Skip to main content

Full text of "Chinese railways time table : July, 1921"

See other formats


TRINITY COliEGE 
LIBRA RT 

AVOORE 
COLLECTION 

RELATING 
TOTHE 

FAR, EAST 



CLASS NO.. 
BOOK NO, 
VOLUME- 



AC CESSION NO. 




HINESE RAILWAYS 

TIME TABLE 

JULY 1921 



30 cents 



PEKIN. LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
PUBLISHERS 



CHINESE RAILWAYS 



TIME TABLE 



JULY 1921 



30 cents 



p£kin, la librairie francaise 
publishers 



INDEX 



Peking-Hankow 


Page 


I &IO. 


Peking-Tungchow 


» 


5. 


Peking-Tientsin 


» 


5. 


Peking-Mukden 


» 


5&ii. 


Peking-Shanghai 


» 


IO. 


Peking-Suiyuen 


» 


4& IO. 


Peking-Taiyuanfu (Shansi) 




2. 


Peking-Vladivostock 




I I. 


Peking-Tokyo 




I I . 


Tientsin-Pukow 


» 


7 , 


Shanghai-Nanking 




8. 


Shanghai- Woosung 




8. 


Shanghai-Ningpo 


» 


Q. 


Taokou-Chinghua 




2. 


Lunghai-Pienlo 


» 


3. 


Hupeh-Hunan 




3. 


Kiukiang-Nanchang 




3. 


Chuchow-Pingsiang 




小 


South-Manchuria 






Dairen-Ryojun 


» 


r>. 


Muken-Antung 




6. 


Fusan-Antung 




6. 


Koupangtzu-Newchwang 






Ssupingkai-Chengkiatun 




7, 


Kirin-Changchun 






Harbin-Changchun 




7. 


Tsinanfu-Tsingtao 


» 


6. 


Hongkong-Kowloon-Canton 




9« 


Swatow-Chaochow 




0, 



― TOURISM ― 

Ki-kungshan Page 12. 

Hsiling Tombs » » 

Nankow Pass » » 

Wen Cheng Temple » » 

Ta-Fu-Sze » » 

Mountain of Confucius (Tai-Shan) » ! 3. 

Birth Place of Confucius 、 》 » 

Nanking Mings Tombs y> 14. 

Liu Yuen Garden (Soochow) » » 

West Lake (Hanchow) » » 

Pei-Tai-Ho Beach Station » j3. 

C]hin-Wang-Tao Beach Station )) » 

Shanhaikwan Beach Station )) » 

TARIFF-TICKETS ' » 1 5 to 18 



声 



PEKING-HANKOW 



8.00 d. Chmghwa 
1 1.20 d. Sinsiang 
i3.o5 a. Taokow 



Yellow River Bridge 



7.10 d. Hsuchowfu 
18.00 d. Chengchow 
12.00 a. K、vanyiritanf; 



io.3o d. Kaopeinen 
12.20 a. Liangkochwanj? 



8. id d. Shihkiachwang 
16. 5o a. Taiyuan fa 



1.37 3. id d. Paotingfu d. 6.08 1 1.56 

5.i5 7.32 d. ShihkiachwanR d. 2.21 7. 25 



i3.'5g iq!i5 d. Sinsiang d. 17:37 21:40 



16.40 21.59 d. Chengchow d. id. 06 1S.40 



3.17 9.08 d. Sintien d. 4.3G 5,52 

^ ^ (Hill of Chikun-shan) 难 麵 

9.00 1 5.40 a. Hankow d. 22.00 23. 00 



( I ) 


J 3 ) 


Express 


bcmi-Di- 


Lundi 


rect jour- 
nalier. 


Jeudi. 



STATIONS 



22.00 23.00 d. I*ekin« (Chienm:v) 



( 2 ) 
Express 
Lundi 
Jeudi. 



( 4 ) 
Semi-Di- 
rect jour- 
nalier. 



a. 



9-3o 
A 



i6.38 
A 

i3-44 




Kaopeinen 



500 

3 3 

X5 丁6 



o o 




if,"* 4 



一 d d 




CHBUKUTCHOUANG-TAIYUENFOU. 



23.00 d 

3. ib 

7.12 

9,23 

9.54 
1 1.24 
12.27 

1447 
1 3.49 

16.48 

17.47 
iS.5g, 

【9'¥ 



Peking Chienrnen 
Changsintien 
Paotingfu 

Shihkiachwang (Kin-Han) 
Cheukiatchouang 

(Tcheng-t'ai) 

Houe lou hien 
Tsing hing hien 
Gniang tzeu kouang 
Yang ts'uen 
Tche Che Y 
Cheou Yang Hien 
Lou kia tchouang 
Yu Tseu Hien 
Tai Yuen Fou 



小 



a. 


p.3o 


d. 


8.62 


d. 


6.08 


d. 


2.21 


a. 


16.27 


d. 


l().OD 


d. 


14.59 


d. 


14.18 


d. 




d. 




d. 


10.55 


d. 


10.02 


d. 


8.58 


d. 


8.09 



TAOKOU-OHINHUA 



10.34 
1042 



d. Yiu chia fen a. 
a. Taoching Junct. d. 



17.18 
17.10 



11.20 17.41 

11.35 1 8.36 
1 3.0? 20. 1 3 



d. Hsinhsionhsien 
d. Chi hsien 
a . Tao kou. 



d. i6.3 7 

dJi 16.02 
,'夕 〈 - 
d. 14. ?o 



10. 1 1 

9.20 
7.38 



8.00 20.1 1 



1 1 



,i3 



pass. 



d. Chinghua a. 

, Chiao-tso. ' 
d. a . 

d. Hsio wu hsien d. 

d, Hou chia hsien d. 

d. Yiu chia fen d. 



pass. 



I -i.'lo 



00 o G 5 Crr9 9 9 5 p 9 7 6 8 

3 5 5 2 5 2 4 5 o o- ^« 4 2 2 



6 5 I 7 9 9 7 G 5 3 2 I o 



8 o 4 6 

4 10-0- 

6 + 11 



8 4 I 5 

3 4 0-5 



4 6 I 3 

Lr^ J I 3 




I o 



3 2 7 

5 4 2 



u- 3 " 



LUNG-HAI ET PIEK-LO 



d. Suchowfu a 
d. Tungshan d 
d. Shangkiuhsien d 
a. ―… d 
d 
a 
d 
a 
d 

a. Kwanyintang 



Kaifenfu 
Chengch')\v 
Loyang. • • • 



HDPEH-HURAN 




d. Hsuchiapan (Wuchang) a. 

d. Wuchang City d. 

d. Nienyutao d. 

d. Hsicnning. d. 

d. Puchi d. 

d. Yo chow d. 

d. Milo d. 

cl. Changsha North d. 

a . Changsha south J. 



小 







7.oo 
6.4D 
6.2 5 
[3.23 

I .D2 
22.10 
19.12 
l6.37 

i(5.3o 



KIUKIANG 壓 CHAM 



21.00 
7.00 
1 2.00 



10. 3o 
4.00 



d. Kiu Kiang a. ^ 4.20 
a. Nanchang d. f| 1 1 .3o 



3 5 3 5 o 5 470 

5 0*^ 9 c.i 7 i r、〕 6 



0607000 

I 4 ^« 2 rp 3 o 



CHUCHOW-PINGHSIAN 



I! 



d, Hsingho (Changsha) a. 

d. Changsha North d, 

d. Changsha East d. 

d. Chuchow C. N. R. d. 

d, Chuchow C. P. R, d. 

d, Liling d. 

d. Pinghsiang d. 

a, Nganyucn d. 



小 



染 



PEKIN-KALGAK-SQIYUAN 



Train i 



8.00 
8.16 
8.20 
8.39 
8.5i 

9.24 
10,02 

10.12 

1 1.27 

12.00 

12.10 

13.43 

14.22 

1 5.07 

i D.22 

i9.5i 

20.01 

21 .2(5 



Train 2 


Train 4 


18.18 


16.17 


i8.o5 


1G.04 


1740 


i 5.48 


17、 


i5.33 


17.29 


1 3.23 


16.67 


14.47 


1(3.22 


14.05 


l6.l2 


i3.5o 


I D.04 


12.40 


I4.24 


12.02 


14.14 


ii.49 


12.53 


9,52 


12.17 


9.00 


n.3i 


8.00 


ii.i(5 




6.48 




6,38 




5.20 





Train 3 



Stations 



Fengtai 
^Kwanganmen 



Hsichihmen 

Tsinghwayuan 
Shaho 

Nankow 

ChingluDgohiao 

Kangohwang 

Siahvvayuan 
Suanhwafu 

Kalgan 



Tatungfu q。 
^Fengchcn 



p p r. p p p r p p p p p n p p PIJ 

dd a d d d add a d d d a d a d a 

5 I 4 9 200 9 44993 44 

3 5 o 13 0^10250100 

o o I I L 2 2 3 令今 LT.I 7 06 } 



PEKING-MUKDEN 





aU. i U 


O. Dj 


20^49 


I I 06 




1 1 i3o 




22.10 




T O 1 

1 Z 


, 5c) 


T A j ^ 
I I J 


山— U 


I6.55 


6.46 


17.21 


7'i7 


l8.25 


8.35 


23.40 


i3.o5 


i.3o 


14.35 


448 


17.28 


640 


19,11 


7.20 


19.55 



d. Peking (ClR-n-Yang-Men) a. 

|d, Fengtai d. 

d. Tientsin (Central) d. 

d, " (East) d. 

d. Hsinho d. 

d. Tang-ku d. 

d. Tangshan d. 

d, Peitaiho d. 

d. Chinwangtao d, 

d, Shan-hai-kuan d. 

d. Chin-shien d. 

d. Kou-pang-tzu d. 

d. Hsin-min d. 

d. Huang^ku-tun d. 
a. Mukden (City Stationjd. 



小 



19*1 b 


1 0* I J 


I 8.44 




I O. I I 


y.oo 




\JtLl\J 


I/L.5o 


(-) 丄, 


I 4* ^ I 


D. 2 2 


JO %% 


3 TO 


10.00 


23.12 


9.35) 


22.33 


9.10 


22.00 


5.5o 


16/55 


i .40 


i5.id 


22.41 


12,22 


21 .o5 


10.45 


20.10 


9 .55 



YINGKOU ( NEWC HWANG ) BRANCH 





i5.25 
18.20 


^|d. Kou-pang-tzu a. 卞 
|^a. Ying-kou d.||| 


1 1 .3o 
7.25 


14.00 
ro.55 



TUNGHS1EN BRANCH 



(>.oo 


16. o5 


|j| d. Peking(Chon-y;iiig-meii) a. 个 

Tung-hsin (East) d. 議 


8.oS 


I!2.5o 


6.56 


17.00 


7.10 


1 1. 3d 



SOUTH MANCHURIA 



I 1.20 

1 1 .3q 

17.4b 



20.07 

2 I . 20 
22. OD 



12.00 
12.49 
3.1 D 

445 

6.20 



22.00 d, 

3.io^d, 
d, 



12.20 
1 2.55 

"5.08 
6. 00 
6.35 

(").oo 

(). IQ 
cS.IO 

8.48 
10.41 
1 1 . So, 



Daircn 

Choushuitzu 

Tashihkiao 

Tashihkiao 
Yingkou 



Liaoyang 
Suchiatun 
Fcngtien (Mukden) 

Fcngticn 

Hunho 

Fushun 



i3.oo a 



Tiehling 

Kaiyuan 

Ssupingkai 

Kungchuling 

Changchun 



d 
d. 



• 水 



a. 
J. 

~d7 
d. 



a. 
d. 
d. 



d. 
d. 



0.40 8.00 
6. 26 7.40 

1 2.25 2.55 

76.751 

17.50 12.55 
20.27 1 1 .^7 
20.00 1 1 一 

7-5o 

7-33j 
(i.oo 



3d 



d.; 
d. 



j 8.00 22.00 
17.05 21.16 



d,i 十 5q ig.3i 



|l3.22 18.24 
I I.40 I7.OO 



Dairen-Ryojun Branch. 



745 io.3,d. Dairen a.^ 7 .3o u.35 

9-oo n.So^a. Ryojun (Port Arthur) d.||| (i.oo io.^o 



Mukden-Antung Line. 



1 1.20 21 
i3.38 1 2.1 

17.0? 3.DD 

i«.4〖 5,33 
19.10 6.00 



,5o|||d. Antung 

Chikuanshan 
d. Penhsihu 
d. Suchiatun 
+a. Fengtien 



小 



d, 
d, 



10 



16,40 5 
14.42 3.14 
10. 5o 23.25 
^ 9'oo 21.40 



8.3o 21.10 



Chostn Line. 



1 1.20 23.oo|^d. Fushan 
n.20 2i.5o^a. Antung 



a.^ 5.5o 18.45 
d.;|| 7.10 18.40 



― 7 ― 



SSUPINGKAI-CHENCHIATUN 



8.00 14.20 ||| d. Ssupingkai a. 宋 
i i.2o 5.3o ^ a. Chengchiatun d. l| 



12.00 i6.35 
8.3o i3.3o 



Kirin Changchun Line 



9.00 16. 3o || d. Changchun 
o,3o 20.00 ^ a. Kirin 



s 



o.3o 20.00 
9.00 16. 3o 



Harbin Changchun Line 



TIENTSIN PUKOW 



Mail Express Stations 



9.35 
10.00 
18.28 
iG.3'2 

1944 
23.16 
0.18 
0.36 



3.20 



5.28 
10.37 
1442^ 
16.1: 



14.00 d. Tientsin-East a. 

14.20 d. TientsinCentral d. 
17.08 d. Tsangchow d. 
1947 d. Tcchow d. 

22.21 d. Tsinanfa d. 
0.33 d. Taianfa d. 
2.19 d. Chufou d. 
2.34 d. Yenchowfa d. 



4.58 
10.00 
1 1 . 1 

6.3i— 
10.04 

13.19 
14.30 



Lincheng 



d. 



Lincheng a. 

Tsochuang d. 

Hsuchowfu d. 

Pengpu d. 

Chuchow d. 

Pukow d. 



Mail Express 
18 25 1 5.4D 



l8.l6 

i b.ob 

】 

9.38 
740 

5.29 



14.50 d. Yenchowfu a. 1 1.53 
I&45 a. Tsiningchovv d. 12.00] 



i5.35 
1 1.42 
8.58 
6.00 
3.32 
1.17 
o.5o 



21.49 



3.02 

— 8了5 

—7' 丄 5 

i.i6 19.40 
21.39 ^ I 5.ao 

18.21 iUi.ib 

17.05 9.30 



1 1. 1 

21.10 



til d. Changchun 



Harbin 



21.40 DO 
14.05 22.20 



o o 

o 2 




CHANTONG 



19.00 


8.00 






d. 


Tsintao 


a. 




IQ.So 


21.10 


19.09 


8.09 


I 
义 


j 


d. 


Harbour 


d. 


r 


、 


19.25 


2I.o5 


2 I . I 3 








d. 


Kiaochovv 


d. 






17.36 


10.00 




10.42 






d. 


Kaorni 


d. 






i (5. 55 


18.18 


0.l8 


。, 






d. 


Fangtzu 


d. 






I 5.02 


16.17 


O.43 


1 3. 07 






d. 


Weihsien 


d. 






14.27 


1 5.40 


2.23 


14.3G 






d. 


Tsingchow d. 






i3.oi 


14.14 


3.48 


1 5.47 






d. 


Changtien 


d. 






1 1.55 




*—< 




it. 20 






d. 


(二 hangticn 


a. 






10. DO 






17.10 






d. Tzuchuan 


d. 






10.1G 






18.00 






a. 


Poshan 


d. 






°49 




























22.24 






d. 


Tzuchuan 


a. 






10.04 






22.44 






a , 


Colliery 


d. 












it).] b 






d. 


Choutsun 


d. 




11. 17 


J 2. 1 3 


7.00 


18.39 




a. 


Tsinan 


d. 




《 


9.00 


().3o 



SHANGHil-NANKING 





Wocsung Branch 




O O ^ CO 


!| d. Shanghai North A 
[// d. Tientungan 

d. Kiangwan / 
/ a. Woosung forts | 


寸 卞 — 



Shanghai North 小 
Soochow 
Wusih 
Changchow 
Tangyang 
Chingkiang 
Nanking 



d d d d d d 

.>、、、■、、 

o 9 8 2 s 4 

3 3 3 4 co 3 



o 8 3 2 7 7 3 

3 o 053 14 



0831520 

o 2 3 7 3 8 o 

03 4 5 o 2 5 

2 2 I I I I 



i3.io iq.35 I a. Zahkou 



Kingpo Section 



8.00 14.20 1 
8.3i 1 5.02 
9.21 i h.bi 
10.22 i6.52 



|d. Ningpo 
d. Tzeki 
d. Yuyao 
d. Pakwan 



10.27 i (3.27 Tsao Ngo River 



a. 水 10.55 14.45 
io. ig 14.20 
9. 25 i3.35 

8.25 12.25 

I 8.o5 12.20 



d. 
d. 
d. 



CANTON-KOWLOON 



二 ^ 

々】 — 00 

4^ l ^二二 


I d. Canton a. A 
v d. Sheklung d. 

d. Shum Chun d. / 
/ a. Kowloon d. ? 


、 12.10 I7.O4 

io.55 14.32 
8.55 ii.o(5 
1 8.07 9- 1 5 


SWATOW CHAOCHOW. 



7.00 I I.I: 



.48 i i.i3 
7.57 1 1 .4- 
8.07 11.52 
8.17 12.02 
8.2C) 12. 1 1 
8.39 12.24 
8.5o i3-35 



Swatow 
Am-pou 
E-bue 

Chai-tong-chi 
Kuah-tsha 
Fow-yong 
Fong-kai 
Chao-chow 
8.56 12.41 >i/a. Yec-kai 



d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 



a. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 



小 



14.13 10. 3o 
i3.5o 10. i3 
1 3.49 10.04 
i3.3g 9^4 
13.29 9.44 
l3.20 9-35 
iS.oy 9.22 
i3.oo 9.19 



d-H 1247 ().0 Q 



SHANGHAI-HANGCHOW-NIJS GPO 



35 14.50 1 Shanghai North. a.^ i2.o5 i8.5o 



8. id i5.3o 
8.59 16.07 
10.25 17,22 
i i.o5 17.58 
12. 5o 19.19 



10.10 
10.40 

11,10 



Lunghwa Junction d. 



Sunkiang 
Kashing 
d. Yehza 
d. Hangchow 



d. 
d. 
d. 
d. 



d. Zahkou a. 
d. Hangchow d. 
a. Konzenchiao d. 



1 1.35 18.20 
10.47 17.40 
9.28 16. 3o 
841 i5.5i 
7.00 14.35 

8.52 
8.20 



o 




d 



一 iO — 



TRAIN DE LUXE. 

Wagons-Lits 一 Wagojt- Restaurants 



Peking 一 Hankow. 

一 Direct ― 
DISTANCE : 1208 Kilometres ― 35 hours. 



22.00 If d. Peking 



n 水 

9.00 \J/ a. Hankow d. || 22.00. 



9.3o. 



i c classe 
5i $ 3o 



― Tickets ― 

2 e classe 
32 $ 90 



3 e classe. 
16 $ 3o. 



Peking 一 Shanghai. 

Via : Tientsin ― Pukorv ― Nanking ― Shanghai. 
DISTANCE : 159D Kilometres— 36 hours. 

10. i5 1 1 d. Peking a. ^ 22.06 



22.00 \^ a. Shanghai 



d. ^ 



9-3o 



i e classe 
61 $ 3o 



― Tickets - 

2 e claase 
3? $C5 



3 e classe 
18 $ 95. 



Peking ― Kalgan. (Mongolie) 

DISTANCE : 187 Kilometres— 8 hours. ,, 

7-23 II d. Peking a. ± k.bS 
1 5.07 \[/ a. Kalgan d. ||| 11. 3i 



i e classe 
8 $ 55 



― Tickets ― 

2 e classe 
5 $70 



3 e classe. 
2 $ 85, 



»MI il 

TRAIN DE LUXE, 

Wagom-Li is ― Wagon - Restaurant 

Pekin-Mukden (Mandchurie) 
Via : Tientsin. 
DISTANCE : 7。3 Kilometres ― 24 hours. 
20.10 II d. Peking a. 翁 
ig.53 零 a. Mukden d. \\ 



10. 1 3 
9-^ 



― Tickets ― 

i re classe 2 e classe 
3i $7^ 19 $85 

Peking-Vhdivostock. 



3 e classe. 
10 $ 65. 



DISTANCE : 703 Kilometres & i2!53.4i Verst.-gSH 



20.10 

22.05 
9.00 
23.00 

94^ 







i rc classe 
$ 3i.75 
Yen 3i.73 



d. Peking 
d. Mukden 
d. Changchun 
d. Harbin 
a. Vladivostocl 

― Tickets ― 

2 e classe 

Yen.. 8.5o 



0. /tv 10. 1 5 


d. 


9.55 


d. 


17.00 


d. , 


lubo 


T3 


1 20. 3o 



3 e classe 
$ io.Gd 
Yen.. 4.75 



Roubles 480.00 Roubles 297.50 Roubles 277.50. 



Peking-Tokyo. 
Tientsin, Mukden, Antung, Seoul^ Fusan 9 
Shimonoscki, Tohyo. 
i838 Kilometres ― 100 hours, 
d. Peking a. 
a. Tokyo d. 



Via 



DISTANCE : 
16.25 

20. 2D 



III 



\\ 17.20 



i rc classe 
$ 3i.75 
Yen 93.25 



― Tickets ― 

2 C classe 

Yen 60.92 



3 e classe. 
% 10.65, 
Yen 34.3b. 



TOURISM. 



I .— Ki Kung Shan (Summer Resort) 
Peking- Hankotv Line. Sintien Station. 
From Peking, Single ticket, i st class $ 37.35, 

2 nd class $ 24.90. 

From Hankow, Return ticket, i st class $ 9.60, 

2 nd class $ G.3o. 
Availability, From i st April to 3o lh November. 



2°.— Hsiling Tombs (Western Tombs) 
Peking- Hankow Line. Liangkochwang Station. 

From Peking, Return ticket, i st class $ 7.00, 

2 nd class $ 4.55. 

Availability, 12 days. 

3°.— Nankow Pass (Great Wall & Ming Tombs) 
Peking-Snifuan Line. Nankow Station. 

From Peking, Return ticket, i st class $ 3.6o, 

2 nd class $ 2.40. 

Availability, 1 1 days. 

4°.— Wen Chuen Temple (Great Wall & Mongol Market) 
Peking- Suifuan Line. Kalgan Station. 

From Peking, Return ticket, i st class $ i3.o5, 

2 nd cl,SS $ 8.7O. 

Availability, 12 days. 



5°.— Ta Fu Sze (Marble Temple, Large Boudda) 
Pcking-Suifuan Line. Tatungfu Station. 

From . Peking, Return ticket, i st class $ 2D.20, 

2 nd class $ 16.80. 
Availability, i3 days. 



— 13 一 



TOURISM, 



6°.— Beach Station (Peitaiho) 
Pek ing- Mukden Line, Peitaiho Beach-Station. 

From Peking, Return ticket, i st class $ 23.70, 

2 nd class f 14.60. 
Availability, from i st May to 3i st October, 

7°. ― Beach Station (Chinwangtao) 
Peking-- Mukden Line. Chinwangtao Station* 

From Peking, Return ticket, i st class $ 22. 

2 nd class $ 14.20. 
Availability, From i st May to 3i st October. 

8°. ― Beach Station (Shanhaikuan) 
Peking-Mukden Line. Shanhaikuan Station. 

From Peking, Return ticket, i st class $ 23.70, 

2 nd class $ 14.80. 
Availability, From i st May to 3i st October. 

9°.— Mountain of Confucius (Taishan Mountain) 
Tientsin- Pukow Line. Taianfu Station, 

From Peking, Return ticker, i st class $ 31.96, 

2 nd class $ 21 00 
Availability, 12 Days. 

10°.— Birth Place of Confucius (Kong Ling) 
Tientsin-Pukow Line. Chitfou Station. 

From Peking, Return ticket, i st class $ 35.70, 

2 nd class $ 23, 5o. 
Availability, 12 Days* 



一 14 一 



TOURISM. 



11°.— Nanking Ming Tombs (Ming-Ling) 

S // a ttffh a i-Na nk ing Line. Nanking Station, 
Tientsin-PukoiP Line. Pukoiv Station. 



From Shanghai, Single ticket, i st class $ 9.00, 
• 2 nd class $ 4.5o. 

From Peking, Return ticket, i st class $ 04.95, 

2 nd class $ 43.00. 
Availability, 14 days. 



12°. 一 Liu Yuen Garden (Soochow) 
S h angh a / - Sank ing Line. Soochow Station. 



From Shanghai, Single ticket, i st class $ 3. 00, 

2 nd class $ I. DO. 

From Peking, Return ticket, i st class $ 73.35, 

♦ 2 nd class % 47.20. 
Availability, 14 days. 



13。. 一 West Lake (Hsi-HouT 
SlnvighaUHangchow-Ningpo Line. Hangchow Station. 

From Shanghai, Single ticket, i st class $ 4.70, 

2 nd class $ 2.35. 

From Peking, Return ticket, i st class $ 84.G0, 

2 nd class $ 52.85. 
Availability, One Month. 



一 15 — 
TICKETS. 

From PEKING 



To 1 


i" class 


2 nd class 


3rd class 


Chengchow 


2D.OD 




5.35 


(^hinwangtao 


ID. 10 




b.ob 


C'hufou 


i8. 7 5 


12. DO 


G.25 


Fengchen 


18.45 


12. 3o 


6. ib 


Hankow Tachimcn 


43. 5o 


29.OO 


14.00 


Hsinho 


G.70 


4.20 


r 

2. 2D 


Hsuchowfu 


3o.Go 


20.1 5 


I0.20 


Kalgan 


8.55 


5.70 


2.85 


Kaopettien 




2.IO 


r 

I.OD 


Koupangtzu 


25.00 


1 5.(55 


8.33 


Liangkochwang 


4.63 


3.10 


r r 

1.55 


Mukden 


31.4b 


iq.Ijd 


10. DO 


Nanking (Pukow) 


47.25 


28.G0 


1440' 


Nankow 


2.2b 


I .DO 


O.7D 


Paotingfu 




3.(5o 


I.80 


Peitaiho (Beach station) 


i5.43 


(j.55 


D.OD 


Peitaiho 


1445 


ij.o5 


4.80 


Shanghai North 


01.70 


32.85 


IO.55 


Shanhaikuan 


i5.8o 


9.80 


5.25 


Sliihkiachwang 


10. o5 


6.70 


3.35 


Sinsiang • 


22.20 


14.80 


740 


Sintien 




24.90 


12.43 


Taianfa 


21.25 


1*3.95 


7.10 


Taiyuenfu 


21.70 


i3.o5 


7.25 


Tangku 


6.8b 


4. 2D 


2.30 


Tangshan 


10.10 


G.3o 


3.3o 


Tatungfu 


i(3,b5 


1 1 . 10 


b.bh 


Tientsin 


5.20 


3.25 




Tsinanfu 


i8.3o 




6,io 


Tungchow 


0.95 


0.60 


o.3o 


Yingkou (Newchwang) 


2840 


] 7-7 5 





From TIENTSIN. 



To 


r" class 


2 nd class 


3 rd class 


Chinwangtao 


9.90 


6.20 


3.3o 


Hinho 


i ,5o 


0.95 


o.5o 


Koupangtzu 


〗c).8o 





6.G0 


Mukden 


26.25 


16.40 


8.75 


Nanking (Pukow) 


38. 2D 


•25. 5o 


12. 7D 


Peitaiho (Be.ich station) 


10.2b 


().^0 


3.3o 


Peitaiho 


0*25 

J 




3.10 


Peking 


5.20 


3. 2D 


1.75 


Shanghai 


46.50 


29.()0 


14.80 


Shanhaikuan 


10.55 


G.60 


3.5o 


Taianfu 


16.25 


.10.85 


5.45 


Tangku 




i .o5 


0.55 


Tangshan 


4-90 


3.o5 


i .65 


Tsinaufa 


i3.3o 


8.85 




From SHIHKI1CHWANG. 


To 


1st class 


— class 


3 rd class 


Taiyuenfu 


1 1.70 


6.35 


3 9° 


From SINSI1KG. 


> 




To 


ist'class 


2" ^ class 


3 ld class 


Taokou 


2. Go 


I .Go 


0.90 


Chinghua 


3.00 


1-9° 


1 .00 


From CHENGCHOW. 


To 


1st class 


class 


3 rd class 


KAIFENGFU 


2.40 


I.60 


0.80 


Hsuchowfu 





8.40 


4.20 


Loyang (Honanfu) 


4.20 


2.8o 


I.40 


Kwanyintang 


7.50 


b.oo 


2.5o 



From HANKOW (Wuchang). 



To 


i st class 


2nd class 


3 r d class 


Changsha 




10.80 


9.20 


4.60 


Chuchow 




1 5.3o 


10.20 


5.10 


From CHUCHOW. 


To 


1^ class 


2nd class 


3rd class 


Pinghsiang 








From TSINAKFU. 


To 


i st class 


2nd class 


3rd class 


Tsingtao 


14.00 


7.20 


4.00 


From SHANGHAI. 


To 


1" class 


2 nd class 


3rd class 


Chingkiang 




7.00 


'i.bo 


i. 7 o 


Hangchow 




4-90 


2.9^ 


I.7D 


Hsuchowfu 




21.10 


12.70 


(5.35 


Nanking (Pukow) 




9.00 


4. DO 


2. 2D 


Pdking 




5i .70 


32.85 


IG.55 


Soochow 




3.00 


i.5o 




Tientsin 




46.5o 


29.60 


14.80 


From 画 GPO. 


To 


1" class 


2 nd class 


3" class 


Tsao Ngo River 


2.10 


1.25 


0.73 



18 一 
From KIUKIANG, 



To 


i" class 


2nd class 


3rd class 


Nanchang 


3.3o 


2.20 


1.45 


From CANTON- 


TO 


i class 


2nd class 


3rd class 


Shek Lung 


2.40 


1.20 


0.60 


Shunchun 


5.00 


2. DO 


1.25 


Kowloon 


6.40 


3.20 


1.60 


From SWATOW. 


To 


class 


2«d class 


3 rd class 


Am-pou 


0.45 


o.3o 


0.1 5 


E-Bue 


0.G5 


0.40 


0.25 


Chai-tong-chi 


0.80 


o.5o 


o.3o 


Kuah-Tsha 


o.()5 


o.Go 


0.35 


Fow-Yong 


i.o5 


o.65 


0.40 


Fong-Kai 


1.40 


o.85 


o/dd 


(]hao-chovv 


1.60 


1. 00 


0.60 


Yce-Kat 


1.70 


i ,o5 


o65 



BERTH CHARGES 

For all Chinese GovernTnent Railways. 

^\ class S 3 ' 00 ! per night. 

2nd ― „ ― ― ― ― ― ― 一 ― ... g2.00 ) 

BAGGAGE 

Passenger's baggage is registered free, except for freight 
on weights in excess of the free allowance, between the principal 
stations on Chinese Government Railways on presentation of ticket 
covering the section over which registration is required. 

The free allowance of baggage booked through or carried 
in the custody of the railways for each passenger shall be as 
follows : ― 

i st class 80 kilogrammes or 1^4 catties or 176 lbs. 

2 n 、 1 " Go " " 100.5 " " l32 " 

3 rd ,, 40 ,, „ 67 ,, ,, 88 ,, 



ADVERTISEMENTS 



PEKING 



LOCAL PAPERS. 



THE PEKING LEADER 

北 京逭報 
(Pei-ching-tao-pao) 

(E) Mai-cha-HutUDg Phone 1641 East. 

One month, 3 months, HaHyear t One year 

~ $i.00 $6.00 "JiiM S20.00 



THE NORTH CHINA STANDARD 

華 北正報 
《Hua-pei - clieiig-pao》 

(E) Chuang-pan-flutung Phone 2220 East. 

One month, 3 months. Half year, One year 

$2.00 $6.00— SHOO $2000~ 



PEKING DAILY NEWS 

北京英 文日報 
(Pei - ohing-ying-wen-shih-pao》 

(E) Man-ho-yen Phone 207 East, 

One month f 3 months, Half year, One year 

$2.00 ~ $6.00 " $ii.00 $20.00 

LE JOURNAL DE PEKIN 

北 京 新 聞 
(Pei-ching-sin-wen) 

(E) Kan-yu-Hutung Phone 164 East* 

One month, 3 months, Half year, One year 

$3.00 $8.00 $14.00 ' $25,00 

LA POLITIQUE DE PfiKIN 

^ 北/ 京 政聞報 
(Pei-chiiig-cheng-wen-pao) 

(l) Tung-tan San-tiao-Hutung Phone 1380 East 

One month, 3 months, Half year, One year 

$1.00 $4*50 $8.00 814.00 



PEKING 



Tourist Bureau 



Bureau d'Information du Kin-Han. 

(WEN CHE GHU) 

Head Office. ― Peking. ― Italian Glacis. 



Phone E. ±698. Telegram c< KINCO » 

ISSUES : Ordinary, Through, Circular, 
Excursion, Commutation and Season Tickets for 
China ; Through, Circular, arid Party Trip Tickets 
or Coupons lor China, Korea and Japan. 

FURNISHES: Informations regarding tra- 
vels and freight rates ; also conveys parcels. 

PROVIDES: Travellers with Letters of 
introduction to places of interest, information 
booklets, guide-books, etc., also arranges itine- 
raries. 

MAKES : Estimates of travelling expenses, 
reservation of private cars and sleeping accom- 
modations ; also receives claims or complaints as 
to transportation service. 



HOTEL DE PEKIN 



Leading Hotel in the Far East 

Latest Modern Comfort 
Unsurpassed Cuisine 
Most Select Vault in China 



Grand Hdtel de P6kin 

北 京飯店 




( Pei-tching-fan-tien ) 

Manager : Mr. L. M. Maille 
Phone : 3151-3152-3153 Tung-chu 
Tel. Address " Grand H6tel ,, 
Motobus at every express tr&in. 




WAGONS-LITS 



The only Hotel in the Legation Quarter 
The most Famous Hotel in the Far East 
The Rendez-Vous of the Diplomats 



THE LEADING SOCIETY 



Quiet - Serious-Comfortable 



Grand Hdtel 



Wagons-Lits Ltd. 



( Liu-kuo-fan-tien ) 

Manager : Mr. H. Schramli 

Phone : 664-685 Tung-chu 
Tel. Andress : Wagons-lits 

Two minutes walk from 
Railway Station. 



DES 



丄 
Z、 





PEKIN 

LA LIBRAIRIE^FRANCAISE 



Booksellers 一 Stationery 一 Magasines — Periodicals — 
Newspapers— Reviews, ( both Domestic & Foreign ) ― 
Subscriptions 一 Advertising Agents. ― Leather Wallets— 
Card-cases 一 Engravings 一 Stamps for collections. 

BOOKS ON CHINA A SPECIALITY 

PEKING BY YOURSELF, a Pocket Guide-book. 

It gives along with the English, the Chinese characters 
of all places of interest and useful addresses. $ 【 .oo. 
Divided into three parts : 
I Official. 

II Shopping, Banking, Medical, Missionary, Travel 
addresses. 

, III Sight-seeing in & out of Peking with useful hints. 

CARL CROW, HAND-BOOK FOR CHINA 

(Including Hongkong) Nine maps. 
A third edition, throughly revised April 1921. $4.00. 

THING SEEN IN CHINA..— « By a writer who adds grace 
and style to entire familiarity with the country and 
people». $2.25. 
Beautifully illustrated with fifty photographs of charac- 
teristic scenes & people. 

PAGEANT OF PEKING is a hook of (>t) photos that 
depict the grandeur and charm, the archttecturcTf beau" 
and the life and atmosphere of Peking. Photos by 
DONALD MENNIE. 

A vivid and brillant pen-picture of the history, the ro- 
mance and tragedy of Peking, by PUTNAM WEALE 
is also incorporated in this book. 

Price (Foreign postage $ 3) boxed $40.00. 

CHINA, NORTH & SOUSH a Souvenir Album of Peking 
& China with 3o photogravures by DONALD MEN- 
NIE, (Postage 35 cents) $7.5o, 

LA LIBRAIRIE FMNQAISE : ^-^^^ 11, 



京 漢鐡路 管理局 問事處 

地址 北 京東長 安街伊 大利操 镊對面 

電話 東局 一 千 六百九 十八號 < 

電報 《 SNS » 

發行 國内客 車票特 別怏車 票團體 票 遊 歴票以 及國有 

朝鮮 日本各 鐡路聨 蓮票 

答覆 旅行及 貨章上 之詢問 弁可運 寄包仵 

遨 歴客人 名膝區 域介^ 書指示 跻引代 算旅費 

包車 花車 及臥車 床位本 § 可包定 ; 

贈送 洋文 旅行槠 南及間 事. 處 小册子 

受璉 關於蓮 輸上之 訐告均 可受理 



铋铋 T 南 ^勞 茧南^ 翳 s> 

篛 111 + 旦 一 去 

浚摄 N 尠爵 譽瓤 St 

鲫撲^ 輋斂 # 

Ms?d wp nwigH 02VHO ^ ^ 



剿^ ii 翳 w 南^ 

^鄉魍 Y 0M 

篛^ 4- > 旦 y「 ^ 篛 ffl 小^ 旦 Y ^ ^ 03 

^辱^ rsr 耳谫薯 ^ i 饔屠^ 4!rrr ^ ^ ^ 

WFgM 嚇 2 银 n 敏^ 



" 止^ EMS 凝^ 键暴鬮 .e- 劇 s 

aslvsirsi SHHIVHall vi !&暴 爵 >4 













it 


it 








丄 


1 

十 




•la 


>/ 


% 






v/ 

nr 


省 






! £ Tar 


丄 


nil 


n/ XT 


古 tt 


"T* 工 






it/ 

■±: 砂 


' "™ hf' 






二 l ir 


、/ 




H V 


、/ V 












― -i> 




卞 


i3 十 




哲卞 


r:n r/ 
'! lS H 




^p. FJ 


Ai/ r / 


ui U 
^ ti 








ir 






Ml 


Til 


-il 


Tli 






脉 




«vr 


主 XT 




敏 5 


TT 






MX 




friinr 




am 


y. 


躲鼸 












B* 覉 








mi 


















翱 






B 












彎 a ■ 










m 




舊 


m 



鸫一一 + V auv-H 111 m 



圏^^ 彩 # ZS Sk 葛 



H >t- ;H tor z a ^ 



0^00 



鵜 ¥ n》 X 森^^ 



+八 

由 九 江 



至 


m 




一 • 




等 


三 《$ 


南 


昌 




三 〇 


一— 


元 


二 〇 




> U 


四 IL 






由 廣 




(廣 州) 








至 


頭 


等 


• 皿-纏 




等 








石 


m 


二 元 


四 




元 


二 〇 


〇 


元 


山^ V 

八 o 








oo 




元 


五 〇 




JU 


二五 

一一 ^LM 


九 




六 元 


no 






二 




JU 


六 〇 






由 


汕 


頭 








至 


















菴 


埠 


〇 元 


四 五 


〇 




三 〇 


〇 


元 


— £ 




m 


〇 元 


六五 


〇 




四 〇 


〇 


元 


二 S 


彩 塘 市 


〇 


八〇 


〇 


元 




〇 


元 


三 〇 






〇 


九五 


〇 


元 


六 〇 


〇 


元 




浮 


洋 


― 元 


〇 五 


〇 


元 


六五 


〇 


元 


四〇 




溪 


一 % 


四 〇 


〇 


元 


八五 


〇 


元 


ss 


m 


州 


一 元 


六 〇 




元 


〇〇 


〇 




六 〇 




m 


― 元 


七 Q 




元 


OIL 


〇 


元 


六 a 



每 孜頭等 三元二 等二元 

凡行辛 註册蓮 送除逾 免費重 

^ 額應 核收蓮 費外在 中维國 

有鉄路 各大站 閬憑經 行各該 

段路 程之客 票註册 卷栖^ 收 

行李免 ^^量 

頭等 A 十^ 斤或 一 百 三十四 

斤 

二等 六十^ 斤或 一 百荅^ 斤 

三等 四十^ 斤或六 十七斤 





由 镁 


[ P 


(武昌 ) 






至 


頭 




■II m 


等 






長 沙 


一三元 


八 〇 

三 〇 


九 元 

一〇元 


二 
二 


元 

at Ju 


六 〇 




由 


株 少 


H 






至 




等 


二 






、V 


汗 V\rv 










• 由 


濟 


南 府 






至 


m 




二 










—四 71 


二〇 


A— 元 1 


至 


四 元 |〇〇 




由 


上 


海 








至 




m 






三 ^ 




七 元 

m 元 

二一元 
九 元 
五一元 

H 元 
四六元 


00 
九 〇 
一 〇 
〇〇 
七 〇 

〇0 

no 


11 1 111 S 1 11 11! 
「― ll U 

〇 tn u 〇 tn 〇 


― 元七 〇 
一 元 1 七五 
六 元三五 

二 元 二 s 

一力, 元五五 
〇 元七 五 

一四元 AO 




由 


-尊 


『 波 






至 


m 












曹娥江 邊 


二 元 


— 〇 


― 元 


二 五 


〇 元 


七五 



+ 六 

由夭津 



至 


m 














秦 王 & 


九 5t 


九 〇 


六 元 


二 〇 




X 


三 〇 


新 河 


― 元 


五〇 


〇 


九 3L 


〇 




五〇 


m 新 子 


一九元 


八 〇 


—二^ 


四〇 


/、 


元 


六 〇 


奉 天 


二六 


二 H 


一六 iE: 


四 〇 


八 


元 


七五 


接 京 (浦口 ) 


三八元 


二 五 


二五 TJjJ 


SO 




:元 




牝 戴河 濱»站 


一〇 元 


— XL 


六 % 


HC 




元 


三 〇 


北 戴 河 






H 元 


七五 




元 


一 〇 


北 京 




二 〇 


三 % 


二 五 




元 


七五 


上 海 


四六元 


a〇 


二九元 


六 〇 


一四元 


八 〇 


山 海 is] 


—G 元 




六 元 


六 〇 




元 


五 〇 


''':■ 安 a? 


一六元 


二 5 丄 


一 〇 元 


八 五 




元 


四 五 


塘 沾 


一 元 


七 〇 


一 元 


02L 


2 


元 


五五 


Mr 山 




九 〇 


H 元 


05. 




元 


六 2L 


m n 府 


一三 X 


三 〇 


八 元 


八 2L 


四 


元 


四五 



由 石家庄 



至 


m 


等 




等 






太原府 


一一 7C 七 〇 


六 元 


三 五 


H 元 


九 


由 新鄕縣 


至 


m 


等 










近 口 

m 化 


二 元 

H 元 


六 〇 
CO 


一 7U 
一 元 


o 〇 


〇 元 
一 元 


九 〇 

〇〇 




由 


鄭 州 








至 




等 






■ 舞 




開 封 府 
徐 州 府 

洛 mm) 

舰昔^ 


二 元 

一二 X 

a 元 
七 元 


〇 〇 '、 o 


1 < 11 ^ 


AO 
SO 

八〇 

〇〇 


〇 S ! 11 


OOOO 



+五 

頭二三 等客票 慣目表 

由北京 



一五 五五五 〇 五 〇 五 五五五 〇〇五〇五〇 五五五 〇 五 〇£〇〇 五五 〇〇五 

等一 三 〇 二 一 五二二 <:〇 三五五 四七八 〇 八 五二 三四四 一 1 1 三 三五七 一 2 四 



* iH 元 * 元 * 元 * 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 * 元 元 元 元 元 元 元 元 一 H * 元 元 

五 五六四 〇 〇 四 六 二 

六 一 二 I 二一八 一 1 1 〇 一五四 一 五一 一一七 一七七 二三五 一 六〇九 



^dl^sio 五 〇〇五〇 五 〇〇〇 五 五五五 〇〇〇 五 五 i 〇 〇 五 a 〇 五 

^ & 四 a 三 〇 二 一 七 一 六 一 六六 五六五 〇 八八七 八九九 〇 二三 一 二九 六 七 

元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元,^ ^ ^^^^ 

n 六 二二九 〇 五 九八 . 二 四 四三三 一 一 七 

一一 一一 九一 一 二 ra 二五 二一 三 一 二 一 三九九 三九六 一 二 一 1 四六 一 S 一 〇 一 

l^lols 〇 〇 〇|^ 〇 五 s£s〇 五五 〇〇〇〇 五五五 2〇 五 〇〇五〇 

«-o 1 二四五 七六五 一 〇 六四二 二四四 四七八 五二三 二七八 一 山(,11— 三 九 四 





元 元 S 元 元 元 元 元 * 元 元 元 元 元 IX 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 

五五 八八 一 二 〇 E 1 七 五 SI 一 五 〇 二七 一 一 C 六 八 八 

二 一 一 一 四六三 八三二 四三四 二五一 一 五 一 1 二三 二 二六 一 一五 一 〇 二 



至 



、/站 ) 

州島, V 鈸 g 河 H 店子 莊天^ 口府, ^河站 關庄縣 店府府 沽山府 S 府縣^ 

王 M 州家 碑帮格 京 定脑戴 J 海 家鄉 ^原 同 口 

郯秦 g 漢 新徐張 高溝梁 舉^ 南保北 北,. ^山石 新新^ 太塘^ 大天 濟通鎊 



+四 

名朥之 M 



(十一 ) 南京明 !资 (明 太祖! 

m ^路 ffi 京站 

tit 沛 路沛口 站 
從北 京去求 回^ 價 頭等 六十四 x 九 ^五 分 二 S 四十三 i 正 

(効 ffl 期十 四天) 
從上海 i^^SifS vMRSiE 二 3 四: 正 



(卜二 ) 留 IS1 (蘇州 名勝) 

滬^ 跻蘇 州 率 站 

從 上海去 m m 價 頭 等 三 正 二^— 元 五角正 
從北 京去求 回票 頌等 七十三 元三角 了 分 二等 四十七 元 二 ^ 

(効 用 期 t 四天) 



(十三 > 西 湖 (杭州 名勝) 

M 杭 路杭州 * 站 
從上海 去^^ BfS 頒^ 四元 七允正 二^ 二元三 fi£ 分 
從牝 京去求 稟頭^ 四 i 六角 二等 二 i 八^ 5 分 

(効 ffl 期一 個月) 



、 名 勝之區 

(六) 節 每車站 (北 戴河) 

京舉路 北戴河 ^ 站 
從 北京去 來回票 ffl 念三 元七角 二^ +四 元六角 

(効 用期 五月一 日至十 月三十 一日) 

(七) 潢 海車站 (秦 王裊) 

京奉 路秦王 岛車站 
從北 京去來 0^ 僳 瓶等念 二元六 角五分 二 等十四 元二角 

(効 ffl 期五月 一日至 十;! 三十 一曰) 

(A) 游海 車 站 (山 海關) 

京舉 路山海 關車站 
從北 京去來 回惠價 2 [^念 三 元七角 二等 i 四元 八角 

(効 ffl 期五 # — 日至十 月 三十一 日) 

(九) 泰 山 (東 嶽山) 

^沛路 ^安 府車站 
從北 京去來 回稟價 頭等 三十一 元九^ 五分 二^ 念 一元正 
. (効 用期十 二天) 

(十) 闕 里孔陵 (孔子 誕生之 地) 

m m 秦 曲 車 寧 m : 

從 北京去 ^问累 flf 三十 ii' 七: TO 二等 念三元 £ 角 

(効; fj 期 十二天 



H 鷄^ 山 (避 暑處) 

京漢 路新店 站 

從北 京去軍 程票價 等三十 七元三 角五分 二 等念四 元九角 

後瀵口 去求回 ^價 頸^ 九 元五^ 二等六 元三角 

(効 用期 四;! 一日 至十一 月三十 曰) 

(二) 西 陵 (淸室 皇陵) 

京漢路 梁格莊 ¥ 站 
從北 京去來 回稟價 頭等 七元正 二^ 四元五 角五分 

. 〖効 用期十 二天) 

(三) 南 口 (萬 里城 長犮明 十三陵 ) 

京綏路 口 ^ 站 

從北 京去來 E^tn 頭^ 三 元六角 二^ 二 元四^ 

(効用 期十一 天) 

(四) 温泉寺 (長城 及蒙古 市^) 



從北 京去求 回^價 頭等 十三元 〇 五分 二^ 八 元七角 

効 m 期十 二天) 



(£) 大佛寺 (大 璣石 佛寺) 

玆 路大同 府車站 
從北 京去东 頸等念 五元二 二^ 十六 元八角 

(効 用期十 三天) 



京綏路 張 家口苹 站 



+— 

聯 運 華 率 

往 返北京 奉天問 (滿 洲) 

弒 由天^ 

針程七 〇 三公里 針時二 十四^ 鐘 

午後 八熙一 〇 (開) 北 京 (到) 上 午十照 十五 

午後 七熙五 S (到) 舉 夭 開) 上 午九^ 五五 

wm 三十 一元七 角五分 
二等 十 九元八 角五分 
十元六 角五分 

往返 北京海 參威問 
計程七 百莕三 公里叉 一千二 百三十 三俄里 針 時九十 八熙 

午後八 ^一零 m) 北 京 (到) 上 午十^ 一 五 

午後十 !KO 五 (開) 舉 天 (開) 上午: /L^ILIL 

上午九 ^正 (開) {> n (開) 下午五 ^正 
下午 f — ^ 正 m 哈爾 1 (開) 早十一 】2i〇 
午後 九^ 四五 (到) 海參威 (開) 下午十 ^三 

iK 費 

頸等 銀洋 三十一 元七 fjS 分 又 n 佥十 三元二 十五^ 又 

盧 布四百 八十元 
二^ 銀洋 ^ 九元八 角五分 日 佥八元 21 十^ S 布 二百九 

十七元 : fi 角 

三^ 鈒洋 t 元六^ s 分 日金 四元七 角五分 JS :布一 七 
十七 元五^ 

往 返北京 柬京問 
锊 由天津 舉天 安柬 w 大 P 1 ] 釜山 下^ 束 j;( 
計 程一千 八? r 三十 八公里 計時壹 it 熙鐘 
午後四 ^二 五 Mi 北 京 (到) ^夜 十二熙 〇 五 
午後八 照二五 (到) 柬 京 (開) 下午五 ^二 〇 

ili 費 

鈒洋 三十 一元七 角五分 叉口 佥九十 三元二 十五錢 
二等 銀洋 十九元 八^ 五分 又日佥 六十元 九 十二錢 

三等 銀洋 十元六 角五分 又 H 佥三十 四元三 十五錢 



往返北 京漢口 閬 值達車 

計 程一千 二百^ 八公里 計時三 十五^ 鐘 

下 午十^ iE (蘭) 北 京 (到) 上午九 ^三 〇 

上午九 ?s 鐘 (到) m 口 (蘭) 下午十 勲正 

車費 ) 
頭棼 五+— 元三角 
二棼 三十二 元九角 
三等 十六 元三角 

往 返 北 京 上海問 

終由天 沛口 ^京 上海 

計程一 千五 百九十 五公里 針時 三寸 六^ 鐘 

上午十 熙―五 (開) 北 京 (到) 下午 tsl〇 六 
下午 +熙正 (到) 上 海 (開) 上午 九熙三 〇 

車 費 

職 六十一 元三 ^正 
二^ 三十 I: 元六 角五分 
三^ 十 八元九 角五分 

往返 北京張 家口閬 (蒙古 ) 7 

計程一 百八十 七公里 計畤八 ^鐘 

上 午七^ 二 7i (蘭) 北 京 (到) 下 牛六黙 五八 
下午三 iK) 七 (到) 張家口 (蘭) 上午+ —熙 S — 

jji 費 

頭等 八元五 ^五分 
二等 五元 七角正 
三等 二元八 角五分 



九 

杭 ffi 



上 午七點 H3t 下午二 SteO (開) 上海 北站' '到) 午 十二點 五 下午六 Ban 
上午八 —五 下午 3^三〇 W 午十— ^三五 下午六 》 二 
上午八 M 艽九 下 午四點 〇七 (問) 松 江 上 午十^ «七 下午 7 ^四〕 



上午十 3tt 二 31 下午五 點: :二 (照) ^ 
上 十 一 點〇充 Tra^A (開) 硤 
午十二 點五〇 1: 午七 點一九 (^) 



m (fM) 上午 九巧 二八 T'f^^HO 
石 (蘭) 上午 — 下午: H» 五— 
州 (^、 上 午七? ViO〇 下 午二點 三五 



上 午十點 一 〇 
上午 十跶四 



鬭 m 
蘭 杭 



口 到 
州 箱 



上午 九點 一五 

上午 ASA 五二 



上午 十一點 一 〇 到 ^ 上午 八點二 〇 



下午 一 下午匕 五 (到 ) ^ 口 (^) 上午 六點三 o 卞 午二點 一 〇 

H , Wi ^ 錢 

上午 AE'^ 下 午一點 二 〇 (關) ^ 波 (到) 上 午干點 冗 五 卞午二 
上午八 點三一 下午 二: (gg) 慈 m ( 關) 上午 十點十 九下午 二點二 〇 
上午九 5 ^二一 下午二 點—五一 (開) 餘 ^ (^) 上午九 ^二 r L 下化 一^ H/£ 
上午十 ^二二 下 午二點 7£二 (開) ^ 官 (開) 上午八 點二 7 £ 午十 二點二 E 
上午 十 點二七 下午四 點二七 (到) 曹 娥江邊 (照) 上午 AKO 五 午亍 二 跶 二 〇 

a 廣 '九 m 

"八 點] n - ^A^.miL (■ 廣 州 (到) 二點一 o 晚 raow 

翠九 八 单十一 5!/, 四/ £ (躕) 石 -M (鬩) 早十點 広 五 晚二抓 3 二 



早 十一點 一二 晚 ^三 〇 (開) 深 
早十一 五 =: 晚五 默四一 (到) 九 

瀚 汕 

上亇七 ? -十一 H (間) 油 
上午七 早十一 點三三 (開) 菴 
上午七 點五 七 V 十一 二 (開) 華 
早; 七 
早 八點一 七 

午十二 點―一 輔 浮 

午 十 二 點:^ (開) m 
下午一 點三五 (照) 潮 

午 十 二點 (鼸) 意 



邝 I (開) ^A^7£7L 午十 一點0 六 
龍 (W) 早八 ^〇 七 早九^ 一五 
鐡 路 

gjj (到) r^^-sE 
谓) 下午一 鹦五九 



早八點 二六 

¥八!?/: 三/ L 

早 AS^ 五 〇 
早服 f,: 六 



? -十— 點五二 (開) 彩塘巿 卞午一 跶三 九 
午十二 點〇二 (鬧) 践 Jll (JJ^j) 一^ 二九 

洋 (M) 下午— 點二 

m im) 下午— ^七 o 

jHi (ifl) 下 午一點 〇〇 
溪 (開) 午十二 ^四七 



J ?- 十點一 3 
•¥* 十 跶 。四 
;九點 Tl 四 

早缝 HH 
三 五 

早九 五 
•V-A?.ViOO 



A 

III 朿 鐡 路 



下午七 點芷 上午八 !T« (腿) ^ ^ 
下 午七點 〇 九 上午八 點〇 九 (^j) 火 港 

下午 九點— 三上午 九船五 H (f}jj) 州 

下 午十; 2/,G 三 上午十 H 四二 ^ 密 

夜 [• 二;^ —八 午1'二 點四: ) ; 謂) ijj 子 

衩十二 ^四 〇 下午— EOL jUj 縣 

上午二 ^二三 1: 午二 K 三六 jj^j V; 
上午: Hgy; 四八 下午 三黜 四七 (^) 張 店 



(到) 下午七 h^〇 下 午九^ 一 
(gg) 下午七 二了 i ^午 九點 〇 五 

(gg) "F 午五^ 三六 卞 午七跶 00 
脂 卞午 西黝五 下午六 點一八 

下午二 wo 二 下 午四點 一七 

(B^j) T 午二 K 二七 下午二 £;. 四 〇 
(§fji "F 午一點 一 下午二 跶一 四 

jiy ^ i'-'^ UAi 午十二 £Afi:o 



上午四 51;;二〇 下午 四點 一^ 開 周 U' M} 午十一 ^—七 午个二 點一 三 

上午 七點 正 T^^^iHD 到 濟 ffi M 上 午九^ 正 上午九 四曰〇 



m 寧 線 



上午几 M 三 〇 ^干一 點^ 
午 1 '一: iV〇A 上亇 一點^ 九 
午十二 W〇 三 上午二 八 
午十二 SWi 五二 上午二 點四二 
下 午一點 三七 不 停 
"F 午 七 上午 二四 
下午二 3Vi 四^ 上午 七點二 〇 

上午六 ^一〇 上午 九點止 
上 午六: S/i— 五 上午九 SAO 五 

上午六 uv. 二二 上' r- 九點 一二 
上午六 M 四五 上午九 五 



(嬲) 上 海北站 (到) 卞 午十 K 正 上午六 
(蘭) 蘇 州 (藺) 下午 A» 三二 上午四 》3U 

(開) 無 錫 (Mi ^ 午七 點四 3 上午三 點五三 

J]fj viV jHl kil) 下午 六點 五七上 午二^ 四— 
(開' 丹 陽 iBfj) 下午 六 點〇 二 不 停 

(^) §M 江 1 测) 下 午五點 二八 半夜 0^五= 

(到) 南 京 (開) 下 午三點 310 下 午十一 正 

: ,i m m 

(開) 上海 北站 (到) 上午七 ^二五 上午 AlE^iO 
(開) 天通庵 (開) 上午七 點二一 上午 ASA 四六 
JjiJ it 昍 上午七 點一: i£ 上午 八 點 四 

、到; 典形 口 (^) 上午六 卫 上午 —丑 



下午十 ^二四 腿 川 到 上午十 跶〇 四 

下 -'r'mpw 到 少乂 碳 腿 上 午九跶 四 九 



下午 四點二 o 
下午: /no 
下 亇 六^ 正 



^1] 上午十 四五〇 
)\\ ^ 上午十 一六 
山 1^ 上午 九 點二 六 



服跑到 



m m m 

上午八 WiG 下午二 點 二 O (藺) 四平街 (到) IE 午 t 二點正 下亇四 M 兰 i£ 
上午 HJi:〇 上午 五點二0 (到) 鄰家屯 (開) 上午八 三 O 下午— 點30 

吉 長 《f 

上午九 ^正 下 午四^ 三:) (gg) ^ (到) 半夜 旭二 〇 f 午八 

半夜 0點三〇 下 午八點 正 (到) 吉 林 (簡) 上午九 點正 T^Pl^HO 

中東跻 ^長錢 

上午 九?. :正 上午卜 一卫 (關) 長 ^ (到) 下午九 上午 /i!S!U-.0 
下午四 3V 二 〇 下 午九點 一五 (到) 哈爾敏 (肩) 下午 二? V〇 7 ( 下午十 二 



津浦綫 

直^ 快車 持 別快車 站 名 特別 快車 iff 笾快車 
上午九 ^三五 f 午二點 鑌 (開; 天 w 柬站 (到) 下午 六點二 五 下午三 iv, 四讧 

上 午十點 爐 下午二 點二〕 (gg^H^g^^ 開) 下午六 ^一六 下午三 點三五 
下午六 K 二八 下午五 (開) 沧 州 開) 下午二 1/'〇五1: 午十 一四二 

下午四 點 三二 下午七 3V; 四七 徳 州 j]^ 午十二 n 二 n 上午八 s/; 五八 
下午七 & 四四 下午十 點二一 ( 開) 濟&府 朋, 上 午九點 三 八上午 六點 a 

T 午十 X* —六 半夜 三 3 (照) 泰安府 (開) 上午七 ^四 〇 T 亇二& 三:: 

夜 〇^,— 八 夜二 九 (開) 阜 曲 (^) ?-五 點 五二 夜— 紕一七 

巾夜 〇點 三六 上午二 點三四 (開 ' & 州府- 閒 上午 沘點 二九 H〇H£Q 



下 午二點 五〇 

下午三 四玉 


開 ^ 州府到 上午十 一!^ S3 
到 濟寧州 開 上午 十一點 正 


〇 上午四 跶五 八 (蹈 fe; (開) 上 午气拗 o 二 - 


〇 


開 fc; M 到 上午 ASA 二玉 
到棗 莊開 上 午七點 一五 



上午五 點二八 上 午六點 3 — (開, 徐; ^府 !開 | 上午一 ^一六 下午七 ^四 O 

Lh 午十點 三七 上 午十點 四 (開) 蚌 埠 (開) 下午九 九 卞午 三點二 o 
1: 午二點 四二 下午一 點一九 開' 膝 : 州 (開 ' 下午六 .點 二一 上十一 點一玉 
下 午四點 一 H 下午二 點30 ( 到) 沛 口 :、 開 7 午丑點 〇 卫 上乍九 M30 



丄 



潞 鐡 S5 總 幹 線 



上午 —― gy: 二 O 下午 十點 正 (開) 大 速 (到) 上午六 §7, 四 上午八 EJE 

午 一一 點三九 1: 午 (關) 與水子 (開) 上午 六^ 二六 上午七 點四 〇 
y^Enmo -v-h^-o (開) 大石橋 (開) 午一二 ^二五 上 午二點 五 五 





午 t 二^ 二 〇 
午十二 ^五五 


M 大石橋 到 下午四 點一 
到 资 口 脂 下 午三^ 四〇 




T 亇八^ 〇 七 「^D,',〇A 

下午九 sy; 二:) 7.六點〇〇 

下午十 鮫.〇 E 六織 33£ 


(照) 遼 (開) 下午 五5!/五0 午十二 sy 五五 
豳 蘇家屯 纖 下午 化十 — 點 五七 

[fM) 舉 天 嗍) 卞 午 八 點正 午十- m 三五 




^ 六點正 
一九 

'7 七 點五^ 


開舉 天到 上午 七點力 -o 

開 m 河 上午 七點 三三 
到 4》 m 開 上午六 ^疋 





午十二 Mm &八點 一 〇 (開) 
午十二 H 四九 卞八點 四八 

V-H^-i V '十點 四— (開) 
Y 四點四 五 Y' 十一點 iftO (開) 
'i f - 六點二 Q W 十一 點正 (到 ) 

大 邈 

上午七 ^ 四 H 上 午十^ 三五 (開) 

上 午九點 n : . 上午 十一點 五:) ^ 到) 
安 

午十一 H 二 〇 ^午 九點五 〇 (gQ) 

下 午一^ ^八 午十二 點一 o (gg; 

下午 MAO 五 下午三 五 R 
下午六 點 四一 「^M!A 三 3 (gfj) 
T 午七 點一 〇 7 六 點疋 (到) 

朝 

勵 

(到) 



午十一 點 二 〇 % 十一 yj, 正 
午+^ —二 〇 ^九^ 



^ 嶺 (開) "F 午六 點正 7 午十點 IE 

簡 原 (開 ) 下 午丑點 〇 玉 下午 九 點一 六 
四平街 (開) 7 午二臥 r L o 下午七 點二一 
公主徹 :1 下午 一點 二二下 午六 點二四 
長 春 (開) 上 午 t 一點四 〇 下午 卫點疋 

旅 顧 枝 m 

大 iig (到) 上午七 點三 上午 十一^ ^ 
旅 順 (開' 早六^ '疋 早十 點 二 〇 
奉 枝 #虽 

^ 柬 (到) "T 午四! 四 〇 早 iOJ, — 〇 

mn]h id 下午二 ^四二 $ 三點— 四 

本溪湖 (開) 早十鯽五〇 晚十— S/, 二 31 

蘇家屯 (i) 早九點 正 晚 九 點四 〇 

舉 天 (開) 爭八點 ho 晚九 m—。 

m m 

签 山 (到) ?• 五點五 o 晚六 點四 五 
柬 M; '? '七點 一 m^mo 



晚八^ — 〇b 
晚八^ 四九小 



-^八 ^二五 
卒八 yii 五七 
十— avio 六 

十一 點三〇 晚十— 點五五 
午 十二點 一八 不 f? 
午 十二點 二四 夜 〇 點五九 

下 午二 早 三點二 〇 
卞 午四點 五五 ?》六 ^四六 
卡, SB —: 早 

1: 午六 M 二五 卒八 點三 5£ 
午十一 £/;四〇 晚一 點〇玉 
-V-— 點三 〇 晚二 點三五 
早四 ^四八 晚五 ^二八 

-w-^nno 晚七 sw; —一 
早七 sv. 二 〇 晚七 



正陽門 (束 車. 站) 

開 北 )K 到 小 晚七跶 一五 「m 
開!! 台 1M 
開天^ 總站開 
開天 fit 柬站 H 
開 新 河 到 



m 
m 
m 
開 
脂 

開 

到 



塘 沽 
唐 山 
北戴^ 

山海關 

m 縣 
贿子 
新 民 

皇姑屯 
率天 城 



m 

m 
m 
m 
m 
開 
開 

臧 



晚六 點匹. 四 7 -九點 四一 
晚四點 一一 $ 七^: )〇 
晚三^ 五7£ 7- 六^ 四〇 

下午二 ^五九 7* 六點 三五 
下午二 ^五一 ?w 二二 

午十 2 /正 - 7.3^— 〇 

'M-niE 夜十一 —二 
-7- 九點 三^ 夜十 點三三 



^三^ 三 〇 
? HBBO 
晩寸' 點四一 
晚九 玉 



夜十 S/I 正 
晚十 點五五 
晚三點 一玉 
午十二 點二二 
平― 四五 



^ 口 (牛 莊) 枝 線 

午十二 四 晩 H£A 二五! 卿 溝都子 到卞 1 M'H 三 〇 晩二^ 〇〇 
晚四删 ili 晚 六點二 到 營 口 二^ W 十 W3L 五 



通 



枝 線 



-7- 六 HJiOO 
平六點 五 六 



晚四^ 〇3L》 - 開 北 京柬 Ifi 站 到 a C:li 
KU^CQ^ 到 通州 雄 站 開 ^平七 點— 



午 十二點 31〇 
-7* 十一 點五 五 



長株段 與株萍 綫 



上午九 3EA 五 




畏沙 新河 


(到) 


上午九 點 五七 


■ 


長沙 * 饑 


翻 


上午十 點二 〇 


■ 


長 沙家站 


(照) 


芷午 十二點 一 〇 


(開) 


綱 磐 3D 


(fM) 


下午一 


細 


株州 (姝萍 ) 


(fM) 


下午二 五^ 


(開) 


醚 陵 


m) 


下午 五點鐡 


■ 


萍 鄉 


m 


下午/ iSVi 二 〇 


(到) 


安 源 


m 




京 


殺 i 





T 午二點 =ji 
1: 午二 ^二一 
下 午二^ —五 

5E 午一 二點^ 
上午十 一 ^五7£ 
上午十 H〇/£ 
上午 八點二 f£ 
上 午七^ 五〇 



上午八 點芷 上午 tSA 三 E (^) 
上午八 六 上午十 K 五一 (開) 

上午八 "二九 午十一 sy,〇 四 (到) 

上午八 點 三九 午十— 九 (開) 

上午 八臥: fi: 一 午 三二 (開) 

上午 九點 二四 午十二 3^0 八 (g^) 

午十 H〇 二 午十二 51/ 四凡 (到) 
午 二 下午一 點〇四 (f^) 

午 t 一 IV 二七 下午二 ^二四 (開) 

午十二 ^正 下 午二^ 九 ($11) 

午 t 二 SA— Q 下 午三^ 〇 九 ({|g) 
下午一 5 ^四三 下午 五點一 三 
下午 -點 二二 晚六 點〇四 (p ; g) 
下 午三點 七 晚七 點〇 四 (舒 1) 

下午三 二二 (f>g) 

晚七點 — 五一 (m) 
晚八? yo— (M) 
晚九 ea 二六 (到) 



蹩 台 
廣安門 

西 fiffl 

mm 
沙 河 

口 

mm 

m 莊 

下花国 

s 化 

張家口 

大同府 
暨 m 



晚^ 七 

晚四 syo 四 

晚三 sy. 四八 
晚三 k 三三 
晚三^ 二三 

晚二 5A 四七 

點五0 



(到; ) 晚六 5V :—八 

(開) 晚六 syo 五 
(M) 晚五 四九 

(到) %CTH^L 

(pg 晚: m 二九 
7〔四跶 五七 
(gg) 晚四 二二 

(^]) 2£ 刚,— 二 
(照) 下午三 SAC 四 午十二 21' 四 〇 
(開) 下午二 5/1 二四 午 t 二 s; 4 〇 二 

im) 下 午二點 一四 午+— 點 四九 

{^) 午十二 點五二 7- 九點 五二 
(蘭) 午十二 七 -?' 九鼠 

(開) 午十一 — 7-八 ^正 
(到) 午卞一 六 

(M) $ 六點 四八 
(到) ^六^ 三八 

(開) r »,-H£K0 



下午五 ^镄 

下午 i^.), 卜七 

下午六 sy 颔 
下午八 ^三七 
下午 tsv— 八 

上午一 五^ 

上 午四! WJi〇 
上午七 ^一 六 
上午七 ^二 〇 



武昌 徐家棚 到 

開 武 昌通關 (麝) 

(蘭) m 魚 m m 
(翩 成 

(酈 m 斩 夏, 
彌) 岳 州 m-j 

(D ^沙 北站 (Kj) 
(到) &沙|8 站 (開、 



上 午 七»截 
上午六 ^ 四化 
上亇六 跶二 ji 
上午三 w 二三 
上午 一^ 五二 

T¥fHHO 

下午七 T/i— 二 
卞午 西«3七 



mm m m 



下午六 點一: f£ 
下午 四 H 
7 午一^ 

上午九 ^四三 
上 午九點 一/£ 

上午 七點三 〇 

下午一 三四 
下午一 ^ 一七 

上午 十;! 1H〇 





W 


上午九 ^ 四六 




上 午十一 


[\m) 


T 于二! ^—七 




下千 二點 


■ 


下午. ii 點 ^〇 


(到) 


下午六 點翊 


■ 


下 午九點 3〇 


(到) 


上午七 37 鍊 


圜 


正午十 二點逋 


開) 



徐 州 府 
n 山 

商 邱 縣 

開封府 

m 州 

洛 p§ 
m 音 堂 



洛 

海 

1 



鄂 

湘 



測^ 彌脂; 到^ ;判 g 到 g 



上午十 £AH〇 (pg) 九 {I (到) 上 午四點 一 〇 
上午四 (到) 南 g (開) 上午 



行 単 時 刻 表 

自北京 至太原 自太原 至北京 

下 午十! MS f 午十一 £/. 饑 北 ^ (到) 上 午九^ 三〇 T 午四 ^三八 
下午十 畝 四四 1: 午十一 _7L 九 (蘭) 長辛店 (照 ,上 午八! ^丑六 T 午三 五 〇 
上午— 點三七 上午三 —五 蘭; 保定府 (開) 上午六 八上十 一 點^ 六 
上午五 點正 上午七 SA 十二 到) 石家莊 (開) 上午 二點 二一 上午七 E! 二五 
上午 ASA— 丑 上午 九點二 3 (開正 太 1} [站 (到) ^二七 午七! ^五九 
上午八 點四五 上午 九 5/五 四 (gfj) 狻々] T 縣 '蘭) 丁 午四拗 C3£ 1: 午七 二九 
上午十 — 午 I*— 21A 二四 (開) 力|1 縣 (M) 下午二 殴 ! 五九 T 午 ^設 四九 
不 停 午 f 二 點二七 (腿) 娘子關 (開) 午十二 九下 午五 四九 

午十二 2/ 三五 下 午二點 四七 (jjy) £4 (Dfj) 午十: :四; 五七 f 午二點 〇.:/£ 

下午一 二; \7 午三 (開) 測石^ (照) 不 伃 下 午-灞 二九 
下午二 二 〇 下午 四八 (]^) i^pg 縣 (pg) 上 午十點 五五 午十二 SA'W 九 

下午 點三 o 六 下午五 sra 七 (開) 应家庄 (jjg) 上午十 sy'〇 二 午十一 既四七 

下午四 下午六 !£!^九 (爾) 楡次縣 {f^) -? -ASWi fi' A 二六 
下午四 £U.〇 下 TbSM 六 (到) 太原^ (蘭 ) ?-八點:: 九 ¥ -九點 二八 

道淸綫 

上午八 &錨 下 午八點 一— (簡) 淸 化 (到) 下 亇七 點 五四 下 午二跶 /£H 
上午; 三八 下午 六點四 A (到) _ (開) 卞 午七點 一六 下午一 ^四二 

上午 八^ 四四下 午二點 ,〇( 简) ? '、 ; ^ (釗) 下^ t 點 下午 一點 二七 

上午九 點 二一 下 午 3點 二四 修 3乂 縣 f 午六點 三三正 午一二 £/; 二 

下 午九點 /ni 下午 w 點二六 MiliM M 下 午^^ /£ 九上午 一一 點 二 
上午 十一^ 一三 不 停 (照; 游家坡 ^ 不 停 上 午 -m3 7 £ 

上午十 jah 四 開 游家^ 到 午五點 一八 
上午十 點四二 到 淸 岔逍^ 下 午五點 一〇 

上午十 一點 二卞午 五點四 一(開 ) 新鄉縣 (開) T 午四^ 三七 上午十 點一一 
上午 十一點 2£ 下午六 點 三六 (gg) g£ (gg) 下 午四點 〇 二 上 午九! EA 二 O 
下 午一^ 0/£ 下 午八 點一三 (到) 逍 口 '開) ^午 二點? £0 上午七 八 



JR 漢 綫 



前 門 (西 車. m 
特 別快車 尋 常直達 特 ^快車 尋常商 ^ 

星期 一五開 日 行快車 站名 星期一 5 開 日 行快車 
下午十 點 下午 (開) 北 京 (到) 上 午九點 三 〇 下午四 點 三八 
不 停 上午一 點三 四 (開) 高碑店 (開) 不 停 卞午一 點四 四 

ii^C^HOfjg 商碑店 到 ic 午三 點二 c 
上午, 二點 =:'〇 到 资格莊 開 下 午 一點三 

上午一 七 上 午三? 保定 jf、JM 簡、 上午 六點 八午 t— 點五 六 

上午 玉點一 玉上 午七點 三 二 (額) 石家莊 (翻) 上 午二點 二一 上午七 點二五 

上午八 ;—五 ^ 到 下午 四^ 二七 

下午 nuio 到 太原^ ^ 上午 八點 〇 九 

fr—iy'ji 九下午 七點一 五 (蘭) 新鄕縣 (開 )下 午 n 點二七 下 午九 西四〕 

上 午八! 1^8 (^) ^化 (到 )下午 七 1^^ 

上午 一"^ '二' 3( 開) 新鄕縣 (關) T 午四點 三^ 
•F 午— (到) 遒 口 【蘭) 下午 

下午四 w 四 下午九 點五九 (開) giMH (^) 下 午曰點 〇六 下午六 ^四 〕 
上午七 w-'o (開) 徐州府 (到) ^ 午六 點一工 

下午六 ,i (開) m 州 (n) 上午 七?, go 
正午 十二點 (到) 觀昔^ (開) 上午十 ^三 〇 

上午三 七上午 九? !/.〇 八 (開) 店 ({^) 上^ 四. w 二六 上午 五二 

m 公 山) 

上 午九^ 逋 下午二 ^四 到淡口 大 智門開 下 午十 點鐘下 午一 點镄 



鷄 公 
西 陵 
南 口 

溫 $i 
大 佛 
泰 山 



名 勝之區 赚 
山 一一 



及明 十三陵 

寺 



—四 
一四 
—四 



北 


戴 


河 




秦 


王 


島 


國 m 


山 


海 


關 





頭二三 等客票 價目表 一五 至一八 



陵 陵園湖 

孔 明留西 

里 京州州 

腦 南蘇杭 



數 

資 



〇 

及 



五 五 



1 



〇 



及 及 

五 〇 四 



二 



七八八 九二一 1 二 1一 H 四六六 六六五 七七 七八九 A 



象 

瀵 



枝 

*5 



天 

返 

往 



上 

京 

線北線 

舉返綏 

京往京 



鐡 

太 



原 

返 

往 



S 京 

威 東 

參 本 

海 日 

京 京 

匕 匕 

返 返 

往 往 



線 

幹 



枝 

魚 ( 

線 



緣 總線 線線口 

線線 洛 路 路順 東束昝 

線線枝 fffl 線 汴線鐡 線鐡旅 安安子 

浦髯 滬杭淸 海鄂潯 萍滿連 天山皲 

津滬淞 滅道隞 湘南^ 南大 奉釜溝 



線 

哈 跻 

線綠 路艉錄 

鄭長束 涛 汕 

四 食中宵 «L S 



Dale Due 




大洋 叁角正 



Gaylord Bros. 

Makers 
Syracuse, N. V. 
PAT. JAN. 21, 1908