Skip to main content

Full text of "English-Luganda dictionary"

See other formats


wheelchair akagali 

kabalema 
when ddi 
when nga 
where wa 
whisper akaama, 

okwogera mukaama 
whistle effirimbi, 

okufuuwa oluwa 
white ekyeeru 
who ani 
whole kyonna 
wholesale jjumula, 

okutundajjumula 
whore malaya 
why Iwaaki 
wide ekigazi 
widow nnamwandu 
widower ssemwandu 
wife omukyaala 
wig wiigi 
wild ekyomunsiko 
will eddaame, 

ekilaamo 
win okuwangula wind embuyaga, 

empewo, kibuyaga 
window eddirisa 
wine evinnyo, 

omwenge 
wing ekiwawatiro 
winner omuwanguzi 
winter butiiti 
wipe okusimuula, 

okwesimuula 
wire waya 
wisdom amagezi 
wisdom tooth 

eggego, erinnyo 

eggego 
wish okwagaliza, 

okweyagaliza 
witch omulogo 
witch craft eddogo 
witness omujulizi, 

okujulira, 

okwelabirako 
wizard omunnya 
woke kuzukuka 
wolf omusenge 
woman omukazi, 

akakazi won kuwangula 
wonder okwewuunya 
wonderful kilungi 

nnyo 
wood olubaawo 
wool pamba 
word ekigambo 
wore kwambala 
work okukola 
world ensi 
worm olusiringanyi 
worry kufayo 
worry okwelarikirira 
worst kibi nnyo 
wound ebbwa, 

ekisago 
wrap kusabika 
wrench magalo 
wrestle okumeggana 
wring okukamula 
wrinkle enkanyanya 
write okuwandiika 
wrong ekkifu 
X ray kyekifananyi 

ekiraga eby'omunda 

mumubiri 
xylophone amadinda yam ejjuni 
yard olujja 
yarn obugogwa 
yawn ekyayuuyo, 

okwayuuya 
year omwaaka 
yell okuboggola, 

okuwuggana 
yellow kyenvu 
yes ye 
yesterday jjo 
yoghurt gaba mata 

oba bbongo 
yoke ekikologo 
yolk enjuba 
you ggwe 
young kito 
zebra entulege 
zero mye, zeero 
zigzag layini etali 

nterevu 
zipper ziipu 
zoo ekifo 

awaterekebwa 

ebisolo, ebinnyonyi 
zoom (in/ out) 

okugaziya, okufunza a lot nnyo 
ability obusobozi 
abroad mitalawa 

mayanja 
absent obutabaawo 
accident akabeenje 
accommodate 

okugumiikiriza, 

okubembereza, 

okusuza 
accompany 

okuwerekera 
according to 

okusinziira ku 
accountant omubazi 

w'ebitabo 
acquitted (be) 

okwejeerera 
acrobat abobukodyo 
act okukola, ekikolwa 
activity omulimu 
actor munnakatemba 

omusajja 
actress 

munnakatemba 

omukazi 
actual ekituufu, ekya 

ddala 
actually mu butuufu 
add okugatta 
address endagiriro 
adjourn okwabuka 
adolescence 

kabuvubuka 
adrenaline 

ekiwalazima 
adult omukulu 
advantage enkizo 
adventure okuranbura 
advertise okulanga 
advice amagezi 
advocate 

omuwolereza 
aeroplane ennyonyi affection omukwano, 

okwagala 
afraid atidde, okutya 
after okuddirira, 

oluvannyuma 
afternoon ettuntu 
against okulilanya 
age obukulu 
agenda 

ebyokuteesaako 
agree okukkiriziganya, 

okukkaanya, 

okulagaana, 

okukkiriza 
agreement 

enzikiriziganya, 

endagaano 
agriculture ebyobulimi 
aide kalabalaba, 

omuyambi, omubeezi 
aide-de-camp wolole 
aids mukenenya 
air ticket tiketi 

y'ennyonyi 
airplane ennyonyi 
airport ekisaawe 

ky'ennyonyi 
aisle olukuubo 
albino nnamagoye 
alcohol ekitamiiza, 

omwenge 
alcoholic omutamiivu 
alike okufananya 
all bonna, byonna, 

ffena 
alley ekikuubo 
alliance omukago 
alligator enswaswa 
allow okukkiriza, 

okuleka 
almost okuteela 
alone obwomu 
aloud edoboozi 
altar wolutaali 
always ekiselakyona amaze okuwuniikiriza 
ambiguous 

ekitategeerekeka, kya 

matankane 
America Amerika 
American omumerika 
amount omuwendo, 

ebisale 
amphibian ebisolo 

ebyomumazzi 
ancestor mujjajja, 

jjajja 
ancestry obutaka, 

obuzaale 
anesthesia 

okusirisibwa 
angel malayika 
anger obusungu, 

obunyiivu, okunyiiza, 

okusunguwaza 
Anglican 

omupolotesitante, 

omwangirikaano 
angry obusungu 
animal ekisolo, ensolo 
ankle akakongowule 
announce okulanga 
annoy okunyiiza, 

okusunguwaza 
another ekirala 
answer 

eky'okuddamu, 

okuddamu, 

okwanukula 
ant enswa 
ant hill ekiswa 
anxious (be) okuba ku 

bunkenke 
apart okwawula 
apartment obusenge 
ape ezzike 
apologize okwenenya, 

okwetonda 
appeal okujulira, 

okusaba appear okulabika, 

okuboneka 
apple kibala kitera 

kubeera kimyufu 

kiragala oba kyenvu 
appreciate okusiima, 

okutegera 
appropriate 

ekisaanidde 
approximate 

okuteebereza 
April Apuli, 

Kafumuulampawu, 

omwezi ogwokuna 
aquarium enkanga 
Arab omuwalabu 
archbishop 

ssabalabirizi 
architect omukubi wa 

pulaani 
area ekitundu, 

obunene 
argue okujojolikana, 

okukaayana, 

okuwakana 
argument enkaayana 
arm omukono 
arm pit enkwawa 
army amagye 
around okubawo 
arrogance obujoozi, 

obwepansi, mampaati 
arrogant omwepansi 
artificial ekikole 
ask okubuuza, 

okusaba 
ass endogoyi, 

akabina, atategeera 

omusiru 
assassin omutujju 
assistance obuyambi, 
obubeezi assistant omubeezi 
association ekibiina 
assure okukakasa 
astronaut yemuntu 

gwebatendese 

okugendda 

mubwengula 
ate kulya 

attempt okugezaako 
attic mukisenge 
attract okusikiriza 
audience abawuliriza 
auditor omukebezi 

w'ebitabo 
August Augusto, 

Muwakanya, omwezi 

ogw'omunaana 
aunt maama omuto, 

ssenga 
authorization olukusa 
automobile 

emmotoka 
autumn ekiseera 

wakati wenkuba 

nomusana 
avenge okuwolera 

eggwanga 
avoid okwewala 
avoidable ekyewalika 
await okulindirira 
awake (be) okutunula, 

okuzuukuka 
away ewala 
axe embazzi 
baby omwana 
bachelor omuwuulu 
back emabega, 

ennyuma 
backbone enkizi 
backward ow'amaalo, 

omubisi, si mulabufu 
bad ekibi 
bad luck omukisa 

omubi 
bag ensawo, ekikapu bail omusingo, 

okweyimirira 
bake okufumba 
balance 

okwenkanakana 
ball omupiira 
ballet amazina 
balloon akapiira 
banana ttooke, 

eryenvu 
band ekikosi kya 

bantu abakola ekintu 

awamu, akawuzi 
bandage akagoye 

kebateka kubbwa 
bank ettelekero 

ly'ensimbi 
baptize okubatiza 
barber kinyoozi 
bare obwereere 
barefoot 

okubelamubigele 
bark okuboggola 

(embwa) 
bark-cloth olubugo 
barn ekiyumba 

kyebisolo 
barren omugumba 
barrier omusanvu, 

omuziziko, olukomera 
baseball muzannyo 
basement omusingi 
bashful (be) 

okwewojjoola 
basket ekisero , 

ekibbo 
basketball okuzanya 

akasero 
bat akawundo 
bath ekinabilo 
bathe okunaaba 
bathroom ekinaabiro 
bathtub ogubaafu 
battery eryanda battle okulwanagana, 

olutabaalo 
be okubeera 
beach olubalama 

Iw'enyanja 
bead embira 
beak omumwa 

gwekinyonyi 
bean ekijanjaalo 
bear ekisolo 
beard ekirevu 
beat okukuba 
beauty bulungi 
beaver akawulula 
because kubanga 
become okufuuka 
bed ekitanda 
bed sheet esuuka 
bedroom ekisenge 

ekisulwaamu 
bee enjuki 
beef ennyama y'ente 
beer omwenge 
beetle evvuvumira 
before ngatonaba 

kukola kintu 
begin okutandiika 
behalf kulwomulala 
behind emabega 
belch okubejjagala 
Belgian omubirigi 
Belgium bubirigi 
belief enzikiriza 
believe okukiriza 
believer omukkiriza 
bell ekide 
belly olubuto 
belong 

okwefananyiriza 
beloved omwagalwa 
below wans! 
belt olukoba, omusipi 
bench entebe 
bend ekkoona, 

okugoomya benefit omugaso, 

okufuna 
berry obusigo 
beside okujjako 
best [good, better, 

best] 
betray okulyaamu 

olukwe 
better [good, better, 

best] 
between wakati 
bible bayibuli 
bicycle eggaali 
bid okusibako 
big ekinene 
biking kuvuga ggaali 
bill ebbaluwa ebanja 
billion kawumbi 
binge okwegwera, 

okwemala egoga, 

okwekamirira 
bird ekinyonyi 
birth okuzaala 
birth control 

okwegema okuzaala 
birthday amazaribwa 
bishop omulabirizi 
bitch embwa enkazi, 

naluwali 
bite okuluma 
bitter ekikaawa 
black nzirugavu 
blame okuvunaana, 

okunenya 
blanket bulangiti 
blew kufuwa 
blind omuzibe 
blink okutemya 
bliss mu gulu, 

obuwoomi 
blister ebbavu 
block okuzibira; 

amatafali 
blood omusaayi uncle kojja, taata 

omuto 
uncork okuzibikula, 

okusanukula 
under wansi 
underachiever 

engajaba 
underestimate 

okunyooma 
underground wansi 

muttaka 
undermine 

okuseketerera 
understand 

okunyonnyoka, 

okutegeera 
underwater wassi mu 

mazzi 
underwear engooye 

ez'omunda, akawale 
undress 

okweyambula 
unearth okukwekula 
unemployed obutaba 

namulimu 
unfaithful (be) obuta 

mwesigwa 
ungrateful entasiima 
unhappy kimusanyufu 
unicorn kisolo kyakula 

nga mbalasi 
university univasite 
unroll okufunyulula, 

okuzingulula 
unusual 

ekitalikyabulijjo 
up waggulu 
upheaval 

okuyuguuma, 

akayuuguumo 
upset okugootaanya, 

okunyiiza 
upside down 

okuwunzika urban mukibuga, 

munakibuga 
urinate okufuyisa 
urine amazzi, enkali, 

omusulo 
us ffe 

usa amerika 
use omugaso, 

okukozesa, 

okweyambisa 
useful eky'omugaso, 

ekyabulijjo 
usually bulijjo 
vacation oluwummula 
vagina obukazi 
vagina lips enfuli 
valley ekikko, 

ekiwonvu 
value omuwendo 
van emmotoka 

kamunye 
vanilla vanila 
VCR kyekyuma 

ekizanya era 

nekikwata vidiyotepu 
vegetable ebirime 
vegetables ebivavava 
venereal disease 

enziku 
vengeance ekiruyi 
venom obusagwa 
vent akamooli 
verse olunyiriri 
very ddala 
vessel ekyombo; 

musuwa (ne 

mubimera) 
vet -► veterinarian 
veterinarian omusawo 

w'ebisolo 
vibrate okujugumira 
vicinity olusegere 
video olutambi, vidiyo 
village ekyaalo vindicated (be) 

okweejjeerera 
virgin emberera 
visa olukusa okuva 

oba okuyingira ensi 
vision okulabikirwa 
visit okugenyiwala, 

okukyaala 
visitor omugenyi 
vitamin vitamini 
voice eddoboozi 
volcano olusozi 

oluwanda omuliro 
volunteer 

munnakyewa 
vomit okusesema 
vote akalulu, okukuba 

akalulu, okulonda 
vowel enyukuta 

mpeereza 
voyage olugendo 

kugayanja 
vulgar (be) 

okuwemula 
vulture ensega 
wagon ekiggali 
waist ekiwato 
wait okulaaza, 

okulinda 
waiter omusumaami, 

omuwereeza 
waitress omukazi 

awereza mu woteri 
wake (up) okuzuukuka 
walk okutambula 
wall ekisenge, 

eklkomera, 

ekisaakaate 
wallet poketi mane, 

waleti 
want okwagala 
war olutalo 
warehouse ekyaagi 
warehouse esitoowa 
warm ekibuguma wash kw'oza 
waste okw'onona 
watch esaawa, 

esaaway'okumukono, 

omulenganjuba, 

okulabilira, okulaba 
watch out 

wegendereze 
water amazzi 
waterfall ekiyiriro 
watermelon kibara 

kyakula nga ensujju 
wave ejjengo, 

okuwuuba 
wax ebisasala 
way ekubo, 

omuwaatwa 
we ffe 
weak bunafu 
wealth obugagga 
wear kwambala 
weather obudde 
web enyumba 

yanababubi 
wed okufumbirwa, 

okuwasa 
wedding embaga 
weed okukola 
week sabiiti, wiiki 
weep okukaaba 
weigh obuzito 
weight okuzitowa 
welcome 

tukusanyukidde, 

okwaniriza 
well oluzzi, bulungi 
West ebugwanjuba 
wet ekibisi, 

okubisiwaza, okutobya 
whale ekyenyanja 

ekisinga obunene 
what ki 
wheat engaano 
wheel namuziga thirty amakumi asatu, 

asatu 
thorn eriggwa 
thought ekilowoozo 
thousand lukumi 
thread wuzi 
threaten okukanga 
throat obulago, 

omumiro 
through kuyitamu 
throw okukanyuga, 

okukasuka, 

okusawuka 
throw up okusesema 
thug kyalakimpadde 
thumb engalo ensajja 
thunder okubwatuka 
tick enkwa 
ticltet tiketi 
ticltet window 

awatundirwa tikiti 
ticltle okunyonyogera 
tie etaayi, okukaliga, 

okusiba 
tiger engo 
tight kyekute 
tile akategula 
tilt okwewunzika 
timber olubaawo 
time obudde, 

ekiseera, ebanga 
tiny kitono 
tiptoe okusojjolimba 
tire omupiira, 

okukoowa 
tired okukoowa 
tissue obusimu 

bw'omubiri 
tit ebeere 
title ekitibwa, erinnya 

ettongole 
toad ekikere 
toast ekyuma 

ekifumba emigati 
today leero toe akagere 
together awamu 
toilet akayu, 

awakyaamirwa 
tolerant 

omugumikiriza 
tolerate 

okugumikiriza, 

okugumira 
tomato ennyaanya 
tomorrow enkya 
tongue olulimi 
took kutwala 
tool ekyuma 
tooth erinnyo 
toothbrush akasenya, 

omuswaaki 
toothpaste eddagala 

lya mmannyo 
top waggulu 
topless enkunamyo 
torch omumuli, 

okukoleeza 
torn kuyurika 
tornado omuyaga 

ogwamanyi 
total omuwendo, 

okusanyaawo 
touch okukwatako 
tow okusika ekikuli 

mumaso 
toward okusemberera 
towel etawulo 
tower mulongoti 
town ekibuga 
toy dolle, toyi 
trace kutangaza 
track okuziga 
tractor tulakita 
trade okusuubula 
trader omusuubuzi 
tradition 

kyabuwangwa 
traffic akubagano traffic jam 

akalipagano 

k'ebidduka 
traffic light amatala 

agokukubo 
trail omukululo 
trailer tulera, 

tukululana 
train egaali kayoola, 

egaali y'omukka, 

okutendeka 
traitor ow'enkwe 
trap ekizigo, omutego, 

okutega, okulembeka 
trash ebisasiro, 

kasasiro 
travel okusiyagguka, 

okutambula, 

okutindigga 
tray tule 
treason okulya mu nsi 

olukwe 
treasure 

ebyobuggagga 
treasury eggwanika, 

enkuluze 
treat okujjanjaba 
tree omuti 
tree stump enkonge 
trek okusiyagguka 
triangle ekintu 

eky'ensonda essatu 
trick akazannyo, 

akuguumaaza, 

okukema 
trigger emanduso 
trim okukomola 
trip olugendo, 

okutalantuka 
trouble 

obutakwatagana 
trouser empale, 

empale ya basajja 
truck emmotoka ya 

kabangali, loole true ekituufu 
trumpet akagombe, 

omulere 
trunk ennyindo ye 

njovu 
trust okwesiga 
trustworthy 

omwesigwa 
truth amazima 
truthful ow'amazima 
try okugezaako 
T-shirt akajjoozi 
T-shirt sati 
tub kibafu 
tube olupiira 
tug okusika 
tumor ekizimba 
tunic ekanzu 
tunnel olukonko 
turk omutuluki 
turkey butuluki, 

ssekokko 
turn okuweta 
turtle nfuddu 
twelve ky'ekumi 

n'ebibiri 
twenty abiri, makumi 

abiri 
twig obutabi bw'omuti 
twin omulongo, 

omulongo wa 

nabansasaana 
twinkle okumyansa 
tyre omupiira 
ugly (be) omubi 
umbilical cord olulira 
umbrella manvuli 
unavoidable 

ekitewalika, 

tekyeebereka, 

ekiteebereka 
uncertain (be) 

obutamannya kituufu 
uncivilized omuggulu bloom olweyo 
blouse bulawuzi 
blow okufuuwa, 

okukommonta 
blue bululu 
board olubawo 
boat eryaato 
body omubiri 
bogus kicupuli 
boil ejjute, okutokosa 
bolt omusumaali 
bomb bbomu 
bond omusingo 
bone eggumba 
bonus enyongeza 
book ekitabo, 

okwesooka 
booklet akatabo 
boot engatto empanvu 
border ensalo 
bore okuyongobeza, 

okuyongobera 
born (be) okuzaalibwa 
borrow okweyazika, 

okwewola 
boss mukamawo, 

ssebo 
both byombi 
bother 

okubuguutanya, 

okuteganya 
bottle ecupa 
bottle cap 

akasaanikira 
bottom entobo 
bought [buy, bought, 

bought] 
bounce okubusabusa 
boundary ensalo 
bouquet ekisaaganda 

ky'ebimuli 
bow okuvunama 
bowl ebbakuli 
bow-legged 

ow'ebitege bow-legs ebitege 
box ebokisi, 

ekisanduuko 
boy omulenzi 
boyfriend muganzi 

wange 
bra akaleega, 

akawanika 
bracelet ekikomo 
braille enkola 

yokuwandiikiramu 

bamuzibe 
brain obwongo 
brake ekiziyiza 
branch ettabi, 

okuweta 
brave omuzira 
bread omugaati 
bread omugati 
break okusibulukuka, 

okwaasa, ek'enkya 
breakfast eky'enkya 
breast ebbeere 
breastfeed okuyonsa 
breath okusa 
breathe okussa 

omukka 
bribe okuwa enguzi 
bribery obuli 

bw'enguzi 
brick ettofali 
bride omugole , 

omugole omukazi 
bridegroom omugole 

omusajja 
bridge olutindo, 

okuyunga 
bright ekitukuvu 
bring okuleeta 
British omungereza 
brochure akatabo 
broken kumenya 
broom olweeyo 
brother muganda 

wange, mwanyina brotherhood 

oluganda 
brother-in-law 

omusanji, omuko 
brown katakketakke, 

kitaka 
brush bulaasi, 

okusenya 
bubble ekyoovu 
bucket baketi 
bud olulimi Iwomuti 
budget embalirira 
buffalo embogo 
bug ekigalanga 
build ekizimbe 
building ekizimbe, 

okuzimba 
bulb balubu 
bulge okuzimbulukuka 
bull ente ensajja, 

ssedume 
bulldozer ttingatinga 
bullet ekyaasi 
bully okujooga 
bum omuyaaye 
bump okwekoona 
bunch ekisaaganda 
burden omugugu, 

okuttikay 
burn okwokya, okujja 
burst okwabika, 

okwabya 
bury okuziika 
bus baasi 
bus station baasi 

paaka 
bus stop siteegi ya 

baasi 
bush ekisaka, ensiko 
bushbuck engabi 
bushfire oluyiira 
business okusubula 
busy kawefube 
but naye, wabula 
butcher omukinjaaji butt akabina, 

okutomera, okukoona 
butter siyaagi 
butterfly ekiwojjolo 
buttock akabina 
button eppeesa 
buy okugula 
buyer omuguzi 
buzz oluvuvuumo 
by the way wabula 
cabbage emboga 
cabin akayumba, 

akasiisira 
cactus kimera tekirina 

bikola 
cafeteria woteeri 
cage akatimba 
cake ekindaazi, keeki 
calculator embaliso 
calendar kalenda, 

omulenga nnaku 
calf ennyana 
call essimu, okukuba 

essimu, okuyita 
camel engamiya 
camera kamera 
camp ekunganiro 
campaign okukunga, 

kakuyege, 

okuperereza 
can akakebe, 

okusobola 
Canada kanada 
Canadian omukanada 
cancer kookolo 
candle omusubaawa 
candy swiiti 
cannon omuzinga 
canoe akaato 
canyon olukonko 
cap akakofiira 
capentry eby'okubajja 
capentry shop 
ebbajjiro capital entandikwa 
captain kaputeeni 
captive omuwambe 
captivity obuwambe 
captor omuwambi 
capture okuwamba 
car emmotoka 
card matatu 
care okujjanjaba, 

okulabirira, 

obwegeendereza 
careful (be) 

okwegendereza 
caress okuweweeta 
carpenter omubazzi 
carpet ekiwempe 
carrot kaloti 
carry okwetikka 
cart ekigaali 
carton ekigatte 
cartoon ka ssemufu 
case omusango 
cash obuliwo 
cash machine 

ekyuma kyassente 
cassava muwogo 
cassette ladiyo ya 

kompakiti 
castle ekizimbe 

ekiwanvu 
castrate okulaawa 
cat kapa 
catch okukwaata, 

okubaka 
categorize 

okusengeka 
category ekiti 
caterpillar ekisanyi 
catholic omukatuliki 
cattle ente 
caucus akakundi 
cause ekirwanirirwa, 

okuletera 
cave empuku CD-ROM siddiza 

kompyuta 
ceiling silingi 
celebrate okujaganya, 

okusanyuka 
cell phone akasimu, 

buli wooli nkufuna 
cellar empuku 
cement seminti 
cemetery ebijja 
center mumakati 
centipede kaasa 
century ekyaasa 
cereal empeke 
ceremony omukolo 
certificate bbaluwa 

ekakasa, satifikeeti 
chain olujegere 
chair entebe 
chairperson ssentebe 
chalk enoni 
challenge 

okwanganga, 

okuwankanya, 

okwesimba mu 
chameleon 

nnawolovu 
champion 

nantawunyikamu 
chance omukisa 
change okukyuusa 
channel omukutu, 

omwaala 
chaos omuvuyo, 

akavuyo 
chapter esuula 
charge omusango, 

okuvunaana 
charger okuvunaana 
chase okuwondera, 

okugoba ganya 
chatter okulegesa 
cheap dondolo 
cheat okubbirira, 

okweenda check okukebera 
check (Am) -* cheque 
checkers omweso 
cheese bongo 
chemical eddagala 
cheque (GB) oeeke 
cherry ekibala ekitono 

nga kimyufu 
chess duulu 
chest ekifuba 
chew okugaaya, 

okuswankula 
chick akakoko 
chicken enkoko 
chickenpox 

nnamusuna 
chief omwaami 
child omwana 
chimney omudumu 
chin akalevu 
Chinese omucaina 
chit-chat oluvuvuumo 
chloroform kalifoomu 
chocolate bisikwiti 
choke okulakira 
choose okulonda 
choosy eyekanasa, 

okwekanasa 
Christ kurisitu 
Christian omukulisitu 
Christmas sekukkulu 
church ekeleziya, 

ekanisa 
cigarette omunwe 

gwa sigala 
circle enkulungo 
circumcise 

okukomola, okutayirira 
circus omwoleso 

gwobukodyo 
cite okunokolayo 
citizen munnansi, 

omutuuze 
citizenship obutuuze 
city ekibuga civil servant mukozi 

wa gavumenti 
civilization 

obugunjufu 
civilized omugunjufu 
clan ekika 
clap okukuba 

munggalo 
class ekibiina 
classroom ekibiina 
claw enjala z'ebisolo 
clay ebbumba 
clean ekiyonjo 
clear okulongosa 
clerk kalaani 
click okunyiga 
client omuguzi 
climate embeera 

y'obudde 
climb okulinnya 
clinic kilinika 
clitoris omusino 
clock esaawa, 

omulenganjuba 
close okuggala 
close okumpi, 

okuggala 
close (by) okumpi ne 
closet sanduke 
cloth ekitambaala 
clothes engoye 
cloud ekire 
clown omusiru siru 
club abasisinkana buli 

kiseera 
clutch kulaaki 
coach omutendesi 
coast olubalama 

Iwenyanja 
coat ekizibaawo, 

ekooti 
cocaine enjaga 

y'ebiragala 
coccon namatimbo subway ekubo eriyita 

wansi 

success obuwanguzi 
suck okunuuma 
Sudan sudaani 
Sudanese omusudani 
sudden 

eky'embagirawo 
suffocate okuziyira 
sugar ekiwoomereza, 

sukali 
sugarcane ekikajjo 
suggest okuteesa, 

okuwa ebirowoozo 
suicide okwetta, 

okwetuga 
suit esuuti 
suitcase ekeesi, 

omugugu, situkeesi 
sum mugatte 
summarize okusa mu 

bumpi, 

okuwumbawumba 
summer ebiseera 

by'ebugumu 
sun enjuba, omusana 
sunglasses galubindi 
sunk okubira 
sunrise emambya 

okusala 
sunset okugwa kwe 

njuba 
supermarket ekifo 

awatundibwa ebintu 

eby'enjawulo 
supper eyeggulo 
support obuwagizi, 

okujuna 
surface kungulu 
surgery okulongoosa 
surprise ekintu 

okugwawo nga 

tomanyi survey okupima 

ettaka, okubuliriza, 

okubalirira 
surveyor omupunta 
swagger okukinnimba 
Swahili oluswayiri 
swallow okumira 
swam kuwuga] 
swamp olutobazzi 
swan embata 

y'okumazzi 
sweat entuuyo, 

okutuuyana 
sweater esweeta 
Swedish oluswiidi 
sweep kweera 
sweet (be) 

okuwoomerera 
swell okuzimba 
swept kweera 
swim okuwuga 
swimming pool 

ekidiba 
swing olusuubo 
switch emmanduso, 

swiki 
sword ekiso 
syphilis kabotongo 
syringe empiso 

y'eddagala 
syrup mubisi 
table emeeza 
tablet akakerenda 
taboo omuzizo 
tag akawuna 
tail omukira 
tailor omutunzi 
take okutwala 
take off okusitula, 

okusimbula 
tale olugendo 
talent ekitone, talanta 
talk okwogera, 

okulegejja, okulegesa, 

okudobonkana tall omuwanvu 
tame ensolo 

enkambwe 
tantalize 

okukookoonya 
Tanzania tanzaniya 
Tanzanian 

omutanzaniya 
tap akafulejje, 

omufulejje 
tape tepu 
tapeworm enfaana, 

njoka enfaana 
tarmac kolaasi 
task ekkatala 
taste okukombako, 

okulega 
taunt okukookoonya 
tax omusolo 
taxi takisi 
taxi park paaka ya 

takisi 
tea cai 
teach okusomesa, 

okuyigiriza 
team tiimu 
tear ezziga, okuyuza, 

obuyuzifu, 

okwanguyiriza 
tease okujelega 
technique akakodyo 
technology 

tekinologia 
teeth mannyo 
telecommunications 

eby'empuliziganya 
telephone essimu 
telescope telesikopu 
television televison 
tell okubuulira, 

okutegeeza 
temper (loose one's) 

okuswakira temperature 

obunyogovu oba 

okwokya (temperekya) 
tenant omupangisa 
tender kigonvu 
tennis omannyo 

oguzanyibwa 

nakapiira 
tense (be) okuba ku 

bunkenke 
tent weema 
term olusoma, 

ekisanja 
terrible ekibi ennyo 
terror obuzigu 
terrorism obuzigu 
terrorist omuzigu 
test ekigezo, 

okugezesa 
testicle ekinege 
thank okwebaza, 

okweyaanza 
thank you webale 
that nti, oyo, ekyo 
theater seeta 
theory endowooza 
there awo, eyo, awo 
thermometer akuma 

akapima obunyogovu 

obaebugumu 

mumubiri 
thick kikwafu 
thief omubbi 
thigh ekisambi 
thin okukogga 
thing ekintu 
think okulowooza 
third eky'okusatu 
thirst enkalamata, 

ennyonta 
thirsty (feel) 

okulumwa ennyonta 
thirteen kumi na ssatu Somali omusomali 
some ebimu 
somersault 

kwevulungula 
something ekintu 

ekimu 
sometimes ebiseera 

ebimu 
somewhere ekifo 

ekimu 
son mutabani 
song oluyimba 
soothe 

okuwooyawooya 
sophisticated owa 

wagulu, ow'omulembe 
sore ekikaawa 
sorry (be) nsonyiwa 
soul emmeeme, 

omwooyo 
sound edoboozi 
soup supu 
sour kikawa, 

kitungununa 
source ensibuko 
South amaserengeta, 

Bukiikaddyo 
space bbanga 
spade ekitiiyo 
spaghetti amakoloni 
Spanish olusipanishi 
spank okubalula 
spare okubembereza 
speak okwogera 
spear effumu 
special kyanjawulo 
spectacular 

ekiwunikiriza 
speculate 

okutebereza 
speed endiima, 

okuvugaendiima 
spell okwogera 

ekigambo nga oyogera nukuta 

kunukuta 
spend okumala 
sperm amazzi 

g'obusajja 
spices ebinzaali, 

ebirungo 
spider nabbubi 
spill okuyiwayiwa 
spin okwutolola 
spinach doodo 
spine enkizi 
spinster 

nnakyeyombekedde 
spit okuwanda 
spleen akalulwe 
split okwabuluza 
sponge ekinuuna, 

ekyangwe 
spoon ekijiiko 
spot ebbala 
spray okufuyira 
spring ssepuringi, 

akagga 
sprint okufubutuka 
sprout endokwa, 

okuloka, okumeruka 
spy mbega, omukessi, 

okubega, okuketta 
square 

amasanganziira 

agetorodwa ebizimbe 
squat okusitama 
squeeze okunyiga 
squirrel enkerebwe 
stadium ekisaawe 

ky'emizannyo 
stagger okutagala 
stair gemadala 

agasangibwa munju 

nga gadda wagulu 
stalk okuloondola, 

okusooberera 
stall omudaala stammer 

okubumbujja, 

okunanagira 
stamp sitampu 
stand okuyimirira 
star emunyeenye 
stare okutunulira 

ekintu ng'oyina 

kyolowooza 
start kutandiika 
startle okukanga 
state embeera, 

essaza 
statement ekilangiriro, 

ekiwandiiko 
station omukutu 
statue kibumbe 
stay okusigala 
steal okubba, 

okubulankanya 
steep akaserengetto 
steering wheel 

siteringi 
stem enduri 
step omutendera, 

edaala, okulinya 
stick akati, okukwatira 
sticker akapapula 

kotimba kumotooka 

oba kunsawo 
stiletto olukato 
stilt akayungo 
sting okuluma 
stir okutabula mukintu 

kyonna nga enva 
stomach lubuto 
stomach olubuto 
stomachache 

okulumwa olubuto 
stone ejjinja 
stop yimilira 
storage ettelekero 
store ekyaagi, eduuka 
storm enkuba eya 

kibuyaga story olugero 
stove kyuma 

kikozesebwa kufumba 

meere 
straight butereevu 
strain okusengejja, 

okulafuubana 
strange ekyewunyisa 
stranger ekintu oba 

omuntu gw'otomanyi 
straw kaseke 
strawberry nkenene 
stream akagga 
street oluguudo 
strength amaanyi 
strengthen okugumya 
stretch okuleguula 
strike okwediima 
string kawuzi 
stripe akakuubo 
strive okwelwaanako 
stroll okulemba 
strong amanyi 
struggle ensitaano, 

okwelwaanako, 

okuttunkana ne 
strut okukinnimba 
stubborn omuzibu 
stuck okukwatira 
student omusomi, 

omuyizi 
study okusoma 
stunted okukona 
stupid omugwenyufu, 

omusiru 
stupidity 

obugwenyufu 
style omusono 
sub-county 

eggombolola 
submarine ekyombo 

lubbira, lubbira 
subtract okutoolako cock enkoko ensajja, 

ssegwanga 
cockroach ekiyenje 
coco yams amayuni 
coffee emwaanyi, 

kaawa 
co-heir lubuga 
coin ekinusu 
cold obunyogovu, 

ssenyiga 
collar ekitogi 
collect okukunganya 
college ettendekero 
colour langi 
comb okusanirira, 

ekisanirizo 
come okujja 
comedian kazanyirizi 
comedy katemba 
commerce 

eby'obusuubuzi 
common ekya bulijjo 
communion 

okuseembera 
communist 

nakalyaak'ani 
compass kuuma 

akalagirira 
competition empaka, 

okusingana 
complete okumala 
complicated 

biwaanvu 
compose okuyiiya 
compound olujja 
computer kompyuuta 
conceal okukisa 
concentration 

ekimmemmette 
concert omwoleso 

gwabayimbi 
conclude okuwunzika, 

okwabuka 
condom kalimpitawa cone kintu kiba 

kyetolovu kuludda 

olumu ate nga 

kisongovu kululala 
confident (be) 

okwekakasa, 

okwekansa 
confirm okukakasa, 

okusaako emikono 
confirmation 

kukakasibwa 
confiscate okubowa 
conflict emirerembe, 

okujojolikana 
confront okwanganga 
confuse 

okubuzabuza, 

okugootaanya, 

okutabulatabula 
Congolese omukongo 
congratulate 

okuyozayoza 
congratulations 

obubaka obuyozayoza 
conscious okutya 
conservative sita 

kange 
console okukubagiza 
consonant enyukuta 

ensirifu 
conspiracy olukwe 
conspire okwekoba 
constitution 

ssemateeka 
consult okweebuuza 
contact omumanyi, 

okutukirira 
container ekita 
contemplate 

okufumitiriza 
contempt ejoogo 
contempt obutatya, 

okujooga, okuyisaamu 

amaaso 
content ekirimunda contest okuwakanya 
continent ssemazinga 
continue 

okweyongerayo 
contribute okusonda 
control okukedenza 
convince okumatiza 
cook omufumbi, 

okufumba 
cooking oil obutto 
cool okunyogoga 
cooper kikomo 
cooperate okweggatta 
copy okukopa 
core ekinyusi 
corn kasooli 
corner kkoona, 

ensonda 
corpse omulambo 
correct okuwabula, 

ekitufu 
correction okugolola 
corrupt okufafaganya, 

okwonoona, 

okukenula 
corruption obukenuzi 
costume ekyambalo 
cotton pamba 
cough ekifuba, 

ekikololo, okukolola 
count okubala 
country ensi 
county essaza 
courage obuvumu 
course omusomo 
court embuga, 

okwogereza, ekooti 
cousin kizibwe wange 
cover okubbika, 

okusanikira, 

okubikkako 
covet okwegoomba 
cow ente, ente enkazi 
coward omutitiizi 
crab enjaba crack olunyaafa, 

olwaatika 
cracker olwatika, 

olukoloboze, 

okubwatuka 
crane ngaali 
crash okukonagaga 
crawl okwavula 
crayon kakozesebwa 

kusiiga nakuba 

bifananyi 
crazy okudobonkana 
crazy (be) owa 

kalebule 
create okutonda 
creator omutonzi 
crested crane ngaali 
crib ekibaya 
crisis akanyamberege 
crocodile goonya 
crooked ekyakyama 
crop ekimera 
cross okusala, 

omusaalaba, 

okusazaamu 
crow nnamungoona 
crowd ebiina 

ly'abantu, ekibinja, 

nnamungi w'abantu 
crown kyambalo 
cruel ow'ettima 
cruelty ettima 
crumb akakunkumuka 
crutch omuggo 

gwabalema 
cry omulanga, 

okukaaba 
cub empologomaento 
cube kukubisa mu 

nambayoyenyini 
culture obuwangwa, 

ennono 
cup ekikopo curious (be) okwagala 
okumanya 
curl okuweta 
curse ekikolimo 
curse okuwemula 
curtain olutimbe 
curve kuweta, 

ekkoona 
customer omuguzi 
cut okusala 
cut (be) okusalwa 
dad taata 
daddy taata 
dairy etterekero 

ly'amata 
dam olutiindo 
damp ekitobu 
dance amazina, 

amaganda, okuzina 
dandruff situka 
danger Kabi 
dangle okulebeesa, 

okulebeeta 
dark kikwafu 
dash okuwenyuka 
date olunaku, olunaku 

Iw'omweezi 
daughter omuwala, 

omwana ow'obuwala 
dawn okusasaana 
dawn (at) nga 

busasaana 
day emisana, olunaku 
dead ekifu 
deaf kiggala 
dear mukwaano, 

mwattu, wattu, 

omwagalwa 
death emagombe, 

ezzirakumwa, okufa 
debt ebbanja 
deceive okulimba 
December Ntenvu, 

omwezi ogw'ekumi 

n'ebiri decide okusalawo 
decorate okutona, 

okuwunda 
deep ekiwanwu 
deer ekisolo kifanana 

enagbi 
defame okulimirira, 

okwonoona erinnya 

lya 
defiant (be) 

okukoboza 
define okunyonyola 
delay okukerewa, 

okulwa 
delegate omukiise 
delicious kiwoma 
deliver 

okusumulukuka, 

okuzaala, okutuusa, 

okutwaala, 

okutuukiriza 
delude okweyibaala 
demand okubanja, 

okulabirira 
demean okufutyanka 
demon ejjembe 
denial okwegaana, 

okwelimba 
dentist omukuzi 

wamannyo 
deny okwegaana 
depart okusimbuka, 

okwejjawo 
department 

ekitongole 
departure ensimbuko 
depressed (be) 

okwenyamira 
deputy omusigire 
descend okukkirira, 

okuserengeta 
descendant 

omuzzukulu 
describe 

okulambulula desecrate 

okutyoboola 
desert eddungu, 

okwabulira 
design kutobeka 
desire okwegomba 
desk entebe mu 

kibiina 
desolate amatongo 
desperate 

ayonkayonka 
despise okunyomoola 
dessert eddungu 
destroy okusanyaawo 
detective mbega 
determination 

obumalirivu, obuvumu 
devil sitaani 
devour 

okubwebwena, 

okukawula 
diabetes obulwadde 

bwa sukaali, sukaali 
diamond libajinja 

ngaggumu liva mutaka 

(limansi) 
diarrhea ekiddukano, 

embiro 
dictator 

munnakyemalira 
dictionary nkuluze 

y'ebigambo 
die okufa 
diet endya 
difference enjawulo 
difficult ekizibu 
dig okulima 
dime kinusu mu 

kanada ne amerika 
dining room eddiro 
dinner eky'eggulo, 

okulya eky'eggulo 
dinosaur eblsolo 

ebyedda 
dip okunyika directions endaglriro 
dirt ettaka, obujama 
dirty ekijama 
disagreement 

obutakkiriziganya 
disappear okubulawo 
disappoint okuylwa 
disco disiko 
discourage 

okuterebula 
discover okuvumbula 
discriminate 

okuboola, okusosola 
discuss okuteesa 
disease obulwadde 
dishonor okuvoola 
disk akabati aketolovu 

ng'ekinusu nga 

kamubiri mutono 
dislodge 

okusigukulula 
dismember 

okuyuzayuza 
disobey okunyooma 
disown okuboola 
disperse okusasaana, 

okwabulukuka 
dispute enkayaana, 

okuwakanya 
distance olugendo 
distant ewala 
distribute 

okusasaanya 
dive kunyika 
divide okugabanya, 

okugabanyaamu 
divorce okwawukana 
do omukolo, okukola 
dock akagull 
doctor omusawo 
document ekiwandliko 
dog embwa, 

okulondoola Sebutemba 
serious obukakafu 
servant omuweereza 
serve okuweereza 
sesame entungo 
set ebigatte 
settle okukkalira 
seventeen kumi na 

musaanvu 
Seventh-Day 

Adventist 

Museveniside 
seventy nsaanvu 
sew okutunga 
sewage kazambi 
sewerage emidumu 

gya kazambi 
sewing machine 

ekyalaani 
sex ekikula ky'omuntu, 

okwegatta mu 

mukwano 
shade ekisiikirize 
shadow ekisikirize, 

okulondoola 
shake okunyeenya, 

okusunda 
shame ensonyi, 

obuswaavu 
share omugabo, 

okugabana 
shark ekyenyanja 

ekinene 
sharp ekisongovu 
sheep endiga 
shelf ekibanyi 
shell ekifulukwa, 

ekisosonkole 
shepherd omusumba 
shield engabo, 

okuzibira 
shilling siringi 
shine 

okumeremeenya, okunyirira, 

okumasamasa 
ship emeeri 
shirt esaati 
shock ekyekaango, 

okukanga, 

okuwunikiriza 
shoe engatto, lusejjera 
shoelace akagwa 

k'engatto 
shoot okulasa 
shop eduuka, okugula 
shore olubalama 

Iwenyanja 
short ekimpi 
shorts 

empalee'nyimpi 
shout okulekaana, 

okulekanira 
shovel ekitiyo 
show omwooleso 
show off okudaala 
shower kunaaba 
shrink obufunda 

bw'ekintu 
shun okuboola 
shut okuggalawo 
shut up okusirika 
shy (be) okuba 

n'ensonyi 
sibling baaba 
sick okulwaala 
side oluuyi 
sidewalk emabbali 

wolugudo 
sign akabonero 
signal kekobonero 

akakwoleka / 

akakulaga ekintu 
Sikh Musingasinga 
silent kasirikiriri 
silly musiru 
silo ekyaagi 
silver feeza 
simple kyangu sing okuyimba, okulya 

mu ndago 
singer omuyimbi 
sink kubila 
sir ssebo 
sisal obugoogwa 
sister mwanyinaze 
sit okutuula 
sitting room eddiro 
sixteen kumi na 

mukaaga 
sixty nkaaga 
size obunene 
skate obupiira 

bwoteeka wansi 

wengatto olusi kaba 

kuma akasongovu 
ski obubawo bubeera 

kungatto okusobola 

okuyita mumuzira 
skin eddiba 
skin olususu, omubiri 
skip okubuka 
skirt sikaati 
skull akawanga, 

akaba 
skunk kaba kasolo 

kadugavu kayina 

omukiiraomunene 
sky eggulu 
skyscraper yekalina 

eyina emyaliro emingi 
slack (be) okuiebera 
slacken okulebeza 
slander okukonjera 
slap oluyi, okukuba 

oluyi 
slave omuddu 
slavery obuddu 
slay okusanjaga 
sleep okwebaka 
slice ekibajjo 
slide okuseerera 
sling okukasuka, 

okukasukira slingshot butida 
slip okuseerera 
slow (be) okusooba 
slowly kasoobo 
small ekitono 
smallpox kawaali 
smarts amagezi 
smell ekivundu, olusu 
smile 
akamweenyomweeny smoke omukka, 

okukalilira, okunywa 

sigala 
smooth kiwewevu 
snack 

akampwaakipwaaki, 

okumegenya, 

okwegaaya 
snail ensiringanyi 
snake omusota 
sneeze ekyasimulo, 

okwasimula 
snout fish ensuma 
snow omuzira 
soak okunnyika 
soap sabuuni 
soccer omupiira, 

omupiira gw'ebigere 
sock enkampa, sokisi, 

okunyika 
socket akatuli 
soda sooda 
soft kigonda 
soil ettaka 
solar amanyi genjuba 
sold kutunda 
soldier munamagye, 

omusirikale 
solid ekyekute 
solitary nnamunigina 
solution oluwenda rich omugagga 
riches eby'obugagga, 

obugagga 
riddle ekibuuzo 

ekyobusiru 
ride vugga galli 
ridicule okusoona 
right ddyo 
rim olupanka 
ring empeta 
rinse okunyumunguza 
rip kuyuza 
ripe okwengera 
rise kuwanika 
river omugga 
road oluguudo 
roast kukalirira 
rob okunyaga 
robber kkondo, 

omubbi, omunyazi 
robot ekyuuma 

ekikola nga omuntu 
rock ejjinja, oiwaazi 
rocket kidukka 

ekidduka enyo 
roll okuzinga, 

okuyiringisa 
romance omukwaano 
roof akasolya 
room ekisenge 
rooster ssegwanga 
root omulandira, 

ekikolo, okuloka 
rope omuguwa 
rose akamuli 

kakawoowo 
rough ekikalabula 
round kyetolovu 
roundabout 

enkulungo 
row oluseregende 

Iwabantu 
rub kusangula 
rubber amasanda rubbish ebisasiro, 

kasasiro 
rude mukambwe 
rug ekiwero 
rule etteeka, okufuga 
ruler omukulembeze 
rumor oluvuvuumo 
run okufubutuka 
running okudduka 
ruse akazannyo, 

okuguumaaza 
rush okupapa 
rust obutalawu, 

okutalagga 
sabotage okulemesa 
sacrifice sadaaka, 

okwefiiriza , 

okwewaayo 
sad omunakuwavu 
safe (be) gulugulu 
sail okuseyeeya 
sailboat elyato 
sailor omulunyanja 
salad emeere 

eggatidwa awamu 

eyiza okuba ya bibala 

oba emeere yonna 
salary omusaala 
sale okutunda 
salesman omutunzi 
saliva amalusu 
salt ommunyu, 

omunnyo 
same ebifaanagana 
sand omusenyu, 

okuwawula 
sanding paper 

oluwawu 
sandwich omugati 

ogulimu enyama 

binyebwa oba amagi 

wati 
sank kubbira 
sarcasm okukiina sarcastic (be) 

okukiina 
sat kutula 
satan omuzimu omubi, 

sitaani 
satellite ekyuma 

ekikozebwa 

okumanya buli 

ekigenda mumaso 

munsi 
satisfied (be) 

okumatira, okukkuta 
satisfy okukkusa, 

okumatiza 
sauce omukyuuzi, 

supu 
sauce pan entamu, 

esefuliya 
save okulokola, 

okununula, okutereka 
saw omusumeeno, 

okusala 
saxophone omulere 
say okugamba 
saying enjogera 
scale minzaani 
scales ebigalagamba 
scar enkovu 
scare okukanga, 

okutisatiisa 
scarecrow kakokolo 
scarf akajwenge 
scent olusu 
scholarship sikaala 
school essomero, 

okuyigiriza 
science sayansi 
scientist 

munnasaayansi 
scissors makansi 
scrape okukalakata 
scratch okukolobola, 

okwagula, okutakula, 

okwetakula 
scream kunyizira screen olutimbe 
scrub akasiko 
scrutinize okukebera, 

okwekebejja 
sculpture ekibumbe, 

ekibajje 
sea enyanja 
search okunoonya, 

okufuuza, okwaaza 
season ebiseera 
seat ekifo, entebe 
seat belt omusipi 

gw'oku ntebe 
second eky'okubiri 
secret ekyaama, 

enkiso 
secretary 

omuwandiisi, 

sekulitale 
secure (be) gulugulu 
security 

eby'okwerinda 
security guard 

omukuumi 
see okulaba 
seed ensigo 
seek okunoonya 
seer omulaguzi 
self-employed 

Neekolera gyange 
selfish eyefaako 

yekka 
sell okutunda 
seller omutunzi 
send okuwereza, 

okutumya 
sense ensa 
sentence okukaliga, 

okusiba, emboozi 
separate okwaawula, 

okunoba 
September Mutunda, 
omwezi ogw'omwenda, doll dole 
dollar doola 
dolphin kyenyanja 
donkey endogoyi 
door olujji 
dormitory ekisulo 
dot akatonnyeze 
doubt okubusabusa 
dove ejjuba 
down wansi 
doze okusumagira 
dozen akaganda 
drag okukulula 
dragon namunkanga 
drain okuttulula 
drama katemba 
draw kukuba 
drawing kukuba 
dream ekilooto, 

okuloota 
dress ekiteteeyi, 

okwambala 
drill kyuuma kikuba 

mu bituli 
drink eky'okunywa, 

okunywa 
drip akuma akakuba 

ebituli, akuma 

akasimba ensigo 

muliyini, okukuba 

ebituli 
drive kuvuga 
driver's licence 

layisinsi y'okuvuga 
drool okukenena, I 

okutulukuka amalusu 
drop ettondo 
drought ekyeeya, 

omusana pereketya 
drum engoma 
drummer omugoma 
drunk omutamiivu 
dry ekikalu, okukaza 
dubious 

amankwekweetu duck embaata 
dug kulima 
dull obunafu 
dusk okuwungeera, 

nga buwungeera 
dust mfufu 
Dutch omudaaki 
dynamite obuganga 
each kinonomu 
eagle empungu 
ear okutu 
early (be) okukeera 
earring okuma 

bw'omumatu 
earth ensi 
earthquake musisi 
ease obwangu 
East ebuvanjuba 
easter ppasika 
easy omwangu, 

ekyangu 
eat okulya 
echo edoboozi 

ly'owulira emirundi 

ebiiri nga livuze lumu 
economics ebyenfuna 
edge omugo bwojji 
educate kugunjula 
effort okufuba 
egg eggi 
egret ennyonyi 

enyange 
Egypt Misiri 
Egyptian Omumisiri 
elbow olukokola 
elder omukulu 
elect okulonda 
electric bulb balubu 
electric lamp etaala 

ey'amasanyalaze 
electricity 

amasanyalaze 
elephant enjovu elevator kitambuza 

bantu ku kizimbe kya 

kalina 
eleven kumi n'emu 
embarrass 

okuswaaza 
embellish okuyonja, 

okuyoyoota 
embrace 

okunywegera 
emergency obuzibu 

obwetaga okwelinda 
emphasize 

okuggumiza, 

okukaatiriza 
empty kikalu 
encircle 

okwebulungulula 
encyclopedia kiyabo 

ekinyonyola ebitali 

bimu 
end enkomerero, 

okukomya 
ending enkomo 
endorse okusemba 
enemy omulabe 
energy amanyi 
engine yingini 
engineer yinginiya 
England bungereza 
English olungereza, 

omungereza 
enjoy okunyumirwa 
enough ekimala 
enraged (be) 

okwecwaowana 
entangle okulippa 
enter okuyingira 
entrance omulyango 
envelope ebaasa 
environment 

obutonde 
envy ensaalwa, obujja 
equal ebyenkana, 

okwenkana equality omwenkano 
equalize 

okwenkanaya 
equity omugabo 
era omulembe 
erase kusangula 
erection okuyima, 

okwereega 
error ensobi 
escape okuyita ku 

lugwaanyu, 

okusimattuka, 

okutoloka 
essential 

ekigwaanidde, 

ekyetaagisa 
estimate 

okutebeereza 
Europe bulaaya 
European 

omunabulaaya 
evening akawungeezi 
everyone buly'omu 
evidence bwiino, 

obujulizi, obukakafu 
evil ekibi 
exaggerate 

okuzimbulukusa, 

okwongezaamu 
examination ekigezo 
examine 

okwetegereza 
exceed okusukk, 

okusussa 
excellent kisuffu 
except mpozi nga 
exchange 

okuwanyisiganya, 

okuwanyisaamu 
excite okubugumiriza, 

okukyamula 
excuse okwewungula 
excuse me owange 
exercise omulimo exhaust okumalayo 
exhume okuziikula 
exit awafulumirwa, 

omulyango, okufuluma 
expect okusuubiira 
expensive ekiseere 
expensive 

kyabuseere 
experience 

obumanyirivu 
expert kafulu, 

omukugu, kakensa 
expertise obukugu 
explain okunyonyola 
explode okubwatukira 

waggulu namaanyi 
expose okwanika oba 

okusa mulujude 
extravagant (be) 

okudibuula, 

okwejalabya 
eye eriiso 
eye brow ekisige 
eye lash 

akakowekoowe 
face mumaaso 
fact ekituufu 
faction ekiwayi 
factory ekkolero 
fail okugwa 
faint okuzirika 
fairy ekitonde 

ekyemizimu 
faith enzikiriza 
faithful (be) 

okugumira ku 
fall ekigwo, okugwa 
false ekyikyamu 
family amaka 
famous okumanyika 
fan omuwagizi 
far ewala 
farewell Weeraba 
farm ennimiro, omusiri fart ekinnyampo, 

okuyisa omukka, 

okukuba ddoti 
fashion omusono 
fast ekisiibo, 

obwangu, envumuulo, 

omwangu 
fat amasavu 
fat omusava 
father taata 
father-in-law ssezaala 
fathom okutegeera, 

okuteebereza 
favorite okwagalibwa 

enyo 
feaces bbi, empitambi, 

ebyaayi 
fear okutya 
feast ekijjulo, embaga 
feather ebyooya 
February Febulwaali, 

Mukutulansanja, 

omwezi ogw'okubiri 
fed up (get) 

okwetamwa 
fee ekisale 
feed okulya 
feel okuwulira 
feeling ekintu 

kyowulira mumubiri 
feign okwewugguusa 
feint dolera 
female ekikazi 
fence olukomera 
ferry ekidyeri 
fertility obugimu 
fetch okukyima, 

okuddukira 
fetus ettu 
fever omusujja 
few ekitono 
fidget okwemakula 

oba okwetolatola 

mubatto 
field ekisaawe fierce ekitisa 
fifteen kumi na taano 
fifty ataano, makumi 

ataano 
fight okulwaana, 

okujojolikana 
file failo 
fill okujjuzaamu 
film firimu 
filter akasengejja 
filth kazambi, 

obujama 
final eky'enkomeredde 
find okuzuula 
fine endassi, 

omutango, Bulungi 
finger nasswi 
finger olugalo 
fingerprint ekinkumu 
finicky (be) okukola 

akajanja 
finish okumaliriza 
fire omuliro 
firefighter omuzimya 

mwoto 
fireplace ekyooto 
fireworks ebiliroliro 
firm okukakata 
first ekisooka 
first aid obujjanjabi 

obusokerwaako 
fish eky'enyanja 
fist ekikonde 
fit okugyamu 
fix okuyingizaamu 
flag bendera 
flame omumuli 
flashlight omumuli, 

took! 
flat ekitereevu 
flaw akamogo 
flicker okumyansa 
flight okubuuka 
flirt okukwaana 
float okuseeyeya flog okubalula, 

okuswanyuula 
flood amataba 
floor omwaliiro 
flow okukulukuta, 

okutambula 
flower ekimuli 
flute omulere 
fly ensowera, 

okubuuka 
flywheel fuluweero 
focus (on) 

okwekaliriza 
fold okuzinga 
follow okugoberera 
follower omugoberezi 
fondle okuweweeta 
food emmere 
fool omugwaagwa, 

omusiru, okusiruwaza 
foot ekigere 
football omupiira, 

omuzanyo 

oguzanyibwa 

ngabasamba akapiira 
footprint akabonero 

akakolebwa ekigere 

oba enggato 

ngolinnye wansi 
for kulwa 
force okukaka 
forehead ekyeenyi 
foreigner 

munnamawanga, 

omugwiira 
forest ekibira 
foretell okulagula 
forever obudde 

bwanna 
forge okukyupula, 

okujingajinga 
forgery ekikyupuli, 

ekijingirire 
forget okwelabira proud eyemanyi, 
ow'amalala 
proverb olugero 
provoke okusomooza, 

okusonsa, 

okusosonkereza 
psychic omulaguzi 
public kyabulyomu 
puddle ebitaba bya 

mazzi 
pump okusunda 
pumpkin enssujju 
punish okubonereza, 

okukangawula 
pupil omuyiizi 
puppet dolle 
puppy kabwa kato 
pure ekitali kitabule 
purple kakobe 
purpose 

ekigendererwa, 

ensonga 
pursue okukola 
pus amasira 
push kusindiika 
put tekawo 
puzzle kakunizo 
python ttimba 
quake okukankana, 

musisi 
qualified (be) okuba 

n'ebisaanyizo 
quarrel oluyombo, 

okuyomba 
quart kiba kipimo 

gamba bikopo ebiina 

eby'amata 
quarter ekimu 

eky'okuna 
queen nnabakyala 
quench okutta 

ennyonta, okuvubiriza 
question kibuzo 
queue olunyiriri 
quick kwanguwa quiet akasirikiriro, 

emirembe 
quilt kyebikibwa 
quiz okugezesa 
rabbit akamyu 
raccoon ekisolo 

ekyakula nga 

ekyambadde 

akakokolo 
race okuduka ennyo 
radiator ladiyeeta 
radio lediyo 
raid ekikwekweeto, 

okukwekeeta 
railroad olugudo Iwa 

train 
rain enkuba, 

okutonnya 
rain forest ekibira 

ekikwafu 
rainbow musoke 
raise okuwanika 
raisin ekibala ekikaze 
rake foloko 
ramp ettaala 
ran kuduka 
ranch edundiro 

lyebisolo 
rape okukwata, 

okuliisa amaanyi 
rare nnantalabika 
rash endwadde 

y'olususu, okusalawo 

mu bwangu 
raspberry kino kibala 

kirina obusigo bungi 
rat emmese 
ravine olukonko 
raw ekibisi 
razor blade akagirita, 

akammwa, 

akamweeno 
reach kutuka 
read okusoma 
ready okuteekateeka real ekituufu, 

ky'amazima 
rear emabega 
reason ensonga 
reasonable 

ekisamusaamu 
rebel okujeema 
receive okufuna 
recipe okwetegekera 

okufumba 
record obuwandiike, 

okuwandiika 
recorder akuuma 

akakwata amaloboozi 
recover okusuuka, 

okukuba ku matu, 

okununula 
rectangle ekintu 

ekyensonda essatu 
recycle kuzza bupya 
red kasaayi, myufu 
redeem okununula 
reduce okukendeeza 
reedbuck enjaza 
refer okujuliza 
reflection ekimyanso 
refrigerator firigi 
refuge obuddukiro 
refugee omunoonyi 

w'obubudamo 
refuse okugaana 
register okuwandiisa, 

okwewandiisa 
registration 

obuwandiike 
regret okwejjusa 
relate okwaanaganya 
relative ow'oluganda 
relax okukakkana 
remember okujjukira 
remind okujjukiza 
rent obusuulu 
repair okuddabiriza, 

okukola 
repent okwenenya replace okuzaawo 
reply okuddamu, 

okwanukula 
report alipoota, 

okuloopa 
representative 

omukiise 
reptile ebisolo 

ebyewalula 
rescue kuyamba 
research 

okunonyereza 
reserve okwesooka 
resign okulekulira 
resource eky'okozesa 
respect ekitiibwa, 

okusaamu ekiitibwa, 

okutya 
responsibility 

obuvunanyizibwa 
rest okuwummula 
rest room 

awawumulirwa 
restaurant ekirabo, 

woteeli 
restless (be) 

okusitunkana 
resurrect okuzuukira 
return okukomawo 
reveal okwaasanguza, 

okwaatula 
revelation 

okubikulirwa 
revenge okwesasuza 
revile okubejjerera 
revise okukyusaamu 
revolution 

enkyuukakyuuka 
rhyme eddoboozi 

erimu 
rib olubirizi 
ribbon kagoye oba 

kapapula 
rice omuceere pie eba meere 
piece ekifi 
pierce okubotola 
pig embizzi 
pigeon enjiibwa 
pile okupamgaebintu 

awamu 
pilgrim omulamazi 
pilgrimage okulamaga 
pill ekkerenda 
pillar empagi 
pillow omutto 
pilot omuvuzzewe 

nyonye 
pimple embalabe 
pin epini, ekikwaaso 
pinch okusuna 
pine payini (kika kya 

muti) 
pineapple enanaansi 
pink pinka 
pint payinti (ebikopo 

bibiri ebyamazzi, 

mata) 
pipe oluppira 
pirate omubi 

wokumeeri 
piss enkali, omusulo, 

okufuka 
pistol basitoola 
pity ekisa, okusaasira 
pizza bika byameere 

nga bigatidwa wamu 
place ekifo 
plain olukoola, owa 

bulijjo 
plan enteekateeka, 

okukola enteekateeka 
plane ekyerere 
planet emunyeenye, 

ensi 
plant ekisimbe, 

okusimba, ekirime 
plastic akaveera 
plate esowaani platter olusaniya 
play okuzannya 
playground ekisawe 
plead okwegayirira, 

okuwoza, okulaajana, 

okwenyonyolako, 

okwewozaako 
pleasant eky'esanyu 
please mwattu, 

okusanyusa 
pledge obweyamo, 

okwetema 
plot ekibanja, olukwe 
plow enkumbi ya 

turakita 
pluck okusuna, 

okutundula 
plumber omukozi, 

atambuuza, alongosa 

amazzi 
plus okugatta 
pocket ensawo 
pod olulimi Iwekimera 
poem ebozzi 
point akasongezo, 

okusonga 
poison obutwa 
pole omuti 
police omusirikale 
polite wa ggonjebwa, 

wampisa 
politician munna 

by'abufuzi 
politics eby'obufuzi 
pollution ebikyafu 
pompous eyemanyi 

ennyo 
pond ekidiba 
pony kika kya mbalasi 
pool ekidiba 
poor omwaavu 
popcorn ebiberenge 
pork embizzi 
port omwalo 
possible ekisoboka postpone 

okwongezaayo, 

okujuliza 
potato lumonde 
potter shop 

ebbumbiro 
pottery ekibuumbe, 

okubuumba 
poultry kiyumba 

ky'enkoko 
pound obuzito 
pour okuyuwa 
poverty obwaavu 
powder obuwunga 
power 

amasanyalazeendasi 
practice okwegeza 
pray okusaba, 

okusamira, okusinza, 

okwegayirira, 

okusaala 
prayer essaala, 

okusaba 
preach okubulira 
pre-empt okweyunira 
prefer okweyunira 
pregnancy egwakko, 

olubuto 
pregnant okufuna 

lubuto 
pregnant (be) 

okubeera lubuto 
premature omusowole 
prepare okutegeka 
present ekirabo, 

amakula, okwanjula 
presenter omwanjuzi 
preserve okukuuma 
president 

omukulembeze 
press okunyiga 
pretty ekirabika 

obulungi 
price ebeeyi, 

omuwendo pride 

amalalaokwemanya 
priest kabona 
prince omulangira 
princess omumbejja 
principle omusingi 
print okukuba mu 

kyaapa 
prison ekomera 
prisoner omusibe 
private parts ebuziba, 

mu mbugo, obukazi, 

magala, obusajja, 

enkizo 
prize ekirabo 
problem ekizibu, 

omutawaana 
process enkola, 

entambuza y'ebintu 
professional 

omukugu 
profit amagoba, 

okugobolola, 

okuganyulwa 
programme entegeka 
project omulimu, 

pulojekiti 
promiscuity 

obutambuze, obwenzi 
promiscuous 

omwenzi 
promise ekisuubizo, 

okusuubiza 
property 

eky'obugagga 
prophet nnabbi, 

omutume 
prosecutor omuwaabi 
prostitute malaaya 
protect okukuuma 
protest 

okwekalakaasa 
Protestant 
omupolotesitante forgive okusonyiwa 
fork wuuma 
form foomu 
fornicate 

okwegandanga, 

okwenda 
forsake okwabulira 
fortunate (be) 

okweesima 
fortune omukisa 
forty ana 
forward mumaso 
fossil ekimera oba 

ekisolo ekyaffa 

emyaka ne myaka 

nekiterekebwa 
fought kulwana 
fourteen kumi na nnya 
fox ekibe 
frame omwango 
france bufalansa 
frank omwesimbu 
free kya busa, kya 

bwerere 
freedom eddembe, 

okwetaaya 
freeze okunyoga 

ennyo 
french omufalansa 
fresh kipya 
friend ow'omukwano 
friendship omukwano 
frighten okutisa 
frog ekikere 
from okuva 
front mu maaso 
frost omuziira 
frown okusiba fesi 
frozen okunyogoga 
fruit ekibala 
frustrate okulemesa, 

okuzibira 
frustrated (be) 

okulemesebwa 
fry okusiika full kajjuvu 
fumble okukikiitana 
fun okunyumirwa 
function omukolo, 

omugaso 
funny ekisesa 
fur obwoya bwebisolo 

nga pusi 
furnace kyuma kikola 

bugumu 
furniture enbawo 
future ebiseera ebijja, 

eky'omumaaso 
gain okufuna, 

okuganyurwa 
gallon omukebe 
gallop kwekuduka 

ennyo 
game omuzanyo 
gang ekibinja, ekikoosi 
gap olukonko, 

ebbanga 
gape okwaasamirira 
garage ekiffo 

awateerekebwa 

emotoka oba 

awaggulwa amfuta 
garbage ebisasiro, 

kasasiro 
garden ennimiro, 

omusiri 
gas omukka 
gate wankaaki 
gather okukungaanya 
gay omuli w'ebisiyaga, 

omusiyazi 
gecko ekinya 
general genero 
generation omujiji 
generator geneleeta 
genet akasimba 
gentle omukakkamu 
gentleman omwaami 
German omugirimani, 

olu- Germany girimani 
germinate okumera 
get okufuna 
get up okusituka 
ghee omuzigo 

omuganda 
ghost omuzimu 
giant ekintu ekinene 
gift ekirabo, ekitone 
giggle okuseka 

okwekisiru 
ginger entangawuuzi 
giraffe entugga 
girl omuwala 
girlfriend muganzi wa 
give okuwa 
glad okusanyuka 
glass ekirawuli 
glasses galubindi 
globe ensi 
glorify okusuuta, 

okutendereza 
glory ettendo 
glue mazzi agasiba 

ebintu 
go okugenda 
goal ekigendererwa 
goat embuzi 
God katonda 
goggles galubindi 
gold zaabu 
goldfish kyenyanja 
gone kigenze 
good ekirungi 
good ekyamaguzi 
good luck omukisa 

omulungi 
goodbye weraba 
goose embatta 
gorgeous ekibalagavu 
gorilla ekisodde 
gospel enjiri 
gossip mpulidde 

kamenya, nnakamwa 

ntette, ow'olugambo gourd ekita, endeku 
government 

gavumenti 
gown egganduula 
grab okunyakula 
grace ekisa 
gracious 

ow'eggonjebwa, 

ow'ekisa 
grade eddala 
grain empeke 
grandchild omuzukulu 
grandfather jjajja 

omwaami 
grandmother jjajja 

omukyaala 
grandparent jjajja 
grandson omwaami, 

omusanji 
grapefruit kibala 

kyakula 

ng'omukyungwa 
grapes omuzabbibu 
grass omuddo 
grasshopper 

enseenene 
grateful asiima 
grave amalaalo 
gravy omukyuuzi, 

supu 
gray kikome 
graze okukolobola 
great ekinene 
great aunt jjajja 

wange 
great grandparent 

bajjaja 
great uncle jjajja 

wange 
greece buyonaani 
greed omululu greek omuyonaani 
green kilagala 
greenhouse nyumba 

yabirime 
greet okwaniriza 
greetings obubaka 

obwaniriza 
grief ennaku 
grieve okukungubaga 
grill okubabula, 

okwookya 
grinding stone 

elubengo 
grocery omudaala 

gwe birime 
ground wansi 
group ekikosi 
groupie omuleebeesi 
grow okukula 
grown-up omukulu 
guard omukumi 
guardian omuyima 
guava epeeera 
guess ekitebereze, 

okuteeba 
guitar endongo 
gum ekibuno 
gun emmundu 
gut ebyeenda, 

okusokoola 
gym ekisenge 

ekiterekerwamu 

ebyuma ekozesebwa 

mu ekisasayizi 
gymnastics okukola 

obukodyo 
habit omuze 
habitat ekisulo 
hail omuzira 
hair enviiri, ebiza 
hair line ekisige 
half ekimu eky'okubiri, 

ekitundu 
hall ekisenge ekinene halve okukutulamu 

wakati 
ham enyama yembizzi 

eyokugulu 

kwemabega 
hamburger enyama 

esaridwamu oburere 

nesikibwa 
hammer ennyondo, 

okukomerera 
hamster kisolo kirina 

obwoya n'omukira 

omumpi 
hand omukono 
handbag ensawo 

y'omukono 
handkerchief 

akatambaala 
handle ekikwatwako, 

ekikono 
handsome alabika 

bulungi 
hang okwewuba 
hankie -► 

handkerchief 
haplochromis enkejje 
happen okubaawo 
happy (be) 

okusanyuka, okwesiim 
harbor emeeri 

wezitikulirwa 
hard ekizibu 
hare akamyu 
harmonica kuuma 

kayina obutuli 

bw'ofuwa nebuvamu 

amaioboozi 
harp entongooli 
harvest okukungula 
hat enkofiira 
hatch okwalula 
hate okukyaawa 
hatred obukyaayi 
haunted ekifo 

awalabibwa emizimu have okuba ne 
haven obuddukiro 
hawk kamunye 
hawker omutembeeyi 
hay omuddo gwe 

bisolenya ogukaze 
head omutwe 
headphones 

obuzindaalo 

bwokumatu 
heal okuwona 
health obulamu, 

okuwangula 
hear okuwulira 
heart omutima 
heaven eggulu 
height obuwanvu, 

nalugooti 
heir omusika 
helicopter akanyonyi 

namunkanga 
hell geyeena 
hello oli otya? 
helmet ekikofira 
help okuyamba 
hen enkoko enkazi, 

enseera 
herdsman omulaalo, 

omulunzi, omusumba 
here wano 
heritage obusika, 

obulombolombo, 

obuwangwa 
hero omuzira 
herself yennyini 
hesitate 

okubusabusa, 

okwekengera 
hi oli otya?, ki kati? 
hide okukweeka 
high wagulu 
hike olugendo 

oluwanvu 
hill olusozi 
Hindu IVIuyindu hinge pata 
hippo -► 

hippopotamus 
hippopotamus enkula 
history ebyafaayo 
hit okukona, okukuba 
hobby kyosinga 

okunyumirwa 
hoe enkumbi 
hold okukwaata 
hole ekituli 
holiday oluwumula 
hollow munda 

ngatemuli 
holy omutuukirivu 
home eka, amaka 
homestead oluggya 
homework omulimu 

ogukuweredwa 

okolebwa 
honest obwesige, 

amazima 
honey omubisi 

gw'enjuki 
honk okukuba 

engombe 
hoof ekinuulo 
hook eddobo 
hop okukongojja 
hope okusuubira 
horn omulere, 

engombe 
horse embalaasi 
hose oiupiira 
hospital eddwaliro 
hostel ekisulo 
hot ekyookya 
hotel woteeli 
hour saawa 
house ennyumba 
however wabula 
hug okugwa mu kifuba 
huge ekinene 
hum okuvuvuuma opportunity akakisa, 

omukisa 

opposite tekifanana 
orange omukyungwa, 

kipapaali 
orbit enkulungo 
orchestra abakubira 

awamu ebivug 
order entegeka 
ordinary ekya bulijjo 
organization 

ekitongole 
orgasm okutuuka ku 

ntikko, okumala 
oribi antelope 

empeewo 
origin ensibuko, 

entandikwa 
origins ennono 
orphan mulekwa 
orthodox 

omusodookisi 
ostrich maaya 
other ekilala 
otter engonge 
our ekyaffe 
out ebweeru 
outdoors ebbanga 
outer space 

obwengula 
outgrow okukuza 
outside wabwelu 
oval kyekulungirivu 
ovarian tube oluseke 
ovary ensigo 
oven ekifo 

awakalirirwa emeere 
over waggulu 
overdo okuyinga, 

okuyitiriza 
overload okubinika 
overpass ettaawo 
owe okuganza 
owl ekiwuggulu 
own bwananyini owner nannyini 
ownership obwa 

nnanyini 
pack ekibinja, 

omugugu 
package ettu 
pad pamba 
page olupapura 
pail akabakuli 
pain obulumi 
paint okusiiga 
painting ekifananyi, 

ekisiige 
pair ebibiri 
pajamas obuwale 

obwomunda 
palace olubilio 
palm ekibatu 
palm ekinazi 
pamphlet akawulire 
pancake kabalagala 
panda kino kisolo 
pander okwegula 
pangolin olugave 
panic okugugumuka, 

okusattira 
pants empale 
paper olupapula 
papyrus ekitoogo 
parachute parakyuti 
parade omukolo 
pardon okusonyiwa 
parent omukadde, 

omuzadde 
parents abazadde 
parish omuluka 
park paaka, 

ekibangirize 
parrot enkusu 
part ekitundu 
partime lejja lejja 
party akabaga 
pass okuyitta 
passenger 

omusabazze passion obwaagazi 
passion fruit 

akatunda 
passport pasipoota 
past ebyayitta 
pasta amakolooni 
paste okusiga 
pastor omusumba 
pasture eddundiro, 

ettale 
pat okusunyaako 
path olugudo 
patient omulwadde 
patient (be) 

okugumikiriza 
patrol okulawuna 
pavement olubalaza 
paw ekigere kyensolo 
pay sasura 
pea kawo 
peace emirembe, 

ekitole 
peach kibala kiba 

kimyu oba kyakyenvu 
peak entikko, 

okutuuka ku ntikko 
peanut ekinyeebwa 
pear ekibala, vakeddo 
peasant munakyaalo 
pebble obuyinja 

obutono buwewevu 

butera kuba kunyanja 
pedal kyosindisa 

ekigere 
peel okuwaata, 

okususa 
pelican kinyonyi 

kibeera kunyanja 
pen ekalaamu eya 

bwiino 
pencil ekalaamu 

enkalu 
penguin pingu 

(kinyonyi) penis akasolo, 

obusajja 
penny kinusu sente 

zikozesebwa mwa 

Amerika 
people abantu 
pepper kamulari 
perceive okutegeera 
perfect ekitaliiko 

kamogo, okuyoyoota 
perfume akaloosa, 

kalifuwa 
period okubeera mu 

mweezi 
permission olukusa 
persecute 

okuyigganya, 

okujoonyesa, 

okukijjanya, 

okubejjerera 
persevere okuguma, 

okugumira 
person omuntu 
pet ekisoio ekisula 

munju nga kkapa, 

embwa 
petal kibeera kukimuli 
petroleum amafuta 

g'emmotoka, petulooli 
phone essimu 
photograph 

ekifaananyi, Kukuba 

bifaananyi 
pick okulondawo 
pick up okuyoola 
pickpocket omusazi 

w'ensawo, okusala 

ensawo 
pick-up emotoka 

kabangali 
picky (be) 

okwekanasa 
picnic okulambula 
picture ekifaananyi monster 

ekkangabaana 
mood embeera 
moon omweezi 
more ekingi 
moreover era 
morning ku makya 
moslem omusiraamu, 

omuyisiraamu 
mosque omuzigiti 
mosquito ensiri 
most ekisinga 
motlier maama 
motlier-in-law 

nnyazaala 
motor ekyomuliro 
motorcycle epikipiki 
motto omubaia 
mount okwebagala, 

okulinnya, 

okuwalampa 
mountain olusozi 

gambalagala 
mouse emmese 
moutli akamwa 
move okujjulukuka, 

okusenguka 
movie firimu 
Mr Mwami 
mrs nnyabo 
much nnyo 
mud ebitoomi, ettosi 
muddled (be) 
mug gama 
multiply okubazaamu 
multitude namungi 
mummy maama 
murder ettemu, 

okutemula 
murderer omutemu 
muscle omusuwa 
museum webatereka 

amagumba gabafu 
mushroom akatiko 
music Nnyimba musician omudongo, 

omuyimbi 
mustache kakoba 
my ekyange 
mystery ekitasoboka, 

ekizibu 
nail olwaala, 

omusumaali 
naked obukunya, 

obwerere 
name erinnya 
nap okuwumula, 

okwebaka 
narrate okutottola 
narrow kifunda 
nation eggwanga 
national eky'ensi emu 
native enzaalwa 
natural eky'obutonde 
nature obutonde 
navel ekundi 
navigate okusaabala 
near okumpi, okumpi 

ne, okusemberera 
neat ekiyonjo 
necessary 

ekyeetagisa 
neck ensikya, ensingo 
necklace ekikomo 

kyomubulago 
need obwetaavu 
needle empiso 
neglect okulagajjalira 
negotiate okuteesa 
neighbor omulilwaana 
neighborhood 

omulilwaano 
nephew Mwana 

wange 
nerve akasimu 
nest ekisusunku 
net akatimba 
Netherlands (the) 

budaaki 
neuter okulaawa never obutadayo 
new ekipya 
news amawulire 
newspaper olupapula 

Iw'amawulire 
next ekiddirira 
nice kilungi 
nickel ziba sente 

kikozesebwa munsi 

zebweru 
niece Mwana wange 
night ekiro, ettumbi 
nightmare ekiloto 

ekyetisa 
ninety kyenda 
nipple enywanto 
no nedda 

nobody tewali muntu 
nod okunyenya 

omutwe 
noise kerere 
nonsense 

temulimagezi 
noodle makoloni naye 

nga magazi nnyo 
noon entuntu 
normal ekyabulijjo 
normally bulijjo 
North mumambuka, 

Bukiikakkono 
nose enyindo 
nosy ow'akajanja 
note akabaluwa 
nothing tewali 
November 

Museenene, 

Novemba, omwezi 

ogw'ekumi n'ogumu 
now kati 

nudity ekimansulo 
nudity (be) obukunya 
nullify okusazaamu 
number omuwendo 
nun omubikira nurse naasi, 

omujjanjabi 
nut empeta 
oak kika kyamuti 
obedience obuwulize 
obey okugondera 
obituary okubika 
obligation ebbanja, 

omugugu 
obscene omuseegu 
observe okukenga 
obstacle omusanvu 
obstinate ow'emputtu 
obstruct okulemesa, 

okuziyiza 
occupation omulimu 
occupy okutalaaga, 

okuwamba, okujjuza 

ekifo 
ocean enyanjja 

enenne 
o'clock sawa 
October 

Bitungotungo, 

Mukulukusa, 

Okitobba, omwezi 

ogw'ekumi 
octopus kiba kisolo 

kibeera kunyanja 
of wa, kya 
off okujyako 
office yaffesi 
official omutongole 
offspring ezadde 
often kyabulilunaku 
OK kale 
old ekikadde 
on ku 

on behalf of ku Iwa 
once gumma 
onion akatungulu 
only kwoka 
open okuggulawo, 
okubikkula human omuntu 
humble omwetowaze 
hump ebango 
humpback ebbango 
hundred kikumi 
hunger enjala 
hunt omuyiggo 
hunter omuyizzi 
hurdle omusanvu 
hurl okukanyuga, 

okukasuka 
hurricane embuyaga 

n'okubwatuka 

kweggulu 
hurry okwanguwa 
hurt okukosa 
husband omwaami 
hut akasisira 
hyena empisi 
hymn oluyimba 
I nze 

ice omuzira 
ice cream emeere 

gyabanyogoza olusi 

gaba mata sukali oba 

mubisi gwanjuki 
iceberg ye ayisi 

omunene ennyo 

aseyeya kuguyanja 

oba kumazzi 
idea ekilowoozo, 

ekiteeso 
idol ekisinzibwa 
if ssenga 
igloo enju 

gyebazimbisa ayisi 

oba omuzira omunene 
ignorance 

obutamanya 
ignore okulagajjalira 
illusion okwerimba 
image ekifaananyi 
imagine okutebereza 
importance omugaso impossible 

ekitasoboka 
imposter 

nnakigwaanyizi 
impotent atakoleera, 

eyafa, eyatomerwa 

endiga 
imprison okusiba 

mukomera 
improvise 

okutetenkanya 
in mu 
in front of mu maaso 

ga 

inappropriate 

ekitagwaanidde 
inch yengeri endala 

gye bapiimamu 

obuwanvu bwe kintu 
inconvenience 

okukalubiriza 
increase okwongeza 
indecisive (be) 

obutasalawo 
independence 

okwefuga 
independent (be) 

okwemalirira 
India buyindi 
indulge okwetaba mu 

kintu 
inebriate okutamiiza 
infant ebujje 
infect okusiiga 
infertility obugumba 
infidelity obwenzi, 

obutali bwesigwa 
inflate okukaaniika, 

okuwanika 
inflation muwuwo 
inform okubuulira, 

okutegeeza 
information 

amawulire 
inherit okusikira inheritance obusika 
injection empiso 
injury ekisago 
ink bwino 
inmate omusibe 
insect ekiwuka 
insensitivity eggume 
insert okusonseka 
inside mu, munda 
insight okulaba mu 

maaso 
insolence ejoogo, 

okwempanka 
insolent ow'ejoogo 
inspire okusongosa 
instrument ebivuga, 

ebikozesebwa, 

ebyeyambisibwa 
insult ekivumo, 

okuvuma 
interesting 

okunyumirwa 
internal kya munda 
international eky'ensi 

ezenjawulo 
internet ekitimba 
interpret okuwunula 
interpretation 

enzivuunula 
intersection 

masangaanzira 
intestine ekyenda 
intimidate okukangisa 
introduce okwanjula 
invent okuyiiya 
investigate 

okubuliriza, 

okukebera, 

okwekebejja 
invisible ekitalabika 
invitation okuyitibwa 
invite okuyita 
invoice ebbaluwa 

ebanja 
ire obuswandi iron paasi, okugolola 
irritate okunyiiza 
island ekizinga 
Israel Yisirayiri 
issue ekizibu, 

ensonga 
it (be) kiri 
Italy Yitale 
itch okusiiwa 
itself kyenyini 
jackal ekibe 
jacket ekisabika 
jackfruit ffene 
jail akaduukulu, mbuzi 

ekogga 
jam akalipagano 
January gatonya, 

janwali, omwezi 

ogusooka 
Japan Japaani 
Japanese omujapaani 
jaw oluba 
jealousy ennugu, 

obujja 
jeans ginizi 
jeer okujooga 
jelly ebizigo 
jerry can ekidomola 
Jesus yesu 
jet akanyonyi komuka 
Jew omuyudaaya 
jewelry ebikomo 
Jewish Muyudaaya 
jinx ow'olunwe 
job omulimu 
jogging kudduka 
join okuyunga 
joint obuyungo 
joke olusaago, 

okusaaga 
journalist 

munnamawulire 
journey olugendo 
joy essanyu joyful eky'esanyu 
jubilate okujaganya 
judge okusalira, 

omulamuzi 
juggle okubyangatana 
juice omubissi 
July Kasambula, 

omwezi 

ogw'omusanvu 
jump okubuuka 
junction 

amasanganzira 
June omwezi 

ogw'omukaaga, 

Ssebaseka 
jungle ekibira 

ekikwafu oba ekinene 
junk ebisasiro, 

kasasiro 
kangaroo rat akayozi 
keen (be) okujjumbira 
keep okuuma 
Kenya Kenya 
Kenyan munnakenya 
kettle ebinika 
key ekisumuluzo, 

lukulwe 
keyboard seti 

yamapeesa 
kick olusamba ggere, 

olusamba, okusamba 
kid omwana 
kidney ensigo 
kill okutta 
kin owoluganda 
kind ow'ekisa 
king kabaka, 

ssabasajja 
kingdom obwakabaka 
kinship oluganda 
kiss okunywegera 
kit obubokisi 
kitchen effumbiro, 

ekiyungu kite kintu kiba 

kiwewuka nga kibukila 

mubanga olwempewo 
kitten kappusi akato 
knee eviivi 
kneel okufukamira 
knife akambe 
knight omulwanyi 

wokumbalasi 
knob akanyolo 
knock okukonkona, 

okutomera 
knot akawuzi 
knot ekituttwa 
know okumanya 
knowledge amagezzi 
kyphosis ebbango 
label akabonero 
labium minora enfuli 
labor okupakasa 
laborer omupakasi 
lace akagwa 
ladder eddala 
lady omukyaala 
lake enyanja 
lamb akaligga 
lame omulema 
lamp etaala 
land ettaka, olukalu 
landing kugwa 
language olulimi 
lap etala yamafuta 
large ekinene 
last ekisemba, 

okulwaawo, 

okuwangaala 
late (be) okutuuka 

ekikeerezi, 

okukeerewa 
later oluvanyuma 
laugh okuseka, 

okusekerera 
laughter enseko 
laundry boboreza 

engoye law etteeka, 

eby'amateeka 
lawyer looya, 

munnamateeka, 

puliida 
lay (down) 

okugalamiza, okussa 

wans! 
layer olukuta 
lazy omugayaavu, 

engajaba, okugayaala 
leach okuwagulira 

omuti 
lead okkulembera, 

okukulembera 
leader omukulembeze 
leadership 

obukulembeze 
leaf ekikoola 
lean ennyama enkapa, 

omukapa, 

okwesigama 
learn okuyiga 
leather ddiba 
leave okuleka, 

okusiimbula 
left kigenze, kkono 
leg okugulu 
lemon eniimu 
lend okwaazika, 

okuwola 
length obuwanvu 
leopard engo 
less ekitono 
lesson essomo 
letter ebbaluwa, 

enyukuta 
lettuce enva endirwa 
liar omulimba 
liberal nagalaale 
liberty ebeetu, 

eddembe 
library etelekero 

ly'ebitabo, nkuluze 

y'ebitabo ick okukomba 
ie okulimba, 

okugalamira, 

okulambaala 
ife obulamu 
ift okusitula 
ight ekitangaala 
ighthouse oguzimbe 

mu semayanja 
ightning okumulisa 
ike okwaagala, nga 
ine olunyiriri 
ion empologoma 
ip omumwa 
iquid ekyamazzi 
ist olukalala 
isten okuwuliriza 
ittle ekitono 
ive okubeera, okusula 
iver ekibumba 
iving room eddiro 
izard omunya, 

ekonkome 
oad omugugu, 

okuttika 
oaf omugati 
oan ebbanja 
obster kisolo kibeera 

munyanja era kilibwa 
ock ekufulu, okusiba 
og ekiti 
onely obwomu 
ong obuwanvu 
ook okutunulira, 

okulaba 

oose kulegeya 
oot omunyago, 

okunyaga, okuluutinga 
ord mukama 
orry loole 
ose okufiirwa, 

okukoobera 
lose temper 
okuswaakira lost kubulwa 
lot ekingi 
loud okuwoggana 
lounge kisenge 
louse enkukunyi 
love omukwaano 
love (each other) 

okwagalana 
love (make) okusinda 

omukwano 
low wansi 
luck omukisa 
luggage omugugu 
lump ekitole 
lunch eky'emisana 
lung eguggwe 
lung fish emmamba 
lust omululu, 

okwegomba, 

okululuka 
machete ejambiya 
machine ekyuuma 
mad omulalu 
madam nnyabo 
magazine amawuulire 
magic edoggo 
magnet maginenti 
magnify 

okuzimbulukusa 
magnifying glass 

ekizimbulukusa 
mail ebbaluwa 
maintain 

okujjanjabirira 
maize kasooli 
maize flour akawunga 

ka kasooli 
make okukola 
make (the bed) 

okwaala obuliri 
malaria omusujja gwa 

maleriya, omusujja 

gw'ensiri 
male (animal) ensajja mammal ebissolo 

ebwosa 
man omusajja 
manager mukama 

wange 
mango omuyembe 
manhunt omuyiggo 
manners empisa 
mantis namunkanga 
many ebingi 
map ekifananyi 

ekiraga ekifo oba 

ekintu 
maraca ensaasi 
marble mayinja 

amagumu 

gakozesebwa 

kukuzimba enju oba 

okukola ebifananyi 
March Maki, 

Mugulansigo, omwezi 

ogw'okusatu 
march okukumba, 

okutambula 
marijuana enjaga 
mark ebbala 
market akatale 
marriage obufumbo 
marry okuwasa 
martyr omujulizi 
mask akakookolo, 

okubikirira 
mass emisa 
master okukuguka 
masturbate 

okwenyonyogera 
mat omukeeka 
match akabiriiti 
material ekizesebwa 

okukola ebintu 
mathematics okubala 
mattress omufaliso 
mature okukula 
May Mayi, Muzigo, 

omwezi ogw'okutaano mayor meeya, 

omukulu w'ekibuga 
me nze 
meal ekijjulo 
mean kitegeeza 
measles olukusense 
measure ekipimo, 

okupima 
meat ennyama 
mechanic makanika 
medicine eddagala 
meet okusaanga 
meeting okusisinkana, 

olukungaana 
melt okwokya 
memorial ekijjukizo 
memory okujukira 
menstruate okubeera 

mu mweezi, 

okusuulumba, 

okutuulawo 
menu olukalala 
merchandise 

ebyamaguzi 
merry (be) 

okujaganya 
mess omuvuyo, 

okukyankalanya, 

okuvuyisa 
message obubaka 
messenger matalisi, 

omubaka 
metal ekyuma 
meter omulenga, mita 
microphone 

akazindaalo 
microscope ekyuma 

ekizimbulukusa ebintu 

ebitalabika 
middle wakati 
midnight wakati 

muttumbi 
midwife omuzaalisa 
might eryaanyi 
migrate okujulukuka milk amata, okukama 
millenium olwaasa 
millet akalo 
million kakadde 
millipede eggongolo 
mind okufaayo, 

okulabirira 
mine ekirombe, 

ekyange, okuwukuula 
minus okutolako 
minute eddakiika 
mirror endabirwaamu 
miscarriage 

okuvaamu olubuto 
mislead okubuzabuza, 

okuwabya 
miss omukyala, 

okusubwa, nnyabo 
mist olufu 
mistake ensobi, 

okusobya 
mister ssebo 
mistreat okujolonga 
mitten ebyambalwa 

mungalo (gilavu) 
mix okutabula 
moan okukungubaga 
mobile phone 

akasimu 
mock okukongoola 
model ekyefananiriza 
modify okukyusamu 
Mohammed 

muwamadi 
mold (into) 

okuwunda, obukuku 
mom maama 
moment akaseera 
money ensimbi, sente 
monitor okulondoola 
monkey enkima 
monologue 

ekitontome