Skip to main content

Full text of "cm abdulla maulavi"

See other formats


ojffllmjoeij^o cn1(0<eft i OJ(3nado ■ 630(nJOT>1 230.00 

115.00 

60.00 
10.00 
2010 a0J(n_fl(O3 1-30 

1431 S2.(maqjra3 

nJ^CrU©)(fiDO 13 QJc96)0 15,16 
□mjMiomil tjomioaald mlannoaj njenihiilo (,<drilB-6 
□ajtmj tdiuilgoCTBtaqd nOjGCQ)6njauuo- 1 1 

<3T36T2JJgj 6)6>onCR)1 6).oJ8aig3 

□803 gjlmliuiiuiuitaqd ajEilsijon mj0(96m<e>(/d- 1 7 

sffloco/ln3 oejcnxaa clOJOojI 

□cfttdaujIramocQ) ojoiril-39 

s1.0j1.«3T8nDffl(3 OOCDlffll 

□6)<eioeifJO(D)<e)(DiD)l6)(](8 6fdoeiW[<e>j(9(U)<Md-40 

cro«rfD)0(3 ojameJ2<3 

□<aonu(dGfflosl6)(|8 memoioom moco)<e>nd-43 

□gfljlnnonuo Oail^j fTU0(D)jla>n6-48 

□(B^fiomlaqd MiniDanomlA mjonTilujjo-56 

(/OffllciO c&COlQriJOS] 

□OUtBBGlCgKIDgeiS fTUQOnJ<©,nd;2ei6nJOhl61f(d(]Q)Jo- 64 

croojora <ja,§<e6)ooj8 

□ (BT3) 06n§<©i2Jf9o- 35 

<jft,Oj1«J)/m , DnadOf3 ffi(21«58l2J0l mimyuiDia wrjwu 

sDtrueioizilift 6>m)(i§<3, aomWaoj bHi 

GOOOJD, 8&0!PlG(6«)0S-2, 
SoflOaiS: 0495 2700751, 2700177. dJ(.(5)0tUl(iJCR)Cil(iJ)l 

ooamslow <u)CB)(t>cas<8: ouaj/lfl ovuoralojeJl ralnfioaii <5>6BB(i8 

ajlnfl n{)(U)10(3: (013 6T1JC3 J«j8 (lOialra SfflnDOUl TOOQieiiSOSOJ 
ng)iftm)1.(U)(D)0i8)^: (TOOUlS fflanflOUl <a>JS<51!!)0<D>1 

t&fnJrrucfSgnS" r^ouloA ei&.ail. Ajoiroloizijau 
aosmsloui nj)ru)1o<3: afl. ngo. aujeiOnfijgW sanQaul (3K3)GaJ(/0G(5I5)O6)S a^cro.fflcfc.d^aru .(ig)aru .(ig)a£!lfflci3 ii(Dl(.«J>«JtoVI«>3 araj 
orujaj(36TT)ocupQ3)o OiiJlc9S)on3 anogpoooafl ixfl«>3<9s>j<ftOQ)osro<Bgjo cnoo. 
<i$(.aJl«53 23,24,25 «5)1(^«y)1ajglro3 a a oil en? 6D(i3«j>lcrujosnj' 
a^aru.Qcft.a^cru.a^aru.a^nfl CT)Oo3d6TD«)5 najuejlecngcru c&oaDJCTO 
(Bcft.3(Pl(s<9S)os aoajajltu^saBCgoos CDSc9ffljc9jQ3)06m. (sa>(D§«sra>"l«>3 
ODlom 25000 c3iaocr>63B§jo goono aruoaruDO(D63B§lK)3 cnlam fisrasimrojo 
LaJ(OTlcn1ai1 ( ft.§j(zio6TT) cftparujcOjglraS cruosnjcnul.eajc*. 25 m 
crooairasnlororai acDjou^csasraS (ml(3c9S)jann croaaajm (root/Mo cns<9S)jo. 
odmjos cuoraemcaJc^ooo ajcarrojejaddo Gajdi taJcruanjOT) croocnararaflon 
cruo<eAilc9 5 §oajjo. cnosjo cnairaajjo 6D<3<96)1 aolij araeilcro 
^a3(tJ)1an)JosnjlQci| otuccbodo oaJotrojauffljaocorolffleiKSKBlieffljaT) 
(.ajaj(3(M5)cft)(Dl«)3 cnlamjo ejelc9S)janD cruj^jaD<9>o3 raiajODoajaoaosm. 

LaJ'DcusaiooQ) aoj crueaagcDo cnsrairooad cnmj<9Q elaaooa) Knjtfc 

0)6)(TT) G(U6TT3laja>Jo. tgtaj(5(SOS63BgJo (3I5)CU9oSnj(D63BgJ(2lgj3C31ty) 

CDsmjos aruemgoncarcnlaD Ajjoj63i3lcn>(g) so eja&io rajaJSKrmlejjo 
rarae^jBtDfajOoajadlcagjosQaJjo onload <9>§83>ajjo crilcrulacujaooQ) 

<TOaDO0Q)GrU(iDcft.(D6TD63B§leJOSm <T(j)gJ0 (aJ«T>1ai3dQQ>Jo. o(j)l,oJlra8 16 

oajggtocwjij aaejlaru gDa3«rflanjJosnjl6>a3 ausni GaD6Lira6Tr>o bogoo 
aaDgjj<fl.gleijo GDS(3ra)6rr)o. (,(iilco)6)ftj§ (aJcu (3 «jra)c&dS «5)6)(td raraanlonj 
ajaSflQc^ o(J)sj«jkj)0(B£j sixm^o ailKQamraaocaaomoaj]. anogjjcagjlRsS 

COlODJo CT)l63B03 GO061J(DliJ COTJA 18-0o (0)lQg>OT>1 Sjl^jO Gc9j(.n363Bglo3 

o®«JK5)lc9S)smo. «nja> o§Ki3aJl<9S)je(Tuoa3 CT)l63i3a3 Q0cft>ajgjann oanjlajg 

fflaO^JJ a>2IZ)1gl6><D) 0DldS6TUCTU>2]0Q3)Jo n§Ki3aJli|l(Dl<9S)6Tr)o. 

asejloru 6Da3«r>l<rujosnj (aJ6up<-Lfl<96)6>oJ§«»j ajcmraii onl63Bu3 
(.aJtftiSlajlc9S)jaD (31$G(UUDo SDKDJOJfflO 6)tft)S06)«5) arujc9iid'laj1§;;«n3. 
onsajQS aruo |i ejscn fflseilrro ^a3«y)larujoesruoos boj 
ajwloTrolalajloejOTKnlc^rajajQajo a^iogijo. raragjOaoj onmjos 
(n)(3jcguD^63Bu3 aruacejl<9 5 a1c9S)6)§. orajalaS. 

arucroecnaoo, 

OTl6313§J6)S CrUJCTOTo 

acr).s)CTV>(.a.§o1. oro<D > jcuj(D 2010 offllojlCBB 1-30 
<aj<Hj(pjrrNJoi/Oo hgr nil(8(T\)fflO6n)1(D)a)0QQ) 
6)6)OD6U^CD0 (T\)1.a(j)o cruffloruKy)03)j6)s iija)lL«J)(MJ)1ro3 aruoelaiacDo aocoaafflajsjanr) maOKnaj^.astojmosm crvil.ngjo. 
iiJltDanjaraeTDtoaDOQa) afflOD6ujcT)o (rol.a<j)o e>c& c9>(3a, <ru(3</>, 6>aajsl6i3)0(T)1<ft>, aruonejosoD, 
(/xBOJnJdsm slaJlano sralceaejjo aj1(rum^(3>1(D)1ejo6ingj<9>2SO. gdoo (3T3cfl6i3K5)1§1gjO(3i3)(S(3>o 

(3T3OlQ3)0a3 (3) J <T>1 51313)1 §1gj 0(313)6 (5)0 (319)00) 0T)1(3QJU/1 (TUG (13 03 6313 (/3 (313) CDOnj, 

s1aj1«s)(M!)1ejjsrT3. (.nJ^^Jslanaoco) raiaj KlajlanoaipaBesraoJS qjIqjIcju «5)£J63i3<3l(33 
LaJaj(8(3i3)l<9s>j<Tr>aj(8 t 96) raiaaDjtft.rasmloa) ffl0(a)j<9><9>uo onra3<aj(TDjsnB. 

aj(3«5iu)aocr) aroajanKJKnlraa sraj ajar^e/lo aJ6mju1aj)o3 r^63i36>cn(D)O(ro1<3l<0S)6Tr>6)2)anD 
arul.a^o garuKS)03 ot>s)g3 slaJlKsxmcnlejjos cnasm rudlajl^j. 2icty)ail©6TtJ)OCT)lQQ)63i3§lra3 
ratacflocju aj^raSaJcairol ecnsl <fl>olapocjujoar)o oj<p1 ojej eonSd^gjo (n)J0<B)(3i3)2)0c86)1. 
ailc/Doejfflooa) ajotrocnoajlejjffls raraolojlnci^cDJjo (sraanjeajrairolsxtojo ojej easuejc&gflejjo 
(i§oj(3 o®KiKn1oaj§j. ecnog c/DocnHKnajraflrao garutDioslonJ (ajoajoil arojaJ(Dlji/lOT>aosm. 
6u1sriiej crflcDsmtDJKJKifliT) raraKnpaijcnlaj 6)aJ<ft(36m63i3od jDajeooiocflOajsjajrafl raracsgaoo ajej 

(/)GQJ<-&l6m63I3§Jo (T)S (010)1 <X»1§3 6TB. (3B(T)J3lCT)o aJJG(30O)2)1aJ | 36)<9>06TBl(DjaT) (B<x>o§a3oaru(.<o> 
(/D06UQ3)l6)£J a^OOJJo aJJ«5)1(D) 0) (B QJ 03d 6TT) <i£l ej 6313 (/3 (SaJOejJo g (TO (0) 3l 6) (1$ 

s)o<aajaDaj6ingo(r))lffljanf)j. raracgaoo a§6>o towrooajra^o (pJ<e>s1ajlij 6)6>aje6TO>o(T)1 ( &> c/ao6u 

(BC/)0§(/30(TOl.KS>210QQ)1(DJ(TDJ. 6D<T) O30(T\)(.(0)(/3061J (3T3<T)0QQ>0(n)o OaAAD^o ffljiJ^OGDOlCffijanD 
aJ5TT\JDl«5)(3 6D gj «5) 03)1 GaJ0<& JOT) (3)1(38 (3T3(U(3 a$6)0 BJSQjI^J. <3T3Ol6T5T0)1<Dl<9S>(33 
raiaKD^aKnOCaJaiadlKnfflOCQ) (.oJ(TO(3)J«5)030(TO(.K»o aj(3Jo(3)ejajO<96) aJ(DliJCD)6>aJSJ(3T0)0a3 (31301(3 
aJQJ (032163T3S3JO CDS(3I3)1. (3T306TUlQa)1ejjo 6Do<^1rttfl£Jj2]0(n>1 (S(/)OgO00(TOl.(3) (TOoSrUOTLDlOffiOCQ) 
[0)010631300 (3T3(S(]dDo ffliiJlijl§36TB. 

(ulLooaalgjooia) jij1oo)oq>j6>soq>jo orajejaru^o ojIsIc&jsokjto) (DajmomjosoQijo gsfflCffiooalrajanDj 

0\)1.a(j)o g(TO«5)03. 0)1(DOJU)1 <ft0)6)aj§ <ft^(0>1c9>o5 (313 C§aO (313)1 6)03 (0>]eJl<&Q3)1<3b' GDlODJo 
nj1(33jl(3)l20(D)l§2SinB. S2l(ljl(3) c&OEJOTO) (Dull ^(3)1(0(310) 6)a(j)(a)1anOO\)1c9> iJ(Dl(3)63T305 (313) 
aJJ5mp(3120ajl6)(D (Tg)t9S)0ej(313)Jo eO(3t9S)S)fijSOa3 O)1m1(0T0)l20<j9>jc9> (3)6)(TD fliJ^Jo. 

nj)cu)1a(3 
<rO<D ) JCOJ(D 2010 offlLcJlaSO 1-30 A 
Cn)JaD06TUl aJOOUO (2)1(05 (DlOODOOJ 
aJ6Tr>(UJl(0) (o-l(tf>1(3 (S)J06uo (GaanaG rn'oejcifl 

<Sda>6)§<PJ(5lR»: On?(lTUJJ(3 dfegCOOS ctowmwxd gsfflCQioaoilcojcmj o^cnjIolcSQ-aoa^ejoaJjoo ajocntojo cromcroco) ea>ra§ 

KogDOglOTJIJKSiS (DejfflQQJJfflS jDoJOCJU^BAimjaiOOQfltDJCTT) 6)QC/D61JJCDO GTUlaJJo 

(3B6nTaj^j fflTjejcul fflanoaJSffloojascDJjo raiagjOnnj enlace 
^o3dS3oarv)a3(zioraoQa) crujacl (Uffl^aSaoojoscQijo c9>jsjosnj2)06m raraaj 
rajestm. (3ia)«ra)°l(SQa)omr>«j>l cansto (m> cajsjosrurarcnlonl (3i36iaj 

OD^o61JeJCQ)J6)S jiJ(D1|«S>o B0[K»CB) jiJ(I)1(«y>(Sa>61J ( &>§lejJ<3S32. C3T90JOJOS 
aJOtDGfUO^cefflSml LoJOIOaJcfl.^ fflJaOMB CD6TUl(aru) Q3)J5)S (3I30DjiiJaa3(Z10 

O0Q3) arujaoo5TU(s«JKJ)o§o ag)(m3)1on1«)3<9S)janD(mo6m. crula(j)o (3i36Tii3jgj 
(zraejailoajos oJIcotooj aaJ(Tu1a>lc9s> ojoarutoooDJlrajanD cnil.ajaoamG 
c&jottotI aj(ro£j1(D)oraj6>s aJltmoaanaS enjac9S)(3n3do (eaioaojaj) 2010 offllojlCBB 1-30 A rdOffltnjfflJfOTOflTOJo swam ^(Djuomilffljai) msusup 

(TUlnflJo (TO6nJ6jgl M&M MOttoffl] 
fflSdJjo (MoDJQlM 6D«3(TO(to (IDtOJl 8(I)Sl(D) 1} (ftjSjo6IU(IDlfl(i 

4mi CnJOd96)C0nadO ((SoJ0<9S)}ij) o(j)CTD 

(SoJ3c9ffl(3 ajcrjjjtooco cftOGrudGaionjul 
cnsjcoio) OiJffl2aDa§osm snoizcrolajlcaj 

(TOCO), 6)jiJ2BiaDOSOCQ)l(DJCTT)J C313(Tr> 

6>(oio) crooocrocft>oco1ai (2<9i(03o. aj(03(/)1 

(3laJ}<P(B<D)0SS}(010) (aJ<23(/02lO6TT)CO). 
CT)3l(0)1a>6313§l£JO6TD6)glO CrUoCTOc&O 
CDOJJo Cr>OC/)(3la>(0)OQ)}o (U OT)1 06313 JOT) 
CO). oJ6TT3 (SaJ0(3i|JC/)laU oJ0CD)c96)o_]£J} 
c9.C/3 ^030)1(31(010)1(3(010) 0107)1063131 
CD)CO)O0Q)1 iiJ C3l(. CO) (.0)010 6313 §1co3 

ajosmoo. 6)ii2aa)os ailf (3i306iu1 
.easeilcscnossjcoia) OjijaoJlralcSS) (0)oa 
«iim1(sejc9S) 6uoa\)1oa)j6)s <9i}s;;o6iuo 
KDoaouo aoojar»«5i eojo<96)co omo 
a»jos <9>oej«JK»06m. cOTl<a.6iaro> mca) 
e<9«j)onjo a\)ja£i1oj(D i ) > a)jao(D)lajar» 

(313G3aOo C313)(30U)Cr>OQ)}o 3lcr>1(p_IG61fU0 
(JDODOJJOOCBfl C3I30J1S)S <9iS>1iyj<9i}§}a> 

QQ)0Q3)1(Djor)j. csraoilas gsreocQ)lajar» 
raratoirolaioojjo <ftjg30Jjo gra csrasjcoia) 
a.3eio 0JS)(DQQ)j5reaQ3)1a)jar)j. 6iij(3 

C313jCl3 oJOOOQ3)6TT)o aJ(0)1OJ0<9S)1<D)1 
OJCTP C313<B3,aOGC010)0S C313)6)C383>1ej}o 

a^ooomlejjo GiiJ03lijara3 goo/tos 

SKDOODjo (313(010)1 2) (0 OJ Jo 

2)O(.(O>Cl20Q>J53|3]6)OJarf aJOOQlJfflOCOflfflJ 
ODJ. C313(2(3,nOo nDOafllgOOQJlrajODJ. 

^GgaotoimloaS 2i<9iO)06m csbsiiibj 
ejOaolo3 sjoaoral ag)amo1cD)ao_|§ 
(3i35rii3jgj ajcroeJtoodi. C3i3)05cas>occ) 

(313 (53,(106) (010) (31300)] fflJ(T0eilQQ)0(8 
o£)Cn)06TrT Oil §1 <BS) o" . ( (TOl n(j) o 

gcro(0)03l 6) an raraaroj ajcroeflcnJocS 

a(j)ClD06m Ojl§lijlO)jaT)(0)) (313611]3}|y0 
aOl(05 KoaOral Cl)0S,l6)£J (313(n)6)(010) 

LaJ</)(3E oJ5maul(0)cnjo ojoaaloajaio 

QQ)l(DjmDJ. (3I3(B3,(iOo <9iOCrOc3(SO)0 
0JUl6)£J (.oJ@Oo3d6TO COJ3lc93§1(03 
C0)1§6313l GDlnm CUOgOgJOCDflrajODJ. 63(3 

ojb.0, a^j <8 (0)}S63b1cd> ^Jlej aoo 
eJ]<9j0l(o3 6uo(ro1<D>ooQ)"l(3)(Tr> <ro<Q ) jg»<D (srae^ooo (Bc9i0§o ecoooio oJlsloojf 

03aOl30OJjc9j(D)0Q3)1(3jar)J. 3 (313)603 
fflcaagScBfflo 8 2)c96)5p6TT) C3I3Gf3,aO(010)1 

en. (3i30jal(o3 aj(0T0)Oja)06no 6iiocrol 

(TOl 2)}a02ffl3 t9iJ61010)1 ffl}(rO£jl(D)0(3 
((TOl.ngjo 6)O\)C0)03l6>Oi5 ojl(0)00j). 

crul. ajaomB aij6ioio)1 ajaruejl 

03)0(8 (3B6nJ3Jgj fflJGTUejlQ3)0(3J6)SQ3)Jo 
21 (8 CD) o g 221 CD) J 6) S 03) Jo 2)(9>O)0CB)1 

6)iJcnj1ol<es)CQ)l(o3 s^crilaj}. aJ5majulco) 
(0)oojo§1(o3 sscnlij raraegaoo ailctno 
oJlco3 crilanr) (0)6)<td (.ojoicmlcai ojogdo 

C0))S6313l oJCOlO) OJCD)CrOOCQ)(S(0)06)S 

o cru 

oJl(0)OOJ fflOliJJ. oJlcmlS (TCKSoOOBCOl 
CQ)J6)S (5(3(010)001000) c9il(PJc3 (31361113} 
^jc9S)J61O10)1 oO0Sl(D)l(03 CT)lanD06m 21(0) 
(.a)CTlC63I3a3 630(0)l(010)jS63I3J(n)(0). 
C31361QJ3J^jc96)J61O10)1 aOO^I <9i3CrO(5 

(bcdooju ojeilcD) ^jsijorataio) ojggl 

Q3)1ejJo (O)^c96)(0lo_|}(3 OrUJajloOOSlCQlO 
(DJ6)S oJgglCDJlejJo 3C3(T0 CDS (010)1 02)1 
§J6TB. C313OjlS63B§l6)ejgj0o C313CS(]aO 

ecoio)oso_|o co)02icro1^| a an 

OjloadC2)63I3g1(03 oJOCDo CDS(010)1 2)JoO 

2ci3 t9ij6ioro)1 2ijcroejl(D)oc5 ojl©6imo 
cr>oojc/)0(ioo ecDsjceiCDJocralffljcTDj. 
c9iocro(5eo)onju ojejloa) sj2ijc3i3(oio) 

oJgg1(B)1(03 C313)Q3)(S6iaUOl C31361QJ3JC3 

On02ioci3 2)jcroeilco)oc3 3(3cro cdscoio)! 

Q3)Go_|OC/3 C313Qjl6)S (SoJOCQ)! (313)02) 

esiajcDl 6)cnxo)33 c9iacro(3G(/)oaju geoj 

c9iil1c9S)Jc9iC2)jo aJ0(Pc96)0S 30OJC03 
g£J]o 213OCr0C2)1(03 mcoiocupaJCDo 
C313;Ooe1<9S)Jc93CQ)Jo OiiJCffiKnCaJOOa 
2)JoX)22K3 <fl> J 61010)1 2)JC1TU ejICDJOOJo 
C313CDJO)2il^|J.(0)6)(l? C31322l0aJCl3 (313<9S)0 
eJ6)(010) 2i CO) Oil ©610) OCT) ec9i(.C132lOCD) 

6)ojocrr>ocrilc2)1(o8 ojjcruco)c9i oj^Oojooo 

CDSCOimlCffilCDJCTDJ. aja02123 cft.J61010)1 

2ijcroej1cD)0(3 <9jjo^jc9ioejo csracsgoo 

ec010)06)S06)o_|0o C3130jl6)SC2)Jo CT)1CTDJ. 

ojocn Quor&io cno§1co3 co)1co1^j ojcm 2010 offlLojlOSO 1-30 A QIOtoA) (IDoDSflO© 6IUeJ(iDl(D(3) (ftOOSIDfflDOd M OMJOI) (SS3£Jl Q8>1OJ0c6O0n3 

(DltooiDtooOT oral ffl]r« <ft]6ra1 ffljaraetoot? (mo| ijjpnwfflM (n1oanooo6)§ 

nfflGSUa] MQIM QtoW OJldDJo l^MTOtai)}. nfljOTOeijo (fcljjtaffljo rdffll 

arao [aje6(i06ffi§l6)ei®jo ajoaral nJ6o (roaiaraoai aajocruo aiao ooleraHtol (fcls^GnsJaj 

oniifflijaiM^ 

(5ip$ap1 12 (nioeMgleiosm (roe§aDo Maitooiltpi ajoaratoifflliitoces) mm 

afllgO 1393 BjdftJtTOB 4 0QI§§k)S>iI ^(ffllffllmi) rflMfflB Sfflj MlflfiTOS Mb) fflafWflil 
6ei3(fc6(iD0S QllS aJOfflD). (.c&lcrocmosnjso 1938-oS ajlfcjcoloei 

QJOCrulaJGajJo BCOCUBiO 6Lfl<3c5 aJ§gl 

CQ)1oej ffljGraloru cniflocnajjo a^oosj 
(OTOJ. 6)jiJCTUla)lc9S)CQ)lKi3 cnlcm cooaJl 
oej Bcoamra GcScrolcsejces) cnscmj 

(SaJOQJJo.gDCOT 25 CUC3r>ado (OTJSdScmj. 
EnOOODOCD) GTUJoCl CUCD^Cnjo aJ6mCU)1 

«y)onjaioQ3) raraGgnoo fl<8avfleei<fl6>oca)l 
qj1§1o3 cd1(td1o6313J(td arufflQSKjra) asn 
kocotI eesaooo), caraegaocoTOloato 
sjcoro (2L(Ta)1c9S)oa3 ajcmcucojas 

SI3)0C& t3I3«J1S2«y)QaJ§jeaJOCQ)1§J 
SPg.^l) (aJ(B303 63B§lCOli gDGqnOo 

2>(.aro>"liy oajggojjo cnjeijaflgpoca) 
bcdj ajaruejlo, raiaajcroe/lo culs 

CaJ0eiJfflJ6rB0(UJ<a>CQ)lgj. a^gjOQJOJo 

tatacgooorara) c3id>3ra1<eajo, Biiaojao 
cn1c9S)jo. ajt9fflj(U(5 ajeJloa) ala3 <0>1§l 
ccuocoiS (3taaj(3<9Q (nraSiajaiooaflcDjcroj. 
an.(TO)1<flaocnoaQ)l ocuggo fflc&osnejaj 

CmOJCDJfflS (313)Uj1cft.^o &>0®Sm<MS)0«ti 
6) OJ63 gap (.(5)631303 0)10(010)1 flJOffl 

arflcm anaafljyjsnjcTT) csraajcruiD ojoco 
g6n3 0CQ>1s,j6ine. gocm" cnoo 
<9>o<tuc3(bo">oojj slgjcaflcsS <9>06mjcm 

t3I3CJUlajQJJo QjpaJOffl aTUDOaJCD63BgJ 

5)SQ3)jo (rocrucmajoscnijo ajjecooo) 
«j)lc9ffl <T_flcm1ejj§§ 00(0(0)1 ei,crooancro ojocnil crol. ajaOMB ^jsidtoI ajcroeil 
Q3)oa)j6)s <0)OanjaJRSoD2)O6m. raracr^aoo 
gsf'ejoscDo 6)ijcc»«y) croo(Doi363Bo3 
<9>ocro(3ccnocu)l(a8 gocmjo 6ruc3c9S) 

(B(OT3>06)S GDleJCT)1«)3<09JCTT)J. 610)003 
6) aJOCmOOOl 00)1(33 aJOlc96)J(2CnJ003, 
SDCTOeJOo BK»o aJJC3>JCa)O0Q>1 CrOj1a>(Dl 

cmra) <0>6rels,j6ni. 

ajO^CJUcfc), CTOaOSSaOOQ) 6riJ£JaOl 

ones) a>o(D6mc3ro)oro3 3(3cro anscoimjcm 
essoejl B<plajOc9s>oa3 on1(3sruarLDl«y) 

0)0(2) GTUl fflJaD2Hl(3 <0>]6K5K5)1 BJCTUejl 

cn>oc3 «j>6)ci3 aJ}t«s)a2)0(Dl«s3 cnlocmo 
raos)§ n^raSryi^ araamcD 3(3anjlca3 

a^cmoeijo ai1<f>jcal<8ei<x»jo ojcolcroco 

(aJ G 3 OD 6313 §1 6) £J 03) Jo QJOCTOl r>J3o 

rararucrooar) odjogtuo ojoo cdIqj 
orfl(3«jrafl. c*l!Pj(5,(Si2i«)3ajoaii,5)iijanjl(Dl 

c9S),<0)§(DOS,(B3gn,g3J21,aJOc9 3< ) > Oa),r^) 

eoora3,2io63i3os,5)5nj6maju1ijora3,snjo 
Q3)lc9S)ra,(3iB)ej](3,(Tg)aml 12 aruoej63Bgfl 
ej06m (arae^aoo 6uooru1cD)aQaJl(Dj(m«j). 
6U0 crol to) ocojlral a <9S> ccnncm onlso 

1393 3JC3361JC3EI3 4 S)QJ§§1C2)0<PiiJ g^| 
«J)l0lSK5TD) a^fCn06TS BCD] ffl6rol(OT06>S 

(315) (2tiDoa3 cejOcaeoiroos ails ojo 
bjjkbj. QjiJOfulalces) sjffljoraKJia) oJ§ glCQIJOS 6)«J)c96) aJ03(2Jg§ (261JO(ZilQ(l? 
(3T3SJKJKJ)06Tr) (mQ^nO<MS}]S>C& 0*501(3. 

(3i3E!)1cDsj(arj)06rr) crulog)o gcroctno 
3\s>c& c8j6ru(3. cruoeaj6TUao)ej[2iocQ) 
slajIraxaKnloDlsQaceffl ffljanr) aj)QJ6m 
noes 6>jiJocpa3 oraGgaorarcnlar) oiaai 
crucDo ejolijj.cDoejofflccn aosslonj 
(OTlojaocnoasjcaffljcfccmjo 1973 njularuo 
sai(5 13-cn csaiooosaicroM cnlanr) ajjo 

5)aJ§ IUl2)0ar>«JKJ>"l(58 (3T3C(5aO(aKJ)l(DJ 

caj6rs1 nrulo o1cru(5oj onjogijc&cmjo 

6) aJ Cffi (3)1 CO J CTT) J. aJCcMd C3I3(CJ)1cr)J 

ajearu raraegaoo cnoi£icn1(Bej<09 

CQ>0(.C0)CIJ)0Cnn.oJl(3)0OJ 21Ol<0S)J(SCnJO(^ 

cru1.af3)o gcru(0~>03jo ffloccnocujo aoss 
(OTlc3moscncora1ejoQ3)l(Djcmj.(3iasnjocru 
Bijcroeilcn)oc8,c3Bi.cro)j6Kira)1 ajcroeil 
cd)oc5 afj)cm1ajcoo6m crol a j nom a 
s,]sms>] ajcroeilcniocajffls ctocooobo 

53BC/3. 4 CTOCnOOflCOlaiOCDjaiJSnB. 

(OTgSjCO 5Liacro1CQ)OC3 21Ja0212(3 

ajjsiorol aoosl ag)cm ajsidtoI^i 
cqjjos socdj, C3i0)cn)1oii, crolag)o 

C3I35nJ3Jgj fflTJeJClfl 5)iJCnj1CDlc9S),03T3 
aO01(3 6TU061Jail, OnJCnjIffllcBS) C3T3aC23 
c9jJSI!5TD)1aOOe2l(B)J0S gOO^ 61J3°lS,(5iJ 

co]c5 caracinjjsnjcftcS aoostojas eoco^ 

OQCrUCDSTJ, gOQ6TU3 a r DeJOJl,6)aJai2l 

cdos gDcroaoa»lca3 ooosIcdjjos eora^ 

CTUJdfllc^) ag)Cm1OJC005TT) CTUl. ajnOffl23 

ajjsrorcnl ffljcTOejlQ3)0(3-6ru1a£iocaKJ)lai 
Bcnjccnlc^gjffls 2i<09(^. @doico1co3 a]cara> 

OJC006TT) nfl)aCl3 ^212 (313)^00 a(j)Cm 

Qjc5.cosneo2i5)csrm (3ia;g06m crol.o^o 

@CrO(3)OI3.(crOl.afl)0 g (TO (3)0 31 5) CI? 

Ajsjosru ajcalcmcoirfllaaa csiacultft) 

OJ0CD)Cr)c9S) gCTO«5)03 C3T306TU1 BejCDJO 
§C0T3)1ra3 C3iiJli| c0>ad(rOJ(OlS a£IO)aO 
a^)(m S)iiJGru1c;)1<0O21Oej(D)Jo,aj1(C))O 
OilOC^ CaJffllCOS C3ia06TUl(D)lC3S COiiJl^ 

ETDeJls (.cnanDajjo gcroca)03l5)ci? cararu 
(OToralcfcCjcrooffls caocoilaS fflejcroaa oro<D > jcuj(D 8 2010 nffltoJlCDB 1-30 A nDJGQjl a(j)<Pj«J>1<D) a>0CrU(3(S<X>0aJD 

ajcruejloajgjos ^oliKnajjo oiacuejo 
6njl<9S)aajjanD(mo6TT)). 

arul.n^o garuanoBlocD <ftjo1^j ojo 
Q3)j(TDKnlcn ajcnjf,gocco)OQ)jo cdostimd) 
anil ag)o gcnHtBoalaafi <9>jsjosru a 
nDlffl oj | ),a(U)ao<95)05)CDam ojosioto), 
rasne (Dc^taracaiD) gjooo cnlcroc&.ora 

«5TEJ>100 OTUafflKDo (BiiJ33liy (SoJOt&JCTPj. 
CTOl a(j)o gCrO«J>03 1933-KS3 OiiJCnj 

ral c9S) 03)1 ro3 saanlijj.aj'lOT) amies! 
cnlamosro (.aJOLcafla. ciflo^epcnjo 
(BcnsjmDcai.eaDnado Oiiau1ra1c9S)CQ)1ejjo 
KnjsdanD «5)§BjO ajorueJlo fflOaocrocfc] 

gflejjo aJOCDo oJJc6(atEJ)lCQ)Oc9S)1.(3TaGm 
a(j)CTU .(l^CTO.a^KsS.arul rUOlcMd 
©OaXPJGSfl 82Q3)1iy (3tarU](3dJo iiJlejoloS 
O(D0g0Q3)1(DJGfT)J 0ru1.o(j)o gOTUODOB. 

cruras slaJltmoTcnM «j)oann> fDo<^°l 
nJd, gojGj eooiic^glejjo a><ploj cscdsI. G03o3do gggO§(MJ)Jo nJOlijlOjmDJ. 
dDJ.Otft. (319)06^003) (OT63B§J6)S ODloU^ 

cnosm. 6)CD^j1<9S)jam G(3aru1ra5 

6)aj^J06TTO GC/)0§O^OCrO|KS)(OT5)1«s3 C3I30J 
O)0ano (SGDSOaS t3ia)O(B<9S)0CD) tO)63BQ§ 
GTU(Zl1aJl<9S)jaT)«J). nJa>a>Q2)(2ann>06Tr>o, 

taranm c3raoj1osQ3)jsnsoQ3)1o)jann 
3(3aru1ra3 ajolajlaffljc&oaijo o^aBanj. 
"(2lcroa>3«sr5>3«53 aarujosrulao" og)CTD 
aOBlaru (.(naiofflosm s^i^^aim 

630«5)16)<9S)0SJ«JKJ)(D). ajjeJ0aa>«JK»J«s8 

oc1aruo6ij, gsiJffloej3lGru,o)1(ruoej 
«sto>]«j3 arilaroosnj o>js63i3lo2) (.c/xtid 

6313§06m C3rd)g(Bc8S)0Q3) «T)63B§1«>3 
CT)1(TT) BOKTilCDJta). 63SJ0J1«>3 1962(33 
6>OJgj](3 5TU051jlQQ)OKnj<TUJOej1riDO 

(uroYleejcBQ GojoqdI og)o.a®ac.6Tu1 

6TUlOJ3o (SGDSl. aJOODCODnado C3T3(JUp 
aJ(n<DoU)<8<5K»d9ffl OT)1ol6TOT3)J. <9>JOnJ| 

a^oejo aJIsnoajloaS atPlailajS boqj BjfflciDlraS 2i)3(DlcruocD)1ra)ar)i. c9>6TD)(3 

CD 4 6 6TD 6 

aJjaj)lQ3)63B0SlQ3)1ejJo 3(3anj CDS (013)1 00)1 
tDJCTDJ. cftJO^j <9>0£Jo raiaailffls crol. 
dg)o. garuca)03lcr)sjcDiD) 6to)oodjo eotml 
oaJlrajoDj. aosoootajo ag)§1c9S)j§(aT3)jo 
3(3oru cnsrarEstolrajanQj. 

cn)1.nj)o garu«5)0306m soalratas 
arucgia3l(§)8 (3iao6ru1<fib CftoegKloaS 
cnicoaJAnS. simoafi 3CQ)jsruat!)lKs5 ajol 
c9S)jam ajoejsno) taraaJIsoffSKJ) (aJcrol 
riu1<9jO)6moaj1ao^«iK«1cno(D)1 G6tuoo 

6)6TUQ3)1C33 OJCmGriJOC^ <ft> ^J (.S 

(3tasrii3jco3 6ii03l(5 anoslocn) <ft36mo 
gd1scq)0Q3)1. cn)1.ofl)o garuanoBlonS 

(SCD«5)^«J)JffJKJ)1«)3 CrU(3l33lQg>8 (B<9jO(S§S 
tmjS63BlQ3)1§JS)6ing(TDJo (313(03 

raraaruaodS a»]cn1eoj<P(n)1glQ3)1(oiS 

aJOlij (BOBoiJo (rU(3ia3l<IJOQ>1(03 aJOlajl 

cSqoc^ (UfflsmaamDjo raraegaoo 

0JO6IOIO)]. a(j)gJ0o (3I3gjOanjQjl6)(l3 
<TO<OMW3<0 2010 offlLcJlaSO 1-30 A aj§o(ro (lioiaflsmcroleijo 

§01)0)03 (I)1(!!)1aJ|(3aiQI|o aJ(T)0 0<fcO6(B [M1o906)jJ§J. 

§jaDO (Dlcrot&ooo si&m aajaoei|gj0fflj)60(ft1oo5ii). 
ifibljjoW fioj (fcoeicro 10 

Qlai(IDo((!)|S^®0ra1(n)lnj)o 

Igxr aJlci51coio6m. 

(rueioeioanoiS 6i5)oo3 cmoeil 
6)ajoo>j(tt) a>oei(5i5) , i978ro3 (n)(3i83lc§> 
Gs,oQ§si\e>c& oJlsJloJlcnocnn (nil. 04)0 

g07)(5)03 a(j)o.a(}) (3ia611l3J(53 611031(3 

2)jo7)ei1o3)06)<o raraailos 6)c9)06tt§jojod 
co) si5)0(bo)0(3c96)jodj. 

6>3jojrya>oei(5i5>06TD arul.ag)o 
g cnS 1 o)03 jai ooffll si5>oo3 a>jsj(5)(53 
(maru^cefflo oJjei(3(5i5)1o3)1(ojoD(5). 

(3I3Go_|003 515)0(l3 6)ii)01Jl(Olc9S)03)1eiOQ3>1 

(ojodj. c^Oceffllij og)(mo6TT) 6i5)oo3 
(iilgl^jlfojoDraS'.agjQOD tai^aiajsiaicnl 
r4)anD06TT) gonjooor? ajlgl^lojamo). 

(319) cftOeJOTD) g07)(5)03 a(j)<PJ(5>1 (5)0D 
(.oJ07)oO)6513U3 aJOl^|06TT) 515)00(3 07)2)0 
S (010)1(08 (.oJ(n)oO)1ijl(0J0D(5). CeJ5U0D 

63Bgjo o(})<pj(5)1(5I5)od1(ojodj. raioojcuo 

03)1iJ061D 615)0(l3 (1163(30D(5). 

O7)1.a(j)o g07)(5)03 1973(53 o_fl(5)0(ll 

cnSl.ffljaoaiaira a>j6i5i5)1 ajorueftoorajos 
2i(06m(so70>06)s a>l!Pj(3 eo(/)63B§1ro3 
qjo ami S3) 03)1. ajoarul otioooio (grae^aoo (3io(.(5> (3i&j(.(/>ao1ijl(0j(rn1gj. 

(319(3) 6)c9>06nl (5)5)OT) aJl(3)0OJ 2)(0l 

c9S)j(sauoa3 0^)6)07) (3Tacn^mo§1ejo<9S) 
(B6TT), (magjono og)OT) (.oJ0(3io1c9S)j2)0 
03)1(ojodj. oj1(3)ooj a ral &s> j ecru oc/3 
(3iacs§(inajjo 2)0(5>o(iijo oosk 
(5)1(3icosa)(3T3)1ejociDla)j(n)j. anlral^j 
aiam KO)63i3§j6)s o)1(3smo7Do c&oto 

6TT)o 611007)1 aJ§o a®6)gSJc9S)Jc9>03)003)1 

(ojodj. m1(3)1 aJ](3cui20CQ) raiaegno 
(010)16)03 QjgosDoi <ft>1<plKs3 aiei ano 
ejj&jgjo aj(iDjeiiJ(3(iDj. 63sjail(53 a.c3 
smosa. oruoaruDomooTO) 2ioa)eioojj 

(0(515)Jo 611307)103)003)1. 

611630(313 0)1(3cU(iD6TT)(3T3)1ejJo 

ganj(3)03 o)1(5)1o_ij(3oj(iijo oJ6TT)au1 

(S(5)0jiJ1(5)(11J2)003) O7)2)1o_ld)o 6>a>06TT3 
(00(31)1 <9S)6)o_|§ J. SjJoDO O)1O7)c8)0(0o 
6)c9)061T3 a>(53o_|1c9S)J2)0 03)1(0J(rn 
g(n)(5)03 SaJfflOej §DgjO(515) 30c9)1 

oo6no. cfel!P]o1(33 63(oj a>oei(5i5) 10 
3loj(n)o (5>js(3ij03)O03)1 orul.o^o 

g07)(5)03 (U(318|3 aJ061515)(5) a(})6)(l3 
630(32)03)1(33 6DODJ2)J6n3. 

2)oO)ei0o_IJ(0O75> (S 03)0) Go] 003) 

CoDoarufijIgejIoS oiaaugjlgoooilsigg 
oruaoDo. raiojetoosjo (n)o07)0(o1c9ffl(oj 
6)(3)od e(u>oa^s(32)O(0j»s a>(3ooo) 

0)1(3(53000 g(n)(5)03lO7J6n5O03Jl(0JODJ. 
611100(313(515) (0OaJl(33 a(J)6)OD ojlgflijj 
aJ0615I5)J: "2)oa)eiOoJJ(0(515) 0)l6)OD 
613)0(l3 0)003)16101 C^ 007)1 03) 0c8S)1 03)1 (Ol 

asijamj". ajo<9S)j<aa3 aijRSKJKJilatol 
c9S)oa)oajjaDl6)gia1ejjo aj(Pj2ilo_|1^ oj 
o otto) j. (310) a>6n)jajg1(o3 ooIodj 

c9)61DJO)l6)(0O<PJc9)JODJ6n3O03)1(0JODJ. 
6D7) (318(11(171003)1(53 613)003 aruoaddl 

c*§j6)s odoodIcd^otoVM 6ii§o(3io 
6U6iu](o3 6)iiojoo3 o)1(36raaru)1(3)(no 

03)1. (313(3)1(1) fflJODJ GaD06n)1ej]6)S 
gDc&aorajjO (313Ol03)1ijl(0J(rDJ. gra (5)1(0J 
2)00)0 82 1 (111 (5) (515)1 6)91 O7)(205)0o±l mlaloHo (n)2i20O)1i|j6)ajanr) ®&s> 

(SgOSJo 2)OJoJ£J(S(00S]o oJIodIs 

g(n)(3)03 oJO613T0)1§J6n3. 

siooiejoaJjaoTO g(nS(3)03 

61IO(n)l03)OQ3) GOOollo GDgl g6TT)(3qjJ 
6n3 03)1§J6ri3. SJ 02)1(318 0f)](0l0J8 

(Sc^oegslfflaS (n)1ej6iu(n)1(53 6 cudon 
oo3(3 |i ei i ! ) 2)jgg si (5) -e 03 (3)1 a. (mm 
0DJ03) eajocgra (3)js63bjojo(i3 sajtes) 

63B0^ (3)JS63I3l03)1(0J(n)J. (^J00)1o613 
0^)0)1(96)' <9>06TT)1iyj (3)07)1(0 J (ID J. 

oje<0i9d, rulcul ojodj. g(n>(0)03 ojodo 

(510)003)1. 

6i5)om1Cajoa3 g(nS(5)03loo3 

OTj£iOO)(313) 2)oO)eJ0aJJ(0o 6)JO(n)l03)O 
03)1(01096)^03)0611). g(n)(5)03 t9j06n)1 
^J (5)07) oJ0(5)03)1(53 (.oJ03)061T)o 
(5)JS(0Jo. 6nJ0c96)l6)aj^ Q]<B&i^6mi(jb 
mgJQJ (0003) 0)0§Jc9jO(OJ6)S CrUnD 
c8j(0617)(S(5I5)06)S ©jiJOSKnjKiirol^ceeiJo. 
2)0(30)0 6)<9>06T13jo QjaiSd^o 

6)aj06n3jo s1qj1(5)o aruOdDej^fflo 

c9S)1<D> (318) 2)01)06)07 (318gl0oDJ B07)J 

c9jjs1 (niDoo)<96)Q3)()o (DoSajOdS geg 

aolnJJ. (31363136)0) OOnOl3003)1 (3130)J 
(.O)oI)1^|1(0l ( 9S)ja.03)06TT). ag)07)0ejjo 
(313) G(U<3oJ0S OTJaDlc96)J07)(3)1ejJo 
OlOryjOfflOSm. gOLCO) 3J:61J 07)01.032)003) 
(313(110710 ^1) O)JO06n3lGei0 c9)S>l61513) 

(njgo6in§1eejo g6riB003)1§lGj. 0J6773 

611007)1 07)1. 2)Ja02)2)3 c93j61515)1 BJCTUeil 
03)0(0JOS 2)03/1(515)' 61J6T11 OSa5)003 
07)Oei2)1gj0(5t5)(3)1O)0(53 oj1(5)02)(ir)03 
(5oJOc9ffl(3o2i003)J6)S03)jo ojlOOOdl 
(31861Qjf3JGJ0(ir)1(33 S2o(iD(0l03)J6)SQ3)Jo 
61J6T11(3 2)OO5)l03)1(0JO7)J. (318(U(0J6)S 
2)02/1(315) c9)oDO)Jo 2)gjo 03)06)(5)0(0J 
2)0O(UJo c9j]S06)(5) (31863B6)0) (5)6)07) 
03) J 6103 003)1 (OJODJ. (318 (11 (8 (0 S o_| o 
(313gJ0nT)J (0)(3I8jej O)6)2I2)03)Jo 07)J(3CO 
(513)1(33 63(0J2)1^ a.J§J2)0O0c9jO§. orwrojcojro 10 2010 offlioJlaro 1-30 
ffl]OT) oJ(5)1O06n§l6)($ oD^BQQ) oTUOlDo <Sda>6>§<P}CoTTO: OOffiloD <fi>(0l6>ci]OSl 2>(D6m63T3(/3 crojosoojlcfcajjo <TuocDora5majji205m. rarasjors) Gojocd) 
oiexD cgraro> eaj3onila|lc^|c9ffl0o. ajo&ijd, nJlejrajas arasmo «j)063boodjo 
an)anlc9S)0(Djo eDC/Soc&ogspcnjo [ojaaioauaioaaildlaffljo. carararaxDomocDj 
aoeroaocDJlojamj acSanjo arol(ig)o. gam«j)03lcci3«n. ggg s>ojo§janr> goj3 
odokjo c3rac/)oa>aoQQ) ffljo1cujc9jgji206m t3B) ojIgcdjooio eejOcBjiaoDnrujcfe 
gflra3 gsneoc9S)1oQ)«5). 

kIojIkDo 21J«>JS)c9ffl GTUl2J3O0Q)«JKJ)1cnj (5(^6^1 6B<PlS13T3) OOJij 63OTJ 

(3iaaruocjuo(D6Tr) aj^caaitoooDJlgosm sitnoaS (rulag)o. garo«j)03l6)cn c&osmj 
amra). (roajaocoxoTOloog cromjcmaniaooa) araa^fjutojo ailc&arocnajjo aoi«5) 
(20QQ>lrajanDj caraj aano acnlr&flcDJjfts s1aj1«j)oe1ejon9do. raraanlaaS 
af\)Oc9i3doro3cft)0(D«5Ta)1cDO(DJlojomj garo«T>03 slail^y kj>1c3«5K5>k5>. c&6mscn>2o 
ffljoaru raraak&c/S aJjajemlsraro^oajamroflraS 6)«5)6)^p(DO(/DJoaruaja6TT383>1ejjo oro<o > joi»<o 11 2010 offlLojIOSO 1-30 A ecnsocDosm dg)o.s>r^).aru1 oruacnjoa) 
culBjjOejjOaru arunonJCDo gnruaj)03 
cgra)Cu1ri9d ( ft.a1^|«5)jo nmocruco 

ajliJKDJo. 

OaflCSTUJOJOl 7-(T)06TT) (3130J 

<tooo)2)Oqq>1 sro)oa3 g nru an 03I 6) an 
c9j06mjanr)«j). aoej1<&3lcDO(3(o) 
qkjqs gojaralcn (a-i@ooad6m«jrcj>lani 

OJ(TTKBaJO(^. 63(DJ rJS>c9iid (313(0)0(2)1 

ra1<96)0o (nil.a^o garo(0)03 oraajaroo 
aoaocan oJ6)83>sjotio) ajolajosl 
carajaium^scn <& 210 cr»1 ojamj 

(313aT)6>OT10)(.aJI3 0o9d6n)o. ffiJQCTU 

arDonruo(Dlij(U6)(DOS)c9S)(H)2o aae/lt^ 
3lcDO(3(o)ajl6)ci3 aeicoiog 

rarajaojcD^ro) 2iaoaaro)ra63Bg1«s3 ajcSjCO) 6)s><u©6io)o<Dlea> ea&j ejoailoej ooCD(.nJ(BOJCfO(Do 21)(0)ot3(9S)"I(S63bo§ 
(ro^oadslcSffljarDjsT^. oraara idc&o^o gara (0)0 3lao3 ajraljijoQ)arijs2«JKJ)1oQ)(Sajoa3 aml.n^o 

ajl3](DfflO(Q) ajano n_i(0)1 ^j1aa)oi2siTUDej«JKJ)1ra5 (.nJanaruaoo ga\>OT)03 KrHc^^jjo aflOT^aruKnsioQQil 
go6ff3j<&>oejo<aio) raises ra^aoco) aru^nii's1 < es)jcft)(D)jsrBO(D)1cDjaT)j. 63raj ajcol^an cne(Un9d<ft.s)a3 eooglejo 
6Tuau)ffl06m 6ra)63r3o3c9S)1sQ3)1ejj 3c8(rujc9jglaej 2xo)r>_ioar)o Qc&osnej cdjIojodj arooaruoraliyOT). 

ggOT). 1981 510)0(13 (310)32(3 ill ©I (010) Si 2)0(.(0)o nJJOTllCQ) (0) ej 21 J O <B)1 (03 (TO 2) (TO (3) 6) 0Q1 0Q1 1 o 21(0) 

3(3aru1ra8 m^olaruooanrajaDt&oejo. ^jenno aro^niJslcafflocnocftnaBiaT) aru£ioaJ(D63i3s>gQQ>io gD[ta) Gmra3 

ora cul so otto) ajocroloQiooaflrajcmj cruan^o garu(0)03laaD afta^oeparu ocnGsiaioloa) sraj (ojcu (5 asrcna. (13 

ffKSanjo arol.ag)o. rarasnjB^Gj acoejofl. <oio)l6>(i3 2fl<&>iy (.nJOC0Q)O(/)l(ft>OTl(O)1 aroo a ejsar)o oocdotto) aflrag2i06TT). 

goanosm aj^c9OT)1(0)j n_i ral nj tn> ( ft>a6^^s(OTO)J(TT)(0)^(BeJc95) , cdqcdI^jj. ag)cmjo ngjculoscoijo cmocruoolceoo 

(OTO)1acr3 LaJiD2i "ei§o. (ig)aDO(o3 82 njlomlsjsneooo) <D(ru(0)0 3l6>a3 aojsnsocailrajarnOT) (n)2Kn)KS>6><s»<fls>j 

<ft>0£JOTT0)06TT) 610)631303 (TUo^eJSCDO (aJ 01(3(310)0) 6513 (/3 (313) <&>6)6TI3<aiO)£lJ OlnJlo 2iei5nJOdl6)CDi9S)JOl^)o <T)1(2ej 
01(32)003)1 c9>2SJOT)OT3(313SJ(3TO)Ol(D)janr> t ft>(^t9S)CDlnl3folOT)210(H)1(DJ(TT)J. 63(3J C/DJOo 21(3c9S)0ru1oaf)c9S)2Ol^|J210(2)1 

(0). OTiaam ot)js63b1cq) nj^cScnlsnjarvDo (niflOaicnoaiam aroiajcno 2KD(To1ot3 ajnrnj.aoejlc* 3lci)0(3 gojanflcn 

2K36TT)o 016)(3 <0> g ©> 2)1 gj 6) (0) 6)c9j06TT3J GDSc95)J(TT)OT)1(DlS0Q)1eJO6TT) GaJ0Q2)(Ba_|0O3 6U0(T\>1 aO'DOTOlasS 

anjSaiTDJQaJOnrDJ. §30 (3 21(0)1 03) OQQ) c9jgjCS (3B6njOCn) <TUl.ag)o gOV (3)0(3, (313)ej1c9fflJ§1 

CI\fl.n(j)o 6)<TUOT)03l6KT) (3I3CDJ an082l6>03) c&06TT)jam(0);;o G3g1-<TD 2)j(TOeilQ3)0(3, aJl6TT)(B65130S (313611126111 

aro'fflOTlteQjecnjoaS oraailsjaOTio) (3i3 3 6nio3"l<o3 boj (3i305m1c& <a(3 , crueioo raoolail, <ft>5iT)](3 (3i36ni 

<&>6TT)l6)£l c&>^oad6rr>216TT)lQ3>Jo ra0^3 G<&>0(SgKl(T) 0TO210(3o@o tft>JOlc9S)J 3101 2)0<TU(3 n(J)aff)lai(3 63OT10))cft>)Sl 

a2)OT)0(3ca>ajj2io(2)T(3jaT) 2iejstuo(3 ananjo. aiacMd, (0)oar)oi.a)an1iy aruo^eiscDOQijas aijeraooiaia) c&oraj, 

^oruejoffllcfe Ccft)OooJc9^<Tula(T3 gOTis ailcfoarucno cft>srr3ca>2g1(3oc9S) <ft>06n)j 6i3Bogc9S)io1^j aj1c/3oej2ioQQ)1 

aioocno aJOdsoaOT) cuog). tft>0(36iDo OT)OT)1ar) ajooru am(3T3 3l^xn)lOT3 (rooarooral^jlOTiaD). ca>ooruo(S(/)oo§ 

gan5(0)03ls)(T3 sloil(0)o (Bca>(.CB°lcft)Ol aDiomjsneoa!) (3T3ca>0(D6iD ailaofflo oroacruKnooijos (3t3(Di(D)oii!)l(ft>a3c9ffl 

.aJOT) (313) (.nJ<TUfi3<T)®(313) ( 2 ) 3 ( 2 ) T CTUl.nfl)o g(TU (0)0 3l6)(T) OJgjOOOT) 03c9OT)1 rJc9j(DJOT>(0) (nil.a([)o. g<TU(0)0 
OJCTDJ. COJ3(T)1a|l^J. 3la(T5(Q)Jo <X»J.o(j)o. gan5OT)03l6)(l3(2)Jo 

ajocna.oejo o(0)oa§ (3i3(0)1ro3 cnlnnr) 2ijc9OT)1 aro32nJ(B3(/3(Ujo c&gBial&ioOTTO) tro<Q ) ja»<D EE9 2010 "fficajiam 1-30 A rJlaa)jsTDQ3)2ao(DJlojaT)2aajarT)«5)lK)3 
aroooo email ej. 

crujoc3iricOT a«j)o§ anlsnelnol 
glgjocoro), e crucu an mbc/S tea ojlei 

(BaJOD0«ST3) Cril<TOJO(3LD0DOC2) OTUlo^o 

goru«j)03 ejog1«j)^(3ra)1s)nS(X2)jo 
ctuot)^, crocnjuanooijosoajjo (oJKDlrajnJ 
fflooffilajanoj. L^^ooecfcoejoro)' 

0TO o <">ej S Of) OoJ 0(2 03) n(J)<PJOT0f 

<&>jot3) garuo)03laa3 cuTglod acuiyo 

QKlOJODJ CT)SOTE5>od. 630lc9fflOl5 510)003 

t3iaro)1 en 003)1 anjarulralaaoonaej 
ocru«j)0 3laa3 cuanjo)lQ3)1eejc9ffl' 

E o 

a^arrxBajo^ oraculso acuglijo 
aoaanr) c&joajooDJlrajcroj. aamloa) 

aajgl^jo c9jSTB 6TO003 GaJ03liJJ: 

"garoK5)03ls)CDoraj acruaiJlaaejanxS 

aOJ^JJ <ft>26)S"?. (Bcft>§rJOS)S g(rUO)0 
3lffl03 aOJaJSl:"C3BCD^02S)S C3I9QJ 

cfcoc/Do ajeil6)ijsj(9S)ej06mKri, orao) 

s>c9j06tb ao)oano)lcT) aoj^jamlg]'. 

anil.a<j)o garoo>03laci3 crojadda 

O)0Q)Jo CDlnMcejgBjraXDJJo OKO)^ 

uS]&,o (aJ<ft>ooo1iy boj aruoeajo. 

SKDOClS 63 21O0DleJOQQ)1(DJ0nDCriJ(^ 
g0rUK5)O3' Ca£l06m1«53 ajlglij 

rJ06raro)j: "oiao^oajco^fflocDJl earn 

(D)J.<T(j).QQ)l.(B£Jc9S) OJ06TT)o. a£)6)0nD 

araosrul c^Jizjsij^ gDafloiodlar) 
<9i3d6m1ij1§jsnB'". aej5ruoo1ao3 
■fcoojjffltEnlcDOQQ)! simoaS sojajos 
ejlailejocnflojamj. a^BjIejjo gankno 
3lecnos ajooameamgj. 

aejsruool£>a3 oJlolajlar)) 

O 

eajsneloaJoooJlrajaDj garucmoBjo aoj 
eoocuoaolt&gjo cnuSoiilGejcea cuan 

(3)". 6DO)1 GDIS 03)1 eJ06TT)' (3ia(.aJ 
O)°l<0i3dlO)2)OCC2) Cn)j1<ft>06TDo g(TUK5)0 

3lacr> GO)slaQ3)orD)jarr>o). s&tsrri]^ 

(Bo_|003 garVjO)03 (313Oaijl(BQ3)0S aJO 

6i3roVlrajonr>2:"630j 6DaflO)oo1aai5 

(Sa_IO"lo3 ffi0(.O)o gDlO>Q3)Jo 3]Oo <ro<o > ju»<o cuoo3 (.oJOffioaruc^oiaoaT). n©aa3 

CTUOOaJ CD OTCJ>T CT) J nJ <9> O (.aJ3 
fflOa6TT)Bj1C03 510)00$ OJOOo. 
(313631380) 613)631303 ami) 31(33)1 a EJ 

crojlejo ngiam (.0-163 00 goto .aa" 
oflralijj. 6DC/D06Dao3 aroaQDoro' 
sro)63t3o3 OTaoflasacDJOiofl. 

oraaJlas cu1§ ajgeoto) caiaej 
©>o1ij ajao)ej1aej <T02(.oJQ3>1ra8 

Ol&jc&cSoSdt&fflOtD) @c0i9d6n)o 001000)1 

aojijlolcsajamj. garuo)03laaD <&6r@ 

CaJ0G<Pc9fflJo (319061111 OTUJCnJaOQ) 

sjoro) oj1slar)(&>aoo> anjjld&raan 
ffljolQ3)1eejt9S) acfeosne Gd_iocB>l. 
aoiesBagorojamo) aiara raraoai/l 
acuggaaowl^ sarnjo o)aam <9>s>1 

n/IOJOml^j. 00631380) 610)631303 

eaddaDo <ft> (Pi <es) ocnloj am j. 
crora3cft>ooo cft><pl6roo) aili.0D(2lc9ajan) 

O>l0T)lSCa>lo3 03iaO6TUl 60)631336303) Jo 

atft>osne oraGar)03oao3 ojaruoflcDJl 

o 

gqj&S) CaJ0Q3)1. anjoeooadanaGCJU^ 
caracgaDo oJ06oo)j: "n(j)ao3 33<ft>oj 

ODo 630J QjejICQ) 0)J<& OTOc&OOO) 

ffljanejjsne. rarao) O)083>o3c96) odo3c&> 
a§aoo)o"? scaj crflmloMo cnlooruo 
cSjoaDla^SjIejjo oo)K5)1oajocD < es)' (scusnBlatxDsjteaoafflorD s\s)6sbu& 

g(TU'c3)03lC(T)0S oJ O aSTO) 8 oj (^ 

faraailsjcn) aJoaaKDj: "Ccft>o<plCc9fflo 
(S§c9ajgg cfl)oc«5)(9a1sQ3)lK)3 atnocril 

(SgaDCOTollCD c&OaDl^JJ ac^OSJCOTDICO) 

cnleejoojoo ffldStsacru cfeooucrulaor) 
QQ)oar). rsraojlas ca)«j)1oajoor) gogj 
cgjo. oJlaofD ^o) au)oaar)sjcaT5)oco5 
cu6i3UCDCfl)Ocft)1agj". (Stft>§j cdIctd 
ojaraoacsa co)ral^|j (BojooqjI. ^(.<w 

aO(.C3)o <TUJc9A(ffl«5)Q3)2gg oJaT\JUl«5) 

Gccnsarul. raracunruocDo caraoaul 

(TO 

nru(Sano3(Da3 boj cngj ctnjc* garuccno 
3laa3 c9j063Bglco3 acu^jj ac^osj 
coiroj. 

aagoral(9aK)3 boj O6iojlg«)3 
raraqjejlcd aejauoolao3 aJlcalailcnj 
ecuaiel C6injooaau ruao CoJOc^o 

aa)0©263Bl. S(DJc9fflC01O)1CDlSQQ)1f33 

6BOOc9^on)1ajDaS1co3 aoJ§ n©ao3 
aac9jc9a ojolceajojol. coolco) 2ijs63b 
rajacmcTT) ojejanojaD gcru«j)03l 

(BCDOS aJOaMDJ. 63SJOJl«s3 gClTU«J)03 
RDaCTT) oJOaOTOTJ: "CDlCDtSa ^(BriJOC/3 
Cfl)OCCO) 6TUJf3JDll22§OOQJl(Dlc9fflJo. 0^)00)0 

Qffioejjo atnooB 8»(gooocQ>1<9a 
(plaorroj". g(ru'c5)03' Kncnlaca) 
2010 offlLnjIOSO 1-30 
*^i ,* v V s J' & £ 9 

1 i Y^rv^v /! 
/ ^ / *> 
cnflcDjarDj cq)0(.ot). njlralaj ailsQ3)tft>ra 
mocml anlralnjj ajam eDaro«y>03 

a^eODOS' aJOSraT3)J:"6)S)a£l(TU°l, 

eaJOceQ cru j aj cft> oi2 ooq)1 cd jom j, 

oJ6)c9&l fflSt9S)o 6TU <TUl EJ CD) (0) 

s)tft>06nl 03iaco3oJo osimojcsao ccnol 
cssinsl ojctdj". 

aj1ecD)0CDOTT5)1aD sraotfij 
ffijooj, aoejtfc3loooc3 gojcruloaS 
ctncejcm, c3B6TiJ3jocroo6iJ oraejo 
CDcnijas bI&jo asejlanjIcaS aruosru 
cau1c9ffloa3 ccusnel aJjcarmjolQej 

c9>6TUc9>QQ>1(B£Jc9ffl (BaJ0(Bc&>6n3l CUCTDJ. 

031301)" ooculaej ^(somas' 

(Ba£l05m1co3 CUlgl^J oJ0615TO)J: 

"ag)§ra 2)6m1ca)o ( ft.jccriJoe(Pc9S)jo 

630J6SI3I CT)1(SCTT)0, 510)003 c9>0OJi20CQ>l 
S)iJBjgOQ)1eeJc9S) CUCOOo". 6TO)00S 
aJOOTT5)J: "6)nJ©>63CD)1(B£JC)f aJGOSTTi, 

snnoao aooejoo 6)6><2ca3 srucrooa31co3 

oo o 

CDleonoogoo". (Wdsmexn sro)oo3 

ag)§Jffl6m1(9S)J fflJ0fllC0)6)CTT) 650J63B1 a\)<o ) ja»CD GDoejoos>£)i2ej1s)ejcara)l culsnijo 
(Sacosno. 

simoa3 cfcjo^j cmlcDcSffllejocffilcajo 
QQ)1.6ra)ocrilCrijoa8 fflejsruoo1ejo6m.g 
so3 crj)6)cm siotood fflejsruoolcejces) 

(BaJ0(B)l.a(j)S>OT) tft>6n3a_p(SS gCTUCDIO 

3ls)o3 fflj6Uo ajgjoctnocDJl.ooajc&niy 
Krilejjgg eaj3o goocawBlao) csracroj 
(niflffl0c9a1(2)1§26>6TT3anD nq)ai]ss> 
g«j)ood"I.ojosc9> cfcoolejocmlcDjoDj 

<S,SH]&,<3)lGQJ<3G)l (SaJOCQICEri.CrDJc&OCO), 
BJOCTV)6KiJ0CacaiO)1CD a^)(BriJ0<PJo 
OJ0Sc9j OJSrei1CD)06m eDdJGCDJOOTlnjlraj 

onca). 

aejsruooloofl n^octnooj 
cfcocD^caiKnlejjo crol.n^o. gooca)03 
acocus)Oc9S)ogjo ajcmlejjsneoc^jo. 

(aJOCQlOUJlca^o ODOOlcolc9j <0&ll6TT)o 
CUC0JcaiE5)1CQ)(BaJ0<PJo fflejsruoo1s)ci5 
cfcOCD^COTOTlCOS 63§Jo o_fl(BOT)0§ (BnJOCHJl 

cDjcTDlgj.fflejsruooTeejtas) cruocucn 

63BC/3 CU063B1 tft>So OJCTDOCOS (BO)(0l§ 

KDoarn ajcairocS gosriiooanlo anoefl 
14 OQQ)(BQQ)0 fflOJ aJIDCOLrUfflSLIQCDCCDJO 
CTV)ffiTnj1c9S)2o.C3T3S)gjBjlK)3 C3)6)Cl3 

oocfccuaoajggKri gajeooJocfllcBffljo.ia 
ooocdIcSqcoS fflej5nuao1c33 @<9i3d6m 
carailcnj c&uoaajsreocnxBapc/iS c&oaro 
oeaioaju stdsttS raiacalijjoaJojtesooS' 

STO)63B03 K5)l(DjaOGDl^J.03iaorD ST0)6SI3 
gJ6)S cSjJSjS 6)OUCS)03Jo aJJOaaJ§1 

ojcmj.gcirucrj)03lcaDos cftooleflcDl 

c9S)003 aJO6Tm3)J.0iJail6)cft)Og2OS)CtJ) 

csid) flnJCDjfflipcniasro) ffloc3c&>g eoocuil 
eejtSQ cnlraBjeououS goO>«j>03ls>o) 
c9j6me sity)63t3gjs>s aencru gowojjodj 
6ms o coil o j am j . cara on o e o o c/) ^ s) (3T5) 

oJJ5HUl0l 0cft>OSnB (.oJ«5)1COOCJDl(9S)J 
c&QOJOQDJlCDJODJ CTUln^o. ganJC0)03. 

cgra)CusoSTUocara)l6)ci3 cacnl njacojooo' 
caracucrocDo aroiicfccD^aajsjecTuo'Pjo 

ejOglcm^OCOlKJ) 5)CDC6BUgj(ft>0Q)OQQ)1 

cdjctdj C3B) fflanofflcnonj<ft>a3. 

fflOlcSfflJCTDCtnlCTT) c9jJO^|2 

cdoo3 ffljcrii sra)oa3 iaej6njoo1eejc9S) 

(BoJOCD) Cr02)CQ)C0T3)' @ dMd 6TD C/D &J 2010 offlioJlaro 1-30 A a»la)3 ssmsma c9>s>1iy 6><B>osr@\m\ 

cSQJCTT) <ft>J§l<ft>6)g GCT)Oc9ffl1 (313)0)031 
cSQJCTT) gnrU«J)OQl£)0DQQ)O5m amoo3 

cft>6n§(D). (3B(k»qq>jo ajooToej^aooail 
ojodj g(rouj)03lcn c&jgltSjCgos. 
ojIodoso g(ruro)03ls)a3 ajajajiB 

(DJOCOJIOJODJ. @<9i3dSm«JKJ>l0DJo 

ajou(ro>oio~>lo>jo (.rc-iear^cfc (oioqjoj 
(Di63T3glgjOQQ)1(Djomj. aejauoolraiS 

aajij nJOlaJJo SXUggOJJo c&jgl 
g5TT)JCTT)(D) SKT>003 c9jSn§1§JSTB. gQJffl 
rJSl6T0T3)0OlS>ej 6D(3OD03 <ftOOU 

crulraS s>aaD3oeJl «5)63bo3 croosru 

OXOlij aJOlnJOSl. (3ia(SaD3laj<TUo 

ajjanjsru CDlc3qjan1(9S)oa3 eajsnel 
goru«j)03cu(3cft)(^ a^tf'jeonDg odIctdj. 
aoosoS a<&.sl o^aritojo cugioara) 
s>ajsn3fflOQ)1gjO(3io) cftjajooaiajjo cjuoI 
^. ajffllaru (Jura1c9ffloa3 aroooa eoj 

nJOS CDlc36TlJCTU)1^|2, tft>2§Oc9S)1CQ)lgj. 

tft>(3l2ajJo C3B)(DOCUCnOQ)Jo 630J 

ffl1n!j a<&oaT§ GnJOcft>oo3 eDO\>«j)03lo) 
<ft>(pl6Tm3)1§jsn§. ango3lao3 .fcooj, 

«JKJ)1ra5 tft>6TT)laD«5) aJjej(3(MJ)1CQ)1(DJ 

cmj. c3)aro6Tu1an aoej aac&ailoejj 
<ft>g1cs3 iiJjglajIslceQjnrD nrujeoajo 
gcroK5)03lao1gjaQ3)1rajonD2. «ojgcq>o 
ac&oaoioailojonj raraaiojas 3l<ft<3 

32C3T5)tft>a3. ffianOOilfflOOjaS fflalaUO 

cft.c/3 aro1(D)oo(3T3) anJcgjanooTlraiS 
raraoilcu «5)R53a_ioar>ocDJlo;;anD2.aJc9> 

£jl6)£J 2KD)t9S)o raiaanjjaOQaflOJOnj.OO 

CO)1(D)1s)ej«5iKy)s>anD gOteaoioyio) 
(.ojc«j)^c9j cn1(D)(.aro>5majsneoQa)1oj 

CTDj. 

BOJaJOS' O)0J6m S1OT0CT3 

gam«j)03ls>a3 araan(D)0L«5)lc9>ar)0CQ)l§2 
aii. QQ)ot,«J)cft>gl6)ejoarT)jo oraowajcoj, 
anjocruoo63BCgo anizioaDc&ego 
gsneoc9j1gj. aoruraiaejc&gjo jiid^s, 
gjaosm raraajlas ajgoojogjcft). 

C0)0(O) QaJ0OjGCTU003 g 0\>«T)03l a 03 orwrojcujro oilaxuio ^(HJ(5)O0lfl(l izijaijpoaDl 

OJODJ. e<MJffl)(!Dl(I)}o QimpaiiltDJo 

[njc^ofc TOMpilfplap), uei 

6IU0OW 0Qkj aJffllajjO OQIjBjSQIJo <fc}§1 
§6JjjJ01)(lJ) 610)3(1 «8>6IBl§]6IB. 6)GJfi nJSt 
MWOta gtoOQ AOOIKTHW SiMH 

m] (Dirt (iDosnidiol^i njolojosl. 

WODSlOldDo ajpjfflll (Dl(3Qj<ifl1<D3flli 

(80161131 §TO03Q]fe(i3 n|(Pje(IDO 

(1)1(11)]. (DOSOfl ffl&Sl (5)J6Il)1§Jo QJ&J06X0) 

6)0161*^3(11) (ftJajadJOljo (DfflVj. 

ojialmj axtod siroonft gojojqs oolto nJ(9S)K53 630J §) £J t& <8(S0 6TT)1(* 

<ft>eauonru(3 g6meocft>jo. ^lejcajo 
sxpooces) oraoilacDceojol^j 

atT) 6313 03(96) cft>06)CrUS)<flS)lo. Bffl) 

50 (TO o o 

ail(B3c/Dl ooizaooflijotaio) caraca). ouoanlo)^ oocnoro) oflajjanowoso) 
Qc&osne oiaor) c&ailo) a^ogjoS 
gooo)03lo) anoaotnflojonj. aanr>1o3 
tft>2Sj«nra3 aruancQ)0(.ra)1cft)OjaaTi 

83>lo3 fflJODOOBO dJOflOJOODJlOJCTDJ. 

CDlc9jOonTaa3 oro a co) ssiro 

o 

njjartoo^j ^o1<es)jonDar)1aa3 ojrUo 
iij <3ij 03)1 o3 ojonDj. gou'dnos 
ag)(sonDos ojoaorroj: "omlaa? orael 
(.aJOQaaaaOTOOTo" ? ainoarcS ruoamwj: 
"ag)aaS garuanoGi oraajoociS ffljarueil 
qq)0(3 oJoama)1§jaTl: 'aaannruj «doj 

ajafl' ag)63T3aCD GruOCU^fflOCtDJO 

(3i363Bacn ^olteaoo. ajjaajloliy 
acSjoane gnmar)03 c/Dolaoj^j. 

nruo a ejs(T)o eco)oa565i3glejjo 
ag)o.aa^).(To1 oo)jas alolssBjc^glejjo 

g<TUOT)03 C(.C/D0f5U0OJ0QQ)1§0SrD 
nJaffl^SJcSOOO. BOJ QQ)LQ0c3l_D S(DO 

cjdIojo),!) ojrJiaaT) eoaD(3T3)1ra5 
garo«j)03 c^otfij aajijlojarDKJ). 
15 2010 offlLojIOSO 1-30 A 
TOfflBUiicK)] fflJOli §(TM SOajfSO 

eoDOtTOajloeiM (roaiSffllnoilop on 

4 

am Jei &m}&iA oipm® mm 
013(3(515) (1)3§1ei36)<fc [ajajolajl^lojanj. 
(TOOT) 615)3(13 (I)(j3(iOl£l3®1(3J(ll)]. iroail 

(1)303 M 615)303 (D3§1(55 QJCTD CTOffl 

(Dim gcro«D)ooloa) &mw& mid], 
(BiMyj aim) (ipgj ^ori eraai 

G(5I5)36)S aJ0615l5)1(3](ll)}. 

(MlO(DiflQ)Ola] SfflJ oflcDiuileijii 

CQiQieisiloTO aikuGuo jjD^pto} 

(11)]. 6(33(1) (fcOdipgM Q§Jo (5)6)01) 
[aJ(I301^3(I!)1(3]01)]. (5)k6I5I0) J)3SJg§ 6)QIO]8aj3 (TO08aj3 6BOGOO C3T3oO563Bg2aS0Q)Jo (313el(aJ0 
QQ)63B03 (TOCODfaUo (.C/DOflcSajo. bsj 

ailro3 Baoanldiajjo ojoocoto) o1k5)1 
gqT1«j3 gcruo~>03 boj ro)1ojaocDo 
ajcsonDogjajcffitaQjo. oJIsxtd aagotoj 

iJ(3^(xi)c9S)(ljl6)S COJ3lS)(D)0(DJ6iJr3lgjO 

Qoflajnmj. 

aru Don jj ra^ 63T3 a3 t9Q cnjoru ral 
ijjsBg aruooruooaooQJlajnnDj garaoano 
31s)o3k5). eontic&oS 6DS<&>ejc3onr) 
aruoaroo(Dlc9S)1gjooQ)1ajaT)j. arooraaj 
orcnocoflrajarDj csraojlsacara) 

laJ<TUoc/)63T3(/iS. R^eajdaJanonmj, 

63B03 OCrUK5)03l6)03 (n)o(n)0<0<OTOl«58 
^ o 

GnaoDifflooffilmjonDj. s1ajT«n«JKJ)1ra5 

(BOJBCn 6>c9j06TT32 OT)g(3(3T5)1(H) CTV)C3ia 
3l0gO (.aJC/DCDo (BaJOejJo laJOTflQnJdtU 

0]aJ(3T5)lK55 (Ulaj(Dlc9S)1gjO(DJl(DjaT)2. 

G3ra63T3S)cn arooarootDlteQoa^ boI 
cSQejjo gomanoB crufflaGl^lajannngj. 

eOoiJO (.aJOn)oC/)«5Ki)lK58 (SaJO£JJo 

garuanoBloaS ailc&oj (aJC/DocruaDlcD) 

B3QQ>1<DJ(TT>J. 6)S)(/D61J C3T3o30a3 

acnjraflfllaxi nJO<&n<TU«j)oar)'l ( &oiS 
t9S)0(2)l aruo a ejslajl^| aarualcnoolraii 

6BOJaJOS' GCDOo af>1 031 0Q)1 CQ8 

loJSOniiano o^OJOOejJo (.(/DfiDQQJO 
tft>(3nlilc9S)S)aJ§l0jaT)J. (naSaflJ OOS^ 
63Bgila£J R3T30Sru1 ial<T0o(fl6StlUi 
m>OSlli]<B>6)6S g(rU8J)03lCCD0SSJajl 
^JJ. aJ3^63T3gJo (3l$0Q>(OTOJc9jg3Jo 
nrU2I2l(.(/Dl20CQ) (.nJ0moC/)(20(2)1OjarT)J 

gcro«j)03lca3KTi. cruoaroajjo crunDjs 
K5)QQ)jo cgraj arooaruooOTjflaciS ojIcod 

nJd6TD63Bg06TTT(. 

R^eaocn^c&oejcarcnjo raracno 
craocD^<ft)Oej(3io)jo ojoooj an qkjos 

onoj. caracrujajo caraajaata) cn^ntisl ^(BriJO<PJo OJ 03) CD 03) Jo 

aiDtpjcorojaoooflcDjapj gnruOT)03lon3 

(.nJCJDOCD CSOejl SlOj1«J)8JKJ)1anS 

(gracuaroocneooisjBgflaej cft>2Sj«j)ra3 
crofflQQKUjo (sejeuoDaffl^jOTirolcDjo 

aJJOrUK5)cft> (DiJOD0Q)c9fflJl21O0Q)1 6i<$lsmfi 
OOJ^pfflJODJ. 

fflocro 6ar3c/3(9S)j mjcnj 

gnru«j)03 630o_|(sor>9da3 aroosrucruiliy 

fflowejonJioo (BaDoaruaJloejIraS 

O O 

(graajjalgocDflrajanD nraaooxaKS) iilej 

c9jt9i9d1cft)(^ OJ^OK 2)000) ffl(D6TD 

<uo(3«jto~> CDO§1ejoocfi. (aJs-iralryl^jl 
cdjctdj. raraano siotootI cnoaafllejooafl 
cdjotoj. raraailasoaijo (sctxdIoq) aruoaroo 
offijsTBoanlc&jo^j cnoo3 s,<slsvm> 
simoaS <po§1«>3 ojod crcannxoKB 
gorura)03lacn c^osmoaa a^janoj. 
c3T3eo)c9ffljo1^| (rooarooa1^Crijoa3 

fflffllnyj <3)1(d1^J OJOD C313)ga^j ag)om 

ejo'^Gjajccarcnoas ruosrartnlojaDj. 
caraKnlacnteajol^l 63raj ojlcjuosirol 
ejj6B<3 cojajejo«5)1a(D)o nJlrfldaeao 

b§jo Knaarr) (.nJ^cnailgjoaDlajonDj. 
«j)1tft>am3) rarajeraoo^ojoaafl ffiOD<9a 
aj(ara)OQQ)1cDjnnr)j garu«j)0 3lcD 
aaT)oac9a(D)jsrBO(D)lajaD(0). ocdocd 
eoTOTOsjgg acuojcrijo tgraocojo 

@0|jOCQ)1(ajanDj. 

ca3 G3iB)ejo' ag)am anlrajajiJCDacarD) 

C3Tacfcil(DOc8l£l(3T3)1CD3 00)0100(3 

LD i ) ) aO<BS)JCTDK5)O0a>1(DjaT)2 arula(j)o 

g(ruK5)03laa3 fnla^oaDo. (rufflaman 

(DJjaS jDCTDOT) G0DOT)OiUOQ3)1(DjanD 

oaruaj)03laa3 ajIcoaoixeajiKnoas 

K o 

cnmjiBffl fDn9dS(20(D)1(Dl < es)janr>aj)' 
arojnnnrota) s2izo((3TaK5ta)1aci3 cjuIogojo 
aoglaoaJoaioaT). <nxoMa>3<D 16 2010 o<j3(oJlas3 1-30 
e<DJ 88laj1(0)(3RJ)l6)0g <smoco)ln? oejcQ)caa anjracifl 06TBJ 06X130 QjdSria6)(OT5> C3T9SJ«itEy)1SaJ(P<9 5 lQ3)Jgg Slajl«5)COra)1CT)lSQ3)1co3 
633603 BlaJCrUOJJo a§6)0 nJJ«j)JB)ie>e§OfflS0Q>Jo Ojlon!i21QQ)63B(Sg36)SQQ)Jo 2)3(.«J)o 

C(D3c9S)lc9S)36TT)3a3 a><pl6TMOT a$a> oJ6mjDl«5)CD36m cnil.ofl)o. GsrasriiBj^j araej 
oil. gan5«5)3Gls)n| slaJIcmKjrailroS (ma)aj(3«5KJ)CD63r3§j6ns3Qa)1(DjanDlgj. soerao 
slajcroajjo ajjoto ojjrato raraan j@aj63i3§jo e3QJ63Bgjo iiJlaro)aj£j2)36m card) 
anooaonlniil cnroSifcloQflffljaroKS). iiJlaa><a£]o <a6roc8S)j<ft]§£jjca63jo crojajcno 
Aosmejjc^gjaiocDJlrajmDj C3i§ Klailarxaraftoej cuan), ajiinjdcaraeaBC^. arudicno 
rara^ajjo <Tu^o3dslaJ0)ajji20CD)lajnnDj goi) aJlaoia>gij6)S0Q>jo aruj<->jar)63BS3j6>s(2)jo 
@}2il.0>. cruajraooajo... oruajBooaJo n^oannoaj eoajasKnlejosm og)Gajo<pjo gcruano 
slfflcn) £ulnT5)cft)a3 cftscroiGaJocDJlraianoKJ). taiatmloaS oruocMdoancaoaroKJilejoQajl 

O (id o 

(DJODJ (319) SlailKncaiTOloej SOGOO Cril(2lciH6313§Jo. 

ajolceffljom c9>o£j«Jio~>j«x>6xm cnil.n^o. ganks)0Gl6)ar><9S)joliy ajejaocusm 
eajglojannj. ajej(Sfijos>jo a^ojcogal gcrufmoslociii c^oarujc&gpejosm (313) cnofflo 
Gru(zia1c9S)6)aj§1(Dj(TD(a). c9joaru(3Gc/)oau1s)(Dc9S)jol^| nJO)Offl(3c/Dlc9S)jecnjoa3 CrO<D ) JCJOJ(D 17 2010 offlLojIOSO 1-30 ,% gcruco)03 ojejGojofPjo cgracuaca |aJ<0)1 
oJ03lc9fflooj6n30QO)1rajanr)j. ojocdo 

Sy9\Sim) C3T0U) < ! > 0ciJCDa>oC/)(SC0T0><9S) 
C0>1 0)1 61010) G oj C/3 a(j) COI0)1 6) aj § CO? 
CnJl.a(j)o. g0rUCO)O3l6)O| L^™(3«5KnOD 

<9>§cd1cq>ooq) <9joaru(3cs<9jO§ co>6)cm. 

«J)l(5^|(D)0CD)Jo SCDJ 00l (BOO) 00) 2) 0(2)1 

cojonr)} coraco). ffloj aJ6mju1«j)fflci? cd1<p 
eilcoS sJloro)<9>§j6)s ajjcoto ajjcoto 
c3i3onjeaj63B§1(sejc9S) ajSODjffliiJ^joaS 

C3T3aJCTOCDI2JSneOCX2) CSIdrUJcSojffiOCD) 
nej§o. Offjl.a(j)o. g0ff5(O)O3l6)Cl3 C3I3aJ0 
CDCUJo 031B)(D12O(5l£iajJl2O(X2) ifl0f0)cft>6)§ 

coflcokjotoociii <9><pl6ioio)co) eoj ajeilcD) 
raracnjicflnoaocafl raiacDjecuoajsjcmj. 

aJC^TTU)1(0)C12)OC3<9S)1SC2)1(03 CO) J £J ^0)03)1 

gjocoia) scdj c3iacnjotuoa>6m croocml 
(jD^oanocmooiocnflcDjaDj gcruco>03. 
g3ja oJsl6Turoioc3 30ojco3 6dc3c/oo3 

C3I3c9S>032)1<2)1C03 GOTUOJOOo 6)aJ<2>C0)J 

Odfcosnelralceffljcrp cruaccDo. c^ocru ens 
cmjOcftOGTislalcaajcmj. oojogem boj 
ooigjcoio) c9jOc3 cft,ocDJorulG£Jc96) a>s 

CmjOJODJ. C3I3C0) GCD6)fflaJ0ff) 630a£l1 

cnjlar) ffljau1ej06m cdIccjcoioVIotco). 
aJIcmloej ajocoflcocJ anjocm goff5co>03 

aJJOC013)1O6313l. 630a£l1cru1C8£J<96) d&QQ) 

ol. ca)OfflcrulQ3)06)«j) scoj ailglccsogo 

OJCTDJ; aJj CO) J (0)000)1 jiJ0(CJS2 n®6)0 

sjcoim (aracu^oajajora aulogjo. 

g(TO«5)03 (Ul§1<9S)J(mj. (2 ,9, § J 2)0 (.CO) o 
aJCOl sJ(2)2]J63S3 63CDJ 2) Of) J nU ^ 0f3 . 
aJ06DU)1 (0)^(010)1 5) Cl5 (DlO<&JSo. 
<9>OCnJc3(M>OSl6)a3 n(])|jOo a(J)gjOo. 2)00 

cnilcocJ a(})fflora)0 6)c9S)(B(i3)o ailonolao 

(TO T" 

6ioio)j. BsjrulraS corasc8S)1ryis1iy bit) en 

QJJ2)0CQ)1 630a£]1cru1(2ej<9S) c&C2)0l. 

aijojcaro) ^(.(BiajecmjsiocD)! sraj anoo 
acnjoti^ ^(d1c9S)J(tdj. cnjajGDaooofl 
eugdiemj 0f)1co5<9S)j(n) ctnoskcDoao. 
(3taj t ft 1 (5d3d<9 ) 2)oa3) mjojeoojo. (3i3aj<es>1 

SCD)l£J]6)S QJC/D^fflOOO) aJJ5HUl(DlCQ)Jo. 630 6)6|ffl ajskraodl 60O|(!j8 gtooQ mmAM sctuojcdo md©} aao 

sai§j(ro 40(3 ca)0(ni(iDleei(flfl <fcsaD}Qiai)j. «» <»Qi(if) soaotold 

ajaiileiDsm (liiwtoti ainta w<M rajotro gtrom ajjorotal 

sonuldiilGejcM &m\ mmknm m\ qi1§1to§o aimj; ajjojooi 

iJ0(3s aposjtu) (roaipaJcfcfflo mil.n^o. ipm ailgkijai)]. c&§j 

M[(5)o aJfflliJ®l2)]63J GfflJ IZIODJ^A aJOOlUil^lTOW (l)10<ft]So. 
dOTttedMSM n(j)^)o nflgjOo. fflOJ^M nj)6)(lii)06)«(!l)0 ilTJtoOfflll)]. 
i lciSc8S)1rij1slij OT(I)(U|M(D)1 flOafltolGeicM oMOl fijaJdD 403 (B(T)O§«iK5)1(35«5)6)0nO rU(DleOJ63BS)§^jOo 

(siaoruKnalijjeoJOCQil. onjooruoraotftjsl 

(3»i(Doe1^(B«J)05)S ^C^^Jo (D6)^jO(DJ 
2)0f)Jn9d^6)0O 6D(5)JOJ6)(D c936me1§1^j06)CD) 
(TD0Q3)1. (3I3)5)ffl(D)Jo Sgc9S)0(PjiJ(D)1ej]5)S 
«J13)6)(TT) ca1(P5)riJSJ(ar3)1<9S)§Qa)J(n) 

(giaaJooaoDjoHinS. o^oKnoaoegosjo 
raraojoios oolejojooo fflcnorulejocsal 

o cru 

Q3)06TT) gOTU«5)03 OnJoOnJO(Dl^1(DJ(TT)(!5). 

ruejIcQ) rueJIoa) (araigja^csgos (aiaonlcr) 
(njorural^. onoocjuoffl6Tr)c9fflO(Sfflos raracrol 
ODOojorural^j. gonj«j)03 eoeraoorDjo 

(Bil03liJOl6T(!n5)J. oJlOOfT), oJ5)!^ aJ6K§ 

oruooruooo boj jiJ^^Qiileejces) ojwj 
(5)1. Gcfcragajonjejlotfcgjo raraajrajas 

OJlBpeponj iiilOOTAgJo CUlnilQ3)63B 

§oco)1 ajSomjojofDj. a6ii3ja1 cn)1ej6nj 
orul6)n3 (."Js^o^i^jjo cnjaoDJCQ) 
oJiBpeporucmroloal (a%Qic/D^a>fl»cQ)2o 
g 03) dS om j oj ono j. ea)o§aoocn)"(.(!» 
(MJ)l6)a3 ^oruejoalc* eooj63B§jo 

CQIOJO) ijlOOT.fegJo aJ(8^1C0)BiaCQ)l. 

t^joeoooaijo (giaralccnjoglejjo (graoo} 
oruaKDltefflOrijgj. cruacajo cSiSorDjCaJO 

CQ)(3) (3BOl6T5tD)1^j. gJaD(3 ODlcnJcfcOO 

okdIoo c&jglc*^ ojgglaajleejtas) ^o 

63BlQ3)e«J)06)SQ3)06m aJCOlOTUO (S6TU0CUO OJ0ff)(5). (3r3(5)JOJ6)(D (313 Of) J Off) ^0)2)0 
5)CD)0(DJ (."JOJ3f^ot5)®0nr)- 

crara1<9s>jo (3ta(o3ejaj)Orij§j(BaJO 

CD)1. (.dJIXifa <9jO(P^Q3)1C53«5)6)(TT) 
OJgJOOTTCJ) a(!5)1aJJo 6(0)007)1. (T)f2fflJ6)S 

aoooffJolsiOTO) ODGsaos oruoonjocbl<9S)) 

(TO 

ooDoraj nJ6TnjDl(0)a3. soscaa3 6)to)o§j 
(O)1snejc9j(sojoejjo6)iijc§06)(0) cnaaglcoS 

SOJOJOODOCOfl (3Taejl6TOT0)JGjiJ(DJ0ff) 

goru(0)03. mjojcaasTDceffllor) anD^j(oio)j 

cfcgjOS 61JO§lQ3)Jo (3T3(T)OJCUl ^OTUEJO 
ffl1c9> 0ff)offlo@63B§J6)S aj6U^a>0<0^ 

3(3od1cq)Jo, og)giog1ejjaajjoo 

c9jOOff)c3(Sc9jOSlOOi (319) 0)^0(012)1 eft) 
(S(D(0)0OJJo mCSOJ0(0)D0(T) CD0QQ)d9j 

cd j 12 06m 6D6)co>onr) (0)1cd1^|o16toto) 

(SoJOO^ oJOCD0CDCT0)CDo .QjOOffJcSec^Offlg 

cora)1c2)co) o^gojjo ruejl6)CQ)ocDj csraooj 
(.CD oO a 6) 6m Off) coyicolnjoleioTO)]. 
co)jsc3cmjgg cosrisj ruc3n3d63Bo3 ^i) 

C3iaCDJ(0)<inCOTO)l6)Cli5 (DlCDOfOXOfflOCQ) 

cnjo < 0i9doco) t ft 1 ocDaocQ)1cDjcmj. 

On)1.(ig)o. gCDJ(0)03l6)0| s1cu1co)o 
a]0ff)OCD)1 CDEJ.96) aJAJCOTO) OOJc96)OOJJ 

cmco)06n). aicSaio, oruc3a)o, ooj§1^|o 

a^)Cml63B6)CDCH)0 6mOJ. 6)OJg1i|o 

Oc^oc^risj aj1ojai9d1<e6)jcmco) cruj^lcul OrWD > JCUJ(D 18 2010 nffltoJlCDB 1-30 A cm coral »£j 03ia)«ra)1cD) acuglijajjo 
crujcTOTo slaitoo agjggajc3c9ffl ocugfl 
ijfflocD)! aoojcm a ejs,63B§j2)06m. 

caraioiztoeejOcacorai gcrocKO 
3l6)(i| njolaojaul rara> rarajcfcocDoeaJO 
oejffliroaanD (aJftuanQaoQalojcmj. 
slajlcmrormlfflci? boccdo ccnejKSBgflejjo 
6Daroejo2)1<&«5) an>1<pej1ijj <ftosmoci3 

gOTUCtDOB a(J)C2ri]0<PJo tpOGDliJJ- 63CDJ 

Qjlc/DBltftosmo ratajOJOD^aliyocoTO 

OJlCDo G3T5)«)12lQ3) G£J0<9j«STD> (rU]ai3dl2 

tmecDJoos on1ejo<9j0 6TiBj. rata) 
crojtMdara) «5)6>ci3 salajlraxurcntoejgjo 

Q3)1S63B§lejJo a>OSTT)02)00!)1CDJCmj. 

rataKJ)js><ft>0 6rr3jra)6>aT), a^fflraooj 
tftoa^aooajoejjo rararailffln? cnoejj cuod 

63B5)§<9S)JOliJJo ODJOJ (OTdJSm iiJl(K!)1 

±yo6m garuanofl fflnJoaJKnlojamo). 

ejcM^esruotuo, ct)1cdo(.odo2)(o~>jo, 
GDloiJc&gSjra), gctuqjct) crucmnuGJ) 
ca)js63B"loQ>aj gcrora>0 3lcoiiao1cmjo 
raTacrucwal^jeaJoa^ocara) aileoDaii6m 
63B§06m. n^cmj ODgj c&ocd^otoIodjo 

iiJjOJiJJOJCS<9S)0»S ajCTT)1§1O63I30Cl3 
gCTUCKOB (0~>0J0O002)1(DjCmj. scdo 
S)§CQ)Jo (313(5)100 (n-l«J>°l<<M4l^|M<9S>J 

agcjcdo Aocaraj CT)1«s3<96>3<fteo2)o 
o^joxKnlcDjcmlgj. «j)cmoejoajjcm 
cftoco^ssBoggjOo cn)jaa)(ziocD)l85ity)QCTD 
nnJCfficcnjanlcSceffljanD soj raraaj]c3qj 
aj^acmlctnjaocDncDjcmj gcTOco~>03l6)a3c5). 
raracmlfflejocTDjo raracD^ojos cqjoocowcdj 
crUdDoexDajjo ccmslcoilcojcmlgi. cruooaj 

CDOJJ0OC2)1 6TUCrU)6)aJ§C;j>0C2)0£J]o 

me>r& agj (ajajc3cara)CT) Ga6iJ£J02)j 

BOCQfl 6TUCTU>6)a]S j (0~>002)0£JJo raiDjB^ 
12002)1 rai3(UQ02)c9S)JOl^| iijl 03)1 <96> J 
CmC3)Jo C3IDCU <T>SaJ0<96)0Oj;)(m OJffl 

&,ui raracanjnadlceffljcTDCcnjo raracs) ens 

aJOcBQJCmCOTjo CT>Sri]Oc9S>1a2) (SODoilo 

CT)lejor)lc3caK«l5)c9S)osnej(SaJOc*jcTT)cty)jo <TO<D > JCUJ(D a^gioo garoctnoBocEflcajanoj. ctnoaS 
crv)s1ajcmo2)joso2)jo gi>c3g!auiejca)0!>j 
oscoijo sea} jiilacnaocailcojcTDj gora). 

OOJOJOCiJ) ^CDlc9S)Jcft>6)CS)CmC0> gCTOKDO 

gIociS onl | Tejsnejailco3ra)6)CTT) g6TB0O2)1 
cojcml^j. ngjeajotfjo a^aajnESjIejjo 
(ssoejIcftgM ajpoJ^anoDOODlcalceffljo. 
^Sceffllos cnicoajancoTOlociiS bogcdo 
ajejtftgjo ensemj <9>06mjo. cxjuchjcdIooi 
ano§lco3cufflca gcrora)03 t&scmjojcojfflo 
axIcDjcmj. agj ratacu^oajajcajffls 
5>02)|jOo a>]6>so2)1cDjcmo6m' ojej 
Cajo(Pjo e<0i9d6mo c9><p1ij1cDjcmra). 
a^efcoaraxro ganjco~>03lao gDoiisajsneo 
02)1cdjctd1^j. dg)eajo<pjo rat3)§ja 5 u3<ea1 

S02)1(D3 C^O63BlCT)1C53c9S)0(T)002)1cDJCTT)J 
gCTO«5)03l6)Clii raidiLffiOo. 

rara)coi2oc3i£ira)02)jo CT)1a9d<ft§83> 
ra> on j a 002)1 cd j cm j gcru«5)0 3l6>ci3 

CaJaJc5cOTOCT)63B§JfflS 2) J61JB Jl.3. 

a§5)ra>ocDj aocd^cdtoIcdjo rara^jOanj 
cu1co3oDlmr)jgg (.ajcrolnc ejfD^Joeaj) 
aogocDj c^J^iJ^iAooojjo gcruca)03 
rai&jiwrioliylcDjcml^j. cruajaocaimlcn 

gaJcft,0(D(aJ3(206>6TTm1C33 ag)CTO) ajlej 

Oc^osjcairojo agiasijo a^ojoaD ctnojo O0O2)1CDJCTT)J. 

c&cSfflo otycmri) gcroKJ)03l6)ci^ slail 
KJ)«5ia>1aaiS raiD)(3i2oajo6m. ajcBaalogj 
SjIcoS e2lajlc;y)ora)S)CTT)02)1|j06)02)mr)j 
o_ioo2)0o. raraincuo, slailano 2ij!PjOc9S) 

(.aJaJc3caT3)0D CDl CD CO) GD 02)1 CD j cm J 

gcructno3. crujerao cniDocnaocr) 

63B(^(S<9S)0 cft.JSJoSnJoJCD12002) 6)ffli| 
631303(8(96)0 C8TD| 02)1 CD J Cml ^j C^'B 

(.aJajc3raimcr)63By3. cruaj3002)c3K5)loci3 

OJgc3^02)Jo gO2)c3^|O2)J0OO2)1CDJCmj 
gCrUCOTOB a(j)Gfi]0!PJo CTUJaJGDo <9j6T1S1 
CDJCmCD). C5)6)C^ SlOj1«5)o EJ!PJ6)c96) 

rararaflon coj6tb1 g<pl6TOTD)j6)Qji|ra)002)1 
cojcmj. 

3c3cru1ra3 aJo1<95)jcm <fl,oej 
carajay)6)cm aite^oe^ocroaJCDaocB) 
rujccDoa)C3>l6)02)<e6)jo1ijjo ratDccnlejjos 
eje1<96)jcm eaa2c9)6)§c96)jo1^jo 
gcruco~>03 ijlcitnl^j. ajejajOCD6m6gB 
§oejjo aca) @i>(o~>1<0> culB^oeparu 

C2)61JeJc9)§1co5 ajl Cml QJ 02)1 (BaJ 002) 

(feocrucScja^os ajaruej1ocft.6)§ ajecmo§ 
6)cft)06n3jajcDoaD raiacmjaj)6)cm 

raraegaoo K5)1cDj2iocr)6)2)sjraKn1cDjcmj. 

raiD6)Cm06)<96) BoC/iejOaJlCDo, o> 
19 2010 offlLojIOSO 1-30 ,% garnro) ffloxulG^oeparuo (B(T)soa3 aej 

aJJOo g2lglQ3)l<5£Jc9Q GaJOGcft.6relQ3)la)J 

cm j. s)aJocmocnlcscD)o aJ§1c9S)oeso 
affl<flfflcs»oQQ)lcDjcmj cmaccnlaciJ (aJtuooo 

(S<9> (.03 6313 08. (BOJ£JJ(3 61UOQ_flOQ)0 

cormosm ojqjojo 0151 (.00 ooH ^p o^cro j 

EOOOCDJ CniDOaJGDo. §0(0)10) 

■QjoarucSetejOS ccnocm bcdj ooooojo) 
ajralanoraajsrieot&smfflacm ©njojajo 
ajOTxotoooD iiJlcnnl^pcojcmj ool.a<j)o. 
gcruccnorai. 

6TU36UlCD)Ocaralca3 aJ0l<9S)J0D 

a>3£j«ii3) <ft>oco^63B5)geioo ojgora 
cru]cM5i22iocH)1csrai5)cm goora)OG sen 
cro1ej3<9S)l ajocno cft.(Plsima) otujooio 

(TO 

O)os1o8 ojcm (3iaoj(3<96) aacunnsml 
<9ji20(X2)1 ecDca)^«y)JoCDo3cft)0a^ croocjuTl 
coajon cn1ej<9S) ajgo6mQ(zi(moca)1 
CDjcmj goo«i)OGl6>a8 <m>LWnDo. orato)! 
cnjeaj6n3l(D)acQ)1cojcmj gooo)OGl6)o3 
aJffl1(aOB)6313giJo. aJOCDo a>s>l6imo)jojanr) 
cfcjo^jc^oejo c&ocrufSCcftosjo &em] 
coleijaoQQn ajej(B)ls63B§1ra3 3c3cru ens 

(310)1. aJ»<0i9d, (313Ga]0<PJo (0)0(l3 (0)6>o8 

oju^ejI CDl(3qjaol^j6)aj(m goruanoralcn 
canocmla»lojcmlgj. tft.ocrurSGcft.os 
ajcrueiloc&fflg eomsfto o#Gc9>0aJlnjl 
<9S)jam cn1ejc9S) sraj cruoooeo soj<eaj 
dOjOOOKmanoooflojapj gai)(O)0Gl6)o3 
crujaJCDo. caraKnlcn Gcnsrsam^oo 

OiiJCgsmo. C3Bi3^210CX2)l SOJ g)O\)£J0 

alcft. nrucoaJCDo a(oj<es)j<e>cs»o6rT) 
Gcuereas). rataeccnoos oraanloijeajengl 

CQJJgg (aJ0Q)O6TT)6313O3 (SIBjOoeliyj. 

a>oo\>(3e<ftosl6>o3 oj1g(o 

o tf 

SpCtXi <iJ J G(D 00) (5)1 00)1(08 0TUl.a(J)o. 

garuccnoB c9>jo1ijj6)OJiy 2i}(Gc9>o3 
c3Bro3sjco)<s>oaio6m. o^oIocdjooj 
cej6iicn8iT3)1ecno c9>jo1o_|1(20)o 
go86><9S)oggoo8 a><plcs»jcmco)gj rarao). 

Cnl6TB oJOKBJ O)0(03aj(0) 6)cft>0^j6)(010) 9(too)06 u(Da\)1ei0c9o1. ajoaio &®m (Too mosW oiai) irooitf oatDnnank 

c (ID 3 

sail emtopoMsteoni) (ruoctajtii) aileieeo QigoaDouoDOilojaDj gcrocraoslocd 

(ipnflo. (TO(!!)l(Dj6ai6IElTO(!!)1(()J(n)j pO)06lS(l alffl1pM6}]o. aJO(Do &3>lm] 

dim) cfcjoijjiftDeio (feO(iD(3e(fe!)Sjo AflmjiBleijiOTl ajeiaitogW M (dsbdI, 

alOMl, (roeaJOIPJo (5)0(18 (5)6)(l8 (11)^1 (Dl(3(lJaDl^6)(ll(ll) g(ll)(!!)03](l) G(5)0(lT)MfflJ 
ODlgj, cMOlltaOS aj(li)£j1o<ft6)53 flflDSft) n§8&3nilrijlcM|(ID CT)1ei«90 8(8] (IDofflogo 
SffljcWJASdlKlDffilOOlffljaDJ g(T0(!i)03M (TOJoJOlo. (315(5)1(1) CBOJ6re6>C5)^JOo fflilf 6ID0. 

spjuoi soj loraeiouk omjojoio aiBpj&TOm) ooisre«D. (togtos i»1(i)] 

)Jg§ LnJdD06m63T3Cf3 (SipoSkj]. ajtolccinaijsnglcafla). GGgslootoej crurara 
slog, ajoajor)sj<9s)o rai&jejiQa), cDleej 
oojoo cajoegs (0)js63Bl go\>«5)OGl6)o3 
QoajCTOoJcSooo eielij (ruflOo_io)63iBo3 
(3iacr>ajun<n>0 6m. a^amjo 6)ra>o§ 
QtrngjOo 6)aJO(mo<9S)jcm oraoDjeajao 
Q3)1rajanDj gcn5anoBloa|as?. gan5tmo(3 
ccnoanD <s>ocro(3Cd9jOslffla§ g^ii carajG^ 
c*oej ajlrapepcru <too®og«sbs>§<bs)1 

Ol^Jo (3I3«J)1o3 2)jn3c9j6)(^Sj«iTa)l0 
63I3l(Q) 21rinOa2a5)(Dc9S)JOl^Jo QiJOl 
QCD)0(DJ aJJCrUKDcfeo 0y)!^0O0c9S)lQ3)1§J 

ens. 'cruaoDJcD) culGpepcroo: arurara 

3lQgCQ)J0S gBCDXUJo 2ieJ5nJOOlO(l3 aJlO 

ojIodjo" ag)(mo6m c3T3«j)1s)n3 Cojcd. 
goanlraS arviaJluoGo cftoarudeajoslao^ 

(30(U(niDS)(D)c9S)JOlnJJo (n)l2<TU«J) 
Q3)J6)S (.^™(8«5TO)(T)63B5)gc9S)JOliJJo 
SOJ (TUEOaJODo aJ6mlQ3)Jt93 ng)(m 
(TUJaJODo r>g)(SaJOS>06m «J)JS63Bl(D)0) 

Qg)cm«3)l6)(i)c9S)jrilA|j6)aiejOo goruanoG 
«5)1 (3aj Q3)o cq) jo (sraaruoeruianaj 

§J5)S c^ejQQJO 03)1(3 JOT) J g<rU«5)OG 

c^onru^GajOslfflOKl a6m1ra3 sxroal^j 
<ao6m1ijla>3(mra). anxroGlojo (too 
5tu1c9S) (Bc^oegsjo aej6TUO(3 gooruejo ailcftl ecft.oo(jj<ft((rujo o^)(mjo garuo)o 
g1s)g8 c^^aajjaDejoxDJjo gegcro^craj 
(iulcoijo ailglijjoJosiDiD) .feoaru^cajos 
(nleja)1«)8c9S)j(mj. garuanoGloa) njrao 

2k3ud1c96)0«JKJ) c&OarudCcOjOS jiJ01(.K5)o 

o^amjo (3BdJj(86mao(D)l(olies)j6)iaaT)(3) 

OJ(rU(D)J(3)CQ)06m. (TUJO«5)(.(1t!) < ) > 0(T)(TD)(D 

c9jO(ru(3(BajOS cfcsne a^gojjo cue/Ion 
aJsrru)1(3)(T)jo aruoffljaDlcft) ojol 
nMaj(3«jia)oojjo ailGpeparu (.nJOi(3 
«5ia)cft.(njo gDoruejoalcft) iJlacna^oDjo 
a^offlooojlrajamj garusnoG. (3iao)j 
oaj0 6reiK5)Q(m ajoaru^Cc&osloaS 

o 

Boerao oJj(sao(/)aj)lcQ)1ejjo goruoio 
Gloa3 oj1qq)(3o_|1s)(i8 raraouoo aj06mo 
ajj(m«i)06m. garu(D)OGlo(i8 (ruoamlau^ 

ffllejOOKJ) 630J oJOlaJOSl cfcOGTU^ecfcol 
a®(mjo (3OoJ](3sm210CQ)1(DJ(mj. 

ora)(3c9S)jo o^oJlfflScSffljo <ei9d6mlc9S)oa3 
ojgjanr), a®(mora8 <ei9d6m1ijora3 
<9i9dsmo (n)jl<9 5 o)1<9S)j(m sraj (.oJcS^o) 
taffloraanoQailrajarDj garu«5)OG. 

oJOlai9d6m63B§Jo CnJ0O06TlTcU 
63B63JO (T)lOSI3I0)(D)0(D)la)J(mj (rul.ag)o. 

oarvKnoGloaa sIojIkdo. «j>6>o3 

c o o 

CoJOJ(3«!rD)(D G(261J£JQ3)1ra3 (SOODOJUjl 

(20)8(5^03631308 fflaOOODOJ(3c9S) OTael oro<D > jcuj(D 20 2010 nffltoJlCDB 1-30 A 
ajc9j°laj(iJl(Bc9ffl5TBl ajanrfl§j6ni. ajo<0i9d, 
ag)gjOo crui2j330Q)R5raflon eaj6rel <b&hl\ 
c9fflj(acQ)0Q3)1a)jGfT)j garu«5)03. ojejrajo 

(319)6 cMdaJ631BC/3 g(mQ3)1iJJ. aJQJOJo 
dfcJCJfflajSJfflKBl. gDQJOcefflOamjo garuano 

bIood «s)<3(3«iia)0(i3 aruocjulijIrajarDl^j. 

og)CTT)0«j8, a^OQJGOOSJo 

aosm ga\>ro)03 snjajmodlaancajanDCO). 

t3ia)0)J210CQ)Jo (3)(3c9S>1<9S>OG(r>0 c&JCJo 
aJO03)0G(T)0 (SaJOOOCffifflc&C^ GCD0<9S)0 

eono ganj«5)03 (Sojooajlrajmnflgj. (3T36sb 
6)cnoQ3)ooj (TOJisoajajjo garu«5)03loD 

g6n3003)1raj(m1^j. afl)gJO OjleOCficBfflO 
CDJiZOOQlJo ganj«J>03 6DSaJ<Pa>ja>Q3)Jo 

cruoaruoralc9S)jaj(D)jo o^trssnltDjanDj. 
taraanjfflAOGrejcmoanr) orudiru ctc/Ias^ 
cnoaoilajomj g<ru«j>03. tfeocrudcsjos 
2<TU«y)03l6)aDc9S)oa3 «5)ej5)oa)sjryjgg 
eoj oJsrru>1«j)CDjo taraj cruacoJo 
6)(D)(3anDjai(DO«sra>«!) raraanlonoejoosilraj 

(TO J. tig)gjOQJ(DJ5)SQ3)Jo ggg<ft63B 

6)SQ3)Jo [oJl<X»6>oJ§ '6UO(rolQ3)0(iiij' 

ta)5)CTDQ3)OQ3)1(DjmDJ. 

63R a3cas) 003)1 g(rD«j)03l<B(T)06)so(m1^j QjoanaD«iT3)lKi3 Oiicnj1ra1c9S)(D)lQej 
6)arO)«j)03lociiS aj1§leejc95) Gajorujcfc 
cojosm. QJOdOCDo crusEuoliy aru6EU 
raliy e3§lcQil(o3 arooraGlojosijas rarasj 
o(MJ)(0T3)1. aruraiasloj arucoajaDo 

a>6TBJKJ)JS63Bl03)Gri]Oa3 613)003 OGTU 

2ioQ3)1 gcru«y)03lecDos e^J03l^j: 
gDGfijooiS goon a>06mj(2(Tuoo3 garuano 
31gd a(j)aa)osm GKnoannjanDKS)"? 

g(TU«J)03 nJJ6BUl(Dl^JOc9j06rej aJO 
613TO)J: a(J)(Ta) <5(5)0(TPO(l3.... (T\lE0aJ(T)o 
6Deo_p<PJo OD^jGaJOfflej CDSOnDJGoJOcft.J 
CTDJ. C3I3«5)J«y)5)(TD03)O6TD(S^jO CT)2I2)J 

5)SQ3)jo orajOJOD^o.... 5io)oa3 oraarura 
ODjeaJoosil gcruanoGlfflaiS aojajsl 
t3rac«y)i20(.«y)o cn1o9dcft.§©.aoo3)1a)janr)j. 
garu«y)03 anflraaRS)O(2003)1 bosIodsctdjo 

gOc8S)6)2)0<Pl61OT3) ill0OTli|Jo GiiJOa 

cnlraocBffll csracujoonl^jaosm aroraraBloj 
o<j)(m crucoaJCDo gQ3)(3anDjaj(DjnnD(D). 
boj cn)j[,nJsoci»(OK»1(a3 (3tarul6)s 
arflamjo ^063BlGajoGra6ri3lajra1<ftQ3)o 

Q3)l0](TDJ. aJ6)c9iH, GtBOClji CT\i£lOaJCT)o 
«J)§1S)Q3)SJ(MJ)aJGOOS2(SaJOejJo 
(313 (.(5) 03) Jo (T)gj (T\)2)1 aJ <X> 210 6m" 
g(rO)«J)03 aIjeic3(OK»1(D)1CBjaT)(i5). 

CUlOjICU Oil (SO 01 105)0 03) csi5i§j<ajfflg 650)j2)1^j cn1(5cara)1o3)06m 

g<TU(5)03 ojej 03)1 S 6313 gflejjo (5)6)(l3 
(.aJOJf5(MJ)CD63Ba3 «5)6)(m ODS (310)1 03)1 

(Djamo). aj6n30C53 2)l6n3jc9)(SaJoejjo 
6>3jojo(aKJ> aj^ra^anjo) c&ce&il 

(D0nlJ(.SlQ3) ( 9S)0(D0Q3) C3ia)§Jcft)gJ»S 

cruo^ejt/DcarotoQS) ^aruej02fl ( ft 1 ecruaj 
CDfOKn1cDjeaj6rra1 Brajceffllocsaosnijajraj 
(TDCinlroiS gcrusnoG cuaS qjIsosjo 

«5)6)(TD aj(Dl<96)3<9j03)J6TT30Q3)1. 6D(Tli)£J0 
2)1»C1? (5aJOl«)3 ag)^JOaJ6)0)03)2o 630(3 

(ftjScSQjajIfPlraS Oc&oerBjajooaS 
gcro«j)03laD anjouilijlrajanoj. 

g(TU"«5)0 3l6)(l3 CD^JQJ0<96)Jo 
CT\)aD0Q3)63I3§Jo aJOl KlaJlc96)J(m 
(313 CD OJ 0)1 03) § J A 03 «J> 6) OD 03) J STB 03)1 
OJODJ. CrU2)]aO(m3)l6)ej a(J)^jOaj(DJo 
B!PlaJ0c9S)l03) aJ0OJ63B6)§ GTUnDOQUl 

c96)oa3 garutmo3lon boj (.^got)^ acn 
aruj6meoQ3Jl(DjcTDj. asinDcaoi arueaoo 

3063B03 OJ6)0 ^ SSl ]§(3K5>1ej J 61^003)1 
OJCTDJ. c9jO£J63B£003)1 a®o.6)(Tg).Cru1«)3 

ruejajej csoeJlc*^ cns«!ra)l6)c96)06re1 
OJCTD 6)6)(ina3QJ (TUCanBOl arucsano3 
063B6)g«ita)6)(m aj06moajjam«j)06m. 

g(TO«5)03' m 6) mo 03) 06m" G0D0)1§" 

C3raaj(3<96) tftjejl cn«)3ajlQ3)1a)jarD(D). 

0^)00)1 CD 6m" (3taaJ6)OOQ3)06)c96) 

ganjt5)03 oajijjeajoajjcm«5ii a^cm 
njejeajo^jo iJlaa)1ijl(Dj(mj. nJOcMd, 
ocroaj)03l6)a3 ailc/Doej aonanj oilcml 

e o cru 

so6m aj)1(Dl^olQ3)oa3 aruocjul^lojcm 

K5). rarajtS r4)aa) on^j c^ora^eBBgleejces) 

c9AI6m1i|0ejJo (5)6)0? (315)Q3)J(D0(Ba)0 
W^OJJo Onj'3c9j(D | ! ) 63BgJo aJ0lcn6m1nJ 
(BaJ0ajJc9j(BQ3)0 (.nJ«y)1c&Ol<9S)Jcft.eQ3)0 
6)jiJQ3)KS)1(I)J(mj garU(5)03. 65(D06)g03)Jo 
630jaj1CU(3K5)1ejJo 3J:6Ulajlc96)Jca(B03)0 
eaj3(T)1ajlc96)J(a(SQ3)0 6)jiJQ3)(5)1(DjaDlgj. 

a6TT)^c9,o<i)(i)OT rarajcBscru (BAOCgS 
oracjuprja)^ (Deac/Da? ar\)ooj6)s 
c&ejpsm gIojotuo (SnJo^onS ctoocdI OrO<D ) JCJOJ(D 21 2010 offlLojIOSO 1-30 ,*. c9S>0«5TEJ>«T> <ftO(D6n)o g0n)«5)03 S,Oli\ 

aruGOBaafflQffiiycm raraegano soamjo 
(3Ba)j(ruBi(Dl<flajaDj6rB. fflcnj^cnooail 

§J63§ (313, (Oj 6) SCO) jo 2) j 611 o (J 0)0<9S)1 

aojaooio aiooa>1c86)jon an)2).9>oei1.0> 

(2ei0<9)6)(313> G3T3rU](3qjo aJ6TT\JDl({J>(OlKS3 

Brao§OQ3)1(Djonj cnil.a^o. ganj«5)03. 

orul.n^o. gcruaj)33lo(i3 slailtm 
(aimloiS t3raejl6TOTOTj(SiiJ(3cTT)1alc9S)janD 
BtDj aJleaDd3d6TDao6m OD(3a)o«5i2a>(a). 
ng)<pj(3K», cuo am en, n_floa), oraecnj 
o4l6mo «5)JS63T3l(B> (52)611 ei c&glcri 
o^emjo gcrucoioB bcoj oitapdiiolcfljo 

CQ)1C3JCmj. (U^jORJKJ) g2lSOTJ>OanjQ3)OQ3)1 
CDJCmj gotf(3)03l6)Oi5(a). o^OOTJo GjiJOBI 

ajolocDjam Laia>iC3)o. ciioQ3)lc0s>ocnj§§ 
aencru. c3ia(scnjoifl<9S)ocnjgg ckjcd. gooi 
ocru«j)03l6)n3 82lcu1(mcDitJ)1co3 onlraoo) 

= o 

(D2)0(D)1 <9>06m003 CTUOCUlcefflJCn) AOCO^ 

6313§06TT). 

aJ(MJ)JCUQCDQ3)Jg§ (Ul3p@J,0 

CTO210Q3)1CDjCmj ganj(0)03l6)o3 STXtOlcft) 

ciflBpepcruo. o®cru n^cru o^coScrul 
aJocruoo3)1cDjcmj. o^onlrajonoeijo scoj 

(SODOc&OCSOO' (2ar)0(/3(lJUO)6)S 

O O 

caraoloijo (S6njocuciijo cai(sci?sciijaocD)1 
CDjcmj gcru«5)03leci?ctj). sdo^Iohjo goj 
3jcnjo croosnilcrajo caiacnocmocroo 

5) 6) cfcajOO^o OalOgJ (2000)1 (DJCTOJ. 
CrO)<ft]gflC33 oJOlaj oJ0O63B§0Q3Jl(0JOn} 
6D(U6)Q3)|yOo. (5>63©>(0 0)016^6)00?" 

mjcrueilo 6)6)aDcru<9 ) ]§1co5cn1cn)jo 
ctnocm gc5Bj aiolajliy raracupaja^o) 
gcruca)03 caiacnjcnjacolcBajmocsBlcojcmj. 
cn6)gjocoj caracupoJc&cnocDJlcajanj 

(313(0). gCnJC5)03 (313 (5 3, nO 6) OTTO) CTlgj 
(SaJ06)£l goJG(Q>0(/)6)o_]SJOTTO)1. SOnSdO 
Cn1aJJ6m(3) 6)6).9>(ll(0laJJ. 6Do(^1o±fl 

ootojo raraaiouo (3i3ca)jca)6)cn)Q3)ocD)1 
COJCmj. 6DOj1oilQ3)<0>2)OQ3)1 garuOT>03l 
ecnos e^J03l ( 9S)jecnjo6)(Pgioo ot)6)o3 
ajocn c&oeiacarcnceffljolijosrn aflaooejCDOCSB aiowDdDjasijo ^wil 

Sfltojo dpdDlfflJOT)] §(TO(li)06. aJOCDo 
<M>lMS) aJOlajtool QTOajOIPjo 

gai3(!»03 aw (tmqio goIojubMoj 
ai)1g. n^oolflawjolijjo w\ aw 

OOffll fflJrJo gOUM S)6IE3<D16)®S](!I)1 

ojodj. (3Kt9S)oeJon» njjyjrolooiij «d 

010)1 0iJ(D(ft(i3 |ODjo gOMJfM 
p. (TO0J®1AaJ§ 

i I'D (rosjro (ftaei6ffi§1 

£OTl nJei(D)1S«ffi§leiJo [aJ(TOl[i0l<ftffl1ij] 

ai(n)1o|(n)(!i). 

gcrucai03 cuoiiioejcnocajlcajamca). aiol 
e<9S)6n3 a^oeicarcn G(U6TT3(2oJ06)ei 
ajolijj ag)cmciJ)ocQ)lffljanj genjeeno 

GlfflOij (UlSOCDOnDOD^o. SO Oil 03)1 «i3 
SDoC^lradlOTiS 63C3J aJJOnJKD&jO C116)CD 

a(j)!Pjca)l LnJcnJl(iDla>calas)oa3 cruocul 
ijjfflcuamKJ) a^oo (3i3OTii@jOT).ft>rao 

OT)6)OnQ3)06TT). 

3c3crulro3 ajolceffljcm Aoeicaimj 
«5)6)aro ciiloooeiaooQ) oioQ3)oxn>j6)SQ3)jo 
a^wjcaKnloc^oajjo raigigocDflrajonj 

ganJOT)03. oJOOlo a>«n6K!KJ) aJOlajl 

<s6)oa3 cuam(Sfijo!Pjo gcrucwoB goi) 
cruieociio oolojOTioilcotojonlgj. a<j)^p 

Ol6)Cnc96)JOl^Jo SCDJ OOCOOOOCDl (DJaJo 
gCnJC0)O3 g6T1§Oc96)l6)Q3)SJCaralCDJ(n)J. 

csoc96)oeicarcj) ag)<pjaj)lociiij caiacnaiuil 
CDiiar)<&o3 ^cmjo gcrccoiofllffla? 
6)aDra3dflleilcDlajj6ine. C3racu03)1ra36)ai§ 

iillei«5)06Tn ^TD OiaSJCOKJ) c950ei63B§1 

eiocoil oJ£iaaflS63Bgilei}o (.oicrulaulcft 
CDlijjcucmlcajaDcrj). 

csracncuail anDgjoiroja^gjos 
6uocrul a3)cmcnleic96)jo tfeocrucScsjO 
sl6)ci? soj aJ6nu)1«5) cruocmlcju^ooicm Cn1ei<9S)Jo Ky)1CDt96)Jal1s1i| SlCll1«J)o 

cnQafl-ylcDjcm soogosm gcruccnoB. 
ajei 3lcncn)63i3§leijo cu1§lei'to'l < 9fflocra' 
enjaoso «5)flcm <9j1§oo1^j. oocnloei 

(SaJOCDJOCOS aJl6)Cm C00(.C0)1CD)0CH)lC0lc96)Jo 

ajra1ajos1cft.6)g^j0o c^sneratj) enlglcaS 
c5)1cDl6)ijcaKJ)jcft.. a^cmlcojcmoeijo 

a^^jO CCy)1C!)<9S)jaj(^c96)1SCD)1eijo 

gcru«5)03 ngjtpjcarrolcnjo cnoco)cnc96)jo 
cnja(D)o .feeferiBcaralcDJlcDjcmjexiicn) 
C5)06Tn C3OC03ejC5)o. SOCJCDO 3lcncnjcujo 
(3I3Crj3aJ CTU21CD)6)21B]1eiJo oraccnlcnj 
eaisnel cnlaffllaciiijiojamj. 

(S(/)0gOD0CrULCC5)o, aJ Ol (.(0)0, 
oJOCDOUCD^o, O00Cn)(.(5)o, 611^(5(3)9)03, 

(in3lcru (5)js63b1cd) Gaeuejc&gleiosrn 
gcnj(3)03 ajjsjsneiooajjo nilo3)1njl(oj 

OD(5)Jo og)<PJCO)lcfl)lCDJCm(!J)Jo. ^1) G2161I 
0103)16)91 aJJ(rU(0)c9j63Bg06TT) C110CD)O) 

c9S)OQ3)1 (3bcuc3 aija0(/)6mcn(a3a>lci»lcDj 
onctnjo. 6D"D aJloH(2)6gi3§l6)ei ngjacflj 

aJJCn)Ca)cft)63BgJo ag)(T0)J CHlei6)ajO 

sjoToijo raraeqaDo crojcro)aio<9S)jaioci»l 

(OJOmj. ^CUCQ)J20Q2)1 6TUOU>6)o_|§ ^1) 
OraSJOTKJ) cft.Oei63B§l(33cU6)CD CoJCTUlfiUl 
aj^KDEOCD) ojei aJJCn)C0)€9>63B§Jo 

g(ru«j>03l6)o3 (3Bsj<floejj6TBoaQ)l(ajanj. 
ea)o§oao(nj(,co)(i5i!»l(!i8 oraoiotu 

2)0 CO) oJ06mJDl«J)^2)J6inBOCD)l(I)JOnj 

gcnj«5)03lcn. oJ6msj 2)jaj)(Bei or)2fflj6)s 
cnoglco3 c5)jsc3cn)jcn(Djcn) ^cs32)jc53 

oDeicSS) ag)On«J)1eio_|JOo oJJ(5)1(D) nJ(.<fe 

cno§63Bo3 aj§jcmccnocs»lojcmj ^ca)1co3 

OCnj«5)03l6)(l3 C313Clia)OaOo. CrilCDODlCOo 

e o 

raractnlcnjcjeiiengi tftolcnoraDioGDo 
6)£lK^20odo(oj 2) od am 03)1® j am j 
ganj«j)03lar) g6TT30Q3)l(Djam(5). ^ojlon 
03)^2)0(0)1 aiei eooHc&gleijgg 

CUOOOgo (.0)010 63BgJo g(rO«J)03lO) 
SJOTTO) g6n3003)1(DJOnj. 

oJdlc9S)jam ajoeirormj ca)6)am 

«J)JS63Bl03)K5)06Tn §DOjloil03)aj2)0Q3) CnXOMWXD 22 2010 nffltoJlCDB 1-30 A 80afM rd](TO)&6ffi§1(tii aJOrajdl) aJEJ 
Olid) jDcii&lflflMBjBJo gTOOBlCDSJfflffi 
1. 606DO(iM)](IiJ ofllOBto (TOO! ojIsoDijo oo1§aj|§(!!)jo <ft|(U)6)(nra|9 (HJffltfcdleijfftOS, 0)0(1)3(1 CSaJOtfiO nfl)^3 

00 (fflMJ mkiWiMB^ (T)s« 

1 Mia)] ffljaiiW (niDOajmiroM 

ffljOOT) 630] 6)nJ0l(Q) (5)0 
(RlCOa ooru«y)03loa3 (3ToG(DJ<->3d6TT)63r3o3. axol 

E o 

iJJ(BoJO(D) a>O61OT0)631BOS QJOCTUl CQ)J. 

»<&. (3T0)O(Bc96)0(D) (0)63I3(A <ft6TDXIJl6>ej 

-'o ' 6m« 

oJl.Oc&.oJ C3ia6nJ)0rueJ0o ffl)GTUeil(D)0(3, 

730 cru o ' 

raraajrajos ojIodooj (0>js63b1(q>oj(d 
gsjroxD 2)£jsruoo1(oo §doj1o±ioq)c9>2]Ocq)1 
t3i^<POTJ)l«33 taraolaijccnslcQ) csiaigjaj 

gOQ2)1(DJCTDJ. SDOJfflM oJ£J(3J2]0(D)Jo 
gen? (3) 0(3 0)gj 6TU0U10 QOJiJJoJJ 
£J (8 (010)1 03)1 (D JOT) J. (313)g(B<9S)0QQ) 
(0)63B§Jo oJl6)<ftoJl(Q)Jo g(Ttl(0)Or3l6)o3 

rarasjora (n)joj^(ora)]<9a§ocQ>la>joT)j. 
^qj1oadCQ)c93aoco)l oraitp coral ejjgg 

£j(3ijc93§Jo (3Io(S(T)Jo±l6TD63T3§Jo 

C3raajc3 ®®pGW06>s<s>06rn (nsforafloofl 
(Djcrora). gcaimraaejsruooloej go">o§ 

aDO(TU(.C0)©6TD)C0JfflS eft] § J Sift §003)1 

ojamj goo). g(ru(a)03lo(i3c93]sl oilcomo 
cneoKDoas §di> c/i)^o6ijejKy)5)(rT) a>6Tr>1 
ajolsiora) (0)1a>j<ft(D)06TT). 

rUg§1<9S)Jo O_jlsl(T)JS>2)06>c8S) 

cajjgg aruDej (T)1(3sn)CQ)(aTa)1(ri (araoruo 

(JDO0)6TT)2]O(B) <ft«>l(UO0Q)l(B](TT)J gO\>(0)0 
3l(T). SLll6Tiiej(T)l(36TT)CQ)o OJ^j06)(0T0)0(DJ OrO<D ) JU)J(D C/0 0(T\)'(.(5)o (3) 6)(TT) CO) CQ)1 (BJ (TDJ. 

c&0(TU(3(B<ftosl6>a3c2))o (fttSsmoscfttD)) 

oo 6mn 6 

6>sc2)jo 2)jc9S)ji2ijej ( ft.glro3aj6)(D goanloDj 
eajsnel c&soDjffliJOD'lrajoDj. 
c&oarudSCcftos slgicftgloej ojgglc&gl 

Oej^JOo g (TO (0)0 (3 «5)0g>OOOc96)1(D> 

(Dlarucfcoa-gBOQ) nruacxj) oJloj«)a]§l<ft 

a>06TDOOJjOD(a)06TT). 6D63I36XT) G^O 

gssroflooiS oj^ot^otoot) eoai63B§loej 
aruacD) ojloj(D63Bfflg<9s>joliy go\)(o>03 
(Dgjeojooej iijlara)1ipfflj(n)j. ojjrato 
ojjanlco) 06)od ej1<ft§jo mo(5cn63Bgj 
aosm go\>co)03 sdojq3)js>s cd1(36tt)C2) 

(010)1(03 oJ£JGo_|0<PJo (3TdOJ£JoSnjlijl(D} 
(TD 83)". (/)J0)1(j3 SlOaJJo a)]0">1o3 
a(i)(8(0T0>Jo goJ(2C2)0a)6)aJSJ(0T0)1 
gOU(0)03 3lODO(T)l(3srT)(B)(SK5)1a) a(j)63J 

ajoj<pl<ftcrD aj5)6ins(ara)1(2)1(Dj(rDj. 04)0. 

6) n(j).(n)l 00)1(00 OJ(8o±IOCDJOJ(8<-]9do aJJO 
(010)10 6313 JOT) eft £J STB Ol (50 OJ Q (0 

garu«5)03 (0)003(3)0(0) ojej t&smejoJl 

SJ(OTO)63T3§Jo G(D61JaoJSJ(010)1(B)1(DJOT)J. 

aoeao mocrootofleijo nfoan^po 31oj 

O\)63T3<3l£J06TT) 2)00\)o cftOSTDOO? 
(r00U)^(0)CQ)Jgg6)(0)(TT)Jo <T§6)(0)glOo 

3laj(ru6m3§lco3 aocruo go)0(b<9s>stt3(0)1 

OgJODJo (0)JS63B1 cft^Kn^lBOQOil (0)1cg(0)1 

ca>6iJ6)o_|sj(OTO)1 gausnoGlooo 
Cojcan^ajo nJ0(5§ (0)6>od raiaajlsacoro) 

< 9>£JSTT3OJ ( ft>§l(00' c&06TT)OOJJOT)(0)06TT). 
ilJ(DJc9S)lo_|OSI0I0)0(03 oJeJK0(0)1 raraol 
0JJ<ft§J6)S S50J 2)aO0 0\)oeOJo(0)6)(TT) 
(BJOQOilfflJODJ g0\)(0)03. (3toCUlaj(20§J 

<&gjo g(ru(0)03loo) cftjsjKneiocQil am 

(TOleJ0c9S)1CQ)1ei0fflC2)(TT)(0) 2)6)0001 
cru 6U o o 

cft>0(D!,o. 

SOJ CO)0§ODO(n!iL(!5)©6T!!)ffl(^ 

oJ(o1ai3d6Tr)oejcH)2)OCQ)lfflj(tDj dg)o.O(ig). 
aru1c2)1(o3 gcn)(0)03ls)n3 aooclorv. 
aJj(ru(0)a>63T3§l(o3 oJocrajaT) ojejoJlcu 

grUcft(D6TT)63B§Jo g<TU(0)03l(DSJ(0T0) 
gSreO(D)la)J(TDJ. 30g0OC0KJ)J(03 aril(BlO| 

23 (giaojcQ)lco3 6io)oat3 Grd<S Boc3c9S)jar) 

63(TD06TT). aJl6)(TDCQ)jo (T)1§12Jgg(0)Jo 
a.J(0T0)5)CDCQ)J§g(0)JI2)OCQ) o^)S)(TO)0 

OcefflGcroo aruotu(D63T3a3, aruacftcraejj 

&idb, OJ(Dc9S)0(l3 GiiJ0c9S) olDgp ! 

EJJfflfiJJOo (0)5)(t3 (T)l(C)1c9i9dSm63r3(^ (DS 

coio)oa)ocD)l eoa£!l(T)j ajoiil(o3 otidooj 

O)(0K5)l6)O3 BIOOKS) BO) S)iJ0l(2) (0)0 

o oo o 

aruflOoJ1^1(o1c9S)joDj. aoralcSffljo 
arujo^coJtftioaoo oj1<pjar)1s(oio)osrT) 

(319(3) (miDl(0)l 6)aJ<n)JOD(3). (313(0)1(502 

ejoooilajoDj garu(0)03l6)o3 ngj^jooJlcu 

OJOO)000(TU(.(0) (Dl©1ai3d6TT)63B§Jo 0)S 
OT)1a>JOT)(0). B(DJ oJlsl BO^fflc^gJOS 

aijcft arvio<aiJdl(2)OQ3)1 ora) O)o goonjo 

(OraOjIfflS O)l£JS>a>0g3|3jOT)J. 

(.oJ (2(0)^0 oJOloJOSlajgl 

^jo(oio) 3loj(ru60B§lQejgj0o ojgoa 
eo)(05)(OTO)(oio)5)OT) g(ru(0)03 .ftoouarul 

S)ej(0T0)J2)0C2)1(DJOT)J. 0)lffl1ai3d5TT)63Ba3 
O)S(01O)0O)j(Sg(/0lc9S)JOD 3lOJO\)63B§l(03 
(TUJO^Ot) g3l^JCX2)(0OO3 (0)JS63BJGOU0 

es>c9S)jo aj00u(rul6)ej(oio)1(n)l(Dl<9S)jo. 

c^OOlroS 0J0T)l06313l. 6TU00">Jo O\)0(JU 
0)63BgJo B0a£)laru1(03 S)OJij(BC/i)atlo 
goJa>ra6m63B§32)0(Hn oJJO(S(010)<9S)1O 
63BJcftCQ)06TT) oJ(0)1OJ. jiJJS oJsliJJOJ 

(djot) oojco)1ej1(o3 KnocefflsjajTO)" 

S)iJOD0(D)la)lc9S)Jo oJODlS 0H(3lcMd6TT) 
63130^. 30g0O(010)J(03 (iOl03la| 5)0J^ 
a®S)O0)0O<9S)(B(H)0 oJ(0laild6TD6313a3 

o)S(oio)jo. o^Oc^cQilejjc^aa oojiyjo 

(3O(B63B0§Jo @0(S63BO§Jo OJOc9S)Jo. 0)1(P 

£jj<ft§j6>s ^ejo)(ujo jjjeio) 

S)OO0ejl(D)Jo (SOJa)(0)CX2)Jo o®glOo 2)0) 

(ru1ejOc9S)jo. o®gjOo boj <ft'Dca)jajo 
(Jojooej eoiOcSfflloTlKiSteffloeo) og)0)l 

S)c9S)05)<9S) (rUOtUl^lOJODJggJ. 
o^)C(TO)0 (/Oa«J)2)OC2) (3tO(JO)Joll6TT)(010)1 
fflO^CQlJo €ftfflnBJoJlSJ(3rO)(OK»l6)(lg(I»Jo 

(Bejo<ft(oto)ocx2)1raj(TDj garu(0)03. n$&, 

(J303O gijOJOCD §01) oJra1<ft9d6TD63Baa 2010 offlLojIOSO 1-30 A cnlsnsj cn1«s3c96)jo. sDocoioraj aruocuo 

fflSTT) ajO!PiJQ3)OQ3n(DJCTDJ. CT)§JaJ6)aJ0Q)l 
ejOTD) (TUOc&QQJlcoiS ajlsliy CDlK)5<9S)J 

cttxot cft)06Tr)je(Tuoa3 caig> cue/loa; ecdj 
oa^sxiS ©6TU)0(D (5)^o3d6ro6)<D) ( 9ffljo'l^j 
aJej(SaJO!PJo nJlnro)1^jeaJ0Q3)1§jsns. 
t3i3oru«y)aili|jQaj06rela)1c9S)jcTT) 

6D1> ©6115)00) C/D0QJOQ3) 0)1 £J 0)1 (3(013) 

smofflaonnoaj caiajicnaoo gcruanoGlon 

o^ODJo g6n30Q3)1(DJODJ. (3l3anjffl.a>0 

snejonoann, 6Dqjl<->3doo>a>[20<i2>1 a.j§1 
ajo3c95) ^ocrujc9ja3 o^tfcooJtmoor) 
go*>(0~>03 trolrajiaoaflajj. <&jOiyj <&oej 
(armlaDjeaoniio a(j)o.6>a(j).anfl. oatoej 

300J03 50(30003 (3ta<9S)032fla)Jl6)£JQa>Jo 
C3I3(3(/DBjra3 g£J]o 21Jl£iqj«)3 (Bc&OGg 

s1cejcD)jo ai3§l<9>u3<fl6) <^ocru ctnjs 

63131. (BtoolQOlJo (.nJ0<feSl<9S)ejJ120Q3)1 

§ocQ)lojar)j <^3<ru o^odIojodkj). 
^qjloadtDJc^fflOQail cnxiCKsmoaailOTJifflam 
«y)^ooo<9S)lQ3) ajjoruan^fflrairo rarasl 

Cm£lOCD210c9S)lQ3)OQ3)1(DjaDJ <§j3Cn). 

d^oarulonj ec/Dntio ajejcsryoipjo «5)Ot9S) 
sjoto) 6)c8>06mgjojoT) (aJ3<ft>slc96)«53 
^aaruja^gjo cdsctdIcojctdj. 

c9>]S06)(a) gDqjloilQQJc&.BOOQ)! 
CUOOOgo aJJCrO(0)aj63B§Jo ag)!PJ«rilQ3)1 
OJODJ gOTU«S)03. (3I3O6nj1<B)1eJ06TT) 

garuKJ)03 raraailcft.o (sa)o§c/c>oaru(.rax^ 

01O65B§Jo ag)(PJ(3)l(D)1§jgg«J). nJOl^J 
(3)JS63BJ(TDaj(3c9S)J(BaJSnslQ3)Jo 6DOJI0M 

CQ)c&aocQ)l C6Tuocju(zijggaj(3<9S)j(saj 
sneloajjo QQj(sqj0o ajjoruoicft) 

63BU3«J)6)OD og)S>J(a)1(D)l§J6TT3. <9>JSJ 

«»as8 ajo<n>o)<96)06>a> c&n§6TT)6>0ann 

(®d,lU)nn)nj\®l<rO QjIrtM 03) 63B<3Jo 

C3)aa3 nJj«y>lcQ)«noQQ)l§jgg ajsmejoJlsl 
oim63B§jo ^o^1o9d1ej05m garu«j>03 

a®»J(5)lQ3)1(DJOT)«J). nJJ«J)1CQ) aJJ(5)1<D) 

a/1 oj 0631303 Gcno§cflO(nH<5>niJ2) M »l 
ij«iKn1«)3 aejoajograirolejjo eejsijon <TO<D > JU)J(D 
6B13C/3 n®S>J«J)lCQ)l(DJ(TDJ. (SCflOgODO 

cn5Lancn)o6Tuou)lQQ)ocQ)l aejcoiogajKBltaS 
(juooogo eej6UCD63Ba3 tp-iovto1a>o1 

c9S)OoJ§1§J5re. og)o.6)ag)Cru1, 0ru(3I33l 

aj, oJ§1c9S)os soalrara a<j)OT)1aj1s63i3 

§lRi3CDl(TT)Jo (n)G2I21§0n63B(S§OSCnj6TU 
OUllijI 63131 CD) aJ£J GTUjaJODlOJcft) 

glejjo garo(o~>03l6)o3 ea)o§aDoaru(.ta> 
eej6iJO)63Bo3 <ft06n)oajjop(5)06TT). 
crujanDlraraafltft.odlejjo a>oo\)(3(2<9>6>§ 
oruocoJOnrD alcnnJ(.«no g(MJ>0G3(/D 
raralejjo cuooogo (ojarulfiDlc&oliyjoj 

24 CTT>1§JQn@. SDOJ6>c9ffl^po aJJOOB (aJCnil 
fll)1c9>Olc9a6)a]S0(3ia)«S)0CQ>1 ajej (SeJSLI 
CT)63B§Jo g 00(3)0 316)03 6035110 

oioilejjo 0)l£J0)1(33c9fflj0T)j6n3. aoaru 

aj1OOJl6)0Q)<96)JOliJ aJ 6) 6T1B G 0T> 
a(J)<PJ(3)1 a(j)OJl6)S(2QQ)0 (aJ0\to1<9>0l 

^yjojooDooj aru2)(.a)2)O0Q) 

(2ej6uo)(3i3)l6>o3 Ga>oajl garo(3)03 
a<j)cr)lc86) oxalSc&lcaflojoDj. <9>]S06)(3) 

'|aJaJ61EUU30O\)(.(5)o: 6LIJ(3(3ra)0)1ejJo 

dn3larulejjo' <t(J)od (rufflicnfflooooooj 

(if! oil CD) (313)1(33 6UJ(3c3B|aDlS)CDQ3)Jo 2010 offliojiaro 1-30 A nD3lCTUl6>(DCD)Jo C/OOGTU(.«5)S)«il3)Q3)Jo 

ajarulraS ooj^J aru(2(a)(20CD> aogoraj 

(TT)j6TTB0CD)1Oj(n)J. 6D1> (DsJCT) a§c9> 

G303o G3TaajaruocT)e«iKnossj«iKnla)janDj 

OQJODOSm n(J)6)a3 CU0O6TD. 6DC3)l6)(l3 
aJEJ @0(/)6313<3Jo OJ (D)1 c9ffl Cl3 

2<ru«j)03 a®cnlc9S) onraBc&lcDJlffljannj. 
G(^og3aoo(nH(3)(3i3)1c33 a^gojjo 

aJJOto OJ1oJ(D63B§S63B1(D) (3T3(22)CDlc8S) 
CD)1(33 0)1 01)06313 J (TO GmtiSTO Q1]&,(J& 
6)CrU«5)Ofll(Ba)06)SOa]o (TU0(JU0(I)6TT) 
tft)05m0210Q3)lraj(TT)J. (TUJCIOTo (3)6)(TO 
(3iaOJ6)CD)gj0o OJOQ3)l5)^|SJ85T3)06m 

garutmoB «j>6>aiS raraolojjcfcoiS ajralcruo 

G(/)Og3(/DO(TO(.(5) (T0o6TUOU>1(D)0(D) 

o^gojjo aJjtmlcD) raiaolojjc&gosn) 
go\)(3>03l6)o3 rarasjoro) a^eajowjo 

g6TB3CQ)1(DJ(TDO). (3I306T1I G£J0<9>(3T3)j 

aDlanno63Bjar) gDOJ1<->3dCD)<9>2]0(D) 
ojj(3)1<d> Oiijcncfegjo gorvTcmoB' 
cftosnsKiTcnl ojojokjiI ojotDflajIrajoDj. 
g(T0(5)03l6>o3 iilcroicftog c/doIooj 

cflQJCTD (T)1eJc9fflJ§g C3I3(mloej aJEJ 

ajraoacBaasgBgjo KDjoam <ft06TT)1c9S)j 

c&CDlJo C3ia«J)l6>£J (DO\> 631303 oJ8i 

oojceffljcaoaijo oaJogijoT) ajej csiaojcro 

0>6313§Jo 6)6ineOCD)1§J6n3 . 

iJlolnjjaajOsnB caiaajGoaioeraoaml 

6>Oii<D)Jo (313)<P63T3§1(2£Jc9S) nl&n^&yCji 
CT)1smej<JaJ0<ejjmDOT)' 6DGaJ | 0<PJo 
B0CD)06)(3) 630(32)00)1(53 6) (3) §161313) J 
(T)1C33<9S)J(TT)}. n(j)6)03)83>l£JJo Bfflj 

ajjanloo) .QjOtD^o ajaQ3)l<9aja 5 eo3)o 
t&)6>6ine«JKJ>j<ft(SQa>3 6)ii<D)(5)0(33 rarao) 

(3I3)(S(D06)S83jl£J]o aJO61313)0(33 2)0[(3>(M 

garu(3>03loo o\)2>oa>oo)ao<ft;j[20cD)1a>j 
mnjgg]. ajejeajowjo rai30Jl6)s 
ecruojoDo 6)ajog>jor) sfU)smai oojbojI 
aruj(iD^(MJ)jc93§o(X2)1(Djanr)j raraanlar) 

aJ0(«5)2]0CD)1a>JOT>(3). 0)gj (D^j (T)1(C)]aJ <TO<D ) JU)J(D 51T)6313§Jo 0rUoC/063B§Jo (pJaDlcfcOeTD 
6313§Jo garU(3)03l(T) aj^jO«5T3) 6Dr>adS 

aocralrajoDj. Gu)og(joo<v5i«5)(mf\($> 

aloDjgjcftegogo cnlsn3j(T)lKi3c9S)jaD 

(tuoojo36313c/3 aruocjD006TDaioQ3)l(DjanDj. 

Ga)o§c/Docru(OT>«STC»1«)3 tpJuw 

(D(20(D)jo (3136HUJ aJJ(TU(3)<9>6313§06TT) 

gan5ta>03l5)ci3tm (.ajarulfjulcfcraltefflOrij 

§1§jgg«5). 

1) goKsSajoiS acejtes) raraeio srago 

2) (3>(T0Ojl3J(5iS afl1<ft(3l OJ(53 
aDlfflo afil (3)61QJCD)l0)l0T>0\>&lUl OJ 

(sejocnoraltmo 

3) 6D(rU«J)lQja>OS2J 63<T)61J0(313)1(n)J 

ejooiml oj o\)j(2](3T3)1c33 6ul6iiJ , ej 
raraeio inral6ij1 
oO 1 (TO o sru 1 
eeiocnoralsno 

4) (313(33 

5Tujaruj1ej«5KJij«)3 
aloDoiclcrujI^ 

OJa3aOlOOo£lJaOO 
(3130)1(33 KlaOO 

OKnlroS raraaruejlcD^ 

5) aoanolcfc 

gooou oajD^leo) 

o3J(l3 (.a£o 

(TOoea3(3au ojj(D) 

00 o 
O<0i9dG(3 

go (3)1 ra3 

(313)3^ <ft>^(3)1 

(SCfiOgC/DOGTU c«n 

rotmloej «5)jSc9S) 
<eao(5c9S)jgg <3>o 
6m. eoiog 

uooaruira) ajocn 

K5K5>16)03 5)5TUCD)' 

o 

aru1c9S)j<9j§osm' 

60(3)1(33 oJOCQIJOD 

25 aiosm ag)om (/i)oanj(.K»o aJ06T3T3)1rajar) 

CT\) (2(D) (313) OSm" 6D1) aJ J (TU (3) eft) o 
g(T0(3)03 (Diijlc95)J(TD(3). (313(3)1 CD 0(33 

raiaananjaruolij l^ (3)1oJ03 odb o anl 
ojodj garu(5)03l5)(i3 ajj(ru(3)cft.(3i3)1ejj 

SreOQ3)10J(TT)(3). (^J]G§0 LWti063Bg1o3 
5)aJ§(3)^j05)Q3)(TT) 030(TUl.K»o OJ06T3T3) 

e«5)05)s garu(3)03 orao) (3)1ojoi3)1 

a(j)S>j(3>1. (3O(B2)a1c9S)(D)1(33aDl(BmD0 

ffleoo ^063bj(td ecnogaooarvcK" 

oJJ<rU(3>c836>(313) (3T3|tU0a)2)0c9S)1CQ)05m 
g(TU(3)03 aJl(TT)1S(3) aJ(0ld3dc93(3lijla)J 
(TD(3). S(3l(9S)(33, g(rU(3)03l5)(l3 OJ2)1 

eejtes) si^cmGapui anoorueoaJO acsoo 

^0<9S)lQ3) BOJ aJJOrUO) ^(313)1(33 
t^ J (2 §06) CD) (.a)(iD<ejJSJo6TU 
2010 offlLojlOSO 1-30 ,*. OTnlraiioolonjo aJjo(3KJ)Oc9S)1oo)(5)l6)0) 

c96)jOlaJJgg 0)00192)000) OJ000)O0Q0)1 

ej06m gorutmoB. Asnenjoos ojjkdj 
«T>0Qa)1 <9j1§1oo) ailajo63Bo5 garuraioB 

am S)(U<9S)OCT3 (0)]S63B1. a>§100)Jgg 
6Do<^>1<->3d (3130)000)001)0 ((flaOlfflaJSJ 
<eajOD«5) tft!6TB(BaJOa5 <313o8@J(0)o 

eoioaoolGajoooil. 630t)02)(5)oqo)1 coiog 
c/DocruL«5)o, rasneo2)«j)O0Q)1 a>§1oo)jgg 

oJJ0"U(3)<9>0, 2)]OT>02)(0)000)1 U3c9CT>2)000) 

eooiioooaDejl... 6DOJ6)c86)gj0o oosjail 
ejosm ratdicrujos^raoaKBaDOSTDo garo 
«j)03 raid) ajjcruantfco ojoQO)1ijj6>a>o 
snslrajaDOT). ag)(TDora3, ea>aj£Jo 
6Do<^1os3 nJjaruay)c9363Ba3 2)0(.(0)2)oooJl 
(Djomlgj, raraajeoojoosoajo (tnecm 
ralonoej, jijc/bIcdI (3)js63b1<d)(uqq>jo 

aJEJ o_l£J nfll61JaOl c9>1(313)06TUJ ( ft>§Jo 

garu«5)03 gDC3)1ooooo)1 «y)joaDj6)OJ<9S)j 
a ooailra jod j. 6doj6>qo)^joo (2<ftajej 

6)2)0(33 O)0Sc9>6)2]GOT)06TT)o (BaD0c95)1 

(DlraSceffloecD 6io>63BO3 , 6)<96)0 6>c95) 
aruoa/lijlrajanjggj. goi)(3)03l6>oii 

630(5(30 0Do0D0(3(310)l00Jo 2)]gl6)<96)0 

sjc0S)jaj6>OQ)an(a)gjO6)«5) c&jsjkj) 
6>ejoor>jo (ajoiltfcralcaaoos' ODOculijl 

(DJODlgj. oJeJGaJOWJo (313 (.(3) 00) Jo (313)<P 
6313 §1 G£J c96)1 O 63131 00)0 OOllajttDJ 
g01)(3)03 GrUoCrU0(3l^1(3J(TD(D). 6DT9 
Oil oil 00) (013)1(33 0D2)Jc96)Jgg (313(03aJ 
©613)000o oJ£J(Bo_|0<Pjo ODoODOfflo 
6>oJ6)§OT) (313 OJ 01)0 0)1 ajlaaOOS a>0(3 

6m2)0oa)1(3j(mj. ag)83jl£jjo Aora^eBBC/s' 
0D2)jc96)j t ft 1 ]s1 acn(n)1eio<es)1(3K»(Djo 

OJlCUo cSjJSJOKOiS OTU (3 §2)0 00) 06m 

goi)«5)03 aruoaruoralijIrajaDKTi. 

(313GO)Jo3d61T)(S£JO<9>(010) iijdiijc&gjo 

aruoOJ0363B§jo goru«5)03lon ojgjo<oio) 

6DoMS2)000)1<3janr>J. gDOJlnU 00) 0*2) 000)1 

aruoan)0(3lc96)ocnjo aJtSajoaJoojoaijo 

ag)(So_]0<PJo BOOOiS c9>]6>S00)J6n3O0O)1<3l 

caajcftoooianno) gcrutmoBlooD ojgJ06>(0> cro(saa)Ooad1aj1c96)janr) Aora^oooJlraj 

(TDJ. 610) 6313 gO (3 Jo 01) o 03 00) 6313 (/3 
CiJ03l^l6)^jB]lKi3 ODoO300)o KOllajl^j 
(313(3)1d)J g(010)(3o aJO00)J2)000)1(3jaDJ 
g01)(0>03. (0)6)03 aJJ<TU«J)aj63By3 63(3J 

ojos oraigjajaS ojoooliy ouoa3Q0)63B 
gj2iooo)1 ajoociD garo(0)03 orajcaianl 

njlOJODJ. oJ6)<0i9d, SD(013)<3o OJ1©610>0 
O)G(31O)0S O02)J<96)]gg 6)6)012)0)01)^0 
6)ajO(B6inSO, (313(010)(3o ©613)000 030611 

&,ui ga36)<96)oggoo)jgg Aajoarulol 

0)2)J<96) 6Dgj0(01O>(O>J6)a>0(B6n30 2)(BO0 
gan5(3)03l6)O? gD(01O)<3o oJJOUKBcft 
63T3U36)<e6)0ODJo c&JSJtOXOiS 01000)00 
<96)06)(3 ej(Sli|1(3JOT)1^j06)Q0)OT»(3)O6TT) 
G6U3c9>(32)000) OJ01K0)j(0). 

(3iao6Tu1 2)Ooaru1ejOcft))anr)l6)ej£e]1(33 

CT\) 60 

CO)6)(l3 6D(O10)(3o nJlOOlcfcC/a O00£106>§ 
Sjlejjo 01000)1^1 (."J«5>Ttft>®"lt9ffl5)§ 

03)0013 .aojcoolooioooilrajoooj go"U(o>03 
aocmooltfr Qs,ooaicro cm of eoncro 

(U)l$ilG(Oc&10t3 a®OD alJ01)(0)<fto 
g0o^T)1oad1(33 a®<PJ(3)lQ0)1(3JOTK3). 

ooo§l6>£j oilB^oe^ooi) ofljiidMdenorajo 
isTDanldft. oJlBp^iclc^gjo gooojoioooil 

c96)61T)6>2)000 g01)(0)03 (313) CO) aD\ ^1(3 J 
ODJ. aJOtSAI, 6306)oJ§ ijlfij l.aJ(3)1c9j<3 5m63BgleJryjOo (3T3(3)10)Jo cft)]SJC3)(33 

ooaru6)aJ06n56)o\)OODjo ejel^lrajorn 

|j. SBigJc*^ 6)oJO«S)26)OJ OJOQOIOO 
CaJl00)(5 (3I3gj0(31D)(3)1O)0ejJo gOI) Ojloil 

oo)aj2)OQO)1 (mi§i<8>db&G)im (S)o«ti^®}> 

2)1^jO«5rD)(3)1O)0ejJ2)0Q0)1(3JODJ SDC3). 
o^)B)1ejJo g(rU(3)03lOO gOD(3)C3)eJ63B 

gl6>ej jiilej o\ud1(3o cfcjol.QjgjsrisoooJl 

(3JODJ. (3I30J(3 OJOOOllcSfflJAQOlJo (.aJKBl 
c9j(31c96)J<9jQ0)Jo 6)£iJ0d)(a)1(3JOT»J. garU(3)0 
3lO0 r4)(PJ(3TD)J G 2) 6Liej 00)1(33 a^ODJo 
(SCoJ(36mQ0)000)1(3JOD(3) ^(DT3)(3o 0)gj 
6TUOU)63BgOQ0)1(3janDJ. 2)(36TD(3)D)l6)03 
a^c95(S3a3o 630T»(3 2)001) o 2)JO0J aj6me 

anjoaruoralijeajotpjo ccr)oga30o\)(.Ky) 

aJjarU(3)a ) 63I36)g ( 9S)JOl^ (3)6)00)00)000)1 
(3JODJ gOl)(5)03lO0 aJO00)0O)J6me000)1(3j 
OD(3). "ag)6)0| (313) oJ J 005(3)^(310)1 00 
OJgjOOTO) t,nJ(5)1<*O6Tr)6)2)00D2o c9>1§1 
00)1gj.... (313)gJc9jC^6) ( 9S)0ODJo (313(3) 2)0) 
an)l£JO0O)1gJO6)Q0)ODO6m (SC3)OOD)OD 
(3)...." a^OTD gOTU(0)03 aJO00)Jc9jQ0)j6reO 

00)1. ganj«5)03 coraoo (3i306Tu1oo)1ejjo 

^o^J)1oli1ejJ6)2)06) ( 9S) ag)!PJ(0)lQ0)(3)1O)0 
9J06TT)... 2)eJ00)0g(3T3)1eJ000)1(3JODJ6)OJ 
B>1C33 a^JSJOJ)^ OJ000)O)c95)06)(3 <ftl§J 
2)OQO)1(3JODj0OJOT) 613)003 (301)2)000)1 JjfflJ) ajflaJAIJo (TDoQ1066ffi§jo p0)O6l(D OI^OITO 
I^SUOmilfflJODJ. ^Ojk(D)e9)l!IO®1 (TOo(ID0ffl1(i)0(D|o iJ(3^ffliJf 3(Djo 

(TDeaao^lajtojaT) ,feO(i)^o®1(i)jai)j. «i§ofl>]o ODoaJdiifflBoJ wobI^I 

S(I)1aj1ij (TOfflilaiJ ^fflJ)( 0)03(1 §(I\)ffi)OI3 (TO)[(D(iDl^1fflJ(n)j. iJ6)(M, ffflDfflo QJle6T5)0CD6OT)QS 
io ffltfeOGSTEO, (TOl 

|(TO(i)o aJJ(TO(!!)(ft6ffi(i36)(«)0(IDJo AJSjOd OJO<ID(Dc95>06)CO £Jg1i|l(!lj(IT)1^0 cro<D ) ja»<p 26 2010 o(J3(oJlaS8 1-30 A oJO61313)J(BC1)0c96)1. 6) <T0 (3) Gl 6) (l3 
aj61JC313) oJJ61^1a>lQ3>0<B)1C9JCTT)J (,aJ<S)l 

cftosmo. (Scftajejo cruo(JDoa>6TT) < 95)oc6' 
ojocq)1^1§ aiora^aflgj... culapep 
cnxujo aJlcT3)Q3)jo ggg rarajgjcgjOiS 
Qjocn)l<9S)6Tr)Qaar)OQ3)l(DjanDj gcrucowG 
t3rd)(.W(iDlij1ffljanD«ri. eaiogaoocruiOT) 
oroloej [.cncnn (DaJcnoGaigooflroo' 
garuKDOGlocD angjGnJooej cruoDOcral 

iJOJ 03 03)1(3 JOT) J C3T3n3ciJ<3 aOJGCUl 

boqjjcdjo gocruaosD'scsa' odjgo/I 
Oijfflzosjo. <9,1(3i3)05njjc9>o3 aolnj 

GoJOQQ>'o$Jc0iUO' <0j 6) 6103 013) OCT) Jo 

ecn3 0<pcn)j<s>a3 ng)sj«JKS)j6)a>os3 

d96>0(T)Jo o£)<PJ(3)1<95)<Pl6T5T3)aj 6)6)SaJ 
6)iiJQg>0O)Jo LnJJafl (/9ffll0Q)O 

t96) CD J 6) 12 gj o 
6D OJ 6) CD) 611)" 

garucswG ailglajl 
ojcman. caiasnj 
6><9,0 6tt3jco)6)ctd 
o cru" «5) o g1 6) o3 

E o 

ooecoo ojjcto«5)c9j 

(313)l6)03 (3I9j(2J61J 

cartnlejjo sdoj 
a>j6>s ecruajo) 

eSBOa^ 0)031 
oJ O 03) J 07) CO)" 

c9,06tt)oojjot)co)o 

6TT). (aJ 003) (20 CD) 
CTU ffl 03) 63B §1 ra3 
COiiJCT) 612 611 £J 
Q3)l6)£J iiJ£JO)0CDT2 
tft)2)003) (2je0T)gC013)l0) o(j)(2o_|0S>Jo 65(90 

gj6>s a>j§ gcrooioGlcn (aJCSiJOGanao 

CQ)1(9JCTDJ. 

o"ujoDl(3i9afl<9,oo1ejjo mojo 

(2 U)0g 09000(0) 0\>o6rUOU>1 03) 003)1 
GeJ61JO)6>(2<PJC0>l03)(Bo_|0C/9' o_l£J 03)1 S 6313 

glcoScnloDjo (aJC3)1<ft,a>6mo ojodjooj 
ones) gcrucmoGl6)CD aj^j06)«5) crocso3)o 

o3dlajli| c9jOCD^I20Q3)1CDjmr)J. aeJoJJO orwrojcujro euro) j an! am j <u 6)0 ajlejcniogjajoa 

G all 6TT)1 £J 1 6) SCO) Jo (319 g] 06) (3) 03) Jo 
ganj(3)0Gl(SCD0S O\)oO90Q)63B(/C) GijJOGl 
<96)J<9jQ3)J6neOQ3)l. oJQJCDJo (3)63BgJ6)S 

arujajcDlojc9j§l(sejc96) garu(3)0Gl6)(i3 
(sa)oga30oruL(3)eej6ijm63B(^ GiioGlijj 

aj063I3J<9jQ3)Jo 6) nJ 03) (3)1 (9 JOT) J. 

aja3ajoej63B6)g raraeoJdMdliy 

(2O)0<96)lQ3)0C0lS (3T9aiClrt>0O) cft.0eJ63B 
§1(33 £>ar0(3)0Gl6)O3 o(J)<PJ(3T3) <9j]SJ(3) 
£J0Q3)Jo Ga)OgaDOGTU(.K»5)«51ul (2(0,(031 

ajra1^oo3)la>jcTT)j6>ajam <0,o6moojjon 
(3)06m. lajaii cn)(3taGlojQ3)l(33 (bctoojcdo 

6)aJCQ)'(!J)J6)<fl.0fflnBlOJ(TT) c0,O£J63B 
gl6)£JO6)<05> OJ^CO^CrOCO) OJlo9dQ3)63B 
g1(33 c0>O)6)o_|S, G£J6UO)631BgJo oJOO) C0T3)1ejJo (313 (U) 0) CrtD^ CD 03)1 CD J (TD J 
gCrUC5)0G. gOJGJQjMcrilOT) (3T9O6TUl03)1 

eejc96)jo c3iao6njlQ3)1(33cn1cm gojGjcul 

GeJc96)Jo (3iaO6TUl03)(33CDlcm gDoC^loiil 
G£Jc95)Jo gDoC^1o£fl(33o)10T) (3I906TUlQ3)1 

eejc95)jo aejQBJogoroleejceffljo 

C0)1(9liJJo og)gjOo (3I9 0)0CD)0CrUo 
gO\)C3)0G eOo3dOCT3)CDo CDS (315) J 12 003)1 

cdjctdj. eooucntoej csraoiocumocn) <0,s>1 

aJ003)1CDJCTDJ 6DC3)l0)J <0>Oa>6TT)o. C5)6)CT3 

oJjaruc3)c* (DiiJCD03)1c35 sdho <0><p1oj 

gCn)C3)0G 0)gjGoJ06)£J gojeCQ)0a)6)riJ 

sj(3r3)1o3)1cojcmj. ojct3 iiiloo^ajos 

ecfcO^leaBJtSjC^ <U6)C0 (3t3C3)1C33 (pJ(3>1 
oJ0Gl<96)OfiJ§1fflJCTT)J. 6DO)J£J0[2l6)CT3 

cn)oc3<u£j , r><9)1<0)C5)6>cD)Q3)jo cruoc3 
OJ (2 sgdIcdcs) 

6)CQ)03)Jo t ft 1 JOl^' 

oragjoao go 

61J6nJ0(33 oflJ^PJ 
C5)1(D) 63C0J 

caajlcs) gcnj(3)0G 

(319 O 6TUl CD)1 

csejcflsT oj1ojc3 
corocno CnSC3T5)1 
03)C5) c9j6n30C33 
03513) eOoilOoJ 
6TTVJUlC3)(njo (319 
CTU (D (TDJ GoJO 
<ft,Jo. a®o.6)o3). 
OTU 1 03) J 6) s 
(30 6HU o 

ajoc3o±fl<0) crujeu 

63BgJo gCTUC5)0G nfl)«PJ(CJ>l (.oJCTUlCSDl CnloM gD CO) a 3 06TD0ajJCTD(3)06TT). 

ajCDl^lfflJCTDJ. <2C5)63B6)gOQ)Jo g0CTU63B @2 61J 6TU Qjl 6) Clg C3)0g0 (312 ,0,12003)1 

6)gQ3)Jo a,JOl^ OJejl6)CQ)0CDJ oJOCTUO oJOSOClS oJOJCTD cMUlCO) C3iaC5)l0Cl| 

C5)6)Cn) g<TUC3)0G o® <P J (3)1 03)1 § J 6TT3. C3iae«" (flOoelfflio (SiiJ0(5CTT)jeoJ0 

gCrUC3)0G C3)6)CTD (3iaC5)l6)Cnc96)JOlnJ c9 3 06)C3)C3T5)6)CTD (3196(3) 01(3)103)1(33 (3190 

63(9l<95)(35 630(3l2lo_|1^1OJCTT)J. oJ6)<0&l, 6TljlQ3)1eeJc96) aj1aj(3c3T3)Cno (DS(3I3)lQ3)1 

(313(3)16)00 (SAOojltft,^ OraCSCDJoifliJJ.ft, C9l<95)JCTT)J. 65CC9 (Ol (3)1 03)1(38 63C3CD (3)0g 

6)6T^(S(3r3)6nsl03)1(9l<95)J(TT)J. (313)1(35 C96TT3JO oJOSOClS CTU0Ol1<95)JCtDJ. 

OjlOJ (3(313)0) CrU0af)1(3)i SOJ C3)aJ6TD OJ 003)1,96) JOT) (3T9)OCD03)Jo 
27 2010 offlLojIOSO 1-30 ,«. ajlcroa co)l ajl &s>i am ca)o a»1 rajamj 
gcruca)03l6)ciiS gra 6>6>oo£jl. goaoo 
OnjjCQ)]l£ll (o) 63CDJ (.'iJ(SK»i<9j co1«s)"Iodo 
aruc«J>G™5>35)s arufflOanol^ scdj 
anGlaru L^fTiDcujo g<ruca)03 

ajlQJc3c31D)mo fflnJCHJCO)] 6)QJi|l§J6ri3. 

cugfflo ajarif ca)6)cmc2)06m gocKflfflciii 
oJ6td1 msamlrajamcc)). garu«y)03 ajsris 

a(j)6)C1?J)06)c96) ^»JCa)1cajCTT)]6>aJCTT)Jo 
6DGaJ303 fflODCOSufllcaS n^OCTOTC^tftS) 
|oJ CTUl CUD 1 eft. ffll <9S) 6) aj S C0T3) (3) 03)1 § 

cnlejonlKiScftffljanDjfflnjamjofflootftffl sol 
ceaci^ cocroaooo/l cft-jcaraTI <9>jcaia)l 

GiU03\j^Qn^O<ji gan5«5)03 (TOJiijlajl^ 
C0)O6TT) 6DC5). l^J<^3^J<9j aO3lcr0J<9> 
glraB ajmci1§jgg scdj ajoo^o, ostbj 

cftjoo^o, ffljcmj Aoraio njctjnnj cftocDj, 

631303.... og) ami 6313 o cd ajam1§jgg 
anGlcrujcft.o§6)C2)gioo soaoo crujcffljinl 
anja)OaD0)1^1§j6nl. gGaaoosmraKnlcn, 
ml63Ba3 gooDae/lam mens] aoo,), 
63bo5 6)ijcgjaj... af)B.lc53 cruj(3o)o go 

aj06m ojlc/DJoarul cruja&flnjlcDl 

Cc96)6ng rarajoj ^00^631308 6dcucdjo 
sm ^63B6)m C3i3c96)a1§ a^sml 

aJCOTO) OJ6)(D eft. 30^631303 nJ0Q3)JCTD 

cuocoogo aD3lcrujcft.a3 ojam1§j6rra. 
cug6)0 aGmoanoaooa) scaj cruaoano 
co2)06mM. gDCKflcaii socjcdo raracupen) 
otailmjo n§<9jo, 3jrj})o, (.ccncfflo ag)aml 

63136>m aJC0T3)J OJ6>a>CH)06TT) CDOfflo. 63C0J 

slojcruo gcruccnoBlam a>36TDOci3 
CoJocD)efijoa3 ^ccj)l6)m<9S)jol^oc2)1 
cajamj 4_ic3ij. gDaoo crujcffijicl oo1c3n3d 

<ft.631303c96) g aJ G 03) 0)1 ijl §36353 oJ3 

63bo3 rataccm GaJ06)ej«sr3)s>am 
Qjlojc3caiD)mo mscaiOTjAcraocaflrajamj 

gOrUC(J)Of3. OD6Til3«5)0O0ajejlQ3)Jo cuIodj 

ail©6TD)om Ccftoc/DajjoaoocftS) gcrucaw 

3lS)03 nJOCT) CU<PlOQ)l6)ej OaJcft.a>6TD6313 

o = 

gocffilrajamj. gDca) aJjcrucoicftaocQ)! 
Cnjcrulf3i)1cftcali|j ojamlgloejBjIejjo cro<o ) ja»<D Qilaitom oranfltopileijo (itarafrnpisltpj pwii gojQjoiMailai) (rooaiil 
(DileeicBojo (ron6iu1iM(Dlai) jDojfljailGeicKijo (moratofotolttfj (jDo^klfieicMjo gjojjjl iplfl)} AOOSIDo. (5)9(1 aJJ(IU(!S)<ft OiJ(T)(B)W fTO AiPlQl g(IU(D)3S 0)^ 
grJOT3(l)fflaJSJ(Il)1(!!)1fflJ(IDJ. 01(13 JdfflAffljfflS U3§1ffl8]<fc(jil 016)0 (BBfflill 

[ij(i!)1(iJ0fl1e9O6)aj§l(i)j(n)j. epmM (rata^kwOTjo m& 
ai ffl srolOTowjo&jol^ i^mo | olauod 

i (MMlGeidO QlM B(n]ffl(n)j(S(iJ3(fejo. gDC0)l6)C$ nJleJ 600)631303 iflej OTDJOJ 

m1ojaj§1ejooQ)1 (oj anil au1 eft. ralijj 
ojaDl§j6)6inscmo6m csradloj. aw^s: 
am] wii^ailaiSasmxno n(j)amctj>06m 
(3raojcruom2)OCQ)1 ajam1§jgg garucmo 
aloaa oJlojcScoirom ^ccrfl. 5rujc33Q3)j6)s 
oJG^ajlojcScaicnmojjo rupeijpcnojjo 
o_j"loa3lcft.a>6moj]o ag)gjOffloco)1 
(juocoogo cft^«j)lcfto3 cft.o6mo6)i2iffl>lejjo 
c3iaco)lK)3ml6)amgjOo oj^coilcolaoiao 

6)Q3)0CDJ CDjiJmCD)06Tr)l(m. oemoaDO 
fflOCQ) (S0(AICD)1«)3 OJ§6)(0 cftj^CWiOJJo 

aflKJ)Qjj(20Q3)1 gDcoJlaxl gcroKy)03 raratSin 

63BO§ 6)6)ajajOCa^o 6)jiJQ3)0)l(Dlc9fflJ 
amj. r4)o.6)r4).Cro1 Ojl3p(3l£)l CTDo^ej 

sm 3loa 6Tujcfc 6)cru«)3 (au1.6Tulmj1) 

C3ia)6m ^C3) (.nJ(TVlto°l<9'C'l4il®1<95'J < ™ 

an. pmjca)O3l0ci3 slculco) ajoejcaia) 

= o 

K5)oa3 cft.c3a ejalcsBoco) tft.ocruc3(Scft.o 

Sl6)Cl3 2)6TT)1C03 COlCTDlo laJcftOODmo 

6)ilC§i6)aJ§ a^gcujo csBcucruomfflcoia) 

aJJCrU(D)a 3 2)0(D)lcDl<9S)Jo ^C3). cft.(Pl61DID) 

cu)1cruo6Tuolca3 csiaaJIffls cruo^Gislajl 

c96)6)aj§ 63CDJ aJCaloJOSlCfflleJOCDJlcOJCTDJ 

^C3) CoJcftOOOmo 6)iiJCg6)a]§lCdJCTT)Ca). 

rUlCTDlS, CUlCUlCJU aJ1otlCQ)6313 

§1(33 aJCDCTDJ <9 5 lS<9S)JCTDC0)06TT)' 

28 ocTvcmoBloaKl ra^mcftoS. csiacu 

e o 

m63B6)m 2imcru1ej0c9S)0o: 

= cru 

1) cmomjl6)n3 fflcap3cfto3 

2) nJCal(«5) ODcft£J63B03 

3) aDC3)ar)jc33 .ftatiaru afll amo 
eiHenil cftoofflocaiml aieflogflc&S soanral 

4) aiieJlBjc^ csraejo am36iJl6inj1 

6LI0mjl 21JaD2I213 cft.J61!)lD)1 EJCTUeilCDJOcS 

5) BT>£jl3JCl3 C313eJK)3 6Liocru1c53 
(3130JC33 6TU1 21Ebg]C3: C3iaC03 ri£!C3)(ir)JC53 

oscffioal ocl 2imo6iJl6Tul ajcru 6tu1ci3 
aoejlcc* c3iaco3 6lijood1 

6) aioc/iejonjjCDo 6iiocrol2ioc3 (aei 
CQ)0§o-(ft.aT)S aJcinlajja^oS) 

(2 (iT) 02 CD J 6) S iJCDl(.Ca)63B6)§ 
(313C2)OjlOc96)0m0(H)1 C3T30 6TUlcn)lC53 

aemOdDCDfflociDl ccncgoootftnlcn) BTDeJI 

3J<ft.§06TT) ^C5)1C03 CDOeiOfflOKSKBCQlJo 
(31361U0l26)CaiEJ)CQ)Jo aJJCrUCa)aj63B03. 

6Dca)1«s3 csiajs^cscoiraxD) eftjeso ajcnj 

(D)C§0O0c9S)lC2)CC))06)6TDB]1ejJo O6TT302) 
CSCOTCDCa) (2oO)eJ0aJJC0o 61J0Cn)1C2)0(D) 
CS03n3do ag)(PJCa)lQa)CC))06TT). (.nJlCffl ffloO) 
ejOoJJCDo 6LI0Cn)lC2)0C2)1cajCTT) 2)aD0C3120 

ail6>ar3 ajcal(.cs)m06m csiacoflraS cromo 

OJC06TDO 6)iiJCgJcmca). 

gcruco)03l6)ci3 Oiijmo ajcaltco) 2010 offlioJlaro 1-30 A 
(0T0)l6)£J OJgfflO lOOeGDQQJfflOOQQJOfflJ 
CrU^n3dSlQ3)06m BjaT)0(2(5)0<!»l nJOSIOlO) 

nnc3)nDj(Q3 <0>a3(ro ad aonoaJlsml 

c&OOfflOtOTOfl (Ueil(Xjlco8 KoaOOl ag)(TD 

t&^Kril. Oijau1a1c9S)0 aoei a(j)(roo6ro 
2<ru«y)03 tmaam gotoflao (T)(o3<0,1oq>1(d1 
tes)jcm mogoraj GaJtD. aruocMdocoS 
tsraosrul aeiosiogKJimleijgg (graesfla) 

G (DO 00 02)003) BOJ 2)0£1Q3)06Tr>1(0). 

6)iiGQj1a)1<es)(X2)j5)s iiJolL«5)ajjo fflnjanil 
©1.95)0 aajoaflaxi (oraao)^ ail (.00210 
Ocftoggjann fflano6)ci^ jijolctrocujo 

ga36)c9S)aggJ(TDK5)35m 6DCO)1aa3 ggg 
Sc96)o. 1961 CD 2)JCTU06TT) SDCO) (0iij1<9S) 
S)aJ§1§Jgg«5). 1961 coii aeioJJOo (SflfflJ 

(D63bos1 L^J<Tu1ro3 ODlamosm goto) 

(31^3^000311 (aJlOif S)^J^S)fijSlSj33 
CD). G<0,a>§(O1O)1tt) oJffllaJQQNajgg aoryl 

gtoioxrilcaocDjos ^Jjsjo JiJjrajo onlo 
etaK»jcDlca3d9S)jcm aioajlg aruooolco),!) 
ojooarura^toiortoej acoj (3i3o_i](oqj 
anjoaxrraocDJl (D2))<0s>1(O)l6)(r> bcdgtuI 
eiOc9S)oajjcTDK5)06m. raioosnil caeioaio 
§«jr3>l0ciiicD)jo fflOa_|1gOT3)cr)1acr»2 

6>SQ3)Jo SOJ (0)(Do (aJ(2C0),!,c9> SOoJd 

Q3)06m Cnjsjc93a3 mrajcm raraanlcoo' 
ajs>jajciD0Q3)jo gajeQKoafl^lralteffljnnr) 
cm. aKBcnoooaraooDJl o_iosoa3 tfestojarn 
ailaxoToflcoo' (0)0630coi2c8>2]003Jl ii(Dli.(o> mxoMcuJco 63BO0 (313(0)1(03 (3I3O1(2£10cft>(T)o 6)iiJQ3) 

5)rLj§1ol<es)jarDj. goi) aoeiosjos 

rdjanlOQ) r4)CU)ln3dn3 6DV <310SJ(0T0) 003)1 
aJJ(T):(p_fl(lir 6)iiJCg6)riJ§1§JSrB. g(T0«5)0 

Blcnjgglaej aoajlg aruoonlan,!) 
<9j0oocd <0.6mgeajoa3 oraraSejajxarailar) 
G2ko3 caiaraSejcmaoem G(0)oannlQ3)(0). 

6D63B6)(D6)0Q)O(DJ oJ6mJUl(0)Cl3 (0)6)03 

simian <aoei(OTO) ac&ogjtoiofloiiiijl 

§J63§ 2)oO0 OOl(03oJ6313(/3 o^ODJo 

iic5^|ffliiJQj6)fij(sssreaj)36m. ganj«5)o 
3\e>c& ajei {DilJCDcagjo <9>oeiQ3>aKT)1 

c0j<9S)Jgg1o3 anjfflOon(Dlc96)S>o_|SOS>(0> 
CD o3d S 6) aj § J (B oJ 03)1 (Dl c9S) J (TD J Q Q1 (TT) 

«j)36TT) (ucruanjan. 

QlgSXD C/0c9(3) 2)003) OaJCDO 
aJ3SOJ[2136m 6)00(0)03100 g6n3003)1a>J 

arrxm. bcoj «5)a>o eiglcmajjo aruragaijo 

(0>0§0(OI2c9>aiJfflOQ3) @3n3dC2)30Q)1cOJCTnj 

garucKOG 2aJ(BC2)3(/)1^1(DjanD(0). acoj 
eaooaico3 aioosflijj (0>1(3c9S)j am eio^ 
aj 013)1(03 garuKDOsloaS o^ro)" 

Cei61KDaiJo OJ0Q3)1iJJ (0>1(3<9S>02)003)1 
OJOfDJ. (313(T)jeaiQ1J2)3CD)1 Sni(TU)5)riJ§ 

cue] c&orajjSSBgjaiosrT) o(j)<pj(0>3(Tr>6>(0> 

83>1(03 B(DJ (0>(Do BlPJtejjanr) @0o±IQ3)0 
03)1(DJ(TDJ nJJOOKJ)jaiarDl(DJCTT)(3). 

(3i3c9dd(a5)(OKBgj«fl.(8go eoo±io(oJG03)oa) 
(oimlaei racn)2flgioo3)2)(203)o garu«5)o 
29 3lQCl3 r4)<PJ(mtJ)l6)0D (0)1ffn3Jc9>(2oJOejJo 
S)iJ(rB«5)1C0JGfT)1gj. aJeiGapS'Jo oiei 
arUOCJUOD63BgJ6)SOQ)Jo o^'PJCOlOIJcfcJtOKnj 
<a§J2)O03)1 5)^J(TD0ra3 (BnJOeiJo (3)1fflj 

caio)ejjaj(s§os)s ao(.(3)(sca ganj(ty)03l6)(i| 
2)jan1o3 (TUjIajralafflQajglrajanDjgg]. 
onmjos a^tfjorajcftgnoei oajoto 
s)«j)0)aju3ai6)(D ajssxD oojosam 

(10 =3 

ca>s)srE(aKJ)o<Djgg sraj (moo oranjora 
12003) c0j<p1oj garucnoBlar) g6msoo3)1(Dj 

(TDJ. aJ£J Cei61J(T)63BgJo ng)!PJ(m1 

Qc9S)06n§j OiiJgjj(Bariioa3 raiaruaDtuI 
s)(Tun3n3(n))aj(^ 2)oo1ooQ)<P)«j)ln_|1iiJ 
cro o s oj 63B ui oj o ra 03) j sue o 03)1 § j sne . 
iiJlei t&)(aiOT]<9j0iS ano^oooteffloci^ «5)©j 

fflOCQilOJCTDJ. B(DJ BTJCBBpiXilKy) ffleiO(3 

o^ctd cnleices) C3ra«5)1ra3 aigj oangj 
c*gjo aianooraS «5)1(dj(mj>1 «5)1(dj«jio)1 
csracefflora^o anocaa ojo1oj1^|1§oq3)1 
(DjarDj gan5ca)03 odosq aJIglajamo). 

a®00)1eijo 00)100)2)003)1 C3iaf§\riJOOQ)aiJo 
CDleioJOSJo aJOQ3)003 aa)0CUlc9S)J(TT), 
a(j)(TO)1ejJo cfeOO^cMdfflfflOOCDl ^SOaJ 
S003 c&fPlQDjafD 63CDJ G313(Tl)Oa)0(DSrT) 

ai^adnlEnio og)mr) (nojceffl eDcructno 

3lS)GD OlgaO i1J(0Jc9S)1 2)(D0ruleJ0c9S)0 

oijorxroosm. <jds>c& nruajananl oJIctdI 

§OT)lGD (BODnilo GaJOeiJo nJ(D OTOaOO 
03)C2)1^jOS)(iJ), 4J1(^3)c96) , Q3)0S)(O)O(DJ 
(9)JS>aJo aa)oeai1c9S)0S)K!) CnJ3™J«5>1 

(Bazoos, iiajgeoTOOQS ffljeanr)o§j 
CriJotD) fflnnocruocTDlaiicaoQDlrajanDj 

g(TUO)03. 

aruiao)o ooc^fflcsaoc^ne (tnoarD 
03)O6TT) oarvanoB o)6)a3 Oiiancft. 
s)§^joo on s (010)1 03)1 (D j am o). njei 

(BaJOtPJo at>Q3)Ol<9j§1(SeJ0 (Btt)0§JoJJ 

aru(O)<0.63Bg1(sejo raraiOQlrajcTDj garu(0)o 

3l6)03 nJjarUKDtejSaBgJfflSQSJJo Cei611(D 
63B§J6)SQ3)Jo (3®)3^®lnl6SBUi Sl(U5)(D 
SJ(0T0)1(DJGm(0). (315)(3c9S)Jo O10Q3)1c9S)0a3 
(0)1 (Dl 03) JOT) L'>JG«5) i !,<9j(0)a)o <0)S)Q^(PJ 2010 offlLcJlaSO 1-30 ,% ranBooatojanj goruanoaloq^Rj). o_i](D6TT) 

2)003)Jo <^»J(0)'lc9S)<P'l6T0T0)(0)'l(T) COOnado 

ao(/)cru1cDl(sejGc9S)o aego (3T303)<96)0(T)j 

63§(O)O6)6TT)£9>1(30 (313) 5) (0 £9,1 £J J o 

OcftosTBj aiogl og)<pjas)la]lies>eijo 

(313 6) ^£9,1(53 G(T)6)(3 6)6)Saj1o(/)1on 

OAOsjcaaejjaosm gani)(0)03 6>aJoJ(0)l 

(9J(TT)(0). (S(/)063O0O<rU(.<5) rUJCrUKntft, 

(oroYltoo G(/)06363B§j6>so3)jo (3T3oj03)J6>s 

01)613110(3 oJlC63B§J6)S03)Jo aJ£J aj\(3) 

63B§jo rardjOJUB^aoosJl ojojaocDflrajamj. 

(31363136)0) OJ<3JG(TU0y3 OJl3p<3iril<9> 

§lra3 cd^j <a.oiOc9iOG>a206)(a ojlgl 
ij36m garoanoB tsiacoi ojoajliJIrajaD 
cs). aiOijj <ft<pl6TOTO)0(o3 (3taaj(3<9ffl 
(3i3«j)lon cn^j crua20CD63B§jo a)(o3<ft1 
(djIojodj. (aJJ'iA ea)o<96)j(TT) 0JI0U03) 
(oimltao aj§ora <9>6TT)lao(0)03)oo3)l<3j(TT)j 
gcro«5)03lcn. aoerao c&^tatojo raraa) 

OJCJUl (0)OJ6TT) LalJniJ (SCT)0c9S)ja0CD)1raj 
(TT)J. (SCDOc9ffljanrK!J)l0DlSQ3)lKi3 OJ^j aJl(/0 

a>ja>§jo c9jsnso«i3 (rufleiffljoenss&lKSD 
rardraldfclKso ovarii oojieffljfflooQflffljanj. 

Qnjsjtoio) taiaanlraS ooatootD) eoc/)o 
ng)»j(!J)l OB) CdjalraS (313(0) 6>ojc9S)jam 

6>6>U0£j"l03)O6TT) g6TT3003)l(3jarT)(0). (3T3(0)J 
6>a>06TT3J(0)6)(TT), g(ru(0)03l6)(T3 OJUOQlOl 
<fl>§lejJo oJJCn)«S)a>63l3§l£IJo Od&OaJJ 
Ocft.OiJJ a>JOla]Jc9>6)§tf>J(0)103) «9jS 

eiooruj cfcoidemesBuo c&>06mo2]003)1<3j 

(TT)J. (TUaaOiiJffl^(QTOl«)5(T)lmDJo 
(3t3S(3(OT3)l6)03)SJ(OT(5)J 01003)1^0(00 

oraofloD 03)06>(0)0(oj siuanuo Gajoeijo 

<9>1§J2)003)l(3J(TT)1gj. (3T363T36)(T) nJ](36TT) 

aJo1(saDocu(nc9S)j <saoo±io 6>(0)gj<ft 
ogooDjo gDogjamj goajjoKojasToilos) 

COOoilGffl o$(0)Jo (aJ(T\)1(3Dl<9i(D6TT) 

(oimlan aflglojarnjgg]. 

o_IJ(0)103) (0)£J2)JO6)03) OI£(0(OTa)1 

6)c9S)osrej(ijrajmD«j)lejjo raraoidScSQ 

(313)0100^2)003) G(aJ0(0n)0oD(T)63T363Jo orwrojcojro (3T3o(/)1<9>0(363i3§jo axooiejjananleijo 

2lja3oJaa)l03)l£1003)1(0J(TT)J £00(3)03. 
63(00§J6)S03)Jo OJ§(0iJc96)J2)JOlll(33 

ai1ej63B (0)sla»ocQ)lgjO6)CQ)aDj aottroai 
gj, oigdianj oiajonoiora «aa> 
oJlslijj fflja3on1o(D)1(Beic95) goo(0)03 IJO [MUMMUM ffliJeiQI 
ylapp (TDlngjo. gtTOOBM Sloitoo 

npjo i5(03S|(!»ffl(iJS|(iDtol§|6re. (TOffflj Wffl aJOfflTO gCnJ0)OBl5)CDGaJOCan (MOT)] 
<ft<B)]o (IDodDOffltojdDJo ffliJf JfflO«!)1fflj(IDJ. 

sppiDil goufiaoraloo) AOflmjAdDjo 

§Oil gaM CDS«JKDl6)<6S)06relffllc9O^CTD 

Qjlspepcn) (DeajocjioocD iiMtoMig 

dMjdlij (TOCtojcOTJo ffliJUMGajOdii fflpjo 

(molTOroittejar) §<d [ajaittoMB 

6)§6)(D)§j3o SOT) n(j)S>](IS>l (TDJc9^1(«)6n) 

flffldDjo (wo) fflgj^ ^oqkdjo (rootojo 

Qjl0)0 taJ(THto6)aJSj(i!t5)6n)flffl(IDjo fflpnT) ffloilffljODj i^o @aga8l^lffljaD«D. <a>2§l6)<flffl06TBjQiaT)lffljaT)j. a<j)<pj(a)jor) 
oj(8, |aJoooO)1c96)joT)OJ(D, ja,auij§<3 

aJ(0le6T0)0O>2)J63§OI(3 (0)JS6313l 01^(5)1 

o1a«j)2)0(D) &!PlQjjc9ja3 (rujoaDraicnao 

c9S)1(D)ai(B(D0 6)SgjOo g(TU«J)0 3l(T) 

aigjoraio) gDnMsmoaailajcmj. (3raoi(3c9S) 
criloamoo ecoJ06mc93§jo GiaJororooan 
(D63B§jo (Dra3tft)lQ3)1a)jamj. ajoauoral 
<flS)ra3 (nicoaJODo (n)(B(3ao1c9S)0(i3 
aisxTDOtoj ai^acnlecffios rararaDpaJ 

30 cfcOffl aJ(DliiJ(D)QaJSJ(aiO)lS)c9S)asnel 
OlOc9S) aj]§(0TC5)lQej SO06)§ (SGD0<9S)1... 

^ainS cngj d9jcni^§(5 ajcolearoocn 

Ejgg (319)§06TD ofi)(TT)J nJ 061310)0) Jo 

(25)g0O06)§ {S(T)0t9ffl1 ^0J(l3 

0^)6100 (313) 6) 6TD (TT)" aJ O 6T010) (0) J o 
630(3(010)J(SaJOajJ(TT)J. 0)1o3dcft.§£9 J (T)Jo 
(T)l(3fflej oO^3Q3)0f)J2)0CQ)lOJ(TT)J g(TU(0)0 
3. gg§1eijgg(0) (31363B5)(D oJ0(D)JI20 
(D)1(3J(TDJ. ggg1(03 CQ)06)(0)0(TDJo 
SH10c9S)l6)OJc9S)J2)OCQ)1(DJ(TT)1gj. AOcfc 
§61010) 63(3J (0)(3o (rU(03(TUJeOOJI206TT) 
g6ineOCQ)1(DJ(TT)(0). aJJ6BUl(0l^J6)a>OfflnBO 
(DJlOjamj (ig)(SaJO(PJo (3I3)6)(0CQ)Jo (SB el 
fflJ6Ula>(Dl^l(DJ(TT)(!i). (rUfflJ30Q3K3T0)l(03 

(sojo1§ a)lej<flsT (.wi) 6 rat) co) raooffll 

g(D)(3(n)JOJ(0J(TD (a-IOJ(8(5T0)<9>6)(9CD)Jo 
CaJeOo3dc9j6)(3Q3)Jo (ig)S>J«JK»J<a.06)(OOQ)Jo 
(313o(/)1cft.(3l<9fflJcft>(D)Jo (SCoJO(OrOO(in(T) 
631300 CT)<50d9.J<9i(D>Jo 6)iiJOJOnO 
gm5(0)03 (3)6)(TD 2)J(B(TD0§J OJ(TT)1(0J 

ODjoojanrKO) LaoerjuaanaofflCQiooj m)oe 

B06TT). ^'36)(D)0(OJ cfcO (0^(010)1 CD J 

G0J6nsl Q(n5(0)03 arujaaio oJanooJloao 

e o 

(SaJ(Ol(00 63(OJ CSOTU (0)6)(TT) (0Joj1c9j(0l 

^Iojodj. 6)nJ(ni1(ol ( 9S) arul ffljansaB 
ajj6ioio)1 aijorueilcQioffl (scr$ a^anoosm 

(313(0) (3I30lQ3)6)o_|§1(3J(TT)(a). g(TU(0)03 
(0) 6) (TT) 03) 03)1 (3 JOT) J gD'D (.S(T\)l6)(T3 

ofl)gjoo offigjoo, c(/oeraDQ3)OJjo a-go°ej 

(T)l03)OJJ2)003) aJ£J LnJOJ(3(OTa)(T)63BgJo 
6D1) ISVrSo 6)aJ<^J<a>CQ)J6TEO<D)l. ajei 
oJJ(lTU(0)<9 ) 63B§Jo 6D(0)l6)(T3 c^lfPltOO 
CoJ(rul(iJDlaj(3lc96)6)aJ§J. <9jO(rU(3 
(S<9S)06)§ (0)£J6)03)SJo_|J63S3 aJQJ g(200 
c9S)6)§03)Jo geifflO<eS)6)§03)Jo (3T3)3(3l^J. 

^arueioml.95 (.ojoj(3(oto)(T)63boo<96) 

(3T3cft.l2(Pl6T0T0) , (n)ar)0 03)l<96)Jc93 03)Jo 
(0)6>(r3 (3T3CjUJ0(DOJJo ijJl(T0)03)Jo n®gjOo 

(3i3(0)1(T) eru6ine1 GDlcsaloajcSQjcfcQBijo 

6) iJ CO)" (0)1 (3 JOT) <fe^JCS (3T36TljO(rU 
aOOSl, ^OQ]6SSQ§0§0 (Sl2)(03oJO(Tll 2010 nffltoJlCDB 1-30 A ojocrolcruflocDo OTaejE^ralcSQja^Qajjo 
ajej garu«5)03jaoajs)SQ3)jo gcructno 

3003)1 OJ0S>J<9>CD)Jo ffliiJCOXOflCOJCm fflaOO 

cnoos) aJsrru>1«j)o3 ea«)5aJocnj' 

QJ(0)jl6nj' (3Id)CQ)1C0JCm CS19 6Ty J C03 

6uog1(3 mjcrue/tooco (0)]S63T31q3)qj6)co 
ocoigjoo cruemgcT) cr)c/)colQ3)1co3 
2<ru«y)03 [satflaai! c8>1<p1co3 cst$ ratal 

t90 J tflb QQ) J 6TB QQ)1 . C30CTOJ GoJ06)ej 

aj§(3(TDjajojaD a(j)<pjcora)j<ftO(3<9S)jo 
(.ajeooadc93(3c9S)jo gra cs<n)l6)d3 

(BaJtalCOiS fi3iaOJO(3c\JUJ<9>Od a§(30aj 2CrUC0)03l6>Cr)(SaJ0Q3)1 tft!06TT)jajQ3)Jo 

cruocruo(a1<9S)jQ3)jo ffl^ogjaooDJlcajcmj. 

(319)3^121000)1 gCTO (3)0 316)00 <9>06TDJ 

a.(D)jo tfcocnxSec&oslsxr) e<a(.c3l<a 

(al^j aj(3rt3d63B£OQ3)1 6)003(0)03 CT)SC0T3)1 
Oc9S)0 6nBl(Dlc96)J(TD QjlB^O S^OCTO 

(TKSOJOKJIDOGD i(^m^(wj)<r>sms>§ss>i 

OliJ OTaolOilJ.feOQlJo 6)aJ<X»<3)Gapt/3 
(3ia)OJo (TOOlQ3)06)C5)Q3)1a>1<9S>JCm gOT) 
l.oJ(U(3«JKJ)(D63B6)§6)CD)glOo BITT)' 
o(j)<PJ«5)1 0X>l<8&i]&S)Srr>6)fLCm} > o (319(0) 
EOJgg a(j)|y0<U(ajo (3raolQ3)Jo OJlCJDo crocBfijodgjoc&jsl ejelijecmoos, sraj 
aj(3n3d6)(3rffl anflraaroxDaooQ) (sogcmm 
6TD(m3)1ej]6)s caraotawtaj <a,o(wSGca,os 

aj(rU£/]o<d><3]6)S jlJ0?(:<3)2)OQ3)1 2)0OJc9j 

oaiocDJlrajoDj. cro1.n(j)o. ganjco)03l6>cf3 

oJJ(36TD aj1(r5)J6Tr)Q3)Jo <8(.aJta6TT)<D>Jo 

(BLaJO(!jroO(inor)ajjaoQ3)1fflj(TDj 6d&sbs><t> 

6)CD)0(DJ aJJ<TU(0)<fto (D]aJo6)ajOggJ(TD 

(3)1cn aJlam1o3 [nAaiSmsi\^<!)]cmdi. 
bogoo aruaoaiajjo gcru(3)0 3l6)(f3 

(3raeCDJoU6majJo 0)1(3(53 03 6313(3 Jo 
SDC0)l6)Cl3 ajl(m1(03 g6rB0Q3)1ajOT)J. 
S J (013)1 (S(/d0C0n)0<iOla]1c9S>ja><!3)Jo 

6)jiJQ3)«y)2. o^^po (tujooto (ovlrajaioao 

(010)1 6) Cl3 03) Jo iij1cr0)Q3)J6)SQ3)Jo (3T3S1 

cnicorotoioflejocDJlcajcmj gcroco)03 gotn 

6)CD)gj0o 6)iiJC2)(0)1(ajCmca). 

soerao cruaoBirujo (.cftlQCDOcaiz 

tft)l20(D)1 6)iiJ£jaj<Pliy1(aj(m Cru1.a(J)o. 
6)<TU(0)0 3l6)Cl3 821qj1(0)o a(j)ClT)Jo 

c3ia(o3@j(oi6)<^sj(oimlQ3)1§j6rT3. csiacmj 
6><9>06in@2 ana cm 8<pl6ioro>1(a1c9S)jQ3)o 
6)6mcm (sco)ocmjecruo6)<p^j0o ojej 
csia;Ci]aoi63B§j6)s eojca ojosioro)' CnJcrulfiuorysjcoTcnemoacmjo caia;iu)no 
aj6rBOQ3Jl<ajarT)j. gcru(0)03l6)cr> ca>(a3l 

<9j(D1^ 6)iiJOl6)Q3)0(aj CTOOCUCDo 6)4_ICgJ 

<Qj6)CD)cm fflOLCtnaiocHJlajcmj rara^o 

gCSgOOl^lCDJCmCO). gCTO(0)03l6)CD (2J61J 
300J1C05 C&6TT3 CrUoCrUOCaliJJOc&OerBO 
CffilcOJCmj ^63B 6) CD ochjocd j gr^a 
(otmlocfiS (0)js<9s>o. ojaadd, o_ioV|jGcr)o 
<es)jecnjot/3 gD6)co)0(aj o^joIch) oilon 
co)2)6)gjcm2o o^6)o ailaooejojjo crucru 
cmaj)2)0O6mcm)o acncru1ejoQ3)1. crul. 

o o cro 

o(J)o. gCR)C0)03l6)Cl3 oJ(a1oJ](36maOQQ) §cruco>03 BijcmloS cnlcmco) 6>a>06re 
ojct3 osjejcii cucmlcajcm (pjcruocjucno 
(Sajoejjo ajgaco d^gjajroirolKS? cnscmj 
enJocuj<fl.a»j6nB3cs»1. cnoslociS ^jcdIlco) 

aJOOCrUO^o a(j)S>J(0)1 CrUJ<0dd1c96)6)ri]S 

6moacm gcruco)03 cr)gjGo_i06)£j car^io) 
nolijlcajcmj. 

ra6msj a6mBO ajc3nU6)(ora) 
raiasjcoroijcnlcmjo (3ia<ft6)ejcr)1cmj6)2)0 

6)<9S) 03)003)1 (BCn0c96)1<9S)6rBJgg 6TUCR11 

aoQ3)1ojcmj6)(U©.1ejjo boj (scucScru 
6)6)ora3 slcrtocru csiaiCDJlcojcm gcrutmo <T\XOMW3<Q 31 2010 offlLcJlaSO 1-30 A fflo(I)£l3rd]fflo aJ0(TOl®0®8O)06)S iJJffljfflBto cfcOEJo 6)<fc36IE gMOB TOOJISS § 
SJiiD (iK8lQI(fa(M3!8]o M06ffi§Jo fd}(M3(Il(I)ffl8§]o (TO(!ife](iS)<fc(()M. 
(i|(li)laJJ<8)G§(li)Jffl1g06)ffi) (ID(3oj0o(DUp(D0®1 r^OQKBJfflSIDlJo ^6(ffl(U)W (TOffl(e«)1§JOaj1(D0(DJo (TO( 
fflJOWQIO CniDOdtaOtDJo 

®jg§ ijjaisj6)aiajj(ft§: )(IlJ(!i)03ld AiPlfflTOj. ffloOieiOaJJOmilffl^ aJffllpa (staoilos efcMIPJffiil a(j)(>j!)o ODoneiSbfflOeMJifelBJo Qjp(niC0(iJl(!i)IZI0c9fflJA(!!)Jo n$gj3o Qfflj 83(3(/) BlOOB illej gOC/)63Bg}6)S aJJOjeSBlOQ) 

5)«5)gjjcft.a3 2io(.«5)(sa acDcrulej3<9S)3a3 
aruouflajlcojcmjgg}. aoncrulejoafflOaj 
sorartj) gcruc5>030Qa)1cojcmj Ajsjan 

£JOOQ)Jo g6TSOCQ)l(DjaT)«s5i. C3taSJ«5TEJ> 

otojo c«5)oojo csraoo <9>06toocok» 

oruocDOfflocnJlrajanDj garu«5)03. 

BOJ QJOGTUl nj)CTT)CDlej<fla 

cnlcOTlaocnooo) s(D6TT)0(Jul<fl>ocDloa>ooQ)l 
cajamj gcrucroorl aocnejoajjoo suocrvfl 

c9>]Sl C3iajCQ)(S(OT35)S OOBODofllODo 

(u§(3cTT)j(iil<9i(n)l^j6)<fl.o6rsl(ol < fl6)j{m 

BCOOgOODJlrajCTDJ gCrOC5>03. SlOlCTOOIJO 

C3iaaJO)J»S (aJOJC3«SKJ)Cr) G2)61J£JCD)Jo 
CaJ(/D0TUKJ)lQ3)Jo SaCDCrUjIcfcOCDiCaXDJJo 

ajjslceffljsl oja1cft.Q3)OQ3)1o)jaT)j. qjctS 

caioBjizioem caracul saiBgloej^jOo 
g arc KnoGlaD ejelijlojcmca)'. 
(3i3Knjs)aj06rej«5)5)OT) slcucrucujo 

ajg(3(TDJ6)c9jOSng1(DjOT) BCOJ L^JOTIOO 

era mo coil garuc»03 aiool. fflnngjKSKnj 
c9jo3 caTaslcefflsl csraajlas <9>js1c9S)]sl 
cucroj. tigjanlraoglcajOgefijoejjo cotctu 
cary1<es>jam cnlejcefflocmlajaDj gDTD 
cugc3ij g6msoo3)1o)jnnDtm. aocnejoajjoo 6iioanjl(X2)ocD) 

(B«5)0S)S aJJCDJOTflOO) dfcOeJo 6><ftOSTie 

ganj«5)03 rataaJlos gsneocSffllffloaisjcatm 

oJ Ol C1J (3 C3TCJ) CD SSBgJo (ZOOKSBgJo 
nJJC(03a)fflCD6313§Jo C3ia«s3e]CO><9>C02)0 
5m. eJOJCeJC/Do n(J)C!rilc8a]J<9>e§(a>3B)l 
gJOOCO) CnJC3QJOoO)1dB.^C3)CnO(nJl ng)gjo 

OJOJ6)SCH)jo a0^3Q3)«JTCJ>l«s3 c&ODJOl g50l 

c9S)oci3 cruouil^jaaj(TDCS)06m C3ra«rilca3 
acmoacKMncK. rasngoaccnocDfl arum 
aru«5)ffl(2) raraailos C3iac3<9s>l§j0rijl 
c9S)ocnjo caraajsoratEJ) ajsnruilccncoofflca 

CUlglnJJcft.Jgl CT)0«)3riJC3) C3iao(/)63T3 
gjgg BCD J ffljaaOOJO CrUflOaJlcBfflOCDJo 
gCT0KJ)03lar) ca><Pl6TOTO>2. ffloCfleiOaJJCB 

asrafloajj aJcolc«nasK»lfa8 carajB^fflooajjgg 
^jjajsjoajajjc&gooaJlcojcTDj sd«x>. 

<&]SOa«J), QoW£JOaJ](do SUOOTOlSiOd 
a^QOmOOJ aJJCn)C0)c9j6)ai<PJtri)1 o(j)gjOo 

oroo<TGjslcKaoc9ffljaj(D)jo cuiajaruflOaJl 

KJ)(20c9S)J(aCQ)Jo a^^jOo BCDJ B0(3c/) 

OQCDcrucuy ocruoajlcsejaffl aaogj 

Offlfflgj 6)ai06IBJQltal<9>CQ)Jo QjiJCflJKDJ. 
C313KJ)1eJoJJOo (3T3Qjl6)S o(J)§jO BOSTDo 

ea>oo ajejc93g1(sej<9S)jo <9>sanr)j6>£ijgjj 
<ac<Q)jo orajgjtfcgjos fflCDcrojc&og <9>]§1 co)l5m<9S)j(aQa)jo o airman}, crua 
mjKJ)<9S) c/Dao) aofflcmacoj orasleaj® 
ctnoam g6TTBOc9ffll6)ajc9S)oa3 gcruaj)3lcn 
cruoaflaj}. (Bc*o§ gcnkj>03laciii oosm 

(SC/Drfflo OJgQCO iJJ(DJ63T3lQa) tfcOEJo 

Oc^osnsosm cn)1.ag)o. gcruonoB ^19 
ccn§63B6)ggjOo taiaoJIffls cjcdsIocdjsj 
rsrailajcmccj). ajocrucacc^offlg aejsruoc3 
^cruejoi2l<fe c<9j0o(^o<acru Cajooej 
acts) ei)C3)la. gcmca) culflpe^ocnj 
fannlcn bcoj g5aruejoal<9> otudoojcdo 
oraajloscffijo aruDOaJltefflemaacm 
t3taaJ1scara)jc*0(3 gcruanoBlccnos cnlo 
era) cd a oq3)1 csrdiajaaiafijglcDjctDj. 
a^)^jOo cu^ajcmDOaJlcmfflooa)! aoo1a»l| 
caraco)l6)q3 ajsmlc93(j3 cmjs63B0o... csiajtp 
csrailcoS i3Jlcit!)lc9S)Oo.... (ig)cmj ojosronnj 
0CUc9Qja>OQ>oc2)la>3croj gcrusnoB. njjcaj 
ceffllryosTmroocrjS cruacru(mca)j6)s bcdj 
Ocftosjaooocailcojcmj cugaca ^ijcaj 

63BlCQ) <9jO£Jo Qc*05re CTUl 0^)0. 
gCTl5c3)03 ao(/)£J0nJJCDC31D) CTDOCJU^BO 

afflloancajcrDcd). ngjcKlcoaglc&og caracru 

carijlc9S)jajQ3)jo cajsj«y)C33 caiacrujooioejj 

c9fflgC)c9S)1 fflOOJc&QQJJo OilQgljam OT)CO 

carol £j j 33 ajccmgaooailcojcmj 
gcn5co)03 cnscDralcnilojcTDCo). gcruccna 
3l6>a3 croalcufflocra caoc/)(.ajecuaoo 

C3I3CUC3»<9S)gJ0o C3)°lc3i|C2)0(iQ)jo BCDJ 

eloU6m1cQ)acx2)1 ffloojcfcCDJoaxIcajcmj. 
oojojoot) ^cd1c9S)oci3 cfctploaiocarm 
gcrucrooB croociS crujoeocultftaocD) 
Cojajc3cara)CT)63Bu3 csraculos (.aJcucScaral 
i|Cajoe(Pc9S)jo 2ioa)ejoajjcocarm1s)ci| 
iicDlccmcarai1c53 cmocm rujcmlQa) catacup 

CD)63B03 CDiiilc9S)5)aJSjajCD)0Q3)1CDJCmj. 

gears)® aejsruoolfflnJ ngjcmeajooej 

3ai3dl6TDc93CTT)SCD)J5)S<9jJ6)S CDGCUO 

cfflDoan cnocDJc^ocnoQaiocmlcajcTDj 
gcruca)03l5)ci3 ajrjcmoo. 

ajocnJlcSffljofiKnoojo csraooajO 

Sm06)C5) GaJOcftjOfT) BCOJ QJ^cMjtojaO orwrojcojro 32 2010 offlioJlaro 1-30 A 
ooflojcroj goruKnooBonD ojejeojotpjo 
(sot)0(td1q3)1§j6ti§. (3iao>1or)OKs3, 

aCD:aJJ(3(Uo 6)aJOlfflQQ)3(0J C3T9CDJI§QJo 
63131(D) ^J0)1(.KJ)«!r3)1o3 a^QOD n®6)0 

ailoru2i(D)lfij1i| araj aruoeojo. gcroano 
3loa3 aanaruio (aJ0J(3(aT5>ar> Knra3aJO 
ksxdjjo aruajaDGcroajcD crDGmraDtmoaJj 
oagioo srooaS c/oralcSQjo raracnjeojlaj 

OlSIOTD) GTUCB(3eo. 

a§a>GG03o 630J (319)(BO<P3 

eoctoo ajoruosm aruoeojo. gan5«s>03 
aooiejoajjoo 6uoaru1co)OQ3)1 ctuidoct) 
cog <ftjOiJ3 cft>oejo AiPlsratS) aruacmo. 
QjoanJl ao'DorulraS Knacroaaioaaflcalafflj 
eoruooii eooixio aAslca^sja.omjo aocn 

ejOoJJOo (203)0) (Sop 03) (2aO0CrUajlg 
ejlK)5 G3T3ajJl2lgoajJc9jCQ)Jo fflaJOMnj. 
OJ§6)(D <TUlolQ3)<TU3Q3)l0)jmDJ (313<TDJ 

qjo. a>jeo bIojotuo ooQ.crvfl.ooijoJl <rWD ) JCUJ(D ej06m g6tB0(s»l(Dj{n)«n. ruej(Bfijo<pjo 
cn)n3(3ood9.(8<flffl eajoejjo <9>06mo 
cnjgg c3i9aj<TuraajsneocQ)1a)jmDlgj. 
arucBdcracDocnjatml ejelijGapoii 

KJ)6)CTD 0J§6>a> nJOMKnOJJo cruacQ) 

sruaruilKsxujaocnflrajarDj. 3loja\)63t3o3 
<a><pl6i3ro)j Caiaaail. Oijolooi crileiao 
c/D2i(Do 6>6><9>ojctdj. n^aleijo <fl>1sosK» 

«5K»1o3 «S)6)(TDQ3)06TT). a(j)<PJG(TT)«)iS 
c0S)O(T)jo Cr0oCrU0(Dl<9S)0GDjo OJQJ. c9j]SJ 

ce»cq3 Gruoaruoralceaajaanam eauoc&s 
oj6>s CDldeGaoajjajsre. oj§6)o 

C3I3SJ«JK5) aTUa3(3c/Dc9>6>O06>c96) GOJCflo 

arucratoliyj (BoJOcftjaDjaajom housdo. 

(3I5)CQ)1S)S BoWeJOaJJOo GQ3)(T)GaJOQ2> 

CaooaiSniloeJlraS Qajano (DcnStswralocn 

o " 

arun3(3ao1c9ffloa3 ag)cn1c9S)jo raraojarura 
ffljanBocoH. araj (3B(8ao3l crujan^rairoj 
aoo2)06TTTi 610)003 oraailffls ©ajcrolraj 

CTDSJ). garu«5)03 <fl>lS(TT)l(DjaT) OJffllCT) 

sjoksksnotoI. gcro«j>03l6)a3 aa>cnj6n30 
33 oaJlojoDj csraojlas. raiaGgaocrarcnos 
cruocruo(Dl^|efijoa3 aoccooojajioxSieffl 

(3T3C95C3K5) (SnJ0Q3)l <9>06TT)06)fflCm aJO 
6I3TO)J. Cn)o(n)0(D)<ea(DJffl(0)(TD0QQ)l(0jaT)J 

(Dldeaaoo. snnoaJ aaio^j ajosnlroiS 
anjocm raraajOTKnj o^jodj. rural 

aJ«S)J6313l (3BSJ6)RSK»(3K»1. gOTUODOB 

«9>§lejlco3 cnlc/ajeicnooofl tftHsaffljoDj. 
ofljaam a>6ine(Sapo3 oaogj <9>6mj 

Q3)(3«JtOTl QCDOdOl. OiiJOlOQ3)3(DJ oJJ6Elfl 

ail. nilacm, aruocruooo s>s>&>s>&,osrti 
caraioCD^o <fl.o6TDl^oa»l(Dj(n)j. oajolao) 
anl£jQa>1«)3 n^oajnootefflcoajo aJO 
Qsraro)Oajli|j. cnmso eanoaml eojaio 

aJJOOTOYl 63131 <9j]SJ«5)6)eJ0OT»Jo 

m)om)oa>lc9s>oa3 <ft<plQ3)o«5itJ>«T>l«)3 

OJ^jOOKJ) 6)Sn3ni(0nOQ3)1raj(TT)J ECDOTJ 
0)1 6)OQ>. aJ J 0(015)1 063131 at&GOPOS 

e<aoa)oJlojffl63T3§jo 0J(8caiD)a3ci)63i3§} 
fflfflgpo cgraecnjnadl^j. aruoaruoooirol 

OnlOS 5T3)OCl3 ag)o.Oog).Cru1 QQ)l6)ej 
C3BU)^0dJ<9>Cn06)6m(m (SaJra aJ06TmD) 
6K5)OCl3 aJraljiJ(D)6)aJSJcaia)lQ3)la)j(TDJ. 

cgraKDjea^gCBfijoaS (araegnoo nJ06Tma)j: 
gaj gDoJloscnlam cril63Ba§ ag)0J1 

6)SGQ3)0 aJCDOffldiUD'kjlffljanj. ^GaJO(PJo 
c*§1ejl(a3 cfclSOT) r4)6)Cro)06)c9fflGQ3)a 

a^tpjanlOcefflosTTBlolceffljcftQaJoeTTTi gaj. 
a^eaaio aJjcruccnssBego cej6uon 

e«J)OCTDJ(TDJ.... 6T(T)Oa3 (3T3K)5ej8J)QriJ§J 

Cojocml (BaoooruaJIgejIraS ng)s>j 

eOD«)5c9fflOCT)OOJ36)«J) <fl>1S<efflJC{TU38>Jo 

a^tpjoijc* anooDCcoio... 6TOT303 raiacq 
aoGoiroos Aoo^egiBoggjOo oJlcrcaco) 
eotmoos e^JOBl^olsiDraj. goanjoaijsl 
Gc^gcanoos oJlaam gorutmoBleiDos 
ODmDOS)Q3)oanni (ruoaruooltefflooo) «5)1(d1 
i|jeaJoaoa3 ajgocara caBOJcmcaDOcml 
o^anlcBS). BmDjal6)^jffl>1ra3, 6K3)63bo3 
eojoajfflg.... r^)6)anD£9)lejjo ajotmo 
fflfflom eoojonnlKiS sraltafflejios 2010 offlLojIOSO 1-30 
cuoanM (TOjonm gou(5>03l6)o3 ojrzilcaS 

<9>Q0)Ol. (313GaJ0<PJo SOJ (2OII0<ftS(3 

ojot) gou«5)03l6)O) oJ(DlG03oa>1c96)joDj 
sneacffilrajanDj. i2aj(saDosjgg aruocroo 
tocarcnlcaS eielij ojIojo63bo3 boj ajlsl 

OJggl 00) 000)1 ojlsl^j SKDOClS 6)2)6)gj 

g(n5(3)03lcDsjRSK» Oijom ouooooraliyj 
k?)js63b1: gou(5>03 gDOJtos aIsod 
a(j)(saro)o a^tpjanjarDjosreanD <Bc9>§ 

CgjO.... n(J)O5)06TT) OJlOJ<365T303...? 
gOU(5)03l6)03 I2JQJ8JK» ojlsnejo 
ajj6iaj1ral ajl6ine]o gou(5)0 3l6)o3 
6>6>a,&,(ji sJefl^jj (0)js63Bl. orajoo^ 

631303... ail OOP aJ (5) J 63131 00) 0061)13 

otk»1o3 aruoaruoraajjo... 6i5>oo3 
arujoSoJo a>jcnl6KiKB goo(5)03loo3 
aj3c96)jcft.cr3 (oorioliyj. t3ia«n oo_jo§op 
acnarvlejocoJlraianlej. aJloop, OBOgi 

©2)©^J 0D6HJ3O OUl(53o_lo .ftJSlOJOPJ. 
2)J6)J(5T5) a(j)6)05)OPl^jO(5I5) aJJ6BUlffl1 

co))o. pou(5>0 3l6)o3 men crultoS 

OVK2O5)0o3do 6)6)<ftOJOP [al (5)1 (5)1. 
gOUCOlOS o®<PJ (515)1 5)0) <9S)J0l J 
OUoOOOtOl^j (5)JS6313l. G (0 00) (515)1 O) 
CTO210)12J5)6n§OD (3I3)2)3611(B(515)O6)S00)O 
00)1(0JOPJ (5)JS<96)o. 2)oO) eiOoJJtOo 
QJ0OUl210S)0)c9S)JOl^|Jgg nJJOUKntft) 
(5T5)l6)03 aejQQ)0§t,aJ<3>l o(J)<PJ(5>l6)<9S>0 
Sne1(Dlc9ajc9jQ3)0(Q)1(DJODJ gOU(5)03. 

o)1ao3 oJjo\)(5>a>(5T5>1(53 2)oO)eioriij(Oo 

5)JOOUlaiO(DO(D)1 (3T3)6)(06)Q0)O6)c96)Q0)O6TP 
aJ0CQ)J0D(5)... gOU(5)03 GiilOBliJJ. 
6T5)303 fflOODJGoJOCQ) 630(32) 
QQJlro3o)l0T)Jo nJleJ6)(5)gl0o 630(30(515) 
SJ(515)J oJ06T5I5)J. (315 C (5)0 6) S, OUoOUO 
(0(5I5)l6)o3 0)(5)1<ao3 (5>6>Or> 2)OOJc9>aO)0 
00)1<0JOPJ. OUoOOOOo 63(DJ jil(3iyQ0)OO0)1 

aool. o®c9j(B3ooo ^ojnj(5) oloflegogo 

O)l6T13JO)l0T) il(3aj. Cd&fflgiaiJ 

oueiloa>o3, <9>oou(3(S<ftos ajoueflo 
&>o3, aoojejonjitoo snaoefloc&oS, (313OJ(0J6)S (313)0)2)0)0, fflOej1c*61Ulo3 

3lo)oojo ouo'^ejajjo, oidaioS o)1(32flaj 
oJgglc&oS, mo0)ejoojjoo (3raaj(3 

0)1(32)1iJ oJggl, (3T3OJ6)Q0)c9S>JOl^j oJ<00 
2)(30Dl<9S)JOT) ajra1(.(5) aJJOD(5> ( ft,651303, 
6)6>OUO)J(3,1o3 2)61J3J2)Jo (5)JnO<iC 
(515)J(53 2)JS20ar)l3lO)jo.... (5)JS65T3l 
O)l6mBJ(SaJ0ajJOT)(5)0(D)l(DJOT)J il(3<yO 
OJlnHQOlo. 2)oO)eJ0oJJ6)(515)<eajOlnJ alO 
QOJJOP iilej ajdlcO) oJ20U(5)<ft6313§Jo 
(5)}aO<iE (5I5)J(53 12JS0 aOl 3°l6)o3 
(3T305DJ1 eOnMJjOJJo (3T3(Bo_|003 gOU(5)0 
3l6)03 (3I5SJ(515)J (5)6>OD g6n3000)1(0J 
ODJ. gO0(5)03 (3T3(5)JOJ6)<3 n(j)3>J(5)1 
OOJiJ 2)oO)£J0oJJOo SLI0O\)l2)06)a)<9S)J 
OliJJgg aJJOU(5)c93(5I5)l6)a3 njlej (§00) 
631303 (5)0P (UOOQllaJJ (BO)Oc9S)003 aJO 
51515)J. 615)003 (315(5) OJ065T31 OJOOOlliJJ 
GO)0c96)1.... g)OU£10o (Sc9j(D§(515)1oej 
(515)1 00)15)03(5) a(T)OP06TP... (313(5)1 
0)l6)S gOU(5)03 n(J)GOP0S (BiJ03liJJ. 
0)6TUl(D)J6)S <9j0ej(515)J(5)6)OD a(j)(515)1 
6)0D)On a^gjOOJOJo aJOOSJODJ... 615)003 
(oJ(5>1aj(DliJ}. 6)6)O\)0)jg1o3 fflfflJ3J 
5)2)06)c95) riDlSO a(j)SOo O)JO06ins1eJ0 
5)61T)OD061T) aJ0CQ)J0D(5). (5)Jar)a£] 
(515)J(53 21 JS0aDl3°l 0)1(53 ^631300) 
6)0Q)O(DJ oJ(302)(3o02)JSnS6)(.(5). ag)o.Kl. 
a® OOl 6) O) (S o_| 6) £J 00) J gg OJ 5) 6) c9S) 

^(5) oJlslnjosm ^orueioo o)6tu1qo)J6)s 

c^OfiJKilS) (Bcft)(D§(515)1(53 ag) (515)1 QQ)1§1 
^J06)CQ)OT) aJOQ0)JOD(5).... 615)003 
(31363B6)0) oJO615T5)J(SoJ0Q0)1. tftnSc9S)J<9j 
QOJOCQJlOJOD gOU(5)03 6)2)6)^j (5>£Jc96)J 
eOO)(515) OdJ^lOJOn (5)JnOn£l«JK»jro3 
2)JSOdOl3lo3 6>6)c&)6)c9>06nB 

nJffl(5)1OQ0)SJ(515)J. ^TD ailo3d(D)o oJ(00 
2)(30Dlc96)JOl) CaJS (5)J00T) OJ0QQ)1 
c9S)003 oJ061515)j. 615)003 (313(5) OJ063B1 
OJ0Q0)1i|J. k1<u1(5)(515)1(53 (313) 3_), 2) 000)0 00)1(0JOT)J (5)JaOaflOO)l6)ej ^70 SOO) 
(5I5)l6)03 (313061U1 epoK^o 515)003 
ajOOOJl^1(OJOD(5). OUJ(53aJo Qc&SjoJO 
SJ533 BOJ ISOO) 2)000)1 OJODJ (313(5). 

^T)S)oo)0(Dj ooeosooo a)<a3a>3o3 

05)OUO)jg1(l3 21S1J3JO 630J OTOOjlGOO 
nftHBOCQ) 5)6)ODeilOO)06TT) (313Qjl5)S goJ 
(S00)OO)1i|1(0l<9S)JOT)(5). 615)003 aJ000)1i|j 
(313(3(5)Do aJ061515)J. gaUKDOfl" 
oJ0615I5)J: 6D(5)l0) ^63136)0) (313(3l£lo 
aJO00)JOn(5)' OOOlOOlgj. 6065136)0) 

0(5)0000)1 (313(3l£lo 2)O)OUleJ0c96)lQ0) 

o an) 

(5)06™ ffBOj1S6)(515) aJ(0l(.(a)€9>Offl 
020(36)c9S)^jOo ojgl00)1(Dl<9S)JOD(5). ^(5) 
(5OJ6113(SriJ06)ej (3I3(3l£lo OOJiJO(53 
0)6DJ1qO)J6)S a ) 0ej(515)' (5)6)OD 

^orueioo e cara§ (515)1 aej(5i5)1 oo)1 §j 

6)611301) 2)O)OUleJ0<9S)0OJ)OT)(5)06m. 

a\) o 

^Oll6)S 6)6)OUO)J(3,1o3(o) gnJCOOJOOll 
^lgjgg ^1) (_nJ(SQ0)0O)(515)l6)o3 Ooffll 
00)000) (313(3l£lo ^6313 6)0)00)0 611). 
gOU(5)03 (313(5) O)gj(BaJ06)ei aJ061515) 
OjlOOSlc^OliJj (5)ODJ. SD6)(5)0(DJ 
(.oJGQ0)0O)2)061T). 0)aOOjl6)ei Ojl(.O0J(5) 
2)000) 63(3j L0)O)J3 6)(515) g(3D ®1i| 
(313(5)1(53 ^TD (.nJG00)3f ®™» 0)gj 
(SoJ06)ei Oj10Jffl1c96)JODJ6)6meODJo 
gOU(5)03 oJ061515)J. 'g0(5) 615)003 
ilJ22)0 oJO00)J<9jQ0)^j... 6)6)0\)0)J(3,1o3 
2)6)J3]o goJ(SQ0)0O)1iJ gOOO (.nJ6QO)00) 
(515)l6)03 (313(3l£lo ^OD(5)06)61T)OT) fflgj 
aJOJOJo oJ£lQ0)1S63T3<3l£ljo aJ061515)1§J 
6nS. g30aO(!BlD(515)1O) gOU(5)03 (313SJ 
(515) J 6HS 000)1(0 JOT) 63(OJ nJ^QO) <9>§1 
O0)Jgg 2)7)ei1(3 ag)SJ(5T5) v (5)J00T) 
(3T3(5)l6)ei OJ10J(36TT)o OJ0Q0)1^J (5)ODJ. 
(5O)0c9S)J(SOlJ0O3 (313 6313 6) O) (515) 6) OD 
0Q)O6TT) (313(5)10) (313(3l£)o OJ^c9(5) 2)000)1 
(DJ0D(5). gOU(5)03l6)03 ^TD OjlOJ(D6m 
63B03 (Bc&l (3T3(53(5J(5)6)aJ§J (BaJ0Q0)l. CnXDMWXD 34 2010 offlloJlaSO 1-30 A gDLOT^Jo <ftO£Jo g)(3)J2)0QQ>l 6><ft§la 

0I6KSKB c9jgl^1§jo ^63130 on a Q3)o am 
iiJlomlceffljA Gajoejjo 6>iiJ0Q>«s>la>jaml 
gj. gcruccnoB goi) craocnaoaLjooflraS 
cftHsanr) eDSGiisicn oaiEjIraiOTjoam ojo 
qqjjctdccj) c&snsGajoaa <ugp«JKJ> ailmja 
<B)2i06m ecwoarncnKm. mosjc&glejoocft 
OTlejm1ra3c9S)janr) oj£j16>cd)0(D] aruoODoa) 

«SKJ)lmjgg fflOJaJSl g)63B6>mQQ)J2)3aj3o 
(13)0X1 (3)l(Dl^OlCQ)J<a.CQ)OCQ)l(DJ{n)J... <a>§l 
eilfflS tftlSOm aJ6rolfflajf aJ6rolfflaJ§ 

garu«s>03 anjocrooalceffljomtm astts 
(BfijoaS cugioKiTD) GOJBcn c«j)oan1. 
gDmlcmjo oruooruoffll^ snijaDlmjilaJl 
ceffljonan cngjcs)§joacQ>cro<!»1(Beic8S)3a2)l 

(DJODJ aJlODlS r4)«5ra)1fflaJ§l(DJ(TDtm. 
n^ffljlejjo, aJ£J aJEJ aj1a£KD)631Bg;j[2)0Q3fl 

aruocruooo (3i363B6>m Bld^ejl^jjcojo 

<D)1. aJlODlS graom6rolOTK5) <9>6mja> 

egoos, ganjKnoBlon? <9>1s«sk»o 

cft.6TT3Jgg anJB)SQJJo (319) (3 c9S) J o 

anjo(ruo(Dl<96)oa3 oiaajarooo d&l^ocorol 
srairo croocrDa(Dlc9S)oa3 jiJoaSaro a>1§1 
Q3)K5)1ejjgg arueamooiiajjo cgrastesflajl 
s1nj aruejoo ojosiotot aJlol6TOT3)j. 
6to>oct3 n(j)o.6>a(j).an)1. Q3)1ra3m1am oJlral 

Q3)J<9jQ3)35)6mnT»Jo oJOlc9S)003 (BoJOOJJ 
cft)Q3)0O6Tr)GfT)J(ZlJgg BOJ <S>6TTlligj2<fcl 

(SCDoas oiaoilosmlomjo ajoarilejs^j 
aJjo«!r3)1o63i3l msteffljcfcoaJOODJlrajomj. 
gcn5(3)Ofll6)o| Klajl«s)6>«SKnc0s>j 
olij crudiqj anj£9]«)3oJ63Bfflg(2)jo raragl 
aolc9Qjam«j>ocQJlrajanDj a(j)m'l<es> gra 
raramjecuo. ©o^.aul.oQij aiMmlanojo 
0ju1cruii3(3s2 s>niti)(S) ojjorara) craocn 

C/DQ^CD)"IC3iS ajlSc9S)J0T) 0nj21Q3)KJKJ)J 
(BoJOejJo «5)ej C3ia«s3aJo gQQldlaJKEflrijl 

sl^y ojcq)o1(S03o3 emof oJjanJ)«n<9>o 

6)QJ^ (313«X)1«jii (BaJmOc&OSTTi Ajdl^jl 

sjom gorutmoBlaaJ ajaJo a^amjo am 
crulraS 2)0(D)0Qcm m1co3c9S)itft)Q3)06m. 
da>Qj1(3)/cr)i)fadO(3 <so«53iajdl a6n5ao6i0KD06rr)" 
©da><§| 

ceH o51 6IDKDI0 S3I3) 
oJ063CTIDOS>3<eJla»CCD".. 
gDS630D 61*231] Co3 

c3i3ol@oiolirDoca3 
caraefloigoccogo csctdo" 
0JO610KJ53 ccocago cn51.d4D° 

oj <ea363 caioi S3caia> axT 
tiOjcairoleilocasil 

caraoloflaD" 
crogeil<ea cocn 3Cofl63ei 
oilaula occ caico 3gg)<eD a3 
C3i3ca3cal a»lc3caia>ca)3o 
g$lof|ccDQa>sca>ogo... 
63 01 005 

ga3coKOS63i3alco3 
<so3^lc36JoJCQ3tarafl63ci3 
auoarojaDoi3o 
oJ3<e3 6iaia) 

S^loil CO) 6313 g) ca5 
OU'3f3jCCD0a>36)S 

^S63oJSei3o 

ca6n§cejgicacaiD3l65a3 
oiletrilcaS a51cro" 
0110365 cm cairolaB 

OD <S£1 f_CO} 6313 c/3 

ccs5lcal65ce=. eojooi3crn>co5l65a3 

00)02136113" 

a6ir5]aD".. 
OrO<D ) JCOJ(D 35 2010 offlLcJlaso 1-30 ,*. 1 1 \ \_ 
6DT>6>oa)ora} G(doo)(oio>1(o3 cu>oct3 

(0)°l(3(TT)j(BoJO<D)0(03(0)6>OnO grafflCDJOaj 

earoajaDoc9j]sl aruffljnOOTSiloo 9is\ss> 

6>§QQQ>(TT) B (D (.(/) aO 2)0 00)1(3 J (TD J 

ga\>(0)03loo goo/los ganEOooilcajcmffi). 

SlOl1(0)o 2)J<PJ6)c96) (313gj0aOJ gDnfclS 

(oimleiooDJl a><ploa)jono boj oitapdinl 
qq>oqq>1 c9><plQa)j<a6>Q3)ono araj rarael 
eiooiio cftisl aorutmoslooS aiaDarolroS 
oolosiaioij (rilmolojamj. m^ ajjaruo) 
a>(OTO>l6>(i3 oJ6td1 oj](36maoco)jo 

a><pl61010) (313(0)l6)(l3 cftOTOS oj(0)1rij oJJO 
(010)1 063131 03) (SC/0aM21O6m g0nj(0)03 

t3i3^j0onjailGejc9S) a»o[(o>oa>ooQfl<Dl<flaj 
orrxo) ng)aT)Ky)06m arueaOTOoiic&raaocD) 

OI0nj(0)J(0). BOJ n(j)!PJ(O10)Jcft>O(D6>(l3 
(SoJ(T)<D)l6>£J ffloSdl (D<9(a)0njOc9&ll(D>]6)S 

raao)6)cara)cas)oa3 oilei6>o_|§(a)06)6TT)(TD 
anlrajoiOc&^KSioilffloiS cgiacSLQo goo/los 
oolomjo ajocD)1»i|sj<9S)oajjanr)«5)06m. 
e<e>oi£io boj aJjcruanAo a^omsnlei 

oJJOo 6D63B6)(r>6)0Q>O(DJ OTUOUXDo ni\0 

(oioijoiojamGODOos, (313(0)j(0)6)(td crul. 
a(j)o. gcruaj)03lej]ffls (3id)<9>j(TT)G(0)06>s 
raiooilos Boerao 6Dorueioail<9> iieioo 

631303c9S)Jo B(DJ OnJo^eiSlKDOOKTUflCDJJo oro<D > jcuj(D oiorutovjto). onoicmlgjosxo) 6)<a§30ajl 
gpoco) <9>1s(TT)1(Djano boj arufleisxoio) 
aiiaicnicoailanaijo oocjuonsmlcfcoij 

2)000) 0TUoOl1CU0(T)63B(B§06)S 

aJ J CD : GTU o Oil CU 0)1 t9ffl £J <D>1 J (TD J 
g0n5(0)03 6D(0)l£l]6)S6>OQ>|yOo OTUloJOQo 

<ft6n§lra]CTD«ri. 

nJtoono, cnoej 2ioonj(oio>loQ2 eaooado, 

SD<96)<Pl 61010) OJDl(rDo61U(3 (3iaOI(rD0(T) 
(010)1(03 ((313(5(0)0 SSODJOIffll (0)JSc9S>(010)l 
Ceio) (310)6TT) g(rU(0)03l6)(D (2(D(Dl§J 

<9>06moo3 (3iaoionj(D2)j6ingo<9>3aro(0). 

(3ia(0)0Q3)l(DJ(TDJ gOnj(0)03J2)OOQ)J6353 

ng)5)n3 oraojoruom cfcowajooijo. taraanjo 

aagoraj (roo@oj2)OQa)1(DjaDj. garuano 

3J2)O0Q)JS363 B0CO0 cfcO'PiiJOQJJo B0CO0 
<TUoeaJ63B§OQ3)1§OCQJl(DJ(TDJ a^ODlteffl 

(giaof)jeajQry§la)j(TT)(0). cftorasmo, 

(319(0)100 (3I363B6)006)OQ)0(DJ (BSOSlDJo 

aruieooioijo (0)£ioi]2)06ro 6)6riBO<D)1raj 

(TTXO). a(j)S>J(010)' iiJ(3iya>£J6)SCD)Jo 
(3BC(T)JnU6m63BgJ5)SCQ)Jo oJJ(0)10Q) 

g c/) o § ua 00X1.(0) (3i3(n2eoj63B§j 

6)SQ2)J6)2)^jOo B0GO0 aJJ(0)1(D) o_IJ(0)103) 
(3raCU_),0(D)63B§0(D)1ffljaT)J 6DOJ6)OQ)^jOo. 

36 6DOj1oH00)c&2)0Q3)1 Olgj oJJ(0)1(X2> 

aJjanj(0)aj63B§jo a>1§1(D)0(o3 gonj(0)03 

(3I3(0)1S)(T)c9S)JOl^ aJOSlOIOlJKnOjajCQJJo 
(3I3(0)1oej gggS<9S)o OQc&aOOJc&OQJJo 
OaJajjaOOOflrajOPJ. 

co oo) (010)1 on (saarfldo, 

ganj(0)03 [aJ (juo m mo a» jo ai1(.oaa) 

(010)1(03 (O)6)(TDCQ)OQQ)l(0jrmj. 2)o(/)ei0oJJ 
(D(2(010)6)c9S>0(TT)Jo (rU0tU0(D6TT)CoJ 06)91 
(SaJOcSjOOJSnBOQaJlffljnDl^j. aJ](36TT) 
Ol1(.00 2)(0I0)lO) (0) 6) 07) 03)0 03)1 (D JOT) J 
GOJUOt&SOJOS (10l(3(B3(/0OI]o. aJOlaJO 

slajglraS oJOBjSjtaffljoDKnjo ajgsxD 

c9jJOaJ0Q3)1(Djar)J. ^Sc9S)l0S6)Q3)O6)c9S) 

oo)06m (HiDOaJMnleejceffljo ruofDloj 
onto). 

ganj(0)03ls)m (ruo6Tuau>1^|1s 

C(010)0§o ^'D (UlCOOfflo B(DJ (aiBGDJC"' 
nOfflOCQlltDJODJ. ag)<PJ(010)1O(Dc9ffljdl^Jo 
ajOQ3)(T)QQ3)<9S>JOliJ3o tft)]SJ(0)eJ0Q3)l 

iil(T0)1^|lraj(TD (graruaruoao a^oeKoio) 

eSTO BtfldJJ <TU2KD)63B03 OD<a<0)l210CQ) 

a® (p j (010)1 (n jo olcrudlajlcnjaiosm 
2an5(0)03 2aJ(BQ3)oa)1^1a)jaT)(0). aioa) 

ejOoJjfflo SLI0(TUl2)0Oa)c9S)J(Dl^ aJj(TD(0) 
c9.0JJo S1UJ(33 0)3^01101(3(010)00(11 Jo 2010 o(J3(oJlaS8 1-30 A aoCflOJOaJJOo (aJLfiffl QJOCTUl ajcru 

6tu1ct3 aoejIa^ocDcSQjol^ arae/tajo 
ag)^joo g(roco)03 o(j)<pjco)1 LnJcrolraDl 

tft)0)liJ(D). c&JSOfflCO), aJJ(DJ63BlCQ) SyOQio 
S)<9>06TT3 a(j)6>C13)06)c96)(BQ3)0 6><iJ0a>(O)J 
tO)l(3c9fflOCDJgg O0a(O)[2OQ3) iijla0)c9)gjo 
( ft.6TDc9fflJ ( ft.]§ejJ ( ft.gJo (rUJaJCT)63BgJo 
a^^JOo CnS(TT»J5)<9 5 0SrBlalc9S)J<9 ) Qa)a(D)1 

cdjctdj. acaco3aJo BlajorueaBaS^sl sjail 
ooflraS gcruco)03laD ejelijlrajamjoaj 

83>1<o3 (OBCGDOQlfflOOQ) oJ£J ratOcMdGCDO 
aJar)00>631BgJo 6)6)<ft>C0g1<9a £J@1<06)J2)O 
<B)1a>JCTT)J. aJS)t9i3d, 63CDJ ajlsl C3T0c9ffl(D 

crujaJcr>63BC/3 sruoceffllQcu^ c3iaco>1ar) 

BIJOU J (0)6)01) (3T9) 2><iO003 CO)6)03 

cbiocjujoo) coral 6>o3 (."-its)!^^^^ Sijanlffltoilaej qi1§W aJloDjo ajskgl 
oerol (DSdBojccmoc^ gpotaeijo iroai 
amaaD6)OT) dMiPiJioittojfiaT) ooltDip 
ojaijlgj. (idjodI (ronMOoleijo fflojo iroai 
omiiotI oiOD eeiajaisrooS aoookjA 
§M sum (idIodI. (uilffleisjro noplij] 

O&OSpOflil (TOOT) ODoflUOffldPlMlflS 

po)06 ttJoarolffljoDj, modi oajfio... 

(IDEialfl^W (TO)fflfflSiS)1ei|o (fljiiajl 
cBOOo... 0001)0611) 615)0(13 [aJ(5)kffl1i]1ffl](lD 
a pifflo (lDo(lD0ffl««^0o (DSOlJlfflJ 3l6)(D 0101) (fe06ID0o n®(lD (IDfflOoJO)! OJOcfc^ 

Gana>oosa»oa»l<Bjcn)j ajslajltwo. &m 

(5)1eiJo (H)o(lD0ffl1^(!!)1eJjfflJH QIgjOOTJ) 

auctraooMo MtnM flokj mscaijeaiiooii 
emoocWfflBjo 6jo™ (roneiutosd troei OrO<D ) JCJOJ(D tgrajaruj3lc9S)oa3 (3iog]o<iDjaJl83>eejc8S) 
aJoanDjGaJoajjajQBiocmlrajamj. 

a><pl6iora ej1<u1co3 on ogloej coral cm 

(2ri]0<P06TT) <9>OCTO(3(Bt9>06>§ SDJCTU) 

631303 nJjcrojcBfflocDjo gouco)03l6)0) 

ajOSmOCDJo CrU(2O0)0ail6313(/3 oJ& 
6)OJ<9S)00)]2)OOQ)1 <0>OCTO(3(2<9>OG§c86)' 
C0)1(Dl<9S>JOT)Ca). 6)(0)0§S](0ra bIcUCTUo 
BfflJ 00(3(013)0(33 3lCUCrU(20Q3)1cajODJ. 
C313C0)1O)0C03 ag)o.5)afJ).CT\)l Q3)l6>eJCOtO)1 
5)CD)B,1ejjo aJJO(010)1O631Bl afJ)Ojl6)SQ3)Jo 

(2ajo<0>oo3 arootulijlg]. 6>co)o§sjcora 
gIcuctuo eDcn)co)03 crucoaJoxoralcoS 

Oja>J6)2)OT)0Q3)1a>JOT)J (UlilOCOliylrajOT) 
CO). giJQ3)O0QJl§Jo gGnj(0)03 OJCDJCTDCO) 
c9>6n3lgj. gS6)CT) GaO06TT3 6)jiJCr»C0)J 

aocd^o co)1cdc9S)1. ajfflj(TDlgjo...ar)1 

6DG63130§J OJ3 afj) (TD 03)1 (D J CTD J 
gO0(0)03l6)Cl3 (aJ(5)1<9>®6TT)o. aJlOOT), 

co)02icn)1^|l^j. cusnel cfcosiol gsocn 
6)iicnilcDl<95)Q3)l6)ej gcroco)03l6)o3 ru1§l 

(2£Jc95) OriM&JJ. <52)C03aJOCnj1(03 6TUCT\)1 

63B1 csraajl 6) senior) ajocrul 

Q3)Oc3i|Q3)jaS Qjls C310(SO)JofcfliJOC03 
C3I3OlQ3)0C010)aJCD0Q3)1 OrajCDJfflJSTlBOAlgj. 
C3B) 0)0§1eJ06>c9> O)1rajaJ0a>1c9>o SLIOOUl 
Q3)0C3^| olj)(TDJ aJO610ra0(03 gcrorao 
3l6>0) 2)0LC0)o aJOCDJJCTD (SaJCDOSm. 63CDJ 

boc§oq3)1co3 <0><B)o1 euocruloBiocSnj 

CQ)J6)S Qjls a(j)CTT) aJO510I0)J. OJg6T0T0)J 

<9jJoj<9j1cd) cutplc^glejjos sog§o 
SKnegBogcDJjoOtfcosre cd163b1 a^t* 

(S30DO C313Cr»)JOl(SCT)0SCT)JSnJCrLUl^06TT) 

caraailos tig)coro)1o3)1cajcTT)co). gan)(0)03 
c3I3<9jC0I0) a^wjcoiroteejo fflcoo aj^j^l 

CQ)l(Dlc9S)Jc9j<B)0Q3)l(DJ(n)J. GcfeOgloO) 
6>6TUg]SliJ(2aJ003 gCrUC0)03 nJJOCOTO) 
CUCTDJ. (ag)5)Cl3 c&JfflS a®o.£)a®.Cn)1 
CQ)1co3 GCO)Sl CUCTD 63CDJ QjiJOjaJ<9S)0CD 

CDjffljsneocnilcajcTDj.) oJj6Bu1cDlco)jcft)1 
37 asQoerri sto)63bq§ aoocSgaocral 
crojlcacDl^ij. ojIsIoc^ oJjmjajOTJ) 
^(Djcoro)! cruocruocDo co)js63b1. 

cnoej fflocrusoBoScefflj (sc/onado 
gar\)co)03l6)or) (ao6TT)jecnjoa3 a^ao 

fflJ&J (.nJCTDCTDCDJo Cn)(T0)Jn3dSCT)J210Q3)1 
§06TT) garUC0)03l6)(D aj5)6ing(OTO)1CD)1cDJ 
CTDCO). og)£9)1ejJo aiSdlSTDo gcruco)o 
3l6)Cl3 21J61JQC0I0) CUgjOOCO) C0)§(3(0T0)1 
C2)1§J6Tl§OCD)lC0JCTDJ. (T\)J61J(ljlcil(063I3§Jo 
OJ(3(OIO)2)OCT)63Bgj021^JOo cft)<Pl510rO) 

eco)oos jiJc3^ajgl(sejc9Q cmacTDtDJosm 

CUlsnejo tftSCTDJfflilCTDCO). oJJC0)1CD) 
oJJ(rU(0) < 9j63Bfflg<9S)JOl^| GnJOBliJ 

Gfijoa3 gcruco)03 caiacu ©c&ostbj cuanr) 

cfcOSTDl^lJCOJCTDJ. SCOJ Lad Gc^OajlCDJjo 

CDco3cft.1. cul§1co3(0)ffl(n) rulLao2)coto)1ejo 

Q3)C0)1CT)O(O3 ^(SaJ003 a(})S>JC3)0(T)Jo 
OJOQ3)1c9S)OGDJo GDgl Cn)12Q3)o cftl^JCTDJ 

fflsnsam garuco)03 ajosioro)j. a^fflcroio 

S)<9fflGCiQ)0 C/0<9O)2)0Q3) (TgjtPJCOrajAgJo 
CUOCDJCDa^gJo GDS<9S)jCTDJ06recn) 
CSC0)0CTT)1ajl<9S)JCTDC0)0CD)lcc)J(TT)J g<TUCO)0 

3loa3 cruocruocDo. oj^jocoio) aruecroio 
onoajcruflCB/lejosrT) gavanofllocn 

c^OSTDOaJ^ICDJCTDCO). ^ 1) (33) SJ (010)000)1 
<TUJCTT)1C313aDc930OlC03 aJ(DCTUCDQ3)OCD)1 

(aJarvtolcft.cDlnjj Ocao6inBlcDjcTr) 'ailajo 
aoo, corajG'Tejooado, aflaiono eaonjcno' 

a^art) oJCDCTUO BOJ aJJCrU(0)<9>2)0Q3)l 
LaJ Cru1f3JU°) €95 01.95)50)0 2) (TT) 510)0(l3 
C315)(.a)ano LnJt9>Slaj1^J. gCn)(0)03lODJo 
(310(0) GGr)C06)C010)(010)5)CTT) C0)1cDJ2)OGr)21J 

sreoQ3)1cojanr)j. ^ciSaoooia^jOan... caraco) 
(.oJcn)1riu1 ( ft)CDl<9S)srDo o^ctdocbjIcojctdj 
gcru{0)03ls)ci3 (.nJKnla^cDeTDo. ailajonn 

(310;(S (1 eJ0rili63BgJ210(D)1 6TUCrU)6)aJ§ 

cugjocoio) c3iO)(3eos63Ba3 ar)Sc9S)jcTD 
c9)Ocruc3(Sc9S)os1oci3 njaajocoio)ejcoio)1co3 

o 

soj 6iiocn)l5)Q3)CTD of)1ejc9S) gcruco)o 2010 offlLojIOSO 1-30 ,*. slooji gra (Dniinssi aijsjanoS (p-iou 

<B«J)1 03) J 6)611301) 610)003 (DOUffiOOQJl 

(aJ(0)1<9>a>lijj. eo)ogoooou(.(0) aruostu 

OUilOQJOODJl gOU(010(3 2iejQ3)OgKJKJ)1oej 
<PJ(0)lQ3) GeJ6LIO)6313§Jo ODBOaOOliy 
63(3] rU JOTO «S><9> 21 0QQ>1 lciMTti]tl!d°\&,(6\<BS) 

smo o)aj<flo.... <9>o<36ino, goutoio 
slroiiofloi) ojojojo (3i3)(0)aolc96)]on(0) 
gDanosm... 6to)oo3 aoooraj (3i&,(0)aoo 
goo(0)OGl6>o3 ajoulroS oru^j. goura~>o 
gIgd raraoTlejjo ora^y anoraSajra^ajsneo 
cffilrajoDj. (313qjov>oo)2)0(b>1 o)son 

ng)S>J«JK»Jc9jJ(!JK»Ji9.6)§iBS)JOl^j (SnJOGl 
iJCo_|003, C3I9|S312l(!na.inOaI(DaiOQD)1 
gOU(0)0G (U)0Q>()l0Q>l<a8 o(j)<P](a)l6)OJiJ 

a>jeo <ajolaj]cft>§06m <ft06m1iy](a)oii 

(0). esp(mln9dS)85T3)c9S)JOl^| <&]0<y 
(2J01J 63(3] G£jaJCr>6)2)S>3«T>1CD>«T>OQQ)Jo 

orato) (.nJorulraDlcftolceaonS ngjoJl 

6)S(2<96)0 (3I3Q3)iyj6><ftOS3«Sr5>«J>OCQ)Jo 

0JO61010)]. (BO)o<3030ou|.(0) ouo6iuou)1 

00)000)1 o_l](0)](0)OOQ)1 ejl§l^| (3T3061fUlOQ)1 

ejjgg 63®] (0)oioo aioo/loeisjraio) 

(313(0)16)01 rd (31 ^ 03) 6) <^S] (OT0)1 00)000)1 

rajonj oJlonls a>](80 eoirao ouoouo 
(al^lajonto). (3i3(0)l6>o3 ojoj Gojsj 
<9j§jo fflol^ gou«j)Oflloi oilouaoo) 
aooofl (B(0)oonlQa> ojoj soo>63bs3]o 
afloi)3laj(Dli|j(0)OTij. ojoj 6uj(3(3ia)03 

O\)J<9(!5)6313gjei210(3)l (313(0)1(33 (.aJoJ6BU 
(3 n£) 01)^6313 03' n(j) 6313 6) O) 03) 6m 
(3l3EJ0<-iD] ajlaj(Dlc9S)JOD5)(0)m(l ailoum 
OQ)G(010)06)S oJO 61010)] (0)011]. 61J](3 
(313)0)]o (0)aD6SI3§]o 0)pej<fibOUl(D)Jo 

a®ejoo aj<8ijlas)iao<D)l. 

aj1§1ra3 gouanoG a o (one a 
@6n3oaancajonj§g]. o\)(K»1c9igiO(Djo 
gsrsocoJlojoDjej. raracud siuoldjqjI 

§1(03 n(j)(2O0)0 oJ(3laJ0Slc96) GOJ61131 
(Sr>JOQ3)(0)0 6)611)On]o (313(0)1 0)3 (03 
ilOCQ)<9Q 0^)00)" 6)iiJCIJ]6)[2 0D]o orwrojcojro gO0(0)03 CiiJOGliyj. iiJOOQ)6>Q3)0011]o 

ecusne oonDOTi ojo6toto) (Bo_|ao3 

gO0(0)03 01)JOO)o 0]al(SeJc9S) (BoJOODl. 
(313)6(30 aOGQ3>Q3>0Q3)1 O)(0lS<&l03) 63(3] 
c&rij g61Hc9S)10Q) cft>o±l]OJ6n3lQ3)]2]0Q3)1 
610) 6313 OiSc86) fflJOUlraiS 0J01)]. (313)0103^ 
ffl]§§(0) a(J)S]<e6)0O)]o 6DGri]0O3 a<J)6>03 
OJ<9>03)003)1 §0(8(0) 0)1 6313 03 <9S) (0)(30O)] 
<363]6>OJOT)]o 0JO6IOTO)]. 63S]OJ1(03 

OUOJOo OJO610I0) OO0(0)0Gl6)O3 6)6)<9>ajl 

= o 

Sl^j 610)6313O3 (313Qjl6)S 0)l0D 6D063T31. 
STD6TT)l6)ej«5KJ)003 OJOnOOlo (UlS(S6TT)0 
6)03)011 gO0(0)0G C^OGl^]. (20J6113... 

e o o §lejl 063131 co) oro3 <T(j)6)oa)e>1ej]o 

<ft1§l6)c9S>0§|3]o oflJOl) 510)631303 (,oJ(0)1 
c&OliJ]... oJlODlS S7)611)l6)ej(O10)]OT)(0)] 
OJ6>(3 gOl)(0)0G (0)6)ODQ3)OOQ)1(3]OT)] 
510)6313<3]6)S ODoOl)0(3 Ojloll(D)o. ofl)(.(0) 

oigj ffloijoad^aS... ag)6)oo)0(3j ou/la><3 

6TT)o... n(J)6)O0)0(3] (313j(0illO^(Zl(0pS.... 

^L«"213L(3)o gOD(0)aOQ3) 00000)000) 
63B§1(03 (3I3)Q3)1§Jtft)]Sl S0S6)QQ) 
6)OD0OT) 6)(0)0§ (3)l6mejc*CaJ0ejJo 

6)^1(^0(010) !20)Joi(^o3 

6)iiJOUl(3lc96)(D)l6)ej Oj1§l«)3 O)l0DJo 
oJSlcfegloeSBl O)S<9S)J(SOU0O3 SD6)(5)0 
(3l<9S)ejJo (3I3aJOU0O)6)(310) c^OWiltDJO 

CQilailieffljfflBioTi o)loiijl(3joDlej. oujoril 

OBaOcaOOlejJo 210Jo (313OJOU0O)210Q3)l 
OJOD (BOJ 611 01 631303 Q0nn1O\)j€9>gl(03 
6)jiJ01) (TUlOJUl. CQ)l6)eJSJ(3T0) a^)(010)1 
i|J6)a 3 OSJ<9S)003 (3130T) ODoOD 0(3(010)1 
0)l6)S gOU(0)0(3 oJO610I0)1(3JODJ. 610)0o3 
fflaJQgfOo... 0\)2)(D>(2l6)ej83.1«)3 (313)6)(36)Q3) 
SjlOJJo (T§«)5aj1c96)Oo... a®OT)06TT) 
6TO)003 (.oJ(0)laj(3li|l(3JOT)(a). ^(010)0)o 
O\)oO\)0(363T36)gej0o 0)SODl(3JOT)(0)1 
O)0(03, ^0)1 OJ(3J(SOU0O3 510)003 

gou(oio3l6io) ojot) aj06moo ng)on 

ODEOoiKSlI OJ0<9j ^(5(010)0 6)3 

q3)ocq)1(3jodj ojs1q3)1o<9S)o. .feemsKnlejjo 
" 38 " 
WiwH 
anjQji)fflj)1ffl(l (ftsmoslraleioral 
ojdDj ailanls son sodo 12000)0 
g(ro(3)03 @sreoa»l8ijcn)G». aJ^I 

6(3(lDJ(ft6)§(DjOl^Jo fflBQ 
laJOaiW (OTiflmMai) umtroM (^[t/inno (TOG6ffi®no 8QJ6re6)a]§, 
n|)6)(l| affl^Oo nlgOM© 63CDOC/5 fflffl 
TOa]S](n)(0)O(D)1 00] (IDJnJ(nffl|61E0 
&]<XM. o|5)0 Gaifla)1aj1c90J(ID Qfflj 

(ftoo]o (iDoeai1^l§|6)6iE(m i^mW 

^OaJOilfflJODj. 8(0)0§SJffll) fllOJCTUo 

[ijmcdM nj)(P|(S(n)n1ffl1(«)|G(mo 

(P36IT) flfflj U0(j3 OlffljODO). 
6(iD0O6IDSJ(mG(iJ0(i3 QllQIfflo [aJffill 88D0S Oils aJO 
fflHTOOeilgOaf)) 

ai|oi)o poeiool ooslg'D^.... 2010 nffltoJlCDB 1-30 A nroocrcoralnjtOTlejjajgg oj^jootj) 
cruenTnOdUo aonorulraS sxunj onscSQj 
Qcmoai ecnoo<9S)carajo 3]0>(3T3) raiao 
6Tulc9S)sra3 (3iaej«j)gfl 6D§a>l aolomj 
mDjsneocD)1rajcTT)j. eijijaulralcesxDtoej 
rard) 6)<ft0ijj oj1§1(33 ajl©6i3)oar)to63B 
gjos Eogooj c9jSco3 aaoora) arujcrara 

2)003)1 Cc&fflg fflJCTDejIocftgJQS nO^B 
Q3)63B§1(Sej<9Q (.nJ™^<9S)J^nD«" <3I$ 

a6m1eji5)s msceoieauoaS ooralaaio 

6TT) ■ 6 

rajcmj ojlcmls Bam bodo aocruo 
garu«j)03 gsneocffilajanno). ajggl 
3(3arujcft)6)gc9ffljo1^|jo (3iaaj<B)1co1i 

(Ba)0§O30(TU(«» aJOCT)63BU3 cdsodjoj 

mD«5)laaDc9S)jo1^u5)aos)<9ffl garo(3)03j 
aoco)1 ailc/i)32ioQ<B)oa)j (araelajajo ens 

(3T3)6TD6>2)anr) ECncrUltoS m^iWaOo 

s)c9 3 §1cnM<9S)jaDj6insoQaJl(DjaT)j. rataaril 
CT)lSc9fflO(D)1a)janf)j boj ooiasfl n®aDlc95) 

(3T3(263BQ3)Oo (B QJ 6TT5 6) aj § , nfl)6)(T3 

o(j)^jOo a(J)^jO2]O0Q> BOOOiS ffl06mfflaj 

sjcmaBoaail boj arojojanaijeTBOc&jam 

(3). <t§6)0 eaJ3CT)1ry1c95)J(TD B(DJ 

tfcora^o aruoeaj1^|1§j5)6reann a^aDlaa 
goajooDlajamj. 6)(5)0§s](3T3) 3lajaruo 

|.oJ@0(3)(3T3)1(33 og)!PJ(SanDOl(Dl<9S)J(SafU0 

tposm 1 boj Gc9>0(/3 ajrajamas)'. 

(BaDOS)6TT)SJ«5ra)(SaJOa3 OjlOJfflo (aJ(3)1 

da^l^toijcoiocmoaiooaflajamj. (.njla» 
gcroEJ)03 eejOcftecaraos ojIs ojo 

6TEJKJ)1ca1 t9S)J CTT>2. §D (TT) £j1 6j aT)1 
QJ6D(TD0 6D6)6)£J<iDl O0S2lgT)a3.... (3T3) 

nD^3Q3) sruaauo boj cft.6m1(3caity)jgg1 
<B)a<B)1 raraajcruocn cnMoncujo crilej 

CT)lC03 t 9fflJ t ft 1 Q3)OCQ)l(I)J(TT)J. (BaJ3(T)<ft630 

cdH... oJIodIs oj1§1«>8 cuano aostdo 

c8S)6)a_|S06)(5).... 

Ema'l:moinmalayainma@ginail.CDm <TO<OMW3<0 CTDlogjo. 6)CrO(5)0B: 
cQj^fflCDlCDODOQQ) (0)^00)1 si oil. otannora Goaflol Qjs<9an3 e ( 9 3 (^g1(D)(3c9S) , rai^otalco) (.^Je fflaJO(Dl6KSK» 
cruo«5)J1<9jonocQ) crul.o^o csrasnjj^j 2)jaru£j1<D)0(3 cneium aJlralsisrroj. 
oilaojau s1ailaj)«itffiil6)n3 sjanaVto aoaj^c&c&oii ajla3cr)02il t ft 1 a3c9si 
eooniilfi|1^j6)c9josnso5m gcru(3>03 c&sannjeajooaxo). boj (3>joanr) 
ajjarucroc^o Cojooej |aJcn)oJo%j2)06TT) aru1.a(j)o. gcru(3>03l6)aiS 

S2lOj1(3)o, t 9jOCrU(3(B<0S)O§J<aO(3<9S)1SCD>1«>3. 

2) (3)0^7)000(33, (313)16)03 03) Jo 2)0(T)O_j1<a 6>a{|)<a> | ! ) (3t3)l6)a3Q3)Jo 

cnlranjcjul g30aora6TD63Bu3 (3T3(B3,aO(3T0)l6)(i3 si oil otirskkI (33 
c^oGmgrarcnocDoajjo. garu(3>03l6)a3 crujan^G qj£jq3)«sto)1(33 
ffljcruejIocftoS aoianagj, 6D(3)a> a«5)cm£i6)0)CD)jo cnajcBffl 

c9>06TD0(T)0ajjo. 

ajoocnjo^aocffil <e>1§lco) eaDctn^cDjsmajjo slojlo) afluojiatojo 
gan)(3)03l6)a3 aruajlec/onadanoffiosm. (3Tae3,<iO(3T3)l6>a3 oJIkbooj 

2)]<iD2)23 c9>J61313)1 2rj<TU£jlQ3)0(3 2)](l3 6)iiJCnj1(Dlc86) 6UOanil<B)Jo 

(.ODGfiuaBcnotD) nJ6TTU)1«5)onjaoQa)1a)janr)j. aj1<3)oojl6>a3 
aJlc^c/)oalQ3)OQQ)l§05m gcru(3)03 ooWLaJeoic/DCDo Ojij^janan. 

allKnoai' 6)c&>O<3J(3T3)l0Q> oJ£J (3iaj03Q3)63BQ§(I})Jo 

cn<Di|jaj§(3«iirolaQ)tm crulag)o. garutmoGOQailrajafDj. 

@i)Kj>'l<a 5 fflOQ3) tijej aruj6iicn)TDc9jra _),63B g jo 

«5)oann(s«irms1s)Q3)(My)lQa)1§jo caraacrogjoo garu«j)03 an^sl^j. 
£jgfl«j>82lajl(a)«Jirol«>3 cara)«rai cr)1(3aj^«y)l ajOsnscarD)1. gdIoojcjuI 
ai)&6iu)0<r> (jo 05U c*g1ra3 ctooiocu ajosrru/lcm^o eoDsloa) 
gcruKy)03l6)ci3 slajIcaxoKnlejjo nnjrajaooKiirolejjo csiaarmooo 
sralsoirojo aj06mooDoailgj. 

aruaaruancojjos (araslciDjo^ ajcarooajooojlojaD crulog)o. 
cn)o n ejscn<eaj ecusmel gd1(dqjcu1 «?>pa)63i3a3 aruanlijlgjsms. 
c^ocrocSetefflos ^ann c9j06mjGm bIcdI 6)6)^(3)00^0 anjoailaio 
cnl<96)j(n)«5)lra3 tgraGgaDo ajanli| oJ£9b cnleoadaflceaocDoajlgj. ojej 
ajl3peparu cn)2iji|(D)63T3§jo garuaj)03l6)(i| LC/02ia£ej2io(D)l 

gQ3)(3CTDJ QJCTT)1§J6TB. 82 02)1(319 8 0TU (319 31(^8, ng)o.6)(ig).Cn)1, 
«5)JS63BlOQ) (T\iDOoJ(T)63B03 Cn)l.a(j)o. g(TUOT)03l6)(l3 ^(3(20X1 eJEOCffil 
gCQ)(3aT)jaj(TD CT\i£10aJ(T)63B§06TT). (3B) (312 06) 0)0)^6(310) 06) SCO) Jo 
c9>(3(2c9>JOD£J(3)(SCD>06)S(2)3o (31903)^0 OJ6)(D (SoJOOOSltD) (3)pC/)1aj 
(9^0)0611) 6)6)a361JJ(T)0 OTUl.a^o. g(n)(5)03. 39 2010 offlLojlOSO 1-30 
ajomil ovfl.ogjo <sra6njjej 2roeiai1: 

6)<&oejaJO(0)<a)Oca)Jnad6n)Gjro)1oej otucottocxo' ojnroej^ ffliiJGQJolces) (nil o®o C3ia6irii3jgj sroejrul rusc9S)ci3 Cftogcoralfflej ajsmulco) 
«j)oojo§1aej (sojo1§ aj^aOTtojaooaflrajamj. ojlGpeporu raocnronnjo gocruejo 
ailA oJlsfiTtnooD craoajtfcgflraiS t3rd)!P63i3§1ejjgg njocncaralcnjo CDOJcruouj^KJ) 

<ft(/3 <9>Q6n3«JT5>lQ3) 21nD3Cl3. (313S3«SK»<ftOej«SK!) 2)oU)ei0nJJ<Do 611001)1 aJGOjl 

<ajsl cot6>o3 ajjaeflfflS ajameajooiS ajdismostft) cruocniDoonGKirmtes) <9>]s1 <a(3a 
ai6Tnjuejo ajpajlijj. cuj, carol (ajeocuo Oc&ostbjo alc&ij sDS6>aJS£j]ca>a3 
Oc&osnsjo c3iacru]CD)0(3a02io(D) caraocnlc&ooo GCDsloa) org) aanoaan rarajeoo 

gODo S)aJnjl(DjanDJ6)aj(TT)06m 2010 6>aD(Snjjajra1 15 (0)lcB>§0<PiiJQQ)}6>S (aJGO«»o 

eejOc9je«iTD)os ailgiliy aiosrartnta). oro<D > jcuj(D 40 2010 fiQjloMOSO 1-30 A cjulcftoajrajorp fflaogjja>§js>s ajoanilaDjaooaflojoT) gra 
Banoajsmjulcmarcl B(Dj Blajcruo ooajloej «5)6>o3 rulslcn 
(t§c9j(S3c/do eraj cftlcejoalod rajoo c&>sej"l«s3 aa>6m6>o_]s, 
cnlejooHa^ ^oemoajsjaDj. ojralarora ajoarul<ao3 c&sejM 

(936TB 21J«5)(S3(iDo (SKnOSTDltafflOQO (lil§hy <fta>6>c96)(OIO)l 
c95;je(TU0«>36TT) 2)<§>l(OTO) (T\)l o(j)o (STdSnJBJgj aiieJOitoj 
GSffl(0)OT) (3taol(D)J(TD«J). GoJOejIOU QJCTT) gS6>0) a^O) 
G3aOo ajl§lG£Jc96)' fflOgjAOlJo ajl(TT)1s' 

(BnJocn)(Si2io(3s«!ro)l(T) ajolanooo oaajultesxolS Gc&oessl 

no 3 = 

eejces) (3T3CQ)<9S)jc9j(D)jo oajomonj. o^joojoipjij ooafloei 
qjo3 scnoojeilooijos aruoonlcu^toroflcoiS avians) 6U6tuos 

c86)]<0>(I2)Jo OnJOJlKnj. 

enJDeflmT osnglnr mralidl^j. 
LaJBijajcnocD) eraj aj^aoiloaijos acgfl(oro) <9>seil(a8 

BJOJoT) On)OaOaJ(D^(OT3)l(o3 <9>6)6TT3(OT0)3(BOU0O3 C0)6)OT) 
ojlonlsjgg BO(B(I)3a)ll2lloli63B§Jo CaJOejIarulOO) (TOoSTU 
(TVUlGAJSGaSKBOgo OJgffl® (aJa>0O)6)ri]S,«5)06TT). a(j)OT)0(53 
gD (3) 6)cft)OeJaJO«5)aj2106)SrT)(TT) 6TUOU>Jc0S>§Jo a)0§Jcft)0(DJo 
(TUoODQaio (aJ<9>Slr>_|"lc0S)J<ft(D)Jo 6)aJ(D)(a>CapU0' «5)6>OT) 
GoJOejICTU (3T5) OD ffl) OS CD &> (2) 003) ajlei O)SoJSlc&g06TT) 
<TUj1c9j(3lnJ«J). 

1. <9)Seil(T) OTOaloJOKiTO) gOQlffXOTOTlejJgg dJ0OQQ)leiJ6TE0 
(DflfflJOT) SLI0(rul(D)J5)S OnJffllaj, QJSl, (313 SaJ aJjgl (BaJOCQ) 

mjol, ajjg, ajolaruoo aonjo rulraeisooiog ml a 
a)cu6)(D6)c9S)0(ssnso gojuooi Grucft.JoaulQ(T) aa>0C6TiB0 sraj 

nJOlGOaOCJUODQaiJo (T)S«!TD)l(D)lgj. 

2. 6U0GTU1 aooaarulaj ajcfl aja1(S(/Daai1cas)j(TD arua 

Q3)(3T0) (0)6>OT) (3TddjlGS<96) oJ(.(3)laJaj(3(3T3)cft,6>0) (pJGtUUDl 
ajlaj CnD0C§3 a(j)SJ<9SK)0)]o 6X3)0003) OJ0(3OT3)<9>03 (.aJiJ 

olajlafflooDjo oraajaruoo Qersossi]. 

3. ajocruloooi o)odoq2)1 tsiaol 
oaioajjofT) (3rdOT)osjc9>oa>o3 

(0)6)01)03)002) (U)l 6)6)OJ n(j)O0 aJl 

ansnjl6Tii onnaio(T3 6uoo\ilQ3)j(2S(3) 
c9S)oo3 eajsnel aJ(.(0)c8S)0(3<as>' 

CoJ0OU(Ba0(3s,c> OlGaJOfflf (BaJOejJo 

ejelteffljoDKnla) ajou" ohdoocq) 
ojo(3ot3)<9>o3 0)03*1. 

4. 6Li o anil oq) jos ajcrto3)1(33 

(T)1(TT) cft.ffl6n3(3rO)l(D) 6njJ(3303)J6)S 
oJ(Dl@0oH03)J6)S <8<fl>0rijl gD/D [alaJffl 

6TT)(3ra)1(T) eajsTTil 3j(D}aJ(2Q3)oo">o 
oajaiisnj, 5. (aoorodemoaujgg aJlej (.ajojaj a>ooi3(|s°lo3> 
cof)(3)o<9S)(s§os 6iioaru1(D)j(ss«i) orajKyoaoan^QQioffleTDOT) 

ffl06TT)3laJGTUo (3)6>OT) (aJiiJra'lo_p<9S>003 OJUl 6>6)OJ a^Oli) 
ojl LOO fflo O)S(0T3)l. 

6. GrUOCPJ G2!0(3§o OlCrj_J0c3§ 16-02-2010 O) £1(3^ 

ffloooaisjlejjo 25-02-20100) iiJlei oJ(.(3)63B§1(o3 ojoc3(3to) 
DJOD(Sajow3 fflOLCcnaosm ol(Sajo(3§ Gojoejlau ajjorara) 
aj1§o). enJocnj(B2ia(3§o olea_|0(3§l«53 arasmtaraflo) ajeni 

6TUej(.oJ(S(Q)0a)o O)SOT)«J)0(D)Jo (3Td|<PKira)1ejJgg O)09J oJfflJ 
c9S)jaj§J§gCa)0Q3)Jo (S(DSLI6)aJSJ«ira)lQ3)1ajOT)J. 

7. Gojooro(sao(3§o olcajadf oi§s>^os]j^iS)SyOsns 

nl]£J oJ(.«5)63B§1ro3 010(3(310) OJ0T)«5)l0) ojl0T)1eiJo 

eojoeiloru ^soojsco3 oruoaocQ)1<9S)6)f>_|sjoT)j. 

8. Cojoaru eao(3so a^jcffloara) acnHrora) 6U6mos 
c9S)oo3 boj Coioeiloru ge3pa)o\iDo3 tft)jsjo6Tii(aio)1«)3 
aruandgo o^eijoto)!. 

9. 6T1JJ(33 c9jO11(0)(D)J5)S aian)KJ)J«5) (BaJOeilOUlfflO) 
GSniOCUiQaJSJKiiroOOS r4)(0r0)1(D) 6LI0arul<D>J6>S ac9S)03 
g035)o_|6)SQ3)Jgg 6T110U)J<9a6)§ s 1gj° eaJOeilou" 
0TOJ(.nJ5Trl (3TdoJfflOO)1^ OilSJODJ. 

10. ffl06TT) OUatQKOrO) 61J0OU1 CUOlijlOJOT) OJGTU(.(3) 
63B03 oJODlS OOJ(DlriI]lGc9S)oadO) (SoJOeilOTD 6)c9j06nBjai 

oneo_po3 aru]aiidaoj(i)1(sa33cuo)0)s«iro)oo3 ajWlanofOTO) 

OlltUo ffl6TT)Jo aJgjlOQlJBOOQfl ai^ffltOlleajSOcOffllCQllOJODJ. 

11. QQL<9joLSnJ06H2J a^OOSJcOajODKJ) OIQO GTUl 
6)r4)(D)JfflS (BO)(a)^(0)J(0T0)1(03 0)SOT)J a(J)OT) oJO(D)OfiJSJOT) 

eejOc9S)(o3 (Sojoejiaru (3ra(so)ioij6TT)o alLr^oQioQaflojonj. 

gDI) ©1(0)1(Q)1(03 OJ§6)0 0)l(DJ(OrO)fflOJOGaJ(DaiJo a$6)0 

L^jraaijaoQa) (Dl(0)1co)1ejo6TT) eojoejloru ai1oi(Q3)6)(ara) 
QQcaajora^o oojctsbco). boj gtuocjuoostt) ojixdoS sjojun 
<r\XD > JCUJ(D 41 2010 offlLojIOSO 1-30 ,% cnjonOaJoyaraflajS aco6moo_]§o(33 exs\ 

G<BS)STS Cn)J<0]9da(3)(BCH)O (.00(31)600)0 
(3I3UJlc9^O)<0JOS @0O)C313) cri1cmj6nio 
CDJl^j. gOTD CTU OoJ^jiJCO^ (313)1 91061T) 

aruocmDOCD Gojoeilcro e<acru csiogcdi 
oiflnjoejjsiBoajjar) raraojco^ojo^coxmjo 
(3r3aJ](3smay)CQ)jo (DTlral^olsrara) goo) 
ea.(.CT3 d§Kn3arul02)002) cnil.snfl.oag) 
(3t3(2CT)Jniflc9S>6TD6>aam csiajajooiOajsl 
C0l<95)JCmC3). 

n^n0)"6)i6i}6nf 61ifi>DeiaJD(Dlifi>o? 
61JOCn)1(D)JOS a(06mOlja0CD)1 5TU(TU) 
Oo_j§ n®§J0 CT\)0oJ^(0^OC5)§1ajja>§Jo 
6DC3) O<ft0£loJ0C3)a>2]0O6mcm061T) 

oojgloojsjcoirojcmcs). 

1. ailslffloo (3t3a>coi3)§63i3§1(33 ea>jsl 
Cojoeijo oisl gi)cm1 ar>s<96)jcm 
ojoctuI scoj cftleej oizil 0(3 3jcoo 
aj octal coo ecncocoro) c8>s£j1co3 soc9S) 

o 

Cajoojjtft) caTaoruoeoj^aosm. 

2. cngj (3i§e rao o^aioazo (Sees 
ao((3>o tfecoiooajjam ajoocnflco3 6uocnJl 

QQJJOS OiiJCOlajJo CUSlCfllJo fflQIaJCO) 

agoecoo (3i3)6m 

3. ag)GaJ0(Pjo tfcJOS a<9>06TTBJGoJ0 
OJ0O1SS C0)OCl3 a>SIDS Offl<9>CD>1(33 

c9>cojc3)oc5i3)(5)jo nadoego eojooailroS 

(2JG6TT30 ag)SJc9fflOC513)C5)Jo 61U£J(aJGQ3)0 
O)(0K»1eiJ5)S Oa>06TBJGoJ0C<Q>1O0Q)Cm 

CTUooocmcorolcn 6iueio ci)(33<ajcmj. 

4. C0O(.(0)1 ajCm a6m1<95> ClllslCD 

ajcmlcoii ecoj oojgg <9>oc3 ci)1c3c3T3>j 

&>(n>Jo GOD 0(3 CS10S<95)JCm O06DJ3O 

ea>§co)OQ3)jo c3i3Q3)co3aiocn)1 ojoemjemj. 

5. afljcfcGBOOo (00 (.(3)1 3 fflSTDl 
CTUaCDJCSTO) c8>So_|J 0(313) GDl(TT) (31391 

ojem oo6DJ3o ea.§(0)OQQ)1 raraoojcoliaio 

Or»)1(D)0(D) 53C0J OJ^fJD (TOOcBd^fflaJSJ 

C513)J(TT)J. 

6. (Sojocru eaocSso o1gojoc3s 
l.ajca>o(0o arasm ca>o©6TT)o aj63Bl 
a (06m o a cm oJOQQ>jcscnjoo3 cruioeo 
ailtft) aj63Bl 2i(osm aoocvnrmM a^(3> 

(B3aOo O CUSS (313)1 «)3 OoJ063B1c96)1s <ro<OMa»<o ffloaieioajjoo apUol^ (rosjiro 
(MM)®! m[M [nMwsmM 

flaJO§lajjnSajSJ(n) lilei (TOaDiJffll, 

lgntajo ai§ 

iJJOjrJOS 8(3Jc9fflJ(fe(D)Jo (TOfflJtt! ffljffi) 

sejsjfl] (DsirojifciDijo SiJf \& iiW 
mMpsft m Jei (rtamoii ms 

ODjaifflJ (ID (5)3(2)1 aJOWajSJODJ. 

izpeflo efloJM soj autmiawl 

(DlflS 6D<D (TOSJ(iiIi!)J6[B0(!l) OQJSl 
SQIajjo <ftfflJ)1<ftJ(5f)Jo (ifl)(I5)1(T) ajjora (irol§lgj. offltmod (nip 6)<fc!}M(5)<fcG s oilmjo c9S)oa3 cnjaxDiaocaflglgj. 

7. (BoJOCn) (BfflOc3So 01GoJ0(3s,1(33 

a<06mcoi3)1cn ajaii sniei(.ojecQ)oo)o tns 

(TD (0)0 CO) Jo OO (01(0(013)1(03 (310)<paj§53 
2)JOlOJJ63§(3)OQa)Jo oJ0Q3)J0DJ. 

8. dB.JaJ0QQ)(0r!J)1S)q3 tft)1O0CQJleiJo 
Q 4J Oil 03)1 £1 Jo oJJS>1c9j6re(3)00a)1 

3j,<&cn)0c8&i1a>o3 oJOCQijanoj. 

oruonDjiJfOiOOTKnglajjcftoS oa>oej 
oJoa^c^oaomKnleeicSS) ail(0(33 ^Jjsrej 
<ftCQ)jo Cojoeilaru 203^00)0111) (3 
c<9j(n) oj<p1(D)1(o1^ ojlsoonjgg 100a 

631303 (DS(313)J<9j(D)Jo 6)6)(.da.o(.6I1106B)I 
Co9j(T\) n§6)OSJ(3T3)(SaJ0<PJo (313GGD1 
oM6mo GOJ6mS(.(5) oJJ(S(00O)12)1c96)0(3I3) 
(313OJ(rUDQ3)1eJ06m1(Bo_|0«'Jgg(3). 

(310) (006m ^i) 6)ajoeic96) oJlomleij 
g§6)(3)(m o^^an^izioaailogjffljleijo 
(3i3emjnad6m gC3^oo)(TUC(3 onlnsdoj 

<flAI(3) oJ ) ei (3 (3)3)1(2) 0(33 Gc9>(r»)l6)n3 

42 jijj(oj§(Pl(D)j(m njlei arujiiJ(T)(ao3 ctdbj 
egoo oJ(02)O0Q>1 aoL«5)o ^ail6)s c&jol 
^1sjaj(D)06m. 

2)oO)£10oJJ(0o (Sc9 3 (.(Blc9 3 (0l^ (3I0SJ 
(3T3) a,0ei(313)0(D)1 <3ia(.<9>2) (.oJOJ(3(3KJ) 
(D63B03 6)oJ0§1o_|JOOo_|SJ(m illei 

aruoaOjiJ(0^63Bo3 <9 5 o(n)(3eo)onj) slgj 
oo)1eijo ojg(ojcmj6ne. oj(3o)1<d) 

(n)o°ei(3oH63B03c96) ilJOJoJOS 65(0Jc96)J 
c9j(D)Jo (310(3)1(33 2)J(3>6>£lSJ(ij (T)S(3T3)J 

c9j(D)Jo 6)jjjqjjc9j njlei(3 eia^i^fflooDl 
<9j6ne nJlej cn1<95)63Bo3 (Dsmojojraj 

aD(0)0(D)1 oJOQ3)6)o_JSJ(mj. fflJGTUeilo 

ei1o)l6)(i3 55(oj <ru e an) §m (oral cnl os 

^1) (310 S J (313) J 61130(2) OOJSl»OJaJJo 
c9j(313)1a>J(313)Jo ag)(T3)10) (SOJ6nslQa)0(D)1 

(0j(mj6)ai(m(3) ^odIcqijo ojjooto 
ai(m1§1gi. a®(mo(33 an)ajaD(3i3)1(33 
raiocruiaruKyxo) oJS(3(3)3)j(m ^ilei 

6)c9 3 0eioJ0(3)cft)63B§1eiJ6)S Ojl6mSJo 
^63B 6) CD 6) 03) 0(0 J oJ(Ol<0i9d6m(3T3)1CD 

^i) cftojois) ooa(3)1ajo3 fflj(3)1(3cm 

(3)0(B5mO? 

00)1.0^)0 (3136Tll3J^j BTDeJOjl ffloO) 
£J0oJJ(0o 6U0fn)1(T\l£]0mo n§0OSJ<96)J 

cmccooos ajsI <9j(36mos<a eoo)(DT3) 
26nBooaJ1§jgg [oJcruDocnlc^aocnnsjgg 

S0O)(06mo Cn)aOl(9S)OJQJO(313)aj(3 
(313 (Sg ol) 0(313) OajOejQajSJ(313)003 
(50J61131 oJfiUKnIc&oS (313)OJlo±ic9j(0liJ 
(5)0(B5mO? 

Ocft.0eiaJ0(3)c9j(313)1CD (SO0o9do 

aj ocru (3 g o)ooi) gj1gj(s»1(o3 oipoJcSj 
aocol ojjoc3I3)1o63b1cq) bcoj ceioejjeei 
ojcnileijo o)o3od1c33 c9jocn)c3eo)ocu) 

CTOlCBOOlcfcOS oJJO(313)10c9ffl1(D) 63C0J 

oJL(0)(.oJcn)(3)oaicD(D)jo iiJlei ctuj^jcd 
ajo3mco3c*jcmj. oajoejojocooajcoralcn 
oJlcm1(33 coJcucSorolceffloaS cruotu^cs) 
cffijggoioco c&jol^j cu^acroco) mco3ajj 
(sciuoo3 (3)ocm 'C3i3ijci3 ojoroooa) 
(3i3)1co3 Gojoeijal^j' ag)cm CDicnlojlaoj 

Cm(3)l0Cl3 (3)0(33oJ(0 < ) ( aiJo C313(Bmioil6m 

ai1(B(JucD)aoc96)oajjcmc3)05m. ^^ 2010 nffltoJlCDB 1-30 
c9dO<TO(3Gc9dOS16)03 o CDGOJOOIDOGD (DOQQ)o9d03 eDcwaoeDroafl) nnjracifl aajcaaos BOJ «5)lfflj§0(Pil(D)06)6TT)Gm G (5)0 (TO JOT) J. <gj36>cn)sj«JKS>jOc9i06n3l(Dl6)<fl6> 
6)ffli.cu)(ii<8 ajam aJosima)j.garu«5)0G ailgflcBffljannjsni. ^ocru <8>y\sfiwfi garu«j>o 
sajcStfcgjos O]i2lco3 Oiijannj. gsn3 tmaa? ejoajesoajloaJ smoailrf cnlam 
qoj o&sejocruj aj]§oaisjcoraj njosnnroj §dk# sam rural gc/docu1c96)6tdo. 

t3I9)C3c9S)06m (319(0)100 GrU0tUl<9S)Jc9j? ( CD OOjlGCflaUm} 2)000)1 Snj(TUiS)fiJ§ 

tsloksmoafflistoloej araj aj6mc9S)OQ3)lrajanDj rarara)). aano arujdMdliy Gcoo&si] 
sio)oa3 ajosiora)j:(3ra)(3saru e^ocgsM 6Tu1.ag)cru.nrul aocmaruj6re(sgjo. rara) 
ajulajo(3§oa)a?1ocD a§«j3aJl<9S)Oo. gan5«5)OBaj(3<9 5 §jo ratacm (/Dra1oa>offl6Tr>am 
aoDaru1ejOc9S)1 raraaflos <t(j)«jkj>"I<9s>o(i3 a^ocm a§«53a_flijj. 

g^y <9><p1otk5) gcruanoB culsnejo culgsl^jj. a^ancnf nJOSKna)j:"(3i3aj(3 c&joo 
(ooailiylf bctdjo 2)fnqnJlejo<ftjamlgi ogjano aJO6TOT0)j". oJlanls cfcjoo jiitol OrO<D ) JCJOJ(D 43 2010 offlLojIOSO 1-30 ,% ij goru«j)03 <ms>cm ojosionnj: moog 
L .B. S ra3 ajolcaajom raiajoraooomleijo 

a$(O3aJl<0OOo. (31301(3(00 630J nJO<0i9d 

aJo1(Bcroocu1c9S)oa3 (ftslGooroitOooo". 
(95115 BlOJOTUo <9>S>l6iaTO) garu(3>03l 
eanos CT\>2L^>raia)1«j3 cfcora^o ctogcdj 
o±flajGo_|ou3 garu(3>03 a^eijiSBBlijI 
ral^jO(0,osnl ajosrarroj: " (3i9(3>1(o3 araj 

<9jJ<PajajJ2ll0^jGm (319 Oil OS 03) j 33 
BCTDleJCUlc&o GaJ(3 g) 82 a 0(319) 03)1 § J 
Oil". 

g(3i3)ra aeiswooloei ooaisorao 
cnlcft. 2i6mjuej63Bglo3 o^odjo aruaral 

<0OOo_]SJ(TT) CnJOOfflT) (lil(09](0) aJSmJDl 

(oxnoos ojoarul arula^o rarasriiBjgj 
aroejaJl. ajsmju1(3>(i3, (oj@onad<fl>a3, 
a)C(Urfld<ft>a!>, [O)cnnca.0(Da3, aruooejo 
Sc9>a3, onto a sou) a3 ng)annl63B»on 
(SoJOcftjamj ga\>(3)03loa3 (uIgudohod 

6313(/3. i9>SafT)J ffliJgjJOD a®(3) (5(2611 

eiaafleijo (3)oa3 ai^ao)! mj(/3 ajo)! 

ajlij (TUaj30Q3) aJra1n3d(0>(3(3I3)O(llOOQ>1 
§0OT) (319) fflnOOfflCDlnail £>J(9ll(0)(010)1(03 
CnOT)1(0OQri]SJ(TT)(3). aJOOTU/lOJ^o 
ajlolSOJJo (.oJ(U(3(010)a)o gj1(Ul(3> (0)oJ 

(ru^oQijaodSsflcQ) sotbood esptoflaroj 
<a>al«^ raraoiaruoar) <9>6Tril<a>9lra3 orao 
ogoDooxi soar) ajarueilo e<0><9g(3i3>1a) 

(no3dSaOQ3)1(9l(0O}(n)(3). 

oraoiocu ojoonjulo^o, a>j(o^ 
aoco) sldSoeicula&ioDo, (319(3o_iod 
Gonoa>(B(oio)oosQ3)jgg [pjaidtoroKDo, 

(H^O^arUSnaOQQ) (319 el(nJ 0(D) 6313 Og 

guSo^oggoonjgg ailouoei mcncroiSj 

(3), (pJ(5)1(rU(rU)1(0>Og KDOODo 5)iiJ0J 

anjgg raraojoraaoos) aaogogaoil tmjs 
63b1qq)qj gorucOToraajdtftog (3)oo3 orua 
ca.oeJl<a.(al(o8 odIopjo aj^snlralacnao 

c0OJ(TT)J. 

ajlfl^e^ocru ajraaoos)! 

o_fl(TDO(0Oo (l)1(O3(0>j(TT) g(010)(9a£JO110 

olrao ooaisorooarflA ajjeraooirotoj 
osooiio a i e cm o (3io>1oa3 a» io Bias 

o O 

cn1(36TDQ3)1^|Kn g(TO(3>o3(U(3(0>g]os ^soaJsejjtfcgoQaJlrajanDj. aruajBoco) 
(Oio)1oa3 BjoojcniD 03)1(33 oranrujarxic 

00003) (319) aoD003 ODOOgQQlJOS 0)02 
<9>UD (lil(DWI(0OOO3 (0>O)<33 oJL£163Bgl 

eijos ouooujra^o ajeoDol. (31363boo) 

Q3)0QQ)1(9JODJ Ol)(3133lCg>8 (3ia06TUl<96) 
Ctft)0(BgSloa3 oJ10OJ1Q3)J0 ffl£JO110(3 

goo-ueioalcft Gc&ocx^c&oolooiS g3 
ooiaijo. a«r>@'D«j)1<a ails^oeparu anoa 
ooiosioaoD (0)oo3 praScSosoeleioaado 

o = 

a(j)o.O<-i(j).O0l 30OJ(33 6D(3nH03 (313(000 
3alQ3)]OS g3(D)(2(3I3)0OS oJ](HOT)1qQ>J 

c*Q3)jsneoQ3)1. (3>oo3 3l(3 |i ejaj1<0i9d6TD 
ctmoios c^jsloDjgg aJlBpeparu 
oneajoraiDOGD (ajai(3(oio)0)63i3u3 aruraia 
3lojco)1ejjos ootfcOKDlceol^j ag)am 

aO)an>l£JOQ3)Ga_|OS>06TT) (3I3(UlSo OCaJ 

(TO (3 G - 

cMil^ aJJ(3)lQ3) GEajlaJOaJJOo c&OOlB 

(0)0)003 garu(3)03 <o)1(Djao(T)1ij(3). 

(3I3OlOj1(Sa)0SJgg (313S 
63B0(01O) (3ra)GQJ03o g(r0(a)03OJ(3c9j 

gjos Klail(a)«5ia)1ejjsa)1go (.ajajsao 
oailojoDj. fl(3<To1o3 cnlanr) 'ojjsjijsruT 
Boanjcaruo^ oiacnoaxmoailcejaol 

063BlOnJODO) ^(O)l0DJ 01^(00)3003) 
(0)glQ106TT). fflKJ)63BOgc9S)JOl^Jo ^(H) 
63BOg<0OjOl^|JOaOOc9O (319) 8> (010)1(33 

ojo1c90jcft.a3)jo (3iaaio(D)affljo1^ eeioj 

0)63Ba3 (.nJ(n)1(SDl<a>(Dl<fl6)jai(I»Jo 
OnJQ3)"(3)1§JSrB'. (313)tUja)1<9.ajJo 

a\>ffl>1(36TT)ajjaoQ3) aclojaol (.^^std 

63Bg1(33 OJgOO (313(01gJ(3)(B(3I3)0S a.]Sl 
e<0>SlO](n)1§J6T13. Oa^.aJl.a®^. aJJO 

(010)1 Oc9S)1qq) ^arueioalaj ajl©6i3)oo) 

(Bc^OOOo garU(3)03lO) aJ©liiJQ3)OaJSJ 
(010)1Oc9O0SJ(010)(SaJ0C^, (0SnSO!PiiJc9S)J 
ggl(33 (313(3)1003 4 eOCDo aJJ(36TD 
fflO(Q)Jo QJ0Q3)1^ (3)1(3(313) (3iaelCoJ0CQ)o 
(BfflOJOfiJSJ(3I3)l(D)(3) ^(TDJo oiaiasiia^ 
c^OaOOT). a^(5) 3l(3 l1 GJQ3)0(.(3) &> 

«>l6i3i3) aiannoeijo (oo(.(0)l (3ia(o3ajo 

(.OIOID OnJGDCQJJo O10CQ)(DCQ)Jo g<TU(3)0 

3ai(3c&)C/3 BS'laiOcSolajJlajannl^j. 
(313 (3 aura 01.(0)1 03) jo ajiPlooKn rasng" 
ffl6nU)eifflB|W nfflOOOJo Mite 
6)aJSj(ID (SaJOOSm QllpjO) oJfflUDl 
ffi)(D3d!) MODI a\)1.n|)o (TO61li(3jgj 
ffl'DeiOil. aJ6TTU51CJ)afl, [aJ^OnllcfcnS, 

mm&d, [(DoiCAOfflaS, odo^o 

SgMI, 0)1d!)fflai!)(l3 n|)(TDl63B5)CT) 

dniUp] PO)061S(I QllGMnH 

6IDfflB(i3. (ftSODj 6)iigj|(ID n|(0) 

Gffl6Ml£l]o (5)0(1 01^1 fflj[6 

nJ(0)1rijl^ (niJGOO!) aJfflkkto!) 

aio®1§osm 13) floMamkl *j(b1 

[(0)(OT)M (/)6n)1(W6)aJSJ(lD(!!). 

rJ06I1U)1O)^o (fe1ffl1SOl|o 

LdJQjtatDo aloilffi) (fflaJODjijffl!) djoai) |oi) izpeilo ao§(ii)1a) cro<o > jq»<D 44 2010 nffltoJlCDB 1-30 (T\lflO(iJO)OTJ)10) GOJOBI OMMDJo 
Oto(I»jo oJffljSOlo MO)] l*k 0)1(0 dJAfflo (D)(IJlc86) ttinp 

(M£l]o CniD0aJ0DOTJ)1(n ffliftOS] 

<flO]01) 6)(li»6Ql(te§]6)S UO^eB) (0)]6ib . marol Goojavjeioioj (ijlai) 

"aoooujoil gejffl" (roaiotoail 

ejslij iijffijinradlfflirol sodj ojoj 

®W (TO^Oilfflo fflJaJ (TO) (IDDOaJO) 
(W)1(l) (DCStejMO®! (TOOJlfflS 
0)1(11) (5)6)01) LaiajpailcWJcftdKJo 
MO (3IdQQ)0QQ)1©o (0)61(15 (TUflOaJO) 

2 

fflOi 000.6)401)1 (90 O)(0te]<fc§]o fioj ojaj ifttoid o)1oi) 

Qi&3*PlB (SaJOil nj)01) §013(0)0(3 
Ql(3c8j(j5 0J§6)ffl fflODOOJaOfflOdlil aJO 
6WI0)(0)]o nfTOJo ffl(D01)M 0)l06TO] 
2)6tt)1oj6>c3 nJlejeojooiS ojocd> 
0DQ3Jl(sej(35)ajsoojsne. (Sc&rag O)1o2)2) 
aoj@02>1co3 g2ic3(o) a^jol^jgg soj 
oaejLsruol cfccorailij o_icdo2ic3o3o ojIojo 

32)002)(SoJ008 (313(0)16)08 0)1kCT\1£)1C3)1 

(£1 o 

ogecoio sraj gDoc^W ojjoyjco)c9> 
(oro)1c33 cnlmr) s,e>sm<Msi] crvj(soa)Oo9do 

6>2)06)6)6Tuej1co3 a/1 gin] grrusnoG 

QJc8a>C/3 3jl(DliJJ6)c9>06ni' 0JO6TOIO) 
GoJOC/3 (319) SfiTCOOCT) G0oOld2)J6)S 
Oj1©6T0)0O) (OloJCTVj^ riQ)l(G) 

2)0 (.CO) 2) 06) 6)1)00) g TO oOl c96) 0? 

l.oJ02)OOYj2)1gj. 

aj1©6TO)ocT)6)(oro)c9S)jo1ij raids' 

(OTO)1(03 aJl(T!5)1c96>Jc9><D>}o (3)6)0? iflCTO) <9>a3 oosajlejo<9S)oo)jgg [ajoeaajooolai 
cd1co)1<9>o8 ar\)oruj<0i9dao afleiaaflojcoitBj 

c9j(D)Jo OsJCgjOT) 61IOaru1(D)J6)S 

oojjeocuo ag)03) 6)cft.06nejo aoaji^o 

(3T361QJ3jro3sU03l(3 dDOSllQ3)J6)S OTJoDO 
CB){010)OC08 (3)6)03 (313) (012 l£l 12 CD) 
(.aJaJ(3(at0)CT)(OT3)l6)Cl8 oil £12)002)1 OOJC313 
SlOJ (31306TUlc96) Gc&OGgg? CO)JS6313l 

co)(Sfijos>jo LailaScnilfijogocaijo ©qqjooj 

Coj1o8oOJloJO§002)Jo booIbiooI esoeil 

6)ild>(5)eaJ0<PJo CTUD 00)2)00)6313 08 

(313£JE9>ra1c86)JCTT)C0)1ejJoJCDl (313) 

OOiflOODo 6)<9>06T1§ (3)6)03 OOlflOoJO) 
o 

coroiloo ag)(io) 6)iiJcgoo8 oruoaulceffljeia 
cmo(2)1(Djcmj (313) ajemajulcoiajcD^o! sJlOO). CT\i£10aJCT)(013)lGD GOJ6TT51 OTUJCG 
03(3IO)Jo Qjl(S3a0(0t0)Jo aJCDJjSODo CDS 
C01O)J(BCTU0O8 CrOJOOlo <9>103 OJl(3ojl<96)] 
CTT)CO)1CT) oJc&CDo (0)CT)1c9S) £Jg1i|C0) 
GaJOejJo CHID OoJ 00 (010)1 0) 6)cft>OSJ 

.sajcm gorutmoBOJcSa^gjos 2ioco)^<a 
nJlo8(0)eiaij<fl6) ag)cmjo o_ioo2]0(Sc9>6n§ 
(0))6ms . 0)00)1 30oinnjejoai)(33 onlcm 

o o cro 

"aoocruj(33 geia" raracuocSoDooaO 

ejlsflij oJCO)1CT)Oa2)1CDC010)1 8CTDJ OJaJ 

O2)1co3 C3I30pOQ)1(3o (DJaJ (313) OOlflOoJO) 

(010)10) CT)C03a>JCTD(0)0O2)1 (313QjlOS 

OOlOT) (0)6)OD (aJSLIiI)<-Ljl<9S)ja>ra ) j° 

216)0 (31302)002)1(30 C0)6)O3 0rUfl0oJCT)2)0CD) 
o 3 o 

03)0.6)0^.00)1 cSffl 0)(33<9jJ<9jCX2)jo 
6)iiJ02)CO>C3~>1CT) eODoMo 6TUOc96)1(S2)jgg 
SCDJ CDJoJ c9j1a0Q3Jl(O3 OOlCTT) 6>c9>0<Pl6T0I0) 

(Bojocnil o^od" 2O"U(0)0 8OJc8ajo3 

OJ<36)CD (DOVJOOJon210(D)1 oJO6T0I3)(0)Jo 

og)ODjo ao)onJl(o3 OTlosraroij o)1<o8c9S)j 

ODj. 

0\)21]or)(OtO)l6)08 6)oJ0(3)J 
OOOacSQ G0J6TB1 l.oJOJ(8(3TO)l c96)J 
(SOUO(PJo O\ifl0oJCT)6813<3j6)S SOCOl^ 
g(3T0)CDOJ03l(0T0)63BO8 0)1(80JoDl<9S)J 
(BOUOtPJo O\)]<0i9d2KO)<flSr 1.0JID21 
OOiDOCDo OXOSc&l CO) 02)1(0 JOT) J 

(3I3(SgoOo (.f>J0J(8OTCi)1^(3)'. CD6TB 

ai(3ono ajoif s1^j<s))l6)ej boj [.ajaj 

61J03 CniDOoJO) QjlG i !,0(3lDl ( ft.0^c96)' 
SDo£lOT0)0(3 OJ1(OJ6)ODOCDJc96)1(D)(SoJ003 

(313) oj1ffljoT)1(sej<es) garuoooBlooS 

(§001(010)' CDlODJo (313 (3)1 Ifll 02) 0(12)1 
B(D06)§ cMd6m1iJ(3)1O)0(33 (313OJ(3<eS)0 
OJ03^210(I2) l§c9AJ6mo CT\)JOO)o Oj1§1(03 
OOlOT) g6reOc9S)1 6)^06)71 OJODCO) 63(Ol 
<96)£JJo Oj1(TlJ2)(3lc9S)0O)0aJ0(010)(3)06m. 

(313(0) CoJ06)ej ojfSoadeBBC^tes) mjoii 

0)6TUl3lO) oJCDloJOSloa)1(03 OjlGpcSlfll 
c*§j6)S BnDJo (SAOtoScefflglCQIJo (313S 
63BlCQ) Bfflj OTjl.aul LoJc&OODOOo 6)il(SCg 
6TT§10JODGojOC^ (313 (0)1 CD J ggl (08 
og)00)06)6TDOT) OJJj<B(0) 2)002)1 C313OlO2)0 

cora)co)1o)oc33 (3i3(0)1co8 cdIot) oj1§ 

O)1OD(0)Jo GnJ2)O6ml02)2106TT). <nxoMa>3<D 45 2010 offlLnilaSO 1-30 A rasmrarrolejjos a^omooB rLroraosrolcft, 

(TU(anJ30Q3)6313gl«s3 (3l3«5)1aiJCfl«J)aJ2 

aoooJl (S)Gnit&tsmo«sms, ruocn (d1«j)1 
qq)06tt) g(roo~>03aj(3<9>o3 (.ajeooioa) 

OJ«>3c9S) ®1<9S>0(T3 (ODflfliijaS)'. 

a(a)aJ6TT)OJDl«T>Q(T3 a(j)gjO (rojeocucnj 
STT)63B§Jo »QJ^ oJJ£J(3(5Ta)J(TT)GK5)0 

osoajo anoail anflejariM.ftjanr) arum] 

an«JKJ)1(T)Jo (TOOan^ffl^OTnlanjo (STdjOJ 

c/DjjiziocQ) ei)«j>'l<9> ajlB^eparuajjo 

eOnWO S)5)DJCU0)3^ajJo SOJ aJ6TT)0JUl 
(5)(l3 6) 5) <9> OJ OD 6) aJS J (OTO)6TT)6> (2 (TD (3) 

snoot) (3T3)(.(/)ar)ao<B)1<3j(TT)2. aanoj 
6majDlas)a20(olo3 eiioilcft. ailB^eijOaru 

(OKBl6)(l3 (3T3SCD)0§63I3a3 (pj(0)^<ftad6)aj 

sjamro) (To) aanoaS aralaaejjo g)a9ds 
oajglej. anoqji eajnadajlu)0(r)63i3 
glejjo, Qaajoaadnltft) slajloxannlejjo 

6DT) c9>STT)l(/3(5) OOJ^j aJjej(3(0T5)1CQ)1 

(djotdj. ag)(ru.ag)aru.r4)(o3.aru1 ojoo 
QQ)jgg aio(S3pa)lc* eiKaflcfc ailB^ep 
aruo fflO[.«J)2io6TT) 6)anj«5)03<iJ(3a>a3 <9>ra 

(m£H20c9S)1CQ)5)«J)©.1ejJo (313> GEQJ 

ejooo) «5)Q(i3 raiaanlailaooejaoQa) ajooa) 

o 
(T)QQ)lej]5)S aJOl(SaJ0nll1aj1<3S)0(l3 

(OTGDlceS)' (TUOCUl^J. (3~>6)(l3 gOnadS 

(saaejejcojooa) eoio£ODO(Tut<OT«Ji5)1«s3 
go (.(5) mo (.an o ei)«y)1c9 3 aDO(ru(.«J>®(3K5) 
(graaiejoeltaffljcfcoajjo o(j)(tt>o«j3 njjrao 

(TOO) nJ6TT)(Ui1«y)(Dj6)S aJ (0) 02)1 £J JOS 
ajeODOJcfcQffiJo 6)sJQ3)«5) BfflJ <TJ6TTXUfl 
(WOOD <0)OSlT)j<0> (313 (TV) 0^2)0 611). 

ajggltft.c^css)' a/lsnlej gd1(3sid(D)1 
c9S)0(i3 c9>(tu^§o16)(i3cq)]o goaiidiooogl 
6)(l3Q3)]o (n)aD0(D)(S«5KJ)0aS "ail<9s>lmo 
ajl(D)Q2)]o" "a^OTluS a(j)(3(ara)]o" (3I30J 

ejo sium 0.96)1 (313) (niDej(MJ)l6)(i3 
(sasuoooaajjo raraa&ioowajjo 
<9jffl6me«sia)l (3i3ru1s)S(D)jgg ailsniej 

CaJOQ3)1(l3" m](l3a>]§l c&JOl^l fflOJ<9S>] 

<9jQ3))o a00T)Olc9S)' G OJ 0)1 G 03) rt3d (l3 

o o 

a> 6) STB (010)1 (313(0)16)03 OJ ^(S)^ OGTUo 
(S(D51JS)aJSJKiia)jc9j n^ODKOJo gO"U(0)0 

3l6)o3 (rujsoaj(206TT). «5)6>o3 raiaaj CnXOMWMO 
[(DOlOMCnTOlfflJOl)) gOMQJSlA 

§}6)S (i|OQIjO [aJ1d!)6)aj§ (M&JEI. OUffl 

" »]o (5)6)0| I'D 

)]§jodj. oJotojdT) 
Aoeiiro Mai) ai1ai1(j){i§o(D) ap 

fflO(n)k(ft§W eejaj(D6ffi§jo fflnjo 

nj)¥|(5)|cfc aJ(5)10IO(I!)1fflj(lDJ. (TOOfflll 

(Dileijo Mkleijo fflwsplei] 

UJgg 0)6)03 (kJ(l)<ft(jii nflgjOo (5)901) 46 aruoo) ajoej63B§1«)3 fjD03<86xnglei]6>s 
sxrodi^j OiJQfflO) <Ba)o§aooo"U|.(0)(aio)1 

£JJ6T130<D) aJJ(0)lQ3) &, 6) 6TB (013) £J J 

aj6)§<9ffljolnJ 0)eajoii6TT)o (nsorroj 

c9.(D)Jo aJOld96>J<fl>0Q)Jo OiiJ^JfflOQffilraj 

(tdj. (3)6)(t3 raidjCWanaruaDejIc&rasTD 

(3K5)l6)(T3 eoaiEOQQ) 30OJ«)3 ^(3n3dO(3 
(313c96)03alQ3)J6)S (T)jleJ6TlJ(n)1«)3 (S(/)0§ 
£/BO(TVJ'(,(D)o g(^6)t93 0g§1c9S)J(TT) 
(3)l6)(D<95)JOl^| (3T3)(B£JOiJl<9S)J<0>(D>Jo 
(3I3«5)1(D (SOJ6n§1 (3Td) CD J (T)1 eft, 

(T\)CQ)(T3(n)l6)(T) (3TdSl(T\i£lO(n210c9S)1 

oo)jgg Oijolai) ca)o§aoo(ruL<3> <9>^kj)T 

«))(5)000<9S)1 Qjl3 < ) > 0(iiL£]1cft.(/3 ( 95) oJOlajl 
c9ajc9j(D)Jo aaJQffiCSJlOJCmj. 

C05(TlDaiJ(T)(D)OQ3)laj(TT)J 2<TU(0~>03 

aj(3tft,§j5)s a^gajjo (.nJloaioajg caaj 
£j. aruragojjo (DOoelra^ojjajgg 
eoaadaDjo as>ja>j(TD ohjodooooo 
eilcmjo «5)©(t3 ^i) sa2ajooru(Dc9S) 
aooaj]§j(TDj. ojolcaajonr) c&oejraro) 

(3)6)(TD Oj1oJla)63B§0(X)) aJC(5)aO(TUlc* 

<9j§1o3 eej6U(D63Bgjo aojo n^sjanjeft, 

aJ«5)1(UOQ3)1a)J(TDJ. (3Td0 6TUl(D)1ejJo 

^o^lnadlejjo fflej<B)o§«JKJ)1ejj[2jgg 

(5)5)(T3 OnJODcft,^ o^^JOo (O)0(TT) 0)COJ 
rfti 6TD KJ12 <9>2105TT)'. ' aC (0) oD J K)3 
aj(T3(ru' nQ)Cm GaJ(DleJOlQ3)riJSJ(TT) 
(313O6TUl(Z)£JC2)0§ ajaJl«))Q3)Jo, (TUJaJl 

«j)ooj1o(t3 (Bajralejjgg sroeilBjo oionS 

SlJO§l(D)0(D) G03oJdo aoOieJOaJJOOOTKJ) 

CaJicffl qjo§1 ajorusnjanj aoej1c9S)1ra3 

SLIJ5)6)OaDl(X))JOS (SaJOlejJgg '(313(33 
a£KD)aDJ(33 S)S)S(/oT (Tg)(TD 2)O£jl3J0 
(313) nJ6TT)nJUl(5)(nl5)ej (0jiJ(T)O6)S)aje 

ajoraro) ajlglGijotOTjarn;;. aj(3rfld 

6313(^*0" ffl)(TU" (5)5)d3 cft,5TDl(T)) 

raraarujojo sruocjul^eajo^ fflOLanaosm 

ag)S>J«jrO)1(T) (313«)3oJo QjlLOOfflo (DKi3cft.1 
(D)(5). (313(irUJ61Jo fflOOla»(3)l(r) GODrftlo 
n^KJ) (3)1(3105) oJlslnJ (3T3QJ(rO(D«JK5)1ejJo 
(-^(PJOTDlJo QJOQQ)(T)Q3)Jo B<plaJ0<9S)1<B)1 

rajmol^j. oijffljsnra etoocnicncnSanmooofl 

EoOieJOoJJOo (SQ3)(T)GriJ0(D) (SaDOGrUaJl 

gej1«)3 aj\ao2)lc9S)j(B(TiJO(^ enjoeijo 2010 nffltoJlCDB 1-30 A ov>03c3oo<a6>co as>1ajOc9sfl ajflwjcoioiloqj} 
eejOtfterannceffl < as < 9s>3O)0 6TTi' 
6)oi)co)33 ai^axs) <&36TT)1ajco). §dh 
card) era j aj (.awl <a o ej ^ojs, coral qjo 6m 

(0)6>o3 0)G(Uo9d6TT) (.0)0102)302) "ffloO) 

ejoojjcoo 6iiocn)l2io(8" o<j)(m ojgjIlco) 

(.0)010 ag)S>JC0)0a3 (3ia)C0o@1iJC0). 

cugoffl raraajei^aooQ) ojqj cn1o)2iai 

63B§Jo C3I3) (.0)010 (310)1 «S3 (319(53,01)0 
G CD 611 6) aj Si C0T0)1 02)1 § J 6T13 . ( (.0) 010 
COtO)l6)03 <9>0DS oJ(0)1o!j oJ J OC010)1 063131 
6)CD)©,1ejJo aejCXDOgaJCOllaj (pJ0Dl(31)1 
tft)C0li|1§1ej) 2)oO)£J3oJJCDo (.aJlOB 
61J0CTOlOCQ)<9ffljOl^Jg§ aiiiejlsjo 6DH 
cftoejcoio)' co)6)cmcQ)06ni raraegooo 

oJ]C8(OTO)102)3c96)102)(0). (3030)0 2)303Cl3 
(BCU6ine1 C3T3(23,oDo Gd)C()ija2)3c96)1a2)CO)3 
ODIoJODJ CUl(.O0JCO) (."JOJOiiJc* 
2)3oOO)1CO)o 6TUJC338(IDJ6)S OjlOJC3 
(0I0)01o. ((0)010 (010)1 6) o8 d9j(TU^§(5 
Gc&Oojl ojjc3(010)1a2)3a2)1 C06TT3 slOJCTO 
COtO)101Jg§1(03 6>iiJ6)6)OD (313 Co] 3 (3 §3 
GoD3Cr<JoJ10£j1(o3 (3oJ3CU)o9>a2))o (0)6)0? 

O 6 o 

GCOOOJo oJ]C861D 2)303) Jo CTUJ61J213CD) 
(0)303)1 OjICUCDo 9J l§1 c9S) J c& 03) J o 
6>aJ0MJ)j)!! 
<nX0MW3<Q 9CTOC0103l6)o3 CU§6)CD OJ£jl03) 
C3I3)(.O)nO63Bgl6)eJ00T)0CQ)1CDj0TlJ 

^ouejoalcft. cul 3 person) cdoO) 

C5I0)Jg§ OlCTO(3^ Ol)(OU3303)o. afl)o. 

6)n^). ar\)1<96) < e J 1s>1co3 acoieiicoilc* 
cruaoiJcD) ciJlBpepcrocoimlociii ojoco) 
aulcoS oj(.oa)6ne curSou 2)303)1 
(roco)jco)^c3noco1ca)l(i»lca3 fflj(2onol6><9S)o 
6nglcolcas)joT) goojco3 §dccjoo33 c3ia<9S)3 

32)1 C3iaC0)l6)O)3CD} (3 OJ 31 02) 3 <9> 611)6)2)011 
6)anJC0)33CUC3<&o5 o§6)0 C81<))(.0>ririlijl 
COldDJ. CSia(0TSJC0)6)2)Cn) oJOQ3)6)S, 
30OJC03 6Dc30D03l6>0(5 2)3C0)^cft>3 CniOOoJ 

0121302) boojcoS (iDj30 ^aruej02)1 ( 9S) 

(313<9S>332)1 63C0J 03>]6m1ClJ3»Ol)1Cl1O2>3Q3Jl 
(313oJ(3(.0)0JU 6)aJQJja>QQ)j0 (319(0)16)03 
oJOO^oJCJDCOtolCOiS aJJCOllOQ) oJCDlo9d<9>3 
C063BO3 CUCOJCOlOlJtajCQlJo coijsc3cm oJl.Kl 
CUl3 | ) > OC5lOl ( ft)05c96)' ' (0) ac" cm 1(3, 
oOl61Jan, oT)3l01)' o(j)01l1 2)]011 0Jlo9d 
OQ)63B§1(03 oj^QCOlE&lejJo 63CTT) 
OiJOoJoi^e^eJOl) 6>iJ0SC0) oJOlc96)3 

cnjgg oracuarucDo cuciDlralaajcnij 

6KU01) aJO6I0I0)(BaJ0O3 gOUC0)03lO03 

OlCD)O163Bg1C03 CTllODJo 01) (3 00) 3 oil 3 

CO0Jc96)O5 6)oJ3<Pl61010)C0) 6DCIDJ0 CUlc9>3 

CD3a>1(0)O13Q3>1 550C3(0T0)J 

eoJ3<ftja>03)36TTl. BOJ 

OJ(3o9do 2))dlJ c936TT))C5 

s1ejcD)l6)ej <9>6m3s1 

60 61TD 

oJOOlI 30OJC03 oOOD 
010COTO)' ^CnyeJ0 2)1<96) 

eajoegd' eococuonol 
c9>o3 oilejculejjgg crulej 

6TU(ru' 6)6)O0£jl03)1C08 
2)300 OJ(DJCO)0)JOT)(a)l6)01 

c^jol^ oruooruocolij 
(3opo5 gcrDCO)03cuc3ajo3 
2)jecmo| ooj^coi gov 

C3»iOaCQ)213CQ)1CDlOTlJ. 

OU2)]rinC0T0)l6)ej oJQJ 
gOTlCOlCDJo gCTO(0)03 
OJC5(a§J6)S C3I3)(.0)oD 
nJ J (3 COTO) 1 c& CO 6TT) (010)1 01 

csiaa^ffltpleroio) cruooo 
47 " CCDCUJo aJ1(I0)J6mCQ)Jo Ol^a^laDl^jSTTB 

.(3I3cucd)1(o3 ajo3nJOO)1(D)1co3 oi1co3ajj 
oncoi" aej6Tuoc3 gicru ejaalcft 
ea > ooo s jc*cr\)' scnocoS 6)0\)(.<8j§ 
oIcjdjo cruacruco) bs,ivb ajoaocuo 

(TOoOICUJfflOCQ) <XDj.a(j)o (3ra6TlJ3J 

c5oaD2)Oo3 2ij(ruej1cD)ac3 csracucSc* 

§06TT1. 45 OJ(3o3d6)(OTO) (3I3O)0CU2)0CD) 
OUTDnD^ 6TUOU)2)06TT1 ^COJCUCDJo 
CO)2I2)1C03. ODJ(in^C0)O)J<eS)§O6)6TTl 
ffljlejjo O) J CD J Oolong 6TUCrLDo 
(SaJOejJgg ODEloJOiaOCQllCOJCmj 
01)1. a(j)o gOUCOlOBCUCcic&CgOS 6)CU^ 

oJjejcScoTailnDlcDjcmcoi. raiocoi GoJ06>ej 

CO)6)03 t936TTll6)ej OlcMdlCOl (0)13<9S) 
2)001)1 ganj(0)03OJC(Jc*o3 rng)(BaJO<PJo 
aJOCIDOOJgg ^IJCS (3I36T^JC03 
6L103lc5 nOOSfl, cft.^(.S (3I36TljO(rU 
oDOSl, 6)(01c9S)1C03 2)]Cnj aOOSl, 
3OOJC03 ;fflc3o0O3 2)0(B01KC5 61IC010)C(J 
(3I36TlJ3Jgj dDOSl. 

ilJCDJ<9S)C0)O)1(03, 630J 01)2)] 
30CQ) aJCDioadcfcCCJCOIOlOCUlCTI (BOJ6TT3 
O)J6m63I303 55(OTO>l6TT163BlCD) 

(3l3r>J]C3(}J CUiacO)1CO)J63Bg1C03 BCDOgO 
6Tn 2)C3oil]o 61IOOV)1 0V)1.ag)o 
(3l36TlJ3Jgj 2raej(Ul. 2)C0)CinJ0oO>J t & 1 
CDlaj O0o9dCSl(D) GCUBltftglCOS iaMJS)^ 
<add6)aJSJ0Tl a^GJOOJCDJo gCTO(0103 

cuc5a 3 o3c96)' aj1on1co3 O)1co3c96)oo3 

2)0(.C012)06TT1 lolSXJUCD^ajglCOJOTKOl. 
CO)6)03 c9jS>1CU)0 GOICOHoJOSOJo 

o oo a 

e>s,osni a)1c&>^| eoj 01)1)011^3 
cuejciDo co)6)on 6>aj§1o_|sjc96)jojoo5 

(30) 2)nD001 (.oJQa)0OD2)J6nS0CD)1OJ(m1 
gj. 6)011(0) ^^2)0012)03)^0 CUOOJ) 
2)003) ODJeOCU oJC0lO0J(JUlQ3)Jo 

culoooej 2)Oio\)aj(0)03)jo agjco) coJcrol 
.fcjej ODOoDiijra^coToilejjo coi6)o3 

(3I3e1(.oJ003)631B03 S012)010DJc9jg1(03 
OllOOOlo aJls1<9S)003 c9j0a5rD2)30Dl. 
C3I9) 2)OoD(SO)OS' cft>]6)S 
ODJC3o)(BeJOc9J(OIO) , 016)2)2)Q3)Jo 
OiaglOaDJ BCDj2)1^J c9j]§J2)0O0aja§, 
(3I5)2)1o3. ^B 2010 offlLnjIOSO 1-30 A 

6)6)086^0)0 Cn51.<i0)o 6)00(5)06: 

gDoflaoocroo (D*% croo(5)jlcft)a3 onUarujj<o <fi>§a)os 
a(D6mo ttnrasmo 6>iiJ<§pa3 cgia)(3c9ffljaiaaj1^j. raragpaojailociii crilannjgg 
cgiaejo^ejcnto ojIcjuI. cruffljaotarroloej (aJ<8>ooo Ga)OaJjo6OT3<300Q>, crilcs^atfcfto 

@63Bg30QQ>, «J)06313Jo «5)6TO£JJ2)OQ3) 2)000020(3 2)ra1c9S)jaftJ003 (319(0)100 «3ra) ll eJO«5)o 

c^jsjo. rataajojos ojIsoj sod63bo3 aaralcsajo c3taan3@ail.eajo. rataraioicoo s^^Q] 

S GDl(Zi1oil63BgOSm OQC/D6UJCD0 QJOOTUl (nil.a(j)o t3T35Tll3Jgl SraeJOilOCDjOS IZKD 

6rr)(MJ)1ejj5)s ajanf)l(Dl<9S)jcTD«5). 

fflQODQJJOnO 61OT63B63J6)S <t(J) ^ Offl 2)^1 02)0 03)1 (Djanf) J. (ST^nnEOOJ C5)6KTT> 

Q3)ocD)1aj(mj. rata) aJl(BQQ>oa)o ^Cajo(Pjo (nmraSoJIcsaomoajjanol^j. aoaJI ra>arr> 
cnoicon cruanjanl. mxoMwxo 48 2010 offllojlCBB 1-30 A OQOD&JJODO Qjl 3^6)00)00) Jo 

nil 3^ o <3 icl o oq)<d> jo arueoDanl^ij. 
moc9«)jo (pjnijasKJtojo (rufflaojoaflrijl 
i|j. a«5)-ei)«5)lc9j crufflCDJOQ) eonnoiml 
eijos u)0(8(2fla>KJ)<flo onmrajoJo 

(D«>3<ft"l. 0Q)L£IO(3l£KoTml«)3 6>6>O36LIJ(T>0 

gDraflooocniiaooaflffljaroj. ^rajajanjo 
^rajoJQ(MJ)oaDjo CDjgosngjajgjQS 
gDRnlnooaruo! (3rani(3 nilra~>iy 6>a>oo3)«j) 
tmo6m GDOffllam (3i3)<TUJ3'lc8S)j(ro«y). era! 
c9S)ejjaom1^j 6>6>OD6iJ}(T)s>Q3) mo 
( 9ffloa3...aodi2) ( ft,a3 oralaaejjo axalcafflj 

aoDOODOQa) oJl«j)onjlao3 anno 

o 
00003) oJJ(.fl»CT)06m GTUl.a^o g(TU«J)03. 

(grani(3 GDoaz s'DrafliBjaooQijo tai^aral 

Q3)2)OQ3)Jo CDQ3)1iJJ. g(Tr>«T>a>J£J«JKJ)l£JO 

6TDni(3 scnl^«j). o^gjomrajo raianjaa 

(319)301^, 6TUanj2)OOTliJJ. aJl«5)Oni 

Qjoarolo3)0(3 anil. ffljnoazB c9jJ6totot1 
ffljcruefl caiora jqs aLcro)!^ onjgg 
rarolejjo cnjejlcnjo sosnlaccn g@3 

fflfflCDj, (313) njlS oJS"lc8S)«i3 (31$ 00)1(0 
63B03 og)85T3)J2)0Q3)1a)J(TT)J. ajl(0~>0nilan 
GODnMo 2)<a(l3 SLIOCrul (niflOODo 

d§Ki3aJlcas)Oo_|§j. (siaaJlei c&>1<p]ral6xi3 

61JO(rulQ3)O0Q)l(DJ(TDJ (313)3^0. (ru1.<T<j)o 
gCrU«J)03lOGD oJEJOJo CrUfflloJl^ (OT63B 
§J6)S 2)angjJ<&03 a§«j3ajlijj. fflnn^j 

l.ajcn)1auci3" ora)nj6mai2)am Gajoeijo 
ajejojo (3rae^(3iDl^|j. (3ia63BS><T> 
o^mjlraltaffl-a^eraoraiS aan^jjt&gjas 
l.ajarulajun3 oooil. ajoarul era6TDo 
c&)(3smos<ft oruoaruDOCDOOTKn aocnejo 
ajjoo mora cnlsnej. o(j)^joo odIodI 
aJj(3nio aruaocjuocncrarmoffls ctv>oks>j 
ajsnooo ra1ra~>1oo)1«j3 «n1(3nj c&roiiajl^i 
nilaflnjj. 

aaOll2Q3)0(5(TD <ftJSJo611J oJ(D 

auraosilroiS aolanoosm gra oJ6TT)ajul«j> 
tft!jejaJ8J)l(i2)j5)s njrani. (.o_injOiija>(3 
tnilcf) gcro©)03l6>CD soj atop ojemtmbtragfl®, airi oilQ^ep ailQ]3@]0(TO6)(iD®|o OOlfflOiftffll^Ql 

oooDjo tBwoiooem ffljaueilo atop aJfflffll) (n)ln|)o g(TM aJOSS 

(TOtJQitfceiaQigjsnaaffljo auj 

filfelQlk§]o iil(li!)1cWJ(n)(!l)lG(D 
cM0(j3 (TOl.n|)0 §(TO(1!)O0 iil(13% 

B«(D(D)06n) M-ewk (%) 
gpu (iDfflmjuo i 

(0). 1960 dM£TO§(t 

§013(5)03 gra dpraai; 

))0( 2)J<i022)3 (am) 03)J6)S (3130)^0020 

a>ooa> crcjanosrulajgjos ojoafuraoo)! 
eej<9Q go's ajoorol Ajsjosruo amoral 
Qajsjcmj. «rila>6ioTO ajEneaoiGDjo 
crcjaDlnira^aDjaooa) aJlKJ)onfloo3 
oj1tmoaooa3 GaJoa>(3n£io n®<rr> 
eaJ3<9S)j^| ffljcmraStafflosm gocurajos 

c&JSJoSlU nJral(.8J)o Gra61J6)o_|SJ«5KnS)ry 

sjcmanjo ej1siJl«y)2)onijanD«y)jo. Qjijam 
aooslraiS «j)oanruc9S)oraooQ) gooo 
c^jsjsruo CaJOc^cSoado arujoJcnraraiM 

3(3031^1 CtJ<9j3®o OiiJCTUlra1caS)0Q)1 

eejces) Knofflcruo ffloojc&QoioQailrajarDj. 
csragaorarroloa^ aajaS tsrasnjBjgjo 
aOl«53 So(iD(DlOQ)JS)S ®&,rtb o^jcrij 
Iralces) ajoarul crul. ajdnaoini ajj6TOT3)1 
2ijaruej1oQ)oraj5)s a^masm ojoarul 
arul.ngjo (3ta6Tii3jgj aooejnjl. 

crul.Bjnnamfl c^jsiara)! ajarueil 
03)0(3 mejloo) (rojaclniraiaDoooilrajarDj. 
s(D63bo3 so«j)1 a(a)e@32iQ(T)i (aiaeg 

aD(aT3)l6)(l3Q3)S)<95)Ki3 (5000)00000 
o o 

(oralmjo (aJ^oo ajralanoraorolmjo 
cru2)1oJlc9S)jaoQ3)1rajannj. (3ia«» eajooej 

(3)6>(TT> aJl(3)OaaOn3 (aB6TlJBJgjOaOl053 

soonraloQjjo oianirajos oJlKnonj 

(BaJOaj(3oilOOQ)Jo (3K ^J0o0jnil6)(l3 

^oads 3oaruo2)oraooQ)1rajnT)j6)ninT) 
(dYI(o3 cruooaoaialgj. QjiJGfulralcSS) 
6uocrul cnil. aja022)3 C&J6TDTO1 ajorueil 
osorajffls ara6m(B(oTmo6)SQ3)0 6m' 

<TUl.a(j)o g<TU0J)03 61J0(ru1 oJ§o n$6)0 
SJc9S)J(TD(Dl. aJl«J)Onil5)(l3 a(D6TD(Bnig 

03)1o3 goru(mo3jo oosnonjjo nnsra 
c*(3i2«irm1ejooQ)1rajanr)j. (ml^inosoD 
(mdIgd (soaoado (Dl(36TuarLUoJj(3njo 
6uo(ruloQ)OQ3)l (aiameraoculceojcaQaiooQ)! 
(ojodj. raraano anjoann nioaoorxDrolroS 
(3B|(noQ)lnj(o5 aJiPfflteffloraooo) (3ra)§jc&o3 
BO(3<eajarDj. garu«j)03ls)(i3 s)S)3me 

c9(3)lQ3)jo 6TUJ(3Dlcn)0121(3lDiniJo orwrojcujro 49 2010 offlLojIOSO 1-30 A ail©6io>ocnonjo">o<ioaijo raioolsioio) 
(2angjjc9ja3 eoGcooamjo gan)co)03l6)cn 

a§(03ajlijj. (31063136)00 gan)C0)03l6)Cl3 
QJOOTUl g(06TOo 6)iiJ(nJl(0lc96), (31061Jl£l 
c9>1<P](0lar)o_]jOo (310)3jc3, 6TU(T0)SJc9ffl 
e0O)63B63l(03 O16)C0 a(J)(O10)1. BSJQJleiCO) 
.fedSTDOStft) (TOoCni£]0CT)«JKJ)l6)ej (2oO) 

6TT) 

eioojjcoo ajora gdIsibj aolamj. aotca) 
(2gj 2)oO">£10aJja>(010) ajarujgg 6uoan)1 
aoralraS onion) (i^ca^aruKnaocmil <9>jsj 
«j>co3 2)od^jj<9>o3 gan>(0)03l6>ar) eosmo 

a§(03oj1<9S)ja>C2)06Tn 5) iiJ 0DJ (0) C3) . 

tojoocn ajralanoacoimlaojgg garucmo 

3l6)(l3 cft)<PlajJo Oil 3 ,), OSGOOD 

63Bc^t9S)jg§ gT)c3g2an)j£i(0)C2)jo 

c9>0C06Tno On>1.a(j)o gan>(0)03l(03 aJJ(36TD 
ai100JO(n)[2J6TlBOC2)1(Ojanr)J. 

arul(ig)o garuanoslfflcn boj 
aitapepan) ar)cojo(oiooar) ar)o<2) ( &>ci3 

nQ)Cm CO)6)0m oJOCIDOo. <9>0(05n)o 

ajanjeflo aJ6Tnoju1co)an)e6>c2), 0ajsn3 
ajl3peparus)«!T5)Qa)jo raiojooieeicB)- 
eTD«j)1c93 oitapgpanjfflcoiotcmijo cnlrao 
<Qjffl1^|(UO(Damjo (3ioairao6Tn ajcrue/lo 
aitapejjOan) csioecuocrKoflcsajgg cfcora 
&m<9S)06>(oamjo ajlgfltas^arnaicojeriso 
cojlcojamj sraj <9>oei(0io). raioj raiOjGcMd 

aJ6>(010) (n)l.a(j)o ganX0)03 oJ06)S SDglO 

(OTOcaajtfttDJOQKlrajarDj. 

anjc3aic9>eioojg]ea2ocojo sruj 
dJulKlaila>§jo i/loroVlceffljarncoflcsar) 
ces>oo3 an)1.<-i(j)o garuanofl ^JlaaVl^jj. 
c3t363BOCDQ3)osm 2)(0)-ei>(0)1c9> ailsp 

SJjOCn) (T\)21GDJCa)o C0]aJo(pJ0o_fl<9S>jam 

co). i960 <aoei°ei§(oio)1co3 co)6)am 
gan)(0)03 gra (3ra)OD0Q>ajj2)o<D)l o_i£i 

6)(DC2)Jo On)2)1ojlijj. C31063136>a()C2)06Tri 
a>^j(S (3Td5nJ3J03 6)J03lc3 aOOgtoj 
2)000)1 6nJCTU>6>o_|Sjam(0)Jo (310)£j1(2) 
(3I0O6nJlcfc (ScfcOCgg? GTU21]nD«JKJ)1CT)Jo Or\XD > JCUJ(D (in>(2]30C2)(010)1cnjo goJcft,0(0(aJ3i20CUJo 
OjlCJUo g(2)(3(01O)O(l3 l(JO®ILO(t>otS]&G>l 
Cm<U>lo. oJQcMd, 6DSc9ff) 6>0Jiy GcfcOGg 

slffloB eoem^ejsontxDjmacD)! sruaui 

6)aJ§ <ftO(0 6n)(010)0(03 (n)1.a(j)o 

ganjco)03 (3iO)£i1c2) a/l§j. rarefies) 
eefcoegs saoraiotaio)' soanjeioal 

L(/)]ryi6)0?ay)0QQ)1(DjmDJ. oJGcMd, (310(11 
(DJQS (319)00(12)0 (n)J(TD«JK5) 822)0(310 
(010)1(1) (BCQ)3^1iJ«nS)^j(m (aJeiJ^OaJl^j 

Qc&asns garu(0~>0!3 an>jam(oio) mao 
raiotairolar) eaj6rel, acoj amjaml (tuidooj 
arxaratoaS (lruonrxiEOoJGnraiDTlaD eai6re1 

o 
oJCOcSfflo nJ0Q3)Jcft)Q3)0CQ)1a)jaT)J. oJ£lC110 

(0)l£lJ<9>§jo ffljgl. (0)JO<9S)6)o_|§1^j. 63SJ 

rulcoS <a^j(s (3TD6Tii32«j3 6U03lc3 aOOKll 
s»6)o3 nj«pco) ails axood&l a^jonj c&jsl 

<&6>63 aJOlo_|1c9S>OCl3 a§6)OSJ(010)J. 
(3063BO(T) (n)1.a(j)o gcnj(0)03 (TU(3ia 

3log> cni£ioajl<0s>xmj. goro) i97iro3. (nil. 

a(j)o gan)(0)03 1979(03 (TU(3I33"Iq^6><D) 

raraajlecso) aj6mi(5 sleio (ruaaruOT) 

6TO 6 6U 

(BcfcOg So^O|8)TOJR)3 gejfflcSQ 
a(jJ<a8nJl^ffla>OS3«JK»3. 1989«i3 dil^GJ 

sloj) (ruai(ruK5) aJloailoaDsjffltsxOT c^ora 

5mKJKJ)003 g(TU«J)03l6)(^ 6)0c&^lKi3 

(nlamjo (ru(gra3la| (graonpcjulonQajgj 

(BnJ0ajJc93CQ)0Qa)1a)J(TT)J. 

a®(TT)l§Jo g (TO (0)0(3 (0)6)(l3 
iJffllCO) 3'D(3)^(!JI3)1(53 (DlODJo aJ1(T0)1 
ffll SI0T0)1 gj . 5)(0)<9a1(03 ajoru 

aD0SlQ3)J6)S GTUnD 001(0)0)0(03 il§ 

6buo(o3 aoao1a)osnjo3l(o3 aej6mo(3 
^a^oalc* cajOo^c&oru n^am ganrxo) 
oJlBpeporu (n)aj^QQ)o (tudooJI^j. 

c&JOSIOIO) AOeJo 6)c9 3 06T1B' odjoo 

srelooJ aJjcoowanl (.njoojl<flfflja>(s»o 

(D)1(0J(TT)J (310) (TU£10aJ(T)o. (2(0) 

oo(r>(oio)jo e^xoflca) toocntoirojo aane'D 

(0)1<9j (ruaODJCD) (DoOXOTOJo g(010)(D(Bc* 

og(oio)1(o3 ail 3^0(5 pari) ajlijjajo 
50 (O)S)(TT)Q3)06TT) aeJ6TUO(3 GDS(0T0)l6)<9S)0 
SnBl(Dlc9S)J(TD(0). (310) 6)5)82^03)01.(0) 
^(TDJo (a)JS(DJ(TT)J. <T®glOo (n)1.r4)o 
g(TU(0)03lO(l| 5TUJ(3D102)Jo G(T)(.(0)r>J0 
SOJJo Oc&OSPg (20C(0)o. g(TU(0)03lQ(l3 
cfcJQS (TU(3103lOJ(D)1ejJo ffleJSDJOOlejJo 
0»J.ng)o (3136TlJ3J(50aO(2)0(l3 2>J(rU£j1 
Q3)O(0JSnBO03)l(0J(TDJ. (31001(3 cft)0(n)(3 

Gcfcos slgio an)aanj(0)QQ)j5)s onjootril 
ajgosm. aejsmoojo onlo^o goa)(0)03 
aru aianjK5)c9S) o^raSoJIcBffljcftQaiocailfOj 
(tdj. Banjo an)iao)(Z)Oc9S)1(D)1gj. cajsjo 

SDJ(OI0)1(n 550mjo OaJOMrflgj. a^^jOo 

am ffl j on (010)1 on, an> a j 30 oq)(oio) an 
an)i2(3fij1 t9S)j <9j cm o cml a j amj. 
(3i063BS)(ncQ)osm(sgjo ^crueioo aco) 
(Oio)1s)(i3 raio en) aoo an> en. coilc&sioio) 

o 

(Sc9(0)1(S(D)06)SCH)jo a(0)(S5nJ0(JU(S(010)0 

5)scq)Jo gan)co)03 an)c3ai auc3a a6mcu> 
ej63Bgleijo L<a>1cs»ooi2)a.aiocQn ^sqoj 

§}. OJlB^fflCJCDCIDjo (lilB^O(3lDl(8CIJ)CIJ)Jo 

(310(0)1(2)0(2)1 cnjcscnool^j. 

cnleejoojcoo ac3c9fflan)jo 6nj3lcD)sj 
<9S)(oio) ^ioc2)sjcoia) ooleiocniDOajaoo 
cns(oio)Oo_|§ (ftemlcmicoia) ganJanos 
(3i0c9ffl03a1(2)jo an>1.a(j)o gan>(0)3ls)(i3 
(scn(0)^(0)j(oio)1af) .Qjltpleiosn) anstaio) 
stojsjanrxo). aooieioojjrataioijo a(0)-ei) 
co)1<ft an)acnj(2) ml3p@),oan)(oio)la(i3 
(StajOajjc^jgjcfcCDJOQailffljamj. ^(oflanls 
cSfflosin 5)5io)§l<9S)jam caraj 
culGciDowQiocScoTO) (noao1(2)jam(0). 

gan)«5)03 2i(a)-e , D(0)1c9 3 an)acnjc2) 
ail 3 ^ s p am o aJj(0)jco)ej(2jo<9Q 
ajajcSarn (ncoS^loaxo) a)0(.(0)a)gi, 
(3io(0)l6)(i3 (sioso^anocD) ojc9(0)ooj ajjsl 
cD)oc2)1cDjamj. (SK^OKnlcraoanJcco) 
coroleijo g a) § ao oanuco) (oio>l£i jo 
co)c3<9S)oooan)C(a)coia)1eijo o)6m1ca)ooo 
an)L(0)coia)1ejjo coJcsot)^ fflfflonojjsm^o 
co)Qamc2)jsii30c2)1cojamj. ^(ruejosflcft. 2010 nffltoJlCDB 1-30 A ailoii<D>6OT3§lra3 o»c8.e6>aooa%»cij}o aflatfa,o<Dcn>iaai>-a/l6nre] o^jccbrbo) aJo1<fiS)janD <9,j§1as>§ 

(aaSanJlaj), e'Dsnla, (iilnMa»63BglR« (masmajajralm gcnj<3)03 cotsktd flOBnrosjaojcnxrolom AjdlajosnJ. 

tft)Sm<9S)jo (o)6m1«5) aDooru(.«5)o) «napoo<9s>lQ3) gaja>rasm63i35}jsn3. cgiaeoDcfco aJjaruo)c9j63Bgjos 

aruEejI^emancft)^ ODlosi!5TD)«y)06TT)6)gjo. <sani ^raladdlcsaonS gajecxDooil ,ft,(3«jTEy)oajoQ3) aroln^o gcrcsnoa 

ajcadd, ovfl.o(j)o gcro(3>03 gra aj<a < 9S, J anr) anton? t0)1§ gDarojo afto.sioQ). ^e,^ fflsn g ^onfi aJjaru«j)c9j63B6)g 

aj1oad<D>63T3 6>§gj0o rara an o <s> o cro o nulajfloei cnjlnfl)o gcrosnoBloal (aJcnilnulc&cDl^ggj. rararai ctnoanr) 

oa&j&jora^o 6)aja»co)j. cnamjos soiAlcnflro ajcmlejocofl .aosrooo. q-ujqoto o^jejajlcoS. ctooj rulGpc3i£i1 

cno§1s)ej a^gajjo ajej1(X2) c^smceffllcru Gnj T< 1 ())° go"u(3)03l6)a3 anlanj<ftora ^a^ceffl ^oocrosjc9S)jc9j(D)jo onjosanj. 

6iioarulQ3)0(3^|QQ)OQsmanni soj aorfld C1^U21(I2, aJ§l<9>GQ)06m (aram), fflaogij go) og oooanj(.(3) <u1oJdCD)«5Knlejj5jg 

aJ0613T3) (3)003)1 0^)6)03 (3l3tt)JK03 63(31 "^ GrJOejJo |D<ijeoa>Oa)'l<flfflJ(TT)(3). (30O6TU1 (.CnafiD63B5J06TT)aj. SDHO Qjltdd 

c9S)ro3 6)6TD(d«sra>lQa)«tf st3)oeono(3c9S)j iileJCapu3 aic(3)63B§jo <9>£J6n30j q3)kji3)"|kj3 njojo aneiajo G6tuocuojo 

odj. ca)ogaDocnJLO)(3Kn1eijo esjioanl ^Si 2 (3T3)ffKS < 9 > <3 § KilKy > l5K $ onflarucfto a2oa>o<D)lff>lc9s>6TT)6>aanr> rrilriSmjmu 

aDocnJCR»(!JK»leijo (TOnjcnonDo ecnslQQ) a™^^™ taiaajejoenjIteffljanDaj) spj^q gcnjRnofllcnjsiBOCQilojaDj. 

(ajajajralasi S)aj§ajoo6m 6uooru1 S^^ 3 ' 3 (wojoootefflltD) <Tj§1a,<n>06m. tarasn oa.06re otqctd a)1m!ia.3(a tn)2i 

crul.tig)o g(ro«5)G. goi) (uloinnio goruanoBlooD ojlspeparu SD-6iJl6rijej aol(36TncD>o ojIb^orSldI 

oocfecftoa^o 5>iiJ(i|jar) ajgao) c&jo^j arooo<TU<ft>o(Dl<ft> anKsajoraioooD odocd) &>(j&<asi ruolajIceffljizocsDlrajnDj. 

aJ6mnju«5)1(i2ioQO) gocro 6TU0c9S)1(D)j <ft>a3 ag)am anooD ajlglc9S)omoajjo. raidjB^oaioQces) culslaad cftjolausl 

33 3. tfttplsrora) aj(3r)3d63Bg1«)3 ajd£!0 aiocnejooJjtDo eoa)63B§lejjo ciilra^oe^o c9s>ks3 a>(32)(3KJ>1oo a^fflansajlejjoaoraj 

(M5)oco) (3T3)O(Sc9S)0(D) «j)63bo3 gspcuo (re, <Tooocroca>o(Dl<ft> (aJaJ(3(3r3>cn63Bo3 ailBpcSiinoQa) «s>6>a3 <&>ool(33 <&>]§j 

ranjjo, aruacruaj) G820<dj1ct3 6)<n>(.<ft>§ aJ^aJlceojcfcciBoooJlrajannj. ao coil raj amj.arnraoejoenjoooQ) 

ola»jo ffloc/iejoajjrao ajo<rulcD))aoQ2)l auacnjancnnos rata 3i.6>(3t3) rata; 03(96)0(3 2ia>g})»s aolcsaoanlcn 

rajom e<e,o§ cBBsnfajcoB 6U03l<3 ^^^ alojutoo croaked gc™c3)03 &Jom)lca)06)srTXTT) arfleias) garusno 

ajcroeiloDorajo sd<3 ci/lnMoaxairolatf cmco^ ^o.oa^.crol no<x»(3 3lsKn «ftad6ml^|o«s3, ausido nolo 

(graLwoismiraoaiilrajCTDj. cnlcnJAoa a(nj<es) s^ol goo^W mlaulaBo ^jeiaulraletxnoos crcjl^ral^ ojcdj 

aruaaiKDidsmctDcairolejjo 6iilsnjejo (ru^igosm aoianaej igcm G<ft>ras ^T 6 "^ aflanoona? rJ6TDt9S)(U(5 

CT)l(36TDQ3)«5KJ)1ejjo avfl.nflo gcnlcojo otoM AosmjoD oJlGpeiocru ajjcrao ^ra3<*J"D a.o<PaJ ajejrajo Asnsl 

fllOClS ASHOJ C3I3aJ0rao «5)6>Cm. gD'D a) (3)1 a, C^ (TCl^o g(TOKnOBl«)3 §J6IB. tnil .ofl)o. gCnJS»0(3 (n3J(I3)o CDS 

CllloMQQieaBglRiS gDo^lnSfleiJo (3T90 cDlcmj^6)c9S)OStR (aJ<2*JOr3Cn(MJ>l6Kl3 «5K5)JCTD (2(3) aniDOaJCDeSBgloeJOKJo 

6TUl(B)1ejJ120Q3)1 aJJCrU(3)<9j63BgJo, ffl£J anejsgregoem. (D)(a)To61JOGD(D)l5)ejQ3)Jo (TfOOJJo 

cQ)oa(m3)l«)5 rataoDajuil G£J6uaD63BS]o ^ ajejloa) a\>oeoaj(Dt9S)oa)n3 oarOi«5)03 

= =° £)«J)0§S)«y)gjOo 6)aJ0(m3c9S)lQ3) 

am<p)«j)lQ3)l5)6re. msnlejujIajQjio _ „ ctnoarxxDOQaJlraiam). 

w 4 ^^ ^ 4 5)Q0361JJ(T)3 an)1.d(j)o g(TUOT)03, C^JCIJO 

L aJcn)to1a ) rala S )o 6 )( 3 ) ^Is^^cdjo ^ (gr3tUi0aJ(no BaBo-80orf> (roosiUl, ffi o^, aeioiogo, 

(fflsni. nffldDoeijo (DKfiUKn e oai6m3o3 ^^ ^^^^^ ax^ajl^. (roomnaeioanogo eo^Agleiosm 

saDoooainsjatf aismDlrod^jo ^^ O]nD0(0B)0(fl , iaT)(B)1a y 2 cn)1.a®o ganJ^oBlooS l^chd ra^ao. 

^o.O^.CnjI (313(3033^ gejjo, fflomo ^ ^^ a0nDl(ro1el jgg 'oOrfoDi* ACliotf ad SOJ^OGDl 

30Oj(33 g0(3OD03 (313^0301 ^^^^^ ^^g^g 300 ^ dbO0(B(Dllfl OIBfl^loS BooOdfl' aQOT) 

Qils^uflarijsjo a.«D6DB> cu(3^ ^^^ ^^^^ a6)eJL6nJo1(D)1 aaosiUl aeioang lcdoido o^jaHlsftao 

633^1(33 ecnJfflKXi (3)5)011 ^OCHJ o®Sj ^^ ^^^ ^^ ^^^ a6 U0 ffl 1(33 fflOOajf .ftlsaQjGnD BoOO 

(SKDlrajanoj. (TOcnocsraoolio ^oraemo ^^^^ B(DJ 3lajcn)o fflJcnJ aoo(D) ajejI^looS otaaJBoaossBoa 

S s«S 6)cu^ cDlo J( BB)1fflQi«)ja,<D)o ^^^ ^^^ ^^^^^ aJosjOTi 'e^Gfulralas) aoei'ooflndf. 

«»1ffljomj. Odfeoo^jA'croldd ojot) nj(3^ 'fflonoeruleu^ qjotoI ajuomif 

51 tro<D ) ja»<p Ell 2010 <^ffi(.oJi(tm 1-30 A 
Melody™ ajotnil aj§ ljserolejjo 

6DTO (DOaDM 6)rJ0j(TDO(^ fl)1(TM0ffl 

eoMioijo masilMmm §o^1qm 

|aJ(R)o(l)o jDIMOG 00 S (313)1 (2)1 § J 

6re.ai^«©(^(flo ffljra <D)].rf.f 
a'DajOnD sm ifflJODJ. 96)(JBaJ)(l)0 (Ilil n(j)o (SMBjgj (TO (5)1 (1)0 QK/DJ 00(D) 
<mhph (I)](0)(1) (IDoOl1(D0(T) flaJSjfflBl loJefflJOUlfllo 6>iJ<I|}<M(D)ttD 

(fflOfloo ajpj oeiffljoiflei aJ6if)(U)1(5) 
8(dos]§§ p(3)06lO(l 

(!)3 6)G1±| (TO) fflaJOd 

(rooi)(i!)ffll6)^i)1eijo (TO6§aOo aimI 

6)Qhj 6)QI§o o|)(IT)jo (3)1§fflBl (I)Mc90|o. 

ssjqiW (To) rdjsmpmooiM sf iro 
AmeojooS (3tao6iu1c9S)SKj3 eajoeijo 

00000)2)000)1 , 8(8} ploDOODSdi) (D)0[(0) oro<D > jcuj(D <aj6i3t3)1 ajcrueitoociT ccnociJ oJltmo 
culociii (Bojolejjgg miieM (aioicao 
5TT)". goriest) Ajsjosru nJCDcruco 

CrUrUo3dS210(D)1 <Ul033l<9>CDl ( 9fflJdD]6n3. 
KJ)OruajlBJKi3 nfjIcfcCOl OJK53 nOlfflo ofjl 
6TUCB)0O)1 0T)l0\)6TUl QJ«s8 <B£J3(/)C3l(3)o, 

sdc58i2J(33 acejc* raraeio enDnol 
socoiSffllcaS' nDGlcru" 6Donjc3)1ajoosj 
STtSLiocaral crujejorarcnl ajanjja]C3i3)1c53 
6ul6Tiiej: raraejo ar)1cruo6iru1 cejocno 
(Dl«j)o,c3T3«)3 6TU]aru1ejcais)jR)3 ffllcfoccnl 

Crull^: OJ 6D03aOlOOafJjar)0 (3130)1(33 

sldnocairoM croouiejlog), magnetic 
compass and its declination from 
standard directions ffljEnejooaiaj 
crul a<j)o gcrv>c3)03 OiiJI^ ip-K-u^fflajg 
ec/)o<§ craocnuccs) crv>o6Tucru>2]0<D) 
(.(/)ariD63Bg06rr). C3i33snjj(33 crvtooail 
aj afjajogDGjano, ijjffl\«J) c/3£j<9>63BU3' 

, afJOIaDJoS 6)6)93031 afj°) 2)0)361Jl61Ul 

ffljcrusriicDj ffloeilc96)1c33 qjjoobI, 6ucn>1 
3(MJ)jra3 snjj(3BO 0)3^ culcuco'ctnrocno 

C5)JS6313lCB)aj fflOJ CnJCUOCD lCrj01O63B§0 
6TT). 

6DT) aJJCrUKy)<9j63B6)§glOo (.nJCTOl 

(aolcft^KyxaoQSTTm'lejjo ajjcruc5)cft> 

0](SoJ6TT) aJSnjIoidoO) 6)iiJC§>6)aJ§C3) 

6ucrul3cui3>jc53 erujciis, cds^cuI 
cudiccsrcncno aoi«5)i206n). caracal (ajcrul 
r3Dla>C3lij(3) 613)63I3§J6)S QjlBpcSirjl 
oroo^ejscr) sIod (o(j)o on® crul goojks3 
sdc3o303 C3ia<9ffl03a1 cruiauoocru 

=^ OO 

c3iaecruocn)1(scD)n3ia3)Qa)j5)s srujc* 
Qcru^josTn. ajacoanocfejcTDCcnlcTT) 
cd6tbj aocruo ajorii cru1.ag)o. gownos 
jara ajjcruomo (.nJcrolfjDlcfcCDlceffloaS 
CTOiCWiosijcssrisofflCDJcrr) cruo^ejscno 
(.aJCTOlau1aj6m ajleowectJimos C3I3C0)J 

oli1c9S)J<9jCX2)0CX2)1C0jCTT)J. C313G0)<9>0 
oJJCT\)CCJ)<9j63B§J5)S iWCnD&0®<r)0<®> 
STO63B§JOS CnJl^OTUlfygflS)^ 63COJ 

52 ajjcructnajoaeilejjo LaJcrulrarjXacDlafflo 

CnOOCCDffljM o(|)(Tr) C313)(a)nDlc96)3c9>C2)0 

cqJIcdjod sro)63BC^<9S)1ca) crujcuciSemoaj 
cru cd a ocd)1 cd j cm j. crujojcncruo 
cCMdOKiScaocDoaecmoemo 6i3)63B§c3) 
(.oJcrulraulcacDlceajcftcniocnilcDjcroj. 

gra srujc330 c/)3^ ojIojcScmj) 
cr>caia)1s>ar5 (aJcftcx/Dcr) aj(3ffl«5iD)lc33 crul. 

a^)o. gCrUC(y)03 §D1) CDnJCT)CD)J5)S CDlCOll 
ODOCTO 1.(3) o Qj1(/D3l<9jCDliJ3 aJO 
SI3I3)J:"6T3)003 C3BCrUJSlJ210CD)l a5lS<9S)J 
(SCrUO!P06TT) Cffl5)C3)<PJC3)OCl3 C3)JS63BJCTD 
(3). ^5)C3)S>JC3)1 <ft<Pl6T3r3)(2(a)06>S ng)5)Gg 

ecDoa)o ajs'jajcDOQffljo aoaicDiziocQ)!". 

(gD(23o 6TU]Cn)1(Dl (o) CU0C3)(SCD0a)o 
aj1sl5)aJ§(SfiJO!POSrT) 61JCn)l3C313)JC53 
ST1JJC33 (Diflc9S)JCrT)C3). (DiJCn aJ]C3c313)1 
QQ)0<&JCrT)(SC3)0fflS (SCDOOlo ODI21(T)o 
(.aJOaJlcOfflJACCDOCDJlCDjaDj). CfflT) aJCDloJO 
SlQ3)1ca3 fflj(3)1c3crT) aJ^CaJOJCSo^cft)^ 
QcSj.aJl <9jJSI3I3)l(2I212Cn)C2)Jo CTUCTDlnDlCS) 
CT)3CD)lC0JCTT)J. 

CTUoCn) 0*0(36313 §J6)S IS]a1cft)CD)Jo 

cruaJC3) eooiioajjos cruocnaejcatojaocD) 
cOjOcrucSecfcosloc^ g063i3lces)1Sc9S)jcrr) 
jijcd1(.(3)o cruoaocn,), scd63bo3<9S)' 
CT)j<Qjc3cn) oaj0sjc9S)6TD6)2icm(a)' 

gCrUC3)03l6)Clii C81dilC/)aO210CX2nCDJCn)J. (313) 

cruaca)(aia)06TT) bcdj cnlecmowoa 

(SCTDO6TD0 Q3)jOJ ng)!PJC3ta)Jc*0(DCT)Jo 
OKBaJnlic9jCT)J210CD) (SBOCXXM dDJ3CUl 

aejS3)2Bl (3)5)03 CrUDOoJGD(ai3)1C33 

o 

C313f3DJ,OaJ 0X313)100 OJ CD J CTD (3) J o 

'<9 3 ocn)c3(Sc93 0s' ajcini'ejIo.Qjgjffls 
jijcd1(.c5)o' o®od i(f)cnno ®ni)&s>] 

ODC3)Jo. gra iJCDllCB) CWniDC313)l5)Cl| 

n^oajjo cuejIcD) oafjooiianj ooodsuj 

0)0 Onjl.a^o gO1)C5)03 C5)5)ODCD)0CQ)1 

cdjctdj. GaocD)1o3 mejoajani (.^^3^) 

aOCCDJo C313CUeJo6ru1^C3) 20^(3)03 
0)C53cft.l(D) ofl). OJar)06DJ 6)300JD0JSaCD 2010 nffltojlCDB 1-30 A ©ii/l^i 'ajcrueflocru goofi 3cftfldl6rn 
cft.Cms' o®CTD gooc^lnad (wcno2i06Tn. 

iiJ(Dl(.«J) (/)GOJo£l6TDaj](20Qa)1 SnJOTU) 
6>aJ§ (0>cn£lcft.0ra(l3 cft.3Cn)(3(B<0>O6>§ 
aJEJ Cn)OaOlco^<9iOCDa206)COQQ>Jo 6Tujrau1 

slajlAogoajjo tft!srisjaj§1ocQ)£9>1ejjo, 
'eraj c ( ft 1 3<p1(B<9S)o§jc9 3 oa)a3 a>ocn)c3 

(Sc9S)0O§ aJ(Dl(.(0)o Oiflcftffljamj' ajJ)CTn 

cm 000)1© j am j. ajeadd orul.njflo 
gcn)ca)03 ao(«5)o sjral 

(.«5)(.C/)Cinfl (DiiJCnOCD) 
CS (aj 3 can) aril ajl <0S> J eft. 

QQiocralffl jam j. rat^oo 
s)c9S)osneooo)oejjo ajcol 
LO)cn)«j)^63Ba3 cmejajo 

cft.03 6) 6) <ft> 2) O 6TO 

offlcm iiJlcit!) gcn5«5)03l 
en j sreo oo)1 rajamj. 
'bIodo 6Tujc* ocrocaS' 
(.ajcrolraol.feal^ rard) 
^jcdI (.an (a) enn carrol en 

C3B(llC3)0Cal<9> nj)»J(B>1 

Qoictnjo 5)aaD6iijcno 
gcn)"ca)0(3 anoam 
0Q)O6Tn. (cn)1.ag)o 
ocn)«5)Ofllffla3 ojl«5)o 

e o 

QjIfflClJ GoJCDlejJgg 

cnJl. ffljansfflB a>jsima)1 
a)cnjeiloo)oc3 (scnJl6>ci3 

o *- no o 

LoJina csraojocScu) 2007 

(B2)OC!3>1ct3 12 £J 00) 212 

t9S)06n) eielajra)". msrsosis>(im> 
csraojocSai) 6U)c3c3t&a3 crucul ocn)a3c3 
cu)(D)Oc*sc3 onoacoitBjgj ajocruM 
ajGcoroscoKnlcnjo ejel^jj. crulo^o 
6)cn)c5)03l6>cr5 ojIglroS ocuiy enscaro) 
s)oj§ 6iijc3cgia)a3 ^ocrulroS cgracuocSaju 

CnC3iS<0>fflaJ§j). 

cft.oejocnjcn)^(5)2)30Q)l ailfl^aoo) 
a) oc3 ml a a ooo)1 (.ojecmocDajcoJajCDl^ 2KiDO(no6m ooc/a&jjcno qjoctuI 
cnjl.a^o (3T3snjGjgi mrooiail. enjetnen 

CUl3 < ) > <0.§3aJ(BQO)OC/)1nJ 6DCn)£J32il6>Cn 

cgtajtujcnltft. 2ijcn)eJloa 3 c^<9Q 2)cncn)1ejo 
c9S)lQ<9S)osj«iia) a^ctooenjo rdlej 
aJ6mc\Ju1(5)CDl«)5 (aJajSLicnosmesgnoo. 

Cn)JCT3)2)3Q3Jl ejOaJ(SSOaJJSn3O0Q)1(OJ(mj. 
6DCliic86)Cngjo goJCCDJOOflijIOjamj. 

ea)Ogc/aocn)(.fl» ojo en cannier) gDco) 
o^ocujo gaJtejoacaJflaooemocmocDl 
<eS)K53 aJOOQ)Jcft.03)J6ingOQOJl. 5)5)C/D61JJCnO 
go_]3o_|O<0S) 6)2)C2)ejJo BO} CTUaOOQO) 

63B§jo QjiJcmctnjQajOsjcarroctnoQOjl 

CnJoOoJOOlOOlOOQ) GoJa>2l<0>Cl3 SOCDcftS)} 

croj. C3006nj1 cft>1ca)osnj}a>c/3 aoiana^j 
ojej eonadcft.gilejjgg ei)(5)1cft. tu)cno 
63bc/d gcn)co)03 cuocD)1<eaj2)OC2)1(Djcn)j. 
ajcnje/lo (3ra)Cnjcft.oej1 < ft.63B§1ejjo 
gcn)(3)0G ag)S'jc!J)oojsn3O0Q)1(Djcmj. C3oajcnjocn2iocs2)1 a^tpjanlooictj) ag)o. 
Qagj.cnjl 'fllaoo' njjocarcnlocftojcn) 
'cgt3ca3 ^c3aao(3'<9jjsjo6nj2iocn)1<ejOQ)1«)3 
LoJcnilraDlfft^oimocxj) 'ejgflca) culojoaoo 

(.aJCUOiJtft. 2)0«5)^(ft.' aJ)Cm Ca)£J6><9S> 

§1ejjgg csej6ijcn2i06m. cstacaflcn 2ijcnj 

SD7) CUlotl 03) (010)1(08 63(3} aJOCnJO 

ctnocm 'arujaml mmD&o^' ajoolcft. 

03)1ca3 ag)«>j(a)loQ)1o)jcmj. ea)o§aD3cn)(.ca) 
en) o6njcni)1 03)003) jo ecnjocucnlojcft. 

§lejJo 2)OJ2)OOQ)Jo aJEJ 
do_|0<PJo ag)(PJ«5)lQ3)1e!)J 

amj. cm j era 2)003)1 

6LI03l(M0 ((SCn)QJcft.ei3) 

cft.ocD)1(S6njo (s)aogc3) 

gCn)«5)O3l0f)JSn3OQ3)1CDJ 
cmlgi. <ig)gjOo CTUJCTOTo 
S)5)tft.aJ S 0Q)1o3 
a3)!PJKS)Jo. C8iaen)J61J 

6nj ocjdIo) en ooo)l a^ls 

c96)JGCnJ0O3 2)0LC3)o 

«5)fflCl3 CaJ(D2lcft>5)en 

o 

QcftOOSni cftJO^J ag)8>J 
«5)1o_|1^J. (3T9) cai^COIZ 
cft.lD oJje3(aiD)1cft.(Dlc0ffl 

(3racD)1eo3 enajtasT 
o en)" (3) 31 o ci3 

•= o 

ru^aeu) 2)300) slculcm 

3c30DCn63BC^ tft,06n)3 

enseujo. csraerolen 
gen)" cs)o a" ooj^ 
oo1c3oHcft.o 'o§)oe^ <fei£i, eulspepen) 
(MJ)l6)ei3 a.ic' og)cmosm. C3iacn)j6ii 
6njoculc3)cnooQ)1 ajlSc9S)j(Bcnjoa3 crxscu 
aM6mo fflnjeraea) 0^(1^1 cc/)cnn2)06m 

'2)oC/)eJ0aJJCDo 6U0CTU1 

2)0OJS)S aJC0lLC0)o', 

'(30cd3 gDdSaDorT Ajsjoc^ru 
2)oen)1cft.Q3)1ca3 snjejl5)aJCDjemoa3 
cruoaJoii^eoS ajeaflajlcn gen)ca)03loci3 <TO<D > JCUJ(D 53 2010 offlLojlOTO 1-30 A - J. w 
eejajcrraoojao^oajgeajooa, 'aoaruajl 

OOJT GTUo6TUCnDlCD)0QQ) GeJ6LICT)o C3>6>03 

o 

a®»J(3T3)JaJjaX(3)<ft(3T3)1(33 a(j)<PJC3)1<D) 
CT)l£J<D>1(33 a(j)(r>1c9S) (3)OT>J. C313(3)1 
£J06m (313|OT2)<aLflQQ>Jo a(j)<PJ(3>1oa>1(Djam 
C3). GeJ61JCT)o n®»J(03jaT>(3)1(T)1SOQ)1(33 

(3ra)cm2c93L£icD)1eej5)<es)3Gm c8>C6TT)os1n!j 

(SaJOCQ)!. (313(3)1(33 Q GTU (3) Gl 5) Cl3 

e o 

QJ^cSOVlaJK^OCD), OSTTS (BrUtD 210(«5)o 
(3130lQ3)J(TT) (DnOOTU^o OJO 03)1 <96)0 0)1 S 

cd)0(D)1. ojleoamooii n_nanj(3)<fto 

O 

garu(3)0Gla) (3)1a>lGij(33aJlij eaoniio 

6IEDOCT3 a\)J<-iO^(31U)Jc0S>(B63OS o_IOSI313)J: 

"crul.a(j)o ganj(3)OGlaa3 taiajKraajin 

615)OCT)0(3c9S>jo oJOOTTOf (3)<3l^j'. 

caarfldo (Sid, (Daocru^o arujomo 

B0(3(313)J. aJGdMd a(j)(«" (U32fl^P§J° 
(3T3) <U<T0(3)J(3> 630(3(2 c&1 § J (TT)1 gj . 
QJaflO (313)1 (T) (SC/Drfflo panj(3)0Gl6>a3 

arojBc&anjo aocnejoajjoo ajoaruto;; 

2)0(D> (3>J06LI0 (313nD2]G fflTDeJOjlQQJJ 
21003)1 O)S(313)l0Q) <313l§1 2) J 61J (313)1 0)1 S<96) miGqnOo (rUJiij1fijliJ(BaJ0«>06m 
a®aDlc9ffll(3) 630(32) OJCTDKS). Kioto 

cara>1«s3 <3i3(5) (Daoaru^aoaul «s)6)od 
c&lsonj!. 

ejl6ul«j)63Bo3 cft.joOi|ffl>1ejjo 
g(ru«5)03loa3 og)s>j«irmj<9 5 a3 aieiloo) 
cgia)C/DCQ)6m3gjos ajraioiosMotntojoDj. 

(313(3) eoJ0S>£J(OT5>6XTDQ2)06m gar0(3>0 
Gl6>o3 laMS0(&lGSm0WX06nJ)&,§lo. 630)1 

<es>(33 06Tu1gKi3 t3iaqjra3aoorucaity)1ro3 
630j ffljoruejlo (3ia)Crue(.sejlQO)c9ffloa)a3 
Cfeoeg^ crucBdcroltaffloaS ajann>(3)0Q3)1 
630(3c9S)jamj. cnil.agjo. ganj(5)0G06TT) 

(313Q3)0(/36)c96)gjOo aJOlilQQJOaJSJOlOll 

5)c9S)osj«iim«j). ajjeyoo garusnoG 
aruaJrfldsaocD) raraiocneejoa) ruoaffljcfc 
§1(33 acnarulejOceffllQcefflosjKiKnj. 

gDo^loM ai06)<9S>0<PJc96) c^STIB 613)6313 

§j6)s raracupaJcfcdi Gaioeijo raraoigj 

(3) 6) a] § J (2 aJ 03)1. 21o(/) eJOaJJOOKS 
6U0aft)1 aJ§ iiJSSSBlejJo graG 050 

aolcoS 6)aJffljaDoa3 o)1ou<ftO(D CoJoruoCDo garuanoG o)S(3i3)1o3)1§j 
snB.aj(3oad63Ba3c9S) ojcnl ob)j.<t(j).6d 

631>61JOa£) G£JOa>oJ6mJDl(0)6)ffl tpJOUo 
O)lc9S)0CD0Q3)l <0i9d6TT)1^j OJ (3 J (310)1 03) 

GojoolS 60 03)^03)1(33 o)1otT sraj 

aJeTD^OJUl (3) ODJSTT3 03)1 (D J (TD J . 

oocra6iJjcD0 anil a^o rarasriiGj^j aioej 
aitooosilojoDj oraaj). 

O)OT)0Q3)1 Glo3 aJOlc9S>Jc9>, (319(3)1 
CnOOJOD^aOCQ) CU(32)(31O)l£l]OT)l0Q) 

ct)]K5)gd anjoaJla>oo)63i3(/3, arufflcfcoejltft) 

ajlG^tft)U3 gaJCCD)Oa)5)ajSJ85T3)1 
(.(tJCSTUOCUGDo 6)aJQ2;3c9>6)Q3)OT)(0)061T) 
aJJ(3)J (3)£12)JOQ3)l6)£l oJ61T)0J)1(3)G(30 

sjg§ garu(3)OGl6>o3 gaJGGaoo . 1933 

(33 gGlij (319) 6)aJ003 (3)0a>c9>o 2010 KS3 
(3I3Cru'8J)2)l6)^ffljlejJo (3I3C(3,aOo 
6TUOc9S)l S)OJi| 6)<U§o n^ODJo «5)1g63Bl 

CT)1ra3c9S)jo. BsjaJlraS (3T3) ajjsmparao 
ojloaiS ®<$}<M5) c93sreerijoa3 

(3I305TUl<95)SKi3 (SoJOejJo 03000)2)0 
OQJl , 53(OJ ^(3)1aO0anjffl(3r3) Q3)0(.(3KD) 
CQ)i3S)0n3. ^^ OrWD > JCUJ(D 54 2010 offlioJlaro 1-30 A 
nQ)S)C& E2lajl«5)«Sra>1«>3 6)OJOJ6)(20O} griJOaJ (2)0 (,(5) 2)0 

ooflojancflgj arul.ngjo garuonoa ooj aJloooajjo oijrajojjoao 
Ocas)CD)0Q3)1a)janDj. Aoosmo r»g)6)ag ojora) ajdnadocairo 
ojlG^oepcruo gnjooj (.^Jl^^ryejaco) aejsruodi gooruejo 
alt* e<9>oo<^<ft(ro boojos3 gocSoaoB raraaaoBalaDleiooafl 

(DJODJ. c&;)613T5)O(DJl(3l<06)]G(niOO3 a^OOm (SoJffl OJlgfliJGJlJo 

gajorij(D)0(D)laj(TDj. B«j) e<aoj>lc9> aruaicDJQQ) aJlBpeparu 
ejdMd^ojraflaD Gaisretoooaflojaroj gryoaj (ruraiarilajaaijo 
aej6Tuoojs)a30c9S) (nicoaJLyoi). rai30J>l6)(iii eja&^aJjoSojKnl 
<ft06TT)(3i5>1an 6 ffloaroo 6TU3c9S)ltD)1ral<es)j(SCTUos>06m gfijOfij 

0)6)2)2) Ojlf a_fl0)l61315) GoJOQQJOS). 

<9><pl6i5i5> okdoHo arulotoaruotnfl aocnejoojjrao 
oi3)aDjaJi.«rnQ3)1«)3 <0)<pl6i5i5)1rajanD gajoajaco) aruci3(3aDl 

<9S)OCl3 fflnJCmGaJOC^ a\)oa\)0ra1<96)0ai (aJQ3>0(™6)ri]Sjam 

eaooosira) ora^o raraeomnadliyoojo ruocnocDra ajgloojooafl 

OJODJ. ag)(SaJ0tf'06m aJ0)1c9&l6><D)amjo aJOlcMd 2)JS<95>0>2 
5)«5)ODJo 0)07)000)1 aJOlc9S)6Tr)S)21(mOQ3)1a)J(mj (3130T) gaJ a(j)6)($ (.(iJlQQ)6)aj§ 

oooolra eragfl 

aJffl1aJ0SlajgJ(Z10CQ)1 6TUOU>6)a]§ S 1 ^ ^ CBBOflA 
0rU21Q3)8iT3)Jo QjIslCDJ dJJO(3K»0QQ)lfflJ{mj, aj1§lQeJKJKJ)lQ3)0«)3 

anoam oJI(032)1<e5>]am nJontoojooDjo 6)6TT30Q3)1rajarDl|y. 
ej0djcs0fij1«)5 SLfleiajej ar)1dS6TD(D)aij2)0(<Q>1 6nianu6)aj§ 

CD)jaOQ3)1 5niOU>6)a]§0Q3)1o1c95>Jo. nJ(05)6313S3Jo eooktuIcdj 

ajgjofflOffltSS) ajooajlteffljaocoJlajoDj. gooo^lofci aJ(.(5)osi5)1 
cnocnJl <ao<es>cx2)j6>s aj1§1eejc9S) 5i5)63i36>§ raratoi^j ojoj 

«iKnj(Z13(D)laj(TDJ. 

(2oc/)ejoojjrao (BdnocroriJIgejM aoloT) oj)1(roaJO<8s! 

6>iiJCD)@) Qj1§lo3 OJl(032)1c86)jarD OTOSlOOJOSIOTOQKlOJODJ "ffloU) 

ejoajjoo 6iioarul2iorajffls ajoliano", "6uartulG«JKJ)j«)3 6tuj(3b; 

630J 0)3^ OJlOJOiOJKDaDo" tmjS63Bl(D) c9^05)1 ( &>a3 a(j)<Pj(5)1 

(3)1(8(013)0!). (/DOffllolcft raiaarujouiDoncfcod aijeio (ojoojooto 
oajsjar) raid) (rui2Q3)0ir3)jo aj1(.aoalc9s>oa3 c8>]§o<e5>lQ3)1o} 

a>JSJo6TU (.oJ(/D(T)QJJo 2)nO§jj l^WtnOIJfflOQQfl 0)1(3 
OJCJUl GnJ(D (319) Oj1§1(B£Jc96) OJOOOjeTTiOQaflOJODJ. (313(3) 

iilejerijoao oo(.(5)1 6)6)aj<9jj(sajogo o)1§ooj6Tie. 

(313)O)0S)6)O6)QQ>gj0o 0!)JaJ0rnfflaJSJ0il3)1CQ)1(S§ gr>JO<£| m ^ 
jJ0Q)aj1Oj(TT)j33}. 63(3003 GoJOeiJo ffljeilo dfcOJajlnJ CoJOc&J 
ODOS) 515)OOJlOS) OJ6)(3 c9jSnBl§1gl. 

OJ(n) (.(5)6313 §J6)S t&> 0(3^ (515)1 0$ OJ£llQ3) (00(31) 
6)(BOttDJfflJ6IBO(Dn(DJ(nJlgj. (513ei<96>1 0(5)61513) OJO\)(0J>63]BO3 
2)0Ol aJJ0nlQ3)0i) OOOfficSQOGODO OJ063130Ctt)0 cft.]§0<9S)0Ol 
gjOQailOJODJ. 630§ Qll5TD 5Tll(T)lQ3)GDJc9 3 gJo G<9>0<3(3 6)aJ0§1(B> 
oM(3§J<9>£J2)0(D>lOjanD3 2)1c96)0J>Jo. Oj1§l£JJ6n30Q3)1OJOT) 
nil(3f aj1(n)Jtft)6)g06)<9S) 615)631303(96) a(j)SJ(515) (5)(DJI2)3(Dfl 
OJdDJ. 

6)6)1.(11)016)0 (rUJ(T3)o Oj1§l6)£l (313oO)6)0iI3) GoJ06)£J 

cq)0(D)1oj(tdj AojasflomlrajanrasB. maistcA e<9dd6mo ooaiajl 

QQ)0(03 (313SJc96)gQ2)l0)3 OiiJ(TT) (313(BGDJd3d1<e5)JI210CQ)1OJ(TDJ. 
OoJ0(3)J aJra1aJOSlcft)a3c96)1S<B)1eiJo (3BOJ6)Cl3 1*0(0^63803 
(.03rai)1ijl(3J(TDJ. 

(avla@o tDorvtwoalaaS oj'vtwmoom aoiensicA) g^ <TO<D > JCUJ(D 2010 offlLcJlaSO 1-30 A 
(gT3)30QJl6)C^ 6)6)Qje6rc5)0(T)1cft 

crooarfla^o aoffilnD da>(ol©<£]osl orvialaJc&oejsxaTcnomDjo aruoeojlcaarajeaj) ogjano ajrac^«s)63Bo3 gggjojAl 
g«j)s1cd) rara) ail(BQ3)oa)o raiajc&oruizilcftoaeaDosmffloeTTTi oaiotflodif^aoooisj). oril<& 

2io)6TDomanD (3i3KcgaD<MJ)l<9a mjanDltaS c&>1<PS63BO«5)lra1c9s>j<a rataaruo 
cu^aoem. ajs>c&u, nJlejojos eajdiojosja>o3 cue/to (3ra§aj1ra3 (,<iJ<oTflac ejcn 
63bo3 aru^oadslceajanDj. caiasjoiroolsimaxudcssi' g5mc9ffla1gjo«5Kn ffljolcuj 
aj§jsnsoc9S)1oajcx»c9S)jo. rarara) aj£J2)j6n33<ftjann> ai^icaaijo gojgodqkjo (lflgjao 
ooa3 aDogjajegoo <9>s>1(2Q3)6n3lajra3o. 

s,psms> ajdnMraraflcrflsoaflfflej aj | ) ) <9«j)1aJ(DliiJCQ)i236m n^mlssi goruana 
3j(20(D)jgg(TO. <9>ooruaru 82°lojl«j)«iTa)l6)ej culejaKrflceooajjann ag)§j ajciioiio. raraanl 
ejj6)SdD06m sirooaJ arul.agjo garuanosloaD aicn(n)lejo<eajaD(a). raraKrflao ffljanl oro<D > jcuj(D 56 2010 o<j3(oJlas3 1-30 A Gc9>§cflaj aoiawaooaflrajanj. cotoqjos 

QjlglQej aJ£J (.aJC/0CT)63B§lejJo aJffll 
(iDOOaO(3a)63B§J210Q3)1 OJOOOJSneOQ3)1 

(DjoDjoajanD fflj(OTl(3arT»aja1«)3 arilcm 

OjiJGfulffllcSS) 5iioaru1(D)0(3i| raiajraooafl 
rajcmj, (-^arcnoQaflojamoajmni raraolooij 
aocnflcajamlej. 

(3T9c9ffla312l (."JGajaDCDOKnlGD 
(SaJ(D OS2l<TU(3 OaJQSOOS OJODGoJa 

s>osm srooaJ gcroKOOGlocn rarajra^ 
0003)1 <aosmj(TD«5). taranm ag)S)ci3 
ajcBiaJlanooj a.josQBjCTBOQQflojanj. 
oJlKnoajjaatDJjgg sruaruio garoano 
bIocd (3Bslaij6ij1a>(Dl<flS)on3 CDlraocnao 
coil, cejocn^o n_ioiyl£jj<ftu3 tfttplsiaia) 

6TU0fiJ(BCD)0S garu«J)0G aJOOTTOTJ: 
"taiaOJGD aJOlc96)003 (S®il<J)nO®ie>SrG 

BjIrsS ojo1<es)ffl§". 6d«jktt) ng)ffla3 

(aJODCT)63Ba3c96) oJ(Dl(iD0(D(TU]iiJ<9 5 210 

oailrajanoj. ajlamls sitnoaS gorutmo 
ralacn t3Bslffli6ula.ffl1as))aif)(0)' 6)5)ej(.6Tuo1 5)2)cnj(3oJdlfij1aD (.(TJlc^crDlrijoglonl Bajlcn (scusrel crujar^Kjrcnj 

c9S)C/3s>c96)OaJo (BaJOQ3)Cri]0<P06ro. 

4_lta3(/)1a>1ri]J!PQ3)]fflS «5)1(D«5TD> «y)£JQ3)JCD)(3«JKJ>1 aDlro3c9aj(TD g«JK»rae<ft 

(D§(MJ)1s)a| 6>6><u©6TtJ>ooril<9> aru1a)0(s<9 5 t.n3aoQ3) aej6ruoc3 gDcruejoalcfc CfeOo^j 

cftCTO, (3T3«J)1»C^ InMD® 6>cft>§1sa0Q3) a(j)o.6>a(j).anfl S0(3n£!G(DS 6)cft)§lS(ma)lQ(l3 

larasnl accsoolraS, C3T363B q«t><Bc9s> (3raoe«JT5><9ffl osnotooroiS e<ftO(36m 
ol<a8 aniDl«5)lffliiJ(^jmD «3ra£J83>0(D«sra>1fflaiS od6tu§1(2 cml6n30«sra> scdj QcfcOnjj 
ad). niidemlijoja^gjoscQiio ajdS6rr>ri]<9>1§3<a£j6>s(2CD)o (3rajej©.0(Dlcft.KJ) cgiaoyfl 
GDjsnB0CQ)1ajanDlgj. (3ia«j)0Q3)1a>jarDj garufmoslaaii «j>oqj§o. raraj anflejcsiloej 
aoj Bjolc&gloejoraj ajdl. 

egjailtes) 3lajaru63B§1ejjo ajota) ojotjkd a6mlQQ>oajj(scnjo(B<p<9S) 
g<ru«r>33 c&oaruanflraS a^rarrojo. oJloam «j>la><9s>3<9>o3c8SKr>jcrura1iy croaciMO 
gizjsnsocft.jo. AOGfucruloejOTKnlQaJoraS oaooiroo eoj aDluajejcaxDJOsro. 
aanrikcnoasoomDonD Gajooej soanlcrujo (3iasjc9ffl§<B)jo ^ocruffljolomjo 

BTDCDo C3I3ajeJo6TUlc9S)jo. (3T5)fl(D<TU]iJ<9jl20(DJlffljaT)J 6D1> ETDGDo. 6DS<9ffllQS 

oa)jsriso<9j00jgg ^ oc ffi cn)a3(5(/D0D(saj§Q3)1ejjo gra sroono ajanlajooafloj 

c9S)Jo. 

(.ajooaioculcaj^ajjo (aracnoGraocrMjiujo c/DO(Dla)laji.oJC/5cD63i3§jo gsnsocesto 
(Bajowjo aejsruadlQC^ raraecroxuoarulcajgjos cfcocDjjOTnM garutmoB araj 
Ajoajjo ajoj«JKJ)lcD)l(Djann1^j. sraj (aJ^OT^aj G2)«)3(b<t>o§o gcroKDOBloaii 
eocncoiD) CDloDjsrBOQ3)la)janr)j. moron) ej^oDltutoom) aJl«5)oails>aii anifloaDcarcno 
<TO<OMW3<0 57 2010 offlLcJlaso 1-30 A 
uiumM lioeilyraoiiip] (rooiojas 

QI0cK)|o [nJOltatojo. (Ml](i»(I!)1 
fflJODJ (5I8| alQlb(il)l6)(l| oJOOffljtB. 

(ioja1(| ©iJolffldDOffloojo eajaeijo moil i GoJOAJOl)], GǤa (fcOdll 

nrolooS (roraddiceflflffli) soj oflglQekeo 

AeipSlDMilm eaJOd!) (lD(13(3So. SI5)«j3 

OlMfflWllI e(M6IDaj(li!)eil6ei(8fl 
(JaJOdlll mm (8)5>1(B6)0(Dlffl](n)]. 13(5)1(1)1 

sileioem praM ao(3 aioaeiM 

£ 

us]™ Qiaii roWoMjam goroioios 

aooM mWtol ai1§j(8)0^ (raJkmkio 

0(n(iD|(ni(!!)1i1sraW ffljofflj) ajoroeild 

(nldKroloaiipffljai) soj agodoibM D(TO(B)0(3 (JaJOie eaAi6Tr)(.c9 5 2i(Sc9S)sjsneoajj ( ft)jQ3)jo 
oJOiiJc&cSQorajos raraiaonu aruanlc9S)aj 

aj0(3)0OJja>Q3)]o ffliJCffiBBCaJOOB 
613)631303 gOrU(3)03l(BO)OS gall (0)210 03) 

olraitoltoS eenjocjulajlaffloojereoQailraj 

(TO J. (31363136)0) 63(3}iJ (TUfflOOlo. 
613)6313U3 OJI 3^0(3 inl<s>a3 <ftoo31o3 
goJCraOtl/laJJ. cft>0<36TT)o 4-ll^JO. 

aruoaruodi ojj<9j a6TDCDia)lrajoDj. 
ec9i9d6TDo (ulgouoexo) 6io)63i3o3 
ojjorairo onlamj. 6)6>ai>o)l6i3 aoogflo) 
2)jod1(o3 &>2§o ifljjsl cnla^ieffljaDan 
C&6TT3 gotftoioB <aoo31o3 njralarura 
e(3io)<9S) ajamj. alaaajrajo <e>]§o 
S)«5)g1 ajlalsronnj. 6io)oo)jcr3aj6>s 

c*JO^ (2aJ(3 (3c9&16TT)o <9><Plc9S>0O)1(3j 

amj. OB «j)lcn1 (2)1 o3 arui2(3L£i(30Q3> 
<9>jo<y (BaJ(3 ganj«5)OBloon ailajoaiol 
oslijj. (aJuamo mj<pj<uo3 oiamjaruo 
6m<s»j<3§ <9>j§l6>Q3)Gri]06>ej ouioogdo 

(OOQjIiy GC/Ooilo (313 OJ 6) (3 03) Jo cftjgl 

(3i3<9>e(3io)<9S) fflijamj. (pjc/30)(aio)1fflo3 

O)1S2ar\lfl1(0)1 aJOiiJ<9>c96)0(2(30S GjiJOBI 
3JO161013) G03oilo 63(3j 01)oJ]6)SlDSj(313) 

c&oIqqjIkxS mlam e.ftoral.sajsl^j' 

<rUJ(irU(Bl2(D OJflO)0)OCD)1 gen? (3) 0(3 
oJO613t0)J:"<iD...(313(.(0)<-lJejlQ3) QJO0TUO) 

fflCQioaDjailgjCgjo. fDODGtoioices) <0i9d2il 
e^|c95) Bc9s><5§, ea>§aJ0(3)1 <Ba>o3c9S)0 
rairo ojo«5)1 o(j)gjorua>jo e<0i9dsmo <e><pl 

<SS)003 ^(DJODJ. 613)631363J6)S a(j)^jO 
(.oJ(/0GD63Bg1ejJo B(3J njl(0)0ajl6>0) 

ajooej arueaDaoajjo eiogcnooijo. 
BO(3<9Qj(Bcnjoa3 a>6TT)j<au3 §DT)oo)6m1 

Q3)j(TT)j. 

aj^ctn^croctncrncoS aj^ta^aroanowcDn 
ojodj arul.a^o garosnoG. ovocuorasm 

oJ6TT)OJUl(3)02 0(3(Bc9S>0 (.oJ (11(3(010) 
<9>(3(2c96)0 (313 0\) 0^2) 003) aJej(3)Jo 

garuanoBlon aDocju^aooQilrajaroj. 

S)a(j)aOl<ft (rUJSLKSeJ0ejJaJ(3)(2)JOS (zlcfcij ojojbIgtu aruocu^aooffilgjo 
(3i3)ao1c9S)oa3 Gajoeijo oraegaoo 
(WOKiSajra^o c&osmliylrajonlg]. 
ejogflffl^o cajoii(3i3)lejjo o)So_pejjo 
CoJc^saooajlffljoDj. (u1o)(n>2)osm 
raracgaoo ao1eili|(3)jo ^rfl3sfflaj§(5)jo. 
a>(3aai]o orajraocuonoaijaoQaJlojaDj 
g croo) oral oq^ (313)0)00) (/3leja>o3. 

(313) 3 (3 03 6) (310) c&(UiJ S) (U c9ffl J 0T) 
63(TT)Jo (313(2(3,aO(010)1fflo3 (aJ(U(3(O10)1c9 3 

gfleilgjoaailrajoDj. 

an (3 a (013)1 ra3 iio£ilij(3)0(BJlra}aD} 

(313(U(3j6)S Q10c9S)Jo L^^(3(OI3)1(D)Jo. 

(raiiiz^KnoaioaxlffljaDj raid) slaJlaj) 

(313)1ffl(l3 aJ0O21J(.f3- anj©.1o3 
5)ilOl5)CQ)0fflo(/0o GaJOeiJo (313Ql1 
SJ6)(313) g<3§l(33 gSnSOCffilOJODl^j. 

sia)0C(D0(3(3i3) GaJOcSjjarDj, CcSjoegs 

<9jO(ni<TUlffla3 (3ia03)(33aJc9S)S)(313) 630J 

ai1§1csei<96) ajeipsm(3T0)1a) (Soioo) 
arua3(3eo. si3)63Ba3 aDlaxnlraoaiooQ)! 

ScMlSlDajaO) ei1(Sei<9Q (SaJOCQll 

eaddsmo a^tplcaaoaDlrajaDj. oraanla)! 

S03)1eiO6TT) O(rU(3)03l5)(l3 c9jO(3 aJ(13) 

= o 

eil6)(l3 (313SJ(3T0) aiOT) (T)1(33c9ffljaT)(3). 

garu(3)0G <9jOo1(33 on1aT)1o63Bl ai1§j 

a.0(3 (n)l1c93(3lc9S)0ffl(T)(DT3)jaT)(3)lCQJlS 
CQ)1(33 EJOtaiO) aJ(13)ei1(33 GDl(3(313)lS)ai 
^lOJOD 630J c&GGTU (3 03)1 (33 

g<TU(3)0Bl(3jaDJ. (3I3tft 1 (B(313)<9Q aAiSTDl 
6>ij©.l£lJo g(TU(3)0(3 (SaJOQ3)1^j. 0)l0 
aJJ615Ul(3lGQ3)OQS (313) aJemOJDlKS) 
(S(3)S(rU aJOS13I3)J:"si3)0GDlajlS)S ^(DJ 
(SODOgOo. 0)1 (3 Oil <9j 0(3 (DO (3)1 

ecMd6TDo £,y]<BS)i<rr> garu(3)03loon 

G 0) OcBffl J OD (3)1 0)1 S 03)1(33 aiOOOOJ 
B^OD^o a^OOD (31330J(3)6)aJSJ(313)1. 
gO\>(3)03 ^(3lc9S)JOD (SSSHll§1fflo3 (20J 

eoai(3io) 6>iiJoloQ) tftjglajoS c^Iodooo 

aJO61013) l§c9A16TT)o c&(Pl<9S>30DJ. 

o)oau1o\yaJ030)63i3(^ ao)oru1ejo oro<D > jcuj(D 58 2010 offlioJlaro 1-30 A 
c9S)1o<es)0 6TiBjg§ i.oJ(ii<3«JK»(n 
smdisisyosreio c9>0£j1a> iniuSmgm 

Oc&OSTTSJo GTUlo^o 0TD2)]<-iO«JKJ>lK)3 
OJ^ C3)lffll«M3)CnO(Xjn. 

era] Lajcrufloonaooafl Qjgdianni ^0^ 
ej1cas)jcft)Q3)0CQ)1rajmDj orul.o^o 
(3B6nT(3j|j fflijejajl. raiaol afloat 

C3td)!P«S13U3 (SKJ>SlCQ)Jgg S)S)OJ©6T!J)0 
.aJKS)Jo c9jO<PiiJ5)aJi|«J)2o. (3T3«y)l0(l3 

slajIcSQjanD gGOanrasm63Bg36m qjs 
c9S)ci3 offlAraglcoijos taraelfflocn 
aru«j)oe63B§ocD)1 «s>£jQ2)]Qa>di«jia)1 

0DlKi3c95)janD a«5)CniflOaJCD63BgJo 
g1)(3sS3ltm210Q3) 2)aOgj]c9>§]o. (313) 

aaooffloncruc&KncDJjos (graj(OT20(3L£i 
(2(Bcr)oeoaj«JKJ)1ejo6TT) 6Dajc&>6)§o 

6>c0S><D>Jo ajgOaJOgltDXO). 

ejglanaacScm gslaj1«x>ra1«n1, a/lao cq)3cidj1 «5) so 03) 6>oJ rai so oo.aru'ecn 
anaaru^6m2ioQ3) crumlajcno, ru^acoTl 
ODjrsJDl, c&gmag cgi3)3<3ao a^taro)"!, 

C3I3(SCDJoil6TT) «S^<->9d6Tr>,(3iae1(aJ0CD> 

cmtilracm, <0i9dlsmrujo ffljotflryjo (am 
sagjorara) tnooelra^o cd1o6totot ejsli 

ejOQjeD^o. 6D6)«n0 6>c96)0<I2>OSm 

arvl.ag)o garuKnoslsxn (3ias^aD0c9S)1 
coxa). s1ajtmaoo3)1rajnnDj rataegan 
«jtml6>a3 croeaBUDo. 

o 
(3I3ra](OT0«JK» BOJ QJ0c96)] 

(Sajoejjo goruanoBlQci^ cnosalwi 
cnlmnjo (grasdiano ajlsmlrajamlgi. 
aJlQ3)(3rijj6Tr)63Bjann«j)1cn ajearu era} 
cniDOaJCDo CDoadsoajogSjlejjo cruaj 
30d!)o (3iato)l«)3 onflam ojIg^ cdjaoj 
ar)j6TB(sgjo (Tg)(TDtmocD)lrajaDj gcrutmo 
3la3 arufflocjuocno. aoloaimajraaocD) 

o 

rruocjuj ) Kr)<9 3 egaocD)j6Ti§OQ3)1§jo 

(3I3«T)lon 2>}aT)l§1O63B06>«5) ODOCTOKDO 03)05) ^T36)CQ)Oraj <9>0ra6TDo 6>a>06TlB 

«5)ooD(D)oa3Jlraj(mj. 

a^ODJo cftOTJ)! CDlOD aJlCTO) 
Q3)J6)SCD)Jo «S)1o3d6TT>2)0Q3) cfcOWnJaJOSJ 
c9>63J6)SQ3)Jo gS2KD)0CQ)lraj(TDJ (n)1.d(J)o 

csrasriiBj^j aroejoJl. tmejcefflcnadlsimaij 
c&jsorairo aj^c9CJ)1«y)jaoQ3)1rajanDj 

garUK5)03lOCT) CrU[2JnDG«iT3)0SSJajli|(TO. 

era} Q2crKBcncOToaj1«53 gsneoeaj6re 
c/)}6m63B6>§<a}o"liy cn^j GCTUou^fflj 
sreooojlrajcTDj. caiara) eraj ckjood 

aJj(rU«5)c9>o CoJOOOJ CT)1aJc3«JK5)1 

a oj ss> i (td«5)0 03)1 raj am j c3iaaJlsj6)(MJ) 
croalaJGDo. 

eaj3lcft.gloej aj(P63Bjcm c/06Tii3ao 
oailrajaDj aul.ngjo jDcruoioa. caicjoco 

OjlfflClji 6)5)HJe6T!J)0CDl<9j (aJ@aJJ(D 

corojmo rai^ fflnoonto croomolcu^o 
cruBGrulonS raraemoraaocnflraiam cdej 

(TO O 6 ^J 

(BejOcfc ajraljijoaiajjo eTDftrflcfc eorfii OrO<D ) JCJOJ(D 59 2010 offlLojIOSO 1-30 rs 
Ml) 123o OloWlcfc 10o 01)0)0 030) 
fflnOO ODMSO)(0Dl6)(l laJiJffl 
flDOtoo GMsSaJOOllM 0Qkj (DSOD <Mlh [aJgOnliSIDo ODESOIjO 
ODeOolOnilQIJo aJ<ftffl]OI)»<I!)l(()]OT)]. 

oi)(M0lf ©Jos ipoeaijo ffl&jsruo 

OM jDtliiigQI 01MiJffl]QI]o OJ§6)0 (.aJODot/imiM OUfSOiSMQIjo 01)05)3 
aJQJJo <ft£J(30T) nJJMlM 5)(lteiJ(30Dl §1™ )0l6)O2 oro<D > jcuj(D (2>l£JJgg (T)1aJJSm(5)C2)Jo OJ OP 21)33(0) 
fflcft.06TT3 (3)6>(TT) aJ<jft.J(3)C2>]o aJO 
CnOc3nDOJjaOQ3) (.oJI30oil6TT)6313gOQ3)1 
(DJCTDJ @(n)K5)03lea3(!». oJ£JGri]0<Pjo 

ailGBODlcfcoiS aiejsnjoolGejcaffl cruaBdioo 
<9>(906)QQX3K»jeaiioo3 (3Ta(sara)ajoaru1c9j 

§003) 613)63T303 CrUj1c9>asm(2aJ3l6>(2>0 

ajceaoojsns. iJS63i3j<a>§l(o3 gcrotmoG 
raracurajos e3d3dCQ)lejosm cruocruoral 
<as)oo. (0)0(2(8 rara an j cm ral^yjgg 
(n)o(T\)OffliaocQ)(!nla)oro3 BraooO)(S£jc2)a3 
6>6>cn)«)3 g(ruR»ofllro3 (.djaisaooofloj 

CTDJ. 

a)(3ao cfcej^arD cruoauoraao 

(2)1(DJ(TDJ gOnj(U>0 3l(S(liS(3). SOnilO 
CrcaDJSanQQlJo (UOdaOaJOfflJOXDlJo 

(giajQjoo^ailooGlcajasTDajjo (.oJ@oo±i6TT) 

(313)16)0(5 (l/lCO0nftl6m63T3§OCQ)lfflJ(TDJ. 

aej6TUO(3 sD(ru£J0i2l<& CcftOo^ 

<ft(TU 120o OJOOioiildft. 10o GTUGD3 300) 

ainoo cro(S2i2§CD«Jia)1aciiS (ojajra 

6TT)0(3l£)o (B218)3nJOaulKi3 OOJ^J CDSOD 

oilgo6TU(B (B(2>oo)(3i3)1ro3 gav>(3)03 gds 
oralm; (.oJeoo3d6mo au&scujo 

0TU(S(T3)0o4iaj]o aJcft.a>3(TD(3)0C2>1fflJ(TT)]. 

aru(3ra3l(^(D)j6)s (Bi&jraoeajjo aej5Tuo 
o1oa3 g«s3eaj aruonDiijra^ajjo cugoo 

CDl(3ajl<9jO0)CT)OQ3)1 oJlO0fl1<fl>(Dlij (318) 

(aJcroooxarcjflraiS arueaOTOnJdajjo aruatno 

oJOJjo cft.£J(3(TD aJJfflnJlsfl g03CaJ(3(TT)l 
§J6TT3 0<2)1OJ(TT)J. g (TO (3) 31 6) ($ 
QCnOOUOo (5(ODO(3DOc96)g36)S 2)0)000) 

ooraflraS LaJKnlaceJIceffljcftCffiOQaJIffljcTDj. 

a>06TT)oo3 6)a.O(0)1<9ajai) aj6ueo 
(uaoooflrajomj gan)(O)03lGo3(0). (sqaj 

(0)l6)C2)0(OtO) OJ§(2JS)jajJo 0\>2)^nU2)OC2> 
«5)OSlQ2)Jo (0)£JaJO(UJo (319) 2)aO02)O) 
0\>a>(0)6)(2) (3T5)c9 3 (3oi(6TT)1(D)l210<eS)j(n)J. 

oJsmaulKnonJ (.oj.a.ooo'l.flffljcro 21J6IJ0 
co)ra1(o3 cft.6ine(0) rata) 2)j6)j(OT0)0(2)1a>j 

60 OD). G(3)820\))0 (2)61Jo. 
cru°o 

G eft. q g si ej oo/l ®1 c96) j e ou o3 

gOTU(0)03 oJ6)8ft.SJc9S)JOD 2)1<9S) aJOloJO 
Slcft.g1ejJo 6TO63B03 Qjl3p(3l£)1aj05 
(5(.OD0(3D0<9S)g0<2>1ff>1c9S)Jo. (3T3(BaJ0 

os>eioo ecrusloa^ mKiScnlracofleflral 
cftajanr) gcrosnosloaS (omeoaoe 

(2>0(3OD (2J61JO a(j)6)OT) oDO030cft.(3oadl 
^1§J5re. §02) 6)OJ§06)(0) (BO)Oc96)1(2o_]0 

<ft.j(20Q3)"l(Djanr)j. <ai$ 2)j6U(3ta> anflor) 
o)1(3o)g1<9s>joD 6niaol(3(ruaoj<D6TO 

63T305 (3iao1ajl6>o3 (319 aT0(.(O)63Bg 0(2)1 

ggglG£j<96) ratajajOdnlcftffljaoaQilffljarDj. 

SJ(2J(3Ta<96) iiJlej 3lOJ<T063B 

§1o3 garu(0)03 (s<9>o(Bgg2l£jj6]neo(2)1ra1 

cftffljo, (313) 3laJO\)63Bgl6)£J06)c96) 

6ia)oa3 gojoio ajgg1(2)1«)3 cft.oa)o1 
(2laDO0 6njl6)a3 oJlanlroii (rooano 

o 

miDejo s,s>srsm5)]o. sxroogjjijoral 
g(ru«y)0 3l5)(i^ soj aj(B(ru(D(D)jo 
oajcffic96)jo . ajotocft.,), G(aoo)OT»la3 

cftiJdl6TT)o aj0O6TT)o aJJOo &,OQi\($> 
CD 1 (3 6) eft. § J gg (3) 0(2)1 oJ£J «J)(U6TT) 
6T3)003 <9j6ns1§J6TlS. 

(3ta(2))(n)1a3 oraajaruocDeo 

0)(3K» OajnJOS aJJ(rU<3)<a>63I3§Jo 

cejQj(D63Bgjo o^wjantolgjsne. 

SlQj1«J)«iK5)1«)5 6TUor)J(2J61J 

(smeuej^glraS (3iao)jcft(D6TT)1(2) 

(20(0)^cft. cftO»jiJ OOJi| (SO, oJ6TT)(U)1(0) 
CoJ(5)1e(2)JQS Qj1e<2)00)o (T)1cft.«iK5)0Gf)0 
cft.0(OT5) aj1SOJ06TT) (3)1(8(310) (3)". 

0^)603)0 son) croosoilaffljcmoflaojgg 

arujjija)Q3)0(2)1§osrT) sirooaooajlecffio 

0)0(313) Qj1ej(2)1a)J«iT3)J(TT)(0). 

(DOLTIO! SI3)63BgJS)S (BQJ3(T)(2)J 

os (3iagoj1«)3 garu(3)03la) moiiaDl 

0(3I3)Jo l2(3(ir)(2(3T3)Jo (.aJCJUOODo 6)u_I0g> 

(ssm. ora)i2la3. 2010 nffltoJlCDB 1-30 
OGJ6nJOOl6)Cg(D)]o crucnora <feS(e6)0(58 BdSaru aJOGD <9joejo ajtmraS «s)s>cm afflcraajjano mil. oajciMnj.csraanj (aJ<s<B>os2(r>6>ajsjcoTOoa3 <ftl6rosrora)} [.era 

ofl)o. garu«5)03l5)n? <3ra)CWoD2ioQ3)1a)jamj aan ailspep niloiy&lejjo iiilej aruoee.arilcft) a>oa>6rocoroo«>8 csokdj cds 

otu(skjkj)oqsoo_|o e<3«r>l<ft ajlGpepcruo cruaianjcDJlrijliyj ajlejooDJl^j.oJlanols anjagrara) bcdj c&janolafl ajAglcKl 

Qaj06nBjg§ Boj ailBpspanj aruoailaioaDo. tftoejroKnloa^ G<9>oG<3g2lcn cgiajOjao^aocD) cnicejo cmraooaanf) oaoon 

CTOCDlaJOtDiKDOQaJCaDOSTDo (3I3«5) n(j)63B6Kr> (aJO(2Q3>OC)1<& OWMJ) o^o.ofl) <9> J OTTO) 0(2 J OTUOdOlsrUJo 6tUOU>Jc9S)§Jo 

«5)£j«sra>1«s8 ffla^snejajrajofflanoocDJltDjanoj aacraajjanocDJjos os)(/d61jjcdo<96) OJ00133CDO gdco3c*1. cnicejo aDl(86moa)1^ 
oJIcTDlsjgg iij1cro).c9joasmo (m> s,09ism§\(si ajggl oaosjcdid) C3i3)cuoa>o OKlorodi anj^jc* GaJoejjffljsneocDJl. 
BcSarujcftgM e^Knlcft. c/oo(Tu^o,a)6TT)1(TOo,COT«j>jaDocruia»o anejec^ral anil.Ocft.oJl Qsjcto asajGcsaooil cruoriDl6TulQ(i3 

«5)JS63B1qQ) eT9«J)1c8> (UloUQ3)63BC^ ajdlajliyj (SaJOamlOJ (TOanOmXBKSTCnOSJ <ftJSl S(DJ e06TD ll GJSGn COT0g>OO3c96)J 

(TDjoajs^ejjo cn]ta>cni20(D) aflBpeparu olKnltajOgooDjo <9jCD)Jo onJOKtinj. oanoggooajltDKSKnl raraojojanjc&gflKRl 

c3iaKn1ejjsnBOQQJla)janrn^j.«y)1(3«5Knjo o_roa>06TT)lc9> ralcatolroii ensam ^i>i.ojaj(3caTa)on63B§1«)3 oo)j.ag)o. (3i36TiiGj(3oaaon3 

«5)5)cm C3ia«5)j B«5)j63T3l cnlannj.raraanj Ocftosnsj c&oejcDffl sraejail, a®scnl(3 go. ffljanmra a>jsima)1 ajarueitoocS, 

oncoroM (3i3«j>l«s3 <uam oJjea)oc/)2ion63B§jo ajl<e>o(n) a® C3tajc3 .feolQajosI crooaolsnj kj>js6sb1cd) ajejrajo 

63B§Jo 3(3<TUJ<ft§l(B£Jc8S) a>S6>aT)«jraflc<Q>lgj. 210L«5)l2^j, ODOJ Offl(/D61JJ0r)0Qa)JOS arUoDC(UOJ(5«itEJ)<9 ) 0)OQ3)10)janDJ. rU5)c9AJ, 

.aoejoejgKsrailoa^ caiaonlajoo^Kna^gaoa) 6Do<^1cfld,a£j<D)o gqj6tt3 Gojooqj goanjo ajlscoxaKnloejcarcnlcffilgj. offlo^j 

<3o,arilCBl 8J)JS63B1qQ) (SOoadc&gJo oJg§l3(3orujajgl«)3 aJOl 5)2)5)§J (SiaS" 6)c*§J«J)JS63Bl. BSJOJlcoB (5)100 gD^jOOKS) 
ajlc9S)6)ry§1(DJ(ml^J. 6D&S)0®Sm<MS)0«ti (TU (2 J 30CD>(OT5>1«>3 CD)0Q3)1 ajffl&dd, fflOOOQJJOnO (EJ)S)n3 (pJ«X)1<0dd fflOc&OOJSl 

ai«j)aJ6maju1tmrajos cruinoono .ajocDJjtfcODJjo cruoaj30Q3)1 srara)1gj. ajlsnejo csraaj(3 (.oJOJcSraraoD ecno3Q3)lKi3 croslaj 
<acaruajcT)(aT5>lar>3 <ao(B£JOjiJl«x>(20<D)1 taiajOJC/D^aiocQ) 

eCQ)0(/)^OT)c9jC^ 6)6)<9>aJOlc96)Oa3 (313QJ(iic96) c9><PlOQ>06>«J) 

eoJoajjAosjo ffliiJCffi«5)j.^Ky)lfflCT)os)<ea ajralanooo eaj6m 
fflfflOD (3ra)(.^'^ > «5i3>'l«53 crflanoosro eairaSaJOSKtD) iilaa) 
fflaoooDQjeSc&gjos fflanjarfloadc&OTjVM gsoejsjcSQjanDan. 
gra iJlau) (.aJoeoaJoaila^fmejOTKnM Qc9>06nBjaj<i)3a3 
ecusrisl sDrajaflB^oeparusffigjo crumonj(D)lo_|1ijj 

fflajOSnSJgg BfflJ C3T906TUl<fe(SajO(S§S CT\i£]Oaj1c9S)6m 

QOCTDj (wlrajaiocDlceffljajQaJjo raratmlonj eajsiBloajgg 
l.ojaj(3KiirocD6m3a3 (3ia)rao@l<9S)j<a<n>jo QiiJQ3)ta)j.ooc/D6iJjcDO 

C3T9egoDKitEJ)1ffll1? ijlej CrUaO(.oJaj(3«iK«aj(Sa)0 5)SOa_|o 

6D«T>1aDj eajsrBlQKjgg c3T9(SCDJoii6mo (maiOoigl^jj.fflgnogao 

QQ)1CD«5T0>1 (3iaOJoJ«J)J<9>gfl£J0Sm (3I3(BgaDo eDV (_aJQJ(3«JK5) 

(dkjkdIgd §DO63Bl(OT»lra1c0aj(m(m.6D«s)lar>o<D)l ojqj ajosril 
ejj<Qj§jo ajCQ)olcn)lo63Bl.^tm1cnlos tfeocru^csaionjuloej 
ag)«5)1(3(sta>oslQ3)1«)3 ejffll anaoofflam iJlej(5 ajowraocno 
Or\XD > JCUJ(D 61 2010 offlLcJlaSO 1-30 jplmlsmiW (mkijjo i5[ajffi)1c^bai|o GorasaicBjaijara) f 
omqio <mwm\ soj bIcdo ahs (roaitojiisS qjo3(3 nMsl ism 

Ql1§1(SeJc9fl QllglrijliJJ. 6)6)(/D61JJCD0 0)9(1 (TM [aJQI(3(IM 

ue§an™is(l Qi1§l6)ei(rol mA\<i 6U03lc3 anas! roc 

aJOOT)J "flMJcM gK) (.aJCBGODCOKJ) iJJ(liJk)(!K)(l)J (TOO^kUDCgsM 

opaa^k Aooemo gates mood ipto gereGgjo, trod) gitro 
Qigoo GMrotoaiowleiosm mtotoamlita]™. i»l 

(D0(i)3 (TOffltaS (lUaMffllij 01]<flS) [aJQJ(M»".fmifflJ(n)J 
AgS(D)J6)S QI0eM]e8)(A P) a§6aJ0(i3 (TOOK? (TO|6)<ft (TOODJOllD 
(0000)1. 

(2303)1 2)jon1ejj§§ eiceiSd^oroloeiKiiroooS raoojcfcroii esfl 
aeon^ raraaidi Q3)0(.(3> onJoJoij. raraoiouooio 2k3oojo a>ej 

|S (3T36T)J3J(33 611031(5 aOOSlOQJJOS 2) J 01)1 091 (313)1. 2)(3)OJJo 

e'Dsnlcftajjo oi)2io)jQ3)lo_jlijj Oc&osnejgg c&oceiojijlra) 

2)000) BfflJ (31306TUl<ft (5<0>O(8§K! OUAOoJlceOJOJOOS 613)631303 
OirajLtfoOlt&OJOnjOOJOnjo (313(3)10)000)1 (3)0£9>03 2)JGOT)of 

oiraonoaoDjo raraegaoeoroos (3iaai<3 raisjOJOB^Oaj^j. 

0)OglO(3J K5)J<a. 01) oS 0(110) (3)(30O2)OT) (313)3^2)000)1 
(3I3(SgnDo OJ0CW30O)o 6)aja»(3)J. (313 CgnO (313)1 O03 §01) 
(1100)300)0 Oc&OOOl BO(,CD>o (3130J(3c96) (3)^aJ(3>lQ3)0Q3)1^j. 
63(3J (3)J<0) mO(.«3)l2ej (3)083,§1(33 O)1OT)"5I3>651303 (pJ(3)1<e*ll 

c9S)jod(3), ariliy sdto |aJOJ(3oi3>o) oistoM odsjIoj 

2)000)1 (3)083>03 (3oO)(313)1O63B0O)05TT) 615)631303 (313>(0)aOl 
<eOJOD(3). (3130J(3JOS (313(5), (3(31OO)GQ3)0S (3I3GgoDo oJ](36TT) 
2)OOQ)Jo (BQ3)OS2liJJ. 00030JJO)OOOQ)OOSOaJo (3I3Cg<-iOajJo 
CaJ OJ (3 (313)1 c90 00)1 063131. (313O)03)(3o (313O6ni1(B<0OO(S<3g2 
ODDOaJlc95)J(11003 (B 016051 03) J §§ Laiai(3(0K5)O)63I3§JI210a»1 
(313(11(3 2)JGOT>of 0)l63Bl. 

6D(5)l0)1SQ3)1(33 (3)1<ftiJJo (3I3(.oJ(3)1<0i9d1(3)(UJo (20J3 
O)0SO)<9>OJJ2)003) 63<3J ODoSOJo (313(3(5631301. 63(DJ 3l0)o 
<fl>gjLS (3135T)J3J(33 61103(3 aOOSl (313(U5)<3 Oj1§1(B£lc90 OJlgil 
O-jliJJ. OOO3OJJO)0 (5)O03 ODaO (r>JOJ(3(3T3)cft>(30c9fflOo_]o 
(313(SgaO(3T3)l6)03 (111 §1 001(313)1. (3I36T)J3J(33 611031(3 oDOSl 
(3I3OJ(S(30S oJ0613T5)J "O)2)J<06) 6D0D (aJ(B 3 03(313) aJJ(3)1 
OQ3)0(3J (3I3O6Tll1<ft;Gaj0GgSl6)03 CSia>CUC/0^2flgJ. (ftD(!)6IT)o 
gDOJlOS 21(3001) (3I3)eil0Q) 6)6TlB(2gjO, (313(3) 6D0T) 0J§0(3 
(SO3OiiJO)l0Q)OJODlDQ3)1ei06m O)l63Bl6)c96)06TlSl(3lc96)JOD(3). 
(313(3)10)0(33 (313 (3)1 (SOLOS' 01) aO eft, <3l if mfflJdSS)" 
toJOJ(3(313)1<0OOo".6D(5)OQ3)1(3JOr>J eft. gj (.SOD) JOS O10c9OJc9>03. 
6D(3)J (Stft)§(BaJ003 (3130J(3 (313)O<0> (313 01) J ODD (30 00)1. (3I3(SOD(3o OQ030JJO) o_J0613T3)J: "0)fflJ(90 (501603(3) 01)J0T)1 
<9>£J(2S(3)O0a> 63(3J ODC0oJO)2)06TT). S3 2) 0(313 0(313) 6D01)£JO 
2)l0Q)JOS ODJOtUlO) OJ £103) (313)1 (33 OaJ§ (313)911 03) 03) J 2) 000)1 
toJOJ(3(313)1<0OOO3 613) 6313 O3<06) (313(33aJo (aJ 03) 001) 2) J 6TT§" 

g)i> ajoo^oaooceo raraegnoooro G6iuouilo_jliyjQOJE9>l£jjo 
raraegaoo (3)oo3 anlrajaooioraM oiloii nJlaaooooo snap 

OOODJlEJ. (3I3)£ll0Q) 63(3J Ol)J(3)(03) <9j22)1o1Q3)JOS cfcltPleiO 
06mODJo (313(3) 0)22)JOS c9>1<Pl(33 Oc&OSTBJ OJ(3003 cfctPl 
0Q)JO2)ODJo (313(SgaOo (3130J(3c96) gOo_|J 0)(33cal. (3130)03)(3o 
6)Ol)(3)03lO03 OJ03,), rJl(3)OOJO0Q) 2)(3aO]o OJOODl 01)1.2)J(iO 
22)3 .95^61313)1 2)JOl)eilQ3)0(3 (."J 01)1 CU)o3o 00)1 Oc9S)06me 63(3J 
oJJ(3)10Q) cft)22)l0l 0)1eiOJl(33 OJODJ. <9>^JIS (3136DJ3J(33 611031(3 
oDOSl, Oaj.ag)aru (3136T)J3jgjO 01)00016™, c&gjCS 
(3136T1J0O1) aOOSlI, aOOD03 c*J§1 2)'DeiOj1(e2)(33rUOO)j) 
(3)JS63Bl03)OJ(3 (313) €9522)10103)1091 lpJ2)J61ia>0Q3)1(3jOT)j. (3I363B 
OO)03)O6TT) OOO3OJJO)0 (313)01103) (31306TUlcft (Ba^OGgaloei 
(313)1e^(DJOD(3). 

CoJ(3)1<9itl1^(3)J (SoJOOei (313) 6TU0XU0 (3I3U)1c9)0 
0)l6rej 0)l0T)1gj. <0.O(D6mo (313)911 03) 03)1 (33 OiiJOT)Q3)JSOO) 
rLKPO) c9j2I2)1gl0Q)JOS (3Sl01)(Sl.So±lo3 (BajOajl ajQ6reSJ<90J 
<9jQ3)jo (313(3)l0)J 2)00o OJ(3J(3T3)1 aJJ(3)10Q) (SOem^GlSO) (3Jaj1 
<Qj(3lc96) 6TD 02)0T) OOeiOD6Tl3 c9> 22)1 01 03)1(33 OO03OJJO)0 

oisjOJOB^Oaj^j. ooo36iijo)(iB<es) ojjoo2) oraojujteoo 01)1. 

a(j)03 2)OnOlo3 ,SO!)101) 2)Ja022)(3 (/OOafll a(j)OT)10J(3 

ojj(3)1o3) eoemneiso) rajajIcftralcaoooS o)1oQ)jao3(DOQ3)1 .rara 

(3)1O)1S0Q)1(33 0)SOD (313O3)(3o)OS<9j63BO3o<05)OSJOJ1(33 0091 
0DO3 a>2I2l0l (SiiJ(30T) ojlol^ OJ|SJc9)0Q)Jo (3I3C(3)0OS 
OOO3OJJO)0 (313)eilQ3)Q3)JOS oJSl 03)1 063131. 

6D"D aJSl03)1Oc96)o £lK31(.(3)(313)1oo3 (3 OSoJ 0(3) 03)1(33 
(313O)J0)^aOl(3)2)0OQ3)0(3J OD^oUSl <9j(32)(3T3)1oo3 (SODOoJO 
O)(3T3)1(Sei<05)Jgg c9.0(a3fflOJ(iJOCQ)l(DJOT)J .Oll6rejo 00030JJ 
0)Q3)Jo ODoOLoJOJ(3(3I3) Affljo (3)6313§JOS 9iSM^ 
CoJ0oJ(3)1c9fflJ (S0J6re1 (.oJOJ(3(3I3)0) GO) 03 03)1 £l1 063131 .2)J 
ODleiJgg LaJ(3)l6THOU)63I3§Jo (.^(3)101)0X01^^02)00190 
(3)(36mo OilOQ)(3)J 2)J(S0110§Jg§ 0)2)0)0 (3)JS(3ODJOcft.06re1 
ffllODJ .230(32)(3)lQ3)Jo (313(3)1(59100 2K3)l§a<3)O)J2)003)1(3JOT) 
aj£JCS (3136T)J3J(33 OJ03l(3 oOOSlOQ)JOS 0j1§1(BeJc95) (3)00D 
Oll6mejo (3I30J(3 OiiJODJ . 0)1(303)02)003)1 (313(SgriO(S(DT3)0SaJo 
il(3^| OnJQ3)(3)J. o_KB&i9d QaJ§OOD0ODJo OJ^a«J)2)0Q3) (3)1(3J 
2)0O)2)003)1ej, tft)0a6TT)o ^(3I3)(3o (§0(3li| g (313) (3 OJ 031(313)0 
a®63BOO) o$OOSJc906TT)02]OD njlO3)03)003)1(3JODJ (3130JOO 
(SaJ0Oei(3T3)OOD (313 CgaO 0(313) 03) Jo (313CeiOOD(30aJSJ(313)1 tro<Q ) jg»<D 2010 nffltoJlCDB 1-30 <s>(3). bsjojcoS i97iaej boj 3lcncru(3io>l(o3 ooc/d&jjodo 
B()CD)c9S) c93^j(.SCQ)J5)S oj1§1«j3 &>w6\s>>ifm (3i3aj1s(3io>6>(n) 
AJGO (£Cl)(0o gDOJOnj. 6) 6) 03 611 J 0)0 (3130jl6)S ooIodjo 
QJIsTSJo (3ra<83,<iD6)(0ia) g6TT)(3(310)l: "O)2QJ(BS(3)0(D) BOJ 

(SAoegs? cniDOoJlcaasmo (3i3> eiAi^coioyicoS oilor) o_fl(i3)l 
calaa)jojoci3 615)63bo3c9S)ooj1^j. raraajiloojgg 2io(3cno (0)0c&-c/3 

(0)6)OT) c9>061T)61T)o". 

§0(0) Gcft)§CQ)JS6)CD (313(23ar)OJJo 6)6)0361IJ(r)06>Q3)06)S0a]o 

ajgo arosKDJo raraaileisooilrajonj. oracnou^oco) iflo3)ooJl 
ei06n§j. fflajffl§nm boj G61uog(juo3cb)o ajanncmGoJOfflej 
cju^kdI Q3)l«)5 ^rajmnlscaiD) color) d^tpjeong (3i3A(3io> 

(8oJOQ3)l QJCrU(.OT>6313</3 aoo "l ajjo(S(MJ)<9S)1063Bl 6)OC/0SLIJ(T) 

gcdioqijo cft.j§1 raracgaoo Q3)0|.(0)Q3)0(Doe1ajj. ciis>1oq)1(o3 ocu^j 

nDCTUOfi <ft.J§l fflTJeJCUl ((S2)(03oJOCnj) OCffiCffiJo, Agj(S 

(grasnjocru nooslfflCQiaojjo orooLctnaancoS Ajgl. conora 0)l63i3l 
02)85) OiljaulffllceacQJieejcefflOQaJlajamj. raraaJtos ooodqjj 
cdosdjos culglcseicas) o^onj. (3i3(23,ar)(uio>l6>o3 ojcb^ 
ajlanoai crvfl.ffljaoaafif a>j6i3io)l 2)}cn)eflaa>oc3(6)aJaillcalce6) 

QJOCnil) Ol1§lco8 SD(Dlo_|]6TT30Q3)la)jOT)3. (313ail6)S6>iJOT) 

ea>oc§s cninooJOOKJioVloojgg jikSsjaoIS 0)jS63Bl, 

QQ)O6)(O)O(0J (0)1(DJiaOCD(llJI2ngjO6)(3) aJ(8jy (DlsnSJGaJOOJJ 
OD(0) c9>6TBGaJ003 (3)003 CO) £J 03)1 £J J 3l aj (3I3>03Q3)o 
6>6)0361lj(l)0 GTUBCTOlon BjCnJlCOS (3raaJtO)(DlajliJJ:"sOJ oJCOIOlJ 

AjglaiOgiocaic&lejjo bcdj cnifleitoio) coioaiarolajlcBQOoojo 
t3raaj(3c9Q eai3dsmo O)(33a>jojo(i)j2)2§|3 cnraAra^o odIssbc^ 

6>4JCOJ(0)J (0)(Dl<ft>. LaJtaflaDElo <ft>JS06)(0) 610)631303 (313Q16XD 
aJOlo_]lc9ffl0o". 6D(3)J (2c9>§Q3)]S6>(l) AgjtS <31361HJ3J(33 611031(3 
nDOSl aJO613T0)J: "<i(J)6>03 oJ<PQ3) Oils a(})gjO CT\)1) A C3^63B 
GgOSJo c9>]Sl B<Pl6T0r0)J <a.1S<fl6)J(TDJ6TB. (313(0)1(33 (0)0(53c9S>0 

eilc9>2)0Q3)1 (SAoegsl (0)js63B0o. boj aj(3nuC(3TD)c9S)j: 

n(j)^jO 6>il£jaiJA§Jo 613)OCl3 OOtsSc&Oo". eft, gj(.SCQ)^6)S 
QJOc9S)jaj03 (3I3QJ6)(D (313(3)1 (DO OU C (13) oill ajl ij 

3l(3 | Tejc8joej 2)000)1 amavloS QAoengiooson orujaJo) 
cnjOca^otoicaaocDaoooflcDjcmj rarato). 

1971 afl}(njlca8 28(1) GAOCgsl B7)oJiJ0(0lc9>210Q3)l 
(313>(Do@liJJ. OOJOJo ofl)§ AjglACSgOS <ft.]SlOQ)06TT) §0(0)0 
(BoSliJSJ). (313) iiJS63Bl(33 6)6)0361IJ(r)OOQ)J6>S OJCB), nil (0)0(11 

aru1.2)jar)2i2)3 cft,jsi3i3)1 2)j(rueTI(D)0(3 raraau^AadO) ojodI^ij. 

12 (3 aO Jo ASCII (513) fflJoDMB 2)J(n) £llOQ)0(3( AJ61OI0)laJ 
nDOS^rarajG^fflOCD)! AJ§lA03c96) Al(310)06lil 6>iiJ0gjl6)c9S)0 
SJOTOJ. (313) ilS63Bl(03 AgJtS (3136DJ3JC03 611031(3 aDOS2lc96)j 
aJJ06>2) AliPJOlaei BICOnOJo (n)l.o(j)^ AJ61310)lc96)£J(10)(3 OrO<D ) JCJOJ(D Cn)OnOl6nj,6)<fl>. o^OTU. (3136Tll3J^j Cn)0aril6ni, 6)A. nfljero. 

CTUJ6)6)ei210(l3 aOOSl (3)JS63B1cD) ajei (aJ2)J61l(DJo CTO06IU 
(RUl^lOJODJ. 

CniEOoJCDOlOlId) CTV)(3I33lQDj) ofl)(TDJ (DO(2)A(D6TT)o 6)£iJ(§) 

smaacm ooc/OQjjcnocojjQS raraeliaJociMraioios o^)^jo 

QICDJo G(H)0SJ1^J.a1s>JC3 L^OflOOtOK!) (Sl^fflOOQ)! oJggl 
3(3crU (0)JS6313l(D) fflfSoDJo Cn)6D1>3 (2)JCruei1(D)0(3 ((T):2l) 
(3130J(3AgJ6)S CDOBo CTO a£ J CDlc96)6TT) 6)2)07) QlctMd^ 2)000)1 
(3JODJ (313) (SoJ(D (B(3)OODOO)J6TBO0Q) A0(351T)o.210L(0)2)gj 
"CTUIieOCnio aJjej(06)§" n(j)(TD (313(3lDOIJo ^7) (SaJCO 
2a3OA0gg1c9S)J(rDJ6TlS.(SoJ(!)l6)03 aJ](36TD(3]nJo "(313(33 

Aj^jlojsnj oMoraBlop^ ei1(o3 geijal 

glOOlcg QlgljaiO(3)l(33 (313O6TH1Q0j)" a®(TD06TT).ojl0T)1S 
(SA0(S§^l6)03 O1CDJ210(T)0(3l£1o AOO\l(3(S(/10aJU oCI^BTOGTU 
61U(TUO(3 <9>gj(S (3136T1I3J(03 611031(3 nDOSl (0)6)OD CU6lioi] 
6)iJCQ)C0)J. gD(3)J 21J<Pjai(l3 AgjLS (rUJO0)2)0Q3)1 0f)(O3Al(D) 
(0)0 60)", (313|j0(inj (313 (SgnD (310)1 on fflcnaoloon) 
O)(33AJ210O0ai6)§. 

l.nJfflJ61J6)0 gu36)oJSJ(313)l6)c96)06TlB (T\I£lOaJ0f) 
(OIOJlCDJ (BQ16ns1 CUloJjei2106)Qa)0CDJ @(06TT)(rU2il(O)l CBJn/l 
A(0lc9S)61D6)21(TT) 6)»O361IJO)0 AgjCS (3136nJ3J(3361l03l(3 
oi)0SleC2)0S (313)CUO3 < ) > OoJ§1COJ(n)J.aJ6)c0i9d (313(S(5(iD 

(3i3)1oo3 co)1ojffloa)o 2iogo(mo(D)1(Djanr)j.ar\iDOoJO)(3io)lof)j 
crufllramoco) (mnejeujo ojcdjsioo) 2io(3ai63Bgjo SyQsrs 

(313)1(2) G(/0o3do OnJ21Jijl(0)2)0(D) B(0J A22)lC)lc96)J 6D(0)l6)(T) 
o^(53ojlc96)Oo.^(SaJOa3 (313(3)j (Sai6ine.(313(S(5ar)(01O)l6)o3 
(313(§lLnJ0C2)e(310)0S 6) 6) 03 611 JO) 03) ]o CC2)0SliJJ.(31363BO0f) 
2010 offlLnJlOTO 1-30 mm Ms\m mm spojoii mm\o fflpoekjj.trotrau) ajemaul 
(DKDODilffljaD uM suoeijijW izpetod [(lMatflajogjo m<M\m 

(TO(l!)W 06)0101) [(lMtnJkjOgJUOdlil GOMM] A| (MOT)] JfOkiM 
(in® IMJgj ffl](nSei1(I!)Q(3 [aJlo3oi)1^06p1,01»3to| (D))6)S oufloA eia^ 
MifflJOT) flffl-SOTlA OUSOITOfflOD (ipWilte! (1)1(11) OttOOaJOlo 6)ffl6)gj 

(TOefcdDj Gajoaiod (i»js«ffil(ro<fl«)0Qi!ilc9oei!)(!!)1 rotaleijmoratop ajoo^nj 

MIiBJIOTI (fflJStoj (SaJQiJMOKJilfflJODJ 6)6)M61JJO)®J6)S«))Jo ailofl) p"(5)0 
BMdDJo dpnflo.iJMfli, 6IUOlD6)aj§QI(3<«) g) ffiilfiOlOS [iiJffltalM |gjO 
fflJlfflJODSJltDOd 6)6)(/DaJJ(I)®}6)S O)0d(iJffl]o O)S<fl6)06)(IS) GoJOQJJOfflCTDJ (5)6)01) 
gOajOOBl. 

Gc9>osl<9>a3 aileiiaanieffljaT) csT^crucjnl atferaaooQietinoos 

CaJOnJ«J)aOQa) BOJ <9j2ffll0lc95) CniEOoJODo OQcftaoojam 
«T>l6>0D <9>J0liJJg3|3 jiJcS^ltft!^ «J)JS63Bl.oJej(3<eS)Jo §D19 

cruicorucrxoTtnlKjS AsmjsrisoQajlajaDj.aJoaiad 1979 ra3 gra 
cniDOaJonoKiiEJ) cruaarutm Ga>ra§ KogDqjoKnjRsS geja 
<9j6td)(3 slejo c&aalol.ss) aoa^ffloooaS KDlraiaoonlnJ). 25 

6TD 6 60 O o ^36 

-6-79 CDJ c&OOTKBKSBOS 0D](32)aO^jl«j3 (SiiJ(3CTT» 6(2)00) 

«jtmlra3 6)ajijoQa)1(Djanr)j (gra«5)lonjg§ an1o)jaocni2ij6reoQ3) 

«J).t3T3(OTJ fflJOSXiXl (T\iD0aJaD«JKJ)lO(^ GaJffl 033(21(313 CTUOTa 
3l<§> (3130Snj1<§> ag)ODOQ3)1 (20Ol.2)(3aO]o ajl.afl) (3iasnJ3J^j 

aj<ToejlQa)3(3,6><9>o(scg>os 6>mooffiOT>1a3<9jj§l ajarueJloaiod 
a^amlajcS aioiiac ajra^sano ops«jkj>1 a>(D(2036ijra6TDo 

jiJ1<9S)JCTT) (TOfflOQlfflOOQilcOjaDJ 6D«i).(3I36OT36>(r) (3I30DJ 2)]KJ)RS3 

avtaiBfllcQ) cruaaruco) <9>6TD)(3 sleio cft.2alo1cQ))ffls a>1<pl 

3 6TT> 6 W O 

ejooail. 

ov a croon o^ogsjoTO) godoUo iz^kdjojcoS Gc&oiP 
crojo (gia)(Doel^j.(3BO)ou) aJ6mnju1ta>cnocD)1rajGnD 6>a>.cro1 
siaoeijglail ffljcroejlcs»oc3 (njlnilcro'lapgjo ooodslijcdo 
rata aril octi fflocucro (oJIciScrolojogjfflooafl cs cruaj an <2 an j 
oudlnjj enJoanDj.nJ1ra3(aoej«5Kn ail.o® taiaenjGjgj ajcroejl 
cd>oc3 LaJln3avilajo§oc^l.(T\)(3iafl1iga3)j5)s crucoajlos) ejaigd^ 
aocoflojano a«5)-ei)KS>l<9 5 cromonjcmaacrr) oiB)aDCD)«5T3)1ra3 

CrflcrO CrOJDOaJOOo fflSfflgj C3r3c93(TT»J GaJOOJOClS «5)JS63Bl.C313 
c9S>032il<9S>eJ0CDJl 0nlejajlejJSnBOCQ)1a)J(TD oJOO^aJflJDKjtoj 
(2003)1 CtDJSCSCTPJ eaJOc&OanOQOilcDJCTDJ 6)O0061JJCT)Q3)JQS(B)Jo 
aJl.ng) g<TU«y)03lS)Cl3Q3)Jo C3I3)(a)<->^o.aJ6><0dd, SnJCTUlfflaJ§ 

aj(3c9S) gDccfllcsaoos (aJccnlsrunjoctJ) gDepctalcajcroctBlcnocaii 

6>Q07)61JJCr>Q3)JQS CKOCOSoJO^o (r>Sc9ffl06>Ct)) eaJ0QJjQ(2CTr>J anacm gOfijoQan.ejcMd^aJotmcffiM arilam cruflOojano cu^cDil 
iijejlceffljmrxa) <ft6recsajoaiS ctnocro <sa, cniflOaJcncaraflcaS 
«5)jsc3crr>j eajocujamccnlcoii oouDajjaDcmtefflj csraca^oJcatoj 
6reocs»l(0j{mj.iaoc(S)iagj gra (ruaofficarroocQilcDjarDj aroaaroctn 
cx2fl(o3 jiJlej(3 coJ<^0D2ijsnB0c9S)jar)K5)jo enjanjajaB^onotn) 
OQ3)1aruira3 mian6iJ6LilsLi1ci3 ajsmloaxgrD) OTannas aiaruefl 

6 6 6TT) 6 

03)0(3, 6)6)OD61JJCDO C/3o(TUJKi3 gejaQ3c9S)J5)l2tm1ffla) iiJlej(3 

ajaegoesBjc^QDjoaruo^ejscDO ajlrajtao icdcudamcn&mui 

C&0O5TDO (3BCUOO 0rumCTD«5>CQ)l«^ CDlam dJSl0Q)lO<fl6)ja > CS»Jo 
OaJCBRnj.gDClKDJOS (SCDOT)^«5)J(MJ)lo3 aJJOT)! 5)CQ)0(DJ 

cromoaaxa (roonejsonQaijsnsocSQl. 2ioL«5)2igj, gdo§1«)3 ajjs> 

aJ6313a3 GTU^oUSl^ (TV)aarU«J)(D)J6)S oJQJ CniD0aJCT)63BgJo 

^cuc3 cfcet^go QjiJ!i!)«y)j.cgiac9S)]§(m3)1ra3 cn)(3iadl^a»jo 

(TUacrUOT) OjlOJfJDOJOS <9ja>63Bg3l6>£J«JT5>lC3ta(2«J>06>S 

fflffl(/D6iJjcno nrurao3l(^Q3)l«)3 CDlanD ajlazodl.raraailffls onlam 

oJSlQQllOSaBJc&QQJJo OjiJUBSDJ. 

raraculos cn1mci1o63BlQ3) aoao6ujcno araj aj(3nad 
erormogo culccrom slailano cncn)1^j.tgra(OTlcDls)S(D)06m 
onlQejc/DJOcara (.^^^(^ksiT^J eajoamlajmn a(3<9s> 
crujgoraajtOTlraS ^cruejoal^i a^am cninoaJODo cruaianjKJ) 
caoaruoeixionju sl^jo Asalol (i§6)gsjc9ffl6moi2GnD taraiaj 
ao^cujaoaoil aru1.£)<9j.5)aj ao6m1cn)]c3 oocraeujoDoaijos email 
nJ6)«JK»«JK»j(TD(3). «y)js(3nm sigjoajaalgl miDOoJon &,tm) 
glQ3)jaoco)1 6Tucnt>Ofij§j nj(3i| aaja»(D)j.c3ia63Bacn 
(RiDOnJCDo 1992 o3 Grufflaru«j) cftocruoeixioaju algjo ajsalgl 

a§OgSJ<95)jajCQ)Jo 5)nJCffi«5)J. 

<TU(i3T33l(^Q3)1ra3 Onlomjgg 5)fflaD6UJ0DQ3)JS)S aJSl 

Q3)l0c9ao s1qj1«j)kjkj)1«)3 aagoraj ono<p1cft)c9S)^ cr)o§on3 
e(iD«y)jajo<B)1«5Kn1(3(TDj.iij2i«y)ejQa)j6)s eosmau63BC^ 

(3)0«j8<fl>3£ll€9>2)3QQil C30<PliJJS)OJ^ ClilLOOffl SlOjltOTo CDOffil 
c9S)JCm«5)1CT)lSQ3)leJ06TT) BOJ Cn1(SQ3)0O)5)2iaT)(SaJ06)ej 

Q«y)<9S)1o3 ffljcronDOsI qooo6ujcd(D)J0s aj1§loejcais)jaD 

COT.(3T3egaOo OTUJODo aJ(DliJCQ)»aJSJ«5t3)1 QJCTD a^OO^o (3I30l 
03)1^ 5)c950SJ«iK51J:"5)Ky)c9S)lK53 fflOQ3)1cr)SJ<9S)o a^CTD (.nJG3 

aarara) ojoiu) n§c9S)(3 ejal snnoa3 aruj(D]aJ1^| oaj^p 

§J6re.C3BtOT CDl63T3(i3 a^OOSJOTO) (3I3Qj1So 630J BO) 
@ f DKJ)la 3 tniCOaJGDo «J)jS63B5mo".(3I3|jOaOjaJlQCl3 (3T3CDJ 

(.(DanfflooQJltDjarDj ajaru aoosloajjos raraiCfiaiono. aruaaruca) 
sl^jo cft.2i2ilgl ^(3^1 ffliJ(D)ta> ec/Dotio aojajsl CD«)5ajO 
aaann njosimu) oraegaoocoiro aruGarooaadCSfflirooos Q3)0(.«j) 
Q3)a<9S)l.t3Taann arv)acru«y) c&oaruoeixanjD sl^io (.^orulai) oro<D > jcuj(D 64 2010 o<j3(oJlas3 1-30 A 
6TT30Q3)lrajann>2 ooaasujoDO. gs6>0) slgj ojoooojo oJIglijj 

OJ(3J(313)1. ffljttl) aOOHflOQIJfflS (S®)i<J)n06SB£lo OUoSOOJO) 

tftgjo GQ3)oa)(3i3>1(33 otaajOTXDlajl^j.orasaBfflCT) aoooJlansj 
■affltoKB boj 2K3> eix3)1<0> croacnjco) ojIb^os^oou 
cniEOoJODo O)1(32il<0s>oo3 goqjooio 6>a(j)cft.cft.5iT)Go i ! ) o) snloj 
aooflajj. 28-2-1992 «s3 Guidon aijaaoajo gq3)0(/)2)ooq>1 
(djodj goi) (3)1(3j2)0O)6>as;;(3i3)(3).o\)E0oJO)(3i3)1o) "aei 

6TUO(3 ^(TUeJ02ll<ft; CftOcx^AOU" a(j)01) O)O2)<0>(361T)o 
S)nJQ»(mj.OQa06UJ(T)Q3)J5)S 2)0)01)1(53 (313jnDg03(3I3)l6)O3 
0)l2)1o±i6313gO(D)1(3}OT)} (313(3). nJ61TU)1(3) OOffl^O 03) (313)1 0) 

o)olco3 c&anfleeTOTOTt&ncD) (3i30)j(0)or>o. (3i3O)05)a>o ajouo 

nOOKl OUOaOl&DI (3)6>o3 6)6>cft.OJaD2)J6reOQa)1(3JOP n(J)^J0 

GajDOcft.^QffloiSolcft.gjo o£iQO)£ij<0>gjo kI^jo ajonoaioooa) 

nfKXSrijIiJJ. (31363136)0) 2)0Q3)1O)SJc96)(3I3) aJ(B(313)c9S>(3 @]2)1 

cruaaru«5)<9a eie1<&ajcft.cD)]o aJlonlso) 30 a§<9ffloo(D)1 oJl<ft. 
aru1c9S)j<9j(D)jo 5)iiJcr»Knj. 

6D(3)1O)l6)SQ3)06TT) (313g]OaOJOJl6)03 (3130)J(WoD6)2) 

got)061do aaooraj o\)oeoj2>j6n§o<n>(3). odjoSksitoooxsto) 
BfflocDloej "6iiou&ni" a<j)OT) o)o§1<33 oooDajjoncrojos 
raraeo) raisjoiao^o ganrxD)!^ 6><ft.06re sraj <9>(3i3) ejel<9Qj 
cftQajjsneoajn. "b(dj 2>(3>-@'D(3)1cft. <9>eio£j(D)o eajsmoaanDjo 

(313(3)l0)Jgg OJ<Pl a(j)(.(5)0Q>Jo 6)a16)§OT) g6n30cftS)6n) 

s)acTDjaoQ3)1(DjmDj tftrormloej gggScftsio. ojos^raocx)) ajnn 

tmd (313 61)T3J(33 611031(3 OOOanl&Hl', C3T3 6TlT 3 3 ^J 

6>aooQ)(5)1o3, arulglsil o)30_il e^rajdi gDairaoiBJlrajoDj 
cftcairolonS oj&ano&adb. goi) <b><wt> «ft.1§lQ3)(S(3)06)s 

6)6>a3611JO)CD)J6>S OUG03)0n9do gDfflgliyj. O\lB0o_IO)o (310)00 

e1c9S)jajocDjgg aistojo 6>oj§ot) «r>6>anr> anj0c9S)0a_|§j. 

(31363136)0) 1993 K]6>6)£1 40) oJOeTDcftSOS 6)<0>OSri] OrO<D ) JCOJ(D 0)c96)(33 (3)OOJO§16)£1 (31301)6)013) cft>0<36mOJc3, 61UaOJ0J 
03^(3003) OUQg>1(3 aj<iD2B)3£ll ODldDOSril (3)6313gJ6)S BaO 

ct)°I<d) c9>(D63i3o3 6><0>o6n3 aiei&iiiodS gDoueioffllcft." 

Gc&Ocx^JcaarU a(J)OD 2)aO(313)0Qa) OUfl0oJO)(313)l0) (5)O<05> 
^jl§J. (3130T)J (3)6)OT) 2>Ol)S?1(3 (313 61)13 J (33 aC (313)0 nf>, 
(313(33-61)1(313)0003 CD)(313)lo 61100), OOtft-JOlS, 2)(30U 6)cft.§1So 
a®ODlOJQ»c96) <ft.]Sl (5)Oc96)gj1§J. OUQg>1(3 aO02)1(3 Gcft.0CQ)2]2 

(3)63i3c^ iiioojceaos, si. 6)^.00)0 6Tiiooj ajou£ilQa)0(3 

ag)OT)lOJ(305rT) (3130103)^ (3)0<9S)gfl§(5). oil 0T)1S(S 6313 of 
2)£J61U0Ol6)O3 g<D)(3iJQQ>j61S 0)OgJcft.gOQ3)1fflJOT)J. OUlnJO) 
COJO)(313)1eiO(D)1(3JOT)J o_flOT)1SJgg 2l£151110Ol6)O3 (aJ^S 
61Do. gDOT) a(j)o.6)<T(j).O0lc9S) cft.1<pl(33 10 OU£)OoJO)631303 
(oJOJ(3(3I3)1iJJ OJ(DJOD26nB. (313O)0L£l (3130X3)1 2)03l(3o, 

30ojra3 sd(3o303 oi3<es)03al, (3i3(3oH3j(33 geijo aj(5)qji(33 
Cc^ocgs, (3i3afloru eij(33 geiao ojo)1(3>o G^oegs, 

(313)(3sOU&GTU(D)o3GrU (Sc9jO(BgS, (2300)), gDo^load 

mlauldDo ovcftjoS, o)»o\)ol, c*on^§(3 6>o\)o3(3, 6iij(3)j6iii 

6110O) (ig)OT)1OJCD)061T) (Tg)o.Oa3).0\)1<9S)J <ft1<Pl(33 SDODJ633 
6)<fe§1S63BC^. 

21(3) -SI) (3) left) OUaO)1Q2) Oil 3 ^0(5,1,001)6) EOT) 
6)O036)JJO)0(n)J6)S ill(Dcft.0Q1 OU1oJO)o 30OJ(33 6D(30303 
(313c96)0312l(D)lei]6)S(D)061T) OUOaigdOK^cSfflOltafflOaJSJODO). 
120JQ3)OUl(33 cft.OjlCQ)0(313) Ojl3p(3(5)Dlajg1(33 0)lOD (.nJ(5)l 
eOCUO)(DOCQ)OJ6)(D 210(.(3)o 6) (3) 6) (36) 61313) S J (313) 6DOU£102ilcft. 
CUlS«13)0O)63B036)c96)0fiJo S1)(3)1cft. OjlnadCQ)63BglejJo, 
gDoO^lnfci- (313061)11- gOJ3J 0^)01)1 I§0oiicft.g1eijo, OJlOJO 
O\)0Cffl>(5)1cft. 0jl3^CD)1eiJo gOD(5) oJOl03leiO)o 0)(33<ft.1 
cft.(3(ZI210rOSS?(3OQ3) CQ)JOJ oJ51T)ail(0)1O<3 OJ0(36)(3I3)SJc9S)jaj 
6)<B)OD(5)051T) (313c96)03lCQ)J6)S ej<0i9d^o. ej<0i9d^(.'TJ3'J^"lt9S' 
eOJ6HSlCQ)Jgg (.oJ(D)06TD (313)1(33 (3I3c96)03a1 (313(5)l6)03 120o 
OJcSrfld (313)1 G£J<96) (.<TJCOJO3l^1(3lc96)Jcft.06m. (313)3J, 61110^ 
oJJO(313)106313003 ^0)1 (3136ml BOOUCffl 51110 ( 9S)1(D)Jgg]. 
30OJ(33 ^(3o3d03 (313cftS)032llQ3)JOS (313)3^ 61)10^ oJJO(313)1 

06313JODO) cft.6n3cft.jg1(3aecD)06)s cft.6ns araltefflooioeir) 

6)6)O06)JJO)O (3I3)LC/)aOliJ(3)Jo o^)gjO 6)a10(5)J G0J3lcft.g1eiJo 

(o_io(3(5)o1ij(3>2o. ai6)<0i9d, 05njl6)o3 oraejo^ejoilcffiaoco) 

OjICUlOCQ) (3)§003 (313)(3<9S)J(20Oj1gje^J0. ^^J0(T»21CD)1(33 
O)l0DJo (3130lOjl6)03 63(3J 21(iD0 6)<ft.0§0(3o SO)63I303c96) 
12J01l1(33 (3)J01) 6)<Q 5 0SJ(313) 2010 6) d£! (CTHOJOl 15(OUaC(3 
30)0) 6)00361120)0 OUl.dgjo gOU(3)03 0)6)20 Oj1§aJl(3l61313)' 
Q3)0(.(5)CQ)0Q3)1. (313gj0nDJ (313 G^nD (313)1 003 oJ(3C£J0<9>k1 

oJteo tuo)^2]0(as)l ©c^osiceas)!; CBi3|2i1o3. ^^ 2010 offlLnjIOSO 1-30 
SKSSF CDlCdOIGDl gSCDcftHOQ) oJODdDld^aS 21 qj1s]<&(/3 

21 GaJdiBQ oDooeAaulai) 

21 <SA(,flBfflB§1(DS HKDJOl) QjlfiJMlGo 

21 IB(Q)aJ6mufl(S)d(B0 gaJflflaJOO) (TCCAOgAcdlaj 

21 e<DflflA CUlGpdlDk^(06) gaKDlalOO) OUCftOgAcdlaj 

21 cJ)(nHB6ffl3g}o (T0l.(U)l LciJ(30n946n)6S13§]o 

21 QJ jflfijo oJ1(TT)1§ MGJ OUOttldldBbOg (S19)G(Ol(06)(58 (m^M) ((3I9)B(Dlt96)5)fyGS5n§QJ(3: fflJflfflM, ftJOOlJl, S1J(S)M, (T\)Jfl(3, ffl](Bia§Jlo, 
2ipGp(fl, fflnf)$ [nJ(n)1(U)5n§, 6)(n)[dfc§0l, 0(3001)3 LnJ(T\)1(U)5n§, 6)(T\)[tfc§0l) 

(5)JS(3^|<X2)3CSa)1 ^(D2rU(M»1S)CSa)3C(TD3 (SID (3)1 £1 Q)1 <9» C 21 3 Cll(5nifo 

ccrumcno s>iij(XK(3)j cuojam (f^osnoa^stoi stolen), suogl, airavilsnj, 
aruj3(3, ajcsra&ilo, ffljcsraglaS, ar»f)^ (/»-iarifl(U)6irr§, si(n.s>an>(.<9»§ol, 
(acioarto i.rU(n)1aDsrr§, s£(r>.sxn)(.<9»§ol «0)<Tir>loiio]s>s (rucQODCiao cuticftio 

CnC3C§3(3a)Jo r»®i.rUloS 10 <T>J (BJ(nJ3(3Q)l (5)3S>«P ClJleJ3(n)(M»1oS (SId(XDG<96) 

srr§(5)3Sirn. 

aflojocroo: 
<9»sinracii1<T>(3, 

ffl^&flcro 6Da8(a)1arojo6Tii, ^aro&joofloeb 6)<roq3(8, 
eJIseb (BOOOJU, g&>o<p\g&qos-2