Skip to main content

Full text of "Drakar och Demoner Chronopia Gothmog"

See other formats


SR 

■ :■■>■ :*, ■ .■.:;■"■ ■.■./•■:■:'.".--/ &&■■■&-:■:• ; Ifflft 

... D 
A 
A 
O 


A 
VENTYRSSPE 
REGLER: Henrik Strandberg KAMPANJVÄRLD: Bill Kiltg ÄVENTYR: Johan Sjöberg O ÖVERSÄTTNING: Ake Eldberg REDIGERING: Henrik Strandberg GRAFISK FORM & ORIGINAL: 

Jerker Sojdelius OMSLAG: Stefan Tltunberg (tusch), 
Patrik Magnerius (färgläggning). ILLUSTRATIONER: Miciiael 

Gullbrandsson, Patrik Magnerius, Jens 
Jonsson, Stefan munberg, Giuseppe 
Christiano, Micbael Stenmark e KONCEPT: Nils Gulliksson, Micbael 
Stenmark, Henrik Strandberg, Bill King BIDRAG: Johan Sjöberg, Micbael 
Stenmark, Marcus Thorell, Gunilla 
Jonsson, Micbael Petersén, Ola Nilsson, 

Jerker Sojdelius, Nils Gulliksson, Stefan 
Thulin, Lars-Ake Thor 

vZ7 FÖRORJ) Du håller just nu i den femte 
eller sjätte upplagan av Drakar 
och Demoner, beroende på hur 
kinkig man är. 1982 gavs den allra första 
upplaga?! avDoD ut; det var ett 48 -si digt 
regelhäfte i en blå box, packat tillsam- 
mans med tärningar och rollformulär. Det 
tog bara tvä är innan denna var slutsåld 
och "version 1.0" kom; den första svarta 
lådan med det numera välkända omslaget 
" St or mb ringer" av Micbael Whelan. 
Reglerna hade omarbetats och utökats till 
64 sidor, och med i boxen lag nu även 
golvplaner och silhuettfigurer. 1985 bör- 
jade Anders Blixt pä Äventyrsspel, och ett 
av hans allra första projekt blev att göra 
DoD Expert. I samband med detta redige- 
rades Grundreglerna än en gäng om och 
fräschades upp. Utseendet var snarlikt, så 
denna version skulle snarast kunna kallas 99 » 

2.1 198 j, då rollspel upplevde en guldålder 
1 Sverige, var det dags för ytterligare en 
ansiktslyftning av DoD. Reglerna utöka- 
des till 80 sidor, boxen blev svartgrön, 
och två introduktionsäventyr 
(Spindelkonungens pyramid & 
Skelettbyns hemlighet) följde med. 

1991 var det dags för en drastisk revi- 
dering av hela DoD -konceptet. Grund- 
reglerna från 1987 och Expertreglerna 
från 1985 bakades ihop och modernisera- des; totalt blev det 176 sidor fördelat på 
tre böcker, samt ett 24-sidigt introäven- 
tyr. Boxen blev tjockare än normalt, och i 
den första tryckningen ingick även tenn fi- 
gurer. 

Vi skriver nu hösten 1994 och sam- 
manlagt har DoD olika regelversioner sålt 
i omkring 100.000 exemplar ■— en smått 
fantastisk siffra i internationella samman- 
hang. Endast en handfull amerikanska 
rollspel har en högre siffra, men så säljs de 
också i hela världen! 

Mycket har hänt på tolv år vad gäller 
rollspelsmarknaden, både i Sverige och 

utomlands. Liksom bilföretag gör nya 
versioner av samma bil varje år, kräver 
även rollspelsmarknaden att spelen förny- 
as. De idéer som kändes nya och fräscha 
för fem år sedan kittlar inte lika mycket 
längre. Vi lär oss av våra misstag vad gäl- 
ler regelskrivande. Vi kommer i kontakt 
med nya medarbetare och ser vad som 
händer hos våra kollegor i utlandet. Nya 
möjligheter öppnar sig för vidareutveck- 
ling av rollspelskoncept. Teknikens 
utveckling gör att produkterna kan göras 
grafiskt mer avancerade. Men framför allt 
tycker vi fortfarande att det är otroligt kul 
att göra rollspel, och bland det allra roli- 
gaste ar att göra nya. 

Resultatet av allt detta håller du just nu 
i din hand — Drakar och Demoner 
Chronopia. Mycket nöje! Henrik Strandberg, Stockholm, 
november 1 994 *p 
COPYRIGHT © 1994 Target Games AB OVRIGf PÅ flera ställen i reglerna har vi 
enbart skrivit "han", där det egentli 
gen skulle stått "han eller hon". 
Detta beror inte på våra eventuella sexis- 
tiska fördomar, utan detta är av utrym- 
messkäl och för att göra texten mer lätt- 
läst. Har du frågor eller problem är du väl- 
kommen att skriva hit. Skicka en lapp 
med dina frågor på, tillsammans med ett 
frankerat svarskuvert (med frimärke och 
ditt eget namn och adress på). Märk 
kuvertet "REGELFRÅGA". OBS! Vt har 
tyvärr inte möjlighet att besvara frågor 
per telefon eller fax. Vår adress är: 

Target Games AB 

B0X4628 

116 91 STOCKHOLM ■ ■ ■ 4 .*;■:* 

:■::::■>: 
■ ■-■'■■■*■[' ■ :< .... ' 

xxx; ;■■:■. -y toto: : 
:■: :-xx-;x ■: totox; 
totox 


xxxtoto 
■ ;:*■: -■« -r" ..-■-- ■...totox^toto ■ ■ 
:xx.."to; x:.. : :■;■; : : ;.: 

:■;: ■■.:.;:■ : ■: : ;■:."►: «tfj ,:.■ ; to.toto ■ . ■ ■: ■ :■ ■ . : x; :::. .yyy 

■ ■ . < to: ■x;to ; totox .. :■ 

-■■ ■-:■ TOV; •,-^s,; m ^ r . Vi-.- . 

:-xx to, ' :o>J : :x:x: v :x x,.^w - 
to. : i" : . ':■■■:■:■:;■■■■■ : 

■ : :■ .:. . :: ■.::■ x;: ■ ■ : 
..■:...: toxxx: totototo 
: toxxx; 

■ : :♦;■ 

"" ■ ■ ■ 

to^xtoto. 

. y.-yyy 
■ : .. 

x: xx: :: ;- w^v; \ x: xx: xx 

, .■.-.,■ lV<<O^V ■ •yy. yyyyyy. : i xtoxx :: ;:. ;tox::xx 

x-.,v'- F -' ■ 

. ;::■ ■::■ to ■ 
i-yyyyy-x ;■: 

■' : : : lv'l :J 

■ : v: .&>:<£: OKÖNv 


.-L-..-XL L 

■■:;:■. : 
■ toto :■,::, ; 
i 

yyy to:to . 

:■: ::■:■::: ;■: 
'■i :>:■■::■;; 
i- -;-: : ■■: i ;■::■: JwtoJ ;>::■:>'! x.to ■ x:to -: 

;■':'■;■:■:■: toxx; toto:: : :: ■ ■:■■ 

■TO: :■ :■■ totoV ■■: ,; : :■ ..... ::to::tox: ■ :>x.# 
. :■:: -.■:. ;. ■■ L .»i ...'., ' to; i toto;:, 

yyy ■ :■■■ . xxxx: to 
: toto::: /f-» T . v ."•'- '■: ■: : :: '..»X.."^ " 

■ yy-y :-: >: *'£*W . yyy , ^ L ,., ■■;■ toto y yy . ■■ : ■■■ : ■■ : '....: . : 
■ x-toto 
-;■■; •:■: .■:■:;■:■:■: •:yyyy- ■ .*: ■ .: 
: :■::■<: ; : " :■ toto - tov; to INTRODU K TION 

ilSilÄiliiSI iöfiÉll ■ . . tov. 
yy yyy.y. i 
: K ■:■::-:■: ;*>:■:■: ■. ■yyyy- :■.■;■■: nTTTTrnrT T v*TY i frfffhvv>f llJÄiBili ■ ■,■■..■ 

: :::■: >x ■ :■ -y 

mm .:■■■:■■:■ 
. ■ 
::■■■ r < >:; ■■ ■ "■" 

::,::. : yy y. 

.'.XL.. ' X ' X ' 

■■■ .... ■ :■ 

: 

.■ : . m ■ 

:;■ : ■. ■ : 

' \ '■ '■,:'■ 
, :,:..'.' ■ :. ■:: ■ : 

: . :■. i :'.: ■;..■::■ :: .... -.,-+-,.-_ -— i 

: . ■ .: : 

■ ■ 

: y:y\y,.-y:yy 

y. ::: 

...: ■. . .: ; 

■ \ : ■■ - .'.XX ",:■:■; : ' : ... :..■.;. y „ 

' x-*\---x-x 1 ■ . x". 

■■yy,:,y\y>. .. ■■ 
.',. .-.' ■■-.'.-.- ■.* ■ ■ - 

■::-yy.-. .. : 

■:*:■:-: ■;■:*:■: yy.::-. . :..■ ;: : . L x x ■ L x x x .^ ■y-y ,yyy :■: ; . ; . :■": 'yy yy,y 

.... .■: - 


,x. y+vssyyyy : 

,■ . .■ — ■ — ...-. ■ ■ ■ 

. .'l ."x L x J . L x'x." 'x" ".' ■: ' m-yr : - 

IX» x"x .-.x '."b" ■ 

■ :: x: 

:■■:;■■;■■■ 

.■ yy.iyyy. ,:■:-. 
■ ^ ■ 
X-x..-^ IKIÄ : .. . .:■:::■■: : i yyy 

:■■. :- 1 :v::v: X. ■ -yJyy 

: ■.■■■ ■>- X- ■ ,:■:■: :: ;; :■ : ■:■ k 

m m Animism 

•"-' V-' ■ , 

: . .. _- ,;; 

Varelsebesvärjelser 117 

■ ■ 

120 Grinande G holorna 

[ x. ^ ■ 

^■■ J . — . ^_. I> » M ^«. I II . I, ■■ ■^ ■..- ■ ■ . ■ . . 

Hökarna' ... 
■f??:; ^ ?' " * ■ ?■■ ': 
■ ::.'x L :" ■; :■" :■; 
. :> x:^x::*:v: 


1 ^. n 


. - L 


: : ; ,:;,,. : p ; : 


^Ä^vIWKft 
■ h .'. ■ 
- . 


(xVf). -x-.--x-.--x X . 

yy. y^yyyy 


■ ■ -. 


-r' *- "-'r' ' ■ 


— — xi'.' H .' 


: 
. : _■.-. 
' 
. ■ , . ■ : 


y 

"■■-. ■::-■■■■ 
't'*'. 
... ... 

.■ .. Vx ."..- 

-. ■ r -.- - 
::'yyyJ: y ■ " k 
, » » ■-;■.:■■ 
x.-.-.-.-.- -x ■ ■ 
■^. -x-*Vx-x~.-*-f ".- x- ■ ■ 
y.\: y.y. 


1 .'».."»"x-x 
..■ 


\, y '. 


'r J| '^". 
V +W 
.". — J .'x L x-. J ■ . ■ '." 

:: ■■■ yyyy — 
- ■ — — r ■ 


"yy~: 


>xS5«i, 


. .: .;;.::: 


il f 


) 


■w:-: - 


*_* X 


.:.,:. yyyyy y 

.."'■: : : :..-: : : : x. '.. 
. . ■ ■. . ■ .■.-..■ ,-,-, 

'x x .'.'x .'.'—X '.'_.'. _ X x . X 


sfi 


K 


■ l . 

-. ■ ' \ 


.. ■ . , 
,x'. ..V.. 

yyy:: 


yy y-vSJ:* iriNvii ■ in^tiyki : ■::"■;:" yyy ■ ■ ■ ■;■■-.■ v ::■:■>:;■ yyyyy. 
■ ■ . .- - 
x>x' ; i ^*;:^v,,: -yy, 
; x-.vxo; ,->: x- yy yy.<> 

.-■:.■■■.■ ■ x x ."..-. !vxt*>x< ;■ ■■:':o::'x-: yy-: yyy .■: 

■ ■ ■ .■ 

■ ■ :. :v;x'-'; .■ ■::-:. .x - .- ." '-- »SSv ■yy. ■ 
■:■ :-:■:►:■:: ;o>: 
ivX^ ■ ■ : ::>>x Pri mara 
färdigheter »;-; 'i ■:■:,- :. 

:■■ . 

:'X'v: vX./.x- L^i i" " ...:;■ ■:■:■;■ '■:►;■ ;->;\V yyy^r- x _..-.. ifs yy. XlrKi'1'lKA 

*y* x!>k«:<'>:-, ; ■:-:■: : , 

. x. . . xx...' .".-.-.-.- . .".- r . n 

■:■:■. ■:■>:■' 


i ^X\*w 

■-.-.■...--.-. ■ - ■ m : :y.yy. : ■'.■-, :■■-;■ :=?££:?: Elementarmagi 
Mentalism ■ 


* * 'jf ^^^ i^ J2J: Jftl^ .-.■x— :■ ;;■:■:■;-: ;\: :::: ... 

■ . ■. -x-x.-x- . _ x T - r f-x . x"x^ yyyyyyyyyyyssj \ yyy Ti"" 1^ L T ' .' ■ ' »:;■ ►>: ■ ■ ■ ■ .- :: ■ ;■: :■■ . : :■■■ .:■.. .. I 9° ■j,xx; :^j,' ;*/:■;;■;■' /x'x""'x 


■'-x-:v; :j-X' .■:■::,■:■ 

. l L x-^.'.*x"x-,' 

yyy y, ■ ■: ■ ; -". yyyyy. : yyy.y. '.-yyy : ;■; ' . 


yyy.y yy, . ■ ■ ROLLPlRSONE 

W^yWi skapar 

Wl mröttpérson 

#«aiyiip 
::■:.: ■j:*:-:-,»: : "■' yyyyy. ,: ■y.V 

y : : ■:®J :■:■"■:■ 81! yy ■y, : 

■i. : yy: 
■ yyy y y-yyy- ^Vx'x,Vx J xOx , ,'l'. Sekundära 

ilirtiigltetel . . . . ... :■■* mm* ■ »:■ J2 7 Librumager :■ ::. 


;4Xv}:to « >ä*^> 


■ :■ 
. ..: yyy.-y. yyy. m 


yyyyyy <y.*yyy<~ ■ y-yj Ii 
,:■■ mvfvvnviWMwv* ■ ■■■"■:- ■ x,: ■. : 

yy\:-y. yy-yyy ■yyy ■ ■x- . v, .v - ... 
sp&ängen (BP) |j|§ IÄÉ '.".■: *--■■*.; . . . . >-4-t«4>t ■ ■, 


'.■.■;;:■: : :-:■:■: •yyy« .. . ■■ . ■: ivX Lx-x-xv:,-^ . x-". :■: ym-y ■ ajjW.0AOjAJ . . ■ ■ s /'l^rtN ^ ' l'l , i~v\*J'x'xf x i tf A-VrfrfxT^x t xi :,. ■ : ^WMWW^ftVW. ■ . . ■ . — n 
,...,■ ■::: : x':": 
::SS : iiiii , x-x , b T x r x^.- :■:■::■:-:' ■ .:. , ■ ■:■--:: ' v:.:.::- v-x,v x;;;;v; xx'. . yyyyyyy< 


yy-<'- 

'SM- :■:■?: ■:< , :-,-,v. .".-. -x ." ' ■:": : : : : ; x'; ■ ' . ■ x -,-,V,-,. y.j yyy [£&& 
l'y>:m: 

. . . .' , . XX.' yyy xVx'x .■-x:o: : fymiist 

■ -v' . ■ ■ ' ■ '■ ' 

liiiisi:; ; . . ■ . 
j ■ . ■ x. ■ yyy. m ■y.-.-r :: ::-•:: : 

• : :. :,■ :■ : ■ ■ y. ■:•::■:■-. y.y. ttyyy*. : : 

:: : 

x ..■ x .■-.. 

: ■ , yy- yyyyy^ 

:>y-y-yy 

■;■:'"■ II BLIR BÄTTRE 

. mminpmy x-x.V^x- V . ■: -■ ■■:■ :■>?;->: .;►',■ ■ : :^v^v^w^^^-->; 73 

74 SPELLEDARENS 
UPPGIFT 

Ått leda spelet De Wnhlodiga 

MrtgÉkerrama ■ -.; 


,■ 'x. ►>:;■. 

v------ I pi|: ■:;; -x :■■:;: ■ 

. :::;::■: . 


: . ..■ .-x-*-^x :::; ... . " yyjyyy. 
yyy. ■ :■■ ; ;y yyyy- ^■:-x'\'x' T yy.wAl: 

x ■ ■; 

■ yM 

• ^x-***V "coi^io; ' 130 

j 3 j Klirigornas A lliam iq i — ^— ■ . P ^ * 1 T *^^fl^rt W Mxjy^^j xä->ä< ;s\ ,",0, Md & rörelse T* Spefåglarna yy- y. 
.:■: yy -yyyy 

: ' 


.: . ■:■-. ■■ ... ' ;.-■:■ :■:♦:♦; • W , y :: ;;,■-, lii/f??z^)/r Pn^ Kompanier I 9 2 


I 34 ■ 

■ ■ .■ l»i : . x Wx . .' yyyyy yyyy>+ -.-.■.■ r . T .- :■:■ •yy. ' : v 1 yyy :-,:, yyy 
Frasers Kompani ■';.■ ■yy.-. 

: -:■ : : 

yyyyy* m : .: 193 


J 34 WWxhhMtMit &k .xri^ 1 !^^ 
'■^j^V^XpCQ^j p<Udkdrxmkdi :.. . : : ■:::■ .c*,to:;^ :.. . :: .:■"■■ 

x"x-.~x r fpVf.Vf 7J Att konstruera 
egna äventyr 

Gillans Kompani ■ : - : ■ 

.o"" ■■■;:■' 
yyyyy 
. .... IM ■.."■ 

x- ■ *>yj ~i ' « rn~ .~. ~ k rM ~.~« r K ry~ i ~ . ~ k r « r . ~ ««j«i ~ . ~ «« ■ , : 1 9 

yyyyy- :<y-y: '. 136 ..-■—■ ■ 

. :: 


yyy- •yyy- -yy.yy ryyy.- : , Wemeråqmiagi^r 
Gladiator ::■ S T RID ;■ . zo ■ JJAWÄ* ■. 'J 1 ' "'" 


.%';:*:■: * « 
.-^-x-.-x.-. s^ : v 2 O xVxxxO 

: .■--■- om 
.. yyyyy. 

. x"x .". ■ ■ 

5w ■ " 77 

■:<v;: b 

; 7 S 'x::: ::■;■: <?w/e?r mm m Dolda 

D ölkar nas Gille ftStLm :. -yyyr 

yy-.y.y.yy. yyy^ yyyyyyy* ,.-.-.' -x" y<yyyyyy.yyy - yy ■ y.: 

....:■■■ 

;: ■:::■:■: is . 

. . x. x — 'x.-— 

x-xx 1 :: y^yyy^yyyyy. yy ■ ..: -.:.. \x 
-:*-, .:. ■ Lzz/ efter döden 

* ■ ■ ■ SS iil TroUjcmget r . x ' ' ■' ■ .. ■ : 

■.- r.i. .-x 

■.-.■ ■ '■»"♦■ ::.:■:■ 

. . 

:3:x'i: ■..X x ... x ■ .■ ■ ■■.. 

::■:■■ ■;:■ :', ':';': : xX'. ■■ ::■ ..... :■ : : y :■:;:■ Gycklare ^T^*^* 1 .■ '.-; , StfMsmnMm 11 1 11 it i iinnm ■ - . - j~ i - . - « r . ~ «> r k rr 1 1 . ■:■: yy. : -y- - yy* x3Jl ■x'-. ■ W-sc : .'. : . ",l :^ :■. fiantverkare 

■ ■"'♦.v:'-:;; ' .*< ^--xx:"" ..■...■■ . ■ -. 
■::"'■ y. yyy --:.. . 
yyyyy. ;::;m. tok': 2 £, :X|; AwM ocfe :^:; yyyyiy : ■yy: -::: ;:;::■:■: ;>:: ■ ■ ' ■- .. ; ■ .x :. 

Krigare 
yyyyyyy- . .:-xx v::3 : -yyy- yyyy 
■ ■ 


: ■;■■ yy. ■::: . 

1 9 5" 

: — ii- X 


: : xx .-.-.-.--. yyy C.-*'. T x". yyyy .: . .■ ■:^>^ " :x ti i .iiim m . -j-x-jt-tx-x yyyyy< 

■yy ■■.■:■■■■-■ y-'' : 

y..yyyyyyyyyyyy:y n 

■ ■-■■:■ :: ■ 

r. - _ . T -.-x T --.r' ■■■x- lii ~«T«Tkl~l ■ Tf[M|tiMllJM*J !■ im m Wl M . ÉI MÉMMfc IfäM II : ",::'". lllll WMidensMMoVpy 

;■ x ■ ^Mj aflMftJ" ' ■ ■ ■ ■' ■ ^~i« .-— ■ .-T... ■::< :■ '■;-■■ TOKO>.' ■■■;>yy 

: x. . ^<o: yy- 22 ■■■ ■: •yy.yiiyy* yyy&s 
: ■: ::. : n " 2 l * i\W& ' ' v t ■ man ::- :-, :■:- ■■ - ■"■::'■ .yyy. - yy-: ■ ■■ ::■■: ;: ■ yyyy : 

., . ■. : : yyyy* 
yyyyy: yyy yyyyy y :■:::■ ■-■ 

... 

22 
x^ L x iW^v.',;. 

i» 

;'r/." l v.v.^v^\v, :x:.v:: - 


VARELSER 

Fotklafmg äv§årmeg ■ .". n x T . T —■ ■ 

'-;::;■ -x- ■ - ■ 

: .::: :::: y.yyy..y 142 

1116 yyyyy. yyyyyj Uråldriga ÖMéM yyyyy 
y-yyyyyy 
'yyyyyyi: ■ ;<- y. y.. yyy imm yy-y-: :: . to. . y y. 

yyyyyyy. . _~x' x '. ■».■ X :::'x '.yyyyyyyyv 
'-[■ y--y.'- : : 

. ::'.'.:' ' . ■. yy. : ■KS* Ml H MtWUlfx^WV * :■: .- sy- J*x" ■ . : : :-- : • 
: ;■;■ ■: >;: ■ -..■ 
: :■■ -: ilärf m^w . X. . .... yy r.yyyyy. 
y. yyyyy. 

.■ .■ x . ■ x"x-.-. 

yyyyy* rrtyff i y.:;; . x^x.:: ■ .v: 

x-x;:: .xx,,; Särs k iläåsWuati&nm ■ . .TO. i i hj.h i iO.m1 :x"' :: :: :ox-x': :■■-■■ 
x.xx- ■ yyyyyyyyy. yy 

...... 

■ ■ : 

-yyyyy : . : x:xx:: 
yyyy Lönnmördare '." .^ .—■ ■ ■. -.■ y yyy\ ■ ■ . ., ■. : yy*: 
•yy yyyyy: yyy,- yy x 

.■■,: 


> yy :tox yyy 
■ ... ■ 
:x:v.x : 

■.:■■:■;:. ^^w> 


■'.-. ^-3 

- ■ ■ — ■ , L 

II il .,:: CHRONOPIA 

Madskarta 16 9 

. . i «** L »'.*. 1 Stjärnans Systrar llliii 

Snöhäxan iq6 
Handelsmännens 

'\:- ■ y. t < : ■ "x- ; . . .■ ■■ 

Kompani ^97 m .-., ... ...' :-x;x . ., . „x l~l~l~l 1 ■ ■ I ■ ■ I ■ ■ ■ I I 1 ■ *-J¥fl 


: .:■■ . . ■ ■ ■ yyy\ ::■■•: ■■".:..: : yyy * . x x ."". >*"x .S.. 

■■ . ".: : " : y' y. 

:.'.v.'.v - 

':•::: y y 
: .: ■. ■ , 

. x ■ . ■.■.■.■■ 

i-yy-, 
■ 

- - ■ - » b ■ L ' . . 

' ■ : : ,'■■['■ '-: : J.- : 
. : ■.:'.'■■ 

: yyy.yyyyyy 

x . ■ ■ ' '■ 

_;:■.■-■:;■■: MentalistM 

' '■ -;!' ; "-; : : : ',.. -y. ■. yy. \,y. ,. ■:': 

Munk y y y.y Wmmm. 

yyyyypyy 
■. . .■ ..■...-. , ■ 

: ■ :■■;- ■;:, -■ yy- -::: \y ■ 

■ 
,::: ;:: yy. ■: ■ nyjY t-i Y ii*»f<H x :.:, to; - ,x;;x 

:--;x-x; 

. ■ ■ . 'xfr ■, ,." ; '. ;■: xxx.' ^■v xx- ■>: ■ ;. , ; TO"'?' ■:*;-: :♦: : -xx. 'X- 

yy[y.- 

■ ;. ■;xx;x : ■. ,.,; ■ 

■X--XX.; :■ to;x ;■*>: : " : "x 
■ '■:■ — — 

FaladmM 24 ;■ ■;. .'xXX. 
x; "::.- : xx :: ,:. n 
a 87 yyyyyyyy .: ::■" 

:. ■ ■ . ::: ■-:■; 
.■..\-.^. _ . _ 

■x:mx:; <4|V<fAVkAA \ * ^ . ". *«f ^ - ÄW "yy ■x;xx:.x'-x >;x xx>;;. ;; . 

yyy. y : . 

. ■ ■ '..... . i*. -k*. Resenär 'XX , : ,x ■ . ■..■ ::::;;xx 2J 

'; r . ■'; ■ ;:' :: ■■: ■■ ' ■ UTRUSTNING 

IB '§ En dag md stadsporten 

:X-::;0*^ : >J : «--X:XX..:.:' Mx?w -**wx-r— Staden .*,:■■.:.: ,......, «^^ Éy..«ii. -■■■ ■xx; Alverma ■■;?■ —" x: ;.; ■ ■ Jf2 

*74 

xx-;;;:: ■'■'■■ ■ TT xx ■■ t8i — — * : : ■ ■ :-*-■— ' 

SMdsMockor mas Traktat igj :■: :■ 

'Xx-; LL. . 

; iiMrä ■xx"-; .VxX' ■:■:■: ;:-: to;to;:xx: i^v-k*---— *«♦**>-"— *-"— - ■» i -i 1 ^Tnvnv L>i>fi < w^ ffi ' iSWwv -i 

..-'♦■x- 1 - . - . - 

Brytvärd? W (B V) iSÖsS . Människorna •mVfm'*'^^ OT* : -■;■; XX" . aSSSS : :.to '.:, . 
x _ ;;x-- : -|p§; : ! :' ;x. —■ ■ t ■ ■ ■ •91! K ******- -■^^'^x-x - »-" :■:-:■:■:■; ■■ ■■■ 


x*' ; ■■xxx:;x:;x;_';.;. : : ( :-;;-. ;>:->: 

. ... ■::'.'■ '■ '-M-i. '-.-.■ "■■:■:- - 

:: 
:'-.'--xtox 

; x. xxxx; :to.w.-.w.;.to3 få. . ... .:■: -;;x-;x ■ - r~r*+ • TxTx ^ 


«7W '■ 'x,X"x „;xxx;;xx. ■ ■ ■: ■ ; 


ipw yyyyyy .. . .X .-.v.. .■ ..■. ■ ■ r 

. : ■ X-x-:::: 
■ :■. :■; ;■ "X y* 

y:y-y. : . ... . . ■. . . . 

o/C 

20 ..; : ;x :: yyy 


yy — ■ ,- ■ yyy ■yyy : : yyyy Ärkemagilmr MtHVAvriy^ xx,:. .: 'y v* W- 


• ,:. - XXxX„x. ,;;x y.y mT. ,.,f Skaffa fler 
yrkesfärdigheter •yy. Kön ■ ■ ■ TO. xx;;'' ;■> . ■ ■ 


-*yyy. Grundegenskaper 

— ' . — -i-i ' • iri- h i to -; — wii .■:■;-■„. :--,xxxx:.' 

: -;:;»:; = : : .x ;' ' x" ' 
:■; yy. ■■,-:.y. 

■:■';.!:.:... 
: :x -. 

■" :;x -.:xxx;xx;;x- ^ to;:' : : : 


^oppspi^^g^g^ i| 

,x,:x 

yyyy. ; 

XX" ■ ■ ■ y*ii>"li*lj l^yfc" ■"Mld*«l"jlOdW. frdldlVtmMi^ I ■ .,■■ 
■ yyy ii - :■:■;:■;■■ 

.;-■■'■;■: : 

xx. :■:►:■:.■ 

;xx. 

Xx';xx;;". ' XX :.x. ; y-y 
yyyy. ■■ Fångar :;■:■ xx:; 
. ; ■■ ■ : : 
; ■ : ■■; fyfffl Tff fWWWWWMWJftlll ■x: ; : yy y: 

■:::■ ':.yy :■■:: .—■ ■ .-, yy ■■":: l> 

: . x : . ... :: ;x 

:■■ ■ ■ „;x, . mm ■y ■ yy AliåskmMt :: 

::■ -, yyy ..■..■ —■ ':' : :y\ wm 2 o o 


1 

.:;■ yy. yy yyy,yy yyyyyy,- ■ . .■ yyyy.y^: : . 
yyyy ■ ■_■;■ ■: ■ ■:■ -: .. :: x [ L .^x '1 e i ' ■'■ M^dhf »Jh fc*«T. ' ■ :: ■;; . ■ WdAÉAUA^l <k« .xto: . ,:, ..; . : ,xx. " x> 
xxxx;; 
.yyyy V. . ' x n fcÄ6 
. .■ -:x :: ■.: ■-: ! 


y.yy? 

. i ;■... yyyyyy: yy, 
yyy iwWä; xlXxVXXXXX ■ ■ " 

. 
"-t - ! - ! -i — r n . xx.. ::■ ■ 

,-toj.to.to; 
;:to;:x,: 

:..■■, .^yyy ii IKllSSläBäii .:;x;xx.; 
tv.::;;. »ro.. ;vv: "■ :-.- :*yyy ■ x . Xj . GjoMiner •^m* ........._; ■ . 

■■■- :.. 1 < iim i m -^**rr* rr* e ***- 


x ,: ., HlifciBIII :toxxxx,; 

.■.■b - - - .-. Vx x ■ 

■ ■ . XXX . .■ Vfi" .Tx*T- x:'Xv:x.vx:^ 

TO>: _ ;■; ^f*^^ ^^^^* * — ~ x,;:x... : 
...,,.■ . . .. 

■ 

: ■ ■: 

.' : : : ;V":'. .;: ■ ■ :^:^Ä r *^i" -T i^."i :.' ' : .:" : :.' ;x _ 
;x x ■ ■;; M gÉMtifctrf m i l XX.X"'! 201 

, ^ __ + »__.. J_ T _J r , 

■"■-'■ . ' _ _ '■■ _ L ' _ _ _ , ' 

Wö : 2 
HM .'x^^^'x" . . L ....... 

... ... ■ : ■;■:■ yi *ffi '. '..1 .V' x - .' L x'. J .+-' .■ ■TOTO ' " :':' yyy^. yyy -y- ■ ■ ■ ■ :• ; : . ■ yyyyy ■^TOX.XTO 

■, ,b T . T .-.^ -c 

..... .... -v;: 
to.-TOx,;xx: ■;;::':; 

■■■;;■■■: -. 

xx"to::- ■'::■::■:■:■ ^ 201 xtoxv; x .. x:i: ... . ... ." ... X. . 

:xx. :■■■:' ;■ ■ •yyyyy.y* yGmMinem . : L vxxxxx:' ■;;; 

:■; ■.:■ ■ ■ ■ 
■ x : ::'x';:x::xx:;xx 
.... ::.,-:,:: yyy.y. 

y- :&*-. yyy r^ryy^r ill ■;;■■■ 
yyyyyy 
■y . \-*Tyy^- 
: 


■>: ; yy y.y- ■-.■ .-■ L-r ; 
.. ,: r X';x; ■;■ 


:xx- xxxxxx. BaMåWer toxto;:x ■ ;x. ■. :x ;-j 

■ x . .■..".■ ■ .. .■ ' m ^__-, i» -;■"■: ;■ . ":.-;:■""" ■ 
;;: : .■: . ::■: 
.. :■: >:■: >:■.■: 
,-,.■.-■■ < "x,:; : x '■ 
^■mx.x": ■ yy : yy. : yyyyyy: ,x .. . ■ - ■■;;; : yyyyy ■ ■ ■ y'^yy 
94 yy. 
; to: : : 

; ■ ::: . yyy. e^r-xT-:: 204 : yyy ■ ■■ ■; Vx: ■ ■ 20 y .::. :.:. :: ■■ ■ : : ,; Runsvärd ,: y.y- 20g 2 o 6 . ' :wTTh*w;*y'. rrnvt m^w » ! >>o i i»wt» >>n 1 :*; xt ■»:■.; xx^Xv 

elimam ■.'. .:' ■ .'.'.':::'. ■' ■ ■ xx:- ; :^y;;v:>TO xx. y.y ■■ ,-x-' ■ r ; .*,-.. mT, . .' . to: '..x ■: xtotototo;: ;--■,. 
. : .; . , TO XX . x". "x - . - .^ -xx, ■ ■■;; ■.■,: mm fy-yy 

yyyyy . ■ 

■x v :x, .,;;: : Dmkmitem yyy yyyyyyyy 
... . ...... , 

■xxx; to; 
.:. ■■"■ : x-: : ^.;: ■.-,-.■■.■■ X ,,X"X . . ■ ■■ . ■x-TO^ yyyyy. ■■ ■■ :: y 

.:: ■ yy : y y 

yyyyyy- 

y-yyyyyyyyy . yy ::■: ■: to: ; . : Xx:x:x x -;:■:■ yyyyy Skadebonus (SB) 
Förflyttning yyy 
xx ■ ■ ";x. ,: :,x: + TO;;xx-:o;TOy 

TO : iTO ; TO:::i^ r :■:*;:■;- ■.:■■.<■■ ■ 

-■■:■:■■ : 

. . ; 
:toto' ;. . ■; x; : 
. . , .-. 

■■ ;xx:: ...X' ■■ ; :■>; 

.;■ tox ■ 

: ■ . . . 

■ 

t§| I : 

■ ■: " 

., .. ■ ::. y.y. . 

. : ■ .: :. m. . _. . :-yyy :yy - Diverse 

.■.■TO;:'..: ;; . : 

-, ,.,-. . ...... 
yy: .: -. xto^:to-:to 
. ■ . ...',.■■„. ■. 

■ ■ . 

. ' '.x: : . '.x xxxx ■ , ■■ 'TOTOTO TOXTO xx:- ; ;x;;x . ■'■::;:■: x 
yyyyyy ■xx; ^v;«- XXXXX' 29 


Skatter :■■:■ yy yy x ;x;x XX-. 


'. XTO . yy .- : 'tox:-v KS! ;..jf« iii^-, h ,i.. . ■ ■ . ...... *-*^M ■' T ■ < Y * ' J.L K* L ■ ' ■ ' V ' L ■ ^tm* tä f (£ *m% 

Svärdshand: .: 

■ ■ 
■ yy. ,:: .. :■:■-.-■ 

. . . . ■ . y-. 08 

II 

" ' if : . ; . ■: xxxx ipSppil^ij||i||| :Xx-to>: x; ; >RiR*****" "■ - L :v"; 
;'„■ '"■" x 20 ^ MaWcMm^ ' 

210 ^ v f — #*- ii:: ,v 208 ■ ■ ■'■ 

:: . 

: _;:X _ IIX ■ J 2 JO yyy. 

yy. ■■ :■: 2 x 2 ;;x;x ... .: ■ ■■, ;■ TO. ': *.;. .;. xxx;;xx . 

fö 

, : yyy.xTyy^y Juveler ■QchyiWmék en 

'■ ' ■ ■ L ■ ■ ■ . ■„.,.xXxx.-x;;- ■::'■■■;.■ 'x ■"" ■ x .— ■- ..-■:■ ■ ' ■: .- 

,: ■::.- 
..■ — .■ ■ 

y- yyyyy -,??? ttr* ■y. yyy.::- ■ rrr." _ ni xxxxx 

....■..■ ■ro: ;x: : T ,. ■;■ ■y.y. 
. ... SöciaMståny yy.-. 


. V.. .■. v ' 


frr*S& x> :-v- ■ijei*!'»!! 1 *^** 1^ 
33 
'::■:■ ^\ + .-TOV t ^.'^x .-^x* ■■ yyyyy. Dvärgarna 
B t? Hängivna Artiklar 

Chronopia : ■:..:■: ■; 2 1 é Wrchéf ■:::. .... . ■$%&?. xx - . 'yyyyy 
.■ ■ .—■ ■.-.-.■.■. 

:x ■■;■ ■ ■ x:. *..■ ■ ■ ■ " 2M .: x . 
.:;■ yy,. m : 219 -»:» !:to-:>:>x; 
■ ■ :■;■ xx xx. : Dvärgiskä krigsmaskiner 214 

Spjutvagnar ilililll ::■' ' ' .: ;:: ; : x ■ yyyy- ■ .-.■.■ ■ .-.■. ■mT, .*mT .,; :■. 

to;:\to;toxxx. : ; ; ;. 
::: yy ;. :■: ::■: .x. ■ 
, ;:: ;x 


x ■;: 
;::. 

/ . . ^1 
:■:: 

■x::"x: :■:■■ ■:■■ :': ■. ■„: :tox to: 

:■_.:■ 
x.x : ■„" to: : : 

.-,:,. :: Stridstorn : ■.;: ;x ; . ■ ' " XTO" ' ...:;. ■;■:■■:■; ■mT,-. m.-,-,-,-.-m.- 7 Barfortngga : to; ,::: ■J:: 100 TOv.to*. ^:.-. :. , ■faji»^-ji^ ■ ■ : : xtoxto: 

■ . Startkapital 33 yyy.y, ■:■ 

■:::•:::■-■ jjg^ä 1 ^ baschanserna 3 4 : 

■ ...■■■ 

' ■ 

:;■;■: x:: v; 

-.....■ .■ 

' ., " ' y.y \ - ^ : — — -w ^- ^-™-^ — ; 

AM köpa färdigheter M :•: yyy ■ xx xxx. totoxx: 

. .... 

■ x ■ '.v:to>to. xto:- ■:■-:■ ■:■"■:::■;: yyyy yyyy 

: . ■■ ■ ■ 
: : ■;■:: ;■ , TO. Wtseende och 
personlig bakgrund 

Utrustning FÄRDIGHETER 

Färdighetstabellen 
3» Vtrmtnin§sltMyf 
Gifter 

AGI 

Magiskolor ■ * 

■ 

100 Huset Belisarius 
TroT 1 jo 

:. .. ■ , •:: ■ . xxx; ■ ? .-.■ ■ x ■ Svart gas yyyyy : t^K^V -■--•- ' ■ " ■ ^ ■- — *r>i*y ' : x .x. ; : . 
'yyyyyy/: 

yyyyyyyy 

' '::'.'' :. , .' 

.- .■■—■■ 

■ to;xx::"x: xx; x: ■-■ 
►:xx;:x, 
■:■:':: . mT ' . ,. . ■■: 


XTO, 


I: %3 fflA ■-.:. 21 J :■ ;. 

■ ■ : x. . . ■■ : 

: ■: .: Stälsköldpadda xx " ;; :;■ ■.■*r. . ■.-»■. \.- ' ' '".v-.x' ': : 

^.••vXw 

. ■ L ::;:xxx:;x 
. ■. . .. ■. ■ i.-. <*-. ■ ^^.^ t . 

■ ■ ■ .,;.. yy n ; : :x ■ 36 Att lära sig magi 

L 103 

'. x »". x h ^ J .*k'^■^'. , x* J .+ 

■x: : .:; : :to>: 

los 

iöB 

td6 Luftskepp ■■ 
xx;xxx*::*<. 

'■::: i: : . 

to; to*:.to-: ;■:-:■; >:■: 

■ : ■x. ■;xx' *#* zjyy .. x 

. . ■ . 
x: ; x. . x 
.. . .-,..-,. 1 — "- - '■ Lufthamnar -— 


liB! . .*.^x-:xx':xXx 
. . .■„,. . ..' 
■■■ ■■■ ■ ■ ■ möfier . ■ ■ ■ TO-TOX ■■ .. : x,.L."" : . .■ 
:; x::x;;x: yy. 217 


. . . : yyyyyyyy 
. . -.. .,, ..-,■., 
::,yy: yz.yyyy Sekudor m 


Dvämwkä ymgemförer 

1 2lf '.r.7 6 Högländare yy 

TO ^ S ; ■ :.■ ■ . . .y 

■ : ■ ■ . 3 9 

40 Färdig b et en magisk o la i o | 
Aw använda magi i o Sk Kejsaren 

'■-■-■ ■■■ ' - - "" Ljusaiver 17I 
218 -yy.:-: TOTO yyy 220 220 -y. '•.,.■ .■.'.♦-. . :; : ■;-;-; : Wem 
errar :. ::: .-. :.,: ,.■;■. x - 

:.. 221 Dimalver *Wrö 
til :■;;,.■.:■.'■ : n 


Ä 22 2 

■x ■■■.....■ ■ .. XXX :: ■.■*■«'.. » * \tVt ■ it . ; x,;x : ■y-y :■::■-: yyy* -yyyy y x^ xx-x: :x: X' 
■ ■■ to;:[:to::: ;xx ; .-xxy.- . ' : ':: ' ■ :' ■ ■ x . :■; :■:■■ :::-; Allmänt Färdighetskdtegpriem 4 y :to Mur 'dÄ^iiJ^8i^|$i# 
beskrwnMgarna illifci y> h 7" 'XTO 43 ■ ■ XX.X . Wtatis atit^^^ IHi fti : xto::- ; : ;:.■.■ 
:XX:X' 
~7x~ Jsli; Huset Lysander 
Huset Degas 

; : :a.. f iYi.s:; rf |;/il;^^; „..„^ , 


iSf 


Z82 

Kaleb och Karon 

.■:::. : : . .... ^^ ^.. . .. . . . . 

RamnmMy '■ '■ ■:..- ' 
.... 

"' "-'TO. L-:': : ': : TOri 222 ■ ■;■ il .V.'. X .'. + x _ x 

;xx:tox; : ;; - ■■:■:■:::■ : 
Ivtototo ■::::. x;:x;x: ~T^syyyy ■■ .:■. XX' 

yyyy 
,■ .-.-. ■ 

v X - 

■yyy. 
. " y.y ■: . ::: ;: .; <*^'m:<rt*i :'XTO. «xSm ] n-y, :. y xx . ■ ' Färdigheter och 
grundegenskaper ■ ,. ..-. .v.'. 1 .'. *T^77 x:to: to:: . ■ . . 

: 

■ ■ Skräck 

. ■ . ■ -, 

Mobier to^:to ; .■■toto; Fl-uset Aramas yyy. y y.y. yyyyy. 

yyyy, ■ 


- '.■■'- TO. ■"■ i^i ii 
: ::x' ■;■■■■■■ ;jmm : ; : xx 

■ ■ --~* 


1 »3 
... _ ;ito":to : : ^x:x::':: 

-> 7 2XX ::i : :: 

■ ^r + ^t^'^7!% ;■:■■-,"■: 

;■: '-^ : x3 . x-^x - ^--.-^^. - . - . 

: . . x 

: ;;x;"x: 

;:-:■:■:: xx-xx .■ ■. ■..■■. ■TOv^TO-^ d 224 


. ■ . ,:. yy. ■;:.•■. W£ ;■ xxx: v. -xx;; 

:■:■:::' : x;:to: ;-xl-:: ■yy x . x;*::x: ;■:■ 1 1 S Huset Ventura 

y * : 

■>^^ >Wv , , % . ; ; 

Huset Gerias ■ 183 Gladiatorer 
WBar :: .■: \ . , . .-_ r . n llil ■ .- ■ .■ .-.■ ::*;i r :■-- :to*x>: 22H ;;.4Ji ■fc fl J ^S J É * M " M l l*h ^ Grundegä^skap^iizg 45: 1 : - .. /xii^x : -x-xxx-- . ■ ■ ■ ■ ■ y. ^ ■ I x ■■' ■ ■;■■ ä Huset Koth 184 ■ xxx; to;x: x: .■ ^ .'.. ■ : : y :Xxx: v;-; ... . ■.yyyy -yyy. 


yy. ■ 


-yr- 

TO' 

x r :#-xt:':x:"-;x y 
.yyyyyyyy. 
yyy Yx j TOx .yy ::' •yyyy . * v^V/<x :::-tox;:- *"' ...■ : -yy.,- ■y Besvärjelser yyyyyy - ■;: 
■xx . 


»: :■- .x-xivx^TOXxx: : ■■TO- 

■ : x; 
TOTO x. 'Xx' ::.:■■ ■ -. ■■ 

,x. ,. 
.:: ■ ■ :<: xxx. ■,■ -. ■ ■; ■ ■ : . xxx:;- ■ : . ■ : ::;:;: 

... .: . .■ ■■—■.■ ■ ■■xx;xx.;:xx:x ■:.x" ■ 

yyyy .:. y : ■yyy: : :.. . 
xxtoxto:- :-:tototo: 
•:: yyy 
yyyyyy 

. , ■,.: . mm 116 

i 1 6 Lotusens saft ' '•- : 184 Eldsdjävlar . ,:. . ■...■ . 227 .:■"■;. ■::■;■: : 
■ .-.■ ■ .—■.■ ■.■ ■ 

■.X,- " " ■ -xV. x-.TO'x* ' ■,-TOX. 

. 

v ,.. . — .,;;:; Gatugäng i8 7 _ INTRO DUKTIO 

ÄVENTYR yyyy. 


yyyy-:- yyyy* 
yyyy yy ■ 228 ■.■toto; 
:■: "x. to. p 

■ ■ . 

:-: ;;x ;■ : : ■yy to xxxxxx; <^-<9K« ■■:: ;:■;: : ■ . ■ . ■; ' to; : y. .- - yy. ^w;to^ . : ,::. . :■■:.:■■- 

:: ■;■:: 
■ .'.- - -.- y.yy. ■ ■ • ■ ■ ■ ■ . y ■ . ,::■ 
.-..-■. 

XX xxx., ■ ■ yy. xx;.xxx;x": y.y. xto x:.; 

. . 

;-:-X; :■ -;.: ;:::: ..-.. ■ :■ ■ . . 
:■: 
to.: to: . xXto^x:' 

:.. 

:::::.■ :■: 

.■. —■ ■ .-.■ ■ ■.■ 

,:xxto:-to 

yyyyyyy .. 

.■ . . ■ .■ x ■ 

; ; ■ ■ x-x: ■ : ■x : . x: yyy , ■ . *yy 
■y ■:: ■■ yyyyy. yy ;to . :.;:. .::.- : x:x.xx: ;x. ■ .. ■:■■■-::,:: 

xx:x. v to;.";: ■ ..;. v-:-,. X .... yyyy xxx 


■yyy 


:^. 


'a. 1 


■ ' 


■ 
:■ 


m 


y- yyyyyy : ■.■ ■ 
83 


: 


■i 


:.-. : : : :: 
. 
. " " 


:«>X9K 


:■-' x-x: ' 


l.O ww4d 


: : .■-: : ■ 


JJ~'~t|'*" T ' " ' " 


\; ; :v'""\ 


. ■ ■ ■. - ljB^B 


'*".- T l'[' ' 


■ivXOvXvXO. 

L x". tVfVM L LX L 


.■ rj" 


. . . 


ftvXw? "-iHc 


Äövx» 


. ■ 33' x- 
X X L '»' X 


!v". . 


l *■ 
is;*?;? 

" 3003 


■ : : . 


:■: 


'30. X* 


ov - 
vx-x :'; 


- + .-.* 
:■ B 


r vXOX 


,-.■- 


'v 


'"v- 7 " 


. . 


■ 3 X" 3 L <3 3 . 

■ L L . L. _ --X-l'. 


:■:::■■': .... Kg 


■ 
iftwx-v* 
o 1 . ":■ 
■ L ■ ■ 


11 


: 


i 


3'. . 


: 
■ 3*. "3 


: 


. : : 


V-^r, 


h .'*". » J r" 
.■ 


.-.—■'l"»-. — L ' 
: ' : 
, L.' L 


—--.-. 


xM 


■■ ■ 
33 x 3 


■ 
. :*^-x«> ■:<> 


:oxoo:- 
: '■; .-.■.' 


3 r * H 303' + ' > '" ■ ■ ■? 


: 


: 
. . : >: : v 


SS 


■ 33.V 
"OXvX^Xv". 
: 


::ovX*3> 
/ oo-ox . 


>:■:■: x- : 


■ ::■ ■ 


, ' ' 


-. ■ ■ —■ ■ 5 
: 
: : .■ ■ . . 


■.".» 


: : x:"x. 


■ ■ ■'; 

. ■ L X L X L L L X X J 


■ . -.■ 


' . *x*f" 
r 


■ 


L 1 . V, 
: ■: ä ; : l . ; . 


::■ 
. 


: . 300 ' 


L*— "»"* 
: ■ ■ 33:0 


'A* 


. 


. ■ .■: ■:■ 
■ :ox ■■ 
■ : 
L L. _ X L _ ■ ■ ' L 


:;vÄv":"y"o: 


■ 
■ ■ ; . . 


L l'- L L L.'.' 1*.'. 
■:'*fr 
.'m. x . 


. . ...,.,.. 


' 


: ■' 
'■'" 
■ 


'■'.:"" 
!w . 
. .»■ ■ - 
'.- 

■: "^x'v-:-:-3 
■ 3 :■:-: 30,00* 3 ■-■3 ■■■;-;;■; ■'■■■ ■■■■'■>-■ \; / r, ' : 3 : :v^v : x\ 

L ; -33 :: ■ :' : : : 3o ■ : ; . : : 

■- 

-33: ." : :': :■:*; 

LX L ..■ —■ _ L' X - .' L L . Vx _ X _ . L L . . ' L.. . 

: xo3.-: J 03o:xo:-33.oxo3: >:■: 

■" ,. _X . . _ L . ._ . . . _ . - X _ L . .■ -X. S>3'3*"3'3"»3 '»J 
x WWXWMK ■ ■,:, . t <* . .;'-■ -:o: ; --.: : ■ . .... . v. ,. 

x :"J: 'o:-;'; 

L LX" L L.X-LX.-X. L V X X _ * _ . ' L ' X _ X _ x" x" . T ■ _ X _ X 

;33:v3*v3-3'303-' 

. ■ :;;■: ;■*■:■■;■:■■■:.■ ■ 333 : :: .: ■ ■ . ,- - - — m 

3 M&- m i'3^'3-3'. ■ ■ . :- .. . 

■; : : : : : : : ; : : >;■ ;:■ : 

3v -x-:: : 33x:: V: ► 

v33vX-3v ■■::■ ■■ 
:■ ::: .-::■ ■::■ 

X ■ X _ X X-X _ X-X L T. 

^:3':v33'3'3\3v 
.-.■■■■ 

mm -..'■ ■ :": : ':::-::'- 
■ ■■■ :■ :■: :■.,■: : - . : : ,:;■:: ■ L . x v.u ■, .\v 

-►33 -:^;:< ^x*3^>3'^3'3 3 ■:■:■:■; ■>:: 3''x3-': 

. . : tfK , 

■ : ■ ■ :: ■■ 

;: 'x*K^3*v3*: 3-3<: 
^^3-:<v3>:iv33- ■■ . X 

x 1 - ■ .: ■:■:■;■:'»:::< x:. 33' ... :: 


3^'»3<:33' 

3':-3. ■■:■:■::■ ■: ■:: 

: : 

::: J : 3, 3.3. ' . 3 33 .3: 

3, ■;:: ■ ;<iw , .-,- h -■-:-[ ■.'-', 3' ■: 33 33: :■: " X3 3 3:-3 : 

3' 33 ;: f£-?> *k- -;* ' :3.'>33v3';: ■ ■ . :■,:;■■::■ ■ .;; ; . : ;.v;. ■■■:.::'■ ■■■■^? 

333 x3,. 333 x-3' x 3 3- x . . X3 3 3 :■' rYS- m : 3x33 :: ■:■: 3' ':. .3/ :o33''--:"- .::, 3 33 : 3 '333*3 »:-*"j 3*3-3 ■3' " ._'l' . L-" L 33. 3-3 V3 ::■:■: :■ 

.3\\.. 3 

Ll 

. 3.. .3 

.v 

■■3--3- -:-3, 3.:: ■ ■-.-'-:-■■■ .33^33: .3 ■ 3' 3 3x- ' ' ,-3-3 3033-303 ■- 
x, ■ -3 3 .3v3' ■3' 3 : .■ ■ 

'^X L. _ X ■ \<y ... '33033. i 

.x/x3. 

x3,v3 3-.:::033'-3333 

■■; : ;v. :.-■;■ : ; 

3-3 3 ■; ; :■ 1 ;■:■; 3 :■:■: r :■■!*-" . 

' : :-- ■■■.■■:: ;■ ' 

3. x3. x3. ;■:.-. 33 3 xx33 
33 333 33 3*13, 333 3 3. 

L.' LX.X _ L X Vx . _ ' L L _ L-L L.' L 

■ ■ ■ :;-::::::: ;■ 
■ 33^v33V ' 

r — .',". ■.— ■+ _ r _ - .-.—-.■. ■ ■ 

i;::.--:;.::--..'::. : :■: 3- 3: 3: 3 3-:o; :: /3^xSxi 

■ ""x3"3"" r 3 3\*' 

.: .3 " ■ 33' ' ■3'3- ■;•■* 

,333-. . 3 . ' 3.'::.-333 3 

3 3-33 3 3 L . 33 33 \ 

3.:3v:v33v,x3' ■3.'.v3 T 3<'.- 

b <-< T X-*\ . L 

:>; : ' ■;;■■...■:..>-,. ; : 

* 3v»KV 

■ L-L-.-X-X-.-.-^^X^-^x". '»T L L L 

:: 333 : :3:v33'3:v:3 

.:::.:.:;■:.-.■■.-:.,:;.■ "x"x xl x*b*"x*»V* ■:-■■-' ■.:■■■■. . ..'. .:.;:■■ : + + :-3 

■ :.:;.-333 : ' ■ ■ . 3. 333 33v n 

: . :>;■;:;> 

: 3:- : ^33. >A\OX x-X^3,3. 

33v:xc--3j 3.::^ x ■ J x~x 4 -t - x ; 

g: 

3vMv3>j ^£äS;< ,333., ,.,.3v3* 

^X'Vx"<'3'33: 3.3;:: 
■ 3- ■■■'' : 3-3 ■33-3-3:3-:--3 3.33:3'33,v. 

■ ■ "■::■: y.: 33 33 ■ 3 : 3,33033:^ ■ .3 :.. 
::■: ■ -:: 3: ■■■ ..■■::. ■ - ■:^&; : .■■'.' : 

. ■■:- ' .::■:-;:■ 

■,;■■ ■ 3 3 ' 3'- 3 '3 : : .' :"3 3 ■■ 333'333w330*3v>:303'33 

3 33 ''3:V + :-3 '3-33 3'3:*3'3303- 

:■; 3 .-33v':3.. <<:&*,: ; 3C03 wm? ■ x-x-.-x - ''^'t" — "^ 

3 :'"'3: '33" ■■■ ■■ ■ 

■,Vb - f. - "^L-.—X X. V Vx . . 1V1 . ... Äx-ri + }v^K03}ft«ÄW 

,: : ■ ■ ■ ■■ : ,:: ■>: ■ .■ m 3-x </>l< 

*'3 3*'-, *O03 :-.-# ■x'3 3'. ■'3 3 
3v3 . ......... ■ :'■■■■ 

:. ,:,-. -, , ■: 

:; 33 3:':^-::>;-: 3-3:3 :: 3 33: 33:: >:-:■: 33 3 

■ :::..:■. ■...■ . 
:: ::..:: ■ . . . 

■ :■ 3. ■ ■■■: 'X3.. 33. 

333' ... x-3. LL , - l 3 :■:■;:;' 3 3'x' rft"/i>v "■■ ■ ■ ■j:v: . ■ 3- 3»3>3'3' ,;: : 


:?■■ ,3 : ■ 33. ■3,': ■ >K« 33:3:3 »33» : ,-3 3"3 

:■>;;;';■:::«' :■. : 
«?-* 

. :. .. ....:... ■■:.:.. 

" 3 h '" 3, : 3 . . .. ■' 

■3 ■ -..3:.: \\:- ■ :?: : K: 33 ■ ^ LL, flVf ■■ 3-3-333. ' ■ ■ 
' -333-. -3 ' 33 «OKfe . ' ' 3 ' 30 :*:■:-: ■ ■■ ,33 .'.-X L L . L ■3-3 3*3 ■3'"-303"3,v. ■■" 

3 ' ' £ ■ X-»3v3^' ■■:;■; 33'. 3 ' 

■ ■ : ■ ^ "LL" ' ' ' , . ■ . .■.■ 3 3 3 x33 " 3 >:■;■:■. : 3. 3 '■3 33, . 3 3- 3 

: . 

■:-?3-:l-: ,.3- ■ ' 3 VtVf x"<Vx"Ji'J't [Vf pVfti 

.33 333vX<Vx .-3\-'33. 
"■3 3 3 3 3-;^x;3'3 ; :-3 3 3' ■ . 


■ 
■ , .■ ■ -:--3 ■ ■3'- 3- '3 3-3' - 3 3 3 3 -3. 
,33 3,3v3-3'3303-3iv: 

L _ . _ L _ L. _ X-XL L _ L. ^X _ L-' 

■-3- ■333"33.333 / ,. 3 3 
3'.-33"x,3'v:3 ;: v 3 3 

■ L '-'x- ■ '.*.*x-x i .', ■ 

'■:■" L '333v33'-3 ■ 


^f . T ./.V L _ L - .- T L _ X _ . _ X _ X L-^X-L - _ X . ^ X _ . _ m.' * b 

v- .;■..-.■.::-:., ;-....: ■■..-..: 

.■:-.:;---.:3.':-- >:: 3: .;■ :': ■ 

3' ■ ■ :-'33 ::■;<►:■:<*:■::■. 

L' ■ ■ ■ ■ _ L . . ' * .' 

1 " , 3--33" ■■;:-. 333 .x 3 3 3'33 3'3-3 303-3 :■ 

. ''KwrtW:w;;'»K ;■: : ^ ; : : 1.1 :■;■ ■ 3 ; 

:. :.,.;, :.;:.- .-:...: ■:....... 

..33 XMfWfiWXWWX^. :3o,3:o3 3 allt du har lärt dig om 
spel. Ett rollspel är inte ett 

■.'"■33 -■_■: : : x . x. . : l?;,"'"^'S 

spel i vanlig mening, utan 

.■ ■ ■ ■ ■ . l : . .:.:.:. ;;>;■ ■ . ;■■■. :: ; ;■: ::. .;■:■:_ . :; y.* ::.-.: . .:...:: . - . 

här handlar det om att tillsam 3;3-;- 3« -3J 

' '333' : .33i . bT x'x x 4 Vx* K«[> ..... 

:: ■ 

■■ ... i\\ ' ' *■ 

: .. . ■'.' '.:.:.::. . :■ ■. : 

\ ■ ■ '■ ■'-■[■ "■ ;': ' " ;: : l : , : 

: '::.:■.' 

■J "3. 3. 1 ■ ? 

X-LXX L L L 

33- "■■■;■:■:;;::■::■:■... *■:■ ■■3 ■;;■ " 
.3: :■;•:-:■ : ■:: ...■.: ; ■'.,: 

■ 333" : ; l«l 3."3 3 3 3 

:-3;3-3o;3 : : : ;3l 3 ■ ■ ■ ■:"-33"-3: ■■: ,33> x ,. 3v -.., 3 1 3, 3"'" 


L L X -Vx ■ - L X X X . X L XXXXX.XXXX.X 

_ X L _ — ^L - . - _ L *. L L XX _ ■ 3';33 3 ■:-:■ 3-3 : ■■ ■■;::.;. :-. + . .: 

:■■■. ■■ 3'-::-':-::::;: 

IT- -3 1 3'x3. ,33 . . 33. 3v33.\3 333v::3- ty-? :.-:•>: 3-*3v3- L X~._' L .-.■. 3- .33 ' 33'3v3V3 >33^*.3^x3 3.'3 3 3 3x 

:: 

. _ . . .^ . ..... . . ^ . . 

■ ■ .' x^l ■ x' x _ x' iV^y. x'.'. .x •j2'+ m i* . : -3-3 3- mans med dina vänner 

'■'■ : ■ . ; \' ■' ... ;^'. : -.:;v; ' ;; . ■■ : &%& : 

serie äventyr som 
3v3<3v 3.. ■3. 


,x'xxV3^3x ■.'■ » 3-3 3 : :: ; 3 3 : 3 3 v 

■ ''■3333- ■■:■»> , :;■ .-.■. Vx n ■3 3 » 3 3' ■ 3<3 . wk»; LL L ' ' _ ' ■ ' . 3- l.3-.x-333\3 x 3 ■;-: -;-3vXW>K 

L.' X _ X LXL' ' L ' L L _ X _ X _ x' L _ X ' L L L L X 

f "wy 

. ■33^3- 3' "3'3"-33'' *'""*' A/ * *"' 

: 333^>X-3-: 

3 :-t-:-; :-:■■: 3; 3 : : 

■ ■■:■■■■ 3 3'3'3, ' - ; o"- ;«fi- ■^x L l .■- _ x n '■3'3;,3- ;WS 3^-3-3- W3' 3 v 3-3 : ■33*3*3 -3-33'3-' 3-3-3 ■■ > ■>3 T '3 » ■ * '' L ._X X .. n . L , , l l x_ x L x L ~ L - X^^XXX ^xx^xxVxxx^ 

"x L iV^i - .Vi - , . L _ X x . Vx X . 

3-'3-330xl- 333^333 

3333 3333 3* 30:3v,:<v 

>;3-: ,-«*.v>y-:-:« 3^™wKc 3-3*3-3 •>.- 3v3'3 ll -:-3 '■ 

l3. ,3 33v' x-jkto^o: ä;»> 3 333 


3'3'33*. i . .:. ■ 

3' 3x3-3 . :«i«f sig i LLL ■ 


■ : 3-3v ■■3-'. .'l'3- 3l 3 ' l ■ L ■ 1 33 , m ■3 3 3-", . " ' 3 3-' 3 3 333 o: : 3 -i-:;-:^:'. ■.vm-;-:-:-.-. :■. 'X^;\«ffiwx;S& : mi ■ .-... -'.' 'x ".' l"x -"x h 3->M:v3 3 L '; -■3 3 3>3 
l3-' l' 3 " 
■3 3 3'3*3I03 , 3 
' L . 33 ' ' l" 
■■ ■333-3303.- l l ,3 3 3-3 ■ ^-y.- 
OVx-XOv : 'lll v SÄÖ' ^*^, l 3 v3 ' 3 3*3' >3v3v3-30 * 3 . 3 . 

x-;^l3"33' y,\\ -y.y<y.- ~ 
\y. yyyyy. ■::■: x33 3-3: 3: .". 3 3 : 

.■,(Vl ."»"x L _ . T X- L~.'. 4 L . ■ ^■-■■3-3:: ■.■ .'3- ::-.■ 

"äVHOtt 3 :■::■: ;:■:': . . :o'>; 3x33 333 33 3v wy*&. r — i"iOiV. tastiskvärld 

3.3- 3 x3. 3'33-333v.:. 3 . v3"3v, .'1: . 1L ;„. \, L ^ .■■■: : 3' 

L ■33 333 ,3 3033 3 33 3 3 O, 3'30, . ; ' : 3v: : 3VxVl'- 

:;::.- . : j 3 30 33 i->x*: x-3 3 en fan- .03 3 33O3- 3;v: av drakar, 33,3,3\333 ■.*^«-x-» _ - x 3 . 3x .-0x3 3 3'-o: 1 . 3 . 
l-x'.'.-- 4 »*s:: ■ M03>:st^: 

lll 3l3 333 
. ' ' 3 l3 .\. l 300 300 3'x >3sO, 30' 

. .■-■■- :::.-xo 

■::o3 :o3- : o:*: Ox-xt* 
3O33-3O0 300'3-3O er och riddare, där allt är 

v:"';- ' ;-'\ '♦.■/'-iv -"■>;■■ ■ ■ ■ +J ioV '■' ■■ ■ 

möjligt och där de Goda kämpar 

Äx4v,»< /.-.v ^ + * ...XX, ^*y<Ä« rt i: v 33 n x : '.3 

: i::: 
.-■:..■ "■XL L-L-X - ^ \ "^ f #^j _ L ^r^^ "33 "" ;■ 

v';-;"; 
.'. ■ * l '.■ 
: :}::"■::-, 

Xv/;; 

"3-'3 : : : :-. 3 - 

1 3;3l3',l W 03 '3 -3 3 :: : ---:\ 3O'x3v0 COK%<^» - 3 33 k»' ■ ■ ■ ;-::::■■ 

'■ ,. ,'x l3 ' 
-X _ .-. _ - _ X _ LXL . " 3 flK^O'303v 

I^ T x T x-.-x-f-x _ . _ — *. T . T x-i _ *^x-|V— x-»*b** n — ^x"x T x _ x _ . r — .'.Vi-.V.i.V ■■;■: l oo- xtf,*,' :■:■:-:: :o moMeonda. l33.'33V :»I'X* ■■ : *3' 3 ■.■vxwx vv:<o X\ 

:::::. : -;--:-3---; : :-'': :: 

*'■ i : ■: ■: :■■ : ;■' ; .' . :■. ■ ■ ' x'33-3. 3-30O Ol- 3 3l ' 
3 33' ' 33 Ol 

,:..■..;■ 
3-x3-lx330 ■■: :::.: 

3 3' 333O:33'03'3O3 30x0-3 

-L _ . ' ^X .■ x"x-X \ T -"f-* Vx r x^ T ^X _ X _ X 

33 333033 33333033 . 

-.- -X-X-L - T r L _ L _ _ L' ' ' "•'.'.AV . 

::■:..■ y, -3 3 _;:3.-3-3 l 3 3 3v.-x-.-3-.' 

LL _ --.* _ . T . _ x r J - .-. L 

:-:':«:^:^.m:.. 

,3 ■ 33 033 033303-33 3 3- . '. '. 3.. \ .3. 33. rtv>3 303 3 3 

l ■:■;■; v" 3 3v:o-3 «:w; <■•: 

■3l' -33: 3llxl3 xl3. .- : 3 3- .. 3*3 . ■%ms8i 3 3 3'.' 33 303 3-3 ;.; t . ;;-^ :oo3'3 : 3 3 333 3 33 3 30 

v : ■;,'■ 'v/: 

: : 3 : 33: : . : 3-33 3 3 333lO3 3O303 30 3033-3O33 3 333 

■ ""l-3-:o:3'"- ,j v. 

l x3330: 3. xl 3-3 .v" ZX&::.yy, .:■ 

3 :■■.--.■ ;;■■::■■■■■ ■■:■■■.;.'■■■■:■■:; ■■■'::■ 

v- : :;:-:;-!V:M: :■:■ >o^S -'■; 

■x-.'-*.-.'- L .-.'.Vx . VxVx.-.V 

:3:O33303:3 333 33' 33 3 -OO L 3V 

.... : : - : ■ V- ■■ ■ 7, 

: . _ l ; l l ■ ■ ■ ' l ; ■■ ■ ■ ■ '3- l : •;; 

.■3 :*303->Sxv :-;- : 3>: : ' :+tiy+<y\: 

0:0:00 3l 33.03 

■ ■-—■.■ 3 3 -3 ' ' 3 3 3 "0-3 v! ' : 

■ : - ■3 v" 3 30 3 l : ■ .' ; 

3 3 3 3. l ■ 3 '3-30 . 3 30'' 3-3-3O0 IvJMffiffl^Mifflff; 33*3; 

■ LL' ■ L L - .- X. L-.-L-.-.-X L~.'x X .'. '. L 

,v.o*3>.< tvx ox*:*: 3 ox 3 »:*:■ 3- -t 

'bVfLl'/l-*VJ"^.V^t^ T X-. T . . r .-. _ . T .-.\ - .-.. 

?x ±m&& o; 3 : 30 :■: : :■: 0:0 :o .0 ;■ ■x _ L _ L _ -.-L - ':. 3.0 3 3 .; ■3 . 'x3 3'",3303 3-3. SS. XL .■-■'.-. .-' 33033. 33' . 3 
3330XX3: l333 3 3 3 .■.:.■ : ■ ■■'..* 

ill 
p ■ ■ 7--- 

L L 3: 33 L 3 ■yy, yyy. &£yM ■yy > 

^"-:-oo T 
■ - ,....' 

fXji b*. , 3 03 

■:. ■::.. 3\0 3..03 &<?M ~~y~- ;■ ■ '■ h 
„ ... . . _ ..■■--■ 

L 
X~. '.'.-. L L 

3-:33>X. 

..:-■■;. 3 : L 3-:-:oo : o: . .X . . x'x l3 ■■ x^. 03'- l ■■ 
.■..■— ■ ■ ■ 
. . ."-'-' ■ — 
.033 3 ' 3 " 
■ X'333 .■ l.. 

3C-XSv3v:v3-. 

..'x.V-x'.-.-'., :o3:o: ■3. 

■ .3 33. 0333 

.3^XvX3" 333033 

x^x" 'v; -.. 3 -X 30O0-3 3- : 333"X3' : 


30x*'3OO' ::-X.oo> 

■ ■ . :■■■■' 3 x'3 : 

L X ' ■ X b ' Ll03 3-3-' 3 y xoo 

033 ... ,-x-x-x'l. r*f*j ■.■-- ,x, . , ■■ 
■ ■ ,::■"■ «■ xxxxx. xxx : ■ xx : .... x . ss, : sss - :■: Xx>:<r! s.. ss. . ... . ■■-._ x-x ; : :. SA :: .. : 

xxxtx-xx- 
:: xxx. \. sa 

—■— l _ x * .-.-x ■»-;^\ 

■.x xiX-XvX£*x£. : x x x o x:xxx< xxxx ■Xvxxxrxxx >:-: xxxx xx: xx xx xx:x xx ■ ■ ■ ■;^::-. : — x- x:x . xxxxxv xx 
xxxx " xx ,x : ■ : 
■ ■■ : ' : .'■■ ■■■ 

...... 

: ... ■:: xx :: x 
x: x "AAaaa : x ■-.,- i sa ya 
: : xXxxxx.xx<:x'; xx \: 

x xx xx <x :vj;m*;-åvKs x: x. xx 
'XX^X' 

: :<xxv. :xx x: -x: -x^awÄS» ■ ■■ &I.*. rWf*- xxx : xx<x . x; -X x ' . ' -x x x.-x-.xx-Xx x 

■; . ■■■:■;:"■:. 

xxxxx xx^x-x 
xxx*x;vx xx*X'"x:: x x x :■: ;:■: -■ 

■■ .. - ».-.- .-.. — . ■ ■ . .. ■ xx ■ . .. 
->x xxx . : .. ; ■■■ ■ ;■;■;■■ : 

:x*x x*x 

. . v;. ■:.:::;::■.. . ; m ..- y ' ' :■■ .: xxx;- x x: ■; x x . x x X^X*. 

;.- ■■-:. : »k 

xxjxi : ■ -x x*xvx ; x-xx:x : x 
:5 : ■■ ■ i .-K ■ ■ xxx i ■:::■::: xx x- x x '■:-: ■:■-■* xx 


:■:■ x-i-K-; x 
...... ..... xxx --.--■■■■.. 
:■ ; x ' ::■:■;;":■ ; x ' ■— . L x".— :■:■ ' ; xx x x^xxc-x xxx v xx\ : ■ -xx- 

■ XXX'X. C-XX-XX 

x:x:x : 
.■ ss : ■ :■.■: : x xx-: xx x 

xxxxx: ■ vi/*:: x-x:. :xx xx v^« ■ «-*\*^rt^ x: x-x- ■ ; \ XXX"." 

x; xx-:x 

.. : ■■ xx xx- xxx' :■; :■; sssa? >s XX :... ■ : „ ::■ "::■ :x x: xxx- x ■ xxx- ; ■xx . x-x ::■' •SA\ :. : :-; SS.sS. 


♦ ♦ 


-"■■;'■■ :- 

: . ':'■*•: :': ,' 
: : - -?sa\'. ■ '■- ■ ",;;■;:; ■ *w' - ■ :;:-■ : : 

■ :■ ■■- ■ : ,: 
: . : : ' 

■ : ■ ',s. ■ ■:.- ■: ■ ■ ■ ■ : -ys3 ■ ■■ :■ ' ■ ;;■■■ ■ ■..'■■■ 

■::;:■'■::::■;: '.'.V.V.'..'. 1 .-.^ ■ l _ l' ■ ::■:■:■: :.:■ ■ i ■ :■■ . ■;.■. 

..:: :«■:<■: : 

K 


■'■ ::-Ä> :■ :■:<■: ; ■ ■ .. ^X L _ - _ X _ " _ ■»' 

■ ■ :■■-;;■ ■■:■:■;:,'■ xi ■ :■■ ::■: ■:;■:■";: ^x"x <x"x , L » L , x ». .x^ Vx L x X - x .V.'. x^ L x x x 
L ■ ■ ■ L L _ X L-L-.XL.-XX. L X . 

: ,■ ,::;'j 1 :-:;:;vx.,;: iMvi-MvX .:■:;;' 

■|L - .'.V, X _ X _ -L-.".-.-,-! ."x L-.- — X _ L L 

: x-:. x- -;;: ':::v;:vx. H . : 

^rxvX^vxrxHxvXv:,"^ 

... ■ , 

.:. :;■:■:::: ■::■:■:: i ii i ■ i 


■ :i; : K ■ :■-;".:■ 


.... . ^,^,v: Ox- :'■■:■-■: II 

.■-'.■-■x".^ ■'■".■.'.'■/■■■".'.'."»'i'' L . 

:>x:^ : l : ■:■: K>\*V*+ ■::.::■:■■: .' ■ . . . ,■ ;-:£« 
:-::vx-xX\ :-:■: ■'■-. IVxV-y,- 
.■>X',<>: ■>:■?:■: v; ■; : ■■ ■ vX- ,x* : : ■ ■ : .•:-. . ;-:;■:;:':>: ■ v;v..:'-;- v:. : ; :;:■ i 

■x, .".' L ,x, . L 'x L L , x-x-.' V.'," 

::■. v: ss. : :: a;:v::w:-: 

■ ■ :<,■ ;■, >: .: ■■ :::?: ; -\\\-s> ■;:■::. ;■: ;. r..-. T -^t T "'^*' ,::: .■'Xj:,v. .; Sf;:S: : 

■ 

■Xv:- 

■ r-r _ - _ . ' ■r _ x _ T T _ . 

- . ■ : :.;- : 

.,■ ■ ' x ■,.. ■ -..- -.., ■v::-"-"' «:ö -:■ 

:■:■;■::■:■: J/x^ '■x'x .-.- ■:.■■■ :■ jx'" . . /: -xX*::-:*, ;,: :v.' : : : :■■:■: : . x,*<x-X ^; ^ : :-: : . 


: ■■::■;-:.■: ■ ■:; :: . : x .'x-.'x_-x x-. ■",: ' ' Ife : -o 
■ . . 

■ - : ■ 

: ... ;: ■ ■ 

i ;-XxXx*x; ■ ;:.. ■;■; ■ ■ , X / 


o:-;-;-:- - . >xvx -:-xv: -■;■:■:■:* j: ■: , x -: v: ■ 

--/■ ■ ■ ■ 

■ 
; . : .X - . - LX ■ 


: . : ■: L |VtV L .■ 

■>xx-^ 

:■ ■>::' .:■ :;:S:piel ledaren 

:■■■.: ;;'-A ;-: „■"--:■:■"- vx'-.:' < . , ■:::'■' , A .Äwmw.v , . ■;:■:■ ■ ;■:■■.:■■ . L . xwjw;^,:^ :■■ 

en gammal saga, men med skillnaden att '" 

. x:x-..v.,:-y*jJo7:>-- . -v-xx-x-x^Jv^v - 

■ ■ ■ '-^x . 

gii; En sillar e SSllliilÄÄiBfflEiiis 

Vvr: ::4.. x. ...:;■;.:;■: A. ;xx t Xx>x:xx^ ,XxX xv<>X' !,<x. ;■;-:■ 

■■■.i , 1 . . - T -^, _ # — _ x- #".—■. ■ . ■ ■ ' .* VK 

: ;;lil||ill|lr'SL ) :: och;de!tffil|e!f 1^ | 

:-X;X-X : x-: 

s|)|llt,nien det är SL sorxl hlllar pa vadde 
lÄila spelarna råkar it för. Spelliiären 

x^vxtiii?' - , J, .x^A . . ,xX'vL :x-X' + x:vXvX<'XX^ 

- ^ t ' r ' ■ ^ ^ T *>.'. . " ' ■ x' i;'(\ffl( T^ t ■ ■■■,v . ■ " X\v ■ ■ 

r'. T _ . J . /t',' 

: Mttar: : :.:på:!in|rigeri ■ i ä v;el|||l|,;;-;be|:||i|mer 1 
vad som händer, hur spelarnas fiender 

. J ;vx"x. 

x.xrr^ x x ■■■::■ x: xx xx ■;■■::. xx>xv xxxx\ xxx, 

. t - -X' ■ r Xv'l 1 ,-- , .;-;- , .--v.;-,;.v. i .v, '^é;,* + w.^ t ^"x; t w*v.^. ; ■ 

|ll:;'ipelarna-- kommer. ^' Spelils- må l:ir : liliHlt; i; 
vinna eller förlora, tit äii ; |L||§pPg^^gp 

l f jf.sss,: . :xx:vx<i:ix:x^ 

■ ■ ...:- ,: -. :: ■ ■ : : ■ ' : :- x ■. V ' | .:'■ ^ :::: '&? ' ' ■ ■ Kg|" ::■: ■ ■ X x'X'"-vxX' Xcx 

V x .-. + J-.-.» x x'x_ . .-_'x L L X ^ L X X^^^X .'."xL^ L x"x X .^'x L X^ V L X .\V,\ V. - AV,\\V. 

x-.-x^x xx*x X'vx sa : >:-x*t:<< 

XvXX"-XvX 

:: ■ ■ :■.::■:-: L "x' ■:< / ;„;■.,:. : ; 
s.-a--- ;;■;:;: x^x' ■; ■s x-X'X:x:x x^x*. 

- - T - - T T l T L » " Tx _ Tl-l" ". 

■■': 

.-.V::. .■::: :-■ 
■: . . :■■■ 

: . . 

■ X' --x " -■X' . • . ,. »Xx* ' X X-. x : x.: . ■ ■ - 1 ' .. J x" _ ■ x'- _ x x J . + xx*'- x 

::■;. . 

SAC 

x:x-vxx ; 

■ ■ !$>:« 
■:-x-. ■ -x -x . . 
x xx-xox: 
:^-Xvx:x ;-' ■ ::■: x •;;■;■; ;■;.■; 

. ..,xx:'':- : ■■::■- 
■ ■ X ' xxxxx 
xx-XvX^-x"':xx". : 

. : 

■-x- ■ ■ x : Va XXX-, « :^x- ■■:x'." : 


■ -X-X'xX xx> :-x-X' ■ :■ ,■:■,: , '." XvX 

J ^x-» Vf x — x-. _ x XX 

■ xvxoi-ivOX' 

.>X^vX.X 

:■: : ■ . ■ 

■ x' .-X ■ X- L - *-. - X ■. ' L 

X-X-^Äi, . ,X'X 

:■■: 'X x. SSSSA . i X v. 1 ;:..-; ■ : xx'x :-jx\ x 


X- X —X, x ■ ■: ; : : - x ■ x- X., . . . X'XX . . ._ . . L _ L . . 'X. : j: v;.:-:; x vx"xx. WKOSWX X v 

x<c^:">:'X*:'X. ;■;;■.■;■;;;■;■; x-x;-x:.-:o; 

:-'X:x: ■ :x ■ x ■ x*x-,y: «•:•# : - /x 9^1^ ; x': x VA*>:-;v^'i x, : 

;;;-,:x:.x::.;::- ;-: 

wxm::^ww<V 

xx* x- 

f n Vrt Wn Vro v t x'. . . 

:■■;.:■■ M 

>:x x^x : - ; . . - x: 

x- -x,- x--^,. ■X X XX' ■ ^ ,xxx: x 

■,,',- X, .' ;■:■; L . ' X- L . »— ' ■ x- :'x: . x : ■ SA ■ ' ■::■■; ■ i X x.x ■ x "x . X ' ■ ■ , - ■■ x:x-x:" 


&;X$\ : xox x.-x 

X XXvXvX- " XX % R pik^mmm^e^nms ii 

■ . ■ " ■ ■ . x " ■ : ■ . ■ x . . ■ ■ ■ XvX x: ■ x. ■ x- x:'X:'-x: ■ x x " L , "x;;;; Xx x 

■ ■ ■ + ■ ■ T ' ■ ' ^' j^. 1 ■ - : : l— ,"'XV*, 

Grunden i 'f^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

spelare skarflSÄlMiBiipåK&idie- «»:■ x :■:■;' w;vw ->x^X'X*x :■:■: : x "X . :;.: : : :ox : X'X x- XXX XX V. ■ -.x-x .-, ■ 

: x" : x:xx 


V 'xX. ■ ■ X _ ■ L _ .L - .' L oxxvxx*: :■:■:■:■ : ,■ -x , V". ..-»-, ■ ^ x ' , ÄKv.' x-txx: 

i: 5 L _ L - .' L . _ LX L v. ■ X X XX X 

■ 

: ..':.■■ . ■ ■■'. 

-f: = "-.x : :"xx.. ■ ■■..■:v : .-,:,.': :: --- .■;:,;:=:x:,,:x': : - ■■■ . ..: ' ■ :: : ."x- ■ ..' : - : : -: : - ■ !^ ;: ^'^ :/- ■:■■■;::''■.■. !^ : : : : :. - . ■. .:.:■:.. :';:■-■ . !.-■ ■ ■■;■■;■■■.■■■.■■■■■ ■ ..: i ■■:■ ■ : _ :: . ■ ■ ■ V;.; : : : : - . .. ... ■ :■. ;. : - -.. . 

W^SSlSS^)^^^^^^äa& oeh våldsim det beror på en av HÄrfÖälfiK eilfiÄS ■>Xf 

:■ ' 
■:xx xx: 

■ ■ : . xx ■■ rollperson, <^^^^^p^?K^ro^^P^ 

- ■ ■ x ..X' xS-Tx XX 'ii* X.' x. 

-.-■ — L T ''t "■■;""■ ' ■■■.■.■ ■-■. -■.-. r -. . ■ - .■-■.-. r . ,■--, ■.■■■■■■■■■■.-■. . ' ..-.■.. . r - ■ : . ■ ■ . ■ ,-" ■ r — .■ . — . . .. — ,-. .". ," —■.—.■. . .- r r - ■ . . " ■. ■ . . ■ . r —■ . . ■ . ..... -—■.■■ ■ 

din IW^^åM&^^^^^^MW^ 

— ■ "i ■ ■ ' ' ■ Ar*/ xxx<:'.x- H : "v.:;;:: 

^''v, ' ■ : ■ " ' x >: '"x : 

na turligtvis bar a i ä^äpJiä||äS|Si 

'.:. '.". ... : . y.-. '.. ': .. .:;:■ :■'.:'.:.■. '.. x .. h -. :- :'.:.'■. ,i. ...' : : : x : --..;.'. : . ■./ '■■. ':'■ . xöx"::- .' : 

■ : . ■ .. . ;■ . .* ■ ■ ■.. .-.-.;■■ x ■ ■■■■■""- 

bestämmer vad häri skäll;; ■ :_ v ;;:;/v T x 

:"x: : x: : x ; x':" x : J: :>xxx; >/IW. :.■:.■, 

. x. X';^ ■ _ L.' " _ x' !=;:: :.x>x . :x- . '■ ■ blir det ^(MmJ^^^^iiéWi^^^U 
honom vai|J|ådan i äventyren, 

ISÉet är att på dåttB:såttWmägmioMI::- 

:- : *IS^Mxv:löxw^ . . . ■ ■■-V- y --: 

ili!ilm : sin rollperson som äailllltr x I I :;■■■ i|l|i|i||jiimt hur H^^^^^^^^^P 
hjili al laieller Öeh tärningssiig kan mai 

mZQm*m- ,X:.,;.- : .:. i ' X ' f \ :\ i + 1. . X: ' 1 " . XII - ■ ■' : ■." V . ; ,. ' ' ' S ^ ^ 

^mmM^WPM^ W^^^^^ e te Ä te v x: :«?;■ w 


wXVx- ■ x l' l x _ l "X X, 

Xv 

o:: x- 

Xvl* ■ SA ' ' ■ L J .'x'x L .' '- _ L _ X .XX. 

♦x-xvT-x-^x Xiix; 

^»XXxXXvXX;:' :w* .■;. :;xvx- :««;k xXv ■ x'"x . : ;;.; Sx:x 

■::x-: 
■ SA SAySj ...... . ■X 
ifiSLA ■:■.:■.■. ::-X'X. 
:■::-: ;: 
■-x ■ x >:■:«; "X . -X 

x x';x.Xx : ■■ 

XX-X-. T -^*.^b X L XX. 1 f 

. -:-:"X-x x'-'" : 

&£px 

x :x'^::*:'X xx :': ■-: ■ L l'.'-. V L . ' 

X'.XXXX X 

, ■■ :■: X' xx" mm 

xx. X '■' : ■■ >Jf xxx l X 

x : ; '.;';' : : : . :■:■ x x" : ■xx: x b rfx iV. . l _ l' ra. Spelledaren 

•J¥^^Äf|'0XX " ■■ "\vf L ^;"X;';X L XX ^"ÄOX-. .X\XX//X X<"; J -'X X/XXX^X^ . " _ 

lÄstämmelfcaiåi^rtfiifeäÉlS 

d+ * . xx-'x-xx :xjx. :;vj.::x':vx: :xxvX,.vXvX. x:.x x xxxxxx.x.: .:cs<o"< 
■.:■::.■ . 
■ 

;tvX*xX x x:x: x ^x^x<xxx\ ,xx x^w«*' 

........ L -..-^,- L - x . -x. XX X . X X . X . 

■ ' ■"■ n ■ ■■ ■ : ; xxx- :xxxxxxx: „; . 
x ...... . . y X\XX' 

■ .;:■■■ ;ix '^y :wxm XX ' Vf :'-'.xX ;■>.■;■;« : xx . .x:: 

x: ■;■;:■: x 

X'XX.X':' 
x. : ■■■ xxx xxx: sss : x x.x ■■ x^x; 

: ;>:: : 

: . 

:■:. :::■ xx :*x 
x*:-xx" ■ .■■ . i :x'x:-^ 
x' : x:: ■-.■X-: SA M A R BET E 
ELLER TÄVLAN? 1 SS,i\ sa-a.-: SSSS. SSS A.. 

•&YA& x: :xx:' ■ xx xx x:xx. x l - l _ ■ r. - .' XX ■ ■ ■ L L L XX Xx, ^■SSA\ :x- . 


■ XX A XX 

N y-AA ssss,; \ ■ följder roIIj^^^^ri^^^||^^^^ 

as. ss.' a': ■' : :-x : :XxX : x'. : x" : x 

, x.. x-xxx Xxx, x.x-: x:xx: vxxxvXvXiv*.. xxxxx xx-vx^x :öäöä^'M ■ x^xX-. . -a:*: 

x.x.:,:x L 'YAs. 

:vx:x<*x,oxxx , : : ; 
: xxx XX. L' L L ■ L X l .Xx-:'' : : 
x _■ x. 

s-ss .SSS. X ■ ■:: x 

■SSS': 

: ■ x x 

,x x :■ 'X XXX 

XxO 

[■VX^v'-- 

L L _ L l" X L - .' 

x-.' x,x: x :■■ xx: #«xSad x':xX^ !o x:x G r un deg en sk a per 

■ Xv.l-. 

,X; "A\'AA-A\ XXx* Xv„X X-X X^vX^vX^X:. XX X .xX, X 

.;-';■ x,-:. ^&m'*£'S& « m :,s-Ä:m:'^- : . x;*-..:;;:;:, . / ■ v X'XX " . - . X. 

■t^y-S . 

X-X-X^Xx.XX x, 

x. l v#*\yrtjrrt . _ x^x _ x ■ 

■: xX-x: ■;::■:::■::: x 
■■:-io : : ■ . 

■x _ .x r x _ L. T X _ X ■ L L 

X' X'.,: ■ :■ 
x x' ■ xvX.xx ;x :x'Xv: ■ :xxx:xx . : :x 

■ ' 

x : . 

xxxx , X .■L T ^L n L + X-»i^ ^■^*Vx' 

x-xx*:'/ x<->x< 

h X^'^XX' : x : ■X\X :■;■ ■ . i !& -:.. :x ■ 

:-w. 

:.■-: x- 
xx '.; 

; 

'■ x' : ' x 
—■.—.■.■ — 
: . xx x ■ ■■ - ■ .■ ..XX' : x :- Äs SA' .X'XX\ x-xxx ■■x> : ,x: 
:":-vXX- 


■ ■ x : " xxx 

■'x'..'x-,--.' —■. _ X . -X L .' ^ ^ ■ 

mm SA. XX : ss. . x 
■:■ : : :x : xvx-xx-x .■ _ L' _ L. L--X Xx'X X SSS. . :x-x:x sssj; . X" 'X :■:■:•■ »>;o. och färdigheter 

■Xvxx;- x.vx:-x;x LL 'x\vXXx:x L . -xivX^ . . ^x;--' xl.-.Xxl-x^x. 

. -•r.- l --.- i ..-:. . t . m "l ■■/— w*. ■ i- d .x-^#-*.; + ,\' ',»- AJ^»iV/ j> rt NX 

umMc^^^^^^^^ égensläperiom 

,r x''.;x-.- ■ - ' x*;xS>: 

skrivs med siffror Ich talar om hur stark, 

.. : : .-.-.. ■ . L .:- ' : : -. : ■■ : . ',■'■■: ' .-'■.., ■■:■■■ . .''. ■ i ' ' + , 

^^^i^^^l^^li^b^i är. Dessa 
egenskaper kallar vi grundegens kap er ; 

oeh siffrorna grundegenskapsvärden. Din 

. '■.'..—■■■■ . . . . .,. . r - r . . . T . . 

röll||erson är dock inte oföränderlig; med 
tiden skaffar han sig erfarenhet och kun- 
skaper på många områden^ vilket anges 
med färdigheter. Hur duktig man är på att 
använda en färdighet anges också med en 
siffra som kallas färdighetsvärde. X X : xx xx:- 
SPELLEDAREN? x- xx,. ,xxx ::xx 

:■ x:xx: : : : x: ----- l \ -:a _: 

■ : xx'. : x. x:' X . 
■■ x ■ : x x' ■ 

n:s: 
xxx^ XXX x' 

ssss ■" ■ ■XX X 

■::x:xj 
x:»x ■.■:■■. xxx:- 

:xxxx ss ■ x<x:xx'X ■:-, Äipeiiets viktigaste pirson, 

V^^^^^^sc^^^^^^ärMjff^^ spelar- 
rtll ■iiilpersoner lelli— -han bestämmer 

%PM&*Si%Z'% ^"-XXfXXX '■:■■ ' : lx , .^f'L T . T ^ ;-;xx. :::■" .. : AK X.: X XX ■ r 

'XX-XvX^X X-x: 

.: ^xxvxXX x<X'X 

■ L _ L ■—■ ' LX _ L' L :■ ■■ X' xx - ; 
x". ' ' ■ 'x-Vx"- 

:,xxxv""x: >x- 


xxx- L - L -x ■ ! XXX XX 
SA-A XX 

: sssa xx 
'■ysssssA' sss,-: Xx' ,;xx,x - r y-- ,. :. X xx. X .x". . -, m Xxx-:* ;■ :-x ' : -x : . x< x ■; : x 

: .■ : : . . ■■. : : l x x. x: xxxx:' :xxxxx- : : : xxxx XX X :-^WS A 1 1 lllCIIf lp P 1 .LÄ; 

' ' .Wx L- L LL ' _ ' X X _ L ' x" X ■. V'x r X L L "l * x" L ' ^ ^ x' b *. '^ X \ » f f^ 

:.:: . . . . . ■.. j . f; xS:;:S>iSJ 

Mur din rollperson är |11 sinn|läi|t 

x; ""xvlV,;.- l v : 'x : "x : : : : :;; x. x.': : 

Bestämmer du iJKll^iliSri^^y il ■:x: x 
x-x*:xx'xxx\.x 
xxxxx ■ ■ : spela , Vill i|JjÖ; :i l||äiip llÖiii^iiig r ölj 
person skall du naturligtvis agerl W 

och fredligt ^^^|i%^K<Sibsya^^K^I 
inför när du spelar. Har du bestämt att 

xXX'Xx-xx x, A x- x ■■.x-:x L x^ : ^^i^^K%kåU.slCR:sé ut, vilka som bor 

L X -SS.\'A\-\S. SA-S *OX KW/, XX,' S* . X . . ^ . , r H ... 

Idärl vad le gör och vad de tycker om roll- 
i^^^^^^^^^^i^é:ocks2i på de situa- 
tioner du stl|l it|||r. Det är egentligen 
bara SL som behöver kunna reglerna. 
Vi de tillfällen era rollspelsäventyr 
utspelar sig i staden Chronopia (beskrivs i 
denna bok) slipper Si en hel del av detta 

^ÉJÉ^^ÉÉ.^^^^fl/ÄP^^ ges där. 
SL kan då koncentrlrä sig på själva även- 

pXXX: ■ 

tyréts handling 

i^^|^pPI^P^I|^^É& ar alltså : y : ärlden, :: och 
IlÄlerna ger riktlinjer för hur allt som sker i 

■ x' sa x x :>--x h ,xXvXvxx.xx x-:x. ,:.V*rx-;;xX'"- j * :x .. „v>* * XvXv/v -■-;'■ ..t...'... ..... -, x^xwxvx* 

■ ■ x'lx : 'X'.*x'x ; Jx"" -:1 ': : .x * * . 

. x : l:':lilllhan< När : tJE^|0^^^1^ 3 ^^Mlå^Ai^ 

:■■' : - ' '■■':'■■'. .'■}. '■■ ■;;-.. \\- ,\ .'■- .x. : ._.x_x: :.^ . ■ ■: * xx : % ; . ' .. ::'. . ';_': .■ '.. ::■■ i"-!- 

nians pel hjälps åt för ät| nå ert mål. När 
ni tillsammans låter eriäntasi flöda kan ni 

skapa en Berättelse som bl^ s$M~ 

"■■.'.■■. ■ 

nande därför att ingen vli i förväg vad 

■ ■ ■ ■ 

som kommer att händi. X'.'..,'!,. .■,. SSA ■ ■ ;'x;-;;v 
■ : 
:-;'vX ■ : ■ x:vx- X. T ^x _ . . . . ■ ■ SAMSAS. ■Xv'v 

ss ■ 
:-:ox\'; :;xx 

:xx : ::vä:X<xx;v 

Vx-xixxxx;-: ■■-. x ?xv;xv X, X :-"x-x .■ X' \ A-s x I de flesta spel hähdlar det om att någon 
eller några sia vinnas I ett rollspel kämpar 

.. ....... ...... ... ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■.■;■■■;■.'■' . .'. . :: " : - -. :: . : - : ' ::: ■ ■■ ■ : - r - :r * ■ " ■; 

ni dock inte mot varandra, utan mot de 

■ ■ ■ : " ■' : -x : ■ ■■■■ ■■■ :: . : ■ x' ; '■[' ■' ■ ,x' : x ' "x '■[[ ' x Jx : . : x' : "' ' x ; ■ ''■[''■'• '■'■■' ■ ;;■ ■ : ""' .■■:■■.:'. . .■ .': :: 

faror som era rollpersoner rnot 

den. Ni måste samarbeta om ni ska kunna 

■ x ,-x-X -X . x ' ■ W..*X\* + -X'"\- " L ■ ■ '"i'-' x' 

. .■':'■,■ : ' ■ : -." '. ■ ■■■..■■ . . X;;X :: : : :: : ■.■;■■ ' .: : - XX ■ : 

klara er i ett slagsmål M 

vare eller blodtörstiga gobliner. Att förlora 

::;.:V :: .fff V^S 

betyder i det här sammanhanget att man t. 

:X 

ex. blir Ä rned sitt liv eller sina surt förvar- :. xXX 

■ X 

■ x' : 
: X : xx:xxx' x : ;xxx: 

:xxx; >x-: 

xx : Xx-^ivi : x >::::::x' 

'.SSSS X . xxxx\:x»xv; ■ .: x- ;; ■:::, 

■ ::■ x x: c-; x _ x 
xxx-xxxx'» 

\;-'x;:-<xi:;x"-' »>;w; Sel fl.VL-.VJ 1 .-.' ■ L _ ... _ x n ...... shiS lin rollperson försö- 

regler som vade pengar. Att virina kan ^ vara att klara 
sig levande genom svartfolkéns grottor 

eller att 5ädä^i|M^^4^^^^KlP^S 

■:i.x:xy'^': : :-x ":--Xv: 

nas klor v VASA X 

■ x: 

x-x 
:x:x-x :y:x'>x- '.--■ * x _ . , - _ x n 


■ ■ XXX X* \ 

.-'■.:; .,■■ 
x xx: xx<x 

X ^ x/XX X XXXv. SSSA ■x-:x:' x^.'.-^ .'.,' xX : X .*:>x ;>XXXX. 

■ x-x "vx :■ ■ ,x Xxx: 

■ ! >^/X-X 

'.'■■.:V. : :xx:&> 
. .: 

: ■:■. : : : ■ \ 

xx:*i::x:- x:>xx 

: . '■ x * v ;■* ■>!*„ xx-x^X 1 :w!w; . .■ : 

x. x '■X XX-vXXXC'*- 

L L X _ L _ ■ ■ X .■ —■.■■— L—L _ X. _ L L' XL . _ L L 

■ x ■ x.x . :x 
: x ■ ■ Vx->XX ; ,\'., x*::xx Si SAS or a någonting, finns 

: :■■-_ ..,:., . X.:xx : .x-;-. xx : X;-X-.' : :x„ : ■.. -;-Sy.. y. - - ■ ■ .x-x/ x'::: li 

I : vislr;;hIlilol: chailllan lar att lyckas. 
IISiii^SISlBi dih iöllpirson försöker dyrka 

&SASSS x-x' :.'-x'x:^xV:x -xV^X'.'.' : : ■ ;-'X ".* . x ■' . ♦ * 

AlSKI^^^i^ff&É^ ^IlteÖ Tja, ; . ■ :. xxx En viktig del av framgången ar också 
att din rollperson samlar erfarenhet och 
blir skickligarexHur du bär dig åt för att 
lyckas väljer du själv; vill du gå den hårda XXX . ,: xx- :x:x;vv::xv X 

'XX "XXX iiir ■:,x" x- 

:xx- x-x^x 
■ -x xx x'x: . x : 

.■ x ■ r - L - - - L ,-.- L - x : x ^«r :■:■ . : ' -s-A-S:' ' : " :--. : '- . 

■ x xx : 'X-x j: x v x v xx xx-;, ; x 

•xyisvf r> l'.v^.Ox j .VxWx .■.' i -.7 i v,.. 1 

tX&ys+A ■ ::x- X-X" ■ ■ ■ x SAA ■■ :-: -:x.VxX: ,;x;x . .. . 
■ ■ ■ . 

XX'. ■ ■ ' ' x . 

........ : 


A- , SA x... ■ : SAA SA 

' - ■ -. ■.---■■ s •■•■ ■ • ■•■ . ■ 

[* ■'— -■ . '» r X _ | l /^"+". 

":: x xVx :xx\ ■' x:v : . . . ._ mm. X .xx- ^^:x>.- 

X :x,y; 8SÄ-3S x>x:x' .,X-,'X- X - 

-'xxx x. x'XX X X 

LX ■.■ XL 

.. : : .-f:-x-. 
l. x . x,:xxx 

:xx! ■ ■ ■:. 

; "sa ■ ■ lXxx X''X. 

XL LL X XL L L 

L L . ■ L L — L ' 

-/XX^X-; X;X 

\aa : a>äv^.. ' '■:'. 
■■.■.■■..■.'■■■■.— 

K l" '. J x"x^i J ^X J . J . i "x L 

xxxxx: :xx ■ —■ ■ X L _ -X x: :■■:: ■■. ■xxxx x x ; ::xx:-x 

X _ XL _ x' t 

*yAA : 

: xx-. X. ■:■■■ >A A-[ 


■SAAAAA xxx: : 

■x ,l ■ ■ : :-: x x X . :vx^x:xx^tx:x;xx:xx;xx' : : . . ' L X ' . ' X X ■ x ■ ,.-j-.. ..-.-,-. xX"X 

:-x:::;":; 

XX' x XXX 

x J X*x".V»"x W ■ ■ ■ ■ 

■ .. . L ■ . yy ■: : :v •yyyy. : :■ yy,: ■ ;::■:-;■:' 

. . x 1 

: 

■ ■ .yyyy. yyyy i-i ■ y ■i, . ■ ■:■<-: i-i -i ■ ■ ■ y -y iv- \ .fr- ■ : •'iSiöSK TOK ■' . ■::: ■;■-;: ::■:■: , i iiin- 
» 


-a yy ■ 
■ L . . ■ ■ ■:::■■ n 

.- 


yägen är riskerna och spänningen större; 
går du lugnare fram får du tänka mer för 
att hitta elegantare lösningar. 

Faran är en väsentlig del av rollspelet. ::■>:::■;• p. :.■;■ ' >.. ;.;..,, ■ ■ fo ■ ■ .:: 

:. .:: : . 

.:-: ■-.■:■:■;. ■ n . ■ ; yyyy. ■:■-■■:■ v:v..v; ^ -?*:■ ■::■;:■:■;■:.■. ■ ■ 

i: ■yy,y ;v..vv. ;-: : 111 y. 


■;.' 111:. :-,-- yyy ■: yy. ■ -yyy. . ■ f*\ T J/,^ yy ..■ yyyy : ii- ■ 11 ■ . Mest spännande är det när man agerar i "ivl 

ill i 

och-död-situationer " . E)u kan sim spelare 

. /■* :■-;■'■■;'■; : t ^ , ' : "*^ : ;V^v': : ;"- ; '-;\' : : : ; :: ::._:'. : ; ; : : : :: ::.' 

ge dig in i livsfarliga äv||^l^i|||l^||| 
någon personlig mky^f^ff^^^^^^^ yy - l . ^ - L - , .-' yyy. v;:'.;.:- ■ x*. L - 

x.i x- ii— 

: 

y yyyyyy 

v:": ; "v;': : «♦>: '.vi :■;■::■>:■; 

■:;■:,:■:■■ ■.V.". . T ^x n iv-v-: ■,vv:«*: 'x"l. J - l l. 'JKC'Jrt ■ . y, frtto: ■;-: 

'"-; :, -' L "; : :"-;V : "' : 
■ ■ ■ . . ■■■■■ söm utsätts för al 

skadorifflni din ::■■;: 

: ■ x<« _:: .: i'i -iiivIl.Vx.VxI.: ■: 

: ,.,,,; ■ . ■.::■■.-.;.■;.■.:■., , 
"-■;■: : : : ' ■:■ ■: : : ■;■:■: '-■:■■--■ 

■yy. yy£FVyyy ■ : : ■...:■: '■::'■,■-: y. \ i :>; i y.,y\yy yyy- 


: ; .. «^:<ös ■v:*:. :■: 111:1 ■>■:■: :■: ..<■>. ; .:i. :.. ! i. v.'. . ■" ■ . 
:x : ■■ 
Äror och drabbas av alla .-..;. ;.. . 
. L.L - X. _ ■ ■ y.\ : 


)er|ön : ;stryk||li|lij^; 

j kur^n ;: lr ^Hl^^^^^^^l^^^^^t 
friska krafter sticka ut och äventyra :A :o::v: ;w;v>j;'ähw 


'■^v:-:-: / ■'■^ vv;;-v ■ ■ .:■■::: : ;\vi\ : - ...;:. : :r: 

yy.-.yyyyy,: ?R¥™Ä«>?s: . - _ X .■-■.■!-!■ . w;ira- M; .■XsV/rtV^ 1 ! : ;■■ 
■ ■ ■:-■; 


.::-.■::■■■ 

■:■:■:■:-:■: ■:- ;;. :;■:-. .- 

: :: : ::::--- ; -; 

■ : : : ': : V. :" ' ; 
yJiy-yyyy 
:<i::/y, ■;■:■ >:■:■;:■ 


■■■■■^■-. -.■:■.: ; :■: '■: 


■ ■ - ■:■:■ x*:: :: ■::.. K:v.;Öf& ; ■:■; ■:■ - 
: :: .. ■■■ 
■:<::■;:■;■:: :.■:- ... ■Ii- v- <.-.-. . ■■■ ►;:-;■■:■ : ;■ ■:- ■ 
„ ■ 


:-:■ ■■ :■:■ ;■ ■ ... 

■ . — ■ ■ 

■ .... >:■>;: ör att spetä Drakar ochWernöner kk- . ; ■ 

. ■:■;: 

:■■]■::■■ 

y, ■ :•. ;■:■ 


. :: ■ ■ ■ ■ ■ -;:--::;: l - ■■.:■..:■■ ;■ ;■ ^JJoS" ^ft'5^'' ■:■'■■-■■■■■ :: - : - :: -.. : . 

..v--.. - ■ -..■;..■.-.-:;■., 

-^ytterligare några hjalpmiiéif f " yyy.-^. ■-:: :■»^^-■ ? .:. :. .::l.: ■.:■":: 
:::■■:,:::■ :, . ' :*?,-» :o:^y: ■y.y ;■ ■ ■"■■■:■■■ . -L x' ■.■ ■l-.X - .' ■:, .- .;.. : y.y yyy\ y^yyy, ■yy . : 
:;■ :■: : ; :::.: ■:■:-■. ROLLFORMULÄR : >■ V :.■ :.'::: |-i 

.;■:■:■: ->:*:■: 
;-: ■ ■Xv-x-; ::■:■::: 

::■ 
:: ■■■:■: : : ' '. yy\ 

.... ::yy <wy ■■.:::.-, 


■ yy. 


:;-Xv. : ..- ■ ; . ■— :■■ RÖllformuläret är en blankett för rollper- 
soner. Där kan du fylla i dess grundegen- 
ska|er, färdigheter och andra data och ha 
dem lätt tillgängliga under spelets gång. 

" ■■■ ■■ '■:;' J :.. : 

personer fspelleHärpersoner — SLP) och 
heller föra anteckningar på vanliga papper ■:■■■: ;v II : >:'>:-:■:■: : . : :.J' "w"w .'*■"<-. 


:>X'^: ■x _ . _ .-- _ x- .-xx 

:■'■:■:■ :::: 
■[■■yy ■ .-:■ : x 

r - . ■ ■ 

- .' . T -. r-, .'r ', skriv med blyerts på rollfor 
muläf et; Vad som helst kan hända, och 

under sfelets gårj 

I slutet av den här boken finns ett roll- •! 

llllruk. . i :■>» . , :: ■ ■ - ■;■;; 1 L ' L ' ' 

■■yy. :: ;,:■-. m- -yr-y. y y. '■:■ 

.'-"x ' L X J - h 

::■ ■ ; \ -: : 
■ :: fr>:^>tf LX _ l' X L -■ ' X _ ^X _ X _ . V L v/iv; yy^&m$& :": ■ ^ . K +\ r Ji '-x' A. L _ X ' -i t _ . T ^x" 

"■.-■: ., ; : : ■ yyy.-y. &r<$v w A\ ■■:■■:■ ■ 
: :' : ; - : - .. ■ ■ ■■ ij ';■■■. : : . 

■■-"... 

■ TÄRNINGAR .: ■■.■ ; >: x- : ■:■; yyy '■■::■: Du behöver också ett antal specialtärning- 
ar, som finns att köpa i samma butik som 

. ■ ■ ' : ; ..." ■. .. ■■ i ■ : ;■ :■:■ : ' ■ . ■.. ■■■,"' '■.'.:. ■ . . . ■ " .. ; - : ■ ■ 

du köpte det här spelet i. Den sexsidiga 
tärningen känner du igen . :■ :■' ::-■' ' . : ■: . y yyyy. \ 

.: ■■: ; - : 

.■. : xv.-: : :';' ; x yyyyy- »: ■ ' ;S&3v : ' " ' : :" 
. . ■ . 

v 'Ä y'^ ■ 


: . x^: :: ■;■;' . . .■.■..■■■,vf,,vf, l - 


'./rfK.'?-. 1 !; 1 :: :l. 
■ -y ' y yy ■■■:.::::::■-,.:; ■:-.;:;.,.^.'.,:-.-. ■:.■ ■■:::::.■.....■ :. x-; :■.■:::■ - 

.■ ; ■ ■:■:■:■>:: v:;: 

y* , -x l .'x ^ " y ■ 


.. T ■ i"*V ■"*" L —X-L-.---L :*■..';- '■x- ■,:■:. 
« ::■:'■ ■ :■ :■:■-..;: ■ :;■. ?Si 
■ ' ■ ■ .... ■■■■ .-^v^ T » ■■ ■ :■:■,; ■: ;■;■;■;■; ■ <x"x lV> : ;. 


■Lv.lv - -:ii-x. x;::^ iV^tv.V ■ :■; ; »y<i^-*f rtolilvSS. ■ ;■>:■;■; :vx'^v^. 

' " 11. xL 1 ■. _ XX _ X L V " ■:■ 'i ' c v-: x : ^Vx, .'-111' 

i-:i-::i:.i i^xiiixii yyyyy. :>! ■: 

■:■ y. . :■ : : :_; : : 
i ■.■" 

■ ■xi'"xiiVx^X':":^:':o; 
^xi-: •yyy. •:*y,y.iyy* ■yy,. ii. ,i s^rt n .^. : 


:::.x::'xix:x ::i 
.-;..';::ix:x:: 

xx-Mv:;*'! 

XL. XL L _ - X* L X _ X ," 'f 

■ iv:: - :: 'ii ■ l. :-:-: ;■:■;: :■:■:' 
-:■::'■:;■ : i-i'" : L 'x'l . . : 

.'•yyy-~ yy,: ii ■ i 

i. i ■■■ 

L ■ yyyy-\- ■ ■ ■ . ■ :■: :;■"'_:;,"";';■.■; 

i-x-Mvxi:; '«.' X ^XX-XL^xT-V^^-^X- 

■ l i: ■ l 

.V.Vx^lCxx.LXL- L 

■ v : ;- : - 

. xIl xln : yyy ^..:v 

.:;.:■.;.. ;■ ■; . 

:< :"v::i: ::::-:^ 
l..1l!'.;i. ■:■::-:■;.■■: 

■x /.W.V.-.WtV^.'. 

■ ■.Mv;;v::i'x'xi: ■:. m 1 .,1' l! " Il ll 

l^-xx, 'x,,- 

■l :i- iii-ii' -:i' 
/ yyyyyj: l ■■ :: ■ "- ;>:ä :■ . 

Xv >::■:■ ys)yy. :■'■' ' :■:-:-: 
■ iviii"; :,'xii \- iv.;'. ■.■-X L' ■ L l"x _ .' :■ i- -.in- ■ ■■ 11 x'1'l ?: :'■■-: i-x:-'m- 1 ■ 1 :'Vi'.vxV" in-: men de an^Kl^^^^^^^^^iSSX 
;åtta-, tio-, tolv-:Och;i|l|ÖllÉptärIi^ 

■-.-■- '■■■\^.-.,..^j^.i;-, . : .- ^ <rt ^ - . 

arna slås på vanligt saki 

: :;ir " .. ..■;. ■.:' ■. ■ ■ ■ - ■- ■::■-- i' \'- : ~ ■ '' ■ ' ['■ '■ '-["■ '■ v . : ; , : . : ; : i x ■':'•:•* i .' ': :" v":?I':"!" i i 

Den pyramidf prmigä fyfsidiga färfiiiig- 

':■;■. ■■■ ■ ■■■ ; . ■ ■ l .:'- . ,. ..;: g! . ... ■: .. ■--:.. .■; „,:,-. ■ ■ ■'■ -■ ■ "; '■ ■ ■ ■,:; ; ■ y i\/£* '-[ 

en är där emot lite ^|i|^t^B|, ^i^i|^P • 
avläsa resultatet från oy||isidan. I stäljS 

sidor. Den siffra som står rättvänd är täi två tiosidiga tärningar. Först slår du en Ii 
tärning för att fastställa entalssif frän och ,y,y-\ .Vx^xV^ L L - .' T l'x _ L ;v.x' m?;« .■.■x-. _ "l _ l _ , 
sedan slår du en tärning för tiotalssi; 

Pä detta sätt får duett varde iSiélÄÄffi 

ÄäitaifeiÄi^ ■xV.x-ii.Vx 1 ■.■» L - . - .' X _ L n . y-y 
yy-y -'-: \ v 1.1-1 iv>xv:^ ■ , L 

-> AV ^ r , ..._,._ . . . H l_. . .-.►. 1""l"l ■'■ 11- ■. :■ ■:ii l 

■x _ x" L _ . _ L n 

■ x'111''lLl ■ 

yyyyyyyy.yyyy ■ 
.■x L x'.'.'r i x'.*. j ^r f \v 
.ä^Xvv::- ;i>f:-. :■; ■ ,■ ivv 

.■ 

. L ■■ ll Vi" ■ xIIlx" ^^ ' 1 xIUlI"! Ill ■ 

"lX-xMVx" 

■:■.;:■.'■■■ : ■ : i ■ 
i il' IlIl :■' ' : il" ' 

. . : . 

11 ■ xICv.vVl' y . .< v.^ v. i<; vi - .: . v:-.- 

L ixlOx... ■yr -y--y*:-y:y- 

z L-. : ''^■ä:»n w; o: ^j * 

■ ll' x-.-.-l-l l' ■ 

l1- : :i ■■:■.■■ i ■ ■ ningens utfall. 

testLiiatSfiÄi|ilÄ'tt 

■* . b ■'■ ■ -.. ... .:.■ :■ .:: ..' :. ■:■:-■■. 

Tärning förkortas med bökitaven T. " : 'v. : * : : : : ; : : : : : ; : : ;v": 

X. .' ' L L ' L ' " ' ' * "x 

;:: i ::a ,yy,\< : 

x'l .V^V^ . '^•,^. . ^ . 

'ir-XvMi';!''-! 

y-yy.-yy -y-:,::::. :.. - 

■ mm: y-y .-i.'.:ii'.' i ■ .v. ;:■■; ■■ L . .X L. l-xl 

.v>lV-: ^ r S^-y^y : y : y-y: : ^:;-: i :v^;.>V'. :: . ■\.-'.' m ^f .^ : ." -'.'.'.V. "■■:i ■ 
l-:<o>: ■ .-. .; i :£S 
n: i:i ::i x:>x- v , 

::i:n :.i xin ii 

...■- 1* ' 

ii : i : :' ; ; : : : : :■ " i';!':.'.. ■ y i !' ■ ll. : :■■- ■;:;i-:w ii ■i-.-ii.-: ■ .:■;;■' ■■■,■ . m ' 

'yyy. ;-; .-:-; . n^>:^. 

L ,XX .Vx I.' , L X-. .'.X- .-,,^-S ►l-l" ' -X-.* 

-^^;: i 1 1 y yy yyy.y ■'■:■ 

■ -i . l IlH IlI.-ii: iVll-L' '.V iiiviii"'x1'l : l': 
■ ■ : :■■; :-■■■■ .yyyyi : : . . ■ 
■>: ; l*v: '. .XX L~L_'x ' L ll 11 lIl XL . 

.■ ,1 ll!'x!ll 'I . 

;Kf*>Ä«: ':; yyy yy, :,,,:. i 

.. ■.. ., .■ ; ; .xllll 


l.-' L y,y,i yy ::: i i " ii ■;■ ■ ■ ii 


S3:BA l in yy. ■ i 

i" ii.iii 

■ ■ L _ L _ . _ X L _ L _ . _ L , ' ' 

■ 'xTb^lTL-JS^-Ji "l.''l' ^ '. Ll . l Efter T : et anges vilken s lags tarniiig du 
sta använda och siffra! ;! -lö^!F:éi;^^Ä^'- 

■ . . ,- - : :|:P , : -. ■, " ' -yyyy'y' y .■■ ' ' 

h ur många gånger d u s|ä |1|. 2!§. $ |ety der 
alltså att du ska slå en sexsilig tärning två 

-vX-x.x^-y;;.::-:- 

gånger och ligga samman resultatet. Om 

■ ■ ■ - : ■ ■ ■■ - : : - : -. 1 ,■..,■ y. m , y y - ,,. i : ' ::; - ■ -,.■ ■ wm .'!■ . . L X x' ' L _ L _ . L L _ L y'yy 


Modifierade tärn in g s s i a g 

■■ -y yy * ■ "''.'- - ' .■■.■'.■■■.' '■" ■.::■::■■..,: ■ ■■ ■ ■ ■ ■■■ - ■■ : ■ ■ ■ ■ ■ 

Ibland står det t. ex. att du ska slå 2T6+2 

.... \~y 

tärningar, summera resultaten och sedan 

-: :■; l ■ : . . ' ■ : .' : :: ' ' yW$$ ■ ' ,: ' : ' ' ' : ' y~W^X . . . '. ■']. 

lägga 2 till summln. to^ . v y-s-r 11 i :■; i . x i v -. ■„. ■. : 
i- '• i:'i ;^-ii '.ii 

X _ X .■-■j-.-LL r x r x _ . _ J 

■:-:i:... ivfi^yi ■--" ,■■-■ wi) j 1 ^ l.ll 

.' ' L L 
■' Il L ^ ^ ■lv. , ii : .:. " 
i :i'l : i : h' yyy. ■<yA<'f: lv..';; ':.■:-:' ,:v.- ; i :iv;i '■ .vX : ■! ■"..■: ■■ i 
: " i , ■ i ■ i i::;i:i ii i 

. . l . . : 
l '■ l' 

\-.Vx-.VL-fL' 

.-■;.:■■-.-■ ■ :- ■ . 


ii Är ix.i : ... . . . . . . . . 

:: \\ : ■■ 
i ■::■.■; Il/ii i l yy,yi 

:,:■: 

Hl '{S^^^^S^Wby^äg: och ij| ::.■ :■:■:■: .■.■.. v .. r ■ l' . ■ l _ x _ l'. ■1'-11l'.-1 "- ■»::*■:■: ■■■ ■ ■^^^I.Vx- ■■ii'. ,■ : 

*■.■ X X _ L T_ X - L _ " L^ l"l' 

lIl ::. :: "l i'>.-X': 
:■>:■ ' ■: yyy. m. . . .^ . . . L x l ->:. x l l _ 
■ L-.V J x'l /.' ■ 1 1 " 1" 1 ■■! l 

: ■; . 

.. . ., . ..: : ■-: i-: 
'. : l!l i 
XXCrivix- L _ — .■.■■ L L yyy. y, ■■: - ii : ; ; :■_■;: : : ;yyy,\ yyy.' . 1-1 lv. : >i->: .'KÄää' #£. :vvi-,m> ■ ■; ■; i ill, L l ■: yy<yyy* ■ 11. ::. . - -;- 

■ivi' yy -■ 

11 l 1 ■ 1 11 :.::.:: ■ : 
■ l ■ 1 1 ,1 1 
■ 

.: ■:■ ■:■::-■■::■ x 

■ 

"■:::-. 

l'i " ill 

-l l'.II'1-ll .. l11. _ X L , X . ' ■■y[: ■: : ■ . 
:""h'l ■ CfL.'^ -.'. 1"ll . Il- 

1\1xV. : :::':::■■'■':.; 

■■:i'i'xii ■ ■ y in 
l , :&S*« 
i* i,:- ;■:■. L ill XL yy i : ;■:■:■:<*: : .Vx;.v>ll::-J yyy. ■ 1 1 1 1 ■ Ill-1'1 . _ L L . » . ii- ■, 

L _ L _ L 

■yyyyy 
vi ivi i :■ NFICURER 

.■ ■■ ■■ ■ .-. ■■;:■;-■■-: : ..^ ':■ :; ■ ■- - - ■ ■ ;w 11. X . 1 1 ■: . ,y yyyyyy ■yy 
\\ "■ '■ 
■.:■■■■■ yy. y.y 

yy,-:: .VVl' xl - ■ :. ..■:, 

.:■'. :: : 

Ll . ' ' " L 

L _ . _ X .".■ / L. 

ll yyy> Specialf al i 

i nämns T3, en tresidig tärning. 

Kollspel kan 2{>ete;j/rant^in' med papper^ 

En tvasidig tärnings 12, sias också med ,. r .i- i # "fc^ÄI 

• ,. : i -> i o - »|y i , toligast blirÄ^^^ 

en sexsidig, men 1, 2 och 3 ar ''1 och 4, „ % , „ 'fe- &miäå&*£&^m 

¥&&*$?*¥* spelplan" éMmmkm^mmiim^m^ 

som torestaller spelarnas egna roltfigurer 

(SL flyttar rollpersonernas motståndare). yy ■ -. m i » 3 v- ■ : : : : :c : x'. \ mTm . j V. ■l".l' ■ L - . - :- ;■ - : B 11 vllll ,'x'x • y.-.y ;w. "Vx-' -\ X?« .v-; ,v:-.^v: i v: lll.H'1.1 11 

■ : lIl- l ■ ■.■ ■ 

■ yy. 

■y 
y-y. . 

yy.yyy :■ ■"■ yyyy* 11 ■ w :vxi'ivx ii. l l ' i " i-i-i: ■ "x','l "x-x-^x 1 L ^ ■■ . :.. -y ■-■ ■■.;.::::.■ 

.vjjMin: 

: ■ — ■: .-:■: : :■:■ 
■ .., 

:,, y<- y yyyyyy :■ i ■■■yy y 
yyyyyy* 
yyyyyy •yyyyy.<o. .:v. yyy ,,-. yyy ■ ■ ■ "ii.';vv ;.■ ,;■: ■ lVx 
.■- T x _ J _ * n ■v y :lv ■ «■: 1111 i'.:.v. ■ ■ » »f : y^f •y\- ■yy ■ ■ -y ■ 

: . ■ . . 

■.:'. l ■ . yyy ■y y : yyy. -.yyy 
■ . .■'■xl 

..' n' ■ i Iv.-.vlv..''. 1, ■ L 1"! ' 

LL ' ' 

i : ■:■: i . ■ ■ L :■:■ L - . - . .Vf. ■yyyyy i ■ ■ l ■-: .ill- -■ .' ■:-.- : 

.'. . L XX 'lx X. 
■V J x^-^ . "V J"f A V. 

. HvVx'l'1", l-: i-: ■: .''.-iv : . .y.. ■yy-yyy,yy 
:■'" lv :-i v ' : l,1'"""l- WKC-Ä. T L x " 

1 v „ ■ 1 . l" 

. .i : VXLL -'.-MV-xVl 


■ ■■:■ ,yyyyj in ,i L LL .' "l L.' ,Vll X* yyyy ■ i* . ii Hl- , ■:-;■-:■ 

, l r "*?. , .Vll . L l'1'll !■! : 11 ■. 1 

■ .:: w yyyyyyy 
ytftt^yyyyy*.-:* y,y, ii- 


Procenttä rn i n g CT 1 001 

Ibland frågas efter TI 00. Den kombina- 
tion kallas procenttärning och slås med _ v- Sädana tennfigurer finns att köpa i sarn 
ma butik där du köpte den här bokeiv ':■: *^- .-^*- -.-.-^^ yyyy ; y... ■ yyy : ■: jj ■ ■yy • yyy : _xx b v* : . , -y, ■ : ■:. l ' ■■ ■ :■ x-l 


, Il 1 L LL ' ■ y ■■ ':■!.. vi vi* .■.'i i :ii'ii-. 

■ - ■ L ' 

:■: i.:* ■'yyyyy ■ -~.yy. ■ . ■ ■ 
ii 

■ ■.■■:-■':, 

L LL l 

yyyy*Y/yy. :■: 

l' : lll". : ■ ..' yyyys 

yy^ . ■ '■'..' 

. ■ 

. . :. i -■:■: '■"■:: !,■;" -■■■ ■ 
yyy. b V X . * V X " 


. >. '. ; .:-:: :■ yyyy ,,y-. :■:■■ Lxlll Ll'' ■■■ l .y ■■ ■ ll ■ .■■■■■' S l ■':' . ■ .■ ,yyyy -yyy y... . :. ■ ■ f W55 yy-^r.-. ,j.- yyy. y. ■yy-y 
..•.yy -yyy'. ■■y-y, 

■yyy yyy. '■■' . ': 
y . 


:. ■: yy£y- ■■.-.. 

.yy .Tv ■ 
■:,.::■ i ■ 
««ix^ ■ ■ yyy. BEFJEDELSEF^ lvl>l' ■ ■ L b .'x X 1 .^». 1 

i yyy. > 

yyyyy 
:-y-y^'y 


[yy ■; *wt' LL . xIl 1 ■<-.- '■- .- ' ' ■ 1 ■ w* ..... .., ■■i'.' v 
ET ÄB SO LUT F Q RSTÄ Bl :nl^t€lg Äi 

:' -; ; : :J; - : . .' .:'.;.' ' . : .:■■ ■ ■ .■ . .;' ' .. y. : .: ': : ■ "■ :: . '.'; 

innan ni börjar spela är att alla 

son med hjälp av de rl^piiSi : lliyi^ir 

kapitlet "Hur man d|^iJ^I|j|||5Ä^ 
(Om en spelare ^^S^^^b^g^^^% y*y. .-m.-...- -.-.-. '. .- -:-":■: :■:■: ■ii"i: ■ ■ ■ ii ,: ii,xi 

: : -yy ■ , :■ 
lIl' \ ni i : i ■■■ii-x* .o:: ■ :■"■! i:-"-" ' vi' . 

■ -mT. ■-.-- 


yyyyy. 


1 "l'.x ■1 ■ . 1111 ..11111 v.- 

yyy.' 

. ■ : 1. xl 


■ . . 

y.yyyyyyyyy : y.:. ■ 
■ ■ l l " ■ ■ ■ ■ ■ i 1 1 1 ■ :n 1..-1 

.-..- L-L-.---L .■ll'. ■lvl'-l' . V x .". -x X - .- . «™ ■ l'x X - .- ■i' ■:■■ ' L- l .,,- ■ -■ ll llll i" .■.X.' ■ X _ L- -yyyyy- 1 
yyy. ■yyy • .. 1x1 ■! yyyy. . y.y. 

. ,L-:vx-:.v;:i' 

L , .Vx, .'., 

...yyyyyy :yy--y, X---L-L-L- -.-.-,.. :.1l' ii 


L LL " ■ - 

, "x n 

yyy. ■yy. 


.Vi'?. Vi' -,.-.y yyyyy ... 
:yyy, yy, 
■ , ;■■..:■■ 
,. ::iv:::vM' 

:.,y... . ni"i 

■i. :■■■ ■■ .; i'ivii" yy-: ■ -.■ ,., !"■■ 1 ' .'xl\l x* 

-. -, 

'vXv]:- ^: ;;;■■: yy ■-:■•■■ ,.,.::; ■! i.-:ni ■;■: yy. yyyy. .. : *yy.&s yy. y.y ■■;■: 

L L _ . LXX X - .' L _ . 

:■-;■ i 'iiiii- i .1-1 skapats m|d äldre ypsioler av DoD kan 

■ _ ^ - :■-'£.■;< 

^étxå^BS^^j^^^Stn smula.) Den 

■ '■;: C "^ 

kapitlet "Spelledarens uppgift", om han 
idrig farit spelledare förut. 
^^BhJÉ^SIc^^^É^fe^^l^il hela 

«§£=:'-■:■ ■ i:^,. . . ^■■yy ::: '-y:yyyyy' : :v.'.'1v:M'x-:o: iJ *-.-+' T x". .::... :- ".:■"- -" Il ■ ■■11"111 !!■ 

;:m::-i ■:■ ■ : 
" : ii y i: Lx.-i.iiivi i 
> xixn: x- ^ : ;: ■ X 1 vllv 1111 1 
x ;>>:-. vv?m 

L-.-.-^.-L-.-.-X - .-. | T ^X- ..»- L-X.-L ' ' ' ' ■yy jyyy. .. .. ni ; ■ x l"l- -. r.V ' L lll-.ll ll ll' ,L ll ' l L 

ii' yy y : "■ t i ,v-:^ ::-: .;. . .;, -ii-. 

i X-.-L ' X-X-L---X X _ . T . " l".-.^ 

yyyy. yyy, ■' :■ .: ■y i ■i.i.xL. :-::■;■;■::■:■; 

x"l' 'l"l l-x.Vx-x - .'.' C 1 

.-xl ii i:-x*x< ;v y- y-y.y • ; 

. .■ ■;■■■ ■ 

::: :i- i: 
i: yyyyyy-- 

yyyyy in mh ii yy .yyyyy : : i'l i\i : v' :■:-;■ .-:. .: ■:■■■:■■■;- 
. :■ .: 

l ,....:.:. y yyyy- yy. yyy • >:■.:>!' . ii l ■■;:■ : ■-.:■; :vK«jv 

.ii xii: -yyyyyy* y, ■ ::: 11 I' '.v yyy... 

■ ■y.y, yy. ■: ■■ i-i- yyyyyy* yyyy, ■ yyyy. yy . y-y-yy- ■ yy.' yyyyy ---x" L-.-L- — X-x". ....... . yyyyy mm yy. yy, 

yyyy ■ "■■ L lIlO' ■ ■ i ii n '■:■:: '■:■' -111l'lV l^vv yyyyyy. ■yyyy- : 
:::■:- x-;i:: 
i -:'X'.vM' : M L v v^^ ■ x''; v.v-x-: >> yy, -: 

l" .' L-L". 

^ LL - "■:■: yyyy ■■ ■: y-yy-: yy y.y •yy.y "■: . yyy* ■-■r n . ■.-.- " 


i" L _ L ■.-.-.■.-»■ .' ;,m: ""'■l-.-v. lV>1 ■;!■: : . 

■ xIl' 

— ■.---X-.-L.' 

:■;;, i^;^: 

-i""- v- : 
.'-■■■ :■: 

yyy.yy '■■ ■■..y, . . -*.V..x.-. h L 

it-vxL i';- ''■■■■ KC« lv -V " ■ "l 


■ :'■ ■; ;.<:;;;^ ;3S^Si 1 11 xl ■ ■ x"x- ."l V X 1 xl"'l ■■■..■■ ■.vi-.. ■ i ..;■ yy... ..: 

-.y :,..■■. ■ 

.■■■:■ : 

l ni ;iv:;-.1l ■ . \: . 111 xll 11111 

L-.x".l'x .XL.' "x"l 

.yyy. .: yy. yyyy.yyy**\tty*\*. 

xi:- ,ii ::: vxvx-Xi 

yyyyy ::,y.: yyyy. 

l.lxl .*#.-*? l.ll L- , l1 X ' ■ 

: ;: : :-\: : : i : 

i ■ i' " 
.-.MvIv-Hl' l 'l ll'-' l"" 

.:M'.v:tviX' L zm* . in i ,ii.-::-^ y.>: yyyy:** .^-.-. Vi"i . \ V.". ^ L _ . ^ L-X-.'.-X _ .-^X-.-.-- . ' Lr« *-.- x-»-. ■ 

■■ ■■■ 'ii yyy. ■ ■ 

.. .■ , Xv:-* .: ' 

. ■ ■ ■ ■ 

[KV ll' ■■■■ ■■■" 
■ - ' - 

.v?: tÖ?" :: :■:■.:■:■. ;■:■:■:■: 

■' L X - .— ' L _ X _ "l".". Vx .-.■ ' 

x-:>, ,*^x-, x-v-, 
: ';: ::: iy t 

..: Wrifys* 
:: ■ ■ ■ x _ l _ .'m.- l ■ ris '■- ■■•■;■:■ kapitlet som U^m^^^^^^^^^^^ ,, - 
för att få en KH^I^^^ ut. 


SS» 'v,' :v. D ä r ef ter bör sieiéiar e n i okpänt lisa 
hämnd" mlrist två : MMi|&Blr SÄ , ■■:-;«>-; :->:■:':■> 


I Sj^jÄ^^iBHB^^pSi vara upplagt. 
|| j | Äii|^^Jpfe|l^^a ren: f of Hoppnings - 
vis tillräckligt med "kött på benen" för 

|^fc|iS?^SjÄÄÄteÄS att skriva sitt 

:::ellläiiitlml^k 


■ :»: :■:■:*:■.'. :■:< 

'♦;:<■:: ;::■ :: : 

■■■:;■. . L * ;'i:«Ä uppgift" finns en hel del råd och tips om 

kapitlet J Chrohöpiä " finns det ju mäng- 
der av lösa trådar som han län spinna 

.: ■ ': '-■-■ : ■ ■: "■■■". / -. '. £ : '' ■■ ' ■:- . ....;-',■■ . ... . . .: .-.■.. ; .; 

ihop en spännande ■:■. : :■ : ■-<&j: : 

'*■ ;'■::'- ' 
■:•:■■; :■ : ■:>,: : \ ■■ ■ :■: ■;; :■>■■:■ ■. 

|:i ■:;■; 
- ;j jw ■ >>' 

■ ■ : . " :: '";:.: ■ ::■ ■■:■:■■■■ 
',«■:■,»:■, 

■■■: ■■: : . 

■llx-l ■ ■ K» LLLX ,LL L LX X^x X_X^. ^, . x*. X X X L X X . X X X t X X - L L X L . L L - ^ X L . X . . L. X_X ^ , , ^" x" x" X ^ . X L X 

vidare paffri||t 
■ ; 


vi-:-. x-Lv: 


.v'xv:\ 


■ 

:-; ■'■;■;: ■*■:- ■xx^v::;:" - ;: ■ iifc& :*>: ■ ■ - . 
■ .■ ■-: : ►;, . -v, : ;-:«■: 

:-y ' ::■ .-■•-.■-, 

■: : ':-.:Vx::^x,. ■ " : ■■ i":'"-;:-' ■ ■ ■ :■: :,' :■ ;: ■ ■ ■ 

■ — ■■ , _ r n ■-■ 

' L ■,'.' r ^!'x'-' L L ,'x \ '.\ ,x 

:■ :,:"x,Vx;;vx ■ '>■;■ x-. :>?Å> 
. 
:-x ., XV'," :,:■::■'■'■,■:. vk*>>:v ;\ l ff,V/.w. ■>^x ■xL _ . _ x ■■■^"x ■ : :; x. 

-.-.-■ '■ ■ x>; ■■■■ . , ... ., ■;■:■ ;- "v; .;x .■>:-■ txvz* tt>Z: ::: 

x _ l _ .l' l :■ : ■ ',■■ ■■■ 


■ -L- L _ L _ SÄSS?' : : ■:: : 

■ :■: :: ■' ; :•:';■;<■; ■:: 1 ■::-'. 
■ :-: : : .■ . ■ .:.- 


■x'- 1 ! .'.'- ,' ■ ■ -.;:■■-; :^v;-,^:' 

; .-: .. ■ ■.-:, ■::-.:.; 

■■ : -.-■>'-.■ ■■■:--- 

Ox.v.x-' "v;v: ■,■:■::■.- . »x ■;■:-; . ■ : ■ v : 


-:■;,; >:-:'ä* ; :::■;,;■ xx- 

L _ x _ . v"! .-.■ Iqi fl-K'. ■ _ L _ L ::. ■... :■ ■ ■: ■ 

,■::: ■■ : _ \ ;.Va\'äJ .... ... x->'. roKc» .-x-xxV 


L ;;:■;:"; ■ :■:-:■"'; -:■■., ■;■ ■:::'x-:-:vx':: ;"v:^'?^,Vx. iökoj; ■ - :■:■: "x^v:,^ ::■:■: x:, 

;: ::;!/-,:. ;■::■;■: ^;*Ä*:v:': 

■ x-. + x-x L --x, J . J x-x',-. ■.V,. 1 ^.V.f , 1 

'vfetÄvtX ":■:'■ 

■ ■;■.:■ : ! ■ ■■■ :■ :■:■:;■; ;: ^,-,: t . L -X L . » . ■ Vi 'v; :v^> ■::■■"■ ■:■ ^ :-■;::■:■: 


:-'X':^::^,' ':'■:''. :■-: .'.;^;:aka t{(ttK«KCWVtf 


■■ ■- ■;■:< 


:"x^ :fe:S53i ;S:i :■■:■■/ ■-: ;;:' : a1»;w; 

i : " I :-■ : ::■::■ ,.\:,\ : ■ :■ 

:: ■ 

■ :■:- ■ ■ v. ■'"■'■ 
>: : . ■:■: :;-:■ ►:: '. x. 
: . . 

SS ■ : :■ , ■ ■ " ■ . ■ 

■: . 

:. ■ ■::' : 


■■;=>' ■■ 


■ :-.■■ ■ ■ ■ i:-... ■ 
; ! . ' ' . : : 

"■ : ■:: 

>x:v::: ■ : ■ 


X. X ■. :■ ;.:-xx: :-, .x-': , , : .: 

:■■;-:: :■ LL ■ 


:-: " ■ x- ■■",;■■ ,■;■■-■ ;::x:. :■"■■: : "■;■:■" : 


:■:■;. . L . X 

,. '■■■■ 

■-;-:■ ■::■:■ -x n :■ 

: ■'-:, >:■:*>:*■ ■ :-\ ' ■ 
- 

■ 

*'x-x_^ B < T x _ , X ' : VxV>-'» j&;<\ *j :;-;-:'v k« '■Vm"i ■ x-"-x-x-.Ox-' x-x". 

;-:vä'v 

.;,--■ ■, v, -x _ .x _ x-, r , x _ T _ x _ x-x _ . r " 


-x- ".-_- "' *, -x- v- ■ ■;■-.-■ 

Hg T<v w ,■-;■:■ 

■s35, 

X-.-.-X-L - 
rfVx " L 

■x,-^ J , n ,::■.'.:■ / : :>Ö-.:. : :. 

vX ; v:: : :'" J : ;:- 


■ ■:::■ : ' : ■ ■': 
.. mm ■■■ ■■ ■■^^^" 


;■■:■:■;;■: 
:■■:■■:■;■■■... 

:: 'i:'-::'"':-;::;;:-;;:".;;:;':. ■;-;■:■:■ ■:■ ■ ■:■::::::■" 
■ :-x,:v :■:-:-';::. .■/■■■:<:■:; 

.'i.'. , . i .' 1 w*vM, , .™w i .'.■.'.■.v..\0. L j „xx j x, ":::;:v:!:^::..x-";::?..::;:;:'-.::-. 

:::::'xxX ■; :■:-■ in 't '-X ^ . ■:■. :■■ 

■:;.>:■■■■■ .-v;; 

■■.■ . ■ivÄ--; -. WP«1 ■■ ■ ■ ■ :■ 
: :■ ;::-:■; v. ::: 

;:-.■. ' : 
:■■':'■ ■■ :■: ■ 

: ■' . : .v -v: 
"-* >■■■>:■: :■■.' T ■ j- ■ ::, ■ 


'x,'! " ' !' 


".-, .V^ " 'V. x VxV. ,x, 

:■:.: .. ?; ::- ! , 


xx, ■ 


L _ X _ L _ X X - .- 


: . . 


. . XX. XXL 

■: ;■■,< ■■ 


:.:: 


: 


■ :" :■: >;■:":■; ' ' : : 


. ■■.■^ 


x |"<>V 

— x. T r 


■ 


. . _ x' . . — X-X---X-X - . - X _ L 
::: x-: ■>:*:■>:-:►: 


"x 1 »**: Vx*l Vx* .» X X X X . - L 
;■■■ ' i";:' ! :: . 


■ i 

■ i!: i"! ■ 

: -: :■::■; 
. 


■ . . : .""*.xv x*x -.-■ 

:■; ' 

■ .. ■ . - 

: . : :. - x-x yfiv? ■ ■ jx-;-; *■-■-.■,-'., x-x-x :■ :■ ■: x.x. x-xx 

x-x-x. 

■; x-x-lx-x* 

X:£,v,vX'XvX : xx ^.x."." x..... 
-.-x-x xxx&xx 

.... 

.: 

x-*,.Xv:tf>&v*>x 

X." "x - ' X, .»"x L L . 

-x-b-^xxy^vx-x ' : * ' l : x 
■ 
x. x^/fej xx 
. x*x 
'♦:■: " : • 

xx; ."xx..-; 
..:x ; x- yyyyyy 

xxx x-x.. ■ :*. xxx: ■ 
yyy- xxx.x 
xxxxx: xxx xx xx x : .■..'.■.. 
.: x 

xxxx ; 
— . . , ■ >&m$ — X ...f x" ■ ::■ x :- ■ x.-.xxx. 

x - :. x:xxxx. x; :::*: 

■ -AO/. | , Jx*Ä-xWlV*"'V" ." ,■■ ■ ,,x, 

■ yyyy- xxx :;. ':■; y, ; .,:: 

x.xx.* 

.;:■ ;■: ■■■: .;:'::::;;:-: : :.^i:x:;:x 

■ xx xx x xx. xx . x. ■ . .xx::. 
■ ■■ x-.x' ""'v:'*- :■:■' : ■ x 

ixixx--:.- ...;:■■ 

' :x. k. >:w:wa: 

' .fix : ' ' :xV. i . xxx X ■x ;: : ' '■ :. ■:■:•■: ■xx.x' : x xx :■: ■■ x: rraäo:* :■:->.■ x xx-x.- .x-xx:"::::;: 
x.:-xxx:"X' x-x-w ■ xxxx 
:.xx xxx xx xxx x: 

",V ,, ■ ., ■ . . 

x.x- . :: 
■ :■■ . ■ ■ ; : . ..'v...- ■ ■■ ;■■;.: : -" ; 

... xx ;:■■ x. x xx ;:■;■:;■■;■.:: 

: : : ;:.;;.. . ; ■ ■ .: ::.■. ■■ ;: : . 

x*:-Xy.x: ■: :xx x: : xxx 

-■■ -..■ :■■: : : ■ .■ . : ■: ■ . : . . . : ■ : : : :■ " \o 

"xx-xxx x:wx 

■■:^^:;.:':-.. :: - 

: : yyy^yy-::&s* x: xxx x 
x-xx-x: x'"' XXXXX ly.Vfiyf) .. r " V^tVf . X ,'lV,' ■ X. . ' X-' . .. Vx X 

xxxx- 'Xx-XbXxxx-x 

x^x-: x-x ',Xv;:ä xxxxx. xxxx :xx*X' 
:;>;■:■:;; vk:w; 

", : :*, : x**Xv*>^Sft' 
-■::■: x .xx:. x: : x ■ :■ x ^:-:< .-. :::,' 

■ L _ x' ' X L L - . - — X. _ T L "^' _ J l"x"."."x T L _ L _ L _ MM ■yyy.yyy.yy^: , v: x\'.v. 
:.'xx: ■ ■:■: x ► + : -:■:■>. . . y : wSB&få&Z". ... .y^y-Ay- 

y.yy.yyy.y.: ■;: ■ :■:■::■:;:■ 
y^::,::: ■:.:■■■,;. .:,^X-x *yy 

L , : ;; : \\'v : ;:,- v; : ., V ., : :.: : \J 
:. . : :a :: : x': :'":■■ :■ ';;■: 

■ _ ^#-r T ■,"— , T x^*" L ^ ' 

: ;:"::-:öx : ,': ; ; 
. '■:: :■: ■ :::■ ;:■"■::■: ;: : : ■ ■.■ - ■<-. -y.yy, -y:y: 

m L' ■ -L-L- — L 

::,y[- . ,; : xx »Wvi ■ ;-:-:■:■":■ 

■:■■::..: 

■x ; :-: : :": r x .'xx 
:yyyx 

...:■;:::■ 

x _ x-* T . ^x - * - - - * x - . - . 

'■:■: :;;_:■; . : . *v;. -yy .■■ ,■■■■■,. ..,: ::; .- : Tl-l - X-i. : x\-'. . .. IV.:, 

. ■ ■ Kv!;:*>:-; 

: :':"■-■:"" ■v- :;,^xi,', r ::l ■;: 

■ .■ ::■.:: 

■■ ■ :■ ■■:■:■ ■: ;vkw: . >:■;« L _ ^X X. Jx 1 ■ X^- :■:■:■",■ :. ■ :■:■> .; ^■- ,:-:■ r , ■ ■ ■ . ^SSS ;■»:■ "■:.■:■■,■ :: --:- -■■ "■: i':-,-:-* S:**®-; 'v;v:-.; .x, ;■>/:■ ■: .» ^x" .".-.- L >>,,^v;,\ RASER 

: ... ■■::■:■;-: .;;:'.:::>;:^:v.^-:::v>: ;: ■>:-:■: ::, x::: :,:: : 

— ■,-. —■..■■■■. ,-,■.■ .■ ■ ■ 

' 1 lNVA'./AV< x r i x b rt»^j"|'T*x'x'x H ^ J *"x ' ■ : ;. 

: x":: : :'x:: : 

■■:,:: : ' ■.: ■; ■ x£,S*x &>:-> /:;■ ■: ■ : - m x*x J .Ox'.'.* ^ b'." x . _ X L ■.V|S*.Vf |VJ",V/*1 

:-'^-::. -■:::-,;:■■: 

x:::::^:'-"::v:v: . 
xv;;: : : - . .. -:■:■: : :■:*: o; >;■;■; :■:■::■:.; .. ,■: ■ ::■ ■ :.:'■■ 

■.■:■;■: :■:■,■: : -;x L . XL L L' —■.■. x". Vx _ . Vx-.-.-x" ■,■ L x'x >: ■■■ ■ -■*■ -*--■■■ x-,-,-..'x-^. 
:.:xvä;. »x-^jxvi: ■■■;:■ yyy.wyss :-:-; '>>x«K'»:':«*' 

:■:■. ■ :. ,.„:..■■ ■■,■:,■:■■. -.::■ :...::, ?yyy.j mm%^ **"^'- ' "!* GS 
ärnam ► x'----- ■ :' : : : : ■ . ■: :"x.' :. . ■ 

■::►:-:■.,■ -:: 

■ . ■... ... 

yy. y. 
■mm • .■ . ,'yjyy^y. 
yyy.yyyyy.yy- 

x iv. - .V. - i ■■»■■v.yj' 

:■::, :■:::■ 

;■. ■ ■■ ;:■■■" : : :>:■; . XL. X L X .'» X X .'. X L L L . 

,,/:■;;;■■■-■.-■■:.,. 

l yyyyyyyyy ■:■■■ 
■ ■■.■:■■ x:;:::;-^: 

i i.vr-.vriY, /V, ' L ' ' lllBBiiiiifcad " , Biilli stlrill 

:■:■.-- xv-x-;^ ::vVx:,:v -, :■:' <;, v :x-:-:v:':-:v:v: :■.-:-;■ :-:■:■; Kviv/ivM ■ :-. " yyy. :■::":-: .■-■;■:'■■ ; J ; Wwwwx' :-:. l, ■ ;:: .. ■ : 

olika raser som din rollpérsoBilän tillhö- 

l . vjj .■■ ; /\. L ' : ■ ■■ v-^: v -, : -,' L ,:: : ^ v' LL ': ; -. L : . :: ; ; L1 : ' : :..'xx.!. 

PÉfe JilÉi-iilÉiÄill; . ,- ;:.. ::. ,. . ::.::. yy-y-yj-yy^:- yy::\yy.y,y:-yy^ .:: yyyy:\y,y:yyyyy\: ":«■:«■:: ,, , ,::x*, .. ;: ,.\.: .;:*■ .:■ ;:*, 

. V"^X^X T X X J _ /x^'^X x'.'^X _ .^X _ * _ . T X L L . . _ . ' x" X _ L ' T X^ L ' L _ x" * T . x"x T . " x" X _ 1 " x" X ". T ^ X T ' x"x _ b T x' x"x _ _ x" X _ . T ^ x" X _ _ _ " C L _ x" X X " ' ' X ' L ' ' L L X _ X T x' L _ L L _ T X 1 f% ^ L^iWl _ i" X ' " x" X _ ~ L T L ' L ^lf L ' ' ^^| ' x" X 'l x' x' X _ L ' ' ,~k \ ' x" X _ . ^ x" . . T ^ X 1 X T . _ X _ _ ' 1 1 1 ' " 1 " ' 1. ^ 

I S|||f är dels ett mått på din rena muskel 

ää - : r:;j : :^ r "liil U : sill ;iSiilliiiil'iiMSitll»iÄÄ-iia hnr va dit' kan \ y y 
: yy 

■.-.,-—. 

: 

:■:■:: 

::■:■: ' : . 

f yyyy ;■::-. . yyyyyyyy yyyy-y 

y^yy:^yyy':yyyy^yyA*yyyyyyy->i 

i x _ Tx - * x _ x - — . x I. - . - ■ ■ 

v;:»mämv: .■■■■' 
: ■ ■ ;■:■>■■■,;■;. >: : 
■jxV::-'x^-:: : ■;■: :■:■;■ .: . . :■■:;■» 

!■:■:■": :: : . : 

.XXX .-*-. X . L. T X-X _ .' ' " _ .L _ 

Vx . ;■.■■:■:: . : ■ :.,: : 

:■:■: .. : 

, s ;vx, :: xV v:-:",^: 
yy<y,:< 

. _ X. -.. — ■■ L _ L _ L. _ \ L' 

■ ;;■ -:,.:■ . 

■x^xVXOX- : ■ y»: yyy-+ 
<yy<Y,yyA\<yyyyyy^ .V yy-, 

■ ■■\--yyyyyy 

■ ■ "■;■::■' :.■:■:;■■■"''■, ■';■'■: ■"■■ ■ ■ ■ ::■>:-■'"■; ■■ : mm 

X L L Vx L L _ Vx _ L _ L _ L.X X _ . _ ->äv:. x^v ■Xw: : yyfryyy. - 

x ■: -.■"■: : :": V :" :t-Ä< i ?s|||HIiÄliP&Älilä hur väl du kan 
ulliS^Ien på Dästä möjliga sätt. STY är 

:.-:■■ :¥.<■■ -y : r*. v ■;:■:■■:;; x x ^-*KgMgJK> i** T ,- v . w.. ' J ^X*:*Äo:x^x. : ■ ; - **** 

llil^lll^ ll^PI närstrid r efter- 

:'>x^';^ : + _: '*:/ t :"i"«i^"«;Jy kx[V : // + *" -xVx^: : "Vx":-^",- : :7x:':;X^x? ;: : .;] 

wPKKi^W^iHSS^^éÉ^äa du ! 

■X Xj>JX >Ä^ i^Ä ^ * ■ X*JK<*JXvX<*/X^ J-Xv> L ' T *>X^ Xv^^X/^J^/X^^lX^X^ 

åstadkommer. ! 


. .■;::::,■: . ,. 

■ ' t L _ X T x r L _ X ^«l!8Ägörioeksä : hur ' ■ ;:. .:■:.. SJÄBi VxV,';: : yyyy 

■ .:■■ ::, 

: 

'.'X^i-x-x;^-.;: . - -y ■: x . :::. ??:>-. /X^-';X^ 

v: ; : ; : : x : x ,:.■:■■ ■:;x. 

XXxx' yyyyy ■:.:■ 

■ ,;v;->, 
... ■ yyy ::o ;x ; xxx : x; , x :-xx: 


.■yyy • 


■yy- ■ .:■ ■; raiiiaiiM ■:::;■;;■ ■ :::;:■ ■ :■ XXX' 

■ ^^^UåKäMm.gä&.orkar^åra och hur" 

X-."X->>X'.'ifX , ..'X\*X^rX , '''X SXVfx<\ X*J>X >Xv -X .,, \*>"' »x-Xt/^/v.' 4 L x- lf' >.+' »X-XvX*». ' x 1 . ,r ^v.wX\ ^,S\*X^*/ X ,* 

xxxx" ■;■;■ x x xx ■:■ :;mk y-^yy^y^yy-yy-yyyy^ ■■: .:::/■: / :x j x rr^x, x-x^x^vftiCK-oxxx xx v xx^x*. x *rx*xx Xw x 

X^>XOX":OXWX*>X<* _: :, L ',X ■ X X >>X'X;X »XX XX;X l . l : .;- l ";X; Xx : XX : ; \; ' X'W , iJ I ^W^;:' 1 L x-X X.X, : /'*^*X, + 

tung åiiililHu- orkar rfftl. % » L L L L x "■ - - *-» " — L '. — \ X r'." x -'." ~ x.x.x. 

din personliga charm, utstrålning, ledale- 
genskaper och i viss mån utseende. 0m dil 
har hög KAR är det större chans att du 
kan övertala människor att göra som du 
vill och det är större chans att du blir vän- 

. , ' x ■■,... . L . xX" yy ■ :.xx : yy ■ 

ligt bemött av Irähilingar . in person med 

■■■ y ■:: ' '■' ' ■"-■ xvxv.x i .-,_■'[ ' ; L : ', ," ' ""x :: x : - /' .:,- ;: ';x\"; : ' -,' : ' ■ ■ ■""'■' ■ ' iX - ' ■■[■'' ■ ■' 

låg KAR verkar däremot rätt trist i andras 
ögon och kan ha svårt att förhindll eller 
övertala folk. 


x y.-: 

x: x 

'y-yyy^y.yy 
,... 

■ xx: x: 

Vx .-.■ L. _ -X—LX. . 

Xvxx:: 

L - .. ■ L. _ X. _ ■ ..■. 

■ :xxx:-: 

■x'— .'^^x T - — 
.'xfx* .".+ 'l _ x* X 

■ X- X" x ■ ■ 

"x^x^x^-x-i . -« 1 

■XXX' : x:xx xl. 

x. x y x ■ x-x ■:x : :'.v:x:x 

'XXOXO 
■ mVxY "-' •■v:- 
: xX x;. 'X- ; 

x. :_ x 'JXOX.-X' '.xx : xxx ■:-;■ yy »x- '-I-X' 

..'XXX 

■ " ..x:..;x ■ x- x. XvX xxx- ■X :.^:-.:-:-:':;-' 
>$yyy. »xo : •:-:■ yyyyyyyf' : 

. X . ■.■ . — . L _ L _ XX _ . _ _ X- _ X _ _ 

•x y yyyy w^ ^\ yy. yy ~ ■ x, x ■>: " 
:vX-*: yyy* . 

m i 
mm 

■:'<yyyyy'Yy. * yyy-: 
: yyyyy yyy ■■■ : ■■ .-,..■ ■ 
.. ■.,. x . : 

: XvXX' 

. XX XXvXX 

.... 

x x x ■ ■ 
"x .■ : 

. 

■ ; ' 
. l - 

; , : "- : x v :,..x yyy * iVfliV* : x . ■ ■ :xftx ■ XX^XvX'. 

::: ;.x 

: "X'-" 

■yyyy. ;■ -xx x; x ■: x ' ' x .... .■■.■ x ■ ■ 

Piiili ' X ■■ ■ ■■;■■'. 

x:xxx:xx 

■ 

yyyyyy- yyy:'-. . :Äii y 

yyyyyyy-yyyyyyyyyyy x : 

x xxx. x x:- ■: : 

■ x ;.x ■ i" L _ X T . ■x r . - . - — X «x* ■ ■ : ' L .'.' .' .-.-» L XLX-X L— L . xx: HYS _',*X x x*x- 

..■ .. x- 


,*" XXXX ■X.X X X 

. : : -x : . 

. *m 

:oXv x x: 

x 

.yyy :-::■<: 

liP 


ft™«> . : . -xx 

. .... x:Xx:xxxx x; ■yyyy. 


: ; xx x. ■ : 

: :-.xxv: 

X..-X-...-X *■.■.■ L L 

::;Ä«xo:x : .xxX. ■■JX'X: ■: xx , .*^.-* + .-x-x-x _ x y.<\ yyyyy x>x x ■ x- ■ ■■ X : ■ :■■ ■■XX''. 

X'. x ■: . 
■ x ■ 'X-'--X 

■ my xx- ■■ ■ ; .■ » -i L _ i - . - x _ ■ : : xx ..,■ yyy x- ■ L L _ ■ ■■ ' ■ ," X, ' 

-x "x-:. : 

..:: 

yyyyy. .■ ■ ••;-:': ■ ■x : 

: -x:--> .■■:.■■ :['■ ■ yy ::' .::■'.: ': f 'x :" 

Hliiiiv .yyyyy .yyy : 

■ ■■ '-; L : : x : 
■ :'" : x: ■ ■■:■ yy. yy x vxov '♦.X ; X\' : X : 

yli-yy'- X'?X'-xxx: 

X.X- X yyyyy ■ m ;x--;x x*v: 'XXv: ' yyyyy . x: : ■ .-.-.■ ■ .-.■ ■■ .-■ ■xx. r-xv:-x. 

:-;xx 

x X---X x.- 

... yyyyy yyy ;: 

XX' "" " x^xx* 

T x"x X XX L T ^f _ X T b^ T 

. -. ■ ..x:xx 

: -yy. yyyyyyyyy >y yy XXX' yy yyy. : yyyyyyy f/fiWi : .: : ■ L ■ ■ 
' ; x : -x::-'x L--X-.-X-.-. x ■ ■ ■ ■ ■x,::-. ■xx :•»:-:■ ■. .■X'.XvX . x : L _ _ X ■— ' ■'XVx ■ ■ ■ X X-: X 

. ■ . . X . : ■ ■ t xxx ^, * xx--x;, . .; X-IXX-iX . , .'■'x L x. ■ ■ .-.''. xlx-^vx^t; 
yyyyy 'ii' X ■ ;XXXXX;:;X:; . // ; XX ■ 'XXXXXX:, JX ^ ™ . % X XXX-v^X X X; v ; ;XX. X t XX: 

motståndskraft mot gifter och sjukdomar, x. X- fx x'. _ . _ . T ^x' xxvx.: x ■x- .■■ : "x' .'x'>&: 
■xX" 

■ X"X ,: 
Krriit väder och vind, samt för- "x ysyyyy* m 

■xx' :, ■: XX >:■; ' ' . ■xx : ■ X ■ .'X'XX ■ 

X<vX X 

x;:i: ; : : x 

■:■" 


: yy . X . -.X X 

:■. yy,. xxxxxx: XX' -yy :■,;.- •: ■ X"X' x- : . . x"x: x;:; ■■ ■ IfuSALV ■ ■x X XXX" 

..-.,'. x-x x 1 . 

xxx-X' ■ ; '.'XXX x-x: :■,*■ X.X ■xxx- "■ : xx. iViitVi X.X-X XvX' 'XXXX" 'X'X-X- ... vX 
.■..'-'. — ■ ■ -— . . 

■'.'■"X 1 : ■'"-. 
yy, xxxxx-x yyyyy. , 
x«x*x xx ■ .x-:.. ■:.:■ X ; : 
X .. X'XX':XvX'XyX*XX 

.■ :x :xvxx x 

.ixxxxix 
■ : . yy.y. x ■ 

x : ":' ' ' x.. x: 

■ ^x^ T » I - * - .' '*-. T .Vx"x _ x _ x 

XX .X ■ X X' : xx 
:■ ; x: x^w*>l x'x : " ■ ■ ■ .■ . ■ . ; 

.:■ ■ ■ ■■■ : ., xXXX . yyy. ■;:■■ x xxx. yyy, yyy L x x ^ Vx^^VA 

■ ■ 'XXX x ■ ■'X X X X' x:xxxx 

■ , , , .. '.xx'. 1 ". . . ., 

■ ■ ■ XX 


y,y- ,j.yy- yyyyyy* yyy ,. : 

:xxx"x: Orgm yy- ■ ■ xxx v ■xx xx: xxx : XX;X 
. . .'■.'. " ■■ ' "" " ' " L : ■ ■["■ ' ,-,'■■' ■ vx"' : :' : lv\. : ./Jx ■ :■: ' : ' " : - ' "/' ' ■ ' ' ' ,-, \C ■ L * H ■ ', 

■ x'"t'* . r x-XvXXx. l"x 'x^J:':.: * * ■""';':■■ 'x-xxxxj-" . . -y\ ♦' x- "*;:' . . .l'x : J" 1 m 

harpdesto lattre ionittion nar du , och 

xx :<ö.'_*&>k vx yyyy. :,,^ . xx x^x xxxvx:x vx.\xxx'xxxx::::-: x xxx . x. - vXXXxfxVx-x xx x. xxxx.:xx *. : ' xx 

x . x _ x"x T ^^x .x _ x .Vfyi-ffrm - x * _ . + .* _ *-^-^x -x. x - . ■ - l^Vfl "V*-x »-^*^ T x^ ijVrt* -.-x - Vx x - ^'\ x-x _ l ^^x ^^f"x T . f] T ^*-.-x _ . x _ x _ . _ xx x . _ x .x - T . . b x ■^x' . —x b— x'x . ■ ■ 

da tål du. 

_x x. x -^x x x x . L x.x X - X x xx . x -.^x X . X . . X . . . X . ... XX X -y :.y 
mmmmm 
yy y yvyyyyyyyyyy yyyyyy- yyyyyyyyyyyyyyyyy . XXX.- :^:x:-: ■ - ■x ■ ■-xx': 

■ ■ ' xxx ■■■ . 

■x 

X X' ■ XX x-x".. 

yyyyy ' 

::' ■■:" 

'VX' X' 

XX-XXx yyyy ,y. yyyyy* ■y yy* ;:;;; x*x-x*xx - 
■xxxxx;, x^,,^ 
X"X:\«*;: 

1 . x r *-* _ *"bT .-** _'x x 1 T - X '.:xx SMI ' ;' ■. : : ..■ ■ 
x x : : : : . : 

■ x.-x ' 

" .xxx: ■■■■■ ■ 
"xxx. x: 

x:;xx.x.. 
XvXOx x:.' : 'XX X'X : >xcm 'x . X x-. : Xx ■ •yyyyyyy/ 

■'■:x ■ ■ xxx*x 
yyy n . " ■ :■:' x "■x:- ■XXX ■■ yyyy ■■ ■■■ xx XXX yyyy x:x. 
:'X,*v, fwvSH^L ■ ■ - ■ ■ * - -'"t ■ ■ ■----'- -■-■■■ y*y*w:--* . *v~ x w. v.w. ,v m w * + l * ?^. , x>* , p ^ . +,' ?* . * t . - x. \* *x< *^ x 

SMI är en villg liiidégenskap för alla 

.\* ."rtV. x*J. . .'x L ll J . L x". 1 ."x'A , . , x . J ."^x . '.."x-.'. ' .'.^E * lx* lJTx V l" l". 1 J*.'. V^A '^x*. W<\ ' x L'.Vl I F xxx. x.x'..| x' + ' .'^ ". .".'x 1 •.' ■x _ x r xx'x-x r x x'.x r x 

■,' 'x" ■ ix\, ■ ■4V.vri'.v.\ r fi.vfi r . - ;i. ,, ;' T .''i'i'i'^iVfr.'. - t"i , .M - /. , tivf' , i ; ™* . '%W'V ,TT r v/ "v .--rfv " " ^^^ "-v . ^^-. - .v. - ■.■.■f.vf.vf.v ■ ^v ■'XX' x: ' ■ Vx : Xv.v ". Spadsalv :■ xx ■ "xx- 

Iv.vIöK' Xxx; xxxx*: 

. ;X;;X'X-X" v'"-;'"' x ',xx. x: . »X . . »X xx yyyy : y : xx ■X X "X X'XX'XX-X' 'x - .- w T ..- 

■' x; : ..: 
::v,vX'XX-'x 

■. x.-x-.x" ■ - . 

.-x x; - 

^yyyyy< ■ ■XX''- XX' X X 

x :, ■ 

".■ -— .".- ■ .X 1". J . 

■ x-'X :- x X.x XXX : yyyyy y 
yyyyyyyyy- •yyyy ; :x-X' .,' ■■; 
XXX* ■ . : x" • Troll 

::■■■. 'X-xx-x-x- .x- ■ ■ 

■ .'j . L ..., , x, x' -.'-, ■■x^..''-. ■ ■XX X'x X XX, X 

XXXXXvX.- ;:.v:-:-; 

xx ■ yyy- yy,: ■ ■ "x.xxxxx-: 
■■ x ! yy- ■ 

. XXXX X'XX "XXXX 
XXX. X-X XXvX "XX 
;;■..;:.. .; .■ ;■ 

^xxx-ivx- yyyy x xxx XX. X b . ... X xxx . *"^^x x-.x-x 

-<:>:x :--.;—:-x 
XXxx; XX-X XX- XX : :-x ■ -.-.- .-. -.- : 

x-.xxx'.; •yyy :■■:■-- yy ,c X-X: ■XX -XX ■x '■:;■:'■ XXX' ■ -.- — - ■ .- 

X.X :■:■: 

■:.'■■:: 
XX XXX "■. ■ -■ x ■ ■ 

X'X 


XXX- x,. ■ ■ ■ "XX- 
XX XX XX 

: xX - :■ :■ 

X,X'XX'X '.'rV> '.* 

• WÖN<30S : yyyy XX" X . .XXX xx>: ■ "■ X ■ X" .■■X . 

XX--: 'yy .xxx:; 

:■■■ ; ' -X' ^x^x^: ■ .- ■ ■ - .- . ■ ■X'X,X. "XX" yyy* Vilken ras4ulä|er 
.xX'X"xx .x. .,:■: yy, 
yyyyyyyyy :o: xv: ■'". ■ utseendet en del om hur stark, listig och 

JQC-. ■ ■■ S'y'yyy. :■:*£*- x- 

yy. ■:■" _x\' _ xxxx-xx" - ■■■_..:■ ■ : : : x : 'xx 

. ■-:■ ■ : ■xx-: ; 

Vl^x"' 

'■X '■ ■ .:, :■■ t . 

'XV,-.'''; 
-y-yy, '-xi-x . x-x: ■ 

yyyyy . : . x . . 
. yyyy .-X-.-.+ ". Vx-.- . "XX : • yyyyy* xx ; .. .. ■■ . .. : 

XX ■-" äg du M:yM^Bmmma^Kiä finns ätt låsa 

■IL J h x. Xvxx"-x 'X L xX'Xx: .xxx- :xx :x:x yyyyyyy yyyyy, xxx x,xxxx x:x x-xxxx . 

^T '.'*. '.v.v,'.v. j .; ,.-- X- n + 

i^lapitlet^^Chrillllllx " : x .-x,-bV, .V |Vf 

: 

■. x . .-.■■ . ..x . . ..".■ X .". 

yy, -x-x x x x- x:xx 

,:: ... : XXX-;:.-;:. v;x : --- t -yy-y 

■ x ■x-x 
::Xy:y: x„ ;■■ x: ;■: ■ ■■:,.■ 'xxx. x 
$yW. x':-x-xx"Sx- 

■ xxx.:x-x:-x. 

, x:xx: x.xxxx: 

■■■xxxxxxx-x:- 

. : . . . 

. .. . .'"'XX-XX-X. 

.■ ■ . .■ ■ .■ .- ■ . .".- x.- - x . - ■ . ■ 

:. ■ '.x"X'.,x -' ■ : :■::,- 

yyyyyyyyyyyyyyyyy vx:x: ::■;■-: r "x*x 
X XX.XvXX . .x.vxxx. . 

xxxVVxVx, . . . 'x .'.Xx ,.x"x b'x L x-., ■ -x-f*.» 

X'X,.*XX 

x-"x:^ix 
-xox-xx-x:: 

'XXvXvX- ,X 

.V^^VA^/I.' 'A . x. m , xx : ■ x-x yyyy x: x . -x ■:■ 'XXX X ■-. :- X' : " . : . ■ . x ■ : ■ ■ 

. ■ yy.' '■ : x . : ■XX- Xx' XX'' 

■ : XX 
xxx" xx- :x 

'.XvX-xX-' ■ ■ ■ " 

■ ■ x x,x x' 
■xx— ■ — ■ ■ ■ 

■,;♦; - : - : '■x: x- 
xx, x : ■ XX 
x.. X . X. ...x" X 

syyyyyzm:: Xvxx*. 

■yyy-- xx-Xx.::: ... : 

xx-:fex^*x 

* x T b T x r <x".- x _ .-. T x-.-.-x i V/lV 

L -;xjx;xx 
XvXv-xxx':-:.' 

XXX XXXX^XCX*- 

,.:■■-: yyy. '.-**.-..* .-. vy* ;..yy ■:■ 

XX',X-"X- ■ 

:■': x. ■ 

; ". : 

■v" x 1 -"; * 

X : XX- Xx ■ xV L " : y* ::■: xx; 

"XXX x-x .x.x : 
x— xxx ■ >xyXb. yyyy ■ X X ' 

yyyy :•» y* ■ :'■ 

yyyyyyy. ■ ■-■-.■.■ r ' :■■■ ■ X" 'XvX. 

.x-.x". 

:-..Xy.^: ...■■■ ... XX. 
. . - . . . 

XX , xx ■■:■. "x, h x - . 


XX-' yyyy :x- x :■ yyyyy:- ■ \ x x, ■■■:■ .■ -x. :>- - ■; ■ y yyyyyyy- xxx : 

Det yrke du väljer för din RP besMmmer 

. .'. x X ■ x .■■.■/ ... L ' ■ '. »x b x J . x h x,'. .. X.X..' 'xx. '-X' . ■ ■ ■ ■ ■ "* ■ '[-. ■: ■ 

: -'/yy ■ yyyyyyyyy * ' y v .. : x- ' : x-; + -:-x : -- L : ' : " : X' ■v^-x.v.vv.vvi yy. : yyy}yy* ' 

: främst vilka: fä rdigheter ÉilAär : ^lMlÖlll 
| .att lära sig. Af|^ 

Bir ; "V'x ■ r - n x - x^ - r x r - x . ■ ■ x r - x x x ^ ■" ^ L - - . x^ L w w - - - r - w x w x w x - - x - - _ - J- ' x^ .r- xx-x- r — ^ r - xx. 

|jp^fll;j!|j||i:j:avgör;en mängd saker, bl. a. 
: ^^^^^^m^bQMå^^B!S9 lighet och 

Sxv .■ . ■ ■ \y^ : *x : :":-: : : : .ivtv : *x*x : ' ■ . : ' : ,.'. : : y^ f y,,,',y,^,, 

förmåga till precisionsarbete. Ditt värde i 

. . ."A'"//*-.'.'. .'— .'.x— .r J -"."r " T .» '.'/rS' f '.■■' ^*"t*b'^#"*" V . "+ * ^f i* 1**0»'* 

;|||p||||iinds ofta då du t. ex. skall kasta 

" * 'f* Vx^f*.*^^* Vx* ^x*. .* .'. ** ."l* '.* " x' h . L x" ■*!'['- ' * > ' L J "x" + *.' *x*rf x^Vx^x»^^.*»* L . .' h x"x^'x'x^ + / . 1 x ^" L 'T [*""* " "* ' .W*\%V V*^' x VMVtVri ".' É fx + "- x'^. 

. X>""X l X t . . . X-x % X^XXyX-X --X .' '"■ : ~ 

åhf ållande var|| iiml då man skall iifeira 

w T '[" ' ' .VftWO- ".-.-.■ " - ± . ■ " '■— — -x-- — "r-- T ",^ T " ".J n ^.". ^x ^ T .*V— -» + .*-+ T .Jt" rT " "b.... - ■ ■ ".r ..-— -x-r-.-^.-r- 

S^^mföx -x^x? *' x xx-X b - L -x : ' : xvx : x : -' ' :■':''■''; -:-!v\ ' ,- : : 'y : y^yy, ■%** ^v + ''^x : " ; , L ■ L v : i : x : ':' 

iipisliiSilumpis, orörlii Och ököördiiie- 

■ .x % y y . .yyyyy.-y^yyyy^yy.. .::•:■: 1": ' ■yX^J-y^-y: ^xx:xxx. :'/, : :'x-t^7 j> -x.- ^xokä; xxxxxxx^xxx. 

:J x ^:-.-;.:,:::::::;:-:x::: ;,:-:x-;::x-.x: : :;;X ;. xxx.:x ..:-:■:■ 

x:-x-x:^xx: x xx xx-x-xx: x-^ x x-xxx x.x. xx-XvXXxx -x xxx.x Xx*xx«*x:x. Xv.x.xx-x^jfc-x-» ::x,i:^ii:x yyyyyy 

. -xxx-xxxi.-x xX," x-xx- xx Xvl: yyyy . X\äxxä ■: -t:*':'Xx?Xyrfx*x« v:*;<f;w:<«:f ;x 

rad, raiian en person med hog SMI ar 

,x T T x"x .^*f* .' l-^.-^/ . r LY h ylsvfnvft«Aw, , .'fi-,v^, .'//.' ;■ ', , ■ . ■ — x T . T v.-. T . T . n n x » f f ' " * ivAvaaVI ^ B *** L ."x-. r x-.-x-x-x-x T x-x-.-v^x ^vfiYrfx^v "- *x * T -' 

> ^x53s?SS^< :: ' ::x./-:.-,;;,;.v:.x.. :x-X'X'- yyy&y. . -yyyyyyy yyy ■ " ' x--x. -■M;:;-Xv>:\-f "-::■:■ ■ X X *K«»K ' >X XX?X X Xv/Xp 

; xy.x 'x:vx. :<;>, j; ;. li xxx<vx<*>x^x^x-: i xX'-x^x*:;X fc :i :: :;v ,L xv."\ ... ", ; ;";' : ; :: 5 :wäv^5Wv"Äj^:.x^:;^x^x^ t V:';^?x^x< ^x-xxj xxxx^^ixxjx-^x;. xx- : >:, xxxx 

|l snabb, smidig, läiilltad och fingerfärdig.!" 

-; y-yy :y: y^y ':. yyyy >yy^y:^ VxvX-**--^^: xx X': ■" ". x .v.ox-xxx:": ■ *w/ ';*ii/ 

';:x- , -.x:x:i^^...-:^ 
x. ;: x x. x : ::-" : ^x^xäx-' .mi&iS^Ss-^wÅfe' ' : x ;; :x; : x : : H , xx: :: x' j 

:. xxxvXv^xvX-XvfxV^Xv x" ' T x- T *.'*V'x : \x : yy#:" : ,'. ; x : xx' 

■ ^- SS^^fe^fxBK^S^PÄ \^^K?^_S*iKms Ä * xxxx-: : '-. 

■ x.x-""x.xxx.x; y. yyy yyyyy* xxxx-xx, ... .■"xx...x..-'Xvx-x ■ 

Itliif "" X-. yy ""-. ,v>XC STO 

.". - xx b'. IX ■ .'. 

■ . x . ■ ' : X- : X : : - ■ 

STO används främst för att beräkna hur 

; ,;:ip' .:■::.;,: x^il-txÄ I, '...'.. *' : '''' : ■'■■. : 

mycket skada du tål (tillsammans med 

FYS), särnt hur mycket skada du kan utle- 

i : :: '-"- : x-. ' ' ' : '.yy'^ : - --:■■■■' '■ ■'":■■ ■ ■■ .. . ■ .' : . : : ■■ x : . -x; . .. ". .' 

lä, tillsammlris med din SPY. STO kan 

'■■■■J . ■"-"'■;X :; .,-V 

b"x ■ ■ / '.•...-'..-'..V,"- - bSV>,'.x x . ".. ■■..-. ,,x -.., ■, » . .^... , r 

också använd as då du försöker smyga ellel 

vx. . xX' xxxxxxxXxX y.y :.,: xxx.x-xx.x x. .x : ■ .x.x-xxox.xx xxx'.- L xxxx.x vX*f,x^*^ L x.xxxxx^ x'xxVbvX T X:.x-. 

l^öliiiBjiifiSgÄi^ 

.. - ■. - '.'.V' ■ ... J x F bV.x'x T ".x". J ."x J L - i-T'!'^—' '.- '■.".-'*'.-.■' x' '.".■ ■ * - r*"^ '.'.x-."' ■ -^x".' . . . x x . X ."X"^..* X . XX. 

yyy . ti x x : .'.x,-'.. : ,. : ;v. : :': : ::>x->: vyyy^yyyyy. .: ;--'xx x +y**yA*yy k* yyyyysy. 

kui dig, eller di man slumpmässi 

'x , ; x. : x'v'*X*'-x ■ : x : : 'v'-'-*.:" \, ■ ■* -.v, 

avgöra om du trä f fas av kr ingllgaill 1! 

. "X:iiÄ?::..-i'X :■:: "xx-xxxxx \--y y.wfyyfLjf:: ■x;x.bX- L bx-;x'X' v 'XvX-;vX T ,v 

■ ::: : : ' ■■■V--::-':xX>£x;vX-X 

föremål. STO är en kombination Iv lähid 

X-XXX" ■ .x-.x CJ ..x 

Xxx \* jjgiw; 

och Vikt, enligt tabellen på nästa sida: 
Värdena är mycket ungefärliga och 
varierar främst beroende på ras och STY. 

di.L 1 1L . . L xx: 

Hög STY =^^^^^^^^^^^^^yp 

|| mindre värdet; låg STY S välj en längd 

X'X"Xxx.xx-x-: x "xxxx . ■ .xo-x- ,:■::■■ "Xx ■.:■:-:-:■:■ ^^!..-. ::■ yy:, x.x Xx - . x.xxx.b.: xx L 'X7*x. J .. ■ 

■ . ! 'r" - ; :.v : . : '\.'. : . : L : x":";- x 1 . 1 :^:".**"*, .. . ,: . +L '-x : ■ ■ ['-' " ,l ;-' : " 

närmare det större värdet. Dvärgar # 

x."X'xxx: *..X i .x-'x'x-xx'-x , .xx--x. ■ . 

x.x: -X' :"X:. X'x xx xxx: .. xxx. .:■>;:.;. . x.x 

:STY- : ;kg::^riiiiian tabellen visar.Alver::;vag€ 

x V X» -V X""-,*. *'* yXVX\\ *» >X^' />ivh TT \*^r"v/X+ ■ ,■ ... ,v, ■' ..b,.'. C xJ".X . :■;« 'xxx 

.-.:-" : . " 

:':x. ■ ■■ 
..* 

. . ' x'.. 

,'X.X.. X 

'.^^x-b-x*'.^..- ■ 

xx- x. l 

;. ■.. 

.xxx- ■ . XX X XX- ■ : X'XX .'*-L^"f^| T . ■ X .X 1 . yy.W : 

'yyyyy- yyyy : '"V;:x 


.' ■ ■ ' . 

. -■■ yy- 

■ccSwft ; xx xx.:x x : -vx..; ". '■xxxx:x 
v,X'xX'.X .x V _ x-.-.- . - : 

■ x : 

XXXX- 


' . V x x * ■-- X .-, . .-..., L ,.b 

■ . ■. "x-x-x". '.XXX (zoliilYy.kg mindre än vad tabellen visari 

:..i:::x-::'x.^^:;x'x:.- ■■.:.>*?■■ ■■ ■ ■ .. XvXX- 

■—-.-.. -.r' ' 

■X .... 

■XwX-X 

•yyy ■ x-: 
.'X.x: x: : x 
:xx 
x". x;x. : xx:xx ■:v":x ■■ x xx- -yy yy.--: -" A :.: 

. .'■■ : : ■ 
XOX-X. XXXX 

- m. .:■ 'yyyyy yy::yyy, ■yyy: y-yy xxx xx.. , 
x:.x ■ ■ xx yy ■ xx. : y-y-yyy^ :yy,yyyyyy. 

X.;X'XX._X li . ■ 
X, ' ". .' '^VXX*vX 

■ ■ 

'■■.' .■:■■■ 

'X. x.' : ■X".'... X x<:w. :-: 

■x x.x.X': ■ .xv^x.xxx-xo'",; 

i 1 ."i V. - ."i Vft^"/rt Vf i - . ■.'. .x 

'.x -"XX'.:';":-.: ;.:■: 
*xc*x'x: + :' 'x xx :.- 

-x-xx. x- f.:..'x..' * XvXXXX 

;xx*:xvx:x :-:;.;:::■ 
X'XXX'x.X ,.x 

yy- ■ .'■■■" x : ,. ■ 

x: ':,x drundegenskåprna är 

:v^x*>X'XX'X'xxx 

X'.x.x:|..* :-■-' 

iin . ■x:-: 

-.-.-■■■.-.-. t l-.-..-x-x-.- *tm ' 

X'1 ' 

■:x:x '* ■ L ---* yy .- 
xx .x m$s\ -;■■:■:"::'::::■ :' ^ 

J ""*"X*X X. ett matt pä 
. X. : ■: ■xxx:V;:V y-y x*x-x- xx-.x 
yyy. x ■ ■ ■ : yyyy x 
yyx-y>: * .■■.xx 
:■ :-:■:-:■ 

i ■ ' ■ ; ■■ x:xx . XX". -X ■X XvXXX ■ : x,-'. ..xx-x 
.x : .:" ; : : ■ egen, unik yf kelllr m||a/ 1 1| 
du skapar en rollpersö|i inil 

: . ;>: :_. . ■ ■ . ' ^;'x 

ningar av yrkena. 

■x;'-x.xx : :.-:.-.x' xx-xx x ■ 

. .. 

■ .':xx 'XX. X...XXX' 

y, yyyy yyy yy. 
. ■ :■■--:-■:. xx : 
: x x' : ■*■;■_ ,. ■ yyyyyyy ■ -x- : 

vX.x' 

■ . x.- ■ . ■ .-.-.---X.-.X-. .■ xx... 
llll .'.. XX. 

/x^.-^x-,^- X^Xv? ■'.+ "" 'x*x F T *-"> TNT ar fll.mlliipÄur lätt eller svårt dulii 

.A, xxxxxx x'X'XX'X",y>x .xxxx..x yyyy 

. .-x ."."x-x-x x*b x- x-x', '^x' x '^x' xx . .V ^ T - _ x-« fl - .' /x.-.x x ,-»"x-,-. "x^x-x , .-* , ,-.'»Vl x-x^x". x-.-.-. x ."."x-x x-x' x x T . T ^x-x-x r ^ ,-»-x r x. . ..■ .x-x". T -"x *■ . xx x-.-x x 'itVfUV^ x .".-^x-.-L-.-x . . . -x"x-x ^x^'. ■ x-*-.- x"x-x^ T x-x t -^x r x-.-^x r x-x T xx"x'bL. x"x X 

hli att f iisla och lära dig saker. En intelli- XX- XX x- ■ : ■ ■ , . X ' X." ' 

" ' ■ XX'X 

'XX.-. . 
X'X' '"X^X-IX" 

>ix-;i.:-x : ^ X X XXX'. x x x . x - L x .-.v > L y 

■■:■: 

..,^:,: ....xxx.-. 
x-xx ■ ■ ■■ x-x 

X-XvXX '. . 

. .:■ -.. .: .:■:—.:. ■ xx- 

x>"V x-. n .-x-. . x"x + . 

:.xx'X.—x. 

Xvx: 'X- x 
xx-'X:vX' j v .x-xX 

■ \y'" x. ".X 

-'X-*VX 

■ -: ■'■: 

x 

. . :.'Xx XX « XX-.vX-' xxx-xx" ■ 
>'X XXXX XXXX. X 

xx vxxxx: 

X XlX>X^vX< 

. X. X . . : ..: 

. ... ,X -X. ^'XvX'x . 

yyy .xxxx .:■ 

■ ■ : . :■;:■■. ■ 

x-.xX' XXX 

^x-f - .*^.. - ■ ..".'x-x - .- 

: y;-, ; : l : ':".. ■■ x- 

■''■xx:-: . ■. : -'-Iv ' ■ ' : " '-'-['■ ' ; :v' : Vb : : : . - : . l : : x : l ^ l "~ .yfiyy": ." ' : : x : . ' ■ . ; ' '. . - l . .'■:[ ■ : x .' l . ' : ■ ■. x : ' : '.■'.■ : : : ; : ., 

Dessa .^^^^M^S&^^^^S^^fV^^i 

:S-^x . L ..>-*xxx;" . ^-'x.xxxx-x.. 'X.-x- ■ 

■x d%»**.'VlV ^ ■ - + ■ "..X . ..x-x .. . x-x-.'.».- ,Vx-x.'x- b t*' .* »,*>x, .i 1 , .?, ,,V, ..X.XV..x'. 

- - ■ ' . . ■ - ■ . L ■ ■ ■ .... - - r - r - n x---. ■■ --r ■ ■ ■ *K" n J '"? 

rar mest som grund for illt sini du sedan 

x '*x-*vX"*vX» x^+Xv^x^x - *"*,* _ i*,-, " n X"* : t , x. H ' L*- r ,-*>x^ x A Xv m*yyy. *\. - yyif\ ,.' , -*x xx^*' A , L r "x _ x," + x n " x* ■"-.""* :x.'X,'- .i.^th.Ä.s. ■ ^ b ," ■ ■ v 'X- ■ xx- *,v'*^:-*^*' H r x" - '*.''- ■ . ■ ■ r ,y, * ■ ■ x- , yy, ■ '-/y., 

yUPl^^P &| ocksl lättare att lära sig skall lära dig. Det som lu sed^n lär dig 

^ , x*x^\*x , . , L . L L L x . L '.". L x * *[' \ x". x .*x , x 1 L * *.*x fc x *x^ 1 ^S x x". x"* ." .*.*x , xx*-"x^'x x\*.*x J * b x"x" " * L L " '. x .^ x ".".' L ".* " **\* ** » L 'x 1 *.*x L x*.* 'x". 1 .* L x L ..* ^Vx^** .*.'x . . x , . x .\*x fc .* * ■*.**x". *Li"x'»*L*x' .'.\* *.**\\* L *.^** * X ^.^. L ^ x ^ L 'x" L .^ L LLi ." *x" * L x " *." .** P * * *.*x^* , . , AO. , A' 'x^S* L .*> L x . ^ x '. L * L . x x .^ L L . . x x x\ x\*x'. L V ^.VOx^^i^xK ■ ■ XXXX 

x X-.' x.-xx 

■:■ x xx . 

--"■XX X : -.x.- : ; 

: ' ':Vx"." 
■ .■ x- :-;■ 
x^x^X':. 

. x". ." -.-.. I 

yyyy-yy,- ■ ■■- , 
xx ■ ■ ■. : xx .X. xxx : xx:x"x XX- -X-XX b 

SS,**. . Vx. 

xxx ' :■ nf 1 f ärdighetelxliii kan också användas 

x.- t.: xxx x.x x- ,*-*xx: x. .xxxvx^x -yy*: 

wrtvw.vvx.w ""''•■'^■" "^ ' -.x w*.v/.\-. x<*>x^x:-x x x, . , ,,l xx: , ^ 

ers on kommer x -y-yy 

X-^.JX-X.- ..x-x- 
xx xx. ::x xX 

■ v". ■ XX- .x ."x-.-x.' X 

X X .X^x "X.x 

. x.x.- ■ ::■ ■ .-: : : C R U NDECEN SKAPERNA 

.. .x.x yy, . . xx: XvX-x.x.x x .:..■-.::: + : > 

. . .x... ■ ■.- x-, vfs -. i */*. — t . -/.-. ..- 'x t - *x .'frt - '(-,■ ^iWiV.' - " "■. r ,■:„ 
:■:.: yyyyy. ' §1 . '- : .V x". -■-.' ■XX' "X xx ■ ■ : ■-:■■ ■: x ■. v>x XX ■ ■ 'X X : "X-X-X .x: xxx. x ..X-. 'x.X^XX' :vx.-.xX 

... ..... 

xV :■:--:-." 

■ x- ". ■ -'XXX.. 

.\'m.-*-mT x". ■ x . x-x-x" .-— x - .- :. x- :- 

. 

. yyyyy' ■ ■ >: 

: 

■ :■■-:■ ■ ■ . ...■ .. . 

■xxxx- : ■: x x-x -: v** ::: . ; . X 

. . V.-x- .■ .■ 

■XX'. 

:-xxx. 

■ ... ■■ ■ ■'■':,.xv;j xx- '- ' " x.vXbXXvx-xixx; x : x- : x ; ' T 'j * 

Din rollperson bes t år i grunden av s j u 

: ' ■:■ " . ■ . ■ xx :. : ■ ' ■ ' '■-. ' ..■■. ■ . ' "-'' ^x^;-- ';''. ■ 

^^^^§mndeg^&mff^^en, värden 
som oftast ligger någonstans mellan i och 
zo, som visar hur rollpersonen är. Ju 
högre värde, desto bättre. De sju grunde- 

.." 'x ; \.~- ■ '- : '[ :: \ : .-*x ' . :: "x- ' : " L b 'x. :: .x-- . ::: -x. : - : -x'. : 

genskapernä är: 

. x . x . ■ x L . x ■. x .■.■.'...■ x .'." .' ."x. ■ ' x .' "-*".- * "..V . SS*, * ' I. ' h .. ." .. + .*x'^.* +.|".+ ." "x J .*b AVl x" *■ -.'.» *."x*.*. - * ■ 

XCXXXX-XXX 

-■'..^- r ... _ ■ - . ■ -■.■■■' ■V!, 'x .'.lx r _ ■ ■ ' ■ ' 'b r ^x,' ' '-'".b - , - '.X 'xX . :yy? ■ x : ■ - . :::. x-"-'": ■ Xx-x' " " -x.- . y . I , ■ : ■■ 

på nigölf ing som du själv inte 

. x A "'x..XX"XvX'\_-^. XXX.X t-/ / 

■ '..;-:;;.. . , . ■■ ■ . 

tg^^^^^^^cM^Kcm- INT är 

:.:":;;i::ö:;::.':' xxfx^.x.x: 

!iE^^i^|^^x%^ip{i^ 9 efter- 

'■ : 'X : ^;X;xHx'::v:X ^x; 

som den : jb||p|j^l^in|ä^ga 
besvärjelser de kal lära si x.x. x 

x : xx ; 

.::..:■: 

x"x .-.-x -. T x"x-x'.x- 

x-.xxxxx. x x .xx x xxxx. ..x x.x.xx x x xx t x xx x x ^^ x x. .. x.x xl.. xxx xxx x x x x x - x^xS X X x - X x xx . L x X xxx. x.x.x. xx ■",'.' '^fc_fc^ . . » X , xxx L . X L x - ^_x X . X . X 

. ■ x x-.- f l * * ,** .-x-.-. "x-x-x.. ■ — 1 - -.■■[■' X." ^x*. b Jx x- .-..- * x x-.'x-f-+ . + /x VAt x . b .'. b'.x x x-.x . X b .77. x . .x X X b b X x x .x X X X XX X X X X X x x\ 

: : " x--' x. L yyy h . . ■■ . .. l . x :■ ■ -■ ■ t x l : . t x-. : x x ■:■■ : ;x : ■ x. : : x ■ x ■:-; ■ x . . .-: :■.::■:.■, : ,■■.:.■..■ ■ x.: : 

kallas färdigheter, och talker u|p i|(||i|||li 

x :.':: : "x : '■""■■■ ■ ■ ■■ --v ■■_:".-.■.■ ,_:. : - ' ■ ■ x : . : : ■ ". " "";x." : X':"; " : 

som erfarenheter ocl ■■ x: x -:--:: ^XvXX ■x"f '. m f .^* T : xxx^x X : x" h ,^^-^^Ä 

.'■ ■ x ' '■ yy ■ ■ .■ - . xx: 
yyy ■::-. : x:-x-- ; 


x:.x. 


b i."x X X Vx 

:., I 

f "...:x . x . ■ . 


"■:■ xx 
■ x x 

■ ■ ...:■ 
X X'X X 

x yy :::*,: x 

: xx .xxx- xx 

-'■■■' .. 
x : xx : : X 

;.'x"-- 

k, Färdighets v är d en ( F V ) 

XXXvX-..XXX'xX' -X'XXX"X . -X. . XX x.x 

: . ' : x.' : x. : .'b : : J L . ■ ■ : ; : : x'. : -,^'y '■ ' ■ : : ... ■. '.■ -,'.' "\-y m yy- ,'•■: -•--' "I ' ■ ■ ■ L ■ ■ x" ■ ■ ■ ■' * ' ■■-'.... 

Hur duktig du är i en färdighet 

xx- :: x'X':. . :-y/y- ■ ry^Myi^yyryy.^ .. : -Y / ,-.. ■. : 

|rÄj^j^||||p||^^|||^er mpl* 
lan fclÄSiSiSBMk FV i i : :.x 


:;:>x x:x x ■ . :-x. ■:.■ -:; '-I' X XX- X - .- . ■ . . ■ ■ ■ yy,: ■ ■ ■ ■.xx ■x 'x'.:.-. yyyyy. . 

sSxSSl ,y,-: :■'.: xx* -■: 

'. : X .'*' X ... 

X xx-x .. .'--x-.-. .".^ ' . x . ■ ." ■ . .xx.x. 

■ . ■ - -.- ■ ■ 

xx..:. 

.' x".'x-^x r . . 

-:.-'-■ 
xx :■:■:■: ;* yyy. '■-■-■■y m . fcx-.x". . X w ; 'XX' .-.xx.. . ■ . x : x. ■ 

. . x. ...... yyyy* Styrka (förkortas STY) 

.. .:..:■. x . . . . ' ... 

Fysik (FYSf"^ . ■ 

: 

x ..:■-.■ 

x" yyiy 
■ yyyy. r yy xx-x< x.x ■ $m ■:. " X X'XX'XX. 

■■ x-xx: x-xxx ■XX x-x -X'X : x.' :: X 
■:.X'X': : " x ; " y-: yy-y yyy,*: :■ -■:- . X'X'X"XXXX 

..... .. ... 

■ : 
X :'■':>>:■ 'XXX -x Smidiqhet (SMI) 

: ' . . ■■-.'- ■ y -■" ■ ■ ■ "-w" 

x-g^ix 

xx.vX-X:. "vXXX". XX ■X "X. ■ . 

. ■ ' : 
■ : . ' ■ 

.■XXX''.." 

xx:::- : 

■ ! :■ x x 
..... ix. x-; — ..-.-. . . .-. xxx: x' 

.... - xxx- ■xx.. . x-x .... . *5 :: x; x.x 


.: x vxx-v ■ yyy : yyy : -xx-x. 

:■ 

- . ..' X 

y-yy-y-y 

: 

x-x-x-x ■* . .... 
. 

X- ■■ Intelligens, : (INT) ;: . ■■■ x ■ : : :.^ : yy< yyy ■: 

yy 'X-x:- x x ■"X 
.-x'XX.- X''' X". 

■XXy^ xX.X ..-: yyy. -, XX'' 

. 

.''xx ■ . :.'■.■ , 
yyyy y-yy. :■: 

Äxx . , ■ :■: xxx- ■ ■ : 
■xxxx 
■ ■■xx x: yy ;*x*>; ■ ■ Psyke (PSY) .: ::.":: ... b.x XXX yyy-: :,- yyyyyy. . .. ■ xx XvX'. ■ .... ■ -.-. ... "XXX . . X . x^^ x^^ b^^SJxt^^xxjJPl 

■ 

.: ■ XXy XX .::■ .. ■ 

xxx- ■:■■ ".-■X. XxV' . xV.x ....■.-,f---J.. V. 

:■.■■■■: ■■:■■ x. ■ ■ . 


"X yyyy; 
■xx KARrsMA(KAR) 

; yy- . ■ -■ .xx. 

■ ■ ■ x y-yy 

. ,.::^;:;:xx : -: : '- : 

Stqrlek (STO) xx-.x yy tyy-tiyyy* 

XX- X"'X. 
XXX X.X' 

: 

xx xxxxvxx x: 
.:. x yyyyy ;:, ■■ 

"xx- :x 

x 

: -:' x:xx. .x. x. x.x- ■ x-x- . ;:..■ :. .x xx xxx xx: x- •yyyyy. v, - PSY 

.■■■. I ■ . ■ ■ ■ - ■ r . .— — .--,--- ■ " . ........ . . . _ 

.''.-. ■.■..■'. . " r b " * ' " " ■ " ■ " ■ ■■ . * ' "r 

PSY omfattar gaiskåpi|cket; 

magisk kra f t, s j illd Iscipin , 
tur , en vishets i ntuiiiix iakt- 

x-x*:-..: ■ ■ ..."x-xxvX-XvX yy-y-.y: ■ 

■ ■ ■ ■ yy yyy y 

XX-X-XX-XX-./" XX !\ J X;. "XÄXyX^Xv: ^>X t ^XXX.XXX. X;^fc^f' ' 

^w^.xyi^Wv";.: :_._ :x ; x'V'x : ' ^ ■ ■ x : ^'-v \^xX'#x?,^x ■ j, vX.x' x.' xx'"; 

lllililBSiiSiktigt fd|j|viagi- 

x '-xx yyyy* ■.x..x , xx: yyyyyyyyy'** .-x x*. j x*x-'X j ;'.:-";-."".x xx x-x.- 

. r ■:;. X -■■■-■"X . . . X X X" X X'X . --Iv 1 '-'- ■ 

ker, eft^sSift:ma:n,använ- 

vXv*x*k^X'x .'X"xXx-xX x.x.x x:x..x: x.-xxx-XvX-xxc^xJxxx x"x: x-xx-xx*,*:- "— : 

■x-x* ' L ■ :■:■■: L " xxy.%X' r yjyyyyy /xxxf; *- -x: . + x ; : ; x >yy yy " : '-y :y <v'- m \ : . 

använcfiplfesvärjelser. 

+ ' v :*X" r . -':: ■ xx'- x./x.xx . xxx-XvX-x-xv* 
XX x- \ en färdighet inne bär detta att 
du är en Éilständig ny bör- 

i^^föi^x " [ : x : .-;: : ' : v*;:-* 1 ' vvi-ix ;. 

Jljare, meian ett högt F V, ■ :. ■ ■ :. :■■ 
. :■. x ■.:■■ ■ ' XXXX . ^' x'xXX 

XXX X ■:■:.- -.x- " 


ujppemot 15-20, inne 
bär att dl år i det 

% .yyy 

■ ■ ■ -. . . .-. ■'.--.. X ^ 'X . r x-. - b . . - . t - '- . . . . . . . . . -. . . . 

närmaste fullärd. .:■ x :. 

.-.-x ".■ X . 

-x ■:■:■:■: É. X XXX 

■ : ■■ ■: .. ■:.. 
x. .. .'xx".x. ■ 
X X.X. .-' xxxxx. 

x:x*x:x 
'X:.xxxxxxxvXX-:-x^x, 

VfL - .V...Y.V|. .-..-...X ..* .. .XX. 

x.x-xiox:. "■:■ xxx 

. X- - .L-.-^, , .Vi - ..V. - .-. , . - l X.-»-X^X. T X.-X-X^ 

■ .■ .xx: yy -y xxxxx: xx 

■xxxx-xx x: yyyysYyyx*< 

■ ■ ::■-■: 'xx.x 

X" x. x. .: ■ : .x'xx.xx 

,..:,::■■ ■ .:■■: ..:.: : 

x x . . yyyy: yy x:>: x 
x3x« x^xV; :*:-xvxxx- v:, vKv . .. . XvXvX.vXX : x. xx-x.; yyy ; 

- 'xx' ■ X- 
: x : --xx: 
■::■ xxx- 
xx "xx : ■ :■ xx: cV Xvx^x': 
■■' :-l:x— .' . ■ -vx-X Xx xX. 

. 1 -."x-x".- - ■ .' 

. X . ..T -x'.-_ . ■ 

vXOXX XXX.v, :■ .xxx 

.-..x': xx xx ■. :x. tyyyy -.'.-x — 
/x"x.'x L x. 

'■ 'XX : ■X; xTX-XvX.v^ 
'XyXv*. X. ■Wyy\ xxxx x*b x*: 

■xx:xx: xx-x 
.x v.x :.xxv" y 

x xx -T x-x".».' b. "x-x". 

, L X XX-'XvX . X 

x.x.-xxx-^Xt. ^^X«K^^ 

yy xx': : x ,x-x>"x' ■ 
'x m "" J :,:..'-"":X:-'."' 

*. . ■ .-. -x-x-.x-x-... . X . 

: x b., xxx x. x xx. yyyy- x :. :. . 

xx: x: . 

XXX-.xX ■ 

xx-"-:: xX. XXX' ' ■ x . ; y y . /.i \ ,,i XX- x " 
x 

■ X '- 

.xxx: .. . .X" 

■ :..:' - .. 'X''.X. Färdigheter 
och grunde- 
genskaper 

x: v x-x ■ ■ ■ b.-x L ■ xl 1 

■ xx x: : " ■ xx.. x . : xxxxx. -yy . yyyy . 

Alla fäf dmheter är x : : xx 
yyyyy yyyy^y. yyyyy 


: .x 

■ .:■;■; 


wf* ■x . ..■ ' : x" 


£::.■ - yyy 
yyy - .VbV- ' 


yy yy- ... 

■x."' ::: : y x ■xx-, 


: " . 
x ■"■ - ■:. :■ .x. "'XX ■ X ' ; X-.Vx-.X. yyyyy .x-.xx"; x: ,.. ■-: 

-x-x.".--' . ... .■ ...- ■ . 

x*:xx- 

.■ ■ -.-..-.- ■ .. .- ■ .■ .-. 

■■■,■■-.. ■ ■ . . 

■ xx,x-xx:x yy*y m "xxx . X x. ■ : 

. . x:..-"'X yyy ■ $£&y 

■ ■ ■ ■ . yyy. ^^"■yyyyyyy-- 

yy ■■■■ : ' I : 

x ■ x. .: . ■ xx: xx-x 

X. —:■-... :. ■ . . . 
x";-x"""-x' . ■ ■ 
.ox. x ' : 
x— xxx:x: ..xx'-xx ■ ... ■ .... 

xx ■ : xx. . x.x:.. 

■ ■ xx':' .... xxxxx x> . ■*, .V.-iWff.. .■ . 

X*XX-'X. 

.. .. ■ XX. 

x:xx"xX 
xxx: .. 
x:x<*xx- 

:; ^ xx*;x.v 

'''XX x 
iyyyjYft KAR innefattar sådant som 

x . xxx: x. xx. xxxxx :'..x,':x.xx.,. x^ : ■x.-x 
;<>x*/: m x. ■":- 

XX X. X., m X-:- **m c. ■ .-. .■ >:X ; ~yt\ ■ ■ ■ .:■ x-x-x: X;X'.;. l X ; 

x ■ ,*:::'■ : :' ■yy-. ::■:• :■:- . 
x-xx x.x. x^ x Vx 

..■.■.. .x.* yyyy 

■XXX-'.. 

x.x\ .■' :; "'.--- ■ gxxx ■ b ^ T ^ x**xÄ" f-x *^^ m V^ (» V>rt 'm 

yyyyyyy yyyyy y 

y,yy;m'yyy--yy 
.-x-xWxx-X':' : yy, yy >^ 
::xx :x xxxxx: 
'.'■'x:x:.:v:X':-y 
x<^::-*:-:v:'X" ::■':. 

.Ox','. * . -.x-.. . ,'. . x-x- 

;XXX. ... :.. 

x , 'V?'".\ 

"..",: ■ ■ ^x"»" " x". 

X'XX<- 

■ y : ■ 
:: ■ ., baserade på en gr undegén- 
skäf ] t. ex. IMT för Örtkunx "X-.- xx .-» J x x-.— x . : . 
. ■ ' ... .. . 

. 
vrtSv/r ■'■* ■ 
yy->^m\s".\*. ■ ' : ■ 'X"'X "-. yyy xx: .'■ : .-.xxx. yyyyy. 

XXxx ■ xXxX' .'.' X . .. Xx . ■ : ■ ■■ . :■: x xxx.: x ■ ■x," .-.-.' fi.-. XXX '.X.X xxx- ■::, -* ::• xxxx ■".■ 

:;■■ -:.yy 

: xX'x'- X . ' . ' "'X X . 

yy yy: :x ■ ■ 
' ' ■ '::■: ': :' xx 'XX-X 

-^^x.-- T x n "X ........ 

X-X. XX X "X ■■ XX.". ■X X'bX"x :xx-x.-x x ..x ':.: ^i. "^5 c 
'■; 

. '' X 
— x. :*-? xx X ; ■- 
:x: ■XX'. .-x. T ^x r f-J-. 

.. x. . . : : x. 

■' " X ■x . x' ■■ xx> ■ . . . x .. : " x X :■:■■■ 


1 :x-V*. xx sS - -,-■■ 

Sv;: ; ■ 

:: 

| : :■;-: x<: : w-x'. ■; xvx* 


: x 

■x»:*.v*. xxx*; . ■ C* 1 ! ■ Jrt " : > , ;-v:;; : :- :: ' 

x r ' xox: ■ ; . . L L , \', L , L .'. x :: xö : ■x ." : x ■ vXv>j ■. l ■ - ■ - L - n .'".; ■■ * ■■ x x. \ ■; \ryyrAn .:■■ ■ :. '.:■ 

.öv .»K xxoo : 

x:x- r t v* .. ■ XX . ^XyV.XX 

: : ■ ■ 

:xx:x ::■■-' xx.-.. :-:■- .:■■■:: X 
■ 

\*>, ■ L v.-. ■ : .,:: .'x' ';-x 

xxvxxx 
,x X'*XvX*x .:■■■ :,. ■: x » xxx ■ ■ ■ . ■ X'" ■ xv": x-x-xx-. >x ■ 
:.:: x:ox 

■■■■;■:: .. : «-K">: L . x' 

X" x. ■ 

X ..: : x 

'xooxv] . 

. : 

■ x -:■■■::■ xv 

,,.,.:. 

. XvX: ^XvX-, : 

..:;.:.:v- : -v:::> 

X. xx: xox: xx 

■ .'■■-■; 
■;:::;:;:;:■;:-■:? 
■::■:.-.■ ■ : ;. xxx '■;.:;;.■■;:■;; : ; : : - x 

..,.■::::: :..■ ;. . ■ 

: ■■;■"■■-■ ■ ■ :■:-; x : xxx ■ 
ttXvWv.S&KftWvXv x. 

■x ;.;.:v:^-:x-x< 

X Vx* _ - _ X _ . - .^.. -+L.-.-XXX-X L .". 

. . x-x.oxvXvyx,x<-xxx 
xxx xx*: x-xoo: xö. xf* ■xxx :: 

.x _ x- 'mTS -.' ' _ l t " 

:;: x. : x: i«j»! ■ xo-XflKtt» 

x xoxoxx 
■ ■ x. x: ■■; -x 
■ : ■ xx yy x ,. 
- ■ ■' f: .' 'X-JviXO 

: X xxx: 

x-o: xxx-x'x- 

■x : xx' :■:.';■:-; 
SxT'x#KC -*x-x ;*■:■»>} oxox XXvXvX-XXX L _ L _ . _ . _ .". sto V i kJ i kg L Ä n g d i cm yy xyitt 

yy:::yy 

— _ X _ L ' ' L ' ! ■ x ::' 

'.'■ Xv>;? 
::;v;v::*: 
. :; : :::: . 


- ■ — ■ ' ' '+ r'- — 

■;/■ .-... ;.'. . 

; : : ; - : . :'. v:; ; : «*: »Rtf! ."■■;'"■:::"■:;■'"■: ■ :■;;.■:■ : ■;;:■ : :■ ■ :■.■:-;■:; 't'- ■"■:->:-: ':-:x^x- ■: 

■ ■: ■ H : :^M<fe: ■ .: :■:■ 
/vxo.::* x 'x«Ä< j : ■:■;■: .■;■:: va 

xv;' &y "'jcdKw:-. :: - ■:: : :-x»:*' J x- ::■: : >::■■:;;;;; 
■,■■■■■■■■ ■■■■■ ■:■:-;-; v: ■>:^ ■;■::■ >:-xvx :*:■.■:■: ::■;■::■:■. 
:■ :::;::: j ■ : ■ v, ■ vx-: ■ ■ 

.:. ■ :::■:■: x. . 
:■■:' ■■::■:■;::■ y. ;:^^: rt » ■■;■:: -, «■» ':■:■-"*>' : ■■::■:: 


X'X-;*: ■ ;:■■: '■;■"' mz ■;;■;■;■ . ™.' :o: . 


■ , ■:. .. ;■ É : >:■■-:■ 'i 
: -x . 

ii, 


1 -x-.. --.--■ ■>: l .. 
1-9 10-60 :v-x-" ; ■:■:■:■'■ v*::^-: 
'■;'->Xv;'X*r '».Vä 


\ ^^^•^^^.-. ■^■^■:::v:^: 

/..^■/v;/:,^^^V:::.:.,/:;.■■'':^;W■■';:^ 
■;?x- ■:•:■: v-: :■:■:*:>« .-,-, V,-. -.-,-,',-. -.-,-.-,^ -.-.-.-,-. -.-.-.- ■ ■:':::':'X::':';X':'X'::':\"<:': 
x-vXvivx-XvX-K-x-: ■vÄ-ÄV 19-27 60-120 oeh ; i biiifaiHSiiipil.l||Ä 

* L x .y x ? T 'X*"*X'V*;x i,v ?,'*>x ,' X"i*^;' j r n . ■X\*' , " L 'T'X,':^iT: ; ,wXwiw? v^ä\* * v^iwSS''*'^""''" 

sig, hoppa, sfj|rga, upptfcjR 1 

fara och ^BmnaMoiB^m^i. 

D#ixar a#Ä||iil{SÉIBHSitl 

' " ;^ : --:::- : -' : .v : .: : : : >.^'.-:":::": : -,,.-■ ■^x^xV^y 

alla de pri|j|^^|igh€terna;|| 
från böriaW ocli <M kan fa hur , ■;:-:■■. : 


L _ .L L ' L . :ä;vä;'';-: -yy, 
xyx Äx, MAGI «;:«:•:;- ;Äv^Ä> 

: x: ; ; v x : 
ix^rx:': ■■-:■ ■v -^Riffi 

x : ■ :yyyy ■: 
■:■:■;. ::■:■:■ ■". ■;' '"■': ; : ; : : : :-.'-J 

:XX'X'X 

xxx< ,■ -y,-y- :■■ ;■■►;"""■;■ ■ L _ l' L "■■■ix:-- 

■ .:■.:■: .■>::_■: ■:■ ■: j £*"WX*"X^ !■■' .. ■:: . 
X'': : x^ 

,■. : ,y „: . l ■;: :'X/>;:- ;v> »SBÄÄÄ^^^K Ö c^ Demoner ocl 
gil^dligfer in i tre olika magiskolor: V^'?A^ x:-x- yyyyyyyyy* :■ ■> ■ J X ;■>» ■l. _ l _ . _ l _ l-l _ . 
. ■ :-ävä-ää ANJ 

SOM LEVEllliVSivÄXTER ÄÉSIilil JX-'*X. ■: x:>v: 


■ . ■■: 

:■ : : x ': . x :u* 
■ : 
x^^x : Ms .'■x ,yy,. x-. : x, . ■ n 
^;.vX---'--;-;---.-.-.-:::x;:- : 
v:-:xxx:vx::- : '>j :>x : :--S 
37-45 KÄäStfSÄ-" 5 *^"^ " ■?:■ v i v '■'* vi-i" x-:v: : : : : : :-: vi-ftisW :<''■:■:-'■.:■■■ 
;v*X'XX H x.v::-:- 90-iao i'i:y/.Vx , . , .v 1 \ , . b , i . , .Vx'. i . i , i .' l i .' 1 ' w,- ■ ■ 
., .-. ■»■>* X->X^ 

X;Xy, : 51-55 ^ , .?>iVÄ 1 .V< , . 1 /Ä , .V% h . , >x\ , 1 V*\ , ( V.V>ÄVJ.V.\V.' <-x*.- x- /x- ^^/.*-",-.'.-x-. 130-160 
högt FV söm helst i dem. 1 
(Dock kan du inte köpa högre 
FV i dem från början än det 
fändelenskaps värde de är ■:■;■;■ Slili»HiifiMS^ w«: .v> m :o>]v>Ät IHÄ1Ä FYRA ELEMENTEN 

\" H (* x ■*■''' v v v Xw\w'w T '*xwX'* v*,'-' x<x:vl-y^ X,x: ... ,...xxvx:;x: . .. x x. ,x :■ :„ ; 

VATTEN, LUFT OCH ELD'* L L - . - .' ' _ L 
. xx-:-; :-?y x-x : ■;■:; /x-x---!'x::-x-xx: 


xx : 
■x:-x 
■'.•: : :- 


'■x^^x^x'^:".^" ^xxVx 


3 


>x: jx^-x-::x ä;::::-;*;::;:;' 
■■ :■:■:■ ■■ :■■•■■ ■■■' ■■>;■::■'■;:■;'. : 


: --■ -y :',... ■:■; . : x . " v- 


. ' f ",% . s 


fAv/ f * ' j, x v x^^c^rtfSwfiS 


.;■-':■■ 


■: : J ";X:; : i* Vy :;-:X;/" 


.■ ■ ■ ■ * 
W 
: Xv:- 


■ :,y?yJy- 
*+ x--x:v x + ::^x: ; ,■ . 
x:.X'- ■■: x-Xv 


x x: x:xvxffl« 


m 


: : ■"- ' ' ■■ :■ ;"'-;■ : ■; _ 


^y* 


'/^/i l'.'xx .,,*'SJ*Sf' 

L . ' + x : ^x : *":' : 


Cw|w 

X "'X' 
. ■ .. L L 


- ■é**.'t - .- -".+»*V". _ J r*."."."-'."A J f' T ".i 


■■jjV 1 ' 


■''■': : '- vx;vX-.;V 


x- : :x 


::'v":::;v-'; ■x-:^:-::-x 


■ ■ ■. ■ ■. 


. xxoxx xx xx:xm-„-^ 
vvy . .../"^v^v-^ 
■ ■" x ■ :■ x '"'■'■■ ■ 
x::x. x ;. v"x^: xx 


t. V- 


■;x" " i,' xxx^xx 


' . '■' ■.■ 


.^*<-J^ X ■ "l-X-L-L-LL 


■ ■ 1". v 


x-x^x v>-; ■ 
?;ä;; XX' x::j;xx^xx. x "'■ y-y\- ■ ■;:.■ 

■ ■ :^ x ■■ ■■ .■: ■" '■:-<'■ 

XX'X.- xx*x: x: ■ ;x:*;*x» x<^ x ^x:x L ' ■<■-: " + x- *Xv, l , .v^v Xv "^ ; x .■■♦■-. ""-':■ ■f^: ,-x;'XX^ :■. : : . x x 
X S x\'x::- 
1 
ndära INTELLIGENTA fÉÄWIÄS-lROPPAR 
Ocljll|iNEN)''l; : ■XvXX :-x;: ■:■' färdigheter 

DerfÄS8KliiS||)rin kallas 

3ifeiiiiii! :■ :. ■; XvXvX- _,..-.► . .. ■x"x x- '■■■■ X'X' XXX. 

: : : x ; : : : : x".': ■;x v; . XX x, 

: >xo 

x .x'x 

■■ ■■■::■:;: :;>: [Vx^xxx^ 
■ x "-:■:■" ■ ■■ :■. x: L..X-X-. ,yX'J . " X t 

: XvXX"X Vx : "., 
XWX«X' ■ ■. ■ 

L L L ,,x .'.x ..\ x^xx" V.'lV L L _ . L L _ " "l-L-l'. X ' 

":"x : x : x- 
>feo: : v* ..:fv 
,.x ■ x : 
: ■ 

x . ■ 

■■■x;-x. 
.-. ■ ■ — . ■ ■ .-. i» :o» x- ;;■■■: : vXyxox: 
■xx:-x ■: 9 
w^ÄtÄv: 1'XXX'. Xv ÄViVÄVÄ^VÄV/Äv 

:■;■ /!■;-:■: vXvx-x-x L _ L _ -X _ L _ 61-65 150-175 X ' : L ,x x "■ y- :.■;■:■;■:. 

: . ■ ' ■ ■ xx 
X'V>;. . 
-■-'■■■-■■:' 
-xx - ; i-k-:™ .y.j "-"x - l - . . Ävx ■;-:■:■ :X">X"X-:- ■, ■■: 
xixyx;:::^;!:^: VÄ-' ;-x- :::■ . . . : . . 
['xxx: . : . _ x'.. x-jl" ^^x : x—^^ y : -x ^^a^-4^mmm^ai^j 
'X^vv/ävx-: .;-,-■; !"-' » ' vi*' - ' v \ViViV I. "XvXv ■ v""X""" v/" - 
måste 

;■■- ■:■:■ : : :■ ;x:-x-x : ■ ■ ' 

göra. 
?¥$&*&?$?????&?$ 'fV'r-''\'T n '"'^' L F tf**-'r»"x'i-rV*V.TX-x.-É'," ■ : ■'" ■ : : :''v '•:■ . :' ■ : : x-: : " : ■ v " ; :: : ;"-■ x ■ ■ . : -: - : " ■x. 
som man 

L L / '■ X >x'X'. vi.':. T X^ .■ v, X ' vXVx X '.'.'\\ . 'i 

ftlBBÉliiia: ■yyyy\ Q ipipi 

essntom finns det några allmänna 

MsvämÉBér :ii||liii4rnagikunniiarkai^ 

■:x£xxj:;x;x;^^ * : V:-'^*^^siffirfi?^^^ ■ ^^ ^-/ : ■ 

lära sig. Om du inte väljer -ett ;;;¥||e |oi||lr ; 
specialinriktat |J||§|§i (dessa är animist, 

X?'X'X'r*X-yX<-:vX*l'X'X'X L * ■> '■"-,'-" " n *''y^' r x^ '* *'^A* X'y/ T X*^*X'<%*X<*>X^*X. r I X^<*i|Xv*X^yX";;Xiv;X r X^ + r h* r< , I X -^-[X ' ,V ;X ''!■'""■'■- ■>X- l*-X '.;■:>+■ ■ ■>'.-'. x xXx:x ■; /: : 

■ ■■ : x ■: ■ x\: xxx"Xi'X-: 
x-x:-:.x-.: : ' ■xVx '- Xv" X'X Xv, : . : .. : Xx" ■, : X' . tEg&B 

Xv: : : .XVXxVXXXvXX-:ä 

: ■ .: : ; .: : 

:♦■■;■; iww^wäwwk s 
x-- ■ ■,x;.-v ■ ■ x ■ ■ ■ :;::■;■■; 

. XXvXv vxx^-^x x.. >.;■::■:■ 

'ix-V--.- ■ 

y :-,!■•:■ '■■ " 
■:,X' ■ .,x X-VÄvÄ^ O :■:■?: W .-X>X - XX"X" 11 71-75 160-180 x : »ter, 

liiällilminaÄ språk, 

■.;-:■: ■:f,.:'.v: ^S^- 

Förfalsknine och Simma, Di xi-T^x: ■XX'XX' - " 

löKWx :ä'' gikerlar det ganska svart att lära si 

ma^j§ä besvärjelser. j|| : -x- : --"x> 

KS: ;x;; ; »»» ■;>jx'X'' xX x:.x 

.: x 

A X- J X\, -v:;v>:-.;-x 

; >x x- ■ x,'XX'X. x 
.V/x'f x: : 'X- ■ :" x' Tr ; :Vx: ; vX : 

l . ■ ' l ■ ,x :■ 

.... , X-^x r x T L - ^ X VX-X' ;x xx' .. 

*■:■;■:: ■:■::■: x :■>:■::■: ■:■:: ^ 

■'■■x-;- x ■ ■ ■ ,■ ' : ■ ■ ' ; ;- : ; ' ■ ■ ■ . \? 

x, a J: -jrfX-vx;;:; . , x-; 

■■ ■ ■-.'■■■X-'- 

.xx x:- xx 

■ x ,x . ., 

x ■.■:■: '■', ■' xxx: xx ■ ■ 

■ ■■:■;■;■: x ■":■:■■: 

: : 1 :vX"i:xv,- '■X'X xv: 'xV L ,y >' ■X-;. x-x : ,>-xyx 


x _ x r »-x _ x-.. >SkSä x:- ■ 


L , L L L 'xx ' . x- x: ■yy :->: ■:■: :vXvX-; yy 

81-85 165-185 X-yXv^X^X^ 

L >Ä , .V/.v^. i . i /,'.- f yi'' , iV> i V ",v -, V ■ ■ ■/ " "" Vx x - . Vx ■ .... : v 
. xx x: L-...X . _ X _ X _ X bV 

x ^x x 

xxx: . : 
■. :■:■:*: :■: ■: 

x ■■■-:■■ x x-x :.'. 
91-95 


175-190 L ..»- ■..■ _ ' yyyyyy x 

yyyyyyym 
yyyyyyyy. x l . _ x x . -'x^.^. x-. x - x -"x^ x .'-"l .^'x . x . x x"x-. x .'"x x , 

v v.i-x-x > ■;■:■;■:■:■:■ x-x-: :v xxx 

■-x". -y- ■-•!• ■■■■A i .-Ä' X?--,-. Vx'x'- j-x-.y ^.' P h 


: . xv> 

:■:■:■:■, v yyyy.' 

myyyyyyy\ 
yyyy-yy^yy 


: v:vxv: ■xv ■:■:■; Xv X-.x-Xxx-^xx:, 

.xV XX" A x" . _ . _ X _ X . _ X _ L T x" . . L _ . 

v:: vx-: -} ;-: ;*x :- .■: ■:■: v. v 
yyyyy yyy : ;>r xx;:-:-. 

XvXX-'X Mf«^ ''' ;: ■;x^-^ 

■^Xv^vX-r^x-ivivvX-iv^x-x 
;:;:;x!x:x;:;x,;x-:;:;x;x:::::x;x:X 

ymy^y^m^^ 

yy- : -xx "Xv:-: 'X : -:- x v$;:^ v : 

^v^x^v-vVxo:^^^^ X:X : : : x ; :- : :- ; : : : ; x :: .. : . : -^ 

/. : .:.^v//.v.^ : .x..^^'^^^ : o^■■^^;v:v:v^^:v>^Xv^^:v^:v^^^■xv■ ^-..'l- ' 'x-. T xT. J .— xOX- 

x;-x x. l -x ■ 

b Vx'x 'x i x"x'. 

vXvXv yy -yy. yyy,-y.j+ 

. X _ L _ _ X _ X _ _ —■ :■:■;: ■ ■ 17 101-110 185-200 
ekundära färdigheterna är ||| 

ha höpe FV i en sekunlär far- 

llghét än värdet i len gr unde- : x ■: -X-. 
■■ 

y,:w*y>. Att använda lV^l.lV^J ^x .' 

:x x- ■ xx. 

■ . . x 

X ■ ' " : ■ ■ ■ ■ 

, . ;;:■;■: . ... ■ Xv. yyy- 
x. :x :; xXxxx:. xx: 

■ , ::■ .xxx ■: 

. T xx - .^ . _ .x _ . ' 

x:^>xv 
vvxxv x/x:- 

: : xxX.v-"x : x 

: ;: ' : .v ;;XjX',-J 

: vxx : /x: : : : : : : : x: .;X' r\ 

x ; x ÄVÄÄV yyyy< . ::: ^ x . ^X X.X L ;v^XvX ■. XvXy>X 

:■: yyyyy :■ : : 

ygSSftx 

■ ■ ■ ■""■:■"':■. ■ 

: x x:,.x llillll besvärjelser 

^^'X^x^x^-x^w :<v;v"i\': -x*xx* : Xv.vx : x : :* : . . - xc : " ; x : ;vx f . xxx ":x : x.:''-" : 

FöBitt kunna äiiBnda masi måste du XV, : ,::: 
xx x 

:xt-:v} på. Du får insel FV i dem fråi 

»Ki<! ■:.,x' . xv>?::xx:x 

'Xvv^v^ÄtfX' 

'x-xv^xv''! ,'xX"X-:ox 

■: -yyy. " : _ . 

' x xx " x- ' 
,;'>xvx:. 
■ ':^X''X' . V X ., W^" :xx x: 

;-x,'X::'x;'.- m 

^yyyy-y .'.■l - ■ :x.x;- ::: : :: ; : x : ■ : :vX'. xX, XX.. 

v x 'j:<v' Y rKe s f ä r d igheter 

ISSéé av 3li::iekuiM :■:■;■; 5«: t: x ox: :■ . x:: x.xvxox 

.x. .■.■x - ,-. - x _ *-.. _ ■ 

x-x- : .x- : X 

■ :x-x-x- : 

'xX'X:"x:wXv x.x ::■::- ^xcox< XOvXxX 

;■ Xx-:-::: ■:■:■:':':■■:■:■ vXx-v^v ::x-: ■■x-: : :--:■, -x 
■ ,x'x :v, : ,h X x ■vXvXv-v: 

v:o>;- »;:■: -:■: ox- ■'■;■:-:■:■ ?x v: -tt 

yy:#m&#m^^W$m& 

::■:■' 
-ox "x-x-X/i-xv::-':* 

>■■-■■■'■■'- v.-. v v.;. v ■■.; 

ivxx-: 
■XX-x x vx-; o-xot:* 

r-yXvivXvxXvix-x::^^ 

rfr/..,vf, r i - . -x-x".-.-,' x"l _ _ x. ■>' ■ 

I 

!■-: v;:X'X*: -yy. ■■: "o: :■> :■: xJ 

X _ L _ X Vx-. _ -Vx _ . .X-x". - X _ .-.-. l'iIVlYfl'| ¥ | 

■■■x:;:xoxvxx:x:x"v,-o'xvV;: 
^yy^yy^^y^.:< ^oXx^xv:^xv:-x^v:-x-:v%:v; 
Ä^S^É^SfS^S^ftmvl :-;ä:::v; :M >; :■:-:■:■:* 


;:;::;; ; :.:;:;;::;;:;;g:;:;:;:;:;.i:;;::;:;::::,; : ; 

>,v:v :-Lvä vx:-x ■;■: x. : v :-;■:-:■;■:■:■ &>> 
yyyyyy ivi" x-xoxx^ x:x... ;xo 

■ ■■::: ■:o*x :■: -:■:-:■ 


:■''■' x xx. x- : ■:■": : :x 

«■: ; ' 

w% 

:x ; -xo 
:. xvxOxX 

v'::'-:-:> 

■Sk?Sv:' 

Ml- ■ :■: -yyyy. : -v >:■.-.: 'v-x-xo-X/, ■ '. : '* ä \'>*'^Xx : x-; ,: ' : !': 

■ '■"■xx^Xv'^^ ■:!;:ft::Äo:::;;:Äv-^v , K::; 
19 121-130 200-210 Xv. 
■y^ 
; : : x : x : Xy;y o ;■;■- X;Xo : : X:X:: : : : ; v-.*: ; : : : ;.y. ; x ; v. ; .^ v- ; v i: ; ; v i: ; ::> - ;:; v ^xoxxxo: vox-:-' ■xv-xv-v: 
*X'>:v»:">: 

.vXvxV.v x. XvXv i:-. ■ ■■■ ■ |i ■: 

. x- x- :■!■ ■ '■■ 

wy. :xox:o.xx 

. x f\ Vlx-x-^-x-x-x-^x-x-.-^x - 

:■: :■:; x VÄV CvXvX 

■'■■■ ' 21 iai-150 210-230 : yy. XOX'- :*;xo: 


;«ä^ -VAX-! •*■'-' i*'' ■X ■■:■■ skap, SMI för Si 

s8* x"x ■ ' T s XX yy. xx >.v: .:■:; x; ■ : 

: ■ xx yyyyyy 

L X X L . X . 

yyyyy- heterna blir dlck dina yrke- 

'(\ :/. x-.V^.Vx' ■ ■ ■..'. xx, 'x, ".V .V. L ..x L ... *x-x". L xx- -.'■. ■ '.'V. T *> ■ *' ■>>*^X^^*-V>V.#. >'.lVJ,h- . . (J-r-r-. ," , ^^'y^r^-J .."^ '. -, ." ^ ,"." .-" _.>/. '- 

.;■■■: 

1 1 :sprd||lÄi^ : öihliärm^ 1 
mycket enklare att lära sig. 
Vilka si|^M|ilafl|^pj|||J? 
som blir iiliyrkesfärdighelll 
beror 'på vilket yrke du yll|r. 
Du kan också välja att skaili 
ig extra yrkesfariigieler. 

1 x;xx :: -X :".x. . \ '■; :, ; x-- - . : -■ , ■ ■'.'- .'- ■ ■■' \ ■■ ■ ' ; ■ : . - 

Du har aulirilliiit ett FV i 

r +v va*. y->yyyy-y n xox ".■ v 

hete från bör- 
jan och du kan få hur högt F V 
som helst i dem. (Dock kan du 
inte köpa Ifgre FV i dem från llli dig besvärjelser. Varje biiiKirjelse it 

■ ■ : ~yy^ " ■■ ; : "xyXvVV?<J *iv + vS^^SvV^0v/.w/X"^ : x : x ■■:'■ ' ' 

(trollformel), ger en ||||ifik effekt, t. ex. 

■X'"x-X' r . *'X* * r *x*x*x^ ' "■■:-'. ; /^/v/a ' x':x ij^ ?*<*%**' *i^"^K^ v 'X*"' * *\' 

krävs besvärjelsen FLYGA för att kunna 
flyga, besvärjelsen OSYNLIGHET för att 

.: v "iv'' .' 'x": : ;x'Jx: xxo ■'■"■ 

kunna göra sigji|ynlig, osv. Varje sådan 

besvärjelse är en egen färdighet, och du 

lÄn bara lära dig besvärjelser som tillhör 

llliBiJIlSliJÉlBlfiÄlw FV i (både FLY- 

lllilillllilGÉET^i \ 

rX:.x. xxx-. > H : -x v ..,-..- -/".-v' , x^x:. yyyy . * ... A .■xxoxvx-xx- 

■;X-, ■ -X r ->..y: : X.- Xy- X ;■:■■,; ly. -'yX JvX .X r Xv. v+ . +/ X X;. + X. X^XvX :■>:-.■■ ! —-y^-- "J-X-X ■ -'vX^X' X ' " 

visMeliålisiSilriedan BLIXT och :oo; *x->. ox" ■xx: Kv>xx: 

..... . .".'.XX L . AV 

vO^xV -X-*«V 

' L "x". 

:.y . yyyyy /.w\ sss . LWx-x-x~x T . : XyX 
XvX : X . X<Xx'XX-X'X 

x:: x:x ■:■ 

: ■■'■:::.■, 

: -:x'. '■' x: , : t:< : ■ 


'x;:S'x.: :■:■■ ■■■■ xxo , ■;,;x- 
; : ;. .-■■:■■ 

_v XXXO.x, 


■■ . 'oxo- ■:■■■:■::'■ :-■ :■ ■. 

XIvXW^J^XvX-X-x^V/Aj; 

■ ■'-■■ ■.oxx:xx.xXx i ä •yyy AVAV x*. WxS VxVx*. 

vXvX^vXvtX"" 

: x:x:xx x-X: v} 

XX"X'X 

. — - -.-., 

X'":-x 

. ■ ■ . . , 

... xox xo 
ttx Sx? ..:. v»ä« 

X . X-T-XO- 

:..-xox:o 
:coäo::: >x" 
. L . L . x^ 1 . x L . .^'.'.W. 1 .,'' 

:♦; L -:o j \o;x'xox 
■.■ ■. . ■ ■ - ■ .-■■.■.■■.- ■ ►. 

,'. : :x : vx" Tr Xvx"v'x" ; : 
IlåiSISii 

■ ■-■-■< 

y-. —yy 
x*»v . y.yyy yy. ■yyjy >ä»' 

,.A;^\i. x * x 
xx .Vx>.v -yyyyy: KWKttK-x x.: 

.:;;w: 4 xvx : x : xx : : : x 

x;xv: x; ■ : : : : x' : :x- ■ 
■ x-x ■:■ 
:.:x .x . : :: : T xx- o: ... ... 

::■:■ " L|J :-. 
x x 

■ : : : o x>Xv;:. 
■^i*??.*.v: "x : xx: x -x !äv::.o; }>XvX: 

-■■ 

o: :■■ x:xx>xv: 

.;:::■ x:_x S>K<vXvM>. ' ' 

x-x Vx". CVriVb Vx**VJ x\» 

'^Vfk''^' 

.xo: xo- 
x.vX0'X.<*x; x*v 

-...x.': ■ Xv. 
: :■: :■ x :■ :o . .O' 
:■: :;' L "x; : : L 

: x '.. ■ : ; . l x : ox : _ 

' x:' '.:':' n Xv. Animismen) 

För att lära digmk^^^S^f^^^fii 

SFDÅN bes vär j elsen. Om du; vill; sp|É||j 
magiker, tänk först noga igenom vÉl|h 

magiskola din rollperson skall vara sfjjti- 
aliserad i. ■ 

'— ■ r ■■ ■ 

:' .■ 

xx x 

: "xx, 
... . . 

,,yy-~ ■ yyyyy 

[■yy : mm;: 

■■■:■■■■■ yyy ■■m 

:;.x- 
- -x : X ■ x, : 


x::;-: >'X>> X'X:o;. W^v-v!-- Xv^ XX*V^ 

■ x.xx ■ ■:■"■. : oox OX--XO-::''' ' 

■ X X XXO.X" ;■ ■ ■.... ■■■ ' xoxx "; : : : x :' : '-^ x . ■-:■ ;"■ 
.'.'■ .x: ;:--x X ■. x . ■ ■ x : : ■ 

: . . . :: " : 


■ ■ :x : x : - x 
l;X;. x ■ : ■ x -yyy :■:■: xx^^cox-: 
■ ■ x ,x:x.: : : 

Vx X L~. L .L ■■ L 

XOyXvX': 

; : . r o:Vx 
:. 

. '.: x^ 

x :..-:: ;v» x ■■ ■ :. x' " 

■ L _ X _ .X L _ X _ .' L _ L _ _ ' ' 

X XXX-'' " ■ x- xx-.- 

x. x: :::.:: 

■ Lb ."x^X-X^-X X - .. 

x-x.-:. 
.. ■ x ■ : :■■ . ■■ . ;; ■ 

PSvX 

X... 

. ; : ■:■:. :■' . h -.o : x-v xx- L Vx ,\V X vXOOX;. ./~ 

' ■ : :■,: ,: x x : yyyy y. x":': ■: : - Skådespeleri. Grundegenskapen ger dig 

gra&.Jrt?^^^BlfiÉiffiil^^^ du skapar 
din rollperson, och den kan också vara 
begränsande för hur bra du kan bli i fär- 

digheten. bör jan ä n det griride|liikäps vär de de är 
baserade på.) o.xx x: x ■ XX :■» ■ .xx.o:-x- . XXXXvXOx, 

. xx->x: '.'Vx - 1 '-".' 
-.. 
sa :■. x;' x-xo; .. . .... .... : xx xxX' 

■x ,. ..x. : 

" ■ X- 'XXXX' 
x. XXXOXvX 

■ v f V> »v/. 

: x H . x. x, ,::■ 
x^xtx: x: x, v ■:■: 
x-x- x. . .: . : . 

. : -x 

■ » , ■ . ■■ ._ x ; 
: X : v ■ 


X : x ■ xo 


::■ 
. XXXXv Primära färdigheter 

■ . ''I/x. - . ■ '.■ "■.;■ .; '" .. ■ Xv;vX, : '- : : : - 

Det finns två olika slags färdigheter. Den 
första typen kallas för primära fät-J-igheter A 1 1 än v ända f är di g Ii eter 

■x'"'-;--" ' *'!v**! *x^^ ' '-■ /■ ' : :vxv'x : x ; :"-.v"x : : + x : : x: : x:x':x'/x^ 
. . t x^*-^:x\ ■ - :-*v .ir-*"^"!;""^"* 1 -; x 

- ■ ■ - y ■*.- ■ * y Vx^>X,x _ : x_; y - m ~ //xV/x""""' yy^yfiyAv. ^'*X<i 

använda eh färdighet MmÉmxmå^åmm^&M. 

. C/ L .-x-:xyxv';$*::x- xox" G3i«:>>< fegOjry \ "SSl^gwSx -i!? 

■: ^ # t , : : ..- . y 1 - ■ ■ 

du slår 1T2.0. Ar resillitétiililföl?-? ^B 

'•'■xfÖft;* .X v : : 
■ , ■■.-.-' 

x 

m ,. y.yy ;-*—^y\--- 

\ yyyyyy har du i regel ly (zMats.- ; Åt ms\M^^$m 
har du misslyckats . 

...*'■ x rXo x ,:;:;■■■ ■ ■ :. y ,re (SII:J . 

:. xx. Xvxx yyyyy: &*&. 

::' : x':'v: H :ox '.'y/' 'yyyy-yyy'^ "J: x 'Xv-vÄSÄ' 

:■:■ y^ 

rOX.XOX' % X XOoX.XXvX. 'X X .-...-::-■-. 

vilket uttrycks i att deihar ett skohafde 

'^v v,- i- ^ xxx ■■.■'■X-. :■■:■- ' ■ 

( förkortas SV) |p|^|j|tgpi sträcker sig 

W. rirs^M^m^^ : ^^ti^nfåå^éé. ■Ill 

*i*?«S?S ; ::%"^ : i:. ■ -■■xV.-xxY > XvX? x » ! i : ^xöxx^! 

'"*■-■ "■.■ L ' : - : -/ xiv "x j .. *txx-x ; : x : ; : ';: : : : :V ; : ; :x : x .v %; x : ^ r .v xv' ,:' : .x-.-:-. : .x- r:: x. ..v x ::: xv: ' 

y^^^^^^^^p^^^^^P^^^ allra ( 
svåiäste 'har : 1V a;©xffin : : : :kan bara lära dig 

^^X'-x _x x ; x ■ : x ■■■*,■--'; : "x-x ; : ; -^. : -v. 

jfc besvärjelser vars SV är lägre än eller 

V' - ' * +'r - , ' /. .Mil- ■» W'- ^C #'r-^-»'.. J x-,'r ."+ i'.'^ ^»% x' ■ ^t '■ ".'. > '. ' .V+V . V— ■-' 'X'." "■' ■ ' * _ * ■ ■ ■ H »^^V^ 

^I^ÉMi^^P^^N^^ci elseps :: mägisko- : x: ' . ■ : ■ HWS 
xo:o:- :-,■: x : v::: x -xXOXXO-x- 

X'x.x: "X 'x . ... X--X -: y. xo ■. 

■ . yy.-. : ;.vyX""x'X. o: ox* ■y yy 

X x ■ 


£xx:x.-x : .T 
■■ ■ . 

■ 

XyO'X. x-x ■ : ■ 

X :^x . X" v' ■ :■ x- . x. - öxx-: X ■?.>■;:■ Xv x-.o:-:x -.:■ ; 

X 


X X . L 

.. .: . . : 
■ 


■x:"0':'xO. 
■ ■ ■ ^.— 


vX: 

■ 0' ■ : . 
xx". ■ , 


| 


,L :X'' :■ : 


■ - ',x -xoxxo. 

X 


-0 


— -.-. - ■. 

r- , r -' - 


■ ■ ,'-' . 


y.\ 


'■x 


w< :■ x-. ■'X' 

x ■■ X" :xx y-.yy-yy t 

i ' .■■;., ; :: : ■ ■ ■ ■■■..■ .. . ■■>. y "-.'- yyyyy. 


yyy i. :ox.Xx-ox:x .x:oxx 

■ .x- ■x-.-.x - . 

: .:.■:::. v .-:-.. xX;-*;.- 

L L . X _ .LVx*t*T + x" \' 

yyzyyyy -ryf 

;ivbK«:v xox- 
^y fxc*^Xv:'X'- ff?JÄ v? xoox- x:o: : ■ xox:- ■ : ■ ifllä^xx 

x:: xXvX L ,x-xvxOX + xo... 

ic:^ö-::x--:.x 

xoxxx-xS^l 

. x: xx x xxx: vx :x :: 

L _ .'x'x .". LX-.X-..X ^'.VllV . bV^AVf 

* H :->:xvxv:v v /''V;v x vx : 
T *^x.x:oX': ■:■:■: .'.V.'* L _ X-. J .'.. " r 'x'x'x*X + L J .". 

:v< XvX^vXyX o: : Xv 

" ä':;:x: :o:o o-o:o- x x.x o: . 

-■X-XX' ... xx : : 

ö-x 

. x:. :■:.-. . . ..■ 
■ x ■ ..x: x ■■ 

:,,,.::. . .. . 

. ■■ ■ . . 

X^vX . XXOXOx- <yyyy ; ■ ■■ . . _ x b . ■■ . XX X;X' Ll X 
.'XvXv'-X'' xxxx Xx x:x:.o.x xo: : yyyy-\ :■.■:■■ \-y.y. yy. '. "■. '*<* yy :ox"o. :■: ■.■■ : x x "" Oxx ... . wiävi*^ :x:ox:o'xox .'.xx x'x'.x x> 

■ :x ■ xox : 

. .x ■:;:.::■: 

XvOXX^Xv,: yyyyy 

■■■ vX-XXOXOX. XXX "' xo ■: yyy. rriviv- x'. .X ... : .x""o-:'o: 

■ .■ ■ . .-.■.' ■ ■.■ 

:ox;:xx 

. x ■"■ x x ".:, , 'X' 00 

:-x- :x" yyyyy: 

-.--■. x —.■■.■.■.■ 

.XO'X«X 

XXvX X.- 

■ ■■■■'■:■■ . x-x;. 

x.xxxoxvx:: o 

x .■ . V.' ■ ■...■ ■— ■ . — ■.■ _ x n 

XXlOXXx LL -■v. ■■"X-: OvXvXO w;!'x;: . 

. . OxXOXOX ■ : x ■ ■ xox 

■:■ :."■ •x ■ x,. .v..:v xxo xv," :■' ■ :: x : 

. . .. ■ ■ 
'X-XOXO 

■:i-x"-x . ■" ' ■■ x-x £v£ . yyy yyy yyy. yyy: 

XX "XXX OXvXOv 

x"x: X"0x-X': ...x ':.. -X-..X .".■ "xo x: : 

■ :xox x 
yy :x .; ; 

yyyyy\*y. ': 

:oxox:' ■ : xvxvxox-xx:. 

yyy x.: : 

.'.'xx'. . ' . 

x.,xXvX<vXy;xv; 

XvXXv-xW.: : x. -yyy. ;ok*:v: :. ;;:;;; x: x- x:: ::■■ 
'.■x:ovX^xoO'Xoxox:.' 

■■■x^X-Öox-xx-:-:-:-- 

.o::ox:o:xoxOx . -yyy: *<zm yy-: xx:-xxx. . !wsr iwvM xox: ox ■ 
■'XvXv: ■ :■ 

. ■.:■ xX ■ *xvx ; .-.'♦: :v : x .v. xVx r * _ r 'x'x-rt r x'x . 

■xoxoxxo 
■■xxox: : Ln 
xxx: x-; 
XOXOXOx, yyyyy x'>V.--V. V^.V^.-.*'x-.,-xxx 

yyy x-x x 

x x' oxo: 'ä::::' 

X" X.XX<XX-XX" 

*' " J xowvx : xx ■ X wA m A> 


yy : xo xxoxox x»; 

. o : : 

xoxx 

x.xx. 
I FA 1 

-;■ ^^"x".^ L x" - ' 

■. S -v/> ■ -;*;-■. > xx- vxx- . .. ■ : xx x .ii* l . x . ..V '.-T...' -. .<: x ....... x\ xv-x- xx: -.-. 
,.:■'■■ ■:;■::■ . 

L L I. * *\'. 

: xx ■: . : ■:■;■; 

' ■ L _ L 

:::■■ (väv:' 
XvX . ■:■"■ 
v-x-xx '■■■■-:■:■:■ : :■; x xx- ■-;-' 
: 

■ ; ■ . ,, ,- 

xxxvx: y-y.yyy^yyy*^ .?:,: lv-:;v>. ■ 
x: .*'........ 

. l'. .' XL ,'.'.. x'x L. 

. . ,- 

:■ ■:■. ■ ■ :xx yy ■ 


■xxv'> 

■■::■:■ x: ?:-.'>:■-- xx :■:<;* ■ ■ vy. ■"'" ■■■ x . 

x>, .'X ■ ■■■ x-x :■ ■ .:■ . "xx- . ■ ■ : ■ . x.x -:-:■ 

..n ■ . ' _ . ' 

■:■:■, xx x x xx ; 
: x-xx \ L 

xxx- 


X ■ 

xx , ,x x : x 

. -' ■.■.'rV.-tV 

X. *". * ■'iwX' 

.-..-.- ■ ..--'. . 

."l x 1 l x "1—x" l'.' x 

:■ ■ xx : .-: x . .::xx :. xx- ■ >:■ 

voy/yi-x- ■ 

xx--: ;■-■■::■:: 
..... 

■xx-x xxxx- 
■:x : ... xx-x . X-x xx-xvxx. .. 

— . _ X- ... — J' ."i j' " l' . LX b. 

x x-x-;- x-xvx-xvx 
.■xx-xxx ■;::■.■:■' 

X-Tx . . ..X .. X L - .. . . — 

XvXXvxxx: ■ xl 

xx ' L x"x X S 

:■: -:-: n b r<x 

L. XL.-— — b. . ' L ' _ " 

■xxxx : ': : -- ■ ■ 

1 '*.'.\\',' <■.*■ \ »Äa«A«.<0 **** -* ■x . .x :■■ xx xxx: 

yXXv'. . ■ 


x 

l' x _ l _ l.. 


.+. i . . ' * - ■ 


x T ^. _ b _ - 

:s<*5XvXv: 

- ■-, '.-,-- 

::: ::w:-': 

xVi^ViNVA** x . 

.; ^x-tf-Xsvv: v 
.\x >jk-m-:ox*.'.*: 

■jx-,,0; :■:■ 

x _ x l'i b..'x 


1 x"' > ' ' — ■" 

. .' x". . L L .XX 
r^i T .V-r-x'.. V^ T " É ^> 

"' : ~y\\' 'i*. ' , ■ 

:,Vx-:<: x^'.';;..^ 

T .-x^ T ..-[- L r 


. ;■■ . .■■■ 
L . 

::■■::: :• 


■ ' , 

. r 


x x y 

■ -.'-■ , ■ 

'J- ■ ■:■' 

l' ' x x'x. _ . 
L L ■. _ .'x'x". J . 

:::■;::■ . 
.,.-;y ;■:■:■ 

.",' L L „ -x, , ■ 
.. .; 

. . 

■ L 

■. _ x n , r _ x n 


-— b 
-' . 


'l ll.l l 'x l' 

:■: ;:b-., 

. ■ X X L ' ' XL 

: : >, 

. . . . . 

■■■''::'.'.■ 


LX L 

:■:■: 
.... 


■■ ■ ( 

'x X L 


l *-/J 
■ ■ . ' " " 

X >X ' 


: ::''x\'. 

-XX - . - — L _ L _ L _ L 

. ... . . . 

-' . r— .■ . ' 


. . . ■ . . ■ . . ■ 

\'\ x'x ,[ ' ' JVÄ 1 ■ 

'»* x» L ^" T . 

A x'x'x lx L xV*^b V 

r* - » - fr'.'- 

' ' . — ' —r J r"."*' 


'■^'.■IvXw" 

X - ..' ■ L. _ . _ X*'^X- 

x 1 *"**^,'! x" ■ "x 
' ■■ _ . * ' ' ' 
L L T L _ X .■ " L-X-L-l" f-x-x' ' 

i - » j-*-.- ■ - 


:-*■ : "'x'::':::-x 

|l -.---x-*-J^x^.'.'^ 

■ :.::>, :■: 

^Vx■::'V:^'^,*^ 

. x x Vrt Vx^x Vj"rt\ T f 

:■■ ■:■:;:: \, -r 


;«!■;<■ 

' Vx ' x"V 


'x* .".' 

1 


7i'i 


L X X l'.'l x'.'.' 

■ , r -' ■. — . . ■ ' ' 
L 1 . , l'. 


, ' '■'. ■ ' 

b . b'x l' b V L x'x J . l x"l'.' l 


X L L . AV^A'J^I 

v ■.■.■—-■. ■■ 

■ - ■' . . '■ "-". J r— . . '. 
■ . ■ ' 


L . x x x x*x 

■ l , v; : .: . \ 


J xx . . x"x 'x."^. *f 

■ . --■ ■ ...--■- 

L .' . L L X. J —X-x". S 


J T . ^^v 
a 1 * 1 » ^A*. 


L ■: x::. ;-;: : 


'► . i r J r"^f ^. - 
"' ' ' L ' '< 
:■: ::: "<v^ 


'l"l1 


. "*. 


■x\ + /."r*^v" 


■x. _ .-^x 

:-:v^<vM<*x-x 


X X X *'l'l\ 
. . ' ■■.■ ( T 
:; : <::'.: '- : : 


. — ..■..■■ ■ 

' . r ' * ". ■ ". '. ' 
- » T r'.'.' 

r J - V-.^ 


■"■ ,t * 


- . -— ' . r J ' 


.■■:<'-::v. 

iv!i'.v< 

■x" rf-r _ ^^. _ L _ ■/■,' 


x" .Vx"x^' . x L 
,■■';■.' : ■. 


x"»*» x rfjx-x' x.'.-xx"* 

■ ■ ■■; L ',; ■ ; ■ ■ ■.; r , 

■ L .'. L X-x"x J ' Lx'l L "x 


■ d r',"."r V. 
.-iVx-xVx- ■ :;: 


V L x"xV» L 


:■ : ■ 
.-...-.■ 


'''n f fp" 

. ' x L x _ l*fc x" ". ' 


v ;;" : - : ::--;:v 

... b L ',%'.* L 

■--■: ' :■'.::: : ■ :;■■ :: 

^X L _ ' 
W A" 
'.VÄV ^.'x L x"x^" L X-L X-.^.' L L' ' 
bVfl-iVtJWf.' ■ ■ t r ■ ■ 

. ... ■.,;;;_ ■- :;■■■ ' ' 


' X X ' . L ' 

:; ■ :■ 


. j . - 

."x J 


. ■ s.— 
——'.*■' 

['■ 


■b V 

: 


;: ::v^-.:: 
v;: Vx.x<-; :: x-; ■: :-:■:-: 

x x *■ "x-l-.+ l-l-l' 

v-;v . J v.'v,< <^ftKiO/WKv/: ^:< 


■::■:■ 

:■■:- 


_ X . ■ ..._..-■.. L _ x r L ' 

^ vXvXiviv:' 


.'K. L L . J .'x J L L X 

:-, :■' ■ : L ■:: ■ 

x"l- "x l" "x 

. ::-X' :. 
x-;.:;, ;::, ; ■ : 

x^Ox^'. x"x"x x ' 


■ r ■ 
Vx . ' 

. , ■■ 


. ■ ■ .' 

■x*y ^ 


■ — ' ■ iV 

■ lx\ ^x 1 1 
L'b V* _ X .'i', 

'." ".^ " 

r"r — J --x J . ■■ ;:. . :■ ■ : - 

l"l"x -LX^x".- " 'l"l" " " L T ^ ■ X r X 

'■Sv.-/ ■ ■*5w ;:::, y^x — 
-■ ■::.■■>';;.,■ ■ : .- "■ :■ : : ■■■ ■«"?:=.=■=§: 

.,,^v-^:: : : : : : --,.- ■■ . .. . ■ ■ 

«:■:.;*: :o>ä*jä :-x' rV ^ ■■:■ ■ ,':.x-, ■wxof;:-:: V-x . '.* l"x x'x'x \ ,v;-:: 

.v :'^:::'v::-. 

J :::"'XvXv: H ,**' ^::<- ttO,Oi l'x .x"x"'.* ■:■;■;-: ■;■ "■ L _ b' X x". L,. :;:'?:\vX^Xi,' ^, ■ .^x-' :■■-:*:>->:■;■ ** •♦ *-- - ■■ 

■ „ , ..V. :.-■■;■::. : : : V ;.]...:.:..-.; ■- ^ : : i Ä* : 

. ..-■■ .:■■■ :■;::■-;>■. .... ^M%r&::: ■?•■■: ■.,- - : '■-■■:■■ ■.: ■ .: ■: . -.- ■■;■:: 

J ."/A\*X L L-.*x'x' " fWf 

.; ;l :< ::>::x ■>:: ■ ■ ■ -xi ■ ■ ■■ 

■ -l"l-l t L l'l^ 

■:■ >::< : : r 

■ LL.L ' 

.... . 

L,X ' L x"l : 'fÄVÄ. 'x' 

,^*x*xrrtV# Px 

: ",;■ ■ x\ll 'l . , 

x*/X-::: :v^ X-L-. T "l L 

x^l- »:x- ,:, 
:. '■ " ■ ' vt .':>/vv: ; 
l xlV,-:v: X W ;. ;'. 
,<': + : :<*: 

L L' L ' <xx\ 'Vx'x^x"x'^ x*x"x ■ L' ■ l"x L l' L l".' l'. L ■ LL - T x"x T . T X-L 

:■■: x. XV,*;:, ■ 

■ ■ L l' L . 


. \,, ... L, 
xTbT**b *x-x l' l l 

■ ■ '• ■::,"■ ' 
T"bH — *-r - .-.' -f^ ~ n 

::. L. . : ;: r 


'■ ■;■; 

. b 

x ; :: ' 


b 1 
L 

.L L ■ 

' " f" 


L L x'. 

x : ■ :■ : 


■ 


.X X^b~x'x^-. T x' l" ' " 


- 
X L l 'm. x l'x X 

■:,,:x,:: ■ ■ : :■:: 
•. Vx"x ^'.'x-x 'l " 


-*m 
xvX' v J,\ :'l :: :::o 

"x L L L- LX T/,' " ■ 

:: x*: :: >&:<- :.«;' 


:' ;:■.■:;■ 


■■'-:.' 

"l^X^+l-J- T ' 
■'.' 
■ J ,"— ■ 
-+ \— ■.■■ ..-,-■■■ 

L b 1 L XL L L ' +L 1 ' 


, , - *, » 


r \*^' 


- 


- - ." + ' 


'l L ' 'x LL 
1* 


L . . S 


,* å ' 


xl: ;'v.: 


b «x 

.-.XL L ' 
x n L — 


x-;, :: : 


X L L x" "LX'» 


Lbb : : : : 

■ . . L ' .' 


.'b L 


'b 1 
' " " " 


.■ 


'.XX l' — . 


' x."^ ■ 


'■:: 


L L t ; ■ :::;. 

Xb' L-x"l- - 

.■ ■ ::.■ ■ 


L *'l J ^ 


X '..' XL L '. 
"i" _ l' 

■;,'x : : : :. 


■x-x ' \ m 

::■ :■: x: ;::■ ' : ■ 

-. T X-X-*---X- L l". ■ ' ' 


. 

■: ■:■:: 
M^vav:; 
. :■ l ■ L X ■ 

b X X L 

..' ". : : "::':'":::,. ::y^:^y/- -■■''■■■?■■ .■■-■■ ,; ' ■■■■■■ ,- : --..- ■'■-■:■:..:.■.■ 

■'''" : ^" xx;: ;, ;:::;:: 

-.-■ LL L' ' 

:■■ . ■ : : ■ ■. ■ 


. . .^ ■ ■ .'.' ■ „ L .* V ,,-.X L L 

;::■ i :: ;;■: . :■: »;;: ■■ :■:■;: ■ 

X' x< ■;■:■:: :xv ':■:■■■** 

■. , .:. ...;;... 

■■■■:-..: : 

X J .' x"x AVM 1 L , x'x'^ /x^^^X 

x^xc^Xv^x :x-: 

— ?+■ — . ■ 

. L b XX. X X*X '. 'd* b'x J .X L X 'b 1 .' x' 

■;,.,■ ■ ll:-:-lll v:: 

L L' L ' "l ."l' ' L LL' l"l l' 

■■ l.l l^l :" ;::-v:"v 

■ L^ L 
^ i,' L b* X^ V ^ ' ■ ^ ■:■;■' x;,x , 

. . :"■■. 
■ ■-.■ ^ lx-:;: 

■ ll' 

l xx: ■■X-- ■ L-X-X-X L _ L T L- L^x" L ' : 

::.-■•■■ bx,"J*X Lx',1 L L L L . 'LX '.'tlV. ' 'x- ■ '.'X-X.." L x'. 


■ 


...<!. xxx - T ,^x.- ' 

fO'f/*T^, b"x T . T x- 

. .: ■ : vvx 

ftv»W,v,«XX ll 

l'x . . b xx Ik/J-. - "x L 

■:, ;■:; ■:■:::■ :, :: 

x-x-x T ^x-x _ x'- T x-x- ~f ■ ■ ■ ■:■; 
<\^X':'X\v:-,< >X' 

L l'x', b^X-f t-^ft^ ?*¥x* 

ll lll l :: : . .: 
r +- J --'*'f^ T -.-- 

'x . .'. X L l'.'x l\' ^ 

::xx-:xv*x x* ■■■ . >:-jk '■■;;;?;'?.-;vK.vi. ■;::■:■; 

L L ,\.'.'. t v:.Vx .l'^. 

l l x.: ;.:;■:::: 

. . ■ ._-— . ■. V A*,- ' '!*■'•. 

x l l—x l l x x .'x"x'x'.x"x" -l'.'.^. 

.." :■: xx. ■:■:< o;x :x ^: 

■ x-x-.-x-l- x .■.■.■VAvrtyfi 

::■:■■:- :■:■:: ■: :■>:-■: L . X L X _ X X L X L X L . V L X L X XLV.Jx'.' 
'.LL' L .' L .' X L' ■, . . X L XX _x X L L . X^. L X-X^. '■ "x" L 'L L 

" x bL L .x lx*;: x: x : : 

b X X . X L- — L-. L . ." L - .- " L. ■ -L _ . r L _ . ' 

x ,:X-x,;'X-x :x" x 

; 

-_xf»"x «."X IV X b X. LX .■.■x _ . _ .X _ L—' ' L 

-yv?xx 

■:: ■■:,: ■ ■ , ,. 

-.; : .. , ;■■::::: -■■ W3A SMBBW :;■;:■;'.,;. xvx- 

■ L.' ■ L L.' ' L _ L L' ' . 

;■: ::■;■:■:■ -xx< : 

X LX-.---X-L - . - ' ' L L " " " ■ 

l^l- .:',: i','. : :■: .-; 

x-.-- _ x _ x _ s:<t. ■l' ■ Jx"x _ . lV/.'. x',, h X-X"...,.. 

■;^x : :x;:--?::-;- : : ; ; b'X", :■:-; vXXvXXvx:-:. >■/•■.;: 

■x _ ^'/ -.,.-x L T - T — -.» L .» L l"T^ 

:o;xv:v:-:-x-x^xvx-x ■■■'-'■ .■■ ■-; :■■ , : - LL ■ : 

"xx. 'bV.' ■ : sr v 

■ ■.■ 

X . _ L _ X ' L _ - r .-X _ 

■:-m*: ->:■ 

.'x'."x*. ■ ■ 

■i?>x-; :>xx XX L l' ■ LX LL. - ! - l' ' 

,: .■■:■.■■: ■ i-i ■ 

.'■::.:■' yAvi : ■ ■■ :■ ..;:..::-:.ö ::xx-x : ■ vx-x ::■:■; ■:■■ 
.<-;:>■;■::■: x.'X L X .X X _ I" _ . T _ r L. _ T ' " « ■■ 

:..xox-vx-':'-/ :■ 
] o' vX*w x-X' J x -: : ■ :: 

» 1 L^»X > J. L X. L X L _ X .■.■l-L-.J^.V/.V L - . T ■ ^ 

: :<v: ^ ■■■■^ 

■vä;:;;:;- 

. 

...■■■.. .: ■ . 

: :■:■■ 

: 

■ , ■:■ :■::, 

: : .. ■:. ■ ■ rara „ -> l\ L ' ' V.'.-.'.'^.- 

■ .' /X';v" " ' : ' ' .:■■ 

.". " r -— — .-'I-.- ■ . ■ . L- - 

I l .x'x L x' i,y,V ■ l"x"l l| e',*J* ' * 

l- ■ :ll XX. . X' Xx: . X X X X . . L L L L 

:■: .-. .. :. . 
Spelare spelledare Namn Ras -x:x ',',',*, L »X *Tx b'X -VxVX .X-X ...X.^Jx' />,»'/' ^ 

lx :-x ■ l ; 


: ■ 

l" :-::■ -: x-x: ■ ll 

L L ■■ L . L ..■ L - .. ■ L L.' ' L L ' L ' _ L _ L _ ' 

XXv .■■■.■■' . H -x"x'x'. L xx '' l'.' x"l' ■ ' ' ■ '//lV * • - ¥ . X ■ 

L .SS ' - .X, .'.' >,V - '.-' L L ^ XX X 

: . : 
. 

■ 

,X,l'X'X X-X . ■■■.. ■ ■ bX, x X-X* 


■: x. X Xx. X Yrke - X L ■ ■ xx *-:x -x-x*; 

411. X L L . XXXXI.XXXL-L— ^X.LL XX L ' L . x" X _ L " . . L _ L _ L ^ x _ L " , " T _ _ " ' " 

X XX;.- V V''X 

:>x*:x* 

'x L d S.f..\" ". x-x, . .-x-x".. -xf,.L- ,-,b ^,l"x"("x",'. ■ "XX ■ L X " 

■■ ; ; :; ;'; : v 

— X 

» 

: : >!-x x.-:-. :-:-'x* ■"■:: ■:■; 


■ x ■ x ■■ 


■ :■ :■■■-, 

xjxv:-;'* X X>Xv" 

L . _ X LL-XX-.-..-L-X-.-L-.-X-^.-.- ' x" L _ _ ' 

.. .. .. 

.;,■ ■ l . ■x-x. Grundegenskap Kön Svärdshand Socialt stånd Äider Värde Utseende ■:■ 


. .. ; 


■x-vXl-XX',-. XvX'X 

»Crt x . iv-v. - . 1 

■: «-:*:■& lXx-;:-Xx: . 

■ ■X'X J^/.Vl* ■- X . L L ■ ■ ::■ '.'.V,'/.'iVA ,-. ---v 

■ XX" L l ■ ■ ■ :• ■x-' .'::"■:■:■:. ■■■:x-.. : É . 
■ : vX .■■■.■■■■ 

■■■■ 
^"... ■ ■ 

■ ■■■ .: .. ■ :-■ 

:. x; .: : . 

■ 

. . . 

■ , . . 

: ■■' ' x. 

x ;■;:; L , x .Vx" -. <x-, ..V.Vf. 

L . Lx"l L X-. _ ,'x r ^.. , | ■ ■ ■ XXX. 

-,-.. , x: 

- . L .. L ' J L '. _ ■ ■■■; 

xx Kwxv: x^ : x: :■■ :::'x' ■XÄWÄ 
.■ X _ X ..■ ■ ■ L L L L L ' ' L ' ' ' ' .... 

XvX'XX 

lX:- l ,.■:..:■■■■:.■,:: l- xx-xx ,:. .::. ■:.-.■ 

'x L L L L L ' L L L ' ' ' l 1 

■ " " " -' ' ■ ■ 

..;;■■ ■ .... 

;::■::■:■:;:: :ll ■ -* 

L L .■■ L L L ' L -.-.-■ ' L ' T x' "'-"x'x* 'Xx-xx-' ::■: : 
■;---" L -i':: : :xx.' 
■ x x xx- x: Xx ,x: '■X : ■■ . ■ 

■■ L X L' ■ _ L _ 

■Xx.". L ■ 

L 

L :xx . ZBraffi L L L X ' X 

......L-x'*-*-. — .' 

L-xX' "V ^ : -x 


:x^;v . ■:'b'X :: > v -x-x—x , . . :*<xv XX .'XLX 1 .' XL X L x"A X X L x" 

xx-y 

.: . : x ■ ■ ■■■ .::■ : -/ ' ' 

■■■■■■ ■ ■ : ■■ ., :- ■■ ■ ■■ 

; ;-:':>: . .: ■ . 

. ■ L x'l • ., L bVx .•■.. 

.,.:■. .: x :x--.- .- :. :■ ..■ ■ ■■ 
x xxvx : ■ ■ X-XX' 

,xxxX'XX 

l -xb'.-, :■■■ : ,x '■: ■ 

- - r + * 1 fVb iVIb'. ■ ^xV-jöSRt 

' 'l L .' ' L _ L l'. x' L . .'-'x .'/l L*.. 

:x -..' •:: x:.x ■ 

LLL L _ X-..X r<)V. ' _ 

lX 'xl'.' ■ : 

. XXxX*XX<X x.. ... 
»X ' ÄKS555Vl>^ 

■ i X X X X » x x.x <Vl X + ..X.L x _ .x I" l'.' 

l ■ ■ " ■ : 

.VxV ' "x b L /b" " iV-tlX X. X-,'.- ".L 

■ „. XX'X'X' X-lvX ■ 

'i' ■ x". ■ x'..... ■ .\"^L XX'XX J L ■ ■ L L 

■ 

LL L LLL XX : x Xv ■, x '"v: : xx x :;-:: 

b X . b X X L . ■ L l' l" ■ ■ . 

L L L. _ _ L L' ' ' ' 


L HP:':^ X _ ■ _ L .x-'.x lX.-.X ■ x x - .' >-> .' T f .' - r . . 

: 

■■■ X. X . x XXvl-X 

■■ ■ . 

; ■ 

■ ■■ ,■-..■ l : 

• ■ ■ -x--l ■■:' vs.::^:^~ ■ xVL L- 

■xxV--X-''/ 

• _■ '+ • ... | . ■■.■—.-■.■■.■■ ,'r ' .v- - v "l X'X' L 'xX L 

. x 1 x Iv x b .... 

: ■ l, x:-x'- ■ Xx^ 


."■::■,; ■ x XXX -»X 

l' _ LX .".■ ■ 

■ xxx 
x- x x ■ : 

XX-X' 

.... 

; Styrka (STY) Fysik (FYS) Smidighet (SMI) Intelligens (INT) Psyke (PSY) Karisma (KAR) l ::,"■:: X X 

L p -X _ X T | . l : ■:■■ . x ■■■-: x- : 

XX ' 

: : y,- ■ 'x*.'. J . x"x"x". x .".'.■ 

;■■;;:: : ■ ■' 

■■--.--. . 

■ ■ ■■ l :■;;■:■.< xx. ..:: ■:-" 

. S , I I l'. LX^X, •.■ . 

:■:...: 

, b' *x '. ■,*-'. XV,' 'l*»x-. l" , - l - 

.:., .. ■ :-■■ ■ ■ ,:■■■ 

:: . . ■ .-■-:-:■■■■ ■■■ 

x ;:;■;-: ■>:-: : ■ : xx "" ■: 

... ■■■■■■.— r' ■■■■,. ■ ' ■ ::. : . ■ ■■.■ ■-■X-S 

. ■ ■ : ■■■ . ■■ ■ 

III'? ■ \ ,. ■ V.W'^ 

x:x ■ x. ■ ::■ -x o x -■ Storlek (STO) Primära färdigheter Särskilda förmågor Sek. färdigheter 
Hjältepoäng Yrkesfärdigheter .xx bVx"x bV-Vx .... "x-x" ■, .. 

. ■ L . 

L L -.'■ . .-.--.- .' - ' ' -. ■ '?. ,, ■ ■ ■ : 

vx .■:■■ ■ . ■ 

■ 


L L ' .L. L _ L _ , 

::■::.■■:: 
... . . . . . l 

L.'x . .^. 'x" 

: 
xxx.-; X L . ' x". ' x _ .".-■■ ■ :. . ■:■:'- ::-^--x- 

:,:■;'■■:■/■:■ ::;x.. 

..x :,,■:■■: ■■■:■-■■.■■■ ■■. ; 

x ■ ■ ■■"xx. l ■ ■ 

.-.XL - L L . _ t L _ _ _ 'V, ' ' :■■ ■ XX' L Xx-:: : x ■:■ 
— >,-.-.. 

L x :x : 

L L L . ' ■ ' L L L _ _ " x ■ ■:;«>. .-x*x 

xx--x: 

: : 

"xX, : 

L I L XL L L ' 

LLL. LX .. - ■ ' .- 

•*.'.''.+ •• -L- ' * L ■ LX.' —XL..' L L.--' ' L L ' 

L 

: -xx xxvXb ■ ■ i L L.L-' ' 

Xx,XXXl 

■ :.:■ : .■'■.. : ■■■ 
■ . 

■ ■ -> ■ ■ 
■ ■ ■■ 

X L X L XL 

X L . X .■ _ ' "|V. " " 

LL 

L, '.■.'//.Vx'.-. . 

xxvx:' 'XI- 

Xl: ■ '"'X ..■: ; . . ■ m '.. .• x x : :vv ■ ■ ■ ■l "x -xx ■ : ■ X' L : : : ■■ : : 


■' " ■ ' L." 


:; 


L L X .' 

:■ ■: x-x-;' 

■ 

■ X 

. 

L l' X 


' l"l' L x'l .." ' ■ ■ 
■ 


■ 
■ ■ x ■ 


■ . 


■ ■', 


. ■ ■ ■ —r ■ 


1//'.: x 
. - : :■:■: : ■ : 

L L LL' L _ L L . _ L L .' ' | _ ' ' 
LLL L ' 

-.X-::::.,. 

XL. . ' L L. 

A .--...■ 
■ X ■ 

L t*.' . .... 

■ ::: xx-: :x ■ 

y.'.'.;'/"?;. 1 ^ 

l ■ l ' ' 
.-, ■. -'-.-. l -—■ ■ 


. ■ 


: : x' x..v:o- 
, 
■ ■ ■■■■■ ■ ■ L - - - 


.-.X-x' 'l 

: ::: h 
L ,,,',',*X-.X .X 1 .,'-" 

■ . . '.:-:->x 
x ; -xx: 

■ X I ,. L ' - 


.: . 
'fp* 


Vx' — 
■V - - "r" 
X L . X X .-L-.X-X-L .-■.-..■ 

x:xxx xx:x.X'X-xx 
■ " ■■ ' ■ ' 


■ ' 

'x"l'x l' ■ L.L L 

. . . . 

■ :., : 

.XX. .'x .' l' ' 

. x : , ■:■ ■ 
. : 

LLL .... i 

: ■ ■ 

■ 
' 

'. —r' ■ " 

L L 
' -x 


*' X.X 

■. — - ■ .. ■ ■ 

■XX " 

:■ \ ■ ■■ . ' : ... :.- 

I L XL. X .'. . L L X . -■- L _ X _ L _ .. ' 

;■.' X;" X . ■ : - ■ ";■ 


. . . 


ix" 

... ■ — 


■ 

' . ' ■' 
1 l'^H 


' 


:■:■■■: xx ■ 

::■-■ l ;■- ' . 

: ■ ■ x ■ l ■ 

. . . . , L - . . . 

■.X.-:,-, ■ ■ 

X. X. X.X .XX X 

::vx:xxvxx:,xx 

■ - : - ■ 


*J 


■ 

-'l L '.L- ■ ■ ■ 


.' 


X-L-.-.L-L. - , 


■ ■ t 


■v x _ f - 
' 
. ."xl" l l 
,/, X L 

■: :: 


x l ,::■", ■■ 
' 


L L L ^ ■ " 
. ... 


■ 


■-■■:■- 

L . .XX .. .X-». . 

■x <ox: l-. 


■ ' ■ L ■ ■ ■ 


. . X 


' . V.' " L ' 


— ".■- ■ 
L X .' L X — 

■;-:■ x.Xv: x 
\ chft. ''w; :'■>;■ :; vXx.v- 

.■■:■■..: :■ 


■x; 
■ 


L _ X _ ■ 

-. : -:■ : ■ : - ; 


f 
."AV/, » 


■ 


. l ..'. 


.'■' ■-' 


.... 

■lxx - .. 

. 

■x-x-: lXx-xx *■ 


-'n^r^ 
JrV 


l l - :*x" **■" 
.'. l' 


■ *'■ 
-,. ... : 
.V.' 
- *. ■ — .- 


■ 


■ . . . 
: : : . . : ■;■ 

:: ■ ■ 

X L l'1 1 
. . 
■". ■ .r - 


'f 


. ^*X>, j- 
' 'l 


' ■ . -' . 

/-'■.:■' 


■■'■■■ 

AATIt ■■ d* JTt UIJ U U U U II Ua 


■ ■ 

■ :. 

: 
'■—'>■'■ ■' 

■ .*x' l'l x"l X 

r - . ■ ■■—-r' L _ x _ x T 


■' ■: 
-■ ' ■' .:' ■ . :,' ■ 

■ 
: 

: 


L 

:: ■ 


L X . '. 

L 

■ . 


... 

■ : ' 

_ l' l ll' 

;■: 


'x .X . L .'xO 

■...■ 


■ X L ' LL." . 


.b ■ IJJ bllj 

■ b L X^l . .-X 

■ ■ L X . - L L X . .. L L L .I- L X L L I. L X L L. I.'x" L 

— X 

■ ■ XL ' .. L,X, .. ■ 

LLL 
. ■■ _ L _ . LX X . _ _ . L _ L. V - ■ 

l. : x 

. x XXxX^VX-X* ' 

: ':x. : -j.:' " ' l ..:'■'■: 

, . ■ 

;-x- x.. ::■: - . -xxx 

■ ■■■ ■-:■ 

■ X.L ^■X 1 x xx ■ x x x . ..■., 

■ : .. .. ' .:..< y.y-<y.. . ■ 

■X^-IvXl X i j X-X*XX X ■ ■;■; : 

■■^xxi-x-x- 

: . : X. ■■ X-XXXX ■ ■ 

x ■ :■:■ xx ll' l-xx'- ■ 

l ,l ... - XvXX" X" X. 

x. ;x:- . 


..', 
vXX'X'X 

■ xxxx 


;;■ 


fi 


■ ■ J ■ 


"r H , 


■:■. 


' L X b'.".." L . 


■ • h 


. 


■ . ■ ■ ■ 


L.'. 


fe>* YtfbVA 


■■:* 


-■. 


-LLL." L . 


- ■ 
.. ' ■ ". 


r .** 
' l' L L L ■'. L . 


..■■.— 
■.' 


L.x' l'!.'.' ' 

■■::—:■■ 
'. 


:x-':-x 
■■■ ■■:■'. ■■::'/:/■' bX-i ■ L L L L .XX 

L ■. ",X L ■ '■"*->; ..■ ;? :x>:: 
■ ■-■ ■;>:*' : ■ x'-lXXX ,x. ;-:-i7/* ■ LL 

" ' L 1XX L . . L X, L-X-X.-X- 

L 'XX ,L x . .".■ "xx" ■ ■ — .x" é 
x: ■:■;; xxx:':- 
■ ■ 

' l" Vl|V/ 

■ ■■ ■ _ L 


■-'■' ili x ' l ■ l ..^'>J>^ > » frL OA N afcW KMMLW 

V V." ../■■Xl' 

■ . ■ ■ : 

".-vx.':' 1 .'-" ■ ■ '■ >•' :'■ >-<■-■: ■x v; ■:■ >xv--: -a' X X X X L L , L L X . L L X . . X X X L X . .V/^S x" X L x~L X . " x" x" X ^ L " ". X \' 

:■ 

X-. ■.-.....■<■. \ L LL tb , .1. XVxx lX xH- I xX ■ ' ."V-..- 

■ . 'i . L L L L l' L 

: ..■. .■ ll >:x 


' L L 

"... ■:' 'x x .' ■ . "l"l" 

X-yXvXX X -, 

■. . 

. .: . ■ 

LXX.' LX L L x' " ' ' ' ■■ ' ' ' 

■ ■ ■ : " ■: 
f<x :■ : :: .: 


-x-x.x 


' "rf ''..[ 

i^/.V.l','. 1 .". . J .'x"x" X X ■ : : ' : ■ , l . -x- ■ ■ ■ ■ ■. ,: 
Språk (INT) B-FV 


^x<vX x': : Xwx' : : ^vx^ ■'■x*.x* h 

'..■■ : :::V;::- : - x ■ - : .:■" -x : . : '- : .' : . : - : .' :■ 

, x;X:v: x :vXvXX'XxX'X-x : xx.: 

X .Vb. I L "x x". f/,V.Vt .X-X-.-x" L-.-. T x- ".■ 

"W-fl ^VxS-kVÄW#^,rwW»W» T -*..- r . iX%x-;;K:::; : ;::;;xxx:::: : 

^XU%v?X-VXv \ .vXXXX-X-X X Xx x.xx >Xvo x '■ : . ■ ;.--,„ 

X LL ■ -.X-X-^X- ^ T L r ^..O< V| 

■: 'X.:X.VXvX 

.xxx* -^ >?■<< 

Ill"' l ... l .' ' " x ' ' x"l " " ' ' 

XxXX. * ' : . x ..XvX-x 

;'::J,:-x^vS-^; 
,; x,: x:xx :Xb 

XXX XX ■;■:■: ■-;■ 

,X?^,','.*'...x, , x , x' 

x->:'X':*'>x<o:x 
Xb ;x-x:: -::■: l L : 
-.— ...-.--. 

b J .'xx n .'.'x'x 
■ ■ Lx"l- _ .X " ' L T " ' ' 

■ .x-x^x>v 

XX-IX XXX' XX :.L 

: :-: ■ x ::■ .:: : 
■■■■■ ■. xSJSfflSS 

Xl bX X. X-XvXO 

X X ■ L L.X L L . x' X.. ... x' 

X. lx X. ... XXX ■■ L L." ' L .". :x .: 

: .■:■ 

>.' ■■:'■ 
... ^. 

L L l' ,xx : 

: x ■ ■ X XX L ►: : - ' .ml x x"X^x"«'x^x"x , b" . 

:-yw" 

:■:■ .- . .■ 

L L -X . 

. ,: xx . 
. ■ . .--.— 

X\wX»X : ^::- : " ■" < " •- -' h ■'■-■ ■ ■ ■■■:.-■ ;::::::xo:::':::::x-x:-::.x- XX 

b ., b" Vb . L I "^J*t^X', ■ L.X L*<X>5,",CV f ' +*x',*.' MV.W ' ' *X»,V "i' ■ ■ "i" ■ 

: :::;:x;x;XXX.--:X-X- : : 
1 XX XX'' 

xx-xx \-xx:x: l 

:xx^y-:^K' 

. .b - — ^x-.-Txx' - -l^x-l-^l' 
**X*L**' * ■'■ ■ ...-■ . xx ■ ■ ■ .... 
. ..-.;.. ■ ■ : ' ■:.:■■ 

l. ■■,-■■:. ■ .--x-xxx: lx".Vx l\.L b, 4 L .Vlb, x".V L X^L- ■ 

v^X--. '-xx-:.': . X L XX L X X.X^X 

L ' X-x' . *Z.'£W?~ . : x x . x 

:■■ ....: XL. X L .'.|l **tt f + \*f ^xV* 

■ x l b x x " :x vix ■ x ■: j x- : ■. 

L x".X X I". » ...' L-x _ X T . T ^rt- T | l" ' ' 

-x-X' ..":'X"X..x-'.:. 

x-x^x^x¥>x«x ^^x*^^w>^I 
xx :x_xXiXwy.. : . :■:■;■:■ x-x 

* T t- 


r . * ■ 


.-, X 

X L x"x L . ' \ . L X L X^I. -^ 


l. .::: x .: 
.... ■ ■ . 
■ LLL L ' 

■ . ■ . : ■ ■ ■ .XX 


... 
X' -xxx 
■ 


■frtVfrt 

:x : ■ 


-..- 


;-i- ■ 


x "■ ." j X- 


L b . 


fl.x 


■ ■ l"l. ■ L 


.-.■■—-..■ 


-.- - 


. ' S 


. "x* x" 


.^l*^ x* vXw\Oj 


■ ■ 


. : : : 


: . lXxX 


1 x l' l x'l. l 


. 


. . l\ J 


riVi 1 ^. ' d' \*bj ..[.. .. L ■ ' ' xxxx: 
...... 

■' '■ x 

;x ,. - 
... .. ,., :;*:'XvxxX\ ,:x :;■:>■■ yyyys* ..■Att:*-. X-:.r . 
X;X'X'X<X liixli' Wmm mm-é r' . > - rV(*b> V»-r-+--.-rx-l " ".x'. ... Vrty/f,"> 

x : :,x x x : l : : xx.x :■ ■:■ 

yyyyyy.i xx J x. '.'■.■ X.XL.. x - _-x .WA 1 ^'. x L x x .^'x x ^'-'x^. VA L " .V,'"Vl 

"* .,*\. xxl :^x'^:x-: : XvXX:;- :X'X-x: 

ll V. X .' " 'iVd. L ..;. .XL ■ xx'. L .'l',m\'^.S**2>*\>S**. L.X.X ' *. ' » »J . ' ^ 

X *^S' * -VW ' ~L X X .XXX —V» X X * ■ ■ L X L . X L .X ' . L L ' " .X ^b " . x" X " H x" ^ X ^i" ^f _ X _ bL _ X _ . ~. ' x' .X _ . ' _ _ L T " f *V ' " t " ^ " f ' 

■ :..-.. V.. ■:■':■.:':. : : . ..... : .■■::.■:: . . ': : „ : .:.-.■ 

■■ ■ i" t " iv. V'> ..'*.">v. , . , .\ 

■ ■. *s. t ■ ■ ■ .,...■.-..•-+-,'... ■ ■ 

■■rvn' 'Xit;. * x ll xX :x x- x:vx:+>x*x : :xx, 

- xXx-,w*i*v ■;■:■:.:. x: "xxx 

■ yy.Vfysy 

■ ■. ..- . ■;■; .:.:.. ::■■;;:■■■ ■"■ 

. ■ ;: ■ ■xc-'X<:' ■x-' : 

'x-x'^^^x'l 

■■■■Xx "Xl 

XXX XX ' 

■'.,■. ■ :■■. . .-■ -.- ■ ■-.—■ ' . .■ . ■;■; : x n ■:■■ : LX'. L b'x V .".'. X .t" "f *",*^x n 

L xxx: x x-b' 'x x .:x::x>'-:.. y&\ 

;■■:■ ■ ■ ■ .::■■■: ■■■-:- :: :x '^ i^-^JJ ,.. 

■■ ■■ .■ ■'■■■:■::■:'::■, ■: 

xVi h X'T"-L lO.x-X^-X 1 '.L-X^X, 1 ■ ^*L"t*,"bV"x", i ,*L* " t" " ' x "^ V.^. X::x ■xx-. :«m{c ^^.^l^x-l' »x~~ ' 

■::: iy x ' 

■ 
■ 

Xl 

" ■.:: 

.X X X. ■L T x r .X- '. L . r x'bL"x X x'.'.' L l'l'. Lx".' b\ + J^"'b*^ 

x::xx xx xxxox. x-x : 

■: : :v' ... : : : 

l l -;■: 

- ■ . .■■ XXvX X"X .. X ^ 

....■■ . . xxxxx 

b-XL- ■ ■. . ..-.- -.-. ■ -.-. ■ --. -.-. .O" ■.'.fl.'. 1 \, XX 1 , b . X- ...XL- ■ . -.X-.-L.-L- ' ■. " J^lV 

■■.. ..-- ■■ ■■ . x-""--' ■■. — :--x b 

liXXxl* xxx^Ä-iÄÄ: xx.xx .::. 

:. :'■■-■■-..:-■"■, x ■ Äffifi 

. xx :■; É -vÄ v - 

b. + ib<\ --yv.,. 
.-■■..■.■,. '■:-, xx :. -■ x-x; ■: ■: ■ : :-:l 

..■■ ■ ■ .-■■ .-:■ ■.-.,'.:■ ... .:.'-, .. x ■■ ■■: 

xVl '*.xV.lV ll Xb'.- ,V,-,Vx L .l' -■l.».*x' | 

.-X-xÖÄSK x,X-LXOÄCOXOXvX^iÄ' ... 

■ ■ ."■ . . ,. 

. . . &mmsm& .XX'X 

.^r - - — ■ X X L . Vx". 'fj** 

, X-XvX '^XtöVttK 

■x _ L _ . _ XX.' "x-x'. - .. 

:■ -xx .yy -. 
xx :x-"xx: x:x 

CvX^X^XX *VAW. ffiV.^rt ■:■. :xo' x :■: 

m 

.XX . .vx:-xtf>xtx-xxx' - : 
■ x. lXvX-xx x- x:vXox:-xv 

x'x ,f ,lV f l" f l " " " V l' ' ' ' T xS^^V 

X : .■■:--■ ■:■ -X-x ■'-■ 

x-x: ■■:-:.-■ -,-x%>;"x* - 
xxxxxx:. x::x. 

L . . X _ L..X _ . _ L T ... _ l' -.'x r x T . _ L-.. _ . , ..X- T x r L _ .' t T 

.b l l X XX XXXxxXXXX XX-XX- " 

' X . XX + X-XL— ■L - . - . , L|-,.VrL, T ." 1 r , '.V.V, 

x :x<vx: xxxxxx xx x: ivävx 

:-X""X' x : ■ ■ 

L _ . -X-X-L - -' 

.xx :: x- L ' L , ^x■J-X-- , x>; lylXy; x-v:^-; 

L l"l^ 

■-X-* L IX ;■::■;: . 
x t : 

iW*| ■■V, ; .x-x' . ' 
.■ ■ .■ ■ ■ ■ :x;xx'X:x: : ■ ' : -- :: : : Ä i 

xV ..V.V^WAWAv.': - J l.l.-.",,-,*-, 

xx XvXXvX' x: ix xxx- 

'-X'xr^-x b x: 

x- ■ : -::■■:: 

^x XX *, .x^V'..* - . ^ x-^x' . 'f X— 

.v. XXX.. 

x ■ ■ Tx" 

■X-X^X-IvXl.XX. 

-■-■ ,■■■ .-,■,-- n 
' X X X.X .'Tj/^lV/*".'.' L . L*-' ' -.. 

_ ' ■ 

x. + >XvXv x: 

. . . -. X X _ . ■ X-X^^bL-.X - .'. X - -^ll" ' ' ' x:* :.:■, . xx' x x: 

■■r _ ^,., _ x 
. . ' x' ..".'x' x"x J l J .'.'■ x' x'b J . 'AVj'.'.*.'/ 

ix x:x:: x 
Xl ■;■:: 'X'X :x-: ■ ■ X .vX :::■■:■■ 
■ :■: xxxx .'x LL '. L l'' . 

X\XvXX* 

xx: xx : 

»AVIV. 1 .' X ■ x,vx:: ; Xl 

'fx . »X - ■ -.-.,'. X-X.- L X 

■'X -x-,:. x x: xxxx x : x 

.V/AWKWl*^,*,' ■ x. 

l l X- x: xxxx X-: ::■:■ x l.Vxl'.. x *x"x". *t. 

:- xx: :x :■■ ; 

■ XLL ',X' L 

X' J XXX-' 

X _ L _ .. 

■ x xx-x: K :■ 
■ :. x :■: :ox'. x' -Xv^XX-XXvX, XX 

X ;*:■ :-x:.,X'X:x x: - x:- 

■'■■■:■ -. ■:: : 

,,VX, .X ".'-■. .V -X X L . ■.-'., 

:"...vW-. -o'x:i-- ■■■■: 

\:.x x;vxxxxx:-xx :■ 

...■.'l ■.■*'....■.. x - .- 'x-x'.'-'^ ■' 

■xX XXX'XX X- -X 

ll- ll ■ ' y "X ■ ■ xx 

" X-X ■ X L '■ " X L. lX 

■ X . L _ X _ L . ■ 

■ x ::. ■■ ::■ l :■ - ■ ■■ 
ll - - ■: x-: ^Xvi H> vX : 

■ '.'. .. --,■,-■ VX-wXX XX 

:■ : : 

x'.xx :x "-:: 

:oX'XX"xxl 
... — -.-... 

x'.' t . x'- L .."x"^x". ;xx LL vy* :"x .V. .'. ' x' x'x '. '_ L x : x: .: x . V|"( V FxVxV x _ x J . *'.". ^x* x': -x-x XXvX.xx. 

b'., - . .. _ T > r .-r^ x x: x: x: ix: x: x 

X . .*. .X X LLX x'.-. L-.-. 

X"' , :: , :-::-.:vW- fiV/.v/b^ .v,,-:*^ ■ .■■ ■ . --.: 

■ ■ , . . .. ' * -:■', x-x-x^ ■x"X*> 
:-,vX-,vXxx:;X': x --\- 

'/.ViL*.* 'b/ x'x V .*'.♦ ''iSVl* ^ 

XvXvx: ;:::ä x-: 
■ ■::: x: ■:::■ ^: xx; llRi i 

-x ■; ■ ■ 
■ ■■ : ■■:■:■ . -'.-"-'.v' ■:. ■:. x x x. -xx-'"vX ■; ■ - -■- L ■; 

y^-y;,- :.^-:-:.. ■■,-:. y ■ . . :. . ■ zrt&fi.yYl - 

^X'- ;■#■:■■'■ x,x-:x-X'x-::-:-- ■ 

..Xl.xxx-x. x>^x x^-Xl. l, l -xxvXvl vxvi- :x:.x: x t^fxxx^x^': .. rfmmrnw;. 
■---■■■^xe^- -M-gå 
:^;:^x txvswS: ^W v ^%: ■:■:■ '■xx x :. . ■ 

X ; i ; x : t : : l. i ■■ ■ 

.... .... ...... ... 

'»ft^ x vX<vX: >,* 

■■■ J " l'" : xv:" 

^l T * .'.'.'J.VJ/A xx: \" L S'A'|'.'(JY ' - 't 

L _ .'x"x x". x"l' " "l*. 'x" *L*. 

. .'■XXX-XyX.XX xxx-xx ix: ,l x >x: : 

x. x: x ■ x.x: : ... „ : x:-: 

**\ . X . ». b f . X . x x _ x _ x r ..'^J-x _ x'^x- *^^f^ ;xVx^^5x^ 

■■v-':-^:-';:.-.:x 

,X<^XvX" 

.■ ■■ . ■;-. :,...-...v 

: .:■■ ■■■: ::■ ::■■> 

r #"■ + f'lV. ■ T _ T I- 

X .'i X L L XX J X + ..X J .X 

xXl-^X' .IXvX^VX^ 

r *-. .x^ir^x-L' _ x^'l V*fi m f. 

.:-: kcx^xxx gx-x ::x-': *v v ■ ■ ■ 

.... : ; 
x. ,:: XvXyX* 
. xl ll x x x 
l'X.: xx 

■(. V.V. -...x.x V - L .L~X .'.' LX'. L >->,: xC:»3 lx ■ x: .:.. x:- xx 

L .XXX'. X _ L L' -. ■.". 

■ :■■:■ V :■"■ x .*x"x% J L X L ' ' ' 

X- X ■ l l -x-: . : xl. l .;: 

lX X lX . X ' x :. vy. : :; 

l . : . : xv.x COx>, X- x x.SX'X ■ 

xl '■ ".l - .' '.■ '.-.■•. '^f/ " vv 

l X XXX l lXXX 

-..'-- — >■* - rxV Tf fr rL? Trn aL Hi ■ x: x ::■ 

.x-.:'- ■ :■ . : - : ----' 

x^x^vX yyyyy. y :■ 

f " xxx x.x ' ■ + tV T X''b ;+■-■-■■■■- '■• iv ■ ■ ■ 

.- ■ ■ ■ ;. . ..;.■., -; ( ,:v.v.... ■ xo: . -., . . ■ iixxxx ■ - : 

. .:.:::;:: : l _ x-.x-x-x'l". '."1 /X«»X 

,«x?.\v L i " '"♦" " i l :x-,vx*; 

x-Xx^X-L ...-'.WS 

. «T. Jx L ■ X _ X ■. , .X _ »'^rt'^X- 

x xxx^x-: l'x x l'. x . . x'. Vx'.'l'x 

. x-x-: x :::■■' 
ivlx x->;«X'>x--: 

: x vxx, :-: ■■■:■ 
x ■:::.:: x.': 
■XX xl" ::■: 


X^X*"-' - "- '*XvX'lX X bVx 

■.■ ■:■ ■-: . . ■ ,' . x ": : :x " ■: ■ ' ■ . .XX b. '. L X', XvlX. 

'frmS b x\. + X _ X X _ .-X-L L ' " ...X - xX'X,X.,„.XX,L LLL 

■ ~*~*y ^fftTC twW 

.: '■ '•..; : x- : :".'xX ' .:'. 
xxx: x b ■» r. .-.x . X L L X.L L . L X X L^. . 

: ■,::: ■::■ .:■■. .■ . ■ ■ xx . . : . ■. ■ : v$m .: 

■:■ ■ . . xx x:x-X''x, "'wfv -■ 

■■:. x::-::-: ::-".:-■ X :.■■■■.■ 

■:.■■ '.■.:..:..■■:■...: -. . ;■»■,'-:■:■ " 

. i lVl ., .. „:» *!■.'■ 

■.-..; -'■'::.■ . ■ . ■ : : 

: . . '■ ■ : .'■:, : .'■ ■: 

: .waw^-.; x Xl x xx 

- : .:. : : . . -. : 
■ . ::..:■ !J : ■ ■: : y\>--:. 

v;:.:' . x:xx-X'XX 


.::■ l x: x ; xx: : : : 

X X k.X X b . I L X L X.-.X I.. '.i'." '''b' ' 

■ XvlX xX.X x xxxxox: X 

■ .. -. :: ■■■■ , :: .' : V ■.:.■■: 

l x : lll Xv;::x':>: 

\-*\ X ^X^ + X'.'b-X r . _ x'^. ■b _ **^'x _ X-. , x r L _ .-X _ L _ L' ' 

L.X.'.. "^'b T .'"b T "» "fl' 

l x x xXxxxxxx .: : : 

III' l . x l l x lxx ' Lxb _ x ... . -. .' ' l.l' 

■ ' . -'xx-- ■ ".:■■■■;. :: :xx :: 

■ ■x.x-x.x.,.. 

.... .-...■ .- L -. ■ - - 1 

ii .i .V.l .. 

... - x^x: V.X 
: : i 

. r — 1 ,— r' ■ 


: 
■ 

X . _* j *Jf_ t 

■ ' ■■.'■■ 


■ b...I I L 

-p,*yyy.'. 

. L ' L . X L L.XX. ' L . _ ' L ' ' ' L ' 


'- *J .r* *.fä*Sf 


X-X XIX X"X x . 

^ftr ^'x'.' F fjJ*VV ' ' ' .... 
.r'r' '. b"r' '.". ..'.-- . 


■ t ■ : ■ ■ ■ 


XX .*' 


-- ■. 


x xV./.x*. "l J x"l x '.',*. 


' . r— ,'■" .» 


::'xX":"X" ■■ :-'x-' - 


L L—x" 

XXX' 


xxxX'x:xx.:-x:-xXl' . 


:■ ■..:-: x xx xxo:xv.wx- ■ ■ 


... 


:x-x'x>x 

L . . ■-. J . ■. L L L .-<*.. I - * - . - ' i .. _ .L - ' ' _ _ 


-Xv:: 

XL.. ' _ 


:x xx .X -xx x l 

... ~ \f* 

; - : : :■- .: xl :.,:-.. 


XXX 

L L L XL. X X L L X . . ' LLL 

xx-V- :: -X . ■ ■ :■ : 'xx : 

XvX '": .■ :: x. . 

Ex - ..! 

... .:: .:. ;-..■ :;■ : ■■ 

XLX XX .... X X X.XX^b' n x i . ' ' 

■x l l" :■■:■■ 

. :.. - '■ :■ '■ 

■ ■- ■ , ■. . : : 

vXX '" X X :x 


.... L _ L .X-L.X-XX-.L 
L.X _ X. ' L _ L _ .' _ L n 

x: xix xx 

.■ L LL _ LX L .' "... *x.x--x: ■' 

l : l'X-xv:X'.x l ■ 

rf*\'W. . "XX-X.-X L L 

^ ^ lX XL' 

L L - . - ..*^*. L x: - ■ ' : xx- ■ ■ ■ ■ r- ■ ' ■ . . ' " ■ . ' 


X'X k: x x :xi: 

X _ X _ L _ X . .'. L..X .. L L . L X . L X '. X XL L X~L " x" 

. ■ ■ ■.,' ■ :: -■ .- -- — 

x-xix ::■: xox*-,: ' ■ ..-v..-, x-x 

. .. ..'x"x- L & x. ,:: x 

LLL' ■ L L .' ' l"lL 

■xX.-XXXX 

XLL -..■.-.-.■ 

"X""-X- ■ ■XvTXvX' .0>.9x\0£x4#* . *ffv 

lXvX XX '/X-XvMÖÄW^ 

IvXvXXXvX j x :^xxx-x 
lX x x-xb'X"Xx: :x H : ya$ ■■—■. ■ ■ .. ■ ■ ■ ■ ■ 
x-'X"-X\X "' : 
'Xv:xi>xxx<'' L L ..L.X '"i .. .. S. ■ X . 

.:■ l ■ LbL- -x: ■ ■ ::■ x , 

x . I<iV V x-x-^^x - - _ x x' 'fftWlV '[" ' ' 

: l X-x-x 

L L ■.-..'. l".'l'x L .-' L ' ' LL+.L L 'f 

■ yy-y 

.. :■:■ ■ ■■ : ;::■ -xx-x ■ : 

■ 'Xx-xxx: x-xoxv - - -■■ + . 

.x:x:x ■ 'v ■ » .x-':-- 

. x ■'X--. :.::■■■■. -■ - ■■ 

'vXvXX-ix ,XL x-i: .,: 

L X.X X X .■x... L L _ _ X ..■ 

lX xx xx ■ ::■*■ ■ 

l' "x—X .-.-. L - .- X. L b 

. x. x:.:x: ■ ..:. ■ ....... 

■ : -xx x'vx-x- ■■:■■ 

.L 

■ ■ " ■ ■■ ■:■ : 

L-.'x-L _ — ' " I L _ L' L-. . ^' '.' 

■ ■ : ■ ■ x ■ x ■ ■ ■ 

X ' L L X. X. LL . 

X.:'X ':\v,'X', 

X^X-XX'-..:' 

.-. ■-—■.■.-. ■ ■ -.■■ ■ ■ 

x'. X X.X..X-L l'x'x 

X X- 'Xv l'' xl 
r,v ^.■».^»^'-'x-x-^^x-l^ 

xivXbOXvx: v, :. 

: :-:: : 

■ lXxx:x xx-x: 
..+^'.-f *-•%..* — ■.^^.-.t , \' 

xll ' .'• '' x : : x"x : ::'l 
vX-, x. .■ 
-:■: ■ : :XvXX-x ;:'>;:■*. y. f lV.V'.VftVA"UV' - X XXX L , L X . V.,V.'.'.V. L L L.b.\ .XX 

J * XL L . X L X X X X . X I X . . . . . X . . bL X .X X _ X ". ' x' I _ L ' ' 'x _ X _ L _ ' _ . ' . 

b x-.b :vx:xxX" . x-x .■-.■ 

I.xl.b X . I ... XX X . LX.XXX L ...X-l' _ X _ L _ _ ' L ' L '. " . ■■- L -■.-..- T —X .. T ■ - - *■ 

. -:XvX*XvV 

■' . ■x...;: : : : :xx-.. ■ . ; :. l ..:..■ ■- ■ ■■■.-. ■■ ■. 

iilifX : ■ 

b .■< .-\ ■.■.*—■. L ' L ^'.'^ ' V*' .' ' " I ' ' 11 " ( 

xxx-xxx ■ ■ -^ 

ll ..'ivyy. . x X'*x;ox j v::w. ''x x'l H Lx'x X X LL X L L " x' X _ 

■ :;■:■"' 

' . .■■:■:;.. ■: ■■'■':■. -x-.: ■ 

xxxx. -■■::-x. :x ■■■ ■ 

"K' LX ■ X.X L. ■ " X "x L X 

XX X. L - .. 

• bX lll :■ ' x x x ■ ■ ■ " ■ 
:. :::■' ! :i :, 

■ ■ L-- -X- . ■ l" - - T. - 

XX^XXIXX : 
. l ■ yyyyy • : "■;■:■: : : vy 'YWj 

. "lVxlV' 

■..■. J . .". ■ ^. ■ 

xxl' I l'.V.\ x .V*\ ." x"x" —xx 

xx: xXX.Xl xx xxx:x 

. '.'.V.'-", v 

?* . AVAViTiViV/i : x n 

XX ::X :■'' x:x : :x 
l-: :-. % Xv." . 
. '>.■ 

'xXXXl XIL 
■ r.X-b'-. - ^! ' 

X ^ X" 'LLL 

XX .' L 

fx-x^xx' .t' l " ".. 

iK 
yyy. : :: x. 

■::■■■ x . *." i ,r x "X :■. .xv>;'l i x l ..x 

L . ' '. X .L _ X _ X .L _ X _ L 

■XX :XXy' 

L-- i ; v.b- - -.vx :xxx^x: 

■..-... ■■ . : :x x'.x :< X... 

■. .. ■::■■ x: x. X'x. ■ ■ ■ 

-^j-.-x'.^- - " 

. x" ' ■ .'.x' x' L LL-' L .'.' L L 

i.,\, x ■■ :x ; : 

.". , * ..'x _ X L X L 

■ ■ .Vx L 

.x-^r-^xV^ . 

- X". 

::■:■ x: . . x: : : x ■ ■ 

X l X bL' L L 

Xl1vXvX':"xx 

■■r-.'. _ r. — -*r-.- _ _ X*"~ * 

. X xV '* X ■ L X L X X LL'Ll .'x X .'.' *L X ...+ * J * * 

, x L ■' ■■■■ ■, - " " ::-■■ xx: vy xx " :v- ;w 
l x: ix x:x 

.-.:■.. x ■ . ■ ■ x' :x: .. . .- ■... L.X. X. 

■ : . ■ 

X. 

"'■ 

"'"::: 
■■ x. l,: : ll . 

.. L ■*x' ' _ Xx . 

x x : ... T x _ ■ ■ 

::-"x'x ■ . Yvyvvyy£& 

A .-.X. X X ■ x". L . X-L'." _ X x". ■..■.'.■ ..- ' 

b _vX XXX XX ",: 

II. L I X K X L b ».. . _ L *"lX _ X X _ .X x"l ' ' . _ L f L _ . L _ L _ L ' XX ' X _ . ' 

: .... L .' L L x'.'x ' ' L _ L. ' _ ' 

xxx x:x. ,..:A. .■ ixxxi 

■yy.y l ::: xx x 
:-:■: x 'x x: x 

XX ■. XLX X X _ ■ _ L _ L. ' 

ll xxx: xXxlX x^JXvXXX.X 

E x . . x .. l x .-x-.'.-x X x-.L~x 

■.■ X _ LL _ _ L - .' .■.■ — ■—■. 

x-xxxxx ■ " 
■ ..'x>x-: ■ ■ ■ .. 

x xxx- 
:■:■: v.'-.' ■ L - X . XL,. : : 

L .— .'l, L, ' L L.L - . ' _ X _ 

::x:x :xx: ■ 

X. XXXXvXvX^ 

_ xxxx 

■ . ' - ■■■'."'■.'■ 

,.; : yyyv. :x:::w;:' x^^ivK^K 
'x ■'' x . : x : x : ■ : ■'XX' ::..v.. 

r. _ . Vr ^'. 

':■ 

VY. -'■■ : : xx^X 

■ Xl l ■':■ 

., ivtv 

. . . x x\ » l 

.XXXX . .. x Xx 
l _ l' ■ f 

xx- 

L _ ...XX ■ 

...:.. : x. 

:: ;-xx: 

■ -.-.■.-. .■ ■ 

: -x x 'Xx- ■■ v. x xl'xx lX XxX: .w: : ; 

* . - 1 . - - - r ' . r I.*'-' ' ,-, ' ' 

x :: :"x : x :■ : ..... 

...... .-■... ■ . .-,■-' 

.■ . L .-.■.■ X .■ ' ' " ' 

: ■ v . v ■ ^ l ■■ " x . .. 
vx.-' X. xX I ■ ■.■ ... 
■ ■ ■'■■■: ,m ■■. ■■■■. . 
.•*.^,„ ■ 

: 
X,. 

yyyy. 

x x v;. ■: yyyy 


■■ :■ :; : .:-- ■ ■:■":< L . ■y. 

; x xx< ■x:x 
x^i-xix x xx 

ox-xi :: : 

:: : ■:"; X-iV . X-L-.X-X-.--X ." X X. . Vx . . I 

.: : ' : ■ x .' -:; . , 

; .:. y, ■::■ : ■.:: :x: yyy : x: x ■ : 

.... . . . . .... _ . . ^ i . . : :■ ■ : 
■ ■ xxxx 

X. ■■:■■: : ■: : 


x\ x I X. X.. X f ,". fx" " ' 

■,. ■ x :, ■ ■ X l" L L ' L 

: J ■'■:: :■-": xx H 
;;v;:-:':;,:;' : . 

L ..X .. ' .. X,' ' :■ x yy : x ; xxxxxxx*: . 
xvxx: 

.::: :, ■' : 

. .x. .-^.-.-,-,, T -. 

. j Sx * ■■, :xvxx x 
; ■:■£*»: 

■■: - 

XXL .- .. 

■ x-x y : , x 

lx"x X 

yy.y.: y T t: "xx 
. X'xx X x: v>: ■ 
xx, 

■ b. .b' X .. E X - ,- -x"x-L T L-X 

■■:.- . .. ■ ■: 

: : ■: ■:■ x-x ■,■?,-, X .:■ ■;■ 
... 

■ : ■ : L ■ 

X L ' ' . ■ xxx 

■■.:■■'■ ' x-iJx '" ; "x- 

l 'x' '.*? L x L ', X 

x . x'x ... x.Vx .V. 

xx-x- ■;-: xx, .:■: .v::: 

''« *j 

........ ... ■ 

--X-L—L-L-. X-XL- fl 

. L - h . x-xxxxxxx: :, L . :■:■; : 

: 

■ :: ::■ 
.. 

. xx*: x: 

L X V x x-x^x"! . x . x". . 


. II'..! 1 .'. 1 ''//! . L x"x f, x'x x .'x' "x' .' + x".. , x*x' 

x<: ::■:■ 

yyyyy, : x-xx-xx: >:-:■ , x- ■:.,:: 

xw&vX yy. :■:■; x-xx 

■iv/^^^XvX^: x ■; 

WPPBf iV.-.-.-.', X * L 

xrav x-x: x: 
■ ■■*".■ 

■ -x-xxxvx- ■.;;■ xx-xx y .- jviw 

■ : xx :::-:> ; ;: ■ x-x :: : : 

'■'iT(Ti ' ' '"■"-" " " " "" " "i'l" j_ tjVi* 

xx .*xxx""x' l'.'l x . XX." x L x. 'b x . 

; ■::<: xx:-:--"- ' .-:.■ ' ■ 
x l x;-;\,« x-x: ^H5.tiR*7i x-xx "xx ';^:.:x/-; 

Ib X .■■ L L ' L ' 

■- ,■■:..-. ■ ■ .■; c*»rf : h '/: ■ "■ L ,::->W. ■:o ■ ■ ;■; ':- ■ ■ ■ ■ '. x ; ;■>; ■■ . 

L ' ' ' " . .".*X L x".' ' 'i'!' . :-■ ■:■ ;.' ■ ■:"■■,■ :. ■ 

■. . : ■: : '■ 

XX"."— xf L _ L r r L _ *- -X - .-. 

■ ■ : ■;■ :■- . x ■ 

. ■ ■ :: ►:■*'-::, 

:■*>««;■:■:':: ■-:■;: ;: 

■ ■ xTx ■ XL 

v. 

L . x".L ' l" ' ■ ■ ■■ ::*. .'.:■ :-■■/; 
■:-:►: : : - L x"x^ ~ L x L , Vx»^v ,yi 

l ,%-■■:■;;- : : : 

l|" xl '//iyi. II .. l'/M Jl'1' x*» - A* 1 » x 'x. 

r ^#"*'rf — .-|-^x-|-.»-x-.-.-F-» T .- .. L T r" ' ' -..X-L-. : ■?; ::■/ --•:\ ^,'7- x-,;*' : ^ 

■,:: ■ : > :.x 

. k : ■;.."■;:. ■ .::■:■: ■ ■ ': 

L' ' " L L-X ." ' -L- X ." " ' 

■ "■: ' : ' ■' :■ i-ww 1 ■■::■ ■' :: .XX . *. X .". x". ." -L-.-.-X L . —■ "l . ' -X-.' XL l" " l"l" fl ' ' ..... - 

>:;■;■/>'>:;.::■:; 

:♦■;,■: ■;-:■:-. ; ■:■ ■:■* ■:-:■:■:'<; ■:-. v:w/ : ■: ■; :x:. ;:-":: 

-■ : ■. :■- :■:■■■:.-::.-■.,■;.. . ■■:.■.■. .:-:■■■: ■■ 

■AftKs w 1 .: , m'.v i -:-:-: ■■:„::: ■;: ,.';;:■:■/::;:::: x:: -.- 

-x-Sv^x ■■:-> <\<\ yxv^:^^;-.; -;:v:;v^> ■■:■: x :..\. ■ :: ...,;. 

L X 1 L L L L X L^ »X (Vjl .. L-.X-L." 

; i , ;':iv " " .-:■■■■ '.-:;■"■■:■:■■:-::■■:■:■-■:-■. ■;.;;;.x-. :-wx*:-f: ■ .-■:;:'■■■;.■ :*:<*, ■ t 

■ t r L - L " -, 

"."x L lVx*x'x 1 1 . l'l xOx x't x .'x L b\Vll X ■ L . ' ^ . ' ^ X x" '. " x'* '* \ f* f x'x \ A'*/ '' '.' x'x '. * x"x » f X* X ' U * ' "." ' / "' Vj '-' L 

L L ,. L L _ L L ■ X . . . X. X -^x X X X X X t . X . ^ X. .. XL X . X . XX. XX. X. X. X..XXX^XXL_X._X..LXL_XX^XX.^ . ' " . X,"-, ■■, ■■ ■..■::""■■ ■■ -^xXi.Vx ,;;->::: ::■■■: 

C*, L L . L L . X t .X _ X..- ' ' ' "l ..X — " " ' . T | ' " L L _ L _ T h _ h' : ■ ■ :■ xx. ,, 'x-.' 

'X "lxVX^VxViVx 

. ■XL _ .LLL ' ' ' L _ X X _ L L _ X _ X _ L - . - X _ X _ L ' _ LL ' ' 

>:::*y. : 

... ... ..... 

. ... 

■■■ H ,►.■:, ■-. 

L .'.'x"x'x'. i x"x \ L L 
. xx. ".V.Vx/ XX. 
■ ■ -x.-xx - . 

: :: .x" :■ ::: ;■,■: :ov-:'- i y,' yy.yr. ■ :■:, :w'»:<?: 


■ . , 
■ ::::<y:<A . :;yV--:;::: '..''' ' X . . ... ■■ : :.■:.: 

■"x" ;■" "■ ".:: 
- x ■ :; j . h ", ■ 

; : 

" ••'. ■' , '. x . '. Ii 

■x 1 . . x' ^('.V x'. x*x'x' 

■ x : .: : 
. ■■ 

■, . ■.■xxx: .::■ .■ 
. ■ ■ . ■ 

. . J . H x'x'. , | + x"x _ . 

■:■■::■:■■ '.:■ :::■ ■...:■ . ' y. ". y, . '. .i y, •' , • '.. 

i.' x"x X '.'.* . .... 

'i^;;:;;'^:;-;; ■ >.■:■.-:■:■ 

L . . . x . . L .". ."x - . ■.-.■-■ x-x-.x-x'."^ I . T . 

..:..■■ ■ ■...■ ■ ■ 

x- -.■:-: yyyy,: 

' :■ . :■:'*■: > y~:y-y\ :. .::. ; .'■■.■..:..■:■.■■::■:,: . : 
■.■■■■ . . ■.— ■■■..■ . . ■ ■ ■ . . ■ ■ . L ' ■ L ■ ■ ■ . ■ ■ 

x .'. xx x .' . . .'x ' 'x .' 'x ..".x*x"x x*^x" . J .*x'x L 1 ■x'x'| 

.-.:.- -.: .. ■ ■ ■ , ...... 

x-.-x^xx. x-x.^x xx,', ■-.',.",<,' 'T'" X 

:■■■■■■■ ■ ■ ■■ .. ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■:::■: ■' ' " :■'::■■::' ' : ":■"■;■:: 

. . — --■- . ■ ■ |x— 

... .'x .' x ...... . ..xx. V... ..■."■x .'"■ . . lViVJi'1'iIi 1 .'. 

xx. , XV;':,;,.-:-,-: ::v:-,v: •: y . .. : ;-xo. . . 

... . . ■.. ..-.-. . ■.■--■.—."—■ . — ■.■■—.■.-. ..- x ■ ■■■—■■■ ■ ■ ■ 

x . . . x .'m. x . . .''x .'. x .-'x". J . J Jx x _ . J -'x"x"." *x"."l' '. |'x" t x" x" . _ x . . . 

■-...-.■.-. ' ' ' ' _ ' 

■/^.VxV^lVx x"l'." '—■.'. ^. _ .' *. x'.' L /. _ '/.'(V .' - . ■ ■ 

■ : ■ ■ :.- ::■ - ■■ 

x I V* - * .".■. V-^ V - --I-. - h . ■ ■ -'.'r.V.V. - T . t _ . T ( _ . r . ■('»'"' L V '' ' L~L L 

. '. x ^ " X .' 'X, x' ^ . . '■"■ ^ ' X ■ Vx'x", '■ ' ' . ' ' ■ . ■ ■ ' ' 

♦ v, ■;■ v:* .-. ->; ;.:►;,:■:;:::-:. 

■ x' .x . . .x-.-^x - . 

:::■-...■-:■■ .;.. r >;.;';;v-:' 

■ ^. — ■ - - x - 

" ** x^jK^K^C^JVx'.^ /x l . . . '.■-■:■ k ' y. yy ■:■. ■ ■ 
. ■ ■ ■ .VxVV, . i »,>Vx"x .V.'i.V-/i- ■ . iVx, h . h -x\ . L ". . . ■V^A^.Aw, . x . - , -^. -.. 

' l . xxx l/x , .xx -V . x ~ x"x '»'t* . "x _ x ■ . .x - . - .,' X . 

.. I 

...xx. x.. . IP— ft~ — V . '^."1" ' ."x _ x _ . _ . T M 

::■■ 

:«x^. '<; i-:;;-.::::: ::,-v:::::: . xix:;! 

.-.■-■.. ■. T ^ _ . _ x _ . _ _ .'^.- L ' ■ . dl 

x x'. T x , xVX x J x .11.'. x . '. x 1 . i'.*i x"x L x'-'. x . x J . _ x .x _ .'x'x' .■ x _ x _ ^x". * J ." +/."."/x"x _ x J 'x' 'x' ■ 

:v.x-,Vx-xi-'x' .■:■:-;■' :■■;;■.;,;■ 1 

xx^l xx - . . ■ ■ x - .[ x-x' |V/fiV/AV ■ ■ ■ .. ■ ■■..■■■.■ ■ ■ M 

yy,\-i:. , :^:^""^ *t:< ':■: '. :: 1 

:--;-::vX' ■.■; ::■;.:. ■:■.:':■:■:;:':■;■:■.■:■;■::■:■■;:: ... :: xro^x^x.-.x- •^'..v/^-;»:^ ■ 

■"I", x ,"l . x-x.-.x x"x ■ "■ x . ■ x . x x . x. . xx _ x _ , x u .■.-[ r , _ . T T x r . .'. I' — - ■ 'fl'. ■ ■ 

■ ■ ■ V: t " _ ^ _ . "tOJ ( ">f[y>^J l"c'^ ■ L"b n 'x"l"L n j T _ L L L wwaft ^S ■ -:■ -yy- yyy rf .. ::: ■ Sf. ■ . ■ ■ ■■ -.-... ■yy '■ 

■ vm. . ■ ■ ■ ."■ T "^ 

' ' . ■ x - . ■ 

■ ::■.:. ::; ■""■::' L ,,v,,v, ■ ■-■.' ■ x. .. ■;:: :■ :■:■■ x..' ■.: 

. ■: !■::;■:■ ,: yyy-y-y :; 

■x, ,^x .'- L x-L J .Ox '.'x'. . 

wxw-wM^iw x>: fr. r f^v*' £«,»}:<*; '^ . J ^x X i. x . . 'x x'x H x'x"x 

xvx^Kwi:. 

x ■ _ x ■. ■..■■ — 

■: ■ :: ■ . .-:™f:< ■ :■: 

;-x :■■ 

. . ._. ... ■■■■■■■ .■'.'; 

■ . ■ .■■■... X . 

■yyy 

:■: x, : :■■■:■; :■:■;■■■: . . 

■ ■ ::■:■ ■ ■.: 

r.-.-,-- ■ ■ ■■.■.■■■■. ■ ■ ■;■'.■: ■ :' .■ yyyyyy. 

■ — ' "b ^WfiV' 

. .. 

: 

.' x . — .' x . L x- . . 

: : ■ : . 

— -■ ■ . ■ ■ 

■".: .* ■■:•::*:-;■■ 
■ ■ . 
■ . ■ ■ ■ . X. . , ■ L X .■ ■ . . 

■ ::::::■ :?: 


..■'. ','>:, v ; ■ v: ■ . ; ;■ ■:.:■ ; : 

■■.■■■ x . . ■ ■ ■ . . 

" ■ 

: : ■ : ■ ■ -.X ■ ■::■: yy.vv>: " 
. : x ... :x-*>, ,'j>x Jkm 

y :::■ :■, yy.. ;-; ■ >;y 


'V, i >x h xVxx-i, , . , x .V>x-x-'x h , .'1'x-,-,',. . >IVA X . 


- . ■.■■".■ 


■ :"xl. ■ :. ■::■: ; ::.:: ".:;■: ■ 


■ . 


— x . T x r x _ x _ x T x^x _ . x-x-x x-x _ x T .' X 


■ 

.::-xi\'. ■ xVx;.:, 

. .'.x-x - . - . *■.■ * _ x . 


b X »XX, X . x xlVl x\ X X . k X X . - X . 1 _ 'x X . ~ X b . » X b 
■ . .-.-.■x x-. _ xx 

:■ v:-:-.- 

■ ■ ■ ■ x-x-x* "x' |.'"x - . .■ "x-f-x 'x"x- %' 


■yy 


:. ., :: ■ ::■ ■ : ' ■ ■'■;■ ! : ■ ,:. ,: 


■ . . ■ ■ . . 


'.-.■.■ ■ ■. ■■■■—.-—■■—■— ■. ■ ■ — . ■ ■ .■■j-.. ■ ■■■■■ 

: ■:-': y ::■::■■ 


:.■."■-.'■.■ ■ ■ 
.— .■ 


. J x.'- — 


■ .■ ■■■...-.- -■.-.-.--.. . ■ ■ . ■ ■ 
. .'.' . L x'.' ..*. i x"x". x ' ' . .' ' 
t m«o % ; y,y ■::::■' -:-yj:: ■■:;■■;: y,::~'A> ■ 
. . —.■.. .... ■..■■.— ■■ . . ■ ■ . . ■ .■ ■ X | 

:■;: .■>:■:<•»!. . :<^x- ■::, ■ ■:: ■ ■.-■■■ ■ 


bV^""< 
L X .J-XX l"x L L .XX XL " . J . " " T T . " . 
, ...v;-ft' ':<■ ixiXb ,:: ;;, 
..x 1 ■ , . . - ■ .. .-. ' ■ ■ 
:■. ■ ;:':■:;:' ;;. ::: . .:. 
^ 
.x ' x x x "x x ..'x x b x'x'.. Ixix + x^t^ X . . L X .'. 
■ . ■ ■■■ ■ " L ■■ ; ■' ,■ : ■;;;■.■■ .. ■ ■: 
xx ...■■■ ..■x'x x - .- 
■ . " ;■ ":■■;■ "■ ;: ; >, ;-:vM-, ; : n 
::, . .■ -:: .. :. :" ■ : . .:: - 
'. . . . ■ '. " ■, '. 
■ x"x".' x"x J . '. ' x x x H x" . _ x x x".*x"..'.' .'x 'x. 

i yy 


.' 
:■ ■;;■:■ '.:.■:■::. -SvX-x J 
. ..-.-.'x - . . x - ...' 


■ :: . 


;■■ ■;::■:■;■:■>;■; :■■'.:■'.■;-:■ ■ 


. 


■ ■;:■"■■:;■. .:. ■ L ■ : 

- ^,'*.*x-, V^Vx-.-x',-.» * 
;::<-:':■: 


x*x . 


■ ;■ :: ' ■ 


h J L 


Vx^l T 

: : ■ ■ 

■ : ':::. '■'. .. ■■ . ■■■. 

::^ . ■:;.,. 

'"xl x. .tfx' ^^ 


■'.'- 


■ ■ ■ .— — _ x _ . '^fj*^ — 
. .'. 't . . 


.■ 


: . ■.■.-: ■':.■-:;■ ^o:::-;':::. x 


. ■ ' 


:-:<».xct:<*. ™«;iM' 
.'x x'. x x'. V . .'x' . . . .'-X 


' ■ + ' ■ x'":-:;"x:. ., 
.-.. . ■ .■ .—■ ■ 
- ' . . x ::'Xv:. v ?.,:*>, 

■: . ■:■ . ■ ■;;: 
■. :.■ .:■■■ 


■ 

.... 


.■■:■■ 
.. 
:■.:■ : :■■ 


■ ■ L ,: ;;;;; ; 


.. .... . . ... 


■:: j.. 


■:,:, ; 


■ . . + ■ 
. . ■ * 


'yyyy.y. 

-... .:■: yy 


■yyyy. yy.iy : ■:, v, 

■ ■ "x^-x-x .■■■ ..■'. 

■ ■■■. :. ... 

., yyyy. •■■;:■■■:;: ■ 

... : . : .: . :';: L .x -yyyy jx, . ■■:■:■.■;■. 

.i.'*,. ■ . ".:: ~yy.y. 

. _ X ,-. X"X . "X L XX . ■ . 

-y -'--■: -;*-■ ' ^"^5 

.".'::' ■ : : 'vi, iSi-: :.;■■:: : 
::: J :■.:■: ::n v:;^:: 


xxx x"Vx . 
. . . x"x.-. 

. ■ :: . x _ . T x r x^ *ri~ ■—".""". 

" .■ ■ : 
■ : yyy.-y.- ■ . ■ :■: : 
. . . . . . . . :■ ■ . ■.:■. 

r'S T x + .' !«:'f ^«,JSP ■^■:^:^^v/^«SS^* :■■--,,:.:■::::■:■ ^yyy-, ... ■■■...:■.>'::■■■;■: ^-:-:.-;:. —._- . ;x^J ■:;;■: vg: : «:. ■".:■;> 

'?*,^ ,,V^, *x, .. , ■>W > . , | 'Z-xVxC .. l x . x. -x'.' ' . 'xVxVx-x*. x , ^,*b L ', L x * /> 'x-x-fW,'." .", . -.,Vx---x-. '..' *^ » 'V*^iV/f."lVl^V " *** " '*' " "'*' " + ..'-.V^.V,.^ 

./v:::i;:::;|pm';:. . ■ ■ . . . . 

i-3Ä.Ä'£ c .: : :.. ■ v - A ..,.:■■-."-■■■■ .x^>:wx-™ :-:w:&:-.:3k*; k£J:«: . v :,...:■.■;■:..: ■ : .-;■-■: ■-:--;>- ■■■:■■■ ; : v: ^■■■:w: :■■;:.:■-;.'■■ -: : : .: : : ; : :v- 

■.:■.■.■:.-■ .■■■.^.:- .■■'.■■■■:v>: l ..-.< y ■.-,.. ■ ,y.y::yyy,-..yy^y:y :: >:; >:- y<:y^yyyyy :.-.,.x^;^..-;-. ..-^^..^v-^-v--:'::-'':;"'-'-:--'-^--- ■■■■-■' 

^^'^"'^i.v.v.' -x.. \;-:;;v..^: 'Kvt^^?:<ft:<^^^TOKvi:<^>:<'J::-:s>!<<c^. .,:v;v.,.-.:vx:v:m.oxv.;v xloxOx:: ;-: : : + b:;.' ;::■; ;■;■::■ ;.. ■:■:■:■■■;■:■:■■■■ :; y 'w:\ i^x. /+ *■. .::----■ ■■ 

x Vi * x .xl, x x x _ x x _ x L xx.xLx.xx'. XL .'.«/{.'. d. x . x *x . ■. V . x ■. x _ x . + ^x"x T . T x'. x . ■■..."xx xx . x .x . . . .x _ x . '.'x-xx-. Vx.xx ..-x - .. ■ . x'. x—.-.x x - x-.— xx' . _ . T L _ x _ x T ^x r x^. + ^^ ■, T x - x _ . T .'- '.". T i r x T ■ . T . n T . ■ - x , x x ..",., .x- , wj - V 'x x xx 1 , x L x,x^xx L , x>.. 'rxx, .x. .x ...x t-x^^x ^ ^'r ^ T T. :<v,*v> ,yX< -;■.■- -_ . ■ l :-: ll : ;1; 

x X-.---X - * - _ xx.- . _ x ■ ."x - * - - Vx-b X . ■ ■".■■ HUVUD ( 

□□□ Rustning 

nan ) ana Abs 


■ ■■ Mxw ■.■: :■: x" x', - . x-x - . - ■ .■■ — .■ X .... . 

■■. : - : -y: ":i 

x _ x .x - .. dTx . . _ x .■.-x r |. _ --x _ x . — X x VtT 

."■ .:: ■ .. .■ . t:< : :: .■ ■ :: 
;-:;;:.•;■: .■.:;■.■:::■:■:: ■ '■ :: 
t VX*;>: :■_■:■■ ■■ ■ 

-x x. xx x~. -x x .' x x ■ ... ■:yy 


::■ ': :. yyyy ." : " 

... ..-j .. 
.'■.■..■.- .: 
■ :.:..■ ::: ■: 
.-\yyyyyy- :: yy 
■.—■..■■ ..■ . .■■■.. 
:« :: ' :■.: ■ ;:■ 
.■ ■ '"■:■. 

.'. X. .. : y ■'■ . . yy. •:•: xx. yy. ,::-. y :: >:■ ■:. . 

- - d"x'x*.*# J x J x ' »x H . O . _ ,"x'. .'x*. - 


— x ..' ' >>xv; .' 

..-x'*'. x - . '.,y;\, .x . 

. .■ ■ ■ . ..... 

: ..-.':■.. 

...... _ x x-.-x'. x"^, ,. ,r i 

i*x-j , ixr-MvX'»:-: 

■ ■■:: '.::■ '^x yy ■■:>■>: 

■►/"■ ;:■;;.■ :■:■ 
■ '.-\ ■ .. ■ . 
... .:. ■,: 
v.- ' 
... yy. H.ARM ( 

□□□ Rustning 

DDD ) nan aö S MAGE ( 

DDD Rustning 

ann ) ann Abs H. BEN ( 

I || II I Rustning 

DDD 

DDD Abs — ) 
BRÖSTKORG ( □ Rustning Abs V. ARM ( 

□□□ Rustning ) 
Abs V. BEN ( 

DDD Rustning 

ana ) nan Abs Skadebonus 


TOt. KP Normal Maximal Bärförmåga 
Förflyttning : I 


1 □□□□□□□□□D 

annnnnDnnn 

DDDDDDDDDD 
□□□□□DEDDQ 

nanDannana 
□□□□□□□□an Vapen/sköld Skada Längd Räckv Vikt : x-xt : Grundegenskap .'yyyy. ::. . : 

:- : y.yyyyy yy.< 

x x'x'xx 1 . x x'.'x'x J x - .'.. ■ 'x X x^' . 

»-.< "■::■:■■:■ "■■■... Vx. ' :."■:■ 
..... . . . ... 

yyyy yy. . ■■' :: . ■■:.-: ■>x«". y- .::::■ :-:■:■:: :::: :, 


■"■:■ 
•~y b 1 yyyy .yy. ;;:v;;;v;;-xi,.'.,'i,x- >: 

r x _ . ■ _ . ■ - . T ■ ■ ■ .■...-.— - _ ^ . .--■.■ T _ . _ x _ T _ . . 

|WXjl/lS' ■ — .■■ .-'■—. x'x' . _ T J T J x"x". — 'x '*■<-■..'. ■ '.^ |(xA-xV.4x{ Pengar ; ■ ■■■:■ :■::■:■ ■yyyy. . t ;;-.<;.'-:;;; 

x x-.xx. ...'.'. X 

vX.';'i: .:: 

■ .-.■ . .■ .-.■. 

yy yyyy-.- 

: yyyy yyyyyy 

:'■;-:■;■:'■ : ■;■ . 


:;■ yyyy : y.yyy- :: -:. yy y: 

■.->:, b x-x . x-x- - ', äwXv 
■ " .x y. yyy ,, yyyyyy •:■: 
xVxivx-":' ..' ..... 

'■;:;■:■:-. 
. yy yy,: .■xx . .i yy.i x 

L. . 

: ;::■:;:: ■:■::■. 

■ 'Vx, ', X ' 
. . x' x" .. ' x'x. J 

yy :::■"■::'-; 
■ ■ . . ■.-. 

x x*i Vr^y x 

, X-X*,", x^x 'x x'^x'b J .*^* 1 bL"x b x"xOx"x 1 . '. 

yyy yyyyyy y y ■:::::x yyyy y 
yyyyyy 

.... 

. - 

■ ■ x . yyy 

:■..:' 

yyy -^ 
yyyyyyy 

:: ■:::. ~\ 

.■x-x.-^x 1 

,:x*>xx 
,v':vX T r'"' 

yyyyyyy: 
..yyyyyy 
..■.■■..■.■.■. n 

X lllW. (i 

;wxjg 

yy\^yy yyyyyy* 

■ .■..■.■.■■■ 

..'.' /x'*".*. x"x"x 

:'>.:M< & .-.:■ , 


yyyy . ■:: 

■ . '."-*/■■*-**' #*,'.*," . 't* L ."x 
x x VCx'x_ x'. L x .'.V/tV/* . x*x L x J b"»'x x'. J . 
■ — T' ■ ■-..■ .■ ■.■■ - — ..—-.- T - - .".- 

. + x"x _ .'. J x L x 

:;: x::v;:: - :: . ix>xt: ^-:: 
■>XyÄ< .:: ;,-:::::x'':'x-. 


:: x- .'. ::■::'■ 

X^X<x- >:■'■: :x . :■ '.;■;■ : 

:■"■;:":■ : ■;■ 

. I - . - r .■ x"x ■.»-X-. " I.' 

yyyy.yyyyyy- 
yyyy. yyy yyyyyA<:::yyy 
yyyyyyyySyy. 
•y-^ y y.^y-yy-yyy-yi- 

.:. y, y.. •: yyyyyyyyy y bb yyy\y\yyyy 
■. r * —.-..-.■ 

'.'x 'x' .'.' x"x' x*bV x x'.Ox'x'x^y 

.:■: ::.:-;:::;../>x->x 
:. :,. .::-x::xv:X':vXv::xy 

\- _ X . . . . X - rtVf (^ V|i - T V'^ v 

::-;:: ;■::■>;■:■ x ■;-:-;■: -yy;. : 

S' : : :::;■■':■:■:■:■■ 

;: Vx-,:.xX\ ■:■;:■. 
?;:..;■:': xx- xx::'xvX-'; 

b . J x"x'x . .^x^x - .'. "x"x _ b'. ■ x' . . _ . h 

:::. :■.::■-'.-:-:. . . - 

■.-■■ ["'"b"'" x| 

-- x .- .■. J . T .".'.""*/.' T ».».".-" 

\-y y '. . ox-.', x .'"xx " . r 
;^:-:< j yyyyyj 
>'«*yyji. y*K<v, yyyyyy 
..-.■... ..■ ■..■ .—■.■ ..■■... ■. 
yyy.- .: yyyy. x:::^; 

' v:-: L ;:xi:: : x : ::- yy-: . L x". '-" i"x ' 

■ v --.■ 

; ; -X-: . x y..- <yyyyyy*s. i 

■TtV'!'.'/' - ) r -i-#. ■ 

.■.-xx. ;:■':>:■ yyy : 

'.-x. _ x x ». 

yyyy % ;:x.v/ 

;.::..; 
. ... ■ ■ 

■" IV" " ' ■ 

■:: ; :v: ; :-: 

.. ■■-■ ■ ■ . yyy y- 

mM 

... 
. " ::-■:■: 

■vX-Xtt yyyyutt 
'■ 'yyyy. '6 ■yy yyy y.-y.\y: yyy ;;. : 

■ —.-^,-x*. -x'. - '.-fblV.-. - . 

yy x,". '. 'x '.'•' : :• *-x>x . y 

- - "Ti"f 

't^x' vavJavm ^x'.'.' . l x - .' — 

: ■-::■■: yy,::: ' :;■' 

yy.yy*>yyyyy*vy. x». x>. 
...i^wKw.. i, : yyyy 

.'.'.xx'.. iWll . . x .'. x ..'.-.._. . 

.. x:x:'X: ix^x^Xxi:. yy. 
y, yyyy-y :;:: \ ,-y y .yy 
' " ■ y r yyy->yyyyy-\ y-yy -x.-x-.x-x- '-yy :: . ■: ;.: yyy : . X. b. ' yyy--y : ■ ;:■""■ 
..: :;. vXOxX-Vx-^x 

:vx-,:'b< 

L-..X- .■ L"x x - . _ -. y-y ■yy, 

_ . ■ x. . ■ 

yyyy : .VxV.S 

■ ■ ■ . . 
yyy yy. y y ■ ■xx.-.x' . . xx.. - x-x-x^ - .-^'^. ■ 

yy.y yyyyyyy 

'y-.-yyy.y:' 

. _ x r , Vx r x". T x r x x ^tTtI x^ _ x *■.■.■--■ x - V ■ ■ . X x x^ x x . 
■."^x-l^^x".' ■::-x- x'xL'."v.xX':,. : 

..... . . ■ ■ ■ 

V. "x .x . .'. . ' ' . . i 

::: Xb 

... X.' 

yyy ■ 

.:. 

■::■■ " ■ 
yy 


.■■ x.. ■ ■■;::■:■;':-:■;-:■:'>:'■' 
: , * : XvX b^x^x^x' , , 

; oxvX-ivX : :■: : ■:■::■:■::■: 

■■■ ■x-.-».. T ^ x-x _ x _ . _ ^X _ . _ X 

:'X:vX,vXvx::'X"vx:x. ..:: L :../:.x'::. : :»a\; äwkwäww.w w :o;'«« im; x-. kv>X'/ .iw. . ■;: ::■':.:':■;-: 

"x"x x..' ■-■ - x x L ■-- -.'f.' -x.-b T ~x r . , .-x _ x-.-^ Vi.Vi'1' ■x-|. _ — ■ ..'" T ?' _ -^ '[" ' f T , .■,■■.".■ 

■:■■ yy:y.<::<^yyyy.'yyyyyyyyy : •';■;*>;-;> 

b.i*>x^t; b ;.' . ;'-x-:^:"L'-x v.XvX-XvXX^XvX^xxx: ;;:;;:■:.;:■: - ::: ■*;■::: 

■ ■x-.vx^^.xXVxX'".'" b y .■. , x , xV 1 , , , .Vx , x'!', i b-vx^Vx-b « xy,"XvX H X x"Xvx, yy. y-y*y *y. yyyyyy: :::Xb-: 

■*". xx T .. T x _ x-x T ^*-x _ - _ x-. _ .-- T x x"."x* ■ '-'x . J -'x x .■-"x'x . . x 1 x'x . .' £ x _ x J ^x _ x , x».' .-.»^x-x". 'm' .' .^m' . x x _ x'.'x'x .'.* ." P*' V^ft *^/i^* ^l" ^ ' 

. .- yysy.y-yyyy ■ yy.yy yyy: 

■p-x _ . x . L ."xx x - .». *-+-m.-.-+-Jf+ *\~ -.-.-ff-.- ' . . x x'. _ . x "x - . . ^ x _ ..i . . 'x - * - * _ .x - . x - .."^x - . ' ' _ x _ x _ x - x - x _ x _ ." x - x x'. T T 

. ■: :■" ..■;■.:■ ■■::■■:■: :^<, * '';-;\^ x x yyy ; 

WSSJ" v*- ■ 

XX X I X . L "■ X L. .X -.'..' 

XvX, xX^;.:;.,;;;; 

■p T x . x _ x b . .■*■.■. ■.' x-x - . 

;:;„:.v;^:.^;:...' 

. x'. - /x'x . ."^."■* H t J - J - .'- '.*■ 

'"":.J; xX\" c\*x^v:*\ ; » :,-yy : -x-x»>: ■ :.. 
■■ 
x.:. ;;:;; 
... 

■ .. : 
: 

yyyyyy ■-yy::- 
.::■. : ,g 4S X xx. >: ■;: Xb' x x yy .: " 

..— ■ x.-..Tx-x^ Vx"x 

■ yyy^yyy^yyy - 

■ ■ - ■ - [. iV^-^f '■v^y ■ ■ 

. . x-x . 

■■"''-"■ ■■ -'x:" ■ vXvX 
yyyyyyyyy, ■ 

..x T x'^..- 
■ x*x"x*bL xx^x^xx x'.'^x . 

. wx-; ::\-:x x k«:« 

■. , L J , r , t ",*^^xV*j L t". J H . "x . ■ ■. X''-' 

x . .■'. ' . ... "x^X-X- '. 

.: 'X- yyyy x :x ■;■:;■>■; 
x^xc^x»X':<"X: xx 

■ - -^*^ T ^ ^x T ." — ^.^"^x-x-. -x- . 

X x*Xto> ■x yyyy yyyyyy^ 

XX>X*X'X xXvX. 

■■ x ■ y. yy yy, 
x. yyyyyyyyyyy*-- 

xx-x-xxx.x xXb ■ xx:. ÄvXii 
-. . ■ . 

x '..". : : ::■; ;■ .■ 
■ y 
.■ ■ - L . Vx . x"x _ x . Xw 'tt. ■ X"X , X >l x- ^XWX'/XWXt!vXW!' " Xv 

^x;x::^x. 'X^^^-x-xy^:^/-::: 
yy,::: . yyyy* 

. . -.-.x L - ,x - .— - "f^J T > 

x .".'' ..x. . ' . . ■ . .'."^x . J . + x".-. 

■ ; " : "; V ■ '"■■■ ■ \ ;■'';' '■■'_' '■ ; ->.;. ; ' : LL " 

x .'...' . L x x . L .^'b*x'x x tV^tVi". VxV.V . x L x'l?x X^b'"" X ' X . B. L "x . 'xx . ...' 'x L x.' .-.'. ' .'. '-"x *"x T x"lx .'x^x^x*^ .' 

T.-.-x x .....'. .-.'— tTx".' x-x",'. ■ x-x-b T x _ . .-.-.-x x .'.... ■ 

XvX, -x;-x: ■x^x^xi^Xv-.::- 

^\ T ^|^' t fV>Vf| x I p-.-x x x . .-x-x-^x-x' . . ■ x-* x-— V x". ■ -.-..-* -^x' 

■ y ' ::: yyyy- ■::: , x >:■: ■ ■ : y - .. ;■ 
x: :::■:■::■;:"■;; : ■ ■: 

. . :x ■■ .-■ y :■:■: 

,;;■; yy-i ■ :-:■--. ..---.■ ■ ;■:::: :-.;;■ . —■ - . .- X 

„., ..x' -xx-x:;: 

.,/".■: ^ixx-x^: . ■: 

. . ■ x' .". ■ - T - £ ' " 

■ Xb."'X'Xt& XX vyyyyyyyy>\ 
yyyyyyyyyyy.y . . b , ^x'x-x"'^x"x"x H . ■ X .'.■.'." '.T 1 ! 1 ; t ^ H -'-'x x'^x'x ." X *' ' X ' X ' -" X .VV/,'.'.' ' 

: x^x" " xx :: . x ■ x x : x ■ :■ : 

\- .-. r ■ - - ■ . .- L x.+.F T - T '" + ^ 

yyyy, . X '. .. . . . . x L . 

' : y ■", 7XXyXyX? 

x . . .'x-.-p .XX 

:■; xwx>: x 

. ..... ►XXX yyy: .yyy: x x' ■■; ,x x. ■■■: XX'x>X%. x 

■'■.;:■.'..:' ... x .:. ■ x 

"x*b ."t *-. X.X.P... 

.;::;;;■ ■ x ■:■:. : ' .. xxx ■x- coxo/X :■;;■:■: ■ p".X' xxxx ■:■■ xxx x x. 

;'-x:. xx yyy xx x.: .: 

. --.. . ■ ■ ■ -.-.-.■-■■ . ■ ■ ■ ."T -- "-■ ." ■ ■ .■ . ■ 

. x lx'. 'JtVi' Vt b —x x' 'x .."-'x .'..'i 

yy xx-xx'xx-- ; "XvX' . X'.'Xt.x: 
—■ - . 

X*KÄtfft<*. 

;:■■ -y .: . . ,..,^ . . . 

.. . x xxx . b '-'x'.. . x x\ 

■ xx:: :■:■:■ 
..—■-.-.■ 

..... 

:■'■: ■ ' 

-xvxxxxx' ■.; 

XXo:.v- 

■"yyyyyy.: ■:; 
;.;■■-.; •-.■. ■ ■ - 
yyyyyy. . .:-. 

■ ■ ■ -x-.x'x-.-.\ r ^b-*-.-j r 

. 'x H x xx II x ...xx. ... i ULlliVl 1 "rf X X .V | 

.::■:■ -:: ■ ■::■:,:: ■::: ..::■■.. ;;■ x . -x. .. -Tx, x'. 

■ xx::x x ■ ■: : ■ ' : , L ' : : _■ ■ ' 

.. '::.'■ ':. '..:' '-y ' :.' ' . ::■" x * :.: yyyy : 

- — X.-». 

' x", J x J . '.'x b'.' x'x. x L x'x ' . .» ..'.... 

x«x^ :-X'" :■:*:■:■:■: 

. ■ ■ ■ ■ ■..■—.-. . . ■ x .■—.--. ... ■ x' . . . 

yyy.'' -:y-y: :: x x*""X"" ' :xo 

VT , t\\-|' . . " ' ' ■ . . 

-..,-■■ L x'b . \'. X X 

■x'X :x.;. ■ x. xx::.' yyyyyyyyy .::,■;::. x-.- x;x.. 

kf-r. l .x. 

x x. : x:.-xx:..x. :x. x x :;..:;.;:;.■„. 

x .V » x mWA, 1 't\" ".'^^ x x*. x . x x x ^ PxPx''x-^ 'p'x"x'p "/,V.V,".V»Vx , l . ., 'l ,x, . L, b' x b, . h .,, h .Vx'L b 

i. . t x". » X X -V* .'x x"x ». x r x'," , x r rt* + -L r Pi|*^l 1 ^ T . iV.ViV/fViV ■,-xxx': : x'X'.x,- . ■:: X xXXX 


iftKö.iw : x>: ■. .x:.... ::■■ . . . 

'X-: .. ■ .x .■ : ■■ ::■. vx "■: 
— yyyy. :::■■' yyy : x'-' x- ■, 

■ 'X.' :x-.x.'.x-: ::;: yy ■::: .yy 

' x"x C*1l*1x '. 'x'. . x . x'.'x x .".'x . x— x .' *" 

. x-x ;;;■;;;:■ ■:■:■: :■:: :■:■:■ .x " x : x>xv. ::■ .: : y ■::. :■:• ■■ ■.:■: .'...' r x . x.. 

.':;■.;;:.; . .. x- 

. ::■ x, ■ ■ . .■ ■ -.- . 

. .' -x "+ * l rx - .' . b 

x. x ::. x. ::■ ..■ y ■ 

.X . . . ■.♦x 1 

x' X'. - vXvXXX. XX .. 

■ ■ ... ,,x x, x' .-.-.■..' ■ ' X ' 

x.xx .:':;■..:■;.■ x->: xxx ,;---■: ■ ■..'.■ . t' L . x— ". . '■■ 

L . . x . x . '.X t K* x x "É x L L b'J .* .Ol".'. x"x". xxx 

x x: x. x.'X:- x : ■ x :X':'Xv : xx . .:■■■. ..... b 1 .' '. . . l'. L x'x. L .b 

■x'.'X:^Xv: 
yyyy yyyyyyyyy y 

".- + x"x-x-. T x x b+^x^.'-.-b^-^x-x\ T x'x X . 

■ ■ . ■ . ■■■...—■.--.--■ ■■ ■ 

... L V . x .' »'»'b L x"x .*X*| .'.Il 

"-::■ ::■ ■;:. -:x^:-x x.: ■ : 

.x-.' x i-bVrttvmv l . 

. x:x xxxx xx x; 

: ■ xx'X:x' . : : ■ .yyyyyyy yyy ■;■ •yyyy. - :■ :x-xx x 

.?<(*%"x-rt..rr^f v t' ""b T x 

X'x::' x. : .:■ x ;■ ■. . x: 

;;'■■;. x.' : :x : . 

.x. ... . x". ■ . . . . ■■ ■ 

■ .::* x ■ : 

... -xx x: x 

. XXX'x. 

.... . .. 

. .. yyyy. - - ,x : ... — ■ . ■. 
x . "■' ■ b : x yyyy •yyy. ::: : 

: XbXX. . : ;:■ -y y .. . '.xx .. .V. yy. - - .. . x .'.'. x .'x ."x".*. ?x <V VVAVd 

x -.-.■.-x-ÉT.-^^^x , .-* , 't^ T "'i O t, ' , ''"^ t - ""x* - Ir T 

i..v;X'i;.v.v].!' 

.■■.-.-.-.-.-.-. ■.-.'.■ ■ . ■. ■ . ■-■■..■ ■ ■ ■ 

.x"Vx L x"x". i x"x*T.Ox"|^ ^t"»' T■T'b\■ , .■ x" f^X^. 

:::■ ,;■■:;■: xvX"'..:-'X :■ -yy :• : yyy- ■ . . . 
.'■ :' . ■ :■. 
: 

. . ■■ : : 

■:x :■:'-.:■: yy* yy .. ■ ..: :■■:■. . . .: : 

■ :.■ . x .::. ■ ,.. xis» 


■i v* ti * y * . :-■: yyy. ■ : ■ 
■x : x x o: 

V** ♦.'*x-W ■ 

: ■: . x. -J 

. :■ s»:wi ' :■ : 
.- ■ 

ö, -iX -^.-.-. t ^ ^ x ■. : - x J xx ■ ■ ■ ■;: : . ' x: 

:.: x.x: :x:-X' 

ffix: . x^:-x x x . x 

' ■ X ■ ■ .XXX '.v . ^x- 

xx .. ■ ■ ■ ■ ..". .. ■ ■ ■'.-.." 

. XX x Xx XX . . X. 

■ xxx ■ 
-xx- : XX x*xx; ■■>-x-; x-xx- ■ x ■ -xx X':-:x. . x'.' x ... .. h 

i börs 
på bank 
Juveler x"*S*x*x"x'.*. X."»' H X .'b H X . . . . .'/x' L - .' X. X . LX l' ' L L L X . .. L LX X . L L X L 

xx * :.x:' :vXX'.'X..x- 

*x l l- l :-,'"X*:*x:^: :■ • 
yy. 
yy <llX:.-x:x .x-xx ::: x xx*x yyy. . : - ■: ■ 

L X . .. L . L X llVOVl".. 1 b X ' L. '. X X X .X X L x' L X b b XX X 

." ' L L ' L L' .. L .". . . .- X x' .. L ' ' LL. L '.X X... L L. . L XL. 

XX xVX 


■ ■ - L L L L L L- ^ L ■ xx- •::: . 

-. T ^X-.-- ILX 

x- ■ 'XX 

x ■ : X 'X- l 
: x x. 

L . X L L X LL . yyy,y 

. - ■ . . ■ . - ■—■.■■ ^ 

.' '■ .:' :-Xl' V " 

.._..' r b _ L 

xx ■ . ' X 

L ■ ■ x::;' :.££-$ 
: 

. . .^.. . "xYj5,?AW 

x. : 

X L LL ... ■ ■ x"/ jl 1 " 

- ■ . . va^vAv ^y 

xx x-: - x l x: ?i?ixö 

L L .' .- XX". L L ' ' 

■yyyyyy .. 

..-. ■-..- ■ 

X X LL . L L X ' ,.V 

X, '.- ■",: l l X x::: .'. -x J b T v". J - J ,^".'x L . . . ■ ■ .' — x' x'. x x.".. V.'.*.' 1 .','x'.'.' ■^ .'...-,- ".. / , ' V 

'.. x"'x' L L L L.'xx" ■ L . XX*'- X L . ' *' ■ X ' X . X ' X . \ x" X . . X X l'x L X " X' .'.'.V/i X '. "x ' . ' . x' ' — ■' 

x-.xx:'x:xx x: x: .-X---T-- -.- + - — T'* - ." ^X _ . "--...- -..-.-..'#-X-..-. -..-+-.-X--- 

'>x x x-x . x x,xx x 1 'x x'xx x .- , ■ ■ ■>,<■>! 

x:-lX'VX-x: 
■ -.-.-■ -.-.---. -. .-■ xx'x :■:■:■ x ■ ;::> 
l xx x x yy.y. yy ::::.:: :: 

LL X-... L.-.-X-.L X. " £ L l". fr 

■y yyyy^ yy, ■ x- . ■■ ■ yy- 
yy .. yyy r» 

■.-x. x x^"x x ■ ■ ■ ".---. ■ : x ■ XXlXX&l- x ' 

XvX-x; ■::■:: .Xv X X XX XXX X.-vXX. 

^ ..-.'x-X-X-^fx^^X-X-L- _ L.-l' . ."..■ L L 

yy ::: x: x x:x,v,x x : : 

:■: , :.: ::_:: .:: ■ . ■ .. 
..: : : : 

x xxxx: :x 
■ .-. ■ . ... .■ 

.xwxvx: x. ■:■:■:-:«■■: 


X. LL -X S&yyyr, 

::., -:y L-Ti^ 

X 

xv: . Xvx-wx: x.x 

x'.^,V. 

•'A ■:<■' 

■ L LLX" 

X L ^ 

L ' L L L ' L L 

'x"xb.' L L.".' ' . /l . .I L L 

X t X'Xo:x 

..... . . . . . 

: " ■ 

X- .:, . ::■"■ x- ■ :::. ■ -. 
■ ■■-.-—.-■ 

XL.' X .'.' ' L X L LX X X J ?X L X X ' L * X X " L ' ^ L _ 

X' : xx-'"xx :x .... x b ■ .'■ 
xl. x Xx:x xx .X' :x . ll : 
x yyyy yy, ,:,' yyy; -y : : 

l"x .fl.V x x"x"x .-..-x-.-.- 

■x: x ..x-x l x :x x 

j-..'.-^x T "J r .- L " " ."*■.' J 

'x".'.' " ■ X I*. V.' L 

: x-x- y-i yyyyzyy 

. -X- ..." L L L." L 

:-xx:x:x 

■ . r --..-.-.-x-t".' 

L-X-l' l"l" '.- L *"jV/x*.*b'x X L l"'l J ."l»^l"*"l + x" 

r-.-.,'.>Vx>:;-;- ■■■■ 

■ X L L ■ 

: Utrustning L .'. X .' 

x.xxx- 

■ ■ .■. X X 

■ ll" 

:■ ■ X' xl- ■: 
:'X'-' 
:. x" ■y. ■ ' L .■ L "l' '■ L l' ' L l" ' L X _ .' ' L . 

. . ■ ' , .' X'X"XX'' l 

xx ■ -Xx> ■ ■ X- x-.x-.x":: J 

XvXX-XVX xxx» x X-XX.xx 

-. , •' .■-.■■- -\ . 

X'X . , ■ XX'. . ■ X' ■ X- 

■x :x l.-: -:»X' x : x 

■ 

X-X-. i 

'I LXX XLL X w.vw l '(»fflw: l . ■ ■ -.-..■■ 

. J "x"x"x"."x J x 

■ :■■::■- ::►■ :■;:,■ - ■-■-■ yyy-y ■,v »X^ffi : 

■ .: 
x x ■►:: 

. . ' ■ ... - .-.,.■ L x"x. 

x: -xx x '■ 


:y ::.::: x . j:-:-jk ; 

yy :■-.. ■ , 

■yy,: .:,::::■:: xx*x- r yyy 
■ x-x :■:■:: :■:::: x ::•::: 

■ V'\ , lXx . : \- 
t L. J x"xx'b + X- L X C 

: x :::■ x ... . 

■ b-.L.X.-x' " ' -X.' "x-x"." 

■x. ■■■■ xX.: .: x ■ x n 

— _, ■ — X - ■ ■ - L L L-.X L . ' .... X.- — 

■ ■:■■' ■ ■ ■ 'xx 

■XX . XXX x. ■ X'X:x. x y : 

yyy:- ■.::■::.■: 

.,•...-■..•■.,'. 

■Xx-xx yyyyyy . 

::■ ■ ■■■■ x- xxX' 

:■'■: ::■:■: :■:<■: :; 

■ r '■'■'■ 

; ; : . 'yy.y '■::':'■: ■X. yyy ::: ■■■■■■ 

. X L. '. ..' . ' ' . x: : l ■:-:■ 

" * Tf tT*~i'' 

: ..X'X yyyyyyyyy^ ■:■ 
«-JM vi: : vXM ^xvxvx.x ■X'X x^^x^x: 

: ■::-::. 

■ ■^i , ,V't - t 

L L.'-X L' ' L 

yyyyy y 

xxxxx L ■ . L L 'f X .*X\Oxfx\ '. X X 

: xx: x: :::■■:: : . ■ 

... X L XX..."».- L L . L. L ■ X^XXX-. 

:■:: xx:xv:x xx-xx::- 

,'.X L .'/A..',.. . X-x','- 
"XL L L ' X. xV X . iVfi^VrtV .-■--■x Xv, XXX'" ■ ■■xx' : Xv, >X^X-X X-XX ' 

:yyy ::•:::,::• x 

'Xv'X yyyy* yyy ■■--- x " x ■ ■ , T . -x- - ■ -L-L-x r x-X , xV> S"^ 'l'^ 

^ l4 ■ , X- , x , x: h ::v: , ::vx , xx: . x^x-x-x-l xx-x ?.xvx. yy 

. . L ■,,■ "x' x'.-^ l'**. ' L »'.-X-x"* . 'x'* 'b\ V/i '.*x" ^x". /x L X-L J L J x'x' 

» l*- ix*x x x XlX: :x::xxx: ■ :.x;.>x*x;x:xti : .x>x:vx. << 

yyy,:,yyy :':"X'xxxxx-^XvX': v yy 

yyyy :xx.::x-;:. x<':"X'x:xx yyyy xx x, :■:■:-:-: 

■ — .'— -F — V"— T ^x" t T — .. "* T . x' " .- -■ -T - *-.*.-..' T — . "T - /.-. T . T . _ x-.-. " 

■ ■■.■■ . y '.'.". .'■"■ ' ■■ . ' ' .-..'-. .'.' ' . .'.". ■ '.+ ' . .— * .' - ' - ' . '. ' .."h ' ' 

l"x- -x"l-l l'x b-. L L' " l'x H l ' x" l .'X". ^ L x"x i ."*'.x x' T L b .'x l"x" J .'x' l ■ x .'. 

x'X: xxxvX:. X'XX'X' ,x,x-^;-. . 
xX'X *X'Xi^x L L 

-l-l-.-x". ..■.■. , . , 'l . x-x-l'^*-.*^*-! x... . b l x" " . x " mT £ X ■ . . x xx.x '^'.Vf ^V| ...■< .V. ' .■.■.■. x-*-x x-x-xV^xTx'. -.■tV'x 1 Vx-x , t. x"x x^ T d 

; i-"»:!, ■ x.xxivX'. x::::::':: :: . xi.x:xxxx: xixw: --xx XxX X'X::xx:x:x: x^:x:- 

#-■ x',' ^V#-^^#-#^ r É'.-.'. r .-. T FF.'.- • _-.- ..■.-..-■ ^ T -,--- x -.T...'..'.-. I ,-.— ■.- ,*-.-J-+ *^ T .", 

X *'■* 'b . '+ l'.'.'l'. .1 . .VfrtVl'.'! L X 1 ' f »'x X . L .'.'x'x L X l'.Vx l X X ' 1 ' lf x' X X ' x" X L L XX ,-. X. J .'x'x"..'x r L J . L 'x X X ' L L 

" T ^ -/ .'.' ' ' F, .-—-—. X^^-. ■ . [_*■"■ x"t' "l"'" "x-X L . lV (ll V ' L ' ' ' L ' "'X'5 "xO?'^ ^ ''X" 

l"x- "x".' 'x^x^.^x"^* ' |V'lV*l *" V^A*. ".+. l"x'x .V. - x . l'.- J l'-*x"x .'.'.".'.'.' 'x." x' ..■.- x-x"."-'*'*' JfT. m *+m.'S* ■.'.'.'. l'.'." 1 .'.' 

■'Xx'X'XXX xx" x: x: :xxx> ;.::.;:;.;;;. :xx:'x:x xxx- .;■: *yy* yyy -yy *<&> : ■ : ■ ■ . : 

■ XX-"X'X ' 

■ T. ■..--.. X ■ . .. 

. ■ : ■■ 
. 

. .. . 

L ■ X xx-xx;; .yyyyyyy 
■' ww Xyi xx: Xl. l- ■'XX .■ ..' b '- r x'x'.' x^^x' x' x x". L x J .'. L x". . .. 

.' :■ ■■"-"xxx:':': :•::■ 

■ ■■.■ ■— ..T- .-x-- ^," - .,■ ".- ■ :■ . 

* b"'tj„ "•_> 

■x" : l l l x-x xx : : x 
x. x»s xvjv^x: 

■ ■ I" "T. ■ ■ . . — xx^'X-X':vx*>''>x j 'X''"": .. ": 

:. " x ''X-xx-x l yyy<: : x x 
:x x:*X"X-vi:X'X .:■:■ : yyyyyyy 
■x::-x- : yyyy ::: „ ■y : x. . yy xvxx ■:■::■: x, b- ■ 

.■" : ■' x""*x ::■.■ : ;x 
X'i .Xx x xx :■:-; x ■:;. X" .yyy. jTV* * A" f.V!" >;»xX«. X'XXbXX :. .XVX,vXXX'.L 

b'."x* .'.x^x^xVx 1 * 1 !*^» +x'XVx"x L .'."x'*'. 'x".-.'.x L x"x . x x'x'x. . l"x 'x + x ll'.* '*-.*x"x l'l+ ' VMVx x'Ll.x **** *x"A'l *^ + X^^+ * .' x x '/kV.'.' L x T -'x-,-.' - '.'x**..'.' ' x"x-*'-*x"x'.' l H l*x'x'l J .'x"l'.'. H x"x-.". .'x* 

'vlrxVvr.;-;-;^ : .* : ' vXx;:,. lL ■ ' VÄ^ K W"*ft<"f 

J^ViLjjX+r?»».'** *» 'XV* * *'* T X'* L X + x"x' 'x-^X^b + x"* MW^ 1 ■ L *".' L* L H ^L l".* ' + X L »V . l' X X X . x' L . . L L * ' b V X^ *, * £ '/A'.'/) l\'JJ '..'.' ' x" X L " . * .' * X ' . . X S 

£$ii-x>"<X"^"-vX 'i x x'*>x X" ::':::■.. .;■:::♦;:; x: * x x. >x*>Mv" :yyyy, ■::■: X"xx::x ..y. ;■::■:■■::■ '-;'X<v>x«Ä« 

b X b X lyfllV^H * Xl X- *^ fil X^*V T x"x * * 'f. ftVA^V*. 'l'*^' — L.. X . "XX-X. L .b X^ * x" XLL X .. X ' b . X ...X.... * ' X _ X \ \ ■ x" X ' . J- x" b T . 

:x : xX .... xx ::xix^XbXXv:M':x'v: 

.^ T . ■('.V.jVf *v ,. T .'.- T - -ft~— — j" i " - ■ L t ". -..-+ T - ■ .- - ■ 

. 'J" x 1 *' x"x\Vx'x"* _ x.'.'x'x . . . ..' x x"x'. ■ x" .-*'.'-' x x H . ."* b Vx." L . x .VJ) 1 

x "xx"x-xxx: :■:::■ x ■ .. xx-xx xx ■ ■ v w 
■:■' xx^Xvx:. xx"X,: :x-x",::Xx ;x *, 

. ,^ T T T-(\V/i-. .V.|-.' ' ■ .-.-''-.-■■ ■" r ." i ■ xX^x^xX: 

".....- XX.".. 

:-.x ::. ::: . 
-. 

x . ' i .-..'x'x-. L 

■ -. ■. 

x- X' ■ ■ ■ ' X 

■ "■ -.- : 
:x:'"'x-;.x; L 

--yy .: . 

■ »>3i ■■ ■ ■ 
■ ■ x'X ■"■:,■■:" 
...■ ■::■:-:■:■:■:■ ■' 

x-.' x-* x - .-. -x"x . ■ 

.. x'. x-:x " ■ 

r x.-. x.-x ...... X. 

■ ■ ■ ■.-XXXX 'XX' ■ 

.XvX^xX 

..■ ■ L ' .... X.X ". . »yy,. yy :xx:x xxx: 

X Lf .. L 

x:-x<' ■*■:* 


■ .\ 
■ x: ■:: ■ .* . : <..: 

L 

X 

■ . .■ ... . 

■;■:■; :. .: 

l L l L ■ ■ . ..'*'.- x x X. X.L-x- X . L . 

. :" x x ■ :XXX'X..- . . 
x xxi-x-xxx :x . 

.XviX^XIvlX^S^XvXXXx-X :, 

. ,.- -...►-..■■-■. 

x".' . . 'x"* x*X X.' . X .'. . X . . ,,. . . Vx 1.1. 

. .. . 

L LL 

x :-■■: ■ " . xxv: 

■ ■ .■ 

yyy :■* x ■ ■: . ■:::■"■: 
' ■ ::■ 

. :yy. .... 
..->*'*'.' 
::.:::vX.Ä . 
Xv:-:x::x.'X: k»; 1 ■: : ' ;:: - . .:.■■ 

.■..■ ■ ::;■'■■■ :■■■ 
;" "XX xx::. x. 

■ .;■.: :■;■ ' ■. ;: 
— .—-.—■.■ ■ ■ . . ■ . - . 

. . . 

. L L X. X L X L X. 

■ ■ 

. .... . . yy yy. 

L L L 


- ". . L 


x . ,".- 

.: x :: 


... 


.: ■■■'■■ 


. : ■ 


■ ■ ■: : 


. 


l : 


"x L , L 


"vx.: : 


..:■ ■::: 


■ r 


*3<!M:-S - * 


: - 


■' w'.* 


"xx .".■ . x".- 


L L ' ' L X . 


L x'.' ..XX 


:\V:xö: : 


. . . 


: ; : . _x. . X 'XX 


■- ■,'. l' " .' 
*x-x-.Ox-,\' 
. x-Xvx: 


. -*■ 


yyyy. 
1 X f\ 


■ - . " .".-. T x .". 
. y,' yy 

-V t '*'>d-P'*^ 


: yyyy 
X ..X'"X 

. . ■ ■ ■ ■ - 


x x"x . 


.* \ . X'Iv J 


xx' 


. . ■ ■ . ■ ■ 

'.x'x. . X X ,\ 


■■ ■ 


■ ■ .\1 


t\V/x 


' f l"x% VJx 1 '' ' 
' L"x^tVx"x^ 


'XC 


..Vx-b*." 

x- x: x ;■■ ■■: 

. "XX*XXJ : yyyy 

. ■ ».'.'x' L _ X^ T x r ** T .'V*^ T x r ' 

X'X-I':'X'X "■■:::■ 

:X'xX''X' ■:":. 

' l. 'rfx r rt"x-^^.' ■f^v. 1 'XX X"XX x'XX 

xx :- ,''XX' . 

xx:xX'. 

. XX ■ : : x; :■. ■ : " : ■ 

WXs*>1XS<ii • l 

% Vf I x . /xx Vf ). bVå 1 . 

■XOXXX 

.-..b....... ..■ . - ■ 

■ ■ : . . ■ . : ■ ■ : l 

'. X xvxx:""^ XXX .W ■v x . . ■ ■ 

.::■ ■ ■ . ■ ■;■:■: 

X^X-I^^XXX-X -■' x:x--x ■ -xx "'XX' xxx . " ". :xxx 

■ .: . ■ ■ ■: . : : :..:::■■ 
. x: . -,: : x:.x' x:Xb 
y, yy,. 

tvVtO 1 ''' 

, V.".V. , .'i 

■■xxxx 

;■!■ xv . . b l ..'x"»'.***^ i ' ■ 

,- ■:.. Xvx- 

L "i 

L-^l" "x L L LX. xx ■:■ ■: 

L x.^. l"l. l' 

■ 

L L 

■ ■: l\ 

l"x-| X. ixLV |1 

: ■ ■'.■'..-. 

."X^x * H . 'x'.'.'x * . . x'x'. . x'x ,'*.*. lx. ',■.'. "x^XV^x" L* »: rf .. X I'N 

■ ■ ■ ■ ■: : ::.: %v 

" ■■: vyr. -yyyy. 

^x-x _ x.. 

x :■:■:■ ■ ■ ■ yyyy: 

' 'XX"X L *.' .'. "x 1 .'. '».' 'x,X. 

"X-X-X 

1 ■ t". . ' b x T -.. .,| ■ 

x"l .',.-' .'x . . x . b x"x b x 1 ll'l..Vi x" .' L. .'x X . ..'.'x** . . .' 


: b-":':::': . L 
x ::"::: x: . 

■ yyyyyy 
■ --. : -:.x' 
■ :::,:;■ 

■ : "Xl'vX 

x x xx ■::■: :x 

.■x. n - 

'lX-X'X'XXv:-: ' : ' : :-x .:: ' .: 'x: :■: : . 

L x'x'x'x . .'.'.■/('.Vit .' 

■ . X^X*"- x-x : ■'.: ■r ■xx.^-x';^^^ 

...x ..*■.■■ ..... x. X-..-X-X. xx *.. . *. x b Vx x"b. x * b x x . . X ... xx *,.Wx *■* rfAVf. * .■ .-£ - 

■ tV i "I' "' ' x' ' T ' " ' ' " ' ' "l" n "' xT b' T " Tl " ' L". T . T .. n x-x - . - -*. _ x _ x x.. .-.. x _ x .■ -x". ■..— ■.. _ x x-*-.'--*-* - * ['/rt^Vfl ..-.■xx . xx... .■..■.■ ^x"~ 

vm.w 1 '"i^x-l t X".v- r "■ X X"": .:"XXX 

|J\»>J, *Vx" b " T *'iVx.x ■ JVJi 'AWÄW*^ V/y'' lll'l, *'„ " Tj ^ " ■.. t j _ t -— '■. ■.-.■--.-. n .-.. _ "..- r 'x _ * _ . .■—■■-■ ■ ■ 

^/j/A* ,V ' 'x b'L L x.x.xV + ' 'b'!*' ■' * l'" L *|Vl* +J "i " ^^ÄO*^'"' — ' ' . ■ . — '*. + XF ."^ /f -'x".^'— - X x". '. ' > ■.'.+-' '. + "X - '. ' '^"'X 

■ _x_i"\* *^ X* T J X*!*!*,"'* '^'Iv*'^^ h ■ -.' v, .w.viWav. ■-•^(■i 1 / J< l x. j . . ■ j -'■'.. ■ *+.'-►'■— .'.s - . . 

1 " L h - L ' \ *f X L ' * ' ■ ' * ',' b V* ^("l Vi *ff.*''*~. "'x .'x'* .'.X . X . . ■ X X ..'XX . »' x' , * X. ' .' L f x" X* ' 

■ X. JX ,: x<: xx,::oxv; 

££- "^x." T . _ .. _ x _ .x *..' 

■. x x. " : x x ::■ :■ 
-- : - xxx. x.-*'x- :.:::;■ .. 

.■ T n , _ . _ x _ . ■ ■ ■ . ■ J*w- — - ■ . . . 

CVtVWlVA* ■ 'x x'i . b'.x"x. x*' 

x: 'XX: x. .: x xx .:. 

F 1 .-. _ F.t, ,. — ^x - . ' JlVirV. X . : x,. x 

■.■■ ■. ■ t ^ 

.":■ "x; : "*' : yyyyy 

:Ä 

. ■ ■■■"X"X ■ xx-'" XlX>:x<' .:■' 

■x ■: :x :■::. x : . :..::.:.::; x ■"'.. 

x:x. """XX: ,x: xx L 
'■■■■.■--■ ■ . _ . t ■—.■.■ .-. ■.-■■■■■.■- 

*v ' T _ . . *V.'." ■ / ■ . . , .WV i ■x-x :'■■'. .x-\* 
9 
■■ ■. _ L _ ' .".' >>&** x x 
: -:: -ixoräc j 

;:■■■■'■:.::: ... 
._.:■■■■■;■■■- m 
Vjf*r*U -Xv. . :5ft: :■>:■ ' ÄWWi; X. ■■x 


:«■; ■IM; 

L L L l' L L 
■-.-['■ _ ■ ■ 

::'■:'■ ■::■. ■yyyy. . . . , ■ yyyyyy 

. ..'. X 

■ . ::'■" ' ■ 

■ : : , ■:,■ :.::-..■ :- 

x*xxx, . . . .xxxx<: xx x. xx ., 

■ ■ ■:■ ■ ■ ■ ■■'-. i' 

..--;::;: yyyyyyy, 

: xx x. .■.•::-: X, :: ■>:.■;■■ y. x. 

■xxxxvX' ■ vK-^Kw/*:^? 

■ x'xx:x.xx x . xx-: :■:■:: : xx \xy: 
. : ■:■:■■_■ :<vi«j>;« 

xx: yyyy -.-.' x, 
■ ■ ■ 
\ . ' ■■ .:■ ■■;: x- -;x : ■-'.*> yy.-, 

-:y ,, L xxxx 

■ : : L' .. .x X . . 

■■ ..;.;;:;■■ ; .: 

■ '" :: ■;■;: yy ' yy 
■-yxxx 

x . ■: 

■ ■:;. x-xx, L . 
: 
: ■ . y. y,,y. 


. -:■:■■■- 

xx xyx-vxcvx-x* 
.".■>-. L ,W, X^ * * ;y, xx yyyyy et första du skall göra när x :< x".x x 

*.-^..mT. x'.X .-.* i"»x 

■x ::■;■ x xx.x x 
:x"x.x. — ■.■ ." ■. ■■: .-. 

*.-: xxxxx x;x ■■:■;■. x: x yyyy YV& du vill skapa en rollperson 
är att tänka Igenom lite ;X- : 

A" ■■ ■ 
x .ofta 

'-. 

" : 

::■ yyyy 

■ L ■ ■ ■■■ 

x n 

: y-> ■v.«v>, .v. " SS: «tf.™ xx: : ■ ■■ x x y, + x .: x. x ;■::- ■: 
.■:■:::::: x x. 

■ : ■■. . ::■■ ■ x l 
X— ■.'■ : 
:■■■■■ : grann hurdan han eller hon skall 
vara. Skall han vara stor och stark, :■;■: :■■::-■>:■ 
yyyyyy rik eller fattig, kille eller tjej, ung 
eller gammal, korkad eller listig, 

du skapar din roll- WX 1 ,tx x ;;: 

. x.x ■ ■ :■:-:• S! - : : - ■ - ■ 

xx* :: x :.J;v ' .". ' X _ X _ . ' ■ _ X _ . . x' L.L L _ L _ L _ . ::^-:. ■■■■:, : : 

■ : :.:■■:: ■ :■:.. ■ ■ ■:■;■■:::■. :■:: ■::.■::-. :::::■■ -■; 


: .:':;:::■::. själv, i din egen 

: :. ■ ■ ■ ■.;... ■:.■ : 
-■': ::: ■;■:■;■:■; ■ A '■ : :: si, är det bra att ha en sadan bild i 

ff^-iiA x — >. . ^>!'!yi-!w x iwrtv .:■-■: :-. j x-: ,.xx :. L -x . .^i^.x.x, ■.**■: 'x, ,,., . <*i.:vi ; : . . .-. v, . ^-: . . .* ..^ ■ v^* ■ \ ■*.■ ■ :* .\. . _ t^itix 

bakhuvudet redan frän början. 

•:y tty 


»: :ö> .■■: ,:.: , 


\ ■ : : : - - : . 

^<":':"X' ■' ! : 

:>Äc.::>;x \ . ■■■: . ::: :■■;: ',/.'. :y.\yyyyy*y<- ; 

■ . -' ■ --,-r — ' . bYl .- - b 

l ,::o: V-. : :_■ o: t ; 

■ : ;.'"■::'■:.'■■ : ■::'- 
:: y^j. 
■'yxo:-.-::-: 

■ vi' ■' .:■ v'-^. >* ■ ■'„■ ■:: 

.\»^* .^ r . 

yyyy : 

■ ■ ■ ■■-'■■•■K: :■ -x-.-*x^ :-i>J:^i vx&ili&y J :: ■:■:: :; 
■ixv:-.: „:. x:x:-,; 

:■.':: . ..'' 

■ ::■ :■:.:: ;:: ■ ■ ■■ ; 

■ :■:►:: yyyy ;::: 
. ■:■:■:■'■ :-::<->:■.*>: x^-:*^:- 

^6k . : 


■ ■.- :^:::^: v: :?«■ 


■. . ■■ . :-:■-■: 


■"■ : ■ , "^ .■-h : ■:■:■.■; ■■. . L ... . ' : :■■';■- 

■: -v: ,■ yy yy, ■■■■'■-- 

. : ■ . yy. 
u Tömsll;illliyilil ilti« ^i ■ '„ T ar. vyyy. mulär, penna, sudd och täröin; 

.'fv/' ' !** ,,**...■ . .''x-.-' /. w li.+.i-;. .. + ;^'"-'.^ *>x*J>:<-^*" *■'* » yy* y* ..~.yy.:yyy 

ätt ha. ■■■ v :■■ yyy. - ■ 1 1 1 ■ 
i<?;:: : 


■:: : - 

i :■:-:►: ■>>;o>j> ,"^* *■.■.-— x"x _ : :■ : - . . .■ . 

y . . ■ ■ . 

■■; ■ ■ '■■■■ 
. ■ :-: yyjyy\ ■ 
■■.'.■■ : . 'yyy ■ ■ yy ■ :y .:' : ■ :. 
:■ : ■ 
■ Exempel: :;-:'v-:- ;■:■£: ä-jk^i -.-.■ : ■:v;\ yy •yy ,;. :: ' 


■"►:::■■: ::::;.. ; fe:,: ■■:■;■; ::-■: ■ —■.- ■.-.■. — ,-— — ■ —■ -.■ 
■'.-yy-y ■;■*■'■ 
■ :: ■ ayyy -yyy: .:-i^Xv,v:: :::►::: yyyyyy* I ■■ ■ :■":■: n vyyy Vm r.» 'f."t 


>x.< ; 

peter vill Wtm^sWBliMMm^åÉMåcmÉ. 

■■■■■si.- .... ■ ii/;j5äSS -'* .-; -v-^» ox> -.::■::- ■■■;;■.;■:■: 

W% ■ I dem typen $o§l:bél$: : gÉ&§^^ \ 


Wilå^^^i^^K^^^^^Sm^^- ätt ;; 

■ :.'.. L .'x-;-':: L - ... ■ ■ :■:.:♦:.■*".■ v: :, mv-;:.-;; ■::'■:;; _,:■:;■;'*:. *;, , yy yy^i/^/yy ■ y.vy:yy^yy: :,;-.: .*■ 

!'''x"x""i'i"X"-' ,Vxx .x ;<*:*: . L,_ 'xx '■x r ". , x". yyyyy, ' vi* ■; ''£.* i'^^'* iÄi" 

l2§£MrmmBfattstjuv (i fantasmnmlla 

Imu), mSié fååfii^gi^it dyrka-MpålJåå 

■'.■'■* -y- ' ■ ■ ■ l x , :; , ' r i' '"'i';-."" ' s '<i< + x" 

llfc ^3! böriiältår BehQus McMåyPwem 

■yyy, ■ ■ ■:;■::;'::■: ft^:^;' :■;■ . ■ ■ ■ ■ *.-.■ ■ ■ ■:■- *»Pv* 

.::;'-;■>: -__v: ■,■*+- ■' - J X">>*«'3 ■-< "* + * - i: '*i^^* - ,' r * *** **>**- y'*yy*y •* K^vKO , ^^# /Ket :i .',*■ ■.+>;-;:.: ■ .::■ 

yyybyvj 

.■■::.:: 
yyy n .. ■;:! ':":: ' :. ■' ' ■ ' ■.-:.- :' :',■■' ■ ■■ .- '■■- ■ ' ... ■. ...... 

Man ha ratt kul i Chmnopia. — x~x~._' . . . 

:-:"x'V 


"■". 


■>.;■ .-;* yy. 
■.»-.-*-.-. 

:x:' . yyy 

■,- L .V 

■■::;■ : ;:: ;. ..■;■:: ^: ■':; 

;;■::■: * V%>^V| ■ . . ■ ■ .' Nv*^iWf : :::< , . y-yy . ■.;■ : 
::■:■; m 

■yyy^ ::.x 
;:: : ISS r o c/? Uil mMfoTMÉiMrMMntem 
Måb i fält 3 W&v ^liSiSiÄ rollpersons . :. x. ... ■:-.■. ■ ■ ■ 

■ :■'■:. ■ :: n : , . . 

■>x*^>: 

.;.: yyy yyy : yyyyyy 

yy* y.y :■:■ ■: yy ■ ■ yyy yyy 

■ .. T ^x 

.■ ■ ::■■;■ 
., :: 

x-.~_ X . yyy: 
y.yy. : yy-y :< 

... j; ;: \vv. x'x"x>>:^ j 

r.V.VAVlV " 
"'^.'■.'xx .;wm;;:;:;:v- 
:^":<y::' yyy t : : : " : 

■ ":.'. : :'- : '■-■■■- : ■ ■ . ■ yyy -yyy 'yyy ■ XX. . . . : . ;. 

■ . ■ : ■ ' :' 

yy >x<ä$ ■.—■ ■ -.■ f.- yyy y.yy . X'X.^v: ■yyyyy- ■ ■ ■ . .-.■ 

,-_:■>:,■ : ■ y. :_;■:;"; ■>♦>.> ^..v.; r ' -„>¥gK - ' ' y*' 'yy \*<*-yJ \ -\ L , + '.v'': 'iv.v 

IMipiiBlÄPiHKl s«"; ■■:■,. o.-: ■: ■-X k v; ;■ x"" :■: ;.:■:; . x:^x »k^o: x-: yyy ■yy. y* yy :-■' yy- ■ ■Ox' 1 .: \ T ^x _ x _ . - ^* x^ T ^x ■ :■ ■■;■: "xWx . X ■» V : xx-: v :;■. ! y-yy -yyy* yyyy 'yy 
y-yy 

yyy\ y-y . . 
yyy~\ : 
*w:;:. :;5?x:v: y-y-yy-: 'v < i<^/Ä» ^w»^:Ä< /< ^x:»w :^:; ^ :<<-:x*A<*>: . -yy.j; 
y y yyy 

"ll\ x^V 

■ :■:-:■" ■ x' . .'I*. .' 'x'x x . J x'x' /. J . J -'x .'. x 1 .. **'. . 

'yyyoyyv:. yy : ::■:■: 

.■.-.■.■.■.■ -x - .' vt^vrri' ■ 

\y:y'<yy-yyy yy yy-i :■: 

: ::■" v:<*>5; ■ ■:■ .: : 

■ ■ ■: ■::■■■.:.■■■:■': "■ ! ... : :: y 
: : : V J:»SSJ? * ;■ ..,■■;,■; |. ': 

.■■■-' 
:.*>x: ■. ■". : " 
:■". -:-; . .x-.—.-x - . 

yyyyy yyy- yyyyy ' x". yy. x - .' ■ .■ .".■ yyy y yyyyy 

',:- ;;■ ■■ ;■.;. xx ■■■;-■■; 


.■. . : :x>X' •yyysyy** . yy,.y ■ y<ryy< — >yy . 

'x-.^-.-^vx-: ■ -y-yy. . . 
x;-vx<«X'» 

:::::: ::: ■ 

: ':■■:.. ■ ■■ : 

'.'.■y.vyyyyyy- 
vyyy^yyy* : 

: ::.: : .. 

rit! 

... :: 

yy ::iy. 


. L ^.^"x T^ X . L x X . 

;■:■: :■>:■:■:■' : ■ -?»■ ■: x L .o; ::.::; .. -. y-yy 

. 

: .. y„-y. v.wfi. ■v;:.-; X. - . - X.'. ::: ■ : ' '-- : 

■ ■ ,: ■ ■::■■■ . * 
■ :: :x : y 

. [yyy 
vsns&r- y'<-$ 

:■ :::■■ .:::■■. x ::■■■:: : 

...... . T x r :., : " :■.;: '■ .: v: 


yyyyvyyy yyy. : y.[,yy:yy,-^ 

y yyy' . . yy ■::: Xv:; 1 . 
■:■::■:':■: v::*!>:-:<?:- 

- i-.vKyr.*' ,'x-'.' ' J-*'.'x _ .".■ l ;:: ■■ .: xxi ;.. 

■;■ :--y-':y'\y + 9 yyy. , ?; :>::■::: «* 31 M WA'+ y. ■yy. - :-:- ■ . ■ yyy : ■.-. 
•[■yy^.y-y 

■yy-yy -' 

> ■■■■■ ' " 

:■;■' yyyyy ■ ..: 

■yyyyy :: 

yyyyyy.yyy-y . 

. ■ ■ . . 

x^x".^'.".'J . ..■ X : ■.::■: . . yy , .. ::: yyyyy. :':: i : yy - i::.--!-- :. 

::■■:::: >::■: ; y.-y. y . -yy. yyy ■.■ >:.x-j >?.";^: ■-■ . ■ :. ■;:-:■ .■:.:■■:■,■:.:,.:■ Él 1 

■xV^.V^,'*V .',V^.V l. ■ '■ .',-.-.* 

■ ■ : ■■:■: ■ ■ ■:■■: : ■:■ : . ■ ; . ■ y - ; 

■ '■ ; ■ ■ ■■■ :.-. 

.:..-:: yy 

y-::yy yy. yy y 

yy yyy -yyy-: yyyyy. L :■'*■ 

:v -xL.v.: -yyy-y- : "■■ ;■■ '■:■: 'yy: : :: ~y. 

■■ ■■-:: yy 

■yyy:::yyy vy* y y.- yyyy 
yyyyyy 

yyyyyyy x> L x x^. "x" A ^"x L x^'x"x^ x . x -'x .N»k' A*.»x" A*. 

■ ■:-:■: : :■: ":..;■ yy yy,,' 
\yyyyyyyy. yyyy: :- y-y ■■■ yy ■ . yy .y. 
::'yyy*yyyyy, 

.:■ .: ■ ■ "■:■ yy -. yyyyyyyyyy 

■ L :^X'i w&yyyy-y 

■■.:■ :■■ ... ■■ 

:wSttx^: ■.' yyy. yyyy: yy ;■:< ■y-y-. y, yy, 

; : 

■ 

■:■:■ ■■ ::■ '■. : n .,,< ■ - ■ ■ ;■' ■' ' ■' ' yyyyyy 
■>',■:„ y. yyy-yyyfryy 

Wx yyy: . 

..... . ..... . , yyyyyy: 
:<y,'yyyyyyyy^ 
'-^yyyyyyyyfr: ..:::, ... y. 

' y x 

::; . ■"'" :: ;. ;■"■; ■ X ... X . -'yy, yyy. :■:■.■' .. 
yy **»;-: yy 

yy ■::: - ... yy 

/AVrt^*x' k«; x- + .■:■::: v;; ,:■■ ■:::■ ::::- ■ :■.■■::;■ ; 
:■:::-:■ x-M-: yyyy yyyy 

' , VxVVxV/^. x>x^« :« ,'«i y y :; :■ . 

/■".■:-, A r x":: x::^x:-j 

. . 

........ :-^-.r^ ■ ■ . . . : ■iSTÄM . . ■ __:- : -" . 


..:■ 
. ■. ■, . ■. ■■ 
i . : yyy y xxX * ÄllÄiiaicÄ ; - ,. :: : -. ; 

■ -■-.- 

,,y,y:' 

, . . n , : ^. >; , ... ,. . 

::■. :::■:■: x 
.. L -yyy-y ■ m 

y. yyy. . ■■.■■ ■ 
■■,. 

x 

■ ..■■ Ä .■ :■■.. 

■ ■:.■■■:: 


7, y.y. ,y 

y : y.y 

. 

■ .".■: ■y.y ,;y . : : * ..XX : .«■;; ■'".;■. ',-■ ■:■■:■-■' ■ : || p^^^^§^|i^^p^^pgT}SR ,i, ■■ :■;■:*:-:■:■ >:>: :: : .:: . ■ :■;■:■:■:■* r 

\ . .. 

I yy- '■'■' ■ ',:'. '. 
y,-\yy.y 
yyy. • Bestäm kön 'yyyy yyyyyy, : 

. . XXÄXXOX 

~yy.iftyy~ 


yyy ■ K . ■ .' ', 'xVSVx ' 

X . ' x . '. ■'■■■' II! - : .. . . :y^y-y yyyypyy-y. '•&& ' T " J :'. - 

Bestäm GEraDilENSKAPER och räk- 

; -.x. ■■ .. yy :, . ■ : ;;:..; :y-yy y-y,.y. .: -:: y. yyy y. . ;x y.,-y y 

*Vfm^ x .. A x x x ff|'.l b . x ' . x'x x . ... . L J .r.. "■ . x ■.-^f-x'. r x"x-. x"x Vx - .. T - _ ■ .■.■■■x _ x n .. ... b b L . . L _ "f"x _ . T ■?»''' T '[ T ' 'b " 

-Xvx-X'.::-: xWx^x*.^:::-: -x-x:. ■ . ":':,■:■..:,.- :::'X::".-::;:" 

■ ■;-:.- 1 , ;- i :vL/- ': »:■:■■ NA.UT ■■ :.:■ :fey ■ ... ; I 

....... . 


y. ■::;. *««(! & .'x'. J _'x'x . x - . ■ . Vx n ■ ■.. ■ ■;-■ ■ ■ //>i-.y 


y:'.'> ■r _ — L " !^.:^ 


■ ,x". .xx, ,,,,.' ■,,-x 

: 

. 

■■■■■■ 

-:■-;:::: ;■:■: ■ . 
.;Vv y 'yy 

■ : ■ 'yyyyy.yf. 
: ■ : yyy. : :::: yy ■ ■y- 

■ ör att skapa din rollperson går du 
igenoni ett antal olika moment., och i 

' J ■■ ■ ■ ,.- yyyy '^ ''. ■' : i ■'■'.. . . . : 

varje ^må^^^^S^^åä^W^^- 
Mhans egensk^pemy^M lu bli bättre än 

genomsnittet kostar dit oåast ett vilst 

antal bcfi^rtå^i^^^^^^^^^^^^^^ 
■efter BP), och du har givetvis SlräBtllillilliil 
Begränsat antal ;! ÄS|åfflgj^^^^|i| 

. - ■ j : ' - \ ../x ! ■;:■;*;' : : : . 'yy '■ y •[' - '■ , ' : ■ : ■ " "':: ■ ■ -.-'■' yy ■ -:■ --■-■■ : ^" ' ■ " ' 

fi X5 ^i?tyckéiil|| j||| : : 

. :Dc^Éite^^HK3i^^w III ■■ ■\y x ;:: t :.. ^.x 'Jyyyiyyy ■y^:yy -y-::yy- y>l:<tt£yyyyyy. ./-. 

■.-v.v:>- : .-x H: 

iBESTÄM^SÄRlllliA- eÄmÅGOR* r: :v-- : .:■■::■:. ! ■.;■■■ i l ■ * «« :::: yy 


\ vvv .-. x .' ~— n X i X ■■ . ■.:■:■. :;x.-..- ■ x y y ■-. ■ yyy &E^^SMå^^^MMiAMD^ 


■ 


"■"■- >y ■; ■ XZQX 

:■'.::■ >: " ■ -■:^'v; :■:■■ «:«& : x"'. s :xi:;:w.iW 


.. . ... . . , . ,^...v,.y.'. . _ L x L . 

. L'..| ' -x-x'.. - . x n x T ^x.". T x _ _ * '^[". 

»::*: vx*>x.x-: 

■ ■ :-x-:-:'X->:-XvXX'x- 

<>k^*>>:«: yyy -y. ■■■; 
: ::■;■; *:■:■:■ : x r* : -v ;':';-: : : 

:;-.;■: :-x :.■;:■: 
: , :::v.x::: y 
yyyyyyy* iiSÄM SÉÉIikT STÅND &| 

>x'x *.■ .".-.- .".-.-.*^-.- »x-.S*x- -.* ■ -x-.-.'. .- >.*.\*y^.** * ** . ".<-> ».^.-*.'^.** > " X'*A-' . x b-x. b», .x. x. T .x. . t.>r.VVl>«..' .W.x.V. b . *x*x.*xx ^ X b ii -■.-y.y,-„ 
■y. y ::"■:■:■: 

m i sTiii'iiiiTAL !i '^ ■'■■■.....■ ■ '■„.'■ ,. 
yyyy " yy 

: y W: .-. y-,y-: . Jf(l/ .»■■.. . ■ . yyy* «':«x ::\:'xx ^^^ ■:«:->x-: £X^X£:;: 

-x":-'x'X".x : . : ::' : ■ ■" : 
.■ ;; ■ :■:<-&:■: ■ :-■:;■■ "■"■::■: . 

■ ':■■'--:'■■ y:- : : 

H x*:xox: xx?x-.'<x 

x y-,yy-y : :■:■::. 

- :;:■'■:.-. <•%% .,■ «w fflii : ^i:;:iiiiitFÄRD.i gmeternä :i " ■"'":.-: mm 

yyy. .;■■:".. : ■;:-■: 

yyyyy. \i\jyyyy.- m m 


\% Cv V i : v:< ■ :v;- ('»x « DU SPENDERA BP FÖR ATT BLI BÄTTRE 

«Xw*w *vx ,.v>x^v * x-: Vx-1 ,*x-:< xx*- , . y -yyyy y.,yyy-yy-y yyyyyyyyyyyy- ■ + * c*: 1 ■-■■ *x 

:i(-:Äv^* 'xX^vri-V^^^SW^ .:x -yyyyyyyyyy ■-:■.. .. " . »I x--'x: o. ^IvS% 

■ ■■;: !■>; X' ■y :AN:;GENOBieiifililT: ■;■:■;:■: ■:-; ■■■:'.-■. i' - -- :>:■-■■;■;, :.,■■, :o»x ■:-x ;: ^, :■ 


■ ... . MC' ■v',-; 

:■■■ .-: -.■ :-Ȁ<i ■ :.. > ^ ■■■■ ^- .&y .. . x,: :. ■ . L " 

"Xy^vX XX X'.- 

"vi-x-X-Xx*: 

■. : :-:;..': ! . ■ X'X-- : .-'- 

::■■ yyyyyy-: 
yyyyy^: .;;. 


■:^x : "--. : ; ■:■: :■: .'-X' yyyy yy b ■ ■■:■ :>/: ; yy-y :::: 

:::.,:..■■ «• \' \ )J yyy .'x.".V"x"." "x"*', - . 

X'X-VXXXX xX-x .-: ;-. ■x; .x-x-;>,-^ 
■ ■ -y^yyy, •™.\ •y-yy ■y<$ -yy-y y: y, ; : y.y* :■:; x . : . ■ 

y y*y. 

■x:'vX' y.: . 
: :B3 x .■ i - . - *fm*J y: ■ .- .-.- ■ .-.- #t}?:fo> rris .■ ■ ■ . . .■.■ 

.:-. ,:: 

:.. . ::: ■ xx 

■x;x ■ x.:>x ; : :; : - ■ . ■ ■ •yyyyy. •:■ ,y-yy n ■ x yyy 


y.y yyy 
r<yy :'yy- ytfyyyyyy y y m XXX ■ x.:x^ ,?yy\ WttVifrW yyyyy -:;: yyy -yyy . y-> :: 


.!< .-■;;. 


x.x x- ■ xxx: ■■: ■■■:■■ . xx x : >:':* 'W*,V x. x:" ,::■:■" xx : x ;;xx :■■■:-" - ■ ■:■ 
Sv?,^*: x: xx«>xkxv : ■: : : r 

■ ■■;:.::■■■.:;.■■■;■■::; '■-■"■ 

.■■::■■■:■: :x3w8ii?^ 
:. ; x xxxvxcvxofx 
/ xxxxxxvxx:- . 

:■■■:■:-',.,:: .. ■xxxx ,toxto:*x x: :x: 

. , 

■:■■■: : 

: -xxxxx 

■ . - ■ : : 

: : xx*:;:: xxxx 


. x: — 'x. l' L X X.' 

■ ■ :: xx x: : 
■■■ ..x-:x :.„,::■ Ä xxxxxx .tfx;c . . .... ■ K. JKPÄffi 

: .. :,.-■:■.: : ■.■■.-■■■■.; 

xx: . tfxv : : : : ■i-^xwtwt-v 

. ■ %0 ■;::■:::■.■.■■■ ^X-xx '/X\V .. xx. >x: ,x 

. .■-:;;::■ 

: x; ■; :*xx*x{ 
xxx*x£x* . .. . .■■ .' — . ... .XL ... , . Xvl i X x j x. : x ■: 
xx^yxx-xx xx:x : 111 

■ ■ :■:■■ ;: : : ;i^o: ■: : : ' :xx: L..",..-.-. x- ■' : x : xxx:'xx'xx: 

... :■■::■;: xxxXxX, L ■ X% i L _ L. .V : xxxxx-x xx. c- x: -x x; ■■ XXX. ■ xxj. : xx- x xxxxxxxx: ,:: ■;■: :■■ xxx x--xx-x ■xxxxxx: 

. : . «♦: ::■■:■: : x« :■:: : : ! 

.wxc-X': xx; 

'■ :: :: : ::-xx': x: 

'^■ä::::;' x 

:<«**:-:«: x- . ■ Kyl xxx SW«: L L.X..— L, 

: xxxx: ; X 

; : xx-» ,£x:w ■:::.. ■; , x-xxx-x,x-.' 

xxx :■: ►;:■ . . x: . :xx ■:: 
■ ■ ■ xv.x-xxxx:- 

■ ■ 

'; ■."-"-'- ■:::": j :jx o ;j 

:" : x- '.:"x '■:. 

. ■ ■ ■ 

: 

xx: ,x x: xxxx*; ««>x x-x; ■:■■::■.. ■ :■/■ ■:■: xxx»xxi>x*y ■■xx xxx xxxx xxx.. xx. xxx: äxM-x. v: /r/tfx ■: . ■ ftpSS 

= - ■ mm& 

■ ■:.,:.:: ■:■ :::■:... ■■■:■ ::::. ■a .-:■:■ :-:\ l"l t l t l _ x - . >x„ ■.-, .-m. . m.-*' ■ -L _ _ L _ ' .■.'^'^;:''"' .■- .-XvK ; :-:*:v ■ ■ :■: :♦:-;■: ./;.:■< ;:,;^;;^xi X _ LX L' ' 


— ■ ■ ■ l' . 

■ . ;' 

.:.■ .: ■:■■.- . ■;-.-. ■;■;■ ■:■ : : : ■:■ ;::■ 


; ;■■;: j: i ^X^L^ ^^L .:: ::, 
■ --V : ■■ ■ h ■■■■■.■ ■ - . ' .„,;.:.:,:' ... ■■ ■,,■:.:.■■:,.,;:■■.■:.■ : ■■■:+::■■ ■■-■>-y:-. .'■ ■:■■■-■,■:■:-■■■ ■ ■: 

alver h^^ m ;■:■:■:■■■ ,v?* L „: ;;::■; . : : . . :■ ■ 
■ -:-x.-;: ■■-' .;;--; -'Sk<-: :.;::j ■: . . ■■ . . 
■ v n &: ■■■: ■■ ■ »: ■: : ■.- : . : 

■"■>:.-:■ ■ ' 

:.-::;■:■:: ■:■:■;:: v: KWXv>:-:;:>,' .;.::■,■ v;-::-. — 


■"■;:■ .... y&x .-■ : .:--::-: ■■ ■■-. ■ . u bestammIr själv vilken ras din 
rollperson skall tillMörä genom att 

^^te^ : :: '■■■■ 

spendera upp till 65 BP. Hur 
många BP de olika raserna kostar anges i 
"Rastabellen" nedan 

■'■, ' ; ■ ' ■ Wy.y. 

llB^Äka raserna bar- 'otikä^mmdi. 

'.■.■■■■■ -, ■■ ■ '- 1 ::. ;::■■: :; : ■ : ■ ■■■■. : 

nackdelar och utmärkande drag, villa 

■ ■ -."■■-:■ -yyiyyi-i 

beskrivs ned^i^^äj^^est|^^^^pr^ 
du vill tillhöra skall du antecll| detta i 
lilt 4 på rollf ormu läret och f ortsätMllEi 
att bestlmmä din ålder . Högländare vore eg^^^^|ipÄ|l|i|| 

: : :':> : fV>: : .;>>'i! : " ;.'.' X :^: 

Jt?^ mte z^of£? /b> det : ä^méd:M%Wmlf^e^ 

; Éi»*.. Troll ver kar ock&^tååååmk HHIii 

aeWkan bli svårt att m^mWi§:B?rmmWm: 

■ '-^■■''■■^■; :: :^-^'v: : -\"v:;^ 

^or. Peter bestämmer sig för att bli en I 

my$ket (^^É^tt^^^^^^^m^S 

/^•. Det finns ju majll0§^^^^^rms]§ 
Bluffa och S^pl||||^^Jii^g||g : : ?ö :w > BESKRIVNING 

RASERNA A V , ■ : : ;;■■::■ : 


■■:';' 4v*-*y l^^-^* :■: .:■.. ■:;o^^ :^: t«iw^:^ 


: ':'■: 

:■:►:■:<:■:-■;. ■.-■■ tttXs> »rtwS ::;:■:::,: : : : 


s* . >: ■ . 


:-/: Hägj|i|lr mycket kortfattade Jpskriv- | 

nii|iiÄ : raiirna.; : M finns i 
-: ' ;- ;■:■:■ : :■.:,■■ 

:>::■:►■:;- .■-■ :■.-.:■ v ■:■:■:-.■;■'■.■■■;■; >; 

LL L l' :■ :■: : tfrafe; ■'"■;■;■:■;:::■> Dimalv (65 :: :::::: :■;:■:■■■;■:: : :: :-■: 

-.v.- . ;■;■ ■ :■;.-■■ vj. : :-^ 

,;v.;;-;::/;:'*'::!xw 

. ■■■ :■ , ;. .:, :■ 

mm* :<•>■ 
al- :::■:■: - L - ■ ■ :o>xf :: ■ 


r .-X _ V. . _ X _ L 


L _ X-1 _ L _ r /fJ .. ..,.; ■:.,■ ; ■:y >: -.*:■ : « v. k<^: :■■■; ■>:-: L, :<-K< ' k^:-xa 
■" " ■ : ■ ■ . .■:■: :':■:■;■:■;:: :: L LLL ■ ■ ■,::■ ■:., , ■ -::■:■:: M-x: ■:::.:' 

;--::. ■::—;:■ ■ ■■ ■ ■ ;:■,:. ■;:■';■:: ■■ ■ ■ 

-: . ;;':X-:\v::: :;;■ :; 

.■.;;:■ ■,, FeterantecMtar ^fip^ftjppfe?| 
b^e#il^^i!ii£|^9Kli STY och FYS. \ ':: ■:; + :v:v->;'-.: . 
:< :■:■:«:■: ► -.^.: x*— x L \ ;v;v;^ X' . x: ;,:,--x,\.' 

■'14 itiVuS ■ *-*- x _ x« k-i)v ii ursaiverna , som \ 
verrilfcelii;usaiveiiia härstammar- från. De 

■:'V- ; . ; ^ :':■:'>:":■:> :V::-;.v . ■.■::-■: ■ "-^ ^';>--"^;: : ; ;-:'. :: ; .-;^v-;- . ...:■: ':;■: ' ■ 

är både staiÉare dm. kraftigare än ålHra 

■ - , --- :'^ L ■ . :i y* : - ■ .-/-V^' ■ ■ ■ ->yy7Z::--\- ■ ■ ■ - ■■■-;-- - 4 ; *<^ 

lllilSBcfi^besiiir dessutom som regel både ' Ii 
större magiska krafter och visdom. A andra 
sidan har de svårt att smälta in i sillen 

-. : '-- '■■■'.■; : -"-': : '"' :: . J : : '--..--'' J '"" :+ -""'-" : ': ■ '"■:'.""' '" :.'"-: ' ::;:"::■ '' ---- :: :■; ' -■■: : ' : '- ■■■/ ' : X ■->;■-■ ■ .. ■■ ■■ -:->:-^ ; -'" " --■-■■"- : ;: ' ■ " --::""- --'■' -- -' : '-'- : "' ; ': : -::V:'" '.'■': ■' '. " ■ 

Éhlonöpfä; epstid dar ^pSÄfekcÄlSfcn f ? 
skar. Dimalver är därför allmänt illa I :■::; -■::■- ■ ■ "■■ ■ ' :::: :■ :■: :-:ä ■ ■ —■ ■ —■. ■:■::■:■■: ■: •: :.■■ :: : ■~j::-.'L- 
•: , . c-:*>S<*xo:'x':v:-:: " || mycket till övers f pr invånarni|i ■xOXxV IVfiVJf :-x<x ';mx--;;:- 
■;:: : :■: :■:,:■:-, 
■:■: < IX^V^ 


,,... . x ,; ■ :: :, ■■ ■ 


;■ ■ : , :^ ;\ ■m ■'.- : : "■ ' »x.-I' : >:<p . . . . ...... . ,'^; Peter funderar länge mellan högländare, 
f ^0//, människa och dra k onitWvärgar$ 
halvaiver, gobliner och wongosérär för 

■ . . _ : . . ' l . ' _ ■ : ; - - ,__■ .■ ' ■ " ::■-■ X 

små; orcher verkar för brutala, och 

■ ■;■■:: ^:..: ±.y : '■ : :;.: ■:.■::■■:.:.:■■':■ *■■;■: . '■■■ ■ ■■■■■■.. ■■■: ■<■■:■-;. ■ "■■■■■.■-■;--.■ ■ ... ■ rasmedel-STO"äri6. ■-x,:. . . ■■ ■ 

L ' l" L . ' X _ ' på grund av dessas dekadenta levnadssätt. 

.■.■.■:::V:-::..^^^ 

liäHiMSil HAR MÖRKERSYN. 

®^5oti>Ä^^,* *^*Si ja<ÖÄ K!-! . H ^WV 'l'. . , . x^* «,N*M'x-xS»x> W.\? X*»' »■ ".■ - -^ — ^ ■"' — xx,.'x, L ,-.v 'x-x . ."iv^^v*rt"*'" * :■ '■;:■: v:- ;■. ::::■; X L ■.-»-» L L _ X _ x n : :■' .: : 
t™ ;r'x-:-; :»:', ;: : 
■;OXs* 

:■■:,: : : ;«, ,:'■ ■■■■■ 


.'Ox, V. X . L L L *''x'*V» L L .'.V/l .'l _ LL + L L . ' ■ ■ ■ 


:v:-':- .: l :■: XvK .'-' :: ■ +-■*'-■ ,y. ■■■ - 
-,: :■::■;:; i-;;-^ M^xwxw v>;- , ■ A :,, . ■x*,' ■ ;■:?:■: : ■; :■:■ ■ :■; : ^ ■ ■ . ■ ..: :■-■ . -' .■ ►.;■ ■;:,;:;:■:■:■.■■ . ; ::: : 

'.£yW-^- -:M'^yy-:-- : . . : ■ "X ■ : ... . ■"■:■: ; :■: ?« noterar Peter t kamågMåa roll- 

formidmeMäJåM^ 

■■■■■■ '■■ : :: y :--' : '- l;?M : ?£'' 

ÄlliSilWpi^äll ;3i!!l ■■■■::.■ ■xvxv; :x: :;. ■ :. ■_ ::►;■: ■ -,y l ■ : 

. .■■ ■ ■ ■ :■ : 

'■x-x^vj::; 1 :;'-:./ : : 


:< x; :. ;:::;: ;::■: ■;* : x':,:: ::: , 


Dimalver får +io^ilsiNA TÄRNiÄi- 

'&iSy-^-/:-\:Äy''\[' y y\:y'[[^'y::-yy: ' ' 

- ■ — " + - +U ^#* .S* '^t"**!*" 't'."/,".'^^,'— .* +■ + ** "■ 1 x*'lj* + ' Jt ! "x** ^""A 1 . 1 " " " " + * + , ^, b ^*», *■**■ *i^ T x"* ■ x '^*J "*''*x , x^'" r x' '^ x x 'L x"l x*'^ "*x _ x ' " H * 

liii för Socialt stånd och 

^ilARTKAPITAL, I \yysf :\ >x* ::-x\ " 'x' :,,x^-: ■ : ::■:■;■*■. ■ . . .:. 

L X L XL... LL L _ X-— ^X _ l' " X _ . ' . ' ^ X _ x" . ' 

.'XXX. x: 

Ox-xVx-x*." '/'"'VW.' 

A'*^:-:^ ■-:■■:,-,-- 
w«>X'>x<yX-:v' " ; 

xXVxIOVxVXlL 

■':■■■ ■ l :: :l 
:: ■ :<: ;■;:■:■ :. X"xx>: 

■ LL _ XX _ X.. _ ^X. _ . _ . n 

mm- :.l :■;;■: ■:-:■. ,x',-,^x:"- 

:: ■ :' " 
:: :: r,-^, L l ^-■::>: - 
'■;::■;■;:. ;■: 


L Jx"x«^xO> ;■; l" ,XvX. ■ v< 

■.. X _ L L-.' ' ■ .■ l' xx," ■:;■:■ 

L 


v>;w.*.v-x! 

::,:v::x:: vi-';-- X'?". x y t \ -XX : ■ L. xx'; :.'xX -v' :x'xxx;v.' 

xj-xxv:*,*: 

... .. ■■■ 

"xiyy^yy. 

■x. _ L _ . _ X-L _ X-X-X-.- ;■■ ■?■»;:>: L H Xx",".Vx 

:■: :;■ .x-xxxix:- 

XvfAyX^'.v,'.- ■ ■ ■ l x,Xx' : ;■: 

■ J l _ l' .■.■.■x _ x _ l _ _ l 

:■ x: :■:■-:: ■■:■ 

xx:; x-xx: : : 


x. l :x" ; : xi :X'X, m ■ 1 k :-: x>X,^x' ■v:^- x:c--x 
..xxxxx. 

::■... xxx::-: xx^Xx^x-v 
xxx -: :: xxx: ■x-Xv::-xXxl . l ■■XX,-,' 


XX Xx :<=>: i-"- ■■ : 
: x^xxx^xxxx: 
. ,M,yx:xx x>x>:<>: .-:;■■■ ■ 

-'xxxx-: :;■ 

X x-ftv^x 'X\*:,xx:;: x: + -*f* *-M. + XXX, xx:: :xxxxx,^'X 

.■ ■ . ■■.■■.■,. ■XxX: xx-x-xx-x: x :::x xxx: 

— ■.■ L L _ ' L L 

■ " ■: ■■■■:::■ : <*\< •*i&/*mi " t : ■ x"\'Ox:x" 1 ■ ■V'X>X""l 

ll ;,xx 'X, 
:- : ■■;, ■.. : ■: ■ . ' : . " .' yj^y.-yr xx :; -;:x. : :-:^; ■Vä X J L J -' L , 

o:,^x-x-L 

;-:x. ::. 


:-:xxxxx: oxe ,-, XX, XXX X L x:xxx: .: l , xx;xxxxx. 

O '/x-.-x^x-x- >, : ■ ; ■ 
■■-.:■ & ■ ;*;■;«■ ,x;xxx, x 

■; ■,:■: ■. . 

,few.o; 

■ % ■ :xx-. XX, xxx :*}:, -xx ■xx: " : x 

L . L L - .' . ' L. _ _ ' .' 

;-:x: : a: : X-'XXXXX xxxx .■►:■:.: L _ l' ■,■.■. _ l' XX L XX . :<'X ;xxxx::x:..xx ■- 
■x:-:-:::l-:::' W ;x >x, ■■■: ■ " ■ ■ ::x;x" :x ■;■;:■"■::" :x h 

■ ■ . »■ .-. -x _ , _ L T X _ x' X L _ L _ -L-X-L- ' L ' L _ L ■:xxxx: .:. xx: : 
»Sm^^:^' x: vx: :■: ►;xxx:xx. ■.-xxx ...... .. . 

fr 'XX, . -x x:x:x:\ xxxx-x: ■xxx.: XlXXX : ;;:x ■::;.: x" >:■:-■: ■xx: ■: vX :: ;v. 

■ : :■ ■ :.-' 
lXXxx; .X. . ; : xx : : -xxx ■;,■■ ■ XXXX' ' " :: .--' . ■■.■ : ":' 

■': : -x--xx^: 

.xX l ;■ 'x x. x l . . x: 

■.■^*-,^'^*-, T . T *-* _ . T L _ *-L%'x r f T ^l^ 

xx:xxxxxxxxv:x ;, ^. 

../■■"■■ '■. 

■ ' ' ' lV' l- V 

x l . x x.x;l- : 
x, L -, xxxxxxxxx; 

',*L— J ^,-,^Xx',*x'xXL.XL- ' x xx : xxx;x 

'■■: ; : ; : : : 

X.X.'. xxXx. .;■ xX- 

l 'XX.. .xxx;,: 

L X _ L-L-L .. , 

x^-xxx*x: 

x:x-x.x.! 
■ . l : X- t f-,^rrf, _ . *, ,' : x*-xok",'J^ XX xxx l,: : S?Cä^y^5 LL ^ LL ",X, ■ ^ : x:*xxx:ox:-^ 

x: ,: ::■:;:■.. l l : : ftSi -xx-xx X.lX X . 1 ,W" L L. _ "l-L-l' :*j"tf> x : x: ;;Xx 

L L _ l' _ X.. ' L 

.XXX -xxx xx ■; xxx; &fri£x 

;:<xxx n : ';xx. : . ;■■■ - L L ... ;■:■■ xxx xxx: : -' : J-?-. X- X 

l xxx: l 
: - . .. -■■-;->%v:-xvX" :. r vXX<'X- 

Rastcibellen ■;^xx*;x*' .:.' : x:>;x XXX xxxx xxx,;: ■ xXxX.; ■xxx XXX VpArrtjr* 1 »x xx; vxxx.; : x xxx; xx: ; ■mT . ' x ■ ::■ ::■: 
wxx X ■XX. > ,-» X X ."» x.",: _ : :::.:■■: l- n 

■I.—,' ;x: '■ :xxx; :-■:■:;:, xxxxx: ^'X^^X^X, xxx 

. 

■ x ■: l .■■;::■:-: «&!' ■ :: :■■■ 
x.x .:, xxx: ■ xx: n ^x:-xxxx ;X;;X 

:'";'": : : r ::*Jx xxxvx: ':wx^x:V 
Hɻw>:;v>x: x ■x„ 'x;xxxx xxx: xx 

h 'X>XX*X xxx;x: x 

C«K<g;x ■ : 

■' ; x<'x:-xx':' ' 
>':x"x::x- 

. lXXXX. lX : XX . : X 

'■,.. l':-:-x Ixlx ,-^,', T ^ ^f-f-b ' _ L ' L _ L xxxx; :xx -xxox XXX, ::■■; ■■x:xXl* ;ox^<k; ■ X xx: x ; ■ L . . , XX x r : ,' L X » L L l"x L ~x" ^. X - 

... ■ . 

lXxx: ;.x : y.y, :■:■ ■■ :■:■':: x:.. >x, 

. : 

■ X'XlX : x:-Xx. x: xxx: K^OSfnAD I BP St Y FYS SJIII inf PSY K.AR. SfO ■ x: x ■<;■■: ■ 
.::.,. l,: 
?x£xx-:xj£ ■ ; •Ki I XXiVA ■ L ..XXL . L "Xv- >: 
. X-Xx 1 w;-?: :'■-■ 
. ■ *■ *-, n » _ ** _ . T 

■xx;:x>: xxx; L x, .■::•:■ : 

::x xx xxy- -. »x.xx 

; x:x:*xx ■x-: - '-. XX'". "XXXXX,.*,. t 

^xxvxxxxx: : ■>: - ■ ■x';-: ■:'■ ::x::>--XxX>.öx;>x->-X-:x:' .■:■.::■ : 

■ J "^y- ■ ■ ■ x-x; ^ ■x'X':oxvx 
x.;x-:x ■,^;i xVrtv .-x-x-x 
.... , xxx: :;x": 

r.. —.-.—. ■ L 
L L .'.X l'l' l' h 


■ — *"0"'l""l ■■ Xl .■x;-x;"''"- l ■ ■ x ■ ■■ 
xxxxx: xx x 

L J r . T X _ ,-, _ .-X. _ .L T 

x ■;::■■ ::: x x ■ ::■; XXX ■.:■■--■ ■: 

■ xxxxx: , : : : xx,vxx"; ■ : ;-; x-x^i^x- 
Xxx' 

XX xxxx: ::■: x :>K=E xx xx; ^i-x: .-»x^ xxxxxxxx : J : X'XX'x;x: ;: 
;x.xx*xxxv! W * r rt T — :;::■■■ ■**■ ■*iSVx"-^ n ■.-..-.-x-.l'. 

■ X " " LV' DIMALV 65 +1 +1 +2 +3 +5 +1 10-20 (15) ■■ : ■ 
:, , . 1.' L. . : -' 

:: :.■ .. XXX L L. _ X L V.' ■XVXX 1 : "xxxxx: 

..■ ■ _ x _ l' r x", T - T x— XXX' 
■xxxx xxx yx-xxxx-x' -XX-.VX. v' w;v;s" 

. xx:vxvXvXXx:^*xxxxxxxxx-XxXx:x-xxxxx: 

: : - . : x'xxxxx-xxx: 


'Xv-^-xx;^ 
xxxxx: : xx 

- : xX: :x ; 
xx:-x:x:*S:'X: 

x;:-;-;xx 

xxxvxxx" 

■xxxxx -x XXV. ■ 
yy.yyjy/yy, 
■■: ■■ xxxx: xxxxxx: - x. - .-*-„ - 
..x xy-Xvx: vX'X:xx:xx: xxxxxx: 

■■■■;x--;x-:.':..,,- : - 

"""ox:::;->:::-;: : :-.' 
■:■;■ yyyy/yyjj 
xxxxx- xxx 

:: xxxxxxxx^ '■wwJ'-"' vj£ m *i. 11/jvi xi^x x% : ':ix ^"'vvm' x- 'l-x-'x- -x V„x.*5x '■■'* ': - :■ . ■ xx; : ; xx: .; . xx yyyyy -:■; xxx ■: xxxx ^^■"pMilir' Xxx-,xxxxxxxxxxxXxx>xxxxxxx>xxxxxxxxxxxx::xX: 
^-XX" x ■ 
x-x. '■:■■■>: .x'xx- : xx- ■ . v.- ,+ V '■■■■ ' s%%-x"";xyxxx,;x^'x:;x:'X:;xxx>x:<'r;xy;x:;xx: x-x: : x "xxx;^ : J 
-x^xxx^ iöBS;:^^^ ggygr^SK^ xx;:x: ;■; 
. ... .. . 

:■: :■ ■■ ;.x 

oxx-xx-x" 
x: xx ;x 

x::x.xx- 
xxvXvX: . 

, XXX X- 

: •XX X 

■XXXXXX X 

xx :■; DVÄRG 20 +3 +2 +2 ■xxx: . x-x y>mm^ 

. l'^x>x'x:<-:':x:<"Xx:<-xxxx:vx;""Xx:x-:o;x:^x^ä??ä 
x-x : v x x. vxxx : : x x ; xx :■: xxx: xxxxxx- :-:•:<•: :«ww . xxxx"x*x:: : x : xvxx;:'xxx. r xx:^ 
:xXl"xxx:xxxxx:ox»x 7-11 (9) 
x:^'X;.»xxx;xX;>xxxxxxxxxxxx .;X;^:x:^;xx.;x xx-x. : -;x : .- , ; ^:>x>^fxx:;:!:x:x"i:: "':> 
xxxxxxxroxxxxiyxxx ■ 

.-*. x-x". Vx - . - . \V ■ JtVi Vfi Vi " " 

xxxx -xxx:xxxxxxxx x'-*>.x: 
-xxxxxxxxxxxxx xxxxx x: h 

■x-: xx;x: oxxxwxx .\>: 

■x x:-x'x ; x : x: £:■:■*-:■: 'x : : : x -x : :' 
xxxxx xxx-xxxxxx-xxxxxx-xx; *-x + 

■-■x. - . - . L - . - . ' X _ x _ . ' x. _ ■ ."»X '-Tf L - . - x r J _ > 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 
xxxxxx ■■x: L LL _ ' L L.. 

■ ■ ■ xxx ■;-■ 
;. l.xX'X;xx, 

■:■■:;■•. 

L, "XX ',X X . : : : ; xx':: ■: -xxx XX- ■ 'xx-xx-x. ,-,-x ■ lx ll- : v :■ xl ■ ■■■x.: , :. ... ;■■■■:-. 

"■■.:.. ■■ ■ ' 

. ■ 

L L b 'bVlVX'.. 

;■::;;; ; x 

■XL. - L ■ L L . ' ' ' L X 

LL L L X . : ■ ■ . : : 

, ,^-.'""n T x- L n ' T . 

:' '■" ■ x ■ :, x 
■ ■ -x: -" x HALVALV l XXXXXXXXX. XXXXX. 
XXXXX X XX vX-" X" 20 
XX-Xl-XX l',".x"x"^.X.' X S ..Xl ■XXX': x > r vxxx::xx-xx xxxV.^y";-^ 

:y."Xwxx;wXx:-xxxxxxx 

' I V.. - . mT l , . . ', .■— x _ x-^. _ - _ x-. _ . ' x. ' 

11 1 xiVx-V,Vr j*VxtV* JXi ■ ; x-x 
;: : x : ■ "'Xxxxxxxxxx*: 

. ..V., x , » 'v, , 

,.,;>;;:;:;xx;x;xi:> ■« vk™-.v;-xä-a v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx : 
::;s:xxxxxx;^ft^:x:s;::xx: ; x'v: : :^:v<;: -1 ffia^^^xO:Xöft: : :-x>:-:%y>x.<'X;vxxxxxxxxxx -1 +2 +3 +1 8-18 (13) :x:xx:x:x .-X-L-.-X - ".■ xxxxx: x-x? v;xx\s . " : X ; y.:.. x L XL L. .. . LJUSALV 30 -1 +3 +1 +2 10-20 (15) ; :<; :■■:■■ :■ : k . XXX.' ^gBaM Q Mffti 

.■x"x"" 
':x ; x; 

-xxxxxxxxxx: 

■xxjSi ■-■x-.-fc-x - ■ x _ x-. 
0RCH vxx;: : ,::x::x;x;x;;-xxx;x:;.;:jx^ 

■>.' ■.;. Xviv! X ,L '" ■;XX., , X j .Xv j XX. ■. 10 

■■xxxxxxxxx: 

;x;-;;x;:;xv;x;:':-;--v:^ 

L. L V —-.X^..-.X^X —X X . ^S^^^xx-xxxv............ 

SxS:>x>:>x:xx:v:!,xx,:xx:x:S 

;*--x:-: -xxxxxx-x vx-xx-x-xx: xxxxxxx :■ x;xx ■■; -x ■ 

■ w ■ v-\X vix :■:■ -;-x; xxxx: xxx: x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx;:xxxxx: ■:-: x:-x -: v - '-xx 

. ■:■ xx: xxxxx-*x; :-: <\* > - xx : x x ■ 
-xx ■xx xxxxx: : : x : : x-xxx ':-:■; : . x 

. "> _ L . X X _ . _ --X _ L _ .-X _ X-, -X-X-.-x' .■. _ , T X _ .' ■ 'x' 

xx xxx; xxxx ■■:■;:;■;; : : - , : x : x : : 

V. x h 

■xxxxXx-x-xx: . X L .. L .■-■x-L _ -- _ X-. _ X _ X-, ■.■-■,-. '-->- , T p -x' 

x;--;:::;:-:;x:xx:' : x ;; ■xxxxxxxxx .xxxxx xx 
xxxxxxxxx; xxxxxxxx ox xx. v -A \ y. xx :■: xxxxxxx xxxxx xxx; xxxxxxx;-;»: 

mmmmmmm&mmmmmmz 
+3 xxxxvxx;vxxx'Xvxxxxxxxxx:vx-xxxxx 

— - ■ _ t _ .,- T _ . V_*"r i ' : xx 


x-xxxxxx-; vX'XX- xxxxx xxxxxxxxxxx^xxxxxxx wte;™;-; \ : l\-'.K X" 
xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxx: xxxxxxxx: xxxxx* v 

XIvXXXlyLXIjvX;-: XXX" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXIvXXXXXXXX-X XXXXX'-.' ^ »ViVkV ..:.rv.>J!l*IWRiȀ 

^^JjX^^XÄ-XXX^XXXX 

yyy : ; : : : : xx: : : ; x: : : : xx: ; :*xx" 
xxxxxxx-xx-xxxxxx^xxxx; 
Vx-x^vXxxxx: xxxxxxx: xx 
XXXx -1 -1 :;:x:xx:x:xxx::x : xx: 
xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxx: xx: -x-x-x-'; 

x:-.xx<CvXX.xxxxxxxxxxxxxxxxX'XXx:*xxxx.xx ;x: x 

JSjW^^SR^Wvx: ■:■: xxxxxxx:- v.x xx xxxxxxxx- ? 

xxx: xx :■: xx: xx x-xxxxx xxxxxxxx-xxxx: xx: x.xxxxx: x -xxxxx xx 

■ ■,-:'XXx*xxxX'-;-*-X" xxXxx -- -.,-.,-.-.-..- :;xjvx;xv.: .. 

't'x"""l"| V/iV/*! 1 "x_.l'l It' xxxxx 
"IlVvIv^x^v ■ ^^^'"-^^IvX-X^vXy -, 'X' V l . y X, : X- X " "X^X . .'.. 

^^.■^x^-x.;'.--,'—'"-. -x-x, -.-XX'. l -vl,X"lVXXv l v'x\v - r ■ ■ , -', + . , x^*l"Xx-i x.-.-.-x-x - . - x-xxxxxxxxxx:vxx: : xxxx'XjX': 

■X.XXXXXXXXXXXx-X^XXXXXXXXX^-XXX 

xxxx ; xxxxxx: xxxxxxx yyyyy^y 
• xxxxxx: x :"vxxx>xx:-xxx\ 

L' L . ■ x' x' . ■ ■ ■ X _ L - . - x' x' L _ . ■. ' X , _ . ■. _ L _ X _ . V" X _ , _ . _ _ X _ X _ L " X _ X 

xx: :■■ ■: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
""■X-XXXX xx xxxxxxx 


.:-:.:■■.■-■■:.■-■■..: l ::;:■.■■:■-■:.:■■ -: -2 -1 6-16 (11) ■ XXX x-x ■ X , . 1 .-iV. , . , i.,' f V.V, 1 '.>Y, 

.XXX-XXXt-xtXXXXXX 

^■x- ^x'x^.-. ■ ■ l-.\ "x^-ix-x- -x» ?-:;x: 5: :>-;■> xxxx :i;ix^ 

.;::, ^xxxxxx;.;:-^ x-x^-x^x^x^.xXx-i^x:^ xxxxx- .■yyyyy-[yyyW 
:x-:x'xx, 

.X'X::^X^xx-x 

L _ . ...-.., .-» »-,-.-»-, ,■."-■ 

X.XXXXX XXXXXXXXX 

OXd-X-x*,. 1 x-,-'.,---'.,--.x', vv -v 

■xxxxxxxxxx-xx-xxxx: -■■: 

xx-x; : xx': : : --:x.- 'X- : -x-x : ;--. 

-V- 1- - * V- ^r V^xV-x - ! VV ■ 
i 

LL .C 

L ' _ L L ' 

xx: ; y-yyyyyj xxxx xx: xxxxxxx. 
x-vX-xXxvXX-xxxxxxxx; : 

XXXX-XXXXXXXXXXXXXX-lv 
; : :- : : : x:v:^v:- --x: : xx v:*x£ : : : : : : : "v : :v:v:-:':^ 
;XO xxx: ; : : : '"" 
x-xxxxxx: xxxx: x.x- -xxxxxx xxxx ■- 
xx:x-Xx>x:xxxxxx:x:;:xx:xxi : : : : :*x--:".-:-vXXw:v.x:^X"XX : x:-: : xxx-xx^:v;"^^ : : " ; xx' .-x":-v-x ; xx : >xx : ^ : - TROLL 30 +6 +5 -3 -3 -2 -2 16-24 (20) ;xx-x; xxx xx; 

■Xx ■ - X yyyyyyyyyyM i g 

XXX- v 

lXXXX 
x-xx x ■ xx: 


xx..;.; ■xxxxx: W^Wff^^ffX' ; 

■l.. _ L _ .-- _ L-L _ .-X _ L- 

*:-xxx:-xx>xx 
x-:xxx J -x"x 
-xxxx-x-xxxxr-xxx-xx: 

;:;x;>;:;x;xx;:::;:;x-:.; 

xxxxxxxxxxxxxxx: xxxx -xxxx xxxx-: 
■:-■ >■ xxxxxx:-x xxxxxxxxxxx-xxxx: 
Xv ■ xxkv: xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxx -xxxxxx 
-: ; xxxx: xxx: xxxxxxx: ■:■;■:--■: xxxxxxxxxxx. 
XxXx;;xxxxxxxxxx-:--- x-xxx;----xx»xxx-' 
xxxx xxxxxxxx xx-- 6aflBPftttP3»tfgaa»BMtt ^■xxx-x-xxx^xxXoxx. yyyy?yyyy xx-xxxxxxxxx : xxx: : 
:xxx:- :x :'■■:-:■ '-xx->xxx :; xxxx 
:xx^!x :xx xxXvX-v: - ■■■ l. XX XXXX XXX--XXX vXXXXXXXXXX : XX $"• 

:!xWUMti : >x: : xxx : x: : 
yyy?7^yv^77^'yyyyyyyyyyyyy^\\\^yy^ 
xxxxxxx i-xxxxxx. v x x: xxxxxxxxxxx^xxox: 

■vxxwxx-,:-:;:^^^^ 

L.VVtl V, x-*-.-X - ,-. - . r x"x","| -X-L-,"— X _ >-,■.■ X _ L-x - . - 

xxxx-xxxxxx^xxi^xxxxx-xxvx-xx: 
■■■xx^:x.-x:x:v:!>x:x:^x:x"^ C-, X-x" 
x : x ■X. L ■ ■ ■ L x Speciella regler gäller för STO. Värdena i denna tabell ÅngIä^ DET INOM PARENTES. EnXHÄLV, : ■■.' 
TXEXvINTE HA LÄGRE ST(}:Ä^ 

:::■:■;: -::x:>x.;. ■■■-■y^y--;^ ■■å-:?-.k: ■:.-.■ . ■xxXv'..xxx;-:XXxX:X- >m':-MMi i-jyy.-y. .xx 

l: :■■ x ■ 
■■ 
■ x ; : : ■ --- -:: 
l : l ■ ox 

xx- .::.. 

;,- l " ■ : ■;■ 
..' . ... 

x l : 
l : v:;-- 

xx:xx xxx: 


x x ' ■::■.■■ . .. 
' ll- ■■ ■ : 
XXX 

. xxx:- ■ ■-. ■■ ■ 
xxx ■ "-■. x X. xxxxxx 

vXXXv X 

XX ;xxx:x ■ 

■ yy.<- ;■;■.■- ■ : . ; ; : _ . x ; 
:V;. : : ■ x;,x: 

'riv/i 1 

l*XX-»J ■xxx tWi ivr ■ ':xx;x. .l 
l ll \ ■■:■ ■ ■ :■ l-: ■ '■;■;:- 
:xxx , 

■;;■:■::: ■ : :- 
xx: : 'xx' ■ x _ . ■. ■. ■ L _ L ■ L 

XX XX- xxxxxxx: ■ ;x . x;. x. x* Xx ■ ■ 

-.. ;;y. 

. .,- .. ■ 

xx -;. : yy . 

.. : . ., 

:: :i: / x- 

... 'XX- x':xx>'--x ■ x.: >.vy.'A . 

x:"xvx* 

■ L _ . _ .-X _ x' 

■::■:; xx , ■:■;;:'■ : y--- . xxxx: :■;■:■:: :■ . : xxxxxxx: . 

xxxx: x : ■ xx.::: 
L t ; xx 

X . . L iV/fl' 

xxxxx-xxxx: 

.■XXXXX xl 

L X L. T X. LL' ' 
_ ' ' ■ xx;X ;;;: 

'Xv.VxlvX 
: x''>XX-"" 

xxxx.- ■ 

x 

:xxx xxx 
■vxxv.l ■;;:■ 
X"x:x 'lX'.. xl x. Xl x: x .-yy,:: 

XL _ L ..X L.L _ XX -X-,.'»r^,-, T 

x ■■ x ■ x:"Xl- ■ ■;:: ' ■ :■ 

■ ■ xx x:"xx'lX" " x 

■ x : x-.xx'x . 

xX'XX;x: yyyy. xxx; 

: ■ ■ ■■■■■:■ ;.;:; 

■ ,y\ ■ ■ l ■ lX :x l- ■ ■. ■: : xxxx" >;;;;«: fVLVy 

xxxxx: xX x ■.: :vx 
. . . _. 

l' l „\yl ■ ■ i" L _ 


;■ x: x:x i 
. xoxx-rxxx; xxx; XXXyX T 

, _ .-x-x _ , ■ n ^x _ —, T ^x^x 

x.xxxx x: xx:<*x x: 
xxx l : 

l ■ x l . : 

' xxx ■■ x :: 

: ' yyy : :■: ■■■:■:■. xxx; xx ; .:■: . 

x .— L l", J l'x", 

**yyj xxxxx:*: ■ x-x: 

xxxxxx, ■;■:: ■x.x: -xx.-x xxx ivXXXX 


xx^x-;. : ■ 

■-.-v' ... 

: ■ ■ xx; ■ .XX XXX xxxx: x: xxxxx: 

.:■■ ■ ■ x ■xte xx:„-x , 

XXv/X-l ■ : 
■ : :,x-: 
■: '"■' ■ . 

XXXX xX x.x 

x ■ xxxx..x:-"'X:»x^: 

■ ■ xxxx: x ;x:;x ■::■ ■::: 
x ; xx x ;::,::■ X"x;xx: 

X X.X XXX xxx*x- 
x-x : ■: x : / /—■ ■ '■''. ■ ■ ■■ ■v;;*.: vx-xxx . ,.■■.■■ yyy,, 

■ ■ ■. : 

: x ; yyy/ ■ xx' ■ ■:■■.:■■ ■ . : 

:^;o:;. 
: : : . ; x : 

: y ,- : ; x L ' 

x-xx x i^;> >;■>:-. ■x-xx L ,..' _ -X - . - . - . ::■■ : ; x- : x 

.. 

■ ■ ■ £ 

j « \-y-y-: :■ ■;■: 


"x xx*: -Xx ^ >xx*x xx- 

■■: * x xxxx .£*. X« X ■ L _ L. _ L _ l'. xyx ^x-xx 

SftiKwÄ: 1 x-x-; 

;**$x3im$8g 

: x „'■'.' ■ .. -. ,. 

xxx --x-xx xxxx .xvx-X <■•-« -x^*». lvXvx 

::■. xx- yyyyl ■■■ . ■:::■ "Xxx-: -xxXl 
- x XvXv:x">x{>x 

i« . Xv:v:;: 

::: XX" : :/ : 

x: ■ x: xxxx xx I xx ;x o; ■;v/v xx ■;;■' : ■ x: x 

■ : ■ ■ .: 
■:■:■: v . :x ■* :„"x* 
:■>:■>:■■■ x xx xxv" ■:■: : ' 

';■::;:, xx ; 

: ';.' xxx-x x": L —■. ." _ L _ L _ .X , _ L _ .x n L _ l' ' L. " '"■;-■ ■; :,■■■' x x: 

.-.vy X zSäSHcojtf . ;xvx- 
:.xxv- : x-x-m tt:*:* ■x ' 'Xv: .♦x-x : :■: >:■: ■ : l _ l' V l.. l"x ■:<*»x« ; L UV L T -^ _ L T ■:■■ xx . . : v- : : ■■ »jCOTSt : . x i :x ly> -L-<^^ ■'■ ■ xx: 
■ x- ■.:■: n 


. : : x -x-x-x: x 'Xvxxx .xV ; ^w/rt' 'x' 

. ixMX .:;v;i.;X-:x: 

"xxx ;;:'j:;^::v" 
^v;;:^:;'' ■■ L L _ . _ X _ L xxxvxxx-: "X-: ! .: .^.'xx*:: ■ \ yy, 
■ :-xx ^ft' 


x "x 

■ : ■::;■: L. LX-..X ■ ■ x x xx". :xx x xxxx 

:: : x; X;X'X;XX :-x- :■::: ■xx- -xx- X' .XX 
xvxx.xx: 

■ X<vXXX\ 

:x'x:" ■■ . -L - . - .' ' Vx x-x 
.x-xx ' : : ■ :: : :x ■ . .-.% ; xx: : x : ,:x.. 

:::--x-- : :v;;-- : .::;;.;-;;-- -x'; ■^rf: ::::■.-. x' '■' L L b _ l .-l-l - — L V X _ ■ : :■ : m 


. Vf < V " n ■ox-" : x-x xx. x x .xxx x 

■ .'I--:. 
xx-:^\ x :--x;;x: .<i>r ■ 
■ ■ :■:■ - :■■'-: 

» ^^** T ^^,-,^ :'-::x' »XÄ X 

■ ■■■:.. :< i ' ii: ■ ■ ■ ■ X ■ : j- ■ .-: :SX^ 

x-x ;:xx:' 

j x.x ■■ ■ X' ■ ' 

x . . x: >:-: : x :;■■- ■X [&: /X'XXyXv- -:■: : :. . ■ ■ : :>■; xx O^v/ x: ■:vx:« ■x. X XXvX.XX ^. 

■ -:-:-X':- ■:-■:■ x 
\ ' ;: J .v:: J . + ; J :"' 

■ '^, J .">»L L ."- r **."^X 

:;■:■ j . 

■ : "x-^: 
;;: ^:£:£*Xyy-: v>x x Vi 

xx'x":'"x ■"■: ^'x-xox-x 

'- :-v X^XvXX 

; _ . ■" : ; ^'^x^Xv'" 
L x x: wxwk^w 

:.;■:"' .. xx- x^x 

■X;x;.:X; xx::x:: : 
,'xxv; 


xyxXX v;-.'-;; 1 . L - - - .' L _ X- ■ _ x' L - - - . ' .■x.-x-.x - . - » - . .■:■■' : ::xx".x' 

ii* ■-' v-x-::;; ;'x-x 

x 

:;■■ :-xxxxxx 
xx^>^:-^;: : x^xxx ./-X-vX - . 
i 

■ Lx". J x'x' " ' 

.-.'■>:■'■ 
: . . ." ' ■■:■:■ ' ■' ■ iC^UnFVF . ■ - ■ 


: X x :, .■■:..:- :: '-''':':.'x:;;: : . : : : X-'::"-:- ; x-/ 

MAGI, ETC. DlMALVER KAN ALDRIG BLI X :■.-.:, ■ ■: x- ■:-■:■ - 
::x:'::> - 

.■-■-■x-X-X-L - . »X :vx ::-x ■:-.■ 


:■;-;■■ :■ X.fX . . . : ■. 

: x SJUKA. ::x 


xx xx x .^ L x L x"x". ■V.','l 

: :■:«:-:■: 

■-'■x-x-X' xx-''xx^ .:;:■: m ■ x : x- ::■; ■ :■ ■ ■ . 

■ . l ; x 

■■■x'X : "x : xx: 
x:-.xX'xx-x:. ■v-x;x- 

.■■:o-:x..; v ■ x 

-- y ■ 

■ .:-"x:vx:";x-. /' ■ 

■ -':o::-x;xx ■. . 

,Xl- L ..-.'-'x-x'. ■ " V 

i . XXX . XvxXvXx x^. 

:■:: ;:-:v:x;: :-:■:■: 

.Vi(".v/fi - T x"x T . V.WfiiV . - . . . 

. x :,x x :'-xxx-x--x ;^ 

XX^X- X" 

, '■*:-:- xx xx : ;' tögländare somsps i staden Chronö|3ia 

'^: : --.*x' ,, '..'----.''-.:-'. , -'. : . : 

:.xx : : : Ä'X^ xOxj*':-,^ :-:^-/;;v;vw:': xx-xoxoxv : 3? : i '" ' ' - l : "v: : -'-; : . :: L , :: 

^^^p^Pg^^||^^^|^&ini||i män 1 . x^: : 

L _ ' ' . 

■x: 


x" xx-' x: 

■ ■■;■; ;#,; 

-x ;-'-x "X-x^ ^,-x^x: xxox, 

xx -x: ■: '■ " 'x-,x-x, ■■■■■ 

X XX xxxxx 

L. _ ■ ■x _ L _ x r L _ _ . T L r L-. _ _ X _ L 

fe ,*. XyÄÄ vÄ W" v ' X 

v- ■ x:-. ■■.:■■-.■■ 

x ■ . ;"X; x; ";■ x; :_*>: \ 

'x' x ili x '- x . . x x l'l'x X X ^x-.-Jx-x". 
* * 
XXvX 


;':■: . . Xx^ ;>;x:;-ä taiaget. 

x x^-xCvi-Xx x : xX-x 

X. .. ■. x: : x' >: . :^x-x 

x.-x-: ■ 

. .x ■ :x x 

:: ' : ' ■ 

xx x}, : .. itott\ XX-' ..:x' : 
x: x X' ■ ■ —■■-!■ 

.:::. xx: x : Xxx ■ x -xx ■ ',:■.■: : 


•'YAO: : :■ :■""■ < 

XX X x , 
XXX-X.v! ; XXX' X' ■ X' ■, . x ■ X . ■ < ■ X ■■;xx,- mm: ■■x: :>»:■:■: :■■;;:: . . '■ \ .;,.; SHH ;■;■;■; .. : ■.---x . V" ' 


■ x ■ ■ ■ ■ ■ 


XX. Xv ; b I l".-. : 
■ : : , 

xx 

. : 

. . . .'■r' 'x' ■■ |" — " :v. v, ■'. xx-*:'', 
X-xx x v - vXXv :■:<: . 


;-x -: ■ ..... Xx : ■ ; : : : D v arg( 2 O BIIxe^« Mil 

v X-yX/X ■^■.-■■■;, ..;.; .. ■ 4 a l ; ;■ ; ^J- ■-■ -,-:-:-,■ ^ jv^T,' XvX 

xx-vX_ .;.■ ■ . x : .- ■ 'x^xw^v ?^' ^j*:xx-' r 'x--y ■■; v'v> I v-, , v?<*tt<:> : ^ :,: ^v : x'-; : x.xv 

Dvärgar är korta, kra|||gt byggda och har 

^lll^pi^^^^^p^ städer ligger i |jl§lt 
Snoläiiiiiiite: |li|ife|ili av att gräva 

x ■ ■ y.-y H J x /Xx ■ ! L : x \v^'^-[' - ^' - L '.'■♦ J *,",x 'X'''" ;cv^< j ' r "— - ■ ■ i - x 

fram guld, ädelstenar, svart gas och andra 

hantverkare, ingenjörer och advokater, 
medäri antalet magiker av ^ I väffllllillt ar 

^x:';:r.; : '. : 

r ". ..: ,:, ■:-,. : :,;.x,<^,: ■:■;:, x'V^ i VÄLJA EN VALFRI 

:::^:-:;:.:;;.. : X' ; ^ : : : X^^^ 

VAPENFÄRDIGHET SOM PRIMÄR FÄR- 
DIGHET. Stjäla föremål och Bluffa Chronopias invånare betraktar orcher 
som bråkiga, stöddiga, våldsamma och 
lättretade, och det stämmer oftast. De 

■ ... 

som är fredliga kan leva på ryktet, ocn får 

■ . . .:-'':■ -x-' 

därmed vara ifted inda. Men alla orcher 

.X'X^ ■ ■■*ä8äk ■■ .xxxx--xx-:'.x.xxxx r." ■ lx _ l t ^ :v:x;X;^XX;X-X ;X>: : ■, 
, : X: : X- ,XX-vSv 

■ XX LL-^X _ .- — XX _ 1 ^V . ' X-x" L _ L T X _ .'. T ^ .,'.- L-X - »- L. _ V-rit--<-* J l' : X' 

xxxx " XX ; XXV x..x:x '■ 'x-xx-: x::xvxvx; ;X*'X; X-X-x:-: Jte 

' : xxx""" ' ®i- ... ■:xVx.:.x . ! 

x:o;" f <* 

.... | . . . , 

x ; xx'x : 
: xX' 

■ - ■■ 'w r _ . T . 

: : 

""x X 
c> ti : -';;-'v.'X': : ' : '- 

t snatax ^;,->-- T -,y'x*; 

y*\~: : :■: X'XX'X-- .-xX .,:''vx x' .: 

X; ,X XX ■: X.. X 

■ x : ,■ 

V. -v. . ■;;■: '■'-■' .■ ■ : ■x : x ; x'x: : x":-:' 

xv>x>y^m« *.r t*,- . x: ; 111:1 ANDRASIiOPNP ; SE^rÄL5ÄRA FÄR- 

(_*'• r* *-■ 'b L ,-^-". " : +. *x* T ■ 

DllllTli. : 


Alla orcher har infrasto. ';;wv:;-:: 
.. x'X<- xxx-xx ; 

X. X<'^X 

'XXX ■:«■:: XX :,x x,: x L L — L . L m. M 
x-A X'xO x'-: 


: : : x.' : X"- xx-xv. &:< x X" X*X /Ti! ■;■;-: : xx* i: 


HÖGLAND ARE FÅR EN EXTRA BONUS PÅ 

;||||Å SipBISSB 'SKAPAS . 

iisil: :;■:■ : 

x:. 


' X X 

■ : -. .■ -: ■ ■xxx : xx :: :: 'X' T X*> 
X x ■ -x : 

:,xx. xxx: "■'" ■": Ljusalv (30 BP) 

■ Vx" x ■ ■ ■■: ■ .■■■ ■■ ■'■ '.,■:'■■; ■ .'■,:■ :,v x- ■ . 
■ : ■X<y'-> 

. -v - lijusalver är långa och spensliga och lever 

♦ ''[v ' t ,*XvX ' '■'■Xx.'i>,' .■♦"-■■'+-: . ■.■■.■■'►,' ■ vi ■■■, 

i de väldÄ skogar som finns omkring sta- 
.■flV/l\VfAV E»%y< ;■;.: ■■; ; ■-■:-: ■■ x ' :;XX. V"x>X- L X L^ X x"x L : xxx xx 

- : . x^xx \ ;.-/;::''■>;.- 
'.'/" 'X vx ■ :,:: .X'' L_'x~X . » L BirDVl' ■"', ^XX'vXvX. X .■x.. : : 


Xv - ÄRGAR FÅR AUTOMATISKT GEOLOGI 

:v/X^:";:.v;:::;: ' ^ < : ■, x ^-"- :-xxx-x- 

?;/: ■■ :;.:x.-.x.x-.-.- : ::x:x-'x.. 

och ett valfritt Hantverk som ■ '■ x -.. ■XXX 'Xx. : , ; PRIMÄRAFÄR ■ 

■ L XX'' 

: ■ XXX XX.VxX xx x:'. : 'xx : X'X 
■ x xX . X' ■ :-; 

■ X'.'XX X : , : ' xx - :: ■x-s : de|i?i|l|lii||pa, i gigantiska städer by 
pa uppe i trädkrflllha. Deogillil 

|och främlingar i allmänhet 

illfcfÄ W<(0 
■"X : ■■.:.. 
: !*xv' ■ ■ x: -xx ÄLLÄ DVÄGAiLTÄR iWFRÄS^Il x : &m ;:■;;;; . finns är att reta skogsvllärare till van- ■ 

■ i&x^ix". ;;:-. :■;■: . ... .■>:■:■:*:* -:■: . .■XvX 


' ;X--.-. 

. x : : '"■■'■x:x' 

XX-X'x-. x x : x xx';: •'. \'. XX'X 'I :''X',x. ■xxx" x j>- X«K*>> . ;■:->:■ L ".- b' " x "l^ ri.Wfi 
L L X _ . _ —^X L ■ XXX X « I*^::^'; -x'xxx:x': 

^*->,-^,'>x- ■: x x x x-x ^■'X^X'' 


'■»'-X-X* .■■:x >x ': : x-yx vxxx': : ... ; ■ : Dvärgar får +4 på sitt tärnings- 
s lag för Startkapital i ■■■-:■'■■:■: >:fe?:?v<S:«3S& ":■; 


'x- L -,,-x-.-. Sf^i 'xxx; L~. X .--"x ■i'v:Si x X X X XXvX XX ''XXX x^vx^'xxxx'. .■;/-: 

x ■ ■■ '■■ " : 

:x.xx-- : ■■ x-:"x 

■ :: x xx. . x'x ■ ■ ■ ■ ■: ■ ■ x ■ :■ x '■,- ,->>x- - 'X>>x*; 

■. ■ L _ X —L _ . _ L _ L' ' 
■■■■■ " "■ 

XvX : . :■: x : >Xy>V,v>,>v, 

:x:x::x-::- 

x:<tx-xxxx 

^vXXv' tett" 

: 'X.'X ■ l\ c ■ 'Xv'' ■ ■ ■ : ■ 'X ■ ■ 


xx: ■ ■■ :■■ :-; ■ ■ x -: 

.Vx\> M 1 !'.'! ,,/ ■-.'.,.' 

. X-x-XtXXXXXXX. xxx ->:■;■; 
:■ : x: ■ : t; ■ ■ ■:■;■■ 

,.xxx: 

L X .-.■ X. Vx' 

■ ;;; x: ■ XX' 

;.- :: ■■ 'XX- X^ XX xx- 

■ ;x:r ■ XX-.X-' 

x-x-, ,*x : :►; :-xX»'X'x véllSRI. Många tycker därför att.de är 
rymma, hjärtlösa och egoistiska. De som 

: éiler ä^ehf y rarlflilf || iHii! L.' _ L' ' 'X-: ■xxx Drakonit (20 BP) 

Drakoniter påminner om krokodiler elli| 
stora ödlor som går på två ben med vag- 

;x:'x.":x\ . ■ .- ' -' 

gande gångöll svängande svansar. De är 

'■■■■■■ . SfiSj. i::-'": : | ' ' : i ' ' " :"- i; '■+). " ■■^y^'':. ..." ' ' l-.-^ ! '" . -. jlj |^ " ■ ' : .- : x.- /, : , 

Större och kraftigare än människor och i 

:V '-- ; ':P?#ixx: : :f^'^;x-:: : ■■ ■ ' ' .'.XX 

^§^^'MÉ^^kdväs^hiS^^M I staden 

IyrfXw + j ^ ' ■'■ jx L . 

Jever drakoniterna ganska 

:.;':: : ^;: ^: + >X JK' V\ "^ -X<£X \ J5; ' X ^ -.X ^?^^ ' X^kK.X V' ' ■ "f"* "■ vX^W^fe^^A^ ÖftSS 

; äyskij|||; : si:i|i;egen 

d|lf ined egna löpmäri^ egna lånlyella- 

re» värdshus och tempel. De är rl^cket 

XXvTXX 

stolta över sitt ursprune och tål inte att 

X .V: ,' *^^ ' 

nian kommenterar deras utseende nega- 
tivt. ■• — •.•—■■ ■.-.....,. ; -x s X-x-X ■ ■ ■ x-' ■ 

HL _ Jtr . r . _ -x,*x :;X"X 

X""\": ; - : 

:■ -:k»jk-, 

. . t'; : 

. xxxx 'xX X x-x 

. X. . 

X XX' 

x :-x- : 

X" x:"x 

xx.'- : : . 

L X L L X ■■ 

x.x:^x 

«SgKw^ 

.::■ : x : : : x" 

xx: '"X: x> t ■. -L. - —■ : x :■:■; 
x-fSöxE :■: ■ x.:-: : *K« xxx rfM'>* ■ '.: x 

■ 'X 

:■: ->;--: 

..x'"x : 

■■■■■■■/ 
X<^K*ft; 

x: ■-^-. ,:x:- X' L X Xx 

X . X L L.. L x n 

: x.: ■ ■ : x#x-x' ; :xx : . 

x.-.Vx. xx. - .' . 

. -X x x-x-x 

■X«rK«K '■ 

mm < ■,',0x0; x . , . 

x : 

XX -x 

'::, ■-' 
/X-XX X.-X-- ■.■-.'.,■ ■ 
■ ix: k * ■xx. ; 
x.xx ; i ■ x ■ ■ 

X " X xVx_x x .' 

X'X. 

■x-x\ _ - _ x- _ ^x _ ' 

XX X-X-X- Xx. X, , xx. -^.- 

■■..■■■.:■■■■■ ■ 

: x-x ■, : 

x- xxx. 

, «'K':->K*i x-x' :■ x : x ;■■: ■:-x: ■. ' l"l' ■ .-. L 'x. x.. X 
" ■ ' X": x 
... , : täfr Xv'.-. L V "T J -X-..---X r^ L - T x L » T r L - L - 

:£ _ ■ : ;ö>ä^v,«; Simma är en primär färdighet för ■;;■;: xx x L " L . "x- L - ■ m -■■■:-■■, .VxXv; ■"■; X;;-._: x ; ■■: ■x-x-',,: 'X- ■: :«ÄS>: DRAKONITER, MEN RlDA ÄR EN SEKUN; 
DÄR FÄRDIGHET, Xv*X X-X-J ■»K-W^ ■XX\"'X- Jx:: ■ ..■/: 'x:>:x; b :xx. ■ 

.XyXX-X,. x ■:.-; :x'. x-x- 

■■•-::■■;; Coblin (O BP) 

- ■ : x-;: ; :'X : ;"; - ' : x-x : ; : x : x^ .: ; ■ 

■ '. . ' ' x ' ' ■ ' '.'■:": : '":';-;x ■ ■■ :■■'■ -x x ■■ : . ■■:--;-:, ■ '■ ; ■ ■ ■ ' ■" :--x: .'.-:■'.■ ■ ' :' 

gron a ktiga Éi^^^^^mK^^^^^fåm. 

: ., . . ; :Si : , W : : : . ;: . : ..x : . ' x : 'x . . . ' ■ ■ '.:■' ; r^ ^ I-"' . ! x.' Ijjrf 1 ; ^ '" 

ratt klent Byggda. De är llmä|| sedll 

X : 'xXX/;> 

som »fefelleliÄiÄliilKf ^p3P lista '■■ X' -X '-x::x: ■■ >>, 'x": " 'Xx^ ^iÅNGBÅGl 1 ÄR.Ei ? ::iRIM 

"v'a'^ 2£Xv'ä*-' 'W**^ i'*<*, + ' ' M* H * H *l-! + ' 1 ' ■ X **-,, ' v"",- + X^v XX'X. ,'^-XvX"!'- - ■ ■ *X*-X'*vv + X''X 

FÖR LJUSALVER, MEN RlDA ÄR EN 

SEKUNDÄR FÄRDiiHiT. X XXX 

cx\^x-: 

■x.," ■ X 

x.x: 

_X -X':;: : 

. : ;":»}:f: x ■-x. :o: :■: ■: x ... .,:■.,:: 
J x:: : x^.M; 

xxx-:";xvX- 
xxx,oi:x:x 

■.■.v.v-^v/f,-,'-. ■ 

xX'X':xx x : 
"x l x:x<^k;x TXX T X'XXX 

^x-ioxx 

'X-" J xxx : yjyss 


"x\ ä x :, x. . 

:xX'K*xx 
. ■■ -.-,-. ,-+-.' 

..■x .'x-x".' :vxvxx-:' : xv x xx ■: ^X _ X-.- x"x _ L ' :, x': ;jx*x'x-x'. T v-;' ■ ; x-x,v:x ;.vj;»x ■ ■;-" 
xx': xx:x-:: 
.-x' X',xX: 

;X X;! 'tv- l ! : x 

": : x:x: ; " *xOS\ '''^'XXv^X >■ . 'XX: 

. . 

:- : : 

: 

\ X xX'XX tjuvar, tiggare eller ; gäifi^|jÉip|^; ■t. --x- i-:±$& Stcidsalv (25 BP) 

"■-'•['■■", xixx----'-.:"' '-^, '-x ""x>-x"-'x'x'X" : :'x' ' ■ '■;; 

Stadsal verna är antingen infödda "yng- 

ar " ( lio^^lllS^^^^^I^^^I av de 

T -^K*i;X^ J " ''X<JJ> + ■ ;■■■;* X*- ■ ■ -''■'- 4 X -.;-...<■ H -. . . . — ■■!-^ r "- '-.■X-X'%v-"- ->:--T , X";'X', v -'j' ' 

pliiTT E¥ liililrRA när de skapas. Under årtusendena har de nästan utan 

■-yX-yX-.l-./X-.-. X£^:X£X> : ■ :x: x..x;-x: >^c;x>j ■ ■■ L .-X- -L- . xX ■;■; £É:Jx" A x J ' xoXvXX 

. xX-'X" ■:■> 


X xX- vX'XX''Xv' 

L L .-X-.. X ■ X '*^ 'llV^I^ - 

■ :. :x: x »:■:-. x ■ ■ 
KS? 

. x- X'xX 'x _ L--X- ". . *T X x n L~_ n :■■:: . 

L _ X 

■:-x .;X'X 

: -xx":x. ■:.:■:. 
'. x . ;-x- ■: ■ yyyy 

H ■L L' "XL- : ■ : x 

x. x :■:-:♦:■, 

^ x■.-x■^ L >n.OÄ 

■ X.x. x >J ■ xv, ■: '-: x 

X-X' X'-X- 

. X j 

'■x : --. . . 
-■' "x-x X xV 'X '-xxo: x: . XL, . - ' X n x>xx x '■ ■X X-X 'XXX ,"W L x*x *' X- -' x ■ i: x,-x--.-'" ■ 

: 

x'.* LL J L . '■' -X' .x-' ' vx-X-: -x-: 

■ XvX^-X ■vx x,x - ■ , ■ -x ". 


■ ■ mänga av svmxmmmM^mm^ ipipniiiiiÄ 

"*";: :'"' :-■:;:..■ ".-.::;JgSi y ;x^x^x^x^;x:"x:'' 

ner på ^fyff'^^i^^^^^^^^^§ : 
(tån stadens ^^^^fy^^^i^^ktixy^ 

yy L « l« .„i . '"* ' rvMv 

ten om att de äiiäddi för solei. 

x::-x-'x":>;-'"'' plSiiiiiÄiÄ^K& 3älSilSÄi undantag blvlt öfantlto i S 

mögenheterl^ 

vin , k vinhb f ocli sång, ich vinner t ill b aka | L L L L . L L-. J L---L-L J — | X*. * x* 

■ xx- ■ x x ' x.X'Xl" x: ■' 

■ ■■x-::!-:x- ■■■ 
■xl ■ x xxxxx-x- :■:; X X . . . _ . . . . _ . . : .xx- -, 

: :'x...x 
■ x: ■; xx x ...... . ; .x : ' : x';vX^' : ■ ': : . : x''X : - +T ' n *' :r ■ '■*'-' ■ ■■■ \\v,xx vXx-k^ ,.. 

: : 1 ^KH^I^^mES Äk a v ■ IK av . 

. ■ : :T ,,, ■ ■ ■ :■ ? ■ iui ^xx;-;¥- ■■■ ? i ■■■■- VxlVx .-,-^-x' 'X--X xx l ■. : -■xxxx-.x 
x xxx: xx 

". L-X-X.-.X L-L-.X-X .." 

■;i;:::x- 


-x"x ■ ■ l" 'XX-Xx 

L- — X-.-.-X-X.-.- 

X-'X'X'"'' ■ 

■xx-vx-x: ÄIWGI, ETC xxx: X"l-X." 
L..-X- L X L - *-.' ' ;;.;■ ; KAN ALDRIG BLI X-X'X ..:.-. fjyi yyy 'xx-.- 

'",:-.-,■ vx x-XX 


.-:, ■ x- 'XX x, xll- 
■ ■ ■ ■ x" x-x .;■ ■ x 

" "X^VxVi 

'x-:^x-: . x x, 

■ ■ 

vvX^^X-X'^ 


x ■:■ 

Alla gobli^er har mörkersyn. 

: - : :': : -X:.x : :, %&*4%M$&r- •< -.-. '•'•&$*&£ 

■■-■■ ■ . ■:'■■ .■' : " : " :: : ■ '■■'■ . : . ' ' ■ ... ■ ;••'•■ ;xxxx : wy 

■XX. itiSiff x**K"x>;- ■: x-': ■ x tt vXWXOXSV^' " X x-X- ,' L . 

x:x:kvX-x-x x.:xxx 

'X":x- ■ ■ 'Xxx - ■ , L ,-. L x L ,-x- ,-.-x* 

■ X ' "x^VxSX^^ »K«J mm :vx« x-xx ^- '.x'XX- , :■ 

^■'x'' : ■■v;>v>;: «k»a-;väo X*XXX-X'X,''X-" > ■;x; :-x .*■ .- L ' l"l ' X ' x ■■ genom bank verksarhhil och handel. De 
utgör därför överklassen i staden, och 

■x + "x^t>k : ■ :. ;V,xvJx- L l' 

fTÉänniikor för dem är I pliicip liktf digt , x'xx*:-X' L-l"l- " "l-l'. t x"l t "x-x- — . 

x»x:r>5 ,'x'x^x ,*',' ':■; : ■x'': xW X ffiH ■ L : ■ , . M y ■;■ x- ■ xx 


-.-x . l"l' - T ' ■:;x: ■ xx. 

■ 

■ ■ xx' : : ■xx-xx. : .■■■ . .,v,. 

.. ... . . . 

' ■ ■.,. ■ ■ ■ ■ 

x' ;■:■:■: ;:■::::>■:■ xx x xx ii ■ ; ■ ;-.-, : x : 

.:-x;:- .■'"■X^ :■;;■; 


■ ■■ ■ 


, >x :■>;■ ■ K&j """V ""l^ : .. : ■ '.;■:■ X' '' X L L L,-' XL ','': ;x ■' : ■ ' : :-''-. ■■■: X LX x 1 :: :■ :■: ,''''--. ■ :-■■ ''. . x'l "'T ■ L >x-x: 

■ X L 


"■". XXX-' <>y->y^ 


Halvalv (20 BP) 

x,Xt:;.X-X 
■ . ; ■■:■ ■-■■; ; ■■ . . .' X''X ■ ■ ■ '' '■ ' : "' ' " ' ■' ' ■"-' 

t halvalv är en korsning mellan en män- 

if,Y/ft>y ^j"* r' t --' ' . x L L ,' x *T .-.". x 1 * x'x x l' L x l "* ' r "'" '"*''"' *'■ ■Y|'( - ' ^ ^ 

niska och ett alvfolk. De är kortare än 

■' ' ■"'■ " V L XL--;:' Vx. VX" 'x ' LL 'x L 'X X ^X ' ' ' ^^ ' ' 

alver och klenare än människor, men ofta 

' ,■ f: ' \.. ./x' „'J " ■ " ■ ■ ■ Ya 

begåvade med sällsynta magiska förmå- 
gor. Därför betraktas de rned stormiss- 

, _ X;X 

tänksamhet av somliga. De som inte blir 
mägiker dras ofta till karriärer som tjuvar 

■* , , ! . . _X ■ ■.'■'■ -■ ■■ ■ ■' ■ ■ ■ ■ ■ ........... 

eller lönnmördare, i ■l,-:--. Människa (15 BP) 

I stlieÄiSirönopia samlas människor 

": . :: " ' 

mM^^^HwiSBNm alla kulturer och XX 'T l '' si! 

..; x .XX . Vx" 
l'xv; "■ >X«rt*. '. xXX :x-T-xx:- ^X-: ""■ 33?.. -Xv: ■:■;;":. ■;.:: 

: ' lX"x :: ' ■■ ■: -. ; X"'> ■ x: : x 'xxx' xv: S^: "X ■ .,-. xxxx.x '"- x x'xx:x 

. . l-.-.VxWl. 

X VXwX^v X-..vXl ■ :-x-' "X \-x. x-x-x" ' 

; : . . 

■xx- ■ IX"'"- <"'• ä\v;v:v; 'X*X V _ L --L---.' 


: ■ L v'XXX ■■X-: L '.''X-'- med alla sy slelsllhingar • köpmän, legok- 

'■'■! r x. ..„■■:■■! . + ■. , , - : : !"" - ■■■■ ' ■■■ - ■ - ■ ■"■ :: x . : ... : . "x , . \' ' ' £ ' : " * *' ' L ■ 

riektar, äventyrare, lycksökare, magiker, 
lärlingar, akademiker, diplomater, hatiH 

.... ■ . . ■■ - : ... .■■ . . : x ■ : xx : : : : l x. x x : . . : '.. x - ..■■■■.-. 

långa, korta, tjocka, smala, smarta, kor- 

^^8ra^ÉSp^8|^iS5P^leia, osv. 

-_; ;; ■ : -- .■ ' : . . : ■ ' . : : ' .■ '■ ■ ■ i ■ ;■ i ■■ ■; ; : _ ■ * -- ; X; . ■ '■ X y ■ ■ :'\". L L X.X L r. x ■ ■ XX" ■ . ..' .StADSILVER:,f1r:*:L:5: : PÅ SINA SLAG :: 

yW^-^mm, ■-■-■■.. ' :: -'--x:..xr. : : : xx;-: : - ym 

SLAG FÖR STARTKAPITAL. 

x :-''x-"x^x;>^> Vt in 


■XOX' X 'X ytfy XX X : xxr. x ■ : . ■ l" L ' "x L L '■ ■x,'x. 


..::■: "Xv -:x^: ; -;:-:x- 

:; .. ■ ■,;■..■:■.-;■. 1 ■ ^gWj 

'■xx-Xl x<o::x-/.^": : jx-x-x-. 

x: x: x xx l"xx- ::. : x X : l l-XvX 

. x' :■: ■ ■■■■ xt 

■ : ■ ■■■ : 

.-JxvVxxX 

L-Xy>X*X'X XX L'. L L . ■■ L : x" - -' x-x ■-■; x.x ; 


xv Xl ^Xv>. 

r. . V^l . T ^*-*-.-^. 

■:■;. .': 'Jx Xv. ■ t - '■■■■■■ ■ ■ ■ -Xv\ *"Xi"x^* * ii y fy* 

Kjflp X'-:--XXvX'' 

" : - ; '■ ' ' : ' "'' ;, ■ ■ '; : x ^^M^^^^W^ .x ' . .. ■ ■ : 

|pl*Äfli$:;ÄÄ Ålder, 

;x;x::x;::>-^;- - ..■ ■ ■ ' :->>:>-.^'x 

-, , r x . . . : X . 

KANINTEDÖ x ■ : : : x Ox-Vi 

Xl X ■ 

G» 
l' ,: -<X' , 

. J .x' : .'x-.- 
■ -■ x:xx x x :■:■ : ■ -x 
XXvXtoX 

""x'"\x 'X-:->xx>* 
:■♦ l Xv .L . x'xl'-'X 

.X* X\vX>Xv XX' : L-^X -x". ' >>K<"- ■'■"l I^-xvX fri'.-;/. - ' : :v'::xSSSx: . : x 

x 'X x ■ xi i^t- : xx X' X X.x. 

■ L ■ 


. ■ ■ ■ x-, . 

;^^:l ■ 


-.-. lx ;■"■ ■ ,V"x- 

: ■ ■ Hög I ändar e (30 BP) 

i--'!- . ■ ■ ' ■ '■■' : 'x x. 

Högländare är en §i^|i^pk|I^|^gi 

härdats genom l^^^^^^M^^^^ 
ga högländer |EpPj^^^^^p|i:^-§g^ 

staden Chronopia. De är ett störvulcet, 

stolt, hä^u^^^l^^^l^^ tider ty ing 

i sitt land. De 
: ■. Vx*v; : xx x x. ats 


L-- " -X-L - .-. ratt 
■xxx: xx..x 

■ : ... ,' «BSg„v>:- 

'::'-, x' : : ' ' 11 O IIP) 

^^^^m^^^SS^^^xk^s&^^ är : stö-: 
ra öchstll^ 

teinvcji^inlähfg blir de som 

W^^^^^fi.r^^^^J^^^0M§^ gruvor 

WÉä^igmi-åd^Ktårm : sta den ( MAGI, ETi| 

/ SJ UiDO;Mg| INTE EN S DÖD LIGA, 
DÄREMOT BLIR DE SJUKA SÖM VÄN- 
LIGT. " "," x ; x : x':'"' ■ x- x' x" : x'. ■ x ■■ ■ 

.xx 1 .' ■ .' .'•vJAtth^ -■ ■.- 

.-^L T . T X-X-. T ^L." -X - .' "^L T -X-.-.-x".- ' ' 

l'X: x: l x. x. xxx-xx ;:-> 
xxx-xx ^M^x 

:: xVxvVxVXXX-lX 

.'.'■ x.'.'x ." x . . x ■ l'l* J-." 

lVXvXCvKvXvX-XXvX-XXXX X'X 

::x"x-xx"x 'X"X'X';x 

L . X X . T " -. T X-X-. n+ *^'.-^*^ T --.-L T ^|Tfc- r rj-. > ^^x'.- -L-.- " n L _ . 

X'xxxvXx: 

■■■ x ■::■:- x: x xxv^xxvxx x x: 

■ _ L T ^. X - .- L-X-L-L—X-x".' -X _ l' " X _ . " L L 

xx xXxXx l L-X-: XvXvxx-v. - 

>X?/X^XX:'" : 

l. '.xX- x/x xvx.-xxx-x-x^x^.x. 

vx-. :: 'X, 'X ■ ._'. fl. Vfl .-»-L-, ;:l ll', ; : '' : 

xV : ; ■ ■ ■ x k 'XX >xVX : vXvX ' ':: : : 
:v>:>: 
x>ix 


. L "xx.x'' ■x":*'x,'^": 

L-^X.' ''xx V' LL ^.V. 

x"X-'XX 
l^V xx " " 

lX'X« . >xv;;v ■■ ■ x- XXx.XvT." ' ■ " \' 

L-. T X-X-.-.-Jx-. T .'|x-.-l'lL T L- " " " 

xxxxx-x ll: ■ lX. :x "xx x: r x-.-. 

■ ----- *'-. 

: ■ ' xV xV :":■:' .'.■::;' 

■ l X.X''X ■ l X'X 

: . : x ;x 

■yy. yyyyy : xx^x ■■X :■ ' ■l ■ ■ xx-': x ; Xv- xX Xx \ ■yy-y-y^. 

■x.x xx x ■ X Xl X . ,V :■■■"■■■ ■'■:::.■: 

rAWt . » x i » j-< . \-fl-*-*\ - l L-.-L-.'. 

xxxx ■:-:-:■; :x:ox: x: 
■■x:-:x::x^Xvx-X'XXx;; 

r x-.-L'^X-. n ^^X^-L T X. .-LX-XL 

x ■ x :■:-: : : :x'x"x: .-■■-■■-■ ■ ■: yy, ■: L'. X L L. L : xx- yyy yyy ;*vxv:x':x"X' 
^x^xx : x x r-xx ■ x ■ " ■ '.x ■ ■ XX X L X' 


Troll (30 BP) .-- V . l"xx-l' ■x. x.x.'-- :":':.:. 

ll: x x: lXx 

■ ■:-. ,y, ■:x:;x- ll 

L L- L L L 1 .,- ■ ■ l X-.- ' 

KTOÄWXX 

x ■■ : 

■"■ :■'::""■ '>x-:: ■ ■ ;•:*>:■ XvXvXvX X-X 

.■x : ■ x. x ■ ■, ,l :■:■" . xxx xx-: 

x' l". . ' f 

yyy y l l x L ■ ' L L xv; :*rt '■ ■: ■xx x- ■ ■ ■■ ■ - :o';'Ly..- 

: Ser man ett huvud sticka upp en meter 
högre än resten av folkmassan r>å en gata i 
staden Chrönoiia har man sett ett troll. 

' .. m . xx:x : 

Tröts sina enorma muskler och längd på x ll ■: x ■ 


■. lx-x-x:^ :■:: x : 

l. x^ 1 :.:, 

LX _ . T ' -X-L--X-X-L- ' 

yyyyyyyy X 
X XL' ■ 'Xx ■ - ■;- '. : ■".- l" - - L ■ ' . ' ' L . l" x" L ■XX OX yyy' ;■;■ x- ■ 

mim ■"'X-v L X XXX 
'.''X^^M LL X L ;;■ x iv;>/;; 

>>x :-v'x v:*x : ; v. •?+&*; 

yy- lX x ;x-x- 

: ■ . 

- l Xl ■ ■ x ,x l yy x 

X L ..■ L l". "L-X-L L." " i ' l' " l" L ' L ' " ■ " L 
L L X L X 

l"x-.*."^x^ 

': ■ x 

>x' X/X. ^rX'-. :■:;': . L :-: :■■■ : ■: :■:■: xxv.xx 

:' xxx: ;■;:■. vi 

. ■ — '."r' 

» - X* A% v< % 

r'**-/''— x lV 

: x .yyyyy. l, x vy,, 
yyy m% 

XXXvXX \.; .. x . ■.., XX"X. x ■ .,■ l' 
#O^VÖ*«'*f L LX». X xV " 

X. XvXvX 

-Xvxo -'%'. _ * , -"('*»^'* r '^ cOlC 

l x .'. vi"iVi . 'X' 

X-L"." ■ L.' "L-L" " ' l" ' ' ' 

■: ' x , ■■■ 

L L ' L L 'x L. _ L L L' 

;. yyy, x x:; x xxxx 

L :;y,;., ■. ■. ■ "XL L- :vx : : : . : 

X-XXvXvX-X 

x-"x:vX-:.:l : IF ;vx-: . " 


X'': :■;■■ x ; l' l:. ■: ■■ 


'X ■X„Xv yyy. .vxx : BBH :>;:■ :■ : ■> ;■ xx xX L X- L .*. . X L ^.^ L X L X . ~ X L . ". . . L . L^' L X . 

f . • 1*V['- "XL 

xx ■■■ . ■ 

■■ ■ ■ ■ ■:■■ ■■ 

■ ■ ■■ -: .. :■ ■ ■. ■. ■ 

"Xx lx :xv 

. : : ..:.■:.■;-. " 

■:-.:■ yy>yyy- ■ x y,yy*yyyy ' 

■xx-xx. ' ■ ; ,";■::■ , . 

'■£ VX Vx . v ' 

■ "X-X 

■x L X-L-L-' L V :x:,;< ■..:,, 

■'■ L x x 
■x . : . X X X - i ■ : yy 
x": : : :;Xl.- ■'xxx; ',-:■■ ■x .-.-x' . yyy. : frfVttK 


xx 

: 
■"■'■ L- xX X : x:;:: x-; : ;x XXv t x„: ■ lXT-XXx^vXv' 

■,;. ■■■'■ : ■ x.. 

lx l x. ■;:: xxx: : 
xVx.x"- ■ "XX 

L 'Xl x' ' 

l l '>x-:v LL ^ X.' ^ .,y^;:. 
:vxxv< ■Xv- ■: l x, : .x:.:. ■ 

xXXX-XX X 


L—XX .".XX ■xx :■:■:■ ;"-vXvx;:xx-:^ L J .' L X J X-L JL l'x.'.X l'l 

. yyy x ; . 

'■Vi .. . xv. ■x. >SM ■xx-» : : .. 


..x ■ , r> x:x ■::■: : x:x x.x< 

X: ■ ■ x x ■■ ■ 
■■ . ^".'AV, .-, . X . . . . ~ - . _ | 

. ■ . r ■ ■ '■-—.' ' .'.'n ■ — . ' ■ l ■ ■ - H - + + 

uppåt 3 meter ar de oftast vänliga, god- * 
trogna själar. Tyvärr är de ofta lite FÖR 
vänliga; de är mycket blåögda och lättlu- 
rade. Men OM man retar upp ett troll 
(det går med mycket möda I är det för- 

■ ■ ' : ..:.::■ t . : •:■: ;■ j. : \ : : ■: ; : ■ ;■ ! ■ 

modligen det |^|aJ^ÄI^pii|iviet. ^ De 

L . . . .V. . X' ' " J L ■*'*.-. 

arbetar ofta som dörrvakter, gladiatorer, 
legosoldater, vagnsdragare eller hissköta- " 


'■ * "i ■ b " r . ' vx ■ v- 'v.v *'. %+ .v*X \* H + »v" V-X ,r T vy."' + Vtt ww v *" >-v'VtVM;v ( 

ÖM ' EN ;EXf RA B ONiUSÄilSÄ; SITT lÉll 

"V V;\x*V"'.x -x-x. " : X"X. ; :: . x ■:-, ■ ' : t >J"*K/;KWjj'' 

I D ENN A FÄRD I Ät||:|^Jl^^|^^^ 

x . L , . . L . x * XXX'X"'X 'X X'XX'XX. _ _ ' XX X . . ' _ L "'V,,' X." XX X ^ ft^S I". ^"' ^ ' .C XVXVXVX". XXX x' . < 

FÄRD IGHETEN BÄRlÄilÄi ħtÉliÉi > "rfiOT £v*& M*äi ■ " :"xx r>"v^Xv:-xox<xx'x kwäv;^-'^.::" 1 : Jxxx : x : . : x-: xxvlvx.v : x"': : v.-: : 

ut. De har inte särskilt mycket .hår, of|!§§j X ■;:■: :: 

. .X L.. 

:xxx x:;xx*. iÄv*?v.r ■ ■ ■ j\ ■"■: XvXX v. xxx •»ra 


SÄRSKILDA REGLER VAD GALLER 

;, ;*; x . "VÄW* . Äv^v^SwSW'^ ... .-XX r X X^v^Jxo." **. ;*X'X> 

TROL m xx. :. xx- 1 generellt ganska barnsliga ut. TrMs sitt f |i 
utsetidi : lr ;:: vrJngöserna- respliBliiBilh;;; 

■ j:v;v;«K#K, -xx'-*^: :X X, x: .xx: ■ ■■xi-xx- 

aktade köpmän i staden Ghronopia, mäs- ■ -W .... - 

:-yA\.\ 

L L XL Vx'* L 

: .:■;:;■;;:■ - : :v; r .:: : 
ix 1 "-';"':"""-:^:^ 

LX _ . _ .X _ X _ L - .' 

; : : : >Xvr :■ :' 

- --■ l t ,- T n.- w .- -— -,- T — n H . 

j ':;r^::'>x:^,:',*;;:,\ L j :: ^x-x^-^>rt k^x:;^ ':-:, : :ö::: :n : x- ■ •:■:• ■ .-&:■:-; :x-, ■ :■. : 
:< ■::■ ::■■,:■:■■:■ ■■ .,*x j :. 
■:.-. :,.:■■ ■■ «:«■: 
Ii- Oavsett vlii 


■x _ L _ L _ . ■ X _ .-. T -' X _ L' l' 

:■■■■:':: ■;■;; 


.-- y ,';■:,: >, : :. re. 

■■...;.:■■::■-:■ 

■ r '::■"::■:■■ : ■ ■ • BÄRSÄRKAGÅNG ÄR EN PRIMÄR FÄRDIG- ■ . ■ xx<"'".- : :■; , 

: ■■ ■■:■: ■ ■ 

:■ i':-;v: :■: v:-: v,-:-; ■<;-;■ 

^' x _ x iÄvfr ,'" ■ ■■, :■■: 


:i :i: Bffffl HET FÖR TROLL, OCH DEJ^RDESSUT- : x : :\v L 

■ 


::■ 


■ ■■;:. 
:-:;^!: ■■■■■■■■, 

■ :■ x:: : : 

■x _ x _ xx^x-x'. I — f"x ■ -..-X _ X _ X-^X-L T .'x _ x'.'. 

'vXvxWxx-ixX:'* 

■-: ■■■;, :: "■■, :: : : ■: ;. : 


wongofi (O BP) 

Wongoser llilw^ii^P^^^l^ä^K 
med breda munnar ocK : |||j^|sluttar||| 

ansikten. t^B^^^^^ä^l^^0^ 

:'':■■■;::;.:'X^:'/:'^^ ; ' , : , 

ga ]0mt^^^^^^0j^^^^^^^^^^^^ : 

. : ::V: : :\ l : : ; >*; : : : : : : : : : ::"o:-,v: ; ::':v:V :;'Å;. , : : :;:':';;-';;: : ;;' t . j||efl||i 

: i|^||||8iiHi|P sor t>lir de ofta rriycke| 
visa via llii iiÄ il ::: : x- Wfl "xx,X- 

,■::■-/;■ ■VxXo;' ■; ■:': : : : x. : :■;:-■; l^ÖNGÖSER FÅR EN EXTRA, BON US W$ 

■*^* A* »I*T *"x^_l" V. rtV' _1 »V " " 'VVi lV.V' , . , . r ."'V ■ ■ I ■ ■ — ~f. ■■—.■+-■■ ■ ■ ■ ."+- . "*.— "^r _ --V-. ■*■»■, -+ _ r _ , _ #-r _ .-^. _ T r _ . _ # — _ , "V - + - ' . * T T - * * _ x _ - r H . * r . * w - . + 

lif JiÅ sitt FV iKöPsÄNÄR II ska- 

Ä 11; IIGl , ■. .,.,,. 


: :*:■■:■:■:*:* ::-./'x- ^S** "■:-"■; :■-■ :, l-,, h \ :■:■:■,■, ''xV ,,■.■: .-l' X _ L.' . ■"■" :" :■■- 
xi ■■:: ■: . xx ;►:;■:■: 


■.':>>:<•; L . X . b' 'x ■■ ;■;;■:' ■ 

..... 

:■:*■>:■:■"■: : ■"■'■ L XX X L X X -"x"x X .'. ■x^'.^ L^ L ^ "x" L\\".' .\' 1 ",\V X-X " 

:; >: ■ -:: .... : ■: ;:- - ■ »; 

■--,-',-.'.;,-.; ■■; 1 'V;.d-.; 

■: : .;.;■ ,:■:■■■■ x- ■:■ -x \ ■ :■:- :-:■:►:: .;■■■ 

l .". T x r * .■■— x _ l' ' l. _ --x-l _ l-l _ ll' 

;:,:*x,^: . ■;■:;; 

■ x' . 4 ' Xx-:' , LX L L ._X 

:■'■:■'■ \ . :: ::::■■:■: 

L. _ X _ X. _ L _ L _ X _ .-- X L _ .X L - .' ' X _ . _ ' L _ L ." : v:'x\ Lx,-:: --x\"-. [■i:::: ■■■-■■■t: 

:,^:y*x-y 

; "x-:v:v^;< 

: «S:« ■: ' ... ::■:■:-: .■',■-■. 
.. x -■. 


: :■ :::■:: 

;::■■■:■ .'■::'x,. 

. . .■; 

■ : :: 

■ _ L T x'x' . 
X-^X-L - . V L :;:■:■-... ■■:::: . x-x,*^: 


■:■ . :■:■::■.■ :■ ,,\OX' ■ . L x L 1 x 

. K«fe ■■x; L -. : :; W<"^5 »;;>:i//^ ;^*>* ;:: ?: '<*,-:': x: F x*x y-x-: :v::s-; ; x- : ■: &*S: :,.;■;: :. xX. x.. 
■:■;-:■:■ ::■-:►: »»:■- »^<^x-x&.: ;■:::;: 


■ ■■■,x i : :■;► : 
■■■ - ■ ,■ 

,.: . 
■ ;' . ■ 

': ■ ,v. iVi ,f,v *- ,, i , i V;' ' x " x " L 

:..■■■■■:■>::■'::■■■■■':: 

"■::<::■"■: 
vMWWXwX' : wX«ä £x- :■, 
■ :'"",' L 'x-::'"' lm-mk*:^ 

L L X _ .-X _ X-X _ . Vx _ X _ L _ .X...X L X L . 

:;:;::,:-v:;:^ ■■.■ :■;■ ■ 

,. . ■.;;■ 

■ ■::: ■ ,,:v>:: 

;"-;>-.';:- 
■ : : : : .'. .■ 

■ ;■■.-- ■■■■ : ' 

.a-a:, a-. - :■ ■,;::-x- >, . :;■■■ 

;*>,*x>: : : 

■ ■ , ■ ■ ■ . ■ ■ , -,-.-.- - ■ ■ ■:■■ ■x' x'x ■ -.■ — — ■ .— ■. 
.V" '■ ■ ■ L _ .L _ X L _ . :.x 

;■: >: ■.-.' X-X^L - - - -'* - . V L x'. 

■; ■ L , -:;.;,■:■■ : - ■■ l »x«wf;^y K-?, :<•:< OXO^"' ' ävX-Lv:;^-:-;::';:- 

.Tx-x Vx - . T . T x" L - *-. r f x-J^-x-x^i' rx-x','^, - . T - ■ ■ :■:■-,: ;w ;:,^ t ov: 


■:■>:'. . ,<*v. :;::-,: ;::xx,vxX-xx n 
, , : ■ > y.-y* : ■ o ■: ;::«Xyi .■,^--\ ', : ■;:::■ . ::,.x SijS . v. ■- \ ... : 'SWft- -x _ L^ T x r rt 


. . ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■:■:■■■ ,« : :■ ■ :,.:.::,:■ : 

;:. ■:■: : ::v';i;: 

:■-:■:■: o,::::; 
■:■:■:■<;■:■:■:■;: ■:':',c*;-,. !, ■ ■ -;v. : :\- l , l l- -■;.■ ■ ■ v ix : 
. ■>': ■: 'fiy. x : -: ^>:-:-: ■:■:-: : : ":v:o:, ; ■: : : j;- :. i-:-»»».* .x. ::: 
fiyyy.y. ♦m-:v .to:-;- >; 

^;:«- :■■:■: 

■ ■ . _ x .■.—■.■■ 

;-: :::■,:■ 

— L _ X _ L^X-X _ _ 

:vJX'?xwxo; 


-;»:< x > x: , ,<:-,■, , : 
. :, ':'x'::"x-X': x jx^,' x^:-:„ 
Ä8l ■>:■:►; 


■"■■■ »:<♦. ; .: %M ■ >:■;■: 

:vxc T — X - * l'l _ riVx , *Vx> X 

v; : .. ::■/:■:: : '■■"■ y ' 
■ y : ... : t ;. b ■ 

. ;:'< ■::. ■. -.:.- ;:. , 

:■ " :-::;::'; : -;:-:^:v:v 
■.vä'. ■:■;:; ■;:/ >x-. ::>;x^x-:v -xXi-xx;: \-:«5x<*5 

;■■■;:;. ., ■;: ; : x :■.■ ■ ■ vx : :;x: n : ;■■'■: : .■;x':"^"-: ; 
' "xxx :■ 

XX' 'Xv LOx--,' :vX ; :' "X' X ■ ..:■:■: 

■X':\'X ......... .;-:x:x"---: 

;;;■/■;;■;;;; : : 

^XXXX/ ■ : .x ■XxX"' ■ >XÄ ■;>■■ :.x-x- Vx-x^-^f »:«•! LDEIL 

^X L X X L X XXL "x-X^^X-X ^ X -" . ^ Vx"x » X^ \ » X^^ ^' x" ^ ~ T X^^^^^^ xX' x: xx x: 

' X X - L _ . ' 

X v-Xvx- x:xvxx'X„ ■-" :■ ■ 

Din ro 


;oxv- :■:■ 
■>::■: x 
■ ::-■-.-.■■ 
■■■XX-Xv. ■■ ■: ■ ■ -X-. Din en k i aiiiise töäpiil 

: ":'x : X'\ "'"V ." " :: xx.' :""Vx : : ;\' : xV: : " : :-;: : \v 

Punkt. Sitta i >x$ x*x, >,x 
1^ :^x^x.v;, 

■x ■x:x:-: x X'X>x ■ x- ; :s är "vileil- x:- ■!■■.■, 
x¥>x<<*: 
X _ .XX . '.X ,vX 

.. . ,:. .:: . 

:-,-w>x-.x'-,x T -x-:--x-:v;: 
x-^x- 
x ■ ■ xx x: ■ derstabellen" ifltifföch se hur sammlli 'tt*~ r \ j;> a# . , l ;\ ; a ■* :# i-'X' * *x^ : , :-^?x t "*; , t» ##^ »v*> * J ' ' ■*♦* v"T,'"*' ^^vmW'"^*^'**'^!^ l ' + '- - '"•- +*■ + x**X.*-"*^I-" l ' ' s 

han är. Använd den nedre gräriséilden 

■ ,-- ri ■ /.. ■ : x-x'xV ; -;- "^'x:;;:-: : ; : :j : ":. \ x*i'i ; V: vx: : : v ♦'■;v/^3vS*^v i ^': : :J|: > xw:^| ? :Si;X&: "'^x^Vxv''' 1 '-^"^;'- . . 5 *'i1vS-i^i^'* - 

vänstra; sllfräIlx :: ÄhlI:;exlni|fe ::x:x 
X'. ■ 

■■ :■;■>: xo; 
■■:.vXv:'X':x:'X- 

'X'XX»X.<<}X^ 

x,x:x tt Av din roixpersons allra vikti- 

■x^x 

gaste värden är hans åli^ 


::■"■:: »:<■ . är han 4 1 ar gammal . Skriv ned ildliill 
IRält 9 på rollformuläret. Gå därefcr 

:,-". y '?;> ' . . : ^xi^^ ;i X^S^l/"!^:X^' -: : v ::> : : " :■"■■■ '----:■;■■;:-■■ '-"■ :o^Sä 

direkt till rubriken "ExåiilBP och startkil 

XvX , x-x. x'xxxxx L-; xxxrx. xx ^'X^xixx^x^vxx^x^xtxx^xi-x^-x^x^x^x^X^x .x ■ -'^xwxxxv.xyx3^x. L . .-i .*.* .. •...:.,., Den avnncer cillmetiael 

Stipett äliÄÄed- hjälp av "Alderstabel- 

:xcx:^Äifc^*- 'X'^x- x v.*x : - : xx . xx-: xcx x< Xi-x ::x:: .;/;:;.!'■ :xitvx x-, -x-^x xxy x, ,*■ x ■♦■x- :.^ ; 'SSx*,- " * 

*.* ^K»vSWxW^X^X<^'X<'^^X''X'^:■X;■;X■;XX;:;X^^: x*v; + ' ' 'o' y^' : " C'"^''' V**""* '*' ">v*-* L ^'':"g:"/ - rt ^:» - v " l- X v ' i::X*.XX 

tämma hur många år din rollper- 

somlöiti; mellan rasens minimigräns 1 

räns ^^äÉml^^^^^^^i^^ ..:v :. xx 
x:x. x:x; 
;X x /;£>: v 

■ X ■ ■ xo;-, ■ ■.::■ . : ■ : .■ : 
: ■■''■:: . 
».■:%«« . . L X _ X^ <,■"■;■ ■.,::::;■■:, 

: ; ;.?tt&ffl 

■ mim 'x-;Txvx. '.x 

— L L XXX ■' L 'l 

:: ; :.oX:-' ■ ■ 

xxxx. :■':■: ■ :-■■;:■ ■ xxx 

:,: ■ L ' ' ' ' ' 

■xx:-':. ■;;■'. 
■■: xx- - 
x -x-x ■ ^X .'\XX\X m ■ X : " : ■ ..: ■ - ' . i :■ . ■. .:■. k*:*:-: LvX-IX'. :£>??* ■: vxox 
xxx: .. . . ....... 

|?X<«X<^"', : ;; . -, cc*>*- ■ : 
xx-: 

■:■:- ,x. * _ ^X- -L - . - ^ L L V ' : l . l : . ;Xv ; 

x r :' : ;x : .' , x' 

■ L 'x- X-x — ■■ L X L :x:.v: f-ff^W l:"b ■ Hii^^^^^^^^i^BSifflii^i^É^ii X X XX .-..x:: : .. x-- '-x:-: mar oeh vad ha§ kam f '■'- i T -■^: , »x*>. : .x ■ .. x"X' : 
■ x x*;-: ■ 

■ ■xx:: :-::':::x 

x::x:x-::x--x." 
. ■ . 

■.■x. l' l _ l lx _ l _ . _ x _ l l 

x-X'x:xx l .. : x ;x ;x ;;■: 

- ■ ■ . .,:.:: : 

L **,<.*!» L x'L b T . L lJM.VI.iK xvx»:: vy >x 

.:: ;: . :x. ; 

: 

>x-Xf:x L . x:;; 

: ;:. 

.. . ,: 

'"■■B: Wv* -x. ■:-.-.■. x-.v,, 

:■".■.;: x ■ : ■' :■: ' : 

■ v.v ■ .v. 

r ,XvX x-x:- 

Xv;X'XX;x: :x;-x -x x. .. ^x x 

wWiV^ 1 . ■.'.■.■.■.■.■.■/.■; .'.'. x, 

■.xx, . ■ ■ ■;, xxx, xx, x : xx: .xx 

. -■-x' ..X 

x:.-'X' ^x :X'"';x :xx:,..-xX- + + ; 

Äxwwiwx-:;; .-■::.■ 

■ ■ . x- x' ' :■" . .: 'XXxxvX ■ n 

■XX- X"' X'.,.'-X- ,oxxox<*>x .xOXvXxVX', XX , 

x:- x:::>x:'X^ 
■ "X'x:'-:x ::■:■:■: .".t;;xo + ;x'-- ■" .."'-xö.x^ 

■ . : -;'^ ; x; x' x^< x^:Sxw:-:^;:'Jx ; x x . L ;:' y x : *x'-x >; x: 

. X;XvX ■■':■:■. f , . ..':x-: . x X^V:Xoxx^xx^x-:j>Xjv* + '-xo>;v-x- .■'■■-;..■■■: ■ X". XvX-- 

:-- Xv, 

.:■■■■■ 

XXvX K- iv::";: ■■x-;., 

.yX <X'X- 

■■"■ ,X' x- x x-x:- 
X':;x r X"::xxXx j :■:* :■ ■:.. ■: . ::■ ■: .v. .■ V .' :vX;XX 

■:':'x:'.^ ■:-. 


x-x 

■: ■■x- ■:■■-■ ■ 

■ .. .... 

. x . .". ■ . ■ ■ . . ■ ■ .". .-x . x". ■ ■ .■ 

■ ■ ■ ■ : . 

■ :■'.■■ x : " ■ ■ ■ . 

: 

: . J ;:.■ ■ :.■.■;■ - ■' :■.■ ...x:: 1 : -■. ■■ ■ :. x .■ .-■ ■ :■: x: ■ 

xX-xx xx ." 

x:: ;x-x:xxxx xx xxx . 
.... . .... 

:.-x- .-:■ ■::■:::■: -xx x.x- . : .:. .:::■ : 

: . ■:,.■ . ■. . 

■x ■"■: x :::■'■:■■■ ■ x ;-x :.:.:■:■ h ; . 

'■ F y;v>XO>;>v- ' :-;>X"JX; 

: :" : :x:'x: :: x: : ■::■ V.:.,:: ':::'' 

L x'rtv-'*".'-'' bVxW L x-.■^x , , L ,^*x L ^-^*-■X^'^.■.■x■ j , 

xjX-.x' x-.-x: 

^Y-r^^^f " ' ' ' ■■■■■*■■ _ x.x ■ 

xX'X:. : : x:ox vX:x x. 

: ■ " : . : -:V.v., : .vx : . : ;v' j ';v ~\ ; :; " Xv. : , 
; x';': : vxvvx' : ;x : >x'jx : '"" : ■ 
':xx:;-: ':x:vx.xXvX :■:■ '■: ■■■ : ■ : . : . , . xxxx^ ■ ■ X : . .: 

:. x .:.■ :: X-: 

:-■: x X" *x>x»; : ;■- 
■ x: ■::■ :;:■: ::■ 
;:X'i'X 

.. ::,:-'x- ,*, 

.:: :. &m ..■ : 
' ■ ■' ■ ■ x' x: 

:■ "■■■;:x Xv, . " : ■;■:-. ;-::: : 

. 

X"' ■ ; 

■ ■ ■ 

, ''X-X*!" 

:■ 'X-x: :vX. ■;'-..v;-..--"w;:^ 
'xX^XOJX »RMÄWW' 

:■::-;:::: .-.x ■ ■::":x ;-; 

■■:xxx-- j ■ 

■ ■::. xX ::x:':: ::■ ■ : 

■■ ::Xiv" ' ■: ■-■;x-.^ XX<'i ■-..' : ■" ■:■::■ 

':-X'X-:vX x. - ; lv 
::' x ; x ; x : : : 'xVx? 

. :,.■ .: ... ::. X 

■x*x-.x::-x 

■ :■■■■: i 
■, ■■,:..■ 

■■■■: -■ ■; 
i* . * ■ '.'f. ;«;»; :■ x- ..'x:x,. : 

. .■ .;.-■ ■ - .■- 

vi >x*> ♦>Xw wtflsa : -" : .:x :■.. . ■ 

; . 

: xX- x- x: . . . ■: x: : :Ox"X*.-; "■■.: ■ : . 
:. : 
■ ■-,:■■ :x x,x ■ x-x-: . . ■ . 

!.":x- ^ : ■: ;: »k«;- ■. x 

■x.*Xv - .' x.-x :. xX-: ■ x' ■ :. 

■:■;;■;;■■' 
■-■; ::,x. xx>:;x-X\'X-xx 

xx ■ :<r -xx :.-:::■:-: ::■- 

x- .,.,.-. .,,;■ ■■:.-■,, ■: ,x 

^ eH x;:x:> .. ::■;. 

■x-x ■- \ : :-'' I..:!.:- :■: i ■, ft:^S?:«% «../:: 

x:;-Xv.. :.xx . ...'►::-;.:. x.xXxXv. x'^"» 

»bS^X^' wx»x ■■■:■:; . x.::x.x:x 

:■■■ -:v,, ■:■ x- Xv + x,^*;x" x L - : ::■:::■ x--' x 

xxx::-' ■ ■.-::' ; 
x-:}XyX:x: x:x:x L 

-m-^y-y--- i. ■ i :-x:v:^ :■:'>:■>■' . : x- 

b x T ^x- 

xx*X': :;XvX b ». x x ._'x' .■:':: ':::' .:: : x: :: : 

x. //ilVftV x-x' 

X * + "' 

xx x: . 

■.■. _ x _ x n 

;. : :. m 
x-: f^ 

-x, . h vaw, 

■ ■;:■ ■ L -xxv. 
x^x:':x'x . 

. ■ ::■■::: x;-- 
■ x':xx, ■ . ertersom ae ar oaoati»a 

: x ; ,: : :v:: - ;: .. : : ,. L : ':: :: -. : : ;v : '.v - : \ y * w & Y^fWW v - l VS^?" ;,; -vi;-- * '*■■; 

äller i fält o på rollformuläret, och fort- 
x;;' :,x::x. wk»x:v:>: . x: :.., " ■:■■ ■:■■ ■ x : x. ■::■ . 

.XX ■ -X X x>v X. xrf: j3c 

. xx;-x : ::5 ■ .r . . ■■.■ .' ■■ ..■■ 

■X x-vÄ 

■ ■ ■ v."f 

. . ..'x"x'." 'i'.' '.■.... 

: . .v- ■ x : . : xX : x - -.v ., : xx,; x xX xXvXv x 

xxo 

;x:vxx-x x<-';>- 

xvx-:x>x*>xxX' 

x.:xx XvX^oxo: x:. : x: : x. f ;;;x; :.;xvx 
^xcx<*>x«> XX XX :-■:., x:cx;:' 

: : ■■--, ■:■: :■:■■ ■ ■-;::.; . :::■■::. x 

" ■■■■■■■ 

. . . x:xx 


xx : x ;■; :oxv; x:x:-x x 
m Wä stabellen : »x ■:::■.. x;; x-; :■■ ..x 

,■ ■ ■ 

: .::■■:. "" 

::.-X : : ..X ■:::■: 

;::v:x xX^v~x: .■::■: 

b ,,■ ,'xV x .."fx-xVJ 

x-';-: ■■.::.■ ,:■ ■ x: x 
■xx x- x ■ ■■ x x : ■:, .■ . : 

■ ■ Jx:'.'.:.: X--X- "-X-x 

x xx ;::■:::. xx ■■ x x .: 

X'X-x ; x"xx. J,-: 

■x: " :■ ".:■:■" ■..- X 1 ■::■ .^'x^^.', .^' 'x ,^'x 1 l"x'x"x x 

xx x:vx::x.v 

■ . . . ■■:,; :. x-v: 

.' _ x .. ■ 

R»w " x: ,,'XXj ■ \ ÄV» 'XX XX"'-. XO". '.'x'x ...X :x- »:<o.l x .x 

XftXÖX^oX^X . i . x :..xx,X'X: 
XX, x:, x xx 

:■ ::.■::■■■: ... : :-, . < v.--:;. ..X 


. ,-x'x'x - x n X XX , :: ;::-;■ . :■: 

■■; ;x-:; ;«;« : x-x* ::.■:■: xxx\ x :■-::: ■: :■"■:■:: :;:■; ■;:■:■ »;:■■': ,;:■:■: 
.■ ::■: ;xx: ■:■:■:■:■ 

, . 7M*ftOfA , x'^ 

:■ x : -:;.;-X;XX 

:vX':?xo5xS>S ,v- ' -X X xx x-x rt". >^ trt ■ ■ -.., ■■.■,,.. x-:v;x- , -; , :*x^*i ö^fe„;vx: :: ■ :v ' : : : /; : x':x': : " : : xviv:v:v : :-■;■■ »x^^;- :: --xXx ,vX'xx:xx^'X X x x n .■/:::::■ Vnc Vvx En ITIedelålders G Amm al V RxA L D RJ G xX-* .x ..-, «■:■> .. xx 


:5xov -:;:■ X X XX '■ . .. x..,x:x x:x x. 

: ; -■ ; 

■ ■■"■■■ ■ ;X<* X'' 

""'■ ' ■■""' ■■ ■' , . . x ,. ,.-x : vj\ :-■ 
xxi^i;:^:; . _ x . ■ x' . . X . ' f *te^/&?£ ;►: k -':■"■ ' : ' ■ ■■ ■ ■" x'x' ■ :'x' : m :■ ■ ■ " :■:■ x:-: ■ ■"x.x- 


X'x:-- X--; TrtVx lYfftW ^ rtW^-i^VrV,-^ tW>*\ :. :::, : 

■■ ; - X^Xv. .'.XX .'.X X^-X; ■ ■■■.. x:: . x ■ x. .■x. ;■:: :; i;OX£'> 


DRAKONIT 30-50 51-70 71-90 91-110 111-150 
■X.x* . . ■ ■ ■ . 
. ■ ■ — 

: ; : . ■-:■:■■■ . : > 
-■:-"■: , . ■ 

.'i _ . X _ . 1'.'lL ■|. J ,' 

■ ■^-■*» '"SK 

.. X ■ 

. . ■ ■ 

,.:■ 
■. . ■ . .■. .■■. 
■:'.; ::■:■: 

. ■■■. .'.; 

■ . ■. : ■vXX ■;xx ■ ■ ■ :,-:■: "■" : 

XX'- X -x: ■:■:■ x- ■;■;- 

: x ■ ■■ - x- 
::■ -xxxx 

;»x*>x G0BLIN 8-15 »:-:■»:■:•;■' x :- ■ :■ :- ;■ x<-»k-:« x-t-x-xxx -;■> 
■■x vvx VX.-X x vx-x-xvx-: ^v-:>:-:- 
. . - L x"x x - L x"x x . x - L x" .^. . L x" . .^m. x x _ x L x"x^ x L . ... x . ."x^. . "x",^^'»*.." 

vx;x;xxix;x : x:xv:;:::g^^ xxv-xx. : ;x x SxjX-xV^xv 

x;xxx x 

: :■ >/ :■ ■:■: v :-:-:■ ; x- -;■ ■;■: : : ■ : x-x : ■ y 

. . - x b ^x"x _ . m . - x .". . ' x - .". ' x' .". ' x x". 

x*' : X:^ K x?x^; : ;''"X : ^x : ^ : Ä : ; : tx?^^ 'Är>X;'X»>XS» ^ w xW;TK-^iP : 1iP- : - : -<^^: :: -' :: - : --- : - : 
x- >X'X"X"X" x : >:"X":-;";*:': : i : :'X*^'xx : X':'X : x>::': : - xx : ; : : : x : x : :^ : x : : : . 

■■'■■■■ ■■>;:;x;:;x:;:;::x;'-:^ 
■: x-xx-x^-x-x-: ■XvX v ■X'Xv L-r-xx;- _ ;■>: -xxx-:xxxx . . 
■>Kv w-x v;vX'X->> :- j-; -:■;-;■: vx-:-:-: :'X::x'::x >Xv : ■ :-x- ■:■»:■»:>■> 

■J-- x x. x-x-x.-x x _ J ^ x . ^x-xVx _ x-.-» _ x-x-J _ x <-.'. '.Vl.V. x _ * _ . -x x - . "x _ x-.-x ».-..■ I 1 , V» f 1 . A VlVlVl' 

V^>>XX'X:vX;:;;:;X^:;^:;>X;X^ v Xv:;X^:^ 16-25 26-55 É-X^X-XvXW WfrAVYWW :■: xvxxxx:x< :-x- 
:^;:x : ::;:::;x:;x;::-x- 

:-:>>M;:-:;ev 

;,i-x> ; :;x;:;:;:;:;>?x: 

XvXvXX-XvXvXv 

■ f "'X'X", .:■ "Kw ;x v" 

'Xx" ■ .V* - -Vt"l"r" .*,"x-x'.-x-x- 

r J :■:■ viv .:,x- »x-i-x-: 
'X-XXX- :*: yy.yA xxx* 

: : : ; : ; : : : x : : : ; Xv: : x": : : : : - : ; : -XX-XX .-XXX xX-i.X-x XX. 

. .-„ . -x .:vx^x-: x-Xx-ix-: ■; jwxwwk-x 1 

x"x-.. x-.-.-x x .,-x - .-. --X -^x .■- x *r- _ x _ . _ » X . 

irKO^lJ;^: XX;:;XvXX v-X X>XX;x : : : -" ■ : ; »: XvX 
j"i< "x-x^. _ --x-j _ -. _ x-. _ . _ f.v.ViiVA\ "^ 

^v<XC'XX>>,wX.'X;X'5x> >X . 

' x r x _ x-^t'x'.-x _ x-x-.-x-<x -Vx x^*- x x - ^ x _ x x _ x _ . 

x yyy- -xx: -x-vso: vx- x*xx 
x^:x^x:i:xx^vxx;x;x:x;x 
x^X>:vX'XvX»x:vX"x>x'>^?» 

x : : : x : x : : ; x ; xvx, : : : ^.v: vx : : : x. : :v:' ,h 36-45 46-65 ' V, " , : -J w ,,, :vv' 'x"X"-x. vX v> i ""*"""'"-!"*""" ■'!' ' r X-:"» r X-:'"x-:'" r '->:- ^x***"" v '""XvXX'X" v **' -x-X;* 

,■■ x-x-X" wav r -x-xx-x-' X"v:*-xx*X"X xx :x-: 'XvX-xx ■ ■: x^*>>. x-: 
-■'■ av>1W""s ■-■■Xv:;vX'Xv-sX» x-x,x xx-x-x-x ■XvXX': x-xxv;- 
■*xx \Xf ■: x-x-:X'XXvX .-:■' -;-: x .-. x-r-xv x xXX. v v xx»xx-^x xx .-. -:x x-.XXyx: 

■|>X-X;XvXv: 

x :'xx 

i;x : :x;x:x;x;x: v vxi 

■-' ;: 'x:;::xxx.:xx:; x XvX yyyy v :-x. ox-: ->:■ -:■: -? 

;:x v - : :x."x: SS xx-: 

H44 ■, m>& ■■\*i"p' ^VT"r* x " x "r' x ' ." b"""-" ." ■■'■—x"x r . "-.*.". p ."■',■ ,■.',■ j 1 x' f .'*.'*"*" Jm" t! *.* .. x ."?. x' .'- B . V 1 !. . 

■ ■: ■:■:■ x- :■: -XvXX ■:■:■:■: -x oxxx >xxx : vx:iXv : 

k,-:^-;x:;x;:-x;:;:;x;;;:;x;x;x^ 

S - x _ x _ x _ x _ x-. _ .-x _ x- T _ p _ x _ I - . - , .-x - ., ■ x. _ . -»-x.-» I. - . - , . _ x-. _ . _ x _ x _ x-. _ . .■ ■W." .V..V.V 

x-x :■: :"X:vX'T" ;wv:o:w;*w«<«iv: ■:->:■:■ ■ 'Xvxxvx 7 : 
;x;x:x:;x;xxx;:;:;^ 
■x4^-:-i^vi-'j'X^vX':'X viv ■ 
x-; ■>:■:- ffi-:-:v95x*:-:%vW>:' X';-:X'X*:x;vXX'X »s*: -x-, vXvX x*x: 

I-XvX^^^vX-lvX-^Ivl^xX^-^^v.vlvXXv^^^yX^-Xvl,. *"-,■> 

^v t Y/|'"V..v..ViV 1 .v./ ( v. - .v.iVi.iV.ViV| - .vrtvr., j'^ ". .* . v-X .x', : : v :: : v x x x: X" >- :-: ' ;■ : >»:■: xxx ; ::;:;: : :-;-- : x' ■ - XvX -x--.-x-x-.V.Vx'.,-x-*V»x r x-..V.\ J ,Vx'.-.'xV. ..-x-..' ■x*.",VxV..V.V 

'■"+VÄV '"lx"r- x-x-i.-- T *-x. _T r-- r '- ^'uÖVffijV "i"-"x"0"-"*X^ V \""X^ " V- 

X-XXXX.XXvX "■" V? "' * x- Xv' v "'" .;■' -X Xvx.X 

v>x-X'"v:'VJV- L ■■■ j ■-'■■ ' J x-x : xx--/'"- 
>x<Vxvxx';x-;-x;x - * "■* *x x - .; 

^x - . - . ■.■.■.■.■.Vl - x\V. - l - x-. - , - xx\ - . - .Vx\ - . . x -xx- ; ■XvX-. X-:- v,vx xvx xvxx; xxv-x 

l^x'x lV' n ? x " 'l *if ^ _ x"."-"*"."-"x _ x b _ x"x ,. _ X _ . »X X .XX. 

:■-. x* v-*' *w.'? ox-x-xx^xx-T-x^Xv : 
Xs ;■'■; x. x: v ^x»;vXv>X"X<"X»X"X<xäx.- 
lV XXv XX- x- -x-xxx 

x': : ' h -x ';=v' i : \V: ; : : :v i: : : ;'; : :'; :, v, : ; ; ;v; ;, vi : 

: x:;S^ 

:xx XvX :■: x^vxvxxx :■: XvX-" ■'•;■>■' -:-v-x.-----x-.- ■yyy> ■ x"x:x 

; :■;■; ■:■; 

... ><*r< x.x. XX '■X :■/ : . L, X 1 .' ■ 

: :...: : ■■ ■ ■ ■ ■ : L : : ■: . 
.— — ■ 

■ Vi x v"^", 

x !>*■■;■ H0GLANDARE 15-20 21-45 46-60 61-70 71-125 xxxxx 
xx-xo 

mm .LL.v.-.x '-;■ ■ L ■: L 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ , ;, ■'/: ■ ■ 

' : ■ x ; .. .: 'X.'' ■.:■ 

X-^.v-v' .. ..v ..x-,..- }}' ."■,. ■ :■: . ■ . x-x-xx x'xxvx-xxxx> 
^.symyyjmyy^^ 

!' XvXXvXXv:XOX-Xv;vXX;XvX; 

yyyyyyyM :•:** ■ yyyy.yyyyyyyyy^ x x xxx v- : -xx-x: vx ■,■:■;-:■> 

.-x _ . .■*".■. x-x _ ,Vx x - .. x - .. xx - . - . X-.-..-X... .-..■x - . . .V.VftV X-. x ■ x x :■ xxx-X xx XxXxX:x x=x: XX -X:=XX x-^ 

:x-:":>::-/:,'X t 1\:':'X: xx:':;v:r-:: -x- : x-: x--:: ii-zx J .^ 

».^'/O//'.','/.'.-,'/. .VxwXXv.-X.-.-.V.V.^.V^-.v.-.V.-.. /.^^V////.//.^v^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^>^'.^^^^^^^^^:.^^^^^^^^^^■.■.■.'.■.■.;.<'.>.^^'//X■.'.^■.'//^; 
vX"ox^;vx-,:x:vXX v- x:x »:■>; vxxx : v- -: :x vx 

x-x - . - . - ►>""" ^ »"i""' x _ x-. _ . _ xx - . - *. x _ x-. _ - _ x-. _ . _ --x _ x"x-.. . 

:v.y:..- : -.". 

«Ä :■-■■;■'■':- •- ■•••■-x-?-y. 
"■ -* "^'X^-x^v: 

xxx må 

'-:■>:■'■> 
:■ : : vX-x" v v" : v xx: 
'v /x: :■ ;x -xx v-x v x-x ■:x::.:i ■x x*X'XX-x:-xxvXvXvx: xx xxx 

v. - .. .v.v.-.v.v,v. x - . -.-*:- _ x-x _ . k. x.. , x x . x . . x 

x-:xvx: vx-: -x-x-x j ; : :♦■ 
x*-:vxvX';:v:xvXvXvX':vx:*:v: xx r .■: 

■X"X*Xs.>Vx: v ;.*.; v >>>Xv:<vXXvX'XyX> 
■-:-XvXX^xT^vX^>XTT XN:;: vT^XvXX -:■■ -Tv.X 'XTTTv : ' vTT :ixS: x: XX ■:■ vX*: -X : : v>: X' X vX*X 'xx: v : -Ä 

xjxxxxx^^^^^ 

>:■ :■: ■ x:-x- : :- : xxx X:X X x: ■ :■ :■:■■:■ :■: xx-x - >:■ X-xx-x xx-: x:xx x: : :v:-x :■■ ■ ; ■ :■; ■--: vXvX-: x 'XXvX ■: v- :-x- :■: : ; :;:x:;';v::x^;v;:i:;:x:x«vx>:::x:xv 
MÄNNISKA 16-20 21-45 46-60 " xx: 
:■ x-xxx 
■x-xxy x vX vX- yr/, x 
■x-x-x-xvXvX : ■:■:■: v :::■ ;->: vx. vx : x 

v - v X vX v x »\ Vx-XtX - X-XXvXXIv 

-X"x"vXvX*x: y-yyyyyyyy* 
yyyyyyyyy- ■;vxv-x:vxx:v 

XvXvXXXvXvX 
...xx; : ; 

wKylwA-xi 

. ,x yVi .f ■ j', , if .v. - , x.-. V.-.v.Vi 

■IvX^r-X-X-XvIXXvX-xOXX 

I.-.-.. - x-x"."»", - .■-■x _ x _ -. _ x-x _ . _ - _ fif ,V.V 

vxx::x;xx':x-: ;: '"-x.: x: S x g ;x,xxx- x^:>:-Xvx'x--. 

'>:-»: x-x^-Xv^Xvx: x vx-x- -y 
■x -:v-::vx -x*: -x: :•"?.-: v" 61-70 XvXx^xoxox^xXo^xvr^xvxV.xx^x 
i-x-xx-x x v: x-x:'- ::-x- xx-x: v_:x- -x 
>Xv::vXvX": oxx--: vx :■ - x-x >xx : ■"■ :-x X X . ^- * * ■ xÖÄ^xJIx ^. 

::'-■ :x:;x-:x: : ■:■ ■"x-- x: v: v! x:^x- xx: x --x v': : > 

'.'■x v *v. r XvX-x-. * ''Xv:v:-:-:v:v: A >:vÅx-:v:^:v:-:v 
.' i: |' : : > '"^^X',?x x',V:*-,lx* : ' x;:v i xyX;X"X\\'Xy:v:'':'::'X vx*x VxV>XvvX x-x:'- :*> 
h :-x:':vX'XX-x "'X^XvX" - 
-xx-: ■:■: : vi- v:x vx- v j ; xV^^Xv 

xvXX XvX 

XX-XvXXy 

- - .-:■>"■>.■:':■:■: vx 
^jxxxxxxs 

'■^xx-x:-;-: 

:;x;:;x;:;x,ixx:;x:;xx":x^ 

',v + v + v- - --- .-. . -x,-.- 
71-100 : : : : :J : x : _J-: : i|:;>: vx:-: v;x: x 
'■y-K' - XXXy->:' 
ft-»„ vX- *x x : : :■: :■:- ;x->x-: ■:■ x :-x ::'■:■:■: :-x: xx yyy. vX ■> 
X-x xx-yXvX XvXX' vXvx:xxvx::x::xxv^ ■■ : -xxx:x:::xy"xvX'X :' vX' vx v':vx : x x 
XvX'-x vXX '■»:■ : vx: vXX"-':-:- Xy ;-X; x^iv - x . ■:xx:^v:xxx ::vXXXX'X-x >: v<x o 

.■x-.',-.-x. _ x"x _ b"."-"- "x".".x".". .■x'.. - ^' l".xx". "»-*-.-. .■'■»■ Vx - .---, - , - .., - .". ." X . . X X . V 

:-x-:-- :■:■:■■* -■:■: -xx- ■ -x-x : vx^-x-x- 
'm+yyyyyyyyyy^ ■fx'/rV-.\'- >t"."X"X 'X-XvXvXvXvXv! "X" 'X ■ i ■ Xvl ■.'^wi ' wEvAvSw 3¥&vi" ,vXvI viv-v X vX^ v*v*n.v*'- v-*-* '■v-\ a -vI^ v-" '- j xx:v:v-XxV-^xxxxx:v : v : ■: 

■xx -xx: ■ xx ;-xx:::X'X". v 

■XvXXvX x -x-xxix-xx-: 1 »: ■;:■ xx-xx . 

X^v^^XXIvX^v^vyXvIvXv^^: 

v: : v yyy, XvK-:-»:*:-: ■:■ -/X-x- x v x 
:^x':v xx-x-x 'xx olvXx" x vx-:>xxS:'X xx^x: v W ; : /i viv: vx '*&&& : : f; : x v ■ ^x-#>- >: x'xx : : 
::x; :■:'-,.■■ ; ^ 

:x. ■ x' x .::. 

x v -x^ xxx n ?ftWW /.;« :v v: ■ ' : ■ .. . ■ ■ ■ ■ 
: : x: v , 
: \x. x:itf .- ■ . ■ 

r ■ . .-.■., : . ,' \>: <** -V, ■ ■ STADSALV 16-150 151-750 751-2500 2500-5000 5000+ XXvX^ 

.x. :i>;, XX , .. x. : 
.. x .. : :x. ■: : -yyyyy: xV. v ■.' v-.. v. vX" v,-. vX'Xx*. vXXx- . .-Xv . xV väv XvX- .'X v," vä vX. v v/.v.v »/.» 

x- : xw v : x x- ■ x i^.-Xyx-r-x xxx-" xv v -:>x-" X'"> V X"X xx/x Xvrxvx-xx- :-: ■:■:■:* ■:"\vx,-^-xvX' 
XXy --X-y :yX;X;X; 

x- yy,: A y yyy. [ y^ : vXX x : x- : Xv ;':-:■:■ :, xx ; : ;* 
y^yyyyyyyyyj 
vX>X\ v.v . *XvXX. xVX-X x' 
- ""xV^Xvä^XX ,*""X' 

: : : : :'xv"xx 5- : ;x::yx: : :-:;x:x : ; 
:■ x: :■■:- ■■:■■-: x-xxoX'--x:.:-:- v -. : ■ :-: x yy. 
; x; : :x:,:;x;: ; : ; : ; ;:x-;: ; :;: : :;x ; xx^ 

X v. vXX , X X : X : ".X ■;,""X-"v .' "ÄÅS, ■ wiK^x.-^^S^v^^Éffiii ^?^ ' , - -" x x- . ." xx .■ i." ...... 

■■XxWXx&fXy:: 
■xvx-'::x^:::x*y.v^föxi W0NG0S 20-30 31-60 61-75 76-100 101-150 Siffrorna i tabellen . ,.x .-x . . . . 

.■ ■ . • I ■ m ■■■ ■- ■■■ ■ ^- ■ ,. ■ . ..;.,. : ::- : :,X- \. :: :i:M=::V-.:-, ;X ■ Xx XX V ; : -:: = , ■ xx . ;.;;.x,- ■ v,xx-' : - - -X-,:,: XX;xx , X"- .L " V X-- : x; , X. X :,x,, , , §§p ■ . 

vMaM antalet år. En människa som är 24 ÅR är alltså "vuxen" (åtminstone 1 DET här spelet), 

; xxvX :-; *x;- ■ . '.-y.'-\ xyXv^Xv X xx ■ ■ 'x-;- v«K-, ■ 'Sy :Sx i ■ ■ T ' x*v ■;■' ■ ■ :-..,-,■ .vx-v». x^ r vXvxx^<'v: ,x ■♦-.■ . . . ■'vx'xx----xv:x' , xxx-xx ..x.* ;kj . x: xx^.xx-: x . ■x:-'- w A --Xv- 1 'www:-: 

'■*>x-v. . «:-y£-:v>_ ■ ■■■, , :■^ .■:■■-■"■ ■ ■■■yx ;-x-'X>V-x'"- y.-x-.-x-- XyX-.yX' : x<vX' xxx- -v ::ftw:v', * 'XvXX-xx^x '.-x-'xxx -xxx: :■ x:: xx-xx. t <x>xwxcÄJ*?ä^^«8 

- -«ÄÄ4^^Ä xxxx::;x:x--xX ■ . : :,-.; : . : :mivx xx;.;xx.;;:;.,,^;x 

w . * ^^ « * . - t Xi XOXOXvX. xvXvX»JXOj. X-x. '.^:''...^..O.Mv. ■■:. , ';,.v.v "X. x ** ■' -*. \v* X vXvX . . xvX .''.'Awff " r^VftvJwX Vi 'XvXX xX . .■ . xT .x xÄOi*:^ .X*v. . vX-, vXy-v* ,xx. ... ... ^X^^iS^^xXx^ XwX X*y. ylv< Xv. x :■ X XX xX^Xv XXX. .XvX. x\ .... . - . v.X X » ' X v v J >X VX. ^ ■'X '.xx." 

■: ■ . 


. 


■;:: 


': 


. 
XX 'V 
.... 


■ - . 


■■■■.. 
': 


\; 
■ 

■ :xxx 

x. 
■ 


.... 


. : :'.':■■ :, .'XXX 

■ vx,:-; 

.. : x 

.■ -x . ..■ 

x.. '■ x:xx \*<y£v ■■ 
X^rVX ■■■ .-■ ■. :■■ 

XvXX 
.\XvXv 

Vxxx: ■;x' 

: .. :xx<vX: 
x. xxx :x: , x Xv. XX..* XX'v. 
... 

■ "X-:- x xxx -:■: ; : x:- 

x^ffliXvXX 

x:>. x ■" x^x': ■ : 
XXX x ., : :::■•■:■ x"x 
x'-.x-xx: '■ 

■ ■ ■ :.x ■ ■ ■ ■::■ y L '-yyyyyyy. 

,:,...,. x .■...-■, yyy ■yy. x ■Sv -X* 


■x..'x: .x. 
■ — : -b T ^^.-- T ^* t ' 

x x ; Xv .: 

.-.-.- ". . T ^."x-. T X 

.: xxoxx : 
::: Xvxxx * 

■ ■■::■ :»x<x ?<*$ ■ ■ :: -x^x^ 
:xxv.x": x-x xx x: . :, ■: ■yyyyy- yyyyy »Xv. ■jXvX-XXX . 

x-xxx-- ■ -■x::- 
x-:oxx . xx-xx 

'-':'■ : x : X XX' 

XX ■ X.x. XXXv XX 

-xxx:. xx:xxx.x.. 

xX . xxx-: x ■ ■ 
xx..v3vWx^Xv>x- x-:-'x xxx xx-xx ■:x L - XX ■ .- ■ - .■ . . ■ :xxxxx :■:■.:. .:■:■. x x: x 'v : :v: ■.tftKft; XX-.XX x-. 

xx: :■ ::■■■■ x 

■XvX- XX XX :x.y: 

x3x XX ■ .:■" x. ä .. l . . ■ ■ :*■. . 

■ : : . :x" .. ... 
x: x-xxxvxx 
: ■: . x xx x^xx»: x'Xvv.v 

:■ x '-r-TbVxV - 


. ;y . x . ■■■.., 

■ :■:■.... 

. : -■:;. 

■ ■ vK<-KC * 

x'x„X: 
: .::,::.:■, : . .; 
■ ■X : XX;., 

: SxSx<v 

■ . .-.'.■ -.■.■ 

;x--x- 

■ ■ t .- .-.-.■ . 

X ;;;::■ . x.x .::.-"■ ■- ■ 

X'yx< xxxxxx*, : : -x 
x*x-X'X: ■■■:::■.■'■: .x ■■:■;■:■; 
xxxxxx' x : . ■x ■ .'. :'.'.■ '■'■-, yy- . . .■ : x-. . : : : x . : ■' X ■ 
1 

BEvXxv? 


1 

- 

SM» i 

.xx v" " : ..■ ■> CO JM xx ■_■,-■■■■■-■'■'■ ■: e >;:■:■:■ : x-x x-x : 

■:x 
■x s^ .; . . 

■X. . 

vxx x--, . 

:■; x ■ ■ :■ ■ 
- : 

x ; x ';'; ' : . 

x .'x .v-x-x x : 
vv,'Xv,'Xv,o 

v : ;<; ■ 

■ 

: . 

■ . ■ 

XvX x.v. : " 

x-xxxvx ■:-, : ■' xx x:*x 

. ■■■_:■. :x x:vX-,-x" " ■ xx-xx .-: ■ L." ' ".-. x x m 

. ^x.-x *. 

xx-x x;"X;X 

x 'x'""' ■x-x 

. xx 


■ ■ x : ■: , ■ 


x-x- 


X'X :::.■■-■ :x x:-x:-:vxyv:v,: 

■■ ■ xx ■ ■ ■ ■ ::■: 'X 
■: v Xwiv. b X< o J W» t-x. 

l" II,' '" ' ' ■'"■ ' • "."■"■" ."-—■■■ 
■ L.." xV .'.'tVlt X** . X L L V X 

■.■ x*>>x<*^:-xox{<£v 

■ : . . ;■■ . 

■■ xx ■ X- J XX"- ■ :«xtvx 

"X-X" 

X." _ X _ L _ . V L ;■-- x 

:. xxx.v ■:■■: x x, . ;■ 
; ■■ ... x- ...... xx ;vj;;*;viAMf;« 
, . ■:. :-■■:;:■ ■■ x-xx-xx ;-vx awx-vv ;xx'x xx 'x. -xoxx ■ "■:■ ; ■x \ 


x-x- ■iy^' . ■■ ■ xx : x &£ (-;■:■; :-■" '-"■ x-Xx- 
x-x-x- !*X>,vI w:«: 


>>;' ■x" ■:■■ 


xtvxvxtt 

>■ .vo,; Vi: ■:■:::.:. 

x: x vx-x: xx, ■ . 
xx-x-x ■ "— ^i^^ n >:* ■'""XJxä&Ä ■:-;■:■:-: :«:wm 

■:x-x " x-x :*' ' 

i».'x^..'x"jT'J A Vx" x .t :■ ?: x x x.xx x-x- 

\'."l' x "«W^ V 'x x x "l «<f. vxx-x x x\, #>: , '■: ?rtv" :■":■ :.-: ■xx* x-:- 

L." ' (NWI b X L 

■,...::■■ ■■ 

■;-:- >x-x-.' 

:,■ :■:::■: .:: _+ 

. : :: ■■ W$ ■,:■■ i ;■ : ' .-. 
■,:. :■■■,-, Ä : S? >i :■ ■^:::-,: ■:-:■ . ..-. 


■ . ■ ■:, i . : . :■"■:■: 


.{px»k->. : : :■ : : 


:m 


o:::.v;- y. -■:■■ .■-■■^: ; ■: /"". 


:<^-:v;- ■.'■' c .\ 


EShB ' 

. :-:«<:■ 


l-' : »:■:■;■■■: 


:"■::: ■ .: ::■<?'. :-:■;■-■ .;:-. 

É Ä -,v,-.,-. >: : :v-: : 
:<■»:- och kolla viM modifikaticäler du 


, : \ L 

..■ se! 

: ;: : l _: ! ■ ■ x 


■ wX«Xo»;< HÄ^SS^ifflrNcäCerailiiäess^ ■. : >;« - ^v;- ■"■' .■■ . ■■\ä';:v;v;;' 

— X . X. L _ L ."-■ .. x" _ L _ X . . X . - L ,:■ , : ■ . .... :: ...... . 

■ :: ■:■:: :::■ :■: ■:; Y*Y ■ ;; ■ :': : :, ' 

.,::: ■ ■ ■■■ ■ ■;:: '.:- : ..-v-: ; 

: ;■ -y^ic 'Jf r >"x-x:^ >:>x^ 
— X _ X X.-X-l". ■'SS. ■ L _ L ■ x' .■ L-— x' y > j ■i wK"W :-:►:■:■:< ::■ ",x:^<'::::: 
:■:;■:■:■;■ x- ■x::-:xw:v . t , 
■ v:":': :■: x';vXv:x.. 

!■ . : .:., ■ . . 

:,x^x:v-x:-"- 
Vx- : ■:■:■:■>; ::- ■;;::*: ysssssrs* 

■:;.:.■■;;;;-.;;: .::.:■.;,:. 

:■: x: :■>:-: x*x 

v; 
--:■■ 


■,■>:', :J>5 ,'x,„> :v/,',v,' ""■■v; 

:*»>:■:■:■; 
*j>K4' : t>x ; -x : "x . : : ; :■:►: ^mmåMé&åf&rtsiMtiipå roll- 
jSörmöläret. Fortsätt därefter med "Extra : ■:-: -: s, 
i . ■ :;-: x- -xTX ^:>=x .-;■ ■.:■■ 

X'X*Xv"X x- 

-%"5"£x'' ,: *'A j ' 

L x 'x ' x ^ ■' ■: i 
:: : .-x ; ; : ; 
■ ■ X X ■; : ■ :-x-x x:x-:x; : 

; :■■ ::■:■:■■ x"- mm 

. . 

-. 

;x.:;;>--:. ■■ ■- ■ 

■: . ■■ 

■ , x : ■x« Xx::. 

x:,.:-X ■■X'X- & Wms&ukbelyxa ärå&MmmBM&m xvi"' : : 
XX - : BP och starkapital på grund av ålder" . 
t :, xxx ■ 
. 

C-~i"" r XX"X*xV! .,x- ■ ■ ■ ■ :::: '-" : ::-Äi|fr:" " : xXx-, L.X-L-LXX-L L X L 

. x-: <»//«' 
lo^wx«^ ;.■:■':;:::;: 
y;ww x-: '»■ ^x:^ : . x rt 

I-X<\ L 

■:■:■. 


:■: ■■ ■ 

. : . >\ YS; :x:vx : 
x. x: x ■ ■ ■ '■X f^.VjT,' : >, :<- : 
x ':->:'V.-:ivxc: v, x x- ■ 


o- 
L-x-X'1' : i! ■::>:■;- X'.-. XX- . . . x -■ ■- ■ : : ■ ■ ;_ . :■ .; 

' ■ ■ .■ i 1 . 1 ^. ■ ■ 

:■ ■ ■ ■:.■ 
■■■:; . .:.. 

■ ■ .... ; ■■ :, : :x:-:"-::x- 

.'XXX<'X ■;■ . ■ ■ ■:■' : ■ ■x^äx 1 - ■»X-: : X : .v. 
«n* x x^._ x"x'^^,^Vx* 

X" x^x^*: Brutus D : Äil|^|ji||' "Meaeiaiaers , 
l|||ilpiii : i skriver F eter i meå blyerts 

het har han, och desto mer pengar har han 
förhoppningsvis lyckats samla på sig. Dit 
där med erfarenhet kommer vi till senare; 
för tillfället nöjer vi oss med att konslate- 
ra att han får ett antal extra BP. 

..■.■-■■■■:-X : :- : : 

; l : : l .■ l ■ - ■ ■.-..;.' .■■■; l v. ,■ . ■ ■ ■ ■■ ■ ; ' ■ " L "" ' : ' ■ ■ ' . 

Notera där iuiållér räkning på bak- 

.;■: 

grundspoängen om dessa föråndrasxFyll 
även i med blyerts i fält zi den multipel 
du får på ditt startkapital (ditt exakta 
startkapital beräknas senare). X-X' .wXX,< ■ X- 

-Xv-:- : . 

X" XX 

: :■ : ■:■; ■iv:,xx,^; 
:-x-v: : , x-'>x-;- 

x-vXv x-: 

■ 

;x x. x 

x-' x: 'A 

:0X'X 


;:., : -'-':x-x-i:x 
,: x XX-X " ■ .x; : XvX. ■x ■ : -.;■ : , ■'"X ■ X\ v, ■ 

XX. »,<' S^: - L - -— - L -_' , ■ .X 

■:■■ 
:■:"'':<?>: 

■■■■; ■;■ .:■.■ 

... . 

XvlX 

x-lo, 'i-x^: 

■■-— -"v*vv. 

V *"x V - . 


. :vX\'. . ,x . ;■: ;< x^. "x^x:- . 

::. . 

■ ^ .-.-X X L 

■ .'X-x : ■■■; 

- : ->x ; ' : >X^",X\ x. 

X\X' ■ (■>X-"- + '" LvJX x- ■x-: "■" L _ L-X.-X-x" L _ ■ X-x"* Jx r x-X + -'x- 

'■:::::. .Xv'-X 
>, ^ ,"\ i'x '. ■'■ \^'v 


X ■ ■. :■:' ,, ■ " : XXX- Vft' _ ^x' . . . . . -:o>: :-^ x x:v: : >,*\^, xxvx '"'X'' 

.;: -x ' 

■ x-XOX ■ ■ ; :■■ ::x:: ■■ ■■ x _ ■ 
■ 

x'x:-. 'J:' 

MXyX .'x-: 


:-;:x:^::-xx; 

X XX*X'XX.xX"X*x. 

:. . 

., :xx ::x ■::■;■ 
■ ■■■:-:::xft?.;.:v- : : 

*« 

'IV,' :;;■:■' ■■■i" : ' c XvX;X;: v . 

: ; b . , x"x*".VXV?,' 

■;; ■■;;:'■■ 

\X'XX X i ' :: ,:■ ■ \ ■ x 

■ N S 
INVERK AN På 
GRUNDEGENSKAPERNA L . x: x:x 

:;■:.:.:■ . . y. . 

■■ x.vx xX- ; 

■ ^L _ ■ X-X-.-X-x' L-L T X _ X _ L ■ 

xx xox : 


x x . ■•-' XX Xv x"x: ■ oxox-xoxo; .;;;■:; ;;. 
■..■:- : - : ■ 


x i ■ 
' X>x : ■ -, ...x ■" ■ 

X' ,X" x- ^Xvx*X\ XX\X . 

XX X XX X 

a.' L _ X . X L _ . L L 
;;:■::; x: ■ s 

■K: ■x; HföSf . . ; : : 'S^v , X 

;; : x x : xx': : ■ ' 
' ■■:■■■ •■.:■■ ' 

^:;-:v-:-;- ■ "■■ . 'X ...■:. 

1 . : . 

rK3KSg 

■ ■ 

X X- XX ■XX. 

,x : x: 

■:xX'x:':'X ■xx:x 

x- 

■ -j- 

äi >?X T XX X , 

..xx X. ;--x 
■ :■:.- 

;x- ,W»; X" x-x : -x x*x '.«•>:■: ;■ 'X'v:> "■.v-: x-x-xx-:: ■ «?R .x-X-, :-:x'- x:"-' :-:*; x-: X\-:-:-x ::■.; " ' ■ : :: 

EXTRA BP OCH 
STARTKAPITAL 
GRUND AV ÅLDER ,'.;. 
■ X' x ■"■■ 

. ; w;b^'v„j ■:.[ .;..:■-; x,o: 
■xx. *>x EXEKiPÉI^ll 

; ; :;|g_ 

MipMter:mtemr att hamMhm 'jloo •- X XvX X'XX' 

■-xx: 
x*>x X.Xv.-Xv: 

XwX< : 

;■ X-x 
■,-:.:.: . . ■ 
x- :-;■: 

L - . - X _ L xxx x ;vxvx — ■ 'x l".'xl... X öffifi 


:,x v 

XX 'X'-:-'X 
...... . 

■ ;-"■■■ 

~,i x '. -X-X j 

x: x.vxx j 

■ - L .."XX-.".-! 

■ ■ :..■■ .. 

L L -LX-L - -LL .■ x, „■: : 

L _ t LX _ X L' _ 

■ x------ 

:■ xxx-- 
.. 

. ;-.■: 

■ 'X' ■ : : VxVx : : : x'- ■tx-x- ; 
■ ■ ■ \x :,v ::.\- V>x»X'X x*:> SK : ■■■;-■ ■"" : :ox-"x XX*' M, Wm efter gm^Ser vidare iM^a&W^^ X-XXXvX^ to: 

.... 

:-x ; X'x'. 

',-L'. r .^ T _ 

" x- ' ■ ' : . 

Ä-: Äx : : 

;"x :vX AWJ >:-:■ 'X:-. xx XvXX :-x*. XX-x' X-X*, 

L _ L .'l 

■xo>: ■ ■ ■ ■ 
• ern sätter sina spår i en rollpiSoni » längre din RP levt, desto mer 

^:^xTxX.;x,x. '':■:' ;«i7xx'x-:';: xt^xfå:: :>xxxx x + x\™^^ ■ ' » ;,; "■:-"x- 

x XX'X x::- 


x-x->; :■: : : :■ ■ 

x x: x :-X; ' 'x::. : 
. ;■ -xx ■ ":--x 

: x ■Xx-v, x-x ►x-x x x : \ 

■ '■ ; 
; 

■■x 

: 

■ 
■ x-: X :X'X-: 
: >v:x x 

XX'- ■:-:*x- ^,.„ - ' 

,.x.. 

:,x 
■ — .■ ■.' 

.■: . . xx :-X':v>-"x xxXv: n- . ..... ■ ,■■:■■: 
■:'xX-.x:- ■:-:■:-, " :■:■: : 
.x 
■ x ■. X X'" 

XwX x: x 

: x:x ■ x x:-:x x' W>rtWM'.'W >x^>x*:*,< 

:-x-x:- ^<o,x*>. ■X'-x ■:*tfx« £"X X'X , X'. ■ ... \ :■'. 


:: ■- ■:-;-: i<*frx\ X' "-X 

X*' " ■ x ■. : 
\... : : :V ; -.'- 

X : X X- - L ' \ 
.-.■./.■.O^rt-.-X'. 

',:: x.x. ■ . 'x:,'-,'xx-. :¥wä« >x:vx: />XvX x: : x; -x-x V.-Xtt -:■:', x xo: xx ; : xx.x :-.x-:x L-. T X _ . -x". ■ . xXx:S 

■■:■ ■ ; ■ 

. 


:-''X'XX-: :■?» X XÄ X'/ L'JX ■ : 

: 

■ v;x x x\ -v:>-;:; 

:x>x;x XX-X-X xXX"'X' ■Xxx^ ■ X ■"■ . X ■, ■ ■, , ■ ■ ,■ v 

■ ■ -,-■, - ■ ;- . . ■ 

■ "X'X' 'XXXX 
X^Xv ■■:;■■::,. ■ . x*xX"X L , ;*?;■ 

x : x*x:: -v : : ■,:- x xxx: , ".Vx ,x : 
. ,xx; ...x-'^-- X ... X . .■. . L - .-. . 

::x 
SiSaBSS xvxxv: '"x.'X- : X. _ L : , : ■ L - —■.-.■ 

■:'xx r : ; ; 
■ 

<'X'! X' X . x*x-x KSSS 


x->: ■ ■: ; xx-: ■X-vrt;- .x'x :■■:■ x : sss x>x x 

. XL - .. L Vl-. _ X _ L 

x : 

:x^-x ■: 

: 

x ■-.■ ,,, 

:x-X;X 

. 
Xvxx : \ X". x h , : 

.'. .— .■— L -L.-X-L - . .: x : ■>:: . ':-:x 
XX-XX"'. XX- 

■ : ■ x- .'-. ;■;■: xx: : 

«3 r : ^xi; v .■■.;;:- : :.:.:;x :-xx:;,:. x x-vx 

r r _ r _ _ 

' :'■ h x-x V^f * . ' 

XX- <x .. . XL. . L L ' 

:: xx- vx :■:■::■:■: ■ :■', ■ ., 'X „ :-^x:v ::■ ; -.x' .; . ...■■: , 

xXvXx > >vx'-;vXvx, 

ifeww:;'::;:'' 
xX'XxxvXx- x: 
>fti*K^^ :y f * < x ; 

fjÄ^SK^" 'x' ; : X.' . >:■■ :-0x' rX'»x-: .x„- :■:■■::■ 

,,'j JX^/X 1 ' 

L _ L _ L _ XX. _ .XX.' 

X*XivX X T 

■■■>:. 
xx^x-x' ÖÄÖJ Xj^XvX X ■ X, 

'Xw:v>x:'"x"x 
x-' x^-':X"'X':'X . 

xx ■■ ■; _ ,:.-::; ,:: :x> 

:■ ::vx,. 

L— X.X _ X _ . 'XX "■XvX: x 
■x: :■ 

".-XX L 

,::■ : 

x x " 

■": ■ ■^XvXX'X 

.;■:■■: ;-, 
i :. : 

..:. .X'x: 
■ x"x: ■::■:■ : 

il .■ ■ 

■ ' xx : : 
:. xx x : 

. . X L L X-x X .X X :.■■■ :;■■: ■ 

■ ■ L 'X xx^x. 

X; ::.,.:, : 

m xx,: xx mt ■ -, : -x 

»W b - * - - X ::■;:: :: 
: x.xx: xxx :xx -xxx ' 

...X..X -x ■ ■ x 

: : l-:-: :xx L xx . L x.. 

;:;. x x 

:■ :x x: - X' vx-"'X, x:x 
;:gx :^ 

>:^viv.";;x;:' 

x:-xx. ■■: x. 

X X : : ; X;X-';X ■.; Xv:XX- 
X': L x: ;■:: 
^"x^x-,^ 


■■-■■■■ -.: 

■ ■ x: .. x XX' ■ ■:■. ■ ' X ■ -L _ L _ " LL'. x-xx-x-x 

■:■■::■: x"!- . r > T - T ^^''- l' x' . '. xx: 

■■ x xx-; : 

,. : 

;>■ 

:"■ F- ,w x .xx^:-'x:: ^x + x-X' XxX . ,. xxvx:-:. x 
: : :'xxx ■;■:-: 

■ :,X ; -, XvX'' XXX X 
- XX-SSvl 

'■:-XvX>x 

:.x : x : . ' x :x -X-: ■ ::■ . . .. ■ L X _ . _ L _ X 

xX'X: 

■ ■ : x 

*■ T LX _ L n "x-x". . 

■■::::■ : L -.'^-,*-t x 'XX' :x :':■:■. 

:::' :x' ■: : x'x ■ ■:: : 

L ' ' X L 

, X X ,.x V^.x"x-t X XvX. : X x:x :-x: xxx*. 'ssA XvX ■:*?xv; '"X X 
v,™ 

XX : XvX^v, ■ ■ ■ 'XX' x-x :■:■ ■;X'"' != X-! ■:■ x-'' X-.. xXX xx-' :,' -:x :>:x' r..xx: 

" ■■ :. - x-. X _ L _ _ -L _ ' X X 
X "■ -.'- X X XvX v ;«xo . XX' :.x ■."■: ' ■ " X-X -X "XX. 

x x^-^viXv::- 

LX _ L L _ X _ -XX _ . X X L 

x X''X:vx. 'XX*"' x-x 

Xx' " ■■'x-x-xx;:' ,. . 'X . 

:xx- x, :o^;<'i : 

■ ■ -x- Sft'S ; ; :' 
x-x-Sx-xx.-x 
x.xx :x : .. x x.,x >. X'X' MW, ■"■x-x- 

.x:'xx'.:: 
x:x:x^::v ■ : ^;x ; x : x-x- .;;■ : -'x':.. ::": ■x J h XX 

XvxX'X 

.X-'X X 

:,jx;* l : XX. 

xx v: 

XvX ■ .XXv' vX :-x xx::. ■:"■ : x' :■: x XX""; 

■"" ::x' »:■' _ L ■■ "h"."x n :■■■;:■; 

vX'.X"X . l . ■ .x . 
:■ x ■ x? XX' 'X ■'XX, ' ' : ;" X X 

..xx' :' 
:■:: ■ 'XX* : xx: XXX' ; ■ :■: x: x XvXv .'"."": 

XvXX-XX 


feittK ■-:"■■■ ■"■■■■■■'■■['■■ "xxv: x: .:■-:■: l .:■"■ 

X' '■'.'■ ■:■■::..;■ 

x' "i- :vxX'-x 
■ '♦xvxx.;: 

. ■■ ■, ... ; 

:■■ ■ ■ xv , 


\ 
-x-:' '""XX- 

: x'.: 

x:-x-.. 


>x--.*x^ ■XvXvX T " ,x 

■■X- : , 

■:■ :■ x " x w.vj.;?, ::'::■", : xx:x ,■"■■-■ ■ x X x 

:■ X'xxvx:- 

■ ■ :x. xx 
X' : "xx Sx". : 

Xv?X X :xox.,. xx 
■ xxxxxx- .'"'.: ;x;; 

■ XX *>X*K'?X» 

::■ : 

XX: x-x '": ■ :xv:': . 
-x-x- ■: XvX-x 

"■vX .XX.XX,".. ■' 'XX^x-; 

: - X.X" X'X /x:vxv:x 

:-x': v:',x- .'—■■■ 

XX; :■ ■:::' ■ 'Xv: ;>:x'> :-», . x- 

.XXv' ■>VX*JX X "X, ■ 

■ ; X :■ : ■ . :xx>x *■:? 

.■■:x- :::■■.;■ 'x'::x- 

x : x x xx . : : x : x _ ". 
-■■- XvX^x : x^vx : x-: : x,^X"':x.' . : *Ev*F : *K* : :"-:■ XvXvX'v:: x 
'^»x-x^x—^x- 

::vXvX'. x-.-x 
x ■■ :■: "X.x: 

::xx.xx'xY : : . "X\ X-:x-' ■«x CftjX-xO XXXX ._' L L..X l' ■ '..'l l'x. .'.' . 

xx-xxx: 

x:- -xxx: ■ .. 
x : ■ >x 

■ ■ x : ■ . '.:.::■ 
vx:vx:: 

■ ■ X-: fcx# ■ ' ■ 

XX **jv. : x;x:'v ::■: ■ 

L L L. .'.'.' L x"xx'. J . l' L 

■ x'x : x ■:■ 
.. .. xiSy.:c: 

,:■:::■. ■ :■ : x:"-' :■ x: ■ 
xxx xxx- 

■^x - *-. "x _ . _ . n T x ■ lM 

:x MvZi ■ x . Mm 

:■ ■■ ; ■■;■ x- 

x,. ■ .:;.: C, , , X ■ ■ - : x\ : ';. " ■ : ■■ ■"■■ 
iv: xx: x; X^"', .x""X" 

■: ::■ :xx XX 


"'■'x' :.-x'xxv: 

^'.Vx-.-.V,-.'x, 

jvxvx^:' . 

"XX" ■ \ :■'-"■ ":■,': : ■ "X XX 

: x: X _ * T J L . '^x'x'1 

X: 

■X 'X- "Xx ®!<v. jt*XtJ 
X L X .. 
- "v^v,^.» 

X : 

":-"X':'.xx- . ■ -: : :.-':" T "xVxx 

X,::Xx : .;:., : , 

.-:x-',::v::xx':;-™; 
xx-x-x'x:xxvx^v: ■ :■ -x"x ... v . -..■ -. .-. : . : '-' : .x,;x:. ■■■ . 
,-. ,x:- . x:..,,,x;::-:-; . ■ ; x-:-x;w ■'x '■; ■:v'x*: "::"'■: : : :: X.X; - 

. l : 

■XX'/ x-:x: : ■ -■:'-x'-- 

. . XyX;X;X 

':x : ":x : x:x'x. :■"■::.-: ' : : . :x-x' 

■ ■ .vX':X'' 

, :.:x: 

L . . X X _ XX X L . 

xx xxx: 

■-.%\*rV. 

^X-, ; XV' 

1 *xV,\' 'x'x'**x, ,. 

XvX X ■ ■ ■ : x 

X''X ■\ Vl^x-x-- x WK- :- >: -■■■ ■■ - ■ ■ ■ :■:■::■ »; ■x: ■: ■:'"x " x ■ ■ : x ..,:;:;:■ :■ x'\v^x*> XWvX-v. 

■X' : X' : 'XXX' 

;'xx:::x x-x' asfös^Vf ■:■: x ,Iv^ :■:■: x, :, x vX ,■ x X ::" ■rxx- x-x- 
X'"vxx- ■ x j : 


■■■ 

■ 

'v ■ v XX :x:--.'X: 

■ : XXv : : x 

' ■ : x-x-x 
X-Xv,,' 'xVX-XXVxX-' 
XVX«fJX^X<' X"'X- :,:: :x ,■"::■: ; ,:: ■ "■: 


"v' ■:;■::: x ox:: ; '-;-;": L 

■' : :x' "xx-":' ■-XX. 
XX ■ ■ ■ ■ . ■Xv XX.VX'x 

,xx:;o." x-: ■■X- ■ :y- 
•:■:•>: ■■ .. ' : v x o .XX X :. x.x-. x: xx-xx; 

vX" -"■■.,' .■:.- 

x S« : ,: 

xx ■ :■, ■ : 

^■■x-x : ;-x 

x :XX;X ■:■;:;■ .'"-x- 'ft'x»x*ft£X X." : »:<-. :-;■:■. 
mmv :■:■ xxx- ::■" 
XvX'X"X' 

i xxx?;; 
■x:x'..: ■.■:■:■ 
x.'....'- :x'x:xx 

' V- 'O l" .:■: ■ - 

v Xv: ; x : : 
x "V""*: .J,:V" 
XX^X^vXv 

-"--.. ".'■'x : 'x'x- 
'X- X'X-:;XX x X ■ ■:-■:■: ;Qf:<o> .::■.:. X'x", ■xX '" XX' X X v ■- ; «ff XX" ;Oxv; x L x ^»"x X __ 
■i"x .■-■*-x--. X 

:. x: x. ■x 

x ■ X 

. 

X-OX "X ■ ■ xxx; 
':■::- XsO^vx^ftx^vx: : 

■""-:■:: :x'x-x 
■.-xx:.":.-- 

■::■',:: ::■ X'X'X Xv 
■ :x - 

-■.-.■ X' ■■; .xx" 

: ::■-.:'■ 
■ ■ ::'-:■', x '"■: ■: XX' X x :<x 

— T .■.. . ■ ■ 

... . , 

■. SS- xvx-x:-: 

x:'" 1 --.:- 'x,X'' :■:-::: : 

"XvXX ,. Xv" ' r< 'Xv/ "X'X Xi>XfvX, 

'".' : ■ : 'XX" :-■■■' 


.■,■#■,>■>++,*, . 

.'; r -"i :"■ x~. - l, x ' x x x.-x.:x x x yxxc-xx^xi , 

... x . ; .. 

xxx : xxx . x: : "vx': 

■ :: .x.. x'. : ; 

XX 

■ ■ L* T . T r^. Aid! 

x:*x: K\K ; x-x ,x: "XvX ■"" ■ ■■ , . 

-X.X--X 

x,.x _ *. m ,vix?; ■■:: x ■■ ■ :,; *ös :*>X j .*x-x x:"x- :-■. '"vW. '"j-."' : iL.",'*,; ■_", :." ■■X:: : 'Xv; ■ :■..■:■.:■■. 

'.Vx^X-x'-' L L X L ' "1 ■X-l 


:■ . x .:; x : 

■ :■ : x-x'"X' ■ ■ :x x. 

X XX-";- 

■ x -x 

■ ■ ■:■ 

: 

l' --x ..xx—, ■ -x ■ 

XvXxvx: :x : x : :■: 
■:■"■ -x, i-Xvttx^vX 

■#.■! ■ 

: 
: ;. 

: x : :x . . x 

- '■:■%' x 
: :-;:0" ■ ■ 
x, ■■: Unc VvxEn ITIedelälder^s G Amm al V B^Å LDR.JG xx,; x >?xx ■, : .,:.; xx ■ x. x : ; 

■ x x 

^^ixxxxx 
W x~. V X . ■ :.:■ - ■ ■■' .'■::■ , : -.'x; !':-;:':v:x'x:-x; : -:■ "x"l J ' ' ' V."' l' -,.,. ... x-x-: XvXX',' 

"■::. ■ x 
: : :■■: ■ 

X ." ■ . ■ "xx ; «.<•>; X"X. v.; ■■X" ■ X' x " :■ 

vXXvXvX 

, :■: x,::: ■ . . T ... - l - l . xx-.: ■■:;: :x ; l ,x;:jx*:- >:'x . ■:-' ;^ T ÄÄiÄriÄd ■■ ;■; - xxX x: ■::. -xx x 
■ ' ' ' ' . ■ :.■ ■x-xx : 

■ -m 

■ Xv-X" ■■ . 

x ■ ■ x: x; . 
-Xvx: XvX^x 1 

x: '■:"■: 

'■"'"■'""lyx. 


: 
' XX" ■ .■ :v':x : -v/v : XX "' 
STY -1 ±0 ±0 -2 -4 : xxxx x. 

:: ; 

må ' Xv x-v: ■ ■ 
: .'"X x 

' ■ L b b» L . 

>Xv>XvX ■■ -" ■ "XX- ■ ■ " ■ ■ : vVxx-xx 
■: >x'^:^;' ,*- x . ■■' :■ x ■ ■■-. ■: ',x '■ L :•:*? 
■■■■■■■■■■■■■■■■■. — ^^fflwWf[HB 

X" : :xx 'x'X"':x : x-X' x-x:- 'x^ 

■x"x" |"| r jTx- h"V. " x _ x _ l" ■■-. x _ x _ ■y.l\V ■'» . A ■"* xx"x . 

"xx:X": x x XvX"Xv:x:x 

l - ^ L LL X _ X XXX 1 

■ X-" l-' X-XX' vXXyXX'" 

'-" . 'XxVl^Vx-X' 
XXX - WWWWWWm 


lii 

■ * .'vv> v : ■ 

■ 

■ xx ::■::■ 

:' -:-- xx 
"xx- 

■ :,::—■: : m^mrn '■"""X 

«-;- ::vv:--Xv-:>: 

vXXX-X-X :v:-:"v :■: x.-x ■ 
"""'"X "■X "'" 
' :, ^X^:S:-x:,:«vi?TP«:"Xv "XX . 

Vx - . - . xx - . 

>:■:«■■:■ 

■ X V L _ L _ . _ . 
;i;i;ivx,;;^ 

■XvvIvvSvx^viv 

wmmm X'""" Fwm xviv^ivXvVxxSxx^ X-X; 

;S:::x ; S:^ 

^x^ : :'x^v:^v^,v:v : ;v: : ,v: ; x]vL : x : LV-xV^;^v m v.,'f.S'.Vi 

x^x-k: ; h . 
-xx:;x 


x- ■• ■ Xv 
^Xx-X x x ..,: x :■■>:'■■ 

^Xv. SMI +2 ±0 -1 -2 -4 tf-x :■■" 

■ S .■ ; 

x : '»:-::■ 

x^fWOK 

:x:::'X-* 

X XvXX 

x.xx-: 
XX XX 

'"x:":"x' . X' . " : ." 


■ LL 


xX L 

■ ■::■■ 
■. 

; ' '■■ ■■ ■ : 

vx- : :■;- 

"XX"X. L L 

l : ■ ■ 

.'.,■ 'x.V.- ■ ■■■ ■ ■.: 'i: ■ 

■ : 

ll' vxx ,x.:" x.::x . x. ; t : \Y "■ l ' 

L-^^xVx Vl- ■ ■ 

■X"X,X L ... 

. . . 

■ . :■ ' L 
l _ l' :■ ,. \ . 

: m . , X " ■■ v ' 

:- ■:■.: .■:■:-:■ ■ X"XX 
■ : x>S« ■■ . " ..... A- '^ ■:■.. l-X" L .' PSY -3 ±0 ^X; :: .:x : ::X;X:: ; ; ; ; ; :; .- -t- - - -■"-!■ ; L x^x *.** * . V» ^ / 1 * . *, VWW/ * V»" * '"' l"'' SxÖSivivx^x-^xix:;-^..;,. 

- X "-. X 'x" "i»x" " L^. "x"x" . X . X ' :v:^>":v':v::x'>v':-v:: 
X" 
■-■■X-Xv-Xv; '"■^'-'■"-'■.■x- .' o:v. v ■. Vx 

■^vX.-Xvl iilllllll 
lilliiiiilllliil i * . v,v x^vX-x-Xra-xVvV 

' *vXvXv:"-x"'X-vX 

';>-v:,- , -:v:v:>:v:^:v:; r ": v xv'-: x*: : : ; : : : vx : : : x : ■: vx:x-: 
L ,-vXv' :■■:'-■: x :■:■ ;■;-:■; /■-:■ x-x v, *■!■ ^ 
ipMllii 
s*mÄ +2 +5 +7 
X"X 
■.■.X-L-...L. X;Xv^;X'vvv ::-.vX : xfi-xxxv^x^x:^^ 

få^xilpKxixiiv^ 

,-;^--:;>:x:xi;;K l"":-xV x-':-^'",'. ■ vJ- : x- ■■ : xi v "X' vxx v-: i-; :'--x:---'X-:- v""': ■: ;■;->: :xx-> 
.*:■■ vf ! :;--; vr-x.^xx-Xvvx- wx-: ""Xv; vWvWiW:^ ■:■: : :■.: v:- . vx xx>. .■.-.■.-■.- •■■;:;■:;■■■;:;■:::::::;::■ 

; ; : : :; : : ;: ;;::;j;:!> : ;:: : ii:H::«g;;:;-:'- 
:-;■:-■:■ -xv:-' '>:---■: xX.!-.-: 

l ,-, .-x^^,X-X'X' XvX" "X x .'IvXv.' 

»"I" , _ x r L-.-^X - L-.-- _ x-x _ L Vx". V X _ X _ X VVx . Vx ... _ STO ±0 ±0 ±0 XvX-Xv^XOXvy 
I^X-X-X-X' 

XvX-X'vX 'X "->:>X'":y-:-'' 

-L---X-L---X - . _ X. 

xXvx:x¥x:ä ±o xx v j;*' - *;; 

"X:. x: ■:- 

"X'X,v: ■V/r. 1 ^xWl. . 

X-.„ : ;: :X. : x ■ X,'" ,", L X~_' L XV 'xVVx .V. 

■xx'"- ■ ■ ■ ■ 

v:::. . . ■ . 

" L L X'XX X- 'XX 

j'x:-; v x - x X;. ■ 

::■ 

X. _ XX 

lv: x"'\: 

. ■: ' L _ - _ X _ X - *-- - L ■ .x' X. ;" ■ 
x : 

x-x x ■,: : :-:-x : ■ "■: 


:■ ■; : 

x 

■ ' : 

. 

:" ,.:'' :'" '. 
xx';-:" J > :-'" 

x 

"X" L ' vX : ■ : "'X-X-X 

: '-';X'; 

■ 

■ , ■ ■ ,-..-■. 

l-'XvX' :-'?;■ ' x-xx:.^ ■ ■ ■ 

"X-XOX xx: ■ ; x ■ ■ 


■ 

l vXX-Xv, ... , 


... ■ ■ ; ■ :■ ■ l ' xX XL X ".- ' x':r xv; ■■ •/, :>x :x;: 
':-' XX-X. -v". 

LLL ■ " x?,*:vx*x- ■■ ■ ■ : v-'-.: x vX". .•J^-.:'* x. : = -.;xx=- ■■■■ ■' ■'"■" :.. ■■ . " .. ' :: ■■■' . x .■■■:■■ ■■.■X'. ■ .■ ■ ■■■ ..;' 

+ ^i:xx''x.y^ x x "X 'Xv ■" . x'" :x-.v. : .: . ...... -.-. ■ 

: x -■ . 

■:- x . 

xx:.".. : ,. v ■'.:,. lX 

■ LL' ■ ■ L 


»y« ■ ■ LLL' 


.-. ; ■-xv:..'-:": : : :-:' lll' 
..... . . . .^. . . x X-"X :■ - 
>:,vv ■x ■ ; l- : X-L :-: :: ■■:■ ■'■ ■ ■i 1 ..' . L . v,x£,Xvy 

: ; vx'vx-''ix L . . ■■■ ' :>x ■ ■■■■"■■ :x. 

: ■xxvx! 

■ L L s«X " i 

— . ■ . —■ 

L.' ." XX ' L L ' ål X xV 

:.'.■■ . :■■■■ . 

■■■-v-.-''-" 

■■ ,::■:,:.■ x ;Xv:' . 
x-x-xx-x-Xv-x:- ■ ■ 
'vXvXixx-. x: Xl. 

■ . . " :-■■ : - ■: : ; 

=: :: x:: : .. ; 

: : :x!: j 

v' ..■■.:■■■:: x . : . ■ 3^^.^^^^ ..,;,.::,:■ -x | : . j j ... x-, « \ ■:::.. x : ; \ : ,.. ! ■' ' ! :/ . S 

■;:^v5ä'^5^\^': :: ::'' : ::' ^x,:x<ox<oxv^vx-S;!v x-x-ix^x' l ■ ■xx:: : x. ■;:::;:<; 
■.■V.--;:ix^i- ■"vX ■ ■■ :,-'- : . .■■x ..' ■ VX.vX ■■■ : ■::,' "'XXvX-' 


x'l .'■ x-x-l/x. 

l xx:;:_ 

:. 

""■:■ ■;:■""■ ; ■ . ■-■, 
:'x" ; ' .•::-: :■■. ■ . xx l v l, X : ■,-X'' >X' L 'X 

x : x: : XXVxLL XX: LL 

■■ :■■:'.. XX 

l : :■ ■ : : x 


x-x ■ x-x: ■ 

: :.'x;-x-' 
vX."X :■"::■ 
■ ■ ■ :" x Xvv :-xx; : : ■ XX" : Xv : 
>X^'." r X l X 

■XXv' XX 

x^vix: x: -*;."♦.,; »;Vav ,v. : . ^l r .yXyX-V-X '-. 

Extra BP och .,:: x 

....■ ■ L ■ ..X..... 

--'♦xx-,,,: ■■-...-■ix:"-..:'.- ■:■■ 

■■■ -. ::■"■': x 'x:.::- : x 
: x'X starkapi tal :■,:...:. 
m ■■ X"",. r ".'x'"X ' xX XvXv; : xx x :■■::■: -: JÄv^S .V, ,V,X. LxV/xV*-,-,' 

■XvX^XX 

lIXXvX' 

x vx ..:• : 
. :■ :' 

■ ■:::■:: 

■ '.v'-"- ' XV' " X" ll xl": v" 

-:■" : b x:-.:-X"' "X'v; 

X" *-.X*X: "..■ ■ .. 

. ■ XvX'X 

:xx' xx x:x "! : 

v"X" X'"vX''XX 

'vx: ■:' ■,"■ ■■ x 
x-x-x - " : :<*:■¥. .■.:■. ..:■'. 

: ::; . :■;■: : ■ 


' 'v " r X r xX*-" ' H_ , ■'* *' ■ " T *-"X\ ■■' 

p å gr u ndav ålder ". ;■'. ■ ■■■ 

x: ■..■■ 

L ^ xl'' : 

... 

X :: . . . 

.' V.xV^X^L^x" . .mm? 

xx: x 
■: ::'■ v. 
« X'. x, x n ;fÄ& :x:xx-:-.--: :■"■"- ". "■:■ ■ kV. .V . .- : x-x x 

"XvXvX ■ : :-:'' : x. : . ■"XX ■:■" >;;v:xv; wxox« 'Xl : X",X : ■ xx*.' : 
x ,x"- : ; ■ .' ■■■■■■';.: 

l :xx>XvX 

--x: ■ L - , ; -.- ■ . 
:■ : :x '■. : ' x'. r-x:::; 

x 

"■""'X' 

:ox^<-' XL XX.VXV 

L L X X .-— X . . n 

■ - xxx X 

:x: ■■■ x: ::x ■X-X' ■: A LD EIV -20 21-45 46-60 61-80 81-200 200-1000 :-xx XX' I 

L .X" v." ■■ x :■ "l : : ■ 

"v'X'X ■ X-'- : '■■■ xx 

: : x- xx. 

■ '■-■ .■■■■:■■.■ 
: ' : ■ x-XlX"X '.'-■' : x:.'.... 

sås;: ■ 

. x . x .:■■■ : mmm 

■■: J :.-.: : :.:x:^ 
■ ' ; : :■■ X;X ■.,■ : -x ^x« ... 

: b Xv/XwX-xx- L x ■ 
£>xo:.öx V 
: ....... ... ''X :■: 

: x : x 

Xx' XvX XX-, ■■ x- ::■"■ x-.x- 
■■"X-x- n x x x x :. x,: x 'XX' vx-xxx: 

X'X-X'XvX'. 

.■■,'■.■.:■.::. ' 

vx : ix. : ® 

"/rt Vl^ Vi* Vl - r - ^r ■ 

■"■ ■""": : x : . 

x : xxx"'.:;. 

■ ■ L _ _ ..■ L .' X .' 

:: x; -:::^x ■ X' ' >XX" :-■-.:.: ■ 
.. x 
xx-x L ■ " 


:- x' .: x: : L X .— L L.» L .'"X :■■■ ■"■x-; : r/vr X''X :x"': 
:>x : 1000-5000 5000 + 


XL - », x x A x x I 

l x-x^JX'-;: 

■ ; ■x':x>: : -x 

■ ■ :■:: x- :. 

x vX; x:x,x :-x: . ; x- ■:: ■ 
■xx-x- . . ■ x ■ ■ ■ ■ . ■ ■. ' .:■■■::■■.:: "■: "■ :■: -■ x : ■ : . &% '.'.^ h ■ x' J .V^^x". J " X^XvXX X' 

X ■ 'XX : x xl ■MfJ EXTRA BP ±0 ±0 +5 +10 +15 +20 +30 : x. ■ ■ x : x. x, 

x-X 

:'■ '. x' 
XXXv^XXXX-X 'Vi ^'n"..^.".. L ."r^- , - - - - - -^,-.- |x.-».x _ x - l . x x . Vx x 1 . x . bVx . J Vil xlx\ J . xTlJ 

■•'■X-;'^;f';S;::': : ;::;p|:;:i::S-^ | , l%V/ftVL%V. , .\ »'» X -^ x" 

;:'-----::'";v"x-::x-:-: 

■XvXvX-XvX-X- v:-"- 
■X-XvXvX-vXX-: 

v.XXXyX.-Xx: : m* XvXX'- 
:', "■:":' wSSe . y L - ■. —■ 
■ ■ 
i-:*:-;: cöx- :*xv xvxxx 

■ . x :-xX;X : 

,:: xxx x-x : - ' 
L X X" : x 


rafttfert ^ . ■ . iiitfi xx x: x-x : 

■■■. :-:■■;: 

X,„ . x-x.-. ■;:-. ■ xx,,.;-^ i 

. ■ ■ ' ■ ■: ■■ . ' 

: ' x ■. . x x- :-.-: xXx 

y ■ x ;■: . .■ :■ s- ■x : x -■ x.\x 'i-ivö:' ■■. -:-; : ':;v 
'.'■x-x'" . * :?:?:£■:■£■:';■: :■; : xx- ; 
£ x-: x. ■-: x x: ■■:- Btätttt x-x ■ £S 


:■■ :■ ■■ x-x:- ; x-x. '7X'*V .« l"l' "x x .--x X L X-L vx-vv : .V * T .J-L n . j xvxxx 

' Xx-M ■ x r x^x'. 'KW xwxä -_ *" l 'f» Xkx ; ■ : : : ■ x-x ... „ . 

. ■; ■■ t ^^>^i> : x- : ; ■: ■: : xx. 

L.-X _ . 

:■:■ x: xx 


stycken avdåssafärdi 
yrkesfärdigheter. 
xxy ■ ■ xx:- xvxvx-xx- :x v.v*x-."f 
- x:kk:* :x-xx L .X L .-.'x' : xx vx- tyx-xx ■X< lXv. : : x 

'■■:■: vf.-.v,,^ 7 ■»-* ! WMflfli '-Xv; 

x: : x 

kw ::■ : ■ ■: L _ L ■ X - L _ X-. _ . xx-x .;■:;■ KXVZ-W xxx: ■x xxx*x x-x : éteWMki dina xxx . :■: ; x x% 

v.: x: xk x«-i jKSC , X v* .-x-xxx xx *v. :.ot«;. 

;■■ :...■ ■.': v;--;.: ...x- ■ . 

x:x :■.,::■ .:. "■::■:■:-:. w-;-: . >x Vi-. ., c-w: Sas xto:-^ 

■ .: : x XX^X^VX 

.- r.v.- r ^L l t 

xxx xXrX 
x-* x ■Xx-.xXx 

x:vxvx:: xx-.- yyyyy .■x-:-:::^ 
«*: ^.'.'xS.^.Vx ■; 

■: x" ■:-; ■: ■ -y^ :::; : .■;■■ :■-■■ 

■ :■:■"■:■:: 
:. :;:■ ;:: ;; iVx-Axx--:;: :: 


::-;.:■■ 

BBWC ■ 


-?; :: -^ f ,^xx ;: x. 

XX X - .- 'h^L^ ■>;.v 'jx-.v. ■ ■ ■ ■■ ■ 
X-: v"::: .'.,., 
- ■ ■ -■:■:- 

■ : (■»ty 

^v>:-: et yrke du vtyER bestämmer 
främst yilka jfaräi|ieter som är 
dina 1 specialiteter" , oeii därför 
blir entlare f or dig att bli duktig i . 
ssutom hör en speciell yrkesförmåga : : ': : 

:'.■.:■'■ 
■■*-■■ ■■;:'-:::-:-;;--x^ 
■ ■■;'; 
■ ■ x r ^l- 

; : ■ ■ >:■: "■■ :- Ipyrke. 


'■■-■:-: 


?m ..■ : »-X- L _ :v:;',..:.:^ (I tidigare upp|a^imvl^^^^%s krav 
"%| att du hade ett visst vär- : ■: : ; : 1 ■» L »"* X , : :- :": ■ 
":-^ ftyissa! : 
■ ■ ; 


F är d i g h e t e r mw&"§m*må 
inom parente 

e terna V apm§^å^g§mX:: 
I . Lärdömsfäréigh^pr, |^^^H||BSiiiIiS 
tigande s/?i||p^pi ; ^|H^|i^J^J^p^^ 
Hantverk står en siffra inom parentes. 8 
Dessa fär^g^^^^^^^^^^^^^ 
olika w ;un^p^i^ii^|i^|^^^B| 
visar helt :enÄM^^^BÄl^^^ ■x"x-x ■:'-x-v: '*-rt -x p"pT :■ : :- ; i : : : ;--: ■ ',■■ KÄ^^^^^^^^^^^^^ 6^ /^70/? ' 

llBillfcl;siii: llll: Mwk simåimm-BU 

t//<i Krigare är^^mÉbmBMi^mi 

:;:;:;i||i|||:l||g||lgr. , 

x [ i: L '' 't'-!' V. Vx.x i* ' _ L ; V V-. i - .x" " wjAväJ':'!»^*^ ^,'X^J-X x-x j ' ■.-,■*'." - ♦ ' ,-, "x*"'-' 1 . !C'jJU IM . xx :»MCOt-*^x* + h mCwa'>A' .■ f**"**. ■!*''■■* *^- H '-■' - ' Vx - , - . - _ x-l'. . x M X,' :-■>> 


: <Kft. i ::■■ :-x-::-x^ : - . ■:. < ■:■; xv. ^;v: 

M^xV^VxV^ 
>m-; v^.^ /S«=>K' ::■::■' vv. xVi : , ■ :■: ■ 

■ll. _ l. 

■ ■ L L l' '. J . L L x' 'l ^ .:■>:■: ■■■:■ ■■:■ 
:-;ytf s: : ■ .■■■■■■:■■■:.:: 

: :';-m-m: 

:■ : ■:■:,:■■ n 
'M mom: ■:::■ :'vx- . L X^L . F.VA'A l'l ^ 

■ -.■;■■ ■.-: ■;;■:■: ■ 
:::■■:■:■■;■■ :.o L L ,.'.\V\ Al 
L L ' LL-L-xV "^ ■■;>S;^ .'--;■: x: ■.'i' iv>: egenskaper för att kunna yäljl ett 

^* t"^r J f "^^ + ""''["L' ' "L' Vt ^ *'l ■ ' ' h ' * ,r '' n t ' ' l _ L l + x*x r L n ' l' ' ' x' L i'.^" 'I 1 x' x ' x' ' ' _ + * '* ^r"^H r J j' ' ' i L i ' " V L ' x l 

visst yrke. Dessa begrinsnin|iiir birt- 

**F i H ■■ ■ '■.'...■:.■ ..-'-..:■ ..' ■ :■■■ .. .. . ; ; ; ■.:,.■...■■■,■:.■■- v. -.. . ..,:... :...... ;-.«: .. 

agna nu, vill du bli lilliifetoipSliJiS^^ : x\tai ■:■/: sådana underfariiihellllplillillv 
färdigheter/LärdomsfEdigheter/Hantverk 
/Språk) : du: -Är^onilyrkesfl :S|III;:lll|:iiiil 
:■:-:■:■:' ■. . I b x b x J .'- n 
■ 'M.'xV"'x 

XX Af, ■ : ' ' yx ■ ,■■■■; ■ ■,..; ■m^>;^; 
H. ; .».:«^ti;;:.;:;: : :o".v^:* ■i—L i "x L - . - ■ ■ ■■■;>: : ivÄ'. M< 

■■x—x-x,',.,^ : m,x' ::>x ■ ■:■; "■■:.■. \-x*: >:■. .-x, 'x'/.i^.-.. &Wi ■ 
..i L J : ■ : ■:;■;;;■.■ 
..-.■...■■ ■■:., ■ 
■: mm- . Yrkesförmågor f^Vf* 1 ■ 


:. m ■ 

::■ :■:■ :■■■--- 
■.*,■:-:■: ■:■:■. 

"■" m ." ■'■ : X--X-.-.---X 
X _ - _ L- _ -X-L - . - ' 

: 

,■.■,:■■ ■ /■:■; " . ■ . ■ ■ :<■: liplÄ^B en unik yrkesf örniåga soil 1 

■-■■ :: :;. :.,;.: ■-:■:■:--' ■ - m: : . 

anges i beskrivningen av yrket. (Endast 

■ ... ;■ ■ ..- ■ -''*' - ■ . r : .v . . V/ ■ ■■ ■ i:..-.- ' ■"::■::'-:;■■:■; ■ -:^ : 

rollpersoner och framträdande SLP här 
dessa förmågor.) 1 1 1 Står det ^|^^^||ij^^p||^ 
(4) innebär detta att RPn kan- välja fyra 
<|||a vapen sl|n yrkesfärdigheter. Vilka 

+ ';: l ; ; j;j :;;r'; 4 //M:M:"- :-;■-.-: : -.-.';v ' k s*\ .vjÄ^*-:'^:'^" V: *:>*: ^'»: :^ s>?kS?" -;>\ -';<* < v j; y , ^,v Ö^%É^ 

• som4nglr..i.?dessa .anieS "i-::.:::..-..-..- . ■.■■.■.:'■■.. ■ 

■.■;;v:v:-/;v>: r ■■-.,..--■-::■■■-■■ 
;-:skwx-: m ;■::■,■:■:■ :■ : : ■:; :%■: 

:,.:'; :: :' ";■"-" " ■"-'M 

L -"x"x '."x J i ■.'>" \ + ' + »X **x'x"» + L^X t j 


i .. kapitlel " Färdighetei ?? viE- :i av resf 
: MOT: 

•éH 
■- :■? IM 'P^ : ; : '- . ■ " :;ä<o ," ■ : ., .-.'.- xx^ :'M- . , ,■■ . r. 

■ 


: ■ : V. 1 : 1 .' 
■ ■ 
.m: : ■ 
:;;■::. . ■:: ■■1 ■^m:;-:':; v; :■>:■:>;.' vi" : '- : ;v," 

mm-m, : ■ ■ 

■ ■ : : - 'x: : : -■■: 

::,v : M : :;;.ViV 
v;vMv: ,xM xx" 

.XX - . - _ X _ L _ 

:. x -M ^'^■x ■",■ . 
. - v. Yrkesfärdigheterna 

''■■■■;:>//fv;;:;y 

igenom vilka y r kesf är di 
innan du väljer yrke, eft 
och de primära färcl 

■ ■ *■■:■■■ 

riktig! M/;:.v:. 

■:'■■: "■:■-: :■>:■: 'x^Vx'" .X X i XX. 
V#-x-x-^,'. --+.. i 

il-- 

>m^:-m*v: ■:-: m : ::■■' K&3 i m', l ,<c 

: . , ; :■■■-■: ■ - ■■ ' 
. ■ . : M- . : . M ; . -r- 

: 11Ä 
X - L L X^^X X^ L X X^ X X L X L .XXX.XXXX. XXXX.X XXL. XL 

;heter: dullil r ;i'7.^ 
oc^si 'enmm& Ifc émmp^lvis ÄMmimstmåmM 

W':dM^W<Mna och 'Rm^å^é0^§fM ^åsmå 

j : räåfiMÄM^Ä ;g?i : -' iml0 M^^^mga rménWMp.Mfi^ 

:m jp||syj|||^p ö« invändm 

het som :; g^^^^^^^00É^^M 
därför Tvålands svärd, BmBsPärd, : m ■ : ;■ : . :■ ,-:"■-;: .-m.-^ l . — x n :-i'iv^i^;;v. 
:. vMomm ■:: ;tw: i ■ . v;-:- . :::•:: MM v. :_;' : ^' 

l ■: 

L LX L ■ . L L' P 

l' ^ ä^ .:■■: " 
l ■ ■ ■ m-m- :■■>:■ :■ ■ ':■' ■■■ : : -r:V- : :"': 

V X ■ , i'.V. , L , L 

MvM' :■■ M 
ww; x.::^ ?MvM J" "" !w LLL V'.Ml 

. : m: 

■ M>. M:'M'i n 
m IV/n »rt V/ ';;;;■ o'a^ ■■ :: : :;■: ,. , ■: l : :m::- ■■ \'->* >x';-:v L-X-L.-^X-X-.-X.-x' W/A ™^W> >Sä3:S 
ilÄåtel^Ji :^:-;;-;' 
— ar de !^xc-; . . -X 


-:..-: 


■ ■:;■■ 

.::■■:■: ^ m :■ ;v>x-^>:<*: 
.: ;:K:S3;t:SS g 

. .: 

l : i!(DuhardockmöjligHet 
att skaffa fler yrkesfärdigheter senare 
B ..-^i^ndetavdmRP.) 
j:-*s>"coKv Xv'\ ">ÄÄ^o\ jmS^:?^m'-Jx*,v*! -"■-':** n ■ -: ; ":-- ; ' ■v;M ;"M-M;:r;M : \/\[* \ m r -:.\-::.'. . 

I! Hantverk och ett frät, :■:■■ : ■: ■ j. ■:■: . M-M' 
Varje yrke- utom Ärkerriagikerj||äB5j 

til: manniskospr åket som talas 1 ««« diiilSÄ % xM t x: m:m m m 
■XvXOxVl x:m 

■:■:- l" :■ - m ■;■:; :■ ■ ■ m 
■■ :- . NOT: 
: : x-x : :,-Xv>-:- 

L»x- ' >x<x\OjS< * * ■;;;■;■;:':' ►■ ■ : ,\\s 
■■ . man lisWeken yrkesMir dizhe- ,■; l',:^x [■"iV-"' ' " M'M ■$&& ■;;■■ v L L . ,". ,-X-L . -■"■; M. X x-x^^X'? 

tXWJxCyX' 

■■; ,: ■■■■■■ 1 - ft^n ■ 'VM 

XOXvX : ::.:f-, 

,<yXCX 
■M\ 
■.""' ,"l' 'l" III . v: .yXvX-: 
■'': : 'x":'.x. ,.:■ -. 

""'■■; :; ' ,vXo;:-'l 

.;:■;:■■;;■ -Mv x ■: \ l ;>x ' 

X _ X •|*'x r #-» _ . r ■ TT . T - _ L _ L T . 

■ .. : '■:■■:■ ... VAL^il-^iRDIGHiTilK 

ITt 
■■ ■ 
■ ■■.■ ■ ' 

jT» L 1'i'ftV ". J l'x"x L 
_ ■ 

■x:'-m>- ; 'M-, .■■, : : m-,l'-: ter av ett stort agial som fanns 

de vid yrket. Detta system lever kvar 1 

BamM&0S^^^M^ån exem- wmmmmiim 

pelvis Krigarens H^^gMSåé^eW^ • SL kan dock BESTlltMA a^i Mm lik 

och Lönnmords ... K:$m 

•■;-, ■ ■ ■' 

, : l\ : : ;-m :: l : : : iv - m : ■MlO . xlMm^m: 

■ ■■- :■« :. .: ■ :■ 

.- ■ . L ' " x.mm m-m::: \ M l." ' l . M- Ml- : ■ ■ l 

|*?x-xO xx'>x L .*.Vrt\W,* 

:■ ■:■:'■ 50m finnsienhaMbM mlieréiiTJÖ 

L i* \* m ' *: . ■ .;X^vi-:::-:-x-:-Mv : ,r; : x: ti . . ,x ■ .■- ,-■■:-'-.■ * 

: ■ ■ . ■ '■ . W^i ■ ■ * Ä .«!■:.; " ■■'■ . ■ .,r. ■■■■;■■ y.. :m ■ 


.., . K LÄRA MAG I F O RM AG EfLAiif i AlI©'Mli| 
I TISKT OM HAN ÄR;^||p|Ji|tER : 

Munk. -:.■■■ 
. l M..M ■ ■m:*x''- 
Xvx : 

:. '■ m- ■■ ■ ■. 

■ .':■■ 

MvlM: MK>X<'^X 

.: . ■■ 

M :x -m^m- T ' .J^IJ, j • ^ '■ ^f" ^ "" f' ' ' ' " ' ' ^W T J ^ ' ^^O *X " x x x .x l . L . L L xx .-I-f. m - m - -x"x .". l _ l - l-x _ .'^x _ l 1 iVf^ "x^t" ' ' 't x"—t x f 4 ' ' 

måm&§^0oWMMet enda som är att- 

ss=^s s^^ää- ■■ ■ ■ 

p|||^P|J|p||Jp : X|| pä föllformulä- -^ 

WköldibåM^ 
Chronos, Ur a vapen. Simma, Två 
vMpen och Wm^MR^m^^i-^M 
Mutorna 3, erf" ( erfar enhå&pMnglg^ 
och "FV" lämnas tomma ffilsmmåSSi 

-.♦lv' : l " m'o:-Ml- ■' ■ ■:: , ;:::iv 1 ■ l ■ : x m--m^--m---:-::-m:m'-- Vx l' x^r -■:::■ ■ - X"v>M b 

l :-: 
'/ ■ -i» M'MM"M ■ l'lMx : -:■;■; :-ä v : : . : ;:x: . . . - ■ - ■ ■ ■ 

■VM. M, ■ ■ :-xM 

" "l ' ■ 

l xM l ; 

l^Vf^^-L 1 'x T 

>x:;xm 

M-LvXX 1' 

:v>XvX-: xx-:: .■:mm . : ::^ x«- 

: 
:^ ^ ] - -■.. ;'::.';-,■■■, >x->mx x,x: :',: s : xM: ■x: l ,:■: l »: ■ ; ' : ; . ' ■ ,X LXL " :;.;;ä:: 
. ■ , ;■■■; |t _ 
l m "x b-- _ x-x _ . _ ■ "*'l - ' ■ L L " " i ■ 

L L . L. : ^ ^ L ^ ^ 

x l ;-;:m: M- \lV ;«:■.'. : :■; m: m 

LX l' _ L _ L-X L . ' _ -lM"'x -■::. M . 

LL L : ■ lx. M. X^LL 

:*:■:: x: 

;■ --m ■..:.: L J. x ."^x^ T ^x n : , ■■■■:■■: : ::: :: ! ;;;;:■ vMV"-: 

'■■■ . ■■' :. ■ : -' ■ -:■■ -■ : 

. ' ■ ,; ■■ ■ :-i .-.:: ■ 

■■ ■ ;■■:..■ .. :■,;■.■ ;*'■; 

! .■ ■.-:. . : : ■ 

■■..' 

x l ' ,':■ x l ■ :■ x-v-x- ■ ■ .■ 

:. .. m- .■■m ■ ;♦:■■ ■■■ . ■ 

■■■■^ .:■■■;;.■ X'M ■ .. ■ ■■.■.' 
■>■:■; l 

L X _ L .■-■x _ L _ — x' 

. . , . . . . ■ ; ';x : ..-. ..;:■: 

■;,l ■ -■■x x l" xx : 

: . . . : 


:,:-v: 

xvX: _ x 
:;x- : ■. xX'; ■;,■;: 

. J ,*,■ L L' „ ■.■;: x:,: : ; 


. ; : v. ■X\M' ■-.■: :-,'i T V, x:vx::- . ; 


vX- >:■■; L. X 

- X, x x "v: x:ox^:x^: 

, ...... ■■:■:: 

x :. "■■ ■ . 

Xl l-: : x" : : 

■■ ' XxlX l ■■ " 
ll x l-, : x-:*x<*:^xVl + 

Xl :■ x'X*>:x ' 
l-..x. xl- x:>X'' x. 

X-L , 'x,', "X-L L- L- L L, ,-l' 

. x-y :■:■: : xx :-:■ x 


; .■■::-: 

:< ■ ;;■■;;■ 
■■...■■ 

. XXX L L..- :'**:: -:■ L X L L.\ L L . ^ L , XXx'X 

■ r _ r— ■ ■■ ■ ' ' ■ T _ - n x'+-. T - _ , 

"'■ l : xY'' h :x.;xx->>:x ■.■;■;:'.■; X T M X X^L^J L^ L X L X X L x"x"x X .^'. 

X 

: ■ . : 

■ . . ■: '■■■ 

X X _ L _ 

X l^x:x:;: 
:x:x-x-x, . . . .;■. 'j:;:; ; x_-'x x l _ l 

ilf. 

■mm m,. ..xxv . ■. 

X X 

■ X L. ■Vl ;Xl ■*:■: 

L L- /'Xl 

X ■ ■■■ ■-■ x . : :: ■ 

Xl X XvMXX: ^ ■ : X-Xv'1"... 

x, , ►l"l*.'x'l%' ■ ■..; 

vxx: 
XvX\:x\ J :. x XXl L X X' -KO X L : L. ' L ■xi'-: 

:■■ xx'::xl. XX .'O* ■VMvx: 


■ . . .., .- -■-.■ 

■x-x:-: 


l, . .-;■,'.' 

* .'x x'xVx"l _ x l J "x' 

>X-, X 


■ : . . ' v. 
l\- ; : ■xx ; x"x : .- ! : 
'VlL XX- 


X'XX'XX 

. ■■.: ..: 


x : x;x- ■ ■■ v ;■ 
v, ■ „.,;; X- ■,.;■ ■ , ; 


l V.V Vi 

X- L ' ■ 


.. . ■ x x-x.-x 

■ . ■ .xx:vx..x 
. : 


x " ' y. ■ 

L X . ' L 

-./.. X 


■ ■■'■ £>:-:--:5 


x -.■■■ ■ ■ 


■ ■. ■ ■ -■- 


L \ -y^> ' x-:-x-:- '■"■:■' ■: lxl' -: ;■:- : "i l'" '> XX' ",:■: '-::-X . ■X " :- ■; ::; :: ■.■ x mm .■x j l ■■■ 
: : xv xx* : x- - :;x: -x^ö 

*X':"X-: 
X':; L l" 
m^x:-:: xxx -v ■>■ xx ; 
■ :'X:.- ■ :■: x.- ■ ' ".' ■ ■ L _ 

■ ■"■ x-r L ^ X---X-.X- 

■ :-x"-x . 

■ lX ■ ■ ■ 

lM*:vM.xkxv^ 

x ■: : : ■ : 

■;£■: ■ :: -x.m:;-x-, x- :■"■: x : : 

Vl, X : : x 
■. . ■ ■ ■. 

'' ■[: ": "■" x ■■■ x- ■ 

X'.X''X/X- ■ 

>-M"X x:xx -xix'' 

■;;■ ■■"■;. ■ ■ ■ . x-x: : .,. 
■.-.■■x:.:.-:.-- xx' : 

XX X ..VlVi X : 

Vx ■■ x : l; ■ : ■-■■ ■ xx . ■■ . : ;■ . ■■ 

»X .V xx". x' "i- ' - 

x-x; l ■ :-:■ ■ ■ ■ ■- ... L _ L _ X L _ .Vl" ■ LL—L ■■ L :: ,l L i'X X X. xx X'XW ■ ."X—X- :'"X' ■:■:■ x^x : : o t ■■x-x:.. xx 

. .":: : ""x : : 

:: : x' ■' '■ ■' : -:.'. 

■■: ;■ -x.-.. 

::x:x;;' : ■■ 
■. ■: : ■ 

x: : ■ XX-l' ■ L-. n L T *-X-L n ^ ■■xXvX- :■■■:■■ »X' . x-x- : 

■■;:.- :: ., 


x; xv:xx'Xl xx 

... .,-.- -- -- - -.-.■ ■ - - . 

■ ■ x - x" Xv-x- ■ ; ■ 
: ■ . . x .■ ::<<->:■ .•:•.--, xxx x 'xx ■X-X ■■ X X"x, 


yy, : xx.. ■. ■ ■ xx- i ■ 

. ■ .',iW{) ' //.Vt^'rfj| - r x X-X ■:x ■:■; xx:. xx x: x: 35853 SM S3?Ps w iVl . .' L 4~L_'x 


■■-^X-"'M' ,■■ xxx x ■ .- : ■x.-r- ■ . ■■ 

, : : . : .. X L L .'x L 

X.. m \ y.„. L-^x' L . T L _ ^. X 'Ä>;v: x.-* 


■:x. :x-,--. -v 
>:♦■%; l .^-■■■ t 

X 

V^j >X<M^VX;X5>» v .-l2 

. ■'- r#*ivx-xx* : 
* l ■ 'x 1 ::- 

:; ■■■ :■ ■ ■ . ■ 

; ■ ■ "l LL. 

■x H :-x-xX'X : x: 

■ L L.X i'.', ■ 

L X" Xl. 

i":-xi'i ■: l ;- '■'^xx' 

*.'.'l L . ■ L i 

x>x\ ■>, » 

■X 1 ■■■x-x: V*^WÄ! 

■ x : X\ 


X ;■ x-x-^ 

X XX' 

XXxX x-:-: :->, xvlw ^ x-x i : "x ■ll' ■ l l - ■ 

: 

Jx, ■■■X. 

X 


X 

■ ■ ■ 

!y, lVxx '. xx J ., 

. ■ X- .. X-x ■ ;-: \ vx . x : x 

o-x. : x: 

LL L 

:< -::-MX' : 
. : : 

x-x x-x : x.xxx MS ..: ■ X_X X X . T L~1' yyjy^.\ : :v» L LX" . ' ' 

■XKvX 

' :vxx xl . ..v, xX : x : 


■ ■ '■:■■ :.. ■ ■ 

■ ■ x-x. ■■: xx: x 

lx .-•*+ x-. t x- r.v.T/fi ■ 

l ■ ■-:■ x-x " x:— 
x:v-->oV.- 
:■■■,. x :xx- ■ x- xx : 

■ ■■■■■ X'XvXX 

■ x x ■ 
! XX 

. 

>: ; Xy ■ ■ : 'XX ■ X- ■ :x'l ■:■ : 

:,'\y. ,'xx x:xxx>X- Å«? ',yXyi,'**, r ,", . ;.X'l . 

. . ..: .. 

: ;:■::■ ....■■■ 

::■:■;■;: :-x:- x- :■:■: : x: 
M;X<::x;k xx xx 

!:xi = ix:x"x' 
: x. . ,. . ... ■ XX 

■ 

X :'x : -x l x' x:.* 

xxx x- 


L L —X-X L —XX - . 

»xy>xK>: ,X XMXX 

■ L T . _ -r L _ * _ L ' X 

| . . -, X:-:X.::X ■ 

l .. . x. ■ :■:;;:. x-x- .. 

x-xxx -xxx-xx-'- ■■ 


L L^." 

: :< Sm, : . 

L ! .X'- x.x:'' :.XX- 

■ xxx--Xl yy xxx X ■ X L' ' L _ LL I 

■ K-XXXX. :xx X XX ;■'.;;; x XyXv x ■:■■::- -■■ ■ " ■:-,-■ -^ 
xx ■■ ■ . :■■■ 

x'.x,:.xx-'X.xXLXXiX- 
x.XMvX: ' x xx x: y 

X .wfflölwKv xl X-xvXIv" 

■xx iV;<v<;; x , xmxxx- 

■ ^jSi^^oSlv^- vXWX". X: i Vxx - .' -L - * - 

X XX" : -x 

' XXX' ■;■■■;. ■.►--,.-- 

'XXX : ;*x ' . x 

L ' X-..-X-XLXX' ' ' 

x;xx:"x' 
;:■:>;, ;:-■':.;■■ 

. x-X«X>W X 

X XvMLX' 
..... .... . . 


&> .'x i f^jx;., 

■ ■ ' ■ 

»sxx- 

LLL ■■ X X,:- ... ^ 

i X X -t, . x L XXX X X i .^ i X X 

■ ■ :■:■: x ..xx x ..:■ ■ :... 

■■•■■ xx - :■ 

x.,x:-x ..xx:.. . ,. , .x 

xx,./ ■ XXXX x x ■ X 'X L _ L ■ .. ■ : x ,',*» i-:x ■:■:', .... .■..■:■ 

■\-y.j yr-yy 

■ . ■. . 

■::'■■' ■ ■ Xl :■::■ :;■ :-:■■■ 
■ x-x:- X-:-:-: 

V-X^^X^^X^V.XL 

ÄfxixW ; : ■ x". L T L _ L-L ■ :xxx :«■: x-^x*. ■ '*"*'. 'x L ■ ■ 

. . >...■■ X;. : : : x 

y.,.'\ : : :'x' ] ,y,yy- 

^X i i X» X .-X _ X L '.T .". T . ■ ,L X-.-V 

: ;;.;:■:;■. x- xx 

llMXX ,■■ . ■ x * L ■ ^t-X^^-X^kTx - . x-x- -tt'tt'/J\ ■-■ . x, : .... .:■;'., . 

-■;.:,.. xx : ; .:;;:■■;■■■ ". ■;] . 

x L 'lX.xxx-ix- 

x< x. xX:-*xxxk>X' :^:kx 

x:-x:xv : •■^:>&: 


:;x" ' l"l _ l x,;;'. ■:■:-:: .xx x-x 

xx.x ,xX:-x-'x ■Xv.v' xXXxXXX 

X^X^X^-XOX/.KK 

,'i'MX-Mv:':x- ■: 

XKOSKCS*. 

L .L L-.^X .NVV.-.OV? 
X _ .--^. _ . _ -X. _ . _ L _ 

.X xxx::: : : . x- x ■■: x l .vXK ; * : :.. X ■: l- X->Xv> 

■ : !: vx. 

xx-. ■■XX-' ■ v v X v. 'xx: x'Xl iSXv-x; xX ;; ■x _ X _ L. X - .. 


: X-".: ,'. X. . -v, .-,■ x; 
xx:xx .:■' x .■■:■: 

. 'XXX <>X' ' ■■ ■ :xx- X'Xx.i 

-: x 'x-x : 

l' XL.. ..■ 

■ xx: . ■ X X :::■:: 

L' ■ L ■ X'XK L X ;■■'..■ 

>: Mas K,XJx"»X 

"'xvvix : ; 
:vx: : xx". ■■XXX^lX-X i _ X X. % X L L *X ^'-^"x v 

:X . ■:■■ x^x-." :■■ :-x-X VX>l ■xxx- : ■ ■■:■■■ 

■x ; ■ x':--:x:x. x 
I-XXvMXvX^IvX 

■ x ■... ■■:..: y 

■ .: x. x. xx ■:■::■■: -■Xv> x-. 


^Kvfl X -V, L X ■ ff.*.V*W. 

xxr-X' x::xy^ 

.■■■x- X ■ ' X-X. .'. 

K-: x. xX ■:■;>;■:■:■:; *■ i-^*w( MXCW xX 

xxx:x: : xxl. x xx xx 
■:■:;■: x: ffiyriK ■l ■ l - .:> ■:■ xx , xx ::■: x^ 

. ■ ■ ■ ■. ■ . 

XXL ■ Ll' L L i 

XMX"lX" : 

X XKX 

■l XXX,'" 


-' X x... .■■ :x x . ■ 

'X-X; ;7X^ ■ lX 

:■:■::■ 


■ x-x .v :x ■■ ■ ■■ i: :. . . 

L ' :■■ x ■y.y.::-. x v::-Xl 

■"X-XXX' ' .■ ■ 
: l.'. ■x:-.'xX 

■ -x - ..' ■ l _ l' 

:■■: .■. :■:::::■ 
" : l* v 

■ _ l' 

■ .x-x 
. x xx-: ■l- : : :V ■ ■ 

1 ^, V S*Vm< x^ 

" X ... . :-■?:: 

■x x x: 
. lX X XX 

:-X'Xx"x:\X 


l ":-:xx ■■■'■■ 

X'.L. ^ l" ^ 
iV/^(V( 

:< :< x, 

: x. .:: '. Vx - . - ^— ■ ftV'x%\ .^ X-X-L. 

■■X xl. l--: ::x::x: ■ ■ '■ l Xl " ■;:■■ 
x »»>Sjx» ; x ■ 

L L , L , XX-, , X , X , , J '-LLL ' " L " i " x" L ' ' 

x:;xo XX- l X ''»»I 1 ;v.^«: : ■: : : ■.x':x::.x n 

*--■» x*-^^. _ .-x _ x :-j l '■ ■ .. Xl XXX ■■xx;- X- XXX- 

XxKXvX^X- 

>x^:x .vw::;- 

<<ȁv-X">X- :xx ■:-:■:«►:,■:■ x -xXl x>xx: lXmx- t-Xl-x:-::- ■ ; 

: 

■ . :' ■ x: x. 

' '■■:■ ■ .XX'. . ■xX:-; :Kv:-x 
■xxx X'X'X ■:"■:■ . . : 

x: Xl x . x'x . .'.' l-X'XX$'>X*X x-: 
Xl X X 

■ x:-x xxv' .■XvX X L x ; . 

■ L- ■" ^ 

X (vÄ^ XX'x .. ,■ :■,■ 

..: -v.'..: 

,,'.,■ L*x'x- ■■ L . : •xw: :x.x ■ 


■ ■ ■ — - 

■ XX XX X 

. _ X- . . T - _ ^*4 T ^^X T ^i-^L'»X _ 

: ->x<Xv:-x^:k : 

x-x.:;:^- : 

...... 

x:.*x-xxwXvx: ■.vx x::x XXXX'. vX-ö X-txx xvxXxXK-ivxox: x: -x-x : xx:-: ssy^y?? x : :^x iffi 
■jx-MvX •#: ■ X -lX- xxx^x ■■xxxx-x l 

.-X..X-L-L.-X-X-. 

vx:*>x<'ix 'X.MX-vX 

■ ::■::. 
l ,■■[ ' xx::x :Xx : 

:'x: : -x:- ■ xXvXv ,::xx:x-- x^ 

.... .. : .. :■:■■ . xXX-XX X 

l-X " xcxv H 

■ flSVJrf ' 

tyX-"X 

. ■■ . ■ . X ■ ■ Xl : ■■ ■■■::■ k K v rf l* MSSfeäS VA'.V, XX Xx 

W.V:'.Y 
, — ','- -'. 

■■ :' 
x' . .'.' XL ■XX :■:;;■:>■ ■::x:'x l-*-% »r*-x *-ll _ x 

v-X-lx*" . ;::■" : : ■sx^-:;-. ■ ;\ '~w' '•'■ "■ ■ " \- ■■ ' 
.-. ■ , . .■. .-, ■. . . , 

xx:xx. .: ■■- :<-■ :xx: . ■XXXX m ■■ -x-:-: : : : x: ' : ' ■X;X ■■ 

x. : :■ : 

L .'.X x' ' 

x x .: : 

.■ ■ LL ' L ' ' L 

XX : ■■l-- -; ■ . ;. . .:x : -x- 

■ x x ■■.'■ ■ " . \-y. r - 

■ L . "l' L l' " L L T "t " " 

■v " ;■;. .-. fm :..: ■vx: xxx: i xx :■ ■ ■■ ■■ 

XXX- XXl XXX, : :xv: x^x*. x 
-x :-: xxrxvX'X 

L L .X X-x"x X ".■ "L-L" ' L L _ 

■ : x : xx . ■;-.:: ■■ 

x*X':xx'X xx- : ■■x.-xx :x: : :- ■:;.■; 

.;::.;:: > ■: : : 
iVM" XX X-X x.xx ::,X'.'V "xx:-'x 
...... r -. ■ . ■ - ■ -. :.:■■■ x -■*:'' 

x-:v:*x.k. x ■>>; : : h 

■.'.■;;:■::: xxx 

XXXXX x X'X' 

■x"l X . '>X\K- 

■ -"XX 

. xX-x: 


■ ■ i ■ #x :-x^' x 

XL .-». L . X"J-. . x 1 .. :'xx i-. 

>xl". :<«:■:■ :■:■>:►; ■■:■■-.■■ ■■.■:;■■■■ 'x:-'- 
:,"xX:;.:x::>---x- x'.^-^ :-^::v; CCfrxWS 

X "x: 

,Mx: : x : :xXX-x:-xX- 
Xy x:x.- X,xx:x ■ : x-x 

■. _ L _ —■ 

x x : y* .vXXv X.-^ il 

■ ,XK>Xl 

x: ■ ■ ■■ :■ 'X-x ■.-^x - _ . t ^x-l' . lX XX : yy. X^L^ ;x : x : xX-: x 

XvXX . :"'X'-. ■x-xx ■ ''x : '-x-i>x : ;x r ,:^ k ;:ix ■ .■;■; .Xxl: : x : x :■: xx< :.:■-.: 

XXX' 

■ :■: : : 
■:;■ ■; L _ **^x n :. :■: x:-XvXv:x 

X L L L L ■.■.■ LX. - ." 

L L LL X xx:-x 

yyyssy* L _ l' ■ LX.' :r-xx-xx" 

""ix?;':-:-. 


XXX. .:- K X ■■-:■■■: l vx xx ■ ■ ■x-x x-x: 
XX-X-X.x X ■ X M.-;J)Rm;w> 

x '-' X\ + x"x"X 

x l xv:. L v: :■: x ■xx-x-x- :-x-x ■VX X K^i X X x-x-v ,v". T ^^*-fVx- ::■:■ ■: ,-.- Wyyy,y ■ : . 

x-:mx: . x : ■ XX. X :■: xx. xx. 

■ ■ ■xx ■ ■ : 


.. . : i-iyv; *".. X _ 

■ ; 

->X 

■: WVWf -■■■-■- 
yyyyyyyy, ■ 

;; ■: ■: x ■■■■ >: 


x-x- -•- x x :■■■■■' 
Vx-i-vx-x-i-vX' x--X-xX 
. 

vv. '■:■: ■ \ ■ *■: x. x ■;-: ■; , -v. : : :■ xxx "■;■: ■;:. 

L X. _ XL L ' 

vi»;-: :■:-: ■ . . . 

.. 

. x x.xxvX vv. 

.. 

■.",.■ ' -.' - 

Ivx^XvOxxmx j xxx. x->x* 
■: 'xx ■ ■ 
xxx . X :-v„ yyw yyyy -. :■:■>;■:■:-: ■;■:■: xv: : x-x X",^ 
K xXxxxxx- . : x<xxvx<x- 

: 

x ■'■:-: ;::■:::■. x- 

. . : ;:■:■ ■: 
-■" x:xx x"x- :xxxx : : : : . "x ;< 

■■ ■ ■ ft« Wv; * v j xx x x : 
;.-■■ ■■'■ j x,$,"vx 

■■■ "■ . ■ ■■ vv. ,\>,*x:x:: ., ■ .: . x ■: : w .,■ :■ t xxx. ::. :■:■; ■: x-x» ■—■■■■■ . ■■ "x . . . ' ■ X .■ L^YOi' ■■ : ■: ■ 

; xxx yy <:-:< 
xx-XvXix-: 

,***f(**X L *"» 

xx", x :■ : ■ : 

■l _ .X _ L _ LXX _ . _ ' 


,:: ■. 

.xxxx: 
x:xc 

" : x ;x ; :;Xv>; . XvXX.. »M* :xxxxx ÉSSSE 


..x". . —X ' "*" "J ". xx x 

L _ X _ . _ .-X ■ :■ xx 

■ : ■:■:■: : . ■ . : .. ■ ■ 

.>x---x:;, r ...., rV , 
: xx :<xx- xx- xx -x: ■:■;■::■. . x . .. 

:' -■' 'x'' : ■' x-x< 3%. : 
"xXX-xxxx 

xs<sv>x . 

. : :■ :■■ ■ j ■ ■ ■ 

: 

■ ■ .... 

"■' 

■ . . . .:-. . : 

■ 

. X-_-.'x-- ',v,y ■ 

xxvx x : -x 

:■: xx :-x ■: v ,. x ■ 
!,*v*:x 

. r 4 r— _ " t S*~. 

m. x'.'x n .' L ' . L 

iÄ-:-x^: v: 

::\:*xVx: ::""x- ■:::■:■- 

: 

■x:- 

:■■:-■ 

■ 

. ■ 

■ ■ J ." T _ ". J "x J ." . 

■ ■ 
. HSffifl ■:-:^ 


imi Y r k e s f ä r rtlg h eter $?* «. x: :■:■::■.■ b »,-.-■ X X-. _ l' L X VilV.'/, L _ ^X _ * _ -X *-.X X . 

'■x- -:\:; o: :: : : :: ;::x;.:::v 

: ■;:: ::■.■::■■;;. /. \:. x- ... ::,.:' ■:: > ■■■ ■-■;■ .-:--;■ 
-■:■ : ^v;^vWv:> 

L _ X-*'x _ X-* T ^X-* _ . _ ^X _ . 
XX _ .-X _ X _ . _ . _ X-..L ' —■.■x _ . 


£*,>. v:':-- Kliftilivl :::■ ■■ LL L X^^XXLX-L ■ r . _ * _ L-X L -X-.---X-L.-XX-L-L L 

■;:, .::■ ■.:...:■: ;:■ ■;:: : ;:: 

— x. ■ x - f,V r Tx-JjVx-x - . ■ ■ ■ _ x-x _ ■ 

l^ , . , rttVt\V4 _ ,-."/(l r J , ftV^( _ 4 V _ x _ x + ^x . ■x _ «x-x _ ^x n 

-x ::: .:: :::: :, ;: :: ::: :■: n w :v-:^ 'xx . . .■, ; ^A'j :■»:■:*>:■* «c> x-; .■-■x _ . _ x-.-. 
x* * ■:;■;::: r^n-f.'. ■■;■: 


■:■: :■: ■ :: .-x n 
■^■:-"x'-x-x ::-x-x--: 
■ ■--:-:- 

■: : ;:" : : : : 


:-:-:', ■■::■'-- ;. 


;w*. ;■;-: NIMISTEN AR EN MAGIKER SOH1 ar 

:s;f):élialiserad i ^^f^|pM|pij|i|ll 
iSsnii den form av magi som 

sjiigare, och deras besvärjelser är perfek' 

■ ffi ;:: |or:;:;a||Élära : s ig i vil drn arllllBe ::Ir 

.-':'. : ■ . ■ ' ■ ';"':■:,■/■/'" ■ . y ;:■:::;■;:;:'".: :, : ' T .. ' :-:. ■ :.' : :;:;' ' ';::■;:':■■; ■ : . LLL - : ^; : x '^:v:^",. : :: :_:■ LLL : LLL ,;! L x : :!v\:'x.'. : x::"':'V ':[ . ' [ [" 

också de enda magiker som kan hela ska- 
dor och bota s j ukdomar, och dä|f of 

: ■ ' ' : ''"■::.■ ■-.■■■■ : .■ ■ ' ■■ ''.■'■:"-;.: : ■ . ". [ ■ - ■ ■ :■.::■ : _ ■■■.■■-■. , ^ ■ . :■;■■■■' 

rika ) . ::.;■ ,::',:^o; UIJJrhelning eller 

Wmetter Zoologi 
-■:v ■■'"■ :' ■ : 
■ . ■ .-—.■ .-..■., ■ . :■:■; :.: <w kwäm 
. ' ::■ ■:: ; x':^:-.:- x n 

Ti . —-X- . I"»"*-, . " lV/l^ T i L 

:■: x.: : : -, ;:■. :- ; : :. 

-JVx-x-.Vxx*.' ■ "^x L x'. J ♦x','.,, 

:: kvm :: 

;■:-::«.;: -^ 

:::*>:: ;•:: ■.■;:. xi: : 

-X _ L. _ -X.X 

■ ■:.: -'SA'*:; 2 Drogkijnskap eller GiftkunskaII 

eller Örtkunskap . x- : x- ;<■;■ :: x'; 'l"l Ox"x V F -"x^\ ' x'*"**^* x 'x x .*■»' x 1 ,'* '-'x-x'.^ 

" :: ■;-/:■:::■: ::■ :■: ■ ■■■ ■ ■ J ■ ■:■:■ 

Ay^yyyy^-y-y- 
.'jyy'yyA-i<<y. -yyyyy. ■:■: 

■l _ l _ .x _ x _ . _ .-x l~._'x.-. . ■ ■ ■ x - . n x T - ■ ^4 T L L 

;:.■:■:■: ■:►:-:■: ■:■:: x:. :>:*■ : ;: .:;: : t »^^ ■■■■■■■ : >^-: : :,■■ :kwkw!«:: :-: 1het"er (i) : ,';,;, 


. ■::■ xv i|||||iÄ|ji|E ;SP4K (i ) .yKv^Kfc: :>W'x^ ;■:*:■;-.■:*; ■ 

■ v.* 

■ >>,■, : ■:■ ■: \yyyy. .: : 

■ ■ .■.■x _ x _ . _ x _ x _ . _ .x 

:■-:■;: »: .:,: y yyyy- x ■ :■>:»; WIiA :; fRÄMMANI)E SBRlK(lf 

.yy. ,::..: .,-■ ; . ., : .>' . :. :.-. ' ... :. ., \ 

■x i x,V x' L L 'tftj' * *Sy**H .L*-?.\ L L ^lOl,^,. '1.,'x x^x L L .O *+.* O, x*.*x-x .WA /. » V,\\»'C(\'' ^'^^ 

■■■;: ■ V.' »$$%%. . ::'::--"-. .;■:■: ;,:■ :: :: ■■ ■ -.■■■■ .-■- ■ \y. 

yyyy.</\ , 

. . 

/ ' - ' . ■;■:::■:■;:■.■:■; ■:■.;:■.■:* .■ ■■ L X . ' L L . ' L L L 

::- :..■■; 
::■ ■■■ "'-x- ." ■ ',- 

..:: ; 

^ f* 1-lfHl »x-x _ x + . 

■:■:■■ :o:,X': FÄRDIGHETER (i) ■ .:■ —■. 


.-. . Söm 3SPiä£feS^^^^^^feÉi^^tt}J^ 

hör man Ärifetf^ Ä-VÄLFRI" FÄ 
■ ™: ■ :o-^^x .■■:r. ;■: 

5\Vl,\ T ff 

:■: ■;::■',:■:■' : ::-'.-:►: L X XL . ' ■ ' x' ■'■' _ ' ^- _ ■'■ ■l-l _ l^ 

■ ::■'■: : : I:::W: 


:-x .■■ ■ 


■■■X'J :-:■: ; , " 

■ ■ v . 

WV' v. v.: . ■: . ■ ■ ■ ■ ::■ ■ : 


vvzjyvvyyy 

_ xx. .'^f-x^x - *^ 
[xxLI-Vx^Ä^ 

■ ■ ■' vyi:y::\ .; : ■■■ 

[ 

v v : Yrkesförmåga 

. . wv. 'yy^yy 'y yy\yy<.y.<y vxy*ysvy v wi^^&<:<aw:. jsilos 

W&m9åi:Memv 
;*■'■' -X-: 
iil ^ 

''■migil^ola^ sämma,MM: : yy.y: ;v. ■ . . ::■: v, ■yyyy- ■ ■ ■■ 


'■; . :-:*; L ... 

: v, v. vv ; >;-■; b. h x".,'.'x >, J ?,, J ^,^ : x: , ■ v: ■ BB 

m Ani m is te ns y r ke s|Öf m aga ar a tt ha| |hlé 

Ifiliiiiåiil iliot magiförmf 1 ** 11111 * 1 * 
kunna lära sig magiskolgr. • Kunskap öMliiAGi vvvvv- 


islaa I att KÄiiRMiii .::■ :-;"":"': yyy yyy.-yyyy : x ■ .v '>:<::-,^x"Xvxx 

: ': : ,v': : ;v" : : : "" 
xx':': : Xv: r ; j:< ■::' : ::■. :v-yy,:yyy-v- 
y.'yvyvyyy:v. x*. yy 

|-X T ^^L _ L L _ X T ' X-X T - _ X _ X-. _ - _ X _ . _ . _ 

::. 'xx 'vi, ■::: ,;■ :■■:: : y 
i^Xv.-. vxv>x::o :, 
:l: v :<l<\ yy:yyyyy< : 

:. - : : ■;::;;:.-■■-.; ■ 

:wv> :■ www. :::: 

L _ er*'. ■ 

: it-: ■.■>. 'v-XvXi/ ;>jkw;«k*; r^i Vx - *-*- . yyty w::-yvv vw v. v. .: :■■ v. . X- ■"■::■ ■'■: ■ 

;■■;;;>: : ■■ ,. -, 

.—LX L _ l' _ . L 

>:: ■> ;: x: , : ,'xv .■x". _ X _ L yy ■:■:■. ■ 

VV\ 

■ ■ X X 

yyv 

X-xvXvx yy.x v :: x-;v: : : 
:x:: : .".:, vv 

\*mT L _ L _ - _ x l ■ ■ :■■■■: v > 
■:•::■: ■:: . . . 

yy. vvvS vw . . ■ * x - .-. ■ . l' ii'^rtv i 

:■;:■■:: L x:::: 
■v ■■::. ;■:■: ;•:-: ■:; : 

.■^'.'x-xVxXOx-x-:-' 

■.;. :, - : -- : ;:-.-- . " L "b"b" " L " L I yyyyyy\ . ■v vv T L-X _ . _ ^L-L _ wv 


' i--^ ■ ; bB& : 

■ ■ ■ , v /:,<■'. yyyy .v v v. ;v 


: •WWVj 

v: ■ v. ■■, v 
'■ ■ wvwvw - ■vv,. ■ ■■ , : :■ ■ ■ X ■ ■ ■ 


■ ■x-- WV.\ 


v, ■■ L ', ►>;■ x 

i;;: ---:ö::':x ■>:■ 
vv" :-■, :■: l :■:■.■; :::::: ■.:, -vv. vv. 

L.X-L-.- — X-X.. - 

■ :.*:; :■:■ : ■■' :■:■:■: . : ■■: -: ■■ 

:' '■ 'v. ■ 'v. : wyyy ' : 
' vvvv . v v-vvy ■ 

<v: ■ yy. i;, ■ yyyyyyyy.- ■ : :. 

L x, , 

v-yyyy vv.;: wyyyyvvwvv. ; : 
' .yyyy yvwvvy 

V---VW-- : ■ ' 

.wwwvwvw\w^ww-- 
ttyvwwv: , ■ ■■ ;■;- l :..■:::■.■;. ■^■vv- 
vv. ■:: vwyyyy :-äv- :<o»aag3 £>::5i _x ■■:■:-' L-x-x": :":■;:■; -;x- ■■■:-. : ■.■:■: -yyw wv'--.- y\^: 

:«4X4f: x,x: 

...... ...^ . vvw. ; ■ ■; , :'x-: >g;¥» L'. X L . .X wv wyyy :■■ :. : 
..v. '. VW* XxVx\ Vj V.. 

■ ■ :■;:' :■:■::: 
-. ■ ■ ■ .' xx, Vx lV/l . h . X x,, L 

■ ■;:: v vw vv- : x.-^x". >>.:■; '■>:■■■ : i ■ ■ ,v ' " ■ ■,: : -v'- '■ '■ ', 
:'■ L : : .x':: '■'.:' 'vv.' 
: ■:;. x::::::. ::: ' " ' ' .' ' — LL - . - ! L . VrSS .■;:■' : ■:■: wyyywJyyyyy* ;■ . -vv, v. .. 

■ .:■.,- ; : ;.::..: 

■ ■;::■;■::. *.vw, 'v. 

yyyyyyyyyy*.- v. WcVW ., X X L _ XX b _ .-—L n 
' -X-X-L- ' L T 

yyyy. 
::;:;:■:" ; 
.... vw. :■ ... : -..■■■ •yyy ::■■■:.-.. . ' 

::: ;;:^:: 
■■:■■ ■ . 

:;■ w* ■wv. " y*yyy* '.'. : -^x-, L ---. . vv.-v. yyyyy vvw 
z&yyyyvvyyy . ■ .-.-.- .- .- .-. vv : ■vvvyy vw v v. : vw* v:y\:yww.yv 
.. vyyyyywyyyw.' 

yvyyyyyv i ■y:-y;; ■:■::■;■:-: 

■^X _ X _ ^^X _ L _ X _ X 

■ .■:■:■■- ■ ■ 
: : \yy.v:.. ;■ ■ ■■;»> ■;<p» ^I^OWt' ,x:x-x' ■::■:■ ,:: x; ::':'xX-,x': ►:■"», - l'l'. _ X-X _ L ' ::■. ■■;■ ,», X*>J / :■ ■: iWiK- >^xo>:ip ,.;..:■: «^«.;v:. ::^: Ww, XL.'. ...'.'. X .'x' .. . XX^'.X L .' ' 

vwwwww- :--s 

vvwy ::::;;; : "■:■;::< 

L x-,'.'. L x-x r „x-, L ." .■,','-■ x-,', 'x-x',^"^. . •y.wyv 
vw yvyww.' 
ywvwwyy yy\y : ■**'. ; .-,X'>^ 
.:;x' yyy*j :;■• ::w: V' v y*v, yy*.y v ww.> ■ L"x x-x^ T x _ x _ x _ — 

yyy* y.vvvyy yyyy-- v ,*vw- vvy*v.-.yy. 

v ■ ■ . :■:■: :: ,:. ::■■■: 

■!' L ';:;■:■:; yyyyy * vvvv* yyyy 

. ■ ■ ■ .■ .■ ."x-x-.x - . .-.-x .".■ ■. — ■ ■ ..■.■x _ .x _ . 

mv mwm yyw: : x . ;■ . :■;■;■; yvw. ;:;■■:■ n ..■■. 'i-^rt^^ .".X ..".-.■ _ x-. T •yyy : 


■.■ ■.■ ■.■ " t "x _ . ■ ■ . 

: yyywv. ■ . .. y : :w.-wm.' 

x .'.'x' flVf . 

■:,:■. "x-X'X L " v- 

.-'.'... , WM^ l'. m , x'' 

■."— x h x'. i x' . _ x"j" _ . '.'.V i"|.*^x _ 

■ ::x:. >: j>^. : :ä:-: 

. .:: ■;.: ■:::-. v 
v - : - ..:■ ■■ :: ■ : ■.;■. ■ ,;.■■:■ 
.■ ■.■ _ . t ■ .-.■ yyyy.-: 
,wwy ■ - ■ T .-. _ . :■;;:■" ■x ■:,."■ 

r 'Jfx' '^x-x'. : -vv. vv 
v. ■::■:■::": . x y ,:• 

'. vw v. 
vvvv. ■ 
:-:-, h :-x->: ywv. 

■ ... : ' ;■ ■ 

:<:;v,v,*,Xv>,\ . 

■ . ■[:■[,-■■ ■ ■ . ■ . ■ :: ■:..." x : 
:■:■.: >:< ;:: >::■ ! 

. -.-..■ -.- ■. . ■,:. ..x,v;*xx,. x. ;:■: ■;:: x: 

■■■■:..::v::. ■■■.■■-■:■■:■■ : ■ 
■■■:: raOxWj, wv ._-x~x b_'x' 'twwyyw.w- 

ww. yyyyyyyyyyyyyy: 

. w*:w. ..: vw. vv,:.- 

'^^r*.-^iT + ».'.- T ,'.V. , - J ■ -^t," 
x L .''x"x'."x"x .'.'x,-.' . . . . x.x L x . 

. yyyyyy <v* yyy* . vvw , .. x. . ■:■: :■ ■ :■■ :: 
: yyy, *'mT.* .t*t 


yyyy* ' 

:w.,v. v. vv. ::■ L . L .'. J x" .'.' ■ ".■ 

x^iWx^.x : 

..' ■ : ■ : : ;: : ■ " : " . wwvy 
:.vv.v 
wy.yyw'^ v v, " .■.,... ■ 

.-yyw- xx .:;; vv v:w.y 
v*y*yy*yyyw* 
yy^^yyyyyy. . x i x".*x"x". '.V.' X X 

vvv.v.wvyvvwyyyy 

■ .' ■ . ... ..X ..■ — . L L . 

:,'x,x:x::x yy.. 

::■■" : -' :.-: : :;:.::;-:'.:- 

.~:v:v ■ -vv, yyyywyyy 

r .:... :■■.■■■■■■ 

. . x , xxx, 

:■ :;■:; :■■■■■ — ■■ >\ . 

■ :■;: :■;:■:■ : :■: . *v, vv. : . • yyyx 

■. : '. : "' : : .■ L - L _ X ■ _ ' l"x : yyyy: vv jyyyyyy 

: " \: : ; _ \ ■ ' 

x : ' ■ ■ ■ : yyyy:* ■&>>& - : .w .■ : : . ■ :■;■:, 

. x' x - .' " l'l _ l*x"x". J Jjf x x + x' l L X _ . _ X . X _ -f iVf « il 

:: :,.::■ ~&y*. v. 


m& M \ 't 

f \Ö ^\ 
-<■-;■. w*. .v--, 

■■:■:■:-;■■ 

1 v v. ■■ :y-: >:v. v. 
y**yy$: 

- yyy 


■-. v. v. v ■;■: ■■■: 

.■,::.,::.:::.,. ..,...,,., . 

v*vyvyyyy*yy .;v:yw:*y 
yy-yyyy: .:.;::. :::-x •* / 
'v y-wywww*. * 

■vwwyw 

■■.-.:..:■■. :.:. .. ; ■■■ ■ 

wyyww.,vw. ' ,.■::■:■ ■:■ 

■ ■ xx x v. v ■ -v:w v ♦:■■ 

X"x::,x x 

yvyvwwwww 

X'X-XvX XXvX < XvÄtwKi 

x-,x*x-x-:-x-:^x* 

■ ■ ■ -v vw "■■ ■ ■■■ v-.;w-:yw:w:- 
:X':x»xvXXvxXvx:- : 
y?y*y*m'y< :■::■"■:■;:■: 

x:xX'Xx:- yyvww.' ....-.■.■ -L-LLX-L ■ ■ " " 

X'X*X-X--X 
X=XvXv,. vwwyiyyyy*- 
..www 

:■:: ■ xx :■:■■' ■ _X X L-_'x 

'■":.' :o ■ 

■!\V" x,'. h x, 

v.yfi 

™: "■ 

W. .■:..:■:: ■. 

xx x :w, 

■■ x ■ v. -■■■r.wW: 
v. ■ X. 

■vv. . . ■ 
;:;■- 


, x: x[X 


:■ ■: 

v-^y yw* 

■wv 


■ x: ■ 

.... ■ 
■ ■ ■ 
... ... . . 


K : ■'.■■■ 

i 

X. X 

. l.^xI: , 

. X . ■ : .XX *. (Vi 
/ 
\ 

m. vvv.w. 
någon . Hän behöver Bara gå in på ett 
tärdshus eller liknande och börja tala 
sd någon — inom fem minuter har bar- 

... ■■ -... .x: ^x . .. . .. . . 

! n lÄRD är något av enmängsysP den lyckats "byta till lig" den information 

lare! såtillvida att hans yrkésfärdig- han behöver möi skvaier som han siälv 

yy\: <, ; v >x*x x : x'x x- :'xx' : x * *— ' -;-;:- ■ 'x.^xi'^ vx : ' L - : x- : : : - , V^'Jx' : x :; lL : 'v-': : x"x-"-xx-""' : x : ' ";-- v ^ : x^xcx-.''""- ,, x''x'. : - / ""- ; X'- : Xv"; : 

viw^wx ^ *, % r rt v^v -' 4vf8vSMVA . -. + L - x-x. . *.w . v:- x XvX t xx :*v x^vxxvxor-x^x^ xxxxxxxvX-xx x:x: ■;. x-ox x; xxx-. x: x x- x- yyyy -x-x :x ,x x.:xx.' . .x'-x ■::■;■"■> 

" v* r "'"x-^-": feSj;';; "-';■';;■ - : "i : " : " ' :; - L v-'.' : * v* , v ; Ä"''v".' : -xx-x + . ■ ■ ;>>:> ■■x;X£-Xv- . _ x + i : :rv " H v ,; x : : : ' : 'v : 'XvX-X X. rf x<vX':';xvx-x.*x:- - . :\v^. . .:,: :.-::: *Vm k'*-* l yyy* : 

yy* : \ . . .■ :■ xx ■-.■.— ■—■.■ L 


x ;■; t) X Jheter ar ganska allsidiga. Bardernas 
o hemvister är öyeryiässens palats, där de >-x>-x" \ V \ \ fungerar som råd^y are, lärare, gycklare, 
musikanter, eller ba|a som sällskap till 
uttråkade och sysslolösa adelsmän. 

T ■ XX.XX-.XX ' 

L . ■ . x « x ■ X" ■ xxxx x-x x XX 1 *■"■ . \v.wy- . : r w.v .y.w . ;•: * : L . ,x~ 

Barderna har älåHÉKtilliiena^e ■ x ■ vv exakta reglerna kri||§ detta.) 

'* L l'x. b'l'.' LX 'J* * \ L X L x'x i *x"x>*-*x\S + x'x L X ' L * ■ ' ^ b '. _ L _ . * x" X ' L X ' X + x' L ' L + X _ X " L ' " f X^X » + ' f x*. * * + H ^ "| J [* + . 'f \' *.''*+[+.' 

■■■ ■■ . -V.:: ■■.: .[ mV. : .. ..\ .x.x.-^x 'Itt*^"^ '> -x -"" ^- ■' ' " ■ ^x x".!. x ■ ■ : . : '-S' 

■ ■■■ ■■ - : . .■'■■■-:■ ■ ■ ■■:■ :: .- y-y-„- .yyyy- , .:-. ■■wyy- ■ ■■ ■ .■■■■'xx-x. ■/,,x ■■■ 


X. X. X 

x-xxxx- wyyy vw ,' . xx x \ ■ ■ .■■ 

■ ■ X 
■ ' X X' ■ '■X 

x ■ x- -■ XX' , 

^XXXxXvXXX'' 

■ ■ X.X _ X b _ L _ - _ L . . 

. x yy ■ x 


x : Yrkesfärdigheter 

. L L L .'x' L ^.'.'xx.'. LLx". ■,'.' L X L ^/ VftN^^' V X ' L ' ' f *. ^ ^ x' L H 'x"." '»' f . x' " X . ".-x-:.x--'X. XXX 

■ ■ -:.-:-x : ■ ■ 

■ '■ 'X ■,;:■■ yyyyy vv. vv, :■:■' V XX XX'. ■"■" x :>* ' X,- .V :: % i ... :' : - WlF ? ^ - X^ /X'^ X X. | ■:. . 

skvallret om vad sonl händer i staden. Be 

- ■ ■> -yyy - w- '- r w*** <■ -x x... . x^ .« x : L :r:x: ■: 

:. : . : x ' ' x' '. 
x :■ x-x" x . 

■:■ . x-x- ■■ ■ :::■. 
vv. v. x: 
.■ » ';\- ■ : ' 

' : - x :. ■ 

1 

:■. 
w. ■X:-.X';X : X: : X : ' '' " vXvX ; X : XX X" : X'' : XX 

Akrojbätik eller Administration 

■IM . . ■ ■:■■-.■.,.■ . XX'- :v ... ■■■'-:..., X-. 

■>--: : --' ' ;;■■:■:;;:;'■:; . ■■■_■ ;V> ■ : i . 

■ " x 
■ xxx:>'x 
x-x, xX ■: XX 

xx :■::- ;;;;;:x: 

■ . . . ■ ■ . ■ ■ . ■ . 

"-'xV. "■ 
: :v, -vv. : (SibSilif lillÄliiiiB» ( i ) 

: xv- xx -.^x:. xx .x.yx^xXx x ;x : .x. ...w: /x : xx. : xxx' xV . x>^x-x- \ ' x- . X- : xxxx: ■■xx x -. -x - ..' yyyy : ::w v. 
: ■ yyyyyy* v,: :.; yy. I ' - 
l X - h 
flesta av staden €hronopias alyer kan 
lämphiäst beskrivas som barder. .... ;wvv-. 

. x . ■ X. . ' LÄRDOMSFÄRPIGHEfER ( I ) 

■Xvxxx.x-V..' . 'yy-yyv: 
y*\^yy. w w*w*v,.**z*L . '*v.Vx*v ...'., '&A9. L x l .--x,. - L ^ ..,-vx'i . - ■ 

-.■-.■■.■ - . ■ '■■ ., x. . : x. — : xx: : XXX- ' .xx 

■■..vXx* 1 ■-'■ .■.■:-.; ::x; ■■'*■■ ■■-■''■-'■■■-. 

. :X,.: ■ - :,;:■ ■.... -'- ■ ../ ■■ ■;. i; 

Läsa/Skriva främmande 

■ i . "'. . '■■-.: . "■■.:"■■'■::*':■■ '■■.. : '■ ■ ":x'x"x' :' 

yy .:-Xv.:-XxX .. vvvv .-wv . "vw** ■ ■ - x.. --.xxx- -x wv-: ■ ■ x .xxx- ■:: : 
. x.:x";x- x : x xx. 

:x"xo-x-' 

.■ ■ XX x-x K{«xo; 


" ~y''\\ ' '■ '■'■ -,; - : : : L - :, v" 
■■x:' ' ■ ■ x . x -vv. vyW .■ .-.-.- ■ .-.■ ww, ww- xxx-x '"X 

:. xxxx 
::x rtti 
xvx:^xx. 
.x L ::xx- yy 

■vv:-. v. Spela instrOäIt: x : x 
■ .. . 

;v 

. . :-■ .. f.n -X-: 

.X..XX X.x 
v, v, ... yyyy : ■ ■:■ -.. 

: . . vmwwm 

yyyyyyy-yyyyyyyw. 

v/.w^w.Oj.vaAvi^-'"*™ X-. .,*:,•., 

v. vvyyy.yyyyyy<yyv. x.-xxvxx.x- -; : 

x V :■":■:::; x;'-:x i-;--' x-xV 

■ ■ ■ ■ XvX'*Xv' . X*"- 

: X-. .xxx. ;■::■:■;■:■: -x-x xx-x^x^x^xx^ vX 
x:xXxX- x:xxxxX' . ■ :xx v/Äv. ■xx; . .■;;; 

■ : 

.'.;:'';:■".'■■ : .x:x X- X ■ .. . . XXX 

x . x. : ■ ■■: -JA i k ■ xxxx: yyy** wyy .■.. .■■x' x.: . xx.. yyyyyy 

..■xx. .■ . .. Vx _ .".■ X . X 

.x vv. www,:,: . 

.■ xxx ■ 

m,-y" 

•■ ■■ ■ ■ . ■ .-..- 

X XXX. *"W : -.. xxx 

<:-xx:-- :: ' 
xxoxx 

/XXX : ' mm 

■ : . ;:: xx-xx: v,;. : VW, ■ 


-W 

•yy.',: Xv XX X* .-X' 


wv. yyyyvyvy* vw yyy .' X"X ■ XX - :■: X XX ■ ■: :■: x. 

xx\ ■;■::■: 
. ■ Vi\,Vf ^^^^^^^^^^^^^ät;gti \mn alltid 
lj|HI||6|5iiiiSiMI skvallret, de mest || 
i^^^^^^^^^^^^pf^b^t^ rf kte- 

■ ¥^x.;.^F!Ä^3 i;x'xx-x. : -*>"''-j i • . 

nm^Am^^wm^mfms^ ovarderlist nar 

', ',i r ',* . iWtV/f.V x ^x . '» L ^x.x x . J -'i"x ■ 'J*f"x J^*'.VJ***fJSr'*',**.VJ^ * L X . _^'x'x". _ .x | ' [ [" ' « _f - 1 - ■ . ■ 

han behöver information om något eller 

/:xx-xx-; x^x::^XvX- , --x^.x: öv:--: :-'xXX' 

■■ «:;:;■;■ : : i;x. . x':';--x : ;-'x xx';-.--:-';-;-: >v.:.;.;.x.;.;x:.;.;.-.: ■.:.;■;■: x..x--- : ■■ ■' -x-x- : ; : . .;■-.;;. i ■ ; ; :. ,..- : ..-■■■■ .yyyy-. • • \yy- 

•yyyyyy :::.:■■: . xx ;:.*v,\ vv. xx v c::: .. &:'wvwi:« v. ■v: ■ wyyyww. v-:w- - Xx,X> XX X 

. .. :: . X .. 

■ x :":■::■: .: 

: XX' :.. x: : 
&***' \?*+ x-x *■ ,. V X 


TALA FRÄMiaNDE SPRÅK ( i) 

^Aywv*y* ■ ■ -^x x--x: L xXXX'xX,xxxx':x- x x ■x L >xx-x-xxx : : . 

>y*yy , ■.:.'■ : yy '.':'• '--■ 

'■' ■■ ■'■■ : x : 

. . :. ■x xx yyy* :■;■: yyy* : yyyy 

. X .XX' yyy v,*vw 

x x.x* .--x _ x'. X x _ x _ J .' 

, :v ■:: ■.;:■'.:'■ 
xx yyyy 
:,:..; ■xX ■:-.- ,,..::..■■:. ■ .X 

X*.X; 

. x.' , • Undre världen ~,..-m 

x x.. ywyyyy^ 
.. yyjsx-yy* : 
vvv:xttx<:wy* * 

.*•*-. .„■ „-..x , x-. ■ 

■ .XXXXX--X * f y> 
. : v„ .. -VV. XX XX 

■ x-: 
. .:.■.■ . x. 


xx yy* w*y,\ VWr. 

:'.'::.. . t 
'■'.Xx; ■ x:o:'X'x-:': 
.... .... vwyyy 


W Xx- : vvvvv ywyyyyy vy . . ■ x x x x ■ ■ ■ X ■ .. , xx : . . , 

■ ■ :x 

■ f.- ■ ■ 

■ 

xx- -yyyyy 

yyyyyyyy 


■ ■ ■■ xx 

;■:- '':.„' . ■ 
.... _... 

; 
: .: 

■ yyyyy ■ ; : x ; x yyyy. w. 

: .:.'x : -'^x; : w.y 
w::: yww 

.' ■ : toxxx' 
■x:^X'. yyyyy 

vw ;j*x 

VAPElSfFtRDIGHETER (£ ) 

X X . . -X-.:-- . ■ 

...xx. x x . . . x . x . x . V x x". . . * _ *'. T x _ x x x x _ x-.". T x r . ■ 

■ ' '■■•" ■ ■ ;.-■■.-. '■ -x'xx:-- ...-xxx "":"■".;■'.' . .:'":' 

ÉN VALFRI FÄRDIGHET 

""":x. ix ■:'■: 
■ ■ ■ 

. x x 
- v ■■ : 
: x.: 


■■ yyyw 
wvwv ,x : 

■ -■ X;- ^.xx^ ■: ■ X >5» 


. ■ ■ ■ ■ .xx ■;- - ■ 
:. -ww-.-. 

■ s. * ±rs*'. 

X 

>XOX'* ■ 

X 

. v: : . '*"x*- + ^b.'x* x"x 

. 
■;vw,.v.' vy ■ ..■ ■. ■ ■ .■ .-.- b'.'x' . b . .x .- m : ■ : x : 

; 

x xxxx : 

y*< ;w< ■: ■ .. 

■ ■ . 

x yy* . ■ ■ . 
■ . ■ " . .. 

■ . X XX '. :■ ■: 


■.■— xxx -x- 1 X ' * • **■ v. xxvx: x ■ X 

y'w r . 


:■- ■:■:< yyw. -.;■;■ ■v,y ■ . 

w.v.v 


XX ■ ■ 

■ X 

;."XX 

.. 

'.■X': XXXX ■ ■ . ■w *X.,' 

. .. . . 


x x. :■: x:x .x - .' x ■.■ x :■ . ., L - 

. x x:.. ..:: x.- xxx. 

x xxx. -x- xxxx:.x ■''X "X- "X x ■■■ 
■ x x : yyyy wv \yvvyy. r\ ■ / Www xvxfrxö.' 
: ■ 

xx :■: ■■ : >; ■ ■ :^ 

■ : : :yx:vx xxx x : -x-xox x x ;■: L L L L L 'x\ f .vV. : v: l ■ :: 
xfr: ii 

x. xx 
" :■ 
■:■■ 

xxx xx, 

^ ■ ■ ,- ^ 

L X X. l"l' V.'. 

x ,.:": tf 
law awB 

. _;:■:■: :o:- :■:■:■ 
"xx" : -jj Spxliii ■;■; ■■ ■ ■' ■ "v';';' x-xxx x. : ©lliiiiiÄi 1 Biiiiiiiliiii^di: ■:yx- x : xx : : * ■ ■■.■.■..- 

xxx x 
xx-xx x Xv .,*, :^«. „ ^^- « ^ R natu rligtv 1| _ t 

specialiserad på elementärmagi, ■ deijlj 

formeri av 'in^SÉiécm^yHii^sW ' : ■ ■' ;■ 
x : ■XX .■xx-xx' 
x xx:x raaa A :# Jj \- xx x: 

X L iilit Xvyxx, x^ xx-xx ■:*: ■: . B S.P x-xx-x ■ :■ x : . r^>;iÄ^^ ■ -xx : xx: :■: :■: 
■ a: 

■ . ■■■ . .■ i 
: ■ : '•'. : '. " xx 
xxxxx:x' ■: 

: . I '"j " ! " t ' ' 'b' ' "t ' I" ■ " ' ' ' ■ 'X 'J ' ' "' " . . x- . . x T »r-» T r b - . w .^.Vx^WAli x>. .VV: . " ' 

'MAÖiiÉ/ÉANALISERlNG ^■xo: ■ , 


x-xxt. ■ xxx: ::: tar man -eldklot o&k^m&tö^^^SimM^ 

xtf-xvV^ <* ^*^ L h . . f;g . ^-■■: . 

arvarelser , ÄMiiÄÄll l^^Bm^^Mb^ 
vapen magiska eller föHÄnar dem. 
Il De flesta eÄnentarMasiker i stadeil 
■ifeno» tillför (S^ "' " ' :--;■; ^kw:-:^ 
V| . ---x' 
:: - ^SR .^:>:v: 


'-:■;-:: ■;■■ ■ .. n ..,.^.. .,,.. .■. i -.--- ■ - F ^ 

. :;:::: ::y.v:,. : . „ 

■JM. !'i '>?|vK»/(< w J v ^ >! V'< * Tala främmande. sHIk (i) 

. :,: XX,. >:, ^ >:■" x? ;:^,,s:-- " - :. x-: :■: ■■:■:.■>:■: :<\. •:■ ~ ^fflftffl':^ .*■ ^^: > x^^:<*>;<' ;:-" j ■■■:■;: : .,■ :■■ :" x*: ^^('.V/.-.-. - . _x .■.■^x _ , _ . T - _ x _ * XI 

: ->'*-, ■:■ .■:■: -■ :* \& xokw ■ -L. _ _ L-. _ . 


:■ .- : 


■: ■ ."'■ " VABEItfFÄRDIGÉifciR (i) 

..,,-.,:s::->r;-::^^ :v:-ä:> 

Xv, ;v/iv; : ?Ss<S; : , ,EM-ÉA'LFRI ^FÄlDlifeET 


■ V:. ■;.:::■.:■.:.:::■::.■. .' SSÄi 

::■::: :■■:.■ :■■ ::< : ;,■: 

!;.' ■' ;>:i?SW: : : vf:^ 

.:.x-: vX :o;» : :;■:;;::; x<y^:,y:;^ IJKBeyy.' '^' vi;':-;: 
iaasi&raäi 

>x<;^xf»» *xoMfg>^. >X{ v . . . ;- - 

: : uiiellli om stiller : tiipiiigliilI"lliM 

:v + ::c- . .::<:; . ., N -J*.'-;Swfe«.J. /"K^ J,'^*^"W>^ vX. .■■:-':-"■■ ■■■■:■■■"■■■:':■■-; .-'■>:■: -:-:*t-^r - ." Xo< 

tor hur och nar man rar och iml 

'■* ' >x»>x " i**?*; rX * i^/rtwX x ' ■,;" ; ixx ,:■. : -..X 1 '". x^x-x ■ *>s... x .'!■ .x X-t^x-v x .,■-, x-Xv. x-, ^'wxCfXOjXv 

.♦v x-: :.. : x : ,v y: ; x- : x : x ^ : x : x :: ^x : . ; J:.. \.'v,,vx - : : .vx : : x : .: ; :,",,. ■ ' : t : ; :: ■" : '".' x J^ : *Kv*Ä^ ; "V" : *"V : '*^ : ? : t : " :j: 

använda maii 'xx .-,x L , ■■ 

x::'XvX, 

■ m x< v>:^?x<*x , : 

k< ;x- x'-x ■-. x L 
■ '^yS .::::- J --.-:-- 

.' .xx^X':-x;:x. 
.,;xx xvxx^xx- 

*x r x r x T '/fi - . 

:■■: :x<x.vXvx:-Xv: 

»te; . ; . .. xX-i-X^ox-ix^ 

XX' XX* 

:■>::■■ ttom automatiskt tail^^BMåMWå 

x' : x xx-v x *^x ,x f x^x^xvJS . /i/^x^v/X /:^: :j ; SM^tyX;::: : ( 

sö^-F\åS||ft|j|ilJ5^- 

liil 

:x' + -." ---,,-- ■ 

iSiBlliiiiii 
. ■x L x^'-' A ^'x-x^-^x-x-x ^^'x^^'x"x^'x L x x L l l"x 

XXivXv:::-: : :-:-x-xxx- 

i^^x-j-x V^*'!'* <X^' x .■ x-x-. T . T ^x-. _ '^[" "1 iementarmagikerliltrkesformåga Slätt 
|in inte behöver slå något magiförmågé 

xxx x : +i xxx :::::::::. L ■ *rox . xxx-xx x x x:^*xx x xxx: j xxxTxox ' ' x^xvx J xxx . ^txxx^xx-xClXv^x*:^, , x xTT; L ; 

*w,x^x;xxx ■. : .'X ;■:■" ;■;■:-;■ xx-, ► x-^x^xxvX'- ;■■: .:'>^xv- xvx^xxx x-vx-. x--x x-X^x jxx-X^x :■: '--';x^v:;x : : i;-" 

iSlliMliiiiilM ■ :*x-;- 

xx : '"X F L _ L ■ L b'Cx b jVl-iWx^l ' ^X"X ,'f * xVx"x _ b 

/ :■ ■x-. 1 ■ ■ :;■, x-x-.*x :■ 
,:■■:■■ 

L X X _ - _ L L L X _ L X _ X _ . 

m : ;x x >xöx<*. x-" x-x 
; , : : x ::-X'Vxc»>X'X x t *■ •*/ 

x x: x-::xxx. X-. .j^x 

: ;>: ■' ;, - : ■:: ... i-,.- \'-.\. ■:■■■■■ :... : -.;;.; 

L xx^Xv,, ■ x :;.v;;'X;-:>:x,:;v;:':,;,; 

?WXC,*,yX^>Ä^X A X<^XyX^X<vX^X IIWÄW 

. A 

^JyKXX-xyX '/' X XvXX-X^X X XV,Xx L .:.' .^>^<*> 

XvX-X.xX 
>J,',0^x^.*^, , L ,y. ,-,■. 

x<^x: > x Xvx;: + x >x*> :x:: v: xxx x: ■ iV _ T ■ ■ : : : :: ; : .y : . :■■: 

■ . ■ . ■■ ■:;■:, llrrkes Det halls DAGEipip massor av m 
: x v -x x^xmx^x yvx F -x' x-:-x x " :■■ : x:-; 
: : ;.x:-v •'■"[*'/ +h "KaftJöv" ™?" A' +> '*^'' : xV\/ : v:vx ^X >y '^,; : 'x^ : W^x^x'* ' :: iiv^ 
Jx:":X'Xa': x /■" ■ ; x : x»x ; :*J ' ,:xXx ; x : :' ; x j"x : : ; x: :: 1 -' : : x jfx\!t : Ll;'x : , : X'X : x*x . 'X'.' ""' lllll +5 pä ditt initiativ- 

t^^^^^H^Élif^^^&Éä 1 lx: slag i strid. 


mot vilda ^åU^^^^r^^^^^^^^gåf^ 

L ' ';!■, :-■/'■■' ;■■■"■ ;j- ■ t . ■XXvx^X r b ' -^X-, 

torer. Ett f$m0^åff)éXmMXK9M 

om du mtäm^XSMXS^^^i ille / "'" x . ■ . ■ L L ' ■■ L . 


■ :■■■ 
:. xx< ■xx ; 

;■:. xxxyxx ■; ;xxxx: x x: 

■XvXyJXvX ;:■: ■:■;: ■ ; 
: 

c»x.'Xv*x: ■ : ■ -x . 'mm 

: ■ 
,;;xx , fl särskilt långlivad. 

oftast slavar som sålts till hågön av gladia- 

.xix-ixivxY': 

toragen turerna och nu kainpar för sin fri- 
het. Söm nyskapad gladiator har du alltid xx-: X "x . Li . 
x^x^ :X*x:x* , x \ x.^.x, 

■ x _ b". x x-.Vx-x -T*' 

■ . ■-,:■ . ■ \, X''X ■ v 

L ,— —■.■—■ rr - ,— T 

. : :- ■.■■ 

: ■■ . . x x: ■:■:■■ ■ ■ själv holf^llliii^ESi^iilm är själv värd 

■ •■ %i É *. x'v X" X 

x * ' i- Xv X'X "' l\ r **' H x""" _ * ' x _ /_ Xv ' ■ ■xX T X\i'x'["'***X^* ■ ■ ''■''■■-■' 

en. Se I " Ghronopia " för mer detål- 'X . . . . \ ; -;x : .x-. :>>:■: jer om vad det innehar att vara gladiator. 

L "x - *' WlVV(* xb _ X _ X X./x X _ ^X |W' 

;■■ . .. .- , ::■ ■■'■■ -'-■■■mm. :■■::■■-■ ■ ::■■:■■.■...,:. ,■ :-;;sx- :■: ' ■ s 

>:< .xt- k<*. x^x^ox^xxx" ::: -xxxx. . 


: ::, ■ . : 

:; 


''xx 'x ,vXj;;.' ■ 

■ xvX' :■':: :■: ';■ É XV x 'X"': ■xv:- ■■ »>: xv x-' . ■■ .:■ ■ ■ :■ ■ 
■XXX ;; ■ ■X-" x:^x'-; ■:-x X 

X, x^i: ..... . . ... 

:■ ■::, ,: :■ 

x-x . 
x ; 

■ 

J ..X L L L XX 'XvMK'. 

■ L L L' L lWt"l' 

. ■>x-:^x. 
"x;;-X'X ii : i§ ■--^■- ■ X .-xx-.x ."::- ■ . 

„;■■:;■;. 

X.'.-L.'.-X L . X L X~L L X . 

Xt-^X^XvX 

' XXX'XXv ■ ■ -X" ■ i' v. ["X*, 

■ F '. J x"x ■ x-.-"—x. 'x V.' t WA 

xx" H ■ xxx x x x ■ x ■■ 
^vlJNv* *■<*>«■ ;: X'-X'M*x>vxvX 

:^^x,; : :: 

: xx :: ' : -x'-x- ö//yfi -**■,- .'-■. xx; 
::■ . ... '■:■.:.': 

man får du alltid färdigheter 

♦ Avväpna X- 'X-X. ■. . X" X — 

■ x"X; x:x:x x . >:< 

- ■■■■■ xx-;- ■■■■■ ■■■'■■X,,': - : : - ■ :>xvxv?,- 

■■ '.': L ,i PEN X..X.X--X-, X X- ■ „■ 
. : ■. : o; STRlJliCJNSTER l L ,, L L ^ * x . *x b"H. x 

Två il xx:x/X' xx- ;/_.;/ - % v %;>>:•■•> -:; ; : :x ; 1L1 ""..x^xvx^x^'.. ^:X ; ' : ,'" : x, ;l: x- : \ : ,v :: x- : ^X' : X'*-; x^A-Vw-x 

VapeäSrd i GHETER x.- 

x- ■; 

TTxV 

■■ x- 
• En VALFRI ■■- : -> FÄRDIGHET ■ ".-;x. ■ . : 
: , : :«x 

... 

■ x : x : : xx 
x ; "'x : x; 


i >■ ;■:■ :x-;x xvx x- .:■' .x - ' . 
.-.;. .y.'-. -.x: ■: ' ■: L x ■ 

J .xx;'x:-X' .>,. 
x':*Xyx-: ' vvSft 

:< ;x-:X' :x> ■"■ "■ : x x: 
rt¥!v?ftWÄ^ '^X-x-x x 'j:NW;yy. ■ :x x . x 

■ ■ X Xyv: : 

. :*■. . : ; xxv/ 

'x xXx. x;: ■ : xx : .-x-: X'. , 

■ - ; ,x; v x*:;, x*tt . . . , XvXvX-, ,' 

XL. L L L _ _ L _ L ■ L.X L . 

x; x: vX-: -:-X'- xxx w»:' x 

.-■■■■:■.■..-.■ ;; 

ill 

■x: xx* L .' L . . ' x n --x _ .-.■ X x". **mm ^X-X^.^' L X^'- - "x X L X L X X L X L L 

■ x x offl*», v£< t :><xx:: xx:,- :■ ;x 
■v.*3sX> x-; x-x 

. L ■ /XX' . x-x : ■■■ . xx floMwWJi .. . xx :-i: ■, ■ xxx. x ■ xxxx-xxxxx" x 
xx::-: : 'x-x? x ..^w/ttjÄwivX'! x-. 
■ x ^x-xx xx x^aX-x&x :- ::■ . . . ^ . 

■ ;■:<■;:: :xx 

: ■ xx-x: x-x xx xx-x , : : xx, ■: :■ x :x< *X ^CCKC' ■:■» ■x-, ■ xx. :■ : . _ L _ X. L Vx b"- - L ^tffrnT^m _ . ■ £*>■■: ;v> x>x*x 


y>x x xx- 

xxxxx 


x-x xx :x ■ ■ xx xx-x ■ ■ : ■ 

■.::..: •y*s. WtWf ■; x ratt xxxx n •fr: x- , ««{*» Xxx ■ ■■.■--: xx- 


t, .'.'x- ". . ■ ■ ■ ■ x x 

■ : ;■ ; x :x 

'■ 

,--x . ," . ■ ■ 


V XX L ,,: : :*:% ., 


■ vx ■ 
. ■ : ■ ■ ..:-.'■■; x ■ ^ SifiiSi '-x-x-x . ■ ' '^x'." 'Ä'. :, xx. xx-x x :<*;■:>:■:■ 

.—■ X X _ XL _ L _ X ■ ■ ■ " 

. . . iVx 

-!:■ ■;-■;:■ ;x x- ; ;\-.:'^ xx ■ x' 'tVl', f»'x l"l- _ L Vl' w: . fx ■.' ■,-. ■ ■ 

: ■ . 

■ ■ ■ - "'.r. 


■ ■.■ „ . ■ . ; ... 

>>K*t * ?xoxwx x*x *-x 
xxxxxxx-x-: 'tttt: m xxv xxxx :xxx xx-x; ■: ■:::■:■ : 

■ - ? \J ■ ' 
: xx Jxvx: 

v ■ ■ "- : ■ &y,« ■ xxx- :x xxx- 
. x, x. xx^x xx-,;; ■■- ■ ■ : . '■■■■,:■■■ 

■ ■ ■■:-;:: 

*.■:■: wSB» 

x: x-xxx ■ 


::■■ : ■.,■■;.. ..■■ 

::■' ■ ■ x :-,-; 
' x :x xx x-: ;-: :■■■. -;: ■: 
-..:■:: 

■xxxx' ! 


.. ;■■.■■'■ 

.... 

■ 
x-x-,xxxx,^ :<éx«x* iW';.ft 

. 

\Sxy, : . .- 

■ x ::■: ■: : . sätter sina karriärer som ficktjuvar, 
inbrottstjuvar eller lönnmördare -—yrken 
där skådespeleri och akrobatik kommer 

väl tillpass. ■" L ■ . L M .■ ■'■■ 

■■ ;:■ : »:«->xö:«'j:-:<fX< :v;;: k-:^x» :< .;;;■: ►:■:;<■ . ;:: ■ x-.^x' . X _ x' -X-L . pi:ili«:EiaiLLHöR du stadens 

<->!•:<;■:: :^:oX';v:i--v::;;;:";:>:': 1 ;-;.w:s v,:;: ,: + . t:;:: 

Ipllllliiiillum, men dina konstei 
roar de flesta, om du är bra. 
Annars lever du på tiggeri ici resterna av 
de rutti||^im|ter folk kastar på dig. Har 
du tur kan du faiilistillnins: som någons 

xx'. x- x ,:■ ..-x*y-: ^^x^x* v,-/v: / :v:' 1 :;-:v:^*;-: /:,;:::':■': .- -:-. - ■:. ■ ■ L ./'X^JK^^x^MC^Ä^Xt^X'*^ .^..wk ":, .-x^w: :< ::ä.va vi »wKö: . . 

i^^St^^^^liiä^y^Kiåsön rik 

:*;*.<■ vx-i-x^^x :■>:■> ■ :-:v :-:-Xy ;%-:■:■; . '-X. x.:- ^%x: ■x^x^x*>xc^x8SSSSm<S"*i* " T x*::'x*x-:'y&;'y-;:\' i v:':': ... :v;^:-x-;;; ,v,, 

. X X—x' ^VllSV.JJ X^X^VAVJx 1 **. X-f '■ Wf*-, X _ L '-■x' ^V.".VftlV,,.V.^VrtVl x' .-mTS*-*- L _ X _ . _ . X _ X L b ■ L _ X. _ -L-LL-LXX - x' V. L _ . ' . ' x" X " L " L ' flWl X "^ x" * _ 

iiii:lisk|ill|llpillie^ 


: L1»ri-, J A" L x '".x -;,:■ /,,*??: ■ , ... 


■ ■ l . . .-;,■: Yrkesförmåga 

In gycklare bebover aldrig svälta. Med 

É *TT * :: 

dina 1 Ikonster kaii du alltid tjäna 
iböp 1T10 kopparstycken i timmen. -:■; .:■ ■ ■: ■x _ L _ L rx-L _ . r x _ X^ _ :«x 

■ ■■■ ■ 

- '■ v 'Év " 
v," v**''.; ■ ■ ■■ ä ..:,■..:.. ■■'■: 
. ■ 


,<»,: ■ 
Yrkesfärdigheter ■ 


;■;; T ^ .-x-x-x :■;■ 


Akrobatik I; ■■- 


.v r. , -, L , : v 

■;:' . x,ö; 

■ ■;:"; :■:':■;:'' 

,■:':■:■:■: :■.■: ■■ 

y, xi -1,'i'x . 

\:. : .-x' " : " ■ ■ ■ : : ,;- : - : 
:;::-: :.:■:. 

■ . .":;,:. 

: >,*,*x*Xv,\ >, : >:^>Xv: 
,; ■■■;:: ■:■:»;■:■ ,,<£XyX*: 

■:■;:■:■: :-. , :: , : , :-X'.-Xv;- 

■■■ ■'■■"■-:-v'':-:-:-->'x-:--:> :;■. ■:*>S"'> ' X 

■ ■;:,.■■ 

: : ■ : : ; 

Bä ■■■■.■■ ■ :■;■■ ■:. .■— AW( -: 


.V ::-: liÄ .■■:, : : :;-.: ... .. ■ -■x- "■ : » Élil ■Ät ^x L .y>;;«w* 

"l^^X X T x'x _ L L ' x"x 'x " J t 'x^4 n . -f+Vff^V L 

■ ■;;>:-ÄftK<'C-:- ■"■::::v:. >: 

: 

■-::--:: ::■■ ff**m "x x' WOJ* ■x _ . _ LX _ X-X^ T ^X _ X , ^X _ X _ . _ . _ 

y v^^w-V "- : ' '■ : 

KvoWx-f -' 

;i;:w;;-:: 
. ... 

'":■:■::'.:: .: : ;:v:. 

;: ■;::: ;::;;■: ■ 

:, xx: ■;■:-:■ ■::■: ■.::■ /,,\ v :■>■.■::: 
5x< : : 


■ >;^x L ■■ : : ::--:■ 

;: -.:::■ '■" .x ;'.v : Pen sj^^^^U^^^^^^^gM gyck- 

-,."" lV-„, ■ ■ ..;'■■"■ v "o v ■ ■*■■■ * * J ' r - J ■ x + >:>**V: : ' " ■.y + :?^;'^::^; ; :"' - v T' : : ;,. : v L 

lar^Sar att det är en mycket fri och obun- 

:^: > x . w*"*: y x-; ';v§i;v /h < i ,1, > /■':-'. '■ t v;:- :: - ' : ; : /CxvS vX;X; _--■: x ^>: ::<;;■; . t >:-:■■ >xaxa. " x .^w*:- v -:: w t :: ^ : : x^»x*v>:ox; ;: :.;■:;:;■: -y. >>xox<v^ v ,. ;;. : - + ■: :■!:<>: :.;Mj , »:. t j .* :; . ;o, :;;;::;->>; 

n|l(!B^|i4lIi:;pl0 ;: ' — ^- ; dtllll|| J|p;ili:riget" : s kr: å : ■ so tiigP|y| : j 
'lilltgiiiiiiliÉliÄ-oiii inte fäiiorÄiilfcäilil 
ingenÄlesilästare till vilken du måste 

*■ v:X">i;:;; ■"■:^v>';:;:;7;V , i >x^-;o. : ;■: • - '■ xwx'/X;,;X ;: l ^;-:; i:>:w -x 4 _:■:■:;■. 

■icliilldsvaktiliocliltu- I 

^;:- : .:.,^ -:::;,■■■'.: f.fg« ^K^gssS^wWfer^ *?Ä 

liang betraktaiiJK-som så harmlös att du 

L b'. + I t!y/ X L '^f+\* x\V]>/ ^ J xVx"*". J '^x^xVVx^.^^X-.^^X^X^.^^x"*"-' l"."-" L '^'l J ' ' '. ' -^fc£ J^ J ' ' 'x _ . J - L X. 'x .".^^X-x' 'i'l 'ff */ \* .". X 1 *^ L .'x"x^"» L X*x". X* ■ 'x' L _ L ".*'-" x" X H . + ^ *'x ^ ".W* L L^Vfl",*^ 

>wx^xcv + : ;^x^>x*Trr: : ;> :.v : ;v 'v^Äv ^S ; '"x-, '-*- V" ; :&"** 'x^vv*'-,/*?^ <".*%.♦ »v , ; L : :'x ". ■ ; ; ; : ': ^- v v= ";v : ;. r ,■■.':' 

oftast, lämnallited ,:: :,.x. ■:..^ ■■■;;■' . L L.X L L .'x'x . — L 

■ ■:-;;■ ■■ . % >xv; fj::w vjx-i,-;:,.. 

::■::■::::: -t-Xv.v: ;v;, 

, ■ ■:■:.,- ■ 

_ -L - . - -L _ X _ l' _ X L X _ XX T -X L.X-X - . - X _ . _ 

■ ■ " " " . :-x .;,■::::- 

. .■■■■■■ x : .'"; : : ; ::-x, ^ ■"■■ ;: ■x-:-: :■■;:-; . ' :■; ■;;■;■;';;■ „ :™ "Jx'V.^ ,vxv;,\ : : x'," ^ ■ : -x^X'Vx xTx^'^x n ^x'. ■: :■:;:■.: i ■ ■;-K: : : : 
■v:::::: ^.^rJ^xfx- t V'^ L . X-X-X-X*. LÅSDYBÄING x_' x'x ■:.-::;; 

. ■ ■' ■ ... ". ■ 

■ 'x. J .'xx'. L h L - L"."Jx 

■;:. .::.■ ■:': 1 -:: 
. ■ ■■ .:■ :■■■■ ■ 

J'l , x t .'x-x\ t x _ xl m.'^*-.- x x x x . . 

jXv>x:-:-x-:*X'X 

■ ■ : XX' : . 


;::■:■: :■:■ ■ ;vX'x?; .::■■■ 
■ ' ' : '."■x>:- "^■'v::-x'x;: 
■.:::■■ ;x : :*>x-: ; :: ;■:: x : :x .. :: ;v>x*; :■. ■:■;; ■;■; ■ 

.' X L L 

.ox*>: ■: : -y iyy,y.\ ■;■:■:■:*; . x-x : :■: :■ 

x x-x-x ; XvX'x: 

wfto» . . : x 
,k»: 
■■ i :■;;;:. xo-xx ; : .-x":-: »> OX-X :< ;.;„;■ : ^x^x-^/: i^x^x^x^: 
x:'X<"xiX^x^ T 
: X'X*x x" . _, x . ■ ■: ■ X' \ : x- -xxx-xxx xxx 
■ ■ ■ " .xx - :■:■ ■ x 

:■ \x-xx x x . xX'X 3355: 
:^x^:; J : :;lPELA^l : NiÄUMENT :: "X. ■ . ■ 1 

' xX,. 

:. ■:: ■ 

v :■:■■ ■ 'v : : : n - 
: . : ■ ■ 

r— r ■ • i^IPENFÄReiGHET (2) 

M'J JvKÖKÄKf K£: * : " : XvXx- - , ./;X''' x-.-xVxx- '.v,V .%*&; 


rt« :'■ , x" ;■ : x",': :: ; ; x : ; x : :' -: 

LX-.VxX-.---L L-^X* f 

■ x- l ■ ■ ■ x ■■■ ' : ,x . lX x 

-.:■■ ■ ■ XvXX/X*^ 

■ ■ l ■ xXXvX-X-,' 

X ■ « L-X + ?X XL" L L x'. -"X-L". x"x ' 

: .". : - .::■ : ■ 

■ ■ . ■ . ■ :v:'.-^x"x;.' ' : : 
■: : .»x^ X j x,' x- . 

■ ■ 

■ :: ---,'. ;;■:': 

:: xx x.vX : 
: L " x-lOxxx" ^x--x<:x: ;-:«$:TO« 
xxx: x< x-Xvx:-x 
■,:':::■■ .:. XvX-x::- ■ 

"XL I - . - L I - . - ' L l"l" ' L-..-X .1 x' L L XL. 

x' ■:x-X':x"X,'.x:'X'. 

■-XX-" : ' - ' ;X:;X t ;: , xx:, 

■ '■■.:■ 

'.'■■:'."■ 

;/:■.-:■>:: *".■■ 

:'.x': ; x' 

'. X;V X- y 

r x " : ,:' ; lv: : 

.'IXy, - L _ X L _ X X _ X . o:x': ; '■X x*xxx < 

: + x^ T x-x« 

: ■^ X X L L lX X -x x x x-— X X-L - !- ■■■yx-.-;. ■ ..■■.:.■■:■■:■:■ .. ..X;:- 
->X0 XXXvx 

. xx>x^Ä^: 

: :-::^;::;xx- x^x^^' 

X/ x< x< x . Xv:^>: xx.':: >x ;t "x . : : : x 
Bfccklare ; f ort- :o'X 
xSix^Jx-rx • En valfri färdighet ■ "x'l x"l.X L ."V 


X X"' n '■"XX ™.' :: ■:xx :■ ■ -■-: ■■-■. : 
: l "'X x x ' :■; :'X*xx x>x:'X:x 

■:..,:;;- ; .",— 'x" 

X''x'.'l ' ' '' X V ■ Xvl- 

x^x^x: :x v' SvX'X y,y,:y\ 

y-.y\. 

;\ : ' : ,yyy,'\. ., ,.w:;u 
^Äj'»:-:. x x^xx-x: 

L---X ._-X.'.-X-X X I.YflVf,. .V/iV/i . 

■■-;■::-■.: ..- ■: :*:■■■ .x-x 
XXXXvXX-X 

x.^XvX: :x:x x:xx -x<«:-w xx«x ::.r ■:;;- i» xx ■: :■ : :•-: XfX X'X 'x r f-X T x r x _ L T :**>X L LX ■ ■■ x ifiv . . VxxvH* X'X :xx:: >;w; 
.•X"Xv>:.;- ;;o>. x - ; ; 

: : ;:';x.:.x.x:x.;.x'x 

ww,//^.*::; 1 x, x x: x: "x :■■ : \ x:-" 

'.■: :- : '- :: :'- x 

XX'X^"X'X , h xXl l 

?xV:x-:x: 
.,,,:.^:;X : :-:^::v--::-; x ::: : :-. . 

. XX X\ XX-X^X XOX<*X"' X XXX-xX x-X l "'"■■: : l -x:oxx L _ l". X l"l. X xXXXv.vXXXlXXX X, KC rAK 

x:x*. x xX:x:"X: x j ■ -yy :<S> X- L-.-. ■ x- ',. ,;v ÄxSi-xö; :: ■ ' .i:,:--. ■' ■ 
\'A"'Äfr-yy,y 

\/'. : x-X':vXXv 

x yyyyyyyy- :<■ v::w<:<<:- 
■ ■ ■ ■ X'.' -x: , '.:: -xx ■ -x; 

■ -x-:,-x 

XXXXX XX" 'XXXXvx' :■ x :x xvx^ ; . xxx-. ■x'o: >x^;-. ■■" : xx-:-:' x^.x:^x^x:' : 

llXTX>X'XvX 

xiix-Sx- x"-,'': l' ' l' — L .'b' L X _ X 

. . ■ ..'.—■■ ■.* :y-' 'x'' l ■ "■ " ■' ' ■ 

x : x l-x ■ ■xV;x : :x": 
XxXjx xXxXvX; xx ; 
:-Xl :■:<*: : xx- X'X'' x-x 
X''X 'XX- ■ . L .~_'x'x'.' X l". »-,■.. : x ;■;> ■: ;„■ ■ x x 

L XXX X' L 

■v XX- X* 


. Xx" ■ "xx"v:l' ■ : 

■ ■ l"xX L ■. ' X-x"x- l"l ' "x ". ' 

■ ■ :;,.x;: ,x x ■ x X^Xv^ XX-X-- l- ; : : ' L : 
x. :: x ,*::x*' 

x-x :■■: ■X 

::-y- x :*ys x-xx-x-:o 
^^\ . 

;ä£3x3 

■x^X-..- L ' :S-x : , x ;x xx ■;■:■: x x-x ; : 

x ."—x-x 

XX' lXxVXX-X 

Ji L'. T x"x ._'x~b'. 

:... ::■ ■. 

l"l XL. 


T x r .-^x r vf 


BEPS ■'. x : . ■ l ; :- _ : - v-;: 

:<•.'£: .: ; :'xvx 
■■■X-: xX-xx-' 

L- ■ lX.XX xXl'.XX'.L LL 'X 

■'■■■^;-;x,;:;:-x:.x.:;:x-x>: : : : : : x'x-x : : : : ; x ; x '■ ".' 
■ -X:;":y. ::. :■: x hantverkarna stoiHidelen av staden 

;-4x<y,Äx<^x5^xx: -x^: ll l:' : x : x:x : :' : xx"'X' : x".'x : :': :: x .-- ::: .;v: X'XXvX r 

.'XX-X -x 
'X ■ .vy ■XXX x- ■ ■"' 

L 'lXXXXvxXX -XX-vXlv XXXXl l 

ftffSwÉSaSRJx xxX :'*xx jx x x. . 

-:■:■ . . . .::■■ 

XX XX ;^ xt; L-X-.-.-X : :;x ■XXX ■-"X^x *x ; xx*x : x:;x : \ : . /x^xXvx"-. T ' '" w ? Ä K»8ä>"' "V + -. : ' "":■-:> ■ 

Giloiipias "^inlllå- \ befolknin 

'%M%mz?m mm-iä ^^mm:\ XX "Xl L^LL XL ■ ■. ■ .■ x n ^>?o:^. x\ X x :xox^' /?:■;■>; 

L---XJ X-X-X-X-—X L i" 

: : . 

.■ L L X.X L' -I - . - L —X- 

L XX' X 


-. ,, 


' x ■ l ll ■ .\: ':• y 

■ ... ' L XX.' ' .. L x"xxx:-x ■ x; 

X ,'. J . J >XX ■ L 

XXXX^X-XvX .vx-x-x l x : 

: x'-:xx 

■x: xx-x x xx-, 

^* xjf<x v ' 

x-xx-x. ■^x'föx::x- ' - :■ . - 

Yrkesförmåga X'X xLL 

■:x;:j 

. ' x' x'. _ T x 

:■:.:; 
te X' 

.xxx:: ■ x xxx- >:■. 

x*X ■x',x'x- x,,'^. 

■ l-vX :-, : ■■ x , " L " 

' x— . X ■x :■ x \\-X-Xv xx ■■::■ xxxxv 
xx ^XX'X ■■::::v:: i .-;:'.; i :v 


L.X x""l' ■. W'rj 


L : L-.x . _ ^l' 
1 'X"'X'X X* L '. . ,:■ ■ :. x:: x xl •. Enliintvérkare har alltid + 3 på sina GE i j 

i ^^^^^^^^^^:^^^^^får dessutom när 

:x.> : ,:' 

de skapas xllitiil IM xo i ETT av de tre 
lliantvérk déftr^ ■■■:: v 
xxx":; . -l"l' ■ '. x-»x |W, ■■"'X':'x\ xx 

& ;■ -v : 'x, Xl' ' X'x< 

l.:x x:xx x 


! XX. : L .■ . L. XXX .X, 

■XX 


L .■■-.■ ' l" ' . 

X X.X- l 


... 


r .-j"x " x- 


1 'x" tT il"" e '"" t i 
'x'l' J "'l 


.'x'x l'x'.'x"^." 


"x"x"x ."x '-'LX .■ 'l L 
" l"l- " ' -.- ' 
■ 


'l ■ L ■ . ' L ■' X L ' 


LX ."»-,-. 


■.***. ■■.♦x-rV." 


■ ■ 


flggS 


' 


■'■ : 
-: l 


' 


^ 


■,' 
^ 
'X' '■ 


: 


L d-,., 1 
. - ■ . 


IVX^X- 
'.■ ".-. x x" :-- ■ x-x j : 

l . L - x : 
.' r l'l"x l'x" 

;- x" : ; 


. 


■ 


.x . l x b',* *"x*x 1 


L L 
— x- x-.x-.-x-. x .-x". 


■ ' . w r". ".-,-.-■ . . ■ ' 
'...'.' 


■X XXX XvX 

L Vx -l'--X-.' ". X .- - ',".- l"x-.- 
sr^.^vw.Vi 


■ " ■ 


■:■:-' x-x»:M:^,««S5SS5H?ffi 


' . . . ■ ■ ■ 

'wXwx---: x ■ 


■ 

■y.y-y. ., y. 


. — 


' 1 .-x .X — 


: - !v"'X 


"Xv" \* \ '■ 

■"■x-^xXl ■:-" 


l x lX::-: 


: Y rkesfard igheter X x' ■ 'X.- x ■;■:;;.■ . : 
iiM ■ ■ :::ö::-x ll 

.. i-.:::-- . 

XX > ■;":SKx-xx. 

.■\:X'X:vx:-'XXX, 

XX***X\VX L L 

:■ ■ x,: xx x: Xl : 

■ ..:... ■:.:■:'■'.: . 

x: x:v>x*:*x* 
.■xx :::■:::■""■ x : 

■X^XX'>X >XvXX' 

x',-.'x-A H .X-X, X-xWfL-,*. 
l"l- m.'.-.-.' ■ ■ LX^ fx^X T . T ^X-X 

: ■;. :: . x-:: : .,.,., 

: :-- ■ .x:-- ■ SS 
XXl l "X-XXXvX: :x^x*x: 

xXXX<-XX- 

-xm + ,-X' ::■: :::■ »x :-:■:■: x-xx-x ■ ■' "x- ■ : ■ :'■■.'■ :'■■ ■ '■ ': : : ■ ' : \^y' : :: " . ' '■ ■■..' 

dåre Juvelsnidare, höyslagare, svärd- 
fejare, skomakare, hattmästare eller 

snickare (éler något annat hantverk! 

kommer det alltid att finnas jobb för dig. :m ^hMf^mM^^MTER (1) 

Om inte i staden Ghronopia. så ombord 

f^X^-XX-X. J XX' 

xxx-Xlx xx: vx x:: xxvx x *.v,' : xvxxx-x xx:x: h ¥?x W 

|i|l. något fejS^^^i^^^iEft^p^^^l-- 

När du blivit riktigt dlktii kan tu löpa 

: t x.;x x;xx . ::vv,'' : 'v.< : X //*-??• :: , l ^-rl : V"* X <£ K ." :: 

dig ett Må^^^^^^^^^&k ; ^^^. 
verkstad, ' mm:hMm^ Å ^^^i&i2^^M x . : 1 : : : : 

' v-tVXv X. ,X. llilli/SKRiilviRÄMMANDE': : SPM ( I S 

■ XL. XX _ X^'- X X _ X^-[L .^WA . ''^ 'l T^ ''' ^x" * » ''.^X..- LX.XXxVxX XX.XXX.XX.. X ^'.'.V » ' L ' L x" X^ * » L L » X^ ^L *. L X^ *. » x'^ ^ ^' L V. x' *. " X^~. * x" X ^. V *. ' ■ " L - X *. V X^ *. ' X L ' x" X - L X *. ^ * X X x" X *. ^' X : . 
■ . ■iiiiiiifii . . : ■::■.■ 

wft-::x:-.. :■- ^^^^^H^^^P^p^ec"^! mars slit pmåfmsomMåm&Ékr gesäll. VÄPENFÄRE)IGF|ii£R ( I ) 

v + Xx>"X' X ,:.-.,/• JäffiS v,vVx'X>l '^Iv^vKv- X, X- X^X-X^f, 

■S?S^ v Sy w- K ^X1<- : ;i:vJg ; : Vx 

JSSSgS^^CSx?*-? tv.\v v oxJ- :+L H :■■-■■ ;,-v:-x-v . .* ^. : x<vXy X :. x :xxx x: llN VÄEFRI FÄRDIGHET — x^x-,- '.-^. S\ L X XL' ' ■l'-X X' X ■XW, 1 X ■:■ x 


XxxXx .;.X l x :. r ;x : 

■ :■;.;; . 

'.'■■ '; l '■ l ,-; : : ' ;--;-l ■ -x- yyAtt: .x lX-XX [XX. ^<^< x- ■»: : ■ x.-:- L 


■xx::>> 
wwSsB ■. ■■ /X-X- ■■ X'X 

■ x: ■- "X . :■ yyyy/y. X XvX- XX x-x " . x-xxxx X' >>> v; x ■' x l l xxx x xx-x- 

LL ■ ■ X 

■ -xxxxv-x ,, x;vv;^: r :-x;."- 
; xx x-x : XX' VX' LLL- 

■ii P-: : 'X" :- ■ ■ : 

: :x-Xx 

"x" :■: ;x: ' x""xx- L-X^L-.-X.-.-L-X-X-X-L, x-x-x l-xx: xxxx 

Xv x -xx-x 

:::■ ss.-. . ssss. 

l-x ■-■x ■: xx ;.":xxx-;x:x 

XvXvXXX' ■l x::vx' sssi lX: ■", :■ x ■ : :■ x 
x" x :xxx-x : Xl- 

::. r. ■ "■. ::-:., xx x:x- ■: : 

^xx-xx , T xlI^XX.X 

;::.■:<'.■;: " xx xx 
■:x-xX'X: 

Xv>Xl * j XXLXXvXO 

xx^: 

:■■ ::■ 

: XXXX^ 

x: x; »Xv : .■: : : 

.vx- : l = 


?XO,' 

:■; ■: rarn 
1 

■ ■ »~ r" x " L '"^ ■:■■■ L _ L _ . _ X _ ■ — L X .X L V-» - 

MW 

x<*xx x xxx-: . ;. 

vx:xx . 

x: : T*-. 
J .* 'ftSyAl 


■x*. x.x ""xx 
. . ■■;■; v .■?: v:-; 


■x-xxx 


■x x -xx ; 


X v : xxxyxx 


XX-+ 
&fS§Ji 


x XXX-" 
'x'x L 
x"*". i .'x'x~.'x-V 


■ L V L X J , J . L S 
. . _ X ■ 


x 


xxx: :"xx 


x? ::7 ';,■:■;'" 
► -■.::■:'-: 
: : x. : 


■ ■ ' ' 
: :.;■ . 


■':■:'■■■::,::■:■:-::■ . 

:■':■■■■;: ■-:■::■.■■ 


X 'XXVX 

. . . , 


l — . . ■. ■ — — 

■ : XX '-■: : 


X _ L _ L. _ -L-L-.X - , 

xxxx: >: 


...... 

xxx 
: -v\ : 


■>*> 
-■-:.. :: - 
\v.\\ 
■ O ii\ ' L ."./ 


■ "■■ :-:-;"x-x ■ " 
\v, 


► . *".SV 


^ .' 
■■. ; --- : ': 


L iK. 


x ■ ■ 
.£KvXC^>H 


::, . 
##£. 


■ 
x ■:■.■; ",xx ' 

X L LX L ._~X ."b"» 

■ ' x:x . 


■^fös-: ■ 


: xx x x 


»x. 
' : :":v:38k& 


;«::w:Wx^y 
:: .: 


x :■;■:■;;■& x x 


■■:': 
■ - LL _ X _ ^* b T ^*"*'. T V 


I> V«" .-.-X x' . T - _ X-. T L- ' 

xxx-x :■■::., 
.Vx"xV = *x^^Ox^Vj 


_ L _ L _ X flVflV 

:.. ,:xx,*x*: 


.'x^. -*"■ 


.— . 


: xxxxx 
.: r ,:.: 
■■■ : :■ x: * 


xvx:xx 
" : 


'■—■■. -.-. ■ 


x ä» 


o: : j 


■■:■. 


■. --.■.■■■-■. 


■ ' -x ■ 


'. 


.-.; 
*; : ft : "viv 


/XWM^Kffl 


VA","^" V£ *j 


X&Xt 


. ; /■ 


: ;4x-:«fc<: :xxx*x ■:■' 

. ■ :i: ÄSi 

:vXi-; :■:■:■;■; xxvx, 

;.::;:: x-:xx x: 
■ „ " :■:■ :: ■ x 

X L Vl L _ . _ X _ X x' LL _ l' ' 

:;:wWv:: ■■•■ ■ :■■■■- 
■ x:x 'x".".' ' 'x;xx:x 

ffi x 
OM KRIGARE &G^ÄÄlÉKÄrSH| 

en åt att slåss elleÄlliiliiiiiilliiåi:: 

Din sysselsättning kaifjfex, vara hyr- 

svärd, legosoldat, liwijp, stadsvakt J|j§§É ■ : : ':V"x:''x : : :v: . 
x. ;:■: x: x x x: 

VaOMQi^J xJx ■ l +x»>* V^A '.* 

x : .x.x. ::c\»x x: 

b _ *' . T L _ — *-X _ . T X- . .XL X _ L _ X-L-.-. _ L _ * 

x:.'X;'.^x-x ■xVXOX inte lika specialiserat som exempelvis 

* ■■ '*"*■, *^x *w m - -- V+\'j' * ■. , ,V." , .'V J .'.-.-. J . i ." 1 J r + .V t J t ,"' *^ T " T *. .','. ".%'.".— T i L H L J " hx .*.*^t^*' A ' 

ator eller lonnmordare| iHWtt 

xx x<x:xxxx x:x -x-: -x:Jr-.. x^x x-x.x-x 'Jx*. 

■ + xV^^,^ v, : : v' V ;, ':v':' +: ?»"*' : x " V;v'; ; -'- xviv 

mänt yrJke, inriktat på iflill{ä| 

flesta slagskämpär i stalÄ 
således beskrivas som liigäre. 

eter.De 
::^x^x- Många av staden CMr dl 
nopiäs krigare til ','-,'- 

,-:::;; ■■: : 
'■■-■■: : : 

XXX X ,toX'-x-'XXX' ■■:;■;.. 

*- x-x^-.-^x ^ ^'[Vfty'f>y(vv!v t .. ;liör Mlingflias-. ÄiiM ■l - . - .-l' ■ L _ L . — ■.■ ■ L - .. 
i>;,wno X.'X\' ox:-/: ► 

x': : x"x : x: 
,xX*:x-: 

■, ■ ; ;;.; : : ■ .■i*:-: , ■ ■■ ■ — x- T - * — _ , _ x n :--x:: X' : vx- 

\x '.x:;; XX, ->XX.vX ;:■;;; x 

. l' x J lx. 

: -x>v *x^;x-x 

■ X<vXX XX L-'X\\ ■:■'; :'>x-x:x: xiwx ■ x 
xx xx x':xx: ; x '\vXv: Ä x i: S ■xx : »;« ; 


L . _', . . .-. ■-■-■■. , 


: :-:-'r 
■ —■ 
^/.'ry*"- ' ■* S r"- L ,'.' 
r.-^x-x - . ■ 
: ;v:;ä 


■ V."-*-'^ x> 
X L L X . L . b X 


L L L^^M 


: '' "x. x::: 


L L i l X i 
Vn^— ■ 


x:- 

,- ■ . .-. . ■ ■ . . .-.-, t 
■ ■.- 


" _ 


F '-'rV/l iVr'r'.'1'bV 


.;. + , . 


***1 
-': 


.,x: : ;' x : xX : : 


■ .■*--■ x-.-J - x-.-x X .". 
rX-:'X;>:;X'x: 


■X 


X'":-*x^ 


/Tx' 
x x ■:;■:■■ x 
L x' ' 


: i\ 


,- -— x"x - .' t 

■ ■ /. x. : 


xx : : : ,x'x-: 


. 
■xi-x 


; 


XX- 


. XX XXX Yrkesförm ågM 

It L x'- L X X L 'x'l '. H x"x - X*x'x'x\ + X . " . * x' . ' . XXX X^X \' ' X "x * x" X^f H b ' x' X _ X ' L " X x" X X ^' X^X ■ . ' -' X _ X 'x 'l _ L x"l _ . J . + ' X V'ft"x* '^L^^^^t Vj^l" + X* * L J " + X '*L Vl'.'^.'^ ' . L X _ L _ X * .'l'.''V/ " X " . ' x" x"x " . + x" X 

«^>^^x---:: x/^a^/::::. * . "OXvix . x >kc x--.:. ■ :■:»{;>-: -;-x: ■■xxv-x--x--:-x^xxx ■;; r -x-:v>;^^^x^x<x'' 

X - X-;X.;.X": :-- r; .X' X-X;X-: ^x ' - \.<^ * XvX tt*s>¥s>}ZZ<yi* m *:>l '• :;j- X" X ;X;X.X x X X ;. L t ; XvX" X: ; X^vX r X XvX -^X t ' j^^ 1 Xf</j<v-I , :;>-;f.v 

KrigarenMr alltid + ^ på alla initiätivsiag i 

. :&Jä a k«k : xX: xx xx x.^-;-x xxxf: ;:.;;:.■ xx-xxvXXxOX^xx* Jts v "*»**« ^x<-xxxx . x x :x x x x-x^x "TT . x 

Rilil 


■x.L ' :vX'X' xx: ;x 'x X--XXxX 

x: xx.'X-:x 

x: 'x'X''x: : 

/^ L Vx L ,\*>x-x-, ■ ,-'i",',>X^X^ : XX' /:;;;. 
:":x"x : .. ' ' : 

xx-xx-"-"X'" y,: :x 
,-xX/.x > ..x::;x:: x x>: ;■.■:;■;■: x:. x 

>X'-T>X<1*>, :;;::;: Yrkesfärdigheter 

Vx^*x"x^* Jx 'x^x" 'l^l x" \V. i , ,\ , lV.Vi , l'l' l^x-l-.^ » l' l-.^.^x-x-.' 'l'lV VA' ..-XX. LX. X X . X -.^- X . X X XX -X ,\ — XX : :■■::■■; XX 


x xx: x: xx - 

■ ■ 1 x-x:oxxx: x":x>:x-:: : 
■JÄ-ifM, ■♦: ÖRA VAPEN 

[■. ■X-X-X-".:.' ^.'vMv... 

r-" v * ' *« x^-xx'X x x v >ft< g' *Nw.-.'*Ä'^fx x: xv: ■:x' . : :"': ■x. x: _ 'Xl. X vXw. 

L _ X L _ L _ X-. _ . _ X 

^r:-xx;-: x: 

■■: \. . . 

x*:,yX;X :: 
. xxxx ■■;■ xxX*>X';-xxxx x 
: 'xxxx ■ ■ xxxvX^x-: 

:X-XXvX\ :.. XvXXvX-X-X 

.x x - x-x-x - l _ .-x _ x _ x ■ x-x-f-x-^-x-x-*'!-- x ■ 

:v>X;X<vX ,„■.;;: xx x: .. XX '.::-:'. v\\ : X'XX' ■b -x .Vx :-xX:. : llilA; : 'X'X'.'j -:■■■ x xv XvX'-x ■; 

x.:x 'X x ■: 
-x?i: ■X'X^vX + X'X"V 'XxXvx- ■ .'■X" ,, ; , + ; yw. i, ix; , /! , ;v!'M »-s — 'Xx^X 1 .. 

Två VAPEN . x>x'+V,X r , 

i;3xS: :.:-=--x:---x:' X',---X : ■:■ :■ : xc:t x>x 
■ :<*:<*; x; :* t. : X-X-J .:::■;■ 
■ xx ^ÄRLJiEH ■ X'x X . x ; .xV-s-x-xx-x^-' -x-x-xx-x-x x-xx- ■■■■:;:-: ■ ■ x':;X: . ■■ — ::x-- 

x-,^^.x.;x . xXxx-Xv; ;XvvX. x. 'ix v ,-,,,',,, \x x .x-.v .x xX^x-ix-xo; 

xxx*xx x x: x x*>x >:-Xh^x / x, : xic^x x x :x-.^xx f x:::x xxx:'x:x::xx 

■ ■ -r- ^. x— r -x — ■^-^* _ x _ x-^* _ - T x-' ■ _ ^x _ . r x _ r n ^»-x _ x T r x _ r - —,— ■ .■ + ■—.' ^ r _ r — ' * ' f _ * T ^ ^*"[ T . ' ^^ r ' '.[ ' ' T , _ ' 

Vapenfärdigheter (3) 

x^.x^/xx-x-xx x \ : --'v::x;;'.x 'x * .^ ■■'x- : xx-' x< :x' : 

■ X -L _ L T X _ X . _ L _ ' L _ L _ . 

" x- -x< ■ ■ .■ 

. ? -vx:-.x 

&k<'x»:<' - xx x ■-■: ■ ■■■'.:■ 
m<v;:wjk*xMI 

x"x x V^x"x V"!^"x W 

■ vX'X.'.' X< 

. ■ ■ .■ ■ — - -.x 

('/("rt'.'.' . . 'x x x'. 

XvXX ■ -X XXy x-x: x 

■x' -:■:■. x- ■ xxx: 
. : :v'xo ■ . x ■: 
::: ||En valfri färdighet 

■xxx. Xvxxx',-x»x" :■: xxx< : ;*x.\; 

.j*VéS\ h.' v;X'X'X ■--■-'v, v^#>^x' XyX X. j, x X 1 ' 'X X' X X. X^Xv-v, 1 . ■'"■X' : ;;.;;;■ ,;,.-. >^*V>^f 'x L ',,x 

xxxxx 

: r.y. :■ .y.\ 

" ' : : 'X XX- > ■ ■ X 
x-'-. : i? X'-X'^x: 

:.x-X\X'X- x ■ xx x : 

x-x-x'.' V/waÖA' »r, 1 

■X x' ■■ X'xX'XX- ■x:>x 

^x-4-^x-x-x' 

'"■:■: :■: X^L^Xjx : :: ;:' : - : x-x 

x:.x x. 

■■ 'x:-x ■" :.;■; >X*H ".xx. ■ ■. ^x - .' -;■ : : ■ 

Jx"x'^Vx ■;■: "X- >;;.-: x: LXX _ X _ L.' L L L—L LXX _ . _ - _ X L ' X-L - . - -L - . - . xx vx: 

■ ■; X x- :-x:x"" 

, -:■■: 

xx :_ 
■ ■ x":V' 

x x . ■ 

xxx- 

,xXx xx x: x >^XVx-X XXX :™ X- _ L, _ X L _ X- t X.*X, X^XÄ«K«- 

'.V\V^. x^-x-x-x,'. 

xx >::♦;■:;: : x >: 

.[■■:: ■ 

■■■.'i'- , . ,.<*?xjK'Ä.v: 

f^-Jf l _ *-. _ ^^x xV+x**'!*»^ x - ^ 

■XXX- : 

■xx . X^^x" ' x-" x : : x>: : x ■ ■ " 
xx xx^XvXvx 

■XX x. :■-,. XXX 

x-xvxxx: Xx 1 

■ ,x ■ ■. 

..■x: : vx: 
x- ■■ x :;■ . "" xx. ffi :; ►XXOXW' 

::■ x: :■:,:■: xx:^x 

XvXX' ;. ■:;: : x*> 

■■■. L ■ XL . ■ X X 

. x^x-: 

■: ;-:::■; ■■■ ■;■:■:■: '-'X XX X 

XXXXvX 
;XXOXC : ;, 

"x : "x^;-"x': x "J x"x . . X^\ - x x- ■ x x:- x ■:< 

■xxx: xx x 

X* +i 'vXvX 

:<m;.'^«x«:< ■ : : w fx < 

.. ,■ ■ . ,. ... ■ 

x.^x^XvX^vx-xx-: :x: 
x:: xx x xxx-. x<x-: 

■ x-x-x-x- x ::.:■:.,:■:. :■: ■"■ x -■;■'- -xx . x l . 

" : x ■;o;;y; XXX x'x ■ v '■-.'■ ■ 

x5>: : : x-'X : J, :■'" . - , x \ Vi x, x::x: 
: ■ :. X'.x . ::■: , ■ 

x ■ ■ 

: :■ : : ■':■ :■:- :■:■': :. xX xx x: : l-x 

.■ ' t _ L _ . _ X _ L _ L _ . _ X _ .-.■ X X . " 

xxx: x>:i*>x* x xxx. x j .?, J , , Xi',\v? :ox: :::• x: x: x"xx x xx. x :x> x 
xx-xx ■ x x" J -:; :x _ x- ■ xx- -x x 

: : x : .x.x.,x, :...;,:,.. ,..x.x. . . 

ffipjjKj 1 i :.; iV ::"x : . xV.v*. x 
:.Vx ■ ■xX : x: : . x : ; ' xx-':x : x : ";x ■ ■ 
x, x.:. ■ ■ :■■:::, x.vxxx- x: : :: : 

x : x x :■ : x x : x :■:■: xx :■::■: x :■:■ x :■ : 
■IX, X\vX-.- vX xxxx: xx-x-x-x '<äB>h. rxVx-,» .'xx .'^.'Sk* 

: : : ' x xxx:. : . . X-xvX, 

x : , : XvX: 

x ,"x:::^ 
. ::■:■■:■'■::: 

■ L L _ l' _ X L' ' ' ' L . 

x-X"' j " :xx* ;x : : .'■■v: 

■ 

xx ■■X':x:.- xxx 

'x' ■^X , L _ . _ J-*-I T "x , 1 *~l T .f ^*". ^«.-^x' 

x: xxx- ^x:xxx : 

' >"*^ T ^^"x n . "x _ L _ L _ X _ ■x-.-.X - . - . - ' 

:■ ■ ■.■ :xxx : ■::: : 
:-X<vXvXXX XXvXv.X . 

...x..;.-xx L :; 
xxx;x'.v..vMx::: j 
: ■:■:■: : xx : x^x-x-x^i^-X' 

L L -—X L _ _ ^X _ .- ■x. _ . _ ^*-- _ L T X-. _ X-J*X _ 

v:^^:wXvX'X:- .vXvXXv- : : •?.-: - xx-xx:* ' X>: X' ;:xX: ,ox :« x: ;:■: 

— ■.■ ■ L _ L _ L _ XX. _ --X 

: ::■:■ :■ >; 
■ ■.,--:.;■. - 

.■■x:xx:x. . . :■_ . 

x ■ ■ x :■:■:■; ■ xx X', X 

. 

: 

'■ XX ■ ■■ : - : -.- : - 

>'?* V»X< ^' ■ -,..■ 

- — x. 

' L^V XX **fj ■ 

:"XwX -ys.tttt:- 
■ x. ■::■ ■:: x'xx x x x x 

■-,■.■■ ^,"x ."^x .'x*x". 

1 xxx ■ : ■ x- xx ■ ' ■ . 

".Xvl-X X'Xi XX ■ 

x i.ÖA'. , M*i x 

XvXX xx::x «» x 

"■xxxx": 

XXXXXXLXILX 

X' ■. ■. :■:■: 

x:x;xxx. ?£:. ^x: 

XXX 

■ ::X>:XX 

: xxxxxx: :x"X'xx': 

X'XXX'v 

: x^vxxv-x . x:' : ■ ■:-:■ '.' ^ -.-X X _ L ' ■f-*f + -.-*^ x--,. xx " ;;::; x ; ; 
xx. xX:x"x 
■x'_^.■.*x■x*.■.■^,*^,■,■ 

>XvVXvX"XX XX' x : x : :■ 
■■.'■■ : ' 
: x."x :x'": '.'■■ X- " XXXvXX- 

x ■ ! " " "VXVVX 

v- x. ■ 

X,T .-- L1 -,..-x L 

x,x, x x xXxx-:-x^m x\x 

XX X'"X'XvX- 

■ L ..X *-* L ■ X X V^V . kT^X x n L + ^X 

.:. x : y,\ », Xxxxxx ■:-: xvx:.vx 
i'Xx<oxXx'.x ■xox-XxXXvx: ■ :■": :xx ■XvX XxX";x-'; L L' X L L.' ' ■■ " : v- 


XXVx .*xx vx:- Vx - .' ■ x - . ..-■-. : 

■ ;X'XX' : '. l :v: , xVxX"X' xx: xXvX. 

:'■ ■ X' : x: : .' x 

■X ■ x X : xx 

::\':vXv', r x 

■-.-.■ - . - ,. .- -, . 

,:■■■. . ■ :: ■■ :■; 
■ x"xX'XX : : xx- 

x ■■ ■ -Xx"; ■ J . .;' XX ■X- . .:■: x 
■ x x ■Xv. : l _: X;- ■:-._: :--.. , l 

: ; : vx- vx" vx x ; x' 

. ■ xx '.: ggffEW : X' \-, XX "X XX xxx ."XVxXXX 

xxx-::-": ■ X- ';xx'x X' x ;.« X. i x ■ .■ X _ L x xxxx- 

L L LX LL' LX . XvX- -- m 

■ :'x:'' x :': 

. X"XX , :oxx' XX'X "x "x 'xx x x ■: 
X'. ■xx'.x:x'X" j 'X"x-: vxiox-x 'X ■:■: 

: x. ; . ■■■.■:. ,,-x< : ^vr 

,-■ xx xxxx 'Xi::-: •: 

:*:: l^o:: ::- x: 

',+.*x- '.*x'^,V^x L ,\*x L *-,».". 

x ::■ xx.:. x ':c?:x>:xx»: 

x.. : .;.■- 

■ ■ ■ x: x. xX:v?^-: 

x. XVX. 

■ xxxx " xx-:'. ;.;, .;-;.^X.:-; 

X\ ::::;;:: x x x 
.vx"xx. . xx ;:: ■: 

. x' : ■ :■:. ::■: : ■ x xx. X X'x"x. 

xxx.-x- : - 'xx. x ■; 

.■-L - : [V : ■ : ■ ' ' : ' 

x.':":":' " ■ xxx : 

■ '.xx- -x " xx - ..: :x -XXX : xx xvxvxxvxx 

■x - .' T r x-x\ T x-« _ .-I ■ ■ 'x% T . //. ^x^x^ T x"x-J 

:, "* 'XvXXX^XvX->X<vX« 

■ x«*: :'Ly;:-.wwwx« 

x^ x r rt<'x^f-x'l'* ... ■ x : ■:.- x : . 
■ :■ ■ IX : ■ x:. : :x":,,-x., 

x^f:c«^^x:x.'"X"> 
x^xx-v L _ X _ l' ■ "X-L" Xw; :: - ' :: ' : " ; - x : - " - : . X' ' .. ,-x*:^Xv -'xVv :: x :; x :; '/ ; sy**y".-+' :Vj \ 

Köpslå och var der a^BiliiÉår Jfeslll^Sftsi 

- x ; x"x Jx xXX^x^ x-x-x-vi^/xx L Xv : Xvxv: : x ; xx +: x ;vx^"Ivx. : 

på sitt slag för StartkanitäL ■ TILLSAMMANS lMID 
■■;■ ■:*'.■>■■ x-xyx-. ■ . ■ 

.'*■ -.Ox, 1 , . J/xVJx" l'.V^,'XJ, . ■ ■x-.Vx-, .-■l* 1 , ..'. V. + xV, . .,1'xx'xX/.- ,.'x, ^xxx ^^1 x-x-.-.-x-, I -*x ..xx, ^,, .--x xx,' xx, x. iV^tSVAW^^^ iN-xtO-xt. ',** . /rt* 

.-..x^.x^. ■ '-"■'■'■ X'''X Vi' . r £ X ,. ^ ". 

köpmännen dl absolut Vänligaste 
... . 'i- 
invånarna i staden Cnrönopia. 

■ ■ ■ ■ X'x:JL: ■ 

Oavsett vad rriän h andlar i — pälsar, suldi, 

■ x""*x "■■'■■ ':'■■: ■xVx^x'^-''" 


. x ,:.x L-.-L X -X X L.X-* - . - - . x: x ■ : 

XXXXv xx : juveler, magiska pergament, filt salt, sf art 

J J x ClJ ,J.v 11 x.-,:x\ 1 /,x .. lx/x x-xxxxx x,"'xx — .. *f . x 

X X_-L~. .-X~X L .' X . ' x"l X-J- L _ X _ L _ X _ X - .' L X- -X. ■ L L - .^* . " x' X 'x _ . _ L "^ ^ X L 

x X'^: x 4 xx ; x :.'^:wx-> ;: b ;■: 

gas, fartyg, ^m^^^^å^^^^^^Så 

■ .. .. !.. : ' ' x ':■■■::.'..' ' .■?:■ : : J- . : x ■ .. .. . ' :. ! , : x 

vapen, tidsffiaskiner eller småspik— gäller 

X x" \'\K* ■ \ ' ' ' " ' ■ ' ■ '"!' ■"' ■ ' ' ' ' ' ' ' .' ' ' ' ■' ' ■ l ■ ■ -■.■■■. ■ : ■.■ ■ . .; : . . ; ■ ... ■ ;. 

det att kunna värdera ocli köpslå för att 
kunna köpa billigt och sälja dyrt. Många 

. m ■ . " . \ .' l . . : " : ; ■ ■ _ Vi , t , : ' ; : ■ L ■ "■'■■■'.■:'. ■ '^-'v^vlvi' \- ' ■/, : , L 

köpmän är mycket vitt beresta, eftersom 

■ ■ . ,.x ■ " '\ ■ x.-xvxx^; .-X .x-x. xxx;X^--x ti ■ ■ 

man kan behöva åka ill andra sidan klotet X'X 'XXv,* ■ ■....' 

x-X ■ Administration I Geografi 'XX X 

■ '■ iANTVERKL;(|! : x: vx v KULTURKÄNKfEDOli X 
■ X" ■ 

::■■ 
, : : ' vX' 

x 

X 
XX'X-X X- ' ■ 

'XXX ' XX . 

: x : v -. ; : 

"'x x : :x XX'XvXX;X 

■ ; x : ; ■ 
■:x".' x:' ■ ■ ■ KNINH -x iv, : w: :■ 

xx-:vxx . 

1 'Xx' 


:x:.£xox "X B' ■ XL 
xx- ■ 

"X'x> " ■ för att kunna köpa det man vill ha tag på. 

.*- Vi*-*' '= ■ -x-x-x x- lxVXXx- ■■ :;+ xXx:^ ! ;; Tala främMänM^spIII-ö 

/ l ;:x:;--xx:;":::.y:;;-x: xx^-x^xx-vJx^x-V XvXVl ■■ Yrkesfö . > 

:x 
1%:; ■ ■ x x: . 

:*x*x H !' x 
. X 

: ■■ ■::■ ■ 
xx En köpman har alltid +5 på sina GL i 

: - x L . . ■* .Xx.. . - ■ ■■ -: : ■■■ ■■ ,-. 

:■ : ■■X. . ■ ■ ■ • En valfri färdicät 


■ X ■x : 

■xxx.- l xxx": 

^x* T i T x r rtvr 

X : x: '"x ■ : X-' 

. ::■ x Xl : ::'■: 
xxxvx ";-xx ■ ■ ■ , ,-■ - 


:::■ :'x .■X1'X 

'x :: :- :■:■ ' xx 

:■■ ■ K 

.,x-x- 

:S3:SB: 

x :■:■;■": ■ ;j ■ .'■: :■■■ x :■ 

x.. : x:x: , 

X.xxxxx- 


: : :v'.x: ": ;■ 

■ x/x x; 
Y r k e s ff ä r d i g h e t e r LÄSA^SkrIVA FRÄMMÅiaE W RÅK (|| 

MutÄ:;x dighetIrIé! 

::-: x, XlXx:vX'WX + x-l, x<^x Ax*>x^xZ xx ■; i 

■ ■■.-."f '»'ivyiyi ( vf .■l - .-. - . - . - ' . l-l-ll 7* Vx-. + -V*-#. x".. T f * * . x^ox-x^x . , : . 
ll x: .:: ■ -f ..-»-X-. _ .■ xx- 'Xx v: :^:'!.':'-i 


:■:■:: XX X"X'.- 

xxxxxx. x. :- 

xx:x. :■ . x" :■■" 
: x :■! ■x: ■'" BH3S vjxv; 


: ■ :x ". v, x : : "x '■ x x\ ' L _ .X _ L..-X n :;■; - : 
.x ,: 

■ l' l ■ 

■ x'xX'x' C3J ■ ■ L- : . 'XX XV x ■:■:.: >x-,co 
x< ift --=x Xx xx- xx ■ ., x''X xx": 
: xv" B«S 
& ^m«ä<- :xx: 
',,±^fr, ■::■:. ■ 
x-x-x-Xvy-xx- 
xxxvXvXXxx x 

L L .V X - . - . ' X„V X L -XX - . - . L . 

E^^y^X 

x Xy»Xv:v-'X-: L — 


... Yrkesförmåga 

■ ■ + xV. ■ .,-.x,. ■ ■ 1 ^"^WT^ .VxVx' _ . 

. . x %:>>;: ■ i :. ■ x: ■ t v> : , K ;. : ■ . ■ Swi x :x xxx: ".:■■ : 
:■>.:■: För en lärd man är alla lärdomsf ärdighe- 

■'■—,■ L ■ ■ ■_'■■"""" " ' 

ter yrkesfärdigheter. ■ ■ xxx: ; Wy^ x ■:: x'x.x: xx p|fc^|i|l|^tear^li^ åt studier 
|i ; :i||ii|iil|l^ ex. alkemi, språk, B 
geografi, geologi, något speciellt 
folkslag, zoologi, demone||bitänik, eller 
llillsom helst. I staden Chronipia finns 
iiPiiiifcliiililÄÉÉifc: : Bra f ör der a s 

*?Vl^ J? ^x^äv^wi ■ '♦ v' : >V w *'jx -xx; 7 /Alfs"". 1 - iv\. ■ . ":' : ;-;i : ^ä : ^: - ■ 

irl^lla, köpmän som behöver 

. v :; ---; v-:- v>x5viä* . *^W?5s¥X' ■.yiöJHfK* *< .. . xx . 

£''^*^vX vX*< *!v ■* y ."--■■■-■■ » Jv .yvy * I ■* ' ■.' ^vt.vtVi' i ■■ v \ ■ ■ I ."Xv v.- 'l l * *"**-.- ■*■ vXvy! ■ ...■.■-.. "X- 

-■■-^.-yx -'yx^-x. xx::';:,.. x-x : :"S>ySxffl» : ■■■x: ■■■ x'"-' ' ■ vXvy*-x 

höverveta hur man konstruerar krigsma- 

,vXX-'.J--X"-"- ;. -* H ^x - . ■ .xx.: - 

'^^^M^^mm^^r^m^^^^M var hän >:-; xxx. , 

-xvx 

i ■ 
3ääK :■■ ■ x-x Yrkesfärdigheter 

. x . . . . II L **.VlV. 1 l'lVil . x x x . , x x,,,, . x . . l^^^^x, . 1 *^., X «Vx .W l'l .* x :. -; .,. ,. : .-_ x 

:■:->■ x-x: ..i ■::■:■ . 

x :: ;: ..- -■■:. : 
...:■ .:..:;■:. : y ; :. 

' xx xVxXw 

::. ■' :: Xv ■: " : .-. : '!\vT! ; t .^.-. _ .■■'. ■ t .. ■ ■ ■ d "xN?>5Sfe" : 

:..:.;-:::-^-^x-: .i"- 

■ . .,■.;;:■..: ;:.-■.■ ■ ;■-■ 

v.-x. .iVxSvxV:-. x;'. ; ^:'x + x. 

. .■ * + .'x r » »r^«^ T x - *^ 


. . . . 
■:. 

' : 
'. .". I 

■:■■ . . ,\ x^. };«"'.*»; 

, ADMINISTiiillN II .V- ■■--:■,' :.v.'\ x- : :■ ; 

■'xxVx\" J ' " ■ »j" :: ^ 
/ :iS 


. ■ :. ■. 
»■;;. ;■:■; ; 

. ■■ X ..X . . .^ ■ ■ ,:■:■ .. t ■.- :■;.::■ 

-■"■" ■ i ■ 


.■:■■; ; x<'.: ...■. . ■ :.: .. : ;:" ■ : 

: j . L :■: ;: : :. ■ . ■ ; 

- .-:■:. ■ ■ - 
. .: ... ■.:-.. .Vxx .■— Cr. , i'l X ■ ■ '"■x-.\'i: ■;-■ ' 

. . ,., ■,, ■ X . _ x^ ^ T ^x-x^ T x^x _ . T x-rt" T x n 


WAV. .V/. 
yVxxVxx-' 

-■ ■■:■■■ 

V.x.V. . L. 


1 \l-, 


ll-éV m* 


«K«? 


&■£: . :■:<*;;■:< ■ ■■ 

■y ' ;.:'■:■:■■::: 

>: : '\:< ■:■: 

■.■:■:% ■:; 
:■■-. '..i:: 

-.V ■ -.■ ■.-.■ .-.-.■ 
— y-:. ■:■ 
■:■'-■■ >ks b h r.v^.^-x" :■ -■. Historia 

- ■ 

Kulturkännedom 

, ■...■ 

LÄRBOliliiiRDIGHETER (OBEGR.) SlS|i| 

xxx ^x '-'x^'A'x"x'. ^. »"A x"x NV. NN^x"." N^x^x » ^' N^^x-x.N - 'x"x" N L x . x x x" ^N X .'.".N X x» * " L 'x-.^N' " . - . - x . . . x,x L . L . L — XX ..XXX XX X - X .X _ - X x -_- x x x XX X ' : . .. : ■■ ■:--■ 
.■■. 


'■ toi.v;;\;; , ....... ■-.: ■: 
::■:-, 

■ : x':' ■ ' 

***J W. x%. ' 

>Ä:*^xM 

■xx, v:: 
;:v"-,^v; .'■-: :■;■:-;■:■: :::;:*-:i : . "xx - . X x"x _ xx.x. ■ ■■'-'■;: 

x. x.'.,;:. ::" : . .. : ;; 

^x^bV* N.Vx r x n x T x _ .■ . kV -. _ .-x r . 

,;■ .x\v^ ■'' ,x;:v-xx- ■ .; ::-. x-v:,v:-,v: ;.v.v;'S»»:y :,^;, x: ,:;::v:::-x ■:■::■■■:■:-.■ '>:.:■■■ .x . . , LL ; :"^v:*",:v,-: 

♦.■v:- * iKW<,v<i>v r "vi ■'* xT^x-ixVx-.XvXvx-tvX' - : ' :'X L i :: ,:::::'::::-l:. ►;. :::.: ::■ :: / ; X':x-,*:: 

liiMÄSR' fÄSIIaW e s pråk KS 

: . 'x . . .' W -x, '. x ,. l-xO,, .'-x-xV?,. ^ , I ,, x . . .',.,.. 1 .V„ 1 ...V. 1 ', ,',■.- . x-x-.-x . xx. VlSVft ?>:*:$ i\i-: r . -;.:-; v ' ^ ■3fiÄBiiMiiMAMili i! . xV,V, ■.-.■ ■ ■.-.■ -►x.-:Ox'x: .,:■:■. , 

: ■■: 


■?:.■.', ■■;*-x 


■ x':-; 


XxjjXy:: . . : 


t i *j 
iOX'] , 


.■ . .-.x-x - . 
.V 1 Vi! 


!,W:y 


^,- « " vv,-*»''X^*M" "" H - '" *" 
. .■.;■! " : : J ^ -' >' 


.■ ' :<:<•'. ■ 


is» . 
J * :-xo 


^v{" t jfe > 


v"'",^' 
'"' '■ '.■X" , ^X' X x X 


yXvVx-x .'_' 
l- L x x .'m. xx".'.'x x'. V. 1 .', 

..■.'-' . .".'-' ..'x' .'. J . J x". J . L . L X J xOx%J*k.'i \Vft'/l 

ggggx< :ojgjWv: :-X'>'"' 


ft 


' * * '*JX 


■."Xvr-x 
xxvXOx:;::: L x,.' 


xtfx'vSxv%!v$i 

■;x-:x:-x^x *x-: 

1-K« XOXv.^X'1 X Vx , 

^».■Wa^CVc *'.V'i 


tvX<^*Xw L 

A/x' ^x*X*. xVfVV x" "I 

X J x-;: ■:■:■: '. :*_ 
■ v : Xv"vX\XvxX ,: 
|t;l: 
: . : '" : xv.v : :, ; 


..■.'■ . — 'r' ■ . ' 
-■xl',01'," ""x'x '. . .'x\ .' 


.■ j'.Vl". V/-*i V'-'l"i'i'i '■'."/['i' /,". * t VA*r*C *. 

'■'■"Jx-X . X . X X X ,x h X"..X" .1 .*>X^-x"x 
»'l- * *'r 


. .".-» X 


--— -p-rf. 
iäs&is 
^ " ^ . ^ .'x ' ■ 


j ."i 


'r'.'4 V* <'-'.. 
■: ; Jx' : x "'xX :;: x r ; + 


* *£ 'Y' J - J ^ J i* WVmJ 
i j >?#w-".% >; 


. "*K%'».<CX »/ 


!!■"■ ^x . 


. : :':vx'x""' 


: 


-. i ■ 
■ — ■ ' ■■■, 


SvS^v ; ■ ■: 


: ' -;■:■ "x : : : '\"'x' 


.'■'.■'.■. '..'.— . v 


. : : :": : x ; ::: : ; : : 
:::'x:::-;: 

■v''-™ 


h ^. — . "r ■ S^\ 


l-: v:::vx-- 
^»Vx-xV»; 
; ■ o; >s'v. 


■j{fi>:»x< xi 
1 1 ^' w:c ^ 


: : : ;:'fx': 
.,_■::■;: 


x-. : x:-: Xvix : ::; :. x-xl^XvXvX 
. ■;■: XvX '.-;■;■;. ■: . ;■:■:■■ Xv:;x vX-:- 


V ;X >x<V; *. 


■';-:::.-" :: ;';- 


:■: ! -: ■' '•.■: ■.■ 


:>fe-;V'v: 


: : ■'■'■:_:■,. 


. x . 'l*x" "x^. 

■ ■ ■ .■■.■'v. 


^v-S 


. .. . . -- ■ "• 


;:;';X':vX':',v: ; 


.NJ x V- aO^avavj 


■■: ;■;.:■■-.. 


' X-l;>,'.'>X'TOxV 


-i:-:: 
,, 


F L "l"x*", 
'x"x'^ x h " 


v'X^[ T X'X ' /.I, . - i 


*' Xv^xx"x'X-":'X :xox- ■■/:;x 

v v. .v ;'';v^.. ; ^9 

."■,',vX>" xX J^f 


;: : "-;-;-- : -: 


|r :".*.".":* *>ÄJ^ 


K^jgxSj* 


! ! '■■'.>, r : 


::"'.: . 
;Ijw i<^^J 
'■'w— ".*/# i x \AVi 


: x-^-; : : : :l: ; 
■x'x,o:' 
->Xv@ 


.sÖvy' 


.'xSJft* 


* x'^coSflSl!v' 
■:.: : : : ;:- : . . ■ ■ 

■■:v-y'-:": : "- L - 

;;''■::',.;:";'- 
: : ■':;"-;- ■ 

■.■r _ r _ x — _ . — ■ 


w8g: 
. : :. = ::,x : 

x'l V x'x^ 
■ -.vrt^i 


'x— l"r 

■ : : ■;■ ' 1 


x,:: x» ^xox^LvX . 
'< - v'g*-r -%^ vg>!vX: : 

■;. v/" " :: .i : ":-;v: : : ; : -. : 

■X+Xv 

v,»,'x-- , j .*- :,'" ' ' x " 


Xv"'" Jäv 


;:;.-x]: , ,: i :- i .j :■■_' 

: : :y: : ;;.-;:y;;Xo:-^. 
"5KJ; tft*: 
■&:-;w. 


XXX >. -■"■'" . 


. xX''X. ::.;;: :.•: 
1 :;:;;■"";,""■ 


M vi' ] 


■— ^ 


4lxIw.\ x - . OJ ^ *. 


: ;X" . ^KÖ>X*>> 


: o: ; ,V;: ; ;Vx'S>Xv 


1 ;>: 


:vO: : :'-":"'.v."'' 
■, T r ".- ">>i 


Jf3S-;V* ,vv 
. ■.■ 


:,■ x<: ; ; .\XvX-,s 

. X. >Xv>X»J> 


. .' ■ .x+ 'x - .. V .■ . 

..■:;xt.>: : 

:ojx x, Avjy x-vc 


äJ^^^^SgSj 


V'-.v. : .'.'- 


■...-..-|n 

: - L ;y; : ;v-.Vxv : 


'^fy**jv,> 


L Avj.v ■ i 


;;.;-x:;-ryj 

", :: : rx^x-xx-: ;^:>x a\ 
x , x , vx-: vjxcxv . : ::, x-1'X ; vx *■ 


\\>xo>Av,:v ;>: v\ S XvX X In valeéi färdighet 
.■■;■".■:: 

xx^vixK 
:■ v-:x: ::x:v; : ; 

.■ ;:,;. x 

■ ■■■■>-x.x X 
.. . ■ xx 

. 

SS ■x,x "-''::,■'■- 

■ ■:.■:. 'XX'-"--, 

/AV. "x -x-x-.Vx-x - ! x 

'x-x".- Xv, XvXvX^ X-.-.-—X - . - . >X?^v? 

■ x ;. x:-' 
x : x. xX XXXTx. 

■x'x:v'x-x x-:vXv:x x 

■ ■ .-x-.-x-x". p| x - 

X' x-XXX 

xfsfex 

■x - ■ ■.". ":"x-x 
xxj&c? 

■ ,xv;x^! x^. :-:o: ■.:: »x<:'Xx> Xv, x '"x-x x<x : v^Xv, X' - ' xx :x .Xx.X,Vx iXXvii, ;C«yK X ■■ V _-.'x~. Vx n .-■:■ ■xO.-rV. 

'■■: -■ 

■■x.':' :X:- 

. xVx - ! '.'x x-.'x'x ■IvA^A .■-■x - . T . _ /x^ T X-Vx-x x*x»x ?: »■ :x:-..;'x 

: 'x- xx ■ vX- : X :-X", x ■ :* »Vf x x" + _ x . J -'x + ' . 

v« x, >xox : 

X . Xx XX , 

.V, - —'x-x- 

: ■: -X. _: : x. l . 

■■■■.. .x--:.:. 

■^ r xxx— 

xVx-x-x .-.♦y,-. ■ 

x . . x-: ':x : : : ;:: : :^,x : . : : ; a.x t " 
x:>x-x:x: ■-■ :♦: x..'- :■: vXyX ..■;. ■ 
:■ ■ . .■xxx ■ W&& xx'- h :x,"+^ 

ivfx'- X 

XXX. XX - ' .■.-x r x-x _ . _ ^x^ n . V 

■■yx _ xx;: 
y :-xX':-: 
■X'xx: ,'X-x< ;, 
. XvX . .;■.■ x 

. L .VV. . 'x, 

■ ■ ■ :,: : : : ■ ■ ■ 
xOx': :: X. ., 

■ ■ . _ x-.' ■ " L - ■ ■ 

XvXXX-X 


X'XXvX>Xi X 

;XvX^xx 

'x - '.^VxV . n - _ ^x _ x-/x . _ .x . 

■ ■ "■ :■: -xxx ;;;■ 
xxx x: x ::-xv:.: 

■ ' : :-■■ . ■■■■; ■ 

■Xvx xxxXx': x xO^xV^x^x'.'^*'*. x |l |VA'J,*I b.V . .+. ■ 

;':-:,Cvx:vXvXv:^:vXjX':ox l :>.♦, :<$ 

X"XXvX'".,'XvX'X"X' _ x-x*. ■. ■ . ; i ■; xx -. .-: : :-x': x Xv,' ■.--■ Mw val 

: : s :xox« v,:. :■: .x;: /.■■■.Vi\'. x:x ■ . x-xNV. x xV^AN x L x x _ L ,N^> - . xN 

■x _ x _ . _ x - .". ■ x"x x T /x-.'. T x-x r . _ - x - . 

■:■: Xvx-x x ,m XvXXv^x 
x: xs-^xx::x.: 

.fx;:;:;-:-- ■;■■■. :;.: : .- ■ . ■ - ■ m .:'-x,.. 

, .x ft*>?v:>x- 

xV, I .Vfl^Vi 

:::. x: x:x- : 

■XXvX-XX' : . Xx-X- i-x' :xxsx- ►x- -x^; /XxVX >x'Xvl' m ;■';;■■,;■. , ■■:- ■"' ■x- 


■v-v-:-'- 
■ ■ . .... 
■:-'x'-y 

: . x: ■-?: :■:■: . x.x:x-? 

' x , Xv ■ ■ :-:-'v:vx -..X''.: x :vx-x 


X^v-XvXvX 

"/j-f*/ ■ . .. T x _ x^. T ■ 

.vxVXX 

. xX.x:-x' ■ xx-x 

x- v :.:;■■ .. 

.■X-X-' . 

■ S8SS: :■::'■ 

xxX x. 

x - .' — x - rx"'rx^x. X'Xv: 

X x :.>ä-:; x:<vx % 

x' ""■ o;x t ■ : v 

'X.V 


vX\'X .."xx**.* 

;,,■ : :,x;-:-:N-.. 

'x-x-f - .' T f n x T /xN'/x _ A'^ftVx _ AVx r 

' XlvXv^ :yx-> 

. T J,: ; ^ 
■ :x ■-:: 

: :: .: ' 
■x : x'" ■ . '-y vX 

■■ ..v.;;- :i ; xv 

; '. ' x 1 x"x yW.'^', Vx'x x^^ 

'■/XXvX^tXvX-, 

: ■';:--x-;:;:x:x-x 

:\x. ::xvX>x*x* x 

X^XX - :-;■. ;■ ., 

■■XvX:'XX-' X' ;:'X",vX': : ,->X'X^ ;X.\ 
Xv^ «vJ :ox<-5 ■X'.. 
" ' "v* XOM 
. : 


i ■: : i x 


. *'x'-— —..-..' . 


.:. -. 


.■■ ■ ■ 


'xSx^xx"' ■ 


:-. 


' 


.... 
: xx xx x :x 


X-'X" 


.1 Ji.Vi i — ■ 


; X X 


x x: x-x xxx 
..:■ ■, ■■:;; ■ : 

■. .... ■:.. 

; : 


; i-L*> 


:-, -x:v. . ,xx:x * 


■ ■ : . ■ -,■ . ■ 
,. :, 


■x. y< -x,.xX, ■ 
XO XrX.XX.xX 
. ■. ' /.'. '..' /."^. x 1 


xxx xxx.x : 
. ■■'XvX^ 


r - 
■ .-.■.■ ...■■■■ ■.■ ■ 

..-,.V , - , : : x : :' : " 
-x-dV/x"! 

■x X X V' . .'..'.' 


.... X . X, . 
(/■VA'! 1 . 1 ! xVVx . 1 
.:xX'XXV 
■■■—.■■■ " -,- ' ■ 


'xxC"xX<0 


'■ :■;■.:; ■ :: 

■ . _ t \ , x r . 

■X"" ■ 
.Xx ' . X 1 ' 


■:■': ' 


. 


■i'-.'. ■ 


X . X '. '. 

■ X .V 

■ ■ : 


'': : ■' -■ : : 


■ ■■..: . ■ ■ 


. ■ . : 
: : : : . 

L . . 


- V. r .— .'. x ..'xx .'. ■ >X;X 

VX%L , xv, : 

: . XvvX 

-.■'v.. ■ ''■■: 
.v.,,x.::x>vXv? x.: :;>xx x . 

>xSiH^x^ ■x-XvX- ::x;-x "■ XO?Xv, 

. x ;x j x . 

T x . ■ ' :x x: . 
X ..::■:. 


■.:■... ,--:x. 

x x*::;:-' : : ■;:■ 
:x :■■■ 'X-xxv 

. ■.■xox-:.:.-: . 

'.V^iV. L -.W, ,V,x ■■■,■. 

.:..■: ■ :,.:,- :::, ;,,: : 

vX\vXv^,i-JXv?ÄC*>Kv 

, ; :::■;■: ■ : :-x --: : : ; ■:.' : 

■ '" ,. : .'"Vx-x" '■ .' ' ::,x^-: v x 
xxso>xox 

■ ;-:-x:;:x:x 

: XvvX^vXvX 

xxx-xOfe-xx : 

:■■' 'x'. _ . T x r x. n .-- _ x. _ ■ 

XvXX-; 

|-^x _ x Vx- . x T . ■ x _ x _ . _ .-x - : .: 
:vX'. 

: 


:,:..... 


.'■.'. , 


::■■ 

: ■ 
L ■ .■■-.■ 

. 


jxx; 


X x X 

■x _ x _ . ■■::■■■ : :x: 
.—X 

ffiV/iV.'^ - . 

.■x:x:: : . 

■.— v. x _ x T y/. x iX :<w?S x-.:x . . 

■■ ■■ :, : 
: ;X ' ' !< 

V .Vx*.".». x^xVx 1 *'*' . '.V.' 

■x x x; 'X' '.;:■■;■ >x 

■ . : :xx:-x.xx-: 
■ ■ :■:■:■; :-.-x :■ ■:■■ ^^■XvXOJ XvxW 

. . . x x ._' . x .'x .'.' .'x x- "x-x.xx X 

L lxI-X.Xv^XvX^^XOJ, 

■X iOÄ\'' 'yx-x^Tv: 

x-xxx. '-x^tv: ,-x: 'xXxVxö: 

r .-.V -,- ■ I v. —v 

; x ; :'x^ox' : : : x ■ XvX 

;--'■ :■ x. -■ X --:-:' :-: 
X'X;-X-;X" : "' X; w": ■■:x: 
-■ ■ 


,V*,,v ■ ■- -.-.■ 

■y "': x-x : .■: 
—■.■.■ .-.■ ■ ■ ■ .. 

:vXv, ..■x.-.-xx x _ -x ■■: :-'.<: x--x-x>:x>:x.. : -. - 
x^»Sv«gx *«{. 

: -::-::>:x- r --'x-.' 

■X" ■ xxx xx- x : :■ x 

X;X-X;X;>.yX ■': :: x. :■: .X':x:xx' 

--.-,■ V. 1 /. 1 .".' 

XXXX: ■ .- ■.■■.-.■ ■:■':':,:■: 

fxvXv: . X :v:--x 

. : 
:: 

:■-- ": : x :■ ;;.■:■ 
;v: Xv: sitt vapen. | : ..;x-': 

■:x«fx-- x .s-mte ii vid dessa attacker. Multipeln bestäms av 

::Js««f^^g^ ■ -. = ''-. A' :;.-.:;.. - ; ■ ; ■ : x j 

resultatet av lönnmördarenii^^^ 

. .xxvx-ivx:, ■ :>;< w ■v.;.;-x-S*' '■.■■. ;: -V. 

. xi .x. -x. vx : 

:,-;-x.x 

-.■x-x-.-x,, , .' xx' 

x - .'. x r x-. , .-x _ x-.'/x _ . r x' 

raAvX' 

X>.v :! 
"xXX : x xx x x-; 
■ xx-:-- ■;>: ; 

XXvX- : ,v.:: . 
..... .. . 

x: ,xx :« 

x x.-.-^x - . X 

: ■■ .:. xx ' x 
xx-JX':' x 
■^missipiände; ett^miss-, 

xx ,x;::xv ^x:x-jt., ■:->:%-- kwk*j''»V'- '- xx: x *** xx:x-x x.xx:xx.x.x: xxvxx:;vx;x, xivi : 

lyckat anfallsslagihnebär ändå att attack- 

h *^y^Ä t " lt 'X-^ ■/.;"" ; : " : X : r Xv l Vi" ' I* % *X**x' ""■ X-X-X- X? ■ ■ '» L X;X/--'- n , L "X 

"ii|iilki : s :: :o^i : : gör :li^rriaI i ^å^'..M-äfa;3 : - : -- 

:: :.xx-x : ': ^x-; : ' ■■■■' ■'■x.x::x*^xxvx-' . . :.■':":'. V;.'-"--- ... -'x-:':' ■-■:::>xx-;.---' 

r *- Sv ..-x-^- ; -y,,. , ^.♦,,...hwxvX ( >X _X--X—'X' XXX"-XXX- X-- ■„>:■. X>:X"-X ::--:-vX' X'LX- XOXvX ' -XvX-. ..'"XWiv/av^ 

ullnlll 

vX^X^X- ■ x/.;7oxx..:--. ....:../ v vi.. : : .O ' 

. . P. X x , . x , . x x . . x . I Vx 1 I ...... I x x ■ . . I ■ xx x x x x x~x Y .1 xx, .xx ./i x, _ x . Jf x _ *i x- x"x _ . x xVx iVkTlV x x _ x _ x x x x _ ., _ x. _ /x . _ x-. _ ■ .„■ ,N _ x r x-*V -x, ■.-.'.■ x . .".,„■ . rii*/.»'.'/.^ 1 'x„, _ 

■||v -:;:-■: --Xv j ;xx ■-'-■- . i-u''";^ t vL^x r v' - T "'X/i xV* :: v: : v. ; 'v>''X^:"; : xi^' : Xv^ _* - ■ ■ -' ' *? ; : ":-l :x::-x: 

::■:-■:- 

Ox-X-. v, X 

; x-x x- 

fiv/fff/; 

^^ 

'.V 
X. . ■., _ x ■ ". .xx"-: i . X X 

' ■ : tv: 

X-^vX 

. .x .---x ■.■ _ x ... .■-■x". ■ x - .- . : " . : . ■ ■.:-:- -x, 

■ 


. " : x : x ■ 
: ■ ■:■■': :■ x ■ . . 
.XX- -x-x.-".;-:- X- x-xxx x-xx-x-x-.x.vx :■;■ :: x. xv" .,vv. _ J : xx - x. -x-Xv::--- -x >x<*x, -XXX-:'. x* . -.-x3x* •' iT-:.- . x t - ■. + x . ^ . 

pa att smyga, gömma sig, dyrka upp dallennafo^ endast användas 

: ''*''- ' ' x»;;;V'.;.":;''--- :: : : .': : : XvVäx^xVx^Xv.'x^ 

och desarmera fällorfta ^^^^^^^^^^^^S^^S^^åMsst är mer an 2 
»ixWi-xK-" ' :Xx- 

:.-;...■;■:■.. 

xxxx -x .: . .' :-^:yy 


för väggar och in genom fönster samt, 

■ . ■ ■ ■ ' ; " ■ L ■ :■ i- "x ■ .■ : . : : ,i : ' .'' " ' ■' 

frimf()r allt, kunna utdela dirJkt dödande 

**S\-<* 1 : *v.;x v>xxx ■....■: ^^^^MrMf^^^a^t^m, :-.-xvxs-: 

x-.x-x-.-.x-x, - . ■ . 

X : ; x: :-.-.:, 

:x : : ':-v-; : ■:-:;-x:-: ■ ■ . . ■ . ■x" 1 ' 

Xv X X xv: ■ X .XvX- ■-■"■ 


oxojxw: 

: x-: . : ■ :. ,. 

:. ■ :■ 

:. : . . ::■. x ::■ . .. Xv, :v>X- - x 

WÄ ^» 1- 


" ■ :■:-■:* ■. x .. ■::-: . ■ :■:, 

. x. v "v : v' 
vyX^x- X"X X :. 

■■:.-■:■:: 

.Xv . ■ 

.v ,x- , ■.,■. .V. ■ ■ x - x - . . . Chronopias lönnmördare är alla ähslutna 
till De Dolda Dolkarnas Gille och tvingas 
följa dessas regler. A ändra sidan erbjuder 

^^ ■ 

medlemsskapet: skydd mot de flesta faror, 

"■■'-ivvS ^Xv 

exempelvis hämnire och domstolar, 

* ■ ■ xfe 
JXv,x£vX<:. 

;■'.; ■.:■ - m XV v} mm & OXv : XXX , 

:vX<»^X0x- 

■ X-oXvvX" :: 

■■ . 

■ ■ -xx»: ^yX-vX' X ^^-WMMj^^m - 
■å 


■ ■■. .:;■■ ■■:■-..- ■.: ■■:■: ■ ■ . 


. ■ ■ :,vx~vx,-x:x "-^x- 

! 

X xX 

- .y,- : x : <X X . XX 

x x:-:x- .::■ . 

f^^gx^-X'.;;: >xx/ 

. : '::':' '::':'■ : ", : x 'x' 

■ ;-';-.x;:ix-xv,x, : 
' ■■■■■:■■ :■/■'■-. 

■ ' :. 'xJJxVx. 

-x .-.-.■x - . - . ■ ■ 

X*:» .>x:x xo: x ■: XvX 
*"*x »**?,< x^v 

. . ' ■ .^.' .v— ■:■ ■ ■:- . .-:■■ - :. 
x: :■: ..:::. ÄÄffliöiiiWR '■;;;: ox-; ^x-*y 

■X-. '. Xv :x:--vx ,■■ x". x _ x, x x T 

■ ■ 


■■ X--X X 

%ox<Vxv: > 
|vÄ<o; . ■ x .,.■., .-. Yrkesförmåga 

x Txv!-:-x 

' .X;XXvX^vX''X;XX -i "X . X ;: L ,v' ; Xv vX : ... Vl -.-"vXs-v '. : ^x" : X. : y ^S?y^c/'f\k 

xx - xx: .:: : 1 ;,\:;-vr„.;::"v vi- xxx ■;■;:.■;.;■;. xx \w x x vxx. . x:vx: xx.x,x.. 

x .... ''ivT 1 ' ' ■;,; :v:vxVi : " : ;\v"\:v- : ,v: : :v:vx,v- ; -' /*', '^'^•fii 

vX;X; * . -V.- v ■■?!?- ■:■:' ■x^i/Xv//; "x. x . x ; XvXv-xvfv,^ 

ret misåy^l^^^^S^l^^^l^^^te^Ä 

,.■ ,:v -i 1 :; vx- : : Xi L ' ■ . . \ ■ . : : ^ : i : :' '""""'^ : ' ' : ■■ ■ 

, 'Ji. '.V^x-x-x-.,'.".' . x"x J .-."l 'x-x'.'.".'-,' ., ■ V ."..' x' . ■ ' . ■ , .'*.' x'. ,V V *^ J *^f ' ' L ^ "b^-^^lx' V ' V - I*/ * V/ '■V»'.* *|V' x' x '"l* V ^ / * V^ ' V/l' ' * ' H ■ ' 

xxx. x l x . L >. xxx. xx x . L x...x .xx x . x xx '.".V^ . . . x . . —"xV .. . x .' ^ x 'x- V " x L ■ . x x x .^ - x x x^x^^ x x xx l . L . V x x l l x. xx.. xx .xxx. ... x x~^ . . x xV x xx" x x x^ . x ■'■ A^ :-x: :;|'x::'xx. 
i : ,:.,: . Muta Skådes .XX I V X : ■,:■ .i:':-,-: 
XIOX-^X-X-Xl' ■ -::■■: 

,x'"x*:-x : :- ■ 
x;X<-X'X>xi . 

, :■ ;;.;■ ■:■■. . -, . 

-■ >x-: x ymwfflws . x 

- ■ x. T x _ .-.Vx r x - .- ■ .^' -i .-.-■ V., 

xxx ::■•> . «fr 

-x x-x- Xv ■:■■::■■ x 

X:^vXv.XyXX. ..- -■: ■xv : 
Vapenfärdigheter (2) 

: ;.x :V.:. ,x:,Xv. JxyxS-'^ .. : x. : :' r ^:x-.:i'x: x^Jx^x-xJXvX-., x x' ; :.: :: x ."'xxx,. .J. 

^xV"x.:-:::Vx:x- 

.;■:■: >x '- ; L . : X;X' : " *:■:-;■ ^x-^. iy ,x \ XvX-x; V;Xs*"vX^;X> >: -xx l j "\ l .n^ 

En valfri färdighet X ■ 

. ■ 


XX 

:,:: • x •<• --XX. . . ■ ■■ . . ,.v.\ . " XX, X -xxx .,.. ,. :'x'xx"'x;- ■■.::■: . ... 


xx- :«:.« ■x x ■'.' "<- 


.. . .. . iVl X . -X 

: x: ■.,-::■ 
x:-;"-- V ■:,x ■ :■:■'■ :'x: ; :- ---Xv >x,^ :■>-*>. v' ;■:■.:::■ 

VXXX. Xx, ■-::■■ x- 'X XXX x x: ■■ 


■ ■ X XXXXX - XXv 

... :.. :. ■; 

X--X-X :■■ ".:::■ : 
xxx ■xx " -: 

XXvX.. 

:;x'x. X> X-- ; „ 

:. . .■ 

. 

: ;ox : :■:■■■. :' : :■ .■ ■ ■ ■■ 

■■xv.vx^x&; 
"Xvxxx xxx x.:-X':x 

'vx;- x;:v>x 
■ "X-xx-x: x:xx8x-- 

:■;■>;■;■■ ' : : 
.-..-.-.-..■ .■ . 

Tv», iv.: :x'-x-'x j -'. 
-xxxx: M x X X< " ■ ;' X-X X ^; <Vx=X" .■xx;.' .,„■ ■.-.■ xxVX .-.■ ■ ■ -.■ 


i--;»-;;;:-.-:-..:-::.;:'::- :: 


' m •" M -' '.' 


:&mm&m . 
XT.XX x-v: -X-: ;xx 
:. xx x :x: . : 
:■■ J - ■ ■ ■. x -V 


i :+ x. ; ; lv' : "' 


— . . 

x ■ ..XX, 

.:: .. X. . : 

. ■■■■ - : 

x/x-, x ::■: ::■ 'XX 
:■ x: xx :;■■ 
■ xo: '",: : 


r^A*AVi"iL' l' ".- 1 ! 


x X ' ' 

. X X ' ..■.'! 


. X x.'. XX. XX 

x : '- ■ 
: x.x . ■. ■ ■ : . 
. x: .: ,x x x- xx: 
:■■ :: x.x ,. .. ■: 
..■I,.,' 
X';XvX-x- 


- L r L — — 


■; - ; :: ■:. ■ : . 


■ ' - : - 


.: ....,.:.,,.:.;■ ; . 
.■■.,,',, ., . vlw , H \*' 1 
: : .-: x :.■ : :■ -x x : 
: . -' :: .". : . ■'-■-■ -- : x'' 
■ vX;XX;XX:- 
x : . ■:[ : : . . x Yrkesfärdigheter 

xx.. ,<*: .:.x:-xx ■, . : *^^x . 

K. " ■ ' XX-X. X XX 

.■:■.,.. .. 
mMmm 

.; :■.■■■■ ■ X 


;-xx 1 x .-..xx . .^ x .^ ... x. ,V..V\V, L .xx.x .V .^ x-x^ . ^A^'x" V S 'x ^. V.^Vx-x^'-^^ 'x L .,^'^.^^' 

k -■:-,. ,.-.. x . .'.x_: x ■ . ■ ,:..- "X'-::'. . 

1 ö rf als kn ing Wmr tJId re världen 

. : . ■ .■■■ ■ .■ :.-: -xx:"-:-;::- ■ %*%% : -:x.;-xx .x-x.., .. }«i . ;■■ :xx : : ■ --xxxVx 

. . . xw::xV '-; 

:■:;'■: ■jSx^85 

x : x ■:'■-:■ ■ ,. ■ :■ : : :■ 

:■■": 
. 


■Xvx x x, . . . x- :-■■■■::, 
■ :vjMv :■:■:<' L X X » L x"x .XL. : 

. ■ ... ■■:■■:■ : : x "" '.. " .. ■ ..... ...^ . 

■ ■ .■ : ■ 
x- ::".■.■■ 
MrK- xxx< ■; . *:■:■■ T'>x<x xx x ^ x r .x 
::-;;v. ■ 'x :■:■:■;■:: :*::to: x<; ," ■xx' 


x> x< 
!^>x. — ■: : »kö; xxxx-x:- xxxvx.xx x 
- x:<xxxx x 

x^ftgjiyx- m ■ - .. jxtoXc 

:. .-.■■:' 

.x :: xx^ >k%h> <: v: ; vi ,<:xm> : :x->x-xx xxxxxx 
x-x.xx x:xx\ 

r*x-x ,-,'x ::wÄ'iK< 

.,■■ : ■ :■ xx- xx , 

■xx: x::X: xx*x-, xX w wxw '4V** » x-x-% - . ,v-xvxx ■x !WKffl«u É ; Ä>KV>K ****** 
^0> f vJ|<<*^.* , -*-.v,', , ??x . 

",■:■: xxx ..: ■*\ i xx\x- - .'■ 


'.' : :: : ' : x : : . : : - 

, || 

'■ ■ : x-x. x- ,-: 

L \ : x"v.'. ; x : . ; xx 
x-x: xx : x: :->:iyxx: : :: 

:: . :*«■ / x x ■ : ;■ 


■?x*' .;■:■: ►■: x :x x' : ;:■: - 

■,:■:■ ■:, : x. xx-x xxx 

;:■■ ■ ■■:■.,: . : . 

►>^x'^x,-. ■ x ^ J ■:■■;:■: 

;y ■;■;■ ■■-.;'.-■ ^,*}X£"* t<l| " ::-: x J ■ l . 
:■ x-x: Ll y / 


>^ ■ ■ 
-: , : : . \ 1 o i 
■::■: -x x;.' :;ws 

xx. :: x "X-x ;»>:■:«: 

: v : '-: : 
:vx- ;<:*: ,-. ,i<c,:: 

x.. .. ■ 

^xMxg>XgX* 

Ox^JxdxSJ w:k:k« >vXy,- ■xv.x-:.'. xfr-x » x\ >: : x x*x: xx. ►>x< ; ; SS* ■ .".■.■ — . X. ::*:■:< ■;■:■: ;x 

;■::;■:■:■: : :■:-:■ ■: l|:.TlV ■ ■■ L T X.' V... x- x x xx . >; x. x :■ ■■: : k« ■ * Yrkesfärdigheter ■ m "x x .Vx n 


xx !-■■ 

XX 1 xx :■■; : -x-xxxx-x-. : x ., v; .-K-»: 1 DrogkunsMp e//er.GiFTK.uiifcp : .^/|| ■ ■:■ ^*»j^Jite /,?■; ■■x':.-::v 
: ;:;. v. »™av^v. " Jx* :-- ■ : .>x b.x . . ■» . 'I 5/ \ ■ ' ÉNTALISTERSlMlltt ' ii? ' : ■' : . .■/.■.'.■.r.WtWi--.'.-.'.'!^/. --- #-,V+\W ++ V ■ -.- ,M-* + - 

Hypnotisera :■::■ 
:■■■:;■ 
0x^::- ,'.-.l:":V 
.:;■:■ ■.:: .. 
. . ..■ ■ ■.-,■ .-. 

. 

. ■■:: :::> 
. .-. .- , ■. .-.■ :■:::■..■: . -> ^: UJKO} .', :■: >x* ■■-\ .-■■.Vx . :Vx ■:■;■;-: -:^ ::'■:■* ligen knceÉiWKHHRi : 

.■■:> ; : :v..-;: : :.- : :'-: : , : -f'^ - v:*v;' :,; ^*^ M 3^!iS^SKSvcS'i + "^^" i *? : '"*?- K yi^^ :< S"" K "Sfr!?"* 

personen — - 1 ex. k3É,yéras ||| 

.-x?0^ *--®Sj-« : ix^^<?i<^ !^x< :; '-"■^■^ : :^., : : : ^ 

ser sÖika IIHiSiliiBlilii v, : : : ': : >: : ; ■.-.v '■ ■:' :-;- ::,*:: ^^K^Ö, lililRiÄHETER ffi 1 

:^:;:::>:v::"^-:.:-:^;:v.:.v;:::.:.:-:: '.'■'': >- 

■x j ;:.:>:-v::^;v.-:ä: . . . 

.i'^ ,'.-x-r.\v 'iVf^v/iWRw^v^iV^ toWrt*Vhv' v,",v,,y x., .. £4i .■:-:::v::>: . 
■;:■: ::-.-: 

V^My>KOf 

,«*ij,",o: ;■:*: «w x :■*-■'■ . <X«>x-x>x 

: '::■':■:■ : x-Vx ■.■::■" :-:<w::v>; K LÄSA/SKRIVA FRÄMMANDE. SPRÄK ( I ). /■ ■.-::■::■; ■■ :.-: ■■^■■■■^ eller förmå|^^^||^^^p^^^^p^^^ 
Till mentalisterna Hir också de frillia- 

' riN^VlWAwAyf A ■' * . . .x r x n x x r . x . x < . fl x x X , ">.■ ' '"* '^V 4 \V« 1 * * . . 4 " 4 "^ ^* -* x **■ X^ - X^ . X X _, x XX xx.x1k.xx X X X XX X _X X. xxl »XX X XX 

de nekromantikérnaHllläiliÄ . : ■;■::■:';■: v? :^>,' .-.■x . .■ ■ ::x.:: ,»x<*^xvi STUllER. M.ENTALISM : "x^- . .x- ■ ■ .■ .".- :"' : ^: : L ." '.■ ■ >:*j;<v; .-.., : ■'"■■.-; . ;::■;;:. ■, ■ ■ . ■■,-. 

... x 1 ;*^. 

■ .:■"-::■:■::: .■:■>:::;:: 

■■ ■■■ ;: ' :■'"►:■■' 

.. .:.vj,v:v. ,.■:.: : ■;:, . : .■ i» «*>> .-, 

'.'. . L x ix». xV.x"x'x\ 

:-: :::::";.x>.,o 

■ ■ vy. v. . ■-■■. 

:■ :■:■:■::■ v-xO-: :■-■. . ■ m 

:::■" : 

:■:■>:■:■:■:■ . . ' . :■■:■: 

:■;■:«■: »v.v.-x >;«oxo: x';:v: 
■ ■.■■■,.; .a. äämmande;! 
■;;:■:■. ■''x'x.. ,,,o;;vv: wxt ; 


is «:■"':♦» *xWx->,o^ : j-.:v: ■■:■: ■■■»■ 


som : skapar leväiil;^lllill|pp ; ||ier och 3= -v ■; ■ . ;■:♦: ::-:_ Vi||iilt|p)iSHETER ( 2 ) 

i::.--; >:■: - . : :'XvX-: ■:■:■:■:-:■' *■:.:-::■;■;: ; ::: Vx:::v-;:x::.x ,,;;■:*: <«;;;* ■ . ; ::-..■; L :,Vx ■", ■:■:■ . ■ ■ ■. . ■ ■ ^ 
: ■. :-: : : :■ 1 ' L H . '■" i 

j/VA'//.V.' — 

.... 

. . ■ ■ ■; : . 
■ ■■■ ■ . . ■. : ■ ;:>;;' ■ ;-»> . :.:.. 


1 . x x.x. ^x. ... J ..x r x.. . x, L ^'" ^ L T '^ T ^ " ^ V • ^' <■ " ' %*?— V '"^-^ > X r " .\ K -W^- ^V^ 1 " T - iVVt^S x »^'-"» T - L T r ■ T i'lVj) " ' ' ^xTtK 'ItAritVf 

tälisrn som kallas iodens magi ock som 

heskfiis.i ÄläÄiSiä^lÄÉBlÄ. ■ .11111111 , :.;: lN : Vl:LERI'EAl0llriIi: ;owj;;: ;:*;>;■. 
;■:■■::■: :>-?'*>-: . . 


:x:::::: ::. 

:.x... : . ■■ :W:' ■' . ■ ■; y ; ■ :■," ;^kw 

■:■:-: "■■. ,{ : .;;■■ ->■-::":■'■ S 


, : XX .'.XX : : ■ : 

.::■:■:.:■■■:"■;■:■; :■.■' ■ ■ ' : ' :.' . "::' : :■ 
■ :■■ ■ :".■:■■■■ :■■ "■ "■::■' :"■:"■ : ■:,'- 

:. ; : ■;:, ;;■;;■.;■:;■;:;:.. ■■ 
::■.:■■■,::..:■■■!-:.■;: : m 

. b . X X. ...... X X X . y/y-K^ ". . x L .'. . . .' .x 

::. ■ :■: : ::■.,: 
x . : x x. v:<*>: ■ .-.■.■ ■ .-.■ . De "goda" mentalisterna llj|l|ijSji| 

v; : ; ; i! ■:';vi':*" : i-:v"-: : ' : '' ' L^-^^^^Sy: i '.. : 'v^x^x/i^x^i^f : ^, : - ?■ * V^x-vtf^x x^ x''| + 'V ■;" -; ^';:v :;X^;:^:^; ; ^V::^: JT: J ;'.^ 

nliias ^JprSjia Mentalistllilsp|lllli : ; 

m x^m-IvX-t: j : x. ■::.:: xox^x^:* ::::::: ■■■:■>■:■::■■■:. .::.;.;;:\>:-x;::-x; ,::. ix^ixxx :.",:\x -::■:-: :, vivtiy^-Xf/x^^XK,. ^: *■:- *>K rt vi rt '■*■/'■'■ '■''' "" h "'x",^'' ■■*^' ■ -,\ r ■',,*"'"■ ■■ ■■■'■■ ■ ■;■ r ' , X 1 ^ ''l rrtr ,, '" ,,r ,L H X , x'"*,*' ^i _ l ' \ i<xS tii ■ * "\ ■',' > *;v^'I*^>x -'^- ■*-*■■ ■ - ■■■■-'■ 


:<:>x,jX«x ;■;:;;■:■:;:;■: 

r* T ■ x-,-. T ^x _ *-^^x^ T ^x^'. 

^x^ivg^^m 

i, ■>,{* r "'X"*"",. ■, ;< om: iÄi .:■>,■ >x:<: ::>xx. 
;:■'■ aga 

ÄåiMililii inti 


.:■■■■■ 

: ■:■;:: ■:■:: 

'X^JXgXj^ 

: ':": : '" ; :"".x':': AMÄMAGI Sätt |X 'X^X^^x behöver" : ^l| ;: ||^I^^^SftiHSiM^Kfeli? . L x L x x .'Jx ,\V. _ . L x ."x L x x-_Vx x^^x-x^. .'x^.^. 

:■-■;■-::.. -x-: h .ox< ,■:■■■. ■ :: .:- : : : . :: : >;-:->m- ■::.. V/( * Vi 1 X',X & .■x - .. :.;y :',,:■: 
x<**x^:, 

J*!^' x-x'. T . _ x _ 

:xvx;:->x^ + ' 

TOX«jWÖÄ ^ h ;w;wk ^xx^X^O,' '-'■:■■ 

^w8 


.■x _ . . .' wx«x« L .\:vx-.- ■: *>xo ■i-xv; txo>x< -.\v, --y :■: ;:: x n *■- 
■ ■ ■—.—■■ 

': ->: :v. 

'x ..■ 

■XvX ■: ;;'x?:x:x«Xx'; 
>:;:'x:,o:X'>x-. 

r*-. T . T x-x-x-» x-x-x T ^x _ x n . . b . . x■»■x■.■.■x ^ x■.-^x^^ + .^^x , 

wkwä <->:<%:<r>^: :o:i x::: >x« ■;;v;.-.";v;v.?; H;WX;; ;■::■ ■.-.:. l ,tox . ■ x x _ x' ■. ' 


:, xxXxvXrX,' y«x:-;x 

■ ■ .x". x _ J-x^ _ ^x _ x' ■ .-*■, ^x-.-.-x-x-x 

>rOX»XW, ;XO>>X-> 

x + x -:5: -:<i x^x-, v : : ; : : : x : ■:■:■.■; '?:: : : 

■ Wf . XX... XX 

>X X. ;,;'x::-: :: .. : 

,;.x,^, + <xox<v::. 

?■ ■.■ ■ ■ . .-■ ■ . _ x _ . ■ x _ x . ■ . . _. . 

x< ■■■■ 'y:::-' :■ : 

IffiSSJx -t 

:::;■-;:: ;:■; :::: >x*>X«X 

^.' ■x _ .-. T ■ -x _ . T .-x- ."x T x _ .■*■. x - . _ . T — x-x T . T ^f-x ■ 

;;:;;;■■:; :x x, >:■.:■■ ».:« kw»k: :"■>:■:;: :-i.^'- ::..:<:: :-:■::■: .;: . !■ x : :"";y ' ■ '■ 

.::■:,■:;: XTO^ : ■.; ■.::■ : 

: ■■':■;: . ■ ; 
>Xv^x4-vx" x . . :■ . : 

'. x'. T .". T ^x r L - : x | T x r x _ x'4 T . 

x^vXÄfxvx -xivx-; -..xx^xc :..: : :.--x.;.: 

::x"-x'-x: 

■X^vX-XXvMvJi 

■ ■ Xii-Xv:-:-;-;-;- XX" .' ::■: ■■■* fiflYns . . ......... 

: 

JXvXvX; -- 

L: X':'X : : : x : : : x . . . '■XX X' yyy ,. .... ... 

' . ' - _ x L . _ . J . x'. ' .'.'. ' ■ . x'x . .' 'x"x 

■Xv;'X, X' X 

.vX-xx-x: xx x ^ x: vx x: * 
,v:-X'V;:'.v; j . v&ya ■:■. x^ : 
......... 

x x ...x ■ :., x:x 
■ . ■ x" xxxx-x: 'X: . 

: 

■ 
. 

X;XX;_ . 

. l". .Vx .'x^ X\',«X£Cx ; f || huvud taget. Genom att meditera ||ira SR i 

låd så kan han höja sitt FlJiill i stoilUtt 

: ,..x.:. x: T,S>x'^x +; x : xx . , x : .vx :: x- . : : x-x +: ; ; x: : Xv ; xr x v.. : x :-r x' . x ; , ; ; :: x' ; : ; : : J '*'V x-x, 1 :'-;", ■' : v h: '': j,: ; ; ; :; x-x-:-". :.x^: -xä; 

hur mycket som helst, dock aldrig ;. till 'mer 

:"' x x:' : X' : x" :■ x: : x x. x x: _ y : x:'x :,;; x: ■ ^'x^8x<^x^\: /X-vixx-:/":;^;-";; :: / 3?^' ^i '•*; /■>^^m7^K : Xv ; ;x-xV 

n munk ( s ku lie egentligen hka gar- x, ; T T . , . , J . . , , x f ... I# I 

, , ,, Z v ■ FVt. rioi ningen galler iara ett enda larä 

na kunna kallas präst) ar en person . > f ° f . , ■ iil|ik&^ 

som agnar sitt liv at studiet av någon , ° ,. . T ^ »^ ,,^^å 

, . . - r: ° . . . X, i . . p det att meditationen avslutats 

religion, ten viktig del av nans liv arattstu- 

t- 7 t- 7 ":,■■■ ":XXXir;-;;X^''iX. ■'■"'' XiiiX ' . : £iW Vx-x - 
.■- , , h , ■ ■ L ' ......... . . ... ■;..^.v ;;■-■ ■ ■ -■ ■ ■ ;; . ■.; ■ ■ ■ ■ XXX.-.X' 1 " ' ■.■■.-.■ »' '. 

. 'X. , X;:' XvX£X"f- . : . ; ■ ■ ■ . .■ ■ 

vad han sysslar med st^rs i stör utsträck- 
ning av vlÄ3ÄfiIHHKI#liSÄ:!fiäf för 
mål. I många kulter är skillhäden hårfin 

mellan krigarmunk och vanlig muhk; i 

*-' :■ *-x., X^xl^iX-.- 

andra religioner agnar sig munkaria 

. . ■-.:'■■ .. : ' :■■' ' . :. ; ' " "■ /' .■ ' '.. "■'.,::;■ :/xV; .■ ' x' : :.- " : x : :X l| : ;-; ■ . .:'■': l _ » 

enbart åt att meditera och uträtta bön. 

* * * * *r . . t >, +■-■- , .■.,< t .*.y., r >.- t \V..-, . T -.-.-..;> i -.- -. 

Det finns hundratals olika kulter, religio- 

■ ■ ■ 'Xy,- . X' b . . '...' 

||ner och sekter i staden Chronopia, med alla 
tänkbara färger, former och smaker. En 
spel are som väljer detta yrke får i samråd 

,,-.x- . x .'.OVl" ■>. ..'x . .b ,-x'. ■ 'x. V/. 'x,'.- X ^ .^. . 

med SL utforma exakt MrW :: 

. .. . .... .. 

■ x- ■ ■ xx.-xx 

XvX' X' ' 


. ■ 
kesf ■ : ;Xy; ; X 

i:,- 
: r \-:: 'X<x.. 
■- T , _ f _ . T .-.-. 

... ■■--■- 
■x xx : :.■: x " .■.■.■' ■x. .■ • Administration äXffiffi 

:x£x£: 

VxxX X.. fe , -x*:7'x>xv x ■ .•■:... 
-■XMXvO^. ; . * x: xx 

:■■:■■ ■ .-.■.. ■. ■..-,.-- x' xtt ::;:■■ x>:-:- X' : 

■ X i; Drogkunskäp ^//ir äItkunskap eller! 

■■■ • . T . . . . h . . .■ , ■ ■ ■ . .^ ■,.■-.-■.■.. ■ 

Örtkunskap ■. l ;X'"_ .. .-xX x-:> .xx 
:■ . x-xVx^ox*. 

■ :■;.;: 

x<-Xvx;.v:: xx ..:..::■:■■ 
X.Xv.X-X *Vx~x x'Vx' x-X' 

: X l"x T . T . _ x _ . ■ :;:^x^. Hantverk (i) ;.":v^x:xx 

■.— L-.-.-x-x - . - — x. - .' _ x. 

■ x^XvXX-x-:x:-x 

,♦;■ x'X<vX<-X' ■ ■ : : ■;:■; ,: ;; : : 
: ' . : ■; 
'. .:' x x. x- :■:■: *X,'X + * >xxxf 

■ m 

.,:■ .x^x.'-.: ■ x 
■ xx"x>:x? ä to> 
Vf,' X X 

: ■ ■lyfiWi DNST 

IIIIH :«vs^* K'X ■ x -: LärdomsfärdigIIIer (z :! ") 

,--- ■■ ■'-; -'/ . '. ■ ■■':■::■■ :'-x..: -^x x x; ■>■*■ . : ' :-xx .' ygfes ■X-'". :■: ;xvx. ::■;■>:■»? .. ■ : Läsa/Skriva FRÄMMAgDi::.sPRåi|;l|) 


-,y. X* Xy> . . ■ ■ ■■:: vy. ■■:■ 

. ^x-x^;xxxxx" X'X,'XX 

Km .. .. ■ :■ :■■ . 

: 

■ 

■ . . : x ' 

■"■■'', ." ■: 

■::-/::-;^x>'-;: 
■ : . \:. : , 

:0 . ■ : Yrkesförmåga 

L x x L . xx ... 'x ..'..'.' x x b .'. , L .,-',.' . 

... .. . y ; ....... ._, ,. 

Munken kan genom att meditera en SR. 
höja sitt FV i valfri färdighet med i. Under 
denna SR kan han inte göra någonting över 

X>Xvi ,-. x 1 .,.' »>*v w ■x-^x 1 ; x '.+.". . . . x X 1 ,X r X, . l ,X"'\Xx., . n 'Xv., , , x,\\ XxvJxVx.,. i*, , h . coi*\0*^** 

m f - 'h'^' T "." T ". T T ' b' ' ''I''''"!!' ' 'i''' f x ^V ''^^f ~ ^\~^W*~\~^~ '» ■t^WlSVA x *x x^ x x b »x x fllVyA x x T x\ X X X X i\ X b X X b 

:xxx.v'^vx%>x--xx . . xx ■::■: x " L *■ x-vXy^^yx. ,, 

■:-XH:1yiX ;; - ■:.-.-m-:' : U? 

Vapenfärd igfieter ( i :vX'Xx^x,'x?x ; I En VALFRI »x< ,. i! ;::■■ . :-.■ ■ : : : .' ■ ■ >?<?«£- I: 

v X.-." xX;iv \. J '" ' ':.vX-X : - ' 

* ■ ■ "xÖXO. ■;♦:■: ■ : 

X |r*i EN av de.ssa:m^I1B^^ OM RELIGION ?5 ■x:ox:y: ■:■■■: ^x-xo: .-.■^x 


■; 

'Xv . - ■ X . 

■■ ■.. ';.x*X"X 
xx : : ' ■ ■ ■—.■x'x-. _ .... 

X :■:■■ :■■ .. ■ ;. x.x-: ; 
x v. xx ■: -x 

' '.:x:V 'xV ■:■: ■: 
■ .—■ ■ .■ ■■...■—■■■ 

";".' .. ' : *b' : >,v : ," 

L ■'. x* xV 
T _ x _ . Vx x^ T ^x^ + V. 

■ x ■ ■ ■ ;X x ; : ;'-x ..yX;>xy:-x 

.. .'x : x. ! xX : r .: : . : . .:■■■.'■;■ 
:o/xO>x :- x x . j.-x x,: ■ 

::.:::x:: ■ .,x,. , 

,y>X->XWX T 

.■X .■■.■. 

■:. x -■ .XX VXvX 

■ ■ ■.'.,- ■ x-x, ". . 

■ ■. ..■ - ■ -,. ;.., : x",X x: x: «^J . : ' SV'* .Vx-xV. 

x x^y 

■„:-mx> 
- -. -.-.- , . -.-.-.- -.- ■ -. ■V.:V:;-::--^;-::::, : .;. . 

,x V .-.',■ ,-,'x'xV 

x xx -■ ;■:■:■;■: <-. mm ,v?XyX\^x- :: ■■' '.' v- ■x-x x-x,-;*; 
er $mz 


m&?w 


. .v r ?a3ä •:-:. y . 

BBBHBh : ■m&& : -:.- ■-.":.:■■■"; 


11111©; 


aa* ■:-:■■■ 


. KG! — "x" 1 / .- - -. 

■ :';■:' : : : ." 
.: ■ vt 

.X L. L _ X .' ;*■: - v ■„ .: S '-■ ■ : . : : ■. . ■■:::■ ■ iotS :;■::■ ■;,:■" ■ ■ . :■: 
■ 

-,'.Ox,,o:, '*j, . :.;■ .■- 

'6: '■ : ..:.:,. ■■.■■ ■.- '■■■ ■■■ ■■ ■■ 
:& : . :■::. . ■,.,■■,■■:■■■.■■:, 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ,.v.,, : ,-. ;;, ■■:-:--'■:----■. 

;::;::.:■. : .■,:-,.■-■;■. .. ,. : .. 

.: mm mmm 
:: ,.■■ ■ i ,:"■ ■: m 
mm . : - ■ ■■■■ i:---: : .\- ; .:::■■■ 

■' ■ ..;■ 

SoSWYeC :k>:& «.«_ -c >:o5äö 


::: : 

L _ X . _ L ' .vk- 
■ 


■x»Kv •**:<-/: |ltl|pl|lllill|Sr sekt. De fungerar'" 
oftast som ett slags h||oliga agenter^ 
dvs. används de när kulte! tehöver uträt- ■:•;: ■:■: 

speciella uppdrag, ofta långt 
bÄiSiÉär de;ISller till. Det kan t. ex. 

§^mt^¥^mMmiMM:^4W^ -- ' : SåmWm 

röra sig om spionage, mord, att hämta 
|magjSj| före Jp|att'kidnappa personer, 

att leda fälttåg, eller vadlöm helst som 
rl| : ;kH^er speci al träning. 

Öet finns hundratals olika kulter, reli- 

U^l^lii^i^iä^H^ipjil me( i aua 

tänkbilifärå|r, former och smaker. En mellanting. I gengäld för denna 

ning blir paladinen mycket stärkt knuten 

;givare. Paladinen KANini 
vägra att utföra en order han får; han 
MÅSTE u\\vagems$om sitt yttérsfa för 
att lösa uppdrägel pä bästa sätt. Öm inte, 
kommer uppdragsgivarens Övriga paladi- 
ner att jaga honom till världens ande och få 
honom att sona sin illojalitet med döden. ...... 

i i ■■ ■ </ o 


::,y;ko 

: SkSk 

■ :.:::■ ;t< : i: 

■■ : :-: x Sxv*,*j "' :■■■, .. 

.okok<o i ,x*kk 

■■;■■: :: .■;-:■:■:-; 

; ■:■;-: . ■■-:: 

■■;«;* :v,:.^:v"v^::.,..v:-: ■,■:;■■;:■.:■;:;;■:;: '''v; 


j 

i Y r k e sf ä r d ig heter 


::.■ :: - .-:;: ■■v---:.- : ■;: : 
■;:;-vL'-:.' ::;x ö>: : : :■■ ■ : 

, X _ L\ i ' ^. IP ::■■ .' ■ x'. : = :W : :>: ,.;:: 


>A*J*x . ,/ L : ' ";■ : - : : ' ■ ■ Vx.:. , . xx. ;:-: v; iÖMiii ^ : ■\: ;-"■ ■ ■ ■ ::::::■ 
'Xylv;' 

■ : ■. ':":■:";■::■ ■: 
vst ■: . : :■■ ; 


■ x";- %> : :■:■■: ;: 
■:■:■:■:■: .■:-;■:■'■. E&äs: :■,:-:;: ^Ox 1 ** 1 -* ^'x"x\*-' 1 x l :::■;;. .;:■. . 
:/ ■ :■ o L '■■■'■. ;:-vrå" 

■ ■ :.,::■:■:."■ l : 

■ ■ ■ ■■ ':vx"_::: : : :. .:■ ,. ■ .. 
. må mm «« JÄBfKAP OM RELIGION (l.| : .«:»: :-.::■■ ■■ 

L L X _ L. _ 

xÄow^, : ■'■-■::,'..:■::,;■ 
■ ■■.,:..;,■ ■ 

.o»v<o j , . Vx x, v ; 

:■:■:■ ■;■: :,: ■ 3,i::::.. \i-:: >: 


■ . ■■ : ■ :■-.... JSKili: : v ?ccs&s w*y,v. \- .: ,": : - : '/*rx ; ; ; : : :" 
::- :■:■>:-:■:■:-: :■;■.: :■:■:■:■:■ ■ II som v« er detta yrke får i samråd : <o: :<3i>« £<,*>: iiås a/Skri vå..irä]viM4nde : siill:illi : xo: >:c^:ol-: :,::: ■ »»" x : "oxw: 


.:■:■:■:: :■"■::. ; 
■ ■ ■x-:"">;-;:-: ;:;:■■■■;■■. ■:.:■:■■ .,■■::■- 


■■::■ ,x, :. ; ■ ■ xfe; 


: ,:3 frIPmändé : Ö:i: ■ ;-: ■ ,. x. ;■.;::■:■ 

_ ^x i\f , l .,,:- 


Sääkö i:.'!: ' -^ .■;■:■■:::■■■■■:. örin äg ci 

Paladinens yrkesförmåga är att han får 50 

Bf faträ ; 'Ätt användl&élis llilr ; hans kult- , • llÄNFÄiBI GHETER ( 3 ) 

'■■■■ ■ ■:-.' ■ ■ ■ : --:- ■■■ ; ::,' ■■.■:.'■; ■.::■■-:■ ' ' ■■ ■■..■ ;; ■■ »; ■ ■ ■ ■ ■■-,:■ - ..-.■: ■■":: ;::■ . 

..■■■:,:■;■ ■ ™w :«5 : : :- 


.■■ . . ■ . ^ , 

:.. .■-. : 

.,;"..-x- :.■/ loj, 

V ■l..—X _ X L . T X XL 


" ^■"x" ^*J 
kS-x» •En VALFRI 

-V.- VA-AAWi! , " , L^ 'x* ■ b'" ',1 x\ b L L .\, ' 

l .: -. ::;- . ; .- ;. - ; ■-- . ■ . ;■ ■ 

FÄRDIGHET 

:.:, ■■.■:'.- ■ ,...:■; %$?$> . ■ : -- 

S" " <&y* vt. ' -, v:::"./-,// ' .. .7 : ' = = :" : ,;..'-:-- ■■■■: liljan bestämmer SL hur de skall användc|§ 

.■■"■^iÄ ■; : S''*1 : '-- 1 :' : '';-'-: ■ ■ .'^x"l". _ Vi. Xl'. ■ ■. ::'l;:-; "■:■■■' ::■■■ :a-:--,',: ■; : ■:'■:■:,:.■/■:'■ 

; l:'\-:vx : :-:vx : 

:,i.:x- : \« ;o ■ wtw ,L XL, L 

■ xx, : X : : : v-x-VxW 

:-j::;::^'' 

■ ■ ::■■:--■:■ 

■::-:■ ■' ■' 

■,■ :■:-':■ ementen och 
: '|i|liBiip "naturliga" element, t. 

: «exlÉlsvådor ocrriskyla. 'A^*x*x^* ■-.-.. '■ 

'■ ' - . - 


;■: . : 

; &'&<. :<*$: . . ■ 
: 

■ .■ ■ 

x'x 'x'. ■ L 

,x :■ ,■ 
: !'' ! "■" ; : : ■ 'i-v- ■:■ 
;<:::■: :<< :o: ^vAu09 


; ::.>::>x N "resenär" ÄR en person som till- Yr 

:■'■.:-.■ ' ; ':■.- " ' " . ' ' ' " i" "■ 

bringat större delen a^ sitt liv till 

sjöss på ett fartyg, eller I luften på 
ett luftskepp, och sett lika många hamn- 
städer och krogar som normala männi- 

skor ser s^^0^åf^^^^^^^^0 
Resenärens: egentliga sysselsättning kan t. 
•Hantverk (i) 

::v:,^ xl^x'::\'vlV--l l fK9> "* ' \±y##:±2 ■fcSciiii ,,x-:v,. 

I 

■■o,::-. 
^^■0 l :;■:►,: : x, 
>:oto.<?:-j:- v:*y. ::■ iv ■i l j r ,:: ■:,'■. . L x" ., 'x 1 - 1 . ' ■' : x- V"x x" . l" 

■ ... ■ 

: 

■ 


ex. vara vägvisare, matros, s 
officer, pirat, handi|sre 
resande eller fiskare] 
ten, 
■ l .. :™.,'.*-v;\ l 

■ ■ ■ .■;..:. : ; . 

.■:■■. . . ;■ ■■. ;» : 

L L ..'x, L L- L L L^VX JAW^U Jx\ ^ x' X X ^ JJ.W?.^ \\<! .. 'x-V,'xV " ,::o ■';■ !fös>öi:>ra ■ ■ ■■ ■ fttOX&M ■ xC :-::w;^: ■■: :'v:'<^. : : Vx x< :: ■.:.:■;-: : . 

■ ■ ■ t ■ ■. ■ ■ 

:<Oxl j ,OVl .ur 3é >]ÖKUNNIGHET dfe Wa<0 *tä -L ■ L >^v L b Awj^y '*&& Resenärer har gehöm sit hårda liverllllli 

De har +5 D^^^^^^^fiM"'' 
motståndsslag mot besvär jelser sim rör .-:<*:»>: m ■; : -xV- Swro . :•■*; 

■ ■ ■ :«<a. a-:'. ■ ... ■■ ■ i-.;? ■ L* ' * L*A\ : x*:j; :':;■; xc% :< ■ :■',<*:»: : '.-x< . ' l ■■■: 

■l _ ■ ■ L _ L ."..XL. 

v^'> ';l:wi: ; :öi<o;; : : S. : ^*x*. ^*- L . <■ xO ' . :■: :■■ :^^jj:v: :*<oj:«' :': l ■ /.VÄO ft v j3 \v .'XC !'3J: . ■ ...mm 

:l'lv:':.;-x'"-;.' : m ■ ' L 

•x :■:-;■ :■ 
..-:■ ■:■:■ SKO? 


l*:^KO!*1 \ : :t-:- ■ ■:■■:■■ 
:: lll 
■::■: "■ ■ ■ : : 
lo:l:<ook<o: \^:ko ■'-:,;:■ 

- : : :^: :::-:o :'ö^: X _ L + ^X-X^'x ... 1 

lvKo::. 

' -x-x-. - — 

■■;;:;■■■:■ : : >:o:o ::: v :-l: 
:■';:■:■:■:': 

.^"x L x .^.^x-x 1 §§ <:■: :ofi »SSömB^ ::■. ::,-v:-l :k:iäok ^<i ::■■; 
H ASÄRD SPEL ÉHIKÄEAR FRÄMMANDE • Navigation ^ iilf-ÖRiENTERiNG 

.:::.■:■::: S? ^ ■ ' ä" - .::■.: ■ ■ ' : :: :■■■:■ . '■ : ' ■ : : ■■: : :--W-- ' : ■ ' É Ä: :■ K j i. 
L ■■■*■:-.' ■ h ? v ' ■:.■■:: v^Q. 

:.;S -: ::. 8:w: ,:■ :■::■:■ - : "^JgSg? . ■.' ' . ■ : ' ■■ ■ ■ . . "■ .... ; --- : .:. 

:.'liif ^lfeÖiBLidiÉB^''jS'juR e/fer: Simma 

■■ : '"-::-::,': : ;," t ::l:> : l":- : l : ;; : - , --:v:-:-''-: ■■■:"x::'.'":V/ . ' . ,- ": : : : x. : :: : -'- Tala FRÄJviliANDp I 

■ .. r *>i> * ' *ö J ■y^t*.'>>yj*i^r r Vi i i*vvi ' r;i ';■■;■"■: :.- v J r ;^X + . .■ -,'.'*,-.',- v -,,., + '... , > H ..;>,.- j; 

Vapenfärdigheter (1) FÄRDIG :■:-:■: k-; 

. LX _ X L _ ■ 

l-KOt , ■x"x"* * x* 'x*x-x*x'x*x*,\\ ■■-. 
:■■■:;* 
x<«x 


xx 
:■■:■; 


: ":. ■xx :■■: :. 

L xS^xSVl - 

xx x^x. 
iS|an kan maxi 
ias<H?å gånger mellan varje söv 
period om åtta timmar (fyra timmar för 

^WsFCjAgg* :.X.xxxX- : x-' Jx.xx xxx/xx 

lalyellll \ xx V. 'K' :xxx- xo 'v 
,; ■ ■■ -:■: : 
:■ ■■:' xx 

AVoMffflB 
IXXxV/XsyJ 

\ ■: ■":::■■" ■ox i» N TJUV PÄMINNERm^iiiiijiÄiil 

lönnmördare, men är mer specialise xxxxx.xx-x: 
x^x-xoxoo: 'xx-: é- j; "i;W MN' i"h,;^\w. Yrkesfärdigheter 
xoxo : xxo: :<■ xtcs döda. Utmärlajie ;;f|^ 
så att han k||l§|^^ 

■.:■=,:■ ■ ■■xx-x^'x;xxx,-:,. r . i'^::^;^;, -.-■■■x.xxVx. -V'- 

ner, samt att nanlii ! vil IKSÉHiÄiiHi 
"undre världen" och dess arbetsmetoder. \ Akrobatik ww: 

xxoxsxo : :-:*xo ..■■■'■ 
■o" a : ■: . ,xgx 

.-■ - ■: x 
,5v>,w,*,w ■ 

Xioxcoxs.*; ^ .*»•* 
Ka « : : x :"ii .-.::■■:■■ ■ 
■ x-^xx 

: . ■■■-: ■ 
S$>; '■^XWXX-X , 

:■: ■■' ■ : : : \ 
L xftx^; x . x: ■ m x"x^lS x" ". + X 1 :-,oxo : Sko x-xxox iÖK< HANTERA fipijl 

■ " .s + £»-;V .JXXv X£" XX * 'sv sO ^wa»'! !v>X"X'.' X ' x'--X vis/v *' 

x'X' x' x ii x " ■ X X O ■ V ' il .0,'r'r'. ^ V';",'*/ XlX ' x iA* _ 's*'* \^* *S"* * 

. i T V1W.1 V, s h r ^ •* \ +* É * ^- t * % x*"*x"i^*y* »*L"*i"*^»''^***"i H Vx j Is* x ' '■"/"* h " t ' -■'■'-'— '+'"x ■ *S 

LÅSDYRKÄNG ■JffVmW} .lSl l x lSVJ m 

■■■■■■ 
■■:<■/:< 'a : :■ ■:■:■ ::: - . ::: :* 

; :: : 
:::■:-: ;;■ .;::■■- 


OK xOMsÄ^SVJ ■::■:>■ 
:■::■;"■ : itco :'o:-::o; iC&V* :s;: 


. ■: 

:; : : -:',: . - , X X - . 's "x<r 


kesformago 

a är att de ..genom att illUTA 

l 1 a * l'x*.\ m 


Xtttl rlvil Kw 1 
Tjuvars yri 

spendéia P.Äpö.äng kan mödifierlli 11 

på valfri färdighet. De får .* x på CL för 

va;rje : PSY-poang^ ■.Äi^^fflH^päSiPii y 
||; PSY-poängen åter JJlHå vanligt sätt Si x^x^ :,■ ' iV<* : . 
: . : O 
KO^X< . . x xS Ä\t x\tx'x-*'.-«xS- 'l ■ ■V ^-- ■ . . : 
: .c;: :■ :»::o:: -x*::« ::s. :<* ■ ■<:< . o: "so: <35k # Undre världen 

:' ':.:' ' -.■' xjA; ■■ ■-- :: v ■'■.-■ : - : ' . ' : '"':■■': '■ : ■ :"■ :■ ■ : gfgft 

:., ; ,:V illlii ..-..■ 

vXvXv;:; 

/x X X X-X _ -Vx . . _ X L^ m . . 
• •■:■»& 

■■: ■ ■ ■ H ÄO 


"::': ■;:■'::■:'■ 
::: :: ::■;':■,■: :-,s=':v i'S:SJ \OX42 

■. : .SS"" S', 1 ■■.:■. ■■:■:■: ll ,:: . .'.'.'.VJ/.0/X 

: M<0!- ':■■-. ,■ : . ■ ■ : ■ , 

:-:-i-.^.::r.:-V:;^ 

., :■ ■■.. :■ 

: -.-■ ;: ■;■; ■ 

,: ■ ;x :,■ :: 

■ , :: ..... 
■ [ \ :■■. 

L lLlxExxxx VlV 

v,- ■.■■■. : :'s"s.- . OTsOS- ■ ■. ■ j 
. : : " .:<! ..»::: '::-x: L ,Oa\V.\ ^.C :ox:o::-X;:s; 

: : : ; :-,^x<': : ; 
. : . .: ;■>: 

■ :■ ■ 
. ..-.-. 

,::;: XX,. 

■;::■'■ 

:' + :-,<o!','i ■:«< ■ :::■. : \:--~-^: . b', x* .xx _ l' 'lV.' 'x^. 

■■ :■■:;: >:< x-::.' 

l.-xOx^x-.S^fxS^x', ' 
. ..... -L-..L - .. _ _ 

,■:,■" : : :::o.' 
■ ■ . ■:::■■;,■.■;: 


wvxov .:■:■ . 

'V'-- .:oj: ^§s¥ 

,: *"v. : "v- 

■xx""-' : : r. 


::-':s=: xOÄfc o-:o ".:■"■, 


":"■ : ^*xx^' : 
..x::o::: L L _ _ .X. : io,'v 


■■:■■:.;;:. :o::-" x :<*>' x* ■: :...,; ■■ ■ ■::.■ 

;::,-::>y;v,.,- 
.■.*: , . x x ■■ .■ . *££; x- \ . ,o: x*: .xOx x'.Sl x x xOx 1 :■:♦>: x» :■:-; 

■ : :■ ■::.x\ ■■:,,'■;,■. Xs-,. , ■■' ■ 

■ ■■■■■.-;:■:;■. ■. : :ox >xco : SR05K* 'XX X T 

::■. ■ :■ - 
»SS .v>X vX LOXOÄÖft xA. :x " : ■ "/ : ■.■;■: -x-::- :;■■ . 

■ ■■. -ox<*x. iXW ■■.;:■ ■■^ : ;:;- mAGIKER^ ^ss .L x---X\y 
ivV«_;w .,:: ■■:■: OXs* l* ^ 
Ä» ■■■■■ X^Xv, 

■' :■ " le*: ...I i ' 
. . : :■. : : 
. _ O X x ^ Sl . Vx^S'x". 

::■ ■:■:- ■ :: :■: 

■ X* IfX 
:: x"' : :o: : :^: . : RKEMAGIKERNfÄ ÄR Pl sätt Oeh vis 

J mest kraftfulla av alla mag.ker, . Animism 

^tlpi^iCiif störa fördilen 

■ ■ '-"■ -.■■■■ ■ ■ . . : ■ . . •■ ■ , . b - ...:■: r .■:-.;■■ ■ - -, ,-:■-. .;■:■.:■...:■: . : . ■ ■ ■ -■ : ■ . -X ■ .... ■■'■■:.■. .■ ■ ■ 
. "1 ■ 

är att dex|;%4.&ä ; sife t .S^M^l^S^Éi5 

l t r 'x. 1 ,Jj' L "''''V \ \s?**ss "j ■ •■■ .iV^iV.,' K . 

■:■:■■ 

än en magisköla^ men å ändra sidan hlir 

■: ; ......... ^.;.s; ■:■:;;:■: v' ■ ' : : :o: xj"; ;: . % ;; : " . .:-'-' : . .' ■ L : ';" : '.V^ x-v 

..■■ ■ : . ■: :'-. . ■"x;x:':.''."' ■ ■ ..-;::;:■'■ :■ :/; : " ■ .■ : ??3? f v g: ig ' ' " 

jelse som de speeialiserade magikerha. 
andra magiskolör, exempelvm 

/'rX-X 1 ' * , ""X 1 ' XV^'-" ,S * x 

', *s- *x,- L 5 x . 

■ ■ ■■■■■'■ ■'".'":' . ■ ■■ ■ ■■ ■■■■ ' : .■■■ '"" -- .:■::■: : :. ■' 

Drakmagi (Drakar), Mörkermagi 
(Nidland), kan du Vy ta ut Animism, 

. ' " X.'x'x L 'X*.' ^ T ' 

* fMåätalismmot 


: : : I. 

: . 

s -x x: ^-x:;x:. 
-x^x XX Xl xxo . Vi . h x 

m Magistudier 

i .'x^, . ■ , X,x ! '■! . . . . ! r 'x . 

■ -i \ . ■:■:- i'x. ' ,:■ ■ ? ■ 

: i' ■.■■-.::. . 

.: 

MENfALISM , ... : ■■■ 

:x:-x. : i 

Xv'X-XX ■ ■ 
någon av dessa. Totalt far ar kemagikern 

JET ■'. : ^^ 

^rf? magiskolör som yrkesfärdighet. 


:8äSsr: 


^X'x' .x- 

:. xx ■ :^:V; Yrkesförmåga 

Arkemagikerns yrkesförrnåga äir att ::vx:"> 

' :x "i;- : i'"- :.: ;■ ..-■ 
I i n >sco: ■ 1 Kunskap om magi 

. 'mm 

■ " 

1 Känna magi s ■ 
xx-x- : . . - ;■ 'X, :: :x-:x* X'. 

■x- ■ i. : :- ■xx: :ox* ' :x'Xo XtXCO 


■ :■■ ■: :.'x: : " 
:.. : 

X 

m 

■■ 

.■ ' ■ ■■ x ;■: !s! :s-x" :o: ■ - ■ x-;,.-- '■; ■■■■ ■ 
:::ox. x: ■:::; /Xx.x. X*X sOt 
x L X-'v» ' ■ »** ■ ' ' ■' *-.v T - r - - - L 'CijX* iX"« s* ;<iJK"Wi x- O», •* *f T rt>V 'V'flVftVf »"WiCu/<uj 

• att kunna lära sig magi; 

-,: v - . : ..:::.V: ,- ,-:<^; : - ■■ %^;:^\^?_^ . 

. — ■■— — ■ T ■-■ i V _ .- T . _ T x " T ^ "t" ' ' " ,' ,", VllV x'x" x"x X . X X L x'x _ . ¥ ' H I* * ' ' *T" " *'■ *»Xl X X X . .1 L L / x" ',' " x» V ' * V ^' * * * + T '"■ ''iVItJV' J "i ' ' '■ J I x" X 'x "V L ' I ' I ' X ' X ' X ' I ' - L X X S 

är k|pa|i|er : ka n;;ili||g;É WM§^e]¥MM^ 

ill hp : " ■* "*" "•" " " "'*■'*""" 

^■Xv!x-xxx. Yrkesfärdigheter : : : .-.: ;. : , . : :■■..-. ;x. . yfv. ':y. :.,.■ - ■ . : x x-x y -.:.-y 

• Drogkunskap e/for : :=|i||f|iNSKAP:; 
^//f?r Örtkunskap 

X" L ' t r ' . . 

Elementarmagi 

^,S*>,S* L *AS* ■ ^''.V,-, l . h x, . x I : X 

■ " ■■■■: ; Lärdomsfäröiöeieter (i) 

^.■■■X'0-..LL- ■ ■ ■ \ A + 

:.. -■■■■:■(. : .:. ' ... . ■■.. ■: ■ ■ ,. ■ ■■■■■■■:: :: ; ::: ; :.- : , : -.''., ■.-: ■■:.■; 

x.i. ,.. x ■:;;:^;x ■■..■■ vx xXs x xx X' y ^ -- . l x .VAVVAVxV 

-xxrxo :iRÄiiiiliiiÉ : x x x >:■: . j..v x Xs x-XsX 'x?' l 1 , L \ ,1 ./vi':: v,*. ^ *x **■"*# y* T . *>5 L -v- ■-- owSvo ^: '*A' x. v v ' , :>- ■:" :;:■;:: xxxxx- -y :-x . ,ä x . ;-^y, *■: ; 

■■ :X^ ^XXX-X-X'XX'X- ' -'X-X.XyX-XX '';:.;vÄ,;:: 

. Dessutom-dutomam^ 

. söm FV^i <if?w ,y bm^aWgfm^^^^:i :. ■ ■ - 
■:-k v>; . 

K5:S* x .:::■::■. 
;: + .x-:'X*xo:X' 

:.-..■ - ■ .. 


r x"f -bTx^xSS ■ 

: o: x*x : L L X^. .*x"x* I 

y,y ■ JaE? «r ■<-,-mT* .-— . Hh> xy:x. 

■.■X-.s-: K*J x'x'.03 :':..■, 

xSvT 
' ' : '■■ : ■ ;■ : ■ . . 

;^;" "■ : 

:-!*,*"X\ 
■ ■ xx. >xox&-h 

x: ■ :. .. ;xxx -yy ;vi-::-: x 

■ yyyy. :■:■ 

»£gxöx*:ö: 

. w xX x^xx-x: 
xxv.x !*<S« ■::■'■::■:■:■ >x->xöx 
x xyxx^x- Sfc ■■'i :x... x-xx-xöx öäw: X .\V 1 , .VA^ :. ■ ■y. :.:■ x: xxvXvX 

^x .^"^ *"*■.■ *-*-, _ . 

Xvxx*: , 
o: . xö>: ■■ ..-■■■■. . 

:x-v:* x:- 

.»..-,■ ■ ■ ; wX*;x »xx* 

::-'■ . . . . ■'. ' 
y., x. ■ ■ yyyyy ™v™w *> '>.* x«: >.« söss; x, o köa»: f ■: ■ :V; ! .. 


yyyy :x : x : :x oxö .... 

&,£öfiö . . . . . ^ . 

>acoi xo: .■ :■:. : 
x:öx : : ; l : 

. : 
- ■:■ : ■ : : . . ■■:.■. : xt : . : :öx : :■ Sx-Ä- ,;■■■-::■-:.■ ■■ . .;. ' x:x i*»*! 

■x:;:;--:>:^: : -o-- 5x< * <x'x y 


: v x : :ö>1 yyy. yyyyy :■:-; L^ L L L L L : :■:■■■ COKC » SXXX." : , äx :x. : .- ■ : .; ...... _■ ■ ■ ■ 

: ..■■ :: :: 

:: ' " x:x y- i: : ; x k ox t: : »:c : ::■■::■ ■::■. x 


■,:: ■■::■:• 
■w :v, 

V L . L . 
» _ X X . 

:x 3 :öo : : 

' T. ."x-x-l-l' . 

-.'.-. ■■.-.■- 

xx yy, . :< x. : : ■ * ,+ X*" ! t *OW 

.x ^JiW^iVJA'?0 ■ :■; :■:;;■■;■■■:;; :. 

■ y' x. yx : , 

i ::':■::" 
!ÖX !||?^Pi^|^|^p|;lJiWi ^^ föri)erkliga 

■ . : ;|||^Ä och Bluffa som yrkesfärdighe- 
Sh (cie i/^r /« sekimMära färdigheter för 


alla högländare). Detta kostar ■ 12 BP; 
rätt mycket, min annars hade han tro- 
ligtvis inte kunnat lära sig defärdighe- gg 
Pi; tf//s fmi början! Peter noterar att 
han har 88 BP kmm. :'v, :o: -;-: :c*j: x L.' X L ."i L .' ' «^yj :;■:-, . Wj^ 


■xvXMx': ■■::':--.^ ""■:■:■ ' L-L-.XX.x' . — ■ 

_, ... 

XW^3 tx ;. t&X£ : ■:■■ 


:,- . : : : : :.''::V. : , > : ,c*: £«E l-jWSojMKWÄO!! 1 !^ ivVXv, StHSraS^^ :■■-■■■ 1 ,-r" " ■.■ : : ■ : ■ ■ :■ ■:'-,;, 
: ■ : ■■:■:■;■: . . 

L "x^ x - Vx~. x 


::-::■: EN EXTRA YRKESFÄRDIGHET 5 BP ■ ^■^■^^Z^M* 'scwMs :< 
;■'■ ; vVä vwW -■ "i-M-:: v:- ^^:j:;:;:;:: : ;:;:;::^::^:;;<::;;;::::-:; : ;:;::s;.:::;;:|:;-;:^ ; : x v-%- : : ' ■ ■ ■ ^ v>i v*' ^x ; x':''x"-: o: : : v x : x : - : ; : :'Ä >'" ■x.^'- - - 'x- i». ■ x-x- .*. Vx- .V* i'.V i p .'.V.'. 1 .V.V. V .'*,.' 

xv:t:»>x'OT I.V/ldV, x JV.VlWA - 

x :-:>x-,vX- ■;<■>:■>,■>: ^v:-: vx v^;-;;;: xx 

■x" ^Ä^Vl^-X-X-.^ "lV X 'x" ^.^ "xV^. L x"x~ ^x" '.\VA\VV.M 
>::■-■'■:■; v >Xv :■:■:■:-: :■:-:■:-:-:-: -■■---■-; 

,-.■-■ x-x". Vl-"-' *"-"■■-■ x-x-.-I 1 x'x J J?x H ,".' ?x*, , -'?x" .'IV l",x-x*,"x.V x" il 

\±\\'is~<'\\<-yj y.'1'ys.'i i\'. vi- , v: , :v;v:v-;v': , 1 ■;-■ 
■:^.;- y o :■■: ^\^ o :■:■:. ;■ :■: ■:■ ;■:■: '•>:&<<*:•?.<<- ■■:■>■ 
'x'." x"x'x". J -'x" l". x x'. _ ."-"x ."-' x' 

■■:■;'>:-:■:■■" >; : ■■■"■'.V'-. ■■:■:♦>;' " + " 
- x xi.-xOx ;: ;: -:*:-:■ 

" -.-,■■■■■ ; - 

■ m m , 

■m .... ■ . :'»::x*-:'oxo>: ■ Av *A* 


-: 'v* .s-:^ 


; :^>:: - 1 ■ flWb 

■x" ^L" L-. 
: Uftl . '= o: 


■ ■ . -■' '-jj - 
■x- ""J:- >ww 


.yyy.y.< JENOM ATT SPENDEtA : bakgjruiig 

poäng kan du utöka ahtalet yrkes- 

I — ■ - ~*y 

Il ardigh^eter . \ Att :vaija- :: l|| iÄI' ■ :; 

glit kostar |BP, f äljer ii 
en åldrä kostar den 7 BP, oeh därlfer 

:r illpÉll| : -3|pl: 

kostar ^ä^^S^)^|^^^^§^^^P^ YTTERLIGARE YRKESFÄRDIGHETER 10 BP/ST \yyy- :o Jm*>ko - J«ö^*ÖK«*. MVAvJ :>;o-v;-:-y-;X-™-:^^^^:;Xv>;^^^:;:^^: : ; :; : ^ tfVMxHMM lAVAVi ^'x^lT HwKv 1'W.VAWAU^ ■o"^i" : :<öj y:*-^:co3 Ä^-^S^^^^^iÄ^^^SiM^^^^^^^ extra 
^x"3'a , x*3'jj , xJ3'J ■ ■x _ T -. _ .>-. ■[.■.- f -[x _ T _ . ■-■.■. ■ 
— .^,'x'x . ^"x-L ^X-X*. ^ "x" . . X x"x'. 

•:;:;;::;:;:;:::;-:;:::;:ix;:>;^ i viv. vi : : : : viv: : xV/iv : : :$i- : : H : i v ;' : -.■:■; vä wS WyW.-yyW^yiM ÄJ'" ; ^ i::'' ' ys'y\ ' - 


:i:;:-;::-x;:;:;:;:i:;>;::;::^ 
■:■:■.':■■:'■ + ■:■:':■:■:■:*:■:': 

» ^ L -'. ' x" x WMV xx . -x-Vx--; *:■:->.- iv/iv:*:-: ■'::■:►: . 

/."x _ -.- — .—-—-■.-.-.-.—■ ^. -.-.-. -■.-.- — .-—.-. -' 
■■:■:■■: ; ;Ä^ : i-; : : ; : : ,<■:*:<': . _ x V » *-' 

::. x J 

::"■" .'-X _ x" ■ 'x-L _ 

. ■ ■ :: ■■-:. . 

■.■x _ xx - .' x-^x-x-x _ ^x _ x 
I^^X^X 1 .^ L X I X X . ^ L X > X X . L X X . X X . - L X L .^ X L . XL.. :"C-:.^ ■ -::■:-:-: :■:■:: ■:■::■ 

:■' ■x""x-'l;:; 

x jVJl^J 

:■■.;:;■>;:-: t. 

: x'::"x: : :x" 
■ ;:■:■;■: :■:■:■: ■ , 

■ ■ -,V iTm m xx yJ:&,:c*' x^xxx. ,,,'>:«, x. ::S:^^ . X - L x" L ^*LO 'M/X \''\y- wåmm -■> fe m .\r mwm^w r imt» wmy*m*m -■%■■- , ,: :s F' ::::r:;: ^ 

For att ©tertawt :'j o -x L -x". . ■ x- ■ 

.(V. x. , - ^ i*^x V ^ x' :#& . :«<>j ::;; a :: ■ ,y. :■:-: 

: 

■- :'!vv- :■:■■■ 
y-.xl- . :<ir l;;:;:- : - ■■■■: i;:-;: 
;■ l , : ;>: x' 

■ ■ ■ : ;:. : : 1X0 otIö XO& ^:: :■:* ■ 

■ X _ i X 

■ ■:-:■: .yyy 

.y.yyy/y- : : : : :'"J, :«x<'to. 
:: xx;-:: ::, L.-.X-L. ^ffiSj» >'.<^x-:-:<o. lOR.OJ"<03 a"\"vXwä : .: ;::■:■: 
: w :■ : : 


;^::x\: 


. X . L L , x'.^ L X : yyy:y .:. . ::'■:■*-:■:'■ ■ : ::■:■.■:-:■ ■ 

. : ■/■:■:;; ■-■-. : : : ; : . :■■■.■■::. 

. x -"x^ x .'x L xx* ä;: 


: xb! l vix^v,^^-:-,'::,; 

x r x-*T^x r x-. T X^X-X _ L _ 'fl 

■■:-'/■-■: .. :■::::■■ :, v x>::v:,-:v^ 
lo:-: x>:.-: ■;:■;■ ; : .■ . ^* L , X^ , -'x , ■ ■ x :..-x.x 

: ':: ::: 

' ' :<yy:yy> :ox.o:<w. | J x*-'x'xO- _ * J x 'b H »' ... xxVX^X^X-t 
.'.V, ,. L x"^.^-x-. J ,*.-x-,Ox L ,-, 

. ::'x-x*MMv:>:- . . . .■ 

: ■;■ .■■■■ , :<>' ::3 v fnVr ^ L x"x x^^x-x^'. "x-x x^ x 1 

■ V.V.\-il 

x j x H r^"x'.'-' . 

:::: r- v; : . ix". L x . . L x"x".^ L x L x X . 

v^X.Xv;;.- 

■rfrrv . 

W5V j¥>r ,;, x. : : : ",: : . 

■: -xx- :■:-. ■.:.. :;■: 
:■: xx:----:: ::: ::. : 

■x _ .-.-. _ x _ x _ . _ --x _ x _ .x-.-. _ ■ 

y*SvMÄ^Wv: .^::<y yy- :■ : ■ . ■ ■■: ■:.; ;y :<■ :<tMi ' iVjKfSG y . yyy >"oa : :o: : . -. l » . . . ;■■:■ : ■yiM-:..:: 

;:. ... ■ ::; ■ :■::" - 

■ : ■ ■ : ■" ■■ 

. 

:.. ::: ■ ,::■.■ : ::■:«: 
:^yyyyyy r <y,yy : .v/;-;"|.;; : : 

■ .. ' :. 

"■' " y. ' ■. ' 

'■ ■ :■■ ..■ yyy. yyyy 


^■v-:: : :. : 'y^yyyy::yyyy '■':: 'J' ■ : ■ ■ ■': 

: ■■■■:-:■ . :■-.:.:■::. 

:■:■''■;■:*: 'yyy- :::: ^^^vXj/Xv.^ 

-x-x'*%',^,'' J x-AV-Vx-.'. ■ . L "Jx . . 

IV.-.VW. 1 --'. 

-"■ " J .y >^: 
..■ox ■ ÄjW. :o:o: .:;■>■ yyy« 

:*:»:■ äo: ::^:. !.'■:■;■ 

'x^^*x*x^^ wv? ■xVjVlVSft^ x x :<^ :::*:,v:.:" 
.v:"::-. :v"o:=x. :::o: ::■:. ,: . .■. r ^>x _ b'x-V 

:.■:■ . v5V . o:: x^; ■ ". . :■" " 
\yy. »fto> :;ö; : : .: :■:■: .■_ . ■ . . . , ,:. v: 

■ ■ .:■:■ 

: - : .. ■: .■:■: 

. :,;-..■ 

— :■::■:■;: 

x .'Wt '■■,:.■:" 
'.'.••yy. ■. . 

•yyy 

■ ■■■■.■ ... ■ .. ... . ^yy .c:-\o: 


■xx. x",\ X x h , ..xx\Vx,Vx\ . L .Vx\Vx"x\ ■ . 

■ :: ■. :.:■. . ::■■■■.,:■■■: 

: "-■■■.:■ :. :..■:■ : :■:< ■ , ■, VXYj3«0 :Vo'- ava A ' .. . 

v ■ ■;::. 

;,, J :. ■ ■ ' 
yy\ yy . " 'x _ x". T ■ ■ ■ ^. 

■':--" + - " :■:: ;::• 

:'. . : 

. yyyy, yy. ,: y yy. \: 

yy.-y :■:<■ 

: 

Ml : :ox 


;vx>; ■::■: MSM1ÖI :.x; ■■■--■■■ . .■;■:■:::■';::■ : . 

"^.'.'x-x-, - T ,x - .- ■ .*. _ X X _ X . . . : ::■;■■.:: .\Ox ^*xVxVx'xWx l :■> y£o'. .: x . : ::. :. ..: !<?Ä '■::'o: ■;:m: ■■■ ■■ .■'0.k> :.:■ ". ■ ■ ^<*:<* .. ;■"..■ .iä-x-: 


■ : .■ :.. ..: 

.-.' .»x'^*x-x-x-.*x^x^ .-_'x ^x L* J :■"" .. :; ;■:■: 


:yy. \&y<<f ■ w: yyy :■■:::■:►: yyy 
C rund eg en skapstabel le n 

■■■ ■ ■-- .vSt.AWKÄ.t x . x . . x . x , .V.xx, x . x' . ' '■..■',■.. ■-.',■..'■, x\' v.-yyyyyyyyy 
yyA*yyyyfi\> 

■yyyyyyyyy'. >y.y*-y< . x. ■%■:■-:■:.::■. y. , 

'x" ." '.'x"x x .'-'x"x x .'-'x" .^^'x 1 . x _ , x L x'x jl X . x .Vx , x'.Ox ■ ■ 5v CCvXCO xx..: . .: ;; 


yy :o: Äv3 

"man" 
U KAN VÄLJA 

ingen som Méist roll -vad galer 

..£v : ;;- 

;rundegenskaper , f är digiei^r eller frfeen. i?<??^ t^^ fpatsar. | |^^J^|jJjpSi f |i| ■.'»x 1 * .V T 'xx.^x - . x'. 

:iv : L ' : : \v' 'v! : : '; : '- ■ ■ - 1 -' 

x: ^x..:x::v:x,wy. ^."r x r L . L » x .'.",".^' 

". :■:■ -yy :■,■ 

li: ■■■■: : ■'■-; . . y-y :<y,: :::■.■: ; ; :■■:,■ '. .. ■:.. : . 

.:.-■: 

■:' ; -i::--;-:-:'.-':; 
■ ':V';:.' ' ':: : ;:: : x : :: 

:. .:: ; ;■■ :»■ 

: :'"■■ : ■■ xx, ■ . .WAV. 


Pws i BP 

. .i 
■:■::■:■; 
■ '.-.-.■ ■ .. . 
. ■:■::. 

«yyx*^ :■ :":■:: ■X .; .:.V:. : : ■ : : - : . i.". ::■:■.■ iV... :.■■.';:.,;;;.. % ■[■■[[- ' ' .■■. $ . ..,.... ■;.. i : " ■ i : i-i;- 'i V:: ::.■..■■,.:■ v ::-: :V :«^.'o3 lÅtCOÄÄ xx--.- :: lx. IÄ _ x* .■.■x _ . _ . T x _ x _ . 'M\o: :X'::<Cl,<o; ■ "..'■ ■' ': 

::■■:: 3 o ym& 

:ÄvX-:X- .*. U^VA ■x*aO .*x^\ y^-yy.^ ■w. KOK4 ■ -:-:-:vJh fix » 

■:■;-:■:':■::: . 
■.,.■:.,■■, 

■. — ■ _ xx ..■xx - . - 

"OxÄk ;:: .... : 8 ■■ 
.: .*£-yxv 


■ 

■ 
B a wwwgg : . . . 
■:'■■:;:■&:: 

yyy- vy- äxx- :^xra:^ yyyy yyyyyy.yyy^:: ■■;■: :;■ . yy, : ■ ■:■ 

■■■'■■.-' - : 

■' : - :■: : 

■ ■- - 

x _ x Jx _ x^ T »Tx'x 

.■■.■'.. .:.:.'■.-■; 

■ _ x-x r^x^Af^VJPx 

.1;:: „:-ä"v ■y.: :■: >:■::; 

5' . ■ .-. 
:■:■ :ao: ■■x->-'-;: ■ 

:■".■■ . ■ 

. ... : äftta ■. ■■■■:; : .. i-; . 

.■;■""'""' ■■■■:-;-.:: ■,:: .■:.-■, 

:: -;.:V. : : : -i.::. .. . 

■■..■..■■:■■. . :■..-.. ■: 

yyy:-? : *-■-■,, -"v:*-: ■■:?:«■:::■ X :,:V:-;;.:>::^ "t 
-:■:; :%: v; ;,♦.:,*; :^- swylv-:, 

.. .:: ;':..:. :;:■:. ./:■ : . ■. . 

; ^yyyy&yyyyy ' ' ".■;■:'.' ' :". : 

. T _ x- .".■ -Tx-x-x^x-x^ -x 1 . . x _ x ..i4 . 

■■>£ x-äox:*::: /X-v:,::: 

-■--vx.:y^::../v-..-: 

..:;:■■:'■-:■■■■;■-: .. ■-■'■:; ■■: 
x^i::*x<^N«Ä^Kstx ÄÄ 

^.v:;.:::-:::'■^:;::^Sv■:■■'■ ■.-.'■^ 
x=:<*:^,<o::-: -:-xox^x':o: : . - : . ■:■■" ■yy,yyy<:y 

.-..- x.— ■.■ 


.^^*x^^^x 


. _ x ■ x _ x _ x x - . . ■;: ; ..- .-: ■:■ :■:■:■:■: 

i'"V0X ■. h ]-,-. + ^;- 
■:y.::: 

'x-^.-.-^x-x 

: '«y<S xxVVx.L, ' ■ i : .0! :< o: : :v;>: ::- :c« ■:'-: ■^kCL: ... ."x'.' .■.'.VAVJ.-I. x .Cx . 

■ :: :■■-■;-:■: -. 

^ 4 .^'-'x".^ 'Javm '.sv. 1 . :yyyy-y 'yyyy*: 

■ ^ :: - ■.-:■: i 

:■ .■ ■. ■ :■;■ . ■■■.-; ■ . -. 

Kftv?§^x::ox. 
/.-, ^awa;,;,^.;. .v.-,-.y..y i .'.,-A..-...;^ v/ v: :-:-,;■:■,■: ■:■--:- yy yyyCy: , :;^:«: : .: -x. :':-:. -:\^ 

. 

.. ,, :x:::,Vx. L yy 
yyyyyyyyyy,:>yyyi: YWV ^ x^. x "x"x -"x x^-x^'-' . 

fo> yyyyy ■:■;■ Esse .■:->> : 

x*x" LlT " t '' r'""l"" !_*"'""" 

&yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyA'V??yyyy :* : ';'■■: 

■x" . . x".". 
\Vx\Vx' . 
. '. _ . .X 
x-,'Vx« :■■-■ :yyy<j>yyyy . 0-'x xCJ . ^ L " t\"x"i*i "i"*"" "■'■ x""' x " x "'""' x ' x "' J r 3a"A*x-^ii 

■ ■: :■: y.yyyy yy+yyyyy 

m "x _ x*.^ x x .■V - * - I ,: :: -'" US . x . x x x x . 

:■::■ ■ Jili 2 

. .:. . 
... . . . 

yy^yy. ■;■: 

y. S ■:>-x-'-:-:x ; '-," . 
::::o,: : ::: 

: ■ ■ ■ ■ :■ ^ iī x^ 1 . x"x^.y :ä tf:*»: ::o:: :<■;■:<- ..,■■;. ■ 

■"■:■" m yyy 
■ ■ ■ .-,-,' ■-■. + . i::;;;^; a5™ :..: ;: yy, &&. yyyyy. yy^: ■ .''■■:-■:.::... 

. . .■■-■■■ h'-''. .'■ . 

: ' ■■':;:■::;:::.-■ -<. 

x-x : ■*■:-.'.- >>.,■' l .x 
yyyy?yyyyssyyy m 

"■ :■: :■: :■■:;: l:-:<pKv>:^w:v :■; 
:■:■: -:xx: . Xvx:-:;x*/X: 

.. .'- : - ■ ;■■:;-. - : ■ .... ■ ■ :■■ . 

■;■:■ j*'::; v ?x:X';v \yyrsy.,ss* 

*:wj::v;towx x. --.:■ ;i*ftl ;,.■ ■ 

- ■ .-.,-.'. , .'.'x' .' ._' . . . . x x. x L . . xx x xx 

■:Sxco:::N 

■yyy '-■ yyyyy^yyyyy^yyy yyyyyyy ■. ■:' :■; 
y-- :■:■:■: :-■:■:■:■■■::■::■:■■:■: ^S<-S . v- ■. -yyyyy ■ x-: ;-■■-■ - . : -:>.■ 
-:o>-y.: : y ; . : :.v.:. xx V"x .■.■.x _ x. _ . Vx x _ . _ x' 

. , x K^x^x^yxivx-y 
yy~yyyyyy< :■>:■>:■;< "X; > : <: g .-,-.■.-. ■.■ n -*-.-^. r 


A"x 
^-^, L x"x x .'-"x-.'x"x"x x . x -"x^ ^'x^^.^-x-.'. 

i^x-i^x-j-x-x-xvxo:-/:-;; 
*yL<*xw'yyy. 


::vX « liiiiiilllll 

..xx.xxl.xtl^xt. x x t xm^^^^^^^^L r t ^ x^. ^ ^^^x^x ^ ^^ x^ fili» lie puridegllskaps värden är m 3 , 

''■''^:™:<>':":- , '>:o;.-. ' ■■■■■■■ '~X- : . :o:<\- , x-. x ,'x"x^'x^--"x"x x - x - L x x __ xj ~ x x . - x n 

■■x>::^:v:-:::;:g::: ; :::x;;;;v.;. X A 

; y. ; ;" : "-x: : :'x'y."" 

:x- 
. y:-':v:":v,v"xv:v: 

'■^■■;.-;;-y 
:Xl:"v, :-u 


7 5 . ..X ■ - ■ ■ 
.:■■ ::->x ^<;-x>- ;-,<tfX£ ■: , x y 
'Xv^X">x:x:-x:. .. 
y-yXx-xx-xvX^x: :.* v L ,. 

x'XvVX'X*'X J . x L . 

::■ . ..: : . .:.■. :. 

X XXXvX-XOXX-X ,.,-, 

:;; ox: xx Xvx::* \w. 

V.. _ .-x . . .■- x f ■ ■ 

-xyx'x-vxxy vxxx^ 

■ ■■;■■"::■;;; "X' x:-. », - 


^Sx jX*>:* : x- . . 


x-x",.". 1 
xx: 
■■■::■ yy '. yy:yy 

'—d y '-'. <£*>, ■* yy. x :x: -■■; x«v«: y^y.^-y y ■*x*A ' ■är du kommit så här långt är ié| 
I dags att bestämma dina grunde- 
genskaper. Tänk på att grunde- 
genskaperna är det viktigaste din rollper- 

-■■ :■'■-■-■■':.. :.■.:■:":.■::'■■'!, .:■:.:-: . l ;.■ ..■..■... . . 

son har; i stort sett allt RPn gör påverkas 
av hans grundegenskapsvärden. 

I "Grundegenskapstabellen" intill står 
det hur många BP det kostar att köpa ett 

■.:,:'■■■■■■ 

visst värde i en grundliehskap. EFTER '"'"" 

■ -■■■■ ■ ■ .... , . . .,..;.. .._..._.-. ..;...._..■ 

det att du har köpt modifierar l| värdet 
med dina eventuella modifikationer för 

: - ■■ ■ ■.:::-■-■■.! " .: . '.'V' ■:■ . : :■ 

w*y ','^ 

ras och ålder. (Antag exempllvis ätt ef t 
troll vil 1 h a l|l ST¥ ; i så fal |Égl| J* ^ 
bara köpa värdet 15, eftersom hans fas p| 
honom +5 "gratis".) :w: ,^;;" ■;>: 


■ 
■'xy^xx-: Exempel: 

^JTYyPiter tycker att styrka är viktigt, 
|B||jSj|j| p^fj^ne 1 6 i STY. Han 
|pfp|Si5|^p^iPi^ är högländare, och 
^^nd^^f^BKi^0^& drar bort 17 

BP( 7 i gii' ; ÄÄS«|ii^ Äfrf 

l. /öf/jf 11. Han suddar bort de +2 som 

1 

stod där tidigare — de är ju inräknade 

nu. ,-, *"*--■'■--*'■* 
Kö X<ö3 .■■ XX.' 

: 

■ . 
: --yx\x; 

::■■:-.■ 

;xö: ::xy> :-X'X 
kö5:öä S^^^^^^^^J^^^S 
Kö-= 


"xAxvyJxvy 

. x:'X""'v:- 

.■'i': V! :: . ■ ■. 

nHuQKVA'. , l OV yyyy :cöj <^yöXvX : :v:v:v:-x':v:^ : Ä^:v^ /■■■x-: ■:■:■:■:■:■:■:■>: ;■:-■:■:■:-■:''::■■.:':-:■:■::-■:■:>:': X",ö>.vX<":ö3 (VrV?iVA'^M^i' r - '^'i v:-x:v>>. ix;^SySi^v^^v::>;i 
:-xö:-: x-x-x-x-x-x :-; 

.ilrliil-ili yy-y-y+yyyyy 
y yyyyyyyyy- 
yyyyyyy-yyy. yymyymmmyyym 
ymm£yy^my>m: : 

.V-vX- ' « öxv! v.-^K'' v/£ x;x : ■ :- .:.'■ !y . .^^'x 1 ," *.^~ ■" ■ 
xx-xöx: :x-xö: . . 
■yyy- >:ö"^x*j . : yyy ^yy-:- 

- ■ -. ■ . ■. ■ . 

'. ■ ■: . : . 

aöXöX ■ :■:.■ 

■yyyy:*}::* 

■ : : ".:■- . l : 

y' L >XÖ x'_ .■ Vi'.'.')*'*! 

X\ x,x X'.;; 
: x-xvX-x^xx- 

..,: ::■.■::■: x 

ÖÄKöX^öX' 


:■ : xö:xö:'::- ::■ xX< •:< "So: .. .. .x : : .. 


yyyyy 'yyyyyyyyyy 

■ vy. ;- y W'<-^ ■ :■:■■ ■ 
.. ■...:,:; 

: ■■..:■:■;:■:'' 
x:>x-yx : : >x:o x-x :,x: :^x-x KöK<ö tfXöX-xö, KÖ5XÖVCÖ? ■.y-yyX; y ;7V X^.X^.yXXy" , j " : " .y ■ ; " L X X.x*- 

I^Wj^^^^^S^^^^^ skada mm 
tak och form är ju detta rätt 

lX"ll ' ' 

vä^iMigt.WMtusfår +2 för mt han är 

v^; ; x ; ;>:>y.>: : ::-. :: ■■■■. :: ..: : ;., . ^85igx v ^ - 

JHIS&^S|ÄS*fij ^ att han är :|| 

'''MwmuMeWM 

■■ T "x-xy-. :.- . , v y'xJt ,: ': :: -- : .y': f.; : :-: : -y:y>fc^- : yy . :-^ 

■ ■ .. . - --.- . ..;„,: ; ; y .-J-ix;:" : ; ^.■^.■/^'Vv;- 1 '■,; -' : /':■-■■■■-■'■-- y-- ■ ■ -.v.-.- : ■ *■ 

] [VVS Metfår räcka. 54 BP kvar. 15 14 X < .'x ■:■:■ :■»:■:■: X- :^:-xx-:::-:-:-X^> 
■■xxxx:'X/ j x*:':-Xy :■ ,■ >:■;■:■:-< Sy *■ 

'ö;';*;»:xx*'X''':x""Xö:öx'Xv^ 
:->xö;ö:»x -vxöx-x-x <xx yyy 
^..,-,x^:x::-::x-:-å : : ; : : : : :vx:xöy-^ 

x: SxM:-^-x^^ 
£-x$vx KöyyöXöX^OX<y . , , , ,"| , | 'x" "['^ >",","^"x*.'. "x"x", ■. _ x-. _ . V x - . ■* x _ x"x .---x I 

ymmy^myyymmmmmy> 

yyy.- yyy.<yyyyyyyyyy*yyy ;■: :v : : y ; : :- : y :■: y, -y - ■: ^ -:■' x- ;■:■■ 
A^JA^^t.'.' SD^^DvK ' x'x x . x - , x"x l :^:x:;i: two: l ^y* ■.'.* .-■ ■-.■: v.-" v- : "'" : " : x : >:-" ■■■■x-x-xöx' yyyyy ■:■*: /-::vx^^ 

'-:-: 'X-X'-: >yxöXöXöXö:öx wXöx-xxö: -x-:o : ■■ ■ L v : : "X"--:- 

yy<\'yyyyyyyyyyyyy^:-y^ 

X^X'XX-1 »vi x- x-x < 

yy yy yyyyyyyyy-y' :■ 
;^ yyyyyyyyy- yy, :■:■ x : . 

™>:;:ivX^x-'i:x-:3 
x:-x ->:öx-: x-x-: o x 
■' ■ ■:■ xx:::^;%x^c; 

,.,; : -"-:' : '--- : - 
-■,-:■.'-■ x': , :*x'X-.ox-.*x-xyx-x-:o 

' x x-.~. x "x"x-. x . x x"x-. x .'x"x-. x . L ." .^ ^*x"x' .^ " .■ *x-X':ö: ;-x : M : Ä<y :- - 
■ a -yyy.-yyyy.-yyryy 

1 AMyHfetViMi xVi > y>yyy 
: ■-::.::.: ..■■.■■■:■■. ■ 

■ ■-* aw.vc-"v':Wv- -- - 

■■■■■■■■ ■■: ^ ^'x 1 -' ."x x .*x , x i .*- , x oxw>:ox 

I ' ■ T .. + x-. J — x"x 

■ x 'X: y-:-yy, 
kö*:ö ^öxox-: ■ * A"i\'i .. L 

:^XvJX>:-: 

■.' : x. : : x v: 

^';':'x^x yyy .yy . : _ . . . 
::o: 15 20 :x-: ^ Vx"x x*- 1 , 1 : . : : :■.-. tÖÄSs ." ■ : xö: ::■:.:■: ■■ x I- ■ » ■ "xx : x : x : : : X"X : S: 

— ■ , i"i".v.'\ x^"x"^"x^."i _ " r x _ r— — :v>:vVäv 
ÖXXX-: 
::-x : .. . . 

■ : . ■ 

■ 

. X. mmmmm 

Kö3fXöX'X'X*."'x'xi:"X'X":-" y, : Ä^: : ; : :":*: : :': v : : :$: : ■ : : : : ; : x v-y : : : x : x : : v ,: *: : :" v': : ; : v-x, : >: -; : :¥:'X S< vl : x vX : :-x"x- ;-: : : ■ ;■; -*■:-:■ yyyyyyy.^ :■: yyyyyyyyyyy x ■■ x-xx-xxvx vx-xx-: -x --- ■ ■:■: :xxx : L x"x^Vx^^ :■■ x:x. ■: 

X'X-X*XÖX . . x :■ : xöxvi 17 50 :'y : : x:x 

XCÖl-Xöl' i-K-Kf&Xt". ' 

...... 

:: x:*x^öx : 


' :. ;■: »Ktft :IÄ1^:S y<y ■ S L -*x , x'x '. ^'x 1 Köra 


■ ^ :y- ■ X-, XÖ3 


■:öxö: IXOXK^öXj ■■■■■■ 

yyv ;■'■; 

: 
::xoxvh 

..■■■. 

,:-;il ii yyyyy<v yyyX yy yy- wxc XvX^ö, . ■ . 

■ yy-y 
:<. 

: y" 

;ö^xöx - .:ox ■ :->yX':x: 
* xö:->;: 

KÖÄöS(«. : xöxö: -!Oy9<~£Wy%^ 

i^^l^^BiÄiiÄlilP är ju kanske :; :-. :-: ■Xö ^yy^y^y^yy^ KÖXöX !aX', .X'';!Mv ■ : yyyy yyyyy 

yy +xx>xy: 

.;xxc^x. y.£x.:. 


:'x^ = r ^ -x x :.vx Xö! X-. 


kö:.x* .xv:y xX j öx. -yy. ; vX,- 

■■■ : 


■ ■ -:■;■:■; , 
' x:<xx 
yyyyyy 

:;ii:-:- :.. ■ 

xx ■:, 

:: .:. 

. _ X _ XX.X X 

■■:xy:x 

.:;■ : 

. x<öä^ö: 
: >xx*:. :: yyy : .ö"x- ...,., :-:x;xvX 
vfxS».'. v>: *>;■>: : ". :•: ^ 

■WyOVXyXvyiyy ■rx: : - : ; 

X'. X'X-vXX- 

mm ■ '.X 'Xi ■ ; x x. 
. ■;:.. x . 

■:;xyx,:x 
x:xx: 

Ko V ,* köxö: :xo :y::- rSKv yy y ,o^ . x-::^: ■:ö':o: .... 
':xKx L :■■ ' yöx yyyy ■■■y ■. ;:■: 
:vx 'xx ■",,.; yyyy 
yyyyy^' '.■;■:: XXvX- 
>XÖX<5 f^fl\V^ x^^. . 1 ,'.'x"x'.Vx- x L x 

■ ■ ■ . ■:: ■ x :■:-: .:■.-. 

■ ■ ■ ■ "x-x-b^l 

■...■x-x ;Xv; 
. ■ ■ ■ . xx ■IXyXy: ; yyy -: ■ 1 ^""n . !'Xö>X- :■■:.■■ 

, . X . . .X : ' : : ■ v. : : : 
y^x':ö'jxi£ ■ . b _ .'x L . _ . n 

xxx- :'ö:-xo: :■:■. : " :ö: . x . l x L x L x' .* ,^!:«x :. :.:: : : 
: l &yyy-yy ■ :'X-:^x-.^»^ox'X'XX'X';vX'X"X'Xx :;■; . , y 

>M1^»aMxÄ 

■ -yyXy^Xy 
::■■>,' : : ' 'A Vx'x ^"x :Ot :■" x: : .to: ■ 
•,yy,y. KÄ x*y : j y- : 

RöK^xO \ : x x x -x-x- 

■SvT ■:■■-■-.■:. 
xoxxxx 
■ '■:■■:■■■',■ : 

■ ■ :■:■ x x*yxy. .- ■■;-;■; :.. yy * 

1 A 1 A\ '. > .: , ft ■ :. x ■■ x-x x.x: 
xx-xx . ;■: 

: .. -.:: ■>; 
XttyX: ■'■: 
xBSi . ■X- ♦x-x* ■yyy. y. . ■ 
.... x- : ';.-. .. ;-:■* :x : ■ ; x+v. :■ ■ ■"XX.',. L ...-* — _ L _ L _ . x: x ■■ x-xx ■■ yy x< . .. :x x. .;. ' 

:■■■:::.:;; .: :&>&$% 

v^a-.*a*a'a ,v< '".V" \\v! :x . x v,-;;-. >x x." xx xxxyx xx xx L A^ V A".' Jx" :':?>:? ':: 
x- x 

■■::■■■■■■■ ,.,v- 

':■ ::■ Ät;x : :x : : ^ !«.«»" Ax» :x : 


: : , : W/liW ■ ■:■;■ 

:.-x. ■xx. L . _ X .".. LL _ L "l ' _ ' 

.xx.x x, 

xx^a*xxx-x 

xvx-xx xx 

■'■:■;■:■■. ■ 

x x:x: \ 
.x xx x »ftc»; x-x 

..■ . : 
.... x-x*: : yy ■■xx. 

X- '- :■ xxx:xX-x 

: ."xvxx-x&vx 

■ xxx x: 
: ■.::■.. ■ ■ . ■::: x x den ^^Binkt^s^0w^^enffa^^ i 
strid! Bäst att ta i rejält— Peter köper 

-^^^^t^chfyllX^^y^ " i fält ii. 

Bara zc, BP kvar... xx., www:- 
yyyyy x 

' X - *" " f *". Vx _ . L .^X 

: :: ,::. ,:■■■■.. .... 

. ■ x, ' '"■ :: xv - x:- h 

:■■■ v-iö---:-;-:..;.- 

'■:;-.■.:;-■: ;.-■-.- : 

■ ■ x- xx xxxxxx - 
. : ■ ' ;:<:■ x-xx: ■:.: xx- x»x xxx 3£ xxx£*x :;; **£< : 

. ■ . xx-X x-xx" ■■■ 

^SjttSÄEfå xx 

■■XxX-x- :■;■, ' xx.x- :■ ■: .x-xx . :xx. x- :^xffx>^i': ■,t-'-'. . , : . ; 

o "'.Sm-:*:'* ikh»»^ /,,■ ■-■..■.■:■:;■: 
:.>x : . ':■:■:■;■:■;■■■; : :■ 


■ människor t, ex. mmrftoi«p»Miii?mg»i| 
öif IJIII 1 1 8 >: ) : "samt' ett nl|||||pft de ( för 
människor 1 3 |T^Il£åfiHP^^i^3mSI %: i 

tiskt sitt tertilÄäi^ffiÄli; ^;;/: : : ; :;:':- , ":ä : ; ; :;' 


.■L-X _ X-* T . T x r x-* _ ^^ 

z |B ^:v, _:■;■;■;■:■: -x :■"/.>>: 

.x:v;'; ■::■:* 
:to:x«x Ot^mvXCvfN :'x-,,\ ^:": : :'x r - ; : ; : :■■.::■:--: ■IP ■:■:■:■: :♦:■>:■:■:': ■'■"►;- iv^iv"^ ■ : x : Xvx':'x ; ::v:: ... 

. , , x, i . J . J x-., , .x L x-. J . i ., 

■'v:'XX''::'-x'x-':':'. :, : *y.: 


?5:J :y.-\-:- 


. x\: x>:':'- x- :■ ■:■:■,: . ; . <: :■:-. - :o:^ 

x x.. _ .. _ x - '.^ I 

: : : ■ ■..: ■:-. .^^|-X _ T X _ L^ T x r ■ _ L T _ ivx ■>:,'.x. i :-:-: ;■>: r _ . . ;oj:-»: ger precis pg^rW^^ '"■■■"i 

■.;■:■:; 

::-mx:: :;■■■, 

. x x.-l x _ rf. ■ 

X-uyttX 

»«fta :'"x\- 
:v:x >^ .:■::■.-: ;;■' l ;-.■■:■:■' L ■ XL" . _ L _ ■ _ :: v '." 'x** Vx 'x - .' 

>x<-"x H ■ ' 'XX :-\: \\. .x ■ ■ ■ ■■ \ :x:'X 
■ , x - ■ - ;.VlV. . ■■: ■: : x : ^x^':;": INT. Här kan man ta det lugnt. Peter 

tion fdr att han ärhöglahäare. Han 
köper " 7 W och fyller i "8" på roll for- 

♦■■'' :: : . ' 

mulänet — under medel men inte helt 

:-»,mx> ■ ' "'i'-:-; 

WBlåständå. 24 BP kvar. SSS^ ■x..V : ■ ■■ s> »X* 

■■/:>: 
. :■ x-: t::/, 

»i ■ 


.... ..: ii I JJH5 Samma här som medåSMT —^ 

WMer köper ||y ^^^IS^iiii&ii 

I ft^ alltsåm" ifflt 1 1 0mllfof- 
muläret.ziBPkvar. 


■■;:.■. ::■ ■ 

: i 

' ? lrll::;man vara : 'S : töfrÉ? ÄSilillBBiÄlill 
måste^ man spendera MElllf: iRilliSli 

FÖf en människa (8-18, typvärde 13), 
kostar det e^||feil p| jp|liBp|lp ; 
(+4). En människa kalilock inte ha högre^ 
STO än iieller mindre STO II 8. Om en 

människa ^^^iW^^^^^^^^^^^ f 
.. .^kostar Bet inga W, :: : IJIItllllSIl- ' 111^ ■■: ■;-: 


.;:'.;, <:äv;^ ,-,,:;;■ 
.■ ■ 

.:■;:■; :■;■ 

; . : -x ■;■:-: ■■:■:■ .■V ■":":". : : '■ ' '. 

■;.■■ ■,.XvX.:-:v': 

::::::: ■::■■.■ »?:«>; »x-xWX" ■:-: x -:-;^ '":-'-x-:o> .•y}-— \ ■ ■■ " 

' -VXvXv 

■"x"X':'X 

. : 

■ "X.'x'x: VA V' ■ \ ■ . :-::: ■;;■ ;v'xV'V":Vx; :--: - ';■:■::.■; — X-.-,. T ■ L _ L _ . :: : .■■"■::■■ 

. ■ : .■ :■: : ■ . '■x'x '^Ojy '"TO ■;,.'aX;.: 

L L x r Lx'.'L L 

■;vX : v' : : ■ 

■|: : -;:; : :'X;V ' 

LX LLLX.— ■■ :: 
■:>:■;■ :-"'x-- 


KpsfnAD i BP .'.;■:-.: i yj.yy.: 


l'x A ' .-Ä"'A — ' -i 'x"A ■„',-''■" 'x,'!' ; 

,::■.. ■:->,-:■ x^*>xS 

■'■xx'v'>Xva-X':. + "X 
..■ .. ;:':'■■'■:.:;:<:.:>:.:■:■ 
■ :xv.- X'Xa :>::w::^w 

, r x J x A^,, ,'x, , 'AW^MyVAVti 

,:. t >XvX'xX: ■:;: x::x : ■ :-::x 

*;aWavv v ,, --.,-. — :■:■: '. : '■"; xV>X*' ^xS: :: .. . L ,V,",-AVAVA, 

L' XL LX _ X.. .■;. A., >*??y- . ,: ■.,.,, ..... . 

"■' ' .: ■ :: : ■■''■ ' 
: . . .. :■:"■" ; . :■:■ : o: 
.. :- x.. :. 

L .Va-aV "a* ,-yys ■;■;;■;■ ."' ■■. ■:.;;■■:.. 

X'X-Xä j ■ ::■;:.: 
xyX'x;. ■:*>;■:-:•■ , 
:■:■ x jXv:-x- l T"^ Vr I r I 

-■■■ ■■: ■ ■ :■■ ■^*:'":' : ::". : ::- : 

Brutus harsc)M ;.:. ■■■■■■ : ";; 

-x,x: ;:■" 


«p' ■:-::vX mm yyyyyyy* 

x-^^rt-^x i, - 

.xxi-i.;::; ■'■■;.'; >"X',vv : 

■ x 
■ ■ — «!»: SSlafi , AA,V, :o:< ■■'■:xv:-:*>> 
""'■xy^vx J : 


xxÄVA-x-A 

:: x- ■::■: ■ ■- = : ä— a :■ : 

:,;;■: p:;: 

■ : ■; ;■.-: a : ',,x, ... 

:■:- ■:■ ■WxWS v:. .:>;: 

■ 

;---xr :.;:;- 

■ : 
\X<: -x Ax :■■;:■:■ ■;:.►; 

■ . ■ ■ :o:// 

Xa'^ 

y.yyyyyyyy. .ttrti ,--■ x : : : wmdmsfivk tingivande, mmMMerham 
Wté sa många BP kvar. Hanmyfer sim 
med att köpa "1 o", alltså precis under 

l XX--X'X t 

medel. Detfär räcka sä, för nu har 

V eter ^^^^^^^^nå^^^^0^ 

Ifält 1 sitt PS Y- ;:;;;;,'.vviw 
- ■ ■$;;>:■!>;■:■: :■:■:■ x -x-xx, ■;■;■ 
:■;■.; :;g§atpf väsentligt över manmk^ 
^ : " 3ä B8Ä»É feo//^r «w snabbt i tabellen x ■ : f>:< :-'x.™x'X 

fJoScix X, \ y. '- : Xv'. : : 
. J;-x'ix % x:.x: ■■; x 


;■. xx i 1(1 Gy§ä}MMsPY . i 

' ' : .'.';'' ' X-x r; ' : ®" : x"" : :: : x : x L: x , " : :ix , '"': : : -Xv **♦* ■ -. é fHt: - 

och ser att han lig\ :-: X :vx: x . xx ■:■;■:■:■> 
■V ■— xx n ■■ ■ '3 XX \ 

:.x- L x'l ,' 


, X 'XX, 

L. . L X. L X-X.-L ■ 

: xx :xx 
x-x: : .■ ■.■.■ ■■ ■.■ r , j .■ ■.' 

■ L V l'x" _ . 

: : 

,x ,. ,? L . . 

L ; ■■; ;■: ■ 

L L L L. _ L ■ L L l' ■. 

■ ■ a ■ .: , 

x:xx'X ■■ 

: . x . . 

X X. L x". . L-l' L-l\'^ 

. X-XX-x'! ■ ' -■:■ . xx. :■. ■■ Ä- .■■:■ l'x t.*J C 
: y.v-y, vaX X'-X' 

■: x:,' ;:■: : 'X 
•;yyjy. ■ill DÄREMOT ATT VARA 

■,x w« t BWv"^fi^y^ :,, l'' v; ",v'X^-,';''x. : : x : ,x : :"x :: x : xxx' : , : .å" : >:""x'-x :: -^" : -' : ■ ^SivSXB^S ■ i 

ÄN SITT NORMALVÄRDE SÅ får MAN 

#TR|ji|l||i|GT NEDftsTÅENDE: yy. vx.vav, 
■■"xx; x :X-x ;;;■ : 

-X'\ . X' 1 X 

'xA : x ■ AXWN.W 

-— ■ ■ r ■■.-. -■■■ ' yyyyyyyy. x,. x . vx^xVxxoX : : x .■-—■.■ _ X _ L _ . . ■ L _ L _ L _ x :x:: oäv x- :vKv: :■:■ y\:< x-x-xx SSJftS: \ :vX''X'" ■■■::■:; ■:."x:x ■ :.:■■-: 
: .:-.-. x 

x ; xx\x 

,.x:-x : ■:-X'Xx< w>' ^,",\*"" 'X 1 'X 

:x:: 
x::ax. x 

XXX XX ■;-x-?;^x 

.yyyyy.: :o: ;v::: -xx,. ;a"X .■ ■ ■ ■.■ ■ 
x ■■ : :X X x-: ■x-i' :oxo. »x«frm "x' T* - ^' ": f^vX ■ . " " E."^"ftJä^* *§ "* ' x : ^' + x : 

;: r>oang:.män ^f^i^Q^i^ÉI^ 

x?>x^x-. ■x-x-':-:-'x-;'~ X^Xv " : -; ;j '^-. : ' : a**vx v ' : x-xoxXx . . -X;x-x ; x Onsi^AD moDiFiKAtion ExfRxA BP b x. H ."A'x ^.Vx'l 1.' x'X^ XOXX>X^X XX^ÄvX -, x* ■ 

■ .■■■X"X.x L x:-x'X^.-x x/xvx x ■_:■: , : ■■■: ,: x-. 

■ .: ■:: -.X :; : 

■ .v:;'- : .- ■; 
.. ^ ...... . :. ■;:-; x ■ .:■ 

:^"x<*x, 

■ ■■ g : : ;- . X,X-X'XvX< 

■ l -- ■ : .y..-.- ;.; ■X '.' LX ."-"x" l"l ' X V 

i-X-vX^XyX 

■ : Xa ; x': : " : : x.x ■" 


W ,-.:; ct:«:<f ■:* x-:x- xxx- : 
..' : ■' ; : : : ® 

'. X X .^ L x"x^.'x"x L^. 

y. ■■■yyy ■:;;■ ' 
''xx : x'x x: : 

XXX -vX X 
*v^a*.Vawa*-* "■xx; " ". ■.■■" : ; i .~^". ,;/x.:--:"': : - : xX;x 

eftersom magisk kraft baseras på PSjj -1 +1 : ; : X- 
■: ; : x yyyfr -x v X ♦;- XX- ;:>■:■ XXxvX^ :-'X ■:■;, 
x-: ■:■"-:-■" ;o>:o' : ^'XX: x-x-x : ■:■-■: .■■::;: i : : .-: ?"xx'x--:: 

■ ■■■>■« "l" 

,. J ,x A ." 

: :X'XvX- 
■y.yy.i\ 
yyyyyy\ 

: : : ; x : ivx' x^-axÖ-:-: 
ox:-:-- x-: ■xv:v>:x" 

mmm x-xx*; :^Xxx'ä ^X-rXv: >■ :■:■:• •:yyy V * V XX X 

——.-.■ ■-■ 

\ yyy,-.- ,y\ x ■XXX.-X 

'.x-x-x ;;ivx. x 

A f VJ+*S r <• 

■ x^x- ■ X':-" :■■:■; .- ■X'." ,'.'-x . -: \ ■ 
x ^ ;■.■ ■ ii x :xx ■;■; 

xOXvX:v; ■ ■ ■. ; .■ ■ 

:-xx:x m--- : : x-xxo : STO X.'X Xx.X- 

; ■'■. .-■ ■ 

II:. 

X X--\ 


m j-»^ _jr ^* Ä ::.■"'■' 
....... ■ :■■ .-:■ ■ :■; 

yyyyyyyy '■"X .. . x- ■ ;x x. .;■;;■■ /;x-;;W 

■ x' x , ■. ■ j ,■ a ■ ?.sv ;.v.' v>"i J - ' ' h 

X^xvxvxxxx: :x ■ :;-Xx' 

■ x ■ ■:■:«: -x :x: ■ : X:X"X:vX* 

'■K-;- i ■ 

... ::.■■:■ 

i 

x: a 
Wx>' v x> -iv.\^:o :v:<w:<:«'W> »»v ax 
^>;-xV,v: ffivJXwxWK^': yyyyyy* ■.-. 
■-■^yyyyy>W:^ :x-x 'yyy. 
yyy 

X- :*:■:•;■ v X-xx ■ X v-x- :-: ; :-:v ; ; ;i: : :-; v 
■ ■" x;X vi- vx x ':;:ä:>:v:::w>: yyyy-yyyyyjy^ 
mw&yyt . ■ 
X.x ■■■ x:-x ■:-a:,...; : -..:. + ;,^-x-ax^o> Yft\WWi"iYiY v X-: v; v: v»:- ax-;'---x'vx< -^ x vx* ; . "k. » 1 " ■ - xx ^ A - Al V r .-A.- t - Ax - . - . ''■Vi"'i- ■ "I- V- V - xVr'x-i "AYV^x^VlViV JYVDKWi WWW vyx^x:xx::^xxxv x-x ^x- xy:-'XvX---x." x-x: x x- ^y- >- i >^<-:/>:ä>... :v ; ■:■ }y.y}yyy .x: .■■■:■■' x- -xx >xxx x-XvXvX-x :->-:o :-■:■■ ■;■: 

'■■! : iitii^vSfi"^ : !'" : ' : A ■;' : x' : Vx" : : 7 x*'" ;; x' 'y. ' ':. xx , ::vx : :v' ; '--y ' x - ' x :«S ■ ■ x^:-'; -■ : X : :'- ; -v : :'!v' ; '' ,: x : äv>a*:-ä* 

"-Xx':x:v:xX>X^ 
x xx: yyy yyyy. ■'•. : :yy>J>Ä- v;- avä^xxx v>> 3 :**3> +3 ■ . ■ A»3 ;-x-. . ■ : X'" ^ 

■xx ; 
För SIJ^K^äi^^iMKi^ffiK^i 

'■.■"■■': ..:. !?^f :.''.. ' 

på sidan ^^^S^^^^S^^^^^k^^^ 
l||ll||iÖ)liga STO:#^ 8; '-y': 

y>Wyy>yyyW^^W ^^yyyyyyyyyyy^^ •yyy^yyy-yyyyä-y^yyyyy-y-^ 
■ a\m! y v"-: ^oÄ^xx-x-ixx-ro^i-Xx:" x x x-X/^x rx-x-x! 

WJ.' .'^'iVAW XOX' A?*- .'.-x-> A ■ X-.--.-x'.'.- -"A Vi i"i" iViYi* ."ii" 

^X^aX^^ 

x*x:xV:;:x:x-:xx;:X : x:^ I^XvaXÄaX?; ;;;xxx:x;x::xx;x;::x;:v\ : :? 

. . .■-■x-. _ - _ x _ x-. T . T - _ ■.■.■.■.■.■.■.■■■.■/.■.■.■ 

■i^SÄ^^W^ 
\y.-Xv ■; v :■ yyyy yy- y.-yyyyyyyyyy\\ o*: «: 
x-:-:- x;:-: ■<< :-: ■;:■:■ x- ; x-;- x-xy xx- :■: . -x ■/A.-:-X>">.-x-x- r -- \\- ''v/ 1 -.---/ ■ ■ ,- -.- -* <* 

XvX-XvXvXvÄ-X-.vX xXXX-'-x- '*' ' "■' ' :-"- xvX ■ - ■ " 

ix^-XvAvr-z^X''' yy.vy yyyy 'X-aV- aX--x 'x- - - 

X^.-aVa-.va'?.- ,-.-. »- ■> - ■.». y t .'Ij* .* ,y> ivl' ,y 

, r-x'x , XA'*.vX'-x^->.'--x-x---x'-.-.*x-,- ■x-x-x-.x. j A- P -;-i-.-.-x-:-,-"-A-,*;-xi ■.»»■ 
-a v a?? ifö^"^f : : : : T ' -" ■ X" 'X v x-: ■xx' x- ;X-/Xo: ; ; : :- : X; x:: ■' ■x: X'" ;;;■ ■;■:■:■: x : XvX : : : X 
: ' : ', x'. : .■., ■ 
: ! -5 +7 XXX xx»: xx XX- . 

XX--. X -I. i,--- 

;■: 

;X ' 'x-X XX i '■.',■' x-: 
: : . ■X" y^yyyyytö 
wyyyy^yyy 

. 

•yy r ... ■ ■■: 

x.xvxxx- : 

X -X-X^X-:' : : 

' ' ' . xX 

x:-xxx: ... ... . 

xxyX-x.x. x:;x 
.-xX^-Jx-:-x*X': >:►:■"■; 

x ..■.■x-.—x-. - .-^.-.. X — 

x^X'X:^:-;x 
>x. ^>:^m;-ay; 

;■■ . .: ■.".■ : - 

x-""';'-:'.- x-. K' ■ - 

$&: 

mp\ -x, 

., 

XX'/X' yy x 
yyy ■;: . .■: ■x. 'vaX>^ ■■;■ .:. 

X- ■. . ■>: .. ■ .:■■ .■: :,,..■■ ■. Ii; X xxx x': JwM ■ x:-. x a :■■ x . .' x . 'x ..' ' 

x-x.::-:- ■ x- 
xxvxxxx. --:■ ;;'■;;:■ . ■: . 

a^>:<" 

■XXa- . .. ■ .L 
.'x . .' . .' 

....... . . .■;-■ ■ x . ■ X yy ■ : 

■ X'^>X*, x a"*; X 1 . ■ ■ ■ 

x-x.-- 

■..:. : : . . ■ ■ 

'1-A^'X- ■ KJK" j xx vx*:. :■: :■ x. . „,■:.:.■ 

;.X';- ■::,:■:... $% ■ ■' ■■: xA A.,", . XX . ' . Vx .-.■-■ .' : .-'.xxx:., 

. x. x 'x r x _ x^^A T ^x' 

■: : -yyy< -v. yyyy. 
■ 'XvXX x:- 
: :X':vX :-x : . .:-.x :■;■: :■:■: 

-" r X\'x'X-XX " xx- ::y : x-xx: 

x- : ■:■:; x: 
X-vXvX-X'. : ,v: ■. ,. . l ' : ;. ; 
. ■ .... x. XvX'X yyy-- m :■- ■-'-x : x. yyyy 

:xx xx x-x: x-x- 

■ .X . .- 

■ -X-X"--- x- ■::■:■: 
' ".:: ■■■ .■ .-.■ ■ . . 

:-x-:-: 
:■>: :-:-X' 
■:*:-X':x: ■ ■ : . 

■ ■ . ■-■ .' 

.■ x x - .-. ■ .■ . ■ 

: yy x, 

. . 

. .. ■:■ 
: : JxV ■:■:■% 
■ ■xvx-X':-', 
x x x x :::■' yyyx 

,'x. -'■ 
:.■ x. . . . .' 

:■-■■:■. -.X-. ■ :■:■: 

i :.■::■-: ■:.--. ^. : . xx. . 
Xc-xXvXX" : 

" : XX 


. . . . 

:: : ". 

::■-.■ : ■ : ::x x :■ ■■x: .x ■ ■ . ■ ■ 

■ QS* ■ -yy- xx ■- ■ 

xVXXv- 

■:: . x^-X 1 .';-. 

x-X 'XaXya-X ■ : ■ Xx" x-. 
:":-"■ :■ ■'. : '■,:■: ■ : 

XX. y :: ,* x^x ^:xx- 

. : : ; ■:::■ : :-X'. 

yyyyy~ r] 

■,Ofiy>Xyi H 

x ■-' : 
■ ' . 

: : ■ x. 
xxx x.xxxx-x- 

XXvXv 

x,x^:^ ^X«X'x»X' 

X^XvXX'X. X-X 

:- :.:■:: ."x ;, .... ;.ie 

x x-x-x x ■:■:■:-:■: x x. 
::■ :x' V .. ,,..' 

;»s' .■;ffi::..x; : :-., 

■x X'.-x:-x 
x vx: y:\'y:-y 
■xxxxx,. 

X;. b _-: : :' ■ ;-■ - 

.... . 

vävX-a x: rSvfli 

.:x:x.--x : -- : x : :xx; 
X 

.v. ■x ■"■../: yyy** 'y x',*-£ rr-'- T x _ ^-i yyy yyyyy :: ■„:■; :vx".vx- 
wy : w y v ... 

■ —.-::■ Xx :■:■ : : : :: . ... : ; : ■': PH 

':" ':"x: : x ' : : ■ - x ■: 

x<-x<x: x : 

. .-x-xXvX xxx: . c<bx* ; xx : -x .X-x' 
'X-:^:*x-' 

x 

x-:x. : 

.,.■ . ■ 

;;! :.X : 

.'.. L .-x .x"A"x yyyyyyyyyy. 

x-. : xx;'X: : "x >:■:■ 
■ ■:: 1 X'x . X-X'I ■::-■ 

. ■...■.. X-.-..-X - . - . _ x 

:Xx-xox 'xX.;-. yyyy ■yyy- :■ x:.. . -x xx:x-: ; x;." :. x- : x . x-x-x Xx 
XX-" 'XX -x 
■XyXttXyl :-:.x" ;vm; : .: ■.■;,. . 

■ ■ : x. ' . . , ' ..■. X 

. ■ yyyyy 

■ ; : -xx-- ■ ■ ; x x;: 

:':'::' yyyy .-yy-. yyyy . .X. x:. : 
::.■. .. ■ 

■ 

. ::: 

:. :. x . ■ - x ■ _ 
.' : .' : :" ' . x. 

x.xx ■x .■■: 

;"■,.: : : :: : , ■■. "■■::■ :■ 
xxx: x*xx : % :■■■ ^x-A-x-x - .-. XX x- ■ 


xx- ■■ ■ ;x 

... X x' yyyyy. M£ : x,. xa.. iO. M yy.yy&y 
x*x-x>^<* 

x,.x- ■ : ':xx'' : x 

■i xx-;. ,. ; : 

' ' : : . J : ;v : ; : 
.:' :x'x*: : ;- ■ w% 

~m ■ m 

xx: x.x^ ::.. xwx" :: x: 
. .Xx.,:xxx. xox: xx- :: > 

.XvJXOX-XXvXCvXCvaX "A 
■ ■ X^aOXX->X<^ 

yyy xx:x"xxxx -yy 
yyyyyyyyyy' ■ : x- : : x-,. yyy- . : "x : 'x 
:0X'>xX'^ : :■■ X'- x x. .-xx. ■ :■■■ 

: :'x' x-: XX t*^: yyyyy- 
yyy- x : : -V-x. xX ■XX':' 
yyyyy. ^yyy> 
':£, : x l " yyy*. ■ yy. ^Sviiv?'-' - X; yyyy yy : - : xv : x : .. : x':'-x': ' J.S:äC-: : 'M v,: ':' : ' ::: v^''''' ::: 

pXXii IXiil 

■ i mwmm 

■:::-.- ::.;X;:;:; ■■■■,,.-. •yyyy :■ x-: . ..' ...~x-.'. ■*;■ .xxv XX- ^C-XXX.x X x -xx 

'KÖA* 

■m:; v : ■■■X-" ■■- 

: :-x- 
X'.-x :; ■ ■ ■::, "- :■"- x yyyyyyyy 

x 

■::■ 

■'V:--: yyyyyyyy* 

:x-x-x ■ x 
r *yyy.yy 

■;;■:' '-■ " XXXXX XX XXX. 

x"x Af x-,*^x^ V^* - *-. 

... . -...x. 

■'x : V:x- : :'::; 
;X-X-x ; : :■:■ : x- ■ 

'xvX?XvX 

. xx :: 

■■.■■.■■ : : ■ . : .xxx:x x : yy: :XxX:'x: yy- ..,. XX " : : x 

xxxx-x- 

:■•■■ : ' ,. : :X- . ■ 

fy ■-..■-..-■■■■.■.-. — ■.-...■■■ . .:.. ■ . x-x iSXWxW: yy. ■ xx ■ 
X;Xy XXa-XX; yX t x ■ 

; XXrX:^ : x:.::' 1^ : : :*ffiv ■■. x" . .x- , 

X ■ : x:-r ■ : ■.—■.■ ■ ..■ :■:■: :■: yyyyy. , ;■ 

'■■■■ ■'■'.' :: «m ! 11 ■"■■■■ : '"x ■■■ "' - ■ . X yy-y . "..Xx BRÖSTKORG a 5 6 7 8 9 10 11 "■■■xx-x 
x"xXiXx +1 -."-* ■-'".-: : 

■■■■'-:; x : ■: . . X , . ; : ■ X-X'X-"iX',*X ■■^-:xx-xxx 

:: : -X;'--'-:;^x; 

: : : x : "-'x"xx' 

x-:x- ■ x 

:-X'XXvX, x. . ■ y 
■+yyyyyy-yyyyyyyy^ 

'-yyyyyyyyyy -<y:-yyy r > :■: -yyyyyyyyyy. -yy 

■yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ■ ■ ■y mm 

yyyy vy* yyyy' yyyyyyyyyy :':' X-: 
- . ■:- x- : v yy. yyyyy -yyyyy :-:■ 
■a x- a vA-MXyiv^x-: ■■;>:-■:-:■■ x-x:- 

. ■ vIv» - ; 1 X" a"v X': -■. '■+■:■" xx- x yyyyy.* yyyyyyyyyy 

XvAvXX'Xy: j 

■'■-■ -yxx yyy . '."--X-.-- x-x-.---x-x'.---x-.--. h XXXX-XX-X-x K':v:":o:'X-:':v:v:-: -:■:-; : : : ; x: : x : x. " x^ 

xxX'Xva-x*x-:< 

-x _ ... ■ .-. r . , r v, , ,'x,-|Y 

o:?:-:-x--Xvax>: 

-.-.-.-.-. -.v ■-.-....-.-.-. ■;-'--->x-:- -x--:" ■■ ax-:- XX^; 

. _ x . J xx". _ x _ .". . _ x-. _ . .-x-, _ »x-x _ , _ - _ x', _ . 

'XX^O^XOXOXC-XvXWÄ ■x, . ::. x. 
■ ■ ! : -x : 

: .-.X XX-X-XX ;^yfl X. xX' ■ ■■■ :.■:■■ ■^^■x-x ■ a-Xx-Xj xx y< yyyyyyyy : X .xxx-xx x ■ : X_X; 

■x : 'x- : ". x . :.- : •yyyy. ■: x-x VÄNSTER BEN 3 a 5 6 7 8 9 yyy.-: ■ . m ! : 
x-x 
■yyyyy [•syyy ■V^ Wi , ,ViW x: ; :...- x vvX- X x-x-x v-^^^^^^^^^^^^W^VyfÉ^Vrt^Vg »WWSMW X;a-X;X;; ; ; : X :>::a : :av:;xx:;:x:x:;:-:; 

X-X- a-L VX-X-XvXv ■;■ 

: :y x 'X-:-Xx-x- yyy :-x- :-xx 

yy.y yyyyy* : ■ yyyy 

--:>:yX:->X'X-: x-x:---;-,- yyyyyy:> SV^xVrVWWyViWTWW 
;-x:-x^xX V,."- x. 

xx-x 
•yyyy 
yyy 

x^x-xfx-xy:y>:-v_<-:vX':vx.':vAX"'Xyx :■: . ^XyA : XAVAVA : iXx.<Xx\ : : : : : x-: : :^-^ 

■A.'?>.->X.". ■ x-x*.-.---x-.-.' x-x".".- x-.-,-, -x".-, x-x"." "x-x".' x-x"- ■ 

"-X-: v>: a x: x-x : ->:■: ■:■; ■:■■- xx-x--- :- 
v x-x-x: vX-:v :-:-:-X'X' ■:*:■:■ :■:■:';-;■>;■:-:■;■:-: -m* 

; ^x:x:x:v:M 

'Xx 

KÖ 
:x-;.- x ■■■^ 
yyyyy\ SXvXXyX-v ■yy\ 
y/y XX:: 
- yy yy yyy -yy ■:■:-: ■:- a-. 

xV.-kVi V^* - ,-. A. JV A-^-x-x-.^-x-x'. 

■:^x>x->:-" x-:-- ■;---: -:-:■:■:■:■:• 
i :-:-"x A X':\">:--: vxxx-*>x Ay^Ay^:yX : :X>A"AvV: ; 

■x'-:"-: ■; :-:-x-:-X':-?xx-: . . . . X . . .-." - X x . ». x_x.__x.. ''I:!;;:;--; :xxx 'XvXIv-X-X' 

X-XI-X^X-a'" 
ftgÅWftäg ■X-aXXXvX-X-XvX 

'x-X-K-X-XyXX^-x^ 
l^SX'Ä*>A-X»X^ 

pj m^»kw:o:w:':'K- 
x<»ig:x--xx*x-xoxv 

xx>a':---X'x'X-x* 

r--i!-iiiifiTi 
. xxx: . XX x-x:. Xx-- ..' :.'xx 
: X' : yr yyy x: ,: 


■JVX'-^ 

o««pBa^ :-:-:--x 

xx-x-r-x-: x-:--v x:;x;:-:x;xx;>x^ -x-:-:::-;: 
'X':::::: 1 
'-■■■■■ x 


JXVA :>xX x:.. 

l ,">X'^X*a'X HÖGERARM 
7 8 9 +1 ' " . 

XXX 

X X ■XX' #jXy>' -X vX : ;: --X- X .:- ■■- : aX : : : : : >;::| :>: :> x : a' : ä ;:-X yyyyyyyyyyy^y -yy^yy^yy^ yy V: : " : ' v' : ■ : X:>X;X.x. ;g*5x : rt>K£;g^^^^ ■ , : x :: -X-' :; X= wS« v : : : : X ■ X-X X:-: :-:-;X vx : >: 

" x-x-x "■■ ;x : jx:;. ;xx ; :x; x , ■ - x ■ X:xX::y^ ; avvav 
--x-:>:-Xx:x:x":^x--::x--x-: x x- xv\-x &ffi^mft>£ 

X tx-v ■■ s\\ '< ii ^^ x:^xx>xxv ■ . ■ . x-x ^ava-,^: wmrnmimm ■■yyy x ■ ■■■ : .■■: x 

. ■ . 

. x . ■ 

- 


■ ■ ■: : "■ . : ■ yyyy yyyy* yyy yl: " :• X I 
E 
v-X 


&/R&?vR-jmm :■■.: .■ ■ 

; : : ' XX. X—' . . . ' ' ■::>:■,■ 
Ss : S : .■:::■? :■:■:■: 'Ötf :xxx 
■:':vx"v": ::■■:■ x- < x ■ ya?* 

■;■: ... L .— "■::; ■xx ■xx-.x ::,: ;«x /} : ■ ■ :::■ ■ : : 

mm : :■::::- ::xx :■■ 

..".- .."i.-. - X.— . L -::■■■..■.. : 'v "v :■:■:■"■: 

■ :-. .. :- ya v: ■xx ■x-x ■;■;■:■:■: :x.x\ 
■ .- ■ ... 
■ :*:x 

. ■ ■ ■ 

: x xx* <YYYA ■ ' ■ x-x:x „■: : x-: :■: ;-;v x-x ■ ixx: 

.+x - ^- ". 

:y : x yya< : ■:■; ■:. :-: : . ^m x.vxX ■:■:■:«;£*■: 

:: ,:. ::., . 

x.x:::- x-x. >. ;*>..■* >/ xxx: ;- : x:- -■: — ■ ■ .". ■. :ö>:o^o:-'' :xxx 
■Älv::::*- x.x ■>:■. 

»Ä»Ä^>:\>>:«>:c 

;—x x^x.-x 
:x :■,: ;iv xx. ■ x : :■.■■■'...-:. :.:-v. tfto 

xx:x .x^jmws x : x:. : 

L V» I 

>x*: ä;;wx«x 

■ ■■■ ■■ ; .- ■ ■: x, . :■ 
v x-x x m, ■ ■ .'.'■ ■::':■ 

■ »: ::■■::■ : 
■ ■ :■: ■x-xx:-'- : x -:. g : . ■ :: . . 

. ■ :■:*:■, £ 

■ ■ 1 :: i >X':; x : ^-:tf ;, ..;■ .VxXxxx: 

. 

■ . x: , ■.xx:xxxx 
l : ■" : :-v;- l t- -^ 

'';:.v^;::w 
xXX:.-x g ■ -; 

:: : — .-.::■ ■: :■:-.' ?xk :■:■:-■; 
:■;■: :■ L — < - . , .Vt - :■■::: fcSSP 


■xx- yMVAV 

■ x 

L .'. X.X.. L L L 

x x: .-■:■ . 
-vx>x--: wwk x-x 

: ■■'■-"■■'■;■: 

x-x :-x'x .■;;: ■:■:■:■:■: x: : 


; :x c?:« ■.: . : ■:- ; ::::; 
:: , . 

■ ■ ■ ■ ■■ ■ x: xx ;:vx::' ■: 
■:x x :x:* ::*, . 'o::v:v''. 

■ : -.. : ■;.- ;: 

x 'Xr^x^x; ."vä: " .: 

: . ::: ::■■. :: ■ .. 

, T .. _ 'l. l + ^Fx^ t 

xvx: ,.::: . 

■ :::-^w :■:■:■. »: x , : ■■■: 

:■ Xvx:. ,l 

* i ^ 1 *»^ L -.'.^x. i x:x- ;■ : - :■. XL'.: 

>:x x: x:: x: x 
::■: x. .:■::: jx.vx.. :-x< x-m-x 

:'"x: :x':x: xX. : : " 

;-x:xöxx:x:x:x:f : 

"■ . ■■■■ ..x:::- 

,*'-::X->X • 

x.x.x;- X-T-: .X .vXxXvXv' 

»:■::■:■ X' .v ■:-;■ 

■ ■ —■ ■ ■*■». . L.X L 

■ ■ " -,: -: x: ■x::' <^»x: x- ; ■ :,;::: ; . ■:■:■:■: 

■.:::■: ■ :x- :;■ ^ :■■'■■ '"--:. : .'. #? . .:■■■ :■ 


:■;:. ■ x.^:-'X: xx x: ■: 

'"XlvXfX-X" 

\m\ ■■■■x.-:. : 

x: ';x:x--xox: 

■x - l i .' L _ *-r rfi'.viT 

■xx-x>:::;x::: x-..X ■■ X X ■ " X'.\ -^x- 
.\wv ■♦ . L ^ J ^^-,. i x L x.■ 

:.x-Xvx;"X 

x : il : : 


: 

: .: x:xx.: 

x L _ . T — xx-.-xx.-.-x L 

■ X X .:" ,■■: : ■:■:■..-:. t« 

v:vx£:^:-:- : x-:' : x:'. : :X' x-:x:'vXvx 

■ - "XvxyxXxXv x ■x-:-':x"\X' L x :■;■:-:.■ 

■ ■■ ■■"■■■■■;.:;^;- 

' x. -■■. ■ : :: '-'--:---:-.- 

xx'-x-x:xv^ 
■ ■ .. ■■ .-. :■.■ : 
L " ■:: ;: .::■■' 'X'" : 

x"x 
■■■x-: : ■:.x- 

■ >; ■■■:;::>:■:?■ 
■#;-: ■.■::;;::: 

>>xSÄ?:::::x. 

■ ' L l"l" X : ;■; . . 

x -x. X:. x: ■ x ■: :v:: ■ :-'x n : x.x öä«4o, :*:« från den kroppsdel där skadan skedde, 

E^Må^Måmåå:. När KP i en ^ ;; 


:■ -"-: . : <■>;- xxx ^;-' ■: :■>■: : ■ : ■ :-;■.■■■ 
■ 

: : : : ; x': ; : : : ; ; X'-x- : ■:v";v; xo:^ ... 

vx:vx:';x/:x::< xXvXXv: 
.-. :. : ;■:<♦;■.■ ^x :■. x 

.■ 

■ ■ ■ - 

. ■ x ■ 
. ■■-■■. ■ . 

: : . '" :■ >5 :;■■>; :-xx : .:*-: :-♦ '-T>x ■ x- •':-:-:■ w« 

POAnG 
; ^|||i||l:njr i nQ.||;|r : : den :: i: kropp$delen. ur | 

. v^vx'.'" ; x-. : . : : x : -' : : : :^* : -',. : ."-:--y.': : .V'. : .'. ■ , -: : '"; : --; :, ' :; "- "x^^" r ;"" ; xx. ;: : rr ' **&£&• ■■■■'■ 

lÄiiicilä^KP når- noll förlorar 
man medvetandliilh riskefar att förblö- 


SÄ1 
■::o : v : : '. ■:■:■:■ ■>. -^ : : 
''xxx:xxxV ; ' x:>. x : ,■ ■■ x ::■ 'XX. x 

■ \- ■ ■ . ■ x ■■ ■:-;■ . 

L 


.-■'■■' 

X x' . 


;*Xf"-:v /Xx .... ..,,. 

... . 

' ! x ' X. X 
LLA tEVANDE VARELSEiiar III antal kroppspoäng (förkortas KIJ 

KÉi^%SUiérJbja£ mycket siillt x. ItjjsSliÄiiii iiiii 

Antalet li^ys^p/il^^^rdet av 

W^^^^^åSBå^SÉmi é KP man 

^^x''-':VVxo^:r :: '^ : ?'y O^iv^å^ ffi-^:^H: '■' : \.\ ■:■■■'■'■■ M^^^ 

har i varje kroppsdel beror på totala KP. xx i i s.Brutus totala KP avrundas uppm 
^/// 1 (5 A vilket Mn fylleri i fält 13 på 
rollformulär et fl kolumnen "16 

- ■ ■ . ■ l ■_ .. " ■ '■'" -,- r L X ■ ■ '■ . '. .' '■;:... 

tabellen JntilkkoMÉ? han hur mänga KP 

han ^/ä|§||^^^r|||| fältmÉg§mMl- 
formuläret ttprA; ; i'X-:x:::^ x-x 
'■::■: m ■ 'X /X-: : 
xxx- : x'; :■ x x: x. :i^x::: xXx^xvx-: VW.Vxx 
■x _ L _ ■ iV.Vl l' X-f-x"-. X. . X 

■:"x<-x*:-:xo:x :■ 

x X'-:xx: x. x-:x 

: / ; ^'x-X-L^L VA" L" L ^^. " : x.x :-xvx:>x- ■■::::;, : 


■■'.' xO;.OTx' 

: '^-xöxox i .•■:■ 
■x &r. ■:>: . ■■■x x- x, :... 
; : «>:<<■ v: SfY+Sf O r x'. * x - x ■ . "kx r rf l | "b . .. . x" : x v *i : :SSJS^J3 ! ' X L f J L ;:-xx .- 

' ' -l L l J l"x"l _L l' 

X XX-- ■" ;■:; 08 •Y.% W:. ■ '■*;- -.^*>:v.">.*"" "■'.'■.'.'X-'-- ■ 'XX 'X!' r v>:-X' T x.v;-x>" --■ /'WjvKftM'^^^'. >»,*>>iv>;'i .■: '■.■>.<''';'/ 

de tål innan de tuppar av (de kan ta ytter- x. . :-j::-»:- ■::x:x> 
¥ ?v:c3x^ 'X- .X, X 

:■; . ,:. 

\*>, , .-.*,,v. ■;■:■;-; Xv, ' '. 


;■: : 


Wxö 


ivx-; 

;v:<x 

: 
;■:■. x . x ■: 


■ V. -x- x-x*. .V. . ligare FYS poäng i skada innan djjjiör ), ' ■■;■ 

■ i Ät iågon blir 


. : 
■■ xx"' ■■ ' ' .*x"l J " " x x: ' :x ■ 

■■x'- : V:x. J ;x'- X : x x : ■ x <5SÄ X-x ^ x- x r : x-xx.vx 

s;vSv:;>ö ■ : : si] iiBliiäffIf ; KI 

:x';.^.x.,:- ;.; 

■ xxXxVx-Ä-: ■XX' "■:■.. ■'. -.■:- ■ . . 

'x .„', ■ .".' ■.. . x..' . 

x ■ . : .. .. 

t :■: ■,x- ■XvX :-'x' ; . -X 'xx ■ 

■ ■-■ x : 

:-;::y : W 

: : ,.;: : . : . :: : : ... ■■ 

:■:-- x: xx""..:. 
'-:■'-: /xx: . ■.: 

■ ■:■■;-:■■ ■ ■ ■ x'XX XX 

L :X'X[' ■ :-■:- x- :'. : Xv 
. :-■: ' .. 

■ : fa x-- .■■ 

X . . : x.x '■ 
■X ' :,,: ■ 

. : XX' ■■ x . .:■:■ . :■:■ -vss. ■X-:'" :■"■:■ ' ^^^^^^^^^^^^ffYå J 5 och I r rt%VftVf ■ "'X<' ■". 

X x x x x::- v,\ 
. :x;x -x 

:>w 

x- : : x : ■ : x : : 

: 'X-x : X ; . 

■ x". ■ 

: . .-::■::■ "XX"". ■-:■ '■ 

x ;- x- -x . 

-::*>;: ^:>:x":x : 

-X .-X'- 'x 

m . 

■X x > 'X » ■■x-: »x-x. - x' x"x 

:< k<^; 

' ".■ . .■ ■ m X' :x : ..■.■.■■,■. 1-26 INGEN .■ 

>X. Xxx X X-: xxx-x vxi-x :' 
;,-, ,'X- :■:■:■:■:■: ::x-:: 

■ I . ..-..— .T^-n-x 1 . x r x . \V(. ■ -.'x-x L ..'x x . L ». x . x"x ■>'x'x - L xx 

'.-. ■ ■ ..■..■ . ■ ■ ■ .'. ■ . . .....'. 

X . x X'- ■XxlXXXX. X 

"I ■ - . . ."x r x-.'x r x r .'mT fi x + ^x-x-x-xx-.-x x 

vavX :x-x: X .. xXvXX 

xxix-Ox-x-x ;VÄ' :,x^x:.x- ■: 
: ir* yssSj :-: : ; :<$ :-: , «*■ x^om< ■ 

... '.x:'>:".x':":xx.xx'.:-: xx;x:- ::x*x 

x : x x??g?^?^^H "111:;:: 

vXv. ,.x.-: ^S J . :x ■ ■ :x ;x:v :>^>:^ "y> ■ :.■:■ ■■ " : ; : «BBMK C*>X^a* 

:■::-:->:■:< ::x:x" + x 

,,ViVn - .Wivmvn - .v 

: .x-x. xx x :;:'Xy": ■x-: . . x* ■: . 

x ,x :<■; ■■' : x:;:.x X<Vx- ..:-■ 

x x^*^ _ x^ T . _ x _ . 'VtVlV 

■XOX-XOX^X v vX-X" 

. ...:::. >»::-, ::m + x, 

. x.,-, ,.^. -x— ,. /.'. -. 

+ >Xvj:::x. x:'ivi-;^:^ 

■x _ x _ . _ x _ x _ . ■.-.■.■.■ x-x - * - - - x-x. . VlV.' . . j: »: . -.x 

- J^x . ■ ■ . 

x::ox: x. . :.x ,. x. :x^x:"/ .■.-'■'Xv:- 
em av m 1 gr, 

x£!i***x-:< '' Tw..,"^ ,, >i xxx: x-x: 

■^. _ x— ■ . . _ .-^x _ . 

:-■: 


:-ävä- x-X 

■ x: m m . ■■xv:-x 

: ::.:-' :■ :'■■:■/' ■■ .x ■ ■ 

. T ■ 'r- ■ ■ ■ ' ... 


■ . . 

■■ :■ . 

X x _ x. . 

■ : .■■Xv: ,. h .,.'x r .— x..*x' sm ■ 

: XXX; :$M L- X". xv ; ■;:■■ ■■ ■x.'"'"-x: :■■ x v ■ ■ ■:. 
■ .::'■ ■ .:■:' : i^iXivJX »K««<W :■: 

yyyyyy. 

.x . . : : xx _ :x ■ : X-x-xV :x:x' x-lOKv^X - - :ox-xX X ' ■XX'-x ■:■-:.;;,■ 

XXX .X 

■. :■:■:■ ■■ :■:■ v <" 0'/::;^"::* 'må . x ■ ■ 


■xv: ::■:.. ■:-:■ x»:-: ,^*j,: ■' :x:x : X.X;: 

■x:::: vjy. :-'x 
,">x-^>; v X"" : X 

vx-':v> ^ ■.-.■x.-.-.x^ . h xx-_'x-..x 

.:■:■:■: -xxjXIo;:^ 
:oXvj: r-:-y-v- ■;■:■■■ 

■■■':xx--x::. :■-;:■: ■:* :*^>X % KT MjflJ :■:■: : xcx<*: x xx x :■ 

..■x-x x::xx xx 

;-»x«ft-.-: Ox -x 

. :x<x*xOxW*'-x* - xx x: xx x:* 

rx-x _ --^x-x _ . ■ ^.-."x 
din STO och läser av din SB i taillen intilii :xx::; mm 

■;:■■; 

.:■ ::■■ : :k'w<::i o::x\' ::x:' 
■■". : x ■ 

'■;'■: . ^■;^ J w:«-; :'X.:-x 


xxx'! HxemHP 

,:'-;:-xx- : ::-: x + .--..: ■.'■xx-^xx.. V.5??V5: ;: ,-"V- 3 3gg »xVk 3>fl?S?ife/ ' ' '^Är'" :T^^fe- 

(i 6+ 1 6), och han får alltså +1T2 / skade- 

%fonus. Peter ser ÄÄiilÉiWiBiSiiÄI 
■x-:35:SSk 

■-■■..: ' : ;: : :: : :: - ::x-:^ 
■,;;■:,;■:-'■:. K ■■■■■■ 

. ■ :..-.; .; : .■: 

.,.■. ;X':xxx:-x ■ x ■?:«> 

■ ' : - ■ ; ::! . x 

:.: xX:::::vX-:: > *,xy.M ■:■:-::■--:■■: . \yy--\\&s>??yA^^ ■ ■.".■ ■ ■.".■ ■ ■.■ _ x-. n . 


■X-X." : 

■■:.,'-■ 


&& ■ ■ 

.. .■ x ; 


' :■ x:-x .■ 

■■■:-7v. 


M DU HAR MYCKET hög STY 'x _ .-. T ■.-,■ ■ 

i ■?: ; x : x'<x x : .' : :^ : 

iiSäliotliiilare -ä^Si^m^^^MM ■XXX XX- 

xxxx:X'. 
■.— ■ .-.■.-.■.■ ■ 
x: ■:■:■:■:-■ X 

x:- : ■ ... --■::, ,::■. . :■ . ■::■ 

■xVxVx'" . ,.-.■- . . -■,. 

. : 
>:■:■--■■-■ — 

■X : :.XX 

yyyy^y : : ■ :. '"-'X* 
T" ■ xxx- 

, ■ .:■ ■ -X J 

■■;'" närstrid. Denna förmåga uttrycks i ett var 

.x V*' x: ■ »x.x : ' v* x^x*',- ■; - 

xx -:■>:■ :-x-v»j* x '«woMvw??wrt/.v. ^w>.v.r- Ä^Ä*wfl>v^v^^v .^ 

1 1 11 ;t : :xx":' ..1" 1x ;x yWyWyyyV^^^ 

de som kallas siade bonus (ii: 

' ■■ ..: j : - ■■ ■ ■ . : ,;X-- ,. " '.VX' . : 

som består av en täfniiÄköd söm taggs III 
den normala;:skadåhx'Föfll ; iiillkna^din : ISi 

■■:: .s-h-;:; 

;:«s : "- »wmä-;; ■' 

:■ ■ « .:-: ■ :■■ ■ ■■:■■... x : -x>x^;- ■ : ■■■■?■ ^■■■■■■^■■■-- -..■■.. ■•■: ^:.:v:.;.:,:-- ;■;:■■■::,:;.:■■;::■ . mx ■ : - : .- 
höja sin Bli^^^HisPÄii^ ?Hli: 
2 BF på p ^7p sw 5TO &7/ 1 7, :-: :-■: ■■' ,. x ■ 
xx x<*;Xo 

Sf 0+ FYS+Sffl I FÖR^FLYffn. l-x-x-x -x xx-: .... ■»y& :x": :■»:■;< x ■■:::.: : x. ■■"■:xxv: 
::X'x-":- ■►:■:.-: .;■■ xx- "' : v,.i' : '■■' , :.,x;::.'::x':: : '' :: ''''"''"'- : x : " '■:■■ .■■.'' Pi^ii? :|^å|| ■■■-:■ wwm&m? - " : ' ■"'■ - XX;.;X X' X'-- 

. ...-,,; ■:. ■ :. x xx: : ■■:■■■' r .x.-.; %m ::: . x 

JxxS ■ » ■ 

■:'-;;- x:::o: : :ox: :^-x: x- 

■ : ;..- :■ 

x. .-.. X. :.: ■ ■ 'X 

3 : :^ -xx- x': x ■ 
■ xx 1 ' ■■ 


"■:■ x ':' ■ : ■ 

x _ -"x".*. *. 

:■-■ :-x :■ : ■ ■ 

. ■ 
■ . . ■ .. 

: ' : 

: 

;;X; : :x : ,': : ;■-., xxx- : 


. ■ . 

XX . XX- ■ * ■xx : -x ■ 
:.-x :■"'.*' l 

:. 


>--'X'X 

■x--< r ■ ■ :.:<>:::,:: 

■ mm I Q . ' : -- ".:■■■: I ■ -■,. 

■ ■-■: L .Vrt\ X ' .-xx x^"':t:: ::X;X 

: ':x ■;■■. . 
■■ :■ " cfr,*w :■:■:- '■:■" :■ 
7 ■■■ mm® 

■X ■&»»> «« 
^ t" 1 " r "i>"* " ■! ii" r & X'X'X -X m-:: :::x- : ■ xx : :■■■ ::■ , .:■ ■■ :.. x: 

:. x: x 

;.". " : -- 

xx x' •ysy.'yyys--yy. 
>##:::££#;:>v£^ ms x::-x: 
>>!v»:^.' v ■;-:■; . - ■x - . - . ■ V. - , —-.-.— xx——- . 1. x - . '- x* X-XvX ■: -:■:-: :■- 

mm : ; : : 'x- ; : :--x: ; : : ^:--': : : ; x : : ; :v: : yyyy- 
vXvX:- vx->:xx. 

'; yy^y^y>.yyyyyyy. :■::■:■ ;■>: >-■ 
x--:xv: ■v-x-""' £^:£>x:xvxvxxx-: 

■:-:-: : x : :x:-: ::■:':■: 
1 X ;X;X;X: : 

'■:'" x : ■ x: 

,x--,*xXvX x : :-:-■- 

II :■:■ ■ ::■ x-x-: 
'v;;-''' x: 
■x-x-x.xxx 

■x-.-",-,'x— 'A'.. 

:-::■:■: :-x :♦,: : : ■-.■-.-,'.-■-. 3KS5 x; 


x 

■ys f y.- x :V,-:. 21-29 9 
■'■::■ X"' X' ":xx ■■ x ■::-- 

-XXxX ■X'XXvX' 

.■.:..■ :.. 

-: "x "x ■ ■ ■:: :- 
, x x.x.x- 

■ ■ ■ : :.■ 

■ ■ ■ : ■:.. . 

■-xx- 

. :.:X--- ■ 

■ x x ■::■"■:: J : . 
x ■ x xxXx-x ,:. 

■ x ,: ::■:■:: ■:■.-:"■ 

x ::r*vX" j:<»<:t-K^ 


, : X.. ^^^:-;y^:;:;;::;:;^:.J!» : »K. ■-■x - . - . ■ ."." L — . ■ X 


■ ..'x"x:\:':'' : x-. :.:xx 'x 

■x-'X: x :■■ 
v. x ■: $0&^^^m$&g$WW3^$$i$i^ r."i>. — n yyyyyy*yyy- -■■•-' .' ::.v.v-.Xv.::-vx-'Xv:-^vv:v:->; ■ . _ x^ _ x _ ■. _ x r ■ v, vX v: ■:-.-. ^.---:>>:-"r :• ■'■:■■ ■ - '.■■■-. 
"xX >WMt'ÄfÉ;S 

'.—'.-.—■, Ox— 

-y:=x-;:v ■: : :-: : :' ■■>>:■:■:': 
V^xV^xWx. :■:::■ ■: . :■ x.x x x : .■■ 39-47 11 :^x^:x x: 
■ :-x"x>'::: 

xx h ;x: xx:" 
■:■: X'X" ■ . x ■ '.: ■ ■■. ■...- ■ ■ . ' >:■; ■. . .:■' .'-X; : 
■.■ ■ ": ■ ::■ ■ ■■ -"■-: . x 
x . .::■■:■ 

: : 

■ ■ 
. ... . . . . . . ... .... 


; . ■ 

■ ■ X 

: ■ . x-x r . ggH 

-, For- ■ >: :■;■■ 

:v^: : ; ■ ■ . . . — ■ . 
yy,^y 

■yyyyA^yyy. 

"ii:-:t-:y.;;':v :&mm :-■■ . ... .vx-:v 'iWflV* ■ ■:;■> '.-:.■:■* x-: ■ >i :■:- x : 

»"--x*.*-'xO. .-::: j XvXX- . 

■x ;<*, ^-x- 
y.yyy Ijfekall du lägga 
ihop din STÖ, FYS och SMI och avlä|:^J 

. -sa , resultatet; i taåliii IrflHi . T 
■j/, ■.— j 'i"ix* *'-'t"j ^'*\- '''•! ■'■ "*j^I* ■-'t \ , i'i i ii "■ i »"A"i , J i *" J " l t" "■' " : x— ■:■'■. x—— r *: ■*. *x":'" t " x-- ■■;■:-: 

■■ ■ 

:— ■ ■--.' : . xx;>; ■ x ■-:■:*■ 


>&:> ■ 

X 

. .::■::■::■: :*:<-: 

x-, . :■:■. ■,.-■■ . . .■ .■ ■ ■ ■ ■ .■ ■.—■ ■ —■. 

: 
: x :■■: x-xv:-::: 

. . . 

. : 
;■:*/■:■;.: 

■ ■■:■:':•.-:-; vXw:\ 

: 

. . , . . ■■.:- ' r 

.X 

■ :v:x ■:■ ■ ; :-'X-x- 

■ 

' x" ■ ■ ■ . 

X'- 

■yy 


y. x:x: 

■ 


■-yjyys ■:■:■: 

■ xx .;■:--. 

■x> x',-x'?x J xJ'<, 
■'.;-' : .. . x' x. + -, 

_ . x-x -- x _ x _ x T . T x r x _ . T — ■.■ 

yyysssyrxsyyyyyyx' 
M>>}x»>xWKO}V x : 
■:*fä<S^^::.::: .■:::■.-:: 

' X . :-; x ;».«« -.: :. ■■ ::■ ..:-. -:. 

'x |x _ T ^x.— ■ 

■. ■ -L- ■ ■ <;--■ ■ -■■ ■ 


x- . ■ 
■x : xx:- :■ ■ . 

'.i!-:'-::- t . 

. : . 

■■; :: : ' -:X'.' 
..-: . ■.:■ 

:■:-::■ .:: -, 

x'. .:■:■:::■:■:::■: .', x ■ i 

I 57-65 13 : ;■:■' yyy, . , 11 f öRMÅiA; 111;- firfllf Bifil : ^ . 

■ :: : :h« ; :^^ ■ :: : :,::::.-x>';;>i 

>äx — x^x-x/Xvx x-xx-. x i-v-Vo^v/x.-.v"/:*!' x-x;- x:^x x. -. xXxix xx.x ;:\x'X:-:.x.v.* 

■ -Q..-. ■■■.■■■■■ ■ ■:;|::x'v ■:■: :x^ x^^fj^v*:^^ ^yy-y.:- yyyyyy^WS-:: . Zvxxlx :■■■.. ■■■■:■, ■:-:■- 

ner ga under en stridsrunda (detta 
förklaras noggrannare i kapitlet om Strid; 

-.xX : x- '"Vx-:jx : x;.' , : x;- l 'X : .;.;X ■:;.;/: Xx;x;;--'; ♦ ■ '-iv,. ■,- t \i : -'vvÄ- ■;;'-"" ■- vX-.';^"-: 1 ;'-'' y-, 
xx:'x: .-. ..— ,Ox':^ ■:%rX%o:- jR|||||IPia^S|SMJ ^r;47 :.;; : : : 

-■■''-/'"*"' ;.:XX<-x ;;. .; ';i^^J'wjji \ ma*: . '-VJS^k^: t '-'xxV: . . 

§£j+ij+i5)yEnligt tabellen ger det- 

X.;X;X-v.v,;,;"yXy.;"fx + X ^ 'vX;X>;T-.-;T, r , ,;*.; . ;;..^ : j : ib X^XX .,+'■■; XXXX; 

ta en för fly ttnmgs förmåga pmm§> 

åA"Påim-ffåmådeWii fått 20 på 

W&"r^^^mm^MK^ : &mér inte 
l^ifeÄiiilÉI^MÉI si&z dyrbara 

■■"■■m:yyy^:.^Mm;ymy : m:-&:m$$^''- -"■ 

rt-fx-frt; ^•^■^ 
, x-: 

: x 

■x :■' 

. ■:■:■,■:■" : -■>; ■:■:■>: ^yyyyyyyy^ 

:x-:;:v: 

' vWw-k^xäxv: :■:::*:■;■ 
XyXXy : : :-: x >: vS>y /:■:■ ■■■>; --:-■:-;' \VAW> 

: 

.'■ 

x: : 
-: X' . . , 

yyiM ysA\ m^m 75-83 
15 myy, 

::■: :xv:x i:v<;i;f-x,^;--:-:Ax 
■:;:■ :--;-; : :x v ■ -rv?x? ■;; > : : *: ; :* 

. v ■.----: ; : ; -: : : : x. : -: : : ; : ; :v^:: : : v. : .Ä A : <; xi 
■:■: ■:->■: ■:-►>:■: :'.■:;:;' : " : ;-; : " ;v^o ; S-^ Jvt :-x-v:-v^:-^:-: 
yyyyy^yyy': 

^^-Xv/XvXy:- , 
jS>>i?:^>:>i?K.x>v^ ' r x>>->^- : :;x;>: : ,: : -::;:y:T7 : :^x^^ >,.,. ,.. 
xX x: 

■ . :: 

::: .:: ■ 
x , ungefär 5: 
ItMili : - L "" . . "\. : : : * . * ; 'X : x. ..;-:^: i :v:.:;;^:yi'.:v:xyi;' .. : -x. . j^jwlv 

. För; att räkna ut din 

...x-x . -:,:-: ► ■:,- ■.*:/.■ xX-x-, , , .'.r.v.-' x:>vx" ' -. x . ^i<w«AW»5«3h3m ■-., - h :x:':x: xxx' 


. ■-■ 

■ ■■ xxx ,: 
. . x ^Xx-lxx ■■;:■:■:■::-: 

■yh ■ 


^yyyy. x ■■:'■:■. ■ >x^:; ; x!^:: t A<< ;%J& ■■/ " ii?9fl!iv . X^S 'V .v :; x-/ . ■■v"^'-'^:'"^^- '■ -■- :.x.; :■: .«:<o;': : : ; :': 

y-Xy-y W w xfevivi^^y: ^ ' Ä» 

m^'^'"',:v-x.'- xvX.-x:- X-. :' -. *,,.v ,.^r,v^ : vXv iv^vv;;''-;. .v;v^x ■--:-;■ x ■-.-: ♦. x--:xvXvx--,. lili ' FOR VARJE 
YTTERLIGARE+8 +1 : x:o: :■:■:.. -X 

. XX. . 

■ :■:::■ ■ 

'■'■:■.: : 
: 

..XX xx-x:.x -x 
:,x:'x<x*;:' 

■ .■;■.■■ ■■ 


Af: 

x:. x : ■ xx-- :■:-:■::.■.. 

■ . 

■ ■ : :. ■"■i ■■Xx- :-■ ^ 


: :. 

: 

■ 
■ . : :;;X x ■ 

■y :■. -■.■*: 
:: x;x- "xx -.■.■. X - .".'^x-x-.-x-x-x 

.->x»X\ *iYa *y*y * 

■;>&äi:* "y>y'yyyyl' 
. xx-^x: :"::x:: x 

xä: : -x :-:.-■ 
.■-,-.Vx' j '<■' ->rtVx- Vx x .— ■ . pocwa :-:■: :-:■: :vx--X'*:x: :■■.-* ■ yy^y^yy-y} 
>x L -x:- x ■. xx. x: 
■ ::<v:x ::-^/x •:«&>:<< :->x^v>xx: ::-:::. 


M?>j v- .-.■.■■■ .-.-. ■ ■ ■ .■:■: : ",...■.: :■:■:■■. :--: x x -x: x. x . xx'::: x ,. ■ ■■:■'■■'■ 

■A^yyyy. 
:■:■. x-: :■ -::■-: x-:-: xx ..:■: : :o:^vX'/: :■■■ 

: : x : ; ■.., ■■:;■■.■. 
. : .: ■: ■ .;.-■ : 

... .-. y : ■ 

X xxx X. VLx"S T " T x" .". — -x— 

^■Ä Y* . v: . :■,-: :■ ::■ X . Xx ■X ■:x ::' .— . .— L JYAvl : 

::-: .-.—■ ■.-.■ ::■ , ■.-:. 

■■ : :■:■:■. : ■ . 

:'x : x : : : x': : " 
-x.x. :■:. 

■ .■ . .-x .".-. ■ x— ■ ■x*xxx::xxx ■ 
: .■ ■; . . _ :-. l .' X _. :■: // :. V. . X 

': : . ;j ■ : |J ... .:.".: " ■ ... 

:: : .-:":-' 
.- yxxoy-:- X;--. . ■ ■■ :■-:-:■ : ..: .■ .".■.■ x- .■ . ■ ■ — ' *: : 

x x 

:: ' y ■ 

.,:■ , : : x ■ y.--..:--.:. 

XwX" X-XX-X::. 

■ ;. ■ .. .: 

:■ ■ h :^ + : ■x-x: :--■: 

-■■:: .» ■ 

' x'.'x 

:■ x ■ ."-■:■:■ 
: -xx: ... l j «j .j + "x^x^xf.' .'*'. X 

■ -::;:■ . .-y-X'".- - X. ; . ■ . ■XX' ■:< ■:■ ■ ■ ■'■; 

..Vx : x : . ■.x : 


■ :,x ■ . 
..' ". :.- .:■::::.. 

..■ ■:■:■ -:■-:■: x. .. 

■ - VfiVWi . _ x* 

■-..■...x-x.x. 

.■ ■ ■■::■■■■. ■', 
: : x_" x-;X;- L .■. ■ 

: : 
-. 

.x x-:: -: xX x 
..■—.■■ .-.— ... 
:,:xx..x:: x^x x 
..x: . 
.■:>>xxv>:-. 
■:,.;.■ ■ ■ ■ 

J ..... 

■ 

'■':■ ■ ■:: 

yyyyy 

' ■ xf '::' : . : .. :-■■: yx: :;.:;■ : x. : 33* xxx- ■ -■:■'"'" 

:,;x- •yA- ■:-■ y-yy. w i? ■■v : -/xx. : x .: 

:■: . .: x: -- 

: " x 

. x. ■ ■. : rr x. ■ : . -. ■ :■'■■:■ ■ ■:-: _x : Xi . W 


' 
. . 

xxx : 

: : 

x:-Xv x 
yyy : ■■-:■:■ ■.:■»:-; : ■x-x '■:--■ ■■'. !■■:■::■■■. : i : -. ■ 
Xvx-'x:x x »X L.X-L - . - . ttl tt M : yx:v: x xx: -yyy : "i ! « ". 


■ ■ ■-■;■■: ■ x : x ►, :*.-;• . . ■ 
. ■ ■ : : :■;:;. i; xx a . l . . . l _ . : *xfr 

:■.:;. 

. ,:&: :■■: 

. ' . : 

■. : : :: ; x :■:■ x".lx .""x" x T . ' ■ 

:.-x: : xxx : ■■ 

*■■;■■ Ä 

■ :■■: yy . ... 

.* .> 'x ; x : x : ' ■ ;c , x 


;:; : x-:o 

...... 

,||| ;; 
. ■'■xxx-.x:' Kw >x:x 

' 7: : x ■^x^x^Krex-xx^x 

■ ;■■ :.■:: ■:. ■.:: : x ■xx Cm*.' i"*' V* t A v ;, ■. :■ ■ , ■ <:«*> . . ■:■;:■ : x-, .. .xXox<*; ..xx iWyy, '■ x ;■.■:• 
;< x: : :-:■:*;. L.X L _ . Vx' ;xx - : xx XX-X L x 

.":":■:' 
:::■:■: :■'■■:'." ' ■;::■ v- 
.. xxx. : x : rrt n *-— l :<*>;• :■:■:■ xx; - : xx; x-.x-xx ■ : : : x : : : x< :Y x' : : : : : .Vx : x : : .: : 

.vx-x-i-x ■—■■■;■:■:.■:■■ -xx-x- :-:<- ■:■.-■■■ x : . ■: xxx x . ,x ■■■:; . : : xxx T yfr ■x-xx s ■ x " . 
;■ : . . : ,x<ox-x, 

:.: xx 

:-: :xxx: ■w ■ ■ ■::■■::■ 

l . X , ■ ' ' -,.•.'„ 

. . 

"x'x'x : :■■ 

: 

:,a 'yyyyyy .::,:-::■ ♦ ♦ ■■yy* ,vxx"Xs x 
x;x :: 
LDå 


x-x ; :■:". ■ vxxv O ^; ■" ,: . ; FÖRMÅGOR^ 
:■ X: 

: xxx . ;::■ ■ : 
VA ,. ' 

.:::;.: : : ■ ........ ,'.\ 
:; :■■■■ L Vf A*f A\ 'X :: ..'■ ■ ggHMtfl .;::.■.: ; ■■■::■■ ;,. .■:■:: :: ?;■:■:':■:■:•;': l1j/iV|' . . j: . . . ::■■ ■ ■ 'i : M-M 

.: ■ : 

. . . . 


u kan välja att spendera ett val- 
fritt antal BP (dock max 40) på att 
skaffa dig en särskild förmåga, 
för varje BP som du spenderar får du +1 
på nedanstående tabell. Du måste spende- 
ra minst 1 BP för att få slå pä tabellln, 
och du får bara göra det en gaiig, 

Vissa av de speciella förmå|orna ar 

olämpliga för vissa yrken. SL slål känna 

sig fri af t modifiera ett resultat nedåt eller 

11.1 -v-: o c- ro (■■■ O 

möjligen uppåt for att fa en förmåga som 
passar rollpersonen i fråga. '■■.:. * .■....., .. ,. r . ^:> ^ _ -.'.l^jrXvX^X '. 

räkning gör att han rnwW^^^'iå^: 
resultatet 41, men UeWååÉraWWM 
än ingenting. Han sIm;^-tvM£c§»§M 

; bedömer docMatt e n :s/|pi||||||i|Ä 
"Ur ganska m^nåolikfm^ 

så han lat^^^^S^^^^^^^^^^^i 

en slår &|g||jg|| j||J|||^||p^^J|| 

oc^ ^ sMeaXfnh^ä^S^^uMsMmlÉ^S^ 

3 i en ^|^p^|ii^|||i^^g^^g| 

^antecknar detta m fen: del ro 

; plleB;;rnlli||:syn 
ha antingen infrasyl :vj;v:*:: :•:*■:-: ■>-.^'^^-.-. ■^L.' x :; ■:■: }»o>: :■: :■.....:■ :■: „ ;v> :■:.:■ ■;: 


:ok&; :■>>: ■:v:a :;- < 


, .■■::■:: 
hbsbi föffi ;■.:. rann 

:. .:■: : ;►: ---- .. ^ 
ilf : Sjrii£il^S:i: : ::::i s i^ 

.pn :!::ll|iersoJ:;;med:;mörkersyn har ungefär 

l^ÄÄPlriilllom en kätiBBPSftii 
.ser galipilBHiäven när det ärmyliet 
miilt. Det krävs dock en ljuskälla. En 


.;■;>»:' :>■. 


:■:■"■»:■: /■.■:■:■:■:■:■ :* '■.<■'■' ::: ■:'::■. : :■"■': :£?;■ »k-; 
':-::y. 
: >; ■ ■ ■ .- -x x ; ^— — ■ -— — 

.V L b".'»' L :■:::■■ 


!*?*:' c',- o: :;;::;: 


::■■ ■. W^^M^M>lltprfntM0å^^^^^^^^. 

*-:■ := ' ■ '■■■■■■ : ' / 

vill i/Mia dmnäfardigB >et senare. 

■y-^:>, ivsSSi :-:v>::^ ■. . 
■'::■■:-■. _ : :.y: •: --.ivyy-y. 


L _ L _ .' L .^ ■*%'.■: ig natt llr rollpersonen ungefär som 
^Jjijpet är skymning; en stjärnkl 
med hillmané ser han precis som mitt på | 

I J^p^jB^Ä|Mig5i^| likna nd e skymmer 
likten helt. Vissa besvärjelser : i|||l^|ln:;;; : ■ : ■ L-K^Lv.*. 


rt«v:: -.:■ 


io x b x {k-.VA'.' ■ >::■:■:■:« «:■:**} :,y:: j"'--j--' ■JÄVJ ■■::>: :.-:■:■. ■ \ \ w?»> ::::: »x> ^;-x<s ■ . :: ■ ■:■:■:-:■: \.. 


. ■■■■►: . : ; ; ?: >y--i : : : - . :.:. . ■:■ ■: 


WNgKV» .'■*::■;::■ ■ ■ *:■ :■:■::■:■: : ■■■ ■ y: y A -V ■ :■■:: yy 
:■:■:■■:::■ ^yyyyyyy ;: :■;-: -y.<y: 

yyy : :■ >wÄ ^§-r 


yyyy-yy^y'- ;;. : ':v : ; : x" ; '. : ' 

. ':■■■■■■■■'. ': : "":--:' 

■---:;.-.;-:-- ■ 

,'■ ■ : ' ■ 


———.■ — — - — r - 

, L ,-r'. L , J ■■ ' ' 

. .' ■': : ■' 

■- ■■-. 

:; : :■ :okc : blir alltid bländade dubbelt så längli 

: .■.:: : yW:y-yy-'y ■ ■■ -mm-* : - . : . . : ■ ■ ■ . % -' ■ ■ : - : .' ■ ■ i : - ■ ' ■ ■ : : l:Ä : iii|: 

Iifiirasyii ^S^- :o:Mf -*-* T . + x _ x^ T ■K« :' : v >?:■;■ -.„■ '-■;■:'■ :>y. 

::■■■ : : ; 

:yyy<y 
yy\y-^v^y .■- *-. _ . T ^x^- ■■■:■:' ■yy yyyy yyyvy, 

.-.■.■ — ■ ■ 

:'.'■- : ' ::■. ... MOR Kl R S V N 
OCH INFRASYN '. ;;:■:■: yyy: 

■yyy ■ yyy-yy* , >ysyyyyyy> :■:-:■: v :v oxr *:: ., .,,.,, ».■"<-» »nv o; ■: Exempel: 

L L L . . ' _ ,.■■'■■'■,-'■—■" 

Peter väljer att kära spendera iBPpå b '-xx l'.V.'.Vl J ,' . x- . . ■ :.■■■■ ■: 
. ■■■■■ ::: ; :; .XL . »"> 

L ' X L' L _ l' ' Som r és ultat av : eri Is ärskli ilBHÄieäer 

»a : att;:nlri ilmv:el;'viss .AB' 

■■;...■;■;■;:■;■:'.:. . ■::-■■■■■ ■ ^ .^v' : - : . + - ;:-:J:-: : :ö:*:ci::. . /"' + ■■:■;■■ y-* y "A ■ yy " < L 
infrasyn 

EnrdibersoåliieJinfrasyn^Ätfttormagati 
att se värme, och linldärför se bra även 

■♦*%- v>.v; Oxv ■ v ' ;:-':%:x x'-iv ; :' : : :; : : ' : ^:' : v: "; :; v:V ; . '," : :- : ;-:-:-'--' : "- ■■ :;v--:' v r""^v'. - : 'v. : v,v^i^-v.* " ,Xy>.> ':v x ; 

giil^ljimma, rök och liknande. |||jg 

v["i" ' r x ■'-■'! r !"^>^-'-..- ■; + !"",.,-' + \"v*J%^ 'A?'*-**"*' t utt^Vv c,*!''"*' + 

blihdllllvilfreml starka värmekällor. 

:^ w';^^; Vx,-x.. /,., x-,,vr^Ortv, *.v-, x- f .„.".* v'..v ■ ..■'„a:^ _ ■■■.-;:.. - ; ■ ., j, . ++ . v . L . x. x .... - ' yy ■\ ■;■;-■< : - 

.' L ' 1 X L L . 
L LL-.-^x". . 

,:-yy - yy f 
y-, yyyy: 

L bL-X^.-L-X-X-L V ■\ * ■yyy yyy- ::- \a ; ■ ;■:■,. :-;■:■» ■.: :^' l-:^ ■ ■ : - ;: -■.■■■■ yyyjyy ... yyyy.- -., :: : n 


A-A- . : ...... ■ ■■: 
:"-■:: -A «7RSB ;;-:■: '.. y-/Ay--Aj «*i .v: '<::. ■r-JT;^ .-. ;: , Wi ■. T x _ x^x n ■,'.■ ; : ;:.-::::■:■;: ■■■; . ■ : .-ib-'"^;-;::- 
:,■ ■::. w ::■:< : :■: ;:■■ «*>; :*^xc? ÖXvÄ^ .■x-L n ^X- L T ^L^- ■:::■: ::: ■ x:. ■ 

x Vx - . _ x _ — x n i^:cp«o>:w:- ■ — — 's*-f' L L L ' XL smi ivxv/r:: 

'x' ■ .-.■■x 


:: ■:►::: x :■■■::■:■:■:■ 


■-:■■:- : 1 A ,v::- .■.x--': ■ :■:-: /: -: -:v: ■ : ^^V:>^ ....... .. ■Vx- y^yy .< A ' . .■.'-' x' 

: :'■ 
■; : : - : 
.■-...■ 

■ x> n ■ . . ■,,, y. 
y ■ ;■■; ■ ■ 

yy.y 


:, '■■: ,::■■ ■. . ■. ■ .■ ■ - . 

■ . ■ ■. ■:■ . ::■■■:: :■■;. ■ ■■■ ■ ■ . .. 

:■ .. ■■ ■■ .■■ :■.,■■:■ .:■,■■::■-.. . ..■ . ■.--- ■.■■.-. 

mm 

■. -■■■.. :■ ■ ■ ■ :■■ ■ ■■ -v:-- . ■■■ ■ ■ . ..■ 

■::^^: , ■■'■ ■■■■ 'yyyyy? 


•■ X ',', 

LX-L L ." .-.. ' X-L _ 

. ;'; ■ 

yyy : ■ : : - ■ ■■ 
:«$&K:-i ■ " 

■"■;:;.:■■ ■ ■ r ■:■• 

b .[.x--." 'xV v'::. 
h>'*A\yA Ay/ yyy: 

ymyy-yy ■■■■■:- -i 

i'AyW 'rf***". ."- V ■ * ■ ■■*"■] 

- ■ .: : :■' 


2f20+BI b. 'Mi 

i-: ' :: : :': ■:■:■; -yyyy* yyy! yyy ■■ ■ :■ -■ :oko; K>yy- ■. :: ;■; . 

X L L X X .■x...x n 

:::vx: 

. x l _ .- — x _ l' 

y: ■;-::■:■' as-a* *Vv 

■ ' ■ ■■...... 

■>x- f -,»x-*',- ■ „ 'x-,' 

■ :■■,.■:■ ■ ■ :: :■ : ■ ■:<};■;■■: , *av -y ■ ->: ,?>; c*>::y; : x\':-' x'^ L 'x-X _ X . Vx-X-LX yyy a yyy y-yy ■ A yy\-y ■y-A^,: SryyyyA*y yyy 
■yyy ■ . A- ■: -yyy\> y- 

........ 

■■ :■-:.: 

:, ::■:■:; '-'#tt. •■yyjy -yy- yy y yyy*y-< 
y\y-y,-y A x A v : LL 'x L L J .' . ■■ L yy< xtÄy?t<- , yy. 

mm* . m. . x'. V l ;xs£x: :i<: 

.. xx"x .X L .".X L 

:*:■::-■ >,«*<:-: 
:;:: j ;::x-v 
; >:;■: ,;:. ;-;■:■. :'.'x'-' .■ ■ : vjSv 

■: ■■::. ■ iisS:j« 

:::xv:v:;,:::: ::<vXv:^ 

*Vrfx-X _ - _ X-X _ X-- _ XX . ■ .---X-L-L - 

■ \ :xv;:-' H a y--:- 
■, ::■■: ■■ ■■■■"- *yyyy '■ : ,,. : .- L V -w- - 
■ ■ ■' k? : ' : : 
: : ■ Ävx: ■ ■ 
: : .■:::■. : yA: . yyy: yyy/yy 

A 

........ ...... 

: -.;;-'. :: - 

:-:■;;:: yyy yyyyyy y :: 

■ ■ : 
■ -■.■v;.: :; 

,■... 

:■■ y:-yy~ .yy.,\ '.'.' L._' • y-y . :■:.■ 

L LX L ' ' : : 

■ ■'■■. ^ .■ • 

yy,.-''[\-:- :■:■ :■:■:-■ X*X 'b V L 

:: :■ yy ■. vmw x-: x ffiW^W yyyy yyyy: :■■:.:. b.:,,-' ■x" J ■■■:■' :--;-^ :■ :■:■: yyyy yyy ... : :■ ■: ■;:.■.■: ,V"x< l _ ll' x' ■ . ?A < ^. 

■ ■ .•yyyy* vyyy F Ö RJH ÄGA '■■-:■'■ '■;: ■ ~.y : 
yyyyA^.y.A ■,.■■,; 


.;.:.:■ : :■-:■:■■ ,x ■ ■ ■■■■-. yy 


r yyy\ •yyy.-,. 
. y;.-. - ■■■■:■ ::: ■■v;-"" . .... . . . L '. . , x, ., ,..■ : yyy yyyy ~. IDn får -1- 1 på ditt F V pl val fri 

T sek un där färd ighét (ej magiskol a 
eller besvärjelse). 
v ::■: ; ■ .yyy. ■ 

xx l Vx .-+r^ ..■ 

. : -:■ ■: ; .♦; yy-: : .:■ . : 

... 

:■: a yyy. yy.y.. ■ : ■ ■■ .- -i.*> ' + '\:'^:;- It W l " I n yyy .yyy< ■A :■ ■ ■:■ y : :\-x' yy y. 


.^BEREST. D Ul fåiii2^||i||^| : y.y 
•a yy ■ ■ •yyyy. yyy yy : yy. . yyvyn-yyyyy- STIRRANDE BLIGA Du har alltid 

y^'^^:y: : '-'--y:y.yy ■'■'■■ili§'' ■^•^g; 

1 1 på (SE i HypnÖtlsef a . 

' T r Jx' ^ -^^ -nr . * 1 1 x O 1,^\* « x - x» xl xl _ .-xx-x-.'x-x. " ■ ■ ' ' T l t - r ■ ■ "J '^^ Oj— 

^v x, '.väv.. v.-Vx' x* Ox. -l- '.\".'.v »x'\**:-.'*l»>** ^ xy,-,*x-,-, TT b"b T b'L'\ - " :■;;■; 
liiL/, Uti .w; »KM) 

^"V L-X^-Jx 5?KW»Ö A*y>ysyyy-y< A-AA '•yy - 'AAv W*ÉÉ*A ■ X L X T . _ . T Li _ L X _ . T X- f.V^.'L- 

. .: ■. . . 

rCxxV.X .'.XX".' -X-L . x ^'x-x^^-x" A'm'x^.'Vx^'Vx"x-. x .'x"x'.'x L X^'-' b^~" I 

: ; x-,<'X:vX :■:-: :■:■': : : : :■:-:-'. 

+ - .'^* _ x _ x r *-x T ^.- T _ C + _ "r-r' " " ' " L T |' " " ' 

'■v^y^l^^yyyA^y-^ - : 

X x' X L L L L L J 1?X ".' '. . . ' x" L _ | X / 

s. ■ -,\'x*- *x' '0.w< \*.*y.' + ^.i.^:^*. - får +3 på FV i Värdera. 

X .'x . X X XL X x'.L X X^ r x"x L 1 L . ^ \V. L *. L L X L * X^A " * 1* L " x" x" X * X L X L X X X b X X X _ . _ i *\ . X X _ X ^bL _ X _ X _ X .T(t T . T x" L ' T ' ' { " " _ L "■■ '.■;;: :■, ...... Il fnYiYfi ^rkAM*«.LmM**AA*«**A*A ■ : x^': ITÄRKA::VRICTIllDi.ffi 

'«k'oj -:■/ ......^a-/*. ^*a^ x t w v , + l, .xl x,v ,*-'"'?, yy\,j !:*:♦„. . ^ c v-^" 1 -\>- — *v ,\ •*■*-.■ a.a^wM' 
SK ■ ■■■ . 

. : : . .;': . 

A ..'■:■.' bbb.x'b .;■.- : ;.: ::: 


Geografi. ■" y, yy- 1 
y-yyy 


■::: ; k*i*:-:-:v; ■' XXLX, ■x-x T - T x _ f 'l ' ■ . ■ T ' 

■:-::'v;---;-'" : "-' ' : 


■ x" x'x :■■ : L. ^ X~. .' :. : : -^ yyyy. •: ■l : rririi n xlxlxlUbh i . ■. ■■:■ 

Ayyy.yy-' 

yy : I E)u får automatiskt EV 

■ ■ ■■ : ■:■■■:: .: j 

15 i att spela ett valfritt instrument. ::■■■■ 
>y 


.-. ■ .-. l:"'l-'--*"— -t--*- l 'A yy, „ L x' •y,y :-^yyyyI ■A':\y- - 'ySJOEARARBlKGRUND. Du får +2 
/på FV i Sjökunnighet och Navigera, :■ 'Av ■ ; 
TFV på Hoppa. ■ rX :v>:-»:X'>:'X* \*yyy yyy. 

" .jXVx',' .x L :■:■.; y-y.y ttyyyyyy . x"x'. xx _ x 
y^;-yy-'.--'yAyy^yy,. : r y. .... -y<9 \ ^W -X-^ 

ilf-medi.' i 
;x: . jxxXv: ■x-x- x*:*: j.^ , .w.wa;.;.v-; &$& yyyyyy —r , tt™yy*yy+rv? , +r 

■ - : ? ■. ■.;..- 

yyy ,: yyy. 
yyy .— ^fWfxbTT^Wxf iyy y..yyyyy----: : - 

i^A-y^yy^.v^yy' :,; ;: :■;■: yy^yyyyyyyAv r '■ .. ■ l:'.-; ^L ■X-x.'. ■ rLAGKUNNIG. Du får +3 på ditt 
IV i Ädministrälön. yyyyyyyy,y.: , : ■:■;■;■:- v ■y. y - - ' -T V^ V j- V~-^- ' V ■x-xo: hrt^>A^^t/|*^ 'l jA xX. X v-: XX. x : >>!x-.:: ::x--x.-:- ; 


■.X _ L .L _ X L.' .■xxx -: 
... ... ... . . ( ■:■■ ■ y. .-.- L . ' L _ l' 
■X- ,.,■ , . ■■ l, ■ :■. ■ . : ; ■ : : \Vm *■ ■ "xx' i!iiirJii:lÄiM ■■ ;■■::■;::> b _ * L _ ^X _ X-X ' :Xl ^xX-x-x-: m yyyyy : 

.■ _ x _ x .■.'. 

yyyyyy. .- *. ■ 

. . ' : : 

:■■:■' :■:. ' 
. . . . .... .A*A$ ■: \ :; yyy- -■■ 


^- i ^ti y^H ■l ■ ■ :-x\x;" 


XXX ■XX/ :::xX b>"> *yy* GAMBLER. Du far -f 3 på dilEV! 

1 Schack &c Brailpel eller +3 pl ditt 
EV i Hasardspel. ■XX . L _ L _ —XL _ ■: jjläpen :x-::-xx'i'X>^ 
yy:'yyyyy x ■ x^x ;yy,-. 


■:■■■■ m. : yyyy Tx-l-l' X - . - . yyy ;. iwAtt ****** *X,y>> yyy -,'x>>:;. yyy yyAAAAAtä y, . y.*y *flY*m x:': ,■ x ■ ■■-^AyAy-y - - yyyyyy y\ b». l Xxl' :: lX/xxxx 

■x:' y. ■:: 
■yy... -yy.y ■ 8 SMIDIG KROPP. Du får *3 pi EV i » x ■ L ■ ■ ■;; ■ ■ : ■ l aAja : ::■■ Akrobatik. . x* V^rt ■» "x" ■ '■ 


. " ■::■: yy, ■x ■ : : 
.vi, . 

: ■ .:■■■■' 

.-.vxv':'" ' " -:■:■:■: x. 

■X'Xb':vXXX'XX'X 

Tx"x * Vx-.i^X- - ' L - l'l - — x'.^*^ C " 

xx-: 


irferrft L X ■ XX"X :■- x:^.:: yyyy<*y - ■'.■ L V L . "bPf ";v MOTTÄGEIGT MEDIUM. Dti har 

■ ■ ■ . .:■■'■ 

alltid ^%^^^^^^^0^^^^^^^M 
då du är den passiva parten. .... STORA ORON. Du ha|ol|rmålt 
stora öron, v]\^^y^-1 i KAR, 
men +5 på ditt EV i Eyssiä. ^^HOBiYIST.Dufä 

ZmyX sekundär f^^rali^ffi^s^^É 
eller besvärjelse) som du i sä fäll kan lära 
dig från början. :■:-:■ x: ■ ::■:- 

■ XL ■ ■:x 


:xxx; ■■■ L y .:■ . 


x'?x yyyyy^fiM : x-x:- l-l^ 
■raWK x 
yyy,, * yy. : 


yyy-y- ■ 'Ä -\a xx :x: ■■■:■■ ■"■" 'xO^^.x^X ;w>;; X^:X' XXL-XX. 

... yyyyyyy--- : fS» 

■■:-";x:i::^::;.-- : 
■ ■ - - ■■■■ :■■■' ■■ — ■ -— ■■ ■ - . 

■:■■■ : " yyy-y-y< 

.yyyy-y . y.y. : : : 

L.XX XLL' ' 

L <:xxxx ■ -xTT^ "-v -*r->^ L ■ L. X 

... 

.'^V.-.-X^L L ■: ....-'. l x l ■ x- :,:■:•. yyy: -b^^i-T-x-^v .VxVT^v:,' : 10 ■■ ■ "-. . 

—:^y:r 


..■ ■ ■:■: 


18 BRÅKIG UPPVAKT. Du får +3 på 
FVi Slagsmål. 25 STARKA NYPOR. Du har al 111 
+3 pä CE i Klättra. yyyyyy* L LL . 

yyyy. : BrSiq :■ *X : •yy. Av ' ■ ll'l 

■ : UPPVUXEN T ÖRTAGÄRD. Du 

får +3 på dina FV i Örtkunskap, ■ ■22S1 flTffl ■ : . : ■ .■XXX..X, ■x'. Giftkunskap öeh Dr ogk unskap . 

, " ■ ' -l.v-x^: ■■■::"■■■ l x ■ ■ ' "V ■■ ' ■ ' .■ ■ L . ' ^ i il xx : MATEMATISKT EAGD. Du får XX'XX- +5 på ditt FV i Räkning. -j QGOURMANDPONNÄSSÖR.DU 

'■■■■ ■"■[■■, 'i x 

dylikt och Vet det mesta som är värt att 
veta om mat och dryck. Bra for att iilli 

ll l ■ l '^'^^'■■yy-yyJy^yy ■■■.:■:■ nera på oliigivninseiill •yy,y, yyy- A 

■■"""x:- ;;« , ... .x a .: .:: . O ^HÄNGIVEN STUDENT. Du får 

jLm^^^^^^^^^^^^t^ magiskola 

eller besvärjelse). Om färdigheten har 
någon begr||isning |}|3ffl||(i|| : FV du kan , 
få, höjs iyf^i^ll^^^^^ffi^ med 2. .. x :xx:;:- :: yyyy ,-yyyy.- 
: x äfti x-iXwx: x-xxtx*^. ■ X _ L LL' X Ayl y.-yy 
yyy yyyy yyy. 
x:x;:x yyys yy. : ; ■ 

■ l' ■ xx -yyy* . V" X _ -^X-L*. ■y-yyy ■-: ^X.;.y,;.. ■.■-■x x-f-l^bf "xV LX A ^ijvSé. i '::':x 


:,: 
■---■.■ A 

■ ::,o::x. »>:< 

\. IXXXX-"*- 

.VixV.' X-L L L ■:■: : x . : ..■:. ■: :-:-yy 

A<yyyyyA-: yyyyyy 

^:x- . : ; . 

■ LX-X^X-X^X-,', \ :v>: T-vX-b-XXiX- 

WJAW x f"x'.^x- 

ll -x-: ;:;;:x^ ;>-,->xS 


X - ■ -X x',: ^X»> :v>. i — 1 :;^ p ' ■ h "i"> *»h VT »" « I f < i 1 < *>x^^ 12 

KONSTNÄRSSJÄL. Du får +3 på 
dina FV i Förfalskning och Målning. 

: P .. Mm 2 A H ANTVERI 


dighet. får +3 på FV i 


l-XX' A-AA- ; x:x- 


x:: ^ ■y.:--. 
■ 
■.:*- ::: ■ -AyAAy- yyyyy-.-A ± V.--X-- ■■ ■ » ( .-;;}-i;^^:;:'^;^ ^'■'■■, 1 - yy-yyy :-. yyy,. ■ ■.^X-% ■. ■ X X - *-. ■ ■.-X _ x'x'bL r x-.-bL*x r x-L | 

l-x-xxvx: x :^7TxWT^ ; xT 

■ : :: : ' :-y.. ■ :■■,., y^rry y-yyyy •yyyy 

:-yy :•: :-::• yy :. 

::: ■.: ,,: ' : . y - y.----,*:-- ■■:■ ■- 
yy',yyy. ■ x'" 

yyyy ■ . . .: -yy 

L L i" ■»" •/ ' 

L ' ■ :XxX ■■'.'.. ■. '■. 

L 'l L'. h L J l' fXfMl 
||9P'CSiiiliB|Sliedl^Ä#" 

p|i ( i|p|^||^||l||Ä^pfet har du 
ip-5 på din KAR. Fungerar endast på yyyyy . »— ■ * r _ L T — T V 

■ X,X L L :-y,A- X L LL'' , 

-;v-;x-:a:-i:" :-.,-■: x;* ::: ■: yyy-y v. ' yy... : ■■:; 
■ L _ L ■ L _ L _ . :■ * . ■■'<<; y.A\ yrttAs yyy. ■:- ■ 


. y 
yyyyy- : -. -y. yy . . . XX X . L.x' 

■ :x- -x -. - ' :-x; >Xv>Xv. xx,:v: ■ :.;■:;;: x ; x : 

xxxxx ■ ,.::■ ■ ■■ x-X-v xx.' ■ ;<:■: .y -... ■x<xx- x 

iVt L X 1 L .' 

: ::■ :■" : xxx L.' .. _ " xxx xxx ; / ■ .,«■ x-xxxxxx: 

XL <*l' L..^ L.X L . ", T x" X " b " . » X _ X . T » L. ". 

xix.-vx.x.vxx 
,.::■ ::>:;■: xvxxx ;■:■:■; 


: :vx x»x '"-" ■ \ ; :■:■ xvx ■K? vx.v xx .->-, ■:-:■: : ■ x ; ; : . xx-:x 

■:-:•>:<<:: 

■ ^ : : l 

■ ::■: ' 

xx: v:;:*:::: 
xOx^*»w>x». ■ VJtv/i xxxx 


xx :■:■:: : ■ 
: '■ »:-:■: ■ 
x sys :::. :,-: . :■-■■:■ 

XvXvl : . ■;■, :■.;;■ 

xx.- x >,v ■:■::■ :: 

L.X L L X L _ . Vx _ X. _ X-L L ' . ' x" X . 

X-MvXXv 

.. W . -av ■ ---■-. 

■ :.■■:■■■ 
-,,■ ^XxlV,' : :\ :+ xv å^ ^ -XVXVX". >;-:■.»; -x xx . ■:■ ^x:x:-x x-x ;■>; 
v^v :x *x-- >*xxv ■ .x.x, x. . 
xx x:xx w :x . xx x xx xx 
*;:■: :-:■>;:<*:. v. >:■*-* 

■ vis. <^^■x^o^ v^i"t*-*j 

"w>.j*K>.v:n 

x-: .v< ; .. .. ...... -x. ..X L 

■■■■,::. xxxxx 

: :vM ■ 

x:v> L. x x . ■ ■■■:.■■;■;:■■ . . x. 


:■:-:■ tt> -'■: 
xxxx :■■ .: -x.xx-x ;-: 

xx'X:xx ,v KtaNOXA? 
„w. : .vx*xx x xtf.v v : .s.vxxvx 

l 1 Vbx . xx x-x-^x-x-b - x-*Vx-xVl \V Jf." ■ X. 

, *tt$ >x:-x v , , : : .-k . \vxsjko 

'x "X-X"* X. L.. .". X _ X _ ' X _ X .-X- L - .-— L " X _ L " L X _ x" . ' - 'éSSääS? 


L _ . "X-X - ! ■ X _ L _ L _ . WM ..OX- ■■■ 1 . xx-x ■x*.'x-x-,-xx — x,-.-'x ■Vf|V?TW x-xvx ■■:■■ 

■:■ -. is .; ■■ 

xixxvx l ■ ,, — X .- x x ^^■::-^ i : t 

. ■■::■ . 

x^^xTxJ, ■ -x- ■ ■„: x . Wi«J5J ■ 


. . . ... L _ -X X.X L _ L _ 


:^s^ :-, : : , ::■:: :;*-: 


■■■■■, - x ; ;:->;;■■- x :■, . ■:►;; - l . . - l . : ; >: x i^x *■— xx". T »' + 

:x-X' .■■- X' X ;*X« X ■ 'X x'1'x ■ »:;■: ■ ■ . . . : . 

^xo: - »ftj ;vy. : ■■ : ■ 

" x x"x">x"^ 

;'3>Xh 

; : x- x-x ■ . ; 

xX ... ■■ x:-x' :-; :: 

: ;- : .',:. . : 

--vx^-x- . 

. x-x'' xVx ',"x".x"'x'.'... 

. ■-.■.■.■ ■■ 

x: " ;;■;:.: x-: x : 

I X-XL^X ;;;:;; :^-X' x: xv: :. x: xv ; 

:vx.':'X:'"'X- n 

■ J x.:: 

x:.x: : : \V.'-:::, 
■.- L x,\-x , ,-,r , x'. >XOJX^X^ - -^ L - L - ■ 


''-; a >"*:■: "" '■' -■x; xx- L-.^^Jf J" :■: :; X L ' X 

. x .'x x-^vx-: lyirti ■ jV ; X'X X- x". ^x-x^-l ?*rt"^f" '^Jl"l' ■ -xX-,'Xvx^:x . 


'■: : x : " : x : --;: 
: x ■:■;: xii-x^xo: >:^x x x: xx .:: xX';: .,-■ x,. ;:«■> 
x ;x^fXx>x<'X xx xx x x 

:'x-X'Xx;x : xXIXC^ VAWH ►x». x ,:&,♦. 

: ■■■ : . 
.x :x: ■ ■ : l 

.XvX : x : x':: : :vx\ : x medlemmar av samma ras som du själv. i ivXv"'X-:x : :■■'"' 

■ :x..,x:-,: ...... 

ZW :. ::■-:.:: i ■ 

:,: :-x :■::::..:::■ . ' T ^ 'x-x^x ■ ^ . ..ox--: ■:■:-■ 
XX X X 

x ■■ : : ,x, : x: : ;-: 


x x: xx x: x ^■x:x:;v: : : ■x- : r . T ^x _ *^ _ ^x' ■x;x'v; x : . 

L ■ X _ L. ■. 

+ : ■;■;■ ■ : - : -v x-:-:-> X L - ■ X, . X' XJ <d **&?** tf/ ] (wBBB^Hl ÄÄiSU^^ ^■x-:"^ x* ■ V LX4X _X-X-L.'x' L L 

j :-:x'x xx- i-;;X ■ x: xx- ■;■.■ ■:■ ■ 

: 

:«?'■■ x 

xv:.;/.; x .■■-■,. X x-:*: . L - .- V" _ L-L _ 1 -x . " X ;.xv ,xx-;;' 
ox /;■ ;'XXv 

,/X:':':''' x FÅW5Ä VXt ;*X;X 

x:.x :; 29 V XX . x :- -X xx :-x 

,'VX»vX' . 

;;v;.v:^vXv\ \\\\- I |i|i|i^iii' för att lar a d i| Siltlllll 
instrument och Sjunga är alltid 1. 
i^x-r ., ','x , ■ liafiaiÄSlNNE. W^ial Bl 

v.v/ ■:':™::-:x^^;:- ;;.■>:■:::;■:■" :x,x ^.y : . DJURVAN. Du Blir aldrig anf alte| 
av vanliga djur, vare sig vilda eller 


L . L . . t fffir-ÄS ;«% :■>" x->^-v :■>:■:-:<>. -vx-x-;- ■>x-x;X'x:'X"Xx" : ■■■■"■ — -' — :■:■ :o : ■ ■ - , ■ ,-. - xX. X.:.: :vxX-xvx' 

L ■ ■: . ,- x-. . x- L ". !'X"X :: x ■.■■■■ ; •vy: xx ::■; '* XXX--X >XxX- x ■ : 'X:; x 

;y.«;v; x-x- -> " ■ " : .. ;.'.'.; x ■■■ . 

t XX'XX.\X ■ ■ »■-'-.ä,-^^ 30 

' '■:■ ' ■ '.'.".'.V.'. :-.,x:'. ■:--:■ ^NW nWiWÉAxWwi 1 
... ~: x- ■ ■■ ÖVERTYGANDE TONFALL. »Il sm. _ &x**i 
: C -x: *i^x li^iiAIlIAEAMILJEFOR- 

. :"■ . . : l . . . . . : .'. . ' (.;. 

. Du ärver löii 

llllllil;iilt 'Startlapital ." : II tama. .XX". x ■.■; ■ ■■" 

■ :;: : 

XXX*. 

L L _ L _ . _ L. _ L L 

■v :'X-,'X: 4«Ki :■ 
i x :v: :■: . x x. ■ x- 'X "■::■. x x . x- ..'■' : 
. x ■ 'X':x' . . ■ . * , , . . x- 

xx;:. x x: ■ L. L X L L X, 

: xx :-x- ■x. . . :»x VrV. : |-x _ x 


iV) V"* ' i 
: xx ■: ■ ■ X'X x"x x-»*x ;■:: , 57 x-x'x;,x ' ,-— J-. ". ■ ■ _ X _ L ' vX ■■■ ' X^X >>w läräitid +3 plIBtÄllllillBIKil 

X :^»>f /x : .*>: : x X ->X 'X;vX ■:: :-..";:' ■ 

XXX'; V : l d X X >X XvX;X ;--";;; ,, 7; , :'/ , 1 ;; , : : 1 ;;'-' 

lilifalillliil -:x : ' : '-x":- ^i^x ■:■:■; .". l Vx x"l t . ... . _ l' ■. GOD HÖRSEL. Öka dina EV i 

:. . :. ; h :. ; :X-X: ;. .■:■: : iVi ,;X; : X-. !';X ;_X X;X;X- X ,. ' ! .. ' ' :: ' L - L : 

Uppta c la la ra oeh Lyssna med +5 x: x:x 

x^x-x." Xv^ x . ;■ ■ ■ ■; :x xxx ■X ■■.-!■ Ȁ ::- Xv;- X' x. . xox , ■ . '':X:X 
:■■ : -x: . XX 'X. ■, Vl"l V?»'*' x*x'x*b*^x"x"* J . Vx '"x" T ". + x"x.*x'X"x ' x"x" . '-'- x" rr->x- :xx>x !:-;x- 
MiillLllIiRÖllHET MED - ■- ^»:w: (iA X' x . ^x-, : 


xx-: ■ L L L _ ■ ' ^ XX :-:x : ... :x: 


■i -/IX- v/vXJx'" „v:V ; X-:-'X : "X : XvX' ' 'X 

bedöma avstånd med ögonen niiil 

■ :■ ,-x'x:-^ ' H 'X''-;X ■■■-V^ j - ,,x- : ;;x : x;: : x ; :-.- :-X'-v^ 

t ...... ..... . XvXvXv.-'. 

5% felmarginal. .;"■■;;";: : l . ; x-x-/x>-^' W':x^: : J*:Tv"Xxx-j 

vapeniaraighet. |B)^pl-|Si|^i|å en valfri 

xi ,',Ji]^x ^x^xlovSxix^":^ ^:';x;x:-x, - : !V* x- ' , , f 


... . . - . .-. 

:'Xxxx. x:ox. xxx .xxx: x xvx * x .:::;-i\-::,:::-;:, xx 

;:■::■ ■■ $#&#>£ .. j ": : " . ■" ■ !'-- !3 "' ' ■ :: ' .. ' : :i'.x- ■■■■"■:" 

I TURGUBBE. Du är tursam och 

x- ':x>.x:;r"y 

■ x x™ " xx. ■■:-■ 

kan alltid modifiera en GL med+1 .■ ■ : 

' : x: : : x 
.,■■>:: x 


x ; x xX,". 


•ttf r * ^ÄW^ V :::. : . 

X'xxxx x:. 
:-xx:- :, x: x >* : v- : '■X X'XV ■:■>■■:■ : 14^™*^iVx, X'-v-- -X"X'.. MfHM ' x*X"'X . ; 
■:«">JK' :x 

.V..'-'.' x,- : : ■:■>:■: ■. .:: .^x: 
;:.wW XvX^^, f"x .^J"x b"rf XJ .v :tf>tfo* *IIWII M X'X -X '. :x.'x : : X "x : x ■ ■ 

: x;o: ■ :■:: X' ■■ _ . L .' ^ .. X. . . X. X." L...-.- ... X L ' ' ...■■x '* ■■■: :-:■ . . . . ■ ■ 


■ 
■ .XvX ::- ' ; 3 Äsa fort du ^|r| jiÄHJgillg r 

I L L . X r xx _ i X x' L L ,'A.Vl'.. L L 'l'"'', - t _ _ ' ' * 

De ssitöm får du + 3 på dit| ||( i S j|Wga> x>x. 

xx . ■ X 


jli *^/ (lTl.illilSI^iiiÖr:: vilka) ralef;: 

:: ..- ■ : ",- L '- :: ^v^ v "X v" : ;r v; : : ^ L v v-,\ l/v^.. +: :x- : x* 

din IÖIK med +10 när du bar med lessa ... :x: 
xx genom att spendera en PSY-poäng. Du 
kan inte höja CL mer genom att spendera 

i . '"* Xo5Köi\' . ' . ^ - j' .■—■■-—.■■-.-.■■■.—■ . . .-. '-»i *xf 

mer än en PSM-poäng. PSY-poängen åter- XX :«? ■ : :xx.; 

_ L ■ x' L 

-:'X^: X, 'v :<.x 

■■■:;■: : 
: : : x: xxx : xxx : 
>#$@$ 

X X-'XX'X- 
r XvX ■' :v-*X 

:■■ r x : xxx x: x. 
:x x x x xxx^xxxx ->: :■' 


: x-xx , : x ' :x;:x; ■j;.'XX- 
:; ■x:-vX'-x, '■■x-' ■ :■:■: ■:■■ , ■ -x ■ \ vy* -x^^x->>>>x*x^^r-x-:o^^x*^: — x*-^ „■ ' x<ww» ■:?x"x>x 
X',o:x*:v É rx-r x;x:: : Sj: xx, *x*x--: L _ L. . Vl' 

■:-X'X- 
X'X::- ■:,.,,, . : x ■ ■" Ebb ■ X. L 


: 
■ x-: :■ X" :. :■ xx 

■ 


■:';■■ ■ ^v;'*:;^ .. ** ■ \':->-^^ ^m^\:- -^ ■■■■/■■■ ■'■■■[■■y\- ■■ ' : x%'x:M^.:.;- x 

X .x^^k- ^^^fc ■ ■XX"X-X'-X X^ v y7vi 

vJ kJ EV i Upptäcka fara och Finna dolt 

: ■ ' '■. 

dating; X'-X 
•:<•: x:- 

X'X XXX" xx ■ ■ 

*x»XwXv:x,'X t i^Ii^iiiiBilliiÄtraktas du ÄiifaotÄfliSpl 

#» X ■■*»x-'+^*J^»'**»^X. »'# * X *X- iWl ' * + T J ■ V-' ■ + T ..'- +'.' J. - ■ n i'- V+ ►'- . r'-'-. - n — - J H . . . x J rf'*" + ' w ."» L , + ^ t <. J T "* .' t'm' m~ S ' r 1* w +r+»*/j x'^r L " ■",'.* "^*+' . " x "" " L ' ' ' 1 ["l "l ' + L ' ' l' 

myfl|p : suspekt; minska din. KAR när d|||} 

■ \ x III! l^Vx x /ii » « x ■ »x"l T '» x x' x x lV\i'l « x% ^»* x"* x x {il ^»"x 'x x »x x « *'b 'x x '. xVb T x x'.*x x* b b' .' '» b ■* x .CmWAWiS ^x x x x Xix x'-' 'x* x'x x 1 x'bx+ .'.'■. x x Vx * .'i" . _ L J ^x"x"b +L x i t i .'x f l l+^x' ■ u ' /x x' +l ■ 'x l L l^ l _ l J x"l ...' 

+ + r - 4 ■ I ' x i - .. - * - T - + + ■ * r r x. . r - . x... 1 . "r - - #"+ _ - 

^'■iliif ined dem att .: fx : ; : 
^"x + ' h 
X- ■■ 
■ X 

bXXXvx: X": x 

, :, :., : ::.- 

;-:■: x:, xX ■ fås på vanlfiilätt (se kapitlet om Mail. 

. : ■, x. :xvX:-'V:'-X', X''x: _ x-.v:x . *"«* vÄ«:wäc 

xvX-x x-; b x x xxxx: x L .x ::x-, H . x. , . .x: 1 :;:";;;:::^ 

■.— rrt * l xx _ x LLllllllILl I II lllllll III III Ull I III llllllll lllllllllll llllll II x 1111 II x lllllllll 111 111 1 IL LxLlLIx 

t;4 x^:X ;x-x;X;X. :;::;:.;;;;:;; ttiliityAfy. : /*'-%'- 

" M A iÖlSK EMPATI .Öm du med din 

x x["-"vxx xx .;■;;■. .:■:■;■:::;:; :.- 

;■::;. .: :.:-x.. ::;::. : . . ' - .:■ . : " : X ::■.; , ' ' * " . '' 

UK :ian övervinna antalet effekt- ,-■; :-;xv. ::■ : ■ 

: . 

'x' x : : _ ": ■:,'.■ 

xx X l : . 

;xxx .■" h :::> i>TOx::w 
::<XvX: 
x xx xx 
■ ^ T ,-^ L - r -.^. _ 
^ . Wx^»x"x^ x - L x"x ■ 

■xxi*\';Xv: Trrvirwn-.ki* tm i kii ■ o v f t ■ ■ im ni ■ x f b ii * t*, ■ i. t>N f f • ■ f f yr^~xj.xw^.' ' * y ' "*v ' w 1JJT.' ^ * ''^' " -■-?: x>- '£&&£: 

:■■ .,:,: 

.,. ...... 

_ x,_, . xx^X.,-,, >] : ■ : . X XX-XX x'Xv> 

■'■■;:-v: : x*Xw ^Kx5* .- : X.;- ■■...■.■ x b",' 


; ■ l .. 
■ BOKMAL. Du får FV 10 i vllri 

XX'-X'"XX-b"-« . ,';.;/. .-.,.-/■ ' -" ■ ]-X']\ , -X. + 

!■; - *x*^t' **?!>*'* -v 

;ef:;(se;.;|'|||n|||||;- . „; xxvx-x,. ;■;*. ::■■ .-:■■. ■ : .■■_■■ ,-:- ,y ..: x ■ : ■::■ :vx-:-; x- 
gfUBBELHANT. Se rupili; 
SÄäiilid" nedan. 5'<X;*y'Ty 'XlXx ■ ''*„* X*i_X **'„ >*X<'v,^X": XXXX. , b b'l^X'"\ ^' Ä-X . Iv^lv' ' X^^x 

x,x. . äotKwk^k^ rf xXX*XvX-x.:: .:xx x x: , <■.:: vX-"xX' 

f ^LTx t . L - i L LX _ X _ LX Vl. . --X - .' L _ L L L L . " x" X _ . " ■ . ' X _ . X _ L . L.' V . T . " J X^ f^ " 1 » T J*x L L ' . T ^ (+ 'x T ' L ' L ' ' " X. ' . ' X. ' . X. ' X ' ' X _ L L _ X _ X ^ . x' X ' f ' . ' X X _ X _ . _ x" . _ . "^ X _ X _ . ' 

:X_:;: W'''.* :X- t ..iSJK X;' ; : . ' __: X l ; Xv'- : X.vX' X^$'x : v; : .. \> : - x^* ' ■ X-XX . >;-:■ 

a|l| besvär jelser som är lagda på 
salit vilka effektgrader de har. ■SS L : x-x ■",:■", L :;■;:■; :'Xx x: 

■t-x-.-x'^.. L.' _ ' L. _ . 'XWX 

L _ _ L _ L-L " 

: x^^ : ,XX'X 
";:■:■ ,\ T - X ■■■::■ ^, .-^. x'i- ■: Xxx: . :. : ■■■:.■ 
■x. . ■ : : x:x -r* ' 


. . r : 

■ ,. ■ ■ : ■:: 
XOX" XX b. _ X X.. ss^y^ s+sss : :m. »KffiV!«™s©; , ' ?x*'- 

^/VAVl-lf.i ■ -'x x-b T ^x _ x'- + x r f T^ x-—l L "lTHv^wv L | ^ , ^^^^*^ , x^x: . 'X-x' X _ X X L L. X -xWXvX^X" :: ■ X'"'X. x ■;;■:-:< ^♦W KSS! S^S :,!■::■: ■:-x-, *:<yss- 'v--; ■:►> NEKIOWGIaDllrÄ^ 

xx : x x-"x: xx^x .x* x-,kx-.*x-;*xx x-: x -;:■ : x 
X. L. L .' ' MÖ RKERS YN. Du har mörkersyn 

x* x xx: x Xbb , w . . 

(se denna rubrik). x x X ■ bX :; x. :x. ■ XXX x: . xX 

ili ii .M ..■;;:■ ■- 

vX-XX llllllll I lllllll -.-.->-- .' Yi" 


■ ■ : xxxxVx ■^_-x-,."l ■ ■ L - X - .. X _ 


xX , x ■■ : xx ■■ . x ■ , ■ X- SS S.\'S+ sssss . XX. ■:■ x GOD TIDSKÄNSLA. Du har X 

.X'--xv.'X-vX.'.-'-wx- . .-:ss \v::;-;:'-:^v>;w:x;:. >■-, -;.-. r . >: . : x 

'mycket god känsla för tidens gång 

x^x-xX,. 

och vet ällÄilllftliiriltiii när hur 

. x."xx ■ i x .= ' L '^■,.^^CX^-^x■xPC^OX^^,'7».^Ox■, J ,^^OA^^T' ^^<jv.\^ X ,-.*x»x-, x' x.' ^*-.-. .Cx-X ■x-,\-.*x-x .\'x»x- s^ , .^- x-^,s L *x- ' - x-.Ox-x».*x^' x* jasTv. ^ ' 'x',<* »*X\ - »x .-x^* L *x' ■ -.-* 
iiiii : lilg åPItt^heirllÖgiskt^^fö^emäl 

affiKSf::'':.:.::-.: :-:--:-:^5WS'- ■ x^x.. , ^-^ 

L X L' X .... b. XX ... X . L XX* b . X X . XX b _ X X 1 _ X b . X X X V X X XL X _ X iVM X^ A X X XXX. f X. ■ . X L * X _ . ' • 'x b ' X X _ .L L _ . T x" x" x" XX b V X _ X ' . _ i X. _ . ' X _ / '.T x" T X X _ . _ - _ x" X T . " _ x' ' _ X _ T T L^ _ _ L X ' L _ T X ' L.' . ' f , T ' T _ L." X 

som du vaiier i samradtmed SL. 

'■:>■-: ■ X--xrf X.---X , -■-■■ , -, ■ ,,..: ♦ *v<g; ; :^ v * „* : ;.^_ >; - ■ ;X<^v:^X T X^ .x::v: Ki^-K XX"' X' - 

. x :,. X-X x b'x x x .Vx . .■ 

■L X L' "XL X Xb L X... L 

::x-v: .'X.'::-.;-...:.;::- : 

. , m " ::■:: .::-■ 
■■■ ■ : " : . ':■..■■:'■-'■'-■ 

. x. x. x : x: x: xx... 
; x'.x-b. INFRASYN. Du har inf ra sy I (se 

' ■ s.s^yss x-x-xx xX d x ::/'M<:;;V; 

xx' :. x .. xx x.. xx xx xxxx xx x .xxxx xx:xvx;x. x.x;b.- x. ::.,:^.:w>/'>x^:vx;vo: .x 

X Vx^x-fV.»,-, 'Si SI! ,x .'x... .'x-x-.V 'xx' ' . .... x.x. x L x L .-x . ■..-,. x, 1 ,. x ,x. . b x' x .. b, x x ,,,, x.Ox . h .* , X 

j x^. ■ :■:■■: ■.- : ":x*x-.x:v x-^-:i .. '" x J ' r . . ■. . . x^KiOX':"": 

denna rubrik). i^ r x*x<c x xx : 


■x''xx : ■;■:■>: ■ x : . XL-L. ' 


x xX ■' ■ ■'X-ix-V ^ :«:&■:■' : ■: . - 


■ mycket ^X^^^^^^^&^^^éM^^S^. 

■ ■ ... -;X ;^ ; J XvXX-X ,X-X-;: » ^f^KVXvK-'/",^ "*X"' ' 

dig att vä S^^^^^^^^^^^^^^ 
på 5 sekunder när när det gått 2 minuter. .XXX ,x ■ '. X' 
- « r «r i' « r nr ■ - «----i ^ i ; x..x x iLlXTllNlE 

[■ '■■ '■■:■:■' ;"x:::x''"'' ' ■ :' 
■XX'X ■ ■;;■. x -..x"- ' . " ■ ■ ■ '■■■ . ■ ' :: " : . :: - ' : " ' ■' V'' ''. :: : "■ ,';■-■;■-.:: ■;.-■■■ 

■ ■.■ . . ■:- ::■■:: .":'.:x>i>XX:;x'.X 

har +3 på alla initiativsla;g, 

:'-v : '-;x':i.;x"; : x:- ::: " ■■■■:■'■.■:/ i : i:iiMa5Mss^^ M&. : Z&\*S*Zwi:é{-é ,«;«ko; XvX . . X X ... ', ,','JAV — X.T : : . : x":' x ■ ■ 

--H-xx-Xx-xx:- x ■:.■ -ärvy to ; i b; v J ^ ■ i Jv ^^x^ri" - ' J> jisiH&^ c?: :■>>:-: ■:■: ■ XL X L X X._ - t^xP-W h Iffl ■ ■ .:' v; . x. 

Ox -L-X-X.X .'^,-,-. 

■ :x xX"-xx *^^"i"i - x"rti ■ ■ ■ : ■ 

x : V. L X : ^Ö,,- : 

».■ bWiWMv. ." I 

:"Xx7<xx7!vJX'lX'XX::x . 

: ■ ■s^w~*W-^ V L - 
»' . ^^^^^^^ff^^^^ på CL i Känna magi. Du får också 

JT . . : --x::t;S:x' ;^ , Vx:::^::: ; :.vx:>;--:^^^ 

■ ■■■■,. -;,.;x:: ■■ .. ' .... . ,._..,.._ . .,.,,. -.,:.,,;,.-, : ,, : ,- xxx;-x : x xx- .;■■■■: : ::•:-:+ x : x .-■■;■ ■:■■■ ':x;:"x-= ■;■•;■* 

5 på % d\i^imae\^^m^^^^^^^U LxXvX' ■.-.xX': ett magiskt vapen som ger dig +1 

"X-,vXv*Xvx .- x x-XvX-'Xxx: xx x ■ tv^^XvXvx* xx<- x Xxx x l xxm^x^x ssss :.S*G'. x xl .-xxx /Wäw.:' ll ss, s. 

på a Ila ff^ä^^^lK^ii^^^^^^^^l 
i skada varje gång det träffar. SMARTTALl(j : xDiii:" 

■ : -.. :■■ :. .: : :: . : ; x ■ ;:-.- ■ . ^ .. ,. ...... 

*:<&: xXvX-xx. xx ,b. x X'lX-.;..: *::■:::;;: :::x x x::x: m wv> x ■-..:-.: 

;^g^,^X. ■■:.;: :;X'..-. X XX ';x™^X:-X . "XoX-X-. .. ■ ■ 

Detta lif ändrar åfen träffområdenas KP. :x: ...-...- .~X X ... sSsss. 

Xv: : :- ■ : --,--x-^Sfr 
x L ':v.;;ww( xxx 

■. ■ X L _ L - . - ■ ■"J-L-X^X. SSSSS :■■ . Illltlf I llll .IIxKf II I Jff * ■ * ■ *>Pf >T<Tlf""' ^-r'^»^-!- 
:: SNÄllBSlil 

- : X*b' ,J XvXv :: , ""'X*- 
. *-'^ + *r ¥ ^ * _ x . x . L - L r'* + + S,- J 1 l'.'l'l *l'' * ^* '* ' * " * '' "' ' ' * " "+'- 

E. Du slår litid förii 

.'^x" \ V X 'x".^'x L L X L" ^^"l ,V 'x L .^' L^^-^L-X-.^ » L.^X-X-L^X. X X L ^. » x" L L X X -'-' X^ ^' x" L^ ^' x" X ^ V X L X L - X~. X X X ^ ' ^ x" X ^ ^ X^ ^V X - ,.:;;■ .-xxx :.i M-:-J: : x- 

■ ■ .... 
■■■■x:x :x x x-:-:-x-L -x-iv: X-X xVX.," ' ["['''lYi" : x'XX'X'.' ■:■;-:-; V^JiM r L ■X X' -.■xx-xx; 37 Xl-: GOTT 
ilUHIIVli IxlBfl v^TT x Du får 
:vx -x — :-:*'■::■-■■ ■; 
■ ■ s- ■ x ■ x:'-:x'' x 

. 
l lX: x - — ^ :x:ox-:x *, ■■ - autömatJslt EV 10 i all Tala och 

L X ..XL X X XX . L . ^l' L 1 x" l' . . ■ L ' . " f^x" f X ' b '. ' f x" 1 '. ' '. .'b'.V.' X X _ ' L . ' . ' ^ X L .. X. " . ' ' . . ' L X 'x ' l".' ' X L H ' 'x X '. *m V ^AVAV . 

K«iftx -+.*. ä tt^&ÄÄ&l x-: Läsa/Skriva ett valfritt s pra k. 

xl x" ' ■ : ■■' ■" : '■ ' ' x : l '.x xXlXX' x : ' l ■::' : ■ XOXvX 

x*xx vx-:.x:' l 

X-X*X ♦ X*X :xXX;X;^ 
Barsarkagarig. Barsarkagang ar tor 

'x X b "x X ■' . b . X X .' L.'x L l'1 1 lVVl\'k X x'b XX X _ X '. + X^X X X X XL x" X . X ' . ' . * X X .LX X L L L L ' L L . X '.' L L X ' »' L fVl', . 'x 'x X ' L * x" L _ . _ . 

- d -+ r j -.- + - r -.. , S T . . 

färdighet. i varje ÉRv Orn dii möter någon annan 

x^x *\'0;w:^>:^x*xjSVx x:%f': . :, xV"::" 

med denna förmåga så slår ni som vanligt om 

X <^Vl .L ■ . L L-XL L-X-/T.. ^^'X "T" " ■ LL' " .Tl l ^ . L L t ' X ' ■ X L L ' ' L L L \ f bxx 

■ " -XbXX: x.xx ■ ysyX '■::*' ,i ox:^ x^xlTT-xx^xoX' sss.. :-s.,sss:s-\s ss.sy ^^ 

;■',;.■ ... ■ ■ *y m ^.-xx Ä % ■ :: b-"''; : ■ '/- : >;- ; - ,'*- : ■ - L -x-" :: l; +i b + **: :;: 'v "'U, "''- V 'r;>y' * *8"!*8v/ k 1 * ' ;ä«wi>. :■: x ■ ■ : l x ■/:;■ . ■ . :.' ■ ■' 

■xx-xxoxv-xx 
XvX,: xx: ."■:■: ' : xXl. l .: v.v- ■. t ^l _ * _ l' L X T7TT sssy ^::-: . x: : x, n ■ : xxxx . 

■■::■.■: ' ■ ::: 

..... . 

x x,: x: .xx x 

■* . -X..-. "X-X - , X _ iL X X 

;.♦:-: v : 

■"AWMy^. 'iL 1 -' l' X . '-' X X 

■■:;■:.::■:■;:'*'■ H " ^ f l ■ ■ - . xxxx, .X ;^x^x x :;::■ ,.** 

l" ■ L L L' ■ X ■■ L 

... ... .. . .... 

:■ ■:::■ x . „ :<* >v. . xX. 

■ v: '.vX.XX- ' »4jmM*>f kåftm^^J f »m»l-«m>É*» "«<*■ "l ■x: 'i T x'x X ^ ■ ..■ L .---x . SS " x x ■ 

■.*^.-L. i ---r d- '/, ■ ' 

_•■ ...■ 

'■Xl,x, L ■ 

■ :'XX'x;xXb 
:■ :■: _^— x x xXO, »>: . x x:x : ■ x x%'XxX 
xXXCXvXX ,-*w ■,■:; ■■-. ■ : :-: x'xx-xXl 
"Tl^^v^^lv'^ 1 ' STORT KUNSKAPS© 

:■■ l ■ ll Xl, . ■ ■. X' l ll- ■ ■:.■ ■ Xl ■- ■ ■ ■ :■:■ : ■.■:.:■ ■ 
siiss- :■». 

■■ ■ ■ :<<^Ä ■ " . ..",-. x"ff n ■ O ö Du f år väl j a y Itefligare två val! IS % 
sekundära färdigheter till yrkesfärdigheter 
(ej magiskolor eller besvärjelser). ■; --v--: . ■::": : . : .. ■ 

■:x,xx ■ ■ GOTT lALÄNSSINNE. Du har 

•f 5 på SMI vil alla balansakter och 

l-fiitÄlÄlitéfilancS på fötterna efter ett 

Ifaillll X X X~L . X _ . , X _ X _ X _ ..-X "bekämpa enarJeciell ras eller ett 

■ «. ■: *■ x:o: 

speciellt folkslag och här ;J5 på GL vid 

. .; ■ ■■ :. ,..■ ■■ ... ■ ■ .■■■■ "- : ■ xVixixx-xS^S: ■■ ' ' : :i |i '':■'■'"■:'■ : =: ■■ ■■ ' ' ■ :--;S: 

Illa attacker mot denna ras iier detta II 

■ x xxTxx*x-: xl T: ■xTSwS: ■ ■■ ■■:*■ ::.;■:■;::■::. x.x^xx- ■ x-x< L x:-^ sss xXXXX 

i •.-i^t^i ~<~*^ -XX XXX ; xxvx:-;^ ■ : l . ■ 

: : :x':'-: x xf »" fl'l .' f ►:-::: . f . x - .' " x ' >:■>; x;xx-xvx ;■:;;■ 
ssssss 

:;:x:x xXl X X;X.'.; : ■",: ■ ■:: ■X'X :■ -"X 
■ : ' 

* : ■yss-j. . 

:: 

ViV/ftVii 

X.VlV ! lL 

xx : : x.'. 'j V|-HVl".'. kslag. 

.'Xx Xb ' L X :■ ■jxx : :■;. ;«*■: 


.LL' ■ L.. X-X - .' ' ' L _ . x7^X - l. T .7x r x-X T .r^X L _ ■ _ -i X _ . ' ■ ' X _ X _ L ' . ' X 

l ',vXX*x:xn&xvXxxx x 

x ■:■: x, l . xx;: XvX ■::■: xx bX-xxxvX : :-:■ ■ s -,:: > 
xx: x >Xv:-XvXv:::vXX'X + xxx xx x.x . 

. x. ■:■: xx^oxVXv^:x' <sss :*xx.:x 

■:.' 'Xl-X" X' x:'X':x: :xxx' + ^x. sssss. : 

x.x XvXX"X"x xx: x 

;#x|; + f^-^ : ': :: l::. :: --- ' ' 

l..':"x :: Xv':x : : Xxx x 


■Xv* L. ,...-,-_ ■xx: x. IOMOXCCOj. .... X L L - .' ►,<t:xv. ■x-x :■: X'X ;'x;x' ■■ 

L ' L L L ' ^WWwfrw M WftS^WaWvftv yi WJ 


x- ■ ■ 

■ ■ L ■ -■i"" "- .::.". <5^/för GOD BÅGSKYTT. Alla räckvidder 

■ ■■■ ' ■■./■...: ■ . : . :f 

alla projektilvapen ökas med 25%^ 52 SKÄiSYNT. Oka dina FV i 

. x-X+.X-, Mlh% iX, 

Upplickiiarä och Finna dolda 

. '. : ;>x^f: : x' H *■' .. ... 

ting med +5. L _ X _ _ X.^ n 
JX,v 
.■--'-X^vfx'- 
■■■: ,x ;;::x.: :■'"■::■.:: : : :s,ss :::■"■: GOD KROMSKONTROLL. Du 

..-i: .; ..■: : ::;-;.x;>:.-..l >;;..■ -v'". ■■ i-^x-ix-x-: xxxVx";. .x ... . . . -:.:-x . v ... . . 

;XX;XX; X;X ;X->x l l -'-;X ;X ■-. l , ,: l : ;";v" j '■'■ r :; : -*'"' r vx' ; \"v'\^ : : : :. 

har Ull att kontrollera din adrena- 

xxx x :xvX'XX :x x: : xx:x-:xx x: :xxXvX ' x x.xXx lL xxvf„xXv>x : 

x.xVixx-xxi'^' ■:::■ xx 40 MYCKET UPPMÄRKSAM. Öka 


i 


dina FV i Finna dolda ting och 
Upptäcka fara med +2. 


GOTT RYKTE. Du är lite av en x x "' " 4 1 B „ d « i « ™*, a , *„ 

ar en klar fordel om du hamnar i brak .xx-x :x-x':: 

...-x.. T x. 

■ ■ x: ■ :■: x: C O HASTARN AS HERRE. Du får 
J >0 + 1 på diit IV i Éida och du kan 

■* Xl x' : x: ; ;x \l x' :<\*! x'W Vf 

* **j ■ i j ■ ■ ■ + * s~ [ ~ .i^vMvJrt^ft v + j^.w^ X r xx x '■ 'X r ^ :X" r ' r ■■■-■■■■ L ■ ■ ■ * ■ 'XX n v~ r -y ',s n 

aldrig bli -avkaÄSlW^ éisÄstrygg (däre- 
mot kan du trilla avi.) . x "I ;xx: lin t illstr ömnirig. Gelirh att lyckas med 

bX : X l ■' *X : " Xw ■ ' ' -.Xv, L - + :v : X" V^^l' ' lV^^V-X^^l.v/lX «l : - 

ett Medels vårt EYS-lläg sä län du hö j a 
din STY ;;öch -alla JSTY||l|eride: färdighe- 
ter méd x-f under 3 SR. maximalt : yy ysssssys. fr :■■■::■: :■:■:■■: ■l an vändas två gånger per dag. 

■■ : --i:i : ¥i- :::: : : : : 

v^xu_ ~>~T-i -■ - '•*■ ■»»>■ --:^S^ — x^r*x-^~-"" v x-x :< - 

xx:-.. : ■ ■:; x r ,;^<*x<v' --;vv: : \v: :^: : ;vXv \ x x : ■\ :: ?' : ^v. VxV^xV/' l'X- ■ X L L . ' " x: -x. 'o?x*>;xv X'xL 
^x^-^ 

xVtVJ V T . E. Du gör alltid maxi- 

■ ■ : ---l l : l lX:xxx- x '■----:•: ■ x :x:v: xx l ■ x lMBIlii:TRIÖS. Se rubriken 

, ._. + ._■ 'mil skada i obeväpnad Itrid. 

A" : 

. ■■ J ;;;X ' ' "'X ::■ . ■■ _ ■;; :: ;" ■ ■ : _ \i,y- - : xx : x : . : '" ,.• xl »» 

X. J .*x."x*. ' l'l'^.'. + -"x"x .'^X ,'l'x L J ."x'-"x . ■ X X.'. X X L L .'.'x L b . n L L L . L L . X X ' X \ * X ' b . X X *'l'. L L I * X "* X ' 1 ■ ' . ^ . ' X L 'x ' L ' _ X .'.' X L X. X _ X L L L '* ' 

'■ ■ i .v: i L ''! 7 yi*.V' ■ L^r^-r x T^^^f^v^^^f^Tx^v^r ^ •+"- , ft r ^ * ! r ^■ r # r^??^^<^rr^ r^ ry : ^ >: , . > ; ^';' ^ ' L ':^^ 'i^.* ** * ^ 
.:"■ ;::ä:>ä^.w^.: , v" ss^:s^ "xxxxxxx: x: '::x:'^:::"- : ■;■; 

x. : L.....' SiS ■:xx'X.X' : eller måste muta någon. Det är alltid 25 % 

.'■:■., .y. xx,::vx:: * x^xxvX": :-:■:■ :-:■:■: vx-x lxl 

chans att allting löser sig tilllet 1Ä1|J||J|| 
bara för att folk vet vem du är. yyss &Å& 
:. 

X L- "XL' s.s, y„ ::■ ■ x :x: : y<s,ss 

L _ L T ^L _ L _ . 

■ ■ :x'X:"x:x:.Xvx:'x;-: x : : .:■'■ ■■ :-x;... 
■ ■ X ;: * h v l 

: ■ x.x :x. xV ss, :■ l «^? 67. x^X'Xx x: x "TfVA*." **** : .x :■: : ,'.vXvX<vXvXv:X xX 

ssss. ^:'>x>x*::'Xx: t :: 
: s< ss. ►: : ■ '^x-^x^x : ■ « 

■ SSSS- X-XXXXv.vX M?.'/y :x l 

XX :v>x:::x^. :v;x;-:x x , .. . xvx l :x-:vx 

■ X XyXvXX Xv; ■ , X L . ' xV l" l'."^x"x x".".^ — 

x ■■ : x 

. . ■ .. .■ XlX. XL . ;;;;. XX--XX X 

■ m ITARE. Väl en vapen- 

x'-x: x l * L ^* 

?;^\^ ■'■■■■ '■<■ 

M§d^äB(åfåQSSutoni gratis /;-; :■ l xX.x :x ■:■:.:■ ■:::■ :;xx. 

'l EXTREMT ORÄDD. Du är 

extremt ör|id av dig och f är i||Jpå 
alla slag på Skräcktabellen. [vi X ■ : x:. ■ x' vx, ; ■ L lTVlVTTv" a*^ h bV^-*.VJ/ ■::■ : en x. : ■ ■ :■><:■ lXv , 


■x X L ■ X 

■ : 
■ ■ ■ :■■ ■ ■ 


■ ■ l ■ t : x:xx:x x .,Xx 

L..'x. L.V .■ 

: -^XvX 

: :' . . ■.■: . : :■;■: ■ ■' : 

: [' ■:.;.' . 

Yx x : x l x"." x' 

■■■^■■:;.: 

■ X vX""XX v-;.Xv:vX xox:v;x*: : ;oxxv: :■:■: x ''-:: ; x".::Jx" imar X 

J>M ■ ■■■: ■ .—■ ■x^vXv 

:■;'■: ...." -X _ L _ ;;;;:;:;:x^^oko; 

■ L " X' 

x: XlX::vx CCÄJ 'i* xxxvXX'X ■: x 
■■'-XxX,' ■ . . . L . -T X J-L.. -1 ■-Xl': :Xl 

'>xv-x-:x L.' . L L LX. BgSB ■Xv. 


:x:x ;■: xx-x* '■— ■ -.■' i - - ' ;y, ■ ■■ l 

XvXbivX 

■x- : :!x- 
: ; 

x ■ ■ ■ ■ ■SSSSiS ■ vX L X :■: l .-.:. ■:v: x x ysssss 

■x:-x ■ ;- : -x X-X--X 

. 
■ vXv>; //xx-vx : 
: " x : 

: : s • ■ XvX- ::■■ l." l x :xvx '* ■':■:■:■:: 

■■ ■ x ■ ^::; : ::xx-.-..:x::;:x:;: : 

l :.■;■:■ x lXXxXvXXxvX-xxXvXV. 

— x-x'* L _ l' frtyf/. '«f,Vfl . _ — j-. , c T^l-x^ T ^x 

■::■ :: :;\v;:-:-;x ■:: x ■;::■ :■: 

:-XvXvx .*xX::xx:: 

. x : ivX^Xv" : :■.-;■: :: x :■. 

■Sft^äx xl 

X XX. vXvX. Xb-XvX 

.... t". T . _ ^x .■-■x - *-.- "x.-.-x-x ■l _ .. _ x _ . _ .-x.. _ . x _ x _ . 

: XvXxX: XvXX-xxxxxXxlXv x. ,Xl :- 

X-X-.-.-x' J-. _ L " _ 

■ XV^ -.X-X. 

: x xxx x.x:<-x h x : xx ■X'- x 

..-.: . . 

xxx 

": '■': r ['" ■ 

x ■ x"x 

xx må 

xx': ■x-L 


■ L. «Kg«0 
ORUBBLIG VILJA. Du har +5 på x :, : :-. . ■:■;;■ O 
lXXx. l ■■X &X b r ■',■ l x : :::■ ■ x :: l"l t _ x-. _ :vxxx ■',X'XX-'x *■:■:■: :x : ■ ::-:: :.. .:x ■ssss, xx : ;v ■:►:: :: :■. x :. :. .■: sss.<: sssss. : 
■ ■ 

■■XX-. X -jx:x- n .■::: -:::■: xv- sss 

..■■■ 

x :■::.■ : 

■&■■ ■ L 

- .l: ■ ll l.: : j.y, 

.:■■ Xv- x ■ ■ L.' : x*".: : ■' :■ ::■' :■ i 

l' . L- L' ;::■:■ 


x-: 


::.' x : l l : : 
■ ■ x:xvxx L. ' "x _ L. ■vvXv: . x- 
x x'x : 
■:::■: Xv? ,v->x ;v: ::■:■ ll vx-:- 
X':xvXvXX ■:xvx>xvXvxX' x: 

L - .' ^X _ . _ .X L XX .- tfÄto; bL - * * j*«rj :■■■:■■ : :x : 

x;— --■:■: .'x : xx* :v:':':vXvx::vXv:.'' x-XvXvVx" ';":x : x xx . 

*X\£t,' JfAV 1 '.'x x"l"x'l + :vxvx.. 

X " X" " ■ ■ 

■ 


:■■ . ' ■ ■ Mv> ■ yy 


*>: . ■ :■ .. .Xvx 
■:<* ■ ::: xcw*. ■ .. : 
xvx* ^ x ■ ■ 

■■: : 
yyyy: ■ 
■ ■ ■'xx : x .VK« ■ ■:'. x : : ■ 
x "xxvx 

» - -.■ : .- x. ■■*>:- Av: 'flWl L _ ^x n ' 


.xx. . ■' ;";■ x 

;:::■:" : 

■xx". ■ x :■,:■.■■ . : : 
xk3 ■;■". x-x. ft»8 "■ r« L V L ■; ■■;.■:: ; : ■ 

x :x x-x-x: :yy: x 
#8xSx " ,: ■ ■ v' x-x : ' : 

v xxxxxx: 

.-.v.-.- fss*&**. 
■yy, x-x-xx-X-v x : " ' 
: x^Xvxxxxox :.v ■ :■■■■ xx xx :■: .: : ... . :xxx'x xx «Kv: 8EE&: xx-x x-x-: xxx: :'xx vx. _:x ::■: x: " 'xxx: 

: .^:::'-;" : :.:::.:;:v-:-:--: : ,J ': : .-;--- ^. _ ." VlV. ' . ■ ^«,^.„V. ,'^.xV ♦ . . 

■ ■.- .,*"XX 

yyyyyyy. 

rny'1 - ," 1 ■ xxx 
■ " : : ■ . . . 
■ : ■■■ :£ xx - x*:- >:■:-:: ■ 
x-xxx: v ■'■: .■:■::::-::■■ ",x" :>:■:&. xvxxv' X. - . - x' ■ 

... — 

.■■■V: x; xx x,£x: v vx **^l* iVf ■;.: : ; v- .,-.,:,:. 'x:.x : x ^.>^->: x-x ■.- ■ ■_, x' ■ ' ■':- :: '-: yy '-xx — ■:■:■: ■ 
:■. xx: *oxv ;■:■■ *w ,vx , . , ^V, _ T + ^x T ',;:j 1 x : :vX v ^x : ».:-: ?,* *<l y/v mWvi !*x-,v :x'"' vx*xx ..x-x :-vv: >5,x*s* xx-. ■ x-*S"-"t" ."" i ■ ' ^x - . - . / . ■ ■>:-". :o; x-x 
SE3J - -w ■ : 
x, XvX- toj X^x^ ;:::;;■:;;: 
:;X*>x c * : ■: ■, x. : *:;«<«■? 

: : 

,. *£*:'; 

■ ' ■ - : : ■;■■'■ HÄRDIG MOT ELEMENT. Du 

r r . . r ' 

har +5 på FYS på alla Motstånds- 
$åé mot alla former av eld, köld, vatten, 

■ ''-:-.v:v: : ;' ■ ' -J v.v\ /;■ -" ^ J : . ■.. 

vind, etc. ... .. 


får du dessutom 

vilket annat yrke som "fMBfe: 

■ ■ ■ .-I - *-. - ^»-i-.»» l r *-L. _ x x"l _ ",■, V-x - * - .- r/ »'^iV^/lV. *% 4 J*-*-- .Vi 1 x l x * _ . x * .xxx x% x -T. - * . X X X 

. ,,fc.x .L xLx .x XX' x-. L . L .L.x. .. L .XX L. x '*".-< *' ' ' K' J A» * 'AuM' ^ x x-^.---^^.\' ^\ x^x' A vXVW .-.'x^x' .^ ;.x. .\\.''. ■ ;.■ ■ ■ y<eSfiK$K n f¥T*TSfTH imk<;:-WHC;;:v;;;; 


:■:■; ;-:■ 


K r :■:*: ''v:.'. :■: ■:■:■ 


?. .; : .Ox- wv; ':>>■ :''x--. ■ ■ :: : ■ l ,.,. 

:■ ■ ::.■ 

; i:<*X\ ,yy. 

■■■^■■■.■■: : I, 

■ . ' ■ . . : :y':y'y. ■:: ; 
;■>■;■ ■■ : ;►::■ ■;:■:■ ■ ■ :"■■ - : ■;:■■* 

f-x-x-xx-x L-^x-x-.-b - - x - b - — -X-.--X-.-.-X-X ."^x' .-x-x' 

:-y j .;:'-:.: ::v::x*x-x*" Xv: xi 
■■:■:-:-:■; :vx:v.- ;■:->: .^*>:-:-m 

Yi""'"r-' -^f-x-^.-.-xx .--X-. GUD ARNM GMMSTLING. Varje 
ng dina KP når noll är det 25% 

■ !■'' *■"■ " ' l ♦ ■* " ' *' '■'"■-'" * >j- -'-■■ ■■■' ' ::■":-: ■..■■■.■ 

chans llt din gud griper in och återställer 
alla dina KP. Kritiska skador kan inte 
i ■■■■■:: 

:■; ::■:■:■■: ■ , :: \ GÖD KANSIäBB^OTH^iBSi 
Kostnaden ro rm^mmm^xm9mi 
dina besvärjelser eller : ħav dina vrkésfär 
digheter halvlras alltid (avrunda uppåt). 

Halvera efter det iMi^^ra|^H£S 
grundkos PSY-värde måste du dock klara ett il 
Medelsvårt PSY-slaglifmars ärli|i:för a|| 
tid lilEldin djurhamn. 

L L L ,-x-x-x-l'x-x-,V_*x-. .'-. .-XX-; fx"' »x X, ,-,-, x'x .'i 1 J. x . 'x, X'-',b , . H xX '.*X" 

- "-' V'hym V«V'*^ T '■ L T ' T -T^T' T 'l^*" *f^'f - f^- - L -..-x-x-,- L ^x-." x ■. X-..-X-,-.-. ,,- x-,-.- "XX", -x-x ..'^, . ; >::;■ X'L^X X-xx : xVxV 


■■ : :;; X-XXvX >X--' L . ~L L ' 

...-■":■:; 

' X-X^ + ^xS*-"x-rt'x fx-^x', L-^ ^■tt^: 1'fliV.'. 
r . _ ^L _ _ L _ X _ ^w w^^^^^v^fl"^viy^y^w^ ; iiiiiii uiit ATTNitsfiii :::: 


:o:*x<'x: xo r t- ':-:■:■:-: ^■, 

■': FÖRMÅGA. Du har +5 på CL på| 
vapenpareringar i närstrid och du kan 

+ // +.*x* 't'.Vf **.*-.' "x*.* J *.'x h '.'V* 'x'x>"l' 'x" x J l* ' ■ |x".' +/l.' x . x 'x*x L .".*x'x'x"l* ' x x .xx . H x 'x"x'- x . x .x x'»'x x'. x x T -'x x ■' *'l'b'« x L 'x x'x" x l vi x. x K. x l'j x ' xj" " l'x' 'x x'. T l * 1J_ 

!-;:^=::V^--:l : ;:^^:i;:;::>!^:- ,:.:;: ^::V; : . . - , ,*■-:■■■■.■:«&;.>: v sö4^M-?J^^' 

utom parera projektiler s€||i du ser |i|| 

:X'~'X\vX ^,'X^x . '■X*7l .- r X !*" XvLvx x^X^x" *^^X*, », .* , vVÄ» '» '■' vi \ .*. ' ' ^. v* ^v\x'x'\xy^£x\^*\x n, X\,\X>X *a**v.^ ■" " ' ■■'--■■>"'■■■ V —■ ^XXOÄ<*>X< .X--*"* 

J!6u måste då lillÉl I ■:■-■: x;.x. xx.: : x-x'X 
■: : t ■ X'XX*x< ■VX\ " ■>:■:-:■.'>■■ ..-.-.xx" as på detta sätt. X-X^l-^X^X^X^tX^ -fx\-n yrfrri^fvr^yyvrryA*^ 


X" 


':V. ' Vx" rivv. . . : ■ .. 
x 

■;-X'" X, . X vXO :■:- : '-T i GOTT LÄKEKÖT t, Alla il-för- 

/ IL luster som or slka ts aiteiskt våld 

'/■xv'::- ■ ■ X *> iéi^^ 

eller elementarhesvärjelser läker 

:,. x-x : :^ : x':'X .■;-. l \:: : 'xS:; 

X L . .^ [ L L L ' t .-.-L _ X X b . _ XL . _ . " ^ X _ . "^ x"0 < X ' . X _ X X 1 ' ■ — . ' ■ ' X _ L ' L 

: Ä h y* -/,*■.. ■ :-:*yy*sy<-y-: v: 

sa fort som normalt. : Blöl 9f X' :.::x 

; : :;■ 

X'.' X-'X 

:-,.x-; 
'■ -X-: 
■:-: :■ : "v;;xo: 

:'XwX x^:x , . M'^ ■ , ; ; '■;■ 

■ . ■ ■ : :_ ■ ■ ■; XvXi-xx^XvX-: : . x- ;.:;;;:v;:-;;: 

■ .■: ;;■:■>: :■:■:; X : 
■ '■'.■■::■■ : ■ 

"■■^::^x' <x*x ' x^x :.. : x-x; 

. . ...... . .. . 

..■x\."x X X _ * + - _ x r L _ .-X L L _ L T X _ X _ L*x'x r * '/<" 

■ x- ■ :■ ■ :■: x ■■ : X.» x.vX. 

:■'■ ■■,:;■■:;, 

<y-y yy >:■:■: x - r j~ dM n ^ ^~ Yi V f <■ ^<V^W/.W IÉIM M Éfc» J ^ ~ « " J^ « ~M~ I II "T /"FAMIEIARII. Du har enj 

/ Ö : (se Ifagikéilillllloli 

L xx .-xl x ,vx x >rx: x . L . ■;—■/ :xxxx ■;■;■: -x: \. , x .x. L x- ; "\..vXvX - x + . L ,.x-xx,v. x 

:JM umpmä s sig IKiipÄlBiillSlil' ^11 
till reglerna : . : i Ma^et^^^mm^§gMi§^. 

ket du när '^^^^^^XtM^M^^m^m ;i|^|||lagS;Mrstrids vapen i haijen. CL ; 
|||t pareljjpjektilen är|pnma. : :||li FV i 

-x : : : x: : x ; x^xvx": : : ; x- : :': : x'x\X : :* : -|;-'ä : ' : vi^ vS, :: , ^"'i L \ ' /■ x-- :v : Xv'^: : "§ : : : " :; ^ : . \ t +; : : i Si-ii-?$J?v^*"?S:-i->5:. :'S'::: 

!^ : :Px : ^:"" ■;.;;. :x-x-: x x yA :-::; ■■■ ■■■ -■:■"■:-■: y.< >x -x-x -» j:-:-»x -^x x-,\ ■:■ x-. . vX ■&:■ : 

' x'x , L x"x ,' , '. ui^risiii l:\ii ifiW .'■x:-x ■x:- '■: 
GlHlSliiÖTÉMTIAL,^ ■-■x5x-'- ,: 
x xX;-x ■a* GOD;;:MEInITAL KÖOTROLLvDu 

.■; x-;v/w. :-Ä>x- x.x:^x' x _ -x-: 

>^.Cf*i'<Äv ?,?':■■- ;: :: L '' t ■iv-;,^ <vx ^:':v ; V*' : : *'V +: ^y^ J ^V.'^ '^ , :; ',*,"X' + *:v „ *,":'. 

■ tt \ X . X\ *,& ^!\wv!v "*Jx ,* .*, \* s\^äfioT* r X -1-XvXvW n *X^ y ,\ J !'v *' * + " *" X , .t* w j-fiWS oÄO ■X X<vX^>, »»? . >äv:'»:-:;vx 
x x>>xo; ■ x : ;;,■ . Xv, :-x ■x ■: x^Xv: av feesvir j eiser på hälften sa iing tid sill 

- J .. . jx:'X'X*x:':. .1 i h ■*:%• 7x'-^ :^xx 

Xy ■x-x-xXvX-XvXjXvx: ,x v, x-X'X<-x'"0X' / * " , \: ■ ■ x:\-x ^*x. 'X^x. ' ;■■::: 

..-.'.■.-.v. . —■■[.. , - *. - ^. l t ■ ■ ■,fc~*i i.*' ' ' ' ' '' T C'''^ +■."""■■ ' ■ b' ' ^ r " r ' '£*_ ''t ' ' T r.". _ ." 'OytO 

ndfrnält. Ar du intemagikér så räknai'^ 

.'S ■x','-*A»*x-,„ ■- ►>x-xVx- L " L V*-*\ + ^x ^- L ' - "* 'x-x-xO, „L L .\ x .', ■ 

detta som resultat 73. använda TILLKALLAIIMIIS£,.TALS 

I:Ii1d; : maielse och KoilBillBi^ 

liilRELSE. iilili fuilerar alltid v,X Xy ■:'j::.'.; Vx^XvXX ,; ■ x^*X ; *. *.v- : x ^J x r ;X'. «»?®j; '". -'' L '' y'Xv< 'wK\^ --x 

llar^toiliilf orsc|ii; 5 höia : . dliilillSli 
har du alltid -5 på tärningsslaget. Ett 

'-x :; "x ;:;:; x : : : x-x : 'x-;v ,; xv ' viv^v"- * ■■*'-/"'* '*'*'&<*&£%-*+$£} jx :'-;::":ö; : ;^.'.. :: ': . ' : --x : ;' x' ''x . : "xV;; : x ; X'!: : : : >■ ■ XX- x-x ■;-:o> ttÄJx*' XX :: vxvx>: .;x-x 


X'X 
L.- 
■;■■■:; ::x«^y ra*v' 

■ ::XXX;->X 

, + 'Xwx'X 

,'x*--x : ,*x<^"X:oxi : xx'\ ,':■:, ;:;;■ ■x <« : -x:\ ■,. . ■: t*'s^± :■;-; : ^; ^ r^ w^*^ s: ■:■", . .-;■:. X'x' ■ : .■ .; x: :■:-; ; :■ ; '■vx:- ■::■ 
:^x-X'.:,.- 
:-xx xx-x x ■ . ■'.—' :: x ■■ : x-, ■ ^ — — .vX-X., ■ ■: — +*A .■xVXi'**Xv,' ■ ■ ■ ■ ■■ .: 
_. : . m:'#m&< - jKv . X ■S.S, X'X.xx : :x-.,xxx:x : l : 5&?& 

: :■:, : : x-.vx. : jjHKiw:;; :^x-v : -.- ■ ALTE, Du har begått ett hj älte- 
dåd och har en hjältéförmäga. Se 

';w.!->w x< '" x-.;j^-x: ■ . . X' .**J' :■:.■.. . 

HPliil i Hj ä ltar näs Ha ndbo: 
Öm du inte har tillgång till de reglerna; i 
hitta på ett hjältedåd, spendera upp till 10 
Bi xtill-, och slå om pi denna tal 

■ L. _ - _ L _ ■.-.■^L _ X T X-L _ . X _ L Vx _ .*^X _ L - ' f f. ■ ' J T '. x" / X _ * " J f *" * V " ' [ x' ^ X _ . " ^ X _ . ' - x"*", _ . ' x" X . _ X _ ^ L X _ X _ X _ ^ . ' . + X _ X _ L " ' XL ■ L . ' -i L _ L _ » x" X . T x" L L ' ' ' h " . " X _ 

x*-' ■ -x . . x:x x ,:.*** x^x: 

x-x-x:- ,j ''X:-*-' xXx x "''X-x- .:-":X'X L ,» ■ 

■ x-;Wx>v --;:-->ft : ' :; t-x:-..-x.x ■ ■ -.x-^&xxX 

H-3apåste|et. iiiiiiiiii 

, :<«:, :,, x ■:■: ::.:■ : . ixx:: .. : :!*-*x x:.:;:x: Xy L x-x-vx y x. ■;■: vx^x-vx-;.;^-.,-^ .. : ., : . : .> v ; o; : :■ 
: : x- ■ 

■X'X. 1 .xxl 


T^TWTyl 
i^K^yK-I^X^XX 

■ ■ x:*:vx ■:-;■: ■:■;■:; : :■;■;■:■ x-x-xx-: 
ÄK^xixx-xi"^"-- : ::.:: : "'; ; :;w; IM *rtjy^fe ^> ,-.>Xy^^ 

' ' " :x j X'X ' ««*-• «x« M '.X^'X : :jx>: :::':,.:: /x,yx fe>: : ;:-::i:ä :■. x, ■::. :x :■*-:■; x: HB0 
i Du är född med vild x-:' ivxox: XX x : ::: x:,x. 

\\VfS*MVS. 

\ yyyAv* 

::■: ::;■:■ 

"'x : x'J ' AMMB YT AllllSliillir: dl 

iOrt5>\-, x^x tx.,x, y.\ ►:-:» *v,<^ Xvx: .x x.xX ■ :7:_ x :< >x<'X , x^*»;<Tx x<*x: xx :x. x:;*x rt ?^ rt ^,y?x^ 

vill förvandla dig till ett av följande 

yXy: :'X"X'jXv:x:xx . ;::: :-:vXXx ::■::;■::.■;: :>;. mww»".; , v*y ^y.^:* v ^ x xxxx x-x::-:,* :x x x-x-x^XvXvX-x. ;;.,■ 

"V '^'- \ • ^'v';' 1 -";'^, \~' : , :>igj!-:w;<^' " "x : " : xyx" -^. : x : ': ,, , : v, ' v -;'''' , . +; x" ■ 

d j ur ( |^^-i^^p||!^K|^^p^N 

,:':—:x^W*<.^':: XXX''.:".; jx : " : ' L; 'x; ^X';X.; ";- : X;' J 'x;-'!^;x;";-X;X;;i.';'' *,]..''/. 'x-x : X^X^^X^S^X^: 

4 — hjort, 5 — svan, 6 — iitt. ■x:v-;-;v: ':^*x. ■ ■x>; 
inagi och får en vild magisk för- 
måga Jplis (se Magikerns Handbok sid 
52). Om du inte har tillgång till reglerna i 
Magikerns Handbok, så behärskar du en 
valfri besvärjelse till samma FV som din ■ , * ■ .x :■: xv.x 


x _ x-^.' ■l _ L _ - X-L - ZvX x"x:'.x x: _ ■:■ .'. 'l' ^ X X L V,'x'.V^ '."l" *. : •:>. -■■ ■■:■:, ■ x ■::■ : ■:■ ■: ■ j 

L X.-X L _ L f lV.|lIV :::x:xx;v: ■:■:■: y. -, :, : :■ III1HMI <|M ■ M il ■>x 

'■ .: : x: v ' '." 
x x:- ,::■ xX ;;;■;; 

. x"l. x'x l' ■:vj: .- 'x-x .'^x - *'. 
:■ ■ :■ 

: -x ■>.■: x vx ■»'<:- 

■--^*-.-- _ l _ x x _ x _ 

v*x:vX"" xx 
x;: ^xx vx x.v y\:: : xv, 

x?5i 

?rr7x??TO?r" 

:::■;■. • '.v. '. x -'x-.'- L x"x x . x ^x x^.'^ .^^"x"x x .'x L x"x x -"x" . .'l x x^'x"x l ^"x-x^^^x^^^^x^^^x-x" 

■■■]W<y:y>y 
:^y/y:yyy<* yy.ys.vttyss. ■ x L x :■ : .■: X'VX"-x 

M-:i- : x : ' : :''-:,xV (111 »» H II xi« K ■ ■ X Bil ^■x x". ■ '. L. _ L n r T ' r "' T ^^ :'"-.; : KLUVEN PERSONLIGHET. ■V>X X 


::-x :-:> Förutom din egen yrkesf Örmåg|: I^örianljlinlen^^är' l!81|Ji8illiip||iii!« 
INT-baserade färdigheter, som du behål- 

:- x: x: ,x*x x :■ \*y yyy vX-t-x -:*. -■ :<.*\>y.\< yy x: : V*-*,::'x:-X'XXx Xx.x-xxk:: . L x >x -:<->m<h< »fe*:. .xxxxXxX:Xv::: ,^x-:^x;-x -x xxvX^ , 

:../,.-,--/ ■ xxvx^x^x.x: -y yyyy.r .x-x^x-x-x-. ';x>:vX'Xvx ;;-. :—■■-- ■ ■■.-; x ■■■;x-x-X'----:'-v , X''X^X' x'x f ?X'.-. .. :.■■-■-■- y- x /äv. 

' : x : Öl 7 : " t t' : ■ : ' :; :' : :--"*-"xl'- ; x.x:;xx;-. +■*:?-,.■:*■-:■ ; x,|:. : -X;-x -^ ■-.; ^Tm *.».. ■ -x: ::»■*:■ V:- ■-:':-x" 

ler (dock ei besya^m^wmo^mm^^m^iWm 
taf-1 SRoch håller i ÄjfiÄlfcÉÄllIlli ill 

,::x:vXvJvX x^-ÄxSx xXvX^x^föxxx:' * , " H :: x.xx: . x/x: x ; ': :^X'X':V:x : X'"'x : x ;-.';-:-: ; : : . x yX *J.J*: :-:■■ x. i/.ÄÅ^v^: -.<< : ; : :ivÄv£* x !*!v£ "."vi. v J: % ! 

önskar. För var je tiiiÄ övllr ditt normala ::x.: :x 

:■: ■■::■:■ ■:: mm ~i~ "^■~«~>*pr iTrjtj VWMJtxVlVfft V JWyt Y ftVJffffiy.^ ^VfS< .TfnTnrfm x-:: : :'x 
im|de 

^." + J r J .+ . J r L F"tV ■* *'A J .VAy/ ' '- i V F * 1 

: gru n de§i|tsk||? . | HC|§ GRUNDEGENSKAP. 
Du får +1 på tre olika, valfriaj| 
er eller +2 på en v xx> L C^*X ' ■ ■ ■ ■: 


■X/X xX xx ^-■-■x". x.x:. / 

.o::;; ' '. ;X 

: x -x: 1 :":'' 

;-:;x"::- 

■ : x<yX- ':/ ■ x x ■: ■ ■ x, i %$ ■ ■yyyy ;:■;>.-; 
: x xxx 

:>(S : ■ ■ :xX':-- :v:::<x : :::■ 'xX-x ■.'X-.-: :::■:■, -.-- h x-x, -x rAtt' ■ ■/ :.■ . ■.-X X _ L V X X _ L _ X' ,: : ■:■;■ ■ 

x-x-x x _ x'. T x _ x-. _ ^x' 

::■:■:■:: L _ — L L _ - _ XX ' -X-X.' rx - . - T L _ X _ X ^x : v: x ■ x x*v :■: ■:■ > ,:■: 
-x-xzxx» WWTO * ■■xx: ■■ x ■:■>■;■ :x: :X>x X'X<X< :X'Xxx x xXxx x: ■: 
X' xovx^-x ■>,«i' >xx->x. Xx, XO?Xv, XXX' :■: Xx. 
:x: L L _ .x" 

-O X;XX 

^x" t i'x , L\ i ^X h 

. ' "■.:■: 

''Xx X 

'ttyyy- .vW 1 . TO\X« :■:■:■, :vj; :■:■■:- CvÄWÄOt" ■:■:■:►: x'X"-x:v> :#: XvXX- 'XX -Xv,- .': ::■::": "X"x : ■:■;::■■■ :.- '. 

■ ■ : --:.-:;X\xx: 
x".*x<:", ; ■xx ■x- (■>:« r ^^'.'rt T . ■ :■ :«;>Äv Xf 

:'.x- x: : x : f :■:■: : ■'x: xx >> 

X'.X'' .X x. ::.■: "vx-: ^x ■^^xx-^x n ■ :::■■■■'':. 
X- X 'X T X*X<;:;X: //■:'X*^v:-:<:w:i .■-■x: x: : JXy>; :::.:;:/ '■ .x X X :x-'- i .,x-:-- ix^x-.-.: ■. : 

. :.-. :■ ..-.:■ ■ 

>.**yy x:'x-:'.". xx : . 

^* V/l - ! - x"x _ . ' x x 

-:"X"x X.XX' 

+ x r * _ x T x r x-x . I 

■ '■XvX' ,y>.V>/. ^v. x::xx^ ■:■::.::., : ■ 

■ .... . " ■ ' x". : X' ,v,'X*X ■"x: "■■ ■'. ■,.-x'": x , ,- T ^vi , X' v ' r "' ■ 
::x:^- 'XX' yyy . x :;'iyx:-x" >IJXi. »Xö .'".' ,■ IJ Sr. '■^xox^x, 

■x-."'x'": :x:: ?xv; ■: : ", = 'X 

v:':: ;: v:-; rf,y/|i - . ■ '.T " ."x-x' ^S *\'.Vl"<". L ^x , .".'i X . 'i' 

:"x-xXx, 

: . ""'x"X"X' ■ 
.■ ■ .■■....■ 
yy\*yyy.''' L ."»"x .■ ■ .-.. x-'x" ::■■: ■^:>;*x ; 

.'x r x _ . J - .. 

«vi : . x :■ xx-x ■'X'XX"X XxXvXX ■■ xx " 
:■ ::'■ 

äs<-x ':v^xx*, :x-x' :>:x- 

■■■.■ : -- i 

X-"XWXto 

L ..'Xvix y-y< 
■x j vxvakwjv; 

■XWVX'*>X^V 

:»;x»ri«w 

. ■■ ' X-X-''X" '* 

i :>x-v. Sxx T :x": 
x: 

■x". : ■ 

: xx ■■ 
■;:■■,.: : 

l; XvXX 
: : ■. . ■ . l 

■■':: , X X, 

xtox . t XxX . . . 

■/■:xxx. .: ■; .-■" ' n 


"X'o: »wo: xxx: 
■XvX;.. :x.. x'xx:^ y-ri-ivyyy^:^- 

■yyyswy. 
'.''XM-X*",:-,' 

■■ - :■;::■ «v* ms ■yy. x,,.-^, 

.. :'■■' 
:"■' " xx - :"X'X. . 

.. .. : -- ;.■■: :, : .- 

'. :"■ :"X'x:;X' ■/ :•; 
xxX''x- 'xx Xx ■::■:■;■;: ■ :■. 

■x',',x-, .'-xx-.-^-lx 1 , (W. . ,x 

':'X,vX<vX'LvX':X''X: 

■Xv-X^XX" * 
■v . ...X. ,- -. h -- ■ 

'to. : xx :■:■;■■ ": : ■ ■' K f'Av'f, v> ""xx-x 
my-y. : x^ 

.:.■,:: ■ " : :■■:.:■ W$å IX::.': 

i 'x-v: m ■ >:»w. 
*>x5s ' "X :X, ■: : : ; ;": ; "X' : 


X XX' ... :,:::''X ? 
■'■X X-X'" XXX 

i? 

X' X'X. .w, . x.">:. ■ . . .: x.. .■:■:■ 

■ : ■ ■:.:■. : / 
' ^.x.-'; vi ■ ■■■■■: 

■ "XX' m 

x:: 

■"x 
:/x'-x-xx:: 

■.: : .; : - : ;-X-: + x" : - -; :" ■ X- ;:-:.v:^: 

■ T xx _ . _ --. _ x - .- ■ 

:/■ :..'■ X ,'" 

'X x ■::,/ :^x. 1 .'I «o: xx m? ■ m :. x 

;■.. :::■ 

".■. _ ^* _ . _ -x 1 . xx 

:■■ x--x ' X; ; 

:. x" :■:;':■:;;: xx ::: x: :.: x :■: 

xx*x>:'X':X'XXOX': x:" 

. :x x:^x-l*: ^x^ox^-x-xxoX' x: 
.&<&y.<yyAy:: :ojx i W»r»: . 'i ■ , . ;.-■ ; ;. 

M 

■ :■ x: 
■ : ■:■ r xv ; "X-"X'. :>:-x":;:xx:'x 

:: ::■■ :. ■ :■ x.. x-. yx, x, . : X + ;XyXX-X", ":x-' .. xX'X"x: 

■x^-x-^x^-^-x-x^-x','. 

*yy-yyyyvv* . \ 
wyvX-y: : ■■■ : :::x: 

■:-.; . ■ ■ ::■ ■ 

./■ : .. . . :■ " ■ ■. Vx-x' . J X ,..- :'."'x :. : : : x : x: : . i'" AyMv^ ■ 

■ -■:. . 
X -'.Xv-X' ■Saft ":' xx ^KXCv,' :■■■;- 

' X :.:. : 
./'vXv 

■ : .x^x ■ '■■■'.:--'v '■'■' :: . 

: : : : x< 'X vx : v'": ;■:■:-: £PPS ■■■-^ '"".XX' ■:":X: ;■■::■:■ ;--■■-. 
Vx-:' ■x: ■ xi. Vx:'- : ! 

::■::■. :.:-x- : 

. . —■.-.■.■.■■...■ . 

... ._. . . . .... . . . ■x.:: '-' " y^yyyy: fx"xx + :x :xx':. 

x.:- 
■.■'■ ■- .■■■■■:,.::-:■,:.:::.,.;:; ,■ 

x. x.xx-x<''xX: xx< x-^ 

!::-.x:-x";:x:x;::^»^& 

;■.■. :, :..:■■■; ;;::.■ ■,;:,;;::■■■ - 

' : ■ Ll V'X : : ' x*""'' 1 ;' . vi : 

■■;■"■' Ä;i; ,■' ;' ,.•■■ ..:. 

xx'-: våyM: .:x'"x--.'- - 

,x "'■: :x :■;■*: ::■::■ v:*Åv: , 

X XvXX x.. "XX XXvXxXXvXX 

x x xxxxxx x xX xX:v'xxx j . ,-- .■Xv, ■■V: :■ : ■'■.-■■ . ■ 

: '' : ■ 

. ■/■: ; 

*yx* .yy. yy. .x XvX xx x 
'X<ä£S¥ 

: , ■ -.,: ■;:'.'-">X ■.'■:; 

<gfiSifi<vx:v- ■■/ ■ / ■ ., 

x,vXvX'xXvX -X 

- ■:■::,:: x . Kf\y* . "i^.> .-.-.■ .■ .■ ■ *'?xS> x _ . _ .x _ ■.. :. ..::,: :-x L ,<' ; ;|:;;BP:.man : :välj:ef:^ ||l| 

: :>-;iy;: : ;v : " ^x^X' 

varje BP man spenderar får &SKi!H 

| 

tarmngsslaget. 
:ioxj;>X'^; 4< 

■'■■"■''' '.:■>:■■-■■ : 
....": x"x-x 

: . :. ..; £*XJJ,W '.v ^X'x*" :: x. '■XX' :■::.' x:x 

■xx :.■■. ■ x-x: ■ X' 'X XX 1 ' ■ . .x-. — .-x ..■ »x*^:v^ '»X*»'*". .X ;:x:.:x x x:. :-v .. x ;■; XX XX' ■ / ■ . 
x-x: ■xx : xx.: . ... ■:.■:, 
x;x: ■ ■ . . y. l -;,x- l 
..■XvX j '. 

• ;.:.:x..:v 

■ X' x<-x :■■ x,- :>vx 

■ :. x ■.Xw:-'"' ■ ■ ■ "'XX :,:■. xx : DuBBELHÄNT: Att m -m&åäåMåBMäm 

INNEBÄR ATT DU KÄnSMVÄNDA 

.: .■ 

■ ■ XvX:vX"::x^ 

L E x x _ x". ' ,.■/ x n 

.'X'XvXvX:; 

■. _ x _ . x:x-x^ T x _ f-x-.*l-x _ x + ^x' .'. 

■x.xX ■ ■ x- ■ yyy :, . 

-^f-x _ . _ x n 

■ : :■.:.■ ■x: -x x "■': ■ ":■ ■ . / ■xx ^y^^yyy^yyyyy ;■: "J;' \'x_x ,: ::''''":''' , . : '. : ''":"x 

2T6 och resultatet blir q. Fetefsmwem 

■"■■■■ - ,y-BmmBm 

"Höger ,, ifaä ^,0£^^rnmlärep^: X«XXvv. vf . . .. ,.X< :::'.' : ' : ' : : : : 'x-' 

.-x v. ^"^ ■XTOKCW ::v >x: ■":-■: : ""-: :■■■ .-.- 

x;-.'-.... :x'-x,v !: : :i ^ : ' :lf: :: :- ■■-..■ ■ ■: 

y.y. .-■: 

■::::■, 
w^>: vivjEivj 

'■':/.:!' : ;:ix" ."x". . — . . . x L . . L x L x .^. . x"x^'x x . . m . _ X . 

X-,vyX< 

"X v/ xx x: X.';:^ ■■■:";^-:xi 

V'' 
en HAf d som uti hörmM använ- 

. ■■■■xax^vX- : ,.-.-.:.yxx..;'- , .-:xvX-vxv:x'"-'-'.-x:.-. 

t ,% ■' W$^&-y^:-'-x^&p ■ ■ : x--: : x-- 

der (högerhanden mr en l©ger- 
Ihänt person) kallas för 

.: * :■:■.-, ■ . . . .. "'-x.-;" ■ ';X. ; ; ::;-.^' 

kyiäs s^ö/i^ genom- 

■ ■ .... ■ ;S** 

gäende sämre If sylrlillanden , utom för 

Wmsmid. Vad H O GE RH AN D EN O Cg VANSTE RH ANDEN 

■':' ,: -^::V';v : . :: '-:x'^"/ : !' ■ 

LliCA BRA, TiQCm^^ff^mB^^ =^«& .. "" .'X ■ 

""X .■:/ x"'. : yyjy. . 

:"x .x :: :.' ':: ■ "x : x' ■xx. ^ ■..:■:.. . .: 

x . //. x . : 

.■ x :.: i ■x-x-^x-x*. Vx ■ .: : " xxx xx ■: L^x-Xr."*; X : :x""- .. / .X x<*?x. ^ X-', ■:-:■:-'■ . x^'x 

. :. ■:■ 

yyy x:'X' x::x . :: ■; : :v..'X". : 'l.. ,'-. L y-5 h .■■'■■;.. i ;;.- '.i-vI/TA** ,.\IIv ; v" *■■ l + ".-. + ■■.♦**( 

: : AmbIdextri åilllTT ^^Kamhiéextrios. V, tVé . t Vx"x _ xVx ._'x X L . 

■ :: . \: : ■ 

■ xx: ■X.oX'. L : 
■.'X-.".'VX' X. 

v ■:;■:■:■:" ■■ .: 
' ■: X' .■ : : 
■ xX> ::''' 

. 
;-"'X^:' 

;■■ :■/■■■■■ :.■ ■.. ■■ ■■ 

■■■ ■ / ■■■: ; ' ■ yy 
■ ■■■]:: : • r x"fe>S 

■ ; - ■■ yy--y . 

, :-y x :; : : -' 
"' x y---y-:- 
:■■ '■:■' :■:■ 'XvxXXvXvx 
■:■ ■■ ::*: : v. x- : L Xy' XtJv". :■-■■ ■ 

-XX'-'.' .".' 
X' XX ■ ■:.'■ ■ ■ :.■. ■'X- :'. : : : x: '-■ 
. ■ 'y .: .: 
: ■ ..:■ Xv, *£:*v7X« ■yyy: K : : 

;■::'■. : ■ 

::: ■:.;; 

1 :::^:v; _xV X : 

"x:.' ■ 

:-/-.™- ■.y.y. . : ; 
..:■;■;;■.; :.'' m ■::.' """:" . :: :' ■INNEBÄR AÄli^^^Mvjy^P^Ä^ffi 


■ ■■' :■ ■ xv: ',/ " -x' :>xx : x-x U w&y&& ,m y x'vx 

L xlXTX^IXvXvCOÄX 

■::-'x ■■:■■ 

Xv, x<x 


:■ - 2T6 + BP SVAR^DSHAnD ■. 'Lvli .XX' ■.■.,'■", 
x-x- :•:■: händerna samtid mmmmmiJMA, 

y^y- . . +:: " x - -?W*>tofv. ; . " ■ ,.■ -::;x-\x-x>;V:;: ; x'., i , x i ■ 

SAKER uiÄN ATT HA : NÄGRA;. S OäSÉEÄ: 

. »?vÖ* . x ; "x , -x; '/x£x x^xvXv:X':xx'xx:x x ^x x 'vx^fe^^ig^^TOiS^^SÄ» 

■xxxxv; ^^/^wiwwjxjK^i^^Y ' X 'X-x^i-v*. 

PROBLEM. Du KAN T.;:|lSilRIVA ..,..., :: : j m :■ 'iv- : 


x L . xx": ,.::■■ ";: '■"■: v. .- ■ . :. ' m "■' v-::.:. ■.■:;■.: x-; VWX TOKv : x . :■ ■ ■ ■ ■ 

x-x: -x > 

■XX' ■■:■■ .,;■: . ■ ::' " Ä» : ^^ 
X'" 
;■■ ..- ■v.: . .: xxx" OLIKA SAKER SAMTIDIGT. 

:x : :;x-,.-- ■' ■ . 

irfft^ v -. -'.V- .; ^- *.' VxVx,, xx. xx.' ., .. .l.VxWVx. .■.v.,-. .xl. .'v.v^-o". .-.-.■ ■ ■:x 


yy.y ; 

'xivXX : ■ : J ' x x-x: v X'".' . x - .' .-x-. - - - ' ■■::..:;■ ■ ■ detta innebär i pr äktikéfi förklaras i kapit- Har du 't&Fdu^Uå^^^KS^^SM^^S 

^ : :■ .. .%< . ■■_;■ ■ # . ■ ■ ■ ■ . . 4 . -ä -^ ...:x-^-x:>-.x., .;,;; f ;^: :^i :-- : ^v;;; ^;;: :x;^;-:ii:i-Sx .■■:;:: 

let om färdigheter. w,.,l,«.^,l-*„Ä Ä .*», u »,*»,. ^oh 

■■ ■ ■ ' som ^r^S^&i^^^^^^^^^^^M XOXv, 15-18 DUBBELHÄNT 'XX "X- -, ■. ■ :.; 

■: -:■:*:■. x *x: 

■ivxivx";: 

r*.V,<.V**.V X X ■ :■ : ■ x: ::...■: ■■-X-' ■ ■■ ;■ 

■■:■: Vilken hand som är svärdshanden slår 

. ■■'" ■ ' x" : * ■.'.■.' . ■ " .'.".'. : .' - : - : -'--'X .-' . ". ■ ', '■ ■■■■' ; 

' * '-'yy,. T ' :■■ : x- : ':,';' : ..' ' V - ' . : x " ■ *- ■ ■ .- yy- -' ' : : "' : ■' ' ■' ■ ■ ■■ 

man med 2T6, mpdifierat med det an|al ::■ :: ::: - 

i P slå på -den här tabillil . Illli 

T>^ x^x _ 4. _ I. » , . . x . . . _ x x^. x x . x x .LO.. -. ,xx- . ." "x^Ox"x^Vx"x. Jx .* x'x\ 'x'x * [ x".S L x XvXvXvIvXvXvXXvX-Xv 

yy. "-xv ■:■:■ x x- >: v' :*: XvX-x v "■"■X vX'Xv. 'X' ■ . _ . T .' _ x- » x: '.' x . xx .x-x - . "^x 1 : x 

: .;■:... 
"XX' Xv, :■".: ■ 

■XvIX' 

: '- x S T ^x"x-— X Ö?K«>W ;v- .Vx .-.-. ; X v''Xv : X.'X 
: Xv'XvX' 
■ '-XvXX 


■. .■ ■ :;- ■ 

■:x: 

■■ ■ v.' ■ ■ wrA' . ", xx: yyyy : 

: ; ." ■ 
.v:xvx<':- . . 

x ■ X ■ ■x. ".' v: y ! ■x -X.X x: 

. . . . '■-■mv. -yyy. 

: " ■-■ ■■::■■ m 

■■:■ i-xxx,.. x 

.;.x;-:;' v ..;^;- 

■-':,-,y-yy'yy 

.-■ ■ * + -. ■ x x-x - . ■ :.:■: ■ .; :"x ""'x ■:;X X<-XvX'; l : X _: X 

x£?x?xvvx. , : x: :, v 
. ■.'. ■ '. h X'"" v X m Vx - . - . Vx - .-.-x - . .". _ x _ .■- Vx-. _ .-x .-.-»»- . ■. 

x.ox -xx ■:>;■: -:■:■:■:■: vi' yyy- yyyyyy. . xx. --x .■..■.%.' x- : x|xv:;x^^^^ 
xx: Sfc^i . ■ . , 

X ■Tv: X . .'.'x . /'..'.'.'x Xv 1 -.' iff^aw ^x»>x^> 

:■■;:■ x ■; '"'■ ::■: ■," .XX JXV* 

■ . x:x,v: 
JÄSÖä 

.■ :""■::■ ' ■..■: ■■ x' 
:: 

'". ; X" -x*^.*,**x». '.-.■ ■ ■.-.■ ■.-.-. yyyyy< ■ ■■■ :■: >, :■ yy< : X" X"X X 

S3SSS$>K x 

--X- : ;-xx'x:.--:,:..':: 

Xv-' *.'X:'Xv>x<"'X':: 
x"X'x::'X"X' "x xxx xx ;:x ^x >: .:. yy. ,:. ^x; " 

v. x-ivx ;:.■: yy. x:vj "X"X'' 


...,■■ m ■ ■ ■ ■. :■ ,■ :. yy- 

: .: . . 

M-:-', " ■ ■ ,::■■:■:■■ 

: ■ :■::■..■ :■'■;.; JyM 

yyyyyy/, ■X' ' 

;"■: ■":x x ■ ■xv?!'- ::'X''x 'XX$ XVX X ■x XX'" X'"X'.^'. 

XXvX^X x-x - . - ■.■.-.+^x _ ^'x^ _ . 

.■X-»X*XX' ,:■. x: 

X-XvXvX "X X/ 
>K«>XyXöXt '.:". .,,.«,. x, x ,>x«äo; 

■ xx;- ■ ■ ■■ 

" ' ' XVx-xX'"-X' 

x .■ x-x-.-^x-xx ■ x - . 

x "■■.. ' X' . 

X-X.v ."■' ■. _ xx .".■ T . 

yyyy . :■"" V V*, 1 '. yyyy. ; : ■ ■■ 

: : :vxXO,- XvX " :"■ :*v^x*:" . 'XX 


I 

'I x " ""i \ x "X i t*. ■ - ■ HB ---- XXv x:x : ■ : >xv. :xxx; <■>:-. xfc x ::,: ,. 


x:x xx : 

.'lV*^S»»*^ + v 

yy, :: ::■ 
: :: 

: xx' '■ *?;(*?:;♦; ■ -.-.■ ■■■ 


T ... ... 

; :;■ . ■ iWiVft' xx.x x xx"x 

■ ilp :':. : ;- Ä 


!v : ■ ' ' ■ : '■ 

■ ' :. x: xx xx sfis&iifr SociALl 2f 6+BP SociALf sfÄnD ■ ■ 

v'. 

6 ■: x;x 
x-xx ;^ 

: «*» fe KK x-; 


.. ■ ■ ■ "x S3k&: 


■ 


■ ■ . xxxi 2 ■:■:■■ EGENDOMSLOS (TRÅL, SLAV, STRAFFANGE, TIGGARMUNK, 
LIVEGEN, GALÄRSLAV) x x.:xx; 

:.xvxx- 
x-x-xx,; 

SI x-; -■:■: xxxxx :■- ■ ::■ x-xx . 
xx-x, ;■::■.' ■ ■ ■ : r x xx 

x ; x&. : x . xx x x 

xxxxxx- -;■?<:■ ffigra ■ 

■ 

X.X l '. 

:■■:■ ■ ■ i m KSG3 
;::■-"■■■■■ -■:■ , ,. ■ x 

■ x x-x 
■:■:■»:■ 
x ... .v. ^. 

■:■:■:■■ :■:■: mm ■ x . xx, : 

!v> . X\ ! 
i\ ■--' 

: 

x. : -x : : 

■^?x-.-_", L 

■xx , ä : ;: ■ ■v'. . alafei:: *>>:■ «y' ■ 

■■ 

: 


: Sitt- sociälillliJÉIlår ^^^j^l^^^^^^i 
modifierat med det antal BP man väljer 
I : att;: sp:|ttderl;föi:;:;itC;:;h öfm^d0l^mm^m^i 
man spenderar far man +i på tärningssj|p| 
Bfi Man behöver inte spendera några; 
x;xxv:Xx*x ■ i i ■ : yWxVxx-Xx>x^SE 

■x vx- :■::■>:■: ; x yx ^ 'XX« 

'X^X^X^X-yyÄ? Xy> ;-: ■: 

xx:-x xxxxxx. 


«& m#m 


X^«XX;,yxX>" 

t-x-x-,\v:-x-x-:x 
x^:-x*:-x£X\jxJ 

XX*X/-VX'XX\yX:. 

■xxxx-x ■■■■.-:■■■>:■-- v- ■>*■:-- ■:■;-:■;»: ; : x : V.'. : x : ;vx : : : '-x ; : 
■>;-"■:■ x-: : : : : : :-:y:":v x* 
x-x ^^^^Xr^v^xo 
,:v':'T''"v;^ ^^^^^s^s^^^i:: '^»C*: 1 *;» >■-■■ ;■:-;-;►:■>;*:'; :-:'■:■;: :-: ■;■:■>:' 'lIllIÄlfc ä«: ,.,:;:;:;:i:;S;;;Ä;:;'^^ : ---:-: 

-:■:■ :■:-:«■ :-w-»>ä :■■;; ■■: : :::vX\v: 

■.■iV-vaO mm 

:■:■:-:■: :■-:■:■'>:■:■:: ;■;■;•>;■>:■«■< ■■-■-■■.. -vw. .v-;.v- 

> :■:■:->>:-:■:■ : : ^ :■: -:■:-: ■:-:- x^x-ft;-:; '■.-^v; :■!■:'>:»?:■&■:»>:<■;■: 


■r _ .-r _ - ^' . ' .■x-.OA"- - ■"- 
^ /::■: y>X\< ?:■:<>>:■:< :---:">:':>xvXvv >:--:-kx^ KwftWi *■" -.-.-x,-.- l -x , ,-.-.'J.,Vx-. > * 


x : x : >»x-: 

; ?■ ;;^ '■;■■' ■:■>:■ ^x-rxx-x -:>x : ■::< :■: 
^ -* vxxxvX': ■;■;■:■:■;■:':■;■:■:■% 
ft'Ä:^^p:;:;x::;:x:x:Ä:;:;x:x.,-. v 

.-■- --.;■■ v -v. v. >:-> -v. ■-.... ■-:■.. :o:-y^x-i. :v\v 
ox*:-:-. l-i-xx-x-^vx/x:': 
: : :--X': : :x;>:vX-:v/ >:':vjsäwäw v.«v;*;« >*;x;x- 
5-7 HÖGRE UNDERKLASS (LÄRLING, GESÄLL, NOVIS) ■:ox-: ■■'>:■ ;■«;*;■:' ; ■■ ::;-: 


öm man inle vill. 

■ ' .':;-' :: : :-■■ W*'" •■;■■■■■'■: -; ' ••&*?< . '-' ■' i :■ .:';"'';; ■ ■■■- ■ .v^v.O? 

■-■■:■. ■::■>/:-:■»:■:■: ■ fWfiV,' 1 _' X L I - .' 

■ ■;:..: 

:■"■:■ . »jkv: :■: ■:■' x-; :o - : : ■ 

. . . 

'* i\ J . j . ■ ■ v. x, - . 

::■::■;-:■ ■:■::-. :-x:v: >-X'.' 
LXL - ■ ' ■.' :-;■■ ■x> *- : fr : X : X 

\vX^;-_-x-x*x-, ■■*-.' -x n 

. ., . 

■-■:-:-: x*x: x ;:■: 

■ : 

: - 

■ " ■ teten varierar frän kultur till kultur, och 

■ det är mycket upp till SL och ^SS^^^^i 
själva bestämma vad en rlllpersons socia- 
^x-:-X-:x:XvXvX : x> 
>i"Vx^x*:vX'X'X-: xx ■■'■■■,:■■: ■:■-■>. 

X»^Xy:X"X L . . 
vX^XX"VX.'X"»^ 

!■>:■:- ■■:'X\ x-x 

■■■x;iii ■ii» »lilill *:<:■:■ 
X">x-; :-:':': : :': ; x: VV.'x-x J ■;■ '■%■: L x' . ■ - X ■-X- r . X. X ::; >; ;:x- : ^ :1a stårid: : ;har f äfc S l^lilÄiiaiaiBBirf: 

jS:^»:w^ :,x : ;x.x:-,^-:-:- : ■■-.' ; 

ees nedan är att betrakta som riktlinjeix ■ ■.■ , ■ x - .' -X : xx ■>;■ .x ■■. x.„ x- ■ :-x,"X\-; 


■ ■-■-. ■.■■■ .. 

■'■;::;..:■ ■ ■ m'.<& ':■:■:" 

■ X, ■ ■■ " 

■ ; : ■ L ' ' 

■; :: xSS : P 

. : ' .,.■,.:.■■■■: 

■■ :■: x x-Xx-x-: 
-,■■. 

■ ■ ■ x -:;/:.■, ■:.■:■ ;:■. 

m : y-i -y yjyA'. -rss. k?M? 


i : : 

■XX''X\::*' xx: . * - : ■ ■ x : ;: :"x : - L . ■ /Xv* L .V * ;- : ■ \ ' x' -■ J xxx' x-x^x, ■ ._ /w -xfe* ^xx^X' . 

Han siar "sf" med zT6, v^éttBoMfB^ 

■■,. — ■ ^J ■►..■.'. '. / l'!^ l[x 11 ' I" L * ' h *i 1 J L*" ' J '*^ |'rV\'r' ' *H X ,» #*T^/X/ ' fc "►'/I^.* +X * fVl//*^/,^ x ', ,'".*,"^'^ V*\"'x'X' b H * * **■ * *"x ■''"X , ta. l + '* ■'***** *f ' '■^" '»* »*jj»»" 

x ■■ ■ C3 : .■■:-x:i;:;x:x : xv : ".?-;:: i .:x::-;x i '; x lt .' ; ^W;;y; f .g ;( ' AI| 

; ,; -^. ;; -;^, : :x::;/::; "'^X^X ' :: --;x > :''';x;:' : :. . ..'x : :-: + ;!-x + x- 

mulär et. ÄSlÉlllf »Ilil i x x:x-.- 

i\S-;w>y<>\vH':\W/;v^ >x-:-:-:-:-;vXvv>:yj 
3^ .;;;;:^?->;x'X^x;X'X:x- :x"; ■:■■■ :;:;ffi:;::«^^^^ 
xg^yx^xj:;:x::X L ::X:-; :;: x;:;: : : : ^^ Xx'J,01'X"" x^ ;<*»<»; w,viVa xvXXX":*x<x<-> 
^X'X*x-:'x:X'Xx:'XvXvx- . 

i:;:;;::'-;:;:;X;|;i:;;::;::;;;:;s:::s; 

:->x-: ■:■»:<:■».■;?■■ v -x-: ■<;-: v — ■■/.:-:■■ :x;x::;x;r:x;:::;x;:xxx:x^ 
^xS;->x^,x:x:x^^JiS 

" * "x" ',' '> 1 V t " L VxV-"x"x- L -.\ L x\-.--x*.4 :£ix3 x^x^X"X'X":o 

lVj-x-x .*.Tx-x-----x-x » V ^^S^i# ^ :■; : & :-:■:■ ■■■>■ 12-16 HÖGRE MEDELKLASS (FINHANTVERKARE, KÖPMAN, PRÄST, 

SJÄLVÄGANDE BONDE) 
■ ■■'■■: :■■ : . ■ 

..::.. . ■:■ 

■ ■.'-', Ix-x-x", L L L 

,x': x ;x:x:. -x 

■ ■■:■: .::%> 
OX;X;X;XX 

'x" ,",■-' x , x-,'--x','. , -',-X>x , xO?* X " fc V 

'^x^x^x-X":-: v:- /X--::- 

r|'iy,Y|YiY»v*v x _ x _ . 

v^Xv,vIvt-t\"^'X.xv:-X 

"xxvxx':xv::-x 
■ v:X'*xx-:-xvXv x. :• 

XvX*W ", ~"X n Xv. 

x*:>'>;v:-xox> 

;i::xlx x ;;::;;x;x:x:-:?- j " : ^x-xx-Xx^x-: "x:' x 


■:x 


■ 
■ 

:.. ; 
:.. 

x :■:-,' iv 
■ 

. 

: 

■XXX-,." 

■ i ■ :■ ::. ,. 23-29 HÖGRE ÖVERKLASS (BORGMÄSTARE, SKRÅMÄSTARE, GILLESMÄSTARE, BISKOP, RIKSAMBETSMAN) 


i ■X-Xo XI: 
«,■:«:* .■-■x-x". 

mmrnmm^mmt : x. :.::-. ' ■ ■ : ■ ■■ , 

■ -'XvX'. 

xvXyx, ■:■; . : xX. : - LX' L . . x: . 

■■ ■ / ■ 

■ * assSsSHsSR&P! m ■ . . KARDINAL) 'wmMmmm^yy JxvXvx-Xvx;: 
X'xX""x- ^:o:w; :-;■: :■ . x x-x-x ■>: *+:'•£.-:*:*:<*£ ■ 
xx^x^-x^XiX^x^xyxx;: 

liliilllillll KÄV» :-:v*^v:-Xv:i : 
^x^xw 
■"'^jx&SWW xx 

xx'-xxxv: . . x- . 
.; .x;x:x«;v ; : : 
x :-":*X" -X/L^; ::■:■>:-;■: 
■x-:-X'XvXXv ;;,;■;;■': 

■ W V Yi''Vi"ii ■' ' xx-.: ■vx-.-x:: ,-:v: :-:■>: xx : ■:■ ■X ■:;X' X" , i 
HUH : In 

L "'. . .' ' '. ' XL 

:-x ■r-XvXvi-x^wx* -x-.;.;.X >>jx j *x , i , r , >>x - X'""'^^i' , 'Xpj^56Bff3ff .->: :.x Kfl^AWA» >■>;■ : .v^>^x , -y^ ^.H-*x"x .: >xv-x 

:■:■:■ :^x 
x: xx- 

L J " r Xv^X 

-■x 

■'■.-. 

: ■ 


■■■ ■ ■ ■ ■ . ■: 
: : v'X"' 


>58 ; ;-x ■■ -.;:■■ HÖGADEL (GREVE, HERTIG, PRINS, PÅVE, KUNG, KEJSARE) 

■ ■■■.. ;.....■...:.::■■ . :. . :::'-. ' - : . . ,: g£&g& 
- :■■:■ :.:..., ' ■■: ■ . . : ' V | ^ '; ' ■ : . " :■, x -, ■ 
x: ": .,'x'x-' ■ x- ■, ;;. .■-■x - . _ ^l' xr 

. ■■XVI 


:. x-x . ■ ■ ., . ■ 

J . X X-X .;;■; ■:■" 
. 

x v;x xx-xxx 

■ ; ■ - ■ 

>:■:■:■:■: 
KSS 


. >■■: ■■ x-' -:..:x:r-:-x" 
- :-:*: : 


ii 

■■-o; 

XXX!" 

: x : x 


■ BBS ■ 

XX'X' 

' vX-X e ,:; . 


■ :■■-■ ■ .:: ■.:■■■■■■■■■■. . ■ :: .; : ■ ' ■ " X'XvX '-XOX 

" X'. 
X'X. : X. :.: x- '*.' : .. j 

x XX / :■: : 
■M'X«XOxX 

„ . . x" 

,x: r:« 

■ il""' -"*."*"h 

■ ' " " ; x x: ■ -'"X. ■w<xx L L _ l' T L.' 'x-x* ■. . . ■ >L'. ^. L ^X . ,^. . 

■.■■.-. ■ ■■■..■ 

■ ": : : .' 

- ■ ■ : x : . XX'. : xX- : XX ■:.,;." 

: ; x'X : x : :' *x-x' : 

Xrt VX.vX. 

T x-. - . - 

r x*x-y-x: xx 

:. : , ■ ; ■x x< ■X-. X X :■■. .. xXxx. X 
l' -^L _ T x".X 

:«^x<*> 

-x?-:. : - :' 

: 

■■ ■■ -xox- 
— .- : :->■ :■: ■--::, ■:- ■■.X'.' ..::-■■ 

;■■■ X'X . L~.~x'x,. -..'-XL ■■ LX';. :■: x . x:- .■ :-:x'X' ■x-: xvx x*:: 
xx-: : :x'' ■ ■ X. ' .,'XX . l 

■ ■ L _ L .'- X _ X _ l' L 

i-;;: :x;-o. 

X ■ X- XL V.Vm XX 2f6 + BP StARxtKAPlfAL x: ■;■■■:;;:'■;.■ 
ffXX^XJXv ■■:■ x- ■:■ :- : : X'-' x , 

. 
xxxx x X-: 
■ ■xx ■:■:■:■: ■:■■■ 
.x : ;: : :x. . . 

h L _ . + . »X/*X*1 

x-"X; X"XX ■ X,'XX T vX 

fm ■X<; :■::*:■ : >, ::. ■ m ■: mM ; « - : - ■ : ^Sffi 2 250 SM 
XX-;-;- ■■ x x; ■l _ — l . . . . 
XX 

. : .-■;-.. -■ : . :: : . 
: ■;■ Sssi "Vl"X r' ■ ..■■■ ;;X'x 


x:::^ "■ >X*xx:-:, 

,*:-x*Xv. X'X. ..■:■ 

: ■;■■ ■■ :-, :■ 
: y x x-:-x-!*-X'X x*:*:< 

■-■■ Y"é ■ b'x ""■ " x " ■ ■ '-" x " L_ " „'• » 

xxx:x-vx h .xX"'" r J . » ■ - '— x i . . . . .^ ■ • • t * l"l » x","'^^» V . x »'x"xl" ' 'rrV'-"| T r"lL'x5"L^'"""* ''Vl\VA . A xj *:-\^X'X;> 

:xxx:x-x?x:::xv'x::x,x . XX 

:-: : . 

1 

: 

■■^ 
■.. . . , ■" ., L . -.;.- : ;, ;-■■-. : ::: x! : -. : ;v ■-' ■ v "'^ -x- ■■■'■:"■ ;':-i.x.x:'x"x-''-' ■ : ■ y^ : -\--- j&M ■ ■" .'"■ ' - : 

P&ér^ och han väljer 750 SM xx "■ :. : is%^.;ii t-: X'y" ■■:■:■ . ■ 

: : 
>:-:■; x x x L 

: -■■■■■: l : xo, 

BBBMflfl x-xv' . : L 

;.■;:- xx. 

. L L L 


: .-x-xv x-:-X; x-xx-x x. x-xx: ; '."- L T -X _ L _ ■ 

'^.■- L X-,L L^L-L ■vX..-'' 

L ■ ..-XX' L*. :--x:- . . : ■.,■>.;-/; 


■,. ■ 

■ ;■ . ■ 
i ^ itt startkapital slår man framj 
. med 2T6, modifierat med det antal 

■ :' ~|5Ä :, ■ ir^:- 

höja si^^il^l^yiÉ^iiä^^Hi 

av detta kan aldr^ • • ' /■:; :x: : 'x< .'::■.. ^ — 

:: +2- ^ fa 

på sodäkstmi 

Wmremm 22 


l3 
X^x;;:;:.... ■ .■ 
j^ftvxx:"' 

x: xX X X'Xx,, .. ■■ XXX ■ ■ ■ 
L : ' x : ■llilllll ■■'x l _ l". -x~l'.'.'x' ;■:■: :,.,:,:,;:, ,,,; mmmmmm ^^■■.^■■^■■■•■- -■■■ ■ 


WXWt:<S 
:■: xx-: \ 
:■:■ ■■■ x 

■ 

:..-■ ■ ■ 12-16 3.000 SM ■ X ' 

: : 
x x ■ .'xX' ■ 

■ 'Xl . ,'x X X X-XxVX 

■■ x;x.;- ■ x x^Kffi: ■xx : yyy\Z x x XX;, ■XXX : ;: : . 

x- ,;-;v.; : . 

Xl 

■■ : xx : ■ 
■x-x 

X xX . •yy. :,-. ■".:: ;ävö' j ä\ ; XXvX\vXv, 

xvX^XXlXr x-x-xO,- 
X'>: : T ^^^'X^-X^X^.xX X-X J !*1 L X ■■ ■ ■\ J '■ *X - ■ -X'X-X'XX- 

, xxtxxx :X- :;;::■■ ; '.-- vK^-x x:'x':x:vx:;Xl , 23-29 10.000 SM XX 

:Ö:' :: ■. 

■ ■ ■ L _ . _ 

■ : . 
fe-?* '-■". Xy^Xi :■■ x "ii". 
■■x:v* ; : >x^; >JXv. x txi :■:■; 
:■}[■:::■ ■■-' . ■";■ xx- . 
1 x'X L ' XL 
L 


uppåt), 

män ) än den slu tsimriåitänÉckS 

' x^'xx;xl -^xO »■ x ; l'XX'x- Peter har tur och slår 

y..y-:-.- ■■v;;;':;;:;:;.v-:,::: : ::-;-:;x;v.:r ^ix : ;iyS>KgJ^x^^Vx>,gi^' ixox:;:- : xöx^;' 

l^KliiMBBÄ^Bi^ Brutus : 

;x;;?^x;i;x;:';;x;x .' : :".x"'?; js&?^fe'3«;^P ^ 

l^^^^l^^^^^i^i!^ P^ startka- 
pital, sä Peter antecknar nöjd ' '6.000 .V^AV/A ■::->-:>x-Xv:-;x-v;::-X':':- 

:x x --vxxx ■:■>: X;X. ->»: 

x^;x^;>;oxw:-^:>^x : x : x;l.. ; . 

#x>x.*»^ ..;. »«» 5;^:^ ; x;x;x:,'-;>;;x;x;::^x .Xl:.:..,,;,,.^,,,,, 

L .X 


.-■■■■ ■;X : l' ::►; :>:oXX"Ä"x-:vy 

■■X^^-Xx : xx. 


38-46 35.000 SM . . ... 

■ . .■■. X xxoxc 

. 

x: ; : x^xx-: : 0t&y% 

:-;■ : x xx xv-x vX' 
■x-x L II 

lll ;Xv-Xl ■*" X,yXX 

■ ■:.'■■' ..■..',.■ ■ 


*-^ x-X^/'X^^ax^^xl^^x":: : -''x : . : /LV- x:x: : :-x*;> 

X'X ; ": x-x-x m0m : . fält 2 ^§^mf^rmuläret. XXvX XXX xS:>Å 

XXXV :■ :;:x: 

'■■xivX': : ■ : :'::v XX" X X''XvX>X-X y yj :S:«^ -^ iVl-" ' c=Sx-x-;x-x L C L * . l. :■■ ■ ■xo> l-X'X XX, X;i -X X '"y',' ■ 

■ ",X' <" ■ ■ ■ 

". L V w?;«> ««mj ';xxx x- :■:■--: ;v,x-: :■;■ ■ : . ■: : : X'XX 

;XW 

.-:.■ 
XXX-, : *XX'Xv-< 
^mmBmmwMmmm ;■:.■;>: ■ - ■>::'■' 

■ : " v ;x:x: >x : "- : : ■^^x^zx^x^-i^x:.;^^,^:;.: X 

■■'V 'XX x : :■: ;,:■' 


:SS:x'i*i=S;^^ pSx;^:M:xm "-X''j: ■'X' ■: x'. ■:; Vxx 

■-. :"x-X' ' 

-X L' "l LL _ . 

x- x: 


. L 100.000 SM . ■ ■ : 

■ ll t : :', \ 
: X: .L >, :. ■ , :>,>x*:*xc> 

■x-.-: x ■ ■ .X :x :: m 


:■[■ :: .■■:. ■ :;■■■ ■ .■XX'.: 


V 


... ■ ■ x . ■Ä«» ■■ :■:■: - LxX: ■.,■ ■ L . X L L L X . ^■'^ XX lX ><i'X^x «;■: X--' XlXvx; -x-x,-,* ."--, ...... sa BHOtff ■ ■:■ ■■: 

L ;-;x/i x^XXLvX XX' ' Si v XX'.vX' ■ X x'x' :,-,,;;x SxHcr WK^Ä> n - :■: ■■xx :■: x: ■ 

■':..:■ ■■■■ 

'■ x ; X x'X'x;;- : .■■;:■■ 

■ -x y y ■yy. x l 'l : x x : * : 
: lX- ,; : ' 
: x : :' : l ■ ?, I ■ 


■ ■■ :?- xlxx:x: ■: X'X ■, ■ :: . 

x<*x , ■x-:x;.::-- X X x-:'-»:-- ; x : 
.xx : ,x yj. : 

L-X'"x'V XXX' 

x^x-.-; ■ ■.■ ■ .- 

. X x'X 

X»: Xl l :■:- ■:;■;;;;'. x 
XxxyX. x-x X j ::■;«» 

■ ■ ■■■■;■ 
■■■ l'.X.X JÄft 1 T.'. : xx;: x*>:> ■■: ■ ; .;■ X;-X-- 

■X--XX'-X' X l. ..- 


..:■ X-X-- x:xv:::x tÄÄOf.x/;^^ ■ 

x-x-; ■:■■■ ■ ■ " - ." x- *>:-.■ /:-,■:■-* :■ :■;«:■ ■:■: 
■ xx x 
:■:■: ■:::■ ■. T x _ .'.T ff[" 'Ko: ■xxxxxxxo: xxxx: x ,::■:■:- > 

xVx,,. , ■ - ", ■ ■ - 

. ... : x*}„y< 
x-x Xvxox-xxx^ prao? ;■■ 

x.£>x.- : - 

:" ■ .■ ■ . l : x ■. > 


- ■: - ,:::.;:v;: 
■ " : ; ■ 


-xx -x :■: : 
L L XX X Vl . 


■ ■ . . ;:-:*x 


L ■ ■ XL L ' . 


V "'" x ;: £ 


■■ BBS . 

: xxx 
. ■. . ■ ■ 
■;:■■: :■■ 
4 *» 1 [ x* 


x^-x, 

■ . ■■■■.—-■■■. 


; .'.' . - . . . 
.. 


: ■- 


' ' ' ' : ■ 
: 


y '-■ 
■ ■ l' : \" ::: wxww: ™*Ri x x ■: * ,x ■■ 

xx fl 

■'."■: yy x-l, h . h x, , x* 

.--.--. ■.■.■■■ -. ■ 

X\ X x X" 

yy 
" x- .":-: : o; ;■:■.: :■'-:-:■ 

L X * H .'x"* _ x'-' L " 

■V. :" ■ . 

■'xx xx-x' yyyyJrt 
■■:: x ■ix-x XX [-yyyy^yyj>»'yyy^ 
■ '■■" ■ xttx. . : ■: ■:■■ : xx : ■ : ::::; 


x.-.-x-x - . ... . .. _._ r .. 

KSS? ^^^^l" 1 2S: ■ x 


ve T våh andsyxa; STMhåsw^dm!^^^ 


. x.: xx -.:■;;; x 

L X X .". X X . _ XX _ . ■»■x-*-.-»-x-.-.-x - 

.::vx-:w :■:-:■:■:■. 

,."x, ..'x-x .■'.-.' 'x^l' •** -, B — -v ^v ' ; ' : v L ;.-; "- - v, x* ■ < :■:»"* ^x ">;■■ ox^x-xxx:, 

, „ ésm^cm^ri^^^iWmd^^^li 

\S ■>:' : : :,: ; r :N : ^x': : ' : : : r: , ^x-::^x";-:::v-"^^^ra 

får Peter fram att han|BC är || (FVB4), 
eftersom han inte tillBilllplklassen eller sx x* : L , xx-x £5* 

-X ' ■"■-■ ■ ■. ■ ■ xx: OKyÄvX 


^: ':::;v'-:-x-->:--- 

: :::■-:: ■■:■:■ -■ -■■ ■ ■ .■— ■ L L _ - _ x n L X-L—X-L .' .■ L &?:■>> ■:■►: 
.:. ■ 1 ■" : >: : ;v:;^v>.;;:-.;V:s ASCHANSEN (förkortas BC) är det 

■ ■.:■'■ ■ - . ■ ' ■ 

FV du får automatiskt, gratis, när 
du skapar din Jöllpersom BG Base- 

'x"x"x'.*x"x ■ ■ '"'" ■■——--■'■ t" ' "... ■ ■■_.' - ■ ' ' L ' ' *x ' "" ' l' ' " l " ' l 'm x l x"l i ' ' _ ........ 

ras på det grundegenskapsvärde ^ som hör 
till färdigheten (står inom parentes intill 

iÉÉfc*i _«uu s mmx] i Färdighetsta hellen). adeln. Vidare ser han att hanspm högllH 
dåre l|ara^ii|ll||)p^^^ som moders- 
mål. I bes^l^iyiiÉ^^wHiH^^ \Vx^x 'f f>^ : ;:: x .: ■ Egg ' 

"■■/:■: >■::• ■ I^så7Skrivllifc]iifÄiip 

tillhör högre medelklass men inte har INT 
15 eller mer. Han 
1 

::;::: Du får m i alla primära färiilheter 

1 i||^ .'■v;. !Si-SftÄ 1 ■■■:.■: :■',':■; fält 1 1 och f äl t r 7 på rollfof mulärlt, 

Mär han ä |^|pJJ|K|^|||^Ä^^(ä 
digheterna går han över till fljfa yrkes^ 
: ',■:. - 
l m^"^^^^^^^WiBmr och besvärjelser. 

■ 

regler gäller för Tala och 
Läsa/Skriva modersmål. Se beskrivniilgen 

- ' .■■:■; x.' :' " ' ' ':■■::. 5: ■ :■■/ ■" ■ :.-.■■: :" : : : : ' ' : : ■ ; ■ _■ | : 

av dessa färdigheter för närmare informa- ■ tion ■x, ■ »:-"x- 

■ . ■ . ■ ■ ■ 

: ::-Ox- «;'■: ■x.L^-X-.Vx^-T :■>:--: :™w LL - ." _ X. V ' .-'xx.V. ■x^o; l :■: : :■ ::;: '. ■:■.':■" ■ '.■.':■: /■■::■ L.L L ."~ _ L ■X". jx.-;^. ■*x-*^->>%- ■ :v;::: . ■ :■.■ . : . :■■■■ ■ : ■ ■. :■"■:■ ■:: ■:■:■: 
,-.y.'-: :;::.; ;.;..■■■ i:-:-: ■: . ■ ' \ ■ :■;■■: .■;■; 
: -x. :: ::: x\ ■■: ;.'" :::■■: 
..... 

.-.■; ■ :■'■: :■ ■ 

v:: : -v:" : : ; ►■■■ . * ■ • 


x-J:-, . ■ >: '.\-:. />K' ■ v. ■ : ' ::' : 
■SSK :■: /. . ■ ■ _ l' - ■■x":'; ,:^ i£i :■ ■; - > STY. ilans STY är r6, vilket ger en BC på 
3. Peter fortsätter på deäBlvis med alla Bl 
yrkesfärdigheterna, inklusfft Bluffa och 

. . S tj äla f örimal, söm häh;; : k^ilxtra,; j 
. I^||ft|^|fS^^|fcä^^ primära:;: 

tfärdigheter och yrkesfärdigheter, går han 
vidare till att räkna ut hur månea erfaren- :.xx ■-■-: ::■'. Wf| L _ - _ X L - .' L _ L ■-x-:: - : ;yK' L L L _ X _ X _ . T .-x r . , ,-f ^ ''^*" 

. : jxXOx-x*>E'_>xv 

. i:- .:■'' : .', 
.:■ '-■■■-.;■;■■-.' 

"^ f"" "~ Tx "l ' "1"[^'"T T l' 'x' . .■:■-■ ■: : 


X L L x'l L ■ 

„.'.;■:■;;; ■■ :■■ : 

x b _ ^x _ x-x'- r x _ x-. T '^x"l t . t ►:^^: S<Wtt ■-^" , ;- ■:■: ■. x-vj-: ^v^v:- :-:■"■:■".: 


. j>;* i'''-Vx b x-"^ , J ■■<>: :■:■;■"■>:': V V> ■ : : VÄRDE BC \o : : :■:■/: ' ■■ .■■ ■■■ : - : . :: - . :: --. :: .:". : '.- : [vä ■„;■: : ■ >,..-» <nx»KO) . . : > + - ,..-:;-::-■. ■ :■" «v: 
:rslÄ#%. Ii ■'■ Äli ! ' ■,'■■■■■ ""''■■ ! '■ ;. ;-;- : -- ■■: . . || iii . : - :■■■':■. gl 'x-: ; : : :':<": : :■ 1-3 


o L _ X _ . - T - _ X-. _ . 

: "■ V#^\i xfx-xA ::■: ■X'K' 


:-:v: : "^-STOB 
<y>iä ■■:.■:■?;;':;:■;■:■■■■■■ 
xix^?:;^:-; m-;-:-;\ ■:-:■:■:': 


L-X-.-.-.-x", ?>v.':»:"x*.<*^ C-s» ^^^;>:;:;i;i;;:::;:-;:^:}:K^ :;:i 9-12 ii . . » 
::v vS fi*.y» _ i%Y iV.y.Vi ■'■ » t" - "- : ■:■ i-:-: ■>;■: :v-: : -:♦:■ : : ■ ■;■:■:■ «-. V i 
:-■ ■:: "■ : "" : 
w:-: ■:■:■:■>:■>:■>: vi aSä? :■■■ ::■>:■:■> ■:■■: : :■ - yy- [<<ttttt'j 2 ■ ■<: : 


W&^&^MätäS: 
■■■■■■:;■■:,;:■■;■ 

;■:■:■'■:':■:■■;: -■■■::■: '■■>"-"- [■-"■ :■;-:■: ■:- 

X _ L. --X-X - . :-:-: ■:-: :-:■; v;->: :■ :- ■:■■ :-■■■::■: <■;<%-, vj ■; x --. -..v: v> ■=:■:■:■; 
v^ir.-: ■;'>:■>:■!<-:■:■ ttMM < 

■^^^.'-'xv-.Ox-. - ; 
v: ''■--'-■' ■ *>:■ >.v:-" y.<: ■■:■: 5v& 

OQWawBgRftHl ■:'■:■■; 


■:vx^ L _ X _ L ■■■ _ ;■■ ' ä . -•-1. :v—-x '-'"'''"'■■-■/■ :v:-:-> ■LVx-xVx-x.Vx» •x^x*. - x-x' A * 40k *^i V-^x^K^Pwffrt »n ;■'■■■':::■ ■■■>>v::x-:-^; ■:■■■■: ;:ö:;;:;: : :;^:^v^^S^Äy:v:^:^ 
; 17-20 a .'■■:-- ♦■ L _ X-. _ .-X _ X _ X-L ■-:■;■ \ : ■ ■;:■:' ; :::: to» 


■::'x.\ y.-:. . :■;< "x-X-X-x-L^ .:;v^'-xx . . — ■. 


^x^x^x^V x n % "■:.■.■::: > :^:-:o; ■: ■. ,; : ■;■/: ■ ' ■ : " : ■ :.. :. .::: ■ 

: ■;:■■ .: ■ :: ■: -:'■-::': vi- -:■:■:: -■* V/aWa Xx-V-x ::->.-: m& y^ ,<&:<< "'"■x ■:■:■. .■x^:,x* ■■ :■:■: ;: ■ ■ . ■:. .t...' : spendera på de färdigheter du har från 

början. j^ii^^|^|^^ÉÉIS^^^ 
ahtiiHiiiiih f :=ft^Ä? ■■ . : ■ ■. ■■ ■■■■-, ::: . .:^v. 

■ ■ : ■ :■ ■ '-.♦;■ ;v : '. ■ .■-■■;: ■:.■ :-: ■.:.;^.-: X V-X-x'.-^ L _ X _ . _ "xL-l' 
tj an. ■sv.;« ' ■■"■ .:■:■■ .: ■■:::■: l t x"ll' l - ^ ?^s 


■: \, ... -?j : ■/:::■. ■ ■--■::+■:-■■■-■■' j ■ , **■ - :►►'.'■,' ■'■■- 'j- *>;^y ■ ■ ' L *' ■■" \* v'\ ' ! " ' H r, ^ + ".jäv + :vw :■:■■:"'" 

■.:. .;.:■ : i 

■■: ; . . Vx .".-» n ■" :■-.■.' . ■ ■ XL X L _ X ' :.:^ :■: ■ . ■:■. ::: :■:-;*:■:■: . ■:■ -:-.■■■ 

x* l-x _ l'^x- 

:: :: 

:■:-■■:■;: 

■ ii . ■ . - . . ■ , '"■;:':■:': : ■■ ; .■:■:■.■ j^* 
■ ■ ■.:■:■. 


: >>:»:■?: .-:►; :■-' X*» SJ 

■ ■ ; "■■:■. : r* 1 * :■-.■ 

xV^Vx.Vx .■?;■:■; ivMv ■ 
K Wx . "OXC 

■'■ "■;;-' : ::: ;::'vv -?;x ■; .. .,■■ : . .:.:..:. . : ;■„■: ;■:■:: ■; .: „:"■ :■.:■ . ->.v : ,: : 

: ■;■:■ , 


x-':-:-'x* T ^x r x _ * T ^ . '■ViWWf -V ::;:: ; :;::"::.-: 


:■■ :■'.■ ... ■ ;:;■;« ;-:■:*■ --■■:■:■ 
■;.: ,: : ::-:^ -.^o. 


lall#l börjar meUaW räkna utBCfåmde 

merna .fö r j5 WfrW^WM^ ■:■:<•- :-. . . ,*> l vv. i >y. 

■:-■: : hets poäng han har . OTK«>.v f 


:t*;. »XV-: :■■::. ; UV/ft*. ■;■:■■- :■■■"■ 


... . ^ . T ■■:■:■ ■■ 


^1^ 
. :■ ■;■:' /. ■ : ■'x.X' llfliiiiiiiiili: WåM"($ov^rk 

vilket han antecknar med blyerts i 

|p#Sl^i!iÄil' ; lil TmBafaäré 

T T + ■ »'' x' '»— H'r J ... '■ L L :*>>W'SJ ■; ■;-;■: 'X '.v. . ; . : ■ : : ■ ■ ■>.• ■ ^^i-.Ä '■ :., :■:■:: ::-:■ ■ :ox*o«fr. ►-::•. ; : i|if is; : |S|l||ii^i^ppJi|iJ^2 för; 

■ .. '"'■ ■'■!:.:= ::: :":- 1..!] '■':■■ ' ■ :' '': '-■'.'■' ';'■■' ■ :' : ' :.' : : V : \ y':^'':.:: " ' : \^yy''yy,'-.. : . . : .'' : - . . ■' : -V" ::■:: ::'!::■■ : ■ "■' : ' ' : " ■ '■ :."" : 

ÉiUSii : 5BWW ;«!«i™ W$TB 
:/ .ox^': •-■:fs;s' ■■ ■Sv :v x. . :■:: :■; 

L ' —■ L ' ■■:?■■ C L _ l' ■ _ L _ L :■:-:-: .:. :■■>:■■ 

■;::■ .-■: .:> 


:■.:::■:■' :vxxx<. ; „■ ; /■ :■ ■ 


■ \ ■-■x: ™x'.m :■:■;:: ;x-x v^;v.;:^ L R A K NA UT 

ERFARENHETS 
POÄNGEN (EP) *y.<y,y ■x.:x äv; ■::-:■:■; ■■,:■;■: L LXX L L X X L J — L l'l' .' .' 

— ■.■ ^. " T "."x r ^"tt .*»: ,y?;> ■: :■;::;:: ■:■::■:■;;-■■ :: 

-Tx-x-x^-x-x-.-^-x L _ .x _ x.' "x-l _ l' 

>jk<v:<v>:-: ■:■:■:-:-:■:■ 
*>:■: ■: x :;x-x .■:.-.■;■: 

HiB HflSs^iVSS^vriv? 

" 'x.vxx ;■>:■: " ■ ■ kV.. V X ■.■v :■::,;. $Wy -y >^ 

Om du har några BP kvar nu, . .__ „„_ 
vill gå tillbaka oliSanvända dem t. ex. till 


. x-x: - X' ■■ x 

:x ;X'.x', 

■.■-■x-x - . - .- _ x-. _ ■;x:xx ;: ■ 
■■:■: xx .■-■:■:■: .aV^a. 'XvT^ 

: x 


x ;x !--x:: 
:x: : x : x'"x Xv:-: : 

xv-:v; 
ju äldre du är, desto mer erfarenhet har 'XX-XvX >Xv 'X;x' ■ .:-x:/ .XvX<X :*: . ■. 
■ # i-:-;-: ■xVx. 

■ ■ . : ,: 

«K^X?X X ,. . - 
xx,x' : :.. 

oxvx:^-y ;-:-■■> v-x-: 
■::■: x.vX.X' H|| sp^öM Me<i X' 1 X-' ;: ; ;; ; du hunnit simla på diglllllta : aMHBliiS 
att du har fler erfarenhetspoäng (EP) at||i 

\x^- ■■: ■■■■■ : -'--' : ; : ;-- ; - ^...vvx-x^ -■a-;:^;'": >: '"' XX' ,. ;;■;;■ ■ : . ■ ■ ■ yy ■ XL ■-.-. x:xV" '^X^X^X-^ 

x x:^xx. :Xvx :■:■: :■:■■ : pp '<-.-'•' ■ . . . . yy x x : \ 

■ ■.■■,.' 

x. ««r X X'. ■ ,::;X' l ;. 

'':"'; Xv :-x xxx 

■ "■■ ;;■;;'■ |i||BpWpi|i|^^P^|> ^eri|gare| 

fler färdigheter. Du får 5 EP för varje BP 

' ':f, -ii", x. xV^xJx" ';■:"■' *~a<* : 1 - ,;,> /;' ; : : ':' : ; : ^ , .l:': : :x": ::: ■ ■■ ^'"^^S^-''\. 

a u än va n dér för d etta . xKfi ■ ■■ X'x : x ; ; , ■■ . :..:..-:-x----' 

L _ L _ .X,-.XX 

X">.* v iw>ftv^v 

:- : : : x:xV:::x: : -- : . 
"x-i^x^x-x 1 '":: ' ■:'X' ■xxx:x ;;■;;;.;■:' x'-: -x. „;■.'>;■ ;..;;■. : -■;■;.- 

" ■ X x< -vxvx-' x:x x :■: xx. x : 'X-:- xx. v' : -xx - -:-; ;<* ■■ _ X. L ■■ 'x\XX X ■ X ; ■■■'■';,-: :>>x-:-:: . . x:xx :■:■:■: 
xx::; ,:-:;■: - ■ ■■■- - 

y i-x^xXvX :>:■: . ;;■:■;;■ <Vx*K« 

jx:' :■-: .■;-:*: x ■ -l ■X"vL ». 
■ ■ ■ Ålder.(årJ -20 21-45 46-60 61-80 81-200 200-1000 1000-5000 5 + ■ xx-: ■■ 

■: ■ .' : ; T : : 
'?x pp.-\ : .. 

.;:;:x;:'x;-x 
L ■».- J X - . - -' 


.::.'."-.:':;:..:■■■.:.,■■ ■.:x::vX- 

■ ■.....■■ ■ ■■. ' .;-.x-. ■ .. .- ■ ■■ ■ :: ; '■ -;:! "' ■ ; - ■■ Pfl-^^ :: - ■■- ■ ■'" - : ■ '■ '. ■■■■^ L L T L " _x v C- AW^il ... .;.. 

■ ■ -■ - -■- —\ ■■; : 


t x" X X'x L 


. . . .:. 


L X , '. x !\'— 
/■ X'tox ■ 


. L L ' X L.-.~L-x' L 


X""X \\Ztffli 

■ '■■■ . ■ ■ 

™x>:.:xvi# 'x":;:xV 

.■. T x _ x-. _ - _ x _ x _ . _ ^x-J _ ^^x-x _ -.-x-x— - 

x :. x; x: x-Xv x : : 


S' XxX 

. ..■.•■■ ■-. ■ ■■:■■. 
... 

fljijv ; x: -.-x ■ x: .xx. 

.:.- 
. ::':■ ; 


■ 


%:«■:■;■:■: x>: xx 

L X X ."■■bVf llVlfl '^tl* X 

xx:x-:xv:x x:x 
x :-XvX-XvX-x: 

.■+ ... j- '"f"tt<iy^xio _h """*^ 


XX-X' 

:' : '- .yy . : 
■ ■ ■■....,... . ,, 


■ -.: ■. : .;. :■'.: -; ! 
x-<S' 
../.\. . 
■ ■:■;; : - .. :■. :.■- 
. j . 4 j i j . 
:-V::xx::^ 
■"■": ■ : - ■':...'.;;:;': 
' ■ . .. 
■xx";' 
■ ■■:■; 


I i-*^x-x-' 


'/'/.<& 


1 x*' 


■ ■' "..xx x ■' : 
T i v*»-" ■ . ' r ^- 
L X L-LL ■ L L ■ ■ ■ ■ ■ 


B , ^ l .- 


: : ■ ■;;;:;" ■■ ■.<■: ■ ■ ■-- ■ 
i-:- .:.-a.:;;:-' ■ ■ - 


'X ' ■ \ X 


■■■■■■■ ■ 


" T ' . -x ■ 
:.. ■■■■; --■ ■■■' 


I 


. . . -■:. ■ 
■ x'::.- ■ 


: xx ■; . ,x ■ ■ : 


: : ■ .- 


::: 


xx". X 


x* ;■ ■ EP 

.,x. y^-K 

. ■ ■ . . ■ —■—-■■ 

111;':/ 150 175 200 . ■ ■' : ■ ;■ .. ;: i; '■ ' m ■ . ■■.■ . 

\.P .. ;■■ "''.:v,;'*.*.-.'*-:: : ■ 

■■■■■■■■■ ■ :■■ .:'.:■■■::■:•■'■.■.:;■: ; :.. ;■ . -,.■■ ! ■ ,:. :■■ ' : ■ . ■'■ fr 

W ..fr-^-frPP, 

, \ ■ ■ ' : ■ ^ ' ■■■ ■ - ■ ■ . ■ ■::■■ ■ mm?' 

■ ■ ■■■. ■: . ■ . ■ m ■■ ■ m 

&+, ■ ^ a' ■■<.'. \ vxx:,xX x.x xi .x y. < ^ x.^: ■ ..x-'-- ■" --v.v .- -"--.*■ „<\^\ ■■„. ■ ■■ -.- 

^■x'^x:^ ' ■X-: : ^x-:" 


m p . i-.- :;X :■:-■', 

' "■X'.': x : ■ [v ■ ex"? 'W\< ■ : : 

: . xoxx" :■ 'X' 

■ ::"■■ ■>:: ■ ,'x ,y.- : 

■■ '" ■ yy yy '■ : , ; .'X ■ X x _ x _ - _ f — m 


:»*> wx : :x" : x: v ■ 

^lx:|:x:xV-x + >'x-.:x : 
x- :-ft ■■..,;: 

■ L X _ . L L ■■ 

x-:xxX'xX- xx-- L .,-, - -x-.- . . ;xx-xx: 

L L XL ' ' .. L .. 

■;ä:-::-:-.'' X'X'X *i3&' "'■X''>: '„?X-I'tM' H "x 

'. : ■ ■ ■ . : t ': ; . 

:■:<- ■:■:<'■ : x ■ ■ ■ x x x:v' ■ .:■: 


■ : 

" x-x .-x L x". -x, ,' x: x' x ; x-X'X- . x:x: 

XXX X - ■ ■ Wi ■:--,'■. X. r XT*>x ■.v: ■ •: ■ yy-yy,. -,y ■-■-- :*i ' ; x,. X- , ; :-■> ■. : X'X' X 'XX x^x^x. : ■ -x ■ x 
■■: .v^^w: 

.■■■'x-:*: :■.•: x : ;' '■-;'-■;- 

■ ■ . -.; .. 

■ .-.- :. : : ■ ..:: ■■ 

■ x . xvx:> x. -y, 
.. x ■;■; - " - — x : 

;x^:x-' ■ 

L . y, .yyy-s x: ■ ■■xx ■: ■:■:-: :■ :■:- 
^XvX: :x: ;y: £ x ' '„v* vX . 'xX.:; .:,■ , ■ xxxx< ■:,'■' 
■x ; x ■ :'- : x- : 'X^-- 
■x-XX' ■ ■ ■ ■ 

; ?:;--xX>;-x:v-- ,x x yy, 

-.■'■■■yy-^ 

■x - .' X '.V.' 
■"X x' vX-^X «v> . xX;x Xx- 
x^x-^x-xxxx: ■: ■.'.:■/■; x: ■ ■,■■:.-■ ■ y >j$ y, , . —■ L L _ ' XX x n 
: 'X ■;, ♦ ♦ ' x'X BxOPA 


yyyy.y-w>-^'-. : x. :x ;v^.";ä^ :■> -x::x :v;;-;;;'.;-. 

X ♦ ♦ :<w: : -yy "frWävf 'yyy* . ■ - yyy 

' ; 'x. /(■xV.\,' XL 

: x xx :> ■: x X /.'<.'. X XX ■■ xXx 


FAFJ)IG 'XX L L' Xx""x x::^ .'Xw:* :■ :.'X-: x ;"■; X, : x. . i 
3: "x::-: .■ x ■ 
:-'x. 
xV. i — ^ 
" ■ ■ XvX x-::x . -xxx-. .■■-.- 

■msmrt 

■ ,'.'. xX xx . : ■. 

■■■—■■■:m : 

X _ L- ■ _ L. _ ,L n "x*X X- : .;:■■;■ : 


■: : 
'"xx X." 

x ■ XX x :-i: : v:--,- : xxx: ; -x X 'X- ■ . yy. x:xx:x 225 250 300 400 500 ■ ■ ■?>. :■,<;..: 


t ....:;.. .■■,-;■■ ■. ■ .■:-'■'.-.:■.'.:■:. ■ ■■■ ..x-x 


r T ■■ lx 

1 s>s*x>^:< ,-x:x'^. 

XXvXXX ' l :■:: : 
X'X x:x ■.■: 

L' ■ L L' ' ' 

: ■ 
... l . -■!:; . XX'. ._; X i .■;x':v'. 

. ■ L X _ X _ X _ L _ L _ 

x ■;■;.■ ■ ■■: ■x'x* : . :■ ■■ ;■ :x ...... 


: ;;.X;X 

■ x' ■ m. L L L 1, . 

x x:. -X-; x ■XvX' ■.■— l _ ^ _ l' x - .'. :*X'yK^-,x 

-**■ X X _ b'. i _ . _ LV.iyvt\'L" 

v>;xvx: ■;■;: x x x. '"'■■■ ■"-"■■■ yyy L _ X _ "x-X-.-^l' X- . . ■ : ; : l'r :x x.' x,:;: vx- ■x ■ x- x 

X.'-X- x, . 

x : X- X,v-X ^.-.'. /x-. 


. 


■■x . ,.-. ; ; ;. . ., 

■ x\ -:x : 

■■/■■ ■- - >.■. x ;x\:x ,. : ■ : :x-^:x> ;wss x ;x :. x, '„■:-; :xx*xx x.n 
^:x x-xvix x-; 

■ ■■ 
x:ox> 

X j x ■ 

■ xX- : xx-xx.\ JX'^;.vx-x . 

x:--vX',X'X;X\:X' ■ ■ 

. 'x. ■ x .x, ,x ., xV. "xx". 1 

■ : ■ yy, x.xx x: ,l 

i\*x .. -.-.', x,-., -.■ '^x 'V. 

■ Xx-x ■■ :■■"--,:' : ■ :-:■: : : ■. :x: ;^ 


-'■X- : . 

yy ■ : x - " -xx ■ ■ 

•. , .*x-.*.'? T V'x*.\*>" . .x-. x.x: 
■:-»:■: x .■ . ; yy. ■ xx- X."t'x^x ,:■ x X X- x: . :■; ■XX'XX'. L 

L '-xx-,x r L - L -,-x x :-: Wx .'xx X.*XvX ■;y\ : x ■ ;vX x x: : x 

x 1-^4-m- " -*-*^ T x-x T 

. ■ 

x .■■■■ ■ ■ -x ' 

X är du BESTlliMER de färdighets- 
värden du har frän början kallas 
det att köpa fM-äS^^er^]^: 
kö^ -högre FVn för dina erfarenhetspo- 

' — ■ :: '■y'-' Ar \ . ■■■'■:':xx : :;;^*; : ; ::: ; A: ' : x- : : " : : ::: "''-^^"x':"""x-- : "" 

vad du har kostar olika mycket beroendl yy yy .:■ ■ ■x:. XXXvX ,x. 

: vXyXvX^Xt ■ W^Vi x' 

: : x ' x ■ 
x: : x xx/x-T ^x"x; x- : ,x- . -, V x\'- Vxx X. ■ X XX ■y. y-yyy. x"x". x l-^x-l". „->: xx x 
■ " x . ■ ■ -X- - X _ l". ■x. ■:,xX- 

"xx.; :^x:-xx\ -■ . ... ■ ■ ■>,;.■ 

x:xx:x ■ ■ ■ ■ ■ x L :x:--.x 
:-;x-:v' 

XX X' 

:■■ x"- ;.;;; X-- ■ 

""X-X yyyy ■■ ,: x, 
xÄxé: x.. xXX'^ X>X\ . ■."x-.-x FV du maximalt kan köp. 

: -;:; : x'.v'. :: - .. j, /?&$ 

|li ; (N(é)T: I de gamM mierna samt i vissa ; 
"Wt^^^^^KX^^Sl^K. det maxima- 

l stams" ^^f^^^^^^^^^^K^ 0> 

JX : ::ÄiX-:g.SX:XX;^::,.- ■ .■.:..:;';..^-:;.:.OrX-X:X;.'- ■ ■'-■vxxv : :X ■: '"'■:■■ . Xx 
'. XX yyyy ■ ; R.< al ■ ■:■;.■ JVX- 


xX!'. x:x- 

*"* "*^-l"*^ 'r. 'f*'"' -' 

:■::: x-xx.vx: 
äEWÄ^^x: x . ■:■■ : . v/myA på vilket slags fäldigheliet il 

:xX;Vxi X ',ii r y^x. 

Beroende på typei av färdi|l|| |ihl| 
det också ibland ^^BÄijBiÄiili L X 
. ■■ ■ ■■--.- ■ 

■X' ''X : JX- 

. x:xx_. 
x XX'X'- ; : 
i:.:;:;:v'- ■■ 
.■x. x-::x.o: :v-': L l" L . ." fl^'T"l ■x-X'- : XX.. ■;■;;:':;.■:■ SS ■: v j x. -i:-': L-x-x- " " "-. ■ ^b . xVx' ■ ■ x x x.x- ■:- yy, 

wx-xx. ■ :■■: ■ x 

■ -::■ yyyyyyyyyy.w ■xx- ,;*" "\X 

■ w ' x w' 1 -■ : '5m?' : v 

■x*. .^X^X J.^.vAv.v ■ ■ 

■':. .■:. ;:---■■ 

yyyy. : x- ■ ■: >w> ■ x: . ■ x XX' : X--X- L d t hund 

|lSl#hÉ^^ x^X ■ x- :-;■; 

: ■ 
! : x: x . x. xx-x^ : : ■ x.x -l"lL ' ' L /.rx. : L^Vx-rv. ::\ x'" xx L „ ,■ ■ V' , ■ L-x^.+^-^-x-^X-X^-^X-X-. X >. 

X''X-:' , 
■ x:-x ^X-l**- Vx-xWx-L-L 

l oX''?.xx :x: l' . ■:■: l :>:xvX' Xv, 


.■ ■;:;■:;■ ,: -x ,:,■ . 
■xl : ■■ ■ : : ' : xox-* 

xS' 
yyy x-- x : .-v. "":vx\ : 

■ ■ X Xl' X 

■ .:■;;■ : .■ 

■.-XX-;:: 
■ :■.:.. .■ 

y ;;:.:;:■: 
;-XvX;;-: m :,:■::;. 

:":- ; xxx ■■yy,.: Wjxsxv-x:-x. yjfttrÄ^. ■x X . . XX 'x T - r x n b-. T -- . x: xX. x 

.-.-X LL L' "l 
Öx^ixS XX ■yyyy,. yy y-y. ■ x'Xl 

', yy. >, 

1 ■:■■ l ' X X' ■■ ■ 

x: ■x-.x-- >X X;: ;X 

l' , :.'x. 

L-.XX' .."x L. 

- : .:: x j .yy ■y< 


yi yyy . is X . yyy ■yyyy ,y l x x^x : yyy :■ —..■ ■ 

lX . ■:■:-:> 


l^V^Ä ^Vx ; ■ xff 
-x-.-.VJ-. : ^ : iii . ■ i;. : : : K X 

':;x : : : x'x L .'. X L' :■:: ox;*: . x-x y,s>y,j\ 
y.iyyyyy 

. yyy yyy yy.yy ■y ,y,y. .yyyy: -yy yy.\ ; ■:■. : lx" T J-'l'| 'XXX -x ■ X xx ■ 

L LL . XX LL 

■ ..;;■ " ■ :.■;;:. ;. x : yyyy. ■x"— b x- ". X l"x-l' ■ L .. X L-L- -,XL- 

■ ■. : .::. ■: :■ -x-x : ■yyyy 

yyyy " -l ;,:■■ „;;■;■.■. L>Kv. X-X XX !^'KvS> L^X-X" L XX' . x x-xx-x yy 

'x"^x .-^x" ."- x"l - 

: : :■■: x- X 

;ox'.;: :x . yyyy x: x . . 
xx x.>x. x : .,X'X':x ■ x : x . : x;- xx L l - I 

: ■ m. :«5>r : 


:?k?J . ■■.::■: 


««-. x..- : 
: . . . ■ 

. ■ ■ x:.x- x „, „. 
v* -v. :'««? 

.:..'■ ■ ■ ■ . 

■ -■■: ■ 

■ 

: . :- ;.; 

■ ... >v>:«v: . x x . 


: ■■ :xtt tv,' i-;-:; b » _ x *-.-mT^ - .: :: - 

;v : : " ■ : L , 

: :.,xx' m$% ■ 


^4, , ^ ~ x i . _ x ,^ , ■', , '.'x x^ . x L x X 


:■■ xxx. x 

:■£■ ■JK-»:-! jm v, :<-. ; :■: : :■:-: : ■■■; xxx xx 


wWMVu .,:■:;■■ :: ■. , mvfh^ — . "t**vx-x. ivmv* ■:'^;:->; :x-x 

■:■:,;■-: ■:■:■>: 


■ . . X m 

XX X'X" .*."".'■*- * ■ ■ 


xx 


x:-x xx::- 

' T -. 
x, x>x x x ,<■/ * 


^^(W^V/A* * 
:x ■ "' : xx :': ; 

.-*-r*Sw-r n >xV^x _ xr 

■>x :■ :>x,: x:. 
xx.. >xto«v:: 

■;:;; v:;;": ,:■;';;' 

"x : x:'.'x':".. x-.-. T xx*?;** ,"^x x T .*J^ _ x , ^x n 

■ ■ : ■ x: ■:-: 


,^x,'X^*x 

..x x-.xx - . - . . . 

:x ■■:■::■ ■;:: . ^X'X,x »x; . . :*: x x ■x-xx : \ 

■.■x _ x _ ^x _ x- r x"x . V. - . - . 

x' xx-x.:- :-:>: : -> . x,:XXXX 

■ ■.-;; .. : 

. : xxx :■':: ::■' x: ■::;-.■ 

^x-x'" xx-;: .::'':":' : x.x:' x ■ :■: . .;:■ 

■xx: 
■ ■..--».. 

:,*jj,<c: x x. ;.x xx.:- 

x-x- ■ 

xx:.x ■xx 


^o< ;x x 
xxx ■x .::: m ■. j: 


■:■.:: .- : : ■■■■.■ ■ . ; : . ;.:.■■■: :■ - 


■:■:■::"■ :. ■ :' ? 
.■: : ■:■-' ": : ::" ; : ' J 

' ■.-:--■-::■■ - : - . ;■:■:. 

:■■■ ■ -■■'-■. 

■ ■ :-.:■ .;>::■:■■■■:. 

■::■■ : ■■■ ;■.;■:::;:■;'. 

■ ■ ■ >>; ;■ .vX-: . . :■- . . - 
' ■ ;,. : : .". : . :":":' '■/■-'■ -.. : iv^:->t;tt : , - - . ' . Y P AV FÄ RJ> IGHEf Kj3 SfnAD FÖR^åff HÖJA FV fflED I Max FV dv K.An k^öpa 


i^s^»xc. *. 

:■■■:■'■::::■ .-■:■■-: 

::>j::v:: 

§^"" ' 

■-;-; ;. . L :. . 

■ : 

:■■:■■■■:.-. é 


■ ■ . ., -.;;::,-:■ , . .:■■-;:■ :■:■■. ivs:*: .,, .■■. /■; ■ :■ ■■:■::' ^:- ' ' . ■:■....'::".:' '■'.:: . m '-■■■ :■ .:: ■■ . sa 

:,:;■ : , . ■:.. :: ■:■ ■: ...... _ _. . ■ ■ MMB&MyM$;>u ■ . :v^-:^ 


.■■ ■ ■ 

'■ 


■ ■ 


'v 

; \ m :v ■ . . . ..... ■';■:'■ ': : ' : : cy.vy.:'--: PRIMÄR FÄRDIGHET 2 EP CRUNDEGENSKAPSVÄRDET :. . : :-, ■ ■..,.: 


::^:-:; -i ■ ■: 


/:: ■::";' : ;:' : ' .:■,. 
mkww .v-;, 
.■.■.-— ... . .- ■ '} t ■.;■:■ 


■■ ■ 


yy/y. :■;■:;■ 
■yyyyyyyyyyyy .",■.*.-■ ■ x- ■,'*.- x-x- .■ ,b ■ -x- .'.'.- ." . /; : ■- WMJvW; \\y,\ *'m?>y{Yffm, :<w yy yyyy. :■:■; >:■:- >■»: ■:-:-:-;':o:-:-:-:' :■:■■■-:■':';'-;■ 
■:■' v- xr- :■;■'*:■:< -m-; :-' ■ : i-x-: *;■;-:-:■:■;■»: :--■ ;■■: -:■;■ -: :o ; :■:■ ■:-■ :-; ■ ;■ ;■ .:■ yya 
yyyy ■ äm ':■;■:■:■>:■ ; x : -■ :■■:■ ;""l'X:v:;v: vi;-:-: v^x- ; , ;■:■: 

■ -.■.; J#T«-.;.\ -r..- . ■.■ iF ; r 1 .-.-.;. v,- . J T ■ r , ?r->r'.-r^-> ' -;- XjVS" *^^v^JK 
o:-: -x ■:-:•:■:'>:■; ■<;-;■: ivÄy/ >:■■>;■:':■:■; :'>:-X"X":"> 


>.•; x-:. X'j. :■: - il :: .'■■ .—'.■■.■. ." . ■■- ■: ; ■ '<-. ■ x - .■ . ■ x n ■ . . : >>;■» 
;^x:^x : ^;jv : : -v Ä v:: x :^v^ f A^x^:'^ ; -x : >': v:-:""^ jx : ' : x : : '; : . ; ; :: : " : x : : : ' : x : ' -x 

■:!:-' : .; = ; : : ^-.x: ; -'^ 

x i*.*».'»".. »■»■".'.*»■,".'»"»* .'.".' » x .■»*»"»'.'. x".". x"x'."- i -'x*x , -'x J x". , I L x"x'. L ^x* '.'^"x . 

:>:'>:■-: :■:- ■: ^xoxx-xx-x-ttx-ivX': ^x-Xv:-: ^:-l^:oX'^--:^x-; ■:■;*: ■:>;►: ;■: 'awIVi 1 .'.'/'/ _'x-x,-!-I b J X" ' J»X. j 

ääwj:-w:^-:-: ■»«■>:■ j ::-X''-: 
.'i-X'»:-: ix;x:v-;v"-;:;i|x;i;::x y ':i:^: ■: x 

■:,v : : ; : : XvxX 
. " x X ■ ■ 'yyyS :-x. ,'■;■-. ■v- :;■■; . . . x - .■— X :x;:;::;;i;;;;:;x--;x-:;x;: : ^Ä : ^^ 

►xx -XX t-xoxx xx-x-x X'>> SEKUNDÄR FÄRDIGHET 5 EP GRUNDEGENSKAPSVÄRDET ' ■: ' x ■ ' ■ 
:>x f|Yl»"|V/.V.Vk|VJ.i ■ ■ x x -.-x-x - pT^x xt ' x;-x.: >■ >Ä* Vx- ■ vXv-XvXv 

-:X'X';-"X"!-X'XvXvX 
x^x.:xvx-x:x:-: ■:-x- ;■: ■;■;-; -Mv;-:*;-:-: •:■:■:■: -:■ 

.■ ■ x' .-.■ x _ x _ . . ■ X X .". _ x x - . _ x _ x x - . -w? 

yyyyy x-x xx*: ^ 

: ^x-X'X:'X:'X- j:-: xv:-xx ; : : xox : : ; J^ : S:'>x ; x< : : : Jxx : x : :tfĥx ; x 
■ :"xXx : hyr* : . . 
... ... WwWMWW : xV x': : :- x^-i^-Xv x : ;-; : : ■■ ■■ :;'" \ : : ■; :' : ;■ 
-li-^vX^X-X-^X-x-X-X^-X': 

: ":"'i'x ■ ■ x'x\- -x-x x-: ■ x-: :-xxrK?*MS 
L~yy'yyyyyyyyyyy : yyAy$sSSSSmo9Sfix ; ■: - ■:■ ■;■>:-:■;■; ?JYjyyy^ Yl Z- 

Yyyyyyyyyyyyyymyy^^ 
yyy.*y*;^yyyyyyy.-yyyyyy^yyjyyYyy- *'■ 
v^wf x : : : x : :-:-x vxo-x- :-x x ■:*:■: v j 'X-x ■: ■ m:-: ^ J :■■ 
>■ X*" x-x-x-Xv-x-x" XvX*:vX-:oX'X-x" x-:::"- 

■ ■.■■■ ■ x _ x - .■.■.■.■.,V.4V.V/^|l .Vi - , r _ x 'f-.-^-x— 

■^^■^■'y^x^vx,. *:-:■:■:■■ X"XX"Xoj:*::-x:ox^ 

. X%* x-X<vX x X x X . XvXX-XOX'X'X'X"XX-> >: ■ :-;■;■>:■: -x -x-x : y : : x:::-::t::. .x : x ; xy :>: .".■ ■ _ x _ .".■ +yY\^:-yyyrYyyy. yyyy. ;X'X"X; + ._^x x* 

.x. J ."x". . J I h x'.". L x"x'.'I h x .". »' x"x"x'x' x _ x _ . _ - 

'."x-x-.-^-x x _ ---x-x _ . _ --x _ x---- _ x _ x .x V. - .V, ----x-x -' 
- _ x _ x _ ■ ■ " •■ ' - T x - ■.-.' ' ".■ ■ n .-. n . Hx-re^xox^xX-^x-xX-: ■x■^ :■: 
■:■:-■ x vx- :x-X' yyyyyy- 

-xx. _ . . — ■ x. _ ■ ■ . 


:vX ,. x r 1%V«* ■.■ ■ T . _ -.■ - ■.-. L x. L X"xX x 

.x-:x-: : 

. ■■ ' V. xX ' x"'. ■ 

XvXvXvXrXX*-" 

. ■ ■ x :-:-x: :;- x ;-:-: xx 

XVXvX;: 
BESVÄRJELSE 

.x: ■■■-:■:-■■■ 

ennamgränsmng VARIERAR; SE NEDAN PSY 
■ ■ ■■ 

W^mm Mm 
yyyyy yy ■ f V^fl r k x : .:: . .■. x ■ ■ val kommit j|^p|^>| 


1 
ÖOCfe XXX ■" : x: : x 


* 
■ X .-.-- y-f ör |K överhuvudtaget Imrma |'^^"^8i§lB|Ä i ÄPÄJpÄf 

■ -. ■ ' ■ : ■ ■■■ ■■■■'' i- ^ < - . ' ■'■'■.!■-■ : ''"' ' ' ' ' - ■"■■ . .■■■..-.■ : . " ■ " ^ :. . . ' ... . '.' .■-■'.:' : . ■■.. . .■■.-.■. '■■;■■ ■ . ;;■■ ■■. ■'.'■' ■■ - ■ ;k .,-. ; -,\ 

,x Mågi "). OBS: Dm ]§ågi^^^^^^^^^^^^0iMd^^^^§ 
skola som #feraliMliil>IIISS&t'IÄiii ? EF. Det maximala FVt 

x .. xX j y-yyyyTy^ ... .xx.xvxx,x:x- frfl^siK^K.^-iv^ ■■ v;-^, '" ^'^;:;:.;v;:^;; :'x -x " r x?x^: : x x^x v x :■/ x ; x -ykyJyyyy 1 ^^., : :«::vj: 

■ ■—.■■ .... 

X-X'X- X . ,x. . 
■ - xx- " : ■ 

t ' ■ ~\r~YY*jf X X'X 


■ : -:x' : ; 

x'vtf 

x:ix 
.. -x-: ur mycket som Wm yy.- y.+ ■►..., ■ ■jwS et måste ^n^^aS^$d^^^^^ägesl^^g (se kapitlet 
^^^^å%&åRl^^^^KiEm För Mmed en magi- 

'.',' X-X^X^X^-X^xl^X-X^X'' .X : .'. v ■■ ,: .X. : X : : \.< ''><>'■■■ %^J 

■xxx". xx.x* x.Vxxxixx L xx L x l\_ » x *■* x x i> • .1 A x x b 4 x i . 4. x x 4 x x . x x» t * b L M* 4JJ.1 _»_^ \ x - * * x . x. 1 x l.^^x^.. 4^* *.*J*J ^»^X Vx , x»*- L x" x * 'AlU. 4.x 1 ,4.47» x*l x^^O, » x". l S"x fc \V.\^ , i , W i i l iWi l i * x ^ L *x" b 4_4 . » O ' x L L . . x 4 b L ^ . ,*. ^ L .x ' 'x' 'T^x 1 4. x x L x J x 
xvx :■ . . : 

y : -X;XoX X ; 

" ".■ ■."' 
■ ' yyy' 

■x.X^X" "'xX. x ■ L. . . 

: 

x:vx: x 
:X">:'X\ x ■:■:-; 

■ . . -x - .*■. »*-*-.'■» 4 

xxxxx., 

■ .x "■;■ ■ x- ■ — ■ . _ T _ . — .' 
■,..,.■.: : x x : ■xo- X^, : ?,■ - ; 'jx:; : :--x XX XXX .. v 

'x-x%Vx-,\ ■.-,'.■-' -J 

" xrxx:; .■ x VIJD fc ** J^OPA ■>, 

x ■ x-X : ■ .x _ . ■ .".■ .■ ■ .. x 
Vt/sm ■ 
..: y,y. ■:-- ^ 5>J5Öftrf5i*. ■^.x- ■»:■■ : **■. ■!-■; ,-» .-m.-*-m.- x -x ■ : . 

■■ X;JfX 

x x"»* . ' 
- ■ 10 1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 ■ 

X X 

, . .: .. .. 

XXX.' . ■ . 
XX X ■ 

x- ; x- 

; : xXx, : . . . ..' '.\,v. 


% . ■ 
■ 
: ..... ■ 


■ .-x _ ■ .■-■. ■■■ 

. ■ 
■ ■ . . -Xv XXX 

■ ■ 

■ X-X XX 

Xr'X X'x-:' ■ 

: . 

,"..-. _4,'x. . .- — . 'x . . .'. ' . 


.XX -X- ■ . . x _ x-. _ . . ; ■ . ■ . , ■ 
■ 

■ ■ 

■ :.*-x 

>yyy\ 
12 1 2 3 a 5 6 7 8 x.X -x* .■ ■ ■ . -.■ •yyyyyyyyyy \\\y 


.. mm. ■mm-j mm. ■Mjftit- ■.---,-^,---x" < X'>X\'"x'X"X 
■X-XvXvx-^ -,■ -. 

■■:x-- ■::;■■ y yyyyy- y " x-x-xx,, :<: ■"■:■; 
■:■>'■: XvX-äv:-:-: :*:vXX" "x^ . .■j- ,, ■ .-.-r _ . _ . _ ^* _ ^rf . _ [-.-.-^ 1- ...x.. &£&&& /x*iX^xX.' xvxv:-; XXXwX :;;v: : :^: : xvx : . ; ;--; : ; : ;v>x : :;: 

.-X-.-X-x-. - . 'x _ t -. _ » T X- t -, V", - . - X .".■. ■!.,'■ 
■VnWiWfTfiTOV L x'x". J x"x"."-'-"x" J . J .'^x"x'. , .."x". J x".'-"x , x'."--"x'x'..'x"x' '.'»' x 14'X'XVi .' 

■ :■■ ■ x . . . 

Xv" ■■■'' ' -■ ■:■ "x^x ■' "'".. V ."---V- ■' -'■ 
:-:-;■>:■> L x"x~.4.x_. x . ,x_x x . x . .x. . x . x x.x. . x . x x - x_. x .,x - x_. x . x x - x_. x . .x. V x x . ,x_x_.^ ,x_. x . x x.x_. x .^ . _ x ,4.^ . »"x^x . L x . . L » x . »» - x;, L » XX x . 

..'}Y£wsA-ydyYyyy.^^ ".■: 

-:X;X^x:x :■:-:■:■: :■■ ■:■ ■:■:■:■ : ■ vx;-::::-. .■: ; 

>^^^:vx-^^^^^^x■:■:■■■■■:-^x<^x:yx^<■:■:■^:<^■vx■:v^ 

■^x■x■. L x■x-.,'-■,■.■-^■.-. i ^x-, , . , ^^.o^x-.■.■x L ,■.'^x + ,.'^x^ , »^'.■l> ^^ 
:-^vx:'XLV<X;.:,>;bV.;->y,;.v.;-v.>;.>x,\x:-:>:', ^Xx',-- )>^x'^'xS>"x7x T """"""" , \'^xI xr -"""'"""'"'" r " r """""'""^J^fc\""""-"""'"l"- 

.v-^Xv^x-x-^x. ■ .v.\-;\ | i. , .';'>.v;'i>jKv>. , . , »j 
i>4'X^x^'>>x-,-x L y.XvX-ioX":v>i|«->,-Xx*>j" m MWM^^^^^m^M^i ■Xx\:'Jxo:">; ■xv>v:v:-iv'-.v>;-; ;" -:■':■; ■■X-X^-zXy X,vl; ; ■;!; tyyyyym ■»x-x-.-x-x- ■C T x-r. _ - T 'VnVriV4 r .-.-.-4-x-.--x-.-....--x. > .-x-..-."x > . > . > x > . X . > x-.-,--Vx^. 1 d I x'x*d > .'4"**.'x , xV- 

X:XXX^xyx v >:. : ^ : >,;o:*XyX^ : xxX'^ . ■,,,: : xv,w Wyyy>: "x4.4_.x-, 4. X_ _., . _. x , .^ x'. 

_ vX-XXX XvX X ■ 

^:;:-:p;;x::::;::: ; x^^^^ yyyyyyyyyy^yy.^yyyyyy^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyAyy 
>:yyyy?yy?yyyyywyYYYYyyYyyyyyyyyyyyyyyyyY-YyyY 
.v,:,.;.:,.-,:;,;.;,/;.,:.,.::; ■x-x: yy -yyyy ■;■;■■: 

x»:-: x:-x:-.'X*:-:x':: v-:-: ■:■: yyyy.* 

■■■ ■■"vx-x- ■-■-■■:-»;■: »" ■ ix •>;<■:■»■-: yyyyyy yyyy. j ;-Kv:-:v;-: : Ä : :vV.^^^^ 
X . . .' ' :-:■:-:■:■: ■:-:-:■ 

;y:p>:;:--::: 
■ - - - - - - -. - - - -.- ■ - 14 1 2 3 a 5 6 ■ ■ 7 i £s=Sb 
. 

v ;: x. 

V. V. ' 

: " ■ ; 

■.-: 

-■ . ■ ■ 

.-.'■: . ■ 
■ : . $&$£ 

- ■ ;■ : ' ' 

h': x : '■ x 
- v- v. v." ■ , 
k<<xZ/¥y//y. i 


i xx-x:x: :. x: ■. : yy. . .. . -x ' ". yy ■ ■ : x x ;o :.xx x 

..:■■■ »>:■ : vx-jvx- , 

- : .v : ■ : x xy: jj: . . . 
i : - 1 . ■: : i 
■ ■ '■:*'■ x- 

,■.■■■ ■ 

ykWM -yyy. BKSyX-xX-' . - 

ttvi-XyXy: -:.♦: 

V."^.^^*.— "x l - 

■ xx.xx *S , «Ä :;,: ; : ! :;, .v 

xx-xx" xx ;:;.vXi: : y>m w: xyx*: xx 
. :yx- L L XX ^.". 

:■:. xxyx-x 1 1 4 »V x«'*V 
X _ L. _ XX ..■ 

■■ : : : x"x : . 

»AV*** ' 

■ : x x CpKC&ft X y.,: .,;..:■ ■ ;x:-: :■; 

' XX ..X x'. .x' :■: v* x ♦:■: -; yx : v* x ■yyy. ■ y. fx"x X-X^^X*. L . L X .V *^ X L L 

JK : :v5:>: wXv":v. X'X 


nen längst ut till vänster vilket FV du har, 
och följ den raden ut till höger tills du 
hamnar i kolumnen rakt under det FV du 
vill köpa. MULTIPLICERA det värde du 
finner där med kostnaden för att höja 
med ett. ■■:■:■■ . .V. .. L Lx". ■* ff\"*S-. 

., ;,;:: : ■■ 

■'■::"■■ ■ ■ 

:■:■ ■■.. x,. - L 

K '.< xyx 

.; ■ ■■ ■::: .; : ; ; ' 

- :x . 

•XxXx: ■ 
. x- 
x..„;-x: : 'xy':-. 
'■ x-x .y L ";X'X 

■ V AV** H . >;x-xx x xL»xyxx xx> 
; S35&»<5 xxy *Vx r * _ * _ ^* n ** V^ll — x - * 8& x-x 

xx* v**:< xx :■■" ::;*■:: ■: xx 

; x: ATT KÖPA 
BESVÄRJELSER "■■-. ;.: : ::.;::.v-; .'i ':;.;■ : ■.:.- 

xxxxvxxxy.' ■fflSK «■::■>:■:<■ .xyx< #x1>Xv?Xv% 
■;:■: ■::;■■:■. . xx 

S ÖJ OX' f i y ^ 

■;■:&' ;?:vK;-;:;:.; 

; ■::'*■■ vXv;';*: ■* ■;■:■. *o: 


I» k*» ■:■. :■■'" -:-;^- :: :>Vx- ■ ■>: ■rt^ T *X T ■:■:-::■:■:■: :..;:■ ":■::'■ :■:*>* :>:■::■: ■xx':' :■:***■?; -■MOT 

/*■:*^^;o> : 


>to* ■■x-::-: W^/fti' 1|; ; annillipdk än för' andra fardiiileter. ■y:- 

. xt::" 


'j^"r"-rh~ 


■ :: : ' : ■■■■■:■' ■ 'XVx*-x'x wj; ■v:-':'v: Kostnaden baseras på besvärjelsens skol- 
vär de enligt täbifen int i 1 1 . ||1| 


■>:■:■:' 
L L _ L X _ L ' _ L V ■.■ 

■ "■:-: : : : :. :. ■ 

v./.vV.vf 

. ../'■■ ■:■.-:■ 


Endast RB som har ett^iiii^en^mäliliiil 

i ^ ii ■ . i ni ' J4. j ii l^ * b* * * b * LLx**bb i**. *bx**.^***** d. * *V* ^* .rrt kVi rWA \ * J *"* * _ x^ T x-x * * *■■ -x-xV tvkyAvAv/ii "lT-f xS^ - t(* ,Tf tT n "l r l T T T -rx r i^ :^v; ■ ?«■ ,-:Vx"i, xV* . v*\- +',-■.■ T ^*+" ' n *.->. .\wa Xv^^rv -■■vXJ 

l^jllra sig bes värj elsöliililllill ■■:■: 
^K^vÄJ^X-ÄSf 

tt-:-:-5Ä-: ::■:■■::►: 

;-;v :■:■:■: ■!■:■: 
::■::■:■:■ mw»; : ' ' \' >4 


■ . .:■ 
y. '■: ■ yyyj-y- '>>*■:: 

■yyy;y.<yyy,jy. .-■■o : ■yyy JQXgffitf :■ ■■ ■ -:.;■■::■■■: ,. -k 
■: t : ■ '■■■■:-; ■ : 

■ ■:■: "^ ^ ". ■ L L '^, .'-L '.x- *o* : vä 


■ : ■-.■ 

.•/■:■-■ ■ 
■yy. --.y :< 
::\: ::■ ■■: yy.:\ \yy-y ■* v :■*■:■■ :: i' ■'■: :■"- .■:■■;■■ ■ ■■ 


■ , ■ ■: : :■",: 


* :■ ■' .v;":::"'::- ■ \..Vx':'"v 

■ : ■ EXEMPEE: 

- ■ ' * 

Brutus bar BC3 i Tv äh andsyxa, men vill 
höja detta till maximala 16 (hans STY) 
innan han ger sig ut på äventyr. Att höja 

: .: >?>| : t :':' i : "::': '■ : ....... 

frän 3 till 16 kostar 13 (fräMtahel 
gånger 2 (för att det är en prti^rfardigi 
het), alltså 26 EP. IM EP Wllå''^ "~ * V*-x v*^ . ■>:-:■: ^^'vx^x^:^;- 

.;:v;;;x;:xw:: 


""■:■- 
::■:■: ■*■-■*■ b V- T tö 

■ ; :- ; ■ MXt Ä< .c^;«m^j :, ■ : 

y.. .'"■" 

L L-' L L L ■ ■ :■' ' : 'v !/ ' : '"v ';;, 
■ ■ \ : , ' ■ " J : ' \.' '. 
.■;::;:: : :'x:: i ■ ;".■■ inte lära sig besvärjelser vars Sköivärde är 
i högre an ^^mnp^nifM 

; söm b^sväi^^^ffl^^^^^ 

Steg ett blir alltså oftast att höja sitt FV 

exempelvis io; detta innebär .at^persl|B| 

i ::;nu, kah ! 'lära siiläÄ;: blllllllSiiSÄlÄiiil 
: lan söm har ^kblvi^ä^^iSP^p^^^^ 
Kosfnaden f or att lär a sig besvålelill 

;■■;■ ,■ ■ ■ 

t * j j+ t . ■ ** - . -* - v . ■ -VJgv l'/"^v ^:; :*v:*<';*\ <«<♦ wt>!:y>; a:- 1 v>:wSs- *:^::-t x ;,^ **i *-* '..:":::. tfxwx^' ...:::::■■: - ''::^*:X*v;'>Xv :: 

t * t* * t *_V *.* * * L L X * * 1 X iVfl ■ ' L L'. 1 * - *'* . d. * * * . V*~l X _ * _ * _ * T XX **-' X L f* V flVl *^ *S + _ * 'i ^^ * ". _ < X ' x' X ' . _ X _ * 'xf^ *" . _ * L.L _ . T X XL ' . * . " ' L _ X ' T L^ 

-: xlx;;/; ■', ". ::^ ÄV.„ A ft^j^A^/ :<- :<vx<:::*- + *:*:!Kv:* <Är<»<.-.«Sf . :-::, : ^x:* .'^v;:.;. ... *.. L . x. ^w^wwiiy. x-I^XOJ ■:->Xv:::. ;■:■>: ,\-x-:v: »;: : v> sin karriär med llÉT i c öil därme 
■IJplSK 1 MeWiåitisjM "ELanmMmåaW^ftMtå 
II början kunna behärska besMrjelsen 
l£)'SYNLlG&ET, sä han måste skaffc&m 

;; ; : : : : ;'\:;-:::::' ; \:. ; :;:; :; . r ;-:;.- ; -;^ : -,:^ :i ,-, ^ .■■,,;■;:;.;■ ■■:-■■.;.;::;..,:,,;.,:■:.:-:.■:.. . y^&yy-y^yy.. ■":■:'■;-. ".-'■': >S 

BllljS i Mmtalism (miffjå). Detta kostar 

<''-'<::'..-'.'.-".■' -!■■■* ;■[■/■■' *;.■■■ ■*"; n *' *■!■'*■■[■' 1 '"■'■!■["''■* V ■"»■'*■!".■''■■■■ 

llil^^^^ljHiP^R ; ; : ; ;: :;111|H|I i : :■* >;v. 
^Vx-x-x'."; . : : .V-xxV ■: -:■:■:■: Cfflff >x\': ■■yy.-A 

L LL _ L T. ' I ■?v ..;\ :■:■"■'■ xSv,*',;:... 


;!:wmj : L-Mtf :*'x.-: ■;■»:■:■: 

. ;■;>:■:■: ■ ■ ?: : . ,:. : ■■';,. :■:-.:■": :■:■ ■ ■? f$»ra»E ,; ■■: . ".■:■: :■ «o :■■ 

■:::■,■ ...:■;..::::--'.■ ! ■■—■.■—.. *:x*v: 
Xv>*-**: + ; ^■*: : ""::■:■>:■ 
■:'x-::v - >; ■ : : : L.X L"*V* f&. : yy, x 
'wx-:«:':^'x'i 

:■ ; ■ ■'■■:■-■ -\ ■ y ~ 

'.**■>*'.■ x .'-x,'-x- ■■.' 

■ :: ■ ,■ .:: : ■ ■ " y ■ 

: :■;: 
■ ":':■;■ '■;-:-.vV : v: _: ■ ■ ;■ 

■:,.-:::■■,:■ : ■ 

*«*^>' ■■■ ■■■ b '" ■ 

: .-■ ■;*:■ 
:■:" ::■■ .: ■■::■ ■ ■ ■ L 

■ :: .*< : : : : . ->: !-:*?3« : :' : :'. ■ . ;■;;■ .■ 

:■:: x ■:: ; . 

■ : ■ : ■■ : :: ;'X : x:"x ; :;,x*:. 

■x _ X. T . T X _ * _ b T x r rt T L- I"! -.'- X-* ^x<»: :-■ .:ä*:- :::■'.::■"■;.:■ 

■::::,'.: :: ;: 

L -x, '/^.VÄ/^ ■ ■'■ «8fe« 


; -. l''x- :■»*♦- r,^*>: ■■y.y,: ■:"'x-:\' ':;:;:■- *L T bT**^ + x' *■* Vl-f^ 

:■::■:■::-::■:-:■:■ x 

L L x".'. X .". Vx"l'.'* l' 

.-,-r,-- >KvL>X^ ^'- .'. ^x ^' T x-. T ^*- 1 -.\ T >rtvrrt ■:.::■■:■-. 5<oj:'. ■:►*-. :'':■:■: ,-x ■VxV.V, /.;;:■; v: :-x-'V^ äss? 1 ■:::v*-:^:-:- *'",* Vx >>>x-: ;-;w;^ : yy- ■ S K.O LVÄ RJD E KjD SföAD FÖR^Aff HÖJA FV 1TIED I ■ ... ■■■: . . 

mm . ■ ■ 

:: :'..:■ . 

:■ :. 

;. "v. ■.:■■. .:"■ m .:::. y-- Wm : : : : : : :"'. y.\ x':-x.':v" : : : ".v* 

jVx'*Vx- ■ 1 v;,v> i ' ■:■>:■;*:■: ■,::: .: ...:: ::::.: ""■ ■ ■ ■ "'■ -.■■.:_■;■"■: :■,;-:■ K{ :■■:;. ■ : ■: | W '::,. ' ■.-..:■ f:ftS?;3g:;?f^^^ !;i ' \ '■■'■■ -y,'' ■:: -'-y ■'.-■■':■' \ ■.:...., 1-3 2 
§lk)SYNLIGHET($V 9 ), FLYGA (SV 

§), . : MXmiMlåååiMG pi^pii 

«r y ^WliSliKii^^:i EP för i ! 
iBiiPlläE-lilliiil ;-x'^>x V^fW :SJ: 


\Vx^ ■■: : . ■. . ; ft :■ : :. " ■ ::■ ::v***^: 

'■■.: i: 

: : _ y.y-yy ■:'■:: ■y-1 ■: ■ ■" :■ ::■■-: yy. : 
>ji\^i<*i*?»^^*-*< i* e^ . *'**■■ >:■;■ ATM :»# : ■ ■. ■ :v.vi: ; : .. : ■..a ■■ivi Tv; .-\; 

■■;■;'.;■; 

.,:'x':':-. , ; >k«J" ..'xx. tfX 1 . V..".* ^* ,».*-*\V* . ■■x-.", 

:*:'x'.::. ;::■: ;-:-:w::wy : ::■ ■■ 

.*-x-. _ . x .'x l - -I-. - . - ■^*^-. T ^x _ x x _ . T ■ ■ .^.^ 

yyyyy.. ' >kwx 

. ■ .... :. ■■■;■■ ;. 

■.■:■;:■>:-: .: :: ■■::<*»:<^ 

SröSÖJ» '■■■ ■ t x .'. :■ 1 x'x"i'V> .■"'x'' : :;: 


^*<v anger -^r 
(^^M^X^^^k^M^§ ;xv,"}*ty,*ox^ox-L**Kw: 

,' -*^y::-'"*:: ;:. ■;:■;■:-.:. .;x:^:*^ 

l .vr. T .VAVpl , 'i iVrtrifi-.- x *x ^\'x"x r tx^"1"rx' 

■* : ;;:i:::o;::-x J ■" ■ : ' ■-:■:■■■■:.-: 

■ivx: ^'"vx'..':'.;: ■ ■■'■■^:-: i > 

:*: x j . : : ^'Xv v: ; -:■:: ;- yy.yy, v. :•. ::;■«:.- 
^9 ■ .■ ixx-j*-,:* 

■ . x'- :■■■:■: 

■:::■■-: 

:;v::,v:: 

. Vx .■..■ _ x FLYBÄ; 2 Q^^^^^ad: 4, gånger j :^-^" Kst x< ■-:■'' Cav; ■.;;;■" f -ft V ff L' *;■■* ■:■::, : ■". liiilolisiÄ 

iSjR^m i jjBJathunden) ■■ ■ .:. :*■ :■:: ■"i - ,■*■', ÉÄiÄBiifcÉil il .■■ ■■ . ■ ■■ ■ : : ■ .■;: ■■-..:: ■ : ■■ :; ■'. ■ ;,; " L v v'' 

■ x - . - . - _ x . 

■ . ■ ■■: : l 

■■—v ■ 

■■■■■:::- Sv?, **>;, . ,:.■ ■::■:■; 
. : : : . 

.*.'.+ .-. .'- L x x 

;:::x,:'x:'^ 

■■:-■:. ; .■: .: :: ; 

. .:■: .. ..;-,■;■: ■' '■*: :> 

: . .: : ■■■■;■.:' 

■:■"■: : "/. ■ : ■ ■:■■ " -y. ■:■:: :■;' . yy y+ :>,::■ . «•» : ■ : x . ' :-.'■ ,' 
*<v **' *\ 

yyy.:-: Ä« ■::■: :'x^ WxVxVi,, -'^ ■.:->\-.:.*V^ , .v,>x-' <-■--> ■■::;■:■/, v- viv: .■::■:■>;■:■:■»:■.■ .. 

**'*.** iVx'* * *». x * « * 1 II x x * x'* x - *V*-* * * * V/ftfl * * II». <<*\ l"*lV|>Wf (. .*". .t :-.-vi UR MAN 
C HETER ■*.■. ■;:.■ ,:: yyyyy,y ■>■;. 

xV.Vx-xVx' »Ajft/1 

■x-. "":::■:■. x x.' x . r.\ ,:■-: ^■vvvv/Vxjv*:*' v v ,;.,***: /'v* . i;.-*';';**': *-*: - ..■*:; ■::■: \ *-;-■;- _■;:' -. ..;; :.':-:■■: . ■:■:■■■:-: "v-Vxvy-::: Xv.vxtffeifr* -x-x :::',:.■ x, *■:<'■ •-:-: *-Xv*-*: ::;"-"X 
:vx"'.' «s 3" ..-x^x - . - .' . 

::■ ':::.-. ywjisy :-■: :ixx.: ■:::-■ ' ■:v* :■■"■; ■: x.:: . 


■ t x*,<:x x 1 . .-xx - . - T ■ 

■x",<£>,\M* :' -xv*::: .::.v>,VxÄv^* 

■■'■'■:::,.;." : : - ~~:. : '■■■.-: ■ ■;;.", :.. ;.:: x*y ■.:: 

■:■::::■;::■:■ ■:, ■ ;v:.;:„v. ■ :v;-:-:'"-: ?> ^:*« ■;:■ " ,xx. 

■ . : Äft» ''. A* , : 

.^■J.^vS.-; 


F Ä r.d i g h e f (g fjj n d e g e n s fla p ) B C v><* HöfninG KjDsfnAD i EP SLvfLicf FV ■■ :: .<SÄ«^ ; yyyy. ivWwSS* : .' . 


.: :r ■■ 
; <:■:■ ■■ 
yyyy k ^■Mv- ■ ;■ ■ ■ X - »-- *.-»- x 1 >x*vvx'.x: .. P- Vlv 


vffs*K{ ■:■ 

: '*>::":'-*"^ r ■ . - 


:o:vi' xvm ■■<r. ffimOn 


,.-, .... ., . . ..., jKW! ivr*\" 

■ ■■■; : : :;'::: ■ 
.. . . ■ ..; ... 

■ ' . ■ ' + '' ■ _ x' x ^x - * 

..... ."V* * ...:■■: - -— '.i\'- L -- ■----' \- .,"..' "V ' ■ ■ V '. ;■ ■ , yy. BLUFFA (KAR) 2 +3 9(3X3) 5 ■>;xv?>> ■'" ". x. - 

■ yyyy 
yyy.y ■ ■ ■:-j mm V--* V. ■ . : : ;■ ■ . : : :: , ^xä:>x- :■; ■ ■ : ■x . . Mm 

■ . v yyyy- 
wmrnmvmwmmm MUTA (KAR) ■.■-■ ■*-*■. V .' 
?Lv'»x- >:-:<'»:-■■' :■■*:■: 
■>>:J-:-:v;-:v»:':v.<: ■ ■■-■x _ . m. . _ x _ . ' ■ -X-.---X-. - . ^^:^y:wx;:v^x.:^^::^x:^-:> : ::-x >: Vxv:v* Ks"»Vrt 

"vV : " - >* ": : '" >: " : " - y -'■' ' : S* -■■'■ y-yy^y^yyy\yy^yy :■:■::■■■;.-;■■; ^. :^,.v;v.:v:v>; : >-' :3:Ö:Si:iS::::::>^ 
c>?>> ^:<%feo; v^^:vyVs v":=: vÄiW:^ :■ : :o 


■■■ ■■::.■ 

. x.. ..■..■.■ ■ 

:;;-- ■.■■ : :: 

■■ .■: -vy//. 


2 o o 2 ■■:■:■' 
-KvKw 

■ ,,im ^^>i , : , :< , ;\ i Mo: i :'MvM , M">; ■ : .-% :'>*': : ;■!■;■ ■■'■ >M'»: 
*-: :■: \ ; : : y M y/yy *■ :: «:■:■:-:■:■ ^ '//.*:• 
■Xyyyyyy 

■r^yyy^yyyy^- yyyyyyyyy 

^yyy-M 

tt$&yyyyy^^ 

y, >:- i-k^^k^k-k-ä-: 'i^v^vv^vX-^Xv- ys/y. Y/yy///y/y- : 

~ y-yyy yyyy/yyyyyyyy-,y:< \-;\*x;:vX<vv,':':<'>:"':vX^WyA^ 

'::-;;::;:;::::;:iS;:;:;:i>:p;^ 
:■.■■:■:-:■:*:■: .v-m-x-x:*:- ;<■:■: v:->:*i-x-: yy V&S/>/yyyyyyy^^ 

x?yyjyy yy- yyy< y^yy^y-yyyyyyy-y-: y 

y<yyyy '■:'■ 'yy y>y ■ yy^yyyyyy-t 

•'^yyyyy^ylyy^:'' yyyyyyyyWyyyyy Vyyyyyyyyy; yyyyyy y-yyyyyyy^y : v t>:-: 

. ^x-x-x-. _ -.-x-. '_ "x x r .---x _ ■ x - -x-x - . - . Vx". ■ x n y^yyyymyy.yyyyy- 

•iy^yy:'yyyyyyyyyyyy:< yyy^yyyyyy^yyyyyyyyy^yyyyy^yyyy^ 

w;-S-:' : ; yy. -:■;■ :■:■;- :■ : :-: -:■>:-:-: - ;■: yy. ■:■ :-: :-:■:■ ;■: ■:■ ■::■:: : x; :-: :-:■- 

x < x. x *. --x-i-.V-x^.V.-x . V-x-x - -- x". . Vx . '.V,' 1 V.'|Vf'r"l'" ,k " ■"■>' . x"x J- x "*'""-"x " ~" 

^^>..»<q«A?>B<». rr,^/— r.,, .,., .-. , o ...v..-.,-. . -. *,* . «-.v" ■' v/X-^Vx '/X.Vx^/x: vi-xri-^x^vX 7 *!^*-':^*:^:^:^*»^:':' 

:<:; ;^>^^:<> : v '-: : ;- -: : : : ' ' : :->x v":^ : ä : : : ; : ä:: v : : - ; : ; ; x : : : : x : ?x ; ivW^ : Ä : :*S: : ; : ^¥ x^^^-^: v'x : " : ; : :v^^ .v'Xv': : ^x : ; : Xv': v: : [ : : : Xv^x : X >: Ä o-v^^v^x:^-^-. 
t-XxvXx-":-: <:■-:■:■ yy.-is 
yyyyyyyyyyyyyy-yyyy 

"-- x . ■ -"-■ x- b V 4 x x V, .%-'-#.-,.- ►-.'F.».-h--S-i-*-.-.'-.-.-^^ .- .; 

k< yy z<'&Yy&¥Ax?ik*A' m //f 

■■■■ : ■■ :. x ; -x : ; ; :x - ; x : : : : : ;; :■:■■ ä$«-i?Ä*-&i : : x : : : : : : : x : : : :?x : :v ;;:xv ; x:ivx.xv::x:xvy;ox-:v 
1-xX XvXv,XvX'X<x-x-: vX-^5 STJÄLA FÖREMÅL (SMI) 3 +3 
■■xvx : ;v:-x 

/.Vx-x^vX".' L 

yyyyyyyyy 

yyyyyyyyy 
vx: x. xx-: 
iIViViI ■ . V V '■liY b _ x _ - V- - ! ' t ' r ■■■--■ fi V bl, ■*-■-! Jf-I V fi VxV- - xl _ lr '>;v: mm^m¥\ ; x.' :;^:Xv: <■■>:■ x-: xx vX-;:x-:-:x ■ .' : vx vX vx-X'X'VX- yyyyyy yyyyyyyyy: -y-yyyy yyyyyyyyyyyyyyytf 
^x*:-x-x vX-x ivff/ftx-.wiw&Äiv ■.■ ■ xoxvX-x vX>"x ■:■ :■ : :*: xy x*x ■:■-; : y. vaj 

^^y r ^yyyyyyyyy>y^^ 

XyX-Xv-X^XOVX^XvlviX-vX-X: ■O.vXvX^-XvÄ-: X-X-Xv 

\<-'y % y.-yyy<<<c<<vyyy¥i 
yy yyyyyy. yyyykw. 

x-.-,x',-,x-. . 
yyyyyy 
yyyyy&>9Sr^ 

yyyy 

'■iyyyyyy/yyy. fm. m * ^*- x x^^x-x-x^^-x^^Tx .*. m m. m '.*.*mr^ . x .*-" x^.^ -^ x - x -" 

■■^■xlxyx-x;:;::-:--;:;-:::;;:;;;^ 
ryy.vyyyyysyyyyyyyy^yyyyyyyy/j yyy->yyyyy/yyy 
yyyyyy. yyyyy-.i x vx-xy y\>yyyyyyyy x 
■■x;yx--.x-:x:x:;-x:x:^-- 

^vX.-XX-XvX-X-XXvXvIv/ 9(3X3) 
x"." x"x". V x" .*/f x*,"l Vx" , , ."x , X , . , \ , lV.".V/\j X 

:v:v:'xX-:v:':'X"":'X':"X-;'X'."VX- n 

W-X^I-i-VV.-^XOIvX^Xvv:; ■ yy. 
x*>>:"XXyx*-:yx.X':v>:vX':':'""Xv:i*- 

yy>yyyy,ym 

■yyyyyyyyyyy ::■:■■■>: ■x-x-x-i.v 
x->.tX-:x*; . X\-: y ;;-^: : x-x :-:■: x-x-:;- ;■:■ yyyyy. 

x x .-»--X-.---X-X xVx ,V— x .Vx x-.-»-x-.-. T x-x-..-x-x --x-x-.J-x-x'. »x-x 

-»x^x-X; :--X' ä vx-x-xy:- ■:■: x>;-x- kwvav.j 
■'■■"■'■■■' ■:■: ■■:-x : : v: Vl x>x v:y x -x-xy.< ; v:-:-: vXyXXyX Xx-XX:: Xv>: yX-X-: : [vX-V/Xy^xVlyX-: x-x-^x-zX avXXXvXvX- ■:■:■:-:■:■:* :■■■■■■-. 
6 x-x-xvxxyxy: yx-xy> 
;vXy>: : ■;.-.-' ■ m ■:-XvXvX /ivXX; ■ y yyyy ::y *: xxy ■ ;■:■:■;■:■: :■*>: ox- ■ yyyyyy yyy y yyyy- yyyy. 

-.'. k. x . . . xx.» ". 1 x x x . -x"x . . x . ■.■»■x - x .-»-x-.. _ x-.- ■ ■ x _ x - .. x _ x-x-. _ » _ x x - . Vx-. - x _ x-. _ »' x-x _ . _ »x-, _ . 

yyyyyyyyyyyyyyyyy y, yyy. yyy.-yyyyyyyyyyyyyy^-yyyy yyyy v XvXX *X vXyVvXv. 

:-X'::'X-: yyyyyyyy^ 

. x _ ." . >_." ■ ■ xx - . V x"x ■ »V . _ x ^ 

>>x-x>x , :'X-x:-x-X':'X ^^^^^jlili^iW^M^^^sÄ^Ä^^S^.^^il^j^^^^ä^^^ ^y^iX-ÄVx-X-x-x-XOi-x-: 

xvx-^x-x^x:^^:-:::!::::: ;■: v;v:v xj .wKväw;* :-xx-x», 

I . x _ x-x-» _ x x _ . _ »-» _ x-. ■.■."■. ---x-x". ."»"x _ x _ . 

:-XvX'/X-x-X'X-x-'-:-> ;<;**■■ ■: ■;■ :-: 
vXv:':-v: , >xv: , x , >: i X-:vX , X'>' , >--"- 

■ÄX-X^XX-VXvX-XXVX 

■ ■ ' ■ ■:■■: 

> ;X-i mm. .... y . 
.:-'Xxy:, 
yyyy//. :-yy y/y: -:■ . >yyZ&$ 
:x//wkk 


y/yyyy/x ga» .^x^^X ■vx y- x:xxx: 

■x-ivX-XvLx; yyyyy ;•:■: x* 

, '<-. ■. "x-. _ . _ x _ .-X---X - .■-■x _ .-»V 

:v"Xv:-:<':>vX.-:-xx 
Xv>>X/X^Xvx:x:v. 
■'■xx .".IX-XX x^^x-:.v x\x - - ■ xxx:XxX :-:- :y: ■ yyyyy 
■■'■■' 


TVÅ VAPEN (SMI) 3 x- :■- ■ 
-v v:-:-: ■*■:; v -X;: *:-: y :jx-- : : jx^x^Sx 

; ; , : Xxv:7-x . :x" : " : 

x x x-x-xx-xx-xxxx . x . 
yy yy yyyyyy 

JxOXx-x :■■■ :-iX'X-xx r . x xxy yyyyy yy. x"x" ."." x"xV. J x" .'.■-" x" ."."-" x" x"x"x'."-'x"x"."Jx" .".'x" .^ ■ .■'.■.".'".'i' '."."-"x" x'.'.". ."x'.". —V."-" x*." /i'.'.'.' x"x'. ."x" i'*.Vx J . VxVx Vx'x V»'x'. V,Vl'.Vi , /l V*'. x'x*.'^ 

■ /W<>w^^^w>;;/.v.: ■■■:x-:x-7'X'vv.'>- x-::.:^:w>:v:v:-:v:-:-;:x^:vX-:vXO 

Vx —x 1 . . C* '*."» * .'.'xVb . 

:x x ?.*äB&«w£x'> <. » 


■ ■ . :yx ■ x .. 

■ x-x^vx-x-Xvx-Xx.- X'Xxx-"™«re 

;^x>:-x^:-xx-XvX-:-:>:-x-'v:::-x "Xvxx-x-v:.^ 4 , : xx 
;:X:X:;::;X;>:;: : : : .^^ä : ^ IS 

r .: x>:-x-xoxxx>:vX- 1 . 

.-. V x- i". -- _ x-x . »■> ."."» aV/ixV"! " 

V^VX-l-X-Xv' w ■*£■ J ^ > .-. Vx _ x . ■ x - .-.■-■x - i-iWf7A.v.V»A\v.Vrt ' o 3 *x .. : :. ^ .■;■■'■■■ xx-: : ■ .' ■ :■* ■ 
■-■" x ■ ; .xox.v W- ■■■x:-- -y 

■ ■ . ■ : : ,x .■ .x: ■ x y/>\ ■y/yy//.y-.y 

■; : ','■..:.- 
::x. ■ :.: : 

- -:■*'■■■;;; 

■ : . :' : 
,,-' , ■.■ ■ , 
■ :: y: 
x 


- yy.-. . 

■ ■■/:■'■ ■■ X.. xy . : ... ■xy 'vxx;: XvXvfx 1 "Xx x"x * r - xx - . - . . 

: :":;,x 

L ■ ■-XOX^ 
X;:. l ;;Xv>-:-X 

x-x/ 
: -":'xxV : .... . . . . . . . . . . . , 

'X 1 ■ . xxyx : 'X : . 
:x.x:vXv:X': 

■ ■ ■ c --j ..»-.- T .v^. -.-.-■ 

y . !vXv ■. ■: x-.ox- ■ 
xxyxxxx:-: ::''x.'x;-" 

»■:■ xxyx- xx-x.- ■xx-: 

: ■:*.: ''Mv^xVM 

.■ ■ x - . ■.-.■.■. 

X.XX" ■■ .'■'::■■';;■:' x,::' :..;Xv;:-'.;.. -y ■..■ ..:-;x:-., .. ■: ;'y;yxyxx: X-;y 

■ xVx*,' x,".'Vx-x x* - ,V ■-* , x'>*,-. ,.Vx, .".'-' 

Ä ^ftfe<' ■■ \yyyyyy 

.-.*x-*'- X.-.- ■* .* v*-.*X ^ ..' . . x .'-'x 1 *'*-.' x-..-x T *. * . . ... .Vi". X- f y * * v--*v*kXtW2K' 

• /, , * x _ . V>x .. ■-.■*-% Vx - iV x x ■ ■ ".".">■ x". _ . "x-x* . T . ."xx - . - . X _ XX _ . _ X _ . . _ .X -X . . ... ..... ...... . ....... 

yyyyy yyyyyy,.- y . y yyyyyyyyyyy-::. x: Xv x-t-^x-ix ■- ^11 x. x . . L »"x . L . ... 

x:x:: ■ x 
■. -.'.'.'.-.. l . ■_■ 

XX- XX ■.".: ■.■; 

■■ ■ : .,.:,,x:-- :■■:: 

yy :• lislIS^ 

■:'.:...,;■ : '" 
:■■■ ,-■.... Ä 

Xiv-.. .. '/L-^vX-XX-XX-V-I-X^OWÄ-Xv^ 
^X^X-XOX-ivXyX^xy^iy-^X '■;■: >: v: ■x y-y?.^ifJi:x^xx'y>^:x>: 
x-:vX-:"XvX.y>:yx-:-:-i*t 

■XvXv^JXv/XXXVX 

.-X-.---X - . - . ■<-.-■ _ x . Vx - . - ■ _ x _ . .-^y^VxX^vV^X^-r-XvX-X' : svX^yx Xx.x: vx-yx 

>^/'X^X'X* ■;.-.-.- 

'Kvlv/Kwl/.' X 

.; ■ : x- i-xvi-Xvix-x: xx 
: ■■: yyyyyy y}/*y<\yyy> 

' r . ' ^ r *'Vx L *"X"' i '. * T "'■*y>.' 

■XX--X.X' ! ■ Xvj^ .x"'X'y:--,; 

.•ft?yS<WX< . -X-X 

x-:-x ;.. yyyy x-X': ; , X - >x:-x ■X /■ . xxx... S 

Lx',,. ■.-. .A ■ xx x: yy/' 
. ■ ....' .' .'. :Vxx.,xv: : 
yyy 

. ■ -.. ■ ■ ■ ■ .;;;■' 
ä*: x\- I 

> -:■■■■ x- -■ ■ ■ ■;■:- yx ■-.. - ■x-x xx-Xx' Wffl ':■: :■ L .-. x-x . . 


xJä^Xxyvxyx vxxx-'' ;- 

■ :■ x: ■ y. :■ ■ xx: x ■ ■ 

■ ■ : 

■.'..' v-Vi*' '''■"" ■■■*■"■ "■ — + OlTViyXO, 


..: ' ; 

;■:■■;- ;■"■■■: 

■yyyyyy.yyyy. xx*x xxX- xx xx m Xfsy> ■yyy yyy x,x . xx-c x; . xx 

<x<y:- :;% ■xx- '"■"' XXX :xx 


x " : ► -♦ y -■■■>■-:-■■ 
■ xxyxxxx 

;vx^:;-;^-: ■c/x xtxxyxxx XXX "/■:■■ 

■ ..v-;;;'.: cx< ■ 
.-■ 

xx: xyxy; : ■:■ : : ■;■ xx xxx: ■:■:-; xx-x-x /■ 

^xxxv, 

: >xox<s£xC itttt xx: ;xox£Xy> 

jxxxyx xx 

: : x:xx ; xx' xx xcx: ; >:* 

:; ■■:■'_ . ";' xǤ xx k-;< x xxxx äj» ■yyy-: x-:< >::«x :x : ■ xx ■x-x. ;<?>:, ,■ k xxxx : 

,■ ■ -xxxxx 
: xx J :■"- :■:■;■; : - xx X-X&X ■ ■:■:-"■ ■; 
■x*x;x 

■ ,::. ■ ■,.:■■■ 

;:.'::i'»:w;:v: 
■ ::■■.:■■ .-- .■ ■ ■ 7>wk 


k-: ■: 


xx :■:■::■:■;-; xx, o*:-. 

— ^f.^ T ^* - * "»-,■. x^x x' 

/- -x ■ ■ ■■ ■ : 
>xx:xx: 

K-iKw:»::-: . : x xx :■ xx 

^XXX' : x, .<?: ■■xxxx. >av.-xo:x^ . ' . x .'".<*: **.'*■* xxxx 


. . . , . F , . r . 


xxxx XXvXXvJ xxx: x- x xx x :xx xxx ■■X-X..'- ,.■■:■ 

xx Stw x >, :<£,-: " : xx-x -XX-: xx-x-cx ■: ■:-« x xx :■::■ . 

Jy^ÄftX": xx, . 

: 
:;x<< xx/x: xx 


■ : asa /:'.':■:■:-; .'■-. | ^f a lr liis i//ra viktigas t ^^r§:i^:&itr | 

■ V^> ■ ■ ■■'■.■■'.;■.■:■■/ ■ ,/ r: -;^:: : ^ : : : -:;v^^^ , ■;■. i<: i . ...yyyyyy : 
\ \ ,y. y+'**\ ■ ■:■■ : 


:<'>> ■ ■ ■ ■ - ■ .:: 

. x- - :.■:■: -Jt :■ .■■'. : - ■■ 
■:■■■ ■. : : 

x' -x b\V, .^x*', X L X L L . ":;;■ ■ ;: " X-i^bT^^L ::;,■>: ..:.■■ * ■ L L L-^X X -X L .' L L 

■ : ;::■ ■;. : .;;■:■:: :, <■!-: ' 

;?. i-: ■ ■ ' ..■:■,.: : 

"■o^x-: v :--::'-;:;v;;v:;v v . 

:. .■ ■::■, ,■:■: ■■;:■:>■* :.. ;:■.■ 
'.'v^v.w.i ,vJa*i ■:,. ; ,*: ■ x' \->yyy, ig? &«5 :v- fy : €mm^^wffnk,er han se hur mycket : »kok™ or-' ■'■ ; 


C'*!'" '»"1 x'*'»' ■ :■",:■ ■:■: '"x-:':* 

: ■ ■■ .:-:. . . . --:-: ■ ;.y ■ ■ ■;: -: x-'x\, . 
::*x-x'>x- - . :> : ;Ö.*.v ■ T. '""" ... ■x h ,x". 

:::■ •>£-:■:*■ ?;-:-: ;o; .. 
■■ 


,^'x' : 'x/; :-:■;■:-: ■;■; .:■::■:■.■::,:■ '■-; x". _ .'. J L L x".'. 

v::x-x ::':y : :i y.yc ■I^ÄiJÄ^^pM hänåmmör att 

IlÄi vapen), såhanhm : 
w^i^ma^^KU^^KaBän%$sv^S^ (bälf- 
fe?2 <3v7 <&£ FV ' hartmär -d Tvähanåsyxa) , 

iBii^llliilliSiÄilz^ Ä 6. BF att höja titt 

FV 10 i Tvåhandssvärd (grändkostnad 3, 

5^ö/ti är tf/toi ibm äW hag^m den kan 

W§§&nst-med hans is: ■ ■; .. . : : :■■' : . t . ;-;■:;-: ,:■, ■:■ ■; : 3::SS : héWt,sam^ ■ x'x ■ x h 

x. + : izll IP |!|1 V^w% sköÉifvilket Mbstar 

y §var. 


■ 
■■:■. :■: So/ef sig därför med F¥ 6 i Långbåge, och 
eftersom hans BB var 3 räcker det med 9 
£P || ^ 3 j för dentia höjning. 135 EP 

kvar. 

i^^^0^^^^r^^rk^^m0e^ 

Peter struntar aUtså i att ytterligare 'höja 
Mwto och Två Vapen (onödigWjtistnu) , 
men gör av med 66 EP pä att höja de 
andra yrkesfär digheterna. Bland annat sef 
han till att koja Tala Chronos till färdig- ■ " ." ,: >>; ;vj ■ ■ l-: 


: ■ ■ :■ _ l' ' L L - .'. l : v: rö' : : 
...... .■ XL X L _ L >X;"x*' ■:■:::■■;:■ : : ■ - ■■■■-. :■ ■;.. . : " 'QKWiCW .xx: >: : y+\<z 

■ : 1 a >^v? 
■ - : ;>. 

.: : .:. .. . 


Vx 
■:.yy;---. 
■■■;■ : :■» . :: 

■ \' Vx^x \ 

■ 

:;: . 


hetsnwå Wå '{(M ¥ j) sa att han ätminstom 

^^^^^^^fffsl^S^M^fi ^9 EP kvm 
ditt ^B^^^^digbe^fy^g eventuella ;■": . ■ ... Jxx ■ I-JK» :■■:■; ■_■ l 

. ■ : . yy k?»; ■ ■ .;.■ . E» 


■:';■■ : ■ :■ ■ ;:'■■':■■>:' x _ ^x-x-x^. T ^ ■ : :-- : :: \\ : •y :: ■ .■ ,y : : ■ 

■'o: : ,£x>£\ + : k . : ■■;. :, ■:vö ... yyyyyj 

■x _ x _ x _ . ■x _ x-. _ . T x r x _ * _ . _ ^x ■ ■ fflfå >; : . ■ . »X-. : ■ 
;■-■ ■ . ■ : 

: 

x' X L". l x .' 'l" "'. .'.'. X . 

■■.::♦:■■ y* ■;:■. ser Man att WX^^8^^^^&^9% 


: »:- : : ^^^^f^^^)ri^S§^, gmfBrWM FM;p 
ffiedsvärd^ och 144^1 hvar.. 1 ■?x ;:. .. :"■! ;ix^ 
■ ■ : :■: :t:- ■:::■"■::■;■ ; 
::■/.:::■.- -■.:■-■.:; ,• ■-::,: 
md@ddilt^^ Ilän III; - "» 

eriimagiskoWtittBrutus; det skulle ■ kosta 

O 

zojBP att köpa. EV 1 i någon magis kola. A 
andra sidan t kan han ma fall bara lära sig y,y. y. x\ ->x^x- L L . J .' X .' ' L L 

. 

;.■■:■-.' : 

■:■: *x-»:<^ x'^ 

:■: .■' :■■--. ' ■""'■ 


. . ■'■ ■- h x">. ■ Jx. .. 

. ■ ■ 

■ . \\ ■ g» 


■.xx-:':'-; 

'<*^^ <x 

yyyyy. y^yyyyy.i- 


En \\x-< - -x- ■>*:■; ...... 

■: ■ :- :■ ■■ ■ ■ 
. ;.: y ■■;; ■ 

. 

■ ■::■ ■; 

"... .L L. _ . 


:■& -y 

■y; ... :■>/? ■;;:■ MttJ 
»':■>: ::: ■ .X L b L ■ — ::■: ,:j: ■,::■:■:::-:■ : .■ :*>k-: 

;: ■■:■: :■ ►.:■:■ :-,x,* : ,■ :■ .o:,v/:: x^: : &^1 :■.:". :-\ y yyyyy :<*>:■ «fJ . <vr ■ ■ VxV 


;■>.' '-.■ , .x 


y y y, : F Ä RD i G H E f (g R.V n DC G E II S KA P ) B C Höfninc KpsfnAD i EP SLVtLict FV yyyyyy\- 
'■:■-■-:■■■: y.< yyy ■ ■ ■:■■: 


■x-^-x-.-x-^x-. - . - \-y xx'^\ yyyy.v - ■:- >■: 

:■■*; <®m m - 
■äk«; :; : ' 
' ■■ : ■:.■;:■: v: ■:■ :■:■-:■- ■ ■ ., :: -,, ::,.,. ■-:■ I'. ■■ mim "^ : " ■?:y.y 

FINNA DOLDA TING (INT) 1 ; : ' ■■ 

■ MWMö 
+5 10(4X2) 6 I 

:. ■■'; ';■■ 
:::■:■■' .:-; ■:,:^ 
W»X SS: : ■;-:■ ?/:■> :-:■:■:■ :::: i-o^vi-vXvl 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyy ■.^].:-^ T ■. , A^^vy.;.v. J ,y.' L .^■.^^■#■v■x J .^^y.'.*^-^■. J .-.■.^^'. , .'.'x:-*^^ , -■'., . 
>■■■; 
tww .--'.. x-..-;.: x L - ■.-X-... .-.X,'. ■■:" :v:-- .,-. i-.y/, 1 


'-■^x-x-x- 
x-:::-:V:-:-:: ■.-■»----'»v^iV t - x-v ■ ■ •;-:->x-:-.-:v: yyyyyyyyjyyyyyyy. : ■■-;- j 
■ x-x-' ■■-:■:■ ;■:■■: v>: <-: :►:■ :■: ■:-:■: ■: "■ '■: -:-:■: - -:* :•$*:& 
■-:*: ■ v:^ :■:■ y. fyy-yyy- +<yyy •» 
I 


» L L -X ■.«; : 


>^Sft:«x:; ■ . GÖMMA SIG (INT) 1 +4 8(4X2) 5 : x^: ; 


■■;,'. ; ■■-■■.;;■;-- ■ :■, :■ ■■ ■■: ■ L ; 


y&W' : Z ■ :■■ 
■►::,:■■ ■:-:-'■ ■ 'v, . 
:,!.■:..-; S5£s?äJ.Sv^ X.-X-X-. 

■X/^x^^xox-yx-x 

■■,-:-:-:'X:->>XvX-: 
'■i-x-x^-x-ivx-Xv: 

- r -x V . v ■■-" v^-- vX-Kvlv X-X^X 
> -X-X v- >XX vX-XX vX-Xv,^ 

^yyyy-yyyyy JSyXXy:;:-:': 
-xx: ■ :^ mwävIvx x-:y-" 

xx ■>:■: :■'-:■;-:■: :vX"' yyyyy ■:■: w'»gvfiÄc W jv "5 -; ^ x :■ xx, ^ .■"-:-:■:■ •:■>:■:, ;,-::xx-:xx ■:. ^ .xx x> 'X-.-x x- r r x:- x x x 

: ■ i ■'■ : vx^: : ft??^; wif-ioÄN v#:-i£:vft*: v£-': ^:v-:^:^ : : : ^^w':v;>^^^w^.:v>^^ ^:^>x:xc-xx;x'X<-.-x-::x:x-v: x :- : - ■> : >x S:x ;; : ::ft=>>x : ■■■ ■■■■■v-*x--x 
-:^x:':X'XvX'X:*x^-x 

:i:px:;:xx;:xÄx"-- 

/X^y^X-X^-XX^ 

vxx::xxyxv\ 
'x"x' T '.'-'x"x'." p r x"*'x , .'-'x*x . 

; ■::■■■ :■■:■ :■■■ x-:vx yy^yyy^y&yyyy-X; y^yy^v: -x-y.: v 'yyy-yyyfy^^^W^ asiii ^>XyXy>X'Xv>:' 

>x?ivÄ-x-: 

: : Xy?:yxx : : : IvÅW VsX^X>X> ^X^X vi^v^x ^"X^ ,.-..- *,-,-. .-. x-xvx-x-x*: ■■x : ..- ;■ : 

KLÄTTRA (SMI) 3 +1 2(1X2) 4 
■ 

xx:-:-: xx: ■yyyy 

!LL. 
XX' «x; 

:yx : : : x:y:yXy:;;y:;:yX;XyXyXyX ■ : 
-.;: ■■ ■■■■,.,- 


.■ -y\ yy> 
^xy:w:<y^: : x^x^;xx^x-:^x-xx:xx:X':v::y>>: ■v r-l vX'Xc-:o:»,'X'X xx:<-" ;■:-: 
^■x-x:;- » frjx - x-x-x-: 
■>x-:*Xvx:': ■ SH-r-Xi-x-mc-^M 

^■::':"::"X:<'1hWIIx::;xI w 

t : :' ,: 
■■;::■ ■■:::■. 
:: :x ; .:: 

:■:::■-:/';. 
: ~:y-,y -. ■yyy •yyyyyyyyy\-yyy ■XXX^C-xxXX^Xc 

y ir*"i''x"x"-"-"""L's' , o "■ _■ L 

■ <xx : x;: : : : : : xx : : : - : : : : : ; : x : -:y S:- 
■x vx-xxxo :■ :::■:■ : x :-> ■> xx; 

J x r x--.x-x-.-^-x-.---x-.'dOx-d r 'XCw.S'^"»^:^ :■;■:■.■ :■:■:■: X^-X' 

-"XX-XxvXXX^v-SXvX .x-^-x-x - . - . VMi.V""'t- h x"x-.-x, 1 . h x , x ,--x ;\v.v#nMWAgAVWA'<wtfAV smm : — ' ^■:':-:y :-■:>-: : ::w>: ■::■-»■:■: 

:-;-y x-x: ■/:->■':■■■:■:■ Xy <^ x vi.V.-.V.-.-.V.'.- .. ■/■;-■; fflKfefeg y <-''■ ■■..■■-:-.----y :'-.■■: . 
XO- xX-C L/S HÖGLÄNDSKA (SPECIAL) 11 11 


■:■:■": ■ 
■ " ■ x' x ■ 

: . . .: 


:*■ ■■ : -.Ox" L L V.*xV 

. -X :-X'X- c 

■ ■ ■ ■ : 

;XvX'X ; 

: :y, x. ■ ■ " ■ ■ 
xxx- -:■ ; x :■;- xx :y :-/:■:■ 
y.~yy t <yyy}y?y-yyyyyy^yy. 

x;x:;xxx;xx;x;:;:;^>yxy^>: 

g;^:;:^;x;:;;;x;:;x;:yx;::xyxy:y:i; 
:C'Xvc-'>;:-.v':"X ■c-x-cx:': :-:■ :-: ■ :* 
■ ^X'X:-Xv::- -xxxx -x- :xxy x-r 

yyy. xx -x ^:ox-xX'X 
■^X-ox-:*:' 
x:xX'Xx ■■ : -x":> : *■:■» 
::'X: 
-xc x - SJUNGA (KAR) 2 2 , : 

■ 


■ Äc ■ XX CyCvC ■ '■ 

yyyy\ ■ , ■>:■.■■-■::-;, |ft'B: JC" :.;■ . : ■■■ ■ 

:.-;;■ 

.:■:■■ ■ 
■■'■■y-r ■ ■ 

■ ■ XcVXV yyyyy* • y. ■ : :yx Xx-; .■ ■ ■ . 

■ : " ■ 
■ : ■ . 


, — '■ ■ ■ 
■ -■ . ; 
>x-x\vX"v:'xvXxVx*: 
yyyyyyyy-yysyyy-s* x x — . v-[ x ■ . y » a ■. x * . ■ y j 

L - x' . . - x - x"x^. ' - xx" 1 ■ mT x - x - x ^- x' 

■cvX-:>: 
x-xx- *>X:-XOX*X vXX VX- x x£*Ay* 

:*:■:-:■:■ xx v :■ :■ /X' : :■ >:y:v ■:::xy''x» 
>x^x-xy;x-:--y:;'S;x;^:x:xi': BwBaaBgaaaggBP xV^ ^t^^^^^^^^^6^^ r 'X-X. yyyy* 

^^ x-i^xi-x-x-xx ox-^xx; 
yyyyyyyyyyyyyy,yyyyyy yyy ■> 

— 'x'. , . , -'C , x*."-*x'x l ," " Vx»"-- 'x* y V,"y ä : xxvx'xo"-'"''/: : ''X':':v:x-"->x:vx ; x : :^^ 
'-x-x x-xxx vJHvr i - »- - 1 _ ii ■ ■ -v- ■-■■■■ ■ -■' ■ -■-■ .'.'.'.-.V.V.W .'. 

■:x:x:x^X'Xö::x?:x:x-x:xx-Xy^:x^:^> 

.Vt" ">"■■'■ Y ■-" ■x".-.---x*. , ?x','.Ox'".'C"x*.'?x'*'." fc .-x-/. ■yyyyyy 

XOX-X-XXX-XX yyyy oc-c w:5'äv:w: xoc-::' ■■■:■■ :■: :ox-.-'X"C.C'>;oxyx' OCC-vXX ^ -C-COX- :■■ XOX^OX-Y^'- X'C\y X v X"Cy ■ ■.; 

m$yy>>>yyy^ 

m&mymmmyyymm 'f.'J"m x"x*b J -"x"L". "C? L^^^-X-.^. ^"x^^ —X " Sa!KR^ra^raraiRrara«e^^ :■:■ x-"xxxX'Xy x; y 

JJft*/.'. ■ ---■ . _ » x _ x- . ■ ~ x ■ . ■ . m. 

■yy,- ■:■:>:>;■:■:■ x-: -x-:x: x- ::x:;- 

xolO x"I -x vx" : - : x- : x":v : 

Xx i Xv: , XvX-[v**"'X"*:^-'v'"x\- , ^v:*^*--'" 
x^:-x< xyX "x","f /,YiYi'i'A, x j ^x - .. - V. V h 

':■;■:■:■:■>>**:■:■ ■ x vX x 

; : : : .-: : ;' ; " ixSxx^xrx .v s \v'Xy" : ' : X'"v h 

: : -:■ ; x : :-x- : : ; : : c ; x vX" : x : ■: ^ :>; - : o-x: 

-Cl-XX-r-X^-VXyl' 

■ _ X _ L ■ X _ x _ .■.■-■x _ . _ ----X _ .XX _ L 

— ■";:■: :<■:■ vx 

>-":"x^;- : . jSjigy!;:^^ 

XxVx-x-; ■;■;■;■:*:■: ■: x :x H - : - x: :->:■• x-x: :y :■:■: wiv.-Xv: ■:■:■-*: ■:*:■:-:♦' c-x-" *:*:■■ xv-xx-x 
:x : xy :y : ■:■:-:■: ;■' x-x ::*xyx vXy; : : : .- y ; : . v ; L _ X-. _ X - L _ _ .X _ 
SMYGA (SMI) 3 +3 6(3X2) 6 ■Xx-xxx:xx: ; ■-: . 

v a*, v ^*"--; h Cvx'i'--'»:^ x-x :y x"X'COxV. 

::-:x:::- :■:■;■:-:■:■:-/■ 

■x.;. X'-;X- XyXvX; v" xf :■";':>: y :y>>x : -^y:xx*x-:-x?:-xX' '->::'>.>ä ?X-. XCOX-X-XOCy.y 

■-'■ <: '-x-x-x:x"- 
mmmmm yyy*-yy*-yy. 

". --X-X---X-. . 
..■---■x-x - . xxxxy^:^;;: 
yyy^y.yyyy c: : : : : v': : i : ' >: ';:■■: : ; v *: : : : : : : : :-i S! xo"i vX: 

X%x^>: , >- , : + : , : , :'>: , >>: , >:v^" , :x:::<:M 
:-X'" x v :■>:■: xx xx 

■p - . ■ »"x-x - x _ x-, _ . ■ x-x".» X-X-.---X-.-- x"x". .-x-.-.V x ,'lV r-^xxx .,'. ■ x-x-.---x-x-.---x-.--- x"x". ■. ■ ■ -x- 

XvXX-XX-XXOX^XXO/XXX-X !xx-:::x;;:-xx;:xx:ox^ 
X-XX-^XX^^x^x*:^ 
oxo^-c-x-x:*" >:■: ; -yy- h 1 ; v '■;■"-■ 

'.v,.'.',' vIviVAvvivi 'x'X y-\y- x- ■ ■ y.-jj ►■,-,■< y : ?." . ".'XvXt^c w>?Hy!)vCw^ 
xx.::-^;:; . v Ép;xMpSÄ 
■:■ ■ xx:::-;:^^X:Xv;;;:::;:-;:;-;- ->v-: v ;: -x^xvi-xx-:-: v:-xx xx: >: ■ 'C'X"XXY 'yy. 


yyy. TALA HÖGLÄNDSKA (SPECIAL) 16 16 
:-£ j yx.^x :vX':r xx: :-: -yyyyyyyy} yyyyy <■■: : x : '> :: : : X'X' xx-*x\vX"X ox-ic- yyy \ :y 

; : ;■:>■ : x -x x/xä-^^; 

!:;xx;:s;;;^ ■ :■-:■:■: xx xx : ; x : ^:':y ^v>?- WÄ-Ä?< i K , >: -X':Ox'X:' xxx x 
;yXvX^'*v! 
ySxx-^x-g l-.-x- ".-.-■ -x"x--x-x l-i^r.V.-. - .V.-| - .Vl lYllir. x b X X ■ ■ K x ■ »\x^l ■ \xl ^x^x^" -, 'ui'iVi X.v.w. P^H^S;-"^^ Vx'XvX\" 'XX'>vC-: YC-X C-.-Cy 

■.->-. --X- -LL-X-l". AV.VUl.Vl Jl 

xc^xox-: ox^X/XX :xx 

-." x' -x V. \'-'-- , J-—\- ■■■'■,,■-■ t - " 
■ VÄRDERA (INT) 1 +1 2(1X2) 2 .. .:. . ■ 

i : x |x . .'xX- 

XXX :■: xx 
:X'X -y,. y 
: xx 


■ ■ ■. 
: :. 

.■■... 
■ ■■■"■ x ■ ■ : c:, c c 

"XL : 


x -mmmmmmmmmmm '.-»-x-x". --"x-x-.-. t^x-.---x 1 *Tx X . - . 'ClV^. 

mmmmmMä myss* ^^■x"x-^x L x" iwy^v.v. 

fexx:Ä^«^x 
yyy*!* 
fryyyyyy-. ■-■x-XOX 

'"■■:x:: 
yyyyyyy- 

yyyyyy 
i»Il!lilli|lli-. 
lV 1 - -" xx . - x- . - X X . 

>Xx::-*xxX":-:v" 
:x:xx^:x■x , ^x¥:>'X■'■^■■ x-c:x-c c>-x:x S;x^x:xxxx 
:■■:-: ■X-XvM mzm X-TyX' : ^; : :■x■>■x : Xy^x^x■^:-x■'X':■:v:■:■x■:vx : ::■:^^■^xx^: C'.X ;;C;X^o; 
:yX : X X- : ■ x-x-x.. + l i. 
; "'x?x;öx:-:' 
;x:xVxxx: ' 

; X- XC-XXX*XX vXX v: 

x'.-»X-.-- T X-X-.-X X _ X X . T X X l".- ' 

cx.cx*xx-x: 
;:x-;::v, x ex 

;■ ■ "xx x-x xc-x y yyy . .xx-:- ■■:":■ 
■ 
"■■:■: ■ 

h «JX »V : - : xxx. : x' :x->" ■;■;-:; .:■■ ■ A ■ .■ :... x*-x» :-:■ ■ .■■: "x*>x 

:x " ■ ■ ■ xx:, ■: *x«J 

:*■ .v: 
xxx ,vx,. "-; ::*■ xx -' "vx : 

■:::■ ■: :-xx- . x'.' l .^ :■:. x : :x'yx:*x <x- xx: ■:■■ xx": x:- ■; 

. . . . . ■ -.;'; 

"'"X":- xx:- :X ton ,x™ x. ■xxx-: ■ 


4 f Rgfk* 

.,:' : "."■' r ■' ■:-; : :' . '■':' 

: 
x .. .. 

v* - . .x- . v .-.-. 

:-:■' xx: x "X"x 
■ .",:■ xxxx. x ioxv: ... ■■ - ,: : : . : :> 
. . : xx- ■ 

x." , . ;.-■■; ..■ ■ ■■ 

x'x,':N >T x:Y,xf .'■;... xxx""x 

xx'"" ■■''■■::■■■'■ 
xx'- ■ i;-: : ; ; 

:■:■■: .:;■" x -xx x: ■:■ 

x ":x,x'xx."x ■■■ x , : :x xvx ■:x.x: 

X;X' : 

x^''-::-x .xx . :■:■:-: w::*: -, to>; 

■:■ : xo. x .x ".V 'lV 

xx:':': 
"X x mm 

:■"■■ ::■ :■:■:- x-x-- 

,■ ' - - : v.' 7 " : -. 

x.. : x: : :"x .-„:V ■:■:" ■ 

.. ■ . ;.; .: 
■ ;::::■ i : . 

: :. :-£■:»: : 

■ ■-.-.- -.-. 

: : xx : : : -:■ x-"xx : tox ':■:«■: 

■ ■:■:-:. :x"x T :oxvx^ X>x Xx . ■ ■ -.. ■ .■ 

■ x:xx ■xxxx- 
xx: :-: . :x:x -.-. ■ ■ . : L x-,vx X\*xcx: ■■;: . .. 

. . . x x .»x i - ,-.-* - * - . . 

■:■::- xxxxx': 
.: -,■;■:■:■:■: :<::.■: 

■ .:■:■.::■■■■:■ 
'■■■"x<>x 

■ :;;■■■::■.■-■■■■ 

■■..'"■: x-x.:. . ■. . x-x-x:- 

:-:■ ...x : 

x:-Xx. ' xxx: 
.,■■ xxx .: ■: — C'»;<a ;o>kw*. " xXX »'A^ifflwB x x. ■: :: «K? ■ xx : »x»:: X V2TA'\ 

x:xx SK : : x- _ . . _ .x :■:■;:: "x-x xx" :.xx ■ : x. .: ■ .■^■.-^. _ ■ ■ .■ ::■:■:,' v: -.: ■::.,.. ::.■:-:■■■. .;.■-- ■ 


■::'. ";■■:;■■. - : -: r ; : ':.. 
;;; :;■:■■■: :-:-:-x-x ;■**;►: ;-:;:■*■ 

. . :■:■; : :■;■ :■:■:'>:■:-:-:■ tx-j: : ■;■: 

.■■.■■: ■ v ■. , .:.■'■ ■: . : 

..iV.;.' ^.O^.^^w^.v, 1 .'^, x- 

.. ■ ::.'X:::x<:::" "v.::- :. :■ ■■;■:■::■:■:■;';■:■:■' ;■■: : .: :«,«?> ■ ■ 

.; : 

■ : 

■ ■ 11RIIH 

. . : ■:..-: ■ ■ ■■ ■ x:v: . 

.. .::.:: ■:■-■-■: 

\<: : Xv: :■: ■:■:-: ■:■:■:-: -:* 

'x -x .-.'x,-.. 

;:. y,\tvs.\'y.'i 

::-; : : ; ■■::■ . > -Äi bémärjelser med SV i;när han skall lära 
sig kraftigare besvärjelser kommer det att 
bli mycket, mycket dyrt. Han skulle kunna 
köpa högre FV i magiskolan med en gång, 

■ ■ ■ ■ ■ ' . . '. . - l ' t * . - ■ - ■■■'■' 

men det kostar ju 20 EP per FY, och han 
har ju bara 69 kvar, 

Peter har ju inget att förlora på att 
åtminstone se om han har någon magiför- 
måga. Både hans INT och PSY är 8, så 
det är inga problem att räkna ut medel- 
värdet... Han slår 1T100 — "68". Ingen 
mggiförmåga, alltså — detWdeju 

■■:"^'"^ : r''? : - : ' 

behövts 8 e/^;Ä^|gÄifef;!i|ipijJlrfi 
fe^rr i praktiken ätt Brutus aldrig kan lår a 
sk m^i — mew fe^e ; |Ä velat det Mde 

■ -, ■ ■■ ■■ ;■ : -: : -, ■■-:■■ .::■■■ ;■■-.-■ ' ;: ■ ■■ .; ■->;■■--■■ : : ■ ;■ ■ ::; v-. ..:■; ;■:■.■-■ ' 

W^^m^fMffmWmkm?X^^^U$^Sm x^: ■ . : Sekundära färdigheter :■.;:■.;::■:■, ■■ , :■. >«v>J« ■'::■;; 
.. :■■■■■ 
Brutus mil ju kunna v^0§l§mWckå姩:c^ 
då är håsdyrkning enrnycket viktig fär- 
dighet. Detta il^^^!iÄ3ÄlÄiB8i 
dighetför Brutus, ochg&ledes ganska dyr 
att lär a sig — FV 6 /^|j^ttli|ii||lli^ 
det är en sekunäär Primära färdigheter ■:«':^ y;iw;-i^; ■:■: ::■'.■;, w :■:■+ 'tÖKt . x-^ r "^X X'- 'x* X*X'j ■ ■ 

."X'.'. : X;X :■■ '■>;■:■:-> :-,::■ . x.*>X* XX 

■ . : .'X": :: : 
.:■.■;... 'x ■ . 

: x; xx x:- 

■:-""X- x;-x- . . : 

" ■;;;;;; ■ 
'ÄftwA»^" .Xv^x x x . .. -. ■". :■: x l|pplM|il|| 
ingen B C f^^^^^K^^^^^^^^m 

(grundk os§md Jf|if^|ij|Ä^Mi^BÉ 
.. Peter drar Wgdå ÄSÄliiliiSSiiÉSlipS 
gratis FV 3 i en valfri sekundär färdi 

■■:-x ,r xc'x*;x'x:. 

■ (från de sär sk ilda föT^ågoWä^mih-^l: 
utnyttjar den här. ^^Sif^^m^^^^ 

Il (3^ 5)' 54 ^BliÄRii^Ä !I|!il 1 .'x-X X* ■■x : "\' ■ xx PeterMSMy^ ]^^^^M^^^^^^^^M 

"■ixvx ■ ;-xx'x"x V " : - : ,x :: ■ ■ .■x^xVxVVr-x-^rx'^/!. w:Ä"'x>S 

111 g :Si|||3j||ft mir^ w /7^r haM-åi^mU^rå. 

Y*I\¥ *"!?** *i» vX*i* " 'i X - X- . !-+X X; 1 X i X<; -X" ;; ■ + " r ^ ''vr''X T : ; + .X ^ X.;/ »^^'''^i^»,'X*\X*»X^*"VJl',**'?*^''X^ -' r ^ 

1 ; ÄHllÄifcii ■x::" ■ ij X'X"' 'i: ■.-x _ x r 1 ' 

"■: ■: : : 
.:■:■;- Xx + X\Vx- 

■X'XXX 

i """i ■ 
.".v/j* ^ i7b 

: . : : : ■. 'x 
■■ x.x v x 

■■■-■;:x 

■-.'■: ■ '-x-:. 

:xx., : : ■ 
■■■.,■ . ■ 

: '. : : : . .x : . L " xx x-x' 

xx::vx xv;x::x -x :■:■:■: 

X^XvXCvX X . XX- xv::'x ■ x : x. .xxx :■:- 

...... ..x .■ ■ .■ ■ ' 

■a: 

. X'\ ■■ ■ XÄ ■■ ;:: . .x : ^:x-- ■ ■ ■. ■ Xv, ^^§mBm^pm 

;;;C)il : Gömma sig; BpiÄiP^iHliBlil 

rx^iSSx"' |2J' ? ' 1 x , :x : ":;x ; ' ' ';\v1 X% ^ : x -' ^ ^^ : >:|Ä> *r:ig:?«ä?5:^<lxXli = "*^l* ^?Ä 

mådi^i^ 

'■Minnsflmra iilNÉÄÄSÄiiis&l sigmålm 

'Mv^^mX^K^XXoWWéWä^9l ■.: .■'.■x X.XX- 'X 

.-.-■■ ■ .' 

XX . . x ■: 

XX x^x ^:y^x^ 

. XX >. "x' x:xo x . x x ■xx SHB xx: ■ ■:■■ x x ; y, .* L ' X :x^:'-v 

XX' ■■ ■.\XX, :■■:■. :■ 
x-X": ■.■x r |x.' _ x _ .x X'- » ' .■-■x-x _ .-x^x-. _ . : ... ■ : s< \ x ,■ 

mm 

■ ■ ■ ■■■ ::»x:- 

,;v;x;vX 

Km ■ 

..■ x x: ■;■:■:■:-: 

■ ■ .;;■: ■■■:■ ■ X- 

L x x .-.x - ■.■ ' . . 

. . . x: , : . ■ ■■■. ■ .■: x ; x; : v;;:Xv-X; 

■:■::■■-■■■ x-' 
'\ vxxx,x'-xvx:xv: . ■ ,■ ;■:■;; x' 

XX'.X. ■ . 

t*.."* ,Y"^X _ t L - ■ ■ ■ ^ x L 'x,,''x 

. x-.x-^^-.x' 

■ . . XX 

xöxx-x-: 
:. xxx: :x W. *'X ■x - . - ■ ■ .".■ ■:<■; x^x«-< ■ ■ ■ ■ ■:,::■■ : 
..: : ::■:" X 

:.:■■-■■■:■ ' ■ - ' >:►■ yy.-\ :-;■:■ X'X ■■■ ■■ xx :■:■■ . xx X 

;;,;:;.■; . n 
■ : . 

r-fXyXXX . x x'.' x L . - .' .■ ' ■ .".- h 

>:xx::xxÄ<-x X'X ■ : otko; : + *>^ . X X*' ;„■:■;;■■■;■ . 

r/i Vx-x - . ■ ■ ■. : x : :.' : x . .. : xxoxx^x x- ■■ v x----.- 

■■■ : X--::.: : 

..: ;:... .:: : : 

xx:; X'"-x 
tVXvX: . ;;■ *-x:x 'x,- ;-x. x:- ■; s 

:■:>:■;;;■ x- 
x'x- ..x<vX-;' ■:■ ::\ m s .■ .-.■■ x"x _ . V . :"::v;,x;; 
Xv:-::;" '-x'. : . :x :x ,: x : :■: ■ xx : ; 
■ 

xx y. ■;■;* :-^-x;:; ;■■"" 'X'XX ■ ■ :.:x"x x "x ■: 

x.'X:'. x-- ■ -x x 

■■ . x x ■ ■: ■. X" ^vX-TvX 

.■■ .■ X .". 

.X'X-^ . v : :-j ... x. : . : ',■ :-:>.-:■ ' x m ■: x x ; . ■ ■:■,-, : ■ ■, :■ 

":-x:-- 
. ■' : ■ x r xx 

'X-iX' 


x ■ ■:■: ■■>:w XX X ■■::- x .. ... ■; ■""X'. ■ : X . .—■ ■ .-. :'X' ,, ; : : .v 
;■;:.: 
:vxx;x\ 

■ .■ X-. ■;:""" ■ x :■ x\ 'X',cv, x _ x _ b'l T x r J-.- ;-><.« ;:■;,' ■Xvxox:-'; ■'XX a X-X :<4 

:x ■ ;:.x-" ■ 
^ ,x<*x:'"X 

:■■;; i . . 

,XX'X. ■ x- 'X^x-x:. 
■ x-x '.vX-.K 

: ■ 

.:. . ■ xx :■ ■xx-xx . ■: x :■::*« x<xx"X "'i ■ ... X'. 

xV. n 

xx<- :'■::■■': x :■ . -x : ixu: ■[••:-y Ki x ■..■ ;,; , : : " : : 

: w-\y-.---y 

x, ;<■ x: ...X. x: xx x 

... x .x-x^x. XX X |Vf(V 

., ■:■;-: x>xc*xx-: 

x x . . .-.Vi-iYiV _ x - . - x x r . _ . T -x - T — 

:->, ;-;■:■: x- . 'X*x-x<xx-X' .■ . - Xv ■; ^x --- X' .. :., ".■: ■ :■ 

. V*-x. V ;■?;«: x-. : ■: :x. x .■ .-.■ ■ ■ ■ .-.■ 


L V x - . .- ."x"x^x 

. ■. .:::;■ 
,vX'X-X ■:o.'. . x^x x, ^xX'.: ■;■; X>X'" o. 

:'x : x. ;■■■ :-.xx;x- :: ■■■.. 

:«ö:< xx.X' ■ ■ 'x : £ :-'X_x x - 

: : x : XX' ■:x Xx ' fx - x - -- .■ »>:«v;« >>X\v, »: . . 'X » 

■ ■ X.-xx itt\ ■X''xX';x. ■'X n ,x ■. ■x.oxv::^. 

'XXXwX wm ,9x^0; Sv : ■ 

: : ::■. ■ 

IvXvXXv ►Xv:xOx*':-x*: 
.x > x5> ■x ':^ :■ ■ X j »x ■ ■' 

■x,.-x ■■ ■x;x:''X'' .■ ■ ■ -x-. 

X'X:>".'>' 

■ x: x ■:■:: ■ :■ 

.;;.,;■;■■;-;;;,::.,; ■■:X-.x :: . x ■ .' X;XvX;XO _ 

^-xferx^ 
x:- ;x- ,. . xX- X x«v£c yj/iy.v ■yaj - ■ :■ ■ .:■ ■ , 

:■ ■■ : .■ ;. x 

■: 

. . .. ,.. x-x. X ■.■^x - ■ f"x+. x«Xv> 

.■xT* T ^ x'! - . '.x- x- 

'-X"-X': : L :;«c : x . : .■xx- ■X-: :■■;■ 'Xx'. :: .:::■ :': ; xx"' ■ ■ 
x. ■ x: .. ■ xvvx-:v x^x-x' 

.X ,Xv, ,,., 

;. . ■_; X . : x-: 

. :x : : : : : :' \y . ■: . längd, kroppsbyggpad, är|j|ller andra 

X H Iv< "v r x x, : "x* 'x.'"'' X">X'* ■AX' 1 ' '//Äv/^ "■-wA*''S*vfr*yo , t*^ .* '* v"XV 

utrnaiianie drag, ■ etcflSiaÄSin flöiii: 

'■".■■'.'x"Vx-'X' . '■■■:--. V-< : '\. ■ ■ r s:oxy_ 

. x: ' x :■; L x-: .«:>.*» x\ . x- ■ :-"x.,': 

xx". .Vx _ .^ T ^x^ _ .^x r *^- " J" x»x XL- .". 

x ■■:::: X' ■■...■■■ ■ ■ X. ' X\X " ■ 

.xx - ■ . . T ■.".■. _ x _ 

x x: x: ■X y. x ■ ■ . ..X . .■ --.x.x.-x-:. 

::xx>:xx:x:'.'. : : : 
x:-; Xvx:: x::x""^ ?x««S£ 

x;xx, 

-X-: ;;:■ 

■:■:- xx x-"x : '' talilbm allting för din spelledare så att han 

kan ta ^^^lfflä^^P§Säi^|B^ 

rundshistoria som är det som verkligen |j y-yy. : ■; : ■ ■ ; ■■ : : tar pa en intressant 
111 rolpérson 

:vx: xx - x-X':: : x-: x 

■ ■ . x .■>■ . 

t::w:x::. 
XXX-. ::y y ■:■:■: .— .■■■'<■ ilteii:::massii 
■x: x: -x :-;X' ■-: . x gH|3|igor :|i|n;: 

jjflji bör tänka igenorr|||: t. exx 

:':'";"■:■:;. .x T xJ: : X*^xCx^>x!*X^*./^^iiSv 
x 

X-X.X-X 

. ■ x-:m> . .'. 

* x' — x-. ■ ■ ■ 

. x: x:- ■■ x . x i-.-x "'X ;;x x : . >X'X »:: . ... x-x .vx:X ; x x- .■ x: ■: ■ ■■ . ■ ■ .■ .-.■ 


x : "-x- 


XvXX . . ■ X X'X .Vx <zi x. 1 : . ■ ' 
SpJfSsi. ■ ■ : \x . x : xx-::x.:.-' 
, : : : : ' .■ 
■ Lv * . 

■ ., - x-v; '■"■:' 

"xx'x. X ■ : : - : -:- ■-x^x^XvX-V-"::... ■■■■-■ |^^¥OTC " ■'- x^':-:'--:-:- . ?« ' ^x^X?" : g $S > 

Varför är du ÄvEHTYRARil är det meningen att du |^|l|p||; : i^^ii| 
^^^|^^||^|ipi^|||p Åor? orii — inte 
i^^[^y^pf^^|^ii| är det givetvis väldigt . 'J x . ■» x 1 K« . .x» ."^ ->x' - 

.xxX.X' 
■ x x x x x'x_ + . J .~ ' ■xx ■■:■:- 'X.'X- ■.*< "X" 

■x ""X' x: 'x ■ ■■ 
x-x ,x -x ' xx:-.; 

.■.■.XxX' ■ Xv'X ,v>xo U AR DIM ROLLPERSON helt far- 

dig, sånär som på en viktig detalj 

. . . . x . ■ . : -■:■■ ■ '■ - : ; -■ ■ ,■ x ■ ■ ■ ■■ : -"''x7. : "' " 

—f hans utseende samt hans bak- x ■.. Vad är di jt sio : RA ÄIl Äill: irvEiil V":". 

: ' ' ' x x: x-xv* :■■- . X^V, . -X : XX;X 

'"x b H -, . "X 1 ■XX- :«Ä5: Xx-X "x':-: X>'"x* '.■;: ; :-x xx ox X-x; ox-"X": . -x 

;.X-X . grnhdshistoria. Detta är saker som du . ...v". ■;■■ ,xX . 
^xVxVÄ^VxvJ,* X .■:""-x':- : :x : ; xx<; ■■. X ■ . ■X'Xy;X T X bestämmer helt själv, utan siffror, tär- 
ningar, miniräknare eller konstiga poäng 
hit eller dit. Utseendet bör ^ åtrninstine 

' "' ' " : - ■ : ■ .' :: : .'■; " ; ":-::--:X" ": - ; ■ .:"■ ; ■"' ■' : -- : -' : X' ' .'■.'■■ ■..'■■. : ' -.. :: . 

omfatta de allra synligaste dragen — - hår- : yyy. 

.xx : ■: x: ";: .V:- filitigt att du verkligen kan föreställa dig 

■'■■X';X''' : :?H*TX i; . : x % ",X : x; X;;x :'>xixx S L X : X" ■ x x'5> ^X^Vx *: : + V-^ ■ 'xxx: " t^ 

honom framför dig, även §ii sådant oftast 

IH^lil^Ä^^ii^^^^ P^p||e^iJ||^i näfra spelmöten. ; 
S&tJ^fcÄ XIMÉPId WSåSS)^ 1! Ett anuiilltf Ett skapa sm rollperson : : 

x«^*x A:: + : : x : :^ '' ";^: : x?x" : : v ■ ' '' ■■ ■■ x,-vxx ??Xv>x " : ^ .■ - + '-: ■ .-.■..■-.-■ ■ . .... x;, + ;.-;,x- , 

DUKTIG PÄ)? ■ I |i ^^^^^-^^^^^^^^^^^^ 

itriaiiiiilperscS^ ;-:"x: 
;;;. x ■ ■ x: ■■ ■ ■ 

.:■' „ 

L . . ..XV.x 1 ,x'.-. .'.V| . 

■■:■: xxx !- : :xi :■ .■.-: :■ ■ ■ ■x. ■ 'X\'x* ^x x "■: ■;■;■:■" ■ - 'x . — r . -.- ■ . . ■ 


■■■r:.-. .xx : 'XXX"X, 

■X,:'. .:■;■■ '" "X " ". :"« • Släkt? Vänner? EREARENHlTli? 

''■■ .■.'■■■'■■ . - ■„;. . .-. X.--. 

Tidigare äventyr? ": xvx 

x-. _ .-^. _ x _ '■' ■ X xx:"": 

. "'XXX" x<x< x xx :■: :- ■ ... :*-m 

■ 

x:: :■ : : : -;; O^xWKX' 1 ■JX^^x ■ :■ . :xvx-xOxX ■ 
■ ■ -■- ■ —■ : ... ■::■ 

x-x.x 

" x: 
: :'x" : ..x ■ ■ .".- "XX 

. . ■:■": :-x: x';x: x 
:: .xx-:-:-: 

xxxxx x . . ^x-x". "^ x-*-J _ ^x .■■' 

.".x x"x:ox: :x 

. ■"-x-:';:x-x: ; : .;,;'";"_ välja färdigheter och égéns 

X-.X.-""i. 'XxXX" X. xx . : 'x ■'■: x : 
5&x£>xS*£ ..xX: 
xx: 
:'X*x-X'X 
:. x: .: . ■ ■: utifrån .'. m ■ Xx'': : .:: " ■ . '■xx . :-: x ■;.-; : ;: 

: xx- xX. ;:'":.■■: 

..x .-.■■x x - . - ■ ."h". T " " 

■ ' .'■:-. 

:-X'- : xv T 

... . ■ ■ ■ . 

■ X; X 'XXX. ' ; , ' ■ ■ xxx : : -:: ■ Xx' ,,' : ;7:--x::x;::x::x-x-;.;." 

När du är r fåf<li^ri£Ml4WKb1^^ 

. . :;■: ■ ;:;.:x:x::.: x ,. ' .... ■ , ■■ 

: ,. . x. t .v.v< .Vx.tv* ,.♦■*.♦ . . . x^xvxv.x. X.,.. x. . . :■ " :■"■: 

'-XX'" :x.: x : x ■■x"xX:":.. Vx :,■ '■ ■ . 

x X": : : ■ ... CyX' X X .:,.;:.. :-.:--:. ; .;. 
.. .-X^X-X" 

■ ' ■ . ■. ■ ■ 

i::;.-.! XX:":! 

... . 

■ ..■ "" ' ■ ■ X. 

. x ■:. ■.■^^*-* t ^ f XX x.'.:::^..-\-? Xx.X :■"' ■' ■ x :x ■ :x- 

:■ :■:■:■ 
.. x il x ■ x -■■.■;: x 


.. ■ 


■ xx:.:x 

: ; ; xxv: :_ 

. '. ', x-x . ■■■■ t ■XXOXX' 


WW ... . . :xx- xx .-.x x _ .x _ x x ■■ ;X '. 

. . 

■ : #mm b ■.■.■.■.■.-. ■ X :*HM '"X'.' "XXX' 

L XyXXxX ■ X'. ■ ■X'' ■ : : : ' :. x ■.■:.:■ 


X"X'X-"X'X 

x L .. xx' .'.-.' ■ . _ .x x - .. x n 

x.X"Xt>l , :^x.c»x : x, : x: ■.'■ ■ ■: . , x..x. 

. x. Xv'X :■■::■. ■ xx-.xx X"X. x - . - .- ■.-.■ : x. :.■ ■":■ '■:■ : ■ :.: ,y X;X ;■;/ 

. x'vi?»gSis 

■ ;-- : x'. 

■ ■■ ■ xx: :■ :■ - ■:■ ■::■' 

X'X xx : X" " ' 

: 


■x 

x-:xx x'. 'xix ■■ x",'.-' ■'Xx \*\\* :.:■ ■X".'. 

::.x:: 


xX .■ . ■ ■ 
..... 

:--x-x- 

■x-xx< 

■ :.'->X;,' 
X. : 'x'. : X .".-'': : ■■ x . x ■■ ::■ x 
xxx:x-x- x> 

■■■■■—■.■.— r' ■■ _ ' 

XX '"XX- b -■'" '"■": ■ . _ x _ _ _ . ' :: ::■ '": .'.x .'.' ■ /■ ^ >:- . ,■■ '" xx " . I x-i ■ ■'xxSx.xxix 

., 

. x : : xx 'x-:- x 
: :-:■- .':■:■: ■ : 

■x-'-..- 

X.vX' : '"-: .■xX.x:"-,x'X' 
. x x x-':x 

IP ■ "X "xi; x . . :■■. : : X'. \\ 

®;xx 

: : '"x': ; "x: : x. ■ x . x". ,-.-.- -.-. .:■ .:■ 

'*-^-x x: ■ ' ■j. x-: ". x : x*:' 

: x'"x- : 
■ : - ■ X-'X 
X'"X. 

. . ■ "X"X . X 

x- . ;■>; 


» .xX/ ". . >l ; : x: X-X<vXX 

■ x ■ 

XX.XOX-XX.. 'I'X ■. . 'xX: x . x.' —b..' ■.■ ; .; .xx*x .. . . ■ X XX- ' ' 

: X- : x ' ■■ x X ... . ■.'..' "X.X : :^x. ■ ■ x ■ ' ■ 0>X\O>: ' .■X'"x: . ■ : . .■ x .■ ■■■ . V-Nft >«-;oi .■x"': . x. X XXX .■ x, ■■ ■X;XSX: v: 


■■ ■ ■ L x xx -..'-■. 

: . :■ . :■ 
.x :"":■ x-'x 

x _ x-x _ .*x-x-x _ . -i ..-x _ x T . + ■ ■ 

■ . " x. ■ ; : ; 


■■ X XX"' Xx-XvX :■: .: ■ .'x ■ ■ x". ■ ,'. . X . : : :. 
x x:'X... 

■.■'.xx; 
X>XvX» 'X x*X 

x- '..'x.:- :■ ■, :' x'x:' : .'xX- :< 
-:■:<: L x*>x^; v* : :<■:->:■:-:■ 

H x.O x .V x- »0>x V'xV* ."i*,* , 

■ x: x xxx.x'-'- 
■'"X''X"X"x'x: '•S->Kv 


X ,;X 

;"X"x 

. "'X x. X . : x. 
x 

,x .,"x'x-x —x ■ xX':x:x:x 

,■■'.'.■:':. 

"x:x:x:.:x':x- ' . ..' X ■x-: :»■ . xx x:x 

xx *::: :-x'; <&: ■:■:-;■ X i&; .' ' :' 

■ Xx ' x.x ■x!v'^'. : - 

■ :-X'.x 

x: x: x-: 

! xx' ■ xvr^- x X-X X-XX""x 

.'"X. x : 

*-*■. x .'.1 . (■■VfftVi - 

. .. X .. -X X 

..... .■■....■■ 

, .:: .::■ x. 

i x ■■ : : '- : - : ' yW: 

■ ■ X. x. X' 
X'X"x- ■■X' XOX XX, 

. _ x - .' _ . . ■ " 

:xxx: ■ XX. "x .: :::x x ■: X — — ■ X X X . x ^^^.\ .x'. 9SBK j+ ;«;- .x^^-^*^ T ^x :x ■ ":■; x::x,'"x: :■:•:■: x-x:' 
::.■ x: x: ■::: 

.x*x,t» T V^V 

■xX.'X Xv'X .»,.. .'x :■■ x - X Xxx ; 

. ■ xx. ■ x 

■'■xxx.x- 

:xvX'X:x 

■ I.V^.-.xx ■ ■ ■ ■ 

xx-"" : :x x. . ■ 
^gSr>x^ x:-xx^>x v: x-x ■ . . . ^ + :: -xx x, : ;x' r x : r Vvl 

pa a veit-yr är MJ^ttiÉttiÄiiH^ 
eliten, sista detalj ni måste fixa — ',X.'X, ^x^x'^:::: 

■ ■ ■ ■ ■. 
.... :■:■' : 

. : X"" XX-' x. 

:■: x :■ :"x- x 
xX<vX'x*x<'X:. 

x .:x: x'Xx x: : 

x'"x::x-'xxx. ■x:;v' xx: .■ ■:■: -:xx: -! x :■ X?X*töxV>XvXX- 

xXVx-x x x: ♦ L v' 
■ ■ XyXX^X j > + ^:^x X" WK . X x:'x. 

. . . ■ x . _ . T '.■ 

: : xx " :::■ 

' XX'" X ::■ :. . 'X."X?X T x» ': :x>^xc-^ typ . . X'-.. 

:-►:■:-:■ :■, utrustning^ I utiK^Si^^p^^pi^i 

*vixX'x*x + ,*X- /xiXv/'' Vx"*^ ,?*^*Xx', n . X"'X"X ' 

uppräknat priser och I Jp|r^l^p^J4.Jéj:j 
mesta ni kan komma läfliasatillhoval 

* - -.'Xv x': xxVxXrxxxx: ' ■.,'"X.v " H+ -" :: j ^ :^.xx 

"...'' -,..,,,, :Xx-X::x^ 

och det är bara att sätta igång och spende- 

■ ■'■: ■.^mi^:.x ; g;^:' XX" :■:■' ra ^^p^^^P^^^PI^^j^^pl: ofta 
låta roMpSlonerhi |l lite Mvsviktiga 

|saker ä||®|| iÄ : : M^jg|Äfe • ett vapen, 

; :" v v :+ x^ : ' v?„' ; 'v.-' ; .X:V ^r ■ xr*. H ' x£y- .t- ■ ■-■■ . : "'xx"- " „**w^-Xv:: 

|einii|b rist en intressant inledning p I ett 
p|entyr, men låt det inte gå alltför långt. : ; x :x'X" :xxx : 

. :.vXX .x. ■■: xv:wx*x . ■ . XXX:: Ly X vX I 

■ ■ 'x. 

/X'v,: 

— ■ ■ .■ 

: ■ ■ .. XX. XX 

■ x:: . " : ■ . X; . l : 

' : . : .' : 


. .■ ■.-.■.■ ■ 

; X X ■ X : , : : x. 
"" :. : '-- , v»X .■x _ x. . ■ .. * V^^Jf i.—' ■::: :■ ■'>" : .:: . ■'..'.: "' X"'XX XX vx 

. .. . N : ■ .;; 
'"X ' ■ 

.-.'." 
..... ■ :. .::■ 'X 
. .. ■ :■■; xSföÄ? ■XI' XX i&: .::■ X;XXXX_> 

x . 

■^x. _ xx ■" T ■ :■:■:; ■ x . x"x ■ X' 
;■:■: ::-: x'"X'X 
.■■: ■ 
. " w ::■ x: ::■:■ : ■ x:xx .-^ :■ x ■ XX"L 


" : 

X-X x. XOx x ."X'"::'::: , 

x-x"' \ ': ■ . 


..xx :, ::■■.. 
:.:": : :■ x : x ■ x , xX'Xv'X''xX",X 

x: xx x-xX<v, : "xx 
.-.:' : 

: xx : : "'"Xx 
'.. .-.-.■ x .■ 

:x .X- x 
^'■x-: .:x. 'X--X .". : : ft*xs -ri :<tt<aftti (.'W.v.vv X" "■ ■: X"' . x: : .:■■: x-:xXx '■'"XX :■:■ .:■ ;: 
x " ■ . ■::■:: xx :"x xx x x' : 

■■■ : ... .x':. 

: ; : '• ,. . 

■■ : ■ ■■■::■ 
! . . .,XvX;X;X ! 

..;. ■ :.x:v .. 

. : ■..' : : ■ ■ - ; " : v:' x 
x : x v xx'.'x ■ : 

. .. Vx T x _ x _ xV^f'.' .'. 

x:vX"x-..x 
.-.:■■ " ■ ■ 

--x-x-x-^Y-x-x-x', ^"*r.V. "X.. ii:;:: i .i : ' 
:.:■: .::■ ■: n . ,.., ". . .::■ ::■.- "X"- 

: .:j"x' " ii.: xv": XX ■ :x x" xx:- 

. x ■ ^. _ ^ 

. :■ ■:■ ■: ■..x . _ x-. _ . xx: ■ . ■■:::■■ : " : : : ,y>,- -■- .XX' X "X"XX 

. ■: 
.■:::-x T ■ .: ."■■ ■".:. 0: "XXX . x: x:xx' 

. X^>MOSÄ 

XX' xX ■ ■ ■ 

. . _ x x x Vx . . . X . . 

-.. ■ ■ : :: 1 , : .' 1 : ; L . ■ ■ 

'V . x ■ 

■ . X'. : x. xX 

x .-x*x-» _ x' ■*-x t JVx _ T 'L t 

. xx. 'X>;:-: 

.»■.■.■■ .'x.'X :"'x.x" ::'",: ■ 

"XX-X- ■ i.ix : ' 

... L -' T X"'. ■:-■- ■ ' x:'^ b.. ■ ■ .-. : x : x 'Xr' ss ■ ■■,'.:., 
■ ■ 


. ■ 


■ ■■ . ■ ■ ■ 


XX . . . . 


. : . 

... 


X-XX -[XiXXX-;, 


■ - 


.'.' .*^x*x".*x".".*.*x*. . ** 


x :■ ■ ■ ::■ x-x ■ .■ 


£-H"':-;:XXX 


- ■ ■■.■■ . ■ 

sssss :■::■ -ssss. 


<■:■- ■■>:■: ■ ■ ■ 
;xx : XXx-x :■:*". x »:%?: 03 Hfi 
... . : ' x-Vx< 


xv> 


■ : ■■ 


- ■ . T 
■.' --' 


., . . .■-, ,-. 

,: ::< sss, 

■ ■--—■—■ ■ ■ 


L 


X;. ' 
.■>'.■>■ . 


:. ' . 


5fWt i 
■ - f ■*» *v 

x: ■■-■ x-xx 
: x xx: ss. ■: 


i*,'' 
■ L . — I". 


m 


.'■X . XL L L L—' 
S,S„„S„ 
,x 

llrl I 


«H .-:■: ■ 1 


■ ■ 


r,-' 


■ 
X - SS 


.: : ; : x 
: : :"v : .7:\v 


''SSl 


É _ — r _ T _ . ' 
-w— 


"x >1 


xx 


■ 


x 


xx: '■ 

;v v,' : ' 
V C 'x 1 
■ : ■ 
x L.' 


■'. »■ j'?^ - *'. 
■ ■ ■ 


vX 


; 


,Oi x _ . 


■ ■ . 


"■ ':*>:■.-.■ 


. . 
■ : 


■:■*■:%?: 

. . — — "n 


;!;■■ 


..",■ ' ,,,,.■ 


' 


■A X; ; ■ 


' 


vH 
'SS wj 


■: ■ : :> 


.l*x B."l 


. 


_.■.. 


!S. ' 
.■.■ . r J 


'*"#*.' 
.'_'x'. 1 .'x-..\ 


:■ 
■' + V . 


*.V.".."x".".V 


^ 
'" 


■ . .. 


■■ " — ' 


■.■.■■ . 


. 


■. 
■ 
'Ii* ■'***- 
■:■:■ 


m 


■—.—■ 
:xx 


.. 
l t '. j .'.*. 
■ 

;. Xv 
XXXX ' — 

. ■ . ; - ■ 


"v 


■ . 

: 


''.•'. : 


: ;yss. 
'■'.'■' 


l' 'xl 


'-;! ,--- ' r 


Hud? 
:-/'. 


. .'■'>■ x .*x' '.■ 

■ v y.y 

-■■'X-V,;, 
:":'': 


: ..' x^x-x 
' 


'xxvto 
■. :. ;:■ ■■ : 
■ ■ ■ utoAaja ■. :w ■ :■■ ; hShS X*X 


„•■ 

xxx-: X'X'j ■ : : ■ 

: sfi&tt L xX ' xc; -x ;> : . : x. 
GsSSr xx; : sss - ,',.'- l ■.x >;■ ,;■;: : x-:x ■ . 


■ ,. xx xx-- ■■ : ■ 


; >: ; 


ft^W^* 
:' viv" ■;-:■ 


■ : 
L L ' LL ' 


—■ ■ 


— — 


' 


■ ,i 


■JssysS- 


:■:■: : 

L L L 


. ■ . . 
:■: 
■ ■ "■ ■.■, 


:■/■■ 


!*.< i 
. :x-x" 


:;Xv';'v ■ 
sssss 


■ 


J*. 


.■ 


■ 

. ■ 


. . i 
— . 
.,xx ■'. ■>:- 


.■xVx J 


: '< : 
■■:^ 
l — ■ 


LL'- l' — 
. . : 


. 
: 


^ _ xxx _ - _ x-x-x'l t x _ x 


■ "r r r ."■■ ■ 


■I x"!,'x^x', , r h x . L 


. 
. 
; . 
%yyssvtt-sitä'- 


.. , ■ 


: 

.•-'. x, x L _ ''l'".,' 


r _ r - . » 
'■ 
!'/^vI -x'.',"^^.' 


L 
. 


■ ■■ . ■» ■ w— - — - 


-w ■ ■-■ 


. .'l ^* ».'x X iVVl'."! 
; 


i 


. b X L ' X i'.."..- X _ 
L.iS:KC: 
f- '- L ^"- J . r -", J . 
. L '-' •' ■ 


"'"-,',■"»-; 
.-.- 


; 


V^^*l" L *'x"b*' 


%■■?: 


X . X x l' 
- 
: ''™SS& «w :^-:::' : ,. XX ■ ;■ . \ "x-x-x /x-x'x ^X': ■ .'■ xVxx ■:■ ■,■ ISS^ . ■::■:■. x „ : 
■ ■ ; ■ :■■- ;: '■;: :■ sss ss,: 

. ■,-.-, ,■ , .'. ■ ,-'. . ,-v'-: - - L .■ ' *>#* sss. ■ -: : S8SK ' -►■; 

^.,.„ ... ■ .-X LlV. .' 


598 ■sss. : Kv. 

■ 


■ :■:;.;'■; 


■;--. ■xx-V'x.x* 


■ : ■■v 

SÖK W«>:* ■Kf.vlvj. ,-:■ ■■xVx ■ ; ■ ■■ ■ ■ 


«&® 


. : :-; ::■ ■ ■ '■■ ..:■ ■■ ■ RH ■ ; ■ .. . ,-.-,. . . "XX L-.". . 

: : : : :■ i ■x". X .".V. :o:o:' ■ ■ ■ : : ., . . ■ Sss r ss.: .: . ■ .: ■: ■ ■- ■ ' .■ . : x->. SSSSSi .-:...: ■■ ._-■■' sss- S. 'S ssss, 
•ssSss. ■■:■' " : -. : : 

■ ■ ".\-x _ x'4 , ^x^V 


'S>: : ;^- 


x h -\ x »-J 


:■ ". : 


■; " :-: ;■ ■ 


;;S>; *: : '. 


:'■; 


V^xl-xf» 

m 


v ■ '■ 


. '* X • 


.'» X X x '. 
_ l , . .■ . 
■"^. : 


SEK- 
^■w 


-jf:S 


. ■. . , 
' : -sss'M 


"l. 
-: 


■ ; : . x ■, 
■. ■ . 


■ :-"x" ■ 
:■:■■■:,:■ :: 


-v: i-,':'>:-: 
'-"■'.' !- 
|iV/# x . ■* * 


.'■:^ 
. _■ . . " 


wJ/iV SJ 


■■;:■ : >:< 


:: ;::. ss : x"x-. Vx"x ■.-— x ■ ■ ■ . . j . j T . . 


■v. v?, -'ii'.™? 1 ™ 


. r J - L .' ■ 
' : 


* [ '■' , ; 
. . ■:;:-:^ 

: 
. '-;^ 


■ ■ .". _ x. 

'-■'[ '■ '-:; 


: xV- : ; : :--'xv: : 'x: ^ ; ' : : : : j ' ^ 

■.-.■.■-■.■ -x x,._'x' .-.x.. - . - X . .. x xS* x xl XX X 

.■.■.■■■: .:■ .i : ':■■ ' .. . < 


■^wXy ' 


^; : -;;:-- : :;>i::v::' : ^:!:;: ; :' :. : , 


... . 


... 
■ 
ssss 
v -:"■-■":*; 

■ __ 


:■'■■. 


. ".■,::v '"w.txvfe': ss<\ ss:, 
^«V :.--:■;-"■:■:;. 

.;:■-:■:■-,.■ .- ,:,;,:,...;y : ::; : :^^ 

.■■■-, ■ -■■;::.:'--■■■ 


i.' .[■ ■ ■ 


i. .- . 
?:i ? 


vxwxv^x^v;:. x x-,'_ >; ;-x" v:y,* s\ L j 

. xx-£:%»xw,v ■"':■::■■;■:■:; ... 

"*-.'.- '-x',,'x'/, i .l J ' '„■.-- . '.x-xVx-x-, .; 
, . . - T f, .. x L . x L Lx L .xx. .x .i.x.*..l , ,^ 
-<?> , rf>Ä*; : : sj s <sy+*ss\^ 

■■■- sssss/sssssss 

ss :w:::w«':e X . .'. ' x' . ' , ->, -:*;■: •sss.rsssSsssss.ss 

-■ : .- : -.- : 'SSSS : ■ : : : . : ■ . 

- ' ■ SSSAfSSSSS. „:. :>■! :-y;i^ :-■.;■■;-■-:■ 

: xx-;: x^x-it-x-; 

:■■: ss ■-, x-; :■■>. 
■■ ' ■:: 

::-. . ::■:■ ■;;■_■ .;■;■;■;■;■;'. ;;^ -;:-l- ■ ,,■ ■?.'. 

r^, +. ■— x-x-x" V''- -"X-X-.-—X-X .XX.. .X* 

: ' : - ■■:.■::■':::.:■ /. J 

■■■ : .. ■■■:■■. :- : ;. : .■■'■;, ,.:..;■;.■.;■; 

■yv:;:-^;:-;..-: x 
■ :■: ■■.;■■.: ■,. . ■ ■■ .■■ 

;■-■■ ►'■:■■. : : ■;■: - . ■ ' : . - :, 
■■ ■ ■ ':■"■' ■ ■ ■■:. ': ■"■.■ 

m m^m - 

:-:;■.,..-■: ■■■ ■ ■■..■a--.—..- .-.< 

■■ .X-.--X - . ..-xx - . ■ 

■X . SSS,. s.. 

/ssszysss&<y. :::■ ... 

:X':'X;x J :, 
:x:<v x: . ■ ■.:.:,-: : ' . . ...... .... 

SSSSA'' ;-x^x •^■<tiSS85x<»: 

■ mm ... ■ 

•-■:: .-■s-s^ysssssssgtis^ 

.>-,V'.*tV*- t * L -■--- -■ .. .. v; . . . . 'rt^Vf^xV/jJ '■■ ■::-.x--. 

;.:■;";:■::■.:■.■ 
""x : X;i, x^Xiv: ■:■ ■* . . . 

.x .x-xx ■ :- 

:.'■;:■:::■::■ ■ Vx X ._ .' ::x-:x-- ■ - ■ ■x - . - .. ■ 

vXOXX 


5»^* ■ ■'. ■ 
XX xX . 

xxx : 'SSSS "x 

■ >xv: ■Vx-x;:- -y^ vX X X' -;■' ■ ■■■■: x'". sssss sss sss- . .■ . -iB 

X. ■::.'-■■:.: .' :. : -..■ ' ■-'■.■ ■ ■■ .■.■■■'■■- 

~'sss s«-y.<i^ss's,S'is. ' r X*^**x*- ;//^ ■. ■'■* - ■', ■ - ■ : xv' Sss/s 

YA SS-w. ÄKf :■ x . ■x : . : ■: xx x .XXX 


S'S '.- ', -ssssss 

x-xx: 
sssssss+ss: 

. ■» .". Vx X X 

';■:;■:■■ xx. x -: x:: 
. 

■ ^ x". ." - sss? .■*; sss. *'ä>;>:': 
: .■...-■.V..' , : : : .,: 

: x x: ;;;'. 
x::x-^X'X' L 

■■ XvXX,X'X. ■ . 

■ w>: :. :;.-.;■ : ., 

. i -■::.■; . : 


■ . .x;. ■'. 
■ mm 

■ ■r ■ ± - — - ■ 
■ ' ' 'nr* ' >' ' 


' Ws-, 


x ' ' i , ■ 


■ X X X . 


SSSS. Si- 

" " : x :: : ' 


>^ *^:>k 


i Is* ,r /yÄf ■ 


. X X " .. 

' '^s-s- .. : 


X', + S,vl*S 

..■—. 

*x-Ä*l 


■ ■ 'i c ' ■ ■ .■ 


i: ■,.-.■.:■::■ 


x '. vs^* 


' .'. . '» x x' 
■.:.■■ : ■ 
.v ■ , \- 
x,*x-Xvx:xx \s 

'.';, L : * x- L ' 


v**, ■■*-■■ 
■ ■ ■ ■.-.■.■ 

■xx : :. 


■ '-S ssss, 'ss X 

■ -. ■ ■.-.-.■ -.-.- ■ -.- - ---.-*; 

YSS*iySS\ ,- . x,. ss " B 'x. _ . _ . ■x-.*.V«-x _ . ^ ^ ■■- 
x- xx: :■ :■>: :-;■. X . XX ■:■ xx :.-■ ■, .vX. >XVx- xX' : ; -x .■.:. . x x:^x ss 

■ . ■ ■ — _ r _ . .— 

■: s. x ,s: 
: x s--.; x ■ : .VX ,■" X ■■".■■: . . ; 

■ T .-. _ . T ^x 

x- x- X iW : x\.'x'X-: x;-x ■.*x:' .X, *x '■"".■: x: _ : 

- ,. ■ X-' .X 'X- : ;.-:■;■: ■•&$ :.ss. . ■ 
.■ x .. ■-:■ ; ;x- '■x> "■' "■ ■ :■" x ■.: 'x'.' L x X X X . . X 

■ ■ : : xx' ■ J IvA' xx ■ 'x- . . . x: 

■ ■ 

■:■"""- :-X'X:vX. ; :■: :■ ' ■' 

: , :.-' L *s 

x:^x xxxv X.- x v-vx.x.y>S: ' ■ ■ : ■■.;■.;. :;:■::■ x..;:": : ■■■■'", 
,:■ .■■■ ■::.:, ■■■■■.;. ■ 

xx :x : xx\vX*x L -,x 

::„ V...... ,. : :-:.■:■' ;:.:-v. :: SSSS, xx ::: I ■ :-,x:-' ■ :■ ; ...... . 

: ; ::-x. ■ p-jitaaip' XSSMJ*"- .'■x--. ■;;■;■.' ■"'■■' XXX -ss^ sss-- 'S-SSS:. sm '. ■ ■ "x'x J x - .'. ' x' x XXXVxX-X 

x' .^x'.'x"x'. x-x-x - . - ■ . .^ _ x' 

>;■; . 

♦ yi:.xxxx;. X"x '■■■ •sysss. ssssmm . L x L x . . ■ . ■■X &¥+ XX' 
■ :■: ■ . .. ■ :: . ■ 
XV X ■ ,... :■ ■■ ■:■.' : ■ ■ x- ''M ' x . ,-.■■ ■■ ■ :x-' ; ■x:: xx-x 


■ ■ 


■ 


. ■ ■ . x. .■ ■ ; : x- x : ■ sss x. ■. X ss*s> c?S : ■XX--:-;--:; 

■x : . £« 'XvX'.X ■:'X x-x^: -x^X' . ^XXxxX-X^ 

x-""'X: xx:. 
x- : SS,.-- . 
x^x"x-:- 

■ : ?.-; : x : '- 

^ ,:■■■ 
XXX . ■ :■ . x: ■;■: •;s. ■XXX' x ■:■ 
m s,s+ ss- ss x 


J x". .'.'".■. ' . X . ■' . 

.::vM;-' :xxiv. ■: : ■ ■■: ■X-:v:x'-X'"-..: ; 

■■ ssssss ■ , IV _'tVx-x9x SSS. 
' 
... :'■ 

:. x :y;:- x :*:x:;x 

- XXX'XXX,vX,*X. X 

.-■■■.- h x _ x _ . _ .'.Lx x ... 

■ --:., ■■■■■■■■ , liilliiiii 

II U ■ liÄii 

lliiii : . . . ■;; mrm . >x«. »K- 


-ssssss ss . ss,- 
ssss 

: ; 

.. : : . 

sss xx : xx' " » L x » \l~ 'x- 'x"x^,VJx'.Vx"x x ^x"x^Vx"x x^^x 1 ,^', X X - X X X XX 

..■■..- ■ , ,x - .. X. :■■.-.: ■...■ ■ 

'- v ^.'rtvr. .S L . .'.— .'.' . 

■ ;. .. .....:: ■::. : ■:: :■: 

xx ■ ." ::■ ■: x vxx- ;:■■ x ■■■■ ■ -. 

■■■: : ■ : ■■ x- ■- 'X- x : ■ . . . ■ ... xxxxxx :■;■:■:■ x . . X . . X . . XX-X.. X . 

-..'/x^V. . 'X ■ ^ . ■:■. 'XX x x :■:■:■ ■ ■ 

■ ; .-.xx 


x-. x:.' 'x'x r '.'x ■■ . xx . . : . xx- 


:*;* 
■ ■ .■ 

x- ■ . , x X ■ ' ' .■ ■■ ■ ., ■ ■ . .■■■ : ■ ■ : .x 'Xx,, 
::■:■:■:■; x j, X""-x sssss. .- ■;■-.■■ ■ ■ :■ ■. 

..■■■■:■ .. ■ y '-y ■■ .■ - :: ■■■:,-:■: 

<*" S.'YSS. SSipYSS sk 


. --x-xx-- 

SSSS,, X X" 


..■ -K*?:-:: x,. , L 

■ ■ ' ■ . . 'x" ,■ ■ xll-x , 'x'x .Ox . . 

■ XX ■' X ■ -X':--v- 
■..-■,:.x-..:. ■ ■■. ... ■ .■ . : ; ; :■ ■ . ' : : ' 7 ' ■ i . ■ m ■■ 

'■■.■..-- ■SSl ■x^^ T ,X'Jx 

X\^v ,.VX'', J«ÄW :■:■;■■ : x ,s'. ■JxxJ*x"X , "',^i , £»Vé''Xv \x . ic'* ■■ --'.-'■-' ■ 

■ ■■ i ■■:..-.■.. : , 

■ ■ X'X : -- : . 

,l J xx-1'X,' .. *: .*. c . 
s.j .. : - : .■ ■. 

.'■■'■:■ ' :x:;-xx: s:-s< 

-XiXXvX: SS, 

— ■ ■ ;:-;;o: ( :v.-;:' 

XXsXX- ■-■-■x-xl-^x-x-, 1 .-. ^x^ _ ' T -Lx r - T x n :.:..::■: 
■: ■■ ...".:■ X"X ss,: x-::: : .;>-: ■:■:■' : : ... ■ ■ ■■: frt'. 'xl . ■ x"x-x V"x l'*.v*>x r (SSS xvxxx: x 

-.. ■■-:; -:. :■ -X-''X--, 

.. . ■ :: x . . ■ ■■■.■:,■. 

x:xx. ■■ ■' -,*70X*Vx" :■;-:,.;-'■■ :- 
■ -■ ■ ■ :■ : ; t ". V -■ .-L-J- S,WjSSS 

' '.V,-.'.VAtJft . Ix . 

ixcxxxx: . :;'x'X'. x 

■x-. _ . _ xl 

mit-: ss-\ . x-.* xV*».»x*x*x V*" . bVl .'.'.. X' X 


;i'x;-; :■ ■ :;. . . 

SS xx ;,.■■ -,.-;■, . ■; x: : x . . ., . 

VftVx-rtv X sss '.'/yv^V/ ■ ■ ■ X - : 'SS s-s xx: ?mm m x : x;x SS „ ..;.:,.: ■ ■::■:■". x VTx^^JV. x x ^ ^ L x x V. i 

■■■ , ■ . ■ ■'..'. toXÖKiJ. 1 ■-: x ■■ : ... 

: ■ ■ ■ ... ■■ WiVit/» * sss- ■■■. ■ . . ■XX. ■ ■-. ■ , x .";.:' ■■: ,:" : ; ; 

■:xx.,xx ■ -ssssss ;■ .:■ . ■:-xX -.xx .xx. ■::■:■■ ,--ss*s : ■: ,. .,x,. ., ■x ■■■:-. ■■■ :;■:■;■::.- x- ■-■-■■: :■ ; 

"XX; ■■■■.'Xt : xx. x. sss. sss sssss x-x X-x-x- xx: ■ X- X'X 'Xv.^ft, X; X-;.- 

" : :: : x"':' 
x: : xx'>:a' 
.,.:■■ ;.,■: 

■: :: . :: X .■..■.:..-.: 

■: ■ ■ ■■;.■.;■■■- . :■:■■: 

x-x<vX' xxvX»>xö: 

.-. . x-, l :-x-. ss : >>v -ss.-- S'S.\: xxx. : . ' .:.x,x L ' : XX" SS. -:- :■ 

■ 'X-X'X sss .- ■ .■ . _ x x ..V . 

■■■,x'x: :. :. 
... .. ... . : s~. . .:. ■■■.mril-^s. . 

■■■■■'■■■■■., i:::' : . X \: \ - : -.. ^ 

x.x-- : ■ ■■■ xx. >«9?,w; ^- :;tfx x,'.;: .■ '.: . ■::■: x.x ..... i w :sys ■ 

■■■ ■ ■. ..'.... ■ . ■ X;X-^ 

* ■ + x* 
x.x 


X X 

■"'■, + !'. 


.x-x x:-x 

x x:x... :. 

: mm ■ 

■ ' ' X "'" . 'x" 

..■■\ :::,■ 


■ 


:-:■" 

■ 

■ ■ 


::■:■:■ 
. — ■ .■ 

x ; : -x 


SSJS 

m 


. L t'iV. 1 

..:■ : v 

x _ x .■ ■ . 1 — 

:,;. l x : 


: 

:.>-l-:^. -x 
;:■>; xx-'x ;■. : : .■ 

..".-x-x 

xx x..x: x : : 


vi*i\ i~-~^— 
Vi »;*X> i^ , 


X^*.VJ 


:■: : x xxx. . 
, . . . 
x— r l'.tl 
XX 

•: ss : : 


h xVx ; '"'; : .-. 


■- 


: 


'xx . /*.'' 

' x x ' J x' X. 


yj' ■ 


v. ; ■ :~: 

!>'x? 
...— -" 


x . L . x x » x 1 * 1 1 
-■x; 
^ h ^* < j 


■&& 


xx;vx: ■ XX'X ■:.- II :. ■■"■: : x Ox „ .x ., .'x .-. x 'X'. . 

11 11 xxx -■X «■:= X XX ■■x:x- ■ :■ ■ s. ■ sssS. ,:-■: ■ x:x . 

- ' rj. - - ■ ■ ■ 
■ ' ■"'. 

'..'.- ,^»-*x, V x-x-x','. 

ys<*ys<*yssss. ■■ ::■■■ : . X XX ■ ■ ■■ 


:<&y . -ss, ■.: " " ; : : .^.'7™^ . . l'xS"+ H V X . .'^X ... XX . 

■:::-:v;\:.:w'- 
■■ x' ; --:xx-x ■ - 

■ :;;■; '■;■■:■■;-; i x.,"x<'>;:'XX 

bV, - * T . _ ■ ■ xx-x - . Vx-x-. - X X . 1 

x-x ■x--^:x,x..^X':vX' 
x -ss sssssssssssss ■:x ■ :x : x 

XXXv.v 


:. .:xx . . 

X- X . xx<xx xxx* x :-.■■ 

X- XXvxXvXXXX. 

,x ■;.;,: ss-sy 
' ::■ ::- ; ' : x;:.\ .SSyss ■'.:■■■■ 
,;£;yy,;X 

■ . . : r . .■ 

:■- :; ,«c :■:-:■: xx ■ :.., ■■ : 
..■x'X- ■ »KfÄ? XXX ■x _ .x . _ .x .". . 

XXXX : x : ■■■: s ■:■■.: :■ :■: 


tox mm : -::'X'- ■;:: ■ x- -xxx x '". , • ss,s sss ■'■ 'X 


■■■ : ■ ■ ■ ■■ 

'.'. . . . ■ X . X- v. 'XX'-' 
KvKC 

v-Xx^ 
SSSSS, 

■ " i :■■ 

„.>.x.k->X-^--vX 

pO^X'X<-" . . :^;x- ■ . x.:: 


■ : */X- -Jxvxxv:.: : -:-. : x:;;;; 

■ . ■ .: x-.x- ■ 

' '['.V '.. ■■ _ x p .l Vx _ . . X X X X X X . . _ x x 11 »1 

■ x. ■:..■■.: ■'■■x/. ::■■■'■■; .:. : ... 

s-s x x.:x- ■■■ i-vx' : :xx\'X :x:x. -^:x. ;.. . t%» 


■■ ■ ■ ' ■::■.:.: 
►XX-XX X X. 

XXXX^Xv.X-, .-.■*■- Vf ■sss, ,■:■> sss .-.-., ,, ■XX-Xv ' ■ .■■ :'"x,:- -, ■ . X. . xx fc,"^ 
.'';.v -,- - ■ x: xx- * ■ x ■ : -K X- ■..:.: ■ 

II» :'x,^x 


>X'X.vX-V ■ X XX . '.::!:: — '*'. rw . 
:. .. 
.-.'-_ X 1 

xxx 


ltf},v.' 
- ■ ■ 
"x x*X fc 


-. 'LX i '. 

■ ' :■" x 


■ - ' 
. . . -- L - -■ 
■ ■.. - ■ 

.■ . 


; :h?>i 


■ ■ ■:'■-::' 
:X'Xo: 


X'. . ■ 


... . 


:" : x : x 
ss ■-:■ 


"'X 


■■ ■ 


- -y. 


■xX-X 1 

x:*x *s 

■ss ,-■ 


[•■■-■ 


i<v. 


. ' x"x x ,■ 

: ; v 
x : x 


XX 


: .. : 


■ : s* 


iV» x xy K 

: x X 


XX 
: ' ■ - '.v 


■ \: 


1 . . 
SS . 
■ 


3yss< 


: 


. ■'. . 
. 


jAXVA 1 
. . x'x"x 

'••ysjp : 


:'■:■ 


■ 
■ 


.'r'xl +'■ - 


■ Xsv x . 

■ :::■.■ 


'■*■' I iV 


XX 

i-; ; 
.-.-— ■■ X ■-■■ 
:■ x 

.■■:■, 

',::,■: ' . .. x : x- 

■-:- ' ■.■ . . : 

■ "■:>.:;" ■' ':x. ', : .":V : 

-■;:■"/" x-. x :i>iX ■ 

XXvXi ■ ■:■ xwxv. 

■ ■ ' . x-.'x'x .' . . 

SS, ■xV/x Vi ■■ X X -SS, -x XX ■ yy- ■■-: SSSs XX 
X'X ssss .. ■■ ■ : x s sss- ■ ■ X XX X X 'XX. :- x S-S :--s-s 
: .■" , -* XX, .:■: : x- F&smvk' 


■ : x.'""x : : : 


:■ : 


L V'-.-J n" T - T ■ 


■...'X.XX.. 


»Vi » "^j* *"**, H * 


^"«r 


. ■'•»:';■ i-i-XvL :^ 


x -xx-: 


. ** xv^:i**-i : » 


X 

X X. XX x> 


: ' '■'■. rj:j ; | 


\ _ ■:*"* ■ ■ 


x: 'KwK^' 
■ ■ .,..x-x.x. : ^ 
■::'..;,;W . 
::■ ■ xxxx-"-::: 


XX'X 


ssssssl \smmzm . ;■ x^X : x : i x ; :''x' ;j ' 
■ " ■ xx- xxxx; .: ■■ : ' X : : ; - "^ ■ SS. X ■ '.SSSS ssss. ■sss ssss :■:■; CftHg ■ ■ ■ xx xx ;, L 

.■ ■ .-.■■■ . ..■ ■ .-. . 
:■ ■ ■ :■: ■:: ■ ■; sss -ssss:: 

■ xxx. ■. .. : :■■; x-x-x x ■',; yy 

.'.Wx*''*.'^^' ' :■:■::■:♦. s,ss,,. xX-xvXvx: 

Ay&y 

xxx;-- .■ ::■ ■x :■ ?mi m ■■■ , :■: ■:-x, ;■, ■iT-X :! ■■■ ■■ ■x ,x. :■■ :, x. x -x :xxX' ^\W.%\ L . . 


■ ■ x ■ 
x - ; . T x _ i . 

-■ ■ - r 


:: i ■ 


:■:;■; . x x 

...'■■ . : ■ : ■ 
' L 


: 


■ X . X 

'.■ f i ■ ■ "- ■...■.■*■ 
;_X : -.-'X 
: ""x-v-; ; ■■:'.:: 
■-■ ■'. T '-' 
.' - I' ■ ■ ,. x^x .'-'x' 


. ._ . 


.xx. XXX. 1 X x x 1 x» . 
"x— ,-■ .x x _ .x _ x .". mT. x . 

Ljl <!"*_! 'i'" 


ss 


■ . '-". —r J 


.X 11 v . . ' 


'. '.'.'i 'l ,' x ' 


XvvXv" 


Xvx ■;■" : 
-s„,- jj . ■ 
- .. , 
; . 


-s 


XX--XX! 
xx;xv; . " x 

L L x L x x^ 
.... , 


3* x ':x-'' x : x 
■ 
;:":':-xo_ 
■ -sssss. :x;xx:- OvWX x-x ■.xx X-. ox: X L L " X 

X L.— X L V,' 


:'ÄXXX WAWfrt^ 1 x-.- - "x- L - . :■ x . ¥>?+ ■ x « ■:■:■: ■x'Xxo 
x*x£ .-x-xx-xx . yyyyyy 

f--x-- _ * _ ^x-.-x-.-x Lx"x _ x _ x _ l' l l X-.-..-X-X - . 

;X<-. x;X'XX x-: xxv>x; wX »:-;■> yxx* .-.■.■x _ X _ L _ ■ ;o: >:■ ;xx x;x x" oxx - ^ 

: ;■ .-.'x x ■ : 

x . . 

:■: ■ 
■ -.:■ -■.:■ 

■■:,-,■ : ;■: 

. ,■:-■:: .. .-.: 

;x xx xox- yy n '■■^'■' o x-x v: xo* 

. .. 

■ ■ ■ : .-x-x ■;::-: ■ x y yy. : : .■ x" xx ■:■::■:■■■ ■ r'/X\\ XXX** Ift-TCr,- .xx o;- ■xo ^f t -»xtav :x ;xo: 

■■■■■■i:-;:;' 

x-.-x-x-x: ■ xo ■ x-x-x-. 
w:>:w:-x<; : x::xx>x^tt 

■ - x - .. - — T *..--x-x _ . _ .' ^l' 

■■ x ■,:. : -:-:■■:■.. 

; ;;■: : x: ■ x x-x >yy : V,",tW ■ 

x -x xx x . 
xxx xxx .".' ■ ■ l"l". SI 1| B . D Ä Rjft' F Ä RJ> i G H liiftl x;xo ■ xx- -x x : x : : XX äx-xx^.» 

SES*;: ■■■■■ xoxx>x> 
XXXXX<yXOX' x-xxxvl 

.. :x£&>> 
ir-;XvX»x"'X xxx 

■■■ .-■:■. ■■■:■:■■:■:. ■:.:','' :x-' 

. xx-x ;;-;v 4 i;.^ x 

L T — .L _ . T ^X-. T x r L. T X _ X-.-- _ L _ X T . _ ^X _ X _ . T X X _ . X X 

'.x:.xwxv:vXv xox ..:■:< : 

"X K 'X-JtfKWX " T " " X' ' 

xxx ; xw-xécx, XlOX. ,x >: : xx 'IrfVfnt x :xx*->Ä£>x -x-,:v: ■xx xx-x; :?;::; ■ ■■ xx- x-xo: Ha L - X X ' ' X ,'■ yyy ' tfxo: xx : xx-X ,« x x :->::w. xx xoxv> ■^x^'^rrt+x 

: ■::■-:. xOv:J>x^x:' 

■■ :oxx : y\ \ ■V+tt Lm : l,".. W<rt". * .V, . .\v 

■ T X-X-X ."- LX.-x' L ■.■-■* :to: : ■;■: : ."- l"l". »"*■ :: x- :. 


: , ^-^-Xvx-- :■; ;■::■: 


,. :,: niE inu ■:wx-:' j,M,:v>,',<::*x :; t ,,^>. ■-x::- x ■:■;■: :■:■::«:■:■: xv;. LX L ~L L' 

| ■■■:- ■■", ■■■■■'■ ■ "■■:■' Ar. ■■xv"x-: ■ : :. ■■ . ■ ■■ 

. : - 

ffi*':>:; ^^^BHflBBBmWlJU liUUMUL Iro 

::: ; ::;;^;v^w.^;y^; ;.•-: ■■■ ■ -x^'- mm ■Ätt ■ ,-■■■/;;, :■■■■;. ■ ... ;.■ . ; v; . . . .;, ;-.. : ,. : :.;, ■;■:,. .. :V: ,., : ,: : ■■ .....,■.;. ■ ■■■:-m- ■■■■-'::, x, ..'xx,h:'xX"'- - . .x:-"*,'xx -^.-x-,-.-.,n *:■-■**■:■>: ^: : :i: . :..,- .: :■■; ■>■■:;. 

;v,*-;*x'X;,. : :^:-vx-: 

^■w-:-;";-..--.:;. : ::':^--::- 
■■■ : ' '■' :■:■:* : -■ ■/:■:■:■:■:■;-: '. :' l: 
:,--■:::■:'; -:.--vx:: : 

;■;■;■■<;■:■: ://Äc»^ 

v : >:■: ::->;■:': j :- ■. y.:\y\ yss-y 

■-iV*--V'V** '-xV v ; ■■ J KSR ,.::■;■: : ;■.;: : ; ; 
. . :. o;-; .. ANIMISM (INT) : _■■ ■ L . XX. 'x -■;o:< %■>$■■[ : -i;! : -;o,:o;. ^■;:o ■..-.v- : ■: :- xv,*:<#£ ■ ■;: :■;■ ;■:■ :■ : ■ - : < ■: : ■ :■ ;->:-:^»>:v>: ■>;■:-:■:■ ■■»:■; ■;■::■: ■;■ >:*:< 
^'^x»:o: ■:*:;:* ■::;.':;:;■/:;:; :<v >^ ::: *;- ' vf : :y ; : j; av; SÄt x<fe ;♦:■:*:■:♦;< v ? T : : .■■■■ ■■ iW^miiM ■ a M mMM^éwi ■&■ -■ 0_Vx- '.'.'.'/.^v.wVxV ■. V X L . ~ X •mm; »'(-,' x _ x _ x _ . ■ _ X-L _ X X. _ . ■ X L-.-.X - 

'X*x-:^>:^x»; XX-,-:-'* L _ r. V-I» * o: ■■:-■■■ .-■ »;'X o;- .-;■: ■: m VnRVnMPnRJx 4 'jL^j U U L 'J ■'v; :■ x-; AKROBATIK (SMI) nfflj ■■^: : :*:-:o: : : : ; : x^x : xv"x^ ix^vi^ffxv,-;^^: 

>x,",x- ■,V\^. .-x-x-".-. ■:■;■ 


■x-;:; x":Ox-: 

'/X-Xv ; : - : ;:v:-,- : : x : :-: v>>>>->;v«;^v o>x'XvXvv;: :o; ■ ■ 

::■;■ ■ ,. ,. ., . ■.. . ■ ... . . ■... rJi\Sv £&<&&&6 rAAVAi ■■..■ >^V; ■ :■;■■;■■ :■: 


: :. ; n ■ ■"' ; ■ '" ■■ : ■' XX . ; :vx? ■: ;, x ;i«*. x x:;x . 

::■:■.-,:::■ : .- ;| ■xXvxo:- ■ : x^x* 

; ,,:i^x;K: ; v ; :- 
■^; - ; x :■ :., J .'x' l'l' 'x 

.... _, ■ L _ . _ L X _ X _ . _ . XrX,X-;--X, ^i: : : : : : :: x-x : x "^ : : : "o x ; x : : : Xv: : v> : :-Xv^ 

'X-^X^X-X-fvX-l-X-XvvX-X-X^X-X ;;:■; ;ox ■X'--'/x'-" ■^ i x^;o,?^: ■:■:■:->:-:■;■>: -'.xox-m-:- :■:■:-:■:■: 'i-x-xx xx ( x-;-X-X v :->x>^ -X+X": ^vwwwwv : ■ 
x-x^o: vX : :x vxoltx-x" :■:■:■: ::^ :x-Xv ;-;xw' ■ ■ L ' ' L-L _ L _ — l' o; v; : ,■>;■ »J^.-^X^-X'- 'x p "x'x"""^ -x "*'" '-'X"j x"J. , ^t"""- "* xo^xo' •G!:.-- :v;v^::v:v:vv-^ vxvx ::Ox':ox xox-t>>x-:^x* ^^»SSSiWwSSSs ■:;;.;:;:■■■;:;::-{; L _ _ L .■ _ L _ " -.-..-L-.-.' L _ _ L - .' ' L _ L..-L n ,'X :■:■ ■ ■.■ ,-. ■ x- : : :vLv:-: : :'iv:"x*: : :'x:X/X : X": : xV^ : ; : : : : : ; : x : : : x' 

\ _ . ■ ."."i - . ■ y,,..".".", ,iV , ' T '' ,, ' /, ' < ■■■ ■"■■■ ■ ■"-■ 
'■x-x V-.- xViV? j L xOvX"X VxT T, i 

.X' 'x-x-ivXvx-: :■:■:■::■: ^ox^-x 'XyXvX^X-X-x-X X'X-v:"X'XX'X"Xv;' m^m^s fcs-i 


■:-:;-x ■;;>Xy : : XvÄ : ■;' h 

■■;:vX\'X'X':^'X': i-x-o;»'^ 
™>x- :* o;- »jäv >?! w j:-:*; :o ;■:■>:-.<■ ;■ .-: v" :■:■;-;■; vX v^X-; 

'■ ■ L-L _ - _ X _ X-. _ - _ X-X _ . _ - _ X-. _ . ' X---.---X-, . -"x-.-. x" . ' XX."." .VlfUVfA I 

::x:x;x-x>.::x-:^:;x:; ; ::x:xo-:x 

xx?!vxvx : x-x r v;v : :, : : :-:'»:: MffSTO5^x■^i-^>i■^>>>^^vX■:■:'^X':■:^v:v:v^x■:':'>■:v^x■■'^: -x-x 
■;-Xv x v x ■ x-x-X\OX" ■;-:■ ■: ■:<■: v^vi' 
—'■--X ■■■:;-■■-■-: :■ ■;o: ■> : -^ ;x--:v:;:ö:yx;xw^ riffivSSSftftS!:^^^ Kx ■ 


. j..y.w ASTROLOGI (INT) : ■ O-X X'X 

: ::■::,. n -■x: xXx x 'l.' >;;■:■:■. 
l :oxvX*X'XX vx,xvx xx-: - 

:;:;-x-x:;>x-xov-:.-.;. 
x"-xx:X"x -vs.ijiuK ' 
xx-: : x: ->v .-V <v -XX ' xxx-oxxx-:x-xx^ ^x-^xxoXlVxO:^;/ L- -■■:■: ■^>x : x,;, x 

..-XX .■■ L ' 

x-xx- h :■:-■: : - -.-x-.-.-.-x-x". 

'x-Xv:-:-xo 
X--X-; ■: :■ x : x :x :^vavv-;->:^v;vxV^ :::; EOMff X'; : BUKTALA (PSY) x-:o:'X>:vvx ;x 
r ;x/"::x". yssv* 

■ L X l".- ".--■ "x L .-..X X x' 

siånffia ■: : xx- : x;l': ';v"X- S-SSSSffigiMJS ■yyy \&tt L - .-.-.' -x"x' ^■■x;: x x xvx x : x; xo !':v. : ox- . ■ ■ ■■ ■ ■ lX ■ ■ x:' " x-; 
. ■ ' K<;: XI V:xi^:x':;,!:iv;ox:x: 

S-x-.-x x"x- ".-. "x-x^x-- x- 
<vx ;-X"X-»> :■: -ix-: 

L-L---X-J 

■ rox-zt-x::-- >x-x* : *wMjj t 

: x;x:: x j x;.öx;x;;:;x;^x:x;x| 

■:vx v X'X xx x;: v-: x ■ x- 

ix-x-x-. r ^x"x^.---x- .".--■ x-x"."- x x' .---x X ."J 

>'-x : ■:■: :■:■■ ■:♦:■: ■;:■ -: ;X :■ :■/ : ■■: /X : :": v : ;' : ; ■ ;|/- vo - ; :;:|x v- vä v ■;■ "f; 

l- x Jx : ;'x ; : : x : x : :öx : x : : : : : x : ; : : : 
x-x* -. <^ yy/yyyyyyyyyyyA-vyy 
- :■>. '■':■:■■ ■x^x-.x-vx^::- 
x^x^x^"*", ^:-: :v;vX-;-Vv::vy:'. ■■'■""V .--.■--.-,---.-.'. ..- -,V isv.flvfflsw/^ //iV^ÄyMvAi ■: vx : x : ; : x 'x : '-y^yy. ox 
■xvi-x-- "X: v:- x: yx:y x : ?:•;«': 


.ö:o:>o: : ' v- xv:- o>: v';o; o';y >:■> x-.-x-ox x;:o>:;x Sxo- ;:'X:;x*>XvX">Xvx;>x:: :--xx^i:--i^:!ox:; 
i* :■: Vx<xvx v x-xo ■ v 
--v . >.va< xi-xxLX j :-XvX-x-: ■!<■:■ . 

•- ■- * - ■ - - - — ".- -L-L-X-X-L^L x" L-.-. "x-x".- x" L ' . " -" X ' L . L _ L . ' -V" . . 

Vi Vi V,Vi 'AYiVi"! ' ' l' -i i "?'" -"'"■! -x" iX-xVXv . , x 1 x' 1 . , x , x'.Ox 1 ^.0. 

x- Xy :■ : ■ >■ x-; ■ ■: :o^x- ::o: ■■: -x i :-:-:■-;: ■>:■ >:■:■:%■>> 
;ox:vX-;-'X :xx';;x:xxv^,-- o-y.-x ■l l x>; . :x- ■:-:o* 

XvO ISA 


' ■x»^*x'V-.'x»L.S-X-X*^ "Jl\^ .-.-■x---.-». .". vXOX- 

lOX-X-XyXv:-!' xy >:♦;■:■;■;■:*-'>>: 

■XvOXvXvXX l : x : :o-:x': : x : x : : ; x^v;;vXv:xXX" x^x;^ 
>:<■: 
■Xx- 


: *xo:o,o;-- x -x-xv.^ xo; - 
:■>:■;■:■ >: vit-:- ■ ' ■'■; x- /M-:- - ->*■ ■ i.vi,,',-,-.-. ■ x-,-.- -x-l-. y x-,\ -x- ,-, V iXXv"' 7?x l".*. " l'x". '-"x-x^.^-x-.^.^x^x^.Ox"* V-x-xV-^x-x'- 

: : ; ' : P: ; ^: : : : : : : : : : ' :, v : jx- v :*: : iv : : iv' X-I-vS-X 

■■xix:--;::: xo:x\ x: = -xox : x ;-:■:■ x 

L.X-L-.-X-X l". ■■Xl.-^x-::;: ox:;o.;:xvi-'x^x":;y : X-: xO'. ;:■;:■■ mm WmM ;o ■■ ;x<x x X'o ■:■ 

— x x- ."-■ x x-.-.-x-x". f XX---X-* - x x-.-x-x-l". x"l- *,x"x -.x.1 x x"xi WT 1- K. JL*1 x 1- » xj I ' t» *" *rt" x ^ 

lx-:*:o:-: ■: x-x-xy xvXvl-XvX-XvXv:: iviy ;■:■> w :<-;■ :■:■;►:*:■: ■;■:■ X"- 
i: -x x ;■■■■ l V x ox-x, x- ■xo:-x;XX- : xx : : : yyyy] :o.;.o ■ W! 11 

xxo 

ox-:; ^ . r x"x- --x-.-. :oxo II ■■;o; 

x-:\:::vX ','.-,'. *,;.-x'. ,;,Vx-,; F ; , »V 1 ^^yy^,'r 1 '^ 1 ;^. , A\Vvy''X*"' , "vi! *'*'*! ■:.-:x:: 

vX' ■:,: .v- ■x-;o-";o: L l" " ' ' "x" ' " Ii :oxx 


->:v:> ■■ ".'x" "r"x' ." "x V.", L .". h ■S;ftr l'."I- l b'" J ; ' ' l". j -"x"."." x"x". Vx" . VVx .*. X'.'. : "xXLox :■;■ 
xx:x-" -■■■ v'x^ ■:o; , : , .o: ;:■■;■ :o:vx:-*o-: i -.-x"x 

IX vX ■x-: ■:■;■ xo:-x -;=:■:>: - vx^ :o':^: o L - "x: : x : :y : : xJ- : x : 

' v^ ""! : " +: ' ' ^'xv '"i* ' ' v ''"\::i ^ J ; '; : ": : x : xVl 
;-x: ; xX'" .X'- : : ^x^Jv . jf-xW&? ■S: kXv:':-> SS: : x;x m l" X . " -" x" . " -"-- x"x " i x' .. >?^^^ÄsÄ^iiÄ^ÉÄv -: >;o; r o- : ;;>■■' 

Ti 'jVfcM *>.*.»x'x'^. l'x .xx".- ■■ 
.l" " "x^.- " ^ DANS (SMI) ■ :: ■/^■ix-yxxixo;--;^^ " - -l'l". ■;"--' : x,^^^ 

■iv/^jx-i-M-iox^i-x-ivx-:-;-; -lyXv-ft Xvxa :■;■ "v, * ,-iS- -x .vX-Vx-x-X' - yy-, ■ v- 

xc:; :x vxxvxox -x- :xv ivi-x^xi-, x^Xvx.vXX;. vX", J-^o' x* xx- * ■■»■ x-x-.-.v- ■--. 

.L- X- l".-. "-■ x"l-- X- L-.---X . , ^x"x * >" X [.-'"'"- •" 1 *1 ■ . * x X 1" X 1 X^ X^ V X 1 » X lV l . ' t l x . XJ* fc X. I X 1 X ■ X» 1 t l xl x"l ,, \ X^ ».X ■ 

xoxxx Xvxrx" xx x x*:'*vX'-F; <;■:■: v;- :v v x .vi x xx x x X' x-lVa - \,y .■-.,- - .. ■ ■ -> ■ ^ 
-x^^x-x-xx^^i^r^x-x^/X^x-x-xx^x vXvX-: . ; x-x-" -x-vx .■ - -Sxo ■ -i? ft x v\ v\^'> 

XvXXjXXv;X;XvX"XO; X*;.;, ,;.g .■ilvX^y/-^^.^".^::/./^ •'.:■ /-Ii X»"Xy>X*»'»" X-XvX 

^^lS*^*^^^ ;-x--x : x-x-xy-x^xo:;;vX>x ■ : :-x : x : -o vXv- x- 

y vi-xSv-'i -X ' m yyy x- vx-l 
myyyyyyy>mm^ x X XXvXXv: VXvXX-X^X^vX ■o---; io-x ■x : x : . : - : :v-: : x : x;x : x : :- :■:,■: yyyyy.- ^^^^^^^^^^^m ^^^^SS^^^-'^^- : - : i ■;v-::-:»:o:v;o:o;o:o;:":v;v> x=x Xty rf ■"*Vx E x"'* *W |-i>'-- xx-; 
x: : : ; x ; : ■xx^Xl-;' ■^y : 5J "x : :\'' : :-x : ;". : x : "y^^^^&Ajx> 

*Vi ' l" '- j -"t" r"- -" Vt'- l x"x"t"- Vi X -X-X l x- ,-.<> XOJx-.OXw,", 

o; x xo: '■X"X-'X"X'X"X'>x:x*: :■ :->:■:■>:-. ■;-: : ;■ 

-X- L-,- ■ -X-L-.---X - .-. ---X- .-»"x- .".-- x". ' ."X-X .-»Tx iWf.Vf 

-. x ,-l . ./.,,,. x^:v^xx-x-:oX"X>xx>x':'X"X<- Äv/ft/x^^^x;-^^:^-^^^/^ 
^x-.x- x-:>X\vXv>>:->X::'>Xv:"X">;X"XX":':<^>."':vx:::-":;':a,x^ 

L..;x;x:x:x>;:>ix: : -ix-:x:x;:;x;x;x 
x-x^vX-x-xxox- i^^^x-r^x-x-^x^XvX-^Xv^'/ h-iKxxväwäOv:-"^"^^"!^ i-x-.OxV-wxx-x.- 

T e " -"-" t .t — *" i" r -"-"t"' ■ ■ 
^'Yx-X-y/-v-v »:■: -xvjcwfrixv>x ox-*: ;*;■ ; x-:-- x-:-: ; 
'::'I--":X"X'X'X':":':"X;:"X : l':"xv: , yy- y 
mmyy>ymyyyyy L L XOX X L " 

' ft* ' xTi V^i^ftj :?xx^ . 'xo;;-. 

xxxx^XlX:. xXvX^yX-: *, 

"■■Ax-!:. ■:■'■ ■■.:■■::■: 

:-t:rxX : j. x x _ L- ;-x- :: OlxXXX. >Pkk XX-»X" 

x xxx- 

- -L-.----L-.-Xx" *«s L t" I W ' L _ " " ~" " " l v:. r :.;.■■::-'■:.■;■:-■>: y: xsvXXXv; - - - - -L- - ' -L-.-.- " -L- iWAWSHi ■*■ '■■>'--'-:^" - 1 .■xvXvX-x-:-x*:^ x: l x xxox. l 

■■:■:. ■, .,-i-x:--: 

XXvX. 

. -:■:■ :x"- y , :vx-xx-: <; ox-. 


r I( VA X^X-X^a-XX 

: .... 

:. 
y-X l' X- l x- x ■ L ll x-KS lX-:x ;oxx . x : x-ox- 
^xx-x X-x xoj m *:ox ■■x:-x- ■ -Xl*: «««x*-x*X'XOl' 
■■ ■X'X^:'>x^:--x:'>VxXx*x- oxx ox< ■:x xxoxo:o 

- L-.-l" ■ ■ ■ -X-x".". l". - . ■Sx .■--XO, . :-■:■ iigxs; ; x : x-:^ 


■■■■■vi 


>:■:':* ■:oxo 'X:ov;':o;v;yL."y 


.■x-;'-: x^ mm* "*. ^" X-"*. ^" X^ ^-" x" L-. ^-' X ^ 

XvX-X^X-yXv 

yyyyymtmti ■;vx-x^»i"X' Xv;- xox-: »x, "x-.-^x . X 

■ Ll'"OX ■ L 

/ : ■■ x ■ ■ xx-x :o-xx DJURTRÄNING (PSY) ■ ' X XO' l- ■ x-x . ■ X-x" L .-. l" l" l".- ■ ' x' x<ox-xo:« xx-; /;»;-;■;■ x :o; : o ;xx :;x::,x;x;:ix;;-xöx;:::;x-::x:-x : ; '■X-.O-XO m&m m o:o-:;o 

:':': : : ■ x-: : : : ■>::ox-v;o:'X'X-xo: ''■■:, yy ;■ ■: vxox-x-x-x-x- m\ 11 ... . XX'XOX| 

o :■:■; 

■ X- l" L .-l". ■ "x-x"." . ." ■ x-x. crä ;-■■■■. -■■- ■'■ g^^ r-x^-Äxi- 

vX; :x^ÄX^^^^^^^^ XM ^ www< - ?we ^^ x:ox 

Xx-Xyl' ■XOX xXx yy-y x -XvX-x-x-vXv-x 1 ." 1 - 4 

■ XoXvX r Xv v,'" v -Xv '>t* "*X*>^ - v; äv: '::-X'" :■:■-:■ -x ■': : : ■ 

■!"XO>Xvv>X"X^vX"vyxvX",":';-::'X;x-:': 

^X-.^--x-L , . H .-X , .--X-.,-?x-.-. . 

xxx :x-x ■■ dMm^fmW DROGKUNSKAP (INT) ■ ■ 

L X .. .. ■oxo !!:-x:x-x-o- &&<-jyyyyyy.<s . x ■■*:■:■.>;-:■:■. -. 
:■;■:■ ■:■:■■■:-:■■-;■ - i yy : '~-\ \v '"" 
:vxxv>; yyyi -■'x^-x'. ■ x ■y£'yyyyy*yy\ <y>yyyy- ; 
'^^x»:^»;■:^■x■:■>^:^■: x-: ox yyy-y. yy-Xr:- yyyyyvyyyyyyyyyyzLyX 
>x oxvXvX vi-:-: ■XvXvX-xx vxo: xx : 

■-*-,— ,^V- Y^ , - 1 - 1 .\Y-V-'- , <"'-'''* ?. , x-x-.Vx-, , .Vx r 

■■: x :■:■■ -;■»»: yy.-- : x-: :■: vx- 

x-x,- -'■ XvXvX-x-x- yyyyyy >yyy?:yyyyyyyyyyA[ x-x L 

y ;-v" ivsx^wv: x»; ■:■:■;■ -; v > :-: iy yy?yyy£-yys\ 

<yW^-yyy>>>^ 

. ^x;':>X':"Xv:^^x:x""X:^^/X-:';v;x"vX>x-:>x.x- '.yy 

, X-.-,- .Jx-.-.-X-X-L-.--- ">-.--- 1.- -- XJ ."- XL-..-X-.-. x"x -Vx "»■- VAV -T ■ 

^x^x:- : ^»x-; :--:-o :■>.■: :■:■:■: x- x : x< -x 

■ x>:vx:x:X':<y :■ >x-:-x:-: x-x-; ■ v^ä^äw ■ : ; :J:.^":'Xx."-X "OXX," 'x'.-x.;x'X':"- 
Xx-x-x^-x, v:':v-K' yyy. y-y.iyy ox*vx xox^-xo: 
■xx yy^y ■■ >■ »> ■;- . xvx x>x ; 

SSS^^!?S?^Sy^^^| : i:: : : > ^ " - : ^ : x : 

'■-ox-i^xoi^yxrv^/X^/X': : ;<■:>■>/ Xvx-: ^x-vXyX-:-: 
•yyyyyyyyyyw-yyyyy-y-. ;■ . \ yyyyy.^y^ 

V|Y-i '' >% - 1 -' xx "- x- . 1 - x- . -i X 

^xx 'x-x- x: 'x ::-ox' 

*VOAA^AfJ-*J . 

vX- vXvX- x :■:■;■"': ;v xxx 
röSvxix::^; :■;■■ •yyy o;-o: -x 0*0; : x;o":o;" + :o: v 

,.-|, r i y,v ■ - -t . - -- x V, - v' 1 - ' 

'/Xx-.»:"*»X":'->:"X';':-'vX, 
yyyyyyy^yyy:i< yyyyyy- ^ x -'x^. x . x -"x-.^"x-. x .^"x-. x -Vx^ x -"x- ,i -"x"x . -^ L JT 

Xvi-x:- ::-:■;' xx ■<:■ x-x- -x-X' i-x v ; 
^xi:^x;:i:;x>:x-: : ^|::x; v; x^ 

■i Vx-xV-TiVi viv i^JiTi ^rriV.MY- ■ ' X-x :ox ■ »:■>:■:■ yy-y.- x-.^xo-X^XyX-x-Xv: « 

yy. vX-Xv X'X*/X- X X\vX\ \y Vx- 

x:x-:x:x:x:xox:x:x:x^a^^« .'.■.■--■-v.*-.'.-/. x-x-x x-x ::--v:'.-.:iv/vi; ^v" ;:-:.v. xo; L-.-.'--x^ ■o: :xv; ■■- yyyyyy. ;-;- :: ■;■ x-;- :■ ;;-x ■::■ x ■■ :■;■ :■ ■:■> ' ■:-;■: ■;■:' : : ;■ .: ■ ■:■: xj vxox %:■:■■-:■: ■■ v; ■■■:-:■:-■■■'/-:■■ ■■■:■■ -f :■> :■■-:-: 

rXvi\"ivr>'xWiV ,L Ä^' ^ ^■'''^■^^■X^'J.^^^ , :^^■:^■>J>//^ , X^v;^w™ ^ . , X^ , .", ■ h x"L"."x"x\"."x"L".".-x"L-."x"x.". n y H . r v..y '.*Vx"-Xv,- "^ 

v:-X"X ■:-:■:■>>:■:': v:-:-»: i-Xv-X-x^vX-x-XvXv:' vi-x :vi- yx-. --xx-;-:-. ,o:-x *yXy-x;y Äft" -v ■ x- y,\ .->, .- ., .-- .. 

w.flftviv^v-'.'^»"!* VxlVj-vy.v Yl- ■■■■■■-. -..x-..--x.'..-.'. 'x-. -xx. -■,',* xv *x"x*.vX'.\ xC'Xv*,xy ■■ x*'-^ ■ .■ >,\ ■ ■ -; x : : ; x : : ; :';v: ; :: 

v—.x-.yy. .■ L-.--"x' cffai xYX-x .Vx-x-:'-;:-:--'»: ; ---■ :.'-x-.v;x*;:co:v;v":o:":ox';o 
■xx :■ ^-fx-x^ §:y x^> x >: x-t w^^Ä^f :s-"å:>:>xA*. ^xox 
:-x"\:'" L-x"l- ■.'.-.'.■.■■V'.' '>:v:-:vx--.x:-;v-^ »>"-iX-" ;-xv; Xv yX Xox &S? x _ ;->:*; x:o;^ ^ifx-x-x-: 
■X;: : X":vy:-;v-> 

fr-VxVlvv;' ' : X :'X-:v;:'X-?: 
<'yyy.vyyyyyyyyyy- 

;:: v :xv:::^:}J:;>x : -x-1 

vX->XXX^X> 1" ■ V x " '-V' l"t 

yyyyyy.yy y 

vX^vX-X;Xy:*X^ ^■v;-> ■xox xox x- xxox vX 

;::xox:oox 
yyy. yy. xx:- .■Ol-x:o:ox. ■x-:- :■:-:■:■:■ xo: B yyyy.yyy- " ■ x-x .. \-.yy\ 
■ ■l-:--:x-x-;ox-:-:x WJörÄ: xx ; xO :: yy. h X-L-x"^.-,- , X* : L FÖRFALSKNING (INT) ',-XO ' 'l y -yy-yy /X"vx:v;-o:ox 

. X.-l". - '.'- x'l . . : ox :v; ■ , ,.*.• x :■ y.^-yyyyyy xxo> ;:i:iS 


l"x-. x ^Vx~. x - x -"x .^.^-x-. yttyy>yy>yyyy^ 
^■Sxx^-xo-x 

:...::■-■■■ :,:-.. .-^*t- *x-i-x ■ yyyyyyyyyys X L X . - L X L .-X X . .'.\ . L »" 

,^v.v T :xox:i:xox:;:xo;- 
x>:-;;X->:y>X'>:'>:-: »» »s» x^;:xö;-;xö:;-ox:;' oxv-xo;^ ■;?>:■: xx.ox ■;*vX\o;vX'x:-o 
■■x .:■: r :;:-::y;- x 

l">x-.'.-. .-x x-x".".' Vff&tt ^y^yyyyyyyyyyyy^ 

y.yyyA-yyyyyy-y.-yy.-yyyyyyy.yyyA^^ yyyyyy ■x-xo; 

}-*«s»:vx-::v»: 

iV| 1 xT.---x-.----x". 

OX-Xv JXvXvX- :-vXv-- : >: xo: :-*'--Xvv ■^x : x^ 
x-x-x-; x : : ; : : XvX : :yXvi : x : ; 

X^Ä^IxiXyXix'- 
--^x-r^X-X-X-xvXX-t^l-^-l-I-X-L-xTx-^VV^ v:o: . x"x ." 

■ : 


■xo -.:■, ■ m ^m y.y yyy'.-: .Vx x x - x J 


:;o--v-:o mm ■-'■■xx-"X';ox-x^ 

- -— ■ ."-"xx' . L ' "■ x' 

x-x y< yyyy x: o:-x>::-x>-;-:^>;>-:"x^r:$«:^^ 
-xv : ; : : Xy:'': : : : x:v: : : x : vx : ' : ' "yX':-- ■/k* c m 'y.^ m 'yyy'y'-^yy*'-y.<y-'y'''* • 

•j x" '.'.V.'.' x".---x"x-. x" x"x L ."l 


. .'-'x l".'-'x*x . x"."*. J x-x".'-"- x".'. 

IXXvXvX-X^XvIyXvv 

'.---x-x"."- ^x^." -" ""x-x , -x- =xo yyyy^yyyy. 

yyym-m 
yyyyyyyy.' :?ä^^M^^i^^'M ^Kx:v>xo : :x:x: S:fc::>^^ ■ l-. ■ ■ ., .--,- .■'x , . H ./ 1 , L Ly l , i,\'.\v Xy X;Xy Xy X:X»X-:y ^X: Xy X vXO : " jT ■ L ,T ' ■ r OXOX-XO 

Xvx: *;■*■: :-:■■:■' :-,-:-:ox-:vxxo"xX"X-: :o: ;^ . - x x-XOXvXO^Xv"". . 

x-i-x^x-Xv:-::--' ov- % x> : : :;; 


;oxo>x x-x-; 

'.- J x-x-.-.'--xV.'X-x-,-. 
«''' 'x-x-x" ^->--. ■:::xxi::x: 
x:xx-:x!-xo: ox -x-x « :■:-:■: &K< m :-xv ^ :-:v;v"; ■ ".I - X-l' L " --- x".-- x' xo ::o ::y ; v .■>;■ yx ■■■■:■■ £: : XvX' -vy. V "r -'-v-j "< + ' -■x> ;»^S:-: ■:' : :■: ■ivX-.sw-xw/W I:::/, 

■:-lX- x- : 

i ■ L ."x x".--- l" . 

■ Yyyyyy} .vXO-v ■:o;oX o; :-io: o- xoo: :-■ - --xovx o>/xo :oxxvXv 
■..-■.■,-.-.-.-.' :-;■: . . . ■ GEOLOGI (INT) : :o: Mm ^yyy.^yyyyyy. m -"x-x". -■ x"l". -X-X-X---X - ". 

x-: x-x-x-XxV.»:'} Jl-.-.-^x-.-. y-yyZyyyyyyy X-v- 

x-^::-> ?£=: XXX XO" ^ Ii /.'■".'.V/.V, X-. '. H X x" .'.' x'x' .". x" L . 

o: Xy-rvX-x-^x-x-: :■&;■:■: vx -x-x vyXy 

-.--"x' ."."XX- . -' X- l". . ' :oxo: cggpa -yy-y 
yy.yyy.' 


yyym yyJA-yyy ?yyyyy-yyyy^ yyyyyy --T-.' X . -" X T X - . -" X- ." L ' x" x" L " . ' -' 

x-:v:;"-C'XXXv:vX ■VxO. •yyyy- ■ L ■■■yy-y\ ::y\<yyyy-yyyyyy. :oxx-; y-s. :-:■> ■■' x ■ x- 'i:-""; Xl" l 

■o- .■■ -x ■ 


yyyyyyyyyyä 

m-yyyyy^ 
i'yyyyyyyyyyy :Ox-:xo ' Vx-; : iv"x : X': : x : : x- .Vl 

X-L"." p .L-L---.-^-,-.-.-x--; "-X-lV^-X^^ OS. ;-:-x. x '■■-:;■■■; x.xxoo ,,,,,,-■■ <--;w : .:■::■:'■) 

:g;^i:;x^^äx! v : J^ixSga 

;%^^;:;:x;xx;x-;xx;ii::xöx;x; 

:Si^S:y ■:::::■:::'>>: xox' v ■ ■ x- :'x>: ■: ■ o: v; - :■ ■-.■■K'-'* X',- 
.i^^x-ovx^xöxixx '-■-X*'- 

>>x-X': 
v^yx,*XflSftBS :X-ox o-;vx-X">X''X-: 
■;■:-: v&:*: x-XyXv 1 - 

■ -" X- L- . - X- . - ---X. - x"x "x "-- .-■XO-l ix-xo--::» 

X'X?XvX 

X ■■ "■" ilVyyyyymM 

■vx-xx-xo ■■->:<->:-»:-;-fto;.%'-Ä:->:-, l"x ." --Vx"l - x 1 . ' yyyyy : yyy}yyyyyy-yyyj : ; : vx : : : :v: v : 

: v X ;Xy : ;■ ;■ O XOr;X XX; : ;■ Jj"? fry- ■:v-x:X"X':\-M-: iVoxo 

o : :x-' : -:;:: : : >:x-X:-^.^'-X' ;x:x:x:>:-::::-:^::::::>-:->;-o-->:^> 

V^-xWx-XxV/.V-V 

Px^r^-röx-ö-. .'■;■;■ >^ oo::oo Xv-X- XX'X XO-Xy lvxo"X'::v:o: 
,-.--->'>■ . 

<y$ X-X-^JXXy-* 

^>-":*XvXvX-^^ ■;-X x;:-;-; ■ L L l' ■■ L L l' L L 

■ ■ : XXX,Xy. GYCKELKONSTER (SMI) - l X ^^'"SSrS^^Ä^SK ■ '.■x'x*. , .Vx', , L-, : x ; X.vX" ■xv':v:*"-: 

'."-"x-x" .".--■ x"x". . . "X;"vl j - ' '-x-x-.-.^-x-x',- x"x- .".- x- l" .-.---x-.-.-. V" >".--- l" .".-.-X-L-.---X- f. '- x" x ' .' mTmT . . ^ - X " -' - x"x * -" X ■W^yyyyy^^ -.'L-.-.--'-,^ ;XX : X-:X;X : X-- 


;.S;^^aB .■■.■.'.■.'v.'.'.'.'.'. , . i . H . , 'v'. , x , : i 'v v '' x 

/I-X^-I^^-^X^XvOl^X^-X^^Ä^a^K / ,,\Vi%\ x-x^^-x^. . -"x-.^- x x-. -"x-.^-Vx -^--x^x "V x . --" 

* vx-i-x*: :*Ly : vx-xx- x-x-x ::-:-:y : yiyiy :\-! 
o^oxy-x^x:^.^^ oxv-:o yyy yyyyyy '^xr;xSxox:x;ox:xo-; ---x-, J '--x-,Vx , x*,Vx 1 x 1 .--V.Vx , x-.Vx-L*. x*d i V. X.X.". x . x V X "x'x i 
1 ■ ■ ■ ..: ■ 
; 
. ■ 

. . ■ . ■ 
L L ",L 
;-.- -x:. . 
- l : x x x : l. 
.V ■, 


. 
■ 


\ . . ■'■ . X 


xx' :< 


■ . --. ; ■■ ; - 
;■■■■■.■■ : : 
'x:-''" - . . 


'.- 


■ X-:,. ■■ ... . . 

ox-xxx-x x<-x 


. . . ■ 
' ■ 
-.'. ':-,;■-■ : ■ ■ : ■ 
■ 
. . 
L L.X L XL .-X-.- .XL" L. . ■" L l' 
■ :■.:■ ■:■ :-: ■ ■ ,: ■: ■ 
■■ : 
-■■--■---■-.■ ■ ,, L 

XX l ■. ■ ■ ■" 


L X .'x . L .'x .X-. V."» .X . i"x'.*x l'l' 
: l : -v:-" ■: :-x ■ ■ yyy 


' 


.x-.-.- ■—.--- .— --.-■ ■ - "■■ . ■ 


'. r '- . 
x" '. 


■ . 


r ..'..' 


■■ ■: ;■: 
■ . yy. ■:■ ■ . .x t 


' 


. yyy 
■yy . ■■:- 

xox:ov »XyX-K ■ L-x- X-X.'". ., -„■ j 

x:x j :-xxxx *««& SSS: ■x:-:x: 

'■■■'-■ox-xx-: 

■:> : -i:;:;:- ;ox OX' x ■■;;:■:; '.'-x l". x'x"x'..Vx .". ■ >;»:o>j»>:vJ 
: Xy>»x-'vX.' :■ x-x :o>. ■ :-t-;-;''-0- 

.x.>:.X'X$<v : : : x^^::^:^ XvlvXOX 

Xvl -Xvl ■: : ;;::: : :xv:; :: ;: : :;: : ::xv;:^^^ 

: x : : : x ; ": + - :: : : : -J'Xx 

wx< v«i>"*y. x-x **/'*** y-yy* 
>^yyÄ yyyyyyyyyy^yysyyyyyy 

• ' y ;'■' ":"" ;,: *'r : " : *"""; : iié 
:o:' l":vx" '.■;*■■ x : : : xo. 'Xv-viVxvl 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-■ H 

vXvJ/v. 1 

yyyyyy.' å lyyyyyy&ywy iy*wf£x 

■,-.---x",-.- x ,".--■ x"l . - f x". --x. -X 

yyy^yyyyy ->^t>xx ;-■>: yyyyyyyyy-. yyyyyy. 

-X LVx" 

-.- ■;- :■:■:* yy.< yyy-yyyyyyyy ■ 
: x>:: -o*.'X*>: ■ vXy : v:-:'"-:* : x-X xxvx-: ::^o:X^ yy.-y- x"Sv;- .■xyX" ix-x,xx: : : : x : :: : : : x-xo-x mmm mmmmmmm oÄxv^v^--x": : "^ ; :---: i t -.— .-[ 

y-y-,yy-yy^y''yy^^y-y^ ■ L -."^ f^sSr-r-. \S L V.- (--',-.- ..-,-.-,-.--.--.. ■>:.■■"■:■>: '.'- x , . - , foxxoxoo x<-:---X": V " :: X' XLL X . . . ■:■'■.. ■ X' ■ :■: L ' ' X X , ;ox'ox:ox 

:■■■:■:■; ; x x: ^: : ^xy:;x;x;x;x : :;:y:x;x:x;x:::i::x 
yyyyW< xoxoxov; i>"\*rt"^'' : : ; ; »Ä : : : :v;äWAS!*> :*:S§S:JÄ::= Si *ti yyy. xo. xo;Xyx ■x-o >^XVX-XOX"'- 

Xvi-x-Xv/^xxox^x*: 

-x-.-.-x-x-.-»,-. Vb. X .". 

:*x->:'X'>:vx->:-<^ ^yyyyyy-: 

yyyyyyyy*- 

m ,.,,. ••\ili.yy.l.mmtt'& 

>.<yyyyyyy.^yyyyyyyyy. m yyyyy ■yyyyy. yyyyyyyyyyyyy<yyyyy* 
yy- x x-:>- x-:-:-x-;y x m yyy xox— x- . : ox ■■ 
:vX<Vxv:^x<:-,f; 

h'^L'-y^<99ss923fiS ss&a yyyy -y.y:- yy xox v: äiEÄtffi :;:xö^:;xy.v^:;:5aB» SSgiSiS ■x-vx; x-x : x : -: : 'x x: HANTVERK (VAR.) ■■.-.v. -...- .. ■ : ryyyyysyy^ yyyyy\yy yyy yyy ■■ :x yy/ :>■ ;-x 

■x" X-x',"." X 1 X-x'.'.' x'x" L-.-.' x' L-.-.-.---X- l' . " ^ x* 

*:-x->x :o-;'v; ;v:o; -x-v-x-x^/x-X': :oxoxxo: l" - x - ■ ■ n ox^oxxo ■.-.-x-x",-. -x x-.- jWx . 

>x-X'X-:-:-x-^:-:':^ «S «?»; x> ',"--, x"^.---x V X.xX- I'-.'';' »;■;■;:■: 

T J-.-i 1 x x - .^ 


■: ^RHH V" r'.-^. -.V.".".-. :*>x«xo :■-■ "x vjSväw' 1 ^ :-:■> 

X ■ I.-.-X-X-l". . X ,". - X-X-."--- X 

.y o-x-x-:-:v;-:'-' :■■ ;■>: ^x ■: -■ >:■: 
x*:-x<*x-vX"V-"X''-vx-:'X-:-x-:-x 
«'XWX"X<v>x-:'"X'X">'-x-: »x-io Rara ■ HERALDIK (INT) ■ >::■■ ■::■ -.: ;-..:■■■-. ;:':o :."xvxx 
>:■: :■>:■&:■> 

^ix>- : :- 

f/i , ,Y///j'/,V.*. 1 .-j*.,-, 1 . x" x . ' 

ox- :»:■;■:*:■>:■: ■>:■:-:■:' x-yx-xx-x 
■:■:■ xvXXv^X'X'X : :-x x' f x '.>.vXv:w;«k v: 
yfcyyyyyyy '. J i^x-,*-'-x*. , .*■ l*. 1 . ^^Sss; '■XvXOX"^X'y XXXy i .vw,-,vr. :v;\>v -- XvXvX 
X-XvXv vXvX 


yyy- o » ^'■:o» >:■: ;o- o 

■"^Wx x ^,-rvx-,-rv^ 

XvXvXvl -; ox-' x xx 
VA-yy. ;Xl x 

: ■:■■■ x-o: '■v,y>; yyyyyy^ y.y yyyyy fyyyyyySyyyy.^ •yyyy mm yyyyy '■yyyyy X L L J-. .' m yy- 


■:■ -i ■■■;■ ^m mm M X? ^..X^^SXOXlXOXO-XlX^.y.^y.^.y.y,^:^ 

■-:■■:■: ::^:x-x •':x-x->x-X'X'X-Xv-:-x-xx x-r-x^x MWaw»H3flW 

: >x- :■>:■:■ :■:■>:-> ■;:■'■:% ■:■ -x ; x-Xy x xx >■ o: : ■:■:;::■ ; : -.---x-,-.---,-Jj---x", .-"x-x 

::x'xxxx^-xv> 

:■" IvXXvXvXyX-: XVrVxV h ."--^,-^^ L-.- X-X-l".--' x' ;oo> ■>.'X,->x-x- y*y. yyyyM :-x : : : :ö »BB 'XvXS vx:x'ox-o XOX-vX0< '"''Ssiä?:: 

■>:-:t: . 

►XvXvXvXX 

'ivx-^x^x^i-x"; 

■■::;■■■:■■■ 
^■>Xx-:':v:* 
Xv" -v:--:: ■"■ ■: : x-: : x"v: >xox ■■:-: SXwHW 

> X- X'" ": : 'X v-Xv X'l xo;"Ox'.- ► ;-■■;■ 

- ■ "x-,-, ■ X-x" . . x"x LX 

:x-:^:;\"Xo:'XvXX": 
i:-::-:-:-:';- Ke&Bnnf& 


L-,-. r kL r ^,-,^-x x-^.-.r,'* ■ 

yyyyyyyy 
x*;,-tf«t. ', -"X-L". ■. ' x" .' ■ "-■ ■ ' I l"l ' ll" ' : ; : ox.'. v:xv:xv: v;"-: vf:-: ■ yyyyy' .*. £'x';K" ::: #xox<: Xv-JX-Oy!" 

'■»■:-:oj:- 
■xxx-x-roy.vivX . ' , ' -T i" .'x - J^-X- L " " >"xT -" ,Y ■ - i, . " -" x" 1 " . 

&S?«™ss*fe^-; ■x- ■ 

sv^^Kv^vä 1 : y *■ ■■■ ■" 1'fA' " T l"l L' " -■ -x"x'. T ^^f— 

i-—;--..:-. . ■ yyyy: 

.\:. ::-:: ■ .. :. ■:■ 

x^xcosxox-: xx - x . ,\ 'x 

X':X'ox-:o:-'lvX,'X - .->:*; 

:x.::':xox:ox:xi-x. i o::o^ •yy'y.yyy. syyyyyjyy: ;:xx:XvX'X* XSyX-X !o-xv:Sx:::x:-:x ■ - :■ yyyy± yyyyyyyyyyyyyi :* 

LvX-XvXvi-X-XXXXXxV-y 

'•yyyyyyyyy :■■: xx-x :.:y :■ x 

lV-"- -Xv/yX *y % -X-X v X -X 1- ■-■:o:v:o ■»Xvl 

■::■■::■ 


glHBffl /Xvx:x;ox L-L"I'l"x"x"- r x"x"x". J - L x"x"xVxVx"L".CV."j -" . X # X X" *" . " . 

>X >V— >XX vX-XX-.-X vXX v ■ 

L o:' o; S ■ : HYPNOTISERA (PSY) ■-■ -x -y-. : yy. ^XOX0v>X"X-XO:v'Xy. 

fnir-ivii-Tii'-" '■•W11V 1 ■X-X 

vxx ^1 . . ;;?;x::;x;>x;x;:ix:x:xix^rx^^'x- . 

':"X";*:>x-X:X'. x*:-: yy.+yyyyyyyyyyy. ;X'"y 

ffiw l l »x^-x-Xv:- :■:■:■;-:■>:-:'? -v:-: 
>yyyJiåmyyyyyyyyy.yy-yyy yy 

y^yyyyy-yyy -yy-yyyy- - ■ '■ 

■Xvi-X-X-X-Xy^X X.%"y'-: '-' 

*yyyyyyyyyy?.'. --v, yyyy* ■ 

m™yyy'yyy'± i->'-^y^ 

\yyyv\ 

y<*r*yi *.; ' xV,'. W.V.yWAY.VAYiVi 

x"x'.". ,,-.>■ *~\~-~J-~- 't'*' *'*' .-.--"x-.-. ■ x-x"."- :y;"v> :vx::"\ 

■X -xox x-xooxo 

'VXX^Xv :SS;Wj- x": 

^Ixxf X 
■xx^x-x 

■V/XXXy-Jx . -x- X-x 

myyyyy 
yyyy-yyyy X ,- ■ ■X-;i:-:X-x-: 
yyyyyyyyy- x.o x. oxx 

'.-.-X-.-----X - .- 

' XvlvXvXy. yyyyy m yyyy ■yyyyr yyyy. •yyyyyy :3a x:::x ■■'■.. :\:l l _ c . ■ .X-X-X- "l xxx-x: ^t,-. T j-,x T j",-,.- ■.-.y|f ,.■.-/. V/,rV.V.-. . r - .'■.-. m :■■■-■■' X';-XX"X" '■: /:vx-»xx ^:S^;ä:^x^:^i:<:x-5::®S ^^yyyyyyyyyyi yyyyjyyy xoxx yyyyyy*yyyyyy. x,v^-v L ,\*--^,-*'^ . vV,---x-,-».V,-.- , -'x.-. " y:vLvX : Xvo:oi : "' 

X-Vx-FrVi-XVxY-V ; :i:^ v x; v !LS^i>:^^^;x;x:xy^.. Älfe x^xi: i:-:!.: 

vXvlvX xox---: 
xäftx:v.:y,;y' »^XvX^XyXvx- . ,-,*,".■.-, . ^x^::?;&x;:^x^:--A^:-xS::-:x :o:v-'xx'-v 
£ : x- ; ; : : .v -x Xv x : i' v ■: ^ V/'" : X : ' .■ :%::: x J v!ii^: : " : ?; : ^' ■sss ; v ;c-xvi-r'x:*; -yyyy yyyyyyyy XXX' flääft X O' XXvXXv"XX' ■ v XX" X" XX XX 
r * * *^ JxJLV" 4*"x-x-. -.-.-x-L-x-.-x- x-.-.-.-x-x ■..-. 

fMF :«:1fc ■;■>: v ::.-:x:':-: x-x-x >xx>;-: x- 
»: X'>>x:x>x : : x 

-■■:"-':x;:x::x:x 
:vX'::x*:vXx'"x ^x-xxx^xx-xx xx ' WfW^XVWW - ■ ■ - —-.-*"— ■ fr-: : x xxoxx:/xoxo:x 

f ^x:y:^x;x-x:x;:^;x;; 
Wää^-xx-: ;■; x"" :■:- xx-; ■;■ :■ yyyyy xxx (wASWwäv xilvy^xoix^o::::; ■xx- x xxxxx ■:■:■:■ xx: o: ^yX-Iv-S^vXy-XyxT 

L-,-. X-X-.---X-.S-X- .-.---X V. -V 

-"vt-X-Xxvl-X-. 

-■■' :; ;x^x:^x>x. yyyyy*: ^(5-OT : --x-.'x-;-'öx i:x;:xo-?x%x 

V--lVx-->Vl-iV-^-lV. ■X-, ■ '—---( /•'* iVhYi" b"""- ■.--X-L-L-X-x". : x: :;:;>$ ■X' X 


'■00 ':v-:\ : X- 
vIVlVV ■yyy?-*! 

yy$yy ■*:'!< yyy ox-xv, . :o;-'Xo :>■: oxx:>: x vXx:o ;«xo yyyy. yyy^y.yyyjy-y.i'*- '."-"x"."--x x". ™ -xx-; yyyy mm yyy > X;:. ■ 

l' KULTURKÄNNEDOM (INT) : ^;**;: ■■;■.■; ^'■;ox-:'vxx' v;Xo : j, * .- j--.-. • - ■ B®?. XOXX f; ;:'■■ l,x'oxxxxox:x;- 

ox^-x-XvX^i-Xvi-x-:-: HB ■:■;■:■ >x-x:-xx 'X'XOX> 


X't:xoxo 

■XvX-,"X-X , I ;^.y:y:;;xi;x::xx 
yyyyyyyyyy*: -yyyyyy: 
yyyyyyyy yyyyyy*^ fcy>yyyy : myW^M -yy, yyyyyyyyyyyy 

l":x.-:%l, 

X^XvX^XvX-X 

■ x',- .'.-*-.- ,7 x- x"x "- lV -V x- V yyyyyy*: yyyyyyyyyyyy yyyyyyyy^yyyyyyy 

:;x;:;x;x;:;xx;::;x::, Vn X L . - X -yyyyy. .yyyy: 
yyyyyy 

yyyyyyyyl 

■o;--:.' OXXOX..-X 

X X-x".". "xfL-.---X ' 

■x-xx-x-xx 
::'<\:ytv:-x- yy ,'■ ■ y. 

. ■■:■■ 
y.-:--y 


'■.:'■ :'.'■ 


'-:- :':;xxx 


-■■. ■■':■ 
;X': : : : x>i>x::;X : .- 


L x'x"b x x'x'x^ 

'.:;■. X' xo 


■ ■ L' ■ ".- l"l- 


v: X' ViV-' vXOl ' ' X-X Xv ■ 
L- ' -:■■ *y 'y}yy*,y '':'■:' ::::: 


• X 


^X*Xv, XX'^vX X-.X' 

-, T x' --"x-x".- 


vXvv ' 


a J-Xv vX'X^Xl XXX XX 
:^§J:!3 : ÄJg::x 


L^^ .'."►■ 


■ ' ' : l 


■Xv x.xxxvx: 

,■ yyyy '■ :■■ 

xjx" 1 " »" x" " . "- x x .V x^ V- x . - x-x . V x- 

^x»^:'X'"X>x:yXy:xi- 
Xvx— <X'\X\YiYXy>:ix: -vXyX-x- , ■'iv^v^A.Jftw^^V'" yy -^v <^ 

;:;.■.. }/■ ■ ■ ■ . ■■ . ; : 

^■;:x'o:o::>^io:^x':>x<:xx:x^ v^öS^xxox^^x^x^ vsyy. ö- : mmrnm LÅSDYRKNING (SMI) ■ -■ : xl. l x , ,ll x x" : X' 

■ L ■ .■x-x Kvyytt 
:oxö:vXv"x^ 
yyyyyy: ■ . 
:;;: :xv : :;y yyy 
y.Ly OyX-XyXy X-xx. -yyy Wyyy\ yyyy> ■■; ',--- l'x"x--' *-*-.-^*-*-fm.-f Ix-L.' 

J "-"\«;X»X;;y:;X' 

£ x/x^x^o 
; Xvx ■ " :■ ■: x yyy • xx yyyyy. yyy ' : : v ;^ v:"'X'' vX : :'x' : >xox- ■ : yyyy Mm yyyyyyyyyyyy-*- 

\ V.XXXL. XX-...X' yy ;:■■; ss; xX'X"x-;';-x :■;■■: v&-, -x-.v. x-. -xx-. -.x-v yX;y"XyX: väva-, .««. .>-. ■ .x-. x.-„ -. 

■.-j-x-.-.-x-.- -.-x". x-x-x" .". "xl". ■ x h " .". ■ x-x-.^x x-,-- x- . -.---,-.-. X-X-X---X - . . - x". . - *■*.*■*-. x' 

mmm ^ m mmmmmm-.mmMmyyym 

V l V.YiY.ViV.Y^. , . , i' l"i V,VxV lOxx::öx'xx:: >X XXvy*- 

"i"-:"--' 

".-.-.X 

>yX'X 
y-*«*\ yy yy*y. • xxxxx-" vx vx : " ""-^ ; v" : ; v-" : :x : x : ; " : x- <■■; 
yy- 

:ix l-xfoxxxo 

l^xx-xxxox 
■:vjX":":vX'"X'Xy l"l' ' x'x' .' .'. ' X x'. '. '*' L V.. 

': v".:':' x : x : : : : : ' : ' v/" :: ' : x : : 

X'-X\-X X"XX- 

xx:xxx xixx;x;x;x ; :;v:y:v:;: 
x x:-'X-Xvxi 

:;:ö:;x::;:;:;:;:;ö;:ii;x;x;xxöx:; 

yyyyyyyy. -yyM 

v yyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyy- yyy. *yyy -:-: -x v :oo;;' ■xoxx; 
■:-:x-:x-:;ox:x'xv:x-;:x: XvX"vX" 

■;>x : l : ;:^ 


'OX LÄPPLÄSNING (INT) 


■' 


X-"'X x-X" ■ : 
■' 
yyyyyyyy x yyy- 
yyy yy.y yyyyyyyyyy 

*X, , Xvl*' 
Xv yyyy . xxxx oxx 
■xxxvxx-x^x^x;;:^ xxxo-x: 

!5x;:^:;:x::-x>:;:xoi--x":x:? 

■: y* yyy.yyyyyyyyyyyyyyyyy yy.yyy- ■;-.■ ■ 

:> 'x:feiox''^^ 

f,t'i - - **■ .',- ■ ■* ■ x"x- .". -X-X-.---X-, x-l". i"x f.-m. * ..-** 

yy*yy x-*, x-xv^x;: :^X'Xx-xx^»::v-" y<yy. Xv- 

x;o : - ■: ;: x iMiSMM ,:■>:' Jx-x .--. 

■ \l iVxVXVlV.Y,V.Y"V.ViV-Vl"-V-V-v ''■■"■' ^-■''■V'*'"-"- , -'X- *A-. i .-.',\*. i \ , ».Vi\v 1 , »H i W^W//?V>.wW\ ■-v/,S : ;Sc?x : i : : :-: : : : x-ivX\ , 

X<'X-X*XvXvX vx-:%- -:y ■ ■ 

v ',-xVl--x-,.'-- -•s--*-* , y*' *•■'?*•*• 
Ky.-y-yyy.yy yyyyy- y 
i'y. ^' : >; : ;-: : -v: : : : Xx-; : x : x : :vX : : 
iox^;::;:;:x:x;:::::;x;;;x;x- 
frx-L -xx Xv>xxx-xxv: h yyj-yyyjyyyj yyyyy ^yy ■Wy>y;.^^ 

"v \ » *.y \* ij. ''*l m Zf ^ X*-^ \ ^ V. ■ \ *:^."" V" uyoVvtu"'' v'\i v" - ' ' "■">■ ~^'/^^ ■■^*'" ■" Yi'l^ X ■'"■'»"■"-"- 

S:x'x^o-:o-x':;::*:^:^;.lx^ x;x-x ■.■.■.--.-.■.■ xo 

yyyyyyyy*] 
xx:vx-"-X\-yx-y,- ■å 


■: x x : ■ y^yyyyyym yy- yyyyyy . x : 
x x"-: ■:■>;■ j x-:^x-:y-x-i\ 

". - 1 x' -XX.. 

^x"x^. - L x' . ."■ I 
■X-vX- - ifjr . " x- x-x - -T-" x- . - -" x- x"x "-- xx" 1 - -" X . 

x*xXv:"X'XX-:-xX'Xv" 
.x vx : x X;X- yy- ■:-■ x v"» vij 

\vivX'"rr j X'-^*-"' , -^vi'»":"x%*-v-"-%":^ > - >:x-'. v-—. ':'-:':::;:;;:;r;:::;s::;:;;:v,,- 

:: :C-:F;;;iX. ■ ■, ■ . yyyyyyyyyy*^ 

yyyyyyyyyy 

' "yyyyyyyyyy 
yyyyyyyyyy 
my:Wyyy^:-<y- 
xx^x-x^x-xox-: "yyyyyy 

• C-'X* »l-. . . L yjv. v.-.v/. r . " , .-J'x 4% T x" x-x". x:': : 'x-:' :. -; :"-:■- ■:o>> :x-x-:x ^;::x--:x; Xx;xxoxxvx-. 

:x-::;:;.;-:;x'-:x:xo- 

>XvX:vXXv:yX' xox : >X-:ö : t x- . ll.ox 

'.V..'.' "X-X- ' L-.,XX-.'x-. ■x-x■?^ T , . 

-;-;:--x^xxx'X.:xxx. 

: -;x:x ; yy : :vXyX^'^ L ■* L r . "o ■ oxx;'":;;vXx -x-x".'-*" ■.----x- ."i-- x n ?:■:■ ■:-:l Lx: ?»s : .■x: :- : x^ ■ ■ :i. : ;x^ x"x?:^*"':x^ 

L/S FRAM. SPRÅK (INT) « -yyy ■yy*- ■: 

x"x .--- X 

'X'v: > 

l-XXxV- 
vXX>" 

yyyyyyyyyy ■ > 

v^x^xxxxx: 
xxxx:x-xv:x-x£> 
yyyyyy-y-y^ >. 

::5-;:x:x"xx"x;:x"xx>-xx:' ;:::^;^;:;:i:^^|@:^^ ?=xo '■yyy,yy jyyy- •yyyyyyyy y\ yyy- yyyyyyy. ■ Vx"x" *,Vx* x:;:x£»;:;:x~:x:x#£x:^ x:ox»x-::x;*xy 
■x;*x^:X'X'X-iv M! ■xxy;- 

'--x-x-,Vx* 

■-x-x^x 'X^x-xxxk-x-:-: ^s; OXXvXv-v x;*'yxx-;- XX &: yy\ yymr-y-yyyyyy- yyyyy: ■ x xx: xx- *-*.*.. -'Xv! ■ v v:v '''-yyy 'yy ■'.'■<■■■ y- ■ ■■'■'Xy^XÖX^ X-L".'. -L-L-.-- L-Lx'x-X.-.---X-X-. 

im^yy^mmitt yyyyyyyyyy^ y- yyyyyy y-yy-y y-y-yy yyyM^. yy-yyT' Yyyyyyyyyy m ■m 
■ 'ss* XO" ■Xv yyyyyyyy. yyyyyy 

■Xv -y\ :x ;ox;x:o 
^^^^^-v-^^X'^:!''-:!^ ■& mm :xox:» 
■:'■:'■: o:-: xx o: 
■-■x-.-.o. 'yyyyy. w$m\ yyyy 

m?. yyyyyyyyyyyy 
■wooBwoagB-^: '* yyy x-::y ^::;-Xy> 

>.-,*.-.;.^.", ■-;■■-■■ v.v.Cv*-' ».'.v.-- x-.-." r v> v* L j .v . 
S ;| >: : Si:x : x'xo KSA 'yyyy.- ■yyy. ■■■:■:■■, w? ^:H:x:iv.«x$:^ v ^$Si:^ 
:>x;"y: ;xxö:i:fe:: : x:x;>- 
o^öxoxlxx;--. >■■;* >y> 'y yyy~X : : "ox v Xvx- ;■: v-x:- 

xVvi'"X>X*;.xX-l' :-X"X'X 

tfyyytttyyyyM L-x-.-- x-x"."! "x-x". L X-X-L-X-X. -.■.-—!-.- X-X.". LX 

vx Xvxx X'-"l:'X-xxx-.' 

llillll ft¥S xx'x,>;xx :xx xx ;■ QBBa- :--v - . mmmymmmmmym; 

yyiyyyyyy yyyyy--** yyyyyyyy xx-yXv vyyry yyyyy yyyyyy 

mm ^yyyyyyy^y:'-. yyy. 


m yyy. *\~* - -- xx"x V ^ yyyyyy yyyyy? yyyy 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyy* yyyyyyyy 

'>X-vX-XX> v"xxi: 
■■■'■■■■:: : x: ; ^■: fl@\W$^^$^$^$. &^ix^i>;>i^:^i^i^ äx"*p:;P x-x^KWv^X^tS 

:x.xxx;:'X'Vx: 
Xv-xr^-zX-x-x-xJ-x 
:xi'X"»X":y:>x<K» 

I L-.-x" L-L---X-.-----X . -"x X . - V.l -' 

. x «-l-;- ': -xx- xivxi-x-^ J :■: 
x xxxx-: vx-iy ■ --X'- y*' yy yyyyy:yyyycyyyyyyyy*y>*y?>\ Vivi WiiYt ■X OX* 

>:vX"Xy:'i x>xxxo; ■ : 'rriYiT-'!!'--'! : x-x mm^yyyyy MAGISTUDIER (INT) x-x'Xxl o:x iS^ä^x^S^^:^;;^^; ■■ ■ ' ;:■:::;: . x : : : x ' : ; :x-:x ■■ L.-L-X . 

XXvlXW 

yyyyyy. -* XX" oxxxx 

v : : . l"l ■ l".' l ■ X ■ XOX" ■ y ■ ■:::.-.. . -xllX. XX -Xv ■.v.;-,, 'yyyyy-- 

yyy. ' „ . ... ■■ ' ' 'x 

:-.X:-: X:x ■ : yyyy- 

m^yyyyyyyyyy-y 
Ö::x;xx-x;x:-:;xx 
'■xo:>x:'X:-:"-";- 

mmmmmmm^:- ■yy*y m .yyyyyy. y*$**l- yyyy.-y yy. x ■>:"',■: 
>x:-.Vx\:x"-Xv:\iv:- 

l" i" . - -T-- S. -{**■**' ^-" x"^ . J-Ll"x "T " . 

^---::-::X':"XX'i'":*xiv 

YX'v-yXv v <XvXX'. 'yyyS ■.---x---. "x".-, ^^^^ xxx -x-x-x-.- 'yyyyyyyy** yyyyyyy.yi 

yyyyyyyyyyyyyyyy 
:xv-->>x::^xx"'-y:-; 

'x :: 'xox:x:;™-x: 

\ T '^IXvX-Xx-X^X^X' 

■:■ < :-:'x:-rx^:vXx:->"Xv! 
jxx^xix-xox; 
■xl-x x-x'-:'!"-:-: v;*x yy>yy>: yyy yyyyy*- : m m ",X, %5 ??ÄV ■ ■ ' '-.vX-X i X xo ■ ■ 

yyy 

i| : :■■' ■ x oxox :-*y-.:.y n 
xx- 

■-.■ .:-.■■::■ : ! : x"^.Vx"x x^-^^ . X . 

x:x- x :■:■;. X; yyyy 


^^S^KS^S^SSS^^: x-x 
fy-yy/:- - x:-.:--: ::-x :-s':'-:^>v>:--x-:^-:^xy;^:- - -:-: 

X ■ .O L - -X XXX XXX-X-VXXyV-Xv-^-XXyx- ■ 'X, ^:x":xvx^:i:*;:x"^x.;-:v 
yyyyyyyyyy* y yyyyy*- 
'X"-x - ■■■■■ ■■■ ■■"- ■" SK? ^SaSiJsäsffes^^^ x^-:2x^x>:>>-" S:- : -■■■ x 'x-x- : -x^^ x--- xv-xx: xxx y . '* yyyyy " yy . ■:■. x XXX- :■: ■" yyyy: L l"l" ■ -X- l". ' yyyyyy -JA^- ^x^^"^x^V L x^ x L _ 
' ■ ■ ■ L l" —X-X-Ll'^ I *". ^X 

■ yy.yyyyyyyyy.yyy 
y yyyyyyyyyyyy- 

l---lX-.-x' x;,-x l L * : "yy,<* f yyyyyyyy^ 
yyy ::■*■* yyy* ::-**; m ■-yyyyyyyy- 

■ l ' ;: x-x-i- : ; ■ o '- "X xx , X v 


IX;:. : ""X o:;'Vl- ;x yyy *: 

XXyXX; x L x - -'x X 

■:■;■:- -:xx--x:.. 

■ x yy . '. -yy.:- x .. ■: 

■ x;:xx r "x. : -xx w, ; 

: xx- ■■ yy ::. , ::■: :':-, x^ 

X XXvX^>Ä?x. ..OX 

. ■ -X-: .. ,..:■:' 

-^%->f-* + X-x"x- L L. .'x"x-X T ^X-X-.- ' 

, ■-■•* y '-oxox ■ ■ 

■■■■ ■: 

■ : -: '"".. : - x 

:■■.■-■: ■: :■:■. x-- 

x' : ,x.x L.ox*x,v l 

!fftV« ' ■ x-x-x x"x 

;■■'■; :- r :- r ■ x ■■ ! /yy: .■■-■:.',-x .:;:x, 

■ xxx .y, ;. 

■*' + -*-*'*-+-*^4-*' * L. XX 

■■:■■:: . || 

'. O^XyX^. 

. + ,x-.:oi:x;i^: 

"OX-' Xl'""'X 

X;;: x, : x :■.« 

lX" 'XvX' ■ ' _ : :-: l l ; X x v ;., . : X. . . . X 

..■ . \ " -'MÉxi ■..■ 

' : . xox : SS-WÄWtWS: vÄ^ft v. : : :; 


x-x .-■ yyyy : : : ; xxox : :*x 

x ;;.xx--x:-x 
■ -- ■ --■■ ■ - ■ 

iS ft< 8S6*- xl = x-lX r-: j , 

^ ; y ■ ...-xVx.xx;; 

x ■■ -x x ■ x ■ .: 

■ : xox xx. ■■: : l : 

x :x;. : x :vXv*:^x^ ■. T L^x" 

:..,.. , .:■ y -..:- X' x-o ^vx:o : x n ;o;m^:,v^ yyyyy I 
" ■xxx 
-yy 


,-,.-.- x::':x^: ; Xv: : ;^' 

.*,**, X XX-Xx-XXX T V 

. -|l. T -L-l' L .' ■ ■ L "x X-L-.x" L-.-X 

x-xvxxvxx; .♦'--■ x-x ::o^;:': x-xx-xxx - yy*- 

. ...: :- : .x.x- :Sé;:; 

x ; x x; X : ' : X;X ■ ■ » :v'/ :■::■ - '-— X . ^ X X 

xxx yy i !i ■x .■ x . . : . . 

yyy ': 'i -y ■: o : , ■ ■ J X-: J^x. 

■■■■!■:■■: ■■ ■ -x-x- m ,.:, ,.: ■-. tf i:< X-x-: oxx- ■ :X'-.X;--:...-. : '- : 
'■■'.:. : x" j ' ■ '.O'" vX C*>K%y > -XXX XX" X-l, v ^Xvv' \„ . ■ 

• ■ lX ' ' " XXX" 

■ -l\*^,-l-\xV>,%\*.»,WJ. 

._ : ,X ; .-OXvXXyX:' L ..-*.■■ J" X L ."■■ L 

x. x- . ■■ : x 

yy ::,*■::■ :: '*■: ■ 

■*...■*..* '. L 

lX'XX'-;x x xx 
■-:■■ : igwg^ xOXvVXvvX^^XOvX"": X'. x^y^x^ySÄESffliHHK 

. 'Csx-yjxo .'.!.'.' wm :<■}:■ ,■ ; 


: ■■;■ y- ; ■ iVflVi xx: : 
■xyx:. :■ x.: :::■ 
xxxyx 

: xxxy ;'.-ää:;«;'M 

.. .:. xx:: - 

■ ■:■ ..x.x: ,: ■ 
::. :xxx x: yy ■ ■ ... 

.xxxx: :■.,:, ,:' ' ■ 
■;x L x:y x- -yx- yy 

. . .-.-. ... . .,.-. ,. ■ ■ .. - 

'^.■.'i^Wv.'^ / . . ,.yv l y- -^ - x . x' 'yyyy : 
:<y:-x xy»: ■ ;;;xx y:x ^-"^.' T rt" .vxy>: : x x .- ■ x xxxxxxx :x:y vy-:;- 

■ -x-xxxx- -xyxy . 

■ :: ;::■■ :. . 
! !X .. L . : :; XXX; X 

: :'■::■:::■■; ■ 

■ xvx-x 
VxS3x<' ; ■ xxxx 

■ :■■■ ::■:■ ■;: x x: ; x 

....::. ::. ■ 

::: ::■■■ :; :..;. »Km ■ xyx x-x 
: 


xxy .-/♦ :■ ..:. xx 

L L ... L L k -^ iVx'. 

x.y-- v.x;;-;-:-:: 

::;*■ *xyix«x«x«X'V>Xv£i 

:■; ;y ,xx ; xyy:yx:y : 

.; '/"v;:: 1 ;:!;;::^:;: yy yx ;:■■ 

■;■:■ 

".'.: 
xx-x l ■: ■;■::■■■■ 


x ; 
■ '.< yy 

'»>>:■;::■ .. Évxxyx- 
yyyyyyyyy v yy< : : :■; ;■■ WK: 


V V( x:3?53 

: .:■ ■: ■■:■ x x ■■:■: .: : -.-. : 
.■ :":.,::. x. . k']:*: y" 

xx-xx- 
■ \, : v/. y; : .-y. : "'' : L -; : : , v - : ;§i|ffliis: xxy. xXyxxy; i .xx. ■ .. : 

;:,- '. ,- ,,-.-. x-x - 


" ■ : : 
.... 

■:■: x :: , - n : -x-x 

; : ■ ■ :■.;■ : . ■ 

xx :: xxxx 

■■ xxx;:- :. x-x ...'v":-:,: 

. —■ ■ . 
:■"■;: Gy Ha LIT1 m e mu A iv O:.; xv: ■::■'* 
- ■■:■>:■: r 


:ojrt*>: 


yx' 1 ' 1 


^Si: .... MASSAGE (SNII) :. :: 
i-^-v:-:;;-.;. 


ryyyyy. 


:-: .. ; : := vlvivi ; ' : : ; : "i^-iv : ; : : :ox-y ■■:■■ ■-■■:-;:■;■:■.: 


■ —^ ■ ■ v"' 7 -- 

:■;: Kv::: . ■:■-.: ioj^vK' >:: *ä- : : : : , ::-:;.x- ■:;," ^■;:>;h: + -^:^-: ■ ^^:;i^:;:\ ■:%; >;■; ■>:;;■:; L . ... ■ ■ ■ %^wx>\v;'>>' :■:►:■?■: ::■:■ .-; 
■■ ■ . »W '■ ::■■■ ;*■ 


■: : - -:_,:.,.::■ :.. ..::: ;-. ;- -■:: 

8? :.:, .. : . ::. :■: : . : .:. .■ .:: ■::. .: :. :;. :::-::-;: .^ ". . _v ■*Ä ^$S^!39AHVSHHSflSSli$ttW5^%SSft3 ,;: i'^J3". , jJ*"."^ 


:::■:■:■: : ; : : : 

. L L . ■ L ; 

■ - ^^ . ; 

■ ■ vSf? : : :v: : ' ,. v:«t\- ";-' v; :: äääSiSSS: 


:■-:-.. --v : SSS 


.^:::..;;::::^:l::,;:!:::;:::;.:;:::;'.;:;:^:;^^.v' :.':-■: MUTA (KAR) WriVnV 1 [J'yjX«ffj]jyg fflMflWtf W ■:■■■<■ :-■ v--:. :-■■' »i-*^ ÖÄV> V x"x,"x' xT .' J x' ■ :■:■■: i 

'»Kr fcWff^X;:* ^v>:o:- -•■:►■ :■:■:■:■:■:'» ■\-l yS v :-i:v!v^v:v:vx-:v:\vXv :■>:■:■:■>:*;'; $*ffl mmw .\\ -v:::--: J^SiÄäSs .-: ;■:■' : ■ ■ :. ::■ ■ : 

;: : .....:■.: . . 

.: ■ ::■. „ ■:■: ■ : ■:. 

■ :■; :;■: ;■: ■■>:■: — NAVIGATION (INT) 


■::■■-■ ■:v.:. . 
■ - . ::■:.:■:: ■ : 

.'■ ■ ..'■ ' % i 

: .,.-■■ ■;■■;: -■Il »:v> 


:-: ;■ väv ä\ vä-:*-: : v. ^ :■■ :■■ 
y.-- :-:-:;i«?S®a-:-v :^: : :v>;-: -vy ■ . :■ ,. : v. : -.;v : :;v:- 

:■: :-ä x: v-:*':v :■ :-:^y 
i-^Xv/X vä-:- i-:-: vä-v-x : 

mmmmmmmm ■■■:ä: äv. 
■v-x::"' : 

:v-v---:-;-.y 
■■■■ : --"' v: ÄÄ- ■:■■:■■:■: iv : : : vä vä : : ; : vävä : : ; : : ä vä! ä'-:vä : ■; ä : ä-ä : :^ . . . ~ X *. mi. ■■■■.<> ■,"-'x"L _ --- n .^..- Å-ivx;; x;;-::; ä [jävä-^ä^väv: 

v-;;:/;:^;v:ai:eB Ä-: sas \-:vä i"s&<x gy;v:': vX'1 ►:■:■: y ;%'»>:■ yy-yy-: »■x.-^-^x-b ■ k rivi - . v.\ - i,v,vivi v,,v. ;L _ .^» _ X-b — X X - . - . ■ ■!> ■ X r x-L _ - _ X _ X _ L _ . ». . . ■i'.:: Xv-Vx ■ /i-Xy xäv ävä\ vä-: v;- : v-xVäv-ä*: v''- ; v> ;■: v- :■:-;■:-:■:« :- >:-. viy" 
> : '■£:-:■: ;■>: v:- :■: v:': -:-:■ >:■:*:■:■: :■:■:■; :- ■:■:'■ :*;■>:■>;■ :■■: ::;-'y : ■::■>;■: ^aöSöxvKwäväkvL' : :■ '-yyyjy< väx ■■:■.- x : ^ 

: >:■ : : ;.x--'x : x'Xvy; '." x xV. V.*/.",'».'.^"».'/. 

XvX*: ■: -v: xv^x-.Vx.vx-xV^ . 
< y,"v : o:-: -:■;■:-: "■ v>XvXv ^ : :vXvä"vx- : : ; x : :v: 
::-:x:x-:x:x;:x: : :;;^ 

XvX X vX-X-XvÄv} 'x - .". .■■ ;''--:■' » X Xv;X ■ 1 » V . M-^"f-t| T J x:: '.Vx-x-,-^x'.'.Vx-.'. — —J-. ■ — .■..■ ■.-.■ ■:v:-x-x--:v;^:v:v:-^:::>:x:v:-:::^-"-t; 
:yi>X\v:^<'::\\";^\v:":^:"v:v:xv\:::':';v^x^yx-"S 
x-ly Lviy ;■:■< Xv" v.-:-:- :-: :■ : Vxvx ■x-xo-x- :-:■;;■: 

■-XvXX^X-XX^ 

■y-xv-v:v>:v:'?x:«::x:::; ■:-x--x-.> ; x- . ; ,: x *: vx-xyx -i ,:vx.' :■ : ■ ■■ x . ■ ;* 
iv.y :■ :■: ;-: v: :x-: -:♦:■<:■:-: väx- ■: v-x-xv, 
>xy ^ äx- : '■: y ö:< :■ .yXvXXv. x- :■: :-x : x; 
>:-:'X"X' xvxv-xv : XxÄ ■X:vXVx ws-iwz-ä :■»>. '.;■■> yX;XX-X ■■:v:-xx:'--: 

■,x" , ■ x- ■,- , &s .■x _ X _ L L - ., ■x-xv; xX-ÄVx* < x-ä äv :■■: v;- x vx v 

^X-ivrvX-XvX-vi^-vX^ 

?':"'X-x:';vX'-::-x:-sxv:'X 
x .y>xyx L x->:x:; ■■:■:■ ■:■ ;■; v yX-i-XvXvÄ^ 

-x-yx-: 

\v" : x : -:;: : : : : : x-;:y:y>;x «®S^i xy: ; :yVXy X':y Xy> : vXX 'X- ■: v 

x ; >x:x:x;:f;;:x;x;;;;x!^:;x::x;x^ 
:■ Xvi-x- xx-x vx-: v; >x>"::x:' :■:•;■: 

'X yX\ l\vXv -V:"y /'X-XvÄ-XrX' 

:-:x vx-x-xyx X'ix ■ ■;■:■ x-XvX v xxvX^ra ! x-'X': x.. 

:vM"XX-Xv:^v 
■v::vxfl«i»K '--■■—: 
XivX-X-xjy-x-yy 

::■ 
-::xx X X-..X-X-... L m .x-xVx-x-: :;:;:;xy;x;xv:::yx;: ; v; Xy> wfewf ■■:ä'x- > ■:■:■: 

'.■...-. ■ x ■ .-l'. 

: xx-x xx-:* ■ Xv'X , X' -:■ 

vXv! XvXvXvX ■:vx:- 
■>:v:v: t X"X'X'X-: HBIW^V -~-~ E vjv^ft^xy^;; 

Xy ävXvX-i :-x-x¥>x-:\y x*x- 
lyivLixx^/r^x-ai-xx-x-xvXvX-: 

'■■v:::-:-:-"-": i xäv -x:cx<v:< x : : ; x : :':vx : :vx :x:x":x:xvXvx:x:x-K:^x: '■x^xy^vx: :y> ......,-. h .,- T - -.-.■...-,.-■-■■-■■ ■':■;%■:■' x;:;;;x;xx"x'x:-x:x:x:xvx 
K' :;»:■: w •>:< vi-x^. 

>X'Xxv-x ■■;>-■: -x" x ■ 'x' ■■■■x-;-x-x-' L-X-..X-.. X _ .^ yyyyyyy^yyytt:* 
■yyyyyy^yy. :•: 
x-xvx-xvy >;- ÄXJxV . . - xXXX ■:■:.. ■;;;;';■ \ L -—'x"x x - x -"x x^ L x .^ x"x~.'x" 

■::vxx:v;*vx?::-x 
x-x--xv---x-xx: ■y.vö XXvXvXX ■xvxyiA :'xx>! :■ >;■; ■; :.,:- ■ vS->:«::SÄ:«?i<H: 


■X : RIDA FLYGANDE DJUR (SMI) 

: x : xx : xvxxv;^^ 

, -XX ;, ■ x;tx. ;.■ ?xm£*£vS3^ d ,xX,x j x j ,x j .. j -x .■xvw.v.v..^/,-;! 1 ■ 
v.v.Y^ T 'iiyi yi" j"v^xTiyi"i"iy»" y* iy ■Xv>: x-X-X-Xv-X :-x,:i : x x\x : X-XyXyX 


f x - .. x - vxr x:x:x:xvX" : 

■.»■x _ x _ x-.-x _ x-x _ . >XvXv^ : x'-: ■ iv:-y:xv:vÄ":-x-y-x : x 
yy. yyyy-y x- »m yX-Xv: ■l - .. - ■.■ _ x _ . . x _ x _ . _ — x _ x-. _ x _ x"l ■ J x - 
■ . - JVx V x-xf . --' x'xT »^ Ji " .' J" >xr . 

■^i-v.y.-v-vS: Xv v'- 

xx v x -x:" X" x-:- : - x-x x- : : -x 

■ ■xyxvxvx-vxvivxyx:::;^; 
■. -:, ■;■;■<:■; v "x x v; v»x- /X-x^xx- 

X X^xVlyAvXXvXXvXvX-Xv 

x - .'. x l' . . x - .-.■ x X - . - . _ x _ x-. Vx - . .x _ x-J 

' myyyyyyyyy H^::--:!--^ mmmyy 

yyys>syyyyym 
■X-Xvl' V x*XvX'>x»X M w . 

■x;;:x;:;:;x;;!:;:;-:ix::yx;x;>x;:y:::;>; 
*. x:y ::X" XvX vivi-iv Xvx vx x-:-: 

Jtl .Wtl x\. ■ X _ X _ ■ XX.» X _ .■— X _ L---X-. - . - . _ X-, 

v Xvix-x v :■: v:yxvx *x vx-x-x* 
v^v; : ;v:'';v" :: ^ ,:h '' r ' :,: " :, " :,: ' :,: - : 

' SCHACK & BRÄDSPEL (INT) yyy^mm, 

o: ■ ,. ■■: : ■ : ! v Xvy :x wäwä'ä< ■ ::>:x.x<--: 
'■'■■■■-■'■'■'i xxx :x-.:-x x: 
x"y^Xv:-x?x-:x>' 

X - . - - -.-b - x-x-x-^x-x-.-rf - 

x-X'X x-:x-:x<vX 
■■■xv x : v x-: »>»:-:■:■: v> 

J . vX vX'Xv. Vx-d*_*xV-*- v 

;'Xxxv:xvx*;"X'>x"x 

-■x---x-l _ ^- _ x-. _ - _ f-. _ ^- _ x-.-- _ x- 1 ", 

yylyXvi-yXyX-X-X-X-,-. 

X\ vx -x:y x-r-x-: v- :< 
viv»:-:-; ■;■:■:■:-: v: o»x-:>: xy .v:y x-x-.-x- v- .■- ? 
IW»>K®?vyXvx"X": vX i X , X É ly i\'X' !"X b X- .■X-.-X*.'. 

y x- yx- :v >: x- :■»:■:' v:-»:-:-:-: . 

VXvX\Vx-J.VXvx-,\Vx-,\VxV-"-ViV 

xx-x-ix- xxx^x-XvivX : yx-: x- .-. .* 
v;- :■: xxy ■: k«:-xw:*:v: 'X-X-XvÄ 

':-:xlx:^ ■xixx ■X'X ■'Ä-x-xyx^vi-x 
vx-x-x-ivx^: 

■ixx-f-xx^x (>X-XvXXvÄ '■ Vx". V x'x" ,' x"xV- I x"" ■ JtVl ;■■;;■:■■■;' 

>X"XXyX-: 

:■:::::;-;■::. 

lX-X'XyX . xx:;'x 
^:v;vft >x-: :vx"VXx" xx xyx:x^::::v::;:xvJy/,x-'X>x: 
rX:XvXvx*x-xy:v^XvXxyX :ö:y ■■;■>;■: ;vX'X^^vX-x->yXv^p:x^vX'Xvj 
■ ■■x^xxxvxyyy;;^ ^■;--;x' :■:■-", ■yyyyy' i-x-xy^ :x>vxvx:-x".:x,;:-: : X-x : x-V>' r '"-" x " r". i" x "i ;!}:|xy;:xx;x;x^ 

■X XXXvX-X-X '.;ox.oä'>- -a -x x xvXvXvXvxyy xx/xxvx: : x . ;:■=-■ : : ■ ill 

- ^ ■ -«x^ 
■ . . ;::--::;x"x".-. 

■xx'': ■ : ^ : ■ 

. . : . '--.:: 

x ■ ;;■:■;:: ■:■-:■ ;. . ■■-;; xxxx ■ 
: ' :■ x- -y.y: ■;:■:. ■:: ■ ';yxyy xy ä\ »;«*»>;■:■;■ >:-:y : 

fl ■ ~ . xCxmV x 1 V x - x ' 4. * . V x - x " . "»- x . V x - x _ . _ - _ x" . ■yxxylviy-xy-xiix-i^x:; XyXxyxlxyx;^^: WfåBS&gfååW^ll^^ «* :^-:>y,-:^ ^väS^^^BS X^vl-X-Ä, 1 xyxyx Xx-Vx-: XyX;X:;X ■XX-Xv 

IXTv XvX-K-X ■^■X-x- >x. 

X . .»-X - . L X-x". x"x-.. V ... ."..- 

'■>x-:m*:"X"Xv;v:vXXx« 
X- ■:-:■ : <xx vXvXvXXX" v \- -: 
v>X'X':X'>x-:xx ^yX;XvXXv 

f : vxx' ; x: : . xxxx-x 

. xT, ^ x"x ■ » -■ x- . ■" 

yyyyyyyy^ <vyyyyyyy^ 

". — x _ x _ .■ x _ x _ .". ■ x n 

■^vXX-X-Iv 

v:-x-:yX-:-X" 

■x-,-x-,.*x-x-d'-x- 

yyyyyyyyyyyx :'X'X'X*::v>:-. : ^.v:;i-! ■xX^X> ■y. y Vx> ■:■ y;-.- xx ,■ .. x- 

■xyx;;:x::x::x:;:x>;:x:-.x:::x:;:^-.vv. Lyx-: 1 ;;■;:;;;::; ViVxV^ '^xT^I-1'lV ;;■!■ '.'»»VÅXWK :■:■> x-x-ryx-: : : : >x '■x'x ; x : : : x : :■:':■:-:■: vX^y :' v;v v>v"v 
-: v^y ;y; vxy x-x-x^x^ ■»:■»:' ; ->>»ä x ä* xxy x-: :awI :.äX x*xx V. . x x . fxVxVr. . - x 

:■:■;■ ■::xX':vx:-x:-" 

yX'XX'Xv:yXvX*x>^, 

/Lyj/^x-x-XvX-i-x-Xv:- 

■>: : :v:v: : -:x.yxyx:x':f »-■>■ yx vX-:ox x:- :■'/»:. vX : x : : v^: : :v'x : x : x^x : :'Xy: : : : x ;-:-:':":*x "■:* : : : : : : : : : : x' 
■ ;■: ?;■■:-■ : ->:■>:■>:-: ■--■-■ '■ ■ ■■■■ :xx- :■:■;■; ;.-, x-x: ;- ly 7 ::. 1 :.-^^ XX :y Xv/:': -:;■ yx: :y : y:y : yx-: IvX-Wy. vV x ."-"> T xy: ; x::;::x;x;:;-;x:-:^^^ 

::-x;x;: : x;:y::x::;:;.v::x/ 
wjMvXvx-/: -x-iv*^"": x-:-> "-Vvf; X^X^X.X-." 
■Xv-X^X-.XX y^:-:yx"xyx"Xv> 

LlxVySyXivI^yXX^O :-:v>:v — ■ . ,W-V.,V/...V.-r-., ...... +.y t v.-.^ ---rf-.- Xv/tt W j^-Äggilft^^ SftSig^^^^^ :! ■Xy'; : :yy ; :y>x3xvxi 

x>; vi-xi vXvXvX-x-:' i :■:■:■:<■:■: 

:x:xyxyx:x:x:;'x:x?>:y T -?^v.v, 

x"x-x _ ^x-x-.'^ i .■,.v,., _ .- f Yl( , f Yi , x T ^fiIiYij V* 

rXivXXvxyx-x wxfX-x^xyx-x x»x 'XyXvXvXvXvX- 

^yrvi^XvX- 

x r ^ x"x r ^ xx ■ -V x"x ■ 

.,,x:;:x:' :: :: ' 

X-Xv-XX XvX-X-X ^ä:vä v-xx- -x :-x:-x-: ' -x-xxx-x:*: -x- :xx ^yyyyyyyyttyyyttyyy. 

^■^■yZ^^m^w^m^^M:: 

mmymy>mmtmp 

yyyyyyyyyyyyyy^^ 

/■■. v ; 'x^x-.y- - ,-,-. _ x _ .'.■»»-.'Ay.WxY *^~ifj ■:yx-x-y N X:- , x'X'X.y> 

■.■-■ . V.-x-.^-x x"x . x"x-^- x _ x' x"x" 

:y:yXvXvxyxv.xyx 
':oX"X':/xVx»:':":'yxvx:"Xv:x-:"Xy:"X'* 

W-SSHSi ;>vx:x:x:;:::x->-x':s:;: ■:W:.- öiv»K«»:« X. - . - L _ L.'. ^Äx^xvi-xvx: , Xy-V ^.ii.i"iVr -,\ vx: y.;y x-:yxy ä-t-x.' 
. v Ä\.':vx- ■: ■■xx>>: 

■■x:i:x:;x:r:;-x:x-::.x^;:! 

;x;:::::;x;x;xix;x-:;x;x;x::;:,, r -,,,,,, 

■rv>x:::*-;--::';';-":'- : xx-;- kw-Iw»: ;;:;■;: ■: 

■ ■,X'';x. : XX' x x-: yx-Xv: x.x .:-x : 
:■;■■■ ■:-:v: ■:yx-:yx- :xx x '■■^"yxyx' yy^yjyyyyyy -y. yyy-y +; ;. : , : > / -— xvx- 

' vXXXXvXX-XX "/Xv 

. Vx _ x _ . _ . x x". . V.^. ■ x-xY*""-""" xT XxX"v:xx::yx ■x*;: ■ X J 

BB ixxj xxy* 'x-: :;x-;y? 

X- : . xx" Xx x xx-XXX SJOKUNNIGHET (INT) L x' L L _ X _ X-. _ X x' ■:w> :*£x xo ;-xyyxy x-x xy ■ ■: 

^■^.yJxVlvXvx-X-,' ; yyy- 
::■■: 1 xx'x:x- vyÄXvryÄ-XX 

■ . .V|.W. xxy-xx^x Ä-X-Xv ■xy. ■:",-x-x%"-^v. , ,vvXv.v> vU ;y;:.x-xxx:x'i:;: xx- ■.■-■x-:;::yx-:x:;:xxy L _ L _ . _ X _ L _ .■— x' ' X'x' 
Vx _ x _ . ■ x _ x-. P _ x n 

x-x-x-::-: 
■x:x:-^ : ";->.' :'■::-■■ IRSS x^^;X"^-;^':x : . ; -xxy xx y v:x.\x"xvx 
lX ::.;x;:::;:i:;x-:x;,, 

■Ä-: X- XvX vJXy X «-:<i 

L _ . . X x". - X _ L _ . _ X _ X. _ .X X _ L _ . _ — X.VxY'.-x r Y" xT . , >yyy< XXv vXy sy v ;■ ;■:■<;- ; ■:■ x:y ■ : x-: yx-:y ■:■:■ -'",-xo X"I 

$få$ffi$yy-*y^s-'ys m ^ 
.-.■■.-yyyyyy- ■ : ■■-:■:■ : ■:-: j ■■:-. .;- ->x :■■'■:-■ : i ■ x 

■■;:;x:x: : :;;:gM x-x- :-y . ■ -.■-■ ^ -r<-, x _ x _ .---x _ x'' _ 

>:v^:vxV>xx' 
XvX':-::y>:- ■ : SPELA INSTRUM. (KAR) »4- 

■:-x-x 

^Xvi-X^ t 

x-:y:yx. 
.yX.yxyX'- ^ySJfe-x"/ : : : ; : ; x : : ; ; - ä : i ;■:■: : y ; x" 

x"x"'.-x-x*.Vx r x-. ■x-.Wx.V.x-.V,.-. ^x-,'.^ 

\'iy>yyyyy- •yy* X" x ,xxx ■xV_-,Wx-,-.Vx-. 

xyxyxx; . :-. : 
:v;" : x : :-: ; : ■: yyyyyyyyyyy.yyyy ,y: ■ 
x-Xvxyxyxyxyxy,vxy>:"i:yX^ 

A"i v. v ^^i »v.y.v ■■ x"i"^>" yxVi" r t Vtl 'XlvX-X ■: x-: : - -V^-.Vx,— 'x-x-* 
. ■. ■ X _ X _ . _ » XX -T X _ L _ L _ . ' 

:'X':-x-X"Xyy,:-: 
■■X;"--::y>X"Xy yyyyyyyyZ..-., ■XvX XVXvXy-y. 

"■'x" .'. ."l L x L x'. 

■■ T y->,y- 

-X'X :-;yvXx^x 

oiyxyx-^x. 

xi-x-x-y-:;^;;;: x"-:'x : : :: : : :xvXvX : 

V.rV.ViY, 

Ai%>>>'X,-..'Ä + XyX-:yXXX*:-X m; xX-xx-x ,-<--.■-; o: >;■''■■ :-': ■ Vx - V X i". - -,. .. ."."x-xY'V x" ..--x' L _ . ' x" 

xx- :- v .vä>x x : xy xy x;-: 
yy:-yyy,yyyy-^yy:yy^yy 

■ --yyyyyyyyyyyy ■; 

ä%mfm&ym*m 

x' " vi-iv»: v:-x v::-,x ■' :vX-;-Xx-, 

■ ■: > : "' 'xx-xxxy X-X-X ;y äwävI-ä' xyx:xv™:x:x>:Sx 
^y:yx-:vxy:-:-:x:^y; : ; y _:yx : :vx : ; : x : :- x ■■: ■yyyyyyyyy^ 
«-*>aä-j-' x- ■*■ -^ --■ ■ ■'-■x-: v; v x-X' . 

X L k ...Vl ■l-.XX - , - ,,, - . 

. x^yx': :x -x 

t v'; - ": : "v r " : y : : -w^s 

■:y:-x":v:y'x'xy:"::.y';:x::v>. : -X : x: ^;- v x- xy x yVXy Xw xxx- x-x y. v .;■:■■ >:■ x x : ■■;■■ 
v ■■■■xyx ■■■;:;::x-. T xy '-"'i :^ x| y i^# 

■ J X^XvXXXyX-ivXXvX" X "X-X- 

:. < xy:vXX.:X':'yv::v:':':':':':v:"v"x.v'*xX yy . : 

: <^J<x-;v^:-Ä-;X\v-;vX^v:v v xv^.,iv:' x -x «:-:■ 

. ^.'ä^o/>.o. - . i ».'^.v. i avy. i . , ,' i -x-> \>,v 'iVxf? * v *--yx* 

\' :■: x:'X-:x :•<:■»:*;■ :■:-: yyyyyyy x L ivXvx*xyx , >- , »^ , :-:-* , . h :v. , x , x-*-,v X-. -vxyxxyx-X x-Xyx-x/ xy::xvx-xy:y: »w55K«ö>iv-- -:-:y x; x-: :x:y x--. y i'x ; : : x : x : : : :8: : x ; :- xx:": : x : xy xy x : xy xy :¥>>:< , 
x : : yX : " : x : 'X'X x' xxy x-x- :y ;y :::> : ; ; .-:-: v:-;v:->: : >Ä ^:-x*x-x::: vXx^-x y?: v »»>» L . .". X _ .. .. X - . - --- - .-.■ X _ X _ X _ . . 

xx rc-^xxi-xyxyx- m yy>: y-^yyyy^yyyyy^yyyyy. ■>-x >'xy xy;;<xx Xy>-*Avy '.vx^xyxyisx v!vx?Jyvv,w^^ : : :v.^ : :v:vi$5Ä©Ä^vw v"x-:'. x x 1 y ;x::xx. - 

.■.■XX _ X _ .X _ X _ L _ .■■ ' .-.vx: a w wKOWftfgsww ,■:■;■, ^■vvxxv;:':- 
x-X/X-xx-Xvä-: 

V. - .,V||. 

'X-x»x- ■" "■;-:■ . x* 
X" :■:■:-:. ;-■ : ;. M^ XX . X ■^.J: ^y;'X,;yx>.'X' ■yx* :y :xy x»y ■ , v ^ 
L:'X-: :-X'X-:-::-X':">x' 

vX:XvX-:y:'XvX-X 

■v;v: ; .: : .v.v?: : ::- i :y ;■;■: <: •yyyyyy. Xxy -xxy xxy x 
:*x>y Xvx:y;y:v: ,;y vxxvx 

'X : . ' : vy X-'vX' /X : : : ,vLv>X : X 

i-yxy ■:■ .■: :■,■: v ;*;■: y :•:-:■ x yyy. .:■:■ x*x-: ■:■ jx.*:- . .xvx:- :::■; -x" 
■ .■■■.. m&si ■XX vX^vXvXXvx- 

.v.,å.i - .v.|i'i ' 'Y T xf x ■ 

■x ; : x; ' -. X yyy* y x - yxooGRoES >,-: :y:'Xxvx-::y^ XX :■.;■■,:.;. /X-X STRIDSKONSTER (SMI) . ' ' X' VxV. VxV, VxVxV / V -V 

WX-; :' -' ■■■xöXvixvXÄ: ■■■x vX-x ■, ;■: y :-;■: xxy xx x yyyyy- : xx -i x**xx yyyyy- ■xx-x x^xxy;:x:x:;: 
vX"-;x:xx 

x _ x _ .". V x - .-.x-x-. - , » : t'xy xx:/x @ x-Öx V-Viy* XXxXv. 

■;x::-';-' ■XvXx X'"»'"xyxy"v" ■"■' " ' _ y+"i xxy; väx 
y-xy?:: 

^ylvl xx x: : v Xv ivxyxyxvXi pyyys vyXyXvyyXryxy 

x x"x V- x . Vx _ x x . ., . . x ... -x - .. i"»- .■— x-x-.-.-x - .. »'»"i V*'l"l'~"a"-''""»' > T 

■;■ -:.»>:-»;.:■:■ :-■■ ■: - ■ :■:■■. >:■:■ ■:::x:;xy x 
yvviiy X' :■: ■ xx- : vä' xx yx-xii-xx •;->;: yx yx^xy ■:■:■: x x—vx-xx-x x/x-: 13 vXXX XXX X 
VxVXXX-: 

i».-^x-x y jy< . -t Ä'.y x-x-x-, 

;!---x;x::- : :; 
■^■■■■xiyxxvx^ — x-x-.-^x-. - . .xXx-Xy :■■:■: xx: xy vxyx X. : y x xyy»:-:»>.y x v>: ■ 

xyx-x-,yi»..-x-.vxv l ,v. .■x-xvÄX XvXH xx v x-x --X. ■:vX'; 

■" " x : : 

XvX : :': ; :v: ; ; ; X"X : x : x 

'l \r xx- ^- *■. »y x - x Wy£ ■x-x XvX\ yx^xi xy X'X'Xv> ;:;:■:; ■Xy<v x-x- ■:■:■ F 

»KM Xv ■.■— ".■ ■■x' SSä: ■xyy :vX"X-x :yxy:^yxy;yK3K5M» ES:?S3 ■xxx ■xx: ■■ :x : <>y^ 


: x . fr>4 \' ■ -:-x:x 

■ ■x:,:x 

4g>^ ,* ; XXXvX 

'::■■■ y. 'x":.-.x x 
■ ■ -xX-Xx- 

x x. ;yxyx\ 'X x x x x> : ■ .. X _ X _ ..-. TVÅ VAPEN (SMI) XX J ^xxvxxy:-:-:;-:-- -x 
vy yyy y-yy-yy-yy > ■yyy- L X . ~ X X . , X L 

■ ■■:■ ■' - xx xx yyy ,x : 

L _ X-. _ . _ X _ X-L _ .. _ _ L-, 

>;- :■:*:■''■ J ■: : :yx : x y:y;V : xy-- : : .»: 

^xviv^^xv^lvv^ivx^ -x."" x-:- xyxyxx-x /■'X ■ X'>xyx'x;y:" •yyy yyyy] ■yyy-^y yyyy ■V.-xV/. yyy- :xsvx-; v:-xy -x x 

x-, - . Vx-."-*?,".- xS-.-x-.-xV^xV-' x- , 

y xx- :y -xx yxx 
.vÄyx-x-xyxviyxxyyo 

^yyyyyyyy ■yy yyyyyy-yy 

fex^xx-: XvXvXvX' 

yyyyyyyyMl 
x->xy:yxyj 
yyyyyyyyyy^ x*x", , . , - , ,V-Vx*,V,' 

x:y.x.xx":x:. 
y;m±'yyyy~ , ■"■: vXvä yyyy. ■:■: : v;-; ; : v 

Bio. ^■^■#^- VAPENFÄRDIGHETER (VAR.) "■:"x ■♦ : -y -X-< . ■■x/ ;■>: -; XvJ-y»SK«^65^ 

y :-:■ yyyy \ y yy>-: yyyy.y2få$vsyy.,-,vs. 
•-:-:- yy yyyyyyyyyyyy: -y ■ :■ -yyy. 
^^^:y:-vv'^.x-x.yy 

tiyyyyyyyMs, & A Y - 

xxyx-^xk-x x 
ryXyxyXv-y ■:■; 
■■.yxy-xy: -:■ h Y>X"XX; 

x^yly-xix";:; -yyyy- yyy x " :xÖ x-:;y S;:>vxv X\y >:■■■:■:■ ;-:y:;y: ;yx-xx-.V" 
xx ■:■;: x*-x-xX' 
:■:- tv :-■ :v/.w:; y :y >:- ä -v:v; ; ; : ■:■:;:- y ■ :•■ ■ xy; : :;X : : v : Jjf: j, ■:■> §<■' 

f : " : :-" -: : : ; ; y :- : yJy. -y -:y :- x v""': : : ; : ; x vx : : v ;►;■:■: : x viy-xf v"- x : : ,.^ 
''''xi^:x;:y^^vX^ flSS \-*^'v>yy\täyitt<MW$y# yyyyyyy-yy^yyyyyyy. : : x 
yyyyy- yyyy-y.' ;■ ä-:-:-:-:-:-:-»:-:' x, 

;;yv:xy;-x^^vx^;:ii---;- 

xy ::y xxy »:->XvX-: 

5'X-xy:y>: 

i-x-^xoxy^:-» X' ■: v: : : : :vSx : 

■■■x-xg-xx;:---:;:-: 

ff.V,wJ,\Vx-,T.V 

■:y>:y-xyxy:"X'Xy:y 

X-^-.-,-.-x-,v.>vxyXy Y^x^xyxyxyxvxv 
:■: Xxv:yy.'XX":yx:yXXxyx:x x-Xv: 

.V- . . x"x-x . x x-. _ . x - x-.-Tx - .". Vx"x _ - Vx-. _ - _ x-x-. _ » T x-.' ■}.Yr^'ri.Vx , | 

xx : v .vxx; ■ yyy- yyy- :: ■:■ .:--■:■: ■;: .-.:-- 
y- xx-xx-y xyx-xx-xx: ■■>:■■:■■ :;>;:yx;yX vx: y- yyyyyyyyy. :■:■:■>.■:■ ::v . \',\V.V-. VxV.VxV. V .'.V 

^X XXyyXyxXxX XvX :yxyx\yxx ::-'X xy>-X"Xyx' ^x" II''il'iIV' 

xcxyxxyx - 
v:-X"X'X'Xy xx 

■. Vx-L - . - L _ L' . _ X _ X 

x^yx^LX-x* . x _ x _ .».X-.. .yxy,v£.tt.£ 

— XL. - X ...X^. -.X.X L . X... ■ .X. . - X . . XX . - X . . . . ... . . ., ,x . . , -, -,-. .- . ., .. l .» : ■;fto"xyy:v;:xv>Xw y^w^s^jyy^->\^:i ■:■ :x:. :x:x-:- :■■:■> 
ävK-mc ■>:■:■:■':■:■»:■* 
■y : : : " : x : : :: l : :" :: ; : ;v ; x : ' : " 

"" VxvX : . : : : ;v-,' vyx-xy:^xyixvx>:x:x 
.y:^x:xy::x:xyx:>;.vxx^ yyyyy yyy y <w :■; : yyyy-y yyy< ■' 

yAWAW .'-■x-x, J --x-,-.---x-x-.Vx , -.-x-,-.- V 1 , i 1 -'i"[V^'-Vf-"- 1 ii'i'iVi"l 

-x,-..x-x-..- L - - -x-. - ".. x .-- L t -tx b".. r ^",x r xV,x' L "."-VX .' \ XXXX ■ ■ ■ : xxx*:; : ■ : . VxV. V ",*.*x h .".V- V x\V. »xY ,\* . 

xy :■"-:': ■:■:■: -xy :■>:■;-:■>:■ x yx ■ 

x _ x-. _ . ■ .,,, ■ x _ x _ .-. "xY - .. _ x _ x T ■vXvly '■■J Y" l_l " 

xyxx-xxyxxx-: 

'Xvryxyvx-Xv:-: 

x:<x-:->x5:®k* l' l l'l l' ■ l'l Lyx-: :■ ,T">X"'Xvx>xy:-xvXv ■x:-x-::-.:-:: >X\-.x -xy :■-*:-: :»>:■:■ yx-xx xx-: xyx/x^-x-x^-xy;-:- h y$iffsyy}Ktt&yStt ■ 

■yy'- >xxy>Tyx"xyx"X ;::.:■ Xvx : :;XvX;; ; :y>x;^ -y.: . . . : ■■ 

..yxyjyy-y 

■x : ;xx':: .,.♦■; :■■:■■: ■:yxyx-y.y' yyyy 
xyvxyx^yx-: yyyyy 

wXyXyyX vJSx-SVxyX 

■. ..■ x - .-- x - l' . Vx * . i .y.VxViVtyAy. 

x-x-jt-Xy: x-XvX-yxyxx 

iV. .T.y., .'. i'r"-" '■■../■■'i,.,,, 

-., . »xx ^»x-, x-x ..xx *\ x .y. X, J x:.:x~:.>-x:yy-x.:. . , .VxV. i xV. , .v. , .'. i x , .-.'.'iV.y^ 

:-::;:::a3Ä 

XvXvXyXXvX,v> : : : :y x-Xx :«a-s 

ffiHE@v''X-' 

x x"x Vx x V-f X - .. ■ T.', -^x-.-x - 

■x- x *x v>x yyyyyyy* : yyyyyyy yy-^y-y-yy-y 
v;yx;xyB s;.::^ >::y;:yx::y:^: 
; : .v;-xx x"x" L-. L x" xy: V 

■iiiii (.■»xj //xy ;■; ■ xvx-xy ■ x.yxy"xy >;< ? v v:^v;v^ 

:!-xx:xx---:yx; 
^x«8W««w& 

XX _ L _ .X X ■.JA.Vl 

y'fvx;;x:;>:;-;v 

Xvxyxyxyx :xvx:xM.S-y:;:x 
iv^xx^yxyyxTO-ryiyxy 

y:y": ■x _ L _ .' -L.--X L' xxx :;-■:-; X',y:y:y :-iv5y Xvvx- x-Xv '■: x^ vX> 
i5y^v::x*:vx^ l-^v-xv^m-,^ '.■x-^-.v/.VXv.-bV '/XvX 

xtxyxv':- 

j --x .-Xv 

Äyxvj 

yiyxy 
>:x.:x":i : :■: > >:*"X:yxy:y:'-:x-xx 
yxxyxxy v x:/:'Xy;y:y 

yyyyy- xxx-y ;- >»>.-x 

I^^x^y^Bx-xÖx' :x y;y. X X-X X iy. MEBwE ..:: xy-XvJÄ-:;-.'. y;y;' xv.y^xy^ ryy.-yy- yyyy. yyy x :y ;y yyyyy<.yy. 
■X"X-:y:':y:'/xy^:::":;X":"/:y:vx:viy> -'xy-yx": ■Xy>y i" y xy .y x-x "XvL; ixviixxyx-Vxyx-yxr-x:!:;:;:^ l"xV-»^"x 

;yx:- xvxvxxyx' : v/ :x-;y :y xvy:- :■: y; x v-; j-x-';y :■:■ x xy -: ; 
;■:■;■ ;y:y;-:-. xy : yx-:-: ■;■»:■ :1 .: xx. v -:-:.^:-^ xy"-v:"XvX : :vx-: 
■■'■"■yiySvS : xxv: *-x x : -iP 'Xy:*xyxvx;:-///Xv:vX-:y*^> 
■■■y ■■■ y xy xy;y ;y *■ ' y yyyyy-? yyy XvXv/X; ^i^V-"-x-*n fcx i X L^.'» x"l . L L^. X X^ 

'.. ,'xV, ■ -■ x' .■-■x T 

fryy: xx-Xv: 

■ ■ x _ x _ . x"l .-YY"" 

wx?xy:v> ■x-x.;:;::--:-;:".'..".: . ■ .■ -.'■■ W£^W$y%yW :-x ,---.»■.--,- >■■*■:■■' -■■^ y : .;X.>-/y>:.XV.;Vy;..:;. : ^ yxxx-yx-xxvx:: 

x _ x-..-- _ r L ■. ■ 

xxy X- x:y xn 
yx-ryxvi-x-x-x-vxy;/* 

vx;:>|>:-';:::;:;:;:;:j:^: : 

K-:v>:>: vJ/X-vx:- : ■*;■:■:■:■:* 

xiyx-y yW££ ■: yy.-yyyyi- :■ v //x;-; v x-y x-x-x- :y :-x: x* > 

■XX^^y, 1 /!^- V /,■/ /x---/x'x-/- X--,' x-x'-/ x-x' ■ /,-. ■ x- X* 

x :>■ :y :xy " :< :■:- :-:■/ ■ ■: :x" :■>:■:,;■; :■ x/x- u -xSvK^ ■ -. - — . . ÖRTKUNSKAP (INT) x^y 


::■■ : x: :x >"y 
vxy; t^xSi 

S.-V. . Vx^. r -r x' . 
^yy/Xf>x X ^ ■.-.-. .-.- .,....-,.;.. -,v v ,y.v ^xy^Xvyxj^yx-vryN/^y:^;^; ;:■■■.:: : , ■■x:x>xy-x'x x ":-:■ yx xy-:- : yy ^x-';yXxx>x"-^/:y t :"XXvxv:y/:v;'Xv':-.y. . . 
■■ '--syy -.*v.;--.;.:- ■.;.>;■ xy :*:■;■>>>.?:■ . ^ , Y::y'x^' :v . : : : '"/' :: x 

■■■'. >;;y;X vX y: : x : x-:y:y -"'v 

■v/":yx : : 'lyx-X':*/:;--:"-: 
yyyyyyyyyy* ;yx.vx./: ;.: v :y v": 

yy yyyyyyyy<-y.*yyyyyy*i-yyyy*Ty 

yy-yj;-yy<y*yy^^ 
X/>/X":y:':'::v:y/Xxy:'//:yx/x::*"X'Xx::v::'X.y':-jJ 

•yyyyy- yyyyy>yy 'yyyyyyy yyy yy- ■::■■ - v i rtt? T .x - mm ^v^^x^x-i^x^yB;:^? 
:->:y>Xv x-xy yyyy/. 
•yyyyyyyyyyy>yyyy> 

. x x". ..■ x _ x _ . ■. ■ x' ..--■x-x-.-^Y' 

'■■■■\ :■;:--: yy-m 

: yyyyyyyyyyyy 
-x xxyx-xy- 
: xy " yyy-yy ■■ yy vxy-:yx» ■xxy x-Xy/x. 
>XyX-:y: --xy-xy: 
yxy::-::y yy : ;■:■■ ■xy;yxvxy> 
SeSSBSyxy; Lyj-vy-y^^yy *'■*■-. yyyy, Öv" : : : x :; :v:y:yxvyv: ■/x:;:- xxxy; x:xy l\ x"x X .*. X L . L X L 

yx:-x^::x 

-;.X ,-..;■► 

.''x"/r..'r"'. 

WfiM&$£<^#?0&yfå Mtf&$^^^Mffi& yyW+yyy\Wyyyy ^^M^i^Wåii^? : =v : yx: x .-J V— .■ [ MM yyy : x-. / . '■: .... . L X-.-f.-X - yyy* x / /. ■/ / L . ■ / /. --/ /. y ,-- , VV. Vx* yxy-XvXv-ry-xy 

xyyvyx":vy'yxv;v 

c r v^Ä^x>'vXx^:;^: w 

Xv :X ; v/ ;: .;yyyy d y-yy- ;-/,., XXX ^^^^^^^^m^^^^mm^^m Syy^X^X/Xxy-r-x^x-x-ri/iv/xy/iy-x^'" xry^yxxyxiy-Xx, v--av;- X.X yv-r ■■ .*/.■_ 
l/X^/XNLX.-xxyxy-i/XiyxVxV.vX xy.^xf 

--j _ -^/-v.y .-.-.■.-. ■ ■..-. _ x' .-^-. _ r y/ i~i ■■""' "■"»"■ ' '~yi" L ~yx _ t iy ^^:%xxv=:.v 
■ :, ":x:x': : viyx ,; L _ L _ . _ .X _ L-. _ . /X-XvX-xyxy/x ■■ :x-; :.■ :■ :::■ : ■xyX' :-'-xv; . x ■ ,'x: •y yyyyy 

x x -yyyyyyy-- ' xx-x 


" : yy ■ ■:■ : 

: ; : ::'- : :-;. ; --. 

,.:.,x. 

:X l : X-x-: : 

:i : ■ .": :! 

... VALFRI m ■■x-y/x-v:--: 

,x yx" ■:--yxyX"X"X'Xv/-x-:vX-:-:y 

r åVif^i...iV.ViV.V.\ViYf,y.-, r /,. - , , 

X- xyxXvXy -X" X-Xv/X x-X v ■ 

Svixy-iiivx-yxyxv'-' '.■/ , . , ..Xvi". - .yi - . , .' , i i . , ,Vi :yx-X"> ■:■:■ xy x :y x :y x : X ;y :■: :* yyy^yy 

mm ■x mm 

/ yy- yy- yyy- x yx-xyx v 
xy:y:y;;:;:yx:x:x;: : :vx; 

vxyxJx":x^:x:;vxy^ yXsvXyvJX* ■xyx'// /////■:: 

VXX-X yv^y>x<y > 

■x Vx * j r /x-. _ *r/x J :■:■:■;■: ■ /■: ■ yyy :■: - yyy :■:■; 

x-:y xy;;*;y i xy» xy :■: ;■>:■:-;*»:■:■ :■:■:■ ::xy :y ;■:-:?* xx-x- 
■/:■:.-: yX-x- x , yyy- ■ ■;■;■:■:■ vxy x:-y / :■: y t ■.w;-. :yxyx:v;y:x:xy:yx 
:yx::xyX';y,vX/xy '/:■;■:■ Wv» x-x » yxxx :■:'■■: L .^V . . X L X L .Y ^"x" .^"x^^^X-X^^. 

■xxvXv/Xvxyxyx :txyx'>x j : 
:>X'//X- :■■■ yyy- .:■ xxx; 

■ ."/ x-y /■■■: , yyy x»:;yx 

.\"A",N vy xVs.»xV/.-/,-.-. ■/ -,■ /x-x-z/x-, v,y, v >■■ XXX 


:x: xx :■■: : :*x x<oxv x y; x : ;y :-y . y xy x ::y>>::>S:> : gH>: y /:|:": : xy x >> 
:- : : : xy : : :y J ;'; ; / : : - x : :'x ; : : x : x- : v"x- v : ; : 
■y.-yy, x- X" xy\yxx-:xyxyxyx:yxyxyxy. . ■ x ■ ■ x _ x _ .x ■ ■ x\/ yyy- .yx. ■::■ 

.: .:: :■ ■ »amE . x- yx : xxyxy. x-x-.-.-x-x - . - . :yyX"xy:y;» m :mttyim®^W*: : ' ." X-....-X-.. y/Xy/X/X' 

/x-/-/'/.-/-/ 

■■:■■■:- .■-■x-l - .' -X-....-X - "f x,Yi'xy . r - r ..'. X r".'. _ . yx-xxx/: 
:x-// :■■■■' xy-: :■■■:■■; :y . :■: v-.y x x_ xvx-xy 

. X L L ' X-x". -.'x-X., ..-. -l<~t'J / XXXXXXy&X-X' :■;■:■: -yx-xx: xx -Xyxx : yyyyyyyy' 
'.yxyxyx*. :y^yy :■.:.■.::.:-. yxy:yx-:y;y»x- Xy xs,x»:v :■ ■: ■: :■ x yx- x -x -yyyy* yyyyy yyy. yy yyyy x-; v"-x ; : -:y":-; v / ;* ;x 

r/.'. v.^//* vX-.y . vTv>--X .■^.■.--/ /. v.-.;,y-/. f ,-.-. /X-. v .-:• -;,W; .yy > v .^ v.y Xv ■§ f;yx;y; ■:;yv '■ ■.: ■:::■■■■■■■■■■ 

xy, . ■: ; x ; » ' iV.ViW, ■. _ .-x n . . X ■ ■ ■ INDIKERAR ATT Ö&NA FÄRDIGHET MAR ETT ÄNTÄL UNDERFÄRDIGHETER SOM M 

«"•.... . ■■■■■■ '' .-' .■ ■■-,..'. ■ ■ ':. '"'■■■ ■ ■■ ■""■'■. : :■.■■■■■■ : : ■ ■ i - : ' :: .-"- .■■■.-,■,■ ■. :- :: : : : : ::;"■■■'";;::.;■ ^0 U '■ : . ■■':.":'.:.' ■ ' W ■ 

^ ■-'. Xx-x:-- ■ -. : ^yXXyX-x : iSxÄrtiv.^ * -y,;;: ■■ , .; ■■: .:- :: - : . :■-.■ : ■ ■ ' :,:.-.■ :..', : _:x:--::- '-,. ^^Mr^^m^k . x.;,x:- : x ' ■ x x' : " - : . : :::..■ : ti . - ' -.v/"-'- ■:■. ;xy, :;:vxö!=i : 

: ;x /X:y;x ■ : :■:■■ *:y>xi:yjxy:y>.x*: y-x>. 

.;:■: :x: xx; 

■yl ■■ xx ■-; O-iv ■ ■ x.x jx.:;::xx ,■■■!:.* 

KVfl.V/ _ L T x r x-x n ' t" ' Y' 
Sv>wévx:v*>;t' ,xyx;x...^. /■ ■ ■ -X:y. XXX- . . yyyy xx :■".■:: xy; yy : . EN ■ .: . : ■■' x xxy 
y,y'"^yx 


'0^åT>mW^Mt M W^m^^^^^A YRKE FÅR VÄLJA SÅ MÅMGA UTAfe DE^^^ SIFFRAN XMHIIi 

lllilli' Ä**lr ■:■::■'' 
: ■'■: x- vX-X-X Ä 

xx-xyxx" X INDIKERAR ATT EN IP MED d|TTA YRKE FÅR DENNA FÄRDIGHET SG>M IIIIItÅRDIGHET. (FÖR FÄRDIGHETER SOM DESSUTOM ÄRlBli 

:>xx/Xvx:- yyyy : ■ ■»-*- ■ tm -*- ■ L LL xy --:y-x: ,-:^ ;:xxx * ■_ ^^ ._" ' - ^y yyyyy :. «?%:-. ■ :■*:*■:'* - xxx;: ■: W» ',::■:../ :^>x ■ ■ .y:y o^W:^- ■v .:;y xxx: ä/x:-/ : ■ ■ xxx ; r ■ ■ x ■.■ : : : ■■:-.:-:,; T :."" : :-y'xx X" ! ■■:'■ XXy/^rXy-;:- "^ 

KERADE MED EN " •" INNEBAR DET ATT RPn KAN VÄLJA UNDERFÄRDliHETER INOM DEnM FÄRDIGHET SOM Y 

. - : -- ■■■■" ?■■ ■' XX' - :: X-';- ' ' .■ ... ■■ . -. ■" „ :: ,.XX : ' '■' . :. ....,,■,,:, .■ ■ ■ . ■■ :: ■■XjX.-X- ■:; :v :. :: - . XX- ; ■■■■■ ■;■ X.X :.. .. '' '-'i':: x-xyx: "A" X . X X . X L . X L X L^ - X x X^.^,, 1 . "x X^^V^'O^X X " XLX.XX--.XXX.-X.L .L L XXL XXX.LX.X.LX X xx X , , x _. L . - X X L X L^\». X L L ^ L X L x" . X X x" X ^ L X A » X L X . X VA' " X ." X ^ " L " X 'x L X x" X » " X~ » " 

;/yv.x- . -yyy-y-: : \ [ 

INDIKERAR ÄfT YRKET FÅR DENNA FÄRDIGHET SOM YRKESFÄRDIGHET AUTOMATISKT, UTÖVER DE TIO VänIiGÄ, 

:'::. III II :■;■ '■: : ■;■ xx yy. xx- 

yyyyy. ■ x-xy -: 
x>:: r -v ■ .:: ; . .■XX'. . .■xx; ~plRUlMån^g^^^^^^^m^S INNEBÄR DETTA ÄTT ^ 
NAD AV NÅGON AV DE ANDRA FARDIGHETERNÄTNOM PARENTEil ■ ■ xx ■ ■x:.;::x 
■■■::■ '/..■x. xy yx x 

■ : ■ x. (* : ■ . yyy. ■ : >: /■ x:y;:x . '-■x:.,: ■ NAD AV NÄGON AV DE ANDRA FÄRDIGHETERNÅTNOM PARENTES . 

'. ■'' '"i':-:- ' ■:■■.■.■■. x.xx.- ; ■: : ■ :. ■ : .■ : x x" . ■ . . -.. *"^»Å;JK .. ■■■■.:. ■ ' :-;x::x.-x ! .: -x ■ x ■: ■ x . : . : ' ,,..■.-:.:■.■ ■. ... .:x .. . . :' ■■■ |gg ■' ■ : ": .^j! " : £?:?.._ . .. . ■: ' ■ .: ; : '. . . : ' \ 

: ; V.x.x ■ ■■■■,.■■ ■ -x ! f-; ■ : ^! .-■lx. ^» -^ ^ ^ ' - 1 ; "■ ; : . ;x : ; ^xx-: :Vx " : ." ! : " : % ■ \ ' : ■- . ^ ' -> . ! '' X,.— X„. ^"v -^ij .' 

Speciell inskränkning finns (se beskrivningen av yrket) . För inskränkningar pé den valfria färdighetI&S; 

. l .vj c ; j ■ 'v:v: : xv t x :#■. . 

"Valfria färdigheter" i avsnittet "Yrken". 

Äp;ii«;:[-xS ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ^liÄxäÄf" 

:■:■"■:■;■ ,*. * i** M ^ ■ ■ . :.'yx-xy x-xx-xyx,- ,- : x: . ' .-Xxx: .../ .-/:xyx-x ■ :xyxyx.xx :x x>xyx.. X;:y;-:y t :yx it 

xx : x : XvX : x : :': : 

■fXXX- ■ ■ 

,- xv.v,-,-.y, x/y ■ ' 

: ;;: .;::, x x x: 

. x x -Vx iV/fi'.V. - .V. xl'. +*■"-' t' 1 ' 

;■.■;:;:;:■:*::■■■,; xx::; :. x ■:-:■:* x ■ - XvXvX :x;x- :::: ■ y;yy;. .-: .yy :-;/; ■: •yy yyyy.yy n .-.--,. E RUBRIKEN -. y-': ■■'■■.'■ .' 

v ", : x ■ . : :: . 
: xx-' yyy. x ■ n 
... ;: ;:.;:■; x: 


x : . : . ■ : ■■■x-x . . ... , ._. r .._, 

:■: yX' ;::■ : 'x .■. T ^L.V-' :-/x xx, .x .■x.x ■ :\ ;« .xx x -. : 
.... 

. VlV x x*" *--* ■ 

XX 


: 

■ - vx;y: ::■ ;/x.:Xx xx : x 


x ■ ■ . ■ .■x-x-.-x'* - . 

;:;:: ■: ■ x X X xx-: . ■ x:y yyy :-x.;y :-/ 5iS, x x:yy : ;x ■ ■ x-x 

■ .xxx x.. .xx.x x:-/x-.:x-: 

: : x :■::■ x x-':-.. ..-■;, : 

:: :::;;; xx : -x :■:■;■: :■ :vx;.:;:x;:x,:x;x 
::::: xiyx^xvxxxy^ 
xx xvx-- ■y-yyyy::<y:*yy ...... xx yy -yyy xy;x;xx r " :: 
■ x :.■;.:■'.■:■:- xx ■ 
:■: xx ;;:■ x:' x. x 

'..■ —■.■■ ■*■.■ _ x _ . ---x .■.—■. .'. 

■yy -yyyyyyyyy. -:■■: 

.. . . xx .x: ' -• x: 

. ■ -yyy; y-- 

;■ ;;"y.;x-L _ ; > ■; , 


■■■ 
. ; : >yx- x;xx ■ :xyx 
■:-yy. :::■. yyyyy. :■: .xy : ■:.. xx-; xyxx: 

//xxx: ;:;:.. x-:::;.x: xx . 

. y, yrå vi.» y/j: x x 

■■ I-".: x- ix- x 

..vXvx-:yx-;-x.;:x,x . : x. xX.x x 

■ ■'■ .-■ ■ . : x x x. ■ . x. >; x: ; ■ :■.. ■ "X. , ■x'.; "x ■ ■ ■ ■ :■■ x_ :x x ' ':. 

+ -Xy yy* 

::.■■:." x 

:: ;:. . xxXvxX: 

. . . x x--. X. 

yxi"--: :x : ■ ; -yx^y.y #:•> 
>xWXvxy;x: .xx x xxxx.y: •y. X ALLmÄnf . /AVé' yyyyyyyyy* .: ■ / ■:■-: 


■ ■x 
:-■ ■ yy ■: AN anger Hui iKliiliG en Jill- 

: ■ ■ : -xx\ y-iy\ .ffiS ~ :: l 
xx, l '. , xl.. /x- ;x x ■_;■:_■ ■. ■-: >: rj .->x * tyyj ' *^y*y \*y-' ■ --♦'--. T - ■...-- . ■. 

* X :xX . : X : : ■'■>XvfK;>V<W5>v<!, i ; : /. : : : X : 

person är i :||^||l||p|?|i|§J 
hjälp av ett färdighetsvärde (FV) 

■* *■ ■ ::':XX:X:.^ : :-XV- 7,: :XX:.. .. V XXX : XXXX' V X X :: A X"' S!S ':..XX 

! ■ --- L ;X- . ■ ■ ■ yyyy. *yy . .,:■■: 

som normall: str ac h^iÄiä^SliliKl 2-0 ; 11 

-* x-x l* '.-xx-, -Yy.*-w --. tw l y' 't'x *i*"' ,"i* * *' v* * v,yl^* 'x*, + v,v*x h i x*x* v5S*/ x + , * "y,* + , ,v^x- M xyxyx' 

x ■ :■; 

■ -■ ■ - - -. : x-: :■:■.: . x ■ ■ x ■ xx' ■ . : y; 

;xvxy; ■. ..■■;■:;::' 
: xxxx: : x: "xx xx xy :; ; . : : y-x'-: 
x ": . x 'y :' .. x' 1 '.. ■ ■ xx 
.: ■■..;;-:■ :,.,:;■. ;- : : 
yyy :y:x.yx'v/Xo::y? yyyyyyy yyy:-y-- 
yyyy x : . ■ x . . ■ . ■ ■ . —X . 

■-■: :x-:x 
... 

: 

. ■ .: x. ... ::■:■■ : xy: :■:■_■ »N\ ■ ■ : jx : > ' :x. L x;y x. ;;:;■: ■ ■ v '•yy. ■ x ■; Fians chanser att lilias Invända denna 
fillighet modifieras sedan beroende på 

.Xv : *^£v^avlV^ . :^x'':. yxXx:;x',x 'i. ".' ■' ■ ■ 
.■xxxx: ■ x . . 

. xx\ ./x - _ x 

xxx: :■: xx j?:«j>X' . yy*v .... . . . . -».-, - * . - :■ x . _ 
■x:.. IliHHlli, Det^Ifii^ell^vmvelet: lättare 

x^x^.x^yx yyy:: ' x'xy:yx," y rf- vxyxyx. 


>:-yy-yyy* 

. yy-y-\ 
... x-X.;y., 

■yyyxy. x ■ 


■ v;-/:;:'-'- 
'x 'yyyy 


. ■;:■; : ':■ '-.-.- x- 
:■ ' xxx ■yyy ■ yyyy!* -yyyy ■- - . - L . . ■x;x. . r ^*^ t ^* *■»■ ■ :., ■ ::■■; :: ■ xx ■ ■ ■ xy 'X-x;' : ■;■ >yy 

■ Y . ■ '. , 


;;:■ :. yy .■;. 

■ . _ x' ■.■ x x - . - ■ ■ X X 

. X . tt-m :xX,y> .," b-|-bT- OTX» 1 "■ ■■ x: .::. xxyyx 


:■:■: ::■ : :■:■:; ■ ::■/; .: . ■ XXX- yXy. ■■: yy. ■ x ■ 
: . .x 
■;:■:;;: ;:..,:. ; " 

.x.x.,',.' ' .' _ . ■ ■ . 

. . ,..■■■.■ ..... . : ■::. x"x".'.' £ . .VxY"' /^ 

xxxx .:■ 

X/x:v/xyx-: 

x b i V* ....Tx-. ; yyy . .■ .X/ .::::■ .■: :::. ;:: ::: x 
yyy .:;:: .:: x.. . 

■y-i-yy ;■-:-:';:,■/: /.X" ■//-/ ■* /.v Vx yyyy^^yy ; ■■x".x X/Xxoix 

■ x ■■: ■ : :::■ xx::-;;: x: ;; 
. xX/X: yx: xx '/.yx. 
x* xyx xy: xx: xyx- 

LVj-. iyj , l."i..yt 1 .v t'1»^^ 

;:: : ::■ x: ;:■ . . x 
■/xXX':xyX'-x.y: b 

. .-. ■ . ..♦..-.Y*/* - " * L x xy y y;-'vXj 

'. - . ' :;-; :: y xy -y;*:- , xy >?£#£:« 

Ä-XXX/X-, . :...x- : -'-:- :: ; ■■. ■.■-.■ } 

■yy.. "'XvyyXvx-x-xyxv,' 

.-'.'-'-.'. x . . - x-x ¥ xx' .'. ". J .*xYV..Y" . . .' '.■.Vx , .*.'. L x - x'l' ■ ■ |/.Vx h 

b*_XyX;;X _ -X ,: X'. : X . . X yy/yi -.- ■.■ ■ ■; 
)yy*fyyyi -yyy- :■: :.■■ y- yyy- yyyy : ,x xx:; yyy .'■-:■;■ " . -.' ,-.-■» . nfvn x-\ yyy B ■ SS ■;yxyx 


- ;-: ■■-■■-■■,-. v-;- &#M ■ x*rx— ; — . « m . ..x.". ■ : ES Äxxx-.. — x . .... 

■ ■ 

■ ■ 

■ . . ■ ■ 

.v-X-Xv-' 

■ 

X — x :■■ ; .... 


:— . ■-:■:■ - 
>;■: . ■ . x.x — x— ■ -x ■ x 

■ : ■ 

: : : : -v:v ; ; x : . x L 
. ■ ' ' .Xvmv :■; : ". : x:x. x. 

::■'■:: .:■:.— ■■ x x-x- ,' x.x—— 

. >:■: x: x ..— . 
— :. x: ■:: x ■ x :'■". 
—x— om — - ». . L . xy,.*.-. ■■**■ . : — : x:x— : : : xx .::■ ... X . 

.■ ■ ,.- ■ ■x-x x— ■ .. ., . x x — x— xx :■' : 

■ x . .... .. -X . . 

■■::-^-:vX^?'- 

'..—■..."■.■.V.'...'. V., 

x::xx- xx— :— ■;- .— ■ x— vx 

■x :v>:^ x>*m 
■ ■."-. 

x Mv — vXvx.—: .— : — x xxx 

■ : - v ,;- Vfiiv. — — x— x ■ xx .— -xx- xx- ■ x—x x- x 


— . : ■ ■:■. : 

". ■ .:. x-xx—x: : x-x x 

x. f x^x YV«^V4~. t x xx *■*■.■.■, * x. . . —x - . 

. L «x xxx: :■:; ■ ■:..:: x: - 
x-xx-" x .- : : . x -x — x -xx :\— 

■.-.+. ■x r * _ . ... _ *f .-. _ x ... 

:■ :x.:- ..... ... ■>x :c : — x — .-.■ ■ ■.-.■ :w;»; ^■'.VJ . x ■:■ xxxx ■ '.. "x". — x x x— x— x-. x: —■— . ;: 

r.x T ^.x-^ x-% r .-f ('''-'fiV/l*^ 

:— ■ ■ ■ ".:: :£«?: x -x-x ■"■'. : Xw: ... - ■ x - ' .■■ . . 

x-x : :■ 
:■-: — .: 

. . 

.-.-.■■ ■■:■ : .-x .".. .' :■:■;«■ ■ : ■:: x 

.— ; x x . :■:; -— x- . — CWKTKtt :— :■■:-■ 

■x-x 
x : . — ■ Vl X - . - . - — : 

:■-. , ■■.v: ' m'JJ x' .. x—x-x —v-xxx X "Xx x- ■■ :■ 

■ :— > ■ :■■:: Kg»; ■"■ 


, ■ :■ /v* ; ■ : :■".■■ ■ 
. ;■>' : . . x- -XX- X ::■;; "-"x - - - ■ ".\ n ■ ■ 

■ . : ■ . . : . ■ ra uppför en lodrät glaciär. Därför lägger 

' ■ xxx\ .... .... , v .f x: -x .vx: vx: xxx : x . 

■': ^v"; ; : V :, ::' : " ; ./ ; -'V : ' ' •* *o ; . ■ :' : x L . : - - ' L .;■;;;;::;;:.;.;;:■' /;X x, #«♦£*■>>:;: b 

ner till FVt. Slutresultatet, när alla modifi- 

■X'X'x x '■„,,* xv, ^.,-x / 'x' . x-x- - x- \-_ - ■ ■ i**j. ir s^v, ■ -x', -X j X . ■ l .-.v, r "vS*?' *»>.' "',*.»' ^'-x^.-x^x-^; .■ + ■ 

s ■ ■ \ ■ ■ ■ ■ ■ i Vl ■ ■ t . • ; rfJvx/SA&x&ss ','X'»,' x-x- -i-x-' ;■,■ X ' 

x "' : 'x.. ■,: : ,x..''x ;XW;;;;::.W':«*;:;; .//: x y : , ^ t . ; .j:v:;>;w; w^y^»^ - v . : ' ; ; ;'-\ , ; : . . .'. .'.■.'■ ; 

kationer har räknats med, är rollpelio- 

x'X XVxVX^XXv.' ■'-_ i L ,X'Xy}^Vx. J,', 1 x . xX- ■x,'. . j x-, Ä,,, j X^"'.*^,'X->X , XX*>>X*x*X , f "x'X'. x 1 ,-, x"IX'Xri X* 

■xv':xx . . ■ x ' ' *^ "X x 'X-xx xxx. ;-x- 

. XvX;:x"X;-- -x-: . . _.■■■.■ : .:.v:^':<- : : ... ;-;■;;■■;;■"-■ . ■ :y; ; :>x- v t CQKg>" 

nen s Oh|ns att Lyckas ( firkfllal |fi|n - 
efter Cl,). ;X X;X 

.x:-"x : ■: :■ ■ ;■■:■: ;■ . :■..■ 
x- . :- ■: -,: ■'.::' : . 

"xx : .:' : x : : : x"x : x:'x 

:':■:;'::: V:\ 

\ \ '■ : x' '" L : . x- ; : : ';. : 
.i^x, ;*x' 

:■:;■; .■, .Xv x; x :■- ::■' n 

■ ■ . .- : - .' : 

* H <v"-x ; ■. ■' : . .■: ■ . XXxX. ^XvX .:.■ . ■x - .- ■ ■ .x". ■ X,'" . 

.:<y,: ;x- ■ x x. x: : . x-bV .,-*rr ' X x^>x>x 

-*■ ' xx ; ; ; x ; : x : 
:X',s" ,." x: 

■ ■ ... ■:■ ■■ ■"XX :;■ 

: . 
■ : .:■ ■;-. ■ , ■■ 

■ ■ . : r ..: ■ ■ - : ■ 

■ x:-'X'. v.; x >: ' .:: x : x. xx ■■■■ v;- . ■ '■■ 

x. ;;■.:,;. :: 

: ' " ' x: ■x:^ .".-.' L L - x" 

. x x.x: 

■ ..■x.x 


;■;;;-.■ x x*xx ... , : . ■ ■ L - ■ ■ 

Xv;<*x :■ x- , ■v-:. ;■ ■ 

xx xx x ;.. 

■■■■-—— -■■ . . ■-■ 

XsXXXv" ■ -.XX 

. . VXOx .x.*XV "x x^^^x^xOx" . 

■ ■■ x-x :■:■:■:■::■: 

AVfjy tf ,*» /* *-■ x 

-,.: ::.: x: 

■ ■ -vXX- -■: :xvxviv 
:■:■; :x:x: 

.;■:■ <;: ,;:;.; .- <-:- : x-'x; h . .■>■-:;.... * ÄÖvS : : K S??** 

1 er det du beHöver veta . : ■ x ; : färdigheter, t. ex. Tala och Läsa/Skriva ::x.:x 

;oX'X 
. ■ 
::-.■ >;> XvXvXX 

X"'X . . -'X ■v. -^.^ :-x-: ■: ■ x-.-.-x-.-.--' X ■x : ■ 

X x .'XXX X 

X 

... ■ ■ ... . 

■ . 

-:. ^ ■ ■ 

x ■ ■ 
■ ■ X , . ■ x/ .■.' 

' ■ ' . ' 

'X-:-.-"-M x .-- x :■:■ ' 

■-■: :■ ; 

;'xv ■ x. 
■■vx x:-Xvxx I X . . . 

X-x-XX-X. 

xx- x :■'-:. 

■ ■ WW» XX ; '■X-. ■ ■ x :■>!■ .- -.■ ...... ^ BESKRIVNINGAR <y,y^ v -. : -X'X XX'' ..-■x ■ 


. .X'X"Xv ■.--->- .-X-. ■»" ' ■ " : : Beskrivningen av varje färdighet är upp- WWOj «-. ^'* « I X .L 

X''X' ■x'>- :■ 

i S' -".-.^ 


■ : . v-,--; ..- . -."--. -.". : ■ ... : 9E9B ■ : 

■XvXX""x' ■ -.-x x". .V X-X"" WS&åM^im disetens namn. 

tt^YA :>+ys* * ',, x xox x.x. V— ^ xXj 

|jj|^J|ä|äffliÄp är uppdelade i tva 

' vi^lv:^! vi ; '■! ,: " : i';v' : " v" : ' ; iv.' : > viv ; i-i< : 'v;-; :. - [ x ^x X ^\v : * : ^ : -x : - ■■ ' 1+: " 

ÄS^|8KlB8ift|äf ärdigMter och 

Ka farÄgheter. Har anges också 

;^x<cj >vX*>^x^x>i+.vX*x.,-X L , vXv v '■ , 't' , m l-v .■/ ■'■,■.*' .x J ... 

llMIÄrdigheten tillhir kaligori B. 

xSivx.^xv-". \.x:v-v:vx-v-v 7^- ■':-'-: '■■:;-;:;:;x"x : v x":x.!x : ■^::^ ' -x/Xv-x !■■£■■: )-;' v :-' : x^v!v : .iv-;:"S^ ; :x-:"v]v.' : -: T """^ 

li^iiliBilSJjlMpil för sekundära fär- 

'/'^Vv/v!^''^/^^!' ■ * X*', ,*'*'*, X*^>**»^Xs* T r t , .■. , .v X- - . .< i :;Mv*v. X" ,v - '"",^|^? ■**<** X-^x^xVV ■. , Vx v 'Vx X ' ■ 

digheter, vilka yrken som kan välja fär- 

Highe||n söm yliesfärdighet.iltd vissa . ■.x ■ x x.-. .-..■ X .' 

■■... ■:■..■■ ■ 


x ;■„■:■:■:«: : spraK står mom parentes en sirtra som 
anger hur många färdigheter ur denna 
" grupp " som rollpersonen kan vä\\m 

grundegenskap färdigheten är baserad på. 
BESKRivMiNGiHär ges en beskrivning 

; . ;:! . ■ : : . ; ■ ' x, X ' X- x . ■ ■ ■ ; n n ' T . ► ' . . h , , .-, . . ■ i" .■ ■ x'"'" .■■■■.,: x .■ ' 

av hur färdigheten fungerar och hur man 

■ r ■ . ■ " 

använder den i olika situationer, samt de 
modifikationer som ges i vissa lägen. ;■ x : vXvX>x^x. vx xxxx: 
x >:■: x:-x-x. . . 

x"x x ■ x - x x'. T x .'. T . ■ x-.-^xx -Tx-f^Vl^^x-. 

■ : .x-,'XvxX ■;xxxx-:xx 

■ xx: -,— xx ■■ x ■■'^vKä-K';*:-.:^-:-: 

•.' ff ~t'< "x-. T 'x n x'^ ">■ ■ x ."."x-x .-^x-. , - T x r x _ x T ^ Ä 

.X XXtoX -X ,'X XvtttX XXv' X 

■ ■ ::. :x:: ... ■ . -xx ;. -x .. 

XXX x XX X'.XX-X>X xxx x. 

■ ..x-x-x/ ÄSx .x :■,:■ 

'xx^.-.-x-xx' ■ x"x-.'^x-. ■ x .-.'< .-.'x"xx-. T x r x- "xx . V T x r x^ + » X 

■■ ■: ■ x- " ■ x .■ ■.-■ ■: : ■ 

- x- — X< X .-XvX^-XX — XvXX XX . 

:. x;.:.x. : :: .■:::,■ . ,.:-.: ■xx::,.. x-.xx- 'k-^*-+-*mT, \^" ■XXX — X 

;:w" 

- 

"Xx, . 

x^;x.\x . 

■..■ ■ ■ , ■ 

. X X- .'■.-., 


x i ; xx :■;■:-: x: 

— :■■ .-■ .".'.■ .x' ■ '.■ ■■ -.-x-.-^x" - b"x T . V^l'J*^ ■■;■■; 

x. x fx'.*|-x V rl^xi >x:>x^,'-; 

■ - ■ , .-.■ ;,■ ■ ■ ■■■.-■ 

■■ x; 
■x-x>x 

X. x-x 

■ ■ .---. 

- - ■ ■.-. — X -V X'X- :vx*^,- -:-x ■X X' 

:: .:x,x W-Ä' „■>:■; *i" . E *"- 


— .XVx ■ x"x- x .'x-x 1 X X x.-XX 

x-x ■ .. ■ 
: ■ .-xx 

x ■ : ■, ■ ■ ; .-x- .-»-x n . -X x xX ■: ■ , : 


. x x-: 

... . , 

XX ■— X — xx- xx ;■'.:: ■,— . _' x' .-.'.' x~. _' i X-X-X:- 

: x-x-x 

■-.-.■— x : . 
: "x. :■ x ■x-^x-f-xVx' ■■.,. w ■ — 

-,. ■:■■■■ ::;:■> x 

■xx;: —xxl'; — x :■::■: ■ . ■■. wA\w XX-X-'X 
. 


■ ■x-X :- - . x . x : XX Xv 

xxx' \ ,. 


xx-. — XX . X;XX ' i 

: :.xx ■x-; xx ;■ . ■ ■ -X xxx... 
■-X X X.xX X ,., x- : ; . X X. 

X . . ■:>o: *^,*x 
■ : - ■ x' .— XXX . ■X — — x : x : ' ■ x— j;-; 

x-, H xV,% 

■ x x". . 

X X— X— Tx^X- 

X X. ' / ■ ■ x ■ . 

■xx- ■;.■ l-IX-x." 

■ ; XwX'XX vj X^Äy>Ä>: ^ 

xx :>j|S^Cv -x-x^xV*- ■x-frt- x-, 1 r (V*'.Vr,'.-. 

xx..::-»XCt>^ 

-x-x— xxx ®= ■ x :■ x: : :'" — st x ■ .V ." .-x T ^x-x-^x n : XX;X .—X'.X-. 

■ :.: : : 

■■ .■: x- .■:-: 

"■ ' "v ■-; —xx x-x-x /rtVfft - ! ■■■■>■:.■, 'xx-; . ■ ■ . ■ -XXX>x '■:■: x : X"X 

x-x-xVx-f^.^ ■XX' . x x xVx^x-xx 

■ ■ . ■ . -.■ . ----- t - t -* t . -*-►-. 

-x— xx;* 

■ ■ -■ -x-x- x ■;::; 

■ .. x -XXX ■-——- -.- -.—-.■ -,-s 

I.-.::: :: . 
:xx£X-— x 

■■■■x---;,v- 
'■■:■:■;; : . 

.-...■ 

■■.-::■.■ 

x J x'. J -'x"x \'x"x\ 

.xX . 

. . : 

; 'x.x'x'x 

x".^x-."^x X— 

— :■— : ■ 

■-x-:: 

gg 

. . x— 

xxx XX - 'rxV"*rt T . ■XX X x - .-.' x-.x n r .-.-. -x-x - ..' - .x- x-x.:- x- i x^,^ -I'JX*X -:: : :x- ■ ..—■■. . 
x x. ; 


:■'.■—, — xX «' :<*: . 


Xv-: IGH 
— :^ ^Vf .(Vf ■ \- ■ — x-x: —x 

... ;: X" '. ■, XX . . ;■;.■■;; ■■X . . x, x: xxxx 

.: 3 x:'x-:-x 

xx.-xx: VAnLIGf B-FV ffllka 
:■:■:■:■:■: ■■:x -x- ::, x.x: x : 

x :: x, , : :■;■; 

x^S&x 

■ ■ ■ . . — X ■-x -..-.-xx-x". ■ v. ivr.". >'XX^ ■x 

■ ■ X X. 

: X; .. . X —X X 

■x-x- ■ : 
:-x—xi x-; x— ;■;■»:« v: 

■ -x". ■ x - x'. T ^^x T .'. T 

■x ■— :■: 
x-XvvX- 

x — : x— x xx ^.xoxy> x-: x N-»*l-x **^^*-. ■ Vi' '. iVXv ii'* "■■.■ .''l - [-!'"xl + . t + . i X*-> L - ■■-. Xv>., + x".v : 

XxX — " x". -.'.-.■.-.- X X 

x ■ x : : -x 

x . .".- .■ : 
■ ■ ■-■. -■ . ■ ■ : ■ . ; ■ ■.^-x - .-.-^ 


x-x-. 

■ ; ■ 

■ 

. .■ . -' ■.■-.- 

■ 
x : x xx x-' "■ 

: ■;.;; :■:::,.. . 

■■ -xvX-x-— :x- 

.■ v:'--.--: 

x — X-" ' — :■;■: : x ■ — xxx 

x' -x- .". ■ x .■ .". ■ x x' .-x .' 

..X xX-X-XX ■ ;x' ' ■ 

■ 

L -".x x'.x X-X X" x ., ■ X.x-- 
..". . X jet finns Till iiliiliBI 

■ -x ■ :■■: L.. x : ■ ■ : ....... - — - 

■■■■■■. . ■ : .'x ■ -■ ■■ ■■ x 

färdigheter som! 
olika. 
öner av 
s litl -. x— —■-: '—■■-;■;,; ■■;■: '-x-x- x.— X-— . 

V "./Vx 'X-x. 
x-xXv.-: — : -X-X X X : x x-x xxx- - ■ : X ■ ;X — vX'. .■-.. .-- ' ■ ■ X. 


X- ■ : :x:"'x ■ x". x' .-.x 1 "v ■ ". X ■ v — "-- ,.' ,-' X-X— X. 

x: ■, vx, x-x-.xxxx —x: . 

Ox ..X .'. 1 ,,0(^.VAy»lW(^ 

. .. , . X'X— ;X;;X v: XX-: . x : ■ X . 

— ; x—x;vX : xx ; xx: 

X—X X — 

: M : ■■ x-X ■■■■ ■ ' : 

-^x^x- 

XvX-— Xv XI XX 'XX j :-xx— X" x-xx .xX-XX- ■-- x-x- : VANLIGA FÄRDIGHETER 

■ ■ x ■ ■ ■ x ■.■ ■ .. ■ ■ ■ .;:■;■■ ■■■ ..: ■ : ■ .. ■ x. ■ ■ ■ ■ ■ x — ■ v xX x- — x x x :■ x t x.v. x- r ' " -;-x'\- ■ ■ ' ■ " x- ■: ■ x ■ r x x— x" ■ ag : ■ .-.x x'.-. . (PAR DIGHETER 
KATEGORI A) x — X —'x-x*?: v—. ■XX"'. ■ XX XX X. x"^x^^'x X 

;;:■- 

: xx xX. .-■-"■; ■ '■- ■ xxxo i>.-. -x.-:> ■ : XX . ' 1 

.V : x. : 

: x : x :-■— ; — x: : : x--: ■■ ■ X* 

:■:■: — x 


[X-x; Vanliga färdigheter hår ett FV mellan i 

och 20 (h^l^^cfe^MÄc^lJil^liJi jM|i 

§llt viSv.Nät"iilåffliaviiiiliBB 

■ jss ■ ■ 

. i: ; ■ -x x ^..x: 

skall man slå färdighetsÉageimed 1T20 
nian har vid de olkä B- 

....x'., .-— — X-...X- .XX,'. 

:*7,\: x . . \ i :: ; : : :: :::;^:v;::::;.;::::-: -:;;' H x>X^X 

f ärlighets väfiiiä. För de färdililtel dal ■ ■.-;■■: 

' J Xv' ■x-x-x — ^ ■xx;- — ,■- '—X XX X— — x-.x ■XX - ■.,... 

.— ■ x . ."x L ".'.■ . 

■ " -"x" ■ ■ X 

x r .-. _ - ■ ■ 

xX ! :■:■ :■- vXvX .■ .■ . . ■ x- .". ■. : x — x ■ ■ — ,. x-x: XX Xx -, SVft^Yl ■"■: ■— bo . 1 n g a k un 5 ka per a Ils 

(FV O) :--xxx- -x- ; x, x-x— ;, 

-.vi XX X-.-x : 
. ■ ' ■ ■XX'-: ,. : x '-x : XX'"X —:— xx v ^ 

x.'xX X 

■ X-X", ■X- x >;-x 

xx : .■: . .:: xx - ■ ■ x ■ ".'■ .-. h "x . ■ ' 

yy.yyA, 

Xv>X-X- XX .Xv- -■ ■ X--X-.X.X 
■ X ■ X XX- -XX X— XX. 

;,:,;.;.:■,-;■:::;:,:-::,, ■:--.■;,; Bl . Obetydliga kunska ner 

W* - ■ ' ' * *t, 'l ' 1 "x J ' ^S* " ""l* — — ^ X 1 ! i *x L '^ ^C^ *' '\ , " i x'* 1 i ' ' X L "'" ' X + " V.*'.'"! '." ['r' ' "i 1*1*1 "l .■""—' V' /+'r,' ,'.' V.'.' r"- V T "x ' ^," ■ * 

-vi.>xvx ■x:': i : ; x :: " : x'*x;v ■:-:■:- :■:-:' r xx : . . ■ 

(FV 1-4) ■ x' : 'x-¥ 

x-xX— ::.■:::: 

x,x:x X-XX- X .— 

^xvX^x v -■■ ■:. -■ X ■x-x 
x : 

x-x-.Vx 

— : 

xx .xx; Rollpersonen känner endast till det allra 

; x 'C„:xx"- 'x. : . :.t^-.,..x::x-x-x-. ' 

toM<r —.xx——'-;.:" :'«:< x-x -xxx—x- ■;■;-. x, ■■:;■/■„ ■._ * ,>x<--.'x: ^v^; 

x-x'— —x-x: ■■ . ■ ■ ■ :■:-.. xx xxx-xxvxixx ;:■;■■ ■.xx-, ■ :—. x— -x-x-x .-. .-.■ '.-.■ 

... . x- wxvjXy- B:2 :- : : ■■ :■: ■ x. 

X 

-X— xXXv-X . 

.—.■*-■-■. r - r 
:v'-;^ :■;■ x v— x—v— ;x: , ■ ■ ■ . 

_ . T "x"." ^.". T "."h T " n ". T ^*".'. T x' 

-XXXX XXX. XX ; 'x : - -xx - " X' x x.: > 

T 'x-x^^*-. T ^*-. T . T ■ ■ .■.■.x n 

... x. X- 

■ ■"" . ■:—: —x.x- :: ■ : x-x "'' ■ "■":.:' :V- : ; : x-':: ■ ■■ : :'.-x. . 

(FV 5-10) aper 

x— x X— »tf*x^— x— xxc: : ; x. xx x xx- : .v**~+ ~*< x /,: ^::x?^: '.'.X .... — 'X<«XxX: .x . T .^ _ *-*^+^ 
.: ;x- — .. ■ ■■■' . .: 
... ri[[ . . ., ■— .. xx ..■ X 

x-X*'^X- 

xxv>: x— : x ■ S : . .X ?x,x> : ■....■■—■. x —; 


x ■ :*x- ■ ■ . XX x .-■■ X slår man lägre än eller lika med sitt FV 

— ■■xx ■ .(" /Xv . . ■ x.'X., x. -xx :x:x*— Xvx-xxx: xxx 

.■*** '-Xv-vX'- . 

.:.. : ■:.-'' ■'. . . ' ■ ■■ . -'.. .... ■ ■ : ■ .:■.... ■. : 

har man som regel lyckats. 

■ ■ ' - J , v*' - » »' ' ' ^ ' ' : ' ' ' x . ■ ■ ■ ■ ' ;■'■ ' -,; : ; : 

Qfta modifieras F W dock uppåt eller 

■- ■ ■ x X'.'— ■—:■ : '-■ ■ ■ ■■-■ . ■ : . . " " : ■ ■ 

nedåt; resultatet kallas "Chans att XV — — X 
xx: x ..xx -xx ■-" 

■ ■ .■ .■ . .■■.■■■■ . ■ ■ ■ ■ ■. - . ■ -— .-. —.■.-■ y. . . ■ ■ ■ — — ■ -f - — ■ -.-• — 

Fyckas % (förkortas CL) . 

■-:... ' : . .;. : o--x 

x ■ x .. ::-■ ■■■■ : .. - x. ■ ■■ :;■: x- x 
■ ■ ■ h ' \ v ' : :- J XyX— X— , . XX' x- x"v—: x: 

,x J , . '*". . xx ..V.. 

vyyy*. , x<^f:« ■xx: i- ■ x: . .■.■.■..■ x ■— : . x 'X. ■ . . . ... 


- 


... 


X- XXX—x x; :: x.x*;. . 

■-X- 

x- : .x x ■ i 
,!: x— xx- 

. . ■ ■ X. .X .'.' 

, \ X" .. . XX'' 

. 
■ : xx' . . . -.XXX . X — ■;■ x ,x ■ ■ . . "»-,- "r — ■.x _ x _ _ . ' B-FÄRDIGHETER 
(FÄRDIGHETER 

■ ■ - -■ : .._x- x.. x- ■ -:x d .x ■ . x . ■■ 

KATEGORI B) ..-■.■ ■ . 'Xv 'XX"-X"- X — - „■:■ 

■x-xx: ■ 

"XXX 


I x ■■■;-;: ■-..; 


f '-■ ■ ■ ■ :■— -i . ■ bpb — .-. : ■ ■— ■ —xx ,-.x-..x-. 


:-■: x ■ - . ■ ■:■■ : X' :— -xx ■ ■ ; . ■ x ■■ 


Hos färdigheter kategori B omvandlar man 

x ■ l ■ ; x : t X t ^ ; x ■ x ; '- ; " \ \ . , 

ibland det vanliga FVt till ett B0ärdigbets~ 

■ - ■ ". » ■ x" ' -x x ■ ■'■■.'' x '■' X . ■■"" ' ' X x ■'" X . '" 

■ : ■ ■ .■ . ■ ■ . o * v, . : 

värde pä en skala frän o till 5, ;d|r "o" 

betecknar WMäM^å^A^^mS^^, 

xxx: V*r- ' " L ' L, f ;■ ■ 

betecknar att man är en fullird mästare. 

-x-.-.-.v ■:* -x . . . — .x -x--..:, .X 

■XX"—: ■ : xx'"v*Xv«/i''"—"-v. : ; X ' ' ' -..v'"',' ' 

■xi-S'--':,:':!!- ■ -i vi*"'' v:*x/*':; : '' : *. *' T '' :: ; Ci"; : ^ x^-B", 

där slumpen spelar liten eller ingen rlll 

-^ WxX " *--—■::- xx:—X'^ x— .:■;■:-'■ x x: 

. . ■ —."'■.— ■X,'X---X- X—X; 4 . . 

och tärnings slag är ö^erf 1 ödiga; det g|H|i" 
saker jom man antingen kan eller inte. Ett . . x x x^^. L x"^x ^^^^V^*. X 

. .x:x-. ; -' : :::;:-x'-.x. 
->m— : Xxtx-x-^^^x-x 
xWÄ, 


■ 


: ■ .■■:■: ■ : ■ .x-. 
....... 

— .■;■> xx: :— ■xx- ■ : ■x.x ., 
■ ■ 
Xx.:. ■ ::■: ■ x ■ : XX "■ v ■ -X-: 

.xx x— xx. ...xx x:—x x-xX'Xx^-X'— :xx<x 

'•''tt'&& : ''' ^/vlvh: 1 ,'':^-/:,'- 

.. —.xx ' x. .. x.' : " x : x .■ x. ■ . ' ': 

. x x.x— ■ : - :■ ■- ■ xx- ■ x ■;:. -xx 

X— XX X-X Xv . XXXXX. .... XvX-X 

■..■.■. .x-x - . .■ ."..■ ....x.l ... .-.x _ ^x .-..x-x" f Kil 

t oäwwctflWffJSx 1 ;:^i„ .. ... 

..:;;.:. .,;■ :::..;. . ., .. j :■ ' x x . , .: , . . ■ ] 

■: .x : :' : :^v.. .-x' ■ —-.:; x x' '■ ■ ::.,:, . ■ . x . * 

x. xx,.. x-x 

W^^^g^ : X X X—vX-v . vX—/-'.''". ■ : -'lv''i.. : vM 

x-".. ■ .':'Xx X.. xv:. ■'■..'. ' ... ■ ■ : ':':—\':-: : . x-: : x:V : . äittempefta£;f aiiiiÉheten Tala Språk; 

" : x--::^-:-";: : x:::?x:x"':.^ . x,xx.x X~ x : Vx--- 

—— —, x Xv^x; -x % XwX^x ,w +T >x\*X'X:: <+ x :X'—>x— .> ; x /->xc;xx£xx-x xx x-xr- r — ixxxx ^- -x: l ;.:— — x-v'-: x 

antihgeti kan man göra sig förstådd eller 

.:■ ■— x:.vx-v : ::■ ■ x : x—x-' — —x ::■-:: ■-:■:■ . :■:: .■:::■: x ■:■:■-: xx—,xx xx,.xxx-- : xxxxx: x: .:: x: x- -x- ■:: :::■-,;: : 
■ ■"■x — x-x. . : Xv:*x"x* ;xvx—x*xx -xx»v-x x. x— x : x _ x-: -■ -x.- ■ .. 

■^.v^^. 1 .;;.-^'.' •..-•.■•-.*. väsJ/i it"*'' _ x'*'*X '■'■— \V" /'iVM^Av/A ,W^flHW>iV>rty^ *,*'-' *x^- <* - 

tiiiällin dl slu^ 

. t . -: : :/ t w^«' , ;;: : ■.■■■: : :;X : :vXv : :x- ■ . : .'. l . x ■ *'>x*:v' -x'*' -::xxx 

rollpersonen lyckas eller misslyckas så 
äliander man färdighets värdet på samma 

sätt som for katégoliBi Sådana tillfällen 

; t . . -xx ■ .;:,- _ ■ 

kal Ii B^. vara när rollperioiln är sinnes- 

Xv-x x>— -x-XvXv xxxx: .. J*. 

.„^I^P^Sg|$|$-,|gl]plteog eller ett slag 1 
p^lPlp^^^^^^pKsn skall använda 
färdigheten under stress eller press; eller 
när rollpersonen lider av minnesdefekter, 

~~ t iy. 

t. ex. vid hög ålder e^ller sjukdom. 

som iSéj^^t^^^^^^^Ji. DET ÄR 

liliiiiftii MiiiMliiN vänd a; 1 1 

DEM som färdigjhef#ärdet omvandlas till 
Qmméätdig^syMM (B-FV) enligt tabel- 

X-XXv x-:,-x x..— ^x*x— ■ X- -X— X — X C J x-XXXXX . \ f ■■.xv^-- t ,X 1 ■ ■ 

{'Wiv X' xX.— — :: ^^ . .:.: X-i^Äv*-!*,*: ■;■:■. , x W vKwi* -v 

:v>y r x—.-. ■ —X'"x-: . 

len intii 

— x-.xx-X' x -xxx' x: 

.,:■■ J XwX*:*— . l x 

MSliian angeillt Bmarpignetsvarae sa 

lil^eÉmaillilålfi^^^^^ 

x -xy— . ■::/;; . . .' . v < x ..,-,. .%-, .■. It * xx-x :-.j .:a: ^?v- ' — x-..— :-.x ^ ■ -x— x:— : xx—x:-.. :-:■-: ■; .. ::;:■'■" 

-■-*■"- .-/,v.'A'/."" h -, -. v- , -*v* v. . t vvvv '* w^v-vv^va 1 - :■'.:: x x ,:xxxx:x x x :x x x: ,. , xXx L 

xx : Ixxvxx''-::-:— . . .-.. ^■-x'.- /-x^. xox- x- : , - ■-■x- : x— ^x : -i-- : ^X.x.x. ■■ 

äfftnan har "FV B4" i en färdighet mot^ 

sÄr al åilgi att mii har ett " vanligt" F V 

■ : - x— -v ^" ;:■:: "■ ■■■X ■:■;■ -■ : : ^^^ 

Vid somliga B-färdigheter anges exakt Rollpersonen har fortfarande stora kun- 

"XX-:"X' ^J-jV^ggH^X "XX. ;— x— x-..-:x :■■■>■'. ;; v 

skaf sluekof och n^^^^^^&^ff^rSp^ 

■■■■■■■ .xX H, ",.;i - vXx-- 

kunna få fram detaljer. Han har dock 

XX'- -. : .v.v,X : -"' - +> v-* "Jy>- - v XX 


:>x*: :-. ■-.;: : "■:„. — .-■■■-..-.■■ 

:■:: — :::. : 

;x-xx 
xx:— x ■ x-xx ; :.xx- :■: ■ — x— x "'**ff**i ■xx :-x jy. — ;x: 

x _ x _ .. - .' .., 

■■::■■.■ : 'j : ■ X XXX X 

■■..■—:;-■■; 
(•v"vä x: . . 

■ ■■■;;■ ■■xx xX .. x ■■■: — ■- B 3 . C o d a kunskaper 

(FW 11-15) 

x*x>:— x y ' x— ■x-.x-' '■ ' ' J ' xxx.-.x.-x x. ..vXxX< 

_ L T ■ ■ ■ ■ ■ jjy) 1 " '— ^ ^'^ T ^'t , " * "x"i"i ."t -'-.-*- t • . . T _ . ^.#^ 

jLollpersonen är välorien||rä| örn de sto- 

'v.?-X "^-'"—.^"X^' * H "*--.■";:%■■-"■ 'vi'1'X .x^x-x X-X 

ra dragen men kommer inte upp till öveP 

-x ' '■'■: x ■ ■ 'i:,.:'-". ■ " ' : x' : .. -: ' : :— " x-X : x" -■■:'. . '.■■'■■■■: : ' ■ ■■ . : -.. ■ : '■ : : ■. ■' " ■ ■ ' ' '■ " : ■ 

kur snivån . Mindre välländä detalj er och x-xx' : x xx xx - :■ : 

.xx xx : . .x .'x ..X :.: ,::: ,:;:■:■;:; -; .-.■.■■x—' —xx-: -— xx 
;;x.^x- ... ■— :-—:— ;■; — ;:: !WK'//» -x x-x —x-x*: r .^*-.-. _ .x Xx xXxx:— x - 

■ ■:-:■:■ -x-- ■;:■:- ■;■:;■: 
:■'■ . - : xxxx.-x -: 
^Y.<oxi&>Ysyyy~*A ■x..x 
.<*i' m yyss: 

. • — x x -:-x ■x---; :-- r .. xx' : : .,. xx—x-- x-xx- 

XX x---- ■.. ■■ : ■"■ x — - X-Xv. 

r -— , _ T . ' 

■--: J:x - 
■*-.■ ?■£ .■. . l * t ^* *'.■ . ■... 

speciella xx:-— x 

»>X'X— . 

åderi är fortfarande ■ : :■■ :'x 
x-x- 

■ : ■ x 

. . . ■— x: :. ■ x .: — x :x ■ x-x ffrt T V.' . " ■ 

. . ■ 

■ :::—■: -. : x:'x- ■' ;::■, -:- ■■■ ■: : ■ ■ xx--" :: :.:- B4 ■■ ■■ ,.x": ■ x--x 

■— ..x— x >— :*x< 

x- ■::■:::■:■:-:■ i ■ ■■■ ■■ . - ■■:..■ 
. . x . . . : . x 

.:. : x ■■ ',:: "■ ' ' ':':'. :: xx x 
'.XX WÄtt x*-: xX . ■ X . .■ ■ .■ 

cxxx.x: :■— xv: — — : : : vxi." : - x:x. . ;; -. ■ -. ■ ■ : : . : .. -x.. : .-..' ■ ■ . 

xX-X-.XX.X— - 

■rf T . x-x T . T .x _ x .*-rt T . - ■:-:■■ xv:x Mycket goda ku 

i ( p iiililåÉil X. x. xX xX: 

-^..x . X . . 

: — : -x x-X" X 

; : ■ >: :|>x 
■. x _ x _ .'x- x"x ■ xx-x: xx-; Har mari iprjnått denna ni va kan man bli 

V . ' .''x;x => " : x : " V - : - :: x : : :■:: . - :■ . ■■■-x x'-- ■■■xi-V.x;""'-. ' : x I -.i. ';■" "i- " , \+ : x''--' ■' ' .. : . 

fullärd och ehdast detäljel som tros vara 

::■".■■ ' x .'xx:— x., x ■. ■ ■ ..:■■ x..!'" : -. "''/■■. . ■''..■ :: !!"'. : '! : ' '.'■ ' : : '"-- ■ ■ "'■'■'■■- l -' ' ■ '.'■:' : ' ':' 

glömda för öm världen ligier utanför kun- • 

.waw x -xv x x:.VxV : tm -A* •(?•*'[ ■ . ■ ■ 1* - x-x . :x*X'XXX*;-.— xv-x 

skapsömrådet. Det söm ånns kvar att lära I x-xx 

X X :■-:■■ ■:-.:■■ ": 
■ : -.v— — - X 

:: ■.':■.: ■:■ : 

■xxvj-^xx-x-: 
■.xxx^x ^*sVi x 

x::«:,xw 

x-x: x,' ■ : ^.. ^^.x* gtWHH E 

: x xx— xx 
"'■'■.-■■■—"'- . . 

:-:■: ::———: 

: : "xx x 
finns inte att tillgå utan omfattande forsk- ■::::■ x :::,■:: - 

'X'- X"X 1 

xx :'.', 

■ ::'X 

+ — —X. 
XX - 

■ ... 


o ning. ■■ ■ 


x-X:x— x 

X XX x-x :* :>xx-::: . x ■ 'väft ■ . . .: ,x—x— x- 
. :x—xX xXXXXv:: 

. . ,: x...... . . . . .. 

—.v— X-.X. ' X. 

:— X-- x—x^vx- - 

: x-; : :jg^ 

x .■ :.■: x . :V :::. ::-::— x. 
■ ■-:■- xx-:-" 

-:■-: x':'-- ■ 

.■x-.. T x _ x _ .^x - .. ■ 

:-x— xxxx :..::— ■Xv- ■ :-:■.- : ; : 
: x: .'X-: 
■■-:-.. -x 

■X" . x: ■ '" x ;: : . B5. Expert 

■ x- .... ■ '■ - '-,:'::' :..'-x xx x-.' x-: 

■::. : x— x 
. . _ .x. . .. xx. 

. . ■: : ■x x ■ ■ 

!**x?x . 
xxx-x: : 

xXx-XxXXiY ' ::■■ $ m ■-.:■"-. X>-X^x 20 + ) . : :. :■ x 

xx- ::-■ ■ . : — x: 

x ■ ■ xx-::: i 

x :■-.■ :■:■ ::.. . X ■ ?7 

x ■ (FV 


■■X X X '■' ■ ' ■■■■: 


x ::/.■■■ ■xx vx-,:—::— :::.■.:. .: 
xx-:— x-x . 

x::xx- .-:--:■ toxv-x* iröix;* — X*-x^*. ■: :,;. : — . 
..' ' '■ X ".... : .. x 
.-XX-.x: ■ 

-X 

- . ■ . XX 


Rollpersonen är helt fullärd oih kan utan 

.-■A ■ 

x:.x ■::. x . : x;. ■ x -■ ; X- ;:.,x x- x :xx.:x : :: : X" : x--" .:■ x .;■ x .;...: x ■■ ... ' .. . 

vidare svara på alla frågor som rör ämnet. 

Xv/.".'——:-"" . *:- :: , ' .-V»-/ xxx- xx:—-: 

■■■ X X- xv . X. 

X - ■ ■:■: ,::: xxx :— :■■ : ■ ■ :■>;■ .< -;x;:;:;:;:„xxvx:xx 
xX x. x::xxx 
x 'X-:^ xxx x*x— :x-x ::;::- ::■ x 
x-xx: ''.»JÄQ ■-:x— ■.■ ■.-.-.■ ■ : X'-X x"x";?> 
■ —■: Xv— : 

x'.x,-. . , . 

.XX— X ■■x-.x 
: .■ . — : :: :^v::yx x—x» : xxx XX- XX" . X .XX— X' 

X-X:' x ■. ::■ x .:. 
x;.x::-Xv ::«*:■ 

' X '■' X - ,"x ;*. 

'. J .^x'x ' x*lx '. x'.V X . . 

x X"- ■ :x x ..' X .' ' . r *-^x _ ^x^ _ .*^ _ . x - » 1 — X ■:■:-: '-:■— /x^vx^v:— :x-"x : . — 

■x - . - . x _ *. .". x _ .".- ■ 

■ - :x— -xx—x xX. :. ■: --JK' -x : ■" :-■ x—x: ■ 

XXX x— : — ■ ■ _ x- ■ .. >?■> ■xx ■ .x - . .-.■■ .' ■ ■ ;■ .■- X X ■ x xx, ■ ".. . -■ .. 

■ ■ ... ■■,.:■ —xx " '■"■ 

. ■ : x , x : ■ 1 X ffii , KggJ ■... : .:. -x xx— ■ ■ 


x-x: - ' ■ x " : 
: ■' :.' ..:' ' : 

' ■ ' ■ .. 
xx,:.. ■ ■ : ..■' . 

::■ x: xx . . ■ .. 
; :x.vx^::x:;:--: ■ X-X-' xv: ■. -xx .- 

■ ''X.X : xxx Vrfx*| Vtf a v . 

x-"X' x ..: ■ X" ". X 

■ ::■ ,:■: 
■: xX. :::■"■: >X-/X;-- 

V.x ■ ■ . . : x ■ . ■ : ■:■ — ;vx-_ 
■ v. v 

.:.-: 

: — X ■ ■ .,:■: 

: " : : : '. : ■ .'.- .:' 

: — : -. m ■ . X :■"- :... :■■:-. .■ -.■: ■:■■ ■ ■ '--xx 


l«: . ■ '.xx 

: x— :■ : : - :: ■ ■ — : x : ■"■ :■ xv:-- ■■■■■■■ :■■ " x-x — : xx :— x— ::"-■ XX x x'. ■ 

. X ■ X.x .-■: X'—: : x-xoxx 
■ ' ' x ■ ■. :■: — ■ xx- 
xx 


■ _ 

■ ■ :x : 
xxx; 

..... 

: ■ ■.:■ ■--■. ■■: ■'--;■ ■ x :. X— X ■"■X " - : x xv :::-; — - 
.x.x: . . X x . x' X ■ — 
x:x;. 

-m^x.;:—;- 
.. :■ : ■■■.-■ 

. ■ . :::-: : ,;-■:: -x x ■:■ :■: : 

■..■ ■ ■ . x ..■.■ .x .■... . ■ . . .x' . 

■ ■■ ■■ ::—:■■ ;x xx — : — ■ ■ . . . . ■-::: v: x x, . 

— -; '■ "■:."'-: :,' | T .^x-x'.Vx _ .y "'.^ox>^ ■*yt t **n ■ ■':■:■ wkv^ ::: ■::-; v:«»ctox :,o/x*?. ; ::: ■: <::?y:-y ::,W^rt .:::.■■■■ .-::■■ .. ? 

::■;,:: .£!? .. : 

::: :: ■■::: : :■: ~:y ... 

. xV *S + -m.-*-* . ' fl'l x x iV^lVfl *" 

";.'■ ::: :: jy-y::^y-y : 

:. :■;-:; ■ ■■:::■: ::■■::. . ; 

..<■ '«, :■::.■:,■■ 

A Wx^yKwI 1 

. .■:-: :■:■:■>:■:«■:■: ' ■*"<* ijWwJ ::::■ ■:■■ '■■:■ : : - ■ ' '■'■' ' . : ' 
: :■:: ■:: .:■ ■:. 
JK?",,'*, yy. .: y "■ ::■ ■;■:■:*:■' 

"'KSSS. 
:■:*;-; :■:■: 

: ; ■■.>■■ 

:: : :*>''- r : :' ;■.■::■: :►: .»?;■' '■::.■ :■ " ■;■"- :■,■: .VxV-' :okc-:>; :-: ■yyy 
::■:::: ::x* 

■'■:■■' V';.-;' 


XL, ..X 


■'''■i ■■■::m8s?s$ : ;;; 

.":■:■:■>:■:,■:■ ■x--.o-'-v,v-:-:o;; : :*: :■: ysyysyy^ x-. : :" : :":': : v:" trfftvfrr* m ■yyy, ;::■: ■::'.:«;■:■:■:■: ■:-;: v. ::?:*&: myfnVril '>:■:■■ -:<->:-:*» :■:*. ,;\: -'■'- :■:■>, :::::■ : ;oäv>; ■ :. l ■■:■-::■:■: ■ :■>;■;■: : ::.'-:v:- ,»,■:■..►::■:■•,.: :::■ .-: v, ■>:>:< 


■-■ .-■:■ :■:■: ; : -; : :vX^ ::■ :. y\^y,y.- :-::-:■>>: 3S 

::o .■:■;:■:■ ■:,::■:• -ov.^KW;® 

■ :«:■: :■:■ ;-:':■:* i-^i-ivX^x^jk-jxk ... X b ". L A 1 1 : anuon cl a färdigheter ■:: ..:■ 

■ ■;:■;: . ;;" ;: ■:■ ; •yyyyy?\ ur kategori B 

- - - +■ v— ——*►.■■■■ ■—■'.'■'■■.■'.■ "*■■■ * L ." */,*' ■ + ■ ■ ' * 'l V '1' H ' l l i V *'i*OV\*i^ + **x" ' L+ C* *x»x '*JL' 

För färdigheter urk2it:&^M : W^M^0^^^ 
man oftast: inte slå mlftlÉl^tärmiiiiÉlill .■l-l-l-l - ■ ■ ■::: 


mii ; : i stället skall 1 gå :4tB^^^S^ÄllS 

vet vi:d:: varje .faMigheÄSBiÄiiSiiÄi^ 

^|ft|CTfehÄ|||^|||||i detta på samma || 

sätt som foki : iMpMÄSI^^PPil:-^W:;Ä ►:-^;::c; Oftast får misslyckande inga särskilda 

följder förutom att man inte lyckades. Jfjl 

vissa fall är det <Ä1|: helt livsfarligt att 

misslyckas, exempelvis när man förs|i|||iS 
parera |j|yxl|igg. Det står oftast angivet i 

fcrdi|||||p:. hur lång tid det måste'gä||lfi| 
llllän man får försöka anvär|!§ färdighe- 
IKliiilllllllli liilliiliil IfeiÄI ixi&: : ■ ■ ::■■:■ '^Ä<i-J ■ :■. ^^?^: : s« ::::\ :^/: :•■>* ■ "■■ ä ■.:,:. 

:::.-:.' :: " : 
:::■';:■ -y 

^ . ■' . ■ " '. ' ' ' \ 

. ■■■.'■ :: ":■■ 

: :: ::■:, ;:. 
ss,y.<',y.:<:> : j^ a*. 4-_'x'x . » L 


■:->:■: 
■>X'y- i^^^. : :":o>->o;t;:-:":'? : ; 


■X*. :■;;:■. : ■ : yyy ;■, ;. ■ ::■. : :. ■■■: ■. tt* .^L _ L-^*l _ . n 
är man AOTÄNDER en lärdishet ETT 

■:;■ »j; :o>^*.*^»x ■ -,. i ur kategori j M (och i iland även ur 

- 

kategori B) har man en viss chans 
jlaft lyckas med den, uttryckt 1 Ii yärde 
mellan t och 20» ■:■:::■. 
ATT S 
RDICHETSSLAC över 1 octtlifiiclefiiiller lika 

ÄNG ■■[::■ ::■;. : ■;;:■ : : ■ 
:■ ■::: ;. med CL 
. :■■:■■:: : :; :™:v;' ,:::■;::■: \<>': ; ; : ■ '£- x^ ■■ " :ö: : :< ►Ä- ■: ■ ::: ;<wä'.::-:<k ■ . 
■ ■■ ' :■: ,':'yyy/,y,yy-v :*:■:*; :■:* : 'x'Ox g görs i 
r.^ T *-rt T . iTzo/Dg^äHI -.X-X-..X 

■ : ■ : : . :■: 
-.-. ■ -.-.- - ■ -. ■ att slå så lågt: som möj ligt . ¥ärningsslij|l iXJfJjL . tji. x x"x~x 1 H. x x »"x x x vx~b x x x x"x x x xx »x »x »■■ O^ * Vk É^x x xVx^x Vi x \ x x x x*lx X XX /x X X XL L X X x'. X XX X X . X ■ X X X X x Vi x /x x x'* X X X . X . X . b XX b'. XXX X X L . X X b XX. X L L L L Vi 

öm ! rariigtesslaget ar över 1 \ 

;pnder eller l^lined CL, betyder detta att m ■ ■-.■:. ■:-■, ■xCVxW- »:c^ :'x\x. '.*■■' 


::-:,, ■>■; :oi;a:. 


For färdigheter ur kategori i|?|>eräknas 
:Ä|iiitllii f rån F Vt. Ditta ka n ihodiie - 
tas av lera olika faktorer, av villa de f fes- 
ta inns angivna vid var je färdighet. SL 

. .. . ■■*- / .;;■:>■;::■■..■:::,:::■■ 

:-y.-..-. . i'<&&*y ^Cf n * - : . : : :; ;-, : ; : ; : : .,.,■ ■ ■ 

:■:':;. :.: : 

:*■;:<>■ <:^: j : ■:.-►' ■ :: ■ ':";;■:. . : ::: .... S: 

x.Vx' . ^x"x^ . . fx' 

■ ■ :■ 

■ mgji. - 

' ':. : . :o::o>" ■:: :. 

.,:■.;■ 

■iVtf. 

— .■ — -v 

;: ; ".'"^.; :■:■:■"'■; . l a^ ^^'-'x". x^~ r.t 

: : ■■ " :■ ..: . ...::. 
::::; . yy :-: : T-j»i ■.::- ... : ::■■:■-:■: 

:. ■;:■. : ■ .::■ : . .■;■:■ ■;■■: 
-;:;:: + \-:*x'X.'h'::. .::;:: ■■■■■■ x.- '., 


.;■:■: .. ■ ■ ;:■:■;::'.':■ :■;■:: x t ". : ::■;■::■ ■'. 
;■ y. ;:■ ■■::■■:;. ■ ■ "-: ■,: :■■ : ■ :■ ■ ;-v.-:'- L ,:v, 
: :-:-:-:■: :.':■: 

■:■>:-;■ 1 ■■ .. ■. 
>v :■:■;■-: 

. -: ::■: : -. :-:;■: ■-■■ r*i&&& <x > -x',-.' i: "' 

-■-- 

: ,% OKvi 

... ' 

, m ■ ■::■. srliitionen 

lliiier i spelet, och därför måste SL vara 
1 llledd a ti imp ro visera en : ;iliÄÄlifci5Sl 
^frnan lagt till eller dragit ifrån alpmodifi- 
kationer har man fatt fram CL, och det JU 
gäller för den person som skall anvaljli 
färdigheten att slå lägre fj|; eller % , wiiw .. :ii . 
detta tal med 1T20 för att lyckas. Detta 

:■'; ^ ; X/i 

s f ÖÉitt faälSåfoetsém. W- \ ■■ -;■:-:: 
:: x.:: : WC,* 


20 = FUMMEL 

.(ÄMlliihétlilaget blir "20" har man 

PilÄlllI IIHMK 

■ ■ ■■.■■■■■'.■♦...■■■ -■■:;'': l^x/^^^x "■xo»»:^>x:- ,:■: £x*y "KW ^ t v>: ^ F >x^x^: ::■■:-:■-'::■■:: ■■"X- 

Vid de flesta färdigheter står -specifikt ■>.. 
vad detta innebär, annars ailil helt enkelt 
det värsta tänkiali misslyckande som SL 

■ ►— ■ . *'r'.— '— . L ' * "-'|\V*" J .". t ' Vx 1 ' " J '*^^'^ *x "' i '' J " + \* " x . 1 " ' ' L L " *» y ^ .'**" L * A*^x , + *-' 1 "' '*. x"*\V É *\*- , x"*^\ ^ 'J^VJV". y\*'' ^ ' ^* '*:** * 's*<< v/V'"'''' *'^*^x'**!"'*"" + ^ , x^'^Vx fc *" * *. V'*x* + * * '*"*' '\* xlx x''.' ' 

mer skall" riSh. slå ilen; eidistom dlilii IP|a||||i^|ieten:f ungerar så som marfil 

ädeilllllisillliiljpiyhi ngairna av färdig- 
mmmmmm regel vad som^hander ain ■ ■ :..;■:: 
.:. ■ ■■: 

;-' 


>:■: '■>;«■ fflli 
»KWK :■:■:-■: . x.. ; >::^^x%':- 

i .>,-,o.>,-: . '.:■ -■■;'■■:;::. 
:.;:.':*;: ■ ;^-::« 

x-^Vx-x-xVx : 

■ .■..■ _ X .X . 

. . . 1 ■■ : ■ ■ ■■,;. » ■ ■:■:■::■'■; ';■:■ ;:■: -lVx ;■"■ ■:::. 

■ : : .xx : :■; : a i ■ ■ :-.x.. y wXw^ 

agetir :■: ■ '...xO: :;v^:';< n ':;v-. : : : 
:■:' '. '.■ :';:': : ;:'' : ■ : . :o;:. :v.w:«*f ;v.:< ■ .- ; : -: ::;;:-:::-; :■ ;:; 

:■.■■;'■: : 

. :■:■;■: .\\ :■:■ 

r.\*^x xO* - *\*x* ■::v: 

. : ■ : ., ; : :;< o>k->k*:o. i: :: : :; |lag,:är : %0^eim PÄHMSBlliSp 1 ^^^ 
är det bara "vanligt mis!iyckande' , ) . IP 

^,.. .^::.^: -:v<<:v<:-::--. .v. ■:.:■:■: „..:,. ::;v:.. ,:.::. L -x :::^^ ..;: 'w:Ax^;^::. ^.. ■■:*»::*>;■; :■ ■:::■. WftVJ;: 

.x. _ ■ .-.-x-x..' .x - .' 

:■:►::.■ ::■ ■::■:■ ..-.,:..,:■ :,. ■•55-&SS? ;-;*./;^ ■,;,■ ■ vi-. 

. ::" ■ ; :■- ; : : l . : ;:v: + : ;::;::■■ '-■■"x-,'': '':■' ::": ::-:■. ,:. ».',:■ » ;.; r - "::.:■.■■:::.:■ 
>i^W*Ä : . . . . 
■■.:■ ■■ :: :■:■;< u» L :L; l^i -;:: /: >>äoj, *;■. ;',:v^ ■:■;►;■ ■ ■: 

: 

■' i\y/ :^ÄX9i 
■■:■: >v";*:-:;: 

x .'.'x-. . .' 
yyyyy. 
yyyyy. 
.:::v:;::::. 


:. ■;: :. ■ 

',, :■:-.♦;■:- ■*■:■ xx. . x*. 
■ - ■.:■ ':■■■.:■:■::■:■:■-:'. 

— ,,-,- r x^. 

■liv ■ : . 
Hill^20 # men över CL = 

WlflÄ L WC K A N dS| lllll 

::■:'>:■:: x ::vX<'Wo::<*"*x»m«, :;:■:.:: v;wx<;)};o»;w.w *xöÄbVjj*S?K-:" ; n yt'W "Ävfrnv! '■■-v-*> + ^ '■ t ■ > ■■''■..■: 

r:*^*:^?:* :■■::■: ..■::■.:■::■;■-- -^ ;;: '::■::,;:-■:-■:-:<-■---■■-:-.:::.,,-.-:- ;.^ -:ox:*'.:. .■..■■.:.■..:.:.■;',.....;..■:,;:■ 

0|i,:f|||i|hetsilagé|:ili 

än CL, betydejlfitta att malfiar 
MISSLYCKATS med det män i örsökte yy :■ : ^ys 
^ x-:: - : ...v:-'. ._ . ...X v>:::x* }:<•:■:■:.■:-!::;■:■:::: ■yyy.r ;<.3&xo!: »wi^;wxvK 

Slåiiiilll en etta pa- färdi 

detta, ett PER|pT sk 

Vid de flesta fäf^^^^^^f specifjp 
vad: : détta iiilebär, iBlars är. : det helt 

iy^x^v*,, ./- . v>;- ". . ; . xvivxixx' ,. _' L :-. , ■::: ,yy.- :.■.,:■ ■:>:■:* ^.^'iwx-:-?.': ^.A' 1 ..:■:■: 'xo.^:»^;^?:^ h : x :.::..:-: :x: _ x::: ,:-,v>;o . a, l .:: ,x, .■■:<' » 

■■■'': x&CJy: ^"- ' ' ■■- ■■>-'■■.■: ■■■[■-■■ : : : ": , >' J ''- ^^^v^ix^y:^ '^-^^ £'K : '' i i ; f 'fij*S-S 

enlllt det bästa tänkbara resultat som S j 

kan kommälii. OBSf Qtn <3S ; ii i eller I 

.. ::: ■■^■:..:.. . ■ '"k' : ^J 

fi|Ä|[;Smi man slå igen; endast MM ^ C WM 

- ■*-'/- +'.V, ■ ,''x + +' !x' + V + '■' ' n --■-'■< '+' ■ + r- , \ x'x' V'", x -— ■ — '.'+ ■ 'r^x x".- . . -' . ' .+ '. i . .". *" *x* *Tx' . 'x' 1 " r *^ / "j*. * Jf ^*-+J L ," '.»x'., r H . '"^ T iÄ^3'j'* 

s|äf |r iiire ^?2 PV är det ett perfefcllll 
(anfi||s är det ba|| "vanlig framgång"). :■:■:: yyy 


. .". .xx - . x n .*■:.- .::: ».«:«■" ::v .:.:: .:. .. : :< fryyyy 
:x.:::::- :■:■ ::::■■ 
ftA- ::.:-: :■ > . : :*:►:■, :.:■"■ " : ■ .■:■ ■ -^. :-x ■:::.:, ::■:■:■..,■ :-:,..^; ■ ■:V:: 

..■.. . .. .: >-■:«■>:■ ,:. ■: ::■: ■■:- ::■"■■: :■:■:■ o. ,;::■:■. 
.xx,';' ■ .-. ■ ■ ■.■ v"^: : ■ yyy- 

''■:y '-:■ j: r :: : ■■ ■:: x\ ■■:..: OSS :■:■;:: j,,'.: ::::.>: ■■'-■:■:■■ :::-: :■:■::■"-■:■ 
:: ,::■:■ : : : x : x ; : ; :, : , : : : : ; : : :':-. 

■iSyvs;: ;;;■;■ KOM IHÅC: :■:*.■«■ ,^*7, x ;:-.v: -.v, .■■-. : ■:■ 

■ .'. . ■ x _ x . . . ■ .. ■—■.■.■ x n 

: : :■ ::: 

':■::■:'.■:: .:■ : n : ■ : ■ Cv,,VX' 

--..-■ .■ 

:■::■;■::■ ..■:: :■.:■:'."■ ..::.■ yy,\ - yyyyJ 

:: ■;■■.. " ■ ■ :: :: 
5fe:ävVx ■ :■:!■!:; :i: : : 
-^l 7 :':::: . . .■x-:^-: :■:■: ■::■: : ,yysyyyyyy'&Y'<>- 

!vX-Xv-;::: 

.'-',Vx , ^,yx-x'.'xV.,-.. .* .-::■:■ .-.i 1 - : :-::3*0 :. I^^IHi^^lfiPWf' i; e|;||R; MER SÅ"' 

S^^^^^^^Bé^^^SÄÉ^S?^"i*^BgteÄx^^^E av CL, 

l ^M^^^^KS^^M^^^Bä, och 

: #f t Si^lf :*S& ft 'Ä^Mi : i' -;v ; p : i: : 

.|iiii^ ; ::lirsllliEil!i//lIII^ : ■ -. ■ ::. . .. ■"■:■■ .. -yyy* .": :::,■:■:';': 

■:.x.: ::■■:: 


■-■ ::■::' 

- ■ .■ ■ 

:- : : ■yy-y W •>K<v. ::o:: :: ■:■:. :■:■: ■ :■ : . . ■ :■>■;:■; :o: :■/: 

,: . ; ; : ': ; x : : : '-x : : . . x ::-:■::■: 

:-.. ■ :: :■: . xV, 

:.■■ ■■:;:■;..:■ ■:■:■::: : . ■: ■ .■ ' ;&M ,, . :. >:■'.. :^i : :, : :■:■:■: }\* ■ .■ . ■: : : ■ : ■yy.< >x :-: >,■ :[ :- : '-y':-^ ytxtzH , v^x"' t :'-. ■': Z& '*yi - ': : ^. r ;' h] v -; : " ■ - 3v^\fi : .* :: w- :':-: n -::-:^,: n 

::■:■., »KVX<'" X ■ ■■■:-:■:■:■?: ^ ■:■:■.-:"-. :<.■:.■: >x. :;m:ir, ; kan^^m an b ARA : ;:iii Mpgini 

1| MAN SLÅR "20" TVÅ GÅNGER ||aD. 

.,,.-:■■. X,. x-x .xV {W,' ?>:«*.^ x-: - : ;, -I,:- x:^::*:: ,::::Xv. T , .:: '-::■:::■;■:■■ :::::::-:-:, .::;::; 

.'illNKAlJNTE FTJMLA. 

*,., -xx»-,,,lx_x -, ,,-* L L. L xx x,-,,, x- . X. x..x.,. ,L x L . xLL .L., T x.,, .,. X , | , .:::■:■.: .«««*: : ■:■:■: . x:::: xx- m 


.:.v*:^; ■x _ . . ■ x L x _ --x m r yy/y.yy< 

::.■■:: ■ :: 

:■: -yyy. ■.' "x.- : ■■■■■ y. yyy :::■ . 

■ ■ ■#■ ■ .■ ■+■-■ . 

. . x r -^. ■ i ft£i^iKit^Sill^cS^ii!^& :X ' 1 rad FÖiiiiT 

■-,■.+ x . x-: . . . T . . ' '■. xx -x ...:,..■,. .xx^-. .x .-. 'x^x, .^.^'".'.^.■iv*-" *-*X'. x-,'^x'^:->",:^ j »:*.'iX\*^x T ■ ' ■ l , ^iwAtfh^ ..,:.. x 

■:■:..:::;.■,-■;::.:■:■ -■- -«*-;.*■ 

iÄQ^Ää||JMii5KÉi^HB ;;1Ä ettper- : 

jRBiliiilfi i 


■■..::: •:• ■. . . 

:: ■' '..V: 1 ':' ::■:■.:■: :4^>S :■".' ., :. .: . 
■ v; :■;■:■:: >w ■ ;;■■;: . -v 

-:":,''x.-'.' : . >:: 

V-.v/.y*. . - - -^x . 

ccä^w .: :■:'■■:■■: ■■■ :■ ■■ ■:■■ 

.■ ■ ■ ■ 

y x ..x »>:*>>: ;:"::%■: "->:."': 

■ : ::■: :::.,:: :. .:. ■::: : :: ■ :::■ :: ■ . 

... riV|lS KiV/lVf iVlWl + 'x r x-x T t L-(x-. + .-x _ x-x T --x r x-b T . T x 

. . .:,'V,:jX':vX:':;-: v,,. ..■>:< ^: ;«:-:?:. v:-:-: :■::■.. -^ "■■::.■■■. .-'■ .. . 

: :■:-:.. "l-a;-:':^::' . 

x . x-. + Zx-x-x^x' x^4'x-x t x 

::: . :■::::.:. : .'>:■> : yyy ■ ■:■ 
■■ ■ ' ::. ' .■ ::: n "-:-:': ■ ■:.::: ■ ... x". ::.::. x.:: i-.::--::.. *»]#%%& 
yyyy$:- IStiÉ DET INTE FINNS NÅGRA MODIFIKA- 

":...:.: *K" ":y".::v: : :: .'"::"..' ■■'S^-V : ; : r .^' S 

TI 0N1r ÅR CL SAMMA S O M FV. ■ ■■:■:■: ■"■■■ ^<'Ä*,'," '-.-'■ : yyyyy/j. yyyyyyy :: '■: 

■*r . ■.'.Tf-x T .'x*x _ b L ■ :" ; :v: ; x',v:.vx- ■ .■. _ .-x r .■ x-.x 
■:. . 
:.: : . .. yyyyyyyyyjyyyy< 
yyyyy^ :■'■: ■:■: ■■ ■ : ;■:■::■:-"■: 1V1 »■ v :■: ..'x-v ■:■ ■,,,«* ^■:: >:-x. :■ : ■ :■ ■■:::-■■. ::■:>:■:.: ■;: :-/:■:: y-yy mrt n> :.',, xx. Sw>.S<i i :::v:::v,..::; , ^: i 

:::::: : ■■■'■■ .:::■:'■::::<:::: ;:::: :: 

, .:, .:. , :: ; . : 

■■■: ■:,■■::■:■ ' ■..■ ■:::::■- ■ ' : : : ., ■: ;<: - ■ : ; vissa 
:. : >.^^:^x^: :'- 
'yyyyyyyyyyyyy y ■ >: 

-.x-. T x _ x-x , *x _ x-^x-x " -^^ 

J;^>x-:-,M' . ■ :: 
-Xvix-: ; : ■ - 

■►:■■:'> :■:■■■-- < DettMSiilliÄ^epp:;$o|j|f örekommer hos 

■ " ::"■::■:' . r ^-y :■ ■ Lv^i-i-rvXWJ-Åjx-**^' ':':■:■ ^: ■ ■ 

heter. Differensvärdet är lika 

'■:v; .*. x^v:c -. -f""- ■ :■: .;;-:vX>J^-... r " 

med CL MINUS TÄRNINGSSLAGET. 

&Jw$y' % '} "":■ i.';.:^^^: ::^ r :'-":-: yyyy>yy-y--yy'ry ■--■y^yyyy.y ■ - .- 

:vx- -v; v'-, v t .-:; /^y.-.x. ( :^v T -.x>>;*r : ,.: : ;.,: ^:<'* j " ,<■ .;k-%>.-\>:«k<v, : :-:"-: : -' ' ^: ■ ■ :; ; - : : : .'-: ; ;* : ^ : 

Öm CL är 17 och 'miililår 12 så är diffe- 

i ^v:. ■ ■:■■:■: ;..:: ;y^:::::: 

■ :: '■■: : .-- 

.. ,::::. xx: 

. .:■.;::;■ 

. .:: xx:::-:-" ►:.. 

: :::- : :-;-v.;-- 
* * p :■':::■:■:':'? . ■ .. ■..-■-. 
>:.-:, ■ ,■ '■ : ■... , >yy .■ >::v * Vx - !'* Vx 1 :,:■: : .-::■->:■:■.: ::. ■ ■:-■. 

■yy< ■: ■ ::■ 'syyy yyy. ,yyA :...:. :■:, ■::■ ---x- ■i-xi-w::::::::: 

'XvX-^::-':-.':- ■ -■y\.>yyyy :: ■:-; vwjxwr : *tj;\ x- 

,-:-v-:v. :;■:■ ..:■--.:, 
aÄWKWX-wxt :.:::' yyyyy.'y 
yyyyo:<\ ■■■■■:: : ■ : 

.>/V>w: :::*:■ ~y- 

yyy&ssyy ::■:■ .:■:: 

:■:, ...::. ■ yyy ■ 
NBtagra ■ , ■: ■ ■=--■:=?:=?:>=? :::„:. .x,x-: ■ 
-Ä-x-xxsXsx : 

X',v .O f %'.',V,V 

: . ■ ■ . ■ ■ 
>X'-x- s. ; x;xx >X; :: :: 
■ ' :■ ' : . : L - 
: ■:■., x'-xx xxs- ■ " :■ :■;■: 
.::,x-:w:vx^ xx-Lv ■■v : -x ■■■-■-■-■■■■ ■ Wväw': ■ ■ ; ■-*■ x-x v ;v: 

X L L L ." .X L .'. 

: -: ■xxx , ■■" : ■■ :x"x :■""■::: x-: 
■ ■ -■:-:■::■:■'::"■"" ■:■„■ .:xx.xXs\ 

. ■ : 

\X-xx:x :■:♦ x,v> W/Xva-^ ivyxsx* 

: :■ :' ■'" 
:-: vxx *■::;<■: :x:x x :■-,:■: v 
x-s-xx 

: ■ xxft x ..'xl'. 1 14. 

1 ■ ■ ■ ". ■ . H 

:. ■. 

x : ; . : ^\-: x ; , .Mv^v^vft »i; ' x*vXX ; x- x-v ■'■■:: . .■ ■■ ■.:■. xx^x.-.Xxx . :;-.■ 

■xxvxxx 
. :■:■:« . ■. .. ■ \X" - xx-: xx,x:xxx\ 

xx X' "'xVl" ■ ''"Xv"\ .'." + X' ■ '::v:;. : .;:--;:: 

::: . .. 

.XsX-Xv: xx:v ■ x-x\x- ■ xx: '.x:-x ■ x ■ : "■:■ XIVXS . : :: : vXs : 
isxvXsxx' x-x-ox: '. x x- x ■;■ xxx H ■ WXs>>XOX«S 

: x:' xxxvXsX '■■ . X ■ ■■xxssvXvX . . 
:x:xx>x : x v &8x" 

■>;■: :■■ yj>: ;<*> "x,x'. :: ■■'.' ;.;.,.- 

WW X* X<*iX>vKi<* - ■ ' x, xx f x . :''■:■■ xx*; f W.ħÄ^X 

■■v:-::-i1^'-'^-.'.:'. 

" * A '• xx.- :*- MM:i:tw:w -xx k ::,:: . ■: x. xx ■ :::.: >„ X . 

■■xx": ;■::-: ■ixxxx: ■ ■::.■ /XX"X xx ■ x;.: x-x :o: : ■■ xv. ■x _ x _ . i b"^x x-xx ^^ÄtfK . x : . xxx-xx ■■:■ x ■ 
x-x: xx- ■: X X r X & X,' :■:;; 


EBB ■■xx-x ■;■ v::":: v 

■ Xx-X-x" : ,x DOLDA i 

FÄRDIGHETSSLAG ■x xx: x ::: x.: : .■ : : :: b . .. X, x x ; x. .■ »>:■>»:' XsOKTOJ ^Ssses-h:-.-: ■■■■;■■ t££w säfcrt aliideilite finns någontir 

Bar han Här-fetat Jll., ömt - 

L X _ . + - ' L :■ ' 'x ■ T x r * - *^^* 

XXX. 

■X^vX. 

■ ■ ■. — ■ ■ -x - . - ■ 

;■:: 
:^;;- 

■■ :; X-.: ;. ■ ■ yx>: 4A9«.^Si .. x : : .. , ■■■ 

:xx 
»K ' X'X:- xX 

ar:-? 


■:»;»? .o; " : ■. ■"■ 1 ' .,:, .,,.....„ -xO';- 

XXX ; ■>::"; : ■. ■ ■ ■.-. ■ ■ ■ ■,■ 

' l"l L ■ Vl'.' ' xx : :■:■:-■ 

x:x !v "'-' ■;-'-x-: 
:■:►:■:■:■■ :«: ■-x-^x.x. 
■;X' 'X' ,:■: 

■ ■ ;■ ■,:;X';X \ 

: 'x' \x- 

xO.XC^OTÄi 

-. ■ .; si 

■■;■■ ."<iS Vx 
X LL-^-X-X-.-^x"» 

■ :: x:. : x"' : ':■ 

■ -;;v x ' ;. :^fö K< x 

; - ■ ■■ :: ■■-■■ ;,.::■:■: 

--; xxx'- -■ 

. ■ x:,' x'/:. : x 
X'»x^: . . ;: .:'<:«*>'■ ■: x- 'X: t ■■; ■X- : :: 

L _ X _ X-X _ Xl 

■ .x,Xx-:x 
..x:x'x. X. X x::-x:-: :.v:vä*;«>»k :■ x-'': ■■ ■ ;■;;■; ^ X X X\ XX' l 

■::■:■:■:: . :-:■:■: x-,v;x 
;.:x-;x:"- ■ ■■ ;:.;;■' ,(*": ■x:x-vx 

:x.xx : : 

■ ■■ . ■+■* 

x-x^+X>xV>,x 

■;;:-;:;'„v/<, 

X _ ^X _ L L T X i'r..VikV4 * 

■ ; \v. : - : . : '■;"- 

■ ■ ■ : x'X"XX : x' xx ; 

x : ■ _ L _ — ".■ . ■x.: 


■ x _ .-.-x-x-x - ■ I - , fl : :x :%->; 


L L vy. >. ^ x-Xi-l^x' I vissa fall är det inte lämpligt att spejifcen 

^■". , J^ t .\S , L*>k'.V^ J. . . . ,' . . . >X C .'.'. X XXX X X *lx .'.'- X L LbL LX b L LLL L »T ' f ^^^ L X ' ' ■ ^""^ X L 'l^ '* * ^ X ^ X^ X X X X X X X X «Bi dx\& if XX X» <X X XXX : _ --'X ■,x :■:■:. .X'". -: l 
: :v;-:v; ; - ; . . . x:-x ■;;-»:■ 

XX XL' XI ■■■■■■■/■■■ 

. . . _- : - ■ ■ - .,,- ■ ■, ■ .■ ■ ,.■ - :: 
x:oxvx> 

:x-::- 

,:mx- :.■■ ■■ ■ 

KS får veta om hans rollperson har lyckats 

l|l^|||g^tiighete| Finna dolda jjjj 
im;;isieläreni;vet att ;:Srdi|II|l|liMt;; : ] I 
lyckats och SL trots detta meiiillr älP 

IP™ , SM '■■■■■ ö :: : : ' X:: R:i^ii«ll 

han mte finner något, sa vet ju persotien . x ■ ■■ : x-: ,-x. 

■ ■ :■:■ . : ■ :&:>■:<*:'<•■ p||i|||itr1i||)|deras vid mihga fär- : 

i^ffmW^^^å>mAnm0rn2i skall::slås 
på ett ställe som spelarna inte ser. SL skall 
inte saga att han slår ||| : 3|(iJKlighétÉtig. 


Tips till SL 

Du kan slå dolMi^tåi^ets^mkmS^å 
att skrämma eller ^ l" * V 1"T^* "^ L^ T " :xx:: X;X ' ^^i^ 

x: : '.x': : ; ■XX 
osa 

x: ■T xtÖ.O' >^.Ä 'XX:! x.^^X-X^ . h X. 

>-w^>" . X',' . . -x . J~,~. 

x:-:x. vXv: x.: x ■: 'xV- 

. ■■; : sv:-:-; Xv>:< ■ * i ■?.^ x ; ; ; ..v. spelarna. Även öm du söm SL vet atidet 
inte £nns några dol|a ting, kan M slå 


■;«: ■■-:■ ..■■: ;«»a^v ^ , ^x■x^ i ^^.^-x'.■ :sv? Vx"'j 

■: '"/"iv-' x ::■: x 
: :-:.w»:v: — spelarna skall baliliöra tärningarna 

raslla, irite se vilket rjlultat de ger. 

kan finnas någolgömt där dl ilfinnlr 
sig. 


, . ., .... ■ 'x'^:':-:: : . ; : : :'-x 

:::;.■■■■::■■-■ ',x : ';:x- ., ■■:■ ■ 
:-vv:x:^ ■;;-;^ :■:■>:-: ■>* ■ .'■:■ ■■ 

xox: ::*: 


k 


-.:■■ ■-:, ■ 

: ■■■: . ::: :. 
,.■; .-., ■■■ ■; 

■ ■■:.:..-' ; 

■■XÖXv.xVx ■ X >X»£ L xX x-xS ■ ;-x ,. x:x: x . >*,sv ;-s:^W^;:x: :%-■■; x ,;;-, ■ :■-, H x' x;; x; -, 
:-:♦:-:■: ^ .:■," «OXOKtO> X':,s>: 

■■;x-'. 
■xx-x""x ■ x- 
/X/x X H X L Vx ; . 

,', Vx% Vx'/*' J f x - . ■ 

■:::. : -:- ; :"x'- : 
::-x::-x-x-x" :: i >>;x- 

x : x. ►:■,:->: : 
x ■:-;■: x: .. ■ x- . ;; ''-.; vi" 

fN«j h - ; xx X. XX 

*^x _ *'.'x r x-x T . 

. x X- ■ X «<: .s^. XI'- -;,. x-xV 

: . >x> 

x-x K., P lfe ■x ■ : :: ' 
x :. 'X 


: 

" x. ■ x-x' . ,X' : 
xx ■ x:,x " ' :--x-x- x x 

XX:-X'XX KWKO! : : :.■■ ; x,:,x; w;:- xÄ^ XXx « "lii! 5S3S3 ■>;■: x ::-xxx x. . - L X~X ' . X .: ■;■:-:■:■; ■.^' x^rrfx^ >Xs<^ x;;-;/ X'X,'.x ■;. >,,**,,Vxx- XXvX 
;ftjyf> 'I:'-'., x x. x-x. 

— -, .♦x-x x. +.*,■,- *^,- C," 

: ■ x-x - :<«:< : x x 

x:xx,v. *v : :x" :, :.\> 

xxx -x 
XsxX^ ■;■;■:■ ,x : ;"x;x-: : " 

■x-Jx.^ :■:;: ^;^ r 1W*i~ mm . x- : 

■ 

x- X .:.■.:■ . 

-■>:<■■:■'■- Wmå : 


ÄSSs 
llif ;: står i b JbiS DiA.fT " gr unctegen- 

*!«»:■ .: >:■:■:•: . ■; ..-x-: x. ., xXx*x. ..* jSS«vi-*\ V ^\S - vlx .I^v. , <;^7^Hy<, ^ - - v v v^^-.-- '■^i?*^ 

;:;>■'!■:<*;<■:::; x .■ ;■/ li";;;^:' : .;>:<■>; ■'; x i^-y- . ->. ■ ä;>j -.: :, :;SkS%j1 --x ■;'■' 

skapsvärdet och de färdigheter 

iÄiii|i|||iiiil P1IX »ifcsi -ÄI te Ä i* -iMii!: 

Iterändras åt endellShållet. Detta iffim^^ÉHKäillä^^^Si kan på detta 

vis aldrig bli lägre än i 
m ■xV, ■x^>:v^. :■:■;:■: ■;►::■:■: 

SSSC '■ i 
x,\"t>:x x 

■ ■.■■■—.■■ . 

L XL » .~x_'x'x X 

LL.' XL - .- XL XXX' 

XS"Vx- 

: ; :'x'- 


:■'■:- 
x-:s"V ■■;: : ■;;■:■:■::-: xx ,,,■:,■ . 

■ X'X-:''x'i' 

. ■.,,■:■::■;;::■;:■: kan t. ex.Äro på yttre förhållanden 1 
av :' : x .' : ' ;, : v 
: ':'"'■ x -x': ; x f vf der, vind), utmattning eller | 

- öv^b v *--v^* ■" v->KWt;' x^<^M»Ä<«<*Ki;>XfÅ •"•K ^:; x - : x : . x - b ;v::-:vfe Äwly. t .::• . x,.x:;x x. 

besvärjelser. Normalt gäller att} 

|i|^i|||||änks' (hojs) CL i de aktuella jÉi| 

rill ; :;lt|p||ii|ket;;;ui:i itt|S . ■ :"x' x ■■: x:vx' ■■ v : xx .x . 

■ ■ 'mm -m 

lllii fcpndrlgen av grurf|genskaps- 

^P^P^^^^Mäi^^^^ ändras 
B^%|*^^|^p^|Ä;yi8 primära fär- 

Hi§ftétm sorti ^ är baserade pä 

skaien automatiskt med Hka mycket I F|i 

kan på detta vis bli'1iW@@^Hfe lågt 

■ X ■ ■ ■ ■ ■' ■ *..%x-''" , <<^k^\ rs*>A" Ii;*'-**',j h *, ' v ** L ';'■'■■■ 

som helst, man kan även komma ned till ■ 
: . i <&>ll< "i 
Ipiii 

.■ X"' ' ' ,;'X .■vx: ; 


,vxx v. xxx:: 
xX:::: »x:^x-X'X. . . 

X L _ X _ "x-x" ' 

:♦: ,:x;-'"x- .. 
:■:■:::■:' -_x ;:;,^;w; 

XvLv,:: 

x : : : x-,^:-:- ■:::. 
■ox >:,<«: 
■ : :vx-':-:'X: ■ x.x :■>■■;■:- 
:■:■::■: ■.■::<* xx x ::<'* + : 

■. ■»■[-.-.■ ■ L-X - . - _ L _ _ L . L Vx X X . X x'. 'X x- ;■■;::■ :>;,v^ flymS ::■ ■: m& . ::-,■, v; ■.:■:■:■ : V""l ■"■"■ ' 

' _ .*»'x"x - x"^x"x J I' I X'XXv,v:x*x:-x,-,s xvv. .■■X'xX- 

--:X:V ■■■■■: : }>x\"*v ^ .■::■:- :-. >: :vxv: ■. . ',.S-, T . ,.,. 

iWlWft' x L x xS:*x"x 

■ ■ L _ . T X _ x'x. T L 

wM4H<o; a&>:< 

x-: ; :;X^: : : . ■>.; 

^!i*SÄy* "xxx 
x j xxx:x::- Xs-v ;■-;:;. -toxx 

.; '.xxtvx xx x-, ■;-:: 

: , :■: : : 

■■;:x x':-x.v:-. ■ -x: ■„.. . '•fi/-: 

X''Xv x 

■ : 

' :: :::x 

: x: ^ 

'x-L , L _ .'<X-b'x r xVx- 

■ : ; 


:k^o; 


:■--: ■f LL^L-X.' _ X-LX T Vx » * X X ■ 

■■■ ■■■;■:;■.:.■ 

xvx:'X:x:s' X'X>:-m, l . . 

-.■: . x ■x:x- :■■■:::' 

'iTnWftV^^V^Wfrt 1 '" >."f< ■ ^L - b 

:■ -;vx:v>;v;X': s:'X<s . : "■:::►: :,;■■,:, ÄS?S JM» 

: ; "x. ■■:;-- ■ x: 


: ■ . ;x;x :\ k; ■xx ■rssss ;«:■: ■:■:-.<*:■:■:<': 

:':-ä;-:::: :■;: -x 

ÖS xV ' .: 

...... . ... .■;■-:■ Xx-Xs . 


im>QR: : x:-' x;>: ,x:'x-. ■ 
::■■;;■. 'X »x-:-*> 

X-:X X; X X/Xvy.xj. 

: ':x : ::"x: v; XxX- B» : xx v m ■ x xx :-■ 
' xv . ' V. XX St:'ft ■X "X X'-X Wf;:v;;™ x L x"x'x', 

: : :■: x . ::v::- :-X'VxX' x-: 

■ l"x"x*. ' x'*'! ' / . X-", ■X ; ";X^ XX;X \\ \ ■■- 

x,-x. -:-x- :'x : 
. :■:; xx . x:i- ,s"v>? 

'x . V^ 

XX IwK' X :■;::■ ;■;;<. :'x.:-;::; x-x-x*, x-vx : x: 
■ ■ v: :•:<•:< yy-yy 

XX "' 

■■'XX' yyyyyyy.' ■>:*:; , X'X :■ 

L L .'.-X-x'. 

X'X-X' yyyyy ; V< L X. _ x n a^P 


>.->x< ■ >:to? .s"*j: :vx m mT* l'.'. . .x.,x- .:.... . : 

:x::xx x^x^x reglerna rill : hlittvskäll görl! 

b&J%yftffi\ y''\ r -s$<& ' M/-'-'yy,yy:^ :-v!':" " : ' '^\ 

grundegenskap ssiag, exempely is " R^n 

mfflllBwy^''^^x<""<'' : :< v- T ' : 'i''' '.■■".">: -'yyyyj* h ., J + ^x : x-xx:' '^x" ' yfå% *&+**, *SjcS>Hw&S>Jw>:Sr'i** 

ijifera elt-Ilfiiilllili ■;:;:: : -:;. : -- : :. : :;;:; : ; : ifM^ 

IBBSKiiiB DET ATT BLI VÄN- ■■'■ ■■x"x :■: LIGT BEMÖTT I Tllliili? 9$: xx >Xs->X :>:'>: :x-x: . x -x: x^x- x" ::■ ■ x"x: :-■ : ,v^X*^X->? : f-x-xoxvX' ■ 
x/»x-'vx: 

■x/:x--'-:x 
■<--^fA\^yyy 
■■>' :>x: x. x. m ÄR DÉPÄIT BAXÄ UPP 

xx- x ::V:x : o;-x< : x^ : '.: : xv, v;: :'.':v': :: x : -X :\ 
:x&!: ,.. ■■'■-■,. - v ™, x' -^ 
SÖ 

■:■ '■': xox x 

■■'.'xXV^x'" 

■ ■.,.-.■. ■ ■ ■ 

X'. r---'.,. 

x "■'■ ;>; -■■■ ■ ■■■:- ■ vx " : 

; xx ■ 

■ ■■ x^x- ■:■::■: x 
x x::"x-'X 

..: 

: x:^X':JJ 

■ : \ m0„ i 

xxx-y'X:"X" i 

. X- X'X ' 

'.^"x",,"' x' x J -x ^ x: ; ,v: xy :-'X"x"x.-:-- 

xx.xx-: ■:->:<■ : : : .'.'.'■'.'A'. - . 

x: ■:■■■::: ■ x ... 

. ,. xx,, x- 

x::x ■■ ■■: ■ 'x ■:■ ;.. 
x xx ■ X '<XX X'XvX L 

■.■■ . X 

. ■yssttvsyyyysyyy- 

■ ■. ■ !l - ; f Q ' SI DEN IGENBOMMADE DÖRREN?" 

% B nsUn p s S I a g 1 Fundera ett tag, tänk över de faktorer du 

;^^xx':|;|S|i;;^r ■. : ;-x : :"r" >if-"' ■; : ' :: ^' ■■^■ : .;:X: : ::"v;'|:J--'\ '" :./; --- : - : - - } =§^^3^- ^ !: ■ ^/*^^> '^^^^^7^^-^Ä^V " "^ ^«V^^J#vi^^^® 

I lillga fall måste svårighetsgraden kan koniiia på, och svara med ett av 

modifieras. Håiiiftn t. ex. SER klipp- orden till vänster i tabellen intill, i kolum- i *" ?rtte :■"■■' . ■ -xxxx 
::: .xxx, 

m 

■x'"-x- . >:■::• ■■; 
.. . . . . _ : _, ; . ; . .. 

rxi^^x^icx^^: 
■■x:x"x:v- : s: 
r y>/yyyy/f m A -yy, 
:■:: »>»>»«« :-s yyyyyy :■: 

■■; ,:;--x: . »■ . ■ .". n ■:w^! :. . X- :■ . -x-:- 


BSI ■ :* T ■.■:v' : ■ ■ 
■■■■■: : x xxx x. ■ ■ ■ . , ■■ 
■:. >:■:■; ... 
. 

x-x- xx ■ ■ 


■ -X-- -: :; x , ^., . x-X;;-:, 

vis sa siIiIati InIr behöver man tå 

■ '*■"■': .';-■■■■■ **^ 

" //x ■: ■' : x: '-x:;" : x '1 : J , ' : \>^yy^yyy^:\'Y 


x~. L x ."x^ x .^' %W V 

■ ■ 

X . ' . . ■ ■ : ^^^^L^^mAäMMi^hnåe stenar: 

" ' s ' .■■x.vXwXsx- *>;■;■' x-xi- x- n Xs x -x, .;, . *,s . >^ 

x , ::S:i; xx;:-,-: .■.-. 

■ 

■ 

■ ■ ■ x ■ ■■■■:■';■: 

■■ ■ -yy. JLman egentligen kan använda någon 

färdighet. Detta kan vara t. ex. då han x :,,. «*, : ,, mma m m .^^^ m 

måste kasta sig undan tWtmmdeMipp- m ««!%= , —i ?i 
u , | , % u .x x . ,, x^^ 

block, da man behöver kontrollera hur •ut— i ■ b • r j 

, , . , ... , lt n, tillhör en livstaakaade 

han blir bemött i ett tempel, eller da han ÉÉgSSg pller Hnrren 

3 , ri - r x jxj • religion, eiier aorriP 

måste knuffa upp en fastrostad dörr, a - U ÄM:'li£i|^ SÄi:i 

...v, , ,, .. j . iessutom ar roriom 

Vid dessa kontroller använder rnani ^ffSSS^SHte 

stället det GRUNDEGENSKAPSVÄRDE å^fTOp\n6aBTO 

.. ... ,. rxWl-- j mycket svårare. 

som ar lämpligast, t . ex. SMI ror att und- lilfltelili: o 

vika det fallande:kI»piloeket,.:;KéR::for iiip|:i3i|ii|ai D : i^ 

. . . . K m:mm . ,# 5 l«ppM^:'' ' .' riktlinjer om mooiteia- 

att charma in sig i templet ^te^iÉ^^ j , 

att baxa upp en ;;;||eji|pj|aP : «iprr . ;: ||| ä-**«^m8., mms^iis^^m^s^ 

svärdet i stället blocket falla, om man har med sig presen- nen "Svårighetsgrad". Till höger hittar 

.- tellillRmr|let Ite^^ 
llpllistiga ; : : värdet?; || 

illlli!iÄiii:iilialiiMiS4C€ man namnar 

X'. .: ■ :.::: exlkt; ^SÄSÖÄilHIifc f årdigiets sia j ■fWff;-:-;.;x:, i 
x + VXsvx--xxxx ■ 
x <Ä/f;:: 

■ ■■ ■ ■■::■■■:':. \; .. 

■ .. :x-x 

XXvXX.X 

xxxxx ■vx-. 

X. . ..vxx: x- ! 

t&ÖK- : x-x.: 

■:■■■■■ ■ . 

y,:: x, x^x:::;x 
yyyyy. x:::x^Xv>v 
-Xsxx: xx: x:vx x: x:xx 

■ , ■..■■■:■:■■:■:■:■;:■■■ 

■—■■yy. xx,.: x:*x vx-:;x.' .-x . . . 

.x-. :: -:x:;: : .X' 

.■.■x _ x-..'x r *^'l- -.-xV* x".-^ J - 

xxx,. xx:;: 

■ T _ r _ . _ rf- _ r T - ^* _ .'x** _ t T . 

.' . . ' .-.'.'ix'.'.' ' ' . x . 'x h 

:-.x.-.v.:::.- ■ : : 

■ "■ yyy<y ■ x -■ :;■■ ■ :xx«x.- 

^xxx'x:Xx-: 

...:... ■■.■:. ■■ 

.x"X':x: .;:.:: xvx::;:- Xs-xx* ; 

. .:. x : x . :■ ■ ::■■■ ■x---; x . : x- mz x . x : :■, ,^; x-xxx-x ■ x- ■■ ■ ■ " ■ i x: : : x":'x'x '. :': : ."'f 

■ ■ ■'XI 

x- x: ,«w«> yyyy. : .::■ -xx- ;t>xoX4 Xojk*' y;yy xx x-x 
."■x :■-::. :x: . X.X" - : x . X ^ L ^^' ^V.VV .W^.V.. .. < .\V . t J. .O . , »^ _. , , -x r x _ x _ x T x^ x T ^* x*f x\*f 1 V»-xW 

■x-.:. ■-■■■■■ x'-™UxV xxx. x. :xxx x-: 
■ ■■ '■»;:■' : x :■- . ■ . ■. . ■ Vfv . xv;;;:; . : . - : ,-■; 
■ . . SvÅfJghets- 

GR^AD IlloDiFiKAfion på 

G PvV nDEGEnSKAPSVÄ Pv.D E t .■■ ■ ■ = ..■x.x 

X x' . x 

x-- 

. x. 

■ : ..: 
. "- : 

■■ ■■ .:: 

■-"■ ' '■■yy \1 XX-.X vX'X . 

■ . ■ ■ ■ . ■ 

X 1 ,* x-x-x- ■ x-'; 
yy yy v: ■ ! 

: ■ . 
■■ x x- '■:■,:■■ ■:-;■: 

■ .".■ .■■...■ .-x-x-.x .■ _ x ■ '.■ 

-x 
■■■■;■-:■■ ■;-:■ 


• • MYCKET LÄTT +10 

mmmm^iWmy-y y ::^:->:^:^x 

:->: -Xs ■:■:'>■; ■;% yy >yyy riYiYi -x-xV-^-x-j . : vxsv ■ sv *x sv ' :■:■ : -vxixvS-xvxov-s^^^ 'vvXv: VxSS"x-!v''>I*' v .■!■*■ V^'''' '■"* v '* ■'' '-'"■'■■ '■- ' X ■ XX-Xv;.- 
.vXlXsvX-L ' '.i:: ■ 

■ ■ 

xx:: MEDELSVART ±0 sv ■ :. : 

. ■ 
.- . x x- : " .-"-; 

■-xx, - ■ K:,:- 
:-■" ■ 

x- : Använd grunde| 
för F V, beräkna CL utif råi iitti Öll Ila 

ett vanligt||^^^^^^^^r^^J^ ställa dig själv frågan: 
timmr 
xXx-:x : : : ^: vx v-x -X' ■' . :-: : >:': : Ä<;: ; :"Sf:' /J„: : $väS : - v^ x : - ■: -x ; - x 

■ ■ , ^^i'i"X\ ■'-»:' x ■'V ' F x'"" '"^ '»*■"■ '"■' ■■^■"- .'^i j".v .**'- •*' ■ * r "vi 

*Åfi* '-'<* '' ■ *"■ Xs\vX'X;Xs" XX Xvl !f>W,. Xs'; '^; X-'"s X-I Å 1- s- " 
fcVxV -tX-X x-X.t-xS^X-x-.s* Xs's^v -'/. IvX-xSvX-I v'vi'* t IssVX^Xx .'*'" .'■ l' F X-vX '" 

vxx-x-xvi r yy>" x-. :■ .» ;, s ^;"s-:- -Iv^sv/ .sVx-x*., . >>x :*x . x\ r- ■ -v- -■* 

y yyy.y\y:yyyy;'y' 

x:xv:':-x-X'i: : :: : .;'x mm v-^-wäv;....,. 
:-:■ :■; 'xix-x-xss^xssv^ 

i=x::^;x?x'ivi: : s ; -xvx3 
.■■:' 'v: : " VLviv,-: 1 w.v>:- 

x" , ■ -"-■ x 1 . "- V ■ " -" x, . » 

IvX-lvXvXX 
I ■:■■ 

' x : x'; : "" 

: 

: x":.... 
■ ■ '■' : 

W . ..-■: ■--:■: : ■::■ : 
*w*fi ' ■■:■:' . x 

x:x; x-r-x-;^: 

■ ■ ::.::. ' 

Xx'X:xx'x 

■ ■ ■ ■ ■ _ . x^. ■ ■ .-. _ .x . yyyy ■ .-.-.■ ■.-.■ . :. x: 
j-.-r -■-.-.■ 

'■x 

■.;■ . ■. 

;vXvX:'X-: : 

'XXvX x tv/sys* yyyyyyyy yy* 

svXsVXv x:. Mm WMwWmmM; ... 

;■;■ MYCKET SVART -10 


.XX X-vXv ;ww :■':■ yy 
:x.x: : XXvJX-XvXs ■ ■ X ■ •■-Ätt' "■ 

^;'■■ : xx : v■ :: :xV■■■': : ■;■x■■■ ■ ■ ■ '■■-■ ?-^j:Äkw: t^jÄk.' xxr.x^x -x'^^ ^ «■// /xc^:"» xxx ; Xs.,;vXs X. xx'X ■ : . . ;;<*; ■ ■ , ■ 
■ 

Bro ; .- : : ■:■: : 
■x ,..■ - 

.x .'. . ■ Ox-,V.S' ■ ,'. , 

■ 

. ■ . X ■ ,. s-s-X-X. 

'■■ ;'s j v' 
. ■ xx xxxxx. .::■ 

/.V^f.-^-.ss'1-.'.O/iW 

. . ■XXs-iXX-X 
':-■■■■-:■■■ x:X'XXX-:-- 

■ ■ . . 

.V.::: ■ ■ 
■ :x .":x x: xx. x, 
■ ■ : ■ ■ x \ ;: :x X: : -r ■X-v; 


:vx'sx m «*>x*5xo; 

■xx-x<':x. 
:^Xs»x+: 

x^xx : : xx- 
Ä*^Ä^Äx«w>»:"XvW'X->:v:y:vw:%->:j->:*:::i: 

^x;:^x;:-x;v:-;-^ 

XvivX-XsXsvXss-Xyx-XsvX-X-Xs y \\ -* ,, *.\v,yXx 

»V. .■- x"x » "x x x _ l xx VV xSS*. S*x" x 1 -*. x^S 1 -" S :v .x-x - 'x : 'vx '"'', »v v- r 'x x : Xs'x-, : :\- : : : : ; xsx xvxvi^SKSBv-o 

.V'.* Vi"'"'''- ■x-x-.-^x-x*.S>x" .SS?x-xS 

:'x:-x- x*x x ■:<>:■: -yy vx.ss 

■.,' -.■x'x".s'." t s j -'x-,-X>XwaflWH 

* yyyy. yyyyyyyyyyy* mm mm 
r . ..■.■.■.V' ':;x:;::-; : x,-::;:-;: 

■Av:ww:«w/fl' 


xSX-X-X : xx :-'X-x x 
■ . ::■. ::■ 

■■■.:::■:; 

:■ x '*9A 

'■■:. 
:". x 

XvX-XVX IvXsvX .. 

x :y IX'. ■ ' Vfl - x x 'iVl' <::■ 

.■ ■ _ . .- .X 

'^x^r-xx: 

.. .:.,:■:■ 

'i*Xi 

: :■:■ Xs XX 

.XvXvXs> 

' . ■ X .. '■XX-'--X-;XX>XsvXsXX'X ■■■:-- : -x\.'.:^. m : . . 
, r ., —X. ,s.v. ■ Xvx ■■■; ■; . ■ 


>:■?:<■> . ■:■;■:■ x-::.., 
:■>>: x-xx< y X' 


:■■;;■ .■'■;■;:, ■ :'.■::,■ ' ' ■:■ x: ;,: .::■ 

SS J * - S* ■ "■. i *x' .%♦*/?*■'■' I 

■ ■' 
:■" ■ ■ X'x.xx- ■ ■ :■.■::"". 
; .. x-.x.xxx.-x^xÖ x«x^- 

■ ■ ■■:.■:' x: xx . 

■. ■ ■ ■,■ ■ ■ 
■ ; :■ Wfå& '.-^x~. b_ . . :■;.■■■;■■.. '"■. ::: ■ ;■■ 


..-. x. X. 

■.— .-. 

: 

X .'. 

> 'X X'XX X. . 

i-X^Xv 

; _>x]>> xx 

lli: 

:: . ' 

X ...x.x. xX.;- 

■ : : ■ : ,:. 


, 'X."-'. ■■ '.'■■■ ' \[. . - -Xs : ■ . ■-.-■■. 

: .'.-■.■' :: :x- 

:: ;>'XX'X: 

■:: x ■ 


■■■ . 

: 

"/■XX 

x-x- 
■;; x: x: xrfw*. 

.:■■ ; ;-; :■; : >xo>xo ;--- 

'x.-XX.-XX - .' L _ ' ;;■■■:' . ■ 

■;-: ■■>:-: . . : , ■ ■ 

X L [ 

: 

■ L _ _ ' 

>>: ■ ■: >kw:«'a xx 

..... ... . . 

_ _ . . l . . . . . . 

: :■:■■ ('SX* ■ :■" ;x :■ ■■;: :,:■■:■ 
x /■ ^^Sb^^^^^^B :■»*■ ■^L - . - -x<x>' ■ ..::'-. : :v-:: : 

*****< v "vi: ; ;x ; - mtt :■-'■.:■ ■■ .■■.■ 
■:x-x-x"Xv, : ^xxxxox 
■ ; ;x<x , :■:-:■ xx XS^V/^v, >:■:■:■ 'xxx-xx : 

: :-::.-. : . ■ ■■■■ ! x:x- ■ :■:■■; ■ -yy x .■: ■x ' x xx x- x-xx-x x 

XX. _ L L _ l' L 

: x: x: 
: + x<::-xx : 


- ■ ,,. ■ ■:■::: :■ ■■:;>-:; 

.■:':■' '■■;;'■:'■.■ ■ . 

■.'::,:;..: ■x''' :: - ■ " L _ L _ L r 'l _ ■" ■'■: OT> ■x-x\ xx :■:■:■ ,x »^ x_: x^x : 

x -,„v. ■c»; x . ,t>:: £« :;vax^. >x- ■.-.** -x« 
■x- t;-; ■:::■■;■ ■::-: ■ ■ ■ ■ n 

x,\Vx\ J -ll '. .'*x-*- + 

. . ■. . .■■ : ..■::■■ -■■-.-■ x-xx o 

■. , . ■. ' : 
■::' : xxo. . . i ■ ' 

X 1 v>X7XvX^ ■■:« .: ■:■■■:::.■-. .;:V : --, 

xxx^xx : xx wX*>xo x ■; :----:-^;::- Cy. w*ä35 :o:-v _ 

i-: -x X:XWX'X : .■x-x-xx 

:: x-x ■:; 
xx \ X\ x : >:« ; ■m yyyjy* yyy : .■l - . LL .V x-x-x ■A.Vtfi,^ ^vix-xx x-rox >x- ■■ vx -xx : i 

.-.:■;:::. 

>;:' ' x. : xxx 

■l *** 'f*V[l ^fll> »38 x x*. x xx x 
x,vX 

. X^X . »-J-LL- . 

x\ : . x: .: ■:■■". ■ 
x . : :- ■ ■:::■ l-x :;-■;: 
::;:■.::::: : \\\ . 


:■:■■;■ c^:^o ■j-* T ^i-^- ■ KftXfiH 
för att $i^^^gdp^^^^^^^^r :[ 
man skall använda den, står det oftast 
angivet i reglerna. j|||| 

*' : lwV' ,; ^iv" :; ^ :: -' 1 vX : ^,: ;: 1 . ::: ; . ; : : : : ;" : . : : , :v^:' : : : : ':V;., : :: : : : x:-':: ■ 

Exempelvis står <Jag i^ ;: mp|^i|i| 
llsvärjelser: "Slå PSY mot PSY på 
Motståndstabeilen". I detta fall letar (|en som skall drabbas av belil|||i|É|:i 
jPSY-väilé, Därefter slår man iTzo; är :';.'.v'j;v»" ■ 


. :: 


■■ v|?l 


L L L 'x _ , L . + ^V 

; 


:/ : : : ';;" n 
■.,-,-■ 


V^^i - »'*^* 


■ :\:::::;: 


X L X x' X-X-X-X - * - ^. 

:■:■::<-;-:■:■; . L \v 


L X l''x _ X _ . J L.X . 
: " ■ : 


mgMiwf 
v::: ■ ::■;>:< 


...V.:. 'Si i 


/#"y ^^^^. H J >. 
■,;.::.:....■ 

:.: - 

: 


. ■. '.■ . L . J - ■ ■ ■ 

" \l'r - \ \ \ ' 

\ ... resultatet läsre än eller lika med värdet i >:<:vkvj: .■■■'■■ -> ■■: :: / .^ ta 
lär man lyckats. 


i i ; x:"x : ;>-:v/xi ■ ■ . : : 

:;;:::;■-■ 

: .■: ■ :■:■ : ' ■ : .:■::::. x:: n 

." X- .". » _ X- . . ■ LX - .'. 
ARMAN SKALL JÄMFÖRA två vär- 

den mot varandra använder man 
ofta Motståndstabellen i stället 


AKTIVES |^^^@ii^p^|^!^^P^^ 
PS Y- värde, :| :; ÄfiÉS^®teiiÄÉffiiiil:- 1 : : 

■■.■■-■'..■.♦'■''-"■i—:- ■■■■-■■ '»j^k-» +r ?ij- * * *i*Sy p "■ ' - ' '"'^ *' '*■ "■* »* * *■* ^ L ■''"«K' ■***■ ■ ■ 

. ■ . ■ . Om du inte vet den passives-värde §1 

'^^^^^mmmäa€öliandt. témll och reso 
ner a på sarp|jä vis, som för ||||| 

jprundegenskapsslag. lijj| ii -; : >>> 
:^i: : i v::-;»;;;:-:- . 
:■ 


»,-,',■ j. 


:: ; : ■ : 


,Vx;v*, x\ x.: x ■■;-r" :'"■;-:■:■ ■" 
x- :■: ■■■:■: .::■';:; xx. ■ 
■.■■■: :.►■:■,;._ : ■;: ;. ■ ■■:■::: i:;-' y.:-yy,::- -jlvl-jw»! 

,Vx l'.V L xOx,*V„.--', d , V,.Vi,0,*' 

■■: y.-y*< ;-.-;;^:;::;: ::::': :-å*:-:-:>: r 

■ ■ ■ ;;::;.- : -.;: ■ : - : ;■ >> ■:'^x ..-,,'--,-.-. x-x," XX" (■ 

:■: : .:::■.■:.: ::■■ ;-, ■ :: 

■'-■"'"■ ■>'*^'JtV t fl 

^- L 'x'x^\'^»x-» L * **■--* ^ * - >/^Wi3*ttÄ -xx x.>: ■.■;-:■;:■:: : . ^^^i^^^BBBI^^s^^^^^^^^^^^^^^^??^^^^ WWW<»Kw>xH^MHM aB»q 


19 t t t t t t t t t ■ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : :■:-;■■; :■■■; ::■■:-■■ x^.: ■ b".-.*x-.' J '-'x-, , .*x , ,'.-- h ,-.*^x'x*.-. ■ L 

^■ymmm^y^ y ^ ■ :; 
^^■^;o:::--v:->: 

.Vx-,-/?7-.-r?,'.Ox-'.-x- 
:-;v^^;';:vXv;-:vXvy.>:v;v>;':v:'::;^ 

v --;v; :■::■: :■:■:■:►■:■: '>>:■: -:->xi;^- 
>:>:>:':'M':-vX'L^::'>x' 21 t 
OSV t t t t t t t t t t 1 2 3 a 5 6 7 8 
x*x .".*, X '. 

■tff*-*^f 

: '--■'.■ v: : \.:': 

;,-x"':' :: 

■■:■;-:: 

■ j *l. + ly*- , 

: : : ■ ■ :', : ' ■ ■ 

:: " érni 

l.l' ■ l"lx l l. l 
."XX :. \ .. . . , >x\^«Cv 
X.. .: : x : 

:. ■:■■ : >a" .■;■"■■: ■ ■ : 
■ 

. :.x 


:v^;;^:;;: :; :■: x:. ■:■.■:;,_■ Slå under eller lika med det angivna värdet med 1T20 för ATf ■liiil.- 

. .;■:■: .: : f ■: Automatiskt misslyckande , :: ■ . ::: ; ■ 

ä-jkS? 


:::■:■ LX ._X . .'x'x'.'.'x' L L' — L ' 

.-.::.::. ■;:::::■:■:: 

. : ! 

,'::■' y\ :.. 
;:: i:: ! : :,:■: 5,;w ;■■; ■: : : :■■ : -^ ; ; : ; ,v, '.x . »x«:v. ' '■ : ::':::'.,' ■:v. 


S 


v:vt^-; . ■■■ : ; ;;. 

■ ■'■■'■'■ ■'-'?. '■[ ■ lv 'vx : - : : .J v;v : .v 

ii:?' ::". . ;!:.:. >w*»,^ xx- x';^ 

■ tWtfV ■ ■ ■ 
■ ' :■ v:'";:' :■ ::■ ■;:■: \yy, y ■;::■■: ■y :■ ■ ■ LL _ L L . ;x::::„x' :■:': : .:vx . x^::. lll yyy, y^ :;:, : . ■ . ■. :::■■■ ?:%\ X L L 
X - .'. X L 

; \, : ä:h iVfiwJ" ' ■ LLL ^ - l j : ;;■. :::■.■ .'Xw;;»' ■ 

vr ;■;.>;:-■■■- ■;;, 

; l-.-:' : :;-: >x-:- ivxo; ;:: :w. x x- xi x . .Vr\ ^»x L ,^ x . x »" '^ T. 

: Automatisk framgång :-:"v r :o:---: 

■ ■ .: 


:-,::., .■:■ ■■ .. . ■:: ■ ■ 
: 

■'.■. : 

. J 'x . x . 
L-J* ^ 

'y.ysi 

■:'x-;':, :■ ■: »JKSf, . ■ ■ : - : - ■ ■ : :■-:;:■ 
'.'■'■: 

■ . ■ l'x. '-, ■: ',■ x-:::- :■":. l ■■ 

. _ L-' L 

■\yy- 
■■.,■;: ' y.yyy*- :■■■;■■■:■ .:' 

:': : . 

: : : ■ ■ : : 
>,-, *. 

•yyyyyyy 

', : :■;■; ■:-, ■ ■ : .x\'x J L >,, X. 

;■ ■ .■■■;;.-.' : . 

■ ■; '■,,'■ '■ 

\:; '::'■: ;■:: ■ ■ : £:: ' : 

X .■. T X-X _ . T X _ LL _ L 

l[l xx^x';;' ■ :■: lt : .■ :: :: ■: 

:■: :. ..:.■ :. .-V- 

::■;::■ ::■ :■:■■ ll ■■:: ■ 

..::.■■:.■,::■ :: . : 

X L *X L _ \ P.VAW4 ■"x ■ X Vx"x 

x ,v:::,,:':^X'*>:; ::■ 

r l :,'"■:;::■:■■: :::■;■: : l W<Xy; L,' X,: X^X 
X,' L L'. — 

: . ::■: ;;:■ ■ 
l ::: xll v: ■■y,: y. y • \ L 
' 'x .' L ' 

-:■:■;:: y. L ^ . : ■■;>■■;■-:; 

;■: yyyy< ■■:■ 

l l :;:: xx-Xw,?: yyy^yy. 

XX L X .'XL,' 

■«: : 

L _ ■ ■ ■ " : . 


+ *-»^*^**'*."»V- # T J ^^n *t*w ' 


+ - x— ■ 


: .: 
. ■ ■■ : : 


— .■.'■—■■' . J - ' 

L L ' L l . X, . Vi 

f *y w« 
. . . 
. X L i' . 

L—fxx- 

;;:"::o jl 


XvlvXl 
: ' :[-['■■:■■:■:.:- y ! 


; : " ■- 
■ ■ : - ■ v . ■■ 
"Ex"»*- VlVj" l',\ ' 


■; fMr 


L ' . 

;'.'Jl. 

: 


. ,:::.::. .■ - - 
:v^ ■:■■;.: 

::■:■:•::■; ;:: x . : 

:: :...: 

;-;x-Xv"; :: 


x '*x>::x :■: 

■;■;:■::■":■.: 


: ■■ . :::: y.,~ "'■::: 

;X : : >£ro;X 1 1 -;^ 

l : - '■ ■ " :.:.■ : ::■ 
-: : : x-,>' x*X 

: : . 


':':"X";of:":; ;■;, 

'y ■ : ;:l' >: 

. . x :■: :: :■:;■ : 
x^ y.\ l 

. . ■ ■ 


-■..-.■...■. . . ■ 
■:'<■:, y :y ;*>>: ■ 


■ ■ 


L L-. ' L L L ' 
i'i ' ' .". ■■ j - l 


■ .: ■:; ■ — ■:: 


:-"x.: : - i ■ :: - :: 
■■■ l. ■■:,-:■ : 


Vx'x'l L x .'ii'.. 
,'x.L L L L . L L L 


-rVlVl"''" 


: : :' ■ ': -'^-;;"v:[ 
X*>JX 

.' ' " L 1' L 

. 
■ : : - vX^xv + : : :; ' x^V :; X", 

:x":'-: : x : : l, .'. x: ' lll ■::, . ,': ■. . 

:■ ■ ■■ i - ;;- : :: ; ! 

■:;«zwxv x_ :-■■: ; 

l &u^&m&i 


xx jy , vx:-;;:: 

X X . XxlXOxX L 

j :■:'■'■ : 

■ '-.[X/"; ■ . . 
l ' lXX : x : X l ■ 

: ■:■■ 

: yy 

■ ■ XX r 'XX' — ■ ■ l . . j 
■ i : : X*X<y, xx:v. yyyyyyyy,. ::■: ■X"'x .::; :vxX'; xX-lX. 
L x*^^x^ T ^x x 

:■. ■:;■: x: : 
xx ;::"':; L-X.X- '■ ..-X.', 

y-:>:: h _J ■" ■ :^x, 

: :-X'x-x . : 

X. _ .X _ L _ l' ■ l' 

:"x xx-: y&yj xx:xx: n : ; 
x": ■ ■ ■ , 

x"*"*'* x 1 

........ 

yyy-y* 
ywii 

XX L. 

'; :■: L ■ L ' ./.:■ :•;■ :x . ■ \; . yyyyyyyy ; 
... . l - x - l - l . - 

. _ . l ., ' x -;X_ 

L _ L 'x '■' ' ' L X. * 

. ■: . . : . . : tXSw .' LL _ L _ L L 

yyyy. 


■ . 


.-■■*-■■ :::,-:■ 


f~l~ ."—.". >-.-.-.-. ;■>./. £ > BHHft «-":Xv EES :■>:■'. .■:* 


; : :■"■::■: ::■:* \'YA y ■:■ xxv ■ . x:-:x- 


mm 


BBBMW Iw^i^JJ' ■ ■ 
. ■:. ,-. -x,V- ' :■:■:*; 
■:::■ ;x 
:■;■:■»-:-:■ ■:-:y .:-. x* .xx- x-xx ffftW f xl '."^X . X .r^ *: x-x < x ■ 

. ■ ■ 
■ -:->;' x = ■: .-'rf x "■''"■"■ i"" ' 

. ■ ■ :. x: ..- ■ yy *x wäv: ■:*:►:■ k x xx:: :;■:■:■:■: xx. : KiäSifi x ■.;- 

; ■ 

. 

xx.. -:,.; ///««;■ ■ ■ : 

■■;■■■■.■' 
Ixwx^x 

x xx xx 

■ '■' ■ .'"..* * 

: . :"-x-:*x 
väosSq x x " " xx . £ ■■■:: 
♦;:<-'M-; x-xx:. ■;■;■:■;-: x 

■ i- .*«.x x:xx-:vx<:vX<*x*:-:X'XX': 
xx ;'v.:v-;<:xvx;xx-:' 

■ :::;;:., . x . »:<;>>:<o: : XX. 

" ':':■ ' :': . x : x" : "" I' xxx ■:■:':■;■:■:• xxx: x :x- . XX IV4 ::■: x-x.:. 
■: x-xx^ ■x-.-.-x _ x-. _ - n ;:■>■ 

xxx : ,,- vXv-X -xxx~:-x x: ■:■:■ xx- . ■:-xx;x : : x<xx<*x 

■i-xx-x ■■::■:■:■ :':o: : : : ' : 
www-: : .■«:<«;«' h xxx: ::■:■:■:»:• :►:■: xxx xwAW .. v; ,. yyy. . 

■ ■ x : . ►: : :x. ■x-xx- 
x-x-x.: ■>■'..,, 

xv":. - 

■ ■ ■ x'xx : : 

. ■ ... _ "..' _ X T 

x-'X-: ::■ a 

yyyyyyy, xx ..: x: :x-x 

xx.xx: ' ' ■ x w : 

;-x::::' ta xjT.-.Txt 1 .- .. "x"..»-.".^-. I ■'■"■■ xx- t ;ö ■ ,.;.; --.; ^X^..' .".x" i" .. ■x r x _ . n 1 XX .■:■■ ■ x >: x". - ."x Vx n : :;x »Xy* xx : : : ■ ■x.: :■■ ' :t*> ii ::■'■: :■:■"■:: XL.' L 

. : . ; 

■ .; . : 

"' ■ ' ' ' ' ■" 


XL ■■ L ... X~.._X X.' 

■ . ■ :■. : :■■■ :<■■: 


■ ■ L _ _ ■ -LLL-X L 
" L-.'. T x r ..' xV,M ■:■;, 


■ tt -.:- lasso?: 

■. ■»:«':': ■:►:-:■ 

XM-xx : : / x. ::: 
: - .■\' ; :«■: ^"x-x v::<*jx^/x 

■ ;::■ ■::: x; ■ 
■ ■■ "::■■■■ : l . l : : . ■ ■. : 

. . . . . . . . . . ■ : x',',','^ 


... ■ :■■ :: x'"'' 


■-:::: :■"■ :: :. :■::■ 

b .x x*x '-' X X \ 

'. ■. ::>,^v. :■ :;■:■>;;■■■ ■ ■ : 
:--:;'- . 

: ; : v!^ : ,*: : »v: .vi 

"" ^X T "^X« x-x - . - ■ ..' .xoxi-xäx*. 

■r T ^- _ r _ - '. + ■.-..— T n 

;. ' . ■'.:■' : ■ _ 'x X ' '■ ■: ■ : - ■ : ■;::■:■■ :: : ■ vx--,:rf 

■ : sias; Lx-X'.' :x'- '"■"x -v- :.v . ,:::■ ■ .x ■ :■ k ." v; 

■ : ■...■ ■ ■ 

■ ;-.. \v ■ : ■ ■ 

■ :: : x : f;: : ... . 

■ -x ■ 
&<&%<:* f s.y : ■;■:■: Xv, .,:. SvÄF^IGHEfSG R.A D VÄRJDE PÅ "PASSIV . x-.-^-^f-x-^x' : ■;-.■:: ■: ■\'\ X' -. ■ . ■v- 

Peters m ■ ■ x< x':x '■: 
.:. xx.vjx ■ '■;v;;v:-;- ;: - ■ , ,;*.<:; ;>xv>x^xj 

öife^ BrWmmkmp: ■:^ 

'■■:.-■:■■'■■ ". : ; :-".-■;.- : x'. 'v t -' '-x^xV^^Ä^^x"^; ^x^öx >: : : ^ ;: ' ■'■:■■■;■;::■:■■■■-■■■ :^; ; ä ; LIGT FOR ATT BRYTA NID G 

■ . ■ \ - ...■<■ ■ . ■ ■ , ■ L ■ '■ ■ L ;■ 

Motståndstabellen igen. -XX^XvX 
T, ."X> 

:<$xa 

:■::■>;> 

;■■-;; ■ '■': : ■ ' ■ , 

::-;-:x 


'■■■■ : : 


x. . -x'-: ■: 
■;-■:-. ■ ■ x: ■■ -X' ;-: ;■: :■: : . .. y :- x ... .- ■ 


:'-" : -. :■ ■ :■■: . .., ■■:■■■:■ ■ ■ - ■xx-^-x - , ':-■ 


ħl : kan inte lyckats a%igk(§m ; 

j ^ j r'-!!'- - j X--X j X-' 

lHp5i8i§|<iömer att kistan 

■ ■ ■ 

normalt är m :v,x- 


■■■.'■ :■:: ■>■■ ■ 
: x: x x: 

■ . _ x T . ■ . .x-^x-x.'^ . T x". .' 

.,:■- : 

x:x: xX x xX: 

... : . XvX '■ x: x ■■ .. .. .■ ■ : ■ 


■ •• MYCKET LÄTT 1 • En RP leder en dvargiskhan- 


x' ■ 
■ Vx',".-*.---.-. Vx^ '. V^,-." *■*■ 

IvlvXOXvl-X-" X"^xX 

■;;■ Vx"x*,-. ^.^ '_-x* ■.■x-x-.--x-,-.^'x-.'. L x-x'-.,-x Vj-.-.V^WA-.V — "x-.-x-x' .X X . xx. " ■ ■; HbBG 


,-: ■:■:■ x x .■ ^ 
'vX-XX^-X-xvXtt 

yssjA+yA-ivAKii' 

_ . ■ x _ .-.-.-x . .". Vf ■ '. ■ x _ x _ .-.■. ' 

Xv-^vXliOXvLvX 

■ x-x-.-- _ x _ x . - x _ x n . _ x x _ x-. _ . "x-x 1 . 
• ^x-x-.^.^x-— .'-'x x- ■Xv-^x-^-X- 

x-:v^Lv,vX/:v 

x-x _ . _ - _ x _ _ . ■ x _ x _ . m. . ... ' 

x'>:^:'Mi'X 

x:- :: -.x,;...^ n . . r x L -.- x - -,-. x - LL - ■ - -.xx". XX... X k X~X . W"X-| _'x ,-. l L'x*L.."0' 

■ x _ x-. _ . ■ x - ..x _ x _ , -- ..---x-x - . -x-..» x n 

»:o:-x ■ ; ■:■:■:<-: ix-x-x-m-x-: ■^S ■x - » X X X V ViO^ivJ .".', ' Xx'^" .:;- : X-X x-. .. 

x-x "x-x-;-: x x*x^ -, X-X ■ bryta upp, men 

. '=;':■' .'::'..".■ ".':■■": xi ;! :V.-- : i.' x": : ': .' 

svårighetsgraden till SMÅ É||l 

^^ ■..:X"'- :: X : i:'i 

S ii :E§érsmnWMtus^STW^ 

■ ■ ... x: ■„ .■ 

y/^V.^.-;.'.'.;;.. 1 ,;. 1 .; r^^.;*-.'. ^Vx-^-av '■"'"X"." x-":;; 

:■;-:■■■ 

■;■■: MEDELSVART . XvXvX ■ -:■ ■ ■X:X : :; : ;X;-X : X;X : 
* A*x* ." ^ x"x^ *»" x J x ".' x" x"x *-* ^x" . ' »"x*x V^ 

:■:■:-, >:■':■;■ Xvx-xv, .■^x-:-^;-:;:^.;:-:^:-:^:;-;;:^:-:^^^ 
DELSDELEGATION SOM SKALL 

^ÉiQi^ii^TiLLjiSi^:tN ■x. XX 

' ',' X ■ x- ■ x x; 'x 

■v:..--:. ■ 

:. :.■ : .. . 

XvX: x .:. " 
■x- . x _ x^ ~^*-*V^ ... . ,. . ■ ■ . ■XX' : x 

■ . 

: : ; x' ■;:' " , :.-,.,..:■ 

x- -: xxx-x. : X'X-,:- ■ >rf,^x : . 


::;; *f>: m 
■ 
■:■.-.■■ 

■.y-y. :■:-. yjf MYCKET SVÅRT 20 ERÖVRAD DVÄRGISK ARTEFAKT 

. ■■ :■ ■ ■ ■.-.. .:..■..■:. -V, v ' "- " 

V EN FIENTLIGT SINNAD ALV- 

STAM. Här handlar det myck 

ET OM FÖRSTA INTRYCK OCH DET : 


■ ■:■■..,:; ".■x x. ■ ;■:■::■': x-: 

. x, I' 

■ :x ■x* . x:- 

X" . 

.'X : 

x: ■ 
! y.y^ ■■ i . : ■ ■ 
■ ■ ■:---x : 


*X"»X'_ 

>,v,v. .■>;■>:■?> .X'.'. : 

X 

. x " ■x : x- ! 
: 

: ,-. j ■x*.-x-,'.»! 

1 " -xx " n M \ eller lagmnied i ffiji [ :-fm; 

■ ■ ■ L-!'. l -v l x-- "■ ::: ':. :;L x : .. hv^v, !-v.\:-xv/-': : ':v,:!v':: :; -:!v ' "" 

att : lyckas. Hän har tur mh:slafW-' K: 
" jx ", lä? kistan ar nu alltså uppbr ut em 

■'^^■/."■■lV-' x-x-x^x^^x" .\ x"x-."^.S' x L L x". . ' rt'JJ , > L ' ". " .-.^ L . L . X x '.'x-x'.' X . L . ■ ~. x- ■ T ^^ ' 'x - .'.' 'x-x-.^.^x-.' ' b ' '.' V ' ^' . xi^^^-^^X^' 
xx-x-x x x: ,.xxx-x^xx' 

..0,,'x. r i. -x ^.,. x *>XVx-, 

.xx :-x ■ .■■ .■ X':x:- " x- x ■■: x ■:■ n 

x x .xx - . . x . . .^x x x ■x'- _ x _ x'^^x _ . 

x:-"" :■"" .:■ :•'■: x x" ' ' :-■ X'::x _ -x :.■ x:: 
x- v;\\v/xx*" ■;-;■:■; x-x- v ox<x xvx-xvx-vx^-x-r^x^x^xV-xxo 

'^éééM ä^:- X'>: : x ox: ;- x-x-xvi-x-!' yyyyyyyy. 

«o:':■X':o:oA■xoxo^^,o^xo■v:■^x■^:■^^^:v:vxv:vX': 

■-■x-x _ x -x-x - . -»...-. xx". .■ x - .-.■-■ x - .". ".-iVi X - . - - x - . - . Vx x .--■x _ . _ ----x _ . _ x _ x-. 

vX;X- :■ vx ; :_ ; ■ ■ y^y- 

•yfyyyy^yyyry^y^ 
yyyyyyyyyyyyyyyy. :-, ■:- . ':-x;'-\ >x xOx^oxOxvLox-Xx-Mv^oyxo 5g»«g» Av-x-x,-xo ■: 

'.->■■;■ ■Xv;v;vX-:^:ox i .v:;>^ ■ ■ :■■ X'X iv. :■::■, x.x. x :. \ . X'x:-: x _ x-.' ■ x x ■ '-- ':, ■ :■ ■ ■ : ■.;: .■.-. . 

x"xxxx:x 

■:x-x; x 'Xv'X'X. xx x x. ■ : XvX>x', ■.' ■■ ..'■ 

. x . .■.x - ,— ■ 

. .■ - ■ , 

; 
/X'.'.'X-. XXX. aivllia Motståndstabellen; Ilen det 

■ ''■■'■. - : M^ W' ■ .■■■■■' ■' 

finns en stir X xVx'x-%'4 ^x 
,x- : 


'■> ■ 


yy.-yyy x-X-x: ■ Er 


■ ■ , ■: ■ , x>x-:-X-x: x-x 


-A-y ■ yy--. . ■; :: " 


■ 


■ . ■■ : : x x-x - 

■ : 
■ . 


x-x yA\ : 

■ ■ x- KSr 


\ . I 'x , ■ ■ . ■ . . . ■ : 


SL bedömer dock ÄÉSä utlöser den :i|iliiii8ftJiiiJMBBäiftl 

... ■ x*x .-:■ *: 

fe^ ill 5L ilftttillliiiÄlHiiÄ 

Brutus SMl i^iijilllriiiihiSi xv — 
■. : , ::-x- -■■ : "-"£#x 

::,:.VX, 

x:«x x^w:f x Xx-o 

o:x :■: s» p- nar rnan gor ett 

piBÄIiili|l| kli det aldrig bli 

'X .-:*>ÄOK»Äg>xC;x^g5«;^». . .-ivx"""":^:^. . X'-: , : ; : x : -x :: : x : ."' ■* ■ " ; l^^x^xiiixwx' \ r x; ;: : x' , K 

automatisk famSiig" ellii "autoirial 
/.:■ : ■x X "X . . . ,.:■..:■.,:, 

:< x:x:;. 'X-X 1 

.-■X--. ; . xx' .:■.;;';:-.;:■; 
x:-x:: ■:■::■ \, 

/.-jxwK yy x: AR OMÖJLIGT ATT SAGA HUR DET 
KOMMER ATT GÅ REDAN PÅ FOR- 

.. X'XX L\ X x L - .. [..',.. ■,..' .-X-x-x 1 x 

16 : ;: lilib (OM :: LNTE SL HAR BESTiMT- 

V|1 : : ■ t : : : : . [[. ' .'.': :' : . :■.■■ : * '" . lt . ': : ; . :V : .'. ' : ■ 

sig. förstås). Det är mycket 

■x: x- -x * ... 

MÖJLI |T ÄTT NÅ PiRFÄKT FRAMGÅNG, 

IIKSOMIeT ÄR MÖJLIGT ALT FUMLA. 

^::.y f.x-x.x :■:;:■: .■;■; ^./wx^'.:;::::;;.: : x ;; x : ..' , ,/- ,. : x' .xvxy^ _. ' ■ - v 

ÖiilSiGÉNSKAPl S LAG, ; ALLTSÅ,: 

x.x.-.xvxx xxv: :;xXXvXX-x , r 7 

^^*x"x-.'-'x-x x .'.' ^'-'x-x^'x"xV x . 'x-.'.' x^' 'x-x'. -.'x"x- .'■'.- . .-.'x"xx x ■ . x ^^' . ^*x- .-.-.- . L . ^ x S x 1 . ■ '.-. L x^Vx-.- . L x L - x~. x x . ^ . x r.V x^'. . L . -x .-.-x"x^ '.'x*. x"x-. L ■xV x .-x"x^-.^-x- . -x- .'.-.- .-x'.-- .-.^'x-x^.-.-x- . ■ ; ' : ;; : - . x x x ■ : 

i-.-i-x ■x*x ^x". x T ^x _ x-, X X. x : 

.' 

■ -x:-: 

■x-x - .'- - . 

■ ■ 

.... x _ x _ '^x _ x - --. .. x: . ..: '. ■■ ,.-:■ ■ 

x ■:.: :■■■■:- ■ 

XvX-xXXOX 

:. :. 

.■ .'. h - X 

■-". : : x :x-,>: x x ^ . pVx-X .Vi.-! 
.. ' x-x^x^-^x - .■-" . 

■ x ■:■::■: x 
; : :-x-x--! 

x XO^XOM- 

■ ■ . .■.»■x..-'x 

:;:;■;: yyyy 


xx : 'x-x : ■ ■ x' ■ ;■:■ ■ ■yyy. x x xx xx ;xx . 

'>X ,x J - r <x.—x ■* V** V fm1 ■* x : x-x .-■: : :xV< 
:^:'Xvx,ox;^ 
.x. :wJ x:-.x: rf:-:*: : .. :: 

L x*.-H.»,',\-x-x--_ . xx X'x . 1. 

.. . 

x : ' 


■ slå 6 eller lägre, :: ^^B|^^|i^iÄ|i| 

■ : ;v:v v'-:'<x ; 

överdragnamMettm :v: ■x-x SS Y «fX<v> ■'X-: x. . ;x: x .,x'XX x.x;x: x. .■ ■;■: ■X, i-VÄ x-x "' ■ .X' :JMS SL bestämmer ^^^^^^^^^^M 

. r' ' ■■ . . '■ . _ . ' ' ■ ' ' ' ' ■ ' ' ■ ' ■ '.■■■■■.'"'■■ -..'.'..' 

och Brutus måste nMslmMt H r .\ _ . T v> ■ ■ ' *Vi " ■ + 'v- v- v. '"*?ii' ---i x **\' Xi\\-x* ' /v ,.■ * h A*x*'X*" r X H v'*"- X-x-;- v -- ' 'xx - '-"'" ' :*x*"*^ T t x* * x , '-x'""X*' t ''X r x: t : 

x ygjSfxis *fe' L \ -;';*'*■' *." \ ; : : " ; v'. - X*^X- + XX ■ ;x x : ; . .,.v L vX L 

I g^^fl^^ggj^l^ä^tt lyckas :: méd ett 

>x*.';x^*-^* '^ xw _ ♦;.;-; ■ ,■*'*'?!'>, É ,"."'x- ■*.:- x:vX'x: rf ■ x x.x - x 

x*gxV: ;:^x : : ':'':x-::-x\:^ 

GrundegeHlkapssiag. 

: : ;-. X- :;-*4*?' r .;'x : X :-?.':-'x'x".:'-:- A; .:-:"-:":":"-■;: V-' x. 

xlx::: ; xvxwft-^-lL/ ..-.■: -J. x-,y^» ,. : : £*£/ :■ fr . 

*, : L \ : '' ; - L V. : ■ ■ ; : -'"-:■* 'i v ■ '; : .v.v : ■ ■ x' ;: ;. : "?^v* . ;v--x : v:''ix : \ L ■ x :; xx , * » 

l|l|as il|r lYeias aotonia tiskt nled det- 

:-"X;"X;:" b : l - -Sv» ; : ' ; ' :; *v- . ^'^x^^x^x^^x^x ' ' \x-xxv!: . h x'":x ; 

Sill Blir svaret "ja" är det bättre att 

; vf Ä"J y^''x"^x*', ,' x *'*> c-* x^x^*'',* \'**,'; : - :■ -tvx 'Xv^/^x^xX-x'**:»,. x: x* xx. L 

H^lSl^KKiä^^^Bffi£llé]£^Éib osä- 

--X' x« x«5 ■ .■.-x:-x "X'X,x. . -x: "" n 

kér lan rriln ilBilllliii "Kan mänlnm- 

. , ,x i x,,, , x , xx^Ox, ,.. j X,. :-, x- .Xvxx 'jxt^X' xl^-.. 1 

. ■'■"- ■ x^xVx.cxTi-x-xx. ■■♦■xx . .v":-:-: 

X , . x»T-x*x"Xv^Xv».*" »'"/'a; . .' L ^, -.->- '\'.v **^ 

^x* x,v>x x*x<. ; 'xx: . x-;. , .x: xxxvxx. . x xV*^x xxx xX :, x xx ;x x rf:: xx-x. ■.*.;: x. x:: x.. x: 

:<v*\ ■■X' H ox :■: ..:-x"'X . ■ ' : ' : ",X '■'> "■..-■ -,". :"; : ' '~ : i>>- : Xv. : x : "" -x : .vXv 

|||;;eIeni|)el:^:nto3erJe:-: : ; : x " ' 

.-. ■ . ■ ■ 
. . x ■ Itt vanligt problem — speMåen 

- ..-'' x.:m:v- x\-::xx-'X/xx :x - xvx.x . 

iHAR GLÖMT BORT NÅGOT SÖM HÅil x .. x : 

■.—■ ■ ■.■ ■ ■.■ ■ T . : x..x x. ... ' . vntVi : x : XX. '.XXv, Svfo X'X rollperson ^ fått veta. Skall SL i det- 

■ ■ ■ ■ x ■ : x ' : .■ x : ■ v:".. !"..-.■ ■ : ' x. - x, ■ L - ." 

ta läge påminna spelaren? Enklast ■ x:'x:vx-X'v: 
:-:/>X':-:-;v;:j ■ . ■ . 


:■-■;■: :■. x.x . ' X'X ... .. ;>: X. : :x 


x xx-: x:- x-; ■ ■ y--yy. ■ :•>::■' x ■ ■: 

.■-- . . ■. x - ..■ . .. x-:-xv x:-xx : ■ :■:■:■; 
■■;;■: X, X-X XX 

X' . :ix^x^::„^ . .:■ 'X :■, 

:■;■■ .;■;: 

■:x':'X'"x-'X ■;x'': ■:'X'-: LÖSER MAN DET GENOM ETT 

IIINT):— dit 

P *rf:-' ■ ■ . yy.AAws ^A ■ , v x' ■ ■ x-':x- L x-:*rfx-x: X':v::o:x :.. 

■ . . ; . ;■:■: ■-■-.:■..... :;■..-:■;;:; . ■ ■ ■ .■ ■ ■ :■...-■■■: -y. \-y :■:, : : t . ; 'x: ; x : :x:-"\: >::::■■ . '■ ' ' : ;'■"' :■ :XX " "" 

— V/AVl 1 .V, _ x J r r J r* '.*Sf ■ r - 'r* ' ' 

MER IHÅG HELT FEL), OCH CHANS TILL 

i-x*.*-: ,* x : x-x.-x. ■ . '*\?A',.< . ../,: J x-, .. ..x-,': 

x " x :■ x: xx-X' »x-rfixx, . -*■■ . :x x: _ :■:::■ ■::. . .' ..' xx*rfx :.;:,■■ *,,->: ■:■ x - : .;/■:;; x. x: :x <v* y 

PEÄEKT::: S : LÅG:;; (KiN DRAR SI G:;t ILL 

g:&si:*y. x^.;. , :''x : ^/x': : j' 

lipARENDA 1 ; LITEN" x: : -. ■:*" x* : , ■ 
■ . ■ 

■ x-Xv :■: 
x: : :-■■ x ■■--■*■ 
. : x:::.. 


;yy ..... xx: .. 
ysA& yy 

•yyyyyjy:' 

... ::, . : xx 

. -x-x -v.N y. y. ^xvoxv:x:-: yyy^y- "■."■':■"■■:■ ':xxvx^-x< ■ . ■■.■:■: 

x' . 

. xx ...-. x,..; . x ::.::■:■:■' .:: 

'x-x^x-xVx',-, 'x-x".. 
■xx-: xx 
8! 
«"»!«:v::;w.:v; . : ^■^'. .-x . :ox»v: -xXv: 
x xx x:. . IIRiyÄs ovan: 

. "yy-^yy-y ' :■: . flxTf :~3x^X^xTX ^^^>X-x :■"* 

^x _ x _ . _ . T x' ..■ x ^Aff.'.' ..-^x^^-^x-x . X . . . ■»-> X :::xvx 

.■--x r x _ . T T x^ _ . '■ x xxx-x. . x: : 
' ■ Xx-x:.-V xxox. ■■■:- .:.. ■: ■:::■:■::. .■: xx:. : :. x-Xvi-X' :::■■: ÖXÖKS^x- 

XX .'.'x' .'. 

■^Xv-Xv'' 1 ":-;* 
, : :'X^: : x':vx : :-: ; :-x .■:■:: ■ X'X-XX-X x L 

■y-yy-^. 
• ' '::':':: ' ■ : ::::■: x.;-:-> .;■: .x OCH LITE TILL). SVÅRIGHETSGRADEN 

,.X IKÄIwlW: ' X X t /Xv X<v X'vX ^XX;VX; X ":_X';:: XX . : X"^XX;X A X 'X-X-XOX XJ :;,. . . -iX^X' v:V: x 

BESTÄMS AV HUR LÄNGE SEDAN RPn xx xx x: xvx:: x:.: : yyy. x-'x::- 
■ :":'' r*'^. - *-.'. rfxt ; ■.■^x - . - ■ ^x". T . :■:■ ■ " : - -_,' yyy xox-x-: 

■.■-■x-l _ x-. V . X-', :v:::-x. .Vx>V^ .x ■::■ ■■ :vx:- : :->x s : :;' x : . : ffi:^Jxr^rx 

. ,x., ■ ,'x- ■::■: 

X ■■■x' XX X . x:vx'. . rh"x r x-^x 1 XX xX' ■ x : xx'-: x :*:■;■ slag motgiftet WS^^^^t^^K^^M 
?e^s svårighetsvärde, y) I ||i^||||Wiii 
innebär detta " automatisk f^ :■■ x EnIP MED STY 5 SKALL LYFTA ETT 

■;'--- : r . ■■■ : x-: : :xlwiix- ■■■ :::: 

STENBLOCK SOM VÄGER SEXHUNDRA ■:.-x: ■;■::■:■. .. x •yyy~ x . ■ : ... :. x: 

. ■ ■: r . X---X-X 

■ x ::■: ■rtVA"*TJ" ■ :■:■■■ : ■:■ -x sfc& ;:>;:^' ::■ .: ,.:. 

..x.x x: :■ x: 
■ 'X, xx: . ■::■: x 
,«x rf:^:::- 

>,K-^> f -x^xOx-.' 

W?A " :xx "X 


■•: x:x' xx: xX: : XX XX X ■■x- 


. , vilket i c^^|^|^|p|^iK||^|^|ä! 
gör ^f ^0% t T6 ÉE 
x-: -::■> 
■ r-x.vx: yyyyyy. yyy :■"■:: ," 
X :,:■ 

.■ yyyyy :■: XX XX' 

::■■ ;y-: : 'xo: x'. xx ,::. 
;y>x<-:- . x:-*rf.:-:. ... ., :-. ■ 'XXvX : ' : ,: . : x 

... ,. .■. 

■ 


C r u ii d e g e ns k a p s s I a g 
eller slag pa 

■ ■ . ■ : ■ y 

o t standsta b e 1 1 e n ? X X. ..^^x-x X 

xx-:-- 
: .x ;., . 

XXX 

■ : : : : ."x.x:x; 
yyyyyyy -:■: '■■' ■ m . L x L x'x.-x X X _ x x^. L x X X 

I-X 1 'X^„X<*>xi<i ■ 'X:::::: .,:: x ■■x ■:::■■, ■ ■ :xx::;: X ■ 'X ■:■:.■ x :x 
., :. -x:. ... 

x x^:-Xvrfx-x:: lliOililR^ÄR :D! 'INTE FR1GÄ::0:M; TUR 

x-'x:-.'X :* yyyyy ■:: ■ ■ .:x:x:' x ■:■: x. .c»xx-x: :■ .:■:■■::■: :■■■ ' 

rf:^::" x"^L 

;'.r.X .-. , r J - ;. ■■ ■ ■■..—-.;■. ;■..*■■.■.■;. 

l3il|ppGE||pi|ART PÅ HUR STARK 

.':;X X V x.. + . X;- : X>X--- : : ; :*.': . ■■X'vxj + X : xj;xv: : ; ■ .. t >x|>xVx>' ;-,'wX-yX r 'x' x-;^x:; X " : 

ÄR. DET GÅR INTE ATT NÅ OLIKA GRAD 

x xx x XvX:, x :' . x x: :■ ■ ■:: -yy, yy, ■::■. ::■ ■. . ::■ ■ .::■:■: :;■ ■.:. . xx x. : x .:■.■::: ■ x. : . :. x: x ■::■:: xx x. ' x :::.:: ■ .x 

ifÄV§RAil:GÅNG; ::: iNTINGEN KAN MÄN LYF- 

.'.;x:xV.x.'.^.'. r ...x : ' : . xxx^y* 

.'fWAWj. ■ n . x ■ ■ n /»-***' 4 + +'-— . - .'*'* x ■ ".X r T + * -'■■'■ T .-■. ■■ L V", T ' * + *'>x"^+ T 

ta stenen eller så kan man det inte. 
Motståndstabellen, alltså. x. xX.. 

. x :■:■:. 
::..:::■ :::■ : FICK ;INF ORM ATI O NIN|:;:HLJR;:: : DETAL JE-^ 

x- x ■ : x : . ■ ■ ' ' : " ■ ' "■■ '■[ '■ xx'"x : ■ "■" ' ' " " .. . ' L : x,' : ; L - : ■ : : " ■ : -' : : : : : x ■ : . "■■■'■■ : : - |:j: : ; -- "y. ■' ■ . : . x '■■ ' " . .■ 

RAD DEN VAR, S^S^^^^^^^^i 

. . . . '* ' -;X;:;X .;■ .-. . ! _■'-■_ y . ■ x ''x ' x . ;' . . . -X . l . . l ■■:'". x ■ '.[ .' . ';. ' , L, X : xVx '.':'_. ' ; x x. ■ " x ■ : . _.. ...:.'. ■ .._. : yyy . ■ ■ ■' x- ■ -- '{' x 

x' ; x" :x: : :■■: ■ .-.■ : 

:■,:■: : 
.■:■::■:' . x:-x :■- yyy. ^Ä -yy : 
xx-rfXxi x:x . .:. 

xx.- : ■ ■:;;■; 

■:::■.■:: ■ Xvx; 
. ■■■■ -. .:■ :■■■■ 

x- x y. :■:::: x ■ ::■ ■: ■:■::■ x: :xvx^x ..■...-.' : Xx :■;■ 
c->x<':x\ x« ÄScx 
t ...-^.. ■ .■.■■■ 

xxxx. ;: ::'X . x : y . l . ■ : . l _: 

^x..v:x 
■ :■"■:::■■ .::■ .:: x.. : 

XX XXvx^rfX-^X 

xx - . ."x-x .-x. ■ x . ■ . . 

.x^x-:-x: x^x. ; XvMw 

. ..x". x: : .:■■ 

■.■x _ x x.x .......'. x' ■ — .■■ .. ..■ .. ■ 

«;■" -yy y^ yyyyyy^&t* r ^^"X'XX; m 

: :.■ x-x,. :.x'x-.xX ■ 

■x - *-. ■..■...■. _ ^x x - x-x-.-.-^x . A 

■■yy' xX . x : 

: ■yyyyy. xxxv; <-.' .^-x. - .' : yy y. .X X. xX :. ■:■:■:: : :■ x 

■ xx. x "SY xx :x'xx .. x::'X: ■-x .'. ■ .. x x:^:xx:.-x. x .■x _ . _ .-^l _ . _ . n ■ ■ . .. ^f-^^lfx^ - .