Skip to main content

Full text of "Dokumenty-i-materialy-po-vneshney-politike-Zakavkazya-i-Gruzii"

See other formats


AOKyMEHTH H MATEPBHJ1H' ' 1 
no BHtUJHEM nO/lHTMKt) 

3flKfl.BKfl3t>5l ^1 f. -^V^:.-.<— f- f^r™56iBS^^A^^li^ 

&*• /^HARVARD\ 

UNIVERSITY 

.. LIBRARY . 

JuL.H 1975 
[ nnorra<j> | i Hf:aEiiT».ibtTE» rpyaimtKuii PetnyftJiKKH 
T>ftM». : ~ "■ :■--:■-- 19ttro». r 26 Maa 1918 r. 3aKanKamiH Cefijn, KuHcraTiipOBaa'b pacnafle- 
Hie eAHaaro ao toto upewsiiu 3aKaBha3ba. C* 3toix> AHa Ha^raaerca 
cymeeiwname Tpext tajioc-ToaTe.ibHbixb 3aKaBKa3CKim, Pecnyo- 
Jinrb— rpy3iH : ApMeniii u Aaepoefl^Kaaa. Ci, 3 TO ro ahh HaniiHaeT- 
ca xaKace Jixt caiiotToaTCibHaH BHtmHJnfjHuiiTiiKa, Ho net aaexdi- 
tli 3toh iio.inTm;jL en 3aAaiii H tpeACTBa im, iw3ptuieHifl ; eaut.™ 
u ayra hxt. Aoc-fiiii 'CHia 6u."]ii oiipejIueHrj coouTiaMiL KOTopHHiipeA 
iiiceTBOBajm pacua^fHiio 3aKaBi;a3i>a. 

Ob stuxx cootiTift u aoja-ho HaiiiHiiTbtn Ji^yieHie BHtniHea 110- 
mthkh 3aKaBKa3CKHX)b Pecny6.iHKi. 

Oco6eHHO HeOOXOAHMO 3TO B'b HpJIJltHeHHI Kb ]>V3HHCK()fl PtJC- 

. JiyGaHEi. 

rpy3UHtKaj) AeMOKpaxia a^abHit aamiMaerb iitK.iw'iHTeauiqe 
«o.ioa.*eHie bi MHoron.ieneHHOMi>, pa^iipaeMyM b HaiuoRa.ibHoii 
]»3HbH) 3ai,a-BKa3bt. 3ro ocoOeHHoe no.-ioacHie en onpeAkiaeTe* 
Ttji-L, mto pyKOBOAainyio po.ib cpeAii Hea arpaerb conia.ii,-AeMOKpa- 
. .J-a'jeciiaJi Jiapiin, Jipummiioui, ujocfl .ho-ihtiikji . BbitramuBimifl japji- 
jmpeaie, cn.TO'ieHie 11 oowijiiHeHie Betxi. HauioHaabHocTefl. 

PyKOBOAHMaa eoijia.Tb-AeMoi.-paTHMecKoii napTieii AeuoKpam 
lpy3in OH.ra HefiTpaatHoii. npiiMupanm^ii cii.non npu KpoBasbixT, 
apMaHO-raTapcKHxt CTOJKHOBeHiaxi, bi> ciapbie ioan. Ha Hee hcto- 
pia B03;ioa;n.ia .sa^auy cooiipaHin AeuoKpaTjnecKnxi em* Saras- 
i.-aab» bt, ahh peBoaiouiji. II na ea *e h.wmh Beeft im-eCTMo na.ia 3a- 
Aaia no.jimnecKaro yeTpoi'Hia 3aKa.RKa3i,n aoc-.it oVvibineBiicrcKara 
nepeBopoTa "' Voctin. ,;f >™ nnpna.iaci, in™, 3anaisKa3i>a ct, CtBe- 
podffb. - .1 .:_ : .._:::;. :";■;;;.: ■; ; \::~r.'::~ :~:''/~~:~~~~ ~" -■- — 

rpy3iiHCK0ii AeMOKpaTiji npnm.iocj, npiiHiixiaTb ita ceoa hhh- 
niaraBy Ttx-b maiwi,, Eoropue, no oh yOtafAeniio. oa.iH HextoxoAHJiH 
A-ia cnaeema ne to.!h>ko Tpy3in r ho it bccto Kpaa. H OHa He oricasuBa- 
aach HHKoryia on. iktopiimct-koh fmrrVpcTBeHHorrn 3a 3th marH. f VepuiiHaKia ym.iia npii.iara.ia ohh in. tomj-,.<itik1i> iioryiniiTi, 
iiajAiiIMBH"" K l u, ' i s« ,, *ii-iPM™Hy» lsiKtaayl 'ntK'n, cimothti. net x.ii- 
jiuh tinu iai.a.BKa3i.n Aiii.flpprfM. «. H;uBiiraBiiH.'ftcJi Ha _3a_Ka»Kaw* 
oiiatHOiTLHt HHt.iuHiir» i>a3rpo.Ma 11 RHj-rpeHHefi aHapsiii. 

II HC I IV'iaflHOtTh. MTO O I'py:«l HCKOft jeMOKimTllI HOISO-lbHO w- 
DOPHTJ, B1MIII II ;ipy31->l 3i)Ka«Kii:jl,H T OlllVHllBilH HonilTllKy 3i»!.ilBI»I.T 

(Mio KoMWUiriiiTa ii 3ai;am;a:«Kam Ceiiua ui. urpirai*, iiiio.iiiiwttuv. 
MRidin (H')]).uoi«)HiMi Tpcxi. <*.-i>i<ic-roH«\ihHiJXi. Pmiyfuiiin>— I'py- 
3in ApMCHi" ii AscpoeiUihaHit. 

,*ry iio.nmii;y. npaB;ia. onpe.-iivnuo couTHmiirnio pra.ii.HMXi.' 

dill, m. Kpnlv. H»'ii|K-.vT.ii«iTiMavi. n>yxnH<-Kc»ii .i<;M(>Kj«rriii npiixo- 

Miiwch yuiTiJBini. cun-iioiiKW :mixi, cii.ti.. hujuhjui " Hnn.iyiiiiie 

mm iianmi'ii'w.i»i! -.kiwhh i.paa: " i"n.*i' mm*U"-Twi. Hnmit.HHo 

''cTOHTb b.> r.iiurl; :iat. ; ..i:i.ii:ti!;an. Kiisniwi]»iaTa. Oiiun n UpaBimvii,- J-CTiM riiKHMi, fjnjiiiWMi.. mi :iiiMiBKa;fl.t».Bii.i»m, .HUH a mi pacnaat-HUi. 
''jnunwaHWYici iio.ii. iiriBMa ™ ;i.v iio.-i.miMmv;m iiapTiti. K.m.paa py-^ 

IhOBOAHTl. iiaillTII'KH-Kfifl VKJISHl.SI >SIOKpimiWl«»fi IY(-IlY«'..tIIK11 I 1»- 

"" am c i, ncpivi 1 1 ■« » ;m « ch ofy kwoboh i a. 

f B.)T1. HO'IVMV BH+.1IU1MII lHI.lllTIII.-il JpyallHfKllii. ]><THy0.11IKl! \ 

LbIHPTOI Klh-1. OU lIptad-TA-fHiPSIl. BHt.lHi!Vii 1HU1IT11K!! :iii;aBKa3i,n. 
if no t-M'IIMl. (TlM-M.K'HiH\l1. H Ut-lIISn.— W. <UHa H(*H:«lt,HHail 11(1.111- 

fnn..i. npcmojiiuaa .num. w. i«i:uihhhxi. -bhIuiihiixi. yt-ioimm.: 
tnciina— m, nac-uiTafrtv mno liiwiiiiawwi, ihkuhIw— in, oo-ilie yaKHXi, 
i luxiuaxi. rpyain. 

** OosnpT BHt,IUH«.'ii 1W.11IT11K1I l"j .V :«1H0K< III IVlliyaillKIl MM JOltf- 

* hu. ivi. cii.iy luuoa.ciiHarn, Hajari. n> wnuui ovraopa 1917 r., ei. Ttxi, 
lH (ii. i.or.ia 1-m.iMiicniu-rtKiii m>p<'Uopori, ji i>a:tip<>Mi> pPBuaniuu m. 
\ Poccin au-rawi.Ti. Hajmiu 3ai;aBKH3ba cofirrm'HHUMii ciuasin paspfc.: 

^ 1IMT1. CT0JIBU1H 1 llt'llOXI. HIIMIl WHIPOCU- 

Bi. iipeuaiaoMoii khiiiIv cwlpniiu vioKyMfHTH. no KOTOpMMi. 
~* wu-uo muH-.ilaim. (ifimw Haiipaiucmi' nuhnmcii ihi.iimii.il 3ai;aB- 
' i.ajbfl, a Tai;:.i.r naiHiiKHom-Hir IVcnyfi/niKH Unyaiii n ocHOBHue mo- 

r MfHTM CH II0.1HT11KU. 

Mu iiy<iiiii.-y<'sn. O'My.wttWH— tcutikimmu, hiitu, pc3o.nonm, 
otlMjamia.ii.HMJi oTHoiiiciiia, . ii]Kma;o.iM. r ior«»opu.— t. k. ki» '.STOny MaTeplajy. Lain. i;i, iit>j>ifiiiicTOMii]ii,-y. r i(».in.i'Hi, <><">] Rmm.01 i;<ta%iuft, 
1.T0 iiaqtCHHc a;o.iam> :imm, npaiuy « 1'iiyaiii- 11 vs\ ]>yKOB<>;i,am,eir 
iiapria. XajiaKTepi jthxt, AOKyueHTOM, jt.iaei-1, uunycKacMyw khii- 
iy M.1.TO noxovKdi 11a koijmiiwh «iy*1;THHH KHiirn>: HimrjKiMMa 
ea lmijjo njJurjKtMMij -luiiTHUxi. Kiiuri,», iiw bi. not;, . Ha- 
piuy o-i> rocyAajH-TBrHHJJAiii ainami. hhc^'hu n a»»i>VM''htij ho cto.il 
(.Tj'oro. (H{N|)]iui;i.7LH<irij xn]NiKT«'i>3. Couojkwho ti. :mim>, uu 11 060- 
•3H.'|.<iii.iii wt;»'l»iKanit' :mu"i khiii'ii. ivai.i. cocjjtaiiio .wiinephn.iwti, 11 m- 

hifMCHII06b. 

r lin y.HKKT«;i (Mii»:tj»-!ini;i n -juy'ifHiji iiyfniiKYeurjxi. ;iui.yMen- 

tobi. xiu 1ja.36j1.il] uxi. 11.-1 ot.tI,.ii,hi,i)i ijt.vHui.i rain., -no i;a;i;;iaji 

I rpyiriia ,-im.y-WH-mBri, fM-Bi;iuarn. (iiijMM,t,.u-HHidii :naiii. in. ncTopiu 

■in>;tnKa.n,a 11 r*i»y;*in. Hi. i,'iiHi:i«)ii rpynirl; ;ii»i.y.\i<'HTu pacimKia.-eHH. 

HO BO3M01KH0CTII, M, {TjMHlt Xjl!IH<U»ni'IlH-lrt)M:i. IHlJHI r li;t. r iaTJj AH 1 

.van 1918 \\ iic'iiiciHiiinji no i-xaiiimy n imnmiy <.timhi. an. J' jia'a 

1918 T. T(V11.K0 110 IMHOMy CTH.1KI. 

Ilpn ^tovii, TcinpaMMU. iimi>Mc!ni]jji <nnii[in>ni;i 11 t. h. ai.TU 

OTiit'iamTCJi aa-mii nxi. <>ni]>iiiui\ni>L a iiinu, 11cj.iM.111acMi.iii h;i,»>h- 

(ftepeHuiiixi..— .uiTufi jixi, iiiyiaiiii'iiiit n (Jiavni'ici-iaift iii-ikvwiii (a hc 

.wmi, iixi, <i>cTaiucni;i). IM, ;t<ii,yu:-imj >m,i nihiikmiiml !!;) j,y C . 

| ckom-i, fl.it.ii.--i;. r I.iii aniiyiicHTDit]. n aj.nmi,. Haiincannuxi. bi. ju>.V71I- 

| iniKi; iio-tv|»ohi,-i[. no-i|>lianny:«j.ii. niHit.MHuni 11 ii<t-i]iy:wn<:K'if. vu 

; no-ii^ywicH iMM>iiHia.-:i,]n.iMii iio])H«uHiaMii Tcw'Ta>in. j I. OdpasoBaHie 3aKaBKa36Karo ppaBHTenbeTfia. 

OSpameHie ki apmn EpaeBoro CoBfcra CoaaaTaaxi 
I ^enyTaTOBi. 

; ^ KpaeBofi Cob'J>ti>, ptuiimMhHu n plato otyagiaH BbieryiueHic 
^ oo.ifcuieBiiKotfi,, npu3HBaprb apMiw kt, enoKoficnriB. : : ::;7. 

f npeflciflaTe^B JIohckoh. i Jfe 2. Pe30jiHmia apMeficKaro KoameTa KaBmcKoi apiiH. 

s OcBiaoMHBiuJiucL o muaaieHiu ^t.«, bl IleTporpa^i 11 o noKy- 

| UieBHI CO CTOpOBW {«.lLnieBlIKOBi 3aXBaT«Tb BCpxOBHyiO BjaCTb P<*-- 

5 ciiicKofi peeny&inEii. apiieik-Kifi kojuitcti. KansaacKOfl apniii HaXflflHTl I) noBymeMie oojliucbui^bl men, BpH3pi3i> ci ^epacaBHofi ao- 
•leii Hapoaa, Koefi Macro nepe^aHa MEHiit-TepcTBy KepeHCKaro: 

-) MHHHcrepcTBO KepeHCKaro u to.ii.ko 'jho. iio;k. ''ranmueanT 
peB(u»moHHoa ,TeMOKpaTiif, nnawnioiiiu rnpaKiirn. crpaHofi irae- 
HeMt Hapofla; 

. 3) Bcaicoe HHoe npaBirrejibcTiso, eaMoiHHHo cva&b, y BJracrn W 

kobhmt, o6pa30M-b Moxen, npiiBec-TH 1,1 dolthomv Kpymeiri» uc&fe 

I MBoeBamft peBoamijiH, noBeprayxb erpaHy bo bc* vacacu rpaama^ 

r CK08 BOftHH H OTJtaTl. ee, Bt KOHltfl KOHqOBls BO BJraCTt 6pOHHpffl«H~ 

hoto repiraHCsaro HicnepiajiH3Ha; ...... ..*7~~,... _—.i :--. : _ |I:-I. 06pa 3 0BaHie 3aKaBKa 3 c K aro npaBHTeJibcrea. ■ ■ _ *^M*_ fSisC — a iroccMy HpMi'iLi-wfi lomutcti. KaBi;a:«-KOii ap.Miii iiocT;moBH.a l: 
!fc TfiTpif JSini. ii|WBino.Ti.i : ™>Mi. lNk r cifti-Koir Pocnyo.iHKii— Hpar 
ii*wiTe.u*TBo Kcpom-i.ar<>: 

%&y :*) TtCHl.lH- IIHOC IIIKIBinv.lU-THO. naitllKM' V B.iaCTH CilMO'lUHHa 

|pn:tH.nT]. n|«ia.-.iw"»HH>n. .tlviy |iowlijiiiuii ii waiwini Hptminotfifi- 
l^ntOBrtTi. era iMS])yiiiiiTtvii,miii paourt,: 

^ :; 3) npiuBftTi. mi; bow-kobuu i>pninii:«tiuii oxpainm, nopajoin. n 
IfociioowiuK-Ti. apvin. immhtyji. -iT» net. Hnaeauu pci«).iioiuoHHam. 
giipaia rminnu ei. apMini n -mi iiim— nrK-.i1i.wifi «ui.iirn. mo-tojioA 

pBoflo^u: 

F- i) net isifmru. cwttiiHHWii n, iip<ai:T.<uim.iyji uuoopaMji **. 

WJ'qiK'lIITMWMN- Ciiajiailic. .laTA-HH lli«m'BJlTl, OCT1. BCMKOfl 3i»MHHKll. 

ffcoo T«nw;«» y-i]M'iHTWi.n<)i' (V.i«mii' ^ <1c3Cii»i»HH3n,_iHtiocosri, 

Irrairfoui, npoBo^HNMi. wmb in. wm pyvn ipwu naim-it *'l>o">n 

j§p]l.IflHH; ; 

£'jp3ff>yMl, 2fl OKUUIHpX (X HOT ~>pji) T(lt~ 1. ?e30JiKmia KpaeBoro HeHTpa CoBiTOBT* Pa6., Coju. i 
EpeeT. JeiiyTaTOBx i TWnccKaro IcnoaHHTejn»Haro 

_»'j OKJH#6pX HOJlSpJl) igij 200a. 

Bi.u-jyji.i*'Hii' <'i(p.i].i]i<'itiii.nui. iii. UeT]j(>rpit.iJ',. in. t-.Tyi.it. .m Bpe- 
lieiwoii y.ia'iK. inn lKMcxn'iniarociti inuaiueHin cn.ioft opya;ifl. hc- 
|i3oI.j;ho iipnw.u-n. i.:i. ni|w,n thy khhti>i.-]k>b(p.ihi!UI! ii niotMH M- 
^itpcisaHHUixi. cBOfkui.. 

IInTop(Ti.i pi'ii().imuin aiunyHtri. hi*<k')Xii;iiixhpi.ti. Miipmifi .ijikbii- 
anniii no.WTiiHi;i. Ha m-HOBt. (-inviaiiH'iibi Btrii p«vM»nioHHOfl JeM«- 
ti.-]HiTiw bi. ,iyxf. .ifMnKjiiiTii^iuiii MJii-Tii. npii ycumiii hbwb.t-> hir- 
PaiifnMi.Karo.C'ooiraifia in. HamaMCHHufi ijtoin.. 

', 3ilMIi.!SU. «'»!• :tT(rM 1.. K]K«.1wii Hi'HTpL IlpliaiJbUeTl. 1.1. CUOKOfi- 

1,'CTBiw ii cuxiKim-Him poi:(i,iK>uii'Hini<> ii(ij)H.u;a n (V,iin<:T!»a peBwiw- 

^ ss=s ,,^==^-~ j$ 1. 06pa3osaHie 3aKaBna3CKaro IlpaBHTeJitCTsa. ' jsfejvfc 4 5 

. ___:_ _ ^____j»..4..j , _; ' 

; Pe30Juoiua KpaeBoro HeHTpa CoBiTOB* Pa6., Cojiju 

I h KpecT. ^enyT&Tosi. 

I 

.& 'I Hrfi.uiet, 3 (16 HoxCpx) ip/j ,'. 

Iipat-uoii IIchtttl Paoo'inx-L. CuuaTc.i;nxi. 11 Kpceri>jiHCKiix7i 
.■/ JeujTaTOBT,, 3it(-.iyiiianL i-ooomcnk j o ikuo^chih zizh in. CEa3u ei> 
x u]H)]jcxoAaimiMii eoGuTijjMH. L-iiu* pa;n, maTiiepHaaeri. tuoe MHtme,- 
r uucL'ajaiijioc mn> ewe m, ncpnuji «nMt-im. bult.vii.ichjh Gu.iLmeBU- 
:. kobt, in IIcTj|>(ji'j:;u : L 'tiu ya-ij,..!.. ;.;i;j.ii;,;i .■[ui.'iijj^iuia lia-iaBweawr 
, : rpn,i-.i;uiej;oii isofiiuj. Td.iu.-o j.-n.-t.-inniji uhj-tjui caMoii i(er.o.i»uioHHOfi 
.^;iL'x;ui.];aTiu— nvTiiMi, jrpmue'icHiii iijm j;o]itTi»yi:uin Eonon B.7acTir 
~ ki> ])'niu. nitamiTcaLtTtfa njjoiCT:u! n ti'.ti:j"J 'BC-txi, . Miia.iUfTiiiecKn:oEH 
■| jic?ip.-:nuiimiHUX7> n.n priii— on, Gr>.-ii,M:Pi>.m;r»Bi> .70 HauojHHXT, couia-^ 
;: .iisfTnm, Bi:.-:ni"j'TP.TMirt. ci, ci'snirnviuiuxn, yc-.-n,i;j..-\r;,: «.-(,. Hjea J>- : 
■ jio.-in-r;;;-!!,Ha'ro ("wupamu 1:7. jia.-aianwmi.ffi i-jioia.. istat'aiii ai,-niBiiofl "■■■ 
«»f,ijiHd1 un.iiiTni.-ii ,t.-;h ;;ocTn;j;t\r:iji u,-<Jpt,nn:oro ;ii\\!C:;paTineci.-aro '■ 
Mir pa. 6opji(5i.[ c-i! annpxidi 11 pjiaisa.iusn-. in., a;>MJn u otkli^i ott> bch- 
iu-ix'i. ci'iiapiiTHuxT, BLK-Tyineiiiii. (-1, nr,pfi Cm ctopmhsj nini mi iiexo- 
.1II.7H. — jiomcn.. nn r.iyooKnvy .yiliMi.-.iOTiijd Kjk'O;:;):" • Ihnrrsi, CIUO- 
trtj, net en.™ .levon^Tin u iTi!<\-tiiTnrirniTj. .7a.7i.i[-i.iin!oo*pa.-jEriTie"- : 
rpnaaaHcifofi Boftnu. CoB^maHie 061 opraHii3ank KpaeBOH BJiacTH. 

^ ^i^" 1 "^ 118 * K0M,m " Fa *;>«wcTsc'HH(jji <5e;i;.<jiacnucT!i. coeiva-: 

- ■; kk-i. (11) 24 Hoaupn. r.i iioMtinciiin HapiciHaru ,I<nia. wnttmaHieno 
I "poey 06-b oprainna^ii Kiiaeaoii RiacTJi bt, 3aKaijKaai.t. 

—4 -P^ ^OBtinaniir npiiHJLm yjatTie Jipe^cTaBirre.iii KpaeBux* 

■■■f --.j HCHTpoBi.CoBtTOBi, Pauo<inxi, h K]iccTi,HHCKnxT> ^.envTatoBT*. Kpae^I 

:i uoro eoBfea KaBKa.3CK0fl apMiii. TiifluiiecKaro IIcna-iiniTeiwiaro Ko- 

; MHTcra CoBiTa PaCo'inxi. n Co;uaTCKiixT, JenyraToin.. ropoacKOft 

. xywH SbMuit ynpaBM, KaBi>acti;aro ivOMirrera o6niccTBeHHofl 6eso- 

= nfWHOG^n, OcotTaro 3ai;aBKa3CKaro KoMii-reTa, no-iiiTmocKHSirBai^ 1. 06pa30BaHie 3aKafeKa3cKaro npaBHTCJibCTBa. J* 5. H~ i "tili, Mycy.ibiiaHcKHXij (ipramismjit; - U. K: ]n> , iT«iw>-Ti , .'HTpatl>iiwx'i> 
cayaamnxi, Kpaeimit jipoji)BO."ii><-TB;'}iHoji ynpauij jj i-wvJVra nputR'i;- 
|"eioHajibuuxT> oi>raHii;taiufi rep. Tn<junca, 

IIpiicyTCTBOKUii TUKate na {-ontmaHin r.iasHOKoxaiijyiuiiuii 
|;I{aBKa3CKoii apMiefi mi. rip;icon:uT,(-i.iii. iia'ia.ihinii.i. HlTooa Apiriii 
Wrea. JleficjiiHCKiii. reHepa.iiHiRapTjipurik-Tein, iin.ir'a <i)punT;i mi. 
C| JleBaH^OiKKift. amviift(i;iii n (!ipaiiuy:traH bowihijc a'rrHTu ii])ii llh;!- 
l^i ApMin. Kfmcy.n.. Cta.-AMc: i : i':i;::]:!ivi, iV;aiin<-inn>iX'!> lllTaTOin* 
I^GTHBeHcii h pp.. 

Bcero an '.-imtinaisiii iipj!c-Yn-™ma.i<> *-jitJH«t» i(K) He.vjivDK'h. 

Bii Haia.it 12 <ia«t run. JYrvjKnpii c"«.hbii. 1 1, i-uiekiiyinie or- 

i'KpHTMMT) II HI- KpaTI.'oii l|t(t;>Mt. (>:iir;)KOMTI.Tl. fi Hk| >;llilill! Xi JI t"l> .lajil- 

Hiami coBtmaHia. . ■ 

yj.iwaB'J.. tw h.-i!!];.-t:ii'i;;i}i jOMWpirriiT BCtrja cwopa^oHa.™ t:\wv. 

^■feiicTBiii eii BiiH-iyn.'K'Hii^n; wmep(«-ciik'i;oii jeM<i:;iiaTJjL run. Tr- 
£rCTKO])ii bcTaHomi.itJi na iKuvit.jiH'Mi. Hi.ii-ryji.ien in iKUi.iin-HiiKuin.. 
paiarojapjj wrr»>p<tuy mn viiji.ji. Ji!.r.t>i.:i';'}n.iil nyifKTi. hi. ooiiu'in. x<>- 

|#t pyOCKOU pCBO-IIlUUH. 

* r _ 9TO IKK.'.'I'Jl,lHt*e «"n.-TtJHTe.'!I.l-T!J0 7 — lW.upilTl, T(;K. rcTVMI.'lpn— 

jnbcTa.Bii.io Hail, in. Tai.w jio.kv,i,thu\ titi >»j i;i, tomchiV ijiwkt*' 
t'SByxi) K!-;rli.ll> ot^jHmUIU i>ti> ncurpa. n :;t;i «jti»pi«uih-:kti> i-TaiiirrSi 
^saci) Bi.'jn.;;uxi.;ui"i.;Ti. na.'-rivrsm. liyn. fnii;i.";iiiiHr-i; jt.jmMhHin-.TJi. 

£BHHCHim. lt'K'|:i\ls!IJ(I ..i.l.'ta'iH.IiJill'.rlillin'i'.ll.Hn in.Vr.IiiHili 1 .!!, Mil-Jllllil. fPoCdll Hl.'«Jl]!H<:13('<lHl)Ji h. :[I:().l?'!H!.j[>(-TIH-i:jt'i;M'I, U .1]:. istUipotaXl,. itpia* 
fphXLTe.V, J!pO-'I<JV!Vli-Tl. t<:f~]:;mi"](] :;;MviVlilaTL ji;?m;5J'I. T<:r. ,I<i]i(-i;i'ii-il "" 
|tO BpeMt'HMO]'! l.-UHCTJiyi.'aij! IUHCTI] HI, •>.li;;il!!;i:',1,-l.. lijUI'ICi: '. uj^.-jy- 

jEapejii.ii. c-o 'panic, 'ith aoi^ui. -.w.-n. i;iiMl-.'!:u v n..iin»i. wmii'i main, 

|:o6pa30Bi1!liji B.1.U-TJJ. HC Bjaiia9!(-I> in. I'OJpUOHitCTH. 

IIpcjciuaTcii. :Iiji;i«-jfiiro Cimt'ni s ;>i;. Jnim;uu <-i;»ii joK.iaji, 
I'naHajrb yKa:?anicMT. m\ to. 'im jichlit;;!! n, nf>i,T-jinionjj<) jlimviL- 
rjioerii BCcii .-;t'i-oni'<iTir: ha u5mcfi RiaTfimpMl-. in' iiiUTBs'.fii in: in. 
|^eiiy,"H bt, i!iic.T(i:iiii!'L' i!]^.vn vu Mijuyn,. i.;n;i. jr.a i;pw.i;: joM^vjia- 
tjiir, pfeKO po:j;: 1- .i iiiiiij ik-i. Hit nun .i;nT>t:n, ci'. oj*va;K*>n. iii. .'_py.'.;axi...__. 
■ enuii ,ipyri> nj;(;Tnin, ipyrii.-l'ii^huii. :: Mdiq^Tln tl, i;l yi-.iyri.iHm-i,- .■■;■:■ 
■^epeja.icji Bt ajfyim. in. OTjt..iiJii,iH (!>j.;.HTORbia 'i;:njj. bi. Loyim-ru 
l^cixi. nnniinrnxT) opraiui3auiu. ' 

ITocjijuee BucTyn.ieHie w.-h-iiicbhkobt. ji 3axBan> iimh _ ueHT- 
pa,'Ji>Hoii ciacTH nocraBJi.in bt> HCK.im<iiiTc.ii>HO Ti>yj^ua yciOBia pc- ■^,.4 ..,— -: F:3 I. OopaaoBaHie SaKaBKaacKaro TtpaaHTeJibcTBa. Ji 5. 

MOKJSlTlMt :.5;U,aBK<i:jLH, LOTOIWH, DO KOHCTpJ'KUUl CBOIJXT. GpraHtl3an,ifl : 

ii nfuiiTJi'iecKOMy uuciiuTdiiiio. He .Moacrb trait aa Ton> nyri., no- 
kotoijomv iij,cti> iroi.a oo.iLiiiiiHCTKo iieTpprpajcKaro nposcrapiaTa. 
IIpn He«o3M(ia:nucTi[ ci ubu])iiti>c« ci. OoabiiieBHiraMii li.in icopeH-? 

HOIYl HSJltHeHifl C<itTU15<l JCMOhpaTill IIU1IIC1X) I.'PUJI, BOSHIlliHCTb OHe- ; 

Bii.mau onai-HocTb n y Hacb rpaa.jiaiicKoii boiihw, uoropaa .ij,Lcb, npa j 

)II-K.IK) 1 1UTC.1I.HI.IX1. .M'LtTHUX'b YtVIOBiflXI,. MO>KeTl» IipeBpaTIlTbCfl .Bl| 

Hiin'uajuiii nnarnpi.. Moryinni uxeutiitl (Jipoiiri. 11 lipuBemi kt> noji-| 
Hoii rufieaii jio mibj.o 3aiuiBi;a:ji>n. ho h Bteii ctjuihu. ^ 

IJ.ffi,inp(,i!aiiHbcTi. y«iKiiBjMusi.ji orb (to/ihhi., oTcjTtTuit jeHeai- ;j 
nux'j> .iiiiii.oBb. x.it'ji) — (-(wjacri. TaujKe iieptiiehTimu yaiacHaroj 
oyayuiaro. . ^ 

("ii'(i.ili;o iipo.uinni 'rai.'uc.-HcuiijjL'j.liJOHmtL' uuioxeijie n Korja| 
Oy.terb <>h<jH'uni\!biu> tiiitHfTjiyiij;uuana narrwimaa Hapiunaji B.'iacrb| 

— HCHSBtCTHO, a MPHUy TliM'l, VJKC TOtiepb OIUYlUaCTCH Jiej.OCTSraa Vb{ 

acHe;KUiJX7> :;H;u;axi.. KoTopux-b H.-^aTi, ceiniaci,. rtpn roL-nojCTBil 
('ii}.:ijiiouii!,0!ji.. n:.n. IIeT]i()r]ia;ia He npuxoanT«i. * 

OrcyTLTuir owinciipnjnaiiHoii li/iacm iii> oiti;aBi;a3i.1i c03jaer'bi 
cine Go-itc Hi'onp(at.:ieiiH(K: no.io;i;cnk\ Ta B.iacri>, KOTopaa ■cyme^| 
.(-T]iyen..';it>ikTByi'TL .unni. no miepuiu, in* lyncTBya sa coooii ooxuefij 
n(;;ut'p;ti.n .uwtoi.-paTiii i.paa. OouGuii 3ai;aiiKa;jc-!;ifi KoMiiTCTb ^au-l 
n<rya;p.i'<;:niiui. cuol; iio.ioLi.enie i! no.ia.Tb b b orcraiii;y. ho. bt> cn,iy| 
iieo6x<uiPion'ir. npcufuvKarn. Buno/iimn, Ti*i;yiuyro. iifcro i;anne-| 
__.l>jy|X-].;yK) paSory. J 

Mti-Tnua pcmuKinioiuij.iJi'ojirasiu.jauiri. 'n? oniipaHt-b- Ha joBfc-f 
pio r.ccii aeuoi.paTiii. Moryn, 0MYTim.cn in. lio.ioxeiiiii (teaKOMa. 

Ri. oTHoiiiciiiu ii]X).toi:o.7htb]5i. 3ni;anKH.'}i.c aajiiiciirb on, Ct- 
uopiiaro Ki)Bi--a.;, l? KdT.-ipu:"!. in-, <-i;;;!it iiMi-j.iVii„ .Taiiirreix'i-o'Fain. BtJ 
' tomi.. mtoou KaisM.imf'r il'i'oim. cToa.n, jia cunrin, nociy n rlunJ 
(■iincodcTBiiiia.ri. impiinii •.j.-inim upaa. ?,th B:ian\maa :?aBi!CHMOCTbf 

JIMITCJI Ttvi, :«it;l;rn;i,. Ktmipijft 6.V.1CTI. COjf.fi (TBfmaTb. up" Hajuro- 

HocTii iiBTOpHTf-TiKtil it.iiicTii. yrTaiioiiicinin Ttcjiara KitnTairra ("bl 
HamuMii cot-lia.vii. y.rc t-:KMMBi:n!vn cwm mt.cth.viu BaacTL. 

ITriiexoan in, (iidcooy (;])raHi;.^miii i.:pan:;;n fs.iat-TH. tob. Jok-^ 
CKofl' irrai.ifli'flfTi. BO«-im.'ii.:fortaTi,!ii .i.ta :-7nro wjoopajm b'i.' V^-pe-l 

.U1TIMT ilOC ('(!:']iaHi(\ II;i,'ip;iiIHTJO JiT!. 3:lK;i-i'i;;;ni,SI !I K.1BI,-Jl3CIK)fl-aj>' 

■.Mill ac.T'raTiJ d~> •'•o.iop.tin.) c-ct-TaBan, Ucirrpa.iM^To b.tjicti.. ih- 
cioiiHccTb wiTorioft v()h:ctt. {5i,iT.b yRe.nnrna iivtpmi, rrpf.nopHioHa.ib-1 
naro iTino.iHi'tiiji i.-anmwTaMiT B7. y'lpeairrfe-njioe Cofipauie no nap-| I. 06pa30B3Hie 3aKaBita3CKaro npaBHTenhCTBa. J* 5. 

^ TifiHMMi. cniiCKaiiT.. CoCTciB.ieBHnH r TaKW>rL oc5pa30MT>. opraHH3auia 
BuCe]x>Ti, ii3i. cBoni (]>p;ih iic-no.iniiTe.iLHufi opram> h c-03,iacn> fc: Ec-m a.e inopaimiiKaMT. napo.ia ]iy%HO Gy,ncn> uulxaTb j.ih 
» yiacTtfi bo Bcej)0idflcKOM'L yipejiiTeabHont CoopamiK ajfeei., w 
pn3ptiueHia yHpivuiTe.iMiJ.iMi> Co6panieMi> Bonpoca 061. ynpaiueHin 
Kp;i«n.. ociaHyTca npeeMHHKH hxt.. 

HoBuii KpacBoii oprain. npiiMen. ntpw ki. yj»ery.iiiiK)Bauiiu *tm- 
_,. }iancoB;iix> uonpoca ,tifl no;uepa,\iHiH xmnfk-TBeimoti xnmia (jipoHTa. 
I n Kpaa. a t;>i;;ki' yrraHOKHTb ai.-oHOuiMitTuift wmTaKTi. n. C'lVBcpHUUi. 
: .KaEi;a30Mi>. ■ ■ 

Bl 3aE.lMt'J0Hie ("BOITO ,-lOK.til.ia Tn». r l-lHi:KOii t'uic pa.3i> lioa-. 

! ^cpi;nv.n.. 'ito opraini.TOFMBaeMaii bjuhti. oyjen, mitTb BpcMCHHMfi 
IxapaKTCjn, n hto '.ivi. .mhhomi. ciyiat h1;ti. i-rnapaTHc-Tcnixf. 
f crpeioeHifi. 

*:'' ITof.if. ii]><'niii ;i"i.via.ViiiK-j- iipo.i-ianti'Ti. iipnmm. cilvTyminym 

i|; : pemiMiuiH>: . . 

: ;.' *I>j. n!i,iy f>T( : }T"'-nii;i (KJiiicii]nnnanH(iii mTrrpyni.Hoa B.iaoTii n 

j.Bce iiaj.acTainuuii in. h-pant aHapxin. Morymefi pacjipocTpaHiiTwn 

|:h aa 3aT!a's:i;a:-iJ,r. u t;!i;-,s;c in. Biuy nt.iaro pjua HeoT.ifi/KHWX'i. cifjme- 

?. CTBPHHUN1. :tK(iH(iM!l'Ii-i!niXl. II jt|n!M;lHf-nElJX"I. ijonpoeiiBi.. on. pt.nio- 

|-Hifl uwipHxi. 3HBWHT1. o.Tii>i.-ri ft li 1 1 it <-y;i.T,'u>r Hammi i;paji. Hmtnw- 
| Hie ikk-tohobii-to: 

||; * j} nnpe.'n. .to oi.oH'iamH nuoopa .nMcraroai. srp. 3ai;aai.a;>i.H si 

I .KaBi;;i-T.i;aro lipoma bi> V'liit.ii.iTeai.HOe CoSpanie. m-pcia/H. yupan- 
C' .leHie i.'paevi. jioMiiiirry oumeenscHHiiii oraonac-jwTH. eocTanaoHHfoiy 
£ "n3i. nptMt-TaBiiTMoii ncliX'i. poimKiuRaiHiKi^ioirpaTirictKitxT.. ueirr- 

pa.iMii.ixi., nOmet'Titi'iiHuxi.. (xlniuia.ii.HiJXi, 11 HauinHa.ii.ni.ixT. opra- 

Hnrtanjii 3aicaBKa3i.H. 

2) no iiK<)HM;iniii niiiiHiiioBi. in. yijKVurnvii.Hoi' C^lpaiiio in. i;i»afi 

ji Ha dipoirrt — nypyuiTL opranrnaaijo itpcMCiinoii B.iami. :'n i-o- 

cxa«i'- x;ipai;T(*pi. h iio.inoiiiji ii:juphhh]ik<imi>. Bccro rp.vAMaiK-.iaini -u 

BocHHanj.Haco.icilin na ctIuyioiiutxi. yciOBiHyb: 

a) wacHif iitc-T-Hoft oG/jncTJioti iio.ihthkh. m> cbjiuh ti. oome- 

poccifiCKofi .K'MOKpaTieft, bi> HaHjMtB.K'Hiii ]iH3i»1>iii4 >> Bin otiniei'fK-y.wp- 

ctbchhhxt> 3a,iaTi.: 

If) aiiTfiH-rCSHW pf/HlCHM.' .1111111. .MliCTHLIXTj TfKyiUJlX'I, liOHiWCOBI.: 

e) .loutMeHip upasi ,in MOMeina <)f»pa.3f)BaHia ueHT]>a,ii.Hoii oiiiue- I. O6pa30BaHie 3aKaBKa3CJtaro ripaBHTenhCTBa. JtJfe S.b. A npii3nanH0fi pcmiiouioHHo-acMoi;i>;iTii<iccKOH B-iatTJi 11:111 orhpurai 
oomepocciiiCKaro nojHonimBnaro ynpeAiiTenbHaro Coopamji;--^ -, 

,1: iHWIlilTM'a' HI, CMR'ii jliHTlVIMHItTIl Hit LjiWliUe 11 JiT.CTHMt 

Gmt™ P., C. h Kp. AenyraTOBi, h Ha opniHU u1uTHai| 

cn>io\npaBaeaflda». ,. , -j 

H11 HOBOft peaoJWtuiH. hd nonpaBow. m> ;»tod BHeceno He oluo 
IlpOTiim, pe3o.noniii hiucto im> yijacrmiKOB* roGpama He roi(> 

«jna.n. (fiaiWDeMiKH yiiuii ,10 raioawaHia) : aa i.«aoa»H)» raioco 

na.i(! iki'itji Bee cofipa-Hie. 

<tlp> .foaoca Kpacioro CoE*Ta" uTi, 14-27 "°='&P* '9'7 r - * la6) ' Jfi 6. J ..-.:.■■■ . ^ 

Episasi o6t> o6pa30BaHia BamRascKaro Komcc| 

piaia. 

■ ' : 'Bc : t1;utiuo ijwanu'iafiHHXT, oucTOJiTe.ii.eTHi, no.inTineci;ai 

. TioMCHia n orcYTCTBia ueiiTpa.ii.nofi oGuuwy.iapi- mcmum Mac™ 

., ■cero.snicoa W. HiiaeiMumicaBiiiiccH 'mphw 3auaBi,a3CKaro hosincq 

■■■•■•.piata'vijtT:yniT.in et> ornpnB.ieirir cboiixi. ofinsaiiHocTeii. hpehjibt, J 

■»-^3affiaBKa3CKJ& KoMnccapiaTi r.c-io nammy niiaramMUTBOTraoi! m 

^ -!■ "erHS0ipe^axi> 3ai;aBKa3CKaro Kpaa. ci> HcnocpiMCT-BCOTLiMi oq 

"l^a^efek naaBaHHOiiy KoJniw-apiaTy Bcixi, niwBiiwiLerae™ 

.^^-^■ii^^g „ joaaiiiotTHTJxi. .mm. 3ai;auKa3i,a. ^ 

IparaeMT, noxieata'nunn. yipe-aa""™"!. n .innj>!i» no nc™ 

tWMi>.- afoaui. ' nfipnmaTu-ii in. 3ai,-a!ii,-a:i(-i,in KoMnr'eapiajj 

)§imi«ww: UpejttaaTcn. KoMiiceapiaTa. K-jMiiccapt no ■ -i 
" ;crcpCTBa Tpyaa n no i;w>CTpanB'^n. i-mnKmrn 

I |J iff " :^ 

tecapt no jit-iain, MimniTepcTBB TtayTprKHnxr- ■ Jli 

*^*— ■ --- vj 

sipi.no xtaauT, Ronniaro 11 Mopci;iir<> MiiHinrepej a. no ;i*.iaMi> MHHHCT^ptTBa <PmiaHi<mt. X. Ki 
1 — £=3 r 'I. 06pa30BaHie 3aitaBKa3CKaro TIpaBHTejnaCTBa. h&J*'6. 7. KoMHecapt no flt.-iaMi> MmnuTei>cTBa Hnpo^Haro npocBtmeiuH 
_fc\ KoMiKcapt th\ xkrau-h MiiHiicrepcTBa IOcrnuin III. B. Ajtck- 

| ; : . KoMiir-capi. no ^iLiaui. MiinjitTOiKTBa ToproB.ui n 'lpoMi.mi.icn- 
bbctii M. JIa.a(})apoBT.. 

jj£ KoMiiccnpi. no^'kiaMi* Mimm-Tcpr-nia IlyTefi CooomeHJa X. Me- 
T>-Ac.iaHOfffc. 
;•'. Kiwineapi. «» .Tt^..tMi, MnHMTvprn«i 3cM.ic.i1-.iiH A . He] (yieini. 
J; Komia-api. no ,ii,.ia\n> Miiimen'jw-Tua Ilpo:umfi.ii><-Tniji V. Tepi.- 
|a3apmn>. 

; . KoMiitcap-b no '.iJLiasn. Mhhiutopo ma Ofinii'iTBcjniaio Hpn^pt- 
s A. Or.tHaa;aHain>. 

KoMHceapb no jf>.ia\n. rrn-y.iapn-WHHan) Kohtjmktji X.-o. 
Pb-MaxtejoKb. Jfc 7. 

plepBaK JieMapania 3aKaBH33eKaro KoMuccapiaTa. 

£.;. Bi. iijHa<».i;irt'jnc t-Huinc < xu .ilvn, HapaiM '3aii'aBiui:thfl, uiesmie 
jpKa-ooij-iiyKy en. Poccieii n riHi-mBiim- (.ww cy;iL<'y ti. acii,. cucpBU.e, . 
giiepi-a.-iiBacMun jieTopmeti.ifi momohtj.. oi»i3a.i]ici. npe,wTaB.ien- 
bui eauiun. ccoli. n itin. npjixojiru-ji cikwjhi <o<jctbcu»ijmh t-ii.ni- 
; npnmiu;m> iiipu ki> npo;i<>TBpam<'Hiin juaiiiiraiomrfir-Ji dkohomii- 
Cfofi a ofancGTBeHHOfi taTacrpoitaj. 
II on, Toro. c\"ii( n. .in o;:;,;Hi!.a.<r;.;i>i I't-iiaiiiiuioiiiiafj .lOMOicpa- 
|ja. otctojiti, on, ncnKHx-i. iKn-jn-aTiMLCTRi, ^aBOcnania j>™o.™uii ii 
fejKHiriipoisaTi, npaat wimhji nr<if>x«j;niMWji ocbobij peBtviionioiiHaTo 
WnuKfi. nra-wBaji bt. to h:o bjicmh B.iijniHMia HraTpa.ii.Hyio Par- 
P» bt. .lyxfc .mKBiuaniii rfia,K.TancKr)(i rnftiiu m, paiaxi. jeMoirpaTm 
i'C03janin o.wopn.iHcn i\"B«nmiwM:"fi. -FH-t.TJii 'npnsnnmioft B-iac-ni 
Pocdfir-KOft Pecnyfhui.H — sanm-im. (--y.-n.ua ^.nvun.M.'itKux'j, napa- 

. II HOP>Kl.lIJ10e 11X1, pilSBHTfP. ^_ . . l:::_^^ 

p''",l.ifl HanpaiLTPHia xmnn upas no :nmiy . nyrn. bi. pcsy.ii/rarfc 
or-iamcHia Brfcxi. i-onia.-inrrmm.-iix't. iiapTifi n ;i(>uoK]>aTiPiecKHxi> 
ewt-innioHHUxi, opnirnirsauin. nicama i;paeim !'.::at*ri.. H-iacri. m i au wuwiTBtuHJiro iioi.aaw. ^f™ J^^ T1 ,™ „ pafkmro 
luacua: iiL.«weniiue uwJtHie J^m 4 « n HajI opramraaflia 

yji ii.-ik.-;^!! bi. M. . B '^ J ^^ H0M : 1A i, W K'e K «x-b aeaeab. 


B.WTH. 1, 06pa30BaHie 3aKaBKa3cxaro npasHTenbCTBa. J* 7. ■-■-JIlMIBCll'Hie Bl. XilLMU CJ]tll])IJJ.WJI01»JIAK0JlL BctXl aTIIXXJilr, 

poiij)ijrriri wumoh.-iio .in ml npit ojiiojit. ncupe.Mt,HHOM7, ye.iOBiii: npa 
camii aKTUBHofl inujepiKhi eo ctoi.h>hij 'apjfiii h MaccieHia,— pa6o- 
iiixi.. i,'j>L j <Ti,jiHi, u cuijan.. — Bt-lixi, iiiiirom, jM'B(i.iK»ni(iHH<ifl i;pan«>ii 
aiatTii. 

Bel imenopjiHcoHiH n iipiiK.-ctu 3m;auKa3ci.aro KoMiftcapiaTa 
oo:n» i.o.ieuajiia. .i«n* - Hi.i ttuinuHsiTU'JT Ha Mtt-rax'b. 

Bchkck' upmnmliu-Tiuc oTuii luat-Tii oy.icn, i*«c>iaTpiiBaThes. 
k;ii."L JiBHoe noKyiuoiiio h<i ikii.shchhiiU' iniTepecij hhpuobi. 3at;aB- 
icaai.a. i.-ain.-c-.Tjw.M.ieHic noit^eii. im. m. c-tjiepy casiofi .Mpji'imiii niaa,-- 
jiiiicKoil n MeaayHaiiioHa.TLHofi wiiim. ii fiyam. npett,KjtTi«c« Bc.tMii 
cii.iiiMit co3aaBmnxi -.fry tnam, nap-rifl n opraHii.Ktnin in. ( : «uinvi> 

KOpHt. 

■ Bepn Ha ccvu t»h;c.hjc opeMJi. 3ai.aBi,a:K:j,iii 'Ko.\mi-capiaTi, oo- 
Ijiiinat-rca i;o Bt-lun, tLui,. kohmi, ;i<;pon: ^rrepecH-peEO-iwuin « cbo- 
oo r iu. friMKHyn, miii pji.iw BOKpyn, i,-]-; ; vnc.fr iuncnj ti urni n, hpA 

ll.K'Mtl ]M, IMO'IV J[H IIVTIi TIUiJl'HH-jnril Ju-!;n.lKH?it)Himft paoflTM. 

Hapoai»i 3,u-aBi«i:u,H! 

'"y.li.oa Bama Bi. Riiinnxi. pyj.axi.. . 

IIoj.-avja'Mb m">n ,iwT(n"ii!i.!vii .mm ihmiij.om unocm. 

(Tam-M-i, Ha BiJcory ariixi. m-T<;pii'iw;Tixi. aaaa-n. ii nituxji . iC e- 

MV..MIHJ- MIBUJ! npl!\ll.]-n,-Jipc.WJijH«T|] :MBf.Tim, IkMIIKOil PesoiM- 
HIJI^JI HOIU(lIIU>Hia_HX1» B^aciI3Hb. 

r.riaymn, waiim-n nHixi, KOUTi7^ip^r,~3ai;aB7^Lji/ ~~ 

J iitft.mrh. iS nnji6h;t (i da;a6p;i) i^i-j .'.' fi: .—.,1.0.—, 
' II. JlepeMHpie Ha KaBRaseKONTb $pohtV 

BanncKa est. zKypHajia aac^am 3aKaBK33CRaro 
KoHHccapiaia. 

21 *ox6f* (4 otKaCpji) 1917 lada \ 

nniH-vT.-rra.Ba.ni: A.i.'Kctem^Ircxiein., ^ksmIwijobi.,. Johcwh, 
npnt \ t« I,;,,!,,,,,!;,,,, ,,. Mo.THKT-AciaHOBK OraH jwa- 

HSHt. Tcpi.-ra^apflHi.. 

Eh, ^actotmii v^eT B( «n: r, ai «a,wrf bo« 

Kar.Kii3f-i;aro <|ipf>HTa ruicpdu* 
Hl«KttBa.ii*Kifi n .Haia-iwrnin, 
HhaGa i!j]!:niTa rrHepa.TbrMaiiopi. 
.'leoejunu-Kifi. C .i y ill a .1 11: ; ' 

SaaMcw r. 1 awM.K05i«.H.iyi..inaiX) IVh. HpaseBaabCKaro « tom^ 
,tu »» on, KoMawyH.maro TypeuKoi. ap*K» aa L»» 
cIomi; * r uiiTt, ^.iiK-h-Itexiif^narau mtci,Jio.n. 11iK-x10a.rH.eMi. 
rmKTO'iPHiii licpeMiipia. llinTa-HODii.Ui: 

l. Ilpi.ini.Mau no bhiismhU- .m-yrciBie B> Pocciu taimaro, ueHT- 
pa^nan, Brian mmmammm upamiie^™ u mj^ B1 ^™_ \7 
crama BepsoBHa™ raaBHOi.o.v.aiuvi«mar« y*c 1*31* ™sa *££»" " 

von bi. PiHt-iii. KwiK-capia-n. npumi-n. ^^l^ 1 '"™";^ 1 " ™_. 
BCTpt.-iy ii]»aio»Miiio Tyr-em-iru KosaiuiiiiaHM. h iii*uoahxi. csiy _. 

" ■-;;--■;■■ " ' — " 11 — "" "'"""'" '[' 7 11. riepeHHpie ua KaBKascxoMii $poirrb. . J*J* 8. 9. 

jieMe,vifiiMO npeKpaTim, imvhiujji jitJicinin iia bci-mi. KaiiKaatKou i, 

(JjpoHTii tU HeiIIK.'Mt,UHNM"I. y(Vl<»uil % Ml> HC IIlK)II3B0JLIITb HHK.1KHXI. 

i-TjMiTerii'jc-eKHxii lit'] >ci"j iy ; ji j n i m iu- ji;i,. Morymnxi. iHHMViKHTi. no 
upcii, Aiir.iiiicKofi' MecconoTaucKoii apMin. 

II. IIpcxiOihiiTb r.f.HHioi.o.vnHjvioincMy miepa.iy npa;<*na:iL- 
<:i.omy jiociaTL Ko.Man;iyioiue.My TypeiiKoii apMkii coOTulTCTByiomiii 
ointTi. ii jhmjlxtii ,io cnt.Thnjfl o <cmi. iiOiian^yioinnro "MeccoiiOTaM- 
ci.oii apMieit aiuMU'iam^ 

III. OopaTiiTbca Ki. npuiii u na«'.:cniw Kaui;a;ja «> w«yisaniejn». 
paji.flcuHiomnM'i. ou.n-.ri, npum-xiuamiix'L eofiuxifi ii npiniaisaioiHHMi. 
in. t-iK)i;oiint>My ji eo3naT(-.ii.n«My oTHoineniio i.i, nn.Mi>. . 

I V . Virfviovirn, n npimaTOMii pl.niCHiu Haxcusnmma in. TinJ>- 
.met l.-oHcy.iOBT. cohwhuxi. n .Tpya.TcxwfTHi.ix-j. Hi-iiTpa.ii.Hijx'b 
jicpHi-ain.. ■ -N° 9. 

3IpoTOKOjii> 3KCTpeHHaro 3ac^aHia KpaeBoro HeHTpa 
Cob. Pa6., Coia. h KpecT. ^enyiaTOB-B. 

J/ UOjulpji (j OfKOCpB) I'll' Znflfl. 

...... npe^cfc^aTCJib— J7, :3iojHianis. ... - - . . 

Cei;peTapb — 17. "Eaemcudse. 

I t' r c 'i \i o p ii. r.iaiinoKcuaiuywuuiii Katii.u.icr.uji ApMieii nc- . 
piaa.n. na.\n. nutiiMo on. Kouaiuymmaro TyjH-HKyii ApMieii. ISj, 
iinci,Mli npe;uaracT<.-ji upm-ryuim. s;i. iK-pi'iv.uopaMi. o iirpeMiipin. 
3aii-aiu;a;u-i;iii Knuiict-api.rn, ii:>Y.ui.n, :>to npe.uoH.tHk 1 ii nanie.Ti, : 
B«K»sj(>ii;ii!,iM-j, Htjinii iia nt-pfuiipjc. Mr.i a,T.iiUii-ui.! :iH;m> 'liiaine mh1> 
■aw. I>c in n;i ims j>-J,iTi<?nii- nr uy.irTi, iiptiHjiio. xo mij c.iaraon. enoii 
oiijmmmirni. cnixaji. tto ne.TKria ro'mo u'jpajKacM-i. Bame Miilmie. 
Hame pfcmenie rrpmuno ivuiwuYiaciiu. IlptM.io-i.cnie KoManjyKunnro 

30.11KH0 OHTL npHHHTO: r.lrlBHOKOMaH.iyiomifl .10.iaceHl> OTBiTHTb 

<or."uici<*ML ;i. ci. imii'ii rTopoiiu. np:\vio;Kint, iipiocTnuoRiiTi. i«;<'tmi>ur 
aMcTBia h npntrrynuri. r,:r> iicp; Toisupajix. <>i>i ytioBiaxi. ncpeMiipijr. 
H.-iMH 6y.Ten. coooiik-ho <«h, :>rmn, Anr.iifii:i,oii Apjiin in, Meccono- 
■r;iMin. ?.f(J corsoBeNn. Kpe.iCTannTo.ioii Tiamiaia.Ti.jiw-xei't ,i.ia aKTUBna-' 
KaBKa3CK0Hl> $poHrt. )*J*^..10. ^ewffil-jffru'iw-Karo mhi»- 
a h o b u .i « :' 0.i*Hij«iTi. JtiiiTBia :*iii.-iiBi«i:«-Karo ho- 
iIihhto e,-inHor.iacHo). 

X? 10. 

CBa.Typepoe npeA^seiiie nepeMHpifi- 

3p3epy«' b - 

'■'.' ' KoHapsywuieKV . apttieK. 

raCT 1 * " - 1 .."'„,.nj t -i!t"i.M i!fi:.ui>Tb wiMaH«'»iue)iy ; J-e* 
l Jlnca»MO Rune. 1 «;-i!«anm. i ■"• 1* ■>'>• ■ ^ ^ ■ ^^^g 

j.a»uiwaui a»S i ^.m-oTiiBi.. -!J'> 111 , '" , L , i , /' H1IK ,, w ,*T,-cTpaTcrii- 

1( .t, m mpcipTOiiiipc^^ (.< ..*•>"' /; J ; ]H , ti nam(T(1 
mmaM,. bi> OAiqsaim. m-.WJ.'i"« nt!- 1 '^ _ J ■ R 0;ian) . 

««. ™» « ■•«> «w*« i,! ?;;;::: h ;-^; Si " toS™ « i*«** 

,.I,vif- uifii.1 Miy»-K»Huu-i«.. i.<«-t. >■'■! i.r u ^ 
-„:„.. iir-iM-ri. ynt^Kic in. wmi. nyiiowi i, >m*™»i. - 13 — If. FlepeMHpie us KaBKaacKOMt (JipoHrt. J* li~ J» 11 

ft TejierpaiMa LaaBiioKOMamyiomeMy ABrjUoibit ttec- 
conoTaMcitofi apjiiel 

SarAany 
^mhoi.™ W1 ■»«,«.„>■ AuoifltKoii MeccoiioTaMcKofl Apwfi 

ap«icn na KaBEam-ojn. ijiomt SMuna-Bcxnui.-nr.iiin nn'cUo ct, 
£S£^~»- IIcx< H!! .,, o« no.™:^°S 

,^ ™. n „ il0 T ;;::; ; - Sii^27™ 

nojnnei,: IlpxcwAbc h iu. :^s:His^ 
e Ha KaBnaacitoKT. ^ponrfc. Jfc 12. j* il 3aKaEKa3CKai o KomaccapiaTa ki> apiiH h 
HacejieHiio Ramaa. 

22 noxupx (> itKaCpn) I pi J zoba. . 

ftBtamy»BinMT> Kaisi;a3Ciioii ay Midi: noayicHO an, m>- 

" _ ifiiLoii apuieiii, tToami'ii iiijotubl naci>, npeA-i<M;c- 

>, s 'ifb neperiusopu o iiepeMiipin. 3aicaBi;a3ti;iii KoMiKca- 

^SSeJi-j. cor.un-iii n* Kpaeuuin. Hwitixjmt, CouiiToin. Paoo- 

feiicKHXT. II Kl)LlTIJlHtKH.\-b aenVTilTOB'I, H CJ> r.ll'JSHOKO- 

li6|K>i!i.-a;rt-i.uro (JtjioiiT.-u ptinn.-ii. npunfiTb 3TO npe^Jio- 
'pjlum. fib neperoBupu tt jipi.^;.ij!aii] 1 eHiiKJj()eHHiJxi..L.:Jit,fl-. 
JlfaouTKii ccHOJii. Hqs-'Miiiiia. 3ai;aiii;a:ifi;.iii KoMiiec-;ipuiTL 
egarj).tiiiaiic :>two THiKciaro n Tpv r iHaro Bonpocsu Tain. 
tfaijfi .aoscKTi, tiTcyTcnsycTL e^iiitoe ueHTpy.ii.nw. Bet- 
^^oenpaBnTCJbtTBo. n paspyuieiia rpaii;.VHt'i-:oiO/«oiiiioi(t 
fp&BHaro r.iaiifit»i;oMaH.iyiiinuH-o. Mu, bshiii. no liopyieuin 

._ x ^^eaiTpoin»i;.iatT!. ai. ciion pyKi;, oC>f,mn."in. tto KaBi.-a.-)CKasv 

.■•aJ»^Simsbro .iBiHBiini mien ik w GyaerL uoocaTL h isceiua Gyaen. 

''.'"'c^i^^^iiH.eTBo ci. Poceincijiub Ojjioutomi.. 0^n«»iieseiun) co> 

,^^€^;Fj^>e|(Km!y KcMaiuyiituiiMy raiGiueiw oon .»tomi,i! Aur.dftr 

- ■^e^S^ep5D«}ias<aso& apwiH. 

-^-.i^£!;|jff^e^naeT6.:Be3UKifl momchtl Bb nciopiiJ Poocm n napo;ioivb. 

' ' OT^'^^fO-x'ndKpRcrsia. oprainianuaHHoeTn n cn.io'iennocTa _:v.b«- 

ciiTfcley:^5]JBamea peuo-iioniii. pojimu n Gyjiymnxb noKO/rLEifi. 

""' ^ ; t5o : Bii(tMfl iH-pesiipiH eoGcperwi BecjHi«iiU-i;oi: yipeai!Tc;!bHO'. s 

Cwpaiiie. KOTppoe Bbipr<GoTam> ycioBifl >inpa— Miipa t-npaBia-TUBiirn. 

jeMOKpaTmecjcarfi. n iij>ej.iOH;nTT> cro BCli.\i-b boioiuiuijmi,. 

^_.i";/.BoiS.iia..p«iMaujarPBoawiUH»,. , Be.iiiKaa prauionia ymiHTtwaiTb 

. . .BoiiHy^L,^v-'.----~- . "■■'■.- 

ToBapiimM co-^aTij n otjmnepi'j ! Eme noc.it.viec yeu.iie! Oroft- 

ko: G^nT&iHio n nyaecTBcniio coxpaHflirre cboh iiobhip'h! BcaKOe 

H.isitneirie muoxeHUi Ha «J»poHTt cst-iaen. HeB03H03>HHMT. nepero- 

BopK o nepeMBp™. 

rpaat^aBe 33saBKa3ba! Kb BaMi, oopamaeMffl mu cb Tpeoosa- 

HieMi, Hanpra. bc* cn.ni. 'jto6u ii bo bpcmh ncpeMupifl, Kan> h bo 15 — 11. riepeMHpie Ha KaBKa3CK0MT> 4>poHTfe. J*J* 12, 13. 

""BpCMIl'BOJiliU: (llIKlHTIj-CiW.ITj CHO/WCeHl., XOTB 6li HA CHCTb JKIIIIIIX 1. "!![-._ 

Hieiiiii. nct.M-b HeoSxojiiMUMi,. Bet rsa paCory. Bet. aa Tpyn> xm 

yi-Tl«Ji.'HiH HOWJH MJII'HOii XJISHil. .Tiipil KOTOpOfi iKiafliraPTCJI Hil.TI> 
HilMll! 

' IIpp.T,t'ta:i'rtMi. 3iiKnRK«i.ici;ar<» IvoMiiicapiaTa E. Twivopii. 
KoMnccapi, no jli.iaMi> MnnnercpcTBa BuyrpcHHiixi. ,"I1v.it> 
.4. x JxeuK€Jiv. 

Koiniccapi. no jfc.ia\n> Bwnnaro n Mo]>ei.oro Miihikt<?p<-tbt> 

Jl. J.0HCHO&. 

KoMiiccapi. no xli-ii'Mi. MiniiKTcpt-TBa <T>nnan<-oin. X. JUip- 

'tltKAHo. 

Kouneeapi, no ji.ia«i. MiiniicTepc-TBa 06uiecrBeHnaro Bpn.it*- 
■ Hiii A. Oiandxananb. . 

KoMiircapi. no jtaasn. MjimiCTcjiCTBa HapoiHare ■ITpocirbmeHia 
III. A.ieiiCibeao-Mecxicei}. 

KoMiici-ain. no .ifviaMi. Miihikt<>]htm Byron CW>moniH 
ilejuKh-Acjinnoe'b. 

Kovni'ca]n, no jit.-"iaM7. MirBHCTepcTRa Topixin.ni h -npoMiJiii- 
.lOHHOCiii X'. 10. Jlxo^apoet. ' 

KoMiK-eap'i) no ataaMi. MiiHurivpcTiui B]t030BO.iwrni;; 7V/»i>- 
Tnsapan'b. 

KoMiitftj]>T> no jt-wu-K 3oM.icjIi.iin -4. llvpnienh. '"""jfe'i3: 7 " ■■■"■■- ■■ 

IlECTpyKuja npeic%,aaTejiH) iroHHCciH no BLipaScTKli 
ycjiOBifi nepeu.ipa. 

Hii'iii.'iUiin.'a iiiTjuw. iViaimoKoMaiuymmaro iwhcjimmis K<ir,»a;- 
c-i>aio i[»poKTii. y-iipaiueirio rt.'iU'p;i.ii.-Iu<:i]'T!i]»MCi!<-'ic|;a. Oiio|kitiib- 
i!<ii.:.oT.i1i.ienJo 27 liofiopn (1.0 je!;aupu) 1))17 r. 

HpeaetjaTC.mi i;osi net-in on. PycoHoii ajaiin ""no"r.iiiJij;iI3uTi;t" 
yc.ioiiiii nopoMiipbi- reHcpaiTir-Mafiopy Bumnni-KOsiy. 

ITpii BupaooThii ycioBifi nepeinipiii. kotopoc .mnvnuo fiijxi, sn- 

. li.wieno MOKjy pyccKiiwn 11 Typeiucniin BofiCKaMii. jMctbymhuhmh 

Ha KauKa3CK0MT. d>poHTi, r.iaBHoi.o\faHjjiomiii npHKa.3a.Tb Bas* py- II. nepe«npie Ha KaBxascxoM'b ejipoHTfc. J* 13. 1>[;BOA<-TJ!0BiiTlA:fl jniiKCtMlUVBlimiMll WHOBaHlHMlL. IIO-iyMHBIllB M* 

(aoupt'Hie 3ai;aBKii3tKaro Koi!;i«-apiaTa:~ "." " 

1) II0.-IHW lipt>Kl.KllHCHir KIH'HHUXI. jti'lCTBifl-Ha BCOM-b KaBKas- 
CKO-IlepCH.lCKOM'b (fipOHTt. 

2) AOro.ifMSKK' nutoHiimvtiU- uviH'iUuuKcuin mitOMeuxh tacKCit. 
ah Hiihisxii nii]i(nnc.'ii:irci:oii 'iicixviiytnuiitoeKu it uccOeuiioeimtbAJurv 
licfH'Opecm- n.ch n't McccwottfiMOio-CitiiiiicKiu <f>p<ima. Bapyweuie 
.imteo nymmm oo.imiio 3u<iMtewmwb cofioti oo3o6uoa.i€Hie eoemtttx* 
dibiicmiii. 

3) Coxpam'Hie :j.'i iioik-Kau!! !i]>;uui iij>e6i>iBamfl h iit.CTHWXT> -ne- . ■ ... 
j«MBiia.THin ihj iipeit-iaxi. -R-pinmipiii. orpaHiiHniHHxi. j.ist Kaauofi 
(Toponu i-imdi jeMajH.auinHiiDji .iHHieft. - .■. ■:....■ 

i) Oixpawim' ::a .in uaun I'-if-iiiici.oii. rpaaaaHCKoii s^mheii 1 -' 
crpaniii m Trppjnupin. :«ihjit!h~i no upaisy Boiinu. nxi> lipase !i 
ncinuucHii 1 UMii cria:iaiiHoi-Ti'H-Ttin> a;e n(»pfl.ii.<iMi 1 .K;tRT..tlMO. Jp _ 

."laiiVHOTeniH nojieMirjiia. ' ■'"" 

•">) Kruaan Jim. .i(inii«ip!JBiiHiiu»xi-:i i-Topoin. ■ nt-TaCTCH ncy.iH«jn> -.,' . 
xiuiaiiHUJn. Kasn, 1:1, BU'Hiio\n.. Tau> ii in- a.iMisHiiiTiKiTiiBHoMi. otho- 
iiu'Hinx!, Tiin» pai'luiia. i.nTopuii ei'roi]piut,.iein. ■ .leJiapKanioHBioMH 
.iiini}]Sii!. Ha ]K'fiTp;).ii,ni:fl nayji-t Mi';i;:tv at'MapKauioHHi.iMii-.iiiHia- 
Jiii oiif.im. CTopuiri. Mr ;i<u;i,-;io naxiaiiTi.t-Ji in awiro B<ioiiva;fHHa- 
r<: Mc.iunt.ica mi roil, sin ap\Tiu"i cto]x»hu. MtcTHUH a;e yjipan.ifHia 
Hatc.iPHiji octowtch na. Heit Tf>. i;ai;ia nutioTca tenept. 

G) MtiTHbK' a;iiTt'.ui H!'.WKi]»v.H;i'na]Jc iiory/n, OwTb BDyeEaeMi.; 
_ j! JiiJ[iyu«u!MJJ 'jqji'.ji.. ;u-iia j (luiuiuiiuyjo ■.TUHJKL.m inii,__ta>_ ~JMi£ l»JJ 5fe - - 

" HUM!. piUjpllHK'Uiojn. MttTHUXI, B.TacTcii C(>flTBl;T<TByftiim?fi CTOpOHKT 

-■ hi.a^icMapi-anioHHaa .iiinifl). 

7) B'i. (viyiat coBCpnieiiia AimMJiMJ! hoAt] uuLHofi naiocu 
iijiecTyn.ifiiifi. Mon"mnxi> (m>m-iTi.cJi 11a ciioKmicTisiH MiitTHaro pa- 
w.u'Hiii. cl buhurhnmu iKK-rynarrca no B.«iii.vnoMy unviaineHiio oofr- 
ii xi. cTopuirh. KtiMMxi, up-. rTyiiMiiKOBi. iiiHtTiiBT. oiiDietTB!?Hnaro ■ 

': -.ijupajKa i.aauaa 1131, cTop<un> waawrcRTca bu^boti. . HesregyieHHO : 
iiu Tpc5oraniK) ^pyrofi ctojxihn. 

8) ITpu ycTaHOB.ifHiii je.vapiianioHHLixfc .iimifr HeoSxqxiiso Ha- . 
_ c-TofnniiO .loon !saTi,e;: eoxpaneuia 3a Haiin HLratinnaro Hamefo : (t>pog- 

: Ta. 'iT<> to.tj.ko 11 Moa;en> ofx'iaieiiiTh cpaBiniTtvihHo cHoiiHoe pacnd*^ 

:: .TOaiCHie HamilXL BOflCKTi 31IMO50. . '.....:..... L ':...: .-. -■„ ;;.-,:-.-:„. 

- D) ITepcMnpic ao.ia;HO GuTL-aaiMKiieHO Biir>ciL ao oKoinaTeat- 

H;iro Miipa; ihotomj- ccm Miipi. Ht 1 oij.n. Cm 331.^10 wht. ? to hh ©jHa \^ — 17 — & nepeMHpie hi KaBicascKOM-b $poHTk. - _J^*. 12, }*'_ ., inrivMenin on> Hero vBtjOMaeHJH. 

A0I '° TiTaTtTo neyexmuM c* iipuaoaeiiicsn. ana ool yt-raHOMe- 
; yinuMOM0M0HHo»y 'Hi, t>rr«sajuiHiro I .i!iBHOKOjiaiuy»iffiin>. a an- 

1 19) ft, KIH'MH IK'.U-liiil IH1;PIXI1MJ1)IWI. II BO BI«Mfl WMiUO liepfi- 

! : niipui Muaa-n, .HsiiTwn ..mirtioCTfc w tropoHH KyittCKim, ™-™*- 

I wwophh. Booum.'. h.- jiMHHaiiaJi HiiKasirai Macxril. no wft iApoht- 

\ ■ '. hocth, iionurawTca npcmiKHyTh Bi, ocraB^emiMc hmh bciIwtbk' 
' iMhm iiaftoHH hx* iiomwiHHaro xiiTftiWTRa: m, Taiiosn. wyia* ae- 

f Haota-HM OKCnetfH n Hai-mia no OTHoineniH. xpiioTiam-Karo MCMe- 

i ■ Hlfl CO empoHM BtxtpyaiemtHxi. KypaoBK 

13) Bi. utisixi. upejiiTBpniueHia :m>n>. ni»n bw*'hih iu-p<-h>bo- 
pom, o nepeMHpiii- BOiipoct 6 iryjuaxb jar*cm, oim. iwiCTaitMsn 

UCOUU 11 HCOflXOJHJm TlwfldBaTlw HT.K.M TypHUilJMI. IvlMaiUOIKlHICM = 

Guaii •ipiihhtm i«-t Mt.]iu oaa iwaiiiHraia Kyp.nm. iipaijii.iajn. no 

peniipia. XI]>n :mon. muo npo.iynpiMiiTi.. mt«. in. ciy-iali mma..* 1 " 

huxi. Tbiu-TKifi i.vp.ioin.. naum wiiiii;a m\iVTi> !i:>nyn;m. n. hiwii 

kh.1, .ci^sCiufiiiiwaim. J»*IM>^ 

j ITo.innf-a.Tii: 

f IVnfpa.n.-Manopi» .7c6frhtnn;ifi. 

3a r«-H('iw.-nr-K]«ipTU]fflefitrre|W 
J - rVnci»a:ibHam mraoa ihukohhih.i. lH»imuoi»,. 

Bt.iiHir. ri'Hi-pa.ii.iiaro JiiTaoa liainiTaHi. ,/«.i.'Mfif>. J* 14. ~- ■-■"■■.'■ 

Teitci-B n ep en Hp i &_._____ 

(Tenerpa«Ha no KopnycaKt, KaBKa3CKoii apHiH). 

Ct'iojiHJi. -:»-ix) (lti-rw) Aoi.aoj.Ji HU7 nvui, in, lo 'iacom. no 
niicairb A«i'ow>jn, o m-poMiipin. tvimtj. Kuroparo ncppjam: yM !s — ■■'■■■■' ~ ■"" ' Jfc 14 

% 11. nepefinpie Ha KaBKa3CK0Xo $poHTk. r 11_.._J~*. 

& „ " 

IS : Jleiiooe: _ - : , 

3 lohlBOlJT. O JHIK'-Mlipill MO*Jiy pyCCKHUH U TypCUKHMH apmflMlf, 

'« -tfJicivKmu.M.i Ha KaBKa.eK.^y^UKOM!, Tea T pt bohhu. Bi> •£■«» 
'' V K «i.*fl«ian» A«Tiia:eiiiH ii««CTHar.» iia ofltiix* boimwuxt, cxpaffb 

5Ka^Wiua>». Teaipt rdOhh. aut-wweroi trtaywn* **d- 
ltup'i. ci. niK'Kpamcui^Mi. BwnHuxh jIjhctbih. 

1) HacroniiUH aoroBujn. HiuneTcn ouflKiTCibHUMi. ;tfa w*hx* 
cTisiHb ci> 1-ro qnca o-ro *>Ka6pH 191/ ruia craparo ctiuh, l&-ro 
UaGpa 1333 ro.ia no wiuoMy. hcthwhiw. jo a^-J; 
iiwiLim Miipa: napyim-Hie Baercaiinaro *™pa oflHoii m «u- 
JK.H1. m^ti. noMtauMTb .iiiiub ci. iipwyuperaHwsn, sa 14 .<->- 
•rein, jo Ha'ia-ia. owblixi. r T,l>BerBitt. 

■*>) Homctiohho. ii«» Bi-rvii.-u'Hin natTOHUiaro noroBO]ia Bi> cn.TyV 
hu BCtxi. VnacTKaxi, KanKascKaro n TypouKaro "I'Pa"™"* 1 "^" 
1U a*rmi BUiKia BparcJi-oHiwi atitemH ci, ofitiixv cropoirb. BauiXHO 
TijH.KpaiiWK.Tca Bwnjie Bauyiiraue nan*™ ho to.u.ko «a;n> paumo- 

-.WWM'I. ll|H)THBH«ii ITOPOHU. HO II Bl, 1 0-lH'pCTHOH 30HT. v)T1, 34.Sdp- 

i;aiuimnux-h .niHifi wt.uxi. ;uinmapiiBaiflmnxcH ctopoh'l. 

3) loMaiiKani»HiiHii .imiiii h<up»Gh« *>muali.THiuTca txnSwth,, 
nmi.iann'Muxi. i;i. cvsty .lom;n P y. ^tumi. ii cxcuofl: «).mri¥rcmy»- 
miH vuaiiiniiiumHHJi .liiHin h;i t]i|->uH'rt. wumhwo Iuu»i;a:!CKaro. j-ro 
Ka B Kii:«-wn.. i;aBii.T.'pinci;ar:.. ot.tI'..u.h nxi. KopJiyccmi. amjkhu oun. 

YtTllH'JB-IOmJ 1UI HifiHIMHUMV UHVliHIIt'HilO CU<.TiVhTCTBYK>IUllUlI KOMK- 

" "■ dsiuiL Ha^uaHi'HHU.vin m. :mixi. uupuycmi. ii npurniBtwroamnxi.- 

1IMl.TypOHKIIX1.CU.TI.. 

II li'u m* na- hi h: tt 

On. %]>Hav*i miijih ao .-HiHiii MqaiaHi'-Map'ia.n.— Biom- 

<linV.11.HU. OcBl.lUrHic MtCTHlKTll |fiiK(Til.Sli 1! HJlOVKOKTOpaSH 

. aoiiyticacTi-H. -, 

- i) (|, M0 M-.'HTa i;i lyii.ioiiia iiiKTwnii;in> ,T.oroi!;>pa Bi, tii.iy oot 

(TllpOHH lWallMIl*: . a'»|. JvilTCiJ HC lip«>UUU<a"Tl. HllKaiJilXl, onCpaTHB- 

mm, cT|MTt*niMm;hxi. m'ptuBiia.-1'Hifi, iicpnpvHimpmu.in. n nepe- 

.-- .hccwki.. Bijxauiimixi, ii:n. paMoui. oauuiiufi cmIjhh ia<-Tii ooeBOU .to- 

>■■ t iiin 'lacTHMii ii3i, p-.Mepua u ocooohho hi. ulvuixi. Hl'pCOpOCKIl I1XT, h;> 

Um-ommiMcwHOipiiicKiii i|»ixihtl: napywoHit' :n\m> liyHi.Ta jio;u*c- 

!l:» :iHJiaeH<ll«TL COTKHU B>WWl»)B.1< l nic BOI'HHIJXI. ^JICTBlii: IIpHK83a- 

. : njji o nopejiBija.oiriit lmiicin.. oiviaHHUfl Jto 2-ro ^euaopn l.ui r&M * II. nepeVmpie h& KaBKa3CK0Mt <£ponrfe. >fe 14. 

18 natoBi, ;iu lo-ro ^ehaopfl 1333 maa in> wwh imiiaiyaHii. cox- 
panaiffn. cijojo cn-.iy. Bet ihi;uk>hlisi pa.c-nop5i;Keiiifl. noc.itjoBai.imii 
ipoojt 18 MacoBi, HoiiaiyaHU 15-ro jcuadpn 1333 loja, iioj.ievKan. 

OTMtlTE. 

0) RofiCKJtMH OOtllXI. OTOpOtn. C(JX])aHHK»TCS] IIJKlBil lIpCUMBaHlli 

it MtCTHWxi. jiopeaBiiaceiiifi bi, nju-jraaxi. TeppjiTopin. uriiaHiWH- 

iiuxi> j.ih Kaik-joil tTopoHb! citoei'j je.\iapi;auioHHoii .lUHieii iipii ytio- 

liiii. ito'iu 'junwrioiuius yiitcTi.H ho ytii.iHM.iiic-j. niKmiK'b Haenin- 

uwro ii«.io3iCHiH. 

6) Ont. CTor.riHw wflayjiiTt-H mi Etc b'p<;m>i jbikiuin iiai-Toiuuu-i<> 

joroBopa He npoifaisojim. Hin;aKHxi> inanrroBiiTC.ii.HUXT> in. Hat-irn- 
\ : .iohIio pafiun,. o;ih.iko iKuaopanmaTL bi> wmpaKHbcTii ]Ki:jpfciflatT<.v. 
\- cywec-TBViiHiiiirnHiKCH^jHUJi c<iopy;i;eHiji. yieoHyio r-Tpt.ii.oy pu.ipl.- 

; iiiaercH npoii3Bo.iini>: pyiKi'iiHvw ii ny.'H'.'KTiiyio bi. pa:?c-TOHHin w- 

?' sIjiixc 5-tii EcjjiTi,. apTii.i.iepiik-Kyio-He 6.uia;e utipcn.. ori> iuub- 

{ HOii aimin nepejOBWXb okoiioiii>: o iipoii3iwucTBf> yieoiiofi CTpI,.n/>;,; 

o(it CTOpoHH saGaaroBpeMOHHO iWBtmaioTT> jpvrt. ..ipyra. 
; ; 7) 051; cTopoiiw aoritiiopjiniuiaejPuoasyiOTta hc uucu-iai i, cm- 

poa;eBOH> oxpaHL'Hin. a panno pa3Btji.iBaTt'.ii,Hi>ixi, napTiii ii ojhho 1 ;- 

HblXT. pa.'iBivtMIIKOIili Hft CUOII J('Mapi.ani0HH!JH .11111 iu. 

\ S) Bo bcc BpoMii .vLiiiTBifi Hat-Toamaio joroBopa bijxoji. ui> 

I HeiiTpa.iLiiyio 3ony, urpaiui'icHHyw ;ieMiipi;aiH0HHi>iMii .iimiaMi;, uam. 

; Boeinio-('.iyyi;amiix-],. Tai;i. n .m'|,i:thi.ixi> vkhtlmph, lie jonycuacTeH: b<> 
ispeMa oTKpuTifl :iat-t. r ianiii cVrbiiianHoii Kosnicrin i«-f, uyH^imiM iipii- 

; 3H3Hor-o uoapairra. nMiiiejiiiit' in, H<rijTpa.ii,Hyio ;«jhv, orpUHii'ifHuyat 

{ ,i;eJiapi;anioHHi,iMii .umiaMii. <-MinaiiiTc5i r:orinnni.iiHHM.\iii; in. ik-k.iki- 

l "leHie ii3i. OToro iij-hkt;i no rciaiiMHOMy cor.iaiiicHiw ctopohi. — caija- 

f tsmi> Moa;cTi> Gun, p^plmcHo bhxojiitl bi. neiiTpa.-H.Hyio 30Hy :w 

i BOJOH, TOn.lIIEOM-b It Bl> Ttxi> HyHKTaXI,. r,lt :>TO OOU'IHO HJiai.TJlKO- 

na.ioct m> ncpio r ii. BoeHHuxTj itficTBift. 
; 9) Bet HCAopaayMtHiji, Mcirymia wwHnujiyTi. iipu iicno.iHCHijt 

; . HacTonmaro joroBopa. piuuiipawTcji yno-moMO'icHHUMii outuxi, jar 

j ixjBapirBawnuixca ctojiohi,. Mtcro ii upejia toopaHia :*thxi> yno.iHo- 

i JsoieHHMxi) Ha.3H.viaeTCH bt> KaaaoMT, OTat.ii,HOMi> ciynat, 'iopc.3~. 

, ; JioepeACTuo nap.ia.MCHTepoBi>. Bi, ciyiat BCBHiiKHOBCHiH Heo5xo^ii- 

! moctii bi. neperoBopaxi> sioxjy niTaCaMii a]>Miii. nap.iaacHT«pu p k>.ik- 

; t hh 6utl Buc-Li.iaeMH Ha mocte 9jj3HHja;aH-b-Pii(I»aic. 

\ i 10 ) B ^ Ciyiat Cf)B?plHOHifl iKHTtMJlMU HefiTpajuiou JKUOCM 

if. _V.1 T - II" " "■' " " ' i*J*- 

II. IlepeMxpie Ha KaBKaacKOKi. *poHrt. ^ . , 

12) Ofit ain.Bai«iBUwnu«-H troponw unto* dp«bo agm 

HyniM.TaiMw.i-o iTaHOBSTca trfiaaaTMMUMH i7H haBKaacRaro 

* P ° B 13i H*- n<?pHOM-i. Moivl-. Mftiay itanriwin uraoimunxi. M»an 
vcra^i?^ »^.v«iv; no*****™ »^?: " S 

no i dnoTaun oohm, Mrupoiii.. BuCHHu>n, e>*i>n, « ^;™": 
nnuapai^n, smpcnuwwi iwax<uim, fl-inace W-th mm m, o^erj 

H1I ClJ.10 BHJTfc. OM .._ 

14) HMToimiifi jorow.pi. na pyccwwi. n Tyi^UKOMT> H3HKaxi. 
py ero Ha m«»ixi. nauiiaxi,. iKamicaunuii yiuMHOWicHHium o5t, 

1JX1> CT0P0H7>. 

-»-ro iciisriipfi Ul!7 naa. ropuji. 9^iiH.w»nn.. 1"> lacoin.- A K T "b. ■' ~- ' ■ HwOV0C2 - -■ ■ 

npii-ioateHie in, .wounpy o iu-praiupiu, aawBieHHOsy o-ro *e- 
rtfta 1917 nw. 18-ro .«,« 1333 ix*a ° ™^XJS^ 
Hiak Cor.™ nynKry 6 joroBopa o nepeaiiiMii M<? ^»^££ TypOItKIIMU iipMlHMII- xfcfHTisyioinnMii II. IJepeMHpie Ha KaBKa3CKo>n. $poirrfc. t !*■ tJipOHTt, iie^Ay AOlUBapHBaiUlIlllMIH-a LTopOHUMU yeiyHaB.llIB<»K»TCH Hd 

Bpesia ne])e}iii])iH t.it&vnmui ,i«iapi;anioiiHbia .muiii: 1) Ha yiacr- 
Kt-OTb Uepnaru Mopa A<> BepciisiaHAe — lop. «l>npauAarb ;lani r< 
HoxTyj^L Jan., A-i* ootiixi. cropum. .umiih HixixoAaiitfa lepra* irc- 

Jrt^OBUe OKOIibI UPUTIIBHUKOBT,. 2) Ha WTa.l I.HJM1. UpOTfliHeilHI «J»|M>H- 

Ta ycaoBHMa .iiraiH, npoxoAauiia Mepivrb <.\it£y»nue irfccrHue Hacu- 

.icHHue nyHKTU b ypoHHiua: a) J.ia pyccKiixi, on, ropu <I>npaiuan, 

Jani wpe:ji> ropy AKir-6a6a T ropa Cmo.ioi-i. KepcimoA* Jam 24.0-j, 

ropa AiiTaiirb, ropa romxuiiri, Jam 24<XL xpeuen. IUchtoht. Jam. 

Ja»opnti. JarL, ce.i. Earca. CtBtpnaH ok;>h<^hocti. ey.iyKWBaro vo- 

t-Ta,*te.i. JfcipaKa m. wmh Kept-raxi. m. mro-Bocn.Ky on, ce.i. Tm;- 

hhkt>. co.i. Myxaflamp-b K( % m, ABpn> BeptTaxi, jo, x>ro-3aiia,iy «'•• 

te.i. Hyph-KaHain., npaisuu $aaHrb Copi.hhikoh ikmiiujii ii b,io.ti, 

iiepeAuuuxi. okoiwbt. ea in. oepery Bam-Karo owpa, :«n*tjn. no Ban- 

i-Koxy oat'j'y irapa i.it\u.HO H)H>HOMy m-pery t=ro »i. 5-Ts! Kept-iaxi. OTi» 

Jiot.TtflHJiixi '.» «it:Ti«-:iBii Taxapa Jacii rk.ihiihto.tlho. ."ia.ile. ycri.<- 

ntnu Ili'iua Kainin. Japacii » 'K'ikvi. r*jj»y 2HM1 bi. Tpexi. Bt'p- 

i-Taxi. in. (wrpy »T!. <Vr.io«i*I«Hn>. ropy CapiJ Jan. 31o0 McpBam* 

ii .Ea.ilu'. r.>!viacHu pf>iiK*Hi» Kojiiimn i«ui.moi:> i.aBK;>3Ci;aro OTAt-'ii.- 

nani uopiiywi. o) J.ih Typoin, ::n. mpij IlyxTypi; Jan. Mcpcsi, ropy 

Kari,iin, Ta,ia. ropy Map.ia.aHi. Jar.iapn 3SiO. ropy Kapujxa Ka.ia 

.521 K). ir.i. Mnp.niK.un, in, l> BrptTaxi. in. w.-is. on. Er.iyjM'pa. «*x 

KiiHiiviap'i,. tr.i. 10i;apii Kaiipi.m. "» m-perasi. in. hi.-b. on. .tcaJfcu.O: 

H.-ajnin,. t-e.i. MycTadw IIs-kjihi. Kaiuii m. 2 u'.'prraxi, m. wry <m 

ropu OnaHi,-Jani. <v.i. MrMain.. ei'-i. -iin.il m> ti wpt-raxi. in, cl-i 

on, Kiihii. w.i. Ilop-ni.iiiin. hi. i itopt-Taxi. in. v.-n. on. Kh>iii Kap;i 

ABJiiiapi. 23<K>. ki. rp; xi. i«'in-Taxi. in. c.-;*. on. cci. OiHJwypi. IV 

.iapi. Macaftun 22(«). r.'.i. Carnin-i.. cci. Oihcti. Ha|jj«1»!-raiiHi. IV 

nacn. ci'.i. Avani Knjiw. ii(.pvwi.n. tin. Ora.iHi. 1\mii.th on. lOicapf; 

KepBasa. ki> o wpfTaxi. ki. wry. fi.i. Kaih bi. 1 uiprraxi. m. »n 

on> (t'.i. 3iapan. T Aa-ilu' Rlttn. Myiwuiaa jr> maiiioii dkoh-mikk'tii <-y 

.iyKcci;aio jioctu on no<-.TtaHan> w.icHia Knp'ra lltun. in.-*> Boj>t-raxi 

in. io.-b. on, w.wHia TiiKHiim,. vci. OkiinVA ki. -1 «;ptTaxi. ki. ».--i 

on.«M. Hypir-Kjnaxi.. co.i. MynninnieKi, u jiLite ,10 BavcKaivt *m 

l«j. Bjo.li. neix'AOBLixi. oKoiiom^ ;«iTt.sn.n»a;Huii wpen. Biim-Kan 

03epa ji> yt-Tta pf.Kii Apnni. JaiKrcn. ,ia.it«' wtrcwHie Ajmii. Baaui 

n-b 8 neptraxi.-fcT> »«T on> :*uiib;i Am. Taxa{n>. rap.. EBa^iino. xaii 

jam on. ce.i. ryM^jiima «t«. BCiK-n, in. :anaay. t*.i. Ahiikohi.«i 

8 BepcTaxi. kt. c.-b. on. IDaTaka. ropa 24<K». kl -1 ueperaxi. kt. B<«^rp 

22 — ■..,. ..-—■.- -■ ■ ■- _ ■ ' ' Jt 14. ' ■ 

n. nepeMHpie Ha KaBKa3CKom, 4>Po^"T6-. ...._... 

^vTti i ; *T Ym.ani, ■^Iv-iasi'in- >Map.;ani»iiitiJH -.imiiii «r.aay-ii&-— 
u «h^ bud* nym-iiui .uyn. .infiu 110 W^y 11 ™ 
ill? at. waojm.nlviu hciichn. «MHHa«u«m-a iia srtrrauci n no 

num. Kawaui-Kiixi. wrik-KOBNxi. ««.iiih»wh. Brf, mp. J "'-5™'. 

VHKT.4 VMimiOTM ^«>TBtoTBCH H *U»ITIU.H KaK»* "J, ^* 
IHnilUU-.. .Hit <T»1»>HH. IVfc BNlIH-VKa-iaHHWIi H .UI«VH1S IWflT » «]*J> 

L saoirrafifc 1 :20000 hi, pyw-Kosn. TOKtnt ci, l'>^« ' J J^ 

Min'iii "> Jejuna 1017 nua in, l-> ^coht, m. rop. 3p3HH.v»»BV 
r>>i;aop!i 1917 naa. 16 worn.. ^-.—.■28:— ; 'I i III. flana/io neperoBopoB-b ei> Typuiefi. J* 15. Hzclmo KoMamyiomaro TypeijffHMH apiaon m SaB- 
Ka3CKOM* $poHT$ Bexn6a-namH. 

KoMBMywimaiy Km™ wift '«]'wirfi" Eu," IIihtowhtmStov 
-Bauie IIi)owK-x(uijTt>.ii,£TB»! , 

jaw-wiaia i.j.jua iM-iyn.-.n-i, in. hi 1; ,t«b<.j>m on, iimch.i Heaaiuicii- 

"«, v-, n 3t ''"' r " Il J iiHlU T&a],CTJ J a. OjHJlJl-I, I13-J...WHKT, .YIiajHOJiaWfi- 

-™^ J '« Ha n ° I* l -"^™-i-J'««'J'. Mcaay JJIWJmn, orj.io 03Ha W H0 ,; 

'. ^Y r, L f ° ' TBqv . sm ^^ m ' ™» <™TOiv; ir MHOB-TO^oHoccHiinnr 

^ ii ;:3 r aBH0W,>!; ' H -iy»'«W"» «™. ^mnxi, iicpraxi,. nepcranopoBi, i. 

f-SS ™»™ 'T™* M},0HM ' ri> "«'l«"™ro MOCTL 
« -^ I S ( r7 1 ^ 1I ' ; 'n' "^l™"' ! ^"« "irnim annnn. 

Rl.jUTirL ]I30l,(T-UTI. RlHie II]M*W*XOJirraibCTBO 

,.....,,„„ J?"r ,; ™ i ' eB " ,Xf,;ii,T - IW - T '>y swaTcabHo oij.io fin v3naTi,.- 
J " JT r? IL f * TI> "»™»* WBcraHomrn, oraomcnia n, hcm- 

I«+^ £ KaBKa3 " ; "^ n ] » i .i i I.T<MI,CTROMT>, I.MKifl Iip.UlWU.iaKSHlii 

^\™^ C ^,'r i,, -' I - tin,0( ' IJ I«BiiTe.i««o «. utrnwrni 
«J H.3aj.nejisiam Kmuraawo niB.Miivjw.Tia o. annn, fuannn, m.i- 

JS - IPM1 ' '*« IICC1 " ■ 10lmT °«- ™ ™'™PTI, H ( , 1 a 1H UM7, Cl/™"': r« r ^£= : 
!?&'■■ ftjteperosopoBi, ct> Typuie*. M-I* 15, 16. SHiciiiioiKeHHW "BaiiK*3i>- 'Hi*uocxianTc.iM.*rByvaip6-; 

Kn,:»TO Hiiiiic npt^.TOHii'Hie KiiPKaacKosy .iieKiBiiciiMOMy .- 

njlyj jKjy diaroiipifiTHaro o™t/ra Hamoro Ilpeiiocxoan- 

liiy iipiiHjm. yBti«jHie nr, r.iy6oi;o>n. mops* yBaaieH'm. 

Jiuiiii TypcuKiiJi.ii apMiJiMii na KaisuawimMV ujpohtI; 

^«>*&-.V<'.nfcf>j). jiHBapn 1334 roaa*. '■■■■J» 16. . 

EpoSi-B 3aciflaHia KpaeBoro JJeirrpa Cob. M., 


'Cojj. i KpecT. ( HenyTaTOB'&. 

V ij/) jtuinpji 1 918 zoda. V 1 Il1jej1iu.ncn.-n7r- //- tit'op'taiiiM. 
, Cei.lK.T.i|ifVi, - fl - h'<iGi;acnf>.ie. 

~~ J ' ~ ~ C ay 111 a .i it: 

Jui.i.ni, IIpi'id-j-iriMJi :iiii;aBica:jtKai:o KoimmipiaTa E. I> 

_™Oji Jupan-TI.nii!i nnjopim. IVix^iiLHiaricHj.j™ JH«J!n_ 
i.han.HMJi« K.iri.«!U.»ni IIpnBiiTO.u,mw npcxwsmic M-KaioHirr.. 
.np.iBcn.imjn Miipi. U. Jipymii it»im»hh. «" n.m^uin;oinK» tmc- 
ij,.iMM,a j)Lhii J1u.ua obj. n]iOH3HctOHHofl inn, «v I^iaMem*. m. 
i.ocj'i iHiBnpim-Ji o bccoohioti. jinpt.. :3uj;am;a3ii;ni homiwapiaTb, no- 
i.-a hc )i«1isi «-i«*m cvaaenia- npanaracn, Baxi. w'*yAim. ™ npe*- 
.TOaceuie. n IW irf-uu-. 11 '" ■ T '" ii:( " ri > B1 > lR ' H0Ity A1H H3Jll0lY - lilll ' ,i ' , ' 1> 
incii jsujOTK.- -;:-.:■;: - - ■,-.-..,. 

n;o : fTVn (i b h .i h: 

(]lpoei,n. <;TBtia Typuiii). 
"" iK^uii~aTuJi»MUTL : >iiipL hu ncmm!>. iipiirM-vMofl A™ Paueifl- . 
t-wiii wMOKiaiTiii. nirraojn. HyiKHWJn. jobiith no Ikmeru rBtjtfiimi. 
'ito uu. jusaaifli-i. o«-nHMiofl nacThni PtiecificKOft Pecnyo.ini;ii. moxcmi. 
uiiiicryiiiiTi. in, ncpmuwpauL o jiiijit, .1111111, no iu«y<ieiiui .wwreliT-. 
iTiivMiiiam naiwtMn'iiH on, ■nni.iw it» cnfipamirtni J tiiR'-umviwraro ^^:^3: 111. Haiano neperoBopoBTs ct TypilieA. Jttt 16. 17, 18. S3 


i 

H ■ 

!■'! $;■ CoojKiHifl. Haiim jiiiiyTiiTu. (iri,t:w;aiomie Ha yfpe.iiiTe.ii.msc C'<j> 
paHic. yHftiHiiMiiHiiBaiim.-Ji.HaMH iiocthbiiti. Bawo lijMMUKKeirie o m) 
pt Kb iiei)B.VM» (tHipcii,. Ji <mtt.Ti» BaMi, uy.ien. coooiHeHi, Hi«a.\u*. 

.iriTCILHO. . 

J* 17. 

TeaerpaMHa KpaeBoro CoBfcra KaBmcKoii apnii i 
hmh ynpejHTejibflaro Co6paHia. 

«K]KioBon CWfcn. KaBKaacKoii ap.\iin ui.ien. (-boo ropineo up 
lvhTt-Tfiie <iTi.piJMK»iurMY<ji cero.iHfl Bcepocciiici;oHy yfpe.iintYii.H 
My Co6paHim, nfitmsn ti .. ci«mi ii<t.inyH) noxiepiKKy :tm\iv raimcnte 
iMtMy X03HHHY 3cM.iii I'yrri.fH) ii Bh'paavaeri, TBCp^yio. ynt.prnH(x.i 
■no Hiiicai.'ifl cn.iu w- r-uury n. iioutiiiaTi.euy tbojhiti. «o.im i^iwt.i 
i lioHHOfi aeaoi; pari n <■ . 

Tttifi.-7im,' j (/•*) /!»?■//■;-' it)iS 2. . 

J*? 18. 

BtinaeKa h3t> stypiiajia 3ae^am .3aKaBKa3CFarp 
KoMHCcapiaTa. 

j- (/<$) jmaapji iyi& zoia. 

UpL'.i<-'lua'iv.!],<-TB<ma.TL A. IS. T JxfHi;ciu. 

Ilpm-yi itbohm. in : A.it'KtivfBi.-MiHxieHi,. IVoyToiii.. lVVi 
riiiiii]uiii°i>. ,l(iuHti<]i«(Bi>. Kap'iiiKHH'ii. M<\im; i>-A<-.iaHoni>. Hepyne; 
IIiipUxa.iaiiiiiitii.iH. T('pi.-ra:ii(] ihh i.. Xa<- i.-MaMe.iwt i.. Pnxiv.ia.i 

MflCHHKOBli. 

C .i y in. a .i h: 

4) Jif>niKJC'j> <> iiiKM.ioiKeHii! Miipa to ctuimhiiI TyjieuKaro I\i 
naii«iMaH:iviuiiiar«j h npait:inMi.t rwa. OiviaiiiaeiTJi pctoawiyju iipni 
ilia h;i 3act..iaHij] Kpaettom ueHTjsa, IT jiHitapH. a -raKxe umyfeHi 
i;oHC-y.ioM'i. C.-A. ("wahhchuhxi. HI raimi, bi> Titttujit-t pt."ib n 26 — HI. Kaiano neperoBopoB-b c* Typiaeft. ' - * ■ * 

~:im«mi Bii.ii*«Ha. h.i KOHrjawHi 8 mumps bob. ct. 1V.*u»iuh Ki»«- 
■"™ luKST^ra fy.Hih. » .-l*- interne: .Ko». ■ 

neiK-nawpasn. o Mill* .™"». '«• i««yiiwiii ™m*r wmai m u 

HoiaiiBaJrcii Haul .h*™..ti, Name mriioaeffle « mil* n. MP-, 

5 •») (hnnBprv™, n. :n..M.. Kpawofi U«W>. np^iaraeri,^- 
i;aBi.a:t(K«MV KoMiiwapiaTy bwth. Heperowpu id Bctsin mfflwiTCJfc- 
.riwMii Pmrin. mnim.. J« HaiMWHMXi, K«Miir-Cii]iOBT,. 

. IIiitTiUOBHin: 
Ha .fn.iHfl BoiiiHwi, num.. <««aih «.irfiiiuiHit- iiim Koaiiwa-. 
piart no MHipucy o xiipt- Ha xoniyoe npm.iacim,: 1) "l^m ut.- 

wji-o iwHTiKi. 3> niH-aiTrtwiTiMH sn-^yHaiuoHiUi.Hiini wicimaro ««<*- 

,l.-Hi.-:««*wiHi«-irr.»pHiiirb. i> C22> «hkipm, * Ma««n. Bent-pa. 

.Ne 19. ' 

Hpqroiom. aaciwHia Kpaeiioro HeaTpa Cob. Pal, 
Coa*. h KpecT. JenyiaTOBT.. 

% ;... '.i Y m a .i h; 

|Ki:tn>Ht y'lptvyitaiwiani'i'sjfiiaHia. 

-> noeT9BOBii.ni: 

hht,, KtmiiKii. «oma oh .■rm-juiHirn. w* P-«'» " B %S?„?e^ III. Hanajio neperoBopoBt. ct Typijieft. JtJ* 19, 20. f<TI. (JOpiAl ;« ea,HHCTIU» PtH-dll 11 ria TOpHa'CHtO IX'BtVIiOUijr. Pa3IX)H 

y^]M'.uiT(Mi.H;tro Coojwihiji chiiihi nj)o,io(Tanim, 3;iK<ii)i;a:ji.e cbohm 

riMH-TBl'HHMM-l, <-]|,iaM P I>. r.Tfi MHi'pXJil BCO: 6<Ut,(' panilJipHeTCH ]] yr.iyf 

.i>rm-)i. J3ii]:«it'Hiiijt> ]iht<*]hti* K)i;i}[ TjicoyK)Ti> m> ruij^ifniiie ;w 

WHJJSI IVJopillH .K'llJTiiT^II-I.. Ul.lfijNiHHUXI, HI, yi]KMHTO.lbH0e Cof 

panie on> 3aKaui,a:«,fl ji Kaui,a-M-i«'iX) (|)jK»iTa. kotojx>p ir ,io/i;kho b 
iicjmyw 0'h*im\u. fo;u;iTi. <-ii.:ii,HyK>. aimipiiTfTny»i B.i;u-n.. fn<Hfifiny 

!.IOjaCJia«lTJ. B'I> CTpaHt pflSO.IMUOHHIilft IICIpH.lOKl.i II IIpmteCTH B 
JKIT-tHI. HH.tp'hBUliH IXJdKjpiIH. 

As 20. BtinHCKa H3t 5Kypiajia 3ac£flaHifl 3aKaBKa3CKaro 
KoMzceapiaTa. 

JIp^ei;iaT(Mi.L-TBOB;ui, E. II. 7Yw/iTo/.m. 

I]j>iic.yTr™ma:iii: A. IJ. ^Ixtmcvjn. X. II. IwpmiKjnn.. 1". I 
Tfpi,-r;mpnHi.. R ]]. ]\j6i"iin. -\.-o. Mc.iiiin.-Ac.iaHou-b. M.-i 
Ijaaiimci.-iii. ]V:iapjjn-i,. ,'1-in. Mju-hih.wj.. II. II. IVii.ieiHwi.-ni. U. i 
KaiapeBt. 

y'iaCTiMiBa.Ti. joHojia.ri, M,uiBaHii. 

(VKptTapi, A. A..'y.ll.}IHr.H7,/ 

1' .r y in a ji h: 

1. Bonjuxi. Mnpf, cb Typuk'fl. 

E. II. IViv.'n,-i)[ni no jioiiaiv BuniKxa jiiipi. a, Typiiieii iok<j 
pun. o h<'ooxo;ihm<i(-tii. Bi, liiuy .-unram >H).Tianijr KmmmipiaTa 11. 
TypenKoe n]ie,w<w;enics i;</rop(ir fiyjt"n.'iHTO.ii;oitaHo bv orrpimn 
Te.ihHyio cTojxmy. otbIstiit]. T^nepb a;e Bi.Toin, r ayxt. tto 3aKauKa3 
c-Koe IIpaBine.ii.erno )io nono,iy jipivi.-io-KcuiH ikuott, ncperoBopia e- 
wet^Hu.Mji Hajx)ja.MH T iioieny jo uKomaniH irrpornnojwin, hc mo;kct- 
jaTi, onpejtueHHaro OTBtTa. 

A. H. Hxemce.in npr,xiar;im,. ■ i;onKpoTH3iipvH d»(»jiMa.ii.Hyi 
CTOpOHy OTBiTa; ' .,: : _.^ 

1) 3.1HBTTTI.. mto iiu fliuacMca CToj»oHnni;aMn ^mpa.-: .-■:-: -^ >fjieperoBopoB-b cj> TypuieR. 
J«fc 20, 21. ^ajiu jjc]H>ii)iu)i)tiTj> ct. coctjHMi], i;(iTopue TOifb a;e. Kaux. 

1 ~!io 3a]IHT<>pCC<mUHLI JHIJWMT... *3#BI<miB]ipoBaTi. tt<i. no iio-iyicHin lypoui.ary iiije^ioaeHiH. 

Irjg&jieperoBopoKi. rr^-nnrbjuMii, no otkrroaTf.thtTBaMt jaHnaro 

egsiecKdro M<raoma hi. Pmeiii. B(Tp1>miu iiIilotoiwh 3iiTpya- 

tsrn^- - ■ '" ' 

,5pycTiHU)B]]Ti>Tj)exHejt.iijnJH i-poi.i. Jin A ; nn onpejjwiCHHa- 

"ro'ii OKOH^aTe.iLHaro OTB-fcTa. 

:i ^jute A. II T IsciiKe.™ npeA-iaraen. bboctii m, otbT.ti. n; hkts. 
onepesDipiff. 

; E II. Fere 'i k o p n. U r.ianiaaci. it. A. II. T IxeHK<\m yi>n- 
jHBarn>. ito Kpafim* HaiGxo.inMo.<fnHVniri> wiriaei. vkc, t. k.. xpoul* 
iiin-icMatit'ietKoii nrT;u:Tii'iHoeni, in. ouuBaTeoLCKofl cpexfc mo.tw- 
hic KoM)]Ci-;ipiaTii lii-Tjit.HncTca H<xo«ryncT«eHHO. . n (- T-il H OB IS-.1 ■« : OtbItuti. isi, .iyxi; iip<a"iovKfTiiH E. II. lerciKOpii . » A. II- 
M\chk<mii. IIpotHTi, E. 11. rerc«K0])u ii A. II. HxeHKc.iii ajcraBJiri- 
iipocKn. .GTBf.Ta, ci> KoropiMi. <«uaKOMim> 3aKaBi«wci;ifi Komik- 

. t<»piaTV__. . 

J.ifl cwTaiueiiiit (nutnu w.» cyjiu'rtisy Tyi>eui>aro npeA-wKeinsi 
iipnr.iaciiTi in. Tiitluuci! n. 2!t amtaim iwnnom, ott> JOro-Bwrr.iv-' 
naro Cowto n yirpaiiin.1. Xin wk-yaacnia iM»ia/ii>naro ©TBtTa Typ- 
mii Teii:-pi. a;e. hi tynilvn. na iipiK.iaHno;- iipe;t.ioa;eiii«\ na:«ia'iirn. 
jiict P ianie 3aKaiH.-«i:!w;aro Kmun-capiaTa !■"* shesph, : ^b 7 ^awmi, w- 
wp8 T .npJ! y'laciiu. DjxvaiAiyjia Kpaeisoro IJeHTpa ji npejtTaBim'.ini 
HaiiioHa-iLiiuxt CobI'.tok'l. 

Jfc 21. 

. BunacKa B3i>^ypHajia 3aci^aiifl 3aKaBKa3CEaro 
KoMccapiaTa. 

i> (■-?<?) jineapu it/iS ioba. 

IllM.MCtAaTtMLtTBOBa.li. E. //. TescwiopH. . 

yiat-TBOBa.m: A. II. T IxeHKe.ui. X.-& Mc.iuk h-AtjaHOBi., A..B- 
HcpvicBb- III. B. A.ieKetoBi^MotxkBb. M. K). Ja«i4»apoB^ X. L. 
Kap'iiiKaHi,. B. n. Tooenia. F. I*. Tepiir-1 a-japam^ n. Xe/iefiinBii-iH, 29^- j } HI. Hanano neperoBopoBt c-b TypioeiJ. J* 21. 

j | M. ToAiKii-HCKifl, .1. BeoyroBi.. II. T. JIiipuxajafimBH.iH, PnxH.ia^st 

I i - MiicHUKOBi.. A. Ep:iHHi.Hin>, K. A. ra:iapi>HHi>, K. Tepn.-ApynoHjnn 
! A. Kairre jmpom>. 

1 yiacTBOBa.m : rViaBHoKOMaiuyiomifi E. B. ,Ie6e;yiHCKift. or 

Pyecicaro HauioMa.ibHaro CoBliTa V. 3aBa.iiiiinnn>. otl apMHHCKaixj- 
M. II. llanajiKaHOBT,, T. A. BfK&ubflin., on> rpy:iiiH<A'aru — Bem;i 
mviii. on. Kpaouoro IfrHTpa— H. H. <Kopj,airiH. 

} C ,i v ui a a h: ,. 

, I . BoiipOCl> Mlipli CI. TyjHtiiMI. 

i 1. Or.iaciiBT> iijieA-'ioH.vtiir Ivniaiuyfomaro TyjienKufi apxiefi h 

K'iHJKaacKOMi. (l)j;rjHiii Bcxjnn.-'lvpinvh-IIanm o uuflCHOHiu o6ct! 
jiti',ii<ctbii. npii ncrropuxi. no:iJiiv,i.iiii oij.ii) ijij npucTyniiTii k i. wkpi* 
Ti» jieijenHiupoBi. o xnjrl> MC.aay -iaKauKanu'ML u Typiuefi. ii npi 

, .fiTii oTid'.Tti TypcuKUMy IVniBii^KdMaiuywmeMy. II p o ,=j c li j i 

t Tf.ll, fiiriOIUtU'TJ.. MTO HatTOHHU'C ('"(ipanii* COSBaHO J.1J1 uwryaut 

] iuh Tt-Kcra .mini npocKra it iiohchjicti,. htu BHyTpn 3aoBKfV3CKar 

lu)Mift-rapi;na .ikmhiilviii h1;kuti;puji pasHor.iacifl no wmpocy o Km 

KIRTHO-Ml) 0]lJ)P;it.H.'Hil! TilX'I. a BTl u{uVHirai» HI«IHne.7I>CTBl,, KOT( 

' pus (MtaoBa.io tin npniviacini. :i.i:i niVyH.\Wi i:r yc.i*mift miiik 

<-tuns MHtHic — :iaii;i:viTi> iKiii'n;i;up!J .mini: <i. KvoaiH-KHMi. n T*'] 

' ti;ti-J.aivt-.Tan(-KiiMi. Ilpai:mv i:,i-Tna:jn. i;ai.i. rj> uiiiaiaiimiiMii << 

ei.."lHMii. .Tpyiw — <h')i>;iti!T].c:i in. Yi;paiiH<-i,'iiii iki.i1; ii bccmv IOp 

.... .- J^h:t<:^h<;mv (jjpsy bi. (ut* ut..ioMl.. : , 

X. II. K a p 'I II K )! H 1>. He llt).l]KVAUiH ]|]:t)TllBT> Tt'Ktfa IIIICl.Mi 

-iia\»,iun> yi;a:ianHi.ifi cimn, in. imci.Mt. fli;ni™tT<vii.nar<i ©Tiiti 
-fai«tBica:«-i.;ini Knuiin-apiaTa r.imin.uin. ua.iu.in.. Ht.-imwioparHHl: 
mj.UHji.! yi;a:iaTi. Hi' -"{ iH'.Yhnn. Kain. itp!',iii(i.iaiat'T<-ji. a 1 m1;<jihi 
Tai;-j, i;aKi> ;i,ui m'HViK.T'Hi}] uit,xi.i!j.nvKaiu)mixi. n;n» Typs'iiuaronpiv 

.lOVKeiUJI ]M»ll]mi-!>lfI. lKITpcrtyt'TCH li:lf'.1;CTH<H' lipl'MJl !l CC.1II Bl. TCMPH1 
3 Ht-.Th.l!. WCVif HWJHHIITb HP yiIlf.PMl.. CmVt l")IJ .llPJMViaTP-lhHO BT< 

pipiiiiM* HaiimMCHic epoi;a. ■■■■- 

I'. 3 a u a ,i ii ui ii h i.. (.'iiiTaiTi. ii;<MaTiMi.:iijy i. iMKMaTi>ca v. 
ifrmhrt Ha y'lppjiirrp.'ii.Hup (.'ooikihIp. n> vKaaamPMi.. ht:i t<vii.:. 

■ UHfl li lliill.UKl. <')IJ lHj.lHOB.laCT!HJMl, XO-WUHOMl. ^ W'l li "I'ilCUlll" 

X. II. K a p 'i ii k si h I,. Hi- troriaiiiaati. ci. iipi-jw.iyiuiiM 
o]»iTr>iMtMii. naxyiirn. ccu.n.y na y'lpc.iiiTiMi.n. CoopaHJo hov^hIhoj 
Tain> i;aKi. irmi:«j1;<th)), cymwrayi'-n. .in yiiM'ain'C.n.HOc (VtTrtKiKi 
ii oyvrcn. .m mo in. .la.ii.Hf.fiiiifMi, t|iy m»-iti'»H it ik»iaTi>. ^ " ■""-■"■"'" 


: -§ :-- "T. ~ .J* 21. 

III. Ha^ajio nepsroBopoB-b cb Typuien. j;;ikih H H HC o P 1 a h i a. Hwaraeri. npAvw*™*- ™ fl ™S' 

-"-"■ ^T'^-^S^SS-^-^S p 

<„,',!,.. to 3aKiiBK.m-i.-iii KoMHCcapian.. cmmi. ohji w mi. ajjeciH « 

I "v rtJ »£u;i. |*n. Hi.cryiw.-n. HaiifN«to «en»ifl «w«m. f 
jiUuiii h nonpar 3aBa.imi.mia aa.ia oh ^™"^'h ™S- 

,»-v«',Hli. t -!>.B.> 1 .HTl.rH n, y, ; ,wftH»fl. H T..1MJI .m.WI™HUll H.1M11 

^"•S ."» : u" - "I ™™«h Hi, «c« «*!«.* ^ 
to viioMiiiumir «... V'H-a ^'P~ ^'^ ^' Jm> S,nTSl 

HMiRKii — t-c-iii ciwiKvmi— iM-raMHen. h.imi. «kwo» jta<TWii,.M... 
iwr, f.iviat. ttJii yii*.-iiiTi*.ii,Haru Oh)i«ihim He oyjcn>. 

If il T o o i'M i a naiHMHiiaH <> T] ar iiiituosri. ikmoaihui imt- 
p K ,HHa=Vm-.. ..n-a.ii.iH.fi IWin Ka»F*>- ™ ™><* j™™" .^ 

lilir. Kitl.l. H.*M;.llii' ilTTMiKKH. " „ 

II .. c X v- 1 1 a t 'i> .i l. riuraeri.. m « iiisn«ra«i'iHiwTii. V>u>»MH- 
■n..n,B.in. I'.KiiwHiii. .... t-yinetTBy. pa:™aciH . "tTi.. Ho roBopim, 
noi, y-ippainv.ii.fi.iMh ViwiKinin ki> ■.winmia.ii.H0B uyj)i>rt^\u«*Ho— 
!!;iaai.-.in u1.-it^).«1pa3H(). "'" " "".'"" "" --;- - ..Z,,,,^ 

\ ]I *I x ,. ,| K R .t ii r.iannt.fiinefi :a^iwn i-ninam. oocaii 

.„,.„■ ,-B.Ki.,.ll,l .Thil.TlUii. ( Kpa.UaH.TCa Kl. WWI- Mil, KOIWHHO. acm- 
,,M|.. ■.IT.--OH Mllj.1. :WK.1WIH.1I> y-ipeailTMMIW Oofi|WllH>, HO. film. — 31 — III. Haiaiio neperoBopoB-b c* TypuieB. J* 21. '; F -1, jioHien^-ojii'aHU oumeiWH-i-ificKuii Jtiacni Hft bupniHii:tyioTC'H: 11 11 
.-mm. ciyjafi mli He a;o.ih:hij cBH3HaiTi> ceut pyin.. Ojhu — «n)ii; 
nia.1 til Lift OTBtTL, jpyraj — BnyT]>eHHec ptnieHic Ct. i.t\ii> in. Put 
(in roBiipirn,. :nx> naiin. BHyTjteHHift boitiwci,. 

III. B. A ,i e k c t e b i,-M e ex iesi. no.ianierh.MTO c-c-iji.il,- 
iia y'ipejiiTCJLHoe Coopanie. noryime B])a;n>~.iH ci;«]h> iio.iywT 
liflaMoaiHOCTii nujwa.ii.no <)>yHKiu;)HH]>0BaTi>. Oi>i.ia 61,1 panno3Ha T mu 
(jtbojv on, t-oojj ptiimiji BonjWK-a. Mearjy rfcjn.. jiiipi. nyajcm. 

HaUT>. 

(\ 3 a b a ,i ii in u h i> r in, niny Bo:ii>a;KeiiiiL (Hiivam, cisu 

.'iUIIJKlBKV. HO 3aJIB.iaeTT>, 'ITO ncHHIJlatT-L B03]5aKCHiH BT> CMUC.lt m 

jMooeTKi wu.ikji na yiiM.\iiiTCMLH(K^ Co;1i>aHic (in, nii.iv iifunjiFVil 
iCHiiocTJi (-u:ji.iua nm-.itaHHro) m, otjmniaji.noxn, oTBtrt. 

Palatum .M{,Timu Ttxi.. i;to yno\mnaiife u£n> y<ipCMimYH>H;>M 
< "uopaHln- c'liiTaeri. JiaimiiHinn,. n Haxo.ui tci.-cti, oiBtxa .iaiHi.iaj 
in j mi, u ;iamini;.\n. wj3M(.«;h«.-ti, iiyacnaro nn Han. mi i; twain; 
M. II. II a ii a t, x a H n i; i, ayuaeri.. <im in. jiiuy n:uanin y'tjiiu; 
nuLHLiMi, ('(lilpaHie.Mi. ai,'Ta uoi. yi-TaiicisVioHni (Juvicpa-niBHui'i j*-; 
ii'yo-TMKii. Giii.10 oh id^Jc'iA-ooiiaanu yiiomjihyti.. 'iru >n.r hc i-.tmoct 
.nv.u.mj. a .iinni. .ibtohomiih. 

J*]'. II. T e r !■ i; i,' <> p ii (-"iiiTacri, :iT:i yiiuMiiHiUiic ii.uiinimi.v;- 
:n. Bifjy npjiMoro yi;a.«inia in. OTBtTt. Ha m-ooximiuoc-Ti. choiih'h! 

i-l. aBTOHOMHUMJI OJHHHUaMU PoC'Cill- 

IIjrt?KpaiHaa njteHis. II p« a-c t a a-fe.i i, h-thbh=fi> mm]** 

ii cpui.ii OKuii'iaTc.iMiaro UTutTii'. EaiMiiinu-rauui, 10 runK-um,. nps 

■ thbj. 8. lijaiHiiMaeTCH TjJt'xnc.Th.ii.HUH cjkjk'i,. 

Ilcjx'Xoja Kiv Boiij.-ocy «> To\n>.-).nro njunviacuxi. j.m n;BJii,cTn; 
• o BeacH'ia ncjicronojWBi,. II]>oac1a-iTe.ii> ooijichjicti,. mto 'i.ich 
3ai;,-LB[,a:«-Kari) Ko.MiK-cajiiara. ni jcii'< i-*u i:;i it! n i ?t- a in. ombiiiomi. pan] 
■taetaanin KoMiH-«ir«aTii aa ueporowijiu uutt-rfc ck Ivyoam-KiiMi, 
Topc-i;o-,Iam-T.-uK-Kii>iT. llpamiTeai.fTrauii. HrtxaiH.ni. tto ik^xIx- 
aiiuo yiec-ri, pi-a-ibHusi ai.iu n hto ccin iijiuij.-jofucri. liuucc ciai; 
HOBCHie t-i. -Tyjmieii. to bi> neyi, oyjyri. npumiMaTi. yiacTic .inn 
uinxaiimie cottin — Kyoannu, Tcpuu n jIarvcT«nn«. IIjiOTiinHHi 

■ ase »T-oro. B:«-.iH.ia jicximi.ui :m, toi"i muc.ui. 'iTuCtitpjuiuii Ka 
*a.Tb coeraBaacrL .iiiuil 'ia(Ti, HJn^BwTO'iHaro Cuhi:j<i h ho tokoj 
ccpLe.3H0My Bonr>oc-y. rain, uonpoci. o Miipt T jtncTBOBaTi, cenapaTi 
He MO/Kerb. noarrosiy Ha^o r ioroBopnTi.c-a ei. IDro-BocTOHHHirb Coi — 32 — 


Ill- IlepeMHpie Ha KaBKa3Cxotsia $poht*. . -J* 21. 

:}6mi. Bij era hIuomi.: KpoMt. Toro, o iin-iimi'iecKoii okikickIj Ttxi> H.1H 

]]HUXT> COMMOUl Bl> T.IKHXJ. BOIIlHJtttXl. Jl ptlH OHTb He MdXCTb. PaSb 
t) Mll]>t> MO1KH0 ^OR»BillJIIBaTl.ia 11. BHlilllHHUlI RpflraMH, TO II BHyTpH 
l-TJKiHM BOIlJKJC'i. 110.1 HTll'IClKOJi OKpiKl.t nTlia.iaCTl.. TaKUSTh OOlKl- 

:u»mi.. ii yKa-TaHie <.-topohhiii.-<jbi. iiepBaro iujr.iii.ia h;i iiaitiTiiiecKyw 
ijniaioHoMiMi H)ix)-B(K-TO'iniiri) Gmi.ia m* Bi-ucpttintaeTJ. KpiiniKii. 

" -M. II, II a ji a .1 hc a h o b i,. bi, Biuy iipnr.ianieHia Ilpe^- 

aarcia BucKaHa-n.ca no yiiuiiHHyTojiy winpoty. iio.iaraen> 7 mto npea- 

i-TOHinan :ia.ia'iii*T]M'Oyt v Ti. hoc raiKiiti.ii <-a B'i. iihijjouumt, Macurraot. 

' Bi. i-ii.iy iic<n1x(»;nixi(K'T]i. .mu ho uo-a'cmi. noeraBiiTi. Boiipoc-a bo bcc- 

] iin<iiici;tiMi, msk-iii i aoL Ho h-k-i;o.ii,i;ii <n i> Han. 3aBJienn>, mu p.o.iiK- 

HIJ pat ; iinipilTT> (TO JKIMKIl. yKpailllHU tilMll H;;\iaillTl> lipilHflTI. VHa- 

crie hi. iicpmrnupaxi,. JKe.iaTi.vn.mi r>i,i.i<j Cm iipins.ioMi> ii irpatsn- 

T(MI.tTHa <l<-T;l.ll,H()ii Potcill. HC IIC-K.IHiHIIJI SI fiall.IlK'BIK-TCKaiX). IIo- 

:tTOiiv M. 11. II a ii a .1 a; ii»uo i> BU<-i«t:<wnatTi-ja aa BTopyio (Jmp- 
>iy.iy. t. o, ;ia iiopcntBojuj cobmIh ih» ii. >' i.paiiHoii n Klro-Boi-TOf- 

KUM'J) COS03OM1.. 

V.'3 a b a .i ii m ii h i, n T. A. B r i; :t a .1 h h i, hjiikjk-^i- 
hjir>ti-ji i.i. i-.innaM'i. M. II: lluiiaxKaH.ma. iipii M'.-Mb Bei,\j<UHHT> jo- 

li ilaiUilOTt.. 'ITO X0T1IM1. -Ill M5.1 iipn'lHaro Mill fit 11.111 X(FTH\n> BOftHH— 

is-i. uooiixi. (viyiajixi, yiatric yKpaimtJ n KJro-Boi-Toiiwro-Cowaa n 

filillBtlUi'Hil' 00.1Wl!OBlH-T(-i;ari»IIliaBHTf.-lUfTBa 1U-0OXO.1IIM0. 

X.-u. M e .i n i; i.- A <■ .1 a h o b i. !i ; » noway i-K'a.iaHHaro cooma- 

I'TI,. MTU XOTJI HI. HlKTllIUfU 1 *' BpCMJI M('pH<iMn|X-!;ifi <Il.lOTI> BI, pyiSlXu 

~~ Ofi.iiiiiifBHKOBi.. no nouyovKHit.- 'mi in. «"t.i!i',!;ait:nt'Mi> ■bjk'MOHH TaMT> 
iM;iTopK( , c-TByi»rji yi;p;iiiHiUii. ti> KOTopwMii iiiuo tsiiTaTiiea. 

r c h cp a .ii. .1 v o ;.' j. ii h t- k i ii Hax<>.nm.. ito ita* 
c'mmi.ihc ainonii\tni,ixi, HinaBUTciMTBi. iipiiMyn. yiat-Tic bi» ni>eao- 
c.TaB.n'Hi]i 3ai,aBi;a:)i»H) nuiHii.Mo'uii. ii.ni, xtio viipa Gyaen. npoi- 

Ht^. 

Ha yi;awHU' B. n. T" o o r i i a. 'no mu hc sioatcMi. aorosapH- 
b;iti.ch'i-o iietMii n]iamir;.ii,(TBaMii n hto iiaiTniiy io.iahm 3aiwin- 
'iiiTi. Miipi, cflMOCToJiTiMi-iio. III. B. A.ieKct.ein.-MccxifBt B03paaa- 
«ti>. hw pt'ii. ,io.in;Ha iiTTii .iiiiiib oot yi.paiinl. ii K)ro-Boc-roMHOMi. 

-■— C-OHIlt. 

' .1..B c d y t o b i. npiKcieaiiiufCTi. L»i,ia cmi' ii kpmmckhxt> Ta- 

- Tapi>. . 

A. II. x l x e h k e ,iii tooCmacTu. hto ohi. HB-iflerca HHTnoa- 

T01WM1. lipiVLlO^OHiH COBMtCTHHXl. .lf.fltTBJnXl. .HlffiL CI Cfeep- 

^r ■ — 33 — III. rjepeMHpie Ha KaBKaacxOHT. (JipDHrfc. fk 21. 

hum i. KauiouoMb n uojiaraerb, 'iTtMicxo;iun> ijjb pea.TLHHX'b 4>aK 

Tt/H'l.. Orb lIMCHL UCCfl POCCUI Mlipa SaK.llOMHTL .MLI HC MOHieMTj, 1 

yi lit.TCTBeKHocTL ocT-ajwrca na Hacb. yKpaimy Ht\naj.o iipinYiamaTJ: 
Tain, i;ain> oiia. iaMocToHTejL.no Bejcn. yxe neperoBopn ct 1'epsia 
Hicii u Typnieii. H«mt> BaiKHO otTaBUTi, ireHTpi tjukccth bi> 3aKas 
i.«uii,t,. Mh AOia;Hi.i ohtl sacTpaxummbi on* ciYMaJiHutTefi. Ec.iu mi 
iil.ui-.iaiuMi. yi;paiiHy, «ta> Mo;t't."n> e.iyiiiTtcH, hto ohu npejao 
xuri. ytMOBJH a.i;i Hail. Hf iKuxojfluuH. Tain, i,aKTj yKiKiiiHa Me b: 
Tai.DMTj rptwHOui. nwoace-Hiii, Kai;i, uu: to a;c Moaaio ckkkitIi 11 otho 
cDTcibno Go.ibii!eBUCTt],;no IIj)a!ti]Teai,CTBa. KaBi;a;n> Jioaicrb otbT. 
Halt to:u>ko ;*a ccGh. IOn>-ik(-.TOHno>iy {.CH«y rpo.3jm, t-Tt>.?i;noBeHi: 
aeac^y tkubiiK-BUKaMn n J.ohou'1,. Ec-iii Johi. ntiotaiin,. BusmiKator 

C0MHT,HJH, HJ'^HO .111 l"I> HIIML JOloBapIIBaTbCJI. KjX>Mt TOI'O. 10rO 
IJOCTOHHLTH C0M3"]>. BOOOWL' FOBOpH. (|)Hl.lli5I. TflKT,. Tt'pCKW IIjXlBJI 
TCIKTBO 1131, TaiiTU'ieCKHXT, COOOpavKeHiii (Jillflliir.lO ViK?. «X)H <X»."H> 

iDOBircTCKHMi.. IVipcwtc iKc 1 1 1 iaiMTc.ii.eTBO noayiaeTb nuiK-p*!.-; 
otj, ,Iona. Ha Kyuami jii*.irw;ome HCi;ii]a f T,i,.iMHo('. Ha Kiim.a.-i 
ckomi. (|>pomii OTntTL-TBeirnbrati ;nuflwTt.fl Haimi misluh-i.Ih hmjhj.i 
hoctii. n ecm obi Bt-f> aitniHis HaTiiuiia.ii>Hocni ooi,e.uini[.iiKi,. jl/i 
He oocTOH.io oi.i Tain, yvi;c n.ioxo. ■ Iltoa in, tbii.. mto'mu hc ooi-tTin 
HeHbi. ^Ito i;aca. tcji l IepHnro Mopa, to hcooxuthjio miuinm.. 'ir 
yrposa-y Han, cr. (-villi!, a no ei. jiopa. .HmitviM.'o yi; pail Hit 3aiiH 
re]>ecoBana. oh;i vikc kcicti, ucpcr-ottuphi. IIjtti. iiHiiuiarmyi : 
iieirrpi ocTaHyTCH :u1»c-),. ocTa.ii.HMJi n:e 'lat-Tii Pectin mm oy;ie.\f: 
ircapooHO iiHc|>op>;iip€u<iTi.. xotji oh nyT?Mi, iioch.ii;ii m-WMXi, ;kvio 
raiiifi. Bonjwei, o tomi.. kto oyjen. iiphhiim«ti, yiar-Tio m, nepcro 
Bopaxi, ei> TvpcaMn. iryt-n. oyjcn. ptmciift na ijoinfrppcwruii n. yia 
ericMi, npaBiiTe."ii.CTB"i> /ranib Bepxusiro KaBKa.ta. 

X. II. K a p i ii k a h t>. B03paa;aji A. II. t Ixchi;c.ih. cwmliita 
ercn bi, oau.nicii naiiHTcpcfroiianiitjLTH C'tBcpnaro KaBixi&i. B r 
cpai'.iieHiii h> yi;,iafiHiiti n Johomt,. ii «-.in ~>u Ha>n, ' npiinnoci, nixi 
jo.ia;aTi, Boiwy. to Tt, i;to patno])ji;i,-awu-a na ^cpnoMi, >iO]>t>. 3Bii 
jihcl-Gij Baa;Hi>iMii <i.ai;Topa>ni. Tain., iioko, hc ciJJicnu.i;K'i>. mto no 
peMnpie mm 3aK.iK)'iaeMb Ha Kaiii.a.Jci.'OM'i, ()ij^nnTii na ocHonaHiii oil 
maro .i<in>Boirt o iiepcMiijiin. mm lie iior.ui cro 3ai;.iiiniiTi, HMeimo b' 
Bmy x IepHOJioj^i;aro Bouj'joca. OTBtnaTb Typi;aMT> .ia yi;paiiHHPBi. mi 
He moiyiii. ii oooiiruc-i, oeiij hhxt, homijciiimo. 

Bi,3i> ee.ni fiti yupafiiia n Join. lie noa;aia,Tii oh iipiihati, ha 

1IIHX1, yiMOHlft. OHII MOr.71! OIJ 0O7.HBIITI. H3M1, Boftiry. HI. IlepeMHpie Ha KaBKascKOWb 4>P0Hrt. J*J* 21, 22. 

E. II. r'e r o h i; o p u paci. ichjk n, npc^ioxeme A. II. *IxeH- 
i.c.111 Ha 2 nacTu: 

1) liHiJUWTJfBa s:\ naini: 2) w.ui iiHiiuiaTima yiUerji, BOiiHa 
mojkgt]. He upeKpaTiiThoi. He cor.iainaao> a> A. II. MxeHKcra, 
li. II. rerciKopii iKiaacri. coupon,, i.ain, h;c 6uti.. ec.in ynpaflHa He 

pa;»pt,IUHTI. 'MciillOMOIK-Iiofl npo').H'MW? BO HMfl aBTOpiITeTHOCTH 

]ijRUii])iiHiiMacMMxi. miMii iii:m:in,. i;» nun hp<whcith oyjymaro MH- 
jm. mh io.ih<hi.t :«KTpax<maT]. t-tfm <.ti> ik-jikiivi. t-iyiafiHOCTefi. 

B c in a ii i' .i n. Hiixiaw. mtd tjwipMa.sMiuji eooopaaieHiJi bt> 
Hairojimw? npcMfl ho j-ain.'m.i nrpan. nri.ibimfi pom ii ptmaiomiiMi 
tKiiiTopojii Hii.iaOTCJi .until, j ira.iMian fin'a. ciiiTacn., *im jyia npH- 
;i;iniii npo'iHuCTii iii*]ici-ci;i'j ;i ml. :ix;. na.in boitii ho T0.1LKO d, Typ- 
iiieft. no ii it. 0CTa.ibni.iMii M.ii'jiii.Mii i.-ua/iiinin. ic:>To]>i.ie, Kx tomj" »;e, 
nyjiyn, cMHnaTi> Tpe5onaniH TypoKi.. --■.■■ 

CV3 a b a .i ii in ii ii i.. Pa.vi, iia Cf.uepHOMi. Kamiaat.' Kaia> h y 
naci,. no.HC/Konio HcyiTofnnnno. na.io nci;aTi. any ii yBP.ininTL Rami. 
yjt.iijHi.irt inVi,. BCTymim. in. conanicnio ;iaa;o cl oaiLiiseBincaHii. 
Ec.in roiiopHTi. o Koa.iimin. to na.io rsanpncim, ii Ahriiio. 

X. M c .i n k i,-A c ,i a h o bi, ayMam. yrrpaHim, onamria 
A. TT. ^IxciiKt'.Tii it.Mi.. ito njtmviaiist'iiio yi>-paiiHi.i n JIohs ;nii naci. 
iU'o'i)v.ajc:n,ua. rain, i;ai;i. ;mi.t oct;ir.i;i^mi> :>a. r-'iooio rnmo,iy it,fl- 

CTBIJI. 

.ro.l(K-rii!anioM'I. HpfAlOlKl-Hio A. II.'Mxi'lH.T/m (I ('0!>m1,OTHI.!X7, 

"ihih'TBiaxi. .iinni, ci, Kyonnc-!,jj>n> it TVpcKo-JarecTaHCKiiMi, TlpaBii- 
T;viM-Ttt.'i.Jii. c-i. npocTni'i mi&opManicii rKTa.ii.ni.ixi, — c.iiTHor.iacHtp 
nTK-ionnfiTca. 

IIpiinnTo iior-T;)H<w.ienif cowan, na 1-c- (Iienpa.ui. iia Koiwfrepea- 
nim in, Tinlunct,. iipiMi-TaitHTMoft VKpaiiiiw n KVo-BoeTOTHaro 
CoHiaa. 

J« 22. 

OTBiTi> 3aKaBK33CKaro EoMHccapiaTa na hhclmq 
. BexnSa-IIainH. 

rocnoaiiHii FcHepan,! 

3nKnBKa.-tt'Ko5s npaBUTCiLCTuo. ocBtao.MHBiiinci. H3i> Tfeierpast- 
mi-1 reuppa.ia O.iiiuie.iil.Tie o cojcij-jcaiiiii noiyuHHUxi, Basra on, 
Bp. ii. j. r.jaBHOKOMan,iyH»maro 'diiBi'pa-nairiii jiHeTpyKajii. eiHTaen, 
cbohml nepRt.niHHMi. io.iroMi. nupa.niTi, t'Boe coaia.Tfemc no HOBO,iy ■1 1 I) '•■: I* 

It!'. : III. nepeimpie Ha KaBKascKowb $pohts. TfeJfc 22, 23. 

UtKOTOlJiU'O IipoMt'JUCHijI Bl> (ITBtTb. KOTupue If]K)H3t»II-10 UO HPUIH7 

Ht coBt'iiiiiL'iiHo He3iMt!ic}iu],iixi> mi. 3aKiiBi;iutci;iii'i) llpaBjnenwrrBa 

OtJCTOHTClbCTBT.. 

Ilo cymetTBy nepc;wHHai\) Ba.Mii cooomi'HiH lViauHOh'uuaH^viu- 
maro 3jiBepa-Ilaiun, 3aKaBKa3tK;ia n.iacri> jipwim. Baci> hjhihhti. 
ystpeHiJi bi. no/moil iBuefi co.iiuapmxTii ci> r.iaBHOKoMaHjyuHiuisii. 
OrroMaHt'Koii ap.MJeii bi. eru ryuaHHHiMi> trpeM-ieHJii Kb tKopMifuwy 
B03<.TaH(:b.U'Hiw b&iiijiho ajc.iai'MHxi, miiphuxi, oTHoiiK'Hiii voaiay 

OOtliMH CTOpOHaJlU. 

O^HaKu, SaKaKKaatKuo IIikibiitimu-tim) hc .uoacerb (Kpuri, \nn. 
Bat"b, r. IVnepa.n>. HiwxioniMR-Tii cuiYimoitaTi, cwai BiJcryn.ifni«. 
Hanj>aB.ieHHUH ki. ."niKBiuani.ii Boiinu. (-1. .Mii1>ui8Mii 11 uar.isuaMh 

jpyniXTj yliTOHUMHIJXl. JSpiiBllTtMLCTBI. T<']ipi!T<)pia.ll.HIJXl> (MIIHIIUl. 

Pomiieiajfi Peimu.mKii. iannai»*)B<> ei> . 3ai;a»Ka;t(-Kii3iri> U]kibu- 
Te.iwiltoMl. :jaii)iTcpt:t-u]«iHHi,ixi. hi. :jaiiMh»'iinin Mil pa. Hi. ;itomi. »ia- 
HpuB/iCHiii 3ai;anKa;«Mir IIpan!iTivii.i-TBu np»MiipnHH.iu iMBi-cmuc 
warn in. BUHL-iit'HiHi iwr.iii.vnn. a»T<»m<Miii,i.\i, HpaBtiTtMi.tTitL m> <»")- 
cyaaat'Mouy Bonpiny it: hcm: j:h'HH<i hh o5ui.nt. MHi.iibiMn 11 no yi-Ta- 
HOB.iCHin . ot-HOB'b «5mnn> pt.iiu'ni}!, TaKoisni' ov.it'Ti. jhibwih] ,i<> Ba- 
niero cBta1i]ii)i xia nur.itaymmaro «cBt-.n»M.ii*Hi;: IVianwiiaiMaHiyin- 
maro OrToiiaH(K«ii ajiMioH. 

I>i> Bii.iy iiii;:')X(i.H[m:j[T[1 it.mtomaiit uptui'mi ,viii'yrraift)B.i«'H!Ji 

1J3.102U'HHUX!, CiPjViaC«UaHHlJX1. .Tf.lk-THIfl. 3;iKaB].a.i(:i.<!*' lIjlilBIITCIl.- 

cTBtt na;i1i( i Ti-«. mu T(«'x>icat».ii.Huii tp(u;ji hc -«n;px.lHjm. B«i<*}' 

nxiHaiim. r«*Hcj)a.n.. oa;iuamc*>n.. 

llpmnnv yn1,p: Hiii in, ot.iij'ihomi. ki, Ba\n> ywuH'Hiii. 

1I« n<ipy<i(']iin> 3aii-iii:i<-a:u-Kar<i llpaninv.iMTBa lliNur+aaTivH i; Tiitf\inch. i> fjXj jtHeap:'. /9/A' t. 

I '"■ 'Jfe 23. : - --':-:■— -::~r-r _-. -_.:i ".r 

i?'{ : ' 

TejerpaMMa npeflciaaTejuo HeHTpajitHofc yKpairacKof 
Pa^H h npejct^aTejiH) H)ro-BoeTOTOaro Coiraa. 

KioBi>. HiHMcluaTciM UcHTpaabHofi yKpaHHCKofl Paiu. -,___-_-_ 
EKaT< i ])]iH<aapi.. npt'^etaaTe.iio K)r« :-Boctomh;u\> Conoa. 
I . Otl TyjjeiiKaio I'.iaBHOKOjianjyHnnaiK •iiiBepi^-Ilanm naiyi.-Hi 

, 3anjxm.. i;ai,iiMT> nyr«n. oyjen. b«omi>/1.hi'i Bft«-TaHOBHTi. othoiuc HI. riepeMHpie Ha KaettaacKOM-b 4>P°" T t- NsJ*23, 24. 

Mil] Cl» KuUK.l-lCl.liM]. IIl)aI!UTC.lI)(.T]M»n. II KilKill .lllK'.VHKKrHiH HJlteTL_ 
K;lbKa.1fK(K5 JI]i;IHHT1MI,CTl!<) HI. Ht..lHXl, Bo:JeT;lHOU.lCHifl MlipHHXT. 

uTHOHK'Hiii Mo'iK.iy ofriiiiMii <ToponauiT. 3mu'pi. -llama -Tin :m)ro ro- 
toui. HimiMflTi. hj. TihImiici, r iJ'.Tri-;iTom.. H> i-hht;ih ihwmoxhhmi. 

BCTyllHTi. IS1> IK'JRMnlSdpiJ (I. TypKilMII .1111111. OTI. (W>H. 3;)i;aBK33CKiit 

KoumeapjaTi, ( mjoiuii.Ti. tvik'ukomv KoMaiuyKiincuy HaKani;a3CKOMi. 
(|i])(ihtI,, mto. hi, bu.iy mtioxo.uiMoi-Tit eoiviatojsaTi, cboii BiJtTyn.iema. 
nani)it.H.icHHUJ] Jii. .iiiKmaauiii buAhij. 11. MHtnijrim n bmiyuuhmh 
jipynixi. ubtuhomhuxi. ii]«iBiiTr.ii.f;Tin, TO]t](iiTopia.ii.»iJxi. e.Tnttmn. 
IWifi™oi'i IVciiytluiiai. o.iiuiai;»;m) ci> 3ai;<iBi;a;ic-iciiM'i. IIpaBim*-ii>- 
<-nm\n> :*ai[invpwusanm.m> in. lai.'.wieHm Miipa. otbIti. no cyme- 
(■TBy iioacni oijtii jam. .iiihh> mcjhmi. Tpn ncat.ni. no oflMlmt VHf>- 

■HijIMIl C'l. :iaiIin - < l lK't'Ol«(HlHJSIII aitT*)H(IMHl,IMII llJ»ai«ITO.'II,CTB;lMn > II 

yi-TiiH(in.l.( ! Hiii oilman* ptnit'HiH, >"BfaoM.™H of>i, ii:uu;i.\'jihomi.. Ko- 
Mircr-apian, .lowmiTi. ,n> nriuimiH Pa„iiJ 11 lOro-Bixrro'iHar-:) Comaa, 
■no I-ro (H) (iH'uiw.iH Ha:iHiiMOH.i ' bi» Tmluiief, KOHiltepeHuia 
iipc.u-T.mjiTi'.M'ii 3;iKai!i.a.ti.H. Vi,'|<;iiiHiii n lOro-BocTOMHaro Consn. ' 
in. bii.iv 'icro KoMiiccajunn. iipm-im. t-po'iHu xMcnipoiwri. bi. Tmfc- 
.uin. iijKMCTaBHTe.Tt'fi H<'HTpa.:iimjii Pa.iu n Kh^o-Bucromiani Cokkw 
n, f!rftTRt.TCTByminiiMii namowiisraii. 

njKVRlaaTe.n. -iauaiu.-.-cii-i.-aiit KoMiuran'urra 7Vvf'/i.-«/"'. 
TiHp.iuch, 16 (2.9) xiteapji I'./iS :. 

_ M 24. _ _._ 

Hhcbmo npeflci^aTejia 3aKaBRa3CKaro KoMJiceapiaTa 

CT^pifiaiHH^ KoicyjiBCKaro npej^cTaBHTejiBCTBa hio- 

CTpaHHbix'b .aepjRaB'b Ha KaBKaSt. 

r- (JO) HHfiapJI i<V<? z. .\l 828. 

CTiiiebiiimiirJ; KoHi-y.n.n;an» [iiirvTaBinciw-niii uiim-T|iciHHiivr> 
jicpui'aB'ji «a Kai!i;a;!h. IlTa.ii.jmtM'My Kuiuy.iy r. .1ii]i?jiu<i Ba.iepn. 

_ MiLiomiHufi TotyaapL _ . .._ 

1'otmairin. K«hcv.ti.'.- 
2 eno «nna]):i -iai.amjaaeumn, KoMiurapiaTuMi. ou.io noayHCHO 
oti. KuMiiHjyniiiiiro KaBi,a:«-i.!>ii AiwiWi iiiiiKot-.itaywiuco TC.ien«<I>- 
hoc toofiuK'Mie: : - III. nepeMMpse Ha KaBK«3CKOM-b 4>poHrfc. ** 24 . ^ 

^Hopeaaio jocjobho imo>M«^Bcxii6ii-ILuini ori> smmpn 133i 
n«a, xo.ibKo 'ito naiyieHHOC mho»: «KoMaHAy»iiu r My. iVitepa.Ti,- - 
JefixcHaHTV Oauuienwe. Baim 1 HpeBocxo;niTe.iLCTBo! Bo Bpewfl si- 
K.wieHiJi n'opcMJipHaix) r *iroBopa bi> 3p;HiH;w;aH'£, 'i.tchoxh. Kuxucciu. 
1'eaepa.iOMi Bmuiuhckiimt., ou.io nucKasaHti, 'ito KaBi.a3ci;aa apMia 
Bcryuacrb bi» nepcroBopu orb iimcmh HcaiwHriiJiaro KaBi:a3CKaro 

UpaBHTe.TLCTBa. OjHIIin. 1I3T> MOHXT, yiHVHHlMOieHHMXl.. Ho.ii.ob- 

hukomt, O.Mi'jn.-.lwiJ)Tii-ik'Cjn. T in, joHtx-cimi ikti, 3p3iiHX<i;aHa n<> pa- 
^OTe.ien»a<J)y. Mca; r iy iijwiiimi.. ou.io uMia'H-HO 11 :m>. tto tiia.io yno- 
HflHyw. bi. cbok) tnepiviK 11 uhohi bt> auneceHin Bb IH-raoi. r.ianHO- 
KOMaH^vanuaro o<ii. oomiixi. 'icpTaxi. ucjktoboiwbi. ii iM-pciiiipis, Ha 
ito nciyieHa ummi vi j, nciipaii.iHHunan> jo.ia;uocTi. I'.iaBHOKOMaH- 
jynimaro Ero Bi>K-(ii;oiipcBOCx<XT.HTe.T]>(Tna SHBt^pi-IIaiini ^tb1»th;u; 
uffirrpyii'HJfl, o «a(>pai-aniii Koropoii ciiiTaK> ,iu.iroMi> BhpaTUt iw- 

BtCTIITI. Bailie npi'BUrXaiHTe.TMTBO. El\> BuCOKO!Il»CBOeX0.1IIT. : .TI.- 

ctbv aejiiTc.ihHo 01.1.H) Cm y:!HaTh. imkhmi. h.ytcmi. flyaen. wwmoikh'. 
B03CTanf)Bim> oTHoiin-Hia ci. ho-mbik-iimumi, KaBKa:«'Kirjn> ITpami- 
Te.ibtTWiMi,. i.aKia iipcucracHia iiMten, IiaBi;;i3c-wM> ni'*<im<-ii\rn- 

HjWBTITlMbCTBO Bl, H.1',.111 B03t"TaHOB.TCin:i MlipHUXl, UTIlOlliniil'l MtM.'" 

ay ootiiMii (.toi«ih;im». ITormiMV Ero BMcm.-oiipeHor-miiiTtviu-TBo 
npexiaraerb MHt oTripaBini. io> emimiy nc.iamTniM.tni KaBi.a.iciuUt. 
IIpaBHTC.ibCTRa ci, :»tiimt. aiannn, na>it.p?HirM7» KOMJieeiw a<Mcra- 
twi.. tto CTiiTaen. iio.iraiiu.\n, n. to'ikh .tpt.iiin ci.np-fciimaro m?- 
(.-ranoincniji B3ainiH0 vi.T.iacMaro rap;iBe;nnn:iro unpa. ILuarna ru- 
'"luen.^ioih-oHHno"i?ara™y"41pt > iwft-xmHTf*.TMTB\v^poHHi."-^^txaBi!ii^... 
oto Hanlr upea.Kta.Tnie Kaisi.aoc-Kduy noaaBiiciiMOMy IIpuuinc.ii.erny 
JKay (i.ioninpijiTii'ni"t omtTii Bani;Ti> IIi:'-ii<;. r xa"iimvacTBa. Hj^oniy 
npimaTb yBipenie bi. i.iyookom i, hocmi. yiHta^mii. KoMaiuyminiii tt- 
peuKHMii npMiiiMii iia Kaiit.;m-i;<iui. «]ij;uht1; f.'opm.b-BcxiiCn.-M-x- 
Mejb. 9 »HBapa 1335 nua». ncn|>aninit.-ii» Briimi.vi. yi;a:«mtii xv,i 
OTBlvTii. 1 nuiMipsi HM8 r. 22 *jac. v - l-iOO-">. OjmiHie.in.iW". 

BwcroiMiHHc <K)cy,iiiBi. u;«(iii,i-HHUJi in. imtbMt. Typcm;ani 
rjaBHCKOMan r iyioin;iro (){icTO»iTe.iwTBa n licxcia H3T. Hi.';::lxig,iiuocTii 
nocTamiTi, TyiwuKoo KOMaiuoBanit 1 bl n:mttTH0CTi> om, yciimijixi.. 
npii K(,T(>p)JX'i. 3aKam;a;«-);]fi Knuiic-L-apiatii Mori.tli,! riTBf.Tirn. tkvtv- 
peuKoe ]i]}ca.iia.* , nit > no t-ymetTuy. KoMiiccajiiaTb. ih> oftulmt. Miifjiifl 
1"» cero iiHBapji cii r.iaBHoi;*)MaHj.yMiuuiMi, KaBi;a:it-K*iii apMieii n 
npc^craBHTCiflMH HanioHa.ii.nuxj, CoBtTimi, ji KiBieBnro UeHT]>a 
Paooiiixi.. Kpet-n.sHCKiixi.-H C«.ijaT(-Kiixi, aeiiyraTOBi,. Bup;k>(rni.n. £J3 III. IlepeMHpie Ha KaEKascKOKt $poirrfc. N" 24. 

ill oTBtTHoc. juucMio i Iw»M;i«4ywiucJ!y TyixMiKun apMinL e<x-T<iB.ieHHoe t_ 

■:.-, in. c.Tfe^yiom]ixT> BupaiKCHiaxi.: ^1 

5 .3lwepy.Mii. K'oMiiHAyKiiiu'My npMiefi I>Hej>a.n.-.lefii "Hairry 

Ciiim evince. Bi. iiTut.rj. na, hiki.mo Bexnoa-IIamii, uiioaeCHnoc at 
TiYKTiMMMt. Bauieii orb ) sunapH aa -V- 1-500->, 6.iaroBo.niTe nei>e;uvn> 
KoMaiuvKtmexiy Tyi>enKOji apMiefi Hiiaca-aluywmec cooomeHic: 

-rocnoaiim. IViicpaji.! 3ai;aBi;a:jci;c)e Ili)aBHTe,ii.CTBO. cc-st,- 
joMiiRnnici, mi, Te.uTpaMMM TeHepa.ia Oinm&iHj3e o co,i.epa;aHiii 
iio-iyieHiiuxi. B;imii cm. Bp. n. a. r.iaBiioKouaiuyiomaro 3HBepa- 
llanrii niicTpyiaiiii. .e'nmrrb mnwh nepBinniiiMi. aciroMi, nupa- 
niTi. cboc coH;a,it.nk- m; nun-ay nii.o™paro iipojiexie-Hifl bi* orBtrli. 
'.oTopoe iiiiwi.nnn.To no npii'iiiH.i. coBt'pmcHHu Htsiauiicaimixii <m.;3a- 
Ka»Ka3CKaro npaBjm-.ii.eTBa n6eroflTe.Ti.CTBi.. 

<IIoeyrao(:TBy iieiio.T;iHHan.» Basin eo!i6]iu>]ii>i r.iaifHOKoiiaH^yio-.- 
maio 3nBcpa-ilaiU]i. 3ai;aBi;a3ci;aH iviacn. npiM-jm. Baci> npiiHHTb 
vBf.ocHie bt> ikuhoh cbocii t-o.iiijapHoi-.Tii ci. I\TaBiifn.-<sMaHjyH»minn>- 
■OrroMnHCKoii ajiMiL-fl bi. ero rvMaHHOMT, (-TjU'u.n'nin i."i- CKoptiimeMy 

- Bi«cTiWOB.ieHiiti Bnainmo 'jrtvrneMiJxr. jiiipnuvi. oninmmin uex-iv 
oot.iiMii c-ropimaMU. O.liiai.-n- 3ai;aiii;a:«--:w lipaBimviMTBO He MO- 
;kcti. eicpHTi. cm. Bac-i.. r. IViifpa.Ti.. m-eM'ix<aiiMwni coma coram, 
f-noii uweTyiLTOHi!!. naii])aiueiiHi,:u in, .uiKnii.iauiii boiIhu. .cr. MHt- 

liiHMlI II TWlYIJUrtMII ,1pyniX1. aiiTOIimiHUXl. lfjiilBIlTClbCTm. T-:-ppaiTO- 

pia.ii.HHXb t'.iiiHinn. PftC(-iii(-];ofi PecnyO.'iiiMi. <aimai;om) ci. 3aKaB- 

l»13CKHM'J. IIpaB:iT(MI.CTBnMl J ^niHTOpomBaHHI.)Xb Bb 3i)K.lH>1t*Hilt MH- 

— ^~pa. - Br. rnxi.Mb na npaR.ieii i n-ia Ka m;a3cw m> -Hi wiitm i .-J beino npcmpn- „ 

- hsuo ji:jb3JCThij."i mani in. nufu-HCHim bhimsijobt. 'hbt -(ihomhmxt. npaBn- 
Tf.ii.CTiiT. no ofieyaaneMoMV Ronpocy n. houoxiohu'i no (jfijit.Ht mitb- 
hihmh ii no ywa.HflR.ieim] ochobt. oomaro ptmcHiJi. TaKOBoe Sysen*. 
.TOBtMOBO j.o Bamtrn <-Rt, r if.nifl alia notvitayinmaro ocBtaoM-ieHla 
F.iaBHOKOMaHjyHiuiaix* OrroMaHCKofi apMiefi. 

*Bl. BIIJJ' HOOOXOIMMOfTH H3Bt.CTH.nF0 BpOMOlMI J-lfl yeTaHOBJie- 

ma revKKKCHHtixT, cor.iacoBaRHHXT. ■ ,-it.ftcTBift. 3.iKnitna.TCKfle npaBir- 
TejiiCTBO naiteTfJi.- T rro TpoxH<Mt..Ti>Hi>ni ci>oki> hc .-wrpyaHirn. 
Racb. rocnciiiHT. rfHrpa.n,. uiKiunmeMb. IIpiiMinT yBt.iwuiH bi. ot- 
— .trhhohi. Ki. Bavi, yiMiH.cHiii. BpyieHhi -iiatToaioa-ro nnci.Ma iijcb- 
^T«yBt>.ioMHTi.. IlppictaaTr.il, (no.in.) rereTKopii*. 

IIpii 3tomi. CHiiTaio j,o,in>M-b ,io6aBHTi.. 'ito K^iiiicapiaTOMii. t-i. 

yiacTiesn. Hepe'inc-ieHHUXT. bmiuc .mm., nocTaHoa,icHO npuraacirn. 

-, in, THdvinci.. Ha i (fiCBpa.ia e. r„ uprjcTawiTe.ieft yKpaiiHCKofi Panu HI. riepeMHpie «a KaBKa3cK0Mi> £poHTi. J&I* 24, 25. 

ii JOro-BocTO'iHam i\ma j.™ eoHiitcTHaixj pastiMOTptHinnpe^ioiKe- 
Hia Typem;aro komahjuiuihih <> hmm-itjii nei>eix>BOpojiT> t> mhj* no cy- 
lqecTBy. ' 

Cuftnia iiruTJiBHTj, Ru u Fix-maiim. KoHcy.n,. m, i.ypci, ikicto- 
Jimi'jj !!Ci;;'ii!ici.ii. nimmy Rn-i, .MHtpim. Rune npaHiiTe.ri.cTBo. a 
]mbho u jTjtjoMii-ji, 001, ii;oi)H;onH(iMi, Fr. Kimcy.ioin. cojo:ihi4xt> n 
HeiFTpii.ii.HHXi. ,iepif.;«i!i. j.ia rwrrirl/n-TuyiiHUJixi. enoiiH'Hin n, nxi. 
npamiTe.-iu-TttiiMJi. mto. He ynycicaa iwi, Biijy HHivperoisi, (-.:w»;shnxi 
Hajna«B'i', 3aj;a-BKa:tciafi KoMJici-flpiari.. n, cwH'ft cTupoinj. ejt.ia- 
en. rice bo:imoh(HOO ,i.ih two. mt<hTi.i na npe.ienimnojn. 1 liieupa-is 
CoBtuiaiiin y^atTHiii.aMii ero :itji JiHTepecu Cm:m irpinumj no rhh- 
Maflie bj, no.iHoii Mt.pt, npii in.ipaCKiTi.-t> <>Titt,Ta Ha ii]>e;nii%eHir 
Typipn. 

ITponiy Ban., rotiioamn. Komy.n.. iipiiHjrn. ynl^-me bi> e<>- 
BepiiieHH(jjn, yBaacmii ti jui.prHHei'i iijk',i<ihh(hti! (ikoh.) F<w</- 
Kttpii. ■■-. Jfe 25. 

Tejierpaima oti TOBapnma npeAcfcflaTejiH Dro-Boc- 
Togsaro Coio3a. 

T h (f> n h c *b. 

ripejictaiTenc 3aKaBKa3cnaro IlpaBHTenbCTBa TereviKopn. 

Riuia Tt'.UTpaMMa n. iipi'j,n»H.-«'Hiejn, ^ijnepr.-llanni uepc.iaiH 
,loHi-i.-ojjy. KyortHciaiMy. Tcj:fi;o-,'larccTa"HCK<nj.v. A<TpaxaHci,ojiy. 
ypaiuicoM}- ii Opt'Hoypixi.uMy npai,irre.ii>(TBaMi>. Kyoami.«e Yii.e 
Bhrciiasa.KHM. ivb JHU(ia;iiTt'.ii,Hi!.\n, cmuctIv. d> fi«n:ii nujxiHN no.ia- 
raw. <m» c]x»ki. 1-m (11) <|:!'Bpa.ui HpraBUnai'tHO i;paTi;iH, «<-.>- 
tfeHHo Bi, Bii.iy hhhI.jiihhxi, a;e.it.:iH<ai)]M)iKHUxi. Heypn,iiini>. 

ITo.Tnnc-a.n.: Tens. npe.ii-l^aTiYiji K); j-Ucc-to'hiiiio Ohotki Ma- 

KttpCHKO. 
Etiameputfodapi, jft (yi) :n«apji tyiS z. =$^ IV. flapymeHie nepeiKHpiii. 

Jfc 26. 

IIhcbmo EoMaH^ytomaro TypenRHHH apiinai aa KaB- 

Ka3CK0Mi> $poht£ BexuSa-IEaHui KosaHayroineHy Pyc- 

CEOf KaEKa3CK0& apmieii res. O^nmejuixse o Haci- 

mzii apMHH'b mm> MycyjiLMaHCKBffb HacejeHieHt. 

9 {.2.?) jmeapjt i}}4 t. Ot/iS i.J. 

f-)](.i(.l>VMi.. IioM;nuyioiiU*MV I'yrikoii I\;iiii,a;jtKoii npsik-ii". IVho- 
im.Ti.-.l»*fiTi , n;iHTy 0.nmi<Mii.T3e. ^^ 

Rune JIi>Lij(;cx<ain<Mt.(-n:()! jI«'[-ti>i;<ktii a iittciuia ;ipMHH7> 

Hil.TI. iiycy.lUMiUH-KHMl; II;»i.T-10Hk'M"l» BI> IfiUIMTWX I, pyrtl.liMIt UOH- 
CIMMII Ty]::'Hi;ilX']. llJMIHilHUijIXI.. Ot\lt>'H'HHIJJI il ■ lISIOSIUtTIYIMTWl- 
l-')HH!JJI (']. (.IMIJXl. JN'pBIJXI. .ilU'M »MHHTijl >T!IXl> IJ|«»BnHUIJK (1. OT- 

\ian\n. iinafi,) I KnitKiWCKjim Kiipnvtu ii:;!, -+|>.;iiilxj;;(H;i m.-^pwpyM i.. 

lIplIIIJI.TH HI. -*|WllIU*;»Hi. II BI. OliprCTHUXI* (tMCHlJIXli iXhlt.C IIIIipO- 

i;ir p;WMt.pu. Hi. Ji<;i".itanec npcMii hhii. He tn-pumiiiirasi-i. (mhhiiV 
hi.im!i yriiiicTB.nuj m. ye.uiHi'iiHwxi, ui.nvtxi.. m> Ht.Konipwxi. c-e.ic- 

HiilXii l-Til.'Ill <;Tl.pi>ITO !"|5lf»llT)> IlMYIHiVriWI. Hiiril.KlttHT]. ^.t'lMIUiin. II 

KH.mma. }i;iiipiiM'I.]p'i.'. \2 HHiKipsi 1->V'! m.ia. ,-ipHHuo. ii-rt-.it. jws- 
ifj.ixi. Tiipaniii H.i;u> ,1,'in M!i\in. iipe.uuii -:irnn< i iMCHie -VkkiiXI.- lia- 
XO.IHIlim-JI lil, IS i.ii.KiMeTpnxi. Hit mn:-ili)CT(!l,-|, i;Tl. -+p:tllH.TH.;)H,). a n. 
!ie,it>-ih> tojiy fitcvi.n, ;tiiM;ni(U.ui Jiiaj'n,;! in. 3" >uvi<w1nn. Haua.iii »n 
My< : y/ii.MiiHi-Ke; j te.iehii- K;ni,a. iiiixuinimtiii bt. ->-X"i. i;n.u»MeTp;ixi. 
Ha nir«-ttMiiu'i. on. Ap.imu. r;il. t»h.v*. jwh.h ii.h>!uiisi. 2kiiiimiht>. h<>- 

.TOftT.TH ((MOHie. IIllT.HI Iie.THtiHHHt' ;irH;1.pie K'l. uhi-j.mv Km Bwto- 

l.niipfjMH-xauin.ii.tTita Ki;\tan;iymm<im IVm'p;i.w npxoHa.Ti.nan> 
on. M) .Tr.iaftpti 1 l M7 mart. :a\ X of i( KT> 4 . m\t,» <i:vn. f-opaeiHn 11 110- 
1.01 ih Jifmie Hpix-im. Ii;iiiie ripeni!rx<ui!T<\i!>i-TB« i-a^ism. pat -nopfl***- 
iiie i«'n. «i,f)H<i;iTc.ii,in)Mi, upci-paim-Hii! ihuoohuvi. t-.iiPKVBi. n npn- 

IIIV litpilTI.. .'IT<> :kh'kiTU- RlHIfTO ITp^BfKXiaiiTO.lI^TBil B) mm Te.io- IV. Hapynienie nepenHpis. J*J* 26,-27. 

BfcKOJwoifl a niiBii.ui3aiyii iu> (Kxyiie'iemio uecrji, aii^hii ii iimjiue 
, [ | tTBa OTToMUHtirarc* Mycy.iLM.mc-i;aro HaccteHis aacraBjrn. ueaa bI'j 

' ' ho (LiaixviapiiTb Bact u naBC-coa c-'iiiTiiTi. ceoa o6a3<)HHij>n. BaiiK'v 

J j IlpeBo(xojuTe.iiyCTBy: 

KoMitiiAyioiiiift ;i]>MiflMii KaBKa;Jci.aro tjipOHTa Q>eimKh-llexn6h 
MexMed?>». 

flo.tyteHO So 3p3cf>y.it>b rS (71) s.tteaf<jt T91S z. 

■J*'.27.- 

Bjclmo Bexn6a-namH TjiaBHOKOMaHAyiomeMy BOBCKaMi 
KaBKa3CKaro spoHTa res:. HpjEeBajbCKoiiy. 

<> (22) unaapn 1334 i. (ipiS s.\. 

• r.iai»HOK<».M;ui;iyHimeMy BOiiCKaiui KaBj;a3Ci;aro (fa/wina I>Hepa 
.iy IIpxeBa.ii>i-KOMy. . 

Hame BiJCOi;oii)x i BOt-xw4iiTeibCTBo! 

Ilpnuoiiiy mow aiart},a;apH(K.-Tb orb scero cep;ma *i j.arei opiinc 
CKiii iipiiKa^i'b. A;iuuwii Ha^.iea;amiiMt uTBlsTCTBeHHttirb not-TaMi, 
:jaminii ornoiaHCKiixx nu;uannbixi, — Mycy.ibMaHi. in. 3a!i;rru:v 
pyccKiuiu Buficjua.Mii u.iukcTHMxi. njwuiiimhix'b iiponiBb secrnKocTe; 
apusHi, 11 3a outiiitniie npiimuiaTL ;itiitTBiiTe.ibHi,!Ji 11 crpyria Mtp) 
upoTHBi> Moryunixb BtHHiiKHyii, Bcsinaro ]X)ja HeyMf.CTHHX'b noery 

1IK0BT,. O IipOHCHieCTBiaX'L. BUiHIIKHyiJlIIIlXb. Bl> JIOCrfcaHPC BpOMH. !« 

ho mhow anaTi> Ko.vaH^ywinoMv Kam;a3ci;ofi apMicii ]'<ncpa.iy <>,in 
iiicnij3e c;j. jijioi-booii o npunjmii Mtpi Kb npeKpaim'Hiio t;ii,(ibwxi 
Oiirniiu. j,i> cojK.i.i1iiiiio. ny-jKiibiM'b 11 iio.ie3MiJMb TaKa;c aomcth .1 
(Bt.ihHiji Batumi Bueoia»iip«'Bocxo;iiiT(vihCTBa HiiH.;e(-.ifayK»mia ia 
cth tBt^tiiiii, Kotopua a uon, iio-iyiim.. 3.ioa1iaHiji ap.MHHb. b - 
<K-rM'>ennocTH. nocvit yx«,ia niTaoa PyccKaro i;opnyca H3i» 3jwnH.ia«i 
hu. neiK. : iia;i rpammy ^iiihuhhuxi. HTDjwrrHiii in> xihiHiiia if yffificTB- 
nb ye^iiHcHiiuxii MlicTaxl., Ha'uun iipiiiniMaTi, Go.ite mnpohie pay 
Mtpti bt> Biiat OTKpNTUxi. Hana.u'HJfr Ha iT.iemH. ofnuam ii3nac-n.TO 
i«VHia xcHimiHii. ii-iuicHm win Myajciiuro HauM^ma a npt'^amn ce 
.leaifi orHM). Meaay upoMiiUb. (-clonic Sckkiixi-.. Hax<uauKtoi bi, bo 
i-pMHa.inaTii inumu'Tpfm, na luro-Bwrmn, «n, -VwH;w;aH,-». 12 AHsa ■ m ■ IV- HapymeHie nepeMHpis. J*J* Z7, 28. 

pa 1334 ro,ia oh.io uoijo'jwio yroii HecHacTHoii yiatTii- Ci, ws&a» to- 
mv Ha3aai> Ha Mvcv.ibMiiHL-Koe re.ieHHi Kocua, Haxo^meeea BVTpexb 
Kimwi-TpaxT. on, Apjacn. w-kc ou.io cataawo Hanajeaie apMaHei;ofi 
uiaiiKoft bt. Tpiunari, Ho.wBt,Ki>. u :^t*rt paawrpaaacb Ta-xe aaeraB- 
.iflioinaH ofi.iHBa-n.i-Ji. k]»)bi>i» <KU<>Bt.noci:oe cepAae apasa, noc.it, ^Ct 
ro ce.icHie xafaK" oh.to eoasKCHO. 

lo Kah-oii cTenenii »>Kaa;yn, irk] x-iinec pucw*; bi. ncno.™eHm Ha 
ii;.il Baiimx-L npiiKiWoBi. iipoTHBi. tikjixi. npoiuuietTBifi ap\iflji- 
c-Kia lac-Tif. CMiiHiiBinia otthhvths B-bTbut na oTjwxa pyecKla boh- 
ci;a h eotroamiH «iaeTW nm, a.-nTt\ie8 3aHHTHX-b iipOBiiHuifi— sto 
npeacrniuaio Ha fni>aiw\viiiBoe cyaaeuie jsbho t-ocraBiiBinarocJi scHa- 
ro yotaaeHia Tfewnero BucflKOJiiK-BoexojiJTftiBenw. Bt, osiuaain 

rfWipPHHI npHHHTlH OrpaHH'IHTC-lI,HliXl> Stpi.. DpOlUy npHHHTh >Bt- 

p™io bi. eaiiovi. janHe^n. iiei;j*-HH«n> ki. Baiwsy BwcoKonp«H>cxo- 

junvMbCTBy yBaacemiL .-..:..,_,_... 

Kf«aH.iyiomifi apuijiMii KnBi;;«.«--i;aro «|>i*i9rra ^ep»K7>-J]r.ri'6^ 
McxMedTt*. 

rfojtyvciio es Titrfi turr. j (rjS ifitapa.tjt r<trX f. ... 

Jfc 28. 

Hhclho BexH6a-EaMH TaaBHOKOBaHAyroineMy 
re^ IIpseBa^efcoxy. 

ic, jiHsapjt fi fpcepapji) IJJ4 s. (J"/r£ *J-. ... 

• r.iaBiioiaiMainyBWH'uy Pycckiimh boiiciuimh KaBKa:jcKam <(»]K)h- 
ra rVHcpa.iy-urj.-ITwinniTPpni IlpxcKt-TtciaBiy. 
BaiiH- BMt-oi.fHipeBotxojUie.TLCTBo! . 

■3.HU-fcili-TBa tfpMHHl.. IlplI'llIHJK'MUJi MtirTHlJUT, Jiyty.lI.MitHaM 1;. 

Haxojiiiiuist-H in, :aHJiTuxi, Rajui TeppiivopiflXT*. nocit OTXOja py-" 
' (Kiix-l Bofitti: ii .-»MtucHia iixt, ap.\uinaMii- upre30in.ui BCflirifl rpa- 

uiinu. Ciyian. HpiiBOOJiinie ^lo.ioivfcKa m, ' yaaiei.- Bpoat ooaareHia 

.no^efi kublimh n pa3CTi>t-uinaHia cbh.i.'ihh«xi> jjjyn. ei> jpyroMT., 
i r-it^ysn-b «ainn> ;ki apynnn.. Kaaauc noBoiHXTryiinioin.ee t-BtAtnie ; 
■i natraiuaori. mchh «ajx»aTi.ta. u ifpomy Brfcpim>. mto oe*tj6M.urn, 

Barae BbK-oKonpeB<iexo;mTe.TMTBo .wit rfcirn ikvite T«a;eio. He noa- 
i: .leaiirn. c-oMHtniie. mto n Bame npcBGCxojuiTciifccn*o upnm-in wh 

S~7::;;Z^;l:' : .::-^:- : : : Y\. " — iZ — -' ' - : _ ■■.-. -v "1 1. 1 

i - i IV. HapyiueHie nepetctf pin. J*J* 28, 29 JKUiJW'H'HlIO. 'ITO IIJ>W*»Ti;jKITIITI. ;>T«n> T«']>];0|>1t lipilIiittaMIl ]|.3<HI] 
Til Mil yatO.KtTli B03MOVKHOCTII II MTO Ht!.1 l*Jfl ' M0O.1 JlTli Bl> IIpII.vf>Ht'l 

t-aMuxi, cutiniiuxi. h xhik-ruHTe.ii.nU.Yi. ut.pi,. IIoc.it, ciynacBi.. i 

-KJA'OHHWXl. Bl. MWMI. IIIK'l.Mf. RniU'MY Huc<>I.onpOIKKXOXi|TCll,C1 

un> 30 jmitapa 1334 nan :j;i homcpomi. 138. c.iy-Mii.uii-i, i-.it.iyioii 

1IIK>lICJlH*CTBiH: 1) iKHTClll (li;j«.1THUX1. CCH'Hifl i)|K5l!H.ia.';lHa CBfftt! 
HUMJI l!:U!IKtB.UIHIT<}I il]»[»Hi)MI! HI- KfrtapMIJ It TilMl. JKUCTJtt-lin«IK 

ca: 2) 28;iHitapii 133S r<an apMJiHr. (<:opain> MH<i>Kttiu:> MYty.ii.ya 
jiyartKimi ii;j.i.-i iin. aaiTcicii Oj«uhx*;ih.i. coxr.iu xhijumh h.i hi 

KMBHOH IJ.IOIIIII.II! (Kll.UIftl MoiU.IHI,) I 3) apMHHC HI. 3]MltlUXaHt 

Ki, oi.jH'CTmicraxi, upaamTi. orm» 3,-ji.iinua Myt-y.ii.MaHi. ii Mcin 

f)rjKlRH<iiIK»HH-|. HplHWMeHH'Ml. <-.Tt>.TYKHIUIXl. IipilMtjMJBl.: I! 

juh.t.ui irpiii!iiTr.[i,(T!«>HHNii aoMi.. ;»mii jiKaMii. iit'MfTi. t-ciniin 3; 
J.-HX1. ii McitTii .ipyruxi. ui,-j«m:thhxi. c;vu-niii: i) l-"> HHBapa 13 
mia oi;«i.iu Tfi.i.c nil K>m-i«:cTtii;t, TKiM]oiin>-X;)H<* v .lajmni uaut* 
hij iiitH-n. TpyntiBi, Myty.ii.MaHi.. yoiiTuxi, apMHiiaMii. 

IIuJilUHMH I.]MTOI](jJ!! t-lMlMTia BIT fltl/ltC p.HlipiJlTpaHHKmjI. 

iittf.it tiTxtua int»jK>rt) TyitKt'fT.iHti.aro Kupuyta hcilsh aaner j-rnep; 
.l;m>. 4to ;i,-ji:ihi. m.iphoh-i. fVi.tii.ijfHtiii wivm-cni, :au± lawim-i; i 
Iia.n.iiTf.. But, tmatmit-Tii. Mti> i.ni-armi nxjiaHU ;i;n:;nif. 'irtTii u mi 
liUHTBa j;yiy.n.Manj.. iiax<u;mmxcsi nu pai'mmix:.. t;n.%ia pym; 
nonaa oTojinij no HftiauiicjiiuiiMi. on. wnii iipiniwaui.. iijiWitx- 
%i.iRim. R-iinoMv Bu(-t:i,oii];cBrK-xiain\'.u.iTBy. ito ci> asudi ctojhiu 
Bt-: r.ia M-.ry iii;.i:«iti. nuuoim, ui, Kai.uu t, liy.irri, yio,inn i;u;tt. njtuii 
ii pinrsrn.' yivf.prw bt. :>Tncjn, n ttrpiMiHt^n, ni-tixi-'iHOMi, in.-Bamn 
I'>iJW*h-oniiOBm-xtaiiT<M'i.(Tiiy. yKixcuiii. ■ . . . _ 

KtsMJUuywiuiii Tyjifiii.iiMii apuniMii KaHi.a.fti.an. ilmoir 
']>i l>HK7,-Ji?.riifc r -}le.r.vrflh ,'■. 

Jfc 29. 

XeierpaHMa BexaSa-HaniH reH. O^HniejrH^e o naci 
Jtiaxi. apuMH-b Ha#b MycyjiLiiaHCKHMi HaceaeHiem. 

-I»t>M;mx\winoMy apvidi iVKe]KLiy (himiciiij.ie. 
TcitTjKiMM)- Rsiiiy oTi. 24 iHHBapji :m v 1 51 :J2 Hti.iyMii.n.. '■: 
«i1,ni,-mir ii|(Oi,jiaTHTi. aji.M«H(-hiH huc-imih. bi, ot-oocHrnVru a-'f : V-:':, 13 — ' J* 29. 

■2 IV. Hapyiueme nepeMHpis. 

-■3 ..-■■■■■■■■- ........ 

I - ■ 

-*■ iiOtUiaHiC IHWW-PrMVTI. :«HllHlUUK«in, ;» ! W]1HA^HCK U fi.I»tojUI.( ? aMIJSlI>___ 

cTuoiiiMi, HaiauMHiwMi. HiHiHoiuy mom. oimoaapHocTi, on. .bccto «ps- 

Ua BMtCTt CI. CllM-b llrtW MITT!, *»W*T1I A<> CB+atHJ)! lfellKTO Hpe- 
BIK-XOIHTOIWTIW. 'JTO BHOBb IiaiyiCHHHH CBtat.HW OTb .lIUTIu Cliac- 
IHHXCfl CtriTBOMT, JIM, IIOJl. apMaiiCKIIXT, H<l*Ofl, BllAtBIUHXl> COO- 

i-xanfHUMH r.iaaajii: u««w;uieBHua i-Warna u iiihk-hiuuxi, aamuxbi ii 

lliaWHiJi jtnCTBIITe.TI.HMMl. BMtUiaTCJbCTKfflTK 001, ^pMHHCHli* 

jutiicTBaxj.. xoth <i;u-tmu Hoxoihiixi, Ka'ieciucijn. H a coon™. 113.10- 

% CHEMH Ul, SlUlIXl. Hl^lJjyilU-.Xl, T^ipaMMaXl,. BO fcUUHCCTBOSn, 
II of)I!Ili|>H'>lTl,K> Hpl'BUniaK'Tl, 11X1. I«> MH01M ] «»:«>- 

1 1 Kvia HamiaB-wHU- iiioctm-oti. naTiaeian, siycy-ii-siam* coO- 
: i.aHHUVi."apjiHHa»H in. n.pat. 3]«iiiUiKaHt. ncii^ttTHO. *B— *l-_ 
nmtapa 13:55 nnii n.m It* »k«««I»i 1U18 ™* 1 * WI, P U « jwnra -'» I Ha ^°" 
iv bi, r«\kat -Hi.mH.maH-1. iipi»ia3aHk'iii*ujranTMa apsnm-apsin- 
„„,,„ Mypjaa lwi.CiiBata cofipa™* Ha uepi;:iisno]i ii.nnna.ni hn.liK-;v 
MefuaHii Cm-rain. (Taptiunnn.. uGpaTUBimixi-n ci= Hj:oii.oonyKa;)rtTi. 
■iipiniiiHV Tai;i.iian. iiMnim. ot.i.rt, apaTimain. » tot-mm. aa- icasHem, . 
. - no jipiiikfiiHiw tit., m My] >n.ia. a H ap<..n. Sw ™ bubsmchi. J(k»i«ho 
jj.n, an Jiiiui. ii ii" 'kk-thmi. u«-ii-,ain. rv jihk* lVxii«n-ws bi. .Jpaira-- 
.UKaKt. iUKMt. 'it-rii. :i»min hiitmimi. na'>sm,iii T)«-a'wft T iiaTi,w-craMh 
Mvev.iiAsaiii.. 5u.n. mao^i'in, m Hct.xi. (-tojiohi.. 

2) UwTaiiiHiri-H niai-TiK-h on. mini. opoi-iiBUim-i. iwb okohi,. n;;- 
-iii VK-.']>Ti:a\iii iiy.ii. niUTUKdiu, oKpyLKiiBiiuixi. .iomi. apMam.. 

.:\) Hi. urn. ;i;i' .inn, licii.io i.*a:iapua n Tin; <V.ui.;;mxi. anMa. na-„ 

iii.t n pa:i|ivi!ifHM in. ntptat. oKvi.m tijcjtoi .i:>M«Bi.. 

\) IlpsMwaiiTcii. apMiiin.- in. fiaiinyprli Apiiiain, lumc.ia.n. 
ii]niK-a:iani(' no oKpct-THUMi, Mycy.n.MaHci.iiMi. c«MfHiiiMi. {-oopaTi.CJi 
VKHTiMJiMi. irn.Moro <lieiipa.ui \'&\ naa bi. fiaiidypTt,. Maori, m-ny- 
raBiiiarocH Hai-t'.ienia ninto1iii.-n.ia hi. MiipHoii i-MtwaBHOii komhcciu 
.-.■- rvi, Ka.if.nrt. Dpoca aaimiTu ii iioi.itt,niiTe.ii.<TB;i. yMiien. x? not.it- 
.loBaBimixi. jipiiKa:jy Hon:mtcTHa. 

•")) ^Im-.io Ti»yiioBi. Myt-y.ii.uaHi>- liii.it.iiHUxi. 2-i lyiwW-TUH- 
: ckhmt. no.ii;oMi: no hvth n:n, Koia bi. Tpane3VH.ii.. joxian.io jo yacac- ■ 

~" hhxi. paiMt.poBi^ " — : 

fi) Chun mi. {-.mitoMi.. Bcwtliiu'c nsoiPHie Myiy-imamv. 10 hobo- 
])OA-.ieHHHXi. .it.Tfii BK.iw'iiiTcii.HO. Ha ToppiiTOpin. C-iaHHOfl pyc- 
cKofl ar>Miofl apMHHC-Kowy imcmchh. orjwoiCHie ii eoauseBic Tpane- | 

^ - 30H.iCKaro <5a:««i«. noxumeHie Monono.u,Haro -Tauaica repe,ie. Tpane- — 45 ~ :M] % |: ]V. HapyiueHie nepenHpis. J*J* 29, 30. 

;*0H,n-i.ye npejaHic oi'HK) ropo,3,a Piwe u roiiy "iioAouBiJa Tpani'iecK: 
npoiicmecTBia npuHjvpi-iii mchh npnatrnyTb <n> iiputbOoti in> Bam< 
My IIpcBOCXOAUTCiberBy oi;a3aTb uycy.iuiaHCKOMy Haoe.ieHiiu mi 
.TOCTb ii 3amHTy kt> npeicpameHiH) TaKOBUXt. 

7) HHcrpyKnia. noc/iaimaj] apMJiHCiciiMb BO£aM»n> Mypajpni 
bk 'dixjiiH^xaiit lepe^b ManaxaTyHT. HiK^Bcainv.iio ap\uiH-b bt» Bai 
oyirrt ApniaKY. n OTBtib ikk-.iIuhjiri Mypajy hc ocTais/iawn. hiikj 
i.oro coMBtHia Bb tomtj. hto nsuieHJe ii y-HiniToa;-?Hic jiycjMbMaHb i 
^Haixixii aputfuaMii TeppnTopwx-b — ptiaeHHbrii Bonpoci.. Bt> h; 
CTOflnjec bjjcxh j.ifl Bctxi> OTTXtuaHCKiix'b Mycy.iLMain.. yiaerb ln 
TOpuxi. ni»ejoc-TaB.TeHa apjumcKCMy ]Tpon3Bo/iy. iKii.ini.. 'iccm. 
nt.iocTb iiMymoc-TBa o6e3ne>jeHU Bauimn, npei;o<:xo.iHTt;ii>cTROM 
Hasccrja ocrnnyo. ,io.iHcmn;o.\n. oi;a;5bii:aeuaix) BaMH itucoKaro He.* 
B"bKo.uoo!maru lyst-TBa. ho hh Tnro. hiuCm :nn (l.i<iroH;c.iaTo.ii>notr] 
<«a3a.iacb jtfic-TBirreJbHOH. noKWHliiin:; 1 npoiiiy Ba<b :wu;ptran 
ee npujutHt'-iiicMT. jierro.TiniTe.ibHMXi. ut.pojipiHTift. Tli^oiuy iipitinn 

yBtpCH]"eBT> MOP.V'b mVOOKON'h in. BailK'MV Ilj)0110CXO,li;T<MI.eTBy \]» 

iKCHiii. 1 1 iTieupiLia 1 334 roja -V' 0(>7. 

Kojiamymmiii TypeuKitMH apiiiHiur Kan.i;aafj;aro (1>]whi 
f l>epiii;v-Be:n<6<j-lIc.iMcdb». .-=_ ._ r ; _J&30. 

Otb^t'l rei. 0,nHineJiiU3e Ha Tejierpa-iisy BexHoaHaini 

i 

«Bamy To.ierpaMMy > *.)(')7 Dri, 11 <jii>itpii/ij> \:\-Vi i: naivqii.i 
ii iivtio 'icc-ri. .louecTH. vto net. ci'.t» r at.nin o Haciinbixb .tohi.ih ,t.o B; 
mero IIpoBocxojitTe.ibCTBa ri, ifu'Hi. u o'K?Hb npoyiiouiicKnoMT, bi 
3"e: Tai;b Bt Ti«flKs»nicKoxn» pailoHi; ii i;t. ion- im> ihto norroiii 
nun Hana^eniJi Tvpcmmxb HCTiiiiicoBTtna uonc-Ka ir MtcrnoerjiCTccKf 
HaccieHie. ccretThOHno, Ao.ranu om.hi BiwnaTb t-o crupoHbi uoiicin. 
Mtc-THaro Hace.ieniJi npnusnie Mtp-j, in. (-aMoaawHTf.: ut» Eaftoypi 
ckomt. pailoiri.. no .ioHeeoniio Koxmecapa Oi.pyra. unvaroro iipniwis 
o coopt MycjvtBMancKaro HatcacHia ho o-r.aaBa.ioci,. n MtcTHoe t> 
penKoe Haccienie uxl oicpecTHocToif Bafioyj»xa ncY»jiHoi;paTiio npi 
cbi.ia.io ae-ieraniii faaixpapirrb KoMiiccapa Bafloyj)Tci;aro oitpyra ." 
,i «ro joopomejaTe.ibHoc OTHomeHie in. Typi.aMi,. t Ito icacaercH co6h ii , H ■■ —^ 46 ~ ~ " 1*1* 30. 31. 

IV. Hapyuienie nepeMHpia. J *" ■ Tift iiMtBiinix* Mtcro bi, ypauiaiKaut 15 ii lti aHBapa, to o mix* 
5 BauieMy H])eBOcxo;un*MbCTBy oh.to ccoomeHo jihojo n no.uoBHHKOjn> 
I -Mope win. «weupejicHB«. npiwcsn, cutAtHia, win. souiai! jo liaiuero 
'* hix'B0C\(OHTC.iLCTBa. BCCLMa npeyBe.TineHU, ecait cyajm. no AOHe- 
I C ciiaw.iio.it«iiaiiKaMo]^ia,ii<n«pufl-ii(-HiH-.iaen. mhcto aepnn, 

oTHum, hc rwitc 200 leaoBtm.. .Ioboah <*n> nMOKeHHoin, ao cb*- 
> itHia Iiaiucro npor.ocxojirre.ibc.TBa, a BMlert. ei, xteii. nponiy Bt- 
'* mm, mto nirrept'ou ii .uimh.™ ueaonacHOCTb typemairo HaecasHiH, 
1 Haxo-wraarawi hi. paiiwil.. mhjjtusi* pvcckhmu BOUcuaMii. j.ih sch.i 

- JI pVCCKim, iiuiiCi; J., t'l. KOTOPWMB OHO JK1I.TO y*e HOTTH Tpil TOW, HC 

' ocpa^iinnu- -no wnpoci. iwuieHia TypenMro Haceaemfl bt, 3ann- 
^ thxi. pyciT.'iiMii jwiiicKrfMH odwTaxT> «aepincHHO He Moa;en> OTBt- 

- 'Kitl jtiitiBjnt'.n.iiDMv imioaceHiio Bemeu; h ito a, cb CBOeii ctopo- 
hh. npujiy BC-t Mtpw in. orpaaa«Hi» sciiaim h iecni ii utmcr-n iwy- 
nwc-riiii orro-Miiiu-KiixT. Myty.ibMairh, a Taiiaie eyposo nai;aa;y, i;ain 
TiMli.n. Mocrb 'coofamiTb Bani,. uhho«hiii;obt> ;>p3nH*KaBt-i;ux-b aacii- 
'■■itii lliwmv iipniiaTi. vutpcHie bt. r.iy6ni:oH» mocmt> yBaatemii. 

. .v ; i r> i i>r»_ 30 anujipH (J2 <knp;u5i) 1918 nan. OrHtmcjtitKw*. 

l!...;:-'.:^L ... Jfe 3i. 

i TejierpaHHa BexH6a-Hainn o nepexoitf, TypenKm 
'.ft eohckt. bt» HacTyineHie. . 

M ■ .Kni'llpcBucxo.-iJiTo.ibduv KoMaiuyKnnejty I.'aBiuWCKofi apuiefl 

1 rcHi-i5ii.n«lwiTfiumTV 0.™ bu'.-ih.w. I'.iaianjKoMaiuywiW'sy pycesni- 

mu auiiwaisiii Kam:;u«;aro cI)]miht;i I>Hepa.-ivu-n>-llH<iiajnvpiii llpatf- 

:-| jja,iI>CKOMV. 

-ri Ctxoji. iiyiwivi, BOiici.oBHxb Manvii ci, Tt-ppUTopm. flaxoAH- 

1'^ muxes aa ;iesiapi;au.iuHRoii .umieii, ii npejotTaB-ieHie aiiircieii Ty- 

,1 penKiix'b jioA-ianuuxi, h;i hi.wh3ho.tl ii uacinie apMHRi, npuBe.Tb K/l. 

''"■ no-mtiiiiieMv pa3CTpoiic-TBy ntcTUaro cnoKoiicTBia, Ki> sioinn* npea- 

'"'- 1-TaB.ieHiHM'b Vl> pa3.1IlHHUMlI JCTa.lflMH HlHJCTyUHLlXI. jiflCTBlilXli 

- :t ap.MHHi a a;e,ia.Tb oh npiioaBiiTi, h to, hto ocanopjaicn aa BHiaeoa- 

§ H.vieHHHXT, TeppiiTopiaxi. co jHfl Ha jenb ycu.uiBaiOTca ii- cyj^ _np 

■; noiyieHHHSi. CRtjiiHiHM-b, OK])eciHfK;Tii 3i)3i!H.ia;aaa, Apjatu, lw- 

^ Mnraxam,' -Barolin, Koonin. n IT.iaTaHbi aB.ui»TCH apraofl pfoHH. h 

■W . ■ ■ ' ' ■ 

■^■.^:-:.--.r- - 47 - _ —- .— J* 31. 

IV. Hapyuiewe nepeMKpi*. 

« n win nep'iHHi.ixi. MYcv.Ti.Mam. n oogenic uihoh. .loua. U-ah 

S;.™i VnKiiXl. BOfilKl. k.. ^iiuasiHt n no T.*y. wo ct*- 

; , »c ™ tc. . apM.HfK.iXi. pa^niHH.i.iix.. ma.-,!. Hwpufl 

Cra SS T l1 . jT1 / l , a;J r l(l nm,,a,i > .n.^) 3 t-pyM l -KoMi.. l n.BaHC. ; <>N I , 

? rSSo.Tii. Bi. RnT-im-ew.^. BH,aiioTaxi.. wubm-ti. h >- 

-PHI. -HKIMHII in. rMcprHOii i:a3HH. apMHHIIHl. Mvpa.ll. ,M> I 1IB.U.1 «* 

i™»i II „.«,.t Jn H..U, n aafll«. B . warn, '- '^f^ ^ ^ 
jniwn. no PHTh-mV yoioTptiuw. a ii.nw.BH.nn. Mo ,» .1. ^ ■ » » 

Im ni.m-aiiH.ixi. Miiu.n ,n. unburn. ,n, J] » ; , .,.>. -- « .«£ 

™Jula Mop,,, ,n. Mitav Mitn-iuniHr;^!.^ i«.mj a. < - 
. .«. u.i.iy Hi-np.Kj.aiuaH.iuari^i Hana^ua Kyp*..n. h., a ,,, uoh .,. 

BHHvauvin. npi.mn-1. .;.. i«iv.i ..huh *t. P u npmi.Bi. ... -ni .1 iipim- 

H.»,- l liMHX-l.-I»i:«'«.iillllMl.lIMIl lliaiiKaMli KVP.1HB1.. p^p>....iBl.i.hO-l. 

]imh WMi-Hia no rnipoi.aui, HaanaHW.ft -lopon.. iMysiiwii 1 .Wi m \i. 
imiiiTaniiw«sn.». Xwh 11 m- .iyMa» *a.ioi*aTU-a Ha st-pn. ni«.inpii 

HHUiU'UUfl 1HI H.1xiX0AHM«MT!I KI. WHMIHUXl. Ht.iaXU HO. TOST !«U.T» A 

He Morv tor.iafim*a «, t1,m 1.. «itoGh :mi ut.ui wMips mt.hho iijkm- 

]IllfMBii.lIi C«»!K.'Hi«' MMi'Hifl. TO H YOliSUOHI.. M ^IISl. HO Ml.1.0- 
T0PI.IM1. .lI>ll-i!!HaMl.. -*V.ia.T(MI.HO lipiIKplJTI. IH.r):oMU ajlMJlHI.. HO.V 

1,00110 oiim-aHHHP m. sinixi. iiixau-tyiUHXi. nm-i.Maxi.... Moiii^kii 

MOIIMl. yot.1llTf.Tl.HlJX.-h ilplK-l/WMT. .1 BaillllMT. IH-fpflfllllMT. OOtlUa- 

niaxn. -j-nutaHia ii xaimu m. imaKyiiporcmHUXT. on. wm<-.in. Mt.- 
tTaxi, BXitcro toio, 'iToobi npcKpaniaTi^ii. nci»eiii.iii wnatia rpamim- 
]i wiii.Ti. t;»kvk) ofi< xaHOBiiy. ^ito a no bt, coctojihui «o.t1.c jepataTi.. IV. HapyuieHie nepeHHpin. Jtjfe 31, 32. 

moh BoflcKa BT.po.ui Mo.TjaaiiBuxi. CBii;iiyre;ieft, kotupnc ciwraaTbH... 
003Ha»n,, ito hxt. j>0AHTe.m ii afc-in, ;kohm it po r iHue ocyai^eHH Ha 
ymiiToaiCHie. IloaTOMy yayHineuie n wesncieuie naioscaia npHHH- -■' 

TieHlj plilllJITCTbHUX'L II HeOTJI03CHI>IX-I» JftpT, B"b SBaKyiipOBaHHUXT. 

Mtcrax h JiB.ii!CTca HeoCxo^iiMUMb aoarojn. He.iOBfriHocra u ujibiuh- 
aauju. I^hhctbchuo no-ccn npii'iiiHt a iKKiaBiem, m> hcooxojpmoct], 

BI^BUHyTb H'bj.OTOpljia BOiiCKOBLIH laCTH 1I31> BBtpeHHJjIXT. MHB ' 

jxuyxi, npjiifl. Bnpcjb notniuiy .icuaBiiTi,, hto 3ro othkui. He cocraB- 
.laeri. npaHvicfinaro .itiinidji nporiiBi, Pycc-Kofi apuiii, n mhow ;whli 
trTpoacafiuiia iipiHuiaaHix KOJiaH^if]W«i> 'lacreft hii wl KaKOMi. ciy^at 

IV HMtTL HIIKOKIIXI. CTUIKHOBCilJiJ 0T> IIIIMII. ,T.|)y;KCCTBeHHO 31 CCp- 

.if'ino yntpnio Baci,. ito 3p:jnn^iKancKiii upeMCHHuii aoroBopii coxpa- 
iinen. cuoin cn.iy, i.'j)OMt naparpa<i>a o ;i.eu;tpi.-aiw>!iHi>ixi>- .iiminxi>, 
i.dTopLiii ci, otxoaomi. j»yccKnxi) Boficin. caMi, «s5ora xepam. cbou 
^naiCHie. 3to onepania npejiipHHUMaertti .mini, bt, cn.iy h<?o6xoah- 
jsoeni.-ii ^o.:ra ryjiaiiiiocTii n uiimi.iij.jiiniu. Ilpomy Bt.pirn. bt> .cep- 
jtiHOCTi. ii nojHMinym on ojai-flnairiipeHHfjcTi, n iiphhhtl yBtpsnie 
bi> r.iyooi.oMt, h' copae'inuMj, .moc-mi, ki> Bauieiiy ltacoKoiipeBOcxoiiqi- 
Te.iLt-TBy yBaa.-cuin.-12 <|)CBj)a.ui 1334 ro;ia, ^ 1020. 

KoMOHLiyipmift Typemniuii apuisntir Knaicasc-Karo <l>poHTa 
f I»epuKo-}if.rii6v-Me.rMct)o>K Jfe 32. 

IIpHKa3T) KonaHflyioinaro apHiei ren. 0anmejiHj3e. 

Te.ierpa>iMa Ko«aiuyH>maro apvicii Ha una IIo.n;oBHiiKa Ca- 
- MapneBa: 

•(Vii'iati. MHoiD jio.iyieHa orb KouaHjyioiiiaro Typen,KHMn apr 
v .MijiMM Ha KaiiKaacKOJfi. <I>poHTi> no ])a^io Tftierpasraa, bi Koropofi . 
BexH<n,-IIama M6hh npciynpeaaaen,, <ito, bt> niuy cm^XBmstrocz 
iHuoaceHi)!, owi. oyjcrr. DHHyacAeirh. He Hapyman irepeMiipis, Bhijpn- 
Hyn> HtKOTopLia lac-™ BoiiCKi, in. saHaraS na«u paiioin.. npiuaau- -. 
: bj!H) BfctMi. MaeTJiMi. Boiici.T. ot-raBaTi.es Ha cBonxi. Mic-TaxT.. Bt eny-- : 
^ai ace HacTyn.ieiiifl jiiXiBocxo^uuxi. ch.ti. TypOKi., hc mmwBascb 
ei> hhmh bt> 6ofi, niK?rencHao OT.xo^uTb Kt pe^epBaMT.. ^acrsMi, BBt- 
. ; peHHaro Rimi> orpaja, bt. t,3yHat. BiuiniMa tmx>kt.. aa.ite^[ap6opCKOft 

si. ■? .:■:"."■'.:■: "."_":":";' . . -' -..— 49 —:r :^:::-\:.:r::i::.^s::z:\i r -?i.l- -—■-_- — -- - . '"" , j*j* 32, 

IV. HapyuieHie nepe»Hpi*>. ___ .„ ■ ~ Mi 33. 

TM«rpMM rjiaEHOKOMBijionaro BOtaM Kaj 
So * P OHia M. Irfwmno Bearfy-Uam 

S32SS533S2S, 

Bt, wiiv aroro, a y6tjuiw.ii.BO npomy Bac*,.Bamc JBucwo 
SSSlctbo, otmIvhiiti, wo Bamc paciopfl^CHie h, m, W 

S£i£!i oroflTH 3a vcTaHo.uenHyK, .ycTOwmin nepe« B ^s ^■^^'■■-^-■■■■;- : V- "V" . . 3*33. 

IV. Hapy^isHie nepeHHpm. . ^ .___ 

'WIIIBUUIHIHVHI .lHHiW- UpH :«TIB11. 00paiUJl» BHUMaHie BailK MM _..?£„_ 

££rS ™ h !ni)OT,mi.. «. yxyA.ue.HiK) no.ioKi.ii ^»» 
H^.ioHiM » ooiaciBii. Typuiu, *>"™' hmi» ™ "J^f« ■ 
Taw. raw. MHt ova-n. ™ua bo siioro paan. ipy^te $°P"™» «* 

Boauoiiom* Bu^iru^iifl mwnm. ^^^^VSSSJf S 
: w , ciw;mi xpiKTiaHCKaro H ace.wmn, MTeeiBenno. uofflnwerb w»r 

: ^»iu:>i,mHa^™ 

? Baa., hto mhoio CyjyTi. uphhhth eaxiua I'*™ ,T ^" a ^" a ™ 
" ito.-ih.wv or| h r*.vni» Mycy.ii,MaHi-i;aix> Haco.iraia. ny« cm>AHs At 
? ™ j^hu i-o.rn S t.m«vh.uiiJi. ™mia I oneiia.TbrKoMuccapy.o6M-. 
i£jT?5rin. ™»m ffl , pym^. ai«irii. Kport W - *£?!?£ 
* ki. nvKOBOMimisn, aifl.HHCii.i3ii. K P yn.Mi, n. npocboofi npnnatt hjm, 
^ iimk.hu Mlvpii k-i, yjopHfaHiio ai»MHH«;aro Hacciema otb ha-_ 
,-iniii hi. uTHOiueHiii i;i, jiycy.iwiaHajn. u bl tost, ciy^at, KOrja aro 
mi.un.-Tta «ci;.i»"ihto.ii.h» lipdan-ienieMi nxi, jicctii sa civw wt- 
:. : .-n.™ «. jpyrofl m^am. yfiWHiiuffi Biio.i«t, ™> Bt-t ara h*pw 
. ■ iaavn, i-avue ftwonpia-niuc peay.iivraTU- a oopauwwci. kt, JBameny 
Burt.K(.n]K«ocxMiiTC.iLf.TBy ti. >w»™ myOoMaiimcii npoebooft He Ha- 
r i,viiwti. vi-.iimiu :fiiK.wu*Hnar» hmmii iKpeMiipia. jaou bosmokho 6h- 
i.. i-Kfiptf :i ymj t.ninte iipiicTymiTi, in. • icyuu'f tiuchho sieiK-Q' Ha- 
muli miiiBiiTo-ii.cTHiisiii uptcmarii u r -iui-rt>&Har« ouuiixt, rocyaapCTOi. 
" : uhiw kt. m*pi*n)HopaMi» o mkobumi. botoohchu oyAen. Ha stuyb zasxb 

— ,lltiHCTJ'IIHTb." Kl> «3.TO*eHH0MV IMXOH.V .H8uOj^liaMMT^-JipOfc_ 

V win. hto t-b iitpMuaoMT, KaBrcwcucft apsin IT, ncputo wupo^HWin, 
■ no HauittHa.ii.noMY upiiaHflKy. BCt, nat-Tii. ki, lauon yu oh* HMno- 
: iiAiHiiKTii mi ni>].mu.ic*a.iii. iipoiny Bad,. Bame BHiOKonpeBoe- 

\m.-uitv.ilctb». iKisc-saTpuBitTK Kai;* uo.iiionpaBHua bohckobija ™- 

.<ni Poctineson PcchyGViiiku. Bi, MtiwioHic aoBoaiy j.o Baiuero cb*-. 

al.Hia ito. bj, hwv ptmcHiii rc«epa.ia IIpii;eBa.ii.eKaro CTOSiiDb ci. 
S-ffia a«Hie r.'aBHOEoMau.iVMiiiaro BMtaexBie cn.ii.Haro HepejTOM- 
; iCHia na ocBOBaain naioxeHia o irrttcwnn. ynpaiHCHiH, a Hffraro 

uixinuaro HHBaj)a BCTvnii.n, m. ao.Tj;Hot-Ti, F.iaBHOKOMaH^TBmaro 
_ w.ficiaiMii.KaBiBi3CKa™ ^ixvHia. 0163SJ. TcHepa-Ti, .7rtff»»»!ir!fi»»._._ 

'~j Tu<f>-mrs, i (14) $cepaAH 191$ '■ 

:! : ; f 1 - "V." "jlepejiTfa I Tpaiie3yH|iekofi KOfl$epeHUie 

HpzrJiaffleHie 3aHaBKa3CKaro UpaBKTeifcCTBa Ha Epi 

fcOBCKyH) KOH*epeHIUH). 

»3l»epyM-b. KoiiamyRiuu'My KaBKSBMrofi apMiefi Ehi 111* 
iHTCibCTBV "reaepa.it-.lefiTeHaHTj- Ojnine.nwe. 

Ifcinie IIi>eBotxo;urreai.CTBo! Pa;iKm\ierpauMy Bainy 
ama™ 1918 raw aa » l-'iOOfi -o iKuywniii wm mu-i.Ma on 
saps 1334 raw :«■» 530 ii npeicraiueiim Haniero ni^-i 
raa3HOKosaHjvK.in«[y KaBi.-a-Jci.-an. fcpoirra ii 3aKnm.-a.mwn 
BHTC-SI.CTBV nwvsii.iv B.™rcaap» Ban*- IIjk^ol-xo.iiito.i,, 
0KaaanHv» cei^om,. Ho iiNtwinesiywi umhomoh™ iim** 
upociiTL aoBetri! jo raiutma 3aKaBi;a3CKaro npaBHTe.ii.e™. 
.leraru Cej-eAiumuxi, >pa;ain>. cnSpaBimccn m, bpom,-.ln 

TOTOBU IipiUOiKHTb BCt, CBOH mpiWill 1H. np!f3IU«WI» HWMB1IC 

3aKaBKa.-?cian» HpaBiiT<viLCTBa. kot^x^. m> yntpi-HHocTii h<i ti 
jnifi vcuim mm otiiikirhti. «m»iixi. jTiaiHuwraeHHiKi^ 
tobibi BpecTL-»liiT:*BtKi fc npomy iipimwi. yifBpPHie.in. R 
mew. Moevn. YBaacnin -n iicKpenHin moh (5.iaroin.s;eiaHiH 1 
ITpeBocxo^iiTCibCTBy <I>cpi<Kh-Bexuf>o-$icrMC()7, » . 

TJo.ivieH.n as Tuffuucn I U4) foepajJi 1918 z M: J& 35. 3KypsaJH> 3ac$aaHiii 3aKaBKa3CKaro Kosraccap 

Hpejttj(aTe.UCTBOBa.Tb E. 'ff. r^esirojw. 
II p n c y t c t b b a j a: A. II. ^xemceaH, X.-6. X 
Me^QBT., O.-X. Xam,-XofleKifl. B. n. Totem*, X.-6- J 

.. '...i-. .._..'.. " '...'..' .'..'^ 52 — . ...„.:' ..___ ■ lz IE Lfc V. riepent Tpane3yHHCK0H Komfcepwuieti. Ji 35. AwaiioBT,, X. il. KaiwuKJiHi.. III. B. A.ieKcteB^Metxie&T,, r T. 1 .- 
TcpT-raaapain.: M. K). flrca^poBT,. A. A Ep3hhkhht„ Impart, 
r. C. PnxH.iaa;!e : M.-6. FaAaamtKin. A. X. haHTCMiipmi., A-pi> 

>1 HCHIIKOffb. 

y-KUTBO B-ii .1 u: H. Pasuiiimii.™, M. H. naiwwKaaoBi.,- 
Hueaiiivin, Kpaeaoro C«»tTa. HpwCTaBimvn, Ixpem-aHtKaro Uea- 
■t^ f-inwioKOMaMyiiMuifi u Haia.™niin. III-raGa ItfBuaacKaro • 

<f>pOHTa. 

OKperapb yjibflHOffb. > 

F II F f r i- m i; o p ii HaiiuMimaen, coopauiw TeKC-n,.iiHCbMa ..' 
a,iM<*aro Kmmcc^piaTa KoM^^y ^l^^^S B * 
oTBfvn, Ma nnc.Mo BcxuGa-ILumi, nepWHHue hoMnccapiary I 
xHBapH 1018 roAa.ii IIoCTauoB.iCHic liiKaBKaaeiaroKoMiiccapiaTa otl 
15 nHwipa 1018 r. wjaa-n. Ha 1 *eBpa.ia KowkpeHiuu m> T' 1 *™** 
iiixacTaBiiTojcffl ' yi;paflnu ii KJio-BotT«'inaro Qatm. ja.Tfie u.-u. 
rVreHKopu AOhMaauiuicn,, htu lti, H).-B.Ct.*3a to Jiaiyiew) co- 
oomcuie tto IO.-B. (Wb uuouttTii.iT. npaBHTc.iLCTBa Corea o no- 
ivwhho'm-i. on SaKiiBKawKam KosHctapiaTJi mies-ia-Komi, ho 

" OwaCTl. f-pOKT. 1 «|M*«lKl.ia C.TniUKOSn. KpflTKOBpPUrHHUMl.. bt> BDAy 

'• iiiijcTpoiu-TRa Jivivii oooomeimi ii -inwnu»;KH«tTU xia je-ienarom.. 
■; npiifiuTi. bo-bik-mh. On, II ifflBiiTC.TM.Ttta Vi^iinm OTBivra Ha npe&-_ 
, ., ; .iuvkchk' KoMiictapiaxa m> uoo.itaoBa.io. 

m \-± Bi, -nHio-racHk )■:. II. IV-re'iuopH .orjaiiiaen. ieierpaiiiiu:_ 

Mi* 1) OuepaTiiBJioe couomcjiie uo.is;oBHiiKa fflaTinopa ori. .31 

4 M nHisapa c. r. o nojoseHiu ui. 3paiin^aHei^n, nanpaB-iemn. 
" " ii' '?' ") KoMaiuvuMuaro-ai^iefl un.31 HHBapa, bt> kutoikih nepe^m. 

- ii '■ jK.^ifm.vwrpaMMa KoMaiw»maro TypeuKHMii ap>iin)iH Ixa«i;awKaro 
■ : <bpoHra. tI>ej>UKi.-Boxii6i.-MoxMeji.-Haiuii. 

3) HanoMimacTi. TC.icrpaMMy « upmuauirtiiii «ieTBepauii> oow 

v 5 .»M-t 3C.ieraroin. ne^mieiiuaro KaBKWCiaro npasineabCTBa a™ ne- 

-i iierouoiwin, bi> Bpu-n.-.UiiTOBCidi. court, 4er<» npocim, I CHepajayic- 

■ fie^iiHCL-aro ao-ioiKim, lisrtmmieea bi, ero patiiopHW-mn Marepiaaa. 

---■ T e h e p a .n. .leucjim c k i « t-ooumacn, mitwmiscs 

v lllTaoa dmoirra TCirrpnMMia, ana.ionnHMH no co^epsamK) ct> 

%tm omaimrnHHsii. n .TptmiuiBCTb. ^to mn. nowaaa TMerpaMMa 

:BeK!i6v-namt o tomi. mo6n R^iiOT,-naiua. npioeraHOBH.Ti> npo-. 

"''^TBHVKOiVli'" BII^l^Tb TYIK'UKHXI. W)fiCKl. H nplIKa3il.TI. OH 1IM1, CHOBa 

m ■- - 53-- - • _--:_- -C5T1 I.i t in V. rlepeflt Tpane3yHHCK0(i KOH^epeHUiefi. J* Si-' 
If '■' OToflTii wi AeMaiwauioHHyw-.-iiiHiw, bt> «W mm, wo bi, muixdii. 

MCHH HaiHATCH MIipHfaie IieperOBOpH, MTO BIJtTVII.lfHIfl »1>MHH1 

ssaHu H.iua^eHJJiMH KypiflBi. Ha xpiicTi;iHchoe naccjcHie 11 cii 
iipeyBeaiiHcnu TvpKajin. l ixo xypKU ,mia;nu. nei-MOTpa h.i ui 
pyccKiivi.. cuoT])tTb Ha ocTaBimfflca apjumt-Kin taern. k;>kj. iia 
CKiH BOIICM. U 'ITO 111-KWBliaiOHie TMJCHKIIXl. B<»iu-h-b Biicp$n> a 
MapKauioHHyio amnio, BMtCTo ycnoKoemH, yciuirn, ispaaay 
TpymuTi. pyccKce KOMawoBaHie bi. iipimaTin ut.pT. in. \vrau 
nito 'iiopsaua ii samirrf. mhphuxt, ■atirre.icfi.. 

M K). J a; a d> a p«Bi, rnpaimnwn. y I .laBiioiwuiaHjyirc 
KaKia (BtAlmia n tm. koto iwfcxrrea bi. IIlTaot. o naioxeiii 
ecienia bt. 3aBoeBaHHHxi> odnaiTaxj. u i.ii>n. fjBepineHU Hacii 
cosisraan. ropojb Piwe. npnmniaMTea -in AtflerarrciiaiM Jif-i 
xoMy, mtoou He ^itkbihm^kiioctu iipotiibhoh iTop;njf. uni«a 
cbog BbierymeHie. . 

T e h e p a .n> .1 v C> c .; 11 u c 1; i ii eowniaeTi,. 'ito cb1v 
o uo.tohwhhi siiTivien ihcivmohn on, mnKouiniKa M^hmu 
ia.ibHiiK.1 3ij:iiiKaa-»n-Kiiri> uTpJua) u <m. I>H.'pa.ia Uaiocos 
H3T> Tpa]lC3VIUCl,«W) pniUniii. I'opoTi. Pii-w foaT.m ii t«l« 
npoxo.iHniie i.-<a.i;nu oTxiajimiixi, 'larmi. PyccKtx' KonaH.^ 
<1e<eii.wio '!T<»-.im'<> taiv-iaTi.. E;uih<-tb:']iiio u^i;u<> pai-miTUM 
coTtiiCTBic ;ia]iHT:|Hcoi::fHHi,ixi. iiauiOBa.is.HOCTeH. 

E. II. T ct e 'i ;. o p ii npuc-im._ I Hit-pa-ia ..Jt'uaH.mi 
f-.Tii.TaTh r i<JK.ia,.iT. o no.Toa;onin bt. Il^ptin. 

T o h c p a .i t, .Ipb a h:o»c i; i ii ivii-nuuiwru. ' 
■ 19i-5 r. iia'ixTiicb iSjopJHipouaniii nar-TOfi is:!":, iii-eiipiiinein, He] 
Mfif-cy.ii.ci;.BinaiirT;i T o!J.To (^apwn'^aHO^'aTa.ii.'iHn. in.Hac-T 
upeMfl oopasoiia-ita Aeciipificiaii HauioHa.ii.Huft OobIitt., kc 
wJiopvnpoBam. 4 GaTa.Ti.ona u 1 oarapow. Koran HH'ia.iea r 
pvccKux-r, Boiicia, ]i3j> ITept-iu. IVnepa.iy Baa«j<«.iwn;oMy ou.n 
Kaaano. xth oxpaiiu c-K.ia;ioin, u nyra'i w-rmu-iiia- ilsupMii] 
3oCpoBo.ii.ic'f-i;ia Maeni no Haui<ma.Ti.Hi>iMT; np!i.ma!;ajn.. Ma 
n npo.TO.ia;aBffliaca (JjopMiipoBanis iiai, ac-cupiiiiifCT. tcik-i^l .toi 
,to 6 OaTa.Ti.oHOBT. (T. o^HOft GaTapeefi. 

Mtcain. roMy ua:ia.n. i;om-y.ia Ahimhi. *I>!<aHiun. U*. 

HHXT> TTlTaTftBT. II MttTHHH IleiXIl.TCKiS B-iatTH IIIHrTaBOItll.llI 

MiipoBaTi. -T.ifl ox]ianu nops,ii;a Mea;jyHaiW) P iiiyi<» ;i;aiuapMt'pi 
nrn BOJic-Ka h.ti, nepcin yiiuu bi-b; otrwaocb Hcuw'iirre.iw 

.THieCTBO BT, TaBpHSf. II BT. nyiUJTaXT. HaXf)H.MeHiH BOiiCKftBUXl -__^-5^ IS ~_ '_; ■_:.___-.::.- ■-- -■■-■ • "■■■"'" ■ * ■ ]* -35. ■ ' 

' V nepeKb TpancajracKOH KOH*epeHUW«.. . ••.. ,..,..„ 

,K'>cy a ,.-ic«iio no cymcrBy "^J™™ * ™^ T { . Ha coeT05rri , eJ ! 1 

n 7-ro cUf»pa.iH RnMiic.-ajw'n. .mliM hi. Ji.m. ,,T J»* » • Hl .w,n». 
'in, m!it HciipmlHTia iipnr.nmH'iiHuvi. ni^itTaBim-iiH, t 
wroTb WHiimei. *** mix* H-iii «7 r ^f ; m wiot-.i. no npsMtniy 

^-^."^ESSiS^ 

m.-ti, .wan. nepeji, napc^n,. »™ * J 1 ' T ^<v-Bn-wiHHfl <V. 

niHlT, no npSMOMY npOEO.1V O ei«)llM> IMMtpOHlJ! \Tb. J i. * 

IXITHi! V-UT.ITH COCfefflDXli lipaKllTClUTm, A,l f T Jwmo^ 

to k* MOMenry npnunii «««^-™^ I J*™ ^^"^ 

KOHCTHO <&*** MBIICIlTI.«n. CefrMS- KOTOpUft I, «,>.T«TI. EOiopoe 

B«TH . — :.... 55 ..rr-.„_ .-. V. nepeflt Tpane3yHBCKoS KOH^epeHuieii. J* 35. 

aajimtiiniie neperOBOpu. Bt nacro>imifi xe momchti. KoxiHceapiarb 
MOSKffTb flaTb npeABapirreaiiHwfl orBt.rb. rfeM-b 6o.ite, hto CefiM-h 
'..■yjjTHX'b cooTHoinenifl aeMOnpaTineeKiixi. cii.it. hc ijpcACTaBim>. 
Kairh rt. tto npjicyrcTBjTOTb na otomi> cofipaHia. 
Ja.ite M. II ni)iiaaa;aHOBi> nixnao-raacn.: 

1) Ilepp-jum. Bonpoew no noATOTOBut yc.iosifi mjiphuxt. nepero- 
jjO]M)Bi>-KOMii«-in. Tain. k:u;i. jiBHBUiieca npeacTaBiiTP.ni opraHH3aiufi 
cero.tHa h<* rwpy'iii.uici. eme paaptiiiemnjii! cnonxi, npraHiiaauift: 

2) PinniTb eeix>AHfl xe TexsiPiecKie Bonpocu o nt-tTt, nepero- 

BOpOtfb, HaMtTltTL yiKXIHOMOHCHHUXT.,!! T. A. 

! TeHepa.i'L XeBaH^OBCK i ft yKa3uuj*CTT), ito 'otho- 

! inemH ci TypKami u Hace.iemein> 3aBOfBaHHUxi> ofaaerefi 6e3y- 
I cJioBHu ofiocT-pawn-H. Heo6xo r iiiMo lipueTymm. ki. Haiaiy Miip- 
nMxi; neperoBopoBi., mtoCh coxpamm. Haum mi.iJiioHHMe CKJiafltJ 
; bt> Tpane3yHAckoM : ii paiiOHli. nyreMi, npinYianreiiiii ^.:ih oxpaHU Ty- 
; peD;iraxi> uofiCK-b. y yKpaiinu iiHTepeea ki. 3ai;aBKa3h» Htrt, Tai;t 

] K&Kb OHa OT03WUa. HC C-'IILTililCI. CI. IHMoa^'HiCMI.. yKpailHCElft KOp- 

j iy«>. IOro-BocTO^HufiCoioai. :i.iHaTT>tBoiiMHBHyTpenHHMHjitJiawH. 

1 -IIoaTOMy h> t ;kho Hcxexiouiio yiit.iouim. B?xii6a-IIaiiiy, hto Saicae- 

[ KaacKoe iipaBHTenw-TBO jvtoho ih-tviiiiti. in. MirpHLic neperoBopi*. 

I ^j-BCTByeTCiH. hto Ik-xiiCb-Htuia Mytoiipyeri. noaoacoHie, itoGm 3a- 

! cxaBHTi. 3aKaBKa3Ci;ifi KoMiiecapiiin, npncTynim. i;i. neperoBOpaui.. 

! ho Hyaciio cntmiiTi.. iihh'io oofiiJTui Moryn, pa^BHTwa in> xy^inyto 

| f-ropOHy. 

] H. B. P a m ii in b ii .i li. cos ;iamaJKi. ci> M. II. lIaiia;tfKaHO- 

\ !(hmi>, Taicxe CHHTaen, BeooxojiHMiJu-b npur-TYmm. in. neperoBopaM"b 

; ii npca^araeTt: 

! 1) Beeni nepcruBopu ivi, Uk>.!oui> lU'HTpa.u.HiJXi, jlepaaBt. a 

! in: to.ii.ko ci> BexH6oMi>-IIaiiieH; 

1 2) Texmiiccsyw eropoiiy hfwpuca ao-racm, B3HTb Ha cetfa tc- 

[ wpb a;e KoMHceapiaTi>: 

' 3) pa3pa6oTi;y ^iipetTHB-j, u iKunTrouim'.iJ.HUxi, MaTepiaaoBi. 

| ■ ,ini Cufuia nc-ps^an, KoMiicohi; ..,,.. 

I ' 4) oKOH'ia.Te.itHMH ^iijjt'h-TimiJ jmctt. 3aKaBi.'a:K'Kiii <jen'sn>; 

-5) o tomt., ito upiicTynac-Mi kt> ncperoiiopaui., iisbbctiiti, KaKi. 

! <:0H)3HbiH rocvaaccTBa. T&KT. u cocfe^eft: _ 

! 0) coo6wiiTb Tcnept xe BctMh. ito 3awuu;a3CKifl hOMiiwapiariv, 
bi, BmyToro. >ito MiipHwc nepeix)BopiJ bi. Bpcc-n.-. T IinxiBCKt Co- 


±56=ctk: ■>'lr% ' V. V. nepea-o TpanesyHscnoft KOH^epeHuieS. J*** 35, 36.^ 

utTOui. HaiKtuiux-i, KooniccapoBi. npopBUHH, npuCTyiweTi, kt, *hpv__ 
nwn. neperoBojaM-b, ho cb ycaowoin. coxjkihohih ACMapKanwimoH . 
uiuiii ii B03fltfltTBia Ha leTHiiKOBT.: * 

7) iipe^ioanrrb iiasHaHiiTb bjwsih n jUjcto ;i.ui acrplwii Jieae- 

'^"la.ibHt.iimiH niKMia oatum-* «• tom>\ wo hgoOxoaiimo <mt- 
thtl in,-»a3Ha'iPHHwft Koirat>cai>iaTOjri.«(i)uin. o ajeaamu daxaa- . 
Kjtif-KarH) Hiw8iiTiMLCTBanpHcryiiBTi,>T. siiphumt. nepcrowpasn.. 
(iTuli-n. smmkmvwhhmu ura TyixiKT..ttiBiKwaen» eo BpeucHCMi. cmb- 
ii iiBaBiKMCKaro Oihia. Koropufl, iim*» lnaroTORieHHHC sspepm- 
.u,i, nuHewn. oKOHWTe.ibwip ptmeiiie. 
II o ct a h oh ii a ii <\T,uHor.ia<:-Ho: 

1) Ociiubhuh anpoKTimu ii ycwBiH MHpa CyAJTi. BupaCwaHa 
3:tK!iBi;a3CKnjiT. Cchmomt.; ■-.'■. . V 

") 3aKaBi;a3ci;oMY KomictapiaTy roaiesirn. iisopan, komhcciw 
upii KoM.ireapiark J.™ wrfpaHia jiawpia.wi. no Boiipocy o Bwaene- = 
Hi.i ochob-i. Miipa n ;u» ikoiviobkii AOMiwa, cb.Kpmpmn. daws-. 
itaki;ifl KoJiiiwapiaTb Biurynim> uepejb (.cfiMom.. . , 

■3) 3iiKaBKa;«-KOJiy KoMnccapiffry ^^im, naopaTb komucok. 
.via uwI.anoTKin.TBt.Ta 3 ; i],r«Bica:tcF;an. I^Miu-c-apma lypuni ..m. aa- 

'.IHa'ICHIHJU IIM-I. CpOKb. . j . 

i) aiKaBWi:«-Kifl KoMmi-apian,;»oiKeHi. kuiti. aa «™* Bt -^ 
iH. 1 . 1B ai.im.^MiHXi. iiei-ien»BopOB-fa tb Typmea m. i!P?;v1vi.m. ><t«- 
waufflia i-w-1-aia..v.ieranift. mIk-to-"- m«a»CHH. iixi..«am«-V _ r 

J6-36. 

floiieceHie hoik. Mopejta Haw&HHKy HlTafia aprii. 

W. TVDOIIKIIMT, paSlAaaWT. II Bl, TO XC BPPMM UH.™ WHap>A«M. 

ry^^S ffi a,c,» i, 16 cyBapn. otoBun.xj. = g 
11 T-1 . , m . T ,v+innaHPi. 3aeiaBa oToaiaa in. dpamUiEapj* _ r,7 — V. nepeffb Tpane3yHHCK0H nomjiepeHiueii. J* 36. J\anaxcKoin> juocc-c .uo;v*epr.Taci»_ HanaAemio aypaia. bt>. inert. 201L 
I ; acKejwBii ]i 20 cysapir: 3a;iepa;nBafl xypoh-b, 3aeraBa yrow.ia in, wro- 
f jana^Hoii nKpaimt 3p3iinA»caHa. Bi, 7 na*. Toft aje 'sacranoa ou.ia 
L" ^iirfcwua Kineiura TypoK* miic-iout. bt> 7U0 acKep0Bi.,ifa4:TyiiaBiiin5i iin 
' KeiiaxcKouy mocce ki> -)p3iiH^a;any. He ;ioxo,ih ^ Beperi, ao rojHua. 
? :rra KonoHHa ..iBiiHy.iaci. bi> pasfcToHHhi 8 — 7 Bepcrb ott> 3ana.iHoii 

oi;panHH 3p3HH.i;KaHa bl HanpaB.ienin ccieHifl Xann>-xaiin>. Ba- 
\ CKepn.. JaahHtiJiiiec HaCno^enie aa rypKaMii :>aTpy;ma.iocb Tyna- 

homi, ii CHiroMK Oko,to 14 *ia<xiBT>. ii]ni iiiK),To.i<Kaiuiu;efi(-H cHtacHuii 

noroj,t T Ow.ni TiiMliMfHU ntnn Typom. bt> pascToaniu oti> 3 ,30 4 
! Eepcrb ottj ropo P Ta. Hac-TynaniiiiH ifltoTUBi aana.'pioii n »h;hoh 
; okjwhhi> em. Bi. mi.iy B]iiiiieii3.i<r£eHHaro. a laKUce kl uiay oonapy- 

I XJlBUiefiCH HeHOAeffiHOCTII CTpt.TKOBWXT. ]X)TI., BUpiKHiBIlIfHCfl BL 0T- 

1 Kaat, jbyxi, H3T) HiixT) iijTi! Ha YKa;unHi>ie ooeBbie yiaentH h casto- 

: BO.1I.HOMl> OtTaRlCHlH Kijpny.lOBT. TpOTLCH. H OM.TI, BHByai^eHli OT- 

l ,iaTi> paenopHa;eHJe ofrt arxo^h orb ■)p3iiij:w;if :;;'.. npiiKpuisaHCi> po- 

| . T.1MH. BIMTilineHUblMH H3 3aDi)3H0fl. mVKHO.'l II f'-.BppHdfi (iKpUHliaX'b 
T IX'ip-ga. OrpiJ.'Il. BlJf.TYHII.TB 1131. 3p3IIH.'lHCaH;l Hb 1- T > -MilCOBrb JIRVMJr 

I ■ inKummTM. Otph,t,i> npjidi>r.Ti, in. Mo.iii.n. in. 3 >iaca 14 ^OBiia.ia. Bo 

| - Bpoia nepexo^a 0T]mxu oT)f.xpt.iJiB.'i.icsi i.'vp.iauii to .cropMiu co.ioBifi 

'■- Hopi»m. )i Hpanyxi. h npii.KTawimixi. in. hiimt. bmcoti.. Horopii ot- 

; pain bi. :*ron> iippoxoxi.: yoimi l». j i«int'ii-> 5 crptni.'OBJi bo npevn ooa 

s hoxi, ^p3iiHait:niioMfi. 14 (iK'HpUii oi'p.'ai. iip-'ao.i;i;a.Ti. <>txo.ti. <n i. 

I 'le.iiiKa in. Mi-.pcy. H.-i'iam. lto bi> 15 'lacoin.. Bo Hpraa iieppxoia. ut- 

j pajci."wcTp"t>.THi«uc-}i ■i-b ooiiixii cTOpoinfviue.i^ 

5 k>T>j«bt. B"h 5 — 20 Me.iOBtK'1), KOTopue pa:«f.HBa.iuci> iiamiiMb py- 

I. '<KOrfHIif\Il> OFHPM1. (11 apTH.l.'iepifilTl.'li.M'Iil. n<H'.Th <t 'jaCOBani lUl'ITII 

I wiiix-plJBJtaro fioa njiii Oo.iwirouii impost ii I'Ii.imiomi. b - I;ti>1; otpiuj. 
I npudM.Ti, Bi. Mo]jci.. norejinin. "25 voiitijihi u jwhchiju'ii t)0 crj>t>.i- 
■. i;obi> ii ;ior)ix»3o.imt'Bi) h 38 .if»ma r it'fi yOirruuii » ikhkiiijiiii. Bl-L 
: . 'HTwpe no.iCMJXi. opyaifl. <ano ropimi: n im-niHUHa ofucia. lUiitacrbie 
{ noTi-pii .lomaAeii ii HeR(>3MoaiHOfT« naMtHiiTi. hxi. ^jyniun. ii]i<a<i.i- 
i a.aBinaruc!i o5cTpt.ia i-o ctojwhh Kyp.toBi). orvaaa cTpt..iK0Bi> n ,nio* 
Iirwni.HfHn, iipiii.-])uitim> ani opyjiia r io o!;oii'iaTP.u.Har<j iixt. noi-TO- 
n<'HHar<* hmbu&i, ou.ih fipome-HU. ni)iiifjii> y opyjiii nunyTLi .jaiii.iL 
-3a :non. neprxo."!!, Ch.io noMO]Xi;i;«iiHux7> ao 50 co.u.aTb ii 200 oiw 
xpHiivujh Bi. HOMb co 2 Ha 3'tTx'upa.ia otj ih.it> nciieme.Th n:n. ^ojK-ft 
rt> Bnj»ain>. BiJtT> r niiBT> H3T> nejtBaro BT> no-iHo^b ii npn;ia bo bto- 
Jioil ki. 7 Mac. Bt> ut..iflxi> bbwtii fi> 3aG.iy«,T0Hie irypanm. o '■.itff- 

£^..."_-.'.^ I.. '_;^L .. . ."... . -^. ^8 —„..:. ...'. ^. „.,„..' -:" .;- .',■■. ,,'."., » 


V. Repent T paneayHncicoii KOH^eFewiicH. ■"■'■■ Jfe 36. -' 

(TBHTf.ii.H(»Mi. Mact But-i^-ij.TefliM--!!ocatAH^j5uao.JHa3fla5eHpjBg£ij; i 
noHnia.iLiio bt> 8 wort, 3 fJjeBpa-ia. mto uu.to iwBtcTHo ^tenant i> 
KVp^aM-L. Moctt. na innece T Iopcr,— ELMttain, ^nmoii okojo 30 ea- 
■A-eiR-ii oh.it> t-osa-eiri. KypiaMii ;« HtcKaiwi mjiwbt. jo Hawcro or- 
xoja ii.ti. %i]K-a. noBii,niuo\iy. bt. ntuixi, yci-poiit-rea .3aca;w uauic- 
vy orpHiiy in. MteTi,. Bet-hMa vi.k'.hwvt, iia .►toa ut.ni- Bo.itACTBie 
piwpvmeHijr MOCTa. oTpn.n, uHHyaaniT. <5u.ti> oiwi-iiTb Beth i;o.iecHofi 
0003-i,. ,1 Tai;a;o ropHoe opy,ik- h iiy.it.Meru. PaiitHue n coMopoxeH- 
nwe oH.ui ni'iHWWHU h;i pyi.axi. Boi;pyn> mocta it .laite bubp^hu 
im (J)ypixmaxL. bh3Buhhhxt» im. Biua;aHa. Blibo3t, paH?HHxi» n.j**- 
M<tlH)ffiea-HM.vi. iiiw r io.ia;a.ic.a ,10 ■' ia««n> noji, npiiKp)4Tieai» a«»I>"- 
iK>.Ti,neBi.. t;u,t. i«ikt. iTi)t..Ti;imu:i i«>th, HJtfflaieHHwa ;uji npiiKpn- 
rifl :miro mmraa. oTi;a3a.iiH-]. on. ;m»fi .iiuain. Bi. 9 naeoBi, buuo»t> 
ohti, iipCKpiimcHT,. TK-.itacrrau- |«t;«Tpt.Ta ii.1poBo.ii.iuTn, k^M""*. 

110HBHBIUII.M1HH BTi 31La'HnT.TT>H«:»JiT> MiiC.lt CI. PiUJHHXT. CTXipOlTB.- hi. 

iiiojiy Bpciieim i«.-t. pniunije n <V>MOp;ia;cHHue. aa iiciuWieHiean. 30 
nfiJifHUOii-j.. or.!.:in i:ijho;«'hi.i: i;j»»tt HOiMt:iHiiXT>. ocTa.iiici. EeBi»e- 
:!chhij.mii 8 paireHHXi. ii3i. 'liio.ut BumeywmHHHXT, ao«l>OBO.-iineBi.. 
Hiic.to houoi>o;kohhi,ixt>: 2(H) co.t;wtl, n oO<> otawHiieBT. h 3Ha-iiiT<Mi.- 
Hoe much) o<|»iuu'jJfiBT.: 3a 3T(in. m'pexoji, jpymxi. -lun-epiv He Oh.io. 
Rt> 1 1 'jatoivi. mhoio oli.io im.Tyn.Tio f-ntatme o tomt>. mto nam:! "i;>- 
tth hi. ( I>aMt. n Bap.iah'ni oh-pyx.-aij Typva.Mii. huxojjjbiuhmiimi vh 
:mivr, :>Tanaxi.. Ham'iiMi. r;ipHii*>Ha.Mi. on.10 npiiiiaaano otxojhtt. m 
_ Eamiroii~%3i'pyMi» J."b K;i]ua;ii.iy. Opjimapuu. nocia-mur ti. . i 
":7rinnV "iipiiKa'iiuiejti. hc cwir.iiriij ;o6im,t-JF BTrEnpjairimHjysyTfl- ■— - ; 
BtrrptMPni.1 or-HCMi. TYi>em;uxT> irvtobTj no joport Araniis-Hairepii y 
IIoHCKaro MotTa. rnpHiisoKU -Jiviinan;aHa, Xima, Cypi>-IIiipafla, Hn- 
.i in;a u 1 lojn-a iipnoH-Tii. toiviacH" B:»iu<to npsiKa-iiiHia, bt. Kap,ia;n.ii.. 
Ilo ny-iyieniii nam i fepa.ui bi, .ir-a ^;u:a TtMOrjia.MMW Ill-raCa apjuii 
uot, 0TX0.lt )-ajiHii3oHa ii3i, B.i Hoy j .t;i bt, Kyui^larn ii naeryn.^Hiii 
lit BiiiiovpTv 3ua'iiiTS.iBHUXi. tiMi. Typt!i;i). mh<»kj oh.io npiiKa-iaHo _ , 
^]>:iUH,iiKanci.u.\iv oriuay. Bi;.TK>*ia-i Kap^Kn.TLC-KUi ii EiwaaHfKifl 
i-apHi!3oiiu. iii'pefii'u bt, Masia-XaT\Hiu k»i utphatj e^cpejoroHiLT- ■ 
( a i;> BP'icpv -1 ftespa.™. Bc.if.nnii^ iwcniKJerr-aHnBiniixtJi bt, hapa- 
iKii.rt ciyxoBT, o 3aHJiThi Ty]n;aMii Rifioyjna ii naeTyn.TeHinjixi> m - -; 5 ( 
;)|i3epy.Mi. 11 ivrrOBHiucMWi iianaarHin i;yp-iom. na Ma>ia-XaTyHi» 1; ^ 
Kap^aiH.n.. nacrpooHic cTptii;i>bT. 11 .io(iixiBO.Ti,neBi> bt. oiuc.it w*- » 

( IIOCOOHOCTH 3HaiHT<Ml.Hfl nOHn.HI.TX'I,- 3aMiiTU<i Cn-ThHOP CTlWil-lCHlO . 

1.1. cKopMniOMy OTxaiy bi. th.ti*. ."lysi, oJnm« ;-poBi,. oo.11.meft -^aci*»~ .— r 

;;;_;;;; ;■_. ;; : ; ; . ; " ;_.____ .-.- ?& — : ;._. '....■.._;..- ■.'...;.'".;..:..:.::. .■'': 1 "V. .Jlepejrb Tpane3jHaci£0H KOHtpepeHuiefi. - >fcj* 36 37... 

-uaitHHXT, ii iioMupoaceimuxi,, :jHafiiiTeJi,Hu ociaolVn, liuTawev-cT, 
jioimmr.K. mtiuiTaiia ICatfweKa ii ;ipynixi» ch.ii.huxi, ayxwn o&itue- 
}»mi, v<nmou&Th xoth He fxawiiyw. ho H.iAeaKHy» ■iacri, A m o6ui»hm 
MiiMit-AaTj-Ha u j'^jmmti, ocTa.iMy» Matey JioopoBOJLiysri, h an- 
.Wt.oti tanoBMLHaro yxoja m, tu.t,, 4 (17)-*ei»pa.ia, 15 ,acoin,. 
> 128. ITo.ii.'OBHni;T. Mnpe.iv,,. 

JV» 37. 

TejierpaHMa 3aKaBsa3CKaro KoMHecapiaTa BexH6y-IIanil 

« Bl sonuaacHie TMerpajwu J (> (20) ajisajMi fijarcBo.in.TC iiepe- 

>«n, mmmto-ihucmj- Typwuarii ? ]jMipfl Hiiatwj^y»mec eooftiusrie: 

rociio^nin, IVHepa.Tb? -■■-'.. . - ■ - 

notM^HHMl, CliOll>n, CumHUfHicMJ, » „ T 1. JIJIPHJI- 3ilK«MiJ)3Cb'aro 

ill»aB]rrc.ucraa hmiuj, wcu, VBfviouim, Ban,, mto k, bjuv Heofixo- 

^MOCTII BHacHCHia HtKOTupLTXT. 0OCT<JHT<m(:TBl,. IIpaBIITdLtTDO «»- 
0-UHirn, i» CBOPMIV OKOHHaTP.ll.HOMT, WBtTf, Wpe^sT, TP3I Hfi.lt JII 

lii> Hacroamec Bpouji 3aiiaBi;a3cKoc IIpaBnTCJherBo totobo mw- 
iijnirn. ki. neperujoiwui, o .vnpf,. njjn mi\vi, ociiobhnh mpcktiibh ii 

JC.70BM Mlipa Oy^J-Tl, BUpa 5,^1111,1 SaKiiBlfiWCKUMT, CeiiMOWl, MK1. ■ 

jMTu-a bl TiHfcmei 23 (JO) i^paria.- - L _ _ 

__ Cnlnia JiaBternTb B*k-t. < hu, :m>M7>. r. IVaiej uuii upon, v ci umm " 
ifHoimiTi. cocraBi, je.icranhi. uo.ihowih.jji upwrmuHTi, Omnian- 

™™TT" W ™ ' n ' :Xt:,t MII I ,H,JVlj 1'H'JH'n.BOlK.BK paBHO IlJ^nO- 

?S :im> I,paimTf *' 11,( '™' ° " 1>CTli " l!i, ™* mi i<f ' TI1t> ' ,,, -^ ie - 

eocTiJBt xc cbohxi. Hi^crammYiej't cooGiuhmt, Ha ahaxt,. 

i- a *rii^ y n ""''• P " i:, ' Hl 'I , ' ,ri '- ilil J ,JllI > uiam>& co.iji.-wphocth"*.- 
iSS « ^nnuT^v^m a, OiT^aiicKmn,, rjaBBOK©Mamy»- 

M,,vn\f ,K ' , ' lfeHH0>1 ' 1 ' WlH-M-lPHJll BClBTOBOHH'Hia IMIlHlKKKcAc- 

mro <SS 0TH0II,,vi " fl » n P J!H »'»' ""Picnic Ha TO1J ei;optfi- 
mJwS "q'OJnBopom, K « manMHOMy y.wni-™.,™ ofitim, 

■ II]X!Ac1vfaTeji, 3ai;aBi„i;«-i,aro Komi j eta piaTa rwiiiopn*. 
TtnfiAua, 6 U 9 ) .fieapa.ix i 9 i8 z V. riepeAt Tpane3yHncKofi Kon$epeHUie«. J*J* 38, 39.; , ;; 

Jfc 38. 

TeJEerpaKMa reiepaaa Jte6eAHHCKaro Bexii6y-IIanii: 

< J,ORoa;y ao CBt r itHiji' Rumen) BbieoKonixsKK-xoauTenbCTBa. m | 
iiIJo^BHa,-enic TYpemmxi, laCTeft, npeanpimaToe BaMH vb utaaxi. i 
ryMaHiiocmi n uiiBiiaiitfuiii. iipiiBe.it>, m, cBsian ct HenpeKpaiuawiiui- 
uhcji H<iiia r ieniJi.M]i i:yjj;ifmi> T ki> tom>-. <rro uoaoBima GtaceHneBi,. or- ; 
xi>aiibiiiiixt> nepe,Ti> BamiiMii uoiitwiMii im. 3p:mHA3>-aiK-Kofi jcihhm- ' 
noniCaa nojt yaapasH kytoobt.. 

T<iKa;e SBaHimMMiua noTepn nmwb h otpjw ikukobhiuuI 

Mopcm . 

Ho.ianuu. <jto Tauio pt^y.iLT<rnJ jiixaBJiaa-MH bamiixb Bam-in.. 
BODce He onpaBjwmifflJuif HUMt'irinsoii BaMii nt.m. 3at-rai)m, Baci. 
lipNX-TaHOBim, ;ia.ii.iiiiiiiiiee. hx-l r imiaceiiie. 

BMtfTt, C'h iJTUMI. H BHOBL njiouiy Ba,IHeBLH : tlK<)UpeBOC-XOaiiTti.3b- 

rc-B© BrewppacaTLca cm, TaKiixi. Hapyjiu-niij iifpcjmpia, jjotopijh mot- 
.hi 6u 3a.vpa.-aTb itaiimaiomiccH ueaay IfciMii n 3aKaBi;a3cuHMi. llpa- 
BnTe,i!.iTBOMi> iicpeiKiBopu o Miipt. 01687. .leOeiMHCKiiio. 

'Tuffi.iun, 7 (io) d>cap(Ujt igl$ ':. 

J« 39. 

TederpaMa rei. OjiiiiiiejiHpe reH. JIe6eAHHCK0Hy. 

vBexuGirllannt i-i ,B<>pn;t'HHO onp;vili.'K-HHu :kuibh.tiv mto, bt> nt>- 

Mhxi orpaaucHin 3iycy.ii.MaHci.-ani naciviciiiJi m. TyptHKiixv <xua- 

(thxt> sanJiTux-h naMii no npauy Koiinw. <nn. fly-im. .TBiiraTi.ca bhc- 

pLWb 10 «Hiraii;riCWi!M'Hia CT» p\WKIlMll BOfittiailll. KilKOBUMH OH I. ft]i- 

MHHCKJJi nank)Ha.ii>ni>iH -WCTH He ciirracTb, Bt, biiaj- 3to™. npoaiy. 
Bauiero entniHaro patuopsoveHm o HeMCfioiHOfi bhm.uit& bi> dpse- 
py«, xoti. Hteiiaii>Kiixi> CsvnuiOHOBt pyceKaro Kopiiyca am iwbh-- 
weHia lixi, Bnei>eAi. ffb miat aBanrapaa, ito, Curt aoaten,. y,iep- 
acirn, tvwi. orb Aa.ibHf>fiinar<> ■ HaeryiuieHui na dpaeppii. b&n, 

STOfi JltpiJ, TO-CCTI. Iipil 3aHMTilI 3p30py>ia UCKJlIOHlITe.lbHO apMSH-- 

cKiiMii Macrnuu, 3psepyMT> nen.36tii;HO CyaeTb aaiuTb typkamh. .* 
(22) (})eBpa.ia 191.8 n«a, » 425. OfawewdM*. 

— 61. - . " '■■'-'.- V. rie-peai TpaneayHccKofi KomjepeHuieii. ^&^b 40, 41. 

Jfe 40. 

;■ Otb£i"b Bexn6a-HaniH Ha Tenerpaswy npeaciaaTeja 
£ 3aKaBKa3CKaro KoiHccapiaTa. (Pa;uo). 

e!' - 

| jo (jij) (ficej>a.<ijt lot ft s. 

"i cIIpe^cfc^mMw ;-JaKiiBi;a3iiwtrj.) Ko.MiiccapiaTa nii-iHrtHHy Fe- 

l re<jKOpn. 

|; Bame Ri.H-yi,xtujH'j«K-xia!iTeni>cTBo! 

|: llMtw tcctf. (xwyiiurn. Run. «>tb1'.t"1> Ha iijxu.ioa.fHie Bairn-, hc- 

l\ i^aHHOi- MiiOKi tin. :?<> •JH'tywuH («t)Baro cth.ih); IViiiiuioMniaiurin- 

|| 'im'Hy Typciu.viii jipsivii:""- . 

ji Coctaht. yinMHtiyo^eHHuxi, ,v-H j raroiii, xvi BiaiiMHiiii p:i3p«h5ot- .- 

ji Wf ]ipe r iBapiiTe.ibHiJxi, j-cjobih. siorymux'i. ciyiKini. ocuosiiHieM i. 

|j . 4.na OK<tH i iaTe.iLHUx-b Miipnuxi> ii^;rroi;oj;(tin, h n» upiiHiiaiiiH 3a- 

'■'. KaBKa3CK.ir« Hi>a-BiiTe.ibCTBa. roTfiBi, in, fiij1..-jjy im> KoHnaimiHono- 

i ; ,i« B7. Tutjkttiei.. . 

| Tlocit a;e lunmus/ifHiH raKUMi. oupamMi, jipejBapiiTe/n.Haio 

f cor-iameHiH jinqiBM ;uh oKOH<iaT(vn>Hi,ixi, lU'ijeroBoiMiin,. niMnoMO 1 )- 

\ Hue n]>e;i;tTaBiiT&.7]i <iujiiix'i, rmpoin., ik'mc.t.ii'hiki Moryn, Ghti. <>t- 

;'- iipa.B.icHU .i-iia iiuaiiiiei! owiiiiaTtviuiant Miijixiitri* ;ioix*itn]>n bi. iiuf.w- 

j niCC GWTL UjOlHJITUMi. 'iTit.HMIT CTOJtDHajlH MliCTO. 

i Bl> CMViai UJ«CM.H'MIK-TII :iTOii <i>ilpy]J. HpnUiy YHljnMHTI. Mt'HJI 

J.ia cooomcHia jLMcniTaM'i.. r<mij;i>nn, BuKxaTi, Ha mihhihik-hJ, im, 
I KoHcraHTiiHono-ia in. EaTyin,. 

[ Ilpoiiiy npimjiTi. yift]ieHH0CT]> in. miepuieHHoui. in, Rauieuy 

I BiJooKonix^f50Cxo,iiiTe.iw-TBy yuaaxHiii. 

Kouaiuywinjii TypeuKJiMH apMJHMii KaBi.a:M-!;an> (J)i>oHTa 
j &epu);i,-Beru(i7rMcr.vedb». 

Jfc 41. 

jKypHaji'B eoe^EHeHHaro 3aci^aHifl 3aKaBKa3CRaro Ko- 
MzccapiaTa h qieHOBi. 3aKaBKa3CKaro Ceima. 

IIpcAct^aTe.n,oTBOBa.n, E. H. Teeewopu.' 
II p h c y t c t b b a ,i h ijchh 3aKaBi.uacKaru KoMiiccapiMTa 
m HJiemj 3aEaBKa.3CKaro Oftsia bt> .iun,t, niw.itT3BnTwcfl <l>pai;n,ifi: A 
1 V.Tiepen* Tpane3yKjtCK0fi KOH^epeHuiefl. ■'■.—" — ^ --J? *_^ ; - ■.'■-"-' 

t.-j. tMeHi.ii!CBiiK0B-b), e.-i>. AaiUHaKuyTioHT., Mycy.-iwiain. n Hapo-H*. 
lB 06 c y * A <i J c i -TC.ieri)ii4>HMft o™1>ti> Kowuuywuaro fy- .-;, 

H a Wnie miipjiuxi. m-pemiwpoin, m. Trojuiict inn .Bary**. . 

W o p l a h i $i (c.-a.) emmiTi, Kiupocb o tom,, ^ojkho -in rouo- 
ihiti, o M.ipfe n. Tvpitfcii. djwi. era.™ h3b*ctho, hto r^ama npe*- 

HO. BtWOOHOBIMaCh. - ^ 

(' e ji <> i! o » 1.' (K--J-) nojaciwciinacTb noeraHoBKy Bonpoca 

■il.-lip.-BiHhl. HWanUi- HTO HUH* ilSliCTCH HOBHfl *ilKTO]n>. KOpeHHHOT. 

iK'.piKwiMi. iiaMliHHwmiii BcuXHkfraHOBKy. T 

I'm. .lotu'limcKiii piicym, nanwa-Hi.* .it.n. Ha ^5- 
,,,-Ukum., *p»HTt, m. HatTofliUL-e Bpcsia. Pocdik-uixi- f^'^*^: : . 
rfc vac Him,: BiH-yrano outuiutui .mim, wmim HoaiainTefttffiM cm,... 
.- 1U ; H e UMtmiuia noirii miKaicoro cTparmi^uaro '"^^IJS"" 

..nMHocTir. Aimm. h HMvmecmn ann*™** «. """^J^?. 
MfiH »* ctoCTflxi, Typuhi TypcuKHX-., noxmuiibm. no^cpraw™ 
<- a Hac-iLiiasn, co e-ropam.! i.TXo.iamim. Macron iwcickt, h 1™"™™' . 
:> a,oofiH, J x 1 , :ne i; ,HTun,.. H pn ™ TypenKm r.™a«*^™»». 
Hexi'ov-naiua YBt,*«M.™<n'i,. *ro xypcmaun, BO»ciasi...-UHO npiiua- 
-«.iiio AimraTK-i. imcpivn, :l» WHipiiKucnowHiii n, 1^™^™£ 

HIJMH BOflCJtaMII, njlOTMOT. KtlTOpHXT, :«Hipi>mt'HO npilHHM.ni. UUI 
/llffio arpCCCHBHHH Mtpw. . . 

tll«»TlIlMlllOCTa8HTL TVpKaMT, IKlKia-SHOO MIIHCKIH CH.1H. Vbg*- 

,ah BiioflHOB-ienia i^hhhx-i, fffeflmifl, nip HKM ™ ^"™^ 
HaniiJiTi,«i na naiiiw wlwpMiipoMHie BamoHa .ibnuvb toctcB TO*e 

H&1L3H: IIOCltAHiH (JMipMJipy»TCH MIW3BI«afiH0 Mej.TOHHO. 

Pe3»Mlipva. r. .Iwle-umcKift 3aawacn>, ™ Boopyaasrauvi. 

X a * a t y p h u t, UaniH.) cmmaer*. ^"^^^f J 
Hex.ioa-IIai.iH nowim, now* Haiaaa Hacryn-ieHifl Tep>>am iaa ■ 3a 
ffiWKOji-i. ^pohtL, t. e. noMt 5 a«npa.M. citaoBaw.ibHO T3PJ^ 3JK 
via'aio uonoc oCcTonmibCTBO, nocu-ias corxieie na neaeme. »hp- 

^ B^r^- ««OPTL, m W «a A o npi-B^BOBaTb Ka^ 
ironuTKy Haua-ia jtnpHHXi. nepproBopoB-K 

■ - 63 — ■'-. '" '., -,-.. ,..;,'.-. V. riepeni. TpaneayHncKoii X0H$epeHuie>L J* 41. J* i -f| :■■- rfKo.p j.a h i a (c.^.) AJ'naen,. ito iiofw.ua. Teierraj* jiii tv 

:j. -leHia jo-miio eme oaite yKpimni, 3aKaBKa3c K oe JlpawrixawnS^. 
, pari* npnHHToan, pimcojn o Hromn mipmrxi. nepSx^p.^ 

I ,iiiMccTu 3anpfrw IiaBi;a3CKaro<i>]iOBTa. 

| C p si c m o b i, (k -!.) UHTciieej-ertH. viitaoM.iHion-ji tu e xm-k 

J j ™ J ^ r c i k o p ii. oiBtiaa CeMenoBv. v^ocTOBtpaen,. tto c«ri 

i ssj^ssssf 7 ; Beem ™™ ™ ™*™^> ^s. 

g j KoMHccajaaT*. ujm ,«n, yK :WMB a.iii, Ha to. ™ 3™^^lft? 

I I bht^cxbo Bce^a nexo^no ™, B , TO im c,SS ' 

nj>«i> o Mf,CTt, iibpcmchh MiipHuxt neperoBopoBi, 

-Mtero « *SKX SSS; « , S p,m ' ««««**■■ mftnwair 
ii»cp.Tnci ; ^ f T X) .- rnAt amaraaaM— Heyjofeio rate ntmwy. — 64 — V. riepwrb Tpane3yHncKofl KOH^epemjiefi. Id 41. mo Ch TOTKiuptHJa Aini-ioxaxii'ict-Kitii ;cto :maMeHoKV.io_fliJ..npHMia- 
Hie ceua uo6taKAeHHHJUi. 

T I x e h k e .i ii 3iiHB.iBL'n. T it<> eocxaBX, xe.ierau'ui ..kvukcht, t>nxr> . 

HilMt'ieHl GeflMOM1>. 

t Ito KaeocTca Mtcxa boachIh nepeimopoB-K to Tubmen. bt» 
:»tomt> oTmimoiiiii KB/isicxea Mtoxoin.. nm;'pnicHm.» Hon<nxo;iainnM'i' 
no nt.icMy psxy cooopa^eHiii. 

■ij&nh wyHKiiiowipycn, Ceiiui,. niiyTpennec nu.ioaionb cxpaiiu 
iqiirniicecoe. Me;KjyHanion;u!.n;ifi u MeauLapxiiiiiaa p;«m. noryxi. 
o(5ocxpim>ta ii <;t5iiapyftiixu-n in, napxaMeim-wjn oopwjt,. n T BOoSme. 
ow-yaupuie Bttxi, BHyxpeHHiixi. jicvjhijhhi. si, upncyxcxniu Typec- 
laiii ae.'ioraniii KpafiHo iicsmui cii.no. Hd'onio a;e MiipHiitxi. ueprro- 
Bopoisi, m. xai.oii iux-xanouKi (-oBCpmouno 'HCBuwrajHO, xain, tain, oiia 
no _\ioa;exi, nonoB.iLTri.ua xoxx, kuiiixt. noponr.fi jpoe'i,. . ! .1 : 

"HPIKHsfiCTHli TaKSC, 1. 1, 'ICMV iil, KOHUt MlHIMEX. IlpiJIIClYXl, HUP" 

'HiJe'iie]";Tita(>j>u. Ha.io 6hti> r</roui»M!i ji irL.Hoy^a'iiiiray uxi> okoh- . ; 
lamm. 

Ha :ni>Th i-.iy'iaii na;v< Ciuri. m> i,w:,py:i;iii. noo'>x«.aiiuo mitxi- 
rttTOiswa naiii((H;:.ii,]!i.f;i ndHs;w:ua »iatxii. -KuTnpija, Biipo i ifcin>, Hya;- 
«f,i ii j.va i:iuiii(j«'ni:i ii liia'ivpikaHin b'iytiiohhjjlo i-noKuikTBia. ■ 

05p;i:»!.;y;(Hi" a;c iiaiiifiHaxiJiNXi. 'laoxeii 'mito Buauuaoxi, npe- 
hih. hxo xa;;;i;o no ;ic('.kit<mi.!Io iK'»n;ipyy;:ifcaTi. iipii Ty]>ciikou .icie- 
rauiii. ;!T*> x<i:i;o Vry.n'Xi. j'.'Uithxj. ^iipiiiJM'i.' nejionmopa-M"b. 

.'cxaHxiiii.oBO.il., .umi> i;ai,"0 juioyai- HotTTjia.tF.iuK' >itcxo itHt 3ai;aB- 
i;a.a,n. iKe-iaxo.^HO itx. Tpaiieayiut. 

T a r n a h a n i> (.-uiusii.) Ti.a»uc isatTjiiiiKitTi. na HiraHawHiH 
Mlicxa xva RtMVTiiu yitpiiuxi. nonon .!.»; :liIi! ' i;1!T - npo.lt,. iOKT, oaKflB- 
K<i3i.at iiiio.xiKi'rnixo.ii.Hi! in, KnHCT«Hxnn<>nuxb. Tain, liiun. ceiiiacr, 
Bi. Tpauc?.yia± oxKimHuii xnooi, m aactjaxi, x;>\n> bj»i.ti.-.xii v.iooho: 
ji'iratHw'cooitiTWJi ;t.i3i ijoponiBopoi-.i, ot-imoy.Ti, m, wopt hs EoeH- 

H a t a j se ft.-]*.") c^iixaeri.. 'ixo uoperonupn ^oaairai boctitci. 

Bl. Ht'flTJHt.lI-HOMl. MtCTt. HanpiiMtjlT. Bl. TpaflJSiVH^i^- :.- 

(>n, iiMfHir napxin «.iiia.ii,-]H-BOXK»iuuHop'tB'b Haxa,x3e npeXJia^ 
raexx. ocirf;io\i.ieiiie o Bttxi, npiMiTpnHHXwxi. no Bonpocy o Miipt 
Hiaraxi, HpaBirie.Ti.cna R)i o-Bocroinaro Co«b.i ii ate.iaxeiBHO 
Bnpe^i, ,xtfltxB0B3Xi, .unui. li, i!xi, t-i.iMai-ia, a xaKate ci, npe^BapH- 

.' : -:-": : - ;: - ■■■ : -- —65 -^ ■- ■ ! I- if V. Repeat. Tpane3ymrcKOH KOH<J>epeHuieif v IfeJt 41, 42. 

TcibHaiocoi^acia 11 "Btj^osa Hpe^craBHTeaefi_ cow3hwxt._ Bocdn 
jtepafasn.. 

X a h 1.-X oflciia naiaraen., hto Mtero bc^phiji muphhxIi 
neperoBopoBt He lisrien, ocobmoro 3Haiciria, ho bt» Tpamsynifc hc- 
yjooHO II. Booome. noAoSpa-ri. nojxojamee Mtero bt> HcfiTpantHofi no- 
jrocf, 3aTj)yAHiiTaTi«;io. Opa-ropy npCAtiaBJUHorca y6tjifrc.ii,HHMii 
£obo.t,h *Ixchk&iu h JleBafljOBCKaro nponnn, Ha-THaieHia Th4ih<-.i 
MtCTOsi> Be^OHia neperoBopoBt. 

IIocTaHOBJieHo: 1) Cooflmnn, KoMaiuytomojiy Tyi>eiu>oJi 
apMicfl, hto 3aKaBKa3CKia KoMiiccapian, npa3Ha;n> ti» citoeii ctu(iohh 

HeoeXQaHMHMl. HaUiTIITL MtCTOMi BCTpBHII ^ai(TaT<Bn. ,1-lfl BfJCHIfl 

MiipHtrxT, neperoBopour. cb Typi^efi— Tpanc3ymi.. Emu Tvixautoc 
IIpaBiiTejBCTBO ne npii3Ha«TL sto ncrcesty .moo immmojkhhmi.. to Ko- 
jrnceapiaTi, npe;uaracn> Kai;oii .71100 ^pyroft HeiiTpa,n,H«fi; nyHE-n.. 
Afeieraitifl 3aKaBKa3i>H Etitjen, in, TpanciyH^i. 17 tero *eBpa,ia bc- 
Mepoxn,. Rax npot3,j;a Typem;oir Ae.ierania 6y^en, cataaHo paeno- 
paajenie nponyc Ki Tj-p<?iiKa.ro uriHOHOCiia bi, Tpaneavim,. 
_ 2) yB-BjoMim, o BaCTOHintMi> nocT;iHOB.iPHin il])cwl,j.mv;in 
iOro-BocTOHHaro Co»3a n reHcpaai>HHfi CeKperapiaTi, yKpaimcKofl 
neffrpa-TBHofi Pa^H. 

irpe^CE^aTeit 3.aKaisKa.3CKaro KoMncfvipia-ra TVwwo/w. T»-*2r TeaerpaHMa npe^c^aiejia 3aKaBKa3Cffaro KoHHcca- 
piaia mIjctI Mzpnofi Koi$epeintf]i. 

12 (2;) <f)cspa.<iji i< t iS coda. , «9p3epyxn,. KojiaHjiyiomeMy KaBKa3ci;ofi apMiefl O^khicjihasc. 

Ilpomy HeaaMc^iHTcibHo nepe^aTh KosaH^yiontcMy TypenKoi 

, apMieft, ito 3aKaEKa3CKifi KoMaccapian, npii3Ha.n> co csoefl ctopohu 

j HeOOXOAHMHMT, HaMtTHTL JttCTOMT, BCTptlH neJCRlTOHi Toa- 

i nesyH^t. ^ 

\ Ecin TypeuKoe npaBHreJii.CTBo ne npii3Haerb oto noieity jihoo 

B03Moaan»«irb, to KojiHccapian, npeajiaraerb KaKofl jhoo apyrofl H efi- 
TpajBHLifi nyHicrt. ■■■■«._... 

: " i " Tr '" : > '""" "■ ■■■■■:■■ '■" ■■■■ — 66— ■^-■u:,l-^ s JLZ.i-j^.:~ V. nepent Tpane3yHflCK0H KOH^epeHuieA. J*J* 42, '43, 44. Haina aejerauia Bti1;;ien> Tyaa 17 <$eBpa.ui BeiepoMi^ ^ . 
QjLiaHO pacnopaaceHie o nponycut Typeu,Karo mhhohoci^ «b 
Tpane3yHffb. 

npeacl>^aTe.ji, 3aE»BKa3CKaro KoMiiccapiaTa Teienxoiruv. 

X* 43. 

TejierpaMMa npeflCBflaiejifl" 3asaBEa3CEaro KoMacca- 

piaTa TenepajiBHOMy CeKpeTapiaiy yKparacitoi IIjeH- 

TpajibHol PajH. 

--KieBi^reHejw.n.HOJiy CeKpeiapiaTy YKpaiiHtcofi IIeHTpaju>HO& 
Paflu. • 

Bi> wuy nenpiii;ua, lijKviCTaBiiTeaeif lOro-Boitfcmaro Co»3a n 
YKpaiiniii 11 iijmmi.M<ui bo BHHiiaHie oflmym uaiuTimetKyu oucxa- 
jjoBicy, 3aKaBKa%Kiii KoMutcapiarfc, no coiviaweiiiiu ch TjiaBHOKOMaH- 
;j(Vhjiu,iimij I\ani;a3().nMi» <fipoHTOMi> ii hc*mii peBo.iHmioHHUMH opra- 
HH3aiyflMii, npii3Ha,TL bo3moh;.iujmi, corjaciiTWiH Ha se^eHie mhphhxt, 
iieperoBopori. ct> Typuiefi. Typenhoe KoMaHjoaame cooomiuo o bh- 
■fcytf;' U3i> KoHCTaiiTiiHono.ia Ha KaBKaat unpHoft jeaenmia. 

KoMuccnpian. jitc-TOMi nepeixmopom, orMf/ni.Tb TpaneayHfli. 
llama ^ejeraiyji ni)ili3acaen» T-y^a 2 Mapra (17 4wBpaifl),. \ . 

nfteflctflaTe.-n, 3aKasKa3CKaro KoMiitcapiaTa reeenmpu». 

.Nl 44. 

P2rat npeflcfcjaTeaa 3aKaBKaacKaro EoMHccapiaTa E. H 

Tere^KopH o BHimHez hojibthk^ Ha BTopoMi 3ac£fla- 

Eia 3aKaBKa3csaro Ceisa. 

7 ;. " . . . ■' r J (^) (fieepaAn 1918 z. . ._ _ 

(Hs'b cTeHorpa4>KMecKaro omeTa}. ■...:_■. 

r e r e 'i k o p h. rpaayaHe, Hjemj CeftMa. BhicTynaa nepeffb 
aa«H bt> RaiecTB* npe;icTaBHTe.<iH Toft snacTH, Koropaa BaieS seitrb 

— ^.',^. .' — 67 — ■jji? V. ITepeai Tpane3yHncn:oH KOH^epeHuiefi.. W; 44. 

peBOJEiouioHHUxj, opraHii3;mifi 3aKaBKa3i,H obi.ia nocraiuciia bo ma 

Bi Hauiero npaa h bcih cbow .noawbHyio paOory bt, axii Taaeauo. ; 

; : cicaacy, jiyiuTciuiue sitcanu Hainero tfcsBircMcuuj. a hc t-Kpon* on 

:;, saw., mto a ucnuTUBaw 'jj-bctbo r.iyCoKaro euymcHiji. OoidH-Haartf 

, 3TO, BO-nepBldXT,, TtMl. 'JTO HflDja KiaCTb. IIO CVIUCCTBV. OIJ.1.T IS latTLK 

,, . COBtTCKOft., B.iatTI,» peBO-lWIUOHHUXT, OprJlHIMaiUO. J^KIiKlitHI' 'I7C- 

"; Hid Ceiuia, Tyn, y Haci,, bt> 3aKaBica3i>t. m. <»tomt> othouichiii oun 

;!, ■cflt.iam. nepimfi oriun, Jipu tomi, yiicacuoMT, iio-ioaa-nm iinii xoii 

ft Bceofimeii yaacnoil pswpyxt, icoropaji )i,apii/ia Ha ot«wi. iipofrna-H- 

f? CTBt i)oeeiiicKo& pccnyfaiiKn coepxy ao mray. npji mnnnn-b p;w- 

$ iTpoucTBt ni)ai«]Te.ii,cTfii'HHaro amiapaTa. npji (/riyTormii nxacTin. 

|i( cymecTBOEa-Hia ajtcb y Haci.. bi, liaKasKaabt,. npii oTovwTitw y mm, 

g{ caiiuxi. ochobbusi, yciouiii, He0Cs031un1x7.-j.1n i;aa;jam ji.iii n*p- 

»j «« Pi BCHKaro, a Gu CKaaa.n,, rpaai-iaw-Karo npawraormKa. II \o- 

Sj ; <iy ofiparuTb Bame BimsiaHie h.i rt coon™, kotophh ]«wiiPiiiHB{.m- 
ca bo Been LBpout 11, in, <iacTHOcTir. bi, 3aj;auKaai.t. H 'rwwm 

TOJIb MyiinCUHOMl,- BfHI])()dl. KOTOpHii V Hct.XX ]W V(T,'P-i SI 

roBopio 110 sonpocy m W t. Bu jipciriwc-uo aiiawe. n^iK.w»-."'!.i™ M 
daKaBKasex-aro Cefisia^aKca ropBino tjikcimxi, iiommHiii imo- 

0103% liTrtTi BWlptJCl. Bi,i npcKpaOHo'- WaCTfi I! TWMHinv T..T-J. in- 

■jyHn,,-CI, KOTiipUMT, BlKTVIin.ia DOCCLliCIWM ptTVUUHtJl ir'i .iTOHV 

BOnpWT— MIIJ.1. OC37, .■IHnm-ifl IT KOHTpii.lynii! -HSI OCHoBt «iw ; „„p,;- 

^MeHiii ]i W >*l. Hm :a IiieT? Bclj Tt IK . J)HWrilI . ];01 „ JlfJ;: ,;,.,■..;.;,_ 
oxt M-oTb Bwipnt-b. -SI ho xo^ysaaepavimiiTi.Kiiii.oro ,-«i'[, v:auiji ->t- 

S2.' 1 T' r lIT0 n °" j ^ li3 «*"»"* »™»W.. HflLTHHi,* Kin J- 

Jori MHjn, KOTopbm n.anm-ain, tnutTcnn. HapoAiiuk K^.u-ra- 

TOBK BL1 ^JBCTBJ-CTP, 'ITO 3TIIM1. MirjKOn,. JIHjHiai, li(,v:,,1.,,i, „ ■«. 

B«™ n»G^ n. K^Hfl xortn. ™in. »;S. -— -eft^^ ' V. nepeflt Tpane3yHacKofi KoH^peHUieft. - . ; J* 44* 

'lecKiU! .-jamieimncT], hphbivktt, ii ^o.ivkh;v iijuiuwtii 11 ki, naunii- 
'iccKoii.janneiiMifM.Tii. II ceiiiaci. nei>e;ri> uasii ctoiitt. Bonpoeu, 
Kam> cnacTii. t-cm Me buo Poceiio to. jio KiKUiwii utpt. '«a lacri., 
iioo mm to.ii.ki) . laeTh Poeciii. uuo iiaiiia apsis 3aKa«i;aacKoft peso-. 
.iionionHoii ,icM<n;p;mn wtb .thhil <aiiHi» oTpa.Ti> K»r;ia-T» ikmijeo8 n 
-Momiioii (joiinepoctifitKuii i;?Bo.™u.ioHHoii apMin. Ee.m hsmi. HaTep- 
piiTopui Hamero i;paa, tcm up bt> iio.ihoi5. ho bt> H3nf.CTHofl Mfcpi 
yjac'rc-a otbcctii 11 napa/ni:wBaTi> Hanp:iB.ieHHwii ysapi,. 3aKdBEa3- 

CKlft OfiMl. BHIHUHHTI. CUOfl ,TO.iin», H Bi, STOMT> yotAJCfffc, 3 Bl> 

:ito ntj)w. tVilian. HVI1.K0 tto mho» Moayiena 5yM«ini. KWfopas 
yKaaMBacTL Ha to. I'm iiaxi. Boiipoeowfc o Jinpi. u nepoMiipui HaBH- 
caioTi. r]Jo:jHWfl Tyiii. -^HuiniiaaeKiii K^snecapian. bi. .mocmi> .ihi0v 
:!;miuaen,. -ith iiojihumt. iwnpoeoin^ in> KOTyjiwsy ,ao.ia;eHT> npflcry- 
nun. CciiMi.. :*to y<Tj»ainrn. set t£ wvKMKHOHia, KOTopua npoH30- 
iiuif bi. CBflan eii mmiHKOMi> o Miipt. IIo:jBy.ii.i^ suit ocraHOBHTb 
mmc DHiiM.tHic Ha tomi., mto uij.io catviaiio bi. :»to.mt, oTHonjemii 

. H3MH. ■■.'■'■ ''"".. 

17-m HaaOpH in.-Toi:nuin> naa Y jaBHoK<>MaHxyn>iniii uoaeK&Mn 
ItaKha;)(i;aio ij>ijmrra. liaiynn.Th i.iti> KoMaHjywmaix* 3-ii TypemK>fi 
apuieix jitikTuymmcii na I\aBT<a:«i;o«i> OtpnHTlv. tPepiiKTi-BexH^hj- 
llaum nuchvo ci, ni>iaioa;™ie\n. nepeuiipia. Hcxoiii im, oonjeft 
ii<i.i!iTH'icci;oii of«Tau<:»Kii Kb Poeeiu u bt> <-bh3h vi> ■ HaiamnnMHt-H 
■cine ,10 iiaiy'ictiisi nin-i,Mii nepeHmossraii Ha pytrt-Ktf-aBCTpo-repHaH- 
ci;o.\n. i|i|:tnrrh. i:<jpa:;iiuai<iirificH' Torxa 3a£aBi;a:«-Kiii K<raiH*api»rfc. 
no (tir.iainrHiHi ci. K|j;n'i'.i>i.\n> m 'Hxp««n> h IViaBHOKoHaHjyionuunx- 
npinna/n. ii;nci;j!CMciiHi>nn, n m«>m;KHU\n. nt*imi HaBerpfciy K<Hian- 
jymnicMy TvpcuKoii ap.uicii. B:wibi. Ha ecoa nt.meHie ;rrorii BOiipo- 
t-a. bi, hii.iv (iTc.vTt-TBia i;i. Ton, jiOMeHn. t-xmiara. .n&kyin xipiHnaH-' 
Haro HcHTpa.HHaro npaiuiTO/iw-Tiia n panpymeirifl rpaviaancKOii 
Boiinofi (Tait!;[i IVpxoKnai'o r.ianiioiJOMaH.iywmary. KoMnccapiar* 
iipc.iiio.iara.1^. tto i:o bjicmii ncpcMiipia coCii^-tvh BceixjecincKoe y^i- 
pe.niTf.Ti.Ho* 1 Gulpaini'. k(»ti>ji!«» h BHpa«nTa(. , n. ycioBia snipa. Bi> 
BH^y .iToro r.iaBHoKoMiiH.'ivwiuin ooj)aTn.iea i;i» Boxn6i.-IIanii cr» 
niiei.MOMT.- in> KoTopmn. ii])c.r.H);i;n.iL npcKiwnnTi. BOCHHua a$fi- 
CTBJa ii hc m>uii:iBiMiiTi> nin.at.iixi. crpaTcrnHCticjiii. ncpeiiiynnn- 
ponoi;i., ocTauaTLca iia .:iiiniiMacMuxi> no3imiax-b jo ;jaK.iinieHia ne- 
poMiipbi. O.iHORi^Mt'HHo an eBlutiiin KoMaiuywmajo aHniificrarfi 
MpcroniiTa>!<K(iii apjiieii tiu.io jobcxcho. it© Cyaen. c^iuano bcp 
HPfHixraiivoc .i.ia npimaTia TyjiKiiMii ycioBia, raixiHTiipyiomaro hc- 

— 69 — I- — — — :.^_±r^ 

jl V. nepejft TpaneayHacKofi KOH^cpennJeft. ■'..'.._: _.;.„.; J* 44 

:; bo3mo;ehocti> ytiueHifl McttoiiorajicKiixT, T vr>eiu;iixi, noiitKi ■» 

CHen, ciaaaiumHxca na KasKMCKoMT, (frpoHrt. 
■: _ ilan Bejcnia neperoBopoBT. nepcMiipin 6u.m iiwpaHa aeicra- 

ram. AoroBop* o ji epPMH piH noauitaHi, o-ro jcKaSpS nm ST, 
: LT~^ e TSr HHH ' inHiH - ^-^ Sfpy nocS- 

wUiScix;*?^™ t^ Cl eor - iaci3 TyiK,i;ri - ,>tm °™ 

npocn^on, «™1 ?,,?** npa BI mmc™>. 
Bpeva, 15-™ aHiiapa Bcwfe^™ S fW,1M "' fel ^' H **™P<* — 70 — V. riepeflt TpaneayHBCKofl KOH<J>epew»eH. Jt 44.. 

.1 ..'_ llMtffb cyacseme bt> 3actjaHiii Tt>ro-ace lo-ro ainiapa o rfpefl- 
.loaoeHiu TyixtKi ii iicxoas Ji3i> Toft a;e mh&ju a Heo6soaHMoera~-__ 
coniaeoBan. cboii BueryiMCHia bt> Bonpoet o iiupi eb MHiHiaim h 
B3ma^a.MJi .ipynrxt aBTOHoMMUsi. j e;uiflim,:b Poccra, o^nnaKOBOcrfc 
3aKaBEa3Le.Mi> 3ainnv|x 1 coBaHHbix'b btj aTOMi Bonpoet, 3aKasKa3- 
eKifl KoMiiccapian., npii yiaeriii npejc-TaBiiTciefi Kpaesoro aeH- II 
Tj>a ii HaitfoHa-ibHuxb CpBtTOBi,. BupaOoriuTi. TCKPrb cootb'bt- g 
(TByioniaro oopajneHia ki> Tyj^HKony KoMan^oBamio, ofitraaBi. fla-n. 1 J 
OTBtn. no cymccTBy Bt T])exHoat>.ibHuB cpoio>, Heo6xo^iiMwii fljia 
yeraHOB.ieHia coiYiacoBamiocTH B3r.iajOB^ eb jpyniMii aBTOHOMHH- 
mii eAHmmasni: TtMi»-',K-e nocTaHOB.ieHie.MT>, 3aKaBKa3CKifi Koarae- 
capiarb Ha-3uai iut. aa 1-e (jjeBpaaa KOH^epenuiw eb yiacTiejrb &ih- 
aiafimiiMT. o6pa30M7. 3amiTepeconaHHHxi> bi Bonpoclv o Miipt ca> 
Typnieii YKpaiiHU ir JOro-BoeroMHaro Co»3a. Ha .rrofi ipff^epeHBJH 
Ao.iiKHO ow.io Gliti. iipmiflTO ptiueme no eymecTBy TypeuKaro npeji- 
.ioa;enia ii jam. OKOHiaTe.u.Hbifl OTBirb. O^HaKo orb yKpairacKon 
HeHTpa.ibHoii Pa^u {npiir.iaiiieHie y;ia.iocL nepeaaTb no npaMOMV 
npoBOjiy 53-ro HHBapji) orBiTa unsce He nocit;u*Ba.io. IIpaBirrfeJb- 

CTBO JKC lOrO-BoC'TOTHaiY) Ct,K)3a T (.-OMyBCTBOHHO OTHCOICb Kb MblCTU 

o KOH(J)ejreHuiii — hii npe r itTaBiiTe.icif csoifxi^ hh nnw>MeHHMXT» oo- 
oomenin, o;maKO, ue iipne.ia.io. Bc-.ilijcTBiP coajMBinarocH nojioace- 
Hia 3aKaBKa3tKiii KoMnciapian,. bi> xutjauin I-ro (tepa^a no 
ooMtHt .\iHtniiBin ei> niKVKjTaiijiTe.iaun Kpaesoro ncHTpa, Hanio- 

Ha.lbHUXl. CflldlTitBb II r.iaBHOKOMaHJJTUmiiMt, II0CTaHOBII.1T) 00- 

oomiiTb Boxiiob-Ilaiiif. o eor.iacin Haia-n, npe;o>.ipHTe.ihHi>ie nepe- 

TOBOpbl Miipt II npOCIITL YBfaOUUTb JltfTt II BpCMeHH " BCTp^IT: 

jcjcraTOB^ ii o coc-Tant je.icrauiii. hmIjkmiuixt, BWpaooTaTb mbphhh 
■loroBOpi. OnpeAtjeHie ace oc-HOHHbixi, aiipeKTins'L n yc-iOBifl unpa 
iipHiia^ieaiiirb 3aicaBi;a3iii'OMy CciiMy. CcoTBtTCTByiwuee T<\ierpa<i>- 
Hoe cooGmcHie on.io inc^aiio Bexiioi-naJiit 3-ni. dteBpa.iH. h 10-ro 
ij[ieBpa,na no^yioHi. 0TBf>Tb ct. jTttjoji.icHieM-b, ito, corjiiieno' ry- 
peipcaro npcA^oaceHiH ii3t, KoHtTaHTim^no.ia. BuiaaiaeTb wnpaaa 
.T&ierauia. 3aKaBKa-3<-Kifi KoMHetapiarb MicroH-b BCT]»iMn Baaixw-Tb 
Tpane3yH^b, Ky^a 17-i-o d)eBpa.in BbrE3acaen> KaBi;a3CKaa ^cieranja. 
Hto KacacTca oomeii ootTaHOBKii Ha KaBKastKOMi. <J>poirrfe, to 
ona pncyerca bi t'.TBayKnne.MT> Biut: SHa'uiTejbHiiH nacTb noflcin. ■- 
(J>poHTa, eiue ao saKJio'ieaia aorosopa o nepe\rnpiji. Bum.ua h3t> no- 
BHHOBOHia KoManTHOMy coi-TaBy u <Ta.ia onp<'at,iOHuo BbiCKaauBaTb- . 
i'fl :ja B03BparneHie «^OMOii». (ome 20-r<» oi.Tanpa snaMeHHTaa 39-» 

:^r^? . .;v ■ — 7i — ''-,' ..'.■'■'.:. V. HepeflT. Tpane3yHflCK»ii KowfcepeMiieiL J*. 44. 

■HiBiuia) - ^uiKCiiic ;,to,_.vi-imc : hH(» Mjccupyejioe Sc30Tnt.Tt-rucHH«- 
vh 31CMCHTOM1., iiowli ii(ouH«mia #.roBopa o nepcMiiiJiu, npimavio 
i-TiixifiH«fi xipaKTCp*. ii Macta noficKi, yiTpcMiniici. m, th.ti,, no- 

KHWI HaXOWHIOCCJI BJ, 3iUKXM«lHHUXT» oCiaCTJIXl. H.apjVIWMS lIMy 

met-™.. Ha. iipuiiaiuni, cyai.Sb). Ui> ouran ei> inmost »»hcki» naio- 
iti'Hic «a dipoHTt MiJCfflju-iuflHo u:ao;i;ini;ioei>. J ace lb-ra ACKaopa 
I'laBHOKOMawvionuisn. noiicKajiu Iuir>Ka3(-i;aro 4>poHxa 6u.to no.iy- 
*ieH«'t i.n, Bexiiiia-IIauiii iiucwio n. yiaiaiHiesrK hto TypciiKifi 1 .ian- 
Htiiiuwiniyjomiii ->m { epi,-llama oujj.itii.ti; bhiimjihic- hu .naeiuia. 

ftKuUH 'JUHHMWH HI. WIHSTIIXI. 1WMII piriJOliaXl. 1UU1. TyjH'UKHSIU 110,1- 

TaHuiJMii u iipoc-iun, npumni. Mlipw J"J, iijicKpameHiio arnxi, mcii- 
lifl Ci. ipyruii ctuphhu i;b*.-pe;uiHli HHiiapfl nanaACHic Kyp^oBi, n 
tvticiikhxi. " HiTHiiKOBi -na pyc-ci;io owBU ii pn3i>fcWH ycinimawTeH 
'h niiuBHAan, ki> MHont'iuciCHHUMi. wuiKHuseaiajn, sicaay iianniun 
cTopnxemJMi: yxpancHiji.Mii n j;ypA«-TypcmniMii oaiuaiiii. 

ITpii :noMb i;<n;f'i(' t -ri(o ]io(Tpa;iaBiiinxi,. no iipuicieHixi 
KoMUHjyRnuaro 3iB»H.ia«wKiiM-i. .rrpajosn.. bt, cpc^nein, m iipeBH- 
ch.io 200 ^.khAki,: HK'.uTiii l.Tii iiuivin m1u™ l->-10-ro JiHuapH. 

*&TD MHBapH W HMt,.Ul PH-TI. TMPnMMMl. lfcXIHW-llaiHlI, BT. «>-. 

topuxi. din. cc.u.iii!ici. Ha lULiyuuHwa iimu. ^iieicmn. oniim-ii. 

.tUHiraiJH Ha.Ti. OTTi.MaHCKiLM., HiU-Mi-HiCM-l, HilflUlH II TpeuOBa.1T. 

niBiHHTiH Mtp-b-^-ia nai;a.:m.Hi;i wihobbiiwiio.: : bi, otbUtl , na jiiosa- 

hvtm* TCiorpaMMH KoMJiH.-iy*nuiii apMirii J ciu-].a.n. 0;uniie.iiu.,e 

tb:i;k ™.- 31 shbuph « '*'- na'ia.rl; '^"pa-™* <<)o5iuii.ti. Bexiiuy-UaiiiT,. 

~ <m> J muY^HSyjr'n l: c.ifaHi!Mi. <inutni:i Tpraii-nai^t-.ij'eyBMH— 

WHW 11 -ITO HtWimllHC WtUWCH. :UifiCTIMlTil-ll.HO iiMtttiuie_ HtCTn.. 

],ai;i. bi, Dp.iuH.-iiKiHK-KiiMi.. rain, >i bi. TpanrmuiKoui, paiionaxi.. 
no !>un\itpaM-j> cnBepiimHW. hc rmrfi'iitmn. <ut.T(iHiiiM'i. lypiawanv 
Komuh i<. B ani;i n wj:usihm iii-!;.™<iiit(vi!.hi> jiaiuueiiuiuii vjranKOin, !i 

KVpV.H'l. njiJl 3TOS1I, I>H. U;»lilllMIWK OUbHCHH.TL. ITO IipifHHMa- 

nrresi Bt-t. vfcpu in. t«mv. 'itci'mj aiipnoc Haceaeme He crjsqaao npn 
penpecuHxi. uiHrniui, |Kiw«in-Hiii;i«ri.. Hwlw 3a nriisn^ »•> «W 
OTAiiHnaro Tvpemanfb KojiaiuoBaniosn, ui»iKa:ui o iiiKKpiTKenm ene- 
peji. Tyi>em;uxi. <iacToii. n. x lViaisnuiioMaiayHiiuani 1 m. -leoeaiin- 
(■Kiii <(5i»Tii.7ca. ti» i-wwii t-rupoHbi. in. Hpxiioy-namtti, co»«rov 

Hi«MT,0 JJIHHHXT, Iipilli:»l»^ni«U "(» "Ml. lKlW.lt. ; WMHia BHHCHHBmarO 

neocHomtTe.ii,m;eTb iiMt.H.iiuixcH y lii-xiifii.-llamn CBtaliHiti. i^ht. 

Ht' MOHte TJPKU (-.KOJWi :«>HH.11I pfl.Tl HaX<Ul!I}HlllXl)l HI, HiUIIHXT. PV" 

h-axi," ltyHKToju.. in. TdMi. 'iiic.'il,' ii 3i«im,i3:ain.. nipnit:«>m. koto- V. riepewb Tpane3yHacK0H KOH^epemuefi. I*J* 44, 45. l«ro. comai-mi uaiyic-uHOMy iipincasaHiKi. oToiiie/n*. Me BBH3MBaaci> 
bY> oofi. n yHniTOKii.Tb nee HMtminoo- bochhou 3HaicHi5J:H;iIiaseHie;_ 
a Tanse Apjncy (bi> 20 r. in. CtB.-3an. orr» rnMsun-b-Xaue). "'-.Bl 
Tpanesyn;** nc-iyrca m>pwut<>pi.i ueauy mImthhm'i. RiiOHHo-PeBaiio- 

IlinilHHMl. KoMIiTOTOMl) II TypfUKIIMH HETH) IKil Mil (> C.Wlt ropOJW 

TVp!,a>iT,. 6-ro ffc-Rpa.iH TeHcpa.iy OjiiiBCin^e nej>eiana TMerpaa- 
Ma _Bexn*n.-IIaHi;i. in. KOTopofi TypouKiii KOMan,ij T K>miil coo6maen>, 

MT0. srR.lHJlCMIOK.Jl>] I HH KOMI. lIUHCTHani .[.IH Ofif.lTSI, (TOpiim. Mlipa. 

om,. Tt,M-i, lie MCHto. .via :MimiiTi.t Mycy.ii.Mam-Kam ■Hace.TCHis bh- 
Hya^icin. ,iniiHyTi. KiH'jM'JL (mill KoiicKa ■ zo <T>nj»ijf;<HHOBPHifl cl 
pyrcOTMH lac-rHMu. ' (' ■ 

Tai.ii.M7. o{ipa:«)jni. rp.in;;u»H<\ 'i.iohh Omial :»to boiijkici. tpi- 
hhiL mmpici. uacyiiEHMii. >"a;e npn SaKaBKast-KOMi. KoMnecapiarfc 
oSpa.ioBaHa KflMiu-t-in. i;<m)pafi no^roTOB-uicn, no t-yinccTBy MaTcpia- 
.iij, ii :itii uarepia in ilyiyn, iicjoaHia Toi'f ifminmii, Koropaa 6y~ 
jwrn. opraflnaoiwna npn 3aKiiBKa:i(-K<»Mi> Oihrt Basil. Tlo Hawejir 
T«ft.a;.V'Hi». Mej.niTi> ct. .itiimi, BonpocoMi, hc.iwh. 17-ro :nwo Ml>ea- 
n.i Kama jo.icranis .in-ivKiia nut.xa-n, nai, TmiViitca. «N° 45. ,HoKJiaAi> KomscciH o Hnpi ia 3ac$aaHin 3aBaBKa3- 

eKaro CefiMa. . ifeb cTeHcrpa<pn<,-ecKaro oT^eTa). . 

ITi»P,T r (i'aaT('.ii.(Tuy('Ti, T Ix<'ii,vtr. npu (-ei.-jr-rapt A. Iwihtcsiii- 
]«rrsfc. 

■liiaiAtii itk : OMkputiiHiuai Gb I ■1111: 33 .v. Ohm. 

II p e^ i--1>;i a t i l .i 1.. ]loi;opn£.iiiiH' npoiiiy :»uniTi> Altera. 0<Jt>- 
aB.iHKi :KiduaHif CViiMa <iTK]HiTi>iMT>. Ba»'i> ynumi i>u.iu nudpaTi. 
■KOMucciRi o Miipli. h ceii'iaf-Ti :»Ta komikciji cili-iam. .i«i;.7<i r ii.. C.tobo 
Hj>fa<x-T;nnju?Ttti Pa>;ninini.iii Hon*. — . 

P a si ii 111 it ii :i 11. FjmAviaiie. i.ichh -liKaiti.awKaro CVfijial 

KmjHiei., Ktmipuii i-tohti. ne]H\n. Hawir. minpocv 4pC3RU'jaiiHo 

:« l i!i.w»Hi ! ifi. iiMliKimiii xih Han. oeimw ."wa'iOHiV. Basil, inidu-THo. sro - 73 ■— I V. nepen-b TpaneayHBCKo* KOHi}iepeHHie». .^. 4 ^_„ 

co Bi^MeHH oi.T»6pi>CKaio iiepeBopoTa Hama oKpaiiHa oi;a3a.iacb uro- 
: i pBaHHoft orb Bciukoh (JteAepaTUBHOfi PoceincKoii Pecny&uiKn. da- 
" KaBKiabe OKa3a-iocb npcAOCTaB.ieHHHMT> eaMowy eetrE h sto He Toafa- 

ko bt. Bonpoeaxi. BHyTpetmeft HanimiKii, ho hto oeooeimo BaaiHo, h bo 

BH*nraeft iio.i)itiik1;. H roBopw bi> Bonpoeaxi, n BHtiiiHefl no.ni- 
\ thkh. 1160. KdKH. BtiMT. h3b£ctho D3T> A«K~iaaa 3aKaBKa3cuaro hoMiicca- 

piara. ejiy npiiiu.iocb cikiaTb raanu HanpaB-ieHHue ht> .ihkbiu»UH' 

BOeHHUXT, CTttlKHOReHlfi 01. HaUlIfMII fOCt^ilMH II HpilHHTb MtpH Kl. 

ptmeHiio cauaro BaatHaro Bonpoca MeaayHapo,jHaro 3HaHenia, 3ai»iB- 
Ka3i* BCTvmi.H) Ha :mrn> iiyrb He noroxy. ito mli npe.iiio.Tara.in. 
hto Mti b^ npaBt sto Cflt-iaTL, vh npant otl BMemi bcch Porau. 
a umchho noroMy. mto aaa&zW3> Tai;in ytiOBia. Kor,aa. nepe;n. HaMH 
; ; jmoro Bhixoja He oKa3a;iocb. SI ne 6y.ry pa<.'iipocri>aHHTbCH o tosh. 
KaKT, co AHii na jeHb nocreneHHO oopuBa,iacb Tn Him.. KoTopan csa- 
■i 3biBa.ia Hac-b «» Bcihkoc PocciiiCKOfi Peeny6.im;oa. BaMi, Kaayo- 

I ! My 3T0 npeK]KUHO HSBtCTHO. Il3BttTHO II TO. HTO bt> Bonpoeaxi* 

. J BBtumen noiimiKH 3a no&TBjnee biwma coBepuiiuoci. Hlmo TaKoe. 
, I 'rro BLiHyAH.io Haci noeraBHTb Bonpoeb 3aK.iK>>ieHi]i Miipa ei. 
; I Typoien bo sceii imiport. Hf>.io. TOBapnin.ii, ffb tomt> t hto. imkt. BaMi, 

I \ H3BtCTH0. COBtTL HapO^HMXT> KoMHCtapOBl. — HC 6y,1«JMl. TOBOpHTb 

• I TOMT>. aBJUK-TCS .111 3T0 IipaBIlTO.lbCTBO IIO.1H0M0HHIJM1. HlXMCTaBTt- 

I J - Te-n.(TBOMb bc^h Poecin, bo bchkomi. ciy^al,, ikxihomohho oho h.iii 

\ Hin., npH3HaeMi> cro ii.m HtTb. — 3to caMoe npaBHTCibCTBO nj»i- 

! l~ ■ wyaaeHo ou.io booth neperoBopu cj» rcpjianien o Miijrfi 11. Ram. 

\i n3BtcTHo. HtKoropoe tor.iaiiicHie i-rb TepMaHioii ;>thmi, npawiTCTi.- 

S • CTBOMb (5h.to jocTiiiHyTO. Kam. bamtj n3Btcrno, rcpManifl, r«?p- 

} 5 MaHCKiri ]!Mnepia,ui3Mi. OTicasa-i&a on, toto ,ioix>Bopa. kotopum *o- 

I i r.iacHbi 6i,i.ii! noaniicaTi> npcjcTaBiiTf .lit Hapo,iHbixi. i;oMnceaiK>Bi.. 
•laK-nu^aa .miij)t. ci. repjiaHioii. CoBtTb Haiw,iHuxi> Komiicca- 

i I poBi. coBepiuCHHo oooinen.Toi v i. B«n])oci>, Koropufi (ToiiTi. nepcxi> 

< Bomii; a roBopio: oooine.n,. bc^ jjaBiif), ao6poBO.ii.no h.ih hIiti.. Btp- 

I J HTJC. OHT, OLI.Tb BbTHJiiaCiri. (JOtrilTH :»10TT) BOIipOC1>. hoo repMaHCKie 

; . HMnepia-iiiCTbi nocfaBiuii iipiMt:TaBirre,iflxn> CoBtTa Hapo^HHxi. 

I v KoMiiccapoBi. TaKia rpaHiiuu. aa.ii.me Koropuxii npe^CTaBnTe.!!! He 

J ;■ J04JKHU Cwaii nepeflTH. 

j'» Mto Ka^aeTta Apynixi. BoniwcoBi., Kain. bhmi. ii3BtCTH0,'BTr 

1 1, ^oroBopt, Koropufi cor.iacji.iiicb iio^iiJicaTb npe^tTaBirrciii CWfcTa 

; r . ;; HapO,THHX1> KOMHCWlpOBT., II ClOBa HC OblJO CKa3aHO TOMT>, bt> K3- 

komi. no-i03wemii Haxo^HTCJi 3ai;aBKa3bc. ITi>aBja, bt. oahomt. hst. 

--:--— ,^_^:.;.., v .^: . .,...-^74—-. .. .'."....■' :/- - V.Jlepen* TpanesyaacKcft KOH$epeHU>eft. J* 45. 

nyHKTOBi.. iiMCHiio in. ■> hvhktT. toio ,ioroBopa, KOTOpuft 6h.ti> iKfl- 
niicain. 19 cJ)CBpa.ia nuuaro cru-ia. tamis roBopirrcn: (wxaeKb za- 
3e*}i) «Poeeifl ;i<vr;KHa c.it.iaTi> ace HeoGxo^iiMoe, htooh o6e3neiHTt 
Tyjmin RoeroiHua i-pawnm AHaToaiu 11 oriiBiiy TypeuKofi Eann- . 
Ty.iiiuiii>. He oy^ein. 3ai;p«BaTt> r.ia3a, u acHO ciTCKaa bbjuhki*. tto, 
Ha caMOMi. xfe.it, 3tott> caMtisI aoroBopi. a6coa»THO He Kacacrca Tofl 
4-aMoft OKpaiinw, o Kimipofl uu ce.ft'ian, rtmopiiin.. 3jeci> rOBopHTCH. 
ito. no sitpt CBOiixi. cH.ii.. Poccifl^ay^en. rnoco6tTBOBa-n> B03era- 
HOMeuim Boctoih 1.1x1. AHaTWiiiiCKHXT. rpaniiHi,: kakt, a»6oe eBpo- 
iieiicKoe iwyjapcTBO. OHa 6y,ien. ejiocwcTBOBaTL.ptiiicHiio text. 
iijH HHMXi. BoniX)COBT>, Koropbie i;aca»Tca coBepmcHHO APJ*roro ™" 
cy^apCTBa, ji arao OTCioaa. hto Cob1>ti> Hapc^Huxi. KoMHeeapoffi.. 
ero yno.-raoMi)Hoi™we iipe^CTaBino.™ coBepmeHHo ooohijii Bonpoo. 
3aK.7H)iPniH jiiipa ch Typiijen. 11 aix) yuaoaHie mli Moa;on, Hafim 
bi. iv.ierpaMMaxi>. Koropun Hau^araHu bt> Hannixi. eerojHfliifflnxi> 
ra3CTaxi>. Orcio-ia bhbo,ti, curat., j.ia bcjikoh noanTHiecKOfi napTin 
11.1H uo.iHO>n>MHari> npe,iCTaFiiTe.ibcTBa, KaKiiMi. iiiuaerca Hamt 
Geftjii., — 3toti> can Mii Bonp»ei,. bod poet 3aMme-Hm mipa eh Typ- 
uiefi, ^0.1/KCHi. oiJTb iioeTan.icHii bt> iiopHAKt jhh. 3to ocoCeHHo no- - 
TOMy, HTo, i;«iKi> Barn. ii3Bt.cTHu. naun> (ppoHTL oro.iem.. He 6.iaro;i«i- 
pa Tofi naiHTjiKt, K<iKyH» Beui nj.KML-TaBiiTe.in. 3aKaBKa3&s, hc 
diaro.iapa ™i B,iac.TH, xoTnpyio iiot-TaRH.ia 3aKaBi;a3C-Kaa i^eBoam- 
nioHHaa B,iai-Tb. .1 o.iarui,apu ix>ii iio,ihtuk1j. KOTopyw Be,ii> CobIiti, 
HapojHuxi. KoMiiceapoin.. BaMi. iwuicTHO oGi.aB.ieHie Miipt- 
iTHMi.iaMi.iMi. oo-iiJiiOKiicTt-Koc iipaiuiTe.iLenm nocraBiLio Bonpocn. 
o ihvihoh .levooH.iiiaaniii, " ara m'jio&imiaauJH oi;a3a.iaei. tfwpMCHHOH 
jeMouiLinsauicii. TaKUin, twpaaojn., u.iarojapa ■ naraniKt. KOTopaa 
ite.iaci. OoBiTOMT. HaixuHLix'k Kouiicrapoin.- ne muxo KaBi:a3CKift 
^poiin., no 11 3anajnaji Poccia oiawa-inci. toBepineHHO yro.ieHHbuin. 
Iljwnjia. KaBKa3iKaa peBO.noniOHHaa jeMOKpaTia 11 KoMncca- 
l»ia-n, utH-ianu.il] coot :iajaqefr samuTy aroro cfcpoffra. 3xka> HyacHO 
irfJpaTiiTi. BHiiMaHio «a o,tho tjoc-TfiiiTe.ii.tTBo: nepe^t Ha\in bo- 
npoti. u iipt'i.pamejiin bihihu c/i> Typuicii. 3Ton. Bonjinei. ^o.ixem. 

UbITb II|KM€TaB.l(.'HI. 11 Cl. JpyrOft CTl)pOHH: Otlll CtlBtTb.Ha])OJHUX1> 

KoMmcaiX)Bi. ctmepuifHHo oboine.ii. boitiioct. SaKaBKa-ibt h o npe- 
Kpaiuenin BoiiHia Kb Typnjefi. to Bo:jniiKaen. Bonpoti.. liaKT. joaatHa 
noCTymiTh 3jiKaBKa3Ci;aji ^cMOKpaTia, iJaKaBKaatKili Ceiisn.? Bam. 
h3b1jctho, >nu «h no oijKaB.is.in BoiiHy Typniii. Ecju ynaiHOMo- 

MCHHHe H MeynO-lllO-MO'IOHHiJO IipCJtTaBHTClH PowiHCKOfi B-liW^H He 

- 75 — j* V. nepsflt Tpane3yitacKofi KoH^epeHiiieii. J* 45. 

w| ■■■■■■ ■ 

r c'niTawn. HyacHiJM'h iippi;paiucHip bohhij ci. Tyjmjen, to hcho .in- 

Kinnauin uoftHu .vuacua cxaTi. humph .-ujutHitf. 11 uajiu .a : J.iaccHi. oijti. 

,' " jiw-T;tftieHT> BoiimK-j.!. MrK mw .miacHH iippiipaTiiTi. 3Ty Bofltiy. Mw. 

i J kuki. iipp^craiiimvui 3aKaw;a;u-K!ixi. napaiuocTCii h 3aKHBi;a3CKofl 

I jejioKi^Tiii. ae.iSHiJ ptmiiTh. i*c<Tii- ray iMiiiHv li.iu Mt>ri>. He mw 

i wijHbh.iii 3tv wifiHy, 11 iippd* BrfiMii Hapo.iaMH jih mmkpmi> aa- 

[; jhuiti,. tto hp bi. Haiiiiixi, HHTCi>e<axi. r:mt!i na.itp Boiiny ei> Typ- 

' ' uieii. 3.Tfcei> bohj:oci> He bj» owrHoniPHin cii.n.. II npowi.Ti, on o5pa- 

/ Ti!Ti> Ha -,ro BHiniaHic. II Jiaiaraio. »ito Pt-.ui. .itikTBiiTP.ibHo. Tyi;tu- 

l A I.OP DpilBIITe-lbCTBU HP IIOJUtTI. H;IM I. HaiiCTptiy. HPtJIITTpjI Ha TO, TIO 

\\ Ki'lina HttOMH-feHHO TaaHM3 r -itKilBlWWKJlII .iPMOKpilTJH HMtiCn* JOCTa- 

je- tomho (-nil.. 'JTfiow OKa:wTi> ]]]HiTtiBiiiiKy .lani.Tiop conpoTJiR.ieHie. 
h Bi> jaHHOMi. CTyinlv. hp oy.iyin paua isariHTtppeoBaHa m, BPAeuiu 
\l bohhij. mia iio.iarap\n,, Typniu iiohhptt. to iiuioiKCHip. mi. i;otop«mi. 

j J MM HaXO.HlMPJi. HHTP]W'PJ»1 (ifiwiXI. H.lpfUOUl. Tlll.TVHm. H3M1. .1IIKBII- 

| . .lauist BrifiHM. BnTi.'ccuniiHHJi iii;.iovi.:<'h;si. wmtn.iMii pyiiimonn.iaei. 

fj KOMiuda. iiaopamKUi B<)>ni. 'i.iphu 3ai;aB!;a:«-i;an) (Vihia. KoMmciji 

[I irpinii.iii in. Kijiy whobhcmy iio.iovkphho. 'jto h]>h pa:nauiiii*«i-fl 110- 

'* .in^fniii up bi, iiHTPpPcaxi, 3ai.a»Ka:tci,a]si <-PiiMa ;yui>H"Jiniue«. bp- 

; . JIPHIP liOHHIJ. 31 MI.I <'I. OTEplJTiiii .TYTIIOIJ. B1I0.1HT, ("WHaTMI.HO. M0)KPM7. 

iiTiii na :iai-:.iH>iiPnip Miipa' i-i. TypuiPii. Ho Bo.wm.am. isoiipoci,: 
npaisoiKi'ipirh .m -JaKani,a:;i-i,ii'i (ViiMi. wcri! MiipHW 1 iipprrnnnphi? 
' rpnuaaiiP. 'mpihj &tKaBKa:u-K;«r<> <V'fiMa! iT yi»t3Hi«i.n, miMi>. mto 
i n< Ki-iii Ton). um;ii Cont.n. HuptoHi.m.Ko.MiK-r-.apnjfl. n npp,i<-TauiiTP.iir 
t TopManin hp iiani.ni i:it:jMoa,Hi.iM"i. vm w-pii imrpirri. iKK-iainm. bo- 
% ji];«h:-t> » Jiiipt,. mi; c^iiTaPMi. HprtfxoHmmn. iwjiti. .tIv/Io iipp.Kpamcimi 

J BOt.'HHMXt> .lt>fK-TB)ii PI. TypIUPli in, P<ltH-.THCHHWH -] JV I> 1 1 - Bl> :>T()M1, 

OTHianpuin mij ofHoRUBaeMc-ji hp na tT;xi. h.hi iinuxi. MPH.".iy-Hapo> 
' Him. KoMuiiHauisixi.. Tain. i;«in. mtoti. Boupoci.. wiiipun. ,:!!iK»lua- 
* uin BOiiHu pi. Typnipii. .hihjc hp ^aTjiojiyn. I'm-pipii. :vto iijita- 

btmr-tw) .taPTi. naMi. ihiokw' iijiauo iipiHTyniiTi. in. miiphumi. iip- 
~ rn.HX>BO])aMT.. II Ptit-wii(-!;aji .ip>Tf>i;i!aTi)i ^o-*-pti» ;uni. na r»xo to.ti.ko 
J ^.HiHr-TBPHHUH oTBt.Ti,. KoMiippia, icftTojiafl Ba\ni ou.ia ii.3ojiana 110- 

CTaH(HtieHieMi> -incani;anciraro (Vfuia. pmiitmpti. 'ppoji npanoMOMnoii 

3ai;.wuiTb M»in» ci. Typnipii. llpii rnwif. ri. i;<iMiiec-iii rtw.io Hiiuo- 

TOpHHH BMpia.TaHO nj«\HHl.l(«CPHip. J.OTOpOP K.lOHil.lfMT. K1. TOMV, 1T0 

Hft-vi. iiajo crfctitTi. man, in, pTiipoHy jicaayHajKiTHriii Koncoiii.Taniii 

11 oyjTO TftlhKO 3T0 3£K-T1> Ha\Il. |:(K<MOXHOCTI. ;taK.lM)HlIT). MIIJVI,. MlJ 

-)Toru MH-fiHia hp ])a.i.if..iHPMi.. h B(-:i LOMiicciii npiiHa.ia Ty tJiopMy. ko- V. riepent TpanesyHncKoft KOHtJiepemiieH. . N; 45. 

TOpy» A IICpt!,Tb ]t:IMH ll3.10KIl.il). B*l» fcBH3U C1> aTll.N1' CT;]HUTC3I0A«HT> 

Bonpoet, K.1KT. an, 3aKam;a.3eKiii OiiMi.. othoi-jimcji kt> ueperoBOpaMiv" 
o cenapaTHoM-h iinjit.. ■ OGjnwhli -sw ji.ih ht,ti> nuo bcextj Hamitxi) ma- 
raxi itubopiiti.wi lipi'.iTiapiiTo/n.iio (-i> npe^cTaBine.iflsnr cow3Huxiv 
r iepauiBii, mm iin.iai'ae.\n,. ito ;>tijti> bohixjci, ^o.ia;cin>, hojimutl to 
«imoc pimeiiie, noTfipiK' xax )iM'l>.iuti> v 3iiKai!K;i3(.Karo Koiiiiccapia- 
Ta in.oo.iacTii BHt.iimeJi iin.iimiKii. -iai.'aiihvm-i.iii KoMiiccapian*, uain. 
H3BtcTHo. coo Bi-hxi. maraxi. nT?-«u.iai-Tii BHinimeii ho.ihthkii aubo; 
th.tj. ,io (-nt.it.Hijr jioc-.iok], ji kohcv-'iobi. wiikjiiuxij AopacaBi,. B7>t;imi. 
naioateHiii. bi> KUTopojn, mm o'lyTii.nk-i,. miuru plmieniji Honpoeu 
Own. hp Mor.iu. Mm ii(uaraeiri), mto it upeiic-TimiiTO.iii coiosHUxi ^ep- 
aram, hc i:.MliHin> rtxi. niupuMixii ruviitoMoiiii. mtooij boctu unpnue 
n^peixinopi.1 n. i!pa.Hae6ni.TM'i ;Lepa;anaM]i. Ci. npyroii ctopohh, upeflo- 
cxaB.icnHi.!o wKifiBi'iinoii cvji-ut.. Mi.i, iiiifacraiiine-in KaBi;a3CKnxi> 
' napo.inocreii u KaBKaseiiwi .leuoKpaTiu. .iiihichh Biai;oii B03iioaaiov 
cth .la.ii.me t;ihytl ;vI'..io n iip]inyvK„icni)F iipiicryniiTb i.b.iiiKBimaujn 
hoiihij. Hi, iuiiaraimicMi. 6y.iym.e\;b. rpa^iam:, 'i.ichh SaicaBiawcKani 
CeiiMa. ne uvjuti, iHii;aMixi, (H-iiuiianiii Mtiiniij ty chmyhj iio.iiiTiiKy T 
k;mcvw uo.Tb 3a);amaviC!;iti KoMjiecapiaTL. 11 kotoixiu npiwrca npii- 
.icpatUBaTU-Ji H HaMi>. Kan. Ba\ii> naBtfTHO, MiipHue autoroph on- ■ 
uainn. zwnuk: )iop.i:i>fiuiapiiL!i'. t. <■. upe;tii<ipiiTC.ii>HMe, it okohms-" 
Tooumi'. JIcpe.Ti. KuMiu-L-idi (to;ul isonpotL, oy.ieub .in m.h ctpk- . 
Mim>c;i jiam. Haiicer.ia iiokoipiiitl nti euopiiHe fioiipocu ei> Typiijeii. 
H.i'ii h;o Hania :«ua'ia — .niuim.c5i ;i.iin'e.iLnar<u siepeMnpin. npiiHUTt- 
iipe.inMimapHUii jmrawpi. h .ia.ii.uio ;ic;iaTi. ii3Mf>HCMiji - .o'5ct<mi- 

TtMl,CTB1> 11 ,10GllHal1.(-il H.iM'iUH'Hiil Mil JJIKII'U .IQIKBOJUl. Mbl Hpll- 

3lia.ni, hto ■3;tK;n;Ka3ti,a:i ao>.i(«,pa"J'i;i nr iiM'ten, Hi!i;aicnxi. ochh- 
KJiHiii tTaiionin i.c;i Ha. 9T(iri» n\"n>, 

■}f\) om, nyn> T.utHuii ' ;iim.i<jM;n'in. iiyri,. 1 ij;fuaTi.iiV ca-MUvn 
to]ii,e.ini.!Mn nntvitaciniJiMii r i.ui nasnoii (iKpaimi.!. Im.mii Kai;iJi Hiioy,i'- 
BciiTKifl ,icpii;ar.i.i iiM'J'.mri. iihtoiicci. uitc-nem .«nun~i>cji ii.im1;hoiuji>ii! 

MilWBOli K0H1.mHKTV]»H II ,HH~I!RaTI>Cil. f-<jnO]ja3I10 I"'!. STIlMi, H3Mi".HeHi]l ' 
Tt.Xlj yClOBlft, KOTOpiJJI Ch.IIJ 3;ll.MliHI0HI.l TliM'L II.1H HHI.1M1. JIIipHHMI,' 

3oronopoMi.. to OTHii);ii» in, :jtumi, hc 3aiiHTepec<manu .leiioKpaTiwe- 
ckIh tTpanw. Mm ,k».i;i;hu httii na BP.ieHieMHpni.ixi. iieiX"iV)BopoBi>BT> 
no-iHOii yphpeiimK-rii. <ito naMi>,.iipo.it-raniiTe.iflM'b ,Tjiyxi> hkh*. 
BpaiK.ayKiin.iix'k eTpam,. npa^;.i>iomnxi, we no nameft bhh'B h He i.m 
Hamei1.B0.ii>, bco TaKii, bt> kohhIi kohuobt. y^ac-TCJi eroBopiiTL-' 
en OKOH^iaTe.iijHO n pa.iL HflBteraa ptmini; t-b enopHwe BonpocH, ko- .. Jfc 45. 

V. nepes* TpanesyHCCKOH KOH * cpeHU ^" „~. 

SS^ ^TSjri^OTwe™ » 3aKaB^o*, 

y »«J. BofiHy, Kcm>pa* b.»- g»;<^^SS.W. 
S miiS Ca no™an, ui ottnn. t-mpmn,. euuuoa rj 
SfoSSSiS « to ,(I»eMepHoe npeeocx,,™ own** .™^™" 

■SSwh HMnepis raze aunneperoMiia m. Y««nm p^ «a 

ochobv nauiero MiipHaro joiwjiki ei, Typmert. haw, sasi. »^' ™o- 

5S;Z«. o» ne »..««,« noiuoHHHKa™^- 
to hu craJio coxpaHCHiH erapaxi. rocyjai«TMBBuxi, Hmhh i^ho 
wrrL nMOseme, Koropoe naMi> jhktvcti. **>^ lia ^™™Z^ 
HOfi ocroposHoerao maxoaim, m. arany uraipocy h <n» <*™P«- 
hocti, ocoCeHHO Hcooxcw.ma bi, aaHBua MoseBTi.. Mh niwaraesn^ tto 
ii 3aKaBKa3Le. eb oiiiofi cropoHU, n Typenraa- Ihinepm. a. APyroB- 
bt> Tfexi rparanaxi. bt, sawm, ohh eymec-mwa.m ao Bonau m. 
1914 r npeAcras-m™ H3B*craoe nfcioc u BcaKoe Hapyuiemc bt, 
3TOM1. caiucjit rocvaaiWTBCHHUXi. n^anm. npHne.TO Ou ki. Tannin. 
^caoajHCHWML, prayamara KuTopux-b awn 6u cefa 3HaTb m, Teie- 
Hie ut.iaro paaa .itTb. 3tii pray.iMraTH soryn. CiJTb Kpaune iwa- 

TO1HK KaKT, £M HaCTb, TaKT>, BtpOHTHO. II J.1H Tynewaft IlHiiepm. MH 

no-iaraeiTK, tto 3aK3BKa3CKia HapojHOCTii tskt, cpooneb cmhmh 
a;H3HeHHUMH BHTCpecaMn, ito ccaiioe 0TTi>piK<?Hie xoth 6ij ne6a.ii>- 
inofi ouiaeni npHB&no 6m kt> TannsT. nepTypQauiajn,, KtfropbiH ^aon 
6m caMueHeffieAaTfeiuiHe pejy.ibTaTu *ia MHpHaro coaaiTcabCTBa4a- ■— 78 — ■T*^gsp; "■".;■ '■':■- " ■ - ■ :■ :"■ '■"'-'■ -■ 

:. v.nepea* Tpane3yHnacofi KOH^epeHHiefl. „^-„_J— "~ 

KaBKascKHxi, H ai>o,-iHOCTeft.3<H;aBK}i3CKaa ;yeMOttpaTia,3aimTcpccoBa H-- 
Haa bi, mairbraeHiii Hauiona-ibHaro Bonpoea bl Ayx* cor.iamem«-r- 
BCtx-L ropauiocieft, saHHrepeemaHa bt, nepeyi. onepe ■* m, to^tto- 
6li hhkohmt> oG]M»nn, He ofloerpjm. oTHomrmfl, ne KacaTbCfl^xa- 
khx-l nonpocoBU, KOTopue noryrfc TaiiHM-b oSpaaojn, BU3BaTb aro a. 
voe f«aoan«Hie. Ct, apyrofc eropoHbi, mu mwaraearb, hto 11 Type^aa 
H*nepiH. ho CMorpH Ha to. htc OHa bt, tetchi*? itfs aaro i>aja eroJiimfi 
vraertia apyria HapojHOCTiL m. utomt, othguichiii aauHrepecoBaHa , 

Brew 6i«H aa cropoHt yraeraesiiKt, 11 Hyaaio cwwan, , <m> «. ■ 

.THMII C3ML.MH llIMnaTJflMH MU BtTptaaCMT, BCCI^ Tt H03- 

BiacTHue Hapojbi. KOTopue HHiaayn, ocBOOoaaeBia. Ho iiti ao.w , 

HUaUHMTb. WW. WyiVH CTOPOHH MH HpCKpacHO. ■ HOTHWUat j 

HTO HTO 'laCTO ,T03VHrOMT> OCMI&KKAeHlH HftpOAHOineit HO*- j 

■ - KiaciKH'vi. Tviieiwofi ' Hsuepin. npiiKpuiBUHCb nvnepiaancTit | 
KOTomJC i-wHWii xiimmwecKiiMH BoaacitHiasra crapa-iHca, paaop- ^ 
iBiTi, Ttm TvpouKoii Hwiepiii He ,t,ih oeBofloayeHia Hapo^HOcreH, a ; 
iin tori mtouh vtii.iUTi, cjjrepy cbocio noaimiHeeKaro 11 aKOHOSine- j 
i-naro BjiaHiH. Bi. otomi OTHOineHiii mu aoarcnu mhbhti.. notmibKy t 
net iioaiiTiweHtifl napriii n bct> nairni .-cnxnaTiii na ctopoh* 9thxt. ? 
uoiBiacTHUVi. Hapo.-u>in>-. Knropue jsaaayrb cBoooiHaro caMOonpc- 
TtieniH nocnHBsv mh .wtmiiTMMO jaiXHH Bucrynim, npoTHB-i, ■■ . = 
Hie iwv^apCTBCHHUxt rpairaip, Poeein ct, Typmefi, cyn*ccrepBaii- 
miixi, iLNuiepia-iHtTiiMCCKHX-b BOK^entHiii no othouichiio kt, ljpen.- 

"~ "iroii "IlMiiepiii. kotophmh iic-crai iipHKpwBaa>TeH Beain;iajiPp^a_BH^a 

ycis-ieHiH tBoero utoiiTineciaro lwnoflCTBa n natirniHecnaro bjuhbm 
•Bb arofi :jaoii-Tofl li (JiaiiTiiiccKii 3aBifciiMofi on, Tpyn»i> eBponeft- 
ckhxt, Arpxain. crpaiit. Bon, noicMy komhccja no-ia/nuia. iro bt. 
otHOisy :«vi;.i!OHacMar-o xnpiinro aoroBopa wjekho .tcml BOSCTaHOB^e- 
Hie nicyWiperBCHiiuxT. iijaimm. Poccin cl Typmefi, cymecrBOBffl- 
jniix-b kt» MOMeHTv yoi>5iB.ieniH iHifiHiJ ut> 1914 r. il flMam en^e 

Vim, HOBTOpIITK MTU H1IKOIIM1. OOpa:«IMT, MH He HRTflCHC-H H0K.10HHH- - 

KaMii eymeCTBymmiiXT, rpaHUUi bo mto 6u to hh t-ra.io, (J&wthoch- 
tc.ti.ho kt> spexenn it MttTy ? no, npit eosAaBiniixpa ycionisixi,, sto 
oAHHtTBeHHHJi BuxoAt- eAHHCTBeHHoe no.ioa;eHie, KOTOpoe moxctb 
»TcraHBaTb 3aKaBKaach-aH ^CMOKpaTia, imchho bt, iiHTepecaxi, saxh 
3a K aBKa3eja)H ^eMOKpaTiii, Tain, n fiesj-caoBHO Mmraaro h nporpec- 
ciiBHaro pa3BHTia Typcwiixt HapoAHOCTefl. HoKain, se 6urb cl ca- 

MHSfi,- 0CH0BHH5TL BOnpOCOMT,, BI«BIIHyTblMl, BciIIKOft POCClfleKOt V/Tlepea-b Tpane3yH»cxoii KOH^epeHmftH. ..^, ..^ .' . 

wnoiwmeH. c-i. -imvHroMi, ^woKimiiHetKiux) ^Miipa; supa h»-ochub*— 
[jMOonpeit-ieHifl HWOCTeii? Mu mwaraesn,, Bbi.rryu.aa ii}>«thbt> 
Bcniciixi. anHei;cifl 11 KOBTpiioyuiii. lam, hbhhxth rain, ii ck-pwrux-b. 
mi,i io.tamu «;a3aTi>. 'ito 3aK3BKa3CKaa aeswupftTis bi, :nim, otbUt- 

CTBPHHMfl MOMCHTT. listen, Bit, pt HIHTM bHO OCHOBSHIH. HTOOM 

jt)6nBaTi.ta bo BWii nmport. co:)6pa3Ho ycioBiasn* BpejieHirn Mtera- 
HpaBa h;i ca\iooiipe;rE.ieHie :i.ia Bcixi, napaumi, lUKKKiicanuiuxi. bt. 
BorroiHOii Anaraiin. JI roBopio— bl Bocnemoii AHa-nxun, mw iic- 
prn, naaii Biuipoi-i. o saK.iioicHiii Miipa <n> Typmcii ho ho ntwn, ..tv- 
jk'Uk.om'l Macwxaof.. a noero-ibKy, noeicai.bi.-y yxo icaCH*T«i haima*- 
<*i;hxi. rpamnn.. u nortwy mm naiare^M-b. Mio.itvi crania 6y;im> ooh- 
-jhhJi in, imivi, cMHC.Tfc ao&iBaxiA-a upaBi. Ha ta'M.wini>i'jt.-LrHii'.i<ft.x-i. 
napo.ioBi, BdcryiHoii Ajiamiin. BaMib. xonapnmu, npoi;pmiio, iia- 
BtCTHO. -"ito :>Ta cauaa BocxoiHaa AuamiiH iiaee-itma mhoi-iimit h.k- 
xieHaxiii. uoxopua bi» wieHin iw-axLiun. atn., a jinaam. own, n cto- 
.xfcxia. ,iuuiiBa.im-i> oi-Boooaaeuia n ycxpoitrTBa euoeji cy,ib<>u. rax>- 

JK13HO BO.lt MtfTHarO HaCMOuia. 11 B-i. 0XOM1. OTHOUieiiill lH'pBMi'i BO- 

lijwh. KOTopuii cxaHCT-i, iiept'A-b namcii ac.ienmiefi )[ n ! ,Il T l ! > '"'I 11 '- 11 .' 
' -iiKaBKaat-KiiM'b Oiiuoin.— ,rra uonpocb ■ ofn ycxpueiihi lypnii.-oji 
' Apxieiiiii. Mu He 6y;u.'Mh 3,;if>cb pacnjiwxpaiiHXtt-ii i> xovi.. kmkobm 
iipiiBa 3T0fi HajwaaotTii Ha eaM0(jnpoa1i.ienie. Jl naiaraio. wi ::T!! 
npaua :iaKp1;ii.ienM MiioroBtKOBOfi uopbtwit apMaua;ar<> Hapoaa upo- 
„ xut'.b toix) vracTCHiii. Li/ropyxy sxoxi. napoji, . no^Bepra.ieii irh np=- 
xkiax i- "Ty i huikoii "II m ne-pi i U~ n m - rionac hw-sh HBHTi^-uTii-xypeiu.:::.-.. _ 
ap.vsmraii Boiipoei, aMHCTta boiipocomi>. bi> pn-iptmi'iiiji i."- 
TOpiiro ;j.*»iHTfpwoBsiHa hc- ojHa TyiH'.!ii;aa lhinepia o.moi-nt- 
pfiHue. a trayt.vKiBHO bt, ]ja3]jtnii'Hi]i :)Ti>n) BWipoi-a in. HcycHMni'-ft 
iTeneiiii :fanuTL-])tt»BaHM ^ai;a'nKa:«:Kia napu;uioCT!i. MrtMi, iiaBttTinj. 
mto bchkw BUCTyn.ieHie aiJMMHtt;aro Hapo;ta bi> Typniii n>. muiKifl 
.Mtplv BCTptMa.iu yTi'i).lotoin, ;;a rpammeii h 3.t,1k-i.- bi, 3p.i;anj;ym.l.. IT 
. :ito. rj)aiKaaii('. m.ichh C-eiiua. miaint ttT«Tw ; nHo. B}«nj»a no iqw- 
Bii. Haxoaamiet'H aatcb, uhii hi; moiviii bi» xoii h.ih imoii <l.i»]>Mt. n<- 
IieaniiHtuaTi, Ha iKU(Kf;e-nie cbohst. t-opo,iiiMeii bt> Typmioii Ihmf.-pju. 
3to]X) Ma^io. Bi-ai;ue ucioiKHeiiie axon) uonpocu -nib Tyjieuiioii _Hmh.-- 
pin bcijivw -iipimo.in.io ki> ocioacHeHiro othoiucihii M!:KAVHanioHa.i!r 
huxi. :utcb. m> 3aKiiBKa3b. €tohti> yKa3aTb.BTi otomt. oTHomcniii h^ 
P^iht, <J>aKXT>: na Bo3tTaHic bt> 1895 roay, KOTopoc aitci, in. tdm ».ih 

HHoii thopsit B(TptMa.io oTro.ioeoEb: _ 

HcxoAa hjx> 3T0TO. Bnooiit ecxecxHCHHo. 'ixo Ha :-«miiTT xyi>i*n- '-^'"'■80 ^- v -" :: ^---— V. nepem> Tpane3yHncKoii KOH^epeHuieB. J* /*5. KO-apunHCKJixi. lipUBi. BLn.-iyna.ia hu aeenorniccKaa Pocdfl, B«CTy- 
najia He ra cTpana, Koropaa He vh MeHbinefl Mtpt yrHera-ia ncft-__. 
B.iacTHUc aapo^u, a .uiiiib Teiiepb nucTynaerb jeMOKp*ruwcjcaii ■■■- 
crpana. h iipc^tTaBiiTCii AeMOKparaiecKoft CTpauu — 3ai;aBKa3eKitt 
CeflMt. Hhtcpcch TyjK'UKofi IlMiiepiu aiiKTyiorb pa3L HaBter-ia. pa3- 
ptnienie aroro KpaitHe c.ioa;Haro n CoabaHCHHaro Bonpoca. Mu naia- • 
raeMi. bt, TypuiH ec-Tb apt.iwe roeyiapcTBOHHue jbaxein, a Ha>n> 
xtrrtaoct 6h Bipirxb. cii.ibuo BbpiiTb, hto 3to ecTb: ohii cauii npa- 
xiyn. BCfc utpbi kt. tomy, htooij paai. Haac-er^a pa3piniirn> btotl 
Boiipoet. KOTopbiii wyiKUTb Bcerjii hG.iokomt. paaiopa ncayy apsaH- 
CKiiMi) HaceacHie>n> n TypeiiKoii IlMucpieii, II mm no.inracMi. na ocho- 
Baniu 3aj3B.iciiifl uapxiji ,'lauinaKnynoHi.; euu axon. Konpoci. oysen. 
pf.meHL. teml (.imuml net. Tpenia paai. Haisconw Gyjiyn. iie^epna- 
hi,i. pa3T, HaBeer.xa 6y;iyrb iwjeiitli. SI bo oyjy nuipooHo ocxaHSMii- 
BaTbca Ha :.>toml Roiipwli. Muacxl 5i.itl, npivuTaBHxe.m Hanoo.i'Ee 
3aiiHTCpecoBUHHMX'b lto])oht> caMii iilh:tui).ikitl*b MTb ,ia-ii>Hifiinee 
OLBtmeHic 3TOMy Btmpoey. Ko.\inecia Bu;uinra.ia cme jpyrofi Bonpocb, 
B(inpocT) o5b ycxpaHCHiii atciipim-Karo Hapoja, aicupiiiueB'b, xaKT> Ha- 
3LiBaeMi>ixi.. ancopoab. n xavn. a;c maoism a.iea RonpocL o JIa3UCTaHi. 
Haucknte uiqpofnio bi> KOMiicdn ocTaHaB.iiiisa.incb aa no.iovKemH 
at-cupifmcBi). Oicasa.ioei.. hto sxon. Hupojrb xamerb bl o;ihoml cam- 
■AtAKii. npn 'icml m. 3TUM1. i-aHjj;ai;t. HaceaeHia — 00 THC-ait (on. 80 
10 00 Twea'rb) h :>xo caMoe Haccienic. inaHyxoe bt> Boiiiiy, OKa3a.iocb 
.DiiiienHHMi.oTe'M'exBa: oho BUHvaaeBO obuo ubiee.iiiTi.ca bt> npesi;- 
— JM-Ilepciu n cen'iaet .ihihoho cbohxl o^aroBL. II iipeAcraBirrejii 
3Tofi napoAHOCTU cxaBaxT. nepaii. KOJiiicdeft Boiiiwc-b'o'TOM'b.'HToCH' ' 

3T0TL BOnpOCT> Bli XOli I1.1JI lfHOft (JxjpMt 6bl.lL noCTJIB.TgHf. HpH 3aKJH0- 

'fOHin Miipa cb Typnieli. muiju npciocraBiiTb npaBO ^tom> t HaceaeHuo 
BC])Hyxbca bt. mciecTBo u a«Toii(i.MHaru ycTiwi'HJa cBoefi CTpaHN. H 
Bi>TO.\n..ii m.^pyrojn. ciyiat.KOMJittifl iio.iara.ia ou.MToaBTOHOMHoe 
yi-Tptx'Hie r f>"pem;ofl ApxioHiii. TaKxe n accupiiicKaro flajxtia, jo.ijk- 
ho Olitl irix>B<-UeHO to.if.ko bl pasiKaxi. Typenicoii rocyjapciTCHHOCTH. 
Mh no.iarae.ML, wro npu ctciaBiunxea yc-.roBiaxi, u-i 3xiiHapojbi mo- 
ryrL naiixii bl ceot aocraToiHO cii.ih ii 3Heprin. 'jxooi.!. He no])HBaa 
cl TyjKMiKoft rocyjapcxBCHHonTbio, co3Aaxb xiaKcirxiyxii. TtxL ycao- 
Bift, KOToi)bia HeooxojiixiH j.ia Toro, htooh Ky.TbTypno pa3BHBan>ca 
ii npor]x;tf]i])OBaTb. II, xai.iiML oopaaoxiL, AooiiBaaci. iiparsa nacaMO- 
onpeAt.ieHie sthxi. aapoAOBL, — a no^epKHBaio ijapojOBL Bocto^hoA 
AHarojin, hoo mm He ctobiiml OToro nonpooa bl o5merypeitKOMi. Mae- 

— 81 - !■ V. flepefl-b Tpane3yHflCK0H KowpepeHnieft. J* 45. 

niTaCt. 1160 mij HnimMta npeflcraBirre.inMii AenoiiiKiTiiMecKaix) 3a- 
Kaiti;a3i»a- — oyflc:^ njteavie bccio roBopim. text. HHTeiiecaxi.. koto- 
pue Henocye,icTBeTmo iiMtwri. oTHomenie in, KaBKaacKOfi jtftcraii- 
Te.n.HOfT]i. Mm, TaiiiisiTj oopaaoM-b. ^0.1/Ebh GyjeMi, j;itl Hauiefl 
Mii])HOfl jejieranjir iiHCTpyi.'iiin m» tomt. CMMdt. <ito mm floCiiBaeMCJi 

flJIH 3T1IX1> HapO.WBl. aUTuHdMill. HHKOIIMT. oGpa30Mi> He I«»aiflCI. TY- 

pcm;aro cyBepeHiiTera. jl jimt.io <h«ti., rpaxflanc, "uchn Cefiua, 3a- 
flBinii, 'ito npnBii.Ti>i!i> jiuhjitiji* imTei>eeM Typemtofi IlMnepiu. ec.in 
flfciicTuiiTc.ii.iu> Typuiii nu'k-rb rocyflapcTBCHHUxi. .iKtfeii.— a HaMi, 
xoTfc.ioch Cm Kf.piiTi.. 'mi :vro nue-HHo Ta);i>. — rocyflapCTBCUHMXT, .to- 
fleft. K(ni>])i.ic ihniiiMamn, is xupoimt noHii-vaiun, no.ioH.CHie cBoeii 

CTpaHlJ. TO -OHM. I.OHCMHO. IipiiUYTb Bit M fcpid KT. TOMy. 'ITofiu BCfc 3T1I 

npooaiLse BiuipucM i>a;n, HaBccr.ia nonyiiun cboc oi;oH'iaTe.Ti,Hoe 
pfcineHie. Mm no,iaraeMT>, t ito bt> stomi ornoniemu y Hacr. ecrb na- 
flesR^u, u H3BfccTHo ii3i> cooCmeHift. Moa;eTi> okti., He npoBti>ennuxT. 
ut, npecci, mto .lyraiio .imi bi. Typniii cooHawTca in> TOMy MHt- 
Hiio, hto Hacrynma nopa. i;oraa Typem;aa IlMiiepia jo;iH;na nepefiTji 
Kb ^ejcpaTHBHOMy criwnTcibCTBy cuoero roc-yflapcrita. n noceMY, no 
HameMy MufcHiio. fleaorania joancua flooiiTbea npasa Ha «iMuonpeflt- 
.leHie wb paiiKaxi. TypcnKofi rocyjapcTBeHHOCTii. 11 mm no.Tarae>n.- 
mto ycumia x'tn ]:a3pf.nienia ;itiixi, Bonpocoin, eauaiiu. H.imi> xohot- 

CH BfcpIlTb. 4TO fltiiCTBIiTe.7I.H0 BCt 3TH Hauni YKa&IHifl BT> 3TOM1> 

CMHCit OTHMflt He npoTiiBopt'jaT]. TypcuKoft rocy,7apcTBeHHOCTn. 
flpn oKOffqaT&ibiiOML paaptinemH aroro Bonpoca Meajy Ha>ui — 3a- 
KaBica3beirb n Tyj>enEon IlMnepieii ycTaHOBiuncii 6u xt floopococfcfl- 
CKifl OTnomeHiH, kotopijh Heooxoflnnu fljia toto, itoCu npaBii.ibno 
pa3BUBaTbca ooomn, HajjOflaMT.. Bt> nHTepecaxi. Bt-txi ncunmHineii.- 
ho HapojEocTeii. to, uurepecaxT, flenoicpaTiii o6tnxi> crpam.. mi*. 
rpaaf^ane. i.ieHLi 3ai;aBi;a3f-Kan) CefiMa. i]pe r T.iarafl jth ycioBia, hc 
Kaca.incb oj;Horo i*onpo<:a. — »to h ae Bxofluao m> uaiun .laflana, — bo- 
npoca o cnat. na KOToprm \io'.KeTT> oiihikitlc-h Hauia MiipHaa fleJiera- 
ijia. Kaio> Ba-Mi, i^Bti-THO; cn.ia Bctxi, floroBapiiBaKiiniixca cTopoHi.. 
3TO ecn> Ta ^iiaH'iecj^ia cn.ia. KOTOpaa Haxojim. CBoe Bon.iomeHie m> 
peryjiajiHOfl apMiu. Etm et :m>ft ctoj>obu mm Hojonflexrt kt> Bonpo- 

Cy, TO fltHCTBliTe.Ti.HO 0KaxCTCJ9T. HTO BT. 3T0M1. OTHOUieHill MIJ KaKX 

fiyflTO 6m oe3cajn.HM. Ci. nepBaro paaa y Haci. Htn. BoopyaceHHOii 
CH.3U, Ha uoTopym wor.ia Cm <>nepf*T!*a Hain.i MiipHaa flcieraiya ati," 
neperoBopaxi. ct. Typuicii. Hmt. 3to nj^KpacHO ii3Bt(TH0, n HaMt sto 
noflTBepflii.in bl Poccin, hor.ia Coutiy H;i]>o,ihmxi, KoMnccaiwirb V. riepem. Tpane3ynacK0H KOH^epemueft. jfcjfc 45, 4$. - : r 

npiiauocb 3aK.iK><uiTj. imatpaufi j,w i».ibiueiiin;oBi, 11. i;t> tt>sa.itHiio, '.-.[ 

Xih Poeau Hec'ia<Tiiijii mipcu Mu naiaraexii,, ito eeri, ojHa aenpe- I 

oGopujiaa ciua, ra cii.ia, KOTopaa Moaien, mwoAuitTb net npenar- : ^| 

CTBiH 11 aTa cH.ia— oAnaeaie bcLxt, 3ai;aui;MCKiixi, aapojHOCTeu. H j 

mij di, hOMiicciii, ptaiaa, BupaoaTtnsaa a HSMtiaa r.iaeaua ycaoBui | 

Miipaaro AOTOBOixi, a<uarajra, ecm nam. viac-rea AfcatTBirrfcibBO ! 

crotoijMiTMs OKOH'iaTe.iLHO 3Atci> bi> 3ai;aBh-a:«-KOMT, Cefint. to Hama : j 

MJipHaa joaeraniH oyjen, npcAcraiuHTi, xy casiyn ea.xy. cl kotoj»h 1 
0V31 ri> cvirra-rfcca ir Koropaa humi jacrt BceuoacHoert ocvnieerBBTb 
Bet Ti 3aaaHia T Koropua saMi> yn>AHO ov.icn, nopv<urrb !m>fi aeae- 

ranm. : 

Mw. mjpaimuBiia r>TiiyiaoHr>rMirj)a. CTi)CMH.3H«hKi,TO-Wj tto- : - 
oh cTOfKTL qct]>lic you 11 Haimi oOmjii aauin,. JL bt, isneeni npeji- 
fli.TaTo.ia KOMncciii. iiory aaeuiuiiTe.ii.CTBOBaTL iiepcai. Baxin, vm art) 
t'jHHeHic AOC-runiyTf) ( mjiMimr <n>.i<x)ncxenML oGiujii a3URr> meter- ! 
c-a— aro toti, ooiiiiii jrauin,, icoT«i»wft jioiert Cuti, BaH.ate jraorarh 
KOjmyeoBi, pcry.iapaon apMiir. Earn. TOBapnunr. hah itficTBureja- ! 
Jiuju noTOTHLifi jiiun. ei, Typui™, um Bt-rptTmn,' wnpciaMuxoe 
npeiiflfCTBie ei ea cTopoau. oc.111 Typnia hc nofiAm, aa aairiiraeaie 
AesoEpaiwraam mh]«. ecm Typuia He noiiAcn, H3MT, aa Berpt- ■ 
iy. to cell Jni;aBKaat-Kia aapcuHoc-ni (ten, paannia iiapTift 11 aojo- 
*eaiii HaiiAj-n. kx ccot joeTawjao emu. htooh oohujvh yemissin 

©TCTOajB HHTLIKX-Li 3:.j;j 1 BM3I.a II WW\il ttklH. H TofAa BOnpoeb ' 

Miipi. uvactt. ptineHT. bi. oilmen njocKoeru. Bo bcjikomt, ciyqa-B 3a- 
i«iBKU3CKia aapoAHOCta. iua aa noierHHfi unpi, ti, Tvpirieft 6yjto 
TapaHTiipoBaHH an, Bctxi ypfeOKi, npaBi, a cymW .^titte 
cboh eoOe-nieHHue iibtcjwij (my.vHuc aiuofiKc.voimu m eabxh 

ChitMbMZf). 

jyft 46. 

„Ochobhhh nojiostema'* no Bonpocy o irap$, npaM- 
TBia 3aKaBKa3CKHMi CefiKom.. 

IlpuHxmo ed r/ Hoi.tocno ua sacndamti 16 ffieefajj, (1 jt„j,ma) x 9 j8 z. ■ 

1) 3ai.-aBi»vH-i;in (Vrmi> iif)n co3AaKiuiixui vtvioeiaxT. eqaraert 
ceoa apai«>M0'iai4ML :s.ii,-.iii('M!Ti. iiiipi. ei, Typiiieii. -- V. nep«t TpanesyaacKofl xomfcepeHUieiL ^ J^,* 6 * .... 

2) 3aKaBKa3CKifi Cefira, mmerynaii .kt> mhphhmt> nei>eroBopasrb, 

t-raBiirb ce6i 3Ewaieft 3aomim> oKOHiaTeiLHbifl snip* eb Typmefi. 

; 3) Bt ocHOBaaie saoxraemaaro unpHaro A°roBopa ^aiaiHo .ie*n» 

B03CTaH0Meirie rocy;wpcTBeinnJXT> rpamw, Poccin «, Typuiefi, cy- 

mecTBosaBmnx-b kt, HOMeffry ofoaBaejua boAhm bt> 1914 r. 

4) ^.cierairia aoonBaercn upaisa Ma caMooni>e;rE,ieHie .xsn Bo- 
eroraofi AHaTO-iin, bt, lacTHoeru, aBTOHoMiu Typeiuaifi Ap>ieHiii m> 
pajreaxT, TypeuKoft rocyAapcTBeHHOCTH. If ir — A4. — VI. BpeeTv/lHToeeKifi floroBOpv 

Jfs 47. 

CooomeHie o caa^ 6ojibineBHKamii xypsaMi OKpyroB* 
ApjaraHa, Kapca h BaTyma. 

CjwBHiiTcabBn ci» yji»TiiMaTyMi»MT> U (i>eBi«.iH HOBoe npe;tio- 
;KeHic ccaepaniTb v.ibTnMaTiiBHHii cpoKi>. Bt, Bipy stoto, a TaKKe 
BcilatTBie tmsaa Htsneni. upeupaTHTl. ao nojmicamH Aorowpa 
BoeHHtiii atfiCTBia. Mti .iunr.iu noAnncan, jorosopi., Haxooact e^e 
bt> oocvaacmn ero. 11 no no.inucaHiii ButxaTt. Cajiburi cepM3HHirb 
yxvjniCHieMTb vciOBifl tl <J>eBpa.iH: orropaieme <m> Poccip oKpy- 
roBi -Apjanma, Kapca 11 BaTyjia, noat bii^omt, eaMOonpe.j'EJiemH. 
Kapoxawo. 

TIoAyuno sb - Tucp.mob 17 gicepa.ui U .uapma\ 191S :., 4 n. 30 M - 

J* 48; 

HpoTeeTt 3aKaBKa3CKaro HpaBHTea&CT3a-npoTHBi_._ T 

flMCTBiH SoaLmeBUKOBt B-b EpeCTilZTOBCK*. 

npecT"i.-.'Iim>!si--j;"i.. Miipnuii uumix'pcHiiiii. Ilcrporpaob CosHap - 
lumv. JoaioHb. Ilapuaa.. Bainniirrwn,, Vaxu. Toi;io, KoHCTainttHO- 
no/n>. rH-juim-b. BtHu, .Mi>hhct]ximt> IIhck-ti*ihuhxt> Jten*, ,wem. 
Ht-]rrpa.Ti,HOfi Paffi. O^ecc^ CoB^eni,: 

3toaBK83CKoe npaBim.ibCTBO, cor.iacno pfciieHM Ceiitfa, -cih- 
Taen, Bcanifi jorosopi.. lcacaromiiiai 3aKauKa3bH u ero rpamnn., sa- 
KanicHHutt Gear, ero Btaoxia n oaoupeHiH, aaniemiLmb M^ago-napos- 
Harb 3Haieaia 11 ooaaaTe-itHoii jvui ce6s cilih: npa otost. AOBOiarea , 
jo Bceoomani CBialHia. <rro SaKaBirecKim Ouhomt, yxe BH6pana 
MHpaaa icierauia. Koropaa rowiia uutxaTfc m. Tpane3yn3K corcrac- — 85 — ■ ■" i 
■-.■si p? VI. Epecrb-JlHTOBCKift joroBopt. JfcNi 48, 49, 50, 

ij-i ho npe f iBapiiT«i»Hi>iin>.jieix i ix)BopaM'b.ci> Tipjuen : ,i.ia 3aK.iio<i<?Hijr 
\£ OKOHiare^rtHaro ei. He» jnipa. 

.,'i IIpejei^aTeji, 3ai;aBKa3CKaro ripaBHTe.ii>CTBa TezcvKopit. 

i.'' ITpcaciaaTaii. 3aK<iBKa3ei.aro Cefiua *Iraitdae. 

jj£- Tuifi.tuci, i j $eej>ajm (2 Mapma) 1918 t. 

$'■-■■■■-■■■ -,.-.. , ' 

. PaaioTejEerpaBMa Bexz6a-IIaiiiH et Tpe6oBaHieiTB 
^ 3BaKyania Kapca, ApaaraHa h EaTyMa. 

!§ r ■ \ -, r 

;*■; «leiiep;u\ .iHMMiiHCKOMy, 1 .laBHOKOMiiHaymim^iy pyct-KHSin 

1%. ap.\iiaMH na TJam;a.3t. -■-■■-. 

Bailie npl'BiiCXU.limVII.CTBo! 

Ft'(riik-i;;t;i IVojiyu.nn:a. ew.iatiiBiiincL Ha :>Baicyauiio oftaaoTcft 
EaTyMa. KajK-ii n Ap.iaraHa. to.ili;o mt<i rio,iniiea,ia Miipnuff ;ioro- 
Bopx wicaTtMLiio ;m>r<.'. BcitatTBic MToro iimLh) leen, . VBf.;to\niTi. 
Bame lIponoexaiiiTo.ii.r-TBo. 'iro n no/iymn. ceii'iaei-. npiiKa.iii mo- 
ero reHi'i»iLji]ij:!i.vyca npociiTJ. Baerb bliiio.ihhti. bl KjiaTMaiiniin 
cpoi;i> 3Bai,y,mij<> YKa.iainu.ixi, udjaoTi-ii. Ri> o^ini.iOMin oTnlvra Baino- 
ro TIj)CBrjtxp,iiiTc.ii.t-Ti*a iiixtniy Ban, npimaTi, yBtpenIo bi. m<>omi. 

oy & )KOM l yBa&CH ii 1 . Bcxu6h-M( : r.ve7f&»~ - 

2j (fieBpa.r/t {10 Mapiua) jqiS z_ 

J£ 50. 

PaflioTeaerpaaiMa BexHfa-Hanra c& 3aaBJieHie«'b 
B03o6HOBjreHia HacTynjiem. 

*KoMaHay»]n,eMy PyccKofi apMiefi Ha KaBKaat. _ 

Banre IIpeBocsoAnTo.ii.tTBo! 0(-HOBHna*ici, Ha Baincui. npnejT- 
ctbui ex. 3p3epyMt>. a no.iara.ii,, mto apMime ho oyjyn. nsiiTb cirfc- 
•10CTB coBepmaTb aet-TOKocTn bt, dtomi. fojtoj'b h rl OKpyataionpiin. 
AepeBHHXT>, n cn.11a.1a npiiKasa.n. npoflBHJKOHie snepeAi. Hanrnxi, 

=™-._-. ~ ..„_.-.::_ — so — 1 *fe i i !* i?i iS - ; — ™" * >&>£ c c l 

VI, Bpecrb-n«TOBCKiii noroBopt. - ■ _7„I„.~~i---"-7 ' 

uoftc-Ki sa ooo3ua<ienHUxi jhhuixt, wraHuwiTb. Uu mnyicHHiMi. 6fr| 
i-oaHa^tatHisiMt.HeiiMiiiMiiMbiJi apsflHesw 3Bti>eTiianocaJagi»^„ 
nocif, <m>*3Aa Banwra Il]ieBucxtaim\TKTBa Bt rop. n m, okikctbo- 
cthxi, 3nacpyva. BciiatTBie nero h HyBerayiD ceon (.ojkmhhum i, iipe*- 
crawm, BauicMV 6.iaropo^riiy, *m. mw Haxo r iiiMta b* iieoox.miMO- 
cth HiinGtravTb wbswjkho ci;op*e hi ocBouoaqgu» yrpoaaesHXi : 
MtCTHOcrcii fl iipomv m jtomv tiyiaw Bauw npeBocxojuTe.ii.iTBO 
o&bflBHTL Tahb 1I.1H mkwc sthmt, HaciMtHJiiaiM-b, ^to nxt conpunre- 
leaie moiviu uu iwhichi. i-r]x>ruo npcc.ilaouaHU' n HcoiKiwumun no- 
e,TbicrBiii. IIo.wsyk>ci. eayHaeM-b, Bame upeiwcxo^Teahcnjo. Ban, 
vBiaoMHT!,. mto BWBpaiucHic liuiuiixi, BOficKi; bt, rpaueayaAi. PH.TO 

BtTptWHO tO CTUpoHU BaiHlIXT. BOlklO. ilCKpeHHO H CepjeHBO. A 

6H.n, ciacT.iimi. <')hti. CBiutwiexn, .rrofi plUKofi iicTOpinwhoS 

tWH Kapuin, BbTpajie3jT«t. iiixmcineAuiift, (Sew. «)MH*Hiii, fliawwa- 
pfl ciyiaiiHocTii. npjniiHii.n. uht, jiaoro coyKa.it.mfl. n a-ycwamy- 
niK'iH-THBllTI. no :m>MV noway moii (.-o6o.Tf.3HonaHi}i pyc-cKoJi apMiH. 
Iliwmy Baint' IlpeBix-xo;uiTe.ii>CTiio upimjm. vBlipcuie Moero bhco- 
varo YBaa;enia. Bp-rtifa-MexMedoK 

3; cficepa.iu (_ii .\tapntd) 1918 zi 

Jfc 51. 

"Pa^ioTejierpaHHa H. C. toiase bv 0TB*TVsa -Tpe- 
6oBaHie BexH6a-HamH. 

Capui.auj.iiin>. Kmiaiuyioim-My KaBKaaCKOfi apMiefl, reHepn.iy 
0jHnre.in^3e. Konin: 

Tpauesjiqi.. KoHtTiiHTiiHoiuui.. B£h«, Ee,p.iiiHi>, .Iuh^oht., 
llapniKi.. Huo-IopKb.-Towo— MuHncTpasi. niiorrpaHmixi, A*xh, 
n«rrpodu<xrb, Ilerporpaji,, Pjimi, 0,T,ecea. 

llcpe^afiTe HesMa-icHHu Typeiua«y r.ia»HOKi»siawyiiHUCMy^e- 

xnily-Ilaint pm coooiuchjh Typeuuosiy IlpaBiiTe.n.CTBy: - ; r 
«9 Mama 3ai»BKa3CKiiin. Hj>aBiiTe.ii.tTBoMi, nocviano j^w> 
Brim. raKSKe m, Kohctohtuhouo^, cl n 3 Btin..'Hi«-«v hto «*£**>;. 
roBOin,. KacmoiuiftcJi 3aKaBKa3M 11 ero rpam.m, .u.K.iK.MeHHHft 6e3B 

— 87 — JL VI. Bpecrb-IlHTOBCKifl aoroBopt. ]*J* 51, 52. 

Bt»jo.va n oAoSpema cauoeT(wiTe.u>Haro 3aKaB]»weKaxo IlpaBHTe.3i>- 
rTBa, no^LTaoTca jhiiiohhhmii Mea>,iyna]K>,aparo 3HaHeniH ir o6aaa- 
TejitHOii cn.iu. Tain. KaKt 3aKam,a3i>e Hmcoivia He npH3HaBajio GoJit- 
nieBiiCTCKOfl iaacTH h CoBixa Hapojjui-ixi, KoMHCcapoin.. IIo npe^o- 
aceHiio Typeni;ani KoMaiyoBai"i;i. hsmii uuciaiia m> Tpaue3yHAi> mip- 
hsji ae.wrauifl. nMlnm&fl GiMotTOJiTe.ibno nee.™ neperoBopu ct Typ- 
nieii. Je.ieraiuH HaxcauTtii bi> TpanesyHjrfe. 2- r > dreBpajia HamuMi. 
r.iaRHOKiraaHjyioiiu!>n. no.iyiena TejrcrpaMMa. BexiiCKV-IIamn. npen- 
narawmaa SBaKyaniio BaTy.\tcKoii. Kapcci;oii h ApjaraiH-unii o&aa- 
erefi, cor.iaeHO 3aK.noieHHaro MiipHaro aoroBOpa bi. Bikhti>-JIijtcib- 
ckt> ci. Henpn3HaBaeMWMt 3aiuVUKa3C:i;iiMT> npaBHTe.ii.cTHOM'b CoBt- 
tomt, HapMHUxi K«-\inecapoBi). IIikkmimt. cpoiHo coo&iiHTb. eiiay- 
en, jin i)a3eitaTpiiBaTi, npe^JTOarenie o6i> imaKyanju yKasaHHwxt 06- 
.lacrefi, Kain> Hearciame TypenKaro IlpaBHTP.ibCTBa. bccth Mapnue 
neperoBOpu ct> 3aKaBKa3CKiiM:b IIpaBnTC.TbCTBOJffa». 
npeActjaTcib 3aKaBi;a3CKaro CeftMa H. ^xet(d3e, 

7u(fijittcz, 2> ifveffi.tji (/o jtfifirna) 191R i. 
'". -jfe 52. 

TejferpaMaa npeac^axejiH 3aKaBKa3CKaro UpaBHTeJiL- 
cTBa npe^cfe^aTejiH) 3aKaBKa3CKoS MHpaoS jejieraijiiL 

_',- ifieopr.Aji (to Mapma) 1918 z. ' 

Tp;tiio3yH,i^ UiHvitt^aTe.iio 3a-KaBKa3cKoii Miipnoii .iciciianin 
^xoiiKC.ni. Ilc]>eia«> i;oniio TaierpaMuu IkxHoa-Ilaimi rene- 
pa.iy Jlege^iiHCKOMv: «Pocciik-i;aJi PeejiyamiKa, coivmciibihiict. 
na jBai;yaui» oaiacreii r>a.TYM«.- Kapca 11 Apaanma, tojii>- 
ko hto noAnncaaa MUpiiuii .torouoj/L. KacaTCiLHO otopo hm'Iiio 
lecTb yBtjoMiiTb ' Bame l]pruocxo;;iiTe;ii>CTBO. tto h 110.1v- 
1 t«.tl t-efi'iaeb npiti;a;n> Moem FoHepa.'iiieciiMyca iijxxmiti. Bat-t 
BHno.THim> Bi i.-paTKaiimifi cpoKi. aBauyaniro yKa3aHnuxi> 
«6.iaercii>. Coooman wi, :)tomt>, npiicoBOKyn.iflX), hto HaMH ceii- 
Maei, ace nociaHa BexuGy-TIaiiit. TeaerpaMMa. ct yKa3aHieMi- Ha to, 
mto nocit 3aK.iwH«niii BpetTb-.'IiiTOBCKaro .loixmopa juimii Gmjig 110- 
CJiaHo ko BctMi> ^cpHcaiwMi, 3aHB.ioHie, hto unHa'K'HWJfi ,ioroBopi., 
Kain, 3aoK) i ieHHUu n])aniiTo.iwTBOM'i», naMii hi- iipii3HaBaeMHMT., j&a VI. Bpeci-b-JlHTOBCKift BoroBop-b. **** 5 ^* ^' 

Hact o6H3aTi\ibHO» cujih ae HMierb h ito 3a«aBKa3be, Kaio, ca>to-. 
CTOHTeabHaa eanHiioa. totobo bccth MiipHwe neperoBopu lt> rypiyefi. 
BaWb na^ieatuTi. He3aMes.1uTC.11.w- BbiaeHirrb, npiioyjerb an booO- 
me TypenK.iH .icierania. 16116. npeacfejaxeJii. TeienKom. " . 

J* 53. 

CTeHorpa*iraecRit OT^eit 3ac$flaHia 33RaBKa3CRaro 

Cefiaa. 

Tutfi.iuci, 26 tfeapajui (j'j Mapma) 191S t. 

ni>eOabd(imejibc>toye*ti> E. C. Vxeudae, npu ceKpemapn Ceudom. 
Zactbdanie mvjiummcn ot 5 hoc. 33 mwh. dun. 

Ilpejti,vtT<!.iL. OobflB/iHiu 3aciysame CefiMa OTRpbirust. 
B'lepa ceMepoM-b Gu.ia nuavieHa TCiorpauMa on, KoMaHjyiomaro 
TvpeuKoii apMieii BexiiOa-Mexuejia-lIaiuii. dra ■Nucnxuuia BaMt, 
Bti-WflTiio. Brian, lUBttTHa. I1o.tpo0ho 06b s»toht» fiyje-n, roBopmb 
np«ct*mvib 3nKaBi;a3ci;aro KosiHccapiaTa. Mw ooiau hcooxosh- 

JIUMT. 0Tb HMCHH npeilUiyMa COMaTb 3KCTpCHHO CeflMT.. TakT. VMb 

aroTL BonpotTb ii)i?:jBWHaji[no BaiKHbiii 11 caitniHuii. Taio. yrofliw U J~ 
zefh aacayjium. coodmcuie npamiTOibCTBa ? (Toaocu: npocuirb) . 
C.tobo liMt.criv iipoact,i:n'('-ii> KuMiiccapiaTa. 

II])entnTO.n Kom liccapiaTa FereHKop 11. 
rpaxAam'. ijeiiu 3ai;aBiui3Ci;aixj CeiiMa. Hama jcierauia upii- • 
6m m. Tpant»viUT» 23-ro Bcicposn,, bt, 8 iacoBi.. cbo- 
eMt ]ipiioi.rrin aeacrauiH HeMe r veHHO, BVTOTb. *« jeHb- co- 
o&mijia no Te.ierpa<i>y bt, KoHCTaiiraHOU0.il,. Cb rtx-b nop* 
mli HMi.™ u*.uifi pa*b cooSmeHifl orb npeuAwrcM da- 
'i(aisRa3CKoii awronuilii. upii tesn, im, anix* eou6m©Hifi ycMaTpHBaer- 
ca 'ito onrfvra n;n> Kom-T.aHTiiHOno.-in ;;o ciixb nop* ne noayjeHO. 
Hama aciorauia no tie b]>cmh He cyst-ia ycTaaoBim, cbjish cl Koh- 
craHTiiHonaiorb. Tai;oBo ncioxcHic Hameffl jeaerainn. A 3a axo spe- 
Mfl, Biepa BtflicpoM-b, km;* flooajnuajn, Haun, np^^areab. Ha*H 
&ua no-iyiCHa TcaerpaMMa orb BexHoaMexMeja-llaiiiivJi ihxjbo- 
.th) ce6t npiiuecTH sty Tejerpairay: „,„ m - n . 

(ViMH'ilih Hi»i6cdcn>wH outtte padiouejutiiM.vMti'»» 49—0(1). 

..-.;-.'..■' . - — 89 — • — - ^ - *,£ 53 

VI. BpecTi-JlHTOBCKiii noroBopi. ,„,„.. 1.^ 

Jlo noiyiniiii :mrfi Te.ierpa.MMbi Bamusii, npcAttjaTe.ieMT, .to-. 
BMitTHO to mhow Gu.ia B nuaoOTaHa TcierpaMMm kotojkiji no pa.uo 
Gun nepeviHa .«Brian.>. Tei«rb otoS TeaerjwMMu cataywnuft: 

mwaeis-o upneedenHi/10 mme ptKHone.iesixiMMjt * -5iA 

IIoMiiMo 3T0TO 3ji mol'b hoaihr-i.* 6u.ia iioe.iana T<uerp;iM>ia ya.e 
npe^ctaaieaw Hamefi ACierarqH. 

( T lH»aetnh uinteedeHHyio eume wewpa.v.vy » -52). 

Bon. otii ;uA tctctphmhu <«" n nowaHU «ue BMepa uo'icpuu i>. 
CerooHfl in, 1-BH3II <i> nunpoeoan. u A<Mera™n» TyiwuKOH Ilunepm, 
naxn uuiyieHG ;p« cooumeBia, Hepwie— otl nik»tt^aTftia Aoncra- 
uiii TxeHKtMH. .">Ta TCierpaasa aaTHjKmaHa 2o t|»eR]>a.m -- "**■ ■' M - 

Te.ierpaMM.1 n-fb BaTysa. 
- .MtCTHHa niacin 3aaBii.ni: TypenKaa ae-ierairia nutxa.ia bm<j- 
pa 3i.ii, KoHcraHTimonoiH. fiyjcn. in. TpancayHAt =WBTpa Jx, aycm. 
3 aeHi,. no-iaraere .hi. in warn auan. ii.ni Butxan, oopa™<> : ecm .ie- 
.n'laniji He npiKlyjen, 11 aaRTpa. 

25 diep.pa.m 22 wa 00. 
. . nin\i<:1u«T.:.-ii, .U'-K'rasun .4. V.reiiKCAH. 

Pat-iiHni»poBi.ii«i.ii, !in.-t;aii. h'jijn6vi.-wh-. 

:3tu TeaeriiaMMii on. *IxenK*\ni- a iriiian. tuilko ^to iKuyieiw 
MHOS. Teaeri^MMa on, IVHt ^mr-lHm'HaHra (biimcm^e: 

Ilom-aaw iiH-.iiiBBo mii.Ku iT« iKuyucHiiyw uhoki i»a.vo-r]»aMMy 
<hfi>«iKii-R'\iir»i-M»-xs«'ja-nj»iii!. -v- I-'»0B.*Kf.» HpewcxojuwJhmy 
KoM.uuyHiiiu>MV Pvct-Kofl KaBi; utCKMii apMirti I OTopa-Ti^IrirreiKiHTy 
Oiuhimhtw. f<McrmiMMy npeAt-kiaTcisi 3aKiBi;a3eKaro lIpaRinv.H.- 

CTBa Fei^KOlHl IWUVIIMI- Hm**' ^"H" AOBetTU JO .1-Bt.Tf.lllfl UailK." 

ro niK'BOCxoaiiTe.ibtTBa, hto Miijfflaa je.ieraiiisi h3t> h«HnaHTiiHono- 
.ia bt, Tpamaviwi. BUt.xa.ia. Hpoiny iipiimm, yntpeius in. mo<w. 
r.ivfiownn, in, Basil. yiaa-«iisi- » loBS, 8 siapra 1334 nan. Jterwfift- 
3fr.r.wte». 26 <K«b]«i.ih 1M8 mja. .v- 10B14. <*/«/«™m.jr. 23. n«\i- 
nirc-i, BexuG^-MexMeiiTr-TIania. 

Hajio no.iara.TL. <rro :»tii nociljmia tiyhtikimmjj aiuaioTcn nr- 
BtTOMt Ha ty xe.ierpaMiiy. kotopyu a, no nnmcMy nptvuoaw-Hiw.- no- 
cia.ii, nepeii, on.t.'uoMi, Hamefi aeaeranjn, Kor^a mh Hax<«ii.iiia. 
BT,H«>niMat.ioHHOM-biJ*tnja»"Hiii. Bbil3a;aTi..i]i Hamoii r ie.ieramii iwh 
HtTb. noc-itoHee c-oofinieHie OiBme.TH^e aB.iaoTca, o^eBi^o, otb*- 
tomi. ira Haiiin To.ierpavvu. TaKirai. o6pa3osn^ ci, o^noft CTopomi, 

p . __i_.~ off : . ... - '. — :t3 ^ss: p » ~ ., i ^ _ t VI. BpeCTb-JlHTOBCKifl MroBopt. J "* * 3 - 

iio Bonpocv o Bijt;«t ilti. KoHeraHTiinoiio.™ Tyiiom;oft iiuiuioft iP- 
.lerauiii v"h;ici. iiMtiim-H r iBa cooomcHia: cooGmeme Mxchkcmii, co 
ciobt> opeic-raBine.™ sitCTKoft B.iaCTii. ]i iiotomi, .iobu.ii.ho lcaTeropii- 
'letsw* vsaMHie-Itexji&vMcxMeaMIainu, ™ aeaoraioH wtsxaen.. 
3am-iM.Ha.10 no.iaraTi,. tto 2-i-ru. BMtert cb itsi, a cin-ran raoiun. 
juunrai, rooGiuim, 3aicanKa:tti;oyy CeflMy, hto, no cKfcrfcHWjn.. Ha- 
iinijii.. TvpKii Yin.ninawn. t-noii muimiii. cboh 'ihctii bi. Tpaiiesvua- 
tKOMT, HanpaB.'ieiuii ji no i-BtAtHinwi. liaiiR'ii ct;»ki;ji chu» m'pcopo- 

HieHM HtK«TO])HJl 'IflfTJI fl. CBpOIJCfitKaPU TCaTpa IiOeHUUXl, .VliHCTBlH. 

Ec.ui CcftMy vr<i,iHt> oyaerK to bi. :m»jn. .xyxt oyjcn. catiaHO eo- 
oomeiiio r.iaBHoKOMiUuvmiHHM'K uoToputi iipiicyrcTByen, 3;itei> 

(VihViCil: -IIIMMIIMI,.). SI .1.HIB.1JI10, '1TO Tt CBtat.IHJI, KOTOPUS fl jo- 

K.iaiHBant. ii ii.Mt.Ti. )i3i. (xjtnjuajbiiaro iicroHHiiKa. Oliver,, rpaa;-. 
jam-. M.iemj :3ai.aBi;a3ci<aroCen.\i;t. upeaae Bft'ro u<Wi> Baun eroirrt 
Bonpooi, o BaiiioMi, oTHOHicnin i;b tI'.mi. ina.ra.Mi.. Kanie B8MH...obUii_ 
njH-aiipiiHHTH ircepa: ooi. ruoopoHiii n.ui neojonj^Hin Haniero bk- 
cTyii.ionia. in, <|inpjit To.ierpaMMia. in. KoHCTanTiimmo.no 11 ki. Al*V- : 
niMi, acpa-aBain,. Bi. ira'im-Bt ■fmitTCTBCHHaro np<ucTaBHTe.iii Upa- 
niiTivuxTca. h currant (-non mi. .io-iixwi. «*^ on>aH!iMiiBaTu.-Ji rtMii qtai;- 
tu'rx-u'iijiii (ftooincHiiiMir. KOTopiJJi ecii'iacT npinti'.n. nepesn. Basm. 
Rajn> nppKpaiMio jniitcTHn. 'no ;toicaBKa.MKiii KoMiiceapiaTi. 
.iq«Ka.n-n i-oBopiiicHHO oiii)c;if>.'W'HHi*. itavfc bchkhxi. jHiniaroBi.. 
jK-KpeiiHO ii 'lecTiio lanoii .uiniii. no l.oTnpoii <tm. imvn, rco bp*.'m« no 
hytii Hfvuu.ipwioii .mi.Bii.ianin Torn icomuapnaro lwra, kotuptjh bi. 
Bii.it. ysac-HOfi jii])(inon rohhij ..ihihii.ti. napoTb wvrn. Bi. 3T«ui> jy- 
xt. H.iMit Oij.ni iH-'icpnaHU Bit cptMCTBa. Ifmii.ia mm, npnxo.aii.ioa> 
ftpan, iiHimiaTiiiiV ,iaa;c roiAa. i;or.ia ho Cli.io iJtopMa.TbHofi Boavna;- 

HOfTJI OJKITJ. DTV IDISiniaTlHiy. ,'l.OCTaTOMHO COf.inTJ.CH Ha HCTOpiTW- 

f-Koc BCj^Hic wiKTUBoi'Mim. in. cMijf.it .whYiiineimi iioiwmhpih. no 
KMtcTt ci. Tt.Mi,. I'piiiK.iam'.- 'i.iphw 3aKaBi.;i;H-Kaio (.'off MO, mm ,TVMa- . 
..in. 'rm oopamcHiji v> ctojjchij Typ;'m;an» IlpaiiimMMTBa. tatiaH- 

IIHH HaMl.. HC0.1H()l;paTH«. HX. TOMl. d,T H;in]WB.lt'Hill. }lB.iaWTtfl 00- 

licinncMiiu lRi.iH'iiHUMii ii bi. :>vmi, yStjaeniii mm wirarMCsi ao cnxi> 
«o]n>. flp.in r ia. nTfl yStaat'Hic ntc-Ko.ii»i;o hoko.ii^.icho t1imx, cooome- 
iiieMi- Tt.Mi. 3iiaB.-ieH)('Mi,. KiiTniine r it.iaoT<-« bi. liotMlUHefl Tf.ie- 
ip;iMMt Bt^xiioii-TTauin. H naMi. nanoMiiH». rjiaaaiiHO. m.ichu 3<ntaB- 
K33fKaro C^ilMa, ito Typnu.oMy ITpaBnTe.i).CTBy roBepuieHHo soho u 
OHCBiuHt). mto 3aKnni;a:ici.rjc IIpnBim iutbo n 3:ii;aBi.a.M.e Beaen. ee-. 
fin. 1,-ain. crmo])inrnHo ca MocTonnvn.ua n tMimima. Typem;«M* TljMiBir 

.;.::;:;.: '/. .::.■.;. .-.■'■" : : ■ — 91 — ■ 1: -^-i-.; ^ '::.::; ::::z VI. EpecTb-JlHTOBCtti* aoroeopi.. ^,„?_'. 

TejbCTBo aua-T0 11 3HaeFi., -htov ca,.3ioHeHTa oKTHopbi-Kare ncpeBopor 
bi. nerporpa-lB, mh CTA.1H eosepiiieHHo onpc;vLieHHO He raibKO ff 
onn03iini» kt> Go.Ti.iueBHCTi-KOMy u]jaBirrcji»c-rby. ho ii 3aaBH.iiT T vr 

3TO npaBHTtlbCTBO Mbl npi13HilBaTI> He CTaHCMl) u miEorja oro II H 

npii3HaBa.iH. Bi> otojit. GTHoniemH. bt> CMbie.it aamuxT, iwaiiMOOTHC 
iueHifi, HitKAKHxt n3MtHeHiii He npon3om.io n HnKauoro coMHtHia 
Typeiniaro npaBHTeibenxi 6htl He moimo. Hvh.ho KpaitHc yjni! 
aaTbCH, ^to TypeuKoc njiaBiirawTBu. lamipue ca>nt HeojnoKpaTH 
nojiepKDBajio Hamy He3aBii(-iiMOCTb othociitc.ii.ho Pocciii, ctiiiac 
KaKi. 6ti CTapaerea CBH3aTb Haci> ycioBiflMii. toBCpiiicHHo Hcnpies 
.iHMHJin. i;ain> Ou.io Basil y-wCTOBtpeHo. pt>iiniTe,ii>Ho iipoTHBOpl.'ia 
nmMH Tflfi iiitorpaMut bt> api*i*-iaxi. KOToixifi ao.ia;ni>i ou.ih kqctm 
MiipHue neperoBopn. ji x«moti> t-nn;«Ti> nan. <i. yiviunisMH Miipsar 
aoroBopa. i;oTO])Hii 6bi.11> 3aK.iitreCH"b sb EptxTWIimnst-Kt. X*wm* c 
TejcrpaMMt orb 10 tl*eBpa.in 1918 roja, on> toio a;e BexuoVnauii 
6m.io CK"i3aH0, tjto TypenKaH ae.iei-anja roTosa RuixaTL »3i> Tpanc 
3>Hj[a j.ifl pa3paooTKii npejaapiiTcibHuxi. yciOBifi, ;iawimixi> ociir 
Banie a.ih oKOHiaTeibHiixi. jrnpiibixT> neperoBopoBi> n a.ia npii3iiaHi. 
3aji-aBKa3CKaro IIpaBnTejibtTBa. IIjmi tai.oMi> no.ioa;cHin Bcmcii h t;i 

KOMI, OTHOUieuill CO CTOpOHU Typen,i;aro npaBiiTe.ibCTBa. KOTOjIO 
Ka:;i,-«i>t aBa-ucnpoBajio Ha_\n, :>ty Be3a&uciiMwn>. nj^xnweHie o'm 
erjiTb K;*pc-i>^ Apaaraio. n BarryMi. tpamumMi.HO c-i> t1>mi>, *ito a 
cnxb nojo. .TE.ia.iofb TyiK'iu;n.\n> IIpjibiitc.iiatbomi.. naMi. njiciiTaB 
jaerea He&ueTaroHHO .lonneetn cKoHt-TpyiijtftBaHHbitfi.. Bo boikoji 
ciyiat. 3ai;aBKa3ti;in KoiuictapiarL n a, i;.ti;i. si, -iia-'im-ni upe>ict 
AAtcjh 3aKaBKa3ciMXro Ko.MiiceapiaTa. Tain, h bi> Kaictrut Koiruceap 
HHoCTpaHHUXTi Ain>T cmxaw hy/Khhmi. not-TaBim. neinviii (Yfmosr 
B«tnj>ocrb, umchho Tort uonpoc-'b. i;u roj naii ou.n. najni bi> Te.ierpaxiMl 
nojiiiicaHHoii BauiiiMi, upejeTaaTe.ieMij ii mikuu. noo-iam. Tvi»chkom 
IlpaBiiTeibCTBy. OnrraTb .in ni»eno;i;cniL' ooi> o'uiiiieHiii ii juaicyauu 
3tuxi> oii.iacTefi (j[)ai.TH , iPti;n uepcpuiuuit mhimiuxtj'uciwtoboikhi'i 
hjiii 3to o6'bJicHHc v rcfl ux>oc"ro HOjiipiijyMiinieMb. — boti>toti. u:»hi»oci 
Koxoi>Hfi. no Moeaty. bi» ocHor-miii cboi-mi, jo.i%i'in> uijti> pa^iitwem 
•Ct CBoeft cTopoHW a ayjiax>. ipaaaaHC. q.icuu -3i»;aBiwioci.an) Cefiiia 

MTO HaMII ^0.13CHU UblTb n]>HHHTH BCt MtpH b~b TOMV. 'ITOUU UIipBlJ; 

OTHomenia MeiK^y 3aKaBKa3eKU3i"b i,paeMi> u Typnieft. HaKOiiem 
ycraHOBii-uiCb. HTo6u,b Hai;oHem. T yja.iotb njieK]>aTHTb Ty yxaceyi 
GpaToyfiiftefBeHHyio ooiiiiw. kotojvih bt. TeicHic i .itrb nomoraacr 
MaTepia-.iiHbia chjui erpaHbi n uaccy hc.iob1><i«'kiixi> acepTBi>; b: 

^_-~ -'- „'.-'":"—"_92'— ■ i : V - :■- ^--.: — ■ : - ---.. VI. Epeen>-JlHTO»CKifi noroBopi.. . ** 53. 

ywith oTUOineHiii »u 30.1a.HLi httji ,t.o KOHiia. 11 .set cpeaCTsa aojgkhu ^ 
6uTh HCwpnaeM'H. Butt-it t-b Ttxn, ; ri>a;KAaHe r M.ieHu"3aKaBKa3CKa= 
ro C-efiMa. vli ao.13;hh iioctubiiti, naccieiiie bi> H3BtcTHOCTb othoch- 
Tejihm TOro uo-TOseHiH. Konropoe mli «>ii'jao> HepeacnBaeM-b. Caxrafi 
(JtaKTVBweHiH Hajin mhphuxi. neperoBopoBi 11 nocbUKa mhphoU w- , 
.lerauJH yHiTHBaercH Hacoemein,, sam, fxinaKifi MHpi. Hame.aa- 
eeaeHic AJ"Jtacn.. hto ci> oGtuxi. CTopoHi, crpcjueHie aapooiuTi. 

Jllipb HIUfleTCS BH0.11lt JICKljeHHIIMl,. 31 edit BT> 3T0MT3 OTHOmCHlH 

.TkiaKHC-a i;ai;iji-.in(k> OTCTyn.iemfl n ec.ui bti :«ron> momchtb eb 3ty 
etiiepy spuMCica otx.-ToaTe.ii.c-™>, otio-A-HflRuuec ary nojiimiHecKyio 
KoiraOHKTVjJV. to Banifc ;w:in> c-KaaaTi. iiaw.ieHiio. nepea-b naKofi onae- 

HOCTbKI OHO (-TOim.. BoTl. TOTI. BO»IK>CI.. KOTOpblft CTaBHTl> 3aKaBKa.v 

CKift KoMncc-apian. h i.ain. <»m. noniiMaeri. cyiUHOCTi. .laHnaro mo- 
MCHTa xiH .ia.ii,Bt>niiinxi> iiia-rum.. HaMi, i»aa«TCH, hto Ha 3T0 zox- 

iKCH-fe OblTI. .iaHl> :jilKaBKa3CKHH-b <_VfiM<jM7> IJCWpiIHlSaiOniiii OTBtTTv.V 

(AnjonvcMtiviiA iia a;a.vbff?b c.-iL Mi'Hbwe&nno&b). 

npeaetjaTe.ii.. H.«- yixywo .hi Bbie1.a3aTi.cj1 r.iaBHouo- 
.vaH^jTomeMV? 

r a a b h k m a h ,1 y »> lit i ii. Ti cBtjitHifl. KOTopbis a Mon> 
6h BaMx .ioiokhtb, ni>ejcTaB.iaHirb cofiofl nsBtcTHyw TafiHy, ce- 
i;pen.. fl Oyiy i;paTOKb. (TViwo: « iipiiBiui.no>-). Mory CKa3an> 
0.1HO. hto OTHoiniiiit' Tyjx)in. bi= ]>aiHin±. Tpaire.iyiua nei.KJMtBH.TOCi 
!;V> HaMi. 3a nocvifaHie ;uia. Tpn '.ihh. Haimi BOficiai ocraBH.ui orpo«- 
Hjje 3anacM Boupya;eHifl. npo.i<«KUUTBifi. Ho in>e.xioH;cHito TypoKT.. 
6bna ooi>a3onaHa KOMircci)!. KOTopan jo.iH;Ha ou.ia npe^craBHTb .erpa_-_ 
xcy. 'irooH nocTcneHHO VBOSHTb Bet uMiromiecji tsmt> 3anacbi. Ho 
naiyHeHH«Mi> raicpi. cBtatinHMt. uhixoaun>. hto tvpkh ae nycKa- 
wn, HamiixTj npieuni.ui;oin, u BtanecKii npenaTtTByioTb BHBCsy aa- 
mero HMvmecTBa. Kjxwit Toro. naM-s coofimaioTi., ito Kposrt Tixi. 
TOCTefi 37 jiiBU3in. KOTflpiJMn 3.-i!ifl-n> Tiwne^yjuij, nojiB.TiaK)Tca H3i> 
EBponeiicKOii Pocciii lat-ra 42 ,iiiBii.3iir. HMtwrcn cBtA*His. hto nai- 
kii. noflBiiBmiecji TaM-h. $?■ oo.ii.mcBiKTacaro eocTasa, axo -iro^H a. 
xopomiLMi. 11 OoapuMT> HatrpocHicMi.. TToHBii.iocb MHoro ^eaiorb ci. 
ooeBLwn 3anaeaMn. Bon. Tt cBlijtHia, kotopuh a uMtio jcioshti.. 
x Ito EataeTca oCTa.n,noro <ItpoHra, to Tain, nojo^eme cefinaeb 6e3i> 

nepeatirb. 

IIpeicijaTo.ib. yro,ipo 6yAen> oocyaHTb Tt TCierpaji- 
sih. KOTopwfl BMepa bsmii ' 6u.iu nociaHbi .TypenKOMy FjiaBHOKOJjaB- 
3yK>m,e)iy 11 nanieii sinpHOii icieraniii? Koxiy yro^HO gy^eTb BiieKa- 

lliili; — 93 — " J* 53. 

VI. Epecrb-JiHTOBCKiH aoroBopi. mUX? ECJII Hl>Tl,"B(>:JlwiKeHi!i. T<) nwBJHLTC MimiTI, HpHHHTWM-b. 

Komv vroaHO tfvAcn. BMCHaaarM* no Tton,. ajoflmoHiasi-L, Koropun 
6H.ra iitci, BHCKaaaau. Yn&o 6y*n> m >pcimi in. otoyaueHiiu bo- 
npotoB-b nocymecray? C.TOwnpiiHaxK'iKUTi^J.ieHy teioia /Iiop,iaHin. 
;K o p A a h i a. rpaayaHft. h.ichu Ccusia. Boli b» 3h;ictc, joki. 
jih Btcrja. ci> nemuxi ace .weft ik-hummuii. c-rjuaijuiicb 11 CTpexniM- 
c-a kt. Miipy, im Booomo. jeuoKpaTin nc janinviMWBaHa in. bcjohhi 
3Tofi 6paToy6ifleTBCHHofl BoiiHU u oh;i o. i«M;im Ha i i;t.™ 3a r ia.iaCL 
utabw 317 linimv 6o.t1.i- inn >i<*nte Ck'.joaitaHCHHb .iiiKBii3iipoiia.Tb. 
Ho nyvKHO i«imi. CKasiii].. -it»j xv.i icMiiiipaTJu Ke BCJiiciii Miipi. npicii- 
.lesrb. Mm hc 6o.ibnu'r.in,i!. mtmhw na ciOBaxi, ociacT.iiiuiiTb HapOAi.. 
a h<i it.it ero iipciaii. t<-<u»m ^ipattn-iLHo-. AtuodHCMeimu 11a .m- 
libtih cKfi7»hK3-t>). Mu 11c m.u-Touuu- htooli hc nporiiBiiTbea :«y. 
Hh-n,. koraa ecn> oiiacmnTi, ,i.ih aoioKpaTin, 5y;urn, .in oh;i bh>t- 
peHHJia 11.nr BHtuiHHfl r uce ]>;iiiho — mu ;u>.™hij ooiwrbCH tf :»Ty J,c- 
jtoi;p:iTiift. ,leMoi;paiia 3ai;.iii) i ieiiie Miipa i>oyc.i"_Bn.ia h;jb1>ctmijmf, 
uaiovKmiejii.: mi\rh 6c,3i> aHHeia-iii 11 i;unTpn6yuifi h;> ocHOBaxi. ea- 
jmoupcili.ieHiH HapojoBi.. 1: mu jwonitaeMCfl Ha Hauieii rpaHimt. no 
Kpafliieii Mtpli, 3Ty ^rayay h]x>blh:tii. IIohc.mv. ho i;aKiun> cooGpa- 
'aceHiasn.. mu ayMaeui, :rro naiua;; mv jipoBtrrii in. 'A'ibhi.V He 1131 
.iwomi a.e Kt canon <jKipMy.it. ne iui .-imfmu ace Ki) i;]Kicorii ;mixr. 
e-iOBi>? Htrb. y Han. octl xm ryroro cauuH Bit-icia coflupajvcuiH 
Ky.n.Tyi>Haro, 3K0H0MJPieti;aro 11 Ho."nn'H'H'i-i;ara xapaiaepa. Ecm mh 
npiiMfcHirM'i. Ha Hanwxi. rp aHlii iaxi> :mrt-«/>])aaceHia^.m.MiJ_;rrn>ni_. 
yBHjiixi. ojho, mto crpiaaTb orb l>ai;aBt;a.ji,H t1i oaiacTii. KOTOpUH 

XOTHli B3JITL — 3T0 SHaiHTb — HaHCCTIl OMe]mMbHy» lKlHy BCeJIV 
3aKaBIul3L10 Bt Ky.lbTJpHOMl.. ^KOHOMHIOCKOM I. II nalllTIPlCCKOJIT. OT- 

HouieHiaxT, (eo.iocJt: «iipaBn.n>HO»). 

Bai^Mi) j.in nat?f> — aro to a.e. 'nxj Heri»or]>a;vi> =v« Pot-tin 11 
C.MiipHa ;ua Typuiu. ^to eAHHcrueHHtifi BhixoJ"b in. Mepnoe Mope, — 
a. 6.iaroj;apa 3TTOiy, 3aicaBKa3be ncivHii-io B03MOiKHo«b i>a3BiiBaTbca 
wb ^KOHo«iiHecK0Mi> h Ky.ibTypHOMi* oTHouicHi»xi> H, Booome. ynoAo- 
6nibea eBponeflcKHMi, cTpjiHaMi.. Baiyirb CBJuam, ft. EBpoiioii *Iep- 
HbiMT> moj»mt>. Eein B03bMerf BaT.vMb. to Bawy <KTaHer«i «30JiHpo- 
BaHnu.MT, h ero npoMuiii.ioiiHiK-TL 3aHaxHen.. Ec.ur nu oTptaieTe Ba- 
Tyjn.. to. 3HaqHTb, sect Kpau otTaHCTca 6c3b nopra, ocooeHHo 3anaa- 
Hafl Tpy-iia. wropaa naiyiaen, uct toi.ii 11 Ky.iF.Typy lepci. Bim'Mi,. 

IlMiicn. .in T3KOO 3HAieHie Batya* 3.1a Typuiu? 

TaKorn SHa^eaiH BaTyjn> ;i.ia Tyjmin hc mi-ken.. VI. Specie- JIhtobckih soroBop-b. J* 53 

.Jl.iaXvpmn— -BaxyMi, ecTb oici>aiiHii, hc uMtwiuaii sauynn'- 
Buxoaa. 

Eciii BaTyjii. xtji Typuin iirjKUT. Cu po.tl Cmiii>hu. to 3toti> 
RiTyMT.oH.TL oh ;i.Ta Typuin TfcMT. acts t itg llcTporpaAi* a-ih Pocciu, 
ho Ha caMOMi, At-it. hIjtt. iiii'icro iioiooiiaro. Korxa .mu noiymiH 
EaTysri,, oht. iipPvUTaB.Tfl.Ti, H3T. co(5h 3axyj,a.ioe siiiCTCHKo, uotxwy 
ito jKOBOMiiiecKOP ii Ky.iLTypHOti JBiiiKeHie Typuin coBepnia.ioei> He 
lepCTii EaTyMi.. Bo3i>Me.\n> mm ropo;n> Kaper,. 3rorb ropoar, H3r> ce-~ 
oh npi^CTaiufleT], nepBOK.iaccHyw KptnocTb n Booonie Bca KapccuaH 
ooaacTL BTOpraCTtji bt> ccpaiu; 3ai;aBica3i>a. n ja B-Taerb, KOTopaH 6y- 
.\eri, iwno^cmoBaTii ht> Kai)d> h bt> oo.iaeTii..oyjen> rociio,UTBOEan. 
bo iteejiT, 3aKaBi>a3i>l; {eo.wca: «npaiiii.Ti,Ho»).y Hacr, He oyaen, ecTe- 
cTBtjHTibixi, rpaninn, j.th toto, mtooh cboh rpaHimu oOemeiim,. Bt> 
.vnpiioe bj)pmh na?JT, . Haao GyierL ;iepx;aTi> oo.Tbme BOiiein, xth 3a- 
hifitij ■■ arn si, rpaHiiur, ott. paaHMXT, uuhxij. pa36m!Hiii.'oin> h KOHTpa- 
liiiTtjiiCTOBT., 'cciii c03.1a2.yTWi Tasis ncKyccTWriiHna rpaHiiuu. d.. 
ipyroii ctopohm. y Haci> ecu, xth toto h iio.TiiTiiiecKia cooopaawirifl: 

MM f-OUepMll.TIl HCMlIIiym pPBO-THHUffl HO nOTOJiy, HTOOH H3T. oiho- 

lii .. jttioCTBK ' iionacTi, ut> ipyroe. ( A»joiincMCHmbi na acibxt, cuuMb- 
;txh. :: ijmw, najmht Mycm&ntv). Mm lyjiacM'L, hto Ty cbo6o— 
ay: ' .^pTopyw jim aauueBii.Tji. n rt peilmpiiM. icoTopwa mm 20,th.- 

HLI TllXjBetTI! B1. JKII-'JHL. — MUJOJlGHId npOBCCTlI Cfl MOCTOHTCTL- 

iio., ■ote3T> Hwni-.uioi) jaB,T(.'nifl ii:?BH'h Uo.ioca: «opai«). npaBiun.- 

Hp»)^x:.Ec.T]i mm hoi/ihhhmi-h bhIiiihouy B-iiflHiK*. ee.Tii Hasn. 

- vyayTT^jraiiKTOBaTb Typem;ic B.iacTe.Tifflii,_ to ...mh io-thum 6y- 

aOMi,Ili>pCTIITbCfl OT. ]SCBO.TK»nioii II CBOOOJOH (.'O-IOCa: «npaBii.ii.HO»). 

; ]J:iSaj;afiKa:}CKafl oeMOKpaTia. KOTopas 3aiiHTei>etoBaHa, npeaiHe 
: heeroi BL.ptmeniii arpapnaro nonpocai He CMOxerb ero ptmHTt. 
6jiarojayH Typeui;ony HauiccTBiki. a bij 3iiaeTC, hto bt. Typuin arpap- 
Hbifi soii]>pcT> CTonn, bTj iiHOfl h.tockocth. it mi, y hhct>. y naei, 
<»6bpoHa;i;ipaHHmj mi oGopona pescniouiii. (To-iocb: «coBepine«HO 
BtiiHOi^yKflr^a Hapoai. bx otomt. vCtvuitch ii yBiuiin. ouaCHOcrt. 
oni> B03i>wen. itl cboh pyiai oj>y^ie.Hamy dwjBi'y.iy caMooniWAt-TeHia 

HapOJ^'xOTHTl, npiIMtHUTb l.T, H3MB OAHHMT.. EcTH BIJ 00r.iaCHW 

<'i^3iif!»'bi'T0 bu oT^tiiiTe JIn(i>.TaHjiio, 3cT.TflHAiio ii t. x repMamn. 
a IJa^ec-Ej;© n BaryjiuKyjo o6.tuctii Typuin. — niBopan. ojhu. Ho otv 
(iK>pjry.Ty;' ; r HH BHjBiiraeMT, ne xth ce6a to.tlico, a xth Bctst rocy- 

.IJtpCTKIu^lM jhtMUCMl. l-0\j)ilHJITL tTiipiJfl riKllIIIUIJ II BT, nj>ejt.TaxT, 

-JTii\^w«t»jiiUT. ctoiimi. oe;jyf.T0BH<) :ja to. htooij ].aa> r TWi*i Har>0JT. 
— 95 J* 53. M .:■*.; 


\\ 


S. cbo» cyAb6y cas-b » n P w ^ " ^oSvctl orb aacb araeKciH. 

? no my "^f^^^S* S pc-nmo^M* eoo6pa*e- 
Ecan ona mokctl <*^™ ™ ^™ coe ^HJi.iuci o. Typitfefi, to 

SS^timfly* -Hocrp-maa ap«ia bxo^ ™^™S^ 
<B0Tb ^ Mawycb- 3Atch. II W npn HHt "^^^^ 
;,to flv.Tcrt hc caMOonpe^rHic iiaiKtW, a caMooiu.t^.ioH e niru. 

mu jy\tae\n,. to KaBiiaac-Kie. Hainan cMorj-n, >cTpoim> ci. ooiiwi 
comaciH cBofl cofcrwHHUfi eipofi mupho, ram* «^ojJ 
oCMeni wyn. «iyry ho xtinuii. .Jhmiitk ooop<£» ^ 

.«*kv». ho ii ofiopaiiy HanioHMHiMXT, i-Bo&ta^ ■™ M "' *JJ ™ 
kmt, h tt-asun,, joMnraeMca, itoou Typnw M,; -™f ,£"*" "£ 
HerHHft M»pi>. Mm KMacM-b. htoCh naraa » a - ie ^^ B * "^ 
ei, TvpHieii, «, Ilcpciefi n jpynuiii eoriamiMn ™^^'™ "™. 

CT .«OBaHic n He ymamdca jo two, wXSh ,n°»™ nowpH i 
miipx ii HaneCTii nameii cnfflHt.eMeprcn.Huu ywb ^»«« " J 

(MUJrWI&KHtfe -«IJOd«tWM»M Mfl 6aiZ& Ch«*««&, *]»*» »«/» 

n i> e j c i a a t e a i>. Kto cine xonerb nuiKaaaTbCH no w. 
Bonpoey? ^ a t y h ^ r,^.^, M , ieHU t ' cftsia . fl „pe A cTaB.i 
(foMKiyw Haiueft nap-riii h on, 3Tofi c-iMOfl nap-nn iim*io mccit. i — — : ' " . a 53. ;; 

Yl.'BpeeTfc-JlHTOBCKUi wroBop*. ^ „. 

cuaasrueH oraomonic ki, wcqaBinwiyi-a naio^Hiw. He^Hojfe*^ ,/ 
SaSiii C<fl» e^uHOraac-HO npmULT* *^»"^ST52 " 

,.i.tw T^-k Til nYHKTLl KOTOl)Ue OH.UI BLICTaMeHH II jam* luttb 

npuHHTUHauiciiiiapTicu: Miipi, flea airaeK «» « *«™J^ **• "J - 
bi, ncpiosi -eTaiwfl wacni, bi> wrb nepmib. wofla OT ™ °°1^ 

poiicm, ii HcyAOBaibCTrie usl „epia;iiitTHH.*K,ixi. cjepi, Poctra, n Ha 
vrvx-h vtTOBiii. IIBa ^ TO»^,^lW^llIllnt._cT«,lm, i lIXM) 1 He^^oM«- 
Brian. niraHiuinia-iMfflXT, wwra aptHin. iiomiimo B*»ptHifi napTiBu 
ooWoB-inBaexca TtMii hoiichiiimiislimh wrcpm.ii, Koropufl nonee* 

n»aHiiUM- rain, n no cm, m-pony. napiai. HyaaaeTC*. s^onea*, ** 
viipt: b .. OT^xt ii m. BajpoaaeHiii. Ho mu naxwiisn,, wjJnr V ^J- 
Bia acnoKiMTiiimsim ik-kimsuuito Miipa i.mchho u saraii oh aw* 

T ncoieme. raw* w**> 5™ 5? ^^^^SSS 
MiipBHMi, u jpvawoBfBHmn, OTHoincHicjrb. Hctwh npe^jiaro- 

tl , tUmii iipwHUiinasiii. horopwe npiimna peBoa»iuoHMH AeHO-. 

™ ,ih * U mi*™*™ *. boRhh b bt nemMb boohb, «W» 
HaiiHHxi, .KmitfHiaxu, i;poMt bhcwmhxt, 3aKaB^mrb 
Cchwmi, ii]H-Kp!miTbea. Ilo:m,>.y Biiamt n„ H ™. hto, en*MH«. 

«*™S h" wienie miidhuxt. ■ -neperoBopoBi^ H cc«inpa na bc* 

m cti hctiibho ««Ba»n. tto Bet a™ nowpn He iHjrjTi. He nstTb 
b CT hSh orpoMHoro ^HancaiH. B-pmi. ^SJSTSSKB- 
sen, 6hti.. npmerwi h«th AaiLHtninia D ^P^J™X 

- 97.:—:. '■ ■,--,,--.-. 1 IP VI. 5pecT=-JT"T0BCKifi noroEopi.. J* 53. l »Whitm-h lioioateiiiH, Aoc-roflH-dro CBoGoAHaro Hapo^a, a nffTOMy mu 

h™i .menifl hobk« awp>, eca no» mnpeOyeita ™, *ia 
S^ShL m«*pi«h ^MOKpaT.neci^ro imp. f«^ 

■ XaHL-XoiicKifl. r i)a ^aHe r MaeHLi3aKaBKa3eKaioCeaMa. 
On hjichit rnvnnu 6e3napTiftHux* u napriu MyccaBan. ■ hstrw 

cefiiaci. TaKoc codbrrie, hjm T&sia BOBbia ooCToaTe.ii>cxBa r rurropua 
WMH-6H oiJTb ni)eAMeroMT> uamero iiosaro eyaueHia (zojloco «apa- 

WIJHK>»). KBKOBH AM3KHU 6bITb T* npHHOHnH, H3 KOTOpUS* M« 

ceroTjia coraacHw 3aK.™wn> Miip*, RaKOsa aaiaaja Otra. .thhm 

Haniero noBeaeHia, sawiM aonxHU tfim, rpaiuiiBi Oyaymaro daKas- 

Kaawi, ei. ui.iaxb aocTHffiCHifl iqwuBtTaBifl n ftiarweHCTBiJi ero H a- 

poaoB-b, ofo airan, yxe rmopiuocb. Ceii.\n> no arosiy wmpocy 

mitCTb CBoe onpcj-BJCHBoe nocraaoiueHie. cooOmeHHoe Haranirb w 

jieraTavT>, nno^BepraTb i»d> vm nnnpucM shoot, Hn.osiy-.ntoo ooeya- 

aemio eisa Jin npcacrawiaerca Heo6xoon"siHSft ceinaci,. i;orja m- 

ma MHpHaa acieranis HaxoAirrta Ha TpanoyHjCKOsn, peiiAli- 

icorsa Mbi HMteMT, tohhmh CBijtHia o tpmi> mto ui>e,UTaBHTe.ia 

Typemw-ro npaBHTcabcraa ysie Bbitxaaa hst> KoHCTaHTimono.ifl. 

laaie upn6bi.TO w> Tpaneavicrb, Eorja noMHUueHW Bcixi Hapoaswi 

3aKaBKa3wi HanpaMeHH He kb npojawenw -bohhh, a . hckmhh- 

■rcabHO kt> iipeKpamcHiio sTOfl aair<wtTHcfi feneiosfrnioii ooiiHir 

IIpn-TaKnxT. ycioBiax-b. a roBopw : bhobi, ooeyaijaTb notitjerBia He- 

BO3MoajH0crii 3aK.™ieHia HaMH Miijra. n.in 3aHflTb i;aKOC-.THOo yrpo- 

jcaiomee ncioaceHie. Ha Haiin, bsiyihai*- HRiacrrcH. iio HtKoropofi ere- 

neHn, ueaavHapOAHofi HeraKTimoerbio a mojkctt, noeraBHTb aa- 

iinu'b aeaeraTOBt bt> HCHOBKoe noao&eHie (eo,wca: «IIpaBii.ibHo) 

Be* 3th Bonpoc-H mh vor.iH 6h o6ey.TiiTb bt. totb Movieim,. Kor^a 

He m% Borb. Haraa MHpHaa jie.ierauia Kb HaMt BepucTca hh ci 

itMi,. Korjia nepcroBopbi o Mnpt, koToparo mli bce TaKT. saacaeMi. 

€yAyn. 3aK0HHenu mpimaTCTbHO. Kor^a mu yGtaiisica bt. tomt», it< 

HamH nyTH h nyrn Tyi>euKaro IIpaBHTCibCTBa coBejuneHHO paxim 

hh h Aaate ,tiaMorrpa.ibHO nixrrHBono.iO/EHH. Bon. Tor^a, mhI 

. jipescraBJiHeTca, sbiitch HCOoxtvuiMocrrb oocyjHTb Hanie fla.ibHtfi 

mee ncioseHie, oOcyAiiTb iy jiiihiio, no KOTopofl aywBo 6yAen> se 

cth noiHTHKy BCtxT. HajwjOBi. 3aKaBKa3bH. SooTOMy mh eHirracMi -zz~g&~ ■ ' ■ ■ ]* 53. : 

VI. BpeCTT.-JlMTOBCKifi noroBopt. „_.-„■ -*^- 

hto cennacb o(h> arom, roBopirrb aa.vb ne npuxoAirrca « mto bcskIh 
']• Haum npema &uh 6h nomopfflieja toto, o leai, HWWHOKpaTHO— 
£ Muarfccbm, CefiMt BHCKaauca-Tueb. <1to aceKacaerca noB^esm 
H Typemcaro llpaBiiTeJiberBa, to m. Heui mh ycMaTpiiBaeM-b h^koto- 
| py» nomnecKyio noc^AOBaTcibHoerb. TypeuKoe npaBHTMbCTM 
a HeoiHOKpaTHO pascMaxpiiBMO Haeb, Kairb caMOCTOHTC.iwiyjo eAHHH- - 
o m- li oho HacrofiHUW Hara HaBH3bn«uio. ecan moikho TaKi> iiupaaiiTb- 
[? ch OTyineio. TypeuK<K;npaBiiTo.ibCTBonpej.iara.ioAiKaBi;a3ei;oMy 
K nnaBiimibCTBy nocrarb cbohxt, ACieraTOin, Ha MiipHyw WHn&cpeH- 
F ':■ niio n, BpeCTb-.lnToucKi, -urn sterna eaiion-ojmMi.HHX-1. neperoBO- 
P poBi.. 3aKaiiK«i3CKoe npaBnTftifccnw 3T»m ne«mo BOMioKHHitt . 
^ Torja wt-ia-n. no iKUHUjn. coofiiKtiKCHiHsn.. Typoitfroc HpaBHTeaL- 
; ctbo HeojHOKpa-THo oupaina.m-h m, 3aKam;a;KKOMy IlpaBiiTejiwrrey, 
] ' : iioAiepKiiBaa ero HeaaBiitiiMOCTb. Ha . rm> mm onpeAt.ieHnaro otb£- 
?: Ta He nammi. Mm Tauae iiu #\m oiuwjLieiiHaro OTBtTa it BTviipe**- . 
; iuymein. sacrfepjiHin Ceit.va. i;orja :mrra fion-jfoet imi>eat.ieHHo 
;. li Kaieropii'jecKii oh.ti> mxTais.Teiu> ncpcjt HaMH. IIohtomy, kopj& 
ceimet Tyi>cnKoe IIpaBimvibCTRO. jjascaaxpHBan Haei>, nam. lacn. 
Poeeiiic-Kofi Petny6.iMi>H, n oopamasu-b kl HamvKaKi. Kt. iaemi Poc- 
r cificKOfi Pecnyo.Wii, npexiaraen, Hasn> bwhcihiiti, rt yciOBia mh- 
Ija. HOTopufl 3aK.iioieHU PoeriikKon PmiyfvinKofi, to bt.. siovb 
He.ib3H He ycMOTpttb imieniofi .lonncfKofi iioc*,at»jOBaTC.ibHoeni. 
IIo3T0Jiy. Ha>n. Ka3a.iocb, mto. oMOBig,Ho.- HatTymiTb erne Go-rfce 
piuiHTaibHUH momchti,. ' Korja no :»TOuy Bonpocy Ba>n> npipercH 
r "■"" Biac-KaaiTbca 6o,iie onpejt.ieHHO, noroMy hto cci'matt. neperpBor>bi_ 
«> Typniefi ne])exo;iflTb bt, Tai;yjo <jw3y, Korja, uaK-b mu ycvaTpuBa- 
exn. H3i. noBe r iCHia TyitfnKaro II]«BHTejibCTBa, 3TOT"b Bonpocrb ohh 
nocTaBan> yaae bt. Go.ite KaTeropiiietKofi <J'opMtj. Hawi. Ka3aiocb 
fiu oaTfce ut.3ecoo5pa3HHM7»— Bi,o,iHHcaHineMT, 3actaaHiH CcfiMa em,e 
pa-3i> nocraBiiTi. rnr<m> Bonpoci. h.t oGeyaaenit', Tiin, 6o ; iie. ^to npo- 
iiijto jocraiwiHO BpeMeHii a.ia Toro, itooh set (j>paKi;in eh Texnn- 
HecKOfi CTopoHOil 3Toro Bonpoca Momn oanaiio o3Har;o.\iim>ea, a oefi- 
iacT>. no Hamc.My MHiHiw, Heooxtmixio nijejocraBnTb B035ioat- 
hoctl Hauieii MiipHOii jcieraniii BCTpliTJiTbeH ct npe^c-raBHTe- 
.?fl5in Typeuuaro ITpaBiiTe-ibCTBa, y3HaTt nxi. yciOBia n cooonprn. 
Haui> iixi, i,aTeropincci;ia, iixt. onpeAtieHHua TpeooBaHia. Torja 
,!Mfl Hacb flBnrca HCo(3xo,inMuxni oocyfliiTb Hamt jajbH.t>flndH 06- 
]W3i> jtfic-TBifi ((uuoditcMeiwbt 110 eha.vbHx^ MycyjbMaHCKUXb jfewK- 
niU); r-'-r ■ -■-■-" _^_ ■.._■_ ... ,_'J/ ■ 


■fca=:-'"'-'' : - v -■ - w - VI. EpecT-fe-JluTOBcuiH aoroBopt. J* 53. - J o p A i; ii ii a b it a 3 e. . . rpaaaaHC, H.ieHii Cefina!..Ho.iiopy-_ 
whiw t-Boeii ^iwkuui a B3ome.n> Ha »Ty TpnoyHy a-ih Toro, htoSij 

.-fcUJBUTb. HTO Bl TOH 6opb<5t, I.OTOpjMt, MOiKeTl GlJTI., HpHA,eTCa B6<.T1I 

3aKaBiak-K0ii jenoKpaiiii, net Hanui ch/ui, utt Haum qw^CTita, cno- 
cwhocth it aciisHii — in, jjaaiop«a;c«iii aesoKpaTiu ii, tomho ram a;e 
koki> bi> Poccin. M.ii'HU Hiiinefl napim, no cuocMy yMtuln, 3uuui- 
ma-iii ouiK-At-ieHiiym .iiihiio uom^enm. tciho TaKb-ace ohh 3Ty onix-- 
At.ieirayw .iuhjhj oyAJ'TiiipOBOAiiTb n .ptcb iiocro.ibKO,nocKO.iLKo oro 
oyjera i;ac;iTi.C!i Haimixi 3aKaBium-];nxi rpaHiim, h arniMi n M<>n.- 

6bl KOH'JIITL CBOKI pf/lb JIJX'AdiAaTe.lH Iiailltfl (()]KlKUi»,"K{JTO]iaH Ha- 
' CIHTUBaiTl. BCCnt .UIIIII. IIJITl,4(\10BiiKl. CtHI-Obl II|!<VICTJ1I!1IT(.'.1}IM1] 

bcexi> ippaimifi. udixi. najjoAHocTOfi, 6i>un cKa&iHLi cioita Tain, 
upocrw ii miKOBO. KttKi. CKaaa.n ji.yj. Jipe;uTai>ine.iL MeHbiiK'BiicTCicon 
(jjpai;nin. 3ia1;ei> mnoateHie Taiiw. 'ito ho AiiiuuMiaTiii, He iirpa- 
a^icb ny%'Ha. a hv>kho oiipi. r TfcvieHHO ciwi3aTb: mu t'i> Bajiii n.m 
mm lie cl naMii L'o.vx-11 «npaBii.i)>Ho>). Bi, aroxn, npeexyn.ieHia h^ 
fiy r lt'n>. V ut-JiKaru HapoA<i. y bcjikoh najmii Moa»Tn, olitj. oboh opieH- 
■niiya. bcjikoc miKOBaHie i-oupcMCHnaiX) no.io'/i;enia, ho cc.m ho.ki- 
, HXHie Tau>e r]x>3H0i\ i;aKoc mu iicpexmiaesfb ecH i iaci,. nyxHo :ia- 
uiJTb cxapoe. Ha.io :sukpijtl r.i«3a h.i H'fcwrupiiia ohhiOkji: bi-iiomh- 
Han. crupua iuiiiiukij m^iem. M<«,-m> uu-ib. oij.iji ' oihiioiiji 
,ii y -i)];.')Ki;a:ii-i;ani KoMiu-f-apinra. Gu.m uiu: )i y .3iiKaniu»:{- 
CKaro Ilpaiunv.iwxiia. JI xohy <;Ka;taxi,. i,;ucoBi.i-6bi hh oh.ih At,,ia. 
na v io iKic\!(rrpti i. (iiiacHocTii iijwimo Bi.-.muo. II.ti. Te.icrpauMi, 
KoTOjUJH mu ajtci. c.iwmajii. .. yuaam ttf,Km, *iK.iitwwr hto- T-y-- 
pcuuoe ITiiaiiiiTtMRTBo mon, iiytlivi, ii i;ypc<>\n, FepMaHt-Karo llpa- 

BIITClbtTBa II XO'll'Tl. B3HTI, V Hatb BaTyMT, II KaiK"b, TtiMl, 6o.it>t> 

oaibiiK-BiiKH— Hn]WA'b nic^pun. K'ain, Hani, AOK.iajHBa.il 3Atci, 

1 .laBHOKOMalUyHimifl apMlCfl. Ha <t>]i<lHTli HOflB-lJHOTCH HOBWa MaCTll 

ii 0A»a-ABt, Aiiwniii Moryn, cTaTi, jit-;LiLHoii cu.ioii ii ;>aHHTb ■ E;i- 
tjjil hjh haju-i,. TI no:>TOMj\ eo.iii wmixm, ctouti, Ha axon iiiocko- 
crn, a xymm. mto Btt Moryn. ci;a.-wTi,: w.m, iiaie 'lajmiH. Bce-Tatu 
tiy^HTt-Ji to. ^ix<t mij (aauacMi,. TO r,Ta haao bimchiiti. no.nw>eHi- 
wtmcb. He.iuui-xe At.ia T b tski. i,ai;i, At>.iaioTi. Alimuobiikm »•- 
Aa neperoBopu— ootman. Mnpi,. oot.maTb ranoonpeAt-ieiiie oot- 
maTL 3psi.ho. a i;orAa yBHAHii,. ito Hii'iero He Morvn crluaTb pac- 

, nycniiiapsiw. H hc cKaaty- ixoGu reiiepb He fibi.io HHKaKofi oiiacH<>- 
cjraL 3ra onacHot^b bi tomi. hto Type^oe npaB.iTe.iw™, aaxr^ 

j i C1UOfr B3aTh w " oo^cin. H 3aKaBKa3Pjtofi jieMOKpaTiii naao. 

| • ; — 100 — VI. BpecTijJlHTOBCKift noroBopii. ■ =t ■■■--' i own ACK.iapaiun, BUcKuauHUK ^ato* flc-nycnaa caoBa^oaecxa-L. u«»ro» miaBiiTMLCTiKi, ccfnaci. ate Hiram, sooH^3am» aim* 
ciiiT, {mvvttue np<MUaxme.ib)tbii> »>u<x)ucxcnm). It a ^y«aio, wa 
MoGmn^auui cji.il in- au.ia.-Ha miKoro nyr.m,, oh.i toilko roBopnrt, 
uto 3m; ; iBKa-«j;ie ]iai;o.n.L bt> wy-iat iero, iotobh KTpbHm, , 
miara ei> onvnticMi. bt, pyi.axi,. >ito ohh hc noxoani hu t*xt> peuo- 
■iioiiioiirpoin;. ctom i;ot»puxt. «xti> nyerae :*y™, to obh roBopan, 
toii-ko niOMK-in Moua ii ito 3cU;aiii;a3CKiii (Viisn» aoco.TKrrH<> mnero 
ho t- i£.ia.n,. <rn>6i,i 3ai;aiJi;a3Ci;ifl napmr. y.3Ha.n, T tto m> asu- 
xaeTT, bt, oyAvmon, CoiiMi. Aaiaicm, bt> nepByn. o-iepeai» V^ae- 
hti, pira, II.' H. iKopjaain. CciiMi, aaraein, aobmth *> est^tma 
HiiiviioBi.. ht« «a iiepunfl owinuij eti. arpapnoii kouucchi eroun. 
Bonpocr, o ;u*sie.iu«.fi p^M'Mt f .'«.wr&:- .iipflBinbHO.)- ™> He ce- 
roiiifi-saiiTpa oy.tct-l naaam, ji-kpct*. hto6u y noMtianrawK y koto- 
nuxi, cbuuic iiHTiummi jL-taTiiHiv <rro6ji»Ti» aeu.Tir— Tor.ia, eciu 
napcm, nctvTaiui croixm. *rm mm ho xotiimt, ApajMM, hto hh ; 
mncro hc a;e.iacin>. na."i'> noi-mmm, t;]iom. hot. sttimi^ nap©- 
io\n. inn Ka;i;:ioMv peuo.nouioHrpy ny<Tim. ny.iio bt, .toot.. Ho cctii 
hv-.kho ii]H)ii3BPCTn Mofiii.inMiiiio. (Viiui, .-io.T,i;em> arc cxtaan, n 
iipcifT-awiTe.iii w-f.x-i. ifipai;uifi aoxKHu <-i;a.iaTi,. ccni (5u.m neKpea- 
H!i itct rh 3A!in.ieHif!. wndpun nu.in pam.iiie. 'ito «aa». bh A&aaJHH 
os,!ti. cnoKofnnj. -ito uu hi- .to.ivijhm ;i1^aii. toio. mto aiuaeTea" Mes- 
r iviiapo.THui't 5o:4TiU.THO(Ti.m. m> «x-iu 6y,ieTi, nopwla, botv^xi. 
iiamn pvi;n h mmm <po.i<™i. i;r.Topi>TJi 6y.T.yn. rn.ua jiii. A xorfe.Ti>^ 
"fmir'TToTii J"Bei;' ":>f ii "'"^aniui'ina C>i,mr cat-iamr. ttoSu totl -n.TirifiHHV- 
n*po.n> h Kaaaas no.iimriw;a« napTisi. Kornpijc Moryn> oi;a3aTica 
He en. ikimii. 3anBn.ii! *h1i, vn>\n> paHi,niP. Hn yirrn tot^ 
Kor;tn oy.im. mniaTa ufipula— :»th nyjm, npraaTciLCTBOMi. Imga- 
lme h]m)n.ixme.tb»»c mi.wdurxnimi). Kcmh (Trat,.ibHtiMi» Hapo- 
ia.M7,. f>T.if..u.HHin. noumi'iccKiiMi, m»jiriaMi. uyarn, uautcTHo, na 
];a.i;ia cti.iij ohii moitti. pacniTi.iRaTi> : Tttrgui ohii oyjyn, 3H«Tb, tr> 
,if,.iaTi.. a. bt. nn<vit;uiMi« Mnnyrj- 6yjen, hotaho crpoiiri Tj' miii . 
hhyh) nojiiiTiiKv: a npime.iy rpy3niKi:yw iictvHimiuy s*tr 3i '?a3C5 a 3!i: 

j^m^B "B^ARtjaom. Rl, HyiKHHfl l.pIITHMOOKift i!OMCHTT> 3T0 MOaieTT, 

oiraann^-H HonpaRn.ii»nHMi» pacioTOMi. n 3to oy,ien, to, ^to tatsaJiH- 
bi. Poccin oo.iLineBHKii. Ho initc-Mi, npaBo TpeOoBaxL, ttoou safoopa- 
mnacb i;h ifipamhi Mijcowfinh). m&xn ofimift a-iuuT. j.ia Pec-nySainai. 
iun 3ai;ar.i;a.iCKofr PerayAiiiKir. cica^.m BpoxcwHOMy IIpaiOTTeJiB.- 
fTBy: opraHioyftTO cn.iw n nycTi. bc* SHajfln.. ito. *«h 5ya,en* — 101 - I I I VI. Epecrb-JlHTOBcKiS jioroBopi.. J* 53. 6opi>ua, ifu 6yaeMi> aci bm-ect£ (myMHbte m>Midu£MCumti na ocnxz 
chftMOiixo, KjHtMib <fipai;){iu llyccaw*T>). 

Upe^ct^aTcii. Ckibo HMtert 'ueja-b CefiMa CejieH0B7> 

C e ii c h o b -b. — rpaaa<uH\ m.ichh CefiMa (myMb). 

II p <.' j 1 1 a a t e .i h. ii noKOpnt.iiiue Dpouiy co&iioaaTb th- 
ninny. 

CeneBOBi. Fpaxjaue. 'j.ieHM Ceiiiia! 3flt«> rouopiKiocb ( 

TOMl, 'ITU HYiKHO .711, CBOeBpe.MCHHO .711. IUII HCCIiOCBpeiieflHO tobo 
pHTL TU\IT), MTO HaCl. OiKlUaeTb II KUKTi MH JO-lifC'IILI OTHOCTIICL Kl 

rpa^ymuML coowiiiixn,. I'ouuparfa o tomt>, ito uania jc.ierauja yaic 
TaM7>, a APyraa.ae.icrauia eerojHfl npitAert, n 'ito roBopim. ik 
3TO.\iy uoiipocy ceQvaei, oujio 6u HcraKTiraioeTLiu. H ncianuo. htc 
tobophtl ooi. :rro>n> ce^iacx iiyarno n Hya.HO roBopiiTb tt^mtj a<tu- 

KOMI.. KUTOpUHT, rOBOpii.7I> 3jtCL /KopjaHlJI, JIfJ UC TaKlIMTj A3W- 

koji7>. KOTOpu*^ roBOpn.m 6o>u>meBJiKii, koij;i h£mui.i npe,7,nucuBa- 
jji ii-M7> eauwsi HCBtpuaTiimi ycaoBiH ii ohh imea.ni — mm npnueMi 

BCt 3TII VMOBIS: 3T0 Sbl.Tfe ]iCTC) iHTCCKifi B0I1,"IL. U. IlOIul OHH £xa.TJ] 
TVja. BT, B]>CC7Tj. 3THU7, BpC'MCHeMTj HT.MHH HUCTyiia.llJ. JBIira.lIlCI 

11 Thin. cavuM-h 3a<raB.unn npumiMaTi, Taiciii ycao'BiH. '.KOiopua 
HtMiiu juiBi.iJic ouw' Ht 1 npcxianun. no Koropua oini iii.xg,.ioa;ii.ii] 
noc.ili. Typ1.11 jt.iaiiiri, t<» ;k<> caMoe: ohh nmopan.. ^to onn npe.v 
/jnramn. H3Bf.cTJii.iH yi-.ioj;i:i Miipa. ho bi> to ac-e e.'iJioe iipnia. Kaici 
-7oi.Ma.7iJn;).77. ruiioi, r.iaBHOKOMaHsyKiiniii. ohh ocBi;KaHiT7,.cB(m boh- 
o;a B7, Tpane,iyH,Ti. ,1o.7;i;hm .711 mij roBopim.. -no mw c.iaou. 
jo.iii.-HW .711 mij ntBopim,. -no uu <.-or.iaf.iiw Ha BWJKifl.ymouin? Him.: 
mw ;io.i.-,i.in,i roBopiiTj.. i.mri, roBopn.n. jKopjania, mto mli hc co- 
r.iaciincji 11a ueai.iji ye.ioBia u tto.mn ctwimi, Ha t1;xi> vovmrjjixi,. 
KOTopua in.] iiam.me not-Taim.in 11 Ha. i.frropwxi, Cvju-mi. Tm>ja<i 

CTdHTI,. -iltCI. rOBOpiI.lOCL fl T0M1.. VTO B7. .itiifTBiHXl, Ty^-IUMPO 
lipjlBIITClLeTBa I'CTl, ir3Bt,tTHUfl .lOFIIIeCKaJI IIW.lt.lOBaTO,lJ.HOt^I J 

£.iti> Ti3Btfrnan .loni'ietuan noc.itaoitaTojLiroCTi.. «mii xotutc 
Tor.w. Korja bw eonotTamrre 3th «Iku;tu. v«c coBCpraiiBUiicca c-7, 
TtMi- Mro EiKHi.iora.io na 3anajjioin> d.poHTf, 3to ojHa ooman 
.inma uoRe.iema. Koropaji MK-imMaerca bi> toml. mto njiejiaraioTi, 
yo.ioBia Mnjia. :>tit jt.iobih Miipa .TanraB^flio-rb no,nmcaTK 3f H c- 

CMOTpn H3 TO. 1TO MIIP7. 71 JOrOBOpi, HO,7nHCaH7,. BOPHHIJfl TtfiCTBijI 

33,^,™, r rMflEMa ^ M < a ™ Bex»6a-IIanin, now«., 
dai.ai.ka.ji.TOj IxoMn«-aj>i aT y np«vni«.-PHie u« cofimeHHoft mni- — 102 — '■■" ' " "■ Jfc 53. 

VI. BpeCTb-JlHTOBCKift flOTDBOpi.. ,_„;. 

liiaxHB* HaiaTt MBpHuenep^BOpHnAMaroroniatMTbBbW- ;> 

SSSLSS <»£> BpeMH Bl> BpeCTB-aB^BCKf, HO» ™* *£-." ' 

merarai iipc^-iaraiomie oraaxrrbCH on, EaTjMn,oft 11 hapcctoH 

S? sILkE™ KounccapiaTa, Kor^a on. rjgj ™ ;< 
n Sun Iloe.it ioro, kuk-s 6iuo npe^oaeiio necni neperuaoiw, 

™pa 3itcb Sfcrb .on.Ku, n, eon bh H e xornxe xofl ™ ™- 
JK ? P niS,araen* na 3ai,a,„0Mi, «^' ^^JSp?. 

Bcrptmm ohii co cTopoHM fltuwiieBiiKOBi. . Be* rf,.ionpiK-w;mi«» , 
k>c*ki, npexio a: eHiK,,i;<m.pmM % Tt>,,' 1 i,mi'K»cT,Aopaa fll H. _ 

II p e a c t. a a t e .1 l. dew. lnttcTh HpcutaaTCiL Komiio- 

UPia ^p e t e lua xe.iL K oaii ceap i aT a E. Tor e hkoph. 
Hot, bctal pt'icii. wrropua oh.iii BUciyniaHii Hauii ceinact, crb AO- . 

He TMhKO 6U.1T> Bl H P aBt, HO U oteaHT, UU.TI. f^Th B * ^TO HTO fl , 

^™,J). ft oiBt.y XaHi,XoiiCKOUY,-o,n, hw^ ™™ ■■ 

npcervuneHieM* nepeai, 3aKaBKa 3 CKiiMi, kiwi-jit, n Ha l**^£™ 
6u a aroTb Bonpoei. He nocraBii.n, Tain, icaiii, n era nocraBiu it { W- 

HaniHxi ■ oiOHOKaxi, o tout, mto SaKasKaMKiti \™™X 

caMocroarMramn, IIpaBnTe.ii,cT B o>rb. ho H.irm, «I«™^™» 
Xamv-XoftCKift otohjii,. mto KoMnecapian, cmc ne ynpn^fj-. 
XaHt-XoftCKift 3a6u.li,. wo npn tou no-iimiiecKOfi KOinjBHirry pj, 
KOTOpan ixyrona Cuia pa3HeCTii Bee u bch, obi, om-ti. ^.racem- 
mto spvron)Bb,xo.ia6HThneMor.io. Paant Moe.Buc-ryn.ieHie n Tort. 
Bonpocii, Koropafi a nocrarajn., sb-Iaptcji yrpowfl.-' M .miateffb 

— 103 — .. J* 53. 

vi, Bpecn.-JlnTOBCitjM aoroBop-b. 

CKit3ilTb MTO Vr]H«H B1> SflUXT, MOMS* HL' OU.iO 11 OLilb CSH HP 

moiio. Mi j muur. cratum, <mi HysMo iu>H.i«a:iiTb net rciuifl- 
ucio aaiuy DHt-iniw. uet-i. mum, -peBOiioiuoHHUu nopuBt iiytrnrn, bl 
xo.Tb. mtouu .lonnrayrj* txu.ii. a.e.i;>BHare XHpa. H«> HaMi :«hib.i:i- 

iirri.. '(Tit MM .10.1-.KHI J W-HOBIJKITLCH MS Epe« I—llITOBCKOMT. .10IOBO- 

pt. 3aiMK)ie-Hiii>Mi> nojiiiMO nati> n oe;n> Ha<rb. u natTosy t!;mt> 
«'Kut»p no H0HHTH3 samiiTa XamrXoiicKaro. llpe^e itetTo uht> aovi- 
aa-in. ou.-n, BistBLWirn. (boh ro.i©fi, uponiffj. are-iaum iubii&iti. 
hu mi. r>j>('<-n.-JLiT<ffit-KiH aoroBopi.- EOTopwii <1w.tl uuiHiooTain. Ge;jr. 
h;h-i.. Kor.ia HaMi, nj^juai-aMn. iia <*-noBa-Hiii :»t««xj juni»opa npo- 
nsnetTn :«t.iKranii» jriBtenmn. o&m-TCH. n> iisiten. -in KiUK^ufs 
'i.iein, irrtaBnTe.iWTaaL Ka3UJ.nl ofiMjaTCTi.. Kaaauu cijhi. caooro 
Oro'ietTBa. i.-aaaun paaosofi rpajo»Hinn. npaao bohtii Ha :vry Tpii- 
oyny ii He (kickiti. napoTy: hptniH-i.. Hapo.n.. comkhij i-jkmi paaw- 
1160 yrjKKtaiTL oimuhh-ti. twt.? Mu HiiKOMy He yrpoxiM'jrb h He 

Tai.Ofl J.1H 3T0rt> MOMPHTl.- Mm rO!SOpilM1>- HTO IIIIKTO He tStCTT. 

oTjmnan, :« hsmh oiho hi>obo. a iimchho: npaBo yMei)eTi> ei> 'iccn.m. 
Kor.ui ;>to Ha.io.i;oraa nail, najin rjanoi-nTf-a mcii. (vnjMHuc upfxh.i- 
.wme.ihHbic otuvdiicveHi/hi). 

H-raici). MnpHaa j«\n-ranin Hama ;m.ia.na jMuoraTL no rfeMi. .m- 
jK-i.TiiniiMi.. KOTopun 0H.1H cil laiiM. Mi.i mrn-ro ne Tpeoyeui.- Mu 
Ha(-riiiiBiieMi> .iiimi. Ha .pra.i&Miuiii Toi"«t .lusynni. KoTopuii hb- 

-ISIPTCH MKViaHk-MI. h«-H | *-HO. I HHUUHHOH JCVOVpaTin. KOTOpaa CTiLlil 

iia :itv hosiihikl H;>njKis.iaa im<; cimk' (^rajiamc in, tomt. 'itoou ujipi 
i"iu.n, anu.miMi'Hi.. llu sc. a rwii tr:i}KiHK. ov.icmi. npnmniaTi. 
net, Mt»]iTi in, Ttmy. 'itoou oiRViniiatiiTi, iccTi. u jornjnueTBu Bccro 
-iii.aiii;a:«-i.aro i,pa:i_ 9t<> iiama o6fi:«rHHOin.. n sih ,io.iAhij e« bu- 
doihiiti,. H niif.mn.ia raw. 'iro .ii>yroii to 1 !!.!! ^piiMH n r ipyrofi mtinuin 
y 3;\i;auKa.-ii!;aif. Ko-iiitrcapiaTa nfvTi,. Bi, ^tami. Hama ii)Vfri»aMMa. 
bi. ;iTOMi. nama lan;? 11 n<*iipei;.ioHHoe xciahu* npeTBOjmTb aTy 
bo.uo Bi, a;n:jHi,. Mh iitBojinNii.. vto cc.ni C<?iiMi> !iaxo."uiTit H^a;- 
humi> oiodpiiTi, to- tto Mu .Tfc.iap>n,..Kain, ma noCTyiiaeMi^ to stoti, 
nyri. mij ZKiium* n «y.ie*n, H]::ao.ia.aTi,. Ec-.in a;? npaiuiTeiMrrito 
He yjioB-iOTBopHen. vi;iMaHiajn, CVflMa. to rairoe IIiw>BiiTiMu-TBo hi? 
iiiif.en> npaisa crmrcTartiam, mi omofi miihj-tij. hit o^hoiI cPKyH;iu 
fnpodo.txime.ihVhie an.io(iiic.veui>H. ro»]toeiurth»¥nnif opampti da eeo 
.vacua ait .70jrii' U imtHtt-cMssca). 

II p e ^ c t j a t f ,i i.. " C.iono iiMton, mtm, Criiwa Xani,- 
XoikKifi. 

■ — 104— : - VI. Bpecrb-JlHTOBCKiS aoroBop-b. " Jfe 53. " ' 

X a h ^-X o ft e k i n. Tt wimcthuh ik-h.ihku, kotophh 3xfctb 
'ii3Ra?H:n> ceHiaci. .^itl FereMKOpu, oa^t .m 'iiMft.111 6i : Hois;iHie. 'JSfcio 

Kb T0M1) , MTO aoCO.lKtTHO HC OIJ.IO pilll TOM!,. ITO MM JO-liKHbl 

ii iero He jcixiiu 3anuiuiaTi>. Mm roEopu.ui o tomi>, mto Bt-ti 
:mi BonpoeiJ HeojHOKpaTHO oocyacja.ineb CeiisiOMi. h npimaro pi-. 
nioHie, ito iiamii Sonera™ ooaaanu ;icp;?.aTi>fca rpaHimi. 101 i roaa. 
3roro f w.ixHa r iepn;aTi,(-a nama Miipuaa jciorauiH n ;>fnro oHa 
jrnarna AepHtitTbcsi bo iiceii c-Boefl ataTe.iwi<KTn. 

Bet 3tii c-TRCTHHf^ ] >aai OBopi.i . BU3H!<aB>mic oypHwe an.io;w<r- 
mouth. 6ijti. Moa;erb. iot-Tap..inwn> .y;iom>.ii.eTBH'. ho ho cymecTBy 

OHH .IHHIOHW f)6Hf>B<1HJa. 

H .imnr. ronopiLTb bi. cBoeii uptawjiymcfi ptiii. fTo nova He . 
bi>cmh oocyaaaTi, ion, cayiafi. Korja, .uijkc cipauiHu (-Ka3aTb, npe;x- 
CTaBiiTo.ni Typeui.au> npOBnTe.iLCTBa hc cor.iaosTCJi iipnHjrn> na- 
umxt yciOBifl. - 

^.lem Ceflsia rcrewjpii Hasti, nntopnrii. ito ««>cra.Ti> -sck 
Mfiin.. 'Kor^a aapoiu 3aKaBi;a:ii>H jo-iatHii Bwt-T.-a3aTi.efl onpeai.ieH- 
ho no ;>tomv Bonpor-y. ho. rm h.-iihcmy MHt.Him. cofi'iaci,. i;or.ia je.io- 
ranja BLipaoaTUBaori, yc.ioitia npoKpamonifi npaToyoiiicTBeHHofi ooft- 

Hn. I'OItOpiITIi CI. -TTOfl KJHkUpIJ TOM!.. 'ICTO MU 6y,10MT. JCp"A"aTItC« r 

pcni mii pit ho ooctohtmi — ;no oy.U'TT,. a iiimiopaio. nf.KOToparo 

po.ia lieViuiyHitlHUIIOli HlTai.TIIHIHiH.Tl.MI. j 

II. w (kIbhhjihi hit IIj:;."K-t.,T;iTMn 3aKaBi.;nci.aro KoMiiecapiaTa. 
inr caMom coon, kuki. 'i.icua Kmim-capiaTa. in, . toui.. "ito mm hc 
nocH.ia.in .ic.ioraTa na Miipnym ifOHiln^WHiiim bt. Epccn.-.lHTflBcm.. 
Tainixi. c.tobt..;i hc lipoiniiocii.n,. Knrcnin jlorixwim.: a rouopiui. . 
TimiT, n TOM7.. mto 3aKaBKn3CKiii KoMirw-apian.. i;aiat cjhhoo h1>.ioc. 
bi. tijm'i. 'inc.it. 11 H. no Mon. :iToro o.T.t..TaTi. Tor.ia no pa^HMsn. 
f-ociiipn:i;oHlsiMi,. ho ;ito hc Jinsi'iim.. 'ito a oT.it..iamci. <)Tii-3ai;aBi»a3- 
oifaro Komio^ipiiiTa. n -Koin-Tariipym .num. <J>airn.. Eoropuft moit, 
njiriBcern Tyj>en.i;oe rip<i]iiiTc.ii>c-TRo in, BMmay pa:w-MarpirBaTi> Harai.- : 
Kpafi. k.iki. 'lacTi. PnecifitKnii Pccny<1.nn;n. 

Ha Tc.ioT|TaMMy Typrm.am TIpaBiiTe.iM-TBa o rnvsiBneHMoCtn ,_ 
3aiMiBKa.ihH mm npn\ioro oTBt,Ta Tor,ia .i.iTi. hc Mor.Tii : aro. hobhiii- ■ 

MOMV. TitKJKO .la.TO 1101(0.11, TvpCHhOMV ITpriBIITiVII.CTBy pa-TCHaTpiiBan. ■■"■; 

nan,. Kam. lacri, Po«'iflci;on Pecnj r G.THKH. ■ : - ■-■■- ■■■-";'--' 

Roc .ito ocTi.. TioKTopiiK). KfsHCTaTnpoBaHie fJiau'TxiBT.. ho He ynpe- - : : 
i.ii ii.iii m%niieHia. ITihiiiliuh pasi. a yxe roBoim.n.. ito Hacra.TL 

VOMi'HTl,. KOYXi H.IMl.HaaO IllKTaBHTlt TO'IKV HiUTt ]. ITO ICflian. HO- ' th S3. 

VI- BpecTtJlBTD«« ia jwMWopfc- __- ■ - ~ 

■ MT "'"^ ,-, SSSn. TBuSLaTLCi onpeAtoimo »o m 

ss? sssat -p-^™ test ■ 

on" ,m*ra-HO»33«MKHO. HO .tt'fi'jao, WBOJOTn, O TOMLW MM 

wfji*M /f* n.ff.vfc»ro Mt/C!p)>Mancmx-o fipammt. 

H xcbik >' who fiyaen. Eony-Hiifiy^ cmc MCKaaa-rw* 

I.™, npc^i.»a:«MiaV (\ioi«> iipeioexaMnei™ M.ien> <.rtiM.i .iypwxw. 
3 v p o f, o b i,. Conia-n^OKpsmra-cRafi najma ni«.™"Tb 

citaywmyw .I-o^y-iy ncpcwoa in, ^I^"'^. 3 ^^^. S- 
inaBi eoounwnie nparaiT&Tbcm o TpeS^amu B«nui-narai .a 
.^mesH-a ^yaitm BaxyMa, Kapca n AjaaraHn. 3ai.am,a*-u ft 
CoiiMi. Teerao cira jia lio'ist cBoero ptmcBia o aas-iMHcaiH * »o- 
i.™TOW-]air« Miiiw n caoGpna mam npaBim-.TLt-raa. nanpaB-iennije 
-is. uoxiqiasiHift.:srnro.p^^ 
.iaMi>>- 

M.iSLTl, filJTU KOMV-HTOVOb yro r iHo BHCWmTl.CK HO UOTIIIiy iumo- 

iuiHiaV HuMaioinnxT, Htm.. Byiy raiotOBa-n,. -Kw ja or.iameHHyw 
ilviwv.iv. npninv nramrn, avra. Ilpoiiiy onyc-Tim,. hTonpqjnin.. npo- 
my uuiBHTi.. 3nanrru oiYinineimaji <|>opiiy.ia npmniMaercJi ejaHO- 

""r.iaeHO. ""■■' .._--. - -.- ^ 

3a iu-'i«'uiiani('M i, iiopji.-n;a ,ihm. a cefrcaei. ootjhliaio saefeJWHie 
^ai;pHTu.\n.. r.itaymmct-- 3acia»Hie. 3aBTpa. bi> 11 racoB>. 

(Sacivxwh- -imipwiheittcx e-b 6 ■*. 35 m. ^eiejm). — 106 — YII. Tpane3yHfleKafl MHpHaa KOHtfepeimte. 

' J6 54. ■..' . ' 

.HoKJiaflt AejieraiuH 3aKaBRa3CKaro Ceiiara no BeaeHiio 
neperoBopoBi) o mipfc cs> TypijieiL 

3ai;aEK«:!CKiii CefiMi. Kh 3ac"fcMHiii ™>esn> 10 ^eBpajia") 1918 r., 
eJUHomatHo noi-TaiioBii.ni u3G]>aTb ocoGyw jcieraitfio Aja Be^ema 
iieperoBOiWBT, o jwpt ti. Typnieii, cociam, Koropofi ou.n>..onpea*:.v 
.iem Ha cTiviyjumiii a;e achl. Bi> ^e.ierauiio boui.ih npeactaaTC- 
.ie\n> A. II. Mxrai.e.ui ii 'i.TCHa>in: F.-C. A0aiiniA3t\ M. T. T&XKim- 
CKifi II -45 Vnii.iiii'Kiu.. I'. B. IV-a^aua. P. II. K;ma.^HyHii. T. M. Jlac- 
xumwi.in. M. H. M<xTi.-!;i,. X.-». Xaci.-MaMi--i<mi„ A. 11. XaTHCOBT. 
ii A.-a. Iliriixj.-vii.-IIc.iaMDBi.: im napTiiiHoii upiiHa;yiejKHOCTH— 
2 c.-;i.. 2 .viiiun(i. : uai;aHa. 2 jiywanaTiKTa, \ njit^cT.iBDTe.ii.iiyc. eon,. 
<5.ioKa. 1 iii.L-.LfT,i;:!iTe.ii> rjtyimu TyMMiTi.. 1 'i-i^in. nap-riii Jiycy.ib- 
sain. vn, Potc'm. 1 cou.-<l>e;i. a 1 nau,.- r ieM. 

But3.ii. .KMorauin bi. Tpant.3yH.Ti. 3a.1epJKa.1c.s1, bi, biiXy no.iy- 
- HeHH*>ii 17-ro xtecpa.™ on. ^Kpivjvipn pycexoii ^miJiioii. _^ieaerauifl_„ 
Kapaxana Te.ieri>aMMU- jn. i;i>TOpoii cooGma.iocL im, UMtioineMT. co- 
.croan.cH 11a dtaywmiii .i?ni. bi. Bik-c.tl-.Ihtoeck'b no,i,i)ncaHiH MHp- 
naro .loroRopa, cor.iaciKi MiTOparo.BaTVMi.. Kapcb n Ap^araffb 
frtmim. in> Typuin. He iiMtn (utatHift ;ia.u.Htfimefi noOTirin 
Om>\fanoi.aro rip«iBiiTe.ii>tTBa. je.iiraiiifl npimyaueHa Gw.ia SK r iaTi. 
ki> Tnfji.inc-f. ftTnt.Ta Ha not.iOHHi.ifi no stomv nrmcuy i«"i> Tpnne- 
-tthxl n bi> TypeuKyio CranKy 3anpoei>. Jlmm. 22-r<> ikupa.i}).- no ' 
iiaiyieHin cooGmeHisi on. HaHa.ii.miKa TpaiKaynaeKani yKpI.ii.ieH- 
nam pafioiia TcHepa.ia KnaoeoncKaro ooi. oajiuamineMeji bt> tott> 
r iem. npit3.1t TypcuEiixi, .icieraTOBh. SiiKaBKaacuaa aaworanjiH ? H " 
.txa/ra bi> BaTVMT*. OTKyja na Bi-no>:onrre.iMK»n> upeficep* «Kopojn> 
Kap.n>» BHtxa.ia bt> Tiianc.iyH.Ti.. KV r ia 11 npnoi.i.ia 23 <I>eBpa,in. Be-, 
wpostb. 

*> B<-t »th Bi iosjail; aejcrawiB o0O3Baicmj ai> crapony ctl-jio _ 

— 107 — ; „- . — - ■■- ■ - " ~- " K£ 54 

VU. TpanesywCKan MMpHas KOH^epeHUifl. ^ J U^itwiMKWvvMM -iiraadwaJaoennwrtorBa «Kopo.7t 
Ka.'.it. Bi.BiuvTpeooK.Hia «tcTBaro Ra.ui o imopysenni eo- 

7,0 -HMOBtKT, TvpKll CH1ITM1I, MTO MU HXIi IXKTU II MTO MlipH-U 

ie wraiiia i» Moawn, 1-oupoBoaaaTi.CJi BOopysKemMJin .uiiuixii. ml- 
'nqv Ttinv. 3aKa»Ka3CJ.-aii .Te.7cruu.ia crwua na toA wn;t -iplaia. 

TTO TlKlliraViUl. MMatTCH HCflTpa.31.HUMl. IIYHKTOMIv WpiUH'ICCMl 

m- Jii.nn.u.va;aiuiun. mi Pwriii; m Typujii- h ito ikwtomj- ,i<vie- 
nmifl n; --^m outi. nrfccHraa i;ai;iiMii-.inw yiMOBiaMii orpaHU'W- 
■re.7i.naro xapaKTCira. Bonpoei. 6h.ti> ot-nmiein, otkphtumi. .10 
]jpit.:iia OTTOMancKOii .le.ieramii. iipiioHBinon 27-ro (Jwbjw.is bi> mo- 
mi'hti,. wuua 3nT;am;a:«-Kafl ic.ienmin. niHtaaaBi. <*' 3 cyTOKi.. eo- 
fmp;ua<i. orLtxan. i»7. RaTy\n> n TaM7, iKiari, npiiowrai Typoin. n:«> 
Iion<TanTiiHono.ia. 

TOIO 3CC Hilda. 3HCM7.. COCTOJUOtb. noC.Tfc B3aHMH!JX7> BII3II- 

twj. ni>cacTaBiiT('.7eii ,ie.icnium. cBiuame npeict.iaTe.ien. Ha ko- 
tupomi. ou.77, 3ii!caBi.a3ci;ofi ic/ieraiiieii npeiuoasem. TypKaMi, nnci.- 
Mt'Huufi :iaiipoci.. - (cmaMacTi. .in iKViyii'iiHor 3ai;aBKa:MKi]ii7> Komiic- 
oapiaTOM i. TiseooBame Bcxiif'a-IIaiim mi. :»BaKyauin Kapea. Ritymb 
is AiaaniHa -m^m. on. m'lenisi .T,a.7i,Ht.JJnmx7. neperoBoiNmi,. He 
;tai-in jiiiei.iiomjaro OTiitra. ITpcictaaTcTi. ()TTOMaiK-i;tm .ir.iorauin 
Mami.TK ni<> npnoHTie in. Tpanciyitn. Typeutrofi .ic.itTauiii ouvciob- 
.7C'Hft.ii.v:jaHirMi. IIupTH iiwrn cj. 3ai;ait!;a:jn'M7. iiepcrOBopu, <> tpe- 
..Cowiuiii. ate .Baxiioa-naiiii! cmv hii'ioixi J«enM_tCTHO° )._ Bewcpo); 1 1. Toro _ 
jkc inn ^aKUBi.a.st-iras .tcit-raniH nepet.xa.ia bt> npiirOTfliu^rmoo xiri 
iii'a nout.mttiie. npirvoin. kohboA «5u.n. ocTaivicin. na oyjHt. 

OrKpuiit 1 i,<iiit)Kpfinuii i-orroi'.iori, 1-ro aapTa. Bi-cro nneHap- 
1U.1X7. :«u-taaHif! lamifcepcHniH nut.ia 0. MacTHUxi. eoBtauaini) 2. 

n|«'.i(-1aaTc.7i.<TiMi;;a.n. Ha 'i.oifiiiepciiuiii IIpcadaaTt'/n. Otto- 
MaH(i;ofi .ie.7eranin PayttrL-oVii. 

OcTanasu-i. ii]»is aw- mi. xiHt.nin no Bo»inji ; y o nt'iiTp;ULHO(:Tii 
TiKHieayiua n ia:i!iiini>. -ito iiiio.n-laaTe.iwTBoivtHie na i;oH<]»c|x k Hiiin 
jo.7^teo noo'iopciHo Tipnnaxio-AaTTi npe.ietiiaTC.iajn> o6f>nxi> a&ie- 
raitiii. 3;ii;ar.i;aa(i,;iH .KMfrania. Tf.Mi. hc Mcnt.0. m, Biqy b.t<khocti! 
B03.7oa:cifnofi na nee Miiot-iii. ptuni.ia hc jobojhti> jhnn jo koh<Juiik- 
Ta ii cnfl.ia CBoe nj m^uoh;™ ii\ o noo'iojiciHOMi. niKach.iaTe.ii.-- 
CTBOBamn. 

n>]H\n, oTKpWTioMi. i;oH<i»!'|>onniii. n:n, no.7yoiMiiinia.7i.Hoi'i o>- 

■) v'b. .V to. VII. Tpane3yHncnas MHpHaa KowcfiepeHUMi. J* 54. 

et^Li upe^ciAaTciefl moikho Guao .iiiujl BHJicmiTb, hto . TypeuK_(>e„ 
UpasirreJiLCTBO «»;e;iaeT , b 3ai;jiK><mTi> GpaTCKiii 11 nix>^oaa;uTejibHUjL : 
MUpL tb SaiaiBKaabCMi.*, ito « noe.il cto.ilkjixi. pam, ;io.i;kho Ha- 
c-TynHTL ii3.it T ieHie» ii hto iTypeuKaa ^ciemnia jjpi£xa.ia .be Tpa- 
iie3yHAi> <i> no-muMO'iia-Mii 11 a;e.iamo_\n> 3aK.3KraiiTi> Miipi n.BtiHyw 
Apyacoy*. Ilpii otomi., oahuko, bt> oi(><Jmnia;ii>HUX'i, iKdHOMOHiaxt, 
]ipfAcraii."!eHH]JX'i> HpeAclAaTiVK-wnj OTTOiiancKon A 1 -'- TCraI U 11 : mso- 
pjLiocb .mini., 'ito Pay4)'b-Gon yiio.iHoMowin, on> iimchu HMnepaTop- 
ci»aro IIpaBinxMU-Tiia bojitii wl nopiTyBopu, tur.iauio no.iy<ieHHLU(i> 
iiMi. Paytj)i)-5ccMT>. JiHcrpyj;nijiML. ti> Aonerauipii, iiMliomefi npn- 
OiJTi. bi> 'Tpaiieayiu'i' J.iii "iipeACTaniiTe.ibCTua pecny6Viiri;aHCKaro 
II]>aBiiTMi»iTi«> K^Bi;aaa». u kl ncpBOMi. iKeo<|>iItniua.ii,Hoxn> 3ae1>Aa- 
niii KOH(J)Cj)enuiii OTTOMaii(.i;aa AaitTanin npe.Twnm.ia 3aKaBKa3CKOfl 
Av.iei-aniii :k\u]H)Ci>. bi> KoropuM j>. yKasijaaa Ha lici.peHHee HaMlpeme 
ycTaHOBUTL OoOiiorocibOnnn urnoJiii'iibi (ne: ynuMimaa o Mupl) cr. 
«Pecny6.iiii;<jii, Haxoaamciica in, iiponecel (jopasoBama na KaBKa3l»'. 
iipoeifTb cat.7a.Ti, oii TO'tHUJi AoK.iapauiii c <-yumofTii, iliopiit, no.111- 
T»«H'i-Kofl ii a.iMiiHJicfpaTjiBHoii opniHimauiii njoii Pec-iiyCijiKii* : ). 
IVl othIthoh. ujwiTOHHoii Ko 2-\n. aaclaaHhi i<o'H(I>epeimiii. Ae- 
i;.iapaniii.3:u;a.Bi;a':u-Kaa ACK'rania YKasa.ia, 'ito. iioe.il CkrnAiieBHCT- 
ei.aro iiopenopoTa. m, 3nKain;a:!i.t. bo3)iiik.k> hoboc caMocToaTe.ibHOe 

IIpaBIITClbCTBO. nTJilTlTP.OHIIOO HUHl 1]C]X?,T,1' OfiM0Ml>. II HTO 3a- 

i,;ani;a3i J o (JJaimnec-Kii ya;e iipeacrniciiieTb im> eefoi roeyAapcTBO, 

BCTYHIIBUICC Bl. C^Opy MO;iUYHap<aHl,m, OTHOlHCHifi Jl njxm'l'TllBaB- 

lisee iipoTimi. B]M'CT<?iiiUTi Aonmopa. aniMHncimaro 6o-ti, en> ntaovir 
xoth cine hc aeK.iapiipoimBiiin- n ho cit-ianiiirc nrmi(J»iK.iuiH; Aep- 
a;aB.iin. o OBoefi HC3aBiiciniot-ni "). He yjOB-ieTBopiiBuuiti. 3tumii ooir- 
Jk-HeniHMii. OTTo.\iancKaa AC.ierauifl bt> 3-.\i-l 3act;WHiii KOH<j>epeHuiii 
iiIttucTaRii.ia Hfiuyio .icK-iapaniio. in. jmil'jL.ho nTpimaa. hto Aufosopu, 
*JK.iHmftHHjJc >if;i;,iy wywi ixu-vAaprTifaMJi. no ;to.i;KH!.i iiMt.Tb HHKa- 
Kor» jt.fiCTBinnooTH((nit : H)Ki i;x3-my nicy.iapLTBy. ii<)j.HepKiiBa.ia. mtci 
3a i;a Bi.ii. h,o. a;t\iaa i«t(i«).ii.3fmaTi.f:i :iTnin,.iipaBiuoMi. MoaayHapoa- 
Hiiro npaBa. ,io.t.i;ho ow.io <»Gpa:«)B;iTi.L-«, eooTiiliTtTBOHHO npnimii- 
naM7. JieyKjyHapo.maro npaBa. n upiinjiTi. m-bjiu ki> ii])iiaiiaHi» eroe» 
fTojxtHij Bctxi. r ij»ynixi, Tei«,aBi.. Ilpii 3tomt>, qahuko, cooomajioeb. 
■ito *npii3HaHioHe.M6a.cTi, usitTi. oojiaTHofl t-ji.ifj ii ito 3aKaBsa3CHflt> 
IIpaBiiTc.n.c-TBo. saflniiBi. bi> TMerpiiMMt o~-i. 23 AHBaps o Heo6xojn- 
mocth corjacoBaTL cboh At>ftCTBifl t-b noBciOHicMi n aKTasin ^pymx-u 

" — 109 — ". Jfc 54. 

VI!. TpanwyHACKas MxpHan KOH*epeimu^ _._^ ~ — 

SS H^aBHCHMuk racy^x-TBOMi., a *»». PomMCKC* 

<I>eiepaTUBHOff PecnyfijmKH*. 

' Ha-ocHOBauhi mm, euofipaKraifi, OrrosaHWtaa ^crania npii- 
SHsiaSeHieJaKaiiKaacKoft^enmiH o He^BHxe.TbaocTH 
Bpecn.-.lnTOBCKaro aoroBopa, bt» iscth icacawmeiica hasKaaa, -pa 
teofl Heiipien.ieHHMT. *) . . 

OaHOBi»MeHno. apyron aci;.iapauicfi; Typeroaa ae-icnupa npo- 
ni.ia wMmniMLno onpeit-iirn, (|io]»iy npaMCHW, rpamiiM wppn- 
Topii. 3aiara:a3i,H. roovwpcTBMiHMii nauin, n pe.inim a ™™e*«™- 
no 'oniMat-urn, no.ioscnie u iimmiiio ■ 3ai;aBisi3CKaro ITpaBiiTeiM-nsa 
nn oTHOiiiCHiio kt, OrTOMaircKoii HMnepin. 

Ondviaa h» my aeMapniuio 11 nc cur.iamaacb ei, BUBwaMii ^>r- 
TOMiiHcsofl AftieraiUn o fl tfiCTBiiTC.ii,HOCTii BpeercraiT. AoroBopa b* 
lacrn Kacaminelica 3ai.-aBEa3ta, 3aKaBi;a3CKaH ae-ieramfl bt> *-sn, 3a- 
ciitfiHiii KOB*epeHnin yKaaaja, hto OrrosiaHCKoe IIpaiHiTe.Ti.CTBO, w- 
paTHBinncb I'M jnraapa nepan, CBoe KoMa.HioBamc .va ycranoB-iicHiH 
\[iipni>m, oTHomenin Mt-aav Typuk'ii n 3ai;aBKa:ii.eui. in. 3arciflM.> 

CKOMY IIraBHTe.lI.CTBV. CaMO HMiJBa.lit effl HC:MBIK1]MHMT>. ,1 .TaTfcMl.. 

oTBfriafi na eooomniic 3ai;aBi;a.iCKaro npaBTiTC.ii.CTBa o hco:>xojhmo- 
ctii oor.iacflBaTb ero jMctmh ci. unl.iiiJiMH 11 Bar.iaiaMii jpyrnxT. 
aBTonoMiiux^ niviBirrcn.CTin.. yufaoMii.io. 'iTO-roroBo irpiieiaTi, cbo- 
nxi> jcaeraTOB-L <-.t,iii okmtwc.ii,hi,]x-i, miiphuxt. neperoBOpOBi.* n 
.t.iH nojnncaHin «oi;oHMarc.ii.H;iro Miipnaro ,ioroBopa » . BMieri ct> 
t!mi>. 3aKaBKar.cKaa ^.lorauifl sajmn.ia. ito <)»aicTi> iiaxosaeHiH oot- 
nx-b ae-ieraniii m» Tpanc3\-H r it. jib.ijkt«i ,ioi;a.t;iTe.ii,c-TBOMi>.nrHO])n- 
iweanifl oetiniii eropoHaMH Bpecn.-.liiTOBCKaro ,iproBOpa u tto 
HCHTpi. Tusecrn neperoRO]X)Bi. ^o.ia;eHi. .icncaTb hc bt> <lwpMa.ii.HO 
JorHjniec.voMT.cnopf.. a bi> cymeeTBt ,it.ia. tt>mi> uaite. ito npn pa- 
TH(J)m;aD,in Miipnaro joroBopa Hesa-BiiciuiHsn. 3;iKaBi;a3CKirai. Tbcy- 
aapCTBOMT>. KOHenno, Gyjyn. bi.iiio.ihchli bcI. iJwpMa.n.HOCTii. Tpe- 
(fyeMUfi MOS r iynapo-TH"Mi. n]>anf»Mi>. ITdOTOMy 3aKaBi;a.3tKaa aciera- 
uiH HacTanBa.Ta Ha oficyaaeiriii kohkp; thhxi, npo;i.io^cHin. kotophh. 
no MBtHiio oQf.nxi. .i&icranift. .io.ivkhu jo'ib m. ocuoisy niwTOaro mh- 
pa Meacjy 3aKaBKa.-?ci;«Mi. n OTTOManciiiiMi. roey,iapcTBa\iii '). Oaho- 

■; —110— ■_ _.._..^.. .....: Vtl. Tpane3ymtcKaH MHpHaa KOH$epeHi»i«. . ffc 5*. 

BpewcHHO Gu.m ^aaw KpaTuia cBfe,xiinifl o lyopst npaBaema Bi,JJa-_ 
KascKofi TeppiiTopia h npoi. 

Bfc tfTBtTL nOCTfejOBa.lO Bib TOMT, XC 3actjaHUI Hl)0LTl)aHH0e. 

uiicbMeHHoe 30flB;ieHie ChroiiaHeKoii jderanin. IIo MKtoiiio Orro- 
xaHCKoii je-icrdiUu, npoieerb bhobl oojmyeMaro rocy;*apcTBeHHaro 
opraaH3Ma, Kcrropuii He Bomejn> eme «b hhcio rocyj,apCTBT>, npo- 
thbt. o6fl3aTe-ibGTBT. Aorrmopa, HB.unumaroca ise^yHaiwjHtjMi. ax- 
toti,. He Mostrn, HMtTL HHK&cofi npu^iiiec&'ou ciLiu, 6e3pa3.niH- 
ho. 6yAen» jih 3toti> npo-recrt npeainecTuyHinynn,. no^nncaHiw ao- 
roBopa ii.ui uoc-iitjywmHM-L. llpii ^tomt, Typenjaa Ae.ierauia 3a«Bii- 
.ia. hto *Bcryn.ieHie bt> HatTuamie neperoisupu He uaterb nHOft nt- 
,m.j;pout no,ii"OTOBi;n ofHoivi>,na /tKoitoMivieCKiiXT. n KOMnepiecKDXi. 
CHomemfi ii onpeAt-ieHia iixi- nixtirnriecKiixT* h TexHineeKHXT. ae- 
xaacii. ocTituimixca BBt oCfl3iiT€Ji>CTB^BpeeTi.-. : IirroBCKaro aoroBOpa, 
ii mi bi> i;dKt)ii ctcneim hc 03Ha'iacrb oTpraMHia 3Haiema 3a annn. 
aorosopoMTi**) . - ' 

OjHiiuu. (icTaitajici. Ha npo;i:n<?fi Toi!;t 3plma< 3ai;aBKa3CKaa Ae- 
.inrntiiji Bb-*-Mi-3a.ctAaHiii i;oH<liepeHniH «peA-"3oa;imTypen,Eofi ^-ie- 
raum naiaaa. BUpaooiaHHUH CeiiMOMT. IT tI»eBpa.iH (i nyHKra). n 
noB'Topii.ia cboc 3anB.i<?Hie o tomi.. ito iipu paTii«l>iiKanm jmpnaro 30- 
row'iKi iie3aimeii.\iuu:b 3anaBi;a3ci;nin> rocyAapcTBOin. oyAVTb Biraoji- 
hohh Bci <j>op-\ia.iLHOCTii. TpL'5yc-HUH \ieaa,vHapojiiHjn. npasoMT. *). 

ChToMUHCKaa ^e.ieranin npoTCCTOBa.ia caiium, raepnrraHM-L 
oopaaosi* npoTBBi, 4 nymcxa (o «cajiooiipe;iii.iCHiii BoctohboA Asa- 
miiu*), bh;ih bt> hcm-l BMtmaTejLtTBO bo BHyTpcHHifl . Akia, h coo6- 
HUMii, mto oKOHHaTcnLHoe u otM'uu.ia-'U'Hoe npu3Hanie KaBiascEOfi 
■Pa-.nyo.iuKH MOH;en> coeTOHTbca .rami npn noiiomii oooSaro noao- 
;i;eHta Kb joroBopt, neperoBopti no nosojy Eoroparo-Horyrb 6im, 
Ha^aTii .iinub noc.ifc oiiom oti, LaKHX-h-Gii to hh <5luo flpereHsiH 
Ha BaTyMCidiJ. ApAaraHCKiii it Kapct-Kiii caittKaKH *). Ilofcit axofi 
jeLMapaiyiL no iwaiiMHUMy corjameHiio ooiini* ieieranifi, Gujt>o6ii- 
aiai-Hi nepepmn. bt. 3aHflTiflxi> KOH(J>e])eHnjii ao nciy^eidfl juajfo- 
HtiiiuaxT. AajxJKT)iBOBi. on. eooTBtTCTByiomHXi. npaBHtcitcrBTi. 

Bt» totl a;e ^eBb, 22 Map-ra, Hacxb ^eaerauin ornpaBHoa** bi. 
Th«J>.ihct> ^.ih Aoicia^a Cefliiy, nocit qero npe^etaaTe™ ^ejieraniH 
oujH j;aHLi C<?flMOMT, ipe3Bi>piafiHhiH no.iHOMO^ia. 5 anptia, bi. 6 h 
notit^HeMi, saci^aHiii i;omI)ei>CHniii flmo 3aflB.ieH0 oob yerynEt 
HaMH Typhavt Bcero 0-ii.TUHCKaro OKpyra. wxnofi wrn ApjaraH- 

■-' ■■-'" —in—' -- : ,:;■;■;.'. if! . - -..- ...-.-■■■ ■ ■■■ - . _.„; - J* 54. VII. TpaneaywcKaH MHpHa* KOH*epeniB« ••ran) .uro-aaiKUHQii wcth Kapcciaro onpyra h aaiaaHofl -imtd K»— 
™5iXn i iiawnweaa i-otobhocti, boHtii ct, TypKaxn n, coraa- 

S i.™ tefiR n Hn«V» mtert «. rfcMi, *un, Bi«««Moojfc 3a- 
iniMaacKOfi ae.ierauin, bi xoxt. iiepcwiBoposnw noCTamir*. H a oocyA- 
j«uie u paaptmcHic uonpofi. o i^mpaineHiii u ycrpocHin TypeiiKO- 
iawHHuxi apsiam.. a Ta^e StaenueBT, jpyruxi, juipoa^c-reft « o 
l-apaijTiaxi.. oocvmo'iiu.aioiirjix'i. iixi. ja.ii.utiiiiiyio i-yjioy J. , 

Buciymam, 3Ty ;iei;aapanim. OrrflMam-i;afi ac:ieRinia.aaHBiLia o 
ihjoOxwim'octii nepepuBa sawrrifi KamJiept-'Hiun na imiyiemH ja-ii.- 
Htflimisi. imtTpvKuift oti> IIoptli. Bt, 7 nacoBi. Bewpa, b anpt,ia. 
iiwyiPirb v.ij/rmiaTVMi. Tyiemairo Upasim-iuTr-i a, TpoooBamoMi, 
cooflnnrri. bi. Te'ieiric 48 wobi. Haiira OK(>inaTe.u.nN« HpoxiovKt?- 
Hin "'). Ha citaywmee yrpo y.ibTiisaTysn. ct. 3ajiB.ii"Hi«srb .V. 11. 
T lx«n;<\ui flw.ii. n]Krrcn?rpa(})iiixi»am. IlpaBiiTe.iu.TBy bi, Tjk?)- 
tiici. "). 8 anpt.ia Ghtj. iio.iy>icHT. OTBt.n, IIfttBiiTO.ii.eTBa ci. npc> 

.10A0HH-M1. MaKCIIMa.lI.HWXT> yCTJTIOKl, "), iioc-.it WTO Bl, TOTT. xc 

;k'hi.. (MUH<nMacni,iMi. no<-raiioB-ieiiie>n> ae-icrairiii. i'hj.io Hiwre.io- 
VparlnipoBaiio in.. Tndniici. o neoomniMoenr. no foi«n;ynnocTii ooeroa- 
tc.ii.cthi.. npii3naHi« Kpof.Tr-i.-aro auniBopa K ). IlpimmiaH bo bhuma- 
Hio. Hit) r io 'iac-OBi. ne'iepa. 28 iiapia. on. npa.BiiTO.u.cTna orBlvra 
no ni.i.10.' n hto npu.XieHm.rii TypisiMii oiuo Ha iS HacOBi. C]M)in. y.ii>- 
TjniaTyMa Tai;-*-e hctoki., npc;ttt,"WTe.ii. .lo-ieraiun, ocHORunanc* Ha 
e.iiiHor.iacHOMi, iiocraHOB.iOHin ,io.ieraT(>Bi.. OTBtTii.n. Pay«Jn.-fie». 
mto 3aKaBKa.Tf.naa acioraiyn npiiHiTMaen, Bpocn.-.liiTOBCKifi ,T«ro- 
Bopi. "). n<K.Tt 3Toro r 31 Jiaimi. Pay»In,-o>fi wjomiui.. 'ito Otto- 
Manc-Koo TIpaBiiTO.ii.eTBo, (icBt;tOMii).miici. o njoiHnTiii RpecTi.-.lHT0R- 
CKaro .loroBopa. oMirraen, hcooxoihunmi.. xia npus-iC'ionia ero cow:;- 
hhkobi. i;i> neporoBopaui. 6 <,woBopt> .tpvvkGn-, ttoCSn 3a-KaBKa3i.i- 
jcK.iapnpoBa.io crow HesaBM-JiMOtn. ,r ). I anpt.™. yrpoMi.. ^cioraiiin 
Oij.ia 0TC3Bafla HpaBiiTe.ii.cTBOMi.. bi. biuv HOCocToaBuiaroca eor.ia- 
ineHia ") ii Toro jkc Alicia i>utxa.ia bi. Tiiclanci.. npn 'icmi, iipn npo- 
maHin ci. TyponKoft r i,e.ioraaieft, bi nacTHOMi. coBt.nianin, ou.io ycra- 
H0B.1PH0. hto ofiti .lo.ionuiin (-'iiiT.ihrri. co:uaBiiiooea noioxoHie hc 
paspuBOMiv. a ncpcpiJBOMi. bi. saHaTiaxi. K(iHi1>0]>0Hniii. : 

') Cs. .V 71; "0 c». K 72: "J cji. > TS: "J (». S 75: "l cs. .V 7fi; "1 cm. .V 77: 
»j cb. J6 8 1; •") o*. J» 84. _iL VTI. TpanesyHnocas MHpnaji KomfcepeHiiis. J* 55. 

______ _____ _ _ jfe 55 — — — — — — -- 

Eeoija Hpesc^aTeiet 3aKaBKa3CK0i h OTTOMaicKOH 

AeaeraniS. 

_»7 (peepajut {12 aapma) 1918 z.. 

A. H. X I x e h k e .. 11. Mu aeaerupoBaiiu 3aj_aBKa3c___i\__. Ccfi- 
MdMii fl-M eajioeTO-iTe--LHaro seaejiia MiipHUXb nepeiroopoBi. 

P a y 4> i-B e fl. llama Acierauia ns!ten> b_ Baay boAth bo> 
neperoBopH. (negotiations) on hmohu OrroMaiicKaro UjincpaTop- 
CKaro IlpaiiiiTeaLCTBa n, ;i<\_eraiiieii, Kuropan npii,_,eTb bt> Tpaiie- 
3y-ui>, jJia rpejCTUBiiTtMUTBOBaHia iiPcnvdiUKaHCKaro npa__Te.ib- 
CTBa 3aKaBKa3_H- 

A. II. T l x e HKCi 11. yno-iHoMo'ieiiu-.-i Bu Becrii neperoBopK 
o srapi? 

P a y <i> i>-E e ii. Mm ynoiHoMoii-nj oucvjutl bc_. tt. npe^jio- 
;i;eHia. KOTopua cxfcjaei-ij na.n> 3aiaiiu;a3CK0e TTpauHTejbeTBo. ':. 

A. II. X I x e h k c .1 11. IlaBUHflKK-L. npeaac itui mm c^_uia,iH 
un:.iiTi> TypcuKOii .ic-ieraiun, — .1 ticai. hooGxo^iimlimi. BHacHHTB He- 
liucpejcTBCHHO ct> BaMir. i'. npe.Kiuare.ib, HtKoTopue npejBapHTeib- 
Hi«BonpocH. 

Hame nftttmoHie bltomho TC.iorjiaMMoti. no.iyMeimofi H3_ Ta$- 
.iiica, R^ KOTopoii cKaJaHO, ito BexuGb-IIiima ripocii.Tb, ^cpeaji. re_Te-~~ 
pajia. Oj,nnie.iii,i3P. nepe,iaTb SaxaBKasCKOMy I7]>aBHTe.ibCTBy Tpeoo- 
BiiHie bi-TIO.ihhti. ycioBia BpecTij-.liiTOBCKaro AoroBopa n 3Ba_:yHpo- 
latTh Kajxri). BaTy.Mb 11 Ap^araHb. IIo no/iyieHiii sroii Tejerpa-OiH, 
Cefiin, 11 HjwBiiTc.ibCTBO uociaou 3anpoc_. hpixst. Bex-ioa-IIa-uy, 
OrrojiaHCKOMy IIpaBirre-ibCTBy c-_ irpoc-bSofi buhchiitb, noHiniaTb--iH 
Tpe6oBaHie 00b :>BaKya_iin. u<iKb ne;Ke._anie Beeni nepero3opH J___pi._ 

He 3Haa, ecTb-Jii yace y OiiMa otbIitt. 0Tb OTrouaHCKaro npa- 
BiiTe.ibeTBa, npomy cicaaaTh, i.3b£cth(kiii BaMb T&ierpasiMi Cefi- 
Ma n IIpaBHTejrbcTBa h oot. OTHoraemH kt> stomy Bonpocy Oreoi-aH- 
CEarp IIpaBiiTe.ibCTBa. Ec-iH o6b srosib BaM-b h3b-_>ctho, to cwi_ere- 
.111 Bm HyjHHHMb npojoaacaTb neperoBopu -nipt? 

Pay 4» b-E e ii. Mli He m, Kypcfc stoto Atja. IIpe-K^e qtin. fla-rb 
OTBiTb. mm Ko.i_frniii oojyMaTb sTon. Bpnpoeb. ITpoiny (ItopMyjrHpo- 
Ba-rb DiicbMenHo, na ^paHny3CK0»i> a3WKt, Batm> 3anpocb. - ■ ~" 

■ : --'--'- : . — 113- V'''...'- '."._*.:; .:; J :..:'.:. iiir-i I _ 7 . . tk 55. 

VII. TpanesyHACKaB ««P«m K o H 4>epetm!«. f-— "'■- V" H 1"xc~i k e a n. HfiprAaexi, (bt> nepciwa* na (fcpamiya- 

\ II qKHKe.i ii. Haci. ciicreMaraiecKH HaauBaoTB pyr> 
-Kofi jc.icranieli. siowiy riarb. mm npejCTMiiTMH 3aicaBi«i3bH. 

Pi v *VB e ft HairaeHOffiiHie . Ban, pylori A eJieramei 
« M aBrea HciopaayMtHiesn,. Mm 3Haesn>, tto Bu npojcxaBnTe.ii 
npaBHTe.ir.CTBa 3aKaBKa3Ci;ofi Peeny&nntn. 

A. II. MxeH k <* .i ii- y Hacrh nj)eiBapiTTe.ni.Huxi. iwnpocom 
fente wtTb. Ecti>-jih y Bacb? 
: V a y ft i>-F» e fl. Mm -npcBcraBiMii BaMt namii ih>:ihomoii8 i 

,; ' awjajm-Sbi no3HaKOMiiTbC3 ei> Bannraii no-THrracraiflMn. 

' \ II. Ixi'H k o ;i u 3HaKOMiiTi,T;>y«I<i.-(5cfl " oonpOBoauaro 

iuhx-b cro Typeni.tixi. ^ejeraiOBi. ci. naiiioMOiifiMii ai-iMmswcww 
^cieramH. 

P a y »1» i»-B e ii. Mojw?n>-.iii r-Hi> *Jxem;eju oG^schhtl dtopM 
;: npaBnemmia Kanicaai u CKaMTi., kto 6ysen> nojniicuBaTi, mhphu 

1 .: . soroBop-fc: 1 

? ; ■ A. II. M x « ; h k ^ .i ii. IIpaBHTe-UC-TBO 3ai;aBKa3i>H oCpaMUM 

' iiocfa jo Ceibta, nntii oi;Tfl(5pbCKaro nepeBO]K>Ta. 3aTtMi., nocjit or 

3HBa Otraa. bch B.iacTb 6uxa nepeflana IIpaBiiTC.TbCTBOM-b CeftMi 

OopMa npaBnems enxe we BuacHeHa, mo 3apaHf.e mo;kho CKa3aTb, ti 

bt, StaKSREasivfc fiyaerb yc-TaHOB.iein, pecnyftTHKaMKift ofipasi. npai 

■■ " . Jiemw. ~ ' . 

;, Pa y i|> i.-B e ii. He aynafixe, mto mu He 30BtpfleMT.Ba.1unM 

noiHOMCfliBMb. Ho mli xothmt. yHCHim. $opMy npaBJiemfl, cymr 

CTByrcmaro bt, 3aKaBKa3KE. Ey^tTe-.TH Bli noayiiiTi, liHCTpyhiiin ot 

j" C^fiMa h.th npaBiiTCTtbCTBa? 

■ ; A. IT. *I x c h k e .i n. On. Ofwa 11 cm. npaBHTf\ii,CTBn— bmI 

! '• cte, Taici> naKT> aejieraniH tjierb <m, CeftMa. Krtin. ncrOTHtiKa B-iacTi 

I fi . ■■ P n t <J> t>-B e ft. B:inro.mpro sn npo.TRnpirTo:n>TToc ofJcvHiaeme » 

1; :; ■ . x ' ' ■ VII. Tpane3yHncKaa KHpHas K0H<3>epeiniui. J* 55. . 

npocoBT>. K-aKi cMtWfeM , u-Miii--o6cyanstT>-Meaay-co(Mii(i 3tiiboupogli-H- 

BUflCHIlM'L CBOK) TOHKy 3pfcHi». 

A. H. M x e h k e .1 h. Mm tita-iiHU ct. upaKTinccKUMi. Bonpo- 
comt> o nepet3Ai> Ha oepert 3a<-utT.i«. »Ke.iaTe,TbHo, hostumj-, bhhc- 

HIlTb BCe BO8MCHKH0 CKOpfce. 

P a y <I> i>-B e fi. On. ccoh ir orb iimchh i;o.iieri> AysaeM-b n co- 
oomaeMb BaMi) ho ;y>ya;efKii n auaipiiTtMLHO. tto name npaBHTeab- 
ctbo aifciaen. .lahMUPinTb GpaTCKift ii njwjo.ia.nTe.ii>Hbifi .\LUptct3a- 
KaBKa3be.MTh E.iarcaapji Haniefl jpyaaHi, mh oyjeMt cnoKoirsu 3a 
oyaymee. SaTacHHMXii xciaHifi y Haci. h£ti>. Miipb ogjiHaKOBO se- 

.TaTC.lOHT. a-lil OotlTXT, CTOpOin>. IloeTb CTO.lbKIlXi paHT. JOJXHO HS- 

eryniiTb ira-icjOHii'. Mu iimIjomt, tbop.hk' HUMipenie noflrii BaMt hs- 
liCTpt'iy, Hf.TL Kiricro. t it<i 5m Han, pa.3jE.ifl.10. Ho He na^o npnfla- 
miTb MaintMy co/iiiHceHi*) 6o.n>niofi or.iacKii. jwCIu Tt> napo^M, bi, 
iiHTepecaxT. Koropuxi. — (-rawm. HaMi> npenHTCTimi. m' Mtiua.iiT 
Haxrb. 

npiianacMii. mto «w upainiTo.iu-TBa iiMtKin. Aaxit>prHie 3aK3ir_ 
miiti. i-i.optnunii Miipi. j.is ooiuaro uiara BocroKa. II ecm ni»H30&- 
xw\> Kaii'aH-.muo aaacp^Ka. Bij:ji.iraeMaa hpoGxotiimoctmo sanpamH- 
BaTi, bt> iihijxi> c.iyianxi, npaBimvihCTBo. Bu hp miacHM aywaTt, <rro 
»to Hajitpe'HHOC .laTpyjjicHic. Mm npociiub Baei. nocKopfce nepe- 
i.xaTb na 6epcn». nfx> npcaai»;Trre.iLHoe npenumniie Ha cyjnit apo- 
ti3Bo.in'n> Ha Haoe/icnic avpboc Bne'iaivitHie. Hpomy eme past b*- 
piiTi,. 'no y Hact HaiLiyuiTiia HaxtpOHM. . 

A: II: V x e h k e a ii. IleKpeime ^^ o^trilTaimVTi7r3BiiHflK)CbTw6r 
He initfl CBB^tHiii on> iiaincro TIpar,iiTe.ii.CTBa othociitcisho ptnre- 
hih OTTflMaHCi;aro npaBirrc.iLCTBa. a cicn> hyxhhht. saiara rt- 
ci.'n.iw;o npejBapiiTe.ibHi.ixi. BonpocoBi, h isuscinrn, ooctaHOBKy. Ho 
in. iiacTOHinct; Bpe\ui, i;ain> a noHUMaw. Bu jam otbIitl, hto sbj se- 
je.Mh nepcroBopu o Miipk Mu tjikxc npitxa.m et cavuMii .TyHoimin 
HavhpPHinMH ii a'e.iacwT. saiMxmiTi. nprxhnan Miipi.. 

P a y <|) f.-B e ft. yKeiacre-.m Bu nepecc.iim.c4i Bt ropo^i. ee- 
ronHH? 

A. II. X I x e h i; e .i ii. Kc-.iii Bann> MacraHn otbIiti, o^eaa-. 
Hiii BetTH neperoRDpu o unpt. Bu cor.iaciiTecb npii3HaTb o<I>imia.ii.- 
hijmti, ecro.iHa-Ke mu iiept/lueMi. bt, roiX).n. n ho rtyAexn. x^n> 
apyroro OTBtTa. 

P a y (Ji 1.-5 c fi. Haiin, drntn. \m wmkiiuiimi, imcbMeHHO. Mh 
ctlLiai-Mi. dtoti, nonpoei. npciMiTowr. docya;.T(*Hifl. Tenepb are npo^ 

— 115 — r -i VII. Tpane3yH»CKas MHpHas K oH<fiepeHiu». **** f^. 56 " 

con. Bara»nciiocc.iHTwai-Bafieperb: ■ Bh a^aaw YVCTt, to h 
nifflium ci na««»Mo l ii.iMii 11 xejaniesn 3amuoiHTi, Miipi. »i» np 
thbhoxt, fciyiat. ocnuierca jypiioe BnewJfciic mto noBJiewi 
ja co6oii neaopa3jJitHia, a a™ He bt, HHTcpecax* outaxb saniS. 

A. II. l I x e h k e .1 h. Ilepeee.iHTbca mh acaiaeMT., ho Kor, 
se mli Moa;eM-b HMtTb OTBtTL OTBocuTCibHO BoaOyai^eHHaro nax 

Bonpoca? TT , 

Pay* T.-E e fl. Mu aaiipoeuMTi Bexnoa-IIuuiy, ouaa-JtH 11 
jooHaa Te.ierpaM«a. Ho 3ajepx£a Be 30.iaoia ciyaciiTb upena 
cTBiew^ ri miflTbta npu'iimoii ,ia~ibHtfiiuaro npeobiBaBia Banie 
Ha Kopa6.it. va. kotojwmT) Bu TepniiTe Heyjoocrsa. 

A. II.qienKe.iH. H bonpoea. no cymecTBy, hc Kacawc 
Mu xotiimt. Becxii neperoBupu o Miipt, ho mo-kctc-.iu Bh jaTb Hai 
OTBin, iiaKi. i»3CJiaTpHBaTi> ujjeA-ioaceHiereHepa.iHCCuMyca;' M 
;Kere-.iH BwoTBtTiiTb KaTcropniecKH? BuTb Moa;eTi>, yBacrtHt' 
jocraTOHHiJXi> cBtxhHifi- n B1.1 ne 3HaeTe nreimiH OrroMaHCKa 
npaBUTejMrrea?. SaTpoHVTLiii bohjioii.— npiiHiuiiiiiUbHaro xapa 
Tepa. 

P a y $ vB e ii. Mm j,.i« toio h iipitxa.in. Hauib OTBtrb- 
w[Kt>imia.-[bHbifi oTBtTb. t|iopMa.ii>Hijfi vkc 0TBtn> Bw nciyiHTe, icor 
HaiHyrui neperoEopfci. Mu npitxa.iii cmaa ;i.ifl Toru. vroCm noti 
pte saiLDOiHTb Mupi h Bt^Hyro jjpyacoy. . 

Mu npcaocTaBJiaeMT. Bb lvalue p;iciiopjiATHie jBa .ioua — o,W; 
_ jyui„ Bat> 11 jpyroft — 11a cbhth. 

Jfc 56. 

3anpocb OTTOMaiGKoz aeaeraijii. 

.He.ierauJH llMnepaToi>c-Karo Chro!naHci;aro npaBiiTCibei 
HJiierb Hecrb 3ajiBHTb, *no ch IIpaBHTCibcTBO nHTaen. licKpem 
HautpeHie yt-TaifOBiiTb aoopocoetACKia oTHomeHia ei> Pecnyftram 
HaxoflameHCH bi> nponccc-fc o6pa30Bama bt> 3aKaBKa3bt. 

OrroMaHCKaa ACierauis npociiTb 3aKaBha3CKy» Acicianiio c; 
Jiarb efl tothmh aeiuapanin oraocirrcibHo cymHocm <Jk>pmh, hoj 
TmecKOft h ajMinnuipaniBiioti opraini3aiiiH 03MaMCHH0fi Pecnyfij 
kh n cnpanniBaeTb, Buno.imi.ia .iu noc.it jaaa yciOBia, KOTopua t 
oyttTca MejK^yHapojHUMii ujxibomt, ,i.ih oopaaoBa-aia rocyaapcTBa? 

— 116 — ■VII. Tpane3yH«CKajt MHpHas KOH^epftHum. . Jfe 57. 

^ ; . Jfe 57. 

^eKJiapaitia 3aKaBKa3CKoi AeJieranin o MessAyHapcflEO- 
npaBOBOirB nojioseHiH 3aR.aBKa368. 

Jlcierauifl 3aKaBKa3ci;aro Ccihia iiMten. iccTb. bt> OTBfcrb Ha 
nwrraBJOHHuil efi ;i,c.icraiucio OTTOMancuaro npaBirrcibCTBa Bonpoci. 
oti> 14 Mapi'ii, ctfyiaTb cit Aywmee 3asr»JieHie: bohpoct. o cynpocrn, 
<l>opMi npaMeiiiH, no.iuTU'ietKOii u a^MiiHnerpaTiiBHOfi opnrnusa- 
Hin 3ai;aBKa3bfl uocTaBJieHi, na oiepe^!. cahhctbchho npaBOMOiHmrb 
na.cro pa3ptmeHic opranoni> — 3ai;aBKa3CKii.M , L CefiMoni>, co3^aH- 
HbiMi, CBOooAHHifb i}ojen3i.JiB.ieH)c.\n. uapo^oBi>. Ha ochobIv BceoSmaro 
iiaGiipaTCitHaro npasa. 

Ci. MoxioHTa 6oabnieBiicrci;aro ucpeBopoTa (27 oktjj6ph ct. ex. 
1917 roja). Ha TcppiiTopin 3ai;aiiKa3bH npuKpaniaocb jtflcrsie 
UeirrpaJLHOu Poctiflciiofl B/iacni. h bo3hhk.io HOBoe caMOC-TOSTeab- 

HOC rfpaBIITC.lbCTBO, HHHt OTBiTCTBCBHOe IlCpcai. CeflMOMT.. 3tO 

npaBnraibCTBO 3aKaBKa3i^ Bcrryuii.io m> ctjwpy McaayHa]>oaHbix'b 
oTHnuienifi. npiiHHBb npexioaiciiie OrroMaHCi;aro npaBiiTe.n>enia 
hdiiTii ci> hhm"l m-> eaMOCTOsiTe.ii.ui.ie ne]>eroBopu o 3aK.noieHin snipa. 
Bnoi-.-iiytcTBin CeiiMi. ji EfpaBii reabCTBO 3ai;aBKa3bH cjiwiajm 
."lit.n.Htfnuiit man. bi> otomx, HaupaBneBiH, i«3oejiaffi> xejerpa4>- 
Huii njwrceTi. MiiHiicrpaMi, BmocTpaHHuxi. a'tai, BOTOKuniixb aepV 
waB-b uiMrnmb Bpecrb-JIiiTOBCKaro Miipa, bi, Macrn, Kaeawmefies 
3aKaBi;a3i.H. ii npii3nuBi, .TprvBopi.. 3aj;.iKReHHi>ifi 6e3i> nxi BtaoMa 
h ojoojX'HiH, .iHiueHUbiiib BCffKaro 3H0.HeHia. ct. tohkh 3ptma Me- 
5Kj.yHapojHaiX) upana. ii Hi^lsMaTtvn.HhiM i, ;uh reus. HacTonmaa 
Miipna.fr KOH(l»cpeHiii}f bl Tpane3VHjli Taicace .JHuaeTCJi airrowb Me- 
AayHapo^HO-npaBOBOfl jkji3hh. 

Tai>-]j.\n, <jopa.30Mi>, 3aii~aBK;t3i>e<le facte ya;e npe r icTaB.iaerb xraii 
veon ixK;j^a]KTBi>. xotm oho eme He ;ieRiapnpoBa.-ro 11 He ejijiajo ho- 
THfJiHKaniH je])acaiwMi. o cBycii He-iaBHeHMOcru. 

3ai.;iBKa3CKaa acieraixia ci> ^yBCTBOMt flojii.nioro ysoRiexBOpe- 
Hifl OTMt'iaeri) iicKptHHee HaxsivpcHio OrTOMaHeiiaro IIpaBHTejibCTBa 
ycr3HOBii T i. aofjjjococl itiaji othoiuchih Typuiii ■«• 3aKaBKa3beifb 
h Bbipaaiaeri, iiujmyio HaAoauy Ha xtviaTe.ii.Hi.iii iicsojb eoh^ 
peHnia. 

Tpane3yndt, j (t6) MapmaipiS toda. 

-117 — IT* . " VT1- TpaneajHflCKas KK P »a* x°H$epeniB*.^ ]* 56. lit! 

J6 58. _ 

ThuapflUOiMiMitJ^^ o6,b o6H3aT r™ 
hocti am 3a K aB K a3ba Bpem-taBCKaro aorosopa. 

1) Bo Bi«iK,ii larro jCKWuiu- lUXMcraB-ieHHofi *»g 

■""biTO^BKM Bsmq-Rffnaui *■. leraui* mitci* itm. m>o«i 
^ B* TWTbefl wni vxaaaBin jeKiapanm BHpaJ.eHo, ht 

«£". MlUUlil-IXl. HH^HHUXI. "All. ~™^ 3£EV^ 

.^-m K^uuriicH a.*.*™- nnuawWH :»!> , ^-^ ll[ 
6031, hxi. Eta.™ n owma. .Tnrai«i. ■*» WW aw n, 

TOlKll :i]»*HiH JH-*iy H ai«JWan> H]«>™- « -H«K»I.«Te.11.HMMI, J.1 

** M »WiHfi;aji Hsi»i«n4*K.-iH jwmuin i-Hirram. i-boiim-t. |J 

10M 1. YTBCIKKOilTK TO, HS.rKO-lbKO Ht> YliyClHHI IWTb BIU> Up-IM 

wasiYHni^jwn.. nTfi.iniH.iro iii*nsi- Kb eiuy K«n»iwn. jormopi 
iaii.i!ownnue sf-K.iv aitvaa iwyaai*™'*^ lie .wahh hm1>ti. hhk, 
h-oro 3tiicTBi:i ]It , ,v TH ,>iiH'Hiio in. tihtwsv riK%TOin.Tiiy. nem\ 

^IlMO. '1T0OIJ JTO IKi&TfcjlHV. *«>H M<>™> WK-.IU».lL3<tiaTI.C8 «TH\ 

nisimi.ioMi. oopa;*H«.wu <-wTi:i,Ti-Ti,eini.» lipimmmajn. scaayH 

JKUHitlX) njttUa. !I HTuT.u "HO I1I.1IHH.-IU MtpU KJ. IIP1I3H.-)H1W CO (TOJ, 

hh Bcixt apynixi, aepasas-K. (mjjo onflow paayxitcTCfl. mto np 

3HaHJC BOBCO HC JMKKfTb IIM-frlT. «h'»IN1TH0& CH.1U- 

Meamy Tt,Mi.. ni«tBirrtMM-TBo 3ai;nuKa:jwi jwxe He oh.io cko 

CTpyiipOBaHO BO Bpi'UJI IK-perOBOI>OBT. BT> BpeCTTj-.lnTOBCKt II H11S 

ro He cj.t.ia.10 ^o enxi. nopi. j.™ iipiiaHaaifl csoefi Hf3aHnaiMoc 
co CTopoHH jpyrnxTi jqspxaaeb. ...... ^ 

3to o6cTOHTe.ii.erBO noaiitt-paaaeTtfl TaKiKe coaepaame: 
niietva r. rercjKopH «rb 23-ro auBapa 1918 r. Bt. utomt. uhck 
roBopiiTtii. 'jto DpaBnTe.T&eiBO 3axaBKa3i.H nocr<tB.ifBO bt> neofij i: ; 4 118 — VU. Tpaneayrocxaji mhpmh KOH$epemri*. ; _-.._...■_. -**^ 58 ^l!.t\™ -■: 

auMOCTb eoraatoitaTb CBoe uoneoprie u tiion xtiicritw, bt> p npe- 
KnameHifl BoemiuxT. jtfiCTBiii, cl naBeaeHiesn, _u airBMH .apyrnx* _ 
a«TOHO\iHUXi> rocyjapciB-L, cocTaBJUimmm. wppiiTopaJULHoe 
esHHcrrao PucciiicKuii Pecuyo-iiiKii n o;qmaKOBO ei, hoBuasoMi. Sa- 
il HTepeCOBaHBHXl. B1> .Jt.lt lllipa. - : 

%o xe Kacaerta HeviacTia A.e.ieraTOB'L daKaBK»3bfl Ha K©H<pe- 

peBUJH B1> E]>CCTl,-JlHTOBCKt. TO CailO COUCH) aCHO. 4T0 1IMCHHO HC- 

cywecTBObiiuieMi. Ha KamuKt KHaBiieiiMaro roey;iai>CTBa bo Bpeaa 
yhitjaHuuxi, iicperOBopom. h ou-uienJieTCH iiomueme HaKanrascKaro 
ilpaBUTe-ibCTBa. cHirraBiuaro ceoa 'ijichom-l PoeciiicKOfi <Pe,iepa- 
TiiBHOfl Pet-nydtiiKn. a Truca.e em B03jep;KaHi<} on. noew.iKii cboiixi> 
jipe^TaBHTe.ioii Ha i;uiniw?]>CHniio. " 

T.iKiijn. oopaaoMi.. nieniUHO, ito ee.in 6m 3ai;aRKa:*CKoe loey- 
j:ipcTB(). ««^aHHoe cor.iac-Hu npimmmain. niKuia. iuihbiuo ace.ra- 
nic v'j.KTBOBaTi, Cb nepcroBi>]iaxi,- to iihmto ik> noMtina.io <5h ero 
hfryji.n'Hint bb otii neperoBopn, Kara to apKanHBaeTca \ch ..-oieBKs- 
ncK-Ti.m iipinitpoMT, yKpaflHH. 

OiTHMaii'.-f.(jc IlMnepaTopiKw npa.Bineu>CTBO : jaiiasiuo spe- 
m« niicHMtJM. .rhfienjiii npOTiiEi, Poeciu ooi. o6prt3tm;tHiii Toeyaap- ; 
tiita. in. 3aKaBKa3i.t 11 o HaMtpeniii inoro iiotitmant oTjkTHTbCH 
..in. Pocein. Bbipa3ii.io ace.WHie noaHaKoinrrbCH ei, hiimx h bctv- 
jisiti. bi. aoftpococtacKia c-l hsimi. OTHOUieiris- 

RnpoqeMi., ;n> nacrojmiaro bpcmchh na Kri!:i;a:ifi;oMi> tfipoHTt 
f-fUH-ia. jj<-i,7imwnMi>H0 -To.ii.KO Pyoc-Kaa apsiJi. 

Ha fKriiOisaniTr Burner; rno^enHuxi. cooCpavKeniii. OrroMaHCKaH 
IlMiiepaTojicKaH je.-jeranJH ciiiTam> Henpirai.icMOHt j.0K.iap;miK» -3.V 
KaBKascKOfl jc.ierauin o HcatlicTBHTt'ObHOCTi! Bpecn.-.^IiiTOBCKaro 
joroBopa bi. 'iaf:Tir, Kaoatoiiu^HCJi KaBi;a3a. 
Tpaiieiyndt, ? (r6) .vapina i<ji% z. ■ 

J* 59. 

. TeaerpaMMa 06jacTHoro Koaraccapa o noaoateHiH bi 
KapccKoi o6jiacTi. 

j (16) Mapma 1918 zoda. ""..:. :._.: 

* JsuaieHie KypjOBi n TaTapt bt> KapccKOfl udiaeni npnmBia- 
en> xapairrepi, kj>viihhxi. n opraHH30BaHHNX'b BoeHHuxib onepaDJfi: 

7r- : ~ ■■:■■:. — 119 .*-.=--.--, ......... .:..-. -. ^ __ ■ Ij ;' VII. Tpanesyiwataii HupHas KOHijiepeHHla^ NU* 59, 60, 61- „i« na Spci.. Bo n«a coxpaHonifl ram 3aKa B Ka3„H. KapccKo* 

ELie. Ha cowiihchhomt, sacluamn BMnpm <™™»«* » 
Haaiona.ii.Muxi, coBtiWb pimeHO Lape* n oaiacn. ofojnarrb ™ 
Bt-HiioMi. naioateain ii bcio Macn. cocpejarOTiiTh bi. pyKaxt BoeH- 
hlixi, 05o nceMT, ciiiTaio cboiimt, ao.Tro.Mi, ^obcctu w Bamero m- 
■rfcma n Ha npenMen, c-ooTBtTCTBymmnxi, vKaaamH n pacnopa.KeHifl. 
Oo.iacTHofl KosurccapB J.?«.«orea». 

Jfc 60. 

TeJierpaKHa KapamapoBa o tftfCTBiax* pasSoiHi- 

5 (t6) Mapiiiii 1918 zoda. . 

«Bi, rcTLCKOxn, viacridi ofie^pyxOHU rijeiec-iria ccieHia, 11 >i. 
kouxt, HtcEO.n,Tco orpaaiemJ. Bee :<to afcn> jiyin. HicKO-ibKnxT. 
pa:joofinn<H>nxi, 6aHxr>. i;ot«i)uh rpailflTi, ffespaxiirao bc*xt, c* 
irkTOo HaaniBLi. HaceaeHie 11 npe.iCTaniiTe.M> re.n>c-Kaix> y-qacrra 
ofvfima.™ MHt cboc watficnrir xia npoc.TtaoBaKia upejHbix-b a.iesieH- 
tobt,. OGeaopvaeHU ee-icnia ApaircrojiCH caiuiMH Mycy.n,MaHaHn. 
CerojHa y.-wia.n>. hto H3T, Kapoa BHWam, apMHHCKift otphjt, jps 
ycMiipcHiH Kyp.TOBi.. joHeci.. hto :*Ta onepania butj-ctth bt> yjxu- 
jHByht dtopMv. HSKJiiaiiiJ oy.iyTi. ho ]>a:moftH]H;ii T a ikk-o.tchm 1 . iKjy 
pacnopnaceiiia. h'npnwnpmb*. J6 61. feBft.'V' Teaerpairaa o nojtosKemn ApjaraHa. 

4 {■'?) Mnpma 1918 !flda. 

«ToJbKO 4to oasaKouiiBiinicb ci Mflepa:aHieMT> TciprpasniH. 
ncpeAaHHofl BaMi, KapamapoBUMi.. HCKpeHHO coaajitejrE, ho npn- 

— 120 — 


VII. Tpane3ymicKas HHpHas KomfcepeHniH. J*Jfe -61, 62. v 

xwitch KOHCTaTuiwKiTL (Jwi.ti.. tto He ucc tjiki diaronoayiHO ^ 
ooctohtt^ sain, nepejacrca T&ieiTaMMofrKapaiiiapoBiijrb. 'Vae r.\ 
iiMf..™ ciyqafl Bicpa nepegum. o naiosKeHiii oKpyra BaMT> n sainefi ,: 
B-iaciif bt. i:pat>. noBTopaejn.. no-iosceHie BPCbMa Kpirraieeicoe. 
iililHOHtpHO jf.fi CTBVWUUIMn TUCH'IHWMn . fian^oMH cncTeMaTmecKH 

ipaoHTea h o&sopyxiiBaeTUi xpucriiiHCiioe Haccieme. Bncpa Aa&e v 
t >n>aG.ieH-L Mepaf-nein., oocrrpEjinBaeTor, Kysa codpaJiocb Bee xpn- 
CTiaKC-Koe Hacfeiwiie oi;py3cammiixT> cext. Boicpyrt Apaarana cra- 
rnBaeTca xpiieriaHCKoe nareaeHie. jBJiaau nocTanoBH.io aBairynpoBa- 
Hie. ho He Moscn> ocymcCTBirrb sa ne.TocroBi;pHOCTi>H> 6.iaronoJiy i i- 
ho npftpnaTbCH n 3a He iiMfcHieMi neouxojnuofi oxpaau. Cpein xpii- 
CTiaHC-uan) Bace.ieHin nanin;a muHifiinaa. Cuarreme inmt vh mho- 

TOMIIdCHHOH BOnHCKOfl ^aCTH. 

IIr^ictaaTe.ii> ropoatitoro n Oicpyxnaro Heno.iHirTejbHHxi.Ko-, 
MirreroBL Ca.wpi(d3e. _ 

(kpyacHufl; KonnecapT> fflmcuoeo*. Jfe 62. 

Bonpoet o6t apflaraHCKHx* co6HTiaxi> Bt 3aRaBKa3- 

ckofb Ce&itii. 

Jl3i...CTeHorpad)j: l iecKaro oxieTa D , .3acbjiaHia..5.4l8)..KapTa.,19-J7-JC«_ — 

EL p e a c t> j a t o ji b. TSy^erb jii ynuHo HMtTb cya^eiiie no 
OTOiay Bonpoey CeSMv? C.w&o irp"K;u.ie»cirn. M.^eny CefiMa JIosi- 
TaTna3e. 

■ioiiTaTBjje (c.-a.)- rpaao,uHe, i.ieHU CeiiMa! Bu uu- 
c.Tymaan eefnaeb itxwimenie IIpaBHTeai.cTBa, h et> droirb cooomeHui 

eCTb dp,HHl. MOMCHTl.. Hil KOTOpuMl. MHt OU XOTLTOCI. QCTaHOBHTf. 

BHnMaHie Cefista. 

Htn, cosmtHiH. ito. homumo aHapxiii, KOTOpaa outamaeTCH 
ofimefi. iipiramof] Hameft a;n3HH- bt> toA pa3pyxt, Koropafl ■ *&-_ 
pHTb. .xricF. pa^BepmMCH nepe.Tb Basin .ttott. oeooeHHUft soMeHTt. 
3aKaBKa.itEaa jexioKparia. bt> Hint. cboiixt* pyKOBO;*ain 1 HX-i> peBO- 
-iwuioHHbixi, oj)iiaHOBi>, bi. .iiint Tofl je.ierauiii, KOTO]>aa BHtxaaa 
bt. Tpane3yrui.. ctppmiitcji TOJibKO kt> oshomv, iiHTepecyerca tojo^ 

— 121 — Ff- ' VII. Tpane3yHflCKas mhpms KOH$epewii*. J* 62. '1- * WNKHO CKOptC SSlKJIWHll, Ml.pb. XHpl. nOTCTHUfi, Mlipb, KOTO- 

T»uii jiihihl'ct, Cat m-,iuxi. n YtuoiajeHie HupoaaMi, daKausaabH. Tpy- 
j«miiMcfl MaccaMT, auauwaaba. Ihain* npn ouiantt dthxt, «wh- 
■rifl iivaiHO ncx(flHTb nat toh to'ikh aptHia. ito Bee, mto Mtmaeri, 
t-iroptimieuy jwfTiiaasHro wwo MHpa, Bee <>to ^<»a>HO oura iipei- 
3ueT(»n> He minn cvrvoaro BHiiMaHia. ho ii npe;uieTOM-b caiion oe3- 
uouuviBofi Oopi/'u. caaoii ;i;ctTOK«ii Soptfiu, noo mm « kukom i> iin])1. 
He voxen. "mi, „ jrifiii. past cTpaira HaxoanTc-a iuot. yrpoaofl 
t,bohko'"i uii:i(iiofTii: ojHuii. itoTopaa najiwiracTt-a.iiaBMt.. ji .TpyroH. 
Kowpaa KiiAwirawJi u yrjy&iaeroi lmyTpji WMoii itikihh. Mu ro- 
bo] hi mt.. itu ^'Jiniiismii 3aKaBi;a3hH. ^cMoKpaTia Briix'i. HapojHO- 
(Toii. ;jainm'piTOB!ina in. tomi,. 'itoou iiciMowuioHHuii hophjokt. 
6u.ii, ]Mwc-raHOB.iiun.. 'jtcjoej junJmjpmli, kutopjjji jiitumiTt-a Hameft 
mwaaoii. maooHO ari*ipnoii jw-^'opiii,. 6m.iii nporowHU bt> 

a;ll:jlll.. Ifr. OTO BpPJlil, OUT, 3T0MI. Ji tOliCpiiiCHHO GTKpOBtUIHO 3jlflB- 

.iaiu .i.it.tt. raiufrmm-.a CHCTewiTnictKaii paoora mi.om-t*i raiiHOii 
pyKii. craiximmdii-ii Heiiormm, »a uraiiBainiuifii-a aimapai i> b^pli- 
bomi. (MiiHaro pi'iso-imniaiiHani (lipoma, b:s]iijbomi>. KuTopuii. <''ic- 
biuho. dm ten. Micro rayipn eaMofi ;i;e tTpaHij; 3to — BH'b iKin.aro 

COMHtHlSl. UHUHf TOMY, HTO TBnpHTXJl. "I- MatTHnCTH^ B'l. Ap 

.TaraHt. imom oObHCHeHia jan. He.TL^a. Movkptt. nun. Ht- 

KOTOpiJC jyM'aiCIT-J.. '1TO :>T0 Oi1l.fi CI tflCTCil OOIUIIMII IiplIHHHa-Mll.-HO 

•■1. :itiimi> i-(ir.iiiciiTi,r:t nil bt. j;ai;<>.\n> (.-.lymt w.u>.'ih. He.ii.3fi hit 
na -sHHyTy- -;i,ony<-i htk ito oKix'tTHoe Ha«'.ieHie-,- KOTopoe- iseaiiM)-- 
.itHiio im.30]]paCTta in. boh|»(»i^ o tout.. j;aKoc anawHic ruitm. Ap- 
3a ram,. i;ain> j.ih mtxi.. Kt»mj>He t3mt> HonocpejcTBCHHO XMByTi. 
tukij ji xi h bi-oto diii;anKa3LM, himwh aoHVi-iim.. Mi'mlu 3T(i Hace- 
.lenie He pasmipa-HH-i. vh stumi.. Hii wan bi. to ;i;o f-aMOC Bi>euH mw 
Haxo^iiMtJi ni'peai. Jkiktomi. BOOpyaeHiiarn 3axB3Ta Apaarana, 3T0 
3Ha'inn., t ito Tt. uiTopue ijohltu Ha :»to, Ow.tij pvkobo^iimu pynoii 
opraHH3aTopa. .TtJit-^BOEaBniaro Kai.T» an'nri>. nixtBo;iflui,iil B7i 
anmb iia^iiHanin. YK<i3aiiin. patnopna:cHia,- m-xoAamia ii3BHt hs 

niHXTi 3ilKnBKa3(-.K]IXl> Iipe^.t.lOB"I. (,'o.wru »Bf>FHO»). IIoBTopaio. 

bt. .")TO-\ii. Htn, miKaKoro coiratuiH. Ec.m bu pa3])tuiHTe imf. 
yKasnTb Ha nt.iuii paj.i> . ^aKTOBt., HMiBiuiixT. Micro bt. Axa.iuiix- 
eKoMT. yta^t tpe^n a^*apucBi>. to ^otTaToimi OyAvri. h.t.i»ctph- 
]X)b»mo to, 'ito a a^to. iiMt.Tb 'reerb BaMi. cKajaTb. IleiwAt Ha- 

Mll BalHIlKaen. BOnjHKb- MOWeM l» .HI MH CIlOKOflHO OTHOCHTbCa KT. Si'- 123 — VII. Tpaire3yKncnas MupHan KOH^epemjiiu 7* • ~ 

TTOMY MOiKCMl. .111 -MU COBl'pUieHHO. ^ia.DIOKpO».HO VWnpblbW.^-^i 

uoraa' Bet. Hairai B30IM ooiJMHtiMTca Tyja.in. ]pancayiw,.wfla -.- ; 
JIH (TI. MHHYTU H.1 MHHyTY. aaeui.. mto. Haiiowem.. :m» OTHHOe 
i-iOBO fiyaerb'cKaaaHo: (Svjcti, ii]>OB03r.iaineHO— ^,a oy^en, ^ihhS 
Miipi> mckay aiifaBKaacKHMH Hai»3»Mn h scaoy lypranM* ftCMO- * 
Kremeii Bi> :to bppmji m.a-ro iip<aaa;Haa T Bpaxecisui pyna Ha.ua- 
VKiiBaen. aimapan. ji HMipaMHen. ero nporrnn, iihtcpmum. nameft .- 
aesioKnaTiu. uamcfi piminiun u ueoro two, i*uii icro onto npn- 
neceHO ito.ii,ku a;epTBi. n i*UH wro iiama Hainyume oopou .lerjm 
KocTbMii. fl naiaim itu array x.iajHoi;pow» 11 arosiy enoKOflr 
iTBim hc \ioa;cn, Sun, Mtera epe.iii Han. Umw «npauH.iUM>»). 
Mai )ipii\.aH.ic«i. MHinaTL ne ]>a:o. c-BOsoupaaHoe nomiMaHie. 
oBOcoopaaHW onpe.it.iomv .ne.iiiE.-iro .io;;vHra. nixiBuanranieHHarn pe- 
B0.iKmiOTHOfi jejwKpaTiofi t-mc iia *i|rb Hameft cboooju. Mu pobo- 
nuiH ii roBOpiiMi.: Miip-L 6e;vi. aiiiieuciii. 6e:*i. i.OHTpnoymn, Ha ■ochq- 
at ca-noonpeatieHia na^oBi.. Ecti. oiipwiuchhuh rpynnu. or- 
it,.TLHwa .lima. wwpMfi m;.iaai>iiwiKni. t-Boeooisuwoe coAepaeaHie bi. 
[ioctLthioio iaerb OTCfl Bcvmi;oi1 <k>j)uv.n>i. Oh it roBopan.: jipano 
(-aMoonjje.it..icnia Hapn,iOHi, hyikho nomiMaTb TauT», tfo bcskiii so- 

KCTl At-lRTl. BCC. '1T0 OUT. XUHlTh- 3n> CBOeH^H'"' nOHHM3HlC 
:)TOfi "MCTli (IlUPMY.IIJ. OMHSII.THO- IlpoI«UI!Tl-Jl HI, ftUHHl. V.I. TOfliaCTII 

SMuaBKaawi: fl ,io.t,i;ohi. wihbhti, iifpcv. Bum" ptmim\ii.H!J« npo- 

TCTTl, IipOTHBT. 3T0TO. "<*!<» IK' PCT1. <-.lMO(>npe.lt..ieHlC. I.OTOpOC OH.TO 

!il«ii«j3manww. naMii. w> oi-tj. i!.:m1',h;i n invjaTC.ii.tTW, Noropiaa 
' ■■'iryt.ioTi. Micro cpe;in pcito.iiimioiiiKui -reppiiTopiii -jacaBKa:jCKiixi> 
HapoAflM* llnaw wrakm. ;<ro iumi,3h. iiotomy mti». ccth, jf.ntTBii- 
Tfi.n.HO. act c.ioif Hace.ienia 3ai«mKu:ji.JT, net Haixuu .ttiiHTopeco-. 

IKIBM II BII0.1H* OTKpOBPHHO 11 HCKKHHU 11.1VT1. Ha TO, HTWJH 3TU 

.io3Yiini lipeTBOpH-iiici, in. a;ii:im.. 'itooh ohh, HaKOHeui., cra.ra <Ikik- 

TOM!.. "ITflOlJ HaiKMH. HaJ.oll.'H!.. IKHVIIMH BIOMOSHOCTI. OK,yTHTl.. 

«ra;»Ti, pea.ii.HHH nfifcilvn-niia ..tiixt. .loaynnmi., to y Bttx^ y .. 
mix-b ,io.iHtcin. «')mti> iamii.ii'i Ji-tu!. i.. ii .a-mn. «3ui;b ^o.ia;ein. 
roB(ip»Ti.: mu B(i, nMl.t-r1i. u act. xii, i:to nponiBi, aaeb, flB.ifl«TOi 
naiiiHMii BparaMii. Ho bi. t« se canoe bpomh mh BiaHM^, tto 
\p.iaram. oPi^TtH usbhI;. noHtopflio— :ito imaie kakt, npeia- 
reabCTHOMi.. H3Mt,H<»ii Haaaam) fitrrt hc Moxen. /jukWM «npa- 
bh.t(.hp»). Mu no-iaraexn,. hto caMHfl.ptmiiTe.Ti.HMfl Jitpw J<«a-: 
iiu Shti, tipiiHHTH ii)m»tiibi, .tToro. HyaiHO koiotl Ae.ilJ30, noKa 
oho ropiiMo: Hyxno, HTofiu Haine IIpaBiirfeiirfTBO ynoTptf6H.TO oh Ha_ 

— 123— :.:._;- % ii VII. Tpane3yBflCKaB HHpKas KOHiJiepeHui*. J* 62. 


'Tti 
.if; ■■-!' 

,::«■■ 
31 if' ,to Bt* cboii ch.iu. Bt-c oioc BHHMaHic Oho =vw*hq nycnm. -m. 
xoTb nci. srfcixinpiiiTiH A-^ Toro, mtoou bt> rtxb Matraxi. danas- 
iia3i.H. ut Taivia hoaodvctiimuh boiu.ii iiMtiorb MtcT0.-6iJ.ni oli npn- 
ujiTU cavujsi i)i.imiTe.iLHLiJi .\itpu, WM.ia oranomaAHaa 6opi>ua. 3*- 

HTi'.ll.H0CTb IIpaBliTC.lI.eT&* ^ 3T0MT. OTHOlDCUhl AO-lSHa UTTn 

hi oamom-l. HanpaMeHin: oho CyAert, no Mtpi ai.n> 11 B03- 

MOavHOCTII. HaC.T.K.iaTt H niWBOAHTI. B1> JKH3HJ. HWIYIOiKHLia 

jksjkipmu.' ho in. io ■£& Bpe.Mfl ■ BoopyseHHaa pyua aTonoIIpa- 

MITRTbCTBa AO.U;H3 HCKOpeHIFTb 3.10, HCLOpeHIlTb tTO CaMbl- 

mh ptnuiTtabHiJMii Mtpaiiii. caMUMii ptumTe.ii»HUMn cnoco- 

fiilMll. IKK). HOimipJlKL IIHU^iC MHpt 11 MCTTflTb HC HpIIXOAIITCa. 

iiHaic o TOMi,. HTofiu aejierauia .lotrnrja HaMtWHHoft ut.ni. 11 ro- 
lsopnii. no iipiixoAUKJi. Bi> caMOifL Ali.it, rpaaiAaiie, hichu . Cefijia. 
hwmotph iw to, 'ito juipHaa ACierauia ya.e oi;o.io 10 AHeii naxo- 
AiiTta bi> Tpanc3yHit, ,t,o ciixt. nopi. mij oiTyAa nciyiaexn. iun.no. 
in, .lymieub c.iyi.-it. i;pacni;ua e.iOBa. hpaimsua ptin, ho hh oaho- 
ix) Hiara. x&xe npnsHah-a, toiu itooli mu Mor.ni, HaKoneui> ci.a- 
;«m>. 'ito y naoi «:tl oc-HoitaHu 1 AV-MaTb, -"ito awn, Miipb 6yAen>. y 
maci. utTL. Bi, :no are BpeMfl, ■napa.uie.ibHo Cb stoH occtAoft. mm bh- 

AIIMb. HTO CO KttXl. CTOpOHl, IKISHt HilABliraWTCfl Ha IiaiHIl lI]X\Tfc Itl- 

a BHVTpn. ;atci.. K.1K-L a roiwpKi. i ji.h-t<> ]ijiPA;>Te.n*i;aa pyra xo- 

']oti. uaopBiiTi. 3ai;auKa:)ci;yiii peiio.-nou.im. 3a i.aBKa:*:!. yw At'MOKpaTiio. 

3roMy AO-iiKCin. Gute uo;io;i;eHi> i.oHCH'b. fAw.iodiicMCHWti ho .<mw*- 

n.rb c.-j>. u Menbmee'uvoGh). 

II p c a i' t a A t a a ]j. Kony yroAHo oyAeri. uueKaaaTLca? 

A j) y t » h a h i- (.laniHaKuairaHT.). H nepsHii pan. -HHlai 

ciatTLC BUcrynaTL nci>eAij 3ai;aBi;a:*CKiiMi> CeftnosTj n bt> ncpBWJi 
rt.e pa:n, npiixo.'uiTca i.oHtTaTiipouaTb 0'ieHb neia-ibHua cofiuTia. o 
KOTopuxi. ntBopii.Ti, ecfi'iaci. iipeAbuymiit opaTojn.. Ohi. hsmi. yi;a- 
:twBa.n> Ha Tt niH>H"B.iL'Hia opmHiisoBaiuioii pnGoTij, kotopvmi su 
BiiAiiMb Kb ApAaraHcKoil oCiat-Tii. To. hto iipoiioxoAHTi, aarho. yxe 
.lBa Mtcaua, bi. E.™caBeTno/ii,CKofin 3]>iiBiiH0Kofi rj'oei'HJavi,. 3T0 
noieMy^ro a<> chxt> nopb ne npiimiMaaoci* H ue noHEMauioc-b, Kaicb 
ojna ii Ta H.e CTopoaa OAitoro h Toro Hte aB.icHia. *1to, hmchho. mm 
Tam. BiiAHMT)? fl ocTaHOMwei. Ha cooUTiaxi>, Koropua npoiiwnun 
Bb 9pnBaHCKoli rjoepHiit o, tomhumh yKasaHiaMii :m)& xe caMOii 
Ht'BHAiiMofl pyKH : raxn. tokc npej;paiuaaueb eoofimeHia n no aeifo- 
HUMb AoporaMb, ii no inocceflHHM'b nyTasn>. Kain. pa3t no rts-b eo- 
of>]neHiaMi>. KOTopua A3Ba.in BosMoaiHoen. ne|x»ABHaseHiw Roftcin> Ha 

— 124 — Vll. TpanesjHjtcitaJi MKpHa» KOH^epeHinii- Ji 62. (JjpOHTb. KOTOpbia MOr.lU 6bl ^a™ B03M0*HCKTb WJOAUHnTbCa^OT^OVV^ 

main, bohckobnmi, lactam Apyn> e*> Jpyrosn,. 4to -nun, npoHC- : 
xojulto-' GacHrajHC-i. uoKaajibi, caii5ia.iiicb zceat3Ho;top*KHbia peJQ.- - 
eu. ycrparauuici. raoim, aacaju na mocceiiuwxT. joporax*. ^^*- 

3H OIJ10 BHtxaTI. H3T. OAHOil HaCTlI ■ bpail BT, ,TPJTyW. <-"*• KaKOfi Ht" 

ii,iu ;m> jtHuwbV He ei> Tofl-.iii utauu, mtoGu .mimrn> BoopyseH- 
hum emu 3aKaBKa3bH uenoJHUTL (BOii X>zn> (toMn: * pawpim. :, 
KaBi;a3t». -myxb). 

II p e ji 1 1. j a t e .i l. IIoKoputfimc uponiy cb stcn, ne ro- 

Bopim^ y T B H a H ^ jjjj^ ^ 6mo seM0 HoHeMT ae- mu Toraa 
He 3avt1a.n1 3Toro?*BtaL bc« to, itc nponcxojH.io bi, 3piiBaHCK0ii 
ryOepirin #> mix* nopi.— jto ecn> oana h th a;e <iaen» uaaunaft npo- 
rpaMMM. KOTopaa ELino.iHsercii Tai;i. HaeTofiiHBO bi> HaCTonrnyio mh- 
hvtv. II ^tjitTBHTCJLHO. a upiicoeAHHaioeb, ct> CBoeii ctopobm. kt>bh- - 
eiiaiinHOMV tojilko mto npcytuayiuiiMT. opa-ropoMi. SHtHiio, hto 3to 
HB.ienie Ha:tnaTb imaie, naK"b iiSMtnoii — ho to.ii>i;o Hamoiy jeiio- 
KpaTii'icti;yMy j±.iy r ho hboooiuc naiiiefi pojumt. — hc.ii.3h, n botc> 
riTofi uuitiit hyikho noc-TiiBUTi. ]iiie,Tt-TB. By^jpTT, ,TH awn, npe- 
at.tb notTaB-iein, ny-reMb B3au.Miiaro (-or.iaiiieHia. inn riyTejn, npn- 
MtHCsia Boupyxeiniou en.iu, 11.111 apyniMi. ciiucoOmn,. ho Hauie 3a- 
KaBha:iCKoe IIpaniiTe.ibCTBO jaiamo ya;e iipiicTYinm. in, 3tosj% Tain, 
tain, aonytTHTi. vw,v- aa.ii.inc Beexu Taiiiiyw nrpy— sto 3Haiim, no- 
ryoiiTL iie to.u,ko Ha me peBo.uouionHoe xLnt. ho h nory- 
Ohti, Beta, aaim, Kpaiirauii Kpafi.' Mm awn, i;i»afi oyAen, 110176- 
aeirb. ecin TaibKO oyjtyn, niHUO.ia;aTi»cji inwtTb Mtcro Tasia hb- 
.leHia.— 3to, Bnt bciikhxt> t-OMHtHifi. Jl npotH-Ti. 0u t ct tsoefl cto- 
jmjhli, oSpaniTb ocoooe BHiiMame Kain> ]>a3i> Ha sto 11 na BbicaneHia 
Bcero nocian. citacTBCHHym Kojiiici-iio- hc noxoacyio Ha Tt jeieranjH, 
KOTopua npit:«;a.in flt.c-Kaii.Ko ])aai, ki. naai., bi. 3i>HBaHCKy» h Eaa- 
c-aBCTnaibt-Kyw iTtk-]>Hiii. kotopus noetiua.™ Hatt h, ocraBaflCb 
thmi. jBa— Tpii ana, yt.-txa.111 iioj-b ofimnm. BneHaT.TfcBie*n> rtxi. 

HB-TtmiS. O KOTOpblX-b 1IM1> ])a3CKa3KBa.lll. HyiEHO pa3C.lt/lOBaTb 3TO 

"tt-io, HyaHo HaftTii hhth. Koropua Beayn, H3i. Haraen) Epaa, ^a.TOKO, 
Bt ApiTyw oaiacrb. 51 Ow npocii.il, 3ai;aBKa3CKifl KoMHCtapiaTb, «xr 
6eHH0. mitTl, 3TO bt> bh;u. 

IIpeictiaTe.ib. yro^no CystTb KOMy-^HnSyjb eme bh- 
CKaaaTtea? Ilporay nojasaTi, 3anncKH aiciaiouuixi, roBopHTb. 

PycTftMoeKOBi, (jiyccaBaTHCTb) . CcKtfnteme, orjameHHoe - 

'—125 — :■:.:.-..;_.::-;. .::Z1 

YT1. TpanwyHncKas mhphm Komfcepemii*. J* 62. .NteiiTaBiiTeaev!, HpyBiiTLMbcTBa, ojho ii» rhxi. nraiunra co- 
Sf >W« inwiao^i Ha Bee>n> KaBKaat. Heco»Hi>HHO. mm 
, "t "iioiHt wj;ejn. cowacuTU-a «, npeiioajcmesn. njKMC-raBHTeia 
•laimn M<*BLiueB«K«BT, o hcooxujumocth niHiBana asun raepnrc- 
HLixi, utm upoTutfb ;rnixi. aMCHiii. HeawiitHHo, Kooa njyTi, 
viiiiMHO neiXTOBopu. hi. :iro apcaia k;i rpammli rocyjaix-Tsa Korropoe 
, Ilt o aa\oaiiTC-a "» »™> nc bi, iK>.io»;eim sinpHOMi* H«*wn*iiHO, Ha 
m>" rpamml. iie.iniiv(n-iiMi.i :>th aaapxiiHccKia HtieEis. Ho <t«airn. 
■lnrn',atJieiria npiiHiim, rmixi. au.ienifi jKiCTaiuein. Httra.ii.KO ima- 

MC -itMl.. MOHitTL UMTI.. Ma CaUOMl. jt.lt. <HI'b COT!-.- Milt KaaCCTCH. 

»ti> liffiMuiKHu w-t jih jipe-jiiu.*>vKeiiia r - i:oT<j])ua 3Jtu, oraameHu, 
aajre-ieRH. ho Tarn, KaTeropinei-Kii 11 Tain. yBtpeniio nocrafiim. 
:>toti. nonpoci.. He iipntejH ujijxut.H'HHWXi, (j)aKTOiii.. i.wopua mo- 
j-.in via yGtjiiTb ; HaeL. to> Kaiwa-Tu Taiwan pyica. lanroisoii oti: amp- 
xinecian jtiicxBia opraHireonaHH, .itfu-.TByT'L bt> -Tt«n. iianpaiue- 
HiH. tiwh pa.ipvnniTi, Bet n.iaHu 3iii;aiiKa:ii-Kofi jeMOKpami. ynm. 
viitaijTO.ii.HUXi> (JiaKum-b He flu.™ upimejcuo. h a .inino He story co- 
r.iatiiTbCfl ct. rbiin ro.ioc.iOBHHMH 3aaB.u-niaun. itoropua 3jteb 
oijui cit-iaau npejeTaBiiTe..Ksn. ueHbmeBUKOiii. n iq*jraBnTe- 
.tesn, liapTin ,lnmnai;uy™in.. HeiovntHHo. cent ccti. Tai;oe ytlta;- 
jenie. 'ito eCTb i;ai;a:t-To opraHinoiiaiuiaa pyua. larrupajt paGoi-aerr, 
bt. ApjaraHi. to dto iipejiiomi.eHie bouhiik.w lie. (viiiaeb. torja 
niK>u3om.io Boopya.-eHH(»o Hanajejrie iia Ajaaram.. HocoMittHm hto 
3tii .iiina nMtioTi, ■.laiiiiNir. ho HfM craBim, tamh>u BonixM.fi.: Hajo 
:>toti. Bonpoc-b nocraBim. bi> opfmiOMi. nopn.n.t h eitJiCTBCKHOH iro- 
Miiccin Ha MteraxT. 11 3jt'i. ruin-hiiti,. ecri.-.ui :mi jMcTBirreibHO op- 
ranii30BanHaa pyKa h ];ai;is! i;i. yiwiy iiMinm-a ■KU.yMeHraibHbia jaH- 
hwh. 3jk-t. <5u.io ci;a3aHf>. ito bi, 3piiBaHC-Kofi ryo. (.-ncTesraTinecKi! 
atiiCTByen. i^n.aji-ro j)yi;a. ho. kt> toaa.Ttnim. ^tii 4«i>'tu hc oil.™ 
nojTBepa.ACHu npcjc-TaBHTCMieMi. sioHbnieBUKOBi.. ohii ,ooi» stomi. 

fOBOpmCHHO YMO-lHa.lH, 1L Mbl JO CIIX1, 1I0]>1. HP 3HaeMl., TTO HUMl CK»- 

-.Kerb no otomv noBojy spiiBa-HCKaa citjcTBeHHaa iroMiircia. Koropaa 
ytxa.ia bi. 9pnnaHi>. MoaaTi 6utl, bi> oy.Tynie«i. ntrupia ciaa;en.. 
r.it .ira encroMaTincch-aa pyi;a i)a6crTa.ia h cb Mi.efi t-ropoHU pa6ora- 
.ia. Hec-OMHt.HHO. 3Ton. Bonpoci. Hajo ptmiiTb He r<t.i<tc.iOBHWMii sa- 
acieHiaMii. Ha.n, sthmi. ikihjxkom i, na.io paCc/ran. icomhcchi, nuta 
jn, pyi;nxi. onpe.it..ioHH!.ia jonpieHTa.ii.HHa jiinnna. 5T He Mory co- 
maeriTbea. mto cjtejn Hao.. KaKi> uuio ei.asaHo Tij>c-jf-TaBHTe,iejn. 
vem.7neitin,-ftin.. ec-Tb Kai;na-T0 oprannsonaHHaJi pyi;a. !;<iTnj>iin at- :~V2& VII. Tpanc3ynncKaJi nnpHasi KOH$epeimui. J* 62. Biiwn.- 3CfeJ\-napa (to.w<:a: *ni*miano>-.~ Mu-aoaxHU boo Hamy— 
M iLHtfimvw paooTV ociioBUBaTi. Tairb, Train osa licxojnna U3T> bhwi- 
Ht nt-KpeiiHiix-b ii oGAyMiiHHLixi. aMMOiift. bct.xt> wen ^aica B - 
sasui. roBopHn.. ecn. Kah-aa-TO pymu eerb .wan. KOTopwe nam. 
wtmaioTb- - "" ■ \ '' 

1 o si t a t ii a :( e f f o .wow j. Bu coMHliBacrecb bt> 3T©sn> , 
P y i- t a m 6 e k o b t. JI coMHtra web. Cy;w no t^m* atfimsMT.. 
wtojwh iiponemia-n, bo Been. 3aK»BKa3b* u bo Bcefi 1 «•««■_!**- 
;mi airaiKtiiHCCKia jbriCTBia hmkmi npnnncHBaTb oti^wiphhhmt.. . 
«praiui3aiyn»-u icoropua Taflno pauoTawr*. PaapymaK.Ttfi irtwuc- 
roima He upRiHiBoisiHHOfl pyEOfi, a hhoivw ctuxihhumii jiMemnsii . 

WHO JunYCTIITK HTO II CCfliaCi, BT» BIUJ" OTCyTCTBlil 010*0 Mi 
MCHtC CJI.TbH(»fi II 0praHH301WlIH0il WaCTU, MET, BO UCT.XT. HaCTHKT. 

Pocciii jan. ii bo bc*xi> iacrjixi> :iii,-awawM, :ffii aicma me 
CTiixiiiHaro xaiam-epa, ho hcjmh .it.iaxi. Tanim. aaaB-iemfi, xie 
npiUhOH oiipoat-ieifflHx-b aosyMeHTa-iumxi. ^hhuxt.. rwwpa oov 
ainaramrt-Hxi. n a;e.ifonoAopoacni.!Vb wmjtijixi.. Euuo-6bi OTem. 
a:ciJ.Te.iidM> nepeai. CghmomVu nepexb jeMOi.panefl 3aKaijna3ba ace 
aro jc«;vveHTa.n.Ho bubchiitl. Ec.hi.3to liastHa u.m iipejaTCTbCTBO. 
to Hiuii irn. uixvme.iu-TBO ii.m iiautHy JicnopcRnTi.: wotl so- 
iiiXK-i. H.ax'i BiaiitniHTL tcik'Ih. xc. Etui U3Mtiia ecTi>; n. neooxoin- 
w ee ere'iicTb ct .miia 3eM.ni: ho noua, hc oyjym yBtpcinnflr*, no- 
mcm>- <1i.no HanajeHic. i;ai;i. Ha Apjarairt, Tain, ii Ha jpyna KaKia- 
hiiovju, ccai. xinB-iflTb... .iTO ec-Tb opraHiisoBamiaH i»yi;;u .^KOTopafl_ 
I»aooTaen». a oinTaro nuotiOBHinn.. H aysaw, *ito bu bc* bt> arosfb 
cor.iaciiu. Bet otu auapxineci.ia .itiiCTBia in. 3ai;aBKimt n 3to co- 
ouTie ivi. Ap.tarant Ha^o „im.BiaupoBaTi>. HOC.iaBi.--TH citACTBeHHyB 
Kovucciw. iltii wt.ci. opraHH30BaBT> KOMiicciw. Ec-in ecn> opniHH30- ■■ 
Kaunas ana. jiujkho nociari. on, iiMeim 3amBKa3ei;aro ilpann- 
TeibCtBa :»Ty en.Ty. i;oropaa .io.ia;na BHacHirrb hiihtohk smixi. 
cwuTiii. HjHiii3i:.).ibHua aMcTBia, i;ain> nocu.iKa 'lac-refi eb Jvn- 
BiiHi'Kvio rvoepHiw. cxLiaHULia 0TAt.ifcH0, a ne on, HpaBEtTe.3i.cTBa. 
iiorjTT. noBfc-rn in. HaaioHa-ii.H»MT> pasAopaM^ rani, gro oh.to si, 
Ap.iarancKi»fi oo.iacru; TaKia Mti»ni«HTia nya.no ,tt.iaTJ. ott. nMe- 
iin 3ai;aBi^«.i;aro tlpaBnTCibCTBa. 

JIocmh tiucwiftueitia jimta opampmh ji(ii.tiri»»fo vapniS « 
]in,jhafncnh'i npciuwhm'.iu 11 i>mn mcibcxtw: - 

TI p e .1 1 1. lare .i b. C.iobo iipiraanoxuTb i.ieHy Cefisa He— 

^ ■:;"■ '/:■.'..'".. . ' :'— 127—,; .'".,:.,;.:., .../.. :.:::.':i.zz7\ VII. Tpane3ywicKaB WfpHaa xoH<J>epeHUi*. f* 62. m iipothuxuucJiHbiMU an.ioducMenm.vu «o- emara cx«.vi>xxh). 

UcpcTc.ni. rpaawane, jii««CTaBHTejHnai)OJ,i! TIpii 06- 
i-yacioHiii BWiiHita ooi> apAfirdHUiiixi. cofluriaxT, ou.ia auiiymcHa 
npcAtraBiiTeaaMu Hhi.OTopuxi (l)pai;iyfi oahu pOKuuaa oumoKa, Ha 
Kuropofi HeooxoAiiMO 0L-TaH0wiTi.cn. 3ai;aw;a3CKafl ,iCMoi;jiaTifl AJ'- 
jiatrri. HanpfiL ii coupaTb uct cuoii ch.im, itook ciipaBHTuyi ct> ca- 
Moii crpaiuHuii onainocTwo, jia^BiiHyBiin'fitJi Ha Hec. 3,it*b roiso- 

pil.Ul O TOM'I.: '1TO Bl, Ap^araH* 01,1.11. <IiaKTI> H3MT>HU H np(»THBl. 3T0- 

ro B03i-iaa.-a.iii. 'ito tsmt, bi, ApAaranf, 6ma lie ittMtiia, a. aHapxin. 
kotojws paajupaen. 11 Poccira. JI AJ'Maio, rpaat^aHe, mto nop,!* toix>. 

'ITO MU BUAt-l" Ta>I ' b T Bl> PoCCili, MU MOaXMl. CKJWaTb II CAt».l«1TI» :)T0 

no.ioa;i-jiie hcxoahum'l nymcTosib uanieS iio.iimiKH: ww ilim*- 
uoji 11 aHapxiefi bi, iiacroamifi momchtl Ht/fb pa.3.iiiiia (An.whc- 
mcimm). Kxo lipiiauBatTk ki> caMO'iiiHHUMi. 3axBaTaxih 11 ui> Hacn- 
,iiw HaA't lviuhctbom-l ACMOKpaTH i ieti;aro 3ai:aBi;a3bH hi, Ton> uo- 
>ieim, 7 i;or;w ncpcxb pcBa.iion.ion 11 bnn, 3ai»iBKa3beMi, iK-raen, bht.iii- 

I1HH onaCHOCTL, TOTb H3Ut»HHHKT> 11 HpCA^TC/Ib peBO.UOllJH .11 3ai.*aB- 

1,-a.jbfl. 3a1^-i> niHopn.iiL ito peBaiwma Hii'irro He CKpaema h iime- 
ro ne Aa.ia. ho oaa Aa.ia wxt> iMOistiecii-oft ..iimo, n mm CAt.ia.iw-i- 

iBOOOAHUHb Ha]X>AOMl>. Mu uct 3H<)£.U1>, l ITO v 3aKaBK< H.3 CCTI. 

nrpaiiiHue Bpani h Bnyipn, h bh£ ero; mu ;tnae.Mi>, mto iia njH/ra- 
ii.eniii ni.iaro roja 3aKa.Bi;a3Ci;aa jesionpaTifl Be.ia :itv c-TpaiiiHym 
OopiiGy, orrt-TaiiBaa cbok cboooay, choc cymec-TBOBanie, 11 ccm not.it 
poKOHHXi iicnuxaHift ona eyut.ia eoxpajaint ceoa n otctohti> cboh 
saBOCBanifl, ee.ni mu cyiii.iH otctojiti> t-BoOo^y, to hc noTOJiy. hto 
mm <nvnna,incfc 6o.ii.moii cn.wfi, bt> epnBHrain ci> A eM0K P aTn,ie: 
citoft Poo-deft, nopa&eHiioft bt> HaCToamifl momohti., a noTOsy. mto 
Ham, 3At»eb yAa,iocL coxi"raHirrL eAimCTBO AO^OKpaTiii, yflajioch 
iipeAOTBi>aTnTi, Mea:Ayytf>oKyj<i 6opi>6y, uoTopaa Moraa nomoTHTi. 
AeiioKpaTH'iccKyio noJnmiKy. II 3to opya'ie y Hacb eme ocxa,iocb. li 
Tenept. KorAa mu ii30.ihpob;ihu n HaxoAiiwoi Ha Kpaio rn6e.in h i;or- 
Aa mh AO.ia;HLi oprami30BaTb 3a cboh crpaxi. 11 piickt> 3amnTj T ac- 
MOKpaTiii. totl, kto notJiracTi, Ha opraHii30BanHOtTi>, sa eAnHCTBO. 
wa eo-iHAapHOCTi. m, psAaxt A^-MOKpaTiii, toti, caMufl erpaniHHfi 
Bparb, caMuft cTpainHHfi npeAaTe.ii, n ii3)itHHiiK-b, A*HCTByen>-.in 
om> no npaNOMy HaymeHiio BHtoiHaro spara h.ih BHyrpeHHHxi 
KOHTpi-peBaimiyoBHuxi. cii.tl, n.in xc 6e3CO3HaTeju.H0 TBopiiTb rn- 
SejibHoe A-E-io aHapxin. 3 Al'Maw^ ^to, KorAa mh 3A*cb, bi> Ceflmt, pa3- 

— 128 — VII. TpaneayHflCKafl mmphik xoH$epeimi«. __ • ' J* 62. 

i:MaTiHiBa<*Mi, miema, ikw^hus ai^araHcKHMLL-ou.KHiH- %6BeHh : 
omt> CBoero flcwra co <™>poHH KaBK33CKofi ACTioKpaTm, ec.au 6m oHa^ 
m,3TorrhpoKOBoft MOJieHTi, iu-Ka-iafiu CMHrHamuyixT, c5ewHTenwjTFb 
MH BucTyii.ienifl, HaHocamuxi, jvwp-i. bi, caMufi aiwHeHHHft m>wrpi> 
Hamtfi .u'mokjmtih. mum-it {-rpanu. Kc.iif KaBKa.ifKaa jie)joKpaTia T 
npn EtaKOMi, aHapxinecKOMi, BijeTyineHhi. mi Ha.-MiBen.3TO rivsrb 
HMCHeiTL, Kaiioro 3ac,iya*iiBaen> Tai.w BW<Tyn.iPHic. no npnuen, 

TT.XT, Mtpi,, KOT(»pHfl B1> KOPH+, .=IHKBIi;yipoKUri flu BOilMOlKHOCTb 

TaKHxi BWfTyii.mHin. iwa r v>™,Ha noeraBHTi. Kjwm, Ha;n. ecfco 

CBOHMIf IHC&iaMH II Haai, CBOHM1, cyil{e€T»OBaHinn.. (>HU 40.13KH3 

omeriiHiiTwa npn bchkomi, TtiKosn. Bwc-Tyn^Hiii, wrorxw ii3Hytpa 
mh-nn. i>a:*0iiTb Kptiiocrn. 'K.iKKa:«-i*»ft pmumnin n ^eMOKpaTiH.- 
•iaKaBKaycidii Cdisn, ^o.ia;cin. npmmru IIpaBiiTc.iWTBOBctMJi ut,pa- 
nir. icaniji HaxniflTca bi, pacnopaifcOHm IIpaBiiT(\ii,cTBa, (jojxrracJr-. 

ItlKHIIB'h nfaoOHUXl, BtKTVJklOHliL [1 IlpCVKTaBirRMH ' uaa^oft na- 

nioHa;n,HOCTJt, 'ltMi, 6\nia;e in. Ttui, Mtcrajn.. r r i1i iij>ojk-xo;wtt» 3TH 
.(HapxiniecKie :)kcu«?ccw. Tt,\n> <i, 5aij.iiirii T]>OBoroft jo.i,KHbi »tho- 
cnTi>c-H io, :«-hmt, mieHiau-i,. tt.mi, c-i. nau-inni pf>nniTe:ihBOCTfc!0 h 
roTOiiHocTLKi .jjojbkhm ocyaa;m> not -raws nwcTyu/ieHiH. Cb r.Tyfio- 
'lafriiniMi, inyu.irmcMi. nuv.iyma.n, ji iiiKucTaBiiTc.™ Myi-y^sMaHt-Ka- 
ro HaccTonia, KOTopuii. i;aKi, oy.rm oi,i tTppMari, :>ainimiTi, ee6a, 
:taiirmna.:n, rt.xT.. kto nomsaiif.n. t-cot, anapxii'uvj.iH nijcryineiria; 

■ j rtuor-o a, xiwm -nincm iituooiiani-. :i<mn,i;7, ,i itfiiabdime.ui). 

.I:?*?: 1 '-! 1 ':?! 11 "' I|;n ' iil>WTaftirn\iWi Myf:y.ii,MaHi-i;anj- nac-e.ifHia ro- 
nftpii.ii,. 'iTo Hc.iuia KBa/iiii|»Mi[7iiMiiiaTi.ri;iViV^YJ^M : tHy"iFuairi, rtpetfaT 

TCMMTWi. TO.'HTO T«M1, IMMO'inHHIJUI. In T^ia, .WXBUTHBftKm, TO, HS 

'no ceon cuiTamn, Bvupact., it vi.r yTBcpaaain. ecxn mm npiWHaejn. 
«»prami3<manHyM» KaBi;a:«-i,yK) ai-\:oi.paTini. ec.ni mm npTr.-waeMT, 
Kianj. P v'.Mf»i;paTiiitK-i.-Ju-,'i K«Ki;a.Jti;an». HpanifTCiw-Tiia, to jfhix- 
ifH Jipii3naTL, ito B(-aicoe Taiiof !ii,T(Tyii.it'ifif. hcoophho bi> momchtb 
unpHLtxT, iiepcroBopoBi,, i.orja oi;<iH'ia!no BtulHU :t,imnnTi, on, voiv, 
i.ai;yio (JiaicTiiit'ci.yio cii.iy oj'A* v n. u'b.uiti. riKloit Ka»K<i3CKafl .lesro- 
k]wtih, Btaiaie tskoc- BU{Tj'ii.ioHic er-n.y.iapi. oinamiaoiumKOfi KaB- 

liTWCKOn AOMOKIWTil! II T01H0 TjlIM, J.O. Kai.1, TaM'I,. Bl, P(!ir(:i,l T .tHilpXifl 

r.naaaa BHt,urne.\iy itpary i-uH^umyKi no pvimImi, ii iioroMi, Pocclfl- 

CKVW ,!CMOKIKtTiw, TOKin :ilV BlJLTJ-II.ICHiS "rjXHJITl, II 3Af,CI, 'BH^aTb 

KaBKascKyio .iPMOKjiaxiKi iia mmn; t, n pn^i-pao.ionio HMncpia.TijcTHie-' 

(KnXT, KpyrOBT,. 3tO liyXHO CT> JH-IKMTI*» .CKa3aTb » l-OUTBtTCTBCHHO 

(*t. WHMi, ".ThtimMiBaTi.- i.-ax.^on iiaprin. jiii«^;ann v ii :wBboBaHiflMH YlL Tpane3yHAc«a* MHpHas KOH^epeHitfw. 

SS'Sh nt, Fb ^HHufi nMCHTi, «>Bepinai<rt*a anapxinecKie 

M a, Cb area BeoiwiWHoft TpiifiyHU. .>MtK,«eft aBTopnxer* . bl , rja- 
sax-b eaMira. imipohiixb b HccoaHaraibHiJXT, jiawa, Aixuau cw 
'oettMHTM-a Tania BUcryiueBia («wooi «npaBH.ibHO>, " m. Ha- 
i-roanufi .momohti, HtTt jpyroro h-m.™« aHapxinetJCHMi, BMcpaic- 

HiflMT,. MM. WWtaa 11 IIIKWITCIUTBO A*.Ty l™*V 1U,, i ^V **" 

caerca u<- «uk>jx) .Myov.ibuaiicKaro Baccicma. Bctxi, rfcx*, wnw 
nue hi. MOTb OTBtTCTWUHHi! MOMCim.. iotah aaina erpaira II pt- 
BOTOuifl Ha Kpau rattan. t-ouepiuaBn, aHapxaiecina BbK-ryn/u'HiJi. 
mu KieSMiisn. luesem. ikmIbhiikobi, ii ii].«?3aT&ieH n Bocryiuuan. 
ct, Hitvii xaKi,. Kan. pt-BMioiua owuana mjcryiiaTb cb lUMtHUiiiBuiB 
ii npcjflTMiiMH. 51 Ga xort.iv tojoh -miepb. not.it ucero two, hto 
eoBepimwoci, aa .mbchh. r.ia:«ixi. TaMb, in. pewuionjoBHon I owin. 
nocit toix>, Kan. pouocri. u HcyntpeHHucn, A^OKpann bi> oopbOt 
cb aHapxiefi a*™ ra-Mb cson pixsy.TLTaTU, ii anapxiH, iKWporanaaca 
h nor lOTiiBiiuifl AeMOKpaiiw. BMtert in. rfesn. npiiBC.ia yatc Kb no.n- 
homj- uc:«ii-iiw. ohtl jioan.-n., na juirifi nep'm.n. n rrpaHy 11 prama- 
iioiiiio npn Bint 3-roro oiiuia, » 61,1 xoTt.ii.. htuou haBKjucKaa 
aevoKpaTia ™a bl cboh no.umiKt Bee 3Hawme own) poKOBoro 
omrra. noCTaweHHaa bt, Ben»t1i]>HS0 6o.ite TpaniieciajiyciOBiH. 
— nOooHa caaa no wit, no ofacKTimHoay eaocuy ncitixeBiin, npea- 
CTaB.iaiTb ropoaio xeiite 3Haiine.iLHyio cn.iy 11 iijkitiibi. hob cko- 
nnii'Cbropa;«o6o.itCTeMHUJiTyMij, — ona ao.iacHa iiomhhti.. mto 
ecin ara aHapxia pa^pasim* muv stoh iia.ieHi.Kofi erpaiiofi,' to 
3jtcb hc o nepio.it 3av:ipaHiii peco-iioum np:ucTC-a roisopHTb, a got. 
oKOH'iate.ii.HOMb pa:spyiiioHin crpaHH n i;pymeH»i pemuoiun. npn 

CFtTt TtXb OUUTOBb. KOTOpUe W Wl.lt-in Bb Poi-till.^MU ,1,0.1/KHbI 

tn, oceocnnofi CinTcii.HOC-Ti.To citoiiTi. ^a Tt\n>. iTf«u Bb stoti. 

pOKOBOfi 'MCT. M1J HO CTiip'.J.lll IinHVTpU KptlHXTH HO-HICli pe.BO.lM- 

I'in TtMb, i;to iiKT;uTca m pa3pvmmb H3BH't. Co.m,i,apii'KTi. Haim- 
aoBb, HacemwraiiXT, 3ai;aBKa.->.be r n nxi> upeACTaBiiTe.K'fi BBn-rca 
CHiHCTBCHiioii rapanTieii «)xj:anenia 3aB0Cflanift pcB0.i»uin H e»o- 
fiomaro evmecTBOEaHifl A-is KaHadfi list HauioHa.n.Hom'n :attb. Ha 
KaBKa3t. 51 Cu xoTt.n., itcSu, Bvttro Ttxi. npcain. K^opua Hine- 
ro He BHueHJiwrii. rjt Epo.icTaBiiTC.iii njHoii n:uuoHa.ibHOcni, ,iy- 
iiaa 3am,iiTiiTb ceoa. rtai^maiorb Ttxv kto ii aTofi Haniona.n,HOCTH 

--...' ----- ■ ■ ,- ; - - ■ .. '.. .— 130— -__._~z:..~-it----.-::. .;::. ... - V1L TpaneajHncKaji xtrpHan KomjiepeHuia. titk 62, 63. - 

h BctMi. jpymirb Hiiuiona-ibHOcTJiMi. 3aicaBK;WLa poen> casiym 
erpaiHHyw any h roTOBun. caMyio CTpanmyio rayeaB, ito6u, BMtero ": 
OToro, ajtcj. paaja-icH oomift i;piiKi> neiryoBaHiH dpot]Ibt> Hapynw- 
xcicfi jeiiOKpaTinecjaj.ro ejroicr&i. nponurii Ttxi., kto ciwHaTeahHO, 
hjh <5e3C03HaTO.ii>HO ryOiirb fli-io Bctxii HankraiUMiocTeu 3.1KSB- 
Ka3i>a, n itoGij C-efiMT,. ejiiHOAymHU.Mt csohxl BoryMoMr., ooH3ajn. 
IIpaEiiTe-ibCTBO oeoCeHHO 6Airreai>Bo ctohtb na CTpaarE nirrepeeoBi. 
opraHirwBaHHOft KaBKa3CK0fi ,ieMOKpa.Tiu bi> 3TOTL BOC.it;mift ptr 
;na»nrifi uoiieim.. u ;>btop3ITCtomi» Been jeMoupaTiii, 6e;»ii p;i3.nniia 
Hanir>Ha,n>nocTit. nojiKpliiiiLn, 6w neooxainuKTi. oopi/ii* caMLuiu 
cypcBUMH nlipaMJi ci> aHapxk'ii, ei> iipejaTe.ii.eTBOH'L erpamj n ei> 
.ji3Mtnoft ,Tl.iy ]>eB0.7H)iiiii. rjt 6m cnopajinecKn im Bo.iHnKa.in an; 
awmeccu, bi> B0tT0 , iiiOMT>.in. 3ai;aRi.a3i>£, bt> 3ana.iHoxn>-nii, bt. sa- 
i:on 6u ]Taiiioiia.ii>m>CTii Hn nam.™ mri> Micro stji ii3Mt>HHiiKH h 
upejate,in. Ceflin, tie hciio.ihh.ii> 6u euoero cBHiueiniaro jOJira, 
ecm oij, bi, saK.TimeHie HHHtmHiixi> npeHift, He bm4hh.tl bt. oda- 
oaHHGCTL ITpaBnTC.n,CTBa caMLiMH cyjxeiiMii af.paMii 6opoTJ>ca 
ocioay. iiaiiL ei> iipoHB-ieHiflsni asapxiii, TaKi> n ti> jpyniMii (Iwpna- 
mh upoaiueniH n3Mt>HU h npe&aTCviibCTBa, rjfe 6u. ohh mi-.iajfl-ecSH 
■iHaTL {ntyxHue v iipodoimmeavHue an.ioducxatmbi tta aribxh 
CKaMbuxh). N> 63. 

^opuyjia nepexoAa, npjraaTaa 3aRaBRa3CRHii , b CeS- 
moht. 5-ro (18-ro), mapTa 1918 rofla. 

•-■JiKviyiua.ui, «K)5in,eHie TIi>aBHTe.-]i>cTBa o Haia.il> miiphijxi ue- 
ijeroBopOBij ill Tpaneriynjt h B03iiiii;awnj,nxi> hi, iiyrpami'iHon Kapc- 
CKOil ofaacTii Ge3nopnjKaxT», Ocn\n> ccpjciHO npiiBliTcnsyeny Ha-' 
na.10 MHpjiuxt neperoBopoBt ci. Typuieii 11 noaaraerb, mto, a-is ye- 
ntiirHMxi> paOoro. vnpnofi KOwIiepeHuiu, OAHiixrt ii.it. r.iaBHHxt yc- 
joBift jiB.iflert'a toxiianenic no^maro enoi;onCTBifl n Soenoii totobko- 
era crpanij. bi> ocoCcuhoctii, Et MtcTii^cTaxi.. npn.ierAWimix'L kt. 
rypeuKiiMi, rjiammaML. IIpecTyTiHLifl BUCTjn.ieuia, yciuiiBiin in- 
oaibHyio airapxiio, rpo3fln. KpyinenicMi) Hajea; r 1i' acMOKjviTiii na ; 
f-Kopyni .iiiKBiioaniio KpoBaBOfi ooflHii. Jlf-Ho ro3naBan jto. Cchmi. 

— 131 — ■£? Si VII. TpaneayHflCKas MMpHaB KOH*epeHnau *** 63. 64. 6S. 

iipeaianien, HjKiBiiTLMbtruy iij)»hhtl Hewxtausua h casiM |fr 
imiT&iMiHH xtpzt j.ia BOABOUCHifl naiaaro nopnja bt, ctiwhIi h iu- 
IK-xaurn. ki. <«ppe.iHMMi. .it-iawi,*. 

Jfc 64. 

-TejierpaMma o 3axBaTB Apjama MycyjiBMaHaM. 

<3HK;iEu;<t»L-i;(»MV KoMiR-eapiaTy- 

llo'mume iBiiiK»'Hie npeicpameHo *> «l*-Bi>a:]a: TiMtn-paiJuKui »*»:«» 
, b Kapcoji* iipepsaHa. Jloponi :mkp«th. HaaniHocrii bi, i;n3Ha4i'fl- 
rrst Htn>. Bi> oKpyrfc noa;ap - i> bophhuxi, ataicTBifi. Bi> Apaanmt. 
Main, iicpem.ia ki> jiycyji.MaHasn,. ApsaHciaa soimtKia 'lairnHiSe*- 
upyxcHM. XpncTiaHCi;oe nacciPHie :MsiKyiipyt*Tca. Ilit.ina;ei[ie «uiae- 
aoe. lliwiuy pacnopHaoHJa im> .tKiiaauin Ka-mnqpfiCTisi. KaaHasefi 

//flflMOCb". . 

AftlataMh, 6 Up) juafrma iqi$ ifda. 

Jft. 65. 

fteoapanis 3aKaBKascK0H jeaerauia o Heo6a3aTe»- 

hocth h HeipieMJieMOCTii A-aa 3aKaBsa3bH ^pecra- 

JlHTOBeKaro aoroBopa. 

BlK-t-Ti.-.'IiiToui!;iii .'wroitopi. tlinpuan.iio HPiKui^mviPHi. ii- »" 
t-yiu<vn»v. nenpiPM.iOMmn. ;un 3nraiBEa3Mi- 

jl.on.ir.opi. :iT«rii no,"injicain. co VTnpiiHH Pttctiii b'J. ■ Tasini mci- 
Mcim., koivw oiin iippcaniBa.ia (11 ju tiixi* n«»pi, uvjiexuisacri.) co- 
i -manic rpavKjaHCKoii boAhh, i;oria in. boh ho cyiui'tTuoiMiiio cthhihi 
ueHTj^.ibHoii inarm n kot;ui taniK-Titt-HHufi p.upa3iiTo,ii. c.yBi'pcnww 
'io.ni Haprunin. Pm cisi — yHpe;umvH.m»e Cunpairie — ou.nt iKttorjiaim. 

IIo oTnoineiiix) in. 3a^iBKa3Nu, uain> vie ou.io :{aHB.iPiK» -3ai.au- 
i;;wti:ofi ap.icraniefi in; m r iPK.iapaiun TiKinmynji-Kofi MTipmtfi koji- 
()>epeHiiiii on. 2 (lo) siapTa. aa TeppuTt'ipiu pro ucHTje-ii.iiasi luaiTU 
iioixrTa.ia (J)yHKniouiiponnTi. t-i, momwhi f>a-ii.iiiriinrT(-i;nm .rwwtu- 

._." ..' .:. -■■.■_-■ . ::.:._.,j 32 _-'---. ■ --:_:-: --i.. --■"; -.—-.- VII. TpanesyHflCKsm HMpwaw KomJtepeHUUi. ' Jfc 65.. i Hlfl, II, BM"fcCTO HOI. Ht«IIIIK."I:l CflMtiCTOJmMI.HaH B.l;«Tb S^KilBKaSCKaPO ~'- 
]TpaBIIT&U.CTBfl. .//'■; 

3ron. <j>aKTi, iij>iMu;iBa.iL-H n (hrouaiuKim, npaBincibt-TBOMi., 
Ktrropoe 1 (14) aHnnpji oOpa-riuocu wpe3L ccue KouaHAOBaiue, a-in . " 
vcTaHouJciiiH iiiipHuxb uTHoiiu'Hiii Meaay Typuieii u 3aKaBi;a3i>eMi., 
iri. 3ai;aBKa3CKOJiy Ilj»aB]iTivii,CTBy- Ha:.)u«aa imu «e.«HJ«c/(.ir«,Kfi. 3a- 
Tii-vi. l-"> (*28) jiHitap;] : OrriMaiH-iiiT npai{UTO.it,cTiu>BH<w>oGpamioch 
;;i. 3aKaBi;a:tei.oMy IIjiaBirre.ii.cTny it npa,iu».T.Hiesn. <>THpa.BiiTL ac- 
-ien«TOBT> bi, Bpttti^.luToutKi»,wtiiii»a euy 7 'ito -icioraTu cepeaiin- - : 
hhx-l ;icpa.ain» ; eoGpaBinimi bi. Bp<.<-Ti>-.1iiTub(-i;f. : niTOBbi npn.w- 

,1.11Tb BCt CBOII CTapaHlH in. HplIiHWHItn JH'-WBIK-IIMiHTII. 3aKaitKa3CKa- 

roIIpamiTtMhiTBa*. 

OTTOMaHCKaji ,uvicnmiH ccuaat'TtH na nvHTpaMiiy llpe^ci.;ia- 
rtvia 3;u;aB!.i>3o;an) Knunei-apiaTa on. 23 jimtapH 1918 r.._ tn> koto^ : 
pufi niiMipim-Ji i) Htoiixcanjiucni unMacumnr, cimx 1 noBejenk 1 h cbuii 
.rhfirniin t-i. nomucHicMi- 11 ai.Tauii .apynixi. ;inTOHo.MHMXi> e-tSHUHj. 
PoccijicKoIi PetiiyCiiiKii: ho oh a yiiyci.ai-Ti, n.ri. Kji.iy <*TBf.THyio to- 
ierpaMMy OiTOMaiit-Karo Ilpa»]mMWTisa on, 10<l>Bpa.ia 1918 r~ 
v.v iaiTo]«ifi Otto.\kihc-kw IIpanr.Tc.iw-rBo rooGiuatTb 3ai;aRica3CKOMV 
TIpaKiiTt'.ii.(TBy. 'no «inM(iTi'i;o iipin-.iaTb fwiiixi, .le.ieraTOBi. «jjui " 

;i|.OH'i;1T(MI.HI.TXl. UIipHIJXI. 1101 HTOItOpl >!'.!> li X'UI lHUHlliaHJH. OKOH- 

*jjtTtMiinart> Miipnaro .i<ii-imopa«. t>mi.ia Hemriiopiino, >ito OrTOMaH--. 
t-Koo UpaBHTt'.ii.iTiin npiimiBa.io. h iiocrl, TiMcriJSMitu r-Ha FeneM- 
i.opn. 3ai;ani,a:«-w IIpnitiiTfvibC-Twi h*-:kibhchmumi» n--<^h«ctbchhO-_ 

Itil.HHJ.OTIllUM'!. :«Hi.im'IHT1> MI I pi. (I. < h'TOJia HOKUM I. TI ] iaUHTO.11.- . _ 
TTBOMl.. 

Ilpim-m. to i-TopoHU lipi-ii-taanvidi 3auaiti;a3CKaixj CeiiMa ii 
UpaJHiTivii.cTBa JijxtTiihi. ycioniii B|H.'i-Ti.-.liiToB(-i;iiro Miipa Bi> in- 
t-Tii. i.acaHiau'iW-ji 3;)i,ai:i.a.if,jL mj.ri. Tivn>rpa<]»H<> pawciaHi, eme ;m 

Haw men b. diai.Ti. Haxon.-.K-Hisi juvu'raniii Typniu u 3aha«i;a;iwi 
in. Tpaiie:iyiul; iu::opi]Ti. ;« m mto i«5t tTopuHM (nuHaiiuno co.ina- 

B!M!I Hl'O<">X0.11l\IO<T]> y(-TaHOB.H'HlH JtiOpUOX -U.il"!." II XI. OTHlllHCHifi II 

<aitHnh'()i«) m* iipn.iaitn.iit :iHancHia Bp**i-n.-.1iiTOBiia»M.v .n>R»opy. -•■'■■ 

Bi. hie.iv iM.ioa.TH iia rl isubo.ii. IhToMiincKoil ,ie.iemti;in o.Atfl- 
(-TBine.ii.HDf-Tii B]tp(ri.-.limnui;aro jnroBOpa m. taiTit, Mcatoin;eilca 
'lai;aBi;a:<i,H. jiB.iHer<-ii miiiijiri(Hi;ii mwocHOBaHHHMi. n HeBMTCKaio- 
mn>ii, ii^i. xfua HfppnmojxiBi.. npiiBMnnixi. natn. m. TpaiHMyHXi.. 

":.__._„■__;:./.' —133—: : r -^...::.: : ::~;^:i^.::^i^ ft- Ul ■- :.__ " - "." ' .'" J*J* 65, 66. 

Vll. TpaneaywiCKas wHpHas KOHiJiepeHUM. ;....„._„ 

-?^^kt' ■iMCMiuu ciMTacTb cdobxi. AoaroMX auiram,, hto 
,komi . «io ^a «. J¥JJ aasaBKaacwnii. I ocyjapcTBOMi,, 

5b=353£vS3Ss 

(*mn> h 3aKaBM3CKHsn. rwyaweiMsra. ! fl' ; Jfc 66. 

Otb$tt> {hTOxaioKot aeaeraitfH. 

ro HpaBniM.^na ao.Ttx* nop,, nou »«W W 
wifma He simian, m. nam, n ycryiiETb Htcro .ipyiofi wacrn 

npiiMtima own. npumurai. ki. BHyTpe-HiniMT, jiaMtmaw^ 
wawi^rtimimn, *fcio hi. Pom... rro.T^acn, wijyiom.e p<*y* 
Stu: ravrpemipe nosi-i.™^ muuxHyBmee, Koraa napiWMi. « ^ * 

hSSbStmlct^t. .iMOBa-KcpeiicKaro. IIoc.it *e "™ ™ 
"X n iio many. a««a -ro Khm *to wcacrcH pura VII. Tpane3yn«CKa» MHpHan KOH$epeiujiA. Jfe 66.- yipeAnTCiLHaro CtwpaHia bi. ycioninxi.. iiaa-fccniiiXT, Bce My aipy, ^ 
to ffb.Vro.vcb mosho BiiAbTb.iiinib 8dit.e Ti.iii Mcate iiBrrepecaoe do- 

GhlTlP, HB.lH»lHC<K-fl .TIinrHHHl. JOKannW.TLCTBOMb MOO'IUCCTBa 3TOF0 : 

npaBHTe,ibCTBa. 

Bi. bh,iv 3TWX3, niioiicxo.'inmec pc-Bo.TmnioHH«e 3UH;enie He mo- 
iKcn. ujitTL HiiKUKoro ciiiiuiH h,i BHiuraiji OTiromoHiJi, nocnoitEy ■ 
oho ne iipiiisi-jcnu Kb iio6t;uio.My Eonuy, BcitatTBie i;oropan> no- ■ 
BCTitHHij saxBMTii.TJi 6u B.iaeTi>, h notKo.TbKy KaKaa-.uioo MatTL crpa- 
hu, coBepmejmo OTAlJiiiBiuncb on. Boa, He .laBCpnnj.ia npouecca o5- 
pa-30ua!iia, cor.iac-HO npaBii.rn.MTi MenayHaix^iiaro npaBa. 11 11030611- 
.laeb n]«i3HaHia cboch HC3aBi!cii.V'>cT)i to ctopohh ,ipyriix-b irpaBH- 
Te.iLCTBi>. Ilcxoja ii3i> rmiro, wmo co£5oio pa3yM+,crcJi, hto 6e3i> bh- 
noiHeniH BumeyKa-iaHHUxb ycioiiifl. Bet. aKTu 11 TpaKTaTH, 3aK-i»- 
leHHue HUHtniHHMTj npaBnTeji.cTB&ub Pocdw. ^t,ficTBnTe.ibHH cb 

UpiI.HI'HftKGfi TO11.1I apfcuia II OfHmTt'.lbHLI ,X7H Bt'txt laCTeft 

Poccin. — 

*2. Kait"L ji ou.io ya;c p;iHf.e aanB.it-Ho IIunepaTopacoii OTTOMaa- 
i-Koii ,ie.icranieft, IIpaBiiTe-ibCTBo Ero Be.iircec-TBa. o3HaK0MnBraHCB 
jo aaicwiema Mnpa ct> Poracfi, ei. oOpa30BanicMb bt> 3aKaBKa3b% 
ocooaro rocy,i,apeT8a. oCpatirnocb ki» iioc-.TkjiieMy t-b npca^TOaceHifeMt 

BflflTJI lb HIl.Mb Bb MUpHIJH OTHOmCHbl. Hi} STO iipCl-lOXCHic He HMt- . 

en> »pii r in'ieeKofr cii.ih. iiucso.ii.iry ua^rue utpcroBopu hs 3aKan- 

IHBaKlTCH II HOfKO.lI.KY 3T0 IJjiaBIITiVII.'TBO HI* IiplUHUeTCH 0<T>imia.Tb- 
HO IlMDepaTOpCKUKL OTTOMailCKIlMb TIpaBHTC.lbCTBOM'L. 

3. IJ5int"i'»a-ToiK-Koe<)n'o3aaHtKoe lIpaBiJTMK-TBO n^ia^av-T^br-TCO- 
:iaHB.ienie Sai.aBKa.icKaro ITpaBiiTtMbeTBa, ciirrammaro cbojo HC3aBn- 
eroioc-Tj, npH3H;i!iHofi n wHOBiiBaioniarw-a na vKa;saHHO\n> npeji.TOse- 
Hin. KaKOBoe npc^ioxeHic jnusu'Tcu .miub aOtrpaKTHbuni oG-bina- 
HieMi, — HenpieM.icMO. bi> Bii,iy tow. t ito npe.uwict'Kie iCTBepHoro 
cora.3a ot>b yinc-riji bi. Bp<vn.-.liiToisfKoii Kim.liopeHniii 3air,aBKa3- 

CHnMb IlpaimTC.ILCTBOM'L KS Obl.KJ IipilHilTO DO TbMb 1I.TI1 IIHblM'b CO" 

■ ofipaarcHinMii. n. Bb BH.iy Toro. mto ne;iaisncinrocTb 3;iKaB];a3i*flHe 6u- 
ia npiisnaHa joroBopoMii. saicTHiicnnbiMT. Mexjy uf*HTpa.ibHM\ni jep- 
saBa\in ir gaKaBKa.-JCKiiM-b IIjyaBiiTe.TbCTBOMb, no.iwiio ,T,oroBOpy, 3a- 

K.iioieHHOMy cbyKpaiiHOfi. ~... 

4; ITMnepaToiKKaa OTTuMaiM.-i.-aa ao.iera.uia jimIatt. lec-rb 3a- 
aBiiTb. 'ito t-ojopn.anie Tcaei paMMia on. 10 (JiOBpa.m aB.ia»m,eeca 
.■mmb aocrpaKTHUM-b npeno*eHi"eMb. nMt.io <5u cn.iy, KaKb n 3PY- 
ria, ocute paHHia npe^ioafeHia. iiimb Bb TOMb ciyiaii. eciuGbi OH0io„ 

- 135 — t 


i8$ VII. Tpane3yHiCKas HHpHa* KOH^epeHuis. I* 66. 

uojTi)eiv*-;^i»i . tjil »1 >.va J WJJ J ah. A<>™*' >1 '! ,M '■• EcjuCu bct yiueme b;j, lie- 
peroBopu itMt..*j, ttiMd no wot, ajj.-rieiiie tJ)oi>Ma.TiLHaiX) npiiaHaiiiH, 
to in. uciiiTH'iecKiixT, jorouupaxi.. ;tu;.iioMaeMi.i\T. npw o6pa30BaHin 
hobwxi. ixKy.iapi-Tin,. m-.iIuptmi' oT,it-ieHiii on. i-Tapar« rocjvjap- 
CTBa, up noMtiuaiii 5w cTJiTdi, oTnm-iiiuiixcH in. npinHaHiio He3ami- 

CIIJIUITH 3T1IX1, IIOBUX1. roCYjajHTBT.. 

ii. IhtiieiKiT(>peK.-tii (.hTosaHCKaa r ie.icrauifl jyaaeri., ito iiimi- 
recTi. hhobt, nuiwyeswiii roi-jviaiH-TneHHaro opniHH3Ma. KOTopwii hp 
BOiui'-n. emp in. "iiicm nK-yiapCTivi., — iipoTiiBi. o6ii3aTe.ii.cTBi> .iopo- 

B0p!l. HB.lHWlUJlI'tH-31 ll!lTl'pH.;!IUOH:i.lI.HUMl. ilKTOMl.. HG UOHfen. 

iisit.Ti. HiiK.iiwft wpiuincPKia'i i-n.iu. uespas-iiniio. oy.ion, ,ut :*toti. 
npoTcrri. itpp.iiiipptbyhiiuiimi, nraiiiifaniKi .wnnopa mit iiop.ifc.iyn- 
iumn>. 

Kpuilt T«m, lU'llflXO.lIIMO OTJltTllTL, UTO Taiil. KalfT, IHlilll'lHUfl 

ooa;wTe.iMTBa ]imvpH.-mini!a/ii>iii»]xi. aKTom. HMiioTi. wpnprinecKOt' 

ecoficTHO o6p;i30K[.[ii,rn, rami HPpn:t.Tl;.ii.Hoe nf,.ioe, to. ci1.30BaTe.Ti.- 

ho, m. Bpecn.-. 7 IiiT(iisii;o\ni jioniBopt nam., icacaHiiu;nu-a KaBhWW, up 

wor.ia-uu Gwti. oTjit/icua otl (ic.-Ta.iLHi.ixi, naCTefi -mm n;e TpnKT&Ta. 

(i. OrTuMaiii-ifaii HMn<qv»Toj>ci.-ii« ;icMeraniji cniTam. HeirpieM- 

.ipmijmi. bhboji., .it/iacwfi -^tiK«BK«:jti;ofl ..vvirranieft m> mocTosn. 

nonoxenhi pji .iPiMapauiii. rain. i;ain. iK.-Tyii.icHK'- ni. liacTonmle iie- 

perOBO]>!.i hc iiMt.cn, lmofi nfc.ui. Kpmif. luunmrtiiiii ochwi, xin ;jk«- 

homu'kh-kiixi, n i;ommi'P'kti,jix'i. (-li'MiieHiii H mipcat.-ioHin hxi. npai.- 

Tiiqm-nxi. i! Tcxi!!i'ic<-viixii.a<T.-i.ii'i'i. (H-rawinixvfi But. oofrcaTe.ii.CTBi. 

~~ Epcm>-7Tiito w-Ka n t ".iriroso] kT i i h< ■ iHHa "1 fieri ,' 1 1 ii in . if a k< >fi ptchph 1 1 

otpniWHni MaMfHiH :«i riTiiMi, /toroiiopoMi.. 

IlMiiepaTopci;aH OrroMii-Hf-Kn'H je.icrauiii. ot-HouHBiiuei. «a manie- 
ii3.iovkphhmxi, cooopaxoniaxi.. HanraiiBam, hstomi.. toi o6si3aTe.ii.- 
cTBa BpeeTT-.iiiTORti.am jioroijopa. BoimcKH MHtnisi 3at,"nBKa:tPK0ii 
,10.icranin. iuio.ihI. ,TfciH-TiuiTe.i!.Hi>i 71 rr:'}i:iaTC,ii.HiJ. 

HMnepaToj*i:aji OrroMaucwiji .icicraiu:) uuiKiHwm"!. a;e.iaHie 
iTo6u3ai.'aBKa3i.6]ihiuii.i«c-L oo'lhiuitl mcwbik-hmocti. ii t|iopMy npa^ 
.lenifl. npeaue 'itMi, naMaiuc nepcroBopw npiiMyn. oi;oH i iai , e,ii.Hur 
xapaKTepi, n npnBe.iyn. kt> oViarotipisiTHowy .ppsy.u.TaTj', cto.ii. 3te 
jaeMOMy oSt.nMii proponaMH. 

Tpatusyndt, y {20) Wiapmn /9/A t. — 136 VI!. TpanesyHficxan MHpnaa KOHifiepeHuia^ . J* 67. SaaBJieHie 3aitaBKa3CK0fi aeaeraiuB oot ycioBiax'B 

Hipa. 

Bj. otb1;ti. iiii joi;ia]>auim ( hToaaiitKoii ^e-irraiuu on. 20 Mai>- 
jia J918 ni r ia. 3:ii,-;iBi,-a:«-i.;iH ■.iiMentiyn Hulion. 'Ipcti. »uibiiti> cil>- 
,iyminee: 

3aK;tBK.lJCKaji .UML'niuifJ HO UUllpUCy O UltaBOJltpHOCTJI II OOH3J1- 

Te.ii>HOt:Tii Epccn)-.Ti!TijH(-i,iir<»,iiinii«)]ia wTaiTtn Ha CBooii ii])eatHefi 
TOMrt 3iTbHia. 

rio noiipot-y o j^K.iaj)J4»<>ii;iniii u^iaBJiciiMomi 3a.KaBiwi3ba, 3a- 
i;;iB]£a3i-K;ui ,nYieniuin ifMt.cn. «i*tti. ^wwitii ,t« </Bli,T.t>Hia OTtoMa«- 
ciwft ,ic.ioninin. "!to 3en;<iBK«i*Kiii Oiixn. oti> 7 MapTa (22 <I>eBpa.ifl) 
eero roja nj>iiiisi.Tb cTfciywinpp nocT;tH<jn:u>Bie: *0i5cy;i,nB - i. Bonpoco. 
c{i'i> oGi.fiB."!onii! 3ai;anKa-i<-i>'<i]i Hc^aRiH-iiuuft .u'MOKpaTii'ifcKOfi Pec-, 
nyuuiKif. Omn>, npusnaBan npii iimhT,(.-thmxii ycWBiaxi. npiiHijii- 

niaJltiBO JiOJiyCTIIUHM"!. pa3ptiIK'Hi<' B<!IipO(a B'l) nO.1UjKJlTPJII.HOMl. 

o-MUCTt, nopyKim. i-npniaii.nftfi i.oMTimn pro pa.ipaCoTKy m> kjvit- 
■jafimiii epoKi.-. 

3iiKitj{i;;tJiKa« ,j,(\H'rani;i HMt.m. iu<.ih'jp m-jnmaHie j,yMaTi., hto 
ynoMaHVTMJi in, :»tomi. nwTaHOB.it'Hiii Oft Ma «H3BtcTHMSi \cioBifl> 
HaxojnTca in. jipsiMOii :iani!<-ir.i<K Tis on. saKjmiPiiiji npoiHaro Miipa ... 
Mt'H,;;y OrnjMaiHi.iiui. h 3ai,;!::;.;;:u-i;iiM'i. npamiTCii.tTKaMii Ha upleM- 
-K'Muxi, j.ih iKlt.nxi, »T<ijM>H"j. "Haia.iaxi.. 

€<ir.TacnonwutHuij.ieniki 3iti;aui;ajci;aio (Vihta on. 2 .\iajTra (17 
<|iPBpa.isi) TautmuMii Ha'ia.ia.Mii jibuhotc-h: 

*\) 3ni,aBKa:i([;iti Cefni'i.. hjhi i-o.u:ibhiiixujj yftMBisx'i.. c^htji-. 
iti, (.-ooH ii]iaiiuM(i'iHij»i> ^ii.viKi'iiiTi. vnpi. n. Typniefi. 

2) 3ai.-aBi;aaei;iii IVi'iv i,. npii* ryiiaji i;l mh])humi> noiK>i»unjW_Mi^ 
i-THBiirb ceGi. 3:> r wiHi mimim. manna ivii.iiun Miipt ti. Typuieil. 

3) Bt> iic-HtiBaiiie- :iai;.iw'H-HHaro jntpiiaro Jioixmopa aivuKHO \jiffi\> . 
lKWTaHORieHic ]x»tyaaj>c'riteniuJXT> rpaHUn,]. Pocciii ci. Typuieii, cy- 

mWTBOBaBliniX'I) KL MOMC'HTY OOT>SlB.ieilia BOllHIJ BT. 1914 FO,iy. 

1) JJcipranja ^ouiiuam-fl HpaBa, Ha caMooiipoat-icHie ,vifl Hapo- 
.lOBi. Roctotbou AHaTaiiu. in> 'latTHocni — aimmuMiii TyjioiKOfl Ap- 
MPHin m. paMKaxi. Typpm.ofi i<Ky,T,aiHTBPHHOCTH». .. 

- 137 — I' ly VII. Tpane3yiiaeKaJi MKpKa* KomfcepeHuis. J*** 67, 68. 

npHMtianie ran. 1 : 3aKaBKA3CKaa .i.c.ieranifl ciirram. nysHHMi- 
iioBropBTb cdoc aajiBjenie on, o Mu-pTa cero ro^a o tomt>, tto, npii pa- 
TH<i>iiKaiyH MnpHaro .aoroBopa. HmaBiicitMUMi. 3aKaBKa3CKHMi Tocy- 
^apcTBOMT. fiy^jTi. BuncraeHU iscfe ({KipMajn.HocTii. TpeoyeMuw Meat- 
^yHapoA HUi n> npaooMX. 

3aKaBKaaeKaji Acwraaia HaAtcrca. iw wmxiicTHoe ooeyxjeme 
:ithxi> nojioaccwifi npjiBejerb ki> CKoptiimevry t-oiyiameiiiw u 3aK.i»- 
MeHiro emit. a-e.iaHnan) otftmiH eroponaMii npo'JHaro >mpa. 

Tpi\ne.iyndh, A' (*/) .vapma igi8 z. 

Jfc 68. 

OTBto OTTomaHCKog aeaeraiiiH. % ■'>.:,. ' 8 {21) .uapma 1918 z. 

Mu BUtayiiia.iu P iei>'.iftpa«iio 3aKaBKa3cicoii ^eimmiH, 11 mu npo 

f' TecrycMi> bt> no.iHOMi* oiHc.it 3Toi>M.\TOBa n\-xmm> nyHKTa, KOTopufl 

[' Biipa^aerb HauipeHie HMtmaTfeiLCTBa Bt jiamii BHyTpeHnifl fli-ia 

r Mm iipn3Hacjn> sxy ^eK.iapaiuHi HecoBMtcriJMoft ei> n,t.iLio. npecit 

nycMOft 3e.1wraH.icfi, KOTopaa m-JuOTaPTCH bi> sciantii bohtii bi> ao& 

I . pocociA^Kia OTiioiueHiH ci> iiaMn. Ih. lm^y Toro. ^to no.ioiKeHie x* 

HacTOHmaro bpi'mchh oh.to jioKTflTO'iHo bhschcho iipcmieerByiomJHn 

oocya^eniaMii, mli npiiHyatfeuiJ APBecni ao cBtotHia Hainero npa 

!■' ■ niiTCJiBCTBa oto nocitAHee npcA.ioywiric n TO'ihy apttiia 3ai;aBKa3 

■■■%■'■ cHoft ACierauin arHociiTc,ii,i!0 aex-iapauiH, icOTOpyw mli cefliaci> npo 

1 t .. '[Tcin> u OTBtTa Ha KOTopyro mh osipaeMT. bt> i;paTHaftinift cpoirt: 

r ; «■ HMnepaxopcKoe OrTosiaHCKoe npaBiiTaibCTBO raK-win-io Mnpi 

: ct> npaBiiT0.ii>CTBOM^ ■Poccinr-.KOti Pecnyo.iHiai EpccTL-.'IiiTOBeKHM: 

[ ,ioroBopoMii, ,T,Mc-TBaTe.ibm>ijn) ;un Bcoft icppiiTopiii Poccm. TIpn 

' . nn.\iaa bo Biunianie, -ito KaBiwjcKoe IIpaairrMbeTBO bt, to spest 

i ■'.. cme nc 6llio aliopMiipoBano 11 ito m, iiaeroHince Bpevta d>opMa er 

eme He 0Hpeifi.in.iacL, — xoth oho h nocrasn.io cBocil n,t.ii>» co3aE 

Hie pecny6.ini;aHCKofl KOH$e,iepauin c-b B03MOHtHOCTb» caMoonpea,! 

.tchih 3M Kaa;AOiY Haujii, a pasno 11 to, ^to oto IIpaBiiTe,TbCTBO b 

noJiyin.TO npiiuHaHia, OrTOMaHciiaa se.-terauia CMMTacn., tto naiosc 

ma ynoMaHyTaro jrapHaro joroBopa nc Mor.ni 6u 01 jti. hh otkjohphi 

hh onpoxecTOBaHH ci. ero ctopohh. OnoMaHeKaa aejrerauja, ocBt* 

\fnnnraer. hhh* npeofipaTOBaHm osHaieimoft PecnydinKn bt> He3i fci?' 


VII. TpaneafHdCKas nnpHtui KOH$epeiwui. ' KK 68, 69. . 

BHCEifoo rx yaaptTBo. omrfciaerc. <n> iviOBO.iLCTBieMT> othoohe[Ih.ch Kb- ■'—■ 
:»TOMy c<>6LiTiio3aaB.ieHiiiKaBKa.3CKoflA< 1 .ierauiii « r<m)Bo BofiTuct Heft. 
Kb neperoBopn j.ia ataK.WH'niji joroeopa jpysGu. 5to He Hapynnoo- 
oij b<5;3hmhijxt> oSasaTc^i.iTBi. (VrroMaHCKa'ro ilMnppaTopCKaro llpa--. 
BHre.ii>cTBii h Poran, tain. KflKi. noc.ilijuHfl iipu iHiua ;« CBOHltfll Ha- 
]x> r TnocTHMir npaao H3 eaMoonpeAluoHie. 0;yiai;o OKOHiaitxiLHoe n o$- - 
tbinjavihiioc npu:niuH)o KaBicaacKou PecnyoJiiKii Moxen. coerosxbcii ■ = 
.mniL npii uouoir,h ocofaro doliokchih bt> aoroBopt, Koropufi oyspn. 
3aK.iH»HeHT>, h neperoBopLi no noBtay nocjt.iHHro Moryn. 6htl h»- 
'iaTU .minL noe-ii; OTKaja orb KaKiixir-foi to hii 6u.io npeTeHSifl sa- 
BaxyMCKifi, ApjanuicKm a Kapcc-Kifi caH.i,3;aKH. CocroHHie boAhh He 
MoaEerrb 6i>iTb nepeaeceHO Ha KaBKa3i>, bt> Biuy toto, tto unpi. Cb 
Poedefi 6n.ru 3aK.i»?ein>. ho B]>etT7j^IiiTOBCKin joroBOpi. o6fl3aTe- 
.tchT) a-'ifl oopaayjomaroea rocy;iapcTBa. ^ron> jorosopi> npe^ocTaB- 
.ifleiT) IlMneparopcKOMy IIpaBiiTCiLCTBy irpioopfcTeiffloe hmi> npaso. 
it OioMaiifKaH jcieninia nQ.iaraCTi>, ito KaBKa3(Kaa j&ieranja ne 
iiHi>en> npaBa .xLiaTi. KaKiixv.inoo B03paa;eHiH. Tain, kjikt. arorb 
McauvHapftniufi aim. jaerb Oi-TOMaHCKoii IhuiepiH npaso h Bjacn 
BstmnBaTi>c}i bi. ycranuiut'ino HOBaro nopjuica Bemea m> Tpert 
ynoMHHyTUxi. camx;aKaxi>. BMteri c-j> TtMi> B03.iaraa na Poccho 
o6jkmit<vh,ctbo :»BaKyniaiBaTi» nxi. 11 c-uBepiueiiHO on> hiixt> OTKa-iaTb- 
<a, to OnwsitHCKaJt ao.ieranin :iaHMflen>, ^to ch npasuTcibCTBO ro- 
TOhfi r.it.iaTi> eco BeoSxojiiMW xia rum- vtoOu JittKjy *ro& Teppa- 
ropiea 11 ivppiiTopiHi Kani;a:ta yj-TaHoisiutici, BsaiiMHLiH skohomhw- 

(atia .twoth. 

JlMncpottopcKaa'OmoxaHCKas Jle.ieim^»». 

Jfc 69. 

StypHajn. coeAHBfcHHaro ^ulK^is. i)pe3miyna 3aKaB- 

Ka3CKaro Ceasa, 3aKaBKa3CKaro EpaBETeabCTra f Hpefl- 

cTaBBTejieii $paKnii CefiHa. 

12 {sfj .wipma 1918 zoba. . . . 

' nptuftjaTe-iwrrBOBaai. //. C. Vxeuaae. 

IIpBcyKTBOBaj h :m.iwjh Oiiua : Ara<-BT.,raHaap«B!i, K*- 
%»HyHii. -la«XHniBHjn. UepeTCJOi. I. foopiia. .lopjKHnaHnj3e. H, VII. TpanesyHflCjeaw MHpHaa xOH$epeHHi«. Nt 69. n 


J>a\jiuiiBii.-ni.- VKoiwaHiJi, Tinpaiuja-i,. CexieHOin... -A.-x. .. .luumaiH- 
pcmi>. Piii-y.n^iue. PyerasiSeKnm.. ycyooewjin.. Ca«Jn»;wp;iei;ifi. 

U-rcHu IIj)iimiTO.n.tTi!.c E. II. fVrvHKojHi. X. II. KapHiiKsmi.. 
H 1 K:»iiiuijmi.T«*. M. 10. ;ia.;Ki>;tiK)in.. X.-«. MiMiiKi.-AwaHOin*. 
Ili. R A-wM-tcnvMLfxioB-u K II. I u&«iiH. 11. r. TIitiinxaJiaflniBii- 
.iii, II. II. IV.-M'iiiiiKii.m. T. T. T<>pj>-raaap>nn>- rpaaflm,. A. hp- 

:mHKflHT>. 

C .i y in a. .mi: JluLVKUU 'i.K'iuiRb MiipHoft ;i(vieranin. komh- 
;uilH)iuiHHi.ixi. Miipnoii ^aeranii'fl iwi> Tpaiu^yii'ia xiii c*m(jiiu'- 
Hiii (Vi'imy ii niiauinv.iM-Tisy o x<at uhphuxi. hoiktoimiikhti. ii aa- 
TpyAHCHi>ixi.. jaiTopua ;i,e.ieraii.iH -lttTptmia iipii iHacHin :tTiixi. 
jicpcroHopfiin.. n xui muyHciiiH j,<:-iio.intiTe.!)iHi>ix'f> jii]><*KTiiii<nn.. 

K a 'i a :s h y n n tooGmaen,. 'rro ci. i-amm* nana.™ hoik'hc 
Bopom. MiiiiHUJi .V-iunuuJi ymuf..ia. 'itot^jkii aptHiH 1 Typr-ni;«>fi n 
3ai;aBi;a:u-iaift ,ie/iei<ntiii ■ ;iiaM< v rpa-ii.Ho pacx^iflTCH. -mi'ieay ii 

UBH.l.U'l. HlT.UXf>;iIlMfHTl. CTlVia.Tl. irCJH'pIJBI. MIIllHOfi l>UHlI>eiK J HUlH. 

TOKii.1 aivicrauii! mihvui liaiymTi. .Kiiw/iHM-nvii.Hidit HHnpyi.uiii 

(IT1> l-millX'l. IIpaBHTtVII.fTBl.. 

JIa.il.i- Ka'ifnuyim BKparut nmfunarn. :i cjti>pMa,n>Hoii rroptwt 
"miijihhxi. iirpornBiipoB'ii. ;i 1 (iinn.l!.ina;i hi. xpuHiuoni'iwuoM't. nojifli- 
i;ii o rJixi. inaraxi,. l.-nrnpwc iipc.iiipiiiiiiMa.iuci. uiipmifi .le.iera- 
nioii mi bik'mh tiMinnHiiiiKoi inn!! i if^«]n j uia.i i .h i.f x i . aartamiift i;oh- 

<!M 4 pCHIlill. 

IIiK-.'it :*Ttiru Ka l ia:inynn iirprxoaim, in, .i<jhvia;i.y cuohx^-cvuv- 
rKTiiBiiuxi, MHl.Hiii. i.ain. 'i.irua la.wlx'primiii. '"> *rrnoun>HiKi kt 
iit-piinfiiu.Mi. mh])hijx7. nepi'j'<mop<)ini. 

II<i e.inmiui. ;ii>K.ia.riiii;a. .ii'.irraubi ui;;t:«ua<:i> H'l. raeisrxi. > 
Typniti. Mm otooi-HH" KMpa.mwb. ivi, t-.it.Tywmiixi. xapaKWpnuxi 
ciyijuixi.: iHK-.if. iTpin'ijiin ;n'.ieraniii bi» TpaiiKiyn.U'. Ba.ni Tpa- 
iMsjyH.'[c-Kiii itupa.)ii.Ti. yijitncHie m\iy. ito npii je.ierauiii HMlviatt 
oxpaiia \vn. <">0 to."u,rn,, 'ito nocoBMttTiiMo n. joctoiihctboMiI. Typ 

U1II, H, IipCVKKKllHl. KMCTaiaiTI, lU'JlKVm OXJMHY I? nO^OTHUll liajKUMI 

xin ,v.iwsmiii. npoc-n.n. nxpnini nt\.uT«-<»»mBaTi, ci> oyxjia no fie 
pen.. 

Fhopoii ciyiaii nupMii.K-a in, tumi,. «m> Typiui i-iiiTa.ni: 'it 
i[jie;i(taaTe.ii. Jio ji<1 »ei j < t h ui n awvKem. omti. on. HJix-b. thki. mak 
KomliopenniJi iipoiicx(aiiTi, aa Typeniaiii TeiquiTopin ii Haiua jcie 
nmisi y hijxi. in. ixk-thxi.. ii i.aTompn'H't-Kii <iTK.mHH.in iipe.xnnw 

':~:~:.r:~-- r ■".- - ■'- ho - " ■ Vli. Tpane3y»ftCKaa HupHa* KOH^epenuia. J* 69. 

hU' A. II. x IxeHj;c.iM o HepeAOBaiiiii Hi>eAttAdTu,iefl. He acciaii oc- 
"Tkhkuiiti." wwpoea, MiipHan ^ejcraniH 3anauKa3bfl, BHeca ceoe r 3a~ — ■ 
HMdHie ii npoTocri., npiwa.ia TypwijKoe npcAioiKeme. . 

ja.itc K;>ia3Byim iipiiBOAiiTi. njiTa™ H3i> pt'iu HjieActAaTe- 
.ifl Typenhofi ACjoraivii. nsi, kotopmxi. bhaho, ttu Paycjn^Eefi 
oopama.iofl Kti. 3aKaBi:a:«:Kon acierauiii He i;ain. kt> iipeACTaBHTejit-: 
mint r«cyAaiKTBa. a i.ain, in. iiiK^c-raBHTe.ibHimt Hapoaoin,. reo-- 
npanuuouuixcH m. -wm» Tyj^niuirt) TocyAaiKTBa. 

IIpii ofcyaiieHiii no-iovicrniu 3ni;aBKn:ji>ji, Typiui nacTujrre.ii.Ho 
r io6iiBa.7iici, pa.TbaiHcniii. tto mn, ceoa npCAt rainaen, 3aKaBi«\3bC 
ii KaKaa (JwpMa npaB.ienia ycTamnuena. i;ai;ia rpannnu npn3Hacn, 
:};iKaBi;a3(*Koe npaniiT<\ii>cTi!ci. npn tomi. Typi;n ciiiTawn,, mto bi. 
\iouchti. :wi;.i*>neniji BiK-tTi.-.IiiToist-iiar'j .wonopa 3ai;aiiKa3be-em.P 
ne oli.10 ■casocroflUMi.HHjn. i-yiieprimi.iui, nx-yAapcTBOuv hto He 
ou.in Bwno.iHeHid ;w> cero bpcmchu yf.icmiji. i;otophh Tpeflyitrrea tfe- 
•,s^yHa]>OAHU%n. lipanoMi;. noieuy Amman KOHiJiepniuia hp ccti. - 
Mnpnaa KomlM'iH'Huia. rain. i;ai.i. Orn>uaiu-L'u;' npaimTe.ii.CTBO bh- 
]««3H.irt .num. a.-iviaHH' ii(HHaKi>MiiTi,»-n i-i. hohijmi. iio.io3;eme>n> 3a- 
[;amwwi>>i h uaK.iwnm. AoditfH-oi-t.ici.ie Tupimuc n HHbie .loroRoptL 
'hiicro.ii.kg hi- wc.ian Bi'i-Tii MiipHue lU'peroB'.spw. i;oTOpue yace 3a- 
kohhi v h» no oTHomcHim i;i. 3ai;aiiKa3i.i(i in. Epccnr.lriTOBCKt. 

Tain, Knin. TC:tnc-u. npeiio.iamiHC OiiMmn. uiipHOff A&iera- 
niii. hi> f«a'.in npmiHTi.1 Typcai.oii jiiMCnmieii. a TpeouBaHbi Hainir 
u6i, oisTomwin Tvpcm.oii ApMrnin TypKii curraicrn. ireionycTii- 
MHMii. ii Tain, .sain. Tvpiiisi. cmut.-isk-]. j;i. o5pa:iOKaHl^i^ Ha, ear^ 
n»Hiiiif. noiiaro r(Ky.iapcTiui. nrK\ino.iaraen> ;i;iHHym KOHcIwpeH- 
iiim cHii-raTi. ni>ej.BapHTe.ii>Hi,i>i)s iiopproBopuMii. ' Miipiia* Jieiera- 
uia u ptnnna KnMaH.iiip»B:vTi> ntc-Kn.ii.KO cttonx i. H.icHirin. «> Tnq>- 
-iiic-1. xia .ioK.ia.ia Ilpaninv.-ii.cTBY ii Oi'Biy xiaa iiepcToimpom, n 
,i.ia iio.iyieHiii iioc.it :nrim .khhi.ihsito.ii.hijxi. UHCTpyKUin. 

II 6 p a r ji v i.-T» e ic i. V a ii .1 a p o n i., yKasuBan Ha to. ito 

HlHIOUBIllic I.Wlll.I .HVH'liln'm H«' Jf\ltlOT1. GOIUPfi AHpeKTHBIJ : ,M8~ 

cnoiixi. .lOK.ia.ioui,. nporim. j.in im.maro oratmeiiia nairttKCHia or.ia- 
(-HTJ, npoTOKO/iw o<I>cJ)iiuia.ii.Hi.ix'[. sact.iaHiii KOHc]iepPHn,iH. 

TIpcA-ioHiCHie raii.iapona JipiiHiiMaoTca. ii Ax. T^HTftMiipoBTs 
no iiDCiinsKPHiw. ITpPAet.iaTP.irt. iijicruiTiJnacu. npcpToi;n.™ o aact- 

AaHlfi MlipHOfl KOHc|>])OHHill. 

.1 a c x n m b n .i n iio.iaraeri.. 'ito in, iiopmKft ocBtsosue- 
Hia ii«s.ya-e cutwmi. rtiaiK-mi.iw-1.. -rr» rypi.n no 5H.iH.yBO.TH.ow-, I VII. TpaneayHflCKas HHpnafl KOH^epenniii. J* 69. mchu bcctji MHpHLie iK-peroBopbi. a-ih nyofliMxema so jut, bi, 

^aJiLHtfliiieiri, "HaMi, hooCxcjh-mo" cjt jafb HtKbTopua yrtyiiKB. 

ocoCchho in. uoiipoct othochtcilho airroHOMin TypMtftofi ■ ApscHiH. 

Btf; ihmilttkh 3aK;iBKa3CKOfi aeaerauiH ca,BHHyn» Typoia. ci. no- 

3HHJH BpeCTL-.llITOBCKiirC. JOrOBOpll OU-IH TIUCTKIJ, HO JOK.ia,T!HKl, 

,-iiihho ayMaert, hto neperoBopu eiue ne okohichm h irpo,io.iaaTi. 

HXI. CCTL E03M03CHOCTI.. J.1JI JHOrO HCOGxOflllMIiI HOlifUfl ;U!peKTHBU, 

no3Bo.iniomiH niX)jo.ia«aTb ncpci-oBOpu: Heo6xo,Tu.\io O-fisiy yt-Tano- 
bjiti, naKciiJiym. ii MiiHHMyui,. in. njxsjIuaxT, KOTopuxi. inipnan 
AcicrauiH CBo5o,iHa alficTBOwm,, .T,a.ii>nMmie ncpcroBOpu Moryn. 
npo,io.T.i;a.Ti,cJi npii Haainin 6o.ite ™6khxi> ruipeKTiiftOBii. 

X. H. KapniKSHX iipocim,, htoou wuu ACieraiun no 
(BOinn. BTie^aTJtHiflMi, YKa3a.u1. bt> KaKyw ctoikjhy ;il,.ian, yrryiiKii. 

H. C. ^ x e 11 x 3 e, cniTas ocflt^nirrcjLHyio nacri. su«»nicfl- 
Hoft. npii oScyaqeirin no cymecrny npe^iaraen. oc-raHOiHiTbcH Ha 
iipca-TosPninKapHHKaHa ii pa.ipt.mae-n. 3a,jaBaTi> npcacraRim'-ias'i. 
^cieraniii Bonpoew. 

TiirpaHOBi, cnpaiiiiiiuicri., w>h-b ohuii i>!Uirow.tpu no b«- 
npocy ttKuania h yKpi.iueHia 3aKaBKa-3tKaro rocy;iapcTBa, bi, iesri, 
.cojfciiCTBie Typiyn nor.™ ou 6uti> bujxijkcho bt> :*tomt> HaiipaB/ieHiit. 

II a 'j a ;j h y.ii ii. OTuiMaa Ha BOiipocw, rosopiiTi.. 'it© 061. awro- 

HOMill ApMCHlI! A. II. T IXCH!;C.11I pa3BIIBa.TI> BOnpOPT. IT Bl. Hai'TlTUXI 

6ecijaxi,, ho leaaiJibrii pa3i, no.iyia.Ti. hikto (bopua.ii.Huii omtrL. 

tto 3to jhJo Typuiii. ' 

HeaaBiK-HMOft SaKaBKa.w Typi;ji cuiTaiorb-HOoOxoaiiMUMiJiJEfc 

.'laTMbUHMM,. rain. i;ai»T> coaiama, bkoGij, ■6y<t)epT J mojoy Pow-iei 
11 Typmefi. Ho "jyBCTByeres. ito rypKii hc \BtpeHH bt> tomi>. tt< 
npa aimipycivcii oplcimmiii 3ai;aBKaaLe cyMtert coOcTBeHHU\n 
cnjiaMii 3ai!uiTim. ecofl on, ctBe-piioft coctaun. Botl nonxoif: 
tj'pkii iictroBop'iimu n xoTJiTi. Ji^tib Kapci> 11 EaTyjrb, itouw, upi 
H3MtHinjniiixcn oCKToaTC.^KCTBaxi.. mojkho Ou.10 6u ,-ierie sawxa 
■ maTi. cGon'npaita. " .. 

II.-O. 1~ a ii j a p d v. i, KaTfn.tpii'i«i>n aauB-ine-Ti., ito y 17 
pom, HtTT, h bt> MHt.iiixx aicianiji iioear-Hyn. Ha ne3aBiicn.\iocT 
3aicaBi;a3i>a, -ito Typiai He iKe.iasorb .ia;iLHtiiniOH boBhij n saxK 
tobt.. OnHpajic-b Ha BjxHTL-.liiTOBCKiil ,TOroBojn», Typnifi h ne Xi 
Macn> .oGi OTKa3t on. BaTVMa. Kapta ii Ap^araHa. Ttwi. Go.tb< 
tto B03BpameHie oTioprHi.TLixx v.i> npoiii.iuii itpPMeiia oojacxo 
BW3Ba.io 3iiTV3i«3Mi> Hapoja-. h apMiii. ,...., 

i.li-l .■■...■ ■ . -142— - - VII. Tpane3yHflcKas MHpnas KOH$epeHiita. Jt 69. Ha Bonpoei. X. MaiHin^AcaaHOBa p tomi, 3aTparnBajcfl jih j:-< 
ApMflHCKiii nojipoei. bt> ^aerHuxx pasixroopaxi. npescraBirrejefi #e- .. , 
jieraum, JlacxHWBHJiH paabHCHflerb, hto Kor^a Pay4«>-Beio ' 
paai.acHH.TU Hamy -roiicy .-jplmiji. oin. CKa3ajrb, tto 3a BpeMA Ty- : 
peiiKoii ncropiz nociiioHiixt lit-KOB^ BCimcia ^epataBu cthihjih 
Typniw OTiiMi. Bonj)ocoM*L, h Bii;mo 0i4.io, ito HaDic o6paiaemc 6li- 

.50 flU&e OCKOpfiHTCni.m^n. ,1.1JI TypOKT>. " ' ' - 

H. C. 1 x e h 1 3 e npe5.iaraen> uepciiTH kt> ooeyavAemio bo- 
npoc.v no cymctTBy n npoom, npo.T(.TaBnTe.iiefi $pfiKi\ifi bucks- . 
3aTLCH ho 3TO>iy Bonpocy. 

II. F. H e p e t e j 11 ,TjMaerc>, 'ito no3iinifl CeiiMa — eoxpaHeme 
eIuocth h HewBiicHMoern 3ai;aBKa3LJi : — ii3MtHeHa Ghtj. ho mos€tk, - 
Tain. K3Ki. nstne 3ajcaBKa3i.e oCpaTirrcn m> MaTepia.Ti> ,vih 3Ecne- 
pHMeHTOBi. .Typnjui. 

H3M-BHjrn. nosimifi ne.iL3a TaKi> a;<\ Kan, h oopuBaTL nepero-- :■ 
Bopu, hvkho to.iij;o iipujaTi. r>.ia<TinHOCTii ,inpeKTifBajn> irapHofi : 
^eaeranJH. * . 

*Ito ace Kacaeroa TaKTHHet-Kim. xctobij iipii miiphhxt, nepero- 
Bopaxt — 3to At..io cauoft jutpHofi Ae.iiTauin 11 He uoA-ieamTT, ofieys- 
Aenijo hh Eft MacToanieMi, ooopaHin. hh bi» Oefint. Cc-hraaact aa 
HCTopH^ecKie upmitpu. H.eper<\7n naxoann. Heo6xojn.MtraT> h3jte- . 
hhtb no-WKenie IIpejctsaTe.iH u npe;Liaraen> npe^oeraBin-L Upea- 
dBflaTe.i» MiipHoii ,ieaerauni Co.ile miipOKia naiHOMOim, _ tto6u 

npeAdlAaTCTB IVBCTBOBfl.ll. <-e£5fl IIO.IHOMOTHHMT, BT> ptlUeHJH Ba»;_ 

" HWXTb BonpocoBi., a ocTaMi.Hue i.ii'Hu ae.ieran,in mia.inci, 6h co- 
BtTHiiKaMH. .limo. i;oTopne b<?jgtt> neperosopw, AO-iacEO hm'sti. 
npaBO jAia-rt -rt ti.ih iihhp mam h;i CBofi CTpaxi, if no,Ti> citoio ot- 

BtTCTBeHHOCTb. 

II.-6. r a ii ,i a p o b.i. luki. 'i.ieirb >uipnofi.A<vieraHin, corjia- 
maeTCJi ei» IIep?T<vm 11 yKa3UBa<Ti>. 'ito m> nunc mouohth He- 

OfiXO^IIMO 6H.W npP,K-1. r WW.W IIVtTI, OMOIJH ]Ip<1Ba, OTfyTtTBie TlTTb 

npn ncTPKrimxT. neporvmopaxi. orMa6.ifl.io nanm H03nn,in. 

H. C. J l x *• h ^ a c. (oiYMiuancL, mto UpejciiAaTiua MapaoS 
aciera^n hy;kho nocTaBiiTi. bi. .lyimia yeaoBia, yKa3UBaen» Ha 

B03HHKHOBCHiC BOnpOCa oC-I. OOMMCHill HeaaBUCUMOCTH, Kasi. «3PO- 

ro iWh oSmnx-i, na-ia-n, npn Bejeiiiii ncpei-oaopoBi., h- cmraa^TO. 
iipocH-n. oCpaTirri. BHiiMame h.i citiymnuc iwiipocH- hwoo^ep: 

- ■■— i«— ---' r L -- ; - I iff B 
1 VII. Tpane3yHflCKa« MHpnas KomJepeMlia. J* 69. xuYh H& ; iaBH<-iiMucTi.3;ii. ; aBKa3La, "oAHaTypuia ii.m ea cokkihhkiij 
Kto, isooGmc, OyAen' rapairnipoBaTb He3aimoiiMocTi> 3arasKa3ba' 
Ecjib Typifii riMTaKrrcji t-i. 6yjyin,iiMi» HaABna;eHi<?\n> Poeciu, to i 

.UH AOJJKHH 3HaT!., KTO HIC rapaHTiipVirTl, HJ1M1. rWIHHTV He-WBHClilMO 

(tii. Mto uaMi. t-haiKen. IVpMairia? 

II:n» ihihIic u3joaceHUMXi. eooomwiiii x IxenA3e biuuti.. »ito ryp 
i.u xoTJiri. iK-pi-HccTii itwipoci. in. eropoHy f>6i.nB.iCHifl HeaaBiicHMr 
i-Tii ni> rp<mmnxi> Ij]>i;a i>-.1ntoe!.c mm .lororinpa. ii iioe.Tfc sxoro Been 
.n.ihH'1'.iiiaie iieporoHopu. 

X. II. K a p 'i it i; n n i. ivKaen,, hto iipu uoi,siB.ieHiii man 
iuh-umocth 3iiKaBi»i3C-i.oo JIpaionfvibcTbo ao.i;kho yKa&m. Teppim 
piw. Ee-iii TaKOBJiH fiyjen, ynaMH* en. cxapHxi. rpaHimaxi.. Toryi 
;{aii;aBi«UK-i;asi PecnvGViinra cpasy n;e BCTynirn. in, cuop-L ei. Typuie 
;«i cnopHUJi oT>.iat-Tii— KaTyMCKyw. KapccKyw n ApiarancKyjo. Ec-i 
()6i>HB.!»?Hie .neMBiiciiM(HTH noc.TfcAyeTi> sb rpaHUiiaxi. BpecTi-.Ui 
TOBt-naro ^oroBopst. Tor^a BeaaBiieiiMocrn ijKiKTinceKii up fiy^eT 

UalTOMy BOIipOC* ft IH'SaniftHMOtTH HyXHO ptllWTI. BO BpCMfl CAMMX 

iicin-nnJoiwin^.iiyTpjn. coiYiainemn-ci. Typi;aMii. ji mibi;o mhphhm 
AorwBoposn. ,io.iarHH Cnm, piiiiu'iiu uct, i-nopu o TeppmopiH ii h< 
:ta«iitiiM(Kn-H. TypcuKo-apuHiiciuii Bunpoci.. He ao/iikohi. ciHTaThc 
' unyTiK'HHiisn. nonpoi-oM i. Typuin. 3a i.-a Bi,a:ti .e ne TpcGyen, aimeKci 
ApiioHiii, no M(m;i v n,. ^h'kitjici. u niuuHceniu ixatTBennan» mipox 
j-KiWiiiKiTi. lia ni«i:a < ;nioimina1i.it'Hin napojom.. 

C c m o m n b i. yi.a/iHBarri,. ito «5 - ijHu.ieHi<* Hi^aimciiinxi 

tciu'pi. ttw.T,a(-Ti, pjui, ou.ii,niiixi. aiiTpyAHCHJIi. nai> i.oiopuxi. Ha: 

tviauHfciiiiuv — nepKoe: :jth in. iI»HHancoBoii «-iiut<>m1; . 3a!;aw;a:tb 

rain, i;ai;7. 3ajcaBKa3(:iiiJi onsu. iH»i-:nie i iniHii'Mi.in I'ncyAapCTBe 

-hwmi, BaiucoMn. Piiceiii. <n. o<."h,flB.T.'iii<'Mi- lii'aaBDiiiMoiTii Tepnim 

viwim t-ii.T.v, n nt.n. rajwHTiii. ito Typuia <-o c-whihii *ino.iiiiii;a\ 

mwi.mcti, na cci>si ilimiaHci'mym nri.ucp;i;i;y: imipiKi :«Tj)y;iHt'Hie i 

tomi.. "ito 3ai»>.mca:!i,." h^ 1a.11to.111n.10 p»aa H<;KAyiiapn.iHUXi. HopM 

,'|eK.iapauifl no :miv.'i. liimpot-aMi. ;ui.r.i;ii;i oijtl c.i.t..iana no oth 

TiiejiiKi BC-t.xi.An™ 1 ' 15 ' 1 >. '- ■■'■in 'J'ypiiiii npn.iiiai'Ti. naiiiy .u't.viapan 

nesaBHi'liMotTn. a np<riTiinn!.m .icp^aisij n1/n., to Ha itwUM'fi MiipH 

K«HiJ)epeHiun 3iii;a»i.°a-iu' it^ I'y.ici^, i!jm:«ian«i Hi^amir-iiMMMi. im- 

.lapcrnoMi, ii Btrn. ho'ii'mj- HyuriiH rapaiiTin Typniii n va com !iini;oi 

honipHC h ao-13;hh ,"wti> iia nacToamnxi. MiipiiuxL iieiwixiBojia: 

iicwpiiHiiaionue OTst.Tu. Ho nTimni^Hiw iii>aBi. npeA<"t.iaTo.i5i. C 

MOMOBi. HaxoAim. Hoooxo.nntijMi: yi;a;taTi. Mai.ciniyMi. h MiniiiMyv r — 144 — VII. Tpane3jHHCKas mtpHa* KOH$epetmui. Jfe 69. 

bi, npe^tjiarb Koropux-b TIpefl,cbxajt;.n> cbo6o;jho Mositerb ^fefiereo- 
saTi. 

A.X.KaHieMBpoB'b, hcxoaa H3i, toio, tto, He nsrfcn nn . 
ciiapaAOBTs nn BoopyaieHia, mh bohhh secTii He iioatejrt, npefl.ia- ~ 
raerb cornacHTtca crb ocHOBaMH Bpecrb-JIirroBCKaro joroBopa it 
crrjaTb Typjtin Baiysfb, ApAarain, u Kapcb. 06i>jiB.ieHie xeHe3asn- 
ciiMotTH a«.i*uo npoii30fiTH Tor^a, Kor^a 3to yKaaryrt BHrrpeHHia 
nofiyavteHia erpaHU. 

<?I a c x h m b n ,i h 3aHB.iHeTt. t ito Bi) Bonpoefe o He3aBi!- 
ciimoctii mm ono.3ja.iH : aro HyacHO Ghjo c^-kiaTb m, OKTSopi npom- 
.iaro iuia. Tenepi, «h 3thmi> BonpocoMT, nyaino noBpexteHan. h 
Bonpoct 3Ton> aoajKemi Cim. nocraBJicHi, He nepejt TypnjeS- a ne- 
po^-b repMairiefi. 

II . JI o p ,i k h n a h n a 3 e cniTaeri Heooxo.nrMHM-b. ^rooti 
mm no.viepKHy.-ni te jnpeKTHBN, KOTopua aamj CefiMo.\n>. ilejiera- 
iiih jo.iacHa roBopjiTb oot> yerpoiiCTBt ApsieHin TaKi, xe, Kara, h 
TypKjj Moryrt rofiopiiTb o iipaBaxi, ho eaMOonpe r xE.ieHie . HapojoBt. 
piiACTbeHHuxT. OTTonaHCicoMy roeyAapcTBy. 

06i,HE.ieHie HesasiK-nMOCTii Tenepi> npcauelpeMeHHo. ho mh 
^caaciiu 3a»Bim>, tto cean Typuia He 3axoHerb npn3HaTb Hamuxi. 
Tix'SoBaniu. to OHa c-TaHCTt ncpeji, yrpo3ofi bohhh. Bo bcxkohi> 
e.iyiat. ociii Typujn Hauia uu3<iBiiciiMocn> neoGxojtma n aceaa- 
TtvibHa. mm moh;cm1) iapaHTJijMBUTij o6i.JiB.ieme cbooii He3aBncBH<H 
ctii nj>n ]i;rni(liiii;aiyn MiipHaro ,ioroBopa. npieM.ie.Maro xih Haci>. 

M e x t i e b I crt Mycy.n.MaHc-Kofl <J)panuju. npe^eraBHTe- 
.ieMi, KOTopon oht, aB.iaeTca, 3aaB.ifleTb, mto eeoir He fiyaerb 06V 

HB.lCHa. HOvKIBIICDMOCTb, (JipaKm'a OTKa3HBaOTC3 on, no^nepKra 

Miipnuxi> ii<:i>eroBOpoBL. Boofime a:e neperoBopu ^cuarHH Becrn He™* 
'laeuu Cert Ma. a cyBepeHHoe npflBirre.iLCTBO ie]H;3T> cbocpo Mimnerpa 

]rHOCTpaHHUXl> ,lt.TI> Cb ip03BbIMafiHUMH nOJlHOMOHiaMH. 

H. II e p e t e .i u yicaaiiBaeTb, mto, roBopa o uaKcmiyiii n mh- 
HHMyiit. mm npejno.waeM-b. hto, EOHerao, jeserania Sy^en. orraa- 
imaTh Te3iicbi, npeno^;iHHLie CejiMOMb. Hq MnpHue neperoBopu, 
KOHeiHO. Bbwrpawn. OTi cboSoam AiiicTBia oTBiTCTBeHHaro npea- 
ct,iaTe.7a jeaeranJH. y^oSH^e fiyAerb He BupaSarHBan. hobub 
(f>opMU jHpesTHffh h npe,aocTaBirn> pimeHie npeaefeaaTCTio urnpHoft 
-Te,wranin: ja.Tfee IlepeTcin npej.iara«rb cit^wmyio pesaiBipn: 

«3auymaBi ^oKjajb mhphoh aejjeranJH, coeanneHHoe 3actflar 
Hie npeaH,ijyMa Ceflna, 3aKasKa3CKano IIpaBHTeatcTBa h npeacn*- 

..:.—.■-— - — 145— „.. '. -__.l:^_ 


Ss>3 % •■& &:■■■■* rl !■ V]i. TpanesysBoaJi KHp»aa KOH$epemn*. •*Jfc 69. 70. wiToieii ii'IKiKnifi Ceiiua iipaxo^flTb m» :ciKJ»iemjo. ito oonua i 
-Mta^Hia iii)eiiojiiHHUH mipHOfi a&ieranjn, ^arami ew ai-cramta: 
en irpcactWTe.™ siipHoH jeaci-auUi nijeaotxaE.ia»Tca ^pcsB 
MaiiiiMfl iiaiHoHoiia bi. ptmeHiii Bctxi. iwnpotom. no Bejemw hi 
hijxi. 1't'iH'mw.jaKn. At-ia-Tt HtmrnipLia ikbiIhmhji noji> cbc 
jii'iHofi irretTCiK.'HHOtTLB, &vm suran. o npeyuipunaTHXT, uiara 
tVflJiv 11 IIi»aBiiTe.iBCTBy>. ■-■-*•■■ 

H. IK o p a a h i h nije*iarden».i>C5Mt.iiimiiu mute Kpann 
.But-ivniaBT. joiviajb jeieniTOBL, eoejnmeHHoe aaetjamc npe 
jUysia CeflMa. 3aKiiBi;a3Ci;aro IIpaBiiTeibraa n npeacTawiTe: 
ApasiUH CofiMa. i-to» Ha iiuhb! ptm?Hia Cefisra no ronpocy ©»T> vc 
Bisxi> >uiiia cb Tvpiiiefl a sneiaa jwtoti. nowriiam supa- npi 
lenaro J.ia 3aKaiiKa.-K-i.-aro ni«BiiTMUiBa h Typmn. ptmaen. 
ieiL iq>$ictdinfcM mipaoa ae.ienmm nirannafiHUMii nftTHOSso* 
MiicaMoeroareJi.no jrfcram, bt> arrosn. HanpaB.i«nn Heooxoim 

mam*. 

II o t t a h o b ii i ii (ejiiHomac-HO) : 

IlpiiHaTi>i>e:iiM»ui». iipcj.i<KEeHHy» lueHnjn.Ccnsa.H. VKoi 
' Hia. -a 'nopvwrn. IIpejrtaiaTe3» npaBflTMbcraa cjkrm. coowro 
. npaBHTCiwna o s*at wnpHiixi, noporoBopron. na .-aetanmii le 
1 3 irapra c. r. 

TlpMffe.ioTtMi, emMiiHeHiiaro .-jaetaania H. Vrentoc. je 70. 13T, cTeiorpa*inecKaro'OT5eTa o 3ac$AaMH 3as 
Ea3eKaro CeSma. 

.:..? 


iz i2>) juaptna 191& zotto. 

T e r ei k « p 11 (hoci* cooomeflifl cBtjtHifl o xojt mhi>h 
neperoBopOBi bi TpaneayHst) : __ " . 

TaiJOBU rb ^ihhihi.; KOTOpua npeaeraBii.-ni Hain. npiiouBnm 
jieraru asb Tpane3yaAa. 

HeperoBOpu. Kun> buiho na sioto joKJiaaa, 3ain.iB bt> tyi 
bt> Biuy HenpimupHMOtTH ;njyxi, Tcraeirb 3ptaia Hameii n otto 
CEofl atvieranifi h Vb sajy OTcyrcrBia y npencraBiiTtMefi ootnxi, 
poffb 6o.Tfee nni])OKHxi> nooHOJio'iiiL 

■- '■ : — 14Q— j. VII. Tpane3yHncKajr MHpHa* KOH<f>epeHuin. . J* 70." . 

..' _ IIpHTOjn. Hairov xe.ieraiiJH OKa3a.iacb C-inniKOMb :rpoMQ3jnMir_; 
He TOJibKO no csoeyy KOxiraecTBy, ho 11 no CTpoemio. HameMy npes- 

Cfe^aTClK) npHXOJIITCfl CHHTaTM'fl CT> l«»3.1]IHHliIMU TCICHiaMH, Mfffc- 

HiaMn ii ^aace HwaHcaMn pa3.nnHi.ixT> lacrefi orofl je.ieranJH, h Hairt 
uuKercJi, ito Ha'xiexiiTh iisMtHHTL (Jwpjry n npiipoxy otoh aejie- 
ranJH. 

IIo3toxiy II]»;ujHTeaLCTBo nu.icira.io oli, iTii na aocTHHceaifl no- 
MerHaro Miipa ei> Typuiefi, npiejixeaaro xih 3aKiiBi.a3CKaro.IIpaBH- 
TeabCTBa aa noiBt ptmema Cefhia, HeoCxoanxio 6u.to 6u o&hhv 
Fipexctx.iTe.iH uiipHoft xo.ieranjn A. II. ^xeBKe.in ipe.3BinaflHui[H 
iio.iB;iMO'iiJiMn, aa<iu om> Mon> oaiiocTOHTexbHO xkian, Heooxoxa- 
Mue kl mom, HanjOB-iemii mam. .■■.-■■ 

Ci. TaoiMi. 3aaB.ieHieMi> u npexioHreHieMb HpaBiiTe.ii.CTBO 
i:5jtam;t«T<-a i;i> Ceii.My n jkxptt. ott, hcto iioeraHOB.ieHia no stomp 
nonpocy. Ecra eeri. KaKie-Hiioyxt BOirpoeiJ n. MosKen. Garb, npej- 
-loscHi^ hi- xocTdToino ocBiiHCHhi bi. MoeMi> i;paTKOxn> xoExax't. 

TO. KOHC T 1HO. npaUHTMIiCTBO XUT1. COOTBlTCTBYIftUUe OTBtTU. 

II p e j c t x a t e ,i i>. yroxno .in uyaen. npnc-rynnxE Kb 06"- 
i-yaneHiw stoto Bonpoc-a? Komy yro.iHo BiiiCwwaTbC-H? C.iobo npeflo- 
(TiiB.iaeTCH i.i en v CeiiMa PaMiiraBn.Tn. 

Pa m 11 m a 11 .i ii. rpavKaam 1 . m.H'HU CYiiiia! Ha Tpane-"n T HXCi;on 

MIipiIflH KOIIlIiC]« : IInij[ JK'HO HaMT.Tll.llUT. .let. -Til ilill : OJFTn. 3T0 -TH- 

nia Hamefi .le.iiTaniii. KOTopaa croiin. n. Gyxon. HaxtflTbcs, f>y-; 

XCTb TBPpXO CTOHTI. Ha OCHOBt Tf.XT) nO-lOHJOHift. EOTOpHH :BaMT> 

yroxno ffw.io exiiHor.iacMJM*i> BOTyiiojri. ojoopim.: n nm-nm— ■ ToiKa 
apinria TyjienKaro Iljincinvropci.-aro ITparmTtvii>tTBa: Koropaa ctohti, . 
TBepxo. .io ciixi. nopt. Ha no^Bt ntK.-TaHOBxen.il B]wen>-.IiiTOBCKa- 
ro ioroBop.1. Ba>n>. rpaaaanc i.ichh Commo. n3Bt;CTH0, ito 3aKas- 
Ka3ci.iii Cort.\n. pt.iuiiTe.ii.no oTisepn. ;i. na.io iiaxl.a-n.CJi. Cyjert pp 

i.OHIM OTpHK.ITI. djHXTCKlfi XOrOBOpb- nuO, K.1K1, B.1OT. n3BlieTH0. MU 

cBOPBpeMCHHO. eme jo nojnm-aiiia ;miro .loroisopa, .-jaJiBirm, ito 
om> .nnnoin. xna 3<ihaBKa3LH Bcaicofi o5sza.iv.iwnm cimu. fl %o.i- 
seHi. yuaiian. Ha to BaxHoe oCcTOflTC.ii.CTBO, hto bt> Tom, MOMeHTb. 
Kb momphti. noxniicaHiH xoroBopa, 3ai;aB];ai(-Koe IIpaBiiT0.ThCTBd-6H- 
lo tJ)aKTmecKn coiwpnieHHO He.3aBneriMo on. GoBt>Ta HapoxHtixi. Ko- 
MnccaiK>Bi.. fl x«-iiKon. noxMepKHyTb. ito bt> 3Torb MOMeHTb h : Tyy 
penicoe npaBirre-TbCTBO croaxo Ha toA se Toii;t 3ptHW, noa,- sasi 
BffiKi, h3b4ctho, Kb 3aKaBKa3CKOMy KoMHCcapiaTj" oGpamaancb *a» 
npoebooft BbicraTb eBonxrt. npexcraBirreTefl «b Bpecrb, KaKi. bhxho 

'.'-"---- .. ^_147^_; -. . - ■.«; Vll. TpanesyHflCKa* MHpHan KOwjjepeim™. Ns 70. 

H3T>o^HofiTeJeipaMJiu,^ia nprcHaHia aaniefl He3aBHcnM0CTH. Ciipa-.. 
mHBaerca, hto ate u3MtHBJiocb cb toto BpeMemi ? H AO-iatem. 3a»- 
BHTb, hto Cb Toro BpoMeHU Hame McsayHapoAHoe mioaieHie eme 
6o.rfee ynpomiocb, uoo Ha.\n> yjaaoci. co:«aTb 3ax-aBKa3eKifi Ceiim.. 
nojHOMOHHuli opraHt Betxi Hapo,v«n> 3aKaBi;a3i>x, oCieieHHHft Bcefl 

nOIHOTOii BjatTH H Hpi138aHBblii ttlMOCTOJFTe/IfcHO BepmiiTb cy^b6H 
Hamero Kpaa. 

rpaaijaHC. laenti CefiMa. <I»ai;-nnocKi] mh. 3aicaBK33i>e. bi, 

AaHHUfi UOMCHTL BBafleMCH COneplHCHHO HCiSaBIIClIMHMH, ]I ;fT0 COBej.l- 

meHHO :i(.'ho ii on]X'At.icHHo 3aaBii.iT) saint npciCTaBirrcib, TOBa- 
pjim> ^xeHKejn, iia T]jajie3yH,ici;ofi Miipnofi icoH<|K'peHnni. 11 Haxn, 
i;a3a,ioei), hto, not-.Tii dtoio KaTeropiprecKaro 3anB.icnia Cciiaa lrica- 
TeropHHecKaro 3aaB.ieHia Haiuero npejeraBiiTe.ia, He MoaceTL Gutl. 

KfrHeHHO. JByXl MHiHlft TOMT>, HTO 3ai;aBXa3CKafl ACMOKpaTia HIl 

bt. naTtJiincii CTWiemi, lie w,KeT\b npii3HaTi, hmt>h>iu]imi> ,i„m Had, 
KaKoe-Hiioy^E o&reaTejfcsoe wpiijuiHecKoe 3HaieHie BpecTCHaro jo- 
roBopa, bt> nacTii. Kacaiomeficfl 3aiuiBK«3i,a. Ho TaMi>. Eh TpaneayH-. 
%£ uonpoci> ow.iii uojhhti o<5b wJ>op.\uenin iiauiefi HejaBiuiiiiocTJi. 
SI fl&i&effi. 3ajiBHTi>, hto oKOHHaxenbHoe ocJjopM.ienie 3aKaBKa-3CKOfi 
rocyAapcrneHHOCTii othioji> hc HB.mcm-a xe.iomx ojHOCTopOHBflro 
aKTa je!;.iapiipoBania iiameft hc3;ibhciimoctii co tryponu Ohms. 
Oho npeflnojaraerb eorjade iia npii3Haaiie uanieft He3aBiicuMocTii to 
cropoHU eB]»iieiicKiixi, afpaaun. u, npe^e bccto, co ctqpohlj ner- 
Bepiioro c*om3a, iioo 6e3i. OToro, 6e3T> eooTiitTCTByromdi rujKiHTiH eo 
CTopoHhi i-BponeiiciciixTj A^pacasTj, mij. m, Mea^yHapo^HOMi) ©THoiiie- 
ma, 0Ka3aaiici> ou m, noao/Keum . t:bxt> MiioroHHCienHUXT. pec- 
ny6JuiK7. PocciH. kotoplis, <J>aKTHHCCKH OTopBaBuiHCb on. ueHTpa h 
on> CoBtTa HaiJo r THiJXT> KoMiiccapoBi, kohchho, ne jotTHrjin ca- 
MOCToare^LHocra 11 He Moryn. pacHiiTLiBaTh Ha npn3HaHie cBoert* 
MeayyHapo^Haro npaBa ij ocbopxaeiric bt, 3tomi, CMiacit npusHa- 
Hia hxi. nyuiiiiHo npaBOBoro xai>aKTepa co ctoimjhij CBponeflCKHXi, 
jepamBi.. JIa.ite, h io.iaeHi. KaxeropHHecKH 3aflBHTb. hto bt> hij- 
HiniHefi CTaahi mhphuxt> neperoBOixtBi. iCK.iaimpoBaHie Hameft ae- 
saBMciiMOGTH 03Jianajo 6u hhhto iiHoe, KajcL npea,i>aB.ieHie ci> aa- 
meS cropoHU u3BtcrHaro yaLTUMaTysia TypeuKOMy IlpaBiiTeibCTBy. 
ii6o iiu jo.TiKHi.1 npn3H<tTi>j hto j,cK.iapnpoBaaie Be3aBHcn>rocrH npes- 
nanaraert npH3aaHie Hamero cyBepeHHTera Ha onpe,xlueHHOH trep- 
pHTopiH. Haraa TeppHTopia, rpaa^aHe, naeHH Cefi«a, hsmh mucjiht- 
ca bi> crapuxi> SajraBKascKHXt rpammaxi,. ^ro aeosHOKpaTHO no#- 

— 148 — VII. Tpane3yHHCKas MHpHan KOH^epeHuin. Jfc 70. 

: TBepayajioci, 3ajcaBi;a3CKiiML Cchmomi, ji, kohchho, Haiae-^eKdapape- 1 

JHiHie He3aBIICHM0CTH A0.1HCM0 BK.lHrailn, *)TO, ICaKT. <VTIJO H3T> OC- 

iiobhijxi> yciOBift, bt, ofaflB-iCHie HcaaBiieiiMOCTii. Ho Basfi, H3Bter- 
ko, 'Jto hsiphho aro no.7oa.oH ie oc-napiiBacTC-a TyjKiiKiiMi, IlMnepaTop- 

(KHMli IIliaBIITe.TLC-TBOM I>, K0T0|JOC II0K.1 EfG eiHC CTOIITB, (Jy^ClTb HS- 

.tbhtlch ne Hajo-iro, Ha no'iBt nocTaHOB-ieHia BpeercKaro aoroBopa. 
Boti> no'ieMy mli no.iarae.\n.. ito bi> r iannoft CTa,iin MiipHux-b nepe- 
roBopoBt, eme i:e HacryiiiMi. momohti. j.in ^cK.3apnpoBaHifl Hainefi 
He3aBirc.HM0crii n 0K0HHaTe.ibH.aro ocfvopMnenin Harnett rocynaperBeH- . 
hocth. Tannin, o6pa3o.\n>. m> jisBtcTHOMi, oTHOmeHhi, Heonpe^tJieH- 
hocti, no.io3M>Hia cyjiin. nai(i> onpaTfcieHHHH Buro^H bt> ^ksfk Be- 
.leHia MiipHMXi neperoBopoBi. pi, Typujcn, nOo ocui TypenKaa' Hm- . 
nepifi 3ajiirrepccOBaHa bt, coajanin oytfiepa — rocy.iapcTBa, Koropoe 
hbh.iocl 6u ciiMWMT. .lyHmnMi. 3anuiTHnK0>n, en c-tBepmncB rpa- 
Himi.. earn oHa He .-jaiiHTepecoBaHa bt> tomi,. mto6h niiefleraBHTe,iH 
•JaKaBKa3CKofi jeMoi.-pa.T-m npiiHyaaeHH oh.ih Hci-an. coK»3HJiKOBn> vb 

aHTHTJIKJHKOfl K0a.7HH.ilI. Typnifl 20.73.-113 If HO UOffiCTb HC TOHTH 

iraBerp1j'iy hami, B03C-Tanon.7eHic.\ii> t-Tapuxi, 3ai;aBKa3CKifXT> rpa- 
mim. n any.7Hj)OBaHioMT, F>petT7i-JIifTOBC.icaro joroBopa bt> Macra, 
i.aoaioin.enra 3ai>-nBi.-a-*ba, Toil in era. B7, KOTopoii 3aiiHTe))ecoBaHH 
Mi,r. niicn-TaBHTcui 3aKain;a3CKon .leMOKp.-mn. 5T .io.7a.-em. aaaBTrn,. 
— cir.iMian 3aKnnj.a:u-.icaH PecnyuiiiKa. OosycumHo .leMOKpaTiiHewcaa. 
ho CBoeMy cymrcTny. n .mmoHHasi bcakhxi. nvnepiajiTCTHiecKiixi. 
npTiTHsaHiii, nix.acTaB.1a.7a Cm ,xm Typem;oft IiMnepiii fiojbinyro 
■ ■ (TpaTcniMccKyw iit.hhoctt,. Tf>i[7,:BtpoHTHD. .70(-flTKHTiaii5n7iiredr.nP*' 
HUX7. KptnocToii. Tt.M7. 6o.iie. hto HHHf.iiiHHfl Kofina HaMi, onpesii- 
.leHHO a01.-a3a.1a. hto HfHiiiic-TynHuxi) KptnoCTeli Hf/rb 11 He MOHcen. 

OIJTB. I?0T7. T'h UC'HOBHIJIl Hn.70H.-PH in. KaKIIMII .T0.7/KHIJ pyKOBOJCTEO- 

BaTbea mh. 'i.iohij Cenxia. PaayyloTon, nocit. HeoaHOKpaTHns*!. no- 
CTaH0B.7CHin Cefiua. nr Monair. no.iacacaTb HiiKaxovy comht,hik> to 
o6eTOHTe.7LCTBO. hto mh Bet eniiHoaymHU B^ o^homt. — m> cTpeMJier 
hih Til. 3aK.iKraen.i10 HPMCA.iPiniaro- ho noieTHaro ji-ia o6tnxi, cro- 
pomi mipa. TaKOBa bo.ih 3ai;aBKa3CK0ii ,7,0M0Kp;iTiH. 3aJcaBKa3ciaft 
CeiiMi>, iiocviynmiJii aTOii jjoMOKpaTin, kohciho, ao,7iKeirt npHHHTb 
nc* MTipw in, TOMy, ito6u 3Ta 3a,7aia Btino.7HH.iacb aajia nairoojifce 
.lerao h 6c36o.if,3HeHH0. Bon> noiesiy mh no.iarae>ri>, ^to H3i>-3a bto- 
liocreneHHUxT. BonpocoBi., H3i>-3a wmpocowb, hc 3aTparnBamniHX7E. 
;kh3hchhhxt> inrrepocoB'b nanrero Kpaa. H3i.-3a oocTOHTejiBCTBi, He 
yrpoamomifxi. mmon rocyjaiiCTBeimocTH, mh. npp,tnra(BHTeJiH- ; -3a-- 

— 149 — '1 /■ VII. Tpane3yMaeKa* MHpHan KOH^epeimi*. 1* 70. 

t 7 '" EaBha.ieKoH AeMw;paTiH, OTsuqb He 3aiiBTepecouaHM in. tomt,, htoow 
C03^aBaTL KaKia-Hiioy^b ];oh4>-iiikthuh oTHOineHia -co. Typn,iefi. ko- 
Topaa , 6 yaeiii, BJy,taTbca, i«ikt> ii mli, Tarae boo ay uieMeHa crpeM.ie- 
nieMT> noueTHaro no oxHOUieHiw kt> h<ihi> xupa, Tanoe no.ioa;eHie, xa- 
Koe atcianie AoouTbca noieTHaro .uupa : npieji-neaaro &ia oOtnxi. 
CTopoHt, xciaHie U3i>-3a BTopoiyrcneuHUXi. BonpoeoBi> He coa-iflBaTj, 
koh*.iukthmxt, yaiOBia — AiiKxyen. Ham* HeoOxojnMOC-n. 06.16*11. 
Hamero iiiwMCTaBiiTe.ia, Hunt MiiHiierpa imoCTpaHHiJX'b jt.n>, to- 
Bapuma HxeHKe.m 'ipe-3BijyafiHH>ni no.iHOMO'HHMH. Tpaaaane, n.ie- 
hu CefiMa. eciu mm He xoniM'b btth no iTWiain. Tpomtaro h ynciHo- 
MOMiiBuia.ro ero IIpaBiixejibcTBa. i;oti>ikk* bt» esoeMi. oe.itn.ieHiii lipeji- 
no.iara.io. tto mij wryriii.iii bt. <lia:iy «Mua.iiiCTiiw<-Kon ]>cBo.nonm ii 

", ' <rro noT<j.\iy He liMtwrb HiiKaKoro 3Ha'icHia hit rpaHjnuj rocy,iapcTBa. 
mi. TtMi. nano. i.ai;i»-Hiioy.T4> juiiLioM.-miMet-Kia ipiuimiii. — ec-in mij 

, ; He xoTUM-b BCTyniiTb Ha ;*toti. ii>tl. mh He uoxom. hi HopHpoBan. 
hh ,i"HJi«MaT]iHCCi«iro onura. hh j]iu.ioMaTn<!Pi-Kiixi. Tpaaimifi. drn 
oooopas.cuia iiiKTYwri. Ham.. HeoOxoaii-Morn. couGpa.Waxi.iH ei> 
TtMH HopsiaMii n TpaiiiuiHMH Mos.-iyHaivi.inam npami. k<>tojh.s>i mm 
Mor.m oi>i licno-n^OBaTi. ,ua He.\uu.iomi;tr<>. tV^ou.-jfen^iiHiH'o uaK.iio- 
MeHin Hu'icTHait) xiJi Haci. Miipa. Mw npoxiantm. ocVieib Towiptnua 

^XCRKClil Tf>MH JIO.lHOMOliaMn. KOTOpH-lill. i;mn> BilMl. na»t.t-THO H 

i;asi. r ioi;.iaa"Ba.n. IlpejctjaTe.iL 3aKaBKa:Hi.uro IIp3BHTc.ii.CTna. 
no.ib3y(.'Tc-Ji IIpL-jitiaTtMi. TypenKoii a&ierauiii. ii iipojoeraBin i> omv. 
naineMy Ilpe;ict*iTjYi». iiSBtcTHyio cbooojv. kikti bi. notTaHOBKx. bo- 

: ' npo(.-<i. -nun. n Bi, h1ikoto])«xi. yc-Tyin;axT>. i;oTopi.ia neo6xo.iiiMi.i .xia 
toju itoow ^oOiiTLf a iioiOTHnro ,iia Haci. Miipa. ycrynKaxi., koto- 
I>hh t pii:iyMf.PTi-ii, ho .ao.ia.HU hiikohmi. oopasoMV saTpaniBaTi. H«nm 
•yKiBHeHiiuo iiHTopetu ii yrpoataTi., xoxa on bi. oTaa.iCHimn CTencmi. 

■] naine« rocy.iapcTBt'imoCTi!. ycrynrcax'fc, i;oTopua jo.ih;hij c-bocbik 1 - 
Memio CJiHiiiiioHiipoitaTKeH -iiKaBKa3CKiiMi. CefijioMi.. no.moiipaBHUMi. 
oj>raHOMi. 3aKaBi,a;iL3i. ^Vro ejiiHCTBeiraiJii nyTfc, i:oTopi.iii npn C03aas- 
flmxca yc'ioBiaxi. lionoacri. Haci. kt. Miipy Hanr>o.Tte oijnpwMn ma- 
raMn, nyri>. Koxopuii Ham. cy.iiiTi> ycntxrr.. a 6u cKa.3a.11.. ,iim.ioMa- 

■ THMec-Kiii ycntxi., 1160 h cine pas*. ,iaia:«Hi. noyiepKHyTi., mxo nt bi. 
Hamnxi. nHTei>ecaxi. nrHop]ij>oBaTi. r iiin.ioxiaTineeKiR onbm.. ann.io- 

, - MaxiiiecKis Tpa^nuiii, 1160 eme ne Hapra-Tb momchti., Kor,ia mn Mor.m 

■ .? 6u cKa3axi>. ito bcx> rocyjapcxBa. et kohmii Hast npnxoiHTca co- 
| . npiiKacaTbCJi.. oxpHuawTb xannyKi .iiin-ioMariin. sain> hto cj'kia.ia 
i^ ' PocfincKaa j;eMOhpaTia. Mh no.iaraeM*b. ^to ii ho bi, HHXPpo<axi. 

— 150— - .,..''." ...V.l'..'.__. : . ., VH. TpanesyHacKan MHpnaji KOH^epenuin. K; 70. 

Typuin r 1ocTp:iri» aoJio:KeHie, eo3aaTh KqinixuiKT-b. cosAaTfc ye.ioBia y 
Korga mh 6y^eiii. BbmysipfiBbi noeraBiiTB Ha KapTy bc« csoe S.iarono- 
,iy<rie. npn.ioxuTb bc& ycn-iia, *no6u ocboooahtl 3aKaBKa3ci;ic- Ha- 
poAii on lira hoboh AeenoTiu, Moacen> oute, 6o.it <> t-Tpanraofl. HtMi» 
to iiro, Koro]X)e mu. BMtert co Been PocciilcKoii AeiioKpaTiefi, cBcprjca, 
VBiiHTttKiiBT. uapci;oe nro, napcKifi jecnoraaMi.. A <ito mu, 3aKaBica3- 
eicaa AeMOKpaTiH. npeACTaBiiTejiaMii i;oeii bh HB.iaeTe«>. cnocoOHa Ha 
repouiecKyw 6opi>6y, bt> otomij OTHomeHiii taMUMi. .lyiiinnn, py^a- 
TeiLCTBOMb jHj.iiieTtH Hama MHoroBticoBaa noTopia. ueropia, nojinaa 
TpoBciHeHifi n ropoiiHecKon fiopfcou co Bctxni OKpyataiomnMn Haei> 
Hapoja.Mii. u .ivhiuilm-l CBii,itTe.3CNa bi. 3T0MT. oraoineniii Moatexi> 
cryxHTi. to uooayineB.ieHie. i;otopoc uapiiTL bl uameii ni>OBnHii,in 11 
oaite itsn, ycntnmajj Moon.iirjan.ia Haiiinxx tnm,. 3 no-iaraio, hto 
:>to Tiaioac<?Hie ji HCKpertHce iKdame cl Haraefl eiopoHUMiipa 6y- 
jerb dyiKHTb .lymuiin, pyiaTCiLCTBOin, 3d to, 'ito ec-in, ^tficrBii- 
reoiLHo, n TypeiiKoc ITpaBiiTe.ii.CTBO CTaHcn. na 3T<m> nyrivHCKpea- 
Haro mvuoienifl iio^CTHaro cii HnMH xnpa. to <5y,iyTi, coajaHH Tfe 
uiaronpijiTHwa ye.ioBia. i;oTopi.ia npnBe.ui ou naci, ki> no.iHoft jrai;- 
Biuanjn nornni,ixi. aiiiic-Tisifi ji B03C03jaHim xoro Mnpiiaro no;TO3Keiria, 
KOTopoe npeacTaiumTii HUTepecT. xia Been - ; kiKnni;a3eKon ,ieM0Kpa- 
Tin n ,i.i}i Bt-txi, napo,ioin>. na<i> oi;pyH,"ai<nui;x<i>. rpaauaHO. M.ieHi>i 
3aKaBKa3i:i;aro CeiiMa, bi, no.iHofi yBtipeHHoern, iro npe^iaraeMHft 
navTt nvTi. flymen.. (-iioc-ooVtboimtii fiucrpon .inicnn,iauiii noriHH n 
B03CTanoR.n?ni jo ^oopococtacKiixi. OTHomcirin ci. Typuieii. ha y«io- 
bijixi, no'iCTHaro ;i.ia o6i>im, ctopohi> Miipa. Kosmma n >inpt npea- 
.laraen, BaMi> iipiiHaTh niiJKfcc,it;iyimuyirt po:j-o;nouiw: *Bi>u\iyiiiaBi> 
jkiktoxj, o xo.it MiipHbixi> nepcroBopoRt ci» Typiticii h ctojt na DOHB'fe. 
CBoero jyfcniema ott> ]Q (fienpa.ia 1018 ro.ia no Bonpocy ofts ycw- 
Biaxii Mii]>a. pi, Typuieft. ho iKe.iaa .ittCTira. iio'icTnaro Miipa. npieM- 
.leMaro ath 3aKaBKa3i,n n Typuin. CeriMi. noeTauoB.iscn>: o6jeib 
irpcjcfejaTe.iH Mnpnoft .iciommii MHHiicTiia irHor-TpaHHF>rxv x&n> 
3aKaBK33i.H A. If. 'Jxohi.o.iii HpesBtnafiiiMJin noTHOMOHianii caMO- 
CTOHTCitHO j'LiaTi. ni> sTOMi. HaDpaBaeHiii Heooxo^HMiJe ima-ni».'- 
H Bon., eciii bbmi. yrojHO 6ysen> o^o6piiTi. wry j>e30.5ioiyH) H 
TaKnjrb o6pa30Mt no^ejmaTi) em,e pa3i. Ty je.ieraniro, koto- 
paa CBoeBpeMCHHo no.iyHn.iaon> hhci> no.iHOJto'iia. noiHOMOiia 3a- 
KaBKa3Pkon ^eMOKpaTiii. jwh ^oCTnajenia noieTHaro r xia oStmci. cto- 
poin> Mrrpa. mh Jioa:eMT> 6htl yBtpemJ, ^to npn iich"i)eHHesn. accia- 
mn noftTH ua noneTHHa ycioBia co ctopohh Typuin- wh <>yj;eMT» 

'—._." — 151 —;.;.; 1 

i VII. Tpane3yHflCKaH MHpna<j KOH$epeHUis. j^j^ 70 75. 

HMliTL K03iIoacil(K.Tli .UiKBH,TIipOBaTh BOL'HHLia AtfitfTBHI II B03L"TdH0- 

wrn> to MiipHoe nMoaiesie, horopoe He mibKu &h iiHTepeeaxi. Typ- 
uiii ii 3ahaiiKii3i.fi, no bt, iiHTepeeaxi, uefexi, OKpyacaroimixi, h.ici. 
napo,ioEi> (an.ioditcMeHHu). 

IT j) e j c t „i a t e .3 t. Kosiy emo yro^HO BuciHraThca no bo- 
iij)ocy:' Toraa noswwibTe nocraBRTL sa rojiocoBame matHo-iTo 
rnvraiueiiHyjo pe30.3jouiio, jjpe^roaieHHyw PaMiiuinn.in. Kto 3a otv 
pesaiKinjH) njxiiiiy iiojHaTi, pyi;n. JTpomy ohvcthti,. Pe.miioina npn- 
HUMiKTCJi i-A)JHor.iac,HO (anjtoducMennu). JVs 71. 

fleKJiapania 3aKaBKa3CKOH aejieraiiiii ei ■ npewose- 
Hiem TeppHTopiajiLEHXT. ycTynoKt Typnin. 

Or-ixiMaHCKaa .aojigrania in, ruocii iiocvit^Heii Aeoapaiya wi, 
8 (..1) Mapra cero roaa HacTaiu>a<m> Ha npaBOMfcpHOCTii h o&rea- 

TeUHOCTIi I BpCCTTj-ZIllTOBCItfiro .KIRlBOpa II :«lKJK)ieHlC «aoix>Bopa 

JPj;kui>: >■ lypmii <-b 3aj;aBi;a;,u>:\n> craBim, bi> 3aBnenM0CTb ot*l ot- 
raaa noc.iU.TMro on, npimjjanifi na .fiiTVMfKift. ApjaraHCKift 11 
hapecKin caa«acaKH». 

Cbo:<» ToiKy aplana H .i Bpwi.-JiiTOBeriii aotobopt, 3asaBEa3- 
CKaa jMerama usit..™ qec-ri, vi-nmopjiTi, bt. aeK.iapaniii on 7-n> 
<^!>-ro> Mftjira. Ha i;aicOBoii oeraeTca h hlih*. 

?ai,am;a3CKiii CeiiMi, ae.iernimBa.il> cboiixt, ynojHOMOieHHUxi, 
bt, j panc3VH^i, KHt BwiKoii ciiinii 11 uaisnciiMOCTii on, BpecTi»-JTii- 
TOBt-i.HXi^Miij.HLixi, iiojteroiscijKiBi,. KnTopue in. tomv ace bi, to bpc- 
mh h He'ouaH uaiameHH. 

HwwiOKpaTHw iTiicpiiaenic. OrrojiaHCKOfl aeierairiH, mto 3a- 
Muaaaraoe lipamiTftiLCTBo vi> mojichti, najnucaHia Bpec-n,-JIim>B- 
CKaro AuroBopa cme «hc 6i>uo C(l>op.\nipoisano» n Gvito noTOMy «no- 
AKseHifl j-omiaHj-raro aoroBojKi He. uoryrb ouTb mi otoohchu. hit 
onpoTecTOBaHH «, ero ctopohh*, jiiwcho upiuinecKaro oenoBaiUH. 
nocwurey OTTX)MaMcKoe IIpaiHiTetf mtbo. HecMOTpa H a owe viaerie 
bb hpeerwluroBCKim. lieperoBopax-b. «uio npexioiKiuo 3-aKaBKaa- 
ckomj IlpaBiiTCiMTBy BofiTH fi, hiimt, bi> HeiiocitejCTBeiiiiue uei»e- 
roBOpH Mirpt. . .. ' ' 

.*_ T __ _.„'.. ■ ^153 ■'-".'.'.".'. VII. TpanesyHHCKan MMpnax KOH^cpeHuin. -J* 71. - 

3aKaBKa3CKaa A&ieraiUa yxe uutaa eaynaii :«uibhti,. <rro OHa 
yuoJHOiioieHa Becni neperOBOpu ci> OTTouaHCKofi jv.ierauieS M.& ~"~7 
Buno.THOHiH ochobhoH aaja'm. notTaaaeHHoFi no imimiaruuli caMoro 
OiroiiaHCKaro IIpaBimuLCTBa, a iimchho- ;ua ^jatiwienis oKoirea- 
Te.n>Haro u Hjxmiaro anpa, a He j.ia n>ery.iHposaHiH boiipocobt*. 
BWTCKaRnmixi. h;h> EiX'crb-JIiiTOBCiiaro aorybopa no oTHonjemn ru 
3aKauK.t3i>». Bi> nojrBepxjeme OToro ooVrojiTeiMTBa, 3anaBKa3CKan 
.H'.ierania ccLnaerca sa pajt Te:icrpa<J>HH:xi> cooomeHifl. n.11, kohxi> 
0,1110 He ynoMnHa-ioct 11 era.*) e& lmlerBO vb Tpane3ymt, a hmch- 
ho T&ierpaMxia KbMansrumaro xypem;ofi apMiefi iaBKa3CKaro (J>poH- 
ta BexnoVt-IIanin on, 12-ro Mapia c-ero-roja. bi. Koropofi HOBTopaeT- 
ta *a.&iaHie ycirfcxa bt> 3nroTOB.ieHiii neaoBi. njviBjiiBaro n noieT- 
Han> ,i.ia oOiurb cropoffb wipa>. 

Ec.m 6h OTiipaBHHMT. nyHKTOMT> ^aa ee^eHifl unpHuxi. uepero- 
BopoBi. jo.ixein. 6u.ti> ciyxirn. Epecn.-.lnTOBeKifl aoroBOpi,, to Ot- 
TOManci;aa ae.ierania ho niieMiiny.ia Ou npej>aBirn> ero TCKCTb cn> 
nepBaro a;c jhh KOH^pennui. Bi> takomi. tiyiat j.ia 3ai;aBKa3CKO# 
je.ier.miH caxo cooow botfjiikl 6u Bonpoct: BO-ijepBiiXT>, HacKaiwto 
npas6u£pHo Become noperoBopoBi> ei> omiisn. to.ti>ko OrroMaHCKHMi, 
IIjKiB]iTe.ii.CTEOMi,, a -hc on Befoni nj)aBnTe.n.cTBaMii <remepHoro co- 
TO3a. no.7inu-aBiniiMn Epa-TL-.'"Iirr©s:-Kiii joroaopi* h. bo-btophxi.. 
m, 'ion. iimciiho saji.nonaeTCH * npioopfcieiiHoe OTrojianoKHjn> Ilpa- 
BHTe,ibCTBo>n> npaBo* Ha «BaTpici:iii. ApjaraHtKiii n KapceoS cae^- 
hsh;ii> 11 KaKoro xapaKTepa h wi^sia hto npaBo? Ho SaiiaBTiasCKaa 
ae.iorania coBepmeimo He aa^asaaacb u£.tmo BuacnuTh BonpocH, 

nf>J,OUHMf* liHIIlHllHIBlMCnHUMl). H. jtfiCTIsya H<1 TQIHOMli OCHOBaHlH 

JiaH'.iaro ei'i 3iii.'aBKa^cKiiMi> CeihioMi. saiuaTa. .BCryim-ia rt> uepero- 
Bopw tjb OrroMaHOKoii .ie.ierau.iefi ti. ejiiHcri^HHUHT. HflMtpeHiein. 

3a.K.7H>HIlTl> IIMOHHO 11. TvpUH'fi OI.<tHiaT«VlI.HI,nl II IllKMULUl Mlipi>. 

Hcxoia n*'i> hbho BMpa;K?iiHan) ootiran t-roponajui jKCTdHis: 
ycTaHOBim, ^jyjtitTBeHHHa OTHi>nn*Hia itv&Tff Maj>o,iasiJi 3aKaBEa3ba 
li T5 - puiii. 3aKaBKa3CKaa jt'soKiiaria bhobi. ni)e.xiaraen» nepcHCCiu 
neHT]ii> TflsecTU neperoBOjwBi. t*b ii.inci.oeni iftopMa-ibHaro cno]>a bt> 
u.iocKocTb o6cy«aenia KOHKpeniiiixi. ytiOBul srapa. 

Ol t-Boeii cto]»hu 3iiKa»Ka3CKaa je-ieraiua, ocmeuBaHCb aa ho- 

BEJX'h IIO.lHOMO'iiHXl., jaHHUXl. Cfi CefiMOll-b- HaxejHTl. B03M0ffiHbMli 

catJaTh a3MtH0Hie bt> Tperbejn. nyKK-rb oeHOBfluxi. Ha^a.n>. naio- 
■At-HHUxi, bt> ea jeiwiapaniii 7 <20) napxa «ro rotsa. 

HaMtaeuia :tra. ojmaKO- jojikhw mxoaiiTi. n.n. stpao noHa- 

'"-'---'' ■" - —463— '-'.:-""'-"-'----''. i...-.t:1;;4;'::^; it* • 

U i VU. Tpane^yHicxan HtfpHas Komjjepemua. J* 71 

tuxl iiiiTepecoiri. i«iKt OrxoManeLaro, Tat-b h 3aKaBKa3CKaro-roer- 
japcTBx. On«.MaaCKoe rocyaapcrao, HecoMHtHBo, 3aiiffrepecoBano Vb 
cymcCTBOBiiaui a Hopxia.ibHOMi pjwuimi! HeaaBiicnMaro 3aicaBKaa- 
Ktro roeyaupcTBa. Mcaoy Tin*, napymeiiie TCppiiTopia.n>HO& iilib- 
hoctb n 3KOHOMiiiecicaro canneraa 3aKaBK.i3ba ©eiaoirn y 3 u cBaau- 
Kawima ero rapiflH, n rtMb cauim, etfuaerb bhobl cffiuamioe ro- 
i-yjajx-TBo HccuocooHUMi nrpa.jinVc-Bow HeaaBncuMOcn, n cboCoay 
t>n> hchkhxx jioc.jiraTe.:i&erBT> iisbhI. 

IIpufliiMaa bo BHiiMaHie :.tj! no.ioa;eHia, 3aKasiui%i.'aH jeieia- 
ina, b-l D3iitaeHie CTapHxi roeyjaperBeBHUXT, ipamiirb, npe^-iara- 
ert ymnoBiin, Mfeyiomja iieayy Typniofl u 3ai;aBKa3texCb: 

Orb .ltTHHPo nocTa Korean, hto bt> 18-th BeptTaxi, i;t> mxt 
^iiiUy orfc Karbmiajia. icpen, ropy AxvEvoar*. no B02opa3A*..ib- 
tt03iy xpeoTy no jijihaioA .umiii Ha 0.iyx.ibi n Ha Bucory 0210, m- 
Kyja iia bucotj- Cl'fw, Ha ropy Bami-Kaa. h;i ropy 3iapen, (IZ-tt). 
h» BHcoTj- 8138 ii jia.iie no aaMmnierpaTHBHon rpammt Ivipcci.am 
ii ApjaraHt-h-nro OKpyJWb h<i ropy Bvra-Tana h bijc-otv 7fiSG. oti.v- 
ja c-lmepHte I e.u.ci;oii aaiinibi na bucotu 73o0— TiHO— 7K<;-> jt ia - 
ite repeal, ropy Illano ua ropy Eap3bi-re.n, (&K7) ha rupy Capm,- 
twnr-ii. iiepoBfl.n, SiapcTCKift. nrmjrt no Bnjnpa.-i_it.ij,n!>ii .imrin Ha 
Buccrry 820-i ti .la.itc ua ropy Xopocam.. Ja.itc no Kiaamii a.iMifmi- 
erpaTimHoii rpammls EaTVMCKofi oaiacrrii ip ropH-Eeiob"b-Cj,ipri. it 
no crnpofi nx-y.aaixTBeHnoH rpaHimi jo uopa. 

Ha boctoki uti. .it.raaro nof-ra Kora„i;Kn bo-ioti, ^o IIei«-iji-rpa-- . 
Himej: npraeTea hpoxhhh im-yaapcTBeHHas rpaHima. 

TaKiJMi. oopaaoMb, Kb Typiuii orxojaTb: Beta. O.ibTimeKifi ok- 
pyn>, wa-Ha-H latu. Ap.ianmtKaro. »ro-3ana,jHaa laerb Ka]»tfi;aro 
n 3ana,THaji 'lacri, KaraasiaHt i;aro OKpyiWb. 

Ooi)amaacb Kb nporecTv On-OManc-Kofi jc.ieraniii.Bi. othoioc- 
hiii sij-HKTa 4-ru siipHtm. yciotifl. 3aianKa;t<:Kaa je.ierauia c^HTa- 
en, ByacHUMb :*aaBirri v 'ito oHa oTHKub ho nu*.ia Hastpeiria " Bsit- 
nian.ca bo BHyf]>eHHia at..ia OnoMaHCKaro roevjapCTBa..Ho ]>yKOBoa- 
(-TBona.iat-i> ciiaysmuiMn cooopaxeBiajui: 

Po.WTBCHnaa CBH3b Hapo,ioBi,, naw.iaiomiixT, 3aKdBKa3i* h co- 
nj)e,TB.ibHHa eb hiixfl lacrn OrroMancKaro rocyjapcTBa. oc.ioxH3ierft- 
HopMa-ihuoft Te^PHie xiismi. cnoKoflHoe cocroaHie ymoffi, a. m, esam 
ct> aniMi.. ycTofi'WBocTb n npo^HOCTb Bo;JHiiK;mmaro bt. 3aKaBKa3bt 
Hoiiami no.iiiTii'iecKaiY) fiuria. t-cni no tv cmpOHy rpammu He 6yjyTt. 

':...:....'.. .. ■:'/ ~' ~ — J54— "■■' : ~' : ~-' --:~~ :: : ' ".--" ' : : .-- VT1. TpaneayHflCKan HHpHan KOH$epetutiii. J>fejife 71, 72. 

cymecTBOBan, ycaoBia- o6"eaiie«mBa»iuiji nop.Ma.ii.Hym ;ku3hi> uteraa-^ 
ro Hace.ieHia. 3acii.\n> bt. np<\ifc.iaxi. 3airaijKa3i.H HaxoAnTCH HteKOJO.- 
ko con. Tticjni. TypeuKo-noojainibixi. npMairi., KypiorrK aftcopOBt h 
jpynirb, aa.ii>utfiiii<?c npeouBauio kotophxi, rb dtoB crpaat HeH3- 
otsHO bhccctl upynirfciiuiiji ociosHeHin dt> xo.3JiHCTBeHHyw h nam- 

TniCCKJTO JKJI3Hb KJWH. HO KOTOpHC HC MOrVTI. (JlJTL BldC.laHU Ha po- 

,iitht 6e.3i, cepi,e3HUXT> rapaimfi iixt> oeaonacHOCTiT n cbooo,jh. Taso- 
Bi4 ncHOuaHijj. in. cii.iy Koropuxi. 3;H;ani;a3C].ift Ceftjn.. Bupa&vruBaji 
yc.ioBia njioiHam stiijia ei, Typnk-ii. no moh. ooofiTH MO-TOimeMi. 3Ty 
npo&ieMV. 

Ho el Riuy tot«. 'iti> OrniMaHt-j.aji jcionuuJi iiciaraen.. ito no- 
<T,iHOBi;a HOHjKK-a o t-anoanpejrfc.ieHiii HapoaoBt bt> BoeroHHOfi Ana- 
mini ji, Bfjb MaeTHOcni, TypcuKofi A] men in. m> tomt. ero Bnat. bt> Ka- 
komi, cat.ia.Ti. :rro 3a];aBKa3ci;ifi Ccfivn,. iiMtpT-h xapaurepi. Bwfcma- 
To.iMT&a bo BHyTj-ieHina .it.ia OiroMaHCKaixi rocy,iai)CTBa. 3aiK>Bi;a.1- 
ci;aa je.ieranin ivrroBa Boiini bi» cor.intiicHio o. ChroiiaHCKott ae,iera-.. 
uiefi xifl coBJitcTHOii bejioootkii laicofi <Ik»pmh iiocTanoBKii Bonpoca. 

KOTOp™ OTTOMilHCKaH .V'.lf railifl (TITOTI, TIpM'.M.lCMOft J.lfl'Cef)H n ko- 

Bopaji EMtert ct> Tf.Mt. jaera no.woa;noc-Ti> 3aKaBKa3csofl jeaeranin. 
hi. xo.it iwpeiynHtpnin.. nrn-TflBiiTi. na ooc-yvtaeHie n pa3ptraeHie bo- 
npori, o B&iBpamenin h ycrpnpTriii Typeiriro-rioaaHHHXi. apiiJim.. a 
TaKse QtefnufBT. n-ii. .ipynrxi. Hni'KUHOcreft. chhtwxt. to6iJrimm 
BoilHH eh ]»jhhxi> stm>. ii o rapamriirx'K otfronrinBaronuixi. hxt. 
, na.^»Htftm™ cyjbSy^ ■_ 

/7^w.Kifc»wH/V: ITi»ii tvjti. iipii.mnKTCH pyc-ci;afl naTiinep<-r«ajr 
i.apra. jfe 72; '■" 
TjitTEMaTyin* TypenKaro UpaBHTeaBCTBa. -roc^nojirirhllpeaet^aTeaB! _.. : - - 

OrroMancKoe HMnepaxopcKoe npaBiiTe.ii.prao wacraireaerb Ha 
ii3.ioa;eHH0Mi, m. aoK.iapauin on. 21-ro mapTa 1018 raia n npocwra^ 

■~-'.r^.- ■- - ■ _ 155 _- VII. Tpane3yHncKa»! MHpHas xoK^epeimiji. jfcj^ 72 73 

■ -yraaaesyio 3aiia«ia3eKy» ^Rienmiio aa-nruuy™ DKOH-iaTCiMuil <rr- 
bT.tt, no srosiy nonoay bt, Teienie 48 lacoBT.. 

npiiMHTo. rocnoniiHT, npp vl rfaaw^. yutpeiiw m, sioesn, caxovi. 

BHIOF.-.W, VMJKPHIH 7\ _P«#5. TT P 0;«;t,™T<VM, OrTOMaHCKOft Ilvmmi- 

Topeuoft /KvieraidH*. ' 

Tpattesy^dt, 24 .iMfima {6 aitffw) jpig j. Jfe 73. 

TejierpaMMa Upejic^aTejra 3aKaBKa3CK0H jejieraiflH 
HeofaoOTocTa H0BHX3 ycTynoK-L TypniH. ■?/ Mapitm (7 aupiMst) 191S tod*. "BaTyipt. KoMeHAaHTy lqAnoeni. renepa-iy Mjinairn. 

StS»m2: B ' HH " M1, BHJlii n I*™+>-™™™ IIpaBHTMwr™. Huae- 

K«H(f)ii;ieHnia. 1 i ) Ho, neoMia cpohho. 

*»,*?« 1™^™' ™ Mn 'y-"« C - 1 ^H»« .mMapimiw mim*. ua-iyi«io f». 
SSSTVw C0BT * n<v, nf ^^ H,,1I,ie »««-i^o:"*rooTiftvim 1 -npeiI~ 
JJf^t ™ Ma H«K>e ITMHcpaTOpfti;.»p npamnxMWTBo Hamma- 

?St ?, l"!f CHH o n ' '"' ;m i m w °"> 21 -™P™ 1018 roja 11 npo- 

.K r ,; """ y IinBfay "''• T( """ Ilic 48 ,,; ™'- npiiMiiw..rocno- 
rpi^n ? fc yiitimrie m. uoein, rhiomt, bhcokomt> YBaaienin. 
i • / JM»>. 1^^-n-t.xrtTo.n, OrroMaHC-iMfi HsinepaTopcKOfi jo,tctohJii-. 

mcor.wina.-ica ct. haiaajiyHii. mu.Ko o mcSncum* no OKpvnwi, 

Sh^yST™^' HC BHC ™™ 2 - H6 ° "**■■*> noKimySS- 
™", • r^ ■ lac3t, ™ Bn -™ » XacMaMe^oBT, n.ieoncmrn. Hasom- — 156 — VII. Tpane3yHflcnafl rmpuax xoH^epemiis.' J* 73. taiMyifb yeryiiOKi.. rBiwsa uo 6o.il3Hii 0TcyTt.TB0KUi. IlaeoHCJ^HT^ 
npn co3jiaBiiraxcji ycaoBiaxi. HeocymcCTBiiMt, TypKH aacrynawrb et 
Jl1i.1LiO BOOpyaceHHOfi CH-IOft BCpHyTL oopaTHo 06I o&iacrH, stoto ahh 
ne cKpiJBawTix Moh OeetAW ei, Paytln>-6oe.Mi,, Tao;e cl Bexufioa-b- 
llainefi 24 jiapra MeHAyOta^aBTb Ft stom-b. 

Moe MHtHio, KOTopoe Kb to Ate Bpexm omipaercH Ha oomie fleQa- 
tu ;je.ierau,in 19 Jtapra, t-ifcayiuinee : oTCTyn.ieHie <yn> Haiucro otph- 
iiaTejLHaro OTHoniema kt> B]Hxrrci;oiiy floroBopy HeB03Moa;HO u Oesno- 
je3H0 ; ero moxho ncnoji>3UBaTi. .hihil bt> tomtj cayiat, ecin xypKii 
He CAt-iarorb hh oonoii ycrynini. iuii, BtpHte, nocjit pa3pHBa. Cefi- 
mieb ace mu jo-ixhu toii>ko cKa:;aTi, TypKaMi, — Kai;oBi> Hanrii Mascif- 
mjmi, fla.iLiue KOToparosH potobu ROCBaTt. OeftM-b ,T,o.7HteHT. peGposn. 
noctaBiiTb veGi Bonpoeb— M02.eTT> .in ohi> einon opyaria orcroari. 
BaTy.Mi>, ApjanufTL n Kapcb. 

Ecjh He Moaten., Hann> naKciiMy.\n> ycrynoKt ao-iacem. Oxm, ja*- - 
kobl: 1) BCfl Kapeciraa o6.iacn> in> ro])o;io:yn> KapcoMb, Cb licnpaBJie- 
Hie.Mii rpauiini, Boc-ToiBoii ca uo-ioch ci apiiflHCKiiin, HaceieirieMi. h 
fiBepHofl latTij ApaaraiifcKaro onpyra: 2) in. EaTyMci;on o&iacro 
Beeb AptBiiHCKiii oi;pyn> 6c.3i> ApTBimcKaro ynacTKa. 

SI yBtpeni> T ito TypKii hc ycTVHBTb ii BaTyjia. Bexiioi-IIaina 
onjH^taeHHo cK;K<a.Ti> :rro. ho parmima xa. ^to ohh TopryKrrca, no 
KpafiHea wt.pt. Ha nm> Hero. Hto a;e Kacaerc-H Kapca, to y^epsaTb 
cro jiiu.ioMaTjrin:Kii>n» nyix-Mi, nivn> aOoojioTno mii;ai;oft bo3mo;kho- 
ctii: TypKH npocro ire xtnan. <» hcmi. rasupim,. ii jHaio, Taiaa no- 
cTaHOBKa Bonpoca rpo;uiTi, eoiiHt-TBy CefiMa n caiioro SaKaBKaawr, ikt 
iihopo Bbrxcaa, ki> HecHapruo. ntn.. Tj-pKii onero. cepbeiHp B3H.mcb 
na a*-TO BeACHia BofiHU. ApMHHCicifl BOiipod. bi> Typuin npHjeTca 
ibccth ki> Bonjx)cy o 6e3npenHT(TceHHo>n, Bo:*Bpam.eHin 6fea;eHueBT> 
ii aMmiCTHjx»B:inm. 'JKj.y siBTpa. 20 Hairra, >Ka:«HiH GeflMa; ecia kt> 
cpoKy He no.iyiaTCH Hepe3T> jiaaio 3tii yKa3aHia. 6yjy .ayMaTb, mto 
Genin. o^pSpiien. Moe aaiMOTOHie. Bp?Ma He TepiniTt. JKj> T oTBtTa 
tih HCTepniHiesn.. €>6eyarjeHie .ttoA TcierpawMU He jaiatHO no^f- 
asm, iipeaacBpeMi'HHOfl oraac-ht. »Vs 110. npeacEAaTO.iH mhphoS j(e- 
.lerauiH A. ^xenvejuyt. ~ - — 167 — m Vi i IS VII. TpaneayKflCHaH HHpH.an KomJiepemiiH. tkte 74, 75. ■= :3 Jfe 74. TejerpaMMa Upe^ci^aTejia 3aKaBKa3CKaro EpaBHTejB- 
cTBa cl Tpe6oBaHieM'L npiocTaiOBM EpoflBHjReHis 

Typ&l(BHXl BOSCKl. 

«IIpejct^aTe,iio mhphoJji .icienmiii. Mjimicrpv IlHoerpaHHHX'J. 

TypeuKia Boflcica btoptjmm. bt, njx'A'feiu 3aKaBi;a3LH. Bejeme 
Miijfflux-b neperoEopoffi npu noaoiiHuxi, 3'LikTBiflxi> T coaaasaH jsofl- 
(TBeHnoe nojOHiCHie, sr.iwtcti coBcpmeHHO HeaoiiytniMHsn. ii napa- 
.ni3yiomiiMij bt> no/moil nipt 3ii;wHie Miipmjxi. neperoBopoei,. 

Ilpoiiiy bi, Ka^ceTEt Mimiicrpa IlHoerpaHHUxi. jf..Tt cAiaa-n. 
.iajiB.iCHie TypenKOMy IIpaBUTo.ii.cTBY oti, .uma Miiplioft jcieranin, 
'ito ;iajiKHtfiinee npojBiivKCHie Typcui.'iixi. boiIckt. jo/iarno 6uti> He- 
ue&iojmo npiocTaHOB-ieiio: bi, irpoTnBHOJii> c.iyiat HacraHerL jio- 
MeHTi., Kor^a mm BUHya,-j,enn 6y.ie>n, cniiSTi.. mto miiphup nepeimo- 
pw ne ya;a.incb, n .iobpc-to cx%:mmi, j« enfainiJi nace.iemH 3a.KaB- 

TIp53ciaaTe.11> IIpaHiiTejn.CTBa n BwimT.rii Mhhiktjvi. rescMKO- 
pu. M 00215 >. 

'futfo.iinc*. j6 Mapma fit aupiKw) Jt/iS zoba. Jfe 75. TeJierpaMMa 3aKaBKa3CKaro UpaBHTejitcTBa o coriaciH 
Ha npe^JioHeHis aejieranin. 

«np^ict,TaTci» vupHofi jejeraiun: MiimicTpy IIhoctikihhi^i, 

: - ; 26 Mapra (8 anplra) coeroaaotb coejimenHoe 3aei;],aHie Iliia- 

; ; •; BHTe.iLCTBa, npe3njiyMa C^flMa ii npejeraBiire.iefi setx* 4>paKitffi 

, ; ; ' OeflMa. OCcyatflaaca irpoeKTi. oi;OHMaTeabHaro oTBfera na coofimeaHtifi 

| . / BaMH y.ibTHMaTyMi, !Ii>eict,iaTe.ifl OrTOMaRCKOfi jeaenmlii. 

|1 — 158 — IU : VII. Tpane3yHflCKan HHpHas KOH$epeHitui. jjy^ -j^, 76. 

Befc (Iipaiuiin corjacii.Tiici, Ha npe^no.ioateHHHfl Basra n yna3*H- 
Huft bi> pajioreierpauMt -Y* 110 MaKCHMysn. yerynoKt. ITapTiH flam- 
HaKnyTmm,. comamafleb pl anisn, bi> oomesn,. cwraen> HeoSxojm- 
MHin, HncraiinaTi, Ha ocTaB.ieniii Kapca bi> npcatjaxt 3aKasKa3M ch \ 
oTHeccHicMi, cm ki, BocTo^HOfi no.ioci KapccKofi ofaacrir, pb apsum- 
ckhmT) HacejenieMTt. 

Cooomaw, mto cerojHH eufesaioTB bi> Tjwno.-jyHjri, Mhhhctpi. 
Hapcwaro IIpocBluw?Hia yccyoeKOBi. n CeKporapi, Cefisia KaHresn- 
poBi.. VeeeHK0puy>. 

Tucfi.iuci, 26 Mapma («? anpn.vi) 1918 z. 

J{« 76. 

TejierpaMMa Epeac^aT ejia 3aRaBKa3CK0H jtejieraiiiH 
fleoSxo^HMQCTH npH3Haik Epem-ilHTOBCKaro jo- 

roBop. 

• KiiTyMi,. KojicH f T>iHTy KptnocTii. renepa.iy MjHBaHH. 

II(>po,iiuiTc 6e.3i> npoveA-ienifi Ilpe.iclaaxe.™ npaBiiTcitcrBa ' 
rerciKopii. i;oH(Iimc-Huia.njjo, Becbsta epoiHO. ho npJiMOJiy npoBOjy 
bt> iniHfipoBaHHOMi. Biijt cMtjyioiuee: ' ' 

Miioio ou.iii upaiiiuiiijiTij jo Bainero, 00215, iiooMuiuiajibHbie 
iiiani; ho no.iyien'b n.n. KoHc-xaHTimono.™ i;axcmpmecKift npnKasb 
ui»;iBiiraTLCH BneiiejL, noua mm ne cjajiiMt BC-txT> no3im,iH. 06eros- 
Te.ii.cTua, j;pyxo Ji3MtnH.uiei, kl xyjmeMy; ncio^eme Ha (f>poHrt em.e 
xy«c, HiMT. jiiityc-n. oBi.i.i(Ti'in. 145: AruaraHT> B3fln>, cy;ib6a Kap- 
ia ptiiiiiTCJi Ha-.TMixi,, a;e,it3iiaji jopora m, Baxysiy. BtpoaTHo, 6y-. 
.leri. nepoptsaita. tvpkii bi> bch.-i.mii Bepcraxi. on, BaTyMa. Haina 
xanTHKa, hc ail.iuiiTb. iiciku ho iicanrroBHsiasi. ho onijaB^vracb; Ha- 
nin noficKa u nxi. bcwitcjit ne na Bwcort. CTpaHa Sea* BJiacra h 
jnciiiiii.iiiHi.1 BoeBaTb He Moacen.. Haxoaty HeoCxoiHMHMi. ecftiaci. ree 
nojiyiiiTb no.iHOMOHie Ha npiiSHanie Bpecrcnaro .noroBopa. ecxn nairn, 
MaKciiMyM-b oKajKerca HenpieMJieMbiMt.. 3tott> joroBopi npejycsaT- 
piiBaen> npaBo 3aKaBKa3bH Ha yHacrrie bt. ycrpoficTBt enopHtirr. 06- 
.lacTeii, ho j.ih 3toix> 3aKaBKa3be aojukho cecla o&bHBHTb H€saBHCH- 
MHJTb, iero oho ne jt^aeTi., HecMOTpa Ha moh Hacroama. Haioe 
np«3HaHie ne«iBiK-n.MOCTn yiKe npcB]mTii.iocb bt. E03upb BT. pynart 

— 169^ ■?Us 


< I n 


\iA 


■ N I 


' «■:-! 


:■ S ! : 1 r k' 


VII. TpaneayHACKas trapH&x KOH^iepeHuui. j*j* 76, 77, 78. 

Typuin. IIpu npii3HaHia BpeereKaro ^orooopa npH^erca miLKo k>— 
BOpim, oCi. Bcnpasjesin ipaanin* Aororopa b% o6*hxt> oCiacrart. 
VKay HCMej.ienHaro oratTa. v 112. IIpeaciJEaTe,ib ^e.ierai^iu 
.4. Uxemexu*. 

Tpatu3j'Hf>i, 26 Mttpma (8 anpttjtx) 1918 v>da. 

OTBiTt 3asaBKa3eK0H .aeaeranin na Typeitrifi yjiMH- 

MaayHi. 

« Tpauo3yiuT., If) au j itaa 1918 ro^a. 
OrroMaHCKofi IianepaTopCKtiii ^ejeraiuu. 
3asaBKa3CKaa MiipHaa jeaeraiiiH. bt> OTBtn, na iihci»mo IIpe,i- 
ci,jaTftifl Orro-MaHCKofi aeaenmin on, 6 anpi.™ 1918 ro p ia. nMteTj, 

MttTK 33JIBIITL, 1T0 OH3 npHHIIMUCTt BpeCTb-.llITOBCKifi AOTOBOpi, H 

rorona eecni jaatHtfinrie neperoBOpti. ocHOBbraaHCb Ha Hexn>. 

Ilpeiicfe,iaTe.Ti> 3ai;aBi.a3CKofl ae.ieranin. Mhhhctpt> IIhoctiwh- 
hijxi Jt.TL .4. Tlxeunexu-*. 

Tpatifjyndh, 2& Mttptna (10 anpn^ix) jgjH toda. 

J^ 78. 

Teaerpaiiia apMaHCKoi spavin 3airaBRa3eiEoa~jeie- 

ranii. 

jS Mapma (io anprtAji} 1918 toda. 

/temmfrpairn, Tcierpaiisu Man. Tpane3yma. 

«Tz$ihc& > SBopem> r MiiHHCTpy OiiHascoBb Kap^HKaHy »r 

*Ourraein. Heo6xoAHMi«rb oSpanm, cajioe cepw?3Hoe BHHMaeie 
naprm ^mHaKmTjoBi. ito npn co^aBmHSCfl ycjOBiarb npHHarie 
ZSSf^SFV ^ oroB °Pa c^TaeMi, HaasenwiDHrb mostb. 12 
SSSS' « 123 - MHHHCrpi ' npojOBftitcTBiaXwM^a, Mhhhct^ 

7 7— 160— ■":■■---— -r::-,--^-. VH. . TpanesyHflcxaH MnpHan KOH$epeHUi». J*J* 79,80. J« 79. • "."... 

TeierpaMMa UpeaciflaTejra 3asaBEa3CKoi jeaerania 
o Eeo6xoAHmoeTH nepeMpia. 

* ' , . 

•Baryitb — Ta4uuet. BoeHHoay Mumierpy. Konia KOMeHaasny ■ 
MiixafiJOBCKOfl KpinocTH. 

Haxoacy aeooxoAJiMUMt Bpexieimo npiociaHOBUTb soeHHNa ^fefi- 
CTBifl npii ytioBiii cooViwACHia toto ace upOTiiBiniKOxn.. Ecrb Ha^eat- 
^a, mto neperoBoinj npiiBCAJ"n> kt> mbphomj t pjujp-tmeHiw koh^hk- 
Ta. OrstTa Ha -Vs 1 ] > ;i;jy j;aaai>iii 'ia«>. nGo npo\ie;LieHie ipeBaTO 
Ht-npecflfXinsiMMH ociosHeHiHUH.' 116. ' IIpe^ctAaTftn. ^e.ieranJH 
■A.llTeHKem*. ... """7777 

Tf>anc3yndi, jo nopma {12 atipn^iji) J918 zoda. Jfe 80 

yjiBTHMaTymt o caaifc BaTyiia. 

^BaiyMCKOiiy KOMemaHxy. ___■.. „_ 

: ^IecTb iiMtw ^oBtCTii ,\u Baiuei\> (-id> r itHia Hiracecj^yniaia 
iilxvpoateHia: 

1) Bi> stray Toro. hto ivl 'uicto T]x?xi> o6.iacTeii. ao.iffieBCTBy»- 

UUIXIi ClUTh 041IUICDHIJMH BuimiMII BOi'lCKUMH n(> BpCCTWIlITOBCKOMy 

joroBOpy, koto] >u it. k&kt> dto npiuHano Kb ini&Mt Il]*e;iei;taTeaH 
ikuhomohuoh KOMiicein bo, Tpaneayiijfc r. x lxcHKe.in IIpeacijaTCJai 
Haniefl no.iHOMO T raoii KOMjicciii, no,^ini«iHT> ct Bauieft ctof>ohii Bno;rafc 

riOJEOMOnHHitn II .lOBtpOHHUMU IO> TOMJ' .IHIjaMII. BXOJIITT. h BaTy*- 

c-Kifi caHAacawb en. ropciOMT, BaTyMOMi., a TaKacc, bt> Biuy two* q T0 bh 
o6a3aHH oroflTH 3a-rpannny 1293 roaa, — (fhpmt, oupyxanuiie Ba- 
gyxb, co ectbMH eoennuxu npmacaMu do.WHbt. <Jmsj. 603xomho exopne 

30HHHU HOMU. ■ 

2) Ha oCHOBaaiH stoix) npejnaraio Baramn. Boacraifb flo tcth- 
petfb lacoBT. nocMb nosydnx 13 anptMx 34 soda poKunywb yspanM- VII. Tpane3)HacKaji MMpHan KOHiJiepeHuis. . j^j* so 81 mx. hiAii Uw .npHjiere-3To npcjwojReiiio, t<> Bofk-ica iion -vt iwrnaro 

BHSO,-B Jillllim, BOJifKl, 1131, IX)^ HO HOJUjTJ. «h HCfO II OCMHmca 

m <fmima.f7>. htmn,<h,m>mr< mipcnnuMv (l of,a;am KamiaseKwo 0aon- 

M HO.ifiOjHCM, JitMHMb HUiiCKttJgb COXpOHttWb Opijxie. 

bi n,m.!I?;'!?, , V ,TBtTa H3 ^l'^™* nP^Toseiiie. ytiaHHoe 
n » ,1 L yMi " 1M0( ' Tn " w -™*™'™fi» J-™ irafifcMHia Kpono- 

8 , J t "° X, ' :,ll<,,,lfl ? M ™ » JOCTOUHCTKl rpyailHCKHXl, BOflcSlL. 

tfj whim* HitMWHuemi, o.ig H, m ,Ma. peayjuawon, K <mpato 6y- 

imrrHHLOBL. '* 

4) 3:mTpa, 1 :} anpt.™ 34 nua.',*) iwh j-jhh huv Bamero onrtTa 
Haranaa ct, -i-xi, worn, nnnaiyjmi. Rosnpamaiu c^ot cbooojv T tft- 
ctrih. HaMa.ii.Hina, TyjKun.-iixi. rtflmyiomim, cii.tt». . . 

jo Mapma {12 anfitb.iji) ic/18 1. 3aaBJieHie OTTOMancKog Aeieraum 06* ycioBiaxi, npa- 
BJieiema wb neperoBopam IJeHrpaaMHxi ^epatasi.. 

i . li'f IlMnnwoixKw Ottcokihckoc IIimmiTe.ii,en«o 0CDt.i0M,i.70ci, .. 
jeoajwiun 3arai<Ka*ttufi je.^rauiii orb 10 ooro stoma. uojiHican- 
K?J,n« -!r PWn ' n ™ CT I"™u X i. flfcTb 1[ ni^e^aT^ein, aiua B - 
t^£ 1 Ie - 1 ™" r - , Ixph..-mii. 0.iHai;ci. xm bo^mohchwth n PH Me- 
TOT]H_ero conKHiiiKom. in. neperoBopaMi, o .jonmr.u* w%C»t. S o- 
ropHiroHO niTOw, oocvjim.. iie< H 1xo.u,Mo njx^je bc-ciu. <mrfH3aKwi- 
i .me .iH.vraiurpona.io cbow He3aBncHMom>. v 

nprnnw r. nr^u-taaTt-.ir.. yritponij, casiaro Br,i<maro Moem 
v in a-phih. 7\ / i W fe, npp.ictasKTATi, Iftineparopeiroir OrrovnucKoft 
iG.ieranin»i 

7pane3ytidi. )i Mupma (ij anp,h.%ji} i 9I & soda. — 162 — VII. Tpane3yHncKa* KnpHaa KOH$epemii», J6 82. j* 82: 3KypHajn> coeAHHeHHaro 3ac$AaHiH npe3aaiyiia 3am- 

Ka3CKaro Cefima, 3aisaBKa3CRaro IIpaBaTeabCTBa a npea- 

CTaBHTejieH *paKnii CeSaa. 

jr .uu/tHt! i'> niijitKiJi') 191R zoda. 

npenct,B!\TenbcTByeT-= //. C. 'ixnttje. 

npucyrcTByiC-rb: H-te^y Hpesi-siyi-ia CeisMa T. 6. AraeB*. M. TCen- 
sost: npencTaBHteiiH tpzw*: cou.-neK. kchluj.: H. I\ Hepere™, H. H.^JKop- 
jia-riis; ,Myc* flwaipapoB-fe. PycTaM6eKOBi> h BeKHJiOBt. 2-fi; .flamBaK.* Tpy- 
3v;")';i'-b-BpBUiaH-b h Apy-noHSHi,; .Cou.-pes." JlopflKHnaHMaae « 1. n. rode- 
os, ..Myc. a-b Poccin- 3. MaKea6eKoai=; ..Myc. cou.-6no K a- flw. TajuKHhCKifi 
3-k; „ru.p. «ap. cbo6." 10. <P. Cer-:eHOBT.. Hnena FlpaBHTWibCTBa: Mhhhctpv 
npesctjiaTejjb k BoeHHbiii Mhkhctp» E. Ol rcesKopH, Mhhhctp*. 3eMitent- 

Jli'jl H. r. XoMepHKM, MHHHCTpi. DcTimiH O.-X. XOKCKiK. MHHMCTpi. 4>HHaH- 

cost KnpHKKBHt, MHHHCTp-b MopcKoii B. n. ro6eHi 5> MuHMcrp-b nyTeii Co- 
6we H iA Mejimrt-AcJiaKasa. ToBapmirb BoeHna-o MHH HC -pa reH.-TIefiT. Onu- 
uioihom, ToBapHiH* MsMMTpa ToprCBJin h n P o««Bi.ifwi««ii M. rawmH- 
CK iK ToBapnwb MwHHcrpa Tpyna nupuxanafluioKJiK, ToBap. Mhh. Bwyrp- 

jaji^TaapBJKanpflse h. LUeiix-b.y.ib-HciiaM OB-b, To Bapum-b MHHHCTpa npre p t- 

his TasapHm.. 

3acn<toHit oniKpunaeincji ss / rats jo ■"""- <*"•»-. 
CornacHO ptiueHira Co6pa H is, cjiobo npea°cTa B Ji«TCJ< MHHHcrpy.npea- 

c-kflaTenic . ■ . 

E n Tere-iKopH ornawaeT-b nocntflHis TenerpaMMW . ripenciaaTwm 
HHpKoft jieiieraiiiH A..H. ^xemtam CT* 31 tapra c. ■ r. « ^narae-rt csoe »Ht- 
me o nojio*eHin aim. «a *P°Hrfe, npmeHT, o-mtsaerb, hto ci TexHuiecitoB 
cTcpoKt.. no HH-feHi.0 aBTopnreTOBT.. oSopoisa BaTyMa nocTaBiieHa Ha Hajwieaa- 
vyn Bbicory. npHHWTH Ktpw m, ycHiieHin h nonajreeHiw CoeBoro coc-raM 
■ Baryta nprnwh HejsocraTira Kt xhboh emit «e BCTptnaercji .sa nocjitnme 
ahk. HacTpoeHie Hacenewm rypii » «a<rrH KyraKCCKofl- ry6ep>™ noBUiuaerca, 
B-h cbh3M ct cosHaHiem. sbhoh onacHOCTH Typeu.Karo HaaiMTwu. -3to aa- 
cTpoenie npoMnne-rcs bl MaccoBOK"b flBHKeHJK crapwxi, cowan, wa saiuHTy 
BaTy»a. Mto *e KacaeTCfl chjiw npoTBBHHKa. to.ho HMfe»ranHe»«*sfcHi!l!0.,.. 

— 16H — VII; TpaneayHncKa* MHpnaji xoH$epeKiti*. X 82. i. » _ohb noxa He3HaiHTejibHu h cocrosrb H3i> 4.000 perynspHofi iAxoth h 6-th 
opynifi. nonnepKHBaeMbix-b aawapcKHKH 6annan« h HeTHHxaMH. 

nocjrfe o6Miwa MHiHifi. Bt KoropOMb nprntjuiH yiacrie npeacTaBttTejiH 
Bctxt ^paxuiS, ripencfenaTent nocxaBHjn. Ha rojiocoBaHie EBa npejuioweHiji: 
1) (BReceHHoe H. H. JKopjtaHin) BHHecTH n Hacronuietn> coenn»eimoHi> 
aacinaHJH onpentneHHoe piuieme, ocwoBaHHoe Ha hh^rih npeacrsBHrejieH 
Bctxt (ppaKuifi, k, npMBsBt cooTBtTCTsywnjee pfememe, npocwn. npenctna- 
tcjis npaBHTentcTBa sonowfrrb ero CeiiMy h 2) (BHeceBnoe flKafcapoBtiM-b) 
npejwojKHTt ripaBHTejitcTBy BttcKa3aTbcH no cymecrsy sonpoca k flojiowHTb 
coennHenHoMy 3actaaMiio sc-fe Marepianu, Htifctoiuiecn bt. ero pacnopjiweHin. 

npHHH::aeTCH npetnoaenie H. H. KopaaHis, 

npencTaBHTeJib $paKuin c. a. mch. h. I*. IjepeTeiH 3asa>»ie-rb, itc. 
wecMOTps :?a MaKcHKyni cnknaHHbixi, yc-rynoKt, Typemcoe npaBBTenbCTBo hxt, 
OTBeprno. Eyno cai^aHo Bee. Ha hto Moraa nofi-ru 3aKaBKa3cxan ceMOKpariii 
bo ii36t*aMie HpoBgnponHTis. Mu ycTynwjiH see, spout BaTy H a. ho Typuia 
Hcpa He xo«ierb, en ittnt 3 aHyuiHTb 3a K asKa3CKyio aeMOKpaTic bt= Cbohxi. 
THCKaxt, ku KciepnajiH ecs. cpeocTBa, ho htth Ha vcjiobis EpcctWIktob- 
csaro MHpa mu He kokcm-l; Haponwus Macca ero He npuHyrb. TaK-b icaxt ye- 
.jiob!h ero OTBaioTb neMOKpaTiio Ha pa3rpa6jieHie BparaKb h rn6enb. Jlyniue 
ywepeTb bi Goto, -jfcMb HanecTH ce6t CKepTenbHbm yuap-b. Tenepb nacTajib 
sact, Korfla Heo6xoj:HMa ca«as aHeprtMHas o6opoHa crpami, Koraa ec> 
BHyTpeKKifi pasHorjiacis aotokhk KCiesHyrb nepejrb jihuokt, spara, crpeM-,;- 
marocs pasaaBMTb 3aKaEKa3be. Bi Busy cero, ipaimis coh.-mm. MeH. ohu- 
Taei-b, mo ycjioBm Ep«Ti,-J7HTOBc»caro MwpHaro jioroBDpa Henpienj:eMbJ, bcs. 
ny™ lrt-KHpy i.TBepmyTW TypnieS,: B"b BMEy"-iero " HeofixojiwHa ""iWeprmHEB 
ofiopoHa crpaHM na* o6e3neseniH caKaro cymecTBOBams 3ana B Ka3CKOH mho- 
KpaiiH, npepBast HwpHbie neperoBopu. npn3BaTb Bctxi cnoco6Hbix-b HocMTb 
opywie, CHKTan Bctxi., kto ctohti. npoTHBt ofiopoHbi 3aKaBKa3bn, BparaMH 
ero, npMneK-b ippasoiiB HaxonHTb B03MOKHbiMb opieHTHposaTbcs Ha npo6y)K- 
flacwyBCfi PocciHcxyiD aewoKpa-riio h nocaTb nojaepjitKH Ttat-b npywecTBeH- 
Hbii-b cHm>. KOTcpas roTOBH oKasaTb noHo:i:b 3attaBKascxo» aeHOKpaTiK b-= 
en 6opb6fe 3a cBoe fHSH'jecKoe h nojiHTHiecicoe cymecTBOBaHie. • 

npeccTaBHTesb i}ip shuih saiuHaicuyTCHi, KipmiiiHi, aaaBHjit, vro 
(ppaK«i« BnonKt npHcoecuHReTCH m. aasBJiettiio npeacTaBMTena (ppamiiH cou.- 
neK. «en., Haiojw. hto caana oiropHbin, nyHKTOBi,- Kapca, Ap«rana h Ba- 
Tyxa JiHwim, crpany o6opoHocnoco6HOCT»i. 

npencTaBHTenb (ppaKuiv, cou.-peB. JlopaiCHnaKijjtse 3 asB«Bx. mto 
HacrynHnt homchti. BctHt *paKu1 B m.--is ? eTBopim. n w.3hi, npHHHTbw » HK 
Ha coeaHHeHHOB-b 3actnam« 26 MapTa ptmemn* 


— lf>4 VII, TpanesyHECKafl MHpwas K0H4>epeHuiii. ■ - Jfr 82.. 

npeflcraBHTenb $paicuiH Hapojwoft cbo6obw CeMenoB-b sajiBturb, ito 
cro napTifl Tanwe npHCoenHwieTcs in. <ppaKiiin Cou.-jteM. «e«., of&mas ITpa- 
BHTentcTBy b-b jr&jrfe o6opoH« crpaHb; BceM-fcpnyio nojmepwity. 

IlpeacTaEHTenb 4>paK^i« wyccaBarb PycTaMfiejcosTj 3anBj;flen> ■« 
coJiHjjapHocTH Bcfext. $paKuiH CetiMa Bt naHHOM-b Bonpo.rt., H, HTO xotx no- 
jioxcetiie 4>pa«WH KyccaBarb bt> fliHHOMi. sonpocfe saTpyaHHTejifeHoe, ^paiaun 
o6tmaeTt BcewfepHyio nojiaepxicy nfeny 3anaBKa3CKofi nenoKpaTiH. 

IlpejicTaBHTejib <ppaKiliH Myc.-cou. 6jrojca TaaXKHCKifi ofitmaerb 
et> HKTepecajcb Bcevi sewoKpa-riH nojwepstKy csoen igipaKuui. 

ripeactaaTeJib ripaBHTenbCTSa E. n. FereiKopH, on hhchh ripaBH- 
TenbCTBa, 3anBnseTb, ito, $opMHpyn npaBHTejibcTBo, bt> ocMosy nxa-npopMii 
n«i 6feiflt nocraBneHt Bonpocb o bohh-b vr Mnp-&. mto m 6 two nojvvsepacjieHo 
Bt npaBMTenbCTBeHMaii neKJiapauin; s-b uacTosmyw KHHyry y rTpaBHrejib- 
ctbe ne Hoatert 6biTb hhofo pimeKiH, icaicb scfiHa cb Typuieii, a Tamse He 
No»en> 6uTb EByxt mh-bmh o BpeCT-b-JT»T0sCKOH-b floroBop-fe. npasHTeiib- 
ctbo He Kowerb OTaaTb 3aKaBna3cKyio neMOttpaTiiQ, cBH3aHHyio no pyKam 
it HoraM'b, bo pjiacTb TypeuK-aro HMnepiajiHSMa, M. emu 6u npaBHTenbciBO 
CTano .Ha apyryc TO^Ky spinin, to ohTj He Kor-b 6bi ocTaBaTbcs bo raaBt 
ripaBHTenbCTBa. 

H. H. }K o p a a h i h npeanaraert B-b Biiay Toro, hto bo $paKuixxi> He 
scTptnaeTcs pa3Horjiacis no ocHOBHOHy BOTipocy, npsiHSTb cfi-fenyiomyio pe30- 
JUO!iiK>: ,Bi BHzy Toro, hto MHpHoe corjiameHie o rpaHHuaxi. 3aKae;:a3bs Me- 
KHy TypuieH h 3aKaBKa3beHt He nocTHrHyro, 3aKaBK83CK0K jejierauiH ■ 
npetnaraeTCH HeKeaneHHo syixaTb ofipaTwo bt> ln^nnct,.' 

Pesoinouis npHHHwaeTCfl eaHHornacHO. . ~ " ;-■ 

M. r. UepeTenn nonaraeTb, <no CeKWb sojiweHt npHHATb at T©p- 
McecTaeHKOKi. 3a.c&Z3.Hin ptaieHie 061, 0T03Bamn hmphoh nenerauiH H31. Tpa- 
nesyusa. 

FIpejuioweHie H. F, UepeTe/iH npMKHMaeTcs esHHonracHo, 
H. H. }Kopjiani« npejmarae-rb BbiatjiHTb H31. cocTasa ripaBHTenb- 
CTBa >fpe3BbiHaHHyio Konneriio H3t 3-xt jiHU-b. {c-b npaBOMt xoonTaiOH) h 
o6nenb ee «ipeaBbi l :aHHbi«M nonHoKo'iiaMH Bt. Bonpocax-b o6opoKK CTpaHM. 
npeaJiosceHie H. H. KopsaHin npKHHMaeTca enHHorjiacMO. 
KD. <b. CeneHOB-b npeanaraeTi. HeMenJieHHo nonHHHirn. snacm koji- 
^eriH Bet HauioHanbHbie coBtTbi h BoeHHo-HauioHanbMHS opraHMaauiH. 

'A. r. UepeTenn 3asBjmeTT>, mto hcoSxophho, iroSbi CeAuti npHiMin. 
3to npeanoKeHie, na6w rtm nojisepitMyTb nonsHHeHie sctxt MauioHaJibHUXt 
opraKHaauifi Bnatrrn xonneriH. 

— 165 — VII. TpaneuyHncKEfl nnpnis- xoH$epeHU>a. J*J* 82. 83. *■! H. H. )K o p j; a h i s npefljiaraert, o6paTHTt,cs era. hmchh CeRtt* ct 
B033BaHieHi. K-h Hacenew©, npxvem, at BossBaniH stomti nojiEceHt. f^r; 
HsnoweKii xont MHpHux-b neperoEopoBij, npHBecamx-b 3aKaBKa3CKyic aexo 
KpaTiK) Ki bowhb, a raswe npH3bis-b kt» jiojihomj oeiwiHHeiriio actxi cjioesi 
HaceneHis 6e3* p&sjihhjh napTift bt, ntnt 3amn™ HHT«peccBi, 3aKaBKaacKo: 
fleHOKparin. 

npeanoweme H. H. XopAa.»ia npHHHMaeTCH ewHorjiacHO. 

MopcKofi MHHMc-rp-b B. n. To6e4is bhoch-tc, nowe-iame ymMwri 
KOHTHHreHT-b BoeHHbixi; cnywawnx-b npH3bjBo.v.t Ha sceHHyic cnyx;6y ntini 

CTapujHXt B03pacTOBT>. 

ricMenaHie B. n. Fo6eviis ijpHHHMaeTca enHHorjiacHo. 

IlocJii saKpuTin npeHifi xofipaHi.e, no npeanoweHiio npeactnarejin. no 
cTaHOBHJio: feet, npHHSTtis Ha HacTosmewb coeAHHeHHOM-b 3ac*naBJH p-Biueni> 
npeacTaBHTb Ha o6cymjteHie CeflMa, ara iero HaaHaiHTb ■ sactaaHie Cetim 
cero 4HCJ1S vb 7 nacoB-b Besepa. 

.iacndanie jaupbtaaeuicji s;, 2 laca si .win. dtix. ■ 

npejiciaaTWjb 3aj<aBica3C>4aro Cefir-ta H. Hseubie. 

JV» 83.' , 

M-b CTeHorpa$niiecKaro oineTa o 3ac1iflaHiH 3aKaB- 
ka3CKaro Ceiiia. is ;r Mnpum {j j anpth.xx) suiX coda. 
^ M ii h II <■ t |. 1,-11 j, ,.-j, c L .1 ;i r <• .i i,. .I'fuia.M.iiU'. Tii-iiu »Wi- 

M.1. JI(i:iI!(Ul.Tf Milt. Jli-Jii-.TJITl. ISitMI. HI, XJMJHdaonilWkWl, IIOItH.U.'l. 

ro. -mi iijMHicxo.ai.iu i5i, (-»ii3ii rj, MnjinuMH iirperoiKipawii .-ja jio- 
(-.ifamt.' bjk-mh. , iriij»t.ui. HJ . 11 <i;u-. homii. iiavii un.m h.>,iy'i;*h< 
un, ii] nadu.cn ■. i ;i 3ai;;im;;wi-K0]'i Miijmoii ncicnmiii Ai.ahia Una- 
Homi'ia Mxcui.-1'.tn i-wliucmr c> tiimi,. mto iimi, jiaiyiriiii on. ii|n\v 
cfcuittua yjipjiuii .U'.icrauiii 21 uapra. in, 7 mic. Bdepa y.ii.TJiuaniB- 

MM* .-JiiJIIOPHie O TOM 1..- "1TO (.hTi»MUHf]«M- II]KIBHT0.1UT»l> HaiT.lliRV 

en, iia npjisHiiuiii <-o <-t»pohij :iaKa!JKa:H,ji EpcYTL-.liiTUBei.aro ao- 
rowpa. CnoOmpirip :m> ilu/io aac-.iyiiiimo humii hti, toti. xo aoii. npu 
yiavTiii njxMCTjiBUTMi'n <Iipai,niii Onua. II :it« name iiuiuer ' t«Bf>- 
maHie BUjwGin-a.i<i Ton, .Mawim-Mi. yiTynoKi,. h;i honipMfl vor.ia 
noftTH :iu.aBKa.icKan jeMOKpa-rin. 

;.- ._ J— 166— ■ ■ '--■'. '-.:=--. ■'::"-":.:■' ::".'„.■_. VI!. Tpane3yHacnan KHpHaa KombepeHnia. >& &3. ■■ 

Ucte,x> : «* rfcMi.. ne in».iy«iiiffi. ii« t'y»i , A^«y.. i »T^T^jwj^t-_j'_ 
.laHHoe ti. HJiuieii itopohm iijK'j.iOiKeHk*. W anpt>.iu. in. lo .'ia>. bc^ 
Vj>a. najiii 6u.i<> naiyjfiio on. Iljft ariaanuH Kninrn Miipiiofi 30 
.ler.min cooomoHie o toui.. <m> out, Haxojiirn. H«-ooxo.ijiMUMib eeit- 
•laci. a.e ironyiim, iio.ihoui™h h;> npmHaHie BiMtrtuan) r nnx)Bopa, 
rtvm Hairn. niihTiiaytf. okhkcti-ji fK*nj»ieM.ioMiJ>n.. H .io.ia.-wb 
yaot-TOBt.jHiTi, m>pcii. CeiiMOHT.. ito IIiwbjitimhtbii .iiuueHO Ou-io 
Btt*xioa;H<(cTii HfMe.i.ieHHo a;e «TBtTiiTb jk> t-yinotTtsy Ha CAli-iaHHOR 
11* which ie. II tarn. Il-ro. Bb 12 «R»r. HamuMi. lI]H\nta;mvKMi> obuw 
Hasi eo"5m«iu. mt« 3ithaitK.t:«-Kan MiipHas ji\wroniH- bi» or-Btn. Ha 
ajxaioiKCHif OrrojiaavKofi ;u\ieniitin ti anptvia VMS r.. :«uiBn.ia, mo 
•ma iipiiHUMaon. RpecTb-.liiTOBrtm juntBopi. 11 rororci ikx-hi ue- 
jHTfrtiDjtH mt ero otHOBaxi,. Br.itJi. « :*thjii. K<>MaH_iyiumHsn> Ty- 
peiiKoft apuieii KaBi;a:iCK<>r;> ii>]Mnna ow.m coomurHn i.mtcHjaHTy Ba- 

TVMfKOil KptllOCTH II BOCHHOMy ilHHIRTpY. "IT" Oil i. ("HITiUTl BCW" 

m'ikkkhmi. ripwexaHOBiiTi. bo^hhuh jtficTBiH. n m -ran.Ko ci> Hfl- 
mwi <toih>hh cjycien. <at..iaHo to a»\ II !r*-iiiih:i .il.iicTBisi nosaEie- 

|W OlJ.TIl IlpiCKTaHtUi-li'UU. IIlM-.lt, ;.Ti>pi i.l. . i.oM^ Ilia »i V Kpl.TIOCTII 

inm/iiH ;x]nnu'pb. bi. ha^n- ; i-T. iifwM:-i<-<! ; »i->-.ui I vj«-iu.-ar;; <>Tpa-u». 
n. :!;ian.it i HioMi> ii.ui. Bt.pnt,t' cua-tim.. <-i.'-i|>ii'H«uinit'!!n. ;m 1'- w. 
• i-naHfliiiHHio .in a omih-thti. iop. Fkiiv\:i. n *\utn. i;pt.iio(Ti» tv- 
peni:«ny OTpJUY. Hi- niioniBiioM-b ciy-ia!, Tvpi.ii r(H«]i.iii ump- 
*kon, roptoa n KpinotTii. Kou«>maM"i. i.pi.ii"< ni Ou.ii. .muit'iii. 
BaiMiaiHwrn. bi. biuy okvu-tbi;! y hw> nt»-in- r>it>iii"i- asm. otb1\t"i> 

Ha :*HIT1. mmjHKl,. II OH'b OTBtTII-ll^ 'ITt> TOll.KO !H«f-.Tt TOTO, KaUT. 

m'n. :«ti»jii. Oyjeri. i-oonmeHo Ilp-mim'-ibi-Tity 11 i-rmia oyavn, )«>- 
-lvieHu HiL-ut'iKamiH vis-isaHin. t"«i. bi. m-T<Kmiii fiy.nm. ;uiTb 01'- 

Bt.Tb. II >-.ia.eHl. BiOli. a.U.WIITI., HTW. B1,.mi.lY TfirO. MTO :1T0 TPO" 
i'-HWHif OUlo IHUY'lrHO OK..MO 1 1 latWBT. OHfl. (JKU.TH'lCf.Kn HC 011.10 

[iiiKAKOii Bicjunaanv-rii :»tuti. B"I1!»hi. ny;ii!.'iirH>Ti. ootyat^eHiH). 

MhOHI TW.1I.K0 MTO IIiT-lYlfHO WKJIIH'HJ.- « TW.MT.. l lTO ('lOCBSJA ,ltll- 

.rrBifl Bi. ii|H'at.iaxi. IviTYMt-Knii KptnsicTii ?2V B«wtwHOBU.iucb. ia- 
KftM ifcurrnm-Kaji tutpoiia .lii-ia. Hiwbiit.mi.ctbo t-t'i^jHfl. h;i (-Boesi. 
KittaaHiii. mMY3c.liun.Tron* w.ni*xi. h oho listen, ICCTbOfr" 
laTb Geflsv f-.Ttavminw- ;wHB.ieHie: npn *B"eii i;oncTpyKmn lipa- 
BiiTe.iwW bt. nepBHfl se a.eHb vBoero noHB.ienia iioikmt. Ba.Mii, ns- 
.iani.io tv nporpasiMY. kotoiwA <wo oanmna-iuct. iipH^paniBaTM-H 
in. omrii"ja.iMtJniipn jtanr,iwwe™. Oao yiaauaa** ^i»t>, iP^ 
.lane, i.iohh r«i>ia. ito Ha nepuufi n awi wiwuw* soirpoci. 

::.:..'::.'..■'.. :^-nw — ::'":_.....;::..:::....■.'.:..■■...:. ::;' v.* VU. 7pane3yHacKas KMpHaa xomJiepeHuis td a: M m- .._H,-iipeJi jkiuuii jto npaBUTe.iM:T»» astWn, coBcpmt-HHo onpeiti 
huh orotTi,. no Bonpoey o uoiiHt ii Miip* n^WTCibCTHoaaaiu 
jam, vto iio^piiaro .uupa oho ti( - mxaioaaiTi, itaiiiexy Bmiwuiii 
m-h wun n«ui ^j/iijun IIpaimr.MM-TBo. naxo.wti, bt, iiojiik 
>u1ain:mii. -mi i.iia cooTuUn im-H, hcctji ij .weToJiHcntv 3aK;iBi;a; 
ii JiiiTeiiitaAi-h -iih-aBKaac-jaiii ;u'Mui,puTin T n,- X0 . Im> "„ Jje HWKt 
ot(t>hiiti,. HrjioKen, uurb .iByxt MHliHiiJ oTHocirmibMO r>iwt- 
.liiTtiJM-isii-w .i-.roijoiia. Mu Bet jjpehpaejio oiaeMi,. -jto 3Txm> 
ro!>u J; j. .•iwii.Ti, ]«■„, Potciii«-.K.vw IYi-iiyfaHKv. i-JUKtaiiHvn no i 
mml ii Horasri,. in, Hoi-asi, iHM^nrcjji ji r;i1ua.-n, lWj,o ko. 
men IYp.vajKi.on Ihmepiii. IVm-p,,. i,,,,^ « K1 , :*, KaBKa ;,Mo xoth 
n]x*.Tuuam, TjeooBaiiic o upjiaiKiHiii IVm.-JlinoBCKaro jorouoi 
iJjfflBHTe.ibCTBn niMiiraeri,. .wi noAiitmiTMa otomv stohii.to' ■ 
inxuaxi, innvpecu ■ -TaKaBKa-VKUvi. Hap. a oBi, JIpaBiiTciwn 
naiarderfc. to ran i ho <- M 1;m> u m- moikiti. htth bi, :mnn, uanne 
•iCHin. Mr npeniwcHO mmiwawii, mtu h«mjc nwoaaw nec-tva 

?™ m T ^ e " 1(X '- Paa ^ xa - wm.i«.iiwpiin. ■T«itMM, H a.BceMi,n] 
LTpaircTst. iiamfro i.paiL KOH.-nm. hb!!t<-ji Tori OTpimaTc.-jbHofi a 
(WHOM. i-oTopajr mowptt, 'nrtiBi.nMhKm, nanieHaMtpoHie nai 
-stMaHie. Damn nlun. „«» hmIu-tI; n, xf.Mi, npaBinv-.n.CTBo jvm 
«?n.. uto ho noi-iifi, em<- .ivxi. m^ui,; 3ii];;fM.-a3ei;oii .vmokjnJti 
Trn -vn, emc nopoxi, in, nopoxnimiiniixv- n i, T0 cc-.m aim kia6 
to ik! nun. ciafiu. mtoSm juwkih, Dh.io (at-wn, iraa, ptitjavn (.' 
.w« -npawMMHi-. niuii/mr.WHmu). IWoiv sih jvjiaeMi,; rpaaa 
ho. mqiu Lwimu ™, n]>H:n«iuic Kikmi^Iutoihtcj^ joroMopa 03H 
ia.n t.ij. to, .ii!, ; )j ( i,-;i:3i,r. kujh. .uraaBHciuiaji Pcemu.iiii.-a. jiep 
ovim. r.ytutH-rnoBaTi, n fTannmiTi-.a njjor.iinnirnj Tvpom.oii Hjinep 
I.'*,.;..,-./ ■•iiiojai.ima iipaim.ii.Ho.). JI naiaraw. nro to ilpaBineT 
nm j:f.T,.jwHMio.Tiayma-a(,Blipii'Mi. (Yihia. aimmmaiwii hdob 

MOTHMMT, Ii P .XIi ■T;,W M1i 3aI,aHi ; ,l.^-!.'OJi JCM.WJiaTiH,— 3TO- Dpi 

™ w '™-™» „a T ai;on nwiii, noiirn ho moot, /Vojooi «npaBJl.i 
SL^ '*"'"?'« ■ iT 'W^w- **Ga.-an--iTo njw B iiTC.ii«rBo m>i 
Men. m-t jjtpw. njiaBirTMi^TBo npiLioanm. act ymiia. n P aBi 

S™Avv 1 r A ' HN11 0Tn T 3TOMy ^'"'-HiT'iocKOMy ,TOMoraTemerB' 
S -^L Pm '! J T ™™ ro npasimMLCTBa (^T«r« .nivuiiui 

sto HpsBiire.iiJTBft (JjMm, naiKWBaTiJ-ii mmmn, jo B f.pi«*sn, h nc 

:■"_■■ — -im~ ■__ '..■■■ VII. Tp2ne3yHiCKaa MHpnan KOH^epeHuin. js£ g3_ 

L i;a sro IIpaBiiTe.iu-TBO .;. oy^c-n, oaiaaa-ri, i-emii npa.na.Mi!. kotopuh_ 
»u a;e canu wiy BpyMii.iu. (aii.vMtuCMCHitiu). rpaauane. M.iemj "Cefl- 
ua. bh ii nann, oprain.. bumh a;e coaaainiuil— llpawnv.ibcim, cjt- 
.la/m see j.151 Toro, itooli :>toti, koh<}i.ihi:ti> uh.ti, y.iaa;eHi> xrnp- 
Hwjn> cnocooOMt. Typnia na>n> njnaioH;n.i;i wxviaTi. ..laiennwi. ■ 
Xih Buj)aA>OTKH MnpHuxt y&iOBiii ii ocjii old toivw >iu :ma,-m, 1T0 
:m> afiaaerca jiiiui, a.™ toto. itoGh no-iyum, on> mwh wun;irim 
■roro no3opaaro AOKy.MenTa T KOTOpuii iiMciiym-si Bprm.-.liiToB- 
ckhmt> aoroBopoirvTO a iio.iara». Ceibn, ue ymisn.Ti, 6u cawro 

.lOCTOIIHCTBa JO TOIU TTOOU JKCJUrpUBaT], TV KOMCllW. BT> IfflTOpyift. 
rfl, I.flHJlt. K0HI10B1.. ]IJ)fE]WtTJI.liHI, Ta MlipHaH I.OM^JWHIUH. I.'O- 

-ropaa :u<-taa.™ in. Tp:iiir':*yn f it,. I-5ij iipfi,j>acHo 3Haerp. tto bt> 

TOTT, M0MCIIT1,, KOI^a llu BtMH TOM'b MlipHliie He]KTOB0pH, Tytb, 
Kb IIIK?J,t.lJiXb HailUTi) K]mL J)3.iHn>i>lna.lJICI. KJJOBaBUJI COOUTiJL 

niKXio/iiKa/iwi. iiocrennuioc iipo.iBir<K™ie Biiepe;n> 'tvp^hkhxi. 
Boilciii,.- Ho mli xgtt..™ iicit-pnaii. net. qicjcTBa jaa xoro, ttooh 
iiumwhti. Bceay Mipy. mto mm bohhm hi- ;Ke.iaeMi> (so.ioca *BtpHO»). 
ii riii;aui;a:}CKaji jeuoi.paTiJi. jh-kjji-htki ii HocifaoBaTiMtHO. lu.ia 

«i, :iTOMl. IKUI]iilB.1CMlii1. Ton. .-tfPiSVHn.. KOTOpUi'l MIUHCTt« -703yH- 

rcrai, ;u)jmiuipyft>iun.\ri. ;n>\ nan.. :rr<rn> -io:»ynrr. — aamfi bih'ihy. II 

.TtiifTnjiTfMWIO. H;tM!I. I.-JIKI. KU.iHa.TC. Bit. l-plUtTBiHllOH Hl-'iep- 

uani.i. Mm noiii.m ua uaKtiSMVMb ycTjiiOKfb. mm tat,.i;t.ii! 'kcc. xw 
Torn. Troon ire irpo.Tii.iath Kpow.. 11 (m-.iii cihh.h-t,. ivi, Hwrotfinifi 

OTBtTtTlX-IlHUfl MOMl'HTI,. ripaBIIT«VlMTBO, ItilVIl ,1.0 IKHTaB-lCIIHOO. 
-BldHVVfcVUMH) rniTl, H;t TO'II.V :Sp1.H»l '-YioVipOHM .. ..C-BOHX'I. -J-l»aji]Hll>.-Ha— 

Tom.;y 3p1»nifl ofHjpoHi.1 .Tawatmii pttio.iwnnj. to in. : :>tomv nan. 
ofiH^MBJKTi. nann. ,vt.ion»iit'in i ji, piMfLiMiuk'ii. nann. .lain, neppjrj. 
i;pac.\ii. ii :)toti. .nun., bn ,n>.o;ii!j .(H;rn.. r]Ki»aauo. m-h-hij ('efi- 
Ma. mu iKiiK.iHiijn.. Mu jiticT«pa» l Mr.a. mu iip».ir«;i[Mi» Bet ycii- 

■TW. nOBTOpHH). 1,1, TOMV. '1T0:")[J 'ItHTl. II .IiK-TOHHi-TRO 3ii I;aBKa;«>51, CIV) 

Ho^rimHifMWTi.. cm t-aoiTo,Ta. (H.-a-ia.iiH-i. jic nonp;iHHi.i>m ii hc pa- 
cronTairHHMii xtiMi.. canoro.vn.. Koropnii na'nacx iraarairatTra.-ffo 

TD.II.1,0 HTOCxOJJISO <> r 1H<> VClOHIf. CIX» MU CIllTaOMl, HCHp^MljHlUJMT. 

— Bri. nairrin. M-t»'naiiiniHerafl'rpyinn>i. i;ot«im.iji ■sr-iawTii cbo- 
oo;ti.. Tix-i. cboo6.1i.. Koropua joSijtu a.nni .. Kpmn.m. _.Jo.ia;HU, 
ficiii oh n ae.iawn.. htooi.1 Bet stii c-boOojij 6ij.tji <-<ixjkihciiij -.ta HaMii. - 
. joopocoBtcTHO ni6\KtThca nnjj, ityrb waxem-si-h :wiiuith n o*w- 
ponw iiamoii iM>Bo.iKiiiiii ii Hamnx'i. TpeooBaHiii. nrropufl HaMii ceii- 
'tan, Ki.ttitiiraioTt-}i. Kmii :ito y<-.ioBie oyjen. K(;1.mh Haxni joojxK'fr 

- "■- -■.- — 1€9 — I. VII. Tpane3yHj)CKas MHpHas xoH$epeHU!fi N; 83. -ifUTno iii-nii/iH<->n». ;i nwjfHn'iuhi im.-jiuTo ;«»huhiu iii'jmmj, iw.jih.^... 
jiiiKiiiaiJi itpan. h.imj. h<- onaran, U'o.wa «iipaBH.i]>n<j»). OimcHurn.. 

— M1.I H.'.KI.IH.HIJ MKlrtJiiitT!. Jlil ;mi majj,— <|H\1.J! HHi-T. TilK'I, Jloaa- 

paeuni ah*. I'lKiavwHi", 'iiouM (Vii\i,-i. iiaa;jiTj. .jtj- unm-Hwii, n Tmua 
um cy ! )>i,(nri, frapo euoTptTi, miopia, jj Qutl yiitpeHHUMij m. uttf!.. 
'iTonauic jjjMiinr:-a1..i(j, JiaKom^m,, MKTitjiaox-TBVtTj, ij-w<'n|Kiwi.iij- 
wk-ti. oy.ieTb yHJi'iTiiaiCMii. fAiuodHcveyau). 

H ]> c ^ c. J. .1, ;i. t <> ,i j,. Ynami itej>ojiTii in, o6n\*;H*Hijii .«tan- 
-n'ni;j IIiiiini]TH'.-|j.i-.TM? Kauy ynuHii Bi>i<-i.a:3aTi,(-.ji:' (Viobo iiMlven- 

'I.H'JI'I, (VjiMn UitpCTftlll. 

( Iloxtueiiic mi Nim6j)iin, >u. fW/.iw llcjicmcjit «r«/w,wm< h ;:<uv- 
iibi.vu aiiMtducvcumvti ).. 

U <> ]i e. t r .j ii. ! paviuam\ iiiH'.inaBirnviii n,tp:aa. II<t jmp\ 
'ichihi con.-.n-M. ijipiiKuin. i!.\h;hcmi, napranuxi, jram,. ouickiiiiiyj. 
n;w-j. ;ioi*t,])i(-.\n. iiMtid 'joctj, i-;ili.i;m. f.it^ysiiuiii- aajiB.-ii-Hic: Tv 
t»oui.-!ii iiMiK'pia.in.fM-i, ^ijiivu.HUii.ri, :iai»iiu;a;ici;«>]i .if'UMKpaTii] y.ii,- 
rmiaTyui, iipii.fH.rn, lipm-i.-.liiThm-h'iii ;mniB<tp-|.. Tai.nm .iniYiisn] ra 
vi.i m; aiKH'Mi.. Mi j ;!ii;n'Mi,. 'it.i in, npn-n.-.linoBCKt. fiu.ri. h|h»- 
:uii.'i<;nani, cuepTj-iuii npnnmopi. pciMi.-itiiiijnuHtiii Pwciii. n :m>r*i 
(-MopTHaro- iipnnmopji ;i.ui mnwi) Pianiii.1 mm h<> -ihuiiiiiih-mi: 
/ iitifuiihif iijitoiti.jM-iincji.iiuc inijii(>iu:vciintv). 

Mu JioiiiiMin'Mi. tjivko.too ii(i.ni;],-(>nif iiamcii itjnihm ii j.-aaav 
vl, .! M !. .!' ,H : tM !i;i I»viiu.tvi, Macci,. nci-iiM.H'HiiHxi. 'i-xv.rl,Tm*ft i.-ponn- 
-.!.-'!!. -!." , i' n i!. , : l J.:_JJ i;! ' i"*n'-ii-«<--iii (■•' w-t'ii AtMiuKjiaTioii jiaiih- Ilpami-nvii. 
cTiii) Hi.in ua i«rWK»m-j;Hi.bVyn-yjnm;"~3fr^^^^ 

.lUKiMiiunifi. xvi Miijfiiarn p.-ciptaneniji :tTorn i-.iiopa. TtV<v!m\,ihmu;! 
>t.vpTi(]j uij.iii iipiaiojKniu n;i\!ii: y !,j r[>i j.rcH ujjsi niuimiii Kapea. 
A]).ianma 'iT.iaHa.inc]. nasui im nun .\inpn;tn> pt.iiieHni mom nojjpo- 
ca. Ilii mu wriVm Misj>u.-n-n pt,nit-niH. iinc.rli hompMr-t Hapiau 3a- 
i.ani«i:u.n^\n>r.iii iin .ujniaT!. h pii:«tni«iTi.i-fi cuin'Maiin. IT mm Tpot'mu- 
.iii. iiToou iiaxn. o(-ranH.u[ KMMi.u. i,i, Mfijffli — :itv inyiyiuimy. 'ie 
po.n. i;oTopyKi lip.'sninia.-n, oio j.-i, »;imi, n-.tru n jin:t;iyxi,. itoOia m, ' 
aniiHilM'pt :.ToixMi!tTa n n<aiy.\a i.j >i>TJ. in )t ji;i:jBiina.iaVb Hama .iciio- 
J.TWTJH. Koi-.w Typnin (i-THepr.ia :.tji Jipt-ainvKejiiH. . i.yrja ohu im- 
craBiuji y.ii.-njMnTiiBHiJJi TpedoBamH ofti, ot.i;i>i1i :tTojv>m.ixn,iii ua- 
■ m« to in. Mopio. .la.iora HanhTo (-Bfioiauaro pfUBiiriH. ona raiMi. 
nocraBH.ia jiojhmi. HaMii jwnpoti, aimhii ii cmp]tth. Ona jomo- 
rafirca toto. itouij saKpuri. n:un, uet iiynf in, j Ki-iBiiTiio, mi mrv 
in. i-B+Ty. Oh;> .mMoraeTCn Toro. vrofiu .Tanyiiiim. rjnxnBKawvyw ,a*- 

— 170 — ■ V!I. TpajiespccKafi mipHas xoHiepemii):: hfe 83. 

. M 1 K l'"? iR !.- '' iwT'i* Tyn. wunyjiaon. Ton, ikuichti,. im~M opyatii'Hii. 
mm "j,oj'aiHM'7 otctohti. npauo CBofnuHaro j i;i:jBHTi;i ji t-ymeci'BOBaHia 
iiapo.ioBh 3;uc;iBKa.ii>}i. KhiBawn. Hoiiuij. Kor,ia tji n.iii jpyraa cto- 
pona ,WM(ira<T«i ;taxi;aTa. iiat-iniijH'inji jipiiBii.i.HTiJi n 'npen-Jiy- 
mocrm.. Bo itpfusi :>nivt, noiim. 11 iicjx'ji. nxi, Ha'ja.ioMi.. jcaa^as 
CTjiaua jaiHiiia iij m*.ibhihit»mi,jk» itntti-fiTii boohhuc mam-ii. yieen. 
citoii .i-ii.il j. cn.ibi liiRjTiiwiiiKa. ii iKicvit, :noro i jnaTe.ii.Haio ywra' 
pt>mini,— ihjitwji sa Men, u.iii lil.n,. Ho fiMwiJun. .lpyriji imfim-i. 
i.'<r!'. ut nepcri. nap<ao.\n> i-Tamm-Ji lionpon. ofn> ito cymecr-Buua- 
iiin. ijoi. cr<i cnodtanuMi. pa.HuiTiit. o(h, *>ro j,octoiih<tb1>.. Toniv 
iiajnai, in- Mown. n-mliuiiiBiiTj. cim>. a .;o.ia;oin, 6poeim> Bt-t> 

Clt.IU. 'ITOi'lU UTCTilJHSaTb CHOC CYJUOCTBOBaHif. enow A113HL. CBOC .10- 
CTOIlHCTBo (iUjIVHbie (IV..H:<UtCMVIW>ht). MhOIO HapO.KIRl, 6bU0 CTi'pTO 

oi> .miui jf.v.iii bi> xojt, •urroi)ii , [ii-uii.\-i, -tuGuTyi, n .iiiun. "rfc Ha- 
MXu Mor.m coxpaaiiTb cboio xiMHiviijiiciuimo cboc « nanoeBaTb cbo- 

OOjy. KOTOpjde «li TilKit* OTIliiTtTBi'lllllJf MuMfHTH. pa.fl, B t> ^TO-TBTF: 

BCTpt'iaRttuiecJ! y .iti i xi. nap<a:mi.. inn!!iv..-i rn. mto itct iixj. cii.th,' 
ii Mopa.ii.ni.iJi. ii MaTfcpia.u.iiuii. ;l>u,!,iu.i .Inn, ">pnitii>Hij Ha 'iauiKv 

ntOOB'b — B'l. Kpoi'iiHVJU pai-ripm. |;i, |.ji:i;i;:|:yio f"n,,\". lluT'1, JiqK\'0> Ta- 
]."if\n, HoiipocuMi, i-Tunn. i-i'ii'jin-1. ■iai;anira:ii-i. , rtsi ;iomoi;]>;itL':. ii 
Hfijmaij iff MoryTb nn.-rn- n<> i-tunin.. i;;h;i. oTfTaiiBank'sn. rBOfro 
i-yiii(>r-rnim;min ;io iior-.'ii,.un'ii i, m.iii i.poisi!. Hain. roBopjrrii.o ii-pn- 

■IHailiil r»]M.TTir. InTfti{tii'<ir:i _lur.il;i'|Ki. Ho .HOI], .lon»UOp1>. J1]H>- 

.UiKToiiaHHtJii 'n)]>a;tvTByK>in]iM'i. n-jiMaHfumn. iiMiiepia.imMoM'i. 
..utja'acmiuii u. paupyiucjiH" iii ..auapxifii Puffin, :n;i>Ti, ,;i<>roBop;i, jw-. 
iiMt.rn. cbhki ri'-j uj>ijrt t;i\ii.. . in. Po<.-c-in. Mm .fiiat'Mi.: ;io3ojtraHii" 
aoWIHJJ OM.'IH BiM'lIHMH cll.UJ P(H-i-in. paciiu.ii'Hi.1 0U.11J fii.iu 3'MO- 
.i.'I«imn «'i. n'liaiit'.. it iijiii i'Tjim, ycummx'f. oit.n.iiieiiiR-Tf-uaH 
Biiaf-ii. maiTiita.ia (\i>'p'ntuii upiinmopi. cuiimmii pvi.'auii t-uiH'ft hhI- 
t-TBfiiHoii irpaiit. ii :iTirn. npi!n'i«tpi,;i(i.i;i;t'Hi. ' itij.n, umi. ii]>nB<- 
.'ti'iii. B'l. iiciKKiHfHit'.raMiiMi. iiaixkiiiMi... 

Ho jiu :iiiai'Mi.. 'ito :mm. aoroiiopi, fie iipiiHim. B.ceii Powiial- 
■ito Tarn.. I'.it. iiajKuu iio.imiMaHiri, c-Bofi ro.ioci. no uowuy .Troro 
;ion»Bopa. om. m> iipeTBopsnTiii in. aanm.. Bft.Mii Tf.Mii chjjjmii. 
]-oTopuiiJi uapojb ])atno.iaiaon.. jtoti. ;ioivjbo])Ii . <m.-.ioHHOTta. 

fejiMaiiiji ho iiMtiTi, Toro fotTOHHifl siiipa fi. Pofcieft, Ha ko- 
Tophiii oHa iiaciiiTMBa.ia. '.'Jiinn. TaMi., rjfc iiohb-ihiotch HtxieaKio 
orpmbi to HiTHKaMii. roTOBUf .iiiKToeaTb iiiipanwitlJiJ BpecTi.-»In- 
lOBCKaro ,ioroBO]>a. .inuii. Tasii^ (-ji.iom n'pM.iHfhiivi. uitlikwu iipo - . 

"'^ —171 — j M VII. TpEneayHacKas HKpiia* KOH$epemiw. J* 83. 

i ■ ■ 

t^ BuailTt-M 'ffl> aU3Hl> ■OTOTT, JVH'UItOP'b. Ho .1111111. TUILKO CH1IM310TCJI 

.nil urrm;n, Hwcaaerb iaH-rojmit5 Miipa ci. lepMajiicH. IIpaBja, hc 
o]>ni]iiij4>i<aiiuo -BcjcTfii ara iloin/la. no yiK<: hocohii1jhhv». , jto ,vifl Tore. 
■itwij moxiiyrL. a;ii.iiib bi> EpccTi>-JIiiTOBti;iH r ioiw)pi. TepMajuii 
najo Hj^BpaTUTb bl Tpym. am pcBaiMiuoimyio Tocciio. II ewii ona 
He 6ya«Ti> iiiitTb ch.tl OKKynnpoBaTii new Pucciw n jepasm. TaMi. 
isoch'huh in.iu, (JiocixIhnji :ia;iymj!TL conpOTiiineHie. :no conporiiB- 
.lonic 0}"A*-'n> pacni. jja;jiiiiit;iTLtsi. nam. yaie ei. iiaeroaiupf Bpe- 
mh 0H(»"]KWBiiBatTWi, nyaiaa. iieopraHiiaoBamifi, no. noBcuay, HO 
" .iuuj" uL-cii Pycciioii 3eM.ui. II botl mm BH-yiM'b, hto jaa;e bt» 6o:ii.\ 

uieBHirrcKHxi, lcpyrax-b. lOTopue jyua.iii iitunncaHiexn, Eix'cn,- 
.7nroBt-i;aro .wroNnpa c-nxpamni. to iieuHorce. 'icm ohii jouonuiu-i. 
iiii Poccin. ^na;« b'i..oo.tmih"bik-t«;]JX - i> i;pyraxi. Epecn.-.liiTOB- 
ci;ii"i joroBopi. ivpsien. iro'iBy. II jiu niiaoM i.. Ta.Mi. Haiimam-s jaxo 
t-nixiiinaji oopi.oa iipoTitin, ;>toix» joixrooija. i-thxihhik: nporuno- 
:it.i!<nuV. KffroiKM' ou.ii.hoiT ()]ii;)Bii,i>n. MoryiL'ii IVciii 0Ka.-siJB.icn. 
:t-ro>!V .loronopy. >)rn npuyjiBarlmcTBie pa.ipoc-TaincB. II wain, npe.l- 
.TaraioTi. :u1icl, bi, 3.-i];am;a-ii.ii. r-n.-jLHiiHiiaiipuwm. -tTOTi, Tpym.. 
i;<iTopuii. h my6oi;o y6f.-.i;;nn,. t^opo-t'iyaiTi, n«xo]«on»*in. 11 raMi*. in, 
Pon-in.' II non. nopoji. naMii ctohti. WHipon.. cyMlirMi. -in au 
jn- iiafTunTunx'i. yt-.iOBifixi, urpa;i,!]'n. lfci!.-ai:!;a:t<-i;yiii .vwiKpaTixj on, 
Tore i-Mc]iTfab-HiH'o yjajw. larrupuii simti'in. Ha.n. jumi iiMnepia.in 
t-nnw-Koii Typuioii. Bi, ii|rvu.T));i!UI1X!. jsc'-hhhxi. rruii;ii!iw'!iiaxi. 

,':.; MM .laiil.llM Hajipc'Il, W-t C1I/1M. 'IToftU HO BllVITIITl. Bpaia BI. IJ)H' 

:■ '■ ,Tti.u; HMiiicii cTpaTii.i. Mii aHaoML. 'ito r-auaa <ro3HaTo.ii.HaH. upra- 

;' uii^.BaHijaji nacTi, 3ai;ai:Ka.-5(-Koi! ,U'Moi;]iaTiii yaw <-t:uiri. Tain, Ha 

■;'.: <|)poni't>. bi> EaTyut.. n ui> nacTOJiiuiii momohti. <t> <>pya;iVyi> in. py- 

: '. .iraxi. OT(TaiiBaon> cy.ii.oij 3airani«i:5i , i;ofl ;i^Mi>i,-paTin. 

' j . Ty,ia TimyTi-ji ih.t hhumji ii imbuji rii-'iu. Mm :iHai-.\iL. 'ito |*i.io- 

ii.jiiiisiajtcH Typuia, ■ i;otv|>;:u mitvit l-xii-.Tb'rui.-ii Huiiitu roroBa Ou- 

'■'[ :ia imokjitIi opyaae, (MiiiKTiscuuyio vwno n;i,ic>i;.iy Bftuaram. na iia- 

' me Biiyrpnijie*' . ]iaaioa;onio. anapxiio n .ar^oitramnoBainiorTj,. If 

"; ec.iif mm cyjifjeMi. npfnjiBorir.fTaBiiT], eii omnufi (hjinim.. cr.nr .v- 

;■! ".* Moi;paTbi cysitcrii Bt)-ii]X'Msi oprannrmaTi. t+» ni.iu. i;ot<»pi.imh mm 

Ijaciio.iaraeMi., n oixh-iiti. nxi. iia <l>|H)nn>. to hc nepai!na;i 6opi.6a 
;;>;■-- oyj< i n> nepcri. na.Mii u mw t-MoiKcii'L, .nootaim.. 0Tt-T<>mi. tTjWHy. 
;.-'■.' B'i. T'TOfi oopbot. Hanpfiraji Bet. ni.iu. mm .io.iikhm iisimiihti. o.tiio: 

bc1; BHyTpeHHia pa^Hor.iacifl bi> cjx*,tb .iCMOKpaTiii n HajxuoBi.. na~ 
'■) '. rp.uiioiniixi. 3aKaBKa.iw\ ."uvukhk oTOfiTii na nTO[>nfi ii.iam.. Jlesio - " VJI. TpaneayHncKas HKpHasi Kow}>epeHiri«u J* 83. 

KpaThi 3iiKaBKa3i,fl jpyrb toot,, kto HOMoraert efi aKTUBHO. cb 
iipyaciem. m> pyhaxi., oTupociixb npara. n bjkut, toxt>, kto Mtina- 
otl efi bb 6opb6t 3a cymecrBOBaHie 11 CBooo,iy nanpcib bc± cjmh 
iipoTUBt Hac-Tyiiaiumcii Typuiu. ]I mm ciiiTaeVb, -rro IIpaBHTejn,- 
(tbo OTHUHt ,iaia;HO pyKOBojcxisouaTi.cJi aTiiM-i, oahhmmt, i;pute- 
l»ie.vL bo itceii cnooii _no.iHTjii.ii. Oho r mi*HO oopaTiiThesi, Jipeaye 
i:cei o. ko bcbmtj iiapxiHMb 3aicaiiKa.iLfl : ti. iipexio;Keiiie.\n> oi;a- 
■KiTh iioxi.ep3.-Ky in, yioii liacymaoii 3;ua i it B.iaoiii. liMttrii tb 
Ttii-b. Tyoa, j;j. Poicin. ,u>.ia;i'in, ra!;a;e Guxi, oopameHb ].Mii<n> oi> 
jfpiumbomi, novo'iLHa.Mb tti> ;m>ii Oopi.ut n :nn.\n. iiumohi. oChuomv 
;it.iy Bc-cii .le.MOhpaTiii. iiomomi. na.vi, oTcroim, iiamy Poaimy on. 
paarpoiia n ynimw&viun i!.\mt:pia,ineTii'iot-j;ii.\iif naraimaMii 
neupiflTuxia. II own Ta.ML. m. cjjejli Mcaayiiapojnoii, m, coh- 
Mt» GopmnuixcH ;ioj «;;ibl. na iueroi oiua, KoxnpaJi eyMton. noj- 
jpp;EaTL Ktii ii y ;u'Moi;paTijo' hi. ch fiT'iaanHoi't OopM'tt 3a cymecTBo- 
KiHiL- ii onofHuy. — Hauie IIpiiwrro.iM-xBo ;io.iikho wi>anm> a Tyaa 
r-Btn'i B3r.iJi.x-i, ii npH3na.TL iia iiomoiui, act nuu, Koxopujj. tn> ciuy 
i-tfi.vuuiuirwH iKSKajaHapi^lHaro no.i<ia;onifl. Moryxx. • iipiixni in. 
r.TOTI. CMopTo.u.ni4ii Had. iia iiumomi. 3a.KaBKii;iL-.K0fi At'MOK]WTilI. 

On, iiMi'Hii c.-x (}jpai;uiii ji aiiHB.iniu. 'im mu noxiepiKiiui. 
I3]«iBHTf.ii>0TBO in, t'ro Oopi.ut i'i. uiit.unicji miaciiucxi.w hcbmh tii- 
.laMis. j-;oTo]iiiiMii paciiojiaixu.'M'b. Mu ciiixacM'j..' tim hc HepaBiian 
•jto oopLna. ji iipn naiipii',K-('nin uctxi. cii.ti. ;u'MOKpaxi:i. mi* 
t-.y.Mte.vi. .oTop(H-.iiih im, iiauiuxi, rpaHiuix- ispara n nauauiixb on. 

:'X k i'-> iiaHlll JIO.M.IH. II i'Clil 6l.I E1I1M1, ,l;Uil' MOI'.IH rj Ki:iIITL ■IJIJOMHUJI 

hovxiiii. .mm noJimiMi. 1 p.iiio: in. ;nvi\ r>opi,ut ^ai.anKa.3ci."<>ii jomo- 
Kpaxhi Tt']urn. how to. Ona..io.i;ivun Gopori.c-Ji .10 iioiMfaHiix'i. cilti>. 
una how-'ti, ornl.rnni'!uiiK-Ti, iw nui.i.n m'pi\'n, HMntiiinnin,. ho 
ii liL-jit'xi, oy.iyiuiLVi. iinud.il.Hjt'M'i,, Mu :inac.Mi.. Haiim o i iani Cy 
avTi. jwJoiH'iiiJ. muiia cmiCoja oy.i«'i'i> pa^ronTana .mini. Torx^t. 
i;or.ia p.vKOHo.iiiiuir xicut'irn,! najxaoBi. t.io^an. opyxio nopc.it 
iiciipiaTCiesn.. DuraiuTi, noi'uiu. rat.. Btntai. :ia crpaTiTiiiot-KHMii 
oiifjianiaMii 11 BooiuihiMjF (.■ni.ii;noBCHia.\iu. iiopoxi. HonjaHTO.ieiti.. 
ojejiacaBiniiMi. i«*jix"b, cioiiti. aaxiia yHiiMToacim. x\'m>* Hapoji, 
pa3pyiniiTb toti. jyxi., kotopijmi, BliKa.Mii aiii.n. :<toti, Hapoji, 11 
6e.ii. c-oxiKiHoniH Koxoparo OE'b lie .voaa'Tb sjiti.. Mu aHacai, hto 
Xia Haiuuxi. Hapo.T,OBX hmciiho Tanas BOHiia HacTa.ia. II mm y6ia- 
jemi, ito. oc.in .laaco mh ne c yjitvpsii. oaepaaTb uepxi h eciK aa 
iipfikuxi. nopaxi. mu ho c-Moaroxn. coaaaTi. jocxaTOHHuxi. bochhhxt> 


v i VII TpaneoVHaiKas MHpHas KOHEepenui*. ■ J* 83. 

,u.ik itooij uToiKHirn, HonpiHTe.m. to ti bt> :nu\n> ciyHaL huixmh 
;iiii;iiBi..i.!bfl tijuyri. ii(M>;uu;KaTi, wt.Mii .intTyiiHWMii inn. cpcuTBa- 
mii BoflHy. liapTiu ttiwpiiiii.ui i'm KtMH'iaimice np<'OTyii.U'nio. etui 
r»u .)T>Haj>y>Kii.iii KUKijanif liepiui. .niuosi. Ht'iipijmvia, urn ara»ma- 
ru Ha tvmtXTTWHRiHW' iiapiawi. iiiwiiiirniiuiay. Mm ojmpmi. 6c 

!*)TWH .T.U IHKMt-TlIt'fl KiHUll KJitmil. i'i|HK-HH-|.-HiI .KlimiTY HillUIIXl. 

i -jiaiMnu. net. uprann:«>uaii!iufi ciuu. 'itoi'iu npirniitcat.iieriwBaTi, 
.iK-ini(>My HiiiiiitTiiiiii lU'iipiHTcm. .Mu yjVt.nueiiiJ. 'ttn m. :>T<>ii 
•"■.iifwlt mu (Jin-AvMi, ip.hmw-'ti. wpxi. in. tojii. iMyiat, ec.iii m- 6y- 
H'Ti. niK.aaTtMi.i-!,iixi. y.iapoin, in, tij.iv i uinxUi.imiwv.u.uuc an.io- 

t.>(l-M<?H*hl). Hit I.ai.l.-OU HP IKiIil-jlHy.liHl. .lt./H>. MU liaillUJieMl.. HTO 
SlpIIHllMMt-MI. aTV IMJliHy. 1H' HilMH IWIMTYH) II IIHliJiaiflHYiU HUM I. Typ- 

uiefl. » .'y.ie-\n.\'HtjiOTheji ;t« rfcxi. impi.. uoi.a »c <>tc.tmhmi. t-wn'xay 

i! .iOM(»s."lHTiio (uin*}o.iJriii*c.ib)iiJr mi.im>«tMv>muL 

II p e ;i v t. .1 a t e -J '•- - v nam> {iy.U'Ti, i,-i>My-iiii'>y;u. niiit-u-n- 
aiunr C.iiiitu hmIu'TI. 'UHii. <Vihi;i ApymniJiHi.. 

A ]> y r.w h Ji h i'- rpavivUiitf. kimi. ;iu.t,i;ho oun, iinii»THr>. 
:;ii;w (.-.litiKHOc 'ivhctisu i»i>.iiiycTi. Mf»i" .'iviiiy. .I'yuiy .minniii;!W!»i- 
'.i:i. .tvhtv ;ii»MHHifiia. i.diaa ji au.iaam, roinipiin, iwfh :tr;)\n. isoiipoi-iv. 
liivroiy >iT*t :utj-i. ii-i'Ti. jit.'ii. « wiiiit, i-.i. TypuHi n <».'>i. 
■ Hhr[:,-n1i Hamoi^t Kpa;i :i. in. 'iarn;iK-ni. a (-i:a;i»-y. !iaii!fn> apMHH- 
.-ari» iiapiaa. Oi, i.i-.Mi. mm ii\il.i*Mi.:i1..i<>'r K<m» nu mu iimt..ih .itin 
ii, Ky.u.rypHUMi. i-ni-Y.iapi-Tji"Mi.. <-u lipannKUMi. nuy.iapfTitoMi.. 
mu .rirtnri, lie npimyaufHU '"'U-m <".u email, ik-jk'.ti. itoiiHoii. 
ft-.w nij msj jiMt>.ni at..i<> n. i;ai,n\; i.-hhoy.u. IlpammMMTuaMi.- ia>- 
i-i.tp.:\]v mi.-j;h(i ;i!nd.pnri.. wtm'jiiir. niLia. M(C*HTi.-'">u'n t . icim'i. hi* 
iijHijii-iw-i. oij n'tmipiiTi. laKoii jit'in. Htt mij ii m I.*'mi. ;it».in c-i, Tyjion- 
i.iri!. RpaitiiTtvii.(-THCM].. isCH iHT.ipisi i.\fR«!iant -ia.iiiT.-i i;jrttni.m JH-h- 
TiyiHi. .it.Trji ii cTapiiiiciii.. Mm itMl.fMi. .t1..i:) ri. Typiiit-ii. i.ay;.ian 
iia.ii- itt's.m i.\>T(ip(.n'i M.iiini !.-[khh.jh. i:i. 'iyi. - n.-t.ii.Hii.\ii. <-MUi'.it. :>wro 
t-.ioKi. u Kpsmi-si ifi- iioiifi.-i.. unHmnuiiM. iiihjtiiki. :vroiu riroy.T,;tl'<*T'" ! - 
a i.-]-tti:!,m MiipiiNXi. Hapi'.i'iui.. iiapiaoK!.. Kinnpw cTpoMH.iiKi. in. 

■-JlJfOCTfiaTf.lIiHfH.'TII. KOTitpHC JlOMOni.UKL Clitn'iaU. T?OTl.. VI, ICt.Ml. 

\iu jimIh-mi. .iluo. ii Ritn. npii i..ii.-iixi. yi-.iaiiiavi. iiinn. npiixn- 
.unt-Ji ]>-£ih;i'ti. iwiipoci,— npiitnm. .hi y.ii.TiiMaTintHfic Tpp'^iwHit; 
iroiM myaapCTiKi. Moa;**wi. -in uu hpjihhti. en-. M(>-,r.-:'Mi, .in mu 
:-{f,pi[Ti. :mi\iy TTpnniiTiMi.rTny'r Oun liaMi. r<';:op;iTi..--iipiiMiiT<- 
r.pci-Ti.-.liiTt.RrKiii :ii>!-!m<t|n,, t. ?.. nTjaim- iwmi, Tp» i-a!i.T.i;ai»i. 

:! iK.!V'.iMl" WTafTJ. '.Ii"l«'.XI'. HaMI! Bnll|rf»n. " T0V1.. oy.lCTl. -Ill ,')TO VTl. TpanesyHacKan MsipHan HOHdsepeHUiF. jf. 93 l'iH.'.yja]KrrB(l -aOWMtCTBUKITW-JI ;»TIIMII TjM'MH r,tH.R;ai;}IMtiT 11.UT 

;tx 0110 Jioii.n-n, ,w,it,n n ocyimiTBim. eisoio ,-iaBHinuHuno uporpax- 
ny. jiiHiqwMMy <>oi#.iiiHcniH Fi(iikt;ihtiih(iiiii.ih h, B;u,y (Ti.ioiiJHOfi 
nyt'y.ibMaHei.oir Mawu'i. njiorpaMMy. i;nT"pYR> <>ho ruiio.ihji.io bt> 
TP'jCHic. MHonixi, Bt.i.-nin.. m. ri-'x-iiiii iim-.it..iniixi, <-ni. it/riii. man. 

W l!Wn»Ml,. I'JMVHIrliim. rjKOMItKVTHn. 

Km M-ia.iiii-i. m;i .nr,\ii. Npm TpaiuTist.. Koixipuo Mt.jiiaiOTT. 

■TUMV J'liry.Ulpl Tl:V ii|;iiHM:iTC.1!.}|ii iilJISO.lHIITI. dMIgl HporpaMMy? 

Tyn. niT.-i.iiii-i. iti.ii, i,t>.[i;;i iia.ioin.Kiix!, Hapivia. Hajx>,Ti> rpy.3UH- 
fh'iii 11 ;ipM«itr!;i)i. 11 nipum-iiuo !,(i.ij]'icct[«) acenpiiinoin.. Jl.n\ 
■■u.i'r.-iiHoiii \i\!v.ii \iaii<-iram w.\»n i-j. :itiimii Hapo.Taun o'lnn. /lerKO 
• upaiarn.'-a. onxVimo raicnMy R>cyaa|nTiiy. .uji reoTtipaixi moto;it> 
"'ii[ii,r>i,; — j>t,.tii;i. utmqw MiCiaTi. i;i.ipb3MHaTi, htViuh naiXOToCTH. 
!J iuiti. nacTa.n. toti, mumoiitj.. i.iu'.ia Typnin moikoti. npiiBecrn 

: : I. HflHUHWUC Clium iiporpaMMV il .WnirHYTI, HJOl'ii utviii" n1un-" 

.■jtvi.. Hiu-ni/n. Tim. MuMfun.. i.nr.ia Py<-( -i:\st mnk-s;a noKiiHy.Tn 
li'a:si.a:n. 11 :ut,ci. ocTa.un-],. hi, ifant.fTHoii nvni-Hii. .ivnoprniuiao- 
■ :;t!jify;i i:n[h-i,^;;i.i;i MacTii. «-f. in ■!< ■] MJMii Typuin <-jipaBHTi.t*a o'ichi. 
fi'ipy.iHii. II. nvin M'Oi.'iiii nannim. na iipiiHirriii ripocTir/IiiTOitcicam 

.;unjl::(pfl. I'f'.TI, ],-j:n|ii| J;:t;|TI. Tt Vi.pt.II.lt HH1.IH M'l.Cia. . T.OTOpHH MO" 
iVTi. T .?; i.lil'1 ISJicl:.! 1 1. itlMlil, .iTuVV I I;i] i!.IV. IT.TM .MOiliKd : IT< 1 ICiHTI.- 

:i;i*M-Hi'i:--tiiiii .iiui-ii jkiiih'ii a. TiinT'iiTi- -.:a-'sn' i::;;iti.. A iraTuM'i.. no- 
■■MiTitiiMi.. 'i Ti> ny.ii-n,. Mm. aj:\i:i}tc. n m. 'lacrHnniL ;iaiiiH,'i!;uai;a- 
i'.i. (i'ichi. xi»p(i!!!ii aii.'ic.Mi. Typuim. Mania ii.ip'riH "rpn.maiT. .it.n. 
■ ■"Ha- rrirn. i1opi,f)\ in, jtumt, IIpaKiifo.ii,rn«M>:" oi'iiV'.ia.iia^ia^" 
-y •,: : -<-pnn.: iwi nmopsna i>hi-h!. mh<m'<*' 11 .Tm-TUTo'wo na am bpomh 
ii-fViii.ia :>t<i II l ;ii:irn-.'ii.(Tiwi i> 'KT-rn. mi <n>\iu)U. \\u yi:t>penK 

!Ti) lypitiH »;■ (H-T;!!l!H'.?!lr;| lt;i Tf.Xl. V(-.H:liij!X'l.. KOTlipNH l>Ha 

i|M'i;ycTi. na iM-Hnnajiin Iiprcri.. IiiTiiuci.aiit ;iiirnii-i]i.-i. Ona noii.KTr. 
:a.ii,!iif. una yuhpi'!!.! m. iiu.ni'pn.-i,t.- ii.mt.i-THi.ixi. :i.if.\H'HT:mT. 
fWHvrpii. :).ic>i(iin:i:t.. i!an\i;m:iii:txi. h"ai!i;;t:n>. IL iiinspaiin. 11a am 
■n-Mi'iiiu. Ha cuaii opmnii:j')uaiinu:i (-n.iu. iiMta isiio]Kan cofa ic- 
■'■>>ln'uiui-.n?MHHUn 'lacrii, una .nuacri). 'ito un'Avn> KKOHFiaTO.Ti.no 
i-Kliiria-a (-1MKT0, .luiTii'H. Iiai.y 11 pa:;pliiiiini.. pa.fi» n:iB«-or,Ta. »o- 
^P'; f -i, Tain.. i.'ai;i. cnt iioiihjkmtt. Tv|h'hi;im' riK-y.Ta]>rj!:i). -iHa'iiiTi.. 
ii!.ti. iiiii;ai;itx7> lapivHTiii 1.1. tumv. 'itii Typui;i imcif; iipuHJiTin 
'ta-j;: lipocn.-.liirum-i.ani .KUoiMip.-i nrTaniiuinxji Ha iiaisf.cTHUXT. 
1 psifiiiiaxi. 11 hl' oyne-n. pii.^pyHiaii, iiamy inpany. a thi ona iff. pa::- 
(■ynioHijixi.. immm'huc Miicn 1 ]!)'- — :»'i> ;«tv»mt. hI'.t-i. mii;;ti."iifit coMnt.Hifi- 

.^-^;; -::r.--. _ 17f . _ . ■_-._.-. — — — ~ ~ " ~ " ~ ~ ■ *"" " Ji 03 

VH, TpaneayHACKas MnpHaa xomJiepeHui*- ___ ... 

Bo 1*1133* "ai^ro myj»pcTBai c^uii^ «^ P^a paapym^ifl- 
11 cum HaMi, yflajoci, w, Tewme nucifcuutro croat™. «, nosioim* 

Z KasKast, to ero hu norepaesiis jaun. toilso Mora Tjptuwjj 

aoiut Mu, aiainHc 11 iiajma .TaiiiHaKuyniiHV OT.iirmu juaesrb. 
laiKoii TJiiKMWii mowhti. mu iH-pi'iKHifiU'sn. i-imai-i.. mu <jt.ibhh» 
3iiaeM'i, -m. upinum, .hi tix-uokihiji l'yjnuu 11.111 nc iiifiiHiiwrn. 
HNft, bcc piiBHO. :m> CyACTb listTb -via HanKTO Hap<ua OWHauo- 
uufl' nui-.ita-Ti'iia. Mm aiuion. «.ru iypuJa c-TpcMim-Ji kl \Tiirmi- 
aoii» Hamero Hapo.ia: mo aBcrayerb n» Toro. HTOiiiK.w3om.TO bi. 
TCMCBiii iiOMtoiiiixi. i-xi. .itn. uoiiiiu. He myuiaacj., Typini mhb- 

.liHVTb. 'ITO IWli BCtH. BOCLMIlCOrL TUCJiTI, apHHin,. KUTOpUe OH.Th 

jivh uepowMeiiu in, MeccuiiUTiiiiiio, ocra-iou. e.ma ->(1AMH» "h\iub1,ki.. 
Mu vntpenu: ^ito Ta-atc casiaa yiac-rb nocTiiiwn. n mIhthuxi, •»- 
KanKiucKiixi. apMain,. Mu jiit.jt-uu. -no bi, mi»«y». oiepcib su. 
aiwHiic. o6j-h«k'1iu 11a t-JicpTi.. a Bi. BTi»py» o'li-iieai. .ipyraH \pn- 
cxiain-Kaji aupujniom, S.'UUiBKaaui— rpyaiiKH. -Tain, <ito Hii«am.r« 
(.-iiiicoHiii xm aacb Htrt. 

Bee pasiio. mu ccii'iart. flocTawcau in, tukk- naioxi'mt, ito. 
npiiBi-eM-1, Hauu-ML ^upoMi, aejaiiifl urrii Ha ui-ipt'iy lVI^»- 
mu ujiimvaacnu avium. to.ii.ko wxpaiwuni siwhji. "1>hh>* 
ii-uu aanuiiitm. .|.h;hi<htk(io cyuifi'TiwcaiiM' !«-w» Hapu.ia. tc.iii 
- - Oa- mu iiMt^H- Ji-h-w -a- .tt»t]iiii^inOy,v. ! ... mMT!L»»2i„. 'S^ 
trwrciu to. siuxen, Guti,. Basil. npnni.wj. oh npnsnaTi.. npnimoi ■ 
»u fi:{i:uiTi, iipaB,iv. <*tu «u ou3l-h.ii.hu. mu .noutJK*-n». mm up" 
:t«ai-Mi. fid nH-no.iCTHo: ho jkui. mi«-,n. humh <Twrn, Taw* nr 
cvuipcTun. via larroparo w uxiti-n, HiiKaiconi .iHanwiiH .101x1w.p1>. 
He HMteri, wiKaiioro mawHia wcthu*' f.w: paa* >' IJ nee.iwBHO 
KWUKHU nonifiiiVTJ.. mmuy tto mu nucTaiMcuu p.i. no.ioxeme aa- 
raaHHaro bt» Tvnmn. Tiin«, wropnii .unwin. aanninwri. fiwiw 
xb.ihi> h iiu Heixi mnero h* sHanim,— Tiicasa nan jbIv tucjpih v 
Hero BparoBt, to mu jtuaaiu :amnma-TWJi. 

MU ,10.13CHH I10niOH\Tb BMtCTE CT» ,lpyniMH :*IKailKiW*IlMil 

HapojBW^sii. Ccsiteac* apMHue Qm-raMoiiu. hmohho. bi. rakor 
noaoateaie. nowoxv ns saci. He sown Cutl miKaKoro comhUhih. 
ram. sHsoiaaiHOTHOCHTWa-Ki. Tpeft.raHJHVhlypiuir.JIynojflfr 
uoieH-b ^paKiiiefl janraaKnymiHT. 3ajnBrrt, tto mh h bc£ t6 m^h 
KOTopwa nosaJH CBOft nwiocb aa h»c*. a sory cj»3aTb jaate oaib VII. TpaneayHncxan MHpHan KOHijiepeHniH. J* 83 

iue, Beet apHHBCxiii mpoxb, yOtaaeHi,, <ito .via Hero h*ti. enace- 
nia BBt hpiiiiiiTifl 3-roro Bi430Ba h rhb toto. 'uofvi, n3aTiT "wyaie h 
htth iia Oipuii-n. 3iiapmvm> chojo 30M.110. Mli yCliacAeiiu: tto sto 
<-AIihi-.tbchhi.ih nyTb, Kvropuii lioatm, «ii;htii ifni3irie<-Koe eymeerao- 
mtHic iiamcni Hapq.ia; %uj yBtponu, ito tMJiiinneiraoe cuaceme 
iiapo,ia bi. opyatin. Ifa/rany. a ;kihiujik> oti, iimciiii <j)paKnjii ^ain- 
HOKiiynoin,. on hmphh Bef.xi, rtvi, Ma«-j>. Kuropua noAa.ni 3a 
naci, nxiocb. ito mm bc-Lmii cii.-i;imii f>y,i,e.\n» ik»|x>Ti»t'H iijxmiiji stoixj 
roty,iaj)tTBiL ,10 Tt.xj, nopi,. noiia. y nan. ecu, oj ininiiaoBaHHaa aa- 
nwrra, huuiii yKptn.Teirij] n naiitu ho.-juiuji. H.eiviJi iiptniiBHma. 
iiyvrrh (-n.iL'in, u pa:iooi.(n, nac-i.. 111.1 m:(s-Tai;n (SyjifMi, npo,io.iHcaTi> 
fiopLoy. iiu nro-raini hc no.i»a;iun. upyiicisi n Ojvuwn, cpaaoiTLca ei, 
Typuicii. nonmy <ini y nan. irf.ri, ,ipyroni <nacrnia. k;«ki. to.u>ko 
opysKie. 

JI ;KJiflijj;iw. mtu m,i net, oygK'.vri. inaaepaaiBan, Bet Tt Mtpo- 
irpiaTia, KOxopua 6y,iyTi. npnimsiaTWH :{aKanKa3CKiisfi. Upasa- 
pe.iuTBOMi. ;pa ooopoHiJ iTpanu. Mu .la.m.vi, .im,\vi\ hl> to-iuko 
npii3UBHoi"i» Btwpai-Ta, ho, bIpohtho. Bee], iiann. liapojK uoTopufi 
unocooeHT, nwirrb opyaci^, bo3i,mctl ito ij umicTb Ha <})pchti> na 
oobpojry namefi je-ajii. Ec.ni HpH,i<>Tca iuimi, otn t. noot/KAeHHHMB 
si own npn.it.Tx.-jj yxop«.Ti.. to mm. apujm<\ y'Mpejri, «. opvarieMi. -at. 
pyKaxu 

-1 o p j, k h n a 11 njK u-.-p.) uoiici)iKHTti« v n. iieooxojH- 
vum, Boopyxtimoii 6oj)],6i,i a TypnieH. 

Ptctju 6 ci;o ei (uyuoaBarL). Ppa^aHe, 'ueHbi 3aKaB- 
(wWCKaro CVfisia! Ji.ia 3aiuiBKa.«Koii ^ocoKpiiThi uacrynaerb ran. 
sipuniHecKiii "jatT,. Korja. m-&nm t oi,itl, plinnrrca cs no.iHTH^ecKOS 
cymeCTBOBaHk:. Hi, anm. mouohti, iw«Hte Beero eairuwmie n 
ojjhhctbo Bct.x-b iiapo.iOBi.. ^iKaBi;artci;a!j ,icMOK]>aTiH..no nonpocy 

•i BOfijlt H Mlipt. BO BC'tXT) (Tn.lisxi. MIIpIIM.Vh nCpCTOBOpOBB, BO 

boo BpcMH j<a6oTi, (ViiMit. ouia BiKWH'fc c.iiimyyuiHa. 11 bcb npe^- 
lOfficnia 3ai«iBKa3c-Kan; (ViiMa h ^ahaBfcaichiim npaBHTfiRTBa upii- 
HHManiici, o,iiiHor.iaciio BtrtMn <J>paKiijflMH.. IIocj-B,iHaH ycrjiTKa, 
rori> MaKi-iiMysn. ycTynoin., KOTO])Liii oijjIj c t if..3am> bi. eocanHCBr 
man. 3ac"B,ianiH ]IpaBirrc.ii,cTBa np<MtTaBHTo.iHMii (bpaKiiifi, lassie 
Hum, npiiHHTL e,iHiro,iyiiiH(». Ha.10 Ha v TBjm.ca, hto 11 bi, .la.ibHtfl- 
nievi,. iij>ii jm.Bti,iau,iH stofo nonpoea. mi 6y r iew i. cimioayniBU h 
<TO£a,ii!jn. CAUHUfi (JppoHTi.. Ha<Tyn]i.n> M0MeHn>, xor^a MiipHue 
n^peroBiipu fr^ iipHBO.in m. .inii'-Bii.iaiuif riToft bohhn 11 hh nocraa- 

- _ 177 _ VII, TpanesyHacKaH KwpHas HomjepcHuin. J* 83. 

-aeiiu ah m-ooxo^iiniKTb ptnian> jtoti. BUipoci. i*ii-K>J0 opyjKifl. 
OriititTaenHiJH h pyKOBOAHUUH napTJH BUCK«3;«H<;i> onpcAt^eHHfi 
aa HeooxoaiiMOn i. bcctii siy Boiiny. Bt> otghi. uoiiinM-t — sumi, ea- 
mji.\ji> xopomo n;«jtcTiio, ii jto Gu-io TaKae buckh;kuio h TouapH- 
njejii .lo]iAKiin;mnxJC, — no.iona'iiie Mycy.ibMaiicKOii aeMOKjxmiJ 

HB-UlCTta l]CK.lKHIiTe.liHUMi>: BCrllcpBHXX, Bl> BH^y HCOTGuBUHiH e») 

AO ciixi) nopi, BoiiHCKoii noBiiiiiHM-a'H h, no nTopuxi.. siviiacTiue TOH 
pe.i;irio3HOif tBfl:;ii vn ci> Typuieii, i;oTupa;i hc iiottBauttrrL eii npii- 
juiTi. auTUKHoe yiatrie bt,.6"ijobj.!xt> AtiitTubixT, nporitBi. Typum. 
Ha ;iT0Ti Bonpoti> mm TairiKe nc cmotpiimi* (in'niMin-TitHm;n. Mm 

B1UHM1. Ty EH>TpCHHH)Hl pUipJXV. Til VFC.yTCTIti' : BHyrpemjani CJIIH- 

CTBii, KOTOjxte jicl-omiiI.hho i-iyii.-irri. iipi'iuiT'.Tiii'.^n, in. fnnro-' 
npiamoMy BeAeiiiw jMiciun.ixi. .ituCTiiiii. JIpt.itT.iBirnvicjn. v.vhl- 
'ineBiiKi>Bi>.'rpa%'iai]iiitoMi. II^f-tciii. ou.io yKa:sano taK%e. ^ro bi. 
aTOli BOfini; mm itoiKrin, noGlvum. ro.ibi;o iipn no.iHO.vri. cufiieTul. . 
H co.iH.iapuoCTH. Mu coj[i]t.p«»'M<-:i. 'rru jiojkhu oy.i>'ii. ancTiiPuyTi. 

3T010 f^IIHCTBit, WJIl! H.ieTyr]JITl. 'OOCBMH '.TfciJOlUa. Oil, :iK».n> VIJ 

AO.iro roBOpil.m, tb taMiiro Ha'ia.iu Haninxi, paOon* bi» Teiijit.. no. KT. 
HaiaeMy bciukomv toiKiJ.it.Hiiu, ,10 enxi> nopi) mr yauwi-i. jocTiinn-n. 
3Toro ■lamicTua. Ec-iir mm era .locTiinieMi — m 6yam, omii.hjw 
ciiii-TT.1 1 ; KpoMt Toro, uii.in<!HOtTi> anapxiu, :oa fmi.uieBiit/moJi 
aintpxiji, lioropaa Hi; .miismiipyeTwi. a pa-nt-iKteTeu in. o.uiofi ia- 
cth u HiiiimaeTfii bt> r ipyro:i mlr-tii 3;u;am;ui:!.Ji. :it» twrt;iT<\ii,iTit< 
C-iyjKiirL,.no naiiieMy yiitijiio, oo.iJbinuMi. TopHittOMi. vt, ycut.HiHOMy 
bc^chied . noiiiiu n'noarojiy xu i;i> na'ia.ia uaiC'iiia MiipiiNxi. Hfpenv " 
BnpoBi, iipiiHiiMa.ii! istt '.vri.pu .i-.'r. .'iSLiuiii-iauiii itiuim.i ci> Typniefi; 
mli ycTvna.m eii or;vLibii!>m. .ouiiic-TH, itutM.itt.in oTt-foan jciera- 
Tom. hi, Tpanc^yn.ii) '.1 iKs.pcifno ^tvia.iir m-iiaineina a^cianifi ji 
i;u;iiiii Btero iiai.aiij.u^tuuio Cciiua, B<cii _3ai.ai:i;a3cKOJi sojfoKpa- 
tIh, Ho,- hi> coa.a.ilijiiHi, iunn. m.' }A<i.ioci. stoio jotTiirHyii.. Kain. 
a aasBii.Tb r™uibim k ,-i[piiHHTi, uktiibhoi': yiatric bi>^toii Boimt. mm in.' 
itoaceMij 11 noTo^y ar.TiinH.t;. iniil.Tt'TK hhikii. 110 u;a«oTi. iia nati.. 
Hap/rbi My€tiii«iTb ii rpymia oe;jiiapTiiimjxi. tHHTaen. t-rt^isi. r i«.i- 
i:o.m 1. cAtjaTj. c.!t;iy nnnet,' :iiiiiH.ieiiio: *He Ccjih 11:1 ceoa WTBtxtT«»ir 
Boi-j'.ii au npijjo.i.!aiiif* mtitiii.'. ti.Typuieii 11 t'lHTan u.' ipcB^Toii ia<t- 
kjimh noc.itaciisin.Mii ;uia Bi-('ii '3ai.~uiiKU3i.-i.oii .leMOKpaTiu. npn «-o-t- 
^aBiiiuxca jcioBiaxi. nnyTp*aiHe& jiviishh Kpaa. itjiaKnifl Mywi- 
BUTi.. rpymia CeiiiKipTifinMX'L 11 uapTia Mycy.ibHaBcnia si. Pot-tin 
<JlTT«xan.). nxt-H bi. amy, hto iMtnjioci. npoatLixi'Hiii kowhm 

~ : ^,-..^: :; . ::::^r; -.-..--.. ..-. . . : ■■— -.178;— 1- : ~ .."■"'.';' 1 SZ. Z._.__.._.Z. VII. Tpane3.vHACKas mhphsh KoH^epeHute. J* S3 

!»3}*mrjH, i>yi;oiraamj t MH uaj.Thnni m, iu>.nia;itT<vii.HoH», eauiiai 
'!ajiB.i3iion.. mil. ci, vvwii <-Topom,i. idaii .incTyimuMJi r-tHucraajiH 
OKaatyn. imMi»,i.Hf- nati'ii-raV .ii.yrmn. hjhmu.im], ;i;u;«i;Kii3La bt. 
<to« Taa^ioit 3;a;iMt, h nir.iMYn, i»-1i m1.j. h in. fuaromjiiiTaoIi in- 

KBIU.1U1H POHHI.I*. 

Mm muteMCH. vro llama ;rMiJ).].sni;; 6y.vh"i> (-aiiiAupua ci, humji 
«■!. :»Toii i*\mi»jun. Mj,i p/timm. hi, njeyxiiKiruojiHuii iiju-tuhkti. 
luuticii At;M0K]iaT3H. mij lit.pjun,, hto ghi, iiwi.a^m, di. na wii 
CTojsint Outi, ir nt, f:i mrnpcL-sj oy.i\ ti, uu.il.c njio'iiio .saiuiimaTM-a. 

4 AiKIOthiCMCHWU HO '■l.Wbll.rTj rfiimi;iljtt MjHT<>im.'7t}. 

V e M •' II <» ;: j. <|,'.-i) mu.1:-i).j;iKi:n-Tl. Ilpaiotf.Vllir lIpaBlt- 
nc.l!.l-T!!it. 

II J) <' .1 I" t .1 .« ]■ r .1 J.. 'J.-K.'ll I, CrilMi) .Tj.'VlV.ll!. {IViOC't: -fa. , 

. -NaiiaiirTityjypi. i.jnifj!.);! n;ap;un-. wt omixwh: njioO'UJUiac.ibnw 

,1 a; y r c .t ii. Tonajnimi!! Ihinnfo toti.i.u in. Ti-uapHinajn,. 
r.iaHHUMi. t:*'!:a:.'Wi,. r.r.j:;iii;; S H> ;i ccnuiu: i:;oin pl/ii., uw nacry- 
uii.n. Bi; iiaim'ii ■j;n.:\ui tott, i.];nTini*ci,-iii mujicuti,. i.oi.i;t to.ii.Ko 
■oO;i.f r ijiHOi!iii.!\in yi.-!nia:-iii w-t.xi, n.tiniixi> T<j.:a]:!nni. iwtrKiniyTLixi. 
iio-nmry oarar!!:.^!.!-! ■: nn ]:;-r-fi He.niuiii Pdrcin. mi.i mo.i.i-jh. tiiatTit 

I'iriJCOHinii.IliiVy ' .■..•:■:; I.; ;nil:j: lit- .Tfi.-li,:.;; In, iJrti.aW.'a.il.t. HO, OUTI. 

mo-j.vtl- no i;ci-i: riii-i.-jii. r>r.!n;iHiri,. TO»;i]'H!Uii. hi, j;u:ii!ii i;;ni»iiinxi. 
ii sm.iuxi, iu>\:'W;ii> Tai.ic T:i,i,L'.ifj;- MoMc-fiTU. on, in.-xo.ia. i;0To()iJX-i, 
_.3iiBuorri, itfa .-Kt.iDiti'iiiiaji cyii/.a ;>tiixl iiajxaoiii.. H.mi-iihg. TaKoit 
TJiT'i.tmniji. ii.wmio. iairoii lip.iinnniiiiii. OTiitTt-nioiiiisJii jioMtim. 
nan-yi.in.Ti. m, ■■.!,• si '.nn k h ^iKaRi;a:iti;oii ;n-.Mui;paTJii u i.;)i\ia ntto- 
tojv.ii* uj:aT:i]>i.i in. .tumi. wn!ia«,-t,. uacaHum-Mi-n ncdi 3aK.'tt!i;;i3C2;oii 
,T,i'Mi»i;paiii:. ii(-T,-.iM>iawn- ot.i1-,.-m,uli:i iiapo.uiuL-rn in, Caicarti;a:u,t,,.To 
:>tiixi, ojxiTwjjctn. a <-ur.i-t\n, m: iiuinisraio.' Kwh i;ai.i '-niioy,ii> «■»■■ 
l?o.li,i j.i.:ii.o ii i-ii.ii.uo .1'i.r.ianj niiOTi!ROj,f,iU-.rnoi(iiTi. . ■ liTojiaroHWi 
KOHT]n.-i:i'i!«uiiuikniiiaro Tyj. ui;aro Hiiai;nTMi.tTna in. lipiatau ^< 
K«i.p.Kfi:iLJi.' to uain'-Mfit:- t-iiiLiiuMi,. ;»ni>])rii4:ujM'L n jikthbhuni. 
, : io.i/K(*in. aB.iiiTi.tu :»ioti. npoH'i-Ti, i-o. itojjoiiij. i,inti)(-i.art» HHjw.ia- 
ii;tf-(MjiK«uar<> iip(Mt,.iu tiwixaiiuro 3ai,ai(i l aii.;i. (AiuotiHCMCH&btL 
H tt.'.i]i Ta lHMiiKaH tu(ji5o P ia. i.oropyw siu iMUi* no BiJiiycKaeM-L h . ik: 
BiJiiytTiiM i. iiai, pyi.i.. o.iaj>ii.i;> i.oro-iinoyjL HtMii'iaiiiiiiiMii iia^ea." 
AaviK to nTiiMi. uaiio,ToMii ;iB.iiH'Tta. r.iamibiin. (i.1ii;u«)Mi». T.iTaiM?h'ifi 
naj)o,iL, iiactMJiioinift 3ai.aui;a.3i,v, hoo bu :iHat'Tf. bi. KaKOjn> yaiaJc- 
homi. ;i i»a6ci.i>Ki» n-.).io-,i;tniii iuixo.ihtcii Ha]x>,iu bi. TypeuKOii 

^^-:--,^.^ ■_ - - — 17J>— : _ __ Vii, TpartesyHacxas tmpn&x KOH$epefmu- K 83. 

fiMnepra. y hhxi> Htrt laxiwau, kotojwu ou yaHiua h\t, bs« 
(tu, oOimam Ou run, cboSoaV- h to-ilko bi* iipcst-iaxi. Dcmhkoii 
PoecifiCKofi PecnyouiKir. KOTopaa Tenopi, iiepearuBaeTL TarcaiimiH 

KpiI3Jl(-l>. TO.lI.KU Bl. .1T1IXT. IilXVlt.iaX7. TilT;iI«Kiil lUipO.n,, BMiCTii 

t*o Bt-tvii Uiiptaa.Mii. Hacc.iaioiU]i.\iii Pocciro, mpt.Th croh HajjeiKAH n 

HMtfTL I)1»])V HX1> OtyiflCCTBIITh. Kor,ia -Ut.Cb OCMt-lIIBtUOTtH r<>BO- 

pirrb ori> hmchii TaTaptKofi ^CMoKpaTin. hoiua :iAlcb .wjib-ihioti, o 

(BOeWl. HefiTpa-IJITCTt, CBOCMl. HeBMtMaTt'.ll.rTBl>. 70 _MU PMlijlO 
3,0.TA'HU CKa3aTI», 1T0 0H11 aB.7flK>TCH He IICTI1HHUMI1 UJ>C.l(raBJlTP^aMH 

KiTapccoii jc.MOKi«Tin (wy v H*>tc (in.itx)nr.vntmht}: SI .miKi- TflrtapH- 
iiyi, tto, Tata. iiii3tJiKi(.'MaH. lyjieiiiraH ujiicHTaHiH cynpt-TBjon. He 
to.im;o bi> TATapcKiivi. i;pyraxi> ; ii,i (inu t jmerrnyen. H in. Kpy 
raw jpynixi. nanioHa.ibHOi.Teii. am sU'HO. hto 'cthmh Kpyrasm 

HBJJiWTl-J! Tt. KOTOpUe Bl, IiaiUffl JH'BX.IWIUH IIOTfpjiail BCC, Htjn, 

!tia.*it.ui pam-me; ohh, tiMrimo, B;n.iaraKiTi. Hajeauy mi HpHXO,xi. 
TypenKiixi. BOJiein. 11 Ha BOttTaHOB-ieiiie 0Hpe,rLieHHUXi> conkui.- 
iio-no.iiiTHi<\i.'iiX'L iixjT>Mi>. Hoo tu jeu.iKpaTia. KOTojwa ne lulua 
Hiiiero njju trapovL peamMt. n Koropaa li. «nxp1; jtCBCiwuin 
oopfcia net cboh najeaubi, see CBoe oyjyiiiee — ona, kchphho. hc HMt. 
prh TypeUKoii upieBTauiu: sioo TypeuHaa opienTaiiia— '.-en. ann. 
<rrKa3a on. peBOJionjoiiiibTxi, Ha.iea.ai' 11 to.h.ko bt> Hamcii o5m,e- 
pocciiici.oM opieHTauiii een, ocyiueemioHic* Detxi. Hamnxt. Ha- 
ieaijT>. MhI iaa;cTea T hto Mycy.iLnaiKi;aH .T,t*3*0Kpa"ria Bt-e ooJiwne, 
opodyaoaerca h ptmiiTe-ibiio oTHeiKOBUBaerca on. rtrb, kotop«<* 
iTOopan. TaLt cMtJO orb hmchh uycyji .uancKOH jcsoKpaiiH. My- 
(•y.ibMaHCKaa jeMOKpaTia cTpexHTca kt> boboA XH3HH, u 3Ta uy- 
f:vj«,MaHCKaa aenoicpaTia 6y^cn>cb nana. Ho tIj, Koropue oh-TH npa 
exapojn. npaJBirre.ibt-TBt sutcrt ct> uapn3M0M^. toropuo Tor^a hc 

D&baB^H.lJI !ieHTpa.lUTCT3. a 60P0.1IKL. BMtCTt CI. liapH3MOMl> (attjo- 

ducMenrhi) ua B(•ix^ ifpoHTaxi,. ne vmmb;uh pyKT>, h6o 3Ha.iH, 3a- 
tto GopaTta, :ia vav\n uiipejt.iCHHUfl jlich, :m Kaxoe. no.iHTHiec.Koe 
HanpiiB-iCHiis II uorja rirn uimuo i;pyni »ycy.ii>uaHCKn\i> xaecb no- 
. Tppa.Tii Ton. VK-iajL, ua Koropuii onnpa.mcb, i;or^a PocciiiCKaa Pe- 
BO.noi(ia .miuiiia hxt, noc.itAHiixi= na^^-n,, kcucths, renepb ohh 
yMusa»n. cbou pvkii. xoth nHawn.. mto yMMnaierrb nx4, nanieft 
KpOBi,» (an.wducMOtvhi). xda .ni;iKrFi>. ito yjiun<iHicin> cBotin. 
pym. otni oKa3HBaiorb airriiBByn nojiepxiiy Ty]M i HKosiy UMiicpiaiiBa* 
My, TypenKOiiy BropxeHiw (aH.iodncMe)ttibi). To»apiimii! Hame no- 

.lOXPHie TaKOBO- TTO O Hf4JMf.niaTP,lI#TBll H O HCSTpa-lUTCTt H«^ ;jJii ■ ! • . — 180—. VH. TpaneayHncKas MHp H an KOH^epeHitix. J* 83. Moaten, 6wti. ii pfrm.-iiOo' Brian, hohsttho.- mto HoHtmuHtCTTTSSr- 

rODpJHTHOJIl, <KIJt-.Hl. i«1. HO t3SXO.1T, TXUI.KO— .Via KSUiOfi fit)- 
POTU XXTXHa OIJTI, fi.TOrr,|i|,ia T Ili» .HIKBIUIipoBaHa OHa h via koixj 

■ropy* dc^cti, nap™ My.-ruuin,. upr.-UTaB.ia.omaa ^ lj0 k, 13W . 

IHMtmHBOBl,, =>TO CCTJ, naillTIlM yMIJBajlia pjKI.. 3X0—1,0- 

.WTHKa. ^aroiipiirrnan Tj-jH-m-esiy iiMnepia-iiBJiy h B TO p>KCHiio ero 
in, uaiim nj^itnu. Ho H asn, Kaacrca. <ito soTfl.en.iu3aKaBKa.-I- 
<*oh acMOKiMTiH wnfm. jmixaiicHM aa :*rn thskp-mk! h nperarymnip'- 

"J" B0H1IIJ - H0 0Mt ' KtO-TaKH OfflC Hf. IiacTO.ll.KO CJafiu. YTOOH 3CH 

oomHsm ycjmihmh ne uor.m orjfflm yaapi, n. cmmy,' H seer*. 

•OH.TL TOpaillMl, lipOTJIBHHKOSn. BOfiRM, KOTOpaa npBBOOHTb 'iaa*a-" 

we Hapiaw ri, ymmTO»THiio. Ho W . 1B HU OTpHiuiHion, boAhh hi* 
raraceirb napaiM on, vim Tropin ji. a OKosnaT<vn,iio otjaiujich b* 
■Manx iiool.iiiTMji. wmspus n Um-ihtockii ii iy..ij,Typno ymmr 

*HTV OTH IKllHflHUOTH. Torja -BOH]*** o BUfapfc HC H(BKm. flllTb II 

■rraja ji CTMioMnti, casujn, ropaiiwi, ctopohhukoMi, boAhn Ecnr 
-tcMOK])aTiH buci!]>mhvti, .Tyxo.vn,. ona cyMten. TBopn-n. 'lyieca, KO- 
ropua ouna.m m. jkh.jhh oo.Twnrixi, ii Ma.iuxi. iiapo;»)BV. Ecih'mh 
.ic. cnocooiiH 11a ;mi >iy.v». ji U H0 iiMfcejn, 6v.ivmaro; cc.ni \iu hc cv 

"l™ 7, tTO I ,;liilm ' <"^« » ''-"I MM liyTCSH, BftTHBHXT, YCH-lift HO CJ" 

vfcrsii foiifpiiiiiTi, 4\vi if cTopi.inTi, on, V-mrnxvpcBo^oHiLixT 
rpanma Bjiiira, Twra* y nan, iifrn. ov.ivmai,. » j iaw imnasnn. 
Kpncn. Haji coooh. 

, .. ?| ' 3I Jynaii', HOKa ciiuiikomi, p.iHo (vrasiiTi, wpecn. Ha;n, «r 
wh. AiKiuiKaacKaa ^cjioiysiTiH, KoTopaa wTwaiiHaen, m-t, jiynnrit'- 
.«e-5ieuTu .iii»iDi;a.ii-i;iixi. jiaixaoin.. h. bi, ■ tomt, micjt, HapoAoan. 
vycjMLMano-TaTapcwixi,. naiUcn, bi, tcfit cuaw. -itoCbi . 5oj>oti,- 
ca n, TyjiCHKiiin, iiMnrpiajuuxon. <>na nocraixifTcn oTBpaTnTi. 

BTOpiKCHlt; TyjK^lvHXl, DftlinniT, B-l. HalllH fjailHUU. Il6t> 4*TI, HXT. 

»Topa-eHia n«XT]ja,-iacTi, 6o.ilit^ bwih. ■■niTaptKifl Haj«u.ti», Taici, kaki. 
wsnnccKii, rj)>-3iiHu ikmi-iii on, i-iwhxt, iiomIiiuhkobi. aoMj», a y " 
apMHHi, mntorja n« Ou.w TaKoa ocTporu bt. .iesKVU,Ho.MT> Bonpoefc 
4to KacaeTcH nyci'.iLiiam., to drahTinccKii h npaiiTHi^KH ohu Ha- 
■tmiaiora GpaTt ;»t>- 30M.tw. II, xota <J)jjaKuia MyccasaTL saupuxi. 
-fflciovL pannH-«BaeT(-H in. nepojaiL ^cm.ih, ojHaKO. :yra ^paiti^H. m VTi. Tpane3yHMKan HMpHas KOH^epeHUin. j* 63. no cBocJiy cyme^THj', njx»TnifL-r-*T(ir-i> aaxnar-a, -h mtem-iriiximi ~ iiy-._ 

A<T7> CopOTbCH IipOTII31> JierO. E(VIH Typi'UKlH 110.11 tlll^it IIplUVTI. CW" 

aa, to niifTiH MyceanaTi. iincrapacrcn KacraiioKim. riton npatta a 
6o.iie b«to ikx'tjkujkttj Mj T cyii>MiiHi'KOo KpocTLHiitTuo. Mycy.u.- 
MaHtKflfl ,T<M0KpaTia noniiHacTL oto ]f yiTCTi. to yjiWFWHie pyKfc, ko- 
rojxje oryiaen. oe h;i dLfacnic TypeuKimi. naina>n,. IIu»TOJty. to- 
Hapnin.ii, h;lmi; H-miiiptuwiTi, i;iii;yw!iHOy.Ti. 3t?.M0KpaTiw hi*-ii>ih. MhI.. 
Kaa,eTCJJ. i rro .lyiuiii' xieMeimj ..it'Moi.paTm — apM;iHii;oii. uycy.ii>- 
Hanciioii if rpy.3iiHi.-KOH — Oy.iyn, otctuiibjitl Teppirropiio j^bohoiuii. 
hoo imaie oini o r i»HaKOBL!Mi> oupnaoMT, .iniiiaTCH t-Bodi l-booo.iu it no- 
nioHyrb. II Korja 3.ttei> roBapinm, IVivikoph. r.iaua iliuhtu ni*a- 
BHTiMMmfa, Tpooycn, oti> naci. ■'nnpi'^tariman). OTEtia. no^cp- 
a.'iijn> ,ih mu marn npaBine.7i.cTBa, bi> i-iiutvit. ■jamirnj rpaHinrL. mm 
.tojh;hm cKiisvix, ito ECt naiim c-iuu. new aauiy >uniin. uu.npjiHft- 
cxmii> im arrapi) .T.CHOKpaTJisiX'Kon euooaw. n -^to mi,i ».ih;hu .tok3 - 
:iaT]> He to/illo Ha e/ionaxi,, ho H lui .Hut.. II atei.. fti;<apn»ni. ojnofi 

■A't'pTBH KJWEWO il UC1I31IU10 < , 0B0pnieillIO HiMOCTilTU'IIIO. M[J fsi'-tVlVlOB- 

ho ,io.t,i;hjj oopaTim, cboi! twopw na t'oti, v:«'-T(i;nv.n,Hufi upyn. na- 

('(VK'Hlfl. KOTOpiJH (MHIIIKOMl, Ma.lO V I KIL-l'Ual:,-(,iI, H Ml, ];oflHT>. Ji Bit 

poBn.iion.iii. -+rt> jiace.i:mic ' aaiiKiio 'ui.\iyi'.iouH:i i-uuhah. .ioctoji- 
frie.in. iipii.rrn iia iioxioini, napniy. Yx.va \;i.i ji<K'ii.'m.sy<'Mi. w.h en.ii.t 
-.Jai,';na;a:-t<i;oii ,TrMut,-paTiu. j.'OTOpasi ^imlui i ji r j. riiii-io a.ii.iHiirii pezso- 
jioniiii. ii irm'BMtni; <--i. .mm ;i;rpTnofi-i:piiiii.!'"i. <',v.utj. .vicrnnryTa 

IKOpTRa liMVlU-'CTIlOMl,, (T.1II .tljH^e.Ml; CurmHTCiMmii K.iatrt, Ita OTTT 

" ij;e)>Ti'.>\ 'iYr'Hani(\'it>.i(» oyjcit BliiiriWHo it mij TsunjcTn.niu''rt»,i!iTiMa— 
mh. To.ii.ko Tor,™ paeiU',f,T<Ti, iiunmuii uBt.Tf)in. iiaijicii Hajc-aaw. 
KoropvHi. ii], npo.ioxKOHm mhohix'I. .i1/n,. yut ii n;i inn hi'::\'h;h, inna- 
.th in, r.iy.oiiiil, iiaunixi. prBO-iHtnionHuxi. c.'_"jx"i:'H"i.- Tor.ia. i.<>noiuo, 
Hai'i; niii,a!,i;i d;i'])TBij_He ncnyrairrri.. Mm ov.K'mi. ;maTi>, mto oat 
.lajyTT, tv «[(tTio,iy n ropacecTBO peuo/iimun. i;r>T0jn.!H iiamiiifL ni>oil" 
Kaxi. ii Toiiupiiiuain, tTuii.iii TaKHXi. orpoMHUM. jhvpTjn. h i;pouii. II 
a yr.tponi>, Toiiajnumi, vto y ^airaBica.in;oii .ii'UOKpaTiH xBanm. 
CH.n. Ha .it>' oopi-Sy. Hajci. tu:ji.ko jk* h\',kho ii(i;uaiian,c-s n^WHMiia- 

M> T . 5jMCTl> .111 OHl, ilKTHCHMMT. H.1H IiafaiBHUMI., HOO HCfiUUI jpflS" 

iocti. Tait.KO 6c.iaf).UR'Ti, liaimi ck.iij ii pa<iiu.i]iCTb hxi». II <vjih 

MM JHIHeMCH (O BCtiJIli HaHUIMl. pfB0.1»IU0HHUi!l> IIIJ-lOHl. IE CKa- 
A'eMl, C<?ot», 1T0 UU A0.123U H3T> 3T0ft Ht'paBHOff OOpbfiU BUHTH JTO" 

otjiiTe.iflMH h.ih TpynaMii, to, h siiaw, ut kohht> kohiiobi., pcstun-- 
irioHHUH HajMiji. BHi'i^en, noGtoinv-i^Mi,. II boti., ror.w. irfcHos^ 

— 182— VTI. Tpane3yHflCKaH.MHpHaa KOH$epeHuia. Jt 83. . 

Hjuiicii k]iobh 11 ycJi.ibiMii luumixi. ;kc]>tbi,. mu <><-yiHcvfBi!Mi> cbo»1„ 
Bciii'iaiiniyio peBo.uoiyoMnyio H3-p-vi.,iy n prao.i»iuomioe ynoBaHie 
(uiji.vHbic aihwducMcnwu m emri, cKttMbarv. Kpo.m 'f>i>m;i{)u Myc 

A r A M .1 .1 O B 1. pa3B1IBilCT>i> TOIKy 3pt,nifl TKIpTiH <ry.MMerL>. 

JI p e a c t a a t r. .7 l. Cirm'wn. opaTopom, iicnepnaH-b. Tar 
kmml ohp<womt> npPHiH iicicpiKiHH. ynano tatiHTh KaKoe-Hiidyixb 
iipejaoxeHie? 

'Hi opja-H.i a. il jyjiaio, i no cmwHfl uo tr'ieuL kiabomj' bo- 
upocy Bet cioia yate CKuaanw h iipeniH HcxepiiaHij. Tenepi> HyaiHO 
irpHcTynirrb kt. ^t.iy, t. e.-'opraHiMOBari Ty iuxitay, bo iims koto- 

poft MLI CiTO-IHH 3AtfI. I'JUHMI. II OyACMTj 3aBTpa pafoTaTL. IIO3T0SJ' 

a npcvuaraw npiwOTb pa;i> npaKTii'iecKiix'b ptmcHift. Canuft ochob- 
HOfl 'BOJipOd.. KOTOPMA MIJ jaiHtHLl CCfliaCTj ptmiiTb. — :vro Bonpoeb 
n jcifranin, t. o. t ci.'nrum,, tto MiipHueneperonopu Be y,ia,nicb, 3H3 ; 
'nm., >iu oT3HB,iP.Mii ^p.Tci-anira. Iln upomv Bonrwy n npoxiarara npn- 
hhti, c.it.Tyininoe ripp-noateHie (iittmiaghi.- *Rt. wuy Tom, ito irap- 
iioe por.iaiiH'Hic o rjwiiuiiaxi, 3ai,\iBKa3L5i Mi-any Typnieft" h' -SaitaE- 
k;i.ij,omi> hc ;ioeTnrHyTo. 3aKa3Ka3CKofl .icicraiuH iipcxiaraercn He- 
mcxu'hho BHt.xa.TL oGparjio xh TiiiJhineL*. fTojocfi: -ITpaBn.-rfcHoi). 

Hpo.ict,,iaTe.iri. Ecti, eme .ipyriji hj ".vnoateHia?. Jluy- 
nixii np( i ^.io,i;euiii Ht.Ti:. Il-wnau/re nnowiBaTi. -Try (ftopjiyay.-fffpo- 
ticx'Hiiwh foAOcnsfiHk). Shs'iutr iiwxwxawie npimHTo. 
_:l Hv/» Jl.ia h i !f._. IIoc.it itTont. rmspniri., mij BcTyna«n v uM)H- 
nia.n.Mo iia ntn-HHyKi apeuy, t. e.. 3aKaiiita3i.c Kejvn, soiiHy crh Typ- 
uioij. IlaiTuMy n ay.uaio. ito Cefivn, .miatein. ootoibiiti, erpaHy Ha 
bochhom'Ij iuiWAH'mn. {Fo.joca: «IIpaBiULHoO- 

II p c .t, c tjdTc.i i>. Ra\n> I'ro.THf) e.it.iaT!. lawn' npej.iOHie- 
Rie (May? 

3i o p j a h i a. JIa. 

Tl p a ,i <• t> ,i a t e i i». iKciaiuiutix"). ixwopiiTi. iitjti.? CVaB.i» na 
ixKioc-OBiiHio. (JljKiucxodvwh ?o.iocoeunie). IIppiioxoHie npiiHH- 

VK o p ,i a h i h. KpOMt xoro, nyaeHo ttwaaTi. votxnocoQHyta koji- 
leriio. K</ropafl Gsvien. bcc-th Boflny ii'Gyjen. oo.i*^t*Ha ipe3BHHafi- 

HHMK nO.THOMO^inMB HO BejCHilO BOftlHJ. fl jyjiaK). HTO TiKHMH JHiyi- 

vh ma.rxRii fiUTb: TTpejcTijare^i. HpireHTe.ii.crBa — ohti ate -a RoeH- 

RHft MhHHCTPT., MlIHHCTpT. BHyTpOHHHXT> jlbXh H AlHHHCTpi 0H" 

— 183— 


i- ; .E 1 'i p : ! 

a£ -ji 
lis : '' it VII. Tpane3yHflCHaa HHpHas Komjjepemu*. J* 83. 

iiamom.. t. c„ h:iao bcIi rjiaunua .mhhhctcikjtki uoo^hhhti>: H3i. 

DTJI.V1. .IIII^L lIKVULTIi OAHV KumTilO li Oil IipOAOOTaBUTI. HJJTOBIMaJt- 
HLIH HD.lHOMtJ'liH. JI IIO-lrllilK). 4T0 :»Tl»H KO.l.lCrill HJ/KHO A»*TI> IipaBU 
KOOimiiUH, T. l\, TTOOU OHii JIMiUa 111)300 J'.llOCTH in, Kftl.tC'lilO Tkxi. 
MlUT), t;0TO]JIJX7. OHa IIpll:iHi<eTl> X(MaTttH>HHMll. 

II p e a c t. a a t <" :j j>. J'roAHO UMei;aa;rn.ca no ;mniy upoAJO- 
ineHiio!'' JKc.Ttiioiiiiix'i. i\jbo])iiti> hLti.? IIo.iBo.ibTe ikxtjibhtij Ha to- 
.loeOBanie. (Tojioni: «IIi>ociimi,»). Ilputmofhmni /<t.wr<niaHie). llpea- 
-lOiKCHie npiiimMacrcji. 

Jfc 84. 

TejterpaiiMa 3aKaBKa3cicaro EpasniejiBCTBa o6t oto- 
3Eama AeJieraniH. 

*Tpant' , -3yiu'i.. 'IIjiCAC^iASTciii)' MiipnGfr Af-ioaijiH MHHH<vrpy 

HHOCT]r,lHHHXl> /It.TL MxeHKe.IH. 

OroAHH se^opoMi. ua saclywum 3aL'iUiKa«K'KHMi> (JcriMOMi. l>ah- 
Hftiviauio iipnHflTa ciiiAyiomaji pracnouis : *Bi> biiay Toro. mto >tnp- 
hoc cor. 'anionic no nonpoey o rpiiiuiuaxx ;}ai.aBKiUii>ii ucaay Typuicfi 
h 3in.ii!;iL;i3i.f'MT> no aoi-tjij"Mjto, 3aKam;ajL-K0ii Aejeraiuii iiptvuaraur- 
ra hcvca-ichho mji>x;ni> iwpaTiio tn. Tmii.iHci,. - v 511~>1. lIpcjctAJ*- 

T«M!> IlpaBliTO.lIiCTBfl JY.WJfOJW".- ' . . 
TutftAiifh, i (jj) auprh.iji jptX looa. ..... 1= ..._.. i . - : _._ — 18* — VIII. Iloejit pa3pbiBa Tpane3yBfleKHXT> nepero- 

BOpOBV 

.Na 85. 

OSpameHie 3aKaBsa3CRaro Cefima ko bc^m* HapojaHi 

3aE8BKa3bfl. 

UpoCm.rii Hftci.. Koiyia pliuutTta iry.iboa Ha uioh oomeii ixwhhu. 
Bbi :wanv. mki'h TpeoommiH ii|n',ii,aBH.TO ijajn, Typonuoe flpa- 
HHW-iberBo. 

On, aacL TiH-uoBii-jti iij)ii3iiaHifl BjxtTwlHTOBCKaro 4on»tppa. 
■wMwrenHaro den, BtaoMa napoaoDi; 3aKaBKa:H>a. aorowpa,' KOropa- 
n» m. HacToHmcc BpcMa m. Poeriii hc npircnacn. hhkti>, wwy .loijora 

C{WOO.ia H MCCTb JHJJUOS CTpaHU. 

On. nan i ti«'6ob:uii ot.wui naim-ii .ivnm-H i,ptiHWTii — Kapcu 
n uaiueru .lyimaro nopTa — BaTyma. 

Otl uaii, Tpoouisa.iH miniuf'Hijt Tjii'X'i. ofnainvfi — Kayrchoft. 
Ap^araHttoS ii BriTyMCKOii. 

Mu tal/kun iii-t\ <it<k'>i, mhjjhijmi. iijTeiih. liyrt'Hi. nepervBfr- 
jiobi,. in>6y.iiiTi>TypL'Hi;w^II|KiBiiTiMi.(Tni) '>TKa;jaTJ.e;i 'n, ;>tiixt> npn- 
rjmiiiii. ("tijomjk'i, in. lOxpant'Hiio \nipa, mw eaiYiaui.iiHi. Ha BiMHKifl 
AepiBH ii yiTyniiii. Mu 3aai;ii.7n Typnin, sto fotobu iio'ith bo bcjmi. 
yeryiiiiTi. I'ii. Ho jiij m- moimii oTi;a*mi(-ji on> BaTjMa. art Hauiero 

*aHUCTBCHHal'0 B!JX0,la KTj MO])K>, O r TIIHI.:TB(')lHttrO 1IVTH ,VIfl tHOIHCHM 

n> £y.iKry])Hin"[ EBjxniuii. II Bet iianm ycn.iia ;ioGnTi>(fl .vmpHaro p^- 
j>imcuifl ciioi)a ptuSiMiici. (»Gl ynopcTBO Typuin. 

Typnifl nacraiiBacn. lia cuolixi, iicpBUHaia.ibHUxi..-.' TpewBa- 
iiiaxi,. UtoL <yi i/rpteaTL 3ai;a,Bi;a3be ott> sntiuHJim «ipa, 3a£y- 
uihtl h nopaooTHTL ere Bo una :m>fi nt^m aacry iianm. ryi>eiqiifl 
noficKa. Octshobhti. hxt, sew Most'Hi, ,3iiiui> cujdS npyatia. 

'.'.::•' ; -185 - V7I1. nocjifc paspuaa Tpane3jrHacKH3ti. neperoBopoBi. ■ J* 85^ 

HopoAi> iihjih rnui, isoiipoci.: jipamiataTj. ,th ncj)eit)BopM ci> 
lypuicii bl to BpcMJi, Kaj?b pa KOiirrcn uayn> smyOi, Hauiol irpamir 
H.ui upepBitTi, iK'jx'TOiwipu ri ■opya.'im jioittpim. .tamirry cnofiaiw 3a- 

Ct, na<ta,ia iwiiihxj, iinpHuxt TirperonopoBb cb Typnicfi Mbl IX)- 
Btipu.m:n;tpoirj 3aKaiii;y.si,n jKaaayn. mh]kl ho ho mnatJiTca Ky- 
iiirn. Miipij utirofi paCcTBa 11 no3opa. 

TenepL n;un, iipnni.ioei. RMfwpaTi.: rJorjopHuii jiiipi, u paw-nut 
a.m BODHa? 

Ri> cftwaHiti Be.iHKOH twines oTBliTcTBeHHOtiii ut-pe;p, poaiiHofi 
■ mriexb rpaaymu'WH noj,o.it,HiaM». mm cTlLiaur isHoopi. ifon, 
R<we6aHia; 

IIa3opHaro .MHpa mh He nojnnca-in. 

MnpHue iieperoBopM cb Typuicfi npepsaHu. 

OrnuHf. cuopi ptmacrea -ciijoio opyittin na no-iHsi. cpaiKt'Hiii. 

.1I.BT. ;noTh huc* mij otfpamarMeji kt> itaMi.. iiSo on. Ban., on. 
naniero JiviKeoTBii. on. Bamefi fotoishocth ki. ."wmt'iiiinn. n »;ppT- 
i«Mi.. aaBiiwrn. fiyayutft' uarne ii Baniiixi 4t.Tcii. 

rpaatiiaHe! jLih toto .in bu, BMterii to Bcefi Pocdefi. cuppr-im 
napn3Jn*. mtopij ct;iti, iiopanoiiiraiwtft npoifinmirft Typnin? 

KpCCTl.nHf ! .[.Til Tril't: .1!! Pt'n;'i.lH>![!J! ,"!■! '!it !U'MT. :>aM.1J». 'ITfHJM 

.WBot-pKiTo.ii. nw-a;ui.T). na my ■:k , «.ijo iiouhvi. ir;mt.MJii;oBi.? 

I'mixi'iIi 1 ! ,l:ii! Ttini .iii i;w urnnji.in .;n;m;i P.'!!iuii.iui];:.*nwi> on, 
BTOimua in, rp;i3i. iiont noot^n-Teia? 

rionopii n i!;i(if.Tnf> jj.ti! fioiiJiit— rjj.pyrortt 'mfaim atii, nepe/vb 
.litMH. Ilycri. ;i,e in'pt\n, .iiiuomi, rpo:»uitn oiwhoctit, nankin ymneHV 
va Ha bc* napiai.1 uamr-fi (-Tj>;mu. <\ii>.iKHyTb net. cnopiJ, «.T»xnen. 
itpaaua n poani.. pMiuispaBunui m ciix'i. nopi, nauni pnjul 

IloT.ifl KtMnait) paocnta HaKiiHyra nn mow st-hxi. Hapo,30BT> Ha- 
hkto Kp;»H. n.viTi. ;i,v nacTyn.jenit* Bpara p;t:tf)/Jj,eTt-a o TBcpjyw iianry 
pinufMOCTi. .to icoHua samtuuaTi. iramy :t\\T.m ntlitrji^HHVio Kix»BBm 

fTMIiKHXT. IlUKait.Hiil! 

Bet kt. opyaiw! 
Bet Ha tfrpoHTb! 
Bet Ha .lainirry c-Booooiw h po^HHu'.'. 1S6 V1H. rioc.Tk paspHBa TpanesyimcKHx-b nepero8opoE-b. . J^-Bfi. Jfc 86, OopaneHie 3aKaBKa3CKoS c:itiajn>-^eMOKpaTiH k-b je- 
MOK^ariH PocciH. 

-ToiKipiumi pa6oMk\ Ki*ctTi»Jiue ii cuyjiTH PtHrciii! Un>,iHna a,e- 
MOicj:;iTin 8;tKaBi;;ui,s, vt, nati, esicpTciLHofi onacHOcrn. mgpiiHyB- 
mpfli-a na Haiin. Kpafi, mw otipamatMca ki. Ba.MT>. 

Ihmepia.-mora Typiuif. ocHOBUBaaci. mi IipetrbvIiiTOBCiiOM'K 
aorocopt. lipwi.HBimi uawi, TpeoouairiH. c-ROjiiumLii'ji kt, nopatiomer 
Hiw ^iti£iitii.'a3]>a. Mm ne Mor.in coriaeiiTLCJi na ani TpeiktBaHia, t. k. 
eor.iacie na huxtj JipiiBivio oh i,i. oTrupvKeHiKi bcito IvaBKasa on> Poc- 
ein ji.5m.io 5m np£*,WT«Mi>PTBwn.-PcBo.iioiUH.-Typnia ptiniua jooutv 
r-« itciHUHciiia (bouxi. TpnjooaHiH cii.iofi opy;t;iJi 11 aR;my.ia npOTHffb ... 
Ha<n> (.-non no.iKii. IVim.aH onacHOcTb rix>ain"i> 3afaBKa.3i.io. II bt... 
:tTon. Wi. »!J .laiacuM npiiTTii vl *iaui> h:i noMoini.. 6paTi>H Hanra 
no isifJUKofi peBO.iiouioHiioii oopi,51. 

Mm ;tpa.i uc-i. Kulcrfc cu rumii h;i 5a]»piiKa."iaxi> lWo r. Bxiierfc 

<-|, fclMH MI.I UOpO-llU'l. CI, napIl;JM«M-I.. liMtCTt. JIM TOMII.IITCI. Kt. "TBpV 

Max;,, na i;aT(-pr"-,. ;;-j.ccij'i;;1.. Ofiman p^ot-Ti. ttM.-ia y HacT> bt- jhh 
t«p';kooti'kI prttiviiiiimi. comas .<-i;opoi, Bi.-.imi <'n nopaa.'OHifi, oomin 
na r n'iK.iij CMtTsi.TiT u.-nn. HiiipiuiT. II Ts'iR'pi, iiainH orpn.T.i.1. iiporpajK- 
jiammic iiyii. r-oiki.ajn. TypniKam cy-Traiia. wuuidwh. cnoaPAy _3?t_. 
■ i,-aBKa.'ii.ii. .saiuiimaioTi, nutcTt ci. xtMi. ;}iwmji Pocciiicuofl PenM»- 
niii. Hamv. nopaa;<'uir fiy;i,<T : i. y.iapoxn. .via liC'fi Poctiii. iiama notf*' 
;ia ikumti, hobu;j cimm ui. Poei-ii'iPK'y^ Pcnaiwuiw. 

■Mi J !itiio.'!HUM'i, citoii jio.irb 40 lamna. Ho l-imli Hamn Jioryxt 
ii-k-HKHyu.. Bu Gonvie iiaei> xatoojo.. opy;i;k:jn>, .iio.ilmh jt .v*Hi>ra- 
■-iir. Mm aaoni Jiuxtop^Kii a iiomuiuii on> itai-ii. .... 

(JTiMJiKiniTcei, na iiann, npii3Misri>. paooiic. Kpti-Twine'ii co-ija- 
iM Piitdii. h coooma mm ^inuiTiiMi. oti> BparoKi> Hanii 1 KjwcHoe saa- 
mh He.uiKoii PoofificKofi IVbo.ikiujh h cboooju! ' 

CQiiiajvdc.voKpommecmn 0paK^s Ccii.va. ".~..^.'.,~.Z."~ 

."_. O6.1(tC0HOii KOMWKOMi P. C.'J.. P.. 77."-^ 
TutfiAuev, i (7^) onpthjifi igiS toda. 

::-;■.:. — 187— #*■ VI11. flocnt pa3pyea TpanesyHacxHxi. neperoBt>poBi>. J«_ 87. 

~- -— Jtt-87..- .- _ 

Tejierp aMHa HeHTpajiBHaro KoMHTeTa lepHowopcitai 

uoTa. 

2X Mapma fin anptbjui) lyiH t. 
*Pt'.tt(.lRtUia, HpJIHHTail ilKCTjK'HHJJUJ, JI.ll'HapHHHl ;fi((;1l,WHic! 

JU-MTiKui.Haro KoMHTeTa. T Icpnosop«.-.-nx> ihacra 23 jiapra, 19] 8 ro; 

Hctphhocti, Mutinixi. nyjiKTOEi. Ji!i]si;iro ;*orpBOpa. ^BycuHcJf 

ma jittiHTHKa IIpa.BUTCJi.CTBa HajmAnuxi. KoamccapoBT,. m;ij3ut< 

UOCIX Ht,lH H pa3.Mf.pOin, HacryiMClrill flHCTpPTCpMaiICKHX'1. BOliCB 

orcyTCTBie nscjuoii n oSujenpittiiaHHon inatTii bi. pccny6.TiiKa: 
JepHOMOpc.i;ai<o no5epe;i;i>a— Bee dtp BUiiya-jaeTT, UoHTpodwoTii. ; 
hpbp onpexE-iT-m. cboc oTHomenio kt> caMosiy (fwory ji kt, pawr 
IloaToiiy JUeHTpodb.TO-n.. oScyjiiBi, coaTaBiircocH nojoaconic (irt 
nytio.) :m ocjipbj- cbocjI xhimviLHocTn. Ucmpptjuipn, HepnoMCi>CKa 
(Jcwra (iijx>nycr;i.) eni. j»c™im'o IWjtf.reiikroiVl^acpaTiiKHoiiP: 
uy&MKii oPBltoin, m, caTaut H(vjHKpp<iirifici;oii. yupairwrTsJBpi 
IiaBi,;i3;i. u Bctxi, otra.u.HWvj. "larTCi'i. ;ltficTiiya wiscpiiieiufp cas 
ctositcii.ho, UniTprKjuoTi. m. miiipucax-i, naiimnocKiixu r,i«-TYit 
-m, jsi> Koii-nuiiii t-i, (-cita(Tf;ii<i.ii,ci;ji.\n. i-phIvtom-l, u'i, tisouxi. oth 
inouijixi, in, iipaiuiTciu-nmn, jii't-uyiliiiici,. paeii<>.-ma;eimbixi> : 
..'* I . K, L~ , ^'L" <> l' H!,r " VM l' i] - pyj;imuai-TRyjHi. ijcj,miotiit(mi;h«i <ixj{5paa 
liijJMii inuKjij ,1,-jjf ])()(-(- ifici.oii "'<|Joi(>i«Viiii """t-ViiriiTOBi»^ iio.iaiaju n 
oi;iui4aTe-ii,uyMi cy,i.i.0y HcpHouopei.aii) ijuptii mojkptl pf.imm. vx- 
ko cBoGtanbifl j;oHrjK'c<ri, ])«nyo.iiii;ancj;nji ijjcaojivmin coulToin. 
•ipivnumniii. pyicononamuxi. fcumiToii j^boibhuh npunnn. hbcti 
rcpMajjCKpii Koiuiinin. jmton. c-iwiixi, upc.iCTaiJimviefi n pni*iMt; 
wi. ciioo pTiipiuiMiio in, Hn3»:uitiu«i, opraun.jan.isiM i, no aoK.ia,iai 

:>TJ1X'I, nptVWTaBlITChCH. lI<aTUl!H<W ;«) Ha^HMfJIlHIIMir IlO.inill-HJJII, • 
IIPJUJIHHIJMl, Bt,|>in>: CVKpl'Tapi, M. T. BumCHKiK 

Pc30.i»uiJi - v * 1. 3ajiBHTi, 3aKaniai;MK(iMy Hi»aBiiTe.iM.miy. h 
t'My 6y,T,en. nociajin MopcKau Ochtom i-icia ;i,iu uaiunTH BaTj'Ma o 
rypoKi,. llanm iwaiiMooTiiomcuiH ci, KaBica;{ci;iiM'L lIpaBUTCihtTBPi 

H(*CflTL lltK.TO'llITtMWH) BOClIUO-PnfpaTUBUIJfi XajKlKTepi. II IIOCTtX.' 

Ky, iiPCKoji.tcy SaKaBiia-icKoc IIpaBimviMTBo GopcrCH cu typKasi 
IlyciaTi, mhhohoccux CL^ByMH i.ieHaMH lieHTpo<j>.ioTa „wn iipmm 

«5»>IUX1. P'hlUHTO.lLHUXl, VBJ>T, HP aPCTABKt, HCt}mi H HOotfxoOHMH: Yin. -..™! t -f. MPUBa .Z pane3yHJlCK " 1 ' ™P«-OBopo B i. tof. fl7, 88, 69. '". 

Jfc 88. 

UpaBHTMBCTBeHHOQ co.6me H :e o „Kopojrt Kapz^. 

-:iiKaBKjni:Kift KojiiKsajjiaT,, wioBtmam,: Kpeikem. «Ko«vn 
BctMV yeoman, n npiiKM,HWMi» UeHT^uni, t S',,rS 

«** pf.nm.7i, t *oB. T m P m,o .-nan,™ » uttji ki, Mopo. Ifci ToS™ 

oMdcrii. Haai < T a.io H.tt«t,trnni, tto iiiroCTpaimue .-»hh«3idh warn 
vfe « ^™ BWHln,IXl1 r ^ UTift ' »°™ixt, jxBunxiTWH bt, Baxy- 

^.v, 1 *? Dtx ' Hnoc -" i V*a"lit', .tavKwiui..' ocTa-ru-a m, B.itvx.1 bt, ut- 

»t ^ST™' il0ITr i' 0CTaTI '™ •*■ iMOTBtTcrayiMiMc Batirarp^. 
Hie, .i set .ocnuwiMc oy.iyn, nrnp.mieHM i« paraiiy.. 
7 (jo J .itapma n)tS zoda. 

Jfc 89. 

SaipocT, IljeHTpajiBHaro KoMHTeTa lepHOMopcicaro 
MOTa o „Kopoj[4 Kapjii". - 

*3aKilBKa3CKOMy npaBHTCILCTBy. 

UCHTpaJIbHlIin. KOMIJTOTOMli ^CpHOMOlXiKaTO (JhlOTil Uaiy«KlHH 

nasncra o BpaagteGHwxi, stficTBiaxT,, npejprpHHHMaeMbnn, ypoHKW — 

~z_,, ,:.,.;,. ■ —189— "vnTn^fc p«p» Ba jp"«j^^ i'^T^i - - ** - 90; 

"~ „ K^i'-a in. iionraxi, BsrvjuTn Horn ripo™iH> '"cyiranTii uocb ; 

mil, Uf-irrpoOj-ioTa Kmpyrcx>». 

& 90, 

PascTpta saiAHTHHKOBi 3amKa3M 6ojibmeBireaTsiH. 

,T<». liuiiHipaTi,' iorya, iipitoaBiuiii .ua-jusx!. "^ ^i^l*- 
•,i imtEaauKierii to. iaiteii «, hiimi. Butxa.io iisu Ik-irouM** 

5 wfippi/feTi, Typuieii. I** an .pvnna «j *«.» <• «*- 
ui;. lUiusn. pa3i)imcHim, Cout.Ta Haptauuxi. KoMi.ajpuin.. 

Ha CT . Ain«w.inH 26 wum. h*^ 1 ^™^ 1 ^^ 

kS i £ih iipoiiaBC^Hbi ofiuc-Kii. 38 Hcionto iiweomM teas 

" )tfcb0.i»Uioiiilee™."' ' ',.-■■ 

*aMH.iiii fift.iiJniiHC.Tia ;> ; .;«tpV«hki>!vi. t»«- I <wy« h«»- 

A.i. KcsMii (ottomeiTL), Bapx CaKBamuju;* (r.i»iT,»- Kohct. 
UY.lVKH.-we U'ry.VHTi,). rtx>prifi */Kre H TU (nrnwxn^imnam.). Jtt. 
MaHi-BbTom. (niTaCcirt-aiiiiTam.), Hrnwiii Aaniw.r*n«« W*««. 
\.t HaKaii'ituc (ctv-ihiti.), IT.u.a"-Miiw-iaj3e (ciyasim.)- «"■ 
Kyp-iaaji ((Xt'ii-iem/l, Houojn, liiKOBami {vHTepvtKbuuepi.,- -i«I»- 
■r-fl ocfoinepo MeMOAaaoBU». 

< r II 3B . Ea a «. Rfc' n«T|«'Co«. P- C: n Kp. *j*. « T«*>- d» V- « C. 3- 

6 anptia 19JS r„ » 7e). , ■ ;- ,=•190--=- VIII. riooife pa3ptiBa TpaneayHncKHX-b neperoaopoin.. . jfc 91. J*fe 91. 

Pe30juoiuH cc6pam BoeHHG-cjtyjKainzn, foimneH 
KaBsaseKot apuis. 

->to *-R aa "??? *" ianutaHie - ™- «* orat.Hoii iu,HKa.T0Bi, aa -^V- 
,-iZ, -i-xt ii }J] 11 ci, H3Aaniein, upiiKaaoBi, « MoGu.THsauiH oAnne- 
J)m : .bol-hhmi; mhhusjuikh n cai^iTu pyct-Koii apMiii. no jaiiy cayar- 
ou oiiiUKiiJiiiieca h.i KaBKaai-KOMi ibpoinii « ot-niBniiet-a no rtun 
iijh iiHMsti, npuMimajn,. A o cero Bpeueim ex 3aKaBK».ut. '.lunara' 
Hpas-i. rpaar-ifliii. ]»occih ompaBHTLca iicno-iinm, c-Bofi join, H a 
ptOJiay n n|*HHyaaa»T€a hccth bophhjto nomimiorti, bt, Boifcjcaxi. 
bt> J;ii;:-i]ii;a.-5Li. coGpamc KoeHHO-ojya.annixi, 4 anpt.ia c r bi, 
iiuMtnu'Hiii ,iisopa ]jira6a oicpyra. bt, KoainecTst ho mchIc l.f»00-ic- 
WBtin.. naxiwnTi hoo6xo;uimumi, HCM^-if-HHoe BoamjHOBTCHie 
iipaarb BoeaHo-cjya-amiiici HCKMKaBKaacKHXT, vpoaceiiucBT. h nj^o- 
»;TaMeeie tUmi, iot> hiixt>, sto ho xeaaen. .loSpowwuio Hecm-caya- 
W: bi> iso;ici;axi 3aKaBK33LH t bo3mo2;hocth Ywajm,cn h:h. KaBKa.v 
;-Kou apjiiii si cucvkvyio BUtxaTi, Ha poanHT- 

_ «Kj>o>it toio. mGpame Jijm.iHae-n, hoooxo.ihmijmi. y^oBaenjo- 

I»eiiU* Bt'1,XL Vi.il-taHHUXT, BOeiiHOCTy^llUHXl,. nOJOCilO TOM}". KaKfc 

-wo ya-v'^liaercji .no tmionieriiw ei, oTjihMiHMi, aimaM^ Bciin, 
iiaiaraiomiijicjt iimi, .-iohokhum-l jobcik-tbIcmt, no x>m, VBOawreHiH 

U .lOMOyJI.lliaaiyoHHIJMH. Cor.lilCHO npIIKiUTOBl, -v-\. 3.^g ii in .ICHCJU- 

humii 3ns.ua jih. ii])iiiii«B:icMiiiiin in, Poccin>. 

•■IIpUHflBT, lJC3(H»Ui». COOjWlrii? H3Up;t.lO JCOHlimjO BT, COeTiibt 

»> -iirni,. KoropijMi, noj.yveno nepc^m, oe in. SaraniKascKifi Ceflicb jt 
BoeiiHOHy jnrniK-rpy. a Tame cjtehuio buscbuti. Bonpoci. ofo yaoR- 
-leTBopL-um .leiwa-iiMMi, .wBdiLeniiffln. bcrxi. BOCHHOf.ivsam'ira,. 
on.laaawinnxi, na poaHHy*. 

ITpiIHHTO BCtMtl lUTOlSlMH npOTHBb 3. — 191 ~ m 

■m IS;* 

u 

■u 

Vi 

II: $1 i-1 

- ,, f VIII. nocJit p»3pHBa TpaneaynncKKrh nepercfflopoi*. JtJfe 92, * X? 92. HpoTecr* coBfcrcKoi BJiaera npom* npoarasa 

TJpOKl. 

MoCKStt. 

■ Tvptnuyn iipMiji np(jawirjtt.Tfa in. 'CaTyny. Hapiy u Ap, 

,iy. pa33opa» tT P any ti yHiiiTOiaa KpeCTwmcBOC Hacraew* AK 

,-TBeHH^b st jw-iLHtiiniyu cyawly apjwm. .iosjitch Ha 1 ep* 

aft uo ea iiaeroJiHiHh h oh.iii bubivk'hu pyaiaa BoiifKa U3* ap 

cisira, o&iacnrfl. u huh* on, ho. ramicim, ttepsaTb Typ< 

mfiCKa on. o6umhuxi> Mccuecewn, «« hot"* »«™ h ,jMOftI 

Tpvoho MiipuTLca ci. mhcjmo. ttoCh Ky.wrypHOC roey.wppn», 

jinMaHia, HMtemoe BWMoaniocTi. DoaiMtTBOKiTb Ha cbmo 

anm-— Typiun. ikkbouuki, 'ito6h BpecrcsiH mhphiih Jon 

uorfyaawi iu apaanciairo Hapraa, imfflyraro nosuso cwi 

n, wy nipt»y» bohhy. iieroiHHWBn, h«icttiv.tumhxi> ylfl 

noBTonv Costn. ystpem,, iro b»mh «yjyn» npaHa™ sew)** 

n tojuvo otl -Baa. 3aBHtamia vtpH in, BoytHem© na iyp 

Macro, <* ut-tLK. npcaoriBpameBia yhhhto^hih .stHpsaro b> 

R1S TrtKB. K3KT. »TO H*f>.TO MtfiTO Bffc ApMiaHt. !>>', Jfe 93. 

Pajio U,eHTpajii>Haro KoMZTeTa ^epHOMopcuaro * 

V<r/xr.(s Bamy.v. ;i .napma (i } a»p*A*j /?/* '<^"- £« B 3 " M * J 

oGcTpi.-uitfb ii :ta\BiiTHB'b ti. awoii HauiL kosdm^wo: 
uoxoji IIpociiMT, oo-LacHiiTb, Hiwn. Bureau?, (uponyun,) 
Ho-TypcuKaro (Juora npormn. PyecKaro- ^cpHOMopeHHW*-' 

^<WISHH JtH NH paSOiaTpHBaTT. 3TH -AtfiCTBiH. i'»"> BoanfiH VIII. rioarfc paaptiBa Tpane3yHncKmn> neperosopoB*. tifi 93, 9*. 

KOiiHU Ma nopli. noo oo CBfjcii ctopohu Ha nil, «ltiun,.- txfotw&aS 
BpecTCKifl joroBopn., aoce.it> BaHepxumuica on> bchkiixt> aKiUBHUXb 
UHCTvmcHm. IIiMK'uin. iioajcpanvn. H;tun> npoTecn. npejbUpa- 
niiTe.ii>erBa>iJi iCTRepHoio cowrui n i-ooonyiTt Ba\n>. Moacen. \aB 
iiann. (Juion,, o<rr.iBaHci> bi> C<'KKiono.ii, ciimiTb «>T«i r.ipaHTnpo- 
itaHHu.Mi. on. Bcaicnxi. noKTirowifi n ;h.thbhuxi, lrutTviueHifi Tep- 

V;VHl'lI JI OH ( OHWHirKODT.. ..:-■ ■-...;* .. ;• ■ 

IIlKVlCf>;i;lT(\TT. r[pHTlVKj>.10T,1 KHitpMCa » . 

Jfc 94. 

OnepaTHBHtia cbo^km Efraoa KaBEa3CKoii . apaiH.. ; 

. ■ r - ■ - "> 

2f .tinpmt (9 an/>ih.vt), 1.4 -lacoej,. .:..■' . .. - 

Ha 'lepiiouopcKo^fb naiipai-ioiirii n-h pafioirt 'lopoxa u r.'Opno- 
3oht> - iiepecrpi-iKa. 

Topa Hpre, KOMaiuyTomajj ua_n> Bct-.nu iioanuisaiiBaTyMa, ocTaaae- 
11a ea rapmi30noMT,. DoiiuTKn 0B.iaxfr.Tfc cr. o6paTBO wKa no.ioiKJrreav- 
mxs.1, pe3y.ii>TaToni. hc aa.in, TaKT. KaKi> ona ot;a3a.iacis aansra rratiibiMT. 

lipOTHBHIIKOMT.. ■ i 

Bt> paiioiri; MacBH ot6i:to Hacrvit-iemc aiHcapuem. Ha t\ Xa.ta. 

Bt» iiu'ti. na 26 Mapya Moyjitini.icKHJTiai pa3o6pa.in ;Ke;rb3Koao- 
pO/KHuir nyTb y 3e:ienaro Muca njm sxoxh' bi. toiihc.ii,. Bo-Bpewi 
aaM+.^eHiiwH nyxcBHMi. ctopo;ki:mi> noBpe;!aeitJJ! ow.-in ncnpaBjreinj; " :" : 

IfJtrtiiu.ibei. 

.?-V Miipttia Ua mifit.zs), 12 hocoks. 

Ha FipiiMOpCKOin. Hanpuiuesiin — ncpccrp-fejiKa 

O^HO H3T> IiailinXT. ROeHHUXI. CVJOBt, COBHTfccTHO Cb KplJJIOCT- 

tioii apTHXiepiefi, o6cTpt.ii!Baao nosimin npoTiiBHHKa. Jtpyroe cjtbo, 
Huciaimtoe ua pa3ntiKy wont Cepera, o6cTp-fcia.io y jmnaBa 11 AIok- 
pia.ia rpyimu .iio;iefi npoTniufima, oTKpfciBiuiixi. uroHi. no cyjay. ■ 

Ha CapHKaMEiiiiCKOMi> . nanpnii.ieHni, chBepo-BocTO'wfce Kapca, 
maHKii Kj-piont 26 -siapTa o-rrfeciicHu 3a .inuiio c, Tpesaiepcisoe— 
Manami.. ; 

OfeBcptrfee HouoCcjuiMa iiaiim MacTii ^7 uapra ct, &of. sasnaa- 
c. c- EnniHiwa, Be3npiwn. — Kcihtt. n Keiwi'fc. 

■■■■'■■■" — : '- — ih3 — - -■--'■■' ' '- - """"-----V :.:.r ; .. : i:: ; :L 1<* 
m 14 Bi. „ a npaB.ie,.iH aa .C_ a puK a Mumi,_i.u c^ 6oeM* MeaneHHO np^ 

^SLp, Bcrptias ynopHoe conpoTHiweHie TypoK*. 
^ H rKaScKOM. Lcce M « .«*— ^^- 
kh h aaHA-iH c. naciM. 

' Ha npaaopcKOin. Hanpa^eHin 2 8 Mapra bt. paiiori Hoposa. 

THBHHKa- nnTa-EaTi-sia Hauiii KptnocTHUH lioaimiii o6crpt.- 

C ° ^J^JSE MtonS, -^.J.. ap^-epiea c* r. 3p«- 

ml SK hV^6o . oxonun na „«,«-*» WF*~ - 

.„ y » " n,i »" ^^ aanpaMCHiH 27 Mapxa mh c* Soon, ok*- 

* JlSE^. P a^ *■!£«-»■ Ha npaBO*. <OT p- 

—„ ™it *tcro 6m.M nocaami nap.iaMeHTepv J- 1 " 1 .f 

" PH T ™ cVtvPK^" » yciaHOweHi* ie «apKamoHHoft jimi* 

\ ( Ha octaaBKOM-, * P oart to* nepe--t«. ^^ 

tif ] jj M apma {ij a*?*.**). '* « acc * 1 II 


1 — 194— ■ ■, -._.--_--_■ VIII. Tlocjrfe pa3pbiBa TpaneayHacKHxt. neperoaopoB'b. J*J* 95, 96. i (/J) anp!b.i,i ks 12 nacaMi TlpHMopcKoe H;mpaB.icnie: 31 MapTa, iieMepoMt, xypemiaa apriu-- 
.lepin o6cTp-t.inisa.ia Hauin yKpiin.ieHifl. n-hxoTa npcmiBHRKa ct> nyjie- 
veTaMH aTraKona.i.t chncpo-BOCTOiiiuii OTportAnapia n vKpkn.ieHie 
MnHrpeai>cKoc: aTtana' 6«.ia orCnTa. Haum HacTH nepcxoomit bi> Ha- 
cTynjieHic. j-10 anpfc.ia, bt> 6 Mac. yTpa Tvproi onjnri. nepeuian bt, 
HaCTyn.ieiiie n hdh.iii <j>opTi. Ana.pis. rapmssoHi, <J>opxa TaxapTt-Cuprb 
6pocH.ii. CBoii 4>opn., ua 4>opty ocTa.mci. o<j>imepij n> ropctwo coa- 
.laTTb. CTptibGi; naiueii apTir.xiepiii M-biiia.iT. TyMain,, 

CapuKaMumcKoe HanpaB-icHie. r>e3T> nepeM+.H'b.' 

llJamuAOBh. 

2 (/•>-) anptt.iji kb 12 •laca.ub. 

Ha ]ipiiMupcKoai> HanpaB.iCHin: KptuocTi. EaTyat i-yo anp-fcajr- 
3aHsrra TypKaMii. rapmreoHT, KptnocTH BuBejem. m. ciSBepy "ira npo-~ 
aojwms oGopoHu iipMMopcKaro HanpaB.ieHin. 

Ha CapuKaMijaiCKOMT, HanpaBJieHin: Hamn lacm 1 anp-fcaa ne- 
peui.iH bi. HacTvn-iCHie npoTJiBi, npaBaro (t).iaHra npoTHBHHKa, ho 
BCitacTBie aojfUfl 11 TyiiaHa, npenaxcTBOBaBmaro apTft.i.iepificKofi 
cTpf.jit.Gt>, iiacTynieHie <5h.io npiocTaHOB.ieno. 

J 1 1/itnii. ioe<>. .M95^ TypenKoe .AOHeceHie B3HTiH EaTyita! 

2 (jj) anptb-iji 191S z. 

KoHCTaHTJinoriu.ib. Bochhoc cooOiueHie. 2 (js) anpijia. -.:.. 

KaBKa3ci;iil <}>poin"b. Uaxysn. nepeuie.n. bt. Hama pvKH. 

Hcnp:«Te.ii. ynopno 3amnma.11, cboh KpaitHie ^poHTu. 31 anpiaa 
aeiepiMT, mu ci, 60.11,11108 HacTofimiBocTbio aTTaKOsa.™ jojkhuc $opTu 
Kpbnocrii. H-feKoropuc H3t <j>opToBT> caajHCb 6c3i» fioa. Jlpyrie ona- 
3UBa.iH yno moe conpoTHB.ienie. ilenyTauia on rpajJuaHCKaro Hace- 
aema ropotta KaTysia Bwaua HaBCTp-feiy Hamisn. BoflcKaa-b h wpH- 
atrcTBOBajia iiocjitjjhhxt.. ropoxfc n nopTOBHH pacncio^ema faun 
3awiTij 6en> conpoTUB.ieHip. Bt. r.opo-tf; Bee cnoKoftao. !{o,iHiecTB© , 

— J95 — £ ;;' :' 
6 ;!- ■ 

V* ■ 
fit 1 sS jjft*" . 

VIH. nocnt paapHBa TpanesjHjKiGKx-b nepeiwopw*. . * 96 ". 

?j ^;; . . - ■ ■ - ■ ■■ ■ -■'..'" 

cKia noTr-pii 3HawTe.ibHU. 

BocTowhc osepa Beht. Ha*u> aaaaTu t ep K n. 
Ha .ipyraxi, flipc-max* miicro cyweeTireHHaro. 

<N» 96. 

OnepaTHBHHS cbgam HlTa6a KaBKascnot apriv. 

|- : '""" J i lb) ■Ollplh.VI—t <22) aiIpU,A)l I?!* S-- _ 

);:] : J (/£) aiipi^m, 12-iaconh- 

Cb .,pi«Mo],«aro HanpanCHitf iirta*Hifl He .x.cTyna.m. Ha O 
J p U Ka*»n.cKovb „anpa MCH iu Sea* ncpcrfem. ZflW»«*. 

■■j ;'.j ^ (/; I anpib.m, 12 nacoah. 

'.V:' Ha npiBiopcKui.1. HanpaB.-K.-iu,. nau... .wen. ..touui. :« P^T *- 

.oKi, nepeio»L.M H uac-ra.M.1 TypoKi,. »i«in<y«ie«HCHHQ a.™apnaw.. 
3 a,<flTU Ko6v.i«rrM. >k>..oKCKi» moctt. m. Hainiix-.. pynax-i.. 
ncpcaoBUJi lawn Typos* auTJiBHocro He hp»hjhb»t>. 

!■-'! Ho IIM-hlOIlUlMM CBta*HW«... KOMCUaHTT, KptnOCT., rdcpa.,. 

i ■ I .rewaaHOjn.A-0 mraG^n. ' » i.aMa.-.bHmn. i-oii rpyamcKon OT »Ti3.B_rc 

: r *■ „epa.Ti,-ApT3ie.ia.i3c *> aiTa&wn, U3«th Typ^m m. n.it.irB. 

s l ^ K uM cho»htovi. fiaTywi 11a3.1a1c.r1. iMrtajMniKT, 3i TvpeuhoH * 

J ' r BHa m j;««.»^li«fl. * nOMO.uKi.^v-1, cro-o;u..n. i«* cu..QBeit Xm 

;» 3 i IllmnuAim^. 

\^_:\ i uncBa. 

ijj- | | - ,- i./.V) tmpn.ix, 12 uacoeo. 

^ '* ' Ho upiwopcKoS-i, HaiiyiiJJ.u:Hili Ocav ncpeMliH*. Ham., Cpomip. 

{ ^ naHiiuii noia»-i..-«oTcpirfiBiuiii -iBa ana tomv Hasaxb Kpyiueuie xwiri 
;1 'i 'lojioKCKaro mocta. Bci+acTBie- n. p'.i. ny™ M-fccTHHSii wi.Te.-aai, m 

!■;■■■>' pa HSB.ieHCHi. h ,iocTaB.ieHi, B-b HoTane6n. .. 

noii npoii3BoacTB-h paooT-b ho ..mieiCHm iiu'baaa, raiim pa6o-i 
<5u.n oScrpLiHH. «o B^im.mm.cnca Mcpia* napwefi Ha.m.x-u p, 

H-fe^IIKOBT. HPOTHBHHKT. GL..T!. pa3Cb«H-l., nOTOpSB-B aBVM. vflirTU* 

PasBl-.^HKaMii aaseaieHO H -fecKo.n,KO pyjKeH. 

Ha CapwsajiLiiucKoMi, HanpaB.icHin nepevbuv HtTV- _^^_i 

IlJtiiiiu.toeb. a ;i \. . ....".. .... ...■_ :._.■.... 

:'|i3r.i-.|. r:: ■-■--': --y^: ^, = : :: ---:.^ ■■■■ >..-.. . ::.:f.:: :: ^ : ,, n 6iM ^. VIII. nocnt paapuBa Tpane3ynaeKHX-b nepercsopoBt. J* 96. 

6 (rp) anpibAjt ks 12 'lacaMt. Ha iipHMopcKoM'i. HatipaioeHiu: Beuepoiii., 5 aup-fe.ia iipoTHBHMK-kT 
:iTraKona.ri. Hatuy 3acTaBv, nuiiumj-ryio ki> ;Ke.rh3iioa<>i)OwHOiiy moctJ" 
■nepe3Tj .p-feKv OixaMVpH. noxiep mannas Hamcii apTiuaepicii, 3acTaBa, 
iiocii: npo^w.i>i;i!Te.ii.Haro conpoTim.if.Hia, .ipiiHyHUeiia 6u.ia ci. 6oem. 
oToiiTii, noTcpHHb .inyxT. vohtwmh, lib roin. qnc.ih o.iiioro o<J>nnepa, 

11 H+.CKO.lfcKO paHCUhlXTj. 

Bi> paiioirl; AGacTyuaiia TaTapu, cij.iom 2» Roo mciob-Iikt,, aTTa- 
inmu:ai 5 anp-fc.-w iiamii *iacTii Ha 3aKapcKOM'i> iicpcBa.it h aaHJLin ero. 
Ha Capi.iKaMMiucK<iMi> +iaijpaJWHiii Cc3i» nepcM-feHi.. 

IJIaitttiMBh. 

7 (20'i anpiKi/i Kb 12 tactiMi 
i ia npiiMopciiuMi. HanpaB.ieHin: oko.jo n> nacuBi. 6-ro anp-fc.iji 

Hp'jTHlilfHKT. OTKplil.Tl. apTH."WeptilClcifi iTOHb 110 namiini, iiosnuisMT. 
iy /KO.Tfe3Hoj.opc»KHaru iiocTa qcpt>3'j> p. To.iuKTb) 11 BCitai* sa -rfcttfc 
!ioBe.ii> HacTyn.iciiio u-bhhmh, ho, 6.y;iy4ii HCTph'iem, HaiuiiMT> pvaiefl- 
tiun>. nv.jCMeTHbiMi, 11 apTis.i.icpijicKMMi. orHcvb, otx.ihhv.tb Haaa.ri. 
11 6o.ii.iiic nacryn;ieHia »c B03o6noB.sfl.Tfc. 

Ha CapiJuaMLiuicuoMi, HciipaBaoniu: 6-j* u anp-fc.-m np.oTimuuKi.-Bi> 
.i!iauuTe.'iE>!!hixi> ciuiaxT., ct> apTii.i.jcpieii. ncpe111e.11> bi> nacTynaenio 
uporiiB'b omiorn mvi. ikuuhxt, jkukgh-l u;l npanoMi> iji.iaHrt namero 
fjacno.iowc:iisi y Huno-CciUMa. 'I'poHTi. no.iKa 6u.'n. npopBaHt. 
HCjrfeaeTBie 'irro iacTH no.iKa oToiiuu rra nocr'oKi. Meaay Capw- 
'""naMijiucKiiM 1. 11 KarusfiiiHCKHMt " wocce TO.raa" ;kc" "iipdTiiBHiik> no-- 
«eai» aTraKii Ha Haum no3imin y Ho.iyaiiTna. Ha .tbbomt. (Jipowrfe pac- 
iLO.iox;enia iiauiu nacTH iicpennii !st» HacTyn.'ienie, on.iaxk.in ropoii 
Ka3Li-Kaa, yi-paicHHoil iraKanyHU. 1: iiper.TiUOita.ui iiponiBHiiKa. Bt> 
may yrpoau TypoKT. ci» npasaro <t>'"iaHra m BcHucTBie npopwBa <J>p6H- 
■j-a iio.ii;:t. h;iimmmt> MarTjjM'i. np:iKa:i;itio otohtii h.t hoblis nosxmiu. 

UltTiiii.ioet. 

•V (2/) ailplb.lJi KS 72 HttCOMr. 

Ha Capu;uiiijjuiCKOMTj HaiipaB.icHin — 6e3i> tiepeji'bHi.. 

Ha iipiiuopcKOM-b na>jpaB.ieniu nnepa. ci> nacTyn.ieniejn» TesiHO- 
-ihi, liapTJa "jeTHUKOitii iipoHHK.i:i bi. 03ypreTCKiii yfeiT., »i> yuTk 
pacno.iO/KentH HauiHKt nocTOBt. 

Mipu KT. I1XT, .uiKBHaauiii IipitHJlTIJ. 
iilamu.ton. 

- 197 — - ' . Vlll "nowt paapsBa ipaneoyxacKHx-b neperoBopoBt. J** 96. 97 - HpuMopcKoc HanpaB-iCHic: h;i iioarmiflXT, x^H-kc *. HoTa«e6 H - 
u-luKaa pviKcfiHas nepecxpt.-iKa- _ 

Ho jonciiimciwiosj' joHC«Hiio Hamero Hicryw^w, 8-ro anp*- 

HacmiTaHo oko.io 80 Tvpemuixi. TpynoBi.. 

Hamn nacni aawLiii c6pa T .io no3Buh. ,.a ^o.iOKt,. Bt 3cKapcKo>n> 
ApaaraHCKOXT. 6TpJuaxT>-Gc3T» nepesrfcm.. • 

cTcii Cer.Tii-.TXneTCKaro orpsua, oSxcaa ero .tbwib ip.w 1 

r Araaasa. Iha* «*ie^ npo™Ka. orpai «*«»■« « **- 

roTon.icmiujJ uoshiuh, aanaairfee BaaanKapca. 

K„ ctwpo-BonoKy or, Kapca »t paSo„t ceaemfi M«o-Bop™«- 

ma f.. a . k/p^bt,, n po THB -B kotopwx wac,a«« nam* ia«H. 

jfjnni turns*. ~ \ ■ ? ■' Jfc 97. 

PeBoaWa TiMHCCKaro CoBfrra Pa6. h Cojia. fleay- 
;(| 1! ' taTOBi. 

CobHti.. ootvAiim. :u»u.ia.Tb x. U»'1ktcjji T ™yme*h aow-Hi*. 
HotraHaBii-n.: ilftioKi-mc SaiaiBiawiJi npiiraaTi. . yrpo*aioram£. 
H3 BHt Ham-nam. wnnijmMi,: iiaiiyrp" Ma-piuy t* <>™P*£» 

•MimeH ami .^MoKpaxin 11 wwmie incmiMHHiipoBaHHOii.iioeHHoJi 
«r.™ j-ia OTpaati-Hia njinra Mi*«-ra. cnacni cuo&ay « IKBM1M»». 

no.-m.MY ccmtn. BUCisuwBawrca 3a cocuaHic en.Ti.Hofl Kiaeni, 
uiiHpanmefica m ™ B t™ P«0- r ^- « KpeCTMHonm. ^nyrarniri. 
h cnocooHoii 01-ymecTBim. :«r <wiK«HHyK> 3ajaMy. 

- (26) aiiptb.%si 10tS 5. ,.:..l~:-: .■■ VTI1. riouit pa3puBa -rpaneayHacKHiT. neperemopoBi. tk 98. je 98. - 

Tejierpasraa BexH6a : IIaniH. 1 

•"T-Hy ^xeHKCiu, Hpoju-tij&Tc.iKi -Jai;aBKa:wKoii ^cjicraiDH. 

To.ii>ko ^to no.iyi ij.it. no To-ienxufty nepoBo;i,ii Baraero ncwreH- 
naid nucbMa. noc.iaBHaro 'ipc-'«> noi-po,,Tt-TBo A^pa raM6amn^3e. 
Ihitio ietrn> o&uniim. Ba.Mi>. 'no njKtAOiseinc onepanjfi ecn> 
Heii361;;KHOc bochhoc noCTJiiCTBic iKmaro no.ioiKCHia, eo3,i,aHHan) 
IKWpMBOMi. ncperoEopoBi. co cropuHu 3a.KaBKi:teKOH ^eaeranja. Ofl- 
Haho a»ft npononic BoeHiirjxi, xfcik-TBhl npoKpaTirrca ecretTBeH- 
humt. -oCijswomti.. ikiki. to.ti.ko no.n«;i»Hit\ PHwaHHOfl 3aKaBKa3fcenis 
iiepccTaHcn. c\inccTBOBaTL. '(% .Tpyroii cropunw, ii ;i.<j,T3KeH"i> Bain> 
oObjibjiti. HHcm-rpjeMHO. mo cKopoe yi-T3HOB.io.Hic ,ipya;6H, npe^l- 
ji0.iaraoMOfi rniiuiMii i-ropoHaMii. :«ibiic.iiti>.oti> (TapaniA u oWrpcr 
th. liOTopMii Bid iipu.ioxJiTC ki. pa:y>tmcmKt lsorrpoea. BecbKa b4- 

pOaTHO- HW MMCUOHk* ET> 3TOM1, _l.ii.Tt HC \X] NMlllHCn. BU3BaTB H*>- 

rjtac'TBiH n hobhji oe.ioacHeirijj. ITo;>TOMy a Baci> iiponiy eoo6nym.. 
m> FO-iMOarHO cpopOMi. bpomohh. a.-aiaen.-.Tii 3ai;aBKa;^i.« iipBCiart 
(-boh) ,ie,ieraiuH) n npcaftTxaTi, neperoBOptJ. 11 BoopyseHHaa cHJra. 
ifaxo.ijimajjcji bt> oo.iac-Taxi,. noruvjKanuixi. :fliaKy«nm. orroftiera Jra 
iieMeaioHHO im> 3THX1, oCuacTofi. Haatwt-i.. mto bt, CuiarafimeMTb 6y- 
.lymeai. mu bctiAtdmch bt> TpaaesyHjt. IIpnsiHTe. BexuC'b-Mex^ 
vfidh, r.iaBHOKOMaH,iytnmiii BoficuasiH KaBKa:wT«Hx> <J>pOHTa>. 

Tpanc-iyHdr; g {22) vnpibJix Tprf .". 499 — fli : j IX. O0i>flBjieHie He3aBHeHHoeTH 3aKaBKa3bH h 
B03o6aoB|ieflie neperoBopoBT> ei> Typuiefl, 

- : '. :,-"'■" Jfc 99- 

ttpoB03MaffleHie 3attaBKa3i>a He3aBHCHMoi PecnySjra- 

(H3-b cxeHerpaiKHecKaro oneia o 3aefcnat«n 3aKaBKa3Cxaro Ceftwa). 
■ .'. * . " 9 (22) anpn.vi 191X 2odo, 

in.f-eOce>aame.ibCm«i } emb H. C Hx*id3: npu ee>;ps>uayr« M. Ccit- 
dona,- Sacr<.davit onmyunacmc'i <r<, $ 1. 55 .1/. levcpa-. 

'. \ np» I( i5jTe.n. nosBom/re eue pa3"b noBTopi-iTb. *iTo bi coeniraeH- 

' I man, sac^sasif npaEKTeJibCTBa H npeflCTaBHTenefi <j>paKiiiii ceronHS 6an-b 

• npnnt=n> raxofi nopflaoKo 3hs: Eonpoct o HesasHCHMocTii 3aKaBKa3bji, no- 
'■■! ■ KJiafl-fe 3aKaBaa3Ci:oH Kstpsofl aeuerauiii, 3aaBneme ripaBHTenbCTBa o <popMn- 

;■■! poBWfiH hcbok anacTK. 3i TaKOMt nopssKfe yrojmo 6hjio npjwsTb h pa3pt- 

;- I: Bum, stotb Bonpoci. MoHcerb, yrosHo 6yfleT* ycTaHOBHTb npyrofi nopsflOifb? 

1 * \rojtixa .^tpscaTbCs KaKineHHaro nopsaKa-). n«30JibT3 r.pHCTynHTt hi 06- 

5 ; cyxtEmiB nepsara Bonpoca. 
t ; Cjiobo HKteTt 4neni> Cefi«a OHiaiUBKjiM. U Ob:j-;»h:ii. rpawaaHe! Ott> HtieHH kommccim r.o Bonpocy o nposo3- 
frasweHiK HesasaCHKotrrH 3aKaBKa3bs ante HecTt. nonowHTt cirfcayiouiee...' 

' npetcfetaTejit. noKopntiiiiis npomy co6.nKjn.aTfa TduiMHy, HHaie H 
BtwysCieHi. 6y^- nonpocKTs ny6nH«y ocraBHTb aaCBsaHie. 

OdiaciBZjK. Hapoaa, wacensioiaie 3aKaBKa3cnyio TeppHtopio, aaBHo 
iyBCTBCE2Jm B3a«KHoe Tsrorfeme "spyr-b Kt apyry h nen&uiH MHCJib o cob- 
KtcTHOK^ cojKHTenbCTB'fe. Ho, 6yayin CescnnbHbi co6ctbchhumh ycHniHMH 
ycrponTb canocrojrrer.bKyio rocyjtapCTBeHHyio >KH3Hb, ohh chjioh o6ctos- 
TCflbCTB* BKHyKteMW 6«nK y hth nojtt nOKpoBHTeJibCTBO ch abHofi aepwaBbi IX. 06i>*BjieHie HeaaBHCHMocrM h BoaofiHOBJieHie neperoBoposb. J* 99. Poccin. riocntflHRH xBjuuiacb «jih 3axaBxa3CKMXi> napoaosi aoiiroe BpeMx 
cHMBOnoMTi rocyaapcTBeHHaro Bejiwiia m rocyftapcTBeHHofi MomitJ PyccKaji - 
opieHTauiH ann aaxaBKa3CKKx-b HapoflOBb Hutna tott. nojiHTHvecKiii CHbiCJib, 
hto Pocds, KaK-b cHJibHaa aepscaBa, btj HHHyTy onacHocTH cyMterb samx- 

TKTb HXTj OTb BH'feUlHHX'b H OTb BHYTpeHHMX'b BparOBt. PycCKaH opieHTaili* 

aa nocn'feaHee BpeME, no cymecTBy, catnanacb pesoniouioHHOH opieHTaaieS. 
Hapojbt 3aKaBHa3bE, BMtcTi ct pyccKKMb HapoaoMi., nojiroe Bpe«a 6opo- 
nHCb c-b HeHaBHcTHbiMi napCKHHb pewnMowb. Jlyiuiie npeacfaBHTenw 3<ncaB- 

KaSCKKX-b HapOHOBTj TOMHJlMCb aOJlrie rOflbl BT» TKjpbMaXb, BMtCTVcb Jiyn- 

uihmh npeacTaBMTensHK pycckaro Hapoaa, nponHBan BMfccTS KpoBb Ha Cap- -. 
pHKaaax-b B*b 1905 rosy m nepeHocsr jimueHis Bb OHCHaaHin cBVrJiaro 6yay- 
maro. Borb noieay Hapoflw. 3aKaBKa3bn bt> r.epBue aHH peEOjitouiH noiyB- 
CTBOBann Heo6aKHoBeHHbiH ayxoBHbifi noabeMb h, we nopasas BHyTpeHHeft 
CBH3H Cb PoCCiefi, X0TBJ1K C03flaTb H npHCTyllMJIH K-fa coaaaHin nojmlTme-- 

CKaro crpoHTejibcTBa Ha noHBt eaHMeHin o6mepoccificKaro ne«OKpaT«HecKaro . 
4ipoHra. Ho cyRb6t 6b!jio yrocHO cobcbmi> apyroe. Ona noBena KHSHb Poc- 
•cih h HapoaoBb, HacenHBinHJib Poccia, cosepjaeHHO HHbiwb ayTeMb> Kairb- 
saMt . H3B-6CTH0, rpawsaHe, Eb 0KTs6pt HtcHUt. Bis Poccih npoHaomenb Kpyn- 
huk nojiHTHsecKifi nepesopoTb h Bt pesyJibTaTb sto eamieHie o6mep'occifi- 
cxaro aeMOKpaTH u .ecKaro ^P 01 "" 2 oKaaanocb pa36nTbiKT». Bo Bcefl crpairt 
BcnuxHyna rpawaaHCKas Eof;.4a. YwacHan anapxis, 6e3ivknbHoe yHH<rronceHie 
MenoBtneCKHx-b shshsh, nonKbiii qjHMaHCOBhifi k aKOHOMHsecKiii xpaxb, ot- 
cyTCTBie jKeJv£3Hoaopo»naro coo6menia, oTcyTCTeie ea«noS snacTH. n<wib3yio- 
'aeficfi aostpie.'ib n aBTopKTercKb 3b crpaHi, stecTOKie caHocyau, rpy6oe 
npaBo. CKJibHaro, — sorb Kapiiiwa rtx'b ywacoB-fc, nepeni» KOTopbiKH 6jitaHt»Tt- 
yxachi uapcxar.0 peiKHMa. EojibmeBHCTCKan Poccis noxepsna cboh HaeiiHUH 
o6j;HKb h .BHj:Hnacb bi> onpejvfeneKHoe peaKuioHHoe aBHKeHie, Horopoe yrpo-' 
waerb atny couianMSKa we TOntHo at PocciH, ho h bo Bcen-b Mipi>. TaicHwb 

o6pa30Ml., Bb HaCTOS'mee Bpei:S, Bb CHJiy CJIOWHBUlMXCa 06cT0fiTCJIbCTB , b. 

pocciMCKas opiSHTauifi aanseTcs, no cymecTBy, opieHTauiefi peaicuioHHOH. Ecjik 
oTKHHyTb «ne BCt coo6paiKeHis nojiHTHiecKaro, 3KO»oHH<iecKaro k 4>hh3h- 
cosaro xapaKTepa, to pesoniouioHHbiH aoJirb B.nacTHO noBentsaerb orGpocirrb 
Bb CTopoHy peaKaiaKHyic opieMTauiso h HCKaTb nyHiiieii h hobom opieHTaqin. 
iAn.toducMCHitm sz tiyo.iuKU,}. 

npeacbfl&Tenb. rioKopHbiiiue npbiiiy ny6jiHKy He HapymaTt nopaa- 
Ka, bTj npoTHBHOKt cnynat, » BtiHywaeH'b 6yay nonpocHTb ociaaHTi. : aacfe- : 
xaKie. Eme pa3b npouy He HapyiuaTt nopajuca." " 

Hiauis b ji m. nepeai> HapoaaHH SaKaaKasbs coaaajiocb Taxoe Tpar«- 
•jeCKoe nojioweHie: hjik o6iHBHTb 3axaBKa3be bt> HacTOSiuee BpeH * < - uepaa— .- 

^r^'y-- ' ■' _20I— ■.-. : f:-' - -':■■ ..v::-r IX. 06-fcSBJiCHie HeaaBKc«MOCTH h BosofiHoBJieHie neperosopoa-b. J* 99. 

a-fe.ntHOH "«iacTbio PoccIk k, TaKHM* 06pa3OMT>, norropHTb a<rfe ymacu rpax 

ttaHCKoS BofiHu PocciH H sjitct, h aaTfewfa cntJiaTbCH apenoft MH03CHHaro 
HamecTBiB. — bi saHHOK'b cnysat HamecxBis TypeUKaro, — huh we npoB03rJ!acHTb 
cbo» He3aBHCn«ocTb M coficTBeBHHMH cHJianH 3amttTHTE> <pH3HiecKoe cyme- 
crBOBaHie utnaro Kpa«. Koraa atJio npHHHMaen, Tanofi o6opOTb, to eaHH- 
CTBeHHUM-b HcxoflOHi. nBJiaexcJi HeMen«HHoe npoB03rjiaiueHie nojiHTHiecKoft 
c»i*ocTO«Tejif.HOcrn h co3nattie 3aieaBKa3CKOK HesaBHCHMofi $enepaTHBKOH 
Pecny6nHKH. {AnJiodiiCMeHtnu tia'saix* cko.iivm-s. tefloMto (f>paKu,iu Mam- 
HaKHyattoHh). 

rpawna'He, ». roBopHiit Bant oSb ysacaxi 6orbiueBHCTCKOH Pcccih. Kt 
3THB-b ywacaMi. n xosy npn6aBHTb eme, TanT> Ha3HBaeMiifi, Epecrb JIhtob- 
CKift noroEop-b. 3to $nHajn», KOTopuii aoBepuiaerb n03op*b k pa3iio»:eHie 

fiOJlbUieBKCTCKOH P0CC1H. BaMt MSBiCTHO, HTO BT» CHJiy STOro EpeCTb-JlHTOB- 

cKaro aoroBopa TypuiH nepexonsm. Tpw o6;iacTH 3aKaBKa3bH. (/o.sw« ^tpk 
OKpyra"'}. 

npeactJiaTeJib. rioKopHO np'ouiy co6nK>AaTb THUiHHy. 
OniauiBHiiH. TaKHMb o6pa30M-b, He cnpauiHBan coBepiiieHHo 3aicaB- 
HascKie BapojiH, He ciHTajicb c* BoneKSMBnewiew* 3THxt HapoaoBi.CoBtrb 
"HapoftKtix-b KoKHccapOB-b ■ canoHMHHO aaKJiiciKii'b «, TepHaHJeii no3opHHfi 
hhpi h OTBa^-b Pccciio TepHaHin, a 3anaBKa3be— TypuiH. Y. bott., bt, Ty 
CEKyio'wHyTy, Korsa caKOJiiooiio H^jnecTH 3aKaBKa3CKKX-b HapojioBi. 6nna 
mHecena y*acHa» ofitttia. 3a K aB K a3CKie Haponu 6y;iH Bce-raKH yB-fcpeHU, fro 
H e yxep-b eme pyccKiS Hapoffb. hto E-b PocciH KHBer-b eme nettoxpaTHHecxas 
"cKiia, KOTOpas .bv. MHHyry. . Tpa™«cKyio, bt, MHHyTy ._*>n«HccTH : KOJMTb^ 
npHBTH na noKouib 3axaBKa3CKHM-b HaponaMi. Ho o6paieHie baxaBKaacKHX*. 

Ha pOUCETfc. K-b 'nOKCIHH fleKOKpaTHSeCKOfi PoCCiH. n P H CJlOMHBUlWtM n0J.HI«- 

~ckhxt> ycnoBisxb, oKasajiocb rJiacom, Bonitmaro bt, njCTUHt: Poccis b> 
'^TcroKmee BpeKB. Ha«o cKaaaTb, hc npeiCTaEJiaerb HKKaxoh cTpaTerHteCKOH 
CHJibt. TaKHKt o6pa30H-b, bt, 3Ty ca M yio KHnyry.. -fioJAe H^M-b Koraa n»6o, 
nepent SaKSEKascKHKH rapoWKH cTEnt bo secb pocit Bonpoc-b o HeMea- 
jjenHOK-b npoBoarnauieHiH caMocTOHTeJibHocTK h He^asiicHMOcTK baKaBKascKoii 
fleMOKpaTHHecKOfi Fecny6nnKn. K6o B-b to Bpena. Koraa onacKotTb HanBH- 
ra«TCfl ct flBjx-b CTopoH*: n ctsepa— co cropoHbi 6onbUieBHKOB-b. h ct, 
era- E-b JJHUt TypuiH. BCSKoe npOKewienie h maraHie KOJie6Jierb nojiHTWie- 
CKifi xypct cTpasbi h co?naerb HepEKyio aTKocfcepys HOTOpan M-biuaerb atny 
oCopoHbi CTpaaw. Hjkko cKasaTb. sto Heo6xocK«ocTb npoBosrjiaiueHia Heaa- 
bhchhoctk 3axaBKa3cxofl Pecny6JiHKH MKTyeTCJi He ycnoBisMH MHHyTU. «e 
ycncfiisKH cy6i.eKTKEKaro. B3rnHEa Tfexi> hjih hhkxt. nojiKTHnecKHXt rpynni,, 
3to hc npejiHerb nauieii Btpn hjih 6e3Btpia. sto — aKn> nonKTmecKof* we- 

:^ S ;-^:—k;.'- ..-.-;... :■;■"■ > - . - 202 ,~-r. ,>■; ;::^,, : ^^Z^,-^^ :; _ i IX. 06'bHBneHie HeaaBHCMKOcTH h B0306HOBJieme neperoBoposv te 99. 

o6lOflHMOCTHv npOTHBTj CaMOCTOflTejIbHOCTH H ■• HesaBHCHMOCTH 3aKaBKa3CK<*— 

Pecny6jiHKH pa3jtai0Tcn oChmhhh BdapaweHin Tanoro poaa: roaopnrb, ijto ■'', 
sjrtcb sKOHOHHHecxin ycnoBin He noBBonmorb CTpaHi coanarb caHOCTOHTejib- 
Hoe rocyaapcTBO. Ho nyxno cxasaTb. fro ecuH sto yTBepatnenie eonspjKHTb. 

AOJIIO HCTHHH, TO TfeHV 6oJlt>e OHO CUpaBejSIIHBO B1p OTMOUiemK Pocciw, K 

Hy»Ho cKasaTb, hto ecJin ajrbcb, bt> 3axaBxa3i^>, hu rtepexoiBaeMv skohomh- 
Hectrifi KpHSHct. to Bt ewe 6ojibiuefs CTeneHH oht> owywaeTCH bt, Pocciw. 
TaKHK-b oopasoMt, bt» stoki. oTnoujeHiH nu we MOKfiKt asaTb o3aopoBJieHiH. 

JlpH nOMOIUH PoCClH. KaKT> E3Mt H3BtCTHO, np0H3B0JtflTei!l>Hbtfl CHJlfcl Poccirr 

HaxoxsTcs B-b ywacHOHt nojio>xeHin: set (paSpHKH h 3asojibi saHpuTU, h ; 

CTpaHa 6yKBaj3bHO HHineHCTBycTT. h ronoaaeTTi- EcTb Haaesma, hto eciiH bt» j 

3aitaBKa3bt coanaayTcn ycnoBiH cmibHoS nojiHTHHecKOH wh3hm, to t% 6oraT- - . ; 

crea, HOTopbis KaxonflTcn bt> Ktcpaxi. 3aKaBKa3bK, cTaHyrc. HCTOHHHicowb join t 

pasBHTis BKOHOKHHecxaro 6jiarococTOHHi5i spas, roBopsrb, hto y 3aKaBxa3bH ■ { 

H-fcTb 4>HHaHCOBl. A Bt PoCCM eCTfe 4! HHaH CbI? PaSBt TaWb sonpocv ctohtv ";""'{ 

He TaKo ate ywacHO, kskts Bt 3aKaBKa3tt? Mh nojiarae«"b. hto ecim bt> ; i 

3aKaBKa3ffe yCTaHOBHTCH HOpHanbHa* SKOHOPHHeCKaS WH3Hb, HOpMaJlbMUH J 

TOBapoc6KtHt, to 6e3ycnoBHO Gyjter-b o3BopoBJieHa (pKHancoBan CHcTeMa; xa- ■■ i 

xifl 6u finarin nocntncTBis hh jsana He3aBncHM0CTb 3aKaBKa3cxHXTs uaponoBW j 

obho HecoMiftHKo. hto' caKHK.T, KpynHbiM-b ejiarontsHieKt. KOTopoe M«ften> i 

npHHecTH. seaaBKCHMocTb, hbhtcs to, hto Mewny waponaMH 3aKaBKa3bS ycra- ; 
hobhtcs HsBtcTHas cBssb. h conHjiapHocTb. rpasaaHe, bh aonwHbi ?HaTb, hto 

3aKaBKa3be TipencTaBJineTt b% STHorpai'wHecKOM'b oTHoweHiH HeHMOBtpHyso j 
necTpoTy, h co3jiat-:ie 3axaBxa3CKOH PecnyBjiHKH, 6e3yejr'oBHo, kowstt. ypery- 

/IHpOBHTb B3aHM00TKOLUeHiH 3THXT. HapojlOBt K HOCTaBHTb >KH3Hb HXt B-b R3- 
B-fecTHyC KOJieB, npHHHMaji BO BHHMSHJe BCB TB COo6pa3KeKJfl. KOTOpblS BbtC- ' 

KasbiEajiHCb na sacbnaniH kohhccih o He3aBHcHMOCTH 3aKasKa3CKofl Pecny-' 
6jihkh. js, ott> hhchh 3T0K ko«hcc;m, npeiiiaraic 3aKaB«a3CKony CeSMy npo- 
sosmacHTb HeaaBHCMMOCTb 3aKaBKa3CKOH <J>eftepaTHBHoS PecnyfinMKH. OthutA. 
rpaMaaHe, 3aKaBKa3be SBJiseTCS eaMHbtHt nonHTHHeci;nM-b u-fcjjbiH-b, HecyrnHHt 
31, ce6't bce npH3HaKH cysepeHHaro rocyjiapcTBa. ByayHH cawocTOSTejib- 
HUK-b b-o cbohxi. BHyTpeHHHXt OTnpaBneHinjcb, 3aKaBKascKoe rocynapcTBo | 

BCTytiaeTb. KaKt pasHonpaBHtiH sjieHi>, Et coKst. MexcnyHapojiHaro o6meHiH. { 

HapoBOB-b. CBo6oflHas 3axaBKascKafl pecny6^KKa He nonwHa 3naTb rHeja h | 

cocJiOBHaro nopa6omeHi». Tpyat ocBo6o)«aaeTCs on 3xctu>"oaTauiit;""ji''ie»iiw""V~*""'j 
6eaB03He3aH0 nepexosHTb kt> napony. npaBHTenbCTBo 3aKaBKa3CKoii Pecny6jiHKH 

■ JOTOKHO 06-bSBHTb 6e3nOUiajlHy» 6opb6y BCtMt TeMHHM> CMilaMi, CTpeMM- - j 

mHKex BHecTM anapxin k npon3BOjn>. M« npennaraeKii 3aK3BKa3CKO«y ilpa- 
SttTcnbcTBy npHHHTb 3HcprHHKbTH Mi,pbi juis OTpaweHifl Bttxi, noKymaioiHHXCJi:" - ' 

.::;;":..-...." . —203— _.^:7'z:zz'l. u....''.^ II IX. 06T.BBneMie HeaaBMCHMocTji h BoaoBKOBJieHie neperoaopoB-b. I* 99. 

H a ut/iocTb H He3aB«CHM0CTb 3anaBKa3CK0H Pecny6™«H (a«.««J«c.if • hh/w). 
TpawaaHe, opaTcrBO h enKHCKie ectxt Hapowm-b, Bfcpi. h HauiH. — bot* aa- 
jion. npouBwaHiH 6ynyweft HeaaBHCKMoii . 3aKaBita3CK0H Pecny6nnKH (an.to- 
•UiCMtnmia). 

TlpeaciaaTenb. Kokj yroaHo Bbicica3aTbcs? Cjiobo npeaocTaanseTCH 

inesy CeflMa Pacyirb-3afle. 

P a c y Ji -b-3 a a e (Hjccasan). rpaxaaHe, MJieHbi 3aKasKa3CKaro Cefi«a! 
Hapojiu 3aKaBKa3s.a, naxoascb aonroe speMs noa* rHeroKt aecnoTH3Ka k 
b«w coBK-bcTHyio, cojiHBapHyio 6opb6y cb sTHK-b aecnoTMMOK-b, MMtJiH o6mi» 
naaHis « oomie iiaeahbi. H 3TK o6mie nasHis k HReaJibi BbipawanHCb B-bTOM-b, mo- 
6bi 3Ta necnoTKHecKan Poccin nepeco3aanacb b-<> CBo6oAHya Pocciio, sto6h bt, 
cBo6oaHO» Poccih act HapoflH. 6e3-b pasjiHHi* HauioHanbHocTeS, 6es-b pa3iin- 
sih Btpw, nyscTBOBajiH 6bi ce6a paBHbiM«, a He HyBCTBOBaim 6n m. cefifc 
HepaBHaro OTHomeHia Maiexn. Beas o6myio 6opb6y h aonroe speMH Haxojwct 
B-b owHjiaHiH TaKoro B&nnxaro ji.hr, ohh 6bmH oieBiiauaKH BenHKOH PocciA- 
cKoft PeBOJiioutK, h 3Ta PeBonwuia nojiKHa 6bijia np.HHecTH Bctm Hapoaaw* 
Poccih BOJiroKaaHHyc cso6oay. Oh a aojsJKHa 6mia ocBocoaHTb Tpyaosus Mac- 
es: scix-b HspoaoBt orb BtnoBOro rKeTa. TojibKO hto Hapoaa Poccih npu- 
6nHKajiHCb Ki CBOHMt BajieniBHHbiMTj' KCHTaHt, — bt> PocciH cosepuiHnocb 
■ ymacHoe nyao, ho 3to ywacHoe nyno pa30>iapOBaj]C Bet Hapoaw v. Bctxi 
tbxi. kto xo-rtJVb BHatTt Bi Poccjk cBofioRHyio aeMOKpaTK4ecKyio CTpany. 
Hauia cBo6oaa, HauiM aeMOKpaTK^ecftie liaeajibi. kt. cowartHiio. npKHflflH ypon- 
jiHByio 4>opKy h Koraa bcb HaposH KHoron.isMeHHOH PocciK xortnH ptmirrb 
cb'oc cyab6y coBMiCTHo ct Poccieft, to 3Ta Poccia h PoccificKaa aeKOKparis 
osyxwiacb B-b TaKOM-b nonoKemH, hto npHHUwjbi h Haeaiibi aeMOKpaTM ae 
nonyiMnw nonwHOH caHK«in h, bm*,cto cBo6oab!, Bt PocciK nu bhjhbi aHap- 
xjio k pa3B3Ji-b. H Tt Be-nHKie ji03VHrn pesojiaum, KOTop'ue o6i,ujaj]H BciM-b 
HaponaMi cboookho caHoonpea.tnwTbcs, 3th aosyHni caHOonpeatneHis npeBpa- 
TiinHCb B-b apyroM nc3yHr-b-caKocnpectJieHisj. ho no npHKasamio H no no- 
BeniniB ueHTpa. Mbto ,caKoonpeatj:eHie* npaHSno Tanya 4sopxy. hto Hanano 
aaBHTb, Ha«ajio KapaTb bc= caMOonpeatnBBUiiscs HailiH. 

06-bfiBHJiH cEo66ay, ho 3Ta cBo6oca, bi Kowut kohuobt., onaaajiacb bt. 
pjKax-b y3\-pnaTopoB-b. HasbiBasomsix'i. ce6s aenottpaTaMH,' h npuHJtna, HMeHHO 
(popwy nopa6omeHin. Koraa bhjtpm PocciK MewayHauiOKanbHbis o-raomemH 
npHHjuiH TaKy» ypoanHByro $opKy, to hu, Kt coscantHiso. oiyTHiiHcb nepe»"b 
pa36HTKM-b KOpbiTOMt. Mm He nojiyKKnH hh hcthhhoh rpaxnaHCKofi CBo6oati. 
hh HCTHHHbix-b newoKpaTHHecKux-b natajTb. ripasa HapoaHOcreii nonHpajiHCb 
oojibiue. itM-b npa aecnoTax-b. Bort, nepea-b kskhmh $anraMH, nepem» KaxoS 
.atfiCTBHTenbHocTbio oiy-THnHCb Hapoabi 3aKaaKa3b», Kcropne. aonpeKH ueHTpy. 

— 204 — IX. OfitSB^ewie uesaBHCHMOcTii h BosoGHOBJienie neperoBopoBt. N: 99. 

uttnanM bo hto 6h to kh crajio cHOBa B03co3aaTb BtnHKyio aeMoxparttHecKyio- '■- 
Pocciio. Ohh He nocTJirjiH csoefl utjrn, h ara senHKaa aeMoxpaTHHecKas Poc- 
cis 3aKiiiosHJia aa hmxt. KHpv saiuiOTRjia 3a hhxt, Mwp-b h nmiBuia Hxt, kv 
cowajj-feHiio, TBepstiHb, jiHiuHjia hxt, onpeatjieHHbix-b TeppHTOpifi, nwiituia hxt. 
Kapca, ApnaraHa h EaryMa. Co3aa.Tocb Tanoe nonoweHie, hto ■ Haponu Poc~ 
cih, KOTopwe, bv ciiny Heo6xojtHMocTK h btj cany pasBHTifi pyccicoH rocynap- 

CTBCHHOCTH, He 6blJlH TaKl B3a;-MHO CBH3aHbl. JtaKT. 6bIJ11> CBS3aHt UeHTpl,— 

6h:ih npeaocTaBneHU caKHMt. cefrfe, B-b to BpeKB, Korna Ha ctsepfc cBjiptn- 
CTByeTfe SHapxis H 6e3npocBt.THas TbMa, KOTopas HeH3BTjCTH0 bo hto Bbinber- 
cs. Ilepea'b hsmii CTOHTb 6ojibiuaji onacHocrb, hto aHapxia piomerb BbdWTbCJi 
bt. oopny ueHTpajjHCTHHecKOH Pocciii h 6yayrb TopwecTBoeaTb He npuHunnu 
jseKOKpariH, a npHHUHnu HMnepiajrH3na Uo.toca cs .v/ocma: „HHKoraa*). Gfe 
apyrofi cropoHH, Mti BHUHKt, hto ecjiM nu aanbuie 6yaeMt Tepir&Tb aro no- 
noKenie, to stott. HaflBHraromifics Ha Hacb ciBepHafl HMnepiaiiH2M-b BHetfin 
at psabi 3aKaBKaacKoii aeKotcpaTm HeypsaHuy, a TaioKe HaiuecTBie c> K>ra— 
KauiecTBte TypOKt, T.owe Mowers. Hact pasi.eaKHHTB. H wb- srovrb 
pasteaHHeHiH. rH6enb 3aKaBxa3CKoft aeMOKpaTJK. 3aKaBKascKaw aeMOKpaTin 
aoniKKa saiumuaTfacn, oHa EDJWwa coxpaHHTb set 3a3oeBaHiH PesoniouiH, ona 
aonstwa BocnoxibsoBaTbca 6jiara:.:n BenHKOfi Poccimckom PeBomomM, bsuhkAih 
aeMOKpaTHHecKHMH HanajiaMH. Ohs He aonjKHa 3th aaBoeBaHia npHHecTH B-b 
wepTBy Poccih, KOTopas cyjiMTb Hani. TojibKo peaKuira(jo.if?-ii: .npaBHJibHO"), 
3anaBKa3be bohikhc 6b!Tb caMOCTOKTenbHUMt, \l~o.toca: .npaBHJibHO"). 3"ra 

CaKOCTOSTeJlbHOCTb CTaHCBHTCS Heo6xOBHMOCTblO. Rnn TOrO, HTOfibl WHTb 

apywHO. nrifl toto, hto6h 3aKaBKascn)e Kapoaw moi-jik atHTb eonnaapHO « Mor- 
jih BocnoJib30BaTbcn aapaMH cso6on"b, npio6ptreHHbixi, peBonxwievi, Heofixo- 

flMKO o6l.SBHTb He3aBHCKM0CTb. 3anaBKa3be HaXOflHTCS 3t nonoJKemH, KOTO- 

poe howho cpaBHHTb TOJitKO ct> pOflaMH. 3aKaSKa3be nepewHBaerb Ect nyKH 
poaoBc, 3aKaBKS3be poKaeTb v. noaTOMy hsmts He nano 6onTbcn 3thxt> Mym>, 

HaHl He flOIIWHbl 6blTb CTpaillHH 3TH MyKH. EcJTH KS XOTHKls, HTOfibl MJiafle- 

neicb— 3aKaBKa3be 6u.Tb KH3Hecnoco6eH-b, HaKo »eo6xoaHKo npHHSTb H63a- 
BHCHHOCTb 3aKaBKasbH He sa CTpaxt, a 3E coB^CTb. Ecth hu He 3a crpaxb,. 

a 32 COBtCTb oetSBKHt. CBOIO He33BHCHMOCTb, S H3J!^IOCb t 3Ta He3aBHCKM0CTb 

nocjiySKKi-b xopomew cnaftKoii wapoaoB-b 3anaBKa3bs, h neMoKpaTia 3ajtasKa3. 
CKad si npywHOK pa6oTt, bt> npywHOKt coj«HTejibcTBt, npiooptTeTt Tt 6-na- 
ra, KOTopas aaayrb eft cunw h aHepriio 3amnmaTb cbok cBo6oabr orb Karauc-b 
6bi to hh 6buio nocHraTejibCTBt. ripnxoaHTcn coHcajrtTb, hto He3aBHCHM0cTb 
3axaBKa3bn o6-bnBjiseTcn, Koraa on. Haci> yxe OTTopweHbT BaTyMi.,- Apna- 
ram. « Kapci. Ho, no MoeHy rjiy6oKoiiy y6'&XAeMiio. np« HanMHiK HCKpeH- 
hocth, np« TOKt, ecjiK HesaBHCHHOCTb 3axaBKa3bfl mh 6y«eMi> npHHH«art we IX. 06t«BneHie He3aBHCHMocTH h B03o6HOBJieHie neperoBOpOB'b. J* 99. 

aa cTpaxt, a 3a coBicTb. mu OKynHMt 3TH noTepa rapaHTiefi CBo6oaHaro 
pa3BH-rin 3aKaBKa3cKofl neHOKpaTiw. {AmoducMeutnu). 

ripenctnaTejib. YrosHo SyneTt KOHyHH6ynb.Bt1CKa3aTi.cn? 

TeopraA3e- (c.-a.)- rpanmaMe, >jiieHu CeflMal Coiuajrb-neMOKpaTtwe- 
cjcan 4>pafuiH soanowHJia Ha neHs o6s3aHH0CTb cniJiaTb HaCTonmeHy bhco- 
Ko«y co6paHi» cnfcayiomee 3asBJieHJe. npHHUttniaitbHO Bonpocb o HeaaBHCH- 
mccth 3aKaBna3bs 6an-b pa3ptmeH-b esMHOt-JiacHO HacroxuiHMV co6pamewi, 
bt> ojihomt. K3t npeabtnyWHX-b 3aciaama. frtrb npHHHnniajibH3.ro cnopa crr- 
HOCHTMibHo ' nocTaBJieHHaro Bonpoca. riepent hskh ctomti. Bonpocb o Tom.. 
Haap-fejiH jih ofiteKTMBHUH ycuoBis MS Tore, HT06U 3aKasKa3be 6ujio o6t>hb- 
jiewo caKocTOHTejibHMHT. cyBepeHHMM-b rocyaapcTBOMt. IIpH pa3ptuieitin «a- 
CToawaro Bonpoca ecrt 6e3cnopHoe nojioJKeme, ex. KOTopbiMt botokhh corna- 

CHTbCH BCfe TB. KOTOpbie MCHByT-b BTs 3axaBKa3bfe. 3aKaBKa3be, CT. H3BtcTBSrC 

HoweHTa, *HBerb csoeft cawocTOKTenbHOH He3aBHCHM0H »H3Hbio bo BHyrpeH-. 

Heft h BHtinneS csjtept. Stottj <J>aKn. He Tpe6yei"b HHnaK«x-b noKasaTejibCTB-b. 

ECJJH 3T0 BlpHO, TO OTClOIia HyHCHO CJTBJiaTb H JianbKtHllliH BHBOm.. 3axaB- 

Kasbe, KaK-b eaKHHua TeppHTopianbHas, SKOHoMtmecKan h cTpaTernsecKas 
He Mowerb *mts H3onnpoBaBHO, He MoseTb HtHTb, He bxojw bt> o6meHie ct 
apyrMKH rocyaapcTsaMii. 3anaBKa3be, xafrfe. TaKOBoe. He Moxerb He bomth 
Bb HeHtayHapdaHo-npaBOBMH cHonieHiH co BctMM npyrHMH rocyaapcTBaMH. 3a- 
KaBKa3te He Mowerb He 6nTb oo-bsBJieHO cyfi-beKTOMi MexnyHaponHo-npa- 
Boaux-b oTHOiUSHifl. fliiH Torn, vTo6ii BCTyiiHTb B-b sth -jesayKapOfiHO-npaBO- 
Bbin oTHouieHiE, Heo6xoHH«o otasaTfe. mto 3anaBKa3be HMterb onpeffBJteHHOe 
lopnaHwecKoe jthuo. Haposbi 3aisaBKa3bH we Moryn. npHMHpHTbCJi ct» tiojio- 
KeHiewb, >iTo 3anaBKa3be He bolujio h* uhkjitj EBponeficuHxt. jiepmaBT.. 3a- 

KaBKa3CK!ft BOnpOCl, Bt HeHtHyHapOaHOHT. CMUCITB, JWmKeHI, 6uTb nOCTEBJieHt 

bt» oSiue esponeMCKOK'b K3.cuiTa6i, :i r.osTOMy o6i>HEneHie 3aKasKa3CKaro 
HesaBHCHMaro rocyaapcTB5 h npM3HaHie ero GydseKTOMTj MestjsyHapojiHHXb 
npaBT> BSJiseTCJi 6e3ycjioBHO HeoBxonHMKM-b. Borb OAHa CTopoHa atna. 3to-t- 
6e3cnopHoe nonoweHie, KoTopoe npHBoaKT"b Hacb Kt Bbisony, hto B-b HacTOH- 
mee BpeKs Ma3ptnn o6iseKTnEHtm ycp.oBin nna npoBosmauieHis HeaaBHCHHo- 
cth 3aKaBKa3CKaro roeynapcTBa. EcTb ewe jipyras CTopoHa ntna. 3to — hhcto 
BitBiiiHin ycjiOBin, ycnoBta MHTepecoB'b peBOJiicmiK Bt 3aKaBKa3bH. Mu no^araem., 
vro o6 m bXSntmtK'b 3aKaBtca3CKaro nesaEHCHKaro roeynapcTBa mu cnjia<!HBaeMi> 
te HapoAbt, KoTopbie HacenjuoTc 3aKasKa3be, h Haem. nporseen, Toro reie- 
hw, KOTopoe noMoraeTca pacnneHHTb 3a«aBKa3be. Mu coxpanneHt ckhhctbo 
3aKaBKa3CKHi-b napoaOB-b v. 3to 3ajion> Toro, — eenn cxasaHHua Tyn> ptin. 
ecJiH cxaaaHHbui .Tyn> cnosa 06% cahhctb^ 3axaBKa3bx h o npH3HatdH 3a- 
KaBHascKaro caMocTonenbKaro rocyxapcTBa HcxpeHHR,— a tto ohb hckp«rhh. 

.' . —..206.— ; .;:. :::„::.:.._.: n_.. '.:;:.. IX. 06mBjieHie HesaBHcHHocrH h BoaooROBneHie neperoBopoBi. J* 99. 

■bi> stoki> Mb! He coHhtBaCHCs, — 9To sBjiHtTcn 3anoroMi> ioro, mto o6opoHa : 
3aKaBKa3bH, o6opoHa rpaHHU-b crpaHH flonKua 6bm> oGesneteHa. 3to o6v- 
SBneHie 3aKaBxa3CKaro caMOCTOSTenbHaro rocyaapcrsa aojdkbo uyxHTb 3a- 
jicroMTi ycntinHaro ofiesneieHiji oSopora crpa™. PaBHbtni. o6pa30Mb, earn 
»ro aassneHie cooTabTcTByert « feiicTBitTejibHocTH. hu kojijkhh cna3aTb. iro 
set 3aBoeBaHin peBoniouiH. bcb csoGoau, . aapoBaiuiuii HaMt BemiKofi Poc- 
ciScicofi Pesomoiiiefi. sa-fecfa 6yayrb o6esneHeHH. hto sthmi. cBo6oaan - S 3thmt. 
aaBoeBaraflMTj He yrpowaerb ptamreJibHo hukokoh onacHOcm. Bon. npyris 
3anaqw. hhcto peBonroHioHHbw. aaaasn h£cthhh. Taxosa Kama nepcneKnaa, 
Taxosti Hamt nyTb, no KOTopoKy y.n jiojimchh homth, h TaitoBbi rt nocjvfca- 

CTBlfl, «. KOTOpWM-b, Ci HaKlCH TOHKH 3ptHJS, JIOJEKHO 6yfleTb tipHBeCTH 061- 

SBjieme 3aKaEna3bS HeaaBHcmKMt rocyaapcTBom,. Ho, ct> apyrofi cxopoHU. 
*, Kant npeacTaBHTenb 4>paKuiii, «e «ory ctepbm. orb Bucoicaro coopanUi, 
■hto bo 4"paKuiH cymecTByei-b apyroe, 6oji%s .necennHCTH4ecKoe B033ptnie Ha 
o6tHBJ3eHie 3aicaBKa3bs He3aBHc»KbiM-b rocyaapcTBoKT.. Jlpyran Tonaa 3ptnia 
l'Ka3biBaei-b Ha to, hto t4 nocntacrais — yKptrmeHie ejHHCTBa.^ycHJieHie 
o6opottti h jaupkn-neme saBoesaHift peaor.EUin, — KO-ropbii-b hu oxKaae>«>. 

^blTb K05KCT1., He BblTeKaBTb H3b tipHHSTarc nOllOKeHia, H31» 06lSBJieHi» 

3aKaeKa3bH cawocrojiTeribHUMi rocy^apcTBOKb. 3to, Tam> CKasaTb, neccH- 
MHCTHMecKift B3rnnjn> Ha nocniacrBia o6oSB.ieHis 3aj£aBKa3bs He3aBHCHHbi«> 

TOCynapCTBOKT.. Ho Tt, KOTOpbie tepWiTCS 3T0H TOIKH 3ptHlH, CHJlbHO H 

CHJibHO xenasorb, hto6u ohh OKaaajiHcb Her.paBbi, 4To6bi ohh ouiH6;wcb bv 
8T0MT. cBoeMi. B033pbHiH, a ceiiHacb, o6iSBn«s, nonnepwHsaa npoB03rjiaine- 
Bie 3aKaBKa3bs He3aBncHMbinb rocysapcTBOKb, bcb 6e3-b HCKinoieHig, Bci 
nneHbi couiant-aeKOKpaTHHeeicoH 6paiaiin, Ke3asncnH0 orb onTHWHCTHiecicarb. 
k neccuMBcTHiecKaro B3rnsaa, aasBJunorb, tm bcb cboh chjih. Bet cboh 
CTapaHiH npwiowarb kt> TOHy, "jxpfibi bto MOJioaoe, He3aBHcnnoe, ct mcthhho 
aeHOxpaTHiecKHM-b crpoeMt rocyaapcTso sanioio 6u bt, MewayHaponHOHi. Hipi 
nono6aioiuee Mtc-ro, 

rtpeactnaTeJib. Cnoso H«-&STb n^eirb Cefina TyMaHOBb. 

TyHawoB-b (c.-p.i. Tpaianaae, ineHbi CeMMa! 51 hwb» necr* roaopHT*. 
Tyn. ott, MMeHH Tom lacTH 4>paKiUH couian-b-peBonwuioM-poBi., KOTppaa anep- 
m>jHO B03T.awaerb npoTHBt npoBosrnaiteHiji a*. Hacnatuiii HOMean. Ke3aBH- 
cmmocth 3*KaBK33bn (utvuHhic aitJiod'tCM£Hittu eB ny6 tUKti). TpaxjiaHe. 
HJieHH Ce«na. n y crb He nouaweTcs Bani. CTpaHHbiK-b TaKoe 3aBiBeufe n. 
ycrarb npeBCTaBHTenn couiaJi-b-peBOJiouioHHoii napra, napTiw. Ha SHaNeHan 
KOTOPux-b Bcerna 6binw HamicsHbi cbktuji cjiobi o caxoonpeafcneHiii napo- 
aoB-b, o CBOooaaii,, BnnoTb no ocywecrenems caMocronTcnbHOtmi n npeat- 
jiaxi. co6cTBCHHaro cBoero tocynapcrsa. H ecnH ceftsacb Mbi BHcrynaem, 

....:;:":_;..'„.;.".' . .:" _ 307 __.„;.:.:.:.:.';::::.■"■■;: ^::;;-±:: : -:Z:::v IX- 06T>MBJieHie Hc3aBHCHH0cTH h B03o6HOBJiCHie neperoBopost.. J* 99. 

T „ T1> ^ 03 pai Ka H npotHB-b'npoB03rJian]eHi»i «e3aB«c h kocth SaKaBKasbH. to «u- 
BoapawaeMT. no coo6pajKeHis«i He npnnaKiiiajii.HNHT., a no cooSpaweHism-i. 
ufenecoofipaaHDCTH. Tyrt npeacTaBHTenb kohhcoh no Bonpocy o HeaaBHCH- 
mocth 3aKaBKa3b» sasaHJii o tok», .hto 6ysT0 &h Hapoabi 3atcaBKa3bH Bce- 
rjia CTpe«HJjHCb jc* HMaBHCHMocTH h ceflHacrb'ocymecTBJiHmT-b cboio nasHHiu- 
h»u HesTy. Ho, rpajtwaHe, ineHu CefiMa. sh 3Haeni> r hto Hapoau 3auaB- 
Ka3tn KMtJiH B03MO)KHocTb st> reseHie BpeveHK 6ojite rosa o6t»»bhti, o cbo- 
eii Ke3aBncMHocTn, o CBOHXt B3rnHEax«., o CBoeii canocTosTenbHOcTH, o cbo- 
ax-b waeanax-b, k hh oajiH-b Hapozib He cTaBun-b sorrpoca o nonHOMi oTiAJie- 
hjh ott> PocciM. Ecnn ceireac-b B03HKKJia 3Ta Kjie« 06* OTfltnemH, o HeaaBH- 

CHMOCTH, CaHOCTOBieJlbHOCTM, TO HJJKHO. <ieCTHO IipH3HaTb, 4T0 OHa BCXO- 
HHTb OTb TypeUKUX-b HMIiepiajlHCTOBT. ietll.loduCMeHllltJ, tUJ.Kb HH CKOMbflXi 

,ftpamiut Myecaeamz>). Ecjik 3Ta hkb rpoB03rjiauieHia He3aBncHMocTH 3a- 

KaBKa3bS B*. flaHHblfi WOMeKTb HCXOJIHTl. He OT1. TypeUKHX"b HMEiepiaJIHCTOB-b, 

to n cnpaiUHBam Bac-b, KaKi* nojiHTKnecKis napTin, jieKJjapHpOBaBuiiH 3asiuie- 
His o CBOHX-b BBeanax-b. noma y Hacb npostexGBH.iH Bbi6opu Bt yMpe^HTenb^ 
Hoe Co6paHie, craBHJJH CBOKWb jio3yHro«T> oTjrEjieHie 3aKaBKasb*i on> Poccin? 
TaKOii napTiH, rpawnaHe. H^eKH CeiiKa, k» 6y.no (s6.iner. -6oJifclueBH3Ma we 
6bino"), Ecjik ceiiHac-b ctsbhtch Bonpoc-b o toki, 6vjito npoB03rjiauieHie ne- 

saBHCHMOCTH 3aKaBKa3bS SBJlseTCS UttSCTBteK's BOHeHS-bHBJieHiS HaponoB-b 

3attaBKa3ba, to s cnpaiiiHBax) Baei — no^exy bh He espamnsaeTe y HaponoBt., 

3KRnaiOTT> J1K OKH 3T0M He3aBHCHKCCTJ!? \AlL.1odHCM£mmJ). -■ 

rioseMy Haponbi He 3asBHJin c6t 3T0K-b bt> kokchttj bh6opcbt> bt, ynpe- 

.. flHTenbHoe_Co6paHie?_no>{eMy bm He anr.empoBajiH k-s, Hapoay bt, TairoKi. 

cjioshomt. Bonpoct? noieMy bs, npH ptaeHiK Taicoro cnowwaro - Bonpoca. 

Bonpoca 5«H3HH h cHepTH 3aKaBKa3bs. no>feKy sa He TipnStraeTe kt> romowh- 

peiJiepeHnyMa? 

yetjKneHbl JIH Bfal B-b TOKt, HTO KopO^b T.pM p=LUemH 3TOTO BOOpOCa 

cBo6o«Hb!M-b ronocoaaHieHij He cKasaJTb 6k: «e jwejiaio aTofi He3aBKCHM0CTH 
H3T. nojii. najiKH Typeuitaro Cyjuafia? rpaxaaHe,' HiieHH GeSMa. flns sacc 

BCBX-b KOflWHO 6b!Tb COBCpUieHHO OSeBH3JO H SCHO, HTO etHH CeHlStCb TOBO- 

pHTca o HB3aBHCHHocTH 3aicaBKa3bH, to roBopHTcn— s nepe4>pa3Hpyio cjiosa 
sneHa Ceii«a Pacyni^3ane — He aa coBicrs,. a aa cTpaxt. H nyCTfe npencia- 
BHTenn newoKpaTin scho h onpectneHHo cKawyrb . o6t> 3To«t. a He roBop«Tfa 
o BOJieK3i.55BpeHi« HapoaoB-b 3ana3Ka3bK, t^cho cBsaaBiuMx-b cbok) cyflb6y a, 
cyab6oS PocciH bt» pasnHMHbix-b OTHouieirjurb. 3ntcfc atJiaiHct yKa3anui «a 
to, 6ynT0 3aica9Ka3be XHBerb caHocroKTeiibHofl nojiHTtwecKoft h aitoHOKirae- 
CKofl wM3Hbio. HenpaBna oto. noiumraeocofi SH3Hbio 3aKaBxa3be csnocTon- 
- TehbHo HHKorjta «e ',i;hjio. 3aKaBita3be ao cv.xi, nop-b HaxonHTcn n jaBmh 

■"---; ".."■.-i... - . i " : .....,— 208.— .:^"::,:^;.:;.ii:. ■;■-'--■-- ■'-■- IX. OCiHBjieHie HesaBHCHMocTH h 9o3o6HOBneHie neperoBopoBt. J* 99. , MOCTH OTb POCCIK Bt nOJIHTKHeCKOMT> H SKOHOMHHeCKOMT, OTHpHJeHJJUtl. ..-H.l_ 

ecim Tyri. ccunaioTCs Ha to, hto mu bt, aajibHtftuieM-b moi-jih 6« coaaan. 
Tauyio we neHejtfHvw cHcreMy, tcaKi bt» Pocein, « ecim Tyn. ccuJiaorcs Ha 

TO, 1TO OCJiafijIH CHIlbT PoCClH, — H CnpaiUHBaK, eCTb J1H 3TH CHJ1U y TypiflH? 

(radxcuHCxin cs Mticui/i: .npu Hem. Tyn. TypHis?*). MoweMi, jih km noort - 
cTont nponoji»HTeiibHofi coBMtcTHofi whshh c% Poccieii, Moatewb JIH HU csa- 

33Tb, HTO y Had HETt MH SXOHOMHHeCKOft, HH nOJlHTHHeCKOH, HH KyjIbTypHOH 
C8A3H C-b ^THMt rOCyflapCTBOWb? EcjIH BU XOTHTe 6birb leCTHUKH, Bbl He OT- 

BtTHTe Ha ststt. Bonpoet yTBepaitrejibHO. H ecnw roBopKTcn, hto opieHTaniji 
Ha Poeciio, poccificKaH opieHTauia, ecTt opieHTauin 6oj!btueBHCTKaji (iuvms), 
a jhhbjisio, hto pyccnaa opieMTauis ecTb peEOJiwuioHHaH opieHTauis. [An.io- 
dttcMCHir.ti. FoAoca: ,6cnbiaeencTCKas" . Tii, kto yTBepwaaiorb, '6ynTO"pvc- : 
CKajj opieHTauis ecTb opieHTauis 6c.-ta;eBHCTcKas, nocr^naiorb KaKv MajieHi- - 
Kin. aoTH. KOTOp^B 3a nepeebHMH He BHasrb ntca. rpniknane, nneHbi CewMa. 
Ms aacb aoiiKHo 6uTb HecoKHfeHno KC ho. hto HeaaBHCMwocTb, npoBoarjiajneH- -' 

Hafl Bi T5K0H o6CTaH0B)C6, 3T= KaKOH HaxOHI'.TCS Ceti^aCT. 3aKaBKa3be, 3TO 

ecTb nepexont xt noflHo^y pa6cTBy Typuiti. 3axasKa2be o6jiaaaerb c.ihui- '■ 

KOH> K3HUKK 3KOH0MH-:eCKHKH CHH3MH, HTcfb! El HaCT03I«iH MOMeHTb OHO 

Morjio 6tt tiM^Tb co6cT3eHHyso opieHTauiio. npoBosr.iameHie 3anaEKa:>bs Heaa- 
bkchhhm^ o3HaiaeTT= hhmto HHoe, «aKT> Typeunysc opieHTauiso, h STorp 4>airra. 
Bbi hh on. Koro He CKpoere. Tyrt rosepHJicct o tokt=, sto HesaBKCHMocrb 
3sKaBK£3ts iHKjyeTCH . Tpe6oBaKiHNH cbs:,m m cojmaapHocTH 3aKaBKaar,KKix. 
Hapoaos-b. S nojiaraio. yro 3Ta eojiHaapHccTt, 3aKaEKa3CKHX= Hapaaos'b h 
HX-b cES3b Moryrb cyu:ecTEOEaTfe h- et= npeatjiax-b CBo6oa«aro rocyaapcTBa. 

Ty=rfa~rGBopHnocb---o Tsweabix-b-poaax-b.- o-MyKaxb, -bv jtoTopsrx-b":"poKjigefc«*"" 

He3aBHCHM0CTb 3aKasKa3bK. Ko kh nonaraew-b, >jTo atTWue, Hoxopoe eu 

npeajiaraeTe Kebkesv, ecTb hhsto hhcc Kau% ypoaJiMBwS ^5J]aneHe^■b, hhhto 

■K»oe, K6K-b ",.yfei;KiH CyjiTSHi. H y B i.peH-= b-» tok*, sto npeacraBHTeJiK ae- 

MCKpaTJH, KCTCpbie CHflBT-b B-b 3T0MT= Sajlt, He MOj-yTl MCKpSHHO npHS-ET- 
CTB0B3Tb 3TJ" HfiSaBHCHMOCTb. Kl! yBtpeHbl, HTO 3T0 SBJlCHie BblBBaHO coo6- 

.paiKeHiflMH, coBepii.-eKHo HenpaBHjibHbiMM. HenpaBHnbHoii oijtHKoK- MOMeirra; 

OHO " Bbi3EaH0 KeJiaHieMi' KaK-b-HHoysb. Ka K iiMn-HH6yflb ycjioBiaMH aoCTMrHyTb. " 

- M*pa Cb TypiiieK. ho HesaBHCHMoe SajtaBKasbe He y^yHUiaeTb Hamero noiio- 
*ema; He naerb Harn, we-iaHHaro MHpa, Hacooporb, ycyry6j!serb name no— 
HMiieHie h c3R3HBaen, H?.c"b no pyKaMt h KoraHi,. Tyrb, o<ieB«aKO, -Bonpocri— 
o TipoBosrjiaHieHiH HeaaBMCMMocTH 3aKaBKa3bjt npe^ptmeH-b rocnoacTByrcme* 
ippaKuieft Cefina, npeacTaBHTeJiH kotdpoh ywe BHCKa3ajiM cboio wu; apttda. 
Ho a Mory cMtno Bbipa3nrb yB-E-peHHocTb, hto »Ta KesaBHCHMocrb — SBJieme 
HMeHHb npexoBsmee h HacTaHerb TaKow MOMeHTb, Koraa bu noxanteTe^o - 

_..-.,., _2Q9 _■■ !X 06tHB;ieKie He3aBMCHMOCTH K B03o6HOBJieme neperoBopoBt. J* 99. 

T<JH -„, mo - -cs-tnajiH. _Bu no^weTe, ..hto. fleM0Kp^TiH_.He.npBp6aeri. pUTt cefit 
Ko.Mny coficTSeMHUHK pyKaMH (An.iobucMtHmtt). 

CeMeHost., tK.-a.) BoapawaeTi npoTHB-b OTjr&jieHifl 3aKaBKa3bs orb 

POCCIH. 

[■j jjaBa (M-fl ) oTCTaHBaen. HeaaBHCKMOCTb 3axaBKa3bS, 
JlopaKHnaHHii3e (c-p.)- TpajimaHe, sjieHU CeftHa! H Buciynac ne- ' 
peat B4km .<"~b flpyrofi nacTH (ppaKiiin c.-p., KOTopas no Bonpocy o He3aBH- 
ckhocth, cis caworo uaiana nocTaHoBKH sToro Eonpoca, cepwanacb onpent- 
jieHHOft toskh 3ptHifl K csHTaua, 4T0 npHHUHnianbHO, juin neMOKpara m co- 
iliariHCTa. srorb Bonpoc-b coBepmeHHo He nonjKeHt CTosTb, OH-b jsonxeH-b 
6biTb npieKneMbiH-b ;yis Bctx-b: ho ero npaKTHHecKoe pa3p-&ujeme mm craBH- 

JM B-b 3aBKCHM0CTb OTb rBXT> HJIH MHblXTj nojIHTHHeCKHXi coo6paweHiK. H, 

coo6pa3Ho c-bSTMM-b, hh CHMTaeM-b,MTO 3th noJiMTMiecKis coo6pa»eHisi ynte ua- 
CTynHnH. 9. xorfen-b 6bi ocTaHOBHTbcs Ha toh apryKeHTauiH, KOTopan pa3na- 
Banacb sntcb npOTHB-b He3aBHCHM0CTK. Ho flo 3TOro s nojixeH-b yicaaaTfe, hto 

H-&HOT0pbie CTOpOHHHKH He3aBHCHM0CTH Taifb apryKeHTHpOBajlH HeOOXOSHKOCTb 

ea, hto Jiymue 6bino 6h. ecuH 6bi sroii apryMeHTaum cosepuieHHo'-'He puno. 
55 xony yKa3STb, «iTo, noma mu roBOpHMT> o TaKHX-b cepbe3HKX.-b sonpocax-b 

V. BT> TBKDH OTBoTCTBeMHblM MCMeHTt, KaKl CerOflHfl, BWCTynETb Taifb HSJ1MK. 

Sstcb r npHTacKH3anM aa Bonccu" , staK-b roBopHJit CeMeHoBt, ho rosopHTb 
-raK-b HecocToiiHo ero napriH H ero caMoro. Bo3pa«aH npoTH3T> HeoaBHCHKO- 
cth, HJie.Hi. Ceftna CeMeHQB-b yBipseri Haco, sto ecj~n :-:bi He xothk-l 6kt.> 
HMnepianiicTaKH, to mu hojiwhw npn3HaTb npaBO na caKoorcpenfejieHie h aa 
ropofiOMTs BaKy, ho bt= TaK-m-b cnywai. BenKHaHiiiiJM-b HMnepiajiHCTOM-b Haiuero 
"""BpeHeHtf'SBn'setcs' yaawaevibifi Kami Tn$iracciriH ropancxoft- TonoBa - 3niaEa.- 
KOTopuK BeaeTi. npy» 6opfvy npoTHB-b EaKHHcuofl, hjih TywaHOBCKoft yjmub. 
Ct> to>ikh sp-BHiH CeMeHOBa, 3to KBjiseTca MMnepianiicTHwecKHKii 3aaoeBa- 
HieM-b. Korea hu roBopuHi. o cai-ioonpeatjieHiH, mk 3HaeMi>, kto HMterb Ka' 
Hero npaBo h kto hs HMterb. Tyrb roBopHnoCb o TOKt, mto Hejibsa otxo- 
jiHTb orb PccciH h ne flepwaTbes poccificKoiS opieHTauiH: ho noaBoiibTe Bact 
cnpocHTb, Koraa eu ociaeTecb ^acTbio PccciM m SBJSseTecfa ropssKMi. CTopoH- 
hhkohtj 6opb6bi 3aKaBKa3bH cis TypuieS, to cnpamnBaeTCH, ct> KaKoft tohkh 
sp-feHifl m 3aKOHH0CT« 3To nonojKeHie npieMJie«o? Koraa bh He xoTHTe npH3- 
HiBaTb EpecT-b-JlHTOBcKaro norosopa, h Kenaexe npoflonwarb BoftHy ci» Typ- 
uiefi. — ecTb mt sto 4>aKTniecKoe o6"bHBneHie HesasHCHMocTH hjih HtT>? Bort 
H3BonbTe- OTBtrHTb Ha 3T0To sonpocb. H ciMTaio, hto npeacTaBHTeiJH napTiH 
.MyccaBaTB" 6unH mckpehhh, ohh Sou-fee peaubno y«uiH HacTpoeHie texi> 
rpynm.. Ha KOTopua ohh onnpax)Tcs, H roBopHJiH, ito ohh noMomn, noasepxt 
' km 0Ka3aTb Bi> 3toh fioKHt He Moryrb. Ho imetn> Cefina CeneHOB-b. OTKt- 

^-210 — IX. 06-bHBfleKte He3aBHcnM0CTH h B03o6H(>BJieHie neperoBopoB-b, 1*99. 

TMB-b,' HTO BT» pyCCKOKT, Ol})HUepcKOMT,, SHHOBHHHbeMT,"H JtpfrHXI. CJ10H«,^hC 

nonbsyeTcs onpenfcjieHHHMT, BJiisHieM-b, aaaBHJi-b, hto ohh npnaoKarb Bet 
cboh CHUM ana Toro, hto6u ofiopoHsTb 3aKa B KE3be. Mb! 3 «aeHT, coofipaweHUt, 
no KoTopUM-b okdiio 1000 senoBtKi, pyccKwxv oipHuepom, o6t,hbhjih hto ohm 
He fiyjiyn, ynacTBOBatb si BofiHt. hto ohh aKCTeppHTopiajibHb!, hto ohk xo- 
thtt. ySni K3-b 3aKa BK a3bH (MYMHue an.iodurj,,:u»in). 9. npciuy -ny6nHicy 
MHii iimhho ne anjioawpoBaTb. 

npenc&aaTeJib. ripoiuy ks o6pamar t csi ™ K-b ny6jiHst. hk kt, <uie- 
HaMt CeiiMa. 

.JTopjiKHnaHiinae. Tyrb roBopw.iocb, hto mk ne KOKeMi. jiotTb ca- 

MOCTCt.T«JlbKO HH El, $H H aHC SBGMt. HI! =- JKCHOKHHeCKOMi OTHOUHSHlJIX-b. 

flifiCTBHTenbHo, hu 3 HaeKt. hto s- a ascoHCHKHectiOWb OTHOiuemH ycjiOBis 
secbKa TpyflHu v. KtiTb 6yjreT-o TK*eno. ho cctrnita Ha diHHaHcn Hey6tnn- ■ 
rejibHa. H He roBopjc,' hto hh i!s6aB»iMCH orb- HacTH flonra. -ho Tt, KOTopue 
aon.»HH nojiy-JMTb scjrrb. rrojiyHarb ero. n6o ohm Ha.ioxcai-b cboh pyKK Ha 
KeaaEHcviHocTb 3aKEEi:a3b=, okh Cyayrb zyuiHTt 'neHOKpa-riio. B* stoki, ot- 
HouieHiH aawe hsbopotjikboct.. vjieHE CeSMa rsasaBti hc noKosterb Hawt, 
'Mb! 3K2en-b, hto 30JIOT3A EajTCTa coiepiueHHo paspyuieHa stoh bohho*. Ecjih 
«*,T-b 3oJ;oToro o6e3neMeHis, to ayy.ajiH, hto 6yKaKHWxt eeHerb BbinycicaTb 
«eiib3s,K0 Kb! SHaefc-b. hto 6hjto BUnyuieHc sa sto BpeKs oaoiio 17 hkji. 
iiiapaoB-b Ha l 1 /, MHi7jiioHa so^oToro ocesneHeKifl 4n ' Cefiwa CeMe«oB-b He 
mojkct-o cnasaTb, HaKT> o=JCTpo K csopo rtesaTacTci „KepeKKK" m flpyrijt 6y- 
KSKHb'H aewbrH. 3fi-scb roBopjtJiccb o toh*. hto repMaHis aaKaGaum-b 3KO- 
""HoMHHecKH 3a*aBKa"3be "STc-b "saxH cbniaceH-b, hto 3to oyserb. Pa3B*. rep- 
Mams y*e He 3aKa6aji H jia Poccio. pass* et» BpecTb-JlHTOBCKotn, Eorosopt- 
ueHTpajibHa« sjiacTb He OTcana ecx> Pocciio «a cvase-Hie repnaHCKOMy KanH- 
Tany? Mu MOKSK-b cHMTaTb, hto k B-b HauiHX-o neperoaopaxt He AyKaeM-b, 
hto KesasHCHMOcTH mm ks oTaaaKMt Ha c-btaej;ie Ka K oKy- H n6y2b KatiHTanyi 
ho KOKeT-b 6 H T b , B03MOKKO 6yfler= HcnojibaoBaHie raKCHKyna bhtoct,. Tyn, 

rjBOpBnOCb, HTO 3T0 HaBS3b!BaHie, HTO Ct 60j;bl0 M rOpeMbD npHHHMaeMi Mbl" 

ary He3aBKCHH0CTb. M« BenKKOJiinHO sHaeMt. mto bt, CTpanax-b. Haci, OKpy- 
xawiUHX-b, ecTb jhobh ci, opieHraiiieft n^eHa CefiMa CeweHOBa, h iraorie bt. 
TypeUKHXi, Kpyraxi h bt> pyccKiix-b, 6yj:yrb npoTflrnaaTb pynH Ha 3a- 
KaBKaabe. Mu'bto noHKKaeMi h nHtcM-b npaso axoro fioHTbcs. 3rf.cb ro- 
aopHTi,: Bbi coBepsuaeTe npecTynneHie: - Hapoflbi He lOTsrb He3aBHcKHocm, a 
bh OTfltjiseTecb. m ajucb. bt. THiJuiHct. no ceroaHfiuiH»ro jims npencTaBH- 
twihmh napTift sTOTb Bonpoci. He 6buii, -nocTaBjieH-b. npeacTasHTejiii sthit, 
napTiS He Moryi-b roBopHTb o&i. HHrepecaxi csoero napow. noTOMJ hto okh IX. 06-bsBJicHie nesaBKCHKocTH h BoaofiHoBjieme neperosopoBi.. J* 99. m «mh cropBanM boo ceMOKpaTiio orb ueHTpanbHoS pyccxow rocyaapcTBeHHoi 
Hne« c co3t!Bt yipennrenbKaro Co6paHin h, MOHterb 6biTb, mh noTepneM-fa 
BaTym. h Kapcb tojimco noT«ny. hto y Hart. nfen> xopoiup coanaHHaro op- 
raHKaosaHHaro annapaTa rocyaapcTBeHHofi BJiacrii. Ob apyrofi cTopoHbi, Haao 
npHSHaTb, hto oCopoHa rpaHHU-b, Koropyio Mbi xortnn nopy-JHTb oaHoft 
Boopy»eHHofi cant, mien. He sis Haiuy nojibsy. 3to ecTb, »owert Curb, 
npH3Hame Haiueft cnafiocTK. Ho nti, k3ki> ■ no.iKTHiecxie atm-eim, coiikhh 
sto npK3HaTb. H jiawe aaKBnsso, hto km aojiwHbi nycTHTb bt> xom see bjiS*- 
Kie Ens Toro, hto6u ao6nTbca y.axcMMytia Toro, iero mckkho ao6«TbCS Bis 
j:aHHbsfi HOKeHTT.; 5J sy«aio. hto Ha btoS TOHKt apt his ctoht-6 h npyraa 
rpynna, Koropas no*erb Carb bi> ocraJibHOHT, coBepmeHHo pacxoanTcs ci. 
HaMH. 51 He 3HaK>, 6yaerb jih ony6j!HK0BaHo eano nucbKo. xotojce antcb bi> 
T«9JJHCt no-iyHeHO. Si. ne;-:-*. osnv.i. bheh=]h' npeacTasHTEJib neHTpajibHOtf 
B.iacTH PocciH roEODRt-b. hto esuHCTBeHKas noKomt, Ko-ropyso . Mow.eT-b aaTb 
PocciPcKaH BnacTb — sto aiinji'-KSTHHecKi* soth. {I'o.wcn. „npaBHJibHo'-). 

ECJIH TaXKMH HOTBKK, EC06l*e. MOJKKO CnpSBKTbOT, TO, MOweri 6blTb, HauiK 

hots cstriaiorb 6onse, ntHb ;;ot=: 3Toro npaBHTenbcTBa, n6o kli anaeK-b. ki> 
KaKHM-b pe3yj3bTaTan-b obV npHsajia n ae 3rtae«t k-o neMy npHBRajrr-h .hoth 
HaujH-. 3;&Cb MHoro roBopnnn o toki, kskm y Had jojikhs 6btTb opieHTa- 
aia-rspKaHCKaK, VypeuKas h.-h pyeeuas:. CcBepireHHO BipHO, kc ponpoct 
B-b aaHKaii KOKeHTb cTJitT-b r.t ~s. %. Kor-ia satcb roBopsT-b o HeoSjtoaH- 
v.ac™ Po'eciflCKOfi opieHTSCin -; vto, o£=H3,iflh He;aBHcnnccTk, mh opieHTH- 
pyeMcs Ka 3reepi»-naiay. s xsrui- t .6v *naTb, b-j, new-b aie aaiwiKHaeTCK 
KOHKpeTHO-PocciKCKan.opieKTai;:?.. l !ro 3HB£p-b-riau:a nnonoK peBOJi»iiioHepi=, 

Hbl STO SHaeKIs XOpClilO. HO EcJIO M6 B1> 3T0MT», a EOnpOCb CTOHTt B"n PJIOC- 

kocth nonHTHHecKofi. — ecTb r,v. si> .Foccih TaKas cHJia, KOTopan OKasajia ta 
f.&y.-b cymecTseHHyo rcKomb B-b btcm 6opbC-f ? Ewh 6a, bm-oCto Bc-bicb cnjie- 
Teirb, Bbi r.cKazzrM £=: stv o:^y, to s CKasajii,' ^bil hto— aa. ecTb onpeat- 
new.aji peajiiHas CH.-a B^ ^ehTpfe Pcccin, bi. B«at soflcKoBUX-b 4acTeK. 
Toraa h Rc-HSn-b 6k, hto hjfei, r.pocHTb hokoihk y Poccim, ho T3KOH cbim 
bt= Poccih Kir. m HHitaKcfi onpea-BneKHOH -o-'osau OHa Hawb OKasaTb He 
Komerb- CKaary 6or.bi^e: couiaJiKei-b M?proB-b 12 ipespajts nocTaBKJi-b Bonpoci.' 
nepeffb CoBtToKt HapoaHuxi KoMHCcapoB-b o tomi., hto ca4.naeTb CoBtTi> 
HapoflHtnrb KoKHccspoB-b, ecjifi 3ayssna3be fiyaerb CopoTbcs aa coxpaHenie 
rpaHMii-b 14 roEa. CTBtTa MapTosia He nonyinn-b, a sepss-b asa awa OTBtTb 
Ha aTorb BOnpocb 6br.ni. aaHc Ha cTpaHHuax-b ra3eTbi .ripaBaa". Ei> stoh 
rasert i-oeophtch. hto Thijiikcckjk HcnonHHTenbHaii KoM«TeT-b nocTasHJii. 

BKCBJlHliH H8 BepifiCKOM-b K BopOHUOaCKOM-b MOCTSX-b H paBCXptJlHBaeTb TOJinbl 

pa6oHHi-b. TaKOfi o-retTb, roBopMTb MapTOBi., sBJiseTcn HHitM-b hhumt.. k«k-w 

...'.. _: -— 2:5 — IX. OetsuneHie uwaEHCHMoCTH h B03o6HCBJieHie neperoBopoB-fe. Jfc 99. 

noarOTOBKoft kt. HacrynJiemc na 3aicaBKa3te, ct> utnbio npHHyjwTfa -enr ot^ 
aaTb ce6« Typuiw. (Ulv.Vi « aiiiodriCMcumhi). UeHTpajibHaa enacTb He 
noitb 3 ye T CH aBTOpHTeTOHT, jsawe E-b Poccm. Mb 3Haewb. hto «a kejkjwm crau- 
uin ecTb onpeatneHKas paHOHHan pecnyCnwea. Koropas hhkoi-o He xoien> 
cjiyuia-n,. hh ci, KtKi, He xoHeTb CTuraTbcs. 3to soKaatieaen. co6*rcie bt. 
Ap«aSHpt, rnt 38 nenostK-b, HHta cneuiajibHoe paspiuienie CoBtTa Hapoa- 
Kttxi KoMHCcaposv Ha npot3RT>, see we 6hjih 3B^pcKH pa3crpfenaHbi. 3Ha- 
HHTb. Kaxaas pecnyGjimta atKCTByerb na csofi%:Tpax-b h pacm,. A 3atcb nil 
He 3HaeMi. hhkskoh ch/iu, KoTopas Morjta 6u HaKt oKa3a«> nowomt. Mm 
BenHKOji-bnHo SHaeMt, Kttn, nonojiKHscTCS psabi KpacHoii rBspjuK. Mu 3Haem>, 

HTO KpecTbHHCTBO, nOJTyHHB-b OTb COUiajTHCTOEl aeKJno. aamrro eo. "am pH- 

flaxi. apxm ctohtt, HepHopafioHie, Koropbie Beayn, 6opb6y co Bck.Hn h4ct- 
HbiMH pecny6™NaHH. wyrb ny:ja yrosHo, Bcrynan b* 6ofl cc bcskhht. npo- 
thbhhkomi. Echh KaKaa Hw6yab pecnyCjiHKa Morjia 6bi BbinBHHyTb CHJiy, cb 
noMoinwo KOTopovi mojkho 6ujio 6u oTCTOHTb Hamw rpaHmibt h Hauiy CBofioay, 
Toraa o6t> btomt, mojkho 6a»io 6b.- roBopHTb cepteaHo. Mu 3Haewb, sto bi. 
Macct, Ty-rb, ecTi. onpeatueHHoe TJsro-rBHie bt, Ty rub Knyio cTopoHy. PaBHo- 
atHCTByiou;as scero SToro ecTb Ke3SBHcnH0CTb caMocroHTejibHaro Haurero 
rocyaapcTBa, Bb-jjHBiuas cs b-s, Ty nojiHTH-ecKyio $opKy jwm asaHMHaro cowu- 
TenbCTBa aeMOHpaTtK, npw KOTopoii Koryx-b 6biTb pa3p-smeHbi Bet Bonpoca, 
c= KOTopyKH ohi! cTa.-KHBaiOTCH. 9. xo-jy. ynassTb H a oaHin. npHMtp-b. Bu 
HOMHHTC ManeaoHia v. noKHHTe, sto rae.^ cyn;ecTBosa,-iH as* opieHTauiH— 
6ojirapcKas h «p6cKas. k. xawsrcH, ei^e « rpenecKas. Ho. Hapsay ct 3thki,, 
cyiuecTBOBSJia h naiteaoHCKaa eoisiajiHCTmiecKafi opieHTauis, Ohm roBopwim, 
hto bch Hama opienrauiji 3aK.i losaeTcH b= tok^,, motu hzhi, aaJiH CBo6oay 
» HeaaBMCHMyw HHSHb 6e3-b Cep6hi h EoJtrapiH. TaKan MteopiehTaais hjx- 
na b HaMb, a bits aToro hu sojhkhm o6.-bKBHTb 3aKaBaa3be He3a3KCHMbim.. 
KoH.e^Ho, ry-Tb HOKerb 6biTb sonpoc- c notrraBjieHi. bt, iijiockocth, bt, KaKOH 
CTassTi HtKOTopbie TpsapKLUH K3b ccuianHCTH-jecKKXe napxiii. Ohm rosopjiTl.: 
Hbi ayMaeKb, hto Bee 3T0' hjijuosih, hto KtTb rapaHTin Hauteii HeaaBHciixo- 
ctm," Ho ohh roBopsrb 3T0 Bt xaKOH HOMeHTb. Koraa Bee ptiuaeTCji opy- 
*ieM^, KOTopoe oxa33Jiocb oseHb cnafibiH^. O cepbesHofl rapanTiii Haaiefi* hbi, 
KOHesHo, He MOKeMT, ayKa-rb, ho Koe-icaKaa rapaHTis sus Haiuerp. cywecTBo- 
BaHia ecrb. y Haci, ecTb rapatrriH, ito Typuis, TapyaHiK h ea codshhkh 
BaTyM-b h EaHy He OTaaayTb. 

Ob apyroS cropoKu, H33iCTHoA rapaHTieu aiysafn, na.«fT> to o6cto»- 
TenbCTBO. hto bi EaJibHtHusHxi. MHpHbiX"b neperoaopaxi. Cyaerb Tenepb npM- 
HKKaTb ysacTie ne TOJibico Typiria, mo h ea cocshhkk. 

Poccin 4> a XTHHecKH npH3Hana Haujy He3BBHCRMocTb. Ilycn. bto He no- IX. 06isuneHie Hyaena™ ccth h B03o6HOBjieme neperoBopOB-b. J* 99. 

xaxeTCfl Bartb crpaKHb>Mi>. Jlino at toki, hto bi EpeCTCKOMti sorOBopfc 
cxaaaHO. hto OKpyra SaTjKcKiK. Kapccxifl M ApnaraHcxiH osmuaioTCH pycetw- 
hh BoScKawH ii noTOMi. nocTeneHHo 3aHMMasoTCB TypxaMH. OnpeatneHHoe 
ynacTie n> cyiAet sthxt. oKpyroB* npHHUMaert. Typuia « .cocfeBHifl rocyaap- 
cTsa-.Ho Poccis. corJiacHo 3TOro aorosopa, HnnaKoro ynacTis He npHHHMaert 
m. 3Hawn>, Toraa 6uaa KocseHHo npM3HaHa Hania He3aBHCHMocTb co CTopoHti 
PocciM. Ci npyrofi we cropoHbi, cymecTByert Kaxaa-TO crrpaHHaH, corjiaco- 
BaHHas npenatenbCKas nojJHTHKa,— KaKt-TO CTpamro coneTaeTCH HacTynneHie 
rypoKT. h 6pjibiueBHK0BT>: 3aHMHaeTcs BaKy, a nepeit vrbcKOJibKo rkw 3awn- 
KaeTOi BaTyMT.; mien. HacTynjieH.ie 6o;ibiueBHKoin> Ha CyxyMt, a TypKaMH 
3aHn«a»TCH flpyriK o6jiacTH; eme cerosHS mu nojijHnjin H3BtcTia, hto Typeu- 
khmh BoflcKaMH 3aHBTa CTOJiwa Typiw OaypreTw, h ci npyroii ctopohu, hto 
6onbiiieBHKaMH 3aH«Tb KcpcaKHpt. SI 6oiocb, hto ewrM He fiynerb npoB03- 
rnauieHa He3aBncnMocrb, hto ecnw mm He 6ya«M-b Bt ebcToamH 3auis;maTb 

CHJIOH OpyJKIH CBOHXT. 6paTbeBt. TO BOHCXa STHXTj JIByX-b CTOpOH-b BCTp-feTSTCfl 

ojiHOBpeHeKHo 3ntcb bt> TH$nnct. He Hano 3a6«BaTb Toro,' hto 6ojibuieBHCT- 
cxoe HamecTBie, Kpows toto. hto npuHeceTt Maccy HecnacTifi Hatueii cTpaHt, 
nory6HT-b ewe Bet rt ce«0KpaTH4eCKis opraHH3auiH. KOTOpus 3ivfecb cipopMH- 
poBajiHCb- BtntEt sa 6oitbuieBHcTCKH hi." naiuecTBieM-b oyaer-fe KOHTpTj-peBonio- 
nioHHoe HBiuecTBie Typoc-b. KOTopoe noryCJirb Hamy CTpawy. CTpaKa, no ko- 
TopoS 6yiyT-b HacrynaTb TaKis .ancuHnjiHHHposaHHua- bohckb, Kaifb Typeu- 
Kia h 6anbuiesHCTCKis. 6yaeTt cosepmeHHo pa3opeHa. 3Ta BpeKeHuas oKKyna- 
uia flJis Hac-b cjikiukomi. CTpauina. Mu hojhkhm epusHHecK:: oijiopMHTb cEc-e 
cywecTBOBaHie, n6o h Tarn, yate TypKH HaswnaiOTb HaiuH BoiicKa He pery- 
nspHUMH BOHCKaMH, a BoopyjKeHHHMH QaHBaHK. iSHuaKH. oa^thmh Bb coji- 
aaTCKyio w o?iHnepcKyio <popMy. Bt Komii kohijobts, bott> eme ojiho nocJi=3 j 

Hee coo6pa»teHie: ecnw ana HeTBepnoro coioaa HenpeMtHHO yse Hy»eHT> 3Torb 
' nyTb BaKy-EaTyM=>, to ^ynuie nycTb mu 6yaeM"b noKopeHU. KaK"b HeaaEHCH- 

Mas CTpana. h6o HeH3B-EcrHO eme, KaKi. MoweTi MsMtHMTbca KOH'bKJHKTypa. 

Ecn« cocTOKTca BcexipHas KOH^epeHuis, mm Moxew-b Tyna sBMTbca, KaKt 

npeflCToBHTeOB CB06oaHOH CTpaHb!. H 3aa&KTb, HTO Hbl 6UJIH nOKOpeHbl JIHnib 

cvnoio opyatisi- , V 

npomBHKKH 3toh tohkh epiHis j'KaauBaiDTV Ha HHHe nyTH cnaceHis. 

Tenepb KonKciHi TepKHHowb flBJiseTCa BJiacTb CoB'feTOB'b HapoaHHit Kohkc- 
capoBt; roBopsrb, hto He66xoanMO ynoTpe6KTb ect cpeacTBa jijjs Boaco3na- 
His enHHofi coBtTCKOH Pecny6nKKH; npennaraercs cosBaTb ynpeaHTer-bHoe 
Co6paHie H3i> coBtTOBt pa6osHxt. h KpecTbnHCK«rb jjenyTaTOBi. Ho s ncn- 
xem> CK33aTb. hto 3Torb r.03yHn> mu aonwHH paact»Tb nepeni. Hacca«n. 
Mto aacDb waH-b 3Ta BJi2CTb copBTOBia pa6oHHXr> m HpecTbHHCKHXt nenyTa- 

■ : ~- ■■.'■-"'-""'- '■■' ■'.:.'"'.■'" " '" ■■"—.-214 -•',--:-.■■':■:::;'. -:l:-.:z^-:' :: -:^ IX. 06i.sEJieHie He3aBHCMM0CTH h B03o6HOBneme neperoeopoBt,. J* 99- tobi>? Tat y jjhxi. rapaHTiH, _hto. $H3iOHOMia bthxi cob£tobi, it 3aKaBKasbfc-^_l 
6ya«"b Unas, Hi«-b [JnoioHOMis warnero CeilMa? Ecjih kb^ aoKaKyn., vro 
Tpy3iH He nacTt npeflCTKBHTeneii napTiH cou-jieMOKpaToBt, apMswe He OTjia- - 
ayrb cbohjcts ronocoBi napTiK JUaumaKuynOH-b. a MycyitbMane — npencraBHTe- 
njwb napTiH MyccaBarb, ecim MHt bto BOKawyrb,. Toraa mowho roBopHTt - 

Ofil 3T0H TOHK-fe 3p-LH)H, BO STOrO HHKTO flOKaaaTfa He HOJKeTb H HHKTO 3T0- 

ro He roBopHTb. 

Xyno ijh 3to, huh xopomo, ho hh He MoweMt HrHopHposaTb Toro ij>aif- 
Ta, mo 6oJibmHHCTBo nycynbMaHCKaro Hacenemn oTnaen. cboh cHMnai™ 
napTiH MyccaBarb. Ecjih kh 6ynewb crosTb Ha neMOKpaTHHecKoii tohk* .-p£- 
hhi, Hti we MoxeM'b corjiacHTbca cb r%Kt, peuenTOKt, KOTopuft Ham npea- 
naraurb, mu He Koxem BWHUflbiBaTb 3a 6opT-b uiJibis noJiHTHHecKi* napriH, •■■ 
nam He MotteM-b cornacHTbca cnoco6cTBOBaTb HCTpe6jieKiio irfcnujrb Hauiii. 
Scho, ito nonofiHbUCb peuenTOBT. Hbi npHHSTb we Mowewk h CHirraeKl., fro 
cepbe3Hbis, oTBtTCTBeHHbiH nonHTHHecKis rpyrnw TaKMX-b jiosyHroB-b bhkh- 
abtBaTb He KoryTv: sto TOJibico . 6e30TB , feTCTBeHHb;s nontiTH^ecKis cpencTBa, 

CT> KOTOpblNH Mil Bt H3HHbIH WOMeHTb COJ-JiaCUTkCS He KOWeWL. 

He3aBHCHMOcTb 3aKaBKa3bs, kotouoh renepfe npencTOHTb poittrrbCJi, 6y- 
fleTb powaaibcs npM OMeHb TSxteribix-b poaax=;. 6ynerb .in aro ypoiyiHBbiH 
peOeHOKi,, hjth Htrb— nocKcrpHM-b: tb, KOTopue nepeatHByns sto spews, mo- 
SKerb 6biTb, sto ysHasTb, ho Kb! He 6yaeM-b H%maTb sthmis poaam..' 

Tt, kto xoneTt «cKpeHHo 3auiHmaTb xoth 6h iacrt ;£BoesamH b^hkcS 
PyccKofi PeEoniouiH, nyCTb noPMyrb, >iTO bt= 6opb6t, 3,1 He-saiHCHKocrb 3a- 
HaBKaabjj Hononofi rocynapcTBeHHbift opraHHSM-b 6yceT-b BtiKOBbiBaTbcn &h 

CTpaiUHblX'b', HCriblTaHisX'b. "H TyT-b TO BtV HCTHHHUe "BpErH -HJJ'H ~CfOpOHHH'Xlf'"~ 

6ynyrb noaHaBaTbCs. Bi> CTopont oi-b stoh fiopbfiu ocraHeTCH went. CefiMa . 
GeneHOBT>, a ect ocTajibHbie nneHbi CeiiMa, BM4.crt Co HaHH, Cyayn? aKTBB- 

HO 6opOTbCH 3a He3aBHCKKOCTb 3aK3BKa2bH. {LUvMHblC tllljlodjICMtHfllU). 

ripenctnaTeiib. Cjiobo MMteTb nneHT, CeiiKa Ka>ja3HyHH- 
Kai33HyHn (nauiHaKuaKaH-b). TpaKcaHe. H.neHH CeftMa! Opataiin 

flaiUHaKUyTIOH'b, COSHaBaH BnOJlHt OTHeTJIHBO Ty BeJlBKVIO OTBfeTCTBeHHOCTb, 

KOTopyio oHa 6epei-b »a ce6s bi 3T0tt> .HCTopHHecKiS MOneHrb, npBCoe- 
EHHaeTcs K"b o6tsBJieKiK> caHOCTOSTeflbHaro 3aKaBKE2CKaro TocyJiapcTBa . 
(An.ioducMenmiit\ .-;■-.- 

JTacxHiiiBHiiH (c.-4>.) noneMH3HpyeTb ei npoxsiBHHKaMH He3aBHCH-- 

MOCTH 3aK3BKa3bS. ' ~~ 

npencTaBHTeJiM nycyjibKBHCKHx-b ijipaKuiH nonaepwuBaiOTb npejmoxeirie 

KOHHCC1H. 

Apccxnpe (c.-a.)- rpaKaane. "menu CefiMa] My ptiuHJin o6-b)iBHn. ■■■■ US IX. 06tsBJieHie KtesaBHCHMoc™ h E03o6HOB^eHie neperosopoBi>. J* 99. M'l II m 

■ -■ i 


3aKaBK33he -HesasucKKUM-b. napriji, Kt KOTOpoti s km-&» secTb npHHaane- 
»aTb u Kcropas HMeHyeTT, ce6n PocciScKoft Couiaji-b-AeMoicpaTHHecKOft Pa- 
6ciefi napTieii, He ct, ojmoro pa3Maxa. kohmho, ptuiHiia o-rpfcsarb nacrh 
Toro HasEaHin, KOTOpuM-t o»a no CHx-b nop*, no cnpaBeanMEocTH, ropaiuiacb. 
OHa He c-b ojworo pa3«axa 3?xoTtjia 0TKa3aTbca on. tom orpoMKoii -eonnnap- 
hch pafioTH, KOTopyio o«a Bena bt> psnax-fe poccificxoH ReMOKpai™, nojro- 
tobjts* aejiKKyro PeBomoiiiio, KOTopyio Mbi nepewmiH bt= 1917 roay. CeAiacb, 
Koraa una ttaaiew ippaKuiH oTBtJienie ort Pocci» y*e ptmeHo, n xotbih, 6h 
»t nepeyic OHepem, o6paTHTbCH K-b 3T0fi pcccificKofi fleMoxpaTJH. 51 y6tdn- 

JieHT., 1TO MOM CJ30B3. 6y fl yTTb yCJIUlUSHbl « 3a CT-feHaMH CefiMa n0.1JIHHHOH 

pocciHCKOit BeHOKpaTiefi. 3th cjioea othocstcj), kohmho. He Kt CoBtry Ha- 
poBHUxi KoMKccapoB-b, a k* noMHHHoii pocciKCKoii peBOJiiouioKHOH jieKo- 

KpaTJH, CI KOTOpOfl BMBCTfe KM 6opoJIHCb H KOTOpaa nOHMCTT, H 3TOTb Haun. 

nocjitflHifi man, oTjitneHis on pocciScKofi neMoKpariH. 3tott, man, ne oa- 
nawrb paapuBa. flyxow-b, KyjibTypofl mu ct, hhmh h oyaeMi, cobh*ctho 
BecTH 6opb6y sa CBfrrjibie Mfleajibi AenoKpaTiH. H ecnH Mb! npmjyauteHU ceft- 
4acrb o6iHBHTi, He3aBKCMKocTb 3aKaBKasb« h orpaHHHHTb cipepy h-amcfl pa- 
Co™ BT. sthxi. rpaHHuax-b, to h Tenepb Hac-b BooflyuieBjrsiOTT, rt we BenH- 
Kiu wen, KOTopaa nact o6tecHHKJiH b% 6opb6fc aa 3 th tmea*bi, Korna mu 
HaxoEHJiHCb b> psnax-b ejiKKOS pocciScKofi aeMoKpaTiM. H ec,™ 6bi poccifl- 
«aa neHOKpaTia He 6buia TaKt pa302paH=t' h ' pasaineHa, He no HaiueS aunt 
h »e no Ha'uieft eoji-fe, to, 6biTb Mcxierb, HaMt He npHiu.iotb 6u ninaTb ary one- 
panik) et, TaKoii OTBtTCTBeHHMM Tswejibifl MOMeHTb. 51, KOHeiHo. nonycKax> h 
npH3Ka» npEBp 3aKaBKa3b» onpeatjmTb CB0»cyab6y; ho b% 3Ty Tawenyio HKHy- 
■Ty «an-b, TfibiTb tioweri., He'xoTindcb'6bi oCisBJisTi, 3Ty KesaBHcuHpa-fc ce8- " 
natrb. Hani, 3SLci 04chi wHoro BoopawaJiH, roeopMJiH c-b pasHtixi Tonem. 
spiHis, hto 3Ta He3aBM0HHocTb HaM-b HHsero He aacTr.. HeaaBHcHMoc-rb sto, 
-caMo no ce6t, ecTt cBofioaa Hapoaa onpea^nsTb cboio cyflbCy. Ecjih mu no 
chxt, nop-b cbo6ojiho cosaHHw^H cbok> cynb6y ct, Poccien, to hu hmobhmt. 
Hy»cH=;Mb Tenepb onpeatjiHTb HesgBHCHMocTb peBoniouioHHOH neMOKpaTiw h 

BeCTH iTy 6opb6y CaMOCTOflTeJlbKO, noTOMy HTO CO CTOpOHbT PocciH H TypuiM 

Ba Hac-b Ha^stiraeTCJi h« nowouib, a npoTHBoatficTBie HameS peBOJtKmioHHoJf 
pa6ort h Hauiefi peBonsouiOHHoii 6opt6t. S! He yflKEJisiocb, KOHeino, hto 
CeHeHOBi, cTarn. B03pawaTb npoxviB-b He3aBHCHM,.CTH 3aKaEKasba, ho 6ujio 
6u ipeaBtiHaiiHo fiojtbHo. ecjiw 6h npeacTaBHTejrK poccihckok aeMOKpa-rin 
ctsjih 6u Btsc-rynaTb bt. aTorb komchtt, h HaHocHTi Hawt yaapbi bt> cnHHy. 
3to 6ujio 6u npecryruieHieMi., ho, mh-b KaateTca, poccificKaa neMOKpaTiii hh- 
v Korna sToro He cntjiaen, m 6paTCK« 6yneTi, npoTsraBaTb Ham. pyiai, aaace 
^epea-b rpaHHuti 3aKBBica3bH {wi.ioduc.wumn). Om 3Haerv TonbKO onmn, 210 — IX. OG-bSBjieme He3aBncHM0CTH h BosoCHoeneMie neperosopoBi.. Jfc 99. 

jioayMrt, KOTopvA pfrbeA«iH»«T> seMOHpaTiio He TOJibKQ oflHoro__cc_cyjiapcraa.._ . 
ho jieMOKpaTiio Bctxip crpam., cna 3Haerb jio3yHfb: „nponeTapiH scin. 

CTpaHTj, COeHMHHMTeCb 1 -. HaM1> rOEOpHTT>, HTO Mbl, o6l.HBJIflS He3aBHCHMOCTb, 

opieHTHpjeMcs Ha Typniio. Si BoroxeHii KaTercpHqecitH 33SBHTb, sro mh opieH- 
THpyeMcn npoTMBi. Typtitt. 3to ecTb Hauie ochcbhos nonojkeHie, 3to ecTb 
Hame rjiy6oMafiuise y6-&H(aeKie, bthmV mm sywaeH-b otohth on. Typemtaro 
HauiecTBis H 3aKpt.nnTb 3a aeMOKpaTiefi rt. 3aBoeBaHiH pesonioi;iH, 3a koto- 
pas oHa oopojiacb no ckxt» nopt h 6yaert npoaomnriTb . Bo jiajibHfeHiueMt 
3Ty 6opb6y. Ho nn» Toro, Hro6bi 3aiuHiuarb peBomouiio, HaMi> npnxoanTcs 
Tenepb opieHTHpoBaTbcs Ha caMHX-b ce6n. 4to Bos6y>KjiaeT , b Bt Had iyB- 

CTBO 60 JIM H rope'JH, 3T0 TO, HTO TOrO BtpHarO COK>3HHKa, KOTOpblH 6aJTb 

ro CMXt nopi. ct> HaMH, xenepb tpaKTHsecKH Htrb. Kt, cowantiHiio, 6e3cnnb- 
Ha Tenepb pocciiicKas aeHOnpaTia, h 6oJibtiieBn3M-b pa3ryjinBaerb' bi> PoeciK 

BT> BHffB KOUIMapHOH aHapXlH, Ohh He MOryTl 6blTb HaUlHHK COKWHHKaHH, 
nOTOMy HTO Mtl 3HaeMT>, HTO OTBtTCTBeKHbie npenCTaBHTBJIH 3TOM PocciM B"b — 

CBoeMt f^HCbHt npejmarajtH Kant He npoTHBoaificTBOBaTb BOopyxteHHofi cm- 

JTOH TypeilKHM-b BJiaCTHHt, OHH CHHTajlH 3T0 HSMtHOM, H, BwtcTO aTOfO, npej- 

naranH Hawb rocTenpiHMHO hxi, npHHHHSTb Mu oTBepmtt sto. Hawb roBO- .. 

pHTb. HTO. Mbt, OTfltJlSSCb OTb PoCCIH, ThMt, C3MHMT> nonaaaeMTs BT» KOajIH- 

uiio HeTBepnoro coKJ3a, Ho Btab <p aH TnHecKn Poccis y»ce HaxoaHTcn st op- 
6n"t. iepHaHCKofi KoanHuiM, osa y*:e oToujna oTt KoannuiH cBOHxt cok)3hh- 
KOBt, Ecjim Mb: ocraHeKca bt= npeaiJiaxi Poccin, sto Hac-b we ocBo6ojt£aaeTb 
orb 3toh cpieHTauiH. Bet HaujM 6oraTCTBa, get hbujh chjiu no EpecrcKOMy- 
floroBopy oTaa^u Ha cnyweHte stok caMoii TepKaHiH h, Korsa kh flyMaexi. 
""BHcrynaTb' caKocTOHTenbHo, mh,' kbHenHo," '>oTHMir"inHiiib'~Nto-KK6yarcTCTdiitb " 
■ K3-b Toro; hto 6buio OTnaHO 6oj]biuesHKaMv Poccih repMaHCKOMy HMnepia^H3-; 
My. iia, Pocc:n 6njra oTaaHa repMaHCKHKt h npyrHM-b HMnepiajiHCTaMi. Ocbo- 
6o»caeHie OTt 3Toro i::-inepianH3Ma nBHEeTCH Haiiiefi 3a«aHeH, a test ofii>- 
sBneHis HesaEHCHMocTH Mbi 6u,th 6u jiHUjeHbi upaB=i 6opoTbcs 3a cboh jie- 
MOKpaTHHecKis TpefioBaHifl. .M s roBopio, Haiua opieHTaisis- opieHTauifl co6- 
cTBeHHan, Ha nontay Aei-ioxpaTHHecKHjcb npaBt, 3a KOTopuH «u 6opeMc« « 
SyfleKTi SopOTbCHflO KOHqa. OTTj Hac"b Tpefiyiorb rapaHTJH TOMy, VTO 3Ta HC- 

3aBHCMM0cTb npHHecerb Hani. HTo-Hn6yflb. y nacb ecx«> oaHa rapairriH, «rro 
Bet Hapocbi 3aKaBka3isS Moryrb cnHTbCH BoeaMMO. bo hhs cojiHaapHOCTHi 
«a noHB-fe 3toh HesaBHCHMOCTH 9i 3Ha» obho, hto orpoHHas nacfb wycyfib— 

MaHCKOH MaCCU OTJftllHIlaCb OTb OCTaHbHblX-b HapOflOBt Ha 9T0H nOSBt. H 

Mbt Btx>aeM"b STOTt mart nnn cosaaHis coimnapHocTH 3aKaBKa3CKHXT> Hapo- 
s,oerb. H 3*KaBKa3CKaA ne«OKpaTi» noiiMeT-b 3to kmchho Taut, w. Btrfe cboh 
chjIh nonosKHTb Ha nojib3y 3ToS conHnapHoCTK (fo.iota: .npaBHjibHo*).y «ac* 

■ - <>\ ;■— - : -' IX. OfitKE.TeHi; HesaBHCHMOCTK h B03o6HOBfleHie neperoBopoBt. J* 99, 

ecTb eme oaHa 3aaaia — bukth «3t> eomhh. fla, natrb HeoCxoaHMO bumtk W3i> 
op6nTu-PO»K:j. CyHteMi. Hiiji h%tt. My 3to cataa-n., n sroro He aHaio, ho 

3HAK) OflHO, HTO PoCCin H3T> 3TOH OpGKTbl Me TOJIbKO He Bbiuuia, ho sanH- 

saerfc Bee KpoBbM, H eejiw Mb!, cujiaMH 3aKaBxa3CK0H aenoicpaTiK, cnaceKV 
ce6s orb aanbwfefiuiaro KpoBonpojiHTiH, on> 6paTOy6iiicTBeHHOH boAhbi Buy- 
tph cTpaHH, a TaKwe orb BoeHHsjjfb onepauiii c% TypuieS. ecnw 3to Hawb 
yaacTCH. 3T0 Syaerb orpoMHtOMt 3asoeBaHieMl> ana 3aKaana3bn, bto 6yaerb 
sajioron-b Toro, «rro «a cyMteMi jKHTb. icam. caMocTosrrenbHOe rocynapcTBO, 

3TO flaCTb BOSHOJKHOCTb BCtM^b HaponaM-b 3aKaBK&3bH paaBHTb CBOH TBOp- 

necKin' cHJibi. Bi> stom^ oTHomeHid y SaKaBKascKHXt HapoaoBt ecn> mho 
npe»MywecTBO— hh osHa Ha'poaHocTb 3aKaBfta3bH He KMterb bosmojkhoctb . 
flame np« jKenaniH, nopa6oTHTb npyryio nauiw, k tzkxc He Kowen. DbiTb no- 
pa6oiuena jipyroti Hauieft, h sto ocHOBHoe nojioxcHie, xoTopoe Moaterb co- 
3aaTb fltScTBH-ejibHoe paBeHCTBo bcbx* HaponHocrefi 3axaBKa3bii, norna naw- 
flUH rpawnaHMH-b 6yaerb nyscTBOBaTb ce6n BnonHt pEBHonpaBHbiM-b. cbo6oa- 
humi H Ke3aSHCHMbtHi> rpajKnaHHHOM-b cBo6ojiHaro H HeaaBHCHMaro 3ajfaB- 
KeabJi h, KaK-t tskobok. OHi nonweHb 6yaeTi> oxpaKSTt cboso HeaaBHCKMOCTb 
Ecjih hu cnxex-b, hto 3aK2BKa3cxaa aeMOKpa-riH He Komerb btoi-o cainaTb. 
He cnocc6wa cboio Ke;aEHCHH0CTb oxpaHKTb, to ku acjiskhk 6yseMi, oTica 
sajbcs orb Bctx-fa npHHUHnosl., xoropbiMH pyKOEOflHTOj Haiua napTis. Him xe 
Hac6opoTb. aonKHbi r;pH3HaTb, hto raicoro no3opa oHa Htmoraa He aonyc-HTb. 
3aKaBKa?CKan aeiiowpaTis He jionycTHT'b aToro, OHa cyMteTb aamnTHTb cbo 
6oay h cBora- nesaBHCHMOCTb, so tbxt. nopt, noza bt> Haronx-b kh- 
naa-b Te-ierb fpobb peaojiioiJiOHepa, Kpoab rpawaaHHHa, jiK6jimaro CBo6ony 
h 3aBoeea h is peBo^iouiH. 

BTOpwiHo Bbicrynaenj Tynan obi. (c^-p-i. 

E«y B03paKaerb To 6 e His (c.-p.)- 

npeaefeAaTeiifa. Hnent CefiMa OHiauiBHnH. 

OHiaiUBHJB. TpajKaaHe, sneHbi CeviHa, 5) iwy Boapa3HTb opaTopy, 
npeacTaeHTejiB naprsH stepoB-b, roBopHBiiieMy aea pa3a Xotb oH-b 6pairb 
cnoBO asa pa3a, oht. coficTBeHHO HHHero He CKasajit; oht> rosopHJii, o to«i>. 
<ien% nodosHHo rosoparb h ero nonHTH^ecKie iipothbhhkh. 3aaBJieHie ero, 
<iTo HauiH cooBpaweHis pa3JieTSTCH, KaK-b KapTOHHbift iomhkt., hh Ha neut. He 
ocHOBaHM. .Haute om, roBopHJT'b o nojiHTH-iecKofi u.ecrHoc™. Korna ct stoh 
TpH6yHU roBopsrb o nojiHTHnecKoft ^ecTHoCTH, to 3to SBBHeTcs ofiH3aTenb- 
HfetH-b JuiJi Bcfexi, ho 3TOTT. opaTop-b yKa3ani> Ha ranis cnoBa, KoTopuxt * 
«e roBopiurb, 6yaTo s sauBjuui-b. wo 3axasica3CKie napoau Bceraa crpeHH- 
JiHCb *b HesasHCHHOCTH 3mn cmobt. » He roBopHn-b. 9. roBopHJii. toju»ko 
o TOHl,, hto 3aKaEKar-CKie Hapoaw Bceraa CTpeKHirwcb n, cojiHnapnoM khshm, 

— 218 — DC. 06tn&neHie He3aBHcnMocrH h B03o6HOBneHie neperoBopoBV- J* ■ 99. 

sceraa xyKaim o Tom*, itaut jiyuue yerpoHTb cbokj coBM-fccrHyn cyjb6y_ Hto 
mc Hacaexcs nojmoii HeaaBHCHMoCTJi,. to Bonpoeb 9toti> ei> nepsbiH pa3t- 
pcnjit:Baei-b bt» 3tott> TparHHecjcifi MOMeHrb. 

Bott. o ieM-b * rosopio. 3aTtMi> e«y noxasajiocb crpaHHn«T> hoc yT- 
BepacacHie, sto B-b HacTCStcee BpeMn opieHTajiin Ha Pocciio ecrb opieHTallMi' 
Ha peaKHiio. Koraa s roBopmiTs o6-b 3tomv s roBopHJit cb nonHKMt coaHa- 

Hiext OTEtTCTBeHHOCTH TOro, HTO S TOBOpiO. £ VTBepHCaa», HTO TO. 4T0 npo- 

KCioaHTt bt> PocciH, to xyisnraHCTEO, rt 6e3o6pa3ifl, KOTopH?. Ha6jiioaa»TC* 
Bt jiiofioH-b ropont Poccra. ecjiH 3to ecrfe He peaKiiin, to, no KpaHHtfi 
«%pt, nyTb K-b peaxuin. SI /TBepstaaio, hto «jepc3t HicxoJibKO MfccsneBt 
hjib lepes-b roflt hh ca-feJtaeMcn CBHfltTejiHHK caxofi ymacHOH. cshoh npa«i- 
hoh peaxiiiH. HOTopyio Korfla-ijn6o BMfl-feno senoBtHecTBo. LUeftaeMaH-b. npen- 
cTaBHTejn. cou--aeKOxp. nap-Tin Bt peiixcTark, o$TOiantHO saxBunv. tro no- 
li HTWta SontmesHKOp-b. ncnwrnxa BoappameHis conaaTb jiokoA n oroJreHin 
<ppoHTa,- nojiKTKKa Cob^ts HapoaHMXt KoHHccapoBT. pa3BS3ajta pyKH repMaK- 
cKOKy nMnepi<uiK3Ky. Bi: 3to snaeie. o6is 3T0Mi rtHeaim bo bcbxt. ra3eTaxi. 
3aTtm> npeHCTaBHTe-io napTTH cou.-peEojj. roBopnjn> 3aick. *iro Ha tat 3Ha- 
KeKaxi HarsucKKt: sonoTtis c.iCBa o csccoat HapoaoBTs. fl sasBJisio, 4T0, Ham 
■ stpa £e3t 2%r.% r:ep-r=<-: e;r>,. rant :; 3amn 3K£Kena u cnosa. ecn« ohh He 
pea^HsycTCfl Bt at.ro :• He npeTeop.-iiOTcs Bt KHBHb, ecn> nyCTofl sByn. 
Ht.y.t> He KyMHH ex sis. ecjiH ohk He corpoBO^aaBTCB atnoxt h He npetBO- .. 
pBCTCfl ft. HK3Kb. Opar?p = nerKO k Kpac=*3c-ro5opHJTfe, voraa pa36HBaJTTs Ha- 
jm aoBcsa bt= nojTbsy ne3aEHCHK0c™. He krkoh we EbiKoat oh^ naK-b aa- 
ert? Bh necHJjaeTe npiistTb •iepest HaaK ro.iosbi pes^iKiioHHoii aeMOKpaTin 
Poccw. fa's sra peEOJisouioHHas seMCKpaTis Poccin? Passt sacTosmas PocciB 
noa^KKEeTcs CoatTy K?.poaHtrxi KoMHccapoBi? S npeanoijaraio, ^to TieHHH-b 
h TpouEiH HBJiaioTcs EtftCTBMTe.nbHo pesoncuioHepaH]!, BO p33Bt OHK nonfc- 
?yBTC5 aoB-&p:errb m aBTOpHTeToKt bi CTpaHt? HtTt, ohh He nontsyiOTca 
3TBKt aoBtpieKi. $tj PocciH. Pa3b HtTi> bt> Poccih oqxpwaianbHOH peBonioiiioH- 
Hofi b^p.cth. KOTopaH cofipana 6bi bco pescniouioHHyiO Pocciio BOKpyrb kpf.c- 
Haro ,-H?.KeHK, bu He KHteTff npasa o6pamaTbCH kt> tTofl PccciM. Ha Towe. 
o6pa:^a_-:HCb kt. Poccim bi HacTonmiS komchtt, m 6yaeM-b o6paKaTbcs 51 6y- 
aymeKj., -no SyaeKt oCpamaTbcn K-b necTHO MbicnsmeM Poccim : KOTopas. c^a- 
roaapfi nonMTHKt BonbiaeBHKOBTj sarnaHa bi noanojibe. Koraa ona Bttftcerb 
H3i, noanoiib"!. oHa noSHerb Hatuw CTpaaaniK h HaiiiH nepenoiBaHin bi> aron 

RCTOpHseCKiH KOMeHte. MHt He DpHXOaHTCfl rOSopHTb HHOfO npOTHB*. CeNe- 

HOBa. Mirfe He pa3-b npKxoaHnocb B03pa»aTb e»y, ho. oieBHAHo. Bee, hto ro- 
bopktcs h flonaeTcs aatcb. 6escjitaHo npoxoaHTb a-nn Cen»HOBa. 51 octbbjuixj 

BTi CTOpOKt TOTb KOMHHeCXiti SJieMeHTb, KOTOpblH . flony CTHJTb CeMeHOBT. OTHO- 

— 2?!l — IX. 06-bfi3JTtHie He3aBHCH«oc™ h EoaofiHOBjieHie neperosopoBi,, J* 99. 

CH-rerbHO 6aKHHCKaro caMOOtipeaiJiemn, ct T2khkt. jjoBOflOM-b » He mejiaio 60- 

poTbcn. Ohv roscpKnt, ma Kama cpienraijin,— oht> cepbesHo sto yTBepwaajii, 

Ha oaHOM-= H3t. 3?ctaaHifi CeiiHa,— opieHfa^is cbo6ojihok HesaBKCHMOH 3a 

KaEKascKofi Pecny6j!«KH— ecTb TypeiiKan opieHTauis: Si vTEepwnaio, sto sto 

. ecTb coswaTejibHoe npoBouwpoEaHie Toro, mto aa-bcb npoMcxown.. n Jio*eHie 

y Hac-b TaKosol Typuis Ham. roBopnrb: ,npn3HaiiTe BpecTCJtiH norosopi. ofrb- 

ssMTe HesaEiicHMOCTb; ecnw bu STofi HeaaBHcHKocTH He xothtc e«iH bh *re- 

naere ocTaTbcs HepasaiJibHofi nacTbio Poccik. b* TaKO«i cjiynat hu Hnen-b 

Ha Ba<n. h cKKynnpyen-b 3aKa B Ka 3 be-. 55 cnpauuiBaio CeweKOBa, Kaxofi bm- 

xon-b OH-b HaHt npeanaraerb? itaKT> bt, aaHHOMT. enyna* Hajro nocrynHTi, ira- 

poaaxi. 3aKa3«i3i.«? KaKoe cpeacrao on na.n% peHOHeHayerb? BoopyweHHoe 

conpoTMBneKie? Mu npoooBaiiH arc conpoTHBiieHie, ho. Kb cosajr&Hiio, oho 

nOKa «e npKsoaan. hh m naKoMy ycrrfcxy. Hjih; MOKerb 6bm., bt> pacnopn- 

weHiH CexeHOEa HMiioTcM i;anie Hii6ysb JtaseTCKie iuuieh, KOTopuxT. oh* He 

xossT-b jBMraTb Kt BaTyny? 5! aynaio. hto sthx* nojiKoirb y CexeHosa Htrb. 

SJ yB^peHi,. hto ecjiH CeMeHOB-b 6yneT-b peKOKewioBaTb nojijrraicy conpoTKB- 

jieHis BoopysceHH-H chjioh. ohi ycKopnrb ripKiuecTsie SHBepa-HauiH 6onte. ' 

HSM-b hh. couiajrb-asMOKpaTbi, noma km rcBopHM-b o 3aKaEKaacKoii He3aBH 

chmocth. 9. ys-fepeni,, tt Bt onacHyio KMHyry Cckchobt, 6/aerb HMtTfe B03- 

MowMOCTb yapaTb oTciOfla no B.-aaHKaBsaacKOfi noporfc, ho Kasyso- rapaHTiio 

oht, aaet= rpysimcKOMy Hapoay, aa h setHi, K8BMU<:kkhv Hapoaawb, ito 

3th Mapoa« He 5ycyn> cMeTeiibi 'ci. jiHua sshjik, H e 6yj;yrb HCTpeoneKU noc- 

Jti HauiecTBiH TypeuKHxt hojihkct,? Okt, stoh. rapaHTiH He seflaen, m He 

KOKerb zaTb. To, hto hu npefljiaraeKt, 3to He ecTb naHeten orb sctx-E. 

30Ji-b. My we -Haent. ^to aacbuie 6yaerb, . H a Tonbxo rosopHM-b, nto, B-b . 

CHjiy cosjaE^arocs nonoweHiR BeiaeM, KCTcptfiecKig yenosis BJiaCTHo BHKTy- 

JOrfa He oexoaj!?.: oc-t. o6i>siBJieHis He3aBncnMoi* fieHOKpaTHsecaofi Pec;iy6nHKH. 

h hto conpo-iiE.-SHie soopyweHKOH .cMJToii kk 0TKnaaa3aeK-b Ha xynoH ko- 

Heu-b. ccnpoTHsasTbcs h v-HepeTb. bi, ocoSckhocth Ba Hacrofiiuifi MoweHrb, 

«h Bcers B j,-cn-se«- . CrpaHKo. htc -satci. CeKeHOEi. nowsnt pasroBopt o 

poctiycKi CefiKa. a He 3Haio, on. 'Jbero hmchk oht, roBopHni,. Ecjih CefthTb, 

Bt nm.% CEoero couiajiHcTHnecKaro fic.~b-;iihcTBa, He SBnsercs ronccoKi, 3a- 

KaBKa3CK0ft ceHOEpaTHsecKOB cTpasbi. to cnpajunsaeTcn— HbB bojim, -(fce MHt- 

Hie Bbipa*aerb CeKenoe-i? Oscbkbhc- ero cK«naTJH kt, 6onbii]eBH3Hy ram, 

jTCHJiHJiHcb, hto oht, xoierb noapaaaTb np H H^py IleHBHa h Tpo«Karo,— cb- 

floil -un-KKOB-b paaorHan, 3aKaBK83eKifl CeftHt. Ho oht> He ' noKnercs sroro 

HOMenra. Ce«ettOB-b jno6 K n. ro3op HT t o npeKpacHbist Masan,. Si aomKem, 

3a«tTHTb, pas* Haacerjia, Koraa pt-ib wen, 061. opieHTauiH, tto He H3T,- 

3a npeicpacHbin, rjia3T, C^Kendsa hu opieHTHpoBajmcb Ha PocciB. riycTb 

ut=^—~— -■.-—:_. — ?2o - ■■-- -..'._..:.". .. ''.'. '_;;'^ :; : :::z. IX. 06tMBjieHie «e3aBHCHKOCTH h B03o6MoaneMie neperosopOBT.. Jfc 99- 

owt SHaeit. hto, noma rpySHHCKifi Hapojn. h KaBKaacnie napojiu onpejifcjiH- 
imcb k opieuTMpoBaaKCu Ha Pocctio, ohh npecrtaoBajiH bnpeatjiemriift Tioiiir - ^ 
THiecKifi pac«en>. Ohh p/KOBOjiCTBOB3nHCb rfem> cooGpaxemeM'b, tro Poc- 
cis CHJibHas jtcpwaBa, hto oTTyna kt. Hani npoHHKKen. cstrb. Koraa see 
mh BHAHHt, ■ «rro y Poccih kbttj Moumaro rocyaapcTBa, HTO Bl ■ Poccjh BCft 
pymiiTca, hto 3Ton> cBtrb. ki KOTOpoKy hk crpeMHJiHCb, nocreneHrtu rac- 
Hen, Ha roEopHHis, hto Mu omjpaeKCfl Ha csok co6cTaeHHbm chjik, hu op- j 

raKM3yeHCH caMH, onHpaeMCs Ha Hame coficTECHHoe KoryiuecTBo « Ha name 
peBomoiiioHHoe SHans, h mu yEtpeHM, hto sto KpacHoe 3Ha«s He nporHerb , 

BT> KSUIHX'b pyKaJTb. 3at.Cb TCHOpHJIH TOMTj. HTO Kb! SOJIXCHbi oSpalUaTbCB, t 

hko6u, hi. noKOLUH 6onbiueBHCTCHOH Poccih. Eme £ojibu:oH Eonpoci, . KaitaH 
onacHOCTt jms nact iywe — fojibaieEKCTcsan htm- TypeUKas? SI yTEepKaaio, . 
hto o"rft o6t. 0EHHaK03H, 51, kski. C03HaTe.TbKb;i! rpaxnaHHH-b cTpaHbi, yr- 
Bepxaaio, hto jio^rt xajsaaro peEo.iicuioKepa — fiopoTbcs Bee spenn n ct> 
nepBOH H co BTopofi nn'CHOCTbiO h HayfeTHTb ■ cnpeat^eHHyio caMOCTOSTejjb- _ _ I j- 
Hym nonHTHHecnyio jruHiio, o6tSB;iB-b 3aK.iBH2jcHyio Pecnyojiwcy. Ct= Haiuefi ■'■■-[■- 
CTOpOHit ortpenoJitHs. 3Ta caf.ocTOHTerbKEF. seKOKpaTHHecnas nKHiH. Ce«e- j: 

Host nyraert TiK», hto, Korsa nu r050pH:-:o o toy.t. hto xoTHMt HSbStKaTfe^ \ 
HOByio opieHTauiio,- K»«j:y npoHKiCfe. on-b Bce.Epenfl yTBepsaae-rb, hto 3Ta j. 

Hosan cpieHTauis TypsuKas, npcTHEb Hero s .BcspaKaso caMbiKTa . p =niHTeJifc- : : 

Hb!H= 06P230KT:,— oH-b roEopMT=, hto Mb! Ke o:so6o>K:iaeMCS HSt senisHaro 

KO.Ttiia BOfittbi. Tanra-b oSpasoKT., CeKSHo=t y5=HtaeHb, hto. bcsos Cb Typ- ' 
i;ieK. ybt BOKDEK-b c= rep:iaHCHOM KOa.in^ieM. S xo^y crjpocWTb CeMeHCB'i, Kt 
cowaji-EHiKi ero 3jicb Herb, passs Mbl ne fy;eM- E - npiiKysseHb: 0H}'TsiTbcs 
I'CwfWK f* Mnrum: „5i 33=cb"j. Bb.' ;^tcb? KC-E^HKTe! — P_a-.B , s. kej He 6y- _ . _ 
seMb npHHy^aeHM onyTMTbes st ;pyro>: _ i= KeJii?Hon-b k-ojibiit, pa;ss Ea He 
npe;nojraraeTe stoto? Ecjih kh B::-bHeK- c i^TiKM ;• ^Tyj;" ^th KanpaEHKii 

npOTHBb repKBHCKOH -H aBCTpiHCKOH , l :Cr.-"Hui::. SKJili Cd Type^KOK, pESEfe . 

Kbi He ne?t3to3^K"b B-h spyroe s-:«jit?K&e Kcjituo bckk"=; h pasBt, ecm; Ah- 
rjiis sacTb Haw-b 3ojicto, hu • ks 6y;e:-:=- ?f.6axn st= pyxax-b Ah.-jiih? Mjih 
em vrs'sp^'aaeTe, hto i-.nrJ;;fn:«as op;e.HTams jij-naie repKaKCK^w? Esajseirb, 
kto B=pyeT-fc. Si yT3epw;aK>, hto c£= op;eKTaniK xopemK « oi%- opieHTauin-- - - : . 
iujoxk. Mti npHftepKKEaeMcs caHocrc35TenbHof: 3aKaeK82CKOH opieHTaiiiK. no- ■'; 
tokv- tTO Mb!. VBBpeHbi, hto nepeST: 3Tv opJeHTaiiiic r:b! npoCHsaeMi nyTb kt> :;. 

EBporrB. (iin.io'iiicMtiiinbj). |^ 

npeacinaTeiTb. CnHcoKt opaTopoBV HcnepnaH-b. Kowy yroaKo^cat- . ...:■{■. 
naTb npeanojKeHie? CnoBO HMteit nneH-b CeftKa OHia'i'BHJiK. _-__ .■,■_-.- , ..-k: 

Oh ia lue nn •.!. 3aKaBKasciiiH CeHH'b nocTSKOBKr.-b: npoB03rJiacHTb 3a- ■ !■ 
KasKasbC HeaasHCHHOM JleHOKpaTHHecKoft Oe^epaTHBHOfi PecnyfijiMKofi. " - 

--'■:r '■; - "- 221 — —:, - .---.■■.-" -:-:.:-::::;r:^fc IX. OfrMBBeHie'HesaSHCHiJOCTHH B03o6HOBneHie neperoB. J*Jfe 99, 100, 101. 

n'peiciiaVe Jit. Ec-ra. jim ewe KaKJ»-Hnfiyab npennoxeHifl? . Eojibuie 
^pemioHteHiH irbrb? 

Pitj jivSane. Taut we onpentneHi cpoKt, noma stott. a«n. Haflo 
npeSCTSBHTb BT> CeftMt. 

n penc-fejiaTenb. EcTt jih npyris npeaJioweHin? flpyrHXTs npennowe- 
HiH H-tTt. MoseT-b, yrojwo yKaaaTh Ha cpoKt? Ecjih «pynix-b npeBJioHtemft 
Htrb, no3BOjibTe nocraBHTb Ha ronoeosaHie (Jlpoitcxadumz zqaocoeaHte). • 
*op«yjia 6ojibUiHHCTBOHi. rojiocosi npHHSTa. (IIIvMHue do.izo hs cmoakcuo- 
M,ie ail.toducMeHtHbi. Ben sjichv tcit.ua ncuiaronii ti npueihrncmsyfomz 
nftiHxmic 9moto aurna cmox). . 

N° 100. 

HocTaHOBieHie 3aKaBKa3CKaro CeHua o B03o6HCEJieHiH 
MHpHHn. neperoBopoBi. 

«Buc:iyiiiaBi> ^OKJityvL impHoii ^cierauiit. CeiiMi, npejaaiaerL 
IIpauiiTe.TLCrrBy iipcfltaacaTL MiipHue nepei\mopu h iipiiHHTii M"Bpi.s 
i."b .CKOptiiineMy 3aK.iwieHiK) Miipa, o^hobpomchho ci. otiimtj Ceftin. 
iipe^-iaraeTb IIpauinx'-iLtTBy iipi!HJi*n, :»in-pnriHiifJi Mlvpu j.ih opra- 
riH3ai;in o6opoHH crpaHH>. 

_:_ 9. \ 22 ^ axpw-'y'K zoda. ■ * 

I ■" Jfe 101. 

HspKyjiapt 3aRaBKa3CKaro UpaBHTeatcTBa. 

* vTyCepHCKHMT., oo.iacTHWjn». ot.iIui.hijmi. ukpy^humi. Kojincca- 
1 paMi,, 6;ii;iiHCicoMy odui,ecTiii»uuGMy rpajimwKUi.niiKy it Ha^ajLHiay 
* TH(J)JIICCKOfl .viajiHaui: 

3aKa3Ha3CKiii Ccfun. m> ^aclyaniii, 9 ;i!ipi.ifl c. r. pimmi. 
ijuujeiitl 3;iKaai;aotc Heaaiiiicuuofi OeJcpaTiiBiioii , : loMoKpaTinecKOft 
Pecnyo-iiiKoii. Ptmeuie Ccihia c;iHKuionnp.vi.'n> (JiaKTinecKoe hojio- 
■.KCHic .atJia, 0O3,iaBiiieecH co bpcmohii oKTHopi>c-Karo Oo.ii>ineBHCT- 
csaro nepeBopoTa. 3aKaBKa3i>e ci> yroro MOMCHTa bi> noiimrier- 

*0)Tb. 3K0H0MHief:)a)Ml. li (J)IFHaHCOIKlMI, OTHOlIieHJaXl. OKanaJioct «H 

p - . " 

i , : ,.. '. —222— "..';.... ''.;... L '-'" v ' "'' - IX. 06-bHBneHie HeaaEHCMMocTH h Eoao6HOBjieHie neperoBopoBTa. JJ* 101^ 

neynieHHO OTopitaHHHMi. orb Pocciu n. Bcryimjo nix uyTb-cBoeix) eooU- 
cTBciLHaro ix.icyAa.pcTBCHHaro erpoiiTe.-ibcTBa. AHapxia, (mypppasMo 
pa3.uiBimatfl no ucefi Teppuxopiii PocciikHoii Pecny&uiKH, HaaBii- 
raerai eb Ctucju an mmb Kpaii a m, cuocxib iioGIi^ohochom'), uie- 
ctbih i)C3iiouia;i,iiu pa3pyinacn> Becb xosjiflcTBCHiibiJi: u rocy^apcTBeH- 
hwjI opraii]Kj.\n>. huuoch y,aapb :ia y;j,«(pwn. iKiwwwmiHMTj.pcuoJiJO- 
uin Ha Ao.uie n>j,ii; Aih wpi/tu a. utiimi. :i.iomi> h .vis oSesne-, 
Me«i}i Miipnaru wjKinv-iiifTBa Ha]Ha<iin. 3m;aBKa3Lfl a. coct^HiiMii 
HapciaMii (cj> Typuidi) -iii,a[iha:tei;ij! CeftMb, npoB03r.iaeiEB-b 3a- 
i.TOKJWhe Hc.jaBm-iiMoii .n'MoiqiaTiPUH-Koit PmiyfrniKOfi, - ofaeKi, 

"UulKTli'lCCKOe fOCTliJlHit* B1..HJplUII , ]( , eK}'J0 f|tOp.\iy II TtMb CHNbUII, C03- 

rnrb :Haii6wtve o.iiimiit»iiiinM}i ycioaiji .via yeramiB.ieHJH csoiho- 
huxl (|wi.»mt> Hcifsmi ,* mi u r; i >ui in iiapojoiib 3aKaui;a;iLJi n bcjchiji Miip- 
nuxu nopeiVBopoBi,. iiiitdoiuiix'b kohchhoh utauo saK.iioHeHie.iio- 
'i'^Tjtani .\tnpa, oe,Tb Koruparo hobcwmovkho njH'KparaTb BHyrpesH- 
iihhu paapyxy n ocyniecTBirn, aiBucwiUHHA pebo.iwn,i(il «)iaaLitHtui 
iipc(n")]ia.«)BaHiH. BcTyumvb na ototl iiyrb. ACMOKpaTia cboooahoji 
ii^jfliiiii-iiMtiji -iai,aiii;a:!ci;t(ii Pocnyfl.iiiKii ;;o.ia;Ha noMimib, ito tojil- 
i.iK-(iBMt(-TKoji 11 co.iiiaapHofi patio-mi nctxb opniH.ii30BanHbrxi, Ae- 
Moi;p<vni<im;uxi> mhhwi, Haccvk'Hia ^ajcaiuawLH moxho coxpaHHTb 
j:oaji!i!ny(o ju\™bik'!juo<-ti> on. hchkiixi, notnran'.TWTBT. iia n*\ 
0Ti;y;ia-6i,i oim hij uorfqij.-m. IlpfACTaBiiTcaii peBO-iionioiiHoii iua- 
ctii iia iiiicraxi. ,t,o.i;khij c-yryoo yiecTi. stii oocTOHTO.ibtTBa it ri, 
Tii'«fi(*.i!j}i yc.ioiiiii. H]>ii KdTopuxi. iipnxo;um-a HiiRu.vy roevAapcTBy 
__.*i«>JV):ritCH. di^- .jAiiiLEuii pa.ipyxoii iy» «f.1;xi» ...4«.ia<.T-axi— roey^ap--- 

'■'?!!( HHOlUT OUIUCtTBCHHOii aCH.imi II C03.iaiH'lTb T»ep,tT4ft (ijyHAaMOHTl, 

list i-MKnamvA) Hc.iaBJiciraaru rocyjapt-TBeuHaro. tTjK>uTeJi.<rrsa. 
.Lift ;>Toii nt,.'in nnt5xo;uiM<t ]iciio.ii,:wKaii, btt. jiMt.romijicJj bi> Ba- 
iiicvi, ]iacnop}j;j,"ni]i <-pi\"U'n;a ,%™ no r i;«B.io[ii« Bctxi. auapxuic- 
<-khxi> liLicTviMrniit. pa.iowin,. rpaucH.eii n npeKpameiria MesAy- 
iiaitifiHa.ii.HiJxi, <-Tu.;i,noi!fHifi. Ttni.jai np» yciOBin ocoiiomaAHoii 
moruaum aHapxin. 3ai;aBi;a3(-i;aa Pccnyo.niKa t-TaiiCTL jtftCTBH- 
TClbHO He-3aBUCHMNMl, If CII.lI.HHM'b rocy.iapcTBOMb. 

.HarrrwniUH Hii]ii,-y,7j[;ii, hi lu.iai ;ihi iijuihhti. ki> cutAiHiii) II 

"tTK.ionHony jtyiioij»;u!!'.y u ouoBtmcuiio t];L>au.jiiiciLii'.Hiji.....Hepe3i»-- 

iio,ii>t P ioMCTiionHiJX7, MMi, .vuhchoithuxi. .iiHi.b ii ■yi!>eaaenift.': 

ITojtniK'auo: MitHircrjn. H. Pa.vumau.w: - 7 

10 (23) nnpihAjt 1918 tada. 

— 223 — IX. OfrbsBJiexie HesaBHCHMocTH m B03o6HOBJieHie neperOBopoBt. ?* 102. 

N --j© 102. .:-.: .-.- :.. - 

TejierpasMa Upe^cijiaTejia 3aKaBsa3CRaro UpaBHTeaB- 
ciBa BexH6y-HaDii. 

«Ihitio iecTi> ,ioBecrn .10 c-nf>,|tHia Bamero npenocxo^rreJi.- 
c.Tiia, tto 3aiutBKa3Ci;oc UpaBiiTe.ibcTBO ojoOpjien. jeoapaiijio 3a- 
i;aBi;a3CK0ii mhphgh aeacraniii ottl 10 anpt.13 1018 ro.ia Ha huh 
<h-TOM;iHCKoii ,a,e.K'rauin, t. e- oho npinniMacrb BpecTb-.5nT0B- 
cKiil ^oroBopij ji iwoiso no:e,i.iejnio KOMamnpoBaTb cboio ,ie.icra- 

IUH) &W. B03()6H0B.ieili}[ HJ>iO(TiUrOB.ieHKHXT ) IlOpfTOBOpOBl. Ha OCHO" 

.ist iiajBaimuro aurouopa. 0,T,HaKO, bt> Biny Toro, ito npefiHBairie bi> 
TpaiieayHjt conpflaceiio ci> iieyjoocTBaMii, a TaKxc MHi hwoxojhmo 
no c.iyiKeGHum, t-Httiivi. (ni.".;,.>;:jni-rji>rj, i'l-m. no aui-wcni on na- 
iiicfl rpaaiimw. n npoc-ii.1T) Cm, *'ciii :ito ue 3aTpy,iHim\ OTTOMan- 
(-Kyio jcierauiio. iipuoi>m, bt, BaTy>n,. B<t bi\'ii;omi> c-.i^iaib. o Bpe- 
mchh BfTpt i m ofituxii .iiMeraniii ;t fiy.iy ;r;;i;i-n. H.nir'.'ro .uowsHant 
cooomeiiiji. Kpoiit-Toro. hm±io *jcrTi> rooiJimm., yto BaKaBXiuiii'.- 
yacc ■ iipoB03r.iamoHo- HC3auHfiivofr C'e.ifjiaTiiKHofi Pec.ny&TJiKofi ' o 
'reMTi coooiucho jeparaBajn,,— r.iiuonaTtYibHo bhho.ihcho h to ycio- 
uie, o ]-:oTopo.v>> rosopiuoei. rt. .leK/iapauin ChroMaEC-KOfi ,i<vieraniii 
im, 13 anpt.ia 1918 r. 

noeinici napjaMeiiTt'poB'Fi „yi!i iu'peroBopom. out, ^Bai'yauiii 
- Kapca-na Kapcci.yio ■ .nisiio jikgio />yio-TJ, npiiKa-iang-coJUTHaii -ne. 
iro3xe 3a!!Tparnmro jhji ohh npnoyiyn. na Mtcro ' ]>acno.ioa,-.RHifl 
oiroMaHeKiixTj BoiicKt, npii 'icjii. h nporii.ii> Cm. Bnci> upeaoera- 
Biiib a.ih nnanyanin ;irx-TaTO , im,m cpoin.. Bi> im.iy imo/KeiiHaro 
npomy Bamc ljpeB0cxn;uiT( i .wTBO cei'i'iacr. ;kp npireasaTb o npi- 
ocraHOB.icHiii BoeirnLixt iMc-raiii na Bt-.ixi <I)poHTaxT>. KaicoBoii npn- 
i;a3T> Gy^erc, OT.ian'i, n mhow en, -"> laeom. r.cwpa 10 (23) anptia. 
KpoMt Toro, nacToaTCviLHO nponry upniia.'wn. Bannnn. Boji<-i;ain. 
na npn>fopci;oMij HanpaB.iraiii OTofmi in. rpaHHuaMt BpecTOi;aro 
joroBopa. Hamn Bork-i;a. i;ain> n BaMi. y;i;c cooomn.n.. sthxij rpaHiiiu. 
ire nrpexoju.Tii n ne ,TyMamn? nfpexojnTb. 

TIpnMnTe yBtpome m> moomt> rm«)koy.Ti no'iTCHin. . .. . . 

IIpejCTi.iaTe.il. 3aKaBKa.iei;aro IIpaBHTe.ii.rTKa, Mimni rpb Hho- 
CTpaHHbixi. Jlt-Tb A. TIxenKejiuy). 
Turfi.iuco, to ty) anpibAx iqiS zoda.- 

— 224— IX. 06-bflBJieme HesasHCHKOcTK h BoaoGHOBjieKie neperoBop. Jfejfe 103.104. 

- - .: ..... jf» 103. —-- , ; ...— '— 

HpzKa3i> no $poHTy o npioeiaHOBJieHiH BoeHEHXi 

1) Ktii!Kt)i»y Ai)MJii!ci;aro Ft-ncpa-iy HaaapottoBv. 

2) KoiiKopy rpy3Uiici;aro r<-Hi'pa.Ty FaCaeBy. 

*CooGma» Baxn, ;ua CBt,itiiirt. i ito .3iu;;!H!;a3ciiHi-Cti"iMT. in. ja- 
'rbAainii cBOOM-b.il (L^) anprLisi wLkv.u.ih noaiiyM HC3;mneiiM0CTi 
-{iiK;)i;i;a:ji,a. Chopin:) ^fia.wei, hubw Mhhir-Tv-pcteix-i, l lxeaii;e.5U-B0 
ivia&t. KOTupouy iK'pyioHo npfuuTHutTb isitpiiu<Mic-peroBopi>i ChTyp- 
wijiu.Ilj)iHiiiToai,cTBo niu»;a3iJBaen, L'aai. i;t\\icj.icjiHo Bufmr m> co- 
I'-iameHic co c-TOiuuiiAiu uwxl Bumii Typem.iiMH bochhumii BJia- 
cthmi! o npiot'TcmoBJt'Hiii nc; Bt-eMy Baim-M'y iliprary BoeimLixi, Atii- - 
ctbHi (1, ceMiiaauaTii micoi-.i, c<>ro.iurauuaro ,7h;j. Oob HCiioaHEHiH 
MToro npni.-aaani.T n o (|m!;tii'u ii.'ojn, npt'i;pamenin 'bochhhxt, aIjS 
■■(•TBiii TC.ierjjatlJiipyiiTe uencK.-piutTBP:iiio xu% a koiiho F.i<iBnoi;oMaH- 
ayioiite.My. Bc.Tfc.Tjb 3a 3Toii Te.vjrpa.Mynn h iki'.-luhk) Baiiii TwerpaM- 
My na hmh Bexnoa-IIamii, KcrnpyKt renepa.iy HasapCeroBy nene- 
.laTb no na3HU'H'H)io no .pa;iio. a FcH'jpa.iy TaGaeBv— nepeW liap- 
.laMf-HTepa no iiphkomv npoecay 1131. EaTvra bi, Tpane3ynj*. iO 
anpt/ra 1!)|S rem. .Vs 9. IIcno.THa»mift jonaraocTi. BoeriHaro Mnmi- 

"~:~tt> (2;) '■' atifrbAx 191X :oba~ ~ --.---- - ----- - : -~ — - -■- - - Jfc 104. 

Tenerp^iiin cl npeflioseHieH* Typansoiiy. KOHan^ 
BaEiio npiocTaajBHTb BoesHaa flMcTBia. 

1) Ko.MKopy Ap.MJiHci.aro roHepa.iy Ha3ap6en>By. 

2) KoMKopy rpy3HHCKaro Fenepaay FafiaeBy. . 
•He.Me.i.ieifHO nepejaiiTf BoxiiSy-llainf. citaymmyw mok» t&to- 

il'aMMy: " 

F.TaBHoicoMajuyioiueMy TypenKmm apMin.Mii na KaBKaac-KOMi. 

■ftpoHT* fl>epiixy-MexMe.iy-BexijGy-namt. 

Hm-kw icon. rooGmnm. Bameify UpeBOCXo.TnTC.ii.cTBy. tto. co- 

— 225— ':■''■■-''.' IX. 05tflBJieKie HasasHciciocTH h B03o6HOB.neH!e.neperoBop. W*M> 104. 105. 

r-KH-im rc.iori'ii\nit MiniiiCTpa-npivitrluaTiviH 1 Ixchk*mh <iti. 10 (23) 
;illpl;.lfl 1916 TOM, JHH-,l;lHHOii JirtMI. 'JCJlcn, IIotii II IxiTyMT, 31 yajc 

KtjHiaTHO uo.iyieHHoii Ba.\m, ji njjt,.n", j^uuo.iijctbic to.ii,ko ito 
ni>jiaiaTL jtiic-TByiomiiMT, isoik-KaMJ. 3aKaBi;a3i>Ji npm;a;n> nonaro 3a- 
Kafi,\-;!:}<;i,-aro UjwniiTiMbOTBa npei.'paTiiTi, bophhuji aivjkTftia <-t> com 
HiUiuiTii naeoBi, 10 (23) auptjn no Bceuy 3aKaBi;a:icKo.\iy (jipoHTy 
no t-cmaincuiH) eb JipyruBOCTufliunuii tvpcukhmji bochhijmii B.ia- 
'TAMIL JI HH.ltlOLb, '1T0 CaiUC IIpCBOCXOAlITe.lI.CTBO, bi, iiHTepccaxi. 

ycntxa npeaeTtiumixi, Miipimxi. ncpcraiiopoin. h b:> idis npc.KTO- 
amcii ,ipya;6Lt nanmxi> ikipctobt,, Toa;c upiih-nxcTP Rannun. Bofi- 
ei;a>ii, Hejjo.T.ieiiHonppKr'iiTim. BOCHHUJi.it.iicTBia. 10 (23) aiipl;.™ 
19jf- raia. ropo.ri, Tn<iaiK-i>. ITpomy npiiiuiTi. vBtpcuic bt> mopmi. 
r.iyOoircijj-b h cep.icniojrc, ki. Kaui yna-,i;eniii. licno.:injiioniiji .10.™- 
noerb TJocnuaro Miniiicrpd rcHepa.-n, Odnwcviihr*. 

it (sj) anpibjui 101S ?.<ida. 

Jfc 105. 

TejierpaMLia PaSaesa o cocrcflBineica npeRpameHiz 

* r.iaBBOKOMaiyyioin;e.My . 

lIpuKa: j .uiiit'-. ii<«;ani IlpaiiiiTiVHirnia in-iii..,mi!.-n„ lln uitm.v <{>] k>ii - 
tv rn.ia yc-Ji.ioBiiaa crj.f>ji.."ia: tjhi i,o.mnm,i uomxj, on. lltnaneou 
Ea OjyprcTii. on. ."Iaii'ixyru Ha Kiixypii 11 i,ti, MaxaTaypn 'icprcn, 
HacuvpaH-b li.i ibypi-eTLi.iiai'TYua.iu, n y;i.v. .-totTiir.iu paiVma 
Cfcyprcri, ji iiori-cmun npOTiiBnin;a. IIpoTiiiimiKi, oi;a:jiJBa.rj, viif>p- 
hco coupoTiiuauiiic 1 :i i;i, IT -acaui, jipeKpamri. worn, v IIoT<im>(5ii ;i 
31. KOJOHHt.. luymcti )f:n. HnTaixtfii 11a ffcypr.-TfJ. .if], a;si> ko.kji;- 
mi nrMKonHiiKa CyjiuaxoEa ik;m;iho ii:jjitiiu-uio jipi'Kpamciiiii 
Bf-cHHbixi, atiiiCTi;:ii. Kt, 18 lacun. n:n> Koi'y.it-n. in, M.i.™i;y ik.- 
Biiiiiejiy Huanity mui.'j.xa.Tb Typivwcifi iiama. i.u.Maiuyiuiuiii y'ia<-;- 
K*;.M-i» iipt>TiiijH]n;a in, airon. paflOHli.-Korupo.MV J>Hpna.ioM-|> M;c:- 
HiciiUMi. upyiena uiJ.1,1 -nvi-rpauMa na iimji typeuranj IVkikh-:)- 
Kj»MOH.i\T0!Haru !i adi ii]Hitca:n. (i iijdupaiiu-Hiii noeiiux-i, .vlificrHii'i. 
KiHTii it, Hero pocniK-Ka m. intfyiem'n B«ro ,-»Toro. Typcmdii 11a- 
ma. aajiBim.. ' iT « 11 oin. no:jyin.iL npin;a3i. npcKpam-Hiji Co:'- 
Buxi. AtiifTHin n ci. cwwfi ctoj-ohm or.ja.n, npi(K,iai,, mm »tomi, irpo- 

-.- - „_ —226 — IX. 06T.HEJieHi'e HeaaEHCHMccTK h EosofiHOBJieHie nepercRop. J*J* :05. 106. 

rum, jcMirlum'jritf :tiiitrjKi. «. li sacoin, vxpa, yvjiaTi, w.ojo -300 Jixi. ' 
TpyiHjm. (HiiuiiTiJXi, in, *» 8aiij>t,.iH> ]M.T\-ia].H..ii iit.xorH 10 an- 
iui.rin, cpp^n KfiTopusi, t-cti. npanu n Hcrpu. 

Hi)3i»iJ;iiuaHHi. in. Va)n\x:vi. fiiOtwah. ]hnnui<m. 011I-. Jfc" 106. 

TejierpaHaa BexE6a-3aiiii. 

^ItH-inaiiny MXCHI.'IMII. 

IlpC'Mi.epy it MiiHHt-Tpy JIii.«iTji.-tniiux-i. ,'lt.il. :i;i K ;n;i,-;i:«-Karo 

IlpaBIITOJIjCTBa. 

I . IIji1ui> hcctj. <j.inai;oxuiTi.va ci, «aepa»iHie:>u. Lfciiuefi Tt\ie- 

niailMLI 0TH0C.imMl.HO lipimaTIH BalUJIML HpaBimMMTBOMl, HOTIJ 

U-nwiiK'Koi'i Ihiiiep;iTfii:{-i;<!ii .ii-.-iiTauin t/ri 10 ;t?ipt,ui HUB ro.ia. 
Ho AOiKii.iaflci, no.vnnuioft ;u.-m-:ini. a oxotho ii.iv ii.-nnTpt.'iv-Ha-' 
iHPMy aio.iniiiio n npiaiai-;:;-; <-.r;;iy:;ru-v: !) ',J Hpm,-;;.^:;;^ oWi:: 
vkc im M'hcTt npiofT.-iimunr!. i.-i.-pauin. KnT:ipj»:a iipiao.i:;:;a!<;T<-:i 
miiy cxupuny Typt'iu^-j.y.-,-;;.,H rpaniinu ,*> ?S77':= I s7S .roa^n- 
HcfifKii. Jiaxainmiju-J!. m.'-.tiixi, Mt.t-ni;:ci:.'xi.. npii.naim^rn, esiw 
iiacryis.'ivinc iuirpiui.. i,.,Ki. th.h>w> ijo.iy'iaT'i.".\!fn- 'iipnrawnU*. 

I'CIII TU.ll.iaMiUll HiV('iy.;VTI, iljIiMMl'TI^n, JirpcCCiHJHHX'I. .itikT-iif: 

n, ■ Jii-;:Tiii:aii(ni.;j;niiii i--uq nni;. 2) Iht-uuun .tt.iifTBJ;!- ix.TOpua 
iipn;;n.'ni;aiii;'iji jiD ei:<> iTn;.- .■;-:$* nuisii ^.'.na'U'HM'iii rpaii:;!;!,?. oyjvn. 
ni)iM;paiiU'iii.i TiMwi.-f y :tT«rii rpamifti.i. To.ilko oiiop.-inni. nan:iac- 
-l(',Hi!Wfi iipD-niiM. Kaj in. t'.y.i>-Ti. iiitifrt-TaiifiiUi-nw ;;a . pam-roaniii 
1-X'i, i;n.i(i\»-TjM:u - i. lu'jHMi, ilaipraMii. cT.ia.-iciiiiuMii <,r:'. :.;t.cTnovTii. 
;Ufl liwi.unraii! (ii!:iiM;!:ij.ri:.i:T 4 'n aDiiKyaiiiii n;> «en: mining r. t\ 
ycioniflxi,. ^rropMA ov.ivti, yi-TaiioiucHM KbMf;i;;ain;;"Mii <;5tnxi. 
eropoin.. il iij!in,a.-,.i.n. kowu.-kihtv aTai:v»mn\i. .u'.wriipoijaTi. 
no.iia)i!Hiii;n Kji.Hm.-Bi-Ji-h'apa-Rcjnipi.. ojnnrtr mi,: i.ysvkiuiipobi. 
-■vniro (jjjionTa. ynsiMii'jiTi.ca.-iiTiiia-uTc.iiJii) yc.mBift :>KU.-y;miii. -3) il. 
CTHTaio H(4iuxo;uiMM>n. (-i:ujaiii,'.inyxi, .naoraKijI in, Tpanciynrt. 
iTof>!»! inniTTH ki, KMn^iiswy x<:poim\My pe.ijvii.TaTy m. Ki^Tiait- 

:;■:;■... — 227 — ■■ - ....--■• .- IX. 06-bBBJieHie HesaBMCHMocTH « Bo3o6HosjieHie neperoEop. J*J* 106/107. " 

_mne BpeMH. . Hyaaio Kisitnnt,' TO>Bamc tHojireHJe, no™ ii tmc- 
rpatfb, oy^yrb bosmckkhm ii aaxe '.lenai bt> " c.iyHafc'I't'm o6t" cri^~ 
POhu npiuoa-aTi, yciuw *» ypery.™jxniaHiJi TC.ierpjuf.aofi .imm 
sea^y TmluiicoMi, n Ritj-momt.. Bi. mijy -n.ro; -mi .bopswubHo- 
ctii acoOxiuifMua ,n* .tain iHnaoMo'iia OTTOHaiicKofi UwpaTOp- 
ciott 4Mi:ra«in, KOTopoii fiyjyTL nnpvwiiM OEoinaTC.7i.Hut* ne- 

■ penraopu, Tpeoywn. ntwm>}.aro i;p^emi. h Ru* naniauv o bijc- 
M.-aa npitAia noc.Tfcia?ft bi. TpamMyjui,. \) 'Aiv.inH m . mi n~ VC! k- 
sa liasri, bl Bueor.im, saia-nx-Taxi., uotopwa Ha.\n, nonvrcau 

■npomy hjhhlttf, yBt.pe.nfc bi. ruo-i^t. yea^e-iii,. ^Vx^-o-lW 
■veoa, i .i.iBHftKosaiuyiMaiii TyjK-nnmu wikimm KaBra.K-™m JV° 107. 'PesojEircuH Epaeioro IT n-pa C^tobt, Pa6., Co**. 
h KpecT. senyraiOBi o He3JBnc..K0CTa 3jitaB:a3M. 

»Kpaeisoii Uchtpu oGomj-bi, coupon, o ■HeaaBiiwiMOcrn 3awu»- 
mbm e iipnaaux bo Barbie o5ct.«!tmi,cti«», conpoaoaaammbi 
sojrb Boiniu' ii Miiiauni, neperoBoi^in, a, Typuiefi. nocTaaosHJi: 

OGiaMeHie Hraancciraocra 3aKaBi,-a.3M, eoBPpmennoP npauo- 
motbhm. - npeaera biitcilctboti, ucero aaraBKaacKa jro hsu-c waia— 
umikcstl, jipii.-maTb, san ncropireceuii acooxoAiiMLifi am, -a 
WHfecrai-HHuii buxo.it, ml cowaiaiiarci-a Boeanaro 11 mnjmiwcKaro 
BMoa-eniH ami ctpsbm. liosn-wmon bi, ucooxui»mocti> otct.v 

i l !S«^,T aTe,1LHOe <,ynjrtTS " s;,i ^- * : <^> on, MJUBiiraraniinx-a 
gwqMa.nns.aci.-wra.TOn.iiwv. pa. ; py, ! ia W maro aaapxHwa CT . 

.mr-Ji^ 1 :>T<Jli:!i K, '■" K * iM,, ? ««'Tr.l. lipHi.LIBatTl. BOO 3aKaBKa3CIiYO ac- 

**I«m» nyxexn, wwmn ix^-nocounoii aiicwuLuiHiipoBaHaofi apuiu 
era™ na crpaat* jfeierBUTC.Ti.Hofi BcaaBiiciiMocrh 3a K aBKa;»M n ™>- 
atPCTBa peBO.iran,in». J . 

TuS.iuc:., tj (26) nnj>n,ja i 9 iH Z! ,da[.. . L — 228 — IX. OSiiKBneHie He~EBkcnKocTK h B03o6H0BneKie neperoBopoBT,. J* 106. JV? 1C8. 

,HeRJiapauiH IlyaBHT'ejibCTEa HesaBiicimofi 3aKaPKa3eKoS 

Tecny6MKH h npeHi.i no 3toh jteR.ijapanJH BT. 3aieaB- 

KascsoFb. Ce&Ml>. 

(Hsis CTcHorpaifMHecKaro oT*eia o 3acii£HiH 3anaBKa3cKaro Ceftna -" 

■.lIpcdcroitaWf.iLCnuiijfm;. II. C. 'Ixeitfoe. >ii><i ccKtiwapa 'Ip.v>- 
Jifiti)!,. 3ncK>ouvic omHywe-ianca cu X ;ac. 20 m. <Ih.i). n p-eflc-taaTen =. 06-csbhsio aaciaaHie oTKpUTbiMt. noKopH-=S:iie iipo- . 
iuy saKHTi. KtcTa. CeroEHs he noJiyjHJiH TaKoro pona nuchno {vuwaem*): 
„MHoroyBasK7enbTM HnxenKfl CeHEHOEHMc. Ea>:t yroano 6bino nopy4nn> Ktrfc', 
bo Hcno^HeHie nocTEHOEj:eHis CeP«a, c&opKKpoEaTb Ka6nHen> UpaBHTMibCTBa. 
npH^aras npsi cem ct-.hcoko r.purr.znjeKnxi.-c, khoio MHHKCTpoBt. 3aKaEKa;c- 
Karo npatHTe^bCTBa, npomy Brcc or.-acHTb ero bt» 6jiHiKaHii;eM-b sacisairiH . 
Cefma. ripe^cisatenb 3aK£BK2?cn;>rc. npSEHTSnbCTBa A. HxsHKenn-. TaKHH-b 
o6pa30MT>, Bt HOBae HpEBHTe-bcTBo BciaiiH cjitayramis ji^ua: 1) M»Hncrpt 
npr-actaaTei!b h KnHHCyp-b VTh-;ctp5hh:,:x-= fl-km, A H. HxeHKe.TK. ,2) Mb- 

KKCTpt BBVTpe^HHXt R%"=, H.' 3. PaMHliJSHJiH. 3i Iv'HHMCTpe Ol! -aHCOEo A. H. 

Xstkcost... 4) Mjik;;ctpi. flyrc;: Coc6^enin X.-6. HeJiHsnt-AcjiasiJs-o. '5) Mh^ 
•HMCTpt lOcTHUin *.->:. XoHCKifi, 6; KKHMCTpi BoeHKMM ■ I\ T: Teopraase. ' 
7) MHKHCTp-b SeKnestr.in H. T. XoKspiiHH, 8) "r.-HHiiCTp-b HapwiHarc; npocBt- 
weHifi H.-B. ycy66eKo?t,. 9) J.'.HHucTpi TopropxH h npoKyinjieHHocTK M. T. 
raaKHHCKiH ]0) Immhkctpi npo;oEc.^bCTEJH A. H. Ckbkkhw 11! MHHKCTpt 
FocyaapCTBeHHaro TlpHsp^KiB I'. ~A KaMJS^yHH. 12 > MsmKcrpi Tpyjsa A. A. 
Ep3HHK'KH-b. 13) rocy;apcT?eHHbiS KoHTpo.iep'b H -6,-rafifiapost-. ... .■-... ..- : 
yrojiHO 6yaeii> 3ac.iy^;aTi. 3aHE^enie r. laabi tipaBHTejitcTBa Akkbxbi Hea- - 
HOBMHa MxeHKSJIH? (to-met) ..rpocHKi.'J. . ■ " : 

4xe«KeJiK. Tpr«;E=Ke, 'jneHbi 3a»ap>;a3CKaro CeiiMa' 
.St ycJioBisx-b 6e3KOHe4Ho c«o»:ho]": riojiKTHHecKof: oCcTaHOBKH BaHTsyrbiiHo" 

6blT10 BO3J10JKHT1- H3 MfiHS nopVHeHle COCTaBHTb HOBoe, OTBtTCTEeKHQe uepefft 
BauiKH'b BblCOHHM-h OcCpaHieMl, CpaBHTejlbCTBO. rio:BOIILTe OTb JIMUa BHOGb 

■o6pa30B3HHarc Kaf HKeTa HsnoMtMTfc nepen-o BaMM at cCiuhxo HOHTypaii. npHH- 
JjHfibi h nonoweHifi. o6-bejinHfi!oiu!e acnxv nneHOBt Hoearo flpaBHTejibCTBa «' 

'_""."'...-'.'""■"' " __ "o-29 "_Z" '■ ^ '_""'■ ^' :" ^'"^""■■:___' V : - IX. 06i*e;ieHie HeaaBHCHMocTH is BoaoeHoaneHieneperoBopoBT,. N; 108. 

- Hartianinie-oeisee aanpaBJieHie k stxH-*aueM-3ynyi«eft a-^reTibHocTHr -Tlep-- 
soe K3i> 3th:li, nonoseBiS, KOTopos 6yserb ompaBHoft toskoh Hajjeti pafio- 
tm, .npoBosrjiauieKo Bay.i- si, HCTopKneewoMt BaiuewT, sactaauiH, 9-ro anpiuis. 

3T0-cy B epeHH0CTb u HesaSKCKHOCTb SsKaBKaacKofi *&aepa T HEHoft fle 
MOKpaTHiecKoii FecnyeamtH. 

Bame ptaeKie 6wao mhob coo6^eHd npaBHTejibCTBaMt Bctx-b rocy- 
aapcTBT, si Host, nocJitaOEasaiyjo sa Ti K - e saciflaHieMV. Ha KOTop'owb oho 
6mjio BHHeceHO. 

npaBMTeJibcTBo renepb waerb ;:e*nyHa P oiHaro npH3H aH JH HeaaBHCHKO- 
cth 3aKaBKa3b H h oho skpsm. 4to 3 to npHanaHie 6yaerb nojiyjeiio. h6o hc 
Aflfl arpeccHBHux-b aaHbicJioBi,.- ho pa S n yKpinneHia nauiea cBo6oa«, pan* 
HVJiM-ypHaro k aaoHOMHtecKaro passu™ HapoaoBT, 3aKaBKa 3 b» nu nposos- 
rjiacMjin Haujy KesaBHOfHocTb. 

YcTaHOBJieHie ca MH xi, apyj«ecTBeHHbsx-b, caHbix-» cepneiHaxi, oTHomeHi* 
-co bcbmh aepKapaHH Me&ByHapojwaro coioaa. «, B b 4acTHocTH. c-b t^kh. cv. 
KOTopbiMH y 3aKaB K a:cKoS Pecny6ji HKH o6wia rpaHHUbi.-TaKoB-b naean-b. 
ycTaHaBflHBaBKiK Hanpa=iieHie HauieS BHiuiHefs noJiiiTHKH. 

no OTHoiaeKia ir» HapoaaM-s othhho HesEEHCHMofi ' 3aHasKa3CKOH Pec- 

■ nyejiKKB.-oTBfcTCTEeHHOs nepea-b Bawn, powjWHKoe pcsojiionfefi npaBujejib- 

crBO, npeww Ecero, o^sko pyKOBCjiKTbcs np^nnaKi, seKOKpa-reaMB, cTpe- 

Kscb Kb Tcxy, -To6a npeTEopsKHbie s= k;:2H!= jicavHru paseHCTEa i: 6paTCTBa 

cram: khehmk, aocroBHieKi, Ecixt. 6 M - C iicK-c--:eHiE, .-.v.-powBi, iaKEBKaabs. 

•y npastrre.ibcTEa ceoSoehok SaxaEKascKef. Pecnvonuxtt riEc-HKOBt He 

.l?[^S:..!^J=?Pi:I5P^.H5^ero_^c^apcrsa Ect-paBHy. jct-rpasmane ct 

ojHHaKOBMHo o5*eMOK= ^paat ;: oiiTsaHHoeTefi. A Tt. xoTopae c^HTasoT-b ceos rpawaansMw apyn-;y-b rocyaapcTs-b hjih, 
hubs aecHTKH jib-h? .sjicb b-= 3aK;i3Ka3bi : 6oK- = .b-6oKi. ci npupoamiKT, «a- 
cejieKieH-b Hatuero Kpas, 3* Hac7 .,iv ee Epe: , s nosena-oT.. H J!T b no-cxapoHy 
c-b. Ham:, antcTE, a, rtH-b acTasaRCb £=Tb;.;n caoeS npe:r.geM poaHHa.— 
nyCTb aHaicr* okm, sto safbp-b *x = c 3 o6o5?hi h, K a K oB-b 6u oh* hh 6biirb, 
okt, He Hapyuw-n 1:11 HjjTMMeB^i, rpa^awcKHx-b npa B = . hxt, Cjiarono- 
jiyHin, yicnaaa hxt> mh3hh. 

. . H b-l nacTHocTH, rpyaoEoe pyccKoe Kace,ieHie 3aKa B Ka3wi eojihho st- 
pHTb, hto npABKieJibCTBo <roesneH«rb. e M y oa MH a K oBoe co B ci«H ocTanbHbiMH 
rpajKaaHakH 3aKaBna3bH npaao H a rpyji-b "h Ha cEoooaHoe 3Ko.HOKOTecHoe 
pasBHTie. 

Ha-b scero cKaaaHBaro npoHCTeKaxm, 3 J3h npasjiTenbcTBa aaaaHH nepBo"- 
cTeneHHOfi PaxHocri.. 3to. BO-nepBtrx-b, aaKptnaeme ochobt, TocyaapcTBeH - 
Haro cTpos 3aKaBKa3bH bt= 4o P Kt mjcaHcft KOHCTHTyum 3aKaBKa 3 ci«»i *e^ 

.7.-..,-. ■,',::^,.,,..; ; ^-^.- ,.— 230— ■... '.'■ - gi IX. CfiiSBjieHie nesaBMciiKOcTH h Bo3o6noB.neHse neperoBopoB'b. ft 108. 

..JlcpaTHBHOH.JleMOKpaTM'ieCKOK Pecnyons-KVf. K.% stoh pa6oTi> Cynen. npw- ' 
cTynne«o He«eflneHHO, h mm cHKraeM'b .HacTOfiTejibHo Heo6xoaHHMHt ■bhtiojv 
HHTb ee bt> canuft .KpaTiaftmiH cpoKt. 

Bo BTopbuct, FlpaBHTenbcTBo nonaraeTb, hto He Synerb BtinonneHO 
aawHtHuiee ycnoBie CBOoonHaro h 6e36ojit3HeHHaro paasK-ris HaponoB* 3a- 
KaBKasbD, ecnw Tenepb we He 6yaeTi> nocTaBiieHi. na oscpeab aws M paaw- 
KanbHo, past naBceraa, pasp-feuieHi. eonpocb o TeppHTOpiantHOMt paanewe- 
BaHiH HapoaoBt 3attaBMa3bn. 

Bt HHOfi 4opMynnpOBKt — 3T0 BOnpOCb 061 yCTSHOBJieHIH TOMHUXt rpa- 

hhut. oTfltJibHbix-b eannnui> 3aKaBKa3CKOH 4)enepauin cBo6ojiHiJx-b KaponoB-fc; 
m ripaBHTenbCTBO nonaraerb, hto ptuieme '3Toro Bonpoca Ha ocHcrak B33HM- 
Haro corjiacis h BaaHKHbUfb ycTynox-b — 6yaei"b enHHCTEeHHUHt » jiy«uiiHHi> .:. 
cnoco6oM-b pacnytaTb y3ej^ HauioHanbHbijcb npoTHBoptHiS, Koropas onpejrt- 
jjs»Tb co6oio Haaie HaHEonie yH3sm-ioe m^cto h 0012611* lorb Ha'uy EoenMyB. . 

SKOHOMWeCKyiO M nOJIMTHHeCKyiO HOlUb. ".: - 

Bt> 3T0K-b oTHOLueHiii npaBHTenbCTBo 303JiaraeT-b hmoto Haae»ta'i»"Ha"3no ; - - 
• poBoe lyscTBO cnpasejWHBocTH m Tpessbiii pa3y«"c HspoaoBT» 3aKaBka3b«. 
Katrb 611 hh 6opo3jnjiK noBepxHocTb Kamefi ,kh3hh MewHruioHsnbHbtn rpeHiw, 
— kh y6t»(ieHbi, htc Tarn., BHH3y ; , bi> TOfiLtrt. HapoaHdxt Kacct, jkhbo to 
HauioHanbHO£ hvbctbo, KOTOpoe, >-TBep>«2as caViOro cc6h. ao6po*ejiaTenbHo yr- 
Bep»2EeTi> K nparo apyrnxt -no npoHexowseHiio — napOBos"b Ba TaKoe. xe Mt- 
cto noi= HauinM"b SaKaflKascKHt-it HeficHt,. 

S nepei.oxy kts .Tipyroii 2a.iaHi=., He :ieHtE Ba.va;oii, <,'=?-n> ToiibK'o sto ne- 
peHHC.neKHbiB khujo, 

HeTBCpTt'ft Toa'b HEncsoK, _ Kaitt Hapoati ikhm ^c&x'b-cT-paKi.-cB&.'ia — 
HCTeKasovb KpoBtio bt> y:«acnoii, 6paToy6ificTBeh-HOri bomh=, 

Hauia HenpeKnoHHas bo.th — 60 jiks 6nara h c4acTs;a sjapoaoB'b. BBi- 

pHBlll'X-b HaKt CBOH Cyflb6b!, — BblftTH K3T> TOTO OrHeEOFO xpyra BOHHbl, o ko- 

topoki> Bt nepsbifl aeHb Ha'jjnx-b pa6oT-b roBopHJiu Baun» npesc=aa"fej!b. 

' npaEMTenbCTBo npH^oKHTt bcb ycHnia una iocTtoweHiH stoh ut.nn. an« 
He«eaneKHOM ^HKBHflauin BoeHHtsi jvfeMCTBifi. » HCKpeHHee M-jenaHie HHpa hu 

xjiasewb bo r^aBy yrna Haujeii pa6oTbi. ~ "'. 

Ho, CTpeMHCb Kt MJipy, npaBHTenbCTBO ciHTaeTt ceoKM-b flOTirbM-b no»- 
■ MepKHJTb Heo6XDHKKOCTb OpraHM30BaTb BoeHHoe atJio. k6o Bt Cn0C06H0CTM 

BO0py»:EHH0H CHJlOPl ofiopOHSTb H«npHKOCH0BeMH0CTb H He3aBHCHH0CTb 3aKSBr. . 

KaacKoii Pecny6nwKH ott. HocsraTenbCTB-b OTKyaa 6«, H3BHB huh n3HyTpH, 
ohk hh HcxoflHjiH, ripaBHTeJTbCTBo Honaraen. cbok> DepstHuiyK) o6.i3aMHOcn>, 
BUTeKaioiuyia H3i ero aojira— peannaoBaTb ptiiieHie, BtmeceKHoe BaMK 9-ro 

auptim. : ■- — - — ■ - -- -'■ - •..- 

— 231 — in -, - - ■- -■ 

|i^. &b.TtcHog mho, 38M , efi ooniHHsaulK bo-hheh. „*„. 

? o Botrpoct a xapaxrept Mac™. *°-HHaro lta« w»«tm h 

I 1 ; '• npaBHTejibCTEo eaKHcayai*-. nn H , HS -; T ^ „„ 

, ; — « CTP0K i.^^%2^™* o6 * yro c ™ y rocy ™- 
■ : ».«»«*. w ^ ^ a ^ - ;« " ccifiCKOfi PeB ™ u iH 

^ -y iS^T. n?3Bt — ° P— ex. Ha ^p^ „ oiwp _ 

. . CTCPOHH KC-Tp*-peP«,»ai B « C0 CTOpoHL! aHapiJH _ 

^ ** ^ --Z^ ««™P*ob-= ae «K Pa ™. oxp.Ms.MBoesaHi. peso**, 

:-j 7IB1WH. 7»Kl. H asapxiH. "■ * KOKTp-b.peB3- 

I**"': " ■ ■ 

y\ n mm? «»*,,«.„:„*. --: eCT »»*M* c* e O p b 6 « 33 „a^y c B c6 oay 

; ..S .TaKOEM E-b CCIUBXc liajT.v,' ..„'..„„.. 

1 "roc ifl :i r McTsehHoc ™ ^.fte'^ n ; PB »™S^ 

:; ■ naro Ce„« 0K . K.e,^. „ B . npea ^ HofioA rocyaapcTBeH P , o6 ^ 
| «».*•«, c M Hj ET . ?ai . Byl o pa 60Ty . HaHaTyi0 nepBHK1> Ka6KH£T( ^ yMT " OP< >- 

!i-^^^--^ ::;;._;.„. ■ ■ U^OS-bsBJieHie HeaasBCHocTH h B0 3 O 6HOB.-;eHic tieperoB po Bls . ' J* i 08 . 

«m. pa6osaro .K„aeca. ««,,«* caMocTosTe^Hofi $H„ aHC0Bofi ■«,««« 

t, P Kcnoco5« HI e .passer; en^x!, y,pe*«Kifi n HOE0M y „ poic »\ ' 

--™.*«, ™ bfi0 c THl K a K . n P a EHTenbCTSa b* ,^omv t„J! ~" 
■SeHHo oTj»n b Ht«i, E-=j:eKCTS*, b* HeKLnpescTaMeimiaT, 

Ei, 3awi „ WBis n,, EBHT e^c TE0 - aasBmen,. , T0 T0JlbKO HajieWfla ' 

pe„H 0CTt E . ,„«* nMB5ps , t „ C0HyECTBi „ Bsnsmmk „* "J*l 
™b«hx* ,to B*co,oe c>6p fl „ie, a acT* eHy.-nep.wy Tlpa**™™ 
HeaasHCHKo* SaKaBK^oH Pecnj -6i,hkk, ■ Heo6,«,H M y B onopy Hy'S 
«er b w„i „«<ttSmriS at.reJJi.wc™ «. Kappas™,™, h*™,,,,^ BUIue 
Ha-iain,; o^eaHMonuHn. pc&i,, Wwn 3TOro n P aBn«n h ciM " 

.npeaetB*Te« fc . Vi-mho .fiyjwn, KOMy-wfiyju, BUCKaaajtca no xont- 
» w. ertjiairawyr rjiasofi n P a BHT er.bcT B a 3a« BJISHil0 ? Cwbo HM ten. inem. 
Cernia Paeyin.-3a£e. 

Pacyjii,-3ane. (Ky C « B arb). TpaKiSHe cBoScaHaro 3aKas K a3 b s' BV ' 
ho«htv, KOiaa aeKHKOiepacasHse fi e H aror H &*„» npMowafeHwtf „fc««.h- 
«ocT bK ,. bt, M c«eHTb. Korsa crpa.na o6- tS Ta n flB H e - H eH* a H apxi H . B > mmhti, 

«0r S5 MpaHHBM -eppHTOpiB H,X 02fl TC* n 0Jlfc .«««!•■ IpoHHTBiiefi H33U- 

W ° rar - "^ "!»»«"•«<«* »'«h cc^tckoh Msc ™, - rt HOH^n. K or fl a 
. TaK, e nyHKTa> ,„„ Baity „ CwHis> iiMeMT(S ^ 0TTJp ^ sHKQHv cocTofl _ 

bmcti, B r CTDSM= . Ka Tepp , TO?iK ftaaefi Haxc . STca MyjKe . WKi . e areHTU ; 
" UHMHwe " 6fl "P«»^fiH«HK «*Hccap a MH 3a KaBK a3^. a - s Mrm ! 
«orw crpaiw expa^er* CT * MaMeirioHMM.ofi pas™.-*, t8koii ' mo^ht,! 
sc, BBeHHo OBK^.mm, mar0El! . KOTOpbrx - e T0JlbK0 HTO rj]aM _. 

ro KaBHHera K a ;as«K»aro 3aKa S Ka SM 'na^ H81)M(lm ,. H „eHHO. £ * T a<o* 
«o«ht-„ ee^KOe Hanaro, „p„„ fiTO e Ha:,« 9 asp*™. b«mo«h., eyaer* n pH - 
« CTH «, „cr.o ?a eH: e crap 2H]eK -» HpaB^CTBa *.-,« B o S cra» 0MeH i s , kL 
aro ««p HJ ,oc fc b-= Mwrapatf.., ««»»> « Pa « HU x>, „ M « P eH»Kx* O r H0UJ e- 
h.« .c* OKpyataioisHjiii hsct, iep*a, EaH H. H n P H mjih-hocth o6* SB iieHBos' ■ 
a«.H H npoiHai, Bct>.-b «HTp^pe BM itti«,eposi, h aHap^erow,. no A ^ Ka- ■ 
•kh*-6h uibori. ohh h« « KJW . BorHo*Ho.«yte«, ocyiuecT BH T t aron,' am- 
Bor*. np KBt TCT B y fl sm man= n pRB « T «bCTM I hl. .ceutao 3a SBJIS eH i 
cbo.0 roioEHoni. oKaaart coatfio-aie e«y Bt HcnohHeKiH bc^kt, ny „. 
woEi,, Mjioiiwiffl,™. n, seKaapauif.B* oeo6eHHi>cTH, : npHBtTCT8yem.pt- ■" 
wi.ie DpaBHrenLciM *i .TOMi, nyHiert. r A t oho raHB^nerb o co 3 .i a HiH en*- . 
«»h M acTH; hh xtnaeK* «h Y ycntxa bt, BcacraHOBiieHiH BJ ,ac T « eaHHOfi " 233 ^-_ IX. 06tne7.eH i .e HMaBHeHMOCTW M 303o6HOBjieHie neperoBopoBi. J* 108. 

■TEepfloii n pacnpocTpaHewiii stoh BJiacTH- Ha set TeppHTopiH rocyaapcTBa, «y- 
aa, KDHefHo, BXOBHTb m flarecraHt. Ec.ih bt. aeiuiapzuiM npasmrejibcTBa n» 

rOBOpHTCS O CoBepHOKt KSBKS3%. HaK"b ilJHaeTCS. HTO SffBCb pVKOBOFCTB}' , 
lOTCfl MHCTO COpKajIbHtTHIl COo6pa»eHisKH, Taut KaKt £0 CHXT. nop* Mil Hfi 

HMteMTs ocHuia^bHo BapaaeHHofi bojih sthxi Hapoaosi. HacejiBKUUHXt npea- 
jEepie 3aKasK23CK0H Pecny6JiKKH. HaateKcs. sto npa=HTe.ibcTBo npHHen. h 
» bt= 3Tont HanpasneHJH HaaneKamie uiarn. BceKB-io nojuepsMBasi neKitapa- 
a\a ripaBHTe^bcTBa. Mbi 3aKB.nsent euie past ci btoh TpH6yHti cbckj totob 
HOCTb nojmepwaTb ero {ttn-iodttcMcmnbi hi ncnx* CKir.vi.stxr-. KpoMih (fifti;- 
niti JlautHaKuwnjott*). 

npenc^nateJib. Eiue sony yroflno BbJCKa3aTbCH? Cjiobo npeaocraB- 
.laeTcs ijieHy CefiKy UepeTenH. 

UepeTeiiH. t'c. a.) rpaxtaane, npejcTaBMTefla Hapona! Orb hmchh 
couiant-neMoKparH-iecKoM 4>paKjjin n sasBJmra. hto nonrrtuns, HSMsieHHa° 
bt» xeKJiapauiH nepBa.ro HpaBHTeJibCTBa KesasucuMOH 3aK?.BK33CK0fi Pecny 
6tmkh. HaS^eTb noirayis no^epsity s-b psaaxt 3tok cpaKuiH.Mbr noHHHaenb, 
*rro ockoshoS so^poct, st rioaiepHiKt Koroparo bto npa=HT»J!bCTBO CyaeTo 
HywnaTbcs vb 6JUi>KaK;i!ee spe^s h Koropafi onpej't-ttTTj »a jonrifl nepiojrb 
cyabfiy «aposoB-b3aKaBKaai,K, sto~c ocKOB'rfoft Bonpoct -sonpoci. o KsaaBH- 
chkocth HeMOKpaTHseorofi 3aK33KR;cK0H Fecny6nKK::. o. es peajibKOH Heaa- 

BS1CHMCCTH, nojECHS'^me" <".Bo6o;H3 C£33^BaTbCS EHyTpeKKHH-fe TBODS-eclCHWb 

CHJiawb Hapo*03=. :-:ac2^Hoi^it>.= stv TeppaTopiic.- 3p TK:*eJiMx-b yc.ioBiJix-b 
npHuiJiocb KapoaaMt 3aKasnp-3b'<?, ripo3C3r;iacs»-rb csos Ke?aEj:cnKocTi, h hh, 
couian-b-3e»o>(paTHHecKafi cpaKui=, Ec'r^a ctosb-uss Ha toh-(o 3p-BHis kh- 
TepHauioHa.ibHo;": ieHCKna-rm u <rh 3toh tj-:km spisis OTCTaHBaBuiaJi HHTepe- 
cu Hapo203-b, EstpH9:i:t>:-:'b es. cs^e npeiCTasHTenbCTao, ocofieKHO ouiywaeMt 
T»seCTb T^x-b yc.ioslf:, ev KCTopsvxt HapsaaMt 3aKs=nasbH r.puxoKMTCS ca- 
"locTOHTenbHo onpesixiETb cbosj oyaymyc cyabfiy. 3z*cb cnpasejJiKBO VKa- 
3b!Banocb st seHb oetSB.veHis Heia3HcnMoCTM SaKsssiasbs na BjrisKie BHtn;- 

HHXt CHnt. H EH-EUJKH>.= OCCTOfiTe.TbCTSb, 5bl3=aBUlHXl> COOTBBTCTByiOiaie ma- 

th 3aKaBKa3CK0ii aeHospariH. BJ!iSH>e EHt:nHK)i'= en.-i-fc, TinKaBmHXt 3aKaB- • 
KascKyio jieMoitpaTiio si He3aBncHMocrH H TaKT. kski oTHoiiieHie Haiueft . 
<J)p»KLiiH ifb 3To«y Bonpocy a m. sthmi. bh^uikhhii canaxi HeaocTaTOHHO»ic«o 
6buio ncHSTO 35o.cb EpyrtiHH napT-fiMM H lUMpOKHHM KpyraMH o6meCTsa, s xo- 
Ttni> 6w nonnoCTbio sucKa3aTb BSrJiHa-b HameS qjpanuiH Ha btotts Bonpocb ' 
» miy no«nepHCKy, KOTOpyio Hasijerb B'b Hefi npaaHTCnbcTBO. Htskt,, 6binn 

BHtlllHifl CHJlbl, H cpeiH aTHXl BHttUHHXT. CHJI-b. ftHCTByiOlUHXI. BHi npeflt- 

jiobi 3aKaBKasc.H0H aeuoKpa-riH, ptaiaioiuyio pout carpajia onHa bh^uihuh 
ciwia, TOjiKaBUia«i 3aKaBKa3CKyio seKosparin wa nyri, o6-bmjiemji H«?asHCH- IX.-OStHBjieHie HesasHCHMccTH 11 B03o6KoaneHie -speroBOpoEe. N» 105. Kccrt:. 3t?.-t;itsiiihrh cn;ia — eonbiueBTiaMb im.tncr, cV\\mcmn~~npa.waiMiS r )~^' 
6oi3bLi:e3H3Mt, oaepwasiuiP Bepxb sis PeBO.imuioHHOii Poccitj, Ka HanjHxi- 
rjiaaax-b st> TeneHi'M KHirmi-b MfeeweBb TepsasJiuirf rtjio PeEomouioHHoiTPoc- - 
ci:i. Mnoro npecTynneHfft coEepiueno 3toj'< BjiscTbK wa rr.asaxb y ectxl H 
sceii 3aKaBKa2CKOfi fle«oKpaTin. Mm anaeM-b o rtxt ynapaxt. xoTopbie He- 
cocpsaCTECHHo 3aKaBK?.3CKOH aeMOKpa-riH npniujioeb ncniiTaTb ot- & 6ojibiae- 
BHSHa. Ho h He o6i> STHXt o-asjibHbix-b tipeCTynnemsx-b. KOTOpas HanajiHcb- 

CT> OHTH6pbCKHXTj C06b:TiH H IlOBTOpHlCTCS Ha KajKBOMl. UlSTy no Cefi JlCHb, xo- 

rfejrb rosopHTb. EcTb oaHo npecTynnenie 6o.TbiueBK3Ma, KoTppoe HaBcerna 
oTTOJWHyjio orfe Hero 3aKasKa3CKyio neMOKparifO, to rcpecTynneHie, KOTopoe 
Con-fesKeHHte Bcero 6bino. BocnpHKSTo HaMH h cwrpajio ptmaicmvio potto, »i> 
oTsfcJieHiH OTb PocciH. 3to npecTynneHie, KOTOparo HHKorjia we aadyaerb 

. HCTOpi'.:. 3a6s,lBaiCLUaH Bet 3Jl66oflHeBHb!H MHMOneTHUS C06bITJR, 3T0 TWKKOe- 

npecrynjieHie 3aKjjsoijaeTCfl Bo toki, nro Tai-ib. s-b PeBOJiiom'OHHOH PocciH, 
6o;ibti;eBncTCKoSi BnacThro HaHeceHi, oiepTejTbHbifi yaap-b rocyjaapcTBeHHopy 
opraKHSKy wauifi (ai'.ionncueNinu), 9i Bfcpso. rpa»:BaH», 4to tskoij MoryjiS 
Konoccb, KaKHK-;-. ssnseTcs Porcis. ecjii! cmv aawe HancceH-b cMepTentHbift 
yuapii, genu Ka .nonrifi i-epioab R> ;;e::b y6jiia aaoposas KsmonajibHas roey- 

^apCTECHKaS WH3H>, 2C£ Hte 3TOT"b KCJIOCCb BOCKpeCHeTo. S03pOKHTCH Ki 

koboii shshk. Ho ?to h? sMsrHaeTt npecTyn-nenis '-r%\*. KOTopue'Ha- 
nec.ii; coKpyjJHTenbKKft yaap-b Hauin i: rocysapcTBy i; npnae™ Tb ot-iep- 
TBtKiK. KiiiKb KaiiiTi it rceyaapcTsa. H e-b stoti, Tparn>jecKm j.-.oKtHTT,. 
Hcr^a coaepnmnocb aro seniiKoe npec7.ynjie;-:fe, iiEVb, 3aKSExaFCKcfi ESKOKpa-riH, 
npmujiocb orropofliiTics cr= So.iLiiieBHCTCKOii BJiaciH {<si:.iO'htCM£in:ibi}. Bi 
npeaBJiax-b cro6o2Hoi: PescjiK3::ioHHofi Pocciii CopoiiHcb Kb- H'^enajiw r;o6wTbcji 
CBo6c^bl pctx> Hapor.vE'i?, ee HacejiKBuinx-b. FesojiicnioHHas Poccis SBHjiacb 
o6iie,l pcmiHoii sc-&zb nspo3c=t, HacenRBUJHXb TeppHTopi-c PoccIh. B» roaw 
cay.o-epKaBis tra coasaBa.™ esMHcrso HHTepecosb 3thxt, KaposoBb. Bb pe- 
Bo^KmioHKo;": 6opb6i Bt!SB;)jiocb 3TO ejUHCTBo ' He nn-eM-tpHaHn iLpa3SMM a 
,T5jjawa- cHptnneHHbiMK Kpcsbio nyHinjixt noKoniHiii Hapoaosb, HaceirswiuHxt, 
3aKaBKa3be. Mm, KaxcpbiMi. oTaijjbHHe tiaponw 3aKSBKa3bH BBBpnnn- cbokj- 
cynb6y, mh, rpescTasHTejiii co'ji:inb-aeMOKpaTHHecKoS qjpaHaiK, HjgpaHHwe 
rpy3HHCKHv.-b, apKSHCKHM-b, KycyJibHaHCKHMi. h pyccHHMt SaKaSKaacKiiKt Ma- . 
ceneHJeMb. «a wnv. Ha otmyc pa6ory et. PeBoniouioHHofi PoccieH. Ha 6e3- 
aaB^THyio 6opb6y 3a 3Ty o6jayio posHHy. Ho hu npH3Ha/!ii ee o6tyeH poflM- . 
HHHoti noTOMy, hto HHTepecu HauiHXb Hapojiosb h HapoaoBt; HaceJinBumxt, 
apyryio Teppuropiio PocciH, npeacTaBJWTHCb Hani, o6iiihkk. Hh Ha ojhhi mo- 
Mem-b He aonyCKajin mh Taxoro nonoxeHiH, iT06bi juts cnyweHin Poccih na :: 
aoirwHu 6binH 6w nepemarHyTb nepes-b Tpynt HaponoBt. Haepanumxt Hacr.^ 235^^\ 


" 1 f-* — ■ 

IX. 06-bSBJTeme He3aBncHMQCTH m B03o6HOBiieHie neperoaopOBi. Je 108. 

m3T> psflOBi, KCTopuxi "«bj' , BVi\niinJSypHbic'aii.t')r)uc.iicH»iuy. H HHKOraa, aa- 
xe bt. anoxy caMoaepttaBia, aawe napCKan Poccis, nyuiMBiuaji HamH Hapoau. 
He CTaBHjia nac-b nepea-b BonpocoK-b — hah norH6HyTb bt. 6esfl-feKCTBin, hj7h 
cbohmh we pynaMH paspyiuHTb *H3Hb h cymeCTBOBame co6cTseHHHX-b Hapo- 
aos*. UapcKaa Poccia ayimma sth Hapoabi, ho mh HMijm BosMOWHOcib bcb- 
mh CMJiaMH, KaKMMH p2cnojiara,r,H. BMtCTi cis 'jiyiiueM viacTbio Poccin, ct 
jieHOHpaTHuecKoii Peccieft, KOTopaa KHna oraijibHofi wMrHbio on, uspcKOti 
Pocciii, .cnacp.Tb ceosi Hapoabi h KoaaTb c6wee 6yaymee Ens ocBo6o£-aeHHHx-b 
Hapojioa-s, Poccin. Jlmiib BnepBiie. Tenep'b, ct> MOMeHTa 6ojibiaeBHcT«aro ne- 
peBopcTa, .BojibiueBHcTcKas BjiacTt nccraBHiia Hact nepea-» scnpoco«-b: 

MX CBoHMH pyKaMH p23pyUJHTb 6n3HH6CK0e H noJIHTJfJeCKOe 6b!Tie ' Ha- 
lUHXTs HapOflOB-b, CEOHHM pyuaMM yfiHTb HX"b JKHByiO nyuiy, COESpi-IHTb TO 

crpaiuHoe npeCTynjieme, Koxopoe ohh coBepwHJiH tshi si Poccin— v.m>. or- . 
jatnHTbCH orb Poccin. Korea TaK-b 6un> nocTaeneHT. Bonpoci. h Korea we 
octanocb apyroro ncxoaa «ia cnaceHis okh3hh k cbo6o£h HapoioBT>, aoEkpHB- 
.WHXi, Harc-b cbob cyat6y, to «« TEepno ptoinj;H;— hbt>. mh He craHeMb 
j6ifii!aMH cBoero Hapona, pa.-pymnTenRHH ero 4<K3HHecKaro k no-iHTKsecKaro 
CbiTin; Hw npenno>jnTaeK'b,_ orainHBiiiHCb cti. PoeciH, bcsmh crniaMH, k-aKHKK 
.pacnojiaraKT-fe sth Hapoabi, ' saKptrmsTb hxt. cBo6oaHoe 6yay&.ts .('jrf>Ht*f'- 
an.V'duc.ucHinu}. Bi psjiax'b couiajivaeKOKpaTHsecKOH tbpauuJH 6btj:n pa3Ko- 
rjiacifi no Bonpocy o iies-BHCH^ocTH, o spc-KeKH. Koraa naao o6tKE-r;fiTb ee, 
061 ycnosisx-b, npn Koropbix-b ciriayerb o6T>sBHTb, ho B-b oaHOM-s. co^.,aen. 
4>paKuia Cans, u ocTanacb eafiHofi, — npH toh anbiepHaTHSo, KCTopyc. nocTa- 
-.BHJia .nau-b_cyiboa»-ny6i!jb_*HSHb_j:BB_e.ro_ Hapoaa, hjik HstpaTb CKKocTOBTenb- 
Hoe cymecTacE^His an.q 3anaBKa3bS — s-b -stomis aonpocii He 6a.no, k%t% h He 
6yaeTb pa3HornaciH b'a paaax-fa cqu -aeii. ippaHuiH (Gvlsiiiie an.v> jucv.-hmu). 
rpawasne. 3to ne dpaja, v,to TaKe nocTa5JieK= Eor.pocb i;epeu-a ks.;:a. Koraa 
TaMt, B-b 'TpaneajHai, Ee^ncb rieperoEojjbi c saKji^neHiH KKpa. ci> Typuiefi. 
Kcrfla Taw-b apyraa BH-bmHss c;^a aHKTOEana KaKt. chox yc^osis. :i Koraa 
HaM'b npwxoaiwiocb, BiBfeuiKDaa cboh chjih. iicKaTb ccosHHKOB-b &-.* Tore 
ito6u OTBoesaTb ceOfc socTciinoe h cBo6caHoe cymecTBOBaHie, xcr^a ku nu- - 
TajjHCb !i 6opb6i. c-o cshch EHiajHeS CHJioii onepsTbcs Ha cpvrvc bh-biii- 
hkjio CHuy, h Koraa Hbi rxcTaEHjiH sonpoo o nOKOmn HapoaaKT. 3aKa3H£3bH 
bt. fltjst c-TCTaKBaHis CBoero _cyuieoTBCBaHifl, to 3Ta BHiniHss cii^a— 6onb : 

■UieBH3HT.-npC«HKI0Bajja HSK-b CEOH yCJIOBiS, UpH KOTCpblXt -CHa KCrJla "6h!--' 

OKa3arb nonom-. Hawb Bb 6opb6i c:= Typi:ieM..3TH yenoaia CBOS»nncb Kj>TOMy, 
iTo6biMH satcb, B-b 3aKaBKa3bfe t noBTopmm to, hto ohm ca-fenajiH t*kv B-b Poc- 
cih, HTOtbi Hbi 3atcb, ET» 3aKaBKE3b-E, CHaiajia paspyiuHjiH BHyrpeHKiOia stH3Hb « 
BHy T peHHis cHnu aeKOKpaTiK, srmtjik 6k ry gpaToyeidc-reeHHyio rpaxna K CKy» IX. 06-bHBneHie He33BKCH»ocTH h B03o6HosneHi* neperoBopoB-b. >fc 108. - 

Boftny, KOTopaaiicT P e6HJia6u^ymiiij[.cHJiu HaposoB-b 3a K aBKa3bH h npespaTHJia- 
6u hxi, B-b 6e 3 aau.HTHyio «accy. Koi-opan, Heorpa:^eHHan muetM-b, cafe»a- 
fiacb 6m BfiocrtBCTFin coSbiHeft h wepTBofi toto bh-eujhsi-o aasoeBarejis. ko* 
Topufi neppHfi npn^en-s. Cm kv aTHM-b pasBanHHaMb. To. hto catnajiH ohh 

T3MT,, Bl'FeBOJIKlUiCKHOfi.PoCCiH, 3TH "JjarH EHKTOBajTHCb HHH-b MreCb. Bt Pe- 

BOJiKJUiOHHom. 3aK£Bsaabt. Xcrsa tshi, crani Bonpoc* nepejn, HaW mu 3 Ha- ■ 
jih, 5T0 Bh:6cpa h^t- . C-b Tae»w cD»3HHxow-b. KuTopufi ' Kowe-rV noHoit 
■ HaMt jiHiiib B-b'TOKi, cjry«iai, ecin Ma ssHecewv pyKy yGiKUb- Ham, Haposa- 

H!f, BB-ipKBlUKKH K2K1. CFOSO CJ'Sb6y. CT= THKilMl. COW.-KHXOM-b K3H1, Ke HO ny- 

th: kej aojiKHi-. 3--K Tcro, HTofbi enac™ ce6a, OTMexteBarbcs orb sToro coca- 
HHKa. H B-b BaKbHsSmeK-bT Ei rofl tTEtTCTPer:i:oS i: Tpy;Hofi pafioTt,'. Koto- 
pan nperxTCK-rb nepsc-K? PIpaBHTesbCTPy -KesaEMciiKaro SaiiaExaW; Mb) 3H a- 
eM-b— 3Ty HS3?.BKcs!y.ocTb npHnexcs Henpepwavio oTc-ransaTb on BHiujsHX-b. 
cdjit. ys:e c6tfl9itBUi H >:-b eft soiiHy He na khsk!,: a Ma cv.ep-b h orbKOTo'- 
pHxvirei woxeK-b cGopoHSTbcs .-urn;. n?H ywtcbiu e^HKCTBa scero; jjeMOKpa-J 
THHecKaro SaKaEitc; ts. Eme He cnOHeno opy^ie TfeMa, kto ' svktoemv KaMt 
CMep-ren; Hue man:, j: hk ne sH?.eH-fc. oTnyaa renepb noanepjKKSHeTcsi sra jwk- 
tobks: q-rh napTiii mt, KKsmmtT, c-6h pepOJisuioHKHMK n ncrepsEuitorb B-b 
._ xaoci. cc6uT.fi roiioEy, kjjk *e m :i:-Tnep;?jiHcTHHecKKX- a C K,ti, npswp'oBew- 
ho nuTaMnyotcH oC = tj!HBa T b cbom tswhsh sina, Ku sKaeii-b, hto b* btoh '. 

CMepTBJifaHOfi 6opbf= HapoaoB-b CblJIO H?D£ptTeH0KHOT0«jyaCBHEIKKX-b.cpeaCTB1. 

ehk y«KfTo«teHiE npoTH=HKKOF-b. KHoro Hec.iyxaHKax-b npieMosi.— h ysyuinit- 
Bbie rasbi. M see, <iTQ EbiJio nyu;eHo B-b xorb E-b KpaB.iBO.fi "pacirpast Hapo- 

»08T>.— HO CaKiSHT, yKKCHKHli Opy-ieKb KBHr.oCb TO. KOTopoS BnepBbTe Hcnonb- 

— sosaira-TepKHRij: vs-topt&S c% Pocciefiv 3to ' trpysle - ciibV^cTBdiaSIel HapifiT 
h cnyTi EHyTpH PocciH zr.ft pacTonraHiH ea. He cnynaiiHo. xto snacTK, B03- 

. HHKiurn B* PocciH h He npH3MSHH?.s HrpojwHH PocciH. nepBoe CEt>e npKSHa- 
Hie nonyjK^a e-b BKrepiajtHCTK'jecKcS' TepKaHiH. He c^yvaiiHo, sto cntacTBi- 
«M-b a-roro sBH.-ioct p«Ton'T-Kie si yBHWcwsKie PocciH nepcxb skuc'kt, Tep- 
MaHiH. 3jtcb, y Hact, E-b 3aitaEKasbt. y.u c H ae«-b, hto KKneEiajiMcTHHecKis . 

CHJ3H TOfl H^M npyrOH CTpaHb! MOryiD KafieCTH caWKft ny3CTBBTeJl6Hl!«,.. ca- 

. Mbift co:;pyuiHTenbHU:i y-spi ^eMoKpaTlH. ecn.-: cyMiDTV> o6par:iTb rpoTHE-b 
Hac-b sto opystie, pacnpocTpawKTb n aaicb yjiyuj^HBue ra3u 6onbtueeH3Ma. 
mto6u yHHSTOWKTb conpcTKB,iseKOCTb caKSERascKOH neMOKpa-riH nx-b Hanopy. 

". ■^■' EHaeM '«>> pa3saDTCS ror:oca. npnsaeaKiaie f oubiaesHSH-b cKEfl - bt, ' ^EXa^- 
kasbe itoioca -npaBUJTbHo-). PaaaaioTCa ronoca ibi yen. TiXT=, ott. koto. 
Pbixt kh panbuie npHBKKjjtt cjmuiaTb KKn-?piaji»;CTHHecKie " .TOJVHni (aioctf 
-npaBHJibKo*). H r&, Koxopbie ycHBnsic.Tc« aTony, t%, KoTopbe yKasbiBaiorb. 

1TO S-feEb 3TH ycTa, TaK-b B-b PoCCiH, npOKJlBKajlM . 60JIbmeBHSMV a aatcb WTH~ 

— 237 — ■' ■''■'■- J . - IX. 06-btikaeHie He3aBHcHM0CTH H BosofiHOBjieme neperoeopoisi. J4 103. 


-me ycTa_npH3UEaio.TTb_6ojiLiueBii3M>, bvstt. bt, 3toht. r.poTHBoptsi*. Si cka- 
wy: TyTt-MtTt HHxaKoro npoTHBopfiis. Chh xopomo 3Hawn>, hto npiiHecert 
HaMi 6ojibmeen3M*, ho jujb Hamero Hapoaa sthxt, nocn^BCTaifi ne 6ostcs. H 
HT06u npOTopHTb nopory K-b caoeMy 6yayuieMy rocnoacTBy nepea-t Tpym, Ha. 
ponoBi, HacejiKcuuMxi 3aKaBKa;te, ohw xoTST-b npHjeaib- cisaa fiojiimeEHoMt 
(„6paBO*, utyMHue aii.tn'lucMtiimbi). Mu, couiaB-b-aewoKpaTHHecKaH ifcpaKuifl. 

. He atjiaeifb noao6Haro paarpaHH-jeHia. Koraa BosHHxam, cojibuiesHSK-t b = 
Pocciu, Koraa Tan-b noaHHHanacb cMepienbKas pyita Haj- C *:H3Hbx> rocyffap- 
■CTea, m« bc^mh ciuiaKH, kskhhv: pacnonaranH, 6ljpO^«CH Cb ecnbiutsuaKOMt. 
n6o mw noHHjTM, hto yaap-b, waHeceHHbifl pyccKoit HauiH k pyccKOHy rocyrap- 
CTBy— ecTb yaap-b ans Bceii aeKOKpariH {an.wdur.Mtitiiiuy Kh 6opoHKCb Ta*rb 
ct> y6ifiuaKH rocyaapcTna h yfiJHua-MH Hauin h ci rsw-b kc caHooT3epi«eMieHi. 
3fffecb 6yaeM> 6opoTbCfl n yGiiiuaMH Ha:iin (r/yj/««.- an.70o:n,\iem:su). Botb 
•Haiua no3HUi«. ti y.u ayHaem,, OpatHTe^bCTBo aonwno <jpeaBaHafiHo cepbesHO 
OTHecTMcb KT».3Tony opyixijo, KanpaeneHHOMy npoTHB-b hsgt. 4>aHaTHKanH. no- 
TepsBujHMH rojioBy, nory6HBLuHMH seMOxpETiio bi oahoki> u-icrs m nbrraiomH- 
khch nory6wTb k 3aicb, a Taxise tbmk, kto Haaijr» jihhhkv sroro oaH2TH3Ka' 
si\a Toro. --.TCubi u-tnaTt TeMHoe cino MMnepiajKisi-ia sa^cb. npESKTentcTSo 
aonWHO c-d cyry6o!o ocTOpoWHOCTbso tt 3toti> KOHTHHeCKif. HcneH-=! Kcraa 
HacTar,i EOHCTHKy nocJitjmifi ptnjaiouuH-iisci h Koraa onpea-siiHTcn, cywaeno 
jih HapoaaKT, 3c;KaBKa3t.H CBo6oaHoe cyu.ecTBOEaH;e. cysraeKa j);i KH-b KnsHt, 

Ct OCOL'U! CCTOpOHHCCTblO CiCpama jb EHHMaHiSHa 5TC CTpsiiiKce cpyiie rps 

assuee cymecTBOEaHio HapcHosi. 3aKaBKa3bH it BMBcri c» Ttst-b, rpastaaHe, 
Mbi we 20J1WKH ss6biBaTb, htd. ci. spyroii cTopoHbi. tt HenpnKpbtroK ?)cpMt, 
'6yae"TV BeCTkCb^TTaKaKa :Ke35BTic:i^crb-Rapo-c3=-3aKrEKE3bJi.-}Tp3KEeMarfr- ■ 
-co CTopoHbi -HacT>-nacu.aro Type^Karo MMi:epJaj:Hs«a f,6paao-. tiit.ititi/tc- 
Mitwibt). H ec^H npaEHTer.hCTSo, cocpejoio4H5t Bee cEoe BKHKaKie Hi c^Hy 
CTopoHy, saEyseT-b onacHocxb c> apyrofi ctopohu, m, 3KaeHt— ^pCHTt i-:e3a- 
BMCHMaro 3aKaBKaatH fya£T= npopEaKi. 11 cyiiecTEoEaHia napo^os-b Zsxnasisbn 
6yaeTi KabieceHTa CHepTeJibHufi yaap-b. Mbi He r.epeo^isiMEaeKt cbokx-l ct:Ji-b. 
Mb) 3Haen-b. 4-ro Tiocni nopaweHis, ki Hec^acTtio, -HcpcioErb S^KaEKaats, 
npHXoaMTCS h«-» saKptniiHTb csoe HesasHCHMoe cyuiecrEoeaKie. Hepece crpam 
Hoe nopaweHie -eKOKpaTis noHecna si Tort MOMfiHTt, Korsa ei Eps..n»-nn^ 
TOBCjfi 6um. noflnncaHi, MHp-b, oTaaiomiM bck FcccisicKyto csHOKpaTitD noat 
Hirw HHnep.iajiHSMa. 3tj 6hjio o6iuee nopaweHie FeaojHoiiioHHoH.PocciH, « no- 
3op-b, o6pytiieKHbift 6o^tiueBH3«oKi Ha Pocciio, 6bmi.oepaii.eH-b Ha ect e H -aa^ 
cT«. Mm nuTajiacb, HesaBiicHHO orb fiontuieEHCTCKoM PocciH. cuohhh CHjraMH 
OTcroSTb to, hto cocTaBnfljio AocTosHJe HapoaoB-b 3aKa3KasbE. Mu nuTaiiKcb c-b 
opyxieMT, B-bpy K ax-b OTCTOsr* npenijiu CTaparo 3aKa 3 Ka3»a, rfe rpaHHUU. koto- 

■'■■■■' —238— ' -,--: IX. 06T>SBJieHie He3asHCHKOCTH w BoaofiHOBneHie neperoBopoBi. Jfe 108. 

pas 6hjih y heco no bqhhu. H hh jiojijhhh oTKptiTo npKiH3.rb.tro npM3TOH* 
■crojiKKOBeHiH 3aitaBKa3CKaji ReMOKpaTin noHecna nopaxeHle.- OHa Aojiwtia std 

OTKpblTO npH3HaTb, SCHO Otr&HHTb ROJlOHteHie, HTOCbl, BBBtCHBI. CBOH CHJIbI, OT- 
CTOflTb OTb KaTHCKa TO, 1T0 OCTaJlOCb. YjlbTHHaTyKl. O npH3HaHIH Epecrb- 

JlntoBCKaro noroEopa HHKTOsajicH hami. ct jmyx-b ctopoht>: ■ co CTopouu 
oojibiueBHcxCKO* Poccin h co ctopohw HscTynanuieii Typuim Mu noHHMajtn, 
■4TO npHHHTb EpeeTB-J]nToBCKifi AoroBop'b co BcfcKH ero nocjr&flCTBiHMH, Ka- 

K1S 06Hapy5KHBMCb TaHt BT> Po'cciK, T. e. PpH ycnOBiH nOIIHOH 6e33amHTHOCTH 
OTb EpOHSBOJla, 03BanajlO OH -CKepTb ana 3anaBKa3b&. H Bl TOTb MOMeHTb. 

nor*a mm 30JUKHK 6b!Jiw nocnt nopasceHifl npwr-Ha-rb naparpa^b! Epecrb-JlHTOB- 
CKaro norg^opa, una Hacb Bonpocoiit mhshh h cuepTH CTano OTjreneHie orb 
6o.lbuieBHcrcHofi Poccin, hto6u s-b ocTaeuipxcs npeainajcb. jcaM> canocTo~ 
HTenbHas rocywpcTBeHHafl eci:KKna, nu npoTHBOCT&HH jimiOKb Kb r.HUy' Cb 
TtMH- e = irt.M'b B&jyTCfi neperoBcpbi. fla. 6j]HKaHiuii"' nyTb. ocrasuiiHCJ! Kan-b, 
jinn Toro hto6h 3aKpt:riiTb to. hto coxp2HKjrocb £Ue Bij pyKaxi neMOKpariH. 
— 3T0 nyTb aunnoMaTHHecKHxo neperoBopoBt. ho pac-HH^a ta, sto eoiH 6h 
hu npKKSJiH BpeTCKifl noroBop= f ksk-o «acTb 6o,-biiieBKCTCKOK PocciH. mi 
JtQJDKKbl CilJIK £a, BKoCTb Ct .fioJlbmeEHCTCKHtCi KHDOKTs, nplIHKTb h 6oju>- 

ttieEHCTCKyra BHriJioMaTiio. &« jK>n>::Hbi Cejjih 6k 07K:'.3aTbcs irrb npeacTaBn- 
Te^bCTsa CBO'.ixt coocTEeHHbix-o KHTepecoBt nepeib jthsjomi Tfe;.i>, ct> Ktm. . 
aoroEapHBaeMca, h BBtpKTb sto npeicTasKTe^oCTBO ro«o, ktc oaHamat! 

yoHII'b KaiiliO y CC^S n IlbJTEcTCS jGHTb ?ji s . b. Ty~"b, sOHpuCb AnoHH H Crifip- 
TH JIJIH HaCT,, ITOCbl MU CTJInTlHIJJ'Xi. OTb 6ojIbUJ£H»CTCK0K PoCClfi, CT3J1H 

caMOCTOKTejitHWK'b ,t:es?.Encs:Krin-h rocysapcTEOK'b h, oftKpascb Ha Ti ckjih, 
-KOTppHKircize "pacnoii3raeKt, o6paTHJiHCb Kt .TiHb flKiMoKaTH'iecKHM-b "ny- 

■ THMl, KOTOpbie ialOTTs H2M1> EOSMO'AHOcTb' CaKHMii OTCTaHBSTb CB010 Cyflb6y. 
Mbl 3H2eHt, «T0 eCJIH MCSeSMVTi BHyTpH Tt CH^W. Ka KOTOpbIS jl£> HaCTOB- 

marc KOKewxa onwpaaacb ae«OKpaTin, ecriK 6y;eTb pa3pyLneno BHyrpeHee 
eEHHCTBo HapoaoB-b 3axaSKasbs,»-Hbi tyney.h paeronraHy. He ocTSHeTCS npe- 
jiiiiioB'b, bt. KOTjpuvb CyieTt pasaa3aTbCH cbo6o;k=jm rojiotrb 3aKaBKa3CKOM 
aeMCKpaTJH. rioj3epwnpa« ripaBHTeiibCTBo OTb KKeKM HaposoBi.3axaBK23.b»i, 
mu Be*-, Cssb pns^Kvis HauioHajibHOCTeii.flOj3jKHb> noKKKTb h HanoMHHTt Hpa- 
EHrejibCTBy, sto KOHe^Ho ku Bcrym;nM Ha nyrb iKr.noMaTMHeCKKX-b nepero- 
BopoB-b xu np:<;aeKT5 6ojiimoe iHaneHie npaBK.ibHOMy ocB^aeHiKi Bonpoca 
« tohtj, HacKonbKO HeooxoaKMo coxpaHHTb 3aKaBKa3b» noonHHHo He3aB«cn- 
Koe jiHuo, eh^cts cb rfewb, k« aonwHbi hoh^hti. h HanoMHKTb npaBHTeiib- 
CTBy. <jto caMHMi. jiyHtuMMT, apryweHTowb stoh He3asHciiKocTH hbhtcji cyine- 
CTBoBame eannaro ipPOHTa aeMotrpaTiii. cymecTBCBaHie Homntix-b noiiJTTMsec- 
HHX*b opraHHiayii-t, cymecTBO&aHie bochhoh c«r4bt. Ha Kt-ropyio Ko*en. ooh- 

— 239 — P' t 

r 

r 


Si. IX. 06MBjjeHie nuasHoiMOCTH h B03oGHOBneHie neperosopoBt. J* 108. 

paTbcn aeKOKpaTHiecKoe FIpaBHTenbCTso 3aKaBxs3bs h cv noHomtc kot< 
pofi oho sojdkho oTcxosTb Hamy CBo6ony, ecnn 6u TmeTHbi ocrajiHct ei 
ycv.T.is vrnprtawb nyrem. coxpaH.iTb bi> ocTaBjjwxcn rpaHKuaxt KC3aBHCi 
Hocrt rocyaapcTBa h »H3Hb napoaoB-k, Hacan.iiotaHX'b 3ana3*a3be. Bon. t 
uyrn, KOToptie croarb nepeat Hawi. IlpasHTenbcTeo, B03i\naBjiseMoe A. I 
t ixsKKer.st, CBoeii ceroaHstUHSft aennapauieii To?:«ecTBeHHo aaasHJio, fro o l 
fiyaen. htth sthmt. nyreMt, k eauiaji-b-aeMoxpaTKnecKaa <ppaKuia, KoHesB> 
BcejcspHO rtoj^ep:«HTb flpp-EHTejibCTBO Bt STKx-b ero Mtponpiariax-fc. Earn 

CTBO Bj-aCTH Heo6>10SHMO BT> cTy iipSITHHeCKyiO HKrlJTy ECiMt H3HI. Ma 3Hi 
e«T>, WTO e^HHCTBO BIiaCTH KyeTCS e^HHCTBOHlj BO.TH H C03. aHin aeMOKpf.Ti: 

3Ta bojih ii 5TO cosHanie y GonbuiuHdEa. csnoxpETiji Ha s\kho, h, yKp^nn; 
chjih aeMoxpajiH, Kbi SyiSMTj yKpuniiSTb sto eaHHCTBO >i 3Ty eaHHyio Bjiaci 
(JJpoiiuAMnmc.iiiribte aii.ioditc.vcHuiu Hd tcihXh ckum%;.xi). 

n peseta aTeji b. yroaHO KOMy-Kn5y;;b 3b!CKa3aTbCn? Cnoao HKeei 

HJIBKl. CtrHKa KapHMKSHt. 

KapHKKSH-b (flamHaKuyT>jH-b). Tpaacase, -jiieHa CefiMa. Orb ttHef 
(ppaKaiu AauiHaKUyTSOH'b >? £cn:Kent> 3;<s3iiTb 3zy,~e, hto opaKuis 3T3 6yaei 
noasepjKHBSTb tv nonHTKHSCKyra nporgaM !-;y , Kor^paa GbiJia a2=cb H3Jio;sei 
B-b ceh-r.apaniH npfcicisaTeriS 3auaB.{a3cxaro ripasKTeJibCTBa. rij r/!asnoM 
caKOMj cymecTEeHHony sonpocy o6t> yxp^njj:ma . HesaBHCHMOCTH eannoft 3 
KaBKa;ci(oii Fecn; 6iiH kh ; HaKi. ayKaeTcs, npea-b ripaEHTenbCTBOKt npe 

CTOSTTs SaEaHH HyZSBmZ'kXOii TpyaHOCTK. GaMMK i£..Ti. OuoKB^aKiS KCSaBi 
CHKOCTK Be KOtteHTl speBBWiariHOtl BaKHOCTK H 3t KOMeHTi CMe,;TejlbH( 

ouaCKocTH ana 3aKaBna3CKnx-b HapoaoBi. -eawaa oaurb sToTTj rosopHTb, t 
aTorb ijawb- cosspjieHt no;n» aasjieHiewb bho^jhhxtj ch.it>. Ebrcie atoii bm=£ 

HeH CKJlbl Ha JIMUO CO CTOpoHbl 60JltUieBHCTCK0H PcCCiH H BHTblUHflrO Bpar 
H BOTb 3TH BHi,IUHifl CHJlbl, 3aCTaBHBUli>! o6l>«SHTb HKeHHO Bl 3T0TT. KOMSH1 

He3a3KCHMocTb3aKaEna3bfl, H 3acra3fJJiH, ct npyroM, cropoHy 3aKaBKa3CKie h 
ponKocTi!, oaKagKajCKyD aeMOKpan-o npjH3MTj HSKoTOpiUi KjneoaHiH. EcTb j 
m> 3TCM1. et> aaKHbiM MoMeHTb, ctiacerfie, ne ssa5Ti> ji.h aTOifb r»isnn7 3i 
Bonpucy aacTaBJinJTH aaayMbiaaTbcn, sro Ta.<oe KjneoaHis Hapo^ost. 3axa 
KasbH ««-6eTCH, hto HoTb toh yBDpeHHO.CTM, KOTopyio cntaoaano 6a npo 
BHn> ei. 3T0Tb TopKecToeHHbiii HjHe.-iT^. SicTi. ^iiKTb oTpBuaTfa He eJV&ayeT 
HtTt cohmoHIh, mto oiftHb Hiofie, hs Toji^Ko noJiHTHsecKia rpynou h napTi 
owesb KMorie epe;H amx-fa nD^HTHtecKHxi. rpynnt h n.-priii no 5T0My ocho 
HOKy Bonpocy pacxoasTcs bo MHBHiax-b. H fiorb nepejij HoBt-'Mt 3axaBKa 

CKHM-b TtpaEWTenbCTBOKT. CTOHTt BOnpCCt— BHy^JHTb 3Ty yEtpeH OCTb, na 

nOHHTb SaxaSKascxoK aeMOKpaTiH, hto 3TO-6jiaro, cano no ce6fe. ecTb h ny 
Kt cnaceHiK) 3aKaBka3tH. Bl> 3T0Mt> HanpaEJieHiH nepeat 3aKaBKa3CKHi 240 — IX. 06-bHBjieHie He3aBKCKM0CT« h s03o6HOBJien;e neperoBOpoBt. J* 106. 

IlpaBHTejibCTBOH-b cTOKTb oseHb TJUKejrwfl 3^»hh h eaiM npaBMTeJibCTBo_npe-„ 
onojiterb 3th aaaaHH, BHyuinn, ystpeHHocTb 3aKa3Ka3CKO» neMOKpa-ria, *m> 
sto cnacert 3ajca B Ka3be h no B eaerb ero k*, ceo5o3hok jkhshh h, Kponfc w>- 
ro, cnacere, nm«b 3aKaBKa3CKnx-b HapoaHocreK. bi> aTon. BaxubiH Monetm, 
ofi-bSBJieiiHi He3aBHCH«ocTK, to aro 6yaeTb BMRKoft sac-iyroft stoto KOBaro 
npaBHTejibcTBa nepem, 3aKaB K a3beK-b. Hoo, ran Ke fiyflen. 3toh ysipeHHO- 
cth, ecjiH 6ynyT-b Kone6aHiH, to s cKaxy ore, uxeHH Kameii <ppaKum, hto bm 
obho npaBirrejibCTBo, HHKaitis cejiw. ks cKcryrb ynooHMTb 3Tj.He3aBHCH>iocn, 
h He cyHtio-rb nosBecTH TBepabi:-. gyHsa-rieHTt, noai, hobuh rocynapcTBeHiatft 
CTpofi. HpyroS spe3BbiMafiHo THxenofi saaaieS. croBweE nepeci. npaBfrrenfc- 

CTBOMl, SB3«TCH 3EXJ]K)4eHie K-s.pn. To o6ctoeteh»ct3o, HTO EO TJIaBi HOBaTD 
- npaBMT«ibC-BS cTOHVb npeartsaTent fiysiueS wpsoS aei>eraiiin, 3to o6cto- 
HTejitcTBo y*e roBopurb,- *ro subokv HpaBwrttbrrBy ■ 6yayrb TipeaiBB-ieHu 
TpefioBi^ifi Meat cTporis. Honeys. iipitxaBiias ; . 3 -„ TpaneayHaa cicaa, 6h. 
jra nojiwa yaipemjocTK, hto yaac-cs saKr.n-irTb sapi,, kotcjjhh cnaceTb 3a- 
Ka»w«.e- flejieraws He TonbKo npitxs.-iE ct yalpeKHoCTbio, ho ohs cyMfena 
BHyuiHTb 3Ty yBtp-»MocTb .! HaceaKi. 3-ro cEEsbJBaerb H e rojibKO aeneraiuo, 
ho h npasHieiibCTBo; no btok.v BrKceno npH-Tcs HpaBiiTejibCTBy OT4HTaTKM. 
BoTb 81,-a-oKTb CTHOUieniH ss&mh, cTosmis. nep«= npaBHTejibCTBai«, s _<reeHfc 
■THKBiM « oseHb T P ya«bi k ~r.:y npna=Tes npeoaojrfm, nx-b. He Metiie 
TsiKejioH s'asaheii npeao np83*TenhcTBc::-r, sMseTcs co3aasie TeppnTopiam^ 

HDBHoro KapaKnajibHaro sonpoca o cos^mu >:n P 3 i; cnOKoficTBiB He Moxert 
CbiTb h piss:. RpasiiTe-ibCTBr np>:nercs -jriaae.-tTh -sster-.iifi TipensTCTSis bi 
sto* o6jiacrn: cwh-ohj CKowrer^ sto cfl^.TETb, to est;tcs Hp«aaTftnw:TBOM*»' 
aocroHHbiK-b 3EsaBKa3b H . Bp-rt no sTOtTi r.iaBHb.- K -fa 3onpo'caH-b Haua 4>pa*- 
uis flaiuHaKuyTKHi 6yaeT-b aceatiio no^epKKsaTb hobos npaBHTeJibCTBo, oxa- 
3WBarb BCHKoe coafcMCTBte v. nocrapaeT-cs o6ner^a-b pout npaBHTeJibctsa bi. 
CHbiM^, noarOTOB^eKis wacct a EKyoiedis noEripi- ki, Heny.aim- coaaanis co- 

OTBtTCTByKU^efl STMOCqiepbl B'b CTpaKfe. 

nocnt p^-ieft npeacTaeMTCTsa weiiKHX^ apaK^jft npHHHMaeTcs npeaJio- 
jKeHHaH c.-a. ippaKjiew diopKyaa nepexoaa: 

.BicjiyuiaB-b aeKJiapaqiio ruaBbi nepearo KafiKHeTE- hesaBHCHMoii 3aKatB- 
xascKoi! Pecny6jiiiKK. CeAjii npd3naeTi, KpafiHCio Heo6xoaHnocTb ocyinecTBJie- 
hw HantHeHHtu-b bt> aes^apauiK HtponpijmB bi. o6^iacTH BHtuiHtK a BHy— 
TpeHHefi nojJHTMKH h, o6t,u:aB cbcio nomyia noaaepjKKy npasBTenbCTBy. ne- 
pexonHT-b Kt, oHepenHbiMi, atjiani.* 1 . . , .;'.' ........ .....I...-,'-' — 241 — X. (IafleHie Kapea. 

Jfc 109. 

PaaroBop* no npsMouy npoBoay tbh. 0aHinejiH,H3e oi 
Ha^ajibHttKOirB EtraSa refl. BHfflHHCKHH'B. 

ii (.?./) anpibJUt rprtt toba. 

TeH. . Bbi'iuHHCKiR. (AjieKcaHaponojib). Pa3ptiunTe 
AOJiojKMTb nojiy i ieHHbia HaMH h3t> QiTa6a Otpw AOHe- 
ceHisi no npftMoaiy npoBoay OTb FloAnojiKOBHHKa QcJispeBH- 
na: IloJiKOBHHK-b Mope.ib HasajibHmcb OTpa^a) BepHyjicn H04bio, 
ocraBHB-b bt> LLIxaGt TypeuKofi ahbh3jh o<J>Hnepa opflWHapua, ko- 
Topbifl flojixem, dbui-b xuaTb OTE^Ta Bexnoa-FlaujK Ha 3anpocb 
KoMKopa TypeuKaro. 0<f>nttep-b npn6bijii, Bb 8 h3cobt> h npn~ 
Be3i. fiywary cb nenarbK). ho <5e3T> ftoaiihch, oisAyioinaro co,nep- 
jKaHisi: npcdjtOMtnif Katnascmio Ilpaeuimjtb mint Typen&oi 
Jl/Hi6nme*bC»i60 npuHiuo. Cb uamtu cmnpon-vt deuinmu i/hm na- 
SHattHU « doxae** npittiunib. JlejeeamH RaumxtiatQ Hmsitmextf 
cmm dydyib-ticcmti nepetoaopu enepedn Ripen Bi i)ojikhu omoU- 
' mu Kh Kapr.y u owtm <s& 2 xh eep-tiiacb enei/ed't ifiopmib Ba- 
wt wucm npii nodrodn, uamuxb eoiicm ne duiHiu cuiptbtx-tih, 
6b ttpommuoMb CAipom .vu npuMfbnuMb chaij. Ce/odna 11 {24-)~io 
Ha m u 60'icki 3nuMi/wh my jiutiio, Komopaa Shime yKn-tntia. Bo 
epe.vx 1 ametO-Omxoba it tiautt.'o noi)xo4a *e doxvena 6htnit> hhku- 
kou cmpibJbtiu. liamuxb dejiaaniiez mu JKde.m djx nepeoeopoeb 
a nt-MH. 

CmaHv,ist. Bei.in-Ax.vedb 11 {24) anp»-jm 1334—1918 1. 
.Ceftnacb h3t> oTpafla AOHOcarb, mto TypKH nepem.™ bt, Ha- 
crynjieHie. HaiajibHHK-b oTps^a Bbicrta-Tb napjiaweHTepoBi. ct 
npeA>'npe>KAeHieMT>. hto HaiaJMCi neperoBopu nepeMHpiw, h ct> 
Tpe6oBaHieM-b npeKpaTHTb HacrynjieHie. KoMamHp'b Kopnyca 
cnpaiUHBaerb, KaKT, 6bm>. BbtmuncKiu. 

:■--.-_.. ..:___^ — :._ .'.;'■" — 242 — .--" X. naaettie Kapca. J*?* 109, 110. .„..r.e.H... a M.ui.« a h s.3.e, (TH^jiHCb). 0_tomi<, ._ ht.o_^-AOA-_J 
jKen-b qrfcJiaTb KoMaH^Hp-b Kopnyca, OTaacrb npHKa3aHie XjiaBHO- 
KoniaHAyioLuiH. Cefinacb we Baiui> pa3roBopi> a AOJio>Ky npaBH- 
rejibCTBy h ero \Ka3aHia nepeaaMi r.iaBHOKoiuaHAyioLiieMy Odn- . 
tuexudse. 

J6 110 

3asBJieHie reH. JEeBaHAOBCKaro o nojioneEiH Kapca. 

Ha 3ac^A3Hin ripaBMTtMbCTBa bl V ;1 naca ahs 11-ro anpt- 
..aa, na npeAJio>KenHbiH MHt BOnpoci. o bobhhomt> nojioaceHiH Kap- 
•ca, a flOjioKM^iTi cjit^yiomee: 

„Bi> HacTOfliMiii MOMenTL nojioA'tHie Kapca 6e3HaAe>KHO h 
nacbi ero cohtchli, M0o,cb 3aHflTiem'b TypKaMH jihhih Hajiaayp- 
cwh xpeoeTb — ropa Ax-b-EaCa h otxoaomi. HatuHXT> BoHcicb Ha 
jmnifo bt> 2 Bepcrax-b BnepeAM jihhsu (fJopTOB-b, npoTMBHHKi> cra- 
HOBmca b^ Hpe3BbiHaRH0 BbiroAHOe npjioxeHie KOMaHAOBaHia 

H3A1. HaillMMH n03HUi3MH H, HeCOMHtHHO, He OCTaHOBHTCfl Ha 

stomtj h Gy^ett ^BHraTbca K-b Kp-fcnocTH Ha njienax-b HaujnxT> 
boRcki 3 , hto AOKa3UBaeTca yxc TpeuoBaHieM-b KOManiyiomaro 

TypeUKHMM BOHCK3MM flOAT. KapCOWb, HT06bl 3TI1 B0HCK3 AOUJJIH 

;so TOii >kl* .iHHin. KOTOpas) \'Ka3aHa h ajia HaiuHxi, 'bomcki".' 

,Ha npo^^o»:enHbiK- mh^ Bonpoct.. occibKO BpeweHH BoHcua 
reHL*pa.ia Ha3ap6erqBa Moryn> yAepA'HBaTb yKa3aHH\TO"HMTi"TiH-~ 

HIK> BTj 2 BepCTaX-b BnepeAH <})OpTOBT», fl OTB"fcTKTb, HTO 3T0 

3aBHCHTi> orb cocTOflHisi jyxa bohcki>, ho Taio> KaKi. oho: 
y)Ke no^opBaHo, hto bhaho H3i> roro, hto conpOTHBjisewocTb 
. 3p3epywt;Karo h 3p3HH,a>KaHCKaro no.iKOB'b, no nociiiflHHMVCBrfc- 
a^HiaM'b, Hpe3EbiHafiH0 n0HH3n;iacb, a nepBbiw nojiicb He hchoji- 
HneT"b doeBbixij nptiKa30B'b, a csHTaio, hto He Cojibiue 1 — 2 ^HeK. 
B Ha Bonpocb o TOM'b, ckojiuko Bpe.MCHH HKwerb npoAepJKaTt- 
ca npw 3thxt> ycjiOBiaxTa Kapct, a otb^tm^Tj, hto CKasaTb hto- 
HMOyAb onpejrLneHHoe oneHb TpyaHO, Taifb KaK-b 3to 3aBHCHTb- 

OTb MaCCbl npHHMHT> H, rjiaBHblUVb 06pa30M1>, OTt cocToania-fly-~ 
xa BOHCKt; CHHTaacb >Ke ci> cymecTByromMMTj naioxeHieMi>,~-si 
onpefltjieHHO cHMTaw, hto ncnouceHie Kapca cosepuieHHO 6e3Ha-: 
.ACJkho m hto aa>K'e Ha HeA^-mo conpoTHB-ieHla paCHHTbiBaTb 

-.TpyflHO... -.-...., ..._..,_... r . v ...... ......„..,_.:.__., 243 — X. naaenie Kapca. JOG 110. Ill, 112. 

B Ha Bonpoci>, noHeny Moe~"MnfcHie coBepmtHO pacxOAHTca -ct»- 

TtiMT>, HTO rOBOpH^Tj FjiaBHOk'OMaHayiOmift. BblHeCliliK H31> CBOeR 

not3AKii caiubin OTpa^Husr BnesaTJi-feHisi, a oTB^THJit,, 4to moc 

MHtHie COBC-piIieHHO He paCXOJHTCH CI. MHtHieMTs f-iaBHOKOMaH- 

aytomaro, mOo co speitieHH no%33KH PjiaBHOKOmaHjiyiomaro cobcp- 

UJH.IOCL. MliOrO COfiklTlH, H3MTiHHBUJHX-b 06CTaH0BKy. 

.r.ia&HbiMM h3t> 3Thxt> coObiTirt a CHHTaio Hey^aHM nocji-fvi- 

HHXT> JHeii, OC:ia6nBUiifl COnpOTHBJISe.MOCTb H^KOTOpblXV na- 

CTeii, OTAany TaKOM BajKnofi no3Huin. iok^ MajiraypcKiii xpe6eTi> 
h, HaKOnem>. nociliflHee n3M%HeHie TaKTHHecKofi o6ct3hobkm bi> 
cbsi3h cl OHHLueHiesn> Bceii .imhim orb sthxtj Bbicorb ao Axi,- 
Ea6bu 

.Ha BOnpocb, KaKOBO cooTHOiueHie cmjit. nojvb Kapcowb. m 

OTBtTHJTb, 4T0 V, TypOKT, HeCOMH^HHO ooHapyjKeHW HaCTH 3-X1r 
,1HBH3!M, KOTOpblfl, Btp03TH0, VCHJieHU M flpymMH HaCTflMW; V 

renepajia ace Ha3ap6eroBa npnb.iH3HTejibH0 BaBOe .weHbuje cmjit.. 

reHtpa.ii>-MaiopT> JeeaKdoenti'u* . 

u (2j) anpih.ljt JQlX ;odn. 

* 111. 

Piuseaie EpaBSTe«aLCTBa. 

HOHT'o-TcJierpaMMa r.iaBHOKOMaHflyioineMy. 

-^DpeActaaTejib 3aKaBKa3cicaro....npaBHTeA!?cjM„MJ!j._p3Hai_ 

komhbujhcl ct> co,iep}KaHie.MT> pa3roBOpa no annapaTy renepa- 
jiOBt 0A«uie;nu3e h BbiiunHCKaro : 11 anpuas sb 11 varmi, piiujvi- 
jih yc.iOBisi TypoKb tipHHaTb » Bi>eH)ibifl fl^HcTBist npeKpaTHTt 
«a ^thxT) yc;jOBiaxi>. Bt aiowb. cubie^t TlpaBHTe.ibCTBO npHKa- 
3biBaeTi> BaMij p iaTbKe;\iej;ieHHoyKa3aHis FeHepajty Ha3ap6eroB\\ 

BoeHHbiti IVlHHHCTpii lYo/wadae-*. 
TNip.tuic. a ■ K 3 4) <tttp»b.x)i iqiS zooa. '". 

Jfc 112. 

CooSmeHie no npamoMy npoBOfly H3i> AiteKcaiflpo- 

IHWfl. 

BbiuiHHCKiH. (AjieKcamponojib). HanajibHHKy Ch-psaa h 
KoMeHaaHjy Kp1>nocTM -nepenaHo, hto FipaBMTejibCTBO coniacHO- 

,._..'^ .../ _. ;';__344,_ - - X. IlajfiBie Kapca. N-J* 112, 113. Ha npHHHTie npeflJio>K'eHHbix>_ jypKawH ycjiomii. BottCKawv npn-„ 
KaiaHb OTOfiTH 3a Hauiy aeMapKauioHHyio jimhIio, t. e., 3a jih- , 
niio bi> Asyxt BepcTaxi. on> KapccKtwb tjiopTOBt.- BiuicTfc ci> 
Ttwi, Ko.MKop-b npHKa3a^"b BbicjiaTb BHGBb napjiameHTepa 
cb yKa3aHieM"b t-wy HacTaiiBaTb na ycTaHOBJieHiH Typeu,KOft 
.lenapKauiotiHOH jthhih no .ihhjh Ha.iraypCKiR xpefieTb — ro- 
pbi BapTaHi, h Axij-Baoa. OaHOBpe.MeHHO Ko.MeHAaHTy KplinocTH. 
npnKa3aH0 ycraHOBHTi. cawoe CAHTe;ibHOe na6jiK)AeHie h, bv 

CJiysat NOTIblTKH TVpOKl. 33XBaTHTb K'ptnOCTL, BCTptTHTb HX"b 

orHeMi>. KoMKopt cnpaiUHBaen. VKa3aHiii T.iaBKOKaBa. iokv 
ui>iTb. bi> c;iyna%. cc.ih xypKii cTaHVTi> npe;vbflBJiqTb hobmsi 
rpeooBaHia h ne cor.iacflTca Ha yciaHOB.ncHie yKasaHHOfi nm 
i!hxt> ,ieMapKanionHOii .ihhjh m Gy^yri, npoaoviacaTb hoaxoaTj kt> 
K'ptnocTH. KoMKop"b iio.iaraeTi,. mto bt> sto.ml cjiynafc Kpi- 
nocTb ,-<o;i>KHa oTKpbiTb oronb.. [104X0,11, Tvpoio> Ha pa3CT05iH;e- 

;IB_VXT> BepCTI.. OTIj ((lOpT0B"b HCAOnyCTHllli. H60. 3TO 3Ha4H.no 
6U A3TL. W.M1. B03W)~/KH0CTb 3aXBaTHTb* KptillOCTb . 6e3T> 6oH. 

Fyay *-,iaTi. \Ka3aHiM r.iaBKOKaBa. 

IHumuMah. (Tniji.'inci>). CeiViaci. nepe;iaMi> TjiaBKOKaBy. JT» 113. Teaie$OHorpaMMa reH. JEeBaHflOBCKaro rea, Ha3ap6e- 

roBy. 

r IloBn^HMOMy. y Baci. npoti30iii.io H.c;iopa3yM*tHie bt> hohh- 
MaHiH npeA.io>iccHifl TypoKi,. fe.'ierpa.MMa BexnCa-IlaiuH flpaBM- 
reJibCTBy roBopnTi. onpeATj.ieHHO. mto tvpkh npeKpaTarb-BoeH- 

HblSl fl^flCTBifl Bl.aB.VXl, KH.lOMeTpaxij 0T1> (JiopTOBl.. Cjli>p,0&&- 

TejibHO, BaiiJHMi. BOHCKaMi, HaA-ie/k'HTT> otoRtm ga .iHHiio, yKa^- 
■3aHHyK) T-ypKaMH, 3aHsiBi> npn 3tomt> TaKoe no.io - A'eHie, mto6u 

1Tb BOeHHOMl. OTHOmeHJH-STO CbLlO HaHOo.l^e BbllOAHUM'b A.13 Bacb. 

Ilepe^aw 3Tono npnKa33Hiio r.iaBHOKOMaH,\VK>Lunro..»frertK<>0iKKi*f"r 
j J (»v) anptbjin ioiH coda. — 245 _ X. naMHie Kapca. J*J* 114, 115. 

TejerpaMMa HpeACEAaTeia 3aKaBKa3CKaro ITpaBHTejiB- 
CTBa reH. Ha3ap6eroBy. 

-A^eKcaHjpono.ib. KoMKupy ApMflHCKaro Ten. Ha3ap6erOBy. 

ripe^jiaraio weNea-ieHHO. He no3ace 24 nacoBij 11 anp^m, 
Bbic.iaTb napviaweHTepOBTj aia ycTaHOB-ieHia cpoKa h ycioBiii 
3BaKyauiH Kapca. Ao6nBaacb bosmckkho 6ojit>iuaro cpoKa a.™ 
3B3KVaain H nOCTaBHBT> HenpeMTjHHblMTi yc.ioBieMi), hto6u a.™ 
OKOHMaTejibHaro ptiueHis 3Toro Bonpoca Baarb Obi.Tb aam> ao- 
cTaTOMHbifi cpoKT> &* AOHeceniq ripaBHTe.ibCTBy h nojiyweHiJi 
ott> Hero OTB%Ta. .... 

npe^c^AaTe-ib 3aKa8Ka3CKaro FlpaBHTejibCTBa A. *lxtM.Kijm r 
M. a. BoeHHaro MHHMCTpa TeH.OeHT. Oduitujtud.i?'. . 

X° 115. 

TeierpaMMa UpejciaaTeaa SamKascicaro HpaBHTejiL- 
CTBa BexHGy-IIaBii. 

( „A;icKcatupoiu)."iL.. reHepa.iv Ha3ap6eroBY. 

flepeAafiTe cposHO BexnGy-Ilamt cffcayioiuyKj icierpa.MMy: 
.Bet BauaH ye.ioBis 3aKaBKa3CKMMT> ripaBHTe.ibCTBOM-b npiiHATbi. 
Bdb npHKa3aHi?i o iipt-KpameHin BoeHHux-b atiicTBiit OTAaHbi h 
nap.iaMeHTcpbi nociaHbi. Bt> pniiont Kapca KoMaH^yiomift tv- 
peuKHMH BOfiCKaMH uesiCHO pe.iaKTnpOBa.To yc-iOBisi nepewnpis. 
\Ka3aB-b, hto 3aKaBKa3CKi5i soiicKa ao.ta-hh otohth Ha .ihhjio 
bt> jiByx-b BepCTax-b snepe^ii <|jopTOBi>. BcitacTBie 3Toro, Kor^a 
TypeuKia BofiCKa cra.nn ntuxcuHTb kt> 3toIi jihhIh, KoMeHaaHTb 
KptnocTH npiins-1-b 3to A^ficTBie 3a HapyuiCHie ycioBiii h no- 
tomy npon3om.ia nepecTpt.i^a. Bt. HacToamee Bpenn OTaanHbia 
pacnopsixeHiii npeKpa-ni.in cmiKHOBeHie. CBepxi, Toro, TYpeu- X. naneHie Kapca. lift 115. 116. 

Koe-KOMaH^OBaHie y Kapca 3asBH.n0, hto oho ojoKHpyerbKapcfc -. 

CT. ctBepO-BOCTOHHOH CTOpOHbl, HTO, HeCOMHfcHHO. HpHBeAeTTi Kb 

3aTpyAHeHiio yc^OB^eHHoK 3Bai<yanin Kapca, kt> KOTopoM yxe 
npHcrynjieHO. 

„Btj BH^y 3Toro, HacTofiHHBO npouiy Bacb A^Tb yKa3aHisi nofl- 
i tHHeHHOMy Bamij Hana^bHHKy BOftciCb, A'kwcTByiotuwxT) npoTiiB'b 
Kapca, He co3AaBaTb HSJiftLiiHHXTj 3aTpyaneHifi « ooojKHeHiH, 
KOTOpbia MOryyb noBecTH icb n3JiniuHeMy npw HaCTOamHXt yc- 

JlOBiflXTs KpOBOnpOJIHTifO. 

,JUifl 3BaKyaqiti we Kapca a CHHTaio HtoCxoAHMUMi. m%- 
CAHHbifi cpOKt, Ha KOTopwti h . npomy Baa> cpohho coo<5mnTb 
Bauie corjiacie. 

ripeflctaaTejib 3aKaBKa3CKaro flpaBnTe-ibCTBa A. 1xcuKeJnt i 

ii {24) anptbAX 7918 zofia. Nb 122, j. 

Jfs 116. 

TeaerpaMMa EpwBAaTejia 3aKaBKa3eKaro UpaBffrejiB- 
CTBa 061. ycjiOBiaxi. 3BaKyaiua Kapca h Kapccxoi 

o6jnacTH. 

,,AjieKcaHApono;ib. KoMKOpy Apmjmckomv PeH. Ha3ap6eroBy. 

riepeAaRTc Heiuea-neHHO no paAiore^erpa^y" HiasHOKOMaH- 
AytomeMy TypenKHMM apMiaiuH BexnCy-riauj-fc cjiiiAyioiJuyio mojo 
Aeneiuy. „Bt> Aono.iHOHie mocm re.nerpaMMbi orb 11 anpiiJia 
.N° 12255, hmIjio i iecTb npocnn> Basue npeBocxoAHTCJibCTBO 
HHxecji^^yiomeM'b: 1) OAHOBpeweHHO ct> 0HnmeHieM-b KapccKOfl 
ofijiacTH BoiicKaMH 3aKaBKa3CKOii PecnyfaHKH, TypeuKia soffaca 

H HeTHHKH AO.lik'Hbt OHHCTHTb MaCTM Kv'TaHCCKOtf II Tn4>JlWCCKOH 

'ryoepwiii; 2) j\;in OMHiueHia Kapccxoii o6."iacTn Haujnnn> boH- 
cKaMi. HeoGxOAHMO npeaocTaBHTb ceaib ahch, sto<5m BOiicKa wor- 
m cBepuiHTb OTxoA'b cuoKOHHO h GeaOojrfcsHeHHo; 3) A-™ cno- 
KotiHaro h oesfiojitSHeHHaro oHHiueHin $opTOBi> Kapca BotfCKaMW 
3aKaBKa3CK0ii PecnyCjiHKH hcooxoammo npeAOCTaBHTb mm^ ABa 
AH3, a eme jiyniije Tpw aha, a He cyTKH, xaK-b to Tpefiyiorb. 
BaujH npeACTasMTejiH Ha <i>poHTk; 4) Ansr OKOHHaTe;ibHOft 3Ba-, 

— 247— , X. riaaeHie Kapca. jsy* 116, 117. KyaqiH Kapca h BbiB03a H3i> Htro n.\iymeCTBa, k?lk% h -HtsbJi*. 
necTt> Baurb Tejierpa<J>npoBaTb. HeodxOAHMO ripeaocTaBHTb HaMT, 
mtcflHHbifi cpOKi>; 5) Hain> aojiatHa obiTb npeAocra"B;reHa atft- 

CTBHTeilbHafl B03M0>KH0CTb BblBejTH BCC Ka3£HH0e HHTeHflaHT- 

CKoe. apTHJiJiepiticKoe, i-iHjfceHepnoe, caHHTapHoe, >Ke;i1>3HOAO~ 
po^Hoe » nponee rocyAapcTBeHHOt- nM\\uecTBo; 6) Ha Bpeum 
SBaKyaiiiH Kapca h KapccKoR o&iacTH h BbiB03a HMymecTBa 
H3i> Kapca >K-eji ; B3Ho:iopojiCHa« .iuhim Kapcb— A.ieKcaHAponojib 

AOHMCHa HiXOAHTbCH B1> paCfKipHXeiHH H 3KCnj\0aTH\X'H 3aKae- 

KaBKa3CKaro HpaBHTcibCTBa; 7i HeofixoAHJio, htoCu TypeijKisi 
BOHCKa h TypeuKiit Bj ; acru npiiHSLiH set .ufcphi, htoGh KypAU 
He nopTH.!jn i*cejit3HuH Aoponi ». Boo6me : He utma.™ ctiokomho- 
wy BUB03V HMymecTBa h3t> Kapca. 

flpeAdiaaTC'ib 3aK<iBKa3CKaro FlpaBiiTejibCTBa A. '/««■««■. 

' J* C?ri nnf>rb.tji iqiS .ro vr, >sL 2546. 

JB 117. 

TeierpaiiMa reH. Ha3ap6eroBa rei. {Umneaiiflse o 
Heo6xo^HMOcTH npo#JieHia cpoKa SBaieyaiUH Kapca. 

.J.iaBHOKOMaHAyiouueMv. 

254?. AoK/ia,u.iBaio: 1) Ht,if».:i,»Liii cpok"L AOCTaTonei-rb A-^ 
BbiBOAa BoiicKi, h.ti> npeAls.'iOBv KapccKOii oGjiaCTH;' ho cpoK-b 
3tott> He;iocTaTOHfin. a.'!« 3BaKyauin xpucTiaHCKaro Hace^eHia. 
KOTopoe Bee i3e3i, HCK;m»HeHi« BiacejmeTca. ^jiji 3BaKyaijiH xpn- 
cxiaHCKaro nacc-.ieHifl 1131. KapccKOii oo.iacTH. Koropoe aojta'ho 

npOH3BOAHTbCM nOA1> lipHKpblTitfMT. BOliCKl,, HeoSxOAHMTj. no Kpafi- 

HeH wfepl., AByxneA'b;ibHbiH cposcb; 2) VHn v iTo»:eHie bt, HacTOn- 
mee BptM« VKp-bruieniii A.ieKcaHAponu.ia, naxOAflmiixcs Ha npa- 
BOWb Oepery Apnasas, oTAacrb scto hpfcnocTb bt> pyKH TypoKi.. 
npJiaraio, hto bt> Hacrofliiiee Bpcva. Kooia HaMtpenis Typoni> 
eme Aa.'ieKo He RusCHeHbi, HaMi> hcoOxoammo npoiHO 3aHsm> 
A.ieKcaHApono.ibCKiH yKpfcruitHis 11 no3Hniio no Apnanaio, noxa 
He 6yAeTi». A^«CTBHTe^bHO, 3aK.iiosem, Mwpi, cb Typicaiim. nooit 
nero TOJibKo mojkho Oyaerb VHHMToxHTb yKpfcruemji npasaro 
Gepera; 3) b-l Te;ierpa.MM:I; na hmsi Bexiifia-naiuvi, nepeAaHHofi X. Tlaneme Kapca. ]\£hfc 1]7, 118. ceroAHS, He ytC33aHo. k1;mt> 6yaeT"b oxpaHHTbcs }Kejrfe3Hasi-;y>- 
pora ottj A-neKcamponojia ao Kapca a,o 3BaKyaMin noc-TfeAHsro. 

CHHTaiO HC06.\OAHMbIM-L OCTaBHTb H3 OXpaWfc AOpOFH HaWH HaCTM, 
TaKT> KaKTj TOJIbKO npH 3TOMl> ycjiOBiw, B006lMe. 6yfleTb B03- 

MOiKHa 3BaKyauisi KpioiiocTM. Koi!KOpi> Hasapiicwab* . 

Jfe 118. 

TejierpaMjia reH. 0jt,smemAZ6 BexHSy-Hami otomi. ate. „Ero ripeBOCxomiTe.ibciiiy DiaBHOKOMaHaymmcMy Typemoi- 
mh apwisMH Ha KaBKa3CKo-\n,fi'pOHTf> <t>epm<y BexH6y-MexmeAy- 
fTauii. 

Ilo nopyHeiiiio .MuHHCTpa npeACliAarejiM Hx^hkcjih, coo6- 
tuaK) Batut-MV FlpeBocxoAHTcibCTBy HtrA-eai^Ayioinee: 1) Bee 
xpHcriaHCKOfc nace.teHie KapccKoli o6;iacTn cthxjhho BbiceJiaeTca 
iTOMMMo bojih BbicuiHXT, ij;;acTeii Kpaa h ;yia ero 3BaKyanin, ko- 
Topas ;ioji>KHa iipoH3Bo:uiTbC5i riOA'b npMKpbiTiewb HauiHxi 

BOilCKl>, HeOflxO.lHJn, CpOKI. BT, 4t'TbipHaAUaTb flHeii. Mhhmctpv 

npeArtaaTCJib npocriTi. Bauie npeBocxOAHTe^bCTBo npeAOcra-" 
BHTb HauiMM'b BoMcKaMi. ii ripweriaHCKOMy Hace.ieniio hmchho 

3T0T1. CpOKt. i1 eC.lH BaMTj \TOAH0 OJ'AeTi. >'BaJKHTb 3TV npocb- 

6y, 6^aroBo;iHTe coo6uihtl o(5"u 3to*h> - 6jiM%antueMy ki> Kapcy 
TypenKOMy KomaainoMy ncpcoHariy. 2) Oxpany xcrbSHOii ao- 
porn AyieiccaHAponojib — Kapcb h:i bpcms sBaKyaniH bohckti, xpw- 
ciiaHCKaro nace.ieH.si h Ka3eHHaro HMy.uecTBa Kapca ; jnenarejih- : 
ho npeApcraBHTb 3aKaBk-a3CKn:ii-b BOHCKaMt. Bi. <»KH,aaH!n 6jia- 
ronpiaTHaro Baiuero oTBDTa npomy Baiue UpeBOCxoAHTejbCTBO 

npHHSITb VB"fepeHJe BT> MOeiWb HCKpeHHe.MT> H Cep/ie l )HOMT> KTj BaMT. 

VBaMceniH. TeHtpajTb OdumeAtidsc' . .. _. — 249 - :--_. :J:: - :r: r^-~^i X. TTaaetiie Kapca. J* 119 : I -' - j»"ii9. TejierpaHKa UpeflcfjaTejn 3aicaBKa3CKaro UpaBHiejiB- 
CTBa BexH6y-Ham*. 

j Bl ' aonojiHeme Kt TejierpaMniasn. mohmt, 3a HowepaMH 
12255. m 2546 hrvbk> secTb cco6mnTb Bamewy ripeBocxo- 
AHtejibCTBy, hto : no flOHeceHiio Koiuaiwyiomaro HaiumiM BoHcKawH 
bt> KapccKOMi, paioHt. Bnepa ABaanaTb nsiTaro anptjis y Maupu 
HtjibiR ^eHb ujeji-b 60H, HHHuiaTHBa KOToparo ncxoaHjia oobm- 
^HMOMy, o-r-b OTTOniaHCKMX-b Boflocb. Ha npocboy KoweHflaHTa 

KptnOCTH O COOTBtTCTByjOiyeM-b B03At«CT8iM Ha ManpHHCKiH 

orpjifl-b co cTopoHu TypenKaro KoMauAyioiiiaro, nocjit^HiR co- 
- cjiajiCH Ha HtnoflHHHeHie euy Maupimcicaro oTps^a. TaKmn," 
oopa30M-i>, mojkho AyMaTb, hto HaMa.TbHMKT> MaupHHCKaro OTpaaa 
»e nojiynHJi-b Baujero pacnopaiKeHia o npexpameHiH bochhuxt, 
^hctbiR, nonemy a yfitAHTejibHO npomy Bawe npeBocxoan- 
TejibCTBO AaTb Hana^bHHKy Ha3BaHHaro arpsua cposHua yKa3a- 
Hisi no 3Towy Bonpocy, m6o HeHcnojiHewie ycnoBifi nepeMHpi* 
KpaRHe 3aTpyflH«eTt 6e36o,it3HeHHoe Bbino.iHeHic HauiHMH boh- 

CK3MM npHHJUblXT, 06fl3aTeJ1bCTB-b no ncBo<5o>KAeHiro KapCCKOB 
O&laCTH OT1> HaUJHXTj BOtiClCb. 

Bivrise rfc cbcwtrb, npouiy Baiuero. cposHaro _pacnopji^eHifl 
o CKopt.HLueM-b oGopyaoBaHiH TejierpatfwoB cbh3h ott/ HefiTpajib- -- 
hom 30hu ao BaTyMa. Ct HameH ctopohh Tejierpa<J>Haa jihhjsi 
B-b 3T0MT, paiOHt y>Ke AOBe^eHa «o HefiTpaiibHofi 30hh. m ocTaeT- 

-05) TOJlbKO CBB33Tb 06a npOBOAa, HTO 3HaHHTe.lbH0 06j\eTH»Tb 

HaujH CHomeHia ct> Banjul npeBOcxoflHTe-ibCTBOHi, Ecjih no 

TeXHHHeCKHMl. OOCTOSTeJIbCTBaWT, OTTOMaHCKHMH BOHCKaMH O60- 

pyAoeaHie Te^erpa^Hofi mnm ne uotterb fiutt caBJiaHo bt> 
KparsafiiuiH cpoicb, 6biTb moskctt,, Bb, mfixrre bosmokhuh^ 
pa3ptujHTb npoH3BeCTH sty paooTy HawHMt, pa6oHHMi, koto- 
pbte bt> AaHHbiK M o M eHTb HaxoAHTca Ha jihhih. 

npeadtoaTejib 3aK3BKa3CKaro npaBirrejibCTBa A. Vxemejn. 
H. a. BoeHHaro MmwcTpa TeHepajj-b Odumjmdse*. 

J ; (z6) auptbjtji 1918 zoda,l*> 2jjj;- 

^.-,1-,. ."._.. .';..„ ' —250— - :-:■— --.-- ^. .,...:.:_,_ X. HajieHie Kapca. J*J* 120, 121. "*■ 120; TeaerpaHMa OojiacTHoro Komaccapa ^anoeBa. 

3 Bi>Bn^y HeoiKHAaHHoR m 'ipe3Bbi4aHHo ybicrpoH ;yisi Haci.- 
Bctx-b cwwm KapccKoK Kp^nocTH no pacnopst>KeHiio m3t> Tn<jp- 
.inca. Hace-ieHic, BceMtpHO npnroTOBHBuieeca kt> 3amnx% TBepflbiHH 
3aKaBKa3bfl. 6lij\o BUHyjK^eHO 6pocHTb 6yKBa;ibHO Bee m ocTa- 
BHTb Kapcb12 anptjis bt> 5 4acoBt> senepa, nOKHHysij o6T>STfeiff 
n J ia!«eHe,MT> Kapcb.fopt.iH jiymuia 3naain. KapTHHa OTxoaa Ha- 
cejieHia HeonHcyeMa. OOjiacTHoii Ko!\inccapi> JlwMoeeb*. 

14 (2j) tmpih.1* totM zoita* * t21 " 

TejierpaMMa Besa6a IlaiiiH o B33Tin AjieKcaHflponooifl, 

^Tutymci. ripeMbepi MiiHHCTpy h Mhhhctpv HHOCTpam-.'- 
Hbix-t. ' Jlfcsn, rocno^MHV HxeHKe.iH 11 Ero npeBOCxoAvrrejibCTBV 
TeHepa-n.-Maiopy 0;imjjejwa3e. BpoweHHOwy boohhomv NlHHHCTpy 
3aKaBKa3CK0ii Pecny<5-iHKH. 

HMii.Tb MCCTb nojiy i MTb bi> noji^eHi.. 26 anpb.is 1918 roaa 
Te.ierpaMMv 3a Js? 2546; KOTopyio Bh ii3bo.ih.ih— nooianr-fflHlr- 
[io pajio bi> 3p3epyMT>. TejierpamioH Moeii o¥i> 23 anpiwis. 
a^pecoBaHHoii T-hv Hxchkcim, h nncbs\iOMi> mohmt> otv-24-i;o 
anp%;ia 1918 ro^a. noc.iaHHbiM'u. Ero ripeBOcxo^HTe^bCTBy TeHe- 
pajn»-j1enTeH3HTy Oahuicthasi.-. « H3BtcTHjn., hto onepauin, 
npoao.i>KaiOiuiacs no tv cropoHy rpaHMuu, Ciyayrb ocTaHOB-ieHW 
Ha vnfeCTii >Ke, onepauin >kc. HanpaB.ie'HHbiH npoTMB"b Kapca. 6y- 
jyTi> t3k>kc ocranoB.ieHbi Ha pa3CT0stHiii aiiyxT.' KHJiomeTpoBv 
nepcri. (Hcpa36opHHBo). — cpopTaMti 3tom KptnocTii. 9\ npocmrb- 
Ero npeBocxo,3HTe.nbCTBo renepa;:a-JlcHTenaHTa 0anujeJiHA3e 

(Hepa36opMHBO: H3BtCTHTbj KapCCKarO KOMeHAaHTa. hto6u-om»-- 

w36ibrajrb bo BpeMn (Hepa36op i inBo: 3thxt>) onepauitf KaKOro 
;m6o conpoTHBjeHia hjih BpajKjeCHbixi. aijiiCTBiH, KOToptJH no- 
BJieioiH 6u 3a coooii 3aTpyAHeHia h ocjiovKHeHis. Meacay-rtM-b, 
Kor^a OTTOMaHCKia bohhckia ch.ih. Buno-inaa no^yyennoe npw- 

— 251 — I [■ X. riajieHie Kapca. j^ \i 1 . S' 


K33aHie, llpw6;IH3H;]HCb Kl> KapCy, OHH BtTptTHJIH CHJlbHOe npOr_ 
TMBOfltHCTBie H, OCTaHOBHBUUHCb Ha pa3CTOSlHiH AByXT> KHJIO- 

weTpoBi>, 6um itoABeprHyTbi oneHb cmjilhomy h npo,v>;i5KHTej)b- 
Ho,\iy o6cTpt>;iy. KoMaHayioiuiR aTaKyroiUHMti BoHcuaMH, co- 
r;iacH6 no.iy4cnHOMy on, wena npnKa3aHiio ; cooGiuH.Tb npH<SbiB- 
ujhmi. H3i> Kapca ijc-'ieraTaM-b Haiue npe;mo>KeHie (Hepa3<5opMHBo: 
Me>K;iy npo-iHM-L) ho Heo6xo,AHMocTH hc pa3pyujaTb BoeHnua 
coopyxeHifl (Hepa36opsnBoe cjiobo m nponycKi,), He,aBn>KHMoe 
HMytqecTBo h [io^Bi-t>KH0ii cocraB-b /Ke.rtsHofi ,ioponi, <fia6pHKH 
h abh>khmoc h Hc,iBM>K'HMoe M.MymecTBo. TipHrta/uieiKaiuet' HaCT- 
HbiM-b ;inua,M-b. a TaK-A-e \'Ba>KaTb necrb. /KH3Hb m nHymecTBO 
Bcfcxi.. Ho OrroMaHCKia BoHcKa, 3aMtTHR-b bi, ropo,it abinrb, 
npM3HaKi. no^apa. yaibiiuaB-b BbicTp'k'iu n B3pi,iBbi it. <5v,iyHH 
nocTOAHHO no^Beprae.nbi HHTeHCMBHOMy oihio, a xaK>Ke \'3HaB-b 
on) HliCKOJibKHXi. 6fcr;ieuOB-b . i ito bt, ropOAt HanaJiH v6iiBaTb 

ll_-lt>HHblX'b TypOKT,,— Gbl.lH Bbl HV A'fleHbl HCMe.WHHO RMTiLiaTbCSI. 

1 aKi> KaKi, apMAHCKifl jjoiiCKa, KaKi> bu xopoiuo 3HaeTe. coBep- 

mam pt>3HK) H *eCTOKOCTM BO BCt>X1> TTjXT, .MiiCTHOCTHX'b, KO- 

Topbis ohh noKHHy.™, HaMUHan ct> 3p3HH;waHa, to * ystpen-b. 

mto Bbi onpaBAaere noBeAenie OTToiuaHCKOti apwiH. Koiopaa He 

uoiJia ocTaBaTbca ;jo;ifje bi. po.in neriOA8na<Haro CBMflfiTe;ifl 3Tori 

cucHbi. Etearit; Kapca ch.ioio tJiaKTn i kCKM othh-io-bcskvio B03- 

^lO-A-HocTi. ocymeCTBHTb ycjiOBin. nepe i wc;ieHHbiH bi,b Jiuevno- 

' MJiHyToii Te,ierpa.MMt> 3a J* 2546. Kt> tomy *e. 3aiunTHHKH 

Kapca oTCTy.nM,™ cine' ao BCTyiiiienisi Haiunxi boKckv- .- - 

KaKi. h y>Kc ;to;io>Kn.Tb b% mohxi iipo^iijecTByKimMxi, Te- 

;ierpaiMMaxx, onepanin bt> dtoPj wtcTHOCTM ocraHOBaTca na rpa- 

i:nu/fc. Hto A'e KacatTca onepauiti bi, KyraHCCKoii » TikJuhc- 

■ckoh iy6epnisNi., to oh% y»a" ocTaHOBjieHbi bk na3HaHtHHoe 

Bpeiua. 3 npoiuy Baci. ne cwraTi, ^fiiiCTBia Hamiixi, boj1cki> 

BT> 3T0M HtOO-lbUJOii HaCTM TtppHTOpiH. paCHOjlO/KCHHOfi FK> T>' 

cTopony rpaHMUhi (Htpa36cip<(HBOt c;iobo(, arpeccMBHUMH wit-' 
pHTb. hto Bonpocb Cj/ieT-v, pa3p1iii]eH-b iipn npe^cToaiUHxij ne- 
perOBOpaxi, \AOB.ieTBopnTe,tbHbiM-b cnocoOo.Mi, » na ocHOBaxi, 
naiiiHxt coo6iueHiM m neperoBopobi,. upoiicxoAHBUJiix-b. no cie 
upeMfl. SiiaroBOJiHTt; npniiflTb Bbipa>KeHie woero Bbicok-aro yBa- 
>KeHi«. T.i3BHOKOMaH,iyK>miii KaBKa3CKHMb iJppohtomi, Bexutii- 
McxMedb". 

HomnucOu, ij \2j) anpihix n/iS zooa. ■■■■- 

I.. ■'"" " ■' —-252—- .-■■■■ ■■.- -,■■■■■- - X. naKHie Kapca. J*?* 122,123. M> 122. 

TeaerpaMMa EexHoa-Hama o npz3HaHiH sesaBHCHHOcmr 

3aKaBKa3Ba. 

1} MMiiepaTopcKoe OrroMaHCKoe ripaBHTejibCTBo upn3najio 
He3aBHCMM0CTb 3aKaBKa3CKaro ripaBHTcMbCTBa 11 coo6iumjio o6i> 
3tomt> CBOHWb coKJSHHKa.M^; 2) OTTOMitHCKas ^e-ierauia Bbi-fefleTT, 
i tepe3"b niscKO-ibKo AHeii H3i> koncTaHTHHono.m Ero ilpHBOcx.o- 

l(l AMTeJlbCTBO MHHHCTpi. (OCTMUIH XaJHjTb-GeH H « ElpHHHMaeMV 

$ y L iacTie fit MiinepaTopcKaH ^e;ieiauin; 3) Coo6pa3HO cb BauiHMV. 
>Kej]anieM'b, MMnepaTOpcicoe npasHTe.ibcTBO npMHHsiaeTv BaTymv 
bt> KaMeciB^ wbtTa neperoBopoBi>; 4) CtBepwjtf KaBKa3?> 061*51- 
BHJii) cbok) HeSaBMCuMocTL h HOTn<j>mmpOBa.n> ee nepeAt Mwne- 

paTOpCKHMT> npaBHTe.lbCTBOWb II jp\THMH jep>K3BaMH. 

^ejieraTu G-keepnaro KaBKa3a, naxojiHtuieca bt, Kohct3hthho- 
nojit, BbitavTi. bv BaTVMi> BMticrfe c-b OTTOMaHCKoii 3eJiera- :. 
uieii h npe^npHMyTi, warn kt. o6"bejHHeHiio mxv - CTpaHbi cv 
3ak'aBKa3be.ivb. '■""". 

ripoiuy Ba<n>. Pochoahhi. llpejduaTtML., upiinHTb mck; cawoe 
HCKpeHHee \'Baact?Hit h y i iacTBOBaTi. bi. yaoB-ieTBopeHiH, KOTopoe 
•h iicnuTbiBaio rtepe.i'b iK-pcneKTHBoii ricxoaa, CMacr.iHBaro uno- 
seTHaro h no.iHaro Bbiro;rb ,i;ra o6+.hxt> CTpa*H"b. 

Bernih-McxMtth. rviaBHOKoMaHayiomiii KaBKa3CKHMi> <J)pOH- 

TOIirb.- . • '" ' '■ J* 123. . 

^ofleeeHie reH. Ha:ap6eroBa o6i> GiHineHiH Kapea, 

FjiaBHOKOMaHfli'lOmeMy. r . -:. ; . 

-AoHOiuy H3B-fecTHbis mh^ no^poSHOCTH oHMiHeHia Kapca: 
Ilpn 3tomtj ^OK-iaflbiBaK), hto ch Benepa 12 anp1>;iJi cb»3m ct> 
KapcoM-b He msi%k>, a no-rowy aoHeceHie woe. aajieKo He tioji- 

— 253— ': X. naflewie Kapca. „ '„ 

Hoe, cmoaaTi, 6hiTb nonojiHero -iHuib noait npH6biTtsi reHepajia 

Awea. KoropbiM c-b Moero paaptiueHisj ocTajics. bt> KapctBMt- 

■> C J* ^ omcca P°^ ApsyMaHOBUM-b w , pvKOBOAcrsa 3BaKva- 

Pacnopaxvemt c npt-Kpamc-HiH BoeHHbixt atflCTBlii ci> 17-th 
•nacoB-b 10 anpfcisi h ptujeme 3aKaBKa 3C Karo HpaBHT^bCTBa 
3aiciioHHTb cb Typuiea mpb Ha ocHost BpecrcKaro aoroBopa 
a BCJifcn, 3aTtM-b coraacie TIpaBMrejibCTBa Ha Bet nocTasjieH- 
HUfl TypKaMH yciOBiJi nepesmpia nojb KapcoMb fesnosopoTHo 
ptuwum ynacrb Kptnocm Ec;w n P n HopaajibHuxi, ycjiOBiaxi 
iipoAOjrjKeHiB BOHHbi KptnocTb, BtpoflTHO. jiona <5li nponep- 
acaTbc» ne ueHte Mtcsma; a. b-& P ohtho. h oojibiue, to npM cos- 
^aBiiiHxcfl lyc.iOBinx-b 3T o CTa.io yxe hcbosmcwchumv y*e nep- 
Bbisi CBtAliHsfl o BucwjiKt nap.iatieHTepa 10 anpt,™ h ■ cjivxh o 
npeKpameHm BOHHbi bhccjim pasBajn, bi> sacra " EeriM-AxMeA- 
cKaro orpfwi. MHHMaBiuaro bi, aro epe.Ma nosnuin .Wfirtfc 
(lapaM'o-BttptH«m.) t yKe^ hohii Ha 11 anpt:m oTAtjibHbie coji- 
,ia™ h AasKejiefio-ibuiia rpynnbi HaMa.in vxoanTb caMOBOibHO 
bt, Tu/tb H.3TOT1, yxofli, erne 0o.ite- vowkica, noraa tvpkh-ct, 
yrpa 1 1 anpfcifl nepem;iH bi> HacrvmieHie no B ceay Adohtv 
cb M^bio noAoilTH Kb KapccKH.M-L (poprasi-b. Bb bum- 3 T oro 
-MaMajibHHKi> OTp«,ia ou.ib buhv-a-jchi, nanaib OTxoTb ki, Kpt- 
nocTH, BwciaBT, nap.iaMeHTepoBi, Kb Typxaub cb ' npea.ioxe- 

HICMb lipCKpaTHTb HaCTVILieHie. HTO A HaKO HCIKMHeHO He 6blJIO 

BM-BLrt c-b TTSMt. Hasa.ibHHKOsn, OT P fl A a. no cor.iauieHiio a," 
KoMeHaaHTonib Kp-fcnocro, rypeuKOMy KoMaHAyiomesiv obun, bh- 
cjiam, Tiap-iaMeHTep-b Hojikobhhki, Moptjit, ws eoooiIjeHia rvp- 
KaMb. H-ro mu cerjiacHu na ycraHOBjieHie Hauje« AeaapKaiiioH- 
hohjwhih Bb AB yxb Bepcraxb ctt, KapccKHXb *opro B * KYAa- 
m OTxoASTb HaiiJH BoiicKa, ho BMtcTt cb T t»n, TpeSveMi, VCTa- 

SSS! OwoBpeweHHO mhoio 6b,™ npeA-'.o^eHo Ko- 
aenAaHTy Kptnocra, Bb cjiysat Aa.ibHtKiuaro HacTymeHJs tv- 

pOKb 7 .OCTaHOBHTb TaKOBOe OPHeM-b, T8K1, K3KT, 5,B^OCb Onl 

ceHie. hto tvpkm nonwraioTca saxsaTHTb Kapcb 6eS Sos 

napjiaiKHTepoBi., npoAOJixauiK HacrynaTb. to KoMeHnaHTb Kd^- 
nocTH npHKaaa^b 4.o P Ta« t 0TK PiJ Tb oroHb. flpynSLT? B eS- 

-Ma.flliHCTBMTeJlbHblH, no BCtMb 0T3 UB aMb. OroSb, OTKp H ™S CO — 254 — X. Flaawie Kapca. - J* 123. 

bc^xtj (JjopTOBt 3anaAHaro h 10)KHaro 4>pohtobt>, 3acTaBJULb:^ 
TypoKt npiocTaHOBHTb HacTynjieme h 3ar&Mb h npeKpaTHTb boch- 
Hbisi A^MCTBig; Hasa^bHHKy OTpaaa mhoio f or^a 5ke GbiJio npHKaaa- 
HOOTBecTH BOiicKaBtp6xo;vb Kptnoc™ HaHOByiono3Huiio jtf v,pe- 
Be3UHZ-Reh, hto OTsacxw h 6bijioncno.nHeHO Kbyrpy 12-ro anptjiH, 
Bi) TeneHie hohh cv 11 Ha 12 natuM napjiaMeHrepu bcjIH rtepe- 
roBopbi cb rypKasiH 06b ycioBiaxb 3Bai<yauiH Kapca, corjiacwo 
nojiyseHHbiM-b h-b 3T0iiy BpewewH pacnopsDKeHtsNb npaBtrrejib- 
CTBa. no npHHaTbiMi> ycioBisMb, 3anaAnye (pop™ Kptnocm 
Aoji>khm omjih 6biTb nepe^aHbi TypKanib kt. nojiy,nHK> 12anp1sji5i. 
a BOCTOHHbie - ki, 17 saca.Mt 13 anptjia. yTpoiWb 12 anpijvs 
KoMeH^aHTOWb KptnocTH dbijio OTflaHO pacnops?>KeHie ofh, ohm- 
meniH 3ana,aHi>i.vb (JtoptOB-b, noc.1% nero nacTH, 3aHHMasujis 
BOCTOHHbte <J)OpTbi, TaKJKe noKMHy^M, yace 6e3b npm<a3aHisi. 
cboh $opTU h OTOLUJiH bi> CTOpoHy AjieKcaHAponojin. PyccKifi 
AOfipoBOJibseadfi oTpa^b no.iKoBHHKa EfiptMnea Taioice ■ oto- 
uieJiii na tio3hluic Mutipa Hcmm-Keh Cb 12 anptJia TeJierpa<}>- 
Haa CB33b cb KapcoMb npepBajiacb h AajibHtfiujHx-b AOHeceHifi 
orryfla He hm^io, paaiocTanuisi Bb> Kapdf> Taione He oTBtsaerb 
Flo CJiosawb npHfibiBaroiUHx-b M3b Kapca Jinn-b, ropoai crop-fun.. 
BJiaro^aps GoaMb ct> TypKauH Ha jimh'ui xeJvfc3HOH aoporn 12n 
13 anp-fejin. ^ce.it3HOAopo-A'Hoe cooouieHie Cb KapcOMb <j>a)crn- 
necKH cb 12 anp1>.na Tatok-e Cbt.io npepBaHO Pa3p1>iuaTb jih 
TypKH BWBe3Tii n3b Kapca Ka3eHHoe MMymecTBO n 3anacbi, ko- 
HeHHO, CKa3aTt> Tpy^no. .Ihhho a Bb aroMb cowH^Baiocb. Ha- 
CTOsimee BpeMa Cbi.io 6a Becbrua kejiaTejibHO BKOBb ycTaHOBHTi. 
Tejierpa<Jmyio C8a3b ct> KapcoMb. Kb ^eiuy y Hens H%Tb 
cpeACTBb, no.iaraio, hto Omjio Obi bo3mojkho ycraHOBHTb tako- 
Byio nepe3b BaTywb. floiarato, mo A-ii BO3CTaH0Bjienis xe- 
ji%3HOAopo5KHaro cooGmeHis A-^ 3B3Kyauin Kapca Bb sway ot- 
xo^a HaiuHXT, Boi'icKb Kb Aon'i'inm npHfleTCsi c<j[>opMMpOBaTb 
cneuiaJibHbie paSonie n oxpaHHbie oxpsiAbi, B-feponTHO, npw yna- 
ct'im PyccKaro OtJ)HuepcKaro OTpsua m TypetiKMXb boRckt». 
3tottj Bonpocb nojiaraj)b 6bi, oflHaKo, p%unTb jiHUJb nocat 
Toro, KaKb 6yAeTi> BbiscHeHb Bonpocb, pa3p£uiaTb jih Ha Mb 
TypKM 3BaKyai;iK) Kapca Flpowy o BbiacHeniM 3Toro nyreMT* ne- 
perOBopoBb c-b TypeitKHMb TjiaBHOKOMaHAyiomMMb. Komkopv 
Ha3afi6ci< 6b' . 
IS 0>$) aMpttkift tgiS zoda, >& _jtf. 

'.-I- .. — 255^- " . . _" _.. . ^ a * eHieKa ^ ca ' ...;.. " iW ^ 124; 125.^ 

~- -** i24„_^___ -__ _ 

CooSmenie ren. Ha3ap6eroBa HojiosKeHw b-b Axaj- 
KajiaKCKOMi yi3«4. 

rjiaBHOKOMaH^yHjaieMy. 

CK a roi°nS'^ L I, ri,1CK> V 131> ™ tfr P a:UM " WMaHflHpa Axa^.aK- 
ucaro apMsmckaro crptiKOBaro ncwa noanwiKOBHHKa ApaKe- 

,n pH cB^aHin Rnepa mohxv oiJjHufcpoBT, ct. ^ejieraTawH 

ohh hc cM«Ta.0Ti, ccfis pyccKO-no^aHHb.™. a ott, caoero tv 
pemcaro npaBHTejibcxea HMKaKoro y B t A oiii;ieni a o Ha4a.it mmd- 
huxt, neperoBopoBT, hjih npiocxaHOBJieniH bochhuxi, fltflcTBifi 

ILi^vS: no4eHy 0HM He cl)HTai0 ™ ***"»£■■ boI" 

BpaUiaTb.fl KT, .MHPHO.W T P yay H COttHTeJIbCTBV CI, COCtflHMMH 

HdpojaMH; B * B Hfl y dtoio ohh npoAOJ.rca.OTT, emxaxb ce6* b" . 
no™* en, apMs.HawH.-' npoiuy oKaaaxb B0 3 *t,HcT B ie Ha xypeu- 

K ™i "P a? - T f bCTBO C1> U ^' bl ° "PeKPSTHTb Bpa^aeOHwa -JbH- 
atbim u. ciopo.il>. rarapi,. n P n .,ewi, johowv. mto mhoio jbhu 

Sf "n ,3HJHPy A ^- ira -™^Karo apMHHCKaro crpt^oBaro 
»WK... ko MaH 4MppBaHHOMy Bi, Axn;iKajiaKCKiK -vf>3fli>. renepajiy 

KucTiii.ieH.5. Tarap-b no oxnoiueHho «,.. BoMacaan, « jkhtcm«> 
xZVVrfT* AxMKa ^«an> ytafla, ho OTHKUb^e n™*~ 
22£ * rPaHHUy KapcCKOif '^'acTH. re H epa.Tb ^V 

.N? 125. 

TejierpaMaa reH. 0«HmejiHA8e Bera6y-Haia$. 

,Ero npeBoexoAMTejibCTBy r.iaBHOKowaHAyiomeMv ■ -tvpcu- 

HMtKJ MeCTb HSB-hCTMTb BaUJC npeBOCXOflHTeJlbCTBO STO 

.** paioHt ropo^a Axa, U Hxa fleaH^yKmT.^SS^S 

-ii^iri-.-:- .....:.-.;.":.- .. „ t- 256 — ■ - - ;■■ . •--,::--_. w^,.' wl .. X. rianeHie Kapca. jy^ ^s J26 

ujaflKM, HaatiBaiomis?- ce<5a TypeqkHMH HacTnMH.'a^BOMx^Ta" 
MajibHHKOBt TypeMKH.MH o$Huepai«ti. He OTKarcirre crrfcuiHO co- 

OOlMHTb MHt, flliKcTBHTeJlbHO JIK 3TO TypeUKlH MaCTH H fltft- 

CTSHTe.it.HO m wx-b npe^BOflMTe.iH TypeuKie otjbmjepbi Ecjih <5bi 

OHH 0K33a^HCb TypeqKHMH SaCTflMH H TypeUKHMH o<J»mepaMn, 

to npowy Bame npesocxoaftTejibCTBO npw<a3aTb h.mt. HeMea- 
jkhho npexpaTHTb cboh 6e3HHHCTBa. Ec.w >Ke BaMi, vi-oaho 
OyaeT-b coo6mHTb ? sto ohh He TvpeiiKisi nacTM h He Ty'pemde 
otfwqepbi, to naiiJHM-b KOMaifflOBaHieMi. oyayT-b npnH9Tbi HeMefl- 

.leHHblfl l\itpb! K-b MX-b VHHHTOJKeHilO. 1100 OHH. OKpVTKHRT, H%- 
CKOJlbKO rpy3HHCKHX-b ^epeseHb, rpOSHTT, <{>H3HHeCKH.V-b yHHHTO- 

-A-eHieM-b 6e33amnTH0My rpy3HHCK0My Hacejieniio. Ilpomy Baiue 
IlpeBocxo^HTe.n.cTBo npuHHTi, yBtpeHie bt> mocmi, liCKpeHHeiwb 
. K1 * . ° aM ' b VBaA'eHiH. renepa.ii, Odxnfi.vd.it - _.. .-..:;■.....: \ ■_■: 

if izS) finfin-.ui jifiX !0{*a, S 2;68* ...,._',. 

.n? 126. 

TejierpaMna UpeAc^aTejifl 3aKaBKa3ei;aro IIpaBKTejH,- 
CTBa BexHoy^IIami o HapymeniH TypKaMa ycioBit 

nepeinpiji. . ^BaTj'Mi,. t1 5 ep»K-b-BeNn6y-MexMeAy. Ko^afwviouicMV .Typeu- 
khmh ■ ApMiswiii' KaEKa3CKaro $P0HTa. " ; ■ ■" " /: 

H.Mtra 'it'CTb coo6m«Tb Barnesy npeBocxo^HTe.ibCTBy, ^jto 
Bet ycH.nifl ilpaBHTe.ibCTBa 3aKaBKa3CKoii PecnyO;inKH ■ Hanpa- 
B,ieHU kl coOjuo^eniK) caMuan, koppeKTHbwb i; TOHHtinn. o<5pa- 
30MT, Ka»:;ioH ve;io i iH yc.iOEift 3aK.isoHeHHaro nepe.MHpia. Bt» to 

*e BpeM« 60.1bLUHHCTBO llO^HUHeHHUXT, BaUT> Ha't-a.lbHHKOB-b.r - 

npoM3BO;mT-b pst,Tb Tn>iCKnx-b HapyuieniM ycnoeifi nepcMwpiji, npn~ 

BOflflLilMXlj K-b KpOBaBblMl. CTO^KHOBeHiaMT, H TSHCKHJTb II He- 

HyjKHbiM-b noTep^.M-b. Y:Ke no,m> Kapcom, Koiwa^roi^ffijTajnL:'. 

TypeUKHMH B0RCK3MM C033a_Tb TaKVK> 06CTaH0BKV, KOTOpaPCAt-- :"^ 

.nana HeHSO^KHbiM-b oTKpbiTie omn" co ctopohn Hauju.vb bohckt,. 
floAb KapcoMi, -yKe, 6jim3i> Me^MKea. cthhv H3L no^iHHeHHbixV 

HaMa-nbHHKOB-b OTKpbi-i-b 6oeBbin fltiicTBin Ha t.it^yiomifi fleHb 

noovfe 3aK^roHeHiH nepeMMpia, opn Hem, Ha npoTecn,, oOpameH- X. rUfleHie Kapca. jfcjfc 126 127. hmh kt> KOMaH^OBaBUjewy noflb Kapco.M-b TypeUkwuH '- BoHcjcaiwH, 
nocit^Hiti OTBtjHjiTj, 4to TypeuKisi BoScKa, BeAymia 6ofl y Me- 
jihkch, He nbAHHHeHbi emy. 

Bi> HacToaiyee Bpeaia oahht> h3t> TypeijKHx-b bohckobuxi. 

HasaJIbHMKOBl, OTKpblJTb GoeBblS A^HCTBta B"b MtCTHOCTH KH3HJ1T, 

HaxHaxi,. b6;ih3» orb AjieKcaHAponcuig. 

B'iLpa TypeuKia BOKcKa nepeuuiH rpaHHuy 3aKaBKa3CKOH 
PccnyC»;:ni<n bi. pafiOHn HiiHrH-ibCKaro nepeBa,ia h BTopoR AeHb 
eeAi'Ti. Hacryiuienie bt> naiim npeatjibi, npH mcmt, bt> npowcxo- 
^smsixb bt, HacTOnuiee BpeMa Gojixb HaiiiH BoKcKa noHecnw 
3HasMTe-'^Hbi5t noTepM paneHbiMM h ySMTUMH k Bb HHCJit no- 
cjitflmixb OAHoro KouaHAHpa nojuKa. TaKia aMctb;3 noAHHHeHHbixb 
BaMi> HasajibHHKOBb bomckt> ta>kko Hapyiuaiorb HapoacAaiomi fl- 
ea B3a™ooTHoijjeHia coctAHwx-b rocyAapcTBi. h ofitiuaHia, rio- 
JiVHeHHust 0Tb Bact, CTaBarb ripaBHTejibCTBo bt> 6e3BbixoAHoe 
nojioaceHie nepeA"b HapcuoMb, cpe^H KOToparo HapocTaeTb boji- 
HeHte n HeAOBtpie Kb n?04H0CTn nepeiiHpifl m MHpa 

OopamaiocL. Kb BaMb cb yGtAHTe-tbHttiujeii npocbdoR npti- 
HHTb cawus cypoBbia h SrteprwHHbifl Mi>pu Kb Towy, htoou a^h- 
CTBia noA4MHeHHbixb Baaib . Haia-tbHHKOBb h BofiCKb He uujih b% 
pa3p^3b Cb .BauiHMM yKa3aHisMn, pacnopa^-eHisiMii h ofltmaHifl- 

MM, KOTOpblfl TpaKTyiOTCfl 3aKaBKa3CKHMb ripaBHTeJIbCTBOMb ne- 

peAb napOAOMb, KaKb HaAe-/KH%fiuiia rapaHTiH npeKpaiuenifl Bee 
eme juuuuaraca TS>KKarq..n .j6e3Me,i_oB%HHaro KpOBon;o.nnTia. 

ripoujy Bame TlpeBOcxoAHTejibCTBO npHHflfb yB%peHisi "bit 
Moe.Mb BbicoKO^b ktj Bawb yBa^KeHiH. 

ripeActAaTcjibSaKaBKaacKaro DpaBHTejibCTBa .4. '.'. ■'! ciwcejiH. 
M. a. BoeHHaro MHHMCTpa TeH.^i. Odumejiudx. 

IJ Ijo) anpibAJi ipiS zoba, H-sfjz. 

Jfe 127.- . - ■ 

OiBirB BexH6a-Hanii. 

.nepBOwy MHHHCTpy h Mhhhctp}' MHOCTpaHHuxi, flfcjib T. 
MxeHKejifi m Ero npeBocxoAHTenbCTBy reHepajib-JIeftTeHaHry Ofln- 
uje^HASe BoeHHOMy MuHMcrpy 3aKaBK33CKaro ripaBHTe.ibCTBa 

Cb 6ojit,ujHMb coiKajiliHieMb nponejib Bauiy TcnerpawMy 
OTb 17 anpfcjiH 1918 r. Hapy.ue.Hij rpannnbi He Gujio. X. naaeHie Kapca. -j*j* 127, 128v 

HaOiH "BoHcKa ocraHOBaTca Ha Apnasa^fe "M,""ri6cKbjibicy ohh jl 
He oyAyrb npeAMeTOM-b oficTp.tjra ct> 3ana.ua Ha boctokt, stoH "f 
P^k-h, ohh He OTKpowTb oma. Hto KacaeTca HHHrM^bCKaro ne- ] 
peBajia, to oht> pacno.ioaceH'b Ha norpaHHSHofi jiHHm. ■■£ 

Mto6u He 6e3noKonTb Bawe IlpeBOcxoAHTejbCTBO, sT He -! 
cnejit Hy^HbiM^ coo6iynTb Bawl, panoprb, btj KOTopoMt Obuio -k 
>Ka3aHO. hto HaxoAHBLLiijicfl Tawb BaiuH BoHcKa nepBbia aiTaico- " 
Ba.in HaiuH BofiCKa, KOTOpbia jiHiub otGmjih 3Ty aTTaKy. 

Ttwb He weHte a npoiuy Baui? FlpeBOcxoAHTeJibCTBo Bi>-t 

pKTb, HTO BOfiCKa, KOTOpbia HaX0A«1TCH B"b 3TOH M^CTHOGTH, 

T3K>tce Haxo^flTi> Heo6xo^HAibiM , b ocTaBaTbcn Ha rpaHHU^n nofl- . 
MMHaTbca npHKasy, nojiyseHHOMy h.mh. 

Ha bcskih ciynaii h bi> BHA'ft npeAynpeAHTe;ibHOH m^pbi, « 
cHOBa oTAajii iipiiKas'b KoaiaHAViomeMy 3thmt> (i)poHTOMT>. . .. _ ; 

TIpHHHMaH bo BHHMaiiie, hto HanoWbUjifl 3aTp\'AHeH;a bo3- '■-[• 
hmkjih Obi Ha KapccKOHb h Baa3eTCKOMb 4>poHTaxb, a oTAaji-b ■■ 
TOHHbis h Ka'ieropHHecKiji npHKasaHia. . 

ripouiy Baiue npeBOCxOAMTe;ibcTBO 6;iaroBOJ]MTb AaTb Tatotce f 
HeoOxOAHMbia npnKa3aHin Kouy citAyeT-b, hto6u ohh He C03n.a- ! 

Ba.lH KOH<J>JlHKTa. ..'..; 

flpOLLiy npHHATb yBtpenie B-b uoeui. caiuoNib BbicoKoitrb 
yBa>KeHiH. 

reHepajiTj-JlefiTeHaHTi) Bcru6t.-Mtx.vidb fjiaBHOKOMaHAyiomiH 

KaBKa3CKHM'b (JiPPHXOMTi", „ -_ L 

Bamy.Va, i-j {30) aupiutx iptS loda. ' > .'■-.; 

Jfe 128. 

TeaerpaMMa Hpefld54aTe.ua 3aKaB!?a3CKaro UpaBBTeJiB- 

CTBa BexHSy-llami o HnpymeHii TypKaira ycjosif r 

npa noAxoAt Ri Kapcy. T BaTyM-b. <Pep»KT> Be.rn6y-\IexMidy, KowaHAyJomeiny Typei4^5j 

KHMH apMiaMH KaBKa3CKarO (JjpOHTa. ..■::':■; J]' 

MirttBLiiia m^cto noAi. Kapcowb HeAOpaayM^Hiq, o koto- ; 
pbixi. Bbi coo6u4aeTe MHt B-b Te.nerpa.MMfc ott» 27 aripfcjisi, H 
npotijOujJiH, BTj3HaHHTej!bH0H CTeneHH, no bhh% KoaiaHAyioma- ' '\ "" '"" m fP4 '''- ' ~~"~~"^^aB^^^^B «- 


X- IlaAeHJe K-apca. J* 128- POTypeUKHMM BOaCKaiWH, KOTOpud/OTTipaBHBl. HaHaibHHKV H3- 

ujero orpaaa yrpoM-b 24 anpfeia nncbMo ci> Bhuimmm yooBia- 
mh, koh eme He oh.im h3b*cthu KoMenaaHATV K P tnocr« i m He 

AOMWBIIlHCb yTBepWAeH.51 3THXT, yCJlOBi* 3a"KaBKa3CKHMH Bia 

: ctsmh, HeMe^eHHo npHCTynnjiT, kt, nposeflCHiio TaKOBtixi, Z 
«H3Hb. TaKas nocr^ujHocTb. npn to.mt, y C . TOB iH m Bai 

npiWIOWeHlS H3MH OLMH n pMH3 Tb. .lOJIHOCTbK), COBepuieHHO w 

.■ onpaBAbtBaracb oficTHHOBKoB. EcrecTBeHHo, hto &mY,vhh£ 

Ahcmt, 24 anpiwra nojiywrb VKasanis, FlpaBMTe.nbCTBa o nSS 
: flan* Kptnoc™ fen, 5ns. rypeuKHMb BoficKasn,, AOJiweHt Obnl 

: n P HH*Tb ptUi^bHb,* Mtp b , KV TOUV. MTOOb, npiO^TaHOBHTb 

Hacryruieme Typet,KHxi, boHcki, ,*> BbmcHeHia oGzramZ , pe 
syjibTaTOMb 4 C ro H sbjucsi o.ocxp^i, naujefi apmijiepiea tot- 
naci jk^ upeKpameHHbiR, K aKT> ro.ibKO HacTyrc.neHie TypeiiKiix-b 

■MeHHoe HacTyiueme Typem<nxT, boKckt, kt, Kapcy ci vroa 2 4 
anplijia Bb!3Ba.io n namiKy cpe/sH ropaacKoro HacejieHia" Kapca 
sto, bt, cboio osepe^b, nos.ieK.io 3a coCok) .oeanopsaowwH 
yxofl-b 3Toro HacejieHii. nav ropoaa, a paBHO HixoTopwe HM-fes- 
uiie, m> cowa-itHiK), mtcTo 3K-cueccbi m noA-api, bt, ropoaf, 
rS" 1 *"?* n P aBH T MbCTB a o n.pe^Hb Type 4KHM1 , BoHcKawb 
KptnocTH Ceat <5o* 6h <io .no.ryneHO k'.-meH aaHTOMT, .wujb bt, 
19 nacoBi, 24 anpt.ia H tow *e hml 6h.™ KOMamnpoBaHhi 
■napjajteHTepa «b TypeuKo.w KOAiamywme.Mv BoHocaMn, a cb 
i'Tpa 25 anpt-ia, coi-jkcho BupaOoraHHaMi, ycjiosiaMb sa'cTH 
rapHM30Ha, no pacnopjisKeHiio.KoMeH.WHTa. KptnocTH, ocTaBHJin 

SfrOpTbl, KOiOpbie BCTBflT, 33 T 1iMl, OhUM 3aHSTbl TVpeilKHMH 

BOHCKaMH. Bi, HacToamee Bpeaia- nacru boHckt,, oneptipoBaB- 
uiHxi, b_i> kapccKOM oo-iacTM, otouj.ik y>Ke 3a ApnanaK h hmt> 
cTpo^antuMMb oflpaaoMb npHKaaano hl- npeanpHHHMaTb HH K a- 

KHXT, BOeH:-:tI.\t fliiFlCTBiil n P OTHBi> TVpeUKHXT, BOHCKT, MOrV- 

lUHx-b noHBiiTbc^i Ha npaeOM-h Oepery ApnaMan. 

OflHOBpe^HHo cb CHM-b. a npouiy . pacnoptok-eHia- -Baujero 

npeBOCXO^HTMbCTBa TypeUKHWb BOKCKaMT,. HapyiUHBIUMMT, ne- 

pe»Hpie bt, paHoHt .WMHrw^bCKarc » KapasaHcapaficKaro nepeBa- 
JlOB-b m nepem«ujHMb27M28anpt.nq Bb HaCTyn.ieHie Ha HrAbipb 
h 3a H jiBiJjii.Mb OproB-b, HemejiJieHHo npeKpaTMTb BoeHHbia n-fefi- 
CTBI8 h BepHVTbCB 06paTHO 3a Arpwaarb, bt, paioHb, KOTOpuB x ' . na f !?. .. K !f™_ „ mit 128 - .«». *3°. ■? 

ohm 3aHMMa;in bt, Mo.MeHTT> 3aKJiio4eHisi nepeMnpia. floHecewir 
HasajibHHKa OTpsAa, onepnpyiomaro bt, paiont 3p H BancK0ft 
ryoepmn, onpeA*.neHHo CBMA*TejibCTByKn"b o tomt, hto Hacry-' 
rueme Obijio HanaTO TypenKHMH BOficKaMH, a 33HSTie hmh Op-- 
roBa, pacnojioxeHHaro bt> HaiuHxt npefl^jiaxt, ciy>Knrb 3tomv 
no/n-BepjKAeHieM-b.-npoujy Bame FlpeBocxoAMTejibCTBo npHHjrrb 
yBtpeHie bi, Moewb bhcokomt, yBaxceHiM A. VxeHKeju Bo- 
eHHbiii MnHHCTp-b reo^fid3t a . ' : . 

7 utf'.iitct, j- (jo) anpibAjt 1918 toda. 

Jft 129. 

Tejierpasma Bexz6a-ITaina npeflCToameirB <nmmeHii 
paioia 03ypreTB. 

r MMHHCTpy— ripeActAaTe^io h MwHHcrpy MHOCTpasHux-b 
^tjii, 3aKaBKa3CKOH Peeny<5.miKM 4xeHKejin h Ero ripeBOcxoAH- 
Te.HbCTBy Bpe.M. BoeHHOMy MwnHCTpy reHepajiy 0dumcMtd3e 

Bt> Aono-iHeHie kt> jioewy nwtbMy ott, 29 anpt.na 1918 r. 
if Bdt;icTBie coooLueHiw. CAtjiaHHaro Ero ripeBocxoAHTejibCTBOM-b 
Bnue-reHepajinccMMyeoM-1, M.MnepaTopcKoii ApMiii, hm1>k> necTb 

VBtAOMMTh BaC-b, HTO TeppHTOplfl, SaHflTaS) OTTOMaHCKHMH 

BOficKaMn bi, paiOHt 03yprei"b, no tv cTopony pyccKO-rypeuKOH 
rpaHkUibi ao 1877 — 1878 r.r., oyAeTi. 3BaKynpoBaHa h B03Bpame- 
Ha 3aK3BKa3CK0My HpaBHTejibCTBy nocjifc roro, Kaict 
EaTVMCKie neperoBopi.i AOCTn.-HyTt foaronpisiTHbix-b pe3yjibTa- 
TOB-b. E.iaroB)jinTe npHHflTb.rocnoAa ™HncTpbi. vBtpenie bt> 
mocmh, caMO.Mi. BucoKOMi, yBaxceHin. Tenepa^Tb-JleflTeHaHrb 
BcxifCo-McrMcdo r.iaBHOKOManAyioiJuiH KaBKa3Ck-nm-b 1)pOHTOM-b H . 
TfianesyHdb, j Maj> igi8 tnba. 

•N9 130. 

UpaBHTejiLCTBeHHoe eooSmeflie. 

3aKaBKa3CKoe npawrre.ii.cTBo HsrfeeT^ B03Mi>;nH0CTb coo&UHTb hh- 
acec;it>.Tyiomiji cB-fe.ThHia o6t. <j6cTo»Te.ii,cTBax.i., conpoROjmaBnmx-b no^ 

.-v.i '.„. — 261— - -.'■■■■'- ■■ ■■--"- 6 In ti u ti ■i l r - 


X. IlaneHle Kapca. J* 130. cji-baHia coStm* sa HauiKxi. ftoHrax-b. Ha c.rfcjviomiii *e aem, noc^rfe 
saaBnenis HaxoaiiBiueiica bt, Tpanesj-nj* 3aKaBKa3CK0ii Mnpirofl jcae- 
rauia o npHHjmH eio EpecTWlHToBCKaro aoroaopa, t. c. 29 uapra 
(11 anp+,.iji) c. r., KOHaH^yiomHMT, TypeuKmtn apsriaMH KasKa3CKaro 
4>poHxa *epiiK-b-BexnSb-MexMeaoMT, 6bi.ia nocaa H a KoaeiuaHTy Ea- 
TyvcKOil KptnocTn jenema, bt, KOTopofi oht, ii3Bliiaa.n» KOSeiuaHTa 
KptnocTH ofi-i, OTaaH-fc hmt, npmtasa o npeKpameHiH BoeHHbix?. xfctt- 
cTBig npoTiiBT, EaTyjja h npociui, KoMeHaairra raiwie npeKpaTim, 
oroHt, npejynpejiuas, *reo etmjo 6 lacoBT, bct. ii anp-fcui oroHj, »e 
oyaexT, npeKpamem, Hanmsui qacTSMn, to bochhuh itficTBis 6yayr-». 
npojo-UKaTbCa. Ct csoeft cToponoa 11 npeacTuaTe.ib 3a K aB K a3CKofi " ae- 
jierauiB A. I]. Hxchkcih T oraa *e npocju-b KOMeiuaHTa npeKp-niTb 
BoeHHUfl aiflcTBiH*). 'lacTH^Has nepecrp-ESKa cv o6*hxt, cTopom,* 
ojHaKO, ewe npoao-iwanaci, H*K0Topoe . Bpesi*. 30-ro ;ue .wapTa (12 an- 
pt.i«) co cTopomi Typou-b 6u.it, upc-xwmjieHT, Hamesiy KOMamoBaHiro 
y.itTHSiaTyjn., bi, KOTopoHi, YKa3«Ba.TOcb, ito Tam. KaKT. bi> ch.iy 
BpccTt-JTuTOBCKaro soroBopa EaTVMT, jto.wein, 6ur b anaKYHpoBan-i, h 
iiaiciiMi. BoiicKRMi. Haa->c;i;nTi, GToimi ;ia rpammy 1877 r.,ro <j>opTbi, 
OKpyacammic EaTVM-t,. co hc I;mh bochhumk npiinacaMn jo.iwhu 6uTb 

BO3M0WB0 CKGp*C JsaHHTM TypCILKHMH BofiCKaMH. FloSTOMy TypeuKUl 

KbMamyjoiuiii npeiiara.ii, :iuk«kJti, yh-p-fen.icHis jo 4 -jacf iioiiojyjHii 
31 MapTa (13 anp-kw) 11 npaiy^pcaaaxb, <ito n- b npoTiiHHOMt c.iy^a-fe 

Ha^HCTT, UlTVpM-b Kp-tilOCTH'*)- CpOKT, Ha OTBliTT, 6bOT, WHT, 20 12 

nac. noju-iyaHH 31 Mapra /13 aiip-fcas). OaHOBpeMeHHo ct, sthmt, 31 
MapTa.(i3 anpt.ia) npejciaaTe.ii, je.ieraiiin A. H. Mxchkcth jBajtuu 
Tcierpa^^poBa-ii, bt, MaxA-sn, MiiHiicTpv Bm-TpeuHiisT, ^t.ji, t , tomt,, 
ito jo6pouo:ii,Hyio SBaKyaniio ^opTOBi, EaTysia out cHirraeTi, nt.* 
xo.iHMofi no • ulwioay paay cepte3HwxT, cooupawertifi. 

KoMciuairri, EaTywcKOfi KpinoccH, no.iyqiibT. ott, H aHa.ibHMKa 
TypeuKaro oTpaaa BumenpHBejeHHuii y.ibTHMaTyM^., upocn.ii, 1 ypeu- 
uoe KOMaHjoBaHie npoi,TOTfc cpoK-j. eme aa 24 iaca. bt, bhj v hcbos 
kokhocth 3a rip«ocTaB.ieHHoe upesifl nonyiiiTi yKiisams H3t* Th<J..ih- 
ca; oanaKO, BexH6T,-nama upoxiMTb cpoKT, oTKa3a.ics, 11 EaT\ mt, 6jj.it, 
B3STT, cjuoii opywia bt. hoij, ct. i H a 2 anp^kiB, nocrl: (l)aKTH4ecKaro 
nepeptiBa bochhuxt, jfeiScTBifi bt, refCHie npii6.iH3HTe.ibHo ^8 sacoBi,. 
BirtcTt «, TtMT, 31 Mapxa (: 3 anp-fcia) Hoibw 3aKaBKa3CKajj.ie.iera- 
UiB 6bi.ia np aBHTCTbCTBOMi. 0T03BaBa b i ?j 4 anpt.is Bbitxana m,'Tii$-- : 

. **> c». * «o. :..■■.-.■_.;. . 

— 262^ - X nwKie Kapca. , u *f_\ 3 °; „ ' 

3HC1, BoeHHbiS a-BftcTBis npoao:i/Ka.iH pa3BHBaTbCS, Kant bt, npa wop- ^ 
cKOJrt, ManpaB.ieHJM, TaKT. 11, ct> oco6oii nuTeHcHBHocTwo, npii iiposo- 
aax-b kt. KapccKoii K pUnocTH, KaKOBoe iipoa&UKemc BoenHuxi, one- /.-.:.. 
pauiii xosuaviomiii Tvpcwoonr apMisiMH o6i.scHH.Tb bt, TeaerpaM** 
oti, 9 <^2) anp+,.iB ffiW A. II. MxeHKe.in „pa3 P biB0MT> neperoBopoBT -• 
co CTopoHM 3aKaB K aacKuii ae.-ierau.iB". 10 (23) anpt.m, bt. may co- - ; 
CTOHBiuaroca HaKanyH-fe nocTaHOB-iCHia CeftMa o npoao.ijKeniH mipHUxV , 
ueperoBopoBT, ci> Typnum. MaHHCTp-b-iipeic-feiaTe.il. A. II. HxeHKejw, : 
eme ao o6pa30BaHi» Hosaro Ka6imeTa, Bouie.n> bt, rHomeme ct, ry? 
peojmsn, KOMaHjoBameMi. o npiocTaHOBaemn no BceMy $ p ohtv bocm- 
hmxt. jtikTBifi ci, 5 iac. scicpa Toro xc to (23) anp-fe.TS h TOraa j»te 
lOBtJii, ao cB-fet^Hia Tvpuin. ito 3aKaBKa3bc o6t.hbm.io ce6a MeaaBH- 
ciwmmt, rocvaapcTBOMT.""! h (24) anp-bM MmnicTpyMipeariaaTeaioJia*. 
coo6meHifl Haqa.ibBiiKa IIJTaGa apMeftcKaro Kopnyca.reHepa.ia BamijB- 
cKaro renepa.iv OaHuie.imae cTa.ui hsb-bcthh yc.iobi», »a lioTOpHXT. ..... 

TypKB cor.iacHU 6btin npi.xTanoBHTb BoeHHbia xkiicTBiH hoit. Kap-^ ; 
coM-b. Vcioisiji 3TH no Te.ierpasnrh BumiiHcuaro, no.TY<mBuisro-oi-b Ty- \ 
peuKaro KOJiaHaviomaro KapccKiiMt 4> p ohtomt> cooTB-fcrcTBViomee nncb- 
mo. CBOaiCiliCb KT, c.TBavwmcMv: natuu-eoiicK* do.txc*,u 6uaii ,-woutnu 
ks Kapcv u cmamr, e% day.x* erficmnx* mepedu fofnnoaK npHiCMT, ohh 
He ao.ixHbi crp-b:iaTb npn n.axoxfc TypeaKiixT. BoiicKS KOTopua n (24) 
anpijiH aaflMvn. .BHUievnaaaHHyio .iimim***). 

MHHHCTpT.-npeac-baaTc.-ib, no no.iyqemn osHaieHHuxt cooomemft 
iieMe-ueHHo pacnopaait.ica va-umia TypoKt npjmaTb h bookm* a«l- 
cxBij. npeKpaxiiTb na »>» vcaoniax-b, - mcmt, c «o6mciK. r fiwa-K03«a-_ 
an P v Api«KCMro Kop.ivca. reHepaay HaaapocroBy"*). HeiiocpescrBeHHO 
BCTsai. sa 3THMT. pacnopsweHieMt. bt, tott> *« aem, Ou.ia nonyqeHa 
TejierpaMMa oti. Bexii6a-nauiH. bt. KoTopofl rOBopH.<ocfe, hto tv P kh 
■iDOKpa-raT-b BoeHHbiH a-fcficTBia bt. 2 KnaoMeTpaxi. ott, Kpbnociu. 
' Toro we 11 124) anpB.iH reHepa.iy Ha 3 ap6eroBy npHKaaano 6uao 
■«■ iios^e i2iac. hoiu 11 anptymsuciaTi, K-fcTypKaM-i. nap3aMeHtepo»> 
ua vcTaHOB-ietua cpoKa h vmobiB sBaKyauiHKapca.aofiiiBMCbBOSwww. 
T-Kmtnaro cpona a.ia sBanvauiH h nocTaenBi. Henpe i ftHHHMi> vc.^b.- 
e«,, iTo6bi aw oKOHiaTcibHaro ptmeHia axoro nonpuca 6uao »»»■.. 
cTaTo^HOe BpeMH a^a cHomeHiii KOMawaoBaHia ci, !1 pas HTe:,bCTBo «>;„)• . 

- -■ j: - ; --."'.*-Cii. ■>'■■ io«i ;--'■; ■'- ~ "■" "" ' ■'■■- ■- ■ ■ ....■.■.----- 

"; fn. X- 109. 

"••|'C». in ill. 

- -.-,. ,- ■■'•"■-..Ck.-X? H4- ■■■'■■ - ;-■■.-■■ 

-?- ; -:-- —263— '.-:■"--. H X. riajie«ie Kapca. J* 130. 1:i ._P«*cri _ci t-bmt, RcxHfiy-riatn-Ii MnHHcTpoMi.-npejcbaaTe.ieMT. ; 
ii. a. HoeHnaro MimucTpa reHepa,ioMT, OamnejrHaae" 6«.io TeaeFpa 
*npoBaHo, n- a.w o™mems KapccKofl c6sacra HaniiiMT, BoflcKaw 
- Heofeoamio iipeaocTaBjm, 7 weii, ^toGu Boftcna howh coBepuiari. ot 
xoa-i> cnoKoiiHo H 6e 3 6o.Th3HeHHo. hto a.™ o^meHi* milium BoflcKaw 
#oproBi. Heo6xuaiiMo npeaocTMHTi, hmt, OTa , a eme avwie t P h ;um 
a He cyTKH. K a K i. xoro T P e6o B a.™ xypnu, n ^to juw "oKOH-iaTejii.HOi 
3BaKyauiu Kapca h auBosa 1131. H ero *»vmecTBa Heo6xoaHMO Hawi 
npaocTaBHTi, MtcvnmS cpom., a pasHbiMT, o6]«aoirb, wo aoran; 
«uTb np«ocTa B .ieHa aiiicTBHTtatHas B03Moa<HocTb Muenn rocyaapcr 
neHHoe HMj-mecTBO */ ' 

Hm 3Ba K yauin xpHCTiancuaro Hace;ie H ia, norojioBHo Buceaaioma- 
rocn, Tj,>e6onaaoci, a B f> Ben-bin, ci, 0cTaB.1eH.ieMi, H a sxo BpeMH oxpa 
hm ajea-feanofi aoporn bt. py«;asi. Haiunx-i, vacxefi"). Mejtuy Ttxi., ko 
*aHayx)mifi Typemuum soiicKaMii noax, KapcoML, orapaBiiBi. Haqa.ib- 
HHKy Hatuero OTpsua yTpoMi, ; , (-4) anpt.™ naictMo ct, BfeiuievKasaH 
humm ycaoBiflMH Hcsji6a-nauiH, K011 eme He 6h.hi jhb-bcthh KOMeHaaim 
xp-bnocra. k, lit; aojiuaBiuHCb yriiep;Ksenia axHxx. yc.xoBifl 3aKaBKa3CKH 
mh B-iacTiiMH, ne.«ej,ieHHu npncTvnii.ri. i;i, npoBeaeHiio TaKOBbixx, bt, 
3KH3HI.. KoMenaaHT-h uptiioctn, m-isl-.TCTH<:HHUii 3a nocitamoio h hc 
ycni-.Biuift eme weiih 11 u> 4> an pis.™ iio.-iyiirrb yearns ripaBirre.ii.- 
cTaa o nepeaa^-fe Kp+noc™ 6c-3-i> 6o» Typeuwiin, BoftcKann., ao.ijKetrfc 
6jwt. npurom, piiuMTdfcHbifl Mt.pu K-b tomv, moQn npiocTaHOBHXt 
HacTyn.ieHie TyptuKiix-b bomckt, ,v> uiJHCHeniy (>6cTauoBKii, pe3VJibxa- 
tomt. «ero -m ABiucH HHTeHCHBHwH o6cTp-fe.it. ■ Typws. «arue(i apTJtuie- 
pieft, ToTqaci, wc- iipeKpameHHbiii, khkl, to.ii.ko Hacxyiueuie Typen- 
Kiisi. bohckt, 6i4.io iipiocTaHon.ienu. ^TOMy HeaopasyMtHiio cnocoocx- 
BOBa.ia raii^e nejiCHocrb peaaKiiin rypeuKUXT, vciobih o aByxsepcx- 
HOii ncioci. (3aKauKaacKi» .111 Hoficua otxcwb, mil Typeunia Boficha 
npn6jui;KaioTca Ha aB-fe Bepctfai kt. <j)poHTaMi.). 

3to we H-fecKojitKo iipoia^BpeMenHoe HacTynjieHie Tj-peD.Kjix'i 
BDiicKT. h~b Kapcy ti. yipa 1 1 (24} anptaH Bbi3Ba.-io nanuKy cpeaw ro- 
poacKoro Hact.ieHi^ JCapca. ^to, bt. cboio OMepeab, »oB;iCKao aa co6oii 
oeanopHaoiHbiii yxoab stofo HaceaeHia H3i, ropoaa. a paBHO hekoto- 
pue iiuliBiijie, in. cowa.itHiiQ, M-fecro aKcueccw. 11 no/Kapi. bi, ropoa±. 
PaciiopjiKeHie o nepeaai-s TypeuKiiMi. BoficKau b Kp-feuoc-rii 6e3i. 66« 
6buoji6jiyqeHO KOMeHaaHToMt ai imh B -i. 7 qac. Beiepa 11 (24) aup+jis, 

*) C*. >e 1 16. 
•*) C». J>c ji8. 264 — U Tooa *e hmt, 6hjih KOMaHaHpoBaHU nap.iaueHTepu kt, TypeuKyMyJ 
KowaKiyiomeMy eoftcKawii, a ci> yTpa 12 (25) anp-fa.™, corjiacBo supa- 
(SoTaHUOMy ytiosito, qacTH rapHH30Ha, no |jacnopsweaiio KOMemairra 

Kp-fatlOCTB, OCTaBHJH 4>OpTH, KOTOpiie YJKe BC.TBJ1.T, Sat^MT. 6iWH 3aHfl- 

tli rypemaiMH BOHCKavH. TTo npoiraoiiuic no B3anMHOMy corjianieiriio 
TypenKaro KOMaiiaywmaro h KOMctuamra KptnocTH. 

Bi, HacToamce Bpeva HaaiH BoucKOBbifl nacTH, onepHpOBaBuiis a-b. 
:\apccKOfi ofi^acru, otuhuh y^e 3a ,Apna«iafi, u !imt> cTpcwafiuiHscb 
oopa30MT. npHKaaaao «e npeanpnimuaTb HHKaKMxi. soeuHbivb, a-BucTBiit 
npoT«Bt TypeuKjaxt soBcirfc. <&opTbi A.ieKcaHapono.-ibcKofi Kp-fcnocTH 
■ »a npaeoMT, 6epeiy p-fcKE ApnaiaB BaopsaHu n ociaB-ieHu nasra, Taut 
KaKT. am (jK.pTii pacnaMwemj bt> lipt-XB.iax-b KapccKog o&iacTH. I-t 
pafioiit HimrJUbcKaro h KapaeaHcapaiicKaro iiepesa-ioBt Ha TeppmopiH 
3aKaBKa3CKOH pccm-eLiHKH (DpjiHaHCKaa ryfiepHin) TvpeuKia HOHCKane- 
peuuin 14. h 15 (27 h 281 aiiph.iji rpaHHuy h npoaBEHy.mcs, kt» Hrau- 
p», saHSBi. ceaemc OproBT». B% Hacrosmee BpejfH ohh bhobi> otouihm 
kt> rpaHBu-fc. 

Bi. npHMopcKOMt HanpaBJC-Hiii TypKii npo^o-i/KawTT. 3aMMnaTi. 
pajioHi. 03ypr<Ti., KOTopuft. no noc.itaHCJiy coo6meHiio BexiiSa -namn, 
ohh HaM-bpeHU asaKyupoBaTb is B03BpaTnib 3aKaBKa3CKOM\- UpaBHTen.- 
ctbv hoc.tr Toro. Kam> KaTYMciiie nepercmopu loCTiirHyTb fi.iaronpi- 
5iTHiJX-K pesy.ibTaxoB-fc*). 

llu Bonpocy o cyibGl; naceaeHis 3am<Mac«hixi> TypKasru oo.iacreii 
I lpaBHTe.ii>cTBO njjejinpnHH.io, Kaub 3to biuho 11 h3t> Bunjeii3,TO;Kt:HHa- 
^«»,pai'i>uiaroB'!».i.?jnipe2'»cTaijaeHi» 3To*iy-tiaccieHtwaocTaToiHaro cpo^ 
«a a-ia SBaKyauinii 3,-umiTbi en> ott, pas.miHaro poja nocflrateobcTBTb. 
HeoaaoKpaTHo oopamaacb ki. KoMatuyromeMy TypeuKHMii apMJHMn 
Kr!BKa3cKaro (J.pofnra Pexnoy-Slarat. ci. 3aaB.ieHiflMH, ito noKHjaio- 
rn.ee cbok> porumy nactjeaie npeTepntaaoT-i. 6o.ij.dish .umicHiH h qro 
Ha 3Tofi iioqs-fc BonHo^Hti 3KCiieccu h Me/KaynauioHa.ii.Hua ocjiwkhcbjh, 
a TatuKe <rro c-ojiucthchb;jm-i, cpe.icTBi>Mi. CMflriHTb'npoHcreKatouiiH ot- 
CrO.ia HCCHacTbx 6hj-- Oh npeKpauienieBtice.ieHiH 11 B03BpaniCHie vfaw.,-. 
kto vkc HaxooifTCH bi. nvTii, IIpaBnxe.ii>cTBO cooGmii.io, >itO rapawri- 
mmh, cnoco6HU3ai ocTaHOBiiTb nepccc.ieHfeCKoe aim;Keitie. nociV/Kmni 
6m: CTporiii npireasT. TypeuKiiJii. BoficKaMi. He «uiHHTb HHKaKHXi. Ha- - 
cmifl Haat ;i;iiTe.TiiMH. Hejonymeme uaG"feroR-b Boi>pyH,enuHXi. 6ami., 
"XpaHa nyTeft roo6menui, no3Bo.ieH)e HnpiibiMi. napojHtiMi> opraHH3a--; "^Q*- -*= 1^9. : 1 

" "' ™ - _■_■ i 

— 265—, .:; : i f J i 1 X. n&aenie Kapca. j^ jjq ->■ n.i»M%. pafioTaTi, Haji. noxiepwaHieMi. nopx;uca bt. aepeBHsx-i, n yperj ■- 
jinpoBaHJe 6fe;eHCKaro sonpoca. 

3th M-hpw Mftr.m 6w. no .MH-feHiio ripaBirrc.-n.cTBa, nouepiKaTb wh- 

Teaefl, ocTaiomiixcn eme Ha Micraxi., n cnoco6cTBOBaan 6u bo3H>ikho- 

bchjio oGpaTKaro jBiijKeHia yjKe BbiceaiiBiimxcB. JI.to ocTa.-n.HMii. »e 

/KejiaKuiuix-b .iHKBHinpOBaTi. cBoe xo3suctbo n BHceaiiTtcH bo tto 6w 

To ire cTa.io. npasnTe.ii.cTBo npocH-io ycraHOBjrn> M-tonHufl cpoKi 

(B>rfecTO npeano-iaraeMaro pan-fee aByx«ea'fe.ij>Haro)- Kain. BBcTBj'eTi 

bst, nnci.ua BexHOa-Tlamn Ha mmh MHHHcTpa-iipeacfeaaTe.ifl ott. j6 (29) 

anp'taH h apyrHXT. coo6wemfi. OTsonaweMy Hace.ieniio KapcCKofi 06- 

jiacTH pa3ptmeHo B3HTb BceBO3M0}KHHH josianmifl Bema h Heo6xojmio€ 

- npbaoBo.itcTBie, a ace aBHjKHMoe h HeaFHjKnMoe mywecTBo, ocTaB.iseucc 

Ha ntcT-B, OTaaTb. nan npojan. no cBoesiy BH<5opy. KpoMt roro, mil. 

npBHHTM Mipu kt, orpa^aeHiw uaeeaenia ott> HanaaeHin, npuqeirb ty- 

pemdfi KOwaHayiomifi iKaiepKireaen. HCKpemiee name (lypeuKaro ko- 

MaHjoBasia) ptmeiiie 0K&3aTb apMjmaMi. bccbosmojkhoc cojtf-flcrae. 

M3t noci-fcaHcii ;t;e TeaerpaavM BesiiCa-naimi no btomv mnpocy ott. 

, 2 Man bsuho, ito „B-b yc/ioisijrsT, aBanyauiH Kapca orocopeHo, hto jkh- 

( tcth, KOTopue xotstt. ocTaTbcn bt» ropo_it,, M«>ryrf. rasn. ocTaTtcs 

I noj-b noKpOBHTeabCTBOMt IlMnepaTopcKaro npaBirreabCTBa 6e3T» pas- 

, .iHMis pacu ii peanrm 11 6yayn> };o.it;toBaTwj! bc '-. MH'o6uiecTBeHHiiiMH 

3 npaBaMH na pmy ci> ocTa.-u.HHMU noxtaHNUMii. HecMorpa na 9T6 aa- 
' flMCHic, apMHiTCi;oe Haceaciiie G-f;;Kaao. Hat & roro ca-feayerK. ito is.ih 

4 3Ta aeiv.iapauisi nc Gtjaa HSB-frcTHa vKHTeaHin., h.ih uto oHa He npoii3- 
( J Beiia HHKaxoro BrieiaTa-femH . Ha Hapoxb. Saarojapji - cicmmm* nocro- 

] poHHHMi. B.iianiKMT. Ha ero nciixiiKy. Kpo.xrfc Toro, eme bo sptxa 3a- 

* 1 HSTi« iiavii 3p3cpywa 6nao ycranoB-ieHO, mto. coo6mciiie TaKoro we 

poaa. Hcxoiamee oti. KOMaHiviomaro Hameii apjiieii, He 6buo o6na- 

po^OBaiio »t ropoxb. Hami. KO?iaH.iHU(i cocTaBi. npiiHJLXb set. Mipu 

J a.iJi tojo. iTo&hi H36f,>t;aTb nami^ecKaro 6-krcTBa Haceaems, ho BCTta- 

I cTBJe nponai-aiuu apMHHCKoe HacejeHie iioKiiHyao cboh pojHiis yrkcxa 

a 6i;aiaao, HecMorpa Ha cTapamsi nauiit yenoK"HTb o6iuecTBea3ioe 

UK'kme 11 BoiipeKn HaiuiiMi* xjeaaHiasn.. IlTaKt, 1131. BbiniecKa3aHHaro 

! i cl-iuyeTT., sto OiTOMaHCKoe npaBHTeatcTBo He 6mjio npHiBuofi 6-fer- 

cTBa apMjiHi. 11' >)To ero ycii.iU' c^ep-*i;aTb 3to nepesBHwenie 6ujtn 6ea- 

nao^Hbi. C.TEioBaTe.ifeHO. ^ih Tt.xi. jKMTeaep, KOTopue oCTaancb ua 

M-fecTaxt, HhTi. ocHoBaHin onacaTbca 3a cboio 6c30nacuocn»: no otho- 

uicbik) jne T-fext, KOTopue noKHHy.ni cboB Kpafi, 1131, icoero (npen*ay* 

maioj nucbMa wuho, ito uptanoaai aeMiis Ha»m jrfepu {nepeiKc.MH- 266 


X. nas«Hie Kapca. jfe 130. huh Bume) yme npoBojurrcs bt> >kh3Hi>. Hto «e KacaeTcji a-fcficTBii 
Boopy^eHHiix-b Gami,, ciirraio hv^humt, joBecrn ao Bauiero CB'fexfcHiH, 
ito OxTOMaHCKOe npaBjrre.-u.CTBO n apmia othocatch <n> 6o.ii.mHin. hc- 
rcaoBaHie.¥3> kt. opraim3aiiiii TaKiixi. 6aHXb n BHKastiBaioTT, 6ojn>mvio 
SHepriio na o6y3jaHijj iixt,. Kpojrb Toro, iijjkho OTsrtrHTb, hto. »t. 
biuv HeoCxojiiMocTH jm^Hnxt neperosopoBi. n bt. 3aBucimocrn <-tt. 
BoeHHbist coo6pajKeHiii, BojBopeHie Ha srbcTojKHTe.ii.cTBo 6-fc>KeHiivKV 
aaHSTuxi. o6.iacrefi. ocoGchho Kapca, ceiiiaci. hcbosmowho. 3a hck.t»- 
•leHieMi. jKHTeaeii Osyprcr*. Pa3p-fcnieHi"e stoto Bonpoca Haao ctjg- 
»im> jo naia-ia neperoBopoB-i. Bt EaTysrfc, KOTopue, 6e3T> BcsKaro ' 
coMH-fenia. npHBeayn. kt. 6nctpi>my n C.iaronpinrHOMy Hcxoay*. ■ 

; .vajt ipi8 mda. * 2fi7 ■ IB P XI. BaTyMenafl MHpHaa KomftepeimiH. 

[l-l , Jfc 132*). 

,; 1-h MeMopaH^yHi. 3aRaBKa3CKOH ^ejieraniH. 

til 

t. - r 03H3KOMHBlliMCb Cb npOeKTO.Mt -AOrOBOpa MHpa.Hflpy)K 

MeJK^y HMnepaTOpCKHMT, OtTOMaHCKHMb flpaBHTeJlbCXBOMb 

; 3aKaBKa3CKoH KoH^eAepaxuBHoH Pecny6;niKOM - , npe;yio>KenHbi; 

iiejierauiefi H.MnepaTopcKaro OxxoiuaHCKaro ripaeHTejibCTBa 
. . nepBovt-b luieHapHOM-b 3actAaHiM baTyMCKofl Kow|iepeHuiM 

xaMecTBt ochobli jvn en pa6oxb, h npnjio>KeH!5?MH kt> o3Han< 
. ; noiwy npoeKTV. 3aKaBKa3CKa>i Aejierauia uMiiexb HecTb <|>op!\ 

. i jjwpoBaTb HHA'cc^tAViomee npeAJioxeHie: 

n nyHKTt i-a. 

; I ^oroBop-b 4pyMv6bi Bb CB93M cb npn3naHieMb He3aBncnMoc 

3aKaBKa3CK0H Pecny6jMKH Ao.i^eHb 6biTb, coiviacHo Aex-iapai 
ll OTTOManCKoK Ae.neraui:i OTb 13 anptjm 1918 r., 3aKJiK>He 

_\ ■■ MeiKuy AepJKaeaMH HexBepHoro Coiosa. cb oahoji cTopowj, 
; j 3aKaBKa3CKofi PecnyS.iiiKOH. cb Apyi'Otf, Ha ocHOBfc Bpecr 

'\\ -iHTOBCKaro AOrosopa. 

f I ' IlVHKTb 2-H. 

M r 

-, ; CDiJiaiueHiH, ubiTtKaioiM a n3b Hunt eiue He 3ai<0HMeHH 

[ _; o6meti BOfiHbi h AtKcTB.vtoiuia Bnpeab ao oKOHManis 3toh boHh 

■ • j^o^^Hbi 6bixb npeAMexoMb oco6oh AonojiHuxejibHOii Kb ochc 
; ; Moray Aorosopy (n. 1-ii) KonBeHuiii, 3aKJiKme.MOH paBHy.wb c 

■ pa3p.v,-b «e>KAj- Aep>k-aBn.\;H HeTBep.-uro Coio3a, ct> oahoh a 
; I pOHbi, h 3aKaBKa3CK0fi PecnyC^MKOM, cb apyrOH. 

nyHKTb 3-U. 

4xo nacaexcs 3axt>Mb npeAMeTOBb h BonpocoBb, oxhck 
lMHXCS Kb ycxaHOBJiewiio B3anMHbix-b AoGpococliACKHXb othou 

HIM Bb O&naCTH 3K0HO.\!HSeCKOH, KJpMAMHeCKOR M T. fl,., CC 

*) .V£ 131 .list npoToKo.il niirBapnaro sac-b.iauix EaryacKoit liOii^epeit 

11 siaa 1918" no TexaniecKiiM> ycj.isiHVT.noiitiuertT.iii.KOBU't HaCTosraaro ota* H sis t''i — 268 f XI. BaiyHcicaj: HKpHan KOH^epeHuiM. J* J* 132, 133. . 

CTBeHHO MejK^y OTTOMaHCKoS MMnepieR h 3akaBKa3CK0ft -Pec— -- 
ny6jiHKoR, to, kohcsho, Ha3BaHHbie npeAweTbi nOA-newajm 6u 
yperyjinpOBaHiio nocpeACTBOM-b oco6«xi> corjiauieHiR utoKgy- 
OrroMaHCKoPi MMncpiefl, Ch oahoK CTopOHbi, h 3aKaBKa3CKoft 
Pecny6jiHKoft, ct> apyroft. 

OTcyTCTBie B-b HacTonmee spewa npeflCTaBHTe.ieii AacTpo- 
BeHrpiM h . EoArapiH He MoweTt cnyjKiiTb npenaTCTB'reurb kt> 
npoflOJi>KeHiK) HanaTbix-b neperosopOB-b h k\, 3aK.iioHeHiK) Aoro- 
Bopa, Kt Koeivty cin ab1> Aep/KaRhi cMoryrb, ecjin norpedyeTca. 

TlpHMKHJ'TL BnOCJI^CTBlM. 

3aKaBKa3CKan Aejieraqis no.iaraen>. mto BbiLUcn3;]0/KeHHHft 
nopflAOK-b CKopte Bcero npH3C\Xb 6m. kt. ofimewy yapB-ieTBopeHiio 
actx-b 3anHTepecoBaHHbixi. cTOpono. m kv 6bicrpoMy pa3p1suie- 
niio aclix-b 3aAan-b KoniJicpeKuiu. bi> nac.THOCTH we,; _Tpe6yio- 
mHxt no cBOeMy cymecTBy cp04Haroypery;mpoBaHisr. 

E/itnjMi, 1} Max 191H zntta, 

■ Jfc ; 133.' . ' 

HoTa OTTOHaHCKofi' jieaeraijin o itponyeK'fe TypenHoi 
apMin ^epesi) 3aKaBKa3Le. 

_HM-felO HL'CTb COoGlUHTb BaiDL'MV ilpeBOCNOAHTeJIbCTBy AO-. 

c.ioBHbiH nepeBOAi^ iwcbMa, no:iy i !enHaro mhok> TOJtbKo sto ott= 
Ero. npesocxoAHTe^bCTBa BtXHCa-naum, r.iaBHOKOHaHAywmaro 

0TT0M3HCKHMH apMlSIMH Ha KaBKaSCKOMlt (JjpOHTli. 

JEro ripcBocxOAHTe.ibCTEy Mhhhctp} - SOcthuih. npeAcfc- 
.sareirio MMnepaTopcKoK OiTomaHCKofi _3e.nerai.tiH. 

KaKi.. Bauie.My npCBOcxo/iitTe/ibCTBy M3stcTH0 : ctpayeoi-. 
lecKasi Heo6xOAHMOCTb ptiuaiouieii BaiKHOCTH ctobhtt, apMisMi>, 

KOHMK 9. HMlitO MeCTb K0M3HA0BaTb. 3aAaHV npOTHBOAtilCTBOBaTb 

onepauinM-b aHrjiHMain, bi. npeAt.naxv nepciH. n TaioKe a^mct— 
BiflM-b. npon3BOAaiUHMcsi npoTHBi, luecToft MniDtpaTOpcKOH .ap- 
win. GmTato AO^roM-b BCitACTBie cero coo<5mnTb Baiueiwy Hpe-.: 
BocxoAHTe^bCTBy, mto n Haxowycb bo B.iacTHofi hcoGxoammocth 
oTAaTb .0e3i. AaJitHtiiLuaro npowej.'-eHiH upmost o npoABtOKe-. 

'■'^'-'■-- ■" "'■ ^2M—~~'~— : ---^- : "-^-~—-^ XI. BaryMcicaji Mnp'Han KOH^epenuiN. J* 1; 

! 


T ■ ' f 


■ [ 


V" 
[': '- : 


i' i 
\ - 


m 
t'i'A'i 


I'j 


liF 


I '< 


r?"" 8 


>,:i 


p. 


y 


liB 


; l HIH BOMCKT., Tpe6yeMowb HaCTOSlUHM-b nOJIOJKeHieM-b GoBMtCT 

ycw-iia, KOTopwa mu npoaBmin 06a, bt> TeMenie AByx* ahch. 

BCtMT. A06pblMT> JKeJiaHieMTj H HCKpeHHOCTblO, He AQCTMMH, 

cojKaji-feHiK), ajis Hac-b bo3mojkhoctm ncnojib30BaTb Apywecr 
HbiM-b o6pa3owb >Ke.it3!io^opo>K!iyio jiHHiK) AjieKcaHflponoj 
AiKyjibcfca. MewAV liim, a hi: aiory TepaTb hh oahoH mhhj 

HT06bl 06e3*neMHTb HaMT> 3TY B03M0>KH0CTb. npe>Kfle M^Wb 

AaTb npnKa3i. 061, ocyiuecrsJieHiM 3roro Ba>KHaro Bonp 
Haxoftflmarocn bt> t£cho« cb33h ct> eAHHCTBOM-b {06m 
njnaHOMi>) uauinxi, BoeHHbixi. onepauiR, a bi> noApoi 
CTnx'b Bbindum, ptmaiomja mxt> npKHHHbi T-Hy fTpeAC-fcAaT 
3aKaBKa3CKoii AeJieraijin. a paBHo apiusHCKHM-b AeJieraTi 
upw neMij, s noacHHvTb hmt>, 4T0 ec«n<>bj Bonpocb He 6 
y;ia>KeH-L ApyatecTBeHHO h HesvseA-'ieHHo, ABHJK-eHie, wwtiomee 6 
npeAnpnHflTbiM-b, He aojjjkho oTHiOAb Oujio 6u dbiTb jiohstl 
KaK-b CoeBbia onepauiti. Hbwfe, a npoiuy Baiue ripeBOCxoAHn 
ctbo,— KaKOBaa npocb<5a m cocTaBJtaeTi) npeA^eTi, iwoero a 
lUeHia. — HeMeAJieHHO yBi>AOMHTb' 3aKaBKa3CKyio nejieraum, 
M36tiKaHie Toro, 4to6li- OHa ne <5bijia HenpaBHJibHo ocb^aomji 
4io npoABH/KeHie boHckis HanneTca 3asTpa, ct> paHHflro y- 
fl OTaajji, npnKa3i> KoMaHAyiomeMV cjipOHTOMv, mto, ec,in 
6yfleT-b npoTiiBOAtficTBifl opyacieiin., npoABHiKeHie 6yxerb 1 
ApyjKecTBeHHbiM-b, HHHbe cnoKoHcTBie h 6e3onacHOCTb ne 6yA 
HapyuueHbi h mh 6yAe.\n> yBa;«aTb w co6jma,a\b npaBa Ka>K, 

6e3pa3AHHH0. fl03B0^bTe TipMSaBHTb, MTO 3T0 ABMJKCHie Hlvrfi 

HCK^iOHMTe^bHO JiOKa^M3npoBaHHbiH xapaKTep-b: H3 cppoHTi 
koh He cocTaB.naiOT-b ofi-beK :a Haiuero ABuxeHia, mm OTHioAt 
noKHHeMij HauiHX-b no3Huifl n, nocKOJibicy niLi He noAseprHt 
HanafleHiio, nibi He npeAnpHMenfb HHKaKoro BpajKAefiHaro > 

CTBifl. 

BjjaroBO^HTe TaKJKe yK33aTb, hto a hm-Bio TBepAyw Ha; 
Ay, hto 3th ABHA-eHia, KOTOpbia 6yAyTb npoH3BOAHMbi Mac 

MOMX-b apMifi He BCTptTflTTj OTHlOAb npOTHBOA^HCTBia H HT( 
JIOflJIbHOCTH H 6e3yKOpH3HeHHOMl> nOBeAeHJH MOHXT> BOHCKT. 
AYTTj MMtTb flOAHyK) yB^peHHOCTb". 

floBOAa ao cBtA^Hia Baujero npesocxoAHTe^bCTBa oiSt, 
JioxeHHow-b, no^b3yiocb c^ysaeM-b... KaMJU-tieu' . 

EamyMi, 14 Max zgiS toda. ... . _ 

Z:.^,_- - "■■"-. ■"■ - — 27o- ;.:?'.:: : '"- ~--::-^- XI. EaTyHCKaB twpHaji KOH$cpeiutfJi. JfcNs 134, 13S. : ._„;........ Jft -134.—^ 

I npOTecTt 3aKaBKa3CK0H jeJieraiiiH. 

„Hn>KenoAmicaBiiiiHCfl, MHHHcrpb MHOcrpanHbix-b fl,tjn> 3a- . 
KaBKa3CKoH PecnyGjiMKM, no.nyHHB-b cero 15 Mas, bt> 6 h. yTpa, . 
coofimeHie ott> 1 4. cero was KacaTe.ibHO npoxoaaTypeuKHx-b BOfttK-b, 
upeAnpHHflTaro no TeppHTopiu 3aKaBKa3CKoH PecnyfijiHKH, rnvfeerb 
necTb coo6mnTb Ero ripeBOcxOAHTejibCTBy XamnvBeio, Mh- 
HHCTpy lOcTMutM, FlpeACtAaTe-'iio flejierai^H OTTOMaHCKOii Mh- 
nepiw, hto ohTj npoTecTyeT'b canibiMb '(JjopMajibHuaii, h caMUKi> 
3Heprn4HbiMT> o6pa30Mi> npoTMBij 3Toro aicra, aBJisiomarocfl npa- 
HbiMb HapyuieHieiiij cyBepeHHTera 3anaBKa3CKOH Pecny6jinKH. 
ne3aBHcnM0CTb kotopoh fibijia npH3naHa fijiHCTareJibHoil flopTOfi, 
K3Ki> 3to cooomn.nt> oq^wuiajibHO ripaBHTe.nbCTBy PecnyfijiHKH 
Ero FlpeBOCxo^HTejibCTBo BexHSvMex.^eA'b-naijja, r^aBHOKO- 
!\iaH;iytomi£i TypeuK».iin apMiflHw na KaBKa3CK0M"b c^Poht^, Te/ie- 
I'paMMOK oti. 21 anp-fcjis 1918 ro^a. 

■HHyKeno^nwcaBiuiHca HMteTb 4ecTb npocnTb OAHOBpeMeHHo 
Ero npeBoexoAHTe^bCTEO XaJin-Tb-Eeq, coofimuTb BuujeH3Jip- 
>i<eHHbiii npoTecxb H%inepaTopcKOMy OTToiuaHCKOiiy npaBMTCJib- 
cTBy, a paBHO apyrHMt .aep^caBaM b . WeTBepHoro Coio3a, kzkh 
co.nnjiapHo ynacTByiOLUHM'b bt> pasp^iueHiH bc^xt> ' Bonpocosv. 
npOHCTeKasoj^nxij h3Tj Bpecrb-JliiTOBCKaro ocnoBHoro AoroBOpa 

M Blj OTB'feTCTBeHHOCTH, MOryiHeil npOH30HTH H3b-BbHUeH3J«J>KeH— 

naro aKTa HapyujeHia, coA^flHHaro KOMaHnoBaHiein> OTTOMaH- 

CKMMM BOHCKaMH. 

3to 3aflB.ieHie Ali.iaeTCSi, OAHOBpemeHHO renepajiv-Maiopy 
<t>. JloccoBy, HpeAC^aTe.iK) /lejierauiki PepMaHCKOfi WiwiepiH. 

BamyMz. i; Max kjiS toda. 

Ks 115. 

Hipti ki> 3amaTi AjteKeaH^ponojifl. 

„BaTyM-b. ripeAC^AaTe^K) 3aKaBKa3ct<oPi mhphoH . AeJierauw 
A. MxeHKejiw. '-"■■■■ 

B-b AonoJiHeme J* Haiuero 73 cootfmaio CA%JiaHHbiJi hsmh 
pacnopajKeHia Ko.MKopy Ha3ap6eroBy: „AjieKcaHAponojib KoMKopy 

z^:'::^ ■...:: ::.:.: v _ „..".:— 37.1 — ..;:.:..; ■ ;_..._._,,.- ; " 


XI. BaTynCKafl HHpHan KOH$epeHlii*. Ntf* 135, 136. r » ft * ApMflHckowy reHepa,iy Ha3ap6erOByr 06i yjibTHMaTyivit TypoKT> 
6 nepe,naHt hmt> ropOAa AjieKcaHAponojia h 5Keji-fc3HOH Aoporn 
AjieKcaHApono^b— A5KyJib$a ripaBMTejibCTBy HHHero HeH3BtcTHO. 

Bt ^JKyjIbiJjt aHrJlMHaHTj H%T-b. B^pOflTHO, npOHCXOAMTt KaKOe 

to HeAopa3yMtHie. A*jtaeTC« crvfctiiHoe cnotueHie ct> EaTyMOMT>. 
riOKa npMCTynHTe k% neperosopaMT> BnpeAb ao BbiflCHeHia 3Tdro 
Bonpoca orb Bexufia-riauiH H3i> BaTywa, npeAJioxHTe TvpKaMi, 
ocraHOBHTb HacryruieHie h t%mt> npeKpaTHTb KpoBonp'o^HTie. 

Ecjih TypKH He corjiacarcfl Ha Baiue npeA-ioxceHie. to npn- 
MHTe <5oK ct ut:ibio yAep>Kajb AjieKcaHAponcib h jk-eji-b3Hyio 
lopory B-b CBOHx-b pyKaxi. ch.iom o.pyw:isi. PeH.-Maiop-b fautmmodae. 

npaBHTejibCTBo npocHT-b Bac-b 3asiBHTb OTToMaHCKOMy 
rnaBHOKOMaHAyioLijeMy n A^erayiaMb TypeuKOi* h rep.MaHcxoM 
caiwbiH aHeprHHHbiii npoTecT-b, m notpeCoBaTb HeMeAJieHHofi npio- 

CTaHOBKH BOtHHUXTb. A^fiCTBlfi. 

H. a- npeActAaTe/is 3aKaBKa3CKaro ripaBHTeJibCTBa Mh- 

HMCTp-b BHVTpeHHHX-b AtiTb H, PflM»me>Utt' 1 . 
TutftAiia, jj Mtui iqiS zoda, J* jj. 

Ms 136. 

OTBtrB OTTOiaHCKoa .neieraniH Ha ] -fi neMopaHflyirfe 
3aKasKa3CKcS aejierania. „r-Hi> TlpeActAaTejib. - " 

Si H.MtTb necTb 'no-iyMHTb Baiue nncbmo OT"b TpeTbqro .wq 

BM^CTib Cb npH.lOKeHHblMTj KTj He.MV. MCMOpaHAyMOM^ OJIj 13 

cero wast, Bt KOe.Mi> BbiscHsiioTCfl TOHKH 3ptHis ACaeraniH 3a- 
'KaBKa3CKoR PecnyO-n;iKH na nocTaHOBJienia Typtusaro npoeicra 
AoroBopa. co^GiueKHaro Ha3BaHHoH Ae.ieraniii bi. nepBcwb 3aci.- 
AaHiH BaTyMCKoii KomJiepeHuhi. . . . 

Bl, OTBtTb H3 3TO, St CnliUlV AOBeCTM AO CB^A^>Hi« BaiUerO 

npeBOCxOAHTe-ibCTBa HHiKecntAyfOLUee: 

1. Moe rfpaBMTe.ibCTBO HaeraHBaeTTi Ha cbocmt, B3r..isAt>, 

MTO BpeCTi-JlMTOBCKiH AOrOBOpi He MOVKeTT> C-iyjKHTb ''HC'KJIIO- 

HHTenbHoa ochoboh HacTOJ]Lij,nxi, neperOBOposi., B3rji»At, o koewb 
mhok) 6biJio BaM> KaTeropi-inecKH coodmeHO bi, BbiweynoMsiHy- 
tomtj 3ac%AaHiH OAHOBpeMenHO. ci> HSJiOKCHieM-b no6yAMTe;ibHbi\ , b 
kt TOMy ocHOBaHiii. 

; ■ .^,.-:.,-™-^ ■-. .',., -. ■ — 272 ^ '".... ■ '"""- "■""- : XI. Ba-ryMCKa* MwpHas KomJiepeHius. hfej* 13$, 137, 

2. 5t npwHHMaio kt> CB%/itHiio, " MTd~Ae)ierauiji 3aKaBKa3CKoH 
PecnyOJiHKH, B-b OTBfn-b Ha npoeKTi, aono.inwTejibHaro AoroBOpa, 
paBHtiM-b o6pa30Mi. en cooOmeHHbifi OTTOMaHCKoH Ae^erauieW, 
M3-b3BJiflen> corjiacie Ha 3aKJiioHeHie cneuiajibHoR KOHBeHuiii! 
AOno^HHTeiibHOfi k*. ocHOBHOMy AoroBopy, oTHOCHTeJtbHO Jcorjia- 
lueHiR, npoHCTeKaioiMMx-b H3i> npoAOJiwaiomeficj! eme o6iu,efi 

BOHHbl M COXpaMaiOfMHX'b CHJiy AO OKOHHaHJSI CeM BOfiHbl. 

3. B-b BHfly TOrO, HTO OTT> OAHHXi C0K>3HHKOB-b 3aBHCHTb 

coBM^cTHoe onpe^t.ieHie topo, Kanie Bonpocw cvTb oomie n.i\% . 
HHx-b Bc%x-b, h KaKie KacatoTca Jinwb o^Horo H3-b hhxt> h 3a- 
KaBKa3CK0H PecnyfiJiMKH, a paBHo m OTHecewe 3thxt> BonpocoB'b 
,-in<5o K-b nocTaHOBJieHiaM-b Aorosopa umpa h apyw6bi, jih6o xe 
XT) nocTaHOB.ieHiHMt AonojiHHTejibHbixi, aKTOBt. \ He Mory npn- 
3HaTb, mtoow At'Jierauis 3ai<aBKa3CKOH Pecny6.nnKn Morjia bh- 
cKa3biBaTbcsi no cewy npe^MeTy. 

4. flpMCOeAHHeHie B* oyAVineiwb ABCTpo-BeHrpin h Eo.n- 
rapm KT. aoroBopy. cocTasjiaiouieMy .npefliierb HbmtujHMx-b ne- 
perOBopoBi,, ecTb onstTb-TaxH Bonpoc : b. KacaromiRcs -oahmxt. 
TOJibKo CoraHbrx'b PpaBHTeJibCTB-b. 

FlpHMHTe, r. npOACtaaTejib, VBtpeHie bi, mocmv blicokomt> 

j. BamyMb, /> Max /<?/.? xnd-i, ,\l jj, a. . 
_ - .■-._ -'. _JTs-137-,— — — - ; --■ 2-fc JteHopaHflyjn> 3aKaBKa3CKoS aejteraijiH. 

-Bt. nepBom> iueHapHo.M-b 3actAaHiM BaTVMckoa KOH<pepeH- 
uim npeflct.,iaTc.neMi, 3aKasKa3CK0ii Aejjerauin"<5b\K> BbiCKa3aH0, 
hto, ci'-TOVKu 3ptHis noc.rliAHefi, ■ HacToamie neperoBopw oii- 
Ayerb pascwatpHBaTb. kski, npsuoe npofiOxiceHie Tpane3yHA- 

CKHX^, H HTO 1Tb OCHOBV HX1> AO-TA'CHt (5blTb IIO.lOJK'eH-b Specrb- 
JlHTOBCKifi AOrOBopt, bi> cooTGtrcTBiH c-b ACK.iapaqierrMMnepa- 
TopcKoR OrroMaHCKofi neJierauiw orb 21 Mapra h cbOTBtTOMt 
3aKaBKa3CK0K Acieraum oti> 10 anptjia 1918 j\ • '■'-'■■ - -^ ■ 

Co cTopOHbt npeflctAaTe.iH OTTouaHCKOH Ae.'ierauiH Ha Bbi- 
ujen3Jio»<eHHoe noc;itAOBa.io vb Tow-b >Ke 3artAaniH B03pa»:e- 
Hie bt. tomt> cMbic.rb, hto o0pa3-b AtRcTBifi 3aKaBKa3CK0fi Ae- 
-leraiiiH B-b Tpane3yHAt, A^ficTBHTejibHO npHHHBureii 3a ocHOBa- 

■^ ■■■ ■""■■■ "■" ' —273— '■-.. ■■"l_l:.-^__.-^-~:. > ' i T 

fa i i XI. BaTyHCKaM MHpHa* jcomfrepeiiuw. J* 13*- 

Hie AJis AajibHtHuiHXT. neperosopoBi. EpecTb-JlHTOicKifi Aoro 
Bopt, 6u.iT, BnocjitACTBiw fle3aBynp.)BaHT. SaKaBKaacKHMi, flpa 
BiiTeJibCTBOMT,, « 4to nocJit orbt3Aa 3aKaBKa3CKofi AeJierauii 
H3T. Tpane3yHAa bo3o6hobhjimcb BoeHHbia AfcKcTBis, BOitACTBii 
Hero Becb Bonpoeb BCTynnjn> bt> HOByio 4>a3y h He Moxcen 
6uTb y^e cBa3UBaeMt HCoiOHHTeJibHO ci> BpecTT.-JlwTOB 

CKMM"b flirOBOpOMT.. 

TaKisi coo<5pa>KeHia no^HOMOMHaro AeJieraTa HNinepaTopaca 
ro OTTOwaHCKaro npaBHTeAbCTBa noCyjKAaKyn. 3aKaBKa3CKyt 
Aejierau'iio oTMtTHTb, sto H3T>flB,ieHnas AeJieraTaMH 3axaBKa; 
ckoR Pecny6jinKH roTOBHocrb npHHflTb Specrb-JluTOBCKiH aok 
Bop-b bt> ocHoay AajibH-fcHiuHx-b. neperoBopoBt BupaweHa 6uji 
bt> coo6meHiH, aApecosaHHOMi. HuiiepaTopcicofi OrroMaHCKO 
AeJierauiH bt> Tpane3ynAk 10 anp^Jia h nOAnwcaHHoarb, Ha och( 
BaH'm cooTBtTCTByiouiaro no.iHOMOHia Mmhhctpomt. MHOcrpai 
Hbixt £i>.m> 3aKaBKa3CK0fi Pecny6\nnKn- y>Ke oaho 3to o6ct< 
suejibCTBO A^Aa-io, oneBHAHO, HeB03M05KHu»T> Ae3aByHpOBaHie o: 
' HaseHHaro aKTa 3aKaBKa3CKHM-b npaBirrejibCTBOMrb, KOTOpoe b 

JlllUi OAHOrO M31. CEOMXT* HJICHOBT.. AOJlvKHbljrb oflpa30MT> H3 1 

ynoJiHOMOneHHaro, CKptnujio CBoefi noAnHCbio BbiuuenpuBeAeHHC 
nHCbMO OT-b 10-ro anptia. PaBHbun, o6pa30Mt h sepxOBHL 
opraHt 3aKaBKa3CKo3 PecnySjiHKH CeK.\n» pestuisoujcfi, n.pnn 
toh 22 anpiiJia, B03;io*n.Tb Ha npas^Te-ibCTBO Aa.ibHlifiiuee b 
Ae ie neceroBopOBi. bt> TO.Mb ace h.mchho Ayx1>, o Hein. h 6hj 
HemeAJteHHO nocTaBjiewb bt> K33tcfH0CTb r.iaBHOKOMaHA"K>uj 
Ottom3h^khmh ciLiaaiM Ha KaBKa3CKO.ub <t>ponTfc BexMOT>-Me 
Meat-Haiiia aenedieio, OTnpasieHHoa Ha.ero n\ia 23-ro anpib. 
ripeAciAirejieMb 3aKaBKa3CKaro npaBvrreJibCTBa. 

Bt> oTBtT-b na 3Ty Aeneiuy nocaifl^Ba-ib co cTOpOHu E 
XMS-b-MaxMaAvriaLU^ TeA^rp up ut'A , orefcrb 27 anptJia, 
CMbioiy Koero, bt. biia}' npiiHsma 3aKaBKa3CKMM'b npaBMTejibc 
BO,M"b npeAJioaceHm, cA^annbix-b H\inepaTopCKoR OrroMaHCK 
AeJierauiefi, npeACTaBJifl.nocb, no mh^hik) BepxoBHa o Typeuxs 
KonuHAOBaHin, HeoOxoAHMbiMi. cKopttfiuee B03o6HOBAenie c< 
MtcTHoPi pa6oTU AByxo Aejierauiti aji" 33BepujeHia HanaTbi: 
Bt> TpaneayHA'fe m BpewaHHo npiocTaHDB^eHHbix-b neperoBopoi 

3-niivi-b caMbt.Mb, oneB-iiHO, noAT»ep>KAaeTCJi, mto, ct. toh 
3piiHia Typei<Karo flpaB itc itcTBa, bt> CB33H ct. npn3HaHieMi> 
CTopoHbi 3aKaBKa3CKaro npaB iTe.ibCTsa ycjiOBiii BpecTT>-JlMTi 

...„j._. „,.'.' \ -JH.-.. XI. BaTjHCKa* MKpHan KomJiepeHUUi, j£ 237. 

CKaro aoroBopa, npoflOJUKeHie neperoBopoBv moi-jio m aojijkho- 
<Sbuio nocjitaoBaTb Ha 3-toK cuaMajia oTBepraBtueHcsi, a 3a-rfciffb 
no HacToaHiio Typuiw 3aKaBKa3CKHMT> flpaBHTeJibCTBOM-b npHHSi- 
toK ocHOBt— npM3HaHin Epecrb-JlHTOBCKaro aoroBopa. M Kaici 
3to .nerKO o6Hapy>KMBaeTCH h3t, p,aTb npHBeaeHHbixv AoteyiiieH- 
TOB-b, H3Jio)KeHnasr TOHKa 3ptHisi coxpaHA^acb TypeuKwnt npa- 
BMTejibCTBOMt. HecMorpn na 4>aKTHHecida o6cT0aTej!bCTBa, kom- 
mm conpoBOJK^a^ocb npoflBH-A-eHie TypenKnxi> boHcki> B-bpaHoHt 
oaBuien pyccKO-TypeuKoK rpaHHUu. 

• PaBHblMT, 06pa30MTi. Bbmje03H34eHHbl3 06cTOSlTeJlbCT6a He 

nooyiKHjiH npen^TCTEieM-b K-b npw3HaHiio MMnepaTopcKHMi> Ot- 

TOMaHCKHM-b NpaBHTejIbCTBOin, He3aBHCMM0CTH 3aKaBKa3CKOH 

Pecny6.iHKM (aeneiua BexnO-b-Mex.ueaa-naujH oTt 27 anpfcjiflj, 
npH HeMt Ha^ie^HT-b- nnitTb bt> BHAy, hto no cymecTBy Atjia 
"npn3HaHie 3to, o^eBHAHo, HMt.io B-b BHjiy 3aKaBKa3CKyio Pecnyd- 
jiHKy bt> tomtj ea TeppnTopia.ibHOM-b cocTast,KOTopbifi no hhh- 
UiaxHBt TypeuKHxij'jKe yno,inoMOseHHbix-b 6bijrb BbinCHeHi. h 
3a<j)HKCHpoBaHt bo Bpemn Tpane3ynACKHXT» neperOBopoB-b (cm. 

npOTOK.) H He-nOAJieJKHTb COMHliHilO, HTO B"b 3THX"b MMeHHO 

npeafciax-b c"b HanrkHeHiaiHn, BbiTeKaiomHMH H3i> Epecrb-JlHTOB- 
ci<aro AoroBOpa, 3aKaBKa3be h aoji>kho 6u;io npOB03rjiacnrb 
ceOa He3aBHCHMbiMT> rocy^apcTBOM-b ci> tohkh 3ptnifl caMoR 
TypuiH, nepe3-b cBOHxt Ae-neraTOBi, nocTaBneuiefi TaKoe npo- 
B03 ,iaiueHie ycjioBieMi. 3aK;iioHeHia cb 3aKaBKa3beMT> AOrOBopa 
flpyx6u (cm. HOTy flpeACtAaTejia TypeuKOfi aejierauiH B-b Tpa- 
ne3yHflt OT"b 10-ro anp-Lrca). '. 

npoB03rjiaiueHie He3asncn.uocTH 3at<aBKa3bH nocjitflOBajio 
22-ro anptjia, a o'npn3H3Hin 3tom He3aBncni\iocTH HwnepaTOp- 
CKHiu-b OTTO^iaHCKHM-b ripaBHTejibCTBOMij ripaBHTejibCTBy 3aKas- 
Ka3CKoii Pecny6^nKM 6hjio coo6meHO TejierpawMOK BexH<5a-naujM 
OT"b 27-ro anp-fejia bt> Bbipajk'eHiax-b He;;onycKaiomnx-b comh^hisi 
bt> TOM-b, mto npn3Hame 3T0 Haxo^miocb bt> npaMow cba3h cv 
nocjitflOBaBUJHM'b nooTE Tpane3ynACKnx-b neperOBopoBv ycBOe- 
Hieing oG^mmh cTopoHaMH, BT, KasecTBfc oGmeK ocHOBbi AJia flajib- 
HtRuiaro corjiameHia, BpecTT>-JlnTOBCKaro AoroBopa. Bo bcakomi> 
c^ysa%, KaKHxt ^h6o yKa3aHifi na BCTynjieHie ficeroBonpoca 8t 
HOByio (pa3y, bi bha>' hobuxt, o6cToaTejibCTBT>. h npw tomt> bt. 
CMbicjit 0TKa3a OTb AOCTHrHyiaro yjKe o6tHMH CTopoHaMH co- 
oaujeHia oTHOCHTCibHO ochobu A^a ycTaHOBJieHia OTHomeHii} 

— 276 — 


XL EaryMCxas H! - pHa» goH^epettuix. J* 137. 


I'' - Apy>K<3u h ao<5paro coc^ACTBa bt» Bbiiijeo3HaHeHHOM-b AOKyMeHrfc 

BbiiiieH3Jio>KeHHoe A03BOjtserb 3aKaBKa3CKOft AeJierauin yT- 
BepJKflaTb, HTOAOcawaro noc-i%AHsro Bpe.MeHH. Kant 6uhh cKJia- 
AbiBaJiHCb (J>aKTHHecKist .oTHOtueHifl bt> cbsi3ji ct> OKKynauieB Ty- 
peqKHMH eoRcKawH oO.iacTeR BaTVMCKofi h KapccicoB, o<5a Tlp'a- 
BMTe^bCTBa. .OrroMaHckoe m 3aKaBKa3CKoe, ctosuw Ha oosb% 
floCTHmyTaro bt> Tpane3yHA"& cocnameHifl oTHOCHTeJibHo npn- 
Hfliia 3a ocHOBaHie &w Aa.nbH%Miuwx"b 11 Ha ceii pa3"b oKOHna- 
TejibHbixij neperoBopoB-b Epecrii-JlHTOBCKaro aorosopa. 

, ttvfex bt> Biiay Bee tJbtiuecKa3aHH0e. 3aKasKa3Cka$i je;ie- 

rauisi noJiaraeTTi, 4to hh npoAUJOCTByiomisi o<5cTOHTe;ibCTBa, hh 
sect xo^b neperoBopoBt, hm%buihxi> flo cero m%cto mexay Typ- 
ujeB h 3aKaBKa3bewb. He Moryrb ciyjKHTb ocHOBaHievb ajihto- 
ro, H%CKo;ibKb HecutCHAaHHaro H3M%HeHia ochobhom tohkh sp^Hisi 

, OTTOwaHCKaro ripaBHTe.nbCTBa. KOTOpoe oGHapyiKHJiocb bt> 
BbiuienpMBefleHHbix'b 3aflBiieH!3X"b rocno.iHHa UpendnaTCJin Mi«ne- 
paTopcKoii OTTOMaHCKOM fle.ierauin. 

He npM3HaB35!, noBHAkMOMy. a-b iiacTosmee Bpewa EpecTT>- 
JlHTOBCKaro florOBOpa bt> KanecTB% eAUHCTBeHHOii ochobu %n* 
ypery^HpoBaHin TeppiiTopia.ibHbix"b h ApyrwxT. BonpocoBi. mca'av 

f TypuieH n 3aKaBK23bt-Mt. W-unepaTopCKaa OrroMaHCKafl Aejiera- 

f uin, Kaicb 3to, anponeMo. ycMaTpHBaeTca 11 H3i> TeiccTa npej.io- 
5KeHHaro.eK) npoeKTa coiviaiueHiii, no.iarajia 6w bc1> 03HaseHHbie 
BonpocH yperyjinpoBaTb sh- nop9AKi> eorAauueHiH iueiKAy Otto- 

' waHCKoR Hmnepieii, ci* oahoh ctopohu. h 3aKaBka3benn>, cb apy- 
» s roil. MeiKay "rWb. He mibKO 8"b hot^ ott> 13 anpfejis, ho m 

1( bt> TeJierpaMMfe orb -27-ro anpiijia ct. iiojihoh OTseTJiHBOCTbio 
Haiwio cBOe Bbipa>KeHie y6%>KfleHie OirOMaHCKaro npaBHTeJib- 

1 CTBa bt> neo6xoAHMOCTn vHatTisi btj neperoBopaxi. no yCTaHO- 

) BJieHiio AO- r OBopa Apy>K6bi cb 3aKaBKa3CKOii PecnyojiHKofl ocrajib- 
HblXl> ACpJKaBTj. COK)3HMHT> TvpuiH, -ITO, BnpoMewb, nOBe^HTCIb- 

hO AHKTOBanocb BctMT>"xoAOM"b neptrroBopoB-b 11 noATBepXAaeTca. 
kskij jijo(5e3HbiM-b coA%HCTBieMt OrtOMaHCKaro npapHTe^bCTBa 
f j bt> At^% npHBeAOHia k^ ynacTiio bt> BaTyMCKofi KOH^epeHuiH 
npeACTaBHfe-iefi o3na i ienHyxTj Aep>*caB-b, TaKi> h aKTOM-b ysacTia 
B"b HeH Ae-sierautH TepMaHCKofi MnnepiH. ^H>ficTBHTejibHO, npHcyT- 
1 CTBie 3A^cb nocnliAHeH ciiya<«Tb Har:ifUHuni> AOKasaTeJitCTBOMii 
TOro, hto A^pJKaBbi, coio3Hbifl TypniM h BMferrib ci> Heio nojum- XI. BaiyMcxajt MHpHas KOHqiepeHUis. ■ j^ 137 

caBUJts BpecTij-JlHTOBCKiH AoroBopi,. npHHHMaioTii npaMoe-y^a-- 

CTie BT> A^iaXT., CBS3aHHUXT, CT. JlHKBHAan'ieH MipOBOH BOHHbl 
Ha KatiKa3CK0MT> (fcpOHTt. 

ripHHHMaa bo BHHManie uce Bbiuien3.no5KeHHO<e > 3aKaBKa3CKasi 
Aejierama nojraraeji,, hto hh ho TipoB03ijiaujeni8 He3aBHCHM0- 
cth 3aKaBKa3bfl, hh nocnt cero akta He npon3owjio KaKMXT, 

J!ll60 HOBblXT, 0<5CTOSlTe.*bCTB-b, KOTOptlSt OnpaBAUBaJlH 6bl 0TKa3V 

TypqiH ott> npHHaTOH no est JKe nonnHy h xejiaHiio o6ivmn 
CToponaMH ochobli A-na OKOHHaTejibHuxi, neperoBOpoB-b no bo- 
npocawb, HbiHt nocTaBjieHHbiMT> nepe^-b KOH<J>epeHitieH. 

Bm^ctIj ct> -HiM-b, 3aKaBKa3CKa« ^e^erauia He MojKerb co- 
nnacHTbCH c-b TtMH BbiBOAaMH. KOTopbie flt^atOTca HMneparop- 
ckoR OTTOMawcKofi Aejierauieft h3T> B3r;iafla, jiermaro bt, ocho- 
BaHie BbiuienpuseAeHHaro 3a3BJieHia Ero ripeBocxoAHTejibCTsa 
Xajimrb-Eea. B"b nacTHocTH, coAepxameecs bt> CTaTbt 5-fi 
npoeKTa AoroBOpa, npeAJio>KeHHaro' OiTOMaHCKOio Aejierauiefl, 
onncanie rpawHUbi, or^tjiniomefi TeppHTopiio OTTOMaHCKOH Mm- 
nepw or-b TtppHTopiw 3aKaBKa3CKofi Pecny6jiHKH',.OKa3biBbieTcsi 

BT, npflMOMT. npOTHBOptHiM Cl> IlOCTaHOBJieHiaMll ct. 4-oii BpecT-b- 

JlHTOBCKaro AoroBopa n othochti. ki> cocTaBy 3eMejib, noA- 
B-iacTHbixTj OTTOMancKOH VtamepiH, tawn TeppnTopiM, rocyAap- 
CTBeHHoe h MOK-AyHapoAHOe ycipoficTBO kohxt, no cmi 03Ha- 
HeHHbix-b nocTaHOBAeHiH.cKptnjieHHbix'b noAnwctio' BctxV "Aep- 
A-aBi> HCTCfepHoro Coso3a, onpeA'bJiaeTca ocoSbinn, nopsAKOWb, ' 
BTj-yuoMsjHyTOfi CTaTi.i> yKa3aHHbun>;- Tek'CTi. CTaTbH '5-tf npoeK-~ 
Ta AOroBopa 3aK.noHaeTT> bt> ceoi> noaTOMy 'npflMoe. HecooT- 
etfcTBie ct. ^ejKAyHapoAHUM b cor.naiueHieiwb, orpaAMBUJHM-b. npH 
ptmeHiH nonpoca cy^6f, oO.iacTeii BaTyiwa m Kapca, npaBa 
h iiHtepecbi, KaKi, Hace^enja HassaHHttxi, M-fccmocTeEV Tain, h 
COCtAHHX-b rocyAapcTBT>. 

Bi, 3aK.:ito4eHie 3aKa3Ka3CKasi AtvieraMis cHHTaer"b neooxo- 
AHMblM-b, nOCKO.ILKV ptHL 3aXOAHT1, HOBblXV oGcToaTeJib- : 
CTsax-b. 6yATO 6bi onpaBAbmaiomHxi, H3MtHtHia ycsoeHHofi y>Ke 

06$HMH CTOpOHaMH 06iUCfl TOHKM 3ptHifl, OmfcTHTb, HTO 06CTOH- 
TejIbCTBa 3TH Obl.lH Bb!3B3Hbl 3aHSITieMT, TypeUKHMH BOHCKaMM - 

TaKHx-b TeppHTopitf, oKKynar^ia komxt. TypeuKHMH BoRcKawH we " = ' 
'Obijia npeAyciiorptHa KaKH!\n> jih6o Me>KAyHapoAHbiM-b corjiauie-- 
Hiesn> h ne ocHoebiBajracb Ha icaKOM-b .in6o 3aKOHHo,\n>THTyjrL" 

EamyMb, 16 Max 1918 znda, Je joo. 

■^ r ---- : : " ' — 277 —■■"■. : "'.'- ; - :-;;/:--■■; ,-- :; hi XI. BaTyMCKas KHpHas Ko«$epeHiii». JfeJfc 138. 139. 

0"""T"~ "" ■ — — -^^3^— . , 

Hiclmo EaqajiBEHKa TepMaHCKofi fleaeraiuH reH. *oh , &- 

1:1 ioccoBa. 

H 

TIpeflC^flaTe^K) 3aKaBKa3CKoii flejierauJM. 
' ..B-bOTBfcrb Ha Baiue nwcbMO OTt. 15 cero Man 3a JS& 1919, 

mm%k> secTb yB^AOMHTb Baci>, hto a coofimHjrb, no Tejierpa<py. 
MMnepaTopcKOMy npaBwrejibcrBy, a paBHO npaBHTejibCTBaurb . 
ABCTpo-BeHrpm h Bo^rapiH Baun> npOTecn. npoTMB-b BCTyrtiie- 
His TypeMKHX"b BoficKi. Ha Teppwropiio 3a«aBKa3CKOH Pecny- . 
6jiiikh. BMtc-TB Cb rfcuvb, a oSparHJica kt. HanajibHHKy Mwnepa- 
TopcKofl OiTOMaHCKoH AeJierauiw ci. hotoH, bt> Koefi a BbicKa- 
3biBaio emy. CBoe MtffcHie no Bonpocy o A^&CTBiax-b Typenxaro 
'.; ripaBHTejibCTBa. 

Eamyjus, 16 Man 191 8 zoda. Je 113. 

ll ■ ,, ..-..■■' 

II " ■ ■ ' Jfe 139. 

Ml 

': UpoTecTi IIpeAcijaTejfl 3aKaBKa3CKofc aejieraniH npo- 
[ji iwb sanaaeHia TypoKi-Ha AaeKcaH^ponojii. 

0. npeflCtflaTeviio OTTOiwaHCKOH flejieraqiH. 

~\i ,rocnoAHHT. npe^ctAareJib! 

ill S\ no/iyMHin. coofimeHie, hto cero 15 Man bt> 7 sac. 15 mhh. 

I'ij yTpa TypeuKifl chjim arraKOBa.™ HauiM BoRcKa bt. paiOHt A-ien- 

'..:] caHflpono^H ct> ufijibio 3aH9Tb oraHuiro 3Toro ropoAa. ripeABa- 
pHTejibHo fiuji-b npeACT3B^eHT> yjibTHMaTywb ct TpexnacoBbiMi. 

■ .'■'■ cpOKOMi, ct> Tpe<5oBaHieMi> oTBecTii BoKcKa 3aKaBKa3CK0fi Pec- 
nyoVwKH OTb jihhih AjieKcaHAponojib — ^wyjibcj»a na pa3CroaHie 
B-b 25 BepcT-b orb xejrbSHOft Aoporn h nepeaaTb ropojvb AJieK- 

: l' caHAponojib, paBHO KaK-b h yKa3aHHyio 5KeJi^3Hyio Aopory. bt> 
pyKM TypeuKMx-b BJiacTeK Ha Bee bpcmh bohhu. 

51 BMJKy cefis BbiHyngieHHbiM-b yKa3aTb Bauiemy flpeBocxo- 
AHTeAbCTBy : noMMMO A35Ke o6meK HenpieM^eMocTH unn Hacb jih- 
hih noBeAeHia, npHHaTofi KOMaHAOBaHieivrb TypeuKuxi. boHckt>. 

iij ■ ■"'■■" 

'i* ■ ■ ■ ...._.-.... . . . XI. BaiyMCxan mhphsm KOH^epemila. * J6 139. - 

no hobo ^y KoeH 6ujn> 3asB;ieHT. (jbopMajibHbiti npOTecpb-B , b-«o~— 
eft HOT^OTb 15 c. Maa, noflo6Hbia afcficTBiH h TpeooBaHia, Ha moh 

B3rJIHA"b, OTHKJAb He C0BM%CTHU CT> SaflBJiemenVb, CA%JiaHHfc!MV 

Ero npeBocxOAHTejibCTBOHT. BexH6t- nameii, TjiaBHOKOMaHyio- 
mywh TypeuKHivm apiuisroH Ha KaBKa3CKOMi> <ppoHTfc, h coo6meH- 
humtj bt» Bamefi nofk on 14 cero man. 

Bi> yKa3aHH0H hot6 He 6u.no hh bt> Kaxoft Mtpt p^mh o 
Bbiujeo3HaMeHHhrxi. onepaujsxi> h TpeooBaHiflx-b. CorJiacHO ho- 
tb, npOflBMHceHie HacreH, npefljioiKeHHoe PjiaBHOKOMaHAyiomKM-b 
BexHoVTlauieM, no jihhIh AjieKcaHAponojib^fljKyjibipa aoajkho 
6hjio MM%Tb xapaicrepT. crporo ApyjKecTBeHHbifi h, noTOMy, 
ocymecTBJiATbcH co BceS cAepwaHHocTbro h HeoOxoAHMbiMw 
rapaHTiflMH ajih BbinojiHeHiH cranb (AejiHKaTHoK) TpyAHOM 3aAaHH. 

OAHaKO, HOCKOJlbKy 3TO BblHBJIfleTCfl H31> TOJlbKO 4TO no- 

MBHyTaro mhoio cooomeHta, cnocoGi a^hctbjs TypeuKaro ko- 
MaHAOBaHin bi, A.ieKcaHAponojibCKOM'b paiOHt CBHA^TejJbCTByeTb 
o coBepmeuHO hhomt> oTHomeHiH. Taicb, BO-nepBbixi>, ct> Hawajia 
Hcno.iHeHisi npe,inOjio>KeHHaro npOABHKeHis?, np0H30iuJiH OTKpu- 

THJI EjpajKAeOHUS AtilCTBIJl M, BO-BTOpblXT., npeACTaBAeHHblfl 

TpeGoBama BbixOAaTb bo MHOroiurb h3t> pawOKt ApywecrseHHaro 
ncno.ib30BaHi9 3Kejrfe3HOAopojKHOM JiMHiH AjieKcaHAponoAb^r 
J(jKyjibcpa, o Koewb Bu coo6imv\n bt> BhimeyKaKa3aHHoH hot%. 
Bt> A^iicTBMTejibHOCTw, 6bLio 6w HeBOSMOJKHbiiHfc nOHMTaTb Tpe- 
6oBaHie OTBecTM Bowcita Ha crojib 3HaHHTeJibHoe pa3CT0siHie ott> 
ke^b3HOM Aoporw,-— 4T0 (paicTHHecKM b3HaHaJio 6h~ 3aHflfie "tip" 
peuKHMH BoiicKaMH TeppHTopiH 3Ha4HTejibHaro npocTpaHCTBa,— 
3a oTB^natomee ,oneHb ApysKecTBeHHOMy abhjkchuo", o KoeM-b 
HAerb ptsb bt> Batuen HOTb. 

CTOJlb BajKHbtR ptlUeHJa He SIOOW ijbS 6b!Tb, BO BCflKOMt 

cjiynat, npHHuwaeMbi KaxiisiH jih6o BOeHa i iajn>HWKaMM, ' m bt> 
KonineTeHUiio sthxt. HanajibHHKOB'b, KaKi> 3aKafeka3CKMX'b ] Taicb 
h OiTOMaHCKMXt He BxoAMTb piiueHie 3naHHTeAbHuxT> Bonpo- 
coB~bj cocraBJisnomMxi npeAMerb AHimoMaTHsecKHXi. neperoBO- 
poBi> wa KOHipepeHuiH cooTB^TCTByiomHX-b AeJierauiw. 

Kpowfc cero, nepeAana r. AjieKcaHApono^n bt> pyKH Typeu-- 
khxi. BoHcicb He npeABHfltHa bt. BbiujeyKa3aHH0H hot^ h ot- 
HiOAb He Mor.ia Obi 6um, HenocpeACTBeHHbiMi. nocAtACTBieMT> 
npeAnoao)KeHHaro Hcnojib30BaHi5i 3Kejit3HOH AoporH _ _.._ 

— 279— 


: I 1 


XI. BaTyMCKai MHpwas KowJepeHuin. J* 139. 

HeoGXOflMMO TaiGk'e OTMtTMTb. .HTO B03MO>kHOe HCT10Jlb30- 

Banie" TypL-UKmiH BoiicKaiWH XvCh^shoh floporw AjieKcaHaponojib— 
J\Kynt>i$>a rj\s\ npo;iBH>KcKin bt> flepciio He npeflno^araeTt Heo6- 
xqahmocth 3aHflTis vi ynpaBJieHin o3HaseHH0H >xejiii3HOAopo;K- 

HOH Jlklt-UM TypCUKMMH EjiaCTSMH. 

Hto Kaca.'Tca npHHsuaro fypi'UKMi«T> KoMaHAOBaHieMT> no- 
pflflKa ocymecTBflf His 3Toro Bonpoca. CTO.ib npeeaTaro bo3,mo>k- 

HblMH OdlOMCHeHiSMH, fl 8H>K'y c?6a B^ HefixO^HMOCTM OGpaTHTb 

BHHwaHie Baiu^ro ript socxoflHTe.ibCTBa, sto HOTa, cooOunaBuian 
ptiuenie Ero npeBocxoAHTejibCTBa BexHOa-flauJH HasaTb one- 
pauiio flBM)Keniq BoiicK-b a> paHHaro yjpa 15 was, Aouijia no 
weHfl TOJibKo bt, totT) 'auc AeHb, Bi. 6 h. ytpa, hto npeflcraB-neH- 
huR Bt AjieKcanapono;!^ yjibTHMaTyM'b 6biJi"b nepeAaHi>, fiobh- 
AHMOAiy, bt> 4 naca yipa TOro ace ana h hto, BcntaCTBie cero, MHt 
6biJio $n3HHecKn HeB03i\io^HO npeAynpfiAHTb woe npaBHTejib- 
ctbo h nofljiexcamia B.iacTi-i o npe^no.iOiKeHHbix'b OrroMaHCKHM-b 
KoaiaHayiOLJLtHM-b AtRcTBisx-b. Te.ierpa.MMa, OTripakneHHasi mhoio 
Bt 4 naca. nepeAana btj Tt-tcp.'iHC >.< bt> 9 h. Benepa. OneBHflHO, 

HTO Bl> 3THX1> OOCTOqTejlbCTBaXb V -MtHtf He" (5bL10 HHKaKHXt 

cpeACTBt. npHHflTb Hect6xo;iH,Mi>ia tfipu, htoCu npoABM>k-eHii Ty- 

peUKHXli CHJIl. Ht- BCTp'ETMJiO [lDOTHBOA'bHCTBisi HaU!HXl> H2CTeM, 

6biBiunx^ bi> nOjiHO.irb Ht'B'Ij.iTiniii pfjiueHiH, npMHaTLixi. Bij Ea- 
Tyiuls r^aBHOKOManiyioiMUMi. TypeuKHMii cn,iaMn, h o nameim, kt> 

HHMTj OTHOLUeHJH. 

HKKakHXTT L-'pe^CTB-b. - TaKH^i," o'(3pa30M-b~ "tie ' oaJ'w npHHflTo 
Jj OTTOwaHCKHM-b Kor.iaHAOBaHieai'b, HTofly npe ; iynpeAHTL w3JinuiHee 
KpoBonpOjiwrie h Hei+reAaTejibHbia Boopy>KeHHbia CTOJiKHOBenis. 

AoBOAfl n3.ioxceHHoe ;io cBii.iiiHJH Baiuero npeeocxoAHTejib- 
CTBa, ciHTaio AO.nro.Mu npoyeCTOcaTb npoTUBi> TaKoro o6pa3a 
A^H.CTBiR. KOMaHAosaHifi TypeuKir.in cH.iasiH m ofipaTHTb Baaie 
RHHManie Ha to, hto ynoTpc-OjieHie TaKoro nopflAtca KpaflHe He- 
jKejiaTejibHO m MO-A'crt jmuib iipiiBCCTH kt. cawbiMt nenanbHUR^ 
ooosKHeHiflM-b, KaKOLux-b CTfjAOBa.no 6n n3(5traTb, HacKOjibKo 
bo3mojkho, Bi. HHTepecaxt oomnx-b ut.ieii, npecJitAyeMbixij Haniw. 
TlpHMHTe yBipeHie bi> mocmt. bucokomt, yBaiKeHtH. 

.4. VxeMitAU* 
EinnyMs, ij .uaji igiS zoda, ?& -fjo. ■.— 280 — XI. BaryHCKaj! «HpHaH KDH^epemiia. J* 140. 

JNs 140. " 

EoTa 3aKaBKa3CK0& AeaeraiuH b-b jonojraeHie tto 2-My 
MSMopaHAyMy. 

Eh, OTBtp »a hotj-, iopeeuiuuniyio nut Uama.Mi, llpuwxatuai"]- 
ilmlctbomt, 10 txm Maa,. HMt» letTt coouminj> no uonjxwaM-b, 3a- 
rponvTUMT. bt, 03flaiCHuo.\ii> AOKjueHTt, Hiia;ecjil;iyjomec: 

J. OcHOBania, kotopijmh pyKowan-Byexcs UpaBiiTejbCTBu 3a- 
i.aiiK^t-hoii Teeuyooiiiai, jipiOflaBaa Epecrb-JImoBCKifi aoroBopi. 
ejuHCTBeHUMMi. ocHOBanieu'i, Haeronmiixi. uei>eroBOiK)isL, ao^pooHn 
Jia.Toacemj bt> MeuopaHAyM'L upiuoa^HJioM-b Kb jiuthJtv. OTnpaRaeH- 
homv B'lepa. 16 Mas, Baineuy npCBOcxujiiTcibeTBy. 

2. ,Te:ieraiilji 3aKaBKa.jeK0]'i Pmn-uaiiKii, AtikTisimMbHo, co- 
]-;iacna ho aaow^enie Meaoy PeeuyO.-uiKort, ci> o,T.HOii tTojjouu, n ie- 
TLipbMH CO103HUM1I ,T.cpy;a3aiiii. <n> API' mi. i-jieuia.u>H<ifl KOHBeimiii 
(aono.iHHTCJi.HOfl i;b oCHOBUcuty AoroBopy), na'Bpena upoAO-iaieHisi 
BOfimj. no HiKOTOpiuMi, liUiipocaM !. !:ot'nna[v :'.]!;iHt'i:bi. i-BJmirauM-i. 
ch nuutnicfi oCmeii BoflHoft. 

3. r Iejcraniii 3ahNiBK.m-j.-oii Pit-nyC.uiiai iipiuiii.\i;u:rb in, cat- 
at.uiiu. tto sieoCminuom, oTAli.ioHJfl i;ttjjpof<jin.. HMtwiuiixi. o6mi]'t. 
iiffropca. ?aa RCtxi tOM)jnwxi. .anpa-am. ii 3aKaBKam-oii Pecnyojin- 
kh. on, »onj>oeoBi,, uinvpocyioiuiix-b caHtxi, jmub-OrroMaiitKyio Ihi 
nepiw h 3ai;aui;;!3ci;yro Peciiytbuin. npii3nana AMoraniefi OnoMair 

CKOli JIlHICpill. II IK* BXU'SH Ml. IJOAPOOIMXTH :)TOP0 lX13.^1CHiM, ,3aK.13- 

Ka3ci;as At'.ieranifl naxoAim.. tto ociwr.iHjii A*>ronop:i.. imbho K;un>BW- 
me cero ynoMSHyTan L-ncnia.iMiaii ,T,ono.iHHTC,ii,uafl kohbohiuji, jioa- 
.iea;aTi> uaK/uoveiiiin Mc;j;.iy .iit.vu;i Awi^piiB-immiiMiitH cTOponaMii. 
a iimciiho; 3ai;;H;];a;;(-i,o]i Pefiiy<"uTii;ofi. <-i,o;mofi <-ropoHu. n ijcTHpi.- 

MJI C01O3BMMII AOpXAKlMll. (fit ApjTOft. 

yTBepnyaa BUiueiKtioaieBHoe, 3ai;aBKa3CKaji jcieianin iis'bxjj- 

-"LleTl. VBtipeHHOeTb Bt> TOM!., HTO VtiTh CaMHin, KH BI, HeXTb He 3aT- 

paniBamTen Bonpocu. <rrHOGnmk*t',H ki> oAufcui) .ihuil coiosHHM-b Acp- 
iKaaaMi.. ki. hxt> mauuHbiM'h upaBaMi> ii ofiflaaiv.ii.cTBaJi'L, npoHcre- 
ii'ajoiiui.\ii> ii3i> i-yKonaio .icrcnopa ji APynixi. [io.ioohijxt> cor-tauie-. 
Hiti. iix'h ofi'bearraaioimix'L. 

— 281 — 


XI. E^TyHCKas MHpnas KOK$epeHiiMi. J*J* HO, 14J. i ■ ■4-9 ! is ill BnO.lHt OHCBHAHO, KOKT> .TTO. BnpOTeSI'l,, II BUpaXCHO BT> H(r 

Bainero IIpeBocxoAHTejibCTBa, ito .ic-ierauia 3aKaBKa3CKofi Poem 
.THKii He MoateTb BUCKa3HBaT]>ca no BOnpocawh 3Toro nopHAita- 

3aKaBKa3CKaa ^e-ieraiufl listen., iYiaBHinn. oGpaaoMi., bi bii. 
onpe.jL'niTb ct. hccomhIshboctijo rb joroBapnBaiomiaca ctopohm, i 
Topua AOJiacHU cobm1.ctho ycraBOBim. nauiTinecKia corjiamemH. 
HaiJBuenieft cTejieHii' Kacaimniaca 3aKaBKa3CKoft PecnyfciiiKH. 
ochobhhxi. npaBi u ijmhxi, acn3HeHHMxi, nHTepeeoBi.. 

MesKAy Tt,Mfi>, ejBa .in bo:smo>kiio orpimaTL y 3aK^nKii;jbfl, Ka: 
•WHofl H.Ti. florcmapiiBajmiuiXMi cTopoin,, npaso BHCKaauBaTbca no l 
irpocaMt, oTHWJiiuHMCfl kt> BWflCHeHiM tor), ei> KaKou Apyroio .i_.or.iE 
pHBajomeroea ctoiwhoki ii.nu cropoHaMir Ha.-wnmiaj. crpaHa npexiar 
cn> BCTj T niiTb bt> AoroBopHHa OTHomema. 

4. %o ate KacaeriJi Aa-ii>nt"niaro npiicoeAHHeHia ABCTpo-Be 
rpbi h Bojrapin kt, xpaKTaTy, ciyxaiqeMy npeaMerojcb hhh-biiihh: 
neperOBOpoBi., 3to ecrb, paBHHMi. o6pa30M*b, BonpocT>, KOTopufl, ct 
.tacao BLimeH3.TOiKeHHaro (cm. n. 3), He Moaen> noiHTBThca bux 
;uhhhmt> H3T. cjftepu KOMiieTemyn ii iiHTeppcoBii 3aj.aBKa.aei.ofi V< 
nyCwKn. UpjijiHTe h np. A. vjxeHKejm*. 
EatnvMn, 77 .wax 1918 coda, Jw 312. 

Jfc 141. 

Otb^ti OTTonaHCKOH jjeaeraiiiH na npoTecTi 3aKa: 
Ka3CK0H jejeraniH. 

*>I iixrt..ii, nern, noiyjirrL Bainc ..h.-j.uo <»n> 15 cero Maa, 3 
KJHoiaioiqce npoTPcrt., Koropuii Bam. 1 : IlpeBotxojHTf.iberao eoi. 
HeooxoAHMHMi, fj,f..i;iTi. nixniiBi. .iHiia-OHia Typeiynixt bohck 
HMtiomaro bi. Bii,iy Aocnni, Bnoaoamnrni jpyaietTBfHHaro nraioji 
WBam'fl 3ie.ifj.3Hojop03;Hofl .'iiiHin A.it , Ki-aH,Tpnno.n> — .Ztacyjitifra. 

H AO.iaceHi>, bt> OTBtTh, HanoMHiiTi. BameMy niwBocxojiiTe: 
pray, hto a yace iHit.iT> iccri, lipejynptaiiTL cioBecHO 13 Man BJiat 

HOfi Heo6xOA"MOCTB, B1> KOefi HaXOJH.lOCI. KOMaHAOMHi*? OTTOMaHCKi 

apMieS, npon3Becrn crrpaTeniiecKoe jBnxfnie ii npe r i.io3KHTb, ohh 
BpeMCHHO, jpyaiec-TBCHHoe l-oiyijiiih'hu" bi> ^tomi. cMiJC.it, upoca M 
fijaroiipiflTmifi OTBtrh na nocit^aBTpa .inesli. He no.iyHHBi> otb 
ra. a .noc.ia.Tb woe coofimeHie on. 11 Maa. bt> hohi.. bt. Vh m.. lepft 

... - „....:_■. _____ :_ -282 — '..'"..-■.". .■■XI. Ea-ryHCJias MHpHas HOHiJiepeHUiH. J*J* 141, 142. 

nocpejCTBo uoem WKpeTapn. JI, jkibhmxi. o6paiMm..-HM'fc.Ti> tiysafi- — -y 

ejfciaTi, TaKoe ate 3naB.ieHie apMHHCKHMi. i.ieHaMi. Baniefi jeaeraiUH. ; j 

Mh noGyaMiacMCB kt> :m)My jt.fi CTBiio npo.io.i»eHicMn, BceoGmefi vM- , ; 

hh, Koropafl DOt-raBii.ia llMii<*pnT»pc-Kyn apMiw bi> neoGxojiiMocTb -\ 
npiiHHTb jcfepH npejoc-TopoatHfiCTH nporiiBT. yrpoataiomaro jBnacema 
ea BparOBt nyTeMi. MiipHaro 3aHjnia yKaaaHHOfl .limit!. 

Mto ace KacaeTca jo cerojHHnmoT hotu, to a He Mory cine na ' ; ; 

HCC OTBtTHTI., Tai.'T> uaKTi CTHTaiO. 'ITO MBTB HC06X0;piM0 f>H.10 6H IK>- 

BmaTLCH ct. oTCyTCTBymuiuMi. bi. Hac-TOflmee BpeMa KOJiaHjyjonuisn. 
TypeiiEoft apjiiefi ,i.ih o6o3]*H)3i (faiKTOBi,. m, Hefi hswwhhhx-i., JI 
Me Mory. xiiMi, tie Mew to. hc yK<i3a-n>, mtii iist. :tToix> joKyMeirra. ki- 
iKCTca MHt, uaA-ieacim, caf,.iaTi. bhwoi.. mto miKaKono npmuisa. He 
,iaHO eme Boftc-KaMT. 3aKaRKa3f-Kuii Peciiyunn;n. <i> ni><vum<-aHie)n. ne 
npoTiiBo^ificTBOBaTb jBiiiKCHiio OrroxaHCKii xt> apsiiii. JI jinxon. 

OTK.IOHHTb OTI. CCOH BC-TOy» OTBtTtTBCHHOCTI. M HeateaaT&JhHHJI T "j 

uoc.TBjiTBia, KOTopua oro aajie^ieHJe soxeFb iipoiisBecnf Ha nunv- 
A'PHie, ii Ce*i> Toro joeraTOMHO Tsacnoe. 

TlpiicoBOKyn-iaio, ito a bw one totobi. ha :iaK.iKiit'Hie Jpya;**-. 
rTBcmiaro corjauieHis bi, nlkiaxi. OKnHiama fopbfoi n H36t3«iHin, 
TaKHMi. oCpa.iovi.. noiipiHTHux-i. oc-.hi^hphjh. TlpuMHTe n npoi. 

BaiuvMt, 77 Max iqiH tnba. ^>£ 120, <i. 

Jfc 142. 

TeaerpaMMa spavin ^aHraaKBynoH-b" 3aKa»Ka3BKaro 

CeiiMa. 

«BaTyjn.. IIpeAclvtaTv.iw :j;ii,am;a3cKofi snjffloft ae-iewum 
1 Ixe»Ke.in, ;ua M.ienoBi, acierauin XaTiirriBa 11 Ka*ja3HymL ^_: 

IIletiHteTi.-nama Biepa nt.TjH<>n[ta.ih on. HaaapOeroBa . oGesue-. — 
Mim. 6eanperiHTCTBeHHHfl npouy<-in. TypciV»nx-> sofiein. bi. itsy-ib- 
*y, jwbt, ojiiffb iacb Ha otb^ti.. yrpoa;aa, bi ciynat Hccar.iacin, 
npofiHTtca ciuofi. Ha3ap6eroBT>, ci> Bamero ojoSpemH, ja.it coivia- 
cie. HeooxojHMo joon-Thea: nepBoe — *no6u Hajaopi. h oxpaHenie a»" . 
porn 6ujih nopyieHH HtMuawi., xora 6h irt. a^tnranxi. BoeHHon.ifeH- 
Htixi., nHa?e cmiKHOBCHia 6yjyn.nen36taiHUMii.Haee.ieBie H3i.Cyp- 
Ma.*iHHCKaro, JhMiaaaTiHtKan* 11 3piraancKaro y. jo-iatRO 6y,ien. BHce- 

■-"--■-■-"--■ -. . _.— .283— ^L.r_:_^z^^z^^Lz;-^^-:- -I ■ X! ' BaTyMCKas " M P Ha » K0H<{)epeKuin. ■■— -^-^___ 

,!. U ...... Jimca CT,jHeHCTacaiiaujiuJ>j^jtBiiQui..Kixwt toto earn ovniH-. 

; ' hg£T \n™? VT> - T J ieTI > e -^» 6yAcn, ofeauewHa oeaonat- 

HOCTb *m Hacej.;nm. on, nsreHu m-ofi jMeraniii AMajnoSiiTbonvfi Ji- 

™So^ ™ ? ^ " ^ <K * I * ,H « a "' GraouacHOCTii. Bi, n P u- 

i'|j ; 7< S' •"«* /?/* «;*7, .\j 70. > ;? ■ .- J* 143 

'V- 

; IThclho lIpeacijaTejw 3aKaBKa3CKofi aeaeraiuH. 

^ *HpcarfvWTtviio OrrojiaBcKoJi ^'Jeniiyu 

; ? : ,. ,„ " aHaEW "«M?«ra> co BHiiMajifeMT, n, noroii Bauieri) Iljn-Bucxow- 

!' m k^^v ' Cer ° T ■ ™ y ' 2 ° A " ,, ° B0I,pwy " "l-iiV«* i- 

|i, .^^ ! ^ CLT ' no ? ;Mt « Wrt J V.« a .-caHaponwb-JU-w» J f ii .. 

j,-;. . j™™.*™ 1 ""'' wa.T.-mHocTi. yi;a.-wTj,. jip^ue mm. Itemed 

■ iiua. ■JinmuusoMT. o.iaronpikmr*- Tr-MCHJ.-iicjHH'oBOj^^iriio- ;m*n- 

* JIODOAy. OOlJjeiMBTCfl IICWOTIITOlLHti 0OJ.VI30M3. jtiiCToifl. U3 Gjm' H - 

:|; hhot, KOMajuoBaHioMi, OrTOMaju-KiiMii Boftraajin jwh ocvirovTinPHiH 

;j -»Toro TityjHaro OiejireaTHaro) npocKia h BoeiipcnaTCT»oB»miim, y>- 

;;. jcnim" daKaBKa3CK0fl PwaiyfljiiKii npirajm, vcnlaimoe vsiit-rie ni, 

,.; .- riucTpojiT, 11 atc.iaesioMT, paaplaneHiii mora BKiaaro sonpoea 

;; dai.-dBKa3cj.afl oe.ieraiUH ]jna™t OT.iacn, ceGt ot'icn, bo bmct- 

.: Hoft CTpaTeniwotoft neoGxaowccni. bt, Koefi. no cooSmemio Baincm 

.; . iipoBOc-.x<wiTe.ii.iTiB». naxauirc* i.-OMaHjoi«wio Tvpomrusiii BuftcKaun 

u ivOTopaji iiooya.-oaf.T-i, ero HaeTaiman, ua iii-naiKjoBiiHiii ■ ;«e,it3H<r 

;iopoaHoii .iiiHiii A.iri.fainpono.-ii,— ^,y.n^a .1.1a npoB03Kii tv- 

penKHYT, BoficKi, Bt Ifc]*iio. K]ioMt cero, 3ai;aBKa3CKaji Aejierauia. 

i,;ikt, murh H3BtcTH0, hc npcnaTCTBOBa.ia oh. bt> irpiiHiuuit. ciro.il,: 

.; MoatHO <3itmH0My 3a.K.i»<H.'niio coraa-nioma no arosiy iiOBO.iy. wjih 6h 

.*f.aenaiiiH, bt> cboio oiej»^i>, uh.d! ou njicaofTaB-ieHU rapairriH Ha- m — 284 — . XI. EaTyHcitajj tinpttaa KOH^epeHuiH. Jft 143. 

iioomie ;sH3HeHHHX'b mnvpecoBi> c-a Kpaa.-CVFtaya-- HMCHHO-aTOft— 
tohk* 3ptHin, a h crapa.iui aoKa3HBOTT> Baineuy npeBoexosirre.a>/ 
cTBy, bo BpeMH aamnx-b nepeix>BopoBi>, ct toihoctlb n oieBH^Hocrwo, " 
iTO 3aKaBKa3CKaH Ae-uerauisi rOTOBa 6i.ua yeraHOraiiTB n noaniieaTb 
cpoHUO AoroBopi) o ApyacecTBCHHOMfc iicno.ii30Baniii OrroMaHeKHMii 
BoflcKaMH aie.Tbanux'h ,iopon> :foi;aBKa3CKon PecnyfvniKH. <*cto di* 
npejBapnTc.iijno noe.itaoBa.io oTnlnawmec namnMi> HBTPpecajn. 
coiYiaincHic no Bonpocy o rpainmaxT, n etvni Oi.i BTO]x>ft .loroBopt,, a 
HMeimo. «^ono.7HHTe.ii.ni.i8''. Ou.n, C)u aftii.iKWin. weauy 3aKaBKa3i.- 
ejn., ci> ojHoft CT«poniii. ii jepacaiiaMii <ieTBepHOio cokw» t ci) jpyrofl. 
fi bhobl no^BCpaanio. tto cc.ih. 6u aril boji].k>cu mohm 6ij Haii- 
td ptmeHie. iipiwueMoe ci> nawi'ii tcikii sptiri.n. mh ne B03paaca.3ii' 
oij npoTiiB"b WpMa.ii.fi;in» :tn.:.iio'[( i niji cooTBfvnTP.yioimixi. eomaine- 
mfi na Komfiepeimin — wxe cercaHJi HO'n.K). 

CtaaKo, i;aKi, Bm ]I3bo.hitc xoponio .man,/ KOMaHAOBaiiie TV ' 
pertKiiMii BoficiraMn hp mj/K^a.io .laicaio'ienin <JwpMa.iMiaro n apya;* 1 - 
cTBeHHar-o ,ion>BOpa no rmixi. t-.To-iciir.iv i^ Bonpm-aMi. n no;w\iajio pa.s- 
ptiiiirri, iixt. iiyTe.Mi> ,i1'>iiiTBii! 'inrro mn^niaro xapainvpa. hh 
bt> lioeii Mtpt lie i-ooTBt.TCT-ftDBaniuiixi. ,ia;i;c iipciiffiireHiio ll\me- 
paTopeKOfi OTTOMaHCKoti .ic.ieranm (cm., jianp.. lipn/iaracMMfl ycio- 
nifl B3i!Tm A.ieK(-aiuponaia). TYiiniNn. oojmsomi.. hmohiio. bt> h:i- 
pymeHie cyBepmnTeTa nainoro Kpan. faj.Tb o-nain. nprncacn. ocy- 
mecTBiiTi. npo,iBiin;eHie TypeiiKim. itoftcin. no iKraf.3HaT;oiuu£HOfl 
ismiiT A.ieKC-OH.i.f)OTio.ii. — j;i;y.n.»)ia. (fcvn, i;;ti,nxTvaH''o npaiFapii- 
Te.TT>inJXT» Tnarom. ~im "ofic-inrTcniKi nt.fi cniTTT^.THiaTO r— rojfciit'rmiT- 
3aka8Ka3('Kflfi aciemniii ki.. oor.iarinrni.Hriuy pn-ipt.iiK'niin nrorn 
Tionpoc<t. 

ii ciHTaKi noofixojiiMUMij y-iocroirhpirn. isr. -nwi. oTHonienin. 
■iTfl npiiKam. Ero TIjioBocxo.niTf.ii.fTBa Bpxnda-Tlainii o ha Marin 
nnepaniH iipaiBJiwHiH wiiK-in. uu.ti, ;ian'K f>t>Ti, iiaxiracamaro npevi- 
yB^iOM.ieHia ycn»Bin. ro.ri,aBinnx'F. ,vin 3a!;;mKa.iri;ofi ,-Kvicnuiiii _ 
HOBrtiMOisiifiCTii npHMtiiaTi. vt.pTi. i;nn o?ia npn.in.iBa.ia fn* yut.n- 
hwmii in. TftKiixi. oft'Tf).*iTen.(Tnaxi.. OtfeftauRanis. kotoptjs Ramf* 
TIpoBO('xo.T.iiTe.ibC-TBO iivh-in m mints n «> M<iimii Tonapuniawii apMs- 
naMH. He JiB.iH.mcb OTinn.ii! i*l><I>!n[iH.ir>HHMH. a Cij.th .mmi. nf i.,twhii- . 
TC.1HJ0 iacTHMV!t. Bo Bc-afioMi. Mynat. .laacp n bo bpomh sthxi. 
Bcxptii, mli nfHO Bi.if.Ka.iwna.iH«. in. tomi. c-mhctb, hto. iia Hann, 
B3r.ia,TK. Bonpocw nepoRo.ioin. ne Mor.Tn 6h 6i.m, iwapisinoHU paHt* 
ycT.inoB.ionifl y.ioH.KTBopiiTMi.narft cor.i.inp'iriH-iiowinpooy-o rpaEH-- 

— 286 — -. I 


: 1» 1 1 XI. BaryHCKas MHpxax KoH^epemdji. 1* 142. ij!»s.i,; BdtACTBie cer© Muae aonui ormo^, ooaaUBaTbca igikhmh-ii 

SSTS JSSi 3Ha " eflifl ' ""^ -«*3SSS^ 

iiitina , an upocxo cor.iacm jteayy hsmii aocriiniyTO He duo. 

coot, jtim ii ito iiama Te.ieijxa.MMa, ormaMCHHaa n, tott, we jich 
™ neue3.no » Tu<junci> He pa H 1* 9- TI1 ,ae. m^TSS 

I'U. WUIU .TflTL JM3IIH1H HaillllUI, BUPHHHMl, B.laCTaWl, HO IkHHXK 

,,.« rja ' 3a ° !M > ^"'^"^HHaji To.ierj.aMMa ;mt lir.ia Tnd 
. .^aaocj. nj W hh U .mi.. BCitu-TBie bwhhux b ^ctKSI 

mi-ma ej h^u*,™™ coonAraByanoix,. boAckobuxi. ^ 

Mo-iay BoiicMMir anaiBKaacimfl Peci.yC.im;,. fl BoficBaMII f£ lwiai 
j «.*r IlMuemir. IIj^i. -iimmn, stiixi. ii e i a .iLHUxi. oficrnarcaLenn 

t H-ryiiaa ta.it je.vrania Sai.-.mi^CKOii PcciivChIikii wna art 

" ' '^l ^ 1CraI ^ iiI <;«<M.miUa CBOCMy npaBIITC.ll.tTBy. HTO OHa a 
I-rn^n «I«'"«TITB1II I.LTOUy. ITDOU tWTBtTtTByWmL- BOHHCKi 

Hdflj.iLHin in eur.7acii.mci, mchot eo6oii no tcxhiiwckumt. eonpocaMi 
wcaBnurara iicpmcioin, i*<ikin, no Hiuiiiaiiiiuii a;c:ifeHOfl wport 

i...rv, JrrH™' T ^ En ^ ,JL ' M1 ' Hc Kaca «ca yciosiii, uo^eaca 
muii, eme BLrparOTni Aia <|j«psia.iMiaro wirAauicBia o cncresiaTH 
mpclomi, joroBopHOMi, ncDOTuoBaHiu a.-c,it3HOAopoa-uoii ctra 3a 
i..iBKa3CK0B FecnyuinKii Ha bcc Bpeaa boAhu. 

BooAymeB-ieHHUfi, Kant, H Bame npcBocxo.niTe ii^tbo. xcjohi 

esn, CKopte noKOHHnn, ei-aaMioTCHicjii, hcoCxojummxi, cor.iamcHiii 

a t'liiTaio jo.irout xihbiitl, ^to 3ai;a B Ka:«i;aH ,uMerania n»Tona kt 

cpoinoMy 0K0HiaTe.n,H0My pasTviimeHiio stiixt, Bonpocoei, m. vita 

; aaHHMxi, Bunie ycioBiflxi,, a hmphho, 3aiciiDHeBiio corjiainema ' d XI. BaTyHCKdJi MHpHas noH^epeimia 1*J* 143, 144. BonpocaMt o rpaHHuaxi, h AOnaiHiiTCibHaro AoroBopa no npe*iie^— 
Taui, BoeHKLiMT), Bbiuico-iHaMeHHUxi. oGoiixi, aimm, 3.1 noanHCHMi 
3aKaBKa3CKUft Prcnyfi.uiKii u ACpacaBi, mctbophoto cukwji. npiismre. 
A. ^xenKejiutt. 

EamyMi. i$ juaji 1918 tuda, J£ J3?. 

Jfe 144. 

UpaBHTeiLCTBeHsoe cooSmeHie o B3aTiH AaeKca.Hflpo-. 

hqjhl 

Il3b nocjit^Hefl uiiciwTiiBHoii i-bojcji yaw: iisutcrTHo, hto Aji&- 
KcaiiAPunoJU> 6u.it. aaHHTL TypKasinsi. 17 iac, 15-ro Man t, r., h To) 
nauni uoiicKa otoiujui bt. boctohhomi, uanpaBJicmu. ~ 

Hoc.rhAymmia tofluria Ha stumi, <1>poht1> npeacraBJiHioTeJi bt. 
(-.itiv»me.Mi> Bii^t: 

■16-ro iiaa Typeiu;oe KoMaHJouaHic npi-:vbflBH.io KoiiaHflHpy ap- 
\iaHCi;aro topriyca rcH.-.ieiiT. HaaapoeixHjy y-ibTiiMaTyui, ci> Tpe- 
fioufiHiejitb mnoauixe.ibHaro ii.tu' orpiiiWTeiMiaro orotTa bt> t©- 
'lejiiivnaca. HacTaiicaa Ha nponycK* Boflt-Kt bi, HanjwBJicmn in, 
: la;v.iw|it. TvpcuKiii KOMamymmifl coo6iuh.tt,: 

* .Emu bu o6e3iic<niTc npaBii.ii>uotTi. n (fcaonacHocn, ncpejirat- 
iKi-iiia no A«l»ort. to Cnwie yistpcmj- 'ito bcc nepMBiiateme Oy- 

iioti."imo.iHt> .iofifl.n,HUMi. ci, Haraefi CToponH: bt> cij^at ua.iae.ro - 

HeApyiK&™unaro oTHonieHia, mh npirayaracHU oy^e-Mi, jBiiHyTbca 
nf,]Hi'iMT. nopaaKOMb h He. oGeaneiiiBacxn. no.iuaro ciiOKoncnna a:n-. 

TC.lCii tO CTOpOHbl ABIira»mHXCH BOHCKT>>. 

Typcmnii Kosunwiomifi coo6ma.m mto om> HaMHen, niwiBtt- 
aaiHie eu;e flo no.iyHCHia OTBiVra. 

Hcxoia iiai, cOiueii cTpaTXTHiecKOil oocraHOBKii, h bt, biw h>- 
"tcictm n'pe^oc-raB.ieHHaro nacoBoro c-poKa, renepa.iT, HaaapueroB* 
mam, na ce6a plineme bi npiiHimnt nocTaiueHHaro Bonpoca n mi- 
pa3H.ii, npHHiumiaJiLHoe corbie eme ao nwyncHia nri*ia on. da- 
KaBKascuaro IfoaBnTMwrraa, canaro, wuwpKHy.Ti, npii a™** *™- 

npocLi noaoCnaro xaiWKrepa ynauiowwcHO ptmaib npaBiiTeu-iCTBO, 

KOTOpOMy 0H1, OOO BCeMT, HeMeaJTCHHO A0HCC1,. n-^nfim-fc. 

Bupaaiiffb cor.iacie na TpcCoaaHic TypoKi, ren. HaaapOeroBi^ 


XI. EaTyMOran MHpHas KompepemtiJi. j^ 14V 145 Bjrtert «, rtsrb, oorpe&Msun, DijeKpamtHw ja-ibirfeHmaro 'npoxRii- 
A6Hm Bnepexb 11 ocraueRui BoficKOBiixT, 'jaerefi. Kairb TynemrHvi 
tort, h aaitawHwcKJixi, Ha text, Mierax-b, rjt ohh hm* raw-wr- 
en, Bnpejb , TO cor.iameiria. npcK-TaBiiTe.ieft IlMHepaTOTx-. K aro iW 
BHTCTLCTBa ei, .viipHoft a<wraniefi 3airaBKa.3fiKofi PecimniiKH bi> 
, „ rop. BaTyut. 

> . reEt - Ha-3ap5enoBT, <UHOBpeM(>HHo npocn.n. Triieiuoe 'komuhw 

Bame pasplmiiTb 6tacaBBin.\n, hhtc.ismi. AjeKcaiupono:iH n ok- 

t iwcthlix.'i, ecieHift BosBpaTjiTbeam, cboii aiuiima. 

npaBirrejicrao Ha suipoci.reH. HaaapfieroBa. oc-HOBWBaacb m 
uoMfcwuxi jtficTBiaxi ffL pafionf, A.icK«ii U pono.iH. coraaciuoci. 
»a npe.xioH;eHie TypoKi, nepcaoca noipofcroern BuncxiHCHia toerii- 
'lecsmn, yc-iOBifi H a o&yaaeme bi rop. Baiysn, n BUroBopnm, vc- 
TOBie eesCojfoHOHHaro orBoja BOficin, aa ye.70B.TeHHvio jeMapKauioa- 
nyro .iiiHiio, ;m6ij ne npoinsoiiuo iicnoepe^cTBeimofi BCTptiir Haumxi, 
h rypeuEMX'j, BOficicb. 

Fh> Biuy Toro, ire bt> jioc,TBTHee BpeMfl TypoiiKoe KOMamoBatrir 
bt. ajeKeaHapouciiCKOMt HanpaB-ieniir cra/io Jipe,n.Jnnjrrb reH. Ha- 
^apfieroBy -yjBTiiMaTysH no.3iiTHiecKaro xapairrepa. ITpaBiiTejibrTBO 

^ rtpe^.TO-/Kii.7o npf^ctviaTe.iio SaraBiKBCKofi rapHofi 3c,ieranin bi> 

i BaTVMl-, A. H. nxcm-f.™ iiwTwm, n^v.!* bmchitimt. TvptTiKHMT,. 

,j lOMOiuoBanifMi,.- 'fxofiu Bnpcib bc* nr^n-aRiPHrB iKhiimnieckaro 

j ("BOftCTBa tfujis o6pamenuHenw'pej<TRemiftKi.3aKaBKa.-w'K<TOv flpajm- 

- Te.u>CTBy: 

S-W lX-M/tji I^lX toda: ------ 

II J* 145. 

;| MeMopaH^yMi OTTOHancKoft jiejieraniH. 

HoTa npenctna-rejiH OrroMaHCKOH ceiierauiw H a hms ^peactaaTejiB 3auasHa3- 

CKo'i) sejieraitiH. 

*I*b OTBtn, aa nary, Korupym mn-b yro,iw> 6m.to HannotTb uh* 
ItH-o cero Man. 3a ^ 300. c-nfcmy n]x>npoBOjiiTL aavi, upn cesn, *ie- 
iiopiiHAyM'h, bi kocmi npuiwviUTefl Toxica 3pt,Hia Orrevam-KOH ,i« , .n i - 
ranJH no BonpoeaMT,, cocTaB.7Jiioniiijn> upfvweTb iieMapan^yita Baino- 

m , ? ro npeBocxonrre.ibCTBa. npiuoaccHHaro k.i> ynoMHuyTofi n«rh. 

p'^ JIo.ib3yacbtiyqaeMi.HnpoH.Xfl.jw.i5i)), ££ Aimr.ns, j<J moh 1918 loda, }& 22, a. 


— 28S — XL EaryMCKan KHpnan KOH^epemiis. }§ I45_ 

M E M P A H fl y M T>. 

1. llo o*5uj,iimj. JipiiHuiin;i«'j, \ioaayH;ii>iaiiani iijwki. cii.ia 
Hop>n, 7 no.iiiircamH.ixi> i.-aKiuiv.imlo yihmhomo'tohhmmi,. lipoma 
to.ii.ko .norro.ii.Kj-. iiix'i.uii>i;y UpaBino.ii,rTBn yno.iiioMdieimaro 
OAo6pn.io :na HopMH, H ;»to 110 in. aaimi-Tiuorni <>rr, .iii<uio(-tii yno.T- 
HOMoneHH.in) ti npc P it..if»m, cm iioaiioMo'iiii. IVi, mneiwymmfiyn, 
naci. c.iy'iat. •}ai.ai:.;a:?ri,fu- IIpaBiiTo.ii,CTr»o no iuii.ko h'c iipitsHa- 
,io 3aaiJ.ifniii (-Boom iijic.irr;>ni[Te.ia, unci, nivmnfi jifcpt. He o,io5pn- 
.io HOBWoiiia risoffl ,ie.iorjinin, Bc.it v v-TBie en ;ie];.iapanin on. 10-ro 
anpf..ia 1018 r.. h ntia.m ori jipmrivn. <> pa^prjnf, unpmjx:b iiepero- 
Bopom. ii i) nonnp,-iiiii nisi in, Tiitjniiei,. »it:> ii ni.i.io ojluaifo. ii ;;ejie- 
ranjn wpHy/rat-i. in, TinKiim.. r.iar.a .iivu'ronin, in. Af.ncTBirre.iBHO- 
cni. ho t-irpi.T.n. <n"i. Piiyttii.-fioji TO'inor- (■n.T:p;T.-;iH.se Te.icrpuMMU, nd- 
.ij-MOHHon inn. nn.oro IIpaiirrreiLOTBa ;i.ih p:«pj>wa neperoBopoBt, 
n eooomjui, ouv. bo npoua faHoilim wdvn.. 'im. Taui. k<*iki, oht. 
HajtCTf-a. 'm>. mi iii):u:p;iiur-!ii!i i:i, Tiv\>.ina<. vv.y y^arrca yoiuien* 
IIpammMM"n:(i u.nst.Hiin. ;i:;ir pi.iHcuic-. <>,n, i?o liaxaWTi. hyvk- 
hwjii.' cwi'ih;iti..(>tt(im;::m-i;(im ifMor.iiiiii TO!:r:T;ni,nu tckct'i. awa- 
'iCHH<tfi -TC.icrpaiiMtJ. 

Ho pa.-jpHP.t. nop<'n>i:"pii::i„ niHpnrmi.ioi-iio. i;oti'ijhm; :jaKaBK33- 
cKJanoiicKa <>i;a:}a.iu Typ.'m.'inn. oii.-wn. v:\. irpo.it. laxi. Tpoxi, caim- 
atai,'i)in.. no siMt.ii na ta imi;;u.<tn) !ipai:;>. n. !inc.vla (| u;no.ihno. i«3Tie 
BaxyMa: ua.ienio ivaoimon; IVn-'iKopn. nof-.it,.i ! ma!>iiKT 3a p-dynic- 
Hiein. Typomnrxi. mir-in. ua rpy:.im(-i.:yTii Toppirrupiw. i;aKOBofi k;'.6h- 
hctt. jaax iipin.iWi. lJai;aw;a30!;ni"i ;ij'.in"a,iiii npopa-vn. ncperoaopbi, 
a 3aKaiw;a.3ci;iiMij r.tifK-r;;rn. ui,M:ii,:;;crn. i-njiptiniiUfjiic orroMaHCicofi 
apAiin: niic-Mio ranrurma Mxoni.e.in. i,oo\n- i'u.io unpyioHO oSpa.30- 
Banic HOBam icaoiiiKTa. Em IIpffuiexu.niTiYii.cTi.y TCoxnoy-IIaujf. on. 
23-ro anpf>.ia 1018 r.. rai.'or.no' rri!(-!.in. iMirhuiiUo u tout,, ma no- 
Bwfi i.auiiHOTi, urai, Hpc.-j.t,."i;niMHT!:u\!!, nicuu.iiiHji T IxeHi.e.in 
tyoflpaen. ,loi;,iapaniio -?a!«ai,i,a;,('i.-aii .itviorauiii <n"b 10-ro anpfcia 
1018 ni.li. ii ^aiMRriit.iu upmiiuy iipjonYtiiiuiHTi. lipiwaooHhiH ,a1>fi- 
CTBia, ;t TitKiKO CvMMlmoHio. 'iTo incuri.iHu F, T Ixoui;o.in, (Jl. CBOOii cto- 
I>ohij. OTjacTi Tai.nii -i.c iijjiiKaai.: liTOjioo uisci.mo ihk'Hu3,uha t Ixch- 
ve.m on. 12-"r<! anpt..iH. m. i;ot»p<im]» nmMlasiiii :<aHK.iHCn>, ito co- 
croHHie BoflHu irpoi.paTn.ioei.. — botl paai. (Jmktiihi., kotopuc ', 6e3- 
cnopHO r ioua3UB;iH)ri.. 'ito (-oOTHOincHie odt.nxi. <-T<ipoHb spynv Kt 
jpyry ii3Ml>Hn.ioei.. nam. panHO ii xapai,roi»i. nxi. i-uoincHift." fro, 
BnjiOTPMi., oi,i.io noacHoiHi r.iiiHiiii OrniMaiH-i.oii .iMonmin bd spe- 

— 289— ■.--■..- . ■i XI, BaTyMcuas MHpnas KomJiepeHHi*. jsfcj* 145 14$. 

Ma nep.'taio 3aci^ajii;i BaTy-MeKoii xoinfiepcHniii. H31. axoro e.ifc#y- 
eti,, ito OrrouacKoe IIpaBHTCJLCTBo npiuuprkio iipauo iiixwraraTb 
Ecnpas-iCHia rpamim>. 

2. llMneparopCKaa OrTOHanci;aa aejerairja eooouyuia Bb cnoefl 
Hart oxi» 21-ro Mapra 1918 r., npn uauim, jciobLtxt, cma npii3Ha- 
en> HeA'ii!iicuMocTi> 3ai;ani;a3eKaro IIpaBnTeabCTBa* a ona He ii3m4- 
HH.ia cBocfi wikh aptiria Ha 3toti> npe;uH?rb. 

Bcit^CTBit zjciairia, EHpaaLeimaro 3aKaBi.-a3tKii.vL IIpaBir- 

Te.3LCTBOMi,, E030OH0B]iTb HepLTOBOpbl, H\IIiepaTOpCKOe HpaBIITC.lt- 

ctbo ptmn.10 npireuaTb dto npaBme.TbeTEo ji npur.iaciuo CBouxb 

COK3HIIKOET) CAV.rtTb III iKe CHMOC. Ero IipeBOtXOAIITC,7I,CTBO BcXUffb- 

llaiua, 3naa arc, oiioBBcTJi.Ti, o tomb 3aKaBi.a3C-Koe IIpaBiiTe.-ii.GTBO, 
HCKJimiiTeauio, bt. biu£ iipwToii uHilj&pMai^iii. Te.ierpauiia raiepa- 
Jia no 3TOiry eobojy ae niateXT, imoro 3HaieHia. 

EcJIJI-Cil WAX ^onyCTIITL, MTO II.MlIOpaTOpCKOe npaBJITL'.TbCTBO 

npn3Ha.io He3aBireiiMccTL 3ai:aBKS3ci;ofi 1'ocnyo.iiiKii, 1131, ;jToro 
HMMH 6u.io-6u eatjaTb 3aK.iso^cnifi, bliboojimmxi. 3;u;aBi;a3Ci;ofi 
Aeaeraajea, Tain, rain. 3To npiKwaHic orpaHniiiBaeTca iick-toiii- 
T&ibHO npnBHaHicMT. MUfayiiapiaBaro ;nm;i.— n mibKo. 

3. t Ito Kacac-Tca ,10 -MeaayHaptunaro utuaacHia 'reppuxopifr. 
ynoMaHjTUxi, bt. ct. 1-h Epccri.-.lnTOBCKaro .,wonopa ; to 3;iKaE- 
Ka3CKoc -ni)ajsnTe.iLLTBo, Kai;i» He aB.iaiomeeea t-xopoHofr m> 03jiaiCH- 
homi AoroBopi.n He iiiifcunee j.a;Ke ko BpcMoim cro 3aK.noHCH)H Mex- 
Ayiiapcaiiaro .lima, nc Bt npasi Bi-k-LooLiBaxb :uiMt'ianiii noc-TaHOB- 
JieBiaxi oToro Jioroncj-a n riopaji.b nxi. npnu'l>Henia. rViasa Otto- 
MaHCKofl ^cierairiii, HCCMorpa Ha echwc-kuc 1 . n;e.ianie npiirrn, Kain, 
jhbeho c-Koptc, in> cor.xauie:i»u. CHiiTacTx ccCa oSasamiLnn, yi;a- 
3aTb, ito Ha'cTOHHia 3aK!(Ei;a3ci;oii jc.i crania BMCKa-iunaTbca o bh- 
Jnco3HaMCHnofi ct. Bpetxx-.liiTOBCiraro jitrvnopa sirnyn, nufyn. 
caMbia cej«..e3HUH uoc.Tlg.ama 11a xo.ii. ifirymuxx, neppronopoBT>'.; 

JTs 146. ... . 

Hda 3aKaBKa3eKq2 leaeranin ren. *OHi»-J[occoBy. 

T eHcpa-Tb-naiiopy fc-.joct.-osy, npni. ^e.ieranin repMaHCEOfl 
Hjuiepiii. 

«roenoj^TH , i» reaepajb. 

3aKaBira3CKoe Te.jerpajjmoe AreaTC-Tso n^peAatTT. citayjomifi X!. EaryMcKas HupHan KowfcepeHuijr. j£ 2^^. :..TeECTii.JMJrH, iMCJaniK>u 1-Vio ii,™ .Moci;oi>tkiihi, HapciHtiMi, -Ke-- 
.v iiecapiaTOM'b rpacfiy ' Mup6axy : 

«Eep.iiun.. -V 211 l- r >-ro m:i. Poe<-iik'i.<»iy no.iHOMo'jnoMy upta- 

CTullHTtML'l Uk|)<1u>. S.'cifUHVI Ml.l ]]; «. ,!.'!. 'II Y]_vfy\- Mjip«lXy HlHKeC.lt- 

jiyiomyio HOiy: 

Bi, oTutTh mi ejt:iauHoe Biepa lrpMaHCKiiui, iKJC.iamiiii;o.\n, 
rpn<l>o>ri. MnpfiaxoMii irpejuoHcenie, bt, cbji3ii ci npiiHJirieui. Pyc- 

CKIIMfc np;lB]n-0.3!.CTHOMT. LTO yClVIl lid IlpCJMCTTj DOC-pGAHHiefTBa '. 

co cropoHu J>j)M;iHLKaro II[)ap.iiTejLCT-na no oTHonicuJJO in, Tai;i> hji- 
3HBae.MOMy 3ai;aBi;a:jc-KO>iy IIpaBnTe.ii,cTriy. nopo^aTi, Cmv iiik-i,- 
.mohhoo npej-io^ciiie na:nuxi, TpeooBaiiiii n iioAe.iaiiiii bt. otojii; bo- . 
npoct, HapcoHHii KoMiicropiarbyKa.-M.iBam., 'jto. noero MHiHiio. hp- 
<>6xojiimo npne-icioflic no.in«io'in:ut( npo.i,(TaBiiT(\iH Pyceicaro llpn- 
BiiTMbCTBa k-l vHaciim m, neperoBopaxi.. Bejyiunxca B>b BaTyuf-,. 
.vioaay repMaHCKu?.n. h OTTO-vaHCKiiM-L IIpaBHTe.iMTBaMi!, "ci 6,thoh. '""■ 
CTHpomj. ii T'aKT, imunaeMUMi. 3a£aBKa3i.-Kuin. IIpaBHTc.iMTBoyv 
ci. .ipyroii. 

HapoAHMft KoMiR'eapiaTj, ciJiTaori. cbohmi, ,T,o.iroNn. yjcawn. 
HtiTo. 'ito no sinonixi Mieraxi. 3aKaBKa3i>Ji aaacr). Tai;i> na3HBacMa- 
m ;iaKani;a:i(-i;arw IIpaBHTeibenia OTpiinaflTOH bobpc. ii in. 3aKaBK.avii,f,. 
ncoCnu'. npoTiiBT. h<t<> isbicKa-tuBaioToi iimpoKia nap<miUH nac-cu.: 
bi, Tiifii.iiH-c.KOii ii KyTaiK-ci;ojf rytfcpHinxt nace.K'Hit-Mi, hhhochtch 
psui^iipoTftT'din, N]JOTiiKt OT.i1;.ir«JH on Pocein: in. Cyyvsit.. ITo- 
tji. KyTOiift.. TVpii. Tii(f).7iict, JlymoTt n npoinxi, rpyoiiiH-inixi. 
" ropcaix'h n Ml-.cTfii.-axi. na rtxtMajHiJxi.^niTiiHrax-^BijnoI'OTcTrpe- 
.lo.iioHJii. iHJunnnsmuji CoiiMi> in, ■y.-iypnnnui ii HacT6siTe.Tj.Ho TpoGy-- 
wmifl iier!>ppi'ii;iv.vn. Hi, pe30.imrii-jm. iiiviiepKHBaeroa.- mto . *uwm 
€eiiua jindiipajuei. i:u Bcepncciitr-KOP' y , ]pej,nTf , ;ii.noe Ooopaflie ;nsi 
•lai.'ptii.icinsi ^iiniviiiuiiii ni-HO-iwuiit. mto ohh ne nu-I..Tii h ho Moryn. 
iiMfm, naiiioMO'iiii ;uj] p-tiirenta Bonpuc(i3-i> offr, oT,Tfj.ienin on. 
Pocein. ApMHHr-Ki'c n:>iK) r >i rr ;iopennn ri, emo 6o.iLnieii Hat-TofJHij- 
boc-tmo T]')fclyion. pH'f'P<*n.'iyM». HacraiiBaa na yxoxfc cisohxi. A'yh*' 
ra-roin, »:vi. Ofiva. Miiorio rpy3H.HCi;ie n apMHiiciric jp.icraTU. ii3i> 
Cofijia yra.ui. Ba:;y ooi>HBii.ib Kyihy cciiMOBi^eBi> yaypjiaTopaan; 
m. raiioMi, n;e t-MHc.if, iJbiCKasa.THCL /It'in;o]tani., A.ian.. ;J.efH5eHTi,.- 
TlerpoBCKh. Aj.an-KaOy.ii>, K»]yaMHj)T> ir ece, booCiuc. boctohhoo 3a- 
icaBKa3i.o bii.ioti. ,t<> ■K.in.'WBeTjiaia. HatTaiiBaji na y'laeriii ^feiera- 
tobtj PyccKaro npaBiircibCTBa bt. ecivihiixcji bi. I5aTTMt> neperoBO- 
pnxii. Hajio.iinjH KoMncca,pian> no^epKireacn.. tto »tii3ii. 7n1eK0.11.- 

■'-." "■"■'■ ■".' —291— : :--:-■- : ;.:-: XI, BaTyMCKM HHpHan xoH$epeKmx. Jfc 146 

* \ .■■■■- 

hwmihpm.ii» Jjii-aBiaiw-Kan, II pan,.™ term. iipHfiaawa npii womi.. 
■it? .m.-imHeimaro ocj-l y^ac-Tia «:n .lonmopa ohi. warn, curom. 

«S>» BHlliMlt, Hi' IipiliMKITh. 1-.1>. H.1JXaHU-lf .Ii«.SIimipifm. 110 HHO- 

iTjmiiuin. ;i:h.iaui, Un>H'i>iiin>,. Ohuviww). 

__ Bi, ntny BMim.'ii:«rw;»iiiiiini, IIpanimMu-Tiin 3nttiBttucnrii Pee-- 
iiyaiiiKii fTOiam- cbmiimt; ao-irnxn, eaMHjn, ptmimMiJiuin. nfiim- 
ausn. onpoitcjii-HVTi, .Iiaimj. omh'ii W (»mho m . iiort Mwi.-nM-K.-iro ITiiii- 

BIlTO.lMTBa. . 

Hksiuhi-jijhm-ti, li-iiiiinKittt-Ktift ' Pi'tiiyil/iHiai uu.w iijwwur.ia- 

II!eH!t..H H.1AJJ, JHlrfiCTHO, Bl, J.liaiXJ, ye.lUMHXL. raiHUjrillHMtfl. BI.TV- 

momi. njjeacTa.BiiTC.ii.iiitro toujMinia, BuuieAuuiro iiat jtficTBUTe.iuiii- 
_ix> BccnapoAHaro raioeoKima. He:«iBiiciL\i« an. cera m-yiapc-Titen- 
iiaa fano<TOHTo.n-.HotTb 3aKaBKH3i,H no.irm.-ia tjb-wvjo h«<xh>p*i.-v 
ii ihuhj-ki ramaum to cTopfmu Hurrpa.ii.Hinn, ;u'>iJ[.-i>imncei.-uxi, 
oprammniii cTpanu, oui.e.-niHJiJoiiuixi, c-imuo imtpoi.it- c.ioii naoev- 
nia iicero ,rlai;aiti;a3i>a u uet.xj. <ro naniwia.njineK-ft. Ilpn tokiis-i. 
yc.iomaxi.. jaac-Ti, .Jai;ai;i;a:;c];aro ■IIpaHUTc.iwraa h« Tn.iM.-o ho m- 
pirna.iaw, Jf h<- (itpiiimcu-h HapcqHWMii aa'ccasm. ho. iimchiw. bi> ipixi, 
\\ naxojim. cnrwi nanoo.il-.e i U i(,«jHyju onnpy. Miminni npuTei-Ta. 
oyATtrOu iirif-iicxKuiinii' in, nipn^m. „ w .nni* ji -ri.Mv wamaaa hb- 

-ICH1H. HOJM-lllf.irniiMJI lii.IJUC-U-HHOfl HOTOli. aB.HllOTca ii.ioimn, -m- 
iTfciuiiam jj:*viJHi.-iciii;i. Ha «iMf«i, xo at.it. bi, :iu-.<im.u-a.t. ua<Vnn- 
JAioTca .nii!;,v ..«T; t i,.i!j| Hi( ..i ijiit ;iR.3( 4! ij, -^Hapxrri«*«iR»-..AypaM*".pj— 
HHlimmin jitc-riicc ;;ii«'irtmi u lajjijamiMa. no C>o.ii,iiu-ii -latTii irn- 
ncKaMii o«.ii,inPBiii;.iBi h 6racji.ii,Hbixi. npum-pm. ,: 1;!) ju luaoTiViu 
daiainiuw. Bon !;!Ur a;e, iMam, Sawi^i^am IIpaKiiiv.iu-™ npu 

BCC1IT, KpHOTft. IlPpc^iBaCMnU,, <■:]«,.,*. UJ. (.,«„„ el , m >]«KIiT!i- 

mii peaaTioiuiiMi!. niunoTca, w.- n . BWKarn cauHtma. in. r.raam, bcc- 
ro Haee.7PHiJi Ja!;; ( iu;a;«,Ji n maBHuxi, t -i<» napo;umi.. hMfcnf, n, 3;- 
■KaBKaaMimn. Icsramn.. cm, jmTopam ilpaimTiMu-TBo nojvin.10 conn 
naiwoMoiia. ejuHtTiwimoii .wopim'Tiroii m-mmon r^cviaiKTBPHH..- 
ro nftpaai-a n cvmenicmmm, .ijikihostj. r iui ]«ii.t]itia'caui Boii^r- 
oom, BKtmHCi! ii BHyipcuHPii no.inTUi.ii m. :n : » Tpyaaw jipeMa. 
f OTpimaa. m-.it^ciBie cero. cimumi. :»BeprniHu\n, oSpaaovV 
(iHUiTii ii jTnepaaeina, cojepxamia c ».«7» yno.\iaHVTOfi hot* Moceob- 
<Kanj IIpaBHTC.ii.CTBa. a iipomy Rati. <m, iijiohii'mwto Jlpasinen;- 
(ma Kan, moxho i-Kopf,o ,iob(.h-tii DHnieii.xwA-eHH.K- jo tvkxkaiit XI. 'BaTyKcuas HtipHan KOH$epe>mi>t. Jtjfc I46 p 147 148. i,aHHjfim rcjjM«HcKoii Hjmepii!. ;i imnnt» njKiRHTe.n>tTiH, — Abcti*)- ^r 

wiuvjKrr.aro 11 Bairapcitaro. ' i 

IIpiiMHTO if iiik>»i. A. V;rew*T.J««_ | 

EamyMz, jy Max 191$ zfif>a, 3« j;o. ■ . _;' 

■ t 

•N- 147. ! nucbwo reH. soH-L-JEoccoBa ra hha HpeflCBflaTejiH 3a- 
KaBKa3CK0H AMerauii. 

"E;ny.\u-i,i*' iu'i»i-r<jiic;]»ii H" iitaitnr;i*rri-H hiu'ihutj 11 t-HOiiioHia. " 
iiMLituiin Mf>CK; Mciay <ittom;ihcj;]im'i n ^ifciiKiuiii-KUMn ii]jeatTaii»: 

T<MHMH. HC lIMt.HI .10 lltXl, llopi. y(.-Jl1iX;l {iUH He HplHH.IH in, KOH- : 
!iy). TilL'l Kill,'!.. O r lH;U.O. B"L IlHTepCfaXli Blt.XI, t i TOpi>Hl> JOCTlIlHyTb : '] 
I.-.1K1. MciiKHir l!;i»]>te ])fjy.!I>TaT:t. TO Ji IIMfdft 'lt'<TI . IiptyiltllKIlTL BaMTv \ 

r. MiiHiK-i'iHn moii jfx')\iutt yciyni in. Kawcntl. jikc]hmhhk<i. H npo- ■ 

HIV RtOI. Hi' UTKattlTb .\JJlt 111. C(!l>dmCHt!i (#lwili;l.lMfl<IM'I. nopajKoxn,, • 

roTOBii-.m 3;n;nT!i;.'>ri( i i;a}i acvK>raiua npnHjm. Mt«- nj>ta"io;t;eHie, n si 
lio-iujymi. :*TJi.\n, (viyiaoMi,. Tro6u unnooimiJini.. r. MimiirrpiL yjst- .. 
!>t>Hic hi, Miti'\(i. liucJiKiiMi, yniu.-s>niti '/». Jim '»;,,. 

Snuiy.Mi. it) mum ji)r<\ zohti, .V irj. Jfe 148. OoeyiKfleHie ipeaJtoseBia ren. $OHx-«ImoBa Bv3a- ■ 
KaBita3CRoI aeaeraijii. 

iy Man nt/X ;ooa. 

3actAaHie OTKpbiTO bi. 8'., nac. Benepa. 
FlpcadMaTtMbCTBytTi.: A M. MxeHKeJin. " 
npncvTCTB\ioTi>: M. !\ raA^cHHCKifi, P. H. Kai33HyHH. H. 5J. 
HnKCiajse. M. 3. Pacy.n»-3aa3. A M. 

XaTHCOBTj, aOK.iaE4HKT, 3. ;3. ABaJIOBT>. — 

ynpaBjifltomiB ' 4f,.iaMn B I. ro3flaBa- - 
Coko.iobckih h CeKpeTapb sactaaHis P. C - 
Mmcenaqse. 
A. M. MxeHKe.iM. Mhoh> cero,w*t b*. 12 iae -y'Tpa no---- — 293 — n XI. Baryxcxax nnpHas Kon^epeHuin. -— - ^ ^ necTBa TaKoro coaepxann. fa 

r„,J & AEa^OBi orjiamaen, Hory: ,rocno^HHi Mhhhctdt,. 
Sw ^ er0B °P a " e noABHraiorca enepejn, m cHouieHJR. 
HMbBuji^MtcTO nexfly OrroMaHCKHuw h 3aK3BKa3CKHMH npe fl - 

ZTJu,?T+ He HM * JIM '*> c " x * »°P* ycntxavijiH H e np H L H 
K-b KOHuy). TaKi, Kaicb, OAHaKO. B* iiHTepecax-b Bctvb cto- 

P0H1, JOCTHrHJTb KHKl, M05KH0 CKOpte peay.lbTaTa, TO J? HlltlO 

secTb npe;wo>k-HTb Ba«T,,T. Mhhhct P i, »oh Ao6 P bia vcjivth bt. 
KasecTB-fe nocpeamuca. 51 npoaty Bacb He oTKasarb mh* bt, co- 

OOJJeHM 0(J)Mma.lbHbJMT, IlOp»aKOMb : FOTOBa JIH 3aKaBKa3Cica» 

4e,waMrsi npiiHSTb Moe.npejJiojKeHte. h a no.ib3yiocb 3 to.mt> 
caysaeim,, stoou B03oO.HOBnTb, I\ Mhhhctpt,. vrtpeHie bt, mo- 
ein, bucokomt, yeasKeHiH. cfoH-b-JloccoBt*. 

M- T. r a a ac h h c k i h. 3tott, Bonpoci, oi-baoBajio ou 
oucyawTb noapooHO. 

P. M. K a m a 3 h y h H . He upeacTaBJisio cefit, K3KJ3 co- 
mh^his iiioxen. BosOy^HTb 3T orb npeaMen,. Mh* CK33aTb hc- 
nero. UseBHAHO, npeacfcAaTeJib repgnaHCKOH Ae.ieraulH aWn. 
lboh npe-woxewa mxn, h TypemcoH Ae.ierauiit. repMania npev 
larae-ri cboh ycjiym; hmh Ha;io Bocno.ib30BaTbcn. 

^M. . T- ra^HHCKiii. no sioesiv. no STONY Bonpocv 
Ht-ooxoAHMo, HTcGbi crOBopmwcb ;>Ba npe;ictAaTejifl.~ 

A - M. _ XaiHcoBt. HacKOJibk-o a no^mo. bo bpcmh nep- 
Baro 3ac-bAanui, ■Xa.iH.i-b-Beii cKa'SaJii. Mewav npoHMin,, hto ecm 
0u racTajii, TaKoii MOHetm.. hto sieacav HaMM h TvpKaMH oKa- 
3a.iKCb Obi iiecor.iacia, no noso;iy KOTopbixv au hc ckomh cro- 

BOpHTbCa. TO Mbl MOr.711 <5bl OfipaTHTbCa KT, nOCpeAHHHCCTBV 

FepMaHiH. • 

RiaHbi TaKoro co;rfciicTBifl «> ctopoku Pepsin oscbhahw 
Kawa xe Moryrb ObiTb bt, .stout, Bonpoct oTpnttaTeJibHua cto- 

pOHbt.. J 

M. r . ■ r a a a: it h c k i m. Ha,io noroBopiiTb ct. Xa.injn,- 
bteMi,. HeoOxoflHMo ycTaHOBKTb, h-am, oht> cmotphtt,, Bupa3HT-b 
ut Ij-pma cBoe cor.iacie Ha nocpeAHHMecrBo. 

A. M. XaTHcoB-b. Mu, o^HaKo. bt, cbokxt, ptujeHisrxi> 
hc 3aBHCHM-b OT"b MHtHi« TypeijKoii Ae.icrauin. Mm MO>KeMi> 
iiM-fcTb coocTseHHoe cyjKfleHie. 
^ A. H. ■ 4 x e h k e ji h. E^Ba jih mo>kho jonycTHTb Hiuc^b. Is \h — 294 — XI, EaTyMCKa* KHpHas KombepeHnifl. ■ >6 148. 

hto FepMaHia cA^-najia ujarb, KOTOpbiK nocTaBn„Tb 6u ea cok>3- 
HHuy bt> He^oBKoe no.noxeHie. TepMaKifl, o^bhaho. Hao66poTV 
CTpewtiTCfl ycTpoHTb xbno, crjiaAHTb yniu. M^pi., KOTOpbia uijih6u 

BT> pa3pt31. CO CTpeMneniflMHCB0errC0!03HttUH, OHa HeCOMfffeHHO 

He npe,inpnMeTb. 

P. H. Kana3nyHn.' OTBtTa Ha TaKoe iipe^JioxeHte 
3a^epjKMBaTb nejib3». 51 AOJiwemj. Aaxe, swcKa3aTb npeTeH3Jio, 
mto ao cmxt> rtopi, ci> yrpa HOTa ocTa/iacb <5e3i> OTB^bra,— 

3TO HeJIOBKO. 

.M. r. faa>KMHCKi». Ao coiyiacis npoTHBono.ncoKHOfi 

CTOpOHbl OTBtT.T ^IBaTb He.1b3fl, 3TO MOr.10 <^U BbI3B3Tb KOH- 
<f>JlMKTb. 

H. 51 HHKo;iaji3e. HHKaKoro Komfrn'HKTa o>KHflaTb 
He^b3fl. Hacb npocsrb >iarb oTB-fcrb, mu ero ^apfm-b, corJiacHO 

Cb HaiUHVit MHtHieWb. HtTl. HaAOfiHOCTH CTaBHTb HalUT> OTB'feTb " 

bt> 3aB»CHM0Ctb oti. Typemtaro. 

A. M. .H x e h k e ji h. 3H,asnT"b. M3ve;n>-racaHij, Bh chh- 
Taere -HeoOxQAHiiuiTb oTKJiOHtiTb npeA-ioxeHie nocpcuHH^ecTBa? 

M T. r a j >K m h c k i R. npeABapHTe.ibuo ny>KHO ycTaHO- 
BHTb ofintyio TOHKy 3p^Hifl cb TypeuKoO Atnerauieii no 3TOMy 
Bonpocy. 

P a c y .i "u- 3 a a a- CHeciiicb He MtiuaJio 6w OcofioH 3a- 
'Aep/KKH He npoi'30iiAeT"b, — KaKHXTj-HHfiyjb no.waca. 

A. H. H x e h k e n h. 3HaHHT"b. Hatue ptmeHie aojijkho 

33BHCHTb OT1, MHtlllS XaJlH^l>-Befl? 

Pacyjii.-3a A3. He Xa;iMjn>-EeH. a npe,icf>AaTejifl Orro- 
MaHCKOii A^'ierauiii. ■'.■". 

H. 53 H » k o .1 a a 3 e. CowHtHis 6ujih 6bi noHsiTHU, eain 
C3bi ptHb iiua o BLioopt ap6nfpa, TpeTeikKaro cyAa. Ho, b^aV 
Mbt roBopHMij o BLifopt nocpeaHHKa, To.ibKO, .. po:ib KOTOparo 
3aKj]K>HaeTC5i He bi, pa3p%uieHin Haiunxii ' HecorjiaciH, a bt> npn- 
6An»:eHiH ctopohi.. 3-Ta pojii> kohhhtcs, eon coiviarifl na no- 
cpeAHHHecTuo hc nocjiiiAyeTb. PtujeHist, bo bchkomtj oynat, He 
6yAJ'T"b ncxoAHTb OTb nocpeAHHKa- TaKOBO nojtonceHie no .MCJKAy- 
HapoAHOvy npaRy. Ecjih ou piimb ujjia o6i> apfiHTpt, TOivja, 
AtHCTBHTe,ii.HO T TpeOoBa^Cfl Gu yroBop-b o6^mxt> cropoH-b. : 

M. T. T a a >k h h c k i fi. Typqiio to h 3aA£eaerb 6ojr&e 
BCero, Kor^a npH neperoBopaxi. cb hcio o6pamaH)TC3 kt> 3-m 

CTOpOHt. OHa TOrAa CTaHOBHTCfl MeHte CrOBOpHMBOM- 

— 295 — XI. BaTywcKas MKpHan Kpwjiepewiu*.' 1* 148. H Aejiaji-fa-^Sbi 3HaTb, hto npefljio>KeHie nocpeAHHnecTBa cob- 
najaeTT. Bnoji H % ci hxt, *ejia H ieM-b . AUo 3A*Cb He crojibKo 

Bfc K)pHAH4eCK0H CTOpOH*, CKOJIUKO HHCTO nCHXOJlOrHHeCKOH H 
nOJIHTHMeCKOH. 

H. fl. HHKo.ua a 3 e. Typuia Moivia 6u HcnbiTUBaTb He- 
flOBOJibCTBo, ecjiH 6w Nbi *a;ioBajincb H a Hee h, nawa 110306- 
Hbix-b npH4HHi>, o6paiuajincb kt, ap6nxpy. Ho nocpeAHHseeTBo 
ne oohaho, a CKopte npisrm© h enojiHt wejiaTejibHO. 91 npeA- " 
nojiaraio, sa>k-e. hto Bonpocb B036yaaeH-b PepMaHteH no tohhhv 
TypuiM. J 

■^ M. f. ra^JKHHCKi fi. 3tO .M0/KHO GblJlO BblSICHHTb Cb 

12 nacoBi yxpa. 

A. H. HxeHKeiH! Flo hhcto >KMTeRckHMb npHHMHaMi, 
oOcy^HTb 3Toro Bonpoca B>-Aejierauin ao chx-l nopi> He npnui- 
Jiocb. Vi ho npeanojiaraji-b, htoom Tai<oii Bonpocb'nion. Bbi3Baxb 
Kawa jih6o 3aTpyAHeHiH. noBT.ops?K» hto Ha.uT, Hen3BtcTHa 
TOHKa 3p^His Xajin;i-b-Eea na axorb npeAiuerb. CeKnacb mm 
chammt> 6e3t ABH>KeHia. noamuy ao6pumh yc-iyraum TepMaHiH 
Haflo Bocn6;ib30BaTbCH, 11 bt, 3tomi, ptuieHin <5bm> caMocTOs?- 
TeJibHbiMH, T-fent-b fio.xfce, hto h3ao npcino.iaiaTu hto TepMaHin 
He co6npacTcs h3m^hhtl HHTepecaMi, Typuin u.citAOBaxejibHO, 
es no3»ma npieauieiua h ;t.ia rypoKi,. Ecjih <3u a won. npeano- 
jiararb, -jto 3x0 He xaicb, hto sto B!J30Bexi> pa3apa:*eHie Ty- 
poKt, a ca.M-b 6bt oTKa32.iCfl. Heco,MntHHo. rep.uaHia ne Mor,™ 
c^iaTb xaKoro ■ iipe^noyKt-Hia. ne npo30HAnpoBaBT, noHBbi. 

. A. M. XatHcoBi, Korvia, kukt, h rOBopwjit, Xajivun>- 
EeR npeflnojiaraji-b do3moxhocti> Hacryn.neHi*) woweHTa, npii ko- 
TOpOM-b- B03HHKJia 6bi HeoOxo^MMOCTb nocpe,iHHHecTBa TepwaHiH 

HHKTO, HI! .^OCCOB-b, HM AKaKlfi HBaHOEHHT,. He B03pa>Ka;iH. Tt- 

nepb MoweHT-b HacTynnjii,, mu bct, HyBCTByewb, hto Haao, htoCh 

KTO-HMOJMI, SBHJICS fb nOflOfiHOfi trbjH>\o. 

M T. r a a x h h c k i B Ecjih Cvflerh Hao6opoTT>. BMfccTO 
yjiyHuieHis orHoweHifi — yxyAiueHie? 

A. M. XaTMcoBij v nac-b h%ti> ocHOBaHiw yTBep>KAaTb, 
4T0 JloccoB-b He ycjioBH^ca 3apaH*e ct> Xa.i^Tb-BeeMt. 

M. T. r a a jk h h c k i R. nosewy bt, TaKOMi ciynat. 
OH-b He croBopHiica 11 ct Ha.MM? /Ja>Ke .Ma/ieHbh-asi AepacaBa He XI. BaTyHCKan MHpHan KOmjiepeHuin. J* 148. tiO/Ke^ajia 6bi, bo M361>>Kanie OTKa3a npHHUMaTbrakHX-biuaroBTr, 
we y3Ha8ii 3apaHf>e. nocJi^AyeTt jih Ha hhxtj coniacie. - . 

A. H. XamcoBi,. npstHuwiiajibHoeoTHoujeHie XajiHjn»- 
6en bhaho 6bi;io yxc M3T> npnBe;;eH»bixi> mhokx ero nepBbix-h 
cjiobt> hu sactA^HiH: Toivia we h AKaKiii MBaHOBHHT> HxeHKCJiH 
CKa3a.Tb, hto cwb BnojiHt) cocnacemj ci> 3aflBJieHieMT> Dpeflct- 
AaTeJia. 

A. M. H x e h k e -t 11. y nieHs nojiynaeTca BnesaTji^Hie, 
hto 3Atcb onacaioTcsi, hto repviaHis nocrynaeTb npoTnBT> cBOeii 
coio3HHLibi. TaKoe nojiotceHie ObiJio Oh myaomt.. 

K a i a 3 h y h h n XaTwcoB-b: 3toto AywaTb He- 

B03M0JKH0. 

A H. 4 x e h k i 1 ;i. m. ^onycKaTb 3to 6u.no 6a CJimuKoaiv. 
Ct> ApyroPt cropOHLi, repMaHCKaro npeAJio>KeHis Hejib3fl ocra- 

BHTb 6t3T> OTBTVTa. 51 CTOfl.Tb Obi 3a nO.'IOJKHTeJibHblil OTBtT/ST 

Kaia> mojk'ho 0TKa3UBaTbC3 -ottj TaKoH ycnyrH? ■ 

M. f. r a ;i >K n h c k i ii. Bi> Ht'in> >ce aoJUKHO 3aKJiK>- 

MaTbca nocpeAHMHecTBo'r Pa3Bli itejn.»3a o6ofiTiiCb 6e3i> Hero? 
A. M. 'H x e h k e .i ». Bbi npe,ino.iaraeTe, hto repMaHiju 

He 3HatOTl.. HTO jt.iaJOTTj- 

.M. T. F a ;s >k » h c k i ii. 51 xony,' mtoOu bl 3T0Tb ot- 
B-feTCTBeHHUM MOVicHT'b Bbl COOOLUa.lli Ha^li noApo<5nocTM. O 

hcmij '/kq HMeHHO oyAeTT* nocpeAHHHecTBo?. Hto npeAuuecTBO- 
Ba.io 3tom_v npe;tJiojKfHJK)? 

A. M. M x e h k t- .i ii. fl M5ry cKa3aib ' '■ cawoe cyiuecr-- 
BCHHOe. 51 roijoptcn; to, hto H3.io>kch'j bl HoYaxi>: 1) hto 
Mbl XOTH.M-b, MTOCbl B~h OCHOB't neperoBopoB-b -JieSKaJlTi BpeCTT>- 
JJnTOBCKili ;ioroBOp'i» ii htoou 2) ;ioroBopHbie aKTuGbuw 3aKM0- 
neHbi co bcbmm At J P>KaBaMn. 

.Ioccobtj BbiCKa3t.iBa.Tb awa.rfeHie. hto eoiviaujeHie He hq- 
cnirHyTO. BooOluc BCTpf»na ct> hhmtj mvfcjia xapaKTepi. nH<J>op- 
^lauiOHHbiii. ^pyrnx'1. paaroBopocu o Typujii m TepnaHiH ,_sr H3> : 
cooOpa)KeHifi T<lKTHHecKHxi> He Be-Tb. 

ripeA-io^KeHte TepMaHin s? noHHMaio, Kaicb hh bt> hcmv ne 
oGHAHbe ajih Typnin. Ecjim Ate <5bi, A^CTBHTe.ibHO, 3T0 6ujio 
<Ju TaK-b, to 3to mofjio 6bi 6biTb TaKxe BbtroAHO HaMt. Ho : 
FepsiaHifl, kohghho, jJ0M3,ibH0 othocjitca kt> cBpefi cok>3hviujb- 

.loccoBy h Aasa.Tb HHTepecyioiyisi ero cBtA^Hia. TaKt. « 
noc;ia.TU esiy Kapru 20-BepcTHyio m 3THorpa(})nHeGKyio. - XI. BaiyMcxaa mrpiian KOH^epcHiriw. \, . AO ~ 

■ .■- . .......^ -.__. ^.^.^^.^^ ^ .^ „_ ^ ■** i*"' 

To, hto om, Hanncajit, H e Tpeoyen, BOBce mothbhdobkh 
pa3B* mojkho oTBepraTb raKyio yoyry noinoMb- 

51 uory noroBopHTb ct, Xa^H^^BccMt, ho AOAtteH-b nn^aa 
PMTejTbHO yacHHTb Name OTHomeHie kt, eonpocy P ^ 

«..■!.■ r a a x h h c k i ii. Boo6me, 3 H e bhwv Heooxo™ 
moctm 3aw»Ban, neperoBopu. Bet Bonpoc J^\7S e 

dak'aBK33ba Kecorjiacin He cymecTBeHHbi 

„^ n A ' M ' XaTH(;OB ''- Ho AJia Haci. 0HHBa*Hbi Booowe xe 

ItOCpeflHMMeCTBO HMeHHO yCKOpHTb fl^O 

6b, ^Jorl^a^^ °™-^P^-ie na wmto- 

BM^oc A b? M * M X e ■" K e Jl "* 3HaHHrb ' y Hacb «»*«* ho L-ocra- 

_ Pacyjiv3aA3. npHmwniam,HbixT, pa3HOMaciH ■ h-btt, ■ 
Mb. He BticKaauBaiMCJi orprntfTeJibHo, a .xothmt, ero o6cyn„Tb" 
Orb 3Toro .^iD-nocpeAHMsecTBa He nocrpaAaen," ' 

Boofime we MMfriaeTCfl, hto bct> aKcrpeHHbie Bonpocw mu 
V3Haemi> bt, nocifyiHifi MOiaeHTb. P 

Xa^I-'K^ ^ ^ HtKOTOpoe B P eM * M neperoBopMTe ci, 

Ho ecjiH Bu-csHTaere, mto ..^toR - oxcpoHKOfi oy A eTi> jidm- 
MHHfiHa Ctaa, h ne npoTWBMjics 6u OTBtry Tenepb ie ~ 

Ky P cSr yLUaeT1> :™ mb * HT0 Mbl HaCT0 <Sb,BaeM ' -b HeBt 

RMTf . A R,I 4 :in eHK » eJIH y^ 3 bt> MbicJisx-b Hefiujio era-' 
rie^cSpSS" * aKT °'^: M ' n0J,yHHB1> H0T - V ' * P*«™ «roA- 

, pmJ\™ « S H 3 3 " y " "• * TOjlbKO HT0 y 3Hail > h "a>=o>Ky 
taM-b, hto OTKJiaAUBaTb He ottAOBajro. 

A. M. HxeHKeJiB. ■ y T po»n, He Cujto bosmojkhocth co- 
y*e ahbmo OToa;tb!Bajrb. . ■ . .. , J " T0 

fla*e o$.HMiajibHoe. aaaBjieHie H a nepBOkiy aacbRamu, hto 

-v i; ".:'.:.;. .. —.298 —-.,-■ XI. BaryMCKas MHpHaj! KOH$epeHuui. J* 148. 

Bu ctohtc. na noHBt BpecTV-lHTOBCKaro ^proBop.a, He <5tijiOLH.aMTt__ 
npeflBapHTe^bHO h3b$ctho. r 

no AanHOMy Bonpocy Bu Mo>KeTe. BiipoMCM-b, OTBtnaTb bt> 
noJiojKMTe^bHowb cmhcji^. 

A. W. HxeHKeJiH. JImhho s He NOTTO'bO'bi B036y5KflaTb 
Bonpocb iitpeAij Xa^HJiij-Beewb. 

P. M. K a h a 3 h y h h. 51 ctok> 3a to, stoOu npuHSTb. 

A. M XaTHCOBi). npncoe^iin3K)Cb, t^mi. Co^te, hto 3Haia 
H3i, CJiOB-b Xa-iMJi-b-Ben, 4T0 ci, ero cTOpo'Hw npHHHHniajibHUxv 
B03pa^KeHiii (5tiTb He aojijkho. " "■■■. 

3aTa>KKa jkc <5bua 6bi He Ha naci>. HoKa . uti o(5cyAMMt, npit- 
aeT-b XajiHJi-b-Beii. Oht> 3acMAHTCH ao homh. A naAO ewe-.mi- 
caxb 6yiwary. 3to 6yAeTi> 3Ha i inTeJibHoe 3aMeAJieHie 

P a c y'ji -b-3 a a-3. AjieKcaH-ipi, HBaHOBHH-b , XarncoBv h 
MaMeA"b-racaHT> FaAJKHHCKiH cxo;ihtch b-l ■MOTnBax>,,«iTO Typ---. 
uiK) pa3Apa?KaTb He cjifcAyeT-b. .'_"' 

A. H M x e h k e .1 h. Htr;ib3>i otk;iohhti> npit3Ai> NpeACTa- 
BHTeJia fepwaHiH. 

M. T. raA5KHncKiH. Haxo>K-y, i ito bv npn;uiHHOM h 

B^JOHBOM (t>OpMt 0TKa3aTb BO3MOJKH0. .".' 

H. 51. Hm Ko.ia A3t. . MhT. 'jihsho AywacTCM. mto Typuisi 
"ptuiMjia npHciaTb yjibTHMa-rym,. no He -/Ke.naa npn6traTb kt, 
3TDMV— o6paTHJiacb K-b nocpeAHHMecTBy. . : 

A. W. Hxc-HKt.iH. Ec.iw 6i>i PepwaHin xorfcjia, ona ow 
-Monia-3acTaBMTb TypuJK) hiohtm- na- ycTyHKH. - ■ Sl^rio.3aFaio,— ^T-Ck- 
oj-b ycjiyri. PepMaHiM Mb! 0TKa3aTbca hc MOweMi,. ■ 

H. 51. HnK0JtaA3e. BtpoaTHO; BnpO'ienvb. ntwubi : : 6y- 
AyT-b 0Ka3biRaTb AaBJieuie Ha Haci>. 

P. H. K a m a 3 h y h h. M bv TaKO^'b ciynat mu see' >k-c 
AOJiiKHU coiJiacnTbca na nocpeAHH^ecTBO. . 

M T P a a ^' h h c k i h. OnsiTb' 6yA>'Tb neperoBOpbt .oe3T> 
KOHua. Bonpocu set y»e co3pt;iH. y nac-b ;muib HeAOroBopeH- 

HOCTb MOKAy COUOii. " „ 

HaA© Gi>t-io 6bi . nawb GbiTb bt> Kypct bcakoh 3ansron nepe- 

- 1-OBOpOBTj. A. M HxeHKe.TH. KaTeropHsecKH ■zzmsmn h npoiuy 

3aHeCTH B-b npOTOKO.Tb, HtO S HC CBJlSam, HH^Ml. H HHICBMT> 

h He Hacro^bKO HeocTopo>KeHi». mto6h At.,iaTb ujarH. He croBO- 

pHBiiJHCb ci. Ae-Jierauiefi. _, — ,;„'. .—... --■ - - 2»y -T- l*% XI. EaTy«CKas MHpHaH KOH^epeHUin. j^ j .« M.:r, r a a * h-h_c k i 0. ._. KaKHM-k Ae- o6pa30nvb 6yaeTT> 
coBepiuaTbca nocpeAHHsecrBo? 

A.. M M x e h k e ,i h. Owcbhaho, TepMaHis cAtJiae™ cBoe 
npe^JioiKeHie, B'fcposTHO, corvracnoe ct> TypeuKwviH HHTepecaMH. 

% HacranBa;n> Bee Bpeua Ha ynacTiw rep,\iaHin m bhocs iioa- 
hmcm no;vb AoroBopaMH, a &*:? cKa3a.Tb Xa/in;n>-EeK>, bt> npn- 
cyrcTBiH Bexn6a-riaiUM, hto pa3i> Baiue FlpeBocxoAHTe;ibCTBO 
Taxi, M^HaeTe cboh MHtHia, to y Hac-b HtTt HHKaKHX-b rapaH- 
rifi. B-b 3TOM1, oibic.it nauia iio.iHTHKa npaBHJibna. Mbi 3Haewb 
bck) HCTopiio Typuih h ea oTHOiueHte ktj waMt. 

M. T. r a a x h h c k i ii. 9 npouiy 3aHecTn Bt npoTOKCTb, 
■ mto BCHKie nacTHbie neperoBopy acwHbi CbiTb HaM-b H3BtcTHbi. 
Ho 3TOMy sacTHOMy noBoay. a At-iaio oSmifi npoTecT-b o HeHOp- 
Ma,ibHOCTM no;io;KeHia. 

f!o flaHHOMy n<e Bonpocy npoyjy hh% jaTb nacb speweHM. 

A. M. 4xenKe,in. Xopotuo; ho KOrja ycn-berni mu bi 
TaKOMb 'cjiynat noc.wb 6yMarn? Bt, <5ect^t ^e Cb Xa.iHAOM-b 
a 3Toro Bonpoca 3arparMBaTb He wy. ec.in uiV&Hie v Hac-b He 
BuaCHeHO. 

A. M. X a TH C O B 1>. Cl> 3THM1. a cor;iacnTbca Heiuorv. 
ccm Bb TtHeHie 3Toro Maca j\1aue;n.-racaHT> npean6.iaracTi> ro- 

BOpHTb Ch Xa.1H.10MT>-BeeM-b. 

M. r. Taa>K.H h c Ki ii. S\ npocro npomy i iaci> BpemeHH. 
A. M. MxeHKe.ui. A ec.iH Xa;ni.n,-BeH 3a,iacTb Bonpoci? 

A:-HrX-aTn cobv Ha;iO' oTBtTHTV yTBepAHTejibHo: 

"» M. T. Ta.jiiKHHCKi fi. Bu sto MoaceTe caiiJiaTb, TaKb 

^ KaK-b-5 HejioB%KT, — 3a. Moe npoTHBuoe MHtme npoiuv 3aHecxn 

BT> npOTOKOJlt. 

A. M. Xamc'dBi. TaKHMi, o6pa30.Mb, y nacb ecTb CBoe 
cBoCoAHoe MH^Hie. fl hmchho He xoTii.Tb CBa3biBaTb CBoero 
MH-feHia ci> pttueHievi-b Xa.iHjia. Ecjih >kc oht, Tenepb cnpo- 

CHTb, TO MU, C-b CBOeH TOHKH 3ptma, MOJKeMt OTBtTHTb— Aa. 

~ ■ CKa3aTb xe, mo CBoero jiH%Hi» ni>Tb Oy.io 6u HeyaoOHO. 

M. T. ra«5K m hc Ki ft. Ecjih MHt He 6yAeT^ asho nacy 

BpeweHH, a B03Aep>K-HBaiocb noaaTb cboH tojioct.. -■■'-- ' 

A H. HxeHKe.m. npHHHMaeTca „ih Bonpocb? 
P. M. Kasa3HVHH. /le.ierauia cBoe MHtHie BbiflBM.ia. Ho 
xorknocb 6br, ntoGu, Ka«^ Bceraa ao chxt> nop-b. sto dujio 
-eAKHor^acHoe MH-feHie. MojKeTb 6uTb MaMeAT>-racaHT> -corjracMTca 

m ■ —300— ---,- XI. EaTyncKafl MwpHSB KOH$epeimifl. J*fe>6 148, 149.' 

M. [". r a a_5k h h c Ki H. FloMeMy mu He HH<fropMHpyeM C« bo- 
BpeMa? 

A, H. H x e h k e ;i h. Ha n;ieHapHOM-b 3actaaHin aejierauiH, 
KOTopoe naao co6paTb r a Aonoxy, noseniy h CHHTa.Tb ao cmxt> 
nopv BpeAHbiMij cTaBMTb Ha o6cyjK,aeHie no cymecrBy Bonpocb 
o TpefioBamsxt Typuin. 3to bxoam.io bi> mom no;inTHKy. 51 xo- 

itjlTv H361>rHyTb OCJIOJK'HeHlM. 

riepefli) .imuomts npeAJio>KCHHaio tiocpeflHHHecTBa x, crmoflb 
hc M.M%a 3a C060H HmoKHXi. 0<5si3aTe."ibCTE'b — noAHepKHBaio 3T0,— 
AyMato, 4T0 coA^ficTBie moiuhom coiogmmtj TypuiH oujio 6u na 
tiojib3y atjia. 

51 He' OJKHAa:!^ pa3HorjiaciM. 

Pacy Jii)-3aA3- 51 corviacenb ci> iMaMcAT>-racaMOiu>, sto 

IUUO MaiiSe HH^OpMHpOBaTi. 

M. T. TaAJKHHCKiii: Mu, HanpiiMip-b, coBepiueHHO . . hc 
ObLTM ocBt^oMJieHbi o6i, AjicKcan.ipono.ibCKhxi. coouTiaxi. . 

A, M. HxenKciH. 3toti, sonpoci. pasptiuajicn mhokj, He 
KaKi> ripeActAaTc;ieMij nnpnoii ^-."icrauin, a k3kt> MnHHCfpOMi> 
HHOCTpaHHbixi> fltjii.. BoeHHaa ycc wpeniiCKa w.ia nepe3i> BoeH- 

HytO MHCCJK) H3Tj .111U"b 3-Xl> Ha'ijiOHa^bHOCTtii.; 

M, T. r.ij-A-HHCKii-i. Tohho ■ rai-V/KC bi> noTf> Xa;iMJ!-b-Eea 
VKa3aH0 oGi, tro <5cct;ri> ci> Bav.« h. apMJiHCKHM'.i AenyTaTaim, o 

HeMTj Mbi Ht' 3Ha.lH. .. 

A. M. XaTiK'OBT). 3to yace At;io npouitAUJee. 

A..J1 M x e.KK.t.iH, . thopMa.jibHp _a_.}m%iQ_ Co^tc. uiajDOKia 

npaBa, no He csHTaio ^e;iaTc.ib:ibi:.i"b hmh nojib30BaTbCfl. M no- 
tomv fi ' AiiHcTBOBajTb Beer;ia bl KOHTaKTfc ct> aeJierayiefi h aajib- 
uje.oyay nocTynaTb TaK>Ke. 

M. T. raA'A-UHCKifi. 51 cor-iacem. na yAaa.ieTBopnTe^b- 

HblM OTBiiTl. .lOCCOBV. 

OTBto 3aKaBKa3CK0H ^eaeraipH Ha npe^oafeHie reH- 
*oHT>-tl[occoBa. ":.;:; ;;-:;~ 

*IlMtni 'iccti. VBB,auMiiTi, Kiel., hto 3ai«usi.a.j<.i«iJi «M.v»*rauiH npu- 
fliiMaon..n. yjoB/ieTBopenirMi. upcjuoACHiL' ;iu6pwxi>- yiMyn.. Kan> 

— 301 — XI. SaTyKdcan trapKas KOHmepeHuis. jfe^fe 149 150 j5j_ 

irocpeAuin.-a, KthOBHa Ba.Mi, jjo.iho ou.io npi-a-ioanm. m. IfcnuoML 
micKut oti 19-ro ecro >iaa 3a .Ys 172. 
IIpiiMiiTe n npoH. .4.. ^xem;eAv>. 

Eamy.vt, J<> Mfiji igjS ?.oM. X ^7. 

J6 150. 

Tejierpaasa rei. Ha3ap6eroBa. 

■'HcCMoipa ho c(M.'io;-Hii' ikpi.-uiipin. tvpkh npojiua;awn> u<>- 
4,'HHija ^ificTBia jj, bi. 'jaernoer-ii, iia i;apaK.ineci;<on> tf>ponTl np<>- 
AO.raatoTL HacryiMeH!!'. m«rtcniiBi» eeroami n.-n, eo-icHii! Ab.iifoot'. 
Hamy Mc-taBy. Ilo.iyiemj i-sfatniH o HanpaB-icjim mrti iiii.viiiTf.ii.- 
hltxl ca.Tt ,110 TndKijiK-hw iiUK-n- ci, .lopJihi.ifi isuiorn,. ccti. Tair 
Aie CBi^tHlfl Ha.MipcHJiT nxi> npumixaTi. BacTyn.ieaic na Kapa:;- 
.iiicl n aajte Ha TihJwhcl. II.tt. ororo r,i.tBra;y, ito 3axBan, A.ie- 
KcaH,xpono.iH n DpimaHtKoi! joponi ■ .-nihil npi\ziiiri. _xi:j _irt.ii,nt,fi- 
hiiixl 3axBaT0Bi». Komkopt.. ffo/^iwf,'. 

. ^" Max ioi$.,;udji. A* jotf. *~" 

jsr° 151. 
Hoia reH. $pH r B- t IoccOEa. 

M HlKvici-iiiTi'.-iw '.3aK«iis3. i u.«:.Koii At.'i^ndyii- . 

Jj *H.MtlO HCCTL- C-OOon^TL BftMl, HTO, fOr.iat-HO TIMWIKIMHIJ IIJJHt- 

paTopcKaro nocjsa i:l t. KoHCTa-HTnHOHO.it.. 18-ro Yan. roinruiiHL 
J; ^HHepiiBi. .iaaBii.lL rpn<!i- Miijxiaxy. 'ito ■ Pyci-Koe IIpai;i;Te,n,c-rBo 
J oxotho cor-iaiiiacTi-a Ha Ki.n-.-n, o uocpLvnmieeTBt lYpMatiiii mckiv 
i Poccieii h 3ai;auira.-)i,{-.-vn. u-> Bonpx-y u npfi3iiaHin :)toi;, jior-.Ttaiuw* 

rocyAapcTBa Pocciefi. 
s 19-ro cero uaji.rpacja. Bepm-Top^i, iicjK-ja.ii. wi, i-.it.ivwmvin 

( re.ierpa.MMj. ajjx\-oitaHiiyij IL\inepnT<ipeKii>n. i-T;m-L-m,-iHTap<>x-i. 
5 no iiHocrpaHHLiML r Ti.iaML repiiaHCKOii aiubhou Kuajmipfc: 

. «Cor.iacno TC.ierpa.vi;ii rpafj.aMnpoax^Pyevwv Upaiiiru'.iMTBn 

!EOKa.iOBa.ioc-h eMy. mto 3aKtBi;a3t-!;oe IIpaiJHTejbCTEO 0Tpt3i,reaerr. 

otl ^epHaro wopn coouineHie Ai;xa3iii, nateiraie i;oT;ippfi ucrraeT- 

cji BtpHHML coBfcraML. Pj-cck:* IIpaBiiTciLt'TBi* npeui.io sMtinaw.u.- 
| rxsa rejiMaHCi.aro IIpnmiTiVH.fTii.1. Tain. i.*ai,-r, iiHaic Pycc-iwe Tlpniin- 

J _~.:.'. ._"...__ . __'._ —302 _.'■ ' \\. . J XI. BaryMCKas MKpnaa Kom}>epeKHi«. JfcJfc 151. 152, 153. 

TejiBCTBO yBiua.i(>-<5iJ ceCn co i-Boeii cTopoHti BiiHyaiAeHHHUfl. iTpa- ; 
Han> HeooxoAUHiia Mtpu*. 

51 oTBtiy rcpMUHcuojiy npejcTaBn-rc.™ bt, MockbIv, hto, eo- 
iykicho cooGmeniain. pyceiioii netaTJi, Pycckoc npamiTe.ihCTBonsi'fc- 
en. HaiitpeHie yrpoxan, co ctopohu Cyxysta u Bai;y DaiiKtmieji; 
Ha Teppirropiio SaKacraaeiioii Pecuy6.uiKii. Biiawl ct-TeCTBcano, 
q-ro 3ai;aEi;.i3i.e conpoTUB-ineTCH muoGHUMb upoeirrain,, otkputo 
B03r.TamacMUjii> m, pyccKiix* ra.3eTaxi>. Hivrb hiiuukhxi. (XMiOBamf) 
Mil B.Mtin:iTC.ibCTBa co cTopoHu repMuiiiii. HaoGoporh, HxHiepaTop- 
ci;oe n]ianiiTcaLCTBO nacTOSTe.iwio coBliTycrb Py«-i;oMy IIpaBirrcTi.- 
CTBy ne HaerynaTL H2 3aKaBKa3i>e. EcibmcBiiKii tiioto ;i,<yjH;HH-6H 
npei;paTHTB iixt. bochhuh onepaiyu njxmiBi, CtBcpna.ro IuiBua3a ii 
Boanoa'Ho CKopte boHtii bt> miiphuc neperoBOpw ei» 3aKaBKa3i>eM*. 

tyoith-Jloccor.ftv. 

Ea/iiy.H*, si .v.ax 191$ zoda, X ij}- 

JG 152. 

Hhcbmo reH. $ n n>-JIoccoBa- 

II]x\T,cE r umMio 3;iKaBKa3CKoft a&ienmiii. 
«Bt, OTBtTi, ita Baijje iihclmo ott> 21-ixj Man. >* 330, .imta teen. 

yBtjOMHTb, 1TO C.TiUyiomiiMT, KypLPIXtMl- JI OTJIJKLU.1W IlMliepaTOp- 

ctcray npauiiTe.ii.cTBy tc'kctl BanK*n> no3]>aa;cHiJi ua Hvry. iiociaH- 
Hy» PyecKHM-i, IIpapjiTC.iLCTBOMT. rpa<l»y Miil^axy 15 Maa- no no- 
way npii3HaHin HraaBiiciisocni 3aKaBKU3Lfl ii ysacTia upc&eraBHTP-' • 
jiea Pocciu bi, BaTVMCEiixT. nepcnjuopaxi,. Bm1ict£ vu rfcwb, a 
npomy IIuii'.:paTupci;oc npaBirrcibCTBO ocBtaoMiiTb XIpaBiiTCibCTBa 
ABtTpoTSciirpin n Eci.irapiii u tohk£ 3piHifl, flpHiurroii 3ai;aBi.a3- 
ckh.vi> npaunTcihCTBONn, no c- r\iy npeasieTy. 

EamyMz. 2i xaji iyi$ zoca. 

JTs 153. 

OTBtTT) OTTosancKOH jnejieranis Ha HOTy 3asaBKa3- 
CKoa jiejiersnia oti 17 maa 1918 r. - 

«rocno^uin> IlpeAetjaTCib! ^ ■..;;■ .:■ .-;. 

Bt> oTBtiTb aa niic-LMo, iiociaHiioe BaMii MHi orb 1 / cero aaa 
.% -V: 312, nxttio 'iocti. oxHlimm. Ba.Mi. c.it r iyion;ec: , .._. , r 

— 303— . XI. EaTyncxas MHpHaa Kon^epeHiiuL J*J* J53 154 

anaacwii ^.^ip,, un. 10-ix. ».* othotm.t^.ho iip?,™^ 
bpecn^HnTOBCKan. .mnmopa .-.viuct^hhmmt, o ( -ii <( «,» H i.nn, iiuirtin- 
™ ,iei,1M ! )m) I >0B1 '- wwnejff.infi, mlcyaqeHiio bj, mcmoikhuvm* IIm- 
iiopaToyci;,.,, ^ra.mi. npu.ioa.eiiHOMT, in, mocmy nncMv oti. 18 
cero Mfcana. „ T( ,„,- ( 3 ,,t H i fl mocio Hjwbi.twf.ctbj', ho c^v rnim- 
cy OKOHMaiMLH:, jTTfHi..iHt. Hi i m, i«'i«iojn, a,-«a u t :>Toro joninoim 

HO-KTOpiJXl,. TfjIllflMTOlitlu-IH ar.HTflllia HiJCT.UlK.1Pn> H.a cmt- 

cmi, ne«-iioi»iijB,sn. upanl, <«o( jHa.rn, n p iW pf,jium. iK-nw-ju^erBPii- 

^,,Jf 7, „, K;,BKf ' ;lf ' I; " i, J< ' TCn1I " Cr ' nnCTJUKllMPHiH. BXUMinifl bt, r-n- 

(T.mfL iiiiopirrflBi,. ; ,i.t...:i. h i;oHB"Huiii. wropHH r.u.ni Hi eooCniPHW 
r<», ^ e ™<?<'™ «nj«-At.TCHia ctoihihi, bi. TpaKTaTfm, ji mc-mx*. 
.on nsrfmn. ohti._: S », 1 -.™ whu „, ^^^i^h Pc t nvo.7Hi ;( ,ft. TO 
oiif oh m. ..Ta.TWif.iiBi.-jn, oi;a*u.i<-i, neo5xoaiij,or:Ti, in, veraHOMe- MSHTfhOm. II -JaLai:!..^!..,!! PccnyauiKll.- II Biflipiifoin,. i;o T OJ>MO KilCa- 

wtcji miuio Onryjian.-r.-<>fi Iliuiepiii „ IVuiyCuikh. (-.:bwhii K „ othii 
itoiD.TO ou bo B3.inM.B<ir- .i.r.iaiin-HiV, .iso.m ra:jpf,!inrn, aaai-Mravio' 3 »- 
.Taiyv noo nof.TtaHBJi n<a.if,Kim, in-i.Mm.nmvn.Hii iix-i. |m:ip1inVHim 

IlpIFMIITC n .1|JKH[. X<U>!.17,-Ectt.,. 
liamyjuh, 3- miiji t 9 i,S ;o>m, .V. 2<f, f . 

JV° 154. 

Hots Upe^c^aTMii 3aRaBKa3CKo2 aeaeranin. , 

*<I>airra miiiiTe.iuroii' juixuomi olmh tKiniimi-nuMHl; i;a«iTni.- 
hu onciwuw. npwi3»amnjXT. Typwn.iiMii is.iioKajm. nocrb Aic 
MMHWonttiwa-nsi. co&MTJn, in, Hanpaiuumi -ii.-i rt,iwp7,. HocMOTBti 
na aoopuii ornoinomn Mi-a:jy iiiiiiiiiun a-paiKisiu jj iWvMHiic. ne- 
peroBopn. 

Tain,, reHepii.i;i, Hn:iap6eroB7> johocht-i, Tc.ienjii.vMi.fi <m, 20 

'^L^™ TJ ' peiv> ' 1H «" u *'nt*I'»l>yjnn. in, HanittMrain na Kapa,- 

k^CT.: bi. jpyn.u TcncipaiiMf, iistrri-H cnoSmeme rj AimxeHiii 

'SS5S ,X1 r B0Il ' r '' Ha Ka - 1Tasw - ft l™™ <• imnr*eHin m, panoHK 
llraum h Enmoonittira ppry-iapaira. uoiicin,, vciuchhhxx kvdi- 
ranwi n xajapenixn .kih^mh. Bi. Bainaftipa,,* m, apMtfHCKnx* Je- 
pesroixi, oH.Tn npon-w^Hu «1i*-ni : noo irxi. 5iy-, K ,-i.-,«. H aw.ieme 

. — 304— =--?.-' - ■■— -— XI. EaTyKCKas HHpnas KOH$epeHuifi. jfe 1.54. im. Boapacrt. on. 15 ,io 70 .i1;ti» oij.io m">ivKijiyiK«Ho n ywvioHO h©- 

II.'tB'feCTHO KJAa. Tskobo, noBu^inioMj-, nr<,fn.si<Kn.\mi > ciTituiih'Hir OTTuMaHCKiix* 
wjfrcKi. wt irarnni cn-pairi;. ci. miiujtw h;i mmyTy iipmniMawmee 
isrc 6o.Tte ptahifi xapaKTep1>. 

^ohomi o BHinninoHiOniroMi, ;i,o (utaf.niji Hawoio llpe.Bot-xo;m- 
re.ix.PTKi, t'limm .to.tiomt> :wMt.Tim., mto ikwjGhhh ^iiftfrnia Ha- 

'-SO,lflTCH Bl, aBHOMl, nponiBOlriilill ii, .ipyH.WTBeilHHlllI H.iM-fcpoHia- 

mii ii npiiHmiJiaMii. ii:n.in-H:'inmMii IlMin'ixmipcKoii OTTOMaHt-Kofl 
.■R'.ierauioii i,ain. in. nqKTomipaxi,. jai.f. u m. niui.MeHHMXi. joty- 

MPHTaxi., OOMf.HCIlHIJXT, Bt BaT5 - Xlt. 

BumoyKaaaiiHUH o<kToaT<Mu:Tua. ci, r Tj>yioii to-opoHU. hc mo- 
i-jtt> 6un> 4«n.H«R<HH Hi.wxojiiMwTi.w-npomKjii BOfii-K'b Mb Hanpa»- 
.iraiii A.iPwuH.ijwno.u, — ,'Iacy.iwJia: vine Monte MoaHO onpaBjara 
apecn, ii yisnxi. jiya-TOm. in. Baipacrt on> Jo ao 76 .itn>. 

ICain. RuneMV IIjxaM.H-xo.inTiMi.crny imixnuo, :taaiuaa npcr 
Torn, iiporiim. bbo.ih. Typi-iu.iixi. wiiicKj, na Teppirriipiro j*ecny6- 

.1HKI1. ^ai.aBKa:»I,Oi' IIpaBim'.lMTBO, Ttill. HO MPHtf, (Mt.ia.io Bee 
CI. (TO CTOpOHH IWSMOVKHOO ,11H W.lonPHiH lipOBOKl TypeHKHJCB 

lioficKi. no Xi'.i1^!Hoaoi*r«apjii .umiii .\.7eKifiH.TjKino.iij — ,"l3Ky.ti4>a, 
ir bi. ;mixi> uf..iaxi, ya,'f .lonymnio Toxmnonioo cunuiiioHi? Me- 

j;.iy HO0HH1.IM1I B/IJHTHMII. 

Orcwytn o.itayon.. tto uopa:!i. .itfu-rniii JIpaBimvii.CTKi Peo 
itj'o.niii'H othkui. h«- .iar-i.Tii <n-Ht)R»iii>i i:i, cniiopiimilio Typt>m;nMfli 
noiicKJiMii iti.imeitt.io-A't'iHiiJXi. at&CTBifi. 

Iio.Th.TCTi.io cmi. initio >|<'<TI. iipncim. liajiioilpt^c^xo^Hteit!^" 

l-TBO. OTl. HMPHII MUCH) JJ]HIMITtMI.CTB;l, frlilFOHCVIIfTie COOOIIUITI.i jtft" 

rTBHT(Mi,HO-.in. Kiiin. :ito ,Kii,a;iUB.ii()Ti. iiMtiioiitiwji bi> liairtext pdo- 
ir<ij«iart'nin juihhijji. iiunn'n^io^.PHHJjJi CRicT0JiT0.ii*Ti;anji1i.in Mi 1 
<to. ir, in. <vui> <--iyiaf, cooomim, MHt. K-aida Mtpu IIxinvpaTopc-Koe 
J>r7uMa.trcKiJ0 ITpa.BimviK.nu> iiixMiioiaraoti, Jipejjrpinwn-h. .laGbi 
iiruoa;iiTi. iipojtn, ho.toohmmi. uOfaniTmi^rnsixn,. 

Bi. e-Tyiiifc, c<'.ui-ou, i;ain> :rro \roa;no npe,tuo.iaiim>, HtKOTOpua 
tt;n. osHa'ieHnwxi, oncpauifi hoooxcltiimo 6i.no OTnecrn Hacwn. Ty- 
penKiixi. n k\-]>^ckhxi. raaeiriv, a -npocu.n. Oii Bamc 'IIpeBoc-Xt^rTCJnc' 

<-TBO COOOniHTl. JIUt. TOMT., jaOU BaiHO niX^B0fXO r llfRMbtTHO OT^aJlO 

npHKaai> o npecf.HOHW ikiaoohijxi. njxKrrynHNXi. almBifl. 

ITpOCJI RatlK ITlK?EO(rXOaHTC.lIATBO .1.1Tb MHi OTBtTL in," BO-IMOB* 

ittiii cpo^HOCTif, naii>3y»ci> 'vryiaoxi. ii npoi. A. yjwHvejU". 

j; Mttji IpfX indtt, X: _?9». _ - ■■■■- 

— 305 — ' * XI. BaTyMCKaa MHpHan KOH^epemjiji. J*M 155, 156. 

^_ ■-.__.;. & 155. 

IIhcbmo reH. aoffL-JIoccoBa o5"b oimii TypitfH orb 
noepejiHaitiCTBa TepKaaiH. 

.npejctj,a.Tftiio 3aKaBKa3CKo6 j&aerauiH. 

« IIud.MO.M-i> on. 19-ro cord uaa, 3a >* 337, Bain, yro^no 6m.to «r 
ofimim. liH't, 'iro jtvUTaiyn 3ai;;iBra3ci.'«ii P<tuy6.ihkh irpiiHiraaerj. 
Moe npejuoiKeHie Auopuxt yc.iyn. bt> kjiwvtb* not-jHMBiix-a. i\ 
ofipaTiLica n, iio,i<n>Huin, tkv Ji]xvj,.io;K.'HirMi. in. En* iTjw'BWrxojii- 
Te.lbCTBy Xa.ni.n.Txm n, uAHfrape.MeHHei, JijH-ijpoMiuif.nj ojiy iijkik- 
TiiiecKiii npoeK-rt, iw-iptuieHix Dfla-iepiMiBaejiHxi. boiip:h*)bi>. Ki> 
Hecia^Tbio, sioh uonuT-Ka, iromijiiMOMy, ho yntHia.iao. yent.xoMi.. 

no-itayioci. ciyHaexi. u upon. *1>. ,loccom>«. 

EamyM*, 24 mux If)l8 todn. Si 294. 

Jfe 156. 

Coo6mesie Mockobckoh pajuooraHiUH. 

« 15-ro 31 aa Hapo^flLiii Koumvapiarb orBim-xi*, 'itu, 110 t-nj .«nt.- 
huo, HCoCxo^iiMo iipiiMi^itHie ynunioMoieHHaro jiptvu-TaBimviJ! 
PyocKaro IIpaBiiTe.TU'raa kx yiacriw bi> nepmjBopaxi.. Bcaymiixcfl 
BTi-BaryMt Mt-tfiiy IVpm;.hckhmi> ii OiToiiaut^ii^^nj.iaBiiTniLcmi- 
mb, ctojHOfl (TtijKtinj, 11 3aKaBKaoLOMT), n, Apyrofi, 11 'ito :uik.™>'U'h- 
Haro 6e3Tj ert» yiama ^oroBopa. in. '^huostl Vjyiat. Pyemia m>. Ilpa 

BIire.lLCTBO 'ill* COITCTL fl-TH CftOH B03HO.KHI.BrL lipii:,H;UiaTJ, lLMfi- 

mjhhmt. cii.iy. Bit-pa, 22-m.na.H, repwaMuniMi. jun.ioMa-ni'uXKiisi. 
npc3CTaBHTeai>tTBi>M'}, <5luo f4H>5tne-H<> Hapojiwuy Kimm-i-apiary ihi 

irHOCTpilHHUMT, jt.l.lMl,, TTO IIpUBlITeslI>lTBO *IxeHlKMII- IK*W.ia<>TT, 

rpaacaaHUHa MtfiaSccm bi, KaiwrBt aiMtTaTa . ,xia Bt-ryii.TOHbi it 
PyocKirMi II]>asiiTt.viiieTB03n> bi. neperoBOpu tiTHoeinvii.Hif npn;wa- 
jrifl HeaaBiicirMocni 3ai.aBKa3i>J!. IlMnei*aTopi-KiH~ nouiamiinn. rpa<tn 
Mnp6axi> aonoaHimviLHO .3a-HBn.n1, tto IVpsiam-Kw Hxmopc-Kot 
tTpaBirre.ii.cTBO n]xa.iara{TL hi. KaiwrrBi. iitcfa xm neperoBopiiBi 
KieBT. h peK03M*H,iycTL ciiopto y.iaaim. :»to afcio. TToe.ii two, uain 
itonuTKa BCTynirn. bt> HCue;ucniit>i>T CHOirieflifl ej> ITpai5iiTe.ii.CTB0D 1 
^TxcHse.TD'He'niiiiBo.ia Ki.Hf.-in, Pyi-cKoe TTpaBiiTe.'n^.Tiso ei; npn 

— 306 — XI. BaTyHcua* KHpnan KOH$epexuis . J*l* 156. 157. 

;jjiaTtMi»noeTiJu upiunisiaen, . m> eulwliiiim cooomcme ivpMaHciaro 
^n.TOMani'KtKaiv upi'AtrnnuiTeJbeTBa u BiJi««acTb «m)BHotTb-HC— - 
Mt'iiwniy iKVHari. nrivronopLi «» ^ent'niTOiix IIpaBimui<tTna MxeH- 
l.clu, :eiiiiujui. oahuku. npii vnarit, 'ito ;>thhi> HiifcKO.'ii.Kw n»- nj»ca- 
naMli'iafTwi ui»n;ui;uiif t;ii:i. iiaauiuiMiaro 'iahaBKa:«.i;am IIpaBM- 
TtMw-TKi iijwTHHopi'uum'ii aiciauiajn. fw/iMiiimcTiKi 3ai;am;a3CKa- 
m Hiur.it-HiJi H«':Bunif»siiiTii ;m»ro i;pasi. I»yitsoc npawnvattTBO no- 
,ianim> in. to ;ix H]a*u:i, wj Ivicin.. <m>in; -itia kutvImto h cb Moc- 
kbtoi ii 1-1. TiKiniiwM i. iiukcihu ci. ud.imiih.mii *iTpyoH»'HiiiMii, Bpaji.- 
.iu HiA'Ai-raKTiHTv;! yaooiiljmi. Mt,tnwi. A-ia inao»iH ni^Aitosnunn. 
n<;pejow.»i»oi;i.. Ikn-.itoHir. "" Milium ]»ji.rKaro Ppaiiinv,Ti.CTEa. so- 
lyn. i-i. iktiLBitiii uo-ii-wii u;nm-i. m, i.aj;oiri.--nif>o rupalt ccstT- 
ckou iinac]«niiii- Hiv'uut'w* oii-ToHiiu'iii. on. 3aL;uiK;wi.H. iipii icst; 
I'y«-i.w IIjKniiiTt'.u*Tito imaiiit. pa.ul.iHm. ;u>;Ki.ianiH IVpiriHCKa- 
io IIau*.'i»cifiu-i» IliKiB»TiMi.tTna v lu-voAK'HHojn. HJiiaiiii mimeH- 
iiLivi. iicpcniBupiHn. ii (■ijnptiiint'Mi. AiH-nixraiii in. imxi. prayjurar 
ia 257. Ha]iiaii»fi KfiMirn-api, n«» tijkhtimhhuhi. Atsasi, 

j; .irffjj roiX iif-i. 

Jfe 157. 

0TKa3T> reH. $OHT.-loceOBa orb flaabHiimaro jit- 
crifl b^ neperoBOpan. 

HptVU'taaiv.iK 3ai«im;a:ti-i:uii A<v»"iaiUM. 

""' -HM-tio i.i-ri, ' (iKwniim. TtaMi.. '"'m> a iio.i\^u:nri<wruinipHHJr~ 

<-jt1atnin. c.r.iaiJio Kirnui. 3aKJi«hu«-K«in PetTryonflai h 3a*aBKa3- 
tKut* il]KiB;iTe.ii.iT3Mj in. nai-maimt.' isjit-sa HuxftiaTwi ia. i-ra^in pac- 
iiajcHia. Tain. irain. li.aoOiicc- .uOcrtui k- .mi*) "ho fw jiiHayoiwrpt- 
ho u Tain. i«un. ii hc iml.w jimTpynuiii it]x>Aaia;aTi.- »o hc<uvihobc- 
Hin 3aKiiiKa.«-Knfi KfHHk.vpiuoiL ucpt nmoi.u h mn mxTWMomn 
pa«jpocTiB>HaKm-Ji -iinui. Ha D«*i>tir»iK»p" * 1 * 3.ii*M«Ka3*-^;uMi. IIpaBii- 
timwtbumi.. a ;iit:!;ia'Hi. iKiiptM-iiTi. luusuxx iiHCTpvEuifi u ? iri. arnri 
uiuax b, HiioOxoAit^o. Troon a iwrryini.TL bt. t-.iffi*xiiHii ii juihijii 
uoHTaKTi. n. ntai<-iKaiuiiMn TcpxiamKiiMii B-iai-xsan.- ^at« hc to- 

PHTl, JliUipiUHO Ul:CMOHU. 51 IlpllIIJI.TI. pi>IlK>BH» nuKIIHTTI. IvlTySl. ■- ■■ 

:>-niin. wncpovi. Ha ropwaJiCKOMi. iia|K»x«it -Mhhim XopHT.-.- Ho-Tf^ 
;tyiiR-i. i-.iyiaoji-L u up. <P. ,7ocrtwt»»- 
EamvMZ, s; W 191$ f*fa, K: >^'- ' 

— 307- XI. EaTyMCHas MHpHan KomfcepeHui*. -M 15.8 J* 158. 

06pameHie Thmhcc'Ko2 TopoACKOH flynH k* Hace_ 

jieHiro. 

l"paa.-.-v«ia>n. rojX)j,a TwJuHca. 

Typfwia Boiic-Ka npoABiiraiOTCJi Br.iyoi. hkiuvu i-rpaiiu. -taxiw- 
TUBaion. Hanin ropiua h eivia. rpiwan, namefi «ro.iim1;— Tii^ihcv. 
Miipuoii f ie.ifiaiuii npeTurii-iHinTwi im-u imam ir hobuh TiMiwuamii. 
ji bi, to &e 3jh Ma naatpcaia TypKO-ix'pMaHiB'm, iipaKTina'icn <»e\- 
mecTiuHiOTca nxi crrpfl£aMH. 

Tat ocraHi.iitineH npan., Kor^a ohi> upeK|KiTirn> cboi 1 npaumvhv- 
nie n jjaxBaTH. mu ho 3Hai?.\n>. Kahili -iucth namcii H3cr)Kuamiit'iits« : 

P0 P 11IHU HAlltipOHL OHT> OTOpBaTI,. MU CKajaTL HC MOXeMl.. 

Ho MU JCTOHLI 3HaTb O.^HO. Cu.lt> MOa.HO npOTUBOCTHHTl. .1111111. 

uuoii, to.i3.ko Hame >jyiHt>(mK> n opraimaoBaHHom. jaayn. mojKim- 
hoctl bhutii h.tl Tnae.ujxi> iicuHTamfl. 

HaHiiua, oeaiipmnuHHrf oTpaxi.. Heupiaini-JoiiaHHorTi, n or.uwr 
psaivii trjjannrLo, itMT> sninnim -span... 

Pa-3.7H'iIH.IH T.'MHIJH .nsua d;ion. iiobchuv t i«s«i)aaujt' UiyXTT. 

. Aremu Manmxi. uparwb t'rriwsijm'Ji aw:iajiHTi> BiiyTpcimiH iV.ino- 

pmiiii. He uoxia»aiiTO(i. nptrBOua'nioHBHjn. (vryxn\n>. oy.wro (rvoij- 

kii ii My^ecTBriiHi.!. Ih, w.mhkoh onaciiwrii nyAtiai tbcp.iocti> ii ra- 

-Moofija^aHic. 

Bee, n-ro HyihHO ai>i ixpaHU ™yTp*'HHHro nopjuKa. ;if..ia<Tcn. 
OrBliTCTin'ii'hw opritnH:ianlji hi: oi-TaiioiuiTeH iieixvn. npiratHCHicMi. 
i3muxt> phmiiTt.vnjn.ixT> :i fypocwxi, m1;pt> inxmiBi. HapyiiiHTCirii 
HHjnrpciiiiAro nopaiKa. 

li'axb Hameii «;TpaHoii jamwHi. yja-pi.. om, moxott. oopyinimv 
t'Ji h Ha Ta<tunci>. 

ByAbTC, rpaauaae, Ha cbohxt> nocxaxi, htoou joctqhho cn-|>a- 
;»im> onaCHOcn>. oTKyaarfiti 0Ha hii rp03nna. 

Ti«ji.iH<CKOc ropodcKor O.vo/fwjw&ww. 

3} Maji iqiS zodn. 

- 308 — XI. BaTyKCKas HHpHas KOH^epeHuia. J* 159. l. 

J* 159. 

YjibTHMaTyM-B TypniH. 

H KOHt-T;;TiJi>yiu ci. <o;Ka.ilmi<\\n>- 'inmiihaiioro nij::;vl>.icHHflro 
ujBt»T;i m« (a1..i;»i;j i-nu' Hit ]n.n\Vi'M>'<'mii. Korupusi h HMli.ii, mi'ctj. 
wooiioiTi. ot'i- hmcfih IhincpaTopcKaro UnvMsiHi-ifaro IlpaHimviir 
<-thu .ic.k Tallin :tiii;iiiu»<:ti-Kori •!'< ;i<'i.aTnitHi>ii Pi^-nyauii-ii no u|k>jih 
jii'ljiuirii 3iH-ta;iiusi liny.Mcj.fiii KumJrpc-imiii Ht<> uas. ih'i-motjmi 
Ha m 'itd cjMnn.. ;'.<n."niTO'ui<> ;io.iriii. a hmchhu jytt. mvilinii. HpouHvn. 
cu .ihh. Kona ohu flum t|w>piiy.iiiptm<iHj>i. McaayjfcMh. j;aKi, Baiue- 
my lI]M"Bwx<i;iiin'.7i.(.-T])y xupoinn . ji:si»1,ctii;i. HO-ioaM-wii' luniKitsa m- 

.1*4 ' HtM'I. KJ.HITll'iCtTKOC H .IByCUUC.IOHHW H .IP.lii.HO ("H4T1. (HlthmeHll . 

«V:n> ■ja.ii.Hifniiarn aanc^.ieHia. „" 

(.OTHii ti>hjiti, n;>pi;om. n Mycy.iKMiiin. Tepujrn. ki, ■Ikikv nut- 
[n-triKK-THM. i,']ptn:;i!«;r :i]»M'i I'rjfHiii.iKCTiiux-i. ('nii.ii in tit]., laicb Ha- 
-u,Uiar.MUX'J. ]n'iHt.iiiiui(;m'])(iHi,. ii.iii'iiisiipaHiiuaH i;aTa<-rp<j;|>a. yrpoatfi- 
wniax :«niMi. !m- i iarn!U\n.. cTaiujianoi we oo.ilc n tkhito i!cii:«H>a«-'. 
hoh. CyA'*'*' TmjiKi-i.aio n .vyiy.u.uaiKKani ihiftMiniji .ipynixi. .Hii- . 
« Ti-ii KauKa.ia. rat mihuo-mich'iihusi (»pra)iii:iMKurai*n fmiuu \-\mm- 
-n-.n'ii n ;{.niyMH»i.i<'KHi!h-oin. lipii'iimaKrn. csy: tncTt'M;mrcoa:ii jt 
itwirpoBoraajmuiui, o6pa:«iMi,. ]>;i.;nii!<> )K>,ia Haen.iiJi. lanaic hc Su- 
ite vcuoi»mm'.-ii.Ha n no Monte ;irt(T<>iina upim-icii, wuiir. wpLttnwr 
iamsiaiik\ Bu upii:tiKinr- o:inai;o. r. IIp.-.ut.-iaTtui., mt« HHuasof _ 
npaBii-TC-iJATBa ;u«mtHHW uront hmchh. hc Mor.in 01,1 Biutxi. i«hho- 
aynrauin. <>i;oin>. htoou na iwrpaHU'imui n- «"« c-Tprmoii n>ppirropin 
hojoohhsi irpccTYii.icHiJi (>C3Hai;a:jauH0 yunn>ca.inci>. it ' whhmtmhi- 
ih-iho. vro iio.i niKciiio lhiiu'paTt»]ii-i»no Onouaju-Karo IlpaBiiTcu.- 
< TRa HH.TJK.TVJi otWimo incKtrr.i'iBUjn. i:t. imwiiirain aiuipxin. pa:i- 
.tiipawiucii Kam.aai.. v.un, win. TUKoBasi i.ueaerm Tai.ttc. 11 v.iai;- 
HWMl. (sopiWMi.. (ic.Huriit-Hct'Mi ii;ur„ioHisi. HMi.Kiiuan* <-;imoo tIvchoc 
' .t-p'tufTno p;H!.i ji jxviiiriii n. lUH-i'.icmcui. HsnM-pin. Ci. ;i]iyrfflt t-ro- 
pdHH. Hfii;«5t.-,KiUJ)t TjK"Ofmi)]ii;i uceoflmcii BnfiHH craBHTi. Hmik'-iw- 

•11>PCI,\«> ]I|KIBIITC.I1,CT!M1 lH'pC.TI. HW^Xd.HniOITI.H) oTjC-lir'-'lim. cbo- 

■"Mi.mijii npoiiyi'Ki. Bi>ik-Ki, ho|m':u. K;i«wufJ. in. U'L.tiixi. nopii.tflSKii 
nxi, no H;tvit;nn.tMi, ;i«iMir«un, h naci.u.n.i;tt MictMuvuHfi ci;;»p(t Ha .Ipy- 
nifi T«tTpi, oHopaniii. ^ro tmvxc Tpcoyori. T "itoou &■"■ "tciwikh tio- 
.■nuKom. nun. njj<\i1vn, .n?ycwJ<-.i0HH0CTn nacrflaiuan> iiuio^hih. 

— 30S — XI. EaTyMCKas MHpnan KoH$epeHui* i*J* 159, 160. Ho BCliMl. ;1T11M1, IipiI'lIIHilMl.. HMlH'lKiTnjM'KtH-; (>TT<>\I;IJ|<-K<H' llpa- 
KUTCIKTBO C'riFT.lfTIi JO.ITOM I, IHfl llCfmlUITl. « H: MPJIPHJIOMI. MXHV 

incHiii t\\iy r()opMa.ii.Haro OTitt.Ta ^■ii.anr«i:«'K(tii ;nM<>rauiic ua n|va- 
.ioa;yHia. jKiflt»e oft (vT,t>.iamjija, a paiaio Ha hoboo nix^Kwciiio i.a- 
cuTo.ii.no m-.npaB.ieni a rpoHiiiri., t«kctl Koero a ini1v.ii. wn. iit«*- 
npoBoaim. npu w>fl> BamoMy ri]WBOcxojiiT<MWTBy. 

TilKHMl, «6p;«»yi., MOC IIpailllTIMUTIit!.. I'miT.-IJl. «ITO TfULKO 

HlHiHHTie 3uK;ii)K&K'Koii O^ippaTinmori I'fcnyo.im;oft itunicyKfttnu- 
hijxi> upoxiowoiiifi, Ei. wihoctii h ivi. n.opo'Tii. w*t*n. npHBwru 
ivi, uo.iOJKOjriio, y;i 1 oR.ie™>pjnv.'ibHOMy .i.ih hVn»."a;i;i. n .»m» mii,Kr> 
nrro ■npHiiflTit*- in> cocTOJiHin ciKuaTi. iipommr in oi:a;pni«'. h iio'ihtjmt- 
ch aorniTovHOH rapaHTioft j/ih Vm'.joii.h-hw-ti! it 'rimKoiHTR-iii Typp-Ti- 
Karo ii Myr.y.ii.MiiHcK.-iro Haw.H'Hbr — mipyHiuo vnti njxH'im. ltaun* 
ripoBO<-x<).i,]iT< > .ii.trrBo cooonrim, Mirfc m. TPiaiii- 72-xi. w*m,. im- 
■inuaa tn> 8-.>ni *iac. Be^epa r^nvuiHimwro .thjf. npnHHMa<m.-.Tn 
ripaBirmiLCTBo PeciryoVniKH ("hruMawKisf np\t.i<r*-pniii m. nxi* 
fOBOKynHocni. . ■ . 

H ^O-T^CHl. TilKiKP IipilC-OIU)KyUI!TI., TT<» Ifl. T*")°]IH' :»TIIX I. TjWX 1. 

,{ims oTiwrnuiiia \r«ivry o&nraif Haiiiinni IIpaitnTtviu-TBaMir uoittt 
poxpamm, .TpyHiOfTBeniiufi xapai.TPpi.. .iniiii. npu tom'i, nenpe\it>H- 
iiomti yf.ioniu, t ito onepanjn TypwiKHXi. koAcki. ira H)ii'. Kaui,a:ia n- 

B<Tpf»THT'J. HlIIiaKOm II]>OTnBO,tf.iim;iH. ITpIIMIlTl". Xfl.lH.li t *. 
KauiyMi-. 20 .vajr toiS ;otta, J\& ji, , . 

-Ys 160. 

HocTaHOBjreHie ^eJieraTOBi MycyjitMaHCKaro Haceae- 
Hia AxajmaxcKdro h AsajiKaiaKcKaro y^flOBT*. 

IMS rata anpkui J3-ro jini. Jli.i ii]i;t,-i'ii:aim<-auii[iu-Ji ;uvn'i'aTi.; 
Mycy.ii.MaiH-Mio uace-ienin Axa-imiXPicaro ii 'hhtii Axa.it;.uai.TKaiv> 
ytaa,ora^ t i.iohu nanioinui.Haro yt..\t»aro h yiaiTKoiiUXi, lunaimr 
to,ii.hijxi. EOiTirroToin. aa 'ipeaisij^niiniiMi. ;ja<iu>iuiu mmu'mti.. HM+>ii 
irb Biuy G.maKoe OKOiiHanie Boiinu Typuin n, •{ai.aBi.a.ti.pMi. ii at*»- 
MoaiHocn. ycTaHoairaia _rocy;ia.pcTiK.'imuxi> iTKunnn> Typuin ■ bk 
upiMt-iaxi, r i,o BOfluiJ 18*7 — 78 ixaoin,, npu m'm> TPj^piiTopia Ha- 
iiinxn. jByxi. ytviOBi> ocTaMPTi-a r.i. npoxt-iaxi. :in.aBi,a:a,a n. upii- 

IIHBT. TO BUHMSHio: 


XI. EaTjKCKaa «HpHa» uon4>epeHui». J* 160. 1) 1 Ito Puixiiiwin PcBCiioiyji jam miiMi. Ha.]iojaMT> HsnepiH 
umbo an ewooiii>e;;*.i<aiic (Bnnoib jo tfpaan&airia ca.MocK>STfeibHa^__ 
ro rocviancTKi ii iipiuwviiraftHifl in. .ipyro.uy roeyjapc-TBy) . 

->") Hto TeppiiTopia Axa.nyixt-«aro n Axa.n»i.Taia-Karo ylajoBB 
diuii nacn.TMrrueiuio c/rroprnyTa otl Typui" m. 1H?« row, a jo to- 

10 BDCMfHIl OKO.10 Tp^XI. BtKOBI. flH.M IIOJT. «l B.MCTUB. 

%\ t 1to My^y.ii.Mam-KW iiiicfjonie j-fcuoBi. in. tKui.nniucnrB TJ" 
peiuaiix) liponcxoaaiMUH h raiuoqa h<> nopHi«.io jyxonnoft csH3ii 

""^pS'aa bpcmji nofniu 1911 1018 r. r. u m, owifloiraocra aa 
raji, t-iwiSwJ, Haui<wn.u.iraa purai. m, vtawiM j<K™rua Ky.ibMima- 

UiuHHillO IiyHKTU, lipii <K*H, MOKOT HUOWMHIJIOCTHMII M JA If 

Tenepi. Hjyn, KrwHanpojimn*! Son, nxrainuc sycyjraiaiKurv nar 
humi. ^iiiTOKKejriofiir- pwopeHO iwJeauijui » mtyBorasiii m, Axa.i- 
hjiwkcwt, vtHjt. .warn, mj-iy.tmbibckiixt, cciraui: A&i-., Ask*, 
■VniiKana, Opaii, ii t. x: m. Axa-iWLiaKeKOin, j-fcat paaopraun no- 
iW'BM neb sycy.ii.MajiCKta cmohui n to.ii.ko wHpc aswHUi i£ 
poftcKii oTpai.wn.-iia36oflinnui nafi*rn apMimvn rpyamn,, J. 

SJSJh." ™> Axa-inixa ft-anr*,™. c^P^™. *I™»5 
■I iivu*Mi^rHH*b oniran. Myr.yu.Mam-Kia wicHia, lwrswrp* na to, 
™»"imoiiHHa .itiicTuiH jbi .Upmiraxi, bpmh^hoiwhm. _ _ 

">» t Ito :in;.-mK;i:aw IliKiiaiTtuiATWi np" tuhwhi iwinefl Jo- 
in,.™™ WW .mioni.™. ki- *>•«* ^^ ;m S7^ 

I } Mvcy-ibMane Axa.mnxc-K.iro n Axa.i.:a lai^aro yfcao^ oy 

rpv 3 i,Ha H ii pi. HawKi ]«™.™uiH m.»Hn>ia«rea .iHeprirarae raarn 

Miumoii xnann Mycy.ii.Mam. m. m-nu* ^"""^f^l" SaMsi- 

hiitl no siipHOMj- aoroBopy kt. T.-ppin«p™. bpci. AxstTOMxcun yia». 
ir iacri. Axa.iK<viai;cKaro j-fcua- 

1'.'.. ^'"..l'"_' ■.;.__3ii — ...; Him -I*) if-,! ' Iilr;jI ™™ niaKiim.; M> McB.iVAi.-or.wXo- 
Ao.ij.il ,^Hin, Hyj,],: L >1) Hyp™-.™ Ao.iy.tj. K«-»Juim,- >') M«i- 

OT.1U « haihi,. A,) Ai«yj:i. P;>xu,-,in,-oiYii,i .Mvikiti.- 34) \fhv n - 

Jpt ,- W?A a ' ),,K1, T 1U A * ,,!i '-" l » : *» My.-rarfB-or.m M.-x- 

ueXh, 4.1) Aiuhpt.-i.i-.tm Riifii.;nn.: 40) Ovrm-or.™ <IVrvrypi.. 
26 Mas it/rS sntia. 

ftn, npoioKoia vepBaro - saclwiifl Baiyiaiot ' iip- " 
hoh KOH$epeHiiiH. 

11 Max syrfi.soda'" .1"^; "" 
Ct> _utjiJo aawjawaris AoroBopa uupa 1, ^yatfn acivraniii IW — 312 — XI. BaTyKcxas KHpnas Kowjiepennis. )* 131. kii h ropu««i CliK'jwuaio Kaui;aaa 11 ,'tam.TaHa ti/bxa.uici> «i» .Ba- 

Tyjn. n- -ytfbu. wrfijKi.im.-i.-Ha K(>ii<jjei>eHui)u. „ -— ;■■ -— -- 

Ilepfloe a-m-t^aiii^ wk.toh.kx-i. bi> aa.il> Kj>y>Ki;a. 3aci^uni'- *rr- 
i;j)U.iyci. m> 1 h;k-. iioiiaiyjjui. n<ai. i]p;Yi(ia:<T<viuTn:>ui. Em Hiw- 

BOCXV,%IITt'JH:TBil XaOJI.TL-BcH. 

(TloiMb HpuvimoHiCHHaco c.joou HpiOa'jOume.ist u vOcyxthnnsi 
oonpoca 060 y'laauiu do uonffkpcnniu npeOaMoxwvjrfi jopneeb Ci»>- 
oepHa.'c'IiaeKaja u rlwasaua). 

A. II. X I x <■ 3i i.- * .i it. K:n;i. lnnT.enm ijo-ihiiruHiTny iipm-p- 
cTBywun.'xi. ;ui1ii-i., u'/zay oai;anKa.!i,t ; \n. h OrroMam-Koii llsiiieiriofi 
iK'perouopiJ naMa.7irci. m. TpancNsyn;vI-. n nnn.-aa-.oiii.iii ii]iiot.TJ.n<m- 
.ichij. IIpiriiiHoii ;iT<tii iipiocraHUJjjm uu.kj iiaiyicnic 3aKaB!;.wiKt»ii 
acierank-ii t.it» r iywiin.'ii ,T'i..iapauin ( hrojiaiK-Kuii ^vicnnyji oti. 
I3-ro aiipt-ia f'nmwuo 6>/mujj ').. Ho i.-.MiJc.iy woii ;i,CK.iai>anm ,i.ia : 
3aKaBKa3C-i;(iit .-v'.inajuii lU'dfixiaiiM.i <">i,ui> upipisan. in*];:>roBopu bi. 
axmaHiu txii>;n!.icni>i uraium-iiMni-rii. 'no li iHJir.TiaoittU" 22-ro aii- 
pt-ia. Bcili^i. a<i :vrn.\ii., mi.t noTii<i>iuui]>ofta.i!i ncaauaaiMCien. nc- 
jx?iXi. .ipyriuiit r "w-pa;iiBiiMi[ h. iKun.nn" bwtu. noite^b IIhih'Ikitop- 
'.KHMi. OTToHaHrKii'ui. Ilpami iy.ii.i Ttfi.M J.. ,'lei;.iapauja .3m.-;iBKa3tK0fi 
icierauin. Ha wvrupyiu wu.-uhtth. ;iri;..iapaiu>i Orrosiaiit-Koii ^tiera--- 
Hin on. 13-10 anifivu!. r.iacirn, c.ilavwm.t'O ('fwiumh 6y.mc<i **).H<* 
bxo.ih hi. (Nxviiui'iik- .iToro hoiiijoca, ;i :»tu ;tamii'Hir i-jiVum., "ItuThj 
nptu.ioa;iiTi. i;nn<k-]K-nuin iio.io;kiitj. ki, ocuony iiaiiiuxi. nt^jwroBO- 
]Kffii. I>irt.t-n.-.liiTW,tKifi ;iory]i'»in.. <t1iimia.-ii.HUii tcki-ti. lcompan. 
humi. jfi eiix+i, iiojn. ii<!i.;nt.<-'it'in.. Mu ii;tviain-oi.! iiauiaKOMiiri.ni <i. 
HliMi.; MToO'i' iiM-fen, oniony lnnuni ^.ai:irltiinit4i" istftrriiiy « -H-njamiiL npcjcraBim. ero Hajn.. ' ■ '. . . 

X a ,1 li .i i.T> v ii tmst.'KHTi.: Jli"<M.-i<Ti.-.iii IIiM,V-t»;iaTO-ii. -ir 
iiaui;a;(Ci;oii .UMi-ranui. mMY'iim, <Klwuiii.ii.Huii tvm-ti. Bjktti^h- 
TOBi'i.aRj r w<n:opa. inn :>in, npiM.iaratTi. npm-TyniiTi. ki. om-yaCtf > - 
hiki npTiHnmiia.-ii.nai:) j«mp<*-a. .T.<>.i;i;f hi.-.iji :it<iti. Tt-wri. t^iyiKiiTr. 
ofHOnoii H.-MTtmmiixi. nr"pcrt«tRjwnri.V 

A. II. X I x o h i; <• i ii ofn-ncHHiTi. ci:;tm mijctj.: To. uto Hjjtji-i.- 
aaTc.ii, OiTOMaHi'i.oii ;ic.itTani!i i-'raTaori, nqmuMi, BOHjMt«)Mi>. Jt' 
CTiiTaio btojujm'i. ii iiiiooopmi.. OiTOMaiHOs at'-iiTaiUJi w» TpanrayH-- 
jt nacTaiiisa.-];i » wah* na:ffla i tn.ia iR-->in-'ia«»i!<tn cfjoin. nrretTa. .jiji_ 
ieK.iapauiio, tix^5vh npmna«in naMii l>p*im.-.limiBCKan> .toniBftjW- 
CoBepineHiio em"CTP<*H!H»- mi.nia.-im. <-m m. <;;-ii<iuy nli-iiiKOHiw u im 

"1 f' M . ?£ 8i. ■■.''." 

■ -- -^yta --Ji- 7T ; — - ■■ 

— 313 — Xt. BaTjMCKan MHpHaH xoH$epeHuui. 'Ht 131. «^Hrai-Jti> Kaa^ufi -nyiiKn. axoro ^oroisopti waaaTfm.n«Mi, „vih ccoh. 
'Ito-jkc KacaeTca ii^puaro uonpoca onioarre-iKHO TVKt-Ta, to h dto 

llHH'pinVHHO HOHHTHO. Kflr^a Mil HpHHSUH Bpe<m.-."InTOBtTiTH ,ioro- 
w>jn>, mw no :ui<un vr<> bi> ntjuui., mij inifon TaiiiKO tckitih ona- 
iitoitHufi kl rawraxii. Ki> coaci.il.niK), OrrosiaiuiuUf jf-wmiyM. Hatra- 
iiBaa nrt aToin. ,woBopt, ho mwHaKOMiua naci. cl <to mTi'TKKam- 
iimi.. 51 nixvuamw no to.ii.i;o npeacTaBHTL hami, tokcti*, ho 11 aaCBH- 

,;1lT<MI.lTBO«JlT]., MTU OH1> fCTI. OtJlIIUi;<-TI.)Tljft TCKCTI.. HJI KOTOpOMl. 

Jin .io."ukhi>i (>a;flipoBaTfceH. 

X a .i it .7 i.-E ct fl 6V*pen. c.iobo n rooopim., tto ohi, upnmi- 
\iacn. in. rat^f.Hiio ;«uiB.iraie rocnoaniia Ixcuwvm, tto net. cruTtH 
I>ixt-n.-.T«TOBCKaro joroBopa oSHsarf-Ti.HiJ jjih 3a.KaBKaac.KOH r wio- 
nmin. Oh*u Hanonnnaen. 3acHMT>, 'ito rocuo^inn. ^xeHRvm art' 
.ra.il> nojodnoe-iKO ,mfiB.ieiric HMnopaTopcKOMy -npaBHTiVHiCTBy bo 
npeMa neperoBopoin> bt, Tpanraynjfc, no oho aft ou.io Torja yTBep- 
%31'HO ITpaBBTe.iMTKOM'L, Koropoc <fro3Ba.TO enow jcjicnuriro. 

ITociiwiOBaiiuiio <Jkm;™. — ii] H>j«.ia:a« , Tb niwjrt^aTO.i i ., — jks- 
btxthh: oopi.6a Haia-iaci. Meaay T-yppuKiraii ii 3aKaWwi:j(i,-iiMH boh- 
ckuih ii. kt. Hec^iacTbio, Kpoish npo.miaf-i>: xapairrepi.' Haimixr. cho- 
inciiifi, TiiKHMt nopanfon.. mMtmnen: a ho Mory, (-.-tt.io-jrnv.iiiHo. 
.TonycTim.. Troon I»pecnr-.l]n'Oni-i;ifi 'aoronop-i. 6u.ti. iFpn:urain, nr- 

!.7JH)HJIWaT.H0H OCHOBOft HaCTOHIUnXT. HfperOBOpOm,. 

A. n.'IxeHse.in OTBtiam.: II HMt..n. mccti. yvkc ,toto- 
ahti.. ')T(> nauia .tci.TiapaniH :*n. 10-n» aiiptia Gu'.ia HoruincaHa, hc 
tiui.ko niM>,"iiri;^aTe.iCMi..3ai;.'iiiEa.'5ci;on: ncitTanrn; m> ii Mhhuctjwmi- 

ITHiHTp.'lITHMXl, Jt-TK C'Ta.10 OIJTI. BlKM-TI.vIflTOBl-.uiii .lOTOBOpT, 

ollti, npniiHTh He to.ii.ko .iiMcnmioii. ho ii npamrRviM-TBnui.. Ec.tji 
Bnw.if,.i<TBin, ki> mviNKOiuy HamoMV eoiKa.rkiiiio. njwii.ioiii.ui Hc r iopa- 
:jyMf.nifl, to :mi maopasyMtiiifl iu* lia.io i:a.n-v;iTp]mun., K.'iin, ocho- 
naiiie in, OTp»u;miH» Bpfm.n.lirrci:ii;ar" .TmiLtijKi. iiaini-Mi. on.- 
t-s,it, un. Tpaiifttyii.ia <Kl(inri;un.Hn ou.io ffKn'iiiciro cii/ivmnicr': «Tpa 
noayHTT.. J (1 1-ro) anptiH lV>18 ru.ia. IlMnt-i-iiToirtKoii < >nvtMaHOKftfi 
jtMonmiir 3aicaBKaacKafl je,ien)nia. si. r,iuy uo.iy>ioHHi«i. ew 
on> WHioro ITpaBiiTe.iirf^nsa iiHCT]>yr«uiii. iiHt^n. twTh t-oo6num- 
fTMiippaTOpcKOii OrroMaHCWiil ■.le.ieraam. tto ohs naxojjiTc-a m» He- 
ooxmiiiKKTii iiiJf.xaTi> ceroaHH bi. Tin]>.mn.. II]X'At*aaTcii. 3ifKan- 

JonooHTrrf.Ti.HO xraoro ou.io CKa:tano ITpcjef».TaTo.i»t OrrrtMan- 
i-Kofl .v.i^i'tiniii. tto -mm Tn.Ti.iw Tipif>*T:»iar..niBa' i Mi. HfpproBrtpM. 

— 3U— ■■■■■ ■ ■ ■ ■■ " - XI. BaryMCKaH HHpHas KOH^epemiifl- '"."'.' **■' 131: <iTu'u.i.m i K(ipt. hxi. BoaooHOBim,. Mejxvn. tpii ma uo iipit>a.Tt m> TihjV 

.1WA,. 'iejX'3'l. MOITO yilOlUOMO'ieHIKU'O. H IIIH'ATI, KrtMaiayMinCMT 

TypciiKoii ap\riefi Ik-xnoy-IIamli. nj>ocji t>ro npeKpaTiiTb rsoo-HttHfl 
.liifioriiia. m'o in. Typuieii noroaia PoociH. a lie 3aKaiH;a.Ti,o, KOTopoe 
iHii.jiitim. h;i-.t,hhxi, (-wiK) mstaBiiciiMOcTT. ii oHiKrnm. Kap<n> 11 Ba- 
ryin. '). fta, 0TBtn> 11a .tto, Bexn&i.-IIajiia iiHoa.ii. mh*>, ito oin, 
npiof-iuHOBHrt. Bwamua jrtiicTJtin. ho ito hw3xot,ii:\io >BaKyiipOBaT]. 
Kapn. h EaTywi.. n<r.iTOMy ji ho nna»y HiwxoaiiMOCTH H3MtHjm> no 
tyiiUTTBy xoxi. ii<>i*'roBoporn., tt.mi. fw:rhe, mto mu npinn.ni ck>;M- 
i;;iin> mviiiBiKHMO*' iiwy^ipCTBo, r \ia 3at\i» i ieHin n, iiTuepHUHti. to-;. 
ifKioxn. .woiiopa apyatf", Tain, ito h hhmo, h« iiory corjacirrua. 
'iti)oi,i RpncTi.-.lnTowKiii ,toroBO]Tfl. 6w.Ti.-tfu HfooaaaTftWjn.. X™ 

ll.-HI. OU1. OflHlMm.VIPH'l., 

X a .1 h .i i,-R <• ii <mit.iaoTi.. ikwmikih to, it« ohi. pante ro- 
mipsr.n.. ii oTMliiacri.. tto TypemaH soflcKa cpaaa-uici, OTH»jb hc 
(i, pyccKofl apMirii, oTomejineH hoc it Bpt^T^-.lirrowKaro sorOBO- 
pa. ho hmchho ei> 3ai;aRKa.'K'KiiMii bohckicmii. Om. yrcobiBaen. rav : 
pii3-j.. ito xairnKTrpi, (iTiioracniii ucsay IIp;uuiT<Mi.<TBaMH ii.iMf.Hiu- 
os nr.ifafTBic DTOif) oor.TOJiTMU'TRa, n tto am. no eorvracwii, ttoou 
I>]HfT(,-.lirroBCi»iii .ior<>«op-b c-.iyh;ii.ti. nciMioiirTe.ii.HOH <xuwrfi Ha- 
cmnnnixi. noporoBopoTn.. 

Om. irpiK-OFtoKyn.im'Ti.. 'it<». ;r;if)U w np<ai>.i;K;iTi> oeniio.iP.Tiiwn 
ii]M-iiiji, on*!, nvTOja. cnoonnm. 3aKaRi;a:H-i.oii atviornnjii naroroRieH- 
huh inn. npocKTi. .wobotm Mnpa n jpyKfr*. i-TaKmn, nyr«n.K— 

■ TOBOpHTI. 0H7.. «MM lipH.TfStt. tK01>f><V l.'l> J^'-SVTI.TaTY: BT>_ llHT«*J)Cr 

raxi.-A-e got.hxi. cn.iMiiib bcmo^ho o.i;opt,o ,ira«M-TH ncporoBpi.T ;i<r 
ciKfunaTHMi.naro jKMy.ii.Ta.Ta*. 

A. H.'M x c ii i; o .1 n cor.iamacrow et> hoo6xo.ihuooti.io wh-ni 
ii^jxTOBOjiiJ, Hafi;o.ii.i.'o :>to mwmiKHO. <i;opo ii .^iHViainaoTon ■ mna- 
i;oMiiTi.ca <-i, irp(M'i;TOM'ii OTTdMaiiciraro .mmiopa.^ 

HaCHMl. <>in. V0Ta-H;«5.TT!KHTT.. MTO. TaKHUl. ttllWiMBll., WT1. .IB* 

r^ wiw m>jx>rOBOjX)!!i,. tai.:r, ltfKL 3ai.aiti;a5CKaH ^M^raniH upo^M-. 

Y i en- t-TOirn. nn RiiPon.%liiToiscKOMi> joroBopf,. a njx^aaroj. (>tto : 

\taHci;oii .jo.icraiiin npivxiosii.Ti. HOBWfi npocirn.. Oin. uupaava.cn. 

,uu. bo Kpnit pe.i»ui» npoToso.1-, wo «m B BmrvMi. «e *my P "PVe^ "" "^ 1^", 
,-rt, naG «ia. «peco BaH ». a ro B«ne>-n»ni%, h« »* p*™ r. H^.iKr--"'. n P " 3, ^ e " 

uikkuik! «..!»«». « "o, icafciCTBie cero, »«..•.« nowopo.* woit> h«™ ncpe 
i-.OTiimo»T. ne 'iTO iiHoe. nait* oro 3 epi;a, 3to npuitnTo in. c**J*BtK>. 

—315 — XI. EaTyKCKan MHpnan KOH^epeHuin. . J* 131. 

in**]. iiiejiiHie, 'irooij *-uy ou.it. cooQiuch'l iio^THHHuij ivmen, 
KlMTfj,-»IijTi>BiTharo ^oroBO]»a. . " 

OrfflJiaHCliifl UJKM'KTI. ^(jRffiUJKI JIJIJKI 11 .ipyXUU Bpy'RHTt'SI roi- 

!i<an«y ri]>e' r u-±A'« , e.lio 3iiK;iBK<Bc.Kofi jeieraiuH: 

X a .i u ,t 1,-B o ii u;njHLiHcri. nrroBHocn. He]x\iaTju miioaiiiiy 
'Ixi'][i;<'.iii iitaunruuii thki-ti, BjjeCTk-.luTum-Karo Aoroeopa. 

l\i> OTHtiiiii.iiiii-iKi''- iiopajHa oOtyaqcui;! OnxjM;incKaixt nixx-Kia. 
HjMVK-faiiTi'-Ti. i(iJ<-i;;i.iU!iat-Tv5! *-.it..TywiutiMi, i:'>jw;«>MT,: «T.OKy>ie.irn 
.aK.iio'iacTi. ii<H-T.'inoiu(Mnji ii<i.-iiiTii'i<ri;ia. :)>.-oijouui(i-Khi. ijjkib-jbuu 

II BWHffLta. 

II npe^Tiiraio, 'iroou i-uvuhnueTH ei, :mTpainHiir» ;mn na'ja.Tii 
.Ji.iy*n.'nie n oGi-yaawiIc in, koshiccL'ixt, Texiiii'ieeKiixT. n<x-Tnin»3C- 
Hifl niXK'KTii. in. to hjm'jiji. Kain> si vni'iHo ov,t>- oocyx^iTi, bt. komih- 
eiii cjj r.iaiioii ;Jat;aisi.-a.'tcK»fi .nvieivmiii kw.hijp naaJiTiiiwad** wj- 
irpocu*. 

A. II. M x c u i; c .i ii niicuiiiiiijiLTT.. ittiwin lIiJiatt.T;nv.Tii jp- 
-n'ranif) iipmiyn. yiacrio in, :>thii iiiw-.Tt,.™:ii i.oMiH-^-iii. in. Kirriipoii 
■"•y.Tyri, oOcyjK^iThwi.naTimrimac jsoiijhicu. 

X a .i ii .1 t,-B e ii oTBliiiHTi,. 'im no ycntnojueiwoxy in 

LlXt-TT.-.'lHTOlK'Kt. IIJH'111'.T.CHTy, IVUUJHK-H- Loiupue Kacanm-n .muii 

.royxi, iT-pam.. oyiyn, o6eyaua-n.ni TinhKo jirauy ^o.ionuiisMii .-«»- 

ilHT; JWCOBaHHUXT, tTO]Hlin.. 

A. II. X I X ('■ H K P .1 )1 :!*3B.TH<TI,. 'ITU TUKT> KflKT. OUT, HO ilOlT 

■■uic oamiiosniTiA-ji it. OrroMaHeKHMT. hj»o«'i.tomi, .lorosopa^ out. oerait- 
-lai-Ti. :« coCufi iipawj jiijfK;i:i;iTi.ta uu uoiipoey t> iiopjukI; meyauf 
nisi. in. k^vk 1:10.1010:9 1> npejcfe^aTtiataiT.. 

Ten. <]i oh i.-.l o c (■■ o it i, :uijm.iH(i-i,. >ito out. iipinuiuaein> ). i 
^nl.;t1,iriMi ]>a:uu'ii«" to'ici.i, .-jpj-.iHsi Typew.an* n -faKaiflffuseKaro ^» 
ran 'in. m, oTiiumcTiiii F>jm tri.-.l'iTftf:t-];ani .inniBOpa. m.o tnir. rowBi 
iiityiim, OrrriMniicKii'] iiikici.ti. h ii pinion. yiacTie in, fiTK-yar.H"irir 
it«i. (;]. nt..i].K> oTeraiinan. ivpuaH<i;h' innvjKtu. 

Ef p e a e 1> ;i a t «■ .i i. njioxiai a; ru 'itouu tv xhh'jiyiTu! kuhih- 
■vi» iia'iaiii cboh Tpy,i,!j n .uiHTiwiiiinini ana, a IIi)o.ic1..iaT : (\7n .km*- 
nnii/i iK-rynn.iii bi, choiuohih r i,pyn. ci. jpyrosn.. 

CoSimhk 1 pt,m;« i n, oCpaaoiwTi. KOMiimii in, tocTaut a*>pii[jxi 
- ri;|uvra]>t 4 fi .uMpmuifi ;im t-i:<TaR.n>nin iijmVtokojobi. ;w<-f,jiaHift. 

-Bai+aiiHH* :iai."pi4BiUT(-Ji m. f» 'iac. .'V» miih. p.;*Mnpa. ■ — 316 — tei. XII. PaenaAeHie 3aKaBKa3bH. 

HpeflJKmeHie c.-a. *paKniH CefiMa apmaib mktv 
pacnaAenia 3aKaBKa3ba. 

Hs-b cT-iera o aacfcaaHiw 3aKaBKa3cxaro GeStia 26-ro Mas 1918 r. 

nepBas ptsb Up. U,epeTem. 
I>i*.ii«ic, 'uichu (Vmia! CijuOmoni.- IIij;nmTtMi,raia napucfr 

Kill) IK'pt'Tb HilMU KitpTllHy H»Ml,lIlHlin> llarWHlH .iaKi1BI»«3W«~- 

Ohu imKiiKWo nam., to ihij*-i»wii>m bi. RiTyst wrrynu.in but*, 
uyjn CTaiiio. kofjw tjh'Ojctcji <o cTOiKtiin luipaoin, .iusutKiuwi pi>- 
iiiirn'.ii.HMft liaiimwi-hiii num., MtmiMiiuft -atfi, »T«r.iHiJiHty,— 
xia-rom Train BUH«iiujtti.nixiiiuuniHiiUicJiaj.Tiii»Haa«!iLia,.a» 
t-ooHan. .Kim,, (m^airaaTi. hwn> oymvmoraiiu* n .itian. oom«? ;rfc.i»- 
.H'MOKpariii ^iKaBKiWiJi. ' , 

:3to cflofiowHw uowtfiuo mm,, 'iw Tarn., bi. baTyjil., naiiu" 
i-iwpofiiimHoe otiwwmw- ihthhwk* ho.h>» niv i«*iw*h m. qwjl; raim- 
,i«bi. 3aKaBKa3b». . . „„,,„• 

MM** BHITWTI,. BMVW HB.ia.Wl. HDOITtVU-HlHlitf t-AUHlTlUL HajKV 

l0 B'f, a-wanraiwi. Ww frbpii-ia. -mi .rrtT.uiiwHic mmiMMSwi, ■ «r- 
ifciwirei, napo,iHorrefl en, Haii6n.ii.miun. yrnt.xoMi. mwMnanm toiai- 
K<.r;ia wi.ia ™B HapaTHwrii iiwtotoi n. rinasii W™* 1 ' ™' 
, 10 .nKX-THi. iiiuwHOTiHxi. 3ai«ii.K.w. w.™ wri. e f f " "i; 
.viimaH opramiaaiua w«n» 3aKai.isi;« Ji h *ni <Mima* w*« "1»™- 

ni.i ».«.»» ^'^^F^' """TS^ aSi?S 

BT, <K»V JtU CTIKSHUIK*. TTO OlMO HUmm. ll,Te3-10Sl.. HO II TO, HTO 

KinvieRiH. wropaa nrfpcua nan. « *"- w*™ oiurant jmwm 

— :il7— 


■ XII. Pacnaaewie 3axaBKa3i>*. J* 161. m, .rL.il; oo^vtumudsi cilti. Hapo;u>Bi, 3ai«ifii;a:ti,H T upjuaniuiui 
Bt-Ji ym.iia ki, .yrirtry. ct, HacToantifi mov^iti,. i;or,ia .via Har 

HOCOMHtllHO, 'ITU ;mi (MIIHrTItO H: k CO:«.-|.l;tCI., MM ,1(Il7%HM 1UHT 

aa i-cTjji uoium. crcwa-n, to: rro wti„ h ytWTi. Tt iHvurni'KVKi 
muni. lcoropue ot'iK-iiojuro kuhiui.hi ou h am HaiimxT, HapaioBi., j 

A-IH t-lI.Tl., BHt Han, CTOHIFUIX1.. .iMlTBI ITC.il, HO: ■ IIO.llttrt'HU' it,. 1.1 

II mu ;iaHH.iwMi., tio in, :nx>Ti. jriviiiammiii uomchti,, kojvui Biiiiin 
nifi iipari^ ii4' tuji.ko nixmiBocrroim, najn., ho jnic BToprca bi, Tt'|i 
pnTdj>iin 3tiK«BKa:HJL — m. :»toti, itfjiiaioniiii momchti. no oTHoiiwHi] 
BOiiporci. o uofiH-J; 11 mipl; c]mmh 3;n;;t»Ka-K-i.iixi. Haj>raoisi. Hlvr 
eWiiTHJi imuh ii ,rhikrntui. Eiiiimm 3ai;anfca;u,H m. Hat-roainjir to 
Menu. Htn.. II :>to iro.iyin.io CBoe OTpaa;eHie bt> Barywt. 11j.11 rty 
Mirpiiuxi. ue>jMT<mojKi.xi., kotophp ram. wayrca. 

Ci> t-asiaio iia'ia.ia pntaiwiriii coiua.Ti.-,icMOKjwTjn«rKa» nap™ 
.TJifitTBOBaftnHiJi in- :JaK.'iBKii:u.t- iipii.iara.Ta net y«ijia ;i.m <m 
ejunonia ^sioKiwrin in. t£xt. npeji-iaxi.. in, Kasnxi. aro 6u.i 
ri03H03;no. Mi j Bconia 6o]>utij«, 3a couhctho HajKUOBn., Hacc.mn 

UtHXl. Poedw. Mu HOWIMiUII, MTO BJ. TUSH. X30l?fc Mi]HjBUX1, Wl 

Sarin, 1st, ron j.poBauoH jriponoir isoiihI,, bj. horopofi. <nocr.nt.i«i!o u 
KapTy cymerTiwmanie nclixi. yi;nTHHK<mi, ihilko oGmia ycn.ii: 
Bcfr>xi, napo^im. Pofcin; cmhhi-tbo ca jevoKimTiu, eoa^anrii Haii.iyi 
miji yrjoBia ;pa orpaauenia mnvpocoin, :mixr> HajxaoBi,. II veil 
-iia jfnji,'Ln/,n™oKi«tTinmrt«"i (bpuKiiiii ou.7ii Haiipaiutiiu in. t«"m\ 
htoou «*uaTi> ;»to cvbiiktbo hi. ooiwii oopi.61 ,t*i cbooociv ii jpmjj 
:vpiiTin4H.i;\ii> 6yjymnoeTL .TTiin. najw^osi.. 

9tii yc-Biia Ho^a-TH aejaHHUxi, prayjihTarrtm.'' """■". 

F^hhctbo Pocrin ou.70 jmspymoHo iii.iofi aKapxiii iisHyrpii i 
iiMiropia.3iiCTinie«.iTMii cii.iaMH iwuiit.. 

Cooi,rria imcTaBiuii Haiti . ik-immi, (JwicToxn, iwipyiuOHin c;uis 

CTBil ]M>WL710HiflHU«fi P<«fill. II t,lta«TBi*.1I7. „mfXb W«')UTifl ^1H 3it 

Kaitiiiciijj OLi.io to, 'nxi cii.ia. un^UKOJiRUiftii wapam 3ai«iBK;un,a or 
BHtiiiHJiro D0j)a6imu«Hia. nu.ia ymnToacHH. IIptvif..7U 3ai»ii»;<i3i.: 

0KI3il.7IICI. OTKpUTUMlI illl KTOpxeillll HCITl)iaTOja. II CT. TOFO 1I0M0H 

•ra, Kor;7,a. HaCTyinuu ;»to iiojoaccitio. hujkvuj :iu;aiii«uiji ocTa-iiic; 

npt^<K.-T.'lB.70HHUMH CBOfifl' yiaCTJl. ,7t).7a;UlJ UU.11I oucjxtu-jt ni>cM-L 

Bcero Ha cbow bhjtpchhiok) auy, itoou ]»iiinrn, He to-iLko Bonpoci 
cbooiv) BiryTjK^HHard yirrpt^Hia, ho'h boh]hk:7. vfejncJc-HiH r.im« ot 
nopauonjeHiH Buf>nikinn> BparoMi^. 
.-.."," 'K^r^vMut-TiLiH nqicai. Tin.iijiirtkii.T6uj.. coi;ia.ii. jomukjijiti' 

■'■■ — 31P-—-. S Xll. PacnancHie 3aicaBKa3b». 

cert, -neiJwb wwi, ww**. ^KHBKaabH ji c^aTh^iMOTBtT^ 

CMy m! wnfnoHHJia.ni, «jto mm coawunaeMc* ihuhmmhui cjv*. 
pauirauixi,' H aiu«HiuiLiigcrefi .3aiaiiaKBWi swyn»- l^ 1 ™*"* - 
SShim cipcsaeiiia, TarortHia kl j^^humi, BntinimMi. o^- 
m *b amoBiocni on, xtxx nan wynin. " CT ^™^ 
nocranaiHi-i. Haftin tv iioibv, . wiropaa ;pua d« wmmoahocti. . .. 

SSXSSi s^Mi a**.™.-. «u<m™, «sssSaS 

Llh. TaKoA (H-JwAHHHiom™ no-iuofi- iipoAcraKia-Wh * » BJ 
fioptfe aa HcaaBiiCBJioCTi. Zwaaum mi caiman. ^Wl*™* 
Sro Vw tfrpaacawinaro "HHTcyocu pa^i.-iHUXb Hnuioiin.ii.no- 

crcfi 3aKa.BKa3m. , „ ,..,„„.««- 

Mh uoHiiMara, hto tr.m ho oyAeri. WW ooiuou i~ W£ 
pawmeii .TiK-x-ieHia pumhihuxt. ^l^^J,^?^^^- 

Bcbn. (K-nuuiiun. cww HL-rop.rR-m* thiwI,hio i*« '™™. 
alio opieHTauiH,; ne c-ihtsuri. it, hhhmh nacTpwu a* u JOT-i ££ 

imcaie 3aKaiu«wi.H » wcttimc ipiwituiafliio TVSAHUVk * u * mi ,£,; 

SS oS?^poLr,a IU ,Hi JI h-™,™,, ^juwo^ 

pynin.rmi.. CiiiniKovfL ro.iOBOKpyzaimiLHo l'<^^" «£* '^ 

Tia, x^ya BOM^em^. >Hep™4HHXi. f ! '^ ^^JS 
BHO^tb oopaauBaHHaro rocyaMKroamaro utjiU °V 3 ^' ^S^t 
crtifl., ^waftfflimixi. . y»" aaKiUC-HHyw wuhj-bi. ^im 

— 319 — H XII. Pacnajieme 3aicaBxa3b* J* 161. 

CiimiuiMii GiitrTpo bcc.joto. pa3i(ir«;i.njc.i.. .3Ttxb» i ..uu{»aiu l a.iiu-i». nainii 
nx;;i.i;)Hia. kotojiuh on.tii npir iipoiirmviaini<Hiii HiMawif-iiMOi-Tii 3a- 
i.ai'.ua:!i.fl. 3a :rr<m> lioiJOTKiii iipo»t'xyToi."i> «p<'iifHii. KtiTopuii 
imiitiun. iioctohhho ncjM'ji, iiawii uonpwi. — uijti. h.tji uo ofjti. 3a 
i;aw,a;ii,m. Ghtf. ii.iii in- i'ijti. nT,it.ibHU>n. napo;iaMi, 3:ii;ani;a:H.M. — 
:ia :non. i;opoTLiii HpoMez;yTm."i. iqx'Mi'iin h<* ycnf..i<> BUKOnaTun 

TO C.UFHOTBO. KflTrtpW M0I7H1 (TOIOll 3ai,'aBI.aai.C Bl, l;]>HTB1»'l'KyjM 

Miui\~ry. Ofn-tvuniSHMJiaJi m.ia --}ai.;iBi;a;n.H flK3:iii.iaei> c.iafHw? pan.- 
'VUliiitwiut'ii ciliij. KoTOixiH Ou.la .Ta.w-wwa niiYTpi; 3ahai!Ka:«:Kfift ro- 
(•y;uqKTEt>HHoii rjimimu- n i,<»T<rpas woot-inio nunino iKURii.ia.r-i. 
no,Ti. luisriricin. biitmiifii weraHOLKii — Hpu'i/iiixt-Hiii in. n]«?at.- 
.iain. 3ai;aBi.a-ii>H. a moron, nr«»pa;fiiiM rim., tyaunxi. Havi, ii 
itpaaacoHHXi. 3rii;aiii.-a:ii.H». II]nn'uiiH;<»ii' Tyimin ii wnipavme Cfl 
m. iijK^taH 3ai;aBi;a-ii.a yt-ii.ijt.io Turorivme in. cTopony Typnin. 
bi. t-ToiiOHy vn:o.iA on. 3ai.ai:Ka:*t-Knro utiaro. m. cr»ut. wfF.ua 
MUOKiqnc.niiHofi uauiona.ii.nor.TiT. ■nacp.mnnnefi 3aKaBi;a:ii.o — m. 
i-pivit MyvjMi.Mnnci.nii HarrioHa.ii.Htsmr. Mu iiwimia-TH. i;oraa o&h- 
jirh.ih nt^amH-JiMW-Ti. 3aK;ip.i;a-ii.a. 'irn iie >i<>3,vfi, (■yiinTTtoBaTi.—- 
muncmfy bi. Tai.yw i,T>iiTir-Ki-i;yio miihyty. — 3a!;am;a:u'i;aJi Poeiiyfr 
TiiK.i. tin rorj-aa]WTRCHH(N* nfc/ioo. «'<vni ihmobhh.'i nat-i\ieHi« bi. 
pinna uraiifi voMOHn., Kor.ia nm^ns-irno ira i;.-ii>ty t-ynr.ocTW'MBio m- 
<-yjaiKTBa. sapaHto <m;a:iuKHT«i n. opyariVMi, is'i. pyiraxi. oTtTa- 
iiikiti. <'B(K." rocy,ia|i<Ti{ii. Mm :>td xupfrtno irfSTinua.in. Kooa n|x>B«w- 
i-.iama.ni n«raBiii-HM0CTi. 3ai;a.BKa.M.;F. Mh .ivjia-iii. tto Bafucua 
irtwrct, i.ornpaji ynimoKifn. parmviHWiiif 3,-tKaBKa.H.a na.iBa.nptt- 
TBittiiaioxnHxi. -lapepa, fro nafursa Ta noirct. larropaa 
lacTF. iwmranioiTi, m. nriixin y-^WHUxi. «)6wTifi iia.iBnrtaTi.iHH 
iiKptnuvn. HK-y-iai«TB(HHfjMy uaTpmnujiy m. nTHMt-Taxi. 3a- 
i.aixaai.H. Korja i;an;.i»rt Hajtfui. oyjvn. t^fl 'ivBt-TBORaTi. vuhomt 
loiyjapmtOHHaro <<pminnMa u oy r nTi. oaiajifn. m-<"H ii««HOTnfi 
njhiRi. ii opan. Rem n(i.THWTy tiaavamtiervii, .■jovKannixcB na m*ro. He 
<-<h)[,itJh noKaii-TJi. ixo of-n.. u.th utpirto. tto ou.Tn onnioipmaro m 
ncHi'mt. Haniero no.TO,K^iri». 

,Xib T«r«. TnifiH iiraaMiiiie'nHTPpiH'M nap«uoBi. Hain.m cboc 
frrpa^-c«ic rn. waaHiii mm tvKiTBtT(TEyii)nw'-n naiirnnt^Koft opra 

' El 113310 B TpetfyOTCH ItlBtCTHHfl IRTOpmOCKift HCpiOIl., YptHKb B npO- 

ivfepKa Ha onwrt noTpeCHOCTH Taxoft naTn-nnet-Koil opraHB3»iyB xis 

(.33.- WO H35, HaptaOBI^ TTOOM BOTOnTb B3 STOfi CCB*fflt. pCSl.Tl.BO COB 

,vma.-WK-i. iwy.iapcn«^BHfto iilww. Ecjii :m» wjMreiiwi ,i.ia a<uran 

— 320 — XII. PacnaneHie 3aneflKa3bs. ,. Jfc 161. 

uepiofla .ucropHiecKaro, to axo OKasuctL wbimuoxho j^ajoro md- 
MCirra. bt. kotopomt. Mu auiBesn... I «cy,iapcTBeHHoe c^HHcrao BH- 
l.oBUBaeTca bt, ncropnm-Koirb pa3BiiTin, ' a coouria uoipeOoBaaz 
<m> sacT> ^0Ka3aTe,iLCTB<i uitmiuoi-TU aroro e^iiHCTBa u en> bh- 
aBjeiria Hexe^-ieHHo, iicab yobTunaTyMOMi. BHimBHx*h cn.ii>, rjift- 
unniix-b rnfeoLw nx-yaapcTBy, ecjm He flymen. rocyaapcrBeHHaro 
(-^HHCTBa. eAHHaro rocy^apeTBCHHaro u,kjar». 

TairL iToa.iT, Bonpoti, Taxi. Toijonaaa Haeb ucropia, u 3a 
KaaKa^cKaa I'ecHj'CiiiKa nepeij. .iimoub :itiixt, TpcGoB&niu oKaaa- 
iacfc HecotToaTeoi.uoft. 0Ka.3a.1atb neenuooGHoii orpaaviaTt cboh 
iiHTepet-H, KaKij e;yiHtx' nt-iot-. — u i<Njy.ii>TaToMi> aBiuoo. noao- 
.Kerne bt> EaTVjit Haiueii atvieranjii, Koropoe oGpiieoBano 6iui> 
npe^etjaTCiejn. 3aKai>Kfl3c&aro ni<awiTe.ibeTBa. yaaei. nasase^ 
nia ae Bi, tomi to.ii.ko, iTt> Epan> fk'.ite eH.ii.nufiAiiKTycri.Hajn. 
y.tLTHMaxi'Mi>- t ito oiitj BTOiiraerca in, Haxiin npcwb-Tti h craBiiTb 
imci. nei^jt (Kiktomt. OKKyaanin rfcxi* n.isf jvpynixt <w.iacrefi 
3aKiiBi;a3i^. Vacaci. bt. tojit>, tto. i;oraa dt> m:y,5apcTBt*HHJbni 
opramwMT. BpuBaioTta ;*tu ]^3pyniakimia cii-w. ;m> rocyaapCTBO 
He nxiieTT> jase oprainiaaiun, .GracnopHo Bbiaciniomdi HCTHHHua 
(TpcM.ieHia Btero Haccieuia. cr> Koropoii, nam. ci> TaKOBofi, eiirra- 
iaeL 6u iipinriBnaa c-Topoua, 11 Koropaa jior.ia obi ott, ,iuua 3toS 
laapymai'Moii rocyjaiXTTBeHHOL-ra npiMjupimaTi. rfe Ji.in maia ,itn 
miia. 

TaMl., Bb BaTVMt.. Hln. 2vyXT> CTOpOHT,, HpUTUBOCTOaiUHXT. 

apyn. 3jjyry n ■CTirraioniHxea ■cT.-saHMeaiasn npoynBHOH trepoHH— - 
ram, ct. 3aaB.U'niaiiu rocy^aptTBeHHOii opraHH3au,ui. HaMt nporra- 
boctohtl WyjapCTBeHHaa 3e.1eraa.ia OrT«MaHci;oii HjinepiH, sl&- 
.icrauui repjiancKOfi IlanepiiL ho hmt> HiHJTHBoeruirn, Acieranja, 
fiTHoenTC.TJ.Ho KOTopofi ryn> xe Haxcuamiaca JPl'ria aeieraiUH, 
ix-acnopao t-na.«iiiHLia ci gi-p&mhhmt. ko.ih'U'ctbomt. HaccieHia 3a- 
KaBKa:jba, 3aflB.iawrL. tto da jcreraaia He Bupaacacrc, BO.IH h Har- 
i-Tim«ifl orpi.MHaro KMiiHrt-TBa Hatt-.ieuia. rccyaapcrueHHaro JHiia, 
•upjiAinecKaro .iuua r K0TO]<-e, xtrra Gu n npn nopaseHin, aor-iooa 
roBopiiTL on, Haniefl crpaiiiJ, Tascu bt. Baiyiit, Htn,. 

BOTb BT. TaKOJIT. HOJOSeHiH MJbl HaXOAHMCfl H pC3y.1i.TaTb 3T0TO 

q™ cowajocb? Co3ja.iocb to, ^tro yze Bb npoaetcti mhphhsi. . 
neperoBopoBb coBepmaeToi cntmHaa oKKynama TeppiiTopiH darair 
taaba, cntumaa oKKynania, BCTptiaioinaa coDporiiweHie an. <vuk* 

— .121 — XII. Facna-^Hie 3aKaBtea3bJi. ** 161 - 

wrti H.uxMCHia, "'epea" o^itxb HapoAHOcreii, ho tic to.ilho h. 

BCT])I.MilH)IHil!I cmil>0THB.lOHiJ). HO BCTpt*iaJWUaH J1BHOC CO^>*BCTBiC e 

iTojiiiHW jpyruii oieHi. 3Ha™iTejbH0ii 'iaeni Hace/ieHia. II mm iiii 
aum i.. ™ npoTHBiiafl cropOHa npehpaeHO no.ib3yeixa to.^aBiun.\u- 
nojosttHieMi. n rfiiBiirb mlMlunyaJMiot! npe.a.c-TaBUTe.ibCTBO 3aKan 
«iJ3fK0ft Peenydmuu nepexb (baKTOM't uamrria Ttx-b w,m minx 
o6.i.it*Tcii. 

<!>ai;-niMoiKii Uoctuuhol- &u;um;a,u>e He cioui'b 3a ciinnoli ilx 
p-BUii-niu. kotophh iipiiHiwaMTcH oij)<I>nu,ia.ib'Hi>iM-b iipeatTaBirre.il 
tTBOMi. Bt-ero auaBKaata 3ntc-b h.iij we wMmuia.ibHoft Aeacraiueii i« 
men bt> BaTy.\it. Tt mam, KOTopue Hpe-uipiiHiisiaeTh Hauia aci 
rauiH. aarpya^eHH tI.mi.. 'ito HaniH pea.ibHhia cn.iw oc.-iau.ieHi 
ho emc ouiwne aiTpyjHCHH Tim., tto. kokpi OHa ccbi.iacTcn na is 
.no Hace.icHiH. ew npe^tTaB/ieiiHaro, efl upoTiiBonocTainaeTea jp; 
raa bo.ui. tsmt. naxcuHwaa csoe opraHUSOBaiiHoe uwpaiKeHie. T 
1.HM1. oopa30>n.. ohm hp TdhKO ho iipeacTaB,iaeTb nacciema. eft 1 
coivBerBVioniaro. ho om He irperuTaB-iflon, niii;cro. 1160 HaccieHi 
eii co^yBCTuywimt. He miteri. jiam* rai-jviapcTBeHHOii opramwam 
. He HM*en, oGocoil-ieHHaro .lima, ei. KoropuMb Bpan, raiib iinn im 
ie ao-iiKem, ohti. C>u c i nrraTbca. 

II boti. wviu.ineb Tai;ue iio.io;i;e-nie: oipuUHaa saiTi. 3ai;«BKa:j 

uaxoiUTca bl upauoMi. nan koi-bchiiom-i. lua'iiiHeHin tIimi.. kto j 

aen, nepeiomtpu tri. Hanieii ^e.ieranicii. OrpouHaa 'lawi. -*ik; 

rata* vara worn.™ it* 3aKaw;ji:wwji Pec uyainMi: ojhii iioji. a»b-' 

irie«T» opyaiia. a :at.i-b iimI.io bi. may apMHHeifyw nanno, kotop 

jtiaia bcc. hto Mor.ia. no .™a<mTo/TbHYHi 'iacn. c-Boeii Tcppiiwi 

BtiHYiK-ieiia 6i.ua oaan, ;wnpiHTt\iio, o6.iaiaiome.My ifoBircccKn 

nepeBtcoMb. Jlpvrasi 'ia.-ri. n.<ucvienia toko crroinyia <]>aKTjmec) 

■ n6o ona ivb pBUiaiomiii MUMeim, ne no^icpa-a.ia hhci, n wi np 

CTaBHTe.™ no r xv'pa;iiBaiorb nponiBHyio CTopony. hbho ilhi b«hm 

iwa-ibHO y Han, ecu, timiiTiiBnoc ■c^intTuo 3ai;aBKa^>a, <1»h.-tiii!1 

f3iiHCTBoae.ier.mni. xrrropaa He to.imjo He nsiim. B03xoam« 

n. CBOiixi. iiuiiiTiwi-uiixi, a1ii'itTBinxi> omipaTbca na acropin 

«oe o6raecrBoiiHOe Mnimo ueoro na.ee\iema m. nj^t-iax-b «ii. 

Kaabfl. hc to.ii.ko :noii bosmoshoctii ho iiMten.. ho oira He nMti 

aane oqlwpM.ieHHOit cbh3ii ct> Toii '■'iacTbio Hace.iCHia. kotoikib c 

ho OKKVinipOBaHa iienpiHTCaeui.. KOTOjwa u1j.iiikomt» iio.wi>A]i 

<>-n, Hamv aftionmim. wiTopaH aB-iacrea 3Ha-niTe.n>Hon iacn.» 

'xaBKaswi " ho He HHl>rn. caMOtTOflTe.ibHaro nK-y*ipcTBenHoro XI!. PacnaneHie 3aKaBica3sji. " M* 151. 

na, KOTopoe moitio 6u ouxt upo^rruB.iuiio Haiiieii ;u\i(.'ranieH. — -H 
uyvKHO CKa33TL Bee ao KOHua. — :rro ocTHBUituica HatTb. eme hc OKKy- 
nupoBaHMaa, eme roTOBa:i Bct.Mii ai.ia.MH. kotopijmii pa«io.iaraen>, 

COnpOTlIB.lHTbCJI OKhyiiaUUl. KOTO]KMI pea.lbHO Ul>OTIiBOCTO!lTb HC" 

![j)iHTe.iio. Be^yme.My ei. liaMii nej>ei\>BopbL — :na wn, mm ^Huem.. 
— rpy3]iHti>ift H<tpoai>. TiidMiKCKiUi u KyTuiiu-uax ryoepHhi. Ohi> 
ocxo-ica ojuhi.. on. Hero otoihki.hi apMfmci;iii napoj,i>. orb Hew> 

Kb ,T,«HHHii MOMeHFb OTOlU.iO Myty.IbMaHCKOe Ha<('.'H5Hie; 11 TO 00- 

. CTOJiTcabCTBo. 'iTo ni<o r io.Tihat'Ti. t-.ymei:TnonaTb (Ihikthbho 3aKaa- 
KascKaa I\'Ciiy6.iiii.a. (jiiiKTitbBaH •iai.';iBJ.'a3ti;uii ,ie.ienm,ifi — .inmaen. 
:*TOTi. impojj. bo3M0h;ho(-tji. xotji 6m tIjmh tn.'iaMii. i.oTopidMH 
i.i]j'b iwtii"i.ianMT'i.. co3.iaTj, nn.-y,'wpeTi»"HJiy«' opraHiUianiio, c-iio- 
i-oonyii) iiTtrraiiBiiib eix> nineitecu. 11 mm. j;oropbieHi'tT,ia :>tomy 
F!;i|Kay iHiiwpn.ni. tto .(.to cjiamiie in. e.iiiHeiiin a. jpyniMii «a- 
po r ta.uii. 'itu ciiiiioo ;iai;auKii3be .lynnee ciiaccHie n rpy3ii«cKarci 
Hapo,ia. TaKxe. i.ai:i, apujLnci;aro ii Mycy.ibMancKaro, mij. koto-- 
pue iiini.iara.in cti ycit.iin ia. :>TOMy. — jj'i. r 'iaimi.iii .\io.\ieiiTi>. koivui 
<:ujja.Kx-b iiu.ioa.eHir. npn i;oTO|io.\n> bo.h.iio n.m hcho.iwio oi-Taai.- 
huji 'with naecii'iiisi on. h*to otopiki.hici.. odasaHw 3.t£ci> t iie- 
pc r ii> .umoMi. ifi-iixi. jia|HP,imn. :$ai;aitiui:ii>ii. ci;a:»aTb r-\ lyaiiiu-KOMV 
nairtiiv: Tu m. .LaHHuii momi-hti. o.hihj.. tj.i npe.iotTan.ioiu. to.h.eo 
i.-BoiiM'b cn.iaMi.. y to'« hIiti. rocyjutpi-TWHHoii opraiuniaiiiii. y 
reus Ht.Tb in. KaTYMi. .ic.icianiii. it., u-.uvh tin tjivko.iu ve.ioBifl tbo- 
ero c-ymeCTiiOisaiiisi. hai.i. tut niH.e.ia iioTcpJi mnxi, <oki:jhhkob'Ii. 

3]Mii'. TTO Bb.iaHHl.Hi MOMCHTb. T1J IIpe.lOOTniUHn. CB01IMI. CJIJffiM'I- 

h tboc iio.io>Keuie yxy.niiaensi eme.Ti.Mi.. mto tu jK(iBemi>. ii.ijhd31h- 
mh. oy.iTo «ti. c P uiHiii' :-kii;aui«tH.('. 6y,Tro oi-Tb (UiiHuii roeyaap- 
•TM'HHuii opraHii:iM*i. ii ;ie.ierani>t in. Kmyat. Ho :niaii. ec.ni xo- 
'lemi. oTOTaiisaTi. (-boh mnepec-iJ. tiiacrn ceoji. to tu .io.ukchi. mm- 
.iari> ew)ii iwy;iap»-TBeitni>iii opramuMi, n cBoe<H]K|inuiii.u.Hw npea- 
CTaBirre.H.cfrBo. 

BTopaa p-feib Mp. UepeTenM. 

I pFta;;tane. 'i.ieiiw ^ai;aBi.a;^-i;aro I'eiiMa. C'onia.ib-acMoi.psiTH- 
mcckiIh iliiKiuiiifl Rta.ia na ccoji iiHimiaTinty iHK-raBiixi. ;mrn> w- 
npoci. Hi*L, bi> CriiMl,. OiJj(j>iiuia.ibHbiMi. aimon, Ceiisi i. BbiflBnn. 
to. 'ito pcti. bt, a1;ii(TBiiTc.H.n(KTii. Ho cou.-ae-M. di])<iKmH, .-Heea 

OTBliTCTBCHHOCTb 3<1 tBOW IIHlllUaTIIBy. WAUM HO-lntC OCBtTHTb 
CBOH) TO^KV 3]rt-.H"ia ; MTOOI. pn:«-*HTb Tt HC,1(ip;WyMt,HlH, KOTOpUa 

=_—:-._: _,;:^. ; ,.. .:..,_,..:..-.: . ...-., — 323 ^_:„.; _...-.._„._ _„, '_ 

nan XII. PacnaaeHie 3aKaBica3ba. J* 161. aflfccb, ci» tph6j-hu Cefiaa, iioctaiH npeACTaBUTe.ni r ipyrHxri> <f»pav~ 
iyft Han HauioHa.ibHMX'b naprifl. 

Mx C-etisia' PycTaM6cKOB-b CKa3a.Tb, Gyato a sLicrynaio, xaxi. 
npeflcraBHTeab rpy3itHCKaro Hapoaa. xoth oho. c.ibiina.Tb, ito a ro- 
aopHJb, KaKi. npejeraBHTCJib coitACMOKpaTHHecKOfi $pnsiuH. Ji 
pasBiurb TOiKy 3ptnifl coii.-aeM. (JipaKiiJH, ho 3to He SHainTi, wj- 
HeHHO, mto 3Ta <JipaKiya He npeflcraBJOieTb rpy3HHCKaro Hapo^a- 
Hint, OHa npeacraMflCTb h rpysimcKifi mipoAi- Ho n ayMam, ^™ 
OHa npescTaB.ifler'b UHTepeew -Apynixt HapojOBTj 3anaBi;a3ba .iyi- 
me, ntM-b MHOria flpyrin, — HanioHa,ibHbiH <i>panniii. (An.w&ur- 

MBHShl). ■ . f " 

SI xorfa-b 6h nocTaBHTb ocnoKHiiiMi> boiipocomi. to, tto coBepm;i 
ctcji btj 3aKaBKa3bt. PaspyuieHO eflimeTBO 3aicaBKii3i.3i. T Ipe3Bn- 
tafiHo saacHO 3^tcb ycraHOBHTb, Kaifb npOH30imo liapymeHio oron 
caimcTBa: eeTb :m oto yace ooBepiiniBinmcs $a-KTh, i;<>Topufi buec- 
cirrb na CBtti. Boariii <:.oh.-,icm. ftpaicnia, Han, ku-ki. :»ajiBii.Tb i.'s 
CeflMa PycraMfieKOBi, atciaiiie- rpy3nncKaro npejc-TaBiiTC.ia bli^I 
.iHTbCJi ii3i) e r iiiHaro 3aKaBi:a3CKaro roeyjapcTBa? Bon> oaiiht> -ii-yi 

TLICflHII ^0KyMCHTOBT>, KOTOpijfl 3HaKOMl. npejCTaBHTClflMl. <}>paKUn 

MyccaBart. H hc 6yay orjianiarL nojHocrbio ,mi;y>icHTa. cKaaiy tojii 
ko, on> icoro offb HcxoHHTb. 

HcxojiiTT) ohl on. « r T,e.ieraToifL Mycy.ii>MaHci;aro Hatejeai 
Axaamixcuaro a lacru Axa-iKaaaKCiiaro yt3^0Bi>, i.ieHOBT> Hani* 
najbHaro yfaAHaro h ynacTKOBbiXL nciwoHiiTCiLHLixT, komhtctobv 
dloAt AOKyMCHTOMt 40 no^niiceli). 

Bb AOKyMtaiTt cKaaaHy: «EaiinorjacHo liocTaHOBiun : j.ia cm 
. WHifl MycyjibMaiii, imBaHHHXT, yi^AOBi, orb no.iHaro HCTpe6aeni 

H Wh BHjy HCB03MuaClIOOTH MiipHOli 1KH3HII MyClMLMaiHTj B^b COCTaB 

3aiiaBKa3ba h riMT> 6ojie bt> coLTaBii Fpy3iii, iipociiTb Typero;f 
IIpaBiiTejiieTBO npHcoe;yiHim> no unpHoxy AoroBOpy kt> TeppHTopi 
Bccb Axa:imixcKifi yi3,Tb u nacTb Axajj;a.m'CKaro ytaaa. TCb *» 
era: «Korja?») 1018 r. anpt.ia 13 ahh aTO Ou.io npuiiHTO Hnpes 
craB.ieHO Tenepb, bo BpeMa neperoBopoB-b, bt> EaTyMfc. 

SaKaH'iiiBaeTCH 3to nocTaHOB-iieauc tbht.: *HacTOflmee noci 
HOBJieHie BUHCceHo bt> nojiHOMi> cor^aciu BOero Mycy-ibsiaacKa 
HacejieHiH ytaAOBi., Koropoe roTOBO, ^aate bt. cjiyiat 0TKa3a Type 
i;aro IlpaBiiTeJibCTBa.Bt noMomH, ao iioc-TBAHaro leaoBtKa u n 
TpoHa fiaTbca 3a cbo6oay h iipaBO. IIo upaBy Ha caMOonpeAtJieB XII. Pacnaaeitie 3a(cawia3b«. - J* -161.-- 

AxfuuHxcKift ii iacTi> Axa-iKajaKCKaro yfea^a, rat ucibiinracTBo uy- 
i;yju>Main>, cnmaih oTHtmt npiicocuiHeHHUMn ut Typubr h Hcxe;^"" 
ighho npiicryniiTb Kb duKTHHecKOMy ocymeeraieHiitv axoro airra, o 
'le.tn, jOBetrn 40 CBtxfcmji JuiBKaaeKaro HpaBHTftii>CTBa>. 

rpaa-^aH**. ijchh OftMa. sint. Kaa;crcH voBepmeHHo necyme- 
otbchhhmT) Bonpocb. iipimnMa.ia-.iH iiairria MyceaBan. aKTHBHoe yra- 
i-ric bt> xaKOro po^a neranju. 3,itci> Bbraanuocb. tto Ha pa^y n> 
tK|4mnia.ii,HOH je.ieraniefl bo bpcmh BaTyMCKiixi. hoixtobopobt, stfi- 
CTBOBa.in a Apyria ,ie.i*Taiuii iiottii orb sctxi. Mycy.!H>MaHCKnx"J> 
oo.aacTeS 3aK.iBKa.3ba. Korja TaKia jcierauiu m\.inwnn » on. ime- 
hh MycyjBMaHeKaro HattMCHia TiHWHrrb iipHeoeuimeHia siycyjib- 
jtaHCKHxi. ouiacrefi kt> Typuin. to son. :rra onrBTCTBeaflaa nap- 
Tia. ratiomaa orjHKMHOe npeacraBHTe.ibCTBo bi. CefiMf.. nojyniB- 
iiiaa lioaaB-imoiiyo 6\vn>i!iiiHCTBo raioecmi. npn Biaoopaxi. on, »cy- 
c-yabaaHCKaro naceneHiji. He ciiia-ra, in. BaTyMt saaB-ieHia, bt, 
ini.iy KOTOpai'o ona o5T>HBi!.ia-6n caMOSBaHuaim 11 ii3MtnniiKa.\ra ji»- 
;ieft, no^aB<ii»HnxT» Tai.oro po,ia nenmiii on, hmchh 5iycy.ibMaHT>. 
11 rsaBtpii.ia oh BpnroBi, h ,i]»y;iefi. "ito MyeyjbMaHi-Koe Haccienie 

yTHOCIITCJI K'l, 3T1IM1. ill.TaMTi. KEK1. KT> H3MtHt, 11 Oy.1*rrb OOpOTbCa 

ii> iixi. aBTopaMii, Kan, eii HSMtHHiiKaMii. (AnjHHiitcxteiim). 51 
ho Bxuii;y Kb i-yf/wKTHBiioo HiH-TpoeHie nap™ MYocaBarb, ho tobo- 
i»io: iieiMMi. uiutiiiMii omi h<- roBOpfln. TaMi> h-iukows. KOTopwfi oh 
nTMe;KCBa.u, txiv- MVf-v:ii>M;inei.w ji;H-ivmnir on. :rruxi. uucryii.ieHifi. 
-lyHiuie HffL, mixi. romjpim.: -Mh yrojiy mc i-ouyBCTBy«n,*. H He 
"YAY ey^HTb cnji.-ii.HiJX'j. nap™ n HauioiuubHOCTCft.. .HauioHa.ih- 
iioerb hc iioaren, uhti. uTitt,T<Tftenna :*a Ton. u:m APyi 1 "" omnoo^- 
HLiii man. n .io;KHfie Ha<-Titorcrie Kb aaHHUfi MOJierfrb. Ho suaa- 
.sanbi fnn'A-e ncero <.i. rmiui. iincMOHion. 11 mojkctc npcicraBini. 
oopaTHoe :«iaitioHie. 

II BOTI. IVb MONK'HTI.. iiolVli) ItTOpl'aWTWl BOCHHUH CILIW TypUllI. 

bi. 3xon. MoiieHTi, nya-HO cKaaaTb rpv3iniCKOMy Hapaxy: ori. to«i 

OTOUI-Ill. TM 0,l]IHb. TU IIIHMO(Tah.1Cin. < J 1M)1IM'I. t'WCTBonHUMT. hi-. 

.ia>rb. 3Hafi ;rro, HoysiMii :m> m» A(>-i"> i«-flKa-r« AeMOK^ux: a rpy-. 
iinia. u apMaHima. h Mycy.ibuaHUHa? (AiuMivrxeamu). Paapyme- 
Hie ejiiracTua 3aKaBi;a3bn jwaeMaTiJiiBaeTca uaMii ue to.ih;o ican. 
y^api. inysimcKOMy Hapojy. a nuwiy at-iy jcjiOKpaTiii. (An.w0vc- 
.vewsbt ). Ho oh-io r>u cme xya;e, ecin 6u mij bo.h.ho iuu iiewMbHO 
i<oix)-Hiio>,aj» jepxiLin bt, aafinyaaeain. He.ib3a roBOjiiiTb o0t» ^hh- 
< TBt aiKimKa.-jba. Kor^a ero Him, Ha oaMOMi, ,it.if.. Pa-i* *"> «*"• 

■-'.-. I 325 — . -;-,-■ ■;..,:' -.,..,- XII. PacnaACHie 3aKaBxa3b>i. Nt 161. 

— :rro H-dAO .cKa3ari> u iipothbt> aToro hc a&uk<2H1> ciiopiiTb hh Oflmn> 
4e.ioBtKi, kt. KaKOii-obi HapTiH OHt hh iipHHaAJesa.ii). 

l I.i. Genua Bepc30in> oCSpaTiuca cl psi^omt. 3anpocoBi, m> cou.- 
Aea. (Jjpascuiu h. bt> HacrHOcni. ko MHt. CorjiamaHct ct TiMi>, mto 
nacTa.ii> Taiioli mumchtl. Kor,ia 3ai.'aBica3CKaH At'U'iKpaTiH Ao.i<KHa 
c;[ , fejaTb TOTL ii.in jpyixjii ptumTe.n,Hi>ifi mart. OHb cnpauiHBaerb. 
— Kaxoft-xe 3io man,? Heyacean tojilko npoB03iYiauieHie HcaaBiicn- 
moctii Ipy3iny A Kaj.oii 6yAen> ;w.ibHt.fimin man, :iroii rpy-iiii? II 
obt. npjLMO nocTaisii.iii Bonpoci. ooi> opiorraiun oyAymoii m>3aBiK-:i- 
moh rpy3iii. M.iem, CeiiMa Ccmchobij nocraBJi.Ti,, no cymetTJty. 
Torb a»e Boupw-i.. Oh i. t-Kaaa.n.: Bon, iic&ntiiciixaH Ppywi. (/i, 
3THMt mli coiviatubi. Ho Kyja ona 6y,ien. r-K.n>HflTi>ca ? M.icmt. Ceri- 
Ma Eepe30Bi> ciipaui]iBa.Ti>: Ci;aa<HTe Haiti,. iiaitiiMii ciiocooaMir jy- 
vaexc bi>i yTBepavWTh a^-to At'Moi;paTiii bt, rpysin '. Oh'l oopaTiucs m> 
mhi\ ynoiiHHyB'b. tio h croa.Tt na oTBi.TtTnewno\n. liocry bi. Por-- 
cm j.-dKTj jjyi;oB(UJiro.fh Pocciiiwcoii ACMOKpa-riii. u i-Kaaaai,: Bu 
oyflere ocymecTKiHTi, A'jVm AOMOKpaTiii Fpy.iisi. Kai.-.-ma ;iaia;na oijti, 
opieH'ranifl HesaBiiciuioii T'pyai:':' 

KoHO.'IHO, 3T0T1j BOllpOCL oy.U.T'l, ptlliail, lUi.'lHuMO'lHIJii opraH'i. 

rpy3Hnci;aro napoAa. Ilo nocrannBKn. era na ofime-AejioKpaTiiMcc- 

WOMl. lipeaCTaBIITMMlOM'J, (Odll.lHill f>03Y0.10RHO Biiorrai vmIkthk. 

hoo 'a ctiitsk). qio A't-io rpy&iHCKar-o iiapiaa. HosauncmsaiYi: m- 
t-TfliiBaiomaro <:uoc cymeirrBOBflHie. j.'ar-aoTO>i uceii ;icMoi;|>axin. 

JI .ii).ia;oin. c-i;a3iiTi>. t ito «;ui» uhIhiV hoikai'h Pf»raiioi;oii r irw 
i;paTiii Aodaam oijtij ;\bto] niTerHd a-iji Bitrlixx.": "li ,"U« '"t1>X'j;". i.to rorrra- 

C-PHli CI, jeMOKpaTIl'HXKHMII .pOBO.IlOniOHHJtfMI] JI]>IHIU!HiaWII. it Aavno 

AJji Ttxij. i;to ci, hiimh He comaeoib, noo rmi iinc.if.Ame. ecni 
ohii oTi,-a;i;yn, naM'i. m, oi!J,rrt. h 3Hanin luro. >itu man xli/ifm,. 
ohh hc nTKa'/Kyn. itain, jit miuT'l', u ;t]iajiin toih. 'inv ho iiaji' 
Af,.iaTi>. H A'usnn. (rrBt.Tirn. .'i.ieii-y OefiMa Eepraopy nj)ea;A'' 
Beoro. 'it<> hi. rpyaiii .i^-io naititiHa.ii.Hoii ii03ariiK j iiM<ic-Tit. ;vt-io ;u'- 
.MOK]>anii. — mj bchkomi, <\iy*i;ri, He ao.ivkho A^iaTi.eH «o.ii,njcnif*:T(-ini- 
3in cnocfiuaxm. ffytpubte utt.iwitirMemht,. «6}><wf>»). Mw. aIvjitc.iii Por- 
cificKofi PoBcattmin. Ao.iarni.r npiiHecru ihximj* bhohi, (H)pa:tyiomo- 
jayc-H rocy,iapt-TBy. r,i1; ACMOKpariji y pnacTn. rjt r T.oMi»i;paTiH w- 
miimaen, ooinee ,it.io. TaKie coEt,TH n Taicoii iiaTimi'im.-ifi ojiut l. 
hOTopuft nixiBt.poin, na Pow-ifleivofi PeBO.iioniir. IT m, titomi. otho- 
meHin cyl^ecTBel^^H^[^^ nn-nivrcn Bonpon.. nocTaB.ioHnuff x i-io- 
homi, Coiiwa Ec]iC30bhm7.. Om, (T,a3a,Ti.: HopMEj MCiKAyHapo.iHaro 

.; '.-i:.!;;. .;_"."'. ""'■ •■-326—" ~-'"' ,: ■ ---■'■ XH. Fecnanetiie 3aKaBKa3M. - ^ 161 — 

npasa iKioxaa lapaHTiH ;lth u<ueHbKaro Hapo,ia, nyeTb ne:saisHCH- 
MiiaTpvaia sHacrb, <ifu liopsiu McaaynaiJCTBaro ujiaBim rorjaffle-- — 
riia MeaayHapo^naro xaiKiKTepa He ooeaiiCTiinaiori. eH Hesaitiu-'iiMo- 
i-ra. Ohu> «>BO]»B.n., itu bt, hhaV 'trWi HiU,u lK-iam. opieHTaiun HU 
cTpaay. r^t cuujaaiwjib no Bteli Bbpt>HTH0CTii BOCTjopaatruycTb 
pnHMiie Bceiu 11 kotu]kih nyiiue Bcoro npiicHocoan-Ha u :iam,nrfc 
vaaofl HauioHWbHocTii. SI waaeai cmwjlti.: hopmh seMyHapw- . 
iiuro JipaBa hc OKOHiaTCibHaa rapaHxia, ho h*i. :>Toro He c.Tfciyen,; 

'1TOUU KaKOC-Hln'«VAl. rwy,iapCTBO -W"* 1 "P Jl «««*' t -WlX^Jl'HIU 

cica.iaTb:— MopMU iieiKAyHai^Han. npaua in' *MW : b .owwsa-n'.ibHtm 
lupaHTiii. iiwtomv >i oTuupa-iHHaioci. «ri. ;miM> HupM-i- laKi.no- 
cTyniuo Poceifti-KW r«cv;uUK'TBo tb rtxi. nopb. Kai;i> oho ik'iwctu- 
io Own, rocvAapcTBOMb. fi. Ttxi. nop*. i;«ki. oho nepeiino ..v& 
Oo-ibiiifBiiKaMb. Omi roucipii.™ napo r iy: :«ti-i. ntri. rapasmn 
oKOH'iaTe.ibHUX-L ,1-ia erpaHu. rawrosiy mw cripfauBaein, r«u,T> j>tt» 
bcjikhm, si^yBaixUHi-xi. rajwiMTiii. .Ha wv .kh^hiu ou.to 
iKifToprHVTOWjr.TaffleMiv <n> 6y]ia.-ya:mujni upaBinr.n.rntaMn. Boe- 

! '.IBllIilMJl' Bb C0W3t Cb H8MH. II 0U.10 CWKMOpaaHU HtTftTCOBaHOtO- 

nameHie ti. ovpxva3HHSin npaBimvii.rniaMii. i.i;;waBimuni«i iio- 
otTOTe-iHMii H;ai> -Pocck-ii. 'Owwhukh n nofl1-.auTc.iii ■ iwiiHiHa*© 
nKasuueL . npoTiim, rmm ct|k.hw. .-HHBUBinen, 'no una oTisuHRaoT- 
{ :i coneproojiHo oxb Mi'aayHiil^iiws-i. wiion.ii wtuaraen. na- 
TtaaH ua fivAvmyw couia.ibKYio priw/imiUHi. MunJitusi :mnt 
onwn,. ;Ta:i;e TawiMV uomnouy opnmn:wy. uai.i. Poo:i:i, Tai:«. no- 
nearaic nauec.io coKpyniiiTMhHuft y.wi,. on, K«i«|*ni ««■ «;»!•<• 
" Poceiii^paBiircn; "' Jh -6fiT Hyiiriio Mii-.iiiH<if-TTF-nyTir .^ihw**-- 
.iwuioHHtia. HVTb Kpaiinaro couianuasa. inn., uTpmiaen. waua. 

|-iV]'tt-va3HHJl niKlBOBHU HOpUSJ. W HOf.MHTC MTO «T.TH «a 3T0MT. OC 10- 

aiHiii rai;v»-Hii5yjb Hauiw. i; : iK.«7Hiif>y;ii. imyiapdBo bh.W- 
he aawaHie want T0j.3KCCTr.ymui.M-i. <-n.ia»-i. ™'-l ffl ^"*. H '^. " 
mvw . p cbo.ik>iuw. to. ■Mraifn. r.MT... :rrd Cy.iynuin i«ao.™mH m-in -, 
H0 3T0 roeyjapCTBo. sra Hn^.s-b "-ii ynamji m> npHMWi- ^ 

. npeaac Btero mm jaiaau ott, arora iii*j(.K3CpoiL TaKy» ^»-.. 

P^rb^n HaSioHa^Boe eymcCTBOBanie Hapoja -ii ptmeH^uw^ 

— 327 — XII. PacnajieHie 3aKaBKa3tH. jf: 161. 

JiiJYi 3a#iHi>. 3T0TT) cBtTOHt r io.iseHi> ocutmaTi. cmj" nyn.. Ho Tt 
vciobui, Koropwa cefl^acj, cymecruyion.. He Moryn. 6utl npene- 
^peacemi Hui;ai;mui. aax;p cavmiii cir.n.mjMn. rocy.iapcTBaMii. h oco- 
<lt:HHO ae xioryn. ohti> upeHe6pca;<'HU Ma.iem.Kinn, napo;i,0MT>. Kor* 
.1.1 esty npnxo^iiTwi CTnTaTi>cs to. riTnsiu orpoMHHiiMii imiiiiiHHMU 
ciuaMH. owl .io.ia;eHL noirmm, o;iho: no.iHofi rapaimn hiikto hc 
.laon.. ho ohx He ^<ua:ein> oxxaaHBaTW-H on, rapaHTiii MiMciyHa- 
pojuaro irpasa, n etm npnaeTca fMy BHonpan, tv h.th .ipyryro ra- 

pi»HTJ10. TO OHT> JIO-T^CHTj pyKOUO.llTBOBaTU'-H CBOHMH COIICHHUMU 

H.-iea.iaMii. MaKPHMjMovi. cboSqju. ;if,ftcTBHTe,n>HOii He3ae«cnM0CTii 
xm H3po_ia. ii net uuu cboh HanpaB.iHTi> iia to. ito6li bt. npeat- 
.iaxi. cymecTBymimixi). Tan!. iiii.tu&;)<»Mux'i>l _Me»;j,yHapo;iHO-6yp- 
a;ya3Htixi, rapaErriii .loCiiTKeiT Hamyniiaro nm c-Boeft »T|iain.i. (Byp- 
mi€ miMtducMeHtm). 

BoTh aro pyKOBu.imnas ii^ch . 3aTT>MJ> irrh ,ipyroro mh jojiikhw 

npejocxepeii> 3to Ma.icHBKoe rocy;;a])CTJM). M.tc>hi> OeiiMa Bepe30Hi 

Biann> Kjiyro>n. nMiiepia.ni(-T<mi>. n <tf,Ha to.ii.ko erpana — PocciJi. 

j.oiopaji HecoMHi.HHo nojiuiui naimijim. :iH;usa tonja.in.iMa, iiotou> 

mto OHa uepBaa c-Ta.ia a;cpTjM>ii IVpMam-Kan> HMnepia.in3Ma. Mi. 

jo.tj;hu tKasan. h<hii( j mv Hapo;iy: nun. eciu ru YBlpyenn.. tto t; 

trpaHa nfpiiait iionuMen. miMn ionia.in;tMa. i.oTopna nepBaH oy 

A'm. parrroiiTaHa liMnopia.TncTaMii. ecui tij iiofwiin.'iTO aroM; 

nyTii. ne oohci> Cwti. jiafTDiiTaiuiHiri.. a ja;i;t- »mn bi. :m>Mi. Hi', 

.kOTopysi jipuBii.i.ieriiii R;t nu;i.n>ni<' maMemi. to ti,i dyjeiui. pa<vron 

rani, n ra to.ii.i.o nocit^uiri iifaHirMcmi.. ec.niTO.TMro icor,ia-nn 

5y r n. noTHiiMt-iin.. 3H;nm conia.iii.aia. (To.ioni: <npaBiLiLHO*). K 

]':iyofii;o}[y HociJif-.ThUp'. Poccifl OKa:«i.iaci. pacTorrrairnon — fuaroxap 

tomv. t ito :>ri)My Mojimony roi-y.iapm«'niiOH\" oi>raim3My bhIiaphjij 

Bjoju. ito oin. npiio.ij!.)HT&a kt> coniaaicwy, ec.in ho oyjen, oopit 

maxi. wjsniairiji iia o!iaonoom yr]H> - .Ka»miH co-ctoimihh nMiiopia.™ 

ctobi.. II <t.ih ero ])acT(inM\Ti>, :<to r>y,ien- ni'i»c,amiiKa. 11 obt 

BOCK'X-CHL'Tl.. J1.1H P0W:iu. .1.151 TSI.'OIXI OPJMlMliaiXI T<M V.iaiKTTia. OHT 

Mfi3ien>. CNppTc.ii.m.!Mi, jk' oy.u'Ti. :iT(/n> iir-xoji.: nwri> jioxctb, b( 
npeKH tomv. ito Ha :iTflTii nyn. BCTyinr.ia Pocciiki.aa .TeMOKpaTJl 
OHa BOt-KpecHen.. Ho <iiianiHWii y.iapi> HaHeo^m. .ifuy pyecica 
"aiiji: ai.Tjr PyccKaru rm-y^apcTBa 11 it.iv oouia-inaMa bi. Pocxii 

Ttill, TfO 3THM1* in T: 11 .: h. ilOUlCll. MOHlHUfi rOCy.iapCTBCHHblfl I« 

jioccl: a ec-ia ^tumt. kvtt^-i nr>inen> HCOKptniuaa rocyjapcTBen 
ho Ma leKMcaa rpy:«iH*"-i;aji uanirna.ii>H.oi:' r K to on. Hen octohctc 

■■■■■-.-.■'■. -_,-328— ^ -■■- XII. PacnaaeHie 3aicaBKa3bs. , J* 161. .iiinib <uho BOcnoMiiHanie. Hycn. c-ronn. noju, .miniem-vi aexoKpa- 
xin btj orpoMHOMi. (jo.ii.niiiiiCTB'fe wak'si'ii ii>y3nm-Kifl Hapojt," W> ""~ " 
nyxTi, om» noMHimv 'iTo at.!** -teMOKpariii uaHJoHa.Ti.Hoo eaMOCO- 
xpaHenie He to.ii>ko ne npoTiiBopli'inn.. ho :»to ca>iocoxi>aHi:Hie jj'H- 
■uaji ociioBa j.ih KOHimiaro itjea.ia, a-i« ocymecrB.ienia couia.TH3Ma. 
hotomj- 'ito Hauia. uapo,n>, roeyAapCTKo ho r>y r iyrb npioGiueiiH tfi. 
eon;iajJi3My. ecin ohh He eMoryn. otctohtk cboii ijauj{>Ha.ibHue 
uHTepecw ,aeMOi.]KiTiii bi> ra3;iaBiimx<-H yc-ioniax-i.. Mh 3HararL. 
^.•m nc , k > :iH(.Ti. naaeaaa Ha MoaaynapojHyw iCMOKjaTiw n oraa- 

1I1TC/T Cfl KOlieiHUii II CBtT.lMfl ll.lltl.TI.. TO X1H .ICJIOKlttTllI H&SKttXl. 

HanioHa-ibHOCToii :>to ocoGphho th'*«mo. noTOHy hto eiiiHcTBeHHaii 
HajeiKHafl 3aminHima hcikhxi. HanioHa-ibHOcren :»to Meaaysapoa- 
Hasi .iestoKpaTia. Ho B«vrd-KH Kaaaaa 113* 3THxi> HanioHajibHOcrfti. 
na.ltHCb Ha oomia ycii.iia. He jo.iHiHa :M(iHB«m„ ito bi. jaHHyn kh- 
Hyry Ha bcd .lexim, coxpaHenio Hanju. H mu coBepnm.iH oh Beau- 
'mfiine iipttnynjieHie. ccm oh otkhhimh arn ooa.-KiTe.ibcraa. 

• rpaauatfiiHi. rsa-iaBa o5«HHJi.n. tonia.n^PMOK!«iTinecK.y» 

4|>l>:lKUi» Bl, CTpaWHOUl, UIK'CTyn.lCHill— Bl. Bl,'tHOMl. TflTOTEHin El- 

uenTpaJiinMY. Bu-ia Poccia. mu uu.iij cropuHiinicauH PoceniCKanj 
urarrpa, pa3pviiiii.iacb Poraia — ot-ra.iorb 3ai>aBi;a.ibt > . mh cxb;ith.ihc.i. 

-«l DTOTI. HCHTpJu pfcipynni.lOa :n(fT1 ' ".™Tp7. fl VH Tfflepl. XRU- 

■rat*wra :ta rpv.iHHei;vH> nanimia.n.uo(-Ti>. Om. nmoi>«.Ti» o Han,: co- 
.r.u'rin Doi;a:iiJi«inri,.'naeKo.i(.i;o mm nu.ui nwipanu. H ho f»y,T.y aia- 
iiitTtca bi> oumiJi pascyaarnia u urm-pa.uujit.. a o<tv\hob.™ci> na 
rlxi, npnMl.pa.YL- o kotopuxi. rnwipii.Ti; 'i.iein. Ceii\ia Hunana. [m* 
roBopn.Tb. tto HtT-i. niiKai;nxi. omiuix'b ;nnTe.n>Him. uHWptwi^ 
i-hocoOhhxi cnanTi. jnry;ia]«rrr.rnnyK> .aiiHimy. kimmiIj HanioHa.ii.Ho- 

• TJi. Ho a ciipamiiBi'io: no'iw no utpf. paspyineHia Tt.x* roc>- 
laj.KTBt'HHUXi. n.-iirposi, ;rh.ia i |>.Y.tmi(i;mi naiiiii i-TaHoMi.uiM. bcc 

xya;e n xyxc? Kor.ia i-vmrrrumia.-n. ..muhuh poiriiiciiiii hohtpk **- 

Toparo mh r icp;iw.inci,, rpanaannni. I'ua:«nta rmt.jpii.1T>. iijwiaa. on. 

aETOHOMin rpvsiii. ho «» ti»iwii"«-'<i.-.x' <ynui-nMiwiHie I l>V3iH om. 

finis cnoFOtm.. 'P.»w». wionf: «npaBn.ii»Ho! -) - W.W— now* P^- 
pymenia pwriiicKiim umiTpa— iin.v* impyiutmi caimi^o daM.i 

hoctb tonn itMi. paHbine. noiBepraerca yrport 1^V™J ^"' 

:,TOH ia3 P \inUTC3LHOH CTHXin BCt 3TH UOHTpU 0U.1H MCTM ^^ 

mow. to npmft npaaawniHB Itaw. ^"^6™ 
ra.iaci. aa xt ai;o!»if. KOTopue xuran ena»Tii nai«n- " B*n. 5>T« 

— 32S» — ammMRilimHin '■ J Xll! Pacnafleme 3stfaBxa3ba. JtN: 161, 16 s * 
Sit u 

ll-N 

PI 


Bupjsaja .tni HKOpH H Teuepb Haera.ib TUKOii Mu.MeHri>, Korja 
ciiAHifi flKopb y rpyaiiHCxaixi Bapoja .Moxer-jj Oijti. BiipBam,: e 
oht> OTon> aKopb BbinycTim> ii3i. cbohxi. pyjci>. Torjy t-naeeiria 
OyflCTb. 

Ho ri)aa>AaHiiH'ii Iguana cKitta/n.. >ito cctl t»,wo xoponiee nj 
tHaMeHOBdHic: oTCTaHBaa cKoe nauiona.ii.ucK.' ro<:Y,iaifCTBO. mli 
juimt>, 'ito y ipj-jiiHC-Karo Hapoja Hfrn. HHKoro— uikjtiibl Heru, it 

UJlHorO. KTO Obi OIJ.TL njHJHJlKHYTb HCHaBHCTl.W Kb fpY.HIHOKtiMV 

pt>W- 

Ho a sact cnpauuiBaio. jpiuaaiiiiiii. rBa&uta. mi.ii ;>ra ;iaivr 
Jioieity y na.ci> Hfrifh BparuBi>? (Eypnue, upoOo.ijniiiie.ibitbte ohm 
cveHstbt). Efui-Oi 3^tci. h<i 3TiixijtKaMbaxi.. Biilicro ii'inucTaBirre 
conia.Tt-jeMOKiiaTiii, ciut.ii] iipe^cTiiBinciii nanioiia.n>-^eMoi;r«i 
h 6u He a,ep.3Hy,Ti> «. Taicoft t-M'fe.m-Tbiu f-KajaTK <ito rjiyamit-Kiii 
Ito^'b hc HMteTL BparoBt, tto ktb rpy3nnci.0My Haptay Bf.n. h;» 
na.ibMon HewaBiitTJi eptycii jpyrnxi Hapojum.. 

BciiiKoe jt,/io rpyaiiHcicaro najMua. ne.ui'wniJKv nauhnut-Tb 
;i'kio cii.ia.ia ujichhu toiya.n>-,ieMoiii>inin. /Ulyvin" ni>ndo.i 
>»CJbHuc au.ioimcMCHiiiu, zo.ioca snpaBH.-ibHo!-). Ohji :>k> cit.i 
Tf>«i.. Mio'itipouia-ia ^yiiCTEO co.nuapin.cni rpyaimc-Karo jinpipa 
.tpyniuii najxj r iaMii. &to .lyimaa mima onnjia, rpaaaam\ ,T,t..i« i 
.iiiHCKuro na.]X) P i»i jili :jauuima.iii n Syjc-Mi, .iamumari, hc Tain., i: 
. iiIihto npoTHBOiio.'ioa;iioo ,it.iy ;ipynixT> HapcaoBi.. okhxmiho ox 
iiiixi) Hapo,iOBTi, a k<iici> ooiuce jt.io Bctxii iiapojoBi.. Tain> iiohiim. 
uh HanioHa.n.iHK*. ,tLio. n Tai.oe nOHiiuamc cvti-i.tprx. mo^ti. oi. 
:>T<trb jia.ieHLKift Hapo r iT, MorymeCTBnrHlc MHOnixi. ko-ioc-cobi.. (B 
tine. npQthhiJiamc.ib-iiHC miJodncxejn>H. iwper'Hlsimiv r,;, <mai<w, 

Jfc 162. 

HocjT^^Hee piffleHie 3aKaBKa3eKaro Cefiita. 

vBii »:;,iy Tint). 'Ito no Roiipocy <\ nojiii-t ii Miipli tximipyxmi 
kojichheiji paexoauenin Meaay HnpofciMn. crajnBinnMii 3aKaBKa3G 
. HeaaBnc-iiMyii) l*«-ny5.Tiii;y. n hot^mv cra.ni hpbwjmoxho bhcti'ilm 
o,tHon aBTopiiTCTHoii B.iatTii. r<ffiopHm<'ii iht. nut-mi -JahaBKa,' 
Ophnti> KOHcraTiipyen. (iiciivn. pat-na.i<>nia 3.'u.";nti;a3i.H « 4-.ian» 
cboh no-iHOMcwia*. 

(Jlpttvnm 6o.ibtiniiicn<tj(ix<j »rihx» ,'o.iwo«'r— tiimmtwh ')*»> 
26 Mast 1918?oda). 5.1 ^330 — XII, PacnajjeHie 3aicaBKa3M 'J* 163. 

; Jfe 163. ■ ■.,..;..__ _..1,_^ 

06paiD,eHie kt> AepasaBain*. 

.< Lk>i>.iUHi.. KoHermrniHoiio.u.. Hapns.-].. Rl.im. ."Ioh.tmjm.. Pnu"u 
HaimjHiTOH'i.. M(k-kkk r<Kbifl. Toi;i<>. Byxaiiem.. TVropaHh. Max- 
ima*. 1'aara. Kiwi,. (/■r»;i<».!1.mi>. Xpiicriama. Koiu'iiraivin,. Mnmi- 

(TpaMlj IlHOCTpaUHIilXTi Jlt.Tb. 

j^t- BcitatTuir Toro. 'rro 3ai;;uuc<«i-i.']iMi> CcjiMoiii. 'lit mm. bj> 3 Ha- 
ul noiio.iy.THH. 'I'«Mcr»aiHBHafl :Jin,-ara;a-WKaa PraiyiVHis.a <w'n.HB.i« i aa ' 
pacJiiiBin^nt-H iiii >iami ii. nv cymetTByKUwn' fr».i1><'. Ofun> e.icivp.n. 
i"t> ceon i-jioi: -jHMHOMfiMia n oi'n.jum.n. cooa jiai-nymeHHUui,. Oraim 

BaCl> Bfi ■II3BtCTH0CTI. KIJIIlPirUOHJt'HllOM'I.. 'A H|N)lliy BiUllf IlpL'KOC- 

xo^HT^ibtiBO hc OT],a:»;m, yiduiiMirn. Baltic IIiKiwrrtviu-im 
II]K-;u-1aaTivn. :i;i!;ai;a.t!-i.-iii-»t <t ilua J I.'Ci<OJ<'>. 

36 .utijr 191S :orta. — 331 tip'- i& II Sf% 


SI: r^ - 


e!# I! XIII. OS-bflBjieHie He3aBHeHMoeTH Fpy3iH. 

J6 164. 

I3> npoTOKoaa nepBaro 3aci^aHifl HaiporajftHa: 
CoaiTa rpysii. 

BocKpeceHie, 26 M a fl 1918 r., rop. Trnpimev JUopein,. 

Ha aactaaHiH npHcyrcTBym-x, 42 -meHa » 36 KaHflmaToa-k. 

Bi noKiin m «a rajuiepet MHonxmcneiiHax nyfinHna: npejKTaBir 

paSJIHWHlMrb KauiOHajIbHOCTeft, cp eni! KOTOptSXl HaxOflHTCK HaiajIbBHK* 

MiHCKHx-b Mfton, r P a<f>-b lUy^ eH 6yprb b* conpoBOttKHiH repMaHCKHX* , 
uepoB-b. Bt, jiowax-b noMicTrniHCb ran** M>,Tpon<winT* TtiiinHCCKiH Jleos 

CO CBHTOM K rpy 3 HHCKOe 0<|>HKepCTBO. 

Utiojuam, nepent flsopuoKt h CnHHtkKiuis y.inub : sanpyweHu wapo* 
Ham, Kpbiuiefi flsopaa pasa^saeTcs rpy3HHCKiw Anari. CTfcHa, y k 
. po* noKfeiuaeTCH npe3Kflijm-b, yxpameHa Ta K *» ' aB yMs\p.naraMH. 

HpejictaaTenbCTEyen, npenctaa-renb WcnojirorrenbHaro KoHHTe-ra Hi 
Ha,>naro CoE^ra Ihu fflopdnviji. 

HfleHM' npe3MfliyMa: fcopnit JacxtiutBu'Jiu . " " 
rpuzopiu Bcmanrjm. 
J7i.i8e.ie CaKenpt.tuhse. 

06a3aHKoc-H ceKpeiaps r.cnosHneTi cenpeTapt. HauioHanbHaro Coi 
H.mjt 3ypa6umau.iu: 

3actaaHie OTKpWBaeTcn st, 4 naca 50 KHHyTt nonojiyjiHH. 

ilpn 3bhst:u npeficknaTeneMi Hicra CoBtTt n . npHcyrcTByioiuaH ■ i 
JiHKa npHB-tTCTByisTT. ero, ctob, npoBojTHHTMbHHK:! CypHtrMH anJioflHCHem 
k ycTpawBiorb ewy OBauic' .' 

OTKpbiTie 3actAaHia. Pt«ib npeflciflaTejia. 

npejCLHiT«nb. 3actnaHie HauioHajibHaro CeretTa o6tnBnsio 

KpblTbIMT>. • 

TpaKnaHe! Ceronmt 3fftcb Bu 6unn ceHjreTejmMH ptBkaro HcropH< 
Karo h BMtcrt ct> -r^K-b Tparniecica.-o aura. Bt= btomi. aajrfc yHepno c - 332 — XIII. 06-bsBJieHie He3aBHCMMocTH rpysJH. J* 164. 

— rocyaapcTBo, h sot*. cefiHact b*. axoMb _ne sajvfe 3aK-ia_biBa_TC)i $yHnaMeHTi- 
apyroro rocynapcrBa. 

Meway 3THKM BByMB rocyaapcTBaMH. H3i> ieo.op-i_- o«ho ynepjiQ, a »py- 
roe 3apownaeTCH, He Morno cymecTBoBarb npoTHBoptnla Htttepecovb. 

H ecjiH nepBoe B0CKpec.H_T-b noraa HH6ya> hs* nepTB_ix_., to mu aon- 
jkhh 6uTt yatpewu, hto newsy hhmh BceraaGyaeT- cywecTBOBaTb cornaco- 
BaHHocTb HHTepecoBi> (atiAoduCMentnu). 

HoBoe rocynapcTBO rpy3in, KOTopoe ocHOBUBaeTcs ceroaBu, He nofiaeT- 
npoTHBt HHtepecoB-b Kaxofi 6u to hh 6_ijio Hauin. nap-aa huh rocynapcTBS. 

Ero utJib- y6epe>_b ee6s __ coBpe^eHHofl HCTopH^eCKOfi -ypfc. 

H xonia STa ufejib 6ynen. jwerHrHyTa, oho npHnert Ha noMoiubH -rtMt- 
Koro bm_ct_. ct. names. CTpaHoii nocTwrJio EenHKoe McnHTaHie (attAodilc- 

MfHtllu). 

Ba«_ xopowo HaBtcTHo, hto TpyaiH upHBbiMHa 6op_6a 3a cyme-TBO.a- 
Hie, oHa 6cponacb EinaMH eo hmh coxpaHeHis cBoero nyxoBHero jiHua, Hanio- -^ 
HajitHaro opraHH3Ma h TeppnTopiH, ho oHa 6oponacb scerae sa csoe cyv*z- . 
CTBO»aHie h He nonyu)ajiacb Ha cymecTBoBanie npyrmt-. 

Bmbctb ci> t_k_, OHa 6opojiacb we TOJibKo aa rpy3iiH_, ho m V» rt 
Haponbi, KOTopwe whjik b_ en rocynapcTBeHHbixi' npeRtnajt-b. 

Ciowy 6onbme — h aa cbohmh npeatnawH OHa 6oponacb TaKise win 3a- 
wHTbi apyrnx_. 

B-b HanecTBt pyKOBoenmaro 3aB_.Ta EocnpKHSni, rpy3HHCK.H Hapon> 
•tottj BenHKiH HCTopHMecKifi npnM_p_, « bi stomt. npniKHa TOro, •rro h ' 
■ ■'noHfciHi=.* : *rpy3HHCKiH Hapofc-b- coxpaHHJii.. cBoe__.ocHOBH.ce_ HCTopHHeatce_ 
.TpemieHie— comacoBaTb cboh HHTepecu c_ HHTepecaMH j_pyrjix_ HapoaoBi. 

M no.TOMy, — hh ohhh_ irapos_, jKHEymiP: bt» Haiuefi crpaHt, hjih 3a 
npea.naMH en, He nojiweH-b HcnbiTUBaTb HHKaKofi TpeBorn, nymeBHbixi. cTpa- 
laHift KJiK o6ha.i. i . 

H paast, He sasBHJiH ceroaHj. BbiCTynaBUiie b_ CefiK* opaTopu, wo 
h_t_ Taxoro Hapoaa. kotopbh othockjich 6_r nnoxo m rpyswHcKOMy Hapony?: 
K He npHxoanTcn coMHtEaTbcs, hto HOEoe rocyaapcTBo, *obc_ npanH- - 
TenkCTBO onpasEaerb sth Haaewju nojiHOCTbio. 

Mu wenaeMt nojtaepsHBaTb flpy»ecTBeHHbiH OTHOtuemji ct HaposaMH. 

WHBymHKH bi Haiueii CTpant hjih bh% es. ■ ......... . — — 

Mh oepaTHH- oco6oe BBHKaHie Ha rnyCoKyB Tparefliio Toro Hapoaa, owta 
MacTb KOToparo jKHEcrb Ha Hauieii TepptiTopiH, a apyras nacTb— bh_ HaoniX-_ 
npen_JioBt. 

3.0 -apMHHCKlH Hapoffb. ■-- ;■ -■ - -■- .".... -....- . . 

-; ;: r : _:'":.:- ' _ 333 — „ fir XIII. 06*jiBJieHie HsaaBHewMoe™ fpyain. J* 16^ J- -I lift 4 

i - i<" 1 CospeMeHHue rpy3HHu BcnoMHsfo BpeBHifiYaBfeT*, h apHSHCKiii Hap 
Haftaen. y H aci. Ty we 3amnTy, xoTopyio oh* Haxojwm, y rpysuHCKHx* ua 
{npo'tlo.wcumeMHbte aiiaoducMenmu). 

Mtr wejiaen* 6btTb b* ao6pococtncKnxv OTHoiuemxx* ci Hapoaoti*, 
CTaBJisiOLuHMTb SHMsrrejimoe 6onhiuHHCTBO Hacenenid 3anaBKa3b«- 
MycyjroKaHaMH. Mu xeJiaJin 6u, H-ro6bi ohh nocjitaoBa.iu HaaieKy npHM*p 
oCHOaajiH cbos rocyaapcTBO m npoTSHyjiH Ha hi pyiey an* o6*eaHHeHin. i 
px'iic anAoducMenmu). 

BpyHecTBeHHHH OTKOLueHis ct OKpywasoiuHMii Hac-b HapoaanH co3aaa 
;ipoiHy» ocKoBy, Ha KOTOpoft VTeepaHTcH Hatue lOHoe rocyaapcTBO. a TaK» 
eoctams rocynapcTBa, m KauiK o6mie npoTHBHHKii 6yayrfc JinweHbi bosk 
voctk wpawaTb nac* h paapymaTb Hauiy CTpany. 

B* rpawmax-b Hauiero rccyaapcTsa jKHByrb HauioHajitHWH weHbu 
cTBa. Mt! sasBnseM*, hto waiuH HauiOHajjbHbis MeHbimiHCTsa oyayTbcrojii 
nojiKoapasHbi, KaK* h' HauioHajitHoe 6ojibiunHCTEO Hawero rocyaapc 
rpy3HHCxiH Hapoat. 

, 3tk Hapoabi, ofiteaHHeHHbie noa* ooiuhm* snar-teHeM*. saKJuonaTb 
103* c* HapoaaMM, wHBymMHH BHt npeaijiOB* Hamero rocyaapcTBa, h st 
nyTew-b BOspoauTCfi rocycapcTBeHHaH CBS3b, KOTopas B03CTaHOBHrb pa-; 
uiHBiiieecs 3atct, nepea* naKH, rocyaapcTBO.- 3to rccyaopcTBo cyaeTb t 
4>eaep£TK3Kbrf! Coios* Kasuasa '(vjxi'to.i&cunte.nHNt aii.w.iiicMtnuiu «o ec 
sa.in,). 

Ham* nyTb, Ham* vtaea-T* Beaerb k* o6pE3CEaHiio Taitorc coio3a. 3t 
cows* sbjitcs TtK* rocyaapcTBeHMUM* opraHH3Moai— ccnoaoMtjacyaapciB 
kotophS, co6paB* BoKpyr* ce6s o6mis chjih, npeacTaHer* e* eaKHofl bo 
nepeji. jihimkt> BHtuiHsro Bpara h 3aiUHTHT* ceos ot* Hero (tni.iodticjitHit 

H sot* Toraa nowerb caepiumbcn to, Hero Ke Kor* cosaarb CeHK 

H rt, hto huh* 6e3C03HaTenbHO ctpcmjitch viIti: ?- npea*nb! 3ai 
Ki3bE,— t*, 6uTb Koweri,, BMOBb BepHyTCS K* Han* ii craHyr* noa* name 
wee 3HaHx. 

Toraa ocymecTBHTcs eauHCTBO 3aKaBK?3ts « ok'ptnHyrb chjim ki 
WMX* b* Hew* HapoaoB-b. {TlpodoAiKtuiieAhHhir au.ioducMi-Hmii tt oeanii 

HpejciisTejit: Tenept pasptuiiiTe nepeiiTH k* TOMy, ans nero 

3JfbCb CCiSpAJUfCb, - _ _ ■_„'._ 

Mb! y*e nMte«* pa3pa6oTaHHtjS Akt* o HtaaeiiCHHocTH rpysin, k 
pHM -ceKHaCT. CyaeT* npo^HTaH*. ■■-'-. 

AKTfc He3aBHCHMOCTH TpySIM. 

Hpeac^aaTenb npoHMTbis?eT* .Akt* nesaBHCHHocTH Tpy3iH*. — 334 — , XIII. 06wiBneme HesaBHCKMOCTM Tpyai". ** :64 - 

"" """ CoopaHie Hnp«cyT<rrByioiuas ny6jimca BbicnyaJHaavoTJi BTorb Aktv.Ctoh. 
KanuuJH nyHicn, BH3MBaerb uiyMHHe anjiu»ncMenTH. no oKOHiaHlH whih 
ycipaKEasoTCS npoflojraHTeJibHHs oBauiH. 

-..nocJit BouapeHia thiuhhu, no npeanoweHic npeartnaTera!, cenperapb 
HaniOBanbHaro CoBtra Bbixojmrb Ha 6ajmoa-b H npoHHTUBaen. orryM «o6- 
paaaeMycH y fleopita Hapoiy Ann, o HesaBHCHHoc™. Bo B pe«a ram* am, 
h« fiamcont CTOHi-h orpwb no^eTHOH crpaWK np H nByx-b HaciOHajibHbixi, *n»- 

raxt. 

'Kwnnoe nojio*e H ie Ama auswaaerb bv Hapoat. sHTyaiasm, h bocto P - 

' KeHKfcS rpKBtTCTSiH, anJlOnHCKEHTU H OBaUlH. 

Bt, to we B P e«* b* aa.it sac&aams TOBap«wt npenciflarens TpHropiB 
BewaneiiK. no npejutoweHiie npenctaaTttis, npowHBaeTT. Aktt, bt, pycocoMi. 
nepesost; nreHie conpoBOKBaeiM hoblikh annoiwcKeHTaMH « oBam«HH. 

noera 9Toro. npencbAanm. craBHTt Bonpoc-b-eornacHo jih «o6paHie 

nprii-Ti Am o KesaBHcMKOcTH Tpyain? - . . - 

■/fo«»W.I.IW/»llV Gwvii* W f«oMff«»».*»f«ioAJ«*''«' , »"' ,, * , '- w ' ,, "™f *"■ 
« \mtt'p3KOafiiii t:o ocsz iis.niMicH'.it. 

' npesctamRb npoCHT* <uwhob% cofipaKis H Ka^^oii, r.oanj.«Tb no 
oKomama asctsaHis Aktt. o weaaBHcHKOcTH TpysiH. 
HsepaHie npaBHTejibCTBa. 
npesciaarejib: Tenepi, pasptumie or.-.acHTb cocrasi. Hamero spe- 
KMaaro TlpBOTreJibctsa. K«opaS B «i-»Heii* HenonHmenhMM* KoMHTeTOHi,. 
no coroameHiio ct> np«CTasHTejisHK ipaKuifi: 
lTnpaieS»Teaib npawrrwibc™* « M«BJ«ip*. T BHj.TpeHj^xi., fll^/^ 

P-iMitttteiiAti- ....':. 

2. MKHHcrp-b HHOCTpaHHbix-b Rim. AxaKtii IxtmteAu. 
3 BoeHBtifl KHMHCip-b Tpu:opiu I~eoj>zadse- . 

4. MH8KC1P1. *BH*HCOB* » Top7C 3 J1K H npOKMUinBHHOCIH / tQpVH sH>- 

5. Mhhkctpt, HaponHaro n P ocBiiue H i» /*./>«« JlttCXHmsttJtH. 

6. Mhhkctpt. 3eMJM»BiriK h Tpyjia //off XosttpuKH. 

7. MlIHHCTp* lOcTHUiH Z£/a.»<r Mtfxumeu.m. 

8 Mhhkctp* nyTeii CoooweHis //«jhs JlopbtcuntmudJe. 
I" ".:...--Brt«.:K«»aHi™«. aim* Co6paHie np«BtTCTByeTT. annoflHCMHTaMH « 

""^cK^ie^ Aian* >!»»». cocTo^aro .* h« P hoS «"™. 
«* „a 3B a™ U * n «ua Ha« M Tc» s* aw*. Mkkhctp* aaHHMaxm, M-tcra Hpi- 
'BKTenbCTWi. ---■-,- - _. _. 

--■■■■.- —335— - i XHl. 06-bssjieHie He3asHCHHocTH rpyaiw. M*J£ 164, 165. 

yTBep-A'flCHle .JIpaBHTCjibCTBa. 

Ha 3anpoci» npencbnaTGjis Co6panie eaHHorJiacHo yTBepucnae-rt npei- 

CTaBJteHKtJH CtlHCOICb FIpaBHTeJIbCTBa. 

. npesctnaTejib: riepern. Tint. K8Kt» vtv npHCTymiKi kt. saxaKona- 
TUibHon pa6oTfe, Heo6xoflHMO ocTaairrb m. emrfc rfe saKOHU, KOTopwe eyme- 
cTBywrt noHWH-fc h aificTBysorb Bt TpyaiH. Bt hxt> HHCJrfc h nbcTaHOBjieHi* 
CeHKa. 

CofipaxU tdtmoiAacno upuHu.itactrib ?»>o npebjioyiccHie. 

4>HKaHCbI. 

n peflcfeaaTejib. 3arbK-b mu mjimu npnHHTb nocTaHoBJieme o <pn- 
HaHcarb. Bt. BHjsy HpesBbiHaMBoii cjjokhocth ijiHHaHcoBaro fltna, HeoGxojiHMC 
ocxaBKTi EpeKeHHo cTapyso aeHewHyio cHCTeMy, noKa ae 6yjierb Bwpa6oTaHa 
Haiua co6cTBeHHan rocyflapcTBeHnas aeHeKHM cHCTeHa, HHane roBops, 3a- 
K£BKa3be 6yaert HM-feTb o6myio aeHeJHHyc CHCTeMy, — no cornaiueHiio ei My- 
cynbM?.HaMH H apMflHaKH. 

reopzifi I'ea3aea (cl MtcTa). Or-iowm-it 3tott> Bonpoct. 

npeacfenaTejib. OTHJiajUBaTt. neBOSMoMHo. fleHbrn HywHtt Ka»sy« 

MHHyTJ, a HSJ He BT> COCTOHKIK COSBaTb 6bICTpO [BeHeKHyiO CHCTeMy. 06-L 

STOMl npocHTb ripaBHTenbCTBO. 

CcCpatiie eduttoZ-iacHo npuHitAtaetm vptd.io&echie FIpedctbdamcAfi ' 
tOXpaHCMU Bpi'MCHHn etnapoii dcr/eMHOii cucmeMu. 

.3aci;aHie 32Kpu.iocb B-b 5 nacoB-b, 55 MHHyrb BeMepa. 

npeactaaTejib //< -ffiopdamx. ----- - . ...... 

HntHB npesHaiyMa: rp. BetuatteAti. 

17, CaneapeAudae. 
I. JIicxuuieuAu. 

Cenperapb Ha; 3ypaCiwisuAu. 
26 mom jpiS zoda. 

•N*° 165. 

A im> Ee3aBQGi[M0cii rpy3ia. 

Eh> TCieHie MHonixT> BiKoat Tpy3ia cymetTBouajia, Kam> cbo- 
Co^Hoe 11 HejaBueiiMoe rocyflapcroo. 

Bb Kouut BOceMHaauaTaro CTQjiiTifl, TECHiiHaa co Bctxr> cro- 
Pohi Bparasin, rpy3ia AofipoBontuo npucoe^iirajiacb ki> Poccjh ei 

:--~_-.:-:.-:^:-:.i.::v :.._:_,._;.:., : ..-'■■ — 336 '- '- - . _. _ Xutl 06-bSBJieHie He3aBHCHM0CTH rpy3iH. J* 165. ycjioBieMT,, hto Poocifl ofiaauaaeroi aamniiWTj. \*vyn» '«"'■ BHbni- 

Bi» roAH BaaHKoii PyueKoa Pcmxsmhih ki. Pocew ycraHanuea 
nopwoic-b, KOTO].wfi noweinb sa cooow iuBiuun, »<w> ooeBoro *POht» 
h oeraB-icHie pyccsHMii bohckhmji 3aK0BKa3ba. . 

IlneiocraBJioHHiM ajocrBCBHHjrb wmn, oijium b, 1 pyaw u «> 
new BMtc-rfe Bee 3aKaBK33be casm kmuii m. pyrai fltao ycrpocHia cbo- 
hx* co&tbchhhxt, cyaefib h flflpn co(ra»tTCTBy«iiueopi-aHH; » 
MMCHie BHtnranx-i, ciun. npnBMO in, napym.snio .coitua, of>«wn"* 
maro napoflH 3a.raBKa.-JWi n in. pa<™aeHi» iio.;iHTinecKOii n*J"»™ 

" HuHinraee iiOJioaceaic uapqaa rpyjiiHCHare uowsjunuibHo ahs- ■■ 
Tyer-b rpysia Heo6xoAHMocTb.eo.JAa Hi* ^Gmicmurii roeyAap<nBeH?oa 

Ex* SuiA mjiokiitl npo™nu ucuobu *ia cBOoawro p^Bim* 

Haq^Hiin. Ctfputon. rpyain 22 wrfps 1W7 rotf. huh* bcb- 

Hapo.wo o&bflB.imerc>: 1 ..„,^, rf .n- 

1) Othmh* Hapo,T* rpyaiiH-KiJl swhctwj wuiuvtwib ^ "en . 

hhxt, npaBi, -n rpyaia-naiHonpnBHHM-h H er*BHCin»w»v roej.W; 

21 <DopMoii no.wnneci.uro vcTpoiknm. iHflaaiKaiJioH ip\iM 
' yeraHaB.!iHBaeTCfl JleMOKpaTuieCKaa Pecny.fi.iBBa- 

. 3) Bt, cJiysaKxi. McaajTOi'Qa.Hux-b CTWKHOBeHifi Ipyaui no- 

ctohhiio neflTpajUiHa. 

eyAapc-TBawH. „. 

nwravi nDCTfiwn. rpasyumcKia h naiirnnecKiH npaiia Brian. rpa»- 
Haro QtiJOKeHifl h nana. ^ • _ 

■ecft rpyaiefl eroim, HanioH.-ui.HHft Cob*ti.. nonwHODiNffl npw-rar 

■ - 337 ■-. XIII. 06*»Bn«Kie HesaencHKocTH rpy3in. J*J* 165. 166, 167. BirreJiHMii nanit>Ha.u.ubi.vL mojimihihctbi.. n liiH.'i».'HH<K" iIpaBHTe.ib 
ctbo OTBtTCiBeHHoe npe;^ HauioH;ui>HWMi, CobIitomi.. 
26 Max iqiS ;odtt. 

■ Jft 166. 

TeierpaMma flspataBau'L. 

<Bcjmhhtj. Ki>n<miHTiiHoiiu;n>. Ilaptian., Bf.ua. .loiu^Hb. Phsii 
BainedrTOHTj. ^focKBa. C<xl>iji. Tokio, Byxap»;erL, TerepaHb, Ma,a 
"paa-h, Taara, Kieni>. CroKro.n,Mj.. Xpncrianifl. KwicHraran.. Mhhb 
<rrpaMT> Hhoctiwuhhxt. Ji&jn>. 

HaitionajibHuft GqbIjttj Tpjilji ckVuibji.tl 2t> mjui ne:«iBuciiMoer 
Tpy3!H 11 yipea;,a;euie rpy3nHti;oti ileMoKpaTHnec-KOi: TVny&niKB 

CTaBfl BaCT> BT> II3Bi(-niOCTb O BKineiI3.10H;eHHOMT.. !I IIMt.IO 'lecri, tipo 

CBTb Bam* 1 TTjM^Bor-xo.iHTe.^.r-TBo eooonnm, oifr. .troMh BnnifMy lips 

RHTCJIbCTBY. 

IIpeac'k.WT.iF. Conlvra Muhiutpohi. Phmuihhv.W' . 

z6 mix iotA roda. 

Jfc 167. 

Pe30JiH>nlH HcnojiHHTeJibHaro KomHTvra TnwHCCKar* 
CoBixa Pa6. h Coifl. AenyTaTCBT.. 

'tHeno-aHHTevibHWii ivoMirrerb, uuciyiiiaiti, ;iui;.i;ai. <» npoB03r.i; 
meHiii HKJaBHCHMoeTn rpy3in. iioot-'ihobii.tj,: npn.iti.i;i.aTh (-bom pa& 
Ty Ha noHB'h oGi.cuiHC'Hin B<oii .i^.wiKpaTiji 3aiiiiBica:ti.u -mai. iiHTej, 
HniiinnajbHMM'L sHnMcnoM'i, n oi.a^m, bc-h'htkvmi ii(>xici>a;i;y hobos 
npaBHTeJibCiBy rpyaimcuofl PecnyCiiiKii bi. at..it. oTp.-vj.THia mrim 
aaro Bpara 11 yjiopvKainH poRo.'imnHnfHus'i. wBWBaHiH^. 

29 Max rQifl zoda. -■— 33S XIV. fleperoBOpM rpy3HH6K0H PeenyOpKH e* 
OnowiaHeKOft flwnepiefi bt> BaiyMk 

^e ".68. 

3anpoci» aeaeraitfH rpy3HHCKoi PecnyoMKH. 

„Er npeBOcxoAHTe-iibCTBy Xa.iH.n.-Geio, NlMHHCTpy HDcthuim, 
IlpeflctAaTeJiK) jejierauin OrroMaHCKOH MwmepiH m . t. a, m t. 

rocnoAHHT, npe^c-bAaTtJib! 

26-ro Ma*u bi> 3 l iaca iioiio;iy;ihh. 3ai<aBKa3CKiw CeMMi, 
ofosBK: v ce6« pacnymeHHbiMi.. 

B-b tot-l -,Ke AeHL bt> 5 sacoB-u nonoJiyAHH HamOHaJibHbw 
CofitTt Tpysiii npoB03rjiacH:r s nesaBHCHMocTb rpyati-.H oOpa- 
30BaJiocb npaBineJibCTBO. -.._... ■__..__... — -.-— 

->7-to Mas. bvV MacoBb ucsepa. IlpaBMiejibCTBy rpy3HH- 
CKOif Pecny6.iHKH 6uj.-b upnoaHb y.ibTHiaaTysv a^pecoBaHHUK 
CepaTopcKHMi. OrroMaHCKHM> npawrrejibCTBOMv npaBHTaib- 
ctbv 3atcaBKa3CKoR PecnytfJiwcH. 

' Uo cew « "»t» necTb npocwTb Baci, n3BtcrHTb mcha, 
KacaeTC« .jih" 3T0tt> yjibiwwiTysrb rpyaimcKoa Pec:iy6jinKH. 

npMcesi-b npM-in-A-em. am jeoapauiH o HeaaBMOiMoc™ 
rpy3iM. 

npHMMTe, rocuojHHV llpeflrtjurreJib, yBtpeHW bt» Moem, 
r;iv6oKOMi. noMTeHm. / ' "' " ', ■ .7 . . 

_.'_ ■-.;■ '.B. PttMHmSHJHt'.- 

BaniyMt, ii Man 191* sw*. > /- 

^""'--' _339-^-::- -■■■■■-■■■■■ v- •■-'■■■■■:■> -:- XIV. rieperoBopu FpysHHCKoft Pecny6nnKH Bt EaryHi. J*J* 169, 170. 

| ~ ""■;■■■- ; ~ .n& i69. ■— ' - ■■■-■ - 

OTBto OTToiaHCKoS jeaerimii. 

% ' ' . 

nonyneHO Bt 11 sac. 55 mhh. 
j no TH^ijiHccKOHy BpeMeHH 31/V 

I H. FaMtttueuAu. 

„rocnoj(HHy PaiWHiuBHJiH', UpeAcfcAarejiio rpy3HHCKOM ^ejie 

raillH H T. A-, H T. A , H T. fl. 

* TocnoflHK-b fipeAcfcAaTejib! 

» 51 TOJibKO l ito nojiyHHJi-b 8auje nncbMO, 3a Jfe 1, Bt koto 

i poHij Bbi MHt c'oofiiuaeTe o npoB03rjiameHiH He3aBwcnM0CTi 

Tpy3iH h Bu ivieHH cnpawnBaeTe, othochtch jih HOTa Hwnepa 
TopcKOH Ottom3hckoii Ae.ieraLUM, aApecoBaHnaa 26 Mas c. i 
3a .Ne 31 Ae.nerauin 3aKaBKa3CK0H Pecny6jiHKn, bi> paBHoi 
cTeneHH h kt> hobom Fpy3HHCKoH Pecny6jiHKt. 

B"b OTB^Tt, fl HM%K) SeCTb yB^AOMHTb BaCb. HTO 1 3K: 

KaKT> npoB03r.naLijeHie Kax^aro rocyAapcTBa h3t. KoHcjbeaepaqn' 
cocraBJifliomeii <J)eAepaT»BHyio 3aKaBKa3CKyio Pecny6iinKy, hhhc 
ro He m^hsictij bt> ycjiosiaxi.. oGycJiOBHBmnxi. npeai>5iB;ieHi 
EbiiueynoM^HyTOH hotu oft 26 Mas, MwnepaTopcKaa aejieraui 

I C^HTaeTt, -HTO 0H3 OTHOCHTCfl eCTeCTBCHHO H KT> TpySHHCKO 

Pecny6.inK%. 

Bc^^ACTBie MCTenewis cpbKa, Ha3Ha4eHHaro _bi>.._ Ha3BaHHo 
, hotts, npouiy npucjiaTb MHt otb^ti. cawoe no3AHee kt> 12 ia< 

hohh cero Be^epa. 

ripuMMTe, PocnoAMH-b flpeflctAaTe^b. VBtpeHin bt> SioeM 

. r.iyCokdMTj noHTeHiH. 

I -\* 

, EamyMti, }i Man iqiS ' zooa, As jj, c. ■ ' 

j J* 170. 

' Hotr ^ejierania rpy3HECKofl Pecny6jniKH. 

« — ■■■- - —.. ' 

„Ero npeBoexoAHTe^bCTBy XajiHJit-Eeio, Mmwcrpy IOcti 
UiH, ripeAC^AaTejiK) A^ierauin OfTOMaHCKaro ripaBHTejibCTBa 
T. fl., H t: A-, H T. a. 

I TocnoAMH-b TlpeAC^AaTeJib! 

s Bt> OTBtrij Ha Bauie ncmeHHOe riHCbMO ott> 31 Mas 1918 "XIV: HeperdopH r P y3„H«o* P eCT y6»»KH *> BaTJp.t. *» 170, 17L . 

TrpScKas. Pecny6AHKa xcejiaen, ycraHOBHTb Ao6po£- 

1918 r OTTOwaHCKoK HMnepieH h esi cok>3h «asi«, > ; ■.,...::.. 

HC^reJibHo rpy3.HCKaro ^J™"^ * A S~ Oyapn, , 

nocararejibCTBOMi, Ha HamojtfWbHbiH cyBepeHHTer , 
H e onpaaauBaeTC* noJio>Ke^e«^ rpy3»^ e HHb!X1 , 

Bapa«aa nojmyro y B %peHHOCTb. hto ■« ™ * oTHOUiema 
ocH0Ba£»n> fiywrb y<™^» .^T^J^ npeac*- 

__jmTAflb^iIpHH»-Tb_yBtp.»W El. «0^ -^-/^hk^-t— ~ X? 171. I- 3a fl BieHie A eierauiH TpyaHOKOi Ptfnyfam o5* 

.Ero npeBOCOAHTe.bCTBy Xa^-Bejo, n^Aare*^- 
" T 'miaH«ofl Ae^erauiH, k t. A- v " T- A-..:". '■ ,»; _, - ...... 

rocnoAMHi, OpeACtAaTeJibl nHCbMy 3 a J* 2, — 3*1 — XIV. neperoBOpu rpysHHCKCH Pecn;6r<HKH B* Ea-ryHi. Nt 171. corjiaiuaiocb Ha npeaJioMceHisi yjibTHMaTywa MMnepaTopcKart 
OiTOMaHCKaro Ppa^HTeJibCTBa, Kacarcwiscn Axajmuxcxaro » 
AxajiKajiaKCKaro yt?AOBT>, GyayHH ya^pem,. hto ;*n3HeHHue 
HHTepecu Tpy3iH 6yflyrb 3amntueHu bo Bpeima onpea^eHij 

rpatiHlVb 3THXT. flByXT. . y^SflOBTy, 
BamyMh, }i mgm rpiS :oda. .V j. — 342^ XY. HoroBOpbi rpy3HBeKOfi PeenyfipKH 
ei> Typuiefl. 

* 172. 

loroBopt MHpa i ApyJROH iesxj ImepaTopcmJi 

OTTOHaBCKHM^ EpaBZTeJIbCTBOMT, I EpaBHTeiBCTBO** 

Tpy3HHCK0& Pecny6MRH. 

HMnepaiobc.;oc Ottomjmjko* UpaBHTeakCTte.; ci. oahob ct<h 
Pobh. e Ilpa B HTe.ii,CT«o TpyaoHCKofi PeeaytaKB, <*»""£ 
eeoa fl e 3 a»nc H M0fi. « apyroS. coratCBHniwi. yeraBOWTi, JOT** - 
cmeBHiui « aoCpococtacsia OTBonieiua aeacay vbobmh cTpaBaMB 
Ha noMirt: .io.iiitbiocuoB, npaBoiwH. bkohobbmcckoh h nmeJiJieE- 
•rya.iKHOM. BaaBaiiuii cboiuhi npeAcr.iBUTe.ia mm: 
H,™ OTTOsancKofi Hanepin: 

ErolIpeuocxoanTe.ii.eTBo XajiMVfieS, aeuyran.,. Miihbctp* .. 

lOcTHiiin ii npejct.iaTe.ii. I'ocyaapeTBenHai-o CoBtia ,-nepBUfl 
" B K,o npeBoexoji.w.ibcx.0 rcBe,™v*eBT«Bnv 
BeXH6vMax«eAvnauia, r.aBHOKOMaH^iomiii Orr.™*™-" W 
hh KanK.i8CKaro *poBTa.— rochhuh jcieran. 
Jui rj»\.iiiut-E0fi PccnyfoBKii: 

r-m. HOB PaBWUBKM, MBHUcrpi-DpeAclaa^iL, Mbbbmj* 
BByrpeBBi.il. A*n, rppuHcKoii recBy&.BEB.-ne^B*^-. 

iowm, h T-H-h T. PnXHJiaA3e— w-ieiarb. ^ ^ ... 

- ac « io ^u -■ oo-trt. -«^^r 

huh.. Bi. ..a.i.-ioaiameB -I.op»t, YC-iobimbci, o ,,u * c " tJlKWem ; _ 

— 343 — XV. norosopu rpy3KHCKoft Pecny6an K n c-b TypuieS. )* 172. 

CiaibJi 1. --■ 
Me;ray HancpaTopeunn. Or roiiaHCKUML JIpannTe.ii,crBOMT. a 
TpyaHHCiioH Pocnyfawmn r,y.ieri. MpnHHwfi Miipi, h nnn-namTaa 
jpyxtia. 

CraTba 2. 

CjlJiAViomiui imipamiqHaa .inula paiutjaerb OrTusaucKyn 
Uitnepiio ott> Pcaiyfomn, rpysiit. ApiicHiu. A.iepfieihaiaHa. Ppa- 
HBua HaiBiiaerca tiimi., i-jit pti;a TTojiom. isnaiaon, ia HepHoe 
Mope, a connaaacTb enc-rapofi rpammeii „io bohhm lS77r. ueicsy 
OTTOJtancKOfi Hinnepiefi 11 Porcieii .iu Topu TTTaitHo5y.iT. 11. npo- 
xom no aepniHHaHT. ropx. .iocTnrnen> ropx Xajsxana h Me- 
DHCuapo (no rpatmut T%6 r.); T.-wt oh;i noBopaniiBa^Ti. in, rory. 
nposoJtHTi, jio ucpinsiHi ropu IIiipeara;n> 11 bt> 2-x-l Kii-iosuvrpaxT, 
Kt.iory on. AtfacTyxana. nonopaiunaa na ctBepo-BocioKi, ioso- 
jihtt. ao ropu Rapxyjiw4in>; orcioja, naupaB.iaacL cHata.ia hh 
naTt Ku:ioueTpOBi> kj. cliaepo-BOCroKy u iiotomi. kt> loro-BoeTOKj. 
jWCTiiraoT'b M-fccTHOCTH Popcc-ib, ueptn-iKat'Ti pfcKv Kypy m> 2-s'r. 
KOOMerpax-b in. wry on AfiKyta 11. tipoxo.is no .iuni» ropm-in. 
Bepniam- fiaiiaoamu, Op-aTann. KapaKaiiu. .iocTi:rnon. oaepn 
TanacxopcKa ceii'ian. a;c in. wry ott> MnnaCTupa Mo.nna: oh« 
nepecfciiaerb aio osepo rni:tnn> oopasoji't. hto ra hucti. •>:iepa. 
KOtopan ■aaxoAHTfia ki> ion ott, lipasioS .imiiu. luymeH in. wry 
oti MoiuicTupa Mo.iHia. iicnocpoiCTneHHO. in> TOiKt uporiiBono- 
Jioamaro (icpe-a. OTeioamofi na no.Tropa KinoneTpa <>n, clinep- 
hoB to'ikii oscpa, ociaercra na OrroMaHCKog TeppnTopni. n ,ioxn- 
jihtt. ao ropu TanuoTcisi: i;nn, <m;i cnyci;aeTca in. wry 11 npn- 
xojwti. no ropimui. BepimiHaiu. JILimiaoajL. Kap:n;y:ty. C.wcapi 
h, noRopaHBBa:icb ui BocioKy. npoxoann. no BCpmiiHain. utnn 
^op^ ^CBeitapam,; saiim. Hanpau.iaeTCsi in. iory. npoxojim. no 
BftpmnnaMi. ropi. Aipmtapi. Eampnparb, HyppaiaaHx: aa ropoii 
Hyppa-swam. ona npoao/ixaeTca wb Hanpatj.ieaiu ki lory &. hja 
bob upend no jihhw ropi. neTptnaeTca ei se.it^HojopoxHoS 
jiaaieli A.ieitr!an.xpono.ii. — Ta<]uuct bi nnTti KH.ioneTpaxx orb 

■._.______..: :_ ...~344—' '"--■:- - ~~~~~~-~-C- XV. floroBOpu rpy3HHCKOfi Pecny6jiKKK cb TypuieS. li 172, 

MtcTHOCTH An6y.iaKi; orcioaa uo jhhih ropi, oua imerb rtnif ■;... 
cthocth XaHBa-m, rat oua iiohth npaMOH Jiraieu aocth- 
raen. casioH uucouoR uepniHnu A.tareaa h. e.Tfcayji me no npa- 
mo2 jiHHtH. UL'peeti:aeTt raocce 9'iMiaa3tiHb-CepAepa(ia:rL. BV 
7 KHJiOMeTpaxi, m. 3auaay ott, B^iia^iiHa: 3art)n. OHa ofixopn, 
3T0TT, ropoxb ua paacroaHiii 7 i;u.ioseTpoin. m citfljen. napa.1- 
jejbHO 2:c.Tt3H*>ilopoa;Hofi .mniu AaeKC-auaponoJiL— Jtcy.ib*|>a Ha 
pascToaHiH 10 KH3uaeTpOB-b orb aroii aoponi n, in, 16 kiuo- .. 
MeTpaxi Ha loro-sanaib o'lt m*cthqctu BaniinapaH'b, OHa ltepect- 
Eaerb jiopory, uoropaa iue-n, oti stoB mIjcthoctii Kb a:e.it3HoH 
aoport: TaJii oaa uouopaMHSwon. k* loro-uocTouy, lipoxoiHTb 
H a paacToamu ojhoio liu.-iojierpa ott> iepeisuii Amara Kapauar- 
aapi, uo MtcTHOcraai, fflaraOjy/ Ka|UKa*i., Amara ..^eiiaraxi! , 
h flOCTDraen. EjmiHHau, no KOiopoxy una cMuyen. JU> Htcr- 
hocth Apiia; Hammaa ci. aroB iiocji-fcuieB mIjcthoctb. oua cosna- 
aaei"b <ti pvcioin. ivLkh Apua-iafi, aoxonrn. x> h-ectiioctd KaH- 
ajiv B, -c.it.Ava 3a plrnou KaH, MCTuraen, BepinmiH ropa Acta- 
(Jain/ oua ii'nosojurn, aarian. uo ropmasn. uepmiiBaai KapaTyp- 
*a Apsixcifi. KapjiK-iuHi. aocTiirae-n. uojopasaiaa Be.iiaH'iafi. no 
pvciv KOToparo oua uaeTi.. tioCm iij.httu bt. wry ott, atcvHoe™ 
Asa Vb Ml.ciHo.Mii A.iBjia:nu-i,. paciiOJoaieHuon no .ihbhi Oujhiu'H 
■ pyccKo-ncpciucKoa rpaHimu. . 

OiiouHaTe.ii.Boe onpeat.ieme mirpaHiHiiOH juhib Gyjeri- co- 
BepujaibCJi Ha Mtcras-h ;k<> Koaaccieii. .•ocroaiueH list -ueHom- 

OfitHX'l. CTOpOHI.. 

CTaTbn 3. 
loronopii. aaKJWHcHHUC siearjj IIpaiinre.iLCTm.nt ■ .rpysiM- 
CKoa'PecavCiuKB u npanuT<tfLCT«asii PocnyCiun, AacpOeu^nana 

H ApiICHiH oGl. TCTaHOB-leHill UXl. COOTBtTCTBVlOUWST. IpaHHITV 

Cy A VTi cooChwhh Hmiepa-iopcKosy OnoaaHChOiiy llpauHTe^bCrBV, 
a ns* npoTOKiqu.6yjyn..HK.iioieau in* :trori> aoioiiopi^ . -^ 

06* ,T(.rov.apiTiiaiouunr-fl cTopOHia .ufiaayiowa jtBciBawJ^-; 

■■-■-■- ■■ ■ —345— ■"- - -- ■-- ■-■--—■- XV. floroBopu rpysHHCKoii PecnyfinHitK ct. TypuieA. tk 172. HUMT. o6pa30MT> lipenflTCTBOBaTb oOpaiSOBaBlR) H Boopj3Keei» 

uanji Bi npeat-iax-b cbohxx TeppHTopifi h. bt> ciy^ai Hajurfao- 
cth, pa3opja»Tb h pa3cfeH«aTi, bcI; fan ah. KOTopna oh ram. 

flJ»OpMlipOltUBajlHCb. 

CiaTbfl 5- 
rpysuHCKaji PecnyC.ini;a HeseajeHHO ao3BpauiTT. bt. cboh 
iiopru pyccKia BoeHHua cy.ua, EaxoAamiaca at ea pacnopaxe- 
liin h noil ea B-iacTttt: aa6u ocTaBHTt nxi> Tam> h BeaaxejJH- 
rejibHO pasopyzHTb 30 isaoioienin BceoGmaro Mupa; toibo TaEi> 
%e noCTVuHTt ci cyaajui, HaxciainHMHca ya:e tn> vKasaBHiixi. 
nopTasv paBHO icaKi. h ct> Ttuw. koh fiyjiyrb npimajuieaiaTb efi 

WIOCltjCTBiB. 

BoeHHiia cyaa rocpapCTBt, ispaaueGHUxt OTTOMaueuoH Hm- 
ne]:iH 11 en €o»3HnuaMi, Syayri iioaiubchh rosiy a;e pexnMj. 
noCKO.n.KV ohh fiyayn, HaxojnTbCn m. ■■son* rpysuHCKam cynepe- 
HHTeTa li-iH nojiBBeHH ero B.iaCTB. 

CTan.fl 6. 

B-EpoiicnoB-Bjisiiit.- m ooti'jaii MycyjutaBi.. iipoxtntawmuxi b-b 
rpysin, uyayn. vBaxafMbi. Hmi Gy^en, oGe3iieieHa cBoOoaa , co- 
r1;cth k o-rnpaB-ieHia GorociyxeHia. 

Hma Ero HsnepaTOpcKaroB&iH'iecTBa-Cy.iTaH'a'Cyjerb npo- 
«aHOCini.ca bi nyCau'iHuxx MOJiHTBaxi sycyjiuiaHi. 

Ohu uyayra no.iL30BaTt.ea Tai;nsiH a;e rpaauaac-KiiHii a no- 
jHTH'ieCKHJiu npanasm. nai;* » .ipyrie rpnxaane. npuHaji-iesamje 
K-b iihumi HcnontjaHinMi. 

Ohh -soryn. iio.iy'iari, oC>pa»oitaiu<- n;i <:B"eMi. pojihomt. aau- 
Et H no ■CBOefi Btpt. 

Bt ntjiaxi. oGesne'ieHia OTiipaiueiiia pe.inrio3Bux'J. Byatjvi. 
h 6jaroTBopeHia, caoryn. o6pasOBaTi.ca siycy-iLsaacKia coofime- 
c.TBa ci sopa.ibBbnn> .umoin, h ynciHOJiCiCBKiia coopyaiaTb ne- 
nei'H, rocniiTajs, diko.ih, Bt.poiicnOBl;jnua h CjaroTBOpBTeJbBHa 
yipeaxaeiria, npe,HBa3Ea>iaTi 11a hxi cojuppaiaHie aoxojiaua uwyme- 
tiTBa, aBflziwHa 11 BciBHatHiiua, ynpaiwaesua ajMHHHCTpaTopami- 

^i_j:......_;;.^~:-J, -:,, :..' .:... . ......— 346 — '; ;.;::.-.::..Z' " '^ " -- : ■-■"-■■"■:■.. ' ~ - XV. floroBopn rpy3HHCK0ft Pecny6nMKH c* TypuieA. >* 172- CiaTbuJ. Ebh.iv orcyrcnii:i KaKHxi>-.iH(5<> TpaKTaroBL. KOBBeBuiiL 
cor-iameHiri, aKTOm. inn apynixi. MeaayBapojiBHxi JtoroBopoBi, 
Meamy OrroMaHCKoti Ilsmepieu u rpy3iiBCK<>H PecTiyCjinnofi, o6t 
AoroBapiiBaiomia ra cTOpoBUi coijaniniorcn 3ah\iioiiiTi> kobcyjil- 
cKyro KOHBeHiuio. -roproBufi aoronopT. h ;ipyrie skth, koh obh 
npH3na.iH 6u HeoCxojHMHiiit j.ia iteiiiaueiiTuporaHia hxt> npaflo- 

BHVb II 3K0H0M«4eCKHXT. OTBOIBeHiB. 

HoHcy-ibCKaji KOPBeHuifl Ovien> 3aK.i«i'n»Ha b lencHie 2-xt, .rfcrb no 
(»6MiHt paTuijiiiKaniw HacToawaro ■toroBopa. BTeiemc aToro nepe- 
sojihoio BpeiiCHH oCoKUBue reHepa.ii>Hwe uoncy.ia, KOHcy.ia h Bjme- 
KOHcyja 6pyTi. no.ib3onaTi,c;i bi, oTHomeHiii hxt. upuBH.i.wrifi b 
.VBJiiejiLHOCTU vcioBiasin HaiiCojte CiaronpiaTCTByeMOB BaiH*H fla" 
oCBOB-h ofimaro McnMynapoiHaro npaaa. b;i Ha«ia.iaxi. jt3ansnocTB- 
IleperoBopu o aau.iio'ieniH -roproiiaro jioroBopa Ba ocaOB't 
ooaxaro HexayBapo.iBaro npaua Ha^HyTca Hcuei-ieHMo no 3aEJi»- 
■leBiH BceoGmaro jiapa Jiesuy TypuieB, <"i> ojihoh r/ropoBH. n ro- 
fiyjiapcTBaMii, HasojamHsmca c* aeS bi» isoiiHt. ei, jipyroB. .H,o 
aioro BpeMCHH. u no Bcarcoin, t\i\iat ao 31 jei;a6pa 1919 roaa- 
<rb toh u ipyrmi ciopOBU Gyjeri. lipnMtaaTi.ca ptauun.. ycTa- 
HOB.ieHBHii lapmoxemein, in. HacjoameM^aoA^PpM:.?!^^?!? soaiHO oTKaaaTLca ct. 30 iiQHa i9U» riua^ nocrk sera ^KcTBie 
t>ro OyAen, npcao.iziau ca eme BTenCHie 6 stcaneB-b- 

CooCmeaia no cysonjTHUjn. nyniMj. HaiayTca _eo itjieseuH 
paTH<jiHi:auiH .BacToamaro aoromtpa. 

CiaTbH 8. 

loroBapuiuiKJiuiflca ciopoHH o6jm»™«" OKaaHMTb-'aMrn.'- 
jpyry' Boaioxuufl oCierucHia tn. othoiuchih- a:e.it3Hoa«poa:HUSi 
nepeBOSOKi,, iiynm. jcraBOBjViHui b npiuiiHeHia noBHateHHUXi 
xapu^oBT,. B* «km;thoctii. vb oTHumeHiH nepeuosKB MwpiaaoB*,- 
neoGsojui:ux-j, xia aocTpoHKH f OKcn.iyaxaiuH b coiepnraBia xe- 
.itaBUXT. aopon. u BCtxi jpyrnxi. oCmeCTBeaHiaxi pafiOTi, <5y- 

AeTT, BpBMtBeBT, OCOfiO llOHB3:eHB»a TUpB<|(l.. 

.. ■ .; . .,. . . —347.— ..., . :. ./ XV. iloroBopu rpysHHCKofl Pecny6jiMKH cb Typnie*. J* 172. 

QOxtHiriuuBuxHOro cocTaBa iieray xcitSHuxir joporasa 
iuioBapuBaromuxca ctojiohi Gyaerb npou3Bo;uiTi.ca no uexny- 
Hupoaaujn> npuBUuiiairb. yeTaHOB.ienBUsn> na ceB npeAiieTr.. 

JJ,oroBapimaiomiaca ciopoHH Hene;ueHHO npiicrynaTi. k% ue- 
peroBopasn. bt. ntjaxi. ycTanoB.ieHifl 'iKupoGnocreii BuineyKaaaH- 

HHXT. nOCTaHOB.lOiHJH- 

CraTbH 9. 

Bnpejt> ju> HCTViueniu rpyaia no BctwGwifi Ho'iroBO-Tejie- 
'vpa^HsB Goio3i, noMionua « Te.ieipa<}>HHa cHonic»ia Mea:ay Ot- 
TOMaaci;oH IlMnepiefi h rpysiiHCKoij' PeenyG.inKoii fiyayn. co3CTa- 
HOB-iemi no oGittn'1; p:iTin|im:ania3in HacToamarn joroBopa. m 
cor.iaciu 'ct. nocTanoMeHiJisiii iioti-oijhxt. h Te.ierpatJiHiJxT, iron- 
BeHiiiu, oor.ianiemn n. per.iaMeHTO.in. MeauyHapamaro corona. 

CiaTbH 10. 

'-Hi.uTe.iu u ceJbcKiii- oGmecTna m Teppinopiu oahob na-b ao 
i oitapiiiiaiomnxf.1 cTopoHi,. njitromie JipaBo coucriieHHOCTH it B.ia 
Atmn HeiBiiaiHHOcTiiiiu no tv eropoHV .rpaiiuiiu, csoryn. nojib30- 
aan.CJi hmii. 3KCn.iyaTnpouaTi> nx% m.ih ciawm, uxi. in. apeiuy 
ynpaiusTb hhh u.m npo.ianaTb. jih'iho h.ih nep«3i noBtpeHHUXi 
Hhkto lie MoaiefirOtiTi, .ninioHi "cbobxt. ripaBi, coGcTBeHBO- 
■-i-a'Ha yiiasaHHUfl He;um;i;HS!OCTU, :«i Hf-K-imeHU'sn, cayiaa hxi 
OTHyauema m, iit-iaxi, oGmenw hhoh no.n,3H n Heiipeii^HHO ei 
isoaMtmeHieii^ ctohmocth. 

HsiKaina upenjrreTisbi He Gyayn. >iuihimij nepexiuy Mcpesi 
rpiinuiiy :nuTC.ic& u npfjiCTaiHiTe-iufi rumeyiKinniiiiHXT. wjii.ckbs'. 
oGmecTiiL.npu upeiCTau-ieHiu Aopo;nnusi. CBiufcT-e-iLCTitr., isuaa 
saeMUXT. Haa.iea;amefi B.iaeTLio in. irfcrrt. uxt> iipeGuBaHia u yac 
cTOBtpeBHHXT.-B.iacT.aMii jpyrofi eTopOHu: oG.iernema h ocoGh; 
.ibi-OTH 6yjyTT. npciocTaiueHH nepoxo.iy 'icpe.-n. rpaHnny h Top 

i'OB.ii no rpaauMH ux-b h t cth ocTeii ." 

IiojpoGHOCTu BumenpBiiejemiMx-b noeTaHOB.wKiii per.iaaeH 
rnpoBaHu bi. II npn.i. ki. nacToniaexy aoronopy. ~ 

-^ - ,".:^.. ....'.' . . ,'.., J".".- '."-:■.'.— .348 .—^-.,"......'.' -'.'.. :...,Z:.^Z"''.-i-.- XV. floroBopa TpysHHCKOH Pecny6nKKn a TypuieS. JfcJ* 172. 173. 
v. CiaTbB 11. 

HocTaHuiweHia uojueKTUBHUxi. u AuiioJinuTe.ii.Hun. aoioho- 
pOBt KT. MlipV, SaK-lMXieBHOMV bt» BpeuT^-JIuTOBCKi ueataj Otto- 
MaBCKOfi Hjinepiea n ea CojosHUbasiii 11 Poccieu, 6yjyn> jieBct- 
BHTejbHUMn Me:iuv auroBaiiuBaicmuiiiicfl CToponajni. nncKOJitfiy 
ohh He npoTHBoptiaTi-, HacTOaiueny .WOBopy. 

CtaThfl 12. 

Hacroiiiuiii AOiout^ Ovaott, paTmjuiKOnaHi.. n paTii<l)Hi;auin 
jo.ia:HU outi. oCisl.HeHbi in. KoHCiaLTUHOuo.rh bi, mLcamhuh 
cpOKT., ee.iu »to OKa;iiCTe» no3Moa;HHjn.. Obt> bctj-iiuti bt. chji> 
ft. JeHt cero ©CraiBa. 

Bo cBiaJne.iujTBu cero yiiojHOiso'iiHiiue mamica.™ HacToa- 
mni aoroisopi. h npiuoxii-iii j;i. .nesty ne'iant.' £o»»v.M5, ./ i«/«^ /?/* io,;W - .Nb 173. ... npMqaame.XKi._4oroBOf^ 

£o aawMwcHia - r.ceoOmaro aupa iu -so 'waK©** ciy-iai. j 
31 ieiaOpa'lOlS r. naaaaa . iut. aoror.o|iBsniiiicfl dopoHi. 0O1 
avexca npHH-teaTi. kt> ypoHieBuaiaapyrofic-upBu uo^ccm. w 
■acaerca toproiuii ii «annraui H . no-i^ema H an6««t.e iwiaronpial CTB\e3iott nanin. 

CraTbH l. jlorOBapuaaKnuiarJi cioponu 66a3yn>Tca «e iipenaTcp^a-ri. 
B3a B MHoa ToWit 3 anpemeni:.M» BBOsa; n TpaB^ra & _pa 3 p*- : ; 

maTt CB06oAHUii TpaH3«n>. t r „. i ,,, (lM ' 

reppnTopL-ix. .Ub . *» WBapowmnn* "°I^ 1 c0CT ^ 
«hL k» *>Ah H Boma-Ti. «pw«» rocyaapcTBeHHoS .»-.._,._ ^ If — 349 — XV. floroBopu TpyaBHCKOii Pecny6jiHKH ci> Typuien. J* 173, 

HOiio.iiH. a rasxv .via rkxi, h:m. Him.. i:ih ltOTOpuxx uoi-vti 
<1uti, na;iaHM qpesnu'iaSHUii aaupenncibRHa aLpu .m. aaDHCu- 
*octh on, BVTepHBapiiou iio.muiM iuu oOmefTiueHHOii Oesona- 
imocru 8.UJ ;i;e no naaiHUjn, nps'iKHasi nojunimecKaro h suohomh- 
<ieci;aro xapaiiTepa, ocofieHno in. n::i3n iiepfx'uHHMi. upeMPHem 

uoc.it BOilHM. 

CiaTbs 2. 

Ho nee Bpe.ua. iiona oyaera iimlis. ii[,i]M'i;iienii> yciuuie im- 
' uiii HasiCo.ite aiaronpiflTcxnyesoB. tin ojhs m-. jorOBapHBaio- 
mHScn oi'opoin. ue OyaeTi. HMtrb npaisa yc-raiiaiuHiiarb Ha Ka- 
kojit. .moo yiacn-t rpaHmri, cBoeii leppinopiii bbo3hhh bjh ish- 
»03hhji iioiH.iHHu. npcitM in iiioai^i a cyme<Tnyioiui;i na jpyroR na- 
utu ea rpaHHUTi.' 

CiaTbd 3. 
■ H11 o^Ha ij;n. n'opoin, ik- j!o:i:l'ti. njNui.ais.iarb Tpe6onaHui 
na . iio.iL30BaHie .ibrorajiu, i:oropbia Apyraa cropOHa upeiocraB- 
:uiei"b u.iu iipe.ionanim. iicni;ouy .ipyrojiy ro«j\iapcTBy Ha ocho- 
Bt rajio;t;enHai-o coio3a. oymecTuyiomaro inn ao.iaieHCTByiomaro 
«'hti» ycjaHOB-iCHHWin,, h.ih :nc in," nTRnmwtiii mcikoh norpnRHH- 
HOli ToproiiJiM. -,-..■' 

t Cyaibfl 4. 

Toitapu ltcaiiaro po.ia. imtiomic npoc.ilaouari, TpanaijjuMb 
Ha reppiiTOpiio o;iHofi n:w, Aoixntapiinaiomnxcji CTopoHi, ao-TOHM 

GlITb OCBOGOIK^CHH OT'b BG'.'IKOS 11.13 Tbl 3a TpaHJJIlTL, Oe3pa3.1HqHO 

— OyjiyTtviii ohu iiepuuo;:nMU oe3i. ucTaaoiiKH ii.ni a;e bo Bpeiui 
rpaH3UTa ohu oyayrb nui'pyareHia. i-.io:renn « onari. HarpyjKeHM. 
Oano co6o2 puayiiierca. iioeTaHon.ieHia JtiiOTHUxi, ;;;ikohobi> 
o ronapHOWb Hajiaopfc fiy.ayrb ki hhmi. upitMl.HeHH. 

CTaTtn 5. 

^urouapiiBaiomiaca cropcHbi ikmuuho nuaauBaiorea aauaaaTb 
HeuejpeHHO aKOHOMHiecKia cHcnieaia 11 opraHHsoitan. ofistHi. 
roBapanu Ha Hna;ecjTK,iyiomHX'b oenopaHiaxi.: XV. florosopu rpy3MKCKofl PecnyfinKKH «> Typuiefl. J*l* 173, 174. 

CTaibH 6. - ■-- 

$o 31 ,ieita6pa 1'JliS'r. H3;iuMHUii ciGntm. u3.iHoiEOBi.3e31.1e- 
jifeL^ecKuxt ii upoaum.ieHHHXi npoij ktoui, Han6o.ite Beofixoaa- 
Huxt xifl yaoiueTBopema Hacymuuxi. Hyxxb. OyjieTT. npoittBO- 
jurn.oa m. npe.^f».iaxi> nocTiiHoivaeBiB I'vraTeB 7 : — 9. 

CraTbd 7. 
Kojuieirnsu h \m>xu iipOiyuTOBi.. oosiI.hi. kohmh uptuyeMOT- 
pbHi. bt> npe;iU;i,yme8 crarht. 6;m\tj. ycTaHoiLienu ct> oaboB is 
jtpyrofi cxopoBH KOMHccieH. uoTOpaa Gy.ien» cocTOJjTb B3» *uie- 
hobt.. MiUH.inaeMuxi. in, pauuoiix ntuii'iecTut aoroBapmsaiomHiiB- 
ca CTopoHasm n bctvuht;. bt> ncTiojiHeHie cudnrj> o6fl3aHBoeTeii 
He.ueaie.nH« no iio;uincnHiu jowonopa snipa. u ,ipy*.i:6u. 

CiaTbS 8. 
'l^tuu Ha iipojyi-iLi npi] ihwIihI iv.uapatfii. npejiyciiOTpijH- 
HHMH TipejiuaynK'H <:i aiLL'S. fiyjyn. jj.iipejh.'urrbca KosiHccieB Ha 
ocHOBt ii3.iHsaaro corjianieHia. 9ra Koxuccia Gyjierb twroaTi. 
H3T> paimar" 'inc.ia i.ionom. u.thou ii ipyroh cToponu. 

CtaTbti 9. 
06iiliHi> jonap-iMii. <iiipt\it.wHHiJSU! BuiueyKasaHbtiMH m. 
€TaTi>as*b VII a VIII KOMHCciiiHH. oyjert np0B3B0iHTbea «ne- 
uia.ii>HKtMU neHTpa.iLHunn opi'aHu&miiiuii rocy;iapcTBa hjih opra- 
HHHaaiaJiu, Koinpo.iitpyeMUMit rocyjapminin.. 

Xajttun,. H. Pomuvusuau. . 

Bexud%. ■ T. reamed. 

Earn™*. 4 •»»* iqi8 »«. Oduwemdv. 

J» 174. 

HpHJiOKeHie II kt> aoroBopy MHpa i apyscSH. 

OcoShh flbroTbi, npHMfcHfleMbiH Kb TOproBJit norpaHHMHUxi. ntCTHOCTeS. 

Bt, ut.iaxi» npeiOCTaB.ieHiJ! norpauaHBoH sob*. npocrapaio- 
meHca hh 10 khjiomctpobt, ho o6i> ctopohu rpaHHUH, o<toenie- 

'.": — 35i _ XV. floroBopu TpysHHCKofi PecnyfijiwcH c* TypuieA. J* 174. 

mil, Heo6xojiniitixi> &sa hjjkjit. iiOBcejJHCBHOM ToproBJiH. jwroBa 
piiKaiomjjiefl ciopouu npuiuJiM ki> cteajk mewy corjiamcBiio: 
!. B3anaao Oyayri ocuoCoieachu on bcbkoii Taiioa;eHBOi 

UOilUHHH, a TUKJiie OTb BCJ1KHXT> ApjTHSl. Ha.lOI'OBT, H KaKHXl 

6h to hh Ofcuo cCopoB* npa bubo3b H3i oaHOfi CTpaHH bt> apy- 
ryjo. aa HCK-iio'ieHieinj aie.iiaHoaopoatuHSi. nepeuoaoKx: 

A) cct 3,iaj;ii ii MTKa, ctohmoctbio ao hjithcoti. iiiacrpon 
(liuceiibaecan. pyGjjefi) 3a xaxayio nepeB03Ky. 

B) bceuh nyrcmce'riieHBBK'OBi. ao.aoiHifKOB'L, bos'ihkobi, .10 
uobhxt. K3B031UK0BTJ h paGoiuxl, Kain-To: 6tj)Le, oaeaiaa, npa 
Hauie^HOCTH nyTL-niecTEiji, opyaia h uHCTpynemu, npe,uHa3Ba 
qeBHiae iWfl hxi jMMHaio ynoTpeOjeHia- 

C) H0BO3KH, ciyxamui jwa nepeB03i;n .nojieii « TOBapoBi 
Te,ii;a;un. i;op3HBia 11 tioaoOhijj! nepeKOSCJHbUi -cpeacTBa, BLioqBH 
a ynpjjJUHUJi :kiibothliji. 

D) aoiwniHJifl oGcTaHOBKa, X03jihctbcbhjj3! Bi^uHyjiJieaiHOCTi 
MeGcjb u uHCTpyneHTLi, BB03usiue ypoattuuaiiH oj.hoh h3t> aok 

■. BapuBaiomuxca CTOpoHi. iiocejiaiomiixcji >:a TeppHTopin apyro 
cTopoHk: upiiAaHoe ueiitctu h hobooj. a'lHUXT,. ypoa;oHu.ein> oji 

' hoH m% crpanu, BCTjnawmiiX'h m> OpaKi. m> apyrofi. (»y,ayT 
no.iL30EaTi.ca Tao;e npaBOMt Ha JibroTy. 

E.) jrfcniKH ncocy.au. cay:namie ikht&ijimi*' norpaHiiHBHX 
uKpyroBi, ;uji ^ocTaBf;n ui> coci/imoio CTpauy npoavKTOin., Kam 
Hanpajitp-i.: 3.iai;OBt. npoaynroBt ::eiue,at.aifl h' ckotoboactbs 
H3BecTB. HanHTKOi!i> n.in jpvnixi ;i;iui;0CTefi, KaKiix-h-jniGo npe; 

lieTOBT> nOlpaHH'IHOM TOpi'OB.IH H KOTOpUe GyAJTI B031)p?lU.eH 

nycTtuni TOii a;e j.oporoK no ijxt. onopoaiHemii, h. HaKOHem.— 
F) ckott>, nuroHseiiLiS H3t ojhoh crpaHLi bt. jtpyryio JU 
npoKopma nan Ha.uaCTOume 3hsiok> u .itTOJn.. tski. xe, uaici. 

iipoayKTBi 3TOrO CKOTa. 

2. Jt-lfl n0.1I.30BaBlJl BHm<«H3;i02;eHHHMH JltrOTaMH BB03RHE 

TOBapa AO^niHH CbiTb conpoBoaaaeim yiOCTOBtpeHiesn., BHjai 

HUHT. MtCTHMMB B-iaCTflllH. 3aCBBJltTejI.CTBOBaHHHin.. BMB08HH1 

— - 359— - : — - ■'-- - : - -----^"^■- -■: —- XV. floroBopn TpysHHCKoS PecnyfijiHHH ct> TypuieA. J*J* 174, 175. Tauoac&fl in u y Kasu uaH>mn Miv. 510 ohh, a:fcficTBBTea>H©j_ jy»ojic^ 
xojurnt U3T> norpaeiiMHOu 30Hu. HascaHHLifl yaocTOBtpeBia Be 
MoryTi 6mb nojiBepiaeuu Ha TeppHTopiH jpyroB AorOKapBKajo- 
mefica ctopohu repOoisojiy euopy h.ih Apynnty KaKOMj-.inC© na- 
jory. 

3. JKuTeju liorpaHinHoH 30HH noryTi qboGoabo uyTeate^ 
cTBOBaib Ha TeppuTOijiasi. apyroB .aoroBapHBaiomeiica vroponu, . 
ecjiH ohu chuGjixhu uc[icxojHHin, cBiiatTe.iLCTBOiix, Bpyieimuxi 
ouimiHHUMii BjacTJiJiii iti. Baiiea::uu.eB <pop3it h yflocTOBipeHBHMT, 
cooTBlTcTByioimiMH TauoxeBBumi luacTSMH. 9rii nepesoAuua 

CBHitTe.lljCTBa CjiVTl. atilCTBHTe.ll.HU BtipOAOJlJlieBin jtByxi 

Eamy.ui, -i ixiHJi 1918 zoda.. 

Jfe 175.'- - 

HpujumeHie HI kt> aoroBopy MHpa h flpyatdH. 

CTaTbD 1. 

r.iaBHuB Mvi{ith ujaeTi cjiyaiHTb nocpe^HUKOsa Mesrjn Mj4>' 
tk u IUeHxT,-j.ii.-Hc.iaMojn. OrTOMaiwicofi Hsm<?piri ;uji Atji 
03Ha>ieHHUXl Bl CTaTbt o. - ■'■-'- r -...'.. - . 

Chn> Gyaenb n3opaHi> H3i> M\<J>th rpy3in,, cofipauBuxi 
cneiiia.ibBO juh .rroK uLih. JIiiHHf-TfpcTBo BaocTpaBBux-b pkjn>- 
rpyain coiiChhutt. o6t> u36paBiM.r.iaBnaio My(})TH npn nocpea- 
CTBt ^iin.ioiiaTU'iecKoii OTToaaHCKofi Miicciw blTikJijihcI nieHXi- 
y.ib-Ilc.ia.My. KOTopufi cmy iipiinijierb cboh Memaypi h Mypac-. 
ccie, yiio.iHojia'jaBaa ero neiic.3HSTi> cboh oGssaEHOCTB, h jivaa- 
.lyeri), ci cboc2 cropoHU, .Tasyio ate. Bjacri> jipjtbmi Mj^th. 

T.iaBHua ]Hy<t>TH, bi npealuiaxT. npejuiHCaBiflHIepM. mricr* 
npaBO aaa30pa u kohtpojih Haxt My«fiTn, waxi. pejiurwomnH » 
CjaroTBopHTeJbBtiMfl HycyjutaBCKiiuii yqpt-a;jeimi)iu. tju;»c .■ 
Ha;u> iicno.iBaioin.usB aojxHocTb CBameBHHca h nan. .Mycre- 

.--~-r--v-.-- ,. ; -.SoS.-f.:::-:;--- - ,-...,...■ .■-,.:■■. ..-.-:'- jsttt XV. floroBoptj rpy.-HHCKofl Pecny6j!wcH a, Typuleft. J* 175. "~ Ctatwt 2. — - 

My<li'ru n:t6npaeTca iiycy.ibMaHasH. nsGHpaTe-iaiiH TpyaiH. 
T.iauHuB Mv(J»th lipoBiipaeib. coeanHHerb .in in, ce6t Bbi6paH- 
iB_5ly<|>Tn ,,ct KaiecTBa. TpeGyeuua a&EOHOin. Illepa a. b-l 
jTBep.iHTC.ibHOM> GiyTOi, iiSB-fentat-rb HleKx-b - yjib-HcjiaMan 
o Bt'nuxo,THHOCTH o6.iOHi. «ro no.iHOMoqieMT.. HyaiHburb jj,™ bh- 
nd.-iiu'iiifl $CTBa (Menmypbl Om> nepcjaerb hobomv My<J»Tn m» 
OAeo h to a;e upetfa n no.^yqc'BnHii Hsii. raKim ofipaaoMi.. MeH- 
myp-b a Mypucccie. Heiv'iojinsinB j.ia uepeaaqu euy iipaBa Ha 
pe.inrio3BOP cyionponanoai'Tim Meaiay sycy-ibiiaHaMB- 

Mvifmi MOiyn„np yejioiiiii paTn<j>BKauiH nxi. utioopa TjiaB- 
hhmi. MydYm. iipex-iic^ri, Ha3Ha>ieHia My<|»Th Beim-iew bt> m*ct- 

BOCTJISl. rjB B1> 3T0MU. eCTb HaAOOHOfTI.. KOTOpHtt ' A03XHU" 

itKino.iHiiTL. rain, ofijisauHOCTii, onpeiijeHKbifl HaeroamiiMi iio- 
craHOB.ieHieM-1., iioat. HeHOcpe^crBeHHuxn, Ha.isopoin. mIu-tiihxi. 

My<j)TH. 

» . CiaTba 3. 

npanHTe.ii.ciDo rpyaHHCKOH PuciivCuukh ooasyen-tf iipusii- 
HSTb Kb Myitmi h ap/niMi) Mycy.ibMaHCKiuii. cisameuKociyaiiiTe- 
:iajii> coBepnieHHO tokoi.- se ccaepaiaHH', i:aKb to. KoropHMi. 0H»> 
ayuyen. rpysuHCKoe „iy xoBeHcrsov — 

My<|»TH h apyiie cBfliueHHOciyaime-ia OjAyrb hs-jstj. 'ran- 
xe! npaBO na raKoe B03HarpaaaeHie n KHexHoe noco6ie. KaEHin. 
rpy3HHCKoe IIpaBHTe.11.cTBO yiOBJeTBOpaeTi, juh 6y,i,erb yjOB-ie- 
TBopaTb i"py3iiHCKoe ayxOBeecTBO Tauaie, iiaKT. 11 ua rli TaKCU. 
EOTOpua OyAj'TT. naaaraThca bt> ei*o no.ib3y. 

CxaTbfl 4. 

XeHA^eTU u npai'OBopu. eatJaHHiae Myt|«Tn, Oyjtyri. pa:;- 
CHaTpHBaTbca T.ianHHM^ Myc[>TH. KOTOpafi G> acti Hit yTBepataaTi.. 
eciH oht. hxt. HaiUeTi. cooTBtTCTByiomHJiH iipeanHcamaMT. 3aK0- 
aa JTIepB, h- ohb, Oyiyn." HaAJieiEame itpuBO.iBTbca jjt. acnojaenit' 
npaBOuoiHUMH TeppnTopia.ii.HHHH BjacTaaH. 

XeH.ia;eTH h apm'OBopti, He yTBepsaeHHbie nst 3a Becooi- XV. floroBOpu rpy3KHCK0fi Peseny6nKKK ck Typuiea. *fc 175. ntTCiBia m. 3aKOHOin. Ulepu. uy;tTTb iwropaiueHH MyiJmi.-TWTO* — 
[>UH hxt. H3aa.ii., it ji;.ia. Kb KOTOplKl. OHII OTHOCHJIHCI,. 6TAJTI. 
CBOBa pa-.ic»OTpt,iiK ii ycT.iHOB.ienu. citaya npejitncaBiasT. yita- 
;»HHaio siiKOHa. Xeiu;i;eTbi u nparoBopH. Dpn3HaHHue Heco©TB*T- 
cTByromiiJiii sai:oHy lUepn b.ih t*. paacHOTptHie kohxt, bi, 
IHeHxi-y;ii>-lI(-.iasiarl; ipeOyerca :ianHTepei'OBaHHUMH. Gyiyn, 
noe.iaHU Mytjmi Eio Buru'ierrBy UleBsi.-y.iL-IlcjaMy. 

XeH-wexu it npuioiiopiJ, yTitt-paj^cHHUf r.iaimbiirb My<p-rn 
n.iii caHKnioHnponaHHHe llleiixi-yii.-HrMamTOsn.. Gyjtyri npiiist'- 
Aonu in, iicno-meHic upaBOMOinHJin rpyaniiminii* itxicTaiiB. 

CiaTbH 5. 
T-iaiiHuii MyijtTn. n> ciyiat Ha.io5uorrn, tuLiaerb apyinMT 
MvqtTii Heoox<.'jniiua irooumtnia 11 cntjit.Biii m. .rtai CBaaefa., 
]»a3iecaa. aaiitmanifi. iiaiatAOiani;i n iHK-Kyucrisa. npoiOBO.it- 
CTneHiiaro- iiancuma (Ha(j>ai;a) 11 .. Jtpynixi. .rkiaxi Illepii, xai:- 
Xe. KJIKI I! TOUT,. 'no naeacTra HOiipoL-a llMViUeeTBT, ch- 
jH.TT,. UpOMt. TOTO. OUT, i»\MCT1, pa3CUaTpiinaTI, 3Ul.lo6u 11 iKl- 

iiu-ieuia. oTHoeamliica ki. uumeyiHoiaHyTHin. Jit-iain,. u Gyjurn. 
vii J rijuJ!.iaTi. HjiaBOHO'iiiO*.' utjosn-TBn v tomti.-<ito hy:i;ho tafc.iaTb cv 
■tacoHOMT, Ulepii- Taia, i;;im, iia My4.n1 Tannic ■aeaiirh, ofiaaiB- 
- -HOCTb HHiSopa k ynpaB.wuiH 13aKV.j.aMH. to l-aaiiHuii--#54mfc- 
uoHBJio cboiixx, i.iiiHtiuxi, ortasaHHOcTefi, Ao.ia:eBi Tanxc : TpeGo- .. 
Ban, y hhxi. «*j.aHii uxb cictobt. b sacraiuaTb b6cth cootbIjt- 
cTi'.Tiomyio oi'icrnocTb. Uhhiu. oTHocamiacn 1:1 ciCT-ajn. Baty- 
<[)0Bi.. JiorvT i, nnrriici. iia i ypenKOMi. aswui. 

Cfatba 6. 
r.iaKHMU My(pTii u M>4»th- bi. 'tiyMt'- BaAoOHOCTH, y^pcsu-./ 
aaioTi, eoB-kTH Hapoiaaro npocBtmema a jiycyjbMaHeiaa areola. 
Tara:e Mejpecce. h npimnMaion. nocTauoBJieinfl jua eo3jtaBia 

BlKO.lLHHXl, VIpeatjeHifl BT> MtCTHOCTJlXT.. rj1i Bl. HHXT. 1TB- 

PTBTeTca.HaaooHOcTU T-iaBHuii My4»™. earn nya:H0 T oGpamaexca . 
kt, cooTBf.TCTBviomesv BfetfHrcny no at-ian, raeaiomiMca *f- 
eyabWBCEaro Hapo,iBaro npocBtweflis. ni«BBTP.iWTB« TptaHH- 

-355— - ".;:■ XVI. floroEopn rpysHHcKofl Pecny&iHKH cb Typuieft. J* 175. CKofi Pecny6.iHKB 6y&en> yqpexjiaTb Ha cboS chjtt. nepBOBaia.Tb- 
HUa a cpciHia MycyabaaHCEia njKoan bt. tout, cjyqat. ec.™ Ta- 
kobuh Gyayn. co3aaBaTi.ca ^.ia xpHCTiam.. 

Bt. cjtyiai co3aaHia rpy3aBCRUJn> IIpaBBTeabCTBOsn. yipex 
ieaia xia o6pa30BaHia jyxoBeHCTBa. noioonoe yjpesieme j«m- 
*ho 6htl TaKaie co»a&ho 'A.th Mycy.ibsaHCKaro ayxoBeHCTBa. 

CiaTba 7. 

Bh Kaxiosh. iyiubhomt. ropojt u.m ropo^t, iiiitiomcjn. anoro- 
HucieHHoe MycyjbsaHCKoe HaceneHic. Oyjert npucTjii-ieHo ki. bh- 
dopairb Mycy.ib3iaBCKou ooihuhh. kotojjoh uyayn. nopyieBH ataa 
BaKy^i. a Hapcuaaro npocBimeBia. H)piuiiHecKoe -ibuo 3thsi 
oGiudbi Cy^erb npH3HaBarbca no bcjikiixt. oScT(»jiTe.iLCTBax-i» t 
, 3C-tsH B-iacTaiin. Tain, kayh, B:iej(J»u Ka;n,wo oiipyra ao.ikhu 
f>UTb ynpaiu:ieMU no 3auoBasn. u npeanHcaHiana IIIcpii cooTBtr 
CTBj-ioiuea siycy.-ihsiaBCKoB oOiuhboS, to lopiiaineciroe jnno stci 
noc.itjBeB Oyjerb pa3CMaTpnBaTi>ca : nam. Mait-iem. ttiixt. Ba 

EV(|tOBT>. 

OomecTBeHHUa sycy.ibMaHCEia K-iaafatua u xt, KOTopiw 

nacnn.ioa:eBU oko.io lieiereii. jwpaayntBaioTrji bt. noHa-riu usiy 

mccTin. BaKy^T,, npiiBajjeaiamiixT. .3iycj.ib)iaH< -kiibi oGiuflnain, 

■EOTopua 'Oyjyn. asii pacno.iaraTi, no eroejiy yniOTpt-HJio n t-o 

r.lacno er> 3aKOHaim riirieHU. 

HuKaKoe usiymecTBO BaKytfi He vnattvn. 6ijtl hu bt. mew 
cflyqat SKenponpiapOBaHo 6ez% tojo, 'jtoCh ern ctohmopti b 
6u.ia yn-iaieaa cooTstTCTByiomeri otinvrat. 

Heo6soiiiao c.itaiiTb sa cojepsaBieMi bi> xoponiein. bui 
aeABiia-vHiiaro HnymecTBa BaKy<t>v Baxojamaroca Ha reppifTOpi 
rp\3iH. HHtaKoe 3jaHie T Oorocjy'aeOHoe hjh CuarOTBopuTejibBoi 
ae aoaien. 6uTb yHHMToazeHO. 3a HCKJUoqeHieni, cjy^aa npafiae 
neofisoAHMOCTH, corjacHO 3aKOBaM-b h npaBB.iani. Bt. cjyqal 
ecia aaaBie Banyan, aojueho 6tiTb sKcnponpiBpoBaao no yBaxBTeJi 
bust. npOTBBani., kt. ocyniecTBJieHiw TaKOii aKcnpoiipianiH * 
sen. 6aTb npacTyiueHO TO-ibuo noc.it ynaaaHia tasoro are AP] 

z=:-x :^^^._,1 .. ......... ; — 356— ./;■-. -^-Zz:i:.;::._ : .... XV. floroBopti TpyanHCKOH Peeny6n«KH ct Typuiefi. JtJ* 175, 176. I'oro yiacTKa, Hxttouiaro Tauym a:e ivehhocti> no OTBomeBiw Tki. "~~ 
tomv m4ctj, rat oho Haxoja,iuoci>. a innate nocjit yiuiaTH ctOt 
hmoctb abasia. 

Ctmsm. npiiiRTaioiuiaca m. Bwiuarfe, nam U^Ha geABtixii- 
hui-l njiymeCTBi IlaKyi|ia. swnponpiiipoBaHHHXi. in> BHjiy EpaS- 
Hea BeoCxOiuiiocra. uyjiyn. nepeaaHU iiycy.ibiiaHCKHm o6iu,HHain>. 
,i.in ncno.ii.;toBaHiH just, Ha cojiepxanie ajianiii jUaKy<j>a. 
ll3rOTOB.ieHO bt. jiByxT. 3K3eMnjiflpaxT.. 
Bamyjui, 4 itoux ipiS soda. 

, je 176. . 

.HonojiHHTeaLHHH floroBopTb seamy OTTOMaieKofi Hi- 
nepieS h rpy3HfleKoS Peeny6iHKoi. 

IlMiicpaiopcuoe OxTOMiiweKoe npsiBiiTe.ibCTiso h IIpaBHTeat- 
<tbo rpyaniicKOH Pecnyu.iHKii, oxymeBJienHbia aiejiauieMT. paspt- 
njiiTi, HtiroTOpue BoeiiHiae Bonpoeu. BusBaHHLie BceoGiueii boh- 
hoh 11 HeiiocpcirvrueHHO Hsi. Kacaioiuieca, ptmu.in saiv-iroiHTJ. 
BpeiiennuB jrnio.iuiiTO.aLHHii ;iorOBOpi> n BasHa'uuiH juia stoh 
icE-iii CBOiiMii ynn.inOM(nenBH>m ciijiyioiuaxi Jimn>: 

OTTOiiaBCK-iH Hunepia: 

Ero IIpeBoexoj.iiTe.li.cTnjo XajiHJiv6eii. flenyrap>, MuHiicTpi. 
WcTimiii H'llpejctiaxeji. Focy,iapcTiw>HHai-o CoBiTa.— nepBHB 
jie.ieiarb n E10 npenoc50j.uTe.ii.crBo reBOpa.TL-JIeHTeHaHrb 8c- 
xn6i-MexMejvb-[1auja. r.iannoKtijijiHjyioiuiii TypenKofi apuiieii KaB- 
iiaaciiaro <|»pohtu.— Boeimufi je.ieran.. 

rpy3HHf t,aa Pecny6-iai:a: 

T-ht. Hoit PaMHUiBwiM. MiiHiicTpii-npej.ctiaTe.iJ. h Mh- 
Bncrin. BuyTpeHHiiXT. .lt-ii. rpy3HHci;oB PecnyOjHKH. nepBHH jier 
.leraTi.: renepa.n.-oTi.-Hn<J>aBTep)ii I. 0flHiaeJiHA3e,— jeaeraiT.; 
v-bt, f. rBasaea.- -jcieran.: r-m. I". PuxHJiaA3e,— JiejeraTi, . 

KOTOpHC, 03naKOMHBDJUCb CT. IlOJlHOMOliflMH H HaBjfl HX1> Bl 

loCpoB h Haa-iexameH i|»opMt. coi.iacn.nicb OTHOCHTeJii.HO cat- 
jvfoiuhxi. no.iOJReitiB. ■ 

— 357 — XV. AoroBopu rpysHHCKOH Pecny6nHKH <rb TypuleS. X 176. 

CTaTbfl 1. 

IIpa'jHTejbCTBO rpy»HHCK03 PecuyCiHKH iipiicryiiHrb beJiea- 
.leiiHO k'l AeMoOHjiiiaaiuii cuohxi bohcki. Hxt> >iucjenHUft co- 
craBi, pasHO KaKT> h BoeHHwe OKpyra, i:yjia ohii Ct,ivtt. Ha:tHa- 
qeHH, Cyjiyrt ycTaHoiueiiH, aa me Bpeiui sceoGiuefi BOfiHH, no 
corjameHiK) Mexay HHiiepaTopcKiisn. OTTOMaHCKUMt DpauBTejib- 
ctbomi h IlpaBHTe.ibCTBOMi TpysHUCKOM Pecny6.siiKH. 

HMneparopcKoe OiroMaHCKoe IIpaBHTejibCTuo oyaerL aep- 
aiaTL na rpawmax-b rpyaiH bohcko to.ileo bt> KO.wiccTBt., no 
oGiojiiMoitt xia oxpauu rpaHHin. bt> MHpnoe Bpexa. 

CTaTbfl 2. 

UpanHTe.ibcruo FpysHHccou Pi'Cny6.iai;n ofasyetcji hcmci- 
jeiiiio viia.iHTb co cBOeii 'reppmopiH oipimepoBT. 11 rpa;i;iaHCKHX% 
'tuBOBHUKOBii CTpaBi>, HaxOAflmiixca bt> cocToaniu BOliilH ct, Ot- 
TUMau«MiHui npaBHie-ibCTBOMi) lt.m ero c'OKmimnaMH. ii paBBo 
wfmnepou'b u uhhodhhkobi. cojohhuxtj itumeyKasaHBHMi boio- 
khuhmi. cipaiiaiii. 

Kpoiil; cero, Biipo;Lu.i;i:ehiu uceoomeii h<jhhm, HpaunTe.ii.- 
ctbo ■ rpyatiHCKoB PecuyCmKii He iipHiieTi hu cijoh) ciyawyHH- 
Koro U3T. oifmnepOB'b H.1H noxiaHHbiXb BUuieyiiojiUByTiiixii bok>- 

K>milX'b CTpaHl. 1L1H HXb COlOaBHKOBT.- 

CiaTba 3. 

, ]. UpaimrcibCTBO TpyauHCKOii PccnyfijiiKii cor.ianiaeTca Ba 

tiponsnoACTBO OttomrhckoB apiiieii nniKnro po^a bogbhhxt. n<- 
pcBosoKT., -rpaBsiiTa (nepeB03KH noHcirb. cojumt-b a-ih noiiojmeHiii 
BoeHiiwxi) npejuieToni u Maiepia::: i.eapn.iOBX. iipoayitTOBi. 11 
t. X-) no r.iaBBUin. CTpaTeni'iccunn. ;i;i\i£3Hiiiri> aoporain, Pec- 
nyC.'iHKu: koji€hho. tvh vc-iouieMi. 'iro am nepeBOSKii OTBioab He 
Cy.iyTt npeAnpiiHHiiaeiiLi uponim rpy3HHCKaro IlpaBHTe.ibCTBa. 
*2- KoMiicciii. Baaea'ieHBaa 'HaMa.iiiCTr.oin OnojiaacKofi ap- 

MIH, lipiirOTOBHTT. H VCTaHOBHTT), (OBlltCTHO Cl» KOMHCciefi TpJ- 

siiHCEaro IlpamiTe.ibCTBa a cooTBtTCTBeiiBO ci naKCHiijjiojn. 110- 
jiaqn ;Ke.TE3HHXT> jwpore. PeciivG.niKH. ochouh it no,ipo6*HOCTH . XV. AoroBopb! rpy3HHCKofi Pecriy6jiMKM ct Typuiefl. Jfc 176. BoeeuHX^ iiepeBtraoiib, yiiOMaHyTHXt bt> iipeAM.iyineiii" naparpa- 7 ^ 
if>t. 3th nepeBOBKii 6y;i\Ti> nuno.iHaTi.ca epeACTBa>iii.H iiepcOHa- 
,ioin. ajiMUHHcrpanin JKCitoHbix-i. aopon. PecnyG.iHUH. no yium- 
mas^ IIpeactjWTe.ia OrroMaHCKOH komuccih. coo6pa3uo ,npuEa- 
saMi. iiojiyneHKHMi on> HaiaJibCTBa OTTOMaBCKofi apni«. 

3. OTTOMaHCuifi oijmuepi. bt> conpOBOaueHJH .locTaTcreHaro 
KO.iHieerBa cyOa.iTepHOBi>. oyjierb HaxojtHTbca Ha r.iaBHUX'b craH- 
niflxi.. koh .Oyayri. oooBHaieHH <n. oOinaro eoiviaeia aiciiaHwio- 
po^Hbixi KOMiiccia oGtiixi. cTOpoHi.. j-ia o6e3Meioni« npoaoB03b- 
ctbih h 0T,iuxa PofieKi. ii ;i.ia uajaopa aa iir:nojHemein> nepe- 
B03KB bt> Ha3Ha"jeHHOM7. nanpaB.ieMu u cor-iacHO jassuxi iih- 
crpyKiii"- 9'iott. o^auepi. He nyjeTi. BjrkmHBaTbca bt> o6fl3aHHO- 
cth. .lexamia Ha Ha<!a.it.Hni:li cTaHnio. rat. oht> coctohtt.- Ho- 
KyriKa npOBii3iB xia Oitomuhckhxt. TpaHcnopTOBi, npon3BOAHMaa 
3TUMX oiinntepoMT. bt> pafionaxT., r,t* dosjioxho ee locTaTb— 
npoBiisin. HeoOsojiiMOfi A.in npoiiOpM.n'Hia Boiicin. bo Bpema np<»- 
(Stra no coorn'BTCTBYiom.oMy ceinopy.yyjie-nb oojierqaTtca, in. nj>e- 
it-iaii. bo3vo:i;ho< ru. IIpaBnre.ii.ftTnoMi rpy3HHCun\ra.. 

4. KoMiicciH. \KtiaanHiJJi in. n.n. 2 ii 3, Ha'iHVTi, cboh pa- 
ootu Heiiea.ieHHO i'f> TiKp.iiict— <a>Tot> imsjuiet 1 . 'iepesi, Tpa ahs 
noc.rfe san.iKj'ieHia nacToaniaro aKxa. 

Kv r>TOiiy BpOMt'Hii a.T.MHRiieTpania :i;o.it.3Huxi.* aopon Pee- 
uy&WKH co6epe']"b h TipnrOTOBiirb nc-fc CBtif.Hifl oTHOCHTCibHO 
cocroflHia Jiopon,. HenonifinrHorfi'ii no^wi;KHOio cocTaBOBt. hto- 
i'»h BO3M0a:HO oh.to nuHuciuT!. He3aMea.r.iTe;n>H0 MaKCHJiysi. npo- 
bo30cdoco6hoctu iopori.- 

5. rpy3HHCi;oc IIpaisuTC.ucTBO oua3\rrca coaepaiaTi. n...3M::, 
.fiHoiib coctohhiu ;iopoin. noasnaiHOH h neno,iBHa,Hoi5 cocTaBH 
iicnpaB-iaib CucTpo uefe lioBpeHTjema h paspyraeHia. sob Moryn. 
ohti. npinHHeHH ciyiafiHO aj« no noKyniemio. - 

6. IIpaBHTeJbCTBO rpyaHHCKoe, bo jnoiaiaHie noTepi. u pa3- 
pymeHia, MorymaxT. 6uTt npiriuHPHHWMH noi:ynieiriaim, u h<?.t>- 
pa3VMiHi8. sorymaxi, bo3hhkhyti. OTCH>;ia Mexay oOtaau c-ropo- XV. floroBopbi TpySBHCKOK Pecny6jiHKH ct, Typuiefi. J* 176. 

h3mh. o6:i3yeTcn oxpaHATt bohhckhhh HacTsMH t* qacTH xekia r 

BHXO. JlOport, KOTOpHfl 080 COMieTl HVJKHHMl. Ec.lH Ba3BaHH0S 

Upar.HTejbCTBO noneiaj" .imCo He soxen oxpaHaTb KaKyio-JBfin 
ia€Tj, jFHfiiB, OxTOMaHcria BoiiCKa (iyAJ'i t> HaaHaneHH jwa oxpaHH 
3toh lat-TH,. no coi-.iameHiio ct IIpaBHTe.ibCTDOMi rpy3in. 

7. IIpaBHTe.ibCTEO PecnyCiBKH o6a3yeTta paachiiBaTi. BcaEJa 
chjfh. KOTopaa. Bo]!|*Mfl npou3BOACTBa nepeno3i:w, \Ka3aHH0a bi. 
$ I, no;i.oSAyTi i:i. KaitOJiy ;ih6o nyaKiy u KaKuin. .iir>o oOpa- 
30«i Oyjiyri. srfcniaTi. noc-itj,HeB. Eon obo hc ciioaieTi 3T0 cat- 
jjatb, OTTOMaHCKifl jtoiiCKa BiitniaiOTca jua pacjucTKH npenaT- 
CTBiH. Hoea% 3Tovi paciHCTKii ue:tonacHocrb aoporii Gyjierc, oxpa- 
Bsirhcn h noiiepa;HBaTbCfl, cor.iacBO g 6- .."....-. 

8. OTTOiiaHCKaa apuia nocrapaeTca He cTtceaTb HiiCKOJibKo 
'BoeHHbia nepeno3KH m He saTpyaaaTb Brai;aro poja iiepeBoSKH. 

*aifb BOe«HUfl. rain, u qacTnun no JEejitsHbura. jwporaiii.. 

9. H-iaxa 3a OnojiaHCKia BOeHaua iiepeuosKu open, eoeep- 
maTbca no Tapu<|iy, vcTaHOB.ieHHOMy. ci ooioaro eoiviacia, ynoHa- 

.HyruMii in> § 2 KOJUicciauu. 

CiaTbH 4. 
OiTOMauCKoe llpitmnc.-ibiTiKi Hjriierb npaco npeiocTaBin i> ap- 
nhiMi. cikjhxt. coio;:miKoid, npaua, npeju>CTaB.ieHHU!i «jiy-_noxi,_.J$, 

CiaTM 5. 
Ooi .lanieHie, aau.noMeuHoe MCiuy IIune;-aTopci;iijn, OTTosaH- 

CKBM1, TlpaBHTClbCTBOM'b II IipWUHIttl. HpaBUTCJIbCTBOM, 3aEaB- 

*a3CKoii K.oHi|»e;iepanin no BOiipocy oG* oositBl; ujliBBUiiii, Konia 
BOTOpar-i npHJo:i;ena kt> HacToameMy ,iorOBopy, OyAe-n. atucTBH- 
Te.ii.Hu :x.ta oGf.iixi. .T.oroBa]>miaK)iu.nxca CTopoHi. 

CiaTbn 6. 

Hacroamift ao 110.1 HiiTe.ibHufi ioroijop*b ' BoBjien. bi coay co 
Ana ero iioAimeaHifl. PaTii^iiKauiu uyayrb coBepnieHU ia Kob- 
CTaHTimonoii-B iepe3i, aiicsivb 11.111 paHte. 

HacToamee no^nncaxH u lipHJioateHiesi. nenaTH yaoctob*- 

1 paerca. 

~ EaiiivM», 4 itoHA 1918 zoda,.^ . XV. florosopu rpy3HHCKoft Pecny6nnicn ct Typuiefl. J* 177. 

■-■--—' — - - -■; .Ns 177. "■'"7"~'JT~ 

UpMonesie et> AonoiHuxeJiLHOMy aoroBopy, 

Ero IIpeBOCxo^HTejibCTBOMT. BesuC7>-IIanioi5. reHepa.i*b-JIe8- 
TeHaHTOMij, rjianHOhoiiaHiyiomHMT. OttojuihckoS Apuieii KaBK03- 
CKaro <}»poHTa, ct> oahoh CTopoHU, h ero Hpeuocxo,a.HTC;ii>CTBOin, 
reHepa.iTj-.IeHTeHaHTOMi OiHnie.mi3c, npeAcijiaTCiem, noeBHOii 
HHccin uj)ii 3aL:anKa;icicoH aejieruuia h yiio.iuoiio'ieKHHM'i. Upea- 
clijiiTejieMt HasuanHOH acieraniu. ex jpyrofl CTopoHU, 6hjth 
ycraHOB-ieHU caiayiomia nocraaoBjieHia. h Konia hxi ci noana- 
tflMii Olijih o6ntHeHu neatly coOoH. - 

1. IiOfHHOII.lfcHHLie oCtHX/b CTO])OHT> GyAyTL OOiltHCHK B03- 
MOJKEO CEOptO. Ht' CTilBS ilTOTl. o6lliHT> BT> 3aitUCHMOC-Tl. OTT. 

oKomaHia neperoin.>poBJ». isciymusca in. JJaiyjit. HepBiiS noteai. 

npnB03:iinia Tvpeusiixis ii-TtHnuxi., aoJia;erii. npnCuTb in. BaTjin. 

bt. iipoMexyroKt on. 4 .to 7 AHefi. <o jmfl noaiiiicaHia sacToa- 

maro coi'.iaiiieiiifl. » oGmIiht,- Beixi, h.iIhhuxi. .lO-iatem. Ghti. 

.saKOH'ieMi,. Bt npoao.ia;CHin >iai;ai>inn> 'leTHjicxi. Hc.rfe.ib ci> kh- 

meyKasaBHaro ^hs. 

2. OxTOMaHCKaH Apjiia ocboOoauti.. "cjx'b lutHHiixi. oiju me- 

poiibii i coxwn=. ypoa;(>HiiOBi, 3aKam;ancKoH PeciiyfuBKB:ci.cuoeii 

oropoHH. 3aKaRK33CKoe npaBHTe.iL(-]Bo ncpcaaeii TypcuKuai. 

no-iHonpaBHHMi. isjiiH-raMi. Rtifcxi, rypenuiixi, n.TtHHuxi.^-o(|iHiw'_- 

poin, h co,i,iaTT.. Haso.iain.uxi.-ji in. 3ai;aBi;a3b*. 

3ai:aii];ascK0i> IlpaBHTOJi.i-nio oGasyeTCJi Tauare i«o:tiipaTHTi. 

bt, fuan»iipi:jTHuii jioiienTi bc1;xt> TypenKiixi n-TSBHUxt. Haxo- 
s Aamnxea in. Hacroaiu.ee lipestJi fii M'l;cTHOi'THXi,KaK'i>T>aKiiacKan 
1 ofijiacTi.. rji B.iac-Ti, j-KaaaHHaio ITpaBHTeai.cTBa erne vc coBciiri 

ycTaBOB.ieHa. ... . — : -■ 

Oho BOcno.ib:iyt.'T«-a iiepmiMi. y^oCauMX ciyiaesn. wa Aocra- 
aienia 3ToH ui.nr n yntaoMHTi renepi.xe o cnoeoCaxi> ? HeoGxo- 
jiiMHSi mx CKopifiniaro BLUio.meHia cooero ttia&reiihtrtoa. ^ 
' OTTOxanciian Apiiia. < o nweB ctopohu. wwnpaTiirt pyo-Kuxv 

■-~;^.~-: -;-^- _ 361 „ ; ;^ ;:::.; j .';::: XV. florosopu rpyaHHCHofi Pecny6jiMK« ci. Typuiefi. J* 177. 

KOCHHOiLi'tHHUXi,, ypoa:eHueBi KaBKassa a Pocciu, Baa'tuxi He- . "" 
jtaBHO ii eme yAepacHBaesmxt e»- 

3- Ofii ctopohu vBtiOMflrb jipyra jpyra BTeMeHiw rpexi. 
.ineH o hhc.tIi ili-ehhux-l. KOTopuxt OH* eme y^epXHBaiOTi JW« 
roro, nio&h o6viwb bhh kohibjch bt. ojiho h to xe Bpeira, cb 
- OiiHoB ii apyroB iropoHH. llpn iipufomB Kaaaaro notnaa ci. 
uoeHHOiu bhhhmu. OTHyateHBLiMH 3aKaBi;a3CKHin. tlpaBirrejibCTBOsii. 
OrroMaHciiaa Apsiia oy^eTi. ocBOuoatjiaTb iiic.io KaBKa3CKnxi> 
n.TbHHLiX'b. iiponopuioHa.ibHO cooTHOmeHiw Ko.iuHeCTBa njikHHtixt. 
HaxoaamHxva y n.iHoS h ApyroH eropoHH- Ct> nofejWMB. npjjBO- 
samHMH Tjpeucnsi. n.iiHHHXi H3T. 3aKai*Ka3ba. Oyaen. OTnpa- 
RiflTbca 'iuc.io KaniMiscKHXi n.itBBHXi.. coofipasHo <-b Hunicyno- 
ilflHyTUMi cooTHoineHicsT.- 

4. Bcjntoe .rnuo. lipiiHiUJiearamee apMiain. o.uiufi hjit 
.ijiyrmi ctopohu. i:oTOp<v uh.io bsato bi n-ilHii j*> iio^nHcama 
fl'aCTOJimaro eor.iameHia, Oyjierb Tao;e ocBoGoayeHO n n'oaBpa- 
mcHO. <-orjiacm» <n nocTaHOBaeHiaMii BaoToamaro aKia, Kao. 
i'Ojii.ko oho 'jtjictt. Bi-flyjymeMT. ooHapyaceiio. Tain. n:e oyjicn. 
nocTyn.ieuo. ee.in .inna -raKoro poaa. npoHcxoaaiiya H3T. jipyrom 
rocy^apCTBa._i>y;iyji» eaiyeHH Ha reppuTopiii o.iHofl -uai cor.ia- 
maiomiixca cTOpoai. iiaKOBaa He'aiuaeTca'BXi. po;uiofi CTpam>H:- 

5. OrroniiHcnaa Apiiin B<>3BpaTHTb bcIxt. H.TfcBHHXi, Kait- 
itaacuux'i, 0(I«mepOBi. xbiiCTBUTe.ii.Hoii c-jvatfn: o^nnepH Bt ot- 
!-TaBKt iionyiawrb BOSiioaiHOCTi, no :Ee.iaHi«» BepoyTbea ajH 
•icTATbca-Ha OiTouancKofi -TeppBTopiii- Hepemicb tiirbm. koto- 
pue Ha saxoTarc, BepHtTt>ca, Gyaerb cooGweHu OrroiiatH-Kmii, 
JIpaBUTe.ibci-BOSi. SaEaBKascEony IlpauaTeJLCTBY. 9to nocilaijee 
uoiiucTi. Koiuuuvwmeay OTTOMaHCKoB apMieii ncpeaiicb Typeii- 
kiixt. n.TBHHbixi OfiumepOB-b iijii vmepi>-o<|iimepoB*. EOTOprae re 
isaxoiarb BepnyTbca m> Typniro. u hc oyaeri 3acTaB.iaTb chjoh 
■rtxi.'iiffi. njitHHuxi. i:urf>pnyi,0TTOM:iBCKoeIlpaBHTe,ibcTBo pa3-_ 
pEimuo ocraTbca. iioKiuaTi. cTpaHy. roraa Eaxi. oho BepHera 
■rtxi u:vl HaxT.. KoropHxx iio:ccjae'n> BepayTb OTTtmaHCKoe ko- 

!**£■: j-z.- : ~L ■.:■:. ,^v,-.v. -.',-:_,-,- -.362— ^ . , ^JZ^^I.^IL XV. AoroBopu TpysHHCKOft PecnyfijiHKtt «. TypuieS. Jfc 177. 

MaH^OBaHier .BosspamcHie o<J>nuejtfiBi. Koropue aeaepTHpoBajiT 
iisT. ojHoii n:n> Apjiiij. >j'i-o(Jn nt»p«?iiTii bt> .ipyryw. oOasaTMtBO- 

6. Fopoxi. Baiyiit Gyjen. Jiteroin. ooniiBa lutBBuxi am 
owtHxt ctojiohi.. CM'1-.DianHaji Kosuccia (SyjieTT. o6pa30BaBa xxa 
Buno.iHeuin <|>opMa.n.no<;TeH o6MtHa. 

7. 3ai;aBi;;i3cK0e flpanHTe.it.t-Tito cuaCunit npo;wBO.ii>«:TBieiri> 
rypeu,KHxi> iubHHiJXT> bo npejui nepeBoaim, uxi. a© ricTa o6st- 
Ha, h OrrosaH»*ii(H' HpaBnre.ii.CTBo o6e3neqhrb Tt«T> a;e EaBKas- 

CKBXT> H-TtHHUSI. .10 UXT> npHOHTlJI BT> TiKpJHCT.. 

8- H-itHHUf oyjyn. oCxiiieBH noc.it ,ie3HH«J»eKuiH. 

9. ILituHUe. ii]i(.una3HaHeuuiiie j.m oCstBa, 6y,ayTi> cnaG- 
xeHti y^ocTOBtpeHiiisiH .ihhbocth. Ecib He oyaen. bo3bozbocth 
cuaOjiBTL tin TaKOBHun. to o.iHa oouian nepenucb dyaert c^t- 
.iaaa xia Kaauaro orpaja h 3apeni<:-TpnporciBa KojniceJcii. ynoits- 

HVTOH Bl CTUTl.t 6- 

10. IImpbu yjiepmvm. ii.TbUHnxii, TaK;i;e i;airb Bpcjur. upu- 
'iima iisi) oiepTH u Jitcro mxx noipeoeraa. 6yjyn» cooGmeflu 
oahoB li jipyroH eropOHoii, nnopejcrBosn. .^anlpeBBuxia yaocxo- 

BtpeHIH. 

11. 0»eiua.ii>HU».* no1.3;ui ftyiyix npejocTaiujieMH 6o.ii,bumi 
li. rtHHUMi.. JI,o<naTQ'iuuii- I'amrrapHijS iiepcOHajT. oyaera. npa- 
cTaB.ieB'L a.ia yc.iyn, 'rfcxi hut. nest. Koropue bin »orjT*b 6uti> 
nepeseaeHH. 

12. OoiOiillUKH OtTOJIUHCKOH H.UnOpill J10IYTT. 110.lb30BaTl.Wi. 

in, ciyiul;. eo.ui ouii roro noxe.iaiOTi. not-Tan OMeHiaiiu iiacToa- 
maro cor.iaiueHia. 

13. IIocTaiiOB.ieHiii Hacroaiuai o cor.iameHia Oyjiyn. . ocyiiie. 
CTB-ieau ct> MOMCHTa noAniicania. 

14. HacToamw norinnoi;.ie]neGy,ieT*[, lioaJcicaTMJCiio.iHeHijo 
j;i3:o in. ciyqai, ec.ni nepeiOBOpu in. Baiyat Cyjyn. npepBaHH. 

0dvwr.iud3e. Bcxiioh. 

EmnyM*, .) imii:i i</l& ;oda. Il — 363 — 

\ XV. floroBopu TpysHHCKOK PecnyfimiKH o> TypuieS. J* 178. » 178. 

HocTaHOBJieHie o KepocHHonpoBOfffc, cymecTByjomeM'] 
Heathy EaKy h BaTynoMT). 

JJ,jh oOeaneiema liocToaHRaro jrfcfieTBUi uepociiHonpoBoj 

-nea:jty Easy h BaTysioirb. HHsenojuiucaBiiuecfl noaHOMOiHU 

BpeiCTaBUTe.m OrrojiaHcuofi Ilsinepiu, A3ep6eBaa:aHCKOH Pec 

ny6jHKn h rpyjSHHCKofi PecnySjiHKB, ci. HaflJiea:amHMH Ha t 

nojHOMOiiaiiu, npnmjii kt> HaxecTtayiouieHy cooamemio. 

KepocaHonpoBcuu uexay BaKY h BaTyi:osn> coxpaaaiOT 
hxi. HacTOamee ncioxesie. J^oroBapHBaioiaiacfl CTOpoHH BsaHMi 
6epyrc> Ha ceOa oua3are.iLCTBO no<uep:i;iiKaTb bt> npenpacHOU 
BHji KepociiHonpnuoitfJ. Haxoaamieca Ha hsi cooTBtTCTByiomM 
TeppHTopiaxi.. a.ia o6e3ne4ema iiocroaHHaro j-tBcTBia Kepocim 
npoBD^a. 

3a CHaoaieHie Kepociinojrb uyiiert BsmiaTbca naa.iea;aiuj 
Tauca. KOTOpaa fiyaerb paciipOAt:iena nearly npaiiine.ibCTBa! 
corjiamaKimiixca tTOpont. nponopuioHajibHo .unist nepocHH 
' HpoiwaoBT.. HaxoAfl muxes Ha axi> TeppiiTopiaxw 

IIo^poCHoeTii axHXi uocTaHOB-ienifi Oyityn. cmpejrLiCHH K 
HiKicieH ii3b ijcbob-l, HasHaHeHHHXi. BHineynoMaHyTHMH IIpaB 

Te.ll.CTBaMB. 

H. Pajuuut&iiAU. Xa.-mjVb.. 

T. Feasma. BexuS*. 

I: Odmuejiudse. 3i. TadMeuHCKiU. 

T. Pi&UAadse. M. E. Paaj.to-3ade. 

EamyMh, 4 turn* ipiS toda. , -^364>t:,; XV. floroEopu rpy3HHCK0ii Pecny6jWKH trh Typuieft. Jfc 179. Jfe 179. 

IIocraHOBaeHie o . pacnpejtfs JieHin noaBHJKHOro cocTa?a 
aKe^3HuxT) flopon> 3aKaBKa3M. 

fljis ptmeHiH Bonpoca o pacnpeatneHiM noaBHSHoro cocTasa *ejitoHMiB 

.loport 3aK»BKa3ts HH*enoar.HcaBii:iecji, nojiHOKoneHbie npencraBKT-jiH Otto- 

KaHCKOH Hwnepiw. Aphbhckom Pecny6-nnKM, A3ep6efijpK,aHCKOH Pecny 6jihkh k 

^rpyaHHcK ■>« Pecny6nHKH ct najuieKarnHMH Ha to nonHOMoniSKM, npumnM Kt 

;CJTbflyK3we-My corjiaiue«uo: ' ■ *■'-■■■■ ." .*•:■■••■•■■■: :,- r 

HaJiHMHoCTt nonBM*HOro cocraua jKejiiaMHX-D.-jiopon,, 6HBiuaro co«- 

cTBtHKOCTLio Pyccxaro TocyaapctBa; 6yaerb pacnpefl-inena newsy HeTuptHfi 

aorOBapHoaioiUKMHcn ctopoHaKH, nponopufcmajibHo anKHi stejii3HOHOj>03KHfap-b 

JlHHifl, HaXOaHUlKXCSl Ha HXT, COOTBtTCTByiOlUHX-b ToppHTopiwrb. 

H. Pa.miwsii.m. M. radxuMctcUi., 

■ r.Tiaaata. " ^. , . M. E. Pac\A*-3ade. 

/. OduHteJtub.it. *~ Xujiu.ii. 

F. PnxiUa&3<. ' Bcxu6&. 

Aa. Xawtlcoei 
P. If. 'Katasyuu. 
M. IJauadactmo**- ■ t 

EattiyM*.- 4 itojft iyr& 2<>d«. — 565— „ XVL Poeflfc 3aKji(04eHiH floroBopOBT. ei> Typqiefl J^i 180. 

3aaBJieHie UpaBHTeibCTBa Ipy3iBCKoa PecnyoMRH no 
noBOAy nepsroBopoBt A3epoeiU^aHa s ApMemH ct> 

Typitfel 

^HpasHTeJibCTBo Tpy3H»CK0« Pecny6jini{H, oeBtjioMHBjaHCb, hto npen- 
CTaBmenM Aaep6efijoitaHa h ApweHiH Beayrb ct OTTOKaHcmJtrb npaBHTent* 
cjBOH-b neperoBopu o6i> ycTaHOBJMHiw m HcnpaBJieHiH rpaHKUt bthxts cTpaH'k, 
nocTaHOBUno yitaaaTb HauioHajibHbiKi> CoBiTawb nocTtaHwai-h. sto HcnpaBne- 
Hie h ycTaHoajieHie rpamtubi :*e»my Tpysiei!, A3ep6eMawaHOH> h ApKeHieii 
coETaEjiseTi) KOKneTeHuiio npaBHTenbcTBi 03HafeHHfejxl. cTpam, n hto ripa- 
BWTejibCTBO TpyaHHCKOH PecvyGrmxi'. MO»eTt bcctm ct. npeACTasHTennHH 
AsepCesijiMtaHa m ApKeHiH nenccpeacTBeHHue neperoBopu rro 03Ha<ieHHOMy 
eonpoey bt> TwijtJiHct. 6e3T= BM-EinaTentcTBa TypliiM. Bt cjnywafc we, ecJin6u 
OKaaajica kskom-jih6o no ce^y npeweTy Aoroeop* Heway OrroMaHCKoS Hh- 
nepiefi. cj> ohhoh-ctopohu. h A3ep6eftiwaHOM'b a :ApwenieM, ct> xpyroft, mm 

C* OflHOM »3i HHX-b. TO TaKOEOH SOrOBOpT. ripaBMTeJlbCTBO rpy3HKCKOM PeC- 

ny6j]MKM hk B"b KoeMt cjivsat we Mowerv. np»3HaTb ans ce6s npie«neMbiMi. 

H oCWaTenbHUMl*. 

.Ns 181 

Pe30jnonia KpaeBoro HeHTpa h EcnojiHaTejibHaro Ko- 
MHTeTa Cob. Pa6. h Co**, aenyTaTOB'b 

.Kpaesofi ueHTpx, Bbtcjiy mas-fa coo&uteHie o mipHOHi. aoroBopt ci. 
Typuiefi, r.ccTaHOBJweTb bc* cboh chbw HanpaBirrt m. opraHH3aain XVI. noent 3aKiiioseKis noroa. ct TypHieS. Jtffe 181, 182, 183. '!' npotnaro aeHOKpaTHHecitaro CTpos h cosnamo bc*hhoh craiii, cnoco6Bofr"Hsr 
fffejit orpawaaTb npaea BeMOKpa-riw np« npoaejieHiH bt> xouHb aroro aoro- 
aopa h ju«s 3aiuHTLt cyBepeHHocTH rpy3WHcito& Peenj*mnt« h ptBomoiuoH- 

HBX-b 3aBOeBaH!H". 

Tifp.itich-, j ituux h>j8 totta. te 182. 

TejierpaKMa rei. 4tf>ro-J[qceoBa. 

TlpaBirreJifaCTBy Tpyaifi- . „ "~\ 

.Baciiiee r"epnaHcs;oe KoMaHBOBame h rlpaBBTeJifccTBo cornacHo co Btrfc- ■ 
thh upennpHHSTTUKH BaKH KtpaMtr. nocTH »a cTaHninx-b k nopTEOT. np« non- ". 
xon*. TypOKi. we aoroKHU Bpawae6Ho othochti>ch, ho aojdkhu bo hto6h to 
hh crano ocTasaTbcs Ha cbohxt, nocTaxi h ofrbSBKTb -rypnan-b. mto ohh no- 
cTaBnieHu no npnK33y Bbicuiaro" repwaHcicaro KOKawaoeams n oxparanrv 
rpy3»HCKi» wentaHMs noporn bi' HHTepecax* consmtKOBi. 

;7oKOBi'. 

TtMipa.uMii tif>.tpit«tf eh TuepMicn 7 ixma ipjX zotHr. 
Jfe 183. Peaojuonia peBOJnon;ioHHHxi opramraanii o co3Aami 
cHJibHoS rocytfapcTBemoi Biae?H. 

„06cyanB-b irono>KeHie cTpaHu, co3aam«>e 3ai«Jio<reHie*-b nnpnaro TpsK- 
Tara o> Typuiew, o6mee ccfipame Kpaeaor* UcHTpa, HcnojmnreiibHaro Ko- 
Mtrrera h UlTa6a KpacHoS TBapaiH nocTaHOBHJio: : 

,rjiaBHoe Tpe6oeanie MoweHTa — co3iaHie cw»>hoh rocyaapcTseHHofi wfa- 
«tm, chocoShoh o6veaHHKTb bcb aeMottpaTio n nponiBocTOBTb Bctwt no- 
flHTKam, MSBHt K H3Hy T pK paapyuiHTb Hauiy MeaaBiiCHMOCTb ~»i Haua P«o- 
jnoitioHRHX BaBoeBaHia. 

.PeBonKJirioKHbn opramoauiH, o6naj«aomi« peam.no* «uio* n ocyae-- 
Ciwwnomis rtnoToptis rocyaapcrBeKHbia *j«miii. e* mho* ctopohh. it Jlpa- 
BKrefflbcnw, SB.mioiueees nocnTeneHi> rocjuapcmemiMn. ♦jmoiiS,; bo w- 

- . i':'Z ■ ' 

~-^"-^ ""■ .' —367— -^^::-;.l_^ : ^;.:^-".~ ■ XVI. flocnt 3aKjr»<ieHin aoroBopoai, ci Typuieft.- ** 1B3. I 

i.i.i! Pi o6jraaaioiuee aocTaTOHHoft pea^bHofi ckjioh, ct> jpyroH cropoHw, He cmoj-jih 
Kaxaaa bt> -oTainbHocTH, cosaaTb neMOKpaTHHecKiK rocyaapcTBeHHtm an 
napan.. ..-■..-. 

,06teflMHeHie stmxt. SByx'b ajieMeHTosi. t. e. coxpaneHie peBcuiiouioH 
Haxt opraHioauiM, kski> pyKososRwefi nojjHTHMecxoM opraHHaauiH pa6oiari 
xjjseea, npH npeaocTa8jjeniii Bcixi BoopyweHHUXb cunt bt. pac^opsmeni 
fleMOKpaTH^ecKaro ripaBHTenbCTBa—enHHCTBeHHtiJi nyxtjuiH cosaamii TBepaoi 
rocyaapcTBeMHofl BJiacTK. -.:-■■ 

,Bb:pa6oTKy (jjopMU sxoro o6teaHHeHis npenocTaBHTb Bicpo HcnoriHH 
rejibHaro KoMMTeTa.no corJiaui§niio cb .npaBHTenbCTBOMi*. 
$ itonji jyiS zoiia. »-J^'"' 

fti" -,368 — i XVII. PeenyGjraKa' fpy 3 jn H Typuin. 

■ X° 185. 

HactMO KOMaiuyiomaro TypeiiRHMH EoficKaHH. 

.Ero npc-hocxoiHTCibcTH} T. ra.wiimMi.iJi, ]"Jpeacl:,iaTt'JiKi TjiyaHH- 
-Kofi PeciryojiBiai. 

Fame npeBocxo.iKTe:ii>cTBo! 

Mec-ri, im-ka ncuTBepanTb no.iyHCHJe Baumxi*. TcierpaMM l. otho- 
i-)iTe.ii>NO SBaKyauiH -qacTH Ka3fci-Axa:imJxa, ycTyn.ieu.HOH Tpy3iH no 
MHpHOxiy .lorosipy, a Tai;>Ke Kara.™ n n-n oKpecTHOCTcfi. V;kc h*- 
cko.ii.ko anf-fi, ncriaci-Bic- njioxoji HTtMhi. mm hc iivkoit re;ierpa<i|K 
naro cooouieniji i-i. Axa.nwxoMt. npoiiiy Pact. n< -B-hpH-ri., "jto bt. 
HacTosmifi momchtt> h hc hm-Iik> nHKaKiixi, cB-f-cfBiiiii o TOttiJ, ito tbo- 
piiTCfl bt> 3ti;st, o<5.iacTss'i>, h >jto H He OTjaBa-'j-i. niii;aK]ixi> 'npiiKa3a- 
Hiii oTKOci:Tt.ii,Hi) Hocoi(cpineni}i aBaKyauin vouckt. im. AiixypH h 
ACacTyjiaHa, bt, jjaMtpemM tix-n yaepwaTk. 

M lO-iineHT. yB+,pnT> BacT., htu apMijr, cwraiomaa CRoiiiCb joj.- 
roMi. hc napyiaaTh MiipHaro aoroBopa. n<? 5y.icTT> .Tl-ficTBOBaTJ. Eonpe- _ .^.^jj -j. c;I0J!Tainr - :taT!nar(T :toroBO p :r . r ___ . _ — 

.\ % yoTSHaeni;, mto tw nauiiHinu .mchs, *rro a iia!JLc-7i> iiyjKHUjjv 

ncTa'HHTb uiiCKO.inKO TcppHTopiii, mil.iomiixTs iia.;uc 3Ha«jenie. KaKi» 
aaaon.. jo Thx-b siop-b, noua rpysui ckoi- DpaLiiTe-ibCTiio !:«•■ upHBe- 
leTi. pt> iicno.iiicHie yc.-ioisiii aorouopa, Koiopua oho He HpnBoaHrfe 
bt> ncno.iHetjifc, a Tati-xe, naiioMHHTb UaM-j. yciocis Toro-;Ke ,;oropopa, 

IJO KOTOptlMT. IlpaBtlTC.'lbCTBO 1 . JjySBHCKl. ii FccnyCuiKif ' atUUHBO OWJOi 

nocaii CLr.iamcHJK C7. npaBHTe.it ctbomi> A3cpGefioJKaHCKimT> h A puss- 
CKMMTb, no3HaKOMUTb iiaci. ci. rpawmauii 03HaiieHHMs:i. rocyaapcTB>. 
O^HaKo, Bonpeni: yc.iobiJiHTj aaHHaro joroBcpa, oho npucTyjiH-io, Qes-b 
npeiBapiiTCJbHaro cor.iaiueHiH r.t ocraJbHUMH, kt» 3attflTiio - rpaHim*. 
1 no cBoeny ycMoTp-fcHiw- 
I ' Haxon;y «e .xhuihhm-i. oGtacHUTt Hameay ripcBticxojiiTe.ii.tiBy; B 

| .co6eHHO o6paTHTJ> Baiuc BHiiHame Ha to oOcToaicJbCTBu, HTO.ayHKrb 
joroBopa. Kacaiomifics nepeBoaKH no me.i. aopora»n>, at npHEea^av 

- 3(59— _ ■ . XVII.- Pecny6nMK?. TpyaiH h TypuiH. - J*J* 164. 185- 

em,e bt> HcnosneHie h hto, «^ oanoii H3T. Psuijixt^ Te.ierpasi>n>,- Bm 
roBOpn.ni HpOTHBono.iHiHoc- tomv, ito ootiuwii Ha caosax-b. TpaH- , 
cnopn. Hninrts'i. BOiicin.'Ha B.iaoitKaBKas-i.. ho GyayiH noscfe bight, bt. 
floroB p-t, 6bun». coraac.no Baiiiero-e.ioBecHaro oQ-kmaHia 11 3akcceiiia 

TaKOBOrO BT. ilpOT0K0.il., 3aKp+.n.lCHT> IHICtMeHHUMT, il6fl3aTe.lbCTl!OM-b 

Baniero TlpeBOcxo;yiT*w(»cTsa. 

He uaxoKy hvjkhum% ;u>Ka3UBa rt> Pain,, -ito Typcmtoe npasn- 
Tenbcrso, co aiis cisocro cyiuecTBOuaHia, sccraa ncno.iHH.io set. aoro- 
bodm co bc-emt> Mipojn., leMy ncTOpia jib-mctcs aaiBbiM-b cmixfeTejeM-b. 
BcafecTKie litu'i/KCHH.aro. npouiy Kauit npeisocxoaHTc.il> :tb> hc 
comrttaTbCH bt> tomt.. ito Typuia Ke aapyu»rri> 3aK.w>ieHHaro bt. 
' EaTy*!; aoroBopa iiocto.tmvO, nocKO.ibKO He iiapyimrri, ero FpyOTH- 
CKoe npaBiiTeJbCTBO. 

Hpouiy npHHBTb yB-)-.penie bt. cont-piueHHOMi, mocMTj noiTCHni. 
KoMaHav^mJK rypeuKHMii BoftcKaim na KaBKaaCKOni. <|>.poHT"B 

Bcxw'^-MexMf'^— rcHcpa.iT>-.leiiTe»aTi J - . 

Ettiitys'.h. -'O ihiHa lurS :. 

■ Jfc 185. 

HpoieeTi npaBHTeflLCTBa rpy3*HCK0K Peeny6jmKH 
njoTiBT.HenpaBMi.Ho npBeAenaro TypKaaEH pe$e- 
peH^yHa Bt BaTyM%: ~ ~ ™ "* : ~ ^ ~ ~ 

„Er<. UpeBOCxojiiTc.ibCTBy acaa-b-Hani-);, KoMaHaywmcMv -Tp^Tbeii 

. Apufiei!- a 

TIpaBirfiaucTPO rpysimcu")! PcciiyGuikh \3Ha.io H3T> aocTOB-fep- 
H aro MCTo^HMKa, a TaKwe ii3-b coo6jueHni MECTiioii - npeccu. ito bt> 
EaTj-srfe km-b.ti, mi-.cto pufjepeHiiyM-i jts Buaciienia. bo.ih Hace.ieai? 
ropoaa othociitcihio npnHa:we;KHocTn kt> toj:v iuii apvroMy ■ rocy- 
"aapcTBy, cor.iacFso HpecT-b ,"1htobck«vmy aoroBopy. 

Bel; 4>aKxu 3Toro cooSrueHia aoKa3UBa»TT>, hto pe^epeBjyMi. 
nponcto.Tii.i-i. bt. ueuopMa-ibHUX-b yci misxi., oc.ia6iiwuiHXT> bc? em 
3Haieiiie, a hmchho: .■■■--. 

1) j'cijicpciayM-b nposicso3.ii.ii. bo upeua o6-b3Ui-iennaro ocaauaro 
noaoweHis, ito, kohchho, rrfccas.-io bo bc-exi,; oTHOinemsxt. cBuSoiy 

rpasKaatn.. 

■ ■■■■_ — • - -. . ■ .' v XVII. Pecny6iiHKa Tpy3iH h Typuin. ' j^ jg5 

-.- 2j.3aT:l;jn>. .rio.irttTOnuTii-itHasi paCora npoiicxo.TJua neat jhuiowt, 

Bbipa6.0Tiui !i:fi>!ip;iT(MbiiLiXb cniK-K'oui. ;i.ia riptucKiixT. nufiopuBi.. 
TaKi. hto ia»;c Koimccisi u.n:]toni. ropo.iCKofl .Tvmh iic HMl-..ia noHfl- 
-ria (i iiacTosiucfi jr^.m inn. paCo™.' 

3) 06-LHiacnie '> putjicpom'jrfe Gi.i.tp or.iauiCHO coBcpiuemio iie- 
ojumamio xi« u-kemafo nacc.icwia 11 i[pirpj«i> to.-si»ko na ,t.b\-x.-i> saii- 
i<axi> — Ha TvpcuKOM!.' h pyccnoM'b."- 

41 Bo iipij\i}i pei|icpcn;u'\ia <nxyTCTn-ina.ia "wi-ibiuaa niuvr> ropua- 
i-Koro Hacaicnis: nvl".3.fi. in, liaTVMt 6un orpaHHHt*H> 'ipeaBWiafi- 
humh M-fepawi! oorunaro iio.io;j;eHi>i, a a a .lem, .10 pcijtepeitiyMa conep- 
incHno Bocnptmcm.. 

' 5) PeiJiepcKjyM'i. npincxoan.ri, nc Taimo, tfo HeoGxtfiiiMo. xih cbo- 
■joiwaro ko.'h.')i:vi,3ji.ic'h« rpa;i;.(aHa>. a r.iacHO, npc;(CTan.iouioMi. chhhx> 
iT.ui 6'l;"ii.ixi. :inctont GvMai'ii. Tyijfcuuifl BaacTn cripauiiiBa.sii y ii36npa- 
Te:iei'r, KaiiORa iix'i. opieHTanis, 11, cooopagHo ct. oTiiiiTOMt, ohii no.sy- 
vann Ma.iein>Kia amis nan 6k.Ti.in GvMareKii, KOTopus K.Ta:m ui ypHy - 
m, npHCVTcTBin "rtxt iice n.iacreti. " - 

6) TawiMi. <:upa30Mi>, pykobu;ictihi 11 naCiioaeHio rypeuKHxi. 
HjiacTefi moimh mihiio luisrb. ctI-.c mn'b 11361 ipaTe.iefi 11 aajue nyraTt 

11X1.. 

t 71 rj>a;i;;um;iM'h Cu.io n'leiipcmcHO HpitHuwaTb y>»acTit: ai. p*:ihe- 

\ peH^yids. . 

1 . 81 Bi> rvMocvisauin uptiHHMa:jii yiacrie .inita. jKHHvmis RpcMejfmo 
i ni> ISaTVMi;, nam. HanpHMiipt, uepcb.'. 

2 q'l l>i4.70' iiocthr.ic'HO qei'upe vi>ntJ no HauioHajn»Huc'i'H>rK . Ml'PV- 
\ aiiH^-Mycy-ibiiaHc olcu.'ia.iiiCL Kb oahuII ypH* ct, •HononpiiOMBiiiHMH 
; MVcy.ifcMaHawi. ^Ho, kohciho, oMfecrh cj> Boiipocami ofit opieHTan'ui 
j CTlscHH.ii > ;i36npatc.ia us. rro iso.ieii3'i>««:icHiH, 

5 FIpUHHlfa>l JIO HHHManii." Bci; VKa3ilHill>IJ« 06CTO3Te.lbC.Tlia, llpaBH- 

I Te.ibcxuu rpv3i!nct;>tii Pccnyo.iiiKii np^TccTvcfb npoTiiBT. »Tor<vpe- 
■■-. ■ 4»epon ivMa,' MpoTnuiip'b'iaiuaro cwuciy EpecT'b-JlirroiicKaro aoroitupa. 
I 11 ero pa3CMaTfpiiiKicTT.. Kaiti> siciljMCTmiTwibHMfi. 

f Ooi.jiu.iMa Fa>ib oui. aTuwi. oti. iiMCHH Moeru llpaiuiTersbCTBa. 

■5 :lpolJl^■ iipunHTh v;'fepcnie in. mocmt. coBcpiuesmoMb noHTeHtii. 
3a MiiBSicxpa 1 hiecrpanHUX-b .'1'1;.tj> reaf>Oj*ri/iads!. 

TliipcKT'opi" KamiL'-iapin ' Ttinnmisu-.tii'' . 

Tiitf'.mci, 1 an: vi- 111 n /yz-.v J. T N: joj. 

..'.':.. ' —371 — Ck 4 
-1 In i XVJl. Pecny6iiMKa TpysiH h Typuus. >fe 186. 

N2 186. 

OTBto TypijiH Ha npoTecTt HpaBHTejiBCTBa Tpy3HH- 
ckoh Pecny6jiHKii. 

„Ero npeBocxo.-iHTejii.cTny Mumicrpy jlnocTpam>LJXT»;i-E.Tb rpy- 
3Hhckoh Pecny&iHKn. 

Bauie JlpcBocxojiiTe-ibCTBo! 

Jhffeio necxb yB-hjiOMHTk Bac"b o' no.iyiuHiii Baiiicii TcicrpaMMW 
ott, i aurycTa 1918 r. 3a J* 305. JI uaxuwy iiojiesmjiii. aaTb Bawi, 
o6i.scBeMia ana BHeccHia ii>">npaBOKt bt, B.iiuh oiuhGoihuh noHSTifl o 
rueoHciTHrfc. 

Ilpeiia*-- Bcc-ro, Heiipau.i.ibHO. hto FIpaBHTe-ibcTBO IpyaHncKoii 
PecnySaiiKH roBopHTi. o Epecr-j.-.InTOBCKOMT. .ToroBop+>, Tarn. i;aK> 
3TO pecnv6.iiiKaiiCK0C npannTcibCTBO, nepBUMT. ho npii3Jiain> ero, 3:1- 
cTaBino mens xfciicTwmaTj. npoTiiB-b pccnyCbuKaiicKoii apiim 11. c.io- 
mhbt> ea conpOTHBaenio, 3an.iaa*Tb cu.ioi";' opyjuin leppjiTopijiMH, ;;a 
HflTuim bt> nacToHmiii momchttj Mocii apuieii. HaKoneirb. Kpoui Toro. 
npaBHTCitCTBO Pcoiyu.im™ ou.io npiiMliiici'i noaimcanijf vHpa bt» Ra- 

TaK-b Kau> HoBue ]HUo;i;eHie uKYnupoBaimiJX'J> nt.cTHocTeii Jf>- 

e.rfc 3anflTis ciuoii Ha3namtiJX'b Teppnxopiii h ncanncaiiiji uupa Bi> Ija- 

TV.-ui. cof.iacno oomecTBeHHOMv npauy 11 upauy Me;ia\'Haj.oaHOMy, i>m- 

.10 co3aano.no «,;aBy 11 33kohv, to 3tii TcppiiTopin 11 ncp™r.-m kt>Ot- 

. TOMaHciiOMv npaBiiTt^hcTBy t:o uo.ihomy npaBy sanocBauia. 

Apui» uc saHHMac-rcs lior^pocoMi. i).ic6ncuiiTa. 3tott> ll.leulICUHT.b, 

pVKOBOi»MUii TO.lbKO COOTlltTCTBVlOUUiMH MaCTHMli. 6H.Tb UpOIibBC- 

aeHT. nuBCKay ct> no:uioii cBoooioii n cboGojuoi'i ho/icTi Kawaaro, 11 no- 
ci-B^oBaBiiiin pe3y,ii>Tair> .i<iKa3biBaeTT> otcvtcitjc i;an'.ii-iHi)o npona- 

raHJJJ B.lil BM'BUiaTC.TbCTBa. 

CnocoG'i. Tipmi'dBoacTBa naeoncuHTa B't JiaTyiti; ow.ib TaKoii a><", 
KaKi- noBcioay,— HHKaKHxi. areMTOBi. uo.iimin, ;i;aH;mpMOB-b u-in co.i- 
laTi. He Ch.io bt. 3a.rfe, rxb iipMicxoaifjo rojiocoBame, 11 no6.iii30CTH. 

Xotx buuic)]3.io>i;i;bhus ooT>flcneniji 6o.i"fee liiMT. j.ocTaxo'qHO Buac- 

liatOTl> 3T0TT. BOJipOCT. O n.ieoHCUUT"fc, JI ■ JipHCOBOKyn.'IfliO mime, ooi.- 

hchchim no nyHKTaMT. Ha Ka^uuc H3i. BamMxt 3aaBJCHiM: 

: 1) OcaaHoe no.io;KeHie n \lxtyyrh hc 6u.ip BBeieHn yjiwuijcHHti. 
Xotji h mojkho &w.io Hpe.ino.iowHTb nco6xo.iHMorTb nca.viaro noaojit*- XV11. Pecny6jiHKa TpysiH h Typuis. ■ J>fc 186. JlbJXt .'itiiCTBiri,- HO H, KOTlipjjfl *HM15K1 llpaitu liaHHSlaTbCS nrfcHM xfeaa- 

mb ocaaHaro rioaoiiieHia. a ho i)03BQ.mn., u<-K.iR>qas janpcmcma bm- 
xcanTb nocri; 1 1 >iacoBi. hohii. htoGu :ero oeaaHoe iumojkciuc- wtiua- 
.io cboGoivb Harc.iotiia n .•jyHCTBOHa.ioCi., khki, t^iwboc, yrnsn. ' notrfej- 
HiiMt. GtIuuiki -i (mi,hi), ]iei>ojMo;uuo yTiiepiiaaTb, «nru«»u ochihoc ho.io- 
;ueHie KaKHMi,-Mnuy.iL o6pa30Mi. B.ii»,io hh mpoa*. 

a'l Cboch i>((iipitiua.ii.Ho ■oiiYo.'iHKOBaHHoii acK.iajjanie^'i HpaisHTL-ib- 
t'TUii ohchi. scho ;ia.io nOHaTb cisoio u'fc.tb Hapu:iy, aono.inaa ec 
lOoouu'HaMii KoMiicciH, HuOpaiiiiofi rnpoicKusn. caM<.>vnpai>.ieHieMT>, j:ih 
'.tpraHH3aiiin ;rl".:ia coGiipanin n if.jaci'iidiiiiuipoBaHia ro:iocois'i>. IIosto- 

MV Tt. i;OTt>pUe HCJOCTaTU'JHO C03naTC.II,HU 11 HC HaXtUHTCH KU 11LICO- 

T-fe CBoero .lo.ira. aiuamTca, .lHiueHHUvn chocuGhoctii uomiMaiiia. H hi:- 
\ oSxoaiofo Gw.io, 4ToSu TjiiOix'K :ihiii> hc oH.iii c]»:jh q;ienoBi> [ia3Ban-- 

; HOfl KOMJICCiB. 

'- 3T Co BpeMtmi aanHTi». TlpauHTfUiC'rBujn. :«■<>» crpaiiu, acl; oiji- 

\ .j«uia.ibHLia ieK.iapaii.iii oiiyG.inKOHuna.'uicb in> : Typeu.Ki< n no-pycctai. 
: ]~py3imcKoe npamiTo-ibcTuo hc Mo;i;erb o-rpimaTt, mto tytx oGmij'i 

i J1H1JK1> GiJ.Tb H3LJi;T> pvCCKlfi, M 'ITli net 0(M>imia.lfeH!iH .vfc.'ia UpOH3BO- 

i aiLUicb Ha 3Tomi> stabiirh. H'n> ;kc Kacac-rcH Baiuiixi- c-iob'i.. 4T0 it.ic- 

i Gncumn. Gh.it> HCo;i;»;iaHHUin., tc npnwiTc."ibCTiu> jia^a.i*i ero i-r<> 

I ii"HH )! :ia!;oH'!H.iu >4 ii<>-ia m> DaTVJil;. 

• 4) Mu m: iPiB'l.rcTuenii]j aa SMTirpuui*.' Macni 'M+.gTHaru Haee.iema. 
i I IpHHUHn'b IlpaBsirc'ibCTBa, npiimiMaiomari' GnarOKCiaTc.ibHo npocb6bi 
\ 3ioro nocTBAHaro o B03iipamcHUi CKua. ho UHM-feHH-icH to Bpewcmi B3H- . 

* risi EaTYMa. 3tc>tm. upMHUMtit npaBHTCibCTBa.. .1" n.ic6ncu]n-a r>CTa.iCfl 
I i:ikhmt> we Bu Bpftira H )ioc.'!"E n.ieSucuHTa. 

1 S- HiiKaKinct areirroj>T> npaBiiTCibcrisa >ie uu.iu imi^-Xb cTo.iaMis 

\ ro.iocoBamH, )i 3TH cto.iu j»yi;obo.iii.ihcl t>.-jmjo TvaeMHuxii KOMHTeTa- 

'i UK- CoBepmeHKO lit COOTBi-.TCTliYCT-L HCTHII-fc. HTO V 'Hace.TCHlJt.cn.iatllM-;. 

\ Ba.ui (.■ en> iiaiipan.icni}i. ripaBO Taimaio rojocofiaHia 6u.io npcaocTaB-_ 
,aeHO me,iaK»uuiMT>, 11 tuna rpci'b uGuiai-o njicia ro.iocoisaaa Tafn.o. ,Tpn . 
ii.ni MCTbtpc Orro.MaHCKiiXT. MHHOBHHKa. Hax'MHBiuiecji TaMij bo Bpesw 
raiocouaHia 11a Ha6.iioiCHiH. iep3;acb ncc Bpe«a bt. or.ia.-icHi«. ct>- 

l:Or>UlCHHO HC COIipHKaCa.tHCb CT. liapOJOM-b. I\pOMt TOl'U, HaaUHHOCTb 

rojocoB-b .npoTHBi.* .locraToqHO jiOKa3UBaeTi. otcvtctbIc BCflKaro'K.li- 
hh'ih. 

6) Hii f'b Kaitoji iTpaiib, aa HCK-iwieHieMi. IllBenin h Hopwrw,-' 

: " - - - : ---"- '-' : - : - : -' --H73 ■—-:-.-.- - ------ ---^-— -- XVII. Pecny6jiHKa TpyaiH h Typuis. J* ■ 186. 

;i;uHimmu hu uu.ib3VKtTca no.iJrniHCcmi To.ioca»n, ucrtactBie 3Tofo ii 
m, EaTywh ;kohiuhh[j hc uu.iii ."ZonymcnH ki. yiacTim bt, ro.iocoBaain. 

7) Bi> liaryM'h h+>tt> HwocTpaimcBi., KOTopue, (5yjyin Tain, Bpc- 
jfCHHo, npiiHHManH On yiacxic bt» lucGiicmrrl;. HcTupe 11.™ nsm, nep- 
cobt> ,iaBHo iKniivmnxi. t\'tt> n rioHionamimxT, cxa-n. rpaaaaiiami crpa- 
hu. KOHeiiio, ou.111 jonymeim. 

8) Ho <5iJ.10 OTJ"tol>t!LIX1> HllUJKOB - b X'W MyCY.1bM3HT», II 3TOTO HC 

■wor.io oUTb. Al-fccruafl KOMHccia Haui.ia yaoGHHM'b 11 jyfcmii.ia .uh vcko- 
pcHia co6npaHiM ro.iocoBT. nocTaBHTb qeibipc aiunKa 11 Ha3HaqHTb nt< 
jaibiniiHCTBy ojBirb ii» pyccnux-b, ojHiit xih rpeKOB-b, ojiiht. jjdi 
rpj'3HHT., Oiuurfc X'i» rpySHH-fc— er.peeBT. 11 apMjmi, h nocariuHiii iw 
Mycy.ibMaHt, j]0.ihkobt> h yupajiHucB-b. 

liTain., a aoBo;i;y 10 Bauicro cBfcxkiiifl, itu aTori. npoTecn.. 
KaKi> He ocHOBaHHbiii mi Ha KaKosrii upas-ii n;iji npnHHHii 1;. pa3CMaTpn- 
nacTCB, KaKi. aHyaiipoBaHHuii 11 HexbficTBHTCibHMH. 

HpHMirre vB^pewic in> coBepmomiuMi. noiTeiiij). .ir,ff,. iiniian- 
AyK.mi.i3 5-fi apwieiS". 

Bamv.uz, 12 aaiycma iqt$ zoba. — -^---37'C--- XVIII. PeenydjiHKa Tpy3iH h repwaBtft. 

Ks 187. 

HepeiiHCKa no Bonpocy o He33KOHHHXT> jiMcTBiflra 

Typnin. 

. . . L 
T. J.iiruioM:iT!i4ecKOMy llpeiCT.iiiiiTe.no repNiaHCKaro Upasi'i- 
Tf.ibcTBa Ei rop. Tii<tuiicfe, rpa$y cpOHt-^epii-llIyJieHGypry. 

Ciimt> initio «recTb iioBecTii j,o CBtAtnia Bamero Gare^b- - 
ctb3, >jto TypeuKifl BJiacTii bt> EaTyirfe apecTOBUBatoTT, Ectxt 
mijiHbTX'b aajKapucBii, KOTopwe, cToa Ha Toqn-fe 3ptHia Bpecrb- 
.^iiTOBCKaro joroBopa bt> cmuc.tb cauoonpeAhjicHin Ha;>o.aoB*b, 
/HeJiaJin ct cooTBtTCTByromeii neTimieii oOpaTHTbca Kb TcpMaH- 
CKOHy FlpaBiiTe.ibCTBy r npoca ero aBTopiiTCTHaro BM-bujaTeihcTBa. 
ApecTOBaHHHMT. yrpOiKaerb caMaa cypoBaa Kapa. 
; Coo6uian.oC>-h 3tom% : hm-eio necTb npoarrh Bact : Bauie 

Ciare^bCTBO, npiiHiiTb cposHbia u-fcpbi kt> orpawjLemio jkh3hh 
' iipecTOBaHHUXT*. a TaK>Ke npouiy hc oTKa3aTt Hawb bt> Ji(o6e3- 
- -hoctit nepcaarb o(5v 3m\n> 4> a KTt I\:pMaHCK!iMv4e.TCiaTaMT!» -h*- 
j KoHcTaHTOHono^t jjis B03(5\'JK;ieHiH 3Toro Bonpoca 11a Koh- 
1 t$>epeHuin. 

•\ BooSine- rpy3»HCKoe npaBiiTejibCTBO aoJiroMt cbohmt> no- 

'iiiTaera. o6paTttTb bucokoc BHiiMame TepMaHCKaro IlpaBiiTejb- 
ciBa Ha AjJKapiio : >KiiTt\<ni i;oTopufi yv*;e hcho 11 onpejrbieHHO 
BbiaBjiawT-B ceoio ckjiohhoctjj Bk LTopoHy caMoonpc.Tk-rHsoiuefica 
canHiiuw hu :>THH"jecKOH ocHOB-fe. " ■■- y . . X 

nptacfcaaTejib ripaBiiTCVibCTPa //. Miopdaiux. 

H. JX. MllHliCTpa "llHOCTpaHHblXl J.tjlT, W. PftMHtlW.'Ai*. '. 

i Tn<fi.iuc*, 20 ix>ux IQlS.i. r -V 8j8. , U -. -. 

^■- ■ - : -' " '■''■■"■'■' ;■]].:. :,:--y-;--=:^ " -,-—.- - 

TepMaHCKofi Mticcin. - - - 

HacTOHiiiHMi. AOBOwy ao Baiiici o cBtAtma, hto BCJrtA- 
CTBi'e yciutiBuiarocH 3a noc.nt.aHCe Bpesm ionenifl : TypeiiKHXi.. 

■'-:■■'■;-■■■■■ _;}75^ '.-■:■■■:■ ::-■-.:--..;■:.: : XVIH. Pecny6Jimta Tpy3in h repKaHia. 1*187. ''MUTui 'Si" AiwapucBT. u ■HxVftHTe^iiircHmiovB-i-biTyiit apc- 
CTOB3HU h ywe noca>KeHhi Ha lupouun. jns OTnpaBKH BrjiyOb 
Typuiu— MaMejrc, (Sen, Afiau»ui3C. Xacam, .TIopAKWiaHimsc, 
iwaBflHaase h .ZbKeMajn. KtHxasa. 

Ilpoiuy He oTKasaTb B-b Baiiieub coitficTBm oa« ■ npuHarw 

CpOIHMXl. Mbpt. Kt OCBOOo-HJJCHilO HaSBaHHblXT. .lllUb, a TaKWt, 

Boofiuic, .i.ia npoBejicnia bi ac.BHb cniTb:: 4 Bpecrb-Jl.iTOB- 
cnaro uupnaro AoroBopa. corjiacno KOTopoMy Haceaeme o6ju- 
crefi. otsomiuhst. Kt Typuin. imtcrrb npaBO n-Jioca bt> afca*. 
opramta^uiii csoero kda« bt, npcjtnaxi. TypeuKoi; HMncpiu. 
npi:MHTe yskpemc bt, coHcpmcHHOiit mohtchiu: 
3a MiiHucTpa HHOcTpaHHMXT, JHan,- TmpdJKaMirtee. 
' ynpaBJiaiomifi jrfcjiaMH ■ AxticdiaHu* 

111. :■■'■"■■■■ 
Ero npeBOcsoADTejbCTBV r-;iy npeacTJBiiTejiio TepMaHCKaro 
npaBHTcibcTBa, rcnepaJiT,-Maiopy Sapony cpon-b-Kpecct. 

no TOJlbKo'HTO AOIIKflimiKT. CBtxfcHitfMt, ty P KH BHCaAHJIR 

itecaHTT- Ha noficpewwi Cokjshoh naMt A6xa3in, bt, paioirt 
Uxyhi -iiMi,. AGxaarKiJi HaubiMJisHhifi.. Cob-Utb, nporfccTverb ca- 

MHMT> aHeprMHHHMT, oGoaBOMT. npOTHBT, TflKOrO ■ <i»KT8- JTpyaHH- 

~ wsoe 'TIpaBTitejfbiTBO-.--nDncoeji«wi»i ** 3 T eMy ^soh- Jjpoieo*_ 
npocHTt Baci> npHHHTb set BaBiicamin on, Bacv M*pH Jina 
ycrpaHtHis noiioOHbisT, naneHifl, MoryuiuxT, nowicib ■ 3a coOoh 

EtCbMa nenpiHTHbia nocjrfc.iCTBia'. 
■.. 3j MssHJiCTpa HHOCTpaHHbiST, J.*.n> /V/M*" ff -«' rti - ?f - 

'"'■■""' '.'" .".'.■ '"".'. IV. ■.■■..-_:.■:.■■—_-;■:■;■.-■:. 

Eapony 4>oHT*-Kpecc-b. 

HeciioTpn Ha vcjiosi-; Mi:pfiaio" zoroBopa, 3*K.itOHeHBaro bt> 
BaTyHf. MewAy TypuUfl 11 rpysiefi. Typcuma BoikKa ncica cine 
ne SBaKViipotfiHb! 113-b A6acT\MaHa » Auxypii. 

CooGmaa oCfr. aTOMi. ott> iiJiemi Ppy-wHCKaro npaBiixeJih- 

CTBa HMfeiO HCCTb npOCl.ITb BaCT. IipilHflTfc EC* 3BBIICSUUH OTt 

Baci. cpo'iHUfl H-bpH kt, npOBCJieHiio i»t >Kii3Hh ycnoBia joro- 

_;_,:..;„,:.":■ ..;_. .;..,:.;". ,..-./" . ; _ 7 37gW ,:..-_^^^1-,^^i~l:_i;,:;„.. XVin. Pecny6Juuta TpyaiH » repna H iji. jfc>t i ft7i jgg Bopa h cKoptfiujcMy ocBoGoataeHiio ott, TypeuKuxv soffCKt, " 

AoacryKaHa li Auxypa. 

npHMHTe yB-tpeHie Bt coscpujcHHOsn, n<meHiH- 
3a MnHHcTpa HHocTpaHHtixT, fl-fejn, rmpHwiiMidif . 

V. 

-Ero ITpeBOtxoaiiTejitcTBy .inn.ioMaTiiHccKojiy npejiCTaBiiTejiio 
HHneparapcKaro rep.\i3HCKaro npaBHTtibCTBa npii npaBirrejibCTBt 
rpy^HHCKori PecnyS^iKw, Tenepa^y <E>oHt-Kpecct. 

„3aKaTa.ibci<iii OKpyn, ncTopiiiecKH Hrcorpa<pnqecKH HM-feeTb 
Hepa3p«BHyK) CBH3b ct rpyaiefi; nacxb cro HaceJicwa rpy3HHCKHMV 
iuieMeHeMt— imriijiofmaij!!. B% BTurb onpyri>. no iiM-sn.muMc>i 
CB-Ej-feHiaMT., npoHifii.in Typeuwe sMiiccapw n Beayn. ciuibHyio 
aniTauiro. B036yH;z.aa npoTiiBT> mipKaro xpijcTiaHCKaro HacejieHisi 
.MtcTHbixT. TaTapi, u ropucB-i-Mycy.ibssaHX, KOTopue npon3BO- 
Man, Hadtrn Ha'ji-fccTHMXi. atHT€Jiefi— jiHrii-iOHueBi.. 

& bomh out, ]3Jio?Kt:nHOM'L 2.0 cBtatHij Baiuero npeBOcxo- 
jHTejibCTBa. npoiuy ynoTptoirrb see Baurc B.iiaHic Ha npeacra- 
BiiTejicH Typuii! j.7a OToaBama i33i> 3aKaT;UbCKaro Onpyra tv- 
peuKiixt 3HiiccupoBT=, *3ToGiJ npci;p;iTHTb Hapyisnjomyio nopMaJib- 
Hyio ^{iiaab aniTaiiiio- 

Ci, rjiyCoKMii-b no^TCHiCMT, it upi^anHocTbio iiMino <iccti> 

OHTb MilHlHTp-b HHOCTpailHEJSI, ,1 t.lT, Tofl/xj nr»Mtl)3C " . 
Trr/fuiie*. t& i»..if! ip/X ..-. JK? 188. ■•'■.-. 

floia TepiiaHCKoa jtejieraiiiH no Bonpocy o pesepeH- 
^ywfe Bt BaTysrij. 

Ero irpeBocxoanTt'^bCTKy r-Hy PaMiiuiBiiJiii — MwHHCTpy BHy- 

»rOCnOAi!H-b MtlHIICTpfc. - -- r 

Bt> otb-eti. Ha npenpoBO/KjeHHyio uni Baiun.wb npeBoexo- 
jitTejibCTBOMi. 2 Hcrfe-in to.mv Ha2aji, h cooCmeHHyio mhokj mo- 
emy QpaBHTCJibCTsy .aeKJiapmiK) no Bonpccy o cnoco6"fe roJioco- 

BflHin, VCTaHOBiei-H'>MT. OrTOVaHiTKHMT. JTpaBIITCJlbCTKOMI. -Bl 

''-:: —377— F XVIII. PecnyCjiHKa rpyaiH b repMaHi*. J«* 188, 189. 

ISaTyM-t bt> irfcjiaxt BbinoJiHenia TpcdoBaHiH § 4 EpecTWInTOB- 
ckato AoroEopa, HMnepaTopci.oe -MimwcTepcrso tfHOCTpaHHbixt 
Mfeth Tejierpacpiipyere. mh1>, 'rro Haun. nociaHHiiKt bt. Koh- 
t-raHTHHonoji'fe ivxiyqiun. iiHcrpyKuiio coo6miiTbH.MnepaTopcKOMy 
OiTOMaHCKOMy IlpaBi]Tejn.CTBy crkayioiuee: 

ToTT. (£aKTT>, 1TO OTTOiiaHCKOe llpaBHTCUCTBO opraHH30- 
Bajo caMOCToaTejibHO, 6e3T> nocTopoHHfiro yiacriH, njieGucuHrt, 
MM-feBiiiiH aicro BT> EaTyjjt 14 iio^s. He cooTB-fcrcTByen, nocTa- 
HOB-rieHiio nyHKTa 4 EpecTt-JItiTOBCKaro j,<roBopa. corjiacBO ko- 
tMy yeTaHOBJieHie nopHjiKa Bemefi bt. Tpext okpyraxi. (BaryH- 
ckomt., KapccKOMt h ApaaraHCKOMT. i jojdkho GbiTL npoii3sejieHo 
HafcejeHieMt bt. corjaciii ct> cocbjuiumii rocyAipcTBaMii!. 

BcjrfcacTsie 3Toro, Bt c^yua-B ecjrn 6ti KaKoe jiiiSo U3i> 
sthxt. rocyjiapcn. 3asBiuo 6li npoTecrt iiepej.T» OrroMaHCKHin> 
I]paBHTejibCTBOMT> npoTiiBT. TaKoro o6pa3a .a-fcficTBiE, to repsiaH- 
cKoie IlpaBUTejibCTso He Monro 6u ciirraTb tskoc BbicTyiLieHit 

.HUUeHHblMT, 33KOHHarO OCHOB2Hia. 

Coo6mafl o6t> ii3J]ojKeHHOMT. Baiucny UpeBocxoaHTejibCTBy;, 
nojib3yioci caynaeMT. BHOBb 3aCBii.a , fcTev ; ibCTBOBaTb Baj*T>, I*. Mh- 
iiHCTpT., moc r,iy6oKce yBaweHie. 

TutfijlHCh, 28 IfOAJl JplS :. 

Jfc 189. 

HepenacKa no Eoapoey 061 „AcTpaxaHCKoa apMii*. 

1. 

liro npeBocxoj.iirejibcTBy M.HHHCTpy HHOCTpaHHHXT. iltjii 
rp\'3nHCKOH Pecny6jiHKH- 

aTocnOJlHHT, MlIHHCTpT.! 

PyccKifl PoTMHCTp-b E e p r t. npn6i>i.Ti cicua ci> pa3pii- 
meHisr repmaHCKHST. b."uctv:j bi> PoctobI;; aa6u HaOnpaTb pyc- 
ckhxt. o4>uuepoBT> h cojijaTb ;um apuiiii, KOTopyw xo«KTb c<jjop- 
HHjOBaTb AiaMaHi., KHA3b TyHAyTOBt, hto6ij ct> ea noMomtK 
B03craHCBiiTb nopsiAOKT. 11 cnoKoficTBie bt> AcTpasaHCKofi ry 
<5epBiH. 

PllTMHCTpT. npOCIIJIT. MeHH COATSHCTBOBaTb e«y npil OTnpOBKl 
HaBep6oB3HHUXT> BT> PoCTOBT.. 3 TOTOBT. 3TO Clt-WTb, CCJI1I TpV r XVIII. Pecny6jiMKa rpysiw « r e pnam*. jfcjfc 189, 190. 

:iHHCK.oe ripaBHTCJibCTBo pa3p"Eiunn. poTHiicrpy Sepry 3jicb | 
3Ton> Ha6opt. BooGme, no mocmv mh^hiio, JKejiaTejibHo, ?to6m 
ncGoJJbiue pyccKnxi. ot^pnaepoBt ocTaBiuir -rpy3HHCKyio Teppn- 
ropiio. 

Bt. owiuaHiH Baiuero .aioCe3Haro OTB-frra npomy nprmsTb- 
yB+peHie bt. MoeMt coBepmeHHOMi. noTrenm. 

'PoM-lipeeeb' 1 . 

II. 

HaHaiibHHKy IlMnepaTOpCKOii j.ejicrauin ren.-.Maiopy (poHi.- 
Kpeec-i. 

-,Baiue npeBOcxo^HTejibCiBo! 

Bt> otb-eti Ha Baiue noTreHHoe nwcbMO ott> 22 c. m. noAfc 
.NSs 1894, cirfeuiy K3si;cTHTb Bacb, 'ito ccpopMiipoBaHie Ha rpy-l 
lshhckoh TcppiiTopiii rocnOiHHOMt EeproMi> OTpaaa juih apMii : 
KHH33 TyaayTOBa ciiixaK) HeyjodHHMt cb no.i;nrniecKOM to«m«t 

3p-feHJH. ■' "°~ ~ . 

Ho ecjiii o<£>imcpw. o KOTOpbixi, luer-b pbib, inejiaioTv oora- 
suTb Tpy3i!o, oTAijJibHO mm rpynnaMii » bt> KaqecTB'fc ^aciHUx-b 
.tHirt, to TpysuHCKoe npaBiiTC/ibCTBO oKaweTT. tint Bcsmyio no- 
Momb ii coA^flcTBie. 

3a MwHucTpa HuocTpaHHuxt £i.n> reapdJ/cajMt'lw, 

^Hpeirropt KaHue-iMpiw JojrimnaHudM' . 

Ms 190. 

HepenHCKa no Bonpocy o cKynKt x Jifc6a repMaHnaisi.; 

i- 

Tejte<$»OHorpaMMa ort 1'jraBHoynrf^noMO'ifHHaro no :«raroBK"fc 

xjitGa. 

■ 30 aezycma J91& toda, J* 77/A'. " 

MiiHHCTpy MaocTpaHHUXT. flt-m.. 

.Do 3aHBJieHiK> moiixt. areuTOBt yno^HOJioieHHwe ota-kab- 
hhxt. rcpMaHCKHXt yipewaemft npon3BOJXHTT. 3aKyaKy xJit<Sa bi 
Bopia.iimcKOMi. yfea-fc u bt. KaxeTJH, npn hcmi Bt BopqajiHB- 

— 1--.- -'— _ .^-.379.^r^___- ____ii;il_^_z_^^. XVJI1. Pecny6jinxa Tpj3iH k repnaHui. j* 190. 

ckomt. yksai 3a«ynKa npou3BC\ijiTCH no uimMi, shjmiitcjilhc 
oojite bhcokhmts, 'j-feMt yrniHOBJieHHUHj a ei Kaxeriii no hbhc 
cneKyjisiTnBHtrMT=, .aoBoaa ctommocti» nyjiaMyKHJioi20 — 140 py6 
lJoiio6iHJfl o6pa3i. ji-fewcTBiii M-fcuuacTk pa6oTE npaBUTe.nbCTBeH 
huxt> opraHH3auifi no 3;iKynK-E \Jit6a, yBeJiHiiiBaa 11 <5e3T> toix 
iiOBumeHHOe cneKjMjmiBHoe HacTpocuie x„rfe6Haro puiiKa. Ilpoiiri 
npHHHTfa wfepbi kt. ycTpaHeyiio noj.o6Haro pojia JtEsrreJibHOCTi 
repMaHCKHXT. arcHTOBi,. t.ikt> KaKT> TaKOBaa pacxojurrca ch no 
cTaHOBJieHisiMii FIpaBiiTe^bCTBa no jsHHOJty-eonpocy k cosepmeHB 
.iniijaeTT' E03.V03KHOCTH nprj.oji>KaTb njiaHOsrfepHO cboio patkm 
JaKyntca Bis Eop^ajiiiHCKOirb yfe3A'fe npoi:3BojinTca TOJibKO ci 
jioero corjiacia. 

r^aBHoyno.iBOMOieHHHH Aprtwiwum" : . 

'■ " "■ ■■ II. 

Ero npcBocxdjiiTCibcTBy r-Hy PaMiiiuBM-iH — MimiicTpy Bhv 

TpcHHHXT. fit JTb- 

„roeno£UH'b MllHlICTpt. 

Ha ycTHUH 3anpocb Bauiero ripeBocxojirre.ibCTBa othoci: 
Te;iLHO nOKyriKii npoBii3in repiiaHCKiixt BOMCK-b en, Fpy3iii. iiM"fei 
-jecri, coofimiiTb Ba.\n> cj-fcjiyioiuce: 

B"fepHO, HTO rcpMaHCKlH EOMCKa !lpi! nOKyniCE yKI!3HeHHHX' 

npunacoB-b OTHacTii njiaTart Go-tec Bbicotcia utuu, temt>. Tpj 
3imcKan HHTeHjaTypa. Ki. 3To.wy ohh npHHy>K,aeHLi. t- k. oh 

He IIMtlOTb E03MO>KHOCTi! paBHb!MT> CHOCOCOMT*, KaKT> HHTeHJiaHl 

ctbo, npio6p"feT3Tb ToeapH peKBi)3uuieH, t. e. npiiByjiiTe.ibHO 
noKynKofi, 11 Ta«-B KaK-b u3b1;cthuh Banie.My ripeBccsojuTcubCTB 
6e3!iopHj.o4HbiJi ycjiOBia Ha npcaoBO-ibCTBL-HHOMT, ptiHid; npou: 
BOjflTi. 6e3npecTaHMoe noBHiueHie iteht.. rpy3iiHCKoe IlHTeniaH: 

CTBO 33HBHJIO CT> CBOefi CTf.pOHH, 4TO He TISl1;en> B03M05KHOCT 

npuHATb Ha ceOa CHaGmciik npojOBOJibCTBieMi- rep.MaHCKiix 

BOVtCKb. 

Hto Kacaerca nonynoK-b bt> Eopnaji'B; to BOiicKairb h k< 
MiHAaM-b cooduieHO, ito oh£ aojiwhh coBepuiaTbca cb coraad 
r-i28Hbix - b iiejieraTCBT> rpy3ttHCKaro npaBiiTeJifccrea jmh noKynw 

X.rfeGa B1> -VhlHHCTCpCTB-E HpCAOBOJIbCTBis. 

H3i> Bbiuieii3JioaceKHaro r Bauie UpeBocxoiunreabcrao, Moacei 
WMOTptTb; KaKT> Kpafint- hco6xo.himo. mto6u npaBHTeabCfi XVIII. Pecny6jinica rpy3in h TepHaHn. Jfejfc 190, 19L ■i =5 * iipuHHJio HeMeAJieHHo 3HefnJ4Huii iixpu a jh pedprammiuif BceiT 
xjte6ho& ToproBJin n jijih ycrpaHeHia jiijxoi:mhwxt> h cneKyna.'rop- 

JKIIXT. B.11HHJH BT> IIpOiLOBOJIbCTBeHHOll TOprOBjfe- 

flpiiMiiTe yBtpeHie bt> rJiy-GoKOMi, yBaH;enin- 
| 0om Kptceb*. .Yr 191. 

HepenscKa o npasax'B noM^mimoBi. ].."'■■ '■- ■ 

Ero npcBocsoaiiTtJfaCTBV r-Hy PaMimmn.iw— MiiHiicrpy Buy- 

TpeHHHXTi fltjllj. ..... r ... v . . ... . 

_roCnOjlllHT> -MlIHIICTpTj. 

fl \3URj\-b, wo Bc-fe moii ycii.iin 11 vcthhh. np.ocb6bi, ct ko- 

TOpk.MIl JI JiM^-liT. H€CTb oGpSIUSTbCJI KT> PaUJCMY lIpt'BOCKOJUI- 
TCdbCTBY I! KT> r-Hy '" MlimiCTpy-llpi'Jlct. laTCJlk), OTHOCHTeJlbHl) 

two, *)To6bi noMimi:Ka:wb I'opiiicKaro v-teaa, coraacHo nocTa- 
HOBJieHi'ro ripaBiiTCJibcTBa. OiMa-Gbi Bbin-iaicHa KpecTLHHaMii apeHii- 
:ian n.iaTa 3a ypoHcart 1917 roia. ao c:ivb nopt He npuEeJui hi; 
kt> KaKOMV pe3y.ibTaTy. HaooopoTT>, K3Kt> biuho. 'ncuoifusde ct> 
KavKjibiMt AHt - MT> Bee yxyjmaeTCH. t.ikt> Kaci, noM-fciniiKii caimo- 
4 rjiacHp 3a''iBjiHFCTb; 'rro oh:: He MoryT>. ...0TnpaBtiTbCH_.B'b_._.CBpi!. . 

ilOM'feLTb3 T HTOilbl cof-paTb ■Cl'fej.ycilUJI IIMt CV-MMbl. HC pHCKVJ; 

"i nnacHOCTiiO OwTfc yOiiTLiMii- 

I ripilHHMaS BO BHl!H3Hie TiKOC 'HtBblHCClIMOC no.WHicme Bfc- 

! uicii, h no3BO.ifiio ce6t npe liokiitu < 6pa30EaTb Hesiea.icHHO ko- 
1 Miicciio bt> cocTaBe jbyxt. npcacTaBiiTciei* ott, IpysJiHCKaro Ilpa- 

1 BIITeJlbCTBa, JBVX-b npcaCTaBtlTt-lCH OTt nOMtlUIIKOBT> n cuHoro 

t npeicraBHTeJia ott> ,3eji<. : rdui!i- Ko.\niccia 3Ta jnoxxaia -camasa- 
I ubiacHUTb o6uivk) c\MJiv. KOTopyto ii'M>KHbi eme no^v iiiTb pa3- 
| iKMHbie noM'tmiiKH, a aaTtsn. npiicTymiTb kt» ccGnDaHJio art-: 
ayejioS apeHjHofi njia-ra. JLifl yoitiiiHaro BtinojiHtHiH nocrfci- 
;jefi sajiann, Koui-.cciu jo-iacm ObtTb OKasaHa noj£t j p'JiKa~M'fccT-I 

HHMH B.iaCTflMII, a T3KiKe CneuiajIbHUMt ITEMcnKliin. BOCHHblMV 
OTpa^OMt. -..•-- - 

Dpomy, Baiuc npcBOcr.ojiiTe-'ibCTBO. He OTKa3aTb j&tb wot 

OTB-BTb BT> B03MO%HO CKOpOMT> BpCHeHll H3 yK333HHOC MOeiipea- 

^£iH:-^V : ■.:■ : : . ■' ■...'.."" :...'.— ;381..^Z:i3J::LZ.L:_;:^-r:Zii:£EE"V: XV11I. PecnyfijiKKa TpyaiH h repMJUM- J* 191. 

.lOJKCHie, KOTOpOC, KaK-b MHi Ka>KeTCSI, JlBJlHeTCH ejllIHCTBCHHbI.vn 

cpeacTBOMi, ii36t>KaTb BOopyrficHHaro BMtmaTejjbCTBa H-feaeuKHXi 
BOfiCKT.. no.ibsyiocL ciy^aeMi bhobl Bbipa3iiTb BamcMV UpeBO 
-■soaHxejibCTBV 'ivbctbi Jioero rjiyGoKaro yuaiKCHis. 

(PWu-lipt<Cl>" . 
Tittfi.tuci, ?j cfHmnopji ip tH 2.. .\j- iotS. 

II. 

Ero HpeBocxoiinToibiTBy r-Hy PasiHUiEK-in — M«nncTpy Bhy 

TpCHHHXTj ilfc.Tb. 

»roCnO^HHT> Ml1H!!CTpi>. 

IfeBimcmc oGi. apecrfc iiom-bujujkobt. FopiflcKaro ytsaa khh 
3 a Teopris; n ilaBiua EarpaTiowb AaBiino.BUX-b, ,3,eKaH030Ba a hk- 
apv3efi ~0T4ac-b-;i;c BbiSBa^o st. ropoivfe tojikii o tomt>, hto 3T, 
.lima Ctuii apecTOEaHti 3a iixt> oGpameine kt> TcpMaHCKofi ieJie 
rauiii- c-b jip< ctooil OKaaaTb i«n> co.itHCTBie kt> nojiy4eHiio jim 
citjiyejioii iiMt apt-Hj,Hoi"i n;iaTW 3a' ypo*afi 1917 raaa. 

Xotsi noc.it ueojiHOKpaTHtix-b 3aBtpeHiii Bauiero IlpeBOCxc 
4UTe.al.CTBa no cesiy npujicTV a hc xoTt.n> Cm npnaaBaTi> 3H: 
Hesia VKasaHKUMi. euuic pa3roBopaMi, ho h hc uory He odp; 
maTb BHHMaHJa Ha c.iyxu. KOTOpbiu B03uiiKai0Ti> KajKAbiii pa3 
31, TaKHXi> ciyHaaxt v. Tt.wb caMbiMh 3acT;iB.iaioTT> npeano-ianiTi 
■rro. ohii .JiMtvjTt KOe naKoe ocHOBaHie. 

Bt> E:;,iy 3Toro, Bsmc.My - npcB<KxuaHTcjibcTBy Cyae". iICH< 
"""-fro BiTut-iax^ "ji3''3t>K3Hisi " B-b" casioMT." Hana^-fe Bcjmaro Htiop; 
3yjitHiH s .aojiweH-B npw.iaBaTb ocouoc anaicKic HeaejueHHOii 
BbiHCHiHiio 3Toro .rfc.w. Cor.iacao uutiouiiiMca y Mena CBtitniasn 
npiiHUHofi apecTa Gbi^o odBiiHetiie bt» rocyj..ipCTBi;HHOH H3.\itH- 
nooToay a 'npomy Bam-' IlpeBCcxo:uiTc.7bCTBo hc OTKa3aTb cec< 

IUHTL. MHt BT- B03M0'.i;HO CKOpO.U fc BpCMemi npIJ'IHHbi. KOTOpb 

nocavijui.in ocHOEaHicMTp Kt. ao3uy/ivieHiio TiKoro coBiiHemsi- I. 

MOCMV MHfemiO, OJMtih TO.lbKO TOTb CJjaKTT., 'ITO nO.\l£m.ltt 

oopaTii.iiicb. 3a noMombio i;o MHt r lie .uoaicn, cjiyaaiTb och 
BaHJeiib juin o6B;;KcHi;i uxt Bib npccTyn.ieHin. TaK-b KaKt Tc 
MaHCKaH flcwrauia npiiGbi.ia ax fpyaiio no npiirJiauiCHiio cawci 
>«e npaBiiTejibCTB.1 1.1s uoacosaaHiii I'ocyiapcTBa,_ . to citiyei 
npi!3HaTb ; ito bl-e rpa>i<aaHe, K"b KaKOil Gbi napTiii ohii He np 

KaJUttKajllI; IlMtlOT-b npllBO EHCK:13bIBaTb MHt CBOH nOJJUTllHCC! 

j^najti 11 oupauiaTbcs ko MHt c-b /Ka.iodaMti 11 npr>cb6a.v 

■ :: , '■ ' ■" — 382 - = XVHI. Pecnyfininca TpyaiH h repnamji. ■ . ? ■ Jfe 191. 

Tohho Tanaie^ npaBtiTtihcTEO He MOJKerb CHiiTaTb„noJiiiTHK.y..nap^.__ 
tih M.111 rpynnu rpanuaHi. He6,iaroHa.a,e;KHofi noTOBy TOJibKO, 
uto OHi HanpasjicHa npoTi;BT> HacTOJiuriro peatHMa. -TloKa hojih- 
Tima 3Ta Be 6yaeTb HanpasjieHa npOTiiBT, cymecTBOBaHin cshoto 
rocyJiapcTBa : ee He-ibss: c4iiT.iTb rocyjxapcTBeHHOH ii3M-feHofi. il-fefl- 

CTByH TaK!lMT> IIVTCMT.;' IIpJBilTeJJbCTBO, BtttcTO npiIMUpeHlH p33" 

jm>iHbTXT> cjhket. HaccicHk; BHeceit Oojibuiia npeiJHTcTBifi kt» 

VMlipOTEOpCHllO !! B03pOiKaeHiiO CTp3HbI. 

He OTKaiKirre. Baiue [IpeBocxo.iHTt'.ubCTBO, co6jiaroBOJiim. 

- aaTb MH"E yjlOB.lCTBOpiiTe.lbHWli OTB'bTT, BT> B03M05KHO CKOpOKI- 
BpeMtHK HI BOSuyiKJClllIHfl MHOK) BOnpOCTi II npHBUire yB-fepcHic 
BT> IVIVOOKOMI-. MOe.MT) VBajKtHIH. 

Ttufi.tUCS, 2y CCHWMPJl Jf)lS '., ."Vi I060. 

■ " ::: ;::; ' '■'.'. "■"" III/ ■; ' '■■-' ;; : : ; 

\ MimiicTpy 3eH,ieiik3isi. 

1 _Bt. ciuiy jeKpeTa 3a;caBKascKafo KoiuHccapiaTa or*. 16-ro 

i jieKaopa 1917 rcua u 3aKOna 3aKaBr«3CKaro CefiMa on. 7 M apra 
' 191S roaa r., MacTHOB-naTfejibiecKia 3eMJin. npeBHuiaioinis onpe- 
A-fejieHHEia Hop.MM, 6hhiu KOncpiiCKOBaHBi bt. noJib3y rocyaapCTBa. 
* ii, CTaJio Curb, noc.it lfi AenaGpa 1917 roaa nOM-feiUHKii HMtion, 
\ npaao no.iyiirrb .-uiuil tott. ypo>i;afi, KOTopuii nojiyituica bt, 
t npcA^axi, HopiiM. :;^u ry nacTb ypojKafl, KOTopas nsn, ol- 
i — jiyeTV ck apenaa-ropa, t:c.i!i ocr.iBJn;HHaa- e«y BT>4jpea.*Jiax*-Uop--. 

1 HH 3en;iH HaXOilt.iacb BT, apeHJ-t. ' iqi- 

I 1 Ito.h« nacaeTOf ypoacasi 3a BpeMH jio 16 jtCKaOpa 191' 

| ro^a. to hvjkho !!MoTb Bt BHJ.V cTbayiomee: 

I KaK-b Who 1131, ,k\ pHa.aa 3 acbj ; aHi}i Oco6aro 3atUBKa3- 

' cKaro KcMiiTcTa otv 14*3BrycTa 191 < r. no Bonpocy o^npaB* 
noM-feuxiiKOK-b i;a ypoasau, oaHaieimaro micia Oco6hmt> 3aKaB- 
Ka3CKiivi Komitctomt. Gujio nocTaHOB.ieao: ....-..- 

a) CraBKii iiaTvp.i-ibHofl apeHAbi. ynjuiUBaeMOH no oobiiaw 

' BT, BWAt, oripCA^lCHHOn AOJili ypOiKaH, nOH!13HTb H3 OHHy CTC- 
? neHb fBHtCTO '/,- JOfflI-.'.„'.BMtCra ^-L u _h.t. .a,,ho ne H,, :; 

>Ke V lfl HacTit). ' "" '"''"«'" 

h) Gatayromyio BJiaj.t.nbuaMi> aptHAy scpnoBbiMii npo A y-Ta- 
mh nepeBecT.i Ha jeHbi h no u 1sHaM* Ha npoiyKTbi, ycraHaB«j- 
BaeauM-b rvdepHcmuui .npoaoBOJibCTEeHHbiMii .. KOaiirciaiiH, , Tairt I 383 — XVin. Pecny6nBKa TpyaiH h repwaMw. J* 191. 

'rro BM-fccro HaTypajibHoii apeMH 3eMJieBJia4't.ibm>i nonywioTi 
npi:«JHTaionii5!C« n«i 3a sepHO no vKa3aHHt!Mi. Bbiuie ij-bHaMt 
iieHbni h 

b) npeAOCTaPiiTb 3eMj)etua.a,'EJibUaMT> npaBO nojiysaTb 3epHOM?> 
,iniiib tv *iacTb HaTypaJtbHofi apeHAU, KOTopas HeofixaaiiMa hmt. 
jjih npoj.OBOJibCTBia" ceMbu TOJibKO bt, Te»ieHie OflHOro rojia, npii 
qeii-b Bet cJiyiaH oTiucaenisi SL'ptja. ' jljir noTpeoHocTefl BJiajrE-ib- 
na pa3p+>ruaK>Tcs vb3jihh.mii 3e.MeJJbHbiMii KOMHTeTa.Mii, a rjrfc hxt> 

IliTb — STKCTHHilll HCnOJlHHTeJlbHHMII KOMliTtTaMH. IloCTaHOBJie- 

Hie»-b a>e Oco6aro 3aKaBKa3tiKaro KoMi.TeTa ort .14 HoaCpa 
1917 r. UKaBKas-b* ott> 14 Hoaopa 1917 r.) kt> »TOMy 6ujio 
iipii6aBJeHO, hto BocnpemaeTCH noBbiiuaTb bt> 1917 roiiy apeHjy 

OpOTl!BT> HOpMTj 15»1<> TOJLA- 

Il3t ii3JiojKeHHaro OTEjiyerb. htc 6biBii)ie noMtmtiK" hc 
hk^iott. npasa B3biCKHBaTb ci. apcHJiaTopoBT> ypo>Kafi 3a Bpesisi 
orb 10 jeKaOpa 1917 roiia j.o Toro m< MCHTa, nona yfesjiHUMii 

3eMev7bHbl.MlI KOMHTCT:.MH He <5yjieTT> yCTaHOBJKHO, KaKOC kojih- 

4CCTBO 3epHa rieoSxcaiiMo 6uao js.:ih npojLOBOJibCTBis B/rajrEJibua ■ 
ct> ceiihtK bt. TcieHic l'J 1 7 roaa, h nona rjOepHCKie npojOBOJib- 
cTBei-HU<! Komhtsth (a HbiHt. 3a ynpaajneHitii-b iixt>. MiiHiscTep- 

CTBO npO^OBOJlbCTBlH) He yCTUHOBaTb npOIJIJIOrOAHIIXTj utH-b Ha 

3epHO, a i-aT-EM-b He CMory-ra B3btCKiiBaTh utmc. KaK-b bt> cy- 
4e6HOMT> nopHiWE. 

]Opi:cKOHcyjibT> €. ^jfcumptid-ie" . ' 

IV. 

KanaJifaKHKy IlMneparcpcKoii repMaHCKofi" .icierauiii — Iem.- 
pany (pcHi.-Bpecci.. 

.Baiix' IlpeBocsoiiiiTeJitCTBO- 

Bi.'cTB'E'rb m Bami; noiTeHHbia niicbwa ot:e> 22 11 25 cehtsi- 
opa 3a -^V 1018 h lofco, HMtio HCCTb noBTopHTb Bauiewy IlpeBO- 

CXOJUiTcJlbCTBy TO, VTO YjKe 6bl„10 MHOKJ CKaSaHO yCTHo,. a HMeH- 

ho, *rro Ha3BaHHbie noMtmisKH Ohjih apecTOBaHbi 3a to, hto 

CTpeMH-llICb B03C03JaTb HepHyiO COTHIO, HO T10A06k fl-BHCTBOBaE- 

mefi b> 1905 rojiy; hto Bb!3Bajo 6u anapxiio bo bciS cTpaH'b. 
11 no 3T0uy sonpocy bt. cn^uiHOMT> nopHAK-fc npoiiSBOAMTCfl crpo- 
roe pascji-EJOBaHie. 

CniiTaio Htro6soj[HMMM-b nOA'«pKHyTb, mo [IpaBiiTeJibCTBL 
ctohtt. Ha tohk* 3pT3Hia cTporaro BbinoJiHeHiH cym.ecTByioin.Hxi 

. '. ".'..' ''....^^^' ". . ■ "— 384.— '-■--.- -"■.- _.^_-l.. .._._-.: _;.■_._„. U-'z XVT1I. Pecny6jjHKa TpysiH h TepMaHiH. I* 191. 

33KOHOBT,/ Ha ocHOBaHin .KOT..p«xT, - nojrbuiiiiasn. 'upcjocTaBjJeHo' 
npaEO nojiyHema npii'iuTaiOiWjxcH h.\it> no saKOHy jioxo^obi. a. 

HM-feHifi nOCptaCTHOU'b MtCTHUXt 3CMe JlbHHXT, KOMlITCTOE-b H npo- 

aoBOjibCTBeHHbi'xi. opr.iHi!3aiiiii ii Bt cjiyiat necor.jiac!» iixt. cb 
nocTaHOB.ieHiaMir sthxt, yt,pcau««fl,- umt, HajjiOKirrb cupauuTfa- 
ch bt> cyjn>. A noTOMy npaBHTc-ibcTBO He Mo>wr-b ;ioiiycniTb 

CaMOCTOJITCMbHHXT. BblCTynJltHlfl CblBIIJUX-I, IIOM'tmiiKOBT,. KT> ie- 
My OHH CTpeMII.IHCb. 

rioceiiy mm ndJiai-acMi, >jto Bame IlpeBocxcuirrejibCTBO nafi- 
jeTe H3.imiiHii.M-b opraHiisauiio oitmaHHofi KOiiucciii. i;-b koto- 

pofi He npCKTaB.lHCTCH HeoOXOAHMOCTll. 

Hto KacaeTCH rpa;i;.aaHb. to npaua Bctxb uxt> cuuhukobo 
orpanaaioTca saKOHOMi, n ripaBiiTejibCTBO.MT,. Bora noscMy Hpa- 
1 BiixenbCTBO coh.io :>.a sanoHHoe atanic opraHiisauiio cow 3 a cejib- 

I CKHXl X03HCBb. KpOMt TOrO, 3 npei/lOKIUTb XEHTejiaMT, 3TOrO CO- 

103a npeiCTSBUTb npo-JHTt out. yjiyHiiieHiii noJio>Kc;i!ri ohbiuhxt. 
jBopHHb, 4TO ii npiinojjiTCj! bi, "ucnojiHeme. 

B-b 3aK J iio4eHie ciiiTaio HywHbi.Mi 3aaBHTb Baiutjiy flpcBO- 

CXO^IiTClbCTBy, HTO IlpaBllTCVlbCTBO tie npousBojuuo "apcCTOBt 

;-;a o6pameHic kx apyiKccTBCHHofi iiawb Mncciu u sto nojioCr- 
nue ciiyxH pacnpoCTpaHHtoTca a.iOHaMtpeHHo ct> ut.ibio iicnop- 

TDTb Hailll! _a.06pi.Tfl B3ailMOOTHOUjeHia. Mo HamilMT. CB-feAtHiHMTi,' 
3TO it.13eTCn.il HtKOTOpUMI! Kpyra.M!! GblBUIIIXT, JBOpjIHb Am 

ncno.ib30BUHia aBTopiireTa Bamero ..' . npeBocxoa»TCJbCTBa . bt> 
v3KorpynnoBbixb HHTepecaxi.. 

CooGiuaR bo; 3to BameMv npeBocxcuiiTejibcTBy et oTEfers. 
Ha iincisia 3a A'.Y: ioiS n 1060. naflb3yiocb oayiaeMb BHOBb 
ziacBiifltTe.ibCTBOBaTb BaMT> vBtpeHia Bb Moeiib rjy6ox>vn, yBa- 
>KeHiH. 

H. Pom utmu ah' . 

4 ■ Ttttfi.lVCi, J?J ((MtliXtpX ig/8 f., J£ J^tQ. 

a ', ~ - - - 

i 

I 

| | Ii -'paBHTenbCTBeHHoe cooGuteme no noBony apecia Tcoprh Barpa- 

rtoHb-AaBHnoea h ApyrHyv 

Oco6blfi OTpajTs npH BBtpeHHOMt MHt MilHlICTCpCTBi" 

neoAHOKpaTHO no-iyqajn cBtjtHia. 'ito HtKoxopue ii3b ombhihS'l 
aBopaHi ii KHa3efi ycrpaiiBaiOT-b T3hhhs coBfemrmia Ha KBapnip-fe 

-385 — XVIH. Pecny6j]Kua Tpy3in h repliants. Ji 191. 

duBiuaro TncpJinccKaro ryfiepHcvcaro Ilpej.BOiiiiTejiM flsopaHCTBa 
TeopriH JjarpaTJOHij-ilaBi'jioBa. 

Ha cocfemaHiaXT. oGcyavia-icH sonpocb o cnocoGax-b B3bt- 
cKaHia c^> KpecTLaHi. TopificKaro yE3Aa rajibi u yfifciTKOBt Cb 
MOiieiiTa nepesopoTa. Bu-n ptmeHO opraHH30BiTb Ta&KO ott> 
IlpaBHTejibCTBa cneuiajrbHufi BOopyaieHHhifi ABopaHcidfl oTpnjui, 
nopyiiiBT>. eiay co6npaTb rajiy h yfibiTKH. 

OxpSilT> STOTt JlOJll/KCHTu 6bUIT> OiJTb OpraHH30BaKT> H:l 

noaoOie ^epHofl jlbop^hckoh cothh. onepupOBaBuiefi bt. 1905 r. 
bt» TopificKOMt yi?3jrb nojt npeABCiirrejibCTBOM-t M3B-ECTHaro 
A6ayiuejiH uiBHJiii . 

B^t oprammiini soopy;KeHnan» OTpsua npiiHUMajin yqacrie 

H-feKOTOpbie II3T. TEXT. .1!IITL ? KOII HM-EJIII OTHOUieBie kt> . oprami- 

3aui[i lepHofi cothii 1905 rojta- 

IIo AioeMy pacnopsj/KeHiio 6uau apecroBamj: reoprifl, Rasnn.-h 
11 Baai.rifi BarpaTioHTj-AaBiijiOBM, PoMaHt 11 UsaHi. BerraCeKOBu. 
AjieKcaH^p-b iZeKaH0308t 11 lociicpi PeBa30Bii"3T> TapxaHOBt. 

ripu apecTE AaBiiiia Ear pari oHT.-ilaBH.aoBa, bo speiia o6bKKa. 
bt. iHCjii jipynixi. 6y.nan>, 6bun> naiijifim> hcphobukt. AOBt- 

pCHHOCTH Ha IIMS BjpBapH ilaBHJOBHbl EarpaTioHTj-ilaBtUlOBOH 
B"b 03Ha^eHHOH J.OB"EpCtlHOCTIIj MOKAy npOltlMT.. TOBOpilTCa, ITf 

B. BarpaTiOHTi-ilaBiuoBa iijiii /«e ynojiHOMOieHHoe eio jihuo 
o6H3HBaeTCfl co6paTb ajoxojrb 3a 1 91 7 TOAT> JteHbra.MH II HaTJ- 

pOfii TOHHO TaKjKe B3HCKaHlfl 3a npIWIIHeHHtJC HaMT> yfiblTKH 1 " 

jlajrEe CK333HO: r B03Harpa>KjeHie 3a ea Tpy.au, xjionoTbi 1 
pacxoAH OHa nojiyiaeTi. ott> h«ict> 1131. co6paHH!JXT> eio Boen 

HOfi CHJSOfi AOXCaOBTj". 

HecoMirfeHHO, hto noat „BoeHHofi cn.ioS* cKpbiBaeTca opra 

HH30BbIBaeMblfl 1IHM OTpHjTi. 

CBi.a'EHisi OcoSaro OTpa.aa, TaKim-b o6pa30MT>, Hatu,i 
ce&b noATBepjKAeHie bt> o3Ha^eHHOH jioB-fepeHHOCTii. 

3aMHcejra rpynnu jiiim,, atc-iaromnx-b npOTHB03aKOHH«Mi 
HacHJbCTBeHHbiMT> nyresn., TafiHo orb npaBHTejibCTBa co6paTi 
ct> KpccTbam. TopificKaro yfe3,aa rajiy h y6biTKii, yiiaJiocb pac 
KpbiTfc. csoeBpeMeHHO 11 npecfeib, TaKUMT, o6pa30HT>, bt> 3apOAbmri 
ct> oaho3 cTopoHH, npecTynHHfl jL-iaHia Bumeo3HaHeHHoA rpyn 

nbl. Ch ^pyrofl— B')3M()JKHI)ie SKCUCCCbl CO CTOpOHbt KpeCTbHH' 

TopificKaro ytsia, KOTopbie, kohciho, oKa3ajiH 6h BOopyweHHO 
ate conpoTiiBJieme He.!ieraJibHOMy oTpajiy- 

L— '1———ZJ... ..:,:.- : „.i_ :_.„'.: 386 " " "" XVni. Fecny6miKa Fpy3in h repMamn. JfcJ* 191, 192. 

Bt> iio-MCHTT. npeKpauieHin aHapsin bt> ropiftcKOMi y-fe3X£.H 

nacrynaioiuaro ycnoKOCHin, BumeoBHaHCHHaa rpynna nrroBUJia 
cTpaH"fe HOBbia anapximecKia Bucrynjieaia. 

Turp.wc*, _•■? ccunmOpx KjiS :o<)a. H- Pa.Wtuieti.lu. 

Jf? 192. 

HoTa TpysaHeKaro HpaB&TejibCTBa UpeflCBAaiejiH) Tep- 
MaHCKot MHecia leftTpajiHTeTt rpy3iu. 

.Bauie ripeBOcxojuiTeJibCTBO. 

Bt, oTBiT-L Ha Baiue nncwio sa.-Na 1168, hm-eio «iecTb jlo- 

hl-cth io Bamei o cB-fcatHisi Cvitayioiu.ee: 
'■ Si HiiKoraa He pa3CMaTpi)Bain, MCHtAVHapoitHoe . np.ioJKeHii: . . 

1 Tpvsin, naKT> no,io;KeHie locyaapcTBa coBepmeHHO HeiiTpajibHaro, 

Tana, leant o-ieBiuHbie <$aKTbi hamt, noKa3UBaK>TT> oGpaTHOe. 

HosTOMy a oxotho coiJiamaiocL ci> BaMH, KOija Bu onpcitJiaeTe 
'] 3to nonoH;cHic, kskt, r ioc\uapcTBa, coe.iKuaiomaro orpaHHieH- 
i huh HeflTpaJiiiTeTTi". 

' ' Hcxoah hst, :>Toro onpcj-tjieHia, biiojiht. onpeji'E.iniomaro 

■ coGbiTia Ha.mtH no/urriwecKofi >kh3Hij, a aojukcht. CKa3aTb, ito 

1 HeCHOTpa !W TO.MTO HaiUT. HeiiTpajlIITCTT, OrpaHTIHCHT. II KiKOBT. 

\ 6u H1I 6LUIT. cro 0GT-,£M>, OH!. HE.lSieTCH TEMT. HC SKHt* <J>2K- I 

i TOMb. ECJIU >KC Mbl npHCOeAHHll-MCH C1> OpyKlUl'b TVb ■ pyKaXi ICI, ; 

I' OJLHOH IJ3T, EOWlOlUlIX-b CTpaHT., OICBHAHO, TOrjU He M01JIO 6bl 

i 6mh ptin o HeflTpa,niTert, xots Obi 11 orpamiieHHOMT.. KoHei- 

1 HO, MM- HC p33CMaTpHBaeM* 3T0TT, orpaHmemnift HeHTpaJIHTerb, 

I naK-b ecjiiifrb mu He cpaaCiUHa, ct BparaMH Haiuefi HraaBBCH- 

i MocTii 11 Kaiueu cboGoam imh nponiBT, Kauoro jih6c BH-Eiimaro 

" HaiuecTBiii 11 He 3amnim.nnci, 6m BctMfi BOsaostHbiMii cpeiCTBasiB: 

! Hao6opon,, uaiiM- tbcpjoc ptuicBic-saiuHOWTb Hauiy nesaBHcn- ; 

i Horn 11 tumy CBoOoiy .npoTHBi. bchkkxt. noKyuieBiu bt, cor^- 

* cm ci.cii.iaMn, HOTopua fiyayn, Ha milieu CTopOH-E bt, . 3x011 

<3opb6 , fe. .'■'.' 

ripiiMHrc yBtptHie bt, coBepmeHHOMt noiTemH. . _;. : 

npeActAaTeJib IIpaBiJTCJibCTBa TRopdamit*. _ ; _ J ..- — 387 — 1 XIX. PeenyGpica Tpy3ia h Ho6pOBOjibHeeKafl 

Apwifl. 

(Bonpoci. o Co'-ihhckomi> oKpyrt). 
M 193. 

Pe30jffl>5ia coBfera coJuaMcwraecraxi napTii r. Co^h. 

■ -,06c\uisbt> coBpeiseHHoc nojiimrotCKOc noJioaieHk Voccw 
ii, Bh »iaCTB0CTH. Co'uiHCKam oKpyra. o6i>cuiiHeHHUn cor-eti, 
ccaiiajiucTHHecKiix-b napTiii ei, ijackaaHm iS ccHTJf6pn 191S roja 

npiIlUCJI-b K-fa CTEAyKHUHMT. BMBOjaMt: 

■ i)"BpesiH'o6T.eauHeHi5i Bcero PocciikKaro I ocyaapcrea Ha 
lue-fe cosbiBa BceHapoiHaro yiipejuiTe-ifaHaro CoGpawia nona kc 

aacTvniuio: + 

2) jLL-MOKpaTia ci-panu HaxoaiiTCH nx rpaauaHCKon eoi;ht- 

C* 6oJU>UieBI!3HOM3>- CT, MHOil 11 .CI ^lOHapXlIMCCKl I Ml I _ ,TettWB- 

ibhmh oTAtjibHbixi, ■ JiiuTt n rpynn-b Hace.icHiji, ct, .ipyroi; 

CTOpOHU: 

5) eiiiHCTBeHHOio 'iacTbK> ufciBUiaro l J occmcKaro I <,c\ jap- 
crsa, ta% He TcatKo npii3na;ri> j.o6uT«fl KpoBbio Hapoia pec- 
nj'6JiiiKaHCKiH cxpow. ho 11 saKp-EiweHt bt, cro ochobh«xt= 
saKUHaxi.,— HBJiaeTcs FpyiiiHCKaH Pecny&fliiKa; 

4) hh-eh cBocii sa^a'icH oGtejiiHtHie pa3HUXT> nacxeii 1 oc 
ciii bt, oinv MonxHyio je.MOKi)aTiiHecKyio pecny6jiiiKy, iictuh 

HOC CUiaJllCTH AOJl^KHH BCC3TSpHO CH0CO6CTB0BaTb yCTaHdB.ltHIK 

aeiiOKparHqecKaro czpon est, OTAt.ibHUXT, qacraxi. rocyaapcTBa 

j) XOT3 COHIIHCKIH OKpVHb BKOHOMilieCKH THrOTteTTb KT 

Kv6aHCK0fi o6.iacTii.HonpncoejiiHeme ero kt, KyCanii pacmrpiu. 
fiHcAtrpy Miflhin BoeHHOfi aiiKTaTypti, npoTHBHofi iwei; .acMOKpan; 
ii HapoAOB-iacTia, n ainuaao 6bi Hacejicme CoHHHCKaro OKpyr 
BcixTTAeMOKpaTiriccKHx-i, cboSoat., npenaTCTBOBiJio <5h npoBeju XIX. Pecny6nMK^ Tpy3in m flo6fOBonbHecKan ApHiji. NJ* 193, .194- 

3110 BT» ~,KT3Hb 3CHe.lI.HOH pei^OpMH ■ -H- ttBtUeHhn" JCMOKpaTHSe- 

cksfo seMCTBa; 

o") pj3BMTie Aaizim OKpyra iia ocHOBax"b vpaKTiwcKOH 
cboGojih. npanti ii HapcuOE-iacTis, iipoBcienie 3eMC.ibH ;n pccpop- 
Mti T BBejcHio jciiOKpaTiriccKiixT, dpop.Mi. caMoynpaB.iCHifl u^ojiHan 
^BoGoaa s.iaccoBofi uopbGw npo.ieTapiaTa » KpecrbflHCTBa sa 
ceo" KOHe'iHkic ii.ieajtti bo3.vsoh;hu .iimib npn ycioBiii npucoe- 
.iiiiiema OKpyra kt> rpv3iiHCK0H ilcMoicpaTimccKCii PecnyCiiiKi. 

HaocHCBaHiiiBcero Bbiiii<Ji:3.iO/Kt;HHaro. coiimcKiii oGT-caiiHen- 
Hbifi coEtrb couia,iiicTii4ecKiix-b napTiii (com"ajn>-ie.\sbi;paT. u 
couiajiHCTOE-b pcB'-JiioiiioHcpoBi.i ■ cannorjiacHo BULt;a3bipaerb 
noaKJWHle. <jtoCi>i: i) TpysHHCKOC npaBriTCJiLCTBO HcuejuieHHO 
ocoGbiMt jieKpeTo.Mi> ocpopmine speMOHHO npncoej.iiHCHic Cohiih- 
CKaro OKpyra ki, PccnyC^iKt; 2). ojHOBpeMC-HHC YCTaHOBimo . 
npaBiiJibHiifi TOBapooGMtH-b ct KyGaHCKofi cGjiacrbio "aia o6e3- . 
ne^eHia Hace.iCHia OKpyra x.ybGomt. it jpyniMM npcaMeTawn 
nepBofi hco6xoahmocth. 

IfpcjctaaTc.ib.coB^Ta Hewpt ]i3Ma'HMCb". 

\\ '-'' 
I Jf? 194. 

1 , ■■ ■ - 

■ Pesojiionia CoihhckoS opraHB3aniH napim comaM- 
1 " cTOB-B-peBoanoitioHepoBT*— -- — — 

1 

1 .OCcvjiibi* iio-iimHecKoc no,ion;eHie GmiiKKarv OKpyra 

- coHiiHcraa" opraHti3auiH napTin couia J incTOBT,-peBO.=nouioHepoBT, 
I BKHCC.Ta cilmyioiuyjo peso.ijouiio: hmIsh csoefi aajurac" npoBejie- 
I -iie bt> Ki^Hb^eJU'KDaTiiHccKiix-b npiiHuunoBT. h ctman rpy3iK> 
'] c-Uiiictbchhoio nacTbio r>UBiijaro PoccificKaro TocyjiapcTBa, na* 
1 npoBOJtarcH Bt *ii3Hb . jcuoKpaTifiecKh iweii, saKp-feiiJieHHbiH 
j cchobhuwi saKOHaMiJ Pecnyu.iHKii, h cipcuacfr-m. ouwyu«KHi»_ 
B«a Poccin bt, cjuiHVK) LpciepaTiiBHVio .leMOKpaTimcrryK) pec- 
hvGjuikv.— coqiiHCKaa' oprauHsauiatnapxiH coma.iHCTOBT,-peBOJiio : 
uioHepoBT, BUCKaauBaeTCH 3a Bpe.MeHHoe npHCoeJumeHic to^HH- 
CKaro OKpyra kt> rpyaiHCKofi ileHOKpaTniecKOii PecnyGjiHKS _n_ 

_38y — - -■■- '■'■ - XIX. FecnyoJimea TpyaiH h fiodposoiibieCKaB Apwi*- fM* 194, 195. nbcTi.HOMs.cn, npocim nepea* ca npcjcraB.nwc.1 «^P™ 
3 to BpcveHHce .npiicoeaiiHeHie Co-umcKaro cwpyra kt, rpywiiy 
CKoft .aeMOhpaxiwccKOfl PccnyCaiiKt «pmii«MWS-!» aw™*. 
npeiciaaTe.ib (.'. BmsipGKin." Jfc 195. PesofiOKifl rpaK«a» r. Cow o npzcoejHiieHii 
Kb Tpysii. 

Otkduto aacJiyiiMM. jok-ioai, npeicraBUTcJTH TpysHHCKor 

En TcrCTKopo, o6mecTEeHHoe -coopame Tpaauaii-b Com 
fosBaHHOc no mimia-mB* ofii.eai.HeHHaro coiAra coinage™* 
cSTIapTin, cob^tobt, pa&ran. Jcnywi™* caroa pa6oH«xx 

S^^ ciHHCTBeHHOH «ci»> o*«u,aro PoccmcKaro Tocy^ap 
raa A-t'Hc -roJiwco npB3Mam,-aooHTUfi k P obi>io Hapoaa p*. 
SSiiiKaHCKii'i crpofl, HO ii saKptn.ien-h bi, ochobhhxt. saKOnam. 
hb Sici ro'L H?Ka;Pecny6.HHa: 2 ) mri» CBOeA sauw. o*u« 

" croHoKeH So Hapoiionpa^cTBa: 3) ™>™ ^T^H^ycTaap 
co6paHie P Tt»-» He«H*e H»oaim ; hto npiicoeauiKHu: Cohi* 
aiiKTaTVPH 1: .wuiiijo 6u naceJKHW OKpyra acfcvi. amohpaTi 

inujb npi: yciOBin npucoe^HfcHw o*pyra kt> r P %3imcHOH £e» 
.luujb upi. jv „,..<5.. u * H-, rcHfsaHiii ii3JK»*cHHaro co.OpaH 

K^Jtbo hcm^hho occftfln. wciohj, ojgopy 
SLeHHoe npncoeJJiECHie Co«iHC«ro OKpyra kt. Pcuiyfljunrt. 

'npejcfenaTejb co6paniH [Itmpb KsmmaOB,'^ 

C<fi»-. ^n ttHm*6px 191$ ^ • ^-390- I. XIX. Pecny6jiMKa Tpysiti H floGpoBOjibsecKas Apnin. K 196. 

". ' : " j© 1%. ' ~ 

3KypflaiT> CoB^maHia npejcTaBHTejieH Tpy3HacKoft 
Pecuy6jiHKH. Kpaesoro Ky6ancKaro TIpaBHTeiBCTBa h 

^oSpoBOjimecROH Apiiii 

i. 

2) cettm/iQpJi tplS iO<ia. 
IIpHCVTCTBy K)TT>: 

1) TeHepajn. A.n.-KCtcBT,. 7) TcHepa.i^ .Ivkomckih. . 

2) reHepa.ii, flcHUKUHt. 8) np.rpy3.rij). rertiKopn. 
5) llly.ibrHH-b. 9) r - ■ „ MasHiest. 

4) CTenaHOBi.. 10) Ilpe.i Ky6.ripaB.Ebm.. 

5) TcBepaji-b PoMaHOBCKiB. 11} - - -, Bopo6beB"b. 
<>t reHepojii, ^.parojuipcsi.- 

AjieKcfeeBi.. Ott> HweHs; AodpOBO^bHecKOii Apuui 11 Ky- 
OaHcKaro npaBDTe.ibCTBa npisEtTCTEyio rme.icTaBHTe.iefi jpvace- 
cTBeHHoii HaMi. Fpy3in bi. jnmt E..n. rorcq'Kopu 11 tch. I~. H. 
Ma3HieBa- riojraraio. >jto ncperobopa o Haiuiixi> B3aiiMooTHOiiK- 
Hinx-b iio^iKHM KOH'niTbca BnojiH-fi ycn-feiiiHO, 1:60 He mojkctt> 6htb 
MejKiy waaii Himero TaKoro, 'ito oh moimo BH3BaTi> ^nop^. II 
in. nepByio ro.ioBy a c4iiTaio ■ Heo6xo,zu:Mbi.\i'b 3aflBHTb, hto Ho- 
QpOBOJibiecKaK ApMiH HiinaKiixi nono^3HOBeHifi «a caw.ocTOOTeJifc- 
HOCTb rpy3in hc iVEJiaerk si npi;3HaeTb te bt> hojihoh Mtpi, u 
nycrt 3Hacn> ona. <ito ct> 3Tofi cTOpOHU 0Ha.Bna.m1> o6e3ne- 
leua. 

Ho KOJib cKopo jloCpoBcibHeLKaK Ap.M!H uepcTi Ha copa 
TaKOe ofis3aTe^bcj bo, owa jo.i>KHa jhxitl h ott> Tpyshi pasHO- 

UtHHarO Kt CCO'B OTHOiueHlH. A MCJKiiy T-E-MT. a OTKpOBCHHO 

jroJi»eHT> CKa3aTb, ^to mk, pyccKie ; bt> Tpyaiu nam.™ TaKOe bu- 
paweHie BpajK4t6HOCTii, i;oToparo bobcc hc ojKiua.ii: ■■» 'no, 
rjiaBHoe, bt> stiixt, roHeHiaxi. npiiHHMacn, ysacrie hc Macca, He 
iiapo.iT., a caMii npaBfiuiie Kpyni. II bt> Aa.ibH-EfiiiJiixT» ncperoso- 

paXT,, nOHHTHO, 3TOTT, 4>aKT"b hc Mowerb He yyiiTblBaTbCS HaMB. 
KOrjia MW 3H3CMT,. CKO.ILKO nepciKiiBaeTi. nenpiaTHOCTen pyccKOC 
Tiaccicnic tia KaBKa3t- A Bt^b paHiiiic mm v.m 'B.tii y>KHBan.ca. u 1 — 391 XIX. Peeny6nnna rpy3iH h flo6poBOJ7bHecK:in ApMis. j* 19$. 

y H3.ct> Bt nojiKaxi, cayiKiuio iiHoro otjjHuepo8T>-rpv3HMi>. II o 
TaKHMt nojioweHiesvb Bemefl mm npiuuipuTbca He MoweMt. 

Jltjio BHyTpeHHefi Baraefi no-iinriKii, HanpaBJieme Boiuei 
opieHTauisi nacb He KacaeTOi, ito jt.io Bame AOMaiimee. ho jlo 
nycKan rocnoAt HtMiieBT, xo3HHHimaTt na pyccKofi 3eMJit np» 
thbt, ilo<3poBO.i£.MecKofi ApMiH 11 KyGawi »m" hc .Moatem,. Ito 
Keity HiMuu yKptn.iaHSTT» Ajurepir ')to Btab ocKoponTe.ibHc 
ajih Hac^. Ha Teppinropisi Tpysii: nycTL jixt, rpv3HHti jonvosa 
ion, xLiarb, hto iimt, yrojHO, a bhe tn He jojdkho 6brrb hi 
oaHorn HtMeuKaro Hoca H bott». bt, cBasu ct an lmt. Bonpocosix 
Bcrae-n, j.pyrof;,— o tomt>, .ao Kai;iiXT, nocatjioBT,. moaxti, upo 

CTIIpaTBCU MXT, Jlt.HTeJIbHOCTb 3TO Cailblfi UleKOTJliSBblfi H ea 

jKHbifl Bonpoc-b. bt. 3aBiiciiMocTii oTt pa3p-EmeHW KOToparo Ha 
xoAiiTesi pa3ptujcHie 11 Bcero Apyroro, pajn lero ku coOpajincb 
IT bott. 9. nojiyinjn> TCierpaiujiy orb aiHoro Baiuero reHepaja 
KOTopbiH nacajuun, cboii hjiacTH bt, Tyance n HeAoyiitBaen. 
noneMv 0H1: Gluim oTM-fcweHbi. Tenepb ;kc BTSHyTbi a Com:. 11 Aj. 
.iepT,,-ti bckwv TflMt nocraB.icHbi rpysiiHCKiH B.iacTii- JIo>kho jjj 
booGiuc roBopHTb o6t> 3THX1, oi;pyraxT,. i<aKT> o rpy3iiHCKiix t, icorj; 
mokjiv hiimh 11 Tpysiefi muieTcs tme irfcjiMii oKpyri, AGxa3in? 3tj 
OKpyra.iucTO pyccKie u Exoaarb e% coctobx PoccificKOiiTeppiiTopiu 
Hto Taroe pfca KoaecKa? Flo'ieMy OTXBa^eHO 25 Bepcn, pyKOK>BJBCT 
HOfi, ho 6e3npaBHofi? Hotomv TOJibKo! hto cbo;i pyna BJiaauKa' 
Hett,, rocnaaa, Taicb mjihZft. Ta rpaHima. Korapaji ObiJia ycxa 

HOBJICHS BT> I9O) P.. JUMJKHa 6tlTL COXpaHeHa. !J TO-lbKO npi 
3TOMT, HenpeM^HHOMT, yOTOBm .Mbl MO^CC.Ml, CJ-OvlKOBaTbC>£ ca 

BaMH. 

Tenept. o TOBapooCntH-fe. 3naeTe, mto iikuubi bcc uticacu- 
BaioTi,, KaKT, na JloHy, Ha yKpaim-E, TaKi, 11 y Bac-b. bt, l'pyaiii: 
A noTOiiy, ccjiii mu jioroBopiiMCrt jo lero-nuSy.-ib 11 cranem- 
BaMi, jiasaTb nKwe TOBapu. ,.mh ao.i>khm ii.v.-feTi> " rapaHinn, mt< 
He 6yjHeMT, no^KapMJiHBaTL n-BiiueBi,. IId ito mu oxotho nofj- 
jeMT, HaBCTp-tqy Tpysin, MOHtert . CBiij-BTe-ibCTBOBaTb Ton 
4>aKTL. ito erne jio Bamero npit3ja a OTKpbj-ti, TcHepa-iy TauaH 
niBii.iH KpeAiin, bt, 240.OCO pvOJieil j^a noKynKii x.it6a 11 ot 
npaBKii ero bt, rpy3iK>. 3Ha<mn>, 11 pawbiue y Haci, CbiJia xeH- 
jeHuiH hith na noMoinb rpy3in. H pa3T> mh lueMT, kt. Ba»i 
HaBCTp-Biy, to 11 Bh aojijkhu 3To Jit^aTb. Hto H3T. ce6a np*i- 
craBJiaeTb KaBKa3T> a,w pyccKtixi,? Ohii yxjiona.iH Ha KaBKaai. 

..:. . . —392— ■ ■ XIX. Pecny6n«Ka TpyaiH h flo6poBonbseeKaii ApMis. Jfc 1%. 

T^KIH CVMMbl, KOTOptlH TpjiHO CeGt np&aCTaBIJTb. A BO upeMH 

boAhh 6uuio MHoro coGpaHo na KaBna3l; pvccKaro iiMymecTua. 
ii 3TO bcc pyccKaa KonefiKa. H >Ke.it3HHsi " jioponj, KOTopua 
crpoujincb— pa^et Ka»ciaH ncpcxa iixt> He wauia pyccKaa? H He- 
yjKcnii bcc co5paHHoe Ha KaEra3l; H3b ueHTpa Pocciii, cayqafi- 
ho oiyniEuieeca tamx. xo.mmo nepcfiTii Kt rpysnHaMT>, apMHtmn, 
a TaTapasi-fc. HccMOTp;r i»a to, ^to 3to npiiBe3CHO list. ueHTpa n 
coGiipa.iocb Tpy.ia.\in EtaiiKopyccKaro siviKHKa? Ho bott, iiocmo- 
rpiiTe H a KapTimy .itaTe.ibHocni rpysi'iHCKiixt, boijckt, bt> no- 
„ioct iix-b npojBH>iccHin. PeKEioiipyioTcJi cvjia HepHOMopcKofi jlo- 
porii n HJ=KOTopLin U3T, mist. Hanpiijitpt," ^eocfcama-, ncnojib- 
30BUBaR3TCH Axn nepcB03Ki; >iacTHaro rpy3a. PeKBiBiipyiOTca set 

aBT0M06njIH. HO BCCfi JilHill OG03IJ, ChMaAM npOAOBOJIbCTBlH. 

IOjkhmm y<iacTOKi> ort HoBO-CeH^Kt oGtaBjiem. aocTAaHieMt 
rpy3imCKaro rocyjapcTBa. I la KaKont ocHO.BaHin? Ha tomt>, 
mo CBoa pyna BJiaauna, hto notta Bu mokctc pacnopajKaTbca, 
Kara. xoTinre? Ho noMHim, m:o u 3T11 Mnjuionbi eucocaHbi nit 

^jieHTpa Pocciii. jlaxbt hj.uhhhmii jteHbra.uii BaaTO 800 ooopyS. 

"Th> "Cohii 1? 250 000 p. b> Cysyat. KoaeqHO, Ohjit, . 3aaBJieni» 
npoTccTi) npaBJienieM^ j.oponi, ho kt» ieMy sto npiiBeAerb? 

TeHepa^iy MacioBCKOMy j.aHT> GpoHiipoBaHHbifi no-fea^t. hoj 
Ta.Mi> ncnopieHo Bee, -no tojii>ko aiojkho iicnop-niTb, 11 TaKoe' 
oTHOiuenie rocnoA't 1 j->v3?ihcf;usi. ocfninepoBx— jia.icKo hc -lofiajiLr ' 

HOe OTHOlIICHlV. 

OTM-ETIJB'b BCC 3TO. >l BCe-TaiCi! CK3Hty etUC pa3b, 1TO 51 11 

KoMaiuyioiiiifl Apiiicfi, — a 'ito Kncaerca Ky6ancKaYo ItpaBiiTtjb- 
cTBa, oho CKavKt'Ti. casio sa. ce6a,— mu nbiiaeMi no npo£OBO.ra»- 
cTBCHHOMy Bonpocy HaBCTptiyH a.ia aToro, no pa3p"fenicHiio 
rjiaBHaro Eonpoca, yqpcniMi, ocoSufl cpiaHi>, Koropbifi dyiien. 
stjtaTb TOBapoo<5.wibno.\n>. Ho 3HafiTC TOJibKO Tor^a 6yjterK 
BbinymcH-b xoti. nyjn, x..rl;da otckw, Koroa n3iitHHTi.s othoiiu: 1 
Hie rpy3siHcicaro npaBiiTc.ibCTBa kt> pyccKriiii. oc^imepasii, h6o 

TO, 4TO TaMTa TBOpilTCH, il Ca.MO npilllyAIITeJIbHOC BblCCJICHie BT. 

BHcmefi creneHii ocixopfiiiTejibHo ajis iiact. Hto Kacacrca ripo 
joBOvibCTBeHHaro OpraHa. ohx jlojhkchv 6yie,Tb bcctii crporifi 

y^eTTj TOMV. 'ITT HVJKHO JUM Fpy3ill, 4TO(3u H1IHCTO HC nOIW^O 

HtiinaM-fc, KOTopue Bbicocaiu ..Tom,. ynpaHHy ii roTOBU npH 
HHTLca 3a Apynixt. 

Bot> cJi%.iaBb Tauoe BCTyiujtHie, a nonpouiy nocTaBHTb 

: — 393— •'"-■■'"- '- - "'"-"-' "J.'-'._---.^;i^ .-''.': XIX. Pecny6nHHa Tpyaiw w JIo6poBoni.'jecKaji ApMij). Jfe .196. 

trji-feiyromie OTjrfcjibHbie Bonpocw, a raKJKe npoiuy npejcTaBihre 
Jin Ky6aHCKaro npaBirreJibCTBa BHCKa3aTb cbuk> tohkv 3P"ehjh. 
v i) Tomca 3pfeHiss Ha caMOCTOaTCJibHocTt rpy3ii:. 

2) TpaHHua rpysiii h Ky6aHH. 

3) ToBapoo6MfeHX. 

4) OTHOmeHie kt» pyccKMMt bt. Fpy3in. 

5) PeKBii3i;uin, HaJio^eHHbia Ha hhcto pyccKoe aocTOaHM 
iUuibH-tfimie Bonpocu Moryrb B03HHKHyrb bt> npoueccfe o6cy» 
sems, a Tenepb oiHTaso stott, nopanoKt flOcTaroqHO no.iHUM' 
11 npoiuy BHCKa3aTbca npeacTaBiiTejiefi Ky6aHCi;aro npaBiiTe.ii 

CTB3. 

Bull. ripH3HaHic caMocroaTejibHocTii Tpyain y Haci 

KOHe«iHO, He BH3bIBaeTT> HHKaKHX-b COMH"EHJH, 1! .Mb! npiIHIIMaCM' 

3TO BCcu-EJio. n6o Bcerna, Ha npOTa/Kemn BceS jicTopiu, y Ky6aH 
ct> Tpy^ieH 6bijia .apyiKo'a 11 .ayMaio, hto 3Ta .apyasSa CyjeTr, 
unpens npofloJiJKaTbcfl. Mto KacaeTcn rpanmrb, to n 3fl'kcb cnop 
6uTb He aojijKHO. Bca MepHOMopcKas ry6epHia ao 1905 rem 
6ajta nacTbio Ky6aHn. h y naci. Htrb hukskhst. ocHOBaniil pa; 
cMaTpHBaTb jjHaqe 3toti> BonpocT> Tenepb. riojiarajo, hto bc 
HcpHOJiopcKaa ryfiepHiH no nc-pe.TE.ny 190^ roaa- jo.iaHa eoht 

B"b COCTaBT> Ky6ann. 

'AjieKcfceBi,. Ct> nepBUMt Bonpoco.Mi., bitjiijmo. noKot 
■ieHO, 1; mh,. npeACTaEiiTCJiu JIoGpOBOjib'iecKOfi ApMiii, n KyOai 
CKoe DpaBHTejibCTBp EbicKa3a.au cBoe MHtnic- Tcnep» no BTopOM] 

rereiKopn. KaK'b npeiCT3Bi;Te^b TpysiiHCKofi Pccm 
ojiukii, hc jsory ocraBirrb. yEa/Kneiius'i FeHepa.n> : Baiuy pii 
6t3i> otb4t£. CniiTaio .loJircMij cboiimtj oTMiTijTb. 'ito »ni 
iiouMt TOBapHiuaMii 6buo KpaftHe Tsraejio Bbic/iyuiaTL. Bam 
oGBiiHeHia. H, bt> caMOMt jiurfe, Qo.Tfce TsjKKis oCBHHema rpy; 
ho ce6i 11 npcacraBiiTL, 1160 Hact o6BiiHaioT-b r^j'ECb bo Bcfe* 
cjiepTHbixi. rp-fexasi. OCBKHaforb bt to.mt> ; 'ito mu, noJibsya* 
nojiosKeHieMTj Bemefi. 3axBaTujin to, na -jto He :;.mel'mt> npas 
'!to mh npou3Fojiii.M-b naaurie HaAt pyccKHjn> HacejieKicJUT, 1 
oco6chho, najn> pyccKiiMii cfpimepasiii n 'mHOBHiiKa.Mii 11 it 
Boofime, scefi cBoefl iiojimtiikom mm co3nae>n> HeB03MO>KHy 
aTHOcipepy AJisr B3ariMHaro coTpyjHiiHecTBa 11 paCoTH. • 

Creaky, — TaKoro po^a oGBUHeHiH «e CTpamaTb Haci,, Kor; 
mh BCTp^aeMT. nx-b Ha cTpaHimaxT> 6e30TBliTCTBeHHbixT> opr 

HOB1. rfl-fe rpff3HHMH .TIOiTbMII BeJieTCfl TpflBJia npOTMB-fc OTJ+..T XIX. PecnyfinHKa Tpysm h Uo6poBOjibsecKaj! Apuis. J* 196. 

hoh Haul:; iijiii HcyrciHaro i:mt> no.niTiiHecKaro crpoa, n Mbi 
ocTaeMca coBepiuemio cnoKOiiHuiui. ncwraa, ito oTB'fcTCTBeH-r 
Hue pyKOBOJHrreJiii 3Ha»TT> npa'Biiy n at erpoHTT. cbo»xt> o<5bii- 
hchJu Ha y.iHMHOH iwieBerfe. Ho TeHcpajia AneKcfeeBa 3Haert sea 
Poccia. CKawy oonbiiie, uect Mipiv. Mu npiiBtnuni bce ysajKaTb 
ero, xoti» ii ne pa3jffejiH8 cro nojiiiTHKii n B3rjia^oBx. u Korjut 
1 enepaji"b AjieKcieBi. HaxojiuTt bo3mojkhum-b mh ceda Bt toi* 
iJjopM'E ii bt> tomt. towb. KaK"b 3T0 tfu.io 'CjfBJiaHO 3jficij T no- ' 

BTOpiITb 3TH ofiBIiHeHlH. TO TOl'ja 3 CHHTaiO, 'ITO ,1-BJlO, JjEHCTBJI- 

TejitHO. npiiHKiiaeT-i cepbesHbiit eCoport. Ho Ha cassoMi. 

J."BJli>, H3 *ieWb OCHOBaHU 3TH CSBHHeHlH? 

.npeaue BCcro ; cnrraio iO-iroMi, oGpaniTb Bami: EHinuiHic 
ua to, iTO rpy3ia c6i.SB-.ua cboio ca-MOCTOJiTejibHOCTt 26 Man. 
roJibKO' nocjrfe roro, Korja- OKomaTejibno pa3Ba„iiuacb ; Poccia. 
Kor\a4 Ha npoTa>KeHiH esr o6pa30Ea.no<:b okojio 200 casiocTOH- 
Te.ibHLixt pecny6jiiiKT>. H Korja OKOH'iaTejibHO 6vuia TibTcpaHa 
ua.aejK.aa; <jto bt> cKopoMi BpeMeHii BO3C03j.a<:Ti:a caHHHn 
iJipoHTT> Poccin. TO-ibKO Torjia. noc.rfc aiecTHicfecasHaro CTpaja- 
nia, Bt pc3y^bTa"rfc nopa^Kcnia Ha p-ii'truBeMt (JjpoHTfe, 6po- 
meHHna bcem=> — pa.au Toro. "!toC>u cnacTii ce6w u cboc <pii3nie- 
cKoe cymccTBOBaHic, BbiHy/KJCHa oH.ia rpy3ia noiTrii Ha 3TOTt 
mart Ho paHbuic "iforb cBepinim. uio. mm oGpamajuicb ko 

BCEMT, 33 nOMOIUbK), ja>Ke K> 'OJlbliiLRHXaWb, HO 30BT> HailTh 

ocTajica r.iacoMij Bonijouiaro et> nvcTHHjb, ccjiii... hc CHUTaTb ._npp3_ aaTC^bCTBa 14eHTpocp;ioTa, eonpcKi! nojiniicannaro h.imh joroBopa. 
3aB-tpaBiuaro paaioTeJicrpaMnion Bn.ibreJibMa bt> ' tojtx, hto h:i 
oiHO cy,a.i"> ne nofuen. Ha aauiMTV BaTyisa. H sorb rt> stotj 
MOMeHTTj. 26 jiaa 191S row, fmjjA o5i.ais.ieHa c:iMocToaTe.ibHOCTi= 
rpy3iu. 

Hto ah: uacaeTca ooBiiHeini; rpv3UHCKaro ripaBHTejibcnn 
m, npccji-fe^OBaiiiH pyccKiivt omimcpOBt, to, bt. Ka'jects'fe o$n- 
uia.ii.naro npejcT.iBHTC.ia rpysiwcKofi PecnyGjiiKii, ciHTanj 
aojiroMt KaTercpii^eGKii 3asBim,, ito sto o6Bi:neHie coBepnieHHo 
HecnpaBtaJiiiBO. Kyaa, kskt- ne bt. rpy3iio. bo Epewa roHeuifl. 

HOCTlirlJIHXT> OtplJIiepOBT. BT. POCCHI, CT4J1!!. CO Bctx-b kohuoBV; 

ca crcKacTbCH o(puuepur H jim npiiHHMajin sint., it * cKyjuun. 

CpcaCTBT, CBOHXT. A*JIHJIHCb BCBMt, n.iaTB.HI /K3-10BaHbe. KOp- 

mh.ih 11 at-aajiii Bee- itoGh bt> npca-Liax-b coocTBCHHaro crtc- 
Heimaro nMO/KCHia mwoib luit- II ct. ropjccTbK> Mory 3x*cb 

^-:::- ': .:.-. ,.."::;.: U~- -.--"■. .^-- '■ ■ ... - 395 — ; ; ^- ..;.!;: ;...:,::,!;„ ,Z.,;C:1": XIX. Pecny6nnKa Tpyain h flo6poBOJibiecKan ApsiiH. >fe 196, 

3aCB[ufeTeJIbCTBOBaTL, HTO" BTr-TO BpeMH, Korja nOMTH BCH P-oc- 

cia 6ujta oxBaneHa KOtUMapoirc. casiocyaoB-b, TOJibKO y Hact, bt, 
rpysiu, CJiarojaps cosHaTejibnocTii aiacc> n paCoTi; nojiimiie- 
ckiixt. pyKOEoj.iiTe.nefj. He 6hjio hii oanoro cjiyiaa mciuiis h 
cauocyita Hajii. pyccKHMH odpjmepaMii. Korja ",kc Gbi.ia. k3kx r 
V/*;e HM-fejiT. HccTb jioKJiajwuaxb Ba»n>. bt> cn-w Heo6xoj.HMOCTii 
o6i.JiB.ieHa caMOCToaTe-ibHocTL rpy3in, pyccKoe oiJmuepcTBO bt> 

ffEKOTOpOfl *iaCTlt CBOCIJ UpOBBIiJlO Bpaj)C4e6HOC H HHOll pa3T= 

4a3«e n npecTyriHOfc othoujchic kt> hcii. H sno-wfe ecTecr- 
BtBHO; i.or\aa GbiJia yjiuieHa rpynna o4n:uepoHT>' bt> noawori 
HHTeH.iaHTCKlIX'b CKJia.S.OB'b, i .ipyraa bt. coupbrri:: I! xpaHeHin 
rpoMaAHaro KO.mqecTBa B3pHBiaTbixi> BemecTB-b, to cpe.r.i mix-i 
dbijin npoiiSBdcuu apccTt; ii ct miMii 6luo nocTyaneHo TaKt. 
i;aK-b ct> npecTynHHKauii, u 'iacTb 3ano.xo3ptHHbtXT» "■ n yjuiHeH- 

HbIXT> JIHIIT. <5bIJla BMCJlaHa H3"b npC^JIOB-b rpy31H. 3TO C03J13JIU 

oj,Hy rpynny HCJ0BOJibHt.ix> .iirin>, H.icrpoeHie KOTopbixt npo- 

T!IBT> rpV3il) Bn0.^fe nOHflTHO. 

II iflJI^C. BT, TH$JIIICfe. KOTopblfl 6bLTfc paHbUUC IICHTpOUT, 

scf>xi oGuiecTBCHHbixt KpacBbixi. y^peaiiCHifi. CKoniuiocb rpo- 

MaUHOC KO.UWeCTBO (IUHSBIIIIKOBo, KOTOpblC OCTa.rillCb HC V Jlt-IT. 
nOC.lt OOTjSIBJieHiSJ CajJUCTOflTCJIbHOCTH rpV3tM !1 Bt_CBJI3H CT 

^thmt. cOKpamenia ii juiKBiiiiamii MHonixt ympokichiTi. Bctui 

liM-b CbUK BbUaHbl .lDKBHJiaUiOHHUJJ flCHbDI, HO CCTeGTBtHHO, Ilpl; 

...tou. AQpproBiiBHt, KOTopaa cyiuecTBycTT. bx Tii$jii:d;- waaoarr 
iTi;xi» iieHen- iiMi> xsaTHTb ne nior.io. TToHarHO TakiKc hcAo" 
BO^ibCTSo u HicTpocHic ii :>Tofi rpynnbi jHiin>. ho cTpor.TL o6%- 
uiiHeaifl npoTimi. rpyahi. ocHOBHBaacb h.i HacrpoeHiax-b 3thx% 
jbvxt. rpynni); coBcpmcHHo HecnpaBe,a.nHBO fi He ocKoeaTeJibHO. 

BCe CKa33HHOC MHOK) 3A^Cb OYJICTT, JOK;13aHO O&lCKTHBHblMi: 

jaiiHbUiu. 

11 a no.iaraio. hto h1jtt> HiiKattoro npecTynjicHia bt> tomi>. 

UTO KOrja CTpOHTta HOBOC lOCyaapcTBO, OHO, KOKb II BCBKOi. 

j.pyroe s - npiiHiuiaeT> net Mtpu kt, tomv, HToCb. oxpaHifTb i. 
o6e3onacHTbce6a.KaKT.oTi H3^muHiix-b pacxoiioB-b Ha coAepHUHk 
HeHyatHaro iuraTa hiihobhdkobt,. .Tarn, u npo.niBi. Bcanarc 
HaM-fepenia pa3pyiuiiTb n yHniTOHCiiTbU-fc^ocTb cro. fla, mm, itaKi. s: 
Bh, ospaHHtMi. ce6a : k mu 3HaeMt cjiynan, kaKX Bu oGeperaeTt 
ceCa, ii kt. KaniiMT. Jikp3.Mi. npuG-feraeTC Tor.aa. 06o bccmt. ocTaJifc 
homt, mu 6yjeMT> roBopiiTb Bt nopa^K't Ha,M%MeHHOH nporpaMMb- 

::.__''_;.;' „. :i ■:,- 396 -.:::..;;...„ :.:.■: :;■;.....; :■;. XIX. Pecuy6miKa Tpyam h flo6posonb<jecK2-i Apnu. jfc 196. oTj-fejiBHO no KajK-iOMy uonpocy. a nona hto. a xoitri, ycTpaHHTt-- 
Tfc npHBsojxamie momchtjj, -rfe 3JiocTHbia HacTpocHin. KOTopbi« 
nawfepeHHO co3iaHH BOKpyn, Bacb ncpwb caMHMT, Haiajio.MT. 
i'aiuiixt neperoBopoBT=. Bm1;cte ct, Tfofb, c>«iTaio jojitomt. h;i- 
:iOMHiiTt Bain,, mto hc cjjtjycn. 3.i<5uBaTb n npo "to. KaKy» 
ycjryry 0Ka3a.1i! mu l!a.\n> bt> Copbtt <n> oojibiueBii3Mo.\n> h sto 
3Ta noiiep/KKa .ao.ra.-Ha TaK/Ke yiiiTbreaTbca B33111. IloKa r. kohhhjii.. 
M a 3 h i e b t>. J.6 7 'noun a nasoaiuc;! wa ^poHrb npo- 
TiiEi> Typuii:. Ct> 3roro-*c 'iiic.ia, Korj.a GditiiieBiiKii nojromiHCb 
sa. KojopoiiT. 11 uHTepccLi. Hamero rocy^apcTHa Tpe6oBajni i!s/b 
;i3rHama orry;ia T ;;, no npmusaHi'io Aioero llpaBi!Tc.ii»CTEa : nepe- 
<3pocijB-b cboii Bofici.-y. cnn. jBiiraTbca no noOept^bio HepHaro 

.MOpS- OHIIIU3H MTJCTHCCTII OTT> OO.lLKieBHKOBT.,' II KT> I4HOJI5T 

33Hayn> Trance. ,3,0-T/KCH-t CK;i3aTb. hto h.: scan, 3TOAn> npoTS- 
>KCHii:, Kpoji-fc .mqiixTj BofiCKT:. Tie C:.:Jk> jpyrnxi, CopoBiimxcfi ''■ 
ch 6o.iLiueBHK3Mi!. 11 o cyniccTBOsaHin il-'ipoBo^t'iecKofi Apiiii: 
iibi Pis 3to Bpev,H mwero 11 nt 3Ha.in. Kt> 'l.tomv upcMCHH, cna- 
caacb on, 6o-ii>iueBiii;oBT... Hcpu3-b K.iyxopci:iiinepeBajn> CbceMb- 
aMii cTa.ni cTeKaTbca K.-i3aKii : 3aCoTy o KOTOpHXT.,' ci> pa3p-feme- 
nia npaBHTcibCTpa. s npiins!„Tb Ha ceCa- oji-fe.ii, Kopwii.Tb, oOvjit. 
ii BOOpYiKn.iT> iixt,. To.ii>ko et> Tyance. a yc-Tf.iuia.rt. o cymecr- 
EOEaHJn JLoCpoBO-ibHccKofi Apuii;, a 'iepe3T> hcitujo nocrfe3Toro — 
o 3anjrrii: eio hK.iTepiiHOiip.iIvi- tciiv sceBp^MeHi: a noJiyiH.Ti. " 
nucbMo ott. npe.iCTaBiiTe.ifi . Kyoanch'ofi Pajw cl npocbfion no- 

-SIO'IL 1I.M-B- It HC OCraEJIHTirTIXT,;— "Of 3TCfl TI«.,UTO~;r CTaXf7TTpG-~ 

JBuraTbcjj kt> B'fejiop'E'ieHCKOfi h, ycTynan npocbGajn* npeACTaBii- 
TeJH KyfiaHCKaro HpaEiiTc.^bCTBa. 3anH.1T. XoabiJKeHCf.vio. Bon, 
■jjojia bt> nepBbift past u sBii,ica ocpnuepT.-pa3Bi;j'HiKT J ii3T> 
Ho6poBO-ibiecKofi Ap.vii!. Ki 3toky BpeMeHii H3T» Cyxyua npi:- 
Obuo 87 o4>mieroBi> noat KoMaHJofi noJiKOBHiiKa Mopo30B.i. 
KOTOparo 3 HSSHa'iii.Tb HaiP.ibHiiKOMi. CtiCEOrc yjacTKa. O.tho- 
BpeMeHHo H3t -TaiiiitiM ilarecTaHCKOH ott> TeHepaJia Teux&Ha "h 
iio.Tysn.Ti. npocbfiy aarb eiiy opyjKii:, -ito ii ow.io mhoh ci"EJi3HP— 
BbijaHO rtoo pv/Keii. 2 ny-ieiicTa n narpOHbi. Ct. aroro cppoaTa. 

H TO-lbKO HtCKO^lbKO JHeH TOJIV H33ajlT> VBeJIT. ^BOH BcfiCKa.JiaL. 
TOll npinilHf?. 'JTO OH1I Obt-TIi CIl-lbHO VTO.M.ICHJJ, HaXO^flCb : 
CTOjlbKO BpeHemi BT> GC3npepbIBH0MT> OOK>. 

Mto KacaeTca ao coo6meHia o nopn-fc 6poHiiposaHHaro uo- 

B3JUU TO 3TO HeBTJpHO. Y HCHSI IISlteTCH . aOKVJieHTTj .. OTT. npi!-:_ 

— 397^ -- -:■'- '-':. XIX. Pecny5jiHKa TpysiH h floepoBOJibsecKaji ApHi*. J* 196. 

tiaBiiiaro cro ich. MacaoBcnaro. ij.-e aamicaHO, hto oht. BnojH 
ncnpaBeHT>. H He oxpnuaio T hto Moryn» Gbm> Ha Henri. noBpe% 
xcma, ho oh ii npoH3om;ui bt> HeupepbiBHOMT> ooso, Tain> it> 
iOHtceHie o ero nop'rs nenpaBii^bHo, n bott> na bto AotcyMeHTi 

CHUTaiO iOJrOMTj .UOJlO/KHTb, HTO, C1> BOeHHOH TOHKH 3ptHis 

<5biJia crfejiaHa oimi6Ka. 3acTaBHBUiaa AieHa cuaTb Tyance, 116 

<iaCTH. floGpOBOJlbHCCKOM Apiiiii, noiHaBiuia 60.1bUieBliKOBT. 113' 

HoBopocciucKa, He jiajtii' MHfc 3HaTb, KaKoe kciiihcctbo JtEuracTc 
Ha Tvance, coo6uihbt> TO-ibKO, hto iQyn. pa36";iTbia 6aH.ibi, nc 
ntK\' a ii He 6e3noKOii.icfl, n nnaBHbiJi cboh chjm cocpciOTOHH-r 
na j.pyroin> cppoHrfe. Meauy rE.\n>, nhI; npn:u;iocb Bbiaep»aT 

UOII Cfc 11-000 UlTHKaMU r IIJTEB'fc TOJlbKO 2 COTH1I II J,0l5pOBOJII 

nes-b U3T> M-icTHux-b LKiiTejiefi. VLzh CKaaaHHaro bhaho, hto mc 
:ipoitBiia<eHie He ijm^jio 3aB0eBaTejibHbiXT> ufcJiefi :i jit-Tajocb jihib 
tio npocbi/E nptacTaEHTLViH KyuaHii n eb irBJiaxT. ca.MoofiopoH: 
ott> eojibuieBiiKOB-b- Ocpiiuepbi Bee Bpesw .ibid aiOTcsi hst. Tu4 
.iMca kt> Bant, n no aopori; si h.mt> BcanecKii noiioraio. '4ro mc 
jKtTi, sacBiuircjibCTBOBaTb ;i reH. JaxoB-b. Ihn> BbuaioTCSt ncm 
rli, npoiOBOJibcTBie Ha crojiKKfiX-b ii T. j... u see sto 6"e3BOi 
sesjiio. CoiJiacHO Bauitfi npocbG-fc 3 a coCnpa.n> ocpimepOBT> r h; 
xoifflianxca bt> Cchii. Farpaxt, Cyxyii-E h 3Ba„rb hxt, hath b 
paj.u BaiuHXi, BoficK-b. Ho He.ib33 3acTaBHTb iixt> noiVni tjm 
■ohii npejnoHHT3K>T-L ciutTb na MtcTax-b ii pa:iCKa3biBaTb o. npi 

T-ECHeHiflXT>. 

'"' Bt, Tyaricc b3hto hc '806.000 p.: a Bcero 671.000 pyG.iei 

n bt> Ton. MOiieHT-b. Korj,a ooJibiaeBiiKH rpysnjiii hxt. Ha ap 

3UHy. AeHblll 3T11 HaXOJHTCa E"» Ka3HaHeilCTB't, II H3t HHX 

3iiiaHO no TpeGoBanuo HepHOiiopcKofi joponi oahht. paa 
200.000 pyC. h jpyrofl 240.000 p. TaniiM-b otjpa30*n>. rpOMajiH.' 
nacTb BOSBpaiueHa no aa^HaueHiio. 

4to KacaeTca 3,0 napoxoAOBi>, to npH 3ansTiunoiTroBi., mb 
npuxoAHjiocb hxtj apecTOBueaTb, TaKi. kski. KoaaHAa nx-fe 60.11 
JiieBHCTCKaa 11 Bee cTapa.nacb yApaTb kt> Oo.ibUKBiiKaMi,. Bt, h 
cToamee Bpena ohii Bosarb StyKeHaeBt. 4to KacaeTca jio ,3« 
4>HpoBa, E sajiepacaHHaro BaMii, to jiojuneHt CKa3aifc, hto oh 
Gbijt npeAOCTaBJiem. HepttoMopcKofi jopoiofi jio6pOBOJibHO, 
cm ChjTB B3biCKSHt 4>paxTi> bt> pa3Mi;pt 1 0.000 py6jieH : a MOKJ 

TBMTj, no Hei)3B±CTHilMt. OCHOEaHiasiT), CT> HeTO B3HTT> BT) HoB< 

pocciiiCKT; 3ajion> bt> roo.000 py6. 

'— 39» — f- XIX. Peenyoiwica rpy3iti H flofipoBonmecKiW ApMis. J* 196. 

Ilo KOHBCHuin. noiiniicaHHOH ct> MepHOMopcKOH AOporoiL, 
Bet cyaa nofiayn, no nopxaMi,. Kyja naauioc npiiniicaHO. 

TaKT> KaKT. MHt nptlXOailJlOCb H3T> cboiixt. 3anacoBi. Kop- 
mhtl Ka3aKOBT> ii Hx'b ccHbii, (ZKonubuiisicJi okojio CyxyMa, TO, 
npHHHJiaa sto bo BHHMaHic, KyuaHCKoe IIpaBirrejibCTBO 3an.aa- 
thjio MHt, Kaic-b .aojirt, ;>.ooo nyjioB-b .mvkh ii 8.000 nyju ai- 
MeHH, JiejRJiY temi Bochhmh ryoepiiaTopx apecTOBajn, " 3tott» 
rpyai h He BHnycKaeri. ero. 

M. C H Ii K II H 1,. -OtOTT. BOnpOCT. CbLTl HOilHflTi TOJIbKO 

BHepa, h ywe catjiawo pacnopaateHie o6t> OTnycK*. 

B H H T>. Hifb DTOTl BOHpOCb nO/lHSTTb y>Ke JaBHO. 

M. e H 11 k 11 h >. Mu npiiKasajiH 3a^epa<aTt Jto BbiHCHenk 
Bonpoca itejijixt> uo.ibLuoro rpy3iiHCKaro OTpflja, Bbicajuisuja- 
roca bt. Coin. 

TereiKopH. HacKO„ibno MHt usb-bctbo, sanpeiueHie H3 
3Torb rpy3T> nocd-jOBa/io MHoro panbine. h-emt> Bbieajuuics " 

OTpHA1> BT. Colli- 

Bo p 06 tCBT,. H3b4ctho jim Bant, 4to napoxoiu „Teae- 
pajit'' 11 -RopKOBa.ao'' BbiBe3.iu.H3T> IIotii h onrnpaBUjiH bt. Koh- 
cTaHuiio 60 BaroHOBt x.Tfefia 11 17 BaroHOBi, pc3HHOBbix-b uihht.? 

TereiKOpi!. OTHOCHTe.lbHO IUHHT, cs-kii-tmfi HC HMtlO, 
ho xn-feG-b rcpiiaHuaMn .MO/Kerb 3aKvnaTbcH no noJiHofi obh'e ji 
ompaBJiaTbcii. 

C t c n a 11 o b i>. BtpHo-.m TpeBO>KHoe CB-EAtme, 6yATO .. 
rpy3»Hci;oMy npaBiirejibCTBy npexio/KeHo nepcfcxaTb bt» KyTancb? 

rerciKopii. .'*to HeBtpHO. 3aBtpsuo, >rro BiiiuiaTejib- 
CTBa bo BHyTpeHHisi xbjia at 6yj,en» .aonyiiieHO bt. Tpy3JH, nona 
bo oas-E ripaBiiTe.iLCTBa ctosttj aaxoaaiuieca cefiqaci. y BJiacTu. 
' LLI y .1 b r ii h i>. 51 jyiiaio, ito JiY'iUie Bcero roBopHTb ao 
KOHua OTKpoBeHHo. Cioai bt> EKaxepiiHOflapTj npifeataeri mhoto 
jno.fl.eft, pa3ci;a3biBaioiiiii\-L, hto bt. Tpyain smeiT. npecJifcaoBaHie 
Bcero pyccKaro, ocpimepoBt. 'imhobhiikobt,, H3tiKa, uikojth m t. 

A. Ko Bctjfb 3THMT. p03CKa3aMV JI nOHIIMaiO, HMO OTHOCHTbCH 
CT. KpMlHKOfl II OCTOpOiKHOCTblO, Il6o 1 OBOpHTT. 3TO 3JieMCBTht 

ofiiOKeHHue, ho Bee TaKu, pa3cyj«Aa« oSickthbho, ijTb MpateTTj 
6uTb jiojih npaBabi. 5J paib c-ibiiuaTb ott> E. II, TereiKopH, vro _ 
Hajio oxpaHHTb CBoe rocyjiapcTBO 11 dopoTbca cv jiioai>mii, ere 
pa3Ba^iiBafouiHMn, sots ^o.iiKeH'b CKa3aTt KcraTH, ito paHbme h 
SToro ott. Hero He cjibiiua.ix. 3amiiiiiaTb rocyjiapcTBO Tpyjra© 

— 399 — XIX. Pecny6nnKa rpy3in h Bo6poBojibHecKas ApMin. J* 196 H T-feKT,, KTO JUBHO 3T0MV .XEJiy CJiy,KY,Tb. a KTO HtjiaBHO BC1 

nH.Tb Ha stott, nyTb. Tort MOiKtTb .lerno ncpefiru Bt stoh : 
miiT-fe rpaHimbi JiofiajibHaro. II He nepexo^HTcs jiii aTa rpaHK 
MOnojbiMT. npaBiiTe-ibcTBfiui, rpyam yi hc EbuiiBaeTca mi c 
bt, wecTOKiH ^jopMbi? 3to pa3t. 

A BTopoe. rio3BOjibTe Bant npejcTaEUTb, mo bt. U3BE( 

HOMT. npOCTpaHCTB-fe BT. iUHHUH. MOMeHTb ULHTpt 3aHHMae 

Jlo6prBOJib»iccKaa ApMia r u bott, mm biuhmt,, <ito ct> cteepa 

HCC npOSiCXOJHTTj H.13KUMT, 6o.lLLUeBHKOBT.. CT> 3anaA3 H-feMUei 

ct> BOCTOKa, ct 3aHaTie.Mi. Earcy TypKaHii u H'tMuasin. — Ton<e 01 
a ct lora bt> oto Bpejia HaiiiHaeTi, HajKiiMT, rpysia. Cicaxtt 
npsiMo, hto Bh ywcTByeTe bt> stou k> MSimauiii oKpy>KCHia 
jaBJiema JoGpoBOJib^ecKofi Apjiiii. Ecjih Bu y^iacTByeTe, to, i 
hhtho, ito h ct> pyccKiiMH Bbi uepCMOHWTbca lie 6y.ae:ie.— Ha 2 
y naci. ecTb y;Ke ontm. Ha YKpaiiH-fe. II a 3aj.sro"»T0Tb npaM 
Bonpoc-b h .iyMaio ; hto dhi, oGjienjjjn, AaTibH-fefljuifl pa3roBO| 
r c reiKO-pu. J! OTtit'iaiO npauo Ha stott, Bonpoct: i 
KaKoro yiacrisi Mti 3A±ce> hc npUHniiatJit. Mat aoKjia^a re: 
pajia Ma3Hiepa >ih bha'bjiii,' htu Haiua sa^asa n.-i MepHOiMopcuo 
noGepejKbH 1; bt> npcaBiraeHiii .aa-ibiuc— 3TO oopbda ct Gaabi 
Bimanii. Otcvtctbic nocroaHHbun, !imJJupM,i:uifi 11 HCOCBiijt 
.ieHHOCTb jipyrt 6 jpyri .uoryn, nopoKiUTb Maccy BceB03uc 
hmxt> no.i63p-EHiii. Hac-b Bibjib it Co.iLuieBTii;n oGsiiHaioT-b 
' tomtj. hto mh cb Ba.Mii Bt coios-e. JI -mc ciinaio, mto bt> 

CTOHUUH MOJBfcHT-b HalUe COTpVAHIIHeCTBO .HliCTO oiyiaflHoe. 

pa3HHMt cy6ieKTi:BHbiMT. npumiHaMT, Mbi ci. Basin" 6hcivh c 
\ sact bt, oany TO'iKy. KOTopaa 3HaMenyt:n, coCoii bt, Aim 
MOHeHTi, Bpa>Kiie5Hyio ciuy si Basn> r u Hain,.- IlTaK'b 4:Bfl3ii 
KOH-Hii6yj«. 3a-ecl H-ETb.. HoKa mo, Haiua UE-ib — yC3cp 
HaiiJH rpaHHUbi h Hamy PecnyfijiiiKV ot% Bcero spaa<j.cGHaro 11 
KaKT. 6\'a.em, jiajibuie. Ha 3to TpyaHO oTB'tTi!Tb r t. k. Bee 
jeri 3aBucfeTb on> npiiBxoiiaimixt npii'imii.. Fiona a<e ■ hj 
■saM'w— 3jo oGepeaienie nauicS fltMOKpaTunecKOH PecnyGjJiiKH, 
TeppiiTopiiij ea nopaiKa 11 ca npaBt oto Bcixt nocaraiomi 
ua 3TO, 6yib to 6ojibineBi]Kii jijih kto jpyrofl. UInpoKuxi. 
BOcBaTejibHbixi. ncpcneKTHBi. .Mbi ce6is He ctobumi. Mlt cnacai 
TOJibKO cboh Bapoji. ott. <pu3HHecK.iro ncTpe6.aeHia, a hoti 

CIHTaTb;, MTO MH HaSOJIIMCa BT> COK)3t Ct H^MUaMH npOT 

Bact n nponiB-b Poccin, KaKt-Su oHa hii crpoiuacb. xoTa-6i XIX. Pecny6i:nKa Tpy3iH h Ho6poDOJ5bsecKan ApMin. Mi 196. 

TaKT> K3KT) 3TOrO CHJlbHO HC XOT'fc-ilOCb; H STl p-BUJUTCilLHO- -HH-— — 
KaKHST. OCHCBaMH- II 3Hai"!Tt, MTO KOJIb CKOpo BT> Bailie jV&JIO 

CTaHyiT. BM"feiuHBaTbca ii CTapaTbca sncTaeiSTb ii3M"tHiiTb Haiuy npo- 
rpaMMy, mm yfuoi-b ora. ajizcrih xoth, MO/KeT"b GhiTb, h HaitiyTCS 
} Apyris rpynnu, KOTOpua no/KCJia»-»"n> npnmiTb BJiacTb n npn 3Tpft 
] o6cTaH06;;-fe. H ecnn oucTaHOBica BbinojineHia Haiucfi 3aaaqii no3- 
BOJiaeTt BaMT> nptunb^iiraTb, mo sto HaH>n.Mi> ci. Hauiefi cto- 
poHH, to ii coaiaEiuancH zj&cb oocTaHOBKa p/b psBHOii inti 6oju>- 
mefi MMt M"fep"ii mojkct*. ;sncT3BiiTb npcano.ioVKiiTb HajKiiMi. n 
cb Bauisfi cropoHb,. rapaHTin npOTi!in> KOTopar.o '.ao.iaom 6i>tTb 

| H3MT> jiaBH. 

] CienaHUBi.. OGf-acHeHifl. AaHHbiH Terewopii n reHep. 

MaaHicBbiMt. oG.ierHaioTL sajany bt= pa?,pELueHin Bonpo.ca c rpa- 
Himaxi.. Ecjiii npaBii-ibHO a noHsu-b. to sonpoct bt> one3neqeHiu 
rpaHHUt. Totua npcacraBiiTC^JiMT. Fpysiii ocTaeTCjr tojilko 3an- 

BHTb. HTO BOflCKa IIXT> OyiyTb OTOSBaHH CI. H31U11X1, rpaHHirt. 

.'I vkomcki f:. Mui.H nepe.iv cooofi TaKOC KO.lllHeCTBO bo- 

npocosi. Tpyjmo b-> BceK-b y-rox-b parjosn. pa3o6paTbca. Bt>_ o5- 

III.HXT, OTB-feTaXT. BlUHH HCHCHOCT1I. MtO 03HaHaeTT> <fcpa33 L; II- 

TereHKopu o tomt>. tto nona mw 6h.iii bt, ojhv TOHuy -n .sto 

flOJIbUieBllKII TO/KC IK>J03p-EBalGTT. rpY3IlHT> BT, COKSt Cb ilo<5pO-. 

'BOJibHCCKOfl ApMiefir BTOpofs Bonpocb-sro o s.ito-t. rp\3ia He 
iiM-fee-rb juiH cefia xjitSa, a Ha-psuy ct dtiimx mm biuhsu, ito 
HiiMUM HQicvnawT-b Bt fpysiis x.ife6T> i: bmbo3sit^ cro oTTy.:;;. ■ 

3fO L!TUO OCB-ETIlTb. IIOJpoGHte. II CCJIll MM CTiHeMT. lpySUI A3-- 

BaTb xjjij&b, to HaMT. hvwbu ■ rapaH-riit, mo oht> He nonaaeTb 

Kt H-EMUaMTj. 

Ho riOBOAy pVCCKBXT, OCplIliepOBT, II '■IlJHOBHHKOB-b. .H JIO- 

nycKara, hto oGii^chhwc Bccrjia npeyBe.iiiii'sBaiCTi,, ho noa'iep- 
Kuuaio, «to 6w..io Cm ohchl- ^cnaTEJibHO ccBtTiiTb 3TOTb bo- 
OpOCT. BcecTOpoiine. nvrtM-b p*.a,UHHs-fc aaHHMXt : a He-ytrao- >i 
AVVsn hto npoTHBT. B03pa>h(;HiH ObiTb hc mowctt,. /KejiaTe.ibHO 
rsaoK*: vswaTb othuiuchIc Tpysin kt> Py«Ko»y rocyaapsTBeHHO- 
mv BHyiuecTBY, KOTopoe Ta.Mi> ocTajiocb. H noOTOMy, nojiaraio 
HvwHbiMT. etue JO pascMOTp-bHia arj-fuibMUXT, BonpocoBT. npi- 
. can npeacMBirreaK rpvshi ote-Ltiiti. Ha sajiaHHbre BOnpoot.:: -. 
rereiKopi;. Ha nacTb saaaHHUs-b Baau BOnpocoBT, : mh* 

hoctm, no sonpocy o ikwiowchih pyccKiisi. huhobhiikobxii .o*.!-. 

zi~i:;i:\:"...:. :: ; ; : ..:.." . ..'. '.. . '.^ ; 401..—- - -'-■'-.' - -"" z " : : :iz:2 t;^. XIX. Pecny6.i»Ka Tpy3iK h Ho6pOBoJibHecuas ApMi*. J* 1 "'iiepoBn>— BTB-HTpyatii. n Mory npe.a.ao"*KHTb JtofipoBojibqecKOii 

JUU " KyfiaHCKOMV FIpaBllTOTILCTBy UM'IiTb CBOIJXT> ocpuu 

HtErb npe.icraBiiTejicfi npii FpysiiKcKOiii. npaBHTejibcTBt.. T< 

B^fepHO. MHOrO HCiOMO-lOBOICb II HCJOpa3VM'feHTft HC CyieTt 11! 

nrfecra ncii.ay HasiiT. Ylo Bonpocy vat Pyccnaro Tocyjwpa 
naro i:siyuiccTBa n jcHe^Hbix-b sanacoBt, ocTaBinuxcji na 
Ka3"fc nocJi"fe o6Tb>iB.ieHi5i HcKamiaiMOcni, a jio.i;kv;hTj :-saa 
cjrfcavKMUce. .ncHevKHbixi. anas;oBt ocTa.ioct bt> TanoM-b hk 
■HrreJibaoMi. KOJiuiecTD'E. ! ito roBopiiTL o hiixt> bobcc no 
xoiUrrcH- n ace :vro Bpc.\:a i: rencpb mm cymecTBycM-b „i 
ojiaraaspa cranny, hcvct3Hho paSoTatomoiy. 1 Ito >kc Kaca 
iiMvmecTBa. to Banpoct o HCMt aojiJKCHi Curb pa3ptmeHi 

COBepiUCHHO IIHOfl OUCTaHOEKt, Co^te KpynHWMT.. ITCVWOMOIH 

ir aBTOPirrcTHUMTi codpaHie.Mi>. 11 noma Mbi 6yj.eMT> ii.m"btc> j 
ct> PyccKHHi. rocyjapcTaoMT>, to, cjcbio Bacb 3aBtpirrb, 
He otks-kcmch iiaTb CTieT-b 3a bcc ocTaB.ieHHOi; pycctaiMn 
mecTBO- 

BM'tcrfc CT> T'smtj. Ha aaaBJtemt yBaJKaenaro reHtpe.fia ^ 
cieea o caMOinHHQ nocTaBJieHHbixT> BJiacTaxt b'-u Tvance 
BOJiaio ce6"fe 3asBiiTb cirfcitysoiuee. Koraa bt> nepBbifi pa3& i 
pajKJMT>. AIa3HJeBUJiii 6huio 3anaTo Tyancc, o cymecTeoBaHhi ^ 
poBOJifa^ecKoS Ap.\im n c.ihuiho He Ch-io it. ecxecTBeHHO, 
vcraHOBJeHia nopajLKa ren. Ma3nieBH.Mi> Ou.ni Ha3HaneHU b.t; 
.nocJrfe.ca.ain Tvance uo.ibiueBMi;aM-i, reHepa.iy Ma3tHCBy 
iiuioci. BEiixaTb bt, TucpJiHct, ii oni, yt.3VKaH, Ha3Ha<ni.iiT 
MacaoBCKaro HanajibHUKOMt doeBoro ynacTKa. a res. Banian: 
cj&JTb o6mee ynpaBJieme h ucnojiHeHie o6a3aHHOCTeii reHep 
ry6epKaropa- ropcat Tvance btoph^ho 6&i;n. 33Harb crrpjn 
r«r- Mac.ioBCKaro n rpy3imcKiuui "lacraMit, n pacnopa^eH 
o6maro KOMaaaoBaHin npcamicaHO ouno BJiacrasrh npHcryi 
ici. ucnojiHeHk) cbohst. oSH3?HHocTefi- MeHmyTtM-b,npaBHBUJ 
cHV>KenooTB3ToroHacraMH .ZIoGpoBOJibicqKofi Apuiim ea kom 
HbiMt cocraBOMT. B.tacTtJ- nocTaB^eHHbia reH. l>aiuaKiU3e : C 
ycTpaHeHti, ito^h Bbi3Buio neAoywEHie. II a CMtio vBEpiiTb, 
vcxaHOBJieHie BJiacivS 6xuio BbBaaHO peajibHOH neo6xoiiiiM0C 
BDOjnri noHaTHbiMi. cTpeMJieHieHT> nsG^HiaTb Ttxt npucKopCH 
cotferriG, KOTOpua iiM-kin m-bcto bt. Tyance. rjis cujibHO 
crpaflAJiH noTni eci ocTaBui?ec« rpy3iiHbi. H opi aH«3auia JLo 
BtuonecKOH ApMiH, KOTOpaa cTaBirr-b cc6t 3aiia^eft B03C03 — 402 — XIX. Pecny6jiMKa rp_v3in ;i flo6pcBonbHecxas Apwis. J* 196. 

t*occiw. UMfceTT. rrcpexb coGofi iniipoKia 11 Go.-ibuiiH nepcneKTHBW- 
11 He Bcerjsa cy.MteTi, o6e3onacin-b bo BpcMa cyiuecTBonaHie ot- 
jfcifcHbisi. rpvnni. n.ice.ieiiifi. Bt OsiiHOCoM-b >Ke oupyrt um-bct- 
i ca no 21 npoueHTJ rpysui'T,, n m iio.ianuo. >i_to ao rtxt nop*. 
) iiona rpv3in He no.iyniTi, pea.-sbHtJx'b rapanTifi orb noBTopeHifi 
J TyanciiHCKofi i;cTopiu. omiic iimpcti, hi: Mopa-ibHaro. mi nojin- 
• TinecKaro npaEa o'liicxiiTb CoMiiHcuiii oitpyrfe; 51 hc CKpoio ora. 
I Haci> o Hnuie.vb utincHin nacnumaTb na Tyance: ho'ji a-roro He 
lt,iaio. Ma ciinvK'Mt. hto ocTaBJieme Tyance sib^ist*:?! o.rposi- 

! HOfl VCTVnKOf! CT> HaiUCfi CTOpOHbl, HO' HU 3TO Mb! IljeMT., HC 

I vhcia'a ccojaEaTb 113 iiiimmvb ocJiO/KHCHtfi. 

j Bsrfccrt c-b TtMi, a ayMaio. 'ito aaHtmc-.Co'niHCKaro pitpyra.-. 

! HiMSI HIIKOtlVT. 06p;l30M-t HC npOT!IB0ptllITT> - BamiiMi ui.1HM?> n 

^vason. Ecw, m> .itflcTBiiTe.ibHon-n, bt> 6yjymea-b, bt> hcmt, 

1 3 HC COMH-fcBaiOCb. UWltTT, B03C03iWJW HOBaH PocClfl. TO AM 

i nac-b, dbiTb mckctb. BCTaHen. Bonpoc-b hc .toju>ko o BoaBparfc..- 
! CcjiiHCKaro OKpyra. ho 11 sonpoci.i rto.Tbe Baaon*. u Wauii sto 

:■ ■■'.IO. , I"/KH0.6blTb thtchc 

>' J. e h 11 k 11 "h "b. Coooiuaio. hto reHepa.m» MacnoBCKiii hc 6wjit> 

'' noJHUHeirb rerepa.iv MasmcBy. n norja rpy3HHbi -otouuh bv 

COIB TO CI HHMllA'IIUII H IIST. B.iaCTli. flo(5pOBOJI&<KCK»JI ApSH*. 

I sammaioHiasi ccflnaci no iipaay boAhh CraBpono-ibCKyio ry6epHiio 
■ ii KvGaHb. crasim,. iiohiitho, npii vfflHHTm cboii B-iacrii. licaopa- 
3VMtHie BH3MBacn» yciucHie rpy3HHCKr.ro OTpaia ■ ^™"_™ CT _-_ 

1: jtMii "j/KYre-i!! n KoHleBaT' BbicaiimiiJiiMiiCsi bt. Co™. 

Bhmt, K-l -cufeatHiaMi. d Haca.ii>ixi>, npousBojuiMUXT, bt, 

rpVBill Ml* pyCCKIIMH. MW OTHOCIIJHICb BCePA* KpiITIIHCCKH « 

okopoiKHO. 51- xopomo sna* rpysinn, ne aonycKaa* sroro 11. 
noaroav npiramiaio Ha iwmhato B*pv Bee ciaaaHHOc h. 11. 1 e- 
-MKOpn. 11 on. naeHii JIvOaHCKaro IIpaBiinyibCTBa uory saaairi., 
MTO STOrtBOCpOCb CinhK) COWPU.CHHO ...K^piiaHH^. 3^- 

■^SeHTOBl, » BHOCIITCH 3TO ..3BH*. .™^°™°™t. ^g 

KOTopa» .< tfflune pineaiiHW ■«* ^^^ 

qacTHbic cnopu, iiorymie s^ti-b BOJHiiKHyTt, ■*"' y 

— 403—: ... . . XIX. Pecny6nnKa Tpy3in h flo6poBOJibiecKa» Apwis. J* 

f n* : 


it<is- '.' 


E^' '■' 


».; ; ,-J j . 
E p; . 


$3* ' 


$$!■ ■ 


tfe'W 


fe ■' 


pH - - - 


ffll '■■ 


PwfJ l£ ,' 


K'rt|t ■: ■ ~7 . 


wmk-i. "ycipaHeHuTa 'ocHbBbi "HaiuiTXT. B3aiisiooTHoiueHifi ^aaioTi oc 
Hie npeacKa3aTb r hto mi>i MO/KeMx coflracb bo bccmtj. n 
upocr o s.i-feC-fe,— KaKi. c^t-WTb xaKt, htoCh no.MOHb Bawb 

lUHTb H-fesiUeBt B03.M05KHOCTII nOnOJ]b30BaTbCH 1I3Tj OTOyCKa 

BaMxr Mb?. >i ayjiaio, cyjrfccMTj BupaGoTarb ji-fcponpin™. i 
-leMbisi jja o6"ehxij cTOpont. 

OTHOcuTcibHO isMymecTBa. ocTaBJieHHaro b*. 1'pyaiit, 
\7ioujieTBopaeTT. ooi>acHt;Hic H. n. TereHKOpi!, si jih bt> &-. 

MOMeHTTb lOBCEK1= HC 3aaB.lileMT> npeTeH3ifi Ha HeMCa-lCHHM: 

j."Bjn. ; X'itsi h ciiiTaeMi., hto Tain. ecTb n jojia upuHaiaeiK: 
KiMi.. Pa3dtjTb sccro aioro 6yjerb, ccTecTBenHo; npuna.a.7. 
6oJit>e KpynnoMy, BcepoccificKosiy Oprauy. 

BK-iiOHeHic MepHOMOpcKOii ry6cpHin bt> ccn-as-b I«y6; 
jyii3K» : TaniKe He Bbi30Be i t> npoTecTa co crop< >nu rpy3i». 
Mbi iiMte\n> npaso cK33aTb, hto rp\'3ia He AioaceTb pascnn 
Ha 3TV TeppiiTOpiio. 1-1 ecjin 3TK npt-jnocbi-iKiJ. stij r.iaBHii 

npOtbl OVJlYTTb paspliUKiHoi'Jl npHHHTLI, -MM OlOJKeMb v;ke 
CTynHTb'lI KT> pa3paOOTK"E OTJ.^lbHbIXT. BOnpOCOBT>. 

Ten. .Ij'ko m c k i ti. tf ecc-TaKii cquTaio Bonpocb < 
TfecHCHiax-b pyccKiix-b bt. rpysiii He3aKOH l icnHUMi>, HyiKHbi 
i-fe.ieHHHH rapaHTin bt» tomt>, mo 3Toro bt> ^iificxBi iTe.it 
HtTb. HeJb3H TaKt npocTO OTMaxijyTbCH on, 3Toro bo 
KaKT> 3to cxLiajn* npticTaBitTcib Ky6aHCKaro Ilpamire. 
. Ebun,. TaKaie no.iaraiO: _hto OTK-ia^uBpTb j.o JBccDOCcificKar 
rana Bonpoci. oov njiynieCTBt. ocTaB-iCHHirat bt, Tpysii:. Hi 

J.0BX1O Obl. BO BCaKOMTj C-iyHSB, HVJKHQ XOTb H3CTHHHO ; 

uiiiTb ero, HanpiiMipir oTHociiTt^ibHO BoeHHaro CHapnat' 
apyroro. Hiitiouiaro juia nacx ocrpbifi xapaKTep-b r xoth 
nopjutri; TOBapon(5MtH.a. 4to KacaeTca Bonpoca oob oi 
xjitda. a Bccui-no npucoe^imaiocb K-b tohk^ 3p+>Hi!i. sue 
hoh BawMT., Jiao. Ha canoM-b zbJ\% y nact Ao-natHa 6«x 
Haa yB-fepeHHOCTb b% tomt>. ito xjrfcCJ-b lueT-b bt> rpy3iio, 

BT> KoHCTaHUltO. 

Bonpoc-b o rpaHimax-b Tanate CHinaio ,aa.ieKO He bu 
Hbisi-b h H3i c.ioB-b npeacTaBUTe-iH Tpy3in h noHajn= ; itc 
hmii 3aHHTO BpeMeHHO ii BceBpararb tro TO^fcKO BMtc 
ocTajaHbiM-b opraHii3MOMT> rpyaiii, ecjin TonbKO BOo6me t 
rarb. CiHTaK> : hto stott. Bonpoci. nyyuao ocstTHTb i 
poHHe. htoGh azich He 6hjio HeaocKa3aHHaro. 

. '.",■_.. ' ,......: ^ I ."^::ir;.r— 404 — v- J; ";;,_:„. 'z~:~ ..,_ XIX. PecnyfiJiHKa rpy3in « JJ.o6pOBonbHecKafi Apxis. J* 196- 

- fleH3KHHi. >t no-iaraio. <jxo. paHbtiit bccio. .oit j.yera. _ ... 
onpeat-KHHO pa3ptiiJiiTL Bonpocbi ofiiiiaro nojiiixisqecKaro xapan- 
repa Hst> ««ro cimaHHaro 3fLi;cb v Menu cosja-iocb Bne'iaxJit- 

HK T 1TO IIU lUCMt !iT> P^pfcllJCHilO OltjViOiUllXT. IttlipOCOBl,. 

nepBHfi— OTHomcHie kt> Tpv3in; ir .loopoBo.ibsecKaa ApMist, 11 
kvGaHCKoe n P aB:iTe,nbcTBO otb*th.w, ^to ohh iipusHawrb en 

cioCTOai-lbBOCTb. BTOpoft-OTHOineHIC KT> ,lor.pOB0.1bMCCKO» 

\pjiiii. HaoccMbKo a nOHH.rb hbt. c.iobt> npeACTaBinvja I pyaiH, 

CO CTOPOHM rpV3ill OHO— .lOCpOHteJiaXClbHOC. 

3ii?.B.ieHic E IT. rercm;opi! o F3ai!MOOTHOiiieHmx-b ct h-bm- 
uoini MeHH t.-uokc BnojiH* -yioiueTBopaCTT.. Oaim-b Bonppcb 
ocraexca hchchumt, nocrfe 4>pa 3 H npeacTaBHTeJW- r P y 3 mo tom*. 

u TO H OOJIblUCBHKH-JC HXTV O0I1IIHSBOT1, BT. . COIOSt CI> JlpGp?-/ 

BOJibscckofi Apaicfi. ii noxOMy npouiy iipciCTanHTtTa Tpyan. 

pacuiH^posarb 3xy <ppa 3 y » wkjum, oxnocnxe^no ^uueB.. 
kobt. Tscpaoe is .onpea 'kjieMHoe saflBJieaie. , 

rerciKopn. noBonpocvo6i.oTH0uiCHiiJ in, oojuiieBiucaifb 
„ Qrv „,™ i:Tb , mo OopbCa c-b uoJbiueBHSsio»T>. in. ihhjjiixt, npc- 
itit" CeanouiajUM. Mu tjctjmii. iisitiomiiMica y Hacb cpwcTBa- 

,, oe rrrosKaiouie-e utviocth Haurcro rocyjiapcTBa, n s J^Junc. 

;:0T °^ SST ^ ™, - „i*. y 6y, T 

-^^ito^.™ , 3,tCb. MH* -™;/^£^^ 
.--i-tiaxfc TaKT, KiKT, KeCb BMBC3CHHHH OTCKUJ i,TKOT> ^*" > 

ma Ha »ame>i cpopMVJrb-BpeaeHHO G«»huuj. oK Pi rb cxaex 

^ "Sci.. *opW.™ «npoA«»».. « P 3 5™t 

•raxafl. 

- 405— -■■■■;■ ". X!X. PecnyojiHKa Tpysin h HofipoaojibsecKas ApMiH. , N: 196. 

rere'iKOpn. Bee cefj'iaci, pacn.iwB'iaTo v. Rconpea 

JieHHO. 

B o'p o Gl e bi>- H cei'mct Gy.ry iCBOpiiTb hc Kai 
npejcTaBiiTcjib KyCaHcnaro FlpaBJiTeibCTBa, a kjikt, 'iacra 
.ihlio. no jioeay, AonvcKaerca st> oocv»,-j.cmit btoio ionpo 

OUJH6Ka, KOTOpasI MOiKCTt BU5!;ilTb BT> JUl-lLHtftlllCM-b ilfjlOp 
3V,M-feHie. lOBOpiITCH BCC BpCAlH O CoMHHCKOMT* Ohpyr % V 

ynoMtiHacTCH o rarpiiHCKoat. 1 Jto jkc Cb .humt. npe^no.iaraio: 
j'i.iaTb? IIo^yHaeTCH BrceiaT.TEHie, 'ito rpysnub! c>iirraion> n 

C.TfcjHJl'i K;lK"b UH Gt3CnOpH0 CBOil.MTj. A MCHUY T'tllT.. 3TO J 
-leKO HC JLO.TiKHO OblTb TaKT:. JJeCb 3TOTT> OKp\T*b Gbl-Tb Bl 

CTpoeH'b ycu.iisT.Mii npiiHiia G-ibAcuuyprcKaro n aarpa'ic; 
Ha ojiHii TO.ibKO Tarptj jo 10' Mi!.i^iioHOBt pyGjiefi npn ci 
pofi bs-hotI;. ,3a h iiomiimo 3ioro. -bo uccmx oi;pyr!s mi-btT 
to^bkoojho cejicme, — 11 to TO.ibKO Ha no iobiihv nacc.itimoc rpys 
H&MH, a bcL KanimuiH, 3aTpa4eHHbitt TaMT>, 'Hicto pyccKie. Boi 

3TO oGcTOSTC.IbCTBO HV>KHO i;*rETb BT> B1UV lipil aa.lLHiiHIMCJ 

o6c\"jKjfiHni. nielli roBopiiTb o rpaHim-fc Fpyain, to y^Ki 
ycTaHOBsm. ec TOJibKO snjioTb jo Aoxa3i:!, TaKb Kajcb. y na< 
inrfcioTCsi cBf,j.'tnisi. ito aGxa3UM roTOBbi noiiTi; Ha bcc .imub t 

BHOBb BOliTII BT» COCTilBTj PoCCil!. Ilp;lBilU. OTM'fc'tatTCii BT> O 

CvTbahcc BpCMii ;jtejiaHic Ilp:;BiiTc.abCTBa J'py3iu oipysmimx r 
po.aa. uaaHa'iawTcn Tyja KO.Mitcc.ipbi n np., f;o ;>Toro c.nu 

KOMI. Hej.OCT3TO'-JHO J.^151 TOrO, IToGlJ- ivril Oi;p\T-i C'JliT'ilTb !T» 
3imCKll.MlI. 3tUMT> H:l Cd'OAHH .« OrpaHIlHVCb. 

Ctciuhob "b- Ho Bonpocy o rp,iHmia:rt> a CKa>«y to.iliio.- 
rpamiua tyoj roja :jaxBaTUBacT l ut> npcj."E."iH 'lepucuopcKt 
ryGepmii n Taipw. 

Bb JtBVX'b M'BCTaxT. HH't i.a,KCTOi iiOlCHLIMTs OOhHCUCltie. ita 

Hoe vBa,i<. iiBrcHie.Mi. rieTpo:;mcjrb- Llo" Bonpocy o bo3mo>kh 
ctii no.iy.qciiia HEMua.Mii ■xjrfcoa im> I'pyaiii, — pt"b luerb. k> 

HtlHO, HMeHHO HC O TOM'b X.TbGii. KOTOpUil nofijtTTi 0TCKU3- 

o TOM'b r KOTophifi pasplsiuaiorb cxytiaTb na a-fcer-fc. i: ec.ni 6 
ACTTj paapisiiJCHa CBOoojman noKyn:>a cro iiE-MnaMTj.. to hiik: 
He rapaHTiipOBaHT> btj to.mt; : hto G.iaroaapji Toay. 1 jto mm >'£ 
.itiitia'b aanacbi x.ibGa Ha puHBaxTi rpysii-, n'Eimbi - no.iysai 

BOSMOlKHOCTb CKynaTb Cro. II BTCpOt — HTO 3Hait!Ti nOHHT 

^BpeacHHO BaHiiMacHTj": JloKaKoroHie BpeMeKii. 40 toio .in, noi 
JJtoGpOBO.ib'iccKa/j ApMifl pea-ibiio oGcstic 1 !) ittj GcuonacnocTb rp XIX. PectiyaiiKKa rpy3i>; « flo6posor.b>jeCKaii ApMin. Nstt 196, 197. 

3iiHCKaio HaccteHMi iun jlo Y qpejiiToibHJi o CoopaHia> Ho Tor- 

Ja B-tAb H-ti-b intKaucro cmmowbt. HacTonmcsi, coBEinaHiu- 
J e h ii k ii h i„ litab Bonpoct mojkho pa3pinmTb npoCTO. 

1 : CJH1 TpV3i-i OOMTCH GO-BbllKBIIiiOB-b H IipCU JBaHlC rpySUHCKHXT, 
OTP>UOBi B-b Co'U-A'CKOXb OKpvrb oG-bHCHrteTCH 3TIIMT>, TO Mbl 

npocTO MiiMtM-b cro cnonsii BoikKaur. n 6y*»n> sauimiUTb ero, 
a ecan He ciipa8ti»cn, to. v,o,i;ctt> 6biTb : Gy^M* npocjiTb homo- 
uin 'v caiiofi >ne rpv3in- 

JparoMiipot: -b. ljonpoc-b o npi: i echchili py^unvi, bt, 
Tpvaiii HV.UFO paspfeiuiiTb HCiipeatHHO.. Bt Kaiuun. iiOJioweHiK 
HkiojHTCa Bonpoc-b o nojaaHCTut? Btub, wunao, *ito-to He 
coBC-iMi OJiaronojiywo ct. pyccKiun. cawo-iipfneM-b, pasi py«Kic 
TaK-b 6tryTT> OTT\'Jia. .^ ,-»,,. 

*B bi h i>. 51 He oTiiaxiiBiucfi ott, axoro Bonpoca, iio ^» 
Tsui-b, <rro Buxoi-b iWK paaptuwuia cro IiatlUHl. ..SI BlU*.;*"©- ■ 
■jh.ikh oit>nuiaunbHbixi> npeiCTaBiiTe.neii. 

3-b i >!ac-b 20 MiiH- A-icKC-fceBT, oC-bmuA-h ■ ncpcpHB-i» J.O 

■ cji-fcayioiHaro, ahh. 

,V- 197. 

SKypHajn, GoBimaHia npeACTHBHTejieii TpysracKoft 

Pecny6jiHKn, KpaeBoro KyoancKaro HpaBirrejibCTBa h 

Joopofioab^ecKoa Apmiii. 

■'Otsdhto 5t :0 -ac. 53 >;hh. y T pE. 

npi:<:yTi;T::y kitv. 

■'■'"'' '. , "■ ■ T, EH l'ei'<-'HKOp:i. 

1, rwepaJi-b AJieKC*em> - nSepari. toiem. 

2) rcaepa-ii, ^BUim,. £ ■• ^«pa.n c ^ naHOBt 

3) TeHcpa-TL PpMaHOBCKiu •*) iUvjiwuh*. 

4) reuepwn, .lyKOMcxm ™ ;. ■ B - 

5) rcHepa.ni. -flparGMiipoin, 1 1 Hpty.* Ik)po ^ eB -b. 

THMVH HOTHV CL-hpO=b6H KT, ^eH> . KvGaH.MI O np^.TC XUC. Pecjiy6jmna rpy3in » ,no6poBOJiMecKa» ApHis. J* 197 

cTEa, kskt. 3Ha-roKy L Iepno.\iopcKaro Kpa>i, cj-fe.iaTb cooGmeHj'e - 

CoHHHCKOMT. I! IarpiIHCKOMt OKpyraXT,. 

BopefiteBT,. JI no^araio, hto MHoro roBopiiTb o Co 

1HHCKOMT, OKpyH; He IlpiTXCUHTCS, T3KT, K3KT, OHT, MI1HO 113 

Bicrem., KaKi. pyccKJfi. PaHbmo b-e ero npej-fejiax-h 6ti.ni Hep 
Kecw, noTOMT, HacTbro ohii 6mjii! BucejieHbi, 'lac^ro yuuiii. B- 
iiCTopiii 3th paioHH ii3BicTHH, Kai;-fe EeHemaHCKia 11 reHV33CKii 
<jMKTOpm, bt. XV BtKi :utcb oh.tit TypKii, fcpicecu npHHSUI 

HXT> PClJlaHCTBO, HO BT> JipKMofl 3nB:ICii.MOCTH OTI, HflXT, H( 

omjih. B-b. to spews T;un> hc Chjio hii pyccKiixi,. hit rpv3HKT» 

nOTOMT> :iTH MtcTHOCTll CTflJlII 3ace.1H TbCfl pyCCKH.MII. JLo" pTSKI 

IIco rpysHHCKits-t. ccieuiii hLtt-. Ectl tojk>ko H-fcKOTopoe He 
3Ha^iiTt-.ibHoe KOJismecTBo no3;Ke npifcxaEsmnxT,. Okojtd Coti 
HMierca TaniKe HtcKo.ibKo ;iBopoBT> rpv3»tn.. OcTa./ibHoe rpy 
3HHCKOC HaccaeHic. ECTptqaiomeeca TaMT>. 3TO— .ayxaHmmm, 6a 
KaJiefimuwi, no J apaj.'iiii;ii. ho bt, t;iko>it> HeBHaiiiTewibHOM-b kojiii 
lecTut. ma rosopuTb o CoqiiHCKowt, oKpvrfc ao.iro . He np» 

XOAHTCH. 

Flo sonpocy vne o Tai puhckomt, OKpyrt. a jojiHteHT, cna- 
3aTb : hto no-jewy to Heut He Gbup :-ui;cb pa3roBopoB% ; 1 
rpysiiHCKie npcacTaBiiTtJii: Eonpocb o Bent 3n.Majiqi!BajiH. 6m 
o6pa30Ban-i Bccro jiimn, bt, 19 17 may. Mowcn. 6biTb 7 rpy3im 
CKie npeicraBtiTCJiu ero ne maTaioTi. 3a cymccTByioiuifi oraisjib- 
HHfi oKpyn.. B-kjib 11 Hxchkcjiii, npi-E3iKaBiuiii cioaa.BHaia.niTo-.ia 
ct> HeAovM-BHieM-b oTneccs kt> ero cymccTBOBaHiio ; 11 Miuib nocat 
crajrh pa3BHB3Tb 3atcb pafioiy 3-b nanpaB,:eimi npi!cocAHHcHi> 
ero kt. 3aKaBKa3bio. 

Kt> .momchtj- cocTaBJieiiia. nepcniicn iiep^ji. BuCopauu ht 
■yipeAKTejibHoc Co6pame Bcero naccicHlsr ajrfccb 6buo 35.000, im 
khxt, 12.000 TypeuKO-noiuaHHLix-b (rpeicoBT,, apMHHT,, Typok-b). 

pyCCKIIXT. CBbTUie 8.000 I'HcKpaCOBUU. EpMO.lOBUKl), SCTOHUeBl 

jlo 6.000, McwiiaBaHi. j.joo h 'sacri. aOxa3ueBi>- Do Ty cropo- 
Hy on. Tarp-b wiiByrL aGxaeun. aepcuHJi KBaiunxBapi;, rtoccnoKT 
bt, 10 nepcri, AxacyHj.n. TpysiiHCKaro HaceneHJa bt, TarpiiHCKOMT: 
OKpyrt Majio, He'cBLime 1.000 MejiOB-EKt. Ct> noaBJieHJeMT.ii 
ycTpoficTBOMi.. Tarpi,,— noc.TEAHsia cesab aToro oKpvran, 3aicas- 
Ka3bewb oTna.ia. ynpaBJicHie JitcHniecTBOMi, 3Toro" OKpyra rae- 
pemno H3T. KyTauccKaro bt> KyCancKoc 3aBfeabiBaHie- 

Hst> MtponpisTifi nocTEAHsiro BpeiieHH bt> cmhctb nonbixoKi XIX. Peeny6imKa Fpy3in ii fio6poBOJU»Hecjca'i ApMiB. J* 197. cItnatLfpy3iiHckiiMT.3Td r j-"*b""oKpyr"b; m3btVct'cht; npi'k3;rb HxeaKejiii """ 
ijiioHH 191 7 roaa, KOTopbtii BHavaJri, Om.io, voiibiijich TOMy, kt. 
qesiy c03JiaBaTb Tanofi Ma.itHbKiii oKpyro.. Ho iiotokt. Cbuio 
co3BaHO hmt. coGpanie >KiiTC.ief:. rj.% oht, p33BiiBa;n> nacjfb -o 
npiicoeAHHemn oKpyra kv- 3ar:aBKa3LK>. Roma Ha costraaHhi 
3TO 6buro npOBa.ieno, to ir» FVpimcKOMy OKpyry <Smjih iiCKyc- 
cTBeHHo npiicocAUHeHM Tpu licieuiii,- rxfc 11 cTajin oxfinpaTi, 
nojuuicu o jKC.iaHiii npncocimieHiH it 3aKasKa3bio, hto ii 003- 
Aajio KaKvso-TO rhjujmocti. TJti otbhih »Toro yqacrca kt, 3a- 

KaBKa3bK>! Kt 3TOMV upcneHH 6bI.1T. Ha3HaiCHT> KOttiFiXapOM-b 

■i-pv3nm. B01 opnuiBH/111 npifeKa.-n, ryja KOJinccapi. Mrejia,a3e, n 
ohm o6t.}ibihi« o npiicoeju-iieHia OKpyra kt> 3aKaBKa3bK>, hbott. 
ci.3ToroTO BptMeHii oi;pyn> btott. cmrraion. oTopBaBimiMca on. 
4epHOMopcKofi ryuepinn. Mni. wm KaHtercst, tto HiiKaKire* JtaH- 

HHXT. Kt 3T0MV I-rETT,. — HII aTHOrpatpimeCKIIXt, HII WCTOpH<ie-L 

ckiixtj. 3a rarpiiHCKOM-i. oKpyroin. \iMiseTCJi euie A6xa3iH.KOTO-. 
pvio oTflasaTb na evtieme mh He Mowein,. Y-pyzin jo.THtiw m- 
qimaTb cbom rpaHimbi 3a A<5xa3iefi, CTpeMJicHic KOTopofi kt, ca- 
MOonpej.-E-ieHiioiJe.iL3a iirHopiipoBiiTb TO.ibKO noTowy, iToTaMT. 
iKIIBeTb HtCKOjlbKd COTeHT, rpy3HHT>. 

r e r e h k o p i;. J{ no.iai .110. mto jo.io>kchhoc ce: ojuih r. 
BopuGbCBbiM-b— bto 60.1k pacnpocTpaHcHHoe noBTopcHie B'lepam- 
hhiQ, ii. B<.>oGuic : .si aasi't-iaio nbi;oTopyio cTpaHHOcTb kt, pa::- 
cy*' leHiaxi, r. BopoGbCBa. OGT»jKToy.-b Hauiero 1 'o6cyacMHi9_oi!T._ 
it^aen, hc ~ Co'ihhckih "' "Kpvrb. "o kotodomt. mh xpT:raT> pobo- 
P HTb. ho it rarpiiHCKJii oupyn- n h.ictt, emc Jia.iwire, mumta, 
t;aKi> 6u 3aai;iTKHKOMT. Auxa3iii ; on nono-i3HOBeHifi Ha Hee co 
cropoHH rpvsin. Cutio Bact aaBtpHTb. 1TO CT. AuX331Cll MM 

TO rOBOmJlll II aorOHOpiI.HICb J.0 OIipCl-E.lOHHUSTb. pe3y^bTaTOBT,- 
ii CCJIH MM 3TII BOnpOCW- BHOBb CTaHCMT. OUCV«JlaTb 31-fcCb, TO 

a noJiaraio. mh M(Xi;ean> VTOHYTb bt, npocrpaHcrsE 11 nc.npBT- 

TII HII Kt ' K3K1SMT, KOHKpeTHblMT. " pesy^lbTaTaMl. }l JLOJlXiem, 
TOXbKO OTM-BTHTb 3J-ECb. 'ITO T. BopoGbCBT, rpVOO OmilG- 

ch Korja roRopni'b; ito l kpHOMopcHafl ryOepHw HC b\o- 
aujia bt. COCT.1BT, 3aKasKa3i.il. no3wMbw; BaMt vKasaTb, hto 
.Mipa 3Ta npcBe^eHa Oi.i.ia hc KaKitni. .in6o CoBienoMT,, B-iacro 
KOToparo mm hc npiisHacMT.. 1 parnopswemcsn. BpcMCHHaro li^- 
BHre^bCTBa. Kctath OTM-Eny TaKme, 'ito bt, Cotuhckomt. OKPy[? 
rpy:*iiHH cocraB.«ioTT. 22% sccro naceacHui, i> «» smein. xaia», 

-- ■;: ; - ; " : -'" :::;;: :' '.-■:■■■ — 4oft.— _ ; ; ;i;_;.:;: ;; : ; ;v : ;::;:^.j;::-^;_. XLX. Fecny6*nKa Tpy3!H h flo6poEo^bs-eCKas Ap«is. >& 191 

~6bJtbiiiix ccM kSKt, TLiacTyucKOc, rat okojo 2.000 SBOpoBi. r 
siiHT^-iiiiHrpcjibutBt si t. ,i. Bt» o6iueM-b nojiaraio, 'jto set : 
pa3roBopti 11- encptt bt> 3toS iuockocth hsao npei;paTiiTb, Ta 
kskt. ,i»fl jiaHHaro coEimaHiii omi hc npe^craBJiHiorb KOHKp 
Haro imTepeca- Bicpa a cTaBiijTb Bonpoci> coBepuutHHO ima 
3 3aaBJijn> ; mto .mm BpeiienHo saHmiacMt CoiiiHCKifl oKpyn 
o&t oKOH'iaTejitHOii cyjibG'fe ero Gyaeiit lOBopiiTb Ha .ipyro; 
oo.ite KOJineTCHTHOMt cofipaHin. IJOo 3/ffecL, Ha 3ToMt coCpai 
coBepmcHHO HeaonycniMO plmaTb cyabGy Hapftao;vb. Ha 310 
He ynO-iHCMCitHLJ 11 hc 'niiiein. npaBa. Bdb BsanAiooTiicuiH 
3^"ict vcTaHaBJinBaioTCH BpejieHHO, nGo 11 ca.va opraHi]3auiii r 
opoBOJib^ecKOii Ap.MUi bcc h>c opranusaiiifl BpeMeHHan. Cg'uihc 
OKpvri, 3aHHTT« MaMU BpoeHKO. B'tjb 11 iLoOpoBO.ibMecKan Api 
Hani 3aHBiiJin Bbi B^cpa- o6t> stomi,, no npasy bohuh 3aHM 
ctt> CxaBponoJibCKyro - ryGepmio 11 KyGaub, jloopoBo^ib'icc 
Apiiiii- KOTopas nona sto ^bjiactch MacTHofl opraHimuiefl, a 
'oOmerccviiapcTECHHOii cpiaHii3auH'fi. 

AjcKcitBi. Ho OHa Oyjen. oGiuerocyaapcTBCHHOii 
1'ercMKopn. Icrja, KOr^a OHa t3y.a.tTi> cio, jiu h c 
hcmt> roBopiiTb cb Heii o .\!HorMXT> lionpocaxt, cGcya-caaTb ko 
litie. no JsoeHy MH'EHiio.. hc liMtei-b KOMnercHum nacronmee 
opawic A noTOMV npoiuy Bao, rocno^nn-b- UpeAcfyaTtMb, e 
HVTt Kaci> kt. Tejst Hamero coBtmaHii;. 

. LU-V-..1 -br.ii.Hi- Byepa..Haiu>_.nFWct4iiT>vibj^iJiBu.i^_l3j 

O TOMTj." 1TO JIM CI. VBa>KtHicMb OTHOCl'lMCH KT> CaMOCTOilTeih 

cri) rpvsii" w noToiiy a iipocii.n> Cr>i TaKoro othoukhj;? 11 kt> 11a 
M, rjiaBHOL, o6cy>KJ:;Tb Boiipocb u roin., 4acTH;i;i opraHHSs 
ujtn h'eti, JLoGpoBO.ib^ecKaa Ap.MJa. hp<xij.rb-6bi npejocrau 
■iiaiiT., pyccKHMt. Kohc^ho. pa3cy>KjaTb o cyjbdl; KieBa. 
,iai)HOMi> ' coB"kmaHii: He npsixtuiiTCH- no Korua i'kao HitT' 
rfcxi o'G.iacTflXt. K'Jii LonpuKatajOTcn cb pacno.40*fc;HicM-b nauii 
■racTefi. -to Ty*n> ywc pascysiuaTb lUHocropoHcc He.ib3fl. - 
jmojit> cKOHCTpynpoBa.iiiCb Bb nt.iojib. a iioTOMy .mo-ihutc. 

. .MtjtJb TOTb KyCOKT-.. KOTOpblM CKOHtTpVlipOBaJICfl v:Ke, OHl> 

jim"b cbohxt> pyKOBo;inTt:Jicfl HM'fecTt 11 cboc ■ KoxiiiereiiTHoe y 
■ Hie ii p-kuieHie, a noToay a no-iaraw. Oyjyiii cKoncrpynpoB 

Ha lOft. J1H MOJKCMt CblTb BnO-lH'b 1,'OMneTCHTHbI n UT> cbo 

piiueHJHX'b noBonpocy oot. Auxa3in. Flo ct. 15 aono.iH 
kt> EpecTCKoiiy j,oroBopy ; Tpysia npii3HaHa He3B»'ciiMOfi 11 c< XIX. Pecny6j;nKa Tpy3iH u flo6poaojibMecKas Ap«ijt. S, 197. 

ou-A0sa3JH 3axoTt,ia -sToro,- -n Ay*iaio T no rfcifb jkc ocHi)Eani>i>rE= — 

JHa MOI.la-6bI JOfilJTbCJI Ca.V.OCTC51Te.lbHOCTH. Ilpomy OTRljTliTb. 

^ciii npu 3ahMio'Jt;Hiii HpeCTCKaro aoroBopa ubua pt'ib o rpa- 
iiimaxi-, to 6biJiii-.n: yCTaHCB-ieHbi rpamiUiJ rpy3Hi":. 

TereHKOpsi. IJLiiTi. 3acpiiKaipoBaHo tohhnxi rpaHmrb 

1C ObUO. OcOOblMT. icKpCTO.Vb Obl.lO SaUBJieHO, '1TO I pattllllK^ 
VCTilHaBjlIIBaiOTCH Bpe.MCHHO- 

CienaHOET). A BpeiicHHusi rpammu YtTanoB^cHu: • 
1' c v e 'i k o p ii. Ja. Aktojii> rpy3i;HCKofi Pecny&iiiKii. 
J, e h ii k ii h >. >l corviaccH'b ci> np<.ACTaBiiTe.icMi, Fpysiij- 
'iTo TeopeTHHccKie pa3roBopM hi: ktjMcmv He nc-BcajTb. Hvjkhc 
.vtniiiTb onpea'fejieHHO isonpocx o ipjmruaxT.. Ecjii. nptaciasiiTe- . 
| -jn rpy3in OyayTb nacTaiiEEaib Ha Co ; iiihcko.\!t> onpyrh. to. 
I uni> jyjiaeTCH, iiH iioh;csst> npcKpaTiiTb bobcc ucb pa3roBorti i:' 
| >6pa'niTbca K*b 'roil Go.ibiiJt'ii paOoTt. KOTopaa met yns.erh-~ 
j ^ ii j n m o h o b ii. OniTaJin-.'iit Bu bi iiic.Tfe rpy3K!n=. 

! iiace.-iaiouiHXT. CoHmKsiii oi;pyrb. n pa6o'i<isTj : EpCMeHHO ia«; 

iiaxoAflimixCH. 1160 a sHaKOMt ct 3-thm"i> oKpyioMb: 
l r e r e 'i k o p n- M He mrb.n> irb bhjlv npnscuHuuixi. pr> 

'J»HllX"b. TaMT, SlMfelOTOi nOCTOHHHUe /KIITCJH. rpysi-HU H. KCTaTi; 

L f;a,Ky- hto .lynuiujii.. Ko;roHij:;aTopaMiJ xmhiotcx jumrpcibiiK. 

j <l> n .! n Mono ;: i>. $, vn> i;a'iecTB-l> uorpaHii'iHiiua, oxp~ 

• HH.Tb KaKi: pa^x 3ToTt paiom-. 3HaKoin> . cb Hace.ieiiie.'n^ Murv 

VJOCTOB-fepilTb; '1TO CpcjLlI HaC^ncni!! rpY311H , b He OM.JO. HaCt-'JlcH't 

;i 1.000 Me.ioBijKT. 

Ct e n a h o b t>. H npucixunHHiocb K'b nhLhiio rcHL-pa.:^ 
JeHiiKUHa. 1-fe-b pkmi r. rerenKopn biijiho. uyjno HaMt IK.-.H.::" 
:u"J'Cb roEopHTb ,o rpaHiiuavb : i;6o i;aci, cJirraiGT-b npe.TCTasJiT.- 
jisimii 'lacTnoil opranr:-.aiLiit. a kt, TaKO.\n. c.iyial. oTn.ij.ieTi. kc 
QCTa.ibHasj paOoTa. 

AjCKCttE't. JLa. 3T0TT> BOllpCCb J.O;T/I^HT- 6l»ITI> fl- 

mem. ceii l iac-b, KaKt mo>i;ho chutst!, 'lacTiioii opraim^uiieii _!..;- 
opoBo^bMecKyro ApMiio? 

-': rrrei k op n. B« Mu;s;cTe, K:iK-b yroiiHO. ..oiitiiHfcaxi.Tv)... 
ito a CKa3a.Tb, ho H roBopn.ix TaKt. Koiua v. BopouLtB-b 3;:- 
rOBopiu-b oGi. A6xa3Ci.v jit. Hapoa-fe. to >i oTBtTH.-rs. c.\iy ; ^TO.Eor:- 
nocb o B33!!MOOTHouieHisis-b Aossswi. Tpysiu n KyCaHii iivwho p*- 
^iiaTb He 3jt-fecb. a bt: apyrowi. mtcTt. Hto->kc KaticTOJ.ycTiiHOBiieH!::. 

— -Ill— : XIX. Pecny6jiHKa TpyMH h floepoBOJib^ecKa* ApMia. J* 197. apeMeHHbixi. rpaHHin.: to a chm'two, ito mu jJifl 3Toro coOpa- 

JI!ICb 3JTECb, H 3TOTT. BOHpOCb, BT> IlOJIHOS M-fept. MOJKCMT, 06- 

AjieKciesi. BpeMCHHWxi. — sto cninuKoin, pacnjruB- 

'laTO. M« HIIK3KT, He MPHteMT. Cb 3THMT> COOaClITbCH. EciH. KO- 

HeiHO, v Bact nM-feeTCH jioroBopT> ct A6sa3iefl : to sto Bamc 
■tacTHoe A'tjio. A ex Co^hhckiimi. n TarpuHCKiiMij OKpyraMii y 
Baci> AoroEopOBij. noHATHO. H-kn>, 11 Bu nojib3yeTeci> tojibko 
T-kwb. 4TQ HeKOMy TaMb sawHtuaTb pyccKoe AOCToaHie. Ha Ka- 
kmxt. Hana^asT. B03CoeiiiHiiTCH Poccisi, sto Eon> Bijaen.. Hn- 
'pojrB paHtuie. H-feMt AofiiCTT. .ao 3Toro, AOfiiKtH-b Miioro ncpe- 

BapHTb. HO, OCHOBUBaHCb Ha 3TOMT>- He HpHHHMflTb HiiKdKHXT. 
M"EpT> U OTKJISAblBaTb HaiUH ptllieHTH Mbl He MO/KCM'b. H<5o . HCJIb3H 
IipOCTO OTAMXHyTbCH OTT, npOMC/KVTOIHarO BpCMeHII. ROTOpOe Mbl 

nepe>KtiBaeMi>. Hejib3a urHopHpoeaTb pycoKyio 3esiJiK) ; KaKpByio 
npcacTaBjiflKiTTi cofioio Co'iijhckih h rarpiiHCKifi onpyra. 

FereiKOpn. TaMt 22 nuoiieHja rpy3!!n-b. M noncMy 
;lo6poBO.Hj'jecKa3 Apulia CepeTb npaBO 3auinmaTb btlt onpyra hh 
ceGa r a He jionycKaerb Tanoro npaBa jljih rpy3in? T'fcM'b 6o,afce. 

'1TO MM KMtCMTi yjKe J."LlO Cb nOCTaHOBJieHiaMH BCbXT* JCMOKpa- 

nmecKHXT. opraHH3auifi n i:apTiH : r\i"E npsiuo TpeoyeTca ocTa- 
ujieme CcJiiHCKaro OKpyra et. npeitnaxi. PpysiiHCKoii JleMOKpa- 
TiinecKoii PecnyOjinKi:. -A cbSTimi, Bu hc ciHTarbca He MOiueTe 
- - ■ A Ji e k c t e b t>. Ho B"fciu> Ta.Mi> 7S npoueHTOBb, asvkc nt 
Bauiemy cieTy, He rp\ T 3iiH"L- H cc.ni Bama irfcjib 3aKjiio<MeTCJi bt 
oGe3ne t ieHin ooko3 Hace^cwifl. to mm cyM-seMi* 3TO catjraTb, : 
ccm HtT-b, to nonpociiM-L noMom:i y fpysin. Pycvtrifj napain 

OTOJIbKO BJIO>KHJn> B"b 3TII OKpyra, "1TO OTOpFtaTb HXTj OT'b PoCCII 
HCBO3J103KB0. 3Ha<H:TT> T IIJIH 3T0 nDCTJIOHieHie ITplIHIUiaCTCH, ini 

oTBepraeTCH. 

B.opodLCB-b- yBavKacMuii npt.icTaBiiTtJib rpyain uoji 
wepraeTi> coMHtHiio moii iaHHbia; 51 wc yTBcpataaio. ^to hs 
cejieHie Xoctu Hain. ii3B'tcTHO, 11 3^-fecb MH^HiercrenKOpH our 

0O1HO. Bl> OjiaCTyHCKOMT.. J-fefiCTBHTClbHO, CCTb HtMHOrO I pV 
3IIHX, HO 3T0 ej.HBCTBeHHOe MtcTO. H ecJIH MM npHMCWb jiav^i 

npoueHTi. HcqucJiema, npejcTaB-ieHHbiM E. n. rereqKopn, to : 
Tor\aa. pyccKiixi. Gojibiue. a ecuH npiiHaTb bo BHiiHaHie, CKO"ibK< 
pyccKiixi jeHen. Tawb noTpaneHO. to scho, hto bc% jiaHHLia 3; 
to, mto sto Hame, pyccKoe. J! He 6pa.ica 3aiunmaTb AGxa3in, hc XIX. Pecny6jiM«a rpy3Ui m flo6poBonbsecKas ApMi*. J* 197. 

no.iaraio, hto bo bcIst. oTHOtueHiaxi. HaMi. rpawmbi A6xa3in 
vaooH-fce scero. 

AjieKctcm. Mli 11040111.™ \,nt kt> TOH'rpaHii, Ji/ib- 
me KOTopofl mojkho BccTii neperoBopbi TOJibKO Toraa, Korjut 
BMflCHiiTcsi, jKe.iasorb .m npeACTaBiiTe.ui Vpyain npiKHWTb, hto 
3Tii oKpyra oTxoAan, kt> Pocciu, iuii Hirn>. Hnoc.it 3 toto 
mo>kho oyACTi, roBopiiTb aaJiwue. II toi-jw see ocTa.ibHOe mo>kho 

SyACT'b p-feuIllTb JRTKO H OblCTpO. 

XereiKopu. % saflBiui,, hto Coin, bt, hcuhoht. co- 
r.iaciu ct. ■axtiaHicM-b Hace.ie H ia, BpeneHHo ao.iamo -octstucji sa 
rpv3iefi, 11 HacTaiiEaio wa 3T.osn>. 

Em'ht,. He ■HBjseTecwii Bm cBsisaimbiMb bt. cBoejn. ot- 

■■ferk? 

Tere^Kopii. Aa. 
"Eaui. A rpy3ia? 

rcrCHKOpil. CsOllMt CCCCTBCHHUM-I, p buiCHlCMT., BT> COOT- 
B-tTCTbiil CT> KOHMT, II JlHbJ Milt iHpeKTHBbl. • 

\veKC'feeBX. OoiJiBJiaio 1« mhhytt> nep^puua, . iaou ■ 
MT b'*B0aH03KH0CTb erne pasi, nocoBtTOsaTbca, npe-^iie -rta* 3a- 
Kp«Tb 3actjwHie- . 

Bt. 12 nacoBt J.H11 b0306hob.ihctch aactaaHic. 

\ KK ci{Bi. ncpcpbiBt-3Ta nocJit-JUMa nonbiTua npujmi 

rpysimcKaro jlpamiTMbCTBa cKasaTb, ■ hss-bhhjoci, -w ero ?<• 

fereiKopii. Bt. buy cepbesHoern no^eHia, ami 
pasi, nUiopmo/ hto c^ tohk.'i 3 p*Hia to* buto, koto P - 
i-Toim, nep^i. JoGpoBO.bHecxofi Ap-M.eH.-BonpocT, ^ C™« 

ApMin ne npHsoaHTCH t 3 ki, p-fe3KO CTaB.:tb 3TO ™ bo ^ C £ h * 

hcc oTHouieme kt, Bonpocy, n.o*i.»io momchtobx ^?™£££- 

^^B^So^TaB^e^^t o^yra „ ^ 

— 413 r-:.:..-_-:L-.^ -■'-■. --^1-:' XIX. PecnyejiMKa Tpysiti h iU>6poBom>HecKa» ApMis. J\fej* 197. 19s 

HtftuieMi oCcywoaTb o.TajibHiJe Boiipocw: Pa3"b BoeHHC-nojiin 
r K-CKoe nojioyKeHJc hc pa3ptuiH.ioci> it B3aHMHbixi. ycrynoKi. 3jy\- 
rdiTb. to Heiero up»LTynaT.f» kt> oGcyjKaeHiio ToproBo-npoiiui 
.ichhwst, Bonpocoei. Kain> ami hh rpycTHo, a cniiTaio Haiue cot 
maHie aaKpuTUM-b. ne npHBCjuiiHM-i. Klj K ohuv. 

fl no.iaraio. -jto lyscTBO jj-tpij ii cnpaBeiwiiBocTH aom< 
■ am. bo ecciii, 11 bccimi. Kaici. ;kc Bw, hc onpcat.isa <3yj 
mai-o iiojokchih Aoxa3iir : iupyn, 3a6iipaeTt BioOaBOKi, Han 
■il'cto PoccificKocr II noTOMy a humo. <itp j.ifecb Bu He hs 
acre ce64> cropoHiuiiioBt. Mu kokt, Hi]6yj.i, npoxtmein, 11 C 
u-ii-b npoAOXK.iTb H;iiiiy pnGoTV, a Bu dy.icre bt, 3aBHCHMOc 
on> T'hxt paioHOBi, Pocciii. KOTopue Morvn. B.imt, .aaiMTb x.itl 
:i imoroc Apyroe. likauu. uoryrb ,ia T b Baio. HeMHoro. no n 

JTOaBHUfriTCTOHIJIIKX-JUH BaC1>. 3TO 3jtcb. KaKT> MH"B H1J 1 

,kzjio see 3To roBopnTb. h 3aHs;iaio. hto npu otcvtctbih no.i 
iKHTCJibHaro ptuicnia no r.iauHOMy Bonpocv cniTaio cob* mat 
aaKpuTijMTj. 

A° 198. 

Pemwiua Co^BHCKaro OicppKHoro KpecTbflHCKarc 

sSacjiymaBi. ' 40KJia.1t npej.CTaBSiTe.ia UpaBiiTe.ibCTBa l'p 
■3iiHCKofi iIe.\!OKpaTjiiccKOfl PecnyCjiiiKU no nojHmiqecKouy m 
mchtv o npniiiHaxi, 11 yc-ioeinxi. upeMCHHaio npucocaiiHeHia C 
HiiHCKaro OKpyra kt> <Tpy3iiHCK0iJ PccnyG.iHKt. a Taione o up 
BiiTe^bCTBCHHUi-b npej,Ha'iepT3HJ5ixb no ycTpoeHiio m-ecthoS kv;i 

TypH0-X03flHCTBeHH0H 3KII3HIK COIIIHCKIM OKpViKHufi CfE34^ I 

33c-BjamH 1-ro atkafSp'a h. ct. nocTaHOBiuiif 1) OcTaeaacb r 

I^pe/KHCMV CTOpOHHHKOMl. B03COeilIHeHisi C041JHCKarO OKpyra < 

Pocriefi, K3kt> TOJiteo bt. Heii o6pa3yeTCH TBep^aa e^iiHaxa 
MOKpaTuiecKaa BJiacxb. co3.iaHHaa Ha npnHmint nojmaro wap. 
jonpaBCTBa 11 B03coeiiiHeHJ3 oTjt-EjrbHbixi, ofijjacTcft Ba cpejiep 
thbhhxi, naiajiaxi>. c-hizjn, cniTaeT-b. ito BpeaieHHoe npucoea 
HCBie OKpyra kt, rpyau, ocuoBaHHoe Ha pe30Ji!Qninc04HHCKHXT> col 
jJiiicTiiiecKiixT, naprifj a ipynixtAeMOKpaTii-iecKHXi, opramramii 
^aiaeTCH aKTOin> ? oTBtMatomHsn, uHTcpecaMi, TpyaoBuxi wacc XIX-. PecnyoiiMKa fpy3iK v. flooposojibHeCKaw Aomih. I*r* 198, 199. 

"ii'"H3'6aaJ«iiomHMV" otv ec1xt> y;KacoRT> peaKuin; - 2}- Hixctho.- 
noat 'noKpoBirre-ibiTTEoan. sskohobt. rpy3iiH<:Kofi .HcMOKptmiMe- 
ci;oh PccnyCuiKU, xpy.WBoc nace-ieuic iimIictt. BOHMOiKHOcrb cbo- 
6o,iho ocvmeci mrrb cbqu ^ri.iuitiiuiia HasiHisi n~ yCTpoemio Jit- 

CTHOH CC.lbvKCJ-XOSm'iCTBCllIIOH ;K!!3HK, UMfccTl. BO^MO/KHOCXb HO 

aaKoHaMT. ptaiy"ji::Ki: bb^tu acMOKpaTiw-JCKoe i'.cmctbo ii npo- 
"SBecTii cnp-iseiiiTBOe u:uiicHit scu;icf> Tpyjainnxcs. . cor.iacHO. 
ochobhhst.' ncio-Kenis: np;iHaxi,ixv Bcepocciiki;n\n. YqpejiincJib- 
rnm-b CoCpaHicMi.: 3. Cvtevb nopyiaeTb npsanaiVMy noc.ia.ru 
npiiB-tTCTJstHUVio TCiernajiMv npausixcibCXBy 1>y3iihckoii flesiOKpa- 
TtraecKOfi pccnv<j.iiTi;i:.' no oTHouiemio kt> KydancKoff kpaeBOH 
Pajvi ci>i53i-b nocxaHOBii-ii.: cvfcut npim'LTcxayerb acMOitpaTn- 
necKoe HaliiHSHic KvoaHCKoii Pa.ibi u BbiCKa3UBaerb HaaewJy, 
^to efi v^acTca oG-fceJiiHirrb BOKpyn. cedsi imipoKie Kpyni ae- 

MOKD3Tin I! ECXynilTb BT, XLCHblil COIOST. Ct COCtlHHMlI .-.cKOKpa- 
TireeCKHMH npaBUTe.lbCTBaMSI.BT, laCTHOCTII, Cb 3eM0KpaTtiqCCK0H 

PecnyfijinKofi rpy'3in £ . * X« 199. 

Pe303iH)iuH ntteaapaaro 3ic^nasia oSmecrBsaao-A^- 
KpaTHieeKBxt opraaaaania rop. Co<ia. npaaaiaa o-ro 
aHBapa 1919 r. —',--. 

pyra.*n.T2m P ii.-.c sact.wiiic .leiiuKpaTit-iecKiix-b- opramraawa ii«.cxaHO- 

BIL3 °n iwcni i.. .-Blirb:i'=a riiVJiiHcuaro -UpaoaTcibcrw. » -^ i5 :. 

cm 3 am«eHia. vacm .^'.pono.ib^CKoii apmn Bxoprmcb »b upa.. 
.to CoH.iHCKaro o K pyr.,-T e ppop:i3y* ^oupaTuo iioatimr^ ^ . 

Gnrra or* com,™* To™-" u ^ohwxt, rapanrm ~*J£™ 

ho» paSoT* HacL-,ieiiiii umiwmaro >^ T "* HW ^ .: 

MaaT> ro:K'B(>fi Cq'ihhckom .wxoKpaTin; 

z_;:::.:ii; ;■,_'__. . :rr:.._:'. r_4ys_ ■■■ ■ : -~ ~: .'.:.: ^-::-; ; -" XIX. Pecny&iHJta TpyaiB h £o6poBOjii>Hecica« Apuin. J* 19 J* ^ 

US: M 3)-3acJ;;u»HH.' ocooeHHO HaoTaiiBacri, ua ueofiso^uaotui Jieiiej. 
Haro yaaatHiji qacTo'ii floopoBOJb^ccKofi Apiiiw sa npej-fc-iw CoMim 
fo OKpyra u npimaris KonKpeTHnxt -w-kp-u Hejonymtnia 110:106! 
BTop^eHifl bt. 6yayni£Mi>: 

4} TpysiiHCKiji Boflci;a .muivtt. obitj. yiie;ieHU nr.i. npcriuoaj. 
•iHHCKaro OKpyra ct> oGjmTe.iLHUML ocTaBneuieMi. bt Hacejeuit 
nvHj.Taxi. OKpyra rapHH30noBi» aocTaTotBofi' ciuu xm iio.taepiiv 
nopjUKa 11 orpaauenifl Hace.ieiii» "TTj iup3moh;hmxi> bh-Ijuiiiiix-s, pea 

OHHHX-b BliCTYILieHiH; 

5) rpy3nncK;iH aenoKpaTJa, at, .umt cuoerv I^pabincibniia, • 
cja Haceaenie CoMBHCK3r<j OKpyra oti. ^Byxi. yjKactiux-b oii'icii ] 
CKoii xi-.iicTBiiTfc.ii.BoCTn: nHapxiii 11 eouhhoh AHKrarrpu. DaeprnqH 
vcu-iuuih BaiipaBiua ona BisyipeHHioio ;kh3W> OKpyra bt> pvcno 6C 
cTBeHHajHt nop^jKa, iiCTHiniaro aeM0KpaTB3iia 11 :i/iopoi;avo n;tpo.ii>nj 
CTBa. .... 

■ ILieflapBoc 3aciuanic- tiGuiecTBeHHo-aeMOKpaniiecKiixi. opr; 
jauifi oniTaeTTb hcoGsojhmhmt,, htoom llpaBiiTe.ibCTBoI'py3in ubbj 
pvKOKoiBVio ■ HiiyTpeHseii ;kis3hi>io CoMHHCKaro onpyra, siona uonp 
o Hein>, lit 0PS3U ci, j!OTipocoMT> o Bceii Pocciji. lie iiouyinn. 01 
MaTejiBHaro pa3p-tiu«ij>i na Me;myiiapo3nuii Miipnoii Komj'epenniii. 
}\OMMfHtJiih Co'tunfKa:o 0Kp\'3KHnzo Cotiuaa. Kpcemwmrt;:i\" " 

Cotijajiticmatecxiu o.tuKb Co'iuhckoi'i zopoocKOu vvmu. 

CwmMCKTlt *VMlimiiHI$*01t l UtJ&fUMOXpiIWOB&, 

Kojawiieni* cottii-iucmoBo-peeoAJOnioHeposb.. 

OfipvjKHUu Ko.viiiiiiiiih no ssedetriio .sfMcmsa tti, Lo>tut<CKO.'tn oi;p fe 


-^416 XX. PeenyCjiHKa Tpy3iH h flHrjiia. 

^ 200. 

HpHKa3aHie IIpeflc^aTejis UpaBinejibCTBa othock- 
TejibHO anrjiHiiaHTi-BoeHHOirjriHHHxi. 

..KcNeH^aHTy rop. Tncp.-mca a HavajibHiiKy TmJj.iiiccKoi'i io- 

pOilCKOH MH/IHUJu. 

Dpe^niiciJEaio kc*u'j.ichho npoB-fepiiTb. xbficTBHTC.ibHO i:j Ty- 
peuKiiHH acKC-pa.Mii ji.ccTaR.ieKH nj][.HHL:e amviinaHc vi bt, c-iynat 
oSHapyHtcHisj iivl B i i: Ti:c|>.inrf> nocTOBHTb v hhxt> Kapav.Tt h 
c6t aroMi, j.chcct.i mh-I;. 

ripejicijtfTe.ib IlpaeiiTcjit.TBa //. /Ii'opd(min- 

CeKpeTapb IIpejiciaaTe.i;! npaBnTe.ibCTna f. H»n»m>.)C . - - — - j^ 201 - -. - • 

Sanpoei 061 aHrMMaHaxi.-EoeHioMtHHHx'b bt> Ha- 
ijioHajibHOM'L Co6paHk Tpy3iH. 

_■ .3actjame 24-ro caazvpii OTKpMuaeTcj; bt, . i met, Xt'.n noxb 
npcjictaaTCJiLCTBOii-fc H- C. 4 sen j.3e. 

npcactflaTe-ifc. C.-z. cppanuia BHec.ia 3anpoci> jiexuyHapoa- 
Haro xapaKTepa. Koroptifi zoAstitH-h Gutl saciyiuaHT. bi nepByio 
OHepeatj BtBiijiy ero BajKHbCTii h ccpbesHocTii'"" ~ """■" 

H. T. UeptTe Ji m. 51 no.iaraio, ito H.iun. saiipcc^. no 
cEocaiy cojiepataHno hc KMSOBerb cnopoBT. n npeHifi. Ohv k*- 
caeTCa .neauyHapcuHbJXT, oTHomeHlii h c.-jl. ippaxuiH Tpe6ym 
3ac.iyuiaTb ero bt, nepByio ise O'sepejib. 

Z~T~..^:,£Z ',.L:... .. . ,',,'.: ',,,"— 417,^."'..'. _....,.'.,.,:.,. ... .'__ _ .. — T ^ ■v % XX. Peeny6jiMKa Tpy3in h AHrJiis. N; 201. C fl a ai a h ii. Ilo perjiauun-v fipaBiiTejibCTBO mi-ten. apa 
jiaTb oTB-feri, Ha 3anpocT> He nos*c o^hoh nej.t.in. HHTepec: 
3uaTb, oCBiaoiueHo mi npaBu'rcibcrBO , .06 b 3tomt> sanpoc 
E:jih ocsfeAOMJieiio, to mcmkho aacJiymaTb Tenepb we. 

UpeflC'LiaTtMb Ecjiii FIpaBHTe.ibCTBy hc iibbectho 
3anpocB, to oho MOiceTb Y3HaTb iiocji-b or-iaiiicma 3anpoca. 

Cioso npcjocraBJincTLH M T. Uepercan, KOTopufi o6j 
maeTCif Kt H.ieHaMi- HauioHa-ibHaro OnrtTa ct cJi-fe^yioiUH 
3aaBJieHieMi,: rpaw.w'Hc! Haiua cppaKqisi noJiyqn.ia CBlsjtHis o toj 
mto bi= Tucp-iiicT. npuoujii Typeiwie acKcpu n npiiBe3Jia ct < 
6oh iwkHHMs-i. amvui^aii-b. 3to o6cTOHTe,ibCTBO hc M0*en. 
Bo3iiyTHTb BC»Karo. kto 3HaKOJit ct> NicauyHapoflnbiMT. npaBOJ 
Ha TeppHTOpiii neftTpa.ifeHaro rocyaapcTBa Tank c^aKTbi He j< 
jKHU liM-liTb ntcTa. Hnrji-t . Bt " HefiTpajibHbiXT, rocyaapCTBa 
BToro He 6biEacTb. Ch Typuicii y nac-b cyinecTByeTi. jioroBo 
KOTopwfi mh necTiio BbinojiHHeMii Ha ocuoBami! sroro .aoroB< 
Typnia, ct. coi-.iacifl u pa3ptmeHisi namcro ripaBiiTcibCTBa. hi 
■tn,' npaBo nepcB03HTb cboh bomciw no >kl\tb3Hoh j.oporE T 
3iiHCKofi PecnvSjiiiKii— n tojiuso. Ho htoGh TypeuKie acKcpu n 
bcuhjih cioja "rJi-bHHUx> ani\uiH:tHT.-.— aToro bt> . jiorOBppt bo 
HT}TT». 3TO oClTOHTClbCTBO MUJttCTb UbBBaTb ,uciKaynapo;t 
oc^owHeHie- Hanic FlpaBiiTCibCTBO jujikho npHHHTb Mtpi.i 

_ jpjiy, IToGh BT, C\UVIUCMT> TUKif tpaKTU He IIM-fcjW M-fecTa. I 

^aMeHTb aoW>Keif-f. SwaTt. Karaw M-fepw -npuHiiMacn. n_ upiiM' 
npaBIlTe.'lbCTBO il-IH BUilCHCHIH 3Toro (jpauTa. Mm AOJIJKHbl I 

iKa-TbCH crporo HciiTpa.iiiTcTa h ne 3adiJBaTb. hto name HC33 
chuoc rocyaapcTBO Hi.TiTpa.ibno. Hc3ajsejuiiTeJibHO Ha.uie;Ki 

COOCmilTb BCBMf "MIICCiaMT. OUT. 03HaieHHOM1. CJjaKTb. 
JTHOCb. 1TO npflBIITClbCTBO MCTh H:lilT» 3J.i.Cb TaKiii CB-bjrt 

no TpaKTyeiiOMy BOnpocy. KOTopua yjoBjieTnopsiTb bcgxi.. r 
.laMeHTb cocToHT-b list pa3Jiii'iHfc»x'b rp'ynrrb. ho othochtcii 
AaHHaro Bonpoca jibvst. MutHifl Ht mowctt, 6wTb. Bci mm j 

>KHH inJIOTHTbCJr BT> O^HO, CC.1H ^(JpOJKlljn. He3aBHCIIMOC 

Hauiero. rocyaapcTBa. (LLIyMHbie aii.io.mcMeHTbi Ha pcbxt. . 

MbHXT.). ., 

riocJit II. T. UcptTe-iii BbiCTynaeri. lIpcj.ctAaTe^b up: 
TCJibCTBa H. H. >K o p j. a h i »- KOTopbift 3aaB^aeTi, c.teavioi 
„Koi7ia a ccroiHfl iue.iT. cioAa. to o.iiiht> h3t. h.ichobt. Coe 

£Ka3fljn> MHtr HTO aCKepbl JOCTaRIIJlI! BT. TH(p.lIICT. nJltHH ■ XX. Pecnyfinmta TpysiM H Ahhish. J* 201" 

,aaoi.iiaHT>, ii n iC noutp-.m, stom^. H eMt ^cHuo-^e si wrpe-- 
CoBajn, kt, 0:61; Ha-ia.itHHKa rapm^OHa ir npisnaaaTi, eay 
CC.1I! aCKCpjMK, .jt.flCTBilTCJIMIO. JOCTaiUCHbl bt, THcb;inc-b htbh- 

Hue aHr.iBHaHc, to nc3.iMcxiiiTe.ibHo cocTaBirrt am h iwcjcn- 

Hatajbiiuii-L rapmiBona orapaBiMcs bt, Tvpemtvio jiiicdio 
rats oiy cKa?a.m. ito anr. 1 n-iaHc-n.Tfe H Hbic jtfjCTBiiTenbHO 10- 
CTaB.ie H ij. -ito : no c.ioBain, uti-jcm, 3 to npoi!3oiiiJio cflvqaitao n 
vuiccia »3BiiHHeTca. Toiua * orja.Tb npiJKa 3 T> o cocrasiieHui Ha- 
.HOKaiiiaro ; n;Ta, n. Kposrl; Toro ? 'ito<5ij aHnni4aHT> 1:31. Ti;d>- 
.inca nona HHKVjia fju hc bubcmii. no y^ocTOBtpeHi'io TvpeUKOii 
MjjcciH. n.rbniiue .ioctjb.icum ua BOKsn.iT, ct. TiicpJiHci," ■ Ojho 
oocroHTc.ibCTBC oOpamae-n, »a ceCa BHiiMamc. Bt, BocKpeeeHue 
ui.mii jocraB.icHij n.itHHLic uHrJiinane 11 Tvpeunaa mhccim 40 
■oixt. nopi, >je ja.ia Bain, 3HaTh 061, 3 tom"t>. JI ^aripauiiiBaii 
bochhoc MiiHitcTepcTBn. H o T OKasHBaeTCH, ir oho Htriero ne 3Ha- 
jio: biuho. n-iinHue Ch.ui joaaBJiewj vkpaaKofi. 6e3-b naujero 
Bftjojia. Hk ojHa .Miiccin hc miicTT, npaBa Ha Hameii TeppiiTo- 
pni apecTOBaTL uoro Clt to hii 6ujio Gest Haci. — 3to 3.ieMeH- 
TapH0e.npaBi1.10. hc Tpc6vroince noacHemii. 3aapccTOB3HO a'ciee- 
pa.\tn 7 sejiOBtKT. n.TEHHbixi,. h mh sToro'nc 3h.i.iji. M mm 11 oh.ii 
j.o-7iKHi,i cBfiTo coOjiioiiTb Tpc6oBams? MeJKjyHapnjiHaro npaBa. 
BKHOBaTbi rl;. KOTopuc .oxyaHJisorb Hainn rpa«nm,i— norpaHii4H3H 
CTpaaca, KOTopaa hc Jo;i>KHa 6bua nponycnrrb acKepoB^ ct 
H.itHHbinir. TioBTopato. mto aicn. 6ya.en, "cocraB^ein. n aHniM- 
MaHe OvAyTi, aonpouieau Mm np^jieMt Mtpu, hto6h Tarae.'cay- 
Haii bt> Cy^yinesn. ne 1iMt.u1 a±cri. Mbi hiikomv ne iio3bcwijmV 
•nocflraTL na_Haun> cyBepeBHTei-b 11 Ha naiuy" HeaaBHCHMOCTb. 
(Pith H. H. /Kopjania nokpuBaeTcsi iuvmhumii aiiJiojucHeirraKii). 

Kcjia (h.-x.), roSciiji (c-p.) 11 KapvMiij.Se (nes- h.-j.i 
KUpa^KaioTT, naje^jy, 4T.o npamiTCrtbCTBo Bee cjrfs.'weTT. bt> <5yjv- 
tiiCMij jumi ycTpaHeMisi nt).io<5nbisT> iieMajibHUxi, iKaopasv.vfeHifi. -.. 

H. F. UcpcTfviii on. o|ipaKuin c--r. npejuiaraer-h' cjtjiyjo- . 
iny» pe30^iouiio: -HbicJjy»iaBT> oGiHCHeHia npaBi!Te,ibCTBa "no 
noBoay npnBOi?. bt, Th$jhii;i. acKepaMii njitHHWXT>-aHmifiaHi,, 
HairioHa-ibHHJi -CoB-tTT. \u0B.1eTBopHeTCH 3tumh oO-bscweummi h, 
Bbipa>Kasi .lOBtpie tlpaBHTejibCTBy. nepesoiiiirb kt> oiepejHHHT, 
j.iuiaMi>~. OpaTopx noacHfierb- mto ec-iii bt. pe30.iiouin tobo- 
piiTca o jioBtpiH. to 3to noTOMy, 4ToCu noKa3aTb bt> juhhomt, 

-.■■■■■ — 419 — if XX. Pecny6jiMKa TpyaiM x'AHrnix. J*I* 201. 202. 

ciyiat ejiiHOjiymie Bcero napjiaMCHTa no pTHOiuemio kt> cbocj 
IlpaBiiTe^bCTBy. 

Pc30jiioiiia npHHiiMaeTca e^imorjiacHo. 

fIlo'OT4fTJ »Ijopi."lJ-). 

2j ceamjiCpjt iyi8 ' z. 

]f° 202. 

HoTa repMaHCKod flejieranin. 

s rocnoj.i:HTj MiiHHCTpt. n pe,acE.ttaTeJib. 

Mh^ To.ibKO 'Ito cooOiuujih,. 'iTo nn'BHHbii; aHrjiimaiie ; np 
6tiBiuie cicia no3aEiepa j.ia xoro, htc6t> nojeeprHyTtca aonp 
cy oopiiuepa ACierauin, Ctuu apuKaaoMt rpy3iiHCKaro IlpaBiiTc/ 

CTB2 3aA<ip>KaHH Ha TlKJMHCCKQMT> B0K33Jlt, TaKT,, mto Typens 

o(t>imepT> kohboh He iso/Kerj. gtbccth i;st>, cor.iacHO no.ivit: 
humTj pacnopHH^eHia.Mi, bt> lijncaBtTno.ib. }I iuuta.i'kio. mto nr 
(juTie n^'EHHHXT., KOTopot. BCJi^ACTBie Moero /Kciania. Ewpa>Kc 
Haio HypH-nauj'fe, npejiBii.a'EJiocb yjKe h-eckojibko aHcfl : xui 

6bSAO COoSmeHO PC Bpe.un BepXOBHHMT> TVpCUKIlMT. Ko.vaii.aot 

HieMTi. Be3none3HO roBOpinb, hto, bt> Ta:;oirb c.i\*iz% ;i hc nr 
MiiBy-Tb 6u xojaTaiicTBOBaTb CHaqa.ia o comacin I'pvsiiHCKa 
IlpaBiiTe^bCTBa. Uraio,. a oxotho npii3Haio 3a Baiuiun. FlptEt 
xo^HTe.iibCTBOMi npaBO npoTCCTOBaTb npoTimt TaKoro ynyiuen 
Ho pa3t ohh npiiOujiii cioAa. a He Mory jioiiycTHTb, 'iTo6biri| 
BHTejibCTBO PeenyujiiKii, npeiiHTCTuya B03BpauicHiio BTiix-b mi 
hlixi.. cOBepmiMO CHOBa aKTt Bpa/KjieGHufi no oTHomeraio 
TypuiH, Jicp/KaBt cok>3HOi"i TepMaHiu, KOTopaa, Kpowfe tc: 
no BaryMCKOMy AoroBopy iiM-teit npaBo nepeBOSKii bohckt, 
rp\'3HHCKon TeppiiTopin. Ilo Moejiy mbbhuo, Htrt miKaKoro t 
MH-EHia, 'JTo nepes03Ka hji'ehhijxt, noApaBVM-EBaeTCH Bt COOTBi 
cTByniuieMi, naparpacpt BWiueynOMaHyraro joiOBopa. 

Hcxbaa U3T. BLmieii3JiojKennai o, npouiy Bailie llpeBOcxo. 
TeJibCTBO, cpoiHO; 6c3i> aaMCOJieiiia, OTaaTb npuKasaHia o6t> aHHy. 
poBanin 3anpemema Bbifeia. 

IlpHMIITC yB-BpeHie Bl> COBCpillCHHOMT, noHTCHUI 

ffiOHtr-EptCC*" ■ 
Ttitfi.wci. 24 ct>anjt6pjt 1918 2., 3& t'nji." XX. PecnyCjiHKa Fpy3iH. H AHrjii*. J* 203. •Ns 203. 

Otb£tt. rpy3HHCKaro UpaBHTcabCTBa. 

„Bamc IlpcBqcxoj.iiTejiLCTBO. 

IK otb^ett. .na Bamc iiucumo ott> 24 Tei;ymaro sitcaua 3a 
.V 1052, ujffero 'kctl cooSmiiTb BaMT. HiDKCCTsayicuiee: 

FpyaimcKOc FlpaBHTeJibCTBO' ysHaio tojilko B'lepa 1131. 4a- 
cTHHX'i ' CBh-itnii"; o npnOHTiu.Bt Tk^xihctj am JiincKHx-b BoeH- 

HO-nJI'fcHHMST, BT, . COnpOBOJ-OeHlJI TVpCUKIIXT. aCKCpOBT., H <5bMO 
O'JCHb yaiiBJICHO, Hi: nO-lVTiIBT. HHKaKIIXt ]l3BimeHifl O TaKOMT> box- 

homt. dpairrb otd Typeiii<oii.MiiccinHii ac 1 hh hxxc fioc.te npifObrria 
BUiueynoiiflHyTux-b n.TfcHHiJX-b Bt Tjiijxihct.- 3tott cp aKT1> bu " 
3ivaj]X TaKce BiniMaHic, mto B"iepa cmt Haun. nap„iaiicnTT> y Hacv 
noTpeGoB-i.Tb ou'bsicHCHiji no 3Tomv hobojy h- kskt. Dpeacfeia- 
re.iL ripaBiiTc.itcTBa, 3 .in.Tb cootbLtctbyioiucc pa3.i<»cHcHic, He 
3:iasi HH41.TO oC't. yiacTii: b-l stomt. jx1-..t& I\. pv.aHCKOfi J,e.ierauiii. 

T0J11.KO B'icpa BencpoMt a vsh a. rt> hst> fiamero micbMa,. mto 
npiiSuxie n.TfeHHUxi> Ghjio. BH3BaHO vK^iaHteM-b Uauiero FIpeBO- ' 
cxoj.MTe:ii,cTBa !! t jto repMaH^Kaa jkvicrauia Omm isaimrepceo- 
s;ina bt aroMi. jt..ib. . ' 

Tkn. He msh-ec 5! hc Hoi y pa:-u l;.iiiTb mhIihic Bainero 
npeBoL-sojiiTC^i>CTB;i, koi 4a Bu upaEo OrrosiaHCKiTXT, BJiacxeH. 

npiIB03I!TI> njd - .HHlIXT, BTj TilCJpJllICT. OCHOBLIBaCTe Ha liaTyMCKOMt 
aOIOBOpt, IKTO.lKOBUBafl C.1I1JUKOMT) JimpOKO 1 n\HKTb 3-fi 

cTaTbii jcno.iHhTc.ibHaro BaTVMCKaro aoroBopa. 

.'3tott> nyHKTh-roBopuTi. p lEoeHHwx-fc ncpeB03Kax-b TpaH31J- 
tomt>" 11 3TcT noHarie qnpei-E.iHCTCsi nepcHiic.ieHicMi. npciaerOBi.,. 
KOToptixt oho KacacTtn, coBepuicHHO hc 3-iTparnBafl Bonpoca o 

SOCHHO-rUltHHUXT.. ■ ' . _ 

Ecii! rt-h Mo-A'tio Gtno aa-A-e mmauaTb iicTO.iKOBame Bame- 
ro npeBOcxo^iiTeibCTBa. to h bcc->hc hc iiory npii-uiipirrbca 
c-b nDOiiciiiejiiiiiiM-fc. ilaate toi ja npii6biTic n.TEHHMXv bt, 
TucJdjii'ict, 11c -xo-AXTb 6wti> ochob3HO Ha Buuie ynoMfl- 
jiyTOMt nynKTt aoroBopa, Tain, kski. Taut p.tii- iuctx 
TaibKo o TpaH3iir:;. toijui kskt. aHr.iiflcKit njitHHiic- 6u.«i npn- ■ 
BcaeHu bt, Tii(Jj.iisci. f iixt Bojiittii no y.iimain., pa3\itcT»Jiii bt, 
rocTiniHimax-b, mto6t» aarfeMT. ompaBi'Tb o6paTHO, 

____^________ _ _„.!_-. ._-.... ^-...421:^ "■- -■--■- '■-"- — ~ XX. PecnyoiitiKa Tpv3TH h Ahtjiis. J*J* 203, 20 Bame llpeBocxoj.iiTtMtcTBO coi.iaciiToi, kohciho, co hi 

HTO BCE 3TII atflCTBlfl He AlOryTT. UMTI> pa3CMaTpilBaeUU. K 
nCp0BO3K3 TpaH3IITOMT>. 

OTcioja c.TfeaycTt. -jto npiiGa-rie nj-faHHusi. aumni 
CfBcpmiuocb bt> iipoTHBopk'jiii a> liaTyiicKiiin. joroBopoMt 

n03T0.MV KT, K.ltHHUM1, HeodxOJUMO JSpiIMtHIITL jie»;jyHipoji 
-■ukoht., T- e. i ixt, HHTcpHnpoBaTb Bi, rpv3iu IIOJ.I, H3J30p( 
rpy3iiHCKaro npr.BIJTC.lI>CTBa, BLICTymiBTi BT. TOJKC BpCMH 

CKJjiiu:a..ibMMMT, nporecTOMi. nepcjn. Ottcjiihckiimii B,tacT: 
npoTiiEi, Kapyujciiia hjiuhxt, cyBepcHUUxx npaBT>. 

Ho Tarn, KaKi> i!3T> Baiuei o nilCLMa B1UHO, ITO-'UHimiiT 
nepeB03Kii n.rfenHUXT> bt> Tii^Mucb JipuHajJieacajia Bame.My Hpe 

CXOJJITCIbCTRV Jl T3KT> KaKT. COBCliUT, HC BT> H31UHXI "lJHT€ 

caxi. y.MajijjTb npecTn>KT. repiiauiii na KaBKaa-fc, Tpyaimc 
llpaBHTcibcTBO piruu.-jo orpaHuiiiTbcii orpimiaJiLHbiin. npo 
ctomt,. Hajtacb. sto bt> dyjymcMT, t:;kk: cpaKra He noBTopa: 

npiIJlliTe VBEpcHic BT> COBepmeHHO.M"b nOtTCBUI 

Hpcj.ciAaxeJib IlpaBiiTe.ibCTBa ff. ifrofi'lttiiijt-. m\ 204. 

UpoTecT-b rpy3HieKaro IIpaBHTejibCTBa nepe^B (hi 
MaHCKOB jjejieraitfeg. 

,Ero UpcBccsoaiiTt'jjfaCTBy fluii.ioMaTimecKO.My UpejurraBU 
jk> OTToMaucKou IlMnepiir AOjLy.Ti-KcpijM-fc-Iiauj-t" 

Bame IkeBocxo.ujTi-MbCTBO. 

UpaBiiTe-ibiiTBO rpy3iiHCKon PtcnyG.iuKii Buepa caywiiHC 
H3t HiiCTHbixi. CBtjinin y.3Ha.io o np]i6biThi bt> Tucjijiici. 
npiiKasy Ottojuihckhxt> BJiacTCfi BccHHo-iutHHbJXb aHr.wiai 
oe37> cor.iacin Hai: ero rtpaBHTeabcTBa. IIpaBiiTe.ibCTBO pa3CiiaT] 
BatTT. 3TOTT> i^aKTb, KaKT> rpyOoe Hapyiueme lSaiyMCKai o ; 
rosopa n kjkt> iiapyiueHie cyBcpcHHbixi> npaBi. Tpy3HHi:Kofi P 
ny6j!iiKi:. XoTa no Me/KjyHapojHOMy npaay am BoeHHO-iurfeHH 

JO-liKHN 6bUii 6U OMTb JJHTephllpOBaHbT BT. Tpy31l! noxh aaCsi XX. PecnyCjiHua FpysiH n Ah rata. !«* 204, 205. ,'jicHiCMib" rpyisiTHCKiiXT. BJiiKtefi- no He "ii;c.i;it! uoiiOy^jaTb oc.totk- 
hchiw MC/Uiiv jusysia coctuhiimh 11 jpyjKecTBCHHUMii rocyjap^-TBaMU 
h pa3CMaTpiiBaH 3toti ipaun., kain. Hcjopai-tysi feme. npaBirrcib- 
ctbo rpy3imcKpri Pecnyu.iiiKiJ pkuiiuo o; paiiinin-fccn ixtiiiumb- 
hhmt> npoTecroMT,. i!a.itni:b. mto bt, Cy.iyuicjn, -ranic c.iyiaw He 
noBTopaTca. 

IlpunHTc yuipcHU; b% coBcpuitn»OMt noHTcmn . 

3a- MlIHJICTpa 1 iHOCTPaHHblXT. JLt.1T> 7 W/M* .«<".;</. Tutp.tiic*, -*r cetwixvf'ji 191* zo-a. V f .--*/• JV° 205. Otb$ti OTTOMaHCKOH aeaeraitiH. „MHHI!CTpy ■HHOCTpaHHHXT. flt.1T,. 

Baujc ripeBocxoAUTe.uciBo! ■ ■ ■ r _ 

Bt> OTBhT> Ha Baiue'nucbiio orb 2> ctHTnupa Je 5)24- 

% Ht HM-fe.1T, IlllUaKllXT> iBtitHin O npil6UTill BT.llKp.HlC1. 

BoeHHo-ruitHHbixT,. Tencpb a ysmun,, 'sto oan uiuiu bu3kihu 
renepa-ioxT, «]:OHT>-Kpe«T» iiCK.iiwinv.ibHO J-ia jonpoca. muie 
npe'BOCX(»niTe.ii-CTBO -jHitexc oucnb -xopoiiio, wo 3Tiisn> ^;iktqst> 
hiikto -He av.Ma.ii. h»koum= otjpasovb HanyuiiTb cyBcpeHHua 
npaEa iuis iic»;.ivn.ipojiHi»i>i cor.iauiLiiiiT lpy3i!HCK3ro UpafusTe.-ib- 
ctbsl Kohcjiio, 3TO jo:i>kho <5mtl ;>a3c.MSTp!iBacMo. K:i!Ct ynyme- 
Hie. J;o3mo/::ho- -ito rcm-p-m. ^oHT>-Kpe..c> KOTopwn yn;t oeut. 
bt> Kvpct utoix) at.ia. xoTfc.rb npuBapiiTcibHo cooununb ipy- 
3imcKOMv:npaBHTL-.".bCTB\v no y ncro ■ hc Chto locxaTOHHo bjw- 
HCBii. Tait-b KaKT. n.it.HHi.;c 'M.iiv y;i;c npiiCJiaHH. 

M TBepao Bl.pio. mtc ai'upoco-BjLKij! « apy*urns«mbifi ot- 
houichisi. cvmecrevioittia acauv asyjia rocyanpcroann hc aatuTt 
Mtcra TaKUMi, iieno.ioGaioimnrb jioc-TynsaMi. n P :mfiBv so bh.i- 
jjamc ct> otonvi cropoHi.. -ito stctl iiBusuearb lie casein, . i. 
ecn. npocrc? ncjopaavjrtHie, * Bacb npomy, Bamc UpcDOLXoan 

TWbtTBO. KO lOIK jpV)Kf»U II IIHTVptCOBI,- O.JOUXT, r^^™?; ' 

HOMejjeHHo OTjaTb HeooxoaiiMHH pajnopa»eHTH ". so ^P iU,lt ~^: 

3TIIXT, n,TLHHUX3> C"b 11X1. KOHBOcMT, BT- i:jH!C3BfTnO.=!b. 

Inn-WMaTiiHccKiii npeacraBiiTcJib # , ' ' _ 

OTTOMaHCKOfl HMiiepm J«*^.« A'/»'-W ■ 

Tti'J-.iutf; _•,- annt.t»J>ji H)t$ >'■• * l * '-!*• 

' '"'"'"■-■ ■"■" ■■--'■'^423—' '■'■' "" ""■■■"'" "-"" ■"""'"""" u.r; ' 'I 
J XX. Pecny6jiHKa Tpy3in « Anrjiia. J« A? 206r § 

I 


£ OTSoiueHie HepcmcKaro TeflepajibHaro KoHcyiB 

Ha KaBKa3$. 

,Ero IIpeBocxoAiiTe-ibCTBy I'ocnoaiiKy JKopjiamn. 

Tlo coodmeHiio ncpciucKaro liOKcy.ia bo B.ia.iiiKaB 

TflMt- utcTHOfl BJWCTbJO 3.1iiep>KaHbI II fklXOJHTCH UO.71, . ao 
HIIMT> .-JJltCTOMt tJ>paHUy3CKifl B:mC-KOHCy.T3> [I 'UK'HH AHTJli]" 
BoeHHOll MlTCClH, Et KO.}n4CCTB"B .ilCa^UaTU le.lOB-feKT.. 

KaKT. Ji3etcTJio BameMy npesocxoiinre.itcTEy, 3a 
HHTepecoEi, <E>paHuiii 11 BeJiiiKodpiiTaHi:! Et p.iion-t Kpyra m 
nojjHOMOiifi, T. e ecero KasKa3a, B03.io;KeHa Ha mchji, a nc 
.nepcoacKUMt KoHcy.ioiiij bo B.ia.a.iiKaBKa3'i; 6tT.ni npejnpu 
. inani K*b oceoGowjchiio apecTOBaHHMX-b. Ha Vro b.wct!t ot: 
jiii corvjaciewi., o6yciOBJicBHHM*L .iiiiiie> ompaBKOH uxt 
npe.a"E^ORT. TepCKofi oCijiacTH. 

Bt> Biijiy cn-ELUHocTii AaHHaro Bonpoca, nepc[ij.cKifi Koh 
bo B.ia,aiiKaBKa3 r B npn6HJiT> bt> TikJjjiici sa jajbtTEfmniMir 
cTpynuiaMii. 

TaKt KaKT> oi'iipaBKa i;x"b Bi3 Hcpciio 1: j.-t.-itu Ha pc 
l tepe3t C-EBepHwfi KaB!.a3T>. _ npu HaJTosmi^n yciOBiaxi. 
npeACTaBJineTca eo3mo>i,uoi"i, a iipcjuBaciiir i:xl t«.«t. neoe3on 

TO C^HHCTBtHHHMT.' BHXOJ.OMTi ' flB.I'rteTi'Jr J.'OCTaBKa"Trtt T3TT~ ' 

jiBCb-Jun jajitHtMHiefj, npit nepuoii bo^h.-.^-hoctii. nepeorap 
itoBOja 00% iOJOiKeHHOiit z.o CB-futHi;i Bamero TI: 

cxoAHTCTibCTBa. no-iararo, t ito HefiTp:uiJTC"rh rpyjiii iueTi 

ya-fepeHHOcTb HajifcHTbor na ocymecTB.-ieHk- koci'o H.i.\rfcpeni: 

bi 3T0Mi> HanpaR,ieHiu npaRirrc.ibcTBO hc oTKawerb MH"t 

cBoe.MT. .iioGcsHOJi-b coxBikTnhi. 

Kt> ceMy iim'bk) HacTb np;:coBOkyii;iTb, -jto ycjonbi u At 

hxt> npeGbiBaHin Bt TihJmmcEj ccm noTpeQyeTca, moitttj 

BbipafloTaHbi coofima. 

3a ciimt> npotuy Bame npcBocxcuiiTe.ibCTBo npiiHflTb 

pefflH bt. <iyBCTB3XT> Moiixi. iKKpeHHaro" ysa>KPHia :i iipy»c(5t 
nepciiACKifi FeHepa.ibHUH KoHcy.it. na KasKas'E, 
saiumuaibuiin UHTepecu <&paHuin n Be.iisKoOnpTaHiu (ncim: XX. PecnyfiiiHKa TpyaiH h AHrjiis. J\fel* 207, 208. 

----- -' - ■' -- - -. --Jfe-207 .._ _'. 

Otb$tt> Tpy3HHCKaro UpaBHTejibCTBa Ha OTHomeHie 
HepcHflCKaro KoHcya&CTFa. 

,,Ero IlpcBocxoj,HTe.'itcTBy l'cHcpaJibHOMy Koucyjiy Ilepciii na 
KaBKa3t. 

BailJC npeBOCKCJlITClbCTBO. " . _ 

Bt> oTBiTt Ha Bamc nncbJio ott> 2} 0KTs6pa 3a J^ 596, 
c-b xojiaTaflcTBOMi. o pa3p hmeniii Bime-KoHcyjiy <I>paHuin « iJie- 
H3MT. AwrjiiiicKoii BocHHoS Miicciif npn6i,iTi3 ii3T> B;ia,aHKaBKa3.i 
B-b Tik^-iuci., no FipiiKft3aHiio UpaBiiTe.ibCTBa, imiio 4ecTi> Bacb 
VB-EitOMiiTi>. hto, bt> Btuy HcfiTpajbHaro noaoaieHia rpy3»i. mh 
ct. yjtOBO.ibCT8ieM^ ii3tas^aeMi) corjiacie Ha hxt> nprteitv bt> 
Tjicb-inci,.- KpoMt Toro 7 rpy3HHCK0C npaBiiTe.ibCTBO npHHHMaert 
Ha ceCa saiuim* .isrmon 11 liMyiuecTBCHHofi 6e3onacnocTH o6£- 

»xt> Miiccift. 

ripsiMHTC yBlip^Hic bi. coeepiuenHOMT. no'ireHiH. 

MimncTp-b HnocTpanHbix-b JUm, PoMinueuju. 
AupcKTOpT. Kanue.iapiii .To/idt.inidHtfM' 1 . 

24 oKmx'ipz 191X :■■ ' V - -ill >■ ■ 

|i: .. . ___._ | ^._ :208r .__._ : _ _. „ _. r 

HoTa Tpy3HHCKarc UpaBBTejitcTBa HpeftctflaTeiH) 
AHMiickoft Mucciu no Bonpocy o ■BBeaeaiH aHraii- 

CKHX-B BOHCKT. B*b V^2,W. 


•.nojlKOBHlJKy fl,KOpitfHV 

Baiue npcBOCxoJurreJibCTBO. 

npaBHieSbCTBO rpyanHCKOfi Pccny6.nK.!, »^»^2. 
tut. npcictjwreM npasnTCJibCTBa oTnocMTcibHo npcaioOTH._. 
Bamero npaBiiTCJibcTsa, npiraa-io cj*ayniaee ptmeme: 
Hamero P npaBI1TejlI)CTB o m mmen- Hyaena** bb^ 

' —425^.1. _. .■ XX. Pecny6nHKa TpyaiH h AHrnis. J*J* 203, •a 
■3 ncucpiKamsi liopsuKa- TaKb kski caiio HpaBinv.ibcTBo pa 

raCTT. JOCTalOHHOfl ClUOfi ilH 3TOU vfejm. 

2) jlCJIH BBCacHic 3TIIXT> BOHCK'fe IIlTEeTB KaKyK) .1H6C 
rVIO liklb, I'pySUHCKOC FIpaBHTCJIbCTBO p-feUJUTejlbHO 3aflE 

'«o-3To BBe^cHie hc Mo^eTij MAiinrii srfccra Ge3t cor.iacia 
3iiHCKaro ripaBiiTejibcTBa. 

S) Coi03HHa cir.iu, BBtj.£HHbiH cor.iacHO 2-Jiy uyHicr 

SOryTT. HII RT> KaKOMt C^yia-fe BM-BIIllIBaTbCH BO BHVTpeHHn 

Tpysiii. 

4) Ecjhi BBcaeHHbia BoticKa iim'siotb- HyjK,ay bt> Haujei 
jhoiu.ii A.ia yj.OB^eTBopcHia cbohx* Hy>KAi>, sto yaoBviejt 

MOiKCTT, OtlTL JOtlVllieHO TOJlbKO Hepe3T> rpy3TlHCK0i: ] 
TCJlbCTBO 

Coodmaa BaMt BUiuecKasaHHOc, no.ib3y101.-b caynaeMi. 
HOBiiTb Bauiciiy npeBOcxojHTc.ibcTBy yB-fepenia bt> r.iyO 
mocmtj vBaateHin. 

-MllHIICTpTj LiHOCTpaHHUXT. .Zit-lV £. Fct'tKOpH. 

JupcKTopt KaHue.wpiii Jf.Jop<)i;iina>tHt}ic-. 

T infinite*, 22 deKaupyt 1918 z.. .V i~jK. 

S& 209. Hoxa AHrJiiHCKOH Mnccia. 

.T'ocnuoHHy MnHHCTpy npc3iuenTy rpyain. 

Bamc UpeBOcxoAiiTCjbCTBp. 

J.-feficTByti corjiacHO liHcTpyKuiaui.. nojiyicnnbiMt mhok 
Tcnepajia TojicoHa, KOJiaHjjyioiiiaro Coi03HbiMii BOHCKa.Mii st 
a npcmy Baiue I]peBOCxo.iiiTe.!bcTi50 otbcctit noM'fcmeHH 
oahojI upnrajiLi nfeora, canon dpiinuu apTinjicpiu 11 i8 f 
imjefi, a t3k;kc naaxoanmee ; iOMtincHie j.jih lHTa6a. 

fl.lH TOrO, 4TOUL1 snO'EJhaTI. BOftKIIXt HeJ.Op.l3VM'EHifi. X 
UCCTb COOO'lUHTb.BflM'b, HTO npjIXOJt C0J03HUX1> BOHCKT. B 

iuy cTo^iimy coBepniaeTca cor.iacHO oumefi cxeiiu HewAy* 
Haro Mupa 11 cnoKoficTBia. hti'i aB.iaerca ceiViacb aiejis 

BCEXl BCJOKHUHXI CTpaK^ 7 J! HTO I\MBHbIMT> CTpCMjieHieMT. 

Huxt cTpam, flBJiaerca B03CT3HOBJieiiic nopajKa h HopMa.ii 
yc.ioBifi JKH3HH Ha KaBKa3t. 


.—..426 XX. -Pecny6jiHKa rpysw h AHr.nis. • T&T& 209. 210. 

51 Jiory yB"bpiiTL Bauic IlpcBOCxcuiiTe.ibCTiio, 'ito Jim -He Oy- 

J.eMl BMtlJlHBaTbOl BT> BaillV BHYTpcHHEQlO nOJHTliuy. a Ta.K>h«; 

hc OyACJrt. HiipyujaTii CBOoojm Bamcro napoj.a. 

Bet Bonpocu 6\'ji\Tb ptintHM na iwpHofi KoH<].iepcHuiu nb 
riapiiait. - 

>I Btpio, "rro Mua npocLua GyjtcTi. wcncuHctia, n hto <3yjL-rb 
OKa3atio BcaKoe cojt>ikTB!t aim bxo,i» Coio3nuxi. boi'icio... Jf 
6yiy Basit o'leur, np:i3HaTeJKHb. ec.iu Bu npmiuicTc aiirfc aaarpa 
aBTOM06iuiij n ( ipimtpa. KOTopui'i noKa>KCTt Mirk noukuieHia. 

OTBeACHHbia Ba.MII J.-1H C0I03.H!JXTj. liOHCKTj. 

jj ih-KitSpji i<i'* toita. ■ ■ 

.N» 210. 

Otb^ti> rpy3HHCKaro UpaBHTejtbCTBa. 

.Ik'ia-ibHiiKV AmviiiicKoii -Mnccii: IIo-ikohhiiky fl/KopAam>. 

Hauie npeBocxoaiiTcibcTBO- : ""~- 

Bt oTB-feTi. Ha Bamc iiijcmio on, 23'cero JtKaopn.. naii.io 
qccTb Bao'b UMiilcTirrfa, 4TO rpVBimcKoc ripaBinx-JibCTiio HtTll.l- 

XiUHT'b Hl'OUXlUIJMlJJI'b IipilCyTCTBK' UHOCTpaHHUX-L, BuiiCKT. HI-- 

rppin jl.is! ncuucp-Kuimi nops;u;a n cnoKoikiBia Bb crpaHfc. 

'■■ T-lKt .KaKTb HpJBliTC.lbtf BO CflMO Bt COCTOilHHl J'1'0 CJ/b.iaTb. 

Ho. a, jpvron CTopojiu. i'.x%n bi> Biuy Bame ■3aHBJit:H* ; 

'ito bkcachic Bt Tucjuiict boi'Ickv kuji;4cctb0 noTOpuxir yua- 
aatio bt, BauiCMT. nncLJit, t. c, opnrajsj ntxoru^ Opimuu ap- 
Tfu.iepin ii litoi) Jomaj«:ii, - npoiicxcuiiT-u no oGukmv iwany 
ilepsaB-b Cor.iad>; : rpyariHcuoe ilpaBHRMbCTBO, oayiiiCBJieHiioc 
,KCJiaHie.M'b pa6oTaTi> bt, corjiaciii ci, C0K>3HHKanii H3.n> ocymc- 
cTB.ieHiein, npoB03r.i3iiJLHHbixi> <"oi03HijxflMii iipimuunoBT. np::B;i 
n cnpaBeA,"iBOCTii, juctt. ce^o coiviacic na bbo.h, hohckt. ^ 
. BbmieysaSaaHOMi, kojju'icctb* ii oi.^eTT, bcc ' boumcwhoc a.i» 
iixt pa3MtuieHis. 

ripilMHTC .VBtptHie BT> r.lVUOKOMT, VBa/KeHUI. 

' . " MllHHCTpb TiaHMpu- 

J,Hpti;Topi> JojidinnmuudJi^.. 
24 beKa'ipti 2<fi8 t., Ai- ill'- 

— .427 — - ;. XXI. 3aKaBKa36Kafl KOH(j)epeHuifl. 

Jfe 211. 

HoTa rpy3HHCKaro UpaBHTejBCTBa o co3hb$ koh*i 

peiipi. 

flMnnoMaTH4ec«Hmb npeacTaBHTensrM v Tpy3viHCKaro npaetuenbCT 
at, Rpnenw, Bt fl3ep6eHawaHt m npH Cok>3% TopueBT. CtBepHai 

KasK23a. 

„MipOBaa BOHHa •6jII13MTCfi (Tb KOHKy. M, Ktrb . COMHbKis, Eb 6jIH)ffa 

ineM-b 6yaymen-b Eo.iHteH'b HacTynnT= KoMeHrb, Koraa ■ Ha BceMipnori-b Ko 
rpect 6yayTt, ptuiaTbCH cyabfibi Haposos-b " Bop6me h BbinfejiKBUiHJics k; 
6btBmefi PocciKcKOM iiMnepin. B-b ^acTHOCTH. neperb jihuomi SToro KOHrpe. 
HapoAbi 3aKaBKa3bfi i; Kasxa3a 2cns<Ku'6n7k totobh BbiCTyriHTb dpv.itrtM 
(OAudnpHo.-nba Tojibtto npii sto«> ycjioEin rojioca hxt,, k3kt= KajieHbKH: 
HapOAOB-b h KOBux-b rocyaapcTasHH-Jx-b o6pa3oBaH)fi. Mory-rt Hx-ETb Btc-b 
oHaneHie. ■ 

B-b 3TMx-b BHaax-b HeoBxoaHKO. HTo6a npaBHTejibCTBa rocyaapcTB-b 3 
KaBna3bR n KaBtta3a crOBopmiHCb, nam? o6i> ycjJOBisxi TaKOro cojiHaapHa 
BbicTynjieHiH, TaKi, h o6t ycTaHoejiesrin Hewny co6oic BsaHKHaro Sjiarow 
naTenbHaro, ao6pococt-acKaro cowHTeiibCTBa, npoHHKMyTarc £y*OMb saaii 
Haro aoBtpis k roxosHocTbio npKaTH npyrt kt» apyry Ha noMOWb. 

Ann sToii u-bhh n p aBKTejibCT3o rpy3HHCK0*i Pecny6nn«M npeanaraei 
npaBHTentcTBaKb ApMSHCKoft h AsepoefiaxaHCKoft Fecny6iWKT» a Taiw: 
npaBHTenbCTBy Co»3a ropcKvm, HapoaoBi CtBepHaro KaBna3a co6paTb< 
na KOH$epeHUtn Bt TwJuihcb,, 3 Hos6p«, Bt 12 nac. ana, bt, noH%meH 
MHHHCTepcTBa HHocrpaHHHX-b flfcjn, (EpnonoBCKas. 9), npnciiaBv Ha a- 
KOH$epeHuira no BBa npenc-raBjn-eJis ct> tiajuiewamtmti aauoHHUMK nonHOM- 
■H1SMH. --■■--■■.■.. ' . . 

ripi! 3tomt>, na pa3ptiueme KOH^epemiiH npaBH-rejibCTBo PpyswHCKt 
Pecny6jinKn ptuiwno nocTaBHTb cirBnyntoie sonpocu: XXI. 3aKaBna3CKan KOHiJiepeHUis- ?«*■ 211, 212. 

1. BaatiMHoe npnaHavsie Ke3aBncn«ocT» reysapcTBi,. npaEHTeJibcrsa 
Koiut npnrjiaujaxsTCs na KOHfcepwuito. 

2 PaspUieHie Brtxi cnopHux* sonpocoBj.. hc ncKJicnas « cnopa-o 
rpanHu'ax-b, no corJiauieKiio »»HHTepecoBBniiHxi, rocyaapcTBt; a jipH orcyr- 
ctbih TaKoro.cornaujeHis— npM nccpeacTBt ap6MTpa»a. 

3 BsaHHHoe o6s3a T eJibCTBO He exojsmtt. hh b* kskw coma^n c* 
, k .khh* ™6o rocy n apcTBo«- b bo .pe» MKOHj^wfio ra * ^crayou^ ■«. 

KOHiJiepeHuiK HapcnoB-b. 

' 4 CoJiKOTHoe. c* bsmkhoS nwaepiKKOfi.- sscrynMirie «a Bcwp«r« 

peCOBTs. 

06-b OTBtTt npomy roeHS yBfefl0MMTb-3a6csrospeK«.HO. 

H. a. M H HHCT P a HnoCTpaHMNX-b Bto J/ : fW'*'-«'- 
BnpeKTop-b K^ucn^pw.JoJ>dr:uiMfiuOJi". _ _;.i.. . ._■. 

Jfe 212. 

Hhclmo A. XataMasHHa. 

.B* otb^ «a np «*o*e.«e ■ Ba.e or* 27 cero oK«6p- * * 1S0Q.. 

^•^ y ^ H — -* -~- T ^™:; CT ; ^ ~_ 

""■■ Cooemas o6t> 3TO«-b h 3Ha» Bcen»ufflee cip«....-«u . p 

CTB a S yi.n^ »»«— » ~* c^.- »££- 
MB B* 1BCTHOCTH «,• r P y 3 ie«.-« .He-«*lAB^D>. 4TO ,.^™, w 

B .' npemHiM B«kxv BC,pt T .^ np^n^Ko ^ "^^ 
BHTenb c TB a Ap«e H i H . np« ^. o™, « c,«xa^ ^j^^ 
po„ K , n p M OB™y HT b ^T jciitmHoe «^ CTMto '* J^,* r 7 o6cj ^» » -■ 

nepercBopoB.. Ha*, o npea «e^ »«tt KcH^peHu.w. ^..^J^L- 
HOCTH, MHinO MtcTO. _ ,„„_„_..,.,*, rpy- 

: n 0B ipe»H HH B . .*»». p^^^^.^:^^r^:.. 
ji oKvuwpM wx *-» '-/-^ ■ ■; ■ . : ';;^-.— ir-r-v - --:■■ : -■-■:. - ;- 

-.-■ ■■■:■-■ --_ 429 "-^^--- :---::;■- v-;. ■--.-■;:■■ ll- 1 

IS i 

rial XXI. 3aKaBKa3cKaj> KOHd>epem;!Ji. .NeJJ; 213 214 X? 213 ■-;—; ~ ~~ - 
OTHOffieHie JIlIHIICTpa HHOCTpaHHHXT> #&« Ipy3B 

ckok Pecny6jraEH Ha hms IIoBipeHHaro bt> jtfura: 
PecnyojiaKH ApMftHia upa UpaBHTejiBCTBfr rpy3ia 

.ecir&jcTsie otkci^s.tIs ot= 31 oKrsSps'sa -"i 1488, ns-;iie --jecTi yet 
.v.iiTb Barb, hto vhv.iBHHas 3= hjicbkb Hces= cr= 27 OKT«6ps cero roaa. 
f£ 1500. npjrpfiKH:i. Eorporcsv. -pe;maraeKHx--: i-a occysaeHie KaBKaaci 
KoHoep4t-:zi>:. t:n-ieT= xap2:-:T^p= npeasapHTe^iiHsrci npoeirra, war-iifeHK. 
Ejis pEcorb Kona:epe«-:i;;K, ;i. b= cnysa-i. we.naHis y^acTHMKOB-b KoHiepem 

KOHeHHO, QHII KK'SHTo IIO^HVK) BOSKOy .~Tb riO;T33HTb Ha o6cV'WJieHie Ep) 

sonpocK. ttokjiko npoesmipyeKbiXi n '._ ' 

rips; 5Tox"b 8b:pa»:s?: >'3"^peHsocTfc, "jto KHiepeca atna B03faKyrt bcj 
Haj= coccpaKeH;«=KK -:;;cto oop'xar.bHaro xap?K~epa, h CTO.ib Keooxoai^ 
jurs sc=a= Haps;o== 3<;:-:E3Si!3is Kosiepemis coctobtca. 

H. a. Mi;PHCTpa r'HccrpaHHHjc-b. JJ-feji-fa A". /"iv»w)/i«". 

J& 214. 

TejerpaHMa UpeAciiaTeaa rpy3HHCKaro UpaBmea 
CTBa .EHiiJiOMaTE^ecKOHy npeACTaBHTejiio rpy3in. 3 

3pHBaHH. 

.3pHB3Hi>. Bl , .n."I0K27I£ s iSCJt()Ky ii:e.ieTaBHTe;]K' rpJ'31K MaHBaKH. 

no cB»seHiHK-c. coocmeHnaK-o noBopeHrUiKs: z~b EtJiax-b Pecnyfijii 
.ApHeK'iti ' HwaKaJiSHOK-b. ApKSHesoe npaBHTe--iCTBO I 3a OTCyTCTBieHt cbh 
eme h»_ nojiyHiiflo coo6:neK:R o KoK^epeHiiii:. KasHa-jeHHOM Ha 10 ttoso 
riopysaio 3aKt nepeisT= npaBKrer.bCTBy ApweKiH, ^to. 3a oTcyTctBieM'b v 
npeacTasMTenefi h Heiw&HieMB hxt» oTB-feTa, aactaariis KoHaepewiiH oT.ioree 
suit Ha Tpi! 3HS. npocKTe KOKaniu>poBaTi> aByit iejieraTOB-b, cHa6!KeHHb 

■.MSHflaTaMH Ha-KoH^)epeHutioj — "-■ • 

■ npeactaaTHii. UpssKr^nucrsz /A""/Asrwrs". 
ir> uonSpM itiS t : :. ~r ~:- ■ v ■ \ - - -. ; 

--- v- :■:-"- ■ ■■■ - ^ ..-■ -_i -430 _:■■■■ :- ■ ..;-,.::■-:: ■ . \ j*.Jfe 215,216. 

XXI. 3*K£9Kase»i8« KoHfrepeHms. Jfc 215- OTB^THafl Twerpairaa junjiojiaTiwecKaro npeam- 

. (HeiUH^paHT-b TenerpaMMw .«3-=. Spkhzhh). 
.MKHiicipy HHocrpaHHbix-b Atm.-" ' neperaB0 - ' 

koh» neperoBopo^ ci, hkh*. «™»" ; HC „ 6 K oH*ep««ui« »v 

M . npa^e^a o cosuat KoH*epe-«, »- 14 - P c a ci> 

3Tm cpck. «™^ " ""X;-, A ^t ; —o,**. co^; rop... 

cK-x-b HapojiOB* » 06* OTBome h, * nonbst . rt]1 , „ «o„o*Kr«.*- ■ 

KoH*epe«ui«. ncwrm 6a worrtTCT.*"** , & 

Ife 216. toepajoia^^ 

TviinHcv. npettCtsaTenK. ItpaBmeJibCiBs- ^ Mhhi «tp« ' Hh<^ 

■*« n ***«*>* ^*z^::z B 3a ::ict,. P «n y e.K. ,» : 

awn, . KBK*ep«HBl« «n npeWTBBirreiw o6mie „ H Tep*cH. 

COBH *c W aro c6cy« 5 e Hifl p*» ^^So^T^n. - «""— 
paM-b e-b IIpwrnwiibCTBOin. rsyam »« £ KtcT3 npenn o*ara- 

c-reeHHwxt rpaMHWb- wejuny j»«. j .. _-■■■- — 431 - XXI. 3anaEKa3cnaji KOmpepefiHis. j^ N ~ 216 2l? 

pecny&WK* .«»• c«h» BHuieynoMHyrofi KoH*epeHai H «. Ho T a n o anHC a„a M, 

HHCTpoMT. HHOCTpaHHJTb flijn, THrpaHSHOWb. NS217. 

HpoTOKOJii> 3ac§jtaHia MesayHapoaHofi KoH*epeBi*i] 

TV Ho::Cpj! icfiH zobn. 

npHcyrciBoBMH: E. H. rereiKop.. (rpy 3 :»). H. B. P MmBMll lTpyMJ 
M " ■ I0 - flwamapoB-b lABepSeSflsaH^), Benzoin, m Ko 
uest (CtEepHHii KaBKaa-bj. 

' E. n. r-ereix.opB oTKpbiBaer