^ i na ), JtoniVjiSg*, 
srenfro; srosurare, Btffnrw, Mj ( wfr ), gp?, M, niit, 
sire*, sro, ftifar, 3<5Zi 3jrfe ( rfHR ) ^ aa hthj goji 3 
si=re % swt 1 1 ( « ) 4«s, sfii, g*, Jig* »«, irg ajk is- 

fsiwft «6t =ira to* *n$ 1 1 fcp* ws, Jig*, wim argw, Wr 

fiWIOT, ifc, ffc 3ifc to % WSTCT <W 5R3R5 f I ( 5 ) '*£ 

ji: |H ?t feFf sr^r, Ernrcrcre, Wf w, site **? afWfa, ?s°r- 
w, fT, gws?, fe'sr, fc>rcarer>a> 55 1 1 ^n^tg-fl aik 
w^t% e&fl ugr, fcrnr, sfittB f I 1? OT-*n*it w <rf?ar ?n 
a»ira fair 11 c-« 11 

CTi*ra<|d ?a?: ?ta: 11% «gsg: 1 

sr^ q^ra: gssf mm ?ftri ^rfir T 11 w 11 

<lrf«t I nfe st w: ! &nft fon^ ip: 11 ^ 11 

$3<<n mf^ou 5rrer-f$*iT- j ymi*!til f??n: 11 hs 11 
wto »ito: m+nll^ull ^Bj^tasr: 1 
WfBTi: si?iw^ T^-fT5I-^<l(^a II ^ II -■1UM.W JT^jCra- sfcrsTO H^tora-: I 

fqrrcKwtfai ?rwra sj^i^t^j t I 

a<rt n?jp tfrn^t ^aWl siaa: tc I1 15 II 

<sr&r. %^mn sr?^ snas: qs'Efqrrsq^il \° II 

jjptsi srtMinffan fafasn: frfonrrrci 11 \\ il 

f?twft S8JT WTI ^ ^t3^I5T!T*>ftiff I 

* ^ fan * *rgs?T f%gs!r ^r f%q^ir& u H u 
arrest ^"cfir^rfi *naan ^B^reg^ i 
sugars wsnjft, fasT^n ^afrasi: II 33 11 

%ftits4 ^''•ipi^t: stast qgftm 11 ^ u 

3 jfi 3a«r 1 1 ?. 3^-3^3- i^r, «rraamr, ft***; 3w, f$c 
afa gs lj ^ *a*ra>, a?fi?wrar a »ra 3?jkt ^% srr&.aiN: $om 

aik apafra <it ^a m&, 3?? % asra igr, argitror, sar, w, 
5?=» ajfc 35 ^ I 5»f«ft w^r w, firanii 3 3psj, wr jpc affc 
?rgwi*, src* ( *n?t ) air ¥8, wra, fprel, ara Cw a ftawit 
1 1 jfts Tg* w, igr. fw*5, asrf?, sbi, sftaa, *arfta air "R 
3 srasr 1 1 =aa, war, «i*** ftj^ ( i>rmr ) s?< >is* af , 

5js a a»a %<r a star 1 1 5a a "rue sa ?r sjfsra; <Jar?1 aik is* 
t. i«r a?g aia irir *t tfal i 1 a«rr — 
5j*f«|i?r<R ft&a; fr%*|plifrasr;rn I 
staffs** fofta, fSrfasf t« ^a^3 II 
"^ a*a SP> w «w **a), *t$ 5* *l ir^ral I 3^ <Blt &it 
. *S.t I wr 9 aW »rer< * »TT 1 1 3^e "WSS'fCBI [ 3To 5>9 

a? & 3)fsre ^rg^a; 1 1 %<s ( i>r& fe 1 ) few, 3% jtj* w, 
*pt, wr, fcrer, s^ sftt «rraf % f»^ ftawfl, afifi^r^, «rrsf- 
Jirere em ^s-Sti^s^ 1 1 Tsi « ^ 53: n>fl«rRt % fen? aft 
^ its strfir % «lPt I, ^ a* 55, ngr, 3™T, ^s^wre, sw, 
ftp*, afewat gsfl % m$ arc^; 1 1 am^ra: ftiKfteRi *h, 
wm, *£te S =ng «r iraita %^ ?iS, s\%w, tt % ft^ aifet^Rt 
aifc T5% ere us ip <w smiN w^ m& 1 1 aw: ( 3W ) w> 

ft'rra ( a%s: «rra aifipjr ) fra^R*, srg^w; 1 1 „ ^we 
( sijKfaKft, 4fc ), 3ht ( siarfi ), 3Jk ?Rr x* ^r g"r 3?^ % 
3I3W* J- 1 ?a srenc anfti tfft % wflwai w 51m w 
*? fipir ll h\-\y 11 3TST HT^rari: I 

»iteKraerctei>a -sifa-fessj-srwci: 1 

?€t sansTOcgar w'nafa-wfa'in: II IK. II 

?t?isft wq^i *n*ft qstejir-sfejFW II 35 11 
^jflw fwsjftr toci 'jnqfe'n: 1 
ir, i«rr, **r, ss, «<rc, ^fteir, fat, »ns fl», siw, Jrfwr, 
aim, swj ( siraiR: ), *ig ( fsra % gwt ^gei er sna 5)3 ? ), 
firesfl, ^, atn?% lite, 5[T5r, ^r, =^m ( ^a*ns ), sffcr, sraral 
( srrsj tj)h ), jk ( *na ), H^fr, ifta, 3?s, jf*r ( ?s«r ift 
wrfe ), nfosT, $« ^ 'nap &>ft i; <tsr q«1 t* IIV-W 
=5eT: ^W%5I3B.' ^IS^f : Wfsflqri II V» II 
whn f%sl£r ^ "foil SlgnEIFg^ I 
*%& flgS: ^if^ftfir 3jft?ISns »?^T! II 3= II 

?. faat 3 w% fe ai^ f — 

"fa§5 «?«ffeti: B«iRt hbt: feat, sT^trcrcRftj^ l ; are lo ] 3*WTWT ^«£ 

wfstijJi (mm bt) tf =3rc slwii I i«tr— *^r, *>(a% foa- 

«^t 3?rc W5PE, fsffar f%?*e (falTC), 3?5, ?T?35, iftf, IP^R 

( »ft? *r Jr, sqoft ), *pjat, ffasr, sirfei; * H, 1 ™' " r ^ OT 

SJlftt ft!! 9 ^^I# f II 3^-5= II 

==arg$4<i ;ia ri< j iit ^n: *r? ^?rsn 11 35 11 
g?r« ( *j<TC ) =sro ( ^irfiJir tr ), jf?r, *kr, site rim, ?i«ft 
^5 ( ?Rt ). §w ( ster ) eirc w ( ^rrc? «f l rr ) 3r w 'arPt?' 
ajvfft »TB srga n^*r % 75 t 1l3s.ll 

?rfe-?if 'S-fnfi^-^s^t-utKK^ : 11 »° II 
5~f% mftswi: Aw, is»* wifrnftm 1 
9>j|afr, l^fT.wsat, fafafire ( n«a) iR ), sit 5i<s3 5KT ^ra" 
spg fesinR, as ( ai55 rwrss, T^f^R ) 5«ik ( =iraT ), ^Jjpit, 
sik »ra* ^ 'mfrem' 3tii!t;3ra 3 ^ m§ «?g |l qpft ir *?% ^ 
snfSiqt % rri f^ 1 11 v« 11 

5*r: asWtsram ^ qw w»«w: aw: II 8? II 
?rcifc gsETigsr %?tct jtw§gs^: 1 
ssorra^Bjl jt^jjst «R53f: ^i^go^;: 11 vr 11 
<3o£t?r: giig^^T^fr &srcnfts*gfSKrr 1 
aira ^"rgjrfr snst gg^i: ss^ftot: 11 »? 11 
dftoft *STtrereft ^ wnoat TOsftSw 1 

qiTOIiWIS^ W SUT: ^criu^i Tftat: II »v II 

?b, ^h, srarer, *gar, *r*>>^ ( ^fa ^ra ), a*, snrft, 

«t 5>if ), arrcr, ^g^ft, u£t, gg^, Bf^rtf, dfpfl, tm^ra), 
arw, Bra to susr arcs, =ira*rns ( ^^r ) aik spi are^ to! 

«Sft8 t«R^ qiB I IIVJ-WII 

jfafitoft f^sw nte* tfc l ^tK ^: II »i( ll 33° «rTOT%t [ wo ^s 

*&*% sR^aa- fa^n snifST 5*n: II »5 II 

for ft# ?fOT, WW ( 8fT3- qfa W 3fy % 8|r«R W JJ& #7f 

«r tp> ?ftw, is % fl? 3 ^rrc ir% jtt ?, wsrffc ^a *f ir/as $ ), 
*ra ( ftsRSf *r wcrqi ) i^j ( ^rc afir w m* srrfir bw), 
ijiwtsw ( ster-fli^ s<* ^rar if ), *rg rfar, j t$ ( iR»rSi; ) 
jftfof ( ira % % nw $r hot ), qfesrc*, ^re*?, sfw, qjr, 
sw ( 8f*rc ), wsj^s, ^6!i aft* ?wla ^ mti\ ?«i ? I i?t <k 
5Rr-5is? girarTf) 1 1 w& ^ifw fit srai* aitt girt «i& ^?«3 
*m at B3> #f* ^%^ it ai sraw fo? ft m in w II vvl-v^ II 

q^^RT srfirai ^sr src'f fitf%R:^«e) ii «= ii 

3k, sreff (3ler<),«ra> (srgsr), srrafs ( stot ), 'sfts* 
(rta cfttR), wsfa, st^e (^nift iR), jgf4, «>w<&, far*** T* 1 1 
*ra% ( fk ), gf%w, ^f ( aft ), to, 551, $$, aRK, 5tCt«t, 

toI I II vo-vs 11 

JCTETTat $ff*Hn ^TTST 3ft^3ft<re: I 

iro: ^tftrflv^ JitiTSsr: fwitfra: 11 K" n 

srzt gfgftrei < tt ) «K-at5-?s-f faffw: 11 Kt H 
^ffr-fpE-^rKS 1 ft fct-^sf ifB^r: 1 
*ntWi>®rarfa ^e^tstn^s^: 11 %*. 11 
TKI^r: iwt%* 55gtEj: JTgfT fgfai: I 

sot* ( *i"hl*i ) I'l^nr ( jjjto ), «tafe ( *I?t ) #t^f^ 
wra, *ir*<«, si^jt, «itaT;j*, Hm^n^t, 3^T, 8sp*, t%& 3^ft, tosk, a^Rg, jfar, f^jR, ateir, ^nw, fartor, *^Ifi*, 
ai#tr, qra^F, =rc$, 3mnF|? <s ( gags ), <rro<ra, tR^S ^ ot 
'stsk' i«sft I ll to-y.^ ii 

row weerassftfa mwihsU sffsrai: u K\ II 

5J5WI fa«M |Rk4 14 FJTC^TOSTC! M. I 

si& ftvreisasarc sre&^TtsH&TOi 11 K% 11 

fe^£ f%fa;*T5N- Sgsi Sjj^s VZ3V. II KK M 

r.w, mr,zm 3)f^ m"ft *t^r cfe a t^n % % <arJt <rcf5flGf 
I, sw'aJt 5^ 'as? ' ^5% 1 1 m, Ss^s 3flfic fta S u& I, sa- 
fe^ twi "ftSsT ? ?"9 1 1 ffit *wr anf? Ht«ft qpft % airsn 
% *?tf I, jzfeft fsr« 'airier' *?& if I wis 15^ 
'ats'si', are if ^K^-fsre^ % 'sra^', ?«ra»jf«r <rc ^a^ 31% vfares 
# foit *rr% qsraif w 'aiins' 55% ? 1 afcrc arrfi; <wt sn% ^ra 
751^ 5l 1%^ 1* *m% I, cafe^ 'f%fs3BT' 3?k atar airfe ireft an% 
<mti tRjtf ?Bt ^ % 3tn* ?<ffi* I ?s f«s% '333' ?%&& 1 1 ?s 

SRW % »W % 8IT5 3?lfa?sjrc | II 1\-HX 11 

ro?r ajswi^nftsri ^nft^ftot: u i(^ u 

fan: <rt toch: ^Bfttnfirgrfi^i: 11 !(* 11 
f^m anjrmft^wfJ JtTT ^hww ^ 1 
srapHf f>$ft°r Tfrf »TiHlf?Rt fJnre^ 11 !(= 11 

SHrat £fa*t 5RS »1?T ^IS^I ^Tl: II KS l» 

fraftrt: *mw$ ^rfsrii^ ^qsigit 11 5° ll 
ft-fara ^^pirs sr?rcT5 i nnrn jpr: 1 
snldsfla gs-fci'sf wrcwrsnTsiTsiiji 53 u 
*pfa-«n$£-OTTF'n4 , 5if»iwrfc? i5°m 1 
^tfef it^nddi^ g^ ss'i'nft'cn 11 ^^ 11 3S» •snc+'H'Gldi [ «ro ?o 

awT^^TfirgRt nIwHt wqvi: s«re>ji s^ u 

^■sihr-^tnftT-^RTt-^af-^TTg^Ill ll %v II 

g^ai-ft^ir-jign: Rrc-*tft-sra-5TTT: II W. II 
t^mi: jnraisrtTKi ^ht Jrrceraisrci: i 
ffiflirajtaJira ijian ^ ifon: *rotan: II ^ li 
^5tl: It 3TO5TO <3<HiaH"iigTO I 
iifciuingd ^ifira^i^ft^tmiq. II Sp II 
%ftfc trer^ate iftq; ?tewft3tesrjii5*. i 
fra^Hf^Ei^ src^g ^ft^sr: n %.= II 

arai: OTprngu OTsftsffcifa^nn: II $€ ll 
?rf5i<TRf!r5r«^ii «^*iar ftpjiscr: i 

f¥n% wsjtrasr 5<iltn ^s^ifaa: 1 
ifcwf 353^1: fifocsqtai ^Hsrrftra 11 ^ ll 
sftai: OTnf5°i3hr w<?4^*<.isi & 1 
srortef otitis fir<7T% g tg;ftgaq [ 11 « 11 
5ta-wr 8?r-fer sraifij 33 ?h^q: 1 
**rat fa?fd *aj: tffa: to ^gag: II <s^ 11 

^a^i trgn: fa*sn 5ra?ra>%*rvRi« 11 o» 11 
HfsTTraswHi: 5urn nrrectw *r 1 
WgtR^sa: <n% fiifte^URT! fsrar: II isK 11 
S^rat ^gfto^T: ^ftsn^oiT: sraM^l: I 
"fan firn% wgo ^^pt^^i <t 11 <a\ 11 
^ra-fra-sr^npft ^5»ft srersnf^ 1 
*ig^t fg<iw« (%ti% «g^: f&t 11 «s 11 

3?wfgTt 55Ti ten <wt<i5i: 11 oc 11 *&mt fepstw *s®m igfav sr^tfSrarrs i 

^jf ?fof ?<Hf WITETOftOTTSq II co II 

3re«rt ^ia^ ?^narg^r sragnfw 11 c^ 11 
^rrejfirec q«t: Btro; $£ g^refr 1 
hot %^«5^r#3 qfcrci' f«i«m«A 11 c^ 11 
^«- wr-sroTwfcHTter-^i-fsrf ^ sr^ 1 

?i^ ts^rs*^ **re ^ wwrarfa 1 
Ni<3ti8^*Hi"it ?83TOf fstfewrfa 11 c» 11 
■■Id'hHi ^ Tift *gcjgrfe ^ fs^rft ^ I 
^nsjtfrg ^1^3 g^rJtg 8^3 ^ 11 d( u 

ffir ^^rft^ts'r iteraf "jR*)fera; 11 =5 11 

?si3 srec, H5"> ^n^C, ^s'f sfa ***** arl«Rf sr >ita g*, 
fa**r, «rgr, aft; ?fi% 3T3T, #ifet*,-^rtf=rRn;, wrffa *t ^1% 
to I, f=m tfa fast srftf s*mrm wft sn^, ftrcqrl airarrfs 

ni« <ai^ wrs fa? airfe, ^ wis =t <m% gifc «ipr ajrft 1 ?^# 
nra <snJt ?iS 'sre? ' craft ir igaft w hw 3*1% aia-iiJT, JTfoft-^fjT, 

ssi^t ( *&t ) ajrfc frfa*^ % qsjt, uastrot, stfqa&r % <?§ 

?w jtw ag, tfhra, m* mw w, ath: fqrrsrwR, jihu? Erra, 

sfts w; st& sfsnra 3 fta^Rl 1 1 *%x atrfc saw frfa;* qftfl 

«r lis 'hb?' dufl % Jriat & g»ft 9 fesar ;, «j)?t ?1 srr: 1 1 

.jrefl an 'tis T|5 s*sr ^f, ^a jurtt ^ff, <rjj fw*r ^f, 

S 3 s'S'ijf » 3« afa 5» r«w t) ?«W m i& >st jfia •$ war, *t> ** 3?m ast war I a^> jpil % tot ngsjl % ate 
% waa «n3arl arar *, * g»r nasi % araait % jf, <r 5* 3°i %*& 
% ate % f ?afaa jfsww 1 1 it? *r ate ag<, 3"*r ark ircl 
1 1 ag* afk sftaa sft % f^Rrere 1 1 1 «twl afk %y % falsa* 
ptr 8 >a*a a aie $r g»r srfaf?aa |, ft? «ft arniff w a *5? 
ferr I ark «it aie ar<R g»ff 3 fNf ^rar *^ra I 351 $1 *>ca ? 1 

iik ^r nie— aiiig-, *cr, aar, arFa, are'!?, ^of, ^c 3^ 3frg 
% fsft fcrcntf; snrarw;, Mia-fi«^ ark "iff a>f ^wk 1 1 in 
«r tfe -55, gw, fepsr, agr, ?^, aw, *ra * itfra arer, X€°r 
g&trw, sREafo aik NitMia* 1 1 jigi w aie— fR»a, sw, 
far, gferos, ??? ^1 spsr w% arsr, ww* aSk foitaa: ara- 
ara^ air Tatar alar 1 1 faftrc 1* w ( aai$r aik 3rnj? ^a 
*3at **a=ii 8 *?i* a ) are a^ra gs, a»ta a»>i aik a^ra ag< %, 
araiRR adwra ^ site srra war 1 1 ^fq^res q?tf set are— s^r, 
ag? aik ag $a ?i am w ^ aw sta <R ragts far ar =ca>g?5 
w; fa^ER 3 skpet 1 1 are: ( ^< ), <sim, ag*, ag, arBtasra, 
afima <£\ sraa wa at§ ark faare ft 55 1 1 

<K 8 qiS m q^ail *tr His— top?, Sri?:, «ta, wrffcrareH;, 
agr ftara; arar Cifn 1 1 aik sft ^gerc ^ira 8 *sa t, 3a *r nia 
?a & $3 ??w ark staa, awst 3fk gjr * $a wa arar sterr 1 1 
ala *r Hie — vrra, Sans 8 3tis, ?«s, &rgr, *ffa, <sra, «car, 8 
(?d*i<l, sr»»ra, 5?^, ^tT? ciar 1 1 >rofl5r ^t Tia — wif, ^r«5, 
5H, «ftaa, ftrrc 3 55, fyw, ig< afk sla^rg afe<ria 8 sta«r 
1 1 faftm «r Hia— up, rfer«r, ?ife ^r al^ «t ^ra ^ar, a%- 

"?t>f itajfkw f^^smrS g?" II 
*. r5w-al^Mi<— ?wl ir ir? arr^r aik w dfl n^ot 3 
«al|l ?ara^rr**R fafaaa#*i f&RK <rtr wf ^< 
8rpjy ftrft u^ wr <r *sar I, ^ar ftfea w% in tt jr^-", 
?aft«l ^ ?a W) 3 af| I ira <Ft Bra v& *m affc PRtaas «i$iHHi<t> i' I ftrar ( ite? ) 
w ire— ig* w, ip f%TPF, BwTnhw* I i w& cftir ^r 
ire — spsr, ia ij? $t fajf im alk tftas jlsr 1 1 % $r 
ire— re<ire 3 15*, tos, $5 ra, ira-wrRrsre, sflsrw, ia- 
ifo 1 1 w?^ w ire— ip 3paw, mr* 9 *§, ft^rcrarc;, 
*ira-$ra ^tott 1 1 

isfail w 1*9—35, 3«t, igt, 13*1**, 3Sww, irg^TRrcr, 
few, pi, i1*fa«r« aik ip & ?HI *t 3??5r ^ irar 1 1 df 
last w irte— step* ( swre ) w ^ito w% &, wft * are %, 
stroll, ajmifo, <n^ 8 eg sfrc iga ^a ^ ^rar 1 1 

law**, ifcm aik =r|iT <wtar w^ 3iar 1 1 «§b; w ite — is- 
ot«sf, ira=rrerar, iImpI?, airat % fe^ fsa^rct, isnra, ^ir, gfc 
arte euro sfe lit 151% nar, ana % fi& fftrarct, amrinR 1 1 
lira w its — %i» ira (til S, qfaa 8, faur sn 8, qgft >sri«W, 
tor 3, aifir qr nra % 15a ajraq; «i ft sir* 3 fcaw>9 1 1 Jhi 
w ira— fe«f, 3wi, igt, sfiii&>, srft, jjf&sra*, w8i 3 z&n, 
3(6, ssatsiw afa % ara iist 1 1 ?a ( for % to aik ^1 
«tt 5ta f ) ^rek, urer, ik aifc f=if?ii 51% siit #? qft ^°rar 
3, we (li 3, c?jt iw 3, «a ( 3««ra ) 3 ftawit 1 1 ^ apt 
Jig* atftqi^it sill astra siasra* 1 1 mst t?t4 3 (rffc $t 38 
w% % fi& ii« & isw aifa «lf ^stf 1*3 ast 1 1 1? atsv ita- 
ti 55 farr 11 «tv*M 

{ftiiaqif: 1 
arar ?n^3rns 1 
■rot §11 srert^n* ^ug* gftinore^ 1 
fasn^ mfc ft^lisi ftj««i 4+41^351^1 1 as 11 

"ngroi^frairaf ^ *tfibft ftwi^Mt 11 w 11 
ii«r?W55r i c' g fiiftijnpf ag 11 $3$ ^t**i(i<ii [ Wo ^» 

g^ait ^ths '•w ^rafcf sireg^r^ 11 <s° 11 

f^n fecsn ^ ?ftn ^ n^;ft ^sprtf?*! 11 5^ II 
?art wctf't^'is swat <ra>farfenn 1 
^y<li«5r: "n% sftasRiu^Al^*: II £3 II 

**T<j*ew<r23rat ii\s ^531?^ 11 «y 11 

^Ift <mw ntfatfr ^rrara fw5Ri5i«i ll «K ll 
53^ <*i>fc?I fti^ ?rre» <n4fe^ t ^ 1 

ans^nfe =* Hsnfrr tpraTRi gfes rcq ji <sa 11 
?i»tlnf»ife35Tif5i «|tk: ir^si 1 

5*rrc5faft stfis: <n«f -m *nft<rcer«n 1 

^3Wmf3W?i!*: f $p*TI$>$JT# 11 $$ ll 

stfor^i «re?rrc> ^ fsinws^floregsm 11 ^00 11 

jtiI'R 5n3*»*n u fl fiwif "ite'ifSi^i 1 

ziri 35 ^ 5# ^ sfrat firgwr iftHet 11 M ll 

Jig<'lita<*hf =* gtf W ■* ^?jjh i 

feref ftWlfadwf ^cistf a;sram% 11 ^ u 

5E«t JTI^ 5T?R* ^ tHtfi-cT Wro 11 ^03 11 

'^iiltfl^<.i*'*«iii , 't3^ , -<rarif^-i?5j?n.' 1 
+iwi5 wwn ?ftan f^rf: RyiRltitfton^ 11 m) ft?Jrioff * ftwre * wgs. II W u 
firatrasrrar t *n* 4«i§<»ot t ii ?»o ii 

^SBTTBgwf $?§«f TOS* ftrRr^HII ?oe II 

^H^%s^-35-fasfw-?ffa% i 
gsrfai =?r s# ^ JjasJ sigtf <*fa ii ?o<s u 

w^f^tKiSTff^ sajsftegsfa =* a u= II 
f%w^^?% agg^sfti g % I 
^wrreg« xmi ffscira a«n ®g li <U ll 

%a? ^ ^capsf ^ ^tn^-5ff?5«^ ll ^U II 

g?rarft spnirfot ^fforc<TfoT ^ u \\\ \\ 
a*rt 3T55Jra*# ^ tc^tcsttis n i 

W<i«*<*l*l t S'S f%gfi»T ?fhrsq || \w || 
^gftPTSRiang wj^n: west: sjgj: i 
?fan: WI§,+nhu<j 'C'efTHsci+liHi: n ^5 II 

■fa^ 1 w^c i&sf j?3< ^srrrait: u ^>s u 

1?TS ?fttft JJ5: fpPTCPI oft sfsnrKTO I 

«fwl<hiC« wrgi<Hfj goitre: $& n ^q u 

"fiwR*^ q?!jar qro: ^ij^ftas: n w§ || 
>•». «f*<js*i<ii: ^m q^ft HK""r^ff§^rf «g: i 
•«$ajs«r: *inwrcp;*t ttitt raa> w?w% ll \K» ll tfrar: <flfl««saw «§*T ipw^ll W || 
■*§»? s vhtwifs^f <ra^!^?wnwi: i 
awf-qreT, aqr ( gqreft, ), q^gr, s?regqi ( qtjsrr ), gftq«»re 
( fcft ) ^ w are ( nufi ) Hre«p, fiislircrnq; S, 1*53 »r«j3ir q& 
«t«ft 5«i l*re 1 1 ^!?H!^ ( mita ) «3 *n«ft a"W) <3<JI *j) :tra 
qa^ stbI, jfE^iTO, ah wra t, w sr at *§a -nrw «ta * 
^ja s»3t I, nm»rfrf, \*re sin jrorrere f i umtmv q3 
xa^( P->s>ranre, «% *'m?t 1, Hs°fl aiN erf to a Prtoa: f|a- 
q>r<l 1 1 «jb ira* ot- ?5, aifsicflqq;, sto^is? fsrwrere sftn 
Jiivam, as, 3»i, sra«T« sit? 513 1 1 m# ^fttf ( MWarr ) 
%t »n*— «finOq*, s»i*4, s'imfl, q>q> -313 to 8 a^m air jre«ft 
airt eta to S da^Rl i 1 awfe^r (^reii) ng^ w us* feqre, fcre, 
•£*nq<re, ?»!; ft^m, alas sfkamr^aq; (^ air%% H5«t^s 
q^qiBl) 1 1 ao^sstaq; (^s\{ «t J15) s«s, h? afafafRrere, wifro 
to a «<?, n§? w, ig? feqre 8ifr alas | | «of *<ml w are, 
?a ^r an *ni, j^bt, wfiwr, ^<e1?t > wfjpr ( qispft ), q^s, 
sj ^resfl, «$*) % ^b, oiiEr I.Jjqr, q;fe?aqr ( s^kr ), =n?t 
( qtfta ), wra ( jw ), >i¥«ni ( nrsni ), smire ( !>h ), 
iasqoif ( |bjb ), 5«!F ( qSsi 11 we tr ft?: ), q^a ( stot- 
W % aiasii j^bi, <Ei!f?« q; eiSBK q;*lfeq; ), sfl*T <ct are, 
fiqwwr 5* ft w«n qwlro itaw, fasr, ala ^ q>s fttre 1 1 
\«r are' ( jnw«ff, swif ail?; ) "M ( sum, ifg^r, if*ff ), 
fo?tfl* 53«re ( s>is»fi, i1»r ), eujre ( arg, *arg, foists «e"? 
ij,b ), iq % «?€1 at? ^fesi? ( s'JieH qs«r ), asr, fena % qj», 
qi^ER ( «^qK ), gq^'sr ( |B|b ), ftsn? ( qisq; ), qil&?n 

\. g«aS «iq*w1 «l— "fewr qsreiralqia qum^Tifl^- 
ano; i» a««i^ «ir 1 1 > ( wb wm ), <*&. ( oris* ), ggtrfSrer ( wf\* w ^ ) 
ajpwtf ( wi^ff ), junctor ( 'sfaraipi; ), »tsr* ( *p *rrfo ), 
ir*i«Hj ( tjrere ), jnfw <bbjt, ^rfew, snatf ( irf ), jgm 

( ^fsPTT ), S*«Jjr«, BWIT, SSHr? ( =TOW^ ), 5#=ft ( «T3 tf 

sirs, flra ), f%i?K ( 339! iR ), sWrw ( apft ), q«wn* ( du 
tmr ), fr artW E ( ter ), m&pn ( tw^ ), ira* ( b%? otb- 
<j«ff ), m«wi"fl , fiw* ( ?ott%w ), "ftaqoff ( rite*, jfa^a" ), 
S* j>t *rrsft 35, wa affc arc: **% *r as w^i i$t, <nr aw te 
* art*r ^rcai I, ngr, «fteN1^ 3ih *ra % ^$ 1 1 *srat <ir1 3 

•MIW ( f^TT 9T5* ST TRt frra$ ) w lH*l« w?sS qt IT as 

wr, «^^r, aiB <hhn afrc f%i?ra t^% ¥& sht?) ^, sara*? 
vhRrr ff fastaa: irr3 1 1 Trite ( *y ), i?*, tIts, ft<ac>M, 
ww auft % Tfl wr to, sw^rfta air frmfaarc 8 f|a-wtf 1 1 

5tSR5fi ( ftalT ) qft srrsft *rrg srrers, T°3k ( ere:, spr 
ftnfa*? ) &k =grar ^ srra) wPira^, &rel ( ijsr ft«Rst ), 
ftwrfl ark ^s * toI ?t *nsfi ^ra^ra* 1 1 *r°¥> ( ft^d ), 
am?T, irar, <a?il, sfasaT, woft ( s^^nft ), <rfj«it c=r =# *n^ft 
iidlwwrere 1 1 siiT«t (<Bfa?rtt) *1, ara ww <ti ursft fas, brs 
afh sg 1 1 faa; wa ^r« ( Tr 3a w ot^ ), it tpoi' qft wsft 
iiytxv, $3, f^ra, 8|J3 a*rr H* 1 1 j g«? «t waft stj, apa, 
3«r, vprras, fcrnw 1 1 ^js ( sto ), awMr ( swt ), srr$ 
gs, 8re*h W7\ wrai MR alas 1 1 ?*3 slw gufaw ( <srr;r S 
«Tf ), «« afa ^|a ^ ar^ ?ra 1 1 qsfr gajr a^k?; ( ^wt), 
Tf», «r«^ JJ5R itf qlf r ?"i qg ?cfl 1 1 ajar^ ( fsft, <ifar, 
errs ) ua ?r br*, ?g, tf as afk g? 1 1 MS ( ^«?1 ), «3r- 
W *ft ^?? ? i tfsj *^iai^ts, up, aiia, ag, jts ip w ^^, {. «b«% aff< q*% ? sno?r % jjiff w anrc it I i«rr— %gz ( ig« *«? nre ) 3?rc vs& wt) >a<re ( gssjjn*- 

TC ), i&ft FT tf 11*11 *3*3j jf> 'iftaB, "PBWW 1 1 atar 

wb ott *a aft* *a> ffiaarare I 1 aw sw* ( ai? *r 
9i$< )» ^f%. «*wi ( are % fe tf Wisn ) qs-fta ajhc 
wsid'wro* 1 1 aw ( law ^ ), faa ar fta, wra $t 5°^, wm 
otw w *??, sf'area ( ^ ^p?, «T8 ), ^sre;, »frnzG (firarfr) 
sfareter ( sw 3?w? ), gs, fsreSn afrc otaa ? 1 jg? ( saa 
«pi» ), 3?re ( alar ^chb ) , j3 ajrc "fia a^a sftas, agr, «FitT 
w, w> ars % srcta $ i s 5 ^ 5T ate wr ot, *ft?T' Set 
Itfa 3T8T, ^RtIHI*!*, ny w airc ay fiwra 1 1 itra* 
( a(ta<qf«re *s? ) as^ro;, site, g^RaTi <i(a+K^, ^pr gfs- 
qror, ara-forarars, f*rc ft 1 1 ftajfo*?, «ftaalT, #t, ««r, 
?a? % fs& ferertt, Taraa it JitRa, ^**k*, Jjjftaf;, sg* afrc 
«ftas i I sp& wi ( sirenr 9 5>ar t aria* strfa w ^^ ) nfft, 
9rt 9 f!d*iO, ag, aga aw, aHr-aidHivti airrfc sfa «<m<i 
^rr S srcraa 1 1 btb! w era — faafrvrcv ire-«ni ^t areola* % 1 
friars ( m& ) »ft ?al srare *sr t, <a?$ ^? safa «r ?la a 
<ara 9 ar^sr aaar 1 1 aqsav (i 5 ?)) ^t stf w api aa fj tor 
si wftiai alas, qfaa wi aft s?w wa arel, ay ga&ft ? I ta 
irerc a f%, <&z sik "saarsr grew aaw sair ll «M-t<t? II 
?fa cr^if: i 

arsr tfiaaii: 
a,^va^^a*-?ara-'ra>-faTi-5ra-«H k i 

fiwnwawiPRiW *rj TOssr wq^fir i 
^w sjof ^wn fl^T fewRftaai ll ?% II 

^sfwia ?t% *r <iwft-?l ^r a^aq. u \%K ll 
afe t'501 <b?jj ga f^Hftw ^flaan i 
w*' «^b' «r aiaft^ ^ ?iwa n ^s ii., «o<Mj S*WWt W &mftd'nWWifa o^ilw mrofoi^ II **e n 
^yiiw+Nitf ^ faatwr gs «tiifl»*^i 
firi^m^i wsf jnfc ^mftji'i l nw t 11 ?*<s ll 

BTR* 1*^ STI8BT WimiHi+lfll t 1 
ftrl-'&S'T sraHWl ♦i^^HlR II W» II 

wir^uif g? #nff MI&KI4 gafifan I 

a&of STrafir %sf Hlfrl<{l«l<sMIWt II M? II 
%f^f *ildjjUJi ^ »W< ■*( iwlfa T I 

35 qrcratf jn*h-»<mE.thi»hh, 11 \\k 11 
»i«>*ii<t«Mi-d<ijui ^BT55rar x KSsg = BJr& 1 

d3m<rMIH<iiui <J^W^<4+|^II &\ II 

•WKmg* zf tos g^ sfcrawj 
^fef RiN+uiM*iiJr ?»nfcTra®»); 11 ?3* 11 
iy< IW+y l*M kfftj l'W( 1*1 «R|JKHJ 
sfcr 1* ffc^i ft^si«nft g^ffa 11 WH 11 
f^f 3 S^rt ^5 3ta® <iJd*iiwH, 1 

fewffaJlcfapjf rTgI3 '^R Vmidf«l(|. II \$% II 

WBfiWTOI1^«W*HI 

Miwitl sr^gijj «i«y*^si^n 11 «o 11 
<nki*<§ctto gs firgfwr sfcren 1 
aiwra «B*BfireTwf mfi[ <<id*<' >rcn 11 ?$= 11 
»i§* *^t fa** *fc3 "UdPtoifsfq. 1 
3«f* «<MMWi fi^r 1 * faWit 11 W 11 
wrrogi site mft; f«(i«ildw<53n ' 

TUf ^ Vftt f Rwldl^Hlip^n^ll ^o 11 

igsc swf ^r ?faf Imti+"5wsh i 
«'"rt ircsr *fhf rrai^TOSifVi ^ 11 w 11 \8* ^wilfcai f *° *» 

w«i(&iitj4i 55? TRra «M<!fl l +«*H, I 

sfhf ^rpra <rl3 ?ropf , fHfan l| flfl II 

^?-^?!-? T fit5f^-fTadi-ft?n?riiK v i 
^sr wig ^tot^ ^frflsi <«q 11 w 11 
TOTO^ite-afcrrcXn* sfcr fttf a** . 

31*3 *MW«g< ?TR^ jnf| sf^m II ?»0 II 

fo"staf srrfetf s?i **fMTtif^df^' ^ 1 
W4ji*t* ^ifsw tw ar^Rnfts^q^ii ^»c 11 

tciwi snf? ^ajtrof sn^wrfai ?rerel u *»« 11 
srfararcr: "^ "^ awi<i*4Mi >j«rc i 

q^s^> fif^ =? Misfit jrerfrre^ 1 
fewisn^ ^ ^Ji% t ^J?f} ?-^"Tii^ ■? 11 w II 

3*rc Trgsjfw 33 sftertrateiisn il WW U 

jpff STTPT ^CI JTrefRT T Hlf?pft 1 

d^l #<Rt gn: gii^re^srfira: 11 \n\ 11 
«%: %4i*ri<ikH: "arerfe^iRraf fa> 1 
^ f%f%?i3 *r pf *rasrc>TOw 11 ?<» 11 

«naunf*ia+i(a1d'-wra^-f5rat5^i: 11 %K< 11 
!pmfew«nro «tomi mm 1 
tokji ts^i t^ns <F5ftgTf»r«rtfcni 11 w 11 (<44 latitat «sf firqi^wf firat jjorc i 
^wi^ »rg* sffcf ?RBintre<Rrf ;ps n \K& II 
wn^ 35 fasfwr ^rfte'BBBrtiirfam, I 
gsrof wgt &?* %5Tsi W wlM5dIH.il W= II 

faEwrefa seres' tqra?%wnfadfa t i 

gias* $<rt §n *nafa ^jfaraswiji ^o ii 
*ra® ^.rqrra PrvRfafavu 

^^<prc<8«r-«rataFrf "s^rft =* ii %%■*. ii 
"OTFWjwsnrsr Tierarfa gtjfir ^ i 
flsnif^i^f ^«nr sa^-trta ?*nf srtfraarj 
<nj»r. <sa«r*Tfstrg«i srpft<pirf<t-i>: u ?^ u 
■Bwrf— <h!t ft firaRra <=rra, era*, s«, wra, *aj-fa?r, TO- 
wa, <w, mafor, 3<wf, wc*rs, irtkr, 3^ *l ^ar g^ota ark 
eifcc m *t ste ^s to! 1 1 1? tcfl jfeww, s«r, infi, tfcp* 
ntaa 1 1 ^K "P> 3%«R*» sjwK a« wigs, «q, ^e atpr, 
^3=1 sik srta-fw (W 8 f?awrt 1 1 >B?g ( ajafa ), a&ww, 
?5»r, g?i SH«ft afc wta 3 1 1 war afc »rg3T aT3<ftv iit 3 
g^rn 1 1 ainrra ( 3iruf r ) m<, jflww, www, ajrtrw, 
g?, fw»*r, www, Ola*, i«t aff< te S apjrcr tot! I areti 
<B« ( airsa ) Mk <tw gafi =jrfaa ftor, fepsr, sflga, www 
efa sn ilM I 

»w ( «to ) us*, aiwwr, ftgStt, g*, sftaa, fi*3«u- 
to, sot* afta s« «sl sta* «ctr % 1 asr war, war, mtf * 
»ft, an*« ( arrj *rr strai^r ), ^ fares w jfar *^ «nM I 
*«1 nn Sft; ark aj* ( aft ), *fl fta-w;«t«> 1 1 srr»w ( arrg- 
juro ) «f ja itch sBfr. srjtrp air? nrrir. 3 wrft», <pr jf&ww, 

?. 'tfa'tfil^qrstl ?»8 'srw^tftm [«•%». 

«r?# <w srrar I, *ja sift's <?rfl *l ifl f^wi ircrw (wi*jt $ 
sjfatf) sisrercvtl »np: afa eps I ft3 ngt tfroafa 
sew, 3wr 55, erefc ajh srPT tf dhwar qfl wc war ^ 1 

*IW0 ( J|t>JlO ) W "RB BIT^JT «k*H<st % 15J % tor t, pj) 

srerc ?r| "bib^ % otpi rjs ( affytuft* sr?<s;a ) *ft ^ I zw 
f» to nsK, tias, 5^ 8ifr sftaa 1 1 * 5 ^i w iwy ( «* ) 
^1 ^nr w^ ^rar ( ^ faswtisi ), fawsre, ant w 4n\\% 
trgwOT ti to f3ir £«r »rg*-aiJBwra wn? gufcra sftfc am 
5 «fqm erk sfssr ai? tc 3it^ <rc <to-)HJ*, R»Mr4nr,' c «JTnir 
ark 3* i I TCriw Ht^Sj^. ^ra>,?ia 5>taa*> 
srra^r w% srsi % I n*ii %a fa«r, 3^1, atom, ai&Rtke, w;- 
tisrore 1 1 !*wff arm (53^ %z$ % "iftS) TafaaTOB, ftarcr- 
w 1 1 <re^ <rc apt trg^Tsra;, ufa 5* arrX sre^sfc 1 1 T$r 
J8ir «trgT wpt 'ip w, g? fas«fi, alas, qrci-fq'Rrere; airr?) 
aik ^igww 1 1 ^-«g*, fa'«r, ^w, tra-fttrcra* t, q?m 
^ vwraropR affa firt % fa^ aifcM I, fer qn sreta sitf 
war 1 fe lli lcw ( fta, «r;^ ) wr*r, ngwa, sfera, gmtf fc I 
»f»fci ( H l 'iiw i ) aik wk (**1ter), *?cft, ator aik «n*r % iw 
Jtgwnr, ritas, ftrr-w^rroq; ? 1 <wr gair 1^5, %bt aik 
KWR51 ( ferofl ) wif, wit, ftf*, aTaB, 35 1 1 

bto w w ( swrtatf ) wra aifr fira? B3 girfNa ift & 
Tfaw 5", tia^R* air aprwra* ( ?s ■ra«tsr>R 55ft t«3a?r3 
sfa «tat ) I, sftt ( wi ), stars* ( *r«r ), "ft*, a.°NIrT ( *a^ 
"KB ), fiwtsr, nfgl^ 3rT«B*, ?h=it5i* a^ ft^TOi* 1 1 ?g? 
(fijtite ) w >R3 tag; «sk ffeTO, sraf ajf< w;«ta^TOT; 1 1 rafj«- 
" ( ^5 )> Wf4^WK. *^ ! ', ig^: aifr ag 1 1 aiirs 8 bw 

81K ftw % dfl *l is war t, ?w, wrj, wit, apw, ws-ftww- 
oti i 1 fWia* ( >r\f r ), Wi »!B, ifa, ^twi ifril *t ib fwft I; 
w* ii?, wi % 3#r, air fca (tn ^tbjv 1 1 srer shr wpi,. 
13T, <4|<MW4, SmO, arSrCw, few afNt 3«r t, JMT 5W *• Wo *» j qswnsm w 

ft* «ftw wrffcr w arfftrtf ( ntf<re snff ) «« t uter brr 
f^r^rw^f I Ft wr a wsr spirt £g 1 1 

iw*b (*tan) BHift, sw, 3«t, ^itHTK S siaa 1 1 «fi*« 
( pnft )wm f& w sron "Blw * sjih goraiw jfcrr i i 
srrafcre <st 3<t jft xtS\ mrrc I, u^a fcre 1 1 HT3*r ( ft^ 
$&%,) sr %src 513, are%, ft* 5 *, 't^rftr, >Kraw, ft*r, 
fro, wia, m, jib gap^t fril 3 aifc atr sraw;-*!*^ 'tft 8 
sra«i afa: »g i i *stf sib, M airfe 55 afrt TO-mfrw 1 1 

grif^a, «"s-*rs:ira>s, wre, fai<£[ aik ar^ ita St ftrofl 1 1 
srrftft *r **— Jip, 53 ; stir, 53, <srr% 3 ifassr, i^ S 5^, 
^rsRrcre afrt g^ 1 1 *kw, aifiTj* ( faar ), ansrfc, jt$w, 
ftrcte, 3^1 3«r fcr«r, irp, ofo>*45, grgrore, sWt$ «&< 
vs-fira *"» ??r% ^iar | 1 f»5 foira % got *fl ?tf % wira f , 
ivg 9? 3011 stfl 1 1 ^wrere ( aq^ ) ?r fB vw i w , »rg* v 
trte, 5* 1 1 8foite<s *r >sb «t?sks, 55, % »ft aik aiffeHrere 
1 1 suit ( 3nrt ) web g^, 3W, Jig*, stora aft* sTraf %i wa- 
'Biw 1 1 9*«t w <bs ftsnft a^t ^ra-*^; % (b3( arftitsft fc 1 
arera*, 5=OT5 ( f>»^, *gg- ), wkr afc 9*Htt *t *g>- 

W "SB ^rgpro; aifc ips-fotMW* 1 1 airft^-^a fro- t.'M l w , 
wsr aifc «iawi> 1 1 "fira, jpst, fiasR, ^ fi% "rb >ra^ w 
ig* ajfa ?rs-fifRRre ? 1 *^% "fh «^m «f c, ana, iia^ns 

«k JP f I fsWlt W "SS 8l(fer % WTO ( 3TB 3TB^ iJTBf ) t , 

ftBr% tf sib, nar otj, ctera 1 1 \$ umK & arotift tira^f 
"BB^if * *? fc*r t II ?^^-tS? II 

tfs"fissnf: I 

Wf ((f^WT: I 
^r ^tet h«i«i|* firfw^sm 1 
«n«j^Mitiiv»l8 «HawV<lfoii& it W» 11 srafta vhww i sfir^t jjwti^r: n Wi( n 

fen^fe^, fag 5 * I JJ5HB wriidGoi 11 W ll 
ftwr-wm-f^^-W'l-sra-fasTisra: i 

RtHbgt l WW ?B §w: tftamtl II «a II 

4<<i<0 ^tsresw fgngw&niSCTij 

<ft*t>tt<aii-«g-5;i$TWi ^srasofit ■* it R% n 

ijthrS^isji?'?! ^ ggauirfir d^RT: i 
gn^RT snf3«B5w ftTigw&wrPa T u \<a\ n 
mst ^tHWivnt ^ra?i<an5rcrt %: I 

*Sft$S!PnT51*if T 5ft5T^TT«lftfTlRP^II H*K ll 

^wtst wreaks* top^ t (itagq, i 
ancrcfrft ^jj juiwftw k»^b 11 ?«* ll 
Bfjr^B-feresit ^lasat 3?»i^t5r: i 
fep twflww T*m agw qsg** gs: n tysg 11 
g^sifa 5B<?snasiP%3P^t <mrfk * I 
Sftarawf 3«rt «rat ^n: *rinaj% n W u 

ifem?— amfr (bkw) ft**, aifntfwr, sftfofofci *sqrr 
w mews*** swfoil s gor«rft 1 1 :fi*%, *fa*r«, *to, 

«k aisr w ires; 1 1 iMt ijsft 5>wroq> 1 sffc *^ W ( w> 
«n^ <K ) firclrow; t, fctm afrc fas ( «rwt jt ) "Bt "S 
smre, qjfl >jat vwreprrarc; t 1 i aaat-%?^, ws, fta, wre, 
qm*m w Sim ««ft air faraTW, w> W3wc* utf rik a»tr 

( ?. qjft — irrfac ->(i«i*<arP<«iiPi, winift ^r <j«wf3[ I ) 
an?»5 tfwrft fTOTftw8«tf<iPi *c II am % jta <£» to *k# 1 1 8pnsippt, sph: ( srw*r ), «tat- 
a*, mtSiqs* afrc ui Jur* *t fat afrc wtftsa»ir Rwl* 1 1 
mrfk ( ais aihc ^ht Jr % ?t iron: w t, l?t <rc ws w iTpr t 
afa dta * ure^f 8 <(NI), t» fcttf , a*w, »ftfsnr 
( it«wt ) ^tftpr, ^wr, 55, *a, w>-7T3^rare If I ijtt ( fl*t* 
3T ), 3vw-ii«+, ^, 5w, 3«r ark 3sr *r sita* 1 1 awr 
( <n<*(afl<r ) qre-srepirere, *fei<M afa ^fercrpTraw ^ I 

=r(f a9i #fl «t s^farer *r^ ? i Jim ( qsspr ) sir «rcnra wrf , 
afem, to-<to arc? ^dr 3 %rerct, #ft wf 9 fs<ra# I, **w 
3trclr fro 5t5f ? stf r ?l srsi « iott ^i^ i wi| ( «rr«r ) 

*its*K«, 3?, <pf afh: sfaw: i i sjg^ fft, je, ftara dii- 
ircra;, ^ig^nre, s^rto*, fl^»sr aft: 3% «ftW«, "ej, ajh 
g* 1 1 % wi g$ jft « <rar ?^% "es ^E-wig ftra* 1 1 i? ssr 
?fta?T iffnur jair i isRshjI *1 weaf sir: stf ^r*^ it to! airat 
I; ;a U& \$ sfewT sssit |-^& aimsa sbr, "an^t sme* 
«^ <ai% w fat? 1 11 tv*-***. 11 

ffr sfenui: I 
aisr «RWi: I 

?rf tTTffHIdWW Wfa OT^SPRt II \<9\ II 

fgjCl s?nsn Tereft ««-*n.Ti>m*lg ■? 11 ^as 11 

^wmhRU'^;} ^rasft *rf?n f^ctr 11 ^ac 11 
5JB-JU i(i*i4tq-^r^icn^g1 ffc^* 1 

$»Kif-*fll<ifl£l , t" , <i u §0<ii?>fawrn ! r, 1 
vwRei «>Rwrrc( *t»n^ faM4)<Mt it <eo n We TORfifcn [ are va 

vrnt ^fitn.(*i*t ff^s fft'st^rrercnn il ?=3 11 

Mlugtl'ia orfggT ?taft ^T%^ JRTI II ?=VII 

gfitwRftsw^t srraat ^ifar: i ■>• 

$<& nwwuAmi wiwt «rgtt g*s n M u 

wp^'eto ^igpift ^gt%gK€n«5r: ll ^ 11 

fto-nnJ «rai =? ng st^wri^nj; 11 *os 11 
§*t twsi ^k^it 44Mi ^raftrrai i 

JJ«ff *ft*H?t fag*t 5&ST3T 3 »P$fesi II ',==11 

«ita* sucikr ^ cMm$»fa<l< i d<L i 

<m<^tiMg! wi1?iwi£M+ , fcms«{_ i 
firi'Mimfir^fflr Ttai -4iWbil%14H.il <€° ll 

^rtarat ifttR sftnf «(taf 555 d^mn w 11 
5^of jfftirf 55^ wr-$fte *mwtH. I 
Ml'iirW^ -afewi-gfg-gfg-ara-g^li t© ll 
wftf^RfkH^'Wii <faf wi??j tot 1 
iprfOT BBWt WRfWfBI sreTrra 11 ?4^ 11 
mra>f — s»?w If wh <stEr, g«r t <w w 9 aps Hd, fore 
if bp» 1 1 ^ <rc sla <si start ?, g<s % sra ?lar t *«fe* 
•P* 1 1 1 if ^ra wf "<it 9 s«r t. ft*fa w % anft «hrI I — 
• S"J ( «3^KW« ) f*f S^t * ftfy 3? ** "f^ 1*1 *n^i 8pj" 
t. ma— a^^f JwmRrfftgTft **fo llg«ll <cbr ft fiavfl, arjwsi* aar *a*a ( 51 ) w wwa ft aawft 
1 1 fftv ( jprsiia ) f?aa3, sara, afirerra, ara, *j«h<)n, era%, 
aaa, arWi fta?a ft Hawfl atf argara* 1 1 wn ( em % aa) 
go ) qa, aarf?*r, appro, ^qr-arj afc srsf^r 3 ffcrero awitf, 
*», 3**, (itairere ark ai«r jbI <rara arcs) 1 1 arfta ( artoa aiia 
It «*mRa ) sih, arcf, apf, irojf , ajafa, ^a* 53 nt^Fa €t«ft ail 
as war |, Cta? ark arfiraa* 1 1 *rr& ( srao *r arsfiw 
arraa ) aia 9 fta, g^^ii tot wa =rrar, ga#aa, afeKMHisi* 
sftof sfarc Taa arsa. 55a 5* m, a°f, *rforw«> 1 1 <ra> ot ( a^ 
4w«lw« aara ik ) d^re, aifii^re;, ga, aX ata;, arsf 
oa ft rsa^rfl, tai-sSwrr % oat ?r arere aik wfe*r« 1 1 rter 
w ( i§ % arrs w li aaiar ) sra?*ra>, flra'^wia*, sa< ao? 
*t are a*a am, S<aa, site, a*?*, aia oa 3 fsatTfl. 1 1 ate 
( g? & aar ) asr ^a«, arg *r sr-jsrasB, gf?r*;rcs ark arfirw* 
i 1 aW a* asr apjpta, ew if f$awo 3rk sjw 1 1 §oaa 
( §0 <et tf inft % «ara <rc arct sqaSTC *? ) ala assro, arg- 
ara*, pr aik srck % faa for t 1 aja % ^8t & aar sua? »w 
ark cftsa |, afci 1 jtjj: afa g? 1 1 srra % $a) % aar arraa 53, 
aw, oaar aik 3<rar 1 1 qstar w ark a* % oj ^ fasrer aarc 
fear pir srrea ar«ata % aft arraa % aara aor asf, oar*, $r<6, 
5tr, asa* ark far % f&a arfaoat 1 1 ag aara arnsw rTO=wr- 
m, W5rra«, «3 ark «rW argons 1 1 vs % ari gcr ( ia- 
a«^s( a aat ) ?«, s«t, ^ra-fiTT«R* 1 1 jh|b« (irf % a* wa) 
ga, te ft arcrcr ^<% 'sftnf slat t, vmt* 1 1 ^r«t-aa % a* 
*f«it ajre, 555, 5?f iif , ffn, ^taaRre, ss'ft, asfita ft fjawft 
ark ^aw 1 1 *r# *W % ifla % 5T?, «a* as ifct |, ara-*fi- 
awre, fta^araf, ar&aa), ** i 1 aara asi smr.* ga ajfc a>r 
m*Im* clar 1 1 awar' jrt araf «ht ata«, ?tw, 53, af%«, ?af- 

?. Jfta— 'siraaw gnar«r calfepf Jinra 1 
a*ara a^ firaratara; a^agipirOTH ||> 

*. as aa * *« «oa s«ai arai «nal i 1 wnw, jftwre, www, vt, «ite, wr *t (Jra% mr 1 1 b#w 
ftfa^re %*r ftrcr jair »rer atqa % otr jtar t, it »ro ewra 
4tfa?, sri&flT, sresrar, gfeiB tf %m 1 1 <n sraif mprf oxnr 
JW II Wftl II 

tfij Wll I 

swsraspts i 

a?ra?ifa5f 4ar ^?raT3TCft$% II *f» II 
TOnwhww* m waig^fw: I 
sffcf gf% fm *ii fa*® ®3 i^gpw. i 
sj^sn ftsTS^r*, as Tm^jgt i W$ II 
?i(& TOTi *ref*r "Wl^ 3* firew^ i 

«g q&fTOn* ^ fiwmfats 11 *€« ll 

g*nssraa;H ftrenffst ^rc fcw^T?ill W=ll 
«i^atf snw?raif5Hg *fHw <na: ift'ASi^iwist 
(rffsfii^ ^fra- «ftn sfcsfrf sfsres stow* u.t9S H 

^raiRTgi: i^5»! fsrenr 33 11 »•• II 
w»Kim fapT^ a* <n*feJ53i»l. 1 
jjsffwraif^ qishr sif^ ngi iran 11 ^ 11 
ag ssrafawrf^ vn ^refit ^fir 1 
31 ^ gfiHt: Rjs f^nsr^RrBwtsraT* II W II 
?W *ft«^ ■* w& ■* §i ^% t ssrert 1 
|jf?% trfsa" fwtf i^i srsfstf 35 11 V* 11 

wnmg< *s? firaigreforai ara^ 11 v>» n 
iHwre tTOfawrfc* 5<ifa£* fiw«rc 1 a&s aw jmi g«wa iw #»i 
tigppft drains gymar ^wfr n ^ «i 
^ffflftart stows s^Hoti t«rcwa: I 

TO* qmni-ftroraif^ fiffl^W II *»= II 

qfktTfwgsr 1W "JWtTHT f^W^CK II *°fi II 
srpit ^st5T Qs^f ira "j^gsrit I 
inferrawn sisr fo:«ras«rei3r w u M° II 

*gsri^<rw^raH-f^*fas*is " w " 
^sra^cr srat *nrytTO*rft D ns i 
^^■*rei>itaKro-»rw*«nt*s u W H 
an^sra^rat jjpifi^ftTra^i i 
ftftaa <5fts5 finf qtfflNnssfw: II SW II 
fWr' faW hfs" J^w * fof a«n I 
fSref (WW atom*! id*uil<MH II W H 
531*5^8 sfcitaragiii gftfafasa: I 
*&& «gftgi «H«IWl 3«5!<F It W II 

euro irat ts rare «tti i? iFft tort % sir 8 arrera & 
flrar 1 1 «w ftw 1^, wfo fira*, [ gr-^ % ft* ] ta 
"sot * afar w^ * I wnm * ftraT S 8 " qp *' " * 8I35R 
3& ^sw ai>c 913 ( a < re " 1 8 fcra <|fe, a«rr I* "^ w^ 
qOTSafl % &*** ) air Hf* * awe Sk W 3« ^ % arcane 
h& *ft tfraaar, sNbi, fci»<rar, wear aift % a»^r ift i* aat 
g«nrw tf war 1 1 WW & r«rcar jarr iuft wot a «ftaa, 
qft*, ^ii^rfl, «ift». «*«(, nw— x* s: g°i) *rw 1 1 sit* 
ijft ir Skw its *1 ei^at a a»r mw wnar 1 1 fl affijrc 
ta3 % qpft *lw, <n»^ *»tk 8 faais *&* 1* wrkwcftfca tiar 1 1 H^ «r «r« pi w g«ft «jtw itar 1 1 tots w "irft, *<£ 
w tpA afc *n awfa. ej& % tt4i 9 «M w bub srif (tar i 
anwtr & fJrct' 50; urN) «t ^t air% wufl % mfaRs, fta) s% 

TIT ft <9fT ^ fiw IT? at C& "TOW *T <TTCt «jfa J I If Tpft 

^rarsit % tr 'itni 1 1 '53" , 53 % *hi*ik iwra * infl 9 jt 
sta f 1 ^ tr) %r wpt, ugt, iaw ( qjw ), W3, as, ei*w 
aRW«rfk, "fs z vt, m it* srem amnr i *rf?^ 1 awra sr hw 
inft 35, arfirrarfc «jk njc w e*err 1 1 src^ fgsj ft tor nr 
TPft ^1 ws, eg, aHfitsri?? w* =t?f *k^ 5i«t star i i+m 
iHt s«jjttc, 03 ftste fep? 1J3 *fa ifaR <srr% w> jwt % 
■4tTJt ft, *wt ( ?ta % «jts »k <m^ wt ^tgait )ft, tr ath =arrit 
9 ift imrca 1 1 t»pa !ff5 a toto w <rrit faro, «afcrc>s, ?s- 
*ns;, 3^ 1 1 fefe sta ft h«i«i w 8^c %j?=Tt tffg % urI & $3 
$?fT <a?f wtohw star 1 1 sRPa ^3 ft tor *r Trsfl *><tr, 
ay w ajt* 5^ «tar I nfta 553 ft tor sr qpft vrams sk 
?sr ciar t, ftsiw atifa, tojr % f^il ft *rb1 & ail irsft ftrerr 
t f* PHrs w *l 3row star 1 1 wsrrajr, *ftnsaf, *tat a«u 
gf «R a** * *rfi«t % t *ror, !ff5 if tor * vd * **sr 
**§ ark wt Bra *atar 3T4tt *? 1 

% M<f, inaraRl, 3»t 1 1 pt«t %srar * sgft toi# it, ^ arfa 
jBiwd i 1 naiims <p?a a a?nr ^ft ?r qpft qf"K, M«*t qtir 
ft n^ & w=a f) 3nar 1 1 ^r w are »ft sraa % bur c i qfapr 

BS« ft ft^ ajrft Rf^li "?«wrtt R?f ^sg qpft qtf) | | ^effay 

«gaftft^ «n*l 5fft«j 4ft t^ ^8ali9f>cg5 "rnftwBl Hi 
mRiw i4a%g?ra jrw*1, fii^ws u;*BaTfe% >W»}b 
35tr qfiat ftR^hr, pprim, jB afc w9<k im »U «?ra 
*Ka)i t 

•ottb w aj*, ffl#, *Sr, wAs, bt, ^p Bnft % toI % ff^r 
(it w: 5ttbft ft atriR fiwar t, Tsfaft w j?fcft w Tflft jfar #bt 
ttBMfBTO'^ftwinOsJinTWTrwt^wii mmr\, ^it, wur, wit, aim, «w «%wii* stro, q*i, ajfc 
wr swt^^fw $« * gw-?Nt * araarc «wtr ^rW 1 1 ^ 
iihUtSbb ( f^«ra ), fttftsm fj«r, ?*, «w« srHT*hr*% 
ftw, flrar irsft w ftt tc» Ttr s>, w ftf r tw tf, «Rt ( a*» 
ii^oi^d), jfit g*& «t, *? ** ffcurct «0 1 1 «ji «r 
iFft fta ( sjnup* ) wqil «tW «1 *vt «ir«r; inm flar 1 1 
WW ^1 to irft«i 1 1? 3ir5fi W sum gm il te.*-m II ii* ARf raw' ^ irsjf wgot <ro n \\$ n 
SW< afa:fan*t *ftr>pF5 TO1TOI II ^* || 

ifWiTl jj^trt T5!rt«!rra<rt w ' i 
^sr^nfijiw t^awm* <? <nj n ^ B u 
^«pwf ^fkgsjranirr^ctraTof ag i 

wf sNroc w^rgrof ^*wss iii i 

BTT %l«M4|gc' tffcf Tiff TOl S5T I 

iwf^TtTfa'ftusT ^i-^iH-^ni^n ii s^ H 

sfwatfrt <wt iw jps wki q^n ii H^ II 
sft^r isof wisRi fi>5^ ingtf <r?r: i 

t s«« * "ft *fl t— apptd q^ *rl< g> a<t <&«mffn | 

ftrcTanal g«if eg 5irir«f«rdil 
59" * fi a*m, ^T<fl w3 mk % inj) * at pnfcpre 

ii aMi ?^r *>rsf i«f ^f sf TO«r»fan i 
<n%s»3awf «mrsf «wtf %'v* Tfir u w n 
■fard liferent t *ft«»% ft«i*(w(\ i 
«wft *£&*& t w?? «f tf*?R»Rr II ^K II 
w^-tfrwr-srepag srro$it ?fir ifiprn I 

TO, ^wnfessq^ Jtows jjrrajfgsTtspK II -?c 

snf^strw sftf n%t wrrre«it: i 
e^ft*r ftrftrfa<i<f aswse^rapi. II *** II 

^ftwnftiv.513 <ja sft<iiJN)$ft n H».l II 

qfcglt Bk? &T f%3T2T fortTW ^ II <$i| II 

g^mtafar f«n C^ms qroqcii li \yt it 
faro jpar wi Jtifs^wasfio^s i 
^Bwpn* ^»?f :m: qfiaafaa: li W ii 
•ftpm— *£f-»ig*i oTot, 55, few, *?s, saw, fifes, g?, 
n??, sassi pi w 3«farsr iriajr |*t I «tl«r% aflSjtf 5» 3* fcl 
vj fsft bijit-t «ft % 5? sita «i s^rar 1 1 wfe^ *»ita=ft»i *r<g9?S 
8 5* w % wfire «s ft^r «nar 1 1 55 *oth 1 1 

£j« W yi— »ni % 55 % fflfl, mar % !£<» fc 3051 ^ 3«JT 

?vlf Bixfa; * »it sift* itart, ftsr h mft m* * fa^ air «8r % 
15a vqb 9 ftafifl I, aifir *> w «jwt 1 1 «t» a* } QtHviwi W 

aSwt w s^r »w, 3"r, ilff ^nfcr, H, *ra» w, anrr? 
sf«r, ofo>, see* itf 8pf (tir 3 fprcrfi 1 1 «* g* ir& «tofl »rr 
T*ft, aw au ft srniif *r f«r irs^rw, «rck «I Sue isir% nw, 
3wr, ape-aw w, sw, pi iff % uaftwil %t ^ra «i% TOT 

araten; snsre, «m, wj, *« a icasrfl 1 1 it? i w ^i-fiW, wre 
3t w?f irar, tot, far «<e *t gwa ^?ar 1 1 sMt w 55 *s- 
^R«, 55, ark 5jtk ?t^^ irar 1 1 fcraf *r ^-^NFfk, 
taftf, zifc % arf«t, &&, flw % fift affc *g>firer 3 fcawft, 
aii<sr % f :<s% * aqr «^ % fa> a^sr 1 1 

55t % gw— 5ft rfTOs, 3ifirs3'H> > ?iW(, )=^ft % iter, 

1814$, fl<JP& 3 3JJS, 3<nrf)!f , iraRRt*, HUBJ&Pct, ?f°f, "ftfe* 

1 1 qfcra, arfaaR, sirasFi fiwsin: a, are£r, "p^fss, affc «f- 
nr&* $srar it ^ s^re | i w^-jflw* eik sresa *sg 3 <arl *r 
<5tr^r ftfrca 1 1 n^* ( ^rc, <oft "jji a*? =r at% 3% jp?* west 
I ) ?jl fiRtwR* I, aik sto cR5 swr ?ft irawre star 1 1 
«*; ( <fl % ot< srt wart ) *j*m ( 9^ ^ % fe ■*& irsl ) 
i 1 5?t w ito w=» siwr ( 153 ), w-ira rrw ark star <& 
«pb w^ mar i 1 

are % gor — ata, atsf, ncft, iprirer ( «j^ndi ), 35* *>r 
arefa, *3$*4 «P7 flit 3, ii<>|k1t 3 air tfilT ai»r (I*? s grs 
ircrca 1 1 uw^-SHrtf, ajfir^q*, 50, Bfft, aisfftr-sipsre, art?3 
air ar?i% ?i tear 1 1 amr wr «i arfro wrea g»ren(t I, 

»m % it % 5«r— 5hot g%, gfc, arfsr, 55, ajtsr, w;-^j, 
^t f^r^rar, ^ra, fw, fti, 3"?rc, oti, <r»rfKr, arsniini si? *r 
sfw* 1 1 ei #?? 3 tft 3^t»t I, «ftaB, irg? ( w «si qre 3 

ig? ) t I 5TRT JRTR % wS V$t 1T& itaff & «ft «T Aw «^ 

<R «ft wpaJ mtK %, «^ «? <sr«ar i 1 jr, 8fott, qjaf, oil, 
3»n?, fti, sir, ilft^T, sjrf iftT, ftrc % to 3 3*rt i> (5a ww 
*r jprar— -'«fi»i' 3 ?5J11fa^an , ) unst 1 1 apt n^airft * it 
w JH 3ii% p * 8*rR wmnr irW t W- TOretfftrr [ bt» «» 

<ft^jr ( art "lit ji wrer <rcj "W55, sfter ), »ta? ( qfl <fl»p 
^ spris far ?re wa ^1 ilar, jtoI ntes *«ia I ), ftwa 
( farafl p % ^t nm ft*r* ftir 'sira ) ains nwt * «pr 
^jit foret aifir ^t si ?t, it forst sifti *m it, 3^% ft* 
S«rerw I. 3*. 3%«R«, fife*, 'ft'kw, frsRrare j 1 are w 
arai it <Rt? ( sra ir k(i «t vr^ 3 bz*t w 3W s* »n*r 
ftwa ^ >jk ^t^r hpi ) «^a, 35, «■ siti. OTtjt 1 1 1? 'W* 
»ilw w vi aura garr 11 m-***. 11 ^wr: ?far: fere fep^ tv^t t^ 'Wt 1 
^B«ra» w%a$8?tarifore?a, ftrssa 11 ^^ 11 

JUJJt-$t»T-»resrHf^3>JTtB -**T JJW II 5*?3 II 

reft a^sn>p *fta: preroai gs: 11 *?e n 

mn i«fat 5fn»«i «^ , ^3w a«n ast 11 rw 11 
f on: tftoi^afsats m$a gsfi^u 1 
«*pmipn *ftai: stRrai to srsratn 11 *Wo n 

wwnraft'5 : a?i|l jtowb «^?t*rb 11 ^«< || 
mfis* surt f?ij qrt** ugmafs 1 

»nf^ §3*01 wm.?^a OTrcg^ra 1 

^hf 5 *tro fagia; la^of a, <ftftre*ui iss\ 11 

Via^ JJ5 ?fta ^ 4\fc(<tavii|iJI|4{J 
^»flW|™ilJ ,u l MITO *lfil'lM4l|(| l I !TFK WW (*Rlr«M(l«IV|Qt »JFOT{J 
WTJT «<TtWJ|T ffefl *wS WT *t"fll+i ft «•*!<► I 

jpotj" <riw wwnl ??sTm«n fapwrjl R*9 n 

pft*jf>fifsrin4* srnfstf T?wt »»* ii *ys II • 
*3fe«;wf — ifc *r wit & ^sw <apir jarr w *4-«flh>> 
«fr«s, fcr*, for**, ■frfi's, «g* «?f srwrrc* jlar i i Trf^r* (*&V 
9 fcs %k ftwar £3(T w %*nRj?5 tf arrar 1 1 fos% aik nte * 

*IT & 3Btf fo^Tf 3?TO tfcIT | affo WW «JJ a ^5 * fa & >ft 

fa^nr s^ft ftar 1 1 <?far ( ;r«t fgafc w ) «r*ir aifa* tfta*. 
sifto ft"5s ( sKFsrar ^% *rw ) afk arfa* >itei jtar t, «rt« »Fti 
est) ztn wjisr t I 

gr — stffRii «jfa, sot, KB, %%, aik nta »jt wjrar 1 1 55 
gr ( qa$ *»r sjt gr ), ot* wit <fk «tm a^ w«rr im *ot- 
w ip^ twH >rcft gr si ar^w ^rfw w«t & gs| I ar»fk 
gjrgr irc*im &«^g*-& afri ^ inm* g«-tfta»n*r% 
g? tl srfro g« ? 1 stt; «tk vtrrr jot siif<t nt% jw war gv 
*t gwR ?mr i k«% tfS ntprftsw ( *ra ) of*, tot, 3*?rd- 
«r finfe-ta^a jft «rr& i afa fare h*tc ^3 wsar f?cft t 
graft irerc jfiaaar *fl s^cft atreii 1 1 epift£ tk & <st»b' aik <sjw 
I OTK sfiaa 1 1 

g» K ipft vm ^wi, <tf«r, srarcr * W % fSs*J ffcrcrt 

#tg^ fttft t I «WI& % BI1 It "TClf. WETT WT», >Tp W, tffelW 

aifc ja ftra; tfal 1 1 13 «1 oskr, ««, a;n^, a?%srt ^nrv, 
§5* ( wj arrfif »;t at«-^ ajat ) csfl | 1 gwir to(to aire «K irn 
9 w n«l»r3 jriri { I 

ws % g^-ns «f» *m arrW f 1 »mr ?. Jirftw ( *fl *rft«rat 
»sr firo <n «ft nfwnii % t^t ), «.. ?mw (wwiKfir >prm) <. 4k 
(*M ntpml ww fJrr) * . "irfcre (<ft^ BtwiiJ Iiwt »*j «ir w)i 
rj wd nwt % «n«: * *«rr%«i> «tr i«? % 1 wiiJ % «ranr »»f 
W«wi g«; »>rr t unfire bjw w$tae%mrf!T(<rHsr)aih "fttrre nR *r *>r tf % tor ( s$«: ) <ftw jtar \ i wfat *n? 

^farl' 1 I 

if — 513*61**, 55, sffew, *3>-tT?r, wn *re> wfl *t ^tf% 
^rar, w; ifcc airfe *t 3<3i«^t «nar, *ot, wra aft* 13* ctar t 1 
13 Jirar to* % ^a"I & fMhfl iTfospil swr 3?w tar wrar t, 
SaUft ?& jjot $*% ^ $ apisrr hot st*ott ft B3«T <sl ^H & 
itw far 1 1» ng gs, *» air* wra ot, 3«jt sfta* jft % «ftfi 
^rt *ott 3tm 1 1 ug % sif^i !3T^ § 3iqw aim *t»r war 
mom ija*r *tr ^f 1 1 nlft ?ro fafiwar it Wta 1 1 5«fi& 
ft* tf flift W3«r «t site uk %m 1 1 wlft arm-fro* ft 3*t 
f^u wft ^rff^, ^5 irg ft ft^5 %; 8Jr* jtj % fjirertt «ft srers 
ft*n t, ^C amrctir % fires $ 1 59^ npisi sitoIh srew 
itT I, wfsft 9? ftit *s) *iffa i3«T ^t sik at* ^ar ^ I iht 
to* «t ot-*^ 9rrat aihrfWI * gKft & swr ?ft % *k"t 13 ft 
^ht to* qft *rferi fatf *?* t 1 ?8fis^ a«ir to* % *rcr fg 
'ftowfl aptftt *»wws, arrOTCW ir s«j ^>? «t% *n* f^re 
sft * wi farr ^rrar I lar ct "sr^ «*ar 1 1 ?a awe & m 
?a«i *l^w*-?nf swfffair II ^-*vc II 
?arg^f: 1 

3TST *dlW*T: I 

5^wn-JSTfit-fr^ar-5%*in-f^nt?Ri * 1 
^fifiisR^T for trra^Hrgstsrat 11 ws 11 
g^nft Jnf?oiT 3e^ gsn Tift fa&ftei 1 

*. ggaftarrs ^f%%|— 

an«4«1<il» <? <MR^a> Hfuaq: II' 
• ftrsroa, as enft "ft aftir^rci ? 1 sftiwrit 3% <i* * wp 

«w ft it* saw sjfl rteir 1 *T3 ft ?wrft g«r 1 1 us * *•■ 

wra gT fiiitf: ?w « l 
<. *hnrow *fit ^re* 1 «• *» ] 4IJWIMH ' <^S 

srf^rnrt fiiRTbwl afar #fc ^ <iw«iih. II W H 
^)<|iMMV|<ilN I"!: WWOTWB I 

<iWlldi*IKS(|44«i) tflgfTIMIM: %*! I 

jp^rfTrfirwnfisrf vrs-wfirc-^fwrn i 
^ra" g ym i ml sTSTflns; gasserc n Dqi II 

3Z3! ftofe^JSTWIg^t 3raTK5?lfe<l: II HQ( H 

fcir ( «iK5 gir qnft S «rt#t ferer $t w sml §$ <rM ) >pr, 
otre, *arfir, gfear, aw <J«t «t is weft |, f^ror, aifir w 
^ral ark ^, i» w «3s>w war 1 1 ftstf ( ^rc gsr <jprt fr 
^it ) gfaww, wrtf 33, s<w % 3135a 5>«fl 1 1 w^ ( #w 
gjf TPft 3 aw forr ) 3ifjr w ^t^t aik ^rrg w argafcn war t, 
sftai *") «tas war a«rr tort arar 1 1 srsre fiR, f^w fi&, 
#pirR * aftof ?tit <rc, ^qra an% <?<;; arfcftr* ark as jn % ms 
*r fer war 3rr>i t ( i**, aj aik ^re >pi ^rar t ) 1 arsftiT 
( arw arifa. «ftsl & w^nt tor ) *m;rra$, us % ,*g*s *fat% m 
ffeawft 1 1 ai^rnttf, 3rJ5r<re\ <sji ipkisra; \ \ *muRi afto 
ftwrw *r% 3^ % fa%, sras, 15, feift qh a»rr «w« Jrrje 
sjsfs srral $) ar^mr? 1*1 w% ^rr ^jWt • 1 «ft >pr ark «qra 
$1 «Fi =r w surer ii, i«r B** wa ?!, ijr w*sr It <# 
ws: %? qr» st, TC=g ««fr «s spr fi^^r * fli to irt it 
*s «nwr S ft°rsi. ate, shwrt ( sr£ ai^r< % w ) % vm 
snrmur arm «t T?rar afit ^3 w ajjsilir^ war i 11 ^«-w* U 
g^hr» to« f^*r: g?tRsfr?^t 35s 1 
BP&rtanlatafaw silaJMiwfl^ 35s 11 VK II 

*rte-5rre-!rai-a , 5J^5-4rsi->5^MT: 11 ^i(» 11 fwawsfii^! ^ %fac«taHTl'jiT-»imT: II *l<« n 
srapf fsr^T ^ ag srtwifi ^ Wt II ^o II 

vtfi awrc ft <#&, its fireiS. tat*! §^. jw-^tcb («»ira ) 
■5 tf%JM isi't afa 3"¥ ^n^ra g? p 5ir& j 1 1 f ftu Gm ajrc 
WSSR iWJ S ijfl jb; ^ra«f *r *na aj^ar 1 1 7* * <*fr, Sir 
vte 3W^, »rta, are, tot, cte, ga, aar eih <f.a *=rail f*J«i*< 

irfl iwr 3?^, fee, $w, "t") * 'I' ^ ,w ^ * n * ^ *** n * ri: 
g<TOw j& 1 1 f?»tpi ( *t *1 «tor «r q*ro* ) 3* *«, ^3**- 
w sik *** it f 1 ftwwir ( in \<tt aw <ft a^? ) «ft 
3T?, iJjt, Jtj, «1 anft ft fqsl *i% ^nq «rin, ft fare sg ft 
*aift «nft I 3tft 3»a % si3br g? m sgg«i sib pi f 1 

m&F ( ^fftir snfc »et§ & «'**r ^ foil i«r 3? ), sa- 
3? ( toiS ft «Hrt ftii ), qaw tpf audita; [ fja-ma-jftpfs 
ft &$a ] ira W; epsqq ( «sst ?ia ) 8(k Wis 5?, ft antkl* 
»nfl t x awla, aisa; 35 ft $33"? wl I, aa«ii« w ft «t«ifi* 
«1e w irII 1 eps Q.1 ft ww gq «nfl t II w-^ # II 

qu*\ *i<raT ^ajT if^fsgalfinrc 11 *.$\ 11 
o>wfar :ii *ro: «ftai: «nra®ia I 1 
»rg*i 8«m: sftai: btotj snfasftreis 11 W h 
mftoit tw.fqflsn?a.nni-'Bf?-35ra>jr! 1 
s^t^^i3*tw, *w, 31^8 ns 3iqw«^ ?i&, ^13% »i3»V 
1*, *% <r upO ^1 gjr wft m*. 5^ sis www I * «rfii 

X wftjBW BqJtf.ff «5*feir 1 
ftjW 8«q^»»5%: ^f.S sail II 
• 55" *— "Wirni" iraim* *w 1 1 ; «•%»] qjwnm W *«nn s>riH wjqi «rmt «rrasr wr ii *W h 
*l 1 1 <f - jt firy^n^-wa-^f -ran^i^ i 
sTraitf**?! ^ *m: twrI ^RR«rau 11 w H 
gs^t^i'Ti^JiBj^r fitgfrwwur g&rs i 
fij^naT: 5I«55^T «3*tei: «fi<r?rani II <$X II 

*ft * &> *t * ^^'j <W, t •# "9 * ^f^ ]> ^ W^i 

ifiwt, «s, aft? aik i& % tWl *ft fiizreft 1 1 «iri ( ^ <ft ), 

wits! *r& 1 1 fas»«l sft sl ^8 t*% 1 1 firs? qnrr ( aijfta 
IRl ), 5l"J^t ( ^m£\ £l <ft3*T fara ftt»l+* %a 3 TO^l ?l ), 
igwtrr ( q*r«, wr sram «rfa a a?? «tf & ), afao**r ( «g 
*lfr, Sjsr <ft^t ), W ( <$ ), ?5%*T ( Bra?an; ^TW ), «t aiSFci 
g* «h qrtE* # I ii^vw n 

<5a-atw-wBT5ne'ra8 w^s-^s'iT II W II 
W5TT ^tot strrw Qnft feoirorar: I 

grrerW font SiU^«.«4M*u I 
BJJOT ^faaTsh' TOkasft^TO: H H$= II 
PUT «W w wapn?g & t* 3W: Pjm: I 
<5H, nhr, far, qrc, qas ( ftra *r =f?f ), Hg pj% w«i ?wi 

If) SlW* W Ri«TC W ftSW ft°?»), UfTST, 3? 9fk <ft * «T«T <TW 

•% qr **rar>c *=rar I ) 3?, few, rorfesw 1 1 5? sit* ip% 
* w il Starr M <sr?r i?r«f g*,sft«imr ajk tfwr* 1 1 gr, 
fire, ?h afc sra'w % «*!* «rar«J «fah<fo, *a$i«, ajfc *ja g« 

wSrn: *^rftr5nrj wen . ftfowwin I1 1^5 li 
il«w^«u »wjt j.«n »iiifirei hwi: i 

^WRT5«^: Sfrw *HTI WIIH^tgW II *-»o ■;' »>g % arr£ «st at airft *ac # iww ir ar arrla: *at # tot h 
siT^rsrwK % sit arrsr<rsr$aara iraf * ea ga, sfjrere*, 
iffer ( alaaw ) aft< c« *t fa" # I I *tf a«R Jtj airfat % 
aft tsmj aife aiSrajftji & forc ftps arrir |, aft ft *fjna & g? 
f , f jft b?w< srcr ag *rc arr^ 1 1 ^ jj^r irg $ iftS, sipt 
t?i, <g srrf^ aga; wft ?ia <rc arerc * wot 35 w ^rrcft f 1 
safaa ter^t w-otcot fa^rrc: **% guff $r fiwr *srr 

°aift^ II ^E.-^«o || 

33^1 jr^t ^SFV^'^SRg ^H II ".i^ ii 
trt fas*a sftSfMr wr?n firsra^H: i 

s^St^orrc^iat w#3 air, i 
<f3,m+is ^ wsar: sjarar ?fcn» 3f ll ^ li 
g*aet oJifeBFtrqr^i: gfgsrasr?!: i 
?S« ( f%*?r ) *rrtt Ctar 1 1 >jt fa: fa*^ *ft «fr*r <srar 
■aril" I am ( ^ srt srcr Pnryr ) fe 3 3r5K)a w% afiof jtt 1 1 
ana ( a >lft 5a; aft ) ^as I 1 gpi am ( ijn, 3?? anfa. % ^ft 
a^K ) "fia+n^r, ««, sftersr jft ? 1 %*fi sk? *a, tfts ( al it 
fte), ams % am »ftyl arsrr 3 gr^r ■arrf?^ 1 aft <srra <*$$ jfrst 
aff^r tre «nr% t sfa aft eja afk <ssK 5& I, a 35, o?f *X « <rat 
I air jfe aft* srs a3 ? II W-*»^ II 

3o<reretfrcrca5TC sauna otwi ii ^ag ll 
wpn°nirif^t^ 5^ a =n ito? msrasia, i 
HMlsSoS: srargro H<*>iH&i*(wflr3: * 1 1 WK II 
faflf%i JTS&rt fit aaa^t tlta: 1 
j^rrer t5°ft fW ffcfl^i.awr srVsnn ll v>% ll 
^55} afoi pf aiasa «*j# a;Rt 1 
writ t<pS % 55 it af tft *r fasra 3a <w? * qa wot, 
tffla, awrc ( <rerif * ftfir ) ), ftsit % <jft»rw ( cSr), airft 
a* «rrat w fiparn «^ tot frflfr 1 ftraff t ara g« to S «rrift 

• '«wt afta iftti tufa ar <rr« 11 jt * *q g* wwRtr.f&rat ag to8 jl *t «5 wtf «n«*^rf^ I 

ft»T& ( «13 <St STTCT TOT % VIT% *St ftfirft ), HWI «*K fc 

<rw*fr ft (Swr jarr, ra*rr, aim, f§F* ajfc i^ h" *W % 

35, 53t % fe*f, fiW, 5ftf^*3^ *!Wq. s«nf % ft* 

S"rti7?r, HNitan, 8rsrar<PT, 5?, sr^*, ate % ar«r tern !Ntt. *ft 
«rer jiNroii, 5*1, ijlWn, fl^nr, ^3*7*5, ?P<*u% 1 1 g*% 

5°TTra ^ (44 14 jiui*«lBi fai^ifa, 1 
'Bcr^ja-^T^-^^on a^rat ci>mmt 11 **$ u 
gafararsar prra' #ri wtkcNhtc 1 
anwra^^cra' 1i5.11 vn^v 11 *.=• 11 
tN«ilW$mui?ftBi: ^5Jn^i'fl<«lltl,l 
S5«T[ tl«|Jnlt«w asTOPi t aftsjmji ^=* 11 
frorcOTftfii S^raf &f) *tai a*n ^%n. 1 

srai, ^'srjr, It, ■ktssot, sic?, 1^ w *a jjt% w *l gf it 
to ara^* «rarar jw srcsra, gs, ira-jnr w tfvre star 1 1 ** 
srwat 3 ^5 tt 3pa sspft "et afti a«rr a^r "rfwrr «imv *tt 
urf sfa * arjsrc ?«r* gi^w * fcir ^rfc%, rr* S°r ** S"HL. 
s rtait 1 1 g? % sri aim *a«i qwaa, ate 3irf\ Srarw wrr 
w, ar aprK, ki<s, f&m, argr wrfe % >wr Jig* qw , <m*r*a» 
f*rar 1 1 ** *3» a? 55 , *<"$ ;mita, ag, **r£g, s?«r «t to, 
arBnf>re aik si% 9 tfspR tfar 1 1 aim tt 3^3 % wr ft spira. 
^rci, sfttrw, *sii*, 5fa*r«, aj^rerce, c& f , wfi* v& 
■^f flgrar «jh wto* tlai I utail %*flnawR (trre-ftft) afk 
SKJI^t wn ?t Tre«r ^"r (%it)S^9W'c ftTRwjjT ^rf«rft«tT 

«Cff Wf|!l II ^Wa-ICt II 4p4jjwmii/ * agf&wm«llgrtH l 

fwigT %dMW|J)*l?3J3»f ftlt^.11 «c^ || 

5^> ( 3* )— *pc iw 3 3T, wj?! *Wt affca »i^ *nro! 

«!R % %* # #3 *R[ wft & STtF JTT f«li cNltT ?t«r I I Vf K9- 

finim*, <re qit T5<sr w^ ?ibt, ^rg w aigstw itar % i jg; 8 
*??, W5 <f& airft 5ft n5| fl at t««( "airga> **a J ijnanft 
( fe% it *tbt «tftr wfe ¥Ta^ It ), airga, wans ( fc a* lift 
It ait 8t»w vr w ft, spa 3T«!^ ^ flrst ) *s ita* afa «§ jtar 
1 1 w »>irc?f $aisre>T*r la ww an it II n«| || 
*ft f afi^ti I forTSJ «^%njjj ^ ^ jRWTtfii^tfHH II Vtf li 

Ssiraiin?3ra fitf%«m firawns I 

TOigwjw gjtir-^ 5^-5* q^| 

*<*>«j«lfilSS< 5tof;*>5ftaT?Rq II ^=c II 
ftiraasi «g* gs ^jtenftresbtn i 

OTlrfhJ ftrf »13 Ot(M-H|lHfcH|UHl || ^€o II 

sgwiasgwi t ft<n% «g<£ 5? 1 3*>Rr wrewwrt oift "<ii«i«ii"fc«*n II ^CT II 
*rgd t i<nt f*w *wt *iwt awr 'rti i 
i«n?rw g SrfW qwwmlfalHftsni n rs$ ii 
fa* w Its «wj aigw, wtj, gjw ( <rfiat * f«S*iw ) awr, 
wwft, fast 3 4j«<} ww ( vik 9 qta^ww ), f)y*i**, m» 
q^ *l iNw ww t, "wa w> *) ifr^srrw =t|I 1 1 wawirc afl* 
(W 4 da, www, WW % fa«t forerct, aft, aifr «fir w a 51% 
war I, silt u?f tfwrc <»sa a at it«il « wc **a w»r 1 1 
W^to wa a its a* % mftir % &*nf«i<jfa, aart ft dfca, fawr- 
spi, iftwi apt «^i8, a «rest wa, awt it *ja * sw^ jo; «; I 
( t ) &«s w aa-ngT, gs, *<r w i%i$*m, WtTOB, gw, 

CCT $T, 8f3ft»f ark S^EI WOT> t I SWl W 33 *5, 3"!, *9r 

far w ^faa «*a ww, *■*, ape sik W3 « =18 W% WW, v% 
«N ws w =ira* i 1 ( atsi * aa w <si^ a «r> fra^a da fc, 
>raa % srf ) ( I ) fone sa» ( foifw ) w a* Hgi, g«, ve W 
wjra ww aih *$a nw a ^ % wa-Rw % efwtaa ftwil 3 
3fw t ( * ) airo'l w aa-ug*, ap», fail* S *5, a«mw'f wa- 
*ra «i fiawO, to arh: fra w $ faa «a ww 1 1 ( * ) «rft% w 
as-T'w.fo'in; a *g, g?, fa?rct afc w (lift w ( ajw w ; jfqa 
»*% ww i I f«ra <wl a apr aa aura fta «ira f, 3* sal * 
gq 3^1 >sw * araarc amra irf0 I 

feiiar fira*, ailaa^*, ftsfla* ( fiw ) str fita, %r, aw- 
ite, «ft*sat, ftira ( ft^l ) #a*, ai^sl, ^39, ^iw«, wft 
<pw«* anfe % aa njc, ng^'tq, »igK ftir* fta, f a fqrar ^ wa 
wS wa, «fta^, wioiw, JJ«"p*R*, aiftnin «'la { ( gija ) 
»iw «J< tot, «sc w, jte^K*, s«^k, *a*rc* iiai 1 1 (siw 
tfaar «r>c a«wi srMl « aigsn wmw ^if«* 1 ftra «r«fi w wa 
a«c 1 3«Si jwi »fl a«t, t>aw «rta wta 3a ww « nww 
«fta WHRl Wt|* 11 ?=;v-^i II 

«KSH( <T** fHTSW} ^WVhim j ^ U ^«tf 11 

ft^wwgt pt <fvi ft w^i*h. 11 bt $gp*r »<t«iitn>J> ifcgwii fsq^tmr ii H5i( II 

•TR'Wgoif itl^W^ut 4)tJ<H«4l^ i 
tfRfm^tflWkUM ^<rt *4i«lldfaiq. II ^.€5 II 
«llt|J«wRl*l«-kn>.i *^«g| i^tpf 35 I 
ffcf 5{3sr?HR ft«jMN«KWMH. II ^$9 II 

fii^Ws} gng< hmw swfajni 11 ie= 11 

*JW<sJ ft^^sti g.«j4^u<$i)fr ^ 11 ^$€ 11 

s«f -Titrsr *rawwrgiT»rei f%s»r 11 *oo 11 
«ftre> ^5 «re?R efisprgsslf? ^fs?n 1 
a *i®®*ot n«*: sWsjguiw ^ 11 \o\ n 

3135^ WJTgt, «fa?E «Bg itg^TJJ I 

tf^ a^if sew Tifo s'wfenisn 11 3°* 11 
Swi»g-TC l, ft-?ta-3ft5T ; n?:-'i«w)£H 1 
ww vtwwstffe' ironit aritsftr 11 3»3 11 
<ft$ohtbft sy<»8)ia *S?ft tot flnciw 1 
TO*t sftqs^s^n as: ^Ktof*TOftw: 11 3°« n 
«rcsr. fifa*ii<5ii^ *rarai mhi^ i 
d^* ^3 *re-OTrtffti»r-«n?i«ni. 11 \t>n 11 
«n$rc*rtfiraf vrfoftsrit ^ g fiRj% 1 
a^nHt grwsarr ^t en^K^lRMiJ^ 11 ?«^ u 
ate— «ft*t fw*j, aifrKlw, Mv, iw, TOTOinn;, 

«ni, «gr, g^ afa fern ifcft 1 1 gjg) fro*t w> smrcnrc $5, 
3»«f, tf Nfo r fo 1 1 wH «?fc? qjrfV-^ga tot ^fl, «ft4 «l sr *^r% 
w«t, »s, *faf ros, S51 5^ srtf, <w sjrfe «t 3«t?% *nft 

a?fc BlTO ?ft *t BlSRiTO «?* WHkMttl* i 1 aifc *# wiwt * 
«tj 5?, vwpw dit 1 1 At «nsw> ft^Rmw, *$, 3**, 
eifo&w, *g, town*, <n*re aito *fan 1 1 iMw 99*— <fr' $B lip sita wr frol 8 «ftf % I 

bWw «pre ( #*s spw )-Bjpr, 3*n, *S W ft 9 1 * SHfrr 
fft % *fa«r*re, fwssrroi;, ^n, 3^ir ( wrc ) «l vfoi "R^ 
war 1 1 fe ( war we J-afem, 3«r eifo: ssrat ( wch; 3 $«% 
ww jft % ) affir^R, ^<t«iiu4, as ^rg «t btk tt jfl%, entrm 
^fl% argaliw "R^^rwtl 3^K srro-firaj, «g, «Kgsv 
jfl?>r 3R#ft: 3t«if^ to* tf sfr ia?t srar 1 1 *it «wr % jpr 

B5J5J W? * BUR |, W?S ?3 # B^B % BUR IF* Sffl flS I 

bsjt % <jrt b &?k f%qr =ws is* 1 1 tig** ( ssft ) first ^Wt 
^t?r sft f, fitf fait & tirc ferr w* ?f5 e|k fag; ?lar 1 1 a* 
jtct< % ;m* sfaqirwr, am *rr m w t«w ?[*; sreft sik *ra- 
■rrerel 1 

•aft-an — gst, <u>f , npft (It, sftjr, aiFms, tb^t, VKapf 
wa afc arehlT w ^g ««! ? 1 a? bsr % «r ( tvn, &mt h . 
<nw orc sirf? ) afaro, 3«ii, ag, fa, ^f?, ara afk ar w ica 
"*i 7% ya; ar w wf^ qiS, wsr^ srS, srfrrerafc, w; arrfl: w 
«W «Rst w* arfr % anrc g»r wjS ( 3«r ) ft! ? I TO*ft ( war 
«fhr, ) j^tw ( iter 'fltl ) ^ $Pw arfki-sl're, ?rra, w;, jif* 
*i :rw «it *na 1 1 QHHHSft5tft5is«iI«iHi5r?R:trar|ir 
ifst m[V>> taw trot wrr otst t, Mlt bj> Spm srtl *t awnv 
wife; si*« «3»q tf *f% ft* few 1 1 15 wiii emrwWt sail 
w «pt *ft «hih 5W 11 w-s<>s, 11 

^n i <41PwI « 1 ^h' $r»fi wpf t<4ii<jW uy*4<l 1 
wft ) % «w w» !pr% wow i 1 aw «A j^rt *m m ift I i (tewr sam* «a«T >p fair «n%*ft * «f T>«raf tl *•»-*.•<; n 

«nhr<S<f snwjfipf ^twa^dl it \o$ u 

UlfllXW %f «rt« fjof TBT«R»f | 

gwrat anfag^rat *?iw1 fsffoitaHm i 
«<M"ilf«m t "si is faQRuns^em u Mt II * 

B^ClrRWi <l*lltl' faffcf 5RPJ I 

f«njww«i to«< aRftgstfrscnjjwi ii w ii 

squf nia- to iw, $a 5?» ur°ft *r, a ja <rtf am, g^ 
<ig w, ais* w, ftq srcr nro, epitaiga 3i«it^ ap% wmrft* 
mn a«l slaw ^ s^« ft is ( srsiq ^a * nrai «t Haws ft 
<ita«i aaa >rc ), 5it¥ awftj. sqra it an anfa; fi«t* tgajt % aft 
y«;<i«j wria snaq 1 1 ?aa fwla sren «t ata fpt*Ttf, «rffc 
<er <i!«, aaros t laia *a, jfe^PH:, a? sn<or7> % fea ftaw*. 
ri *t few par 1 1 ajsa jn, %v i\k js;, *a a 3% 50:, laas, 
ga> f*ra«t «fi«r j> air I, <a 11 sifa *t ! areft ar& jwt * W 
ate w area * aim 1 1 ara w a? ita) «• «r*a arca aw t, 
«* % fea a^«r, araa4a, gft; aft? *Psal % foa ffciarfl u?f 
awrc* 1 1 *fi 3a 1 ? ftei sia snara wa, «t «a anca, <nn 
<fta? aifc fea Hfimta m w aaa«M. ** ttil tfo ajK: a 

ajfiraTmaaajsi $1*6 sftiSfnaa^i 

«mi fw^jftr^t •^a^J'Wiift^fq.ll *|»ll 

w^^iag fiB»t miw i <Mw>4 < « < i g a^ 11 \\n 11 
• «>mm Oa ft ola <cr W» t-^w ^vwt.ftfwMwicI *>' ! ifapA Mnwut ft$Ot WWHWf* ' ? "' 

sp we — fflr, *rs, q<r It s»r ( 3<st X I**) JWi 'Qt *" 
<4WM :<fl jpr, sfa aft ere ftw #f ( ^1 *T %• ) fc WW ftw 
^wr f> «frt ftrew % ufo « Tfift * ftw* fiprr mrr ir, *f w* 

BW t 1 aft IB* JTW, ( f J? 7W ), CTT, WT, ?Sf ST W IfW 
IB & Wtf 53IT ft 1$ IT ^J & 9TOW i<, *& fc» 9 3WST 1 JSCT, 
§>hj ( avr ) |t *J R!3 3^1 *# I TOft * ftfa *1 #TW ffts- 

qir *i wrel *t >J7% Hwiprr ^ifi*t 1 Biirf^ ft8 qpft w fr^pjr, 
«ft arift 8 iwfct irtTT =r€f % 1 "TO, sts, ^t arrft % ap&gt «r 
ftwj pre wrSt artf >rf a w fsTr t II w%H II 
•umityfli fitf fitter fff?wi% i 
«-«i igw v?pf e£ iki ftftfa ■* n «« n 

for«rM »rre?t $rer far" JrgTjftssn i 
^fcgtTR ^ajtwf, w^ nfeTCtR <KflT.ll W« || 

<3rwrei«r-«i«r-5ft ireanw-^fw! i 
KRrwrogwiW to iwr «uns»i?rnii ^o u 

mpfri vs^pm^mi wq$*n it «t ii 

tnratutftcmf ^ wo^ngswet 11 ^ n 
apng^prew si^inft'-argiTPf ?r<ta%, jfta^fa, $jqfe , 
<flrHfeifaft*&ifr, nwrrortj, srwrefcmf faiRi, jrjipr- 
*iwn<ft, ^T^rfs, TO&, gwrftunftaraigoJr^TfiraJ toss- 

«epn*t— ^1 ta t?w airpc jpr % firiter ( i«jr-3«»r amrrc * 
<g tffar aigro* ) wr *t ygajl w ft frft * it ar&s wwr «** 

•*j-*nm-»(tairmw*i<if* swrfltronii *rt% < ftiig* l £r*r mm ti, <nc «3i»R irow* I •w:ai**» w«ot ft tffoti tmx fc 
qra?*fe? • ** "fan ftwufl t, *r Jifl iwrirovitiwfl 
«re <ffcrr w%^ » *rg<r)«t ft fop* *k 3™?; fiwftwc ft Kg* «hr 

CteWj WK ft 5JI <3jf 3«T WW* <B« 8i3<rR is 1 1 
3<n(W fc, HPT TOft & 3t% IT *|& «ir«% % 5fW»T, 4T3, ^t it w 

wT % *n<T sft «r% m jl, 55T«t stjir %^ % tot $w apja % 
sura to, fpwrfl 1 1 «"fc «rto W5t qii >raBT ^5tt% 4 ts«t mil it 
*H5 ft»rw; tar 3vt 1 1 fererai hr^* ?t, fl< i srrat ti, ?rar, 
«fta, jw, fre % 1%, hh ire ItaT «sr «rrat * fe^ »ra «3iR 
tf*gti 

araqm % tw ( 3«r ) *ta I— srgfR srfta «r aqoj war \, 
vte^lsik sR^r ^ JB war |, Ifsr sr?rar I, mft jsc »teT & 
ftwc wk 8 fas srrar i, ar3» ib; «i wrar I, ftfc 55; aw «i 
at*ar,$pr^g«w war 1 1 ad* ft qhnaar t, amrc "ti fts?r war, 
q=5rraT aihc a<s q-f* vsm win srfta ft "mr w fcrr 1 11 ^ll 
*r«rfa ^ra — wgrpi f?a gw cprsrsiTfr tm^h i 

§^ <?wfa <n s>imt i a«t V tssr ■* 11 3'v 11 

sffar fttrariT argura H3«i "St «1h aw w tar 1 1 *frsrc sir 
SS'jfo <rarar I aik arrg us w «t ^rart II ??v H 

<aiwil#«TCaiftr8T * f|wt-5«rwMBifeRs 1 
si dk*n«rr«HR-srcraT fofe ^ais 11 w W 

Fr^wm^f ?wr 1?t *>rr*r cm 11 W H 
wg^wWtsrg^: srwtR^tSPB 1 
5»f g si ft fsrsfsgStRf w^rr mfin || ^a ir 
wr ^i^im ftrfct^rsml tti i*n 1 
*sf mm TrwwrffltBn «tsHh *^b 11 
ftsrft srapw srfl waT ^ift^ — (ens, grai; Sit, ( arorfn ) ft 

aj«PHft>*«sr *W, tana^ft <*i«ft«t ?i^#"ct Wow] ^piWH W 

•***«» «rjr« w* nil **r *rH*l ** <*iwr* far 
qpftvs, wft < www ) « fern «nnw srt * 5*ta ** 
strt swc % *tr 3?r«t war ^ i ' ■' 

arc: 3<Htn ft arr% *i§ airp*, >aR-ira w jb iw >ntt <re 
«l ftm 1 1 <ai -WH % w «OTl ww % "st* f^i ww ''B t, 
rare srerc sj) «4 »ft sfrw rfpr m* ^,taiw *Sr at* 3% 
star gorerfl it pft *ros wa st, 3s% aigarc i<tt <rc * «A yt 
sw ii wraar *r%^ 1 stsr % ft<w 3 afhc »ft tart I H*.VH 

tat' sranoi ?f*ETCt toni* Tfapra II «.*€ H 

■«( ili^M-jrSTO5t-'M»<4 i<at wr^fstarfsri I 
<>i<!Mi.j<wiaS<( 3rdi.iMH4.iaf ^ n ?s> ll 

3wrat?nsr *r ?rewrs «*r a jpc^s f^ars i 
sgTapmg s*rai sj^snsr^^ftoB « m ll 

*RTti*mw *rfw-f?rc:-«Fq-T?TO«!n J 
efwwtans; jj^i w^roas stewa: f?ro n 9.V. n 

*rl«9ia; 3*at R«ii«i»tiH - wamtw t ii $%\ ll 
W(i«iiMk|«ir g^TRBwr ssrereftgrar: : 
wireis; 3p*t JINX «P TCTf^lTBWri II \\V II 
«n<pt STtroiaroraf gf ferngiJtTroi i 
sra^wit WSrwisa snfirai ^ sr§fcn.- n 33s< n 
Hk^ taif?rmT^ gst «roif ^ smui 
»rcwmi ?pt^: frsn^fT a^ssrar n ^| ll 
•z*. ( rare wr w ft^wi t ), nikm* { «rita m efrr ), 
**m ( nvft ), "ns ( w, rarfl: <?ig ), few, ftn, unw, dwrc, 
«rrar*r»j3 gvtglrot »*a3 t^^if^H ! 9vr&*TO 
mfr ww >ot i< if? ^ ^ irerc % f i ^a3 ifomiti «nq? 
artrs, srwpi sr^o 3 firaia wS, errvnr 3, «pr fa 8 aw «r« 
•IRp »WI Wl * ft^^ at* f i *m w ^c g*, tlkw <ntr^ *9* wwNtvi [ w» %» 

*B$ f ifc& Orfl wit % wft g$ ill 1 1 to irew if awnr it TO 
(tftfft ) ^tr 8 R-h^ *ri> a«iT *g "il^r wS *i* w«fl «s 

*'* 

wre, fro, <ws aiifc wta % erm 1 1 ri3 arai ?t «ro, 

pfs I wfr afa wly $ %*, *r nte gs itai 1 1 fire *» m affc 
p<i & ww °w, ta few, ft* *M wm, ft* ?« ( g? ) aihc 
fa* if^ , 3a% <fi« gsf afa tftw uHirRti ( jmt ir wfcr % anr 
*r »ita ) gs itar i i 

writ si nf.fir S ijji, *!* fRsra ag sM ? ^k &pt-%m, 
3« 3( gs ill 1 1 qigaft 8 to »ra, aifc ^ ^ *su: g^fa* g* 
ill wil 1 1 «il wil sp %si5fiB ill f, ^ en*tf *tor *ift 
aiW % fire siife[ as il& t ( w?-b1 sril g* ill t ) fat* 
e fa fc ** gs sfa iri us sg ill ?, ( isjaj) a q? ft** |, 
q^g hSrI a sr ag ilsr 1 1 ) ap:ft «nfir 3 tf wfa ma g? sfa 
afc trffc % aioft ag ill | II ;%-tM II 
jp5.1t si^f (icsiic+iwrowRlM^iH. 1 
jfliakti *rai "* ^j: swat fa^fafrew: 11 w» 11 
w«m4i£t s?mt 't B«pt Tifl^sr^ 1 
twwR"igf^E ssnmt iiww5 11 «c 11 
ii^uiw<rMm^r s^-rt gfiiftpi% 1 
*trat s^i^s^l mar ■Tifan^sjl 11 3%4 li 
TOWKfamigsr snonwraft srfafgait 1 
wirai^ranifcHffail gml&vvp 11 \go 11 
g?i5n«rafaja'i sAinww*!^ sift 1 
i wEwmiflmi ^ gymn pftfrgFt, 11 \v% 11 
^m^w: srauni cnfaro 151*01 1 
^ spa: srRt «fi&R«t are?*? gC3WT<tll W It 
dwrc sncr g? rw^ ag sih ag <rci>5 gs *r wr! f I $1 
Aft ( *ft ) wire I g* I, ^^ ira % w S »g <Rt «nl| 
«fc wr^ ?rore I *g «1^ <a »fl 3H«t «re I <reit ftPwif •rota] .tgWiWR. til. «** K * 3*$ ^ 1 1 *uf» g*»gat% ft«Pr «»t«ft grcr 
wwtl 35 <wif *J> <iitt ***r efrc sfro^Kt 5fir^ «w . 
^fft RreS <te 55 * «ipr, wre °^ 1 «* I s*t, *w al^l 
ifcim «t eftwr **J ? afto «rrar aiftr «l aitarr «sft 1 1 1*. 
mit l «w r , ana aih urn sifit t<: arf»ra t— 3ifa * arftr i 1 «nr 
tr ( arm, ir ) *<fl f^ *t sifir srefa »>ft i, afrc wr<»ct * 
* ftafl S a* g« wrjft >, ora jfsmfl J 1 ^ 3a* em a;« aj* 
t), jp* fim, j^-^EmS, aiHTdnr, M, gpn* apifct 113* 
«sHr, % aircm w aftw skater «^ at* | ot% ftw 3 g*-«S 
"sr fa=an w^r ^rft% 1 fiHtf ajftr ms j>, «il *%* aircrc * 
*fl Taj s*£ & ftpj ^pra ifFt ajfc, »;> ^ ai#, flrwl siftr 
a^ 5*. jl 3*% faa S ga-sf «r frarc aflft <et anawar 
"<H il «»-»« 11 

■ «WTH«f«r%^ Trar«rat f»;*nw* 11 W II 
fs^r& ft*§ aw arisro a^ift *r 11 tw ll 

W3TS& tcott: %fcgl ft-?1s m- <H lfrl II \M II 

afasreTgd spgfawn wwer: *rcnn 11 W 11 

S3«r «> 'aifta ft tmT Aotw firanc w%, ffereri) «jr- 
ir wft afJrerajt % aproflr «f ftsjuir sifta ^il p^^i 
*il BirftaiPJr R!T *^ arsr ft?a sr% ajfcit ana; <HtH|Ph 3 ffcnrct 
am aft airsfa ^w( ajfarc ) a* sir siaar | afrc aatufifc ajH 
Wbt t, (await whw s»f^t sioa w in itsr t, ^l jn^ni. 
]p *l ww % fan *«fl * sftJi st«I ift 1 %^\mt USa <cl * 
w»Hi ; «iswsw:8iftita!i<l jiti %jw 91m v& "tm ute 
«... fifir ( {•• ii ) qafer *M, ftRlfepr, #tw« % 
■ .'■■!■* i>K firo iwr 1 11 xv^-^v^ ti $•9 WHbI^II f*»<»j* 

** snrm iftwf sftfttf srfiwr gwiJlWa H 
gfe jjf&hJ 5>rt aw nfafeti« i 

am, w snf9rat w sit t, srtr *jsrc ja) aw *it iwfl war 
fc ( te % ft«t 8rraJTt w 5a war I ) 1 aw it t v& • trite ** 
snarwir, §w*gr, star, Hftflir, §<3r, aft, p?, | it«n, *s, ^w, % 
ot *ra R«R 1 1 siarfaf *&, 3«rr w? sr% 9 ^11^ «n ^f^f 
jfrrennr to, a* anft wf i, % w am 3 nfrf&ct 1 11 ^v*-5va 11 
<ra #w — umMMiim: aiHjrr v^ gjHRr R («■<)[: 11 ?w 11 

apsmiifwigas d<40%<i ft^«r: II \K° II 
*s awnra qnra; ar^nt 3, 3&-<m % gr, *rc? «nif 3 ** 
f?3l 1 1 atar* % s"t, g? "53 555 ftw w fiwi fair I, f er 
fafa «> ftwc w snfUT wrt ^^ II <«&-*«.• II 

wftdfetiitswipr! || ^» 11 awrat Wwif$ra<ftft>w«ntf arrerrerms 11 \ 11 
5% W wissc wrTRishr: 11 * 11 
an & 'ftftinfira- | MT anatiT w s^wrw *sft I $ter *piw^ 
a*3*««<r«ril t-tn 

^raftr, aflwmjjfotRl , 1 «nu*>fa; wiamnn wsftw!* 
wMim 11 '■■■•':,-» ■■■*;;• ^•■'.'•JC J ^^^^ra^"( ^"JV swrw fowd?sjv, *tot8t% wit* **% ww, wr?M 
ts, tar, *i3 sit* airaw W iff ffpipt «ft «n*Wft Wfr* 
( s«* sirft % g«r *r& ) arr«rc sp* w ir** jfetr I US' wwt 
<wr jarr *H *r« <# *rifa fat ftwrc tfir tot f w, av *J3# 
* firc*a* fri! tft & ftre wk 9 atrar 3?pi s>ctf t 33*jtffc aft 
<wr fira nik 3 a?«iT33it«t nwtwt jit, ajk «mjft ajfci 
fara wfk a a^fcra I, 9$ aijjf a<k «t tic «* * «w art 
* B , *"fi 3«f afa aj>3 TW I, air srck % ^rsafl «t S*J »?Pf 
^ar 1 1 srrg (t fsHW Hist? t $& wft «trs fast sfar aM *& 
H «i% gn Jftsre <Rtf *rs ^ wrw wi ajwfr 3 <«a? I II t It 

^-^■jcW^ner-irv-^moi: *otif%-!nRt5RT-sr«T-^7!nr- 

?wi»rare'n: srenTPsTra' wireiwrt g«jpff: *tf jrFwgTt'lr 
* ramt refr i i ^ <tf tawf mvnnftrit arwrw a* 
<rral «tlg*i i«t »ig^T!f s; ftRrtts^g sforfsrat raraj^vraf 

^jjilafti^wwi isii srttongarwrant ^tsttort i Stof 
1 rarenn«j*rai sri^jit sflstarcrcg^ift; mft i«nfir«rpta 
«WR8f UT5tfrr=t5?rf5ar i wffpj ^ckinRrs-Tk-sftff-aif^r- 
sr«r«no «rfii3-ft5-5rk-wiRr5-7*r»i»n^ swft s«rmt 

*«ftfrimi 

t* «rnpc ft ata **j$ wtf If <« *m*. wfl w, * ft* mm 
mark ».. mi •;*« Rbe iw * ?«t«r, <p, •», «nt, ffcv 
■**■ ajk «r», afcs, sirs, %m, afc^ f? ark few % w* wwr 
■ 4* 1 1 mrfe* v#, *& «w ( wfc% «w ) «dc w soft stf - 1*5 TOKRfVl («ofe 

W. S* W 1 1 •W * "W *fl wiwr t, w, ot, vte, 
8t, arSf, tot, nw, aitar air ?*»}, w^ , tr, in «row ( ^ 
«ta nfr»p A (ftrir *> wn^ *rft t ) arsw |jw w 8- 
fam sis. wfa ^ *t<?^ *r»ft CT3, fcfr errfir, s&wt, sires 
eirc 5» wrl 1 1 • w u» wto <?T3 it tot? wsija«k 
to krt jE jla fa: erg % aigare ai^ iforo a a^ra i 
(eiiar f€, «p, sfc, *t*8 an^ T row 3 yd* ? ) 1 « 

• WSR % »BT% <?T3 3 ^^ % fWT if 15* "TO 1^ t f* 

w,ww3S «Rsar I aih w, its 3, t* tor an* mIW-j- 
tfar arrar 1 1 fsw tor z$ snra f a: s»i«f $* ?ft *f * 
*roar I, vft tor a»^of x<s«iil «re« sirar I aifc to *tff 
8 rsft tor apt 1 X& airarf rs ifa&t *t %?R-f5m«n7' S 
irro 1 1 aifgr, &a 8 wat irI «lw8^ irero wr) siwr ? 
<n:it & Sat fc ?el tor 1st <r »fl but & 3<to *a, re grg 8 <srras 
fa >nT & w «ri soar I s(rc *ta (swrai «n« »m % i**, 
q«? Il fta q* rgj to snar I ark sff w irn an»r lis sra, 3 
aj^ar t, **t nfe % Ji^-^of 3 Rib^c nta th arrar fc, aiR **3 
sprfiig w >mr ^ a =ror srrar l.wst »fl «? <ft iTfaffrrr fta) 1 1 
*«T tor 8P«t * °TOsr anerr i 1 als^ to mS «53 I ft — aur 
ra sto^ wgnnf 3 wrq* «rfe «rraafl *t faT $*ar I, t? f?? 
ft *a <*rg *t >it^t 1^ 3T8f 5) qR «rg 3 arrai I [ w anf? *t 
qtaro «R^ w8 eta s^il^R qjm ff?r ?iS aiR b^ ? i fa tor ll 
ot <i> <iiTO *^ ?r<!T »ht w»irf 3 »nw w% w w "Jlro warl, 
irt w w ^f w^ % Aa TR !JIto wj! 3 sit3 it w?r <flw 
war t, *s a^R ffli w ijtro w% % <ft» ita ^1 "ttro w* wm 
ma wt «j n# gjsmnaT 3 »nw w^ J *u "far "war t r 
rfl tor 8|i3 8? airft w "ilw si "Tar 1 1 pw'p wft 
?«? ^ajl a 3?nr w tot? & «fi« $ g* 9 Sr«w ?r« m "jlro 

5«ifi «!t, "WS "ft"™ to 3 w-115 * s« ^ & W5 «Hfc 
hh 1* <rSra «> w& |, to% 8rfirftK ttctw to 3 afa w* «w» 
& wftc « to *ft "wli* «ik w «m * i«rtw % * wi^ -«»*Bj ieemm ■'**»■'■■ 

«* mux & «ffc ft en* mn *" ( * erRw ■&* * j***** * ) 
ftw it* it va-smroxr 9 Tit f I iwnr *r «wiW« *r 
fflrtifitft«r*t tatiMtt, <if error ft w"r t ***t, t*> 

(**> eirsmrrcr tftr ark mu w ^werftart siRtnraraWi 
j&ft t rtft ma* fts efa ne «ft «rfk ft airt>T tost * W*f* 
fft ft I sp^ Tfarmr & erfa* ^% fu: fts wk n» ti wr firer* 

W BIT Bla & 3WW S3 «f 3T, 3"t It 3tT«f TB 9 ti5 tftVUT 

& in oflr ft ^fstdit ti BTTSfratfr 3 wnr t I & w* sent swt 
5rw* ^rjait ft ti<r mra w^ ft hn? ? eft? »f tiff ti «ft for 
fft^tft 1 35f 3* vrgti ti yf «^ 1 1 is irerc % *r? «^? <rck 
«r*, fft, tri, ^r«r eujjr wft w % >jjf star 1 1 sf>< it«r vft ?» 
o«t 8 srrSf, fft, ^i% arft >ttoT & 3wst jft Jh ^a ffoj 
**3ti «r 3>i#r gosrcl afc ajffcr sgti «rrr sritfiT sjgnwfl 
im I ti v it 

ftdtw^TOH^ it Rjii^ai i«n arrf*r»t'<i»ii<ni4(, «v«ii(i<r- 
smwraT, «i«J ee w ftenftBto^lJifa^MM* swrer- 
«Tft%^giswrff5 5% 11 1( 11 

*rgarw»i<mMi»7:^f?aTei<lM4lPMw(it^$t ! «Pwl«fl- 
iinfl 3nt'&, * ^ ftfss fgcneitlM-ylTTT^^ - trt' 8«rrRr*rT»rfir- 
wi*# swra 1 , wfer % sj^scvftnTCKta^'i \\*n 1 Ttnsrsjra:, 
stwr— • v&fcpriw. "swoti, <ifiyiuw, ?r*r- 

SBr-»j>W- 'I'WUH'WIcMl 5^. ^W *NW*'<l4l TSTR stbtjj- 

qgssrrswfa u«mi*i^timK^^<r, «rwTfiBTCit)M<TlPi«?tiRl 
*£*Rr oTiftRser; 1 stftarciTtqqtt'iif 5511 qprcrai «r tto> 
tirom w^pt^to, 1 ft tmlimumfa a?r$taifii, jt * h? 

witsej, b^t mw} fa-wa^'tin-ti'VS-srei'infaflWiw; sp- 

•Jfl? S*" ^ if "W eSt 'ft^refwi tw, ww to titaft 
wftBiroiti ««Jf>»i^*att tmnft tit* s* ti sum <wawwf stealer <w <Ni Wfl g ql ftPlmft i mHV iwftu^n - 

wfara w*for i anr w t *ra-f^r->?5«n'»r: *8rHfa$ft sr$. 
fan anf^f^tmrff ftj d ^ TfN^T ! II % II 

?s irerc & *s^ jcr atr^r ^fffo * aiSrtw *©-'\ w^i 
«att 8 4^ 3 airar t, ft *l U3«r ffcrewt mm *r 37tftir q*t 
I, * iWl forrfc 4t I ark affarerct >#** «^ *r* >fl sfttk 
<fra%|i 

ajsr <m% ? 3TOt **% <Frcr & 3?ra sft ?rS (to =T5f ?fr affc * 
%■* ffei ajrjR q>r 3>j%w 5t w *hit & »^t bot i srlta afljrc 
«l 5f¥*t 55 ^stt »fl <tr «l up% i I wr w» ftWi ( «cj# 
*r ifaRra ), sranrcra afrc iRuiw, an *?ro, w, vs, 1"* w 
awiiof ( ailNtor, fa^ntX tr smtn ) ft^r I ^ im % itrw swrc 
wt*r a*P| srerc It z<tfm wst <rcift jot 3 an^ wot 3?nr ** 
^t 1 1 *«fe* ffcrertf w?rc * fcw ^ ** «ft M ftwt ^ 
1 1 wi sreir 5ft sirfai aife ainr/r «r 3<ntor *dt ?, ot3 dnf 
* * <src«t «wtf ^3« *sf 3% i w»f«€»^jr an«* am* ^ron 
:# f afti aw sN aiH ?* 5T* vft =r?f f ail* aft srffc fcr q* 
«Fi «# 8 atp? ^if jit i vsftft wt ^a ^rra ftwnw i, 
ttf air^y ^r <fe iln ^ aifsr? sw«q «r* st ^rrsfr t| «tb (o«sw» 

9^t «w ferw 6t<« ), *^ ( ^«*R »wrtt appnRwaita 
«Acr% aiwr ), imnr sprf^ irrw % sr&^r & •mrew »#i jHt w 
% ft4« w «n?tt I cat iuft HJ3 « wH % ft«^ t,, flPHT 
f^fteai jt% It jp^ wnfl « t *kk * irja sfk s*b ywt% fiW fft &, «I*WRl * «ftw w* & TJ" ff* *** «* s " rBr 

wrc ip liter, ^53 $c, Ar* *rts, to, siftr, tf*, fofa «t 1* 
fl aft %n *rffa *r* f , «ft ajarw were «t %w w^ *J#, «>I*T 
^rpf nft, aiw a?? 31& *rcfc ftft «t spr snff «r wt I jw flw* 
*kg«itqT$ wTKsjrfaqit WFi'KS'Rtf 1 raft* ant «nw^ 

5ft w$ fti ? 1 Kaffe^ fc sifSi^tr I mi, ffa, *■« Ufa wft if 

?re 'rarif?^ wt^j n$RtiMl ^tamf Tfert <•!?«< sn^i 
% 5f 04144: *fa«iP<i dlwKiim-iw'ii^lWWJ II « H 

sra^ ^ref%arRT v&i *r«*m 1 1 
ggrrat nk# 3551 *u**t*tf «roaw 11 = 11 
<n"i?5f tTldwl ^k ^reswf hi^: «?njrai I 
stRTtSSTCTTI^IB ^®ri ifaanft t 11 5 11 
■mnqtasn Ctm, ^PRt rsft^Rn! 1 
5B-?ta$-(4e+i i^frgjT^f^s 11 \° 11 
g^^RTrres' ?ftcr g?«rts«r fkxtfi 1 

5flRs«l 5I»T3I SJIJf' frmfltraWIMi 11 %\n 

n%muni£ f?^ inn ^terawsan 1 

<M>H$Nlo(HJ»d, 1J0J -Hl+JM^IVvsf l< II ^11 

srfsrTfOTg^ ^hs-ra-jrrejE-srfoe* 1: 1 

H[d«l«Wd1-iTTg-ilurfn| < il4Ri[g<t 1 |j II %\ II 

ft*lHlltil*ni«, Jtewertg mhihibI I 
ft(5<?<jifa sr^mf ij<I^mi(5i «nfa ^r 11 ts W 
«pwifi*i-5»!r-$»<JiR*r-»ta*i«J i«ifli>iidT 1 

*s* m^uiI wft <i*Bi «^l swift *nnt 1 
«<il <wE8J»j«i*tt ^wNnsrt t w*t 11 1% it sr *i *f sn*^ iv! TOfa n«nwift i 
^ftjgHratfsrerc m^sflc^il ?eii 
?^9 *a airfe wrI S ffaa «na airft ?W, firs fire wr <rc 

"sft flft sft»T 3WRt *H^l t 351 3T ihfl ?l W?f I — 8t«TJtT, >ft»R 8 

«rw sr star, artf* ( "it** 9 wRr, sr$*gsr ), mftj*, mrr, 
wflr 3 *?!, m, as, apwr, <n»f W ^ftaf «r acrcte, :? jwar, 
ar? ( roftraar ) *rcrc <tf fiwaar, arSr ( srrarrfir ) w 3W, ftsir 

OCT«i tlr *|St t-fs, ^«5, ftwra, rafter, raWi g?- 
tw, fire* <er <&&!, sftsr, g?*, treRi tffow, *}u ( Bit ), ww, 
fa«B*, fa« % air*R % »R&, ?r?, ^4?s fiw, tot, «ts, «w» 
( bis are «m; ) ^ Taiipir tfu ? i 

Jitawst dn *fa S-aiftrnfer, «&, *w, iwrrei*, ( Jift a 
nl«r $&< % t?t jail sla ) imsjtaw, ?firo}«, erwrt, uwi»s, 
jiujuioi, gtrfarfjrw, ^ nfffsr^ 0>i I I 

^t^r TtT-^f ^ ? st^f % f¥*<a sror ( *rst *) wfi»cii, 
anfe ar«RT ai% pp jw * bttj sTeanft ws *ra)^ dn i ewrr 
eritftsfsar a 3w«t airg «r irra arrfe dt ifc i"i 1 1 

sjfer % ^ $rfl a?fw sinn, arf^a, s^aJte, sia 5<s5ir, 
•iftrfl * n», *sr, dtr, ;rer afc ^ £3 % <«r w ifw&r ipa 
% arffcnrsi (ti ? I wt^l 3 %$, stm, 9iHr, ijjsf, 9jf«l * ern% 
efor airar, ar, ftrc 8 sisfl-slil 5^«t gft-tffc aflfl 9 «il§ «nr 
srrsrr % ssrrar dr t 1 

^S % tta & sija^ar, a)?w ( «** % "3^ il^ W *ft %%* * 
swiftB ), aara M, ^^as tr >i>?t ana "*• ^ OT > 3WBf **> 
epnr »pt st^T nar, ^ <rc Pre arrar I: TralsraraB^ft it 
«irar 1 1 ^fia g», ?=% aik «ft <jl=i)«) awl? ^ar t ll t»-t= ll 
iPjwfii wnfiiw sr^wiPa vxi K9it i 
wretaYwwiwrt ^tsnpcft^x^tfti a ll i$ ll «•*»] >iijin«i~ '• ' ***' *>n wsraf $*£* swtar*ik<ftr * « « « 

ftfiw 14 (sih iWlfl IT (fd Igftt^l |f^«l5. 1 
W?«l!l ?ig«fmf f**TCT f WflfW 'I ^ H 

S««ft*»«i<iMf% §ta iTfawrc war 1 
f^rp^iftrm^ft 1 fgRrararaKSJnro 11 *l 11 

ftr« am ew«t errerc % *rc»? »ra ^fciitw^wl * ftw 
fill, 3« wra 5) na tftpfl w ma ir tfncfl *1 flfta wft wrt 
1 1 * «ra srg, fro, w^r^l 3 jfcr f « «3«* *1 »js w iS- 
^ 1 1 fast «w, "far. a*ta f%j?ir, «sgfl p«r <rf* w g* 
wrt, h^i ( W13 afffe H iris ), pjjit, w, afa «'»wr«i a*w 
ftar 1 1 Rre aura *ra err% sta *«l w srwi aw jfcr £a l> 
3a wnt na <R %< ( erf art ) air ial «l g«TRT ei'w is! % 
<r <k) &fa war it net «i ercita ei<rar e|lauT% 3<q«T W ^t 
1 1 «ft 0»r 151 <k fe* i, % =TRr irarc % sr, "tt^t, ^rsi, mv 
w eiifR nc «3^1 3 3?w flit 1 1 ff Or 3W*t * ft fa f*ar 
% 13^ s?r fpr*rw en?R *r ?Wt **, faaa fe «w« Off 
1 fff II «.-« « 

wremt tsrsrcrirt *n? s*sjwiWi. 1 
fafV^fora%swj$ roaral faafiaran 11 ^* 11 
utaarat g B'sf^i srerarafaiitf t i 
WBtfaffa^fcswn* jfcctsnsrt fafefaranu w 11 
erpanwrnnl s?nvfi?it qswifa ^ssrn 1 
•rem wtwiTre faassi<if53ift ■a 11 ^ 11 
ira-sra •Hgsrwffasf wrgfrowi 1 
a»»i arapjoamuft $% «ET% ^ wmT 11 to 11 
suP«f<.PM»iMt 3 faw«ffa jrcrcaa 1 
«i*<n%rprt JRwt «s?A «ra*tfa% irc a 

at TJ||AtRuiiK4|if frfVHIittat: fia: I 
nwawl firsitrof fafspftw «flKfrf*rtn ^ " WW w ftwtl ift ftrllaor *w *wfct wws-tT wctrt 
(foil ^3 foliwi fafaiilWw o^Bt ft <|^ I *ifcw<j *)ift «ft ftfftfar 
to, wc ajk «(r»<CT5 fc tftft % I i^r $Wl O ftrftw 'arstft- 
&&< et<m n <e? tft l aifinfl * wrfiiw frit * foftw <fcrof , 
u? fsfeK «g«l It arr 5* a^ 53 % fti fferoi ( flrfi* ) faltesT 

f I K5tt WC S* & 3W*f (Ml tBt fif ftOT WTJ, (TO «P5, **HI4, 

( sft-ar ) stirre afa wra <rc «iiiiw< w& strfe % gfe 1 1 

3?i«t frit $1 R(Rk«i «ud<l*ufa?rc 9 ?fft 1 jrsarar (Wltf j^ftisr 
'* % *n»^Kufl »p ar«ira 8 5? «3 afa *S * ( aifeaK, TS"ft arrfc 
3 ) an»t it *t>t II *v-*6. n 

eJntwt^fnwspi'nf^Rira'r^TC'nii i 

snfewi^ f«ifcj ^fr lasra^fapis n is 11 
fira wii % ?w ararait S ■»£* «rrir I, wr »rram % 3w=r 
a&T fc qite «Bl styw »ra spar S arrant 1 1 a#t * atw *& % 
fts^ 55; ?ta war it sir *n^ ? 1 IfccMtl ^53 % 8# &r & qja 
«i% yi *(ta "tfA % qj ^t a=n% apr^ ish 1* *jtm ^at sir <r< 
qj^ «rr& 1 1 ^rg % irfasna ?ft § *rg srer ^ ?ir tc <r|xr 
snl i 1 ^st orar Brrfer. 3 ig&x ti zn*z «*^ 3 t%«m *>«r 
? I wlft Pr» ^ fWt sts sjta *t sfom % %rr jfttt *?! d 
wet I ssraft sfaawH w aik sfrsr *rs it # ffta ?tit 1 1 3r 
ftH8 ?h airi 'srw ^1 sKftwr ^rB w& ? I ^a<n^.t^ fB% 9w 
«rc°r * ?re snff ^?t I trrcrrail t <r«t «» 3 fca sick airl I 
ts q*lr I ll \»-\i ll 

!g-«nfa<^^«ilrl,MI*l<<Hldl4iltf(t|$llt|M]?l I 

?rrat a*«*n *rai! *W frf^r wratsr %r8m,<i ^ 11 
^rfl % ^5^ %, ( arf»roF5 & «p« ! ni % w», i% it ) ?r<» % 
<nSi %, <Bi8t % g?f ga *n% & snfa p^ %j jwjt fts% wift 
«rtg * w «n% % % few *R *rt » wwit t « « « wsrraRwgww WWflW^w I 

HWHWfilW"*) JrFrJwFJJrf'OTJ II ?B II 

^"ratSTStnwHi fira^ g srfonj 11 ?!( 11 
^iPiiiifS! ?wt tpnn«fif^ <kt5T*h II \§ II 
g^qsi sifaTahr <tm: srrftcjnwiJ u ^o u 

;t ?ft ^% sit «ft ftfa *e?l t, air 3<qsT yj; (tft *t (^t% tf aft 
ftfa Wft I, 33W S1RKT, 8«rc $? I wrfis w hiM * OT 
mfait g^r mn toi *!t psr % ^ ckA 1 1 sh aih awn % it? 
§ 51 ffgsf wm ir spun «r aigsw w^ airar J 1 <rcl5rcr fssK. 
•rftsr w% fprarc) ^*a^t *r &R «rI t, **t g°r aik % * <wt 
www fin <w« * ^rea ? 1 sa, 5ft, «5& E^ar f$awft 
srcgsit w N*, wm\ «8 lift, «w, aft* §4, ^ g»r foWi jw a 
«ft fc 1 <rc=3 % afa w & 33; sft * «nm «rft*, srft*fl jw- 
3 * 3»r ^5! ita 1 safe* fwl nrflft* ejfc ajHflr* «rja jpbh % 
*T «%t II M~V» II 

tfwrtlr tirar $*% «n«i(ir <? 11 \<s a 

1 *wri 1 3 fiwrai fining s»n»T$g 11 w 1 
at qnanwrfirirwiTOi^fe^ i 
«r<hpr f*OT»fan$5t tncraNrat it 8*11 

«nw ftii*iw Wm ^«**u 1 8WFI) ng«i fft[ % ?ta & i«IPi4! % etfia owe, wofft fast 
■w s*i war t, ws iprft % %»fl «l scrtrar t, wp» % %rtl *)) 
war I, src«r 3 gw?fT* ajht <jR«rm S $&&& vrff il <Rar 
I, s«M 5:3 aarar 1 1 "Kg wft jv* *rc srcr 5% % wa 
«ft It w wS * id *erar, aia: g«sft *sar 1 1 u«i eiufa. airefa 
% ( wraa jn >fl #jr afcro t, fa >fl ws* & ) ir snrw 

«1 'strar ^tW 1 wlft wft anfre & z*f* star I 1 »ft»R ifl 
Vi-aigq <Rlw % fe^ airs wm *1 <rf)v 1 1 *J aire iflw? 
(tor «w ai«rra < 8 Jifia-wr, «"#? srrfc % w3 !i 
«fr»R «t rt ans Mtaanil % toot «** *ifaR w^rr *nf& I 
far* anoft % n3«j ^rewr jl 3=rc 4^ *twct isrwir^ift^, 
5« wrc w^ a jw amnrefsa $m I affc arf jrt 3 §fe»rre. 
fiwr «rrar 1 1 wlft urc 5 * % 3?? f i »rrfa * arg 3W g*r z& 
*tpfii 1 «tt On srrw % f !WH.Cra % z*fh star t *s if? fafteai 
*ri % ft* erero tft st at rfl gfttira.Ji3Ki *1 *ita, f^*ai =* 
writ =utfi* 11 \*-*\ 11 

■gsr >#«:— wT5KH«ra **§ ^nmiss4i«l«wi* 1 
t*aifeaf<i$t'Jiar ta*l« g«5s*Prts 11 w II 
wrj^ ^W?^ «f jwrpt t<«r*«it« I 
fiRtit i)»w«ftiHM *n§ai % OT^.S«r^.ll «K II 
Iret ^f wrt "Btawsiwi «^w ^ 1 
8>jt t«n »rfwif»a ?nwpra« ^tato * 11 »5 11 
jrarnrarraftrar erengtfft * ^1 
fa^nrsrerftara ataa? tfspsiftanu «a 11 
jmrfkamrred 3cTR?lar t,^i jftariKt 3?psi#tl 1 
■fta aih acfic« * ft*w * V SP" * wti I 1 ** «ft 
«^) m !j apt w a«% a to «w wft W«iai3 wjv* v*{* 
■a»r, pwfl ftftwr, »>» ftra aw « ill* w«t «Wl §fW m**) w :<> 1>mm **" # ftorar, ww * M * ft* »i> J* dswl twW* 
[Uwftah' ami* # <n fair H »*-*» tl 

ftftwflnrfftf tf *m ■isrftataqro othp II «<? II srerert ^wm»iw«»ft'(niwn'f s^jiwiwut: II \ 11 
5^ ? OTISS5 WWMI&U ii H II 

aitfs sf «cr «rr II t-? II 

q$4i«<HHiigi vpn ^3 sri&fHcn: i 
sqj^ jubttf ?"5t c^ sntftsrcft 3K1H ^ II 
dw1Pi<ii{3i f^irri ^d«ii^3«n»pi>i i 
wi«sJ %H;uTonfere^B«itii»ii #n 
sra for wrcl tc atrfira f % sh pih f i «wr ( k-x ) *fa- 

sfto ( isreil ) cil, ( ?-». ) (ftsunJ-sw, *% efafirc.CO*" 5 ! 

(»)*»,(«;) 5PR, ( % ) afa afa ( t» ) jpr % *s m* % 

wnti 

CT w WRt *t, xfaft ( ajrsqriln* ), tepntj ( sirut ) 

afk iWl % ww, «wr afa sfaft-frftOT >ift aft ftsr^stRtTr t, 

*B 'UNifaw **»rar I II v* II 

«?ard ctmoit, dnnin%%sfita<T paic snrraifofsr n K u 

wtfirfftassj wijftfir ii 5 H 

Wis <M«il Rravwi ftKriBTW wffrwiwHiJ w;fawt- 8c| TOwfen [»»*« 

jj$ftr-fir«nt-irF> v&Kftm: g«s-aiwr-¥«^;'En«T'<n«if'*i9n- 

«* "CTTisrapf, ww^rafi^r >forc qR-ft'm-WR-'^wt- 

foit ste?ra& Hfeftaft srfeqjfeitjr «=rra^3T^ain5l stt- 

srer ^sjiifiqjhrc*j srewiifend sjgfirttpng^'Rt T ^u- 

«5>rawr wTfsrHir?Pi «ssTfqs%"if%5§wiort t sta>rat «if- 
favr?ft<Kig»i: : sn;wsi^3nf>Rra3r diifa^mwt *ren%jtr- 
KPt t sireRwaw s!nfsrerapr *"n ftrfsaifitoSBifafSTil ■* 
B%gg «juIW*m orf S3CR1 "^ fifgiflaiTt^tiiifgw^pr T 
^VtH*^ sort q- ®^5^ff^TgqsB»noit H^qonqaq'TsrRt 

«5TO§dfsrwr gwemfswr ! ?wnnw tfjpnwiww 313- «<»*«} jgjtawwt ?*» nHnwwft+n.1 ^sirc) tl^iiuuRifa it « ll 

WJ % swot — % stfipto ! to ?t tor % jl% 5 1 <n ( *nwf- 
fa8T> nr"fT- «t bt^ it& sjr *t«ff ot ircr w^ itS 1 59^ MfcnR* 

W' *tff *ft SI^ 1T& SIR HrnT $T 1W «^ 97% 1 

kstor% *?% jp; wraRarRinii sifiittrTifc — pre* 
?Rl TOR % f tfl *t fts TOR & f%T ft!T «wfl & SIR TOtf jf 1 
±1<I<II< 8TRT ^ *?T ft «ft J8R 3fR ja if 37fttf JH ff, 

fenft % % ? nreraR fitna ft, f%^ft fttr-jpf ^sr j>, 5*1 atg- 
*wl, ^3*, «^ni<i, apjRB ?tt 511S ( «rer ^ar% it fircij wra 

1 0, 5«ra PiqlS ) fsRtPlTC, 1$ OTJTift § H«T5T, Slf^, *R aitft 

wrtftpil H gs, sit ft skr <5t jftftJifetfg *sl >^t tor airat t, 
oth 5p 9 iftrrr ^t tisst tor arn# ^ jt ? w?i nr"RH- 
v uA diRro^ cr!t ? 1 ?s tor & f sr g*jw *rck % sra It, 
^1^ 8|R atfci % aqur & 5RR ft? H*ER SPOT | S[TOT SIR. 
w^tatR if ^% gtwroret % atgarc to% fafta % sr *i 
ftsir b^5 % toiI st, prater, wain, tft ^t ajar«t jr ^r 
tor % (tiff % w>r, Tjfcf, wt, iterr, ai33>s, arrjR- 
fttre *rcft tor str^t £1, 3*5"? bh^^ I ^t in ^ 
firfir? qjr %3, fiwr, sot* afc sfasr «t «r | *toi; ottri 8tR 
ftsNr w & w% a«fa sir fectR ^t a»rr aw tor ?t sfhre tw 
iwj sir aRtiKimsnr, <k4M44 Big *> 4M>l<ii3t <? tor ^H 
^jfcft 8W«rq>st, ?t H5R "fl "Bwrf * ^ftfl ?t, ^r tor * 
<^f, iH a«R % !R«, SIR !IW^ * <pf, 3HS 5WC % 55, 31 

tor % (fkTwf "st, fiRif^^rf? <rt^iJ)f % s^r s^jt «f, aisr- 
W tor «t ifrgsjf «t, ^ tor % ^ ir irtjt «t, 3: «f ftt^^, 
!»N«1 wra, igsil* s$fcrsrc«r& ?«%fa^ jjt^R, qR, % 
ftWjWRj^JH, tar, iefaT, stew, iRr,srHT, #sr, ^hr, 5JW, 

apafgR, WR, W^l ^WTi Win, BRT, fPOTRlW-OTIR, 

■ipw jf jto!, rt% ft'pft «t ir% lift, ftftwr % ^Rf <m »Jr 
1. '^Psrtigw <ft<vsiii .«■■•■ $bc ^WflWI [ aft ^ «*t afal # a^wfpr, ala fffR «i araar, arg % g*-a)a 4 «»a;- 

Rfet; aK S«R % ?aj, *a* «l \* TOR «t (TOWT # TOl W 
il? % $V SWR «l a>I ift^RT Wa 3, aj3 !RR % *afa, «a5a, 

aaa, fiftaa aitafail «t aarata aaTa wa 3 $cb, ftrclOaife 

du, arerfc 3at * ajf^ar ar *rft % 3;to «ta art ilat «lj 

«aa, fwa, ata a«rc qil fasfa, stasia aiar Bare % frit <|, 

frit % vc a*w, (»» a*rc % ^ra, fro, <n frit *t faf% 

9rtOTp aifasw jwt «l *a. awr, faftear >&; fira«: aifepR 

tawd; arfasra ailafetr^ 'swa aik faft«ar ?V«aaift 

5: irerc * fafeRar an, «*afa arraaor % 5ft aia frit jft, 

3a?t fafear «I ^R.JCffisjKj ^jt, «?, qjsf afo a^re % *roa, 

aiaa ajfc fafeaT d gas, ansrcfata S j «», ?aaiaa: q*aiq»a 

ansrc a *w % pa aia ifiw^, =akial ( of ) srerc % 

ana?, *a a aijwRas sat gn fa«a, fa*?r S gjaa; 8iKiqra % 

arc? atf, 3°i. srora. aia/aa g«t, apaqiarfa. a, wrft aigait * 

s?jfa foa aq;rc ?te r l I, q«nq«f, atfire % (sawd is, ararfc ala 

% ajfta sta a 3<q«j sta aia frt efr< aa*l fafear, aiar- 

aaal % ^a wra, ^ a? writ a a^r 3jji& 'a)3 cHJasraata' 

awta a sri §» sift, 3 a aa 8 faga, aira?? % 355, ssa «t 

siraa aia jt, na aira?? «rei % apr ?^a, ait fta fa: «t arc°r 

a*a aik ai»S % saaa, si'la, ftftiawrita, aia? a^rc S faftear 

wa, w4-stia^t % ama sia, ?ia, fwr, wa, sf^f, fiw\, w>r 

aih«t a pis, a*tr wn gfa;, jfe, aTOraar aik a^raiaa awJ, 

aiqa o'w, ww ?<fi gm'i % aa afa aiar a aa, aiiwr m, arar, 

ftar, »nt, a^g, wfc % aaia aal aia <^ia a f«ra ?ta I , ?ae w 

sqsim f.*a I, ^ aif^aaa ! ta a?n % 5ft aa # f, a 'anar- 

ftw aiitn, saqieq; air iiaar«re ita I II H-<» II 

arat fa'waoi fiiM<ldi Cl*uuiw(»i?ra 5,'dnt aiwrat Rra- 
^^afa^asni ?"w^it st^w nft'S'resraiwfoil nut 
mtisi**!*.^ anTgrfSr laaifii^ fa^afainan.i awr aai^t g&rfirai ffwfcr, *1*f«r«T *rrcffeswft ifoa«iTg**<T*ftr. 

Xi^ fiprifcr gw srrS lei 'dnrftw 3t«rf<t i»H «l ssrsfars ajfc 
m«il «r sirowfr «rfc tit J i ^ 5a fo % ^ ft at* 9 *# % 

9TR JHsKI*/), ftJIW 5*t ST&, jft? %^ 5T3, 91? 5T PITT 5*5, 

^rarait % sitbh *t tt *rg 8 firrc* 1 1 pt IfiJ % fNfa «wr ^ 
?— ^ tsr % wra ?5t w 5*5 arrit snfar 5*t 5 n *uft % vc 
ft irfl ft frfear to' % atn & srrt ?, ft# *| M g«i OTtf 
*rc! afrc fc & §2% f, aik apt gwr^Kf 5> aft ? §*rt ant 
1 1 «ft <t& #tr faftesr w *sr I, ot% 0$l 5* srrc ^ 5ft 
? 1 M * fa^ft 5"! gst 5*%, ^itk«1, girsfl &, *tar airfe sra 
a?<r*r srcRr *rr?t jf 1 afk ar7=ft csr 5) %r wart f I frftear 
5fl? first tc <rrc * r« 3«it ^rt 1 1 =srr»fli* a apt araR 5* 
farrt 5) ^gr 5*t 5H, *1t 5) «r=sr 5it 3 ajsra trt w frit 51 
f) aaiwi ^f ant ti 3 l cr* w w«ra *r?f, fcrs srir, tr«j si<f 
^t 1 H«rr 5W ^5K ?iiHr 5<% %& ^0 8 ^S strt ? 1 ^ 
*u» anvil *t ^ur5< an* f mm 5) ij4 jw iS uil& ^55 
^sft 5RT IT5Z «t ? 1 *: 3?* * om^ 8I*C flft nit ^c ^ 
% btrt W t?st snt ? 1 ft5iq,H3«fl 51 ^35^ jtr ?^rer 8^ 
intent |, fira j«RftnTO)W"(i aireiw It *m % ^ 5t «p%tf &r*jrf I ft tf>il «> <st surer # airjjfe faftwr sr 
gjr wa airar I, # 3aW ^aw ir fttr »ra«* % ( q^rr % fiw 
5t)*rc*irW sitHi ^ * at f *f foar fr ja jatf efc* 

If ^ t fr *"!$ ST3 $» I ^ !KT % $3* ft q^& $T 8^ 

m w«ra 1 1 * at # ^*r airera", * «H for ejfa * *|f 

apeinft star t II ^ ll 

fwi^psi 5tf^r?fw °infirafw$Tf*a' & i 
^rerfifsr tffasr ^ 5iif ga^t fjjsrre; 11 $ n 
wa-tf|-is'n-5T5!-*nin-?rTa-'?f|«5trF: i 

f^oid %it sqfta <ft<mr*n< ii \\ it 
*r 3 $rraf^r ?sn: g^r: *«*)f<4<{i ! I 
Rtd^di firaT««Mfcl!Kfr fef ft Jiw ii t^ ll 
<Wt «t ^w ta w ^ fftJi w. (lift % w S gg sita ? I ^ 

3IT3 S <Tf% foftflR «El 3T5 71^} *l 5IT» 3 qjgffi qf§ jlct f I 

Frail (raw, wssfa, fafear aft< «ns, jtrt aret w sh srgf 
star i ^ fg % =rte ^r pft <rc frrct ?, ?efi& 5=r*t sir 
\z\ =^rf|^ l <tf fircr nw wi* % fe^ ?3 * a f m, «£ q.^ st, 
gfejjRCW) #? ^%, i'flf* ^ arg ffit i«: aw % auR 1 1 aft 

sfrrfiw: Hi ^ w?i a% w^R t II fc-t* II 
*ra 5at<cs — s?t 5TFrraafit% ?al+?«iwJH'irp i 
f|fa«n fiwawRsi: snorenssrasnft ^ n « u 
*a 50 nraprenrk spant 3 a«jpf fH<ii<i qit afar a^t, ?t 

MR % la, Oik % SB STTOcR 3» ft^l ufoftH W f^I | ||;X|| 

^lM^«raa a 5 ? ^<*n(d*iM>9 avreira ^twriiiidHhl 
•Ii3*l<)l4nili«(ii: ama: l| % II 


*% f WTSS? WMMI^VI II 3 II 

aw w$ air>t 'sf KSPWi>fa' *w% w «r «wjm tVt 
star »hrr air^J ^ *sr tr IU II 

3W q^r JtfiJjsr: ««l«Tbi TJ.IM15JI: I 
www* p^f 'wffo'aid' f*n II * II 

©PI 3 anfwa 1 1 '«PC afc 'at* 1 55T % 5t stWFtK ? II ? II 

«nw"if' farHfwfSg«n<'>i'l , nwi. i 

arem ? wjjarsfofsi^ ^ gft ?ffwgnn s? II 

ifrTH#HunnK^fSi%5rsrf^sj5|! u k ii 

vf% atFRrfcsrR sift: ira5r sfiraq; u $ u 

gs^i ws? 5 ^ wigai f¥%«ras ii o ii 
g: apitarar ?rck ( si pi, st <m, Etc sfrt iitar n? 

a«iT pr Kfe'ff % fas?, era? atrfs: Rm, anwr, 30139; wi, fosr 
( jr % (¥r ) q ot gst S airftra f I isi "K ts «ra $ roar I 
fit 5W at 3 3Jga »ra I, 5^9 s spit sot wk ffo jtw enr 
€?3f 1 1 ?f?jprt anft airfirat 3 fara |, fireq qiw rf 3 airftra 
1 1 amw sqmift % anrfSra \, goijjB i* *fi anrftra i, «3lq 
airft 5?q»l^^ 1 !»5%uw^( ftas^S^im 
( qstf ) qatarer sup* % aiM«r <n9^ii rtf airarc- 
sir^TW? ^tf, q^aiwt-airwiq, atTqr 3pqq-5qRifai b*p* 1 1 
aii'<ii«l*i<n aiikw^t 5H^ * "ft^3 h» ^ wt^aH: sjfc 
3s% ^tsft 8jtc ^rtl vtJMltl qtf scpft %, 3^\ aq>it 55? % ^rft 
«ta* "wa^qtftl ^awJ* aqsra (^te)«jn)l «jjtffl *rat I aft 5^> * fofl°f fft » i^=f jk Birar 1 1 5w$ aro 
ita a 5^ 8 wfira aarit arrarr *ft ae st *rar 1 1 ere? «t *l 
*raari irf*a% qircw?refsR start ^ft '«rrft> 5rtr< %?&&, 
aw eft enwr % atfa ( affi totiWictiriiilii l srrft aftfam. ) 3r 
aa 5W if aifera |i m v& tot ( ss ) aft* w *«rw I, 
tasT forA 3 $& nc w w ?at 55s 8 air? star 1 1 ft"Wl 8 
i^ 5H *al wrait tec? a faa a aWt 5R<t I eft itn >ftw *r 
area ( nWt iteiTO ) 1 1 safa^ 553 ?"? »^ aft ?a <wl & 
fcfW'S *E|5f 1 11 v-» || 

fo Jjjfcj »If3T ggrqai WBT ??r I 
aftwt^ct: wtftsfat t>qnr?3 *PT*aa: II = II 
^BTsren *a*rfSa sfrfoims a^sra*: 1 
isr e^pral sftfacf aHfasir 11 £ 11 
thttcwt^ »rew Jj"ns4wnstr: 1 
sfa^ma g^rf wnfa;?rrer jrqc II *» 11 
*rw aRrre aRfrsfar «nft i^5*nfwan 1 
t: *[&*£$$ srruT i?r siferfgcrt: 11 \\ II 
bpsst si|«it ai ai: <«as?ft»: jtstssi: 1 
m < m i44iwii q q m m $fcrtfe «c>n%nt 11 v>. 11 
58 55a a irgnni ^T<sl ( f*aw srarawra wr I, ifcat ) <a 
^tsrarRsfl *afa«rt Puss w ?ff ff"jjf srck 3 $aat ? 1 f*a aft* 
% <js $r<R W qnfl afta t, faa afrar % fircr wWI w «fasj 
=r$? *c a*»r, *i arte stsk ^ aqln & la «>? 8 arc«jiT I, aft *l 
5PB *a> % safer a aa 533 w 8 wrt arc I, «ft aft* cs* % 
«3ft <R pre iftt 5?i 3 ?sai t, f*a ail* % as jla <t* ( wsaft 
*r«ta «la <R *ft ) s«g ftftra t, *t firm**! errcoriaaS 
g?a \, f*a afl* 8 m"i arrfaa f 3^ ajt* ieI §*r8, trjI, afr»ft?rp, 
JUPWT «tH^Hftiti 55T w airsra S^ at^* sr*rc & <B«Rft 1 1 % 
5^1 8 ?h jliftjl »fl wet? 8 nat^ >i?t fc araw w*Rii ? I 

>jw ai«?fa. v»r w srw *i$ s ( ppaa # a ), smftit, stt 
arrrit w, itr«i **g «r a^«r 51^ » atea 8rh: $s% ^a if **rra $ 
«rfa a 'fro' «tsia1 1 II *-« il f«f 'iMJUInflaM #rof <I<H*IHHH I 

anataf jw£* «r?wr imfc* t ii ?j? ii 

l« ?ir 1 1 ailsftw TOPrnt Jft ?a1 cw & ftiratft f, 1* 
5CT ?:m 1JB I I faffed afar <fl *m **8 % W WRfalf JWl % 
iranif & fWto w 5 sr^tr *rf& i aft ^g ^cpr efo ajta % tfc^ 
frmfi it, vM w^terr airfc aW! ^t (Ms **^rcft ?1 sfhc arftr 

tflT iTHVM *t ^ 3TSt |1 3§ ffJtsrijjfo §i^T TOT =^TT5^ I ? V?*l 

srat qf^rwt, arsrwrt^r snuimI, asre&ppnsnfjrprigsfe- 
fo?T tpir% ii \k il 

ffcH W^ it"? SR^S; 51^ |— STPift 5t 1?r8 Ii fe^ B5RT 
3!JW SR3 531 ft I ( SJW R|f ), 13 "B> T5T8 8 Wi W 

5Q«t 9 gtFE3»r 03;, &r HJjfeww. FifarT?* 8 us; •ttasrai; 
8 ot§ W8 ^?g 53; ?t 1 1 «§ srrlwifi % arnt «t i^r^ % fe^ 
arftar 3srj 3t?g I, sra wtl 8 sfU, ?5°r sregaff 8 firar, &r«K 
i^ajt 8 ffeit i>r eqJT, ^fwK? snaaft 8 treTO* sjto »fta- 
sr<re sregail 8 afpnf ft a# w*3 t, Ssrr arrsife ftsK 
iral ? 11 n 11 

«raissg??ft?ra^?!n^Tssipisr?Hiflf <&&&h vm$t 
Twnsi*Tli«i1ti^=i4[iftr sr^TBRt *ir<Mi: H ^ 11 

ararss^-^jf d»5iislft *iw?ft ^i^'nsrats'i^fi^Rra^- 
«rft wsrj^ftfer 1 srgfaret — d»^m<J «sraf?^ isrnfiTg^T- 
irtf TWtsfl WRguq; 1 fstn aRmgsrft?Twaf # Tif>*r- 

S^nwnfiwwis} wnsi??! *wsftt«ii n'«ft'iifliaiJrsf- «it jot ajrj?? % s*t, 3*1% wr, ot, en^ra, to sa* 
srrit far, qwir«ff' sffc aifforat w fawr w a«a H, aa*l 
ana?? w sriar araar ^rf|5f I 8irg?5 * ipt 9 am, si* afc 
aiafaia fta sure & **fc sira f ? i? *ca ?, *fffa9[S «P9 *t 
'anr> a 'scfa' w^a asrra jf«t v) irssu & i? ar aPFtr«f star 1 1 
awa«r *t sfe a nat nw< a™ « ai°il srt sire aiaf^ faara, 
aara, srfaar, ^3, ;?5wr (rsra), OTai'faaaa'atat srerc 
( tot awru aik ajOT5tfc ) % fir«r faa gfe a ami ai *a 
srerc a wsar amnio: from ^par 1 1 sra 3 aift in *fra 
awf *t 3=1: ja: »iiwn1 ara «h war 15 'aiafaaaro fawn 
star I II <*-?» II 

fcpmg&ififti, f*rwT3 ! , *wrog*«::. ft ^praia^v 
?n?^a»s?n^aa- 1 «% «ifii TOrwrfa, ^wn^asai, 

an firasn ssaa ^akspwag^^rawiaratsar- 
<r^ wfiKifan 1 ^ftsrisnfa: tow -afa^rjs-Ctw-fiPw- 
jrwfar^i^n«-i'^i% J '^5iftft«at sic, ftfear <nssgit 
ffcrratafireaa i! <t« 11 

srrft %A*tOTs 11 *» 11 

iangwft fcaifsaa: snrrJimioKW 1 steranssgwriwrar- 
gwnfor ^ soajjoifratfa a^Jiatoappfc: 11 *.\ 11 

asnssgsTPTaijs'nf 3 ! t sp'iip'iwiWi %a&ata^as% 

<p4llJI II W II 

afe "Bit ?§ * wH 13??. af^ ^ apri*? ?a ?rct 
a*t» 8 fca %? «b> 3irg^ ^ ? I 3ff3?< w^H?*«nt 

?. fawawaftapr ar«ta«rfw ar«* jas waawtt I 
^. fcjnfsraap'aaa'wafaaaaa. ll aw $o ] HJWHH. W( 

(ft* ) I w aurora ( ajftw) ? *s arrgS* * ftaJNife *ta * 
%efnf {airg&ffcrtf'rs'rr'ajr?*? afc*s arrgS* W>raT- 
«Rwrts t«r%*air*K aw<^ ^Jri* *a*t'KT,, Wi 
am afc ai»rf ** ^Rl *S % *r ai«rf *r S si arotf »jtfc ( mtr ) 
^ibi* *ntifr I *flfis apr? *j ;r wfer-am, «rfr, *w, stt.ftw, 
urafirer, srr 3<raTefs srcr *t (bI fafear *>st 1 1 fafear srrg tf 
wis 5TH5TT & ^t smft t, arrg?? if •rofift wwnti 
Sis: bi^MI fa^nr ^ % <fls ?t arrgewsft ft^r tor war i I 
^ajJWPTO, «ft%a, ara^R, «rrft ^ arrg-aH * «i«mi«1<*n1 If I 
aiig%'? faa fift <Rta t[ Ks^T 3th 3n^ sot *t> g^-fas ffca- 
%ii> arftawft, hhr apmm ttf arrj^sf* aifc ana«i*it* a*fl* 
g«r 9w a^jf w9 $k <sra I, t afs*r , ?e srrei ^ arrg% ? 

*pt t ii t<-^ ii 

<rarrsg^ ^ssF/nrar jpmfa^a; i ra 3rrcfc«i<rwrw(t 
dniwnwrfasasrrafinjjrer ^ fasfoi 4ter^t: ausrlg- 
TO-TO-sfri^-qhw-TOwrpr sR-fa^rFiPsi.^ Pst*i i$-«re- 

^•tefimftw gwng^wrsr, argoi^ft fai^oi i lia(W 

swarpr fwT qiprtorrg^gg^^jrHW ssnttfiarew 
^TR-f>?RrT?W-5ft3W $gt7&Rrc: gft*r*OT <rW-n?- 
wh%ct aatf f^wsn^nw tret-irH-irfm-fasrf!! imm- 
f^rWmpr stefiw <rtg 'rr^wRa: *ster»rat %wig5- 

=5*13 I 9Tt5<raat faw^or II ^ II 

arrg w 8«°r ( %aRi3f Rr %<mww» ) ?a wra « «B? fair 
1 1 fire «a«i * mtlfa; ir Trata* ftat srcn *sr <rr srfl, ofo 
S arw wr I, wfa S srfa, *», sfljf affc <rfo, to*« |, «r, 
gfac, sftpr arh: faro toit^I, a*nfii, Sr a?< 5tmt sw % «ft«r 
<mri sra^B ?t» w wif 9 ftra^l a<fi»ar ftsal it, ^sr^jre 
snR-ftiR wa 'iN «ft T3«i it, saift arrg a<a»ri wwift ^rfi% I 
?a% ftw j!«rif anror I "ft t-jbj a« sifinil «r ^^Tfr ! ^nprr tf, «rr «ra^ % w^l par srtff war, ohjikO, www ( tiM ), 
t%3K w %ri mS ?rai, 3Wft, £<rt # *>E » Tf^, t» srent 
& aft i^, ap$, *m *r to war |, i<sir ft sjr«r 5^ w *ft <r»fir 
war t, srr, fiwR, 375W ste-wrre *t, ?sr grot w «?*r 
( itor ) *^ stot, at, lite, $W> »re, wh * Wt «r ?** «ct 
srar, fSprerc toi sreR % ?rc ^ srsr, ar, sir 3 ct 53 a^r 

5TRI Pra ^ 3T3T, BTTfST % PHOT 3 ^farT, *? at* ^Wr* 

sjlsfl ^r «ih wir qrar, 3^rn wot afar ^rar *t gst star fc, 
3*tf arra f*a*rtf ?># I, *a*t frrfa aifa I II « » 

it h |u w 1 ^n M y t?^-*rat-$rg-^TOT«rt tapsfasajuiwosw- 

») m w kM otrrarrafatgtigr wrwrrqwra tfa i 33 ctito, 
wt-ttw fr, JKnmforoi, ftrrr j&sta?:— ■ ^irgrs jwtoi- 
»rat f^t'hf JTsrinorq: 1 arfieiBwA ^prajfawawfir^v 
■*T<r%jng<r: srnruwrg?^ 11 w 11 

srarsra "res— ^toft wwesrajnnngtw ftaror- 
5TJTH t 11 »K 11 

arcs w srmor, fPsqt % tot ( ws* eroff? ) w, 3%, %Br 
8irfe % ftf>3 as"!! & ^tht srrar 1 1 asm ^t ^ow t? q>sr ^r 
war I ft arg* 13*1 <?3> gpf 9, as <s»r 3, u?& fa?r 9, ?rk 

fcT 3, <rfa fcr 3, SF3 feT S, 5TTO, q^C? <Mt 3 WSTir, »: 1TTS if, 

srr w» *rc 9 ww artftr. irj ^rl smr fl irtnr I <etor, jt€%, 
sqw, iot, ajftmar, firita ^ sr«s nwfertt wf* 1 1 i? arra 
*r sraro t, ^ farita aprnm i 3rRsiRrwc ( 5 feTWR ) it 
^r, s$%, awil % 3rfsmr ^ ana " "f"' ^ 'I <**S* H 

HtsT'ng??': sm'awt fHft?^, ar!n%^Rwr)TT^#r%g;- 
3«3rw5raFsn*nwrsRT3i«s i s» t? HTUfc^if^rTfT: «mm1 

mpw^g«w | mna<M.jfi'n<; >w =*Tsfcfrr£t f^«Trsf% srrg 
^a^mfirfiri ij5-5rs-?ft^TOr-fiir«r-5an^t •* s?gRt 
«Tffp«TMtTr«ft ^Qignf l; nvtoi i g^ftcwwtttMw' 
^r*rel 4mwM ^i Jl s^Trir«irlirbnt»rA^ wwrrfl ftw r «« <• ] gjnwflr W» fawni * n i aJTw is pf i wfaw w ft , <tMi«in«)<itaV 

i? site?? ftw t> ^fsr irar «rrar 1 1 3H% ak %3 f, t. 
aFrrft sft %, *. wtn fire 5ft %, ?. -ktiT % g»r, <ro for ir*r 
& I 5ew 9mR *t *pr *^ f i 3rrg=fc S atrgwj *r srfawr 
ftm * aik m® ?i arrg *t <tmii a?arc»Tri §1$ air *tf t 
( far airg % **t =15! §3ir ) 1 sat sh;r 3% *t <k*ri *ft arcrft 
*is % ^ air sctf 1 1 ( v.f mar I, ijair ^fot ?sar 1 5a srare 
& strg 9ft <wrcr ^sitaiR^t) ?afe^ arrgsirrciifaTra' fow swift 
1 1 ?a«t srfa<?re=J s& srar arrg^ »ft sprf? \ 1 airs?? otwt 
sir 3jrg«i otw4 i 1 ft=rr swot % stf *?J *? a*ar 1 ftf 
h*r gft % *ft ai^ific Cft & arrgjfc w 3R *ft aRift \ aft* 
?a sh sit 5tH^ *n& *ft aHrf< ? 1 ^ro atRfaar qr <ti «> 3?m 
■wfr ?iS, amr iti % *m, wi, ftftwr ang?? 8 stair?* 
f%^ S[ «k % anrfc 1 1 nlft 5^-5:^ anrfc wa a ^rar amp 
It, l^fls'T sr«1 nra a«rr =rra *rot % »ft 3<*ra aRift 51% ^rfs* I 
atafl g?, fis^i, snsr, «rw, ftw, ?w <RJ«if' % 3t g»r w tft 
rslsr fc, *afi& 33 g»r «rnT vt 931% ^rar ajig?? tft first 1 1 sf«r- 
snf? <Hr np^at % g«r snf firsr f , iRfa. %*% stf q^ist arftw 1 1 
?at tor fust fei ark first & iPTf t??r stfam 1 1 ?a stir a 
ngsi-wfK ?1 ^rr% 51S itore ftcq 1 1 affjc ?« qftqra w ftjrfor 
Swr it itrar* mat airgi? 41 f^rsr i 1 airg?? %r q;* ajrar 
aifew si* «rr, 3pt«t fan i 6;ar irjf it g^ S ^(f arrar 1 «fl 
•r 4t srra?? «r mjirf^ fie^ 4, ^ti « ?s«r si^ qr 3<i^b 
vi % nSmpi ftqr 4 ft fs % 3P?*c % iRsrw 9ft H?g afc # 
^rgl? «j w^, m 31^0 8ir «nrr % 8p^ «ft «h «r g?ij jsjr 
fl* W§l 3wf% 1 1 aiigi? «r«r&* b? ajfafr 1 1 «r«j ft m* 8TKJTT 3 TO t ( fSarffctf SWf#» ) I *(£* # 3l*WT 

«^qpft«!R8arw«Tr^l, witjtidt Ttfmsrc arras* 
tf wrari%t; 1 1 wt, mhi*rm* aii«r apifg; t^mrft* *|3r 
a >fl arrg?* first i I sr«rr-gs T5r3r % 31%** It gror »^ift 1 1 
sfc »3 tspSt * 3i%^i S 5rcfc 3 agar <rfa) i I *gfi& arrgsrc: 

*ft fcT t II « II 

renssgifc wittir^ 1 sraisn— TiTf^fem, wwi+u" 

t B flrtnft , irrefteonfirfo 11 v 11 

i& wi?? % aire aii 1? 1 ( t ) *it f^ftwr, ( 1 ) ararw, 
( * ) awresg*. ( * ) fa-JK-Wfrorawr, ( * ) >pfirerr, ( 5 ) 

^flR-^S, ( a ) «m aifa ( C ) sfNISOT ^ 3|ry 3JJT ? Il?»ll 

h Tpaterwt aiaoi-'CT : 2PT^?5: 1 ^raigsrcw sif&Ptf ars- 
afcrejrcwsr ^5f4iTi«f #?&, Hun^^t *n trafshiTJrqfw- 
5l4" sf : 1 as ^ <i?rancfrf^f ^wrsrwrnsraf swrErereiraf 

*Hc<t»i'ki fHqwt ^ ti^ ^rft^taraf snf3raun3^?TC8ji- 

tfjTFrg*jiT, T^%gHf fgw>rwkl«i«) vm , *rtsw wr ffe 
ia4IM5«iii***i*i^ u i II ^= II 

at? arra^fe wwr, sftt aft* l?q 5^ fftaf toT it q^srr 
^rf^ 1 «rar<fi *t hiM w iar ^ * f§&, <sftql *t btm! ott 

«n5, ai>J, *knt wl S^JT'ff % ?|^ st ?1 3? «t qf ^r ^rf?^ 1 pi3 
aft <t*tor «t str^ *n&, mfawi*, "wfafcre, war, to, »ift 
wf , a^stsit % dit «l jj *^ 3 sraaste star I ark aft <i% 5^ 
ajrjsfc $t ^erif st i^rar I, * aarar t, for ^srr t, 3? ?« *jt asffan 
si? i 1 wirsit tr *£ef, &JI % airifarar srew w^ Tt aft <w qft 
arfir fta\ %, sjrwsi ?ltft i, k# stwc bti% snwM jkw niB an, <Sif&, w Btjfl « wn s errar, euwwjrar inn, sua* 
WW* da! & nrcr jtarr, faa faaat«f siR>rar w aw tm a? W*f 
safaa sm $ m awe % aa asrl wajr *; 3*rc aJaar ii«.«n 

wr fa m ii fcd ccafaasnagoaWasf *raf?r I irapn-ass" 
jrarsf j^rwifir OTRnrrawnirc*aiaT!iH sr?3Taf*3rre i sen 
■tffg^wwB^r arwsfr aia^&iitsafa«w?rarra II a.€ H 

1st <rftar % fea tst ^ afrs aw <$ i fir <Fa, a^apf, wh 
wrfl % «<f, ajoipr sfc ai^m * apf, tot aifc TOrr«f i ^ wr* 
<n ?si st g^yf w § am, «n^=n«f, aiafaa* sa % syfaar 
ispir ^fia ii 3& II 

jsassg??: ?rrenfa«[i qjiirH ?ns ®aj°f «pwftw- 
^sfratnii 3° li 

spawn*: ^sujui^^Rs:, a 'm: awMwnamwt 
>ja aa ^*-fj%-ti^fa^w-an4-ans-ait^Matq'-faf*- 
OTTOlaKOR, enfa *r sranranft %^rt^a^ a?ata i\\\\\ 

?s3 ajrjS?, srrer, ajr, str, srret, b«t a a^ a a«r aspf- 
apfl os? 1 1 cr^atf^a' , an55^tor3aV'ati3-f5ni% <stri arrat 
t a? BTfjaVsa aw aw% 3(8»ii % *? fair I ffca aj%r anaw 
skjoi I aifr as epS awr ^t & ?p asn: wl i tut artk (is 
ufppi a>r essraw sta % araaarfe a<c f? a|a srerc ^r i ), 
S3 ( aj«Riafear<re%T , srarroa, aforw ), arris ( sralw ), 
qn5 ( ftfewr ), <sra ( aiR>iar ), *r (sh arrft), asrf ( forar ;, 
hot ( J^ra ), fafa ( swsaar faara fti% «ra, s^a sih aura 
aft qaaff I sawn arfea ) I pr awfl & a"t b^ji «n % jtcsi 
sreR garza star 1 1 a swr a?a a esjof sa « a.^ sraa ?«-?? 

eeareaipnsT wwifa i asfsn^^arfaaj^-fa^-ajTCiV 
f^-faftferer-a>?af«rfg-w w i [k I gsr t35ts«JTaa> ?«s)<t><«iM 
ateiaamifi t tlrajR-foaTa-SHlKwwifa, grewEfofsjpnort, 
ft*ja> fafoforarcf gi?w% <5?afergw^ *& u i(^ u 

W !Pit % 8113 CTI5T t »r«rM. 53 ( «l« ) WPT, >*. rJRH- fafttsiWR ale w, *?r arN: ftfas*H mr« armnfl * | \\\\\\ 

53t^snftg-ft«9T-ftfl!-ft?H-»n'nwjr-ffi(%| HMD 
^ ?l «n% T«n^ * with? ot^ei^ i 
«f|?ra«n'rcra 5 ?"5 :n»ra»nn!m n 38 u 

^%t¥i«!i?%fir "*$pst irtsnsnrs II *K u 
«traiapi#*ft«it ^ i ^nnpsiTC>ii a«n i 

g* TRreai^i f%gra?%*n 3<ri II 3* ll 

WfeawreaH'* art ipimtwit H x= H 
feppa: fcrwffcOT fa*ft%ietaifafft I 
ftjnmpn wifcfa Ct«iiwipr^gpnt.ii W u 
wsftfafeaH's'nawsn seraa/TOft i 
fiffsrciftfoja^ft wjreTOrwsi *rtaRi: u 80 11 
sstsg^'re^nal *nc«ianwnfi^,i 
fafaq#a^TO5fKta«rW3Hrt 11 8? 11 
^$nri<uw3{5i«3r!s«fwij85s 1 
gfatft sn«n%57'4? srrat t«raon«pft 11 8^ 11 
w'lTOWff'RWwraicl'wli'n' 
^t^i; tR^E^oitWU MH«*4wnfsre» 11 83 11 

JfcfaWW H§f^g afstWRT Qro 3RH.II 88 II 

JRHw: statWW #SWWOT» ^a^ll 8K II 
-W ««t S ate *« «r B n* % «? «iK ^Shbwh 1 1 wi * •To \o ] m q^WWIf »°V 

awra * At arfe ( jftpr ) , WT sffc tsflc wra, afl* * spm * 
farc, ffcrr* 4c orffc ^ tf* pih 1 1 «te. 4w, aiftf,ftwr, 
fefc, farc, ftwsr afh wot *r« «• ai«** « «** wmr 

gaff t I 8N* * *HH 9 TTTCN WRt ST 3Ttal 3WT*? 3%* 

*?* I s* «• arerral % «u «J *r»r g*>- 

*m smiH 3 'afhrsr-^gw w firm forr 1 1 «i*uRrrfl*, asrr- 
ftRJk, n^U'Wito aifa KftpriwrtT * ^r s=rrpar-^jj«5 ? I 
■jsrar^rrec, 15^5^, f?rlwto affc ^rararsrosta ^ =*r< ra&r 
: ^(5ke ( Vffs? anrgs? fwrir ) f I ?^?^, #pr, 3*WHta ajh; 
iwfear nrftftq- ^ =>ttc *?wr^a«5 1 1 ftFraftrcafa, faarqfa, 
aisfack, TirdTTwr — ^ *nt 0t^3«5 1 1 arirftf^ata sstt-??"^' 
«^pf»rk ajk firftwaWrak ^ 'wc jftoWHi** 1 1 lanjs'&r, 3ir#- 
sTOfwaftT, aisTTRk, ft%6frfaaqt*T 3 ^r aisRH-^m 1 1 so 

HMM*fta ark aisf-^WTSTIslT XH ftsS 51*1 afBITql 3 SIM, 

attar, sprat ark lat 4 g"i} w fen ftrr 1 1 ?s srcrrc; s c* 

9JRTR 9 3^-^3*5, CTeBr-*sF¥; fatf-^?, 5B?Wr-^3«5; 

^V*-*^; <irariir-^a«¥, aisRR-^s a«rr v@ aiatpjl 9 c* 
arsrla ai«rrai «fl q-eft i 1 c<J swrc % ^rir % jfta apqnl 3 
?=r fiwit $r ^f^ ftqr 1 1 f5re to* ngsr $ w ajiil 5 ihs 
*f«ra> i OTt to* % ot n^i! 9 ts ^ 1 1 55 gji ««n?r 3 ar- 
=iW) =?a^"I *r b'jrc ftqr 1 1 sate w 3 Arc iw % * rcr cto 

fltit:*n?f*in* ? wi?rwif<orf «r ^ 11 %% \\ 

*k fts^, ^ii^r Pr?R, g?n far*, st? faR, s» far*, 
«W faw, 33tt? faR ark arrcurc far*— ^ arr? ar«rra fapr- 
WRSihlv^ii 

<Sg <^ft% s# «f^ shmw ^ 11 *» 11 &% *<%«H*fli f «re ^o <towiJ% o^ift^ drprf t fireftsifc ii s= ii 

SlBH MR 3 W (TOR, ft^lMtfi «W^*<ftfrlta, fafa- 

ffcRfa— ^ aire ajaira | II v«-ve; M 

"bldHlflV for ^ )ft^uiia<r«^^ 'T II »"S II 

g*wr wkw Sr^ft ^ ftfafatf il <(<> u 

?fgf?BTfsr gfJRi jiisftaajjfaqg^i 11 i« II 
wfa wr 3 ^firctjvfa, aiapniWiT, iltoiwwTff3,3W 

trcftrfit, imwili, awEfertta, t?roirafRft^i, aqtm«flT, sioj- 

•qfcfm afa Jite^offq 3» =n?5 3)w?Fr 5f2|1WFr 3 ? II ^-*v || 

srwnns^ ^ snurawNt^ ^ i 
^srfofoi; ^tswth jsiprh n KK ll 
?w»JRn^Tffitrai^ft« <rm i 
jnwfi^tf T 3»n=5rw3i3if^n.ii <t& ti 

■>^«%^*l"ld<(WIH£'JliiW(<l ll 

^uraftra ft sfrateouita <* ii <» ll 

H<|Ull ittPwtf 3?TRt ^'CfB'Jfc I 
ViHl'M I^S«TWm;-W5-l(il'tol*{<l4l« 14, || l(c H 
il5uf]4|Ug<)4||U|t ^|4H*Wl(d«lR»IIH;i 

f fa«w i lwRMiiH, n'<gii «naftft *racs sftftarnrfir *i* *n 11 %<> u 

Rl(}lft(*(rtldl'J<k«lli'<l?f: »t4H; ft ^f • 

ajiranremftii, nnftr'flf , Muftdta, 8iT5??ag?«iRta > a%r- 
w^>ii airfe^viiWT, «nwf, ijui»«i<Maift^ ?r fair ^ sire 

$a^ ^r «f ^ftwirsipr qrp 1 1 ?a% <ft» «Kfafo*ar, CTfrer- 
RiI<Ik(ii, g?n-%f%?ar, iR5-f%fatar 58, sita, d-Mn, spot*, 
3S«a, sfti;, 3?r, aj5?, JT^oft, qrroyftn, s^re, wa, sraTaK, gf£, 

'fla'f, gwir, fawK tmim, fssmita, UriTt, ;sw*r, ^rawfir, *ra- 
r$*a srerc a $s fjjspR feftwr wr8 aTaajatpr ? im-^oll 
^arrwa^eerii-^qi ictbtttw * 11 $% II 
T»»ft ^^^repita iga $a%«i^ 1 
smrnfitfTOTJ ^qw^sr ■*§<§ & n ^ 11 
fa **+*«' §vi4iar WR8i?rf^ftg t 1 
B59)^t«hi *sv<v% sifter wn<at% 11 $\ 11 

5T?TO8^lT ^"ifJjWT, taHTJ*??, qRT'fcwT, 35OTT- 

? f (ft-a5Fsl«?» ^ «rr?c ait'ire *s?«»tR 3 1 11 $?-^ 11 
^&m Ts^nfen ifsnjaT <rsR ^ 1 

^MtNfe+1 (*l(4H=Mm[$<sl a«n 11 s» 11 

strcjat ««+Miai fat^wisrat ^ *n 11 $i( 11 

fir^ gKsrararepsi ti§ wttbr)- 11 55 11 
fafeiR, trials, "J^wfiT fafc, «rfeig?k fafe, t^am- 
f?« fafe, ^Mmfe* faisr, ^roft^^^-Bqiqgfafe, ^riferanirfcR 
fafe, sraajitfjratafat, f^iwf!i fafir, «fet fafg, ssjipt fafe, aft: 
to* ftft— i> irs aiant fafe wr 3 1 1 ca srk % 15 jrj 
ama rfeir I 11 $-»-w II 

^ *% wi% a!nswi# ^i«it«iw: sraspra I 
<f wrcaifcr! wi sum* nsrajrcmii %» II %8Faif ^ fear t afrc *r( asa ftw aptr |, saait *ara * <rc 
tffar sir % foe a* fear 1 1 r«M w ars^TT vA«Iir 
air srrar t, a? w ^"f^ gaio:* ai»rra w sa«ar ^rft% II $» » 
j^si a«rRnrnrnf fir firai sr?a: s^jir i 
asTur gfy>«l«3i a^garaisrfaJTas II 5= II 
farcraS d'duiwpa wiTOsnrfaBir i 
3rfsrsc«n!fws*fi<jdm««i srfafgaj u W » 
?fe aw araroragai tfsranfsran • 
anwra; ■a^trKassrer ^15: gfarPrfirsrc 11 »o 11 
ip<t % arcm **% 8 arena fasa s& & araar 4=if l i<ft<l<4 % 
ifet *ft firarc war t saw aw 'aw sire faare ^b Wp 
sua *r wa % grew a gw^ w aft fa«Sa t aaw am 'sreara' 
1 1 faaS aiaa; fesi=r w aia a asa faa aa st saw am W 
1 1 a«r ewfa; srra a gaa saa faaal a & tw aj: ire ^ aft 
gm^s^Sw Hferca feqr I 3«?r am 'arena 1 I ( iHr-tfla- 
«Rfta1a, atqnrr«!»»i«fla-5anfit aslar Saa % argare 8 (afire ire 
«r are at«ira t ) 1 5s aw spa, a^m, ?ir wiam errfii: «ft 
aire aw L M aaar ot* a; fear t l as a*jyf i^a w 
a% t II ^=r-»» II 

sf*a "naf^^'TRn: Hs^rw anrefsa a 1 1 
ciJUia ifrrate'ren: sn£Ehnre»nfaaT: 11 «* 11 
d^HWK. "ja*i*t<ri) saingareiftKtii. 1 
TOaxatfsjre ?ra srrerfasft asa; 11 ^ 11 

««rrt*q«i<s!i«»y sni*i«$3*r q^n: u ts^ || 
ags asraf afa?ai<aifi8r'»i«r fanair 1 
srerpf «i*«i«w srfsfir *rsra ag: 11 o» 11 
a^lttsiwsrws *(»(**fl*n«i*M» 1 
wiaT9riB«rR>nTOT5t taraiar f*ro?l 11 aK 11 sra^s- *tiIuilliH4l4«g*re» 1 W» \» J ^pW"^ **t 5«$t»ft ngnit <sftnrw%>ii*&«n»nft , *5wft**3?w 
wtf I sum 3fR fire irerc *&c <rdl awriUPFT *r!r $, 3^1 irerc 

ip^j drfnJ airft airs mil wt ^3^r , oili«l I ap^ ft «tb" it tfcr 
$ <rtter w^ % fS^r ist airs itsr aisst otsj ^ wflr% *ral % to 
1 1 i"ft to *r&, f^pfi^ vim 'w 53 *ftfT ar *ht tfi ^si tfar 
t * ruwt it ?a srerc ^w sr? sft I fas srerc srs* qft aW 
* j«K & *a? *nu 3ir& 1 1 5T& ilt qg ftsfa qgaft 9 srr% * 
*r%Tr wm*< *W btst t, <n?a *w ill to^isj amir sn 
*irar t, era *% $%•• sp& area! s<? 3 airsiffl ti ts ^ star t 
it «nr srrar 1 1 \€t srsn srrit gw fc srefsr wit ^rar gj? gjif 
8 law arw Trfesj fasrpt aneir |, trc-a *ra sert Ti^sa ft SH. 
ar*r^ sira?i (tar I, a? sjc arafe i?, aR|^a, fs^l ( jb- 
VH«flPi ), ^ g^, srrsc srferaK: fl ?qr ^tir ? 53 *ft ;r?f i fire 

1? »it ftscrq.% am% 55 ijl w a^ar 11 »>-«« 11 
«>U , *m f^ifhrrSr5>7?iig^ft 1 

sjwrt pro mv sngns&nfom 1 

srwi sn^oj gjpTJ s«it gTOwrfro 11 *= 11 

*fl 35T% ar«r fiiKHit, siur^s tort ^r^ sffc <ril m i cmfa - 
ipft it 3to1 c* sirs nwt % tost war =?rf^ 1 $% ps urq: 

'P'fti BPpft g® % STTflt 5BTO W^ ifiS, gs, *j|3 H* SigJTC, 

Jrtfrcfta jhnr *r& ?tl | «^ <sn sr*3 ftinr, i& t t «fifT afft 
3ftra sr*r a f *at ?, ? a^sH w aw«r w?l % ftft *»l t 

^»t fe«M4IAI<GN% fspTflt Jjft: II bo II «»$ ^<W*H«I [ Wo ^o 

<r^ w) sn% erewr *t ftwi^ fc fW wfcrc « tm ^ 
if, «ft *f? 11% it, a* q^ wiwiwra*f «> vii &m sifl «cfl 
°wfg^ I Or»1 Hrtfwsr w yrr wh: ra*rnt if ?tT t asrtf ais^- 
w? % **3 3 a?r Tft ictf fc i <pilf% t& srerc * w%% sra^ 
tsfl *rf <s%*r ftw tott w arrsrc (ffar 1 1 ?<Bf«rif pre! 
fiwc w^ 3 esr am *s*r ^Tft^ H ȣ-=<> ll 
a)«cMta w Ri^TfafTWf w^wpt^t! i 

5TFJ v +MMI!(RHi$IM*l5 , sg|«I<y<*l^ I 

srsBMTH-fairH-'gpih *terr f»i^?Ejn: 11 =3. n 

aft ( iraq; ) to «t S*r* firars: *ot, gw*t sm *# t, 
fe "jaw 9;«t f?Mr ?^ "frS, <ja% <rc fire jwar t, 5rf»H>, ij&t 

a^ 9 ajsifasr jft 1 1 sh sren * otw *l tspira w$ w«l «t 
"jig % "Etaf % aura ^j a st sir ^tr -^iW 1 'sft ^jpa, an ff*TT 
ll qftijif ?t 9$ 5rw Nt tf Star i*tf i 9rft^ II st-c* II 
swrf 5:^wwtI«(n^i^ g5nwjjqr 1 
Jjiff HWl' falTJ% ft'JRS "^ srfdfadu 11 e$ 11 

?nw' stgiRBHf T$5nssf?3WB«an 11 <=» 11 sfa 1 

»? irerc % JJWl 5T SBRT OTT)R« aft* BT^ft« 3TR w ww 

I 1 vfc wto »m wtf «wsr<i%%wil»i<flfJ[i 
** sfeft * frss wjt It Bjqw §«r-aiRt«t waw t I 
»H ww arfst i«?fe, ^ft «t«t S fcawfl w« «1 >ra»rar ti 
a»n amra qg ift srerfira *rar %, to3 Pfa u«rc •lijl-i 3W 
^•wret 50; ^ w 55 *ft 3Tftn tfi *r a«ar, jtft «r ^WlflH 
•qfiB^it * fift ^nt 53 w«f Hf * war II =;?-c* 11 
mi ^mt— w? wm^Bi ^«i ^»f wn sar 1 
ariraisTTJ wjwnw^^rf^rt^^iii =!( 11 *fa»ywrawrawwfH»h frnnti 03 11 

*hnci3 wisq^fW wip sa» II «= II 
s?t & tiwiP^d re TOl?rcf, 'ninpsr> re tfsr 5ft % wn, 
ws^r^, »: 3w s'iit, sjigSfc w *tot, amr f air? sjct fird^, 
^rwrcr, spifar, ftoff sito ap}^ ler, re^ firefl w Pi*u»i re 
'at? swunpfa' aiem 3 to 1 1 re vat 3 *f!ra <w froit <w 
eft^ ftsqor »ft re apajra 3 fcqr 1 1 ftra tot % $«t tf >nw 
vt 41^ % ft* s?t *t airawsar ilcft i ^rft srerc w fcraf w 
*i5 **3f * ft* !fffa % 15 ^ ( gjreirc ) ^iro 1 11 =m.-«w u 

strn fsraremts«[r<r: II ?° 11 
aifttaft a?t i TOBifie?s§' rrarsffinrr «sf s?re«n;T bht«i% II jfit 5 WTSS5 WWMIsfo II * II 

% TO If II t-^ II 

55 as 5Um(*Itww<r ^af $TCof sRsrai Hgsnsi f»n?R- 
fespra^RJi.1 afefasf-arcns&f^i'la^T:, snirmre: 
<jR«iwaif% ii 3 ii 

Srera % irra — fa fSrsra wr S %g, fitfaa, sihkr, qraf 

siif^iftiltf 3?ri%w ?rw at^ a?R ^r I, ?. aiai^Psrm'?- 
tfa, ». srswcm ( sfe ?r sta ) ajh: 3. ift°iw ( ir» ) II t II 

fgftwiam^ CI^«l«WtTTi9' I 33 3*nfTO»T'Tt it aiWfl 

l**n a*T» froiit dn suhstNrh II « Ii 

safaft *tmfl ak s>5R % # sla ? I ?. 9fl*^r ( firair ) 
^. ata ( wcspt ), aik ?. ^Tiisj ( ?rgapT ) i $ orclfa; ifa % 

<. farea iti su^T 5trt 3B!Br ara f5rcra> 1 1 
'ftfe*! *taa sfawoa snfrolafa fasraH? II Has II 

3. 3§7 S lail $1 fa?S W% 9TST gjRira «(a * tw^Is 
sir Sir <ft ira»ia war fRWWH 1 $(a 1 1 wl% $g wk fiw 
* www $ jt <%feai <r5to) (Mil is affcfE, fts«8. 
srftraR sir s«ih »>? f> ^r b«r w 1 1 fawra * to 
ag*ta \Wt I *K 1 1 «iraft* €Nr«ft srerc * 1 1 ?. <rro ( wig* & a*w 
5"? )f ark ?. HM, ( aRtgr U 3?p=j y* ) I 

tst % iW^ — arrfir, airJiT, jt?, ainw, «raur, sft, ftwt sir 

fSraT 're* at«rfg;d>i?rR% Tfa 3trc — ?. PrSR R. ^*r, (. 
fS»r ( «7 ), v. gwr ark*, awrffr, ft <rfa arret & tfr wU^nr 
*rar t il * ii 

*WJ* wur*t f^TCR *«M, T? qftt qr? gfcjfl frr * 
3W*T ?ft*t ^ 5IT 3OT 3?fKr flit ?, 3TTO> 'SjTW q^ff | I ffir 

*rrt w airar, ajift it jwr, fa< w pwr artf? ^ ssrc % q&w 
1 1 ) tn % arrir <<&£ft& sot ijjfor ? I 1% irar % air^ tf 
*?*r trt * apr ?«ft <rr£ aWJ & fcs streft 1 1 

sn^crenguf gsttM <ra fejprrsiEfsjfar fag sfwra 

aiS^rtf ^Tfir3Rljferc:JTfijT3r«f I 

*t>i % ^»ra ?ft q* *fi awir ?qs 5ft I, fta weml & *)n w 
ir ?r«r *nfrr I, gsrst fail *5l? 1 *g% ran, arrffa, a«anr 3 

fa?, BWR, spar* 8I*rc w ^ gsr qnrfirar^T ? 1 

wnra—tafonira, sqrfsr-fsrqfla afa frorarfarit, attar, 
amrjT8fk%nr gisftata % W ?r^ wrr 'otot' * 1 1 

?. 3<rara sro 15 ^ ft* *t*I sqrfa tf qftar <ft «n<ft 1 1 
§& 'flfcfon' ark '«i*i«u<9 ^tir ifi ^s ugf^ 5^ % ^ar 
srrar I, T<=3 *rer«rrc: ^7 sirar 1 (n fcrc°r *% fa«f tor 
twisrl 

airw — §§ sfta qnj ^ 9 ate 
^-- i aw-^% •m-wrasi »** 3 ita W ark ^e 1 
j fttrc— $ir 83 3 aft % asm ^wJ <ra 
( «1 wprt I «• [*•% jjj - iA t II S ii 5c!TTO!f5t fiwiwwfWpt wsrfar, # ftwl"i sjtww- 
tftsgarreTRTR: II » II anftfwfa Kirfafrola 3^f-W& Slfaarc 3 (fTSTRIWR I 

aw-4& 3|&sk 8 tsj: I 
ft(rc-£tl 3^raw 9 smrpr I , 1 fliW-3H (for** olr S nw otht? ( s»fta ) 

fafof,^ | SR-$!t far*** *fa 9 frtfcl «R I 

( &?rc-t& ?t#iiK 3 iro w«ntr I 

i eita-41 »f* 8 ifci>i!» & vra wht I 

r...?I,T_ .ji I ara-3% arfasrc in^ ftfcrc I 

/ ftjrr-^a aft a wrpr i 

( «N?-*& aift & awt <rc amw *r I 

( fitirc-$li sswSra igwar 9 irfi 3 ott I «fo ~\ ] MVHNUMt' ' ,Wm\ 

% sw«rs ifc % <itT nwr * 1 1 .■-•..■■;■%■ 

(OwwwhiIh — H?te?)iT% *ti(t^t »pwr it w ^w - 
botRi i i f % sirs srerc % «it, ifa irerc % g?», «re nwt% 

itift tf sumar ^ sptsnjiar jlat i I ( ss; far, i*a* wg afa fjc- 
au *<s, jt? sjr srerc w efsrcra 1 1 ) ?t <tit 8 us ?ta i?r ft a> 
«lwiR, ata ?>ft ft as ?W ?5T it at 'arfsrean' wnprr ^ift^ I" 

U) ftf^-a»nT%-sirf^ Sr: It ftfawi vnifHtttt 1 1 ft* bpi?h 
orctfa; aik airn^w %5 % sjrfa fjt spkk «r 1 1 TOt anfc ^It it? 
^al^awKW, afk ar«f, arapar, 15 aifa sot : Jt?% ^nc 
n?R w 1 1 

(*) ftvpr-fttft— faa shi ?ra airfe ?» *?t ir ak 6rai I, 
351 oti areis w *l i^wr ( ft^^r ) 5tEw3'Jrr% s*t 1 1 
w— stj % irj fira ?ft t< if) *jh) at ?ja *r ota aio ^<wi<. 
Star I, qnft ag aja afr< wt «n afo o?f sstf ag afc *ser 51* 
aro uwh sta ? 1 

(*.) iB«raa»ai%— «§, for, <ra, ausrcaik otb Jr & Urn % 
^sws a apa* if arrar 1 1 $& 553 afc mwm ?et srasj, arjhnr 
ff.swi; w sjjfe afrc ssta, au5R-s^«« «er gai>imwi I 

iswfa'a c? stfenra; Iet ( §4 otf wrftr a«rr 3% § ) ta 

sofa w f^ir, si? ?at ^bt fosr«: & sjof* wa ? ll$-»ll 

?ra suma 53 amrcnsit'nfasts^-Jrff^TC^ sjw% 

<na?i awr-% i5r J^pftai nfireqTssnr«ran' snrt % *w *a?r ««- 
iftSrfaVft' ire w»; iS «*hiIh tnft 1 1 

S- "nw^B 9 wa?ror «ik topwt «t bot *t wrac ct*< 
«t «WRar tr epraraar ^t "nitwit ti *MIWWi 11=11 

pj3 jttit fftsr ? *w & eta, srflnrtor , «ta arrfr ft amr an? 
*WJ "sr wr ftsra ptr S w?ft, *s% <fl» s&r ft faftwrgsj 

5(?ft I J8% OMtH W (Wf W ffiWSR ffcr RrfttSTPtR if ftijr 

upmr ll « ti 

55 g s^T mrteS?T [iWKIuiiyjRwd, fl4f«|tl44l*(iHl- 

fi , t)itt* < hiri iktImtihwI, ^Ter^Tipral, RmsSmjotT, mn- 
fM-d?oSm*Tj, 3ii<KfUg«n*'n. u iM. i arer ftfH-'i.'JfcM-tsift- 
<wr-tfsnft-Wt«ngq^rm: n $ u 

waft* €t»ff 3 st & %sn &x 1 1 

ng^Jl <tf «rc sits *rc»fl ft star 1 1 ?. ?ra ft, s. fra ft, *. 
^b ft, v. qrer-faa ft, *. ffa-si; ft, $. =fra-w; ft, ». *rra-<n; afk 
fet ( «Immm ) ft aifr c aimfffat *m ft I 

aw ^ % Srr, ^sh, Rot, stos affc smrfft «tr fsreaR ft 
m^ wdt 1 11 s. II 

««j*i i-^sr-ag-sffcM 10 w-sriR-^^insswpR-f^TctW:- 

■qilla<il<i-5'l*/kH<UIW^t1l(*IV|'ld-o<J'(l<i1^l-5ft^-<Tl(i'Wl(*t^E- 

^Hkui-fipw-^rcft-wi i*)*4li(d*) Ri9*<Jl 313: srer'on'ra^ 1 

*ra sreta % *ri — 5W, sf , oter, °wr, tost, fft^t, 
miwNH ^51% aifa'tk ft, is ijjr sirf^ % 3<rft«ra %t qft ft$ft ft, 
3wre ft, ^te ssiift ft, sfWii, 3tJT, *ifar, 8^ sra % aifsre Preaft 
ft, tfsr-wpwr ft, ft«m flfii ft wft % amfl «t wrftft, fpt *rc«ii 
% erfatftJi ft ?T3 Sffe slat 1 1 

a itt srsfars srfiRrrss*) i?i4qKH"i: wwjwtoit w? ftrsfl'- 

titalfe "^ ftvrwiPH^mcif MRw«iwi<u«iui *f5ft*w %tS 
tnfaWjjpT'Krft, wn «TOTfwft$hrfft 1 wWtit fitift 
Wffarii n»r 3 <ij? mm \ I stf 3l*w * «it flrsar 1 1 ft* aw % 
iRJi % 3*nr 'w sim % ^13 w anwi &ar 1 1 «vq w «nw«r 
&« irrg w^? ajh: *^*i atal «t ^ w ^ar t, vsufk Hi jibj 
iR ifar t sft< aircrew % "TR^ifir $t *r?* ftw* <k a«$of «fa 
S fer %gr J, 5^ fe^ s« crto tfar 1 1 ? a snassrc % fog- ftftra 
asor sta I ll 

asrsn-fawTCwrf^reffi^Ji, swift wf, steragjnTR- 
5?srHift stot, «kui|'& ft«rai-3 ft?rp% sra?^ tt ssrcwn- 

*m\ ^wsfwnrHt, asrm-'n^'ffc jspar, f4lug*4l«g|s«i, 

f «*f sn, gsr-aia-sus-flta:, f<nwr, g^nr?:, ?n^5g%, 

fWf-f5TfBn-f5RTJr-t<ii-«ffl'-WT-5r«rT^tiiRDr-d«^-??a5- 
<Tfcasfteunf*i5n*jar, firratararasii^rft t^rcfcftosraajfa ms- 
stcw fe^ift *g: ll S° II 

=* ?tar, «rik 3 afarcr w few * star, ^ «) ataar gr *ir (ft 
«# ualfa S eiftiwr, am % <rt jft % &m, aw'*i« 3, spnr 
W 553 % sircw 3 *rc w airar, aj«i?r «rr # cSr sfcir; ftsrqaj 
to, arts', ip, tb, aik: srar «r *|3 lifw s/fc ^rer-ars $t 
mr, Bsip w anto, ( =ra-srer arris <sr i>sir ), ftm-flm 
ami 8 ww irerc <ft TB efk brb ( Jifatfte ir ffcrc ) "ffcrail w 
^r 1 Sfe-xfrrl nH) * * writ >el rft uaHa, fi»sfW( »f ^sh, 

* ^ #wail a fafaaar; wr, qw^-ite«raf-flj «Ji areft S 

5^ % OTR, "BSRt % 8HPI, Jflfr W^ % BUR, , W*% % 8JJR, !??!? WWfffffl f «ro i sprites siifii wr* % aurar aik wrf gfl^ % tor %^nt 
cteft ? I (JUT ( sm* *r ?r g»rr ), w*l 3 errarsr ( vfarz ) 
*r arf >srer srfci ( *w*l ) 8 %wr, g?f «r w m, aerS 
faaar, 3^, arg, ara vr «p: 3 ajm; "^re iir aiRr* shrt, fes 
«nr siat w anww, 5$ srrar, sjsft 3rot, ?n* 51% <rc tot 8 
tot tsw «r *r«* * finest, «irft isfel, «te aih ?«r w a*? 
il siht; w »r«Kat 3 aifipsr ( atwr asww n? ); j<sr & 
<jr) w *OT; arcfo, >rtast *t aff^sr, ar&Tre ( »#«pi «r =r 
T3ffl ), fanre, ^ml^i arm, atff *sr gfw-a?^, air?rf ajrar,. 
«b»w, 33H, 3triro>r ( % *r * aiRr ), ^fft <cr jh-jrt «rt 
( ^tsjI ^r «w ct sn=rr ) nw 5t*s^t *> =arTe ; u;*f aras?* ^ fira-- 
^>p <R3ait w s^r 31353 * aiRT arc fiRR ( *si sg, sftarft 
gut ) * frola g"ft aj% q^r«ff" 51 argf a aiHT ^ as srraa^ % 
aq<vt II (o|| 

«W||W-58;oi-8BK-+^*l<!t'^-»fl3i^rats{?ra'f^'&«!R5IJTIsf%- 

far sreta % sRRi— sait, <air, :R*fcr, wc,^^ aisflw- 
s^s; TO«if % aiftSw &; 3"?t ai%al«i«r, sga ^t, 3tSra^tpr, sre, 
sKta, fom «|3R * &w it to siffe star 1 1 

a<3Ti srf fwtnmjw i<^migM*i^ uvsw is.H.MR.uiwyii^ 

a^i saxfffwforeTfa; adrift fawrH *nrf?a 1 

tosa* ?1 awrrfa-T? srjfia |^r fro aflHrara ft fi.«ra gfsw 
% fiiaw, aia % TP«rc & 3tq?s[ sar? rws w & finw ^a^? 
ak ?*33f «tai «l ^? W ^ar I arfr to 5? ^ % aiBret 
ns? war t, talari ism & scorer ^b) ?rn firsts %ar I, jr 
fro a*sjf w£r< 3 sins stw sr<k «l qtftir ww i 1 x$ iraR a 

«»X aj| gas; TOT I I to 5R % afll % 5Vat[ II 

gg'jn-g'ii^' %t& 5(6^ «h.« iwii'Hi»wRj u i f4»i'i 3«w ^TO^ndSB^^^st, *fe**:, ST5TPB, t**l<siftft|ft: 

tldllWUii'fr Rtl^<(«l#lft W^ff5T II M II 

fra-ssrc % a«w— iTr-a^j?? wife S <*£ w»r ( afar ) s« 
w ^ir, 8i«i^r *rc sr *snr ; nts^ % <i^% % aire, »r«jr;? ff, 

qrfaw, 5"3, ^>w, ajtg, arg w wi; wft, wira mr aiHr, wr, 
h^, ij^af, fra <er wr, arfaaK, arsr 9 arfMsr, i#ir airstr, hsr, 
srffc <rc ara ara «rs% <?r =ra, "grSaif ft«a^r, si^-aira'-g^-ip- 
TO-^Tfr fiu wpi qr ses) % aura ?t ^rrcr; »rc«il T53 *? 
sirt, srga 3tf«re 5taa etal, sfla TSiaii ^t =*T5 *5=TT aftc for 
sw % *rcw sir i^rjjf w aigf a * wit ipf farfla s°r *rra q^rqf- 
*>r 8135a aiRr % Iram % asr I II ? HI 

fe'SHJ5-ig^-f<Ti%SS-#aTOT-3^<iI-R«IIW5T-g.M'i5oMlfll&- 

wrtsfa^faawi: w*n sretwraa 1 

w>Mta* sroi— f%«ra, lift, wit, sflaa, faftse, ^5 
sprtr-T "Hcraf % srfa%*rc It, f& 3 ela a, \i ^r 3ii^^ % sifa 
&r atr straw % ;r w?l a to sijfia star 1 1 

TKtg'iftT <it%PfWi'y«i''i ^fsiror sfftsT^^srs ^rthprg- 
spwrst, aej ^t4if*rfta:5hrfa; <s$mft fesnfa ^ra^a 1 1 

vtisn $ OTtrfff — jte ot sjrnrere 3 srrw 3f8"nrr % are 
fitaw, am % "tRtpt *p w sitto <*ig a fta qrc, ww? aft* 
*tw alar *t vsc «r% arts q>t jik? q* ^rr 1 1 laim a aifJr 
*i >rrc* ftwa "R a»jji srcfc «i ■rl^a ^tar 1 1 vs srerc a vb 
nt * gwsr war 1 1 m 5^ % wi ^ sta i 1 fasro, *i«nr%»)k s*w * »nj$, fsrrat, w^^fa . 
finrtf, gffHgftm , firjrfaH «rwr»r**T, ?«toi, vrr, 

fqrorar WiNr gfiref^r. wiifaHwai, fir?HtaiTsrre- 
gq?rat ft"<rctd)4*i<iaj% ^rs^fajnft writer u ^ 11 

«i?ar 1 1 litarar *# % w ( «ir <srr 3*% <rc tf ) <£% #, ^ft 
iawnnS, ir ire?a sgg ff «*« *r ^mstt star t-t w(rtS 
JTrcta, *il3Ri 3 srsfa, 5<sr ?t are ??^r, 5<ir 3 fterer, srwt ^t 
?r%, Htfl, ew <rt wrr, 5?f ( siriTOT ) s%5t <k vs «r Birr 
^r, arrsw ( a^r ), ?w, 3|fsr w i^ ci^r, fl? w ajfa* aircr, 
^rar gsft, orat, wrs, g^w, tfla airar, *ir, an®, m, 1% ffs 
ajfc sa^n 3 b%CI; srirt <rc *§ire) fi&=EiajT, jrwr *r ft*w 
arRfi f>r fieiusii w wsr rilaa ffar 1 1 3»r 75i<rT lit ^r? 
ifcft I, TffiSirc * ^R»r grS <r;raf ' $r arafa =r arrar aifc for&r 
g«i «na <wrf ^r aigfs arm star 1 1 *> 'wkr % war I Hull 

ftyHI*MKfl?I^KHMfi.<<Tll4^<«IIM'd<.tll^<l'knHH|U||^ 

fa^q55rerl<rEW ^raiirpj irbrat tntroit 'frP8<Jm.P«c-&T- 
a;jpi-ft^His5WiH«jy=ii'aH-f?r<lfti i <<«iHw^«iiiitJi4)'iiiiffl'- 
MiitiW'yHisi'iy'luit'g'f^wsiai^qi^MiiiwiHl'q'tflwilmKiy- 
srtowt *r ^{jrl firsftwrawnfir^iH ^ww^iwi aa; *i 
g^t 8>i gn-rarahnna^, & sr$ RrsrrKr^isig'jj^ «»**- 
fjTra^aT^er i 

<for ?W % 5?>r % w sq^-r«rOT nfrrc &, irtar * sr <R5f 
&, ma * ***& $, iffa % ftfir ( aifiRtir, ftoirqrn ) ilir $; sra- 
f»->iq3^ <T5r»ffl % gjFr *t; ft^arc ihi % 3<rar<r &; s^ihtst 
f^* % ?l<t %; izztt % ttb 3 *c^ $; ?^T, ?^r, WT, lft-4t|, 
airwrw, arjUffT , a^ fodf^'TO % aurr«j s^ir & fsrif % ftro 
sot w^ %j ?tbb ^t 3?ir% % >flS ftorr <jft=?«r? &; ark ?^ *l 
5? ?ra, ft^r, vs w ^B % iwr Swr % ?t <N it bWI ?k ujr 
«w ajRa * «rrl|i erWsrtt fa* ttwRttar t-^rr"-tit'ST«" I JPWf ^i Wlfilllfi* *i ftwiil tt fl 

tfgjpr * Btfinr%» «re— V* WR & $ fa w#r«)* aw 

3wt wl 1 1 wi wc 8 ?t ?ta ffia (tw ^fl sHt % 
sot 3?ft ^ |, ^ srcrc aWt ?til & aw?* aw if aW achit 
% tsar jit ¥ I pr awf! *1 tw ^ it ato sW a 3?m **fl 
<sl airmr ^ril^ ll « ll 

dsE«rt *refa i 

Binpgpr *rc— ajflrara ( ^z airfc % sjtht ), sifim ( <sm 
arrfar *r ), aifiran: ( sprang 3irfc a s« fcr «err ), ajftanr 
( g?, re? airfc swl w arr ), 5=f S^r °*rc wotI & ar«rrj>T* 
OTTffar »« 3??'^ star t ■ 'tc »« airesi w«r *r i i 

*r SfawsiOTnifg: km) ?gm iwm; sfpfcgspara i 

=ais*ri, arfirTrafasiHsft § ^PHMid-ii^v^ i gggfrorssr. 
KifgftsfefftossfragwracinfiEftiHt tf?3Kr:, vwm wuvfcr 

ajrJTfjisi »^ tf| ajirrft — arrrsgar sw swbi 51^ 53 srs 
( are fiet ?r a&t fct ) a* ?sar t, fia: <rra Birf? <(tn % art Rra 
wrai 1 1 ajRrencrsr sar* 3 smi ^te srrft & »** a^isr far t, 
<fl# a fa awsj jtar 1 1 sasircS srrj £fcua> % stt f«r«wc 
?aw 9irw «^% ?jfrr 1 1 ajformr *rc jra-fta w 3ppt irrar 
1 1 aj&reR afc arRrwrr % swst 5^ a -)fl 5 lfl ?r 3^ ^% 
*ta f I aifpgst arc % agor, faftear sfh *aw £rh, spt 
«ra anft fat a bcw ara tor * 5*rc a 9^ ftsr *«* * f, 
8i«rftt^snrw *fis mra arrft a*rr gfa srawr f%ft;ar w^ . 
^1^ I *s«r arwRor wJ, af sr*rc % s^f 3 aron^as us i> 

t. ••qir^:' ampsai a** s E[«rr jt ^w fc 1 ^ # u<ro 
I »n ?)w Ar 0* w anwr ilar 1 1 ■trtfe wnf^n [ are \ 

to* tf farfror ^ ircft t, ffr% wr w # uwc*r 1 1 ^ 

TOR & aw % e)rc TOR 5f ^% t IUv|| 

^ajd i ftsrm^fwtaw I asr ftsf fgfirsf fafttf Tgfttf 

«w fft m tf tor *r 1 1 wlft s? tor % 5^0 S 'a^ira 1 
( «n>ft ) irt weft 1 1 <W3 altera ft?N «t 8w v& Gm 
( strflfa ) aire aiPFjpr ^ ^1 ^< fe% srrtt f 1 ^h3 fJnra«T «l 

TOTfc 3f!«*T * ITOFT51T & ( S3E 8IR SJiJSS sfa IT 3*uift & ) 

?t tor w, ( f ra attfc sta ite & ) ate tor w, ( ^tsr, fw, «rc 
«r aftqra^r ^^ ) 'srtokw, (^sit, fewi sfaTta 
^ ^ ) ara tor «ft w ^rar I ii?h|| 

adrift <jjfcwfq 1 a>g«n— prawf g^nraRwmt- 
fasrcsisqfaif sspreiTRra fasrn sttfas imfa^wn fanret 
1^: »w-OTT-RBiq-5ii'R'u at«^ -s^er^f : ?i«?-5ifa-3rarcr<ii- 

0?rais53Pigfaaw i 5'Soit sifajsraFraT nviiijg gsoriqw^- 

k?i^ «j|^g T^g 5rgsis»as«fnre5SBfsnren %f% ssr'JJI- 

wrerpprrfj 

s« % $fow— sa aw? % gjrCT ^ J 1 ^■5's 8 from, 
wfa 9 urctot, Jtta;i 8 sifter, airat S Hsft, arisl & arra. 

stb, sh, hbn, ifl? it 5t 8Hfir, BlHs^f, s^, dta, 3 ^ij, <J? «i 
«nfl apt w$ *1 «f% aih ^&*ft ss^ 3 sRfc w (tat; ^t 3 

t. '« wmwnH > icft tr tras i ewfa; «r% bib «) «tt* 1 1 
*. ota * rot >R '«fla' ttsrh %, ni ifl3er«rf^8iftiS;air!i5St I =tcBt, msrftftjq: «wS »fiif»ar, groS% *roft tamer, 
srrss*} & fr, ap^ <w'«t S ( ww4 3 ) ^raf& $4ift nw, 
^ps* w 8w, sirt $*r 8 g:g mvrr; rrji ^gsil ?> jfo sr|- 
hjhIh *f*r TO«if «t ^rs #w,-^ nt % 35 w t saw % *fl 9jJ, 
<mm8» tfifl 3 sxcft^ 1 ?ft snff 1 1 *s irerc % wt % war, ai»rr 

stojs «s n^rc-sta-swr. wf srrfqjri smsd ^f?st- 
suhrttcw "stai-^s-^DT-c^wi^-si? *: 1 ,«rr ■gra-jftsisrct'i- 
tfsrasnrar, a^qfa srckifot s&sro, ip^ arreinavT 

nsr *n*P& e«r *i <^ fwper, *r jtswtc:, ^nRmcfi ^%: 
sniffs* «w f%f^?fq ^ wcfs-t, tnfrnoQat ^ sw mii£ 

TTHRHTl II ta II 

ot srSpji « im^ w, cfe*i 8tk wi «t arc ( j:«r ) %?r 
"Wi sfe, sra, qrrfcr, *$, 3?8T5 «r ara w^ wit, «irft, w«, 
^ff%, riis «ifc grow «l 3w*r «*s> ?iar 1 1 

s^t *f? «9 fiwfe — ^ o(W *l <fll?a war t, satM *«<tf 
•w s«a ? I ?s% aw* *(3st, «r|B sqjggiB, faftwr v& 3 
5:ai«r sik law im *% ft i *w # w frr w eiflrcS % i jrrcr- 
SR5R % <rg Rftjft 3 srfc itch % a^f & *?r srar 1 1 ' w 
jrcft ss< % art awr lit | sjfe a** % gre $ set. 1 1 «« mr- 
% W57 I, cafaft ?a 39t & air*Rr ?ft & ^5T3i ( far arfa ) % 
ftefttf«p?*t wi«i??f«irri i?i^t?t «st DTJSrlr % simf«r 
?ot war I ii ?« ii 

t. "wntWR:' ?% <rrs: I ^."wt— «trM«ift?n*5w«i 
,'nres', IT'S 9 ift ^r& s^r *t '^fts 1 , ngfeii % kr «t 'rst- jst * fafttsr sjt— -^ % $<? w jw <rc sjw *rc % spr*n 
3 ?t saw aw %^r waT amr sitrc *swr wfc^ I *<ilf% s?t 
simrara & 3??'^ star 1 1 ?a% sfrtc stpt ( «ri ) ap^m, **? 
q%?(Sr), "rftfe, ai3<jfera (a;ra*i erafs^^ftrr), 

<j»wra, sfcra aft* 35 4t«n st wwr, i»mft«r atniVnwrrft^ii 
3^55^13 h?^ afro qR saw(, linwfaErftrs** 

<Rjnsft<S«aitg § Bra^ «fq^ag^fiwiftras35^ferf% <= 

sfioisa* 3 spuR — w »w % sfW *rI s «ft w <jr wr 
irerea 1 1 w* fift i"ta 3fa % efafsrii kiw fa* ftir <fl q>m 3 
«m =^if^ 1 ta *ft a * 513 *r «w **ar t, fast ^ efa- 
(Spft % tfwc a *<k «l sftaaar a fafr ajfo 3w « arer war 1 1 
tafiA w «wr * <sfi<>fa*Ct it «ft 6;9i CI fpi^n* star | fata ircrc 
ft aiiit § «tea ju; q<jif % ft>j thI fcwra t men 

iW! ?n^Rfi?^r asn sftorssri: f a«t. ii ?5 II 
s^igra jtn'rfa, stenftra forafa i 
^ gs^ijrt *tf ftaKra 9nU%<wl II *« n 
airs ^5?a«n *fawf?*n*i^a% i 
vn wfros aft: w<*W£Itw° jra»jji -^ n 
tinRfac ^a — fer srcrc arrr % aisa ja; >rc «l 3«r»r % feft 
jqnj qpfl erst wa I, otI srerc sfofssrt 3 ?a *r 37*t 3rem t 
«fl £t jpi % Tf3 **i "fejTT & fiw <i air frra ajhrRr % fas 
ft«rf anat t s« aW^ «i jt Sw <ra ^t sri tot 1 1 

sp «S ftsar— fta mn «ft ^rt wiW % g* sn% •■ »W 3«r wnr :* war I nf» w «N» « * * *s I HM.-MN 

d^fib^M«l<4l«f' fg?^ &H lilt II ^ II 

sfl ««? "raw 3 w tit I, stft *t sitn' w& JM 
sifire sib afh: ?f «% % fe^ to 8 *?r strm t msil 
iifqunum^tn^m^: W«rKf h^hii ^ il 

s^TTsftsf aw SrfSRT'H*l<UIH. I 

<j<T5tf ^ stf ^ $w tfui^i ^ il i« ll 
oTretlMI-O 5^<W|!4 (h^A Ri'id«u: I 
whhPh^ i w sfrapr g*#g: u \K il 

PI% TOT, tparfw^; ?!•?, iMf % Tfa si«TCt flBT BSf , 3*1 % 

aiis In, *s% «ifa u^ $prcff *rcor, s^ * ^tot, w sik 
f*:fta sifu%«r «b1 mrar^jFrig ^ 3T^a ft^ I 

stmiwftseqra: II ? II ftd)4j5SHT: ■nrmt refirefon* stmmr. it * n 

# 5 WIS55: WlRRT^i || R II 

«*j iril t-\ ll 

Ww ^it tills.dft'aRifirtfirt awl TOisgsjrmr- 
wwt I «rqr «»^s5**)^i<!4WHfjrenTrpnRrift g^$ ?3ftmr- 

l. *ff*lR' (ft "JT3! I 4Pil>fiM<«<IWb ll llir«l l »' *TO*-»rrffcnfH-irm-'T5*- 

'pSTra.a^ ®)%f <£N<|R| II ^ II 

fare siot! % fcr *1 'infos' writ it, 33* *rrcir *ror 2 i 
at? 13^1 wt ( sHs-Sot ), a^ia* ( ^reta ) sk^t, pS 
fas <ara-trc % atla i^r t, 8t«rer <fpt *l£ 3# st 11 alw 
g»r ^1% 8pt % |sr i&t %, a)«j=ir ^m, 3??, $vii, sis, sksb 
<rt«iY % &ra %, ^sl, ^otis ( ing ), s^foa; ( airar «ts fafsra 
ass ), ««, ( fan trcl st <pe it <srst sra ), apss^isft ( mt 
*W ). S. 3 *, 3s, it?, h3b\ ark tpi % nw % «fcr *f, ffarR; 
( W ) rc<w, wg 5p^ bit ( gj^ ore ) a g^ aw <jr % 
S^r e, ijjfl, awf, ag*, war, «?wr, njfag ( »iiJr ac»R ), 
«a¥^ ( <s3ft atrfe ), H53T ( tffa 95 ), gg^, gw, f %f, 
i"sft, ^raursre, Wa, sa^« aft* qrforst? ( a? sjas) % %z ) 
CT% asr a, g*r, ahfh; ( sfaft ), 4^4*, Sftf, fc^w, wjw 
( wf% * wr ), ?p; ( faro 8nft ), && ( w fc ), ^c spot 

|S^ ^t 7?T>J SllSni ^*sJ3!I ^ 8|W!T 3'tj'ft'T Wfl a, BffSn> df~l«l 

8 tpt * tftd ai«nr fret g« apt % «srm * aro^s f rc iKvrtt 
% <fft if, epwr 3* * «m Offer* wre it v^k w «rr>, «w> % 
Sb epnrf wr if feu fi& 5? TO»?f % mth &, anwr j"ft, 3fT, 
fa»<rre, wrgsr, a^rr wft t% p* t>bI % «w *W *r *^^»«^ foa itarar t afa to sprat mr It srf?re ^ «iwr t J 

ftarsflBtatf scat m &— ta mnt nam ft «rf«ref?r JW 
to air ajfta j3ir fro apjtf oik % fossrrart BfkTSJH^* 
afar % 3*?*r sfc *ra to*c #at % a| j? to% to >ft jn 
gwt «t q^ass «r^ w ^ar i I ?a aw aaa sra fittt-TO all 
^faa w ^ar it M 11 

stfcaft^fiipn^sfff n ?? ii 

ft*r =ft sa> % arc aaif «ta % utf srctwqro % Pftr * sncr 
^a ^ a asji far w to t aura w «s w jft^ft« * 
'TOfw' *?g I ii v ii 

a&jnft ijfwTfa mfoi i a«r*n— arajarfasra* g*KH 
fan?: sraff3n»tr«r qaTT HW^n fregm'ura gf?aw sfr»r- 

'«^-^-ai3i-f«Ttiiui+iw -sBtSflra-fq^few-faewTwiF- 
%Tt-at%r-;fte-ift5-?qTOi^mf^(iat t Miort mt «jfa>r- 
tffcpjrfa-fa stfi^-Rg-'j^^infor *rsrf>er u < n 

TOfca % ^ sra |— iftsR it arfa*sr, wt^ jn ai?a w 
=1 "rear, <sri =ptt gg; T«r ai<r?r w <ti ¥*rc airar, to s aaa 

* srfvraft, mS sift m art? <nm *) *rwar, write, sHt 
W 5?ar, wftc * 51* , spa- % go; % aara sara anar, jw & stp, 
SB, ir assft tt *§ ala itf ipa ajrar, srfo * arcw, is, <pr, 
<Kfhr, sjtc, affew *r as, gw w aw, wa *r is, afa ifcr <bt 
a* a«rr ftswajf w, sra, sxr af«rar cr) % sara flar, afwl % 

* to* «r?a ft to?i Blal % g^r g» srra 1 1 q^a for 

* wro to % ffaa ifr a to ft aaar a? «na} 1 1 caa aav 

I gar a** i» «rrar 1 1 for to * ajaa war I I toucb** w 
sara wr asa; sftt iftp 1 1 h&r, tot *f ws, ;fl&, <flft, si* «r wft jn <ncr*9 «r w *r 
#r far, qjfar * *&w f 11 » 11 

^s^-"nfdTi: wotea" II \ ii 

<g?ffcr $ OTjpr — jtot, erefo, ejfrqra, wre, *tt, sr, 

arfaflrc, g«R, ota, 97»g7lT, aifc wi^5 ^ wftrr % ot? ? ii^ii 

wff g'nfr^ar gif^r -=iitiai i a^i^wrfBr ?nfft =$orcf- 

su^qf snjfmrsf swsiftrei^ifi^Rrs spared i vf^i^ § 

sreft «iid*J«'i^y.' mawk g^gtf wrofarf irsira^ i *f- 

sniRRWifor strft 3s«f5rRr*fH*i?^ graft *nnf spra'a', gl 

5J#«T li » II 

«ifi*l $ 5t •T'l — *H>Rvi $ 9T5T sn% ^ <ft «JFI ? I <W 

*w?44mi afc $ro sNtarif i fira aw *rck 3 w; *& iwm<ii itaft 
i 3« wra nik ?.r ftrr w; & few gr*mnft sr w «r, sire, 
Jta wto 3<85^ & ^T5K ft^aar 1 1 ^rawH wit 3 fca 913 & 
r>m arfrrrifl ftar 1 1 55 anreir 3 95 «b ip $ rea ?t *rp: 
fiwamfc eJk^w^a 3ra eik *<f> stit srea jla f eprsrck 
3 ^ra aik sj<s fc fasw; grawsT n=J 9N)hpt sfalf & ^irt airar 1 1 
pr &it wfl fc 5T5T H*aar gsn t^fta srcfc % ai^r fss! §r 
ftro^ BJiar t ii o 11 

a^rpar, ^wfifir^«jratffRn?ifKsr5wwf5r 11 <= 11 

ar«J-awB; «tr ft=3H— 538 aft T^ifca g^-^npfl I, <?? spat 
I, wife %oti f^few fifor* srcr jhft t afa fifaHia ajhiM 
*ja 1 1 «ft wift*r anstnufl 1 5? ir°i ewec ?e«t«r t, filfe 
*a *j> ftfesar <pr sro jRft I «Nc swr «l efttfaqi «jt ? 1 aft 
TKfro 3Jw-wkfjft siifa, 3Gr-sr«itarf«Trft I 1% ewrar t, 
wfft**it 5WI efo Sftgsr 5t!fl w s'j'th dm t eikW aiH- 
ftqi 5* I 11 5 ii awtssg*iftoft T mi^fi,* i i s sil*MWH<Piw iissg TOW0 

tflf$rc-fag^<nw<TsrSlf: 5^5-Tft^srJ7TC-?IWsJP<?4JWl- 

shrt asrraf^ftta ii ^o ii 

ralro wsrafre— m«fl?*TsS fire sht55% itfl%<w 

nrftraT $> ?s t# ?r& *« % fl#, 8rf«? % «hr 3"nrfe (<fl>P)fl) 

3WST J3TT I T? l^rfw SlS W? Wa 5Tsr, SI"I{H* "tf S|P^ % 
HURT !TW TO^ 5IBT I I X&ti W«T $^ "SI tilff 3TPI WIT 

: arft^ I nrsfr, ^tr, *rs sirfc w frarc w% saw it smfa fwr 
sot swar 1$. igr, sflcT, "65, «wa, wga>-*it«rat fc, fc<i, <rRS«, 
OTii5a,3*refa,aiw wf? 5rw tinwl & fijftmr "Rsft ^ifiSi lit «lt 
iat*a "?ia — sn«a ati\d(>JTf a«rawr srfa<raa I 
taHaw aWi«ji^ agansasrea "a 11 Wl 
faHa 3 firaw sreiif totWi 1 
i« asrpaa: ?$«m aw ^rami sjan hwii 
*rNtaiag fra *Ift ^t wasm 1 
awEHirai na to af^a" ataroa 113311 
gw'arrfl ia>fra ar»j— ^ ^sfca apia'am-artf ?t, as aw 
I, wife ta9 ftfcpr 5KT fafeOT *t arral t sH< fifaa * 
siforaal aja 1 1 ^«wijft igifar *t fresta usrpr srar t, «k 
*<?; ir>r ifta star 1 1 faasta «ft or*a qsa % fisa fa^aa to» 
fls fear 1 1 afa «ft *i> ?aS erjFFa w 3 *?ar I, ia% flft 
ft^sr jtbw aqra 1 1 nn sffc fere, ral % few sgr w a) si»a 

t. 'w«rs# awtaiaaffaap *f% <rra: 1 
^. 'BJ^ss^Jig' *fr *r <ars 1 

X. at tfaim wBnift^ 1 1 wwa**a a*3tfti w 
tor flii<i(fej 1 1 33% ftia il% % <t irt awrira 1 1 sfafaH * sw Hate >ikml tf mir i i (tM anwwft «&■ 
TO' § v^tarf <TOi«rfjTfer fin*?: i 

vs gsngiit ^w^i-aft *rr« iraq uvoi 

^jflfe (to tl sfta^ % fi^ *wp >gfeq & R^k fipir =nsf I ejfc 
qwr *t affafiwi n't w 1 1 qrc; sH % ari ftfsra fir ^t firera^ 

=!# I I V8% 313^ w % <& it* ?q <ct ot=f wit % fitf 'PR 

ran fropM i l %o\ swc wra aft* *5 <a «rt ^nfta % ^rsHi 
I, ^ w ^3 ^"1 ^t 5tr^ ? ssfisq ittnl 8 p?w sq^k H?f f%qr 

TOfi^f i >p»n«if sifft 5rfa<ra& i 
«raiHift& aa^tf "ifirai^ft *w>iih.ii?oii 

srfroin ^ ^or <\b[i<^ fwfer& II X* n 

3«rcte ^R"it & aw«q jl airar t I wti% (?) f»% s&- 
$3 jtpt % fa*t ssitw-ftR«aT fW srarc * "J ij t I 
eifc ( O wlqtr 8 fires »mf ** tftfcw «rf jrrotf ihir i i 

*Bfa>t «W !t«R * 3lf% **it 3TB <s* *ft sfto =tff t n i*-& II 

aHgg-? ?^5 ^&b®jts »ra«UI W » 
fK-*ti9 fc t fa-^h* otSw *l f^fisw — Sag ^( ^ftit atsil 9<> r ] fasfwnwt W* 

:*it% H« wrc % sisfar % ata wrc wrc a)£ * «rff% ter- 
gal* «c ft* II %\ II 

iwng 93 fcipr: ftfacsiw ^ fitwft II *• II 

stwSasB- amvi *tfk£prl&pti% n ^? ll 
adWUHiittil* wi?En*T'n t 'nfta5inti. i 

^farTS! fsRTRfjl^ 3*Jt<^85T^ II *\ II 

«r«i Or arara vt "trar i I 3b jjw atrf? % awra §, sft aira- 
5i<s armft % ar-ire &, ajiwaw * aim* § (lift % 58 aircrc- 
f^O!: % srcr; 1st % sta %, ?r«ir Prftwr * $^ % am At »ft 
3iw») si srrerr t 1 

3>w btt & ^ grar iftfi-d bwi^ 1 1 1^ msrc bi«i w>flfa 
«r iroi 5) «rrar, qr qi«i isfig <sr aiara ?t *rar ^ft $ ajgj«r 
? 1 *«% Bint *g>ffca fwre %r aik aifirc; 4^ 1 11 *»-^ 11 

TOfcnrepv agrcrat ^ssrt * ^ 11 ^ 11 
lOTiwjft ?i«^ a** rawfafanti. 11 ^» 11 
v&% zpi fosia; tnvmiora^raqi ll *K II 

*n«i ^rafgg: %5 wr#:arra«JKa*i,ii ^ 11 

ajara wffcr % a«r— aft rafter ^rw, ^ter, sm^r 555 
1*3* % awii strar irere % (A sot j), arto ftoH sm qr aw 
tow OT <ift & * fi£ afa aiGrcre g»fo qrw jt, ftreS a* sr- 
w*t,flre% ro«rMlw« «ik»rts»)n rW it, % ame» ' 
w>Ry % sot 1 1 <*Ri w (W ^ a? TP'ff' «t ■w sw <i 
%*j^ «Jl ?ra Tajftw farfin: erw? snwrr ^rlf^ I aw? br- 
*«ir tf ftrftcsr aww jl sitf wft'wftfr, SjapsviiTOamOT «rfl afaMJ & firfawr **tf ^f|* II n-W II 
TO 3*41*1 — «K°f suif^tf% "i-l^lu^i^KI 

ft^ raifttrw snarl?!* ;j«h&: i 

sir, ^itg»r, <jta, ata. atfiruR, «?, ajfc ?sp & tfta 3^5 ^ 

i»fa is fc^ ? II 

tm ff&tiissmi n ? ii ewrat jjOTft?H oiiR^iww: II % n 
?fa b: WUS5 lurtrrarihr: II R II 

vtfoi $ wtr it' II *-* II 

*5*raqs? jjot *T*fer i awsn-*4i«ii«r«:, PHu*«:, 

U<f <l |R? WJHt(H|^-4^Rh^I ww — *«ifts. WWf. ! 

hum Ml ij?trBt ftiJlN«f*nn^nn •wWMWtiiTnfW- 
vftrft fin^swfRRPif >f<4cfl(d ii » n 

<Qgm wii ww<4:— HScJn^-'j^w-fsjf-l^lq^ra'-Wl- 

*Pg lJ5^p"PTp} f?Wte II S( II 

"aw wnttf i 

55WBT ftuiwn«v jipi jwfaWtat II gija li w * *r? — g?w <rt* irerc * «ft 1 1 $1 ( i ) *rag?r, (s) 
ftagsr, ( < ) v&gpf, ( v ) fiwiyw aito ( vi ) OBgw 1 1 

snsR % g?nt % faro if tot ( Jtewr ) sir fts srenc <ttf ? 
wife pi% itst *l B»<jjfai % it^ ft^r, swf «h?-?Fr ?ft m 
*ft 5?f dfl * m ^ 3 sto *# star i 

iT>rai^ w^i ^ 3tr fair— % ajfafcr ! 3?r%, ^ st, wr, 

sifc iH writ ft ^ apt itiit «r »ft <rar ^aar tl *srf«ft gw % 
awr airft *r ^ TOf ?, i*$ «ir % gNt ajfc amft iix-*H 

gift ^sfor ^f?im ^resn^wmsd^t sfta *n fWfrnn%inif- 

^ta-Tp-g^-^j|iP^«ui^qiq^i3t ^i firsrfa ;r=rt?wrfairra- 
'rfimrasrajtfiRT m ink* TRrfir«i «f w-sTrarfHwrcfaajf $. 

=*rcT§[ia: «r*t<nnTOa n \ a 

aik atfaarc vtf % fM mi: % ^rcq ?a t srrar i, ^gr fwft 3 
»w ?? tr^n* aireK ii a?% sftas tr^rsjT «r &r $wr |, <ir 
s^Pi vu f%3( fair fl^r w OT'tto war t, <wr «t ?*3r T ^ 
w *fl Wt*rc & *pr war I, aj^frg, «ra, ip * arffcra tiff 
<et ft«ar I, sift* nt*R w% sisflsr it* ( tms 3 $t£ airft w 
qrat ) site tftar |, iga 3if«PF ««tS ?rat Tr^ ?r g?rO % qjjfr 
war I, sft-Bwfor aik ia % 3# anik ^, ?f^ % sif^na j^ 

t. rt "rtf 5?«1 * tert al^r siti *ft s^it I ^rr fit airir 9\» W<%BI [ «To * 

i> srrar } « e H 

ft|5«3l^Rsn5f ^^ f fir <Rfft >n?^^f wf <n i *r?{si<r- 

JJijJT fcg^lt II ^ II 

wagfw ^t wfir — *» srest $ jfia jair ?rg njrediJ & ga 

W 8R^ TO JJT % WT *%T jtW 5)5 # few »ft«-f<I05mt 

to wrar * afc 5^, *ferari, stol tow amr wfir wr » 
51B aiiRT ei^5 tor «t ni? stiw w ^ar 1 1 srrs srfcsrerc *Fm 
fiosisR $* § 'aw' m 5 nar 1 1 ( set tf '^rgntar' *sa ?, 
*1fi> siag?* «Er w* 1 1 ) IMI 

fa gfli^ R **&, wft "* f^"rap% *n^ g^fe ^issw«i, a- 
■^w^w ^ 1 fRifRT *n*r ^Wifor ^twr: sn$«ft 1 
•najjpr % aB«i— if i?rag?rr ««i«S few ^WT |t sirar $ 
ajh; wr w 3 faf*** 3lsr 5) airar I, ?a* tfl^T aifafira, *«fi 
sift* efc t»fl w ?) ^al 1 1 saw wot ^13 w #*b swpj I, 
q to % eiTOl 8 wfriJ % sreit w al salfa ?tal t, 533 ate (3^ 
w b) ^sptO, sjot ( sif*:i ), airtm ( faarc >, «^sr (ftjf w), 
§ftr ( pk'sh w atire )> ^ ( wforaw s^f ), awt ( qm ), 
3^ ( ww ) an: $a ? sufa, qml a^ 3?ra ila f, «ifc ««ft 
otb jl ira 1 1 is 8wi 8 dtf a,f g»?^ it $b 8nte % faw 
«r er ai3*H war 1 1 srarrwaB fin flat t, iWt "tr gw a^r 
«nar t, rare gz^ ir ^^ 5ft ®Tar I, ^ptt % ot 5ito <tw- 
1*» 5» «nar 1 11 

TOr*wfiri «o$] Rhwwwih. «)r,«BslT<wf ww«*h), mist * gnpr «*ft, eifrw, 
sr?^, sidt w £saT, s^i**, Sfctw, «r*q*, to-** ««& 
saw an** i$ wrM 1 Wtftro, sra, s«r, n« eik »w *r 
<t«iw w srw (it 'srrar i, air % «*hi il wrU 1 1 

fejwhfcift to s^i$, RMildiR *5»t*nEKSf — *ft 
=IWJ1<!«H: II <= II 

TO3?f % vR<n3$a' aw rt-ft?n w% % itn m»a :jgf star, 

«nw i f iragrr * * asr ? lien 

«m%ii€ii 

?ra % ar«T fro irefa % «K°r— ?rrag?n 3 ?| 55; *Roit fc 
sffa gajr 3^ «w ^rl, =nreik, «s?%, sr, 3«r, aiw, 5*;, a*-, 
"sto? f?, >ra, ir p) gfsaraf a?K <r& srar ir qivrv sire; qr 
ite w Sw 3*nr I, sfsfluf qf ajam^ ( iftsrc % ot* ft* »jfarc 
w^ ) & sffjrrarc 3 ?srar % 3ww # & *w*, r^R % tt<il 
^53 lx a* *ta^ &, irg ir ijT % ajfS&R ^ & *rj % arr 

aesi$(Mci kv&i anwip're^ tftg^r ai^r 5?hih*i- 
scig<reR*rfir t g^r srrajj^, fira* tin f%?sfa faft ssrcfa 

TCWWTWI f S% ^ 1^ swiflRt ffcrcrfir faaii fofas 
pr t w$ i faih<rnC i *ii4i t **fa 1 «romr-**g ftrorwre- 

?^t-313-?ft?-5Wl5-(4^*)«?|yflgMj{!|Pd, 5fo-fl%?W;TO- 
OBlft ^"W-lft ftrIJp»B II ?o II 

ftggpr «t ««mft— ■*« to* & jfta jair far «jfe 373 q*!W» affc fTO VI WRt 3 515 3PTKI war 1 1 jg 5Tf % 

«swr it % otm 8jk «f«r <W $t airar t afa «j?»r % wra 
3 sjc jlar I, \Bir firebar 5, iwt *?al 5, Tafar airar t. Qfrar 
5feit 5» rofc star >m srefta Car t. w*f *t arawrr *5<ft $ 
afk ftfet toft *sar 4 1 *«. wr, <prs ( "»VflS. «^f )» 
wTrer, is* s^ aifa aig 3 5«5ar, ^af, w w qaar 8ircr, 5| 
aro tt^nt 1 1 t^rr, ^i air%, •£? air< f« 5t«f spr n it 
SK) % sjtr (lairar 1 1 58% foot % sot* 3"T qnfl ^gafl * 
3WRt % On srsar | afk forta gw»t ^aafl h wt ftar 5 1 

fiigS-^k-*n , T-^3-jjs-fir5fir-*)*i'ii'ti'<t*-*(yif3mMi4Rd+i- 

9T8 % art sfj-sretT % otot— iragsJr 3 «tc go; wfl % 
$sr go: sqfe * apre >lt3Ri «% a, arfafer**, g*. ag*, site 
wff' i "3T^ ^l, <fl# ( 3? ? airfe fit "fa** ), t«r, ^, 3Y?, 
fira, g? 5H§ ^ fsrj'ff % aria &r **, »pct-?51 arft w i sr&- 
8W §, 5^ are, atnj? it sis^i irrMl $ amr hw His $ 
arfa %m &, «rck «t i j8 ftalPra w^ %, ira tc $ bit fa«s« 
5fTO5t a irarf u ».i n 

if M$ftd 1T55T anJTRI'ra^I tfJJ^S-<T 37^ 113%?- 

^*ift^i*iff wf-^-j^n-ggft-fHgigw-^tlrCT-»fti?r-fgdtlr- 
«rnng^sRTt%, arffa' j^w sEsrT-^ftw-wrawrarra'-ipjt:, 

rtst it 55I ifir 1 spflf% irft afri: bj^J % *ta % wr^ * arrw- 
m <658 ? 1 waji?it *fet 3 * ?tar 1 1 5S&* wragpi # 

-»HI*ila<U 0*5 I^T |l H5PBl88^W58 ttfet Wft H5T5I^rirr % I alfalfa i ^k3— ?fa 'dwrgw n « n 

<FKg?JT*t a»ar%— ^a awe ^ jfoaw; afc^ng eimffN 
$ H* sr*a S firaw *rag?>r 3 ?jt |t atf? awe *t afa^Fir? 
3wsr wa 1 1 ir§ fa qw alas?*, 6i5f% ajftTT* spit # 
%wr, *mp?, swiit, *w;r, fticr, aira^r, ftafarar ( «w#tfr ), 
firc afk atril 3 sfawr, ( ar? ) 3?m war 1 1 wpJ ftftar 
( ffcait *t smm ), mito, "sfciar, sraiaH sr bskcjt aiw?, 
( *frcn ) *sal 1 1 srga ^ rc otb, wra, sffawrc 3^ ««r &i 
3?w war 1 1 «arer, *% aiM, g^, tb, 15, 3*w it sto 
jt wrar 1 1 ?a% Ptcch % wr gr 9rS anfn-faiKd *tn *prfc 
stta frrila gi^rat «aait t w star 1 1 i? ^gen ^r ft^r^ 
<«t fipir I II n II 

?rai= i a- faafaf^fawnqri'ftnwit ftg-«rjj?JT! n ?? u 

arfcmfas n?n— fira g?«r 3 afcft dtf % fca sfa aW stal % 
a«»r fii& tfa t ; 33^ g feirrat. ^ 'arfrwia? g?»r' i&sa ? i 
q? arfrwra* g?u fafcfarS firitfsr # d f%f%sar^ 3 
ajararl n ?? u 

^iitra^Kt^rni. i 

<n*ar*< i4^«ik<i ie«d d a>WKigdiintniga>i^g<i^sFSJi 
«n«mw ^iswrfto?iRras8rwTscTf%<!r5narai seal^T wra- 
M*lw«iiwj|*ln*fHWi: %sf srra: srtlw merit u <» n 

wjjpt— «Bg?« %*s faift %> CI iieir I, jwt 3 ;$ jtar, 
wife ftpit 3 »3 Wot a«jr ^sfc «lar 1 1 'Iwtf <rcro tft % 
%fll* frail, eifoteiftS, tfa ajrfc *t s^r it a?rc*nt & 

t. <sra*re: to w ^a^siraiK ^g?rfia jftfroarti 
awainV'spt i st* w#i [ mo $ 

m? % f>w <si5| fc, ir «n« jws w^ % <fi§ «fq« wjww 9 «ra- 

srelw *^«t % fcw w^ It wg tils fl ajlro i writ t ntv 11 

& sffrot vifiigsHgM ft ;«i tss! qgroorts, wife «nft 

wj[5w *l «»si%— 15 jfia irg ilftg*sr ft ufas 5ta* airi* 
<»i ste ^ar 1 1 a^is nre fi w ww 15 airai lite *t wt <k 
^ar t 1 s«*t al «1 sp, *ia, BiataR, iw, erefa, et%qra, writ 
w 5?W, ftsr, aires?, to nr ( sr in ) 3<ir d etrcr, «rJ 8 55 
w 8THr * ejte ijjf rtcI % =33*1 w w 5I sn^i airefi *t "art*, 
1?af, vh «j) atfirefo, >m ^ shr afte bjbt, Tt^ 3 g?R, 
ilTOfaS fo$i«r, il%*T SssircT, aftf^r ^ gjfo arm air 
«fttsr 8 *I *jw 5IW ?W% ft«K 3<isr staia H I 53 n*R gpj te 
S ftsar I, erarsfl aw ir&rVa «ft «t »ft uRoft *5Jt bitS? 'limit 

wt § ss <narat jp»nsrt TOfwft??*tft«ir% "i^Hiror 

gww fam^iS "513*311 b^trt, qi5f»j5i3tW%irpiR- 

c!(fafd jjjjrj-Mlfoj *rarfNr 11 ^ 11 

• errsk ik *r 15 smrat ft «rct S 55 en^uar 1 1 iitawr 
H »fl eircii: * ws>,l «nl8 $<* arrait imSial «fl 3 wlw war 
I, a«$ dk «ri 5& ? 1 (») Jirar % wife: wj ^m, (^) brI 9 ?jr, 
(<) w w ^m, x*fc& 15 ana^ *ft ra^I S 15 gswr >w ^ar t • 
t. * feii i^T % ft* «ga »rerfta q* t 3!* * «B| 
i?4 % w 11^ « 5> ssi «ilw^ "ill m BiwfT S * 
Sww s<l«i *? al ftmi m% * sir J9 jw 15! iter g?n w q^wi-er qH) wsrc * a?»rt "A 3?ri% 8 ^ 6w- 
ftflra eraro itH I i «rar — ajw 8 ajPrer, «*fr, srfvn^ atfr ^ 
fam ( iwt t? eik «vfi «r«t X fan ( *■* )» '^ , ' * **^ 
% «nq 5rbi, to wm % wi afti ^wc ajnr, sfsjtwg, g^ * 
ml <& ajsiillr ai^r h^tp* qft mfcr iW it wt jrsrft w »rp: 
* ftiraw, sji^t «ft¥T wir, qrercra, fe 3 gy-gfnp, apal *f 

qi ir aia str it ot«t sp «r tftT, jairfc hot ?w srerc % 
g^ril % g^^Jif II ?<t ii 

p««w* gfriJw^^p «w *rg tf t. ws % far 
«lt»ftg5>T=i$i>3ni?»il 

*TOHwf si'i'fci i wastes *nsrwM ^H^tq^tq.i "wn- 

gsgq?f?rt5T»mnifarf%cta^tft«RT^ , ?rc*n°T*g tlr&rag- 

«wts$lfq ?>?t ftjjsg j^ferfa n S= n 

**3 «finraa;sr g?»r %l ansier bub q* ftftrar Jt^n^ 
shrt itf^ I m^* 3tTsr 3?B * qstm>q 0% & fcftar 

tI^ i sj«rar Ib ilifl % 3i5=ft9ii gsaragar «t^rw,^x ftal 
& foftwr fq?5r =r q|\ s;e u*rc & faferar aiRwr to(1 ^rftq I ml 

it, 3s? <t <fl» If faftser ssft ^rft^ I ftra g?* 3 js qar * 

^*w (lv <n <p«0 ir »if<t *wi (I a» swr q^ sS ^fesr 

w?ft "5ifi% I q«flfe ^13 qil oHi w^ % (W ^p, ^ fifo=i, 

,j8bi4, «rer, i»h*t efre ugt ta afeq^ ^ ^^ I *rg « 

ri»wi^<K «i* % qR«w & 5«t n"lq *it aisar^wiS *»«t 

f wlT t H <«; II #41 ^T*^W [ «Io v 

Wft* I Wife «TFg *> BRT * W^ W fBW 1> J OT «TfT JOT ?)? 

K« 2?ji fircR 3 3j?nt «t ew, «iw, Sjfw ajtf fafawr 
« * I ll ** H 

=IUT ^aWsenq: 3Hr?T; || 3 || WTO: B^ft^IH SSJU^nPITW: II ? II 

?far 5 wiss5 WTOW! n ^ ii 
bw 56% en5» sws-Sisr sr s^hsr «?* star wrera, 
airai ^ tot «jt iftil 

qfte^Ti: i aa isn fa^tasreta: srw5Hfiifa4<k(tf ssns- 
gairerrcTin': ii 3 ii 

it^st *t sw— <tra sirfe <fttf ?Wt t* swrt iw *r& im? =fta 
swrc ft I, pift fesrra ^ (I<t arew 1 1 faitM ft qfrr & aft? 
fa Kiini awsi st I jwran't =?ur wt f H3II 

sfaGrenn wter it 8 ii 

ctwr, d» efc 5=r nft &e<?-*tel*l ftwdilftftwa 

WlJlWI Wo v ] PHhW(WH *f* 

srrr b^ w> ftrraiftfadw TO?rt aig>rw ^<wm»f T 
OTPW<ftwafat g> «nsgroftr * a rt ftwifaEjiR p,. 

fWra fortfen:; ?f^OTft«K-^n5r-»nwnT-irfitft!r<nfJr- 
ftfftilgwrg^: UK it 

wif $ s??^ fft aifc =r ?ft w wm-^ft?R Oft sffc ^r 
jqiwl *t ftaar & itt sw^r ?ft | ark srf tft 3tT«r jft ? i aw 
ftsrcrfc ^ at* to?tc srfl Sracf, at«rer a^ mm tf» Sra^ J, «rr 
(5rb amor 3 fira^ ?, a? du a?^ ^?f star, ifk 3W* »fl 
jtar t at fc 3 3H sterr t it ft^a st 3 ir atgijo? wi°ft $ 
ara 3PP* tfar i i res 51^ for*, ^ z$k sp tok aJirawr 3 
fJwst I, «ra »te, 7a^i^ B3 wr"f aaoil § jtR (rn 3?tkt jtar J I 
a* €t»ff tS jwlri 3 Pkh ?(7 aik st w jterr ir ^ jfcrr 
*rc«r *terr I iMl 

asrir/ ?rat fMrnf^^^w WHrftfiwut stJteiwunfa;- 
PtftlRiwi »rrfcr i ?npn-5Ti'ra-'> , 9ra-^ftii5h(ra5-9>j^- 
5$?-ji$"?«ti-»itisflfli-smt^-yi'ki*Ml ^THPTfa%s»rf3Jfin- 

ajk-jp?«-?fsr-55r-4ig^-!T5oi5rrapng t r^tiTt,qsn-5'n'n»T-5r^!i ) 
Frsrsnrarawajft w ?firfgf^s^tsft 5««iT-frst-JnKtoi«B 
BOT*i fafrafaSte: n 5 ii 

»>m-4 sft? 3 frsnrft v) fo^ar— for wwl & wcaiar 
u^t g«"ra: 3?ra star f i w sraro ( srr*r fash ), wis ( wr ), 
'frre, s^ras, ott, pw, gjfcw, irsrslfc, mites, gJiftre 
iFnfc <srrftr % w»t «i arfarunn' 3 «rr sjjra 'srost w amito 

«pft ft, 5«t IKR tf * ara tft"[, ( JISl ), 3?5 *t sra, m 

tr en^jr iw **^ mlW «r ita aite <srft It, wtf, 
ft", »ite, fasts *t <r?ra <#fo, ftrarl, fi*ft >rr$t *fift), 

Wh; w iftw n «^ J, aW ^ tR^tw ^ *<^ b, aft, a% m |t;W ffW * (Nfr "BTW f H$« 

5gTTJ *tan ?Wwr II >» II 

aster wrsrrinsf^nir ;tlr ^faxtar: n c n 

totS? % t«r— qjpi a^a ( jr- ) w, $$9 efa srar I, *fa 
arre ( ai«sa aj«rrac ster-ftrfaa ) its ute, rf\?w; she, st, 
*rW>rer, tot, nscr, sator, w 3rk ajrw ^ jrt fasN ? ai««fct c=r* 
t <&» 3Pf=T 3^ srora s?r«r ^ar I 1 ii^ii 

sraToiml fa<nwif«tf%$rt*Tart aforei^r fl&3f ?3wn sret- 

3W%, 5!r6<5ff«r55T5W fsrarfeiHft ^sisif^t troton^ 
n^Rt, 4)<4««5r ^^5i^=(i'll^«y jprrJit jjot: h*i mjjui jjfo- 

g!Fi ds/«lTfc<r: ^itk^jrtHDwt ^wf 1*^7%, ?&?*rteraTt- 
ftrsnnonfinfSpn'l *t wt& *rtBnT?iii<nfd*if*iR«*i: *rcr- 
.ftn^50ft*Rn: H5Rjrt%, 3rsrff«r»jjrc^T^, ?rck«Rte? 51- 
, ^MJjr^^Ti qfiortrarg' 1 transit ^ !5tterat ^niuw(w- 

$4iH*U *t W!tt% — Skr, sta afk ^T ct aW % faw^ # 
w> dist jfe p strar 1 1 wlft tf t 3?rftrer3 if w: atfire ^r 
iter t If* «K>H % sfta *<?; «r?^ ?r sr<k 3 %s avrar 1 1 oift 
* wfas ?ft a $«ai jarr 15 vk wee sii aire S *r? % ot«t 

*. q^t 3 a«r % siin ^fr *r (t ftirrf tfar 1 1 satis* «w 
at<fat, sift asmg, w, to, w airft ^wfts^aflM, 
?«ft& ^ <j«i I n« anrciT 3 faa arrc aN ?r <rft«ra arm 
avsrra *p |, si airw »uit ft^a star 1 1 #5 to *r aw »bt 
I fits* ^fqg sft « Ta^t Crft % «w «fct 8i«i 5itf jr% I 
wEr< »f swr % ;rr% <i^ to isw Aa, f^wr to« % 'it 
*1 wr *wr 1 1 % w u»f 1 1 Unrar 1 1 wlffc &?*!& apw ar*f^fliRr« w * jWrtl <w 
*5?r 1 1 3* % «pr fas** w> sn^ «flf |% sft tr» *> "ft 

#3; wt s?fc me % ar«r firs *rra $ I afa if sfa ajfr its «r$s 
urer * ^% rla ? I f c «ra *rt ffaa w% its * 3ww ift <tf«t 
ftywif, artier, *r=»fq;w ajrft *> awr war t I rtto ire 
afj^t sfifa 5 ^sf *f ar, ?sft^ ami srfe & pnit 3W*r war 
1 1 wk * #? *t ffe w% ijjt «w ft sr?» %ar 1 1 nw af*r 
air wa § 3?rj 5^ ^ 1?r 'f ^ % g<5 ^? a?fc she % *rnct 
?(% t ^5 St antr 1 1 cafe^ c^s a^f tear 3trar fc i it *ja 
sr? « a?ar«i w war i I wtr* wi, *? 3JH: *«r # «hr I, <Rsg 
*anfc 3 arasra star |; ?afej5t asft fa$fa eft S airs R»r w 
airs I m aier«j 51 sira ? iisii 

SJtfosR's*! ^sBr^r^t-ftrw: srfttfwgiRPi ffaa miqHM : 
-«fsff4tffl??if«r3^3®rer ^wigTE: i agsn— ?^r-3TTa- 
w^-fq^sai ! Bg-ft^Er-35-!Tai?-i(Tf«-*rPS'-«pt:; are fci 

srranfau^oii 

skK <ti ajr^ar *E"ii sffc ^s & fita^ ijjctot 3 ato 9*at 1 1 
«rci <R "jjrer sta: fawapTr^ sra; % <js goit % m fJra sira) | i 
*rfi % ?a g°r-5%a, sftaa, $, ftPss, fiw, gs, aar?, t^, 
ena afa jt^, ptS % w g°r ^ qr 8FN; goif ^fl sreHar <ft & 
sat % arjaK arcr«i ^ ft3n wit ftaar t m»n 

& 3 srf^ft' a;a sr^ci ^mf>^ot *rarr?er i fr«r«n— 3fj5- 

we^8:^9',!fta^pa■,f€r«aT^^■, srTO^snssaisfccsrfa; u\vn 
vtiipq wi a^ — w »wi % vb^rt n^5 w am % i i w* ^ <*tiftai [ wo v 

srantfr, (») gjuSj, ft), S"^! (») «fefa ( c ) fawner fe> 

^ wpt w sft? m 1 1 wlfi> w; ajk 5? % gr o# hb 
$ topi sft & <b < w&i mw I « uhII 

WI^jl «1 <W% ^ faJl sate *S& ? — 

w g ga a Hlqngf s&wstaTsrtsfa n w u 

gvi *Ri?Elfa <n?T|: BFsfcfswj II « ll 

«P5TOW&fi% <r«n|: borate II W II 
gH? fqgfaw jjaTOhpi t: J&sfo I 
g^ s^fo ami: gs&fam H ^ H 
si^iw spefirw qr gf wsft ** 'IT' i 
ga&fipiiintf p*f jitji^rf: ii S= II 
srasMtaJig* Jjji *f5& 'ft WL I 
?ft^fpOTtiRf 3?<i s^wretaa: ii te II 

ftreamfttsi from* <t flwretasrs II ^<> II 

^sfejns^ 35«f s&wstaa: n *\ II 

wrera^i fifrra ** sSsnfrraj n w (I 
(?) 3w^i— 35*^5 w (Wt w> * «™& % ira *p «^i 
*ja; ate, *tas, fair Jim *r, <n=fl * «br it "Rai t i« s**- (\) ty/utomin— vs % wfr it «fiw«r «np, *fla«> *W 
r%*rw war, dar, aiw^a, inf $ w * «tr t? war t f f 

tot ^j% fvr>n?t jt strart, assYsraftj w iMi ewiHT^rfe^l 

( v ) BF5-S3K^— ireireJW % ?R"I ijjt gr« aw »ir^ ejrt 
^1% »fl?r «ft?r qg»r *t at 'BRwarc ftp w <Wt awrr irfc% I 

( * ) S3^S — WOTlT % *H°I >sit J73«f s^a, frct % 3»!R 
^5 ?7T ?rc war I 3a$t %gi^f ' w ihft OTfHr ^rf?*t I 

( * ) s*»rc— wreta' % ^rt «ft t-Tt 5* % anR, it 5* 
% Prar, ijjt TC<«Tt ^?tr I 3«^1 'st 5 ^^' *t ^ ^a"^ '"ft* • 

( » ) «ft<W5 — «ft wa«i $t;a«"l<T § srasa sfiaa, nisr-ij?' 
srfoasc war I, 3«*t '«fta^5> w *>ft <sn=rcr ^rft^ 1 

( c ) fe*ai^? — $t!reta § isra JTjnj % ijjr 3 g^f, cb * 
bhh afe ate «fcr qw wm aiia ?, a? aS 'fe«ar-t?> w iWt 
wimr =^iff ^ I 

( 6. ) SH^c — *rif jryi *fi % sraita 3 sfrc-srft, Prt ^t %, 
«fe^it t, "pr war it a? cast w^h? jet *Wt shott =^rfc** 1 

( {o ) arrarafts-sft »rg«r w % srelT a" arcnarir arc 
% bur f%wr ip war I at 555"! 'airsr*^?' w Oat wwrt 

ipta ?*j sr^ci: wrsrattfiifirTn o«|4^mi *rsrffer 11 

?a TOR & SPS % SPcW 5 3BP5T *W ms ?S sreR % S^it 5T 

quia ** fetr 1 1 

«wi 1 w-s^nir-^TC-^S'tTjfW-wtsrflf'r&fqTi^asiisfarfteFin- 
w 1 f»H -ggitr-ag-ghr- RTOi^Kti^tTag asrosussrck^ 
ftsf fro srerwras 11 ».? 11 

HcHfRd !TT«nssg<rarr sn&sifiwrc; ^ fajswRrra^g- 
*& 11 iv 11 

H«ii mu.tf?sr, «ra»f?w, sftsirpa', ^f^irJr^, »i%hi- m *w*5« [«rev 

^%HVI-WllQ[«dtoft««Mft II \K II 

frost? % TOT 3|fr snuffr — 3™I, ajw, WPT, WW, qr «J 
7?r»if ' * siftf for *^ d, aratWitm 9 «?>3R vt% %, efa 

3W S fatr ^Btfr & sjffhr ft war J 1 

f? ujfar far, ?r *W3 srerc & 5I »■ srarc % s%? 3tra 
«rcarf 1 

ffosrMr nflc— 3: irerc % a*f jft, wait? % aw? t (jta % 
3«r % aigsrc ftsr ^ *w 3r& jtt I 1 ws— ( ? ) <mfy, ( ^ ) 
w^f) ( ? ) it 8 ^ ( * ) afetc, ( *. ) nfsrsr^j afa ( % ) 
pfa3? I ^ 3: SJW % h%? 55^; arc, a?»r, «6S, 3P«5, fro 
( jjfrr ) aih 3«t ?* ftw % jpil % g« s& 1 1 % Rti«m b% 
w % w aw i 1 w1% fw wk ^? fw wr arfta, s?f «rw 

(WR -TftiAn, v f^T?TOAf|^ II ^ II 

fraw 4(<«bl5ui ?f ft«iw1si^%in n ^c 11 

faxrer qft^^m ?f ftgnrwrf55m. 11 *e 11 

fvaw "iftstara fonjJnf^B&ft^ii 3» 11 
itntrniii vinR,«i(^« rowjilpiR airsram 
«r 13; n^sr 1 1 isfe't ?ta nS 5«t % fcnuftr tra 9 *t% % wr 
1 1 ftr *1 wo «^ mi ^ igr, «te airft <?<r$ f , % JhE : " 
ft* mm t «k «l^lMi;n rt^wl*** 
fl* wm t iwft» ftrftwr qwrc ftWt w wnft 1 1 ( t ) w^r-aft ngst ftvnlv * wot «rc * «tpt i* 1 *, t4 
ot aihc ewhnw ip war i sw «rt^r w tf«fi star 1 1 

( * ) w»^r — * i3°t fcnrefc % wot wnjt * «wrc w«r 
53 tot ip *R-*rc war 5) iraw wa^s w Oif) <wwr sarrfpf | 

( O jfiaTf— sit S3"iq rrairatT * wot ^re ( =ftew ) v& 
% w % bur sft* w w Qtf ape ipr crm war I, sh ';fl**p 
w iW) sn»prr «*ifs^ i 

(v) ^5&f — sit u3«r ffastw? % wot jifarjjsK, srnwsr, tot 
q;# arsin w <p 5=1! ji war I, OT*t cffi^c w itifl atrawr iri& i 

(*.) JifsreiT?— «t) H3«q ftq«wi% wot *Wl3% suRTrar^ 
% <»wr3t, jsfogfa, «iptr 3 sr§a, src-*ra q?f an war I, 
gww jfrsrsr^f w flut <j«mi ^rft^ i 

( ^ ) srro^s— ^ ngsr ffasrata % wot ??£ % iral % 
otm qrar, i? «f^r psp wart, «rew ^rfe^c w M ««m*T 
^lH^ I ?s tor St faasrv? % wot ?1**IJS s: srftfl w ^ofcr- 

«^TOf^t^H^fa^n-H'?TConq^ifff^i5n3Rig'T-?rt5B-^rf6i- 

%rf eng: srerwrcrir i *r srffarcasneqft suft fire^'np 
<rawwm iwctft sftarfflr nf%'Ri5,a^r iTsnfrjTftftl &rfr 
fen gwsrH Jjjwwwmilr, er^t jrs^JTfafa^rfgj^i 

nan ajcreref qawtri , tf ^fiaftflwr^grjr; attars ^<t4g<- 

«tft«far§ts if &SFC T W3 r pm«rww8 r l *>**:, t*iw- sarfciissii 

^rat^f % 5rot — 9SW, $5, tot, fee, Hj,?ftcr miiT % aw- 
ifhr ^ «fte»r, Bipim, ^tr, fi^R, sferejr a?ht RkIH^jt CTfc 
wfarator &, ^it *t *>Fir, sr?ft ( 3>rera ), ^te sift %, ^r, «fer, 
3t»r, to* site ft*5&&, sim^, *jx\s$ faro awwT 
9 to^ &, ^ransfetS gw 3 wig astra srjfaa i\ ^m t i 

( ? ) sran% tf B»m%— 5* wvfl ?t jfta srg, ?ra jt$% 
«it& ig«r % w"k 3 fear far «r srt % am fes^r ^ra^etal- 

(?) nat?— afa «w arg war *t ipsrfei 5 #?nw S siratt 
35 Bira 'w«H$> 2< | ra ito 1 1 

( $ ) sfe^S— ftw «rcra wig sator' 1 & fast w «urrara S 
«im «p w a *rs* firosm I, 33 aim aster $ arRrcar n?f 
?rg qS f%ew *if%i % wr «pr srgg siRre tmrr 9 airar 1 1 3* 
<jw m=a 5r»fl * «wr Pk^k %»r It ifes ip tott war t, swt 

'SferJTP «pf jf I 

( v ) !?<$?— srik * fwa ai>r w ?wra ngr | Ha % am 
wrg wr ?w sjf wp? gi ( wig 8ml afe % ark *t w<r S 
W ^ar t ) ftcw «w <i5traiT 9 airar t, a* 'ngirp dn sew 
itarti 

OT 5Tas% areict — la aftr ^ "grc wrer*^ st^sl *it arsrej 

HR^ll **?!% 13IT Sirfc «K?H W33JIW «T ?t 3TOT f Sfhc 

fafaar fircfla <wft I, wlftr wrg % ftft femr airfe <i?t>S <p=t f , 
l# Jret % fa^ apor sfe si) 53a anft %% % fe^ iw J *? wrg % 
M anoj 1 1 **% »ft qm ^ <tf qTfit a^ftdf * ft«R f 1 
»wr— t. toi^t, ?. Jisi^f, ^. sftatt* ejk v. ng^r 11 \\-%v II 

manitfl «) ft^uRir & ^ % fe^ ^ ftsfijfaa wit* |— 

< «Btw<Brap}nw*tswr%ai!^:^ m* «n*r »tm 
w wpl-'vutawR^ 3?< BBatareraj wt% |> umA a? Haw g§w5t% *?t «rc» 

^WJKlHHlfWiraTWf *M*Htf! II 35 II 

IfRrt HtT 44 mm' sra srtter ^t sj?m I 
sfewfssraTgercrerpni sruretar: II 3*» II 

3^t totb smct TTasretifefirerr aii^ncn »raffa u 3$ n 
( ? ) toi^s— "it i3"i sra * sreta % wot iroifSiSra »rr 
srar % ann ii^i >? ii**rt war I, 3**t latff *r (Wr 

( ^ ) Hsftt— isft ng«T srrg % «Vj * >ot & jgi jp *r*tc 
snn «ai ft, 3a*t irafts *r ilifl wra^r ^ *r i if «ft *Ut 

8I8PI f I 

( * ) ?fa%5— * 13"' ^3 * vtin a to rr>ft * >ii& «?s 
bur jp, ftiRft airt *rfa 3ifv?r war I, satf ifta% «r *Wi 
5ft s, if *ft aiaiKi 1 1 

( v ) ug^f— sft Jigsr ?F3 i ireta % ^r, ngt, ijrojaof 
aik sw H5[ pim **ar I saw ug^i w *M) srpi^r qi(|i> i if >rl 
arer«r f I ^ =srn: a^f *rrs $ hot $ ww fla ? II w-u II 

?a swc a aW ?Wi % 3?j*=t fft m& a»?of ?fia sw % 
a^fl *r W* w ftir I II v° II 

spng $toro sisfTOT: srft(nt>?ft$[ft«r?3 strife <jj?- 

a^): gsraia^, gsais^i'ssft^, famrf, srrstf, ^ ^ ^ 

$tftorsTf»r«rcof, «^ t wa^pr,, tW vOvrnf, gsitf * 
" pafirfa- ii 8* it 

t *r ijfoi— aW «fN jfitf ftw wtf im «t 3*to wt 
ww ^ ^w ftwrt ^t 1 1 tot— wit w otw wrar, prflftsra, ipwrtaif ^*w«fc<wT, s«j wt *k «os 
*f S«5Br, <*ra w sjrt, sirsw, wrf <R% 3 arfi»w, ^ if 

sraraT, «rck ir qjr w »flil «rr faszt w law, q? 8 s* % 5l«r 
«rck % j»f«? sirar, a«fr p emr arfsrt 8 sfl? jit ?rar ( wflw ) 
tsar I II vt ii 

*if^T^»^-4tte-fi«^Rnft-f^s^5jnj5R!Rf»ii55r<Jsii»Rii 

fecSftfir u a* u 

ims * 3trs?— 5^5 % dfiwl 8 3> are? 3?w sia 1 1 iir- 
g«>ir, one, aifirerc, s?k, ?rs, gwsar, arefo, aifrnq;, ot^, 
>Jie 8 3»fc*3H> fiwi?, 3ia5fl, fesfa artfe *r »? 3T5* iw? * 

«n eft 1 1 

fafawi — w w iwst 8 sit s^? «t«i ?t, 3=itfi f iral«r fl% 
§ s'ata it Bwwfiifa % fafoeer <swt ^if|^ II v^-v 3 II 
«*tfor ^ra— qsre^rasTS!! PTWM^+JTotfg'Pi i 
sir?: fs8Sfl*Cfa: HisSHfttwTiesr: II »tf II 

jpg: srft^oi fa j Mtiww >i«si% n sK ll 

*N£r ftrRrsnan^rr^gi: w g«m?g& n »5 ll 

"sirar i, ast sun wfMtr ^ ara^l, sir t^ ^a^-ft^ & 
ift *s3 ^r& gw v\ sms ii|3 rfs bjt arrar fc 1 us? 3tsr??t& 
rrosns), aifa^w, sm^i fa** *wk *trS n# ^ga *kr *i% jw 

bur *s$ sir& arnrc afr «^ hw *t %Brsit ( fttrc ) w aw 
wai fc wc g^r >ir»rar I ll w-v^ u •To (£ J ft|HIMW{ W»' 

«j«n «Ktra vtfga sftftwgd *& n #= ll 

Ji^swf RTR5fw»t Swig* ^ wiftwi II »€ ll 

fa sms-at^ire 3 fa, snfa, swfl % tot, *to a;* ft w 

vfa, V& 1HT ST, 5B BW TOiflT, g: SWC % ffasTHJ ^r 

irc m>rc % strict n*r, 3=1% Brer-afBrwr ift, sw?f % «j£wr, 

jwfatof ^ a^ TOBrfaaffa" fiKPrefr^ a%- 
R5R sim : ag^fsan'B II v II <WHts<arro: aTSTRS $aPt<{R' oTreTRTT: II X II 

ffir 5 Pnssf »<JWMW?r: 11 s 11 
aw *a% ajpt jsfitaR w «mstR fi$t ? I f bt fi> Hisrr^ 
affSf J> «tr «rr 11* 1 

aas^ifoifBRfsrsfir-Prfift'H'mTfH *rerfcn asr*n— 

sre^^te-5itfora-®«ren5?g,(Tf ajuWraftsaBi i&acHHRt 
sH«npi^fiTTOi3ra3 ^sRiq, ares smi"sf*rfSreNi«rRiM 

%5R5 tllUgNdMpd II * II 

Wfc % 3FW BTC (CS7 fafa cm f 8 ?>! % WW ?RW I I 

11T— s^nm wif % e^n % «tra, fro sik ^ ^ arc tin 
firsa itot, w^r, «ris, w aik aalw 5* w pT ( qrg a«fr 37- 
^rgaft ) *t apr^ sot a firsa wa f 1 cb «re & ^ ara 5»t 
fasa tf « j«3 (l»r ^ 3?ikt ^a f 1 '"5^ Brat sngait & 3?iwt 

t.tfaiJaifc $s$l»ta ?lneifo |sr 5?sbur0 tr *a 

burst tc ift ^atf fc»R sr«r a«tr w sir am* sta ?aft *sar i 1 

arWt «k a* fcfeawit * bur 1 1 *$«r*i 

*°i, ??, a^-spar, tor w * sirf iter i it sia<f ft j«s but wsait ft stTar irara to war jsr s»^f ofa *t 
■ftfira *<ar t Htll 

s^frnjrfajJHFrtiBHt ?>l5i1?r-fsr^i-ww-f*r*riJt5t ^Fn- 

"st| »fl j«s tJ?B i« % JrelT % sip:! ^3 ?tar I aiat nw 
% 5«zia n?fa% hitr p^ « 5>r, aja, *», fos?r aw 

airarar I ii v ii 

*r «Hfa^ssi^rfWtsqf«r<stofariTt *r H?fa i ?>r 
f| f5T%<rM3r'ii*<r"^Jim fawrafer ftwH;, a^'rarenwi'sn- 
^iri; etft fasgq-fireK -H^ fl sfaH tfrw ftrenftspr wafaTpfr* 
^sft^g^^ETw: ii K ii 

W srw ft 5«3 ara srerc <bt, bisks ipek w smsiT «iaw 
srarc ot i\ ssrrar 1 1 

5*s % ara it?— ?ta ai^; sreri *t fa$?rarait % <SR<"r 
ftra sift gq; RHr stwk ft =iRr itn 3?n*r jr ?a ? I ajira, 
srcfa, w«t sik ?k ct* it? % frasq airfa % tft *ja ft it? 
tfanft ? I *afa3t ?tai)? ft 3<q=t it?t *t atapaj it? 3 ^3 Prt 
atrar I ata: ^t j*3l % it?t qit jfrt ^t ?ja foa.a sira w Jtti 
<rc %^b aia am % j«sl nr 3^sr «W \\%<{ 

ffoat ST^fgtifafMraa, fro f^p^t, wufoi wsa- 
5H, viaftTi^e^irfirf , ftTf^tjoft: g^a*, ^5«JiJTrea4t» 

fafofrft w*fa 11 $ 11 

m 3* ^psiTOSt 5T? eft f^amHPrt ^^ frotf*- 

WirMWVlWNya II a II 

i. <kwi(«i*i«( — cms at?*5WJt 1 ^f^- wt ui Pd»H i fa j 
«wra— vilfc|i<lwrai 1 mm— -arerarsaiHiarf?! smriwl 
<nrs!, — ^ 3?rwr t 1 TOiftsta* «5wcf«5— ^ra airft at* «cS ifftn jlw 
ita 3H^ iter 1 1 ?*3 to *t srRrear H ww***, far *t 

£rfa«?!T & afrj««-5«S, >FK lS affair & tftSB-^S, ^a-ffa *t 

arf^^srr It ^r^f- j«5, to-w: * arRrear It g»«ta-5«s, «^>- 

*r*T«- jra 3?P^ ?tar 1 1 ^ jtwt ft OT3 JS 3?<W ?t% 1 1 

nil are s*rc * J s jt!>& % 3H« apth ^rfira. it? % 
WW =trt irerc % jb! % atwr ?H iRTSf ** ^ I Hall 

fewra gfc?r*rf%«r?JT ■* sarere-sarnrnT trmqTRtg're MMW , 
arfffw«T«nTffcriiTlT5?rw ^ er^ai srrat^JTircTwr, fts*vf 
'mssirentmgfli's'T fkvf&itxmtfp, sff ^ nfirsw, 

afirewm«i*«l, ^3 %far&g 5r*ft ?tw n$ftm: WR*rf*riRr 
wfaam^WT^^ esrmfTT, ^wet: sHFsfwfw&ifor 11 c u 

sfta aifc 3wt * iffcp&r &, site aifc 3«t % qRsqm % ( sw^ 
3"r IWf w% scot site Ii*r tr ?«% Sprite a«rr aigfoa ws 3 
«rls>* %^t It ), 3a<f«r 0^ apewoj #J| % aas %< %, uj, "srfta 
( ot ), >res1, i^t, wwtret ( wqftii ), ^% fh^m. tr aifaq; Jirar 
■9 <srr% It, srsfiof 3 iftspi ir^ It, ?w % ot«j faafcm-ngsft % 
a 1 ?*! It, ?wre, w«, ^is, a^rss, sis* anfe 5*rr«if % qp 
'"* It, ??. Sfti ara, %r, 5B«ft, 3»^, apat, qftir, pi% %w 

iaS It, wi, ww «ik «ssr It gss (l^ qt hjrjk *•* wft •t <W% <RS fiHTfOTJ fHPft ♦ *SR %; TflT % ^T *) drt &, 

ftsro "RireT * «% *** Ir, sfaft ?1?w«niS jfor «Hn% t, 
aw wrr, w, "is air< wl«p ! tr(I <*ra ftrfini jrant 1 1 c* 
ftrfSra jm «T3«il if jfta jn^Ww *rnt 3 wr <rwc ^ 
*t 8a 1 1 »|t <R *rw w^r «irRfc «i $fqa <rt« $ «sfor asm 
*sa ? 11=31 

ircifir»nft «s ^5^if5i 1 <rosn — aw^wflrclsjs 

am^: B«*g«oiFR after fwgRsrqiJURTOJTTsar ^itf^s- 
t^o q«^«r-?g-^«af3a«rrawra %^iwrm«ii*tft ^ 

Tatar aiRT, s^rr 8 «^aar ir *5tarr, apir Tfa ftww, <n 
qffcrefo, si3i, ajj 11% «t at %?*t, totsr %r si^ar, wet, 
CtaH, 5$, «sar, swtar, *nft<R, 35a, *aq (tn ^r star, «rfk 
% tajfl 3 arc tr *r ar tt^r, ai^rcta, q*a ir ^aa m raa ?r 
^"te saa !jr f»rca <n: asa ?5 star, «il^ & am «r 41 vrnpti star 
ar site * war, a f«5 %^w 1 11e.11 

Sfiwtswrt f Bit* 3nt=% 1 aaifir^ asFtiVf-tfwR- 
sw^re-fireTa-faina iafir 1 asrsn— sajiwreaifa faa- 
wf*smta *rwfonf* « <^*«« lfra^^giift»ftCTt- 

ansrFvwj^ftf!! sc^fer isojreasBqis^iiTR ^ iniTSfST- 
;frra fasrirrji V»u 

3a% ifls 58 a?iR ift J[ 1 ?e% ajHt safe asprr, a»f, 
e'wR, sraia, aR ftsta a°fa tci 1 1 

*rors-3W — 5St, swr a»r, wot, fiw, $ar, air ft-iifl 
<rc Wsw, awrnia % qaar air «fi?T swr %m, law, ^w, «!»> 
^ * tor o>rf, «rpr ( WSOT^ 5f«f ), CIbr «f|a, b^jpt 
1»r *1 ^rri*, tl^t, «nr, <rt, p, sater g«; *sw " 
3?w iAiii, wis "ss^iS, ^)%qid, «ra sre, <wi* w «fe 
«l 'wrrsjw «?% ? 1 vrrs-fnf) *r ^rt, ot% «aw It t- 
snRfer w?wrc-?tar-iwflRi'W*si(*i 

ajBR-^ts— aft j*5 ar*^ % str it ar»^ % sjjr iwi 
air «wr (ftrarS; ?ja >rar-i?r ak «sIb S g^, for 
3 smr, §N: ( aw ), *1i ( iair ), sr? s?r m* ii, «terar 
f» 3?f* fftmS n* <ra^^iS, ftrcS am ntf fSr sf, few fti 
i* 5°: "IF* * """f 5> 3^ 'a3F"c f*s* ^n^ ^r%t II ? ? II 

srarorfa gjfitwnsftH^aisn fa sjgs-^s-gjE-fqfega-srraitoi 

SHpftfir form H U ii 

»i»»b 5«5— sfr 5«s fepw, w<i, s'^itma, Grant, feic, 
ftsrif I jjft, a%? it wb tt 4>, ate ?ral ( tlir ) d arm, 
%rS i|a, Jir^r nsr a%? an fVwr are star s>, sft «r p br, 
>sm nrifti^ sf, fwnfl.ifa aifc 3??% Wft ^ stcft ^forer 
airerc g* $ shr utaraK si, 3=rcit 'uoss^w "Rsa I II ?* ii 

qwwwiTfa Tfjp?nwi«iift ^T«-<?t5r-3rai?flwiRn- 
girferwg3TRTT?T-?'5-JRr-Si'Tfti ST5-^-fsR3tf-<TPB-*$3T- 
fk $IJblH$d|iW M^H ^(B^nmnft dgi|4nllf% ^^ffe«I« 

faaift sft'hftiTossira sercrfsrsisatfa qimfa fWTfff 

f^TIrl II « II 

'fiwr^if-ss— * js sirs* $ im 8 13^ air ara <n $, sr* 

iliiiSwi, feS 5ft%, iTS, ar»^ $ ftr *1 nii ^teal si, aft ft 

*ferar % Tfa m awfa *rr& it, 1sr3 vf, v fir afo #? «ot s>, 

Res* ?ts.'««ti, ^rr aii 11* *ja st, fe3 31* ( sib qjs, $fSr ) 

* wit % ««r <fr?r9 tf, »fa % 3^ 55 * st, farct tr qaft, 

"[wknft 5^wt«r<r ^rCl eik % Wsl, t** ^*n8 

slra * am? airffinrS" j«sl *Y ««tr>rt$»8 straw 

1 u II 3«5tfis$«s— ate: ir »ra sfii ift *nH> sis, tail it w», 

BR! <t*T ( list ) a sum, 5^*T % 3W 3^ pt =1 1, "T^ 1? (* )i 
KtR H* Sakr i^r it, <3pST, fft, 5T5 3^C <TC3W, 1?* *?*t ^f 
3HSI fla SJT3, sJiHJWI, WS aj TOl aj SJHPT SffWOT* $«fff "it 

'go*<|s;-S«3' *s3 I II t* II 

og^nr.-qjT-sBT'infa sgajprwre^f *fiwrayf-y«iw- 
*nfa fiisnf«5i5ftfe from u « u 

famfs —ait $w ^np l> wfer, w* «rf, ftnRl % *£-iii, 
3K* % fct»«r, tarcS ate it ars fti «it =*"* it, "it ft *& 
eift* it fens <fl?r »<% ?if , ^?i a«r*r w s\ ft 5 !* ae?t% wft- 
«ift it, «tt writ* CI, faaa fft it* it «fa ft=iw <* tf 1 ' 1 '. *f 

'^5.^ JB 55 anr=r it EWt 'few 5*3' *?3 I lit III 

a^f«5feff?f*rl5Ji^5rniTft ssreojwftta faratii., stisrai- 
wnfa »ai«nisi atforalw ti *5 II 

vwnr$»3 — U% f «st air *i s»ra ara «ft $ bur it ark 
■ild i 3H« e«sjf $nft % asai 3?w it «rr% t, awt 'wot* 

gjS' Wl I I ( ?5lS 81^* <t 33*1 it wra I, ) ^ J*S Tftf 

JT3«qt w tfti I 538 a? j«st $ ssm it% % aprt wc =S Ctn 
3<q«i it "sira 1 11 ?^ 11 

an n^atw, g??ns!i3i ;ni%*ga, *n«i 3a: f%f%^n«r- 
awfasrea sulfas. T=rra??j awisftti ^ ssi^orsjarsiTST- 
hfepraiiP'w^Kat ^t 5t4rf«t5iff HT5n?^BT«raja'Wir?a^ 

ar*i-arfli«i *t5— Ft fst 3 a $g j*5 at«r i, sjft 5s ?jg 
arams! iril sr*» tit ittr 1 i^gaft aw?, ^arrercaih; 
fjnair twiK-ftire i «rw atei«i «t«rra { 1 WOT*i-$ 55 «j) arret 
tfe at js >fl fafear % a w;a a aprar <ltf $ *f 
8t«[»titarrailU»ll Wo S( J ftf'MWMH V(l 

ot*ijbJ»I rfl star *& % 5^r, ufa-, w, satar 9 WW, 
«r* sifr "reft ^ ^ otpt stall i I ^ frfa ??^r srrft *t «mr 
ft, s<k ara srrf?: ?ta sffc ajf^E ffe sto* :ft% fk$t 3<nr»f «) 

srsn-5^-?f^issmer-?awT-gfH-^-»iin^, fW 35^^- 

fwsra, efgsmwiwf firenftft 11 % 11 

3753 — ^3 % «ta $ ?rt <>t are, vm, v&m, *»rar, sra 
g*ft * # §5=rr, **% w «r sign?, irtrfa, fJ, *m, *&£&, 
sm, «r»vr, 3jji ^r at sirt, ifcr it jtit ai<rfet ajirl <sr gcrr— ^ 
375? pi f I ffcrsreti? $ >src°r ?r? , TO'wr, firarar, ww, srcsr, 
srra, <ra»rr Kfrri?: 3759 fft ? 1 sre S utin $ «rc«r, *ta *«f, 
tfreraar, srsr, ft«Kar, witor, 3nrc, Prere, 3737 ftar »r — 
3<i3* srl ? I 

*s srerc It 3w^t ^t w*r sirfi; *m wisal «> eror firo, 
CTH, ira u?f <si«ib arforaf ( t& W5 «i *ts arftw ) «") 

? 1 »WT-«rf «er ? f=fr, apft «r "swr it 5?=rr, apft $r t«tc^7', g®rr, 
»qrc, arffarc, 5T?, ft^Birr, srsfcr, ajfircre; 7 375* $$ f 1 i* 
anwr 3 ^»r ar^et ft «irar 1 11 ?=:-?s. 11 

h f%BrwraniRrro ^ <?n«i(^w(3 11 30 11 9Kv ifwflNi l are ^ 

5J1TT W*5H laT (esij d*U|W*: I 

*r wifdM»t4*d fe^sfefraRrs il w tt 

fa?«: m<*& »^<tiiwi> srrsfa stprt u *u H 
«tt ng«T *tr % snvn 3 *«rs?> fc $er bto h ater w %ar 
I, *? ^ aire fl« cl gd sto ( ajarwrcir t air« ) st %3ar 
I, 3^ *tu % apro ift q* it 33$ :ff? grat 1 1 aft wg^^r 

&ar t, ^5 ^ to pr ( 5f|jrc ) «t strrnir war 1 1 fkv sn* itt 
% qfw s «t star ?« irar *r asar |, *?t ?« »tyr 51% <rc *p 
qftwH & *zar I, ?«i srcra srIt awrr 3 On *ft giwar i ai^gr 
5) ^irar I aifc lit da *?% it mf&ai It apgr elm I, sii^rr 
afsra w ft ^s arrar I iRo-^il 

3lk 3TOW *» W fwl ?1^2«T^flS? B$ I II *Y II 

siw "(^ilssqrT: II * II 

<j*srs«ir«r: I 

awras jfaforw s« i*5<n wit: ii \ n 
tifar * wisss wwnninr: it * u 

at* <i)«t % ftsR *t °qmr wa t, ifcsr ^TOir^^ii^i Sf 3<rtw 
faqr I il{-*ll 

V&, ftrowptfirfir li * n ^" ( few gufUrS anfl <sr ^snt tot ), ti ? II 

grit 5*Sr ft *nr <re*m s$ ftqfi%, t^OT ti T3*r 

«j«Rt 11 

anja 5JWn w wcr t, q? it *5t i> OTB wwr «*- 

5tt itt 5?a 35^ arr% & tor stfe % sra fast 3irft TOr I, 
*rgtr ft sr^ it anrar I, aprar *fer ajfa* qtsar |, *|cr arfa* 
ita it 337ar t, qpft it aria cterr I, *:ja t*n sj^i $sar t, aft 
% HfJr "R fit rcseir ti it *sa a>% it *0st n«t it *ga a?t 
% <m war I, arw a>%-#% sir feat wl 5:3? *r<? sw 
■ite «rar t ir afti itt Q:3T ft fo?«t w srja sift* "iPire 
wr I ai«RT aw«i ft* wi it Tja 3[f*rar *rcar t; ?e& sa it 
3tat <re ifoJ i il 

*it wrstf tecm&rmc, 1: *»s srroa, wsjRt^tfpi^ 

T*ft«raTT«Rt 1 TI %CW«rfaBtt (tyudHtll*^ IN II 

rmral * *T3 1*0 w irar 1 1 373 nhi w% stat it Iks 

•re % er*r firaw wit gm« am, sft% tr fihfr^ ?st S wf 

■i»n w$ snar ^ na ^T3 w it afjr *rcft it afrrot 9 war t, 

^»wit, aiifl w jot ajK w: d*iH it war t ant it ator 

I 8 nj w 1 sas »m "raw war t, it wi t<t St Tfrsr 

1 1WI ( Wfl ) f Spi dn |& 1 1 it "flt * iftw t 39% 8j«fa, art Jirir vs 9 <ff*Bt t; 3«rd *«? w rlar s«rr to^t 
ft snar I, «ft wn snw eteil 3 gg^ar I <«$ wmsirc jrfaror 
3?w fit ? sire ait urn fire 3 qg^ar t a«^ (Wlihr ftar fc »\u 
aa: tHujwi-o-5<fl<«l firwifaarw «rra>: wsw ^s^- 

*Hlt+Wt *MdWW a'STTia, H ^reST^Iipfll $1 ^tfoicf 

aicftt^g 1 ?^!: ?3?rf*a I aa: B>s<3'T?tisijft§5'i5^'iga: 
sra swsqgrarfa- i awics^ft nfemra; TOnron: arfisW 
5?g5Tifoi sraWrefo asjf, sraemsn?f % 5reH srctojasr 

5?" «fif II « H 

?b% 3Rf?re srat 3 ot fft sifc m% & Pnm nft ift & air 
vs % 'sua* srcst *t foserc sjs ( «M ), 3;jkt ft srraT 1 1 <sra 
fc ft?) % srat 3 aor w*t & sjf 8 ?k air «rar I, w;* air^t % 
5«TKr 3?piT (1 3t[a> 1 1 c«r srarc & area w^ ?r& jw «t «Tf<j 
% 3?p«r eft <nfc ws^r ^ §& 1 1 ?sr g*s ^ ^& 3^^ |r 
snwa fl*< sw >ft 'aft-sfre ajsr mm I 1 ?afa^ gfenisi. H3«r 
*i ^ff ^ ft aiira «i3 st ^rc* a^gare tn? *r anmr *^ 1 *s $ 
*rci ft srfk sNs etcr & ww fair *trar I ajk srefc ft jw 
aiifa; sirm $r g^ 3flsrq 1 11 v 11 

*refa ^ra— «T5?f ?£Sfa>iT ?;$s5ftfirajn?j?*: 1 

errar «fi*R ^5$ m& jw «t aifa * ot atr ^ ^rff^, 
wife sftai gair 3^ ft srft ^n ^r fs'ss uti e^ar 1 1IVJI 
era *hrre<jf srtwnsssrerafirfa sr^ai a^rgOTTRRJiw:- 

Hat wnsf ?{hiw wTsgsffa^'niWtecg'E^isr^wqi^wnti. 
n^»nn.i^JiT«n^^fti3H5T fttoi^tniatfer ^ra^tgikifoT, 
a?l aw ffsiRongiS! s^fJJnsja 1 «• H^ftas fi'awHnift 
sg^<4«^fta^^. ^ ft?Tfa 1 aastsrfWfoor ^ wfajnaTara: 5R3i«ira/ qfnrwftg sre&cr i ?nftf: wr 1^1 
spftajsra ijsar waarfa ii $ ii 

a?wil fij wrerat ^jtw ^idftoni n a n ffa II 
( ? ) *a «^tot as tprfe % 3tfl«ra %al $t ;cr*ar oh *r 
wi I, IE sit *P I satft simjjr wa I— 

gamma S, a)«mr sat stre ^sft saw ngsfl *l aur 9, an ffcril % 
sfla 3 ga*rc, m gj^t-^Tft sgRl ir ^nir *it bit, «t a, naa a, 
asrr a ar f>ir & arj inr ar to $ araftaa %»ff st it* &art, a? 
3=1$ itaa a arj sTjfra ft srrar 1 1 q? u jito fair ^rg, fta ark 
w; <st jfta wt 3rrt-5i1% tt fa<s w 3 <r?ar I aire a* ffcet 
wr a ofa $8iaia firata 3 n^r **% saift>rifa jes 3?m w 
t, us m J^r aprar sitaw war 1 1 fl>fl % TraaY »f Tlar 3?Fa 
war t, 5'fl ^"t aV at srsar I, ( w^l <sr amen *as ^1 «rca 
% eara ?t strar I, fluent Rif *?ar ), iro 3irc srat <flfta jla ?, 
fcrc « asar ?tal 1 1 we, w«, *^, sn>te, ulawra (m 3Pr«r 
5> <stia ? utift *n sa star ^airS 375* & wft-sfft 5,^ soar 
1 1 xefeft ffeara.aa.'*! ^ =?rr?a ft ai<nir srcfc fare irerc a girt, 

?aw »|, 3a srOT W M*! fcq % SPR* qft, Jpjlft; 3ft jft «)| 

epjyar aianr ?gN srIc # ?t rt# t afrc jot w ode ?) 
8rpm 1 1 

fafa^ a|t< a* $5 slfw srtl'C W tot ?p*1 =?ir^ 1 welt * * 
^ q^ a«f ^a«t w im 'tr a fiar tj;« aara 1 1 *s$* % eft t? 
«r aa TO5 3>wUil ita ? 11. ^-» 11 

«Bsr: wi<?WTSs«ra^t*irer sj^b aa^n^JTwrns— iaj g»s- 
t ?it'f-t^»aT- < i'!Ta-pi^i w^fa, ^MlIrtUAi-wi-srflT- 

pdswT?ii7ma^,a^iawt?'W«mftOT8 sts- ^tdaETmonp^t il = li 

(?) *«pr' afferetir w wpt I, it =rt <r/p* «r I, ot*} 6!^ 
^—fag ngtif % 557 3 ofr srrfVar, ?ja ws, W, 3-fF>5r, 
>w, i&ta ( sJttr, sic ) affft "w «nr * <rf a irta 5? srfi m <at ?ro 
par |«r fe s^ om-tr «r aw «*, rot* a $fa irffa p w 
s^re if arrrorear a ^5 tftoa a, a* aa % 55f « <ia*rer 
W ( arte ) ot pa anar I sjN^w ( afta ) % wt spa ft 
jigsr 3js# ssjfar t 3ifa Kaw nfa«K a w^ § jw *r«rawr 
ira a "ftfta par i i tar ft an»t 3T^a •fJ* ii s il 

Taj «n s^sfasr^RsrerwTR: starfajrerswrwr, awr- 
fimrairawitst «FTg^fa i qrofqr '•iWBft fcrfH ft? *ra: 
sifsTf 3*i« fasraa <j^ i aw "qTrasniif 3H«5<R'i *rgwr- 
■wurraw 5* =r a srerat, affirjn3t | r^iai;?n!i ; <mm *Tg- 
arfasaflrFrcrckw^ iroakgsrfirjT sWSrarifFfatrTwr: 
flitoia sr^na;?ifa, g^Bsswn'^'nJToi fltfnra sreaa *iarg- 
^jafsjpni wiw ^Besr'n^sfrorasrsra'iwr *far: ftfiraf*- 
sffcr, ^igrarpTa, ^g: srck" <rr^rnTfir?if%, ^rg: srirta- 
jn«roa i « JTfft^ts^ftre jfiO<'ti<^m< mRiuUhRi ite- 
all"i<l , Bwyafa ?§*>rfir?r, *reaf«r ti??, TOqgrera}, 
ttui^wfHMfti, Rt« ^muigwSjT srfa'jprfir &w\\ 

5nrsrta®rwi5srw *ngs#t m ere^ 5rfa?*rr«i <rr<nra- 
«rfa:, to: «ts^RttTO575^pi5a: ^raisraingwrfir I wn- 
?5^t JftamarcTa: nekton ?ra«gHfc i to «wt ■«»- 
tatFatHK*5)ld II 5 II 

*rafir ^ra — sneror it wm «f*awniwK I 
«^t srw "Hfx&JTFUt"* *i fa>r*B% H fe n 
g**ra-— faa 8JR jw sjfa <erafcr % "'$1-™ 
* entrapw sift tuata mm « *w %, as «r ilftk^ «3T * *J w ** * mtr 1 1 «fof * «r fftrc »ft w» ** #*t i 
sjfl fair afoc *i war <t wrar t a* erfa v&* wwraar % TO 
Stja «R% it ift attf 3!TO si(! star I "pflft at$ aga arRw <aH it 
g «r star 1 1 w an^ anita w tRut *# fa: arg <-*«trUHl <w- 
ftifl ft srasr w% wa Ta>air* anar tltn«pE(4l4)%vtd 
4j*hhi ttirr 513 ^ ar«r Srar Ta; ai?r arfft aiar % I ?a srasrr ft 
ata % s<r i cttt wa * fasaa $ aft <fi aftrciftrPrss ft atnft f, 
?rck ft war air srrat I, aft srh: atf^r vrata ?t "srrar t wfc 
sirg w sraro it srrar i I xs wgk a ajwa arg sjfT ( anrea ) 
5rfa ft #arc wr prr ire aftr tw «t 5>«$w:^ar Lwisftifrrr 
?t srr?T ftwaar I, qraaf ft <t)?t 3?nr war ?, war ¥i^^T%aT%, 
ns *"i famy ^ar I, *t; ait J foa *t% ferc * aw & nr ^ar |, 
afciat ait atfta w% ai'ft ft asar 3*?** war i, fro Mfc are w 
jfta "K% ap>t% u^ arraa 3?Fa war 1 1 arg ait srfaala afa 
?ia a sax, aro, sara, *arfts. afc uldwii t>r 3?pa ?t <ara f i 
sa arawr ft gaa vfrm v$t at& *a 3TKat & "fl%a 5tw aft aft 

*w a>Tar jarr gar 8rafa. ata aft wr ait i Tit <q?s ( ata ) airpt 
^r a^fen <sa jtar 1 1 

3tr?rc *r asffs are atf I, ?aw ?a»r ?;wr <rw anaw* 1 1 
?a«r m aga % Tfift m q^g w --fl ww itai t lie. — t «ll 

fwrreitf pt^^ns'ia^fitfa' t^', a^gsqTsTrevi'B-'iaj 
3^: qnw^wpi^Bt'J'ft'iTi sj^ter-woi-OTtii-^ir^- 
W-*i<4lM'il'i-^!itT5ra'-f%wrwi*)<<3, sw ati *iw1mti- 
*5w)|iift $^wraTWP%, & fipun: ^t^rg^'r Taj ^t««w- 
i'J3?nfif nfdtii'K'iifda^ a^i ^•■^fi^i^K^idtii^ift' ire- 
?w qssg6^Jt^ti«rpj& ^jfeH hhwhi jnV^ig:, h gtt- 

*^ g*Rr^OTif, wro w wiiMw fimrosfriPwr s^ftfa II U ii 

*ra% fra — f^arsft wiPodi^ft wit*wrtafr fatf»gjr: i 

( V ) ftOTTOr— ffTORR vfat iff W WW J, Tf sff *f r I 

3R 33 tf EStll^r *?»>— 

sw Ji3«i sj*fa, ^or, hiIji, *rfa, ^r, qrra, 3sraX 6wr 
air 3i5R % firesr, iR-arsR, »wi aik it& *u 3 epsj-qpr 
w strcrk war |, a? 33 % sra, fer air* st; ftw si "it 1 1 
*l f^a <ita fas wi srfk 3 $<**< sftaal ?r flrf^il % g?fl <ft 
& £a ? a* nasi 3ii jfl iflarc ^rar t ?a w sjRr* >CTn «p aik 
ub 3 ?«r»« f^ <ti $ sift* ^f tar t, 53 srerc wfa % apt qra 
Hst *^a l :p<? «ra % s^sr 3 tf aito <*rc°i Mr war 1 1 VS^A 
W* fT3 go; gw % w« $1 usr faai wr 3 v^fl ^rTt^t I ?3 
mr $w tfa 55: T3«q % ft«w tflar^ « ^| jtr. <S jtrt sml 
3 33; sm afk jft srct* si gwr %a f ; a? $fta prr srrasra, ai»it 
w sjptt, 'B»sir?, qrwY 8 *?!, w*tff v £s=rr, ww? aire sjfs«ra 
3?isr war 1 1 fras*n:, erfasn: aire aprafe «t 3Prer war 1 1 
^»»rr— BfawiT, fa* <kt upTtt, to affo arePi 3W>r war 1 1 
WT3 * <s\vi gieft 8 aw 5ft 3 SJ* S ?B BH3T 1 1 OTi % ffl5a3 
3 qsrsitfl arr wai i I ?3 u?rc 3 ft^H iftw^ srcr Hf fta j? ?r«r 
traron Tin «i swsj ^ ? 1 rfi^i W3 ?r& *3 di&<n 3 tft%3 
tft <re ^ft ^ft i3«i ?i33 war i 1 f€fe^ gfeirr^jVT w irffli 

ft Bjfa, «"I, S'il'T, nftl, %W, W», dMqWI, 3<HT sik 33^;^ 

arg^s «r T w*y 1 

t.vii f«aR 'w-trora' Sim* aj«ira S *t*t 1 «j9 ^ ] ' WftiSn'l^- ' flff 5Sc«i<b3<t ftwira % «nw *w srcre % wcwt&iT «> 

sfa fa^fapr ^ II «-« it 

-sreWwui^, & sif fqtn >(Mrft3TOpt: 5Rkg<RTtarf2a: i 

w*d^'M<rs wl>witfoanpi dwiArspr^ftr 11 ^ u 

irsiwrr ok «! fasfo— ata €tw % «rt 5s: sr =9rc wrl * 
&re w% %, sra, to, ^q> ^ atal ?ra hj fro *t ^ ? i % sjta 

jfe ?t5T RHT SPKK % 3P?S^I & Wfa <BT afar ^ | I TJ KXt 

m (foil * ajftrar *e«igi |, ?afa^ §3 5Jm ?a * 'frsrawp ^t# 
$ I aprar i? wi q?8 row* ^sott sfft *?r, ?afa^ ?a ssr =iw 

'WSIWTP | || ?? || 

?r^nfii sjfonfoi w-rfor i mm— srflr?«rre: ssrsrgwrapf 

*Rirsfi8k<M« 141 WfRKPro gfawn^^ 51k: Trrctegri- 
tajimw^jraEort: ^raisprrerai ^ffwisr wiinx smrorfsrirrei 

?5rcflg^r:ng^ewHHt .srRrwt t srw-HiK-ftiBR-srira^ptf 

*rar imwrc-creifaf ^iftrdcifafr sffa'iifsTrfoT *rafer n?»a 

ora % ^hr (Hi * % i<f w 1 1 iir-JirawiT ( 3«r>, 

«i« 3irar, *k w w> w fnwr, a^r * ftsra, hi«m *t art^sr, 

«** «ft TWTT, J? 9 <TRI TJ3 8TRr, "stf) gi. am $r *«h far, 

Wjfc it* «r aj^rr, ?[«fl <b! *s?r ailq^t ^wa ^nr, artalw 

^trt ( TO<ft »^=rar ), s^sil S nteit, it^ *i urftr, 

, si"T% «rt^ & yrr it Bptst *rt^ 3 »i»rw wt %«ht U^ WWW I [ aio s. sprc, wn^t * nalfs to» *■! W ***<> S** *wir ipn 
^nrr, t*R»re, ^ *W, atar, «t»i «Nr» 3?» w^ % w«r wf 
51 iralfa, far, afe, tut, gw wft <k =^w «*rfl tot, *sr, 
srfpf, ww, *J?f> si" 11 ^ * W t< '^'fr srrft ^arr, ^ rita fa % 
qjfW I II tv II 

***»fenwf ^sfomsm«t« ?f% ii w n - 
,^5 w— ?a % *ra; irwmT % «nT5 awr it arra ? i th- 

( t ) ftK ft *■* % *f™, ( * ) *», (?) S* 13 . ( v ) "^ 
( * ) «* *T fTCHT, ( «, ) Wt 8 Wi 9IHT, ( » ) mft 9*.$, (*) 
,^1 >st =n% VRf, U ) *p, ( ?• ) "rf^ ^ ' ( « > s < im 
( airf* ) in* H 

^qsa: stm* ire:, ^a*roif<rw1«rf^ f| «f*ujk«u<i; sm- 

$ara t? aigH^stft^ift, «fafa=aanft«esn£*rk ^ n\%\\ 
ai«t ssk 9wi»? w— tsra sfuft % its sftc sn =i?f 5":. 
afa sfe ** i* I *fo arSe-aw* 3^ "fl F- ^ ** * ,fic 
«re auaa *ft ^t 8 at nt *nfl erwi I, wlfit fi»a *t<fl % ** afc 
m gtfaa t, is "n* «fc 8 ^ w * "* * ^" ar * 8S TOr * ' 

s afa3t *» JWTC *T *fl ?|3 awfl % 3^B 5~ft ^ * *> aw" 1 

zht 5HWT jt, W a asiot w% it% e »1 afa ** BiSS-WM fl: 
nl oth s«t «t at * 8$ M *t ^S' a « ofl i" ^ 8 » fe ^ 3 5 
% 3« it firaw ^tft^, wlfs f« *fl wi"" "ftt *" ^j - " 5- 

«=, ^ « war, «Hfl»t «* ^tr =«ift^ i w *f> *,r^ woe] Cmimuimh V^ 

wit limn 

as *Btes— «gsntf % fa*' w « ctawwf«»i& i 

^J?rf ^ 5r^J »j *nn *s§»rffe II fcaK 
ail ^«r tfl? tf 3wfw, earn afe ^*t wfl s*k % wm i 
<n iwrasr *■) fafewr «5t % jjlm | ii ?» ii 

otafroa im nitsemm II $ II 9Pf s^K f=KR w s?ofa «¥V fiw »T»Rl5i. anSq ^ 3q^«r 
ftw t II * II 

fnss'pg-ftf'iTns i 

3*ir? qfa irerc * 1 1 £&— ( ? ) sraoisr, ( * ) frowsr, 
( | ) «<ct«t, ( * ) «foira*«i sifr ( *. ) sim^ar i pt 3 & 

*ra fteftfirei5re*iT: jjwwifcifattrat ftj««f*ifw4d-5 
a^rtr, — *ftfcu i i&"4f*w«T=i laigstra^taioit t ?rcrafa?ata- 

a nwuaw l *r ***$*& l^ * jrefwrww»s<WJ t*to 
itjai W^tfUi** w;fotiEtqtolwi«ton ■diHHa»wran 3 li 

t ^jt«t 3PHTC fiw wriN* "iffc^f 3 «lsr «m ( aifij. «w «fc a* it ), ftar#*raairftifa*%!nft* arrfcr 
far* |n s?f r%M gupn* <wif ft ft&, aum $b arrft % 
W ^il irtr w$ jrc; 8psr ir m% H, faro tf fa ft jjtar w^ 
?r& sifipft 9, greftoi firft % &*? ajH<n wt *rrS jp?? #, 
srw «lf spt jtstc ^1 &w 3et w^ wr& s^rfo^ *f, far *r 
oft a^^ «It ?) w st, tow fw At % tn % ^rcr ^sra 
t> I*r it, teirw, «m, sRte, ate, pf, to, %, arrara, 
( «rara ), «ft«, ftrar ^h: 35"i anfe srw f i%3 start, qrerir 

=S(te % 3TO It few TO few^t <TC 5T?f ^f 37 ffTT f % f3TTOR 

*t it |\ 0$ ug«it % ^ra ant? ^ta ajfta ?i«, c?" ^t ^fei 
w% ( est 3 fir^x. ) >rjtkjt etoei *it ifa * ^ w% 3jhr 
<tn 3?m wa t II 3 II 

3TT«i S5TH'iT-gt5-ain-gn-^f&-wfiB^fT55-% , S?I^R- 

fiwrtrowiimi 

35HI5 ?T aejq— to, sfc, «3T, ^h, *jfa, flf%, *fts, 
ariK, %r s?ra ftwi 9t<rrs.r%fircr star 'a^ur?' ??rar I, w 
% (Jr«6K % amre-TO star f iiyii 

adrift <j=rwif3t i a^jsn— figmi s^i i<4*rsvfcis93i, 

ftrai'er wratr KJtwrawsntctgTtarRsn^ sratf stJT5«f 
WK«m't5mgf»iTiftTi^'3?f55?»rffgT5tlretDi =* 6*n%i nr«> 
*j jshwrftspif wifa^faensrH^ftsraRt t CTTurwsRRciref 

?. to f^RR *r wr war i, ss % torn It fr^a* w^t 
"ftm tial *t ^|f atear aik t%sa^ h wit *«? «rrat €i f%*ar 
war i I gist % for* & ftw vt sifter sk finr *t atffcr ^rit 
mm 1 1 ««r, »r 5a % font % aiP* & arair %t stalfa srjlitari 
sjfa % ftwr ft $ s wt 5tst ?1ar ir aw wit itar 1 1 »rfc 
«t«ifer.K«ar, ?a % ftw»r ft qft% w?i r»ar «fti?p 8iPi*»r it arnft 
1 1 *« * tro>r ft airU (stsft «rr «Blsr * wr a «fl 
irar 1 1 arr fs ftwi ft arrft^ tmn war 1 1 ero a ] $• ftTWHtHH WC <»mwf>T«rnTwif3 Ts^ww^nfJrfa (taftftaMiJpintMf 

tjjfonfoi W*fo II K II 

3»w; % sjtot— ^urc % ?*5T ftirfaf^er 1 1 trr— firc 
( nfei'c ) w m$<w, artstj S ^sai, wfl 9 «?% «r jtar, 
;nfl^^ ^a^r, %<a & are Riot, irk* 3 ajl^sr, arcfa 
srftw, 5?ws, ^r* «ih, arrare ( tspj ), eift? e?r< 3iNr 
jfir, ar«rfcr, arp 71: 5 &ft H *jp ?* w $wr, fi<^r< (tirfa *pir, 
itrt«rc <*n *r airar, f%« tr 3*t3 *pn, 3??, 5te&«asjr 
( ail w q > , sni qr srfft % 3«£ ti 9 tf?r star ), arf&t ( g^ tf 
arf & «r hm ^fl wrr ), 5% arris w sra star, sre 3 wet, 
^fsa, ^'^a it *piw ?reif m hk-^k stew, awsrea tfrj 
( ftra t^i % aa Prsrar airar t ) anft ot q< ts^r, ^rajoff. 
fa*rcti ( ^?0«r firerc ) «r sftr, 1^, ot^ 7i=ft % w"j H 
&a*r, 5<tf uroir wft, arW tf arH«rcar affo ^aar, <Cta3F* 
3MIK1 % ^ ^w 1 11 * II 

ta 1 awi qft€T>w%«fuft8t«-5g-cw- , n?-fir«? | TO«r5?iiRt 
arfitaawt T aaa fJKi3?a«i!, feniwwtwi, twa-5%er- 
gw-iita-anf^giftsriiiiTWRsn^^oii^^f-jHTr-aTa-^rs?!- 

?5?5rs%3, ss^j ^ia;iTW«t3t »n«r*, w?»r, iresirg- 

rajfifa *ra£a 11 5 11 

w 9^wl * sra« ?ft % it» shir *rn g«si par 1 1 a* 
<w 3snr«?-ir(i % Sot &m f pa |:— 

( O srator? % swi— 3nar afk 4lslt w ^ara <prr (atffct- 

1 ■nrur ( *3 ), w. p«r «jhc iw w star, fair wr 

■ % ) iaw-sajOTr, ^ranr, jtrt, 4*.mi, lircr 

c «6»a irct, s» ^ wr fitiwsr, 4)»n, *ia^,-wa , I «** TO*f%r [ are a 

gwft, mi, mrn"> arte ?itff w *gw egw»r ^, afcft ajfc * 

=<nfj«t OT & sisstc sot, h fjra£ 91s isra i«j«if ft t»sr, *ta, 
arr hut asgafl 9 feam, ^53 stfira ift, ireercar ( W ), scar, 
istaar, «i<si 3 btbI air artsfl fi »rr$* ftwir, iwn% q<r»ff 
a *tn sri ^?w^ 4M4M 33tr; % wj»i I II $ N 

Ws, <rrer-sfta-5i%-stes«TO3T, fq€tq?raf%<raWSwra7 

( ^ ) famx; 53jn % awn— aiafea wi aik aim* 3 aia- 
ffcwiar teai^r, $te ^wr ir *afara *s snr, sis, fast >sr tar, 
wtf 11 gsl $ ain% «t 11 ^sH <& irar, fiw-OT* ^fstr, srrr, 
sftasaH qisr ( aisr *tr irsft ) tf c=wr <Ewr, 153 but tre; em 
w ifcir, aim") *r ai»^ % smsi ar®, pr-"fter tj=t <g8 *s*t stk 
fam&$ <??i»Jf $ *ln w sc^sii *l fi^spq 35*115 % hot I ini 

Wi«K!jmM«i %fa ^wt?*n?fesfift w^fer ti = 11 

(?) ttmxf cjhr: * sara— <9eto mi 3 gr^w SsBir, »?Wt 
=^snr ftwr, g«s a arc, sire; a »is *r firai, ^«r 3 eiftsar, 
osifa wh 3 ^ s^ar, flirsrer fasa «, *?*3ar & ifa, site 
f? slsir, s^ 11 ajra, aw 8 a$# »iritea affc i» w iter, <pb 
w^« TO«if a ito w ^sjr ^ *<t>«iwi gsRR % awi t llcil 
fa^^if«fa^§«tfaqifa*fa*nrj,> wwrfiwrw- 

9% 15TST: II £ II 

(•») aift w fi* asjn?-aWi *>a % <w bit fiw& % afircra- 
■jiki sfJiR d^ «t 5irai I l?a «) 5ns t«i siaier ?»% I rjje. 11 
a m H i g sraW 8 i« w nft M^fsg 1 a«mi- 

1. «»w ?hm rt a site are imtiT % "ram *^-faV*Hiwi4wi^w>ftw*H-3W:<6tf-^t-\*iMHitt«ii'r - 

J^STI, IWRffa ftfafiT4l«(fa»u1d*fl<(tf ^T? 5JcWT- 

ftftllMI 

firer srerc *l ssft ^rf?^ I t«rr— *%?*, s^r, =tjr, fifcra, 

OTStFPT, 3tg^T«RT, OTSTJT, ^1«W, tJJT, tJHTH, 3T5R, ST?" 

>fl*!t, inPR, 3PPT, sf^f, qftfa, at3*r^, w (srjtwjto 
ftsrrar ), *»w, aintw ( sxk 8 **? *rair ), form ( sirar ), 
tew ( =rrcr to* *t *ra! 3 g^^T ), fawm ( arm$ % =9%a 
tot ), wafa ( sn^re ), foram ( ftrcr w arrf?& *tk srr^ 
«=rr ) & frfear ?vft ^t%^ gjhc gfifiijrs cclfl *t ^ww ar=*- 
ira ^r «w ftsnr *Ewr =5dfc^ I ?« * fs?rc afrc »ft * *t$ 
a&w itn»ni^ 5R"r % forfter, otii ora <s^ *rst ft, *r? *ft 

srarrsr =^ra — a^nKKiMdH. aiw( cn^fjE^grrw: 1 
arifcr Ofsrg^r ^wnr *rerejtfa<rq; 11 s? 11 5ft 11 

S<3 In x$ ft jf ftfir 5r stal & 3?p=r sr«r 3*«k *foi 
^tjc^il « II ~ 

sr§ ^t*ftf*ref«r g?»n^«T: *T&t«l IH -"Jsfaw-faiF-^^tiT- 

"j^j ^Hjiwft-osjf^r aw ftfirei 1 snrrnra <?%% 

iw-^WH-ftjn^r-^-fS-^Si^i'" 4SMtH«i«^ilidHJN<fir, 

ffcsrstronil Hll 

iFg*j 33H5— ^ 3"iR <WJ% 3w«* fft^tS 3nrr<$ 
v, ?8prr aito srot 3 ftsr ftsr I, 33 «t 
• *f?t f I 53 arrarf fjfapt % sigiT tpt qwf < ffip TOKffllpi [ gf t— $ar jtwi gt?5 afffa % *P 1 1 rwjtw emfer. 5% % ^ 
% tf i3«"i faar «hw, ftar, »wt, tw, wis, 1™??, s*,ct, 
f«t, eiRn? o?f s-sr 35* w 3|tor war I I epntr ap? fttf 

SW W ftMfo *»f *K3T t I STT^t 3Tlf W STU ft* 55 8(517 

w% srer 3%) jtfiist ir#% fa* ^r sirfc OT*t 3jjtc 

<K*a| U «ll 

^^tTfor w^far 1 araii— ^•'Tt-mwi'Ki'Tfwsif fit^Tsfasr 

«n^ ^Tlf^ftufwisi^ sraa^r ^HT^fiifaTiWM i«.w 
^^iifoi wife I aais:reRg:*n5jfwfaifir: II %\ II 

eiiipgsi gsn? % gsfer — %*ar anft % srera% qro>r sir'pgt 
3fni!C * ^'w fas n*rc % 1)9 1 1 ^6 — fo >i), hisht, arot 
jwl ^ f?ar svr 8 ?f%, sBisflqsT, jjft fT sf*r w% «Bt r'sr, 
a^nataar, air*, w, 3°f, srt aih «1* fl am jar, ftn?w, sra 
fl ^ar enfc*r fa«$rc *.^r. eiircusr'rc wfasjar arrB; 

aiinigsf a:ni5 % 35*T I I W % <fls oW 39PH ?t 

snarl 11 ?? u 

asrregssnepKFrt sjjrpns s 'iKft«iaTTnwTWr<R I v- 

jrosw, fiaii WJJ3!, ?®i^ft iKRiJ, »«nft5Pa> wwi:, 
^K?BW3nii"TOisnqi5a: ) ft5n^T!g : Kf«i«t sipreriil Wii 

3'RR «I HR«I — 33H5 Sil 3PISI W^ 3T& »jat tf ■a-MI* 

*"ibrhi «5r it ftcrfefcra sren: % ftsrar «tai % • i«rr— ^ 
erM % *.<s w f 35HK3?ra w3 I, g*, W, fiw «r>< *ft** 
m<r *«, ffcrc-ata vrwms, »rari>ro«<raf w%, w <*"l 
jaw, w«a arm ( a* Tfa arrfe tf ) i^ "El iff**. •& ft«rr* 
=g^w simc *Pi w aww wa I II *r II 

wlwitsj iroft vdfv i wn — araw-^awftg 
<re«r«Hi^-^R<'M»nw*Pi-T'i'»-finrr!nrii, «rf»*$t 
vnniiWU (*) 8)WS3it % ewi— arm's* 3*nre * % WW ifc 1 1 
$&— 3am iffl 3 awigsr ?», ^$, jwJ, >ni*w, wpr, fH, 
wot, »h, *n*t a?fa fiwra anr it arrar i 1 3"ir? s9n w *rs "ft 
arftftra war t II <«, ll 

wnifiiwuwft wa ^rft-f^-ir?T^'W-<.'iVtf"fi?i 11 iil 
ji<%4H l *r qwrrWfofnraHni g^*r wrfo i sott— 

Ti »j^'i5.°i i&, ^gsTTifaHFi ^t, w*wfi^«*wt wrafwi^ *T, 
q&ffsrj wt fag*>nt, ^arerarfSpTir^ tt, fajpr «nswr?ra- 
Tfe-ifSf55-(ti-sr'it J t,f^T , f-5r5f-5t5r^-T#'n^?r-f3-3C-ft:ii^ 
*r, JTsm^uw^ 3T, %ti qi JTsrww^, firfrspjiRrJTrcrPr- 

TtRif*mtr5t srr, ffte-irg-firags-'nitf^sS v, f^Trafa *r, 

ermra wra— t*. ^cfir, ftcff, irl, i*. *ras, (rare arrft 
ftcrfafacr ?tr ir wril ^ i3Kjf s 3?jit; 3tq^i ^ ? i fir— 

Tf7 W % HTW 9*% * aw ; SjfaflWRT TTTW % qfcorrw wr<r Wj 

firwr, ussra^S a?%sr sft Tt; =*hT* <n <at wr=t tr ^s% it; 
«aBn-wra fl ererTOn ir awfSra ^ «h sfwr, armrerr 3 stta»r 
w=r *t; wot «ft * ari air «^ & ; ar°i*f€<fir «nf w^ &; 

8THPH, *f&, WT3, (h !R^t ftspr a =T W^ TT; ftw, 33 *r STinrf 

% *fr w^r it; ft gs % wr, fcr, jb jjt ;tik % fera % sm; 
*t*fffl it? % arr arm it; swt % aw sit it; =rnrr srm % aign 
<vspft % *«f &; wr, fift^, T^rrf arrfc arcfor wn w% arsra: 
wtk a #w ( »rfr «r cff-%rr ), jjt ^wfcs 3irft liww «m 8 
*i% tj nfa, Tf , fe, jjj, jto ir ^sr ( 3^3B ), ^rr^; qr i»!ff- 
r 3, ai«m ot % wurnro, ^>r< w ^rt it srsr*, won 
aw % arfk wratt; htjw, sj?, «Trai,«r«r3wt«l <nr«(s) spw «^ & 3*nrc s^t w snOT* ?tar 1 1 V* »ir & qrqrs 
*r« w Wsi «* far I M ?$ II 

ftfttfg wtwnywwi ^dn i a*m^ »rahnt *wfti 
to»t— fi[HT, xfot, anor^i ma 1 I &*1 Baraterjprewi- 
Tf^ra^nrf^^mi i era fiNrrajpHRprMtefiir srf%^?g^ m 
fiww&,«rei^^» ?n fimfa, ?ra-«?n-?FiB-3lg-gfEf»rt- 
i<whimi snurErawHK»i% f%fa<i., giraiwi fWi, 

«T«ft afford II \* II 

33JR 3?r=r «r^ ^r srarsiq— a^ra: itn £1 3?r«r mvl m% 
^ % ng^ft «t 3=^3 wr^ 3 ato jtcttc % jrIsr ? 1 wr — few, 
?% 3(k im 1 ft wrT ( jpftafl ) «t ^fffa- 35T % »a»fl s 
t%^ht ^rfi^ 1 Hot % fe^ 3*ots ?1^ w "3"? aifJT # gaar I, 
qr^l 3 i*3T I, ar% wi & »re% 3 fear I, efam, iro, «ar, 
( ^^* ), %«r ( tc«k ), gsf airfe S w^ *t frrar t, apm spt 
cat b?r % srr»Rra ^3 5rS wif *"i *war 1 1 ?a$l eraroi 
stptrt ^Tt^ 1 ''wmi % <tfl SWTC * &ZK otbi ? II t» II 
<rafc «rra^ifH-4RafhRr-Hfoi-'nf3-5r^ , ?5K-5t'T-tsra»i- 

fspw, aa, snfei, aws, srhptc, sfarra arrft *f*8 ««1 % 
ar*a jl& 1 1 ss st«r % <m\ awrrit «t swrr w?1 II ?c II 

jthi: t« trWt gi%r »rea: 1 31 TOTOigflMfers i "bstBto- 
sStaB^teuijareis tfegtfsr "eM wrier, B^ass^ fsipTfir- 
$«m 1 ajrrenwreraW HTrarrerr«r3*iW ^ismwf firarrfrj 

?. *fa wrf** % srwa *ta <re H3E* 1 ! *"ar t, >jsir * ft* 
■j?u war 1 1 ^* srrft «3«t «i srpnsa Ml wt I der ft ggaff 
*«rt— 

"^ ?l >ig^: «c ^ftoPa ^ *r jt3»ih Kf*r5r , 5Rrl5a !_ 
^ <*ift»*a w?fe[ rittrJI 'grft»rrft<sRr4'JI«lT: II" surf g srwtffw, aw m** wvttitotit * fiwiftftr n\m 

3*ir*. % *K— gjn: ** jn <rN 35«ra ft* sfhc amps* 5»^& 

<ir aw afrc ajarwr Jr g, qfcr srerc * «ft T* »ft *t to * 

jft I I «t IK ft* 5ta*Ht 3SJfT< % aw WF$% &ZR 'ft TC" 

m 3i3?5>ar st & fJrar star t afc *«ft ar«t aih atam^tfl «K% 
35W?t % wotI *rr aqtit star |, ?e Wtf 4 <jjf« ajk agi ^sjj 
Prfsrer 5)t ? i ia% nwt * B«nif ^fassr % flir aiar«f jl srrarti 
?a 8 «fl ajarei ^itiT Bit^r at«i ark 3iar«i <I^I *r eqta jt at 
?«*it 313^ ^rra I apnrswit ^rsTMstat arwr^srra i (aiif^Prfka 
art ^rS &mz H a'ga: a^MlKRrf^ftwr w^t^rfl?) ltte.ll 
W*a =^73— h^ ^ si nssr^rl si fa?n*n si *wsit I 
si ^f^ wnrfkgiTfiBf^cr »rwn it Ro n 

si 5rflrfjra: ?%?rrs^ * srfer $afcrai n H? II 

ijf5wr&? f 5« ^isr faawfir ^ism^t il *« II 
srransmsr i*fa *Earc g^g^it: I 

5RJIT^3^r^'C WHT SlfaiSia sit =!&[, II ~*\ II 

V^TSTrnfatafsaiiif M*Rtasi«r_ i 
a •* awJt fad«ra *i4«WTmTcJrft n r» ii 
sit »i3Kt w* wa ?tifl & ql%a afl star 3a*[ a at ^aar, a 
t j w, a ftnra, si *r«a aito sr apr sjtft<ii #%a to) ft i awa 
*snY * wot %*ar srrf? ot sft >fl?r ftaat t; araw wot *aar 
srfl it% i Tflft 3F3jn =pff ^ 'sa saw awr? star 1 1 w wf # 
wrf %aar arrf^ srji 1 1 gfe- $ arw* d 3jTa *<tf # ?W d 
iti 3?r« ita t, «aR^ gft:<Tni.»r3rar <H *vtl& ft ^ar, ft« tr 
*nre ««rft «!<» si *, sjsi* Htra»«i si % i apse * jt g?r afk 
5W w «rw nrst i tafiA hs 6 * %» afrft a >ri n w; % Sir« 
aigai«r i* i ^t arrft il ^air, f^aw* i^mf «r Kfsi 
[ a ftit^ wsir, ^ <n ^ra airst p«i Jt i ii^-^r)| 
-*i<mi t%firt QtftW an»f »n«raf «i ^ i wrtflllVUI 3t«n3t5«romft?iH a^HHi i wim 11 ? 11 
*fir ? ottssc wn^iwr^r: it f ii 
ep 'ai<w»rc-fiwi' tf »n?qT wt f, $ar wn^ sit^j ^ 
z<Av ftiii I ll <-? II 

ftraTiin u 

WW (It =5R ff*R *r flar 1 1 imr— ( ? ) qrawr, ( * ) 
fim, ( * ) vftsiht afc ( v ) afiranraar h 3 n 

•Wt'Wfir "N fiwniNTaiHWI I iff jrffa%BT fiwiTS wiHcn- 
tor: wwwroaa g^gq^sr qsfafaH^, a^f5gc«rpreraift • 

b*t swgjjronft n » n 

(5rh aih wife- awmrc *hr firo nn * g^fl 3 »jp 
airtl ffti 1 1 i«n— ftw w to w aik era & gg> ilar !• fira * 
?ta 3\*ra, ftw tr 15a *% ift t, for w »wr ftfer *« 
wfor, jrffct, WWI «rjwI & ftftm, wfrw ftfir & 
wft, aiijfaa ftfa ^ wto w* wS, m fc ftwt j mi, «>fo *1 epr <ltiail «t ftw «t I n* «rffc, «w»a <frr 
frfh it* air w ath n^gn inw RtobS— -^If jrt 8 «w- 

few *ftprl * wrI 8 »ft «w ^ f $m ?>%» wratafk w«f, 
*r», jji?, sttr, sir, 5^, 5ft*, f%- _ ar, stn arrft sncrjsi aw 
{fear writ *) *rc ia ?, 3B wt ng«r <fl sj& ( hr ) w «> 
atiat t aftc ?? ^jta it wrar t II v II 

wwr 35?: *?fa-gfg-H^tf5mjftot«^a^i«iR*i* bti- 
H^rm^l ii i( ii 

amwr w tot— ??%, gfc e?k fire n % faf a i$ & 
$® 8 ?pr, ^jr, aif-vfir airfr *tnw srffo ^rail % ift ir as- 
?» amtgor % *twi ^ fwfa 8 air *rr^ ?"> 'spruit wrt t INJI 

a^mft <j5^qifoi vifot i aqsn-sjogrrHi saasspit- 

«RRI#TT?HK"pWTf3l WtT^a- 1 aateFaOTTCflTCTtfftflf- 

fabr ll % ii 

anwnc % <ffbm— arrcrrc % Prarisfttw pw ill 1 1 tct — 
ijfl w e'fftra ( to ) star, artofi «r f^rptK fesa *5Tf, «ra * 
»rw afa> *r to star ( sit *ar «ra 3% «n 7 ?prat ), gsr a w< 
ark ^rfirer & na «r *?^r, iftwr 8 affirm, arefir, at^irv, cw- 
mj, te 8 aifrcr, srarar, ajifl 8 «flfr, nl?, sftor *t artel * 
sraJr arm, J^wf, sh ( *&n airar ), <sra 8 »ra «t w irwr, 
*torr, "jhrr, wvn, firar arrfe ^-s«aT 513 1 1 Vf wil % <fl§ 
anwrt ifr 3W5T far i ii $ n 

«5r?JTOtwi>^wRnrpf T^fl i bott— wfiajTOTOR'tf 
«T»r" tffrt nfoww i J igtl'TfaaTgpraren r^wagjpwl %sHRft- 
•nsswnajftepnftstlRw r*^fa«jBijtww«i«i'lw«fi'*;- 

fqr^w-TO^3Ta>TO-«r^^^^^^rfm j * < ra j TW- 
<na*4i^My4 fn^vimiHi •^Shwpc*^ 9sg TORHtOI [ are e 

*IW*M 81TEHR % WT— BTTflJTC *lT % fNl* WPT 3> | | 

«w— M *s* ita: rftff # «f* «ft*- wra if s%a jt airar ^, arfsft 
w ?§a $«?rr, srf «r ?*ro wtr, 5^ & urn Rrpir, ifNrr «sr jrt 
s?r <sre?r ts^rr, fcrc <sr £yr <sm ( %c a fl?* %a>TRTOr it=tr), 
3J3ferI $r frw im ir 5? ^rrar, zm, to ajfc ?t«t w ^brt 
( pr S 3rfcrerr), =r<ir, arte, 5^ s9t 3^r *r ara, ^rsft, ^A 
itsir, «t^», arfcrc, wrc, ?w acrft sjt met wr M <et <Nrl 

iter) I, ^ ?TB3t^i arTOirt % a«sm 1 11 » II 

«wfhprjrror^ ^Jt jjor Hirt srRrewraiTfinwmrc'Bt- 

m*\<-4 Rrcnq.11 = 11 

ferstHi ai«urc— aft M ira-mr ^st star it 3th: «tt?t ^<; 
8 fe a%a i\ srrar it ( ctraspi airetrrc «t alter § j» &t ft ), 
18 % f 3r^ w ar ?ri^ Cterr it, ^fa w 5tt to <rs«ar it, ;psr, 

« ^ atar, >ws*, SKlB, *W st «l ?«iir it, f¥8WW <ra>ff % 
*r»r 1% aih forcla Strait % srra it, ^ fra it 3<q*r arcwrc 
% s«6°t ¥ II c; II 

sswsigwf fsptfratq^ra j&smCTtiK^ fasriti. u 3 ll 

<p?;sis!i afRHR— sft Ctift ^ a %ita star ?t aire ^< 3 it 
sira irar it, firca etra fsra ?t ■Sbi? srja faf a snff ita), a«r S 
are firoft it, zm, arts eft< jf^ «i? it >it it, fitast g$<, g? ( 
fti^ «ff ft^ri ^ai if air tow* ^aafl % faraw ^r ^ eik 
fwla i^afl % <w it; 38 5t "PB^raj ai«nR w M auwtr 
=wfpt 11 e. || 

fft y<^i<lswwRi anwiau 11 x<> 11 ^ ?; ot * «frfcnrf3re mwrt bubtt ^rfs^r I <r? afsr** i, *« 
st«R ft 'n* irar % amtrrc 55 f*^ II t» II 

*<tf%f*ra.ii n\\ 

pr : 9tt «nc % aiTwre iliil 8 *n«i % wit sjrTfgar atrom: 
*r g»? ; «r star 1 1 ce <sr fawrc 3jr*t frfiKSKTH t «e5I»* 1 
fag atTOTK if 3ifls; «W"il % f*r^ bbt amr <sm\ *1 sjfireirr 
qr <fa"i % wa«it ft ftsr bot ft<3ii ?; s« wtfs* srwr 
«mRr*nf«ft II «i ll 

a^^f f|?ni 1 i55rw«tuRw«gfta?jnfa ^<t tftftarpg- 
<TCWsnfa * irraf, w^k^Ri =Trssn;§tf«ift 11 U 11 

f%ftwr qa — ajiwrc (Wl $ fe^ ate eata tr alsr boir 
ot aifafait )|<rerct 1 1 air«P35r wwr 3 Jhr airfc w srctr 
wir ?ter 1 11 « 11 

tldgeUHnqfrw qgrrerer ^Tsras&fs' 11 \$ 11 

fast fa^i <t»ft * seiftr— nr*5i «m 3 51s sarcfr % to 
*r &«?« tfft ft wi* a? ai"ft ?^-3«r fesrail 8 1ft 1 5t ft 
imft, f*cft-*fcft sirfe srik «r frolfaa *i=t *ra) ftsr3jt % 
'3JB' 3n * 3*jf% jt I *fa«i ft aif«re> «i% ft 's*t' afa '55' 
ft«t ft); *pj si efrc sit* & 'zt*K? iiu $; swsrr srerc ft entire 
"Wjqf ft srcf % 'arRRR' <l»r ftt 3??f% |t I *n wrt^ * "I* 
% 3?ibj jair t, *rc % « S 3W & 'TOfaj' fti ajh: sra^rcT =5RPir 
j^ #sv ft 'ifnun 1 ftt 3?i=i Jan 11 ?< II 

alMtklH nwre^wvifSw* 11 W II ai«rf^ faasr: wnn« ?n«ref«r a«n%u i 

tftatfs B'$?tsrc4* TJTTPf ?TITH*fr || \K II 

aaj tnwn.it ?*? sr*r?fo fiwKit it \$ ll 
ar«a atk aiar<a — 3|twtc ^R ufre *r t ' arasi^a, fta^, 
qrewr airt afsnjirsrfa i ft 9 af«wra5i«r arapar 1 1 ar«r 
arrwrfl *t f feanr. 1st a^sr asflaa 5/r aaaa ftqr & arer 
wtrf afa Tot aaa sfosr aft? arrays)*! srrerrc ft& *?a ? 
aa aa*r 3wr 1st sWl Jrerc *t ftfsrer fafear wO f llt*?t *ll 
sreNrnfaSra&s CTJrwftdafri i 

5^a?T>%^ faa^wrngiHTii I 
(tnsra ^r >K3— a? dril ?l afr< a? arhfafl «l j?s> irarc a 
«naa arsr la a? sr-w* % (frit *) ora ** a*ar I 3ifa wt »ff 
iwar afl I ?a B*R % 3wi Pwwwia «l a»^if *jt 3 ^c 
fear t n ?» n 

tfrTlnT&RI €tJTT dnfTTcgTSVTa II ^ II 

wsfariFaawcnvnt sti'ngiuj'iinTa n ?fi II 
jfteifaf^tn sre( srsCTsstsr w *r I 
3T$ff*<Jt srst g:^f JpjrwitfTsnfa II ^o || 
jrfawn?sir *6ig: ismreasrraa ism i 
sHtdTwi^pt ?ir«rwT:sp3naa n w ll 
a^ (la % ^wr ^au (la— S3; (tn |a^ da w fit?ra 
apita.3«K* *rc°r *fl ^tciT i I §a — s^-anjR % *a>fto (ta 
zm far 1 1 ssfra alfc s«rc a «a*la (la to* far 1 1 =sfttr % 
asst a 351 da, 3W 'In a «ita (la <r?re far 1 1 srf (la a' 
jrsrcpft s<* (ra a«rr g?a da »ft 3?nr tf arrer 1 1 afawra 
% <sre ark <wa (la a «t aar <sa da a ija* apr On ar <ft* fl- 
aw* jl «nar t H t«-N II 

wnrv^wi iBwwaarria>ift«KU«li 3* to n«m wi (In w tfa I, ips. *» % $et tot % *tto 
wnt 1 1 ivs "nt to to"! «rf *«t I l"k W% sin to w 
I oa y; "ft *w «t ww l<& tol «t 3?m wa 1 1 # to 
5^ Cl"i *1 3w« w% >wf opa it war t • "R^g *$ to wJort 

* ita* 5ft tot $ mi wa 1 11 *v-^ II 

sratn: ?ra^5^iRr stsTirgsr^ 1 

*R& ft^:, ?Rra 5W^ 1 *"^IH « « 

ipf f «^m wit ssi^a *nf*rewn 1 

g* nto w s«or— 5« aw ^ su"!! 8 ift ^rS apt* am 

* warn to fosnl <J?a 1 1 <c* «N' w sto aiftg* to & 
a»ir <« ll sjwt to 3?ia to & afffttf w to aiifar. fa«i 
fasit *ar f • «ft ato <« to *t <n*a ^wsm*^<h 

* 3<tsi ** ^ ?5 nto ftsK iff l 35 B *' 1 al lit t «l atfwa 
<t»r <st ora >rc* a«tr w to 3?w 1 & m*-Wl 

H*t ta^W WWIS W f? II **-**. || 
SUl^EW ^iWt If^t ^Sft T II ■«<$ II 

wii%i w**t «« wwsnia 11 rj 11 
tg,fvr%f»T» i 6t sstf ^«Bif^f*nl%<i. 1 

SSlfttesTOSrW oinHTT! sfaifo 15 11 ^c 11 

wi it5— sft« tot w 0;* «R°l, W to «r oa> it m% 

os to % apt* mi, «58 « tot* 13a I mi* to fc I *t— 

AS m mi % «»rc, «*, sait a«& sr$a to ila 1 1 n* «x 

mi % w st «s> it to awsj ^tar 1 1 *ra sirft *ja & «nrit fts m aifaarc to 8 arto wfc. *« «mw «?>% 
»iwrtl *t §« sstT mr tf Oir 3?ra tm t sir *w airft v& % *rc«ft 

*i^*i ^ sn^f^t ^g^ffo t ii ^5 ii 
wkw^w ^r^to: ?rarft fesfg^rfr ll ?o u 

fosi Vd»=i <$<*!« fii*i«n: ?rfcr ^issJrar: u 3' II 
war 5fc — 31^5 ^trff ^r n$ as"r, s^ Or ot cs> $ wto, 53; 
(In %«npt § sot aft* 3$? (Wi % *jr?r %bwi sift ? 1 ^%— 3»nr 
«) fwrar & 3tT~f ift 91S iWt *r s^c 5:7 w awr ?!ar 1 1 w: 
Or *r <33> ti bwi s^ot 1 1 faqjjR*w wre ai^« swit & 39; 
aj%ar 5^ jtai 1 1 fat tor f^rarc«i *>&% awit & j«r, wre, 
frrol airf? aiTO (to 5ft 1 11 U-?t II 

sr&iwr ^i^ei w^t src«r ^ ^ 11 ?^ ll 
wEdiinBHifcro t amtot 3f*fon 1 

ScRW^Pf ^1<^5I ?TlpHd^HJi-»<j5 II 33 II 

g»n 3<sT$raRnai ssuwsw wai: 1 
H3Tshr s^^raf^wi^rt sraFa*n 11 3» 11 
PMftrtii ft^R — ajN; Ot o^ tf fofear § #3 sUic) ?, 
T3CV ^nr ^ «nPa b?e g tor ?r, tee (Ut tf srrfci ai%v tor & 
afc 8$$ Cuff tf snfo 3?^$ tor it *ft ittft $ 1 3H armwra & 
3?ib 51% mS apt* Wfl * wf*3 3^rm for &, *r aj%S «7 
grftr sisira § ft 11* 1 1 v& tor ai^a s^ ^ upa wr % 
fait sg j^sr airfe w.%« WW 1 1 af 4«R airfc airs 3<tr<r *w, 
wre, ffrot anft «ito W * m^a ^ 1 11 **-** II 
g^aw. gstrprs *isUii?fa «i«<3 1 
*n«T& it^iwi^i^sm^nf^Tiiii ^ 11 

w <S% sir 9 epsr ft «nw 1 1 SOT!*! (It ^p spjs > 
^ ft 9pst «1at I ll vi ll •To c ] ft^MWH'i SlSi 

•iraiHi: aiwraf ii%, si*^ Tift 1 araiwidi^ i 
qwRTitr^ngT *nfo wraisa* ma 11 Ha 11 

gsj^rrofa 1 snsit |fiftT^%?TOT»i ll 3= II 
antafWsnWtrut % siren sren f^rajou l 
awt apnisRsnit to«^w srwa ll W 11 

tm ail* ajsiof— ir«r-e?« arar«r (tn wl *ft ^ -^s % m 
*H 51% ( % to «K aftw srt js <srs a* <& sc?a | ) sir 
aiwer Ot 9? sreR €t fofegr ^^ <r *fi ara ^ jla 1 siamr 
flir ww sri) ?1 B«t, w^ are? (li aiaiHr *h <srra 1 1 w iWt 

* fofeat % aft =ETR <n? f, ^ % 8)qqR It BI»NT 1^55 k IfROt 

(to 5<s(t £113 ( 3Wi«i ai*Rir ) 8 qg^r 511I ? 1 ffs»n^ l«r «i) 
sfaa I ft sta *t s%, ctr 8?r wt *Jt qdar *r«1 iraR ^ 1 
(W> % «rffc, 5n3niir ; ^5 ajR fcrei? kj «Br sjmt % sh am *^ 1 
(to si) fera& anwreil *;"> jts! tor yf wr % own R35 nw 
% wfcreR*; f%f%OT **;( <r §sr ( <?>?, si«r, wr aik jfteretf 
^Rl sot* ) ara # I ll ^-?\ ll 

S3 !» <B*TI fj«tf?5TftT-sra-faf*<im ll «• 11 
JWtn: W"?^i ai«i §?f «n ^BTia^fr 1 
«re*i «itesmrt'an istr# a trl% §*r: 11 »? 11 
srm«? *nfa *rtaift anfafesrifr b'h^ i 
snwt a^& g feffFftEift srrssmij 11 s* 11 
nrai sra wrf? sdr pm? 8 strw flf»ral »H ?ja aw* as fifta 
w^fl n^wra'jaalBartKi'mffSsir'irll^i aifig(W»% 

Bflt afe 8(fcMB * W»! BlWwfcl BRT ^Ifl *ft <(R «ft W 

B."W!ir ^rft^ 1 vnt i® *) «lB-«ra 8 »rar ^^ 1 a9< aw $r 

> vm a« qN 0% S «p Sro* ^ «jWi (W * 

t % fe^ «ft am «% t rt I, ot »i» w «anr (Pi <Hf it I* to»t! w wot ct OTHJir *nft<V|| vo-v* n 

<ri§a:*i*i ^irem srsrait n »3 ii 

wot % areta 1 1 wot % ainra & n 5X! 3 & «3> >fl ^d 
sat ewtT* ll *$ ii 

ft3raOT^aTO<1«?ii?ih%'Ict ii *% ii 5% i 

W ft?ra wra 8 n>; anft aire dfl % fe.^ST, 5<i, shot, 
a»arRi, ijifafa, fefear $?, er»iar afa aisrisqijr, ?^ w iti* 

fiRT I I \i, fW, 3TSH, sirfa, a«W ajfc fcj % VBltaaM qi; ^ 

w firai e«T 3 *? fc>> 1 1| yy-ys || 

Twrcfcsrt ^rmBnlscnq: i •Bkrwr* iwrcpgr 5^ gjjfe w are "rcft % ftft aifr- 

<k «jni fl <«ra% ^iW elk atf *rofc % wot >> 3?ikt «& f w, 
•n (1 1 1 wlfli «ir§5? 8 laepst an^ fwftear % era 
ftftiwrrww* i ewrar tot>jtr nrnmn u \ u 
5% 5 wtsss wn?trariNs n r ii 

s( w «i lit— ^11 

f^55l^-^s-?^a■f3r^ , in^3!^f5r?'^=^scf^" , *«r-?«r-5ta-t>OTC- 

BWi«iwiff*n5iir«i«f OnniKsrma'^siiJitsffcfar ! in n 

^ifi$ ft a* $ jpra «iflw ft$R, lifer, su, otct, b«tt,iit<ct«i i 
fafa, faw ( »k ), *a, (ii, ft«hr (rfwr aift gte, e?r% % ifti 

<e) *tsS uwi wrawc, 8r«k irnn a* i\vt fft arrfc w, **i 
(to* ST), wrairr?^, ftwi.fcifaw aifc M), w (W« aft* 
ainRi* ), *a, «(k, sr< ( w^, *a>, ait* anfe ), airsrc ( *ftwsr ), 
to* (ajiwRn), «w (m), us& (fra-apft), w ( w-» % on 
tf ertar S *r?*r««rr airf? ) sirft * itai # Hat wr iflw ** , 
wlfo frfagr-faqr *r vmi wife «f* 1 1 1 W ft* wrft <n 
«ra visit srerc wir =?ifs^ i wtft <st * atH=t *r»r l«t Cidl %i 
to* «ff< 3* *t fafrear S B<fia =iif it awr i tafa* fc affile! 
wrft »ra % ««i'n fafewi % ira %, wrfc sr * f«* ft«ra- 
Lartfl *<»i imi 

M& *% 1 1TS' I FT S w % stu up eirfc w, Jfw a»t, ana Birfc sto ajk 
firerc sfk n % irenil "Bt *l^ II v || 

M^T^ Pd II i< II 

w s: t «g*, ar», e*% f 5, laa> afk wiq I ft it qfe 

«a) smt OT^fttr feqr 3irq at ^ aft «t hw aj<refr 3 tfsra f 

ajk *rft apm ai>rfci; 3R«tr st i? aw f%? srr% at «rrar& <jk1 

$1 nj fta *k% (Ml <b> 3wsr $*a ? ii ■*. || 

tWb gs^sra-fwwanoi: 1 1 ssfe^ar: * i fl<lm> i w 

"wfer ii ^ ii 

d* efrr ? I its, fat ak « I 3> aWl sta awtf sirfa 
3wfa, am* aw<r « *?qsc ad* % 3q*us& sla f aik 3t tf sta 
ff«w w S ft$a ^ «fc *1 HHiirerc % (nil % qlfta 
^ I IK II 

aa ?>M& srasrat tm sRurfssr, siJjpraiiRrjrTfNr i 

if^r i *E£*iw3^&n: ftri arasifer, ug^ferra^iTR^ 

*ct3*prafs% ii a ii 

sat % vmn— ifrU w ojr ?wr aik dft «t 3>fw *Pir t* 
wl sr «1 srore |i wS ata afa w t« ij?b ifo ?t atqsa «tt 
? eft* ata ata w n;* qje ?tu «t apa «Ra ? i t%— fg, iaa> 
afk wra ^ ato w *rg <t) 3<qst «a Jf i ugr, ana sik w>r 
* ak w 513 'i row wsf 1 1 $5, ap« sik aro ^ ak w 
ft'a *l 3«si *ia ? i up, fas aik m «t at=i w Iww 
*i«Rr wa 1 1 «ig*, aire ai^ wm q ak w <sf; *t swh wa 
I eik *5i &« «k wn ^ ak w w; <et ownRa t II » H 

w?rti3f5iiii!l g ^ tar S^; tWHami : mq 
ftst m *nf^ I arafiwf^ifer, firqaaipiwgj " «7« \ ] l>WWWJ*I 8°$ 

w aft? ?1<S % afcraia cla q? ait aft ?a sltf % a«rra jjt wft 
a«rr aura ?wra % flir I ^ sa <iWf q?! s^rir ?, tNto »w ^ 
?a fcq nfa ft?**? 5N=r ft^ ^ i I ?at srer? aft ?a fapr s>fl 
% aw faq?ta g"! «k write war ^ ?1a I ^ tto w% q? 
3t ?>ii «t *ura «iwr 1 1 ?a arnM 3ft? firc^qq % qfr?or aft 
% fe aft? 51a ?r fcra» I 3a sJi cfe a q«q? a mS 50: ?a 3: 
a«fT qwK a fa& in <cra ala ? 1 rst* 1? 3<roa> =wir aw 
1 1 v* % qrcwftq; aaif S *re w? atJ, wife x* ?al aft? eftql 
st q?w? a%i ?ra a % smt ?) ant 1 1 wffc faaipit % itt 
eje^s I II c n 

%nflffl<m*<k* ifaH'ftST aa) s^fe+Ml: MOHrHM sja/- 

?a f apte ?aqi% ffsqt S aft? ara* stq) ajl ht?wi aj^f ai& 
feRl a ?a srar? aft? ^t€t % stun* * iia^sf^w a ^ra?, 
?aftwc 3*i-ftq;r? % mira q;r fwq <s? 1 arqfetw?iq? <j?s ?a 
aik bs «i On st =r?i q? ?a aft? <jw % srura; a sKj-fa/w? % surra- 
?t sra st 5I airar I i q??3 at?i q? araq; ?a aft* ajaqr <fa ft* ?} 
*?i q? »fl a: wt aft* ate ?"lq} % otr «jt ftsrq q>? §ar ^r%^ I 

a;^f ^s sa=i 1 a f? , fa?fa-fa:<nT-?TOlTriaf ^mjw*Ht 

?.w»Jr fiff fa-anqpt *a aj? wani apwwiraa 
*stt*R) 8ft? t«q t, q?^ sw % ftaiK «q»?ia S ?? ag?ar s? jpr 
afl qaat I *na fia«f aft? i«q i«f t I 

?al m kw en^pr ainf^ ft<w Is^feS ajqur, *5, &k 

aj? ng? i^R w ft# 1 1 qft % fernnu % ftd ^ ?lt at ©b ift 

r aik 5*wr«U KamBr^ir fNfcurft iter, q<^ fa* 8 w! «r 

j ama, iw «q a ^et 1 8ia: s* ^ar ^f I, mgs 

I »ji 3iqnr war i I q<i«if S *t? at ^ w smt sr«^ «iwid«ii^«i flrsrwwprarTTKnRng ?TTjf i mips ffc 
«jjii3 wgTiTswt^RR'i'^^t'raw ?raV TO , -?[5!T-f^*K-'niw- 

e>3«f f^-frfar wt & airc ajmrrc tRott 3 <rcw first 1 w fireH 
sw w s*r % srcr jan s^r to ft war 1 1 p# jtw* srsrr stf 
>fl Bsr <?s war I i c* arwrral # srcrta %*fmt srcr urH 
efar w SOT* af jnr^ etct arrsra* uss a»?pr egrra *<r r*t *r 
srerre aiMW ata'T'T 1 1 ?9 awrr tf aijpr srsT w s^ hit? 
<JTHRT Tf|^ II 6. II 

TOnsasrwrnsr sraiswmsr ^tasnrrera ficcrcsnm- 
aa a^is^w— s*r <e-55i-^ttt-r<5H-jr«n^ a^it 
*reft it *o ii 

swii n ^nt ¥1 sftar 1 1 ?«% 3* =9Rt irk % n«rtf $r to* 
3T^(r «E5f»t i iat afk jsfl $r wra, fra afr< *■?: ?* 8fa"! $i jfts 
aire Wrf m$ ^r swr* reftwr sierra S *5 fcrr II ?• II 

wwrtfii ssnfoi w^t^a" I aa <ra ^5}sj-TiTrc^r7<r ::; re i TTg7cf 
srafa; sERRmviwtnRJi i wraif? ftjpiifc'iami'nKft f^res- 

<M 3?P=T «& | aft?; ifiO flf[ !f«|, ?bI a 3^% TO-SH5TT1 "It 

Riju-«irai<t w.j aigtTR tar arrar 1 1 

us ?) <wS * !nsn *<t wrr^ % ^ 35i%<j°il 3»te 3jrsr \\ 
wl «K ^1 w <t irere ^r ««rart aptfct fcs star 1 1 (i) u^%% 
aig^s (*) s?% * 8R3$s i stf t ^nrr w ftsvc *ft ssfa % jr*t 
si wr sifl ^a §5t fta 'ns|ft-BJt-«it?Ti' *crar % i *rtf % frs% 
fa* qa i«ct>5 * a«ii «i wr ** ^% I, *cl 'fir^fa-ftw-wnw 
*mt t, wir* ?»t ft«% «t »rr^ % frw aiift "ffi * 
wl m IWla *s im 1 1 •To \ ] (fUHMHI 8^C 

411^1*8^ kX'S ^rw, far' BTjtgwt atopt *i w§ 
▼ ?§wjn>r srofa, jtenfamn wraww i ?sfe»n f| fi^ 

5»i % JOT* «r arc s^tr <r4 f i as *rj tf, «ft firer «t 

mk V% «ffi «t JlJj <RJ| *T$ £*I I I pi 3 as, «aj, 3""T afa 

p jft % *rc°r ft**a»; J*** w^ *> srg «t ora war 1 1 *fl% 
irg, *w, 5f)a aik ag jft a aa *> frrfla gr ttst 1 1 5t ft iM 
gqj % firstT 3 ^ft gnr aifsre; ?s^i^ im \ *s fa&* *) sfta Sar 
t 1 iafe*i a«s fwa? ?)5rc i» *rrg $1 sfta aar 1 1 iral tor tf »ft 
fw *> sflaar I, «ft, «rgr, *fa ^ i^ft^ I air< fcr arngr ( *& 
spa), 3«r afk tfm 1 1 *s 4t faqtfa spr if* § for*") ^ftaart I 
>ig vb «t sfiaar (st*) war 1 1 «rg sej, alwi 3fa wj 1 1 vs 
ft***, H'? afa ngt I, ?sfa^ ng ** & Brafla g°i irer | lit (II 

%& sm apq aft 4\$ s't g°ff 3 ma, f«r, <re It frola >r*- 
*rar dar I, *rs Prc=ar, S^t w% & ma, far aire w> *t m*a 
«rar I lUx n 

arsr IRS sftfai JStTfoi 5re3<Tg^T3lfa«T^1CTl 5^PB I 

a«pn faorafc, sjii, s^ifirfa n »3 II 

p ftm-fafea ate asfl *l 3t«r sefl tf aifar sift* Sw 
:ifl ** I <. fi°W% *. «rc aft< *. «w ii n II 

jnt^5r, anTran^i: snitnHw«T^jjiKnfi, staff ^n3?»sn: i 
B B a^ M ^aot l HI % Jj5q?SfftJri«s^stnaig;?%?W^a, sftsnrt- 

sp^ «3 w^f5?r i awTfaorst:tf?!j<iggfa ii ?» ii 

( g«s frost )<;;«<! ilw >fl fttr* 3 "^, g?» i 
^ arfw 3«n, w£k % waait *l f|mr w% ( »nn^ ) a*a TORf$?T [ «• 4 

anal, arkfa saaatatf |, at* afjirfl giT-wpr q>« «t 
/ajara - ara7 ? I aja^aak w? 3 yifsr 3 jprsnft ark tfr* 3^ 
starra wtrcstaw aaa wa artfr jM t / ?ajfrft<srt $r 
ftCTI 3Wta w^ S a? tr) air #? 3?W *7? greft ?)# % 
«rcw w $t ffe wat 1 1 3wr ft? & fro ^) f R-er asjft 1 1 as 
faatfa g<a £ta a* >ft arg w sraa atfl 55:3) 1 aflfa *a 3 ?a? 
afk crwrgw ^ *s ar 1 1 fa^al ataarjt | aiafa, ftra bet % 
ara fasra* ^a I 3<jI ^q % ama aw a*a arat jan 1 1 satfa* 
•W, 3?". 5B 11*5. 'WS OTara 1 1 ?afaa ftcreft aa 3aaa> 
saala afi war arfra 1 ( fqnreft m Ja^arft 3 aj% s^tn: pft- 
wa; I, wrca 8 a?f ) II ?v 11 

ajrc 3a^Bi!iaa?«i3iwfTq5r: a&orsna} isji^^ft 
wft 1 h a^-?s*%ai'lgag3aa 1 gtsfan^q aia : %{ri- 
f^rgRatonaa;*: tfaga 1 a sM HTw-airc-rarm-jRa^: 
saagapra ascai^-aT^-gT^a-arf^a-iTrar s^amia- 
sw >?aPa, a?raT sn^aisjtaiar 1 arwiagrc aifgigwta itfKU 

«R, 3«a, €tm aifc sa^r w a ga> sta I 1 a grc af|8 
at *iik *t fgwi «^ f aifc alt a a«5 «a ? 1 *fM> airfe 
aara 11 fafea m ajat $t sratar I, <rarar % ajrc q^ar 1 1 cafe* 
aaaa, srsra sih; iftfa % ra* ?a *r 3aa1a fear ^art 1 act 
«jk at? atfas arar 8 aaa firar saa at %o (ara), arte, 553 ^< 
gaa?a w arsr war 1 1 safttr fag ^a, aa*, aeit ar*a ar aa 
% ala *a w aifaa; 3aata w& I a 3pa, aja?, araf aa fa^ 
( aa ) ar T*a ( ifaa ) aftt k? % ca S ftda wr & flf?a ci^ 
1 1 ta — ^nra ( wasu ) ^a % sfh: ^ I cafea br «r stfif? 
aetata act war °arf|% 1nv.11 

saaf 3^«nita?>at7't5Tqafas^araRa»6rg7^r\ firete- 
a«*i4«W55<Hfa%{ wraausC srataffJim^auaiii., a^athr- 
tiga«f , a5t^a<n^rqa%cafirefwaw3Ta3aa 1 aa^a^ja- 
gsa^Ta 'err>i-^f«rw-a^a?aTf«rfaff%«T srdcw 
ia?c »rw-aJK-fa»m-waaaji waagagsra, i» 5jfa*S «o $ ] fifRTWTPl Tf«s fefomta- glflwi srafafcjrBrsw *wl*eri wr«rt«nifWflki- 

in *raf*;r cwili^dt^ i atmsiOT Jiitgfjjsffcr i ^ sfirsr- 

<ki® w^for it \% ii 

a^ir, 3«r c^ cftepr ^ifl jpfl ^ 3^ I, =r eft *rp g? afk * 
553 fo*w 5taT 1 1 f3>«T *fp( ^rar.fro^ ( *$ft s&t ) ?rfe tost, 
itorer 3 sfir T«er w^ snwr, *rsft yw* ot^t w^ « s*5>F ot 
8 ??ip>twfl I, f1* st«r % t W& % s>ft $t f to <&& mat 
?W 1 1 ?a w 3^ftn sfa 7?r s*st 3, qr^sr % fi& ftF* itf! 
% PA afa: fron* % faft 73^; ?tar Ii ?bb Trito ip 3rfair 
otkt 3 «^ & srfft: 8 *wRr, ftfaawr afc jfetr arm steft 1 1 
fTO hpt, =rn<:, nra =?r ^st % sqfs ?g *sr ftvw 'J^'k ^ |, 
ot * 'srft f|<r <pft 1 3ik 3* % sRir, wa 3tk ws fofas tf 
srrt f 1 % Ms st% % gisr «?^ 3 31WT t:?% f 1 f 9— ^frft« 
( *r?<3 ), staff* ( jjsrcrai, siforrm?! ), I??? ( fepg ^at ) aft? 
«Ml< %n % ata 1 ^ stir 55 % mi *fl aw «nt 1 1 

3tR jjfJtifl S ajttft ( <53f rat ), wrr, wrfa, "Rs-jnfTai 
W3 3?tki ^?T ?& 1 «ift ?ret ? a» % ai?^ 5ft 1 1 ws ?t pr *t 
sfa *Bt urc fcrr t, t efift w? sr ajfir* ^t^t M? 9>wr ^rft* 1 

ca * arfSiftgj firc $1 b^i ?fa 31353 <?far | ^ % ^r» 
cisr frre atr& I, **& «%? s> «rrt if, C'S^n *r ^rrr ?t arrsr I aft* 
gqrawr 3 * ^ it gffflf i* wrcft f 11 ?^ 11 

ja:iw%5ra«*t« jtwc«tot( sra^ssrr ) & si^Jir «t «WT- 
^^rerfl %, ?$tfe ^ aw? ^ iw^* sssrr ^f^r aitwr ^rt On- 

: 11 ?» 11 WW— 38 «l «?a J 1 fi> il 8IT!ft ^f % fipf Serena; <|T 

«I3$» star 1 1 wife '«IW *t api 'groa' 1 1 

a^Watf— iwiqwafwita i ajrfirsf <* d^*^*, 
wnHtowtira ii ?= ii 

asnawsainat wicPnwf je$ot gargaTTera fnirmq i *ra?sr- 
wfa *r gar wicrj5t?»t n% wiw<Rt^gJiifiT sraWsKftfa- 
f^lTPicRi^ftanlspr fea&ni^a n ?$ n 

ars«r % jft— if brkt jfk srerc *r 1 1 ( ? y m 
( * ) hbw afa ( $ ) 8w i serai era s<sr* *r 1 1 $a mr us 
w a a» H5H *r afc w wl % strata & era irarc titin 
aral 3 a? wtw wt 'sm' 1 1 'a.* *e «r wwr 'am' taw 
1 1 aa* ark aia* % i«t 3 fiaa ets>a it 'anra> $|!r ? i pi 3 
aRT ark new «it»a it arcs: na* at<»q 3 qfefaj wi *r Hasa 
war 'arfca i aa *af sr arsa jla it at aiara, affirc-fafa % ft3a 
atjatar a!h: srsfa ant? aa srew % anst aifl it ^w toreros 
aajaf w aaa war mtifr u tc-?& il 

TOsf^aTJasiaisrcrafafasciaiaaaTfa wafar i a«i«n spffa- 
•jw*H*]i«TOfa-to-«iBJtaaWewttoiiwewfa «?af>a h?o|| 
arrfir-fttst— ^ facifafiaa ana «ra arrsrc ftfa 3 iasia <mm 
«rr saa. ejn t>0 1 1 ( t ) nf fa, ( ? ) <bot, ( ? ) aak, ( v ) 
*rRr, (») %w, (0 mm, (») gaala-a'wr ail? («) aaater II *• II 

as sr«tM«ia i wirat as w jsTORifTSsuunt sawr- 
fait JjafiftQUala: I «qs?T— wiasajrafc, »Kktui^« IRSII 

3a 3 & stfa w 50R wi ?— ( < ) nffa hur il qtpr » i 
arfl(K-K>a aih eiraa-s«qt 3 sft 35, sg anft 3a «a«ra a na f 
3a w are aefa 1 1 *a aia ( aa*. ) art <i« * ala wan a 
1 3* I *h <a a«ii ?ftoi * Jtia wna % *t »3 W « II *t II 

awf 3a* wwifireiat SoTioiwfiiHWK:! tltwO % 

?.«*r aa w % <rcr>i atRft t, f*fta *a *r afa 
taajaatait 1 joiiwwMJi'wSi i & 3<uw «to i fcwtR t «tw;fo »twre»ar 
*roa.*to wwsnf?Rr: «5i3TC$»n^fa;f*raTsstfhFt ijwii 

( * ) w»r— wrarft* s*il * awrc cr wn '*w> 1 1 «r- 
jurfire g»r ?t ftsi ^ gf «t 3?isr «jt *^r w sira '>&*tc> 1 I % 
301 ara, erfa % ^ftn fr, *fa ( ijft grrf? ft ), nf«R ( fireft & ), 
%ts, w- afc wis arrfc *1 w:rr fc, enq $1 arfo^ar %, ( <rrr 
grrft *fl firaar ft ), 3?r*r w fipt ana I 1 1 

fWft <jt *tf * gf ftr«r it ^a ? 1 ap tf ftgt % **ta aifc 
eft % a^r 3 <w% <rc 39% wi? 3 apar air arrar t II \* II 

jpro»i!!T> 5s«i<")iwti g?r«ri HprPHti, Brgqgpnrot 
* &hm 11 ^ 11 

( X ) fl"«f*»T — st ir 5) & ajfasr qrsrof w firasrr Wto' «par 
1 1 'aim ftsto «rf 3??bi war | snr % arfcsr * wn ^f <er$ 
3?isr *# war 1 #&, nj afk sr) *r a»R nrar 3 aqhr nrw i, 
Siwssrcsjtff 1 1* snw 138) 3irt 55 ^r otut 5s Cm ih 3?r«i 
war I, s^st*?^?! iimh 

nfptg B^^pifrn^, jmwrei'safirfiisj'Twnfa: 1 aa 

smiotHSLui+l++^'nss5i< , i»!finnn 1 tmw % jt?: srjtj: i 
g^rW is;: ^foif ^m 11 =» 11 

( v ) vfa— ?t aw <A t'Mft 1 1 ( < ) wf? air* ( * ) 
qfart 1 *rftr *r iret3R wrstr afa aimr 3tifa; wj qr vfox 
srar »f ^w* ir arfas % Sir *r 3Pr«r 3N» ir ^ tSmt w 
f>i«r? «wr 1 1 aiv^ W ** "W fa * *# "W * "W **^ 

Wim'a^HS' I I 3TT5HC Sstf 51 R7B tC* $1% ftia SJWOT 8 

t. qisfl % aw arc *a >rc ispS * g«r a?» arra ? 1 t«it— 

'S'la'i »$». fwsr:, aaH«>55il »g: i» »m^ 8-?fir cl«r wsft t, 

[ u«i% w^ti^Tdil b)«tm 1 1 inr 3-^Kr Sj <rra a «tf , 

[ % <rjH fl <nsfl ism 3wi 1 1 «jb ij »jr»i '''Sf ftt % >fls 11 

[ft* 1 faa-irer * It 8 w% 1 but faara* 3« 3 & B5»r tott 'ijsfirp t ark s* 3 & jj&* % 
sv^sre tm tot 'iRur 1 1 ( 8ireR wrr— sift Bfrorrtrc- 
ssr Hi arter *cft 1 1 ?«Bw arfr *» tf arter & sm?' sjfc 
jar tf arter & ifor? sirjRr ^r^ ) || *v || 

&r: 3^.' ?2TPf irA mi jjpi Rrsr^rfr ^rencRf ^rss^i li ^Sfji 
( % ) %<a <cr api | *«rr=r I tc 5»W7 ( wm* afk tfmr ) jsft 
«l 3*rfa, srerc: % er«r «r*r ^st-stst *t »ft warerr 1 1 ssrfxr *> 
^— ffinwr 3 asp* aprrfc gs afi^ ws 3 3f ?tar|i irks 
#a— ag T?ra »st3 ar&, t« »rfir 3 finrcit <rr8, srja foi% qrS 
nrfarit w JiiH 35 jrar t, apif *r 35 I fcrsnw^t an? &r 
3 s««i, ?;a ark jwjSt 3 sna fop* i?r«i feasrit ? II 1*. II 

<Ei®t fc ftspT^iss^ffcrsrsi 1 traiSCTftnitfTOrortCTt, 
f*mitg a»fgai<Rn^j: 11 H5 11 

( \ ) to 5t srare w i I feqrr efk arr*fiw I M «t 
apwrgST ** 3 sjr^flis-wa firerc *t arter i;*ar | i fetr 
to >B3, «rbt, tits, ^wr, wf arrft *t arter waT I II 3* II 
sritirawig s<rata£rajr:, s sfVfowm^&s II *» II 
(») 3rot<r&<rr — 3wqt«i-5!Rfin' it a^tir-firro qStsrqta- 
«prr *&5% f 1 tf irfeR % t^ ¥1 aiter war i 1 'sfitfswtTrac 
1* arr>r *t»r ll ^ a 11 

Wmfrrbl 3^! TWTTftK'i'Ja^ 1?Ptgilt*tll5WH. II ^= II 

( s ) srorair — *ft ot air?R w gr^jm "star I, 33 «ftaiT *1 
*a<rir«r ^53 1 1 fas % arsfta ainrra-WtB? 1 11 *c it 

H«<i»w i^nBrRrWt^raa-Rit^ wrfo 1 ^rt t>$^i: 
g»ji!!j*i *»«?t; TOith ^ren w^tsa', ?tt^ ggj&a' 1 ^Sf\ 
* t^atgbr wr^, 1 t 'ftCTwnriSi fsrq-JT{|?nTgi3i?i3- 
q^f fafs^icrcsrrajr^izj 11 ^e ti 

t sws-QS "3"' w *ft*!r airs 55(5 tt^r ^rfj% 1 qfcu- 
iwk % airs szi* 1 «» < ] ftuwwwH . ve* t«r iren % airpi ftfir % firefa aire btprpt <hc fifri I % 
irfla arrf? sirel <W4<m spr afh: srjpr >eb ( wrm n«f 9OTr*«i ) 

5t 3iR *>*•? 9 TOK <H$ 5J8^ % S5IT5 5)JT I t ?S fi& W 

pr *t >ft «it% 1 pi t <sf) w-ma^t «> ifffir 9ot;ik firaw 
ar^R aprar arraT?* & aircraft!? ( slw % «m? arfafira ), t^ 

3rT3iT3 3 qRorpr 3 g:<iT ftOTC 3T tfiMTOT aifta STT5n <Kl«tT TT 

apr ?a :m* % t%?rc *r ^ srjt sek^t Tft^ II ^s II 

ftct f^erarf ^rrsn^i w*fa i ^ fwtf Jmnsrssftdi ?ftaf- 

dsrwun jpifaTssanswfwsrmspT sjktoji 4° u 

i?t 3jr»t«fl ^ ?r«t airerc ftfa *<rt ttf tuft ?tfl % fa% 

3fta wra 8 mnr fc daws fat 1 1 

emir ifa— 3«it ( tot ) *fm wr%, fer»* irkr* q$, jrrarrj- 

*ZFt, 5T5JtaTf*»cT STR W, 1* $ 3T3=p! 3<TWift % OTT, 5[ *ja 

5i?^t, 5t *§a <*ft, ftsrr *&, fa*r f %, >$°r iRT ^*, atRHT % am 
ir apsft ^rfff «i %<a^ isl *ci& foiK** <str% It %« II 

aw ^rRgyTgq^Ti'T: — •awwHTJnq. i wf f| gwrm3 
&%&, ap? ^ifim'r?5jg ? 'T^t%, fijsf ^ 5Rt ir^fg, <nef 
■^Tg^jjTq-Rr, jistnuf ^ qfeftiq-fa, tretTrfronreftiTii ii^ii 

%$ srk *tt«rc «% % a^ipfl <bt 3^%«r w& ? — itch, forsrr- 
tot giir 8 m& $i si, 3a=trTOT jftsr^ qft 1 tot jtIjtjt «Rc s?w 
*ot t, ?rr^ S 9T«3r emar 1 1 <grJf w srrw at^ «( ^rar |, 
«fk "trst ?i wrar 1 1 ttj w argataR war |, w <ci s^rar 1 1 
%B t»% IIW JTtSR IST^ 11 ^t 11 

%, %rf ^f JTss&, ^T!TJrg»T«raf?r, retsrtfa wtd- 
TOffirifs ^f^srwrft, «ririrmT»rf7 ^fSrfspftkfB; 
■^RLH W ll V« TOSSfcWT t «r« i 

few tfapi ^ i ffcrt "itf* 'srr^ 3 ai«w wrar t I «ft <n 
ftfo wrswfrr «t T?rsr 1 1 titer "rtfr w tter 1 1 *r$ w aqstar 
w t, srfta "A ?fTBT I, tferit *t *bst^ **rar t, srffc if *«# 

tfSR ift li X? II 

? q fawU fo, frwRjn^T^wkPi ll 9$ ll 

»rm 9 <srct I w^rr 3 igrer f 3fr am 9T<r, ftsr aft* *<e st jfta 
^f iasr, %w!5 srrj ^ft tf s^rar 1 1 iHws &<$* w$* g?f 
irrf *l 5t?t ftira araT 1 1 spfk «t aptrcrfa vt *$ ftirrittr, tor 
to % tlwra; ft ^rrm t, fsfe'f «m 3 ifo* ^ n x? II 

srwrct T gprrat, f*?^3 ^ #«rarf g^j, ^m* fags, 
fireng *r 55^. ^Rngai^, fir^?3 * <na-»js-gtf«i-^<t'w- 

Ijf-giB >tI ; sh % aflof ?ft "K *srr* 1 apfl ? awrr 9 »itw 
W^ & i«? 9 <srr* go; *fl3T=r % apfww w & *<fa W5R W W 

sftof $ft w, ^Ifl % src^ wrc 3 ft«ra jUt it, ajft % 5^?r ift 
<rc, jjjt anS w, apres <iftjf % gwt * ga wh "H, b^R % 
ftg* sfr i*, 551 ( atmrare ) % are fft it, mg $ &%%* t& 
w ^rg, «p, is * ^ * ws 5^ ^ ftw gar ^^f '^ ^ ot 
wgaB ^1 aiiR ap?«n 3 T<atiT gar, foa atrg «t ?1 *?st ?, ?«r 
ft5( aftnf si««H a sqtarR ^ II $* II 

aRtircwgq^w^, awrghi'tfirasiTwhi'RiH W IL 
aiftw: *4 mS <rofl <Et <5fi% I aiftw « j^w* ( SB, *fa<? eirff ) iWI% H3«i a^T *ptrt, *s1*5 
aifawr all ^i* iajif <st ot* II u II 

t| ^stfami *s f? ^ pn*> wfiiB^iJatfir- 
tna^&tf 9&ftfa*na" m^fa, g^|: sr-ifoE^s, gunfire t^> 
wwraf'W't «ar»fkni,ii ^ ii 

eifiwa H^n a natsgps mwft $ « r «r ^ ^ i «*. 
*if*«a wa S jftiH «% a, sifts ^c S 3?^ jft ^tS, jh ^ 
jisft w5» ate mat fc n^n %-.m\ afl star 1 1 a?t am nst * 
ar&a saw* * wi tf <ara I safisa kb wra 3 aifo eifaaa 
3q*w! ^ ail nWa <«< II ^ II 

=nfa£3<Hfan<5:, arfajff fsjprwsjfcptsaiwnTST, wtsr- 
jrwisrfaiis, M^ismajjHircststra- * faTai, <rwisrifer- 

5aJT«mi<lll Soil 

aja srpfl *$fi iftor ^|f ^ i *|a srjsfl *i)aa <sna & ifwr 
g=Hf>f atif^ fes« *riif h <ara «nar i I *t?5fl wm gw *ta=t 
aiaastat %u as*ar i, air q"|iw ajmrsa S a?t <iar, aaa 51 irar 
1 1 ^i^53 <ara ft «»t3r;r% g«r a}? ait <#aR ifl a|l flat, wfea 
5|a «?a uroa afl ^ ii *» ii 

5nfaf%3ftTaB*ft!im. I arRrfasftsref f| jjmat ^ tfm- 
fairaafa, *rg g*E& sfWhraRr ■a-isscrcsre, fa <t*<n4 * 
mfa, mwmfaft&faFw&mnn \= ii 

a§a i1^ 5* s* a* *ft jfl^a si jt ^ I ^|a <?Y* aft <ara & 
jaa ^t a;*fi 5% a»1 flat, *aW a$a <ar snar 1 1 Jil^ra til a^r 
a? <arar t, $m laia fj? a a^ar t, safii h|3 «ift *^ »i)wa 
^jf %^ II ?5 II 

ata5wr?B?a''iiai g#ta— ^yrat5«ats?w^at ^igsn- 
aptawf^ ttn w^a ^ <wifa3<mwa:, sRin?^?^^- 
<lw*mi jpft* ii *€ li 

^k 5t3 ij wa sn n ? t&w* "**i * mi ifm? it I «ra 

(ypyfeft* s,: mn pfl '^ 9p? "^ s " * ■ w * jtc $m <r^ <rc % ti ?ta a*ni jrM ait w?*t«T% 3 3*^-31 
? I refe^ farr #t, f«rcr re, 35 jj-(WIji % art *ifarsr «^ n ^ n 

?t%, ftfof gwr wish* wictreisw «?%, awKk4ji^<j[ ff. 

aprii *l% sir fta-Bjf|Er $1 ^r jftsra *} 1 ^ arrcur $1 i% 

srgfs I, q? nfa$s I, is ^ arss t, T?^«ait»r|, 

ftjn firarrc w ant 1 re HSR ai% & afftJren«[ w sir ??ar 1 1 

rera^ ensft gfe airc fe-aifca *r t%^r=r ?*% i^rt ^[fs? ||r»n 

*ntfir *rra— wni; s^tfot ft^lsr rspcrchg'smRra: 1 

^ v\ ^rarest ^ srctf ^ 3 ^1 fire^ji «? ii 
* <jw w, esi, in, fam, sure, ^r, «rs, gfo ( 115(9, 
aw aih ai<nr ) ?=t "st *rat s*rc srrcar 1 *?! ?n'3 a ?tr 5S 
q"N t II v? 11 

era ^1— fsrwFnsrf wss^ifrni srwraa: 1 
ss*nfa ^ifosNnra fiifirsf *n<Rrffa; ^ 11 « 11 
mmrni^ «tamnro*fcr * 1 
faitw wsresra ^raifagmfjran 11 « 11 
feiHPm «r nitasr, w, sar, sfa atrc itr re ^il otiot*, 
35a aft* §*r=f 1 «vl ita 5«i, <ft?r sw w aTt«i, airs airsrc 
fofk % anicH, *fara w ar^gnt, *l w ?ri re 'w» ws ftuR 
8 *tosr. anSt 5r sroftra ss 51 f II W< II 

wftwa ^ru a«m1sErra: u t II 

fofWtevqro I 

— ofto— 

aurrafisrfiwf sfW fawra an^iifiw: in 11 
ifa 5 wt«5 wwpn^R 11 ^ 11 
m re% an 5 ' 'ftfo 5«1t' fi* aant w bhwr «S ate*} Iw-KWHH. WG 

fgw JncStfir ii 1 ii 

ato firanif *t W« ?^ I H* hr h? ( sp ) amre % fHf, 
^ir 33 ( fcr ) >R)«if % fe^ aihalen 5ia, ffa qfe 5>b % fa^ l 
5« sw afa firm" **% ausrc nrar $i ai^ln «*33is 35s *ft 
3H5K ?t aimsr & 3pw 5ft ^is fosl 4t ircrc % 3ig>r "riiim 
^ s"ia 11 3 II 

sw#, siss»wi!n«8Tn»n?KfTf«ftp8rtrpra!nsrt sfirro 
<53PCT?l 11 « 11 

a*r a i fcK ig i<qfeiTfag?T *n^wiai'BH ftforaro s*a» 1 

1&1 11k 11 

s) s^at, ?qir* nf ft anfe «ft sirs- 3ir?rc-f%ft % %aq apr f , ft 
w »ft fast f»w ^s star 1 1 i?i w asfa mfk aire aircrc-ftft 
fMi<ii 8 antra %) wftr lii §5E< urn aik aiRr^r % >eb «r ftare 
=evi % fe^ 15 sw«r 1 1 anirc «t ufa-ftfa ^r it? saw sfi I ft 
iRr sr ifoni saw afc apii^r ?r qfturr ?aw I ilv-^11 
est «ram*f <jjrg<if?g $ spj«ifir»n»t5i, a?; ^ fircat- 

d^s, iwtotafiniss?, srafcrnferg^TW, iflm^fiifrsinoii, 

^fe romar 51830UH5RW w^rft 11 5 11 

Pi 8 wippt ( nirr ) «1 jfe % from 8 s«w bsIt fl w 
[ 1 1 am iiir aik apirar <feil.«t feaw % *it 1 1 d«— 
[ % ita w flffa ( w^r ) =1 iNr, pi ( wre w«b ) w a VFn, tibn % irc ft araaf w a "Kar( a>sSr h aata a far, 
erfaapaoaar), as 9 apt wtew stfa a far, srlwarrft 
iftpfi w >)»? a^g far, »ja afc tara ar opa tfar, wra ( far 
<3*r fa 3*j arraa ( asa 3 ), ata 3, =asa 3, wra 3it «tf 
©i?a 8, erer aft areHia 3 gaija « ffj%, fca 3 fisa ww w 
arawt site wfa a fta »fi5R ?r srtassra a* g^« tW $i 
n, as, atf, 3-<raa ( gfe ) *r wfie % ?1^r ^ a? «wr 3 faa 
jtiwi * s«°r I II ^ II 

»n5roi$TOif?r asa^^^af;CTajFflicg?i^r*i>ws«w- 
snjpnra^^^w^f^frsatona^ wnft^ffiTes^W!- 

wrer— «$rc ast aiarer a) asrc * aa^rt f i ( t ) fa 
eft ( s ) aifaa; i ta 3 3(rfrc <iftr * fa nrer as arrc a"? *t 
gs *r@ wal, a aawr an ?a wa*l t, ac xvi^-im ait s^^a 
wal 1, erg, *a a.a arm % fea fsasrCt a?t i, aa, ife, «Pn 
( aim aiife ) 51 as a*a arat 1 1 are ( <an *a; arfi; ) ait as 
wa't 1 1 atavft ( ail* ) ^t q?r a*at 1 1 faarar atsii rerc * 
arg itat atf an*«r pal | filer ^ ata awara i II » II 

Brfirara ga: a^asaftioiftrsgfcr aaf siai: II = n 

»rt f? qafcninsrcfereKFit tfttcpi n;ai tor; ^atajH- 
»nqtret ^isiwissaT^iTgi aiafr^aT^sprarsfanfa'iii- 
onfastaissmiau *ra greniratajmsFi n fi il 

*t sjfaaiwiraisscTOTtPTTicoiaTifaTa f a:aa&?raTfsraT 
tersr<wi?a: *nr.ai a^scgrKismwrt ffinfoat sr^nai?a: a<ra^ 
S^rfiuTia.iVfnciariTfataa^jfaJn^wla 1 ^: ii \* u 

8h?it *t8i aft aifcTsmr a af sla njfta fa f, 3;st j *rs 
fafeaa; araa tt I *t aa«t ijjs' ( «aa ) snare <Kt»if & *te »K 
§ai t an? arw % fcr a?iaf «) ^fw a at #errli 3a* waraa9_ 
fiaa are, fro efrc w> ata t« aifa stfn m a *Sra f)« i 
«a $ftra it «ra { I a sjlaa jtr, ata w ** ( arr^j **\ ) \\ ft oft %t«w&PHR (9 9ir$r< «if« >i) 3*r %-«ee wr #cr*%a { 
apnr «mr «k<w <n *% % ( gr«s?- it arw ) wi? % sjr ftwa^ 
■nail «Rr« "m^rS, jw a ft«i s w d»r TO^-*** 
a?rsr wa | n t-t» II 

S3f Tiin sresi'ncra'irf-ss^itT-ij^a'l-vwiBi^wf-feci*?- 
«t?!t-H«r«T^ir% *«rfr i ffiref g^OTterwpersTt 3«°w- 

wif«fttf%TO *m% ii •<? 11 

^T3, sp, ajiircr, ajiur^ ( ajnl w 5«r ), ga "sr §«* 
jtor, "paf, wi, afJr <st finwar, trw, jw, $ftn?, farrsil «r 
Buys* ( a?1^ ) aik *a»q:r( ^fctr ), w ftwfl «i 3?ra wari I 
ft^aft, arfagrc, ap3?r? ( oik 8 sta* ), a^ir, «nj, wu afrc 
stanr "ft arm war I ajfc w: gf^ ( «pnT ), arsfa', s\fcn% 
«rla*s?, siraw afft «rck <f wttw to war I II it II 

gssjl^-^sf-^iir-gts-fgg fagSg-fa^gfy-fsrc ai^wti^ 

laini wtoi stt i^Kwragigs^rer crfann^a; Tfwt% nun 
•job sfsr %^b 3ir?K <rfa «t siRwrar ¥i ?t 3ir<j<c<? *r «rw 
*fl Area I ft*3 a*fa ft urt, «a, 5fls, g=5, ii&s ( w % srla- 
f» ), fSrg»>fl ( ^rg, zi * ift >k »ft «tb *r * srr^r ), stc (tsbt) 
wit sra, anta, spKfa, *f«w, <rfo # fttWl oh-tr w ?tor 
•WW f(tHiRt ajKj *1 *ft arjfra ws 3 n 5R=r, *<?, ata, »r)c, 
4«if, «srr, ste, wr % art»r, «w snft swwr 3 iiwr S3jr 3I«t-<tft 
*ft aim «l tf jfta war I n t* II 
«wfa ^i?t— Tia'?is<ai»T^|Ea <**$ *nw" * sft'rfer i 
&i«Hii*-*T3'«te-$i«-?i«in-sr3niTc ii %\ II 
if fjrfsTfnmrttwTOirer fiwsfr finiftrwrastf «r i 

fttraiti, w- aw w*r % wr^ 1 ^ >ft fa*ar, nl*, »w, iditr^ Sfie V<.»*i(|«l [ «r» ^ 

«tfW ( JJfeH * *B JTCR 51 <Pf% ) «> fo i\ WOK %t SPRT If I 
( t ) ft^tT 8|h; ( * ) 8TSTO I pi »( ftqJW % 8PR «TO 

*ta ( vflsRi %r * <rar ain ) grcr eft sft% &fl nnif Ir vm 

ft^SBT i II »-iv || 

ll-ft^Tftm: fHR-Q'!-1I''*8?-?fta'-g t *IW*)(44*d?*mM*(ftl- 

smlfsa ^.sudii ■? f%9STnWf5wia®ku3e;«nw sfstsft 
wfewraifDi 1 stfawrasfpra' ?iit: srgsR^TpflfiaSiT^f- 
*n«i 5*% 11 \K 11 
sirfe % % % wsrrsf %, Sir, gs, ^r, *w, sita, g«* 

*« S5R % SP* *1 l^l HR^t 9lS J?*? 3?T3 OKI-IR 5) <fl%a 

=E«ir I eir< $■?; a up! 5% sft % ^? ?m =f?I Pwar 1 35I 
sirawj 8 qga aifas npir 3 Kn?j jt strar 1 1 aih arrasi 
( w?ar ) % ott ww »ft ^|i airar 1 5 efa't' 5s ^ 'araw qisa 
1 1 ITS': =r sft § to aift arfaarc "si 3l?w *k epr ans^i % 
«W"i 55a aifsre urai 3 ws ?ia 1 1 

areiei aiaai;— <r§a aifawrer 3 |faa gn; gra srri^ sfo 
58 8im-5Rr nuif % 55 ^ i< fat» ifir wa gn sent errona; 
?a ^ga ^ij> ?rS g^j % eiyf nik 5) ?»% qft qffa tas^ *k 
( «ra? ) ^a 1 1 5sfa^ 5« aiaa^B ft aiani ?sa t 11 t* 11 

i^^^atafapistTfasT; 3Hm^flraf^f*rwr>raja 
fimft ftr<rawfasf<m?i 1 a?mCT«TOgifflfcqi Q[<i,g i n * 

fires »M, si«hft ( ^rJ> % ot* ow sra ) airi ersfiqrV- 
*«rr 8 jfow «J> 5T& g^tr% sta *1 !«i 'aiTnft«i» q*a if, wife 
*a% wot fat % srrc fla 1 1 ( «m sta 3 *fl fw * "sit %_ 
8«r g^ % srerere »Jar t ) I ft "ft *ia sratot 1 1 
ftw<i «ts» % «fts «rca w«r t sik ?c« * g>P8FR j •to*] Hmiri^HH v«« 

•n ft»M T?ar 1 1 sprf^ ft«r 3 tMkti sik ajriT tpf apflof if 
3«»ift«iT wfl atffaa t, ^ *fcif Km ft^fl it* I II W II 

?ra «i«i *)i*J M^atttjjwljy ^y^i'd 4 14 far* i svigorf 
«r »nft i era: ^T^raftsfrNiHiiw \gt kI&m* ittiifaq ii *« ii 

STO BTSKHI sift fefeST— fS ftC B?f SUSS ( feffirfc ) 1% 

Bim-^r 3 wot firfsra nw irtf firarc* m iros <fa «st irn 
f=P6ta;fr ^tf|^ I *§ % ?*fi ( <fra^fS ) sfr 3W)»T «£ 8fa M «Bt 
3q*rre to% li <» II 

ftqprer <# ai^tr 3 wr% ntu a^ ^ ss^mr ^vt i ?s$ 
[ «3?» st» ?*. ] 3 qsc w3eK ) *5w1 ^if|j> 11 »=; 11 

«'^sjuiis| ^ ^ ;%n3froir?RH i srwsr^g^t si(«^<i<T^«r- 

'fti(d«i<i'i i <!«*igm.dwnfict s&ja^ssgOT^s'Tfirira'rrrjiwii 

airn s<fK 3 sfhra sreln— sre W^pt «fl<T it ot ft, fire 
«er «e)s ^ afo »iri) ?t, «ft 8isr qfl par =r tot 5), fi$ 3^ % 
sta ana? £t$ % qi^t%ft^ aft* aw% 8}f«T<5t ??r%% (aft 
ifore % fljpi 3 aftro ^ft ^fr^, f&s ajwK 3rott 3 tftspt % 
'sfaf jb; ftw afa* *5f tt ^Tf?^ 1 wife aiPTJRta % w* $fe 
it arfa sira 5K aihre aifc liftR rr w^u^ «r*r <raT%3 
«u>? st(f Sfeft U«% a#Rgi wm, ajrsrc affc afasrSTOrc 
f«mar scf^rc sraaiF* eft & srcfc * sif^r »st =is *K% *> ftfe tuft 
*> aiar afls # ware! ? null 

«riwJi<tliMiwf gsiR+n.i'ni«MdMUM«i1m4t *ra%, afa 
ttg*^ ^di4d>5uiMf snsffrit fsur^ ft(*iTi(«i<4t)?mqn<Ji«i- 

W|;f<i40dIi«ll1MK5«IJ«)Ht(H. I «4Rr*KW|4|ft * fita^ 

Tf^gdenftNyBcitfPti isreis; «j?«l«eift *n l Roil K»* ^w*i%« [ «t« ^ wjjf airw^ra'T ihil *t w% wow ( aws )ft ffeft^ 1 1 
fiaw % 3?tHr ftil a wa^T fwr «r«t * fowls |i qxss«rf- 

sit « (1«t % foila (<alftre*Uift fwQatf) *tf »i>re*tf 
°aif^ I is «.ia %^a eiiHilwai diil ft fe^ # ^0 tj sifts ot 
writ ft an* ft fe^ fti<j?r afft »1>t sDfl ft forfla efot &\ *nW 
6:er § ns fafa«i*l «r la I" ll ^il , j 

$<»« liwa-sss-sivn^K-ewi - «T=r-5i^fe'sitwmwwF5- 

sw ani sip* ara si sni, <jWl w ifiipe tf «nT, «f>=t mfla- 
tl siii as sin, ^c, eta*, ?.ib, sis, Bill, mivt, amr, BW,it$ft 
ata sits snfe 8i9?ii8il *| a«ir fa*Rl <ft nsl mrt ^tw aiwfa, 
eiiwiw, e.asiw e.ife *» efo kk^ w?-<tr afe % wrar 

wtrfhr ^12— «if?Rf «if?ff qte ate t 5 ftrq«EJRl i 
imni «fa ! s^sprea^ an^s^ gfei^ ! irhii 
5wfia^?nig)#: few: ?gi g^^g: i 
am^isr amawrt Tarss^id fsre^nf ii «.? u 
iifirararoi arsafcmflm ?fa pjm i 
arf?ra siffff <ft?f ste <nr3 faq^jlt H % ii 
arrareraircr* <rreqT5Ki w*t %^sn i 

«. swaw sta «P5 tl ai^at & ate a«re w 1 1 (?) cfcrc, 

( * ) WR? afc ( X ) S^TURST I 3t?qfH 8 J5TO, b«t ejw 

».. g* «&i few <nadf I g?raik « ag <m Pcftwn *^ 
«Sw* frt $ ttaKti I tor 9 »ik arfw «mr ww ««*U 
Mlwl.1. •?» I ] ftWBWH f*t writ, lift, <fft *tt =mi w w-«ir *tf<K *afr I, % <rk 
gfl ! «rt f «rw & "5^ f, % sft«4. ! is «rw pn& "rant* I 
j« BW ejftAn airfe fewfl $ sa^ it s^g *r 3f *r 4<*to 
ffrrr I W3«r $ :nw sfa «pB $ n«rsreff n$w «si 'svnrrcra> «|% 
1 1 otI it sft% sir* =rrfa & 3<n 'aimrw afk =nf*? *t =ft% <j*r it 
3W 'iwrerq' 1 1 arranro S sifter, "arte, *a aih tf t is ■w! 
sun* w ajsj q^ar 1 1 arranra 3 qj^r a? st«R w aisj qtf <rc 
iftro ir« sra=ft-$il3t era awo? gill 3 arm star i II «-**.ll 
asi ^kt«t — aw irara^fr dsif "«^ "^W t«tw«m I 
ureiaw a»n few "gs ^«" f*r»nn?Ts n «5 u 

ar^ra- t: *tar%ifor mUS %$tvii*t§ wSrsr tf ^ ii^ii 
«mni3 arret): % sst effc 7^555 *nfl «5 ft^ t mft 
iron srum Bttftr, 51* ark arRts s<r 9 *ta* fts aum * wit 
ark "bs %<f%R *r*fc «? t^> 1 1 srere-firf^r S> arts' awn 
( "BR*, ajift ) tf sta * irIbt «% smr tea *# afc «i1 sft ^r| 
3?rn htt fonrer 3^%o =n£1 fwr ?t 3« *t *ft fta <wiT % a<rat>r 
% erawJ 3 suM it 11 *o 11 

^m feftijIsHrFr: aura: 11 ^ 11 •mar srrW^^HHtrf firHH sriwww: 11 ? 11 

ffir 5 wissk wwm&h 11 * 11 
OT ea% a»5t 'srcq<-3^prk• wt fimH $r «rmra *3»>j._ 
Sot »m?r^en^ it *?r it 11 3 ll 

snrrTJrosS qsrasrJ %*ii(<i<Hi<^ftidi4l «wl««v<.rer- % wrec-flosB ( bht ) ft, *iPm wr ctimi-O ft ftwn «f|a 
«UTfRtsir^T g^fg iflwr sis fc fsak smfa »fa tte ft "frr % 
ftsitf ^t ft ftgn «a go: fa«r atfata tf *& ll ? II 

t^pj l fc sra ater ! sr^-ii^-'^-gjtffercaHt fart 
^^ss^sfa3i5lWl^+lR.*l , wrai:, ajfanf^ft Jj;*ft t:i «rai- 
«H[W-Tl4-firn^-5f TiTjft^ft^t srfafa«rrc?rfir,5rft'rtoTOissas- 
JTPreT fiflrar i TOmsnHj^rensrra^ ^jii f«i<+fHn=H4^«.««i 
afar ! irosTTfir T^rat75?r-i:3-^q'-fSrTr5!rJTi^if5i w^for i 
^f <l«rt ^H^firqTOTTraTgTOts'iiJT^, *t ^RHiHi+i*4iPd 

* «tet ! q«=t ( sifoRt airf? ), us ( «w% anf? ), trm, 
g?, 5ig, eifa afk foirail % a$ia aj«if^ ^mfo; 5W ft * i& 

»ft SJtiqfNt ft TO, *I, fiWT5 3Jk sror* «t site ssa =r(l w e*#, 
jafift aw: »i*p: *tift *r sta s»ra star I I eja: %: eta ! «r- 

% l%w ( wfti ir ft^ta w^ral ) sft & J? tf sS^Pit «r 
3&E « el; f%8 % ft s^ afaPwt ^ w, ?"$, ftrra; &fc sw 
§lf%a ^ *f, =ie n ?I I f i rt atoM % OT,<ft>f,fim* aifa awsr 

3q*ltlT 3K3 ?, T3PT ?"* fJT =*T?3 t aft* =rft ?H ^ =3T?^ t, 3H% 

fi& c* ajtofWI w Tpftir ^?>t I sic ens ic afafWl % 3<si¥ 
&ft IK, afa TOR & «RT &% « affc sis vwt & ^ airfe ^ 
eflw & a^tT w% w sprTt-Hrire itut % aalwr wS ft 53 »ft 
"Bfe^t ^if ti& ll v 11 ?. g«a ft ?a ft«R « '»r^' «?r 1 1 <W— We \ ] fiwrawism K°\ 

ssMrEw-siW-erTOt wjjKrmf ^wissr^far il < n 

ea srerc a *?a ji >w^3ir^i *) 8r!ato srta ! i qrwtl 
atafoii st* s<sre & e$s) ** if, si* srw a ?*t st an^ft 
sjh: »?s) sure % fawrc to el afafatf tf ^r§ift I 1^3 fira finr 
nsfa, airerc, ^?, fa, sr»!t, a^- afhc airg?r» ata* 13*11 *t, 
^i m ^t t^g to %% ?rar a;* el sn;rc <et itn wt e> snar fc ih.ii 
agprr wmmw :— B3»rmHHiMftf»rcgrfaljr ! sra- 
gnt^fi wU*<d M| i | ' | l *^ * n,I: srr*n«nwS<AiMikHm«i%i- 
ar: srmafgwrg- 5^w^sfiift4-d«WT sraisg^OTfcr i ^ 
§ «r^& *ri5ns arnannn^g wafer i asim— angs?^ 
«an wsssfit 11 $11 

j?jrara,air3«riT^erl tarfirfcr! ft srsfaairla: tiforar 
«ra <rc »ft <sft spr mm <3i ig^tl 3 aw* st % c$ t, ^^ 
rrorc ana % n« tl emi a, n* tf agajtara <tri 3<qsr dw *» 
trc *r imr to & ? 1 ww^t *t fas *rw aw;? w & eft 1 1 
S%— mg, ^ta, ^a sfa w» II <k II 

aa snafrr frsnTarcrwrTO fasria, 1 ^?rsn-!i!r|f^irJi%- 
ferftra«ifa^5OT^75q'»rf3?it5JTg5iiif55?'nif»i s 'iP? : wf^- 
w^*iawfa^5aTOrcnfaff&f<Jgfsa«T8'R«i - iper-aro- 
ftre3rtg-^75afirfa- 11 a n 

pt:$ fts agtflma 513 *? Brrdnara* warn °arf«$l 
«ta— 553 % frrcla, afrr Tlatfca, «r|<r aa ^rsr, atfa *4o, atfa 
«ito, sifa 3wr, eifawj, *X <*ra, is, ^at 8 aria ^srar aw* 
TO^rrar, aja »ihw «re? wNwr, tow arj « ^3 *r **» 
«taa (tor el, anaa ( wl ) arar, *tfa*r«r-?fa am, aw, 

ti(%t), qjf ( i|j* ) aita sin % *m e), ae ats * «nr&- 
w. f 3a*rc* ) amnr 'aifta II » II w nwnui [_ do ^ 

<^<ft(t^tfwVltjWifi(«l*«.JIViaglvf f«Wm H e II 

<*b— ftraqpft ^r »w,w,^ sfk swf *fu sift* fas tf jpit 
it, fare 3 jfc ( Bsfec ) *JJ 3§, f*w irsft «it <w«rnct qiift #5^ 
^ jt«( il, fsra ipft 8 t?% sjb} igfert to it nf it sfrr ararat 

*ft «*ld} ^ *PTT 5», *SH*K%<JT!ftlitaifo!raifcg«Rfi3*'S|£l|e;|| 

3,frn>NPti saiwd m i R>igwr3v«iti«ra1%Rr gs^ssTPf ^sn- 
«tf H«^3^afinrioi5^g?giioig^aP(T-5?rr«m-fT%«r-?Ji->i%- 

3i«l««iftidra-are-Hf3re-^^-an^jnfiapir ?ref«*rtgnfinr 

aftarTi^f fonn.li 5 u 

3^r— fsw ptr *et sot, *w, w afa wn ft^r ?t nqr §t, 
ifc *$b it, fira sir 3 h^st ( tor st& sir airfit ^3 )i 
=nn ( %, ^ airfe ), to*f ( jtsst ) bsr ( raft ), uftsit 
"J?* ( \1 ), 3*gR ( 3?sj,), miH 8 T|ft <n8 qsfl iflv, ^b, 
»fts* arfe w 3tst it, <st57 it ft 153 (I, «r?t it gr, ^re, «ar 
wft *jsr if, sit trf%a ft n^u zm it 3d, sitf <jt BRrw $ §3 
^r ^r to it ift it, «if f *t ang frost it, tsi it qrffn ^c 

«Wt "Sit it, *l?t IT fit 5? 33T fT (fit il, 1*1 IT *«T[ft «lT 

<flfira iRr itot % Tirr-Tg-q*Biif it, fsRsmitfl it *u?, «w, 
■sail, an^rr, *fla, ^jr, ^ifij'q enfegi^ it »Ril, «iif% 
ai«Rl «.r tr! ftir ?ig % *ft rt^t gma ajk awl mar t*, 
w?l it 3?WJra, finr® - ) 8tffic w fiRir, >pi»t anft siian: it eik 
jtfw o«? swr iter it, si?t <it *jf, ^ aitr aft *#•, al% % %, 

BIB, WB, «KBt& S^ ft«3lt *3, <*?} >»T TO W Wf, 3|>T, % 

bit, *» % am (R «bt «r o«? §st, bp^wt ot it, ait gire ( «wj 
ants; ^"ttMt % eiR>ra m ft, ott iw % S «*<B S hiih it 

«i <sl Wl(t"i'BIT«iaHRf ^Tft^t n i II •jt^ g »sb «<«(^(ftin(im3nfeffl(if8jjf ^Iwflnf -illy 

^Br ir at swff $r aifsre iter it w ?tar ( fiwpfto, sttjWlr 
«jk sntr ) srcrctfiiTOi. ?tar t u ?• n 

S?tsb i erats^mpjaftss fc d w i ma 11 w n 

stwurw swfir ifow %fir ii %% ii 

fSrjor 3sj ?a sm* % ?Wf ?rS ^ig, sib, ^3 sih: *t» rt 
°gRl »t srwT-wr m wot nrqir ? i vfe ftitfa swfl it* W 
■9id *t ardnratw (tat ? i ft ^t»i % ftgoi # * sht? $ 
^iot> «n»il % gqfi«ra ?tft w »ft, w sfk 5*1 *ji ai^sT vc% 
afr<TW srcr fafaear w^ w jwl ?"! Cm ^@ pit, % jw frit ft 
*%i?a jf u ??-?* |i 

iOiw Griftm ^$j»TSHsreT5FT?r ll \\ II 

(HdNsIci STSl^jf, i^neHTSJ, RWTWrr: I 

fTOTSf gwrftfpicn?; <iO«w<.*i4fir^ ll ?» ll 
■jF^nfag <j«?V*Rt ^taprt g firsrefet i 

firfa 5T %&, *r», srg, sfh «w ft3 wt $ ft^R-«ii«n- 
ftwr 3?r;<i I rstr a^fa lift f i iir$ a 1 ?? w srrsr^ srar In 
ww? & *rg & sras «j), srs & ^r «, ^r ft w» * 1% w: arft I 
wrr* nam wro t# feir sir «ron ift srrg *m» ?1 at ^ 
wr <rc spinal It mrir sir a*ar 1 1 *r» at sftor <S fa*l ftvi 
«r?it srmw 1 1 «tf? sraw ft «m <b) *ft 3* ?, *sr ft wrr 

■BTS^ | | 3^0 ft Jft Jjft ^ l -rlt S 5rr9 at WB ft T5RT BTOW 1 1 

WlWt wtft aiSre sura »JT» 1 1 ^13, «ra, ^t ^ w»H!T ^td 
|**>it <it ^c «^t % 3>tit lift afk ** % ufa^R* gmt #1 ?rg anft pr ^ $ fr^a jft « >ft «r* jw afa>? shr* 
wa I a* *ii R?J ?>a || ti || 

%5l 5J ^UVH OTTrRT 51 ^ +«U||«C I 

*cw <rafasf a*rt ^3f Ttjpsra 11 ^ 11 

warrant firftrcr^irftri: sri^rT i 

5R*ra ^Cif%sr ^fs "jpiK^a: u ?- u 
fan jwt S wr *R 8BRar =ril aifr ^ ««? ¥) suraar |, 
3ii% fe^ a'l ?m, UX^z ajrft ra to «*a mat zm 1 1 ?g% 
ot«j 3 faRnjjrer *apw ( %*? jtcMi ) «r %w w^r °aift% i air 
srnf% & 15 tts^r «t j| aihftpfi ( srsr ajifc ) it) srck w Traa 
*snr ^r^ it t»-t= ii 

W? ^ Vtt ?Pi ^3*ft ^IdhMH, I 

«3^Tre*ngff%g' srjfrift gfwretR: ii ?5 n 

%^5j gn^Tw 5fwr au^rftonn ii '° II 
€N«n smjiTwrt n^fif fsrawnn i 
«nfM: *nf%srafa54 srstt^n l5H*ra: II ^ II 
I^as^f sJra*ng<i: qftrra;m.l 
Wrfwat ^awfiirq; w& j^re^ II w u 
«*f, srrfaqi Swr, sh, *f«, ^far Mr ar^rr, a^ far ?r qrasr, 
sftpil'B) fwfl *> Ctwr, serct rar, .ai^f s ( ajsi, stff ifturc! * 
?t ) «r>rI ( Wt ) *r km sot, srsw air srsr^Tffcif w *hrc 
war, g=i% ira *?3r, ware^t Mi wr air terror JTif^'it % *ra- 
■aTa war, mffa awssfa % \ si? % ira ssar-lsar, ( air $*- 
«rmra *w *r Staa ), arrg ti wr % faft affai \\ fara «lnt tf 
TO *■ W* ws a ftter ( anwipf l ) ajl |, 3* % fta 3<i- 
*te *h ^«n 2 IIH-R^ll 

?fa «5si «rai^«5f«^ *n.<TTHn3ipi wiw» gsuft 
«Ki«t^iHM44iMjH ssn^— sw a» *¥«i«pc ! sal q«»^ 
^ m i<fl»il ^jpnrssraa, ^wsn • ™ J ™" m ' "' a ' arsrot^ro % 5^ wot! w %* w »ft aiffcrto ^ «jiran*.Bir3«i 
It ?3r— % m*H.l srg ajrfe S fta wot % ftgorar awwr star i, 
Rra a frsa stoc ^ ^wrst *t =rra sdr I ll^ll 

Tgma aw jj3jf«ti?;, asjja qrsHcfir "jshjaq; 1 a*?rqtftt 
snrj'TOtr *m i agsn— t?t ^?i-^rK-fe»ur-^Ri^-5iErwT spf- 

^, aa*as^ftasnrpri ^Tifircfa t^^a, a<?1 asns^afifca- 

srai^rs ^t ^r%, * sn «Hrfar, fir-jar **r splta, srrar * 
■awmfte nfeai fsrfaari<Ria, Hfssrsg'TsrwrrSa, Bjfatprt 
w*ii<f TftcpnsJra^ fire>fan, aa 3^Ecf as% a^m: wafer- 

sifrrta w *prara.an#!i =r *?r 1 ?* srra am? a? 3 55) Srj- 
<nar 3?t«r jlai ti otw ^ wot stto i 1 ?« atro w 1? wot 
95 f%i affo araci 3W ( arfts ?•? ) f I W &t arro atk area, 
wif' ¥t 3*rfa w wot s^rro 1 * ac^ra; gfc w sta 1 1 fas awi 
%5t, spit, bht aih: wrrer, * a)«ra ( n«iR sua* 3r ) tow aifa- 
m 3*% eiw & nsipral % art «r??K <sot aia ?, a? w 
sr«n=r wit % arffaa a;? res ^a% strS :m* aire ^w ^rat »1i air 
^Ti5i3q oq?jr< srr arcraa sw sflfaw sra w% i& jt3«i ?s arro 
qil aifc ifl 5^ 1 1 ?a trw & «r?r gar apm qsra. to W ata 
<R %ar 1 1 59 to % »:<r ?? 3ti% & ^ar «ii ^mft«1 % atft w 
wf si* ^a ?, 59 sm* & «to w sr^rRsr ?f% ajk ^srar atri^ 
w 55^ ^s stra w !5a< ( ^fta, 3«r s[ik wtf ) fea ?l arrat 
1 1 w % ^f ( ^ ) si* sirr « wf ^if ^ar, awsr «rfi *rar 
«l«wr firfa «<r 3 51a iwar I, ws? >fi i«ft to ^ti ^waf, 
^ finrr «nat t , trI 3? srra f I m$m m<pft u^fa w 
*f ** l%f& w am i> «mft I! 1 a? ««f aiT< sinrt % <N a 
wt niA wrs t M* II &5finjI3-3t*r-rta-'Tts;->n5n*% aJttHTqia m^Wjusjt g. 

tow 5is°i ■m'J'PiftwRP^, TORnsffranirfi 1 *, <rt>ftsfir. 

m**F% H ^K H 

TSfft jw i RR m! fefa?^g%jhggq &^^ u ''i^i<>d< - 

g<ra*mfMr^ H ^ it 

osr H # *nS gs *rf? * *ft «1 w? w Jirer tfar i an 
w »ft *m 9iw il 1 1 for s*fl 8 at«i, *fa, ih *|<i to iter 
t, % j?3 jssl q;r fa??w «r% «t% airc fait % srrar % fc& 
tow sreif & afppjw wt | I 5^ ai??«rr if (res atifk =rrcr tor 
% >^r ( Bif»r ) at? ?a mm zt tal a^K % sir? wrwl % w 

jjTffcfktfirsrpn wwtngiiifer snfl^^s^rfsftinaT^ 
firaasre'ratasnnfii'raT srfwffsreratagwi'Tft'raTsrT'itii'uil 

5«t U5R 3|f*TaTT & ^51 % 5TT5T eft *FT *ft g«!f 5R^r 8fSW 

5) 1 1 fa* tsii 3 sijt bh ?t snar t afk ^ w * ^gs st sira tj 
^ 3*. Ri fa*< 'S^. ^ 3^ *f fe**rc "S 3ife "Bfif w 
tfasr *^ wnit ? I a* ^ u^rrs; g^wft & oh tfti sits ft ww 
CI ^fRfl | I 3Fh& 3^1 % 5S ft^T5T % fen «i?i ft€<j 55* % 
www sft I ^si % 51 =ra ift ? aifc ^st ftfira *iot ^litar 
*rp sifiraUin w & ai^s ap? ift ;ib it siref ? II *» II 

ga^ihratifiRrsfirjsarenwT: srero-^ft-tui-'isr-ftrfa-fa'ST- 

5w-M<i*MiJai«ft4i^s{*r?Ji5rm«ii*(dH«iO l 4->i^<4'<i: »?R*n- 
4 9 i^sfw -sn^-^Ji-fJra'JT-d 4 «m *i ra-asfanl- swto sTPrer- 

"T-TIT-^-Wt^-Stl-St^-^-Tl^n-fHSn-gJSI - tTO-WStWI- 

gw-q ftti gr a gwi ^jgifiraT3<n 1 5tiT5?TOrwii u i»*i ii«- 
f^w-jsr-jftv-finre-irewsoi-tisfta ifa srrgftj;!: swift &i sirft ^ •awRj «r na tou — «wfc aft awtf % ftsn ft>ai 
apu w?«t % dit anfic «5«fl «) a?jpa ifi %k I sergn 3 W * 
bur aw-<wipi *r%, aifa **m%, frora sure siS, fcr, ^ift, 
9»f, TO M*r afffar ec*n*f $"t swa ^s^ w&, T<fa % aura cs, 
airfaa, fw aO*; *rS, fews gof ( iwfcr ), elk sfesft & ga>, 

B(3f3 am* qfwror, aiiffa aN hbi^tS aik gaft afk 
jfg & gg>, ess, aira* ( !jxgar, war ), areaear ( 5=ir ), sh, 
sct*, r%*w, af , 3<ram, asm ajk aal 3 aw, «pr, cm, 3ft, «te, 
«1*r, *K, oto, «R, im, wsr, a-sr, sw, pro, airaw, trfar? pr 
a *f|a aik aifaa ( gni ft srasre z\n ) ang «rr& p«t % I aw 
ga % »R»«r »t pf jwt % swf^ra air* g°it, «nfw «sf % 
eifasjj irera a sfirei am? Hir*pl ft «aijiw«c ista & sw 
( «rr«i ) *i) w, 4\i, fons, sure aik gil wrS g*m $?r % I 

JTWfci.1 SltfuftwiTt *W sffil^lSW, 3naJ1in.H^T:, H^- 

$agn ft 33*3 f <* aifafr *mr % $3 9»q^r ir) aufl ft aifa- 
*fow % sita 3 Jirtw* 3?r irar i wix 3 unflw aita & wit, «h 
a enasj, arnwi a s^ ( Ttsr *w si sfe ), a<w % <rfw? 
( Tuar ) aik qfi»5 a »)*r a?m IW li if II 

st^-Jn^-gq-Tt^^tifH5rRr-nT-3Ti-5it^-ftTntfn?5i: srfrn: ( 
*ra«arei wTids'^kflnq^, awpawkia; ( gisreJrar- 
«iwn^i«: ) ?f«rs!nT"rt jT/n^Jton^its^a:, asiTJiisstRr 

WRrKiwrfwinwitraTfsi sn'sqifq-fjrwof^Rra^i'ai^, arm 

f%< 5ar 3 "l*i a •ifJnftj, ajftrsti? a aiasr ww, siast in«m 
«w, *w, «h, ^ti *sta to, arfJ^ra ( to fear ), «w, an, ste, fa^ar, sift Birft sirs? jb; i ft % <rl» 3ai 3 <?>? 
«r w ^»r bIt ft irar I fa <w % w <rfa % sir 5ft a aircrc- 
ftfrc % g°it tr >fl s;* =?g*ifrr hs ft w 1 am 3 sfinfl atrf§: 
% jrfl 3 >ft w ^Tft wit air if I fa wit % wr «ir*il % 
Ft?, fofear , w, *J, farr*, sr*ire 9 *ft °*3>Siu qzat it nf 1 
fa & jwl % srcfc % jpfl 3 ^gtfra «l wft eft a, arrsrc f^src 
% jj°it 3 j?t w"t ift a, ^ gn % air* t ajfa, *rg m& 13T 
*c 1 ajft, srg % 3"il 3 fit *»ft ajr n| 1 fafi& «^ airft jfcit & 
h»ot sum 3rw=3 ga: 1 aret! $ag>i It niflrat «t srrg 3 ww 
^a<i7!r ^ *ift §f 11 *e. 11 

w^rai?r— g*t g?t arwqiTi sfcoiT^i $»rt i 
jjunrrss' ^jrpn^ stes sr5far& it 1* II 

^it^wrg<« ^r% T3 JuwRfitsTa 11 %\ 11 
5(3 Ri+krI STjj,?rf%^« , *t Tartar 1 

53 sgn 8 nds gn 3 ?»d <!«s 53> qrc ( T3<5ta ) vtt 
ftar 'strai 1 1 sat *rj 5 sfWt wrfec H?t % s»ii 3 >it us 8tb 
rk * qmtfWt *tra1 ? 1 3^ ae? grr 3 =w qr? t 3ar 3 ata 
<rrc, 5TO S <jt ait? «f«3JT 3 53; qrc sta *? ^rar 1 1 fa ffsrc 
3 ate aaq €t am slit I I faa g»r 3 u-jm! *3 airg aik gr w 
sft gfl ifofioi t, g-e gimR % ar srf 55 stvt w sirg "bt bst b;"e 
gt} *jt ft <mm 1 1 $& ^rsgi 3 at ^ *st 3rrg 1 1 giwrc t»o 
sw ?«f eft >re i.* 1% m ftw Pi^iPt? ( ee. ) qq tRtrrg flat 1 1 
qc it»ft % sin 3?r% ?r ^rof ?;? f?qr 11 ^t 11 

Hsf 'ntf't wH'<wi-^ji(t^5t mvz— f% 3 ^s »nra^ ! 
t? ma*tWH*ii"i*i i a « a^' 1 ^fir 1 1 V< 11 

ta irr ^a 50: sumr^arfSq & e#ita % 9^r— »j«m j 
wr «rg w auT sfrc irwm at frara I ?r sjft&a t ll ?? II 

^ni^igsrrg-— wfa% ! ^ar ; rmTggfeHWt !| \\ 11 «« 3 ] ft«M«MH. Ktt 

*r»i5i^ arw * *P~ % «fcr%*r ! nrf°ii"I si arrg, & 8rh 
gwsrc 51 ?1=il sr qta =gr? ai 1 1 %ufa& ang st sra eir< apra 
I* afh gwt <rc fc«m | ii ?? ii 

t*W13T«sf fagioOT 5f<ft4?%€q; II 3tf II 
V£S'- <JVl*H.*g few iftpTtq; I 

8|q% wtte it 3ti sn ^ 5i3r 8 tss ft 3;? st %' srrit 1 a>fcc 
5a war 8 sit s» (sir sirar I sit jwsn: s?r 1 1 ^ ^il sisrc 
ft srif ?t fta«r srs afrc: awa par I ii \*-%K II 

35 sw *fl aw siw % r 1 1 ?W, shih ark S'aii I 
a^t^iOTgfe^f^r ^ ggw ^r I! =;$ 11 
fwrewtssg'it tgfiwttaw %ro 1 
aw asrc: si arig— t* aik jvrarc «>ft aw % s» g^rn 
ift 5t arrg st qftmw stira; fr^a srs alq star 1 1 g<srsrcs 53 
flaws sng ftsa't 5 stk ifc 51 stii sro* % swf' 3 mira 
gf?S it at arrg atfraa, stet, g«sft 1$ atftasrcs *dl 1 11 u 11 
trarai jiwra^Hi,^Kot jjot ^mnu ^o 11 

|%h %3<^ot firfsrsitas^ra 11 3= 11 
^ swf s uaiH *s |1 at wg tit jt«tjt ssrc st teat 1 1 
sifc *ft sn«r git I «r?i <k s:s sw wqrer. 5% |sw ft& it, 
s?i <rc ?8gra. 5^3 siw si ??r ear 1 1 ?afa^ qfe s^sre-sw 
WRtitoi a"> tigs |<r si 5*r &ir aik qfe I? ?s?ig.ft«ir at?? 
^ sir (s^sr) si is s* ^rr ifi4as1«!3mi;3«rr3aT | ii^ji 
5^n 1?% w«i^ ftta iraflTgs: 1 
$3 f%f^q;5Sff^^TS firii^ tf^ra jti^ i 
isf%Tsr^3fiTTff sa§: sfiratHra- 11 ^5 11 
w to si \<Q st fg fesr^arrg sr Tftwor ftfcr jtr% ? 1 
, fwt ?Miq.S5T sr at rsa) ftfi^ rsif«a awi S 5I qRqrs star | 
J?tt fs«i sr fswrs srs siftfea t, s*ft »ft otst <rrs t war 1 1 i(*3 *T*tf%IT [ Wo | vtt w w <r%*ir ?a qra w ft»?T w^ft & %*r «rrar 1 1 qnft 
STR# apt *rc<v *t ir? *: *w *r in* star 1 1 fair *«} eiro 
jftrcr i?ar 1 1 * a awe w % ifiw wa % ftw affa arfaw 
sft « airs »ft (^js asr ejfiwa I li ?t ll 

raiw: I it"? % forcrTOwnomia: xi wra , 3<?i^*i«hI * 

BtaisaJRPit ik4» h srfgisfiw 1 fafasrfa iwn: *rct*yita- 

?afa^ f=raa aih suaw ?W U5R $1 airg % ^st* % *lt 
s;<5 to aiiiT. aiig w fata *n aifaqa 51a wa^ir 15 sis *?! 
1 1 ?a % fa% 3^rOT in %t ?:— -ik ara w ifeiro faia wa 
felt srra a! ^2 ^53 ar3 ag^i 3irg «) a^rif ar% rfsr, aW*, 
fawr, 5fa, 111, nfor, wass, afc, arsrc, Ppw, awfare, 3<rare 
srewa, srfoiura, tjrtI? ftraraii ^ a f%ir «? 1 *el srerc ?r<: 
3*1* 5t^a §<?: hi««, ^13, n'r, srti, as, 1^, ift, *fa strfe air 

gB Wg 3tffc % =6*4 »fl WW «l t SR!%, a ^t 5R *t aj «a w 

isr «5t 1 mre ( sta-srara ), 151?, *fea %&, «rr=rt % **n % «t 
3i^ $1 ^ ant" I >rea, 3*wa, wra, ^s, ^is, nis, ah? 1 
aim gfc aiai a ana *t a i^iii, aj m Wt faarw 1 «? 1 I? 
wwn aifnl) «1{ 3 3* 1 fcfira irerc* fta&wi? aifca<J anftus- 
ajt a OH «w ^ mJt 1 aufoa is % 3irih & n «t% 1 ^o *ra % 
fiw*a 8iRi«r % an% «t 5i ^ni 1 wstr tr ssfr *i\ *m w iBr ^ r 
3 W a^ I W a»r«t ?R?ft & »fl ana w =n«i =i 5t I T^ftft a? «t 
aiig w *T3 afa qftwr &w 1 1 9iT3 * ftw wa ^Jt a ij 
«wr »ft jirw =iif sr^ ^ft3 1 to % 44 %' tt tot l* * Rf * 
■rdi-n*> l* h "gTW«crT^is-iR;Br->ni-ft?R^Tiiii«r^TainonnriTm^s- 
5snf5nrt.5«ni!»iss<*»T*«fTif^<Tg5?r:?3^5^foii<«rwinfsr*^, 
strict ft»Jdig"J ?ra Tamifii5«ri^, iif??^r^ra ^?^?- 
qis^at, i w?^ i femgwrei snip, ^^ firf?3^%awr 
w4to: *rg*?n wrwaitfft «Rre v <rc%sT%d3u*tgsr? i 

8I«tb mm % >w w ftrrw 7><rt «rrS awwirel irrflrqj *> 
am* isg * $rcil & jpt *fl =r si i h#t) * wnrarfasK 3 *fc 
ju: 37*8, iwttf air* srw ^ e» sqa el srr? I fora arrfTra «rf 
<«1 fa »ft su & *?i ik s* I sift** $<rrc w'l flift 357 5t affa- 
ftit S fafear =r « «i I afa isftnm 37 srct 7ii&r «ri! 35 * 

^rfe «t * %&, =r 37*a 7;? aik * «7 577?* ?< 1 77)ft ans 
*r «i» ai'fi 7ft»n<T a» ftfire 5 1 

a«n snaJTreromsratarcTii sratTrowifasjfaisnflrRl im- 

37 art^fl « m awm ir k^ ( arreur ) "Ei ari«7 ?— -?«r sriqsj 
*<s3 I ft istiit >»3«r sfafcr 35 33 7* srerl % <s?r| 7*3 |, 
=i(f *ft **3 I, 3* €7 51 ajra g?7 srif sfeft aprfa; m& *r% ^ 
Mf< ^ »f% irs Hst W3 1 1 c* 75R 3!T« gq; e«rra tifjoft 
3?r% itnl * 'rit sw %fear w^f^ 7^ ara f ajft »fi 
fafaOT 35! 7*3% i<3 1 1 tal to* f77 <JTr3 7r£ nd f 3^C for 

^ ? 3^ w air f^r 5fil ( Tit stff ) m m-$i «hh ^?f 51 
awi I * otr *tb a« Rt< sf|l ^? a*?t I f%?3 <«nr «<% % ^ 

«T* »(l ^ 35 T? 953 ? 3it< =T 7[B^ % 75 ^ »fl sIet %Z ^fff 

1 1 ?Hfe7 ftawfl 7fj3i1 7r 517I w %7* 5i^r |t «rt^^ w ftUrer 
,S% I ?a * ftwta ajfcawOT 5t^r q;7 «r wcr 1 1 sih »ft, ^c, wa, 8rrew ft % s°il * arw, w a«rr arr?rc 

gsql aft fafaip* 3q^)l WW, ^ra, qw air* ^ftftPfT % SRln, 

firsnir4iiT aih aifasfti <sr piht, arjirfaci itf «t itwr ( *3rw: & 
w si $wr )^k 3<jfwr 5n1 si =j irwrajrt 3? irerc % ar?fe* 
*nf ( safer 33 % «p)T ) w w, ^ e? srr3 8iKi«r %jb'ot«j * 
«6w»i slat 1 1 ?a wrier w ?t *t«r sw: an^o «& I afrc *S 
apst uw t'atr »ft i llv<ll 

ara: <rc»?fatsi 3wre— ^ swrfract^resTfliangif «n- 

%g % st^rk ajfHr%sEr *8 ! ?<r irarc § ff? atrg w wr 
arftfere I, <rc srai^ affa aws^g fta srw* stat I ? Il*?ll 
ag^K wmhiw- wrawffcnfcr i 3i5nii>Hi'Hi^*ls?r: 

^irf ^sr»noi«''nl^T^n^ i^aq, rrmssg: srcKtqiref =rs- 
^tsrf.wT fsntST^iT'if ^sraioiBTTi^Trsrerra irsaRr, h 

jqnm^. anSi ^ «?r — i sifct^a grfl ! ftra stok inrt 3 air 
«« < g*r )» 3* * atrer g«r1 5 gtR ift t* *fl aifira w anfe « 
^ q?% S, sta sm 3 8iqsr qforp? $ <w sft <rc ferar ^ ?3 star 
t, 3B*I u*rc afa % B»nr aug n't fa=n;r. af.Rr, gfa afr^?i?rt- 
ftfa & <rnfl gt, an^ wi 3 ?t <89 *t ara slat I, ?s q?z «Bt 
'wt^' $ it 1 1 

tiiftsrrxorR; sjjifipwi^ | *a , wnKPi»iwnnK>ial*i i 
■- rf wi-nvr <»<kxh: i srawi4«j9 i ««n fiRRng^ warn T Wifaw^ l i *r ^«a<tu5 • **n ^ti^wmhuiiiiPowitm - 

ark ift ^ are <k ?|3 aifa* jtr wirr amr, aurar fa>w 
nm It, 5 1 "" ^. 5^ if iW * Zpl %, 5a it !fnp5 ( srcfa ) % 
ijta It, ajfSr, s<t Jf a»fl ^ta % firos «n% ^, ^ :t <*& It, fmlf 
It frra bhi It "j? # gz wrar 1 3# srerc ang *ft arsfw «rif " 
It, aiffcc % aissre >ir*i* h w^ ^r faro item ^ It, ei&^s^ 
It, 3<ifc«ra Wl st (fait It, *te% ^ ( «m *r*rfc ) trit *» n 

fa>% It, «rffc «BI IWT fi«jfst 9 ^ % ( 3f*I aira* 5s% It ), 

5'3is?t sr shit m^ It, *jjT, far, srg, ajffer, an, ^"te anf? It, 
3IT5R ftfa % 3)??t It, #5 8 5t atrg sum ?1 ^mfl I, ?a *r =rm 
'an>ra-1»g' 1 1 ?at h«r <nre ajrfc itail «"t si?; irk It fofesr ^ 
5l% It ?* It vft shot* Jjq<? St* ^<s*T I tlv^ll 

awi lP«i3<i : ist^s— i% g 13<5 *r»ra^ ! sa;ftaipr: qrat- 

arsm sng^w* ?fa- u w ii 

*s % apt^R srfcrto ^ 5j5T— \ *tn^ ! tei sk *re % M 
<ii «rc>r qrpft affirm: fw ft^ ^ I ? ato* trI 3<wr 357 S& i 
5iter 3t^r & *ft swsrc* «rrg far srra star I llwii 

gjprr ^Tqiwsjr:, — awfotw sn'regc«rH^rai3T- 
qftrerttspi qT^nsf Trikgw sr^afor fro: i stit 
srmrcrcraijOT: 5trt ^snft TTSOTRT'rejpsrRf f%^itrnf 
ir^raJRiTO^nHJtsrtft prefer, t^sttst' t Tnfrjrg^rf, 

seftftii «Kll 

ari^o *t »nrereL air^q ^ «r— s^k ^til % vte, r?Rifl 
t eimnrc % swh ftwd 9 ) ^«r, <cr» «A ^r im % fe^ W M<.*«f?Bi l<Xo\ la sn to wfl ^a it i 5?* «l swftr ajrorar % pat 1 1 
ajroraw % 3?P3 eft w* fril * SA iRff, wr, waTO! sow 
airfic OT^re arc-- |ia 1 1 safa^ 5^ % (Wl ¥t trst «n% % fitf 
§u Bin to qpft 8ifa*«rc ^a 1 1 q? "far jair i« hhI srg ?r 
wgalwr *<ar I, 3irs«fjr *t i% rar I, els t^ strar I, sflof 5) 
atrar I, w> qfl g^rrar t arft «ft?r «fl fTJjr gajr to irsil «ire «t 
srpa w% % fa^ qW?r slar 1 1 15 nw iwt sa^r «ivw? slit 
q* *ft towS fira *ja *$fr 5* 3s ft eik urc, w?, sott 
aprar aifaarc tf ai«ir 3 *ft ^5) ^r *rrf^ I ntut a <re, hu, 
sbn sfh aifaarc aff<: »%« ^a ? I ^ iti *fia sq^rc § opa 
51a t II V*L 11 

^ g sftasai tmrca'rt *frm faqfisran 11 v% 11 
fafiRB* srtf all TO! ( 3«iar ) & 3f?^ gn iufl * sftct 
ftiftcsr & *wra to! I aik srta *EH°r % g^a (lift ^> 3011 firft- 
?sr % OT'3 q*a I sulfa. ft?H % fwta fafaar wa ? II *^ II 

"wfiratirefa arufwl fa^Hfimtajifasf «^fa ^1 1 
jfan— araa^oiffifitTtiflwft ojnsrt^t sipalm "jyawfer ?rrfSa- 
«r«n "jpiftfifTniit ;iFat<>n"ra$otfafir ll va 11 

5a u*rc % 8iHi wit ft «rt *rt % fJrrtie fafetar mvft tfa) 
S I faa sp«K ft apaqot feqr § 3<hki <Wt * mfat saq"! fair 
<t raw i?f Stat, sal aw sawst*? itifl *t aiPa aiqaq°i fejr * 
Mr stfj ilat II vs 11 

hfa 11 «= 11 

awaqr »ft al^ hsk w 1 1 ( \) w, ( ^ ) *w-qraJi a>^ 
( < ) <t^r? S^h ( iiH *r m^i ftwaw ) II \rc 11 

5tq<rttaft?Trqa?* , '5 , '^i si^in | wi% 11 M 11 

xn ft aw a<3 fj n 9i?q tf, z* «w wph ^f W 1 *w aifir sfh: *rg it sfe (tat 1 1 to nit «?1*r7r:ft wrg sifr <£? % 
*f% I g«i jt <sirar i 1 z<i\ sjitc ?=r it ?ftt & ai?re3?rsr 
5I1 5 s * ?> wtar I II vs. II 

«®W«W|-<H|Wjt % HWTfSt $1T. *|TO*IIWHiai*q7 

qtgirwT^fe^R^ ^piRraf;^ sRiwnTOd ll K° II 

?fat it msju *a (ft <r a^r aik ihr 11? tot ^rf|% to 
mre 33? % saw u^r !?ig srcr 1* wk iw* $5* % aw- 
ro urir ir irit ( 5|g afire nftr =Tff ) »?r ^nar |, <ret siirc 

BW 3lfc "TR* & T«W S33I& ?H 5Jf?<T ?t srra jf 1 ( srsaik 

«w it ^iw/jr* ffiprr ir 373*1 1 afa aj? it a'ara art*: srrj 
^ tor ir 1 )ll *• 11 

apT<n<nf ij*T?<n*iN;ifo' *ctS\ * uftrer %3T«taT 

<H1 % U^5S (ft <k ^ ^r m**** ( ft'ira* ) it IXJtt 
<grf$ 1 §?» &a it ft? * afc fa*r %3 % <rrat it gor ^ir sra- 
»«rc 1 1 ft?it alyn Trct fwa ^% a #3 site 9<?r *tar 1 1 
v& Hirc wr, fifa?* a«f< *t ajto^jnitftit sr&sanR 
"R ^t w ?Ht * srrfci (tat 1 11 1? II 

ownsjjrew atsi^nre%j;ra8Eftai-^g-nte-?ftfaia?'nHisKt^- 

4« iswiti 1 ^tn^satfa 11 K*. 11 

Rfear 3 pitwi *W) *r Erd nirc % (W) it staraSR* ( ««rt- 
<w w ) ai«Rrr Am*?;? R&wr *(J iwt ^r%9 1 iw toil 
anm? w n&irc * (t a%, «it (Mi 3Tn«it ir w? ^|t n 5%, 
S$ Swr *, to % tw <rfRrci * ir, sit* itlo nt**^, 
«fcfy ft^r «r* m&, to w ^, Hia to, ?ja «l«i (t >rar it, 
9Ri«i Ot & arera, to 9 moftfg^r es°r ws (I, ?a tor % 
,M ^1 Rlwr *(f *M=ft ^ifs^ I 1^ ?a uw % M *t i»%!ar - 
"J«i war t at itTqa*-aiTOf% it am (lar 1 11 ><^ 11 m* h sns®* kw sre<rctTarjftsfa ^ n n\ n 
«3<k*4*ft *ft Ararat 5®jttc<r i 

fire ^s 3 qret aifc is ot fl, irg sift l? *f3 srenr £ *? 
wnia ^a srrsnr ^rff^ I 3^3 ?gcr iw tf»Tfft 1 1 fare %v 3 sr* 
afrt pr f|3 ff, sm ^ ^ affr <p «ft =r ft, *c sfjt ^r ^irar I 
fire9 *ra wk <jt st*f tor ft *rf to ot^st *crar I h *?-».* II 

aan« 8 arw s^rc ^t» 3 faa w w 'sss arsir ?t, ?? ct 
*# qsOT =*r%%, if % fenRi *r ws t II ** II 

^^TTf^f 41 14 Ml I |^WS WWSSSJotB I 
^^'«« «N54 t<pt Jjsfa ■* II K% II 
jnfa+RsrgfTfiragisar agrsr^fr: i 
»n?ii srfa»jgwf iEisT^refafo^: it K<a u 
sun ^rarsirsTJi i«n 3^ ^ ^nrn 1 
fistf^ tiimw ^1! * gsfsra 53^1 11 Kc 11 

^tt^^rraftraft fast^t gras^m: 11 K« ll 
srai^sw % "j^CT, «mi=q spot, «&$ % arr% an^ saor, 
fafcsr ( <fcr ^b ), wefl ?r <ta sot araii, (Wl >Kt jirSi* 
3?t%, sirs affc <jw % §ra *r iSff, waipg afhc wwaijfg, fi^ra 

spm 3 gftas Hirers an^it if fa«t aifa^s % M b»jjt «t 
& 5f <f II «$-*£ n 

f%nm 5tm gaWs«irq: II ^ II <. >> st «t* ift *fl ? \<a% «» ajra i 1 sro # ] f>JTRWRJl !(« 

apt 'ftfw"ta-faa , J-fiRrr;fte' =trn?r at^ipr *sr swtr tniir, 
liar *m*f^. 3jt^i sr *rr tr n ^ n 

fitfini wis itofkhifamZ >r»fa i frejsrt— smrtT^ 

tfjr-fircri ftgra a"ta aw w 1 1 $<*— ( ? ) arrcr-^sr, 
( ^ ) sum 3^< ( O aijura n -3 n 

ir>d ftsjftfgrarTdstasr i fraiNjpremrergsrst awnof, 
srsrtnrf g^H^tfira-^-fwj-jgTss-^^qrjrfa a y ii 

( ? ) arratafcr— 3tfff5iai k wl *sr xw 3tr:r-3-.f^a 1 1 
3tra sit f>a4 It fire 31*5, a^:? a *f?a afa ?<jia sra & ga; 
aiwa, 3T3R5T ai>< fttira atifi; tr* ^a % fa;* ai^if a*? % stfpt 
sr% i srrei aw 3 aot tfsra as srWt 8 sift (ot) awn ( iN ) 
% infl & $jf*r, wt^^ffa ift % i ?a sm<: % 5«r stJt & s * arrsr 
3^4 «r ^^t nuro 51 asar t i ua, 3-ara ( imss ), t^i artft 
3^1 % sa' 1 ( 3;f|* ) ait? etse ( atrsfan; ) ifi\ a** % w* 
atswr ift t iivii 

srertf 3 «§ a^— re^fafSswrai *rt<?3wr^ n K H 

UtTO — st aurat ^fetl aik »w ft sh pat l,ac 9fW I INI 

argrctf «<j— ^$f g=R^«?: u 5 u 

araira— arjHR a* I «ft gfa «b1 attar war t 1 ( «ri 

faftr^* *n?3T^a itMB5^st >J5 itfsi dn" H#«n *t£- t. '^swsgrpw^sp * fa *i qrs: I «g# 3?n * <eta3a> ark 
foffo T^sr*ft owr *(f, 9t«t?r «^, aik ( ^ ) ^3*, 1 tfta jjiw % 5iR«rg?r'j & sit «Tt *1 ?#w «% w srerc & 
aik awr ^ra <ft§ & yf ftar? *t£ fa%?w *wr ft£fa star 1 1 

5tr 3*7 «l s«ar I ssfiri la ^"t =?rfs ^ ft jtrI wraf & Cm »i 
p.* afri 3 tf stf, Jifga a»^"f w S »tr nan 

fitf%^ ^rfefj; uresis^ ^HiBtafoisuran i ^rer: srer- 

jjft %fif, fitfirai *t B5ti^r ii c h 

x* €to tor % ?r sgsra 8 «? & a«tn '3mfl7%a' & ?tr 

aiwta^r * ?t at qtfgi «ar gaiT In nets 3trc 313*1:1 % vn 
^nr ? j» *fl =tsf I ?nfa^ aiifiiq%5t & oth hr list % fa* 
qflsr 5) awt *t 1 n^ra afa aigiR i aptm- amfta^r **t fer 
staw srerc * i— bpw, aiguR 3irc anaH^o lid) 

93?gqfir?if5cf5%us^:— rtT&4^^ !retqoi&ai«ftft&r- 
jiRjna^HRTHRif^t?^'tr<sn=i^sfe!rR8gTT0n^sra^- 

ft2f%fcgq&n3?rra& u € n 

airalq%5r d up w Cm 9 6:% a$X fl#t *itm ( unfit <rrarfc 
*1 &«urar ), $# 3?*f%, a$r w, 9$i aifagR ( »r aft* $rCk ), 
&ft *ptr ( "fl?i ), §st b'wr ( aB"i ), 93 * *w, ww, w, w, 
i^r, 6$t 3"is*r ( Cm % "Aw ^wr |R srar (m ), 5;at ?1qf tf sfir, 
*ir aire «s, 3*^ ( 3tk t;3-«rii'j-3i8Ht ), sb rnrc w mn, 

1, 8i«rar w Cm 3 8ro<sj ii^ 5 rt^t ( ftftfer ^ ?wi ), ^ ?>"» ?tsti: ^wk ^orqtf8j , aM^-H>«mr-smT<»t-'3*WT:?rtltsr- 

STJT 5IR% 1>T tft Wal it 3? 3TT^ sftrfl ff mlw ^> %*a w 
5R "Bt gtyst i ^l-arial % 05?, $$% % reY it sW w =9z- 
w, ttnl wit % fvisT f*tt tsifl it, pr% atfaftg: flifl % aw n> 
( ffait, WI3 8tffe ) 3JEJ rf, 35li) stV srt "riter i* I ot, wl 
*.) wras, wit sift ai?^t w hpt ( ateit. wt, wpar, rsrar ), 
spit ( wfsa ), wit % sjt$ fan s;<f Sf %^ iiraT ( ffcreftl ) it n# 
^g *f*5*i % msr aik sit Tri it * *?1 sr§ jl ( n», ijjr airfc ), 
sro1 »1 %\m & >rftsr wtf ^r%^ i 

sr^fMsift^Tj; otto irlsira i w?f ^ ^farar sr^Rif^f %- 

tWt % wit % w it, ?f^ *r fati ?ft it tit, aijuw srtr 
sl w^rr ^ifs^ I wife till % wit % j«t «r sm snt bp» a?f 
It «*ar I srkrtf 3 g<5T w tm? ^a *irar I, ?sfs& ttift tr ^s*t 
si ot% gur to ts sri^r ^fs^ i »r«ir-yflt <rt < airft % «*a;t 
& wit a feaar, wit it n^ft 8rrf? % <rre fere^ & wit a 
Tgtar trawl ^nfs^ i isftra % ?ft? 3 n% v% gsr ( wit it 
writ «t^ wrw ) I qr »sfiiTr ( fer & ? fe tg; ) ?r I at if? ?a 
«& «st ftt, «1^ ^r i at osr t« «»w ^rf?^ «k '<?fe ^ ^t5 at 
tsftw i"hn& ?fta tg> ei*wt ^tf?^ i ?a irart « tWt % wit % 
api t«1 «> *i1 «3W^ tt straw =9ift^ ! Cti1 % a*??? wit it 
urefa* s^f |*fa« »iJsfl *1 i?1«r amPsT ( ^ifew ) sntr ««ft 
^rf^ I ww, ola, g«T, <st, f%*% ajrfs: mf fire o?f l^fjre trof W *t**Jf(dl [ Wo \j 

it sr«r * pto% strjtt ?rft^ I iff w IT5W a«rr aguR % 53; 

33WT, art?* 3rOT?r^7r TTrsfer, w^ znwvw*m\, $m- 
$\ K&%}$m<ii%, iRtssTTSTfirg-uiR, t>|TH STTORsi, *sr: 
TfH, w^rhr*, SBteprfSnrtJfoi, ?ft* t^t. cwi#i, 
sftfii <fw«r, »T*f fir^r, 0wfiraiifo sftwgwR!?, st^str- 

wtcor, feewraqwfr, sftsugsitaRta, $4 srfa^T, OTfairg- 
TOTnwf, tfwnoifadw'T^ncf^woi, arig^: sjiiftl:, 

ftrnfafriircrEj— *f?r 11 w 11 

t«% 3j%Ra> ^ RKtRsfett sna ift aigira sot ft wrct irat 1 1 
§3— (tnt it q-fars afgr *i ^m aifit ( sn^tsT ) it str 1 
s^iFim gfifi % (lift ^1 ?», ass; airfa; firwl % sit ?> wr awft 
ffel it, jr ii a^Roj 5if% %, t%ar^ it 33tn %, an 
( 3jrafa> ) & ^ it, btsr & »rtf it, fjar srife & it* it, 
*i3?r arrf<c % site it, to, irfscsr airfit & arfjpsit 5^ it 
sresrar airf? aanfl § ir it ritfa it, gsr it Tifaflar airfe % 
*w it, aif^rs S <$ ( firrfe 3 vfi jut i) f>>reir ) it, 3?si5 g 
«fi4 ( «R «^ it afa> ) it, arsrrf% $ fi>rar it, ajfaura 
( sn&tr ) 5 wsr it, -Kin arris; it ws wt « 3<rr it, sir %w 
%a^r it, sot «t% 8 fi% it, asrrfacare* awr it, ftven tft« 
i wtr it, «rca % sfafo % ss 353 ft ift it, an 5 * * qftima 
sb twsrc it, jr it si^qaar § *ta>i it, *ra it asrar »R% 
& <&it it war it, in fasfa % airg, tw % *»fa 
( p^r ) it, ( sriMrs <iarr?r w «^ war i cafis^ ?& fit 3 ? a » r 
<tnt, qt iur» w t w*t ^raat 3 ?fr fit Wfc ). 3TOT wfa ( arfti ) ^ atjTOT ( £rh ) sot Jgfau ^rS *tn #, ftra *l»rt> 
agor fe^ ?J ( ^« firsftr aft< gw % *t? ), 37^rc %a<* ( iralw* 
fjpfa*; (ft $ ) *NI % SlHTOf fNfa ( ^rfsre ) «t sfRs sot!9, 
aira % m *$i ftata&nr a, fwsreff zffitm % a«^l *> siRrerc 
( *m, *)?rfc a tfta HRfe? fera ) § frira Hra ^t air% I 

JT$«ft ( 9)f3T 5T S1TT, 3TS* ) % >Jf 5P6T &SC $1 M % fla- 

afta ««a s£r 9, ifrsKttft 8 afimre ( f-sr ) ^t, fl[B, aifira 
aift ?3, fira ?*3 g^ sfrc f:<sf ^ *sft * s«ft d ?t sinr a II tt II 

argmita ^ s*rofH *uyp<i«j|(|<5r$<Jis || ^< || 

Sfidlei^TTTt ^ %W =3 a^?«l*H II \\\[ 

s^aTS/fasteir: srRnrgf ^ jpifa i 
erq<B 'EoHnwtfa i^jj^ftfartirq; II v* n 
fm^tr^fo? sft 5nssm?rfir a^rf^ i 
snajPTFa^OTFi ?i a *mtr1jf%?*rfa n \n u 
'sta* ^fa arrcftitsr, uero airc 3tgi5R sw flnt ^ n^tar ^ I 
apft?<PWR5? friltf ottopcs (aMt sf5tc%) <rctar 
«k^ ftsrc ntf, %$$ "fi§ faftwr wj s^ i ^raawr *) sira^rar 
ft<j* *tn % fafasHirf * *>il »ft nt? sb) smr *$ ?Rrr i 
smrwfia e>« # wr tfet stw fa& aigsnr d araa ■bb «t ura 
wrr tl sit #tfaa. ( srqiiit «"! 5ir^ ?rai ) fws(t?r)3R, 
gfsr *rf) srjta * asrcar fc *ffl % 3^ as lit qj*ar ( *l«ft qft 
a'jof <iaf tfsffl atcrar), ?? (tfl*ilfaftear ^st « awr lit vtltt 

Hifffednftm^ Twvih qfkvzmx u ^ li 
37a?R — w iWl w cik flHrfl 3 wf?, anJftT^r irt afl sft 
■w9 sir) wat ?, to* 5RT ^ «PT ftir strar | ^k aft *# sh- ir sw strt sTRft | ?;t 5? *raf *r 3*rc gf< >pw^' eirtr ^ 
is 'SkIt tontq' ajRirij 3 arreare m tor M ?vt° II 

^fewf* <f5 ^"snfNwIr atfft finrcrcrft ftfimrr- 
ftJNfajPflTfcrarif mH wa«ifsaira: II V || WIRT: ^tftfajTH' armrcqiJT: II \ || 

iters WTS3? wraunws n ^ u 
<sfto % airarogr am? anfc alai% ?rR%fe^'etalfitBR>5iw 
a^ra «1 siri^r ^S I > fi^r wrrq. an^i % ^^a ftit I II t-^ll 

srewftdw, s^»Ti^T f? gw srpcrtw ^t3fpifijfSra&% $*r 
^isTajftpTBaf^ i #alfa as iftoiwrn<a«wwl qirpw- 
fiWTcMsr ^ci-w^istst n \ n 

?s 5^ % a<lr 9 facft iter % qfSOT ( **J3 ) w? Riot 
( qstf Gran? ) I, 3a^ it f« ail? 3 gteit * sw* ( r%sfa ^? ) 
? i gw 3 a? *rre sfia) % tor s(f «r??r afts: * slai % tor «sr 
*1 aw ifo f I ^ ^a ttfara gc; wgajl ^1 ( ia aifcasK wS) 
£ aitf % fe^ fit ? II ? H 

srfq- =?% ^t^QTN ?rg? 4 u^fir^fer, snJtrerereHsr- 
et^rre ^sT^t^orsr^JRRTu, =r 5%5r%*qj iw *r fs; Piaffe 
*w T^fer i^wsPa T3 ^i^fwwift, h^ tr^raw: u » ll 

jg arrets sftai % sg^nr «l ?1 'jw =rnr & 1 1 =f<?ife sfra 
w$ srik 3 aiirfr f I iaft % ^ srirtq* ( ajijaf ) I ark 3\ *m* 
( i*? ) i, * a^ alat snrr ?t otjjt wr 3 sqin i& i I ii=3 Q:er 
HPHT 3to =i|i 1 1 rtfa r«re% sler to 3*3 w ??=t *«t I, rarer 
srerc & sps=r w?r |, «rck % fsra sr^r 9 ^ sfta fwa f , i? m 
?a sftal % j^l, ^ 5iia *%t f i 5« fe^ gwt slal *r hs^r 
?ji =r«l i II v ii srfa^gsrva sre %Nrif«refciT«n'r#a srrar&r, Tf<- 

Sfi&llfa 3^r* II < II 

I 1 (jft an^Tjf f^ qn «i«t^r % im urea f 11 * 11 

nst-^-jj5t-3^«i-^?^tft,TraftTTO5iioii 3*: a^jKK^-iimt 
gsrenatwraij^fa, agTail^rior; 3*: Hfsmrtaf %*s %er- 

Vf ®l3t ft Wt *s|3 ( JTOCT % jflrq ) |, jjj % jg %$ «f 

SJ55 %, a«l7-ftarq ( aifc wm ) s *ii sijmr «ir wsi *sl ?a* 

ajft ararral, sigflR sift gfe & #* pfl $ feit amrKj w 8 smii 
*r aw *int $ fail q^ia pifi 1 

«fwfC, 1Stl«, g<Hg, p«, gjt'Wj 3ffc ?%?f{ % &? ira* % 

sfta 1 1 5ia, fro, ?i ^ flijof «Nk ft <ird ja. ?, ?e ft& pr * $ 
sn^srS «ra «ta i 1 est «*R aialPCT ( cftwf a aprrei ) atf 
airfc ( ir aiife: ) <Rpff w ^RT 3^ is aiTjf ifrai iw air 
Biwr 1 1 aia srctt % «naaif w * irawfi k, vife't stal * 
at;% ft ftia ^ % «tc ®<fc fa*rcl atira. *t<rt a arrwa *?f star 
«ra*t % ft*a sr i< a<K >it im f war S iimi 

aa smcwl ^riaHf g?*f jjs ^isriajg-, 5r|gRi «?%• 

8?rf sn g?r5T?rag'Srs^a sgi irm^cpiRif ^naiffir srjgi- 
sftr5t^nq,n»il 

K^ H ar«rac «flal «r <p ( aura wra ) s?t aik up ita 
(*tg «t) 1 1 S* SIT?? Wat % 3E 5R q< ^ asm |l^ j( | iS-apif 
?iT aifaa^ ( irwra ?r <I4 sl^r ), aifa^s ( 55 5* « 5^9 ^ K*S mwTfem [ are s< 

=53517), njfer (?ja iNI % ^sstt), «ft?r «ftrr ! ?wn , ) smT^or (era- 
ser* ??; ww arrar),ns?srB smf^^rgrfr ?i«t %«tt, wre §1 
p: (Ml «t ^sre* srm^-sto £g go; jf jtc sjuht ^rft^ ii«ii 

3?^? slal w ip are a?k ^ln ( frem ) 1 1 ?^ 3?*- 
** sftat % gs 5ft <k ^ b«w sft ? 1 irtr—ik^r, ar&, aite, sro 
#W w Q3 5TRr, «ire w *rga arfei. hit^t ^ sot ^r**»srs i s- 
w?-^la fsraa gs; f if swsHr =nf?^ 11=11 

fsr'irat aft ^ 5gTS*rnr<nfa j^t?rif?T sr^i^f% firenrt 11 <s 11 
apq^ daf ?:r jjb strBi^f aik im toI 1 1 ?=t ^gsifttrc: 
^ Bwr 5>a 1 1 11T— 3FT * *fe itr * tfw.atfa.aifirJre.stirc 1 
5=r art <Rt t^m 3)^^? sto fe^a 5s; 75 girercr ^rfs^ II e. 11 
?snrciit #<rat s^ ws <??r ^ srnwj: 1 ?itf5ia^Hf 
^eraf t^scts sftST ^ 1 >ri«5r?Hi ^ »itasrt ??ng wa ?^f^ 
^tasref #?ral ? <& »«* ^t^^i srfprasRt'sfcrarf 
ir?t ws «i«t5i f 1 TofRrrat ^ifcrawssftfa ws ^fcr^na" 1 
a^sW^R l »i>?rat %^ *& Jtasr 1 sr^sa-iiTf g ^*rf *&:■ 
fNtast fe?rrci«p>ira fafTOsrWa'frs'an^ 1 tf^ ft. 

wis slat w ip 55?8ll( 5W ^ B»^r <?a srafipri 
i 1 dWra ( ^ ) 15 «tat <n 1? T$ti sifc jftp I 1 
store atal w I 3 ^"3 «to a*t 1 1 ^jfcr? slat *r >ra ?") 
9E ( al jiteR»^ 1* ?fw 115^ 3 fera sfk &m 9(ir itiw S 

( ^o^I ) ^rgtt t I In aft sftsq^T it '^IT qI^lra<B^^. , 11" «* nZ mm *wt*rf«)l. !W*«V«?. 
tt J* w* ft I . am-^.i * *w "'^ « * ** *nir: wfafesnffir *fi* retail whftiw «?«n fifta> 

stal % »qh- sta, for, wfl, wn1, wrarfrft, Jir?t, q«ir 
«n«i, oifofcw, Hja-ai9jer, wrc, ajrerc, «i «r< Btfer % wifo % 
siiaaft *t S 3ir% % fe^ «n art<si % ?ta^ ir * ?t<3% #1 3? | 
3* sita"I % sim 1 1 s>v n 

^q} 5T!bItowi^wi^ wnTm^ar srtftsra'sr: jretwra- 
srer 1 5at<rt ^ 5rwn%TOfaj 1 Staffs srtaftN' <m^? 
wqjki sn^rafc- srpi: ; a<»t sr??for tnaffawJiTroft %tfo- 
arct wsrter, ?>%'«Htf?fa- 11 \K 11 

pr #aJ ( fsst ) % w jfcr ?ft % ajrarfffora, «n>T#5ita"t 
ft =ar^ qr# «<k % wa 4t sjjfta ft <sna ? 1 £<rit % «t<r & ark 1 

( sftas, *narft 5ta ) jfw ?t^ jg 5a: srta aj^ ^ftsff * ^fter 
%t %a 1 1 p ja: ^rj a? srcg3il st |fira w ^a 1 1 « #al air 
^T33fi ** ipra w% si& sra, fr;r, ire it 5ft if 1 fflft sta mr*r 
5ft % apria; ?faa ?w ei %zw ?*nr? 1 11 ?* 11 

srimsn^fa §«rfcr sJfoteP*r» a^ur: II \\ II 

angsi^fa &*$* srarrewTfa'ifoRnt 11 <«» 11 

jr^^iawfeta'STTtaJiia «ji?^3th i 

w^n^ft §;^^a f^srHf ^faf^raraia u ?<s 11 

TO^Ift g^f^a wsrat ^nssaqpraf 11 *° u 

8lf>iwp5)fil «|3?nfa SJSlfa =? jjsfii ^ 1 

JTte3nc*ft S^a g^c^r ^ ereal ftfi 11 ^ 11 
a M w m iff 3Kysti?frgrret ^ifawsjona; 1 «o i( ] w ftrwrcwRii see 

wjwiwia^raa^vTuwwfarfasrpn;! i 

Jjji^ft g«ifcr ^mwifasjarar *r II H$ II 

sNfaiftft grarfer gsrsps: s?rer =* 11 ho n 
swrrm^tf arn^ta>roniB»T&RT?i. i 

n$ fet «ft * wot— ^rg-sr ft, 3<?fe«ra Wl <fI d^ ft, saar 
ft, ^ aift tfft <K stmrH q^it & aft* aj=!j sfe;j wtf & aro^rct 
gta ffta ?1a Jf I 

»Rift It, sffn-slqft, >wft, <r|a ir:ft<flft ft, g«$anr (*rif 
anfic ) % sffa* %w ft aik «ira w sut^al ^ * stars'! 
<ata $Ra ?1a ? i 

Jtrar w ajfawr «% *iterc[ wft ft, awra ir siata wa « 
iftsiH *Rft ft, ai7«t jfom % fer § ajk m&sfa % «*=c sft ft 
am? sfla jfaa sla ? i 

35, sfta, aiife'sf t^i"? % *rja atfe *)*h <e^ ft, fear 
^ ulnr ??33it %1 «rsa aita f^ar «w ft wwdt aia sfet 
ttti 

5T5ET M5T *W 3I&, ft*"*, TW afa 3TB <3H-ira % ftspl aifo 

<p aifc sig w %w $iftiJT» 3^ % immft ala ffta ell ? 1 
5to, <*i3, "a ah sW * *b s?^ ^1 *l« aft* JF ( "rft ) 

TO»? "srw fipr 3 apteral % itfasrrrl sfta ^fta ela ? 1 

aiTqrii%=i w^ft, fipr* aft ft, =a«if3T3 "jg#% its 

( gsn w ifa ) % 3jto ftw ft, 13 % aifte ift% ft ftXtanft ata 

sjfSra 5la 1 1 

aift* siiini ft, 8# date ft, ^ sirfc ft, aifeql % srRnr ^sm ( nt?*r ir?^ fc ) fc, 975 ?w sfmh % ^ I aifains't 
sfta 5%a ?)a f I 

^ *ft =*te ft a«rr farttf bft-<jr i tol *mretst «jta 

aillft ( rcfar $fo ) 8 a»v?t>i <s<3 &, 3Tft<rg g$r> % tn $ 3$ ft 
5, eifer^it, *iw, arcajk siftr d gsfrarjt eta ^faa ft «ira ? 1 

srftfcT ip-^ii % girq ir\ qt3R t al w §?=?•**% S, 
all aif< 3ifas*i sqfe % ^i^n ?") d<s% & <p*ret eta i|fe 
?t *ira ? I 

ib % 37ft«ra tn st «tii> §, JFsrfsr 3?fc (Ms jw % arfa- 

Sjw jta 1 1 

siram &, ajfa sata &, «fia afto 3^ <st for *w % 8ro w^ 
a, *te, wte o?j m a tt^ril ata 5% ?ta I ii i%-\* II 
ansKs firoraj «r: pn^t<r?pi: aw: 1 
snafafagoiaifa ^ita»irt*r ir^re: 11 ^ 11 
<5tI an? r ftsn sik «w srrarfc ^Wt % s«rejsi>F?r anfs w 3 
jail * awrc ?lar I, 3? sure 501 % ^iw pi *t sr?rar t «#' 
^t <?rgsil % fcrila goraiar it 55 ainre-fttR atat lit ^fta 
war I II % 11 

fawi>k»R snfq ^taaf gfgsgtoinii 3° " 
stal % 5S3 »ta % biwi^t asai— slat & *a airfie ¥t «fe 
asftr aiiH aifsre ft^a^T awl n*?n b 5* sipir, (%rcrait 8 
its t? siRr, fkwM apifs; fimla, 3? 5: upt & st[8 a»rcr, ^ ot 
era! % ^faa sft % 5Tnpq »wv 1 11 ?» II 

satafe ?\«iWns3n sawj^^nRt ^ 11 \\ 11 
wWI % 9j(aft5 5W — aiq% ^rg % w?ra i«t sn% ( tK^ret 
«ia <K * bur aft* nissntf sla flier % «hh ), W ( •&• )» pje ak ai5 ( ss« ). tf 5 ? aik ear * aura $a ( *lf jjIb, «ft 

8i^, «lt sp 8^ tft hjot ) sta ? II ? i II 
Mitiw-n i UK t gsnf ?*nftret faan i 
q>T*rf arofasrinft ashnsanr^fa^ il ^ II 
fafasnf?raTtaft wRtat T^fasiq; I 

a*nsfirenft** ^cral a«n 5sr*f%f%f?$pift u ^ n ?fa i 

Bit, 3?5 3if< ajSt?Tfl isfifi % 53 ?i% w m % Hrfatfl 

( a^ few «t« Cut ft st ), ™ <n gsiiw 9re\ 3*otr-frt 
jrrsrc 3?ft aira-^HRre fofew q*:ft ^fe^ i »mr?l stal ft 
rarft^t 3S*siT$ft awriairc affi ai^rslft aira-itsre Rrare 
fofear wft ^if?^ i '^ft^rfeaTtefa* amra ft w a *rc 
gsp a* |to waaft *t "sit fofesar *s£t I, 35) *a?s am? %s 
arat sft «fl ana* ^fi^ I aro) sai ssrc frfeer swt =3rfs% I 

(St «fl, atfaarc €tn qft a<n *« «t ftftsar w-ft ^if?^ II ^-}* u 

stoirt ^Tff <pn*n: stonft w?kh ii 3< ll 

^<Rj§: s^?^ ^3*?V <?sr *r I 

^farft fafsssam *nssft fsrfiraw ii 35 11 

srrcren 9^itm» « ^wg * gsfa 11^11 
3*5 nn % "atal % ijb, n?te % jfaa saw, B=r wlal % 
«rar^ ^%f asjor, wr, i»ifa, nw fte, «jh w wot, 51^ 
aifaw aifc 3to<? & a* srif ?a <alal-ftnR aiejm ft *nraR,8H§Jr 
% *j tf 1 1 sil fiw^j a»?pf srik % «at mfc «tt *ta1 s*r 
straar fc ajh faa ^ gnfe sifc urate a*r mn. % ^>i gra I, 
?c ftfeer ft vft % *t nr?r ^jl itar 11 ^*-?» 11 

?siPrtn¥t a't ^wsrfil^t 53!^ ^jirwi^ 
BlaifiBR :im qan1s«!n!t! 11 «. 11 


?Rr S ?tn5SC WTTOreare: II =< II 

3j=r ?a% ajrif 'itaRta' ^ru« fir<rR «r s<ir<nR *?? I $sr 
mrerR.aim5r Jt*5Tirn*ll 

g dm;ft% wifrr: srara^H sn«r ^tm«r ^, g d«n^% 
srst^Ji ^5 ^ ^rorf % g ^mtffefirBFrafa— «ratsf«rHR 

■srTssTfgrafira ^ , g dmrffo 5hkr*%— anmsroripiif' ^r 
«niirsf.# ara^fo imRt^ 5$amiTP«nq., *rpsf§ so 

wm % ^ & wit % ot? «il aw* *?,(<) war affc ( *) 

31OT«T I <TS * Jt? % «T Wg 3 9*K % I (?) 91 (3FrT*T») aik 

(3) 5T«t (Hiraa) 1 atfitsH enf^ airat % *K it «u <i Jr*rc % f 
(?) br8,ih tow eiftgra I aifc nrftft* faro v$k aiRrgRi 1 
tot % *t? § 3t «Ct aw: % I, (t) waait (*ra, to, vs) *t fira- 
nar & 5ft ^ra aifc (?) aim^i wn % ?rc «j3 I airmaq % *t« 
% d<i ?l H?R % 1 1 («) wrcrOT « ssTsf sft =rr& ajk (?) qarr- 
ot $3?n» ?ft sirs 1 (aiiHRrc ft*r aik w. sr wr I a^< <rarr«ar 
sag w wh 1 1 ) 5s Hsrc aw?, *s, aifst«sR, Mf<ra ajto: ajrsrcr 
% iR % Or i! t«K % sft a< »it a$% art* %*t % to atite 
srere % it *tra 1 1 (»««> w srerc «r 5I 1 1 **r, $m, 
<fl?r 1? a« a*K % Crtl 3 gmr»? w 1 1 (In ija ?, rfft stuir, 
*b airft % *K & iti 515a aw % il atit 1 1 ^5 ?|a itar ift ?l 
swk w % I ««^ at'fit. firi^ % ^ b;s: siss^ Wo % ] firSTHWTOI K\\ 

airfa: * <wx stmt ii vn% 1 11311 

5* wf^arfirin, * *nfajftfafcjrcr« *in??tai<ft 1 ^ttt fir. 

srafemfa wnHjrsTrfwfsmft 1 wfer *rre>!jterufdr "raW- 
5i«rrfwr%nfa 1 wrot fe dtjreft £% *r ssifipf % ^tai 

K^3 3ft*iM=iKii« 11 

s;* rt *tn 3 g<&qf3 affr 3iz>3m*i >> 5WI fas? sra fes 
irerc 51 B$al ? ? 11$% it? % wi ( s^rt, sifcrarc airfar *R fc ) 
fair snsf jftni ilifl 3 o:* sifc 3i^« Jk ?r *i^ <rrert ft^a: <ta- 
gg? *£f 1 1 sft $ar faster hr * d at *a^ & *h? wi stafta 
tf z& star I 

it? ??rf% *rar jw Jib *tn % aw sjj % ^? war 1 1 if?* 
apt irerc ( <j?b %& ?l *r § ) *> it? fo^ tft 1 1 if|S trjE ?t 
jR-HSfa % I* *i % fa*ra ft& 1^ iti <st <ft» afifir-Jt? & ftflm 
wfc apt* ( erivO *t? w &ar 1 1 ?a sh>tc bpjw «? =r^ q* 
»ft 35 sum ft* f a: *r{t *r air srsf war, 35 at *^ ft «h ? I 

ft«c-n$% 2 bjtr ft% <r *ft n«a aitht wjr as? ?t ^?% % 
*r? bfi «ii ^ ^of^ =B^rr >fl ai^fea 1 1 *!?ift anR a»? ^ *5^ % 
«ir% itrS «ft ai%^ <k[« I a^ stRt q^ik as?i & rt ^ ^iS qsr 
«:* <Rrf *ft ai^« ? 1 sprfc i« wk 8#«pfer*rer \, «K fiw 
f3w as? ujb (t erf «> ^sa ? < ^ — itt bs; s^rft elk ?k % 
ft^ B3« 5lar 1 1 *W «t to, airS*, qw, ?X ir«%, firatR anfe i«8 TOafffcn [ ere 5 

«sr) a «?r amrr i I safari >it (It, aiRfs, iw, ?H ir*ft ajfe 
frpR o*3 a ^jt wral 1 1 ?hiii>r&sW aire airfoil iNi>T-sn 
awi^q <st & njai rlarr 1 1 «fa «roft »f frsfa ajsr ?1 ^jar 1 1 
f*9 srrlw ar#5q f i Tqtfc ^ Tjer ajfSr^ ? 1 3* ift asfcf ( »it- 
w % ql«r qRfta ) $ i spflfc * ?|f arPra ;ifl ? 1 cafe* <w % 
mil slit a, a^rrtir % fe* $» i"lt % fa^Rl ^t a*??? sn 3 

3ik fa=tf % qliq ? "tit ^ gftqf ^jt grjof* *(J % i&l II v II 

*i $*['., fowfa *t t><crci s^crakrn:-^8T-^N j ara-^-f si- 
a^r fft i stem %=T3i s^r^n^u, fafnl^srw n i( n 

w aft* g»j * ;$ urea <?H 1 1 n ra aik aw % ft$R wi, 
sbV, ato, rite, t«jf, "na, »?, sft*, Rf-ar, 3"£"X u*r ?"t ajfaaR 
«tf , «ta, ^c, j«5 siiRc ? i c« stwjc & enjyf wr S airc faw: 
BS15I w «c R5t f || i. || 

arwH^ir'i'Hisftf^T:, M^i4<i'^:, "rfcturafa i sr§ rWg^ 
sto^st i fsraa^sg^sfr ssrenraft: wren, i * wore* 

aw JTW?RJ || ^ l| 

5* «ftfl iRR % ( rrrafij?; airc srrclrcs ) dfl % $to $t 
% «rt aft srcrc M I ( O ajart^PsTPi-aqta ( * ) ssmra 
aiR ( O iRtth i * jfaa f n ?K irelw it? a, airc ^ ( srih 
* qtaafl ) % irc: a aiai:«T (lift <*t 3fT^T wt ? i * 3?f% stw 
spfl tor cj:« !gX firerct & firs *rra ? ( srrclfoR iti unfa? iWI 
tt zfik jirIh* f^n snitfts ftwij % ) I ^?t ^m sirft w^fa? 
ft*R, 5^ 8irfe orfllw f%*rd & fta srrt ? I 

wAa«w "rw< bj^8t ft*ra (a?:rR»R) ^w ^rarl I "ftf« 
an w * Rrt =iff is a«ar, fipg «?r ^ $ ar«r firar ^ar i ll^ll 

sun ^Ktt^rmi^«iRrHHki^t tfRnrra: tf«r»il <n 
OTTRaoRwt i a^i f? ijwi ?im! ii vs u sre: ara en ft srrcifts stal * nswrS qra*raw«in* 
it war 1 1 eftat ataf % faaa % afrrrra ark a) star % fesa 
& a'aa ?"tar 1 1 <sr?or aft fipaar $ta a< >ft pr * ^ 'RW tfa 3 ? 
star I a? cafaa star I r% sta ajaa aria ar& aawl % saw s»r 
=n3 1 1 araf'^ aW 3 fjaa a*a ai& a;rc«ft % aara g°r ? II » II 

srsrrgawaT^gfajrat-^ajgtisrefswr ^taragsnr- 
sT5Tm TTc'ig^^jf:, afgrcttreHorccagaJsr: i ''arg^Kr- 
( 3tg^Kf ) sgr<a?roT>araRcra vf% ?tar uafer <ra; faa; #fN- 

a>&?: i ^frr ^ris^m fa<rat #rg <*r sarfsrg * ! >nn- 
!r*Bfaf%?resa^: u = ii 

arfinsra ( spot ) aito ft^ra * aaraar 51% <rc *ft ataa*^ 
8ik arafssr % aircr sra S it? star 1 1 

af3a=«j aiT 39T — at ?aa?a ( *»3: Sara ), HS 3OTtap3r, 

alia it «rt a 3<a«? fiJf arar aar mat f\ faf%?ar a 5TPa fa 
arar ?t, saail aij^wr a;?a 1 1 ?a * firafla agnffarar ( tcpf, 
aisie fay, gaa^faaja o;a faRsfar arar ) ara/Fa irar 1 1 aft 
argarea % ?a & atal ata fira it at ?a sfrma ark a) aw fa% 
if at {« ait *€aa' a;?a 1 1 3f3a?a a; sa 3 fa% is; atal ai aga 
Jft ?t <ar?f th ?a aa;rc a ajat# ( 3igarei affc aj^a a; *r? a ) 
3if< Out a ( a#ra anft % *r? § ) aota ( afrrara, aaaift % 
aat eifaerc: aaft ) arar aw aft aai<£ a!t 1 11 c 11 

arfirgg ^id^^gia-tftsra^a W5rr%i erenn-atspii) 
jt*0 sw flraJT 5% 1 aa cftspitiftr: wafa^rwc: fffstatt- 
rrafpat i??: 1 *r«rc<j *a?aa : aiwt fa%t%masrersaa^rca?g 
srsai^^&H^, 3«rsajoifa , aTtaa«?or(g foai: 1 pa% ^f^srr 
ira^cJma^gfatnat^a 35ai<atnn € 11 

a a a; *R a; wji SRtwa erw ^arc s*rc a;r 1 1 sra— atsa 
ip?, ea 3fr< faaa 1 ca 3 eftarf ajfir aa sjwj: * atraKt ait ata 
arar 1 1 a? faaa sack *> *& afltr 5rW «r ^ar 1 1 at«a atfsr 
i farta <s«rat ar% arat ait a*?-3r% *ra 1 1 suaSi aaraaa 

t 'arjaaia Stat aa>o, ^. 'araa^araa'afadao' ^fa "a ara ira} I g^ 8F5r *1 «nft vm T?rar i 1 nf a# burr & ft*ft «t Hra 
liar 1 1 sftjwtc & nsra S t wn \ I <m sift % ftqfo «gnft 
mt «Sr «il 'ft<w 9% ssit f n e. II 

srefg srraiRnj&iWfRiBi^ f^rm Jrspaiww:, fossil g 
ftrnfir^si^ffirBFl ^spit www, ^nawf g ^in- 
f»nj^ g^fagi^ w^r kww: 11 »o 11 

«> <u* wre % «% ^r irerc % s*«ft a $& f 1 $&— jut-sto 
fta-w>-!rera-9T& 5?<l 3 sW % 6Bi^rw»r S fora ?ft *> ails 
»ft wujar 1 1 srraaf ft *t& gwil 8 ai% % airs* ctr ( s?ofl ) 
* 513 & sii^rt ?)* * srcr atfir *ft fa<w irar f 1 fivrejft % 
grit S «Sr % ejfagR ( Jifoft ) % fro 5 ajrara ift % *ww 
sifif *it aVr *pir 1 1 <EiiTis% % 3^1 3 affir % aw? ?*rr=i 
( Hfft ) $ ssir & airsEra sft ^ wr affjr til jp? j^tt I II ?° 11 

jn?rdi^fn^i'«^ionJi 1 <rww 5rras?<w: %fat5L%.f%fo- 
^stsot:, %f%;g*: WJnjf 5P?r wreftfir 1 

35* *$ sft 1 Rift ?T3«jfi *r mm ftw ?tar 1 1 »n? 8 ?l 
af ft trot 1 1 ?afi& ( mar $ mm tf fir^rar S *ft ) «ft ma- 
spEft, <i1| firemft afrc ^ wsrefajft f 1 

^wigTisTJI. 1 ^wnpERuriti ? Hw^rafarPssnToi ©j?RrfjT- 

TOHSpWt fartsrarTO ?§«H$T$a3t 3TT I 5tPT Wl fcs J{ta- 

w sftsE»Ti3WT in ?lw$f<re«rel jrgssnmin 1 * t fa#3 
«{% Jrf5raw3g<ro?ret 1 TOnsrat: sr^i: ^Pa 1 *rfcr § 
sa snasr: fwsn 'sctjstst i am^fsrcsmg ^ iwi: 11 M 11 
3wr ^nr imz si* sifl ?, wlfiB la afar ^rra, fTTT, as"K pr 
*!|*I «l otr si5re«rr «nfc *l ft r1(I«t ( €l»r-i%sr ) 55^ ? sftt 3* 

«tt ui% t «ih «rc ot «it ?« i 1 if 8if»??rte3 ajv it srefe ^ %3 1 1 «rars^ atrra-ma-fw-ira; sfffa % rft «3«r j)t 1 1 T'-g 

STaiTfta, fi Tlll ^lrf , aik Wisrefa % Jigsi 351 5lt ? I 33 3B 

( faro ) |b; «(WI jji 'stffa' a$ *p 'sir aiar, ( ?qlr% sW fft 
otr «i?«r «r ww 'u? fa' | ) i ?«(«& mairf.fa air% nsffraf 
siel 1 1 ji, mas, fibres, afrc ?£wre ( gia-sja, firt-^fs, sSoi- 
•rga ) 11301 ^ i pr *1 'ainsfaw ( gsfa £ * 1& ^^fc ) wwot 

a*rt jj ^s ■srgfsreraf s^thI ^^T^gBftiapnfa sraw- 
^fii i ast w««r^trT?pf h^Wriw*. atfa^^^ioif g sprout 
i«rK5f ^"nfawfrfwHwrapt ?)<jsrfaf35iiitr> sfuRigJifomi- 

«wn, «pt %sr ^srsmmraiq^:, aw; fafatongsrreuT- 
wnws ii u ii 

** =9re irerc % ( bjt s^fa, ma, rro, ^r, us' atst, i*f, firre 
sr)< sbtA* ) a?j[% wrS jr<i «ft arj't ^% sirst m& *m awn 5r. 
ara <?r w foa war fs<rerfl star $ 1 sa a wr afog ( <Mt ) 
arS j^"j <st a* m?* $r w anra ?sr 8 **ar «r«r«* 1 1 «a^ 
atfaq; ?^t ?i& mass, firrs, sSura aia"f ^"i 3a * % sWl *i «fa- 
«ar sit ^s« 3t<» % sriafs iregail ^r a? a* asa war ^rfr^ 

** b* %t shr *? 9 §<?a «ewr ^f|^ i ?al hot srgaM 5>n^ 

>s?%mSaf;!fr'!f ^w srati tfi atfts ? I zh *r ftfaw S 9^ *?Jr II 

"*g 3"<n w^wipi:, a c5Ri^r«i5n^^imt ftpraiq i 

s'H^t: sn^or sis^a^ wife Ii ?3 H 

mas, frosi «1i ^tjja ^ a")^ irew % il^ iiir 1 1 api a^- 
^rfail % us $ ^ t^iR ^?1 1 1 i»rr— 5IcR5, fixR* alk •wars I 
?=i % Ha 3 ^ tft nffairti I C« insR t wa as tat i I ?h t 
«r? wa (%5i^«T sircar i>i i %mafff fa €1 ma^'T, ^s<t\ fro- 
«R aft?; *fcti8 ^1 ^tssirij ill m?i> sUk srs^t^ «g fl |)a | il^a «|= ^rrofffcm [ wo ^ 

33 ara3?T TOsr#ioifai3rreN , JTHPr %sf aia: sraTtr- 
jnTOef, * afo^ a>ft I *r arpi srakinisft wfNisf^n?: 
jKhjti asrfar ^^^gisis^TSTsrraiT i a?ara , 3ra4-isa^a?3' 

<<£W*5rcf<i^Miiiaqtl53>jra;a- a Wwanr^-Ha'Ts^na'TV- 

«55m^Ts a^rar snftorat to?:, afferfaarr:, g^aai 

?a S wj$ ft w T5«i <aa arg lit sr jfta wa arft a>re"if 
arr aaa war I at arg sf!a srf fta is war I, aa ataTf ?>r far 
aik asa; raw sfa jfar ar? ?ta I arg njfra rtw: g;afa> ajs^O 
saw % ata inil ( faarref) it as, a°f, g<a- aire 3rrg*t ai) =re 
ar'Jt % fssa 5Rk «l <ft%a war 1 1 ca arg ail stpa wa % fea 
<a? fafa aire ?a?-fafa f 1 a? "ij ( a"ter asf ) *ac, 3*t, ag*, 
aps, srw gar *3, 55, fa??, 3«<a, ngr, aps. aaq sr ga> 
sfraa ssa eihc arrjre-irsa, saars ( aras* sail arr a«ta ), 3faa 
( asa aaiat ), 3*Ri?a ( sraf a Jirfiw ), afta* ( aras* srral & 
qfo^ra ), araaria ( ara n a^al 9 f a¥t ), aarpr ( airaaar & 
?ra %*ar ), aiaa1?a ( grsa ), faaraa (swar), fawrra ( firwa 
3<a=iartar ), fasarca ( gatar ), s*r «k srrea ( awar 'hi & 
aare ftar qa.i» §tf, a ttare fear |w 3iraa ) arr a;ar, *arat eft* 
siaa alfa % sa^l ait alaaia, areata afk ftftaaia aftafaat a 
faarare at are ar pare are ( aiafa; are-are ) aaaa 5a; ^f, aa 
srere ail afer faftr, ( aga are asra aal si affct *ft 3aga> I ),aire 
fai*a* g<sft "ftit 5! iata ^^ 3^" I H ^ H 

ftr towift frtisr^taiiitTiiP'n^arinsRT fajsf ft^ sret- 
ihtri^, am ^1a^a>i aa^g sfOTmasH^t^faaiTO 
?tTfag<nrafa ^a-aw-g^aigTOraia i awiaaraa-HR- 
<niTa, *ffrar ^ ?a5affq■a■ ?!a^, ngc-faTB-?aia--?ftcnat 
^awaastiWgw^iTt i5-n3c-gcf«r-?ftai[?iiat nf^wt 
■aW&ai.nwHfoi^reiaataf^ "iw-^iRre-Tift-HRsraRf *rc- Wo % ] fofHWMq . <?€ 

oigon stf m ^wsr-n^t-fsTTf -'CTs'ta-qotra^ftasrTcHnfc- 
«fir-gw-?ffH-'ratgnHt ^ rfts=rTf%=rrTTf ism, sm ^i«g- 

*nfrn*n;?ifefaii re ii 

wt frar sfta grfira ?reprr if, 5i7 sc <t 'mi rs=ft *??> jfia 

=t?f pa" I <re ?€ 5?^ Sr <!%(.■% sp^i Sr;-?=7 j"Wi it mfK 3ir-w=a 
P strar |, faa& 3B« **, *w, gsr si'ff 3i'g w ^rsr par 1 1 

?9 fir! =«l 5TFa ^ % fai W: W *?* *W *T7 r ^< t ! WI % 

fa«t «ft ?r *%?* ( aatfr *> *il ), ariwwr aiia. iVm m %*r, 
igr, fag>, swt, aifc sfta sififiril i? 3=5 mm-iw <e: siim, h %■ 
igr, gifcra, sfiaa ai>< %vi %i ftr-E s.is *id wi\ ( g»rat ) 
*r Ifr*, ajfa soi urai 6 **& »'ta" ! , swh! «! nmrsii v srat TC 

'jura, sflass <rrg, sila* qRt, jem, 55?. ^iw?, «ri&« afa 
<bt ( ^ a* wa % %? I ) c^% si-"?-?!? «far t r sii srss-ir, *h 
% fe^ fira, ng, sgr c.cf w % 3f3is iRM*rar g*rr, 3«ra 
( sinr-Mr ) sirfe ^^r, finfl % wwr site* s 5 i"l « Got to, 
iresr, a?fc srcl ^t vjrew *i ft aiftsfe fstil % fa^r-gwr, 
^'Sflr *'t «laa fe'.iit a 3133 f ?5| wg ft, a?a «t «af i< j%, 
<flT?i * sftw 5, =tR^1 % 3Jt ic, st *il ( ^i^ra-it ) 3, 3^* 
^'^t *) s'ma sng *t tei, g^w^, fafe, gnP>?s scrg K 3« 

) fl«, «aq^ pi qrsir n^ri % $iat % «r^ ar«r« «r st* afr< apii 
w «N alas «33fl «r wjt w^ fta ^t apa «^ar 1 11 i% 11 fiNrc* sfffrgwiflr ^a^gsTg^gq^rmi i awwsrcni— 
fyfirg^rfa <fl$njtwnfir *f?ita;nft, ^srsrRifSr ■q'lwier?!- 
sfifBr 5Fg-fcra-»i i^iTf^Errf^, &fa <nsR-a'sR-jrOT-<rforc>i- 

vmt, <pfoorem» g^rafafoar gsisl&lfir u ?5 n 

wjsifrfa * 13^1 <er w; srata* sreaaif it to w^ & tfff 
njfa 51 trai ti ?ta bf^ sfcil >?T3 ppft «i?^l jfta iff jta \ 
jfcc "te ijrliR i1b srerc % *<K-iWt & srck it tffai war I, 
ftre% ot% s», ^ gw ajk aiig w §re ftar 1 1 \e *re; i* «wi 
w^ % ft& w«ta> ftfa & aiw-a^t tfsftsni aik tin**, «a gr- 
ir% q^, fag>, %^r*r w gg; ansre-spii st^n w% ^rft? 1 s«t 
srerc *wjrt, 3"wa ( w ), s^t ( i^tr ir <iral a ttar ), 
iftaw ( qftipn, ^Rl oik *i?w ), ciPr «t snjpjr g«; sirem 
( «rik it <rfam ^t w w, jsft airfe ), 3^^ (sa nrfan), 

WIST, 3OT5-T ( 5*ICT WIRT ), *3TOW 3ta°I 3ik S<T5T 11 "Br 

&rim, «fk f«raR ww, w» srere & otsts, to *<at «r 3<t- 
i>t, aifo g<s ( birth ) «r qftpmr, jw wpr, g«st mfe % fi«^ 

?nf^<raaf Tat *nir: 5nuiif5wH n \* n 

af (ml S ( eiw, eils, ?ig ejrfc il ) 3IR3 sist, a* ^Fif % 

3T38R it nat snsrc sir;! ^rar, o* aftafaql % a^r ( arc ) «i 

gjn& ?rar 1st trar «r sn«ii& ( ami m tra* ) itir II ?» H 

a=j 5ato— sfprat^si imratafTO'TOi.i 

"nw^iftrdtra- muFtf dn?t<roii u ^= li 

surf sifaf%«n ^ ^iiwg«?oiifii ^ ll W ll 
sKmt «nerer?kf ^em^ •? i 
tl»n^% fsr»n^sfwq.5Jng:gTf5i ffsfaun u ro ii 
«T& ( n«w anft ) ^ S, ^inl % ^?, ^ri&^ «'<?« ?>^ « 
*ft <kto sifaite, d»i ^tt <l^ 3 enRsr, ?t"fl it «wr, d»tl w wo v> ] RWHKU I H. 1(8? 

<& ^o, ?ita"1 % mm m wr, aj!?T sr faOT to, srftaf aifir % 
=?r 5<r, sires wrf? a'R jsfl <il 95% S aw srat ^S*, ^ « 
sua ?g 'itoral*' sjKira 3 wgf5 aira^ % *? ?t I II ?t-*» II 

siro q«steoiPR «hih: 11 $ 11 eisreft esnfaa^fai faww wmmtr- 11 * 11 
5ft k wiss? witoto 11 ? 11 
8i? 'sitfaasrita' ftiiR <er sqretra «** ^w ft wrap*. »n3q 
% qsp 11 II »-* It 

I? <3<s S^ g?5^ stitsra^r *&%•< 1 asm— jjsanfor 

$ts«rc: a"«?i#n»ra»t^i? g^ssifsra s* s?^, traftf sot 

to% 11 3 11 

<t uw* ^ 35^ M %t »tf & <(taa ?( ? ) 35 «nfa & qt%a 
a;* «T3«t aifc a*r, 5tcs, aft* 5Rl< ?ji% sew & g« sqrfa sirar 5ft 
qt »ft egsqrPi *t <iif?a m fic^it ^ar 1 1 |wr e^, *s, wflt 
Pi% *3? ^ % 8 S "nw sw w »fi gs *nfa « <rtf¥3 fcHit ^ar 
1 1 **s sijoa §sr %?s en's & r> %'sra* gs »nfa sih: ag 
iiirfsr % *r # *? =ir s)& S q? sira 1 1 ^ g? 5 W*r w sg -armr 
afa ag-sqifa *st g«-«irfa hub as} 1 11 3 11 

sjftjHm^i W& ^ aragmd; fa srfaqsfrcg aa 
tfiratf, gqasngfeai^ ■snfa fajrfa<w=% 1 *t sr?i s^ifaa 

?pf?ftsj;j sra^al 135 <^tw iratgfKffar 1 i?t 5 ag- 
%»srf^r; "fsra^r^i snHPrse^ 3^ uwRtfa *P?mwt: !(y» * wffca i [ wo « ftrorftr^frllsril 

bb!% 3T=r % <tfs tsr ( mi ) & b*jw Itbb*3 bt wb bsI ji 
BBiar I *a tor tl i)n-5R 3 Btar <sd <r fBftwr-gts an 8 
»fl BtBtr «rar& 1 1 fas bsb ^ «§ob Ib gB-sirfB & q)fa 
b3*b Hi sj-snfo $ Bl%a sj*ffti 6!?r-?>rgg) e>w b* pj «Wt *t 
stIbb b; )bb ajf Batea bjt ?, ot bhb ?a% afal *t b sir «ft 
BiRra; B^r b3 ? sir «w sg-^nfa & <fi%a sb(b> *l n?R%5, 
gB-EBlfa BTBf bbwk b'oIstb * f&B aTw b«)bb b;b ?, a* 5ta~t 
* Bfs aiftror sisir 9 bis* ft^ra br ?b (lift % brr bS faBa 
bk! 1 1 ?b tor *> ?ra % 53> 5> ir»i & B«t°i sfa Bta. $r otb 
<r% <sm w^ w ^ B3 wib! <r ritar Bna~ 1 1 ?b% fBqfia 
aWI sraFfl 5rt tOot w^ bis, bb smr- jsts b?i btb 8ttk bb 
bib! Bit tOut «% b^ bkb f , safest rBftcar b:ib 9 % vtl «l 

B>BT B$J BAH I CTBPIBilBBtBr6SB!IB>Pr(BIRl»B) IJIBBnBltlVI 

5TJT fBlrfB^asa B13I sqifilBSTBS II K II 
& ^B3RTBR>1 BjBRBBTMfllftai: I 

sBifaaiat f^niTr jkow jrsesfa btt n 5 u 

a issfer sra^g ^Bsrraf bssttto n ^ n 
»jbJ ^w jB-JBifta jbb 5 btb anft % swb «k eirowt b 

BBB BR ilB % B3 SIR 3IB3 ( IJB-31BB OTB ) 3 BTBr S3T WTB ? I 
5B TOR BiSR % WW itB-OTB 3 sft<stl "3T^ §51 (IfilBl % BTO Br 

B% «irit b:b % feB, aigfe & ( ^B-ij«t tt bibw b <rc% ) (bIbsbi 
Bi4 b«3 I i gftBR bb bb ( b^b afrft ) "ft *3w «1b1 anwl 
5Rr b.i% «1bb w sibIb br& t, kbFbb ^ f^ftfar but 3 bwi «jb 

B5l 513 II 1-a II 

5% oBifira^BiftBiit «3i sBTwaJsqB'iJiitraHB; sb> 
•mi, *i»iBPB*na«HTfwi%s£Ft.Sfr* <re Bfoftinf gw^sTPif TO^T 11$ II c II 

w srerc & us RirfsRt wrrfero: 3 ?>ft % *?, ;'w, iRwnr, 
5? snfor, ag ajrfsrer, a^ir gs-ajTfta atk ag -srrfaa 3 <srcor 
( ff^fe sr 3«w a(k a;q^ ), Oi % srerea ?tt^ it itots ( % ), 
?s strk % wr ( b:* ssta smrr § st aw w^r ), wws 
( sta dt<T, ) a»!?&rfe ( s"r^ sw atal jwwi fc qtfar qaft w 
?w ), aft* spmw ( (Mw ), f5«t «"£«r ?jt 3 grot atfswsr 
%»!>HWairaT%'wrlft5Wsrcw, wswi ffiral %Bg- 
?»nsf ( r<?w ), ww «'ww ( awn ), *w, wn, ww oik w- 
fear *t ?»r 11 « ll 

mrwr sw^r wrroiir!— j* sctuww ! rasiraRrais 
$»w >j?a%i JJWiwfo srr>«n5tRi^g sr^st**:, ?r gs?: 
srsfirfirffamwragrspri *raP?r 1 asm— gd<ren: 'sssran 
5ttfara-3fT usanarra ll 5 ll 

aifiq^sj ft iprew aim ^ <s?r, I siffciia ! <f:« arefctfq 
spun 8 «5^ ( «S «w ) ^Srat «t »">? 1* iwi srw % ft»n»i 
& «fla ITOI % ( »iaswj 5) jur %, *g;3|H| 5: jper %, Wfsisr 
era am % ajfc sAto^ <?w irerc % ) «6i *| f 1 ^ *sjrerc 
% *ft iRjfa «1 Bwcrr % wot ^rt tor % f 1 «wr— gita^, 
■^wra«t, w.'spq sik nB«sr II 6. II 

aa *rat sisraTsswraisr 1 <ra «nsr j?& snaiJiresrFtf- 
^5»r| 1 Sit agww— 'jarwsaij. 1 m- %?K*tg-3m- 

garar 1 hthiw-^bi: fti'Tfaww 1 jrto ^awi qrtewg- 
sifafiwaH * 1 frfoforci &<?wwreor qafatrret JTasRimt 
T Jmwmgi^iRfiira 11 \o 11 

n&tmOt irerc «r I— ( O *iv sk ( % ) ai?*wrc i «;^& 
o»fo % mvf ( "ratar anft & ) sww *w lit sfafl «i 

JTB3!W <Ffir *f 3 I I PWEl 3?lfe «T *TOT «rfk gfi *T S 

war 1 1 rw pb %n ( Sr % me ), 515! ^w, vtK % bI»i, 

«Wi* TOfl % «8 «R WW I I <VK <TC*wfWT [ We a 

prer awrc arffj, ( «r tt arista ) ^ ajor ( qjstr ), (era % 
. otft srr^fa sfk ?ja qfa u& sra ? i f^w tm(ii) *m aff< 
t *la fc I prfc iPr ^* ( <) aik fWtfssr (faar), ■)« i i 

vm inrr?— opt srrsr «=rr ark «ts, ftefr arrf? jiM! «l 

c^^t fofeer— pnit fan il & w « oft^nr, is w sim 
tot 8tk mJteurc* ?fg3J1 «r <rfeqriT swr 1 ||?<>|| 

$rifaia:irwt 3 sa gg: srth wgan^Tj erra c^^if^'ft 
sw«n I WOTtf amr TaranKiaj ?jjEtr?^i^% «r^x«re?«ni i 
qulwiy: i «nwttii %^ki stiraj aurgiin: Hfc<sn sfrgj^t 
srf§sTra<5rt% i srnisr: %?r-?Jiw-q?r-3tii-T5 t n , ^wt sma-Rt 
^ ^-wi;-tft?-H€rqnrF7fa:?5Ht ^ ^^f^ni-^ng-nlH-^- 

a?rws II W u 

w>3ihj *faq1 ?r faitH jg f1*r % ft?R % atR £ 1 1 f Brat 
tr wr— TO^rrfpft *n?fttr ( f«r3 ^ ) 1 1 ct«t w mm jft % 
jg ffli arcsq jta f 1 % arte $ srf & ira, rrer wars soft; 
n% hw %src ( %*il <$i >ara mar ), alw*, tfmsilT, aka, afrj- 
kr e*rsc spgirrar 1 1 ?^*r srw* %o shsj, al»r ark <ra* t «rat 
*6t =na wit I, a»r fl a^a *r$ ^ %$ », ^nsr, at? (s^ar) aik 
aa<J»r <d at sra'tfa <«ra ? 1 ?|a 3?$ q w^r fro, wig, its 
ark aw arfli ■& rft <ma eira ? i * ^?1 fafear *fi ja-On Q 
aiTR |, ?aw qofa 3;nt $«a--fafear 3 sift \m II 

^wrai: sfk-3s-r%®-ir;pn^qjrt?r-{qsT5r->K»rr5r-fg»»r- 
?%^^-^&-f^-«^riii-fq^5re7iRr-*ft5nRrs5«rT5n: i aron- 
»«^t: wrfl i & sra^f«ri^«<j«?Ji^t ^r Rra^gwieft sr i 

"iiCi T^TOftrJiar ?l«nwi?n^»TRni, %t^rt#r ^tErrwcsr- 
faw ?%an» i 'aqt Brt%«nsrt ^nRfiraiirt ^ftort 5n«irr%— 

• pj — tats a*R ccr? a ^sit% ^ arraf?, 5^ qr ttnra star 1 1 Woo] V< fiWMWHH W 

arwrms, sOTtw, k^t^ti:, giv, ^gon:, akfNw, 
iiSTjjTisifa' i swi^j piTmpr«rct*<Ji«riiN*i[4'4T$ «rd 
jj-^rf st*«n ^^gci^Tdsffi??3ff t <5T?*f Tresarft-fir il W il 
vswf ^ fa— ak-iitsRr, g?, ; #a naat, ara^ srrfSrct % wia- 
ftsiw «hc top* ( <sk aitfe ) w vJt^T, jginwaa, aj^ftof ^ 
ifrsfit, sfa ( «^ ). fjP»r ( 5>5*tw ffsfl % ) «*°f ( fct afkarfta 
|j}a faa qlsw ) ajrc ftss «# aiarst Jflswt S 3s«i ift i I 
?^5T ctr aumsra ? 1 «t antral a «r? wi?f a st ®rc it =fi% 
3i«i^T «jl:ft m.% 3a 3tr^ 1 1 viw «7 airc *jof s^a air $3 ifl 
ntaWi $S, ??i arrerc %, ja ifta arret* ^rra, ( %e* ) *r», 
ffreft *1 errata ft, 5*3 airc ara in tf aira ^ra fret 1 1 ja 315 
( qad ), w% airc qa $ win arrcfa sta, ^3 ?ta 1 1 ** aW 
srerc £ vfiwHj *fir4t % im ^ 1 1 &§— spstK, sc*r<, 5^^, 
3*, <pf3% akpW* aire up jp I ?* w uw^-sna wrel «Rr 
sflr, a^ $ arc tr ^pr, srefr, «r^RT*,*«, ipaf .^mii *r atrar, 
ali aim, erwr, sre'K % aiol w jptt, wr, f srar ark *reft 3 
««ar ?r *suar star I II 1? II 

iiwwit fro^fer, «rw groin$raTf<r3sn: ^a^eren; as- 
sert awreriircfirarai: jdm^WJ *3:; wrRsrnTfMtarca, 

^tTTi^"!!?!! sm^sftscrcaqtai: 1 ?r<rt with ^w 
n^^ ^fa^K ^r?i35T! *ftgn?i?%fa 1 i*n^ aitiirs: 
*in?*f irew shn6rtfirr%f Iff T, a ww g?g<sf Trcg^er: 

«fa%3 $# fsj-s&q ^trawi gd<rsrHf * ^tat «swwi- 
fsfsRft: 11 « 11 

wrat 1 p sfipfl w wra toot 1 1 * $fa ^?w =n^ * adi 
««w 1 1 fcre 5W » % «f*r arrwrsnr * ajl< «rt aia f , ot jw 
* arqjin: ( 5«R ) afrc «re 3 »j* <ft iph an* 1 1 p« w 
^>f— «w, i")8 %«ft srtt a«ir ^a eft< ^? * a** srral % saw sort jw^fiwt [ Woa 

1 1 ft % =im— >6%w, »rtaw, St*?, a*p*, stipr* J[ i jto 
n»nw — h* «r >raw 8iRr, nfa if s^rar, <rew effa iftita jlsrr 
fl^wfo (lift w gsr * g<ar « orl 1 1 ^pJ^pw^irto 
?pc g?r t TO ( is $ er«r ) ft5s5l f 1 ir? tost^ 8jfc jfa. 

m qjftiff S 3Wf% Wft *T S?C I II « II 

33 HtT^Wl'WWlil^lSsftg': «BPT; 3tT: STS%fi(y|dliW'd< 

sta* ) tot "flf& ftt n^fe-fannr ( 3TOH ) ark ifl« & ftsra- 

57 <Wtf *T 8T3<«fa5t Bllfi WWIURr ■^Tft'T II ?Y II 

agrri^it 5«rsnf>rq§r r%^R^wi7¥3Ts<T5ra , :m3<n>- 

ft^n i <w»n— fcrcrfw^ra wwfl W^5TiT«sni5Tf»rtTi*- 
fofafa: n « ll 

arntfo ftfa — aww ( tea, fenil ant? ) % ai«w for 
jnn ^ 511 % tra? « wr trots^ «tr iti '8iww' 1 1 i? 
sp? *rer swsft ( ipta^w ) aifr: ^wra^r *M % wra & 
fireS 5ft <rc ?l ft war 1 efti «r f ft air* wrc 3 fwa $f, 
gqifl athre am trowr g'^a I e3r if effw ^n mn *r fc i 

ftfir|lU'J.II__ > _ .. . ^ 

uitaft^rre^'rt— ^■rawww-sjRTB'iMl a°4iuii&<Mim 

ir?fft-r^ra— S5ta ( w; «rt s*ta ) w swa apminRi *rr 
mra TOnr 1 w * ft* "f3. ta«, wrw, wr «rt 3*r "T^r^f w 
sqjftn "tot ^rft^ 1 5«% aifeRR ^ »ft * $« *«ir ^k n« *• 
ftw BrreR-ft?R d 3wt %w «kw irft^ 1 i* sr^Bi-finra- 
ftPilll^ll Wots] fttiMW I Mq V»S 

*s% W't f5r?H »t q;? ispSft %i fax <m f^nt^r ansrsrw % I 
$bt fit^R fkfe 3 faR fw^ ssfl ^ fa^H w % q>p $, d-**r 
tfiPUT «wr i 9r%^ I *at srew =r ^| ju; GrcR % aigw stsqf 
<6T »?t iRtim *rt ^f?^ i ?s u5n «ot S f%ftwre«r *? far 
I, aw *«> «bt ft*arc & writ t il <a ii 

>staj^iw s^tivr <nrfirenwft& ^-^jig-ras-ntWFi.- 
<wlH-Rgiw-<nin5T-f§«T?^5-Hg , JBwf33: «tt srrersrrn^'r- 
w^<0< u nsf 3* wfNt ^raifHuwsf t fiw^j aw sgepif 

53 srSr-qrte ?r§ iWt ^ sgten ^ % p »: ir ara to <re 
f^pr 9(f); ^^ ^rr ^rft^ 1 fe ara? m afTS? ft* ( apr* ft* ) 
W *t aof^T ^ir 5?jt fwi *r% wtf-sna: <frft eirq a'k ( f^r ), 
3f , 5#, fas, is*, wa^ srfSiqt ^r ire, fesT, jgnr Is ^ 

** -4ftR fe8T% I W ST5TC % vflwit & *1«5 % fotff qat SP5TC & 

3tg>far j> sirt I ( foss ant ? ) aft* apra ira gn $m *ft 
«te tf aR eir* suit 1 1 *a % 8ppa< »r% % *a* 1* ( sra: 
«eis 5W <rc ) wit awe site snt air orir garr »jNpi wfl tor 
«fl«f it iir 15 ^re* ot ft* ( *w ft* ) wwrw, m*. fifor* 
( ft 8 & «i$ w tar ) ^*r =5rfs% 1 tar *<* & >n? drft *t 
wr wre % ( uffsr-arenr, w& ante % ) i<tar ?? a^t ?rf?^ 1 

wnss?^fir HjrriUja^-H^i-a^r-^g-f^rs-JTgfjrff-'nTS - 
«»: !j« | TT-3£!3.oT-§g'st-§w-s ^:^-*Tn3te-ingjnsq;- wet-s^^- 
"Efiiiy*ilst <jmlu4<ivi wrstw, aF5Tjai^ir*r?T»fi8?r wx- 
?i*«s(<irti st^trt <rrsfi^ gswiferraf wi5Tf wrr«n«i 

?ft^j;a qjrgTOjfijBsnrfir Ta^^s^h^g WRftmwT ^, g«i »?ft»i«^tf5rc(^ firera Hfrosf tcswn^ ii ?= II 

aire>JTT=r ajrft fen $^ tf &f«r— 3R;crc *55 f* finr w 
sreaail*! 8i«prrc*S frfaRwlHract aiar^aii*") ar%— 
ij3« ( qjft ), a*a"t, aw*, htst i^sr, ftn ( tiftiisR ), wgftnj 
( jftsr ss^ra ), w?s ( vt sra $a ?r CTstrc wrca f ), ^rc- 
3»n ( ei^trnq^ ), H^f. gpr, §?e, gs*^, no^k, wsura, 
qorfa, «* ajk ^(Sn^ ( ^ a«r gaat % $? t ) pr a* ^ 3t«nrr 
n S & ^ fjiB 3^ spk, 51^ 55% «%, tr! % Tat nsrc 
*ft«, ar^l srerc gat ?W * *<*«*, an%, Tint f*rs »fl»iyi 8 Pml 
« ( ¥Tsw ) ftv5rc *s?5t ( <af% ) a =5rara §«: aiSr <rc <t?rar 
=?rr^ I «w aiNfail w s»5j<f w sis 3 air am a* stst *t 3arc: 
w aw 3 % wal aw. sr a 1 ?a 53 irh arrt 3 Hq<sa, fqurst, 
(rrqfWJi K* w ^5* aik &a fwtsta- a^src ( asft <src ) qjf =m?; 
faare* fafa^ cs iM *st ajreiiw *ffer ^=fl ^rf|^ 1 ctf 
srerc aira, aia? ( »kk ), $**, air? ^, ( src* ), 555 ( 555 ) 
aft* §z$ ( q?sfw ) sp?rc & ^Ra ^-ft ^rf|^, ( as fesa =r«r* 
n* fcre3 airft 15 *i >#fa sra ) 1 cat «$rc fog, <flg, 
5«3»W, jset eft* tftal % wrr 3, cat srerc airaar, 8)^3 
( ate ), ?re???t, ftf»i? ( *w ) % %<m %, ibrca airfe sraw: 
aw ga> as (Jtbur ate *rc ai«rar ara «rc airwriR-^n tot 
^ir?»t it k* li 

srejnia *r ifeir tot sr?n?^w a?5bft*rerat>rm5*<»i 
srcifa^ nt^pwi 1 apt f^Rrai^piit 1 JT^rasR«ra^^T- 

gs^f 5jti3*raal ft^cft ^vg, n«iil<i ^^trmfii ^Piftft- 

fii irfea % g^r sro ?rc< ftw sir^ <n iM vl enwia^ 
^r a* f^H(fSia fci ^fia^tt)^ a;^ s?f aNtumf It «o a ] ft«H«HflMH, *(»« 

«t afar & fcir ■grfl^ I 

* *s* *t 5^ eta urar a fi^ra* tftft *1 <fft % fi& ^rr =*rf?^ I 
*« a*rc & *l>ft * i\*< ^ luff § »iat srerc ft^sa f i %$ srerc 
ft *«<r-«iR S 5% 3n^ ?rS sjhjt, fifcjsr jjirft $t tor ftar to: 
*l»ft *) «? *iat ^ ^ w gf<f % Jiat srerc f^rc «* itut si ffi 

* ft* ** II u II 

w*hf ewrf»a:ft:« firg irrrog srerfoswiiw spftSta 

"rf^^q. I qftft^E 4* firarainiTOigsr^f ftt<?3t-fqwr^- 

fatten: *uhict 'tsrognySl Ijj^ jfas^Rri fgferer n ^o it 

f air 5Bi5t «k frsft* wra ( anrarn % 'ill' iw otpc ) & ifttosi 
«^ I xtfi mra * >»I31 * wra w^ift^ art irsr ( wi 
wflc S ) f=rc^rc «rc<rar ^rfl;^ i ?*r aFmnjf $ wj £ arer? 9 
>C5, fas>, irera w*ra) aifafircJ * sr«fl ft, ipfaRra nrnx 
( srerarc ) airf? « qft^^i «wr wri?* I <rftl«ts ra iW $"> srrg- 
*f& m S sifts «$ fi^Btip, gar, faro aft? ate ?a <i^«i 

5TCT ft?: twr^ 5)37f5^ft'T8raiR 3 «tfcnfr SET & ktt ^ifl* I 

fiifttf ?ra <rg^ sift « Oil «t ftCT-Sa srcr c* for 4 ai-irc a 
?t w ata wc a i ^W H ^ir ^if|^ i ( aca^nw 3 ^qr wft^r I, 
wlfc ^ir 8rfii«p?1 1 ) ii ^» II 

iff 3'TC3'nfirai<ji 3: ?ft t ik i^fltfJT^?r %T^ifir?Nrr: 

«ift?n f?Rtf%^r^i ii ^^ ii 

5W »n% 8ik Wr ft f Sr fire * fat 5», ftisr lg *t aigvra ?t at 

enft fircl-PRiq:! 3>r j«fl & Mlq^r ^ ll ** II tron sisFTenrfiti^n^i'pfew, frai f%f5r5t-fwifr-ft«^- 

H^rt 11 RS 11 

fMi ft s$ %-ft^Ta * fW aft sjTSR-frm «) t. sa « 

srwir *dt ? 1 «ra a?N: *l«« <rel % am «j?rc<>ff $i ar*x *a*> 
33^ * w%, a?ira S $sw, p«il & ?«« w Preres a 1 *a w 
S ais sjr| % ^Rsi tf fq^l ci ftsrw ?«& 58 ( sp: ) wm i 
w ?ft* «t ijr tfca airrct <nc <j«ra 1 fa: fiNr la 8?rc aw ft 
.am foam 1* *i»ssiafiift* irm% fs**i sjElwiit* 
qTS <as> "*m) ( <»Fq-*rflra; ) * m zzSm. ( sim foafo «%, *rr 
sra ) S fqtqsl sirft wqUa «l a^T % am ftar <k ^ % fift 
% 1 *a) fam a «nh ( %nm ), aw ( art* ), arw ( wfe ), 
*t ( ***» ), ftd** ( f^fnc B»5r§ ), gs«f, gw, $%w, 
ipisk, ( af¥ ), wama ( $%« ft «K ), Wa, <w*i "fiftnre 
( aaal ft Jfc ), *3ra ( »rmafl ) jjrar, wsfaffl ( a^msfl ) n 
a a feat iw ft w ft am ■£& tfarc w* ^rfc^t 1 c# sw %W 
( aiiimin ), ftuafaa> (tenrar ), aim *, ew,finflere( *t»r ), 
g*p ( ftrofaw ) Fift wl 9 ?&rt wr* ^ft9 1 w(«n»ii!- 
q»ff aitft ) 3 a n* m ift ir?t ?t *t ai«rer a* *t foam* wa 
ftsna «x ta ww 8 ig fnar w: sra!«ra ^rrel ^« <fla ft 
&3» ^ II «-<« II £>*6ctt 5f ft 3^t qjpnfor <^Hfk <ti<[«Mi f«r«#*Ni3tui 
f3pwi%«u3Wi sisgssr) w&& wssrft gpfonftaift 

*nang»j!f Stare^u fotg asrs ■snufat illume ^? gragi 

*a% qts ^ <ft g^ti ( at? ) *n arw *?l =?nt "R $<st<k 
<jr 3 §<m s i ft< aras 3 ^« fijar q* tizvn *rto wj& 
?a ^Jf *t frtn ^> wit st it firaar-wrt % airs ?rc ai«rer ?b 
sjtc «rq 8 *rc*Rr ^si g«5 *«; a i fa* ?«t <R«rc <k <tfaf< h% 
^ S «rw, ^rrs airfc =i srr a% ?s srwc & 3<sr <a sti w gir 
t«iR <rc «r ^ I c«9 & w iRjht ( ^r nrar ) aiisT flit % 
aigarc faasfl irar 3f%a «na 33* nntr «t c?< 3 faarcc ^f«r 

3»n ♦WIW WtengET <6SSHr«n"ra >Efqfcl ^s*nfa?t 

sfo ftrETiT ^twiwS fsrerrercjr s&5wifirwhn«rw ssw 

?rasr ffwgsra^i 1 sw 3OTR[ (idl^ksnTfa pJcwrit 

ftrean aatot mat Jws3?n;nir, %* «ng faftwrtr, faftwr 
*nss«H«ff isfl^Ei IRK 11 

ITO sqtir— ^ 3 fira% fasrt £ i>s air aS, 33^ iral «t 
*fz w iisrft «=tc & fa*%, wargw o;* ^ S »K I *8 <it $ 
Cpift *im S apt? qsh fas wr % air <# ft fait w *» w 
^1 ?e qf S faar% w 'R sir ^ 5; sl7 % 1 ft* ?^s & irfta 
m^^il & ^ snfljt fliBeisJirF^i ^btIt!:^* 
3rr< fa»r% ^rar wr «i w ^rd 8jt* ^rS Km «t twt 1 «tf 
3# «i«l s«n fa wr?, «w arw % ^t *t s«t\«t I «w 5« 
^ # 9 S %a ( ?^c ) * ** *N & air* irar 3 fhf>K^f« 
=^f «t «te a ftw «ijj «f ^rrc n&. n <% 1 'fSw^i^ f fiNfar «W} *t il* * fa* fc 1 *s& u<tf srerc ft* ^ iter 1 1 
fc\m % ■#)» q* «) >?}& fair eirfSr ^ w w 1 11*01 

H^mgswM*i£ n HI ii 

?# usssret § ^5-fafa & ^rr, TOs ( »ra-3^ ), f«I & #t? 

8 «| 50; #il & 3i3*re5T tw ^rf^ II ^ II 

aw 'ai^' ^fsrajn^^iHTisT^tfRrsPd^aKi ?rm|^j 

^ft^lT 4JS|'4K SfarfireT ft^^-«^l^I feiHH^i gqfori- 

t^ji^LI jrfijpe® spfig^tn^ 5r^3gf^riTi?nfnr«jf 

sprita — In iWl D *% fe 'airfr ^1 t<i[<J srajl' 1 sfs»t 
TOR q%, w-*4 3H>, 5R? 53 8 5ft ^i& r^ fast vt ar w, 
*r»ft srerc fed airfc fc we w% §^T S i ft* guitar, 55 itch 
fire»r-wre 8 foi) ^, *sw sw ft> fea% 8 «nrr 8ss <£ * sr «rra <re 
3*WlW*&l ?r<*ft538<H; CTfNI«1 3«r?ft3W%, g«rr 
St 1 fe «rw & ai<r; ^t$ *il& I fe sjsr% w frit «qre 8 
?BBte qrc »ipwr % f* *p 8 g<3r §t 1 5H firel ti arers 8 %z 

5* 151* «ft fiiai <K VS Wtfc <fts £1 I 3(ir FJ*J ifWr ( «JTBt, 

wnO ) 8 wiw: fa^n wtt *b! *ter i"I?t sraif gtr sr<il & *p 

<ra tte qil s sat tflra, ef ^ 8 raw g?r ?ir 8 §*fag t^ ^1 i 

W!T '3HT5R' ?^ «nntt-fffCT , 5^IB«B5fy^ fe^mat ftu^ jjgaf^j^iRnigfgjnfl ^fa, ^ ^rarapnaraKorro i asrcar- 
sRft^ft^^j^ff^&R: torti qfi<nr srar ?% $s$t *mifaw4 

fwT<?*rrr s i TOtsw«n«tt sra^TRir, iter *nf fetrsaa, 
anP7ig<n?t<iPi ^ranssg'pf isfto I aaslwg^riH^g- 

ft* In an* «% <kj£ 3i^ sft ^— fa?? sik acre's 
i ?t fa?r w (q« wt, v am) Eti fa^n wt q; an ^5 strCre 
efta § » *t« «rit urar (? alar ) war ( wsft fasti ) afa ft?^ 
(ate fa sill), rr & btt^H (? alsr) 5^1 ark 53=3% ?*« arft ( £ 
cfl?5r) =s3q ^k fere 5a 5Ri arefVe (€l n?i) fcja qwi, 3 air 
<W s*i 5^fa> feat % airc ftq fte 4 511 faaiw <a;* # ??t% 3 
*sr w wr q* wr <w smm a I? m, =srr<l siw *a? *> ^ra $<z 
% fa^ af, fava* 55 sift ^ "wi^ 1 aito "w.it aw q^at srcr 
tost frarar *% 1 ftra am a*?; ?iar *k si ^rri, ott asar >ft 
tt arm, air *a? ( %» ) it w*a ?t «nt, t^ as 3 :jfaa a^, 
a»f ark <a qi) 3Ht% st 'am asr an& fi; !te aa air I afhre 
( q^s ) ajg^t a naa w 1 at aga qfors affc a ap $s!t jt 
air ajgat qt fan& aft ( q.rfc %1 l^t aa «a? ) t a* aast s ft 
355 fas ?t aqr as ail I, §3 aarca W; br caw sarr q* 3»si 
5ft <r <%■ wfl i« % sra ?< o;* as, Hsi^t qra 3 sra *<, 
s«^ It 5fa w, a$? 5« a site w ai»t a q;a ^r, jjff ( gifea ) 
wr w w ^$ 1 ?a as 41 biw lit ?la % aigaR <jt% * fe^ 
( f ft -<Wi «t ) It 1 ?aa »iat tok Mm im k I 5lfl % xal 
iret? fa*a ^n^ q* qfts «?t ftRr *wt ^tf| q 1 aigqiaa i>q ewj 
3 3« a» a si3^rea ^n ^^ I 

na3* n qiitftfiRT HiTiTOi-^^^-^tqia^t-^l^Tgq^':!? stf s?ifjB ftfa % soil, amt, mm, *tarcr*t ( git ) *r fta 
s (hft 5ffc>T p sirar I in» II 

*im, w, srnr? aik fafeOT whpj «t 3 ?? <t | II ^ h 

f^rdfa^R-^nataifnra-wfiig it*|^?§g ^irenstf wftmt 
wrfif ii ^ ii 

«=r a!fc a^aw-^tii, firN^ tow <znf& I jt aspjj jfSifl 8 *fe, 
att< ww aft* ^ir =?if?^ n ^s. n 

sj^i^rfoj sffiretefafofora «t*n«i<?;|^i<s<ii<f 
T^fftiir n v< ii 

?e ftfa «t «na% p: la qlt ^il|^ ft. *wfl «t sf»r ft^H % *ft 
wr% I fa k*r § <%* ^faaisw $Rr-*te ftfear ( «>Fwm 
wr ) <b! iipi^ "$«r w § *5 f^ir I II s»-s? II 

a€t f%m?ri sraj§ft?raw <? ^a^n it 3^ ll 
araifa ftrernort afirofa ftufc i 
fafiregferr ?its4 ^nfigfiRS^fiia: n 33 ll 

H'silSR *f?Wff fir?WW ■* s^wj I 

qawfssrai «bpt €l?t <t*t i*nfaf*r ll 3« u 

*r wr, ft^ra w stor t sc ftfsr e* »«rc % qsfipft % RA 1 1 
■WW p :*, aifta a* =ctrff i fe^ 1 1 tafe^ $te «) ^rft* ftr si?>* On S bt trod S sa'tw, flaw* afa fasra w pnn t? 

faafers ^JwrewitHnf?: wret its n SK n 
g^t s?n{«ra5>ft% fWra TOrffon i 

«nfir « <ftfes ^i utrc $ $w ft* ( «r^ «nS ) affc sis 
( 15 )> ^^ wtwi ( nfSfit sir** 8 rafc SffT JJf % ifrrif* IT 
gg ;, ate srerc % $ft, ?=? % %jj, ^i:^ ?«r, jot*, =tt>? ait* 
f%ftisr % <sra ma, *pts;p*. ajraf % fe«» « »hjhi^ % fa* a«rr 
d»r *ft atfer % f«* ?« ftnra «m it «? *j ? u ?*-?5 11 
CTfirtoft 3'ir ^wfireps* 331* ftwwn^ 
i*rf*<wfl*f*«jr*' =rw 8H«ita*r*i u » u 3|g^5SIR: | erarat Ctnfiwfisrcfai f*m* s*p?*re*w u ^ u 

sfei f WUS? Wl^RTrai: II * II 
w % artf 'iritfa*f'U3i*> m aj«ir«r <tt awnra *«?r i 
§bt t% *pi*pi. air§* % ^ir it ii * n 

gtsffRitiRt w*3WW% *w ! 53>rg?"i %*i5ist «r 
tsrf^r gf%?w^T? fiwifQ! ?rrerfrnssf?as ■rctsN i f*f%- 
«rrfa ft; ^rrarfoi fir^sri sr^rf^ar stl; i sa jpfffijtr gtrcsrer- 
fwsfaswRrfaOTsrsrpswiH sprjfsre ftfaitf$r«rf ngfsem*- 

JiTi^ff^gpsf gK^aifwro *mi5isfas?<TT*f*f*2J*5iin« 

«re STOP* 1 5ira ifcfawre ^issfs^RJwt ft^r sreRrefo 
«&UI%II 

wret-^tw— % fk*t%, 3** arr^ w* % »fK* ( *ger *qw % 
bps* ) n* *r** ( at? t wua *f ?n«* ), wf % <rb, erg*** KK$ ^<*«l£di [ are c 

( 5B3iRr nvr-ajgii qra ), %$r mi wa ail sir *r atr 3% ti 
^ ik ifk Iw »^H sit r=sr *;l eft g« i* mm srrer «l jt <Rl«r 
»$, wife ^"J % ^TRr itsr % orsr ate ft trafaa I 1 &H% 
«ft aret ftKtfafea goff mar st, ;jh 15^ * fa5t «m«jR «A 1 

btw % gi— wsf mi *?t, aisfeir, tor), ^ gstf & st- 
Sfor, JjR=ik, «?!#• ^ osjl 3 953 ai»r ait sraai^ mar, sirfr am 
& arara ( ftsfa ), 3^t, i°w afc apw c=r ato shjr * ftra"! 
ail aWI n*KR <Bt gft % fa^ jj)r, e? fats ail bto aar, g*m% 
Sl<r & rfta, 5W S sRrm, guofta ( ar*»l bier sfea ftm if ), 
frrer 3 gjr ( asfo 3 ajjjf ^r wf w ) 5rr«r ( fircaR & m>R ), aft? 
starrer fwfl * 9R st ajfr ?1, g*?* siftcm) msft, mR 
ss£l & tfsa, aifbt giifa m mail 3 a;fe* sr*sl *t *fta, us") 
srerc % «rja aR sraarvt mar, ( =&» & 35R *r % anif ail 
miapl mar ), asgaR ail «% *r *f?a, fitter ars: ait tosh 
mar, ^ifagrr; aim" sit gaara mar, arsnfaa, %3a fta 
HC a^^ofT & tfsa; g*t st Re ai«hrR «;rw msr, 
awr aik 33;r?OT mar 51, S?jt sirei a?R!R % fa«l g astr ^tf|^ 1 
wffif ftra STflR ms;s 3ITf? It tf?cT, ftira 5? birsr aft t? «R% 
wt <Rt«if' «b> uwfiia w ^ar I otI nw srrer arara ail «j sr.% 
««; 8R-aR »it srarfcra ** tar I" in 11 

OT>S H * dH,«IW W "rtfsNr i asjsn— "Rf^rerwa iftsgas- 
sfcjf a;aj ?t%oi gf% fsra^a^T^^oi^cT ^'f^iiqfqvf sr^- 
ferwf srfairfagirgq^saf^iJR^^airR^jjrwriiTH aT^rsjif 
f?Rjra5H5!irwnq^ ?i7^?riT«f %Rr 1 wjjoit ?rr^^: g^iTi- 
aa?t ^r 5«r ewjjor: g!?R!iing tgijoi! ^qrEf^ffr 11 » 11 

erj^rj <et 3W«i-3iT5t $ <R|«jr w% % apra* sirr aj| qflsr 
»A 1 tir-^f fJRB wreraR & sirs jl, Tsra^ sjh »i) 3t%a <r& 
& ^3T ?), %qa srret ?l ^ q?r tf, srfga ?iw5 50a, gf% 
( if%^ ), as airfe feqr 3 to'i, fas?»a, sti^rr aqqlift wwvft 
mar «< ?f?sm & gat, dfl »it ssfa «il qfc^R^ mar, s'an mn 
mar, $Wl <fl f%ftwr «) s»wra mar, apt «irett % «r & s*z 
««s firw mar, 8iw«tR ?t tf?a, a>fl 3 ^H 1 *^ ww, **- «o e ] fWHWHtj VK« 

tf|a #o a?=r w% ^rar, fc«t »? Sb-hpt *<srsr mar, wist % avi 
qrt *aar^ 8 g^ arRfj ?wr ^ft^ i fira tor at* ^3 ai-jare 

gofl mar airwi^ fti«i * fawa *tr ajjf< tg % gof] § sftsr g*nr 
«s< ^ar t II v li 

a^^ntOTfVp'TV^rai 3^ q-^sra saw** fopF'* 

^rmflfasnTOralssrw ftsjTR epresrair'sr w-jrr w*r: srairar 
HWt^l! i( 11 

ajfir, ^, wsrr, war, war 3,'k wral % aura mrafia jrw sg 
*l a^r $? 1 a? 39 %1 sresctr =t «»jpr <P9 -it sth w srer 
51 Cf w=i *t, sits *t 3^n Oia % sm* «^ S, ww % ^v 
^r^ a aik *i^T35 ( «»% %i rjsf arrr %w ; ii aiiraR 

*J«SI H5K S SR5: *^ II % II 

%^rn: 11 % 11 

I— ( t ) awi* ( i?^' ), ( *0 sipttw ( i?rer ) afrc ( O 
ot firar % fasrat a sirefaiT *wr 11 s II 
5rannrwnrai%t«r:-^^: ?a?°i: srrassmtaKrji snspnss- 

q^l^srjnoiisfq: 1 <?qf warf^sroi *rar ^ grerrftgmfl- 

cnvnndf^nvRfitRn 11 * 11 

cb wret * aioppi fafa *r? I — sftflir, wi 8, rto->T5« 
siraiwa ^swa i 33« shrfe sipr*!? wf « sr%, tri ^r 
errwt >Mra srrfe arasrf 5*, qid ^f, Ti^m ^f%, »f>, sra»r, 
35, w. <«5 ^# arrwf rr?) ^jt??r ??% wi ( ^ ^% aih ^ 
sft% ) %i ifrsf br <rc gop* Is?': TRtqru x^v ^inft & w- 
^re 53! *t d^n»i *wf |3ir ^.t sab w, w-cr? 8 sfe snr sftv w%, ( i«ft vm a«« w ) w?a 3?«wa % i\i «t sirn^ 
sr)»; fat % m«i*(w % ^l"if % 3H fs$ wrer 3 Is- «< ar«j!ra ^ i 
cb srot & BKiif sft? *rr% S fii^K spam ( ftat fta tf jft for 
wn ft$, ) nfafes fcil «t gt?-«T, 3tbto q$ II » n 

amiwn<wf^fsr:— sjrajra^ ^agf^rare! ftrrcnnfta: 

a?f 3gTOt>?T?f3ffuft^!TTfeftBIlfilftBof ^faflraJrassgfa 

irftnfa^? faai^foprng^UTTa a%?r$aiw!pn afg«f« 
aT^ifwftlf^nTw^isjrmPfsf fa?5»rggaa?ws'r«fa;i 

?rra ct^b^ ^FrwrawJisssurastf ^ijgfsirftorjn'nsf war- 

asrct a«m ta«i <Rt tkiw ^nt =?r%q i wr— few b'/kt srr^r, 
apa, ate *«ra a Tif?r. <rt)=r hi? w a it, ate ?jJ ^ «^ 
arsr, wa a«J, aife «r< anew ?rosr, qnat aw w, pre fSrfr 
arsr, sia ejrt wtal % rwrt & ifta, are asiigarfe? si araa.arw, 
aaWir §&R, srewtfta, «wrcl, fira* (giswlc) vtfa 
(irs^rat) a ga;, s^ntew srar, 305a 3 ar ht t% wi> ars nrerr 
rcar a 3w«f, In % aura arrarc arer, aw % bit 3 wfa^, 
arftaB afrit aiar, a»y5 sfefl & 3«, faJpr ( Mj ), argsB, 
8t>S-a*r * fiprrca arar, a«Mr, sraadta, «j)s ( asftaar ) ste 
( sfe ) wrc. agnn ( T?a *> ?ac ) wta aw, ?aar, jtrSto 
aaa sia^aat ca g»it a 3aJ. «" s&r «fe si»J % ^rraa 8 br 
mS tfsa, s^tea »1«r(jb, awnrtf, aq nrforc) 3 ana wirt ^ 
W. sirara % a? gq^sl «t qiraa, wa arsr aifr trfawra;*); 
sag«ilB 3«fli<"itf q^iar wfta 1 ( ft gal a tfsa fsror «i 
qga 3 arr<rpJ «t >ft to ail ftsar 1) 

si<fi^»ii^ a? sisr Jt5R§s5fa fatt<w-«iajinpa^ w-^idiia 
swam ^n^ia wia^ sjifsjft <t>«4iui; wjvn ■t "ro! 3a 
3P 5«ls ww: ^alwrei «^twwW«i «fii^tsfimiw- f5Ri-ft3ri-« s Nr-'»ftfsr-f ?r-3TSf-^iT^aisr gansi g*r;rer|jrw- 

sftsfassn fallen 

%H &&15 g»ft It 3^ aparwnf fe^ % for H 3rft*ra $ft m 
airera *a *l— ft"g; 3 win ( msr arf?% gjs to ff, nasi fes<r 
3^m tam, *TC & 3^ ft* 3, fira, f ra, srro, srfl^ft 5*8 & rest 

q;« TO^T % ail ^r'Tfrairi! WT aj'ft ggijs gpf % 3jg^a |'i^ 

w, g«s* wr, 3>nna sift ^ir **%, "swt *ret <jrcot $*%, ?r«il 3 
gn^ ( <5» ) , afiniT, eifsr, sft, 31%>h ( =5^^ atrfe ), sres % s£, 
Ht«T, \fK, wf, ^Rf, »ifefr, s^ra ( ^ir ), i^fa ( >?re ), s^rju? 
% =9Rl ireif 8 *s% 4l«r swawor % ^ ?rmft aRiar, sar, aistr, 

BTHt, 3I«3, 5^3, j^ 3)1? iP'W #3 ( 53, 3W~& ) 3KT-HIBT, 

qfoj <sjg cRisf ( faa a «t:t 33^ ajift ), fas p. ^W, anfic 
g»pqj *i §w s^ftia st I" 

3? fa*1 35t HSR & 9$ I! = II 

qfd^fwa5f?^«iTa5-^^%*-fi*r-^'i-5'i-f5 ; c ,I 'i-i:5ra-«rf<'(- 

Tt?ftwi?it:?f!r3€fl''l3ifiDmw ws^ft (jaTTfswfrsRTfa- 
*5Tftsr ^^TOHfiTJmwinoi: ■£* ^i|fe 11 € 11 

?1w-fara w ajKRWff Ri«q aSrar affft *re33it «t Sw 

55 it aw fUn 3 i 9R f r«t sura *r>efc «m? *j n'w: aik qpft 
& Si « *a <k $ 51 fesr ^ 1 ?«% ^d 3JK a 1B> tor %I&?T 
« % I ?B% ^rct aita =^=1, <?h) % ?*, \w, wif, ^W, ufa, 
g^r, q.'m anfe <ift5f jhu, n^, rta3«T, srsir, swl, aisra oak 
!&& air ^% I *aS qssrw ( st* ), ?g<t ( fpits ), ^w, "Stair's ft«t c^ss?^ efswail% arfir srafea ^<% ifcr 
<tf <^t ks w aiopR ftft ( t<R*i fafa ) % 31353 sirefafc 
it srga; issft skf btspt, a#, 'WTtft, aurcft, <t aRsft, pj, 
sfo g,^«r? stfrol ( msnsr airfsc ) *t <rfc& hNI & snfH **% 
wrsr as? % sti ng ( 35s: ) aik tft n&* It ato ak ^r 
3JTS& ^ II t II 

aategqft ww snsnni *q% ^T^r^, f*T<?sr wf*rj5r«fci. 11 \ » 1 1 
aii^J? % sIt *<: g 5^ <rc <fls fast if) jtn «^ 1 5^ «% 

3ifir* ataifwwtfi <fl» arsmt tf itaw* ^fe^nm 

^ sfo t«il «t ??ir *3 11 ?• 11 

3r*H«liW+w araioreraRt f>nsF«*Eijr ^Tg%wrm— 

*\i.mH jrsptfr JT^sffw trRswftap^fen t ?r?^; 

jnspjRsrar Mta^ilwhiRuiis^r^, * 'Tiroqsvitft 
srfsreftastf, stg^rito sift *rcar "jjf" g^^fir^nc^jf ?rai- 

^sai ctto 'Ttwunft f?n swsnoi^at ?rafes?nftra«ro- 
sr^ftreaT "qfcrf^rcn % *refo=n *nssgu*iRKt«f swa- 
asf, 5ftf%a|aWt snssjjt'rft ^if^t'srsf, iRersfq ^ ik- 
ftpit ^Tf«Tnnftiifaan st^w^ itPf, ftia%5T<ifi:^3?sr 
wfwasnr5fti|;^TOmT<iTOTCi^i ^ ^api-gar-^-^^-H^- 

nsjsraflspii wsi^gfaurt TCtqfasrffgftsnastf ffsn ^" 
^wsufr-fafa-gg- 5: ^-^si^reti^RmuTWfn^siaWranit 
3>i5°it ■sf a«hnB'faf53?ro<iit #m*rawrev>if *t, =t^ *?t- 
t^Rs^Tunfff^HRiasTO^girra ^ssreTswHtfot, «!§,*- 
f^ ^ignfasiaT w^i f^f%%J»ig*T5sr%Ri»n arc" s^°i aio = J 35 fiWBWPi? *W gshifotrarfosroHT pjfiroai fiafjrer:n%8E!n%acT war h£- 

stifoi* wfostfondwi M'l^isspT^igdT^ictsi^issnii^?- 
rfcg sn «T^3, !» ^rssgrf siriTim ^rfirftsincfaasn:, gf%3 

^mgcwFTW to^i^rit «i^, fatrrisrarsfa ^ srieisJ- 

3TfW^% II « II 

ar^m w fire <s> 3?^c— ?*r% an-rc sir^ra ot fat? irt 
a#, hrpt aihc lal % ana ( x*t, aifa «i 8 ) ftl* ot?o ^% I 
and asT^wt, wwwO, a?>FTr<t, ifiptfflwt, nmrftfta, faifay- 
irlaft, ftrcsr sis* W ^r r ?% I gnw Jul 3?rar % ?i st 53 ^^r 
=3rf?%, <Kg ^foss, siiiuai;, <p ??r 3r*s ir aiw sr ^w 
5l al *5 «r« W airm % *fl =i?f ««r ^rijit i gww asm 3pir 
w%, fct numar it, ^ ar4k *? «, fft to site £< fcawct *? 
*k «?t tott ^f?^ i yt war tf. 9*1 «"ft *i> at'tf <nt * 
fta sure % a?r wtf f , ^3 # *ftf a*r *s*=ft ^rf^ i ^gsar- 
*f|a, ifafaxr, arisr*, wit w &. =m 5to, irc ? ^st src w? 
*tpir ^115% i gft l=Rt S risa ajt< ^''i 3jrarr % ft^Ptr^jr^r 
^rf?^ I itd sum § ii Mr %0 airar % ^jrH <k >i) g« wu g« 
g? % fe^ ai« ( «r ) ar^ m sqa ^^r ^[t~f^ i fa.wr ?w « 
eT.aar, sRutfci, qa-sw ai'k <rca'n if wf «t ota S gft »ii- 
«W <er aw e'5«n «* apt a* srfaql «i «<ia mva *«'t 
^ft^ i afa fia ssi-lff^, ^!i& asr 3i??tr3fl S, g«r airq S, 
W501W & tifniil % ^fqiw % fi^ q«r?rq. i??ir =?rfj^ { (lift «i 
5:f«a *c% aifitw =i5f *ir1 ^ifs^ > I w^ & m qnc si *t ^r? =r 
«^ft ^rf5^ I 5* s*rc |?^ % ^if *t m % »fl =15! ^rc w ^ifc^ I 
Wia ( ^w ^o ) 95R ^rar gt^r ^rfc^ ( ??cr *a 5j?f i(?^ir 
=?if«^ ) l uhk ifpr, ??4 "imfisr, a«ir iw*jf tl ar«Tt 
Wfl 5Hf =^rf%2f I ^ffa, faetf^r, W3f 3, gGHTOT, ow, fjawSt, 
iRfta *n°fl ils^ ^iar a«n, ^sus «t ft^ii « ^rw w^ *Tar, sjfoRra;cl*r irft* l w sifa spg^a % 3<re*»ii «t am "svr it 
w iwr; stpir ^rft^ i wwr fanS |<r <sw I, si«rar sit <ror § 
gqwH.ipsH^stre'ft), fonttaTO* ?, surer <rit jtstoTI 

§ t<J "Rff |, 3^ frfeWT STff TOft ^Tlft* I ?et TO* ftwfc 

rite ( pwr? ) aik strk stpht fore s|k p ?f , stptsttc, u&ik, 

tVfoar i$ vrtl =*rf?^ i sal srasrc to fail ^r tf& aiw m«« 
>ira 8 =r it, 3=r tf *ft firfaw q& vcO ^if^ I feral % ft^ «re 
*l t& it «w % £« firar *tf *fl jist snP wrr ^ifi% ( 33* 
sttcit 8 {I up* s^r snfj^ ) i M % «rc wkt wr %3mjft %«?, 
srrar ft»^ w %wi jw % srv 3w fcrcr %*r *t <r/?^ f q: fa* 
$") RW ft^ srwr ^fl^ I 3il% «JR SjftWsj;, feu* ir % *tat 
TOT-sfcr Prtc f ^ ^1 j» ^wr *\ mt srwt i?< S <jj^ ** 
*«rr ^^ t src 3 srr $r tftf % 37$rc % fotpr M & «**£>«r 
aprar fafcOT & edafas sj*r wrci 3 m«i% >ra, gft- aff< sftraf 
<st :$ B>iRr ^if?^ I *Wt % m % ?f?"il «t 3TI* r?1 wit =?rf?^ i 
<si5f <rc q^t § feat 3Fi smt % wr Ml s«rre*r ?), siT <rc 
wt>g<5f s«°it *> (Wt «et ang tr «i <aR% <rc *ft *& %&v 
^rrft^ I si-HRsft ^ *il aiist srw *tf sra'ar hS toi ^ift^, 

^iS & ai^i? im snpt 3% i ?1 sn% I ll tt II 

qbratscinniTfiraw, s?ehi fie ®Hst gfsflawT^j^: I sugai- 

g^f "ftfe^ 5lwi»gqt^?iai ^-: ^assugfaqiraw %f% i?'i 
ana?? bh ?t =hT q^ wiifir ^|1 1 1 ?afe^ ?a ang?? % gm 

^b\ «\«ll % J{| ( BIW % ftwi ) 8FJ 5R ai8 wn ^Tfp» I fflfe 

3%»h4i *r w^jf «'«r eirai^^ I silt qjfl ?r «w«3 1 1 srat lee] ft*»M«l«t K%\ 

iftl* zftx stec^*^ g=Rr*rffc^ aw rrcgsrc ssir ; grf?^ll??ii 

fei Bii^firas^n i §g % «nn?#JiT5R»n«nii''^8 *i 4 < mh« - 

fir^foi 

w% anJt f^i^ sjiSF it ot'*5i ^t— '^rar, srfcr, srrera, g?, 
?5, fas 8ik aiPrp? ?*n?, nfirf^r n^ nsrc; % ssr ^w) ^rf^ i 
pt ^Tar^l tf *Rst snsne % Nr ^ qr i? a} sm^ 3qfl«rcr aife 
ot sren * iwr, w, *«?, *s ajk i5f s ^rar airf? «sr ?ft fa^ 
mTsrarct f|Jf i' 

wjiufi iri:, ajats^rsn F^srEnor: i anHnwrflranjp^ m^raf 

?jn:f <* gafo> 1 5grBi?wj<(.tMiHWM5t ^rarsntll W li 

5a srerc % airatt % *s?% t<: far *tl '3»rer q>f w *fta: 
*$ I s?rp? OT^igsK «^ m% fcm <st Tfi% affc * <k% irs 

"61 !J0 "Tflt I 1ft% % *fat SlKT =fl 1?t% & £ 3IRPI ?t ajair- 

<pt-otI w i>r is sfor bpt Bragr I aifc iff =r ?i fs: ^, 
atsf* sfrreK goff $ fttKT ^"1 aik 3r?% ^t *ft fs *w 1 1 k^ 
5*r 3i«wi afrc aroinT^ fefa ?f <fl li ? ? II 

fOT^finrsn sre *faT&r, cr%renrm ff ^Tf>r«frrefir<re;?;'T 
»i^fa' > f srtwrfa ^fwrM^ifer .^ssrferfa ^iss«m,T?ian- 
fir?tarfe, <£?»& ^ ?%^t: gw srwiiti *f?ra»TWffar, «& 

whrf^^repiT^ft, *rgrreis& fkt^tn gsA% hh^i: ^r)- 
iferft gaifirirawJarff a?HPi^ii af stct^ fqo^ ftflr- 
•fl3PE ^rt^i, «R»iTfirl!?tH5imraf»T5f5i«f5a $$rsns u ?» u 
wrroftfir— aitjpi^ biojtr fafa% wrRslaBr trwTOftf^ 
<sr ^ m% 1 1 lg Ib % Br«r (faraor *^ I wlft 3al Bnrr »l 5ir^ m& % ar«r #<nw «^ & ^rc air< s<t «i srff war I, ara 
«ft ^or 3<qst war tj **3 q3 afe <lsr war I, i«r st s$rar 

I, smn qiia a qrfsS g?t as? Tt ai* 8 «rcr s% star I, je^t 
ft:rar 1 1 aifc B^f *f?a ??a S aik w ajtws cf Praj^r w §ar | 
eimm «ra 8 3«g<3 1 * g^r gatr nl fa fkw i?i w g^ 8 
snai t eik eireiq qi) ott q# qi& fer«i % faq €i €wh1t q?j 
( sjef ) srcra slw g« qarar I, s« »itq;jrq qra m i? 3^ % am 
sireirq wa gsr ensft firsstr fe«r% % feq, sftaa «i ?' 5 3f % 
art sq 8 sreerarjjrs mz w ^ar 1 1 saf&t ffeflrq. stf'-OT 
ftsir 8 ftjor fqsra.% sufw w^t «t ssiar wa I II tv II 

gwmi ^fe ii *< ii 

'afss- tow aiqfct 3« faar % Isr gsq $ *rrw ?| irk 
w 1 1 ( O <3<*rq «'»?rar— s"i«r siif^ mm Ss w$ swiffo; 
e'qwr ww, 3133)1 swqn 1 1 ( * ) ftssr wra— fqiis q*%, 
5jft qsi imm w* % sifasni % #*m w jrfaahr-wn- 
«w I II tn II 

aa gra^irw^^-Hfa^^-sfeHqsmwqftHTqpKafiT- 

tfqii *rnifiWi asnfa%*?r5 wrfosrsii: wj;t, 

«c •? fw^ii^srer, ft^st 3* a ^a ^ q^i fawsfa, *** 
v\%fce\r3*ngt wiq, H *m%f?aw atrg^HjOT'nivTig*- 

fafa: a '<$ il 

agstJj bhiot qil ftf5r— »h ( grewr* ), ftsra, ^i ( "jf- 
qw ), sftq^st ( 3tIWS ) *s% 8 sbv, r«r a iftn, aiRija ftgr 
qi§, aiRf^q;, ara^q % ql'q, sij^q w sir8 qiS, ^aatjw, ftq 

*a% qiS JOT % Bit Sfs* W% tiHW^ W3 fJ; ftWIB^f 

( fiw b«1^ tr >w % ) qia*a *^ sik *1 53 jg^r *5 fe^- we e ] fgrarawwJT V& * $*, arret near srjf *$ 1 it)???; %?s S^ mm jt sr ^ 1 * 

fata iA I |<ft % aiaw 9 nn«TR *t I if 'at3?ttr-a«iWT 
ftft't MM 

«rt 3?sf fircfto] ^5 fifjg tfwirrct 35H «r*n ^tmn- 

wrooReuR^ferre^-fafit 1 twirgiFffq *mH, jj^srewt 

TO1 =l?nSS5IRa fft3^r[ M-s it 

firasr-BJJTOi— ?s% 3B^cR 'fer wrap ^r sp>w =f% ? 1 
JW amr SPJ ( feito'T aflft; ) t'lT ^Rtr jar srffor# % art 

'ft^ST SOTS"]' ^ ! ^>!? TTy7 ( W?.-ftmZ ) & TT ft 3f<=T % sguf, 

%> *ta) srerc % ^ Si 1 ?fip« *i^1 mx 4\ 5? tow sfcsrat 

* w$ 8 ss^r eft afk fei^r sft w ws nm %m I I ?9fa^ 
50* »hr wot %t usfar wl ? 1 

aik atihpss: afTgof) <# trtlar wsl ^rff ^ 1 tft— 559^ & arsr 
sBr «ra°r, ft*M, ( 8pr«lsr ), s^or ( jft 3 <?ra *>wr ), sftsire 
( n&ur, a?g?wi& ) sifa *«% $1 nfe *r star -?* gofi ^t ftn. 

^3^ ^fit ? 1 SK— *l«r ww, anrftsw, HWar, «^- 

9 !t«ir afii=ir<t fl ga=tr «% ^-eift* w ^ ^ =mft$ iu«n 
?ra fiiftvr: qt: bwK.hito sri^:: wit an jjujftSr$- 
<ras, ^?l?r tofw 11 ?= 11 rrff nftstf <fa tm w ?fer t-( t) jrt ( 3*w ), ( ? > 

<7£ott & ift ?, f», «r1» sjrft t? d ?# » is H 

if^rf s® fg^l,-5PW«ft, lOTf^W; h* fgfasn Heft 

fH%s"ift^fg ii ?$ ii 

qfa^apifatwr H sw* * ?tat |, ^w?5ft sffc If I ftf 5> 
hsr ^t fft^ ajj fire aik ^reta 5RT % ata irerc tf st <siRft 
1 1 (t) ggWi^, (*) s^reta-tR^, (?) sft$a-ftras*tR<»3. 
(fteifisft«K|qlw^)il te. II 

vwmfq jjOTf sn n ^srfe%^f%wc 5i?qt fwraa, Jjswf g 
gg tMRi t? m ufUwl *i ^rR-fiRTH-^^t-srfir^^B-jrftiRBW- 

asi%5i'?Rr,g^^7ssf<wi^: srfa^*i»'r:-'qfor^rct're,f?raj- 
?sr m^i, q*rtafcnT?t', ai?fi fc qfosrfq^ ft^f ft?<wif - 

fscfo TRT SfHK 5&*R 58f ^;3T^f WRIT «5 f^St ^BW- 
fiRTI|t%; 1 c^J 5TWHI Hf fajfi£ ww'tlPff fSTSi: || ^o || 

* gfa 5^ i* *ft ft* *rew, ?te ?r sura sifts % sra ft* * 
jFsrc % ^t ( faqrc: ) =iS w=ir ^rfs:^ 1 ifift^ 3, *r fiwift- 
^ 3, qr ^^rek-qftq^ 3 ^r-Prare sifh: TW-q&q^r wf«B % 
tor *fl, srsqfea *flra & tfta aik apte sifl % iftira (ftwr to 
^ =i(l ir ) 6$ s^q % er«t ^?r fojr ^r e*ar 1 1 5s srw: % 
S?q % ari wiht 3*3 go;, ^l^t v*k S?fl & 3* s»% ^ iiwl 
% «nq»r <swr ^rfpt 1 ^? iresr ?^ 5?, a%qRt *t ^r-^r 5«ft 
rot 5^ 8iT«R%r anfs; % tRi^ w oir <al^ef 5"; airc q)a^«t srrw «t ms^ ja; sea *tt5s;f % fe^ ^r ^tf?^ ft talf *?et 
ajw tQ nErar sta 1 1* ajk ifc 5? fa* *K-firaK % && 3«r* 
at sast ^nprr ^ift^ ft—"?* era sih: aifsre g? % Tia ??, !ft 
ft& ?<Hr 5) <rafn 1 1» cr« «trc "rcfts f? irferc t^i «t TOfos ?t 

w ia I ft *a to* an^t % m a 4 afa-sin *« ** S^r =*rl?^ 
<k*3 jfew^Jijsi 8iw a sis % art s^fiiir (ftia) a>nt *t 

<iii-cr^ft-?rfe-?fT5ji«rt w<m$\ ^m^hn to* mzg? sd^OT- 

fw«f aroiM 5#^; 13 ;W*im ^5 erisrafTRr ft-Z€far<i 1 

8j# ft $? qr arw aura sifirerct % af*r gc ; TOT^, 3?rak 

TO^qrtf<rR^ Sff-in aiww *wrrf?<r i 3{T?f g^rak 

anfc g«fl air stf* afi% smI * 3^ •* sire *jat 3 a^ir s>rt> 
anmrcl ft aura* wn =*iQ% aik Titer *c% fan to 3 srinret 
%l aw^ % Ss «ni, 33 ft« Jf ajT^l aiqi'7ar « smi h wi 
gs: <st?t «r spftir sr(f ?«r ^rfsft aif< faa iTttt 3 stfowd ^1 
wi* % eta aaft, 3«9 ^nit sflsar It w S*r ^rf?* 1 

w^^f^iji^si^^if^tr, ?r^riT3R55^^T^f^ ! i*rw?!nss- 

*if??i f%iJi%q 1 ^Jr^Jf^Ti^s >«:jr««fRr»iH 11 ?.\ 11 
aiNi^ * ok Pw5 w^ % ft<» ft** 3nnr 1 1 3i%— fta^ 

WW !T Iff ?1 ?«5t 1$ 3»% ^ 95 g ?r ^ TOfsta ^ 1 ^, 

*rc % ^ 3f%jTf^ 8i^ iji§, d« ss^l & rt f rf fl *r sr^ta «t t !(5= , TOE*%n [ a( c 

aH » W vmi&ir msfc * ^ w, 3^ * g?r7 & ^ *r*?i 

?^S * a#r ?^ I ^mtSj & rfr ft afr§ f) ?r?? <rc zt* ^ i 
atTfer !jr area* *"> ( (sra# wil <rf|s auMjf fcfl ft ) asTra^s 

STTWl % TOfev HSJT =5Ti|%, *fcft «lfo $t OT *R*, IWte ^"t IW 

fairer w, sit arasiH =r it awit n* % ftiwi ?^ irS «prI & 
wfaa $% i s=r 3i=ir 3W"! srf nfa^rait sr sis TtrstT *3 ir?ii 

fw^nn^i rftS fc%<rtf^ srtprrat* il V* ll " 

$*rar Jtiftra^fcr ^35 *t%ii: *reii u«3 H 
<w stfa ^ &m, it w 11 

nfeaiw <jfli<ra «% SOT WBR— ^ % BIT folH-HflWir ftft 

1$ vt 1 si?? «i g*tf H alst »far 3??vr ** %ar 1 1 55 ^fe % 
fe^ f s *fi asti ^ei star, 35 f » *it w a*ar 1 1 33% fewr 
f« >fl 3j=n«j ^T, <j? w 5« jRWrar w «? «$ar 1 1 ?af«% 
gfeira, 5«q ea-fl «1 swr « ^«? <tt ar^ar 33? ansa 1 grc ^b% 
q* 5s st<sr ^: II «-^v II 

jrnt«r awfc? qr$f ia?r— tf*ni<ifaTts*ra?jafl'R>R: sre- 

ftrraiaTg^^T qwftarcrte 11 HR 11 

«trc 3RRT slit & 55 fro sni qaft ^r qc^ *S 1 ^tt — ifa^ 
( s*ii! ) b te? 31^ ap5jis ft^ jo: n^TW ir ftw *r ft?g 
^ I ai«nir "it sww m fim ^\ ^t 5|a pfst jt ?& *% aj'i^r 
5«% tn i« at 5f3 aife sm?r 3NSf ?.?^ 9iar ?!, 5?i <k e^t 
* »fk ^% 1 if? Tfa^ 81^ fet^ S snq # at «| ft— *f& qft- 
n^ *1 at §h^ qfla 5t ftaw 8)1^ isr S <i< fair I, xvftd: PHT 
^"te^r aigjvi? 1 1 is at i>5Rt «TC %t ?t aw 1 1 far 5jn5t>t, ^r Wo c ] faJIHWTWI V%£ 

*%, $sr arfasra ji, *s 1st srrec, 8th: la) «rr?-W?r «t *rrfati 
*M,— for *k? «t si i\ *n$ n ^ n 

&sf «fir qnfsrat wsrattlt it «$ 11 

«irs «ct irfsr— if i^ir, is s# ^^r, ^ nw % TO*rcr 
star 1. 1* *r 9K-W?r% ^bt *?tS I i.^eii 

?infa g *3S5 q^if* 3i7flT<'rfn"W*iiVrRrrfo *refor i 
toot— OT?:,5**f,JT,un:, w.wTfn^f, ft^KR, swott:, srfagT, 
wrmi, srRrgiqsu, fcg:, set*-:, :pijth, stt*, fe3r??r:, 

treufinrrt, ftnrren, 5WW-, sf^jnfo, *f*nr:, srg'iter, 
srag^f, arg^Ti:, Hsrgjjpr:. ^i^ifm:, snepnisreii, 

Ssfi ^f?? 1 to- 9R, s^i, 31, «w, arami, firsra, wpttc, 
atasr, wrwr, n&srwr, I5, fgrer, 37^1, Cprmr, 3*sr, f%3rr~r, 
s«f, jtpw, aiguR, fiirasr, Bjlqiif, e'«ra, srawr, sarfiRrc, 
fewer, sttopj, atwurfff, s'w, aigiw, ajsigSsf, sj^it, Hff- 
3*<X Errw^Er, wrnsiw, 5», ig, slaters, sqrais?. qfin*, 
ufewfir, 3j»i3?rr, l^ere. arsrerc afc ftirstqR 11 =» 11 

asr <*T?t sm-ig q*: q^r ^5 ai^qjfg; f%sj?r ^rafir 1 
*r «nC> fgr%«r: «s|w— «r^t ftraogj ^ 1 „=j qsnf^crar^^ 
^5n:, faq&rt firausi 1 *wi—".w.&i qsp;— &<*i$ismfa, 
st raftemw 1 aft =* %gfw: w^qsj wrw:, qmrgsmw, 
<w sreq: 1 sreqftq&jt faaogi, fagi^r sm- qtqssf stq- 
*^wrafcr 11 ■<= 11 

5K *r aeaw— arw % srjjsrc sit trw t^isr jott 1 35 qi?» 
*fiar 1 1 ss *iaq & ?t bw *r 1 1 <spr aftsc fagosr 1 &% 

® qR «r b«°i— 'sHroiawpwliiBnri ftspaift^sr: <m- 
qqsiftqH: qastaqsrSRit qi?: 1 sinq^sV ? I 3 1 v* I <ra aik staim «r airw «% art ir< ftir airar t, 3a*r htr 
'af?r> 1 1 w& frrcte 'faror 1 1 ^ w «ifa w to t ft 
$h&u inn |, sfa ??^ sr to | ft g^&ir ^if star i 1 % Otft 
*rar fcasfl & err^ apii qa *l ?iiw *Ra I aifc jt&^t? smml 
« i<£ % tow Prowxr n*a 1 1 ?3<ft htit *«i?t' 1 1 *m % 
Irota faa»3T I, <tcto 3 *to sta farm 'Rra"^' star 1 1 H^H 

^gsR u *$ 11 

a«t, jpt, *bt, awisr, fir«tst airt wire 5*S % a&* w awn 
?wn ft $5 sift 1 11 ^e. 11 

aw srfagt 1 srRw 111 «i««w*mh 1 i*n filw: 3*"* 
5% 11 30 11 

»%irr— *n«r ttt w wn 'srRrar' »t 1 $i> 3*1 for t IH°II 

sfsi ?2ncRi 1 witoi ;tjst 5tpti <?sr srtairen |§s**F5t- 
TrofimsR: wi<pn 1 1? ft srRrsrt qqiswrai, f% gsrfeinrf 
wwfawrfsr 1 i«ri ftsr: 35* ffa srfam I |§:— 3t5a>53n- 
fcfa 1 S5jFcr:-3Tfig*jn^Hr ai ftain. 1 w^ *nn-^i$5r- 
^nrai?i asn 35^: 1 fifwtercrnfstsr ?fa 11 3< » 

wi<rcr— sat nfaar * %g, rsra, 31*1, «h Ppw^ srcr firs 
w^ $r stw '«t<ri> 1 1 a«n? sfaar iffi t, fa astf wrwr 
i!t «nal 1 1 for sfasirr % ft« sreg ?1 wrwr ^<ir I 3a gw 
fas % 15 slasr 1 1 ?aS %a— anft =t 51% % 1 OT^a-an wr, fas 
fosfla 3?w =r(f ffcrr afk 5? fas 1 1 sw-fw sran ag?PH 
atreio I 5«t hstc 351 I I ftufR-ceRft J? 1 ? «fl faw t II « l II 

*snTOT, »un— arfer: 351 ?fa srfasn 1 |g:-^l'rewi<L 
egpas— qe^i^ra:, w ■qiftcT:, OTOTMnn «rawn sw: 1 
fjpnrs— afmrftw ?fa 11 ^ 11 

^irrai^it fta»sr 1 ;qra ?■> ? 1 ^ 1 ** I v» 1 

• atsqsi i^h ufii^r 1 fin ?o 1 1 < I *? I <fiWPWt — gft its! *> sfarr % fWlet atf *$ wnrar <swr 
nfa«3T<r3r ^fsrar 1 1 s*i sf^rw I, u frotari sjErar 1 1 cs« 
15— jfesnrrer ?$ & I rsra— i?r ?feurrsr I, i? ajf^r 1 1 
3731-fsre irerc i?t t oti srarc jw «ft aifej 1 1 ft<uR— ?e- 

w*r |g:— ^Hl4l4sf5<-T?TCrf, ^rer^3JTHifrlfsr<ffa**r- 
firfa- 1 qfirilifirogiswfr, 5rTTrsrq;ii 33 u 

Ij-wi % 3>raf=v srifci; 9R w *eot Is I * 1 i<i«, arg- 
hr, 9;fa« aik otih ^ *fl 3n»fs;r ( w^ ) % wi* 1 1 pr 
I33S ( wml )*f <m 5tr 3735^ £<nt, 1? arf anrsr, 
3R I II M II 

sisrar finnpf -ittb ?srn^i!iRigii5n37T^rt?nn 11 ^ 11 

3<m aifc fowi $t wrcw a?ft srassTC^r %t sire^r 3 *s? 
ftir i II ?» II 

f^trirfoit f^5RT:, 3TSTT ?rc'ftwi«Ml ^IsVipEtsrstl^ |g- 
^«n^'%%f|R:^ra#«?rf5!3;^w^TOTgfi <mi ^ 11 

wt- tg3 ww$ fetrit <rc tui fic^iw ejsjsrr 538 
ii»i f?^r^ <R vim fimm '3^np % 1 «ri4 ?^— fir $n ( On ) 
l3(wr)% bhw (g?iw) ir&5$?i iitstasrsr 

q* nfanat 5? ft; ill Ig % Sre£«w ( aig yq 11} ) <n3 ?ft 1 1 
#3-<e<hnnfl % sra=f s, irw 51% s, a? % a, ?«% 3 !§ ( wot ) 

3tK I II ?<< || 

$ 'a^rwratWa; «iui4iii4 Is: 1 air §i«rf^ 1 ajri* 
«t I « i^v-H 1 ^orcrfr, ^sn-srfire^ &£<* few ?fort anf^r: jpsrr> 

eeri— fireft fror^ arisen*, itfl v\ gfjf *wr tf , 3w*r =?ro 
esra | • | ftra 9*3 w wV w^r flar t; 3TO 3*it u*rc * 

9*3 % gifr 9R3 ? I IIT-31% 3«W f , STB ^ |, gfaift ft»!T I, 

g?r ji+i«* I, x* mf <& m$ >fl *at srw< susrar I, fag srau 
W 1%3R sroar i i ftre srerc g? s^ras; I, sat ipek am aw 

wrfe^PrT!— fearer* hto t: qtf^NlgfW qrfsE^r |- 

faster— faH<st<relg*|5t srgairer*& <n1«r^%5«l srir 
fat w ftora 5W It wrlqa w fcir t 55 ftof-T 'feSRP 1 1 1? 
ftsra =5n s?$rc ?r 1 1 (?) g&F=i ferret, (?) afto ftrsra, 

(\) 3flEreW f%5F3 3th (*) 3|*g<PT!T faiRT I 

(?) efe^r fasr'ct— b? afl ( «rst ) 3 ( 39 s^^r % ) aft 

$m I, ^liil «st 55 w^ % *ft 3iri I, ^ ms a? 35ft ft afer ? 1 

ar^raTsV ?sro q^g, "ra^nfoi q^ns^'raisra Tfef^iifSr 1 
*rarfe>tii: ^fa^ro <j*i ii*<i=i ^rai%^n ^js^gara srfir^i:! 
(?) irfcrefsr fe^tra— sst ftiq #* ft ail aw ul%^* jl aik 
a«fi ft aiuft^j sl, arasr wi nfa?fa (e^pa 1 1 «pn — tee <re ft 
w aire irk % I, aifc ?s ^ ft w »: aw % 1 1 n« a^ ft ii^ 
iftpii I, apt a^t ft »: tfet wr=ft I ( it* si tft ?PiR ft:ra ? ) 
3pT cNI ft w <tn 9ia ajrfe iitastKi jl jti% n9 ? 1 S3; a^ ft ilnt 

* atfwrttawii ifi»ia5gf«BiE} Breisg: II »ira» tl t« wil %t *rw *na airt? ?fr air 7^ Jimp «rr gs<r sste-srfa'if $1 *ft 
unrt i 

(?) erfsrawn ft^ucr — fun fag ajfa-^nr % ^iVwz $*% 1* 
spf H 1& 55; aftwoi vA an* ?;n fas: u tr;=t f, grnfl- =IT» 

^ll w war 1 sh apre«rr » ^jJ'kb, jt«, km sfk £kto? ** srer- 
j.t nl *?i fe^* i$ 1 1 w!% 1'? w't^ si 5i «i 5555 ift ?w *?i 
^atas & 3fejt jiw it & *k as7 %'r i sjftt i"w ?; ar 53: 6;«r 5ni 
5i I *rf? 555 I 5> at f«i aik nia fem 1 

a^ *n <n^i%s*g^R3f5 i a f*m3r: 1 cra*n— j*j 1 nsmwftr 

(v) «*gipm fg\«ira— fare*"! fr.ir fa^r ft&, ft^rr liter ftA 
aih: tor %5 airfe sassr^ ?i i-wkw* 3 q-g sli «i*re w di; ^, 
if? spqiiw fs^^a « i fir— s*? *i bwr =r mw rajus «r a 
tsterc w% w't to? ?? 1 ?«i s*rc g°r w swr bis? $t, to «i 

ems wRrsrigaarfa 1 

«H — 3'ir * ew^re («n?) w ;rp» as? 1 1 q? =w to* =sr 
1 1 iir (?) terw, (*) 3)ssi»j (^) asi sik (v) araa 1 

( t ) eei^— am %m\ (ymvftfhimniiqm, mPRre ^ qR- 
«im ) % wa aitft ?w ffta ?\3 j 1 % »t otwhI ( ^or, ®sr, 
^p, «OT, ^?t aft< m ) % era Cla 1 1 wftanfi; 5fe* mas TOrffpn [ Wo c 

*#W5K safe forc"! *r npr star 1 1 pr mwt *r aji} ?$ 
asra star I, ^<srr siTaT 1 1 

*r egi& 35« — «% sfemratsfa »fls? *fa i 
( ? ) srssrf— sr& asm 8f«rft[ ( 5R5t?jt ) | afc rit» |, 
q? aire spr 1 1 

spit ^w zraT^a:— ?psng??tq^n:, ^reg^m.' *n«n- 

gw— i«rrtf #ar ft l«r sc^r asr 1 1 *rar arrgs? sr arc^r 

ftll I «pj ?> ftfiia arca ( fttqr ) t M« n 

sTsr jRqaj— Htisj ?nr asr^ijirei ^f^rer ssragro- 

si^t: II W If 

asra— anwr eifc ?fes! srw sit ot* wi am fcrr errar I, 
3a$r qm aFna' I, ^i* gw, 5:^, ?=5r, gn errr? amflr srcr 
sfqg ilS f , 055 safe, ftw *fa anfc ffeil CTtr nwa jra I113s.11 

wsngiH— ■ w&rw in <raf g^foj: 1 *jsrhEH.— srfrr 

vnftii»oii 

Bigsra— gfe *t after «e^ ^iar a<s bi^hr 1 1 vitowi 
jn»r % src % aiftaia 8$ %f irw a^ 1 1 fir — ^w wit *t 
sifa *> ajSr «5T, arrow of* % w *r, os^rft % hst *^ & 
start?; ?ftpit *r 9I3HR ftro «nar I II v» n 
ar^fesi— ^fsni snmssarq&ft tn% 11 »? 11 
Qrfesr — aiar w 5?^ it w *rr =15 'Bfta' 1 1 emr-sR* w 
sirs Staw 1 1 iir arrrf-rsrc N anft II v« 11 

stf, i«n— a^r 303^, urg<n srggnwr, (*nfan sn- 
fl^^ld 11 V3. tt 

< ^ftpn^5fireqf?ni TOfl^^prarfSr^rft "Rbriw* ast- 
wrj»qra» ? 1 1 1 v 1 wo c ] fctfrWhW YfiK 

eifo»B ( 3BBT ) — srrw ql) %<3fi; us aft? us m nwrsn 
WW '3TOT' i i 3% ^ & ?ȴ^ =iw t Bra^ift ) *It Baamr 
i I B3B srcr varam ( fweS vjj % asm sfa g? sirar i, Ssr 
wg^fe it>i Basrar I ) afc Big«i> ( ak ?m*< bi& ) w 3^5*°r 
bj* siRl»srar ^ Bit bst «r BBto Baarar I ( is*re gg«qr? 

"EraijcgsRfj :m?ftft n « it 

em — efc«* amT if fiwr bj =t st^r to^ 1 1 §& wn 
aw® 1*3 I, apm ifl I ! sfiipire; jvii % asu"} ^ grs q;# 5* 
wail & *f?a ftBT f%fe?er fer % ft*r a|ft Pt^st ^ <rc ift 
«fls n^ bt& atr bx era «fijf bi& ?lfl bstc % jn & ^na ? 1 
?Wt bot: ^t aiBwrajl % &ft % ssb ?;st t ft bw arwa i;g 
I, aprer ^ril I ll^^ll 

aw srateR— srafcpi *m ^sfarcwra srrc*m: I im- 

B%ft*BTf«r, B>*f JTW^I3T<3: sracafa ll»*il 

!R*t5tq--pia% fi& *>iT w airwi ftir 'arm' I b? *!IbVb3» 
1 1 $?» Bfc srbs iQ I, * S «rg* M (faro) qsql 5Rt arcsf 
oto bS rar 5^nr 1 airg w wsr b*b Bial arc«B b?3 ?r "Tfe^m 

*ilf^jftB«f afw^sBisft qMrowrai stfs iisftu 

OTfaBrc— wOrei* bsb qiBror, aiftferar, eiB«l 3 

? wiPn3«nfo<Rl: ftBfaqg^WKqaqaBiBsi^Biaw Mm- 
B«t ftw'i «'OTi ll »ira» 1 1 ? 1 v?il mk.^" * 8fjf * jrw ?r fM<r »ft star 9»>f? ?•, ?9 a$K 
nsra ftarcr * jto 'mfoirva I (/ v* ll 

srsr finrrfn— firmm jtw tit^t; sp-n ^nrTdejim- 
^rragr^ia II »5 il 

ftra;ar— wit srcr ap! ^1 i<tgi $wr Tirarar> 1 1 w iton 
tOar ^"t aim *f if II v^ u 

aw B^raraTO— si^arat iw fiftro, i«n ^ifr* wf 
ssifa:, wtaiw SrssrRffa II va il 

wrwi— ftws $r ^w 'sreaii> 1 1 qir— i? €t»T tospji 
it t, sit': w fa * lit aft 1 ** I il y» ii 

farfe; srar-wi aa$°renwft surfirfcg^ w=fF>rcrinfai— 3fi- 

ft%iTlwwf«tfir 11 v=n 

spcuta— 5?b *i 55; spj It %q\ h «% ft sri w fsrea ?fih 
ifecra saw wt 8i<j9iw 1 1 tit 1? ill % aqoraisq ^if |, q? 
«l^ q* <rar air siar I ft; ic fa arnrcn ai<q 1 1 C«*t r« « 
jjfa* r?) ^r =&($, £ar ss^r q< wz it sriar c ft Km H 
fl'tsni ^if ^1?% 11 vq n 

wr BOTt— B^^t 3iu ^ 3ia: Hffsrfs g aw to?:; 
?un-<!^«ria^ »mw, 55i^<f5« fcaifur«rwfa 11 as 11 

«'«re — W faaa 3««r itar I, <ic saw asi? ai«rf^ ^ict I i 
$«s:<«3 (?WiiW, a*, cfjg, ancrasifc %a^r> w«i 
3<qftr S w>i 1 1 sat irtc aitca-?isR flril <b) 3?fi% if, ffa-aw 
anifiar =& 3?ii% 3 qn^w f 11 w 11 

Tpg la % ant=i ?tiaar 1 1 i«ir-'a"-qri?K-fir«c-3w»iaii-8rsw- 
srralatfar iHraiBrs 1 1 wk> M * 1 v* 11 Woe] 3a fi WHWHH K«9 

sun— tfsrtTWPKjts'f sq-ifafcjrB fi> »«r<raiH*» f$ ^t 
fijfcnrcnun ? j^gg^i^ il <° II 

mini— -it «r* i qi?q % ^5 3(ri? dil It 3^ fttr |, otw 
sin? ei3<iisq- 1 1 ?qir« ^ 5HR *r ?nq,q; qrf t 33^ *cf tor 
arr asar 1 spur Gwi*q ct 4 si n *ff qr«i 3 fqdq u?"i % frit 
srl qm *?i war I, *c *n atjqut liar C I qqr-q< «<i e'aiw 
% ei«q i, 9;at «5Jt q< tow;«j i qr tqt^^ar«q ? 1 m a(k *ft 
srasq m i$ strst a'3(5q'5i' ? 11 *» 11 

arwg'Jis'i— 3rcg?m«r sfrntJt t>w^T; nm— srair- 
wn 11 *< 11 

ei^rsq— arjqluT ^ fqqfa-qrfqth % *fca sr* qil '3173- 
qW *dt 1 1 qqr— q? «t at<H<q I II M H 

<Riq%jf *i *?*: u?:i5?5n^i in* firirH-^^H-!Tfer^^iT-7^i. 
jjUTflif??^ 1 mi fasi: a^q ffa srfesner, >rto ^1 5|ft- 
3115 etegqlm 11 K* II 

aijila— ftgq ftsn qiS j«q «3«l( tr,* awr-r ) %gr/ qr% 
3?q % «f ?r, ftgw, nfsf =w aim «t qr'ssr % Ptf gijof 33) 
ma 3 M<m 3« ws % fW' a;* »flq ft a?q wr 'aijqin' q^rar 
1 1 iS— w % qRgr ssl— jrr faq 1 1 ^it it ?,>r— ?sS £j 
qqt I ? q? sc^r 3i^qm 1 1 1 ** II 

a?H stwg'il'i: — sRagquii JntngTtrRingqtrT.-j iq^rr— 
erpng'ftnw 3^ w c§fafii 11 *0 II 

ajqjqliT— sH^qtq *t aiaiia *w Btqgqiir 1 1 AS — q;$ ^ 
uftw qK-jsq 'mi I, «fq* % aw tor C«3 fqr^j | ? ?« |§ # 
qqr ta t ! $<ir aw q< aw isqr 'afqjqlq 1 11 *^ || 

aiiq ^i^fi:— *n*q?tqt ^w f «n — ®5?r7iT5r? frw- 

fqsfJTs«q*Hqi«iqi ft?5 %& I a^J Sf^I^TIC^q^ft- 

w«q& it? 5 " ^^ ^"t» •w'P' a s JT^°i TSiftstTiq: iiuifJri^ 1 

www— qi« « ftqq « c(6 % Pw <N p^ f ^%— s^ji, 
art%», aiw*, wni* aft< fiwwi i£3e ^?S?fftai [ bto e 

i^jr— nfasiT, la, awr, 3>ht, Siw **3 fc fttf OT J, 
ifts^?t at a? ^ ?fr f5Rr «nar 1 1 aprar wt a*f aga ir tj 
I*? fesr wal ^ris*, 3b a«g ti %a8 v$ ti la & (%* fe^ ^ 
a) a? »it '5^r> <;>* a*<3=ir ^rf$^ I 

*m*fgT if^Bf^srfefsigT^^ i irgi ga: srfTOsrgmV.V 
%f*rek^ acgaTORnaitpsn 1 as ga^ai, Igfavrc: 1 srsr- 
ga^aS tnqijiHAb "a- I sraw^*^ "w Tsrt— WsnrW 
arearafir, 31*533^ am 51s foaf ^wftfe I 

aifoE-fj-r It faitfa Ig ajrf? a^nRT aifire it 335* an>* 
!fia 1 1 ajiar ang?^ % law 3 arjpH aitaaa auft wkj 
smreiw arat a;r *5ar, ajw nm ( «»*Paa ) ?^ ^1 eft *n; 
15:11 15 *ft gasa; 5$ & 'aifa*> ?1 star 1 1 q? jaro $ iror 
<tT $ I *§— 3i»5^«K aft* e=?5^s 1 wS '3i«5^^a;> sj> to', 
sril aft— *Wsf, «&w aifa area I 'q«S3*w §a %* 

stasia; hw vgTOwnwnaa* wiPnswaTO ^i4at 

sHifa— ftR*r *sar "raw"? (& <* h a a ) % aura %ass 
aw asp ( mviar ) % ssr 9 star I, faair ^")| ajw ^st R«aar 
OTsr am 'aia»ta 1 1 

arsrrcTre— -aromai am ^sra;*! iwAoi ■aigsjjaiai*?- 
ajq 1 ?iin— ■aa:-aa;-a°?r-a ; 5r-1a:?na*n sfa ! 

apis's — 5t<r a|a"lft & srs^^ 51=5 sis? arar siw al % a? <rc- 
Fre f«»w foal *i* ai»f qft a aar ai a? 'anm' sta par ^ 1 
afo—^s, z&, aw, asr, fasm airfe 1 pi* a s^s w s«hl^ 
a$ |, w-g ftaa <R *ft «'"a ai«t aO fa«csar I 

fa.^& am a^esuafasuasi'ifa^, afi ssi^irasFgi- 

Bl^aifaieii^fit iawgff?«saJii*awiR ^316113,11%- Arc ato to irr I, sara-fres:, fasra-&sjr afrt anr-lfer I 
t*3 eerer aifa fasra <fril * *» s? g% f I 

wraft^— &m ak n^R «r 1 1 iir-(?) itfes iht, ( s ) 
ensfftii aw*? aik (?) Btaaifti^ anq I r3 3ng?^*-awq' 
§s— ^isr sf3»?rc ( jin^r , 53^ ^KJtrar af>< an"! ) 1 1 frfips;- 
a«tff Sa — H*i»H *1 ^iff^ F* qsj^il m sjre;iw « 1 nmifets 
aw i$-a* strftiil % sfa ajfcer ? fa w 1 xz'i wit ^ asi 

3TST ^mstfTSn SIR »J«II "35?f?^5fi ; ^^J-ORfspPT- 

5RTCT& II i« II 

9PBJ sraar— fta ras a hjji sifc aifr$ ?'w 1 st, art at^H 
Stat vft apr«5 affi: fas^t 5 is sSc to*t <£ -^ =?:«• sir 59^ 
t1 aigqtet ft 5! 6:ar mft srasra«i ?iar I, ?a ^iraar «sa 1 1 

stir =sgs— 55s ^nr Tft^srofirrertRsr* sTP^ffwik 

sa — as % srRr ss^r % fs^ 3i«r stf itf fir ?!<s^ «nS aR&s, 
«rmt ura *b) ( 53% % ^h fit =is *s<^ % fe& ) sj^ «wr 'sb> 

^W^ftfSi atfar, sfftg^iwrof ft a a^Rira 1 ftvajmr,— 

5^3 gr^gs — ^a qsit 'ft ft 'i? tsr al ^^1 qrar 1 1 
la *t ft 3 =i? ( 4t ) *fl frsr t@ i 1 ^wr »ife *| ft Jf q? 
=i|f ^iar ft gi? ^ a€ ^13 ?!, ei% Sf^ ffsrl *bi q^r 5> siwira 
Twr 1 1 Ig ?% ft ^ a'€i w =»ir arana ^1 ftw sifts ai^ 
^rc fttr I; q? qr^»3 | 1 

'aa; ftft^ qr^sa amr"i'SagwR«35! ^ \> sqra« ? 1 ? 1 1.? 1 
'iwfirepjfaiSss'k^iranialsr am n»a< y 11 riro < I ^ k* i is^m. II K5 H 

v$ <tt jwr ?.V ft eq ?fj d g^ w hot? liar 1 1 if 
eu<r *5?t 1 1 fl»r vft a^ 1 1 sfa sito? 4 «g[ 1 1 f (? esj *?g- 
s e<j; ?fg *r hspr star a) eft T3 3 eft wa ^ww- are 
jtar^rft*, wlft «<t to efcfl S shr 1 1 *re>fl«3;t n<t 
S3.i i i5W"Pi3Bt ii »^ n 

smit^i— atta^tr Jwmi HsraHiit v^wt ffar i 
eila— w«iw ft <*"! ta * 5U 15 ak tor *r i I §&— ( < ) 
nmn, ( ^ ) tivm* aft* ( % ) i«4to i 

«wla:i 

sovran a\3— #5* *)$ st ft aniir srik ft fira 1 1 ibw 
jto <f.| % WOT ofa « 3j»ji |, ?sfW feti I; aik aifapi 1 1 
5Sfe^ Bllinr "St fasuff |Rr si =31%^, If 3)53 I I Wlft «ft TO 

( aia«r *i wkj ) I i?l la *5l st ew I 

Boqan eila— mt %a sot $r «bkw jt, ^rl %3 sot % :iro 
w »a *r«r t ^w i «%-feBft susfc *r js >im *cr, t«3 
boi jw ft it faforas | qr ^?1 ! ra >r ja<r *qfe *5ar i 
ft-^f* w^ ana?? *r s« "iw W ti wfiA qi f^ftw* 1 1 ero e ] fimhWIHH K*l 

BC7 % :rra «^ *r% $3 *r fretwr =r?[ war, fsf&ft t? a&3 
1 1 w!f% «ft %a wtf «'*ra w wr I, i?t bot % srsr w wr 
^|f ?l s*ar I 

vtffrf?rg<4| iguii«*fiOT^: il '<* 11 

Wifalt 31^3— sft %g «r«i % sbr sifts sra % wt & 
*rfr3 ara^ *i>q star 1 1 t& fost =t *s?r % 3(5 ajftsi I, W5T, 
sr ?ft % wr, o^ st qffr 1 s^3 a's w»? I, si*? *ft ar«i 1 1 
ffffa^ <Cri * aifas 5$ % t* siWw afjg; 1 11 *» II 

wnaterins— arfiWis ^TT tpj^ *r«f awsnjssa, 

atalawj— * srra qfr& ??Rt gri^t, ss^l <fi3 $ prr 'araia- 
*rs> 1 1 m % «rata 5la % wr sr? *ra at«rjoftt stirral 1 1 
aprar fff^ nfawRt % fan? f tw 9 3rr% <rc 33 awr 33*1 ^ >rw 
^c 5jft to 3 trj?^ wrld % ftirc *»w, if *f) arala ws 5ft 
& finr? t aran«r star 1 11 «,c 11 

^snwrcns'rre'rrar: 11 us 11 

gqraitt — ?g a s^toh 3^ On f^srrcr '3Trawt' 1 1 §9 
qfcS «| 3(|g sit ft 1 3 * ift qr »fi la %"r >ri& ?>aa I II •*£. II 

arsf tR?r:— 7R5rd srwawr =rra*nwr iftscnn 1 
isn-fenrratfii ;rfc& sforfewrirawifa, aw ^mm- 
sitaawa, awR*i: ?t<to?ioti fasi^fa 11 $» 11 

ffisrc— 13 9 *^ «tn w u swr 'qR?R* 1 1 $<S-n<tew 

anwf i} SIT 3ITR afffic aik % 3«q p;;>r gq-a.? j|^ J 3ifo 

aiRfrr % «0<: & ft*« ii[% q? ^ ggit 37a=* ^5! ?la, ?« Rs^ 
arreirr wi^ ^ fta |^l ^% I ^)< ?? ftsi 1 11 %<> 11 

aw srflinsifti— irfa?i5i{H^iiffi>J5!rfa5?TafTOggT5: 
ifciarfa 1 ^sn-sn^srfa^t $csri 'ftnr: pv ^3 1 q%g^5- 
?srT5— atftw # 11 ^^ 11 nfttorpPr— qf|S «t ft Tfrar $ sty *s* *ptf srfirerr «) *tf- 
iSR sot 'nfe^rffrft' 1 1 ^t— nt -s^rar ^t— jw fet fc, 

sftrc-sra ?ft ft, ^ % g?*r I ?s9 ajwf after ( ft'? jw ) w 
s> w fgtf srfcrar ( sif^r 3*<J I ) ?t ?ift«K swr sftsir- 
pftliut ll 

3T«TRRr3in— ansrgin wr t saiPieu^M'Wi il ^ u 

8T»i3¥r— 5 e ('tcto 3 3*?) sfrt: afts (m» ft sra) sfril ?t 
«terc *wr '3THj3?r' 1 1 ejft & «% fu: <£ta *>l arrSr to ftlra 
§w aifc <&X ft to 8 ?k fearer 'api^gr' ^r 'nargai' I ll*? II 

sot ^r?3t— ^Fctf ^ih sr^rataft ww if^-sfalsj- 
wiC II 53 II 

i«M<— aisfir* %3 % *th it fiifa la apifa; aisafe ^5 

^SHT'ts^K' I II ^* II 

5^5T8^t srrc^ sr^g^owi? ll $.« II 

epifcrc— nn «g % bst a $<rci sr?f *et ^i^t 'arcfcrc' 1 1 
t«it — s*r % assort 3 ire? % sg«r s?% aiwr II ^v 1 1 

SOT ft!I5?!II^— ftu^m:} wr TOsrasnfft:, 3W firc- 

wid^iWt^g^^q^r ^i^g^tii: i sf fj^icrffncs'jgs'T^Tsrater^- 
=?=rej^t j^wflrR;^ sourish. 31^ fires j^^yar- 
»rafaj< Rnr^wRt 11 \% 11 

fim?s*TR <sr ijro rw "HnR-mRr 1 1 *?? formal ifci^ 
9 ak ?rc q>| go; nrm €t =t 3rRRr, ^ir BHS'fc'i w ajs^tn, sitst 
ai3qVt *r aRsqftr \ aiifa. ^ci sw * ra =mf& ssf w=r 
sw affc srsf ^r^rfl^sT* >j^r tfl ftuswra £ 1 1 ?a% 
arfalwi afiiaTSTft, api-pn, aralawssRrc, ajfg, rap, siM^, 

ww «M I ll ^* 11 

5% ^I?^rfq?TfH T^l^ufilfHfeTfH W^PcT II $% II 

ts iraw % wc % mif *t ^ wfltsaR m. tew I ll \\ II «o = 1 fiww ww q: <<=* 

^1^3 sars fassrt ^reJTHt ^JtrrgiV w. *i«ra II %» u 

lasrcl % 515: w ftw %*ra 3T35? ?) t, aj^ra ^sJ it ^ a H 

era ft wrofawrftrero: fer3Ista | ^^ra^3• ^f^c- 

<Jig i «ns a^: «wnl8E?n^ *r* %&$ Jjrrq, w^a^ir- 

?irenPid%ff«raisr5mf3iT3TtT^ *n, ^^r tgi? htt^ 

tgwsrt fnssTO sra <w *l?fimci: f*rf%ffcri «ROT£TK; 

«sr wri swot! 8 ? i 3=? »ww nv skk k-im a*r«r srr?* scfi 

^f?? I 3PT?a5 ( ara»-7S ;, WvJ&Z, snit%S, BMWfa, fwi 

sirSi 55 n|f *5*r ^f? : * : 3Ti fs *Fir jt m ?nr ottt srr Is, 
■^sg ?& ?, air farter if ■siwp i', -f ilfis $ ww«g% a? 

smijM wit ottkwt srf^a- f ?rsi: 11 5$ 11 

ji6rf^*r:wfOTC3i sre&a mm 11 0° 11 

*pr*Sf, <ei4, wjot, m&p*, ^", w, sjfa afk zm, ?=pst 

t(al mn 5ir <k si «w war § an 5xrr «?? irosr ?t ?t wwrifir 

7^ "Ea ^ «rra *ra w «*ttc=t war 1 11 »• 11 

a5t <ETCoi ^m g-jj, jR^rfir, «■ <?* %§:, w *raf 11 &\ 11 
wi— # war I *it '^rwt' I, 59I *ct %g qr '$gf> 

«l^ I II «i 11 

a»?PR«r it vs^ 11 

wr — srasr w% ^ib ^gf % w? ^H «jjf *t% % fa^ fSra 
ar«R q3 aftiar 5lal |, 3a ar^ €t 'wq' ?f3 | ns^n !C=8 ■>H+*i(|«l [ Wo c 

*>i*' jJ^T. snvrf*rfstfft»rf»nww srerfd ct? it isg » 
«pt— fcw*i) 8<Esar«l em3 ww *?rf ut*» stcrr f m»vn 

wfaa — fsw ner«? ^ w Mr *mir I ll»iil 

W3^— wf «R^ % <l1« «ft ST sr etgn ( wsthj ) ?n % 
5R"T !faf *1 *n' ?» *war t. i»i nm 'at3*«r | ||s^n 
&i«?fasraij; ii «o ii 
^i — wfegra, wwto^ I llo»n 
«etss <js« qftmw: II <sc I) 
qjja *T ai>S qfioim | \\vc\ 

ottwis n *« ii 

st%— stfe sr bis $rc % fi& %gr, w"wr wj fipir, vS, 
iwi sjtt wj-«Hra«r ( m*m ) t II «s. n 

w§ aiwffsfaT, ^ 's fagl a^, ?5twimii3 ^ <kst- 
^ijt sffr n co ii 

3ira— ?.i!?, vvrs aitr agq^r qtt slfFt w«r, <K<>r, ?rf- 
ilft *=r eftsi w arm itor, Ma) tor w^r, i? 'otr' | i *raf 
vl qrf q*5| iisr 'sqii' <waT 1 1 w? 3^ <k a^ra w *1f 
sq'lsi^ s$ 1 1 wj ^ sw*? »fl aqnr fliJ *?ar i c-qra *^ % <fi» 
■sb, sIN f.a 8 a^s ( g>r, sign ) ?lar I l|co|| 

jpn«r to wmifcr ^g>t it ^ii 

qflsr— t=r ?a J«rc 8 n«w qflsr q* S^l ^if|^ i *g% iftg mo e j Wt»«HH|HH. K*H !B> fUm **% fm war sitwj 3$ iKtll 

fajaw:, f%sra>irai ^ <tftai, s; ■* ^*Ri?taf srff%s, s> ■* 
faffiif, JrgftfiisftrsgiotriqtTt t ft nfs^, ^ift T 1*RH- 

«rfe <r«ft ftRwsjjj^r srerro cg-Kf, *| |tj snft la § ^» fe 
wr, fifcre, airwrn?, aj^Tia^, SrI'V^ %% ¥1 r=»r m& |g 
«i fapfl mw *l liter?, faair srsrc st qVtej «N ifm 3 ftsf- 
<rar fir J, aasi ftw Jre!* I q^sr *»;fl «?if^, <rc1«r ^i wr 
iritaJT I f 5-n^i airfc ^r *j? asm *>=ir 3fk ^Y ?ff 'swr ^rfc^! 
B?fe afk ft? ftr 5)r1 % ss°r fag at *!ir mm ? ?w? arfe ^r7S 

*'R ^ir mtf& II =;* li 

h nw" ssi *r% wigfojfa^fi:, a^n^f— w|f*«n f| itf- 
«BT<f«n isftsifirfa^?:, *Kafri faf*r%?sr$3jra*ar fwam 

^rfof% li =S II 

fafa t^% aiite ^ ?ta ? I wr **hr b1 fefe-^-sfjfii % f$w 
qdw ^ Bii^r «hr S firf^f-^-s^fa t» f>?«r «1w % if? «t t^r 
^r?& f i ?& *v <*m >. sir % ton q? sitf ft^qtk^ afit- 
^■ssfa ?t fro iil«r ?r ^ ^ fafa-iK-!t¥ft & ft»r irTw ^1 
«nwr^n& ?, If «1t ^*1 tw eiiitl ^»r«t ?»f^5l 
w war 11=^ II ^5TS JP^er *WHW ssnqTTfflfa ftfeS* II =» II 

?a <K sit 3?rc sr? ^, satf <rctar «%, ufa* *rc faftr % ai3- 
src 3f%er 3Wt ^ I Tfc «rs >rat am & *% ajh: f«l *«* S 
ei*« ^rl at ?a% M a? § » fit«?a w & <S5 ^ 11^*11 

gq^igr id«npn<u <?^"*r fgfirm irfar, fafasn ^n 
tfsft^ta ii C K II 

gf^raRt % fift idm i\ sw * 1 1 sR*ra ak W3W* ( *» 
sta*f ^ *| >ti ? ) afa atafl 3n^o »ft <rc"l«r I, w aw* ^ t c 
?1 srarc ^1 q<tar OT^a ( 9iraw>s ) % wi ata sj$k qit ?l 
«nft I ii =* II 

saw sfcafinatw:— 55 ottoihsw? firef. ^nfgw- 
cisrpn ^ 1 srife: srreRiHOTTTCJw: 1 siwg f*ranr?hrt *fta- 

ff5^ t? ^?r I ft tow ( wr 8tffe ) 3*3 w "*rc 
%T ? 1 5«* «l Pwit ajrfe; a rcro: ferr% I ^rt "BRBTfo 8 w ' 
fire^t, siksr $w 1 1 wrgail «t fiwrar wfqtfSr 1 1 «ira«t lit 
a^H wit *r>r 1 1 gw m ftsRT whras 1 1 arrg arg^s 1 1 
»jSi sik M %:a ? 1 #rew ai)t M *l sr?^ ^re 1 1 m^s w 

*T 9IRW m mfij 1 1 fo^affos, if^R* afrc (W) X?m lat 

ipbr % t» ararc 1 1 15? w »ft 5a s^ri * &**< Sn <iS 
airttnrai ftftra 1 1 ?s ssr & <bwt airRc ?sl «l ftTT., airfc if 
feir 1 11 =* 11 53 m mm*** » * * &**" * * *! *" 3W! 
& qdwr *wl =5ir?* OTtf 3«1 < mi( & •xreir ^ ? 'L^Jk 

* a«n*ralnf*w. *w ^ «*« N f ^? ""*" 
mzwm aurora*' nsra?3i srFaqRtirai =?ra 11 == n 

qr# w t fc fa^^i * ' <" lm \ m CR!8Sr "* ' J * 

.tar f (in ) * I? «*• """ * Tar % > * 5 fq ^ % ' * m ^ 

5^-sug^, sunx-awr-i site «« % «t* "«k fet<a t. w«ra. 
*4 « *m* *rar 5|« w «nsaiJ * «wraai w^ * 5*ar ««« 
m* writ -ritar «S i ** 3* % *i % ira » tow « ^ 
5 aiT Sa 3^* mfa rwi : sat, frft sfa <&**$ a ^ "^ 
**, wr w W*H * w5r * ww | *& ifl I fa** * fwfefaa 

jpc I ft* 3* * 3^ #* ^ ^° ^ ,38T "' *"? ^ "** 3 """' 
irar i i iir— finre ma-arc, b* srarc * *« «r Br<8t ^ Si 3 w ' 

3tb far, iMt «t ssra w BR sfa aflwft w*l fara **> * 

3tf fefeWI Wft ^Ift* 3«W «H II « II __ 

wot awref; ^r nm agjiwiwlq^'ra Rw*t *r- 
sqnw^^^j-^i'nsw gfe^im* %far I era ?^srn«w 

sfanjjt 5rg>ninf*r^i^i ^'^ hut wi^Rrwri^-^WRm. Jt«T5f ( silw ) "Ri 1 1 sigeuwr m$ % *i$ 8 nq«r w^ 
gn; la <£\ «ft ?tg ar>w jltfi ? saw =n>r 'JWT' 1 1 ic 
^sr ( eifovr ) ajisra *te * if u*k «l i I ( t ) tw «nrwi sifc 
( ^ ) gfe^nura i irt kwnwt »fr, afafa, ift, »ms, *fe, 
375K, ?t»r, %qir, sjrafen*, 3q?ra, 5H, wctpt, u&nra (fkw ), 
itjr Bflfc ww %* w Blisnf <tl% srgafl <6* ant* wl 1 1 jft- 
sniwq — alitor, growl «k erra *nat %eni ( <»m, «sr, 
«mn»i siif<c ) i n$ if?* sin ite & ?* sraR <sr 1 1 ( t ) 3W*r 
sik ( ^ ) 55*? I pt3 sfi skst afa? 1 ?? otpi a smr 1 1 *ri 
fe^Hr, fiwt a'iow w^rr , fe?wr, *mar, si?: BRr, airm&r 
anf? ( ?Vir, SNsn- wft ) *!<$ <W«if «k f%ft;ar a awsr Mf 
«nS finn snfe gqi w star «t a^ra I aik wl aihre sssj ?w I 

55 UR atlfe sfilW-SUTJT >ml 3 *I« 3UcT ? I SSJ *<J ( jpf ) 

ajtafir 1?) itsl <T^ar wft sfer I ft *a aifafa tf 15 ««;% I, 
15 3"T I, $«r swr? I, ?a ^a 3 ot« §t t, ?s fg 3 an? wt 
»if I, 58 nw & wsft it l 1 fa srsrc % 35-* *t ^t a *a=t d? 
«t arrc^: *w1 1 smr m* ^al 1 1 ap? »ft *ft alw %* m sp? 
S of| & 3 ^b »fl, hb^ Hi Ofl =sr ft^re^ aiisir ohr ftir if, XV- 
ra^ !T5 >fl *fcft, W JIWC 8FI5t H!TO ^% T?i W «Hf ^ •*"" 
WKft ^fp) II C£. II 

3a^r a«"r 1 1 <a firaK «t u«<& * «n«nfe ?ifl % w ai^«, 
51OT Biri^ ftS^ wfl a <f(m *^fl ^if^ 11 "•" II «Te e ] fwMWMii K e € 

*nri ww^fru: srrYt'w sra^figwr ^roftfaiare; ^fw- 

P<"S1%S»11£1W ^ISSCITW !E1^ *R<RSROf ffl5T3H?t *r»n- 

3<hta«t gfa!? «*terc«T:iig^fc ! 5«nort wqwfafifar n«*n 
59^t bw>i 1 1 setl Tt'iwr s? «T 5ji=tI flir t I *si mh *r°r w 

BT53 W fl WSTTRr I «<K «• t% **%<?, W'** A ?'»r, 3ff?R 

% wra ?f% iw, <3i^ |tc qfira *r airmf.ra % *rel sj*r ufl<» 
jtat, €\% wt <r *< air^rr, fim< ( <m ) 3t s <J ??sil « * "(tew, 
go'p* «ifwt, nra: 33=ir, srg, «p, «r^ ajr< sj^i w 3l* wr 
<R?*n>T s'su, «« u*rc It m, 5% aj( ?fcr<il « 5^ f'wi 11 s.? II 
w>es! goi^irmi awawof »»ait3atffj«wwgfs:iw«ii 
«H7.5i— g« $r urn ?"tai I ?s*r aaii-n*, f uc, ^Psi aft? 
«& *r U8a iw I II « II 

wg^vj*5 »35*ig:, <rt mm sift: ?r?: «*ftn: 11 €11 1 
aij^vj — 3(rg |, s<m a«°r-moft % W<1 nflt ft «»*«* srt 

*FIJ I II t* II 

^ftnasi *jf««?5it stiffs wf^t sJirfirat gfit 1 sMjg- ^faeftfr 

<jdsri ss*ict 11 «v 11 

^a-^a 1 f i» afr< iltt ? 1 ?*3 ^ft-qflw % 3M w spjta* 
<tift % ^*r i tin amq «t «bh% % fe^ ail< ajhi^ % grq % 
fa^ 1 1 c*3 <m1 *i «««;» * ft%— ae-Sta nft-^'s "R if 0«ft 
3w« j3« I ? -151 1 ! <ml |3ir | ? 38 ^ "R "a 5 ^ *t K« 
b*r «t 3i pt t, «« «*r w &5K i, ?a u*ra *r air^u |, ?g 
a»K « w, ?a ai« *r aw, ca ssrc «r srsq, ?a shr % ^, 
W «*r ^1 «f5?, ?a rw * (W, q? f?a«, m ^w ^, ^ Wo *imf&n f «re c 

tfir <rcleir *s sft i aitafa qfiara % firi ^Smtar *bptc«?r ( «nsr- 

^q;,^ afa=ia!MiJ^-^T!i-sfi'M^'l<(i-ifl<(tiM[jrinii<.5uji^ffTfor 

%&**< km ra*M<t-d*IJ5f»TW5re WT^fai?^t<r5rc?5q : t<i>t: , 
^$*)w"terar: TOi«ns<nsr I arsn srsssrfar 3ra?5;«nfaqfi:i;& 

<roar airg % awr *iw % fa^ 1 1 aerer ttift % ?s afk in «i 
5iR% % fl& dot 5<ft ^a *"t <rcl«r jtat 1 1 

&fl «t to-bhpf aih: sta-mrro^t <rfrerv snilaR— afafir 
«r suim 3i a(k ^a *la aik Oil slfl «f1 ^w w ftfwa f**jr 
sirar e i wlf% i% 5|cr *«5Tat aifo* •Jll' ?r« *n& iW) nit fer 
qsiteT fift ^ <t «ira at t? aitas (tift ept nrc ^ift I wife aipr ^a 
EfT^ ajfjR, aifa ia toI, aii^q, srwfa 51 a gg; afafeit qit ark 
ajpsr, «jrc afk sret % «*fF ift as* jijI w a^af I <P*r ** a WP 
aik ajfsalm 5& % ^ ««!,<*: sfts si°CT5h; st wtal I 1 fsr 5K"ft 
st ^r « «t ^Iwa ma Cftit $), ^T8 w sit ¥1 fitftear skk aik 
jr 8 »aift 3?p^ T qnjt ira), 5jj-#ra aitafofl a air *fft *fft, 
s^Ctw <tf 8ik wfi»n«r 8 35 sla 5s: *ft ^ffe ( faw ) * ^ 
irret, BHpejreK a *fl ft afafstfl a qsa ? 1 ^ fkii sifim, ml 
fta ^ air »ite sw ^tat, br: gf inr, a^ar 5*at I ai^ sfi?t a"! 
ift Iwr ^ 35H iH w: aral a^ 5?4 arrst ^ ot 8 ^ wre 
a«af, 3Jr«Ft 53^ ^t *t ^HiB^r iwr 1 1 t^fe't a*ra, sjrcsiR 3 an aft? ai^i^ 1 **?q to sreft affaf«r far <r)w 5 tf ii *w ^TO WIS 
mrfstfifla) 118X11 

dWKig ^ <rctsra-jr$i%asr fe^faasr srrcaar «tow«w 
mnuMw «T3?ra» swasnsssuKifaaag- sTTiwsifeaasi 
s^Ra^fe 53snnaifsr^ji5or|5t: n a$ n 
tafe^ (M $ <rftar ( ft»=t are^t & ) wtf ^rf|^ I qir— 

Stfjfa *t, ftf fit a, 8R &, 5pi^ aprfa, ofa & 51^2 a, 

srapr fc, ar3t a, at*? *?, aj;?ri sife a, s^irn-afe a, effc 
w % M % *», «rm ftsra *> *Ra % S& k* 3°it a itfar 
wft ^f^ II es II 

adrift z% znvii wm: I ?ra»n— gas-^rriin^-n^^ toi-u- 
«^-sr^Rrwia<iS.i^CK-!T-5rar w^pj^^wsf ft *f wsi- 
'"kn^ast i nai f| ^a ^^ ?t=tnnferi^*%^fei *n swg- 
qwn% ?ta a* $$m nwfsgerwia i a<r: *n m ^wr^ferc- 
^aja jjgsjrof wrf^srpn i awisraai: ?w.&n %f^, 
faroi %f%q., ^ai; %f%-?i, SfeEBI: WcjJ., ?W«n35r: 
5TfSIT%ft5«tferll€all 

c^3 jwt s$ta stik. «r 5°ra $«r 1 1 a4 sEi.wfc ^a spra;* 
silfoia >st ffffa %% w» ( «jpj ) *1, Wot *t u$fa *\ mar % 
aircrc-firsK *r, as, ritfaa * fro qT "fi^t, wttrwR *%ft *t 
altar war 1 1 ^ g<5 otf»ra wfe ssfaqf fas faa ^rarf? 
3<? & tps &i>m ec* & aift-* ^ qi al=r & si^ 5)3) ?, g^ft cr^ 
m aife ?te a w *ft a*rf*na 5) srrart I ?aa wg«jt ^1 «nf S 
*i:ft srsfa *t 3ai sfa *) usla *ia I 1 3« 3a 5I1 % TOsrr*,s")a 
& *C ^? n?fa stairal 1 1 *alra^ ?t -H'W^fff, sf fanrfrfa aifc 
*t JRwrajfa aifc =e| fitftra-asfa, «t:OTsjra-3f fa % ?& 1 1 pi% 
s«°r 55a 1 1 

l^t f| sujiift «ii<?(iiwii!— 'Rwn v? ftaj«j-^a?jr-^. 5gmfafB<imfera'rcra:, &*n?5;ig^ra*?n<ral?'?>n:, ft%- 

«srr— vt fw'«r, wot, qj, «jg*, arc, bft, >j^, ftafira 
( ^5 ). 3«. "la, fi^33 8ik tows slar 1 1 ire * ?% gor % 
«rc«r £«wf far % Ji3*r fa»s «jfl 51S wot jft a -fa*S 
aft *rt, «hi« 5ft & ana"? si bpvkh*, Sfft, "ikW 
sla .1 I fg*ar 5$ & ajfe gsir, irgrofa eifc saw *r& 
sla I I an % *m nw *rck e'ia, cf, ft«rc «lar 1 1 
opsar % wot & 3S, B*3jf ai'iit 3T&; jikc sl# & %bt, airsrc 
sifc frcrc 3 «il&j ^ftw ( w8?!t ) its K ti 3 m"H, «re wk 
% ^i4 toS ^rS c:? alu air brs ft«re fiS, g* slS 
% wot ?i«fl % sir »ps-nfa ins ^tS, *fiaai S> «rc°r »itft, 
1?, ^ire, eapr a«tr laft % ?ta sn§; rqf^ga 5ft & ?^fc utarf? 
air 8ftM«R ai»3t s«r* & tfgg; jit ? 1 Pma ?ft » Jm«?3^, 
Baa aiN fa«f 3°f a«n *« «rr§ sla 1 1 c-i g°il % stct "frcrefa 
%H3«q sta^, si^^H., fHlNH., afatft, gi^a 3lt< 31% 
It* I* II t« II 

*rafor sotwci:, <3<wtpct:, g^jmitrsiaTrari, srjja- 

mmt, ata?nnw, snjjn^RWRi:, ?tm^wi>, ^?3i^i: ; 

fa^*iw^a^fa^iwf*K:?rck»Fsn:;*55*mn5'*gsB- 
sj^i^nq^n:; a iwjpireH'nfiqTraT Jiwi^ai nwng^l unrirra- 

fca— 3«»r, alw, a?, fta ( wl »f* irar ), spa-sg w Sto e ] ^c fauiWUHH 5(^ 

im t • far % 3«r ?r *t fwnf % % n3«f zfrm *t * «?* 
*rfr, g«w, «sfc, <fl% «rffc «rr%, ^r % ( *%# )• **" ( 5^ 
«*r ) attc t%«&%*r w&, aiRr* *tw 3fa «rre i*r& eft t, Ft* 
*rs «fls ?t i* «tt3, l»n srr& ?, aur 5? ?* gffcti 9ir»rrdi ? i % 
nw *i»r», «ii# b;# ijar w ecryJ-sjw *i#, aj?T «ln air 3r?rfe«r 
it* ?ta * I sTft a"! * wr-ater TO5U srrS, afar arfr ?r«, 
*ga sra <fft *rS, jpc *\ ^ a?* w% ar£, ^srpe 3iif j, *rc-w 
W5T it* *ta 1 1 Kf *ra %— rate <j;<i 55 flf5??5sr an nte n& 

* f I r=T«i <ste-l<r ark w» *f a 3fRre srer 3 ajrar 1 1 Rra * 
aria 5>^V3ffi era % e*% ^ra, g<jr, fire aj>< *rck & srfsr §if* 
arreft 1 1 *eg ar?? $fo % «rfr g*s, %* afc ^ saR ?r& 5% 1 1 
e* g»fl * "ftct far s$fs «r W3«? it^h *ra, ««w ajra, n«qtr 
«ra forw, t«!W ftfr «fa w«t«t 3T5OT1 srr* ?ta ? \\W\ 

^;tyi4N<ii<rw'Ui:, sRrar-^sr-tBTiT-RRr-w^-^ra-jRrmTis, 
5nr^5i» »r«rfor 1 agffw ®3 -^"Ts-nfe-^aTcre-sJisr^KT: 
■53WT?^^tOT?r-5T»5R^-w^ts-f5T|tT-f?TT:-?5?tr-infar -ti?t: 

Sjiwtsrcm:, ^tHf53rRRPTfqTTTT:, WcrqTT5»itS?<T?S<Iirar 1 

Swi^arafiroi^:, sra3?fia*tgTSRann: 1 ire«<TTi<iw%?i- 

5lT«r-dw-^S-?5R-^H-1Tf9t-M HIS I! I tjRncfjfejIgT^fl^T:, 
TOWB Mia«W WHt TOBWWilWIWlff mfa UW II 

113— **$, 85. *w, "Trait? it? % aifc srerc qa, «tawd, 
ate, to, t>*i5 ( ar^sa ) etat 1 1 ^T3%53Sft%&^ra srsfa 

* JT3«J »ft 5<S, $W, B3 3!^ W"fc 1J&, fopcTC 5W, ISlT, Si£ 5(18 

* tor *i<m, siaea **i n*, 3tr»roinft» (ir*t nf? ^t*; tfa ? 1 
»3 sw S-dhrarO, aiftTT »%, %w, bttcr, *wirc ^* jta 1 1 

^T3 % ^a ?l% % 3^% »fl «Pq sjfa, »ff, fj, «Tfl»T, ajts, sfttj, 
*W, P«T-lT* 8[ft«II 5T? I I <tfp !T«R «r ift %, ^jp *B^ mS, 

«rpi fersit % >sit* mS; irtonm jta % w *r»il S «i?<l w% ^r*, <a1n ah an fc frorc ar&, wpft j> ^^ ars, ^f aifa t*m£ 
are, git |) Hi <H <f*ft aifc, <rpg ?qfa ( *jr<;^na ) % *3 ift % | 
glass sft § ola qil a spr **$ a?&, ft*f<rc sis, «wr «k air»r 
PIT ?ama. fe ( on; ) »ft *53 f I ^l?37 ft— *jfe^ %3T, WW, 

srff, 73, <tfa, g^, ?r«7, of? ar& $1 ? I 913 % f|?r? jft & g^% 
sro-ofa "ret?, «fNr a^RiSft f=Rf<rc srac fsrcar wart, 
afare? =asar »ca) f, 3a % a# te&, $3 * f 3 *«r ft *53 ? 1 
pr goil % mvi ata sr$ fa % T3«i mq: «f? aa, a;pr airg, 
apra'aw, aipr ata* sifc aipr sr at& ?ta I II ? ° « II 

*fcmfe£B3S0IT: I H^giTOgfsaRa WTOrasr: I f&Ef 

5f.faa: qtfsfa 11 M 11 

a>il % fiifera tft % sot «ft faS 3S # 1 1 a* g»it % fireft 
ft «n«naH?,fe % sift ? n« n*rc st$% ft aflsgr a,?:ft ^feft r?«ti 

fwf.f5ra»fa— fWa?^ faa>Ks 1 an f%a>rc (ta-a>- 
^■H^fa^-ajre-ss-fejiafssf as* <rcisre, si SFatoi |j^i- 

ji^ft-^-^ra-srs-STt'f waft, «?'^ lafosfas h wiftres- 
qra wafa 1 afgq&n^retreg:, Ji«re3*3 sffisiaw^aJr- 

fafja ft iilor wsfl *nf|ft I fa*fa ar m fircrc 1 1 argafl «1 
fa>wat V am 'fwiv k I 5a* 1 ! S3, *wi, (*ai errfe), ?)a ( «na 
arfe ), wfa ( ata-srefs ante ), ^«r, *ra % as air SF*" ft 
Hilar *«t 'arfta 1 la anfe % aa ftaa *1 ^ir^ fear iht % faSa 
aa w,T wa asl ?>a' • fas On 3 <la, ?«a, a«fa, %w, «r», ««R 
ilaii^ath 355*% swfi aaai;j.if, 3s fta^ asara. 
wurat =aTf*^ 1 W fe^ 15 aiwof 1 1 ?=i% ftqfla 5> al fflfe ot- 
wr ^ifi'i 1 ftia in 3 ?1i-?hi arfe s ft *lt 1* awmsi (i, a«n 
%3«9^tfw* «ia«r >it wwmto a^3« Cln<sl »«itto 
bwri ^tT?% Ht'^H 

f?5f!lr 1 a»j«n— wntB-nt«&?ift«i'»ist-gs-?R^Tft i"mi «e c ] BwMWMH V«K arc srcr <rat«r wft ^ifl^ — ** qftwro lit fosta ?s % ww 
% fe^ 35^ 8 wis nsrc % erii ^r st^b fair 1,^8— a*, to, 
Hte, &c, wft«r, war, S* afa st? u? '" 

aif>r, >i»»ftt, ««w •hrare't ask swr ( * ) & ga> star 1 1 c« 
a*rc * WW, i<s, otaw, sari 3WI, 3^, tear, «TCK 

npf 8ik «'ra 3Itg«T «t 33W3) I II « o V, i 

^oi1%-3w-fafi-^re)B-'nr<'i- , nT3s-i'3-si!rT5-^(nift=r^. 
r*^«^vnfaw?^BKioniii?iTHK3rgr5g?!iBiJi6iiira!%- 

TOflK *JT& jrit % ?H, aite, 5<rT, ra^r, hj-t, Si',g, p"*, Hi? 
% ag^, q<3, usa*, i?.it fe'w aik 35 wp %, atw wft <ifir % 
g^ ell 1 1 %a «k «t ot-srcar, 5 ift> % 3«, wjs %'^i, m- 
faar, g§wiar, ««m vs, #a ^ a?* %*% m ??vnf eSto »raf 3 
55 «s» *t srafo €t araara't I? utovui 

wsretf ft^ fagt §««i4«r«Kiwf sramgjg- spires \\x^%\\ 

ns§j| ), aira, nos?«ie, 3)?t, n'rar, *5kt, te, ^w, siai, m, 
?r«r am flP<rei-fw, g* aik Hjg & *tfl ?¥i 1 1 q? *tre-arar 
wir, ?%, fasfnar. fro, forr, g<sf, tosst, airCta, «b afc 
?1«5-ang «1 ^assrat | n?°5,ll 

IMTOl ^I5S"9g II *o<9 II 

foare v& jvil S— qi, ^r, ^, %w, ata, m, sfa t sjfe, 
>pr. 3* «fa M« w ^? ( ^«ii* ) ?1ar 1 1 trc ot«it (w, 
ftsq 1 '? a^'R 3in~lT eiaar eiR gjuRar «1 *aarat t ll?o»n KS% ■*T«*fffcrr [ era c 

"nfwr-g?*-»iMi(9i-3r9-Pj^*-f?R::-7^-pj5ns ^s^Jifer-^w- 

V<ii\ H*fU\tj,W*<m II ?$e II 

sifcren: sra g^l 3 nst, ssRr, gz^r, tmk, £ea% &$* 
(sW), to, *« ( q^ ) lift $1 f ; to, <?fa sfa «iR»pi? «tet 

jttft ? I SfftlBK ?lS H3KJ ^ 3?3T5 ^rS, ftq^H., #0 B?^ 

*r&, era: % ^°i fcra: afa *[« ajk «t3«ht^ jt^ 1 1| tt< n 

3»^lf I 53^*3: feF^"4UHs«|: ?SJ3-^r-fTT-Hq^Tar JT5T- 
5TCT-" I 5> ^tq%^ «I<sS«I-<|: Wrt-^Tt-f«lljlWI<(W-«*fH-'JW« 

*wfor it «« ii 

jmrenai^ jw 3ft ir 55 arircrS wwr^, fern gw afti pr 
qi&, *sja, «sr), »te sfrrat f i^ 1 1 *l 3^ tlqfg, sa^nj;, g?i- 

Ta-*trc-«M*i£<i-%)srft-^Fn: sresifflPWiRTO HiRtwitH 
jr^iRt-ma y*«Ri: i & 5ftfii*n:fspft'nitin 53^=3: g^wft- 

5<ESR ^iS 35s AtsjfS, gt^I eft, %<S% Si ft 38 ^^ 1T&, 

^5 % <£jf arts 3i&, aisra sret'stirar *a%, fw«r ?g *n&, arc- 
ing u;<s aflR foa ajifl ajk 3»ra ?ial srr^, asafere ^of *sr 
m&i ^firm^ ^ fta»t sr^o *r4 sl% i l ^ 3W rwfl % fira, 

*i& sfo I II «• li 

tftns ?un:f^iPF3^)fspnESii^m?i: srefere nfa-nHTtj;-^- 
%si: %««i«iif*rfii%f?r;ra auroras i shrt wa^fts sit 
srresraisn \n 11 

«w ( ail* ) arc *ia 5W — sjRumi, hIkhh, sro, are, 
gfawqra, vimti, ?«, >fa, of it * ww ??* «f^ ti^. 
tfwfia, gwfwa nfa sn3, m*fli gft us ^sret», gi *rif' ft 
oiRBm^^ssltllFi^TOWl&^pi^gT^^iEiUM II srwn: «wta3Nm& sn***™ "T"^ a™ 
smpiftreftiiilqwiftrisftfir'iB ^^ >' «* " . , 

wnwa»t«»t,»* wi^ ^ «*?. **•*! 

«ft ferc aik sea ■* 1*, s«* >*«*. •*■<* * 3«JH^. 
ai* sw wfc, tf* em *i», aw. W* « ^ 35* S°r wft, *p 

^ 3u*W BWft K ftwta a«"i< =" s 3^ arl ^ ^ ? IH WH 

nsR vfc sm * nej««f w ft-5* *» T«nraK % 3<^ «& 
$ H« nam wt & St Pi* 3"f «"" ^ ^ ' * e srw: & ,a * 
n ww * ftfii w 8 *"* * ^ & miUSi *m<n w * |H»v il 

fsw*nwwfafe i ^^ *nw:<rftei?3«*lM!<ll 

£h %n> «hm % 5&i % <Jten *fi w ^rar I, mi <pi 
«rfti ifr & it twr: I, 15 "3«i S" ^ * si?q?39rrar I, 

wfa iw It anfwswTBr I semfe i ws Nr ^ar I ft ai?T 
weft *tS aik <ra* 5* s i^ * wifft 5 ' rsra "^ r ^ 3 '* 
arm it fir^ ^<pt *■ ^ * 3 3 ' § * ^> 3 * SIF '" qa§ I 1 * * 
sk % >5HB[ ^s^r< jft I ah % am* w4 w aa |i ?« iint 
m % iOw w;ft ^rft^ 15 *5r i iiwil gf^rwOTfor-g^stf ftr-gfafirs-jrta-sftfari gtf?<r?rfafiRgwrch 

^wRfiw^sjnw WSITOI »T?f?3 II \\$ II 

3?=r ai«?fit mta *t zhrz § jft utter *^ ^rf?^ I spr*, 
gqra sir #r>3R ^ «sr a=^ suRpfc f I faff?) afftTft st-st^m 
S fimaj ft, sfatf >^r ?$, »riff afrc as aj«at srerc Ir wit 3 
to ?r, 3«s) u«t stsr & 353 srcljsrrar ^i^l I ga?3 aflj *t% 
jw ^awra: ill 1 1 r«f% fa^ra «(k ^& jw 3i5T <a, jto srfk 

^TS 3^1 1BTIT 5T85 5ft I Hmil 

^srfirwKwiH&ruBJin 1 aa <*t?t ^<«nrc; ^ ^affl 

ifon£, gi^5r?33trfiffr?ft to:, -rt^fjaRrHra sett, TStfija 

w$rft*T?i!j55%5TT55 5t?5rf;T3rjiteg<::, S^3s ST^, WHfgst 
Wiwfr, TsgsrsfRr, ^srta^ sr^rj, <ra??rtg4 smufr, 

ifton^ f?R:— 1 1% la^c^TWI^T^Rf JTHgrEH I %?s 33: 

wf% $nft:, rW«Hra> #sfa% ^1 iUte 11 

suit srcr salt nit n<tw wfl *nifc* 1 wfa w sunt nft« 
=ffe «l ap;it aj jfeql & ur? *t arFPrr =?r%^ 1 3tffsr ( afart ), 
front ( »nff, ^<rt ), wnw ""nt % tnrjarc ^1^ 1 c^-tw Wo <= ] fiWHOTHH *£€ 

tfl ai^ifc v, ^forrf \ aff< ai?:t ^ftes aiga jt i it<f ( gi^ & 
;ft% assiH as $r wt ) 3«;rft 3 3rsr<c 3iga, &t ft i\ 3ig*,gift 
autt 9 v aiga sifa 3t ft ^ 3J53, stn §c ft 3° afg', a*tT5 
ft *c 3fga, fro ^ ajgss a»% air* ntait ft aps 3?g*, 
fiiw ( fat ) 9 aiga a»« aik 'it'll ft <rt? aig* ( 3«JJ ft w 
aiga ), mt ( sftgsriir ) « aig*, *et <«, aig* *tltf, srfa ^r 
fire (^«) strft wPr irta 9* *i > ?<> 3jj* st^r, strfaft 
a>« ajfc sral & *% ai?ii ft te ^ aig^ a»cr ark i» 3jg* 
=^?r, tot (wlqR?) ?° aig^^t? =»M* aig* a*^, tern! 
% fa *a apai ?^ 3tga ^hrr. smro «1 ajg? »rat *? ajga 
3hrt, *v 3iga ^'f?l, ( gsr^ ft ?c 3tg* =srrri aiai «?t I, if mt 
*1 wroft ^rfc^ ), s^ <t 3jg?, tsssi =; 3tg*, -g^afa ( sjg ) 
\ aiga, sting ( «% & ql% «prt n» «ri ) »^ 3t3«, sram 
(qsattft ^tprtasw wit, !t#5 ; ?*%*, ?rt ?»3ig«. 
( 3aft «ft »t«iit 3ig& * aigs, s^ra* afft entiftsr <M 3ig^, 
<sft«3T 3ir< 3}gg xil aiga ), ?q"l *sr c aiga, ft? u aig s 
3Nr, <te '<=; 3igs 3r*t, »i*r * 3ig* gi-fi aif< ^cr ^* 3jg*, 
g^ ( >wb ft 3t?l as ) u aiga aik *v 3?ga %< itar, gar g<a- 
*. 3ig«,ftrss, ( ?i?l ) w. si^s, srtwl % fa *r w«t urn, 
=irfft*r 8i>< awl ^ StH ^r 3ig3, %< ?«, sjgs 8»<rr, ^r^r 8tf< 
X? atga fc ^rar flar 1 1 ?a nsn ft 51^315 3j.it ^r mi *f 
Rqr 1 1 gtjpr ?Rti w ft atR»»i **% fat as aro t;v 3iga ?tar 
I ( s«a ft u:* gf ^9 aigs a»«t «ct 1 1 jj? Tfturor ii? «t 
anr-ajRi ft a« ^rtl « gr% ssr^ ga; g« w an«wr ^rF?^ 1) 
wro at^ nnr< «r I, an, 5!^ ai>< atwn I ?^S stt w^t 

«»fl| 8Jf< l%?SR ft 5^5! *% JH StftW % STR ?1 ?J '«RHlTr»l' 

«hwhi ^r^ 1 5a sw % OTiwn «irS urck ft ^3, ^a, ajtw, 
l>s, Qi^i, «r ait^ apt ^n Jtmia ? 1 ?a awrwre ft tat 
ir aifst? ft % g»t ( aiig arf% ) i?t *fa II ?<» II 

33 ^ ^-^-ta-trttr^a-iTRjsnffT-w-'ancRTig - , & vavw ?oo <rTBtffon [ «ro c 

^, & m^uiMii<!«i« jar ?ra*i w? Trgate'rera'aTjg' I s*nf»rsr«"[- 
asing ^, & jkhprsti wreRTfafiraat wfor u \\* 11 

arm % ijfliir *«ft =aifpr i faia% fSrcserc aprra & gsr raaar 
I, gsst 'ai?Ht' «(t 1 1 s«3 «ft sw «ft, a», 5*, Hia w <?rr j>r 
faisar «df t air forel a? arsi I, * srasrra, gfcr ata aiS aik 
«flafg «ft 1 1 faa ptf «t wet <r<ai aits? ? afc 5ft a;? cl w <sr 
spans «a ?, % jw sra: <r% Brews, «tlfr « 3^n> ata, 
srhtj, aj^qfcqr a gaira =Ka *rra sit i I sr^t affc w ?a 
mfaa BR»I ars jw jjkt BKKt % 'COT mam 33 jit | I jafsa 
b«t jMi esa «a sira, nowrf «lt ? n ttc ll 

*mn aqfsrfsrsf »ra^a-sra< jparocre %%i arassrar- 
»rwnaw?aw JTafar aw: I <ra sp«bt*t: mw., it eit- 
W^et: prwsrckT <tfa & lasiajafafa^ u^aHafit qtei- 

sna ^T*ro=T!netraT.ssaTa q^sft *fta«r5%; sfcrerraRa 
arsswar, a ■a tohtsrs srfa $144.4 s<r*ai»Tfajj, irgrarfci 

»un<ga'3rasn jrcmf»rtlr n WG n 

aw % "rata itw'i =arff^ I aw mj m »ia | i t? jr aricw 
% era was* *a «nk «t ( sfefl * ) nfta ^ar 1 1 is aw- 
asrr arsr aa as * *te *t nwr jto sir? qar is ala h$r *r 1 1 
safai snre aw ( S3 ) WB aw ( ?i^a ) sine 3iw aw (arwa) 
srela % aa«j *ii 1 1 v% wc awl tr aofa 'awan' arte % 
a^a 9 ( <*jfinna, «nft a ) w f?«r 1 1 ^ s« aw ?rs »ife 
»"£ a<k % «i^ >R tfl otOR* n;? siiafgT, «♦ (r«it a i1(dk wf 
it *ft ) Bi«TR%ef ?taa ?, wl >ftf r «1 »fl 53 ail mat 1 ?a*F 
tmi aw?pi ^ aifipsar 1 1 «t apra amrr % * wa "Bt awra •Coc J fan H WW W «% 1 1 »nRm bw sw efts ^r «Kt arew ^r ** ^ir if aju^ «> 
am* aire fat ft, w«rar 5^ 3^ c^sl owraif J I tt=r srw «w& 
jw wf sr$ «t snira *?f wst sik snff s^ i^i«pt otto 
«*ft 1 1 5f ^ibw 31? *t oik ^ ftw *rt it?) et tT?t * »ft 
«Ft 1$ m rot 1 ^ sw »n, site, shr, Jil?, arwrc, fo, iter, 
ftg, *tpa sik fsnga wiait 3, atfc <rer-B3«r % wra-31; airfe * 
*«r %k fkwx , fkm, n»sf, gsirc, w», to 5*3 § Raft <?* % 
so tf mrt f , at«rar wt aiil ? 11 ? ?e.il 

bh?r afe § i<tar wft iif?^— airsrc srfe *> tfw ^f^ 
*ts* 8ik 30«t T?r §% 4t srfa % wsft 'gift^ I wife <rs aih 
eng are* % # aisfa I il?^°il 

qwwsn ugjfti^ ^sraBfs^n 11 ^ 11 

■irarn so1%; $ niter *spft ?rlg%— mmm srla; ?i <rftei 5rck 
3 qfiw 3wsr «s> wit w % soft ^ifs^ 1 *w afe % akl s«r 

«faRt l ag*r> ^unras^r flfW— sns »rai sftwfirfa 1 33 

^itf, a;^?Rf «5qigw: 5f«nomfet^T& 1 gfat spRftril- 
eiig & q<tar wsfl =9^— H« "StOTftmi «1 bi^h & mil *1 w««rr w im '??* w war 1 1 IT w «m«rr ^t «r ak ««r 
w|i( <)«»,( ^))m3rf<( ^ ) ^rf, w3w»w«ite^ 
5* i l f«3 »fl i* w as w, <« airfc W13 3iTfwaj *?% $, urtf. 
ijs airfe «5wor we r$T tjli, wtk Sf «rrc, |N h «c^ *rw, ajei^af 
«is srrar star i 1 ?a ajwrr Sot ng arftur ctar 1 1 uro w* 
«nr aifort, wrj awaK 5^ $ 5ft f 1 w«ra f 1— ata & aw afk 
$« *» :ft% a* -si airg 1 1 *a, .rtf, ftspr, ifa*, towh, apf w 

TfT, a*? 3fft< WfRW, WOT, ir^SM, frST*, cTIf «f *nsJ3lT % gT, 
3HW 31SOT S <T|% ?& I I JT3 0H<I S3 fi«K T?3T % «* ftsT-* 

5* "rrar I, "srrgsjl % gor hb srcf 5>a\ far sr*r=r *?ar 1 1 mti 

Sfq— ^0 qsj % g;T< 3tf{ ?»° W % #* % WJ $t afar W Wt 

? I ?b ainr a ^3, sfoi, sss, *?, <if«i, tosh, mr5> wr, 
ffwr, ^^t, forra n? «rrg3j) % gut *»a: aw ifit t&t 1 1 srcft 
if ?T3 sft smraar *?a) 1 1 ?eR& ?a aii?ir *> sftnf-arcptr 

5« *rs S *il ^ & sifq? qr w srft ms jn *ft ? 1 ft 
3^1 8 Rr^fa *t si? « 3fj sjf fa arrrlc ** firai % air ?fet 
*1R 8 aifc 3j<k s^r S 5% gcr asjoft ^ 3113 iR[ nw"r srre W 
airj % ata f%Ht«r» «% =?r^q u( w\ 

i# sf5r!n?kf fa$fa*3!ifaf wiit sr*i;irwn9:*fir«Tpte 
srafarcH' fa;«%a 1 fa^raraafaefo g g^g faRr^»rg- 
wtTer 1 a-at w«!r;i at^ii^ifisdtlrtTi'tii f3^' fir<T»7 isti- 

vi S5K % t%¥fa *t at? w s? fit % 3{r<nr ^% *re % ap? 
a? *% sn gofi & n?<, ai^T aito n«i &iro w% w% arsarc 
<m % sis w sw<, ai^t ath wi ftwn w^r ^ri?;^ 1 faffa w * 
»ft at* fttim *t% ot^ ^fl % ak a«u: * »ai w 313HR ftir 

* §«a % arrg *r f*nra ?l«it % #^<r ws *t rfe & fVir 1 1 *o e J fimWWMH. $°» 

mm\> v<3* appiR afkw<sr*ft Ast, 35 alkali sr ft 
fiwr *<c% 3a i?sf *<s % afasr <er aft, a«r aik am st % 
aabr i$ ll m II 

q^Ei^ ll « v ll 

airg % asm ^ wr^ % fe^ skbt ?£s*reaR S wir sirtk 
ctr % 'safarcj.'tfa at«ire a ?fft ll ?^y II 

^is: gsi: tf«r?«<«isjgTFTRn 1 1 t?t w7?*rrt %tt fireT 
"iter gmrvrr ^jTsnarer: afiwiS' n-gt^CTfwtnft^T i ?r 
§ saw ara^ato srfirH^ s^a^pr!' -%ipm iftoft qaisrfa' 

ssjairew ^^: siKTOga^i ? ft i aisfefar 5T8TJT: jr^g: 
W3J, wy*r«it ft a;ar: i «w^l wjmrairiNw 11. few- 
3?r^ sebw: ll W ll 

*iw — tfrat aik dnl ¥1 awtr <sr rft 'w«> 1 1 ?^3 saig* 
era* it? % gl aw 5T; sils, swir, saf ft? % €a aw ft, ai3 
laar>i % s: aw *r, are ft? ft arc? »to ^r, to Star & «Nte 
aw an, sik f?*, ai^rfe % it? % 3jit;& aw ?r 1 1 a.ta aft cfe 
ft ?a?r faara fear <arsr 1 1 ifi <rc m « ^3 ftwi ft s: aw 
*r frota *«% ?g% a;ia ait ailfft 1 |*Rr, a)«a 3ik aaf w ft sftcf, 
3"* atfc awrrar % aigoft arat g^qa: afct ajiaif % a>a S *ft jstf 
warca asufl ara) aia antf; iM ? I iff— art j , ra^ aik aafr 
eiara; atfe ?sa;r »aa nun? ^is ?"tar 'ai?s' i 1 saaa fassr 
wt aaf-;gg 1 ?a aw: ft asjtaatfa w fl 1?^, wer, al«a, ars^ 
aaf aik wj a 553* a;? ?"! f 11 m* II 

aa HTsnws^sgg ajRi?taf sffefartfqd 1 , fftifir- 

5:sgnw w=rfJa; ft«*na» $rd<foffinnii W 11 

n3 BTW"! aa«it ^tS stpt 8 wf ^ ?|<t ?ila aft? ^ ?p 
■mat ct, a-s aijs, ot^ aik wti 5ff3 S wr atrf? wff' * wft w ft*R 1 1 bft ata, sift* *fta, sift* 3«r, sift* jfe, fc^, 
iflor sik *<rf ft igaait »f wrrfc *r«r ^fj f%»> una i ^Ifa arer- 
w wfl ^rat 5531? jt^ sita, jis* awr efa »k atf art jft a 
v(k % laft aria gsgqsrc* vi ataMf *r tot * **3 wft iti\ f 1 
fpfrft 3^3 to* sirfc «pf W sua ? 1 br ato ( Ito, «iw 
afa iref ) ^g? aria «f)a, 3t% itf) aifc ejfa W aisl ift a o?fc 
% fs*t fwnre aik afafail <sr ^tw wa aral ital 1 1 rafe^ 
W «B38it 3 aaa sirfe; 37IT =ret f%% sna ii^H 

aa ^n?a gfirma^ftati^a^rssrloigalTisi *M<afa- 
tf aTOiwna*ifaaj^3j;ajnas?W "a, ^asf ga: H^rtswr- 

5=i3 & fc>pa «5 9 ajfas sik ift % %iw srK ^ g>jr ail 
faaar 1 sifa sfta afa ar& ?rg & srck f^w, at% *sft sik ^a 
«mt ?> ga> 5;* sifaH** a> <n«sT il airar 1 1 3^ iwm *tntf 

sa 8RWT 3 srcfc aifc siW ^r B*fl<T anftii ajira. aiafaa *s ar 1 1 
«rfta 3 »ft mm ^rg % 3Tjf? 5ft wra 1 1 

«ft"ft j3^5itroitiT53^i'ESRkJrg^>PHWR3'Mi«nmaqT- 
wnawfafsrftrawc'wrjrfaatoaVT, ^aaf gas tfsrtiaTsfgmrca/- 
jnsrgsongjrosnrfisiiraca^m^, awmnft: snrft *f?itea- 

*al»^ a*>r srra akw *j? d v%< $s sirar aifa ftrfes a«rr 
jiwI % ?n»i sta <rga sifts fa* ( gS ) *ca ? 1 aataa % fe% 
«ft eiha sft srreft 1, 3a*r wpr 3T ilar 1 1 if 3«t wire «t 
attar g? ^t fti»fl % jfln & «& 3*07 {ti* arf& aliw it srrat 1 1 
tsft^ ?a atwur 3 «R"k sSt 91^? tr ^ttn 'aiWi' it anar 1 1 
b^ Hire* 3TC^fl5> ml fc I Woe] ft«MWMH, W 

snefH^ wrfki, ii««yc«iMiffl t srckrfor i ?wi£<Mi<(if<l 
g*; «jH3i ^ra^g fres^r ^BruguitTsn^^ Jrsrgjprfa^Ttt&T 

to: inilM^Tiitn ^HHfeat II U& ll 

W W3 3 areo «rr?»l & w *?ar I, q?f, ^w a?fc aft 
fe^ *53 1 1 ?a aw arr«rer?t Tpft *rcaar I, jjRt sl^a *rcl jfeft 
1 1 htPwi w *rtl< aict^a f|ra ( a^j ) ?"tar 1 1 ?afs^ wrfe 
g«r is wrar t 1 B»yf ajtafaql 3 sra, ^s ajk rr% Sr# *rj 
<ct «8i? ?ft & w, #f ajrfc *r =?ra st ^ar 1 1 ?af«% tot arrfc 
»j*«r4f"*|3reiWsraf :T?!**8$ati c«^9 5ftd«T*rfr<3 
5)3 i, SFrer fircw i?r^. ?tctr 1 1 <afa^ Vw, m«r ajfc *raf * 
qwj wf? ^rat st ftto tor ^rar 1 1 

tfli tot arrfe wf *wr air«i5 ( aiftTR ) ct it at |n»a 
erfft ^aait 3 *fl 553 % fircila ^flw ^3 ( \*'3 3 inks airfc, 
h1«* 3 sjpctcs arrK ) wret, irawsi asta w>rc% aijarc atw 
tr 95 *q «% <pf anrerat % art srct<T 9$ faas Iflfa 3 apfta 
aifc rfN 3 arfMT =i u-tv» II 

arrjprcrwisrft 3 wrT*r$' *& warwawri i aa«n- 

^afa<ifaa«i3Jisna5i3 *i ^wgrasiniR aftfJii *rafa 1 
seist re w^wntN^fafffafa^ta 11 u<= II 

iWt ^ amwr 3 »ft 5i4 b;? aitPT nit %<£« *ra ajt< at^ra 
wr ^irar i 1 ^a--sa arewr 3 ca aihra *r *ra ^1 1 afo 53 
8i»i ajw «r aim 1 1 ( t«n-*« % s: f^t «fta% ^ aih^ ^ft 
=arf^ !« ajM «r ws t ) 1 m aifo* ^ w aire ^g t ( ilr 
w »« a wit w fcrr atw« i I ) «n *ft apw Jt? a Q^r jtar 
% I «a*^ *l»ft *t awOT « Jft '«r«-ei«a> jtar 1 1 faifl <rtlw ft* *w1 *nf& i w!ft wr % stat n* 8(«nrr aw % >j>} *t j£ 

war I II w= ll 

swii fereHRln: it ^€ n 

sf fcr— fafew $w «r m*>* 'n? %' 1 1 firan, athre <W arh: 
ifarc* wnrl <w ftstftt foiraiTwr ^wrt«w saq | iiwi 

fira fafsn<& ai^jjq"nf?3?aksipn^^rKaifirf?r n *3° u 

^qre — few, sihw, ij/ft «h uRto pi =3n1 ^i i>ilg> 
ara«r 55 srar star <w %o *re * aitar & s^r «;w ?t^r 1 1 
girc-^a^rc si^ri S $t artf-a^ g°fl % g^ii tin; %?r, ws, 

cs ^-fsr & ww atrft ?e iflw twit it s^j^^qflsn 

«rftwn«3 sh st^t^ srfatfoirra 1 srfa<rf%;ik— *it 
f%«R> i*n siRrTttsTOPi asnsgsrairwi 11 %\ % 11 

iflsr ?i s^sr — lifesr $r srita* 'slcrofo' | aisfa «ft firm* 
faa srarc ^ ^iwr ^tf|^ sjfc fsrar arts & faferar swi srrf?^, 
«« (fa *1 1# f=?ft5«r sr ara $wi 'srfojfa' 1 11 n? 11 

1^ 5 ^a ^wOtf ^fob ^ wf fea^ smtras faf|j- 
wawresi^JPia' sren 1 sr^^fts^s^wa^ § «s jps- 

?n«*itBitent5'i*'i stfe ftf?8ti 1 TOwrjpsaresf ensrw 

fci OPi'il *1 vra \w ^ift^ ojh: fe*t sjct aiifit ^<l ^^ir Wo c ] fetlMWMl^ $03 

ift <w t s*<* 3 vr snft *Rt * ssfe ( W ) zfo fttftt 
( t %^ ) *I3I wff % eai si as itil 3 g*ar sjk agar to 1 ) 

botK 3 ?* ftre% hot 35 jt 3? «w ?wr 5?if?^ t 5^ ag-aeoff 
5rS ^ sb> si? ^r *rrf?3f 1 wl% areif s ^% ifi <;ir f , fa^ 
firftser fafa «Sk fiita w fc «} 1 1 ais 5 ot» €t <*% fa afk 
fttftr <tfl $ *fl| 1 ?^9 % o;? ti$ it frsn 55, wg t*.<m 
ww^ limit 

Tift 3 <m wiring ws-Soqiffjijqiit n^gfar ajwjg- 

as3-*^iTO,g»rai-^*rapipra't-«:{'5i-?i^5ft5V|?a['K-35^- 

«n;igftrara urns' mtmfa ?gir§fti^gnqw% ^TO'sj^t 
mHamimm 1 w^t few^Ti5c^is3q^& 11 \\\ 11 
qn^ftqsflifl 552;: — sir aiifc w»Y 3 sit efasr ssj wit 3 8fla 

?wj ( t ?tf a*t ), wnw ( *tara%) ), jjsj ( j ?r ), f a**R 
( 3't ) Vi% iw SS <jrf|5 I "»> wlia, tarnj, stunk pi% ^t 
sjfo ^> i epraare, j?r 3:raw, fire^a, msr, ircsr, ggir, ipfr, 
easra, atzre'sr, *f, qws, *^»r, Prata, ^ar, #*, garefl , gs*sft, ate ^arc, »n» «*arc itf. spataa, "Pjjt, w*Pwr, 
ar* aire, snTum taw wre ireta toi =arff *f I wt fWRt, 
^«jw (fcfl % ata), $» fir^i,, vtd tapre), qlaar, ant, '■zmtefl, 
<?», aralsm, ssftr, ^=m«r ta% «<?ra w infta «ar ^rfca i 
»r«rr, «T"^g, f«r, stasi, wfcl, an? pt% wr ^t ^ I ^at, 
^«i *1 arat, 5??1, aj«R#, ?*a gaaar, are jaac, uwnff, 
iijwfl taw w ^a l ft»f3,^t?T, Jiraat.TOar, *a»tf, aiprt, 

TO, Wt^oft ?«, 25=Noff, grfiaT, f8W¥T ?aW WT1 %% I fiRBt, 

fwalija, =gf%w, =a1ar, ate, awt,<nfaia ( ira ), 55, aw aik sins 
taw <sara ^ar ^ffca 1 aprer f=»r % aigarc, sta ^ «| aiaw 
$ nafeMiguK aftr, ^w, ar?a?, at, aa ajrft, wa, nra w, aanr 
( aqft J, ^a, *wf»s», ^jjr, ?=tsI faarw: aara a?? a«tr apa 
<aiir <kt>5 aire «% <tto % a>a sjif% ^1 smafaRr & <arst % ft* 
^1T =arf|a I If aaa ([Bit 5T a*FI wfc fl *c fan 1 1 aa=T spal * 
a;?<J ail aid a;?re<na 3 fa?arc % a;f5t II u? II 

?rf|pt- a^ft-sa^ftot sj^ro^aa^-ipa-araifaam'n'f a*a: 

oft-^feft-^a^-^n^a, saM?^af-mp-fa?3i-a>fwsrs- 
fa^n-narrefra;aFrar, q^s-{^n3-5s(^>i-^i?i^-''^^-^?^- 

kjus-s^s-^^ - *a%-a>£pgr*rs' aJereftppigHf^rfgs, 
«Ttofs*a3nafaf °a ajk-wjaasraiiT a^B wrs^retssr wft- 
f^>^a^^-^c-awa-tf«<«-^a€T^f^aw:i>i H $r'td<i- 
^aiwrta.aiTafafea' wwh+ki< fafa^tsi 'ftawgfa'arre isn^ 

dat fa:«ft<a Tsn^rgTRiBiagn^'ifa 11 ?3« ll 

'fafinla WRaa wjft apa: <s«: <si: | 

JJ§W fa*«(?*I»«ma: WtfOTi **a: H 81Hl»rfBe - gjiWTa II Woe] 3* fiWROTtai 5 8 * 

fifcra 5*1— *T3t RrrfiT, n%? ftsfta, ajuaara, aty *3d, 

if^r, ■ret, s«t «k ?a ^ »: fifawri ss<tt *t faw «i ar«wf 

^I^SI^RWft SpfrlWif ^(f?^l 3(3^*, 5»OT ; <*, ftff"2?t, 
5?f, sftasfl, SB53t, W % ^W « ^ I Bfl^ 3?< 3?*)*? ( *> 

it«h $r ^sr ), comar, ^tfosr, *mff si, ?scwr ?*% vwt w 
3-q^tii *$ i <%, fars, g*5r, »i«jrfl, <&r«sr, %*, awrww, 
ailf «r, psr , *I?t, ?^t 3?< 3T3 gspfar, fircisctiifsrr, wwwf, 
gRwn'f, f pft ajfo slit *£fl ( sw?p ) ?*% toi *r ui"in 
wn wff?«l i #5, g<r, ^psft, 3*??: ( «tfit«3 ), h*1 ( ga 
ajh: airaf ?"t fanraa: Ihrc $1 gcr ). it**, t^w. «tj ( srw-gw ). 
Htjfaw, sTRitra, j? a, -to 3|k m-% ( W % %? ? ) 3ftt «nif, 
«$t, 5$ hi 1"? T?3, 3<cft^ ( Sift 3 airai <rwt faarei *Nrc «l 
»r» ), Jug, »?«, srnfl a^< ^f ?^ft ft f3T9*r 15 ir <gi RiS 3:1ft 
*fy 1.% spwr> ^«> wi'. "' 8 w. ?'> WTfe?,7Tfi;, sli ail 

ftfcre ftf«r & *?rrft % f»^ *m =5rfs* i m fit?* f% «r <s'«s 
asta 3 n? for 1 1 firearm & «?«<ir a sift II ? ?* II 

arrcsw^j | ijflrBwnft s^rifa lift 'rtngwifor ^3 
^5«r«rwpa^5Tqwrt 51ft 5571(81 ^to> fircefailffirewrci- 
**nf«re^nft *pfa*{pTi^, 5?arTHfffff5f;if%terft i T^?r«?3 ) 
%i ^ %^a sin, <rw5*ra w ffFTgwrewiwsl 11 \\i ll 

air«'»rT^ ssqt 9 5ft j5cj anr: itfitfl «t aiwir *!? ft 3|N 

SIW 8 TTlT 3 3JI& ?, I 3I^tT Soq 3ffa« jl^ & H* 5:* «T ^T«l 

?5^ tK. w>m ?l wS ? 1 ww 9 ^ at sifai; san 3iH ^ 3(fq-« 
ffcarc ?t^r ^^ I tafe^ «rei 9 a»j»f, a^ sirsjl nr aR it 
a^dia «tfft 1 1 ?8fls«> siipnw sail irt iff <n w % irw ( 3: 
u*r ft ) sl»Hl n* II 

Ji?it?r^3ft«57iRr5r|;sriii 1 «m?;55!iPil *5^a?nfc«ir«i 

hw«ti: Hmpsratgftvnit ssirtri^ i Iti TffftsrirRsij- <Rftt*wftwFnp# fmsmx guffaw, wgswjjf^Bf^ 

jsqunjfq- 1 a«r»n — wra^w^ whpift , -<fl<iai»ra*t"Tret8t- 

»wiho-'m-5Bfe-'iW^- J ?^ifs^i-fa?r55i- ! S35nfa^33T-wi^»ft- 
«nmwm«M3Mi ■ srs^i - fallen ■ sjj* mrk-wsiiwsiftwsi- 

%fSE?Sqifeffre*T-55I-Sl?T-5TTfls • JP5WK*-!T<qj5-'0Wfl'*«- 

s: W 5fo <R »fl Fl% t«k fwwr & *f|3 ftcSR 5t wrat |, 
fsralt ft; ^ ajaai to "fffr 1 1 n* 5a* 8 ftS wl % aiofsr ia 

ura % fe3( ug* siifc »: srara % tal 3 as us w fa*rr«i «t% *r<? 
nm & <sf»r i f HcHrq. h^ =i ^f gn sc«jl *) "fl bub aift i 
ara: w % argerc s: nwc fawn *& ^r« aih; bstt ssrft % fa^ 
st atfrom wfl ** wjf tat % araarc firwr q*% «s»t i 

tsj alu »: aw? % atrciprc *5«r tl g* H5 w snar *|5t 
f I 15 «rra aifiijBu 1 1 wH% s*it 3 n*s atf* lal *r 7«« 
aa>f «ar 1 1 jefsft sit jsii ngi w ( «r«t: W% ) ?|« jts* 
fair* afh sgi urn 5 ? sra ( ajfafi ofa ?i§ ) ?, ot% wa? 
eft <rc >fl ug* *s <A hotiw itir & ngt anaw *e ng< 
w» if tf 3ffcr "B^ I v& uw ai»a eirf? sc«fl w >fl hiw 

lor-sfcre, rat, tfrroit, srta ( sraraO ), aruew ( Hfif- 
hbw ), mli), «akw«l#, >ft« ( arataf, srmafl «bt ifc ), 
■Jrof, wwriff, wBijoff, gfMf, aoriinif fccr, «??f^s;r, ^?re, 
wwpnrli fa^r?r, fewer, ( Prslij ) a^rr, arsw?rr=ir, siR^sir ( ek <n JR ), ara qitfvaro, wi\ ( TO!pN) ), ipwi^fft 
( «%ag»8<i ), srsgw, «c»;*t, <r)er3«7r ( *tw ), ftw^r sia'ga- 
m&, ?»irsrsr, 53>r, fasffcr, *ar, 8iftf?sr, fircrfl, eikfarft, 
§sa$r ( ifcjft ), aia^s, s^a jw, wa?r, j sr^awt, s*a 
fpre, 'gwjnwrr, aiaa*?, af« ( <5t;g<5Rl ), ates, «kt$, 
sraRTt, #t, mj n w it?, gats), w|f«*r, feeffta, <s^j, 7>raar, 
*Nr, vts % sflw, srhs, uroftc, ftqra, wre, mwd, sftaar, 
ala fens*, ara ajh; snjj, gran, m»r, fg^rlaw, ?4, fir, wo, 
ara ^a, g?sr ( wit? ), ? ;*?, «<i£«, irar awf, ( <M awl ) 
TqiftBir ^r waratf ft? *ft*«^( •&%), itwt, ( am ) inreraf) 
( ^iasl wra ), tfmfl dtar, sarai) ft?, ( sa<rrf?*r ) ea ^ ifa 
% sura air?K ^t aar, mm, Wew, afaaar, stsl t*wtf, 
*FFG ira, qfeug *r ft? wrafsft ( aisft w? ) aik atasar, 
mwBft aik ugasfl I „ 

Btnft *9a«?r?3?f*wi itsiifft ^inrit ^-f^ri %m&t ii=rr 
^a gsresrifearal wr?irt sinm >Ti?ns4k%^iwnfa ; ai 

■^g isfe ^ig<Tf^ wi«ft«rrg?a gtft^i to gatsnf "ja-as- 
s«i fla-aw'Eiforarqfsa sn% *iafara>if<<>i firfirerr fafa 
ajt^ifll, ?fta g trgaffarigTOgsv foafireifrir ftR?? 
snf^fir wgtPFwr: ii ?^ ii 

ft aprer api fa srerc % ugsta 3 qfea ajh* 5«i! ft sit 
?sq §?a % qN 5I, 3a% s«^ ^ <s*% aft* aft q^a % «ft«r 5», 
ot^ <£)•■* s£ 3 |«% *ar« wit & nat awe Wrw iral 9 
v&n ^rifft I in ar*?r, sSftr qr fast ^ aat ^ftft i ia vt r)% ft 
87 i^norf^i ta^aS f«ra air^r qr* fttarei Jia^^r 
^fir^ I c« ^t «i arfs >rc «r « #ra 3rt^ ft «rl^ sfR nn 
^rfi^ i <rwa aw wsl ft foRK ; ?aia «rrar ird% i fsre auq 
tpfl ajuro ga srrif, a^W a ft xa tasa air^, ?jt «r sraar 
arrt«r ^ ft, a^r *a ?t aari w?ail siq §w ^r%% i fe ?a 
\jj =kI § » »wn>«« sfl, %', 3frf« q<ff, »3ir w ft» ^nt% taar -w iirnf ftsr«fcr ftwr%*W}tf &/??<&> ?far ^ i ?ci^- 

ap«««f«wi— 9»h, aimf r, *?ps ( sg ), *<kr, *wi1, aps 
la«, $ 33 «fc «i^: ( N % it? ), aRR, fir*rc, sm^fe ( aufea, 
««ra ) aitaw vtfsn; ( aji ), areata* ( «ato ), ft>i, tftrea? 
( vinl ), fafcista ( ainat ), wr aiin afft v*& (w^), ^asis 
(tit) % fB.airara*, ajw^a? (wir *r it?) ain ^mil (are) 
w% q%, ^rcl tor 51 5«b), 5t»? aire, <(r1 tor % «R, ^irtor 
st «»ra), (mm eih *isl g«s aifo ansr it? & *rrc tor wl) pre 
l3, alia? ski, g^r, shflw, ait?*, ^^, n(W, 13, aig, sr*, 
?#, t«a, 3?&ta; , «ii«n»» anfe 1 

*swa« II W*9 11 

apa««i it f>i% ** sik ?* % wre apq 3i>re skji % pt 
«%, ster ater ^jr wr « gw-aNk atrfe sH & fiw <*& in 
8 w w 3jf «* wla ft« swr : mft^ I fes: *fif w ?er3 §3, wr, 

aitwra *fta ^fi ^10 1 is 3i«8«ifw 1 iuv»H 
qfoiisiraifi?, WF^iJBtqflttpgwfl^tqf^aift ?n ^ssffcr 8T4 c ] fanrowq W$ 

atm w*— h *s, «M«, f&fcz, wr (<rre ercr §m im) 
$«? ( $*ft % arrerc 8 stRr ), sn§$a ( fct 3 $ wr ), nte* 
( <j«l & w ), argfe*. ?W« ( w«k a^sr 3 3?ra aw J.sjhK 
( awjfa 3 3?w), qispr ( ijal I 3?ra ) <?£<>* ( sbpt $< ) 
?a irarc % a<rc ai^ sw EDi 8 fift g? 9i»3?'i & falsa ai«rer 
mn unfi S fafaa ^a aa a«f? ?=t<[f & wl g'sftT *ffa # srra- 
fljft fc fa^ fet^f* ^r ■arffSl 1 *r? 331 w* | nt;s|| 

jftaif 5-%sw-s?tif5-"ite-a at<w si-f a-wsTFraifw-fiaj-ftR 
fc#firaistf ^i^it ^g«-^*i-qfei<sJnaHi«ftqtrj5!t¥Jrt ifenfk 

ftdfafsrar firRr^iftcfa ^s^wwr: it ^s il 

sfe, ift^, apnron, ans* (are**), qwwOT, ?ir ifa?r, <flg, 
asraar, sara^, $3, faarar, ?1i, ^f?rc,i»t, awl, 353=1, ?<», 
atarew, iter apra, gwanfl, arww, ( <3<a«ir, w gag) ), 
«<an, gg^r, gw, arf*, wefa, wr««r««, lira, a**, ^fossr*, 
( h wr 38* %%?!,} «i», >gt afk f<Rr I 

$ air 9H ssw S fii^t $n sssft ^ f i ira w «il«i5 % aw 
thi w, "9, aa aik swr & ftfaa «% g«t«°i *ifo <sl ««n 
iUft % fa* RRrj?* ^=tr *ifc* I q5 *3*w«r 1 1 

ni^-sR^RrfeT-§'*sjrfef%<?- Tars-f su-TOi-jjg;^ %am 
^as-fa^fa-^^^fl^^aw-gfffli^tasgsr-^i-gJTCiij- gate* arRcf w*rfa*iftor ftftm^ni i $fta 3 igsrfiiwtf g<w- 

fa*«5»— **?*, ?«fli, $twre> wif *w, fro, a»w, f ?f, 
fptf, <rcm1 jar, ftf, f%wmr, f z4f, vvmr, 9*k, «*)?, 
•mr, f 4sf ( vkw ), mi, w% mi, mfar, I»r, <r «», w«) 
jjw, n^r, *$ar, §"?<ft ( «Jia1 **ar ), apla, ?w», $ or* ( «- 
<ra w ^< ), qrsr, fSrafy 9a *r wp, 3i«%sa, $*, rfraafl, 
sia «fe. anw, ^at, srre, «r?#, ftfiar, aw, «n«, toV, 
t* a«it «t sr faa> to »t fit=t gm aifq ajhra sail *l fs 4a « 
ural % «ft *t irftk am %nm. Wfif a ire *wr wrfs^ 1 l%« ift 
11 ?a3 irg, aa afa ws ftar-w f a% iiwrRa ft fafaijr* «w 
tWl % fal ^r ^^ I rfiaa 5ft 1* Tg wk <fl fear ?< fia 
Out «t fcfl ^rf|^ 1 q? faaiw? f n ?yo 11 

<iya^-f5wtoE-$t«ft-3<KR-5ft5r-fw- jjang-aig-^%- a?»mif • 
#fsrerat ^r^^t ^qw^>iqft«<s!naRmlTOj5^mt 3«nft 
anspjafftsfi ^nft ^tot^ ^ffen mpnv <naft* «? 
w«rfat^ra^c«r^a;^ga5^#rfsa§<sita>f sffer jr**- 
ft^iftof fafasft fafaa^snfri ?fttf g «pjfi**tfgqrf*is!r far 

*iti ?5«r— "ga r«g, sn^a, sum *f| jsat, qrer, store, 
ata, sVto, darts, srq % -53, q?r, q;ns srt %sic,5irg*, aim, fta- 
sh, *?, wtor, ijnt, <fiia, ftai?r, qmr"i*t?, faw, 5ftBB, &*, 
fa^«, ft^ia, %i, ^ ( ara ), wrm, anwi ( qam ), (alSra, 
aigs, apw, firz , "irfe, a«t«a, i^rfssir, *?n, o^a^, f*nt»r, 

q'im?*e, t«, gnal, a»fl, ^,1?, fttff, j'^w, aia ii?, «jf 1 «u> c ] fammm %V(. 

srsi, &'J5, *|?r, wwhi, *us a?, faa, ijoirs, <rr?, ^^n, 
ijlaJK *s ii w» etjt 9 fa* f ct 3TRI ifsfl 3si 51 cfta *< qRl 8 
at w ircft % am ijsr^ ^war ^ift% ' fasr ?>a « ng-t* ajfa a? 11 ! 
fiWK firfa^m&«ir fe (lift 3Jt <ssfo°r *fer^at iififrl wi«r* 
?ft a* *fl e^ o?«t firer « ffafaw* % (lift w ^ar ^rrfs^ I *r? 
*<m nw «? fair limn 

<ra istoti— is.?«tf: afwsWT i «& w^ra; i 

«^H^«nfi«p!3f«r '"bra arrwm* ftr<rn ii W ti 
^<rt ?Nf sRrppfsf ' ^ 3 % afMftrai: i 
ssawif treraoii 1*1 ^ "jft^m: ll ?w u 
1^3 TCiwrww *i ^aertsgfaisrsa strewn: i 
atoTrca afer * 3tfaarq & wl % w; % <$i ? a: srrf sfc ?, 

fa g: «Mt *st 3jr?«lItPT «lfe It 3f*» #a TfS «H (lift 3 arn gft 

?rS as«a ^rf?^ I wt% <ta, ?«r, ^a, w*, w 3|ife w st^wr 

t<% 8ll<W-3TOln W «Ha aia la 5Rt r%a (toil % &$ arfWW 

fafa ftirerfl t, sra (toft 3 ajs f%^ go: t? »: v? an (lift w aw 
wa ? I fan faa fawfl * wf% % fisa aft il s^ran ail «t 
f , % * sa ? (toft *l ffta wa ?, ara a?l wit i ?« awt ll s: 
airwraa****! w wt % 313BK (aura w% *5 tear n?*s-tv*ii 
&*^t fiwgrgJiK <Tfw?Tratrfa asi? Soatrarfrra; j^aa 
3Ti?"T^^q., «ra^^ig i ffitiPl'ftffi^ ai u^aa g^ f*?sarffj 
wfaf* *ifirVrcfrgift*>&3KJF5%:i ai gfs; a«r<ift$5a i a^- 
jTTfwsr fwg«a arsrw-T otsfj gji' grspreure iflrasRwr- 
5IR9H *w% i nm% ifewin^rft^fira^i i «r??g 5?g 

dfir ll W n 

8fenra.lBi ^ ^iif a UtH m far« gsq «) at^ft^ S u«i aaw 
ftwa ^% 8if< ^ *| gn fea jst w iftSr^ voir tow w8 ftsr 
S% I gfe % aganc ^-^«t 41 fatev w% a;* ^t «l w, aiu^i 3^1; 3>t % w fear « «"Ijt ^ 1 ft^« % f^«^ % eur* 3j>< 

1, *s irerc % a? ) afa fow sutiw gfir; 3 jost ifr $ | ji^- 

«rerc W n*5 gfi war Pit* , 3<t|o % * ifa afaH aff< * srja 
fatarc 5ft &, for 3;frft? % »ft *t>to; mi? *r ai5«^or war far 
wf 8 a>K«tr stra <rc aar t luvtli 

<w 1 ^pg %ft«r: — wwd ^maresj 1 aa t«mra<w;: 

srRTtq. 1 srf URtra^g— war, *sin, wffiftfiir 11 w 11 
iiif § a*««Hrarafotgvn<£f Hi TO-jiwr-fNit 

^gsnsrcftj, i«iiti< g fTafefSEiig, *nf n* sri wf r%*uit- 

w 1 1 $st— tta ( tgat $ 3??ri gair ) aiN srtte ( t%st § r awsr 
pir ), S=r sWI H\ fta »M & |1 *l ^ I, Wl% a» Ifosl w fta 

% Ifa *l {) SIHR I I 'SriJTT *=fj *JOT, JT35TF 3?fa flffi ( 8ft ) ? I 

H», wr, «s»r aihc * t* h i? *1 «a 3tk *r3 % Ss t silk 
* % user, war & sar ajk ^ret & %« Sg 1 1 m fain sjta 
aih «n % ftwit % fair 1 1 fat^q- ftwif 9 awfcrc: «3 ( ?» 
$ TOf; «rer««isrr ^ istr § *) «ts 1 1 mil si $ ?^5 w Adl 
3 t%Si? swr^ ?( ( 39 3« ^r( ? i! i % bfiIt tr ) a^a^ w 
^t I II ?v^-?y» ii 

ftid^t^r^TifSi g^wimn-ft<^a^-trR:«r-fts^-f5rr|r?r- are c ] HrffFRIRq. %V» 

?*r Hftii^afiRl, at^?ri^, ?rai afar, srofst, <t?t ?apnft, sal 

qoife, mi*, tftisrs ( 3391 * *!? ), ml, bIs, *pr, BfgR, wq- 
?al aifo owl ?*% Tit 1 air?, ara "gra *r sire, fs, ^msrar, sr, 
anniw, wwrai, ^spji, w»re, ngfi«t ( ere ), ?ar*ra\ wra), 
aik 3Ri« fi% 1" I 5W% «rf *, l*i aft* <*?g;i 5/ffc f* I eta, 
SiTOa, ?Hquf sflw aik aire x*% f* I ^«rc, apnr, ssr*i, f*s- 

3R, 1?t *^ft 3(k SBft q&ft V<<& »TS I 

sw^SFU «w65-fera-?wnfar %(^«fti?r«nft amsro- 

*s sra 11 %»= 11 

firirtqfcrc « ma srerc w t— -ss, >rei, ijs, **?, 3**, fsrafa 
( i"k ) a?< srar *r< h 1 aw, *s afa firs n#, sot? ^ w 
sfe? ^g sjrR «) sfs w% ?ia |; otto* %$ 1 1 ?« s*tc % 
apj iff <n * fift gn, swi w <l? •ip? <6 amr & 4OT % fa? 

as 315151.— -ssjoirerefsiranoii Tcfarercri t m\ 
w^nvanizfafk: srJTreifafa^ t 11 W€ 11 
qgj*r?5nfa q^i5rgtqr>n^ift ^ 1 
q^ifa f?r ^i^nft ?rTC°n?tfj| 3r*<r: ll \K° ll 

fiwfjsraft diimt r>tn% *w?f<ra: 11 w 11 
« gws S siiar u«r % fM?brc sstirSt f I 5*8 «ns«t $?c *«R«M4fit?n t Wo e 

* asrer q^^rau^i ?re?rer q^sr^Rsj wf?g^ HWH 

TWR«»Tf'TOi^iftt ftwifa Swings 11 \ty » 
WW, wqrq ei>t fs«t v) qfiar, uftsr «r q;rc<T, aitw^ afa 
aiKHW fafa, ( firsq-airgTq' ftfir ), a^ftsi awqiftftr, ^wals *k 

WW, ^RDf, W«I 3)lfic ijtf T?, TOI 8iri% qft3l5, qifar % TOt, 

a*!r ar as* 59 i^r-frrqirferak a^ira 8 qnsn^ arttq ^ "jofsq & 

«s ft.* i i 

qf 3 s«r % qcqql *t ftfinr, 8pJ H g??T, «rg?r msrc % 
an as?! q,"i s'fa q)arcr & q=nq, Tail % *|a aw % qt? qH ?zft 
qi& sirt <rer i?i <r wrqra; «n$q 5* qft ? 1 

=ircr n<n< qft gfa *t gs, lail % «a «t fwwq w% qrat, 
if i w *?t ?« gfic ?t 3tr w Isr, ?«(t % q^rel w fw?=? w^ 
a wj«i star 1 1 fjrcl % wil & qttfsra ^ 5) «mr 1 1 5^ *rFt 
$ la wrr 8 qjq^tgq & jail qit q«ca war I, 3=i?i q«faa 
^ jl £ar 1 

ftsra ?qn qtf fa«fa> — 

ijtq aufr sq ma") % gfocpq; «n«i jir, 0:5 n* q*% q;? 
feq 1 1 ?> airf< «r ftaq «q % «rc awn, am 'Star*' 1 1 ?« 
fqiM qsr qsi q< aw^o ftqr I, refe^ ?«*"» rqnra-?«na «5^ ? 1 

5cqfrrlg?,ifr a^ ^qrolaa'??^ fqawqiSt (taPqqNdto- 
fqaia RinienVqiq: II ^ II go— qo jrfOTisrwtTr, arrasrsFK >ra, Turn?, mim 1 ?TW W^TfC STTC'fi WfPf SPTT?PT SRTfet, g*rren*re 
£a/ Bahadur Shastri National Academy of Administration Library 

MUSSOORIE 

3rcrfc=rTo 

Ace. No 

fTOT W J^Rf *t fwfafarT fefo Zfl ^T?T 7?5f 5TITO 

Please return this book on or before the date last stamped 
below. few 

Date 


Borrower s 
No 


few 
Date 


Borrower's 

No 
— 


- __ | 
I 125794 
LBSNAA H 

615*534 

Clis 

Alii i i 
TQT 

Tli 


H 44#» 

Sl ll5 5 ^ LIBRARY 

"r*2? . LAL BAHADUR SHASTRI 

National Academy of Administration 
MUSSOORIE 

Accession ho ' -* 7 'T 

1 Books are issued for 15 days only but 
may have to be recalled earlier if urgen- 
tly required 

I An over due charge of 25 Paise per day per 
volume will be charged 

3 Books may be renewed on request, at the 
discretion of the Librarian 

4 Periodicals Rare and Reference books may 
not be issued and may be consulted only 
in the Library 

5 Books lost, defaced or injured in any way 
shall have to be replaced or its double 
price shall be paid by the borrower 

Help to keep this book fresh, clean & moving