Skip to main content

Full text of "European Union"

See other formats


H EDpcoTraiKfj 'Evcoar| 



AGiiva 2004 



Ilspisxonsva 

loTopiKTi GKiaypdcpriGri tt]^ E.E 3 

H "sDpcoTiaiKfi o?tOK?tf|pcoor|": Mia [xs0o5oAx)yiKf| 7ipoosyyior| 17 

Oi xpsK; 7ispio5oi TTjc; «8up(D7iaiKfi(; oXoK}^fip(DGr|9> 28 

A) 1951-1974: Hxs^tCDViaKfisvcDGri 28 

B) 1974-1986: H enojjt] tt]^ (ytty/pcriq 39 

r) 1 987-2002 : OiKovo[j,iKfi Kai No[j,iG[j,aTiKfi 'Evcogti 47 

H SuvGfiKri Tou MdaGxpixx 52 

Oi GUvaX,}tay[j,aTiKS(; igoti[j,is(; 59 

Eupd) Kai vsocpiXsXsijGspri noXniKi] 70 

E7ii[j,STpo 75 

Oi 9sG[j,oi TTjc; Evp(i)iiaiKr\q 'Ev(i)cr\q 79 

Oi Et)GX8TiG[j,oi 5i3va[j,ri^ 88 

To «Ei3vTay[j,a» 94 

0SG[j,o9sTriGri xou vso(pi}tsXsu0spiG[j,oi3 106 

Emfo^STpo 110 

H Tiopsia TT]^ «oiKovo[j,iKfi^ oXoKX.fipG)Gri9> 112 

X&tpeq Tri(; KsvxpiKfic; Kai Avaxo^^iKfic; Evp&)iir\q 1 22 

noXiTiKs^ Guvs7isis(; TT]^ aviGOfj-STprjc; avd7iTU^ri(; 127 

EuyKXiGT] f) aTiOK^iGri; 130 

A(p07iXiG[j,6(; Tou sGviKoij Kpdxoix;; D^i aKpiPocx; ! 140 

H E.E. : sva d9poiG[j,a sGvikcdv oiKovofo^icbv 159 

riapsKPaGTi: To Si3[j,(p(Dvo STa9sp6TriTa(; 166 

HKoivf) AypoTiKTi HoXiTiKfi 176 

H 5ia[j,6p(p(DGri xcov aviGOxfiTCOv gttiv KAQ 180 

H [j,STappi39[j,iGri Tri(; KAQ 1 82 

O eXXriviKog aypoTiK6(; TO[j,sa(; Kai r| KAQ 190 

E7ll[J,8TpO 196 

SuvoXiKTi GscbpriGTi Tri(;E.E. - 198 

HEupcbTiri «TOU [lekh^vToq [j,a9> 198 



«N8oX8iTOupyiKd» TSxvdG[j,aTa Kai o 7ipay[j,aTiK6(; k6- 

Gno(; 201 

IIpOOTlTlKS^ [J,8T8^8A,l^ri(; 207 

AisuGuvxripio Kai yaX,Xoysp[j,aviK6(; d^ovat; 210 

MsxaxpsTiovTat; xriv avdyKr| as apsxfi 221 

AvuTiap^ia Koiva)viKfi(; 5uva[j,iKfi^ 227 

H E.E. xou i^7i8piaXiG[j,oi3, xrjg aoxuvo[j,OKpaxia(;, 

Kai xou paxGiG[j,oi3 238 

E.E. KaiHnA 241 

O «Eup(DGxpax69> 246 

PaxGiGxiKT) noXniKT] 251 

H ApiGxspd Kai r\ EupcoTiaiKTi 'Evcogti 255 

H «Evp&)iir\ xcDV Aa(bv» - Nso(piXsXsu9spiG[j,6(; Kai 

E.E 256 

EmGxpocpfi Gxrjv «auxo5i3va[j,ri sGvikti avd7ixu^ri»; 269 

0scopis(; «OiKovo[j,iKfi(; KaxaGxpo(pfi9> Kai avaSidp- 

GpcDGT] xou 8X,}^riviKoi3 Ka7iixa}tiG[j,oi3 273 

Oi 7io}tixiKsg GUV87isiS(; XCDV GsGSCov xTjc; ps(pop[a^iGxiKfi(; 

ApiGxspd(; 281 

AvxiKamxaXiGxiKTi ApiGxspd 285 

O AsviVKaio Tp6xGKiyiaxr|v... EupcDTiaiKfi 'Evcdgti ! 295 

napdpxri[j,a: OiKovo[j,iKd Kai GxaxiGxiKd Gxoixsia 316 

BipXioypacpia 330 

Sri[j,8i(bGSi(; 336 



loTOpiKfj oKiaypd(pTioTi TTi(; E.E. 

Tov ATipiXio 1951 i5pi39riKs r\ EupcoTiaiKfi KoivoTtixa Av- 
GpaKa Kai XdX,t)Pa (EKAX), to Tiproxo pfi[j,a 7ipo(; xriv Koivf) 
ayopd. Sxriv EKAX GU[j,[j,STSixav e^r\ KpdTri-[j,sXri: BsA,yio, 
TaXkia, IxaMa, Ofo^OGTiovSiaKfi ArmoKpaxia ttjc; TEp[iaviaq, 
Aou^s[j,po ipyo, 0A,Aav5ia. Eko7i6(; ttjc; fixav r\ enikvcr] tt]^ 
ya}^}to-ysp[j,aviKfi(; 5ia(popd(; yia tov s^tsy^o xou Poup, Kai r\ 
5r|[j,iot)pyia [imq Tispioxnf; s}tsi39spou s[j,7iopiot) yia dvGpaKa, 
Gi5ripo[j,STdX,Xsu[j,a, kok Kai xakv^a- Tipoiovxa KpiGi[j,ri(; cr\- 
[j,aGia^ (oiKovo[j,iKd Kai GxpaxicDTiKd). H SiaxsipiGr] Tri(; E- 
KAX avaxsGriKs gs [im EmxpoTifi (apxiKd ovo[j,a(^6xav Avs- 
^dpxTjxri 'YTiaxri Apxr)) xrjv OTioia 5i6pi(^av oi KuPspvfiGSK; xcdv 
Kpax(bv-[j,sX(bv, gxo Eu[j,poi3Xio xcov YTioupycbv yia va vo[j,o9s- 
xsi, GXT] SuvsXsuGTi [IE KaGapd GU[j,pouXsuxiK6 xotpotKxfipa, 
Kai GXO AiKaGxfipio, yia xrjv sp[j,riv8ia xr]^ GUvGfiKric; Kai yia 
xTjv S7iiX,UGri 5ia(pop(bv. H Suvs^^sugti |J,sxpi xo 1979 auoxs^tsi- 
xo a7i6 avxmpoGCDTioix; and xa 5id(popa sBviKd KoivoPoi3}tia, 
5sv SK^syovxav 5riXa5fi d[j,8Ga mq supcoPouXsuxs^ (9sg[j,o98- 
xfiGriKs S7iiGfi[j,co^ co^ EupcDTiaiKo KoivoPoijXio xo 1987). 

H TipcDxoPouMa sixs xrjv avoixxf) a[j,spiKaviKfi UTiOGxfipi- 
^r\.^ Oi A[j,spiKavoi, [o^sgco xr|(; Tpd7is(^a(; EiGayroycbv- E^ayco- 
ycbv, sviGXUGav xrjv EKAX [le 100 8Kaxo[j,ni3pia 5oXapia. 



H Taklia evieSlcoKe iisid xov B' IlayKoojiio IloXejio va iiexaxoTiioei xa 
ocvaxoXiKd ouvopd xrig oxov Piivo Kai va Beoei utio xov eXeyxo xri<; xo Poup 
(«Kap51a» xri<; yepixavaicfig pio|irixavlag). E' auxo avxeSpaoav HTIA Kai 
Bpexavia kov iiBeXav xo SwiKoyepjiaviKo Kpdxoi; TiokxiKd lox^po T^ot va 
ovxinExcoTiioGei r\ «(joPiexiKri a7i£ilfi». 



1950-1954: To gxsSio Move - nXsPsv Tipoxsivsi tt] 5r\[ii- 
oupyia [j,ia(; «Eup(07iaiKfi(; KoivoTrixa^ A^uvag» (EKA) Kai 
xriv iSpuGTi TTjc; «Eupco7iaiKfi(; IIo^tiTiKfic; KoivoTrixa^)) (EIIK). 
H oXri Gi3X,Xri\|/r| fixav va TipoxcopfiGOUv, xauxoxpova, oi 5ia5i- 
KaGiS(; oiKovo[j,iKfi(; Kai 7io}tixiKfi(; svoTioiri gtjc; xt]^ Evp&)iir\q. 
H TaXkia stisSicoks xtjv svoTioiriGri xcov svoti^^cdv Suvdfa^scDV 
xcov supcDTiaiKcbv [j,s}t(bv xouNATO Kai xri(; 0[j,o Gn;ov5iaKfi(; 
Ari[j,oKpaxia(; xri(; rsp[j,avia(;, [j,8 gxoxo va Gsgsi vno sXsyxo xo 
vso GxpaxicoxiKo 5uva[j,iK6 xrjc; rsp[j,avia(; Kai va rjysfj.ovs'UGSi 
xcov 5ia5iKaGi(bv xr]^ «sup(D7iaiKfi(; oAoK}tfipcoGri(;», gs (g^sxi- 
Kd) iGOxifo^ri pdGTi [le xiq HQA. Qgxogo, Gxa 1954, r\ TaXkia 
(poPoi3[j,£vri s7iavs^07i}tiG[j,6 xr]^ TEp[iaviaq, apvfiGriKs va sm- 
KupcDGSi XT] GUvGriKT] xTjc; EKA. 'ExGi «[j,a(^i [j,s xr|v EKA xdOrj- 
Ks KdGs TipooTixiKTi [j,iag 7io>^ixiKfig EupcDTiric;)). 

To 1954 r\ AuxiKf) rsp[j,avia yivsxai [lekoq xou NATO. Exa 
1955 i5pi39riKs r\ AuxiKosupcoTiaiKfi 'Evcogt] (f) AuxiKf) Eupco- 
TiaiKTi 'EvcoGTi [AEE]- yia Gxevf) GxpaxicoxiKf) GUVspyaGia a- 



O Zocv Move (1888-1979) aiio to 1919 co<; to 1923 UTiiip^e ovaTiXripcoTfn; 
yeviKog ypa|i|iaTeai; Trig Koivcoviaig tcov EOvcov. Etti 5idpKeia tou B' Ila- 
yKoojiiou noXe|iou iitov OTev6<; ouvepydTTn; tou Nte TkoI. MeTa^ 1952 
Kai 1955 fiTOcv 7ip6e5po<; Trig EKAX, oTriv iSpuori Trig OTioiog ouvePale 
aTiocpaoioTiKd. ETa 1955 i5pi)oe ■a]v Etiitpothi Apdorig yia Tig Hvco|ieveg 
noA,iT8ieg Trig EupcoTirig Kai 7iape|i£ive emKecpalfig Trig |isxpi xri Sidluoii 
Trig to 1975. 

P8V8 Zav nAfPev (1901-1993) e^excov (JTeAfxo? i^o^ KivrniaTog tcov EA£i)- 
9epcov rdlXcov tou Nte TkoI otii SidpKeia tou B' nayKoojiioi) IloXeiioi). 
Yvifip^e UTioupyog A|ii)vag iieTa^u 1949-1950 Kai ^avd aTio to 1952 ecog to 
1954. 'EvOepjiog 07ia56g Trig yalXiKiig aTioiKioKpaTiag, UTiooTiipi^e Toug 
7ioXe|ioi)g Trig EalXiag otiiv IvSoKiva Kai tiiv AXyepia. Yvifip^e UTioupyog 
AiKaioouvrig Triv 7iepio5o 1969-1973. 



vd[iEGa gtk; xcopsc, Tr\c, Sutiktic; EvpG)Tir\q), aXXd 7iaps[j,8ivs 
«sv VTZv&)cei», PpiGK6[j,svri vno tt] gkioi tou NATO. 



Exriv TipayixaxiKoxriTa t\ AEE TipoiiXBe and tt\ I,mQ\\Kj] xcov Bpu^eXXcbv 
(1948) Kai ouvepale oxriv ISpuori xou NATO (xo 1949). Extj SeKoexlaxou 
1980 ri emBexiKJi tioXixikji xou xoxe 7ipoe5pou xcov HIIA PeiyKov oxo 5i- 
TiIcoiiaxiKo 7ie51o, o aycbvag 5p6|iou oxoix; e^OTikojxoix; \ie xriv xoxe EEEA, 
Kai yeviKoxepa xo yeyovog 6xi oi HIIA dpxioocv va Kivouvxai \ie pdoei xa 
«(jxevd» 5iKd xovq ouiicpepovxa, x'^PK vot 7iepi|ievouv xriv eyKpior] xcov 
«5uxiKcbv (ju|i|idxcov», evexeivocv x\c, 7ipo(j7id9eie<; xcov xcopcbv xri<; 5uxiKfi<; 
EupcoTirn; yia oa)x6vo|iri oxpaxicoxiKii Tiapouola oxa «5ie9vfi 5pcb|i8va». 
Exa 1984 r] AmiKoeupcoTiaiiKfi 'Evcoor] evepyoTioiiiBriKe ^ocvd. tloxooo xau- 
xoxpova (Kai Kawsiq ocvxicpaxiKd) eTiovoemPePaicovoxav r] orniaola xri<; 
«7ipo(Jxa(jlaig» xri<; Eupcbvirn; ano xr] oxpaxicoxiicfi Tiapouola xcov HIIA oxriv 
fiTieipo, evcb (Tuyxpovcog aviocpaoloxriKe r] (leyolyxepri Tiepicpepeiaicfi oxpa- 
xicoxiKii owepyaola. Exa 1988 r] Ilopxoyalla Kai r] loTiovia eyivocv |i8Xri 
xri<; AEE. Me xr^v Kaxdppeuori xcov KaBeoxcbxcov xou KpaxiKou Kamxali- 
ojioi) («U7iapKxoi) (jo(jiali(j|ioi)») dpxioocv oXoeva Kai Tiepioooxepo va 
5iacpaivovxai oi 5iacpope<; (ju|icpep6vxcov (lexa^u EupcoTirig Kai HIIA (x] 
xouXdxioxov 01 5iacpope<; [iexa^y HIIA Kai xou yalXoyepiiaviKou d^ova). 
H ouvBiiKTi xoi) Mdaoxpixx e9exe cog evav avio xoix; oxoxoug xri<;, xr] 5ri|ii- 
oupyia Koivfi<; «a|ii)vxiKfi9> TioXixiKiig. 

Exa 1994 xrape? otTio xrjv avaxoXiKf] Kai KevxpiKf] EupcoTUi eyivav 
(Ji)v5e5e|ieva nth] xri<; AEE. Exa 1995 eyive |ieXo<; xri<; AEE t] EXXdSa, evcb 
Auoxpia, 3)ivXav5ia, IpXav5ia Kai EouriSia aTieKxrioav KaBeoxcbg Tiapaxr]- 
prixii. ExT] AEE (n)|i|iexexoi)v 28 Kpdxr]. tloxooo r] AEE exei avioxuxei oxtj 
5ri|iioi)pyia «ai)x6vo|iri<; a|ii)vxiKfi<; eupcoTiaiKfig xawx6xrixag». E^aKoXou- 
9ei va PpioKexai Kdxco avio xr] papid oKid xou NATO Kai xcov HIIA. Oi 
Siacpopeg oi)|i(pep6vxcov [iexa^u xcov Kpaxcbv-|ieXcbv xrig EupcoTiaiKfn; 'Evco- 
oTt]q e^aKoXouBouv va e|i7io5i(^oi)v xtjv koivii tioXixikii oe 9e|iaxa e^coxepi- 
Kr\q Kai «a(ii)vxiKri9> 7iokxiKfi<;. 

E7iiKecpalfi<; xri<; AuxiKoeupcoTiaiKfn; 'Evcoorn; eivai xo EuiiPouko 
xTjc; AEE 7101) aviapxii^exai avio xovq UTioupyoix; e^coxepiKcbv Kai a\mvac, 
xcov Kpaxcbv-|ieXcbv. To EuiiPouXio eSpeuei oxk; Bpu^eXXei; (xa oxoixeia 
eivai avio: BamXeiou Ilavdyoi), Kcovoxavxivou Toouvxa, AiaKpaxiKii Kai 
i)7iepe9viKfi Euvepyaoia, eKSooeii; naTiai^fjori, A6fiva2002, oeX. 371-375, 
Kai xTjv eyKUKloTiaiSeia Britamiica). 



H EupcDTiaiKTi Koivoxrixa ATO[j,iKfi<^ Ev8pysia<; (EKAE r\ 
EURATOM) Kai r\ EupcoTiaiKfi OiKovo[j,iKfi KoivorriTa (EOK, 
f) cvjya EupcoTiaiKTi KoivoTrixa) i5pi39riKav [is tt] SuvGfiKri 
Tr|(; P(b[j,ri(; to Mdpxio 19 5 7(r| EOK avacpspsxai cvjya oav 
«Et)pco7iaiKS(; Koivottitsc;)) [E.K.] yiaxi aTiOTS^isixai and xiq 
GU[j,(pcovi8(; EKAX, EKAE Kai EOK). Sxoxog ttjc; EOK fixav r\ 
KaxdpyriGri xcov s^tioSicdv (xcdv 5aG[j,(bv- xutiikcdv r\ dxuTicDv) 
Gxr] SiaKivriGTi xcov s^7iopsu[j,dx(DV, UTiripsGicbv, KscpaXaiou Kai 
spyaGia^. H Koivf) Ayopd enpene va 7ipay[j,axo7ioiri9si GxaSi- 
aKd G8 nia 5(o5sKasxfi [j,sxaPaxiKfi 7ispio5o- [j,sxpixo 1970. 

Er|[j,avxiK6 KO[j,[j,dxi xcov GU[j,(pcovicbv acpopouGS xr|v Koivf) 
AypoxiKT) no^LixiKTi (KAQ), oi gxoxoi xr|(; OTioiat; fixav:'' a) 
au^riGri xri(; 7iapaycDyiK6xrixa(; gxov aypoxiKo xo[j,sa, P) s^a- 
GCpd^tiGT] «5iKaiou» PioxiKot) S7ii7is5ou Gxou(; ayp6xs(;, y) Gxa- 
GspoTioiriGri xcov ayopcbv, 5) Ejjx)r\(yr\ «KavoviKoi3 s(po5ia- 
G[j,oi3» xou 7iXri9uG[j,oi3 [le yscopyiKd upoiovxa, s) s^aGCpd^^iGr] 
«>uoyiKcbv xi[j,(bv» gxoix; KaxavaXcoxs(;. 

Ilapd xo i^ijGo, r\ aypoxiKf) noXniKi] xrjc; EOK 5sv fixav i- 
5iaixspa «(piXiKfi» 7ipo(; xovq ayp6xs(;. H Gxripi^r] (smSoxriGri) 
xcov aypoxiKcbv xi[j,(bv suvoriGS Kupicot; xovq [j,syaXoayp6xs(; ce 
Pdpo(; xcov [j,iKpoaypox(bv, Kai smxdxuvs xrjv aypoxiKf) s^o5o. 
O api9[j,6(; xcov a7iaGxo}toi3[j,svcov gxt] yscopyia xri(; EOK gxo 
5idGxri[j,a 1960-1971 [j,sicb9riKs Kaxd 6 sKaxofj.^ijpia.'* Oi 58 
KaxavaXcDxs(;, TiXfipcDvav (Kai s^aKoXou9oi3v va Tikr\p&)Vovv) 
xa aypoxiKd upoiovxa gs xi[j,S(; 7io}^i3 u\|/r|X6x8p8(; xcov 5is9vcbv, 
Xojd) v\\ir\hhv SaGfo^cbv gxk; siGaycoyst;. 

Tov lavoudpio 1960 UTioypdcpsxai r\ Su[j,(pcovia xrjc; Sxok- 
x6X[ir\q- iSpuGT] Et)pco7iaiKfi(; Zcbvri^ EXsu9spcov EuvaX.>uaycbv 
(EZEE).* 



* H EOK 5ev titov t] (iovaSiicri TipooTidGeia 5ieupco7iaiiKri<; oiKovo(iiKfi<; 
ouvspyaoloig. Molioxa, apxiKo, oSfiyrioe oxriv oiKovo|iiKri «5id(j7ia(jri» 



Ioi)X,iog 1961- UTioypacpfi 'Zv[i(pG)viaq EwSsarjc; EX,Xd5a(; - 
EOK. 

IavoudpiO(; 1963 - O 7ip6s5po(; ttjc; TaXkiaq Nts TkoX 
7ipopdX.X,8i veto Gxriv svia^r] tt]^ Bpsxaviat; gttiv EOK. 

Sxa 1965 01 5ioiKr|TiKS(; smxpoTist; EKAX, EKAE Kai EOK 
GuyxcovsiJTriKav as [im [lovo EmxpoTifi (Commission), xa [le- 
Xr\ TTj^ OTioia^ 5iopi(^ovTav and xiq KuPspvfiGSK; xcov Kpaxcbv- 
[ishhv. 

Sxa 1965 01 «s9viks(; 5ia(pops9> avd[j,SGa Gxa Kpdxri-[j,8>uri 
Pyaivouv [is GCpo ^oxrixa Gxr|v STiicpdvsia. Tov loij^^io xou 
1965 r| TaXkia avaKoivcbvsi 6xi 5sv 9a GU[j,[j,sxdGxsi ^avd gxk; 
spyaGiS(; xou Su[j,pouMou YTioupycbv xri(; Koiv6xr|xa(; ([is a- 
(pop[j,fi 5ia(pcovia gxt] xprifo^axoSoxriGri xrjc; Koivfi(; AypoxiKfic; 
rioXixiKTi^). H noXniKT] xri(; «K8vfig 85pa^» (aTioxn auo xa 98- 
G[j,iKd opyava xri(; EOK), 9a 5iapKSG8i STixd [V(\VEq. Ms xo 



xcov 5i)TiKoeupco7iaiKcbv xcopcbv oe 5uo oiioSeg. H Bpexovla, \\ OTiola titov 
e^aipexiKd KaxuTiOTixri aTievovxi oxriv EOK, Xoyco xri<; Papyxrixoi; xou yal- 
Ax)yep|iaviKoi) o^ova, Tipcoxooxdxrioe oxr] 5ri|iioupyla xri<; EZEE cog ocvxi- 
Papo Tipog xriv EOK. H EZEE fixocv \na ouvepyaola kov acpopoyoe avio- 
KleioxiKd xo e|i7i6pio (xa aypoxiKd Tipoiiovxa oumaoxiKd avioKXelovxav 
avio XT] Q&)V^ eXeu9epcov owalXaycbv), evcb 5ev eyive TipooTidGeia yia xriv 
evieKxaori xrig ouvepyaolrag oe dlXoix; xo|iel<;. Exriv EZEE ou|i|iexelxocv 
apxiKd Auoxpla, Aocvla, Bpexovla, NopPriyio, riopxoyalla, EouriSia Kai 
EXpexla. H 3)ivXav51a eyive [leXog xrig xo 1986, r] loXocvSla xo 1970 Kai xo 
Aixvevoxdiv xo 1991. To 1967 KaxapyiiBriKav oi 5ao|iol avdiieoa oxk; 
xcbpeg nth]. Exa 1973 r] Bpexavla Kai r] Aavia eyKaxeXeiv|/av xov opyavi- 
(j|i6 Kai eioiiXBav oxriv EOK. H Ilopxoyalia eioiiXBe oxriv EOK xo 1986. 
Exa 1995 eyKaxeXeiv|/av xov opyavi(j|i6 Kai eioiiXBav oxriv EOK r] Auoxpia 
Kai T] 3)ivXav5ia. Efi(iepa oxriv EZEE PpioKovxai EXpexia, loXav5ia, Nop- 
Priyia, Aixvevoxdiv. Exi<; 14/2/1992 EOK Kai EZEE ou|i(pcbvrioav oxrjv 
iSpuor] xoi) EupcoTiaiKoi) Oikovo|iikoi) Xcbpou (EOX)- xr] Srijiioupyia (iia^; 
[leydlrig (^cbvri<; eXeuOepcov ouvalXaymv (lexa^u xcov Kpaxcbv-jieAxbv xcov 
5i)o auxcbv opyavio|icbv. 



«Su[j,piPaG[j,6 Tou Aou^s[j,poi3pyou» (1966) aTiocpaGiGxriKs 
OTi, TipaKTiKd Gxs56v GS 6?ta xa Gs^axa, aTiaiTSixo o[j,o(p(Dvia. 
KdGs KpdTO^-[j,sXo(; f^TiopoiJGS va smKaXsGisi (yia 07ioio5fi- 
710TS (^fiTri[j,a) OTi Giyovxai «(^coTiKd sGviKd GU[j,(pspovTa», Kai 
va aTiaiTTiGSi o[j,o(pcovia yia va STiiKupcoGsi [im aTiocpaGr]. 

To 1968 oXoKX,rip(bv8Tai r\ T8X,(DviaKfi 'Evcogt] tt]^ EOK Kai 
TO Koivo s^coTspiKo SaGfo^oAoyio. O gt6xo(; fixav r\ koivt) 7ioX,i- 
TiKTi GTO 5isGvs(; sfo^Tiopio (koivo 5aG[j,oX6yio evavxi xpixcov 
Xcopcbv) Kai r| KaxdpyrjGri KdGs «EQviKr\q oiKovo[j,iKfi(; noXni- 
Kr\q» nov suvosi xk; sGviks(; Pio[j,r|xavis^ xcov Kpax(bv-[j,8>^(bv. 
Qgxogo aKOfo^a Kai Gfifo^spa (onrnq Ga 5oi3[j,s gxt] 5idpKsia au- 
xoij xou PiPMou) r| upoGxaGia xr|(; «EQviKr\q oiKovo[j,ia(;» [is 
7iapa5aG[j,oXoyiKd S[j,7i65ia auo xa Kpdxri-[j,s}tr| s^aKoXouGsi 
va sivai a7ioxs}tSG[j,axiK6xaxri. 

AvxiGsxa [IE xo 56y[j,a xrjc; «8X8i3G8pri(; ayopd(;» nov (vko- 
G8xiKd xouXdxiGxov) iGXU8 yia 6Xa xa UTioXoma, r] Koivf) A- 

ypOXlKT) rio^^lXlKTl GUV8Xl(^8 (Kai GUV8xi(^8l) Va GXripi(^8Xai GXOV 

7ipoGxax8uxiG[j,6 Kai xig 87ii5oxfiG8i(; (KoivoxiKsg Kai sGviKsg)- 
Tidvxoxs U718P xcov [j,syaXoaypoxcbv. H GuyKsvxpoTioiri gt] xcov 
yscDpyiKcbv SK[j,sxaX,Xsi3G8cov suixaxuvGriKs, [is a7ioxsXsG[j,a xo 
[lEco [j,sysGo(; xr|(; koivoxikt)^ SK[j,sxdA,XsuGri(; xo 1993 va (pxd- 
G8i xa 164 Gxps[j,[j,axa, aXkd [j,s gt] [j,avxiKS(; aTioK^iGSK;: Bps- 
xavia (670 Gxps[j,[j,axa avd 8K[j,sxdA,XsuGri), Aavia Kai Eourj- 
5ia (370 Gxp8[j,[j,axa), YaXkia (350 Gxps[j,[j,axa) Kai acpsxspou 
EX,Xd5a (40 Gxps[j,[j,axa), IxaMa (59 Gxps[j,[j,axa), HopxoyaMa 
(81 Gxps[j,[j,axa). 

To A8KS[j,Ppio 1969 (5Tr\ GUvdvxrjGri Kopucpf)^ xcov apxnyrov 
xcov Kpaxcbv-[j,sXcbv gxt] Xdyr], sXficpGri r\ aTiocpaGr] yia xr] 
GxaSiaKT) 5ri[j,ioupyia, Gxr| 5idpKsia xr|(; 5sKasxia(; xou 1970, 
[j,ia(; OiKovo[j,iKfi(; Kai No[j,iG[j,axiKfi<; 'Ev(i)cr\q (ONE). H upcb- 



TT] auxfi 7ipoG7id9sia yia xriv ONE, 9a KaxaXfi^si as iik^pr] 
aTiOTUxia. 

Tov lavoudpio xou 1973 5isupi3vsTai r\ EOK [is Tr|v svia^r] 
Bpsxavia^, Aavia(; Kai IpXav5ia(;. 

Sxa 1974 STiiPsPairovsTai Kai S7iiGri[j,a o Kupiapxo(; poXo^ 
Tcov KuPspvfiGSCDV TCDV KpaT&)V-[iehhv (o SiaKuPspvriTiKo^, 
5ri?ta5fi, Kai 6xi «t)7isps9viK6(;» xapaKTfipa(; Tr|(; EOK) [is tt] 
98G[j,o9sTriGri xou EupcDTiaiKot) Eu[j,pot)Mou. ATiOTS^sixai and 
TOU(; apxnyotx; (7ipco9u7io ipyo ij; f) TipoeSpoix;) tcov Kpaxcbv- 
[lehhv Kai xoix; UTioupyotx; tcdv E^coxspiKcbv. Suvspxsxai xou- 
XdxiGxov 5uo (pops(; xov xpo'vo, Kai xapdGGSi xi^ ysviKst; Ka- 
xsu9i3vGSi(; yia xrjv EOK. To Kijpio vo[j,o9sxik6 opyavo xrjc; 
EOK (aXka Kai Gfi[j,spa xr|(; EupcoTiaiKfi^ 'EvcDGrjc;) sivai xo 
Eu[j,poi3}tio xcDV YTioupycbv (aTioxs^^sixai and xovq UTioupyoij^ 
xcov Kpax(bv-[j,sX(bv). Kd9s koivoxikti vo[j,o9sGia auaixsi xrjv 
syKpiGT] xou Eu[j,pouMou xcov YTioupycbv. 

MdpxiO(; 1979- siGaycoyf) xou EupcoTiaiKou No^iG^iaxiKou 
SuGxfi[j,axo(; (ENE). 

To 1981 8VxdGG8xai r\ EA,Xd5a gxtjv EOK (sixs 7iporiyri98i, 
xov louvio 1975,aixri[j,a xrjc; eXkriviK^q KuPspvrjGrig yia stii- 
GTisuGT] xT]^ svxa^rjc; Gxr|v EOK). 

AsKS[j,PpiO(; 1985- gxo Aou^s[j,poupyo r\ Suvo5o(; Apxnyrov 
Kpaxcbv GU[j,(pcDvsi gxtjv Eviaia EupcoTiaiKf) TTpd^r] (r\ GU[j,(pco- 
via xs9riKS gs igxu and xov louXio 1987) Sxoxo^ fixav r\ dr\- 
[j,ioupyia (|j.6xpi xo 1993) [imq «7ipay[j,axiKd» svo7ioir|[j,svri^ 
ayopd(; (7ip6ypa[j,[a^a «EGCOxspiKfi(; Ayopd9>) xtopi<; 7iapa5a- 
G[j,oXoyiKd sf^TioSia: vo|iiKd, xsxviKd, xP^moit^OTiiGxcoxiKd s- 
^7i65ia GXT] SiaKivriGTi 8^7iopsu[j,dxcov, spyaGia^ KscpaXaiou 
Kai UTiripsGicbv. Fia 7iapd5siy[j,a, oi 5ia(popsxiKS(; s9vik8(; vo- 
[j,o9sGi8<; GS 98[j,axa aGCpdXsiat; spyaGiat;, vjieivr\q Kai oi xs- 



jyitceq TipoSiaypacpsg, GscopfiGriKav s^7i65ia yia xriv «sXsi39spri 
ayopd». 

'Onmq ema[iE, oi aTiocpdosK; gto Eufo^Poij^tio xcov YTioupyrov, 
[iS'Xpi xriv Eviaia EupcoTiaiKfi Ilpd^ri, aTiaiTOuaav o[j,o(p(Dvia. 
Ms xriv Eviaia EupcoTiaiKfi Ilpd^ri STisKTSivsiai r\ apxn T:r\c, 
«si5iKfi^ 7iXsio\|/ri(pia(;» («dniki\ 7iX8io\|/ri(pia») yia [im osipd 
l^r\Tr\[iaTa: xa KpdTri-[j,sA,ri sxouv SiacpopsxiKo api9[j,6 \|/fi(pcov, 
nov s^apidxai and xov 7iXri9uG[j,6 xoix;, Kai r] t)7isp\|/fi(piGri 
[j,ia^ vo[j,o9sGia^ aTiaixsi (xov5piKd) xa 5uo-xpixa xcov \|/fi(pcov 
aXXd Kai 7iapdA,A,riXa va GuyKsvxpcbvsi xr|v 7iXsio\|/ri(pia xcdv 
Kpax(bv-[j,sX(bv. 

Tov lavoudpio 1986 svxdGGOVxai r\ iGTiavia Kai r\ IIopxo- 
yaMa gxtjv EOK. 

Atio xo 1988-89 apxi(^8i r\ TipoTiapaGKSufi (xri(; 58i3xspri(; 
7ipoG7id9sia(;) yia xrjv 7ipay[j,axo7ioiriGri xrjg ONE (OiKovo[j,iKfi 
Kai No[j,iG[j,axiKfi 'Evcogt]). 

To A8KS[j,Ppri 1991 Sia^iopcpcbvsxai r\ Suv9fiKri xou Mda- 
Gxpixx (oA,}tav5iKfi 7i6X,ri). H GUv9fiKri akhx^e xo 6\o[j,a xr]^ 
EOK G8 EupcoTiaiKTi 'EvoDGT] (E.E.). 'E9sGS mq gxoxo, yia xo 
1999, xTjv KaxdpyrjGTi xcdv Sidcpopcov s9viKcbv vo[j,iG[j,dxcov Kai 
xTjv avxiKaxdGxaGT) xoix; [is sva koivo v6[j,iG[j,a- xo supcb. Exo 
supcb 9a GU[j,[j,sxsixav oi x&ipeq xcdv otioicdv xo eXksi[i[ia xou 
7ipol)7ioXoyiG[j,oi3 5sv 9a UTispsPaivs xo 3% xou AEII, xo 5ri- 
[j,6gio jpsoq 9a fixav KdxcD and xo 60% xou AEII, o 7iXri9cDpi- 
G[j,6(; 9a sixs 5iaKU[j,avGri |J,sxpi 1,5% and xovq xpsK; xot^il^o- 
xspou(; pu9[j,ou(; 7i}tr|9cDpiG[j,ou xri(; E.E., Kai 9a SiaxrjpouGav 
Gxa98p8g GUvaA,Xay[j,axiKS(; iGOxi[j,is(; [j,sxa^u xcdv vo[j,iG[j,dxcDV 
xou(;. 

E7imp6G9sxa, r] GUv9fiKri gxoxsus gxtjv «7ioXixiKfi svoTioir]- 
Gri» xrjc; E.E., 5ri}ta5fi r] «Eupcb7iri» va auoKxriGSi Koivf) s^co- 
xspiKT) TioXixiKTi, 5sG[j,8uxiKfi aTio 6}^a xa Kpdxri-[j,8}^ri, Kai xrjv 



10 



TipooSsuTiKTi 5ia[j,6p(pcoGri auT6vo[j,ri(; GxpaTicoxiKfi^ [ir\xavr\q. 
BaoiKo pfi[j,a 7ipo(; xriv KaxsuGuvari auxf) GsropfiGriKs r\ Gsgtii- 
cr\ xou GsG[j,oi3 xr|(; Koivfi(; E^coxspiKfic; IIo^tixiKfi^ Kai Ilo^tixi- 
Kr\q AocpdXsiat; (KEllllA). Si3[j,(p(Dva [is xr] auvGfiKri, xo Eu- 
pcoTiaiKo Su[j,poi3Xio (5riXa5fi oi apxnyoi xcov Kpaxcbv-[j,8}^(bv) 
KaGopi(^si xi^ apxs(; Kai xovq ysviKotx; 7ipoGavaxoXiG[j,oi3g xrjg 
KEllllA. IIpoKsixai 5riXa5fi yia «5iaKuPspvrixiKfi auvspyaai- 
a» 710U s^si a7ioxsX8G[j,axiK6xrixa [j,6vo gxo PaG[j,6 iiov UTidp- 
X8i GUvaivsGTi (gxtiv Tipd^r] o[j,o(pcovia) [j,8xa^i3 xcov Kpaxcbv- 
[lehhv. To aTioxeXsG^ia fixav gxtjv Tipcbxri [lejakf] KpiGT] tiou 
avxi[j,sx(b7iiGS r\ E.E., xr] 5idA,t)Gr| xrjc; upcbriv riouyKOG^^aptat; 
xo 1992, va KaxappsuGSi 07ioia5fi7ioxs «Koivfi s^coxspiKf) 710- 
XixiKT))), r] E.E. va 5iaG7iaGxsi gs avxi[j,ax6[j,sva GxpaxoTisSa, 
Kai XT] «A,i3Gri» va Scdgouv oi HIIA. 

<I)sPpoudpiO(; 1992- UTioypacpfi GUvGfiKri(; yia xrjv EupoDTiai- 
Kr\'Ev(i)cr\. 

Tov lavoudpio xou 1993 oXoKXripcbvexai xo 7ip6ypa[j,[j,a 
«EG(oxspiKfi(; Ayopd9>. 

Tov lavoudpio 1995 svxdGGOVxai AuGxpia, SouriSia, Kai 
OivXavSia gxtjv EupcoTiaiKfi 'Evcogt]. H E.E.-15 sivai: BsXyio, 
Aavia, rsp[j,avia, EA,Xd5a, iGuavia, raX,Ma, IpXavdia, IxaMa, 
Aou^s[j,poi3pyo, OXhxvdia, AuGxpia, IlopxoyaMa, <I)ivX,av5ia, 
Eouri5ia, Bpsxavia. 

Tov loijvio 1997 GXT] guvoSo Kopucpfi^ XOU A[J,GX8pVXa[J,, 
UTioypdcpsxai xo Si3[j,(pcovo ExaGspoxrixac; Kai Avduxu^rjc;. O 
Gx6xo(; fixav xa Kpdxr] nov Ga GU[a^[j,sxsixav Gxr| vo[j,iG[j,axiKfi 

SVCOGT] va 58G[J,8t)XOl3v G8 «5iapKfl 7lSpiOpiG[J,6» XOU 5ri[J,OGlO- 

vof^iKot) sA,Xsi[j,[j,axo(; gxo 3% xou AEII. Sxriv Tipd^r], xo Si3[j,- 
(pcDvo SxaGsp6xrixa(; aTioxs^^sGS xo TipoGxnM^ot yia xr|v smPoXfi 
[j,ia(; «dypia(;» vsocpiXs^tsuGsprjc; oiKovo[j,iKfi(; tio^^ixiktic;: auo- 
KpaxiKOTioifiGSi^ Kai Kaxs5d(piGri xou Kpdxou^ Tipovoiag. 



11 



Tov lavoudpio xou 19 9 9^8KivriGS to «TpiTO GTd5io» ttjc; 
ONE, r\ sioaycDyfi tod evp&i (oav 5iaTpa7is(^iKfi cvvaXhrf[ia- 
TiKT) [j,ovd5a). H «(pt)GiKfi» sfo^cpdviGri tod supcb (Ksp[j,aTa Kai 
XapT0V0[j,iG[j,aTa) syivs to 2002 Kai TipoKdXsos Kij^a Ksp5o- 
GKOTiiKcbv avaTi[j,fiGSCov Tcov TipoiovTCDV g' oX6KX,ripr| Tr|v Eu- 
pcDTiri. Oi Fspfj-avoi noXneq auoKd^^SGav to supcb (euro), 
teuro, a7i6 ttjv ysp[j,aviKfi Xs^r] teuer, nov Gtmaivsi «aKpiP6». 

STtt 1999 GTT] vo[j,iG[j,aTiKfi svcDGTi GU[j,[j,8TSixav 11 x(bps(; 
(av Kai noXXeq X'^P^'i [swsa gtk; sv5sKa] sixav 5ri[j,6Gio xps- 
oq Tidvro ano 60% tod AEII, svcb ttjc; Ixakiaq Kai tod BsX,yioD 
DTispsPaivs TO 120%): ADGTpia, BsXyio, OivXavSia, TaXkia, 
Fspfj-avia, IpXav5ia, iTaMa, AoD^s[j,poDpyo, OXXavSia, IIop- 
ToyaMa Kai iGTiavia. 

AsKS[j,PpiO(; 2000- DTioypacpf) Tri(; SDv9fiKri(; ttjc; NiKaiat;. 
0SG[j,o9sTsiTai r\ SDvaTOTriTa va Dudp^si i^ia EE. «iioXhhv 
TaxpTTiTCOv)). IIpopXsTiSTai OTi [j,spiKS(; [j,6vo x&ipsc, TTjc; EE. 
I^TiopoDV va TipoxcopfiGODV GS «sviGXP[j,svri GDVspyaGia», ce 
[j,syaA,DTspri [j,STa^D xovq «oAoK}tfipcDGri» (oiKovo[j,iKfi, 5mXco- 

[laTlKT], «a^DVTlKfl»). H EDpCDTiri TOD «5l8D9DVTripiOD» Tipo 

TCOV tidXcdv (;). 

To 2001 r\ EA,M5a siGspxsTai gto SDpcb. 

Sto SDpd) 5£v GD[j,[j,STSxoDV o'ksq 01 x&ipeq Tri(; EE (av Kai 
SKTiXripcbvoDV Ta KpiTfipia tod MdaGTpixT). Ekt6(; SDpcb sivai 
BpsTavia, EoDrjSia, Aavia. 

Tov Aupi^tio TOD 2003 svTdxGrjKav 5sKa vsa [iEkr\ (r\ eni- 
cr\[ir\ TipoGxropriGTi 9a D7ioypa(p9si to Mdio tod 2004): Kd- 
npoq (tiogogto [j,sgod koivotikod AETI, 80%)), MdA,Ta (tiogo- 
gt6 [j,sgod koivotikod AEn, 5 5 °/^, TloXcovia (4 "z^, TGSxia 
(57%), E}.opaKia (48%), EXopsvia (69%), ODyyapia (51%), 
Ai9oDavia (38%), AsTOvia (33%), EG9ovia (42%).'^ 



12 



H a[j,spiKavoPpsTaviKfi eiG^oXr\ Kai Kaxoxfi tou IpdK to 
Mdpxio Tou 2003 a7ioKaX,i37iTSi oxi r\ «7ioXiTiKfi svo7ioiriGri» 
Tri(; E.E. aTioxs^^si ([j,aKpiv6) «6vsipo Gspivfic; vukt69>. Bpsxa- 
v(a, loTiavia, IxaMa, Aavia Kai OXhxvdia, nopxoyaMa, x&ipeq 
nov o 7iXri9uG[j,6(; xovq 7iXriGid(^si xo 50% xou guvoXikoij Tikr\- 
9uG[j,oi3 xTjc; E.E.-15 UTiOGxfipi^av xov 7i6Xs[j,o gxo IpdK. Oi 
TispiGGOxspst; a7i6 xk; X&tpeq xrjc; KsvxpiKfi(; Kai Avaxo}tiKfi(; 
Et)p(b7iri(; STipa^av xo i5io- r\ IIoXcDvia gu[j,[j,8xsixs [ie [j,iKp6 
api9[j,6 Gxpaxicoxcbv gxi^ 7ioXs[j,iks(; smxsipfiGSK;. 

SxT] XaX,Ki5iKfi xov loijvio 2 3\|/ri(pi(^sxai «Kax' apxnv» 
([IE 7ioA,?ts^ 5ia(p(DviS(; 8k [lEpovq «[j,iKp(bv» Kai «[j,SGai(DV» 
Kpax(bv-[j,s}t(bv) xo supcDTiaiKo «Si3vxay[j,a». IIpoKsixai yia 
Kaxaypacpf) Kai 9sG[a^o9sxr|Gri xr|(; [lEjpi xcbpa ypacpsioKpaxi- 
Kr\q Kai avxi5r|[j,0KpaxiKfi(; Xsixoupyiag xrjg E.E.- [ie 5uo Kpi- 
Gi[j,8^ 5ia(pops(;: STiixsipsi [j,ia tiio «GuyK8vxpcoxiKfi» Xsixoup- 
yia [IE XT] 9sG[j,iKfi avapd9[j,iGri xcov «[j,sydXcov» Kpaxcbv g8 
Pdpo^ xcov «[j,iKp6xspcov». napdXXriXa, 9sG[j,o98X8i Kai «gu- 
vxay[j,axiKd» xo v80(pi}ts}tsu9spiG[j,6 Ga [iovteXjo oiKovo[j,iKfi(; 
>^sixoupyia^ yia xrjv E.E. H xsXikti xou \|/fi(piGri (av stiixsu- 
x9si. . .) 7ipoypa[j,[j,axi(^8xai yia xo 2004. 

H AiaKuPspvrixiKTi gxk; Bpv^EXkEq, xo AsKS[j,Ppio xou 
2003, a7ioxuyxdv8i va yscpupcDGSi xk; 5ia(pops(; avd[j,SGa Gxa 
Kpdxri-[j,sX,ri. Oi 5ia(pcovis^ gs gxsgti [ie xo «Si3vxay[j,a» STia- 
vacpspow, [IE i5iaixspri o^ijxrixa, xo (^fixri[j,a [imq «Eup(b7iri^ 
7ioA,}t(bv xaxuxfixcov». O 7ip6s5po(; xr|(; EupoTiaiKfic; E7iixpo7ifi(;, 
Po[j,dvo IIpovxi, 5r|X(bvsi: «Edv gs [im GuyKSKpifa^svri Gxiy[j,fi 
5ia7iiGxco98i 6xi Kduoist; x^^ps? S7ii9u[j,oi3v va s[j,pa9i3vouv Ka- 
xd Kduoio xpoTio xTjv supcoTiaiKTi oAoK^fipcoGfi xoix;, x6x8 Tips- 
71SI va \mopovv va xo Kdvouv». '' Ilapdyovxs^ xri(; EmxpoTific; 
U7ioypd[j,[j,i(^av 6xi oi x^'PS'^ auxs(; 5sv xpsid(^ovxai xr] vofo^ifa^o- 
TioiriGri xri(; E.E. acpoij «U7idpxsi Kai o Spo^iot; xri(; GUVspyaGiat; 



13 



EKlOq TCDV KOlVOTlKCbv QeG\1&)V». H EupCOTiaiKTl 'EVCDGTI GS 710- 

psia aPsPairi(; Kai a[j,(piPoA,ri(; [i£TE^Eki^r\q sv [j,8G(d «s9viK(bv» 
avTiTiapaGsGSCov. . . 

Edv r\ Tiopsia [j,STS^s}ti^ri(; Tri(; E.E. sivai aPsPair], UTidpxsi, 
(OGTOGO, [j,ia «s^aG(pa}^iG[j,8vri» PsPaiOTrixa: To 9s[j,s}tio ttjc; 
«vsa(; Eup(b7iri9>, sivai r| op96 5D^r| s(pap[j,oyfi xrig vsocpiXs- 
Xsi39spri(; EKdo')(j(\q xou Ka7iiTaXiG[j,oi3. H vsocpiXeXsuGspri sm- 
GsGTi Kaxd Tcov spya(^o[j,8vcov sivai gttiv rmspfiGia Sidxa^ri g' 
oXoK^tTipri Tr|v EupcDTiri, cogtogo, t] xcbpa gttiv OTOia auxfi r\ 
STiiGsGTi Kai r\ KaxsSdcpiGri xou Kpdxoix; 7ip6voia(;, skxo^ auo 
xo ouGiaGxiKo xT]^ 7ispi£x6[j,svo GU[j,poM(^si xauxoxpova Kai xo 
TEkoq xou «Ka7iixa}tiG[j,oi3 [ie avGpromvo 7ip6G(07io», sivai r\ 
rsp[j,avia. H Fsp^avia s^si [im [lOKpa TipoiGxopia «koiv(dvi- 
Kr\q 7ip6voiag» nov oi a7iapxs(; xr|(; PpiGKovxai Gxa teIt] xtjc; 
5sKa8xia(; xou 1870 STii M7iiG[j,apK! Msxd xo 1945 r\ tioXixikti 
auxf) GUGxri[j,axiK07ioifiGriKs Kai xo «ysp[j,aviK6 [j,ovxsAo» xa- 
paKxripiGxriKs ax; r\ «KoivcoviKfi oiKovo[j,ia xrjc; ajopaqy}. Ex6- 
Xoq xTjc; oiKovo[j,iKfi(; tioXixiktic; GsropfiGriKs 6xi TipsTisi va sivai 
r\ 7i>ufipri^ aTiaGxoXriGri Kai oi (G^sxiKd) t)\|/ri>uoi [j,iGGoi, svcb xo 
S7ii5o[j,a avspyia(; s^aG(pdXi(^s gxou^ avspyoix; a^iOTipsTifi 5ia- 
PicoGT] yia 6go 5idGxr|[j,a 7iapE[j,svav skx6(; ajopac, spyaGiat;. 
H laxpocpapfj-aKsuxiKT) 7ispiGaX,\|/ri fixav and xiq u\|/riX6xsp8(; 
Gxov k6g[j,o xogo yia xoix; spya(^6[j,£vot)g 6go Kai yia xoix; d- 
vspyotx; Kai xoix; Guvxa^iouxoix;. OuGiKd, Ssv STipoKsixo yia 
«Ka7iixa}tiGxiK6 7iapd5siGO». H Guvsxnf; |J,sxa7io}tS[j,iKfi oiko- 
vo[j,iKfi avduxu^T], 01 nohb xa[ir\kEq Gxpaxi(DxiKS(; 5a7idvs(;, g8 
GUv5uaG[j,6 [IE xTjv TiapaSoGiaKTi 5i3va[j,ri xcov ysp[j,aviK(bv 
GUvSiKdxcov STisPaXav auxfiv xrjv TioXixiKf). 

Ms xo 7ip6ypa[j,[j,a Ax(^svxa 2010 (xou G0Gia}t5ri[j,0Kpdxri 
KayKs^tapiou Epsvxsp) TipocoGsixai r\ gugxt] i^axiKf) KaxsSdcpi- 



14 



cr\ Tou «ysp[j,aviKoi3 [j,ovtsXou». Evcb Gr\[iepa UTidpxouv 4,5 
8KaTO[j,^i3pia dvspyoi gtti rsp[j,avia, TipocoGowxai: 

KaidpyriOTi xou S7ii56[j,aTO(; avspyia(; [o^STd xoix; 12 
[V[\VEq Kai avTiKaTdGTaofi xou [j,s to «S7ii5o[j,a 2», i3- 
\|/ot)g 345 supd) TO [o^fiva (Kupio^^sKTiKd S7ii5o[a^a 7isiva(; 
i5iaiTspa yia to k6gto(; C,(£)i\q ttjc; r8p[j,avia(;). Es 6- 
GOtx; avspyotx; apvowTai xa[j,riX6[j,iG9s(; Gsgsi^ spya- 
Gia(;, TispiKOTiTSTai Kai auTO to S7ii5o[j,a. 
Aij^riGri Tou opiou GUVTa^ioSoTriGti^ GTa 67 %p6via. 
YTioxpscoGT] Tcov GUVTa^ioiJxcov va Tikr\p&)VO\)v and 
[j,6voi TOU(; TT] voGTiXsia TOU(;. 

Ar|[j,ioupyoi3vTai i5i(DTiKd ypacpsia supsGSOx; spyaGiag. 
Aij^riGri Tou opiou [j,a(^iK(bv anohbceayv, i5i(D(; gti^ [j,i- 
Kpo[j,SGaiS(; smxsipfiGSK;. 
H EupcoMvSri gtov aGT8piG[j,6 tou «dypiou» vsocpiXsXsu- 

98piG[J,Ol3... 

To 2001 o Tik^QvGiioq tt]^ E.E.-15 api9[j,oi3GS 377.455.000 
KaTOiKou^. Oi 7ioX,u7iXri9sGTsps(; sivai Fspfj-avia (82,2 sKaT.), 
BpsTavia (59,8 sKaT.), TaXkia (59,5 sKaT.), iTaMa (57,8 s- 
KttT.), iGTiavia (39,5 sKaT.).^ 

STtt 1996 r\ E.E.-15 six8 [j,8yaX,i3Tspo AEII (6.919.958 SKaT. 
supcb) an' 6ti oi HQA (6.153.332 sKaT. supcb). Qgtogo, enei- 



H 5e^id lisxaxomori xrn; EomalSruioKpaxlai; 7iayK6o|iia, Koa o evayKoli- 
o|i6<; xri<; \ie xo veo(piA£Xeu9epi(j|i6, U7ioypa|i|il(^exai avio xriv Tipoxaor] xri<; 
riyexiKJn; 0|id5aig vko xov Epevxep, va aTioleicpBel avio xo 7ip6ypa|i|ia xou 
FepixocviKoi) Eo(Jial5ri|ioKpaxiKoi) K6[i\iaxoq aiq oxpaxriyiKOi; oxoxog o 
«5ri(xoKpaxiK6<; (jomali(j(x6<;» (EXeuBepoxuma, 27/8/2003). IlapoXo kov> 
avxoq oxoxog 5ev ofmaive TipaKxiKd xmoxa oumaoxiKo e5cb Kai 7ioXXe<; 
5eKa£xle<;, evxouxon; r] Tipoxaor] (jri(xaxo5oxel (Kai ori|i£ioXoyiKd) xriv Tipo- 
oTidBeia a7io5e(j(i£i)ori<; xri<; oomalSrijioKpaxiai; avio xig 7iieoei<; xou epya- 
xiKou Kivfi(iaxo<;. 

15 



5r\ r\ a[j,8piKaviKfi oiKovo|i(a xr] 5sKasTia xou 1990 avaTixua- 
Goxav [IE [a^syaX,i3xspot)(; pt)9[j,oi3(; and xrjv supcoTiaiKf), oxa 
2000 01 HHA (10.708.897 SKax. supcb) ^STispaoav xrjv E.E.-15 
(8.524.371 SKax. supcb). To AEII xrjc; lanmviaq ryzav xrjv i5ia 
Xpovid 5.145.362 sKax. supcb. Oi [j,syaX,i3xsps(; oikovo[j,is(; xri(; 
E.E.-15 xo 2000, Gi3[j,(pcova [le xr] Eurostat, sivai Kaxd osipd: 
rsp[j,avia (2.025.534 sKax. supcb), Bpsxavia (1.547.903 sKax. 
supcb), TaXkia (1.404.775 sKax. supcb), IxaMa (1.165.677 8- 
Kax. supd)).^ 



Eto Tiapdpxriiia xou PipXlou 7iapa9eTOU|i£ oiKovo|iiKd oxoixeiot yia Kdte 
Kpdxoi; Tri<; E.E.-15, Ka9cb<; Kai Kdvioia orniavxiKd oxaxioTiKd oxoixeiot. 
Elvai oxriv euxepeia xou ocvayvcboxri va cruvexioei xriv ocvdyvcoori fj va 
(ju|iPouXeuxel axrza xa oxoixeiot. 

16 



AvTi ;rpo>^6yoD 



H "sDpcojralLKfi o>^OK>^fipcooTi": 
Mia fis9o8o>^oyiKfi jrpoosyyioTi 

H TipoGTidQsia yia tt] 5ri[j,ioupyia [imq «7iavst)pco7iaiKfi(; oi- 
Kovo[j,ia9>, xcopi^ sGviKd oijvopa, av s^si (GscoprixiKd) [im pe- 
aXiGTiKTi pdori, auTTi 7iriyd(^8i and to ysyov6(; oxi oi Tiapaycoyi- 
Ksq 5uvd[j,si(; xou Ka7iiTaXiG[j,oi3 sxouv, Tipo noXkoi), UTispPsi 
xa sGviKd Gijvopa. O Ka7iiTaXiG[j,6^ sivai to Tiproxo ouGiaoTiKd 
«oikou[j,svik6» Gi3GTr|[j,a. IIpiv and auxov 5sv UTifipxs Ta^iK6(; 
KoivcDviKoi; Gxri^oiTiG[j,6(; nov va SKTsivexai g' oXoK^ripo xov 
Ti^^avfiTri. To SouXokttitiko GUGirma ouGiaGxiKd 7ispiopi(^6Tav 
yijpcD a7i6 xriv XsKdvr] ttjc; MsGoysiou, r\ (psou5apxia acpopou- 
GS TT] SuTiKTi EupcDTiri. 'Hxttv o Ka7iiTaXiG[j,6(; Kai r\ ejjev^c, 
xdGTi Tou va 5isupi3vsi SiapKO)^ xriv TiapaycoyiKfi 5ia5iKaGia, 
[j,8GC0 Tcov S7iiGTri[j,oviK(bv Ktti TSxvoAoyiKCDV avaKaA,i3\|/scov va 
8KGuyxpovi(^8i Kai va au^dvsi tk; 5uvaT6TriTS(; tcov Tiapayroyi- 
K(bv 5t)vd[j,scov (togo tcdv [j,rixavri[j,dTCOv 6go Kai tt]^ opydvco- 
Gri(; Kai a7iOTsX8G[j,aTiK6TriTag Tr\q spyaGiat;), tiou avayKaGxi- 
Kd oSriyoiJGS gto ^STispaG^ia ttjc; sGviKTig, SGCOxspiKfic; ayopd(;, 
Gxri SiapKT) STisKxaGTi g' ohx xa [j,fiKri Kai xa 7iMxr| xou nXa- 
vfixri, ava(^rix(bvxa(; vss(; ayopst; yia xa upoiovxa, S7isv5uxiks(; 
suKaipis(; yia xa Kscpd^iaia, Tipcbxs^ v'keq yia Pio^irixaviKfi 8k- 
[j,8xdA,}t8UGri. 

Atio xTjv apxn o Ka7iixaXiG[j,6^ 5r|[j,ioi3pyr|G8 xrjv 7iayK6G[j,ia 
ayopd [j,SGCO xrjc; OTioiat; o'keq oi xd)ps(; Pps9r|Kav gs [j,ia Kaxd- 



17 



Gxaari togo aXXriXs^dpTriGri(; 6go Kai avTay(oviG[j,oi3, yia to 
Tioia xcbpa 9a sXsyxsi xiq s^7iopiKS(; o5oi3(;, tk; KpiGi[j,S(; Tipcb- 
TS(; vT^q {%.%. TisxpsXaio), to Tioia x&)^a xsXiKd 9a 5ri[j,iot)p- 
yoiJGe suvoiKS(; GUv9fiKS(; yia xov s9vik6 v(\c, Ka7iiTaXiG[j,6, gs 
TiayKOGfj-io S7ii7is5o, yia xa Kscpd^^aia Kai xa Tipoiovxa xrjg. 
Ka[j,id xcbpa, 6go [j,8ydXri Kai va fixav, aK6[j,a Kai oi HQA, r] 
rsp[j,avia, r] Fa^^Ma, r] AyyMa f) r] PcDGia, 5sv sixs xr] 5uvax6- 
xTjxa va kXsigxsi (5V(\v SGroxspiKf) v(\c, ayopd, va a7io[j,ovco9si 
a7i6 xTjv TiayKOGfj-ia ayopd (rj oiKovo[j,iKfi auxdpKsia acpopd 
aypoxiKoij^ 7ipoKa7iixa}tiGxiKoi3(; koivcdvikoij^ Gxri^iotxiG[j,oi3(;). 
O TpoxGKi [j,8 TLoko yXttcpupo xpoTio 7ispiypd(p8i: 

«AiaKpiv6[j,8VO(; g' auxo anb xa 7iporiyoi)[j,£va oiko- 
vo^iKd GUGxfi[j,axa, o Ka7iixaXiG[j,6(; s^si Gav iSioxrjxa va 
X81V81 Guvsxox; 7ipo(; xTjv oiKovo[j,iKfi 87i8KxaGri, va 5i- 
81g5i381 g8 Kaivoi3pyi8(; 7i8pioxs(;, va KaxaviKd xk; oiko- 
vo[j,iK8^ 5ia(pops(;, va [j,sxa[j,op(p(bvsi xk; 7ispi(pspsiaKS(; 
Kai s9viKS(; oiKovo[j,is(;, tiou fixav K}t8iG[j,sv8g gxov sauxo 
xou(;, g' sva Gi3Gxri[j,a GuyKoivrovouvxcov 5ox8icov, va 
7iXriGid(^si sxGi, va s^iGcbvsi xa oiKovo[j,iKd Kai tioXixi- 

GXlKd S7ll7is5a XCOV 7110 7ipOX(Dpri[J,SV(DV Kai XCDV 7110 Ka- 

9uGxspri[j,sv(DV xropcbv. [...] 

Ma 7iXriGid(^ovxa(; xxc, xcbpsg Kai s^iGcbvovxag xa 87ii- 
7185a avd7ixu^fi(; xoix;, o Ka7iixaXiG[j,6(; svspysi [j,s xk; 5i- 
KS(; xou [j,s9o5s(;, 5ri}ta5fi \iz xk; avapxiKS(; [j,s9o5s(;, 7iou 
t)7iOGKd7ixouv Guvsxdx; xrjv i5ia xrjv spyaGia xou, avxi9s- 
xovxa^ XT] \aa xcbpa (5V(\v aXKr[, xov sva K^dSo 7iapayco- 
yf)^ GXOV aXKo, suvocbvxat; xrjv avd7ixu^ri opiG[j,8vcov [j,s- 
pcbv v(\c, 7iayK6G[j,ia(; oiKovo[j,ia(;, (ppsvdpovxa(; Kai pi- 
Xvovxat; 7iiGC0 aXhi [j,spri v(\c,. Movd^a o GUv5uaG[j,6(; 
auxcbv XCOV 5t)o 98[j,s}^iaK(bv xdGSCov, Ksvxpocpuycov Kai 



18 



K8VTpo[j,6>^(DV, iG07is5coGri(; Kai aviG6TriTa(;, nov Kai oi 
5uo sivai anoTekec[ia ttj^ (5ia^ ttjc; (pi3Gri(; xou Kamxa- 
XiG[j,oi3, [laq s^riysi tt] (^covxavfi TispmXoKfi tt]^ iGxopiKfic; 
5ia5iKaGia(;». 

Ta TiapaTidvco 5ri[j,ioupyoi3v [im «8GC0TspiKfi» avTicpaGrj. 
Atio tt] [im, r\ 5is9vfi(; «(pi3Gri» xou Ka7iiTaXiG[j,oi3, Kai and xriv 
dA,Xri, T] sGviKTi pdGTi, r] sGvikti Gt)yKSKpi[j,svo7ioiri gt] KdGe Ka- 
7iiTa}^iGTiKoi3 KoivcoviKoij Gxn^oiTiG[j,oi3. To a7iOTs}tSG[j,a fixav 
o oikovo[j,ik6(; avTay(DviG[j,6(; va fj-sxaxpsTiSTai ce i^Tispia^^i- 
G[j,6 Kai avd 7ispi65ou^ ce 7i6Xs[j,o, Kai [j,dXiGTa auxot; va auo- 
KTTiGSi sv5ri[j,iK6 xapaKTTipa. O 7iayK6G[j,iO(; xapaKxfipat; xou 
Ka7iiTa}tiG[j,oi3 [j,STSTps\|/s auTOtx; xovq ■iio'ke.[iovq gtou(; npch- 
TOix; 7ipay[j,aTiKd nayKOGfo^ioix; no}tS[j,ou(;, svcb g8 GUv5uaG[j,6 
[IE xriv avduTU^ri ttjc; xsxvoXoyiat; xcov oti^^cov, gtoix; tiio ai[j,a- 
xripoij^ TT]^ avGpromvri^ iGTopia(;. 

Kdxco a7i6 avxeq xiq GUvGfiKst; (KaGoXou 7iapd5o^a), r\ i- 
GTopia TT]^ EupcDTiri^, TT]^ 7110 ava7iTuy[j,£vri(; KaTHxa^^iGTiKd 
Tispioxn^ Tou TiXavfiTri |J,sxpi xiq npcdxeq 58Ka8TiS(; xou 2 C" 
aicbva, sivai [j,ia iGxopia oiKovo[j,iKcbv, 87iiGTri[j,oviK(bv Kai xs- 
XVoAx)yiK(bv S7iiT8uy[j,dTC0v, aA,A,d xauxoxpova, Kai r\ iGxopia 
sv6(; avsXsrixou i^7ispiaXiG[j,oij Kai avxay(DviG[j,oi3 avd[j,SGa 
Gxi^ [iEjakeq supco7iaiK8(; 5uvd[j,si(; yia Kupiapxia Tidvco gxtjv 
supcDTiaiKTi fiTisipo, ava(^rix(bvxa(; xr] xi[j,aipa xr]^ xsXikti^ 71a- 
yKOGfj-iat; r\'YE[ioviaq. EiproviKd, xo xs^liko a7ioxsXsG[j,a 5sv fi- 
xav r\ avdSuGT] [imq 7iayK6G[j,ia Kupiapxri<; 6upco7iaiKfi(; vnep- 
5i3va[j,ri(;, aX,Xd r\ avdSuGr] xrjc; riy8[j,oviag xcov HIIA. 

H Tiopsia 7ipo(; xrjv «8upco7iaiKfi oXoKXfip(DGri», sivai ougi- 
aGxiKd r\ Tipcbxri upoGTidGsia UTispPaGrjc; xcov avxixiGsfo^svcDV 
sGviKcbv KamxaXiGxiKcbv GU[j,(psp6vxcov [is siprjviKo xpoTio. 
I5pi3ovxa(; [im oiKovo[j,iKfi C,&)vr\, nov va «ayKaXid(^si» 0X6- 



19 



K^ripri xriv EupcDTiri, «Ta 7iapa5oGiaKd opia gttiv avdTiTU^ri 
KdGs sGviKot) Ka7iiTa}tiG[j,oi3 9a ^Tiopouaav va ^STispaaxoiJV 
Xcopi^ GxpaTicoTiKTi Gi3yKpouGri» Kai 9a f^TiopoiJGS GxaSiaKd 
«va ^SKivfiGSi r\ GuyxrovsuGr] xcov avTay(ovi(^6[j,£vcov KaTiixa^^i- 
GTcbv GS \na KpaxiKfi 5o[j,fi evoq supcDTiaiKoij U7ispKpdT0U(;».^^ 

Qgtogo, r\ 6}tri 5ia5iKaGia sPpiGKs GoPapd s^7i65ia. To 
PaGiKo 7ip6p}tri[j,a PpiGKoxav (Kai PpiGKsxai) Gxa dviGa stii- 
7is5a oiKovo[j,iKfi(; avd7iTU^ri(; Kai GUvaK6Xou9a tk; ([iejakeq) 
5ia(pops(; TiapaycoyiKoxriTat; Kai avTaycoviGTiKoxriTa^ [j,STa^i3 
Tcov 5id(pop(DV Ka7iiTa}tiGTiK(bv Kpaxcbv Tri(; Evp&)iir\q. Oi 5ia- 
(pops(; auTS(; Grmaivouv TipaKxiKd oxi av 5ri[j,ioupyri9oi3v guv- 
Qr\KEq «TsXsiou avTaycoviG[j,oi3» ce TiavsupcoTiaiKfi KM[j,aKa 
(5r|}ta5fi xcopi^ s9vikoi3(; 5aG[j,oi3(;, xcopi(; [o^ri SaGfo^oXoyiKotx; 
(ppay[j,oi3(; [7iapa5aG[j,oXoyiKd s^7i65ia], svoTioiriGri tcdv sm- 
[j,8pou^ 89viK(bv vo[j,o9sGi(bv, Kai koivo v6[j,iG[j,a nov dev 9a 
ekeyxei Ka[j,id S7ii[j,spou(; 89viKfi KuPepvriGri, ommq (dgts 6Xa 
xa KS(pd}taia va avTaycovi(^ovTai gs iG6Ti[j,ri pdGT] Kai gs 7ia- 
vsupoDTiaiKo S7ii7is5o) TOTS TO KscpdXaio nov sivai 7110 TiapaycD- 
yiKo Kai avTaycoviGTiKo 9a KupiapxilGSi stii tou aG9svsGT8- 
pou. Kai 87isi5fi TO K8(pdXaio s^si s9viKfi TauTOTtiTa, auTO 9a 
(5r\[iaive ttjv Kupiapxia tou tiio iGXupoij (gt^v 7ipoKsi[j,svri ne- 
piTiTCOGTi TOU ysp[j,aviKoi3) STii ohov TCOV akhi)v. 

'Eva TiapdSsiy^ia (ano tt] SsKasTia tou 1960) 5ia(pcoTi(^8i Ta 
TiapaTidvco: 

«Triv SKTaGT] tt]^ dviGr|^ avaTnv^r\q tcov GUv9riK(bv 
avTaycoviG[j,ou gto xcbpo Tri(; KoivoTriTat; T8K[j,ripi(bvsi r\ 
dviGT] avduTU^T] TCDV [lEccm Ti[j,cbv s^aycoycbv yia ti^ 
GTiouSaiOTsps^ X&ipeq Tri(; EOK. Evcb o 5siKTri(; auTOt; 
Tri<; e^eki^r\q tcdv Ti[j,cbv tcdv s^aycoyiKcbv aya9cbv avsPrj- 
K8 [iSTa^u 1963 Kai 1970 gtt] Autikt) Fsp^avia (0[j,o- 



20 



G7iov5iaKfi ArmoKpaxia tt]^ rsp[j,avia(;) and to 1 00 gto 
103, avsPriKs gtti TakXia gto 147, gtt] M. BpsTavia gto 
159 Kai GTTjv iTaMa to 180. npoG5iopiG[j,8va - GTaGe- 
pd cvvakXajixaTa, 9a s^ouv GTa TiXaiGia [j,ia(; ONE 

[OlKOVO[J,lKfl Kai NO[J,lG[J,aTlKfl 'EVCOGTI] KOITCD ttTl' auTS(; 

Tig Gt)v9fiK8(; KaTaGTpo(piK8(; S7ii5pdGSi(; yia to PpsTavi- 
k6 Kai iTaXiKo KS(pdXaio». ^^ 

H aviG6[j,8Tpri oiKovo[j,iKfi avduTU^ri sivai S7ii[j,ovr| Kai tt] 
5iaKpivou[j,s G8 [j,aKpoxp6via pdGt]. To KaTd KscpaXfiv AEII 
a7i6 TO 1950 [J-sxpi to 1988 au^fiGriKs gtt] TakXia KaTd 6,48 
(popsg, GTT] (AuTiKTi) Fspfj-avia KaTd 8,1 (pops(;, gttjv iTaMa 
KaTd 8,9 (pops(; Kai GTT] BpsTavia KaTd 4,7. ^'^ Dgo yia tov 
7i}tri9(DpiG[a^6, av U7io9sgou[j,s 6ti to 1980 avTiGTOixsi gto eni- 
7is5o 1 Otcov Ti[j,(bv g' oXsg Tig X^ops?, <^T0 5idGTri[j,a auo 
1979 cog TO 1990, oi Ti[j,sg KaTavaXcoTiKcbv TipoiovTCOv gtt] 
Fspiiavia sixav au^ri9si gto 121 aX,}td gto 214 gttiv iTaMa.^'* 
Ss aDTsg Tig Gt)v9fiKsg, tov aG9svsGTspo «s9vik6» KamTa^^i- 
G^io, g' sva TsAsio avTayroviGTiKo 7i8pipdX,>^ov, 9a tov av8[j,8V8 
«PsPairi KaTaGTpo(pfi». 

Ka96}tou Aomov avaiTia, o Klaus Busch dev 9a 5iGTdG8i, 
GTa 1984, va 7ipop}ts\|/8i 6ti r| ONE 5sv TipoKsiTai tiots va 
7ipay[j,aT07ioiri9si, svcb to [isXkiv Trig EupcDTirig sivai gkotsivo 
Kai 5uGoi(Dvo: 

«H TsXcDVSiaKTl SVCDGTl [J,7l6p8GS Va S7llP}tri9si GTTjV 

EOK, Tiapd Ta dviGa s9viKd S7ii7is5a avduTU^rig, STisiSf), 
G8 TispiTiTCOGTi ^STaTOTiiGTig TTjg 9sGrig Tcov xcopcbv [J,8X(bv 
GTOV [j,STa^i3 Toug avTay(oviG[j,6, [levei KaT' apxdg avoi- 
XTT) r\ SuvaTOTTiTa yia 5iop9(bGSig tcov GUvaX,}tay[j,aTiKcbv 
iGOTi[j,icbv [5riXa5fi r\ aG98VSGT8pri avTaycoviGTiKd xcbpa 



21 



va U7iOTi[j,fiGSi TO vo[j,iG[j,a vr\c, yia va Kavsi cpxrivoTspa 
xa Tipoiovxa xr]^ Kai dpa tiio avxaycovioxiKd gxo 5is9vs(; 
s^iTiopio]. Auxfiv xTjv TipoGxaoia 5sv xrjv sxouv oi5id- 
(pop8(; x&tpeq [leca oxriv ONE, nov 7ipol)7io9sxsi sxgi xo 
i5io S7ii7i85o oiKovo[j,iKfi^ avaTnv^r\q, cdgxs r\ 7ipay[j,axo- 
TioiriGri xT]^ va [j,riv aTioPsi ce pdpo(; xcov Xiyoxspo ava- 
7ixuy[j,svcov sGviKcbv Kscpa^^aicDV. Mia Kai, [...] 58v [iko- 
psi va auoKaxaGxaGsi iGO[j,spfi^ GUGGcbpsuGti KscpaXai- 
ou Gxr|v EOK, sivai guvstiocx; Suvaxf) r| smKpdxriGri xrjc; 
ONE [lovo [le s^(doikovo[j,ik6 s^avayKaG[j,6, [le xrjv 710- 
>uixiKOGxpaxicoxiKfi TiiSGTi [imq i[j,7ispiaXiGxiKfi(; riysxiKfig 
5i3va[j,ri(;. Ms xov 5og[j,svo Kai xov d[j,SGa 7ipopXs7i6[j,£vo 
GUGxsxiG[j,6 5uvd[j,s(DV GXTjv EOK, 5sv 5ia9sxsi 6[i(i)q 
Ka[j,id xcbpa, oijxs r\ OAF, xrjv a7iaixoi3[j,svri 5i3va[j,ri yia 
\nav avayKaGxiKT) oXoK^fipcDGri xri(; Eup(b7iri9>.^^ 

O Chris Harman, nohb mo TipoGSKxiKOt^, sypacps xo 1971: 

«H xdGT] xrig avduxu^rig xov TiapaycoyiKcbv 5uvd[j,scov 
I^Tiopsi va o5riysi gxtjv UTispPaGri xcdv sGvikcdv Guvopcov, 
(DGXOGO xo ysyov6(; 7iapa[j,£V8i 6x1 r\ xspdGxia 7iXsio\|/ri- 
(pia xcov sxaipsicbv cvvexiCpvv va sivai vno xrjv iSiokxtj- 
oia Kai va X,8ixot)pyoiJV svxog [imq GuyKSKpi[j,svri(; s9vi- 
Kr\q pdGTj^. AK6[j,ri Kai 01 7ioA,us9viks(; exouv [im xsxoia 
PdGT] a7i6 xrjv OTioia skkivoijv. H EOK 5sv f^TiopsGS va 
aX,}td^si auxf) xrjv 7ipay[j,axiK6xrixa TiporoGcbvxat; 5iaGU- 
vopiaKS(; Guyxcov8iJG8ig. 'Exgi o S7ii9u[j,rix6(; «8^supco7ia- 
iG|i6g» xou KscpaXaiou GUVsxiCsi va GuyKpoiJsxai [is xa 
80viKd Gijvopa. H [j,ova5iKfi 5is^o5o(; 9a fixav va [o^sico- 
9si [IE Kduoio xpoTio r\ s^dpxrjGri xcdv sxaipsicbv and xo 
s9vik6 Kpdxo(; [is xrjv avduxu^r] KdTioiou si5ou(; Eupco- 



22 



TiaiKot) Kpdxoix;. Qgtogo supcDTiaiKoi 98G[j,oi Ssv exouv 
aK6|j.a apxiGSi va avaSuovxai UTispdvcD xcov avTi[j,ax6- 

[J,8V(DV sGviKCbv GU^lCpSpOVTCOV)). ^^ 

H STiiKpaxriGri Tri(; ONE Kai r] siGayroyf) tod evp&) cpaivsiai 
va 5ia\|/si35ouv tk; TiapaTidvcD 7ipopXs\|/8i^. Qgtogo o avakv- 
Tr\q, 5sv 9a TipsTisi va TiayiSsuxsi ce [im «8k tcov UGTspcov» 
Gocpia. E7isi5fi xa 7ipdy[j,aTa dev s^sMxQrjKav [is xriv TipopXs- 
7i6[j,svri Tiopsia, yv(Dpi(^ovTa(; tk; e^eki^eiq sikogi [ie xpidvxa 
Xpovia apyoTspa, va 5iaypd\|/si [is [im [j,ovoKovTu}tid o'keq xiq 
7iporiyoi3[j,svs(; GscopfiGSK; Kai va ava(^r|TfiGSi [iia dA,Xri, mo 
«Pa9id» avakvcr\. 

Sxriv Tipayfj-axiKOTTiTa, o'keq oi TiapaTidvcD 8KTi[j,fiGSi^ 6xi 
a7iA,d fixav pdGi[j,S(;, aX,M aTioxs^tow xri pdGt] yia xriv Kaxavo- 
riGTi xcov 7ipopXri[j,dxcov nou s^aKoXouGow va xaXav{(^ot)v xo 
«syxsipr|[j,a Eup(b7iri». 

Es KdGs pfi[j,a xrig Tiopsiag Tipo^ xrjv «8up(D7iaiKfi oXoKX.fi- 
p(DGr|», poXo 58V 87iai(^av [j,6vo oi oikovo[j,iks(; Tipoxspaioxr]- 
xs(;, aXXd Kai oi 7ioXixiks(; smXoyst; xcov apxouGcbv xd^scov Kai 
01 ysviKoxspst; yscouoXixiKs^ s^sXi^sk;. Ka[j,id dpxouGa xd^r] 
58V Ka9opi(^si xrjv GxpaxriyiKfi xri(; [j,6\o [le pdGT] xr| «Gxsvfi» 
oiKovo[j,iKfi 7ipay[j,axiK6xrixa, aXXd avayKaGxiKd 9a TipsTisi va 
Xdpsi U7i' 6\|/ri xri(; Kai sva gijvoXo dXXcDV TiapayovxcDv: xrjv 
xa^iKT) TidXr] avd[j,SGa gxo KscpdXaio Kai xrjv spyaGia, xou^ 
(5iapK(b(; [j,sxaPaXX6[j,svou(;) gugxsxig[j,oi3(; 5i3va[j,ri(; avd[j,SGa 
gxk; [lEjakeq i^7ispiaXiGxiKS(; X'^P^'i (il i^iTispiaXiGxiKd i^tiXok), 
xTjv avayKaia oiKo56[j,riGri GU[j,[j,axicbv yia va uudp^ouv suvoi- 
KS(; GUv9fiKS(; STisKxaGrjc; xou KscpaXaiou gxtjv 7iayK6G[j,ia ayo- 
pd k.Xti. Kai PsPaico(;, Guvsxn niecf] s^aGKouGav Kai oi [j,sxa- 
PaXXofo^svoi GUGxsxiG[j,oi 5i3va[j,ri(; (oiKovofo^iKfic; Kai 5mXcD[j,a- 
xiKTic;) [j,sxa^i3 xcov [j,sydXcDV KamxaXiGxiKcbv x^prov xrjc; i5ia(; 



23 



TTjc; SuTiKTic; EvpcoTU]^. Eivai Ga(pS(; oxi gtt] [j,aKpd laxopiKfi 
Tiopsia Tri(; «supco7iaiKfi(; o}^OK}tfip(DGr|9>, nov i\dr\ [lexpa Tidvco 
a7i6 TisvfivTa jpovm, auxoi oi Tiapdyovxst; sxouv [j,STap}tri9si 
noXkeq 9ops(;, Kai svcb tk; suaipvav uti' 6\|/iv xoix; oi TiaXaio- 
Tsps(; avaXuGSK;, Ssv fixav Suvaxov va 7ipop}^s(p9oi)v [j,s aKpi- 
Psia (to [isXkov sivai Tidvioxs s^' opiG[j,oi3 «avoiKT6» as Kd9s 

Ilap' 6Xa auxd, to 6Xo «supco7iaiK6 8yxsipri[j,a» e^aKoXou- 
981 va PpiGKSTai as [im [leyjevf]: and tt] [im, r\ (loxopiKd) s- 
9viKfi 5ia[j,6p(p(DGr| xou KS9aXaiot). Asv UTidpxsi Kavsv6(; si- 
dovq Koivf) «supco7iaiKfi» GUVsi5riGri f) koivo «supco7iaiK6» 
Gt)[j,(pspov. Ta KscpdXaia GuyKpoTOWxai gs s9viKfi pdGt] - to 
s9vik6 KpdTO(; s^aKoXou9si va aTioxe^tsi to SGxaxo Kaxacpuyio 
yia Kd98 supcoTiaiKo Kscpd^^aio tiou «7ips7isi» va TipoGTaxsuTSi 
and Tov avTay(oviG[j,6 and dX,Xa supcDTiaiKd KscpdXaia. A716 
xriv dA,>tri u^^supd, UTidpxsi r] avdyKt] yia [j,ia «Gt)G7i8ip(DGri» 
oXcov Tcov supcDTiaicov KannakicT&iv, yia va [j,7iopsGOUv va ^s- 
TispaGTOiJV 01 KaTaGTpo(piKS(; avTiTiaXoxriTSt; xou 7iaps}t96vTO(;, 
yia va f^TiopsGSi r\ «Eup(b7iri» va avxifj-STCOTiiGSi tov avxaycovi- 
G[j,6 a7i6 tk; HQA Kai xriv laTicovia - tk; aveeq 7ipoKXfiGSK;», 
7101) Ka[j,id supcoTiaiKTi xcbpa 5sv [inopei va avTi[j,STC07iiGSi ^8- 
XCopiGTd, a7i6 [j,6vr| ttjc;. 

Qgtogo, r\ Kijpia iikevpa ttjc; avTi9sGrig 8^aKo>uOt)9si va 8i- 
vai r\ s9viKfi 5ia[j,6p(p(DGri tou supcoTiaiKoij KscpaXaiou. Eivai 
auTT) nov Ka9opi(^si tk; s^sM^sk; Kai toix; GU[j,piPaG[j,oi3(; tt]^ 
«supco7iaiKfi(; o}tOKXfipcoGri(;». Sttiv EupcoTiaiKfi 'Evcdgt], tisvti- 
VTa xpovia [lExa ttjv iSpuGr] ttjc; EOK, s^aKoXou9oi3v Ta Pa- 
GiKd Tri(; «87iiTSi3y[j,aTa» va sivai oiKovo[j,iKd (r\ TsXcoviaKf) 
svcDGTi, r\ ONE, TO supd)), svcb r| tio^^itikti svo7ioir|Gri va Ppi- 
GKSTai Gxs56v GTO i5io Gr|[j,sio and to otioio ^skivtigs. Ss l^r\- 
Tfi[j,aTa 8^coT8piKfi(; r\ «anuvTiKfi(;» 7ioXiTiKfi(; auaiTSiTai o[j,o- 



24 



(pcovia, svd) TO sGviKo Kpdxo^ s^aKoXouGsi va ekkyxei xriv s- 
GviKT) oiKovo^iia (to Kscpd^^aio s^aKoAouGsi va sivai sGviKd, 
Tiapd supcoTiaiKd 5ia[j,op(p(D[j,svo). Aut6(; sivai o }t6yo(;, nov ce 
KdGs ormavTiKo (^fiTri[j,a s^coxspiKfic; 7io}tiTiKfi(; (sits STipoKsiTO 
yia TT] 5idX,UGri ttjc; Tipcbriv riouyKOGXaPia(; sits yia ttjv si- 
gPoXti gto IpdK) r\ E.E. [j,STaTps7iSTai gs 7is5io fJ-dxH? oXav 
svavTiov ohm. Aut6(; sivai S7iiGr|(; o X6yo(;, nov KdGs Tipo- 
GTidGsia yia mo «GuyKsvTpcoTiKfi» XsiTOupyia Tr\c, E.E., Guva- 
VTd A,UGGaXsa avTiGTaGr] and KpdTri-[j,s}Lri (onrnq gttjv Tispi- 
TiTOGTi TT]^ \|/fi(piGri(; Tou «SuvTdy[j,aTO(;») Kai r\ KaTdXri^r] si- 
vai aPsPaioi GU[a^PiPaG[j,oi. H E.E. Gfi[j,spa s^aKoXouGsi va 
sivai [j,ia oiKovofo^iKfi Kai vo[j,iG[j,aTiKfi C,&)vr\, uapd [j,ia oXo- 
K^tripcDfo^svri oiKovofo^iKd Tispioxn (ri OTioia dX,A,(DGTS Ga TipoD- 

TISGSTS Kai TTjV TloXlTlKf) SVOTloitlGTl). 

H s7ii[j,ovri ijTiap^ri noXkxhv avTiTiGs[j,sv(DV sGvikcdv Gt)[j,(ps- 
povTCDV, sivai auTTi nov s^avayKd(^si ttjv KpaTiKf) Kai aKa5r|- 
[laiKT] ypacpsioKpaTia, nov 5iaxsipi(^STai r\ «GTOxd(^STai» ttjv 
«supco7iaiKfi oXoK}tfipcoGri», va KaTacpsuysi SiapKox; gs suxo- 
A,6yia Kai KdGs si5ou(; «7iapaivsGSi(;», Tiapd gttjv \|/Dxpfi avd- 
Xvcr\ TCDV 5s5o[j,svcov: r\ «Eup(b7iri» «7ips7isi» va TipoxcopiiGSi 
GS «7io>tiTiKfi Kai oiKovo[j,iKfi oXoK}tfipcoGr|», yiaTi auTO sivai 
Tipog «T0 GU[j,(pspov TCDV supcoTiaiKCDV hxchv}}. «nps7isi» va ^s- 
TispaGTOiJV 01 «sGviKoi sy(oiG[j,oi», yiaTi 5ia(popsTiKd r\ «Eu- 
p&)iir[» Ga «U7ioPaG[j,iGTsi» gttjv 7iayK6G[j,ia GKrivf). Qgtogo 
[j,s su^oAoyia, sMxioTa 7ipdy[j,aTa [mopei Kavsit; va stiitijxsi, 
akin, Kai 7ioA,i3 uspiGGOTspo, sivai a5i3vaTOV va s^riyriGoiJV oi 
5ia5iKaGis(; [j,sgco tcov OTioicov s^sMGGSTai r\ Tipay^aTiKOTriTa. 

O [lejakoq a[j,spiKav6^ Guyypa(psa(; N6p[j,av Msi^tsp [likm- 
vxaq yia to Kscpd^^aio tou Map^, smGrna^aivsi Ta s^^q: 



25 



«A7i6 6Xa xa PipXia nov sxod Siapdosi gtti C,G)r\ [lov 
sivai, [j,aKpdv, to mo armavxiKo. Dxi yia xriv i5so}toyia 
Tou, xriv OTioia 5sv GU[j,[j,8pi(^o[j,ai, oijts yia tk; a7i6\|/si(; 
Tispi Tcov oiKovo[j,iK(bv 7ipay[j,dT(DV nov 5sv si[j,ai ce Gsar] 
va Kpivco. Auto nov [is STiripsaos and xov Map^ sivai to 
ijcpoi; TTj^ cKE\\ir\q tou, auTf) r] KaGapoTriTa Kai r\ ooPa- 
poTTiTd Tou xcopi(; ixvo(; cTUvaiG9r|[j,aTiG[j,oi3. Yudp^si 
KdTi Gxs56v TsXsoXoyiKo gtov Mdp^: gs UTioxpscbvsi va 
aKo}tou0si(; tt] GKs\|/ri |J,sxpi tk; mo Pa0iS(; pi^s? ttjc; Kai 

(pTdvSl |J,SXPI TO VSUpiKO GOD Gl3GTr|[J,a. Av [J,sXsTflGSl(; 

Tov Map^ [IE TipoGOxn, |J,a9aivsi(; va GKscpTSGai [le ne- 
piGGOTspr] KaGapoTTiTa Kai mo 5r|[j,ioupyiKd». ^ '' 

0a 87ip87i8 va 8^8TaGTOi3v ([IE xj/uxpoTTiTa Kai «xropi^ ^jyoq 
Gt)vaiG9ri[j,aTiG[j,oi3») Ta avTiK8i[j,8viKd 585o[j,sva tou oXou 
«8upco7iaiKoi3 8yx8ipfi[j,aTO(;». Movo [is auTOV tov Tpouo [ino- 
poijv va yivouv KaTavorjTd Ta «8mT8i3y[j,aTa», aXM Kai Ta 8- 
[inodm nov opGcbvovTai yia ttjv «8up(D7iaiKfi oXoKXfip(DGri»: 

Iloia flTaV r\ aVTlK8l[J,8VlKfl PdGt] (0lK0V0[J,lKfl, TloXlTl- 

KT), y8C07ioXiTiKfi) Tri(; aTiapxnf; tou 8up(D7iaiK0i3 8yx8i- 
pfi[a^aTO(; TT] 58Ka8TiaTOU 1950. 

IIoiOl flGaV 01 GTOXOl Kai TIOGO 87l8T8l3x9riGaV ([IE 58- 

5o[j,svo, onmq 9a 5oi3[j,8, 6ti oi gtoxoi auToi aXhxC,av 

[lECa GTO XPOVO 7101) 8^8MGG8Tai T] «8UpC07iaiKfl oXo- 

K>^fipcoGr|»). 

IIgx; 8^8MGG8Tai Gfi[j,8pa r\ E.E. IIogo sx8i Tipoxcopfi- 

G81 r\ 5ri[j,ioupyia 8v6(; 8v07ioiri[j,8vou oiKovo[j,iKd Kai 

7lO>tlTlKd 8UpC07iaiKOl3 X^OPOU- HOGO 8X81 7ipOXC0pflG8l T] 
TlO^tlTlKTl 8V07l0iri GT] (kOIVT) 8^(DT8piKfl TlO^tlTlKTl Kai 

Tio^tiTiKTi «d[^uva(;», r\ 8v07ioiriGr| tcdv Siacpoprov 89vi- 
K(bv vo[j,o98Gi(bv K.Xn.). IIogo ava7iTi3x9riK8 r\ oikovo- 



26 



[iiKx\ 8V07i0iriGri - KaxdpyriGri KdGs «s9vikoi3» s^7io5i- 
ou (DOTS va 5ri[j,iot)pyri98i [im [iejakf] sviaia supcouai- 
KT) oiKovo[j,ia a7i6 xriv OTioia 9a npoekQovv [isjakeq 
supcoTiaiKst; STaipiS(;, xcopi<^ s9viKfi pdori, iKavst; va 
avxaycoviGTOiJV xa «[j,sya9fipia» xcov HQA Kai xrjg la- 
Ticovia^. 

Tekoq (aX,}td Ka96Aou tiggovoc; Grifo^aGiac;) Tioia sivai r\ 

xa^iKT) pdGT] xou «supa)7iaiKoi3 syxsipfi[j,axo(;»- 7ioia(; 

xd^ri(; xa GU[j,(pspovxa SK(ppd(^ovxai, Tioia sivai r\ 9sGri 

710U S7ii(puMGG8xai Gxou(; spya(^6[j,£vot)(; [leca and xrjv 

oXri Tiopsia xr|(; E.E. To Gr|[j,sio auxo, Tipocpavdx;, acpo- 

pd Kai xo KpiGi[j,o (^fixri[j,a xr|(; GxdGTjc; xrjc; ApiGxspd(; 

Gxo 9s[j,a xri(; «supco7iaiKfi(; o}tOK}tfipcoGri9>. H ApiGxs- 

pd 7ips7i8i va S7ii5i(b^si xr] 5idA,UGri, «s5(b Kai x(bpa», 

xrig E.E., f) avxi98xa, xr] GxaSiaKf) [j,sxaxpo7ifi xrjc; E.E. 

G8 «Et)pcb7iri xcov Xa(bv», r\ Kdxi svxsMx; vso, xrjv TidXr] 

yia [j,ia pi(^iKd SiacpopsxiKf) Evp&)iir\- [imq Eup(b7iri(; 

xri<; d[j,SGri(; GOGiaX,iGxiKfi(; 5ri[j,0Kpaxia^ Kai xr]^ sipf)- 

vri^; 

Exo Tiapov «7i6vri|J.a», r\ avdXuGri [laq 9a aKoXou9fiG8i [im 

«auGxr|pd» xpovoXoyiKf) GSipd s^iGx6pr|Gri(; xou 6)^01) «supco- 

TiaiKoij syxsipfi[j,axo(;». Fiaxi Tiap' 6)^0 nou r\ «sup(07iaiKfi o- 

XoKXfip(DGri» 5iavi3si fi5ri Tisvfivxa xpovia iGxopia^, 5sv 7ip6- 

Ksixai yia [im Tiopsia «Gxa5iaKfi(; Gi3yKXiGri(;» xcov s9viK(bv 

supcDTiaiKcbv oiKovo[j,i(bv, akin g' auxfiv xrjv Tiopsia ^Tiopoi3[j,s 

va SiaKpivoufo^s xpsK; Gacpdcx; 5iaKpixs(; Tispi65ou(;. 



27 



(pdJ^aiol 



K£ 



Oi xpsK; jTspioSoi 

TTi(; «EDpco;ralLKfi(; oIoK>^fjpcooTi(;» 

A) 1951-1974: H TsXcovEiaKfj evcoot] 

Kaxd xriv TispioSo auxfi, oi aufj-cpoDvisg uspio pi(^ovTav g8 
«GT8vd» oiKovo[j,iKd 9s[j,aTa. Exriv Tipd^ri (6xi gto «6pa[j,a») 
5sv 8Ti9sTO Kavsva (^fiTri[j,a 5ri[j,ioupyia(; evoq «sup(D7iaiKoi) 
U7ispKpdTOU9>: 

«[...] TO sGviKo Kpdxot;, onmq Ssi^vsi r| iGTopiKf) 8- 
psuva xrig xekevTaiaq SsKasxiat;, s^aKo^iouGsi va Siaxri- 
psi xrjv UTiOGxaGTi xou, av 5sv exei svigxuGsi, and xo sy- 
Xeipr\[ia xrjc; svo7ioiriGri(;. [...o Taylor] xapaKxripi(^8i xrjv 
E.E. mq [im «Gt)[j,[j,axia 5iaxsipiGri(;» [j,sxa^i3 Kupiapxrov 
Kpaxcbv f) svaXXaKxiKd [im «GUvaivsGri» [j,sxa^i3 Guvsp- 
ya(^o[j,£vcov KuPspvrixiKcbv riysxiKcbv 0[j,d5(DV» [...] H Eu- 
pcoTiaiKTi Koivoxrixa 5sv sivai oijxs evaq GUvfiGri^ 5is- 
Qvr\q opyaviG[j,6^, oijxs sva 5i89vs(; KaGsGxd)^, aXM oijxs 
aK6[j,a sva U7isp-Kpdxo(; 8V xco ysvsGGai. Eivai KaXuxspo 
va xTjv s^sxd(^ou[j,s ax; sva 5ikxuo Kpaxcbv gxo otioio a- 
Gpoi(^ovxai 01 S7ii[j,spou(; Kupiapxist; xoix; (polling of so- 
vereignty) Kaxd xov Taylor». ^^ 



28 



Sxriv Tiproxri TispioSo Tri(; EOK xa TiapaTidvco sivai kcxti tis- 
piGGOTspo a7i6 Tipocpavfi. 'Hxav oi smXoyst; tcdv KuPspvfiGSCov, 
l^s pdori TO «s9vik6 Gt)[j,(pspo v>, nov sGsxav xa opia togo 
Gxriv STiSKxaGTi OGO Kai Gxr] Xsixoupyia xrjc; EOK. Sxa 1963 r\ 
TaXXia xou Nx8 TkoX sGsgs Psxo gxtjv svxa^r] xri(; Bpsxavia^ 
Gxrjv EOK. AkoXouGtigs KpiGr] gxoix; koXtioix; xt]^ EOK, tiou 
GUvSuoiGxriKs [j,s 5ia(pcoviS(; mq 7ipo(; xrjv aypoxiKf) tio^^ixikti 
Kai XT] 98G[j,iKfi Xsixoupyia, svcb gxtjv KoptxpcoGti xri(; KpiGr]^ r\ 
KuPspvriGTi xou Nxs FKO^t Kaxscpuys gxtjv tio^^ixikti xri(; «d- 
demq KapsK}ta(;». Atioxh auo 6>^a xa 9sG[j,iKd opyava xr]^ Eu- 
p(i)iiaiKr\q Koiv6xrixa(; (aTioxn auo xk; GUVs5pidGSi^ xou Sufj,- 
PouMou xcov YTioupycbv xri(; EOK, skx6(; xcov smxpoTicbv 5ia- 
X8ipiGr|^ xTjc; yscopyia(; Gxa Ti^^aiGia xou KAII [Koivf] Aypoxi- 
KT) no^tixiKf)]) Kai U7ispa^i3v9riKs xrjc; «eQviKr\q Kt)piapxia(;». 

TsXiKd r\ EOK o5riyfi9riKS gxo 5iaP6rixo «Eu[j,piPaG[j,6 xou 
Aou^s[j,poi3pyou» xo 1966, nov ene^ake xrjv apxn xr|^ o[j,o(p(D- 
viac; yia xr] Xr\\\ir\ xcdv aTiocpdGSCov aK6[j,a Kai Gxa 5suxspsi)o- 
vxa (^rixfi[j,axa Gxa Su[j,poi3}tia xcov YTioupycbv. ^^ 

H yKO>^iKfi Tio^tixiKTi Gxoxsus Gxr|v noXniKT] riy8[j,ovia gxtjv 
EupcDTiri xcov s^T], 7ipoPdX,}tOVxa(; xr| 9sGri xr]^ yia «avs^apxri- 
Gia» svavxi xcov HQA (yi' auxo fixav r\ TakXia r\ mo «avxia- 
[j,spiKaviKfi» a7i6 xk; x&tpeq xri(; EOK). Fia va [j,riv auoKxriGSi 
g' auxov xov Gxoxo r\ TaXkia avxaycDviGxfi evioq xrjc; EOK 
avxi5poi3G8 GXTjv siGoSo xri(; Bpsxavia^ gxtjv Koivoxrixa (rj 
Bpsxavia - fixav [Kai sivai] r\ nkeov «(pi}toa[j,spiKaviKfi» and 
xi^ 8upco7iaiKS(; x&ipeq, svcb S7im?t80v fixav [o^syd^^ri Gxpaxicoxi- 
KT) Kai oiKovo[j,iKfi 5i3va[j,ri). 

H yKoXiKT) TioXixiKTi aTisxuxs, XOGO 8^ aixia^ xri(; oikovo[j,i- 
Kfi(; Kai 7io}tixiKfi(; 5i3va[a^ri(; xrjc; Suxikt)^ Tep[iaviaq, 6go Kai 
a7i6 xo ysyov6(; 6xi r] 7ipoG7id9sia «avs^apxriGia(;» svavxi xcov 
HQA TipoGSKpouGS GXTjv avxi98Gri xcov UTioXoiTicDV [j,sXcbv xri(; 



29 



EOK 710U xriv spXsTiav, aTiXA, oav TipooTidGsia ttjc; YaXkiaq va 
Tiai^si «[j,riTpo7io}tiTiK6» p6}to gttiv Eup(b7ir|. Stk; 5ia7ipay[j,a- 
TSiJGSi^ yia [j,ia sv5sx6[j,svri Koivf) «a[a^uvTiKfi» Xsixoupyia tt]^ 
EOK: 

«[...] xa vno^joma tisvts KpdTri-[j,8}tri tt]^ EOK 87ii- 
6u[j,oi3Gav [j,ia avacpopd gto NATO Kai, av fixav 5uva- 
Tov, [lEca GTOix; gt6xod(; [Tri(; EOK] va f^TiopoiGS va 
GU^7ispi}tri(p9si r| uioGsxriGri [imq Koivfi(; a^uvxiKfic; 710- 

XlTlKIIC, GTO TlXaiGlO OUCOC TTIC Ax^^aVTlKflC SuuLiaYi- 

20 

a9>. 

EmTipoGGsxa, oi [j,iKp6Tsps(; xcbpst; avxsSpaGav svxova gto 
PsTO TT]^ raX,Ma(; yia xriv 81go5o tt]^ Bpsxavia^, yiaxi spXsTiav 
xriv 8(go5o xt]^ Bpsxaviat; gxtjv EOK ax; sva Tiapdyovxa s^i- 
GoppoTiriGTig svavxi xou yaX,Xo-ysp[j,aviKoi3 d^ova. Oi [j,iKp6- 
xsps(; x&tpeq S7is5icoKav [im mo «avs^dpxrixri» 9sG[j,iKd Xei- 
xoupyia xr|(; EOK (nov opiG[j,svoi Kdvouv xo M9o^ va xrjv o- 
vo[iaC,ovv 7110 «U7isps9viKfi»), nov sixs Gav gxoxo va [j,riv s- 
^apxdxai 9sG[j,iKd r\ EOK ce Kupiapxo Pa9[j,6 and xa KuPsp- 
VTjxiKd Ksvxpa xcDV «[j,sydXa)v», ouGiaGxiKd TakXiaq Kai Fsp- 
[j,avia(;. Exa 1962 r\ jakXiKi] KuPspvrjGri Kaxs9sGS xo «gxs5io 
Fouchet» yia xr] 9sG[j,iKfi Xsixoupyia xrjg EOK, xo otioio s5iv8 
s[j,(paGri GXT] SiaKuPepvrjxiKfi (SiaKpaxiKf)) xr]^ uXsupd. Avxi- 
5p(bvxa(; o OA,}tav56(; U7ioupy6(; s^coxspiKcbv Sfi^^covs xapaKxr]- 
piGxiKd: 

«To yaXXiKo g^sSio PaGi(^8xai 87ii xtj^ uaXidg iSsac; 
[j,ia(; Euv9fiKri(; [j,sxa^i3 Kpaxcbv, [imq GU[j,[j,axia(; xr|(; Eu- 
pcDTiri^ xcov 7iaxpi5(ov. niGxsi3ou[j,s 6xi TipsTisi va auop- 
pi(p98( auxo xo GxsSio, o/icog si/iaars SiaTsOsifisvoi va 



30 



KOLVovfis napa/ajpijasig, sdv svSiafspsTai tj Msyaltj 
Bpsravia yi ' avToyy 



21 



Oi xoc)p8(; (tiou UTiOTiGsxai) on fixav uusp \ixac, mo «U7isps- 
9viKfi(;» XsiTOupyiat;, S7ii9u[j,oi3Gav SiaKadx; xriv sigo5o \aa.c, 
Xcbpa^ 710U fixav o Kaxs^oxnv SKcppaoxfic; v(\c, auoxripd SiaKpa- 
x\Ki\c, }tsixoupyia(; v(\c, EOK! Ms aXKn }t6yia, oxriv 7ipay[j,axi- 
Koxrixa, T] 5ia[j,dxn yupro auo xr] 9sG[j,iKfi Xsixoupyia, xogo yia 
xk; [j,sydX8(; xcbpst; 6go Kai yia xk; [j,iKps(;, smKsvxpcDvoxav gxk; 
iGoppo7iiS(; 5uvd[j,scov [j,sxa^i3 xcov Kpax(bv-[j,s}^(bv, Kai 6xi av 
auxf) 9a fixav 7ipay[j,axiKd «U7isps9viKfi». 

O (p6Po(; xcDV [j,iKp6xspcov Kpaxcbv 6xi 9a «Ka7isXco9oi3v» 
a7i6 sva yaX,}to-ysp[j,aviK6 d^ova i^xav 7ipay[j,axiK6(;. H auoxu- 
Xia xou «Gxs5iou Fouchet», aTioxs^^SGS xo scpaXxfipio yia xrjv 
87iiGri[j,07ioiri GT] xou yaX,Xo-ysp[j,aviKoi3 d^ova \ie xtjv UTioypa- 
(pf), Gxi^ 22 lavouapiou 1963 gxo IlapiGi, <nib xovc, Nxs Fko^^ 
Kai Avxsvdousp v(\c, Suv9fiKri(; Su[j,(piMcoGri(; avd[j,SGa gxk; 
5uo xcbps^. Atio xoi35s Kai gxo s^f)^, o aipvac, avabc, 9a auo- 
xzk&i xTjv ax[j,o[j,rixavfi tiou 9a Ka9opi(^si gs [j,sydXo Pa9[j,6 xrjv 
Tiopsia v(\c, EOK. 

AXka. 5sv 9a TipsTisi Kavsi(; va UTispPdXXsi co(; 7ipo(; xrjv 
Koivoxrixa GU[j,(psp6vxcov YaXKiac, - rsp[j,avia(;. EupoKsixo yia 
XuKocpiMa, 7ipdy[j,a tiou S7iiPsPai(b9riKs [j,sxd xrjv aTioxcbpriGri 
xou Nxs FkoX a7i6 xr] yaXXiKf) TiposSpia. O SidSoxp^ xou Nxs 
FKo^t a7i6 xov loijvio 1969, no^mvxot), akhx^e TipoGavaxo^ti- 
G[j,6, }t6ycD xTjc; a7ioxuxia(; xr|(; |J,sxpi xoxs yaA,}tiKfi(; tioXixikti^ 
a7i6 xi^ GUv5uaG[j,svs^ avxiGxdGSi^ nov avxi[j,sx(b7iiGS. H ya>u- 
XiKT) TioXixiKTi u7iOGxfipi(^s xwpa xTjv siGoSo xTjc; Bpsxavia^ 
Gxr|v EOK yia 5uo Xoyoug. Flpcbxov, yia va 5r|[a^ioupyri9si a- 
vxtpapo GXT] 5i3va[j,r| xri(; 5uxiKfi(; TEp[iaviaq Kai 5si3xspov, 
yiaxi r\ Bpsxavia 9a U7iOGxfipi(^s xr] TaXkia svdvxia gxi^ Tipo- 



31 



G7id9si£^ yia tt] 5ri[j,ioupyia «U7isps9viK(bv 98G[j,(bv» (utio tt] 
yspfj-aviKTi oiKovo[j,iKfi riy8[j,ovia) evzoq Tri(; EOK (raX,Ma- 
Bpsxavia and koivoij S7is5icoKav va SiaxripriGsi o 5iaKuPspvri- 
tik6(; xotpotKTfipa(; Tri(; EOK). To Mdio 1971 o TaXkoq Tipos- 
5po(; no[j,7iiVTOi3 GUvavTaxai [is to Bpsxavo TipcoGuTioupyo 'E- 
VTOuapvT Xi9 Kai GU[j,(pcovoi3v oi koivotiks^ auocpaGSK; va 
Xa[j,pdvovTai [is o[j,o(pcovia. 

Etov oikovo[j,ik6 TO[j,sa, r\ «7ipoGTaGia Kai avdTiTU^ri tt]^ 
89viKfi(; oiKovo[j,ia(;» fixav o Tipcoxsijcov gt6xo(;: 

«Stov oikovo[j,ik6 T0[j,8a aKoAou9fi9riKs r| }tsy6[j,svri 
Tio^tiTiKTi Tou «89viKoi3 7ip(OTa9XriTfi», Ka9(b(; oi Guyxo- 
vsijgsk; Kai oi GUVspyaGist; [j,STa^i3 xcov sxaipicbv uspio- 
piGxriKav GS s9viKd Ti^^aiGia, [is a7iOT8>^SG[j,a va 5iaKu- 
Psijovxai xa 7iXsovsKxfi[j,axa xr]^ TsXcovsiaKfic; 'Evcogti^, 
acpoij Ka9s[j,id s9viKfi ayopd TipoGxaxsuexo and sva nv- 
Kv6 Tik£j\jia \xr[ 5aG[j,o}^oyiK(bv e\mo5i(X)V ».^^ 

Sxrjv 7ipay[j,axiK6xrixa r\ avduxu^r] xr]^ EOK dev epxoxav g8 
GuyKpouGT] [IE xo 89vik6 Kpdxo(;. To avxi9sxo [lakicTa, r\ EOK 
ava5i39riKs Gav [lepoq xr|(; avaGt)yKp6xriGri(; xou s9vikoi3 Kpd- 
xou(; [j,sxd xov B' TTayKOGfj-io n6Xs[j,o. Asv UTifipxs, [is aXhi 
X,6yia, avxi9sGri EOK-89vikoi3 Kpdxoix;. 



Mri-5ao|ioXoyiKol cppayiiol: eva owoXo [lexpcov xou axooKomow oxriv 
Tipooxaola xcov eOviKcbv exaipeicbv avievavxi oxoug «^evou9> ovxaycovioxei;, 
aK6|ia Kai oxocv exouv KaxapynSei oi 5a(j|ioi, OKCoq oxiiv Tieprnxcooi] xii<; 
EOK. Tia 7iapd5eiy|ia: ripooxaxeuxioiioi; oxk; 5ii|i6(ji£<; 7ipo(iii9ei£<; - Kd9e 
xcbpa cppovxii^ei cboxe oi 7ipo|iii9eie<; xoi) Siijiooioi) 11 xa 5ii|i6(jia epya va 
xa avala|ipdvoi)v e6viKe<; exaipeieg. AiacpopexiKd TipoxuTia Kai xexviKei; 
TipoSiaypacpeg oe Kd6e xrapot viou exouv oav 0x6x0 va e|i7io5i(joi)v xi] 
5iei(j5i)OTi ^evcov Tipoiovxcov. AiacpopexiKo cpopoXoyiKo ouoxrijia, kov eu- 
voei xTjv avdTixu^ri eGviKcbv Piojirixavirav, K.a. 

32 



To 89vik6 Kpdxo^ avaGuyKpoxfiGriKs [iSTd to 1945 uapsfj,- 
Paivovxat; gttiv oiKovo[j,ia ([lejaJjoq KpaTiK6(; TO[imq - ksDv- 
GiaviG[j,6(;), [j,s gto^o tt] 5iapKfi oiKovo[j,iKfi avd7iTU^r| Kai 
cvjjpovmq xriv Ti^^fipri aTiaGxoXriGri - xriv koivcovikti Guvaivs- 
cr\ [j,SGCO xric; [iEi(i)cr\q xcov koivcdvikcdv svxdGSCov. ErmavxiKo, 
GS auxf) xrjv Tio^tixiKf), fixav Kai r| Gxfipi^r| xou aypoxiKoij si- 
Go5fi[j,axo(; (dgxs va \xr\v UTidpxsi xdG[j,a [j,sxa^i3 xou siGo5fi[j,a- 
xo^ xcov TioXscov Kai xT]^ UTiaiGpou. Ta TiapaTidvco aTioxsXoij- 
Gav xa 98[j,s}tia xr]^ 5r|[j,ioupyia(; xou [j,8xa7ioXs[j,iKoi3 sBvikoij 
«Kpdxou(; 5iKaiou». 

Atio xTjv aTiapxn xrjc;, r] Tiopsia xr]^ «8upcD7iaiKfi^ oXokXt)- 
pcoGri9> fixav d[j,SGa Guv5s5s[j,£vri, xogo [j,s 7io}tixiKS(; Kai koi- 
vcoviKS(; GK07ii[j,6xr|xs(; £vx6(; xou sGvikoij Kpdxoix;, 6go Kai [is 
xou(; 5s5o[j,8vou^ (KdGe cpopd) gugxsxig[j,oij<^ 5ijva[j,ri^ ce na- 
yKOGfj-ia KM[j,aKa. 

H «supco7iaiKfi oXoKXfipcoGri» s5ivs xr] 5uvax6xrixa Gxa 8- 
GviKd Kpdxr] va s^^axiGxoTioiow xk; koiv(dviks(; svxdGSK; gxo 
SGCOxspiKo xoix;, [j,sxa(pspovxa(; xk; suGi3vs(; gs 5uvd[j,si^ «7ispa 
a7i6 xTjv 5iKaio5oGia xoDg». Fia 7iapd5siy[j,a, r\ 7iapaK[j,fi xr]^ 
Pio[j,rixavia^ dvGpaKa xou BsXyiou auoSoGriKs, and xrjv x6x8 
KuPspvriGfi xou, GXT] (piXsXsuGspoTioiriGri (Gxrjv dpGT] xcDV 5a- 
G[j,(bv) xcov oiKovo[j,iKcbv avxaXhrfchv xrjv OTioia nene^aXe r\ 
EOK» Kai 710U r\ KuPspvriGri «a5uvaxouGS va avxi[j,sxcD7iiG8i». 
H avduxu^T] xr]^ Koivfic; AypoxiKf)^ IIoXixiKfi^ gxt] SsKasxia 
xou 1960, S7isxps\|/s xTjv S7ii56xriGri xou siGo5fi[j,axo(; xcov a- 
ypoxrov, Gxi^ \|/fi(pou(; xcdv otioicdv apKsx8(; KuPspvfiGSK; Gxrjpi- 
C,ovcav. To [j,spi5io xcov a7iaGxoXou[j,8VCDV gxt] yscopyia gxo 
Guvo^^o xou 7iXriGuG[j,ou PpiGKoxav Gxa 1950 gxtjv IxaMa gxo 
42,8%, GXTj raX,Ma 29,3%, gxtj Auxikt) rsp^iavia 24,8%) (s- 
^aipsGTi a7iox8>.ouG8 T] Bpsxavia \xe ixoTaq 5,4%)).^'' 



33 



Ms auTO Tov xpoTio ri EOK XsixoupyoiJGS GV\nikr\pG)[iaTiKd 
mq 7ipo(; to sBviko KpdTO(;. E^ac(pakiC,e cboxs r\ oiKovo[j,iKfi 
avdTiTU^ri, nov UTifipxs tots, va [ir\v [j,STaTpa7is{ as «avs^sXs- 
yKTO» avTay(DviG[j,6 [j,STa^i3 tcdv 5ia(p6pcov KpaT(bv-[j,s}t(bv Tri(;, 
SVG) TO sGviKo KpdTO(; 7iaps[j,svs o PaGiK6(; SKcppaoTfit; togo 

TCOV GU[J,(pSp6VTC0V TCOV KaTllTaXlGTCDV OGO Kttl TTjc; «KOlV(0VlKfl(; 

GUvaivsGri(;». H KaTdpyriGri tcov 5aG[j,(bv Kai r\ TsXcoviaKf) s- 

VCOGT] 5SV U7lSGKa\|/S TTjV sGyIKT) PdGT] TCDV Ka7llTaXlG[J,(bv TTj^ 

EOK. Ekt6(; ttjc; i37iap^r|(; [j,r| 5aG[j,o}toyiK(bv (ppay[j,(bv, nov 
7ipoava(pspa[j,s, UTifipxs S7iiGri(; Kai o [j,rixaviG[j,6(; tcov cvvak- 
Xay[j,aTiK(bv iGOTi[j,i(bv. Av Ta s^7iopsi3[j,aTa [j,ia(; x(bpa(; sxa- 
vav GS avTaycoviGTiKOTTiTa, tots r\ xcbpa auTf) TipoxcopouGS gs 
avTaycoviGTiKT) u7iOTi[j,ri gt] tou sGvikoij vo[j,iG[j,aT6(; ttjc;, Kdvo- 
VTag ETGi Ta s^7iopsi3[j,aTd ttjc; (pTrjvoTspa gtt] 5is9vfi ayopd: 

«'Etgi sva [j,SGO s^7i6psu[j,a [j,ia(; XiyoTspo Tiapaycoyi- 
KTig Xcbpat;, f^Tiopsi va 5iaTs9si gttjv 7iayK6G[j,ia ayopd 
GTTjv i5ia Ti[j,fi fj,' sva [j,sgo s^7i6psu[j,a [j,ia(; uspiGGOTS- 
po avauTuyiiEvrig X^opot?- Auto^ o [ir\xavi(5[i6q upoGTa- 
Gia(; [j,s TT] [J-opcpfi TCOV Ti[j,(bv GUvaX,Xdy[j,aTO^ e[nio5iC,ei 
tk; TispiGGOTspo ava7iTuy[j,svs(; x(bps(; va KaTaTpoTicb- 
Gouv GTO 7is5io Tou avTaycoviG[j,oi3 tk; avTiGTOi^a Xijo- 
Tspo ava7iTuy[j,Evs^, Kai smTpsTisi etgi va UTidpxouv oi 
s^7iopiKE(; cvvaXhrfsq avd[j,SGa gs 5uo dviGa avauTuy- 
[leveq x&ipeq. [Ms ttjv TS^tcoviaKf) evcogti] au^dvsi o a- 
VTay(DviG[j,6(;, aXXd 5sv auoPaivsi [j,oipaiO(; yia tk; Xiyo- 
Tspo ava7iTuy[j,EVS(; x&tpeq, nov guvsxICouv va TipoGTa- 
TSiJOVTai aTio ti^ ti[j,E(; GUvaX,Xdy[j,aTO(;».^'* 

EuiTipoGGsTa, Ta apxiKd e^r\ [lekr] Tri(; EOK (aX,}td aKOfo^a 
Kai [i£ TT] 5isi3puvGri tou 1973 [is BpsTavia, Aavia, IpXav5ia) 



34 



ttTlOTsXoiJGaV SVa GXSXlKd 0[J,OlOy8V8g GlJVoXo auO OlKOVO[J,lKfl 

d7io\|/ri, [IE s^aipsGTi tt] voxia IxaMa (Mezzogiorno), Kai xriv 
IpXav5ia. 'Etgi o GUv5uaG[j,6(; 5iapKoi3(; oiKovo[j,iKfi(; avdTiTU- 
^r\q Kai a7iOTsXsG[j,aTiKfi(; «s9viKfi(; 7ipoGTaGia(;» xcov oikovo- 
[ivhv TODV KpaT(bv-[j,s}t(bv, fixav STicocps^^fi^ yia ohx xa GU[j,pa}^- 
>t6[j,8va [iskf] Kai oSrjyoiJGe ce G[j,iKpuvGri (aXM. Kai xriv zav- 
xoxpovri SiaxfipriGTi) xcdv oiKovo[j,iK(bv 5ia(popcbv. Exa TiXaiGia 
xou sv5oKoivoxiKoi3 sf^Tiopiou o 5siKxri(; s^ayroycbv xri(; 5uxiKfi(; 
TEp[iaviaq au^fiGriKs and 100 [j,ovd5s(; xo 1963 ce 463 xo 
1975, o yaX,XiK6(; Ssikxtjc; s^aycoycbv scpxaGS xi^ 530 i^ovdSs^ 
Kai o avxiGxoixog ixa>uiK6^ xk; 581: 

«To 5uxiKoy8p[j,aviK6 KscpdXaio guvsxi(^81 va riys[j,o- 
V81J81 a7i6A,uxa xo sv5okoivoxik6 s^Tiopio, auxf) 6[i(i)q r\ 
decnoCpvca Gsgti s^aGS Gxa5iaKd s5a(po^ s^aixia^ xrjc; 
5ia5iKaGia(; oXoK^fipcDGric;. A^ioXoyr] sivai r\ oikovo[j,i- 
KT) avdKa[j,\|/r| xri(; IxaMac;, xrjc; ^tiyoxspo ava7ixuy[j,svri(; 
X(bpa(; xri(; EOK».^^ 

H TioXixiKTi auxf) UTifip^s smxuxnf;, xdpi(; gxt] ysviKoxspri 
oiKovo[j,iKfi avduxu^ri [lexa xov B' nayKOGfj-io n6Xs[j,o. Ei5i- 
Koxspa, r\ xoxs Auxikt) Tep[iavia ava5i39riKs gxtjv Kupiapxn 
oiKovo[j,iKfi 5i3va[j,ri xrjg EupcoTiric;. H AuxiKf) Fsp^avia 6xi ^lo- 
vo s^fiyays PiO[j,rixaviKd Tipoiovxa, aX,Xd Kai siGiiyays npoio- 
vxa a7i6 xov apxiKo Tiupfiva xrjc; EOK (raX,Ma, IxaMa, Kdxco 
X&tpeq), a7ioxs}t(bvxa(; xrjv Kupia siGaycoyiKf) ayopd xoix;. To 
s[j,7i6pio [j,sxa^i3 xcov e^r\, avauxuGGOxav yprjyopoxspa an' o- 
7iou5fi7ioxs aXXoij gxtjv Evpchiu]. H oiKovo[j,iKfi avduxu^r] a- 
TioxsXsGS xr| pdGT] xr|(; GU[j,(pcovia(; xcov e^r\ gxtjv Pcb[j,ri Gxa 
1957, Kai apyoxspa xrjc; xs^tcoviaKfic; EV(i)cr\q (1968). Ss auxfiv 
xTjv 7i8pio5o, xo 8|i7i6pio xTj^ EOK [IE XOV UTioAoiTio k6g[j,o au- 



35 



^fiGriKs Kaxd 110%, [is xov i5io 5ri}ta5fi pu9[j,6 avdTiTU^ri^ xou 
7iayK6G[j,iou s^Tiopiou. AvxiGsxa, svcb xo koivcoviko npo'iov (ce 
xpsxouGS(; Ti[iEq) UTispSiTi^^aGidaxriKs [lexa^X) 1958-1968, x8- 
xpa7iA,aoidGxriKs xrjv i5ia 7i8pio5o xo s^Tiopio [j,SGa oxriv E- 

OK. To SGCOXSpiKO Sf^TlOpiO XT] EOK GXO GUVoXlKO s^iTiopio 

xri(;, o }tsy6[j,svo(; GUVxs^^SGxfic; oXoK^tfipcDGric;, avsPrjKS ano 
30,1% xo 1958, GS 45% xo 1968 Kai xo 1972 scpxaGS xo 
50,1%.^*^ 

To jEjovoq, COGXOGO, 6x1 8^aKo}tou9oi3GS va 5iaxr|psixai r| 
sGviKTi 5ia[j,6p(p(DGri Kai TipoGxaGia xcdv Kscpa^^airov gxtjv E- 
OK, sGsxs s^ apxn^ opia gxtjv «8t)p(D7iaiKfi oXoKX,fip(DGri» Kai 
avaSsiKvus xk; sGviKst; 5ia(pops(; (Kai avxaycoviG[j,oi3(;) avd[j,s- 
Ga Gxa Kpdxri-[j,8}tri. H Fepfj-avia stisSicoks (xauxoxpova [is 

XTjV OlKOVO[J,lKfl) Kai XTjV TloXlXlKf) oXoK^^flpCDGTl - XT] 5ri[J,lOUp- 

yia (uTioxiGsxai) «U7isp8GviK(bv G8G[j,(bv» evzoq xrjc; EOK. H 
S7ii5ico^ri auxf) fixav KaGapd sGyikt) (Gi3[j,(p(Dvri [is xa sGviKd 
GU[j,(pspovxa xTjc; rsp[j,avia(;): H rsp[j,avia sPyaivs rixxri[j,svri 
a7i6 xov B' TTayKOGfj-io n6}t8[j,o Kai Siaipsfo^svri. H avxiGxpocpf) 
auxfi(; xTjc; KaxdGxaGTjc; f^TiopoiJGS va yivsi [lovo xdpi^ gxtjv 
oiKovo[j,iKfi xri(; r|ys[j,ovia. Msgco «U7i8p8GviK(bv» GsG[j,(bv r\ 
Tep[iavia Ga [j,7iopoi3GS va KaGopiGSi auocpaGiGxiKd xr|v tioXi- 
xiKT), 5m}t(D[j,axiKfi Kai GxpaxicoxiKf) KaxsuGuvGr] xr|(; EOK, s^' 
aixiat; aKpipdx; xrjc; oiKovo[j,iKfi^ xr]^ 5i3va[j,ri^. AvxiGsxa, r] 
FaXMa fixav Kaxd xou 7i8piopiG[j,oi3 xr]^ «EQviKr\q Kupiapxia(;» 
[j,SG(D «U7ispsGviK(bv» GsG[j,(bv, Gxoix; OTioioix; 5ispXs7is xrjv 
TipoGTidGsia xri(; rsp[j,avia(; va ava5uGsi ^avd gs supcDTiaiKfi 
U7isp5i3va[j,ri. Msxpi Gfi[j,spa auxf) r] avxiGsGr] 7iapa[j,8vsi. H 
TaXkia xovi(^si xo SiaKuPspvrjxiKo xapaKxfipa xri(; EOK (gti- 
|ispa xri(; E.E.) svcb r\ rsp[j,avia upopdXsi (uTioxiGsxai) o[j,o- 
G7iov5iaKd «opd|j,axa». 



36 



Oi s9viKS(; avTiGsGSK; Kai stiiSkd^sk; fixav auxst; nov Ka96- 
pioav xriv «aviGoppo7iia» [j,STa^i3 oiKovo[j,iKfig Kai noXniKr\q 
oAoK}tfipcoGri(; gttiv oXt] Tiopsia ttjc; EOK. Evcb r| «oiKovo[a^iKfi 
oXoK}tfip(DGri» TipoxropoiJGS ([IE 5s5on8vri, xauxoxpova, Tr|v 
sGviKTi TipoGxaGia 710U 7ipoava(pspa[j,s) r\ «7ioXiTiKfi oAokXti- 

PCOGT])) SITS S[J,SVS GTdGl[J,ri SITS, ^SipOTSpa, OTllGGoXCDpOlJGS. 

Stk; Koiva)viKE(; Kai oiKovo[a^iKE(; avayKaiOTriTSt; nov odr\- 
yrjGav gttjv EOK Kai gtk; ennvxieq Tri(; |J,sxpi to 19 7 09a 

TipSTlSl Va TipOGTSQoiJV Kttl (oi S^' IGOU GT] [J,aVTlKS(;) «ysco7io}ti- 
TlKEg» TipOTSpaiOTTlTS^: 

A) O «yaA,Xo-ysp[j,aviK6(; d^ova^». 0s[j,eXio tt]^ ysp[j,avi- 
\d\q s^coTspiKTic; TioXniKr\q [lexa to 19 4 5 Qnmq tx] xdpa^s o 
TipcDTOt; KayKs}tdpiO(; Tri(; Autiktic; rsp[j,avia(; KovpavT Avts- 
vdousp, fiTav r\ «supco7iaiKfi oAoK}tfipcoGri» va auoTS^tsi tt] 
PdGT] yia TTjv aGCpdXsia ttjc; AuTiKfi(; TEp[iaviaq, svcb stiitiXeov, 
auTT) aTiOTS^toiJGS TT] [j,ova5iKfi TiiGavoTTiTa va STiavsvcoGsi r| 
rsp[j,avia GTO [leXkov. Fia tt] FaXMa, [j,STd auo TpsK; iio'kk- 
[lovq (and to 1870 ^isxpi to 1945) gs 75 xpovia [is tt] rsp[j,a- 
via, o GTOxog fiTav r\ s^iGoppoTiriGri Tri(; ysp[j,aviKfi(; oikovo[j,i- 
Kr\q r[Ye[ioviaq [j,egco ttjc; 5ri[j,ioupyia(; [imq gtsvtic; GUVspyaGi- 
aq, OTiou GTpaTicDTiKd Kai SmXcofo^aTiKd r| raX,Ma 9a sixs tov 
TipcDTO Aoyo. O Nts TkoX ekeje: «H EOK sivai evaq Guv5ua- 
|j.6<; a>u6you Kai d[j,a^a^: H rsp[j,avia sivai to dXoyo Kai r\ 
YaXkia o a\jiat,a,q». 

B) Oi HQA, r\ a5ia[j,(piGpfiTriTri riys[j,oviKfi 5i3va^r| (GTpa- 
TicoTiKd Kai oiKovo[j,iKd) [lexa to 1945, nieCjE. 7ipo(; ttjv KaTSij- 

GUVGTI TTj^ «8UpC07iaiKfl^ oXoK^flpCOGri^)) a7l6 TTjV STlOXn TOU 

GxsSiou MdpGaA, GTa 1947-48.* Fia ttjv OudGiyKTOV, r\ «su- 



"To oxsSio Mdpoal (European Recovery Program), lowiog 1947, Tipoxei- 
ve aiispiKoviKfi poiiBeia «yia xriv avaciuyKpoTriori xrn; Eupcb7iJi9>, vko tov 
6po 6x1 6a TiepiXaixPovoTOV o' eva 7ip6ypa|i|ia Jiou 9a acpopouoe oXt] tt] 

37 



pcoTiaiKTi oXoKX,fipcoGri» (ri d[i^Xvvcr\ xcov oiKovo[j,iK(bv Kam- 
xaXiGTiKcbv 5ia(pop(bv gto socoxspiKo ttjc; 5uTiKfi(; Evp&)iir\q) 
9a aTiOTsXoiJGe xr] pdori togo yia xriv «a7iopp6(priGri» a[j,spi- 
KaviKcbv s^7iop8U[j,dTC0v OGO Kai yia xriv avdTiTU^ri xou NA- 
TO- 9a 85ivs xriv avayKaia Guvoxn gxtjv EupcoTiri yia va avxi- 
[j,sxco7iig9si r\ «GoPisxiKfi a7i8i}tfi». H oiKovo[j,iKfi UTispoxn xcov 
HQA fixav xsxoiat; SKxaGri(;, sksivt] xtjv stioxh, tiou t] avaSuGT] 
xrjc; EOK gs oikovo[j,ik6 avxaycoviGxfi xcov a[j,spiKaviKcbv 
GU[j,(psp6vxcov (pdvxa(^s [im TipocmxiKfi nohb Pa9id gxo [leXkov 
(Kai a[j,(piPo}tr| av Kduoxs SKu^^ripcovoxav). To State Depart- 
ment s^riyoiJGS Gxa 1955: 

«E8 auxfiv xTjv TipoGsyyiGTi xcov HQA [xri(; UTiOGxfipi- 
^r\q xT]^ «supco7iaiKfi(; o}tOK}tfipcoGr|9>] alln 7ipopXfi[j,a- 
xa, 67ico(; xa 7ipdy[j,axi GoPapd s^TiopiKd 7ipopA,fi[j,axa 
710U sv5sxo[j,svcD^ va UTidp^ouv Gav a7ioxsXsG[j,a xri(; a- 
vduxu^Tjc; xri(; [supcDTiaiKfic;] Koivfic; ayopdt;, 98copoi)vxai 

58UX8p8l)OVXa».^^ 

E7io[j,svcog, yia xrjv Tipcbxri 7ispio5o xrjc; EOK 5ev UTidpxouv 
7ispi9cbpia yia noX^Mq a[j,(piPoMs(;. Tlapd xrjv TsXcoviaKf) 'E- 
vcDGT], r\ EOK fixav evaq GUvaG7iiG[j,6(; Kupiapxcov, avs^dpxrj- 
xcov Kpaxcbv xa OTioia sixav 5ri[j,ioupyfiGSi [im «a7iXfi» oikovo- 



5uTiKfi EupcoTiri. O A|iepiKocv6<; UTioupyog e^coxepiKcbv Mdpoal 6\\kjwe: 
«Elvai ma oXocpdvepo: Ilpiv cjuvexioouv oi HTIA xiq 7ipoo7id9eie<; xoix; va 
PeXxicboouv xriv Kaxdoxaor] Kai va ouiipdlouv oxt] SiaSiKaola e^DyiavOTi? 
xri<; EupcoTirn;, 9a npemi oi eupcoTiaiKeg x'i'PS? va ouiicpcovrioouv (lexa^i) 
xou<;, XI aviaixel t] jiapouoa Kaxdoxaori Kai Kaxd tiooo [iTiopouv va (Ji)|ipd- 
Xouv 01 i5ie<;, cboxe va eK|i£xalXei)xoi)v TiXfipcog xa |iexpa kov nr]pe t] ku- 
Pepvijofi (iag». (Klaus Busch, H Kpior] xcov eupcoTiaiKcbv koivoxiixcov, oeX. 
14). Exo napim ouyKpoxeixai xo 1948 o EupcoTiaiKot; Opyaviojioi; Oiko- 
vo|iiKfi<; Euvepyaoiog. 

38 



[iiKx\ C,G)vr\. H GUViJTiap^ri xcov [lehbv ttj^ (Tiapd xi^ o^iJVGSig 
nov o5fiyriGav gto Su[a^PiPaG[j,6 xou Aou^8[j,poi3pyou) Gxripi- 
(^oxav GS 5uo nvT^veq. Sxr] [j,sxa7io}tS[j,iKfi oiKovo[j,iKfi avd- 
Tixu^r] Kai xrjv «7ipoGxaGia» xrjc; A[j,spiKaviKfi(; r\'YE[ioviaq. H 
GUGTisipcDGTi yi3p(D ttTio xk; HQA fixav avayKaia, xogo ausva- 
vxi Gxo «goPisxik6 Kiv5uvo», OGO Kai Gxrjv s^aG(pdX,iGri xr|(; 
oiKovo[j,iKfi(; avd7ixu^ri(;, auoppocprovxat; supcDTiaiKd Tipoiovxa, 
Kai S7iipdX,Xovxa(; cpiXsXsuGspoTioiriGri xcov oiKovo[j,iK(bv gxs- 
Gscov (s^7io5i(^ovxa(; xrjv STiiGxpocpfi gxov KaxaGxpocpiKo oiko- 

V0[J,Ik6 7ipOGXaX8UXlG[^6 XOU [J,8G0710X8[J,0U). 

AXM ((psu!) GXT] (^cDTi 6Xa xa ropaia 7ipdy[j,axa sxouv sva 
xs^to^. rioXt) TispiGGOxspo GXOV Ka7iixa}tiG[j,6, xo 071010 sivai 
sva Gi3Gxr|[j,a nov xapaKxripi(^sxai and guvsx81(; avaxpousc;, 
oiKovo[j,iKs^ KpiGSK; Kai akhxyeq gxou^ GUGxsxiG[j,oi)g dvva- 
\xf\q avd[j,SGa gxi^ [lejakeq 5vvd\jiEiq. 

B) 1974-1986: H ETTO/fj xTiq a\)yxvar\q 

H oiKovo[j,iKfi KpiGT] xou 1973-1974 aTioxs^^si opoGrmo 
GXTjv s^sXi^T] xou [j,sxa7ioXs[j,iKoi3 Ka7iixa}tiG[j,oi3. To 6Ao «5u- 
xik6» oiKo56[j,ri[j,a (GU^7ispiXa[j,pavo[j,£vri(; Kai xri(; EOK), fi- 
xav dpprjKxa 5s[j,8vo [is xrjv oiKovo[j,iKfi dvGiGti Kai xr] GxaGs- 
poxrixa nov ene^a)^ r\ a[j,spiKaviKfi riys[j,ovia. H riys[j,ovia au- 
xf) 5sv }t8ixoupyoi3GS [lovo 7ipo(; ocpsXxx; xcov HIIA, aX,M 87i8- 
xpsTis xauxoxpova gxoix; GU[j,[j,dxou(; xoix; va avauxuGGOVxai 
[IE pu9[j,oi3(; [j,syaX,i3xspou(; xcov HIIA. H laucovia [j,sxaxpd7iriKs 
GS 5si3xspri oiKovofjiKT) 5i3va[j,ri xou 7i>^avfixri, r\ rsp[j,avia ce 
xpixT]. 

Auxf) r\ 7ispio5o(; (xa «xpDod xp6via» xou 5uxikoi3 Kamxa- 
?tiG[j,oi3) (pxdvsi GXO xsXo(; xrjc; [j,s xrjv oiKO\0[j,iKfi KpiGr] xou 
1973-74, Kai apxi(^si [j,ia [lOKpa 7i8pio5o^ avaSidpGpcoGr]^ xcov 



39 



GUGX8TiG[j,(bv 5i3va[j,ri^ avd[j,SGa gti^ [leyakeq 5vvd[iEiq xou 
5uTiKoi3 [iTikoK. O^tosva Kai TispiGGOxspo, 9a apxiGOUv va 
avacpijovxai oi 5ia(pops(; GU[j,(psp6vT(DV avd[j,SGa gs EuproTiri 
Kai HTIA. 

To 7ipoavdKpouG[j,a ttjc; KpiGrjc; fixav r] a7io5sG[j,suGri xou 
5o}tapiot) a7i6 tk; GU[j,(pcoviS(; xou MupsTOV Fowxt; xou 1944* 
npo(; xa xsXr] xrjc; 5sKasxia(; xou 1960ri KpiGr] xou 5o}tapiou 
5ri[j,ioupyoi3G8 GUvaX,Xay[j,axiKfi aGxdGsia avd[j,SGa Gxa Kpd- 
xri-[j,sXri xri(; EOK. H a7iOGi3v5sGri xou SoXapiou and xo jpvco 
(15/8/1971), Kai r\ GUvaK6>uOu9ri s(pap[j,oyfi xcov KU[j,aiv6[j,s- 
vcDV GUvaA,Xay[j,axiK(bv iGOxi[j,i(bv, sixs Gav a7ioxs}^SG[j,a 7ia- 
yKOGfj-ia vo[j,iG[j,axiKfi avaxapaxH- EtiitiXsov, r\ s^aGGsviGT] 
xou a[j,spiKaviKoi3 vo[j,iG[j,axo(; svxaGGOxav gs [j,ia TipoGTidGsia 
xcov KannakicTchv xcdv HTIA va avxiGxa9[j,iG0DV xrjv oikovo- 



Pu6|iol ovdTiTU^rn; xou AEIl xriv 7ieplo5o 1974-1979 yia xriv EOK: 2,6% 
ia%6 4,9% liSTO^y 1968-1973). Avepyla: 4,8% (aTio 2,7%). mTiecopi(j|i6<;: 
12,3% (ttTio 5,8%) (AouKOi; TooukoIth;, H vea eupcoTiaiicfi oiKovo|ila, oxo 
Kaxcbcpk xou 21™ aicbva, eKSooen; IlaTiai^fiori, oeX. 45-47). 
'' To Mvipexov Fouvxt; elvai Tiepioxil xou Niou Xdiioep xcov HIIA. To 1944 
UTioypdcpxriKe t] iSpuxiKf] ouiicpcovla xou AieOvoix; No|ii(j|iaxiKoi) Euoxiiixa- 
xo<;. To 5oXdpio avioxeXoixje xo Kevxpo xou ouoxfuiaxog, evcb 6Xa xa aXka 
vo|ilo|iaxa Ka9opi(^6vxouoav oe oxsot] |i£ awxo. To SoXdpio ocvxioxoixouoe 
oe |iia opio|i£vri vioooxrixa ■xpv(50v{\iia ouyKid xpuoou ioo5wa|ioi)oe (xe 
35 SoXdpia). To 5oXdpio iixocv Kkripaiq (i£xaxpev|/i|io oe xpi^oo. IlpopieTio- 
xocv 6x1 xa eupcoTiaiKd vo|ilo|iaxa 9a Ka96pi(^av xt] owalXayiiaxiicfi looxi- 
(xia xou<; evavxi xou 5oXaplou Kai 9a 5iao(pdli(^av |i£ 6Xa xa |ieoa (7iape|i- 
Paoi] oxig ayopeg, xpoTiOTioiiioii xcov emxoKicov) 6xi oi SiaKuiidvoen; xoix; 
evavxi xoi) SoXapiou 5ev 9a ^eviepvoixjav xo 1% Tidvco x] Kdxco aTio xijv 
KevxpiKii i(joxi|iia. IlapdlXriXa i5pi)9riKe xo Ai89ve<; No|ii(j|iaxiK6 Ta|i8io 
|ie aTiooxoXf] va 7iapaKoXoi)9ei xtjv Tiopeia xcov oiKovo|iicbv xcov Kpaxcbv- 
[leXcbv Kai XT] Xeixoupyia xou ouoxfuiaxog. Na 5avei(^ei, \ie awoxripoix; 6- 
poix;, KEcpdlaia oxk; x'^P^ 'tou xa eixav avdyKi] yia va oxa9epo7ioifiooi)v 
xi<; (ji)valIay(iaxiK8<; looxijiiei; xoix;. 

40 



\iiKx\ a5vva[iia xoix; svavxi xcov avxaycoviGTcbv xotx; (Kaxd kij- 
pio A,6yo xT]^ AuxiKTic; Tep[iaviaq Kai xr]^ lanmviaq), [j,sgco xt]^ 
(avxaycDviGxiKTic;) u7ioxi[j,riGri(; xou SoXapiou (va yivouv sxgi 
(pxrjvoxspa xa a[j,spiKaviKd Tipoiovxa gxt] 5is9vfi ayopd, Kai 
dpa va au^riGsi r\ avxaycoviGxiKoxrixd xovq). 

Ss avxiGxd9[j,iG[j,a auxcbv xcdv s^sM^scov, xov OKxcbPpio 
xou 1972 Gxo IlapiGi, gxt] GUvdvxriGri Kopu(pfi(; xcov swsa 
(xoxs) Kpax(bv-[j,sX(bv xri(; EOK, a7io(paGi(^sxai r\ «OiKovo[j,iKfi 
Kai No[j,iG[j,axiKfi 'EvcoGri» Kai r| GuyKpoxriGri xrjc; «Ev(i)[iEvr\q 
Et)p(b7iri9> [IE xpoviKo opio xo 1980. Sav Tipcbxo Gxd5io opiC,e- 
xai va TipoxcopfiGOUv xa Kpdxri-[j,sX,ri gs GxaGsps^ cvvakhrf- 
[j,axiKs^ iGOxi[j,is(; [j,sxa^i3 xcov vo[j,iG[j,dxcov xou^. Exa 1972 5ri- 
[j,ioupyfi9riKs xo «vo[j,iG[j,axiK6 (pi5i». Ta supcouaiKd vo[j,iG[j,a- 
xa 9a sixav [j,sxa^i3 xoix; SiaKij^avGri cvv-iikr\v 2,25%, svcb r\ 
SiaKij^avGri xou Kd9s s9vikoi3 vo[j,iG[j,axo(; 7ipo(; xo 5oXdpio 
opiGxriKs GXO 4,5%. Qgxogo, xo «(pi5i» KaxsXrj^s ce cpidGKo 
Kai KaxsppsuGS xo 1978. Ss GUv9fiKS(; 7iayK6G[j,ia^ oikovo[j,i- 
KTic; iJcpsGri^ (onmq xrjg SsKasxiat; xou 1970), r\ SiaxfipriGri Gxa- 
98pcbv GUvaX,Xay[j,axiKcbv iGOxi[j,icbv [j,sxa^i3 xcov Kpaxcbv- 
[j,8Xcbv xT]^ EOK, KaxsXriys [lovov 7ipo(; 6(psXo(; xrjc; iGXupoxs- 
prjc; oiKovo[j,ia(;, 5ri}ta5fi xou ysp[j,aviKoi3 Ka7iixa}tiG[j,oi3. Av 
s[j,svav GXO [j,rixaviG[j,6 xou «(pi5ioi3», oi aG9svsGxsps(; oiko- 
vo[n£.q (ano xr] ysp[j,aviKfi) 5sv ^iTiopoiJGav va U7ioxi[j,fiGOUv xa 
vo[j,iG[j,axd xoug «8Xs'u9spa», Kai sxgi va Kdvouv xa Tipoiovxa 
xoix; (pxrjvoxspa gxo 5is9vfi avxaycDviG[j,6 (aX,}td Kai gxov a- 
vxaycoviG[j,6 nov sixav [le xa ysp[j,aviKd Tipoiovxa). OugioXo- 
yiKd, XoiTiov, |J,sxpi xo 1978 8yKax8Xsi\|/av xo «(pi5i» r\ GxspM- 
va, r] Xipsxa Kai xo jaXkiKo (ppdyKo.^^ Msxpi xo zekoq s[j,sivav 
[j,6vo 01 x&tpeq xri(; Mtisvs^^oij^ (BsXyio, OXhxvdia, Aou^Sfj,- 
Poijpyo), Tiou sixav sxgi ki' akXimq, v\\ir\kr\ s^TiopiKf) s^dpxrj- 



41 



or] a7i6 xriv tots Autikt) Fspfj-avia, [j,8TaTp87iovTa(; to «(pi5i» 

G8 C,&)Vr\ TOU [J,dpKOU. 

H TipcDTri, Xomov, TipooTidGsia 7ipo(; sva koivo v6[j,iG[j,a 
(Tipo^ TTjv ONE), KaTsppsuGS yittTi PpsGrjKs avTi[j,ST(D7iri [is xa 
SiacpopsTiKd S7ii7is5a oiKovo[j,iKfi(; avd7iTU^ri(; nou sixav Ta 
KpdTri-[j,sXri. npdy[j,a nou ofmaivs, 6ti oxsTiKd oTaGsps^ au- 
vaX,}tay[j,aTiKS(; igoti[j,is(; f) (7ioX,i3 TispioaoTspo) sva sviaio v6- 
[j,iG[j,a, 5sv i^TiopoiJGS va avTiGTaG[j,iGSi Ta avTiTiGs[j,sva «sGvi- 
Kd» Gt)[j,(pspovTa Tcov 87ii[j,spou^ KpaT(bv-[j,sX(bv. MsTd a7i6 
auTTiv TTjv aTiOTUxia, o kiv5uvo^ 5aG[j,oAoyiK(bv TidkE[i(i)v avd- 
[leca GTa KpdTri-[j,sXri s[j,(pavi(^STai [is GCpoSpoTriTa gttjv EOK. 
ETa 1974-76 r\ iTaMa eni^aXkei 7ispiopiG[j,oi3(; siGaycoycbv, r\ 
Aavia eni^aXkei (popoix; KaTavd}tcoGri(; yia [im GSipd siGayo- 
[lEva TipoiovTa, GTa 1975-76 ^sgtioijv yaX,}to-iTa}tiKoi 7i6Xs[j,oi 
Tou KpaGioij, 8V(b «^avdyivs to Ka^^oKaipi tou 19 7 7 to 7ip6- 
pXri[j,a Tou 7ipoGTaTSt)TiG[j,oi3 GTTjv EOK o^iJTaTO [IE Ti^ auai- 
ttigsk; yia siGaycoyiKotx; 7ispiopiG[j,oi3(; tcov Pio[j,rixavi(bv ucpa- 
VTOupyiat;, xapTiou Kai xdA,uPa».'"^ 

Atio to 1978-79 oi oikovo^is(; tcov xcopcbv tt]^ 5uTiKfi(; Eu- 
p&)iir\q yvcbpiGav tt] [j,syaA,i3Tspri Kai tiio 7iapaTSTa[j,8vri txpSGr] 
a7i6 Ta TsXri tou B' riayKOGfj-iou no}^s[j,ou, nov Ga 5iapKSGSi 
[iS'Xpi TO TipcDTO [j,ig6 TTjc; 5sKasTia(; tou 1980. To a7iOTsXsG[j,a 
fiTav va STiiKpaTSi KM[j,a auaiGioSo^iat; yia ziq 7ipoo7iTiKS(; ttjc; 
EOK- fiTav Ta xpovia ttj^ «st)pcoa7iaiGio5o^ia(;» Kai Tr\c, «su- 
pcoGK}tfipcoGri9>. 

Stov KivSuvo va KaTappsuGSi oAoK^ripcDTiKd to oko oiko- 
56[j,ri[j,a Tri(; EOK, GTa 1978 o tots KayKsXdpio^ ttjc; Autiktic; 
TEp[iaviaq XeX^ouT E[j,it Kai o TaXkoq 7ip6s5po(;BaXspi Zi- 
GKdp Nt' Egtsv, TipoTSivav TO EupcoTiaiKo No[j,iG[j,aTiK6 Ei3- 



naTrivEOK-12: 1980-1985, pu6(ioi avd7iTU^ri<; AEIl: -1,5%, ovspyia, 
8,4%, %h\Qa,picii6q, 9,8%. 

42 



GTri[j,a (ENE- dpxios va Xsixoupysi to Mdpxio 1979). Oi }^6yoi 
nov o5fiyriGav gto ENE fioav: 

ripcDTOV, r\ 5is9vfi(; vo[j,iG[j,aTiKfi aaidGeia GUVsxiCoxav [is 
8VTSiv6[j,8vri 87ii5paOTi gtk; oikovo[j,is^ tt]^ EOK. 'EupsTis, Xoi- 
7i6v, va 5r|[j,ioupyri9oi)v GUv9fiKS(; vo[j,iG[j,aTiKfi(; GxaGspoxriTa^ 
Gxriv EOK. 

AsiJTspov, 01 oiKovo[j,i8g Tri(; EOK sixav TiXriysi and xov 
7iXri9(DpiG[j,6 (o [j,SGO^ 7iXri9copiG[j,6(; to 1982 fixav 10,28%''^) 
Kai [j,ia vo[j,iG[j,aTiKfi GxaGspoxriTa 9a o5r|yoi3GS Gxr] [leimcr] 
xrov 7i>^ri9copiGxiK(bv tiisgscdv. 

Tpixov, xo ENS, u7ioxi9sxai, 6xi 9a 5r|[j,ioupyoi3GS Guv9fi- 
Ksq oiKovo[j,iKfi(; avaTnv^r\q, 5isuKoX,i3vovxa(; Kai 5isupi3vo- 
vxaq xrjv «ayopd» g' oXoK^ripri xr] Suxikt) Evp&)iir\. 

Tsxapxov, xo ENE 9scopfi9riKs Gav [j,r|xaviG[j,6(; «auxo7ipo- 
GxaGia^» 8v6\|/si xr]^ SisupuvGrjc; xr]^ EOK [is [j,SGoysiaKS(; 
X&tpeq (x&tpeq [le u\|/r|X6xspo 7i}tri9copiG[a^6 Kai «x8ip6xspa», 
akin nohb (pxrjvoxspa Tipoiovxa). «Asvovxa(;» oi x&tpeq avxeq 
xa vo[j,iG[j,axd xoix; gxo ENE, oi avxaycDviGxiKs^ U7ioxi[j,fiG8i(; 
xrov vo[j,iG[j,dxcov xoix; 9a fiGav viio ekejxo.^^ 

EuGxaxiKo GX01X810 xou ENE fixav o MrixaviG[j,6(; EuvaX- 
Xay[j,axiK(bv lGOxi[j,i(bv (MEI) Kai r| EupoTiaiKfi No[j,iG[j,axiKfi 
Movd5a- r| ECU. H ECU fixav [im Gi3v9sxri [j,ovd5a nou auo- 
xsXsixo a7i6 Gxa9spd TiOGd Kd9s koivoxikotj vo[j,iG[j,axo(;. Ta 
supcoTiaiKd (s9viKd) vo[j,iG[j,axa STipsus va sxouv [j,sxa^i3 xoix; 
SiaKij^avGri scd^ GUV-7iX,riv 2,5%. Av r| SiaKij^avGri fixav [le- 
jakmepr], xoxs STipsTis oi KuPspvfiGSK; Kai oi KsvxpiKst; xoix; 
xpd7i8(^8g va S7is[j,pouv yia va 5iaxripfiG0uv xr] 5iaKf)[j,avGri Gxa 
auoSsKxd TiXaiGia. Exriv TispiTixcDGri xri(; Ixakiaq, xa opia 9a 
fixav [a^syaA,f)xspa (+-6%) [lexpno 1990. To 1989 siGfiX9s gxo 
[j,rixaviG[j,6 Kai r\ usGSxa [is xriv i5ia 5iaKf)[j,avGri [is xriv ixa^^i- 
Kfi }^ipsxa. Asv GU[j,[j,sxsixav s^' apxn^ r\ GxspMva, r\ 5pax|J.fl 



43 



Kai TO SGKoi35o. TsXiKd, \i6Xiq to 19908iGfi}^98 Kai r\ oTspM- 
va [IE dmKX)[iavcr\, Kai avzi], +-6%. 

Kai GTO ENE (onrnq TiaXiOTspa [is to «(pi5i») fiTav KaTd 
Kijpio Xoyo Ta ysp[j,aviKd KaTiiTa^^iGTiKd GU[j,(pspovTa auTd 

TlOU K8p5l(^aV TlSpiGGOTSpO. AsVOVTa^ 01 rsp[J,aVOl Ka7llTa}tl- 

GTS(; TO [j,dpKo [j,s 7110 a5i3va[j,a supcoTiaiKd vo[j,iG[j,aTa, avsKo- 

TlTaV TTjV aVoSlKT) TOU TlOpsia G8 GXSGTl [J,S TO SoAoipiO (Kai [IE 
aUTOV TOV TpOTlO SiaTTlpOlJGaV TTjV aVTayCOVlGTlKOTTlTa TCOV 

ysp[j,aviK(bv TipoiovTCOv). IlapaXkr\hx, xa vnoXoma supcouaiKd 
sGviKd vofj-iGfo^aTa, 5s[j,sva onmq fiTav [j,s to [j,dpKo, sixav ava- 
Ti[j,ri9si, [IE a7iOTsXsG[j,a va sivai Ta TipoiovTa tcov avTiGTOixcov 
Xcopcbv XiyoTspo avTaycoviGTiKd and xa ysp[j,aviKd: 

«I5iaiT8pa EVTvnmcmKr] sivai r\ svTOvri au^riGri tou 
7iXsovdG[j,aTO(; tou ysp[j,aviKoi3 s^TiopiKoij iGO(^uyiou gs 
GxsGTi [IE TT] TaXkia. To Getiko UTioXomo au^fiGriKs and 
6, 8 5iG. [j,dpKa TO 1979 gs 17,2 5ig. [j,dpKa to 1982, [ie 
dA,A,a Xoyia TpmXaGidGTr|Ks. [...] 

nap6[j,oia s^sMxGriKs to s^coTspiKo s^iTiopio ttjc; O- 
[j,OG7iov5iaKfi(; ArmoKpaTiat; ttjc; rsp[j,avia^ [j,8 ttjv iTa- 
Ma. Ettjv 7i8pio5o 1976-78, OTav to ysp[j,aviK6 [j,dpKo 
avaTi[j,fiGriKs 7ipay[j,aTiKd KaTd 12,4% (SsiKTrjc; Ti[j,(bv 
KaTavaXcoTTi), Kai avTiGTOixa KaTd 9,1% (58iKTri(; Ti[j,(bv 
XOv5piKoi3 sf^Tiopiou) svavTi Tri(; nakiKr\q XipsTa^, to 
7i}ts6vaG[j,a tou s^coTspiKoij s^Tiopiou [j,STaTpd7iriKs gs 
sA>t8i[j,[j,a TOU sf^TiopiKoij iGO(^uyiou. Sto SidGTTi^a 1976- 
1979 01 ysp[j,aviK8^ siGaycoyst; and ttjv iTaMa au^fiGri- 
Kav KaTd 36%), avTiGsTa oi s^aycoys(; nov KaTSuGwo- 
VTav GTTjv iTaMa [lovo KaTd 29%). H KaTdGTaGt] dX,}ta^8 
pi(^iKd [j,STd TTjv iSpuGTi TOU ENS Kai TTjv svTOvri Tipay- 

HaTlKT) U7lOTi[J,ri GT] TOU [J,dpKOU 8VaVTl TT]^ ITa^^lKl^c; }^ip8- 



44 



Ta(;. To ysp^iaviKo EXke.i\i[ia i)\\fovq 1,2 5ig. [idpKov xou 
1979 [j,STaTpd7iriK8 to 1980 as 7iXs6vaG[j,a i3\|/ou(; 2,8 
5iG. [j,dpKcov, 710U |J,sxpi TO 1982 au^fiGriKs g8 3,6 5ig. 
[j,dpKa». 

H ysp[j,aviKfi oiKovofo^iKfi Kupiapxia, SKcppdGTrjKs ^SKdGapa 
GTa xpovia Tri(; 7ipos5pia(; tou OpavGOud MiTspdv. H sK^oyi- 

KT) VlKTl TCOV So Gia^tlGTCDV GTT] FaXMa TO 1981, GUVOSSTJTTIKS 

[le sva 8KTSTa[j,svo 7ip6ypa[j,[j,a KpaTiKOTioifiGSCDV, koivcovikcdv 
Kai oiKovo[j,iK(bv [j,8Tappu9[j,iGSCov. To 7ip6ypa[j,[j,a auTO Guvd- 
VTrjGS TT] XuGGaXsa avTiSpaGTi tcov KamTaXiGTcbv, nou avxe- 
5paGav [IE (puyfi tcov KscpaXaicov toix;, stisySutikti auspyia, 
Kai S7ii9sGr| gtt] GUvaXXayfo^aTiKfi iGOTi[j,ia tou jakXiKoi) cppd- 
yKou. H KuPspvriGTi MiTspdv 7ipoG7id9r|GS va 5iaTr|pfiGSi ttjv 
iGOTi[j,ia Tou (ppdyKou GTa TiXaiGia tou ENE. Qgtogo, [j,8Ta^i3 
1981 Kai 1983, to yaXXiKo v6[j,iG[a^a t)7iOTi[j,fi9riKs Tpeit; (popsg. 
Sttiv TpiTTi u7iOTi[j,ri GT], o U7ioupy6(; oiKovo[j,iK(bv Tou MiTspdv, 
ZaK NTS^top, S7iip}tfi9riK8 eni tt]^ apiGTspf)^ TiTspuya^ tcov Eo- 
GiaXiGTcbv (nov S7ii(^riTOi3GS ttjv auoGupGri ano to ENS), Kai 
STisPaXs 8va 7ip6ypa[j,[j,a XiT6TriTa(;: syKaTdX8i\|/ri ttjc; tioXiti- 

KT)^ KpaTiKOTioifiGSCDV Kai OUGiaGTlKd uio9sTfi9r|Ks 8va vsocpi- 

}ts}tsi39spo [j,ovTsAo oiKovo[j,iKfi(; avaTnv^r\q. 

FiaTi, 6[j,co(; auTf) r] s7ii[j,ovfi gttjv 7iapa[j,ovri gto ENS, av 
auTO fiTav (7ipay[j,aTiKd) sk; pdpo(; Tri(; oiKovo[j,iKfi^ avTaycovi- 
GTiKOTTiTat; Tr|(; ya}t}tiKfi(; oiKovo[j,ia(;; Sttjv Tipay^aTiKOTriTa, 
01 S7iiXoys(; Sev fiGav Kai noXkeq: r\ STipsTis to SoGia^^iGTiKo 
K6[j,[j,a va TipoxcopfiGSi gtti... GOGiaXiGTiKf) STiavdGTaGT] Kai 
[j,d}tiGTa va TTjv auXcDGSi TiavsupcDTiaiKd (7ipdy[j,a tiou, aGCpa- 
Xcb(;, 58V fiTav oijts gtk; mo «TpsXs(;» tou enikojeq) sits va 
S7ii5icb^si [j,ia «psa}tiGTiKfi» 5is^o5o GTa 7ipopXfi[j,aTa tou 
jaXkiKoi) Ka7iiTaXiG[j,oi3. 



45 



O yaX}tiK6(; Ka7iiTaXiG[j,6^ avs[j,£vs (Kaxd Kijpio Xojo) xpia 
0(pEkr\ and tt] GU[j,[j,STOxn tou gto ENS: 

ripcDTOV, o yaX,X,iK6(; Ka7iiTaXiG[j,6(; va riyriGsi Tri(; «st)p(D7ia- 
iKfi(; o}tOK}tfip(DGri9> Kai va avTiGTa9[j,iGSi xr] ysp[j,aviKfi oiko- 
vo[j,iKfi riys[j,ovia [j,s tt] 5i7iX(D[j,aTiKfi Kai GxpaxiCDTiKfi icji) ttjc; 
TaXkiaq. Na KaGopiGSi, [j,sgcd aDxfig Tri(; 5ia5iKaGia(;, xriv oi- 
Kovofo^iKTi noXniKi] ttjc; EOK [j,8 pdGSi Kai xa GU[j,(pspovTa xou 
yaX,XiKoi3 Ka7iiTaXiG[j,oi3. 

AsiJTSpOV, [J,SG(D TTjc; «aVTay(DVlGTlKfl^ 7llSGri(;», tiou guvs- 

Tiayoxav r] GU[j,[j,STOxn gto ENE, oi ydX,}toi KamxaXiGTSt; va 
TipoxcopfiGOUv GS SKGuyxpoviG[j,6 Tou TiapaycDyiKot) xoix; 5u- 
vafo^iKoij Kai va yivouv stgi oiKovo[j,iKd tiio avxaycoviGxiKoi. 

TpiTOV, r\ GU[j,[j,STOxn GTO ENS, Gfi[j,aivs avxmXriGcDpiGTiKfi 
Tio^tiTiKTi, (DGTS va 7iapa[j,8ivsi TO (ppdyKo GTO [j,r|xaviG[j,6 tou 
+-2,5%. O iiajchvaq KaTd tou 7i>uri9(DpiG[j,oi3» Gf^aivs «ava- 
7i6(psuKTa» 7ispiopiG[j,6 Tcov 5ri[j,OGi(ov 8X,X8i[j,[j,dTC0v, 7iay(b[j,a- 
Ta [j,iG9(bv, i5icoTiK07ioifiGSi(; (7i}tfipri(; avTiGTpocpf) tou apxiKoij 
7ipoypd[j,[j,aTO^ tcdv EoGiaXiGTcbv). Autt) r\ tioXitikti sixs Gav 
GTOxo va riTTTiGow Ta spyaTiKd GUv5iKdTa Kai oi «a7iaiTfi- 
G8i(;» Tou^ yia [j,iG9oXoyiKS(; au^fiGSK;. Fia va 5iKaioXoyri9si 
TO 7idyco[j,a tcdv [iicQchv (va [o^sicdGoijv oi 7ipay[j,aTiKoi [j,iG9oi), 
fiTttv suKoXoTspo va 7ipop}tr|9si o kiv5uvo(; ttjc; [iEi(i)cr\q Tri(; 
avTay(oviGTiK6TriTa(; ttjc; «eQviKr\q oiKovo[j,ia(;» Kai r\ avdyKt] 
va «yivot)v 9uGis^ yia va 5iaTripri9si r\ 98Gri Tri(; raA,Ma(; gttjv 
Eup(b7ir|». 

Atio TTjv apxn, ?^om6v, to 6)^0 supcDTiaiKo 8yx8ipri[j,a, fiTav 
d[j,8Ga 58^i8vo [j,8 tk; v80(piX8X8i398p8(; 98copi8^ Kai 7ipaKTiKS(; 
Kai Kd98 xropa (Kai 6xi |j,6vo t] raX,Ma) «G7ipcoxv6Tav» yia va 
tk; eni^aksi, aKpipdx; 87i8i5fi 8^U7irip8TOi3Gav Ta Ta^iKd gu[j,- 
(pspovTa TCOV «89viK(bv» TOU<; Ka7iiTaX,iGT(bv. 



46 



r) 1987-2002: Oikovohikii 
Ktti Nonio^aTiKTJ 'EVCOOT] 

To OsPpoudpio Tou 1986 u7ioypd(pTr|Ks r\ Eviaia EupcoTiai- 
KT) Ilpd^ri (r| GU[j,(p(DVia tsGtiks gs ic/p and xov loijXio 1987), 
[IE 7ipcoTspydTS(; to rsp[j,av6 KayKsXdpio Xs}t[j,ouT KoX Kai to 
TaXko 7ip6s5po Opavooud MiTspdv, [is ttjv ouoia GU[j,(pcovsi- 
Tai r\ «o>^OK>tfipcoGri Tri(; SGCOTspiKfic; ayopd^ Kai opi(^8i xpovi- 
k6 opiCpvxa to 1992 ».'''* St6xo(; fiTav r] 5ri[j,ioupyia \naq «e- 
GCOTspiKTic; ayopd(;», x®pi<^ SGCOTspiKd Gijvopa, gttjv ouoia 9a 
5iaG(paM(^STai r\ «s>tsi39spri KUK^ocpopia s[j,7iopsu[j,dTC0v, Tipo- 
GCDTicDV, UTiripsGicbv Ktti KS(pa}tai(ov» (oi 7ispi(pr|[j,S(; «TSGGspi(; 
s}tsu9spis(;»). E^' igou Gr|[j,avTiK6 gtt] GU[j,(p(Dvia, fiTav r\ 
7ipoG7id98ia va TipoxcopfiGSi 7iapdX,}tr|}ta Kai r| «7io}tiTiKfi oXo- 
K>ufipcoGri». H apxn Tr\c, o[j,o(p(Dvia(; ([j,STa^i3 tcdv KpaTcbv- 
[lehhv) yia tt] X'r\\\ir\ tcov aTiocpdGSCov avTiKa9iGTaTai, g8 ap- 
K8T8(; TispiTiTCDGSK;, ttTio «si5iKS(; 7iXsio\|/ri(piS(;» (5riXa5fi [im 
aTiocpaGTi 87iiKup(bvsTai av Xdpsi sva opiG[j,svo api9[j,6 \|/fi(p(Dv 
710U Xa[j,pdv8i U7i' 6\|/ri Kai tov 7iXri9uG[j,6 Kd9s xcbpat;- 9a s- 
7iavsX9ou[j,s avaXuTiKd g' auTO gti^ svottitsc; «SuGX8TiG[j,oi 
5i3va[j,ri(;» Kai «Ei3vTay[j,a»). 



H Tiopela Tipog xriv «oXoKXfipcoori -rri<; eocoxepiicru; ayopdu;» ouvoSevcriKe 
avio [xeXexeg xrig EupcoTiaiiKfig EmxpoTifig yia «Ta TiAfoveKifniaxa xrn; oiko- 
vo|iiKfi<; oXoKXfipco(jri9>. Oi [xeXexeg TipopXeTiov au^riori xou AEIl Kaxd 
4,5%, 5ri(xioupyla vecov Oeoecov epyaolrag Kaxd 1.750.000, iielcoor] xcov 
eXXei|i(idxcov xou 5ri|i6mou xo|iea Kaxd 2,25%, K.Xn. Exriv TipayiiaxiKoxri- 
xa ((xe EK xcov uoxepcov ava6ecopfi(jei<; oxa xeh] xri<; SeKasxlog xou 1990), t] 
ETilTixcoori oxo AEn fixav yupco oxo 1%, t] avepyla oe [isoo emTieSo ecpxaoe 
oxo 11% evcb xa eXM(i|iaxa xou 7ipol)7ioXoyi(j|ioi) au^iiBriKav avio 4% oxa 
xeXr] xri<; SeKaexiai; xou 1980 oe 6% oxa 1993. 

47 



H Tiopsia auxfi, TipoTiapaoKsufic; Tipo^ tt] (vsa TipooTidGsia 
yia) ONE (OiKovo[j,iKfi Kai No[j,iG[a^aTiKfi 'Evcoori), UTioPoriGfi- 
GrjKs a7i6 xr] ^ekTimcf] xou oikovo[j,ikoi3 KM[j,aTO(; (yia xa Ksp- 
5ri Kai xou^ pu9[j,oi3(; avd7ixu^ri(;, svcb r\ avspyia 7iaps[j,svs ce 
v\\ir\kd enmeda- 9,1% as [leco enmedo oxa 1986-1990). Exa 
5t)o xs^tsuxaia xpovia xri<^ SsKasxiag xou 1980 xo [leco tiogo- 
Gx6 avdTixu^ri^ xcov oiKovo[j,icbv xr]^ EOK Ti^triGiaas xo 4%. 

Qgxogo, (yia aXkr\ [j,ia (popd) xo xsXiko a7ioxsXsG[j,a fixav r\ 
EOK va [o^sxaxpaTisi gs (^(bvri xou [j,dpKou. H ysp[j,aviKfi Ks- 
vxpiKT) Tpd7is(^a, r\ M7ioi3vxsG^7iavK, avsPoKaxsPa(^s xa smxo- 
Kid xT]^ [IE yv(b[j,ova xa GU[j,(pspovxa xou ysp[j,aviKoi3 Kamxa- 
XiG[j,oi3, 7ipdy[j,a nov s^avdyKa(^s xoix; utioXoitioix; va aKoXou- 
Goijv, sixs xo fiGs^^av sixs 6xi. Sxa Tekr\ xrjc; 58Kasxia(; xou 
1980, o Pio[j,r|xaviK6(; xo[j,8a(; xrjc; AuxiKfi(; Fsp^aviag scpxavs 
Gxo 68% xou avxiGxoixou xri(; TaXkiaq, IxaMa^, Bpsxaviag 
cvv5vac[is\/a.^^ Oi Financial Times sypacpav sksivt] xtjv uspi- 
o5o: 

«H EupcDTiri 8X81 fi5ri [iia K8vxpiKfi Tpd7i8(^a. Ovo[j,d- 
(^8xai M7ioi3vx8G^7iavK Kai sx8i s5pa gxt] OpavKcpoup- 

36 

xri». 

Oi 8Dp(D7iaiKS(; STiavaGxdGSK; xou 1989 nou yKp8[j,iGav xa 
KaGsGxcbxa xou KpaxiKoij Ka7iixaXiG[j,oi3 («xou UTiapKxoij go- 
Gia}tiG[j,oi3»), r\ ysp[j,aviKfi svoTioiriGri xo 1 9 9 OKai r\ Kaxdp- 
psuGT] xrjc; ESSA xo 1991, sixav Gav aTioxs^^SG^a xrjv avd5uGri 
(^avd) xT]^ TEp[iaviaq Gav TiayKOG^iiat^ 5i)va[j,ri^, nov gs guv- 
5uaG[j,6 [IE xrjv oiKovo[j,iKfi riy8[j,ovia, aij^avs xrjv auxoTiSTioi- 
GriGTi xou ysp[j,aviKoi3 Ka7iixa}tiG[j,oi3. 

Qgxogo, r\ Fsp^avia 5sv fixav Kai xogo svGouGi(b5ri(; yia 
xTjv Tiopsia 7ipo(; xrjv ONE. OscopouGS 6xi sva koivo v6[j,iG[j,a, 



48 



acp' 6v6^ 9a a7io5uvd[j,cov8 tt] y8p[j,aviKfi smppofi, svcb ennike- 
ov, av 5sv TipoxropoiJGS xauxoxpova r\ noXniKi] svcoori Tri(; 
Evp&)iir\q, 6a ekeme r\ avayKaia «7io}tiTiKfi» UTiOGifipi^ri xou 
Koivoij vo[j,iG[j,aTO(; Kai to 6Xo syxsiprma f^TiopoiJGS va Kaxa- 
Xfi^si GS KaxaGxpocpiKo (pidGKo. H Fspfj-avia nieCjE. yia «7ioXi- 

TlKTl SV07lOiriGri», 7ip0G50K(bVTa^ OTl GS [J,ia «£V07lOiri[J,£Vri» 

EupcDTiri, r\ oiKovofJiKTi Tri(; icjpq ce Gt)v5t)aG[j,6 [j,s xriv smp- 
pof) TTjc; gtk; (oiKovo[j,iKd) «5opu(popiKS(;» Tri(; x'i'PS'^ (Mtisvs- 
Xoij^) -svd) sivai T] TioXuTiXriGsGTspri 7iXri9uG[j,iaKd xcbpa tt]^ 
EOK- 9a oSriyoiJGS gs ysp[j,aviKfi riys[j,ovia. 

H yspfo^aviKTi GxpaxriyiKfi, nov tots s^s(ppa(^s o Xs}t[j,ot)T 
KoX, sixs fi5ri [j,ia [lOKpa TipoiGTopia tiigcd ttjc;. STa 1 9 7 6 ,o 
TOTS EoGia}t5r|[j,oKpdTri(; KayKsMpiot; Xs}t[j,ouT E[j,it, uspis- 
ypacps TT] ysp[j,aviKfi GTpaTTjyiKfi ge Enicr\[io syypacpo: 

«0 E[j,iT 7iposi5o7ioioi3GS OTl av T] AuTiKTi Fspfa^avia 
«avs7ii9i3[j,riTa Kai S7iiKiv5uva avaSuoTav Gav r\ SsuTspr] 
SuTiKT) TiayKOGfj-ia 5i3va[j,ri gti^ guvsiStigsi^ tcov akhov 
KuPspvfiGSCov)) TOTS 9a UTidp^si «[j,ia avaptcoGri tcov a- 
va^vfiGSCov 6x1 [lovo tou AougPit(; Kai tou XiT^sp aX,Xd 
S7iiGri(; Tou rouXisX[j,ou tou II Kai tou BiGfo^apK... 7ii9a- 

VOVTOGO GTT] AUGT] OGO Kai GTTjV AvaTO^LT))). Fl' aUTO 

sivai «avayKaio yia [laq, 6go auTO sivai SuvaTO, va Xsi- 
TOupyoi3[j,s 6x1 s9viKd Kai [j,s[j,ov(D[j,sva, akXd GTa TiXai- 
Gia TTjc; Evp(i)iiaiKr\q Koiv6TriTa(; Kai Tri(; [NaTOiKfi(;] 
(5V[i[iaxiaq. Autti r\ a7i67isipa nohbiikevpriq Kah)\\ir\q 
TCOV Tipd^scbv [laq 9a stiitijxsi [lovo [j,spiKd, yiaTi (ava- 
yKaGTiKd Kai Tiapd tt] 9sXriGfi [j,a(;) 9a [j,STaTpa7ioi3[j,s gs 
riysTiKotx; 7iapdyovTS(; Kai GTa 5uo GUGTfi[j,aTa»».'''' 



49 



Eto tsAo(; TTjc; SsKasxiat; xou 1980, r\ Yepiiavia s^avayKa- 
(^oxav va TipoxcopfiGSi as cn)[j,piPaG[j,6 [le tovc, Kupiou^ sxai- 
pou(; xri(; oxriv EOK: 

«To 1989-90 o OpavGOud Mixspdv Kai r\ MdpyKapsx 
©dxosp 7ipoG7id9riGav va s^tioSigouv xtjv svcogt] xcov 
5i3o y8p[j,aviK(bv Kpaxcbv. H ayyXiKfi avxiGxaGr] hbjice 
[IE xTjv aTiocpaGiGxiKTi [j,8GoXdpri GT] xou Afo^epiKavot) 
7ipos5po V Mtioix;. Ausvavxi gxt] TaXkia, o Xs^tfo^oux 
Ko}t fixav xoGO e.fy)itvoq, (dgxs va Scdgsi xtjv svxtjtkdgti 
6x1 fixav 5iax898i[j,8vo^ va «9uGidG8i» xo y8p[j,aviK6 

[J,dpKO Kai XT] |J,8Xpi X6X8 7ip08XOt)Ga GSGTl XOU GXO Eu- 

pcoTiaiKo No[a^iG[j,axiK6 'LvcTr\[ia 7ipo(; 6(ps}tO(; xou 8U- 

, * 38 

pro ». 



Ta Ysyovoxa eK£iv\\q T\\q 7i£pi65oi) (XTiopow va «5iaPa(jT0i)v» Kai co<; 

«0i TiepioGOxepoi koivotikoI mrahixeq moxeuouv on oxriv TipayiiaxiKOTri- 
xa TO eupcb yewiiBriKe Kdxco avio xa (n)vxpl|i|iia xou xelxoix; xou BepoXivou 
Kai (juyKeKpi|i£va Kaxd xr] 5idpKeia |iiag ouvdvxriorn; xou xoxe KayKeXdpi- 
01) xri<; repiiaviog XeX|ioux KoX \ie xo ydlXo TipoeSpo 3)pavooud Mixepdv. 
Kaxd XT] 5idpKeia xri<; ouvdvxriorn; awxfi<; Kai evcb o KoX 5ev eixe aK6|iri 
e^aocpalioei xr] 5i£6vfi DTiooxiipi^ri yia xriv eviavevcoori xrig Fepiiaviai; o 
Mixepdv xou avaKoivcooe 6xi 9a xrjv oxripi^ei, vko evav 6po: xr] Buoia xou 
jidpKou Kai XT] 5ri|iioupyia ev6<; eviaiou eupcoTiaiKou vo|ii(j|iaxo<;. Ex6xo<; 
xou Mixepdv iixav va e^aocpaXioei 6xi oxo [ieXXov r] e7iavevco|ievri Kai na- 
vioxupTi TiXeov Fepiiavia 5ev 9a eioeXBei oxaSiaKd oxov 7ieipao|i6 va ku- 
piapxiioei oxriv EupcoTiri. Tia va |iriv (ju|iPei auxo, o Mixepdv (^iixrioe aTio 
xou<; Fepiiavoui; va Gumdoouv 6,xi 7ioXuxi|i6xepo eixav -5riXa5fi xo [idpKo 
xou<;- Kai va aviocpaoioouv 6xi oxo (leXXov r] oikovoiiikii Kai vo|iio|iaxiKfi 
TiokxiKfi Tiou 6a aKoXou9ouv 6a avioxeXei avxiKei|ievo Siavipayjidxeuorn; 
(le xoug KoivoxiKoui; exaipou<; xou<;» (M. EmvGoupdKrn;, Ilou xo Tidei o 
«oKlrip6<; 7rupfivag» xri<; 'Evcoorn;, To Bfijia, 30 Noe|iPpiou 2003). 

50 



Es avTiGTd9[j,iG[j,a, yia tt] Fspfj-avia, r\ ONE Kai to supcb 
fixav TO pfi[j,a yia va fj-sxaxpaTisi to [j,dpKo (to vo^iGfa^a-pdari 
yia TO supcb) ce 5is9v8(; v6[j,iG[a^a. H yspfo^aviKfi oiKovofo^ia 8i- 
vai, GuyKpiTiKd, noho [j,iKp6T8pri tcov HQA, Kai o [lovoq Tp6- 
noq yia va vnap^ei sva diedveq v6[j,iG[j,a avTayroviGTiKo tou 
5o}tapiou, fiTav to v6[j,iG[j,a auTO va aTiOTS^^si v6[a^iG[j,a [j,ia(; 
[j,sydX,ri(; ayopd^, avTiGTOixn<; ttt; a[j,spiKaviKfi(;. H rsp[j,avia, 
XoiTiov, r\kTiiC,E (PdGi[j,a) 6ti to supcb 9a avTavaK^ouGS KaTd 
Kijpio Xoyo Ta Gt)[j,(pspovTa tou y8p[j,aviKoi3 Ka7iiTa}tiG[j,oi3. 

Atio TTjv 7i}tsupd Tri(; r\ jaXkiKi] KuPspvriGri gtoxsus [j,sg(d 
TT]^ «Koivfi(; sup(D7iaiKfi(; 7iopsia(;» va s^^sy^si tt] B6wr|, svcb 
TiapdXXri^ta, r\ 5ri[j,ioupyia evoq koivoij vo[j,iG[j,aTO(; 9a o5ri- 
yoiJGS GS [j,ia EupcDTiaiKTi KsvTpiKf) Tpd7is(^a ttjc; ouoiat; ttjv 
noXniKT] 5sv 9a Ka96pi(^s auoK^^siGTiKd Kai [lovo r\ Mtioij- 

VTSGf^TiaVK. 

«H TipcoToPouMa yia ttjv ONE 7ipofiA,9s stgi, o^i and 
TTjv Fspfj-avia, akin auo aX,A,0TJ. O David Marsh tcov Fi- 
nancial Times to aTioKdXsGS «[j,ia auoTisipa, vno tt] 
TaXkia Kai ttjv iTaMa, va a7io5uva[j,(bGOUv ttjv Mtioij- 

VTSGf^TiaVK [IE TO Va SVTd^OUV TO ySp[J,aVlK6 [O^dpKO GS 

sva Koivo supcoTiaiKo v6[j,iG[j,a». H ONE fiTav sX-kugtikt) 
yia TT] jaXkiKT] dpxouGa Td^r] yia Suo >^6yot)(;. FIpcbTOV, 
[j,s TO va iGXupoTioisiTai r\ EOK Gav oikovo[j,ik6 [iiikoK 
9a STiSTpsTis gtk; supcoTiaiKst; KuPspvfiGSK; va svspyow 
7110 avs^dpTTjTa and xiq HQA. Tov i5io avTiKsi[j,sviK6 
oTOxo sixav 01 yaXXiKs^ 7ipoG7id9sis^, nov GUvavTOUGav 
TT] G9svapfi avTi9sGri ttjc; OudGiyKTOV Kai tou Aov5i- 
vou, va sv9appi3vouv tt] Fsp[j,avia siSiKOTspa Kai ttjv 
KoivoTTiTa ysviKOTspa, va TipoxropfiGOUv gs GTpaTiOTi- 
KT) GUVspyaGia e^od and to TiXaiGio tou s}tsyx6[j,8vou 



51 



a7i6 Ti^ HQA, NATO. Asuxspov, r\ ONE 9a avTSoxpscps 
TO iGO(^i3yio Tri(; oiKovo[a^iKfi(; 5i3va[j,ri(; nov eixe ysipsi 
UTisp TT]^ TEp[iaviaq gti^ cipxeq tt]^ SsKasxiat; xou 1980. 
H EupcoTiaiKTi KevxpiKTi Tpd7is(^a nov 5ri[j,ioupyfi9riK8 
[IE xri SuvGfiKri xou Mdaoxpixx, avxiGsxa [is xrjv Mtioij- 
vxsG^TiavK, 9a sXsyxsxai auo xi^ supco7iaiKS(; KuPspvfi- 
ceiq, gxk; 07ioi8(; r] raX,Ma 8X8i Papwouoa S7iippofi».''^ 

E7io[j,£vco(;, r| x8A,iKfi Tiopsia npoq xrjv ONE Siafo^opcpcbGriKs, 
xoGO a7i6 xa avxixi9s[j,8va Gt)[j,(p8povxa TEp[iaviaq - TaXkiaq, 
OGO Kai a7i6 xouq avayKaiou^ GU[j,piPaG[j,oi3(; nou enpene va 
Kdvouv [j,sxa^i3 xovq. EmTipoGGsxa, Tiapd xi^ avxixi9s[j,svs(; 
S7ii5i(b^si(; Tep[iaviaq - TakXiaq, yivoxav guvsiStigti oAosva 
Kai 7110 noXi), 6xi «ri [ir\ 8K[j,sxdX,}^suGri xcov 5uvrixiK(bv oiko- 
vo[j,i(bv KM[j,aKa(; TipoGCpspsi sva gt] [j,avxiK6 avxayroviGxiKo 
7iXsovsKxri[j,a gxk; HQA Kai xrjv Ia7icovia».'*'' AK6[j,a Kai r] xoxs 
«Kpaxaid» ysp[j,aviKfi oiKovo[j,ia, fixav aSwaxov va GxaGsi 
iG6xi[j,a ausvavxi gxi^ HQA - laTicovia. 

Fi' auxo r\ «oiKovo[j,iKfi oXoKXfipcoGri» TipoxcopouGS [is ap- 
jovq [lEV, aX,Xd GxaGspou^ pu9[j,oi3(; (7ipdy[j,a nov oSrjyoiJGS, 
7iapdA,}triXa, gxtjv xaux6xpovr| 5isi3puvGr| xr|(; EOK). 

H EDvGfJKt] TOD MdaoxpixT 

H SuvGfiKri xou MdaGxpi^x (u7ioypd(pxr|K8 gxi^ 7 OsPpou- 
apiou 1992 Kai xsGtjks gs igxu xtjv 1/11/1993) aTioxsXsGS 
GU[j,piPaG[j,6 avd[j,SGa gxt] rsp[j,avia Kai xr] raX,Ma. Oi Fsp- 
[laviKsq smcpuXd^sK; Kd[j,(pGr|Kav, oxav syivs KaGapo 6xi r\ no- 
psia 7ipo(; xo supcb (opiGxriKs yia xrjv 1 lavouapiou 1999)Ga 
fixav GK^ripd TispiopiGxiKf) (5idpa(^s vsocpiXeXsuGspr]) Kai 5sv 
Ga o5riyoi)G8 g' 8va v6[j,iG[j,a nov Ga i^xav tiio aSwaxo and xo 



52 



[j,dpKo. 'AXkxDCTE, 01 v80(piXsXsi39sps(; noXniKsq, [isjpi tots, 
sixav a7io5(bGSi «Kap7ioi39>. O [lecoq STfiGiO(; puGfo^ot; aij^riGri^ 
Tou KOGTOix; spyaGiat; avd [j,ovd5a 7ipoi6vTO(; (k6gto(; nov 
acpopd oixnaGTiKd to X)\\ioq tcov [iicQchv), and 7,8% to 1982, 

S718G8 GTO 4,6% TO 1990. Ol GK^trjpSt; 7l0}tlTlK8^ 7lSpiOpiG[J,Ol3 

TCOV 5ri[j,OGiovo[j,iK(bv EXkei[i[iaT(i)v (nov 7ispi6pi(^av ttjv oiko- 
vo[j,iKfi avduTU^ri Kai au^avav ttjv avspyia), o5fiyriGS, gs [j,s- 
GO 87ii7is5o, TO eXkei[i[ia gto iGO(^i3yio TpsxouGcbv cvvaXkrf&iv 
(nq TiOGOGTO Tou AEH a7i6 2% to 1982, gs 0,5% to 1992."*^ 

Ta KpiTTipia nov sGsgs to MdaaGTpixT fiTav SpaKovTSia 
Kai GTO STiaKpo v80(piXsXsi39spa. 0a GU[j,[j,ST8ixav gto koivo 
v6[j,iG[j,a, [lovo 01 x&tpeq tcdv otioicov o 7iXri9copiG[j,6(; 9a ane- 
K^tivs [j,6Xi(; KaTd 1 ,5 %> and to [j,sgo 7iXri9(DpiG[j,6 tcdv mo i- 
Gxupcbv oiKo -vofj-icbv, TO s9vik6 tou(; v6[j,iG[j,a 9a STipsTis va 
I^TiopoiJGe va [j,sivsi gto cvv-iikr\v 2 ,5%) tou ENS Ta xekev- 
Taia 5uo xpovia Tipiv ttjv sXsugti tou supcb, to EXkei[i[ia tou 
7ipol)7ioXoyiG[j,oi3 5sv STipsTis va UTispPaivsi to 3%) tou AEII, 
8vcb TO 5r|[j,6Gio jpsoq dev enpene va UTispPaivsi to 60%) tou 
AEn. H GUv9fiKri smGrjc; TipospXsTis tt] 5ri[j,ioupyia [imq Eu- 
pco7iaiKfi(; KsvTpiKTic; Tpd7is(^a(; (and to 1998) Tri(; 07ioia(; to 
Ka9fiKov (gttjv Tipayfj-aTiKOTTiTa to fo^ovaSiKo) fiTav r\ SiaTf)- 
priGTi Tri(; GTa9sp6Tr|Ta(; tcov Ti[j,cbv. 

H St)v9fiKri Tou MdaGTpixT sixe TpsK; «Tw}jhvEq»: 
- O 7ipcbT0(; TuuXcbva^ acpopouGS ttjv EupcoTiaiKfi Koivottj- 
Ta- ava98cbpriGri tcov Tpicbv koivottitcov, 5r|}ta5fi, Tr|(; EupcD- 
TimKr\q Koiv6TriTa(; Av9paKa Kai XdA,uPa (EKAX), Tri(; Eu- 
pco7iaiKfi(; KoivoTTiTa^ ATO[j,iKfi(; Ev8py8ia(; (EKAE) Kai tt]^ 
Eupco7iaiKfi(; OiKovo[j,iKfi(; Koiv6TriTa(; (EOK). H GUv9fiKri 
i5pus Tr|v EupcDTiaiKTi 'Evcdgti, [ie cpiXoSo^ia va [j,STaTpa7isi r\ 
«Eupcb7iri» a7i6 s^iTiopiKfi svcogt] ce 7ipay[j,aTiKfi «oiKovo[j,iKfi 
Kai Pio[j,rixaviKfi 5vva\xr[».'^^ Tr] 5ri[j,ioupyia «U7isps9viKcbv» 



53 



opydvcov Tiou va smpdXouv vo[j,o9sgis(; Kai o5riyi8^, (dgts r\ 
E.E. va o5r|yri9si as Tipayfo^aTiKfi «oiKovo[j,iKfi oAoKXfip(DGri», 
XCopi(; sGviKd s^7i65ia gtti SiaKivriari KscpaXaicov Kai s^tio- 
psu|idTCOv, Kai Gxri 5ri[j,ioupyia TiavsupcoTiaiKcbv STiixsipfiGSCDV. 
O 5si3Tspo(; Kai xpnoq imhhvaq acpopouGav xriv «7toXiTiKfi 
svo7ioiriGri». 

- O SsiJTspo^ imhhvaq fixav r| Koivf) E^coxspiKfi IIoXiTiKfi 
Ka noXiTiKTi AG(pdXsia(; (KEllllA). O gt6xo(; fixav r\ E.E. va 

aTlOKxflGSl KOlvf) S^COTSpiKTl TloXlTlKTl, SViaia GldGT] Gxa 5lS- 

BvT] (^riTfi[j,aTa, Gav PaGiKo pfi[j,a 7ipo(; xriv KaxsuGuvGr] tt]^ 

d[J,pXuVGri^ TCDV 5ia(pOpSTlK(bv «89viK(bv GU[J,(pSp6VT(DV»- KO- 

VToAoyi(;, r] KEllllA GsropfiGriKS PaGiKO pfi[j,a Tri(; «7io}tiTiKfi(; 
8v07ioir|Gri9>. Si3[j,(pcova [j,s Tr|v GUv9fiKr|: 

«To EupcDTiaiKo Eu[j,poi3}tio Ka9opi(^8i xig apxsg Kai 
TOtx; ysviKotx; TipoGavaxo^tiGfo^otx;. Ta KpdTr|-[j,sXr| ocpsi- 
>uOuv va U7iOGTripi(^ouv xriv KEllllA Kai va aTisxouv a7i6 
KdGs SpdGT] avTiGsxri 7ipo(; xa GU[j,(pspovxa xr]^ E.E. f) 
iKavf) va Gi^si xrjv a7ioxs}^SG[j,axiK6xrixd xri^))."^^ 

- O xpnoq imhhvaq acpopouGS xr] GUVspyaGia gxoix; xo[j,si^ 
xri(; «5iKaiOGi3vri(; Kai xcdv SGCOxspiKcbv U7ioGsgscov» (xtj gu- 
vspyaGia xrov Siacpoprov sGvikcdv aGxuvo[j,i(bv, xi^ 7ioXixik8(; 
Tiapoxn? aGijXou Kai xk; 7ioXixiks(; yia xr] [j,sxavdGxsuGri). 
Muopsi T] 7ispiP6rixr| «7ioXixiKfi svo7ioir|Gr|» xri(; E.E. (and x6- 
xs Kai [J-sxpi Gfi[j,spa) va [o^riv 7ipoxcbpr|GS Kai noXi), aA,M gxt] 
SsKasxia xou 1990 au^fiGriKav KaxaKopucpa oi 5isupco7iaiKoi 
aGxuvo[j,iKoi KaxaGxaXxiKoi [j,rixaviG[j,oi. To Gi3Gxri[j,a EsvyKsv 
(SuvGfiKS(; EsvyKsv 16/6/1985 Kai 19/6/1990) svG(D[j,ax(bGriKs 
Gxo Ti^^aiGio xrjc; E.E. Gxa 1997.H GUVspyaGia xcdv aGxuvo^i- 
K(bv apxcbv xcov Kpax(bv-|i8A,(bv gxt] «C,&)vr\ SsvyKsv» acpopd: 



54 



a) xriv KaxdpyriGri xcov sXsyxcov oxa socoxspiKd awopa, P) oxo 
GUVxoviG[j,6 xcov ekeyxdiv oxa s^coxspiKd oijvopa, y) gxov a- 
gxuvo[j,ik6 SiaouvopiaKo [j,rixaviG[j,6 ekeyxov Kai 5ico^ri(; Kai 
Gxr] SiKaoxiKTi auvspyaaia (aTiXoiJGxsuGri xrjc; 5ia5iKaGia(; sk- 
5oGri(;), 5) gxo «Gi3Gxr|[j,a Ti^^ripocpopicbv S8vyKsv» - 
[j,rixavoypa(pri[j,8vri xpd7is(^a 5s5o[j,svcov- oi aGxuvo[j,iKS(; apxs(; 
va avxaX,}tdGGOt)v 7i}tr|po(popiS(; Kai va Gsxouv and koivoij 
7iXripo(popiS(; yia dxo[j,a. 

Sxa KpiGi[j,a (^rixfi[j,axa xrjc; Tio^tixiKfic; svoGrig, r] Fspfj-avia 
(nov 7iis(^s 7110 7ioA,ij) 58V 8718XUXS Kai TioXXd Tipdyfo^axa. H a- 
vduxu^r] Koivfig s^oDxspiKTi^ TioXixiKTic;, df^uvat; Kai aGCpdXsia^, 
r\ svapfj-oviGTi xcov SiacpopsxiKcbv (sGvikcdv) vo[j,o9sGicbv, 5sv 
avaxsGrjKav gs Kduoio «U7isps9viK6 supcoTiaiKo 9sg[j,6», aX,}td 
acpsGrjKav va Ka0opi(^ovxai and xiq SiaPouXsuGSK; avd[j,SGa 
Gxi^ 5id(pops(; 8upco7iaiK8(; KuPspvfiGSK; (5iaKpaxiKS(; GU[j,(pco- 
vieq). Qq PaGiKf) apxn 7iap8[j,siv8 r\ SiaKuPspvrixiKfi Guvspya- 
Gia, [IE xo EupcoTiaiKo Su[j,poi3}^io (gi3vo5oi Kopu(pfi(; xcov ap- 
Xnyrov xcDV Kpaxcbv-[j,s>ucbv) Kai xo Eu[j,poi3}tio xcov YTioupycbv, 
va sivai auoK^siGxiKd S7ii(popxiG[j,sva [is xrjv ap[j,o5i6xrixa 
Xfi\|/ri(; xcov auocpdGSCov. 

To a7iox8}tSG[a^a fixav, va ^SGTidGOUv Pa9iS(; 5ia(pcoviS(; [is 
xTjv Tipcbxri [lEjakf] tioXixikti KpiGr] nov avxi[j,sxcb7iiGS r\ [j,sxd- 
MdaGxpixx EupcDTiri - GuyKSKpi[j,8va, gxo (^fixri[j,a xr]^ 5idG7ia- 
cr\q xT]^ Tipcbriv FiouyKOGXapiac;. H Fspfj-avia s^avdyKaGS xrjv 
EOK va avayvcopiGSi xrjv Kpoaxia Kai xr| S^^oPsvia. To ^s- 
G7iaG[j,a xou 7io}tS[j,ou GXT] BoGVia, a7ioKdX,u\|/s xrjv 7i}tfipr| a- 
5uva[j,ia xcov [j,sydXcov supcouaiKcbv 5uvd[j,scov va smxijxouv 
Koivf) GxdGT] Kai va scpapfj-OGOUv cx'qv Tipd^r] xk; apxs(; xri(; 
KEllllA. A7ioKaX,i3(p9riKs r| GxpaxicDxiKf) aSuvafo^ia xr|(; Fsp- 
[laviaq, nov Tiapd xrjv oiKovo[j,iKfi xri(; 5i3va[j,r|, dev f^TiopoiJGS 



55 



va avTiGTa9[j,iG8i tt] GxpaTicoxiKfi UTispoxn TaXkiaq - Bpsxa- 
via(;. 

Eto xeJjoq, fixav oi HQA nov susPaXav tt] GxpaxicoTiKfi Xv- 
cr\ Gxriv Tipcbriv riouyKOGXapta. Sxr] SidpKsia xrjc; 5sKasxia^ 
xou 1990, 01 HQA 7iapouGia(^av oikovo[j,ikoi3(; pu9[j,oi3^ avcb- 
xspoug xrig EupcDTirig, svcb xauxoxpova STiavasmPsPaicovav xr] 
GxpaxicoxiKTi Kai 5i7i}t(D[j,axiKfi xou(; riys[j,ovia gxo 5uxik6 
GxpaxoTisSo. H STisKxaGTi xou NATO gxtjv avaxoXiKf) EupcoTiri 
[j,sxpi xa Gijvopa xrjc; P(DGia(;, s^UTiripsxoiJGS 5i7i}t6 gxoxo: x6- 

GO XTjV SVGCDfO^dxCOGri XCDV TipCDTlV GOPlSXlKCDV 5opU(p6pC0V, OGO 

Kai xTjv STiiPsPaiCDGri xr]^ riys[j,oviKfi(; GsGrjc; xcdv HQA gxo 5u- 
xiKo GxpaxoTisSo (Kaxd Kijpio Xoyo gxtjv supcDTiaiKfi fiTisipo). 

Sxa TiapaTidvco 9a TipsTisi va TipoGxsGsi, 6xi xa Kpixfipia xou 
MdaGxpixx (oTiGx; aXkacTe fixav (pUGiKo) suscpspav txpSGr] 
GXTjv oiKovo[j,ia xrig Et)p(b7iri(;. 'OXs(; oi sup(D7iaiKS(; KuPepvfi- 



O ii6l£\ioq oxriv Tipcbriv eviala riouyKooXapta eixe xig aiiapxeq xou oxa 
xeXr] louvlou 1991 oxocv EXoPevla, Kpoaxla ocvaicfipu^av xriv ave^apxr|aia 
xou<;, Kai apyoxepa T] MaKeSovla (AeKeiiPprig 1991). To 3)ePpoudpio- 
Mdpxio 1992 01 Kpodxeg Kai oi Moi)ooi)X|idvoi xrig Booviai; (^iixrioav a- 
nocxicT] avio n\ riouyKooXapia. Em xeooepa xpovia o 7i6Xe|io<; 9a [laoxi- 
oei XT] xcbpa. Me xr] 5ia|ieooXdpri(jri xou NATO Kai xcov HIIA UTioypdcpxri- 
Kav 01 (juiicpcovieg xou Nxeixov (21/11/1995). Ext] Boovia-Epi^eyopivri St]- 
(iioupyfiBriKav 5i)o «e5a(piKe<; ovx6xrixe9>, |iia Kpoaxo-PooviaKii o|ioo7iov- 
5ia (51% xoi) eSdcpoix;) Kai t] EepPiKii ArnioKpaxia (49% xou eSdcpoug). 
Auvdiieig xou OHE aoxuvoiieuouv |i8xpi ofniepa xk; (ju|i(pcovie<;. Exa 1998 
T] Eeppia e7i8vepri oxpaxicoxiKd oxo KoooPo. Exo KoooPo KaxoiKouoav 
90% Aipavoi Kai 10% EepPoi. To Mdpxio 1999 5eKaxpia [isXri xou NA- 
TO apxiCouv Po|iPap5i(j|iou<; xou KoooPou Kai xrig Eeppiog. Tov louvio 
1999 T] Eeppia xou MiXooePixg ev5i5ei oe «eipriveuxiK6 (JX£5io». Aie9vfi<; 
5uva|iri 50.000 avSpcbv aTio 30 xrape? avaTixuooexai oxo KoooPo oe Tievxe 
yecoypacpiKoug xo|i8i<; (ayyXiKo, yalXiKo, a|i8piKaviK6, yepjiaviKo Kai ixa- 
XiKo). O MiXooePixi; avaxpdTiriKe xo 2000 avio xriv e^ouoia (i£xd avio jiia 
y£ViK8U(i8vri E^eyepoT]. 

56 



gsk;, avayKdaxriKav va au^fiGOUv xa STiixoKid xoix; yia va 5ia- 
xripfiGOUv xa sGviKd xod^ vo[j,iG[a^axa [leca oxo [j,rixaviG[j,6 xou 
ENE. To ysyov6(; auxo, ce GUv5uaG[j,6 [is xr] [leimcr] xcov Kpa- 
xiKcbv 5a7iav(bv, o5fiyriGS gs oiKovo[j,iKfi smPpaSuvGrj. To a- 
7ioxsA£G[j,a fixav r\ uopsia 7ipo(; xrjv EupoTiaiKfi 'Evcogti va yi- 
V8i Guv(bvu[j,ri xTjc; oiKovo[j,iKfi(; Kaxs^ia^ Kai xr]^ s7ii[j,svouGa^ 
avspyia(; (Tidvco auo 10% avspyia gxt] 5idpK8ia xrjc; 58Kasxia(; 
xou 1990). 

H MTioiJvxsG^TiavK, yia va 5iaG(paMG8i xa GU[j,(pspovxa xou 
ysp[j,aviKoi3 Ka7iixaXiG[j,oi3, SiaxrjpoiJGS uxj/riM xa ysp[j,aviKd 
STiixoKia, odryt&iVTaq sxgi xo [o^dpKo gs avaxi[j,ri gt], nieC^ovTaq 
xa dX,}ta vo[j,iG[j,axa va aKoAouGfiGOUv yia va 5iaxripri9oi3v gxo 
ENS ([lemvovxaq sxgi xtjv avxayroviGxiKoxrixa xcov avxiGxoi- 
Xcov sBviKcbv oiKovo[j,i(bv xoix;). H ysp[j,aviKfi 7ioA,ixiKfi «dp- 
XiGS va 5ri[j,ioupysi GoPapd 7ipop}tfi[j,axa gxk; fi5ri 7ipopXri[j,a- 
xiKS(; oiKovo[j,iS(; xrjc; Bpsxavia^, xrjc; TaXkiaq, xr]^ Ixakiaq Kai 



«To [leyalirrepo 7ip6pXri|ia 5ri|iioupyfi9riKe (is xriv «Tpo|iaKTiKfi» avio 
oiKovo|iOTexviKfi<; aviovi/ecog xoxe aviocpaori xrig KuPepvriorn; xrn; Oiiootiov- 
5iaKfi<; ArnioKpaxloi; xrig repiiovloi; va «5copo5oKfi(jei» xou<; Kolixeq xri<; 
AaiKfi<; ArnioKpaxloi; xri<; repiiovlrag, koIcovxck; xou<; va mrxakla^om gxv; 
xpdTiei^eg - |ie iooxi|ila eva 7ipo<; eva - xa avaxoA,iKoyep|iaviKd |idpKa xou<; 
|ie 5i)xiKoyep|iaviKd. H aviocpaori avxx] 9a enpsTiE XoyiKd va oSriyfioei oe 
yewaleg U7ioxi|ifioeK; xou yepiiaviKoy [idpKou, xiq 07iole<; 6|ico<; e|i7i65io£ ri 
yepiiaviKii KevxpiKii xpdvisi^a Kpaxcbvxog xa emxoKid xri<; uv|/riXd. H Koh.u- 
Kii avxx] elxe cpuoiKd xiq umeTK.is.q xri<; Kai o «Xoyapia(j|i69> 5ev dpyijoe va 
eX9ei. Aiyo apyoxepa dpxioav va Kaxappeouv xo yalXiKo cppdyKo, i] ixali- 
Kii Xipexa, n PpexaviKii Mpa, i] oouiiSiKii Kopova K.d. kov [leoa oe 5i)o x] 
xpia xpovia exaoav Tiepi xo 25% |i8 30% xii<; a^ia^; xoix; evavxi xou |idp- 
Koi). Oi KuPepviioen; xcov xcopcbv auxcbv (^iixijoav xijv TiapeiiPaoi] xii<; 
MTiouvxeoiiTiavK, i] OTioia 6|ico<; aypov ijyopaoe)) (M. E7iiv9oi)pdKii<;, Iloi) 
xo Tidei «(5Kh]p6q 7ii)piivag» xii<;'Evcooii<;, To Biijxa, 30 Noe|iPpioi) 
2003). 



57 



TT]^ ipripiKTi^ X^P'^ovfiGOU)).'^^ ETHTipoaGexa, r\ KaxdpyriGri xcov 
7ispiopiG[j,(bv Kai sXeyxcov oxriv Kivriori xou xpr|[j,axiGxiKoi3 
Kscpa^^aiou, SKavs xa sGviKd vofj-iofa^axa xcdv Kpaxrov-fo^s^^cbv 
8ud}tcoxa gxk; Ksp5oGK07iiKS(; stiiGsgsk;. 

2x1^ 8 Ss7ixs[j,Ppiou 1992, xo (pivXavSiKo [j,dpKo syKax8>^8i- 
\|/s xo ENS Kai dpxioe va KU[j,aivsxai ekevQepa, «X6yco xrjc; 
avriGUxia(; xri(; <I)iv}tav5ia(; yia xk; e^eki^eiq gxt] SisGvfi ayopd 
aXXd Kai xTjc; sKxi[j,riGri(; 6xi dev [j,7iopoi3GS va avxs^si xrjv 7ia- 
paKo^touGriGTi GxaGepfic; iGOxi[j,ia(; xou eGviKou xr]^ vo[j,iG[j,a- 
xog |j.8 xTjv ECU». Sxk; 13 Ss7ixs[a^Ppiou 1992 r\ Xipsxa utio- 
xi[j,fiGriK8 Kaxd 7% Kai r\ TiSGSxa Kaxd 5%. Sxig 16 E87ix8[j,ppi- 
ou 1992ri BpsxaviKTi Xijpa avayKdGxrjKs va Pysi and xo Mrj- 
XaviG[j,6 St)vaA,}tay[j,axiK(bv lGOxi[j,i(bv, svcb gxk; 17 SsTixsfj,- 
Ppiou auoGupGriKs Kai r\ naXiKi] }tipsxa. Exa Tekr\ Nos[j,Ppiou 
aTiOGUvSsGriKs auo xo ECU Kai r\ goutiSikti Kopcbva. 

Tov AijyouGxo xoul993 [j,sxd and tiiegsk; nov SexGrjKs xo 
yaX,}tiK6 (ppdyKo, KaxsGxr] avayKaio va smxpaTisi Gxa sGviKd 
vo[j,iG[j,axa va 5iaKU[j,aivovxai |J,sxpi (5VV-Tikr\v 15%, 7ipdy[j,a 
nov ouGiaGxiKd Gfi[j,aivs xo xsXo^ xou supcDTiaiKoij Mrjxavi- 
G[j,oi3 EuvaX,Xay[j,axiK(bv lGOxi[j,i(bv (MSI). 

H Tiopsia, Xomov, xri(; ONE gxt] 5sKasxia xou 1990, cr\[ia- 
xo5oxfiGriKs and xrjv SKprj^ri xcov sGviKcbv avxaycoviG[j,(bv, 
7ipdy[j,a nov o5fiyriGS noXkivq ([isTa^v xcov otioicov Kai oi 
KepSoGKOTioi!) va Tipos^ocpXoiJV xrjv xs^ikt) auoxuxia xrjc; O- 
NE. 

IlapdSo^a (aX}A KaGo^^ou avs^fiyrixa onmq Ga 5oij[j,8), na- 
pd xo «Gdvaxo» xou MSI, r\ ONE stiiPicogs. raA,Ma Kai Fsp- 
[lavia, cvvexiC,av va 7iis(^ouv 7ipo(; xrjv KaxsuGuvGr] 8v6^ koi- 
voij vo^iiG^iaxo^. 



Mexpi TO 3)ePpoudpio 1994 6Xa xa vo|il(j|iaTa elxocv emoxpevi/ei evxoi; 
xcov apxiKcbv 7iepi6coplcov. H oxaBepoxrixa svi(5xvQ\]ke oxa e7i6|ieva xpovia 

58 



Sto Gr|[j,8{o auTO, sivai armavxiKo va KaTavofiGOt)[j,8 to 
poXo Tou sGviKot) vo[j,iG[j,aTO(; Kai xi GU[j,paivsi [is xiq cvvak- 
hrf[iaTiKEq igoti[j,is(;. Oi 5id(pops(; s9viks(; oikovo[j,is(; sxouv 
dviGa 87ii7is5a avdTiTU^ric;, 7ipdy[j,a tiou Gtmaivsi SiacpopsxiKd 
S7ii7is5a 7iapaycoyiK6TriTa(; Kai kogtoix;. 'Etgi, avaTiocpsuKxa 
UTidpxouv [j,STa^i3 xoix; [j,8ydA£(; 5ia(pops(; mq Tipo <; xriv avxa- 
ycoviGTiKoxriTa xou Kscpa^taiou xoix;. H SiaK-u^avGri xcov gu- 
vaA,}tay[j,axiK(bv iGOxi[j,i(bv, Xsixoupysi Gav «[j,rixaviG[j,6(;» [j,s- 
Gco xou OTioiou 01 s9viKS(; oiKovo[j,i8(; «7ipoGap[j,6(^ovxai», a- 
vxi5poi3v g' auxs(; xk; 5ia(pops(;. 

Edv [j,ia oiKovo[j,ia sivai nohb avxaycoviGxiKf) gs gxsgti [j,8 
xi^ oiKovo[j,iS(; aXkxDV xcopcbv, xoxs oi s^aya)y8(; au^dvouv, xo 
iGO(^i3yio 7i}tripco[a^(bv (s^aycoys(; [j,siov siGaycoyst;) 7iapouGid(^8i 
7iXs6vaG[j,a, r] Tiapayroyfi xr]^ [j,sys9i3vsxai, r] iSicoxiKf) Kai 5ri- 
[j,6Gia Kaxavd^tCDGTi au^dvsi, oi emvdvceiq Kscpa^^aiou gug- 
GCDpsiJovxai. To aTioxsXsGfo^a sivai xo sGviko xt]^ v6[j,iG[j,a va 
avaxi[j,dxai, tioXij TispiGGOxspo tiou xa sGviKd xrjc; smxoKia 9a 
TipsTisi Kduoia Gxiy[j,fi va au^riGoiJV, yia va [j,riv uudp^si «u- 
7i8p9sp[j,avGri» xri(; oiKovo[j,ia(;. Ssva KscpdXaia siGspxovxai 
GXT] xojpa yia va SK[j,sxaX,X8uxoi3v xi^ 87isv5uxiks(; suKaipist; 
Kai va S7ico(psXr|9oi3v and xa u\|/ri>^6x8pa STiixoKia. To auoxs- 



Kai OTO xeloq xou 1997, 61a xa vo|il(j|iaTa Kuixalvovxav oxo eocoxepiKo 
hick; IcoplSou; SiaKujiovorn; 0,71% |i6vo. To auoxpiaKo geIxvi eioiiXGe oxo 
HTixocvi(j(i6 (jwalXdy(iaxo<; xov locvoudpio 1995, xo cpivXovSiKo |idpKo xov 
OKxcbPpio 1996, Kai t] ixoIikji Xipexa xo Noe|iPpio 1996. H eiooSog xri<; 
e'k'h]viKX]q 5pax|iii<; eyive xo 1998 (BamXeiou Ilavdyoi), Kcovoxocvxivou 
Toowxa, AiaKpaxiKii Kai UTiepeGviKi] Euvepyaoia, eK56oeii; IlaK(£,r]o-[], 
AGiiva 2002, oeX. 655). 

59 



XsG[j,a 9a 8ivai, to aKpiPoxspo sGviko v6[iic[ia va KaGioxd tk; 
s^aycoys(; aKpiPoxsps^ (Xiyoxspo avxaycoviGxiKst;) Kai r| oiko- 
vo[j,ia Gxa5iaKd 9a apxiosi va S7iiPpa5i3vsi. E^iGoppoTicbvxat; 
auxf) xr|v uopsia (xouMxioxov GscoprixiKd), sdv apxioouv va 
s[j,(pavi(^ovxai Gri[j,d5ia txpsoric;, xoxs xa STiixoKia 9a TipsTisi va 
[j,sico9oi3v, xo v6[j,iG[j,a apxiCsi va U7ioxi[j,dxai, oi s^aycoys(; yi- 
vovxai Kai naki mo avxaycovioxiKst; Kai r\ oiKovo[j,ia avaKd- 

I^TlXSl. 

AvxiGxpocpa, av [im x^pa eivai Xiyoxspo avxayrovioxiKfi, r\ 
«5ioMG9riGri» xou vo[j,iG[a^ax6(; xri(; (u7ioxi[j,riOTi) sivai evaq |j.ri- 
XaviG[j,6(; [j,sg(d xou otioiou xa Tipoiovxa xri(;, Tiapd xr] xa\x{\k6- 
xspr] TiapaycoyiKoxrixa g' auxfiv xr| x^opot, yivovxai mo (pxrjvd 
GXT] 5i£9vfi ayopd Kai sxgi avau^triprovsi, g' sva Pa9[j,6, xo 
«8X.>^8i[j,[j,a» avxaycDviGxiKoxrixat;. 

H siGayroyfi xou ENE, nohb TispiGGOxspo xou supd), auo- 
GX8priG8 xi^ 5id(pops(; supcDTiaiKsc; s9vik8(; oikovo[j,is(; and av- 
x6v xo [j,r|xaviG[j,6 TipoGxaGiat; xcdv oiKovo[j,i(bv xoix;. To 7ip6- 
p}tr|[j,a 8[j,(pavi(^sxai (nohb TispiGGOxspo) gxk; «(px(ox6xsps(;» 
(Kai Xiyoxspo avxaycoviGxiKst;) supco7iaiKS(; x&tpeq nov sivai 
«7iayi5su[j,svs(;» gs sva iGXPpo v6[j,iG[j,a, nov Ssv f^Tiopow va 
UTioxifo^fiGOUv, Kai GUGGopsiJouv sA,Xsi[j,[j,axa, [j,s a7ioxs}tSG[j,a 
o [j,6vo(; xp67iO(; avxi5paGr|(; va sivai oi xa|J.ri?^oi [j,iG9oi Kai sva 
[j,6vi[j,o u\|/riA6 tiogogxo avspyiat; (r\ EA,M5a GU^7ispiXa[j,pdvs- 
xai GS auxf) xrjv Kaxriyopia). BsPaiax;, oi koivoxike(; ')(pr\[iaTi- 
Ksq [o^sxaPipdGSK; 7ipo(; xk; (px(Dx6xsps(; x&ipeq (xa 7ispi(pri[j,a 
KoivoxiKd nXaiGia Sxfipi^ric;) sivai evaq xpoTiot; s^iGoppoTirj- 
cr\q xcov Siacpopcbv. Qgxogo, oi [j,sxaPipdGSi(; avxeq sivai [ii- 
Kps^ (o supco7iaiK6(; «o[j,OG7iov5iaK6(;» 7ipol)7ioXoyiG[j,6(; sivai 
nohb xa[ir\kj6q) svd) r\ xdGT] sivai va [a^sico9oi3v 5paGxiKd Gxa 
E7i6[j,sva xpovia. 



60 



To 7ip6pXri[j,a Ssv acpopd [lovo tk; mo a5i3va[j,S(; x&ipsc, 
(EX,}td5a, nopxoyaMa, loTiavia), aXM Kai tk; loxupoxsps^ 
(ii.X- IxaMa). AK6[j,a Kai o jaXkiKoq Ka7iiTa}tiG[j,6(; aTioaxspfi- 
GrjKs a7i6 sva otiXo (to sGviko v6[j,iG[j,a) gtov avTaycoviG[j,6 as 
GxsGTi [j,s Tov iGXupoTspo yspfj-ttviKo Ka7iiTa}tiG[j,6. Oi Tiapa- 
Tidvo X,6yoi, GU[j,pdA,Xouv (Kai auxoi) (dgts Bpsxavia, Aavia 
Kai Eouri5ia va [j,riv gu[j,[j,stsxouv gto supcb Gfi[j,spa. 

To 8p(bTri[j,a Xomov tiou avaKUTixsi sivai yiaxi, Tiap' 6Xa 
auxd o5riyri9fiKa[j,s gttiv ONE Kai to supcb (aX,M Kai yiaxi r| 
Bpsxavia a[j,(piTaXavTSi3sTai SiapKocx; mq 7ipo(; xriv sigoSo ttjc; 
GXT] (^(bvri Tou supcb). 



O lojoq TT\q PpexoviKfn; a|i(piTaldvTeu(jri<; elvai on o PpexocviKoi; Kamxa- 
liciioq elvai Tispioooxepo «7iayKO(j(ii07ioiri|ievo9> om' 6xi oi alXeg |i£ydd£<; 
oiKovo(iiKe<; 5uvd(i£i<;. Oi Tiepioooxepei; 7ioXue6viKe<; emxsipiloeK; exouv xa 
Tiepioooxepa TispioumaKd xou<; oxoixeiot Kai 7icoXfi(jei<; ouyKevxpcoiieva 
oxriv eBviKJi xoug pdor]. Evcb auxo lox^ei ^ai yia x\c, PpexaviKe<; enixsim- 
GSiq, Pa9|i6<; «e9viKfi9> ouyKevxpoTiolriorig elvai xotliil^oxepog. 'Exm oxa 
1992-1993 xo 75% xcov TicoXiioecov xcov laTicoviwav Kai xcov FepiiaviKcbv 
exaipicbv eyivav oxriv eOviKf] xoug pdor], xo 67% xcov A|iepiKocviKcbv Kai 
|i6vo xo 65% xcov BpexocviKcbv. Ta i5ia exi] xo 97% xcov TiepiouoiaKcbv 
oxoixeicov xcov lavicoviKcbv TioXueGviKcbv ijcjocv (jxijv eBviKi] xoug pdcji], xo 
73% xcov A|iepiKocviKcbv Kai |i6A,i<; xo 62% xcov BpexocviKcbv. Oi BpexocviKe<; 
e7iixeipii(J8i<; exouv xepd(jxie<; e7iev5i)(jei<; Kai TiepioucjiaKd oxoixeia oe |ie- 
xoxe<; (5x\c, HTIA Kai cpopowxai xi<; £7ii7ixcboei<; avio |iia «oxevii» ouvSecni 
|ie xijv E.E. To City xou AovSivou xo 1995 5iaxeipiC6xocv [isxa^u xoi) 40% 
(18 50% xcov 5ie9vcbv cjuyxcoveixjecov Kai e^ayopcbv. Auxd oSfiyrioocv xoix; 
Tiepioooxepoix; ^pexmrovqenixsipmiaxieq-a] SeKoexia xou 1990 (aK6|ia 
Kai oooix; fixocv DTiep xou eupcb) va kXivouv UTisp xri<; «ocvaPoXfi9> xri<; ei- 
a65oi) (jxo eupcb. 

Q.(5x6(50, T] Bpexocvia 5ev eivai, xotuxoxpova, 5iaxe9ei(xevri va Ppe9ei ekxoi; 
xri<; «eupco7iaiKfi<; oXoKXfipco(jri<;». Kdxi xexoio 6a eixe xepdcjxio Kocjxog 
(juvoXiKd yia xo PpexocviKo Kamxctlicjiio, xou otioiou oi 7iepi(j(j6xepe<; oi- 
KovojiiKEi; (jxeoei? eivai jie xc^pe? ^^^Q E.E. H Bpexocvia cjxa |i8(ja xrig 5e- 
Kaexic*; xou 1990, ouyKevxpcove xo 40% 6>.cov xcov A|i8piKocviKcbv Kai la- 

61 



H ijTiap^ri svog loxupot) SieGvotx; supcoTiaiKoij vo[iiG[iaToq 
8X81 [lEjahx 7i}t80V8KTfi[j,aTa yia xovq 8upco7iaiot)(; Kannaki- 
GTS(;, xa OTioia avTiGTa9[j,i(^ot)v (vnepKahbiiTOVv) xa [j,siovs- 
Kifmaxa, av (puoiKd ^STispaaxow oi ava[j,STa^i3 xovq s9viks(; 
5ia(pops(^: 

«As5o[j,£vou OTi xa Tipoiovxa TicoXowxai [gxt] 5is0vfi 
ayopd] G8 5ia(popsxiKd vo[j,iG[j,axa, o [j,rixaviG[j,6(; xcov 
GUvaX,}tay[j,axiK(bv iGOxi[j,i(bv, [...] sivai 87iiGr|(; sva avxi- 
Ksifo^sviKo Gi3Gxri[j,a i5i07ioiri gtjc; 5is9voi3(; a^ia(;. Ta s- 
GviKd KS(pd}taia sxgi i5i07ioioi3vxai 5is9vfi a^ia gs [lop- 
(pf) 8K(ppaG[j,svr| GS ^sva vo[j,iG[j,axa. 

H ovvcdXayjuanKrj loonj^ia sivai r] iGOxi[j,ia Gxr|v o- 
Tioia xa ^sva vo[j,iG[j,axa, GU^7ispi}ta[j,pavo[j,£vou Kai xou 
5is9voi3(; vo[j,iG[j,axo(;, [j,sxaxps7iovxai gs [j,ovd5s(; xou 
sGviKot) vo\d(5\i<xioc,. Av o [j,rixaviG[j,6(; Gt)vaX,Xay[j,axi- 
K(bv iGOxi[j,i(bv GT] [j,aivsi i5i07ioiri GT] a^iat;, xoxs oi [j,sxa- 
PoXs(; xT]^ GUvaA,}tay[j,axiKfi(; iGOxi[j,ia(; S7iripsd(^ouv auxf) 
xTjv i5i07ioiri GT]. H avaxi[j,riGri sv6(;vo[j,iG[j,axo(;, yia 7ia- 
pd5siy[j,a xou laTicoviKoij ysv gs gxsgti \ie Kduoio oXKo 
v6[j,iG[a^a, yia 7iapd5siy[j,a xo Fspfj-aviKo [o^dpKo, 5ivsi 5i- 
Kaico[j,a Gxoix; Kaxoxotx; ysv a7i6KxriGri(; [j,syaA,i3xspri(; 
TiOGOxrixat; rsp[j,aviK(bv [j,dpKcov Kai, S7io[j,sv(0(;, [j,syaA,i3- 
xsprjc; TiOGOxrixa^ a^icbv ypf[(yx\c, a7ioxi[j,ri[j,svcov gs [j,dpKa 
{aX^A byji aTiapaixrixa TiapaxQsvxcov (5V(\ rsp[j,avia). 



TicoviKcbv e7i£v5i)(jecov oxriv E.E. Q.qx6qo, xrq cruyKevxpcove cog pdor] yia 
TipooPaori oTTiv eupiirepri ayopd vt\q E.E. 'Exm, Xomov, e^riyouvxai oi ?>\\- 
Mxjek; tou Ppexovoi) 7ipco9u7ioupyoi) Tovi MviXep on Tiap' oka auxd t] 
«Bpexavla KdTioxe 9a Tipevisi va evxaxSel oxt] (^covr] xou eupcb». (Ta oxoi- 
Xeia elvai avio Alex Callinicos, Europe: The mounting crisis, International 
Socialism issue 75, July 1997). 

62 



AkoXouGsi r\ i5i07ioiriGri [j,syaA,i3T8pri(; 5is9voi3^ a^ia(; 
ano TODc; Kaxoxouq ysv. nap6[j,oia igxuouv yia xriv vno- 
T{[j,ri GT] Tou ysv Kai xriv U7ispTi[j,ri gt] f) xriv avaTi[j,ri gt] 
Tou [j,dpKou. [...] r\ avaTi[j,riGri GUVSTidysxai xriv i5i07ioi- 
riGTi a^ia^ and tt] xcbpa (a7i6 xovq Tiapaycoyotx; tt]^ %&>- 
pa^) TTjc; 07ioia(; to v6[j,iG[j,a sxsi avaxifj-riGei Kai r] vno- 
Ti[j,riGri GUVSTidysxai aTicbXsia a^iat; and tt] xcbpa (a7i6 
TOU(; Tiapaycoyoij^ ttjc; xcbpat;) tt]^ OTioiat; to v6[j,iG[j,a 

t)7lOTl[J,fl9r|KS».'*'' 

BsPaiGx;, UTidpxsi r\ avxippoTiri idGr], r] avaTi[j,riGri tou vo- 
[j,iG[j,aTO(; o5riysi gs S7iiPpd5uvGri xcov s^aycoycbv (yiaxi syivav 
aKpiPoTspst; Xoyco Tri(; avaTi[j,riGri(; xou vo[j,iG[j,aTO(;). S' auxfiv 
TTiv TispiTiTCOGTi T] avTiSpaGr] i^Tiopsi vtt sivai: SITS r\ Tiapauspa 
TipocbGriGri ttjc; avxaycoviGTiKoxriTa^ Kai a7iOTsXsG[j,aTiK6TriTa(; 
Tri(; oiKovo[j,ia^ ([j,sg(d xs^voXoyiKcbv avaPa9[j,iGSCov Kai Tiapa- 
Tispa 7ipo(b9riGri(; ttjc; GuyKsvxpoTioiriGric; xou Kscpa^taiou), sits 
r\ avxaycoviGTiKTi u7iOTi[j,ri gt] tou vo[j,iG[j,aTO(;. Oi xs^voAoyiKd 
KaxcDTspoi avxaycoviGTsg xsivouv va U7ioti[j,oi3v xa vo[j,iG[j,aTd 
Tou^, yia va auocpuyouv xriv auroXsia ^svcov ayopcbv. Qgtogo 
auTTi r\ 5ia5iKaGia syKU[j,ovsi xspdGxioix; kiv5i3vou(;: 

« MIA r\ U7iOTi[j,ri GT] [is tt] GSipd ttjc; smcpspsi Tikr\- 
0copiG[j,6. Sxriv Tipayfj-axiKoxriTa r\ U7iOTi[j,ri gt] tiXtittsi ti^ 
Ti[j,S(; TCDV siGayroycbv gs opoix; sGvikoij vo[j,iG[j,aTO^ 
[j,si(bvovTa(; etgi xa KspSr] xcov siGayroyscDV. Exo Pa9[j,6 
nov 01 siGaycoys(; sivai [leca 7iapay(Dyfi(;, oi u\|/riX6xspsg 
xi[j,S(; xou(; [j,si(bvow xa KspSr] xcov KamxaXiGxcbv. Ako- 
>uOu9si [j,ia xdGT] yia 7iXr|9copiG[j,6. Exo Pa9[j,6 nov oi si- 
cajmjeq sivai aya9d tiou Kaxava^tcbvovxai auo spydxst;, 
01 u\|/riX6xsps(; xi[j,s^ xoix; [j,si(bvouv xrjv ayopaGxiKf) di)- 



63 



va[j,ri xrig spyaoia^ (ri[j,spo[j,iG9ia) au^dvovxat; xa KspSr]. 
Qgxogo 01 spydxs^ f^Tiopsi va avxioxaGoiJV gxt] [leimcr] 
xcov Tipayfo^axiKcbv ri[j,spo[j,iG9icov [[is viKri(p6ps(; a7ispyis(; 
7101) oSriyoiJV gs au^fiGSK; [j,iG9(bv] Kai xo KscpdXaio 
I^Tiopsi va Kaxacpijysi gs 7i}tri9copiG[j,6, [is xov 6po 6xi o 
pu9[j,6(; a'u^riGri(; xcov xi[j,(bv xcov aya9cbv nov Kaxavahh- 
vovxai a7i6 xovq spydxs^ au^dvsxai tiio ypfiyopa and xo 
pu9[j,6 a'u^riGri(; xcdv ri[j,spo[j,iG9iCDV. AXXd o 7iXri9cDpi- 
G[j,6^, 710U GUViGxd [j,ia fj-sxaKu^tiGTi ayopaGxiKfi(; 5i3va- 
[ir\q and xrjv spyaGia gxo KscpdXaio, 5r|[j,ioupysi 5ugko- 
Ms^ 7ipay[j,axo7ioiriGri^ gxov xofosa xcov aya9cbv tiou Ka- 
xavaXcbvovxai and spydxst; [5riXa5fi, upoiovxa [ievodv 
aTioijXrixa], 5ugkoMs(; tiou avxi[j,sxcD7ii(^ovxai [is s^ayco- 
ys(; Kai, S7io[j,svcd(;, [j,s sva Ssuxspo yijpo U7ioxi[j,ri gt]^ Kai 
7iXri9copiG[j,oi3 [yia va au^ri9oi3v oi s^aycoyst; 7ipay[j,axo- 
Tioisixai vsa U7ioxi[j,ri gt] xou vo[j,iG[j,axo^]. Auxf) r\ Kaxtj- 
(popiKT) G7isiposi5fi(; KivriGTi o5riysi gs au^av6[j,svri cpxcb- 
XSia xcov spyaxcbv [le o'ksq xiq koivcdviks(; svxdGSit; Kai 
xa 7ipopXfi[j,axa iiov Gxsxi(^ovxai [j,s auxf). 

Ilspa a7i6 auxd, av auxf) r\ 5ia5iKaGia guvsxigxsi yia 
[lejaXo xpoviKo 5idGxr|[j,a, [im xcbpa f^Tiopsi va Pps9si 
[IE sva v6[j,iG[j,a xcopi(; a^ia. Auxo guvsPt] gs noXkeq %&>- 
peq xTjc; AaxiviKfic; A[j,spiKfi(; xiq 5sKasxiS(; xou 1970 Kai 
xou 1980. O Gt)v5uaG[j,6(; xs^voXoyiKf)^ Ka9uGxspriGri^, 
7i}tri9cDpiG[j,oi3 Kai U7ioxi[j,ri gtjc; o5fiyriGS gxk; TiaGiyvco- 
cTsq Kai aTiiGxsuxst; GUv9fiKS(; [iiC,epmq gs avxeq xiq %&>- 
peq Ka9cb(; Kai gs GxpaxicoxiKs^ 5iKxaxopis(; Kai auxap- 
XiKd Ka9sGxcbxa nov ')(pEmC,ovTai cvjya 7ipoKsi[j,svou va 
S7iipd}touv auxs^ xk; <jV)vQf[Keq».'^^ 



64 



E710[J,£V(D^, 8Va IGXUpO v6\llC\ia 5l8t)K0X,l)V8l Gxriv VXOTIOU]- 

cr\ 8v6^Tpi7iXoi3 GTOxou: a) gttiv i5i07ioiri gt] [j,8yaA,i3T8pri^ 5i- 
89voiji; a^ia(;, P) gttiv TipoGxaGia and xovq kiv5i3vou(; 8v6^ 
av8^sX8yKTOt) 7iXri9copiG[j,oi3 Kai y) gttiv stiigtisugti tcov 5ia5i- 
KaGicbv «SKGuyxpoviG[j,oi3», 5ri}ta5fi gxt] [j,syaX,i3Tspri GuyKs- 
vxpoTioiriGri Kai gttiv xsxvoXoyiKfi avapd9[j,iGri, acpoij aTioxs- 
Xoijv TT] [j,ova5iKfi 5is^o5o yia tt] PsXticogti ttjc; avxayroviGxi- 
KOTTixa^ Aoyco tt]^ x)iiap^r\c, xou iGXupoij vo[j,iG[j,aTO^. 

Yudpxsi sva(; stiiti^^sov X6yo(; nov Kdvsi togo 8A,kugtik6 to 
evp&) GTOtx; 8up(D7iaiou(; KamxaXiGTSt;: 

«[...] 01 x&tpeq nov to v6[j,iG[j,d xoix; xpriGifj-OTioisixai 
mq [lEco 5is9v(bv GUvaX,}tay(bv aTio^^afa^pdvouv sva nohb 
si5ik6 Tipovofo^io, TO sk5otik6 Tipovofo^io (seignorage) . 
Auto GU[j,paivsi [is to SoMpio tcov HQA and tt] [lexa- 
7ioXs[j,iKfi 7ispio5o. Oi HQA, auXd SK5i5ovTa^ 5oXdpia, 
imopotv va Ti^^ripcbvouv yia 7ipay[j,aTiKd s^7iopsi3[j,aTa 
Kai eno[iev(i)q yia a^ia [is sva upaKTiKd EVTskeq xapTi. 
Auto aTiOTsXsi i5i07ioiriGri 5is9voi3(; a^iat;. KaT' auTf) 
TTjv swoia, 01 HQA a7io}ta[j,pdvouv sva 7ipov6[j,io Tiapo- 
[j,oio [j,s auTO [j,ia(; KsvTpiKfi(; Tpd7is(^a(; OTav SK5i5si xap- 
T0V0[j,iG[j,aTa: Kai auTf) oiKsiOTioisiTai sva [j,spi5io syxcb- 
piat; (Kai 5is9voi3(;) a^iat;, xpTl<3i^07ioi(bvTag auTO to vso 
Xpfi[j,a. OuGiKd, UTidpxouv opia gs auTf) tt] SiaSiKaGi- 



Ioo5uva|iel [is tt] xpimaToSoxriori 5ri|iomovo|iiKcbv eXA£i|i|idTCOv [isoco 
eKSoorig veou xpiltiotTOi;. 

* 'Exoi TO xepdoTio e|i7iopiK6 eXXei(i|ia tcov HTIA ouvioxd Kaxd to 15io 
XpoviKo 5id(jTri(xa |iia xepdoxia oiKeiOTiolriori o^loi; [isoco xou ekSotikoi) 
Tipovojiiou. Eivai yi' awxo to Xoyo kov to eiiTiopiKo eXXei|i|ia tcov HTIA, 
8vcb oTi(iaTo5oT8i (iia oiKovo(iiKTi appcboTia, SriXoSfi tt] oxeTiKii (oe ovtI- 

65 



a. H iisyaX.ijTspri TioaoxriTa 5oXapicov [lemvei xriv ayo- 
paGTiKTi TOU(; 5i3va[j,ri otico^ Kai xriv S7ii9u[j,ia xcov ^svcdv 
va xa Kpaxoijv mq [leco 7iXripcD[j,cbv Kai ax; cvvaXhrf[ia- 
xiKo a7i69s[j,a. Auxo SiaPpcbvsi xo Kupo^ xou 5oXapiou 
mq 5is9voi3(; vo[j,iG[j,axo^ Kai 87io[j,sv(Dg xr] 5t)vax6xrixa 
va Ksp5i(^ot)v a7i6 xo sk5oxik6 7ipov6[j,io. E7iiGri(;, r] 5ri- 
[j,ioupyia xpfi[j,axo(; f^Tiopsi va TipoKa^tsosi 7i}tri9(DpiG[j,6. 
Auxo i^Tiopsi va o5riyfiGSi gs t)7ioxi[j,ri gt] Kai gs Tispaixs- 
pco SidPpcoGTi xou Kijpoix; xo V dohipiov mq 5i89vo i^ 
Xpfmaxo9>.'*^ 

npdy[j,axi xo sk5oxik6 7ipov6[j,io sivai GtmavxiKo, aXXd 5sv 
9a TipsTisi Kavsi(; va vnep^aXkei, aA,X,d va xo svxd^si gxk; 
7ipay[j,axiKS(; xou 5iaGxdGSi(;: 



BeoT] |ie xriv a-K.61m:\\) titcooti tth; TiapaycoyiKoxriTou; xcov HTIA, elvai xaw- 
xoxpova eTicocpeXfn; yia xriv oiKovo|ila xcov HTIA. 
E^aipexiKd SiacpcoxioxiKo yia xo «eK5oxiK6 7ipov6|iio» Kai xi<; meoen; kov 
Sexovxov 01 eupcojiaiKEg x^pe? eivoa Kai xo aKoXouBo aviooTiaoiia avio 
xoix; n. KanoKOv'koq - n. na7ia5ri|irixpioi), «Eviaio v6|iio|ia Kai eXXriviKii 
Pio|irixavia», oeX. 13: 

«H SieypuvOT] xcov 5ri|ioaiovo(xiK(bv Kai e|i7iopiKcbv eXIeijxjxdxcov xcov 
HTIA oxr] 5eKa£xiaxoi) 1960, kov TipoeKXiBri avio xijv SioyKcoor] xcov 5a;ia- 
vcbv yia xr] xpil|iaxo56xri(jri xcov tioXeiiikcov emxsipilosKJV oxr] voxioavaxo- 
h.Kx\ Aoia Kai xtjv aw^riori xcov Saviavcbv yia xtjv 7ipoo7id9eia oiKo56|iri(jri<; 
xoi) KoivcoviKou Kpdxoug (5x\c, 7i£pi65oi)<; xrig 5iaKuPepvri(jri<; avio xovq At]- 
jioKpaxiKoix;, oSiiyrioe oe iieicoari xri<; cjuyKpixiKfn; orniaoiai; xou 5oXapioi) 
avio XT] Beor] xou cog |iova5iKoi) 5ie9voi)<; [leoou cruvalXaycbv Kai a7io9e|ia- 
xoTioiriorn; nkovzov. IlapdlXriXa, t] evoxA-riori xcov SuxiKoeupcoTiaiKcbv ku- 
Pepviioecov aTio xo yeyovoi; 6xi [leydlo [ispog xcov 5a7iavcbv awxcbv expri|ia- 
xoSoxeixo [leoco xri<; xpil^it; xou 7ipovo|iioi) xcov HIIA oxriv ekSooti 5oXa- 
picov, 5i)vax6xrixa tiou ouvioxouoe [lexacpopd Tiopcov avio xr] jxia oxriv dllri 
nksvpa xou AxXavxiKou, xk; oSiiyrioe va ajicpioPrixfioouv xov riyejioviKO 
poXo xou SoXapiou oxo TiayKooiiio vojiiojiaxiKo ouGxri(ia». 

66 



«[...] oxav £va v6[iiG[ia xpTloi^OTioieixai SisGvdcx;, o 
SK56Tri(; xou vo[j,iG[j,aTO(; a7ioKO[j,i(^si STiiTipoGGsxa sgo- 
5a. Em TiapaSsiyia^axi, to 1999 TispiGGOxspa and xa [j,iGd 
SoMpia 710U s^s5coGS xo Federal Reserve (r\ Ofo^OGTiov- 
SiaKT) KsvxpiKTi Tpd7is(^a xrov HQA) xpiloi^OTioifiGriKav 
8Kx6(; HQA. To yeyovog aDxo U7isp5i7iXaGid(^8i xo [leje- 
9o(; xou iGo}toyiG[j,oi3 xou Federal Reserve gs gxsgti [le 
[j,ia KaxaGxaGT] Kaxd xrjv OTioia xo SoXdpio 9a xpriGi[j,o- 
Tioioijvxav i^ovo Gxo SGCOxspiKo xcov HQA. Auxo cr\[iai- 
vsi 6x1 xa Ksp5ri xou Federal Reserve U7isp5i7iXaGid(^o- 
vxai. E7i8i5fi auxd xa Ksp5ri KaxaXfiyouv gxtjv a[j,spiKa- 
viKT) KuPspvriGTi, 01 A[j,spiKavoi noXneq a7io}ta[j,pdvouv 
xa 7iXsovsKxfi[j,axa xri(; 5is9voi3^ xpriGi[j,07ioiriGr|(; xou 
5o}tapiou U7i6 [J-opcpfi >^iy6x8p(DV (poprov, nov sivai aua- 
paixrixoi yia xr] xpri[j,axo56xriGri evoq dEdo[isvov X)\\iovq 
Kt)Pspvr|xiK(bv danavcav. Av xo supcb ava58ix9si gs avd- 
Xoyo TiayKOGfj-io v6[j,iG[j,a, otiox; xo 5oXdpio, oi itoXheq 
xG)v x(£)p&)V-[ie'Xxhv xTj^ (^(bvri^ xou supcb 9a a7io>ua[j.pd- 
vouv 7iap6[j,oia 7iX80V8Kxfi[j,axa. 

Asv TipsTisi 6[i(i)q va UTispxoviGxow auxd xa iikeove- 
Kxfi[j,axa. Ta GUVo^^iKd Ksp5ri xou Federal Reserve auo- 
xsXoiJV TiOGOGXo [j,iKp6xspo xou 1% xou AEH xcov HQA. 
EuvsTidcx;, xa snxKkeov SGo5a auo xrjv X)iiap^r\ evoq 5is- 
9voi3(; vo[j,iG[j,axo(; 7iapa[j,svouv GxsxiKd [j,iKpd. 

Mia 5si3xspri uriyfi 7i}tsovsKxri[j,dxcov sivai 7ii9av6xaxa 
[j,syaA,i3xspr|, akXd Kai mo 5i3gkoAo va 7iOGOxiK07ioiri9si. 
'Oxav sva v6[j,iG[j,a yivsi 5is9vs^, auxo 9a xovcdgsi xt] 
5paGxripi6xrixa gxi^ eyxchpieq xPTmoiTOOiKovo[j,iK8(; ayo- 
peq. Oi ^svoi KdxoiKoi 9a 9sXouv va enevdvcow gs ne- 
piouGiaKd Gxoixsia Kai va 5avsi(^ovxai gs auxo xo v6[j,i- 
G[j,a. To a7ioxsXsG[j,a 9a sivai oi syxcbpist; xpd7is(^S(; va 



67 



TipoGsXKijGOUv TisXaxsia, OTiox; aXXcoGTS Kai r\ ayopd 
o[j,oX6ycDV Kai xa xprmaTiaxfipia. SuvsTidx;, av to supcb 
yivei 5i89v8^ v6[j,iG[j,a, otico^ to 5oXdpio, auTO mGavoTa- 
Ta 0a 5ri[j,ioupyfiG8i V8S^ suKaipist; yia Ta xprmaTOOiKo- 
vo[j,iKd i5pi)[j,aTa gtk; x&)pEq-[iekr\ ttjc; C,(hvr\q to u 8u- 

50 
PCD». 

Ta TiapaTidvco s^riyow yiaTi to xprmaTiGTiKo KscpdXaio r\- 
Tav S7iiKS(pa}tfi(; tcov 5ia5iKaGi(bv nov o5fiyriGav gto Mda- 
GTpixT Kai TO supd). Asv 9a TipsTisi va ^sxvd[j,s 6ti r\ 5sKasTia 
Tou 1990 fiTav r\ SsKasTia Tri(; pay5aia(; av65ou tcov xprmaTi- 
GTTipicov (xpri[j,aTiGTripiaKS(; «(poi3GKS(;»), [im SsKasTia otiou 
01 Tikeov S7iiKsp5si(; «8718v5i)gsi9> fiTav gtt] «xdpTivri oikovo- 
[j,ia»: 

«To MdaGTpixT aTiOTsXsi GTpaTrjyiKfi STuXoyf) tcov 
XptjjuananKOJV Kscpcdaicov tcdv [j,syd}tcov supcoTiaiKcbv 

XCOpcbv, TlOU 87ll5lcbKOt)V [J,8GC0 V(\C, VO[J,lG[J,aTlKfl(; SVOTIOI- 

r[(yx\c, va avaPa9[j,iG0uv v(\ Gsgti tou^ svavTi v(\c, Nsat; 
YopKTic; Kai Tou Tokio. IIpoKpivovTat; \aa. tioXitikti \|/ri- 
>u(bv STiiTOKicov, vo[j,iG[j,aTiKfi(; Kai 5ri[j,OGiovo[j,iKfi(; gts- 
voTTiTat;, Pu9i(^ouv tk; 8upco7iaiKS(; oiKovo[j,is(; gttjv ijcps- 
ax\. KaGcbg r] Ci1i^t1<^t1 ouppiKvcbvsTai, oi TiapaycoyiKs^ 
87isv5i3gsi^ 7iapa[j,svouv 7ispiopiG[j,8VS(;, r] supcoTiaiKf) 
oiKovo[j,ia avaTiTiJGGSTai [j,s xa\v(\KbxEpovc, pu9[j,oi3(; auo 
6,Ti 01 avTaycoviGTS(; ttjc;, svcb Ta Tpo(po5oTOi3[j,sva <ni6 
TT] XiTOTTiTa Ksp5ri Tou TiapaycDyiKot) KscpaXaiou, \v(\ 
PpiGKovTat; aXk&c, GCpaipst; totioGsttigti^, KaTSuGwovTai 
GS au^avofo^svo Pa9[j,6 gtt] ypr[\iax\(5x\Ki\ GCpaipa. O 
(^axikoc, kvikKoc, v(\c, Xnbxxxiac, Kai v(\c, ucpSGrjc;, tiou 
7ipoG5i58i GTTjv avspyia v(\ [J-opcpfi \aa.c, KoivcoviKfic; [j,d- 



68 



GTiyat;, avaTiapdysi xriv Kupiapxr] Gsar] xou xprmaxiGTi- 
KOTJ KS(pa}taiou» 



51 



Ev KaxaK^tsiSi: 

Ms xriv uioGsxriGTi xou supcb oi Ka7iixa}tiGxs(; xrjg Evp&)iir\q 
aTisKxrioav sva v6[j,iG[j,a 5i89v(bv cvvaXhrfchv iKavo va avxa- 
ycoviGxsi xo 5oXdpio. Evcb Gacpdx;, oi ti^^sov avxayroviGxiKoi 
Ka7iixaXiG[j,oi xTjc; E.E. sivai auxoi nou KapTicbvovxai xa TispiG- 
Goxspa o(^ekr\, Tiap' o^^a auxd Kai oi [j,iKp6xspoi sxouv va 
Ksp5iG0t)v a7i6 xo supcb: 

Ilpcbxov, 5£v Kiv5uvsi3ouv and xiq cv/yeq Kai aTipopXsTixsc; 
5iaKU[j,dvG8i(; xcov GUvaX,Xay[j,axiK(bv iGOxi[j,i(bv, nov noXkeq 
(pop8(; Kax8}tr|yav gs Ksp5oGK07iiKS(; stiiGsgsk; Gxa sGviKd xovq 
vo[j,iG[j,axa, [j,s a7ioxsXsG[j,a (yia xrjv UTispdGTiiGri xou sGvikoij 
vo[j,iG[j,axo(;) va avayKd(^ovxai va xpriGi[j,07ioioi3v xa GUvaX- 
Xay[j,axiKd xoix; a7ioGs[j,axa gs «GK}tr|p6 v6[j,iG[j,a». Sxo iia- 
p8>^G6v, r| EA,Xd5a sixs s^avayKaGGsi, apKsxst; (pops(;, va ayo- 
paC,ei 5pax[j,S(; 7iou}t(bvxa(; 5iGSKaxo[j,^i3pia 5oMpia yia va 
UTispaGTiiGSi xTjv GUvaXXayfj-axiKf) iGOxi[j,ia xr]^ 5pax[j,fi(;. 

Asijxspov, T] TipoGSsGTi xou^ GXT] 5ia5iKaGia avapdG[j,iGrig 
xcov KamxaXiGxiKcbv xcopcbv xr|(; 5uxiKfi(; EupcoTiric;, xovq avoi- 
ysi SDKaipisc; oiKovo[j,iKfi(; SisigSugtic; skx6(; sGvikcdv Guvoprov 
Kai SKxog E.E. H STisKxaGri xou sXXriviKoij Ka7iixaXiG[j,oi3 Gxa 
Ba^Kdvia, xrjv Tispioxn xou KauKdGOU r\ xr] Msgti AvaxoX,fi 
aTioxsXsi sva 7iapd5siy[j,a. 

Tpixov, r\ KaGispcoGT] xou supcb smxaxuvsi xk; «SKKaGapi- 
GxiK8^» 5ia5iKaGi8(; gxo SGCOxspiKo xcov sGviKcbv Kpaxcbv xrjc; 
E.E. KscpdXaia nov dev sivai tiXsov a7ioxs}t8G[j,axiKd (5sv 
[j,7iopoi3v va «GxaGoi3v» gxo v80 o^t)[j,£vo supcoTiaiKo avxayco- 
viGxiKo 7ispipdX,}tov) SKKaGapi(^ovxai mo suKoXa ([imq Kai 5sv 
UTidpxsi Tikeov xo «[j,a^iXapdKi» xri(; u7ioxi[j,riGrig xod sGvikoij 



69 



vo[iic[iaToq) Kai TipocoGsixai r\ GuyKsvxpoTioiriGri Kai SKouy- 
XpoviG[j,6(; Tou KscpaXaiou. 

Tsxapiov, r\ 5r|[j,OGiovo[j,iKfi TisiGapxia nov ene^ake r\ ei- 
oaycoyfi xou supd) 5isuk6X,uv8 xriv em^oXi] vso(piXsXsi39spcov 
[j,STp(DV yia va [j,riv «xa9si to xpsvo ttjc; sup(D7iaiKfi(; oAok^^ti- 
p(i)cr\q», sv(b enm'ke.ov r\ «89viKfi KuPspvriGri» [o^TiopoiJGe va 
a7i07ioir|9si Tr|v su9i3vri, yiaxi o vso(piX8}t8u9spiG[j,6(; auoTS- 

Xoi3g8 «St)pC07iaiKfl VTip8KTlPa». 

EDpCO Kttl V£0(plX£X£V6£pTl TTOXlTlKfj 

H KaxappsuGTi xou MSI Gxa 1992-1993, o5fiyriGav tt] Fsp- 
[lavia Kai tt] FaXMa va 7ipoGavaToM(^ovTai 7ipo(; xriv Kaxsij- 
9t)VGri [imq Evp&)iir\q unoXhhv xaxuxfiTCOv)). S' auxfi xrjv Tispi- 
TixoGTi, Gxo evp&) 9a gu[j,[j,8X8(x8 8vag GKA,rip6(; 7iupfiva(; xco- 
pcbv (r8p[j,avia, TaXkia, MneveXox)^, AuGxpia, IpXavSia Kai 
OiXav5ia), 8V(b r\ Bp8xavia Kai oi [j,8Goy8iaKS(; xcbps^ 9a s- 
I^Tiaivav g' 8va S7i6[j,8vo Gxd5io. Qgxogo, r\ TipocmxiKfi auxf) 
GUvdvxriGS icjppeq avxiSpoiGSi^. iGTiavia, IxaMa Kai EX,Xd5a 
Gxa 1996-7, SiaPsPaicDvav 6xi 9a stiixijxouv xa Kpixfipia xou 
MdaGxpixx. To 7ip6pXri[j,a auxcbv xcov xcopcbv fixav xo u\|/ri}t6 
5ri[j,6Gio jpsoc, xo eXkei\ji\jia xou 7ipol)7ioXoyiG[j,oi3 Kai o iik{\- 
9copiG[j,6(;. 

Qgxogo, gs GUv9fiKS(; avE[nKr\q oiKovo[j,iKfi^ avaTnv^r\q 
7101) STiXrixxs GUVoXiKd xTjv EupcDTiri XT] SsKasxia xou 1990 (xd- 
pi(; Kai Gxa TispiopiGxiKd [j,sxpa tiou STisPaXs xo MdaGxpixx), 
aKOfo^a Kai oi mo icjppeq oikovo[j,is(; 5uGKo}tsuovxav va sk- 
Ti^tripcDGOUV xa Kpixfipia xrjc; ONE. Sxriv Tiopsia 7ipo(; xrjv 8i- 
Gaycoyf) xou supd) xov lavoudpio 1999, okeq oi supcDTiaiKs^ 
KuPspvfiGSK; avayKdGxr|Kav va upoxcopfiGOUv Gxr| «5r|[a^ioup- 
yiKT) }toyiGxiKfi», yia va 8K7i>^rip(bGOUV «x8xyiKd» xa Kpixfipia 



70 



Tou MdaaxpixT. Ss GUv9fiKS(; KaxsKxiKfic; avd7iTt)^ri(; Kai au- 
^av6[j,£vri^ avspyiag, r\ Fsp^avia yia va SKTiXripcbasi xa Kpixfi- 
pia (i5iaix8pa xo gxoxo xo eXkei\ji\jia xou 7ipol)7ioXoyiG[j,oi3 va 
[j,riv UTispPaivsi xo 3% xou AEII), 7ipox(bpr|GS gxo s^fic; xs^va- 
G[j,a: xa a7io9s[j,axa xri(; M7ioi3vxsG^7iavK ce jpvco Kai GUvdX- 
Xay[j,a «ava9scopfi9riKav» Kai U7ispxi[j,fi9riKav [j,s a7ioxsXsG[j,a, 
[le auxovxo ^^oyiGxiKo xpouo, va KaA,u(p9si xo eXkei[i[ia xou 
7ipol)7ioAoyiG[j,oi3 Kai va 7iapa[j,sivsi gxo opio xou 3%. Envike.- 
ov swsa x&ipeq sixav avaXoyia xpsoix; u\|/riX6xspr| and 60% 
xou AEn xo 19 97 Kdxco and avxeq xiq GUv9fiKS(;, 5sv fixav 
5uvax6v va s^tio&gxsi r\ siGo5o(; gxo supcb xcov xropcbv xou 
voxou, a7i6 XT] Gxiy[j,fi tiou Ka[j,id ouGiaGxiKd x^pa 5sv SKTi^^f)- 
pcovs [IE auoXuxri TiiGxoxrixa xa Kpixfipia xou MdaGxpixx. 

Ilap' o'keq xiq avxicpdGSK; Kai xa 7ipop}tfi[j,axa, xsXiKd r\ si- 
GayoDyfi xou supd) syivs 7ipay[j,axiK6xrixa, Kupirog, x'^pi^'^ gxou(; 
e^^q }t6you(;: 

Ilpcbxov, r\ avduxu^r] xr]^ a[j,8piKaviKfig oiKovo[j,ia^ auo xo 
1993-4 GS GUv5uaG[j,6 |is xrjv U7ioxi[j,ri gt] xou [j,dpKou (sxaGS 
xo 1/10 xri(; a^ia^ xou xo 1997) 5ri[j,ioupyriGav xi^ GUv9fiKS(; 
yia au^riGTi xcov s^ayroycbv xrjc; TEp[iaviaq (xri(; ax[j,o[j,rixavfi(; 
xri(; sup(D7iaiKfi(; oiKovo[j,ia(;) Kai ysviKoxspa S7is5paGS 9sxiKd 
yia xo GUVo}^o xri(; sup(07iaiKfi(; oiKovo[j,ia^, [j,si(bvo vca(; sxgi 
xTjv avxaycDviGxiKTi TiisGr] avd[j,SGa gxk; x^'P^'^-^s^tI- 

Asuxspov, [j,ia sv5sx6[a^£vri auoxuxiot xr]^ ONE, 9a sixs Ka- 
xaGxpocpiKd aTioxs^tSGfo^axa 6xi M-ovo yia xrjv EupcDTiri aX.M Kai 
yia xTjv TiayKOGfj-ia KaTHxaXiGxiKf) oiKovo[j,ia. Tov ATipi^^ri xou 
1997 xo Ai89vs(; No[j,iG[j,axiK6 Ta[j,sio 7iposi5o7ioiouGS [j,8gco 
xou PpsxaviKou Guardian 6xi: 

«Sxo ANT 7iiGX8uou[j,8 6x1 07ioia5fi7ioxs Ka9uGxspr|Gri xou 
xpixou Gxa5iou [xr]^ siGaycoyfic; xou supcb] 9a o5riyouG8 ce 



71 



GoPapotx; Kiv5i3vot)(; iiov 9a ^iTiopoiJGav va TipoKaXsoouv xd- 
oq gtk; xpri[j,aTayops9>.^^ 

TpiTOV, xa [j,STa7ioXs[j,iKd «xpuGd xp6via» xou Kannaki- 
ciioi) 6x1 aiikd aTioxs^^oiJGav Tiaps^^Gov and xa [j,SGa xrjc; 5sKa- 
sxia(; xou l970f{kXd Kai r] guvoxh xou «5uxikoi3 GxpaxoTis- 
5ou», 710U Gxripi(^6xav gxtjv STicocpsXfi yia xoix; Ka7iixaXiGxs(; 
riys[j,ovia xcov HQA, scpxaGS gxo opiGxiKO xekoq xri(;. H 5iap- 
Kr\q, [IE [j,iKpd 5ia}tsi[j,[j,axa, oiKovofo^iKfi aGxdGsia nov aKo- 
}toi39riGS, o^uvs xov avxaycDviG[j,6 avd[j,SGa gxk; [j,sydXs(; 5uxi- 
KS(; x^ps<^ 'i^ot) xcbpa 87ips7i8 va guvtiGigouv gs «[j,iKp6xspri 
7iixa». H 5idX,t)Gri xri(; ESSA a7io58G[j,suGS aKOfo^a TispiGGOxspo 
xk; aTioKMvouGS^ 5uvd[j,si(; gxo SGCDxspiKo xou «5uxikoi3 Gxpa- 
xo7is5ot)». Oi HQA, o}^osva Kai mo avoixxd xr] SsKasxia xou 
1990, dpxiGav va 5pouv «[j,ovo[j,sp(b9>, x^pi? "^oi guvswooij- 
vxai [IE xou(; «5t)xiKoi3(; GU[j,[j,dxou(;», xPTl<^i^^07ioicbvxa(; xr] 
GxpaxicDxiKTi Kai 5i7iXco[j,axiKfi xou(; iGXP yia xrjv s^UTiripsxriGri 
xrov 5iK(bv xou(; «Gxsv(bv» GU[j,(psp6vxcov. 

O oikovo[j,ik6(; avxaycoviG[j,6^ xcov supcoTiaiKcbv xmp&iv [ie 
xi^ HQA 5sv sixs Ka[j,id 8X,7ii5a stuxuxiok;, Xa[a^Pavo[j,svou uti' 
6\|/iv xou [o^sysGoix; xri(; a[j,spiKaviKfi(; oiKovo[j,ia(; Kai xou Pa9- 
[ioi) GuyKsvxpoTioiri GTjc; xou a[j,spiKaviKoi3 Kscpa^^aiou, gs gxs- 
ar\ [IE koBe [im |is[j,ov(D[j,8va and xiq sup(D7iaiKS(; x^^ps?- Ms- 
xa^ij xou 1978 Kai xou 1990, r\ [iEcr\ oiKovo[j,iKfi avduxu^r] 
fixav 2,1% yia xr|v EOK, 2,9% yia xk; HQA Kai 4,3%) yia xrjv 
laucovia. ^^ H EupcDTiaiKfi 'Evcogt] 8[j,(pavi(^sxai Gav r] [j,ova5iKfi 
5uvax6xrixa xou supcouaiKou Kscpa^^aiou va 5ri[j,ioupyfiGSi s- 
vav 8Kxsxa[j,svo oikovo[j,ik6 x^^po, [lEca gxov otioio va UTidp- 
^81 r\ 5uvax6xrixa va 5r|[j,ioupyr|9ouv [lEjakEq sxaipis(; ava^^o- 
you [lEjEQovq [ie xcov HQA (Kai xrjc; lanoviaq) Kai [j,8A,}tovxiKd 
8va iGxupo GxpaxicoxiKo-5mXco[j,axiK6 ^itiXok tiou va a[j,(piGPri- 



72 



TSi xriv a[j,spiKaviKfi riys[j,ovia (f) TOuXdxioTOV apxiKd va auo- 
Tskei «ig6ti[j,o» sxaipo). 

Tsxapiov, r\ avxaycoviGTiKfi tiisgti fixav ysviKoxspri. Oi ev- 
pco7iaiKS(; x&tpeq s[j,8vav maco gttiv Koupoa ttjc; uxjniXfic; xs^vo- 
Xoyia^, sv(b vss(; (avTaycoviGTiKS(;) oikovo[j,ik8(; 5uvd[j,si(; ava- 
Sijovxav Gxriv Tispioxn Tr\c, AGia(; (Kiva, Kopsa, EiyKaTioupr], 
MaXaiGia). 

H TipoGTidGsia 5ri[j,ioupyia(; [lejakDV supcoTiaiKcbv sxaipicbv 
710D va i^Tiopow va «Gxa9oi3v» gxo 5is9vfi avxay(DviG[j,6 s^si 
xTjv TipoiGxopia xri(;. Tr] SsKasxia xou 1960 ava5i39r|Kav [leja- 
Xeq 87iixsipfiGSi(;, aXXd evioq xcdv sGvikcdv Guvoprov xcov 8U- 
pcDTiaiKcbv xcopcbv. Tr| 5sKasxia xou 1970 5ri[j,ioupyfi9riKav 
[lejakeq 7ioA,us9viks(;, aX}A r\ xdGt] 5sv fixav [j,sgco 5isupco7iai- 
K(bv GUVspyaGicbv, aX.M [is [isjakeq a[j,8piKaviK8g r\ laTicoviKs^ 
smxsipfiGSi^. Ti^ SsKasxis^ xou 1980 Kai 1990 syivav apKsxs(; 
GuyxcovsiJGSK; gs SisupcoTiaiKo S7ii7is5o (siSiKoxspa gs xo[j,si(; 
OTico^ xo sf^Tiopio, r\ xpri[j,axayopd Kai oi [j,sxa(pops(;). To ysyo- 
v6<; auxo aTioxs^^SGS [im and xiq pdGSK; 7ipo(; xrjv ONE. 

IIs^Tixov, a7i6 xo 1 9 9 3cai xo MdaGxpi^x, yia va yivsi 
7ipay[j,axiK6xrixa r\ ONE Kai xo supcb, S7iipXfi9riKav oi tiio 



£2ot6oo, am\\ \\ 5ia5iKaola elvai xauxoxpova Kai e^aipexiKd avTicpaxiKii, 
TipoKolcbviOi; 7ioA,iTiKe<; evidoeig. Oi neyaksq 5DTiKoei)pco7iaiKe<; koIveQvi- 
Ksq, xauTOXpova Siaxiipoyv xiq oxeveg oxsoen; xoix; (xe a|iepiKaviKe<; Kai 
imiwviKEc, exaipie<;. AvaviocpeuKxa xa mo [isyola Kecpolaia eivai Kai xa mo 
5ie6vo7ioiri|ieva (oe yeviKe<; ypa|i|ie<;), Kai eivai auxd kov evcb avio tx] \iia 
em9i)|ioi)V xt] lisyalyxepr] «oiKovo|iiKfi oXoKXfipco(jri» oxriv E.E. xawxo- 
xpova 5ev em9i)|ioi)v «ave^eXeyKxoi)9> oikovojiikoix; 7ioXe|ioi)<; |i£ x\c, 
HTIA x] xriv laTicovia. IlapdlXriXa, UTidpxoDV Kai xa [leydla (Kai (isoaia) 
KEcpdlaia 7101) eivai djisoa 5e|i£va \ie xo eGviko xoix; Kpdxo<;. 'Olsq aoxeq 
xiq avxicpaxiKEi; Kaxaoxdoen; Kpemi va xi<; ouiiPipdoei t] ONE Kai oi Tiok- 
xiKoi 5iaxeipi(jxe<; xri<;. OXa auxd 6a xa e^exdoouiie avaluxiKoxepa oxo 
KEcpdlaio «H Tiopeia xri<; oiKovo(iiKri<; oIoKXfipco(jri<;». 

73 



GK^ripst; vso(piXsX£i39sps(; noXniKsq. To cpGivoTicopo xou 1995 
TO UTioupysio OiKovo[j,iKcbv xrig rsp[j,avia TipocoGouas xriv iSsa 
sv6(; Su[j,(p(bvou ExaGspoxriTat;, [j,8gcd tou otioiou xa [lekf] xr]^ 
No[j,iG[j,axiKfi(; 'Ev(i)cr\q ocpsiXav va 5sg[j,suxoi3v ce [im av- 
Gxripfi 5ri[j,OGiovo[j,iKfi TisiGapxia, [j,sxd xrjv svap^r] xq^ igxuo(; 
xou evp&). To Ei3[j,(pcovo ExaGepoxrixat; syKpiGriKs gxt] gi3vo5o 
Kopu(pfi(; xou A[j,Gxspvxa[j,, xov loijvio xou 1997. Oi Fspfj-avoi 
Kaxdcpspav «va 5sg[j,suxoi3v xa Kpdxri 6xi Ga GsPovxai xo [le- 
G07ip6GsG[j,o 5ri[j,OGiovo[j,iK6 Gxoxo GS \xm GsGTi 7iXsovaG[j,axi- 
KT) f) Kovxd GXTjv iGoppo7iia» Ktti 6x1 Gtt S7iipdA,}tovxai Kupcb- 
gsk; gs TispiTixcDGTi «5iapKoi3(; 7iapaPiaGri(;» xou Kpixripiou xo 
eX%£i[i[ia xou 7ipol)7ioAoyiG^oi3 va sivai [is'/pi xo 3 % xou A- 

En. ^4 

A7ioxsXsG[j,a xrjc; GsG[j,oGsxriGri(; xri(; vsocpiXs^^suGspric; op- 
Go5o^ia^ GXTjv oiKovo[j,iKfi Xsixoupyia xri(; E.E., fixav o Kpaxi- 
k6(; xo[j,sa(; xrjc; oiKovo[j,ia(;, xo «Kpdxo(; 7ip6voia9> Kai oi «u- 
\|/ri}toi» [j,igGoi va Gscopoijvxai ax; oi PaGiKS(; anieq xrjc; «su- 
p(i)TiaiKr\q UGX8priGri(;». Oi 5ri[j,6Gioi 7ipol)7io}toyiG[j,oi TispiKO- 
Tixovxai, KpaxiKs^ smxsipfiGeK; i5i(DxiK07ioioi3vxai [is au^avo- 
[j,8vo puG[j,6, 01 GUVxd^sK; Kai oi koivcoviks^ 5a7idvs(; KaxaPu- 
Gi(^ovxai, 01 «s}taGxiKS(; gxsgsi(;» spyaGiat; GsG[j,oGsxoi3vxai. H 
vsocpiXsXsijGspri auxf) tioXixikti, TipoKd^^SGS xr|v suGuypd[j,[j,iGri 
6A,cov xcov KamxaXiGxcbv, KdGs sGvikti^ xauxoxrixa^, 7ipo(; xrjv 
ONE [imq Kai auxf) r\ uopsia s^UTiripsxoiJGS xa xa^iKd xotx; 
GU[j,(pspovxa, avs^dpxTjxa and xrjv xsXikti KaxdXri^ri nov Ga 
sixs xo «supco7iaiK6 syx8ipri[j,a». 

H Tiopsia Tipo^ xTjv «8upco7iaiKfi oXoKXfipcoGri» Ga TipSTlSl 
va KaxavoriGsi mq [im 5ia5iKaGia and xr] GKOTiid xou Kscpa- 
Xaiou, [IE dA,}ta Xoyia xa^iKd. Dxi 5ri}ta5fi xa^iKd s^UTiripsxsi 
xa GU[j,(pspovxa xou Kscpa^^aiou, avs^dpxrjxa and sGvikti xau- 
xoxrixa f) Kpdxot;, Kai auxo aTioxsXsGS xrjv ouGiaGxiKf) «gu- 



74 



yKoX,>uriTiKfi ouGia» xou oXou 8yxsipfi[j,aT0(;. Ka[j,id «avTiK8i- 
[j,8viKfi vo[j,OTsXsia» OGO icjppi] Kai va fixav (r| avdyKr] avxa- 
ycoviG[j,oi3 [IE tk; HQA, r\ xsxvoXoyiKfi uoTspriGri, o (p6Po(; sv6(; 
auTOKaxaaTpocpiKoij supcoTiaiKoij avTaycoviG[j,oi3 k.A,7i.) 5sv 9a 
I^TiopoiJGS va o8riyfiG8i gttiv ONE, uapd [lovov av sixs Gav 

OUGiaGTlKO GTOXO TTIV S^UTlTlpSTTlGri TCOV Xa^lKCDV GU[J,(pSp6- 

VTCOV Tou KscpaXaiou. Oi koivcovikoi Gxn^oiTiG[j,oi sivai xa^lKOl 
Gxn^oiTiG[j,oi, 710U GT] [j,aivsi OTi 01 67ioiS(; 7ipcoToPouMs(; f) «sy- 
XSipfi[j,aTa» avayKaGTiKd PpiGKovxai Kdxco and xov sXsyxo 
Tri(; dpxouGa^ Td^ri(; Kai [j,6vo co^ Tsxoia sxouv mGavoxriTS^ 
STiiTUxiac^. 

ETTlHETpO 

Suvo\|/i(^ovTa(; xriv emq to gt] [j,sio auxo avakvci] [laq: 

Msxpi s5(b, 7ispiypd\|/a[j,s xi^ xpsi^ 5iaKpix8(; uspioSotx; a- 
vdTixu^ric; xou supcoTiaiKoij syxsipfi[a^axo(;, Kai svxo7iiGa[j,s xk; 
anieq nov oSfiyriGav gxtjv ONE Kai xrjv iSpuGT] xri(; EupcoTiai- 
Kr\q 'Ev(i)cr\q xo 1992. Evxo7iiGa[j,s xa TipoP^^fno^axa nov gxsko- 
vxai (i)q s^7i65ia gxtjv Tiopsia xrjc; «supco7iaiKfi(; oXoK^tfipcD- 
Gri(;», Kai nov r\ piC,a xovq sivai r\ aviGOfj-sxpr] oiKovo[j,iKfi a- 
vduxu^ri xcDV Kpax(bv-[j,sX(bv r\ OTioia 5ri[j,ioupysi [isjakeq 5ia- 
(pops(; «89viK(bv GU[j,(psp6vx(DV». 

Qgxogo, ava7i6(p8UKxa, TipoKijTixouv KpiGi[j,a spcoxfi[j,axa 
((^rixfi[j,axa) tiou TipsTisi va s^sxaGxoiJV avaXuxiKd gxt] guvs- 
Xsia. 

H rsp[j,avia sivai r] 5sG7i6(^ouGa oikovo^ikti 5i3va[j,ri gxtjv 
E.E. H 6}tri «supco7iaiKfi o}tOKXfipcoGri» avauocpsuKxa Xa[j,pd- 
V8i U7i' 6\|/ri xTjv riysfj-OViKTi xri(; 5i3va[j,ri- Kai yi' auxo r\ oXr] 
Tiopsia UTifip^e xogo ETi(i)(pEkf\q yia xo ysp[j,aviK6 Ka7iixaXiG[j,6. 
To ysyovot; auxo sxsi 7iupo5oxfiG8i xrjv 7i8pi(pri[j,ri GU(^fixriGri, 



75 



av r\ E.E. Gri[j,aivsi «ysp[j,aviKfi Et)p(b7iri» r\ «8upco7iaiKfi Fsp- 
[laviayy. To sp(bTri[j,a sivai: 

- riaxi 01 vnoT^meq 8upco7iaiKS(; apxouceq xd^sK; f^TifiKav 
g' auTTiv TT] 5ia5iKaoia, av fixav as pdpo(; xovq; H NopPr|yia 
5t)o (popsg (1974 Kai 1994) 7ipoG7id9riGS va yivsi [lekoq, akXd 
01 NopPriyoi \|/r|(po cpopoi Kai tk; 5uo (pops(; a7isppi\|/av xriv 
sioSoxn OS avTiGTOixa 5ri[j,o\|/ri(piG[j,aTa.^^ AK6[j,a Kai gttiv 
ou5sTspri EXpsTia Kd9s togo Sis^dysxai GU(^fiTriGri yia to av 
9a 7ips7i8i va yivsi [leXx^q Tri(; E.E. r\ xcbpa. 

S' auTO TO sp(bTri[j,a, a7iavTfiGa[j,s fi5ri (a7iapi9[j,(bvTa(; toix; 
Xoyotx; 710U oSnyriGav gttjv ONE), [is tov s^fi(; TpoTio: r] oXr] 
5ia5iKaGia sivai S7i(D(ps}tfi(; yia oXoix; TOiig «STaipou9> Tri(; 
E.E. Kai 6x1 |J,6vo yia tt] Tep[iavia (i5iaiTspa Ta^iKd STicocps- 
X^q yia to Kscpd^^aio, [is ttjv smPo^^fi vso(pi}tsX8i39spcov [le- 
Tpcov). AK6[j,a, r\ avTaycoviGTiKf) TiisGr] auo HQA - laTicovia 
s^aGKsi TiiEGTi yia [im supcoTiaiKfi «GUG7isip(DGri». 

Qq 7ipo(; TT] rsp[j,avia: 

ripcDTOV, T] rsp[j,avia aus^TioXriGS sva PaGiKo oti^^o (guij,- 
PoXo) TT]^ oiKovo[j,iKfi^ TT]^ riys[j,ovia(;- to [j,dpKo. AivsTai stgi 
GTOix; dXAoix; STaipoix; r] SuvaTOTtiTa (o Ka9si(; avdXoya ttjc; 
5i3va[j,fi^ Tou) va GUv5ia[j,op(p(bGOW [is tx] rsp[j,avia tt] 5ia- 
XsipiGT] Tou V80U vo[j,iG[j,aTO(;, Tou supd). AG(paX(b(;, r] rsp[j,a- 
via 8^avayKdGTriK8 va to Kdvsi auTO Xoyco tou (GxsTiKd) ne- 
piopiG[j,svou [j,sys9ou^ tt]^ oiKovo[j,ia^ tt]^ ce gxsgti [j,s HQA - 
laTicovia, nov Ka9iGTOi3GS a5i3vaTri ttjv stiiPo^^ti tou [j,dpKou 
ax; ig6ti[j,ou 5i£9voi3(; vo[j,iG[j,aTO(;. Qgtogo, to jejovoq auTO, 
58V avaipsi to 6ti o ysp[j,aviK6(; Ka7iiTaXiG[j,6(; SKavs toix; a- 
vayKaioix; GU[j,piPaG[j,oi3^ [is xovq «STaipou9> tou. 

AsuTspov, [j,SG(D Tri(; «sup(D7iaiKfi(; oXoKXfipcoGr|9> , ohx xa 
KpdTri-[j,s}tri 7ipoG5oKouv avapd9[j,iGri Tri(; 9sGri(; xovq gttjv 
TiayKOGfj-ia KamTaXiGTiKfi ispapxia, sits 7ipoGsA,KuovTa^ ks- 



76 



(pdXaia SITS s^dyovTa(; KscpdXaia, Xoyro Tri(; GU[j,[j,STOxn^ xoug 
GTO «iGXup6Tspo oikovo[j,ik6 i^TiXoK Tou 7i}tavfiTri». 

Qgtogo, r\ 6}tri 5ia5iKaGia f^Tiopsi va SiaxripfiGSi tt] 5uva- 
[j,iKfi Trjc;, [lovo s(p' ogov s^aKoXouGfiGSi va sivai STicDcpsXfi^ 
yia 6>uOt)g Tou^ «s9vikoi39> sxaipoix;. noA,i3 TispiGGOxspo, av 

STllTlJXSl GTOV aTlCDTSpO GTOXO, 710U SlVSl v6ri[J,a Kai TipOOTlTlKTi: 

Tri 5ri[j,ioupyia evoq supcDTiaiKot) KaTinakic[iox), UTispsGvi- 

KOIJ, SV6(; SV07l0iri[J,SV0t) OlKOVO[J,lKd Kai TloXlXlKd SUpCDTiaiKOt) 

Xcbpou, 710 u va f^Tiopsi va GxaGsi iGOxifj-a gtov 7iayK6G[j,io a- 
VTaya)viG[j,6 [is xiq HQA Kai xriv laTirovia. 

Ac(pahhq, auxo 5sv sivai «avayKaio» va yivsi. H E.E. 
I^Tiopsi va 7iapa[j,sivsi aidxi [im vo[j,iG[j,aTiKfi Kai oiKovo[j,iKfi 
C,&)vr\, x(opi(; oiKo\o[j,iKfi oXoK^fipcoGri. Qgtogo, auxo 5sv 9a 
S7iiA,i3gsi tk; tipokXtigsk; Kai xa 7ipopXfi[j,aTa nov avTi[j,ST(D7ii- 
C,o\)v 01 supcDTiaioi Ka7iiTaXiGTS(; (9a aKupcoGSi xa tiXsovsktti- 
[laxa [j,iag [lejakriq svo7ioiri[j,svri(; ayopdt;), svcb, STimXsov, oi 
KaxaGxpocpiKoi avTaycoviG[j,oi Tri(; SsKasxiat; xou 1970 f^Tiopsi 
va ava5u9oi3v ^avd gto TipoGKfivio [is [j,syaA,i3Tspri op[j,fi (stii- 
7ip6G9sTa, r\ x)iiap^r\ koivoij vo[j,iG[j,aTO(; 9a Ka9iGTOi3GS [im 
TSTOia E^eki^f] nohb mo KaxaGxpocpiKfi). 

Eiio[is\/(i)q, auTO nov xpsid(^STai va s^STdGOU[j,s, sivai nov 
PpiGKsxai Gfi[j,spa r\ uopsia Tr|(; «sup(D7iaiKfi(; o}tOK}tfipcoGri9>, 
TOGO GS STiiTisSo 9sG[j,(bv, OGO Kai oiKovo[j,iKfi(; GuyKXriGrjc; 
Tcov 5ia(p6pcov «s9viK(bv» oiKovo[j,i(bv. Ms dXXa Xoyia, av s/si 
SpojUoloyrjOsi /Jia SiaSixaaia avyxQJVsvarjg tcov avrmOs/jsvcov 



H EupcoTiri TCOV 15 to 2002 KaTexei to 37% TispiTiou tou 5ie9voi)<; e|i7iopl- 
01) (e^aycoye<;), oi HTIA to 10,7% Kai t] lavicovla to 6,4%. Eti<; 5i£6vei; 
eioaycoyet;, t] E.E. KaTexei to 36% tou owoXou 5ie6vcb<;, oi HTIA 19,02% 
Kai T] laTicovla 5,32% (Hkiac, Kallmpac,, EupraiEoK Kai Aeo<;, eK56oei<; 
Aipdvri, oeX. 36). 

77 



sdviKcbv avjUfspovTCOv npog sva «vnsps6viKd» svpconaiKd xa- 
itnalio/jd. 

ApxiKd 9a s^8TdGOt)[j,8, av Kai Kaxd tiogo, oi Sispyaois^ g8 

TloXlTlKO S71171S50 (t] TloknXKX] SVOTlOlTlGri) f^Tiopow Vtt avTi- 

GTa9[j,iG0uv Ti^ a7ioKMvouGS(; oikovo[j,ik8(; 5uvd[j,si^ [j,STa^i3 
Tcov KpaT(bv-[j,8X(bv v(\c, E.E. riaxi, aGCpaXcb^, r] tioXitikti sxsi 
[j,ia (gxstikti sivai r] aXfiQsia) auT0V0[j,ia gs gxsgti [j,s xriv oi- 
Kovo[j,ia. Msxd 9a s^STdGOt)[j,s xriv uopsia ttjc; «oiKovo[j,iKfi(; 
oXoK}^fip(0Gri9>. Auxd 9a sivai xa (^rixoi3[j,sva Gxa 87i6[j,8va 5uo 
Kscpd^^aia xou Tiapovxog PiPMou. 



78 



K£ 



(pd>uaio2 



Oi Bsofioi TTi*; EDpco;ralLKfj(;'EvcooTi(; 

A7iOTsX8G[j,a Tri(; eTinv')(r\[ievr\q S7iiPo}tfi(; Tri(; ONE Kai xou 
supd), sivai va STiavacpspsxai r\ GxpaxriyiKfi yia xr] GxaSiaKf) 
oiKo56[j,riGri 8v6^ «U7isp89viKoi) Kpdxou(;». Ei)[j,(pcova [is xr] 
Gscopsia: 

«Avxi va TipoxaxGei r\ 5ri[j,ioupyia [imq noXniK^q 5o- 
|j,fi^ Tispa a7i6 xa opia xou sBvikoij Kpdxou^, TipoxdGGS- 
xai [iia GxpaxriyiKTi r\ OTioia TipocoGsi xr] GxaSiaKf) acpai- 
psGTi xcov Gxripiy[j,dx(DV xou sBvikoij Kpdxoix; [j,sgco xri(; 
svxaxiK07ioir|Gr|(; xcov 5is9viK(bv GUVspyaGicbv gs l^r\Tr\- 
[laxa «xa[ir\kr\q 7ioXixiKfi(;» (oiKovo[j,iKd) xa OTioia 5sv 
7iapot)Gia(^av, SKsivr] xouXdxiGxov xrjv STioxn, mGavoxri- 
xs^ 8VXOVC0V avxiTiapaGsGSCov. [...] H 5ia5iKaGia 7ipo(; xo 
UTispsGviKo Kpdxo(; 7iapo[j,oid(^sxai [le xrjv kivtigti Kaxd 
[j,fiKO(; evoq d^ova, nov s^si acpsxripia xr] GUVspyaGia gs 
98[j,axa xa[ir\ki\q TioXniKr\q Kai KaxaXfiysi gxt] Guvspya- 
o(a G8 98[j,axa t)\|/riXfi^ tioXixikti^ (d^uva, aG(pdXsia)».^'' 

H GUvGriKT] xTjc; P(b[j,ri(; xou 1957 siGTiyays sva Gi3Gxri[j,a 0s- 
G^icbv a7ioxsXoi3[j,svo and xrjv EmxpoTifi xcov EupcDTiaiKcbv Koi- 
voxfixcov, xo Eu[j,poi3Xio xcov Yuoupycbv, xr] Suvs^sugti (Gs- 
G[j,o9sxri[j,sva mq KoivoPoi3}tio and xo 1987) Kai xo EupcDTiai- 
k6 AiKaGxfipio. To Ti^^aiGio auxo s[j,sivs a[j,sxdp}trixo [is [iiKpeq 



79 



Tpo7i07ioifiG8i(; [J-sxpi TTiv Eviaitt EupcDTiaiKTi Ilpd^ri TO 1987. 
Ms xr] SDvGfiKri yia xriv EupcoTiaiKfi 'Evcoori, to 1992, upoGTS- 
9riK8 Kai TO E>u8yKTiK6 EuvsSpio. H oTpaTriyiKfi Tri(; E[i(pacr\q 
GS (^riTfi[j,aTa «xa[ir\kf\q 7ioXiTiKfi(;» (oiKovo[j,iKd), ormaivsi 6ti 
01 9sG[j,oi GTTiv E.E. xapaKTripi(^ovTai Gav [a^tixaviGfa^oi 5iaKpa- 
TiKcbv GxsGSCov Ktti SiaPouXsiJGSCov avd[j,SGa gs Kupiapxa 8- 
GviKd KpdTT], 6x1 5ri}ta5fi Gav 98G[j,oi nov o5r|yoi3v gtti dr\[ii- 
oupyia evoq U7i8p89viKoi3 KpdTOix;. 

To avcDTttTO opyavo ttjc; E.E. 8ivai to EupcoTiaiKo Et)[j,poi3- 
}tio, nov a7iOT8}t8iTai and xovq 87iiK8(pa}tfi(; tcdv Kxi^Epvr\cE(i)v 
Kai TOU(; UTioupyotx; tcov 8^(DT8piK(bv, to otioio xapd(^8i tk; y8- 
viKS(; KaT8u9i3vG8i(; togo g8 oiKovo[j,iKd OGO Kai G8 9s[j,aTa 

8G(DT8piKfl(; Kai 8^C0T8piKfl(; 7l0}tlTlKfl(;. To EupcoTiaiKO Sufj,- 
PoijXlO GUVSpX8Tai TOUMXIOTOV 5U0 (pOpS(; TO XPOVO, U7l6 TTjV 

7ipos5pia Tou apxnyoiJ tou KpdTOU^ nov KaTSxsi ttjv 7ipos5pia 
TT]^ 'Ev(i)cr\q (|J,sxpi Tcbpa aXlxiC,ei Kd9s e^r\ [ir\vEq avd[j,SGa 
GTa KpdTri-[j,sXri). 

Oi KaT8t)9i3vGSi(; tou EupcDTiaiKot) Su[j,pouMou [j,STaTps7io- 
VTai GS v6[j,ou^ a7i6 to Eu[j,poi3Xio tcov YTioipycbv (GUvfi9(D(; 
avacpspsTai aidxhq mq «to Et)[j,poi3Xio»), nov acpopow ttjv oi- 
Kovo[j,iKfi noXniKT], ttjv noXniKT] gtov aypoTiKo TO[j,Ea K.Xn. 
To St)[j,poi3}tio U7io5iaip8iTai gs 5id(pops(; U7ioo[j,d5s(;: To 
Eu[j,poi3Xio TCOV UTioupycbv tcov oiKovo[j,iKcbv (EcoFin), to A- 
ypoTiKO Eu[j,poi3Xio, t)7isi39t)VO yia ttjv Koivf) AypoTiKf) IloXi- 

TIKT) (KAII), TO Su[J,Poi3XlO TCOV UTlOUpyCDV TCOV S^CDTSpiKCbv 

(Koivf) E^coTspiKT) no^tiTiKTi Ktti noXniKT] Accpakemq [KETI- 
nA]), K.Xn. To Eu[j,poi3Xio s5psi3si gtk; Bpv^eXkeq (upcoTSij- 
ouGa Tou BsXyiou). KaTd toix; [V(\VEq ATipiXio, lowio Kai O- 
KTcbPpio Guvs5pid(^si GTO Aou^sfo^Poupyo. 

H SKTSXSGTIKTI S^OUGltt PpiGKSTttl GTtt X^PlOl Tri(; EupCOTiai- 

K^q E7iiTpo7ifi(; (ri Ko[j,igi6"^, a7iaGxo>^si TispiTiou 14.000 u- 



80 



TiakXr\kovq- GTr\v ouoia sivai Xiyoxspoi and xoix; 5ri[j,6Giot)^ 
viiakh(\kovq [imq [lejak^q 7i6}tr|(;. H EmxpoTifi aTiOTS^^sixai 
a7i6 20 [lekf] (yia Tr|v E.E.-15). Oi [j,syaX,i3Tsp8(; 7iXri9uG[j,iaKd 
X&ipeq diopiCpvv and 5uo ennponovq, svcb oi U7i6Xoi7iS(; auo 
svav. Ta [lekf] ttjc; 5sv SK^tsyovxai, aA,M 5iopi(^ovTai and xiq 
KuPspvfiGSK; Tcov Kpaxcbv [lehhv. H EmxpoTifi sivai U7isi39uvri 
yia xriv S7iipXs\|/ri tcov GU[j,(pcDvi(bv and xa Kpdxri [lekr], upos- 
xoi[j,d(^8i xo uXiKo yia xo EupcoTiaiKo Eu[j,poi3Xio, Tipoxsivsi 
(gxo Eu[j,poi3}tio xcov YTioupycbv) veovq v6[j,ou(;, svcb SKupo- 
GC07181 xTjv E.E. GXT] 5is9vfi GKrivf). H s5pa xri(; EmxpoTific; Ppi- 
GKsxai gxk; Bpv^eXksq. 

To EupcDTiaiKo KoivoPoi3}tio (xri(; E.E. -15, anoTeksnai and 
626 [j,sXr|) sivai xo [j,ova5iK6 koivoPoij^^io gxov k6g[j,o nov 5sv 
vof^oGexsi! Movo xo Eu[j,poi3Xio xcov Yuoupycbv vo[j,o9sxsi. To 
KoivoPoijXio, xo [j,6vo SKXsy[j,svo Gcb[j,a, s^si Kupico(; 5iaKo- 
G[j,rixiK6 Kai GUfj-PouXsuxiKo poXo. Msxpi xo 1987 o p6Xo(; xou 
fixav KaGapd GU[j,pou}tsuxiK6(;. Ms xrjv Eviaia EupcoTiaiKfi 
Tlpd^ri xou 1987xoD 569r|Ks r\ 5uvax6xrixa va auoppiTixsi vo- 
[j,o98xfi[j,axa- cogxogo, Tiap' 6Xa auxd, xo Eu[j,poi3Xio xcov Y- 
Tioupycbv [j,7iopsi va xa em^aXkei Tiapd xr] 9sXriGri xou Koivo- 
PouMou, av auocpaGiGSi [le o[j,o(pcovia. Ss Kd9s TispiTixcDGri, 
Kavsva(; v6[j,0(; dsv s^si icji), av 5sv GU[j,(pcDvfiGSi Kai xo Eufj,- 
PoijXio xcov Yuoupycbv. O a7io5uva[j,co[a^£VO(; p6Ao(; xou Eupco- 
TiaiKoij KoivoPouMou cpaivsxai Kai gxtjv «xs[j,axiG[j,8vri» Xsi- 
xoupyia xou: r\ s5pa xou KoivoPouMou PpiGKsxai gxo Expa- 
GPoijpyo (avaxo^tiKTi raX,Ma, Kovxd Gxa yaX,}toysp[j,aviKd gi3- 
vopa). Oi SKxaKxs(; 7ispio5oi xcov guv65cov xtjc; oXo[j,8X8ia(; yi- 
vovxai gxk; Bpu^sX,Xs(;. H Fsvikti rpa[j,[j,axsia Kai oi UTiripsGi- 
eq sivai syKaxsGxr|[j,sv8(; gxo Aou^sfo^Poupyo. 

O'keq 01 auocpdGSK; uaipvovxai tiigco and K^^siGxst; Tiopxsg, 
[j,SGCO i^UGxiKcbv GUV0[j,iXicbv avd[j,SGa gxou^ UTioupyotx; Kai 



81 



TOU(; apxnyoiJ^ tcov Kpaxcbv tt]^ E.E (to 7ispi(pri[j,o «5ri[j,0Kpa- 
TiKo sA,X8i[j,[j,a»): 

«'OTav 01 SKTipoGCOTioi Tou EupcoTiaiKoij KoivoPouM- 
OD [to 2000] (^fiTTiGav va Gsgtiigtsi vo[j,o9sTiKfi Guvap- 
[j,o5i6TriTa tou EupcoTiaiKoij KoivoPouXiou yia KdGs vo- 
[j,o9sTiKfi Tipd^r] Tou Eu[j,pouMou tcov YTioupycbv nov 
UTioKsiTai GTT] 5ia5iKaGia Tri(; si5iKfi(; 7iXsio\|/ri(pia(; (Kai 
6x1 T:r\c, 0[i0(p(miaq), r\ auavTriGri fiTav apvriTiKfi, [is to 

GKSTITIKO OTl ttUTO 5sV GUVdSsi 7ipO(; TOV S71i5i(Dk6[J,£VO 

GTOxo Tri(; a7iOTsXsG[a^aTiK6TriTa(;, acpoij r| Gij^Tipa^ri tou 
EupcoTiaiKoij KoivoPouMou GUVSTidysTai an&i'kem jpo- 
vou»! 

H «8t)pC07iaiKfl 0X0KX,flp(DGri» PpiGKSTai KdTCD a7l6 TOV a- 

7i6X,t)TO sXsyxo v(\c, K^ax\Kx\c, ypa9sioKpaTia(; tcdv S7ii[j,spou(; 
Xcopcbv. EtiitiXsov, t] i5ia r] y^icoGGa tiou xpriGi[j,07ioi8i avxx\ r] 
ypacpsioKpaTia sivai aTiiGTSUTa Sugvotitti, \xz gkotio va Tiaps- 
I^TioSiGSi TTjv KaTavoriGTi a7i6 xovc, hioiic, v(\c, E.E. v(\c, oh\c, 
5ia5iKaGia(;. «Ei5iKfi 7iXsio\|/ri(pia», «avaGTsXXot)Ga [j,sio\|/ri- 
(pia», «sviGXU|J.6vr| GUVspyaGia», aTiOTsXoiJV opo^^oyist; s^ai- 
psTiKd GKOTSivcbv Ktti TispiTiXoKCDV 5ia5iKaGi(bv. Asv 8ivai Ka- 
96Aou Tuxaio, Aoitiov, 6ti oi sup(D7iaiK8(; SK^oyst; avTi[j,STC07ii- 
(^ovrai a7i6 tou^ hiovc, v(\c, E.E. \ie aSiacpopia, [j,s SKuXriKTiKd 
TiOGOGTd <nioyj\c, nov KU[j,aivovTai auo 30% kmc, Kai udvco auo 
50%! Stk; TsXsuTaist; Eup(DSK}toys(; gtti YaXKia \iovo to 20%) 

TCOV V8C0V \|/ri(pO(p6pC0V [J,7lflKS GTOV KOTIO Vtt \|/ri(plG8l. Ettjv EX- 
Xd5a, 710U GT] [J,81CDT80V T] \|/ri(pO(pOpia 8lVai U7lOXP8COTlKfl, \ibvo 

TO 72%.^^ 

'0710T8 5i8V8pyoiJVTai 5r|[j,o\|/r|(piG[j,aTa, auTd KaTa58iKvi3- 
ouv TT] PaQid Kaxu7io\|/ia tcov 8upco7iaicov tio^^itcdv ausvavTi 



82 



Gxriv «sup(D7iaiKfi oXoKXfipcoGri». H EuvGfiKri xou MdaoxpixT 
STiiKupcbGriKs Gxri TakXia GuyKsvipcbvovTag os 5ri[j,o\|/fi(piG[j,a 
[loXiq TO 5 1%TC0V \|/fi(pcov (to 49% \|/fi(piG8 6xi). Oi Aavoi a- 
7i8ppi\|/av TT] GUvGriKTi GTa 1992(7iap6Xo 6ti Ta GrmavTiKOTS- 
pa TioXiTiKd K6[j,[j,aTa, o S7iixsipri[j,aTiK6(; k6g[j,0(;, oi rjysTSt; 
Tcov GUvSiKoiTCDV Ktti 01 [j,8yaA,i3Tsps(; 8(pri[j,spi5s(; ttjc; xcbpa^ 
sixav TaxGsi vnep Tri(; GUvGfiKri(; tou MdaGTpixT) Kai xpsid- 
GTTjKS 87iavdXri\|/ri tou 5ri[j,o\|/ri(piG[j,aTO(; to 1993yia va stii- 
KupcoGsi r\ GUvGriKr]. Kai auTO [lovo OTav r\ Aavia stistuxs «s- 
^aipeceiqyy (yia va KaTaGTfiGOUv tt] GUvGfiKri avsKTr) a7i6 to 
SaviKo hxo) and 5iaTd^si(; ttjc; GUvGfiKr|(; nov acpopouGav tt] 
SidPpcDGTi TTjc; KoivcoviKfi(; 7ip6voia(; Kai ttjv «s}taGTiK6Tspri» 
TipoGTaGia Tou 7ispipdA,}tovTO(;,. Stti BpsTavia oi avTi5pdGSi(; 
fiTav T8T0ia(; SKTaGrjc;, cdgts o tots 7ipcoGu7ioupy6(; TCpv Msi- 
T(^op TO 1993 s^avayKdGTTjKs va (^tittigsi \|/fi(po s^thgtoguvti^ 
yia va smKupcoGsi r| GUvGfiKr|. 

Ta [j,8ydXa TiOGOGTd auoxn^ Kai r\ SidxpTt] Kaxu7io\|/ia a- 
VTavaK^tow S7iiGri(;, to ysyov6(; 6ti oi ypacpsioKpaTiKs^ ekn 
710D 5iaxsipi(^ovTai ttjv «supco7iaiKfi oXoKXfipcoGri», sivai 8- 
VTsXcb^ a7io5sG[j,su[j,svs(; and tt] yv(b[j,ri tcdv supcoTiaicov tioXi- 
T(bv. H SuvGriKTi Tri(; NiKaia(; (AsKSfo^Ppiot; 2000) STipsTis va 
TispdGSi a7i6 5ri[j,o\|/fi(piG[j,a gttjv Ip}tav5ia (yiaTi UTifipxs 7ip6- 
p}tri[j,a [IE TO Gi3vTay[j,d ttj^ tiod npo^'kenei tt] GTpaTicoTiKfi ou- 
SsTspoTTiTa TTjc; IpXav5ia^) yia va syKpiGei and auTf) tt] xcbpa. 
H GUvGriKT] a7isppi(pGr| gs 5ri[j,o\|/fi(piG[j,a tiou syivs tov Ioijvio 
Tou 2001 (KaTd TTjc; GUvGfiKr|(; si^av Ta^Gsi to 54% tcov sk^^o- 
yscov Kai vnep to 4 6 "Z^. H aTidvTrjGri tt]^ Eupco7iaiKfi(; Etii- 
Tpoiv(\q fiTav OTi «Ti7iOTa 5sv akXdC^ei, r\ NiKaia sivai aK6[j,ri 
Kai GTi^ }tS7iT0[j,spsiS(; Tri(; a5ia7ipay[j,dTSUTr|».^^ Triv i5ia GTd- 
GT] sixs Kai r\ KuPspvriGri Tri(; Ip}tav5ia(; (Kai r\ a^ico[j,aTiKfi a- 
VTmoXiTSUGri). AisvspyfiGriKs stgi vso 5ri[j,o\|/fi(piG[j,a 



83 



(19/10/2002) 710U avsTps\|/s to 7iporiyoi3[j,£Vo: to 62,89% \\fr\- 
(pios «vai» CTX] SuvGfiKri ttj^ NiKaia^, svavTi 37,11% tou «6- 
Xi». Sto 5ri[j,o\|/fi(piG[j,a \\ii\(picav [loXiq to 48,4%) tcov SK^oye- 
(ov. Ms dX,Xa }t6yia, OTav oi Xaoi 5sv oufj-cpcovotv, 5isvsp- 
yoTjfo^s ^avd Kai ^avd, ooa 5ri[a^o\|/ri(piG[a^aTa xpsid(^ovTai |J,sxpi 
va (pTdG0U|i8 OTO S7ii9u[j,riT6 a7iOTsX8G[j,a, avs^dpTrjTa and to 

TIOGOGTO SKAoyiKT)^ CV[i[iETO')(Jt\q- Kttl (pUGlKd TOTS [J,6V0 TiaiJ- 

ou[j,s va 5isvspyoi3[j,s 5ri[j,o\|/ri(piG[j,aTa! ! KdTCO and avxeq xiq 
GUv9fiKS(;, 5sv TipoKa^^si skti^^ti^ti r\ TipoTaGT] tou dX,}tOTS Tipco- 
GuTioupyoij TTjc; TakXiaq, PoKdp, va a7ioK>^8iGTSi opiGTiKd r| 
[j,s9o5o(; TCOV 5ri[j,o\|/ri(piG[j,dT(DV, 5s5o[j,£vou 6ti «oi Xaoi 5sv 9a 

I^TlOpSGOUV 710TS Va KaTaVOflGOUV TTjV «7lSpi7lX0K6TriTa» TCDV 

supcDTiaiKcbv 7ipay[j,dT(DV»! l''^ 

H 5iKaio>uoyia yia ttjv sA,}tsi\|/ri Siacpdvsiat;, sivai 6ti r\ E.E. 
Ssv aTiOTsXsi sviaio KpdTOt; Kai dpa 5ev f^Tiopsi va Kpi9si [is 
xa [lExpa sv6(; «KavoviKoi3» aGTiKoij koivoPouXsutikoij Ka9s- 
GTCDTO^. EnxKkeov, Ti^ (i^UGTiKst;) SiaPouXsiJGSK; Kai tk; tsXi- 
K8^ aTiocpdGSi^ tk; Xa[j,pdvouv «5r|[j,0KpaTiKd» SK>u8y[j,8V8^ ku- 
PspvfiGSK; Kai 5ia auTOij tou (8[j,[j,sgou) Tpouou vo[j,i[j,07ioioi3- 
VTai «5ri[j,0KpaTiKd». Qgtogo, sivai 7ipo(pavs(;, 6ti r\ Tiapaud- 
vco S7iixsipri[j,aTo}toyia, 5sv avaipsi 6ti to supoTiaiKo «syxsi- 
pri[j,a» 5isvspy8iTai spfmriv tcov hx&iv Tri(; Evp&)ivr\q, onaq yi- 
v8Tai (pavspo gttjv tispititcogti tt]^ Ip}tav5ia(; r\ gto yeyovot; 
OTi 01 8upco7iaioi noXneq 5sv KaTavooiJV ti^ s^aipsTiKd nohb- 
7i}tOKS(; Kai GKOTSivs(; 5ia5iKaGis(; ttjc; E.E. (xovq sivai svtsMx; 
«^svs(;», terra incognito). Ethti^^sov, touMxiotov 9scopriTiKd, 
gtk; aGTiKS(; 5ri[j,0KpaTis(;, oi KuPspvfiGSK; PpiGKovTai vno tov 
sXsyxo TCOV KoivoPouMcov Kai oi v6[j,oi \|/ri(pi(^ovTai and auTd. 
Ettjv E.E., onmq eida[iE, oi aTiocpdGSK; uaipvovTai xtt)pi<^ ^av 

TTjV TUTllKTl SyKpiGT] a7l6 TOIX; SK}tSy[J,SVOU(; SK7ipOG(b7lOU(; TOU 

EupcoTiaiKoij KoivoPouMou. 



84 



Exriv Tipayfj-axiKOTTiTa, r\ (xouXaxiGTOv) 5ri[j,0KpaTiKd ek- 
?^8i[j,[a^aTiKfi XsiTOupyia Tri(; aGTiKfi(; koivoPouXsutiktic; dr\[io- 
Kpaxia^ [j,sys9i3vsTai ce xpofj-aKxiKo Pa9[j,6 gttiv E.E. Stk; s- 
QviKsq KoivoPouXsuTiKS(; SK^oyst;, oi \|/ri(po(p6poi SK^syouv sva 
KOfj-fo^a (nov 9a oxn^iotTiGSi KuPspvriGri) nov tiots dev s(pap[j,6- 
(^si tk; 7iposKXoyiKS(; xou 5iaKripi3^si(; (uTiOGxovxai xa Tidvxa 
yia va xa «^sxdGOt)v» xrjv S7io[j,svri xcdv SKAoycbv, 7ipdy[j,a a- 
nohbimq (pUGiKo, acpoij oi \|/ri(po(p6poi 5sv sxouv Kavsva xpouo 
va sXsy^ouv [j,sxd xo uspat; xri(; sK^toyiKfic; 5ia5iKaGia(; ogoix; 
s^s^ts^av). 

Sxriv E.E. xa 7ipdy[j,axa sivai aK6[j,a xsipoxspa: o [o^SGog 
TioMxri^ «Kaxavosi» TipaKxiKd xrjv E.E., [lovo gxk; aTiocpdGSK; 
710U sxoi)v dfo^SGr] stiitixcogti gxt] (^cofi xou, 5ri}ta5fi oxav Ka9o- 
pi(^ovxai oiKovo[j,iKd 7ispiopiGxiKS(; 7io}tixiKS(; f) 8^ayy8X,X,ovxai 
vso(piXsXsi39spa [j,sxpa (aGCpaXiGxiKo, GUVxd^sK;, «8}taGxiK8(; 
gxsgsk; spyaGia(;»). Sxriv a7i6ppi\|/ri and xovq Eouri5oi3(;, gxo 
5ri[j,o\|/fi(piG[j,a xri(; 14/9/2003, xr]^ avxiKaxdGxaGri(; xri(; Kopcb- 
va(; a7i6 xo supcb (56% Kaxd - 41% UTisp) gt] [j,avxiK6xaxo po^^o 
87iai^s T] 7iS7ioi9riGri xr]^ 7iXsio\|/ri(pia^ xou goutiSikoij hxoi) 6xi 
xo supd) 9a xpTloi^07ioiri9si Gav TipoGxn^a yia xrjv KaxsSdcpi- 
GT] xou GOur|5iKoi3 Kpdxoix; 7ip6voia(;, svd) stiitiXsov, t] avxiSr]- 
[j,OKpaxiKfi }tsixoupyia xr|(; E.E. sxsi o5riyfiG8i 7ioX,}tOi3(; gxo va 
5iapX87iouv xTjv aTisiXf) «8v6(; PsXoi35ivou [j,sxa- 
oXoKXripcoxiG[j,oi3 nov 9a Guvxpi\|/si Xaoij^ Kai koivcovis(;».^^ 

Tt] ypacpsiOKpaxiKTi sMx xri(; E.E. f^TiopoiJV va xrjv S7ir|psd- 
Gouv [j,6vo xa opyavco[j,sva GU[j,(p8povxa xou Kscpa^taiou, tioxs 
01 hxoi xT]^ E.E. Sxriv Tipd^r], r\ E.E. 5ist)9i3vsxai auo [j,ri 8- 
KXsy[j,svou(; x8xvoKpdx8(;, tiou evcb oi supcoTiaioi noXneq 5sv 
8xot)v Ka[j,id 5uvax6xr|xa smppofi^, 58v GUfo^Paivsi xo i5io [is 
xa [j,syd}ta Kamxa^^iGxiKd GU[j,(pspovxa. Fijpco and xo koivo- 
Poi3}tio Kai xrjv EmxpoTifi, 5paGxripio7ioioi3vxai Tispi xa 500 



85 



X6[nii [IE 10.000 \iekr\, nov 7ipoco9oi3v xa oufj-cpspovxa tcdv [le- 
ydXcDV supcDTiaiKcbv smxsipfiGSCDV. Fijpco gtoix; 3.000 ^^[nii- 
GTS(; 5paGTripio7ioioi3vTai yupro and to koivoPoijXio, 5riXa5fi 5 
Xo[j,7iiGTS(; avd Pou^tsuxfi. To tiogo a7iOTsXsG[j,aTiKd sivai xa 
Xof^Tii, (paivsxai a7i6 xr| Xsyofo^svri TipaKxiKfi xrjc; «7ispiGxps(p6- 
[j,svr|(; 7i6pxa(;»: [a^syaXoKamxa^^iGxsc; tiod syivav Tiapdyovxs^ 
xri(; E.E. Kai xo avxiGsxo. O GOGiaXiGxfig Kdp8>^ Bav Mispx, 
Tipcbriv S7iixpo7iO(; yia xov avxaycoviG[j,6, syivs [j,sxs7isixa stii- 
KS(pa}tfi(; xTjc; Swissair, svcb o Po[j,dvo IIpovxi, TiposSpot; xrjc; 
EupoTiaiKfic; EmxpoTific;, fixav gxsXsxo(; xt]^ KpaxiKfig sxaipia^ 
Xapxocpu^^aKiou IRI. 

H a5ia(pavfi(; }t8ixoupyia xcdv supcoTiaiKcbv 98G[j,(bv SKxps- 
(psi XT] 5ia(p9opd. To Es7ixs[j,Ppio xou 2003 ^SGTiaGS GKdv5a}to 
GXTjv EupcDTiaiKTi EmxpoTifi, oxav a7ioKaX,i3(p0riKs 6xi spyoXa- 
pts^ XT]^ Eurostat (xtj^ 8t)pco7iaiKfi(; GxaxiGxiKfic; UTiripsGia^) 
avaxs9r|Kav gs «r|[j,8X8pou(;», svcb oi |J,iC£<; KaxsXr|^av gs f^u- 
GxiKotx; XoyapiaG[j,oi3(; avcoxdxcov gxsXsxcdv xtjc; Eurostat i3- 
\|/ou(; xouMxiGxov tisvxs SKaxofo^^upicov supcb.'''* O TIpovxi Kai 
r\ EDpcDTiaiKTi EmxpoTifi TipoGTidGriGav va a7ioKpi3\|/ot)v xo 



To 1985, T] nil 7101) TipoiiSpeue o Po|idvo IlpovTi, aTiocpdoioe va TiouXf]- 
(j£i Ti<; KpaxiKEt; «7ipopXri|iaTiKe<; Pio|irixavie9> SME. To 5iaycovKj|i6 Kep- 
5ioe epyooxaoiapxrii; Kai iSioKTiixrig (xoxe) xrn; «OA,iPexi» Nxe Mtkve- 
vxexi. EvipoKeixo yia ^enovlmia. H a^la xou o(xlXou SME fixav 1. 100 Sio. 
hptxeq aXka ciujxcpcovfiBriKe va e^ayopaoxow evavxi nolxq 400 5kj. kpe- 
x£<; . TeXiKd xo ^enovlmia aviocpeyxSriKe xotpi? oxt] 5copo5oKia 5iKaoxcbv 
avio xov avxiTialo emxeiprniaxla... MTiepXouoKovi! O MTiepXouoKovi |id- 
koxa 9ecopel xi<; 5copo5oKie<; kov 5i£7ipa^e «e9viKfi euepye(jla»: «E|ieva 
xpeviei va |i£ PpaPeuoei xo Kpdxo<; kov xdpr] oxriv TiapeiiPaoii \iov 5ev 
^ETiouXfiOriKe SME oxov Nxe Mvievevxexi. EkeIvti xtjv 7ieplo5o o Kpd^i 
\iov 81718 6x1 e7i8oav Kolla cpaKeXdiaa (5riXa5fi avio xov evSiacpepojxevo 
emxeipriiiaxla 7ipo<; opi(j|ievou<; tioXixikoix;). 'Exoi (xou (^iixrioe va eTiejxPco 
oxriv ayopd yia xo Kalo xri<; x<i)pai;»! (EleuGepoxuma, 6/5/2003). 

86 



GKdv5aXo, Kai KivfiGriKav yia va to «s^8TdG0t)v» [lovo oxav 
Tifips 5ri[j,OGi6TriTa. H 5ia(p9opd Kai xa cKavdahx 8ev (paivsxai 

va TITOOIJV Tl^ KUPspvflGSK; GTO 5lOpiG^6 TipOGCDTlCOV GS KpiGl- 

[j,ri(; Gri[j,aGia(; TiOGxa. O 7ip6s5po(; Tri(; EvpG)iiaiKr\q KsvTpiKfi(; 
Tpd7is(^a(;, Zav KXovx TpiGS, sixs KaTr|yopr|9si yia to [lejahb- 
Tspo Tpa7is(^iK6 GKdv5aXo ttjc; FaXMat;, oxav «[j,aysips\|/s» a 
hi Enron xa XoyiGxiKd PiPMa xrjc; xpd7is(^a(; Credit 
Lyonnais.''^ 

To i5soA6yri[j,a nov xpriGi[j,07ioisixai, yia va «xpuGCo9si xo 
Xd7ii», sivai 6x1 r\ o^^r] 5ia5iKaGia oSriysi gs [im svo7ioiri[j,svri 
EupcDTiri GXTjv OTioia 9a s^ouv ^STispaGxsi oi anakieq avima- 
X6xrix8(;» oi 07io(£(; o5fiyriGav gs 5uo TiayKOGfo^ioix; 7ioXs[j,ou(; 
Kai Gxo 5iax(DpiG[j,6 xou *Fuxpoi3 no}^s[j,ou. YuoGxovxai sm- 
7iA,80v, 6x1 r\ oiKovo[j,iKfi oAoK^fipcDGri 9a o^ioysvoTioifiGSi o- 
X6KXripri xTjv EupcDTiri odryf&iVTaq oh^vq xovq hxovq xri(; gxo 
i5io (GxsxiKd u\|/ri}t6) Pioxik6 enmedo KdTioicov xcopcbv xrjc; 5u- 
TiKr\q EupcDTiri^. 

Tov loijvio 2003 GXT] ©SGGaXoviKri (XaX,Ki5iKfi) syKpi9r|Ks, 
«Kax' apxnv», 8va «supco7iaiK6 Ei3vxay[j,a». To ysyov6(; aux6 
SIX8 Kai [j,ia s^aipsxiKd gt] [j,avxiKfi gt] [j,sioXoyiKfi gt] [j,aGia. 
«Ei3vxay[a^a» Grmaivsi, gxo [ieco tioMxti, evaq KaxaGxaxiK6(; 
Xdpxri(; evoq sviaiou Kpdxoug. H Evp&)iir\, Aom6v, «xou [lel- 
X,ovx6^ [j,a^» xxi(^sxai «7iapd xa 7ipopXfi[j,axa». H 5ia5iKaGia 
[inopei va sivai [j,aKpoxp6via, aX,Xd gxo xsXoc; 9a uudp^si xo 
«sviaio sup(D7iaiK6 G7iixi», [im supcoTiaiKfi o[j,OG7iov5ia. 

Auxf) r\ TipooTixiKTi i^Tiopsi va suxapiGxriGS 7ioX,}toi3(;, ak- 
T^vq 6[i(i)q (xovq 7ispiGG6xspou(;) xou^ s^si 9opupfiGSi, Kai 
[j,dXiGxa UTispPoXiKd: 

«'Ogoi [j,iXoi3v yia «o[j,OG7iov5iaKfi Kaxsi39uvGr|», sv- 
vooijv o[j,OG7iov5ia, 5riXa5fi «o[j,OG7iov5iaK6 Kpdxo^», 



87 



TOTS OCpSlAoUV Va Tipd^OUV KOITI 710U, GK67ll[J,a (pUGlKd, 

7iapa}^si7iouv: va a7ioKaX,i3\|/ouv evQemq gtoix; noXneq 
TTjc; EupcDTiTi^ OTi siGrjyoiJVTai ttjv KaTdpyriGri ttjc; KpaTi- 
Kr\q UTiOGTaGTi^ tcov TiaTpiScov xovq. FiaTi g' sva GXHiJ-a 
o[j,OG7iov5iaKoi3 KpdTOug 01 o^OGTiovSst; x&tpeq, 6go ki 
av Ka[j,id (popd ovo[j,d(^ovTai KpdTt] f) 7ioXitsis(;, oijts si- 
vai KpdTT] oi3t8 01 noXneq xovq xiq aiGGdvovTai ax; Kpd- 

66 

Tri». 

To (^fiTri[j,a, (pUGiKd, 5sv sivai Tioia sivai r\ yv(b[j,ri (f) to «6- 
pa[j,a») TCOV 5ia(p6p(DV aT6[j,cov, ak}A tcdv KpaTcbv Kai tcdv Ka- 
7iiTa}tiGT(bv TOU(;. Kai sivai KaGapo (onrnq 9a 5oi3[j,s) 6ti r\ 
7iXsio\|/ri(pia TCOV KpaTcbv ttjc; E.E., 5sv smGufo^si sva sviaio su- 
pcDTiaiKo o[j,6g7iov5o KpdTO(;. 'Etgi oi mGavoTriTS^ r\ E.E. va 
«s^sXix9si GS KpdTO^ tk; S7i6[j,svs(; 5i3o SsKasTis^ sivai sXdxi- 

GTS9>.^'' 

Oi Edoxstio^oi 8vva^t]<g 

Eivai Gri[j,avTiK6 va s^STdGOU[j,s ttiv KaTavo^f) tcov \|/fi(pcov 
avd[j,SGa GTa KpdTri-[j,s}^r| Tri(; E.E., [j,ia(; Kai to 9s[j,a auTO a- 
(popd TOix; GUGxsTiG[j,oi3(; 5i3va[j,ri(; avd[j,SGa GTa KpdTri-[j,sXri 

GTO Eu[J,Poi3XlO TT]^ EupCDTiri^, TT] GXEGT] [lEXa^V [lEJolXDV Kai 

[j,iKpcbv KpaTcbv, Kai KaTd to tiogo [j,sgcd tt]^ 9sG[a^iKfi(; }tsi- 
Toupyiat; yivsTai UTispPaGr] tcov s9viKcbv Siacpopcbv 7ipo(; ttjv 
KaTSi39uvGri Tri(; «7ioXiTiKfi(; svoTioiri gtjc;)). 

H KaTavo[j,fi tcov \|/fi(pcov gto EupcDTiaiKo Eu[j,poi3Xio (cpai- 
vo[j,sviKd) suvosi Ta [j,iKp6Tspa KpdTr|-[j,sXri, acpoij s^ouv, ava- 
}^oyiKd, TispiGGOTspoix; \|/fi(pou(; gs cxecr\ [is tov 7iA,ri9uG[j,6 
TOU(;. H KaTavo[j,fi tcov \|/fi(pcov gttjv E.E. -15, fiTav (Kai 9a s- 
^aKo}iou9si va sivai |J,sxpi to 2005): ^^ 



88 



Kaxavo^iii v|/ii(p(ov oxtiv E.E. 


-15 (2001) 


KpdTri-^sA,ri 


*Ffi(poi 


nX,ri9uG[^6(; 
(xdid5s(^ KdioiKoi) 


rsp^iavia 


10 


82.038 


Bpsxavia 


10 


59.247 


YakXia 


10 


58.966 


Ixakia 


10 


57.612 


iGTiavia 


8 


39.394 


0X,}^av5ia 


5 


15.760 


E^^MSa 


5 


10.533 


Bekjio 


5 


10.213 


UopTOjakia 


5 


9.980 


EourjSia 


4 


8.854 


AuGxpia 


4 


8.082 


Aavia 


3 


5.313 


Oiv^tavSia 


3 


5.160 


Ip}tav5ia 


3 


3.744 


Aot)^s[j,poi3pyo 


2 


429 


Eijvo^io E.E. 


87 


375.325 



To jejovoq oxi oi fj-iKpoxspsg X^ops? exovv avaXoyiKd %e- 
Pigg6t8P8(; \\ir\(povq, ce gxsgti [j,s tov 7iXri9t)G[j,6 xoix;, avxa- 
vaKM 5uo 7ipdy[j,aTa: nproxov, r] E.E. sivai GUvaG7iiG[j,6(; avs- 
^dpxriTCOv, Kupiapxcov Kpaxcbv, Kai [im ava^^oyiKfi sKTipoGcb- 
TiriGTi xcov \|/fi(p(DV (avdXoya [j,s xov 7iXri9uG[j,6 f) xrjv oikovo[j,i- 
KT) 5i3va[j,ri) 9a U7i8xaGG8 aTioXuxox; xk; [j,iKp6xsps(; Kai tiio a- 
5i3va[j,S(; gxk; iGXup6xsps(; (7ipdy[j,a tiou 5sv 9a yivoxav a7io5s- 
Kx6, sv(b 9a sixs 5iaA,uxiK8^ stiitixcdgsk;). Asuxspov, Kai mo 
ouGiaGxiKo, r\ xutiikti iGOxrixa avd[j,SGa Gxa Kpdxri-[j,sXri dev 
[inopei va avaipsGSi xrjv 7ipay[j,axiKfi aviGOxrixa [j,sxa^i3 xoix;. 



89 



H TUTiiKTi (vo[j,iKfi) iGOxriTa avd[iEGa gtoix; noXneq [iiaq %&>- 
pa(; 5sv aipsi xriv aviaoxriTa gtov «7ipay[a^aTiK6 KOGfo^o)). 
Muopsi vo[j,iKd evaq EpjaC,6[iEvoq va sivai «igo(;» [ie tov 
Bap5ivoyidwr|, yia 7iapd5siy[j,a, 6[i(i)q sivai Ga(pS(; on o xs- 
Xsuxaiot; [j,7iopsi Kai S7iripsd(^si tk; KuPspvriTiKst; auocpdGSi^ [ie 
KaGopiGTiKo xpoTio, 7ipdy[j,a nov sva^ auXo^ spya(^6[j,8VO(; 58v 
sivai Suvaxov va to stiitijxsi (a7i65si^r| oi vofo^oi nov noXkEq 
(pops(; 8ivai «(p(DToypa(piKoi», eivai 7ipo(; to GU[j,(pspov GuyKs- 

Kpi[J,SVCOV KaTllTaXlGTlKCbv GU[J,(pSp6VTC0V). To l5lO IGXUSl Kai 

yia tk; gxsgsk; [lETa^v tcov KpaT(bv-[j,sX(bv tt]^ E.E. '0}^S(; oi 
[j,iKps(; x(bps(; yv(Dpi(^ouv 6ti 5sv f^TiopoiJV va GuyKpiGoiJV [ie 
TTjv TioXiTiKT), oiKovofj-iKT) Kai 5i7i}t(D[j,aTiKfi 5i3va[j,ri [imq [lEja- 
Xr\q xcbpat; (ttjc; rsp[j,avia(; yia 7iapd5siy[j,a). rvcopi(^ouv 6ti 
|iia [lEjakf] x^pot sxsi toix; Tpouotx; Kai tt] SuvaTOTriTa, va 
«Ti[j,CDpfiG8i» [j,ia [j,iKp6Tspri xropot av to GsXtigsi. Sttiv Tipd^r], 
auTO SK(ppd(^STai gto ysyov6(; 6ti oi [j,syaA,i3Tsps^ W>P^'i sXsy- 
Xouv TOU(; 7110 GT] [j,avTiKoi3(; xo)pou(; tioXitikti^ [ie 5ikoi3^ tou^ 
ETiiTpoTioix; GTa 5id(popa opyava Tri(; E.E. 

EtiitiXsov, fj,' 8vav s^aipsTiKd tioXijtiXoko TpoTio sivai r\ 
a>tfi9sia, r\ GsXtigti tcov [j,syaX,i3Tspcov KpaTcbv SK(ppd(^STai Kai 
68G[j,iKd GTO SGCOTspiKo Tri(; E.E. Oi auocpdGSK; auaiTOUv, sits 
o[j,o(pcovia, SITS aiikr] 7iX£io\|/ri(pia, sits «si5iKfi 7i}tsio\|/ri(pia». 
DTav TO Eu[j,poi3Xio a7io(paGi(^si [ie siSikt) 7i}^sio\|/ri(pia, KdGs 
KpdTO(;-[j,sXo(; sxsi svav api9[j,6 \|/fi(pcov oi onoiEq avTava- 
K^toijv, «[iE apKSTT) SoGT] au9aipsGia(; gtoix; U7ioXoyiG[j,oi3(;, to 
\jiEjEQoq Tou TiXriGuGf^oij tou».^^ H siSikt) 7i}tsio\|/ri(pia sivai 
sva(; Tp67iO(; [j,sg(d tou OTioiou oi [j,sydXs(; xo)p£<; auoKTOW [j,s- 
yaXuTspri PapuTtiTa and uq [j,iKp6Tsps(; x^^ps?- Tia va stiiku- 
pcoGsi [j,ia aTiocpaGTi [ie siSikt) 7i}tsio\|/r|(pia auaiTOWTai 62 
\|/fi(poi (71,26%), sMxioTO SKaTOGTiaio tiogogto STii tou 7iA,ri- 
GuG[j,ou Tri(; E.E. 5 8,16%, Kai tt] GU^iTipa^ri ttjc; 7iXsio\|/ri(pia(; 



90 



Tcov KpaT(bv-[j,s}t(bv (8 KpdTri-[j,8Xri). Mia Tipoxaori 5sv syKpi- 
vsxai («[a^sio\|/ri(pia apvriGiKupia(;») av GuyKsviproasi 26 \\ii\- 
(potx; (29,89%) [is sAaxioxo SKaxoGTiaio tiogogto tou Tikr\Qv- 
a[j,oi3 1238%. Sxriv Tiproxri 7ispi7iTCOGr|, r\ SuvaxoTriTa tcdv [le- 
ydXcDV Kpaxcbv va gxh^oitigouv siSikt) 7iXsio\|/ri(pia sivai au- 
^ri[j,svri, svd) gttiv TispiTiTCOGri ttjc; «[j,8io\|/ri(pia^ apvriGiKupia^» 

TO sXdxiGTO SKaXOGTiaiO TIOGOGTO TOU 7l}tri9UG[J,Ol3 Kai TCOV 

\|/fi(p(DV, TO GuyKsvTpcbGOUv Tp8i(; [iEjakeq W>P^'i, Kai stgi 
I^TiopoiJV va i^TiAoKdpouv 07ioia5fi7iOT8 aTiocpaGr]. 

Ms TT] SuvGriKTi Tri(; NiKaiat; (AsKSfo^Ppiot; 2000) sxsi svTa- 
981 T] TipoGTidGsia yia mo GuyKsvTpcDTiKfi XsiTOupyia tt]^ E.E. 

G8 PdpO^ TCDV [J,lKp6TSpC0V KpaTCDV. AtIO TO 2005 r| KaTavo[j,fi 

TCOV \|/fi(pcov (Kai yia Ta vsa [lekf] nov 9a sigs^^Gouv gttjv E.E. 
TO 2004 9a sivai (av, (pUGiKd, 5sv Tpo7i07ioiri9si svTC0[j,STa^i3 
T] NiKaia):™ 



Kaxavofiii v|/ii(p(j)v 


OTt] SlSDpDflSVt] 


E.E. 


KpdTr|-[j,sXri 


*Ffi(poi 


KpdTri-[j,8}tri 


*Ffi(poi 


rsp[j,avia 


29 


AoD^SfxPoTjpyo 


4 


BpsTavia 


29 


IloXcovia 


27 


raA,Ma 


29 


TGSxia 


12 


iTaMa 


29 


Ouyyapia 


12 


iGTiavia 


27 


EXoPaKia 


7 


OXhxvdia 


13 


Ai9ouavia 


7 


EXkd5a 


12 


AeTOvia 


4 


Bekjio 


12 


SXoPsvia 


4 


TlopTOjakia 


12 


EG9ovia 


4 


Eouri5ia 


10 


K'U7ipo(; 


4 


AuGTpia 


10 


MdA,Ta 



J 


Aavia 


7 


IpXav5ia 


7 


Oiv^^avSia 


7 


Ei)vo}ioE.E.-15 


237 



91 



Oaivo[j,sviKd, o GVGxeTic[i6q xcov SiaKpaxiKcbv gxsgscov, 
avd[j,8Ga gtk; [iiKpeq Kai [lejakeq X^ops? Ssv avaxpsTisxai pi(^i- 
Kd. H GxsGTi Gxriv Kaxavofo^fi xcov \|/fi(pcov, [j,sxa^i3 xcdv fj-sya^^ij- 
xspcov xmp&iv Kai xcov [j,iKp6xspcov akXdC^ei [lovo opiaKd, and 
2:1 yivsxai 2,4:1. 

Qgxogo, [j,ia 7110 TipoGSKxiKTi [j,axid GXT] SuvGriKTi o5riysi gs 
5ia(popsxiKd GU^7ispdG[j,axa. Sxr|v E.E.-15 auaixowxai 169 
\|/fi(poi GS GUVoAo \|/fi(pcov 23 7yia xo Gxn^oixiG[j,6 xrjc; si5iKfi(; 
7i}tsio\|/ri(pia(;, 5ri}ta5fi xo 71,3% xcdv \|/fi(pcDV, Kai xrjv 7iXsio\|/ri- 
(pia XCDV Kpaxcbv-[j,s}tcbv. H 5uvax6xrixa 6[i(i)q xcov [j,syaA,i3xs- 
pcov Kpaxcbv va [j,7iXoKdpouv auocpdGSK; sivai av^r\[iEvr\. H 
EuvGriKTi npo^'kenei 6xi r\ 5ia[j,6p(pcoGr| xr|(; 8i5iKfi(; 7iXsio\|/ri- 
(pia(; TipsTisi va avxiGxoixsi gxo 62% (and 58,16%) 7ia}^i6xspa) 
xou GUVoXiKoiJ 7iXr|9uG[j,oi3 xTjc; 'EvcDGri(;. Edv Kdxi xsxoio Ssv 
Gt)[j,paivsi, x6x8 aTiocpaGTi Ssv }^a[j,pdvsxai. IIpoKsixai yia sva 
[j,sxpo 710U smxpsTisi GS xpsK; [j,syaX,i3xsps(; X'^P^'i^ '^'^'^Q oitoieq 
9a GU[j,[j,sxdGxsi Kai r\ Fsp^avia, va «^7i}tOKdpouv» auocpd- 
gsk;, ''^ [j,ia(; Kai oi xpsic; |ia(^i 9a GuyKsvxpcbvouv TidvcD a7i6 xo 
40%)xou 7iXri9uG[j,oi3 xrjc; E.E (gxtj 5isupu[j,svri E.E. r\ TEp[ia- 
via 9a sxsi xo 17,1%) xou guvoXikoij 7iXri9uG[j,oi3, r\ TaXkia xo 
12,2%), T] IxaMa xo 12%) Kai r] Bpsxavia xo 12,4%)). Ethti^^sov, 
T] «avaGxs}tXouGa [j,sio\|/ri(pia» avspxsxai gs 69 \|/fi(pou(;, ysyo- 
voq nov gt] [j,aivsi ticdc; 5ijo [j,sydXs(; x^Jps*; Kai ^iia GxsxiKd [ii- 
Kpoxspr] i^TiopoiJV va «^7iXoKdpouv» otioisgStitioxs auocpd- 

72 

gsk;. 

Za^tiGxfiKaxs XiydKi, sxgi 5sv sivai; Qgxogo, auxf) r| 5ai5a- 
}^cb5rig 5ia5iKaGia, avxavaK^d xo ysyovog 6xi r\ E.E. sivai gu- 
vaG7iiG[j,6(; avs^dpxTjxcov Kpaxcbv, otiou oi 5ia5iKaGis(; ^fi\|/ri(; 
XCDV auocpdGSCDV TipsTisi va GU[j,pipdG0uv TioXXd Kai avxixi9E- 
[j,sva GU[j,(pspovxa, va SKcppdGOUv, xauxoxpova, gugxsxig[j,oi3(; 
5i3va[j,ri(; avd[j,SGa gxk; [j,syaX,i3xsps(; Kai [j,iKp6xsps(; x&tpeq, Kai 



92 



avayKaoTiKd auxo yivsxai [lecG) noXvuikoKov 5ia5iKaGi(bv. To 
TS^tiKo aTiOTsXsGfo^a sivai aKpoPaxiKoi GU[j,piPaG[j,oi nov o5ri- 
yoijv GS avTi(paTiKS(; SuvGtiks^. 

Oi a7io(pdG8i(; ttjc; NiKaiat;, 7ipoG7ia9(bvTa(; va iGoppoTifi- 
Gouv TioXXd Kai 5ia(popsTiKd «s9viKd Gt)[j,(pspovTa», xapaKxr]- 
pi(^ovTai a7i6 aA,A,riAoavaipoi3[j,svs(; TipoxdGSi^. Evicjpcr] xcov 
[j,sydXcov Kpaxcbv gs pdpo(; xcov [j,iKp6xspcov, cdgxogo, oi 169 
\|/fi(poi xTjc; 8i5iKfi^ 7iXsio\|/ri(pia(; (yia xrjv E.E.-15) 9a upsTisi va 
GuyKsvxpcbvouv xk; \|/fi(pot)(; xrjc; 7i}tsio\|/r|(piag xcdv Kpaxcbv- 
[j,8>^cbv. E7ii7i}tsov, 9scopfi9r|Ks «GKdv5a}to» xo jejovoq 6xi I- 
GTiavia Kai IIoXcDvia 9a sxouv nepmov xov i5io api9[j,6 \|/fi(pcov 
[IE x&tpeq «7ioX,i3 mo nXo wieq Kai iGXups(;» 67icd(; Fa^^Ma, 
Tep[iavia, Bpsxavia, IxaMa (avoixxf) o[j,oXoyia 6xi r] E.E. si- 
vai ouvaG7iiG[j,6(; Kpaxcbv avd>uoya xr]^ gxsxiktic; xoix; 5i3va[j,ri^ 
Kai 6x1 8v07ioiri[j,svo(; oiKovo[j,iKd Kai TioXixiKd x(bpo(;). H a- 
vxicpaxiKoxrixa gxt] 9sG[j,iKfi Xsixoupyia o5fiyriGS xotx; TispiG- 
Goxspou^ va 9s(opoi3v xr] Nkaia «(pidGKo», o 5s U7ioupy6(; 
s^oDxspiKcbv xou BeXyiou xrjv sxsi xapaKxripiGSi «KoXoGGiaia 
a7ioxuxia». ''■' Auxoi sivai oi }^6yoi nov o5fiyriGav, gxsSov a[j,s- 
GGx; [j,sxd XT] NiKaia, va apxiGOUv 5iaPouXsi3G8i(; yia xrjv vko- 
ypacpf) [im veaq Suv9fiKri(; tiou va sivai (xouMxigxov!) }tiy6- 
xspo avxicpaxiKT). 

To 7110 GT] [j,avxiK6, COGXOGO, fixav 6x1 GXT] NiKaia Kaxoxp- 
pcb9riKs r\ 5uvax6xrixa yia [im E.E. 5i3o xaxpxfixcov, gxtjv o- 
Tioia 569riKs xo \|/su5(bvu[j,o «sviGXU|J.6vri GUVspyaGia». H 
7ipopXs7i6[a^£vri «sviGXU[J.6vri GUVspyaGia» 5ivsi xr] 5uvax6xrixa 
GS opiG[j,8va [j,6vo Kpdxri-[j,s}tri va TipoxcopfiGOUv gs Gxsv6xspri 
GUVspyaGia (oiKovo[j,iKfi, tioXixikti, 5mX(D[j,axiKfi aX,Xd Kai 
GxpaxicoxiKTi) an' 6xi xa aXkn Kpdxr|-[j,sXr|. 'Exgi avoiysi o 
5p6[j,0(; yia xr] 5ri[j,ioupyia evoq 5isu9uvxr|piou, evoq GK}tr|poi3 
Twpi\va, Kai xr] [j,sxaxpo7ifi ohm xcov utioXoiticov gs aTi^^fi oi- 



93 



Kovo[j,iKfi C,&)vr\, yijpco and auxov to oK^ripo 7iupfiva7'^ O 98- 
G[j,6(; Tr|(; «sviGXU|J.svr|(; GUVspyaGia(;»: 

«[...] Tpo7i07ioifi6riK8 [IE TT] SuvGfiKri TT]^ NiKaia(;, 5sv 
aTiaiTsi Kax' avdyKriv o[j,o(pcovia, [...] aXXd siGdysi Kai 
85(b xriv apxn xr]^ 8i5iKfi(; 7iXsio\|/ri(pia(;. 'Exgi, aKo^r] Kai 
sva x[j,fi[a^a (ofo^dSa Kpaxcbv) xri(; Eupco7iaiKfi(; 'Ev(i)cr\q 
I^Tiopsi va 5ri[j,ioupyfiG8i 0[j,d5a s\/ic')(p[ievr\q GUvepyaGi- 
aq Kai va aGKfiGSi, sv ov6[j,axi 6[j,(0(; oXtjc; xri(; EupcoTiai- 
KTig 'EvcDGri(;, tioXixiks^ nov oi dXXoi 5sv 9a f^TiopoiJV r\ 
Kai 58V 9a 9sXouv va 5sxxoi3v. 

O 9sG[j,6(; aux6(;, [...] Tispisxsi xov tioXij GoPapo kiv- 
5uvo, xsxoi£(; o[j,a5o7ioifiG8i(; va opiGxiK07ioiri9oi3v, Kdxi 
710U vo^iox8>^8iaKd 9a o5riyoi3G8 gxtjv EupcoTiri xcov «5i3o 
xd^8CDV» f) «5i3o xaxuxfix(DV» Kai, iGrog, ^8A,A,ovxiKd gxt] 
5idA,UGri xri(; gt] [j,8pivfi(; xr]^ Gi3v98Gr|(;. 

Eivai PsPaia Tipocpavs^ ticd^ o 9sg[j,6(; 9sG7iiGxriKs yia 
va avxi[j,8xco7iiGxoi3v oi «Kiv5uvoi» nov 9a 5ri[j,ioupyfiGSi 
yia xou(; ti^^oijgioix; Kai iGXupotx; r| sigo5o(; Tixcoxoxsprov 
Kpaxcbv [j,sM)v. YTiripsxsi xrjv d7io\|/ri: «Aisi3puvGri vai, 
aX,Xd SK xou aG(pa}toi3(;!». ''^ 

To «Lv\Tay\ia» 

ExT] XaA,Ki5iKfi xov lowio 20038yiv8 [im Tipcbxri upoGTid- 
98ia va «S7ii5iop9co9si» r\ 9sG[j,iKd avxicpaxiKf) }tsixoupyia xrjc; 
E.E. onmq SK(ppa(^6xav auo xr] Suv9fiKri xr]^ NiKaia^. Mox^6(; 
auxfi(; xTjc; 7ipoG7id98ia(; fixav xo 5iaP6rixo «Si3vxay[j,a» nov 
7iapouGidGxriK8 S7iiGri[j,a gxt] XaX,Ki5iKfi. 

Mia Tipcbxri uapaxfipriGri nov TipsTisi va yivsi, sivai 6xi xo 
\|/8u5cbvu[j,o «Sijvxay[j,a» Ssv s^si Ka[j,id gxsgti [j,8... a}tri9ivd 



94 



Gt)VTdy[j,aTa. Ss 98G[j,ik6 S7ii7is5o, TipoKsixai Kupico(;, yia Kaxa- 
ypacpf) Tr|(; |J,sxpi xcbpa avTi5r|[j,0KpaTiKfi^, ypacpsioKpaxiKfic; 
'kenovpjiaq ttjc; E.E. Ss Ka[j,id TispiTixcDGri 5sv 7ipoGsyyi(^si o- 
TiSfiTiOTS 9a i^TiopoiJGS va GscopriGsi Gav, sgtcd Kai ax; TipoGxs- 
5io, KaxaGTaxiKoc; xdpxrit; o[j,OG7iov5iaKoi3 Kpdxoix;: 

«0i mo Gri[j,avxiK8(; [aXhrfsq] acpopouv xk; 5ia5iKa- 
cieq Kai xk; 7iXsio\|/ri(pis^ ^ilV^l? i^tov aTiocpdGSCov. H ap- 
Xn xT]^ o[j,o(pcovia^ 7ispiopi(^sxai aiGGrjxd, svcb npo^'kene- 
xai GS TioXXoTjg xo|is((; r\ apxn xrjc; si5iKfi(; 7iXsio\|/ri(pia(;. 
[...] To KaXoi3[j,8vo EupcDTiaiKo Ei3vxay[j,a 6xi |j,6vov 5sv 
aA,Xd(^8i XT] C,(i)r\ xou [xou supcoTiaiou tioMxt]] akXa Kai 
5sv xov acpopd d[j,SGa: o xpoTiot; opydv(DGri(; Kai 'kei- 
xoupyia^ xcov koivoxikcdv s^ougicdv [levei a7iapdX,}ta- 
Kxo(;, ypa(psioKpaxiK6(;, Kpi3o(;, a7i6[j,aKpo(; auo xoix; 
>uaoi3(; Kai xoix; noXneq, [is [im a[j,(pipo}tr| Kai [j,r| apfo^o- 
(^ouGa Gxi^ KaxaGxdGSK; vo[j,i[j,07ioiriGri. To KaXoi3[j,8vo 
s}^8i[j,[j,a xri(; 5r|[j,0KpaxiKfi(; vo[j,i[a^07ioiriGri(; s^aKoXou- 
9si co^ (pdvxaG[j,a va TiXavdxai. [...] H ouGia sivai [lia: 
PdcpxiGav Si3vxay[j,a xrjv aiikf] KcoSiKOTioiriGri 5is9v(bv 
GUvGriKcbv yia xrjv oiKovo[j,iKfi svoTioiriGri Kai xr] 5iaKu- 
PspvriGTi xri(; oiKovo[j,ia(; xrjc; ayopdt;, 9u[j,fi9riKav Xs^sk; 
Kai KaxaKxfiGSK; GUVxay[j,axiKs^ xou 18ou aicbva Kai ni- 
Gxs\|/av 6x1 i^TiopoiJV va ^sysXdGOUv xov k6g[j,o Kai xov 
sauxo xou(; ovo[j,axi(^ovxa(; [j,s aTiaxrjM ov6[j,axa gxsgsk; 
Kai KaxaGxdGSK;, dGX6xs(; [j,s auxo tiou [j,a(; K}tr|po56xri- 
GS o supcDTiaiKot; GUVxay[j,axiG[j,6(;». '''' 

H sK7i6vr|Gri xou «Euvxdy[j,axo(;» syivs and [im \|/su5(bvu[j,ri 
«Euvs}tsuGri» (Convention), r\ OTioia Ka[j,id gxsgti 5sv sixs [le 
XT] Xaud] Poi3X,riGri xcov supcoTiaiKcbv ^^acbv. Aiaxrip(bvxa(; xk; 



95 



«7iapa56GSig» ttjc; E.E., xriv sktiovtigti tou «SuvTdy[j,aTO(;» 
xriv avs^^aPav 5otoi ypa(psioKpdTS(; - SKTipoocoTioi tcdv KuPsp- 

vflGSCOV Kai TCOV KOlVOPouMcOV TCOV KpaT(bv-[J,sX(bv, Kai KOITIOI- 

01 SKTipoGCOTioi Tou EupcoTiaiKoij KotvoPouMou Kai Tri(; Eupco- 
TiaiKr\q ETinpoiv(\q. AK6[j,a 6[j,(d<; Kai auxfi r| «Suvs}tsuGri» xs- 
}^iKd 7iapaKd[j,(p9riKs: 340 and xa 460 dpGpa xou k81[j,8vou xou 
«Euvxdy[j,axo(;» f^TifiKav «Gico7ir|}td» Gxr| XaXKiSiKf) and xovq 
apxnyotx; xcov Kpaxcbv, ypdcpovxat; Gxa 7ia}ti6xspa xcov U7io5ri- 
[j,dx(DV xou^ XT] iiLvvekevc^yy.^^ H xs^tiKf) xpoTiOTioiriGri Kai 
a7io5oxn Tou «Suvxdy[j,axo(;» 9a yivsi ano xovq apxnyotx; xcov 
Kpax(bv-[j,sM)V ([j,dA,Xov xo 2004, av Gi)[j,(pcovfiGOUv [j,sxa^i3 
xou(;, sv(b r\ s(pap[j,oyfi xou TipoP^^STisxai yia xo 2009), 5ri}ta5fi 
9a TipoKsixai yia SiaKpaxiKf) GU[j,(pcovia, vsa Suv9fiKr| yia xrjv 
E.E., Kai 6x1 Ei3vxay[j,a mq Tipcbxo pfi[j,a yia xrjv iSpuGr] «u7is- 
ps9viKoi3» Kpdxoix;: 

«Sxri Suv9fiKri, onaq oXoi oi GUVxay[j,axo}t6yoi Tiapa- 
5sxovxai, sxou[j,s Kupiapxa Kpdxr] nov SK(ppd(^ouv xr] 

PouXriGTl XOU^, GU[J,(p(DV01JV Kai 58G[J,8l)OVXai G8 Kdxi. 

To «Ei3vxay[j,a» 7ipocD9oi3v Kai UTioypdcpouv xa Kupi- 
apxa Kpdxr] xr|(; EupcDTiaiKfic; 'Ev(i)cr\q. IIpoKsixai, Aoi- 
7i6v, yia [j,ia svcogt] Kpaxcbv, 5sv sivai oijxs svcogt] tio^^i- 
xcbv oijxs svcDGT] XacDV. Ta Kupiapxa auxd Kpdxr] Tipo- 
Xcbpr]Gav gs [im [j,opcpoAoyiKfi Kaivoxo[j,ia, 5r]Xa5fi Ka- 
xdXr]^av g' sva suavdyvcoGxo, GUVOTixiKoxspo Kai guvs- 
KxiKoxspo Ksi[j,svo 710U [j,oid(^si [IE Gi3vxay[j,a aX,}td 5sv 
sivai GTJVxayfj.a''^ [...] H s^ouGia PpiGKsxai Gxa xspia 
xcov Kpaxcbv. A7io(paGi(^ouv oi KuPspvfiGSK; Kai xa Sufj,- 
Poi3}tia xcDV Ytio ipycbv s^ouv xr]v s^ouGia Gxa xspia 

79 

xoix; ». 



96 



Aut6(; sivai o hbyoq nov o Evajjekoq BeviC,Ekoq xapaKxfi- 
piGS xriv «Suvs}tsuGri» «5iaKuPspvriTiKfi 7ipo-5idGKs\|/ri, [is 
KoivoPouXsuTiKd 7ipoGxn|J.aTa».^*' 

Qgtogo, 58V 9a TipsTisi Kavsi(; va U7iOTi[j,fiGSi xiq 87ii7iT(b- 
G8i(; a7i6 [j,ia a7io5oxn xou «SuvTdy[j,aTO^». Kai oi stiititcdgsk; 
auTS<^ sivai GoPaps(; Kai acpopow 5uo to[j,si(;. nproxov, tk; 
gxsgsk; avd[j,SGa Gxa KpdTri-[j,sXri Kai Ssuxspov, xa KoivroviKd 
Kai 5ri[j,0KpaTiKd 5iKai(b[j,aTa. 

To «Si3vTay[j,a», nov \|/ri(piGTriKs «KaT' apxnv» gxt] XaX,Ki- 
5iKfi, ava(^co7i'up(DGS [is GCpoSpoTtixa tk; 5ia[j,dxs(; yupoD auo 
Toug GUGxsTiG[j,oi3(; 5i3va[j,ri(; avd[j,SGa Gxa KpdTri-[j,sXri. To 
«KaT' apxnv» Gr|[j,aiv8i, oxi o'keq oi [j,iKps(; Kai [j,SGais(; X(bp6(; 
7ipo8PaX,}tav noXkeq Kai iGXupoTaxst; avxippfiGSi^ gs gxsgti [ie 
Siaxd^sK; xou «Suvxdy[j,axo(;» Kai oi xsXiKsg aTiocpdGSK; acps- 
GrjKav va 7iap9oi3v gs vsa 5iaKuPspvrixiKfi 5idGKs\|/ri vno xrjv 
nakiKT] 7ipos5pia. To «Ei3vxay[a^a» auoxs^^si xrjv, sax; xcbpa, 
KoptxpcoGTi xri(; 7ipoG7id9sia(; yia xr] 9sG[j,o9sxri[j,svr| u7iopd9[j,i- 
GT] xcov [j,iKp6xsp(DV KpaxcDV Kai GXT] St] [j,ioupyia oprov yia xrjv 
ijTiap^ri xou 7ispi(pri[j,ou «5isu9uvxripiou». Avoiysi xo 5p6[j,o 
«yia XT] [leimcT] xr]^ iGOxi[j,ia(; xcov Kpax(bv», Kai exgi «vai [lev 
58V opiGxiKOTioisi XO 5isu9uvxfipio, akin avoiysi xo 5p6[j,o 
Tipog auxf) xTjv Kax8i39uvGr|» .^^ 



«Oi evKJxun£ve<; ouvepyaofet; okotio exouv va 5i8uko>,i3vouv xriv Tipay- 
lidxcoori xcov oxoxcov xrig'Evcoarn;, va SiacpuXdooouv xa ouiicpepovxa xri<; 
Kai va eviox^ouv xr] 5ia5iKaola oXoicXfipcoofn; xri<;. [. . .] H eyKpior] yia xtjv 
KaBiepcooT] |iiag svwxoiisv^c, ciuvepyaolai; xopiiyeixai avio xo Eu|iPoi)A,io 
xcov Yvioupycbv cog ecjxotxri Xvcjx] [...] Kai vko xov 6po 6xi 9a cjuyKevxpcbvei 
xouXcxxicJxov OKxcb Kpdxri |ieXri». 

(SX85io (n)v6fiKri<; yia xr] Becjmcjri duvxayjiaxog xrig EupcoTirn;, Kecpcilaio 
III, Oi evi(JXD(i£ve<; cruvepyacjiei;, cjeX. 37). ndvxcoi; Kai e5cb, |ie xo va 5iv8- 
xai T] eyKpioT] \na£, evi(jxu|isvri<; ouvepyacjiotig cjxo Ei)|iPoi)A,io xcov Yvioup- 
ycbv KivSuveuel va avoi^ei veo 7ie5io avxiTiapaOecjecov cjxriv E.E., avdjiEoa 

97 



Sto «Ei3vTay[j,a» Tipoxsivovxai: ^^ 

A) KaxdpyriGri Tri(; iG6Ti[j,r|(; SKTipoocDTiriGric; okmv xcov 
KpaT(bv-[j,s}t(bv Gxriv EupcoTiaiKfi ETiixpoTifi. A716 to 2009 Tipo- 
pXsTisxai r\ [leimcf] xou api9[j,oi3 xcov smxpoTicov ce 15 [is 5i- 
Kaicofo^a \|/fi(pou (oi utioXoitioi 10 9a sivai «7iapaxriprixs9>), [le 
8vaA,>taGG6[j,£vri sKTipoGCOTiriGri oXcov xcov Kpax(bv-[j,sX(bv 
Gxou(; 1 5 [j,s 5iKai(D[j,a \|/fi(pou. S' auxfiv xrjv 7ispi7ix(DGr|, sivai 
Ga(pS(; 6x1 xo pdpo(; xcov [j,sydXcov Kpaxcbv 9a au^ri98i 5pa[j,a- 
xiKd, i5iaixspa oxav xo «Ei3vxay[j,a», s[j,(paxiKd xovi(^si, 6xi r\ 
[j,sicD[j,8vri api9[j,rixiKd EmxpoTifi 9a «avxiKaxo7ixpi(^si [is iKa- 
voTioirixiKo xpoTio xo 5ri[j,oypa(piK6 Kai yscoypacpiKo (pdG[j,a 
xou GUVoXou xcDV KpaxcDV [lehbvy). O itpoedpoq xr\q EupcDTia- 
'iKr\q E7iixpo7ifi(; 9a SK^^sysxai [lev and xo EupcDTiaiKo Koivo- 
Poi3}tio, COGXOGO o U7io\|/fi(piO(; 9a opi(^sxai and xo EupcDTiaiKo 
Eufo^PouXio ([IE siSiKT) 7iX8io\|/ri(pia). To KoivoPoijXio sxsi xr] 
Suvaxoxrixa va [j,riv xovsyKpivsi, otioxs xo EupcoTiaiKo Sufj,- 
PoijXio 7ipoxsiv8i vso U7io\|/fi(pio. Ms auM }t6yia, Kai gxtjv 718- 
piTixcoGTi auxf), xov Tipcbxo (Kai xsXsuxaio) }t6yo xov sxouv oi 
KuPspvfiGSK; xcov Kpaxcbv, 6xv xo EupcoTiaiKo KoivoPoijXio. 



axv; xraps? 'tou 9a Gelfioouv va Tipoxcopiioow oe «evi(jxu^£vri cruvepyaoi- 
a» Kai ce auxet; tiou 9a eivai eKxog. EmTiXeov, to va Ppe9oi)v oktco x^pe? 
oTi] oiiiispivii E.E. 7101) va exouv Koivonixa e9viKcbv ouiicpepovTCOv, koIv 
Tiepioooxepo Koivonixa oiKovo|iiKcbv duiicpepovTCOv, 5ev eivai Kai to mo 
euKoXo Tipdyiia xou k6o|ioi)! 

«H EmxpoTifi aTioxeXei Ecb|ia aTiapxi^ojievo avio eva IlpoeSpo, xov Y- 
Tioupyo E^coxepiKcbv xri<; 'Evco(jri<;/Avxi7ip6e5po, Kai 13 EupcoTiaioix; Em- 
xpoTioix; 7101) emXeyovxai pdoei ouoxfijiaxog i(j6xi|iri<; evalXayfn; \iexaip 
xcov Kpaxcbv [isXcbv. [ . . . ] Kd9e SiaSoxiKO Ecb|ia ouyKpoxeixai Kaxd xpoTio 
cboxe va avxiKaxo7ixpi(^ei (le iKavoTioirixiKo xpoTio xo SrnioypacpiKo Kai ye- 
coypacpiKo cpdojia xou ouvoXou xcov Kpaxcbv [leXcbv xri<; 'Evcoori9> (Ex^Sio 
(ji)v9fiKri<; yia xr] 9e(J7ii(jri ouvxdyjiaxoi; xtji; EupcbTirn;, TixXog IV, Ta opya- 
vaxri<;'Evco(jri<;, oeX. 21). 

98 



B) nspiopiG[j,6(; TTjc; o[io(pG)viaq Kai xou 5iKai(b[j,aT0^ «P8- 
T0» Gxri 5ia5iKaGia A,fi\|/ri(; xcov aTiocpdoscDV. ETisKxaari xcov 
si5iK(bv 7iXsio\|/ri(pi(bv («dxKkr\ 7iXsio\|/ri(pia»): [iia aTiocpaori 
TipsTisi va GuyKsvxpcbvsi xrjv 7iXsio\|/ri(pia xcov Kpax(bv-[j,sX(bv 
xa OTioia Kai va avxi7ipoGC07i8i3ouv xo 60% xou 7i}tri9uG[j,oi3 xrjc; 
E.E. E^aipoijvxai r\ s^coxspiKfi tio^^ixikti, r\ d^iuva Kai r\ cpopo- 
}toyiKfi noXniKT] yia xa OTioia auaixsixai o[j,o(p(Dvia. 

r) AXXayf) xou xpoTiou 5is^aycoyfi(; xcdv \|/ri(po(popi(bv gxo 
Eu[j,poi3Xio xcov YTioupycbv. Oi rsp[j,avoi (aX,}Ld Kai oi TaXkoi, 
[le noXkeq 6[i(i)q 5ia(pops(; avd[j,SGd xodc;), S7ii9t)[j,oi)v xrjv «s- 
7iavaGxd9[j,iGri» xcov \|/fi(pcov pdGSi xou 7iXri9uG[j,iaKoi3 Kpixr]- 
piou, Sri^taSfi STimXsov svigxugti xcdv [lejaknv Kpaxcbv. To 
«Ei3vxay[a^a» 9sG7ii(^8i xrjv ava^^oyia noXnchv (KaxoiKCDV Kd9s 
XOC)pa(;)-\|/fi(pcov, 5ivovxag ctt] rsp[j,avia xo 17% xcdv \|/fi(pcov 
Kai Gxrjv Ka98[j,id and xiq aXkeq xpsK; [lejaXeq X^ops? TispiTiou 
12%. 

TpsK; a7i6 xk; 2 5 x&tpeq xri(; E.E. (rsp[j,avia - raA,Ma - 
Bpsxavia, r\, Fspfj-avia - TakXia - IxaMa), [is tx] GU^iTipa^ri 
opiG[j,svcDV [j,iKp6xspcov KpaxcDV, 9a 8X0UV XT] Sisupu^isvri 5d- 
vaxoxrixa va S7iipdX,}touv 07ioia5fi7ioxs aTiocpaGr] r\ xouXd^i- 
Gxov va XT] i^Ti^tOKdpouv. Ei5iKd gs 9s[a^axa oiKovo[j,iKd, Kai 
Kupico(; pofi(; kov5uMcov 7ipo(; xk; [j,iKp6xsps(; x&tpeq, akin Kai 
yia sviGXUGSig siSiKcbv xo[j,scov, nohb GU^vd oi Qeceiq xcov [le- 
ydXcov xcopcbv gu^tiitixouv. To ysyov6(;, [j,dXiGxa, 6xi gxk; tis- 
piGGOxspst; KaxriyopiS(; 9s[j,dxcDV sxsi Kaxapyri9si xo Psxo, oi 
pos(; Kov5uMcov 9a xpriGi[j,07ioiri9oi3v yia xov 7i8i9avayKaG[j,6 
xcov [j,iKp6xspcov Gxi^ S7ii}^oy8g xcov «[J,SydXcDV». 

A) 0SG[j,o9sxriGri 9sGri(; 7ipos5pou xou EupcoTiaiKoij Eufj,- 
PouMou (Kdxi Gav 7ip6s5po(; xr|(; 'EvcDGrjc;) [le 9rixsia 2,5 xp6- 
vcDV, [le 5uvax6xr|xa avavscDGrjc; yia dXXri [im 7i8pio5o. To 
TipoGCDTio Tiou 9a KaxaXa[j,pdvsi auxf) xr] 98Gri 9a 8K>u8y8xai 



99 



a7i6 TO EupcoTiaiKo Et)[j,poi3X,io (5riXa5fi and xoix; apxnyotx; 
Kpaxcbv), [IE «si5iKfi 7iXsio\|/r|(pia» xo^pi*^ ^av tt] yv(b[j,ri xou 
EupcDTiaiKoiJ KoivoPouMou (E^sSio auvGfiKric; yia Tr| Gsamari 
GUVTdy[j,aTO(; Tri(; Evp&)iir\q, TnXoq IV: Ta opyava ttjc; 'Evco- 
oTjc;, dpGpo 21). 

napdXXriXa, KaxdpyriGri ttj^ 7i8pio5iKfi(; avdXri\|/ri(; tt]^ 
7ipos5pia(; auo xa 25 [o^sXri (avd 8^d[j,r|vo oticd^ yivoxav emq 
Gfi[j,spa). 

E) 0SG[j,o9sTriGri evoq «U7ispu7ioupyoi3» tcdv E^roxspiKcbv, 
o 07ioiO(; 9a SK^^sysxai naki and to EupcoTiaiKo Eu[j,poi3}tio [le 
«si5iKfi 7i}tsio\|/ri(pia»- 5sv aTiaiTSixai r\ yv(b[j,ri xou EupcoTiai- 
Koij KoivoPouMou. To «Ei3vTay[j,a» tovi(^si 6ti xa KpdTri-[j,sXri 
«9a U7iOGTripi(^ouv svspyd Kai avs7ii(pi3XaKTa» xov UTioupyo 
E^coTspiKcbv TT]^ 'Ev(i)cr\q Kai «9a auexouv and oiaSfiTioxs 
SpdGT] G8 avTi9sTri KaTSi39t)VGri». To sproTrma sivai PsPaia, 
7ioiO(; 9a sivai o poAoc; xou Kai nmq 9a smpd^Xsiai r] tioXitikti 
Tou, a7i6 TT] GTiy[j,fi 710U r\ 5ia[j,6p(p(DGri Koivf)^ s^coxspiKfi^ tio- 
XniKr\q sivai aSwaxri, acpoij aTiaixsi o[j,o(pcDvia: «2s 98[j,aTa 

K0ivfl(; S^(DTSpiKfl(; 7l0}^lTlKfig Kai TlO^^lTlKTl^ aG(pd>^8ia(;, TO Eu- 

pcoTiaiKo Eu[j,poi3Xio Kai to Eu[j,poi3Xio tcov YTioupycbv 9sG7ii- 
C,o\)v supco7iaiKS(; aTiocpdGSK; o[j,6(pcova» (Kscpd^^aio II - Ei5i- 
Ks^ 5iaTd^8i^, dp9po 39). 

H e[i(pacr\ nov 5(bGa[j,s gto jejovoq 6ti 5sv auaiTSiTai r\ 
yv(b[j,ri Tou supcoTiaiKoij koivoPouMou, dsv sivai [lovo yia va 
U7ioypa[j,[j,iGTsi to «5ri[j,0KpaTiK6 eXkei\ji\jia», 6go yia va 5si- 
x98i OTi 01 auocpdGSK; 5sv akXdC,o\)v ce TiuoTa to SiaKpaTiKo 
(SiaKuPspvriTiKo) xapaKTfipa tt]^ E.E. Aut6(; o xapaKTfipa(; 
6x1 M-ovo 58V aXkdC,ei, akXd o^i3v9riKs a7i6 tk; auocpdGSK; ttjc; 
XaA,Ki5iKfi(; Kai tk; 5iaTd^si(; tou «SuvTdy[j,aTO(;». To gxs5io 
«EuvTdy[j,aTO(;» 5sv 9s[a^8}ti(bv8i [le Kavsva TpoTio [im uopsia 
7ipo(; Kduoiou si5ou(; «Ev(D[j,8V8g no>uiTsis^ ttjc; Evp&)iir\g>}. To 



100 



«5ri[j,0KpaTiK6 sA,Xsi[j,[j,a» nov xapaKTripi(^si to «Ei)VTay[j,a», 
auM S711TSIV81 Kai U7ioypa[j,[j,i(^8i to SiaKpaTiKo Kai SiaKuPsp- 
vrjTiKo xapaKTTipa Tri(; E.E. AK6[j,a Kai av (uTioGsTiKd) to Eu- 
pcDTiaiKo KoivoPoijXio a7io(pdGi(^s, (yia otiStitiots), [le iikeio- 
\|/ri(pia 9999% xcopi(; ttjv syKpiori tou Su[j,pouMou tcov Y- 
Tioupycbv (Kai guvstigx; Kai tou EupcoTiaiKoij Eu[j,pouMou) Ka- 
vevaq v6[j,0(; r\ aTiocpaori 5sv sxsi loxu (TnXoq V: AaKtiari tcov 
ap[j,o5iOTfiT(DV Tr\q'Ev(i)cr\q, dpGpo 33). Sttiv EupcoTiaiKfi E711- 
TpoTif), UTioGsTiKd, TT]^ avaTiGsTai o ekejxoq Tri(; s(pap[j,oyfi^ 
TCOV v6[i(m Kai tcdv KavovcDV nov 5iS7iouv ttjv E.E. Qgtogo, 
Ka[j,id Tioivf), aK6[j,a Kai 5r|[j,6Gia GUGTaari, 5sv [inopei va sk- 

SCDGSI r\ EupCDTiaiKTl ETllTpOTlfl XCDpi(; Tr|V SyKpiGT] TOU Sufj,- 

PodA,iou tcov Yuoupycbv, Kai [j,d}tiGTa xpsid(^STai av^r\[iEvr\ 
7iA,sio\|/ri(pia gto Eu[j,poi3Xio, cvvr\Q(i)q 7iXsio\|/ri(pia tcov Tpicbv 

TlSf^TlTCOV. 

Ms aXhx }t6yia, sivai Ta KpdTr|-[j,sXr| (Kai GsG[j,iKd KaTOXu- 
pco[j,sva) auTd nov KaGopi(^ouv (avaXoyco^ tcov ava[j,STa^i3 
TOix; GUGxsTiG[j,cbv 5i3va[a^ri(;) oXoK^^ripcoTiKd to xapaKTfipa Kai 
TTjv Tiopeia tt]^ E.E. Kai Kavsvat;, sgtco Kai \|/su5s7iiypa(pa, 
«U7isp8GviK69> GsG[j,6(;. H E.E. sivai, Kai gs Gsg[j,ik6 Enmedo, 
[j,ia svcoGT] avs^dpTTjTCDV, Kupiapxcov KpaTcbv, nov sxouv Tipo- 
XCopfiGSi GTT] 5r|[j,ioupyia [imq oiKovo[j,iKfi(; Kai vo[j,iG[j,aTiKfi(; 
SVCOGT]^, aXkn to ysyov6(; auTO dev ttjv oSrjysi «auT6[j,aTa» 

Tipog TTjV TloXlTlKTl SVOTloiriGTl. AvTlGSTa [J,dXlGTa, TipO^ TO 7ia- 

p6v, o^ijvsi tk; avTiGsGSK; [iSTa^X) tcov KpaTcbv-[j,s}t(bv mq 7ipo(; 
TT] GsG[j,iKfi TT]^ XsiTOupyia (gto S7i6[j,svo KscpdXaio Ga 5oi3[j,8 
OTi TO i5io GU[j,paivsi Kai gttjv oiKovo[j,iKfi XsiTOupyia). 

Qgtogo, to «Si3vTay[j,a» s^aipsTiKd avTicpaTiKd, STiixsipei 
TauTOXpova [im mo GuyKsvTpcDTiKf) XsiTOupyia Tri(; E.E. E711- 
XSipsi Tov T8TpaycoviG[j,6 tou kijkXou: KdTi XiyoTspo and v- 



101 



TispKpdxo^, Kdxi TispiGGOTspo ttTio aTikx] Guvspyaoia Kupiap- 
Xrov Kpaxcbv. 

To TsXiKo a7iOT8XsG[j,a fixav gtti 5iaKuPspvriTiKfi ttjc; Pcb- 
[j,ri(;, Tov OKTcbPpri 2003, 6Xs^ oi avxiGsGSi^ avd[j,SGa Gxa Kpd- 
Tri-[j,8X,ri va 8Kpayoi3v, [is aTiOTsXsGfo^a r] 5idGKs\|/ri Kopucpfic; 
va o5riyri9si gs a5is^o5o. DXst; oi [iiKpeq x&tpeq avxsSpaGav 
yia Tr|v U7iopd9[j,iGfi xovq, Kupiax; gs gxsgti [le tt] [j,ri iG6Ti[j,ri 
SKTipoGCDTiriGri oXcDV TCDV KpaxcDV GTTiv EupcoTiaiKTi EmxpoTifi. 
AIM 5sv fixav [j,6vo oi [j,iKps(; xcbpst; auTS(; nou avxsSpaGav, 
a7io58iKviJOVTag oxi oi Siacprovist; 5ia7ispvoi3v o'keq xiq x&ipeq, 
[j,iKps^ Kai [isjaksq. O SKTipoGCDTiog xcov Bpsxavcbv Suvxripri- 
xiKcbv, MdiK^t AvKpafj,, dr\ki)ce 6xi xo «Si3vxay[a^a» Gsxsi xekoq 
«GS 1.000 xpovia PpsxaviKfi(; Kupiapxia9> (Kai auxo Tiapd xov 
KpauyaXso SiaKpaxiKo xou xapaKxfipa!) Kai 6xi xo K6[j,[j,a xou 
9a Tiake.\\iei «[ie vvxm Kai [le 56vxia» yia xrjv Kaxa\|/fi(piGri xou 
«Euvxdy[a^axo9> [leca and 5r|[j,o\|/fi(piG[j,a.^'' 

ExT] P(b[j,ri, 01 8KPiaG[j,oi xcov «[j,sydXcov» 7ipo(; xoix; «[j,i- 
Kpoi3^» STiscpxav ax; xo xaM(^i! To [j,sxco7io Kaxd xou «Suvxdy- 
[j,axo^» xo s^s(ppa(^av [is «GKX,rip6» xpouo r\ iGTiavia Kai ri 
Tlo^tcovia (oi «suvori[j,svs(;» x^psf; vr\q NiKaia(;, onmq Eida[iE). 
O KayKsXdpiO(; xr|(; TEp[iaviaq Epsvxsp U7is5si^s gxoix; 5ia- 
(pcovoi3vxs(; 6xi UTidpxsi «^SKd0apri GxsGr|» avd[j,SGa gxt] 5is- 
V8^ri yia xov xpoTio ^fi\|/ri^ xcov auocpdGSCDV Kai xi^ supcDuaiKs^ 
S7ii5oxfiG8i^. H Fspfj-avia f^Tiopsi va kXsigsi xt] Gxpocpiyya xcov 
oiKovo[j,iKcbv 8iG(popcbv Gxa 7110 a5i3va[j,a Kpdxr|-[j,8}tri. «'0}ta 
GUv5sovxai [j,s 6hx», Sti^^cdgs o Spsvxsp, Kai o vocbv vosixco.^'* 
Trjv dvoi^T] xou 2004 9a Kopu(pco9oi3v oi 5ia7ipay[j,ax8i3GSi^ 
yia xTjv Kaxavo[j,fi xcov koivoxikcdv kovSuMcdv [j,8xd xo 2006, 



«MeTC07io» 6x1 Kai xooo appaye<; elvai t\ akt\Qzia. Oi 5uo cmieq X'^P^ ^^ 
«(j(paxTOi)v» ayplco<; yia tt] Siavojifj xcov aypoxiKcav Kai olXcov kovSuMcov 
Tri<; E.E. [isid to 2006. 

102 



Kdxi 710U 9a xpTl^i^OTioiriGsi SKPiaoxiKd yia va Ka[j,(p9oi3v oi. . . 
avTippriGiS(;. 

H vsa AiaKuPspvriTiKTi AidGK8\|/ri, to AsKS[j,Ppio 2003 gti^ 
Bpv^eXkeq, nov 7ipay[j,aT07ioifi9riK8 [le Kijpio gtoxo va PpsGsi 
Gt)[j,piPaGTiKfi hb(yr\ mq Tipo^ to «Ei3vTay[j,a», o5riyfi9riK8 ce 
TiXfipri aTiOTUxia. Oi TekiKeq (;) auocpaGSK; [j,STa(psp9riKav yia 
TO 2004 7ipdy[j,a 710U Grmaivsi 6ti r\ uopsia 9a sivai [j,aKpo- 
Xpovia (Kai aPsPairi). Stk; Bpv^eKkeq oi s9viks(; 5ia(pop8(; nov 
5iaipoi3v TTjv E.E. 6x1 M-ovo 5sv ^STispdGTTjKav, aX,Xd GuyKpo- 
TOWTai Tikeov ce 0[j,d5s(;, 7ipdy[j,a nov 9a sxsi [j,aKpoxp6viS(; 
Guvs7isis(; yia ttjv Tiopsia Tri(; E.E. H BpsTavia (u7isp[j,axo(; tt]^ 
5iaKuPspvriTiKfi(; [Kai 6x1 «U7isps9viKfi(;»] }tsiTOupyia(; tt]^ 
E.E.) s[j,(paviGTriKs «7ipoGTdTri(;» Icnaviaq, TloXcaviaq Kai 6- 
hiiv OGCOV sxouv Xoyo va (poPowTai to yaX,Xo-ysp[j,aviK6 d^o- 
va. 

O Xs}t[j,ouT E[j,iT (a7i6 to 1974 sax; to 1982 KayKs}tdpiO(; 
TTj^ [tots] AuTiKfi(; rsp[j,avia(;) sypacps to 2000 s^riycbvTac; tt] 
GTpaTTjyiKfi Tri(; BpsTaviat;: 

«To Ao\6ivo 9a 7iapa[j,sivsi Kai gto [leXkov Tpop- 
7is5ri Tr|(; oXoK}tfipcoGri(;. 0a xaipsTiGSi ttjv EVTa^r] 6go 
TO SuvaTOV TispiGGOTspcov KpaT(bv-[j,sX(bv, yiaTi auTO 
UTiOGxsTai Ka9uGTspriGri, av 6x1 xot^oipto<3Tl, tti? 5ia5i- 
KaGia^ oXoK^fipcDGric;. To AovSivo 9a 7iri5dsi - 
7ii9av6TaTa Kai gto [leXkov- udvTa ttjv TsXsuTaia GTiy- 
[j,fi GTO supcoTiaiKo Tpsvo, [j,6vo OTav, yia 7iapd58iy[j,a, 
9a ava[j,8V8Tai evaq Koivog rxYExiKoq p6Xo(; tou Ilapi- 
Gioij Kai TOU BspoMvou yia ttjv Eup(b7iri».^^ 

TakXia Kai Tep[iavia and ttjv dX,Xri, dcprjvav va swor|9si 
OTi Tuxov aTiOTUxia tou «SuvTdy[j,aTO(;» Kai to 2004 9a avoi- 



103 



^si TO 5p6[j,o yia to «Aist)9uvTfipio». Eto ysviKo KO[j,(poi3(^io, 
TipoGTsGriKs r\ cv[i(p(mia yia oTpaTicoTiKfi auvspyaaia BpsTa- 
via^ - TakXiaq - Fspfa^avia^, xropcbv nov Pps9r|Kav avTi[j,STCO- 
7is^ GTTiv sigPo^^ti gto IpotK, SVG) 5sv sxouv CV[l(p(i)Vr\cei GXS- 
56v 710TS GS (^riTfi[j,aTa XsiTOt)pyia(; Tri(; E.E. 

Oi sGviKs^ avTiTiapaGsGSK;, oi aTiiGavoi GU[j,piPaG[j,oi nov 
anhhq [j,8Ta9sT0uv xpoviKd Ta 7ipop}tfi[j,aTa 7ipo(; enikvcf] vno 

XSipOTSpOU^ OpOU^, SXOUV [J,STaTpS\|/Sl 98G[J,lKd TTjV E.E. G8 

«auXfi Tcov 9au[j,dTC0v»! 

H 9sG[j,iKfi }tsiTOupyia ttjc; E.E. 7ipoGO[j,oid(^si [is aKpopdTTj: 
5iapK(b(; aKpoPaTSi avd[j,SGa GTa avTiTi9s[j,sva «s9viKd gu[j,- 
(pspovTa» [le avTi(paTiKS(; Kai aX,Xr|}toavaipoi3[j,£VS(; auocpd- 
gsk;. IIio GuyKsvTpcDTiKTi Xsnovpyia, aXM TauTOXpova [im 
aTiocpaGTi TipsTisi va GuyKsvTpcbvsi ttjv TiXsioxj/ricpia tcov Kpa- 
T(bv-[j,sX(bv. AuvaTOTTiTa «5i8u9t)VTripiot)», aX,Xd Kai koiv6(; 
Yuoupyot; E^coTspiKcbv- cogtogo gttjv s^coTspiKfi noXniKi] a- 
TiaiTSiTai o[j,o(pcovia. «Ei3vTay[j,a» Kai Tiopsia yia to «koiv6 
supcDTiaiKo G7iiTi», aA,M TO s9vik6 KpdTO(; ekeyxei gxs56v 6- 
Xou^ Tou TO[j,si(; Tri(; KoivcoviKfi(; Kai tioXitikti^ Ctoil<;: 7iai5sia 
Kai SKTiaiSsuGTi, Ta GUGTfi[j,aTa uysia(; Kai KoivcoviKfi(; aGCpd- 
XiGri(;, TT] 5iKaiOGi3vri, ttjv aGTUV0[j,ia, to GTpaTO, Ta cpopoXo- 

yiKd GUGTfl[J,aTa, TTJV S^COTSpiKf) TlO^tlTlKTl. AXkiiCTE, a7l6 TT] 

Et)v9fiKri Tou MdaGTpixT iGXPSi r\ «apxn Tri(; STiiKoupiKOTri- 
Ta^»: r\ 'Evcogt] 58v S7is[j,paivsi Tiapd [lovo ce 6ti acpopd to 
«7iav8up(D7iaiK6 S7ii7is5o», 6Xa Ta UTioXoma sivai gttjv apfo^o- 
SiOTTiTa TOU s9viKoi3 KpdTOix;. H aKpaia avTicpaTiKOTriTa nov 
XapaKTripi(^8i tt] 9sG[j,iKfi }tsiTOupyia tt]^ E.E., o5fiyriG8 tov 
IIpovTi, 7ip6s5po TTjc; EupcDTiaiKTic; EmTpoTifi^, va Sti^cdgsi 6ti 
Ta TiapaTidvco «sivai 7ii9av6v (!) va o5riyfiGOUv gs 7iapdA,UGri 

TTjV E.E.». 



104 



H E.E. [lEca and xi^ 9sg[j,iks(; aKpoPaoist; S7ii5i(bK8i va 

K8p5lGSl XPOVO, (DOTS [lETO. TTIV 7ldpo5o 7loX,}t(bv STCDV (Kttl yitt- 

Ti 6x1 Kai 5sKasTi(bv!) va GuyKpoxriGsi sviaiO(; 7io}tiTiK6(; %&>- 
po(;- 7ipdy[j,a tiou aTioxs^^si KpiGi[j,o 6po yia va UTidp^si Tipay- 

[J,aTlKfl OlKOVOfO^lKTl SV07lOir|Gri. AXM [IE aUTO TOVXpOTlO, 9u- 

[j,i(^si Ti^ 7ipoG5oKiS(; 710U TipoKa^tsi sva(; Tipayfj-axiKo^ aKpopd- 
TTjc;: o Kpu(p6(; 7i60O(; tou (piXo0sd[j,ovo(; koivoij sivai Tidvxoxs 
va 5si Tov aKpopdxri va yKps[j,OTGaKi(^STai! 

H 9sG[j,iKfi XsiTOupyia ttjc; E.E. [iomC,Ei va GTripi(^8Tai cxiq 
i5is(;, (ppoi35s(; sX,7ii5s(;, nov SKxpscpsi to «a6paT0 x^P^>> '^'^'i 
«sXsi39spri^ ayopd(;»: otiox; (uTiOTiGsxai) oxi o sXsi39spo^ a- 
VTaycoviG[j,6(; s^iGoppoTisi xriv TipoGCpopd Kai tt] Ci1tti<3T1 Kai 

58V UTldpxSl TllGaVOTTlTa OlKOVO[J,lK(bv KpiGSCOV, [IE TOV l5lO 

xpoTio, [lEca and xa avTixiGsfo^sva sGviKd GU[j,(pspovTa 9a u- 
Tidp^si TsXiKd GuyKXiGT]. Qgtogo, OTicD^ T] 7ipay[j,aTiKfi Kam- 
xaXiGTiKTi oiKovo[j,ia TsXiKd GUVxapdGGSxai a7i6 KpiGSK;, [ie 
TOV i5io xpoTio Kai ri E.E. 5sv aTiocpsuysi xi^ noXniKEq KpiGSK; 
a7i6 xriv EXkEi\\ir\ xri(; 7io}tixiKfi(; svoTioiri gt^;. Ss o'kjEq xiq [iEiC,o- 
VEq KpiGSK;, a7i6 xoix; 7ioXs[j,ou^ gxtjv Tipcbriv svco[j,£vri Fiou- 
yKOG^apta Emq xrjv a[j,spiKavoPpsxaviKfi sigPo^^ti gxo IpdK xo 
2003,071(0^ Kai GXO (^fixr|[j,a xr|(; 5ri[j,ioupyia(; auxovofjou and 
xk; HQA GxpaxicDxiKoij [j,rixaviG[j,oi3, r\ E.E. 5iaG7idGxriKs gs 
avxi[j,ax6[j,sva GxpaxousSa, otiou xo «s9vik6 GU[j,(pspov» STiai- 
C,E xov TipcDxaycoviGxiKo poXo. 

Sxo 98G[j,ik6 xpoTio Xsixoupyiat; xrjc;, r\ E.E. 7iapa[j,sv8i sva 
svspyo TjcpaiGxeio s9viK(bv avxmapa9sGSCov. H TipoxaGT] xrjc; 
5ri[j,ioupyia^, yia va ap9si xo a5is^o5o, «sviGXU[j,svri(; Guvsp- 
yaGia(;» [j,sxa^i3 opiG[j,sv(ov Kpax(bv-[j,8}t(bv («5isu9uvxfipio»), 
GXO [j,6vo 710U 9a oSnyfiGSi sivai Gxr|v Tiapauspa o^uvgti xcov 
s9viK(bv avxaycoviG[j,(bv, Ka9iGX(bvxa(; xo 6Xo «supco7iaiK6 sy- 
Xsipri[j,a» aK6[j,a mo STiiGCpaXs^ Kai aPsPaio and 6xi fi5ri sivai. 



105 



©sonoGsTTioti TOD vsocpiXsXsDGspionov 

To dXXo [lEja 9s[j,a nov avoids to «Ei3vTay[j,a», acpopd xriv 
TipoGTidGsia S7iiGri[j,ri(; 9sG[j,o9sTriGri(; xou vso(piXsXsu98piG[j,oi3 
cog 98[j,sXiou M9ou Tri(; E.E., Kai xriv aTisiXf) yia xiq Srifo^oKpa- 
TiKsg s}^su9spis(; nov aTioisXei to i5io to «Ei3vTay[a^a». 

Av TO «Ei3vTay[j,a» 5sv akXdC^ei ce TiTiOTa to SiaKpaTiKo 
XapaKTTipa Tri(; E.E., cogtogo TiayiOTioisi Kai KaTOXupcbvsi tt] 
vso(piXs}tsi39spri uopsia Tri(; E.E., STiixsipcbvTat; [j,dX,iGTa tt] 
«GUVTay[j,aTiKfi» KaTOXupcoGf) Tri(;, opi(^ovTa(; 6ti 9s[j,8}tio Tri(; 
E.E. sivai o «s}tsi39spo(; avTay(oviG[a^69>, r\ «oikovo [ia ttjc; 
ayopd(;» Kai r] [j,ri 7iaps[j,paGri tou KpdTOix; gtt] XsiTOupyia Tri(; 
ayopd(;. Eto 7ipooi[j,io (TiT^^ot; I: OpiG[j,6(; Kai gtoxoi Tri(; svco- 
Gri(;, dp9pa 3 Kai 4) SiaKtipijGGSTai 6ti oi tsggspk; apxs(; tou 
vso(piXsXsu9spiG[j,oi3 aTiOTsXoiJV to 9s[j,sXio ttj^ E.E.: r\ ekei)- 
9spri SiaKivriGTi aya9(bv, UTiripsGicbv KscpaXairov Kai TipoGcb- 
Ticov. To «Si3vTay[j,a» UTiOGxsTai «[j,ia sviaia ayopd, otiou o 
avTay(oviG[j,6g sivai 8}tsi39spo(; Kai av69suT09> (!) Kai «[j,ia 
dKpcog (!) avTaycDviGTiKf) koivcdvikti oiKovo[j,ia ttjc; ajopaqyy. 
KaTOXupcbvsTai GUVTay[j,aTiKd r| s}tsi39spr| 5iaKivriGr| Kscpa- 
Xaicov, Kai yia 07ioia5fi7iOTS s^aipsGr] r\ TpoTiOTioiriGri, aTiaiTsi- 
Tai o[j,6(pcovri \|/fi(pO(; tou Eu[j,pouMou tcov YTioupyrov. Ms a- 
nkA A,6yia, aK6[j,a Kai gttjv tispititcogti nov Kduoist; x&tpeq a- 
7io(pdGi(^av Tr|v smPo^^fi Kduoiou cpopou gtt] 5iaKivr|Gr| Kscpa- 
A,aicov (onrnq yia 7iapd5siy[j,a to (popo To^tiiv), r\ aTiocpaGf) 
T0D(; aKupcbvsTai av sgtcd Kai [im [lovo xcbpa \|/ri(piGSi KaTd. 

XsipoTspa, TO «Si3vTay[j,a» 98G[j,o9sT8i mq SiapKf) gto^o tt] 
«5ri[j,OGiovo[j,iKfi 7isi9apxia», 9sG[j,o9sTsi 5ri}ta5fi tt] ^^iTOTriTa 
GTO S7ii7is5o TOGO Tr\q'Ev(i)cr\q, 6go Kai tcov KpaTcbv-[j,sXcbv: 



106 



«0 7ipol)7ioXoyiG[j,6g TipsTisi va sivai igogksXig[j,svo^ 
(nq npoq xa SGo5a Kai tk; 5a7idvs9> (TitXo(; VII: Ta oi- 
Kovo[j,iKd TTjc; EV(i)cr\q, dpGpo 52) «H 5pdGri xcov Kpa- 
T(bv [ishhv Kai TTjc; 'Ev(i)cr\q GUVSTidysxai xriv xfipriGri 
Tcov aKoXouGcDV KaxsuGuvxTipicov apxcbv: Gxa9sps(; xi- 
[leq, uyifi 5ri[j,6Gia oiKovo[j,iKd, uyisit; vo[j,iG[j,axiK8^ guv- 
9fiKS(; Kai GxaGspo iGO(^i3yio 7iXrip(D[j,(bv» (KscpdXaio II, 
OiKovo[j,iKfi Kai vo[j,iG[j,axiKfi TioXixiKTi, dpGpo III-69). 
«Ta KpdxT] [lekf] a7io(p8i3youv xa UTispPo^^iKd 5ri[j,6Gia 
sA,}tsi[j,[j,axa. H STiixpoTifi TiapaKoXouGsi xrjv s^sXi^r] xr]^ 
5ri[j,OGiovo[j,iKfi^ KaxdGxaGri(; Kai xo X)\\ioq xou 5ri[j,6Giou 
jpsovq Gxa Kpdxr] [o^sXri 7ipoKsi[j,8vou va svxo7ii(^si [j,syd- 
A,S(^ a7ioKX,iGSi(;» (dpGpo III-76) 

OuGiKd, i^Tiopsi Kav8i(; siJKo^^a va avxiXricpGsi, 6xi g8 uspi- 
o5o oiKovo[j,iKfi(; Kaxs^iat;, r\ auGxripfi tioXixikti Xix6xrixa(; 
(nov eni^aXkei xo «Ei3vxay[j,a») and tx] iikevpa xou KpaxiKou 
xo[j,sa Ga STiixsivsi xa TipoP^^fno^axa xri(; avspyia(; Kai xrjc; koi- 
vcDviKTig (px(bxsia(;. Toix; [j,6vou^ tiou Ga cocpsXfiGSi [im xsxoia 
TioXixiKTi, Ga sivai xoix; xpanel^nEq Kai xotx; Kaxoxoix; Kpaxi- 
K(bv xpsoypdcpcDV. 

To KoivcoviKo Kpdxo(; («xo Kpdxo(; 7ip6voiag») Ssv avacps- 
psxai TiouGsvd, r\ uysia, r\ 7iai5sia Kai r] KaxoiKia 6ev Gsropoij- 
vxai d^ia va avacpspGsi 6xi TipsTisi va acpopouv okovq Kai va 
8ivai 5ri[j,6Gia, xa 5ri[j,0KpaxiKd 5iKai(b[j,axa avacpspovxai ys- 
viKoAoya. 

To «Ei3vxay[j,a» aTioxsXsi 7ipay[j,axiK6 kivSuvo yia xk; dr\- 
[j,OKpaxiKS(; sXsuGspis^, avaxpsTiovxa^ Kaxa^xfiGSK; nov eni- 
xsiJxGriKav [is ai[ia, yupi(^ovxa(; xo poXoi xrjc; iGxopia(; (oiko- 
vo[j,iKd Kai 7io}tixiKd) Gxov 19° aicbva, xou dypiou (pikekevQe- 
pou Ka7iixaXiG[j,ou, xcopi(; Kavsva koivcdviko 5ixxu TipoGxaGi- 



107 



aq. To «(pi3Xo GUKfi(;» yia tk; «7iapaXfi\|/si(;» xou «EuvTdy[j,a- 
Toqyy gtti SiaacpaXiari xrov 5ri[j,0KpaTiK(bv 5iKaico[j,dTCOv, sivai 
OTi auxd «5iaG(paM(^ovTai and xiq s9viks(; vo[j,o9sgis(;». Q- 
oTOoo, r\ aTioSoxn tou «EuvTdy[j,aTO(;» 9a arna^dvsi avaTiocpsu- 
Kxa xriv xpoTiOTioiriGri tcdv 89viK(bv EuvTay[j,dTCOv, Tipo^ vsocpi- 
'kekevQepr] Kai avTi5ri[j,0KpaTiKfi KaTSi39t)VGri. Sxo Tipoxsivo- 
[j,8vo «Ei3vTay[j,a»: 

Asv Kaxoxuprovovxai prjid to aTiapaPiaaxo tt]^ oiko- 
jEVEmKr\q Kai i5i(DTiKfi(; Ctoil<^, to dou^to Tri(; KaxoiKiat;, 
T] aTiayopsuGTi aoTUV0[j,iKfig spsuvag XCopi<^ ttiv Tiapou- 
Gia SiKaGTiKTi^ s^ouGia^. Asv Kaxoxuprovovxai to a- 

7l6ppr|TO TCDV STllGToXcbv Kttl TTjc; S7llKOlVC0Via(;. 

H s}t8u9spia i5puGri(; svcdgscdv TipoGCDTicov (GCO[j,aTSia, 

7l0}tlTlKS^ OpyaVCDGSK;, TloXlTlGTlKOl Gl3X,}tOyOl, K.X,7l.) 

58V Guvo5si3sTai and xiq 5iaG(paMG8i(; 6ti oi svcdgsk; 
at)T8(; 5sv [j,7iopoi3v va 5iaA,u9oiJV x(opi(; 7iporiyoi3[j,svri 
SiKaGTiKT) aTiocpaGr]. 

KaTa^tijSTai ax; PaGiKf) UTioxpscoGti tou KpdTOix; r\ 5co- 
psdv 5ri[j,6Gia TiaiSsia, 7i8piopi(^ovTag tt] Scopsdv 5ri- 
[j,6Gia SK7iai5suGri [j,6vo gttjv SKTaGt] tt]^ UTioxpscoTi- 
KTic; sK7iai5suGr|(; (Mspo(; II, dp9po 11-14), s^aip(bvTa(; 
Ta avcDTttTa SK7iai5suTiKd i5pi3[j,aTa Kai tk; S7iayysX[j,a- 
TiKS(; cxo'ke.q, Kai avoiyovTag to 5p6[j,o yia ttjv iSpuGT] 
iSicoTiKcbv 7iavs7iiGTri[j,icDV. Tig 87imT(bGSi(; nov 9a s^si 
auTO gtk; s9viks(; vo[j,o9sGis(; (paivsTai gttjv TispiTiTCO- 
cr\ TTjc; EX,}td5a(;. To sX,X,riviK6 Gi3vTay[j,a S7iipdA,Xsi to 
5ri[j,6Gio xapaKTTipa Tri(; sKTiaiSsuGtic;. Me TipoGxn^a 
TTjv 8vap[j,6viGri [is ttjv koivotikt) vo[j,o9sGia, S7ii5i(b- 
K8Tai T] i5icoTiK07ioiri GT] Tri(; 8K7iai5suGri(; Kai r\ Tpouo- 
TioiriGTi GTO Gri[j,sio auTO tou 8X,X,riviKoi) SuvTdy[j,aTO(;. 



108 



H spyaoia, mq QE\iEki&)5r\q GUVTay[j,aTiKfi STiiTayfi Kai 
5iKaico[j,a, yia to otioio to sXXriviKo Ei3vTay[j,a 'ke.ei 6ti 
«[j,8pi^vd TO KpdTO(;», GTO supcDTiaiKo Gxs5io «Eu- 
VTdy[j,aTO(;» akXdC^ei Kai yivsTai: «Kd9s TipoocoTio sxsi 
5iKai(D[j,a va spyd(^STai...»(!) svcb Kdvsi tt] [lakXov 8k- 
TiXriKTiKTi (yia Kduoiov vso(piXsXsi39spo) TiapaxcbpriGri 
«Kd9s tioMtti^ Tr|(; 'Ev(i)cr\q sivai s}tsi39spo(; va ava(^ri- 
Td a7iaGx6XriGri» (! !) (Mspo(; II, dp9po 11-15). 
KaTapysiTai, co^ UTioxpscoGri tcov KpaTcbv [iehm ttjc; 
E.E., r\ KpaTiKT) [iEpi[iva yia tt] 5iaTfipriGri Kai KaTO- 

XUpCDGTl TODV 5ri[J,6GlC0V GUGTri[J,dTCOV KOIVCDVIKTI^ a- 

(5(paki(5r\q Kai Tiapoxnf; GUVTa^rjc; (Mspo^ II, dp9po II- 
34). H [ir\ avacpopd gto 5ri[j,6Gio xotpotKTfipa auTcbv 
TCOV GUGTri[j,dTCOv 5£v 8ivai Tuxaia. Ta i5ia iGXPOuv yia 
Ta GDGTfi[j,aTa koivcovikt)^ ap(i)jr\q nov acpopow tk; 
Tiapoxs^ yia tt] [j,riTp6TriTa, ttjv aG98vsia, to spyaTiKo 
aTiJxn^oi, TT] TipoGTaGia TCDV avspycov, to yfipa(;, toix; 
dTiopoix; K.Xn. Muopsi oi si5iks(; avxeq 7io}tiTiKS(; va 
acpfivovTai gto «koivotik6 Skaio Kai ti^ s9viks^ vo- 
[j,o9sGis9>, aXkA sivai oAocpdvepr] r\ 7ip69sGri va acps- 
9oi3v avoiKToi oi 5iau}toi KaTdA,UGr|(; auTcbv tcov 5iKai- 
co[j,dTCOv nov r\ SiaGCpd^^iGf) xovq 9a ausppss mq cv- 
VTay[j,aTiKfi UTioxpscoGti tou KpdTOix;, Ka9(b(; Kai r\ i5i- 

CDTlKOTloiriGTl TOU(;. 

AK6[j,a Kai to 5iKaicD[j,a gttjv aTispyia 7ispiopi(^STai gto s- 
MxiGTo: o PpsTav6(; 7ipco9u7ioupy6(; Tovi Mu^^sp auaiTriGS Kai 
KspSiGS a7i6 TT] «SuvTaKTiKfi Suv8}t8UGri» va [j,riv i^Tiopsi va 
XpriGi[j,07ioiri9si to 5iKaico[j,a auTO GTa s9viKd 5iKaGTfipia! O 
Tipcbriv GOGia}tiGTfi(; (!) 7ipco9u7ioupy6(; ttjc; TaXkiaq, Migs}^ 
PoKdp, 5iKaio}t6yriGS tt] vso(piX8}tsi39spr| KaT8ij9uvGri tou 
«2t)VTdy[j,aT0^» 5riXcbvovTa(; [is 9pdG0(;: 



109 



«Ei[iacTe ce 7iayK0G[j,icD(; avoixT^f) oiKovo[j,{a, 5ev v- 
Tidpxsi oiJTS pi39[j,iGri, oijts opio gtti pta xou avxaycovi- 

. 87 
G[J,Ot)». 

ETTlHETpO 

Sto 0sg[j,ik6 S7ii7is5o r| E.E. 7iapa[j,svsi sva d9poiG[j,a 8- 
Gvcbv-Kpaxcbv, svcb KdGs TipoGTidGsia va uudp^si «Gi3v9sGri» 
TODV avTiTi9s[j,sv(ov sGviKcbv GU[j,(psp6vT(ov Kiv5t)vsi3si va Ka- 
xa^tfi^si GS (pidGKo, OTiox; aKpipdcx; KaxsXri^av Kai oi GU[j,(pcovi- 
eq TTjc; NiKaiat;. 

Av TO (^fiTri[j,a to u gugx8tig[j,oi3 5i3va[j,ri^ avd[j,8Ga GTa 
KpdTri-[j,sXri aTiOTsAsi sva vapK07is5io avTiTiapaGsGSCDV, r] 9s- 
Gfj-oGsTTiGTi [j,SG(D Tou «EuvTdy[j,aTO(;» Tou vso(pi}ts}tsu9spi- 
G[j,oi3, sxsi Gav GTOxo (uspav tou ouGiaGTiKoij, nov sivai to 
\|/aM5iG[j,a tcdv koivcovikcdv Kai 5r|[j,0KpaTiK(bv 5iKai(D[j,dT(Dv), 

va UTlSpTOVlGSl TO KOIVO s5a(pO^ TldvCO GTO 071010 50[J,fl9riKS s^' 

apxHt; r\ E.E.: ttjv S7ii9sGri tou KscpaXaiou svdvTia gtoix; sp- 
jaC,6[is\/ovq. 'Etgi, cogtogo, 5ri[j,ioupyoiJVTai GUv9fiKS(; Ta^i- 
KoiJ 7io}tS[j,ou g' oXoK^tTipri Tr|v E.E. Av r| oiKo56[a^r|Gri Tr|(; E.E. 
oi3t(D(; f) aXkaq 7ipay[j,aT07ioisiTai gs auo^svcDGri and xovq su- 
pco7iaiou(; noXneq Kai [is svTS^^cb^ avTi5ri[j,0KpaTiK6 TpoTio, [is 
TO «Ei3vTay[j,a» 5ivsTai sva stiitiXsov koivo s5a(pO(; TidXric; 6- 
XcDv TCDV supcoTiaicov spya(^o[j,svcov: Tr| guvtovig^ievti SpdGtj 



«Elvai TioXi) m9av6 va [n\v UTidp^ei cruiicpcovla Kai oi 5ia7ipay(iaTei)08i<; 
va TiapaxaBouv [. . .] Eivai emoin; 7ii6av6 va UTidp^ei kcxtioioi; PiaoxiKoc; 
(ji)|iPiPa(j|i6<; Kai va o5riyri9oi)(xe oe |iia eKipcoiiaxiKfi ouiicpcovia, (xe Tidpa 
KolMq avTi(pd(jei<;, 5riXa5fi |iia Seuxepri NiKaia, |iia ouiicpcovia kov o Ka- 
9evai; 9a 7ipo(j7ia9ei av avaxpevi/ei Tipoxou oxeyvmoei xo jieXdvi xri<; utio- 
ypa(pfi<;» (Ka9ri|iepivri 2/12/2003). 

110 



svdvTia GTOV dypio vso(piX8Xst)9spiG[j,6 Kai tk; koiv(dviks(; s- 
tiititcdgsk; tou. 

Avs^dpxriTa and to Kaxd tiogo xs^^iKd o 7iav8t)p(07iaiK6(; 
GUVT0viG[j,6(; TCDV spya(^o[j,sv(DV 9a ennevxQei, sva sivai 5s5o- 
[j,8vo: o GUv5uaG^6(; sGvikcdv avxiTiapaGsGSCov avd[j,SGa gtk; 
dpxouGS(; xd^sK; Kai 6fyivcr\q xcov koivodvikcdv Kai xa^iKcbv 
avxi9sG8(DV svx6(; xcdv sGvikcdv GUVopcDV xcdv Kpax(bv-[j,s}t(bv, 
KaGiGxd aK6[j,a tiio aPsPaist; (au' 6xi fixav fi5ri) xi^ TipooTixi- 
Ksq 7io}tixiKfi(; svo7ioiriGri(; xcov apxouGcbv xd^scov xrjc; Eupcb- 
TiT]^ GS Gsg[j,ik6 S7ii7is5o. 'Evtt 7iapd58iy[j,a 5ia(p(Dxi(^si xrjv 7ia- 
paTidvco GsGrj. Sxa xsXr] xou 2003 ^SGTiaGS 5ia[j,dxn avd[j,SGa 
Gxa Kpdxri-[j,sXr| mq 7ipo(; xrjv xfipriGri xou Su[j,(p(bvou SxaGs- 
poxrixat;, xo otioio TipopXsTisi kupcdgsk; av gs [im xcbpa xo sX- 
}tsi[j,[j,a xou 7ipol)7ioXoyiG[j,oi3 UTispPsi xo opio xou 3% xou 
AEn. O TaXkoq 7ip(oGu7ioupy6(; Pacpapsv (nov r\ KuPspvriGfi 
xou sxsi eni^aksi pi(^iKS(; TispiKOTis^ gxtjv koivcdvikt) upovoia 
Kai au^riGS xa opia GUVxa^ioSoxtiGrjc; sv [j,sgco ysviKcbv ausp- 
yicbv), SiKaioAoyrjGS xo ysyov6(; 6xi r] FaXMa 7iapaPid(^si xo 
opio yia xpsi^ guvsxsi^ Xpovis^, 5riX(bvovxa(; 6xi r\ KuPspvriGfi 
xou, GS GUvGfiK8(; oiKovo[j,iKfi^ i3(pSGri(; Kai SiapKcbv auspyia- 
K(bv Kivr|xo7ioifiGSCov, 5sv sivai 5uvax6v va smpd^^si Kai 5ri- 
[j,OGiovo[j,iKoi3(; 7i8piopiG[j,oi3(; nov Ga si^av Gav a7ioxsXsG[j,a 
S7ii5siv(DGri xou 7ipopXfi[j,axo(; xr]^ avspyiat; Kai dpa KXi[j,dKco- 
cr\ xcov KivTjxoTioifiGSCov xcov 8pya(^O[J,£VC0V. 

To 7i}toio xri(; «supco7iaiKfi(; svoTioir] gtjc;)) and xiq KpaxiKst; 
ypa(p8ioKpaxiS(;, gxk; cv[nikr[Yadeq xcdv sGvikcdv avxmapaGs- 
G8C0V Kai XT]^ o^uvGrjc; xr]^ xa^iKf)^ 7idXri(;. . . 



Ill 



K£ 



(pd>uaio3 



H jTOpsia TTi(; 

«OlKOVOfilKfi(; o>^OK>^fipcooTi(;» 

Sxriv svoTTixa auxfi 9a s^STdGOU[j,s xriv mGavoxriTa «oiko- 
vo[iiKr\q oXoKX^pmcriqyy ttjc; Eup(b7iri(;, xriv TriGavoxriTa Sri^^a- 
dr\, TO oiKovo^iiKo 87i(7is5o Kai 01 pt)9[j,oi avdTiTU^rig avd[j,8Ga 
Gxa KpdTri-[j,8}tri va GuyKMvouv, xa 87ii[j,spou(; sGviKd Kamxa- 
XiGxiKd GU[j,(pspovxa Gxa5iaKd va GuyxrovsuGoiJV Kai va dr\[ii- 
oupyriGsi sva^ £v07ioiri[j,svo(; «supco7iaiK6^ Ka7iixaXiG[j,6(;» xco- 
pi(; sGviKd Gijvopa. Sxo xsXsuxaio [lepoq xrjc; £v6xr|xa(; auxf)^, 
Ga 8^8xdGOU[j,s 87iiGri(;, Kaxd tiogo r\ ONE Kai xo supcb s^ouv 
5po[j,oXoyfiGSi [j,ia «avayKaGxiKfi» Tiopsia 7ipo(; auxfiv xrjv Ka- 
xsuGuvGrj. 

Fia va UTidp^si 7ipay[j,axiKfi oiKovo[j,iKfi oXoK^tfipcDGri, Ga 
TipsTisi va 5ri[j,ioupyriGoi3v oi tipoDtioGsgek; (dgxs r\ tipogSsgti 
xcov apxouGcbv xd^scov r\q E.E. [is xo sGviko xou^ Kpdxo^ Gxa- 
5iaKd va axovfiGSi. Auxo Ga auaixouGS xrjv svotioitigti xcdv 
sGviKcbv vo[j,oGsGi(bv Kai xri(; cpopoAoyia^, xrjv Kaxdpyr|Gr| xcdv 
sGviKcbv KpaxiKcbv S7ii5oxfiGSCov 7ipo(; xiq «sGvik8^» smxsipfi- 
G8ig (Kai E^akei\\ir\ oXcov xcov 7iapa5aG[j,oXoyiKcbv s^7io5icov), 
CDGxs oXoK^ripri r\ EupcDTiri va KaxaGxsi «sviaiO(; oikovo[j,ik6^ 
Xcbpo(;» avs^iTioSiGxou avxaycoviG[j,oi3, Kai [a^sX,}tovxiKd Kduoi- 
01) siSoug sviaio (igcd^ o[j,OG7iov5iaKoi3 xapaKxfipa) Kpdxo(;. 



112 



Mia Tiopsia oiKovo[j,iKfi^ oXoKXfipcoGri(;, 9a aTiaixoiJGS xriv 
ijTiap^ri STiapKcbv oiKovo[j,iK(bv Tiopcov (xprno^dxcov), xovq otioi- 
ovq va 5iaxsipi(^STai [im UTispsGviKfi eupcDTiaiKfi apxn tiou va 
sivai avs^dpxriTri and xiq KuPspvfiGSK; xcov KpaT(bv-[j,sX(bv. To 
apxiKo [j,sXri[j,a [iiaq xsioiat; apxnf;, 9a fixav va avTi[j,STC07ii- 
GTOiJV a7iOT8XsG[j,aTiKd 01 [isjakeq oikovo[j,iks(; aviGOxriTSt; 
avd[j,8Ga Gxa KpdTri-[j,s}tri, nov vapKoGsxow xriv 6}tri uopsia 
Tri(; E.E. ava(^co7iup(bvovTa(; SiapKocx; tk; sGviksc; avxiGsGSi^. 
Auto 9a auaiTOUGS tt] [j,8Ta(popd Tiopcov and xiq mo avaTiTuy- 
[ikveq Tispioxsg (Kpdxri) Gxa tiio KaGuGisprmsva. 

Eivai Ga98(; on to 6Ao supcoTiaiKo oiKo56[j,ri[a^a, t)7iovo[j,£u- 
sxai aTio tk; Pa9iS(; oiKovo[a^iKS(; aviGOTriTSt; [j,STa^i3 tcov Kpa- 
T&)V-[iehhv. To KaTd Kscpa^tfiv AETI (gs ti[j,S(; ayopdt;) gs e^r\ 
X&tpeq PpiGKSTai KdTCO and to [ieco 6po (EX,}td5a 66,nopTO- 
yaMa 70, iGTiavia 77, Ip>uav5ia 93, BpsTavia 96, OivXavSia 
97) 8V(b yia ti^ vnoXomeq oktcd xoc)ps(; r] auoKXiGri sivai tioXij 
7110 [j,iKpfi (Souri5ia 101, iTaMa 103, 0X,Xav5ia 107, Fa^^Ma 
107, Tep[iavia 110, AuGTpia 111, Aavia 113, BsXyio 114). To 
Aoi)^8[j,poi3pyo (pTdvei to Ssiktti 168. H TispicpspsiaKf) auo- 
kXigt] sivai aK6[j,ri tiio gt] [j,avTiKfi, [is 7ispioxs(; tt]^ TIopToya- 
Ma(; va PpiGKovTai [j,STa^i3 50 Kai 57%, r\ de Ti^^siovoTriTa tcdv 
eXkr[vvK&)V Tispioxcbv [j,STa^i3 43 Kai 50%.^^ H Siacpopd [j,STa^i3 
TTjc; TispiGGOTspo 7iXoi3Gia(; 7ispi(pspsia(; (A[j,poi3pyo) Kai ttjc; 
XiyoTspo TiXoiJGia^ (AC^opeq Kai uspioxn to u AX8vts(^o gttjv 
TIopToyaMa) sivai Tri(; Td^ri(; 4,5 : 1.^^ Fia Ta vsa iieh], tk; 
X&ipeq Tri(; KsvTpiKfic; Kai AvaToXiKfi(; Evp&)iir\q, o [lecoq 6po(; 
sivai 44 (31 gtt] AsTOvia)!^'^ 

Qgtogo, o 7ipol)7ioXoyiG[j,6(; ttjc; E.E. sivai s^aipsTiKd [ii- 
Kp6(; yia [j,syaXs7ifiPo}ta Gxs5ia. AvTmpoGCDTisiJsi [loXiq to 
1,27%T0U GUvSuaGfo^svou AETI ttjc; E.E., tiogogto nohb xa- 
fj-TjAoTspo an' 6go sixs TipoTaGsi gto TiapsXGov a7i6 ttjv Eu- 



113 



pcoTiaiKTi ETiixpoTifi (5-7% Tou AEn). Fia va avTi}^ri(p9oi3[j,s xi 
aKpipd)^ Gr|[j,aivsi auxo, apKsi va avacpspGsi oxi o o[j,og7iov5i- 
aK6(; 7ipol)7ioXoyiG^6(; xcov HQA sivai xouXdxioxov xsoospK; 
(pops(; t)\|/riX6xspo(; Kai and sksivs(; xk; 7iporiyoi3[j,8VS(; Tipoxd- 
gsk; xTjc; Eiinpoiv[\q (r\ sikogi (popst; n8yaA,i3xspo(; xou xcopivoij 

S7ll7is50t)).^^ 

O koivoxik6(; 7ipol)7ioAoyiG[j,6(; xpr|[j,axo5oxsixai, vnoxiQe- 
xai, a7i6 «i5iot)(; nopovqyy. Exrjv 7ipay[j,axiK6xrixa xo [j,syaX,i3xs- 
po [j,spo(; xou iG^voij 7ipol)7ioXoyiG[j,oi3 Tipospxsxai and sva 
TiOGO 710U avxiGxoixsi Gxo AEII KdGs x(bpa(;. To ysyovog 6xi 
01 [j,syaX,i3xsps(; x&tpeq (Kaxd Kijpio Xoyo r\ rsp[j,avia) Gt)[j,pdX- 
Xouv Gxov 7ipol)7ioXoyiG[j,6 Kaxd xo [j,syaX,i3xspo [ispoq, xovq 
5ivsi XT] 5uvax6xr|xa acp' evoq va f^TiopoiJV va S7iipdX,Xouv xr] 
Gs^^riGTi xotx; (5ri}ta5fi xa GU[j,(pspovxd xoix;) ctovc, ypacpsio- 
Kpdxs^ xcov Bpv^ehhv, Kai acp' sxspou, va SKPid(^ow ziq [ii- 
Kp6xsps(; (67icD(; 8i5a[j,s r] rsp[j,avia xpriGi[j,07ioiriGS xov koivo- 
xiKo 7ipol)7ioXoyiG[j,6 GXTjv TipoGTidGsid xrjc; va Ka[j,(pGoi3v oi 
avxippfiGSK; lG7iavia(;-noX(Dvia(; gs gxsgti [j,s xo «Ei3vxay[j,a»). 
H s^dpxrjGTi xcov Bpu^sXcbv and xiq [isjakeq W>P^'i oSnysi s- 
nicr\q, gxo oxi avxeq f^Tiopow va TiapaKd^Tixouv aK6[j,a Kai xk; 
Gt)vGfiKS(; xri(; E.E. 'Exgi svcb rsp[j,avia - TaXkia 7iapaPid(^ouv 
xo Si3[j,(pcDvo ExaGspoxrixa yia xpia Guvsxn jpovm, r\ EupcoTia- 
iKT) ETiixpoTifi 58V x6X[j,riGS va 87ii[j,sivsi Gxrjv em^oht] Kupcb- 

G8C0V. 



Oi Kupioxepeg laiyeq eooScov xou koivotikoi) 7ipol)7ioXoyi(j(xoi) elvai: oi 
5a(j|iol, xa yecopyiKd xeXri, xa eoo5a avio |iepo<; xou OTIA nov eioTipdxxe- 
xai oxo eOviKo eSacpog, Kai eva tiooo kov ocvxioxoixei oxo AEII Kd9e xa- 
poi;. Ta Ka6apd eooSa xou koivoxikou 7ipoi)7ioXoyi(j|ioi) iixocv (xo 1998): 
83,5 5i(j. eupcb, ek xcov otioicov xo 43% npor]kQe ano xo AEII, xo 41% avio 
xo 3)nA Kai xo 15% ttTio xoug Saojioix; (BamXeiou Ilavdyoi), Kcovoxovxi- 
voi) Toouvxa, AiaKpaxiKii Kai UTispeBviKfi Euvepyaoia, eK56oei<; IlaTiai^fi- 
c^, Aefiva2002, oeX. 435, 745). 

114 



Oi iiE'Yokmepeq xropsg (iSiaixspa r\ Yepiiavia) a7ioK>^8iot)v 
xriv TiiGavoxriTa va au^riGsi o 7ipol)7io}toyiG[j,6(;, svcb [is tt] 
5i8ijpt)VGri Tcov 10 vscDV [j,sX(bv r\ «7iiTa» 9a acpopd TispiGGOxs- 
potx;, dpa gttiv Tipayfj-axiKOTriTa sxou[j,s [j,si(DGri xou 5ia0SGi- 
[j,ou 7ipol)7ioXoyiG[a^oi3. Es Koivf) stiigto^^ti toix; 7ipo(; xov Tipos- 
5po TTjc; Et)pco7iaiKfi(; EmxpoTifi^, to AsKS[j,Ppio 2003, s^r] Kpd- 
Tr\-[iekr\ (Tep[iavia, TaXkia, Bpsxavia, 0X,}tav5ia, AuGxpia, 
SouriSia) T6vi(^av oxi 5sv 9a 5sx9oi3v Ka[j,id au^riGri xou koi- 
voTiKot) 7ipol)7ioXoyiG[j,oi3.^^ To 7idy(D[j,a xou koivotikoij TipoD- 
7ioAoyiG[j,oi3 GT] [j,aivsi on auT6(;, gs GTa9sps(; ti[j,S(;, 9a Guppi- 
Kvco9si G8 0,9% TO STO(; 2006. O KayKsXdpiot; Spsvxsp s^si 
Sri^tCDGSi OTi 5£v Qekei va «Kaisi to yspfo^aviKo xpfma gti^ 
Bpv^eXkeq».^^ Fia tt] Yepiiavia, r[ 7ipoT8pai6Tr|Ta sivai r] «a- 
vaGuyKpoTTiGTi)) TTjc; oiKovo[j,ia(; ttjc; upcbriv avaTo}tiKfi(; Fsp- 
[laviaq (ttiv ouoia £VG(D[j,dT(DGS to 1990) nov aTiaiTsi i^STacpo- 
pd Tiopcov Tidvco a7i6 70 5ig. supcb to xpovo.^'* 

O [j,iKp6(; 7ipol)7ioXoyiG[a^6(; s^si ax; a7iOTs}^8G[j,a va [j,riv u- 

(plGTaTai GTTjV E.E. KOlvf) OlKOVO[J,lKfl TloXlTlKTl, SVa SlOlKrjTlKO 

Kai oikovo[j,ik6 KevTpo Tiouva [mopei va S7iipd>^>^8i [iia cv- 

VTOVlG[J,SVri GS TiaVSUpCOTiaiKO S71171S50 OlKOVO[J,lKfl TloXlTlKf). 

Oi KuPspvfiGSi^ TCDV KpaT(bv-[j,sX(bv sivai auTS(; nov sxouv tov 
andXvTO sXsjxo tcov sOvikcov rovg oikovo/jiojv, [iiaq Kai si- 
GTipdTTOUv Kai 5iax8ipi(^ovTai and ttjv s9viKfi oiKovo[j,ia to 
100% Tou 7ipol)7ioAoyiG[j,oi3 tou^. AK6[j,a Kai gti^ X^ps^ tiou 
01 KoivoTiKS(; [j,STaPipdGSi(; ([j,sgco tcov Koivotikcdv n^^aiGicDV 
STTipi^ric;) sivai G^STiKd [lejakeq (IIopToyaMa, EXMSa, Icna- 
via) at)T8^ avTiGTOixoiJV gs [loXiq 2-3%) tou AEII tou^. 

O [j,iKp6(; koivotik6(; 7ipol)7ioAoyiG[j,6(; gt] [j,aivsi 87imp6G98- 
Ta, OTi sivai a5i3vaTO va avTi[j,STC07iiGTOi3v a7iOTsXsG[j,aTiKd 
«[j,ri GU[j,[j,STpiKd GOK», «aGi3[j,[j,STps^ 5iaTapaxs(;» gtk; oiko- 
vo[j,iKS(; Tispicpspsis^ Tr[c, E.E.^^ Ta 5id(popa KpdTri-[j,sXri, s- 



115 



Xouv SiacpopsTiKo S7ii7is5o oiKovo[j,iKfi(; SidpGpcoGTi^, 710U cr\- 
[laivei OTi as 7ispi65ou(; oiKovo[j,iK(bv «5iaTapaxcbv» (i3(pSGr|(; 
f) KpiGr|(;) 9a avxiSpdaouv [is SiacpopsxiKo xpoTio oi oikovo[j,i- 
eq TOtx;. H sioaycoyfi xou supcb 5ri[j,ioi3pyriGS 8va sviaio 
(«GK}trip6»- 5ri}ta5fi aKpiPo) v6[j,iG[j,a yia tk; nohb Siacpopsxi- 
Ks<; 6[i(£)q ([j,8ys9ou(; Kai avaTnv^r\q) s9viks(; oikovo[j,is(; Tri(; 
E.E. Dgo s^sMGGSxai r] uapouGa oiKo\o[j,iKfi txpSGr], x&tpeq 
cav xriv EX,Xd5a f) xrjv IIopxoyaMa, GUGGCopsuouv s^TiopiKd 
EXkei[i[iaTa, xa OTioia oAosva Kai TispiGGOxspo xstvouv va yi- 
vouv 5uGpdGxaKxa. Fi' avxeq xiq x&tpeq sva aKpiPo supcb (Gxa 
zekf] xou 2003 UTispsPr] xa 1,20 SoMpia) S7ii5siv(bvsi xo 7ip6- 
pX,ri[j,a. AGCpaXdx;, xo i5io 7ip6pXri[j,a avxi[j,sxco7ii(^o w Kai oi 
rsp[j,avoi s^ay(Dy8i(;. Qgxogo , yia xovq Tep[iavo is; xo X)\\ioq 
xou «a7io5sKxoi3» supcb PpiGKsxai nohb u\|/ri}t6xspa an' 6go 
xcov EXkr\v(m r\ IlopxoydXcov KamxaXiGxcbv (gxtiv 7ipay[j,axi- 
Koxrixa aK6[j,a Kai yia xoix; IxaXotx; f) iGTiavotx;). Ilapd xo «a- 
KpiP6» supd), r\ Tep[iavia 5isupi3vsi xo s^TiopiKo xr]^ 7i}^s6va- 
G[j,a, xo 071010 scpxaGS, [lovo yia xo [V(\va Mdio 2003 Gxa 10,1 
5iG. evp&), and 9,2 5ig. supd) nov fixav xov i5io [V[\va sva xpo- 
vo Tipiv. SuvoXiKd yia xo 2003, oi s^ayroyst; xrjc; TEp[iaviaq 
7iapouGid(^ouv ai3^r|Gr| Kupiax; 7ipo(;xi(; aXksq W>P^'i tti<; Zcb- 
vrjc; xou Eupcb.^'' To s[j,7iopiK6 7iX£6vaG[j,a xrjc; rsp[j,avia(; xo 
2003 avfiA,9s gs 135 5ig. supd) 7iapouGid(^ovxa(;, gs gxegt] [j,s 
xo 2 2 piu^riGTi 3% gxi^ s^ayroyst; [is xiq aXkeq W>P^'i tti? 
E.E., svd) [j,s xi^ xpixs(; xd)ps(; au^fi9riKs Kaxd 1%.^^ 

To 7ip6pXr|[j,a S7ii5sivd)vsi xo ysyov6(;, 6xi oi 5id(pops(; xd)- 
ps^ 710U a7iapxi(^ouv xrjv E.E. s^Tiopsuovxai gs SiacpopsxiKo 
Pa9[j,6 [IE x&tpeq skx6(; E.E. Xchpeq onmq r\ EX,Xd5a (5 % s- 
I^Tiopio SKx6(; E.E.), IpXav5ia (6 4 % Oiv^^avSia (6 5 % 9a 
S7iripsaG9ouv Papuxspa and sva «GKA,rip6» supd) au' 6xi r\ 
AuGxpia (37% s^iTiopio skx6(; E.E.), oi x&tpeq xrjc; MtisvsXou^ 



116 



(39%), r\ nopxoyaMa (33%).^^ Kaxd ouvsTisia, 6go [lejahb- 
T8p8(; 8ivai 01 oiKovo[j,iKS(; 5ia(pops(; Kai tiisgsk;, togo 5ugko- 
XoTspr] yivsxai r\ sviaia ([leca gttiv E.E.) 5iax8ipiGri xou su- 
pd). Aut6(; 8ivai 8va^ and tovc, Xojovc, TiouxpsK; x&ipeq ttjc; 
E.E.-15 5£v GU[j,[j,STSxouv gto supd) (Bpsxavia, Aavia, Eour]- 
5ia), x&tpeq nov KaGoAou xDxaia, sixav xaxuxspri oiKovofo^iKfi 
avdTiTU^ri a7i6 tk; x&ipeq ttj^ Evp(i)C,&)vr\q, togo Kaxd tt] 5idp- 
K8ia TTjc; 7iopsia(; 7ipo(; xriv ONE, 6go Kai [j,8Td xriv siGayroyfi 

' 100 
TOU SUpCO. 

Adtti r\ Tiisori 9a ^iTiopouGS va avTiGTa9[j,iGT8i [is 5t)o xpo- 
novq. EiT8 r\ oiKovo[j,iKfi avduTU^ri va sivai STiapKr)^, oijtco^ 
(DGTS va sivai 5iaxsipiGi[j,a xa EXkei[i[iaTa (va 5isupi3vovTai 
5riXa5fi 7iapdA,}tri}ta Kai oi s^aycoys(; tcdv xropcbv tiou s^ow 
7ip6p}tri[j,a 7ipo(; xa dX,}ta KpdTri-[j,sA,ri Tri(; E.E.), sits [j,sgco [j,s- 
xacpopcbv Tiopcov and xov Tipo moAoyiG[j,6 ttjc; E.E. Oi Tipoo- 
7iTiKS(; TTjc; TiayKOGfj-iat; oiKovo[j,ia(; sivai [laXkov gkotsivs(; yia 
xriv Tipcbxri TispiTiTCOGri, svd) o [j,iKp6^ 7ipol)7ioXoyiG[j,6(; auayo- 
psiJEi TT] SsiJTspri (svd) aK6[j,a [Kai xo avsTiapKsc;] F' Koivoxi- 
k6 n^^aiGio Exfipi^rig Xfiysi xo 2006). 



H apxiKii ouvBiiKri yia xriv EOK 5ev TipoepXevis iioh.uKx\ Tiepicpepeiaicfn; 
ovdTiTU^rn;. H ecpapixoyii Tiepicpepeiaicfig noXniKX]q yia Tipcbxri cpopd aviocpa- 
oloTTiKe ano xovq apxriyoix; Kpaxcbv Kai KuPepvfioecov oxo Ilapioi xo 1972 
(Kaxomv PpexaviKiig vifeorig!). To 1975 6eo|io9exfi9riKe xo EupcoTiaiKo 
Ta|i£io riepicpepeiaicfn; Avd7ixi)^ri<;. Ta xpcbxa 7ipoypd|i|iaxa UTiopXiiBriKav 
xo 1977, xo 1985 5ri|iioi)pyfi9riKavxaMeooyeiaKdOXoKXripco|i£vanpo- 
ypd|i(iaxa (MOIl) kov acpopoyoav xt] voxia TaXkia, xt] voxia Ixalia Kai 
xrjv EXXdSa. H Eviaia EupcoTiaiKii Ilpd^ri (1986) evie^epydoxriKe Tipo- 
ypd(i(iaxa yia xrjv «oiKovo|iiKfi Kai koivcovikii (n)voxii», xo 1988 eixa|ie xo 
Tiepicpriiio Tipcbxo «7iaKexo NxeX6p», 9a aKoXoi)9fi(jei apyoxepa Kai 5ei)xe- 
po (1992). H Ei)v9fiKri xoi) Mdaoxpixx 9e(j|io9exri(je xriv EmxpoTifi xcov 
riepicpepeicbv (ciuiiPouXeuxiKoi) xopaKxiipa) evcb SiTiXamdoxriKav oi Tiopoi 
xcov Aiap9pcoxiKcbv Ta|ieicov. H xpri(xaxo56xri(jri viriyaivei Kupicoi; oe Tispio- 
xeg OTioi) xo Kaxd Kscpodfiv AEIl eivai Kaxcbxepo xou 75% xou (leooi) koi- 

117 



To Ti GU[j,paiv8i G8 [iia o[j,OG7iov5iaKfi xcbpa, gtk; HQA, 5i- 
a(p(DT((^8i TO (^fiirma. Dxav [im noXneia xcov HQA avTi[j,STC07ii- 
C,Ei i3(p8Gri Kai TO 8iG65ri[j,a [j,8i(bv8Tai Kaxd sva 5oXdpio, oi 
o[j,OG7iov5iaKoi (popoi Tiou GuA,A,8yovTai and xriv 7i8pioxri [lei- 
(bvovxai Kaxd 0,34 5oXdpia Kai oi [j,ovo[j,8p8i^ [j,8xaPipdG8i(; 
au^dvovxai Kaxd s^r] gsvx^. AvaTiXrjpcbvsxai 5riXa5fi, xo 40% 
xou a7ioX8G9svxo(; 8iGo5fi[j,axo(; xri(; Tispioxnf;, |j,sgco xou o[j,o- 
G7iov5iaKoi3 7ipol)7ioXoyiG[j,oi3.^''^ nap6[j,oio tiogogxo igxusi 
Kai yia xrjv TispiTixcDGri xcov Tispioxcbv xrjc; Tep[iaviaq, aX,}td 5sv 
IGXU81, oijxs 9a iGXUGSi, [lETa^i) xcov xcopcbv [lehav xq^ E.E (o 
Xa[j,r|}t6(; 7ipol)7ioXoyiG[j,6(; aXkucTe xo «a7iayopsi3si»). 

0a TipsTisi Gxo Grifa^sio auxo va gt] [o^sicoGsi, 6xi r\ [j,sxa(popd 
Tiopcov a7i6 xov 7ipol)7ioXoyiG[j,6 xr|(; E.E. 7ipo(; xk; «7ispi(pspsi- 
S9> 5sv yivsxai (pUGiKd «5copsdv» yia xoix; «(pxcox6x8pou9>. 
Atio xo r' KoivoxiKo nXaiGio Sxfipi^ri^, r\ EA,Xd5a 9a siGTipd- 
^si Kov5i3Xia i3\|/ou(; 2132 5ig. supcb. IldvcD and xo sva xpixo 



voTiKoy. H xpTHiaxoSoxriori yivexai |ie eBviKoix; iiopovq (xou Kpdxoug- 
|ieXou<;) Kai koivoxikoix; (oiryxpriiiaxoSoxriori). H koivoxikii ou|i|i£xoxil 
7iepiopl(^exai avio 50% ecog 75% xou cjuvoXikoi) Kooxoug. 
Atio xt] SeKoexla xou 1990 5ri|iioupyoi)Vxai «KoivoxiKd IlXalma Exiipi- 
^ri<;» (K.n.E.). Oi x^P^Q 'tou 5exovxai xriv mo orniocvxiKfi poiiBeia elvai 
Kuplco<; T] EXXoSa, r] Ilopxoyalia, r] loTiavla Kai r] lpXav51a. Mexa^y xcov 
alXcov xcopcbv, |i6vo r] Ixalla Kai r] Tepiiavia (yia xa vea O|i6o7iov5a Kpa- 
xiSia xri<; avaxoXiKiig Tepiiaviai;) Sexovxai orniavxiKfi poiiGeia. 
napoXo Kov xa Tiood eivai orniavxiKd oe avioXuxa |ieye9ri, eivai |iiKpd 
xooo yia xi<; avdyKeg (|i£ xrjv raap^ri xoocov [leydlcov TispicpepeiaKcbv avi- 
ooxiixcov) ooo Kai oe oxsot] |ie xo koivoxiko AEIl. H EmxpoTifi Siaxiiprios 
XT] xpTl|iaxo56xri(jri oxo 33% xou 7ipol)7ioXoyi(j|ioi) xri<;'Evcoori<; x] xo 0,46% 
xoi) KoivoxiKoy AEn - eva 6xi Kai koIv yewai65copo voujiepo eivai r] a- 
Xfi9eia! (BamXeiou Ilavdyoi), Kcovoxavxivou Toowxa, AiaKpaxiKii Kai 
i)7iepe9viKfi Euvepyaoia, eKSooen; IlaTiai^fiori, ABiiva 2002, oeX. 777-786, 
Kai AouKo; ToouKalrn;, H vea eupcoTiaiKfi oiKovojiia, oxo Kaxdxpk xou 
21™ aicbva, eKSooeig IlaTiai^fiori, oeX. 292-299). 

118 



aUTOlJ TOU TIOGOIJ, STllGXpSCpSl GTiq [lEJokeq X^OPS? TTl? 5t)TlKfl(; 

Evp&)iir\q, 5i6ti oi uopoi Kaxa^^fiyouv as spya U7io5o [j[\q Kai 
SKGt)yxpoviG[j,oi3, nov xpsid(^ovTai 8^07iXig[j,6 Kai u^^iKd xa 
OTioia 0a npoekdow and xiq Pio[j,rixaviS(; xcov tiio avs7iTuy[j,8- 
vcDV auTcbv Kpaxcbv. ^'^^ 

Ms aidjd Xojm, f^Tiopsi r\ Fspfj-avia va GUVsiGCpspsi «5uGa- 
vdXoya» gtov koivotiko 7ipol)7ioXoyiG[j,6, aXXd auxfi r\ «gu- 
vsiG(popd» Tri(;, Xsixoupysi TioXXaTiXaGiaGxiKd yia xriv i5ia xriv 
sGviKTi xTjc; oiKovo[j,ia. H KaGapf) GUVsiGCpopd sivai }tiy6xspo 
a7i6 1 % xou AEn xr|(; rsp[j,avia(;. H «5uGavaXoyia» sivai gs 
GxsGTi [j,s xk; vnoXomeq xr]^ 0[a^d5a(; xcdv KaGapcbv TiXripcDxcbv: 
BsXyio (0,16% xou AEH), Bpsxavia (0,18%), YaXkia 
(0,25%), IxaMa (0,58%) Kai rsp^avia (0,90%).^''^ Eiio^ievmq 
xa TiOGd sivai GxsxiKd ^iiKpd, svcb xa o(pEkr\ and xrjv xovcdgt] 
xcov s^aycoycbv Kai xrjg ysviKoxspr]^ oiKovo[j,iKfi(; SpaGxripioxr]- 
xa(; xTjc; 89viKfi(; oiKovo[j,ia(; xri(; rsp[j,avia(; [lejahx. 

H «8GC0xspiKfi» [j,sxavdGxsuGri, 9a f^TiopoiJGS va auoxs^s- 
GSi svav [j,rixaviG[j,6 «a7iopp6(pr|Gri(;» xcov koivcovikcdv Kpa5a- 
a[i6iv 710D auocpspsi [im «oiKovo[j,iKfi 5iaxapaxn» gs [im Tispi- 
oxn (Kpdxog-[j,8Ao(; xrjc; E.E.). Qgxogo, r\ SGCOxspiKf) [lexava- 
GxsuGTi gxk; HQA, a7i6 Tio^^ixsia gs Tio^^ixsia (dvspyoi aval^r\- 
xoijv spyaGia [j,sxaKivoi3[j,£voi gs akXr\ uoXixsia), sivai 7ioX,}ta- 
TiXdGia an' 6xi gxtjv EupcDTiri. F^^coGGiKd Kai 7ioXixiG[j,iKd s- 
^7i65ia (aXXd Kai «sp7icov» s9vikig[j,6(; gxi^ X^psf; U7io5oxn^) 
sxouv Gav a7ioxs}tSG[j,a xa[ir\kr\ SGCOxspiKf) [j,sxavdGxsuGri 
GXTjv E.E. Evd) xo TiOGOGxo avspyiat; gxtjv Tispioxn xri(; Prjva- 
via^ sivai [j,6Xi^ 2%, UTispPaivsi xo 34%) gxtjv Tispioxn Tr\c, Av- 
5a>^ot)Gia^^'''*: 

«Eivai 7ii9av6v 6xi Kd9s C,&)vr\ xrjc; Evp&)iir\q PpiGKs- 
xai GS SiacpopsxiKT) iGxopiKfi Gxiy[j,fi Kai [is avdyKst; a- 



119 



tiokMvougs^, 6\iG)q, eav auxo aXriGeusi, tots to 7ip6- 
p}tri[j,a TTjc; evp(i)iiaiKr\q o}tOK}tfip(DGri(; a7io5siKvi3sTai 
aK6[j,ri 7110 nepmkoKo. 

Si3[j,(pcova [IE TT] ysviKT) Gscopia ttjc; oiKovo[j,iKfi(; oXo- 
K^fipcDGric; G8 TispicpspsiaKo Kai 5is9vs(; stiitisSo, r\ GTa- 
GspoTTiTa Tou GUVoAou 7ipol)7io9sTSi TTjv 7ipoGap[j,oyfi 
TCOV [j,sp(bv. 

[...] EvoGCO r\ Av5aAot)Gia dev auoGTeXXsi toix; avsp- 
jovq TTjc; GTTjv Privavia, oijcs Kav [le.'xpi ttjv KaGTiXr], 
Kai svoGCO Ta ysp[j,aviKd KS(pdA,aia 58v g718i35ouv va s- 
yKaTaGTaGoiJV gtov Noto, oijts Kav ce 7i8pioxs(; [is [le- 
cr\ avdTiTU^ri, TipoKsifo^svou va S7ico(psXri9oi3v tou xo^^tI- 
Aoij spyaTiKoij KOGTOix;, oi TispicpspsiaKst; aviGO[j,spsiS(; 
GTTjv EupcDTiri 5s 9' a7ioppo(p(bvTai [le ttjv au96 p[j,riTri 
XsiTOupyia TCOV ayopcbv. Fia ttjv stiitsu^ti auTOU tou t6- 
GO avayKaiou gtoxou 9a TipsTisi avauocpsuKTa va svsp- 
yo7ioiri9oi3v 9sg[j,iks(; [j,STaPipdGSi(; Tiopcov and xiq Tikeo- 
vaG[j,aTiK8(; Tispicpspsist; iipoq tic, 8X.>^8i[j,[j,aTiKS(;». ^'^^ 

O iGxvot; KoivoTiKo^ 7ipol)7ioXoyiG[j,6(; sxsi mq tsXiko auo- 
TsXsGfo^a, va \xr\v sivai 5ia9sGi[j,oi oi avayKaioi Tiopoi yia [j,ia 
GUVTOViG[j,svri, GS TiavsupcoTiaiKo S7ii7is5o, noXniKT] ava9sp- 
[j,avGri(; Tri(; oiKovo[j,ia(; gs 7ispi65ou^ i3(p8Gri(;. Envikeov, Tipo- 
KaXoiJVTai avTi7iapa9sGSi(; [j,8Ta^i3 tcov KpaT(bv-[j,8}t(bv co^ 
7ipo(; TT] 5iax6ipiGri tcov 7ispiopiG[j,£V(ov KoivoTiKcbv Tiopcov. 

Oi HQA GS [j,ia 7ipoG7id9sia ava(^cooy6vriGri(; ttjc; diKr\q 
Tou^ oiKovo[j,ia^, au^dvouv ti^ KpaTiKS(; 5a7idvs(;, 7ipdy[j,a tiou 
SX61 o5riyfiGSi gs eXkei\ji\jia 5% tou AEII. ^*"' BsPaico(;, aTUTico^ 
Kai «Gico7iriM», TO opio Tou 3% sxsi TiapaPiaGTSi and KpiGi- 
[j,S(; xo)p£<; TT1<; E.E. (rsp[j,avia- to 2003 to sXkei[i[ia scpTaGS 
TO 4% Tou AEn, raX,Ma - r\ 7ip6pXs\|/ri sivai yia EXkei[i[ia na- 



120 



vffl auo 4% yia to 2003 Kai Tidvco and 3% to 2004, svcb iTaMa 
Kai IIopToyaMa PpioKovTai oto opio tou 3%). Qgtooo, o ^i- 
Kp6(; koivotik6(; 7ipol)7ioAoyiG[j,6(;, r\ eXksi\\ir\ oiKovo[j,iKfi(; o- 
[j,oioysvsia(; gttiv E.E. Kai ouvaKoXouQa Ta SiacpopsTiKd sQvi- 
Kd cru[j,(pspovra nov tt] Siaipouv, s^ow oav a7iOTs}^SG[j,a ttjv 
a5uva[j,ia smPo^tfic; [imq cvvenotiq STisKTaTiKfic; oiKovo[j,iKfi(; 
TioXniKr\q. IIoXiTiKfi, tiou oijtgx; r\ aXkaq «a7iayop8i38Tai» Kai 
a7i6 TTjv op965o^ri vsocpi^sXeuGspr] oiKovo[j,iKfi tioXitikti (nov 
s^aoKsiTai TOGO a7i6 Ta sGviKd KpdTT] 6go Kai gs enmedo 
E.E.) Kai 7101) eni^aksi ax; gto^o iG0GKs}tiG[j,8V0D(; (f) TispiTiou 

lGOGKsXlG[J,SVOU(;)7ipOl)7loXoyiG[J,Ol3(;. 

H a5uva[j,ia tou koivotikoij 7ipol)7ioXoyiG[j,oi3, (pdvriKs ^8- 
KdGapa gtk; TipoTdGSi^ tt]^ iTa^^iKfic; uposSpiac; tov Ioi3}tio tou 
2003, yia ava(^a)oy6vri gt] ttj^ oiKovo[j,iag ttjc; E.E. [j,s spya u- 
7io5o[j,fi(; (AisupcDTiaiKd AiKTua - o5iKd, Gi5ripo5po[j,iKd, svsp- 
ysiaKd Kai vauTiXiaKd, [is apxiKo 7ipol)7ioAoyiG[j,6 220 5ig. 
supd) sco^ TO 2020^*'''). Qgtogo, yia va [j,riv uapaPiaGTsi to 
Ei3[j,(pcDvo STa9sp6TriTa(; (nov smpd^^si opio sA,}tsi[j,[j,aTO(; 3% 
TOU AEn) Ta spya 9a xpri[j,aTo5oTri9oiJV ano Sdvsia ttjc; Eu- 
p(i)TiaiKr\q Tpd7is(^a(; E7isv5i3g8(dv. Auto TipoKdXsGS ttjv avTi- 
SpaGT] Tr|(; STaip8ia(; 7iiGTo}tri7iTiKfi(; a^io}t6yriGri(; Standard & 

Poor's, 710U 7ip6pX8\|/8 TTjV U7loPd9[J,lGr| TTjc; 7llGT0Xri7lTlKfl(; i- 

T- T- 108 

KavoTTjTat; tt]^ E.E. 

M8 a(pop[j,fi TO GxsSio TTj^ vzakiK^q upoeSpiat;, (^a- 
va)fip9av gttjv smcpdvsia oi s9vikoi avTay(DviG[j,oi [j,STa^u tcov 
KpaT(bv-[a^sM)V Tri(; E.E., mq 7ipo(; tt] SiaxsipiGT] tcdv koivoti- 
K(bv Tiopcov, U7ioypa[j,[j,i(^ovTa(; yia aXkr\ [im (popd, 6ti r\ E.E. 
58V aTiOTsXsi sviaio oikovo[j,ik6 x^^po, aXXd d9poiG[j,a s9vi- 
Kcbv oiKovo[j,i(bv. Oi TipoTdGSK; Tri(; iTa}tiKfi(; 7ipos5pia(; 9s(o- 
pfi9riKav Gav 7ipoG7id9sia ttjc; P(b[j,ri^ va ucpapud^si tt] «[j,spi- 
5a TOU >^80VT09> auo tt] xpri[j,aTo56Tri gt] yia va SKGuyxpoviGSi 



121 



TO fj-sxacpopiKo TTj^ SiKTUO. Es avTiTiapdGsGri, gtt] yaX^toysp- 
[laviKT] Gi3vo5o Kopucpf)^ TO Ss7iTS[j,Ppio 2003 GTO BspoMvo, 
SipdK Kai SpsvTsp, TipoTSivav (Kai r\ EupcoTiaiKfi EmxpoTifi, 
(pUGiKd, a7io58x9riKs) xriv avdTiTU^ri 5ikti3cov \|/ri(piaKfi^ tt]- 
XsopaGT]^, pa5io(p(bvou supsia^ Co^^^tI?^ '^^ gtjvSsgti tcov s9vi- 
K(bv Gi5ripo5po[j,iK(bv 5ikti3cov u\|/riXfi(; xaxuxriTat; Kai xriv ne- 
paiTspco avduTU^ri xou 5opu(popiKoi3 GUGTfi[j,aTO(; 7i}tofiyriGri(; 
Galileo ^''^- [j,s aXka Xoyia xriv avduTU^ri to[j,8cov gtou^ otioi- 
ovq Kupiapxoijv yaX,}^iKS(; Kai ysp[a^aviKS(; STaipsis(;. EKxifj-dxai 
OTi 01 Fspfj-avoi «9a auoGTidGOUv tt] [j,spi5a xou Asovxot; gtov 
87i8px6[j,svo TiupsTO Tou T(^ipou (KaTaGKsuaGTiKs^ sxaipsist;, 
Pio[j,rixavis(; xakv^a, Tpd7is(^S(;), x(opi(; auxo va Grmaivsi oxi 
KaGuGTspoiJV PsPaia Kai oi rdA,Xoi». ^^"^ 

AK6[j,a 7110 87iiKiv5uvo yia tt] Guvoxn xrig E.E. (avoiyovra^ 
V80 7is5io sGviKcbv avxmapaGsGSCov) sivai to ysyov6(; oxi gtk; 
SiaTipayfa^axsiJGSK; yia to A' Koivotiko n^^aiGio Exfipi^ric; (nov 
acpopd xriv 7ispio5o 2006-2012) yivsxai Gxpocpf), Kai 5iox£xsi3- 
8xai [lejako uaKsxo xcov koivoxikcdv uopcov Tipo^ xk; «7i9^oi3gi- 
Eq» x&tpeq xr]^ 5uxiKfi(; EupcoTiri^. Ava[j,8vsxai 6xi [j,8gco xcov 
AisupcDTiaiKcbv Aikxijcov 9a 7isvxa7i}taGiaGxoi3v oi uopoi nov 
KaxsuGiJvovxai 7ipo(; xk; [isjaksq oikovo[j,is(; Kai avxiGxoi^a 9a 
[j,si(d9oi)v yia xi<; [j,iKp6x8p8(; Kai «(px(Dx6x8p89> x(bp8(;.^^^ 

X(ops<g Tiyq KsvTpiKfi(g 
Ktti AvaToXiKfi(g EvpG}nr\q 

Oi oiKovo[j,iK8^ aviG6xrix8^ [j,8xa^i3 xcov Kpaxcbv-[j,8}tcbv yi- 
vovxai oXo(pdv8p8(; gxtjv 7i8pi7ixcoGri xcov Xcopcbv xrjg K8vxpi- 
Kr\q Kai AvaxoXiKfic; EupcDTiri^ (XKAE- GU[j,7i8piXa[j,pdvovxai 
8Kx6(; xcDV OKxcb 7101) 9a 8vxax9oi3v (Kai 87iiGri[j,a) gxtjv E.E. xo 
2004 Kai 01 U7io\|/fi(pi8(; x&tpeq BouX,yapia, Pou[j,avia), x&tpeq 



122 



[IE xa[ir\M. S7ii7is5a 7iapaycoyiK6TriTa(; Kai Piotikoij stiitisSou. 
Eivai TispiGGOTspo a7i6 TriGavoTaxri [im emdeivmcr] ttjc; oiko- 
vo[j,iKfi(; TOU(; Gsorjc;, Xoyco xou oxi SKxiGsviai xcopi^ (f) [j,8 eka- 
XiGxa) TipoGTaxsuTiKd 5ixTua, gtov avTaycoviG[j,6 [j,s tioXij mo 
iGXupotx; Ka7iiTaX,iG[j,oi3(;, svcb to (sv5sx6[j,svo) pd9s[j,a ttjc; 
5is9voi3g oiKovo[j,iKfi(; txpSGr]^, gs GUv9fiKS(; avoiKxot) avxayro- 
viG[j,oi3, sivai TiiGavoTaxo va o5r|yfiGSi gs GoPapd s^TiopiKd 
EXkei\ji\jiaTa. 

Ev5siktik6 TTjc; oiKovo[j,ia^ tcdv XKAE (xcopig xi^ Pot)[j,avi- 
a, BouXyapia) sivai oxi r\ svxa^ri xcov xcopcbv auxcbv gxtjv E.E. 
TipoGGsGS 75 sKaxofo^^ijpia veouq KaxoiKoix;, aXkn au^riGS xo 
AEn xri(; E.E. [loXiq Kaxd 4,5%.^^^ Evcb o 7i}Lri9uG[j,6(; xrjc; IIo- 
XcDVia^ sivai xo 10% xr|(; E.E., xo AEII xr|(; sivai [loXiq xo 2% 
xri(; E.E. Fia GuyKpiGt], xa avxiGxoixa TiOGOGxd xri(; iGTiaviat; 
sivai 14% Kai 8%). To 1998, r] E.E. sixs sva s^TiopiKo iikeo- 
vaG[j,a [IE xig XKAE 20 5ig. supcb, xo Ti^tsovaGfo^a 5s auxo r\- 
xav Kaxd 14 5ig. supcb [j,syaA,i3xspo an' 6xi xo 1 99 3 , 7ipdy[j,a 
7101) Kaxa5siKvi3si xr] guvsxh smSsivroGr] xrjc; oiKovo[j,iKfi(; xou^ 

0a STipsTis XoyiKd, r] SiapGproxiKfi PofiGsia npoq xiq XKAE 
va sivai yswaioSropri Kai, cpUGiKd, va au^rjGsi o koivoxik6(; 
7ipol)7ioXoyiG[j,6(;, yia va [j,r|v [j,sicoGoi3v oi [j,sxaPipdGSi(; 7ipo(; 
7ispioxs(; xri(; E.E.-15. Qgxogo, aTiocpaGiGxriKs o 7ipol)7ioXoyi- 
c\ji6q va 7iapa[j,sivsi Gxa i5ia S7ii7is5a, TispiKOTixovxa^ Kaxd 
1 1 %)Xi(; 5a7idvs(; yia xrjv E.E.-15. Suvstiocx;, oi 5a7idvs(; xri(; 
5isi3puvGri(; Ga ')(pr\[iaTodoTr\Qot)v Kaxd pdGT] [is 7ispiK07iS(; 
Gxi^ 5a7idvs(; xrjc; E.E.-l 5, akXd, Kupirog, gs pdpo(; xcov vscov 
Xcoprov 7ipo(; xk; 07iois(; oi [o^sxaPipdGSi^ Ga sivai nevixpeq (x6- 
GO GS GxsGTi [le xk; avdyKS(;, 6go Kai GuyKpixiKd 7ipo(; xk; [j,s- 
xaPiPdGSK; 7ipo(; xa [iekr\ xri(; E.E.-l 5) E^' apxHt; oi XKAE 

PpiGKOVXai GS [J,SlOVSKXlKfl GSGTl GS GXEGT] [IE XTjV E.E.-l 5. Fia 



123 



TO GWoXo TTjc; 7ispi65ou 2000-2 006Ta Tiood nov 9a SiaxiGs- 
vxai oxa vsa Kpdxri-[j,s}tri 9a sivai [j,iKp6xspa and xo [iico (u- 
7ioXoyi(^6[j,£va Kaxd KE(pakr\v) xcov tiogcdv 7ipo(; xa uaXaid [j,s- 
>tri. H 5iKaioXoyia nov xPTl<^i^^07ioifi9riKs fixav 6xi av xa vsa 
[lekf] 87iaipvav xo gtjvo^^o xcdv stiiSoxtigscdv, xoxs 5sv 9a Tipo- 
XCopoiJGS o «8KGuyxpoviG[j,6(;» ([is dX,}^a }^6yia, r\ GuyKsvxpo- 
TioiriGri xT]^ aypoxiKTic; 7iapaycoyfi(; gs Xiyoxspst; Kai [j,syaA,i3xs- 
peq SK[j,sxaX,Xsi3GSi(; Kai r\ «s^o5o(;» and xo yscopyiKo xo[j,sa 
xou «7i}t80vd(^ovxo9> aypoxiKot) Tikr\Qvc[ioii: 

«[...] r\ siGaycoyfi Ka9sGX(bxo^ d[j,8GCDV 7iXrip(D[j,(bv g8 
TiOGOGxo 100%su9i3(; [j,8xd xrjv TipoGxcbpriGri 9a sixs mq 
a7ioxsXsG[j,a xo «7idyco[j,a» xcdv ucpiGxdfo^svcov yscopyiKcbv 
5iap9p(bGSCov Kai 9a 7iapsn7i65i(^8 xov SKGuyxpoviG[j,6, r\ 
ETiixpoTifi xdGGSxai UTisp [j,ia(; Gxa5iaKfi(; s(pap[j,oyfi(; xcov 
d[j,8GC0v 7iXripco[j,(bv, Kaxd xr] 5idpKsia [j,ia(; [j,sxaPaxiKfi^ 
7ispi65ou 5sKa sxcbv. EuyKSKpifo^sva oi d[j,SGS(; Tikr\p(i)[ieq 
yia xa sxtj 2004, 2005 Kai 2006 9a avs}t9ouv gs 25%, 
30% Kai 35%) avxiGxoixa, (pxdvovxa(;, xo 2013, gs 
100%».^^^ 

Ms auM }t6yia, oi Tikr\p(i)[iEq 9a (pxdGOUv xo 100%) xo 
2013, oxav r] Koivf) AypoxiKf) IIoXixiKfi (KAII) sixs 5sv 9a 
UTidpxsi Ka96Xou sixs oi ■iikr\p(i)[iEq 9a sivai [j,ri5a[j,ivs(;! ! 

Oi KoivcoviKS(; Guvs7isis(; gxk; veeq x&tpeq [lekf] 9a sivai 
xpo[j,axxiKS(;. Ms pdGt] xr] vso(piXsXsi39spri ava5idp9p(DGri xcdv 
oiKovo[j,i(bv xcov XKAE, r\ EupcoTiaiKfi EmxpoTifi TipopXsTisi 
sxfiGia [j,sicoGri xrjc; aypoxiKfic; a7iaGx6XriGri(; Kaxd 1% Kai [isi- 
COGT] xri(; a7iaGx6A,r|Gr|(; gxo 5r|[j,6Gio xo[j,sa Kaxd 2 %) Sxriv 
7ipay[j,axiK6xrixa, oi koivcoviks(; cvveneieq 9a sivai 7ioA,i3 [leja- 
Xmepeq, yiaxi r] EmxpoTifi Gxripi(^si xa Gsvdpid xrjc; gs nohb 



124 



«aiGi65o^s^» 7ipopXs\|/8i^. H EmxpoTifi TipopXsTisi oxi yia xriv 
7ispio5o 2000-2009 oi XKAE 9a TiapouGidaouv sxfiGia avd- 
Tixu^r] 3%, 7ip6pXs\|/ri nov r\ TipoGCpaxr] stiiSsivcogti xri(; uayKO- 
G[j,ia(; oiKovo[j,ia(; xrjv Kdvsi nohb a[j,(piPoXri. Fia xrjv IloXcovia, 
[j,s TiOGOGxo aTiaGxoXri GT]^ Gxov aypoxiKo xo[j,sa 21%, Tipo- 

PXsTlSXai 6X1 G8 718VX8 XpOVltt TlSpiGGOXSpOl ttTlO 8Va SKaxOfJ,- 

l^ijpio ayp6x8(; 9a xdGOUv xr] yr] xoix;, svd) dA,Aoi 250000 dv- 
9pco7ioi 9a xdGOUv xr] SouAsid xoix; gxo 5ri[j,6Gio Kai i5icoxik6 
xofj.sa.^^'' 0a TipsTisi va Gri[j,sico9si, 6xi r] GU[j,(pcovia svxa^rjc; 
xrov XKAE Ka9opi(^8i 6xi r] sXsi39spri [j,sxavdGX8t)Gri Tipo^ xrjv 
E.E.-15 ouGiaGxiKd 9a aTiayopsusxai yia 7ispio5o tisvxs xpo- 
vcDV Kai dpa 5sv f^Tiopsi va xpTl<3i^£iJ<3£i (xouXdxiGxov v6 [n- 
[la...) Gav 5is^o5o(; yia xovq avspyotx; xcov XKAE. 

Atio xk; pu9[j,iG8ig nov syivav yia xrjv sigoSo xcov XKAE, 
UTidpxouv Ksp5iG[j,8voi Kai xa[j,svoi gxtjv E.E.-15, 7ipdy[j,a nov 
[iKopei va TipoKaXsGSi s9vikigxiks(; avxmapa98GSi(; avd[j,SGa 
gxk; x&ipeq xr]^ E.E.-15, o^i3vovxa(;, 7iapdX,}tri}ta, paxGiGxiKd 
(paiv6[j,£va upoc; xodc; avaxo^^iKosupcoTiaiou^. Sxr] FaXMa au- 
^dvovxai 01 (poPoi 6xi r] 5isi3puvGri xri<; E.E. 7ipo(; xa avaxoXi- 
Kd 9a U7ioPa9[j,iGSi xr] 98Gri xr]^ TaXkiaq, sviGXUovxa(; xr] Fsp- 
[j,avia, 7ipdy[j,a tiou s^si 9opupfiGSi aK6[j,a Kai xr] «[j,sxpi07ia9fi 
As^id)).^^'' H SisijpuvGri 9a 7ipoG9sGSi Kduou 24 5ig. supcb 
GXOV 7ipol)7ioAoyiG[j,6 xrig AuGxpia(;, TispiTiou 10% xou AEII 
xT]^, 8V(b T] Fspfj-avia U7ioXoyi(^sxai 6xi 9a s^si sva «guv» gxov 
7ipol)7ioAoyiG[j,6 xri(; i3\|/o u; 1 05ig. supcb, TispiTiou 5%) xou 
AEn. ^^^ Sxoix; xa[j,svou(; (Xoyco [j,sicoGr|^ xcov koivoxikcdv [j,s- 
xaPipdGSCov) GuyKaxaXsyovxai iGuavia, FIopxoyaMa, IpXav- 
5ia, Aavia. Fia xrjv EA,Xd5a oi skxi^tigsk; sivai avxicpaxiKst;: oi 
V88^ X&ipsc, 58V Tiapdyouv Xd5i, 8G7i8pi5o8i5fi, ev&) Kai [is xa 
(pp8GKa Kri7i8uxiKd 7101) KaX,}Li8pyoi3v 58v (paiv8xai 7ico(; 9a 
Tikr\^ovv xTjv 8A,>uriviKfi ayopd. Qgxogo Tiapdyouv 7iap8[j,(p8pfi 



125 



Pio[j,rixaviKd Tipoiovxa, oxa OTioia o sA,}^riviK6(; Ka7iiTaXiG[j,6(; 
9a aioGavGei avxaycoviGTiKfi msori. 

Ev KaxaKXeiSi, to i5io to oikovo[j,ik6 UTioPaGpo yia [im 
«o[j,OG7iov5iaKfi» KaTSi39uvGr| Tri(; E.E. aTi^tdx; 5sv UTidpxsi. 
XsipoTspa, r\ avuTiap^ia tou o5riysi gttiv oiKovo[j,iKfi vno- 
Pd9[j,iGri Tispioxcbv (5riXa5fi KpaTcbv) tt]^ E.E. 'H5ri sivai opa- 
TT) r\ [j,STaTpo7ifi TCDV XKAE GS UTiavdTiTUKTri C,&)vr\ xa[ir\kr\q 
avTaycoviGTiK6TriTa(; yia tk; x&tpeq tt]^ E.E. -15, aXXd Kai (pTTj- 
voij spyaTiKoij 5uva[j,iKoi3 7ipo(; SK[j,STdA,}tsuGri, sits svToma 
([IE TTjv iSpuGTi g' auTE(; Pio[j,r|xaviK(bv [o^owScov nov 9a Xsi- 

TOUpyOW [IE TO (pTTlVO [J,£V, aX,Xd Sl5lKSU[J,SV0 5s, TipOGCOTllKO 

Tou^) SITS Gav (pTTivoi [j,STavdGTS(; . AXXd Kai r\ iik^priq svgco- 
[j,dT(DGfi TOU(; GTTjv E.E. sivai a[j,(piPoXri. To tiots, Kai av, 9a 
siGdyouv TO supd) sivai dSrjXo. Kai aGCpa^^dx;, r\ 7ipoG7id9sia 
va SiaTTipfiGOUv Ta vo[j,iG[j,aTd tou^ GTa Ti^^aiGia tou Mrjxavi- 
G[j,oi3 SuvaX,Xay[j,aTiK(bv lGOTi[j,i(bv (cvv-Tikr\v 2,5%) gs guv- 
9fiKS(; au^av6[j,svou avTaycoviG[j,oi3 Kai s^TiopiKcbv EXkEi[i[ia- 
TODV, 9a 5r|[j,ioupyfiGSi vss^ aviGOTriTSt; Kai avTma^^OTriTsg. 

Qgtogo, r\ oiKovo[j,iKd sud>uCOTri Kai U7ioPa9[j,iG[a^svri 9sGri 
Tcov XKAE, 5sv gt] [j,aivsi ttjv sukoXt] [j,STaTpo7ifi xovq gs C,&)- 
vr\ «vsoa7ioiKiaKfi(; SK[j,STdXXsuGr|(;». Stti Gr|[j,spivfi E.E. 5sv 
ucpiGTavTai oiJTS 01 7io}tiTiKE(; oiJTS (nohb TlSpiGGOTSpo) 01 
GTpaTicoTiKS(; 7ipol)7io9EGSi^ yia [j,ia e^eXi^t] 7ipo(; auTfiv ttjv 
KaTSi39uvGri. Oi dpxouGSt; Td^si^ tcdv XKAE ^Tiopoijv va sXi- 
x9oi3v xPTl<^i^^o''^oi^(ovTa(; tk; avTi9EGSi(; avd[j,SGa gtk; xoc)ps(; 
Tri(; E.E.-15 (rj «GU[j,[j,axia» IloXcoviat; - iGTiaviat; - BpsTaviat; 
GTTjv avTi9sGfi Tou^ [IE SiaTd^si^ Tou «GUVTdy[j,aTO^» sivai sv- 
SsiKTiKTi). EnmXEOv, uudpxouv Kai oi «7iaiKTS^» skt6(; E.E. H 
GiJVTa^ri TCOV XKAE [ie tk; HIIA gttjv sigPo^^ti gto IpdK, sivai 
[lEpoq Tri(; GUVO^tiKOTsprjc; avTi9sGr|(; tcdv XKAE gttjv vno- 
Pa9[j,iG[j,Evri 9EGri toix; svt6(; ttjc; E.E. H [j,STacpopd pdGSCov 



126 



Tcov HQA a7i6 tx] Yepiiavia ce xcopsc, Tr\c, avaxoXiKfic; Eupcb- 
Tirig, Tispav Tou jejovoioq oxi gt] [j,aTo5oTSi xriv au^riGri tcov 
avTiGsGSCDV HQA Kai E.E.-15, aTioxe^tsi Kai [lepoq xri^ Gxpa- 
TTiyiKTic; TCOV apxouGcbv xd^scDV tcov XKAE va avTiGTa9[j,iG0uv 
tk; tiisgsk; and ttjv E.E. xpriGi[j,07ioi(bvTa^ ti^ gxsgsi^ tou^ [ie 
tk; HHA. 

ETio[iev(i)q, r\ Gsgti tcov XKAE 8vt6^ Tri(; E.E. 0a aTiOTsXsi 
Tiriyfi 5iapKcbv avTiTiapaGsGSCov Kai 9a GU[j,pdX8i gtt] ysviKo- 
Tspr] aGTOiGsia Tri<; TS^tsuTaiac;. 

HoXniKsq oDVs;rsis<g rryq a\iG6\i£Tpr\q avd;rTD^ii<g 

AIM r\ i5ia aTisi^^fi (oiKovo[j,iKfi u7iopd0[j,iGri) sivai opaTf) 
Kai yia tk; tiio a5i3va[j,S(; x&tpeq Kai 7ispi(pspsiS(; Tri(; E.E.-15. O 
Ka7iiTaXiG[j,6^ sivai 8va GUGTr^a oikovo[j,ikoi3 avTaycoviG[j,oi3, 
TO 071010 avayKaGTiKd, oSrjysi gttjv UTiOTayfi tou mo a5i3va- 
[j,ou KscpaXaiou gto iGXupoTspo. E' sva «tsX810» avTaycovi- 
GTiKo 7ispipdA,}tov, OTiou 01 vo[j,o9sGis(; Kai 01 (popoXoyiK8(; 
noXniKsq 9a svo7ioiri9oi3v (svcb UTidpxsi Kai sviaio v6[j,iG[j,a), 
TOTS r\ Kupiapxia tou iGXupoTspou KscpaXaiou sivai 585o[j,£vr|. 
Kai r\ Kupiapxia auTf) gttjv E.E. sxsi «s9vik6 xp(o^a», Grmai- 
vsi TTjv Kupiapxia tou ysp[j,aviKou f) yaXXiKou KscpaXaiou, r\ 
TOU OTioiou iGxupoTepou s9viKou KscpaXaiou. AGCpaXcb^, onmq 
9a 5ou[j,s (gttjv E^eki^r\ tou TiapovTO^Kscpa^^aiou), [im Tiapo- 
[j,oia 8^s}ti^ri s[j,7io5i(^STai a7iOTsX8G[j,aTiKd and ttjv s9viKfi 5i- 
a[j,6p(pcoGri tou supcoTiaiKou KscpaXaiou - and to ysyovo^ 6ti 
TO s9vik6 KpdTO(; Kd9s dXXo Tiapd sxsi a7iOGTspri9si tcov ^rj- 
XaviG[j,cbv 7ipoGTaGia(; tou «s9vikou KS(pa}taiou». Qgtogo, Kai 
[lovo TO ysyov6(; 6ti sX,Xoxsusi o Kiv5uvo(; oiKovo[j,iKfi(; utio- 
Pd9[j,iGri(;, apKsi cdgts va 7iupo5oTsi 7ioXitiks(; kpigsk; Kai a- 
vaTapd^sK; gto SGCOTspiKo tcov KpaTcbv-[j,8}tcbv tt]^ E.E.-15. 



127 



To 7ip6pXri[j,a sivai PaGmspo. H dvapxn oiKovo[j,iKfi avd- 
TiTU^ri GTOV Ka7iiTa}tiG[j,6, o5riysi gttiv aviG6[j,STpri avdTiTU^ri 
Kpaxcbv aX,Xd Kai Tispioxcbv (Tispicpspsicbv) evzoq xou sGvikoij 
Kpdxoix;. Exriv EX,Xd5a, yia 7iapd5siy[j,a, sivai xspdGxiS(; oi 
5ia(pops(; oiKovo[j,iKfi(; avaTnv^r\q (Kai Pioxikoij enmedov) a- 
vd[j,SGa GXT] ©pdKT] f) xTjv 'HTisipo a7i6 XT] [j,ia, Kai xrjv Axxikt) 
a7i6 xTjv dX,}tri. Evcb xo Kaxd Kscpa^^fiv siG65r|[j,a gxtjv EX,Xd5a 
(AEn avd KdxoiKo 7ipoGap[j,OG[j,svo [is pdGT] xo kogxo^ Ctoil<;) 
sivai xo 65,2% xou [lecov koivoxikoij opou (xrjc; E.E.-15) gxtjv 
n8>^07i6wriGO sivai [loXiq xo 56%. Ms [leco tiogogxo avsp- 
yiag 10,9%) xo 2002 gxtjv EX,Xd5a, oi lovioi vfiGOi si^av 
13,1%), xo voxio Aiyaio 20,7%), r] Suxikt) MaKs5ovia 16,3%).^^*' 

H IxaMa sivai gxtjv 7ipay[j,axiK6xr|xa «5ixoxo[j,ri[j,svri» avd- 
[j,SGa Gxov ava7ixuy[j,svo Poppd Kai xov Ka9uGxspri[j,svo voxo. 
H avspyia gxov ixaXiKo voxo (18^2%)) sivai 5mXdGia xou [le- 
Gou sGviKoij opou/^^ To jejovoq auxo sxsi (upocpavdcx;) xspd- 
Gxis^ KoivcoviKs^ Guvs7isis(;. FsviKd [j,i}t(bvxa(;, avxeq oi 5ia(po- 
psg 5ev i^sxaxpsTiovxai gs auoGxiGxiKd Kivfi[j,axa svxo^ xcov 
s9viK(bv Guvopcov. O X6yo(; sivai 6xi r\ KpaxiKf) s^ouGia sivai 
vo[j,i[j,07ioiri[j,Evri, [leca and «s9vikoi3(; ay(bvs(;», 7ioXixig[j,iks^ 
TiapaSoGSK;, yXcDGGiKf) svoxrixa k.Xti. 

Qgxogo xa TiapaTidvcD, 5sv GxdQrjKav s[j,7i65io yia xr|v sfj,- 
(pdviGT] GXTjv IxaMa xrjc; AsyKa xou Boppd xou Ou[j,7ispxo 
Mtiogi, 710U ouGiaGxiKd STiayysXXsxai xrjv auxov6[j,ri gt] xou 
Poppd xr|(; x^Jpotf; auo xo voxo. Exk; xs}tsuxais(; SK^oyst; (Mdi- 
oq 2 0^ xo K6[j,[j,a xou Mtiogi utiegxt] Ka9i(^riGri, auo 1 CP/o 
Tiou sixs STiixuxsi OTIC, 7iporiyou[j,svs(; SKkijeq, gs 3,9%).^^^ AX- 
Xd, Tiap' 6Xa auxd, xa TiOGOGxd xou sivai svxuTicoGiaKd yia sva 
K6[j,[j,a Tiou STiayysXXsxai xrjv sGvikti SidGTiaGT]. EurnXsov, oi 
S7iayysX,is<; xou Mtiogi 5sv s^i7i65iGav xov M7isp>^ougk6vi va 



128 



svxd^si TT] AsyKa xou Boppd gtov KuPepvriTiKo GUvaG7iiG[j,6 

TOU. 

Av auxd Gt)[j,paivouv gs sGviko stiitisSo, f^Tiopsi Kavsit; si3- 
Ko}ta va npo^aXkei xiq guvs7isis(; ttjc; aviGOfj-STprjc; avaTnv^r\q 
ce S7ii7is5o E.E. (iSiaixspa ce guvGtiks^ 7iayK6G[j,ia(; oikovo[j,i- 
Ki\q i3(pSGri(;). H E.E. 5sv exei tt] vo [ji[j,07ioiriGri xcov sGviKcbv 
Kpaxcbv. Exn^axiGTriKs [leca and 5ispyaGi8(; KpaxiKcbv ypa- 
(psioKpaxcbv, 5sv TipofiXGe and [lal^iKovq hxiKovq aymveq, 6- 
Ticoc; xa sGviKd Kpdxr| xri(; Evp&)iir\q. Mia oiKovo[j,iKfi e^eki^r] 
nov Ga o5riysi gxtjv s[j,pdGuvGri xcov oikovo^ikcdv aviGOxfixcDV 
avd[j,8Ga Gxa sGviKd Kpdxr] Kai xi^ Tispicpspsist;, tiou Ga o5riysi 
GS Xixoxrixa Kai avspyia, suKoXa f^Tiopsi va [j,sxaxpa7isi gs a- 
7iOGxiGxiKE(; xdGSK;, xoGO «a7i6 xa Kdx(D», OGO Kai «a7i6 xa 
7idv(D». EnvKkeov, r\ E.E. auoxs^^si gxoxo «si3KoA,r|(;» a7i65o- 
Gri(; suGuvcbv, Kai sxgi r\ avxi-E.E. SidGsGr] 5ia7ispvd xogo xk; 
[iiKpeq, OGO Kai xi^ [isjakeq W>P^'i- O «supcoGKS7ixiKiG[j,6(;» 
7101) avauxuGGSxai gxoix; noXneq gxi^ ava7ixuy[j,svs(; x&tpeq 
xri(; P6psia(; EupcoTiric;, sivai s^aipsxiKd sv5sikxik6(; xr|(; 5i8i3- 

pUVGTl^ xcov aVlGOxflXCOV Kai xcov 7l0}^lXlKCbv GUV87l8lcbv xou^. 

H avduxu^ri aKpoSs^icbv Kai cpaGiGxiKcbv Kivri[j,dxcov g' o- 
A,6KA,ripri xrjv EupcDTiri, a7ioxsX,8i xrjv Kopucpf) xou TiayoPouvou 
xcDV sGviKcbv avxmapaGsGSCov svxoc; xr|(; E.E. Sxr] raX,Ma, xo 
2002, o AsTisv, 7101) r\ 7ipo8K>uoyiKfi xou Ka^Tidvia syivs [is a- 
vxi-E.E. GUvGfi[j,axa Kai yia xrjv auoGupGri xrjc; TaXkiaq and xo 
supcb, ^S7ispaG8 xov U7io\|/fi(pio xou EoGiaXiGxiKou K6[j,[j,axo(;, 
Kai xoxs TipcoGuTioupyo Zogtisv, Kai PpsGrjKs gxo 5suxspo yu- 
po XCDV 7ipos5piKcbv SKAoycbv. TsXiKd 8A,aP8 18% xcov \|/fi(pcov 
svavxi 82% xou ZaK EipdK. 

AXM r\ avduxu^ri avxi-E.E. aiGGr|[j,dxcDV 58v acpopd xk; ne- 
piGcopiaKS(; (;) aKpo5s^iS(; xdGSK;, aX,}td Kai xovq STiiGrno^out; 
SK(ppaGX8(; xcov sGvikcdv apxouGcbv xd^scov gxtjv EupcDTiri. O 



129 



apjjYfoq Tou XpiGTiavo5ri[j,oKpaTiKoi3 K6[i[iaToq ttjc; Fspfj-avi- 
aq St6i[j,7isp, Sis^fiyays xriv TiposKXoyiKfi tou SKOTpaxsia to 

2002, [IE SVTOVO «GKS71TIKIG[J,6» yitt TO SUpCD, TT] 5i8i3puvGri 

7ipo(; tk; x&ipeq Tri(; AvaTO^tiKf)^ Kai KsvTpiKfic; Evp&)iir\q, svcb 
t6vi(^s 6ti t] E.E. «GTOixiCsi aKpipd gtt] rsp[j,avia». 

Oi 89viK8(; avTiGsGSK; [j,8Ta(pspouv tk; oiKovo[j,iK8g avTiTia- 
XoTTiTS^ GTO 7i85io TTjc; TioXniKr\q. Fia TiapdSsiyfo^a, oi Siacprovi- 
eq avd[j,SGa GTa KpaTti-fo^sXri co^ Tipo^ ttjv aKoXou9oi3[j,svri oi- 
Kovo[j,iKfi noXniKT] (to i3\|/0(; tou 7ipol)7ioAoyiG[j,oi3 Kai tt] GUfj,- 
PoA,fi g' auTOV TCDV S7ii[j,spou(; KpaTcbv [Kupico^ PsPai(D(; tcov 
[j,8ydXcov KpaTcbv], tt] 5idpKsia Kai ttjv SKTaGt] tcov Koivoti- 
K(bv Ta[j,si(DV STfipi^ri(; k.Xti.) [j,STa(pspovTai [j,s suKoMa auo 

TO 01K0V0[J,Ik6 S71171S50 GTO 7is5l0 TTjc; S^COTSpiKTlc; 7l0}tlTlKfl(;, 

onmq KaTs5si^av oi 5ia(p(Dvi8(; yia ttjv a[j,spiKavo-PpsTaviKfi 

SmGSGTl GTO IpdK. 

O avTiXoyog GTa 7iporiyoi3[j,£va, sivai 6ti Ta Kscpd^^aia and 
xa 5iap9pcoTiKd Tarsia, Tiap' 6ti eXlmi], «Pofi9riGav Ta (pTCO- 
XOTspa KpdTT] va avauTUxGow TaxuTspa and xa tiXougiots- 
pa».^^'^ npdy[j,aTi, and to 1994 o pt)9[j,6(; avduTU^ric; iGTiaviat;, 
nopToya>u(ag, Ip>^av5ia(;, Kai tt]^ EA,Xd5a(;, gs [j,sgo stiitisSo, 
fiTav TaxuTspog and to [j,8go 6po ttjc; E.E. 

EtiitiXsov, TiapouGidGTTiKs PsA,Ti(DGri TTjc; ayopaGTiKTic; 5i3- 
va[j,ri(; g' auTS^ tk; x&ipeq ([is s^aipsGr] ttjv EX,Xd5a), svcb, a- 
VTiGsTa, [j,si(b9riKs r\ ayopaGTiKf) 5i3va[j,ri gs apKSTSt; «7iXoi3gi- 
Eq» x^Jpst;, |J.6 xapaKTTipiGTiKOTspo 7iapd58iy[j,a tt] Yepixavia. 
H E^eki^T] Tou KaTd Kscpa^^fiv AKaGdpiGTOU Eyxropiou IIpoio- 
VTO(; (AEn) GS Movd5s(; AyopaGTiKfi(; Ai3va[j,ri(; (MAA) gtk; 



130 



X&)pEq-[iekr\ tt]^ E.E. xa stt] 1981 Kai 2001 sivai r\ aKoXouGr] 
(E.E.=100KaiTa 5uo sxri)^^'*: 



XcDpwv-fisXwv AEn OS MAA 


E.E.-15 


1981 


2001 


% MsxaPoXf) 


Aov^8[x|3oi)pyo 


121 


190 


57 


Ip}^av5ia 


68 


118 


73,5 


Aavia 


111 


116 


4,5 


0X,}^av5ia 


107 


115 


7,5 


AuGxpia 


106 


111 


4,7 


BsXyio 


107 


109 


1,9 


Oiv^tavSia 


99 


104 


5,1 


YakXia 


111 


103 


-7,2 


rsp^iavia 


117 


103 


-12 


IxaMa 


102 


103 


1 


Eot)r|5ia 


113 


102 


-9,7 


Bpsxavia 


96 


101 


5,2 


iGTiavia 


73 


84 


15,1 


nopxoyaMa 


56 


69 


23,2 


EXkd5a 


69 


65 


-5,8 



H sxfiGia [j,8xaPiPaGri TiopoDV auo xa AiapGpcoxiKd Tarsia 
xrig E.E. avxiTipoGCDTisiJOUV TispiGGOxspo a7i6 3% xou AEII yia 
xTjv EXlAda Kai xrjv IIopxoyaMa Kai TispiGGOxspo and 2% yia 
xrjv IpA,av5ia Kai xrjv iGTiavia. Y7ioAoyi(^8xai 6xi GUVsiGCpspouv 
nepmov 1% gxtjv sxfiGia au^riGri xou AEII ce EXknda, IpXav- 
5ia Kai IIopxoyaMa. ^^^ Ta tiogoi auxd, 5sv UTidpxsi a[j,9iPoM- 
a, sivai Gr|[j,avxiKd, Kai mq sva Pa9[j,6, s^riyow yia xrjv EXXd- 
5a (aX,Xd Kai yia xk; UTioXomsg xrn; 0[j,d5a(;), xov u\|/ri}t6 Pa9[j,6 
a7io5oxn(; T:r\c, E.E avd[j,SGa gxov Tikr\Qvc[i6. 



131 



Qgtogo, to ysyo\6(; auxo Ssv avaipsi on 3 0-40% and xa 
GUVo^tiKd Tiood 710U [j,STaPipd(^ovTai gtk; (pxcoxoxspst; xcbps^ 
I^STaxpsTiovTai g8 EicajcDjeq auo tk; dX,Xs(; mo ava7iTuy[j,8VS(; 
X&>psc, (5ri[j,ioupy(bvTa^ XPOvia 7ipopXfi[j,aTa s^TiopiKcbv ek- 
'ksi[i[iaT(i)v), sv(b TO xdG[j,a sivai nohb [lejako Kai xa GUVo^^iKd 
TiOGd, TsXiKd, [j,iKpd ([j,6Xi^ TO 0,45% Tou AEn ttjc; E.E.). 

H PsXticogti Tri(; GsGrjc; xcov «(pTCOx6Tspcov» Kpaxcbv sivai 
[j,iKpfi ([j,s s^aipsGTi xriv IpXav5ia), «K07ii(b5ri^» (ce SidGirma 
[j,ia(; siKOGasTiat;), svcb to xdG[j,a s^aKoXouGsi va sivai [leja- 
Xo, aKOfo^a Kai av r\ TiOGOGxiaia PsX,TicoGri sivai gt] [j,avTiKfi (6- 
nmq gttiv TispiTixcDGri nopToyaMa(;, iGTiaviat;). H KdX,u\|/ri tt]^ 
Siacpopdg aK6[j,a Kai av oi GUv9fiKS(; sivai suvoiks(; (r\ oiko- 
vo[j,ia Tcov «(pTC0x6Tsp(DV» avaTiTOGGSxai [j,s uxj/ri^tOTspoix; 
pt)9[j,oi3(;), sivai [j,iKpfi GUV0>^iKd. H EX,Xd5a, r\ ouoia ava- 
TiTUGGOxav a7i6 TO 1997 |J,sxpi to 2003 (upoP^STiSTai 6ti r\ i5ia 
TdGT] 9a GUV8XIGTSI Kai TO 2004) [IE apKSTd u\|/riX6Tspoug 
pu9[j,oi3(; an' 6ti o [lecoq 6po(; tcov xcopcbv Tri(; E.E. ([is s^ai- 
psGTi TTjv IpXav5ia) 7iapouGid(^8i ttjv e^^q siKova GUGGCopsu- 
TiKd: Tr] SsKasTia 1993-2001 r\ Siacpopd avd[j,SGa gto pu9[j,6 
avaTnv^r\q Tri(; eXkr\viKr\q oiKovo[j,ia(; Kai sksivo ttjc; E.E. mq 
GUv6}tou fiTav [j,6}ti(; 0,3%) Kai ttjv TisvTasTia 1997-2001 [lovo 
1,2%).^^'' Na Gri[j,sico98i 6ti ttjv i5ia 7ispio5o, r| oiKovo[j,iKfi 
avduTU^r] tcov iGXupcbv Popsicov xcopcbv fiTav noTv Tispiopi- 
G[j,8vri. Av r\ oiKovo[j,ia uapouGidGSi avdKa[j,\|/ri g' avxeq tk; 
Xcbps^, t6t8 r\ Siacpopd 9a [j,sya}tcbGSi Kai r\ Kakv\\ir\ ttjc; 9a 
auaiTTiGSi noXksq 5sKasTis(; Kai pu9[j,oi3(; avduTU^rjc; s^co- 
7ipay[j,aTiKoi3(;. Y7ioAoyi(^STai 6ti av o pu9[j,6^ avduTU^r]^ ttjc; 
E.E. ^s7ispdG8i TO 2%), TOTS TO KaTd Ke(pakr\v AEII tt]^ EX,Xd- 
daq GS MAA yia va (pTdGSi auo 65 tiou sivai cr\[iepa gto 100 
TO... 2019, 9a TipsTisi r\ oiKovo[j,ia va avauTUGGSTai [is pu9- 
[j,oi3(; 5%). 



132 



ETintkeov, to k6gto(; ttjc; PsXticogtic; sivai noXi) v\\fr\k6- [is 
aXku A,6yia oi apiG^ioi 8t)r|[j,spoi3v aA,M o k6g[j,o (; UTiocpspsi. 
Sxriv loTiavia to tiogogto avspyia(; sivai to [j,syaA,i3Tspo tt]^ 
E.E., 11,3% TO 2003 (ttjc; EA,Xd5a(;, to Ssmspo [lejahbTspo 
TIOGOGTO, 9,5%), svd) TO TIOGOGTO Tou Ti}tri9uG[j,oi3 Tlou 5iaPisi 
KoiTCO aTio TO opio (pTcbxittt; sivai 19%) gttjv iGTiavia. Kai gtk; 
TpsK; x&ipeq (EX,}td5a, iGTiavia, IIopToyaMa) oi 5aTidvs(; yia 
TTjv uysia f) TTjv Tiai5sia sivai aTio tk; xa[j,riX6Tsps(; gttjv E.E. 
H p8}LTico[j,svr| GsGTi Tri(; nopToyaMa(; (Kai r\ au^riGri 2 3?%) 
Tiou TiapouGid(^si) 5sv avaipsi to jejovoq 6ti oi [j,ig9oi gttjv 
IIopToyaMa sivai oi xa[j,r|}t6Tspoi ttjc; Evp&)iir\q (r\ ^ekTimcr] 
TipoKijTiTSi aTio TO ysyo\6(; 6ti to k6gto(; C.m^q sivai xa[j,riX6- 

TSpO, TO 79%) TOU [J,SGOU KOGTOIX; C,(X)f[q GTTjV E.E.)^^'', £V(b TO 

TIOGOGTO TOU Ti}tr|9uG[j,oi3 Tiou SiaPisi KdTCO aTio TO opio (pT(b- 
Xmq sivai 22%) (6go aKpiPocx; Kai ttjc; EX,Xd5a(;). 

IIspiGGOTspo 6[i(i)q Kai aTio Ta TiapaTidvro, r\ TispiP6r|Tr| dr\- 
9sv «Gi3yKXiGri» sKTsivsTai gs [iejakf] xpoviKf) TispioSo, r\ o- 
Tioia 5sv sivai TidvTa Tipo(; tt] Gstikt) ttjc; KaTSi39uvGri (ttj G[j,i- 
KpuvGTi 5riXa5fi ttjc; 5ia(popd(; [j,STa^i3 tcdv xropcbv Tri(; E.E). H 
TdGT] i^Tiopsi KdXXiGTa va avTiGTpacpsi, av tk; oiKovo[j,is(; ttjc; 
E.E. TiXfi^si ysviKSU[j,svri oiKovo[j,iKfi txpSGr], OTirog guvsPt] tt] 
5sKasTia tou 1970, gtk; apxs(; tcov 5sKasTicbv tou 1980 Kai 
1990, Kai GTTjv TiapoiJGa txpSGr] tiou SiapKf) aTio to 2001. Sto 
5idGTri[j,a tiou 5iapKsi r\ ucpSGr], r\ aTioKXiGT] [isTa^v TispiGGO- 
Tspo Kai ^tiyoTspo avaTiTuy[j,svcov xcopcbv, Tsivsi siTS va au^d- 
vsi, siTS va Tiapa[j,svsi gto i5io STiiTis5o: 

«AXXo sva xapaKTTjpiGTiKo ttj^ ucpSGrj^ [ttj^ SsKasTi- 
aq TOU 19 7pfiTav r| au^riGti tcdv aviGOTfiTCOv [j,STa^u 

TCOV TlSpiGGOTSpO Kai TCOV ^tiyOTSpO avaTlTUy[J,SVCDV xco- 

pcbv Kai Tispioxcbv ttjc; KoivoTriTag, r\ OTioia avsTps\|/s 



133 



xriv xdari nov 8ix8 TiapaxripriGsi gtt] SsKasxia xou 1960, 
oxav xo oikovo[j,ik6 xdofa^a yscpupcovoxav Pa9[j,iaia». ^^^ 

napa9sxot)[j,s Kduoia oiKovo[j,iKd oxoixsia yia EX,}td5a, I- 
GTiavia, IIopxoyaMa Kai xriv E.E.-12 (xcopi^ 5ri}^a5fi avxeq xiq 
Xchpeq). Sxr] ysviKoxspr] oiKovo[j,iKfi siKova auxcbv xcov xcopcbv, 
xk; 7i8pi65ot)(; nov 7iapa9sxou[j,s, 9a TipsTisi va GUVSKxi[j,ri9oi3v 
Kai o pu9[j,6(; 7iXri9copiG[j,oi3 Kai r\ avspyia: 

Pt)9[a^oi avaTnv^r\q, sxfiGia % [j,sxaPo}tfi xou 7ipay[j,axiKoi3 





AE] 


I G8 Gxa9sps^ Xl[J,S^ 








1974- 
79 


1980- 
85 


1991- 
94 


2000 


2001 


2002 


EXkdda 


3,7 


1,4 


1,1 


4,3 


4,1 


4 


UopTCTfokia 


2,9 


1,5 


0,7 


3,4 


1,7 


0,4 


iGTiavia 


2,3 


1,5 


1,0 


4,1 


2,8 


1,8 


EE-12 


2,6 


-1,5 


1,2 


3,4 


1,4 


0,7 





AsiKxs^ xi[j,(bv 


Kaxava^^cDXT) 








1974- 
79 


1980- 
85 


1991- 
94 


2000 


2001 


2002 


EXkdda 


16,1 


21,4 


17,7 


2,9 


3,5 


3,7 


nopxoya^ia 


23,7 


22,1 


9,1 


2,8 


4,9 


4,6 


iGTiavia 


18,3 


12,8 


6,5 


3,5 


3,9 


4,3 


EE-12 


12,3 


9,8 


3,9 


2,3 


2,5 


2,2 



IIoGOGxd avspyiat; 





1974-79 


1980-85 


1991-95 


2000 


2001 


EXMSa 


1,9 


6,1 


9,1 


11,1 


10.5 


nopxoya- 


6,0 


8,0 


5,8 


4,1 


4,1 


iGTiavia 


5,3 


17,0 


20,9 


11,3 


10,6 



134 



EE-12 4.8 8.4 10.2 7.8 7.3 



Sxriv EA,Xd5a, r\ TiapaycDyiKoxriTa xrig spyaaiag to 1978 a- 
vspxoxav GTO 85% xou [j,sgou opou Tri(; E.E. To 1990 (Xoyco 
Tri(; 7iapaTSTa[j,svri(; i3(pSGri(; tiou sixs Ti^^fi^si tt] xcbpa tt] 5sKa- 
8T(a Tou 1980) sixs PuGigtsi gto 65%. Atio tots, Kai [lexa and 
7ioA,Xd xpovia XiTOTTiTat; Kai u\|/riXfi(; avspyia^, to 2002 scpTaGS 
Kai TidXi GTO 85%), OGO 5riXa5fi Kai to 1978! 

To «oikovo[j,ik6 Gaij^a)) Tri(; IpXavSiat;, GTtipixGriKs KaTd 
Kijpio Xoyo GTig 'A[iE(5Eq Eeveq EtisvStjgsi^ (ASE), Kai o^i gtk; 
KoivoTiKsc; po8(; (oi AHE fiGav TpsK; epopee; [j,syaX,i3Tsps(; and 
TOix; KoivoTiKotx; Tiopoix;). Eitntkeov to ipXavSiKo «oikovo- 
[j,ik6 Gaij^a)) s^riysiTai and tt] GxsTiKd (pTrivf), dcpGovr] Kai i- 
SiaiTspa s^si5iKsu[j,svri spyaTiKf) 5i3va[j,ri, to [j,iKp6 [lEjedoq 
TTj^ Xcbpa(; nov STiiTpsTisi [isjakeq (popoanaXhrfsq tcov ^svcov 
S718v5i3gscov, tk; a[j,sXriTS8(; s^07iXigtiks(; 5a7idvs(; (gs avTiGs- 
GT] [j,s TTjv EX,Xd5a), Kai tt] ysiTviaGT] [is tt] BpsTavia, x^opot 
7ipoopiG[j,oi3 Tou [j,syaA,i3Tspou [o^spoii; tcov ASE nov gtoxsij- 
ouv GTTjv supcoTiaiKTi ayopd. Qgtogo, oi ASE sivai s^aipsTiKd 
suaiGGriTS^ gttjv oiKovo[j,iKfi GuyKupia. 'Etgi, to 2001 (nov 
syivs e[i(pavr\q r\ vsa 7iayK6G[j,ia txpSGrj) uapouGidGTriKs titg)- 
GT] KaTd 20%) TCOV ASE gtk; X'^P^'i '^^^ OOSA,^'''' titcdgti tiou 
GUVSxiGTriKS Kai TO 2002. 

E' sva oikovo[j,ik6 TispipdXXov to otioio yivsTai oXosva Kai 
7110 avTaycoviGTiKO, otiou r\ GuyKSVTpo7ioir| gt] ttjc; 7iapaycDyfi(; 
STiiTaxuvsTai (oiKovo[j,is(; KMfo^aKat;), Ga uudp^ouv Ksp5iG[j,s- 
voi Kai xotfJ-svoi, 710U GTTjv TispiTiTCOGTi TTjc; E.E. Gri[j,aivsi 5isi3- 



Exriv EXXd5a to 50% tcov Tiopcov tou Koivotikou nXaioiou ETiipi^rn; Ka- 
TeuBwovTai 7ipo<; epya U7io5o|ifi<;, evcb to ocvtIotoixo tth; IpXovSlou; eivai 
(iovo 20%. IlpdyjiaTiou ovTOvaKldTO uv|/riX6Tepo oikovojxiko emvieSo ttji; 
IpIovSio^. 

135 



puvori Tou xdG[j,aTO^ togo ce TispicpspsiaKo S7ii7is5o 6go Kai 
avd[j,8Ga Gxa KpdTri-[j,sXri. npdy[j,a iiov 5sv [mopei va to Ka- 
A,i3\|/si o ic/yoq koivotik6(; 7ipol)7ioXoyiG[j,6(;, Kai xa oijtcd^ f) 
dX,Xco(;, avsTiapKTi KoivoxiKd n}^aiGia ETfipi^ri(;: 

«H KaxdpyriGri xcov SGCOxspiKcbv (ppay[j,(bv [...] 9a 
I^TiopoiJGS, yia 7iapd5siy[j,a, va svigxugsi xr|v xdGt] yia 
yscoypacpiKT) GuyKsvxpcoGri xr]^ oiKovo[j,iKfi(; SpaGxrjpio- 
xTjxa^ G8 xo[j,8i(; u\|/ri}tfi(; xs^voXoyiat;, yia xoix; otioioix; r\ 
iJTiap^ri SiaGsGi^ou si5iksu[j,svou spyaxiKou 5uva[j,iKoi3 
Kai r\ ysixviaGT] [is spsuvrixiKd, 5ioiKrixiKd Kai xprifo^axo- 
TiiGxcoxiKd Ksvxpa i^Tiopsi va sivai s^aipsxiKd gt] [j,avxiKd 
[Tipdyfo^axa 5ri}^a5fi nov PpiGKovxai Kaxd Kavova gxk; 
7110 ava7ixuy[j,8V8^ X^ops?] - to i5io f^Tiopsi va igxusi, Ps- 
Paia, Kai yia dXXou^ xo[j,si(;. 

[. . . ] T] EVTshaq dviGt] Kaxavo[j,fi xcdv Ksp5(bv Kai xcdv 
(^rmicbv a7i6 xrjv oAoK^^fipcoGri 5sv f^Tiopsi ce Ka[j,id Tispi- 
TixcoGTi va aTiOK^^siGxsi. O Krugman (1987, g. 130), yia 
7iapd5siy[j,a, s^si xrjv d7io\|/ri 6xi xo s^Tiopio tiou Gxrjpi- 
(^sxai GS oiKovo[j,is(; KM[j,aKa(;, onaq sivai gs [j,sydXo 
Pa9[j,6 xo sv5okoivoxik6 s^uopio, «7ipoKaXsi mGavdcx; 

[J,lKp6xSpri GUyKpOUGT] GU[J,(pSp6vXC0V GXO SGCOXSpiKO XCDV 

Xcopcbv, Kai [j,syaX,i3xspri GuyKpouGr] GU[j,(psp6vxcov [j,sxa- 
^l3 xcov S7ll[J,8pOt)g xcDpcbv)).^''^ 

To xs^tiKo a7iox8>uSG[j,a sivai, xa KITE Kai oi koivoxiks(; 
pos(; 7ipo(; xk; xcbps^ xrjc; «7ispi(pspsia(;», sMxiGxa sxouv gu[j,- 
PdXsi GXTjv d[j,pA,uvGri xcov tioXixikcdv Siacpopcbv [j,sxa^i3 Poppd 
- voxou. H ai3^r| GT] xou oikovo[j,ikoi3 avxaycoviG[j,oi3 (i5iaixspa 
GS 7ispi65ou(; TJCpSGrjc;) [j,sxa(pspsxai ypfiyopa Kai gxo tio^^ixiko 
enmedo. 'Exgi, Tiapd xk; koivoxiks(; stiiSoxtigsk; Kai xr] (gxsxi- 



136 



KTi) oiKovo[j,iKfi 7ip6o5o, loTiavia Kai nopxoyaMa GUVxdxQri- 
Kav 1^8 TOU(; A[j,spiKavoPpsTavoi)g oxriv siaPo^^fi gto IpdK, r\ 
IpXav5ia fixav «ou5sTspri», svcb r\ GTdari Tri(; EX,Xd5a(; fixav 
S7ia[j,(pOTspi(^ot)Ga, TipoGTiaGcbvia^ va looppoTifiGSi avd[j,SGa 
GS HQA - Bpsxavia Kai to raX,Xoysp[j,aviK6 d^ova. 

Tekoq (aX,}td s^aipsxiKd gt] [j,avTiK6), sScb Kai xpovia Sis^d- 
ysxai Gxriv E.E. [im cvC^^vricr] nov acpopd xriv ouGia tcdv «5i- 
apGpcDTiKcbv 7ioXiTiK(bv». MsGa Gxa TiXaiGia tt]^ ysviKoxspric; 
vso(piXs}tsi39spri(; KaTSuGuvGrjc;, Gscopsixai oxi tt] GuyK^^iGr] 
Tcov «(pT(Dx6Tsp(DV» 7ipo(; TOtx; «7i}^ouGi6Tspot)(;» 9a TipsTisi va 
xriv avaXdpsi r\ «ayopd» Kai o^i r\ KpaxiKfi (f) koivotikti) 71a- 
psfj-PaGT]. ©scopsixai oxi «KaTaG7iaTaXoi3vTai» xpfmaxa yia 
«[j,iKpfi(; e[i^ekemq spya», svcb «9a S7ips7is» va SiaxiGsviai 
Xpfmaxa nov a au^dvouv xriv avxayroviGxiKoxrixa xcov fi5ri 
7110 avxaycDviGxiKcbv oiKovo[j,i(bv: 

«E' auxo xo Gri[j,sio avaKijTixsi sva aK6[j,ri 7ip6p}tri[j,a 
riGiKot) Kiv5i3vou: 9a TipsTisi va smxpaTisi gxoix; Xiyoxs- 
po ETinv')(r\[ievovq and xovq gt] [j,8pivoi3^ TiaiKxst; «va 
[j,sivouv Gxo 7iaixvi5i» svcb 01 x&tpeq [is xrjv KaXuxspr] s- 
TiiSoGTi [...] 9a 7id\|/ouv va STicDcpsAoiJvxai; Mtitiox; 9a 
TipsTisi va 5o98i [j,8yaA,i3xspri E[i(pacr\ gxk; Kaivox6[j,S(; 
7ioXixiKS(;, avxi va [j,oipd(^ouv aTikmq xpf^axa, [j,ia duo- 
\\ir\ yia xk; 5iap9pcoxiKS(; 7ioXixiks(; nov smKpaxsi Gfi[j,s- 
pa GS apKsxs(; x(bps(;-ai[j,o56xs(; xou 7ipol)7ioXoyiG[j,oi3 
xr|(; E.E.». ^^^ 

'ExGi s^riysixai Kai r\ «Gxpo(pfi» xou 87i8px6[j,8VOt) A' Koi- 
voxiKoij nXaiGiou Sxfipi^ri(; and xk; x&tpeq xr|(; «7ispi9spsia(;» 
7ipo(; xk; x&tpeq xou «Ksvxpou» xri(; E.E. Fia xa spya nov cvl^r\- 
xowxai va xpri[j,axo5oxri9oi3v and xo A' Koivoxiko nXaiGio 



137 



STfipi^ri(; (AisupcoTiaiKd AiKiua), 5sv GU^7ispiXa[j,pdvsTai Ka- 
vsva spyo [is ekXr\viK6 svSiacpspov nov va [j,ri PpioKsxai fi5ri 
Gxri (pdori eKTekecr[q. ^^^ H KaTdaTaari auxfi f^Tiopsi va PsXti- 
coGsi (7ipdy[j,a nov [laXkov 9a yivsi), cogtogo sivai svSsiktikti 
Tcov xdGSCDV nov 5ia[j,op(p(bvovrai aq Tipot; tk; 5iap9pcoTiK8(^ 
noXnxKEq. 

EuvoXiKd, r\ ijTiap^ri Tri(; ONE Kai tou supcb au^dvsi tic; a- 
VTaycoviGTiKS(; tiisgsk; avd[j,8Ga Gxa KscpdXaia Kai avxi va a^- 
PA,i3vsi tk; s0viKS(; 5ia(pops(;, tk; o^ijvsi. 

Ta TiapaTidvco, cogtogo, [ie Kavsva Tpouo 5sv gt] [j,aivouv 
OTi PpiGK6[j,aGTS svcDTiiov [j,ia(; 5ia5iKaGia(; [j,STaTpo7ifi^ tcov 

«(pTC0x6TSpC0V» KpaTCbv GS «SGCDT8piKfl a7lOlKia» TCDV «7lXot)- 
GlOTSpCOV)), OTIOU TO sGviKO KS(pd}taiO TCDV «(pTC0x6TSpCDV» 9a 

auoppocpriGsi and xa «[j,ovo7icb}tia» tcdv Popsicov (mo ava- 
7iTuy[j,8vcov) xcDpcbv. 

To ysyov6(; 6ti oi «(pTC0x6Tsps9> x&tpeq Tri(; E.E.-15 avf)- 
Kouv Kai auTS(; gti^ ti^^sov ava7iTuy[j,svs(; x&tpeq tou 7i}^avfiTri 
(sivai fj,' aXhi }^6yia cpTCDxoTspst; GuyKpiTiKd [is tk; [lejakeq 
oiKovo[j,i8(; TTjc; 5DTiKfi(; Et)pcb7iri(;) Gtmaivsi 6ti to [j,sydXo ks- 
(pdXaio g' auTsg sivai apKSTd iGXupo cdgts va avTS^si tov 
(at)^av6[j,svo) avTaycDviG[j,6. To sBviko KscpdXaio tcdv [j,iKp6- 
Tspcov Kai [lecaimv KpaTcbv 9a guvsxigsi va ucpiGTaTai Kai va 
TipooSsiJsi, onmq aKpiPocx; oi [j,iKpo[j,SGaioi KauiTa^^iGTS^ 5sv 
a(pavi(^ovTai and tov avTaycoviG[j,6 Kai tt] GuyKsvTpoTioiriGri 
Tri(; 7iapaycDyfi(; nov ucpiGTaTai evzoq tcov sGvikcdv Guvopcov. 

'0[i(i)q Ta «xpuGd xp6via» tou Ka7iiTaXiG[j,oi3 (r\ a5idXsi7iTri 
oiKovo[j,iKfi STisKTaGTi a7i6 TOV B' TlayKOGfj-io n6Xs[j,o |J,sxpi 
TX] 5sKasTia tou 1970) sxsi napelBei ed&i Kai nohb Kaipo. H 
Guvsxnf; oiKovo[j,iKfi avduTU^ri fiTav r| pdGr| udvcD gttjv ouoia 
Ta avTiTi9s[j,sva oiKovo[j,iKd (Kai sQviKd) GU[j,(pspovTa [ino- 
poiJGav va GU[j,picbvouv Kai va GU[j,pipd(^ovTai. Oi «[j,iKpo[j,s- 



138 



Gaioi» i^TiopoiJGav va a7io5sx9oi3v xriv riys[j,oviKfi Qegt] tcov 
[iejaXmeprnv, as otioio Pa9[j,6 auxo, TiapdXXriXa, e^ac(pakiC,e 
Kai TT] 5iKfi TOU(; oiKovo[j,iKfi STisKxaari, aXXd Kai xriv koivcdvi- 

KT) GXaQspOTTlTa (kOIVCOVIKTI GUVaiVSGTl [Sipfivri] [J,SG(D TTjc; [J,l- 

Kpfi(; avspyiag Kai ttjc; 5iapKoi3^ PsA,TicoGri(; xou Piotikoij sm- 
7is5ot)). 

Oi oiKovo[j,oX6yoi, ti^^sov, Gsropow SKsiva xa xpovia «8- 
^aipsGri» ([lakicTa, sv 7ioX,Xoi(; yia xovq TispiGGOxspoix;, avs- 
^fiyriTTit;) Kai xriv KaidGTaGri nov S7iaKoXoi39riG8, tcov Tispio- 
5iK(bv svTOVCDV oiKovo[j,iK(bv u(p8G8cov Kai avaxapd^scDV (aX,M 
Kai TT]^ [ial^iKr\q avspyiat;) Gav STiiGxpocpfi Gxr] «(puGioXoyiKfi» 
XsiTOupyia Tou GUGTfi[j,aTO(;. Tr| SsKasTiaxou 1990 r| GU[j,pi(D- 
GT] [j,iKpo[j,SGaicov Kai [iEjakiiv Kscpa^^aicov (sKcppaGfo^svcDV Gav 
«[j,iKpd» Kai «[j,8yd}ta» KpdTri-[j,8>^ri) ^TiopouGS va GxripixGsi 
GTO ysyovog oxi, acp' 8v6(;ri oXr] «8up(07iaiKfi 7iop8ia» [ino- 
poiJGS va xpriGifj-OTioiriGei TipoGxn^axiKd yia xriv smPoXfi vso- 
(pi>^s}tsi39sp(DV [j,sxp(DV, svcb Pori9oi3Gri(; Kai xri(; avduxu^rjc;, 
xoxs, XT]^ a[j,spiKaviKfi(; oiKovo[j,ia(; Kai xr|(; ysviK6xspri(; tixcd- 

GT]^ XCOV STIIXOKICOV, T] «5iap9p(DXlKfl Pofl9sia» XCDV KOlVOXlKCbv 

xa[j,sicov i^TiopoiJGS va 9s(Dpri9si (sTiiKoupiKd) S7iapKfi(; - xou- 
MxiGxov OGO SiapKoiJGS T] «dv9iGri» xri(; a[j,spiKaviKfi oikovo- 
[j,ia(; Kai xa sX,}Lsi[j,[j,axa fixav 5iax8ipiGi[j,a. 

Mia avxiGxpocpf) auxcbv xcov 5s5o[j,£V(dv 9a aXXd^si xo xo- 
7110. Av, Aomov, and tx] [iia Ssv 9a acpaviGxoiJV xa s9viKd ks- 
(pdXaia XCDV [o^iKpoxspcov Kpaxcbv-[j,s}tcbv, svxoijxok; [im Tiapa- 
xsxa[j,svri oiKovo[j,iKfi txpSGr] gs GUv5uaG[j,6 [le xr] [j,sicoGri xcov 
KoivoxiKcbv siGpocbv, avauocpsuKxa 9a Ka9iGxd 6Ao Kai tiio 
5i3gkoXou(; (Kai avfiGUxoix;) xoix; otioioix; GU[j,piPaG[j,oi3(;. 

noX,i3 TispiGGOxspo, 7101) XO s9vik6 KS(pd}taio xcov 7110 a5i3- 
vaxcov xcopcbv (onaq ac(pahhq Kai xcov 7iio iGXupcbv) Kd98 ak- 



139 



Xo Tiapd 8XSI aTiOGTspriGsi tt]^ TipoGxaGiat; tiou f^Tiopsi va xou 
Tiapsxsi TO s9vik6 KpdTO(; xou. 



ETieiSf] TioXXd Xeyovxai oe oxsot] \ie xoug pu9|ioi)<; avioppocpriorn; xcov 
KoivoTiKcbv Tiopcov OTTiv EXXdSo, olXd Kai xiq animeiq xrig Eupco7iaiiKri<; 
EmxpoTifn; yia KaKoSiaxeipiOT], 9a xpeiaoxouv opi(j|i£ve<; SieuKprnoen;. Oi 
xcbpei; 7101) 5iKaioi)vxai koivoxikoix; Tiopoug 5ev xoug avioppocpouv olovq (t] 
Ixalla exei xiq xeipoxepeg emSooeii;). O Xoyog elvai mikoq: xa xpiinaxa 5ev 
Sivovxai 5copedv. Ta epya kov yivovxai duyxpriiiaxoSoxouvxai ano xa e- 
9viKd KpdxT] (avio 25% eco<; 50%). Ilopoi, Xomov, 5ev avioppocpouvxai yiaxl 
xo Kpa.xoq-^iE.'koq, mika, 5ev exei va Kaxapdlei xo \is.poq xcov xpiindxcov nov 
xov avaloyel. Eninksov Xoyoi elvai t] SioiicrixiKfi avevidpKeia oe e9viK6 f] 
TiepicpepeiaKo emTieSo va KaxapdlXei ox^^ia uXoTiolriorig epycov e(X7ip69e- 
(j(xa, T] a7ipo9u(xla xou iSicoxiKoi) xojxea va eTKvSuoei oe epya tiou ev5exo- 
(xevco<; va |iriv xa 9ecopel oiKovo|iiKd avioSoxiKd, k.Xk. AKOjia, o uv|/riX6<; 
pu9|i6<; avioppocpriorn; 5ev ornialvei Tidvxoxe Kai a7ioxeA£0|iaxiKfi xpilOT] 
xcov Tiopcov. Tlollsq cpope<; yia va a7ioppo(pri9oi)v Tiopoi 5ioxexei)ovxai oe 
[iiKpoxepa epya (kov elvai eiJKoXo va eK7iovri9oi)v) x^-W^^Q oiKovo|iiKfi<; 
avioSoxiKoxrixai;, x] mika Kaxaliiyouv oxk; xcsEKsq aexovuxnScov xou iSicoxi- 
Koy xo|iea (apKexd ouvri9io|ievri TipaKxiicfi). 

Kai oxTjv TiepiTixcoori xcov koivoxikcov 5iap9pcoxiKcbv Tiopcov ejicpocvi^exai xo 
yeyov6<; 6xi oxtjv E.E. 5ev eivai oXoi. . . looi! H EupcoTiaiicfi EmxpoTifi tioX- 
"ksq (pope<; e|i(pavi(^exai «ai)oxripfi» co<; 7ipo<; xa eKxeXoujieva epya |ie ouve- 
xei<; eA£yxoi)<; (doxexa, PePaia, avio xo yeyov6<; 6xi t] 5iacp9opd xcov i5icov 
xri<; xcov emxpoTicov exei nolMq cpope<; a7ioKali)(p9ei co<; 7ipo<; xo «xoe7ico|ia» 
xprijidxcov xcov KTE oe ouvepyaoia |ie i5icbxe<;). AXXd t] EmxpoTifi 5ev 
eivai «awoxripfi» jie o'ksq xvq xcopeg. Fia 7iapd5eiy|ia: «ri yepiiaviKii ku- 
Pepvr|ori 5ev acpfjvei oxe56v Kaveva 7iepi9cbpio eXiyiicbv oxtjv EmxpoTifi co<; 
Tipoi; xi<; 7ipoxepai6xrixe<; Kai xtjv ecpapiioyf] xou KTE yia xa O|i6o7iov5a 
KpdxT] xri<; Tipcbriv AvaxoXiicfn; Eepiiaviai;, ioco<; evieiSfi opio|ievoi avio xoix; 
yeviKJn; loxDog Kavoveg 9ecopoi)vxai KaxdlXriXoi |i6vo yia xoix; «cpxcox6xe- 
poix; ouyyevei<;»» (Aouko; ToouKaXrn;, H vea eupcoTiaiicfi oiKovojiia, oxo 
Kaxcbcpk xoi) 21™ aicbva, eK56oei<; naviai^fiori, oeX. 306). 

140 



A(ponXiG\i6q tod sGvikod Kparovq; D^i aKpiP(o<g! 

OpiG[j,8voi avaX,UT8^ U7iOGTripi(^ouv, OTi Tiapd xi^ sGviks^ 
avTiGsGSK; Kai avTiTiaXoxriTS^, r\ Tiopsia 7ipo(; xriv «st)p(D7iaiKfi 
o}tOKXfipcoGri» 8ivai 5s5o[j,svri, yiaxi «avTiKsi[a^sviKd» oi oiko- 
vo[j,iK8(; E^eki^eiq sxouv aTiOGxspfiGSi (iSiaixspa [j,STd xriv sm- 
PoA,fi Tou supcb) a7i6 to sGviko Kpdxot; tt] SuvaxoTriTd xou va 
ekeyxei xriv sGvikti oiKovo[j,ia. E7io[j,£vco(;, sxouv 5ia[j,op(pcoGsi 
fi5ri 01 GUvGfiKS(; yia xrjv (sgxcd GxaSiaKf) Kai [j,aKpoxp6via) 
UTispPaGTi xou sGviKot) Kpdxou^ Kai XT] 5ri[j,ioupyia sv6^ supco- 
TiaiKoij UTispKpdxoix;. 

IIpoKsixai yia Gxn^axiKfi, smcpavsiaKfi (Kax' aXkovq vne- 
paiGi65o^ri) GscbpriGri xcdv oiKovo[j,iK(bv s^sM^scov. Auxo nov 
7ipdy[j,axi s^si GU[j,psi emq xropa, sivai 6xi xo sGviko Kpdxo(; 
sxsi aTiOGxspriGsi (KpiGi[j,a sivai r\ aXfiGsia) «8pyaXsia», nov 
COGXOGO, oijxax; r\ aXkoq, dev sixs xr] 5uvax6xrixa va sXsy^ei. H 
UTispdGTiiGri xou sGviKoij vo[j,iG[a^axo(;, xogo and Ksp5oGK07ii- 
Ksq 7ii8GSi(; OGO Kai a7i6 xk; cvjyeq Kai anpo^'keiiTEq 5iaKu- 
[j,dvGSi(; xou, a7io5sixGriKs (xogo yia xi^ [iiKpeq 6go Kai xk; [ie- 
jakeq X^ps^) s^aipsxiKd a[j,(pipoXri Kai gs KdGs TispiTixcoGri 
8^aip8xiKd 5a7iavripfi. H rsp[j,avia, Tiap' 6xi sixs sva nohb i- 
Gxupo v6[j,iG[j,a (xo [j,dpKo), fixav (pavspo 6xi 5sv sixs xr] 5uva- 
xoxrixa va xo [j,sxaxps\|/si gs 7iayK6G[j,io v6[j,iG[j,a avxaycoviGxi- 
k6 xou SoXapiou r\ xou ysv (uap' 6xi xpixr] oiKovo[j,iKfi 5i3va[j,ri 
xoD 7iA,avfixri r\ Fspfj-avia, xo [ierfsQoq xri(; oiKovofiat; xri(; 5sv 
87iapK8i yia xogo \jiEja'keTd\PoXo gxoxo). 

Qgxogo, o ekejxoq xou supcb KdGs dXXo Tiapd ig6xi[j,0(; si- 
vai a7i6 xa KpdxT] [lekr] xrjc; E.E. Triv EupcDTiaiKfi KsvxpiKf) 
Tpd7is(^a (EKT) oi x&ipeq nou ouGiaGxiKd xrjv sXsyxouv sivai 
r\ rsp[j,avia Kai r\ TaXkia (r\ s5pa xr|(; EKT PpiGKsxai gxt] 
OpavKcpoijpxri). O OX,Xav56(; Bifj, Nxoi3i(^sv^7ispyK, tiou syivs 
o Tipcbxo^ 5ioiKrixfi^ xrjc; EKT, sixs gxsvs(; gxsgsk; [j,s xr| ysp- 



141 



l^aviKTi M7iot)VT8G^7iavK (oKO TioXi) TiaXid TO (piopivi fixav d- 
H8oa 58[j,8vo [j,8 TO [j,dpKo) Kai yi' auxo to Xojo sxaip8 tt]^ 
yspfj-aviKTi^ U7iOGTfipi^ri(;, akXd Kai ttjc; jaXkiKr\q. . . Sugtiigti- 
a(;. H TaXkia eixe auaiTfiGSi o TipcDTO^ Sioiktittic; ttjc; EKT va 
[j,iXd8i ya^tXiKd (!!) Kai avTiTipoTSivs to Sioiktitti ttjc; Tpdus- 
(^a^ TTjc; TaXkiaq Zav-KXovT TpiGS. IIpoTdGriKs o GU[j,piPa- 
(5[i6q xa TSGGspa TipcDTa xpo ^oi va sivai 5ioiKr|Tfi(; o Bifj, 
NTOi3i(^8v^7ispyK, Kai Ta UTioXoma TSGGspa o Zav-KXovT Tpi- 
GS. E7i8i5fi auTO 5sv [j,7iopoiJGS va GTaGsi vo[j,iKd: 

«[...] yi' auTO Kai r\ [o^sTaysvsGTspri i5sa va 8(pap[j,o- 
GTSi TO opio Tj^tiKiat; [yia va aTioxcopiGSi stgi o Ntoiji- 
C,EV[niEpjK Kai va tov 5ia5sx9si o TpiGS, onmq Kai syive 
TO 2003]. T6gs(; 7iovripiS(; 5sv SKavav KaQoXou Kakr\ s- 
VTiJTicoGri GTO ^EKivr\[ia Tou 8up(b». [...] Ms Mya Xoyia, 
01 89viKiG[j,oi Ssv Tiaijouv va 5uGKo}tsi3ow tt] X'r\\\ir\ a- 

TlOCpdGSCOV G8 SUpCOTiaiKO STllTlsSo Kai 7ipo5i5oUV OTl, 711- 

a(D and xiq 5iaKripi3^si(; Tispi avs^apTrjGia^ tt]^ EupcoTia- 
iKTig KsvTpiKTi^ Tpd7is(^a(;, KpijPsTai r\ sv56[j,uxn ehiida 
KdGs x&tpaq 6ti 9a s^ei sksi tov «5ik6» tt]^ dvGpco- 

Stt] 98G[j,iKfi XsiTOupyia Tri(; EKT UTidpxouv noXkeq avTi- 
(pdGSig, 710 u 7iriyd(^ouv and ttjv sX,Xsi\|/ri iGXupil(; KsvTpiKfic; 
7io}tiTiKfi(; s^ouGia(; gttjv E.E. H EKT sxsi 5uo opyava: ttjv 
EktsXsgtikti ETiiTpoTifi (s^r| [leh]) nov 5iopi(^STai and to Eu- 
pcoTiaiKo Su[j,poi3Xio apjryt&iv KpaTcbv Kai KuPspvfiGSCov, Kai 
TO AioiKrjTiKo Sufo^PouXio Tri(; EKT, tiou a7iapTi(^8Tai and xa 
[iekr\ Tri(; EKTs}tSGTiKfi(; E7iiTpo7ifi(; Kai xovq AioiKr|TS(; tcov s- 
GviKcbv KsvTpiKcbv Tpa7is(^(bv (5(b5sKa Gfi[j,spa), oi ouoioi 5i- 
opi(^ovTai a7i6 tk; avTiGTOixs^ KuPspvfiGSK; tcov KpaTcbv- 



142 



[lekcov. H GriTSia ttjc; EktsXsgtikti^ EmxpoTifi^ sivai OKxasTfi^ 
Kai i^ri avavs(bGi[j,ri, «yia va 5iaG(paM(^STai KaX,i3Tspa r\ avs- 
^apxriGia Tri^». ^^^ Qgtogo, gto Aioiktitiko Eu[j,poi3X,io ti^^sio- 
\|/ri(poi3v 01 AioiKriTS(; tcdv sGvikcdv KsvxpiKcbv Tpa7is(^(bv [is 
«Kiv5uvo» va SKcppaGTOiJV g' auxo oi s9viks(; 5ia(pops(;. Xcb- 
peq nov to «s9vik6 xovq GU[j,(pspov» va sivai u\|/riA,d STiixoKia 
svdvTia GS xd)ps(; tiou S7ii(^riTOi3v xa^riXoTspa STiixoKia. ^'^'' 

Ms aXkx Xoyia, Kai gttiv EKT sK(ppd(^STai r] aKpoPaGia 
avd[j,SGa gs avTiTi9s[j,sva sGviKd Gt)[j,(pspovTa, tiou xapaKxr]- 
p((^8i GDV0>tiKd TT] XsiTOupyia TTjc; E.E. Ilapd to ysyov6(; oxi r\ 
avs^apxriGia Tri(; EKT sivai 98G[j,iKd KaTOXupcofo^svri, to Eu- 
pcDTiaiKo Eu[j,poi3}tio sivai auxo non Ka9opi(^8i tk; Kijpis^ Ka- 

T8u9l3VGSl(; TCDV OlKOVOfJlKCbv 7l0}tlTlK(bv. H GUv9flKri TOU Md- 

aGTpixT ava9sTSi gttjv EKT tov Ka9opiG[j,6 Tri(; vo[j,iG[j,aTiKfi(; 
TioXniKr\q Kai gto Et)[j,poi3Xio tcov YTioupycbv tt] GUvaX,}tay[j,a- 
TiKT) TioXiTiKT), 710U 6[i(i)q sivai aX}tr|}tsv5sTS(;. To Eu[j,poi3}tio 
sxsi TT] SuvaTOTTiTa, [j,6vo 6[i(i)q [is o[j,6(pcovri aTiocpaGr], «va 
auocpaGiGSi [lExpa nov sv5siKvuTai yia Kduoia GuyKSKpi[j,svri 
oiKovo[j,iKfi KaTdGTaGT])). "'^ Eivai Ka9ap6, 6ti oi KuPepvfiGSi^ 
I^TiopoiJV va aXXd^ouv ttjv oiKovo[j,iKfi KaTSi39uvGri (Kai stgi 
va avaTps\|/ouv, av QeJjovv, tt] [j,ovsTapiGTiKfi Kai oiKovo[j,iKd 

TlSpiOpiGTlKTl TlO^tlTlKTl Tri(; EKT), (pTdvSl va GU[J,(pC0VflGOUV 

[j,STa^i3 TOU(;. AXXd Ta avTiTi9s[j,8va s9viKd GU[j,(p8povTa (aXM 
Kai Ta GU[j,(pspovTa tou xpri[j,aTiGTiKoi3 KscpaXaiou nov UTirips- 
Toijv 01 KuPspvfiGSK;) Ka9iGTOi3v [j,ia GU[j,(pcovia Sugko^^t]. 

H 98Gr| OTi 01 s9viKS(; avTma}t6Tr|TS(; GTa5iaKd 9a ^STispa- 
GTOTJV, PpiGKSTai GTT] Gcpaipa Tou a7i>toi3 suxoXoyiou. 'Onmq 
fi5ri 8xou[j,s avaXiJGei, to 7ip6pA,ri[j,a [is to supcb sivai 6ti sm- 
Pd?tsi 8va sviaio v6[j,iG[j,a gs tioXij 5ia(popsTiKS(; oiKovo[j,is(; 
(one size fits all). Eu[j,piPaG[j,oi [inopovv va yivouv (avdfo^SGa 
gtk; x&tpeq [leh] [is nohb SiacpopsTiKd 87ii7is5a oiKovo[j,ia(;) 



143 



[lovo s(p' OGOV r\ oiKovo[j,ia Kivsixai [is 87iapKsi(; pu9[j,oi3(; (aq 
7ioi3[j,s, yijpco GTO 3% guvoXikoi yia xriv E.E.) Kai stgi va avxi- 
GTa9[j,i(^ovTai oi tiisgsk; gtoix; aGGsvsGxspoix;. Av auxo 5sv 
GU[j,psi, TOTS 01 avTi9sTiKS(; tiisgsk; 9a avE^aC,ovv S7iiKiv5uva 
TO 9sp[j,6[j,STpo. Ta TiapaTidvcD gt] [j,aivot)v, 6ti xpsid(^STai gu- 
yKsvTpcDTiKTi rjysGia gttjv EupcoTiaiKfi Tpd7is(^a yia va f^Tiopsi 
va XsiTOupyfiGSi. Kai auTf) ttjv riysGia tt] 5ivouv (sgtcd [is 
5ai5aX(b5ri Kai avTicpaTiKo TpoTio) oi SuvaTOTspoi, fiTOi Fsp- 
[lavia, TaXkia. AKpipdcx; yiaTi uudpxsi «s9vik6(;» ekejxoq tou 
supd), sivai evaq and xovq Xoyoix; nov BpsTavia, Aavia, Sou- 
rjSia cvvex&iq [j,STapdA,}touv d7io\|/ri yia ttjv uio9sTr|Gri tou su- 
pco. 

Qgtogo, r\ avTicpaTiKT) >^siTOt)pyia ttjc; EKT, to dviGO oiko- 
vo[j,ik6 S7ii7is5o Tcov KpaT(bv-[j,s}t(bv (Kai GUvaK6Xot)9a, Ta a- 
VTiTi9s[j,sva s9viKd GU[j,(pspovTa nov 5ri[j,ioupyoi3v KO[j,(poi3(^io), 
I^Tiopow va o5riyfiGOUv gs [im KaTdGTaGt] otiou r\ 5iaxsipiGr| 
Tou supd) va yivsi r\ ania KaTaGTpocpiKcbv avTaycoviG[j,(bv a- 
vd[j,SGa GTa KpdTri-[j,s}tri. Ms aXhi. Xoyia, r\ x)iiap^r\ tou supcb 
avTi va aTiOTsXsi GuyKoA,A,riTiKfi ouGia avd[j,SGa GTa KpdTTj- 



AuTO PePalcog 5ev ornialvei on Xelviouv oi evxaoeiq ovdiisoa oxriv Eupco- 
KdiKX] KevxpiKii Tpcmsi^a (EKT) Kai xri rep|iaviKfi x] xri ralXiicfi KuPepvi]- 
OT], yia 7iapd5eiy|ia co<; Tipog xo v\\ioq xod «(jco(jxoi)» emxoKioD. H EupcoTia- 
iKii Tpdmi^a, oe ciuvBiiKeg veo(piXeXei)9epio|ioi), npsTiEi va eivai gx^ukci 
ave^opxiixii, OTicog ouiiPaivei Kai |i£ xijv aiispiKaviKi] Fed. £2ox6oo auxo 
58V avaipei 6xi oi x^pe? |ie t^iiv KaBopioxiKi] emppoii oxiiv EKT eivai Fep- 
(xavia, TaXkia, okchq i] Fed (viapd xijv «ave^apxii(jia» xiji;) exei oxevii oxs- 
oi] Kai e^dpxiioii avio xtjv aiiepiKaviKii oiiooTiovSiaKi] KuPepvijoii. Exo 
xekoq, SKSiSir] o Bap5ivoyidwii<;, 7i.x-, |i7iopei va Siacpcovei (is xo eXXijviKo 
UTioupyeio oiKovojiia^; co<; 7ipo<; xiiv aoKouiisvi] koIxxikx], |i£ Kaveva xpoTio 
5ev (TUVETidyexai 6xi o e'k'h]vac, UTioupyog xcov oikovojiikmv 5ev e^UTiripexei 
xa (ji)|i(pepovxa xou eXXiiviKou Kamxaliajioi). 

144 



\xekr\, Kiv5t)V8i38i va aTioxs^^sasi Tiriyfi [j,6vi[j,cov avxiTiapaGsos- 
CDv: 

«OpiG[j,svoi (pavTd(^ovTai oxi to Ti^taioio xou supcb 9a 
A,8iT0upyfiGSi mq [loxT^q yia xriv s^aacpaXiari ttj^ sipf)- 
vrig Kai TTjc; 7ioX,iTiKfi(; svo7ioiriGri(;. 'O[j,co(; [...] [is to ev- 
pcb 7ioX,Xa7iXaGid(^ovTai Kai o^wovxai oi avTay(DviG[j,oi 
Gxri yripaid fiTisipo, avxi va UTioxcopow Kai va Tiapaxco- 
poijv TT] GsGTi TOU(; GS svcoTiKf) Suvafj-iKf). Sxriv AcppiKT), 
Xenovpjei eni noXXeq SsKasxis^ GUGirma sviaiou vo[j,i- 
G[j,aTO^, TO Xsy6[j,8vo CFA, to otioio 5iaxsipi(^8Tai opya- 
viG[j,6(; svTsXdcx; avs^dpTtiTOt; and xiq 7ioXitiks(; 8^ot)GiS(; 
Tcov acppiKaviKcbv KpaTcbv, r\ Tpd7is(^a ttjc; TaXkiaq. Ka- 
Td Ti TO sviaio Kai [lovaSiKo acppiKaviKo v6[j,iG[j,a [is ttjv 

aVS^dpTTlTTl KSVTpiKTl Tpd7lS(^a SX81 Gt)[J,pdXsi GTTjV 

TiporoGriGTi TTjc; sipfivric; Kai tt]^ tioXitiktic; svoTioiriGrig 
TCOV acppiKaviKcbv ^^acbv; 

[...] r\ KoivoTTiTa Ta[j,8iot) i^Tiopsi va avaSsi^Gsi r\ i5ia 
aiTia TipoGGsTCOv avTay(DviG[j,(bv Kai GuyKpouGSCDV. O 
Martin Feldstein, KaGriyriTfi(; gto nav87iiGTfi[j,io tou 
XdpPapvT, [IE UTispPoXiKTi a7iaiGio5o^ia, cpGdvsi gto 
aKpoTaTO Gr|[j,sio va Gscopsi to supcb ax; ama [j,s}t}tovTi- 

K(bv 7l0X8[J,lK(bv GUyKpOlJGSCOV GTTjV SUpCDTiaiKTl flTlSipO. 

DTav 01 Tiopol 7iapa[j,svouv a^ico[j,aTiKd 7ispiopiG[j,8voi, 
7ipop}tS7iSTai svTaGTi [laXkov Tiapd ayaGTf) gij^twoi- 

138 

a». 

Asv UTidpxsi a[j,(piPoMa 6ti to sGviko KpdTOc; exei auoGTS- 
prjGsi «spyaX8ia» (nov oijtgx; f) aXkaq 5sv f^TiopoiJGS va s^^sy- 
^si [j,8[j,ovco[j,sva), Kai ce akXovq TO[j,si(; skto^ tou sGvikoij vo- 
[j,iG[j,aTO(;. H avTi[j,8T(b7iiGri ttjc; «7iapdvo[j,ri(; [j,STavdGTSUGri^» 



145 



sivai, E[i(pav&)q, evaq aXkoq TO[j,sa^ nov xp8id(^STai SiaKpaxiKfi 
Guvspyaoia. AXXd aK6[j,a Kai g' auxo, to 7ioiO(; 9a TiXripcbasi 
TO XoyapiaGfo^o yia to «[a^dvTpco[j,a» tcdv [j,STavaGT(bv [j,s aGTU- 
vofjiKotx; [j,rixaviG^oi3(;, sivai sva 9s[j,a nov 5ri[j,ioipysi 5iap- 
Kchq s9viKS(; TipoGTpiPst; avdfo^SGa GTa KpdTri-[j,s}tri. 

Qgtogo GUVo^LiKd, TO s9vik6 KpdTO(; s^aKoAou9si va 5ia- 
TTipsi U7i6 Tov s}tsyx6 Tou TOtx; PaGiKotx; [j,rixaviG[j,oi3(; sXsyxou 
TT]^ s9viKfi^ oiKovo[j,ia(;, Kai 5sv TipopXsTiSTai gto opaTO [lek- 
Xov va TOU(; a7iOGTspri98i. H 5iaTfipriGri ttjc; cpopoAoyiKfic; 710- 
XniKf\q KdTCD auo 89vik6 ekeyxo, sivai sva^ tstoio^ [j,rixavi- 
G[j,6(;. Oi 5id(pops^ [j,op(p8^ s[j,[j,SGri(; stiiSottigti^ tcov s9viK(bv 
Pio[j,rixavi(bv (671(D(; r\ GU[j,poXfi tou KpdTOix; gs 7ipoypd[j,[j,aTa 
spsuvat; Kai TSxvo}toyia(;) sivai noiKikeq, Kai (pUGiKd, 6go i- 

GXPpOTSpO OlKOVO[J,lKd SlVai TO KpdTO(;, TOGO [J,8yaX,l)T8p8^ 81- 

vai 01 87ii5oTfiG8i(; auTS(;. Kai aGCpaXdcx;, U7idpx8i sva gijvoXo 
dTUTioDV [j,op(p(bv TipoGTaGia^ TTjc; «EQviKr\c, oiKovo[j,ia(;» (71a- 
pa5aG[j,oXoyiKd s^7i65ia), tiou }^8iTOupyoi3v a7iOTs}tSG[j,aTiKd. 

Ta spya viiodoix^q gttjv EXkd5a, yia 7iapd58iy[j,a, tiou 
Xpri[j,aTo5oTfi9riKav auo to F' Koivotiko nXaiGio ETfipi^ri^, 
KaT0xupcb9riKav, gttjv TspdGTia 7iXsio\|/ri(pia tou(;, g8 sXXrivi- 
Ksq KaTaGKsuaGTiKS(; STaipiS(;, svcb gs [im «Ts}tsia avTaycovi- 
GTiKT) supcDTiaiKTi oiKovo[j,ia», 01 yiyavTiai8(; KaTaGKsuaGTiKS(; 
STaipis^ TCOV PopsicDV KpaTcbv, [laXXov 9a Ksp5i(^av tt] [j,spi5a 
Tou 'ke.ovToq suKoXa. 

To KpdTO(; (mo GuyKSKpi[j,sva, to s9vik6 KpdTOt;), 01 stisv- 
5i3gsi(; tou, 01 5a7idvs(; tou, GUVoXiKd o KpaTiK6(; TO[j,sa(; Tri(; 
oiKovo[j,ia^, Tiapd ti^ auoKpaTiKOTioifiGSK; ttjc; TsXsuTaiat; si- 
KOGasTiat;, s^aKoXou9si va S7irip8d(^si Ka9opiGTiKd Tispi to 
50% TOU s9viKoi3 siGo5fi[a^aTO(; gttjv E.E.^''^ Oi ajopeq aya9(bv 
Kai UTiripsGicbv and xa 5id9opa s9viKd KpdTt] avTmpoGCOTisij- 
ouv TO 15%-20% TOU AEn tt]^ E.E. Qgtogo, Tiapd tov Ka9o- 



146 



piGTlKO poXo TOU KpaXOU^ GTTIV OlKOVO[J,ia, O SvSoKOlVOTlKO^ 

avTaycoviG[j,6(; s^si aTioK^^siaGsi and xiq 5r|[j,6GiS(; 7ipo[j,fi9siS(; 
Tcov KpaT(bv-[j,sX(bv. Movo to 2%tcov 5ri[j,6a(DV GU[j,pdGS(DV 
7ipo[j,ri9si(bv Kai 87iiGri(; [lovo to 2% tcdv dr\[i6 acov KaTa- 
GKsucbv 7ipay[j,aT07ioioi)VTai [is STaipsist; and aXhx KpaTTj- 

,-1 *140 
Es SkGsGTI TTj^ EupODTiaiKTl^ EmTpOTlfl^, TOU 1998, T0V((^8Tai 

ri: 

«[...] Tispispyri [!!] TdGT] tcov KuPspvfiGSCDV va [j,riv 
ava(^riT0i3v aTiapaiTriTa tk; Kokmepeq suKaipiS(; avs^dp- 
TTjTa a7i6 TTjv Tipos^tsuGT) TOU(;, aX,Xd va guvsxi(^ouv 
[j,dA,Xov TTjv UTiOGTTipi^ri TCOV 5iKcbv TOU(; smxsipfiGSCov, 
SIT8 yia 7ioX,iTiKoijg Aoyoug sits [ie tt] fj-opcpf) [j,ia(; ko- 
VT6(p9a}t[j,ri(; [sic] PiO[j,rixaviKfi^ 7ioXiTiKfi(;». ^"^^ 

ODGiKd, ri TdGT] auTT) TCDV sGviKCDV KuPspvfiGSCDV 5sv sivai 
oiJTS «7ispispyri» oijts «K0VT6(p9a}t[j,ri». To KscpdXaio gttjv 
EupcDTiri sivai 5ia[j,op(pco[j,svo gs sGvikti pdGt], nov Grmaivsi 
a7i}tosA,XriviKd: 



Kaxd xriv EupcoTiaiiKfi EmxpoTifi, oe eKBeor] xou 1998, oi ayope<; xou 6\\- 
|i6mou xo|iea kov 5ev Tipoepxovxai avio xriv eyxcbpia ayopd aw^iiBriKav 
avio 6% xo 1987 oe 10% xo 1994 (Mario Monti, H Eviala ayopd Kai r] 
aupiocvfi EupcoTCTi, eKGeor] 7ipo65ou eK7iovri9eloa avio xriv EupcoTiaiicfi Em- 
xpoKX], eK56(jei<; IlaTiai^fiori, ABiiva 1998, oeX. 69). Or api9|rol auxol a|r- 
cpioprixouvxai - Kaxd xov AouKd ToouKalr] oxa [xeydla Kpdxri-ireXr] xo 
TiOGOoxo xcov eioaycoycbv oxii; KpaxiKe<; 7ipo|rfi6eie<; elvai kyoxepo aTio 4% 
(AouKo; ToouKalrn;, H vea eupcoTiaiicfi oiKovo|rla, oxo KaxcbcpXi xou 21™ 
aicbva, EKSooeig IlaTiai^fiori, oeX. 112). EniKksov xa Tiooooxd auxd elvai 
e^aipexiKd euirexdpXrixa oxriv oiKovo|riKfi (Kai TioXixiKfi) cruyKupia, evd) 
ouxcoi; 11 aXlmq Tiapairevouv oe koIv xairri^d emTieSa. 

147 



Asv UTidpxsi Kavsva(; «T8xvoKpaTiK6^» Kavovag nov va Ka- 
QopiC,ei [le anoXvzo xpoTio xi sivai (oiKovo[j,iKd) mo «avTayco- 
vigtik6» Kai TV sivai mo «S7i(D(psXs(;». To «avTaycoviGTiK6» 
Kai TO «87ico(psXs(;» sivai Tidvxa as gxsgti [ie to GU[j,(pspov tcdv 
(Sirov TCDV (sGviKcbv) KamTa^^iGTcbv. 'Onmq Kavsva^ [j,iKpo[j,s- 
Gaiog KamTa>^iGTfig 5sv TipoKsiTai tiots va 5sx9si va acpavi- 
GT81 a7i6 [j,ia [lEjakf] STaipsia, yiaTi auTO aTiaiTSi r\ «oikovo[j,i- 
KT) auoSoTiKOTTiTa)), [IE Tov i5io TpoTio Ta sGviKd supcoTiaiKd 
KS(pd}taia 5sv TipoKeiTai va Guyxcov8u9oi3v gto 6vo[j,a OTioiaG- 
5fi7iOTS «8up(D7iaiKfi(; avayKai6TriTa(;». Fia va GU[j,psi auTO, 9a 
TipsTisi SITS o avTaycoviG[j,6^ va GapwGSi Ta mo a5i3va[j,a, sits 
[j,SGCO TTjc; 5ia5iKaGia(; Gt)yKsvTpo7ioir|Gri(; (ttj GU[j,[j,STOxn Gav 
ig6ti[j,oi «[j,STOxoi» [j,ia(; «7ioX,us9viKfi(;» Evp&)iir\q) va au^ri9si 
r\ 5i3va^ri Kai o 7iXoi3to(; todc;. Qgtogo tt] SsuTspr] TispiTiTCOGri 
s[j,7io5i(^si r\ aviGOfj-STpr] KamTaXiGTiKf) avduTU^r] (otico^ KaTa- 
5si^a[j,s 7iporiyoi3[j,sva) Kai stgi to s9vik6 KpdTO(; 7iapa[j,svsi 
TO «SGxaTO oxup6» ausvavTi gtov a(paviG[j,6 [j,sgco tou avTa- 
y(DviG[j,oi3. EnvikEov, gttjv o^^r] 5ia5iKaGia s^7i>uEK0VTai 6xi 
[j,6vo Ta iGXupoTspa (Ta mo avTayroviGTiKd) Kscpd^^aia, aXXd 
Kai Ta [j,iKpo[j,SGaia nov sivai Kai Ta mo 5s[j,sva [j,s to s9vik6 
KpdTO(; Kai Tr|v upoGTaGia nov auTO [o^Tiopsi va toix; Tiapsxsi. 
'Etgi 01 oiKovofo^iKst; avTi9sGSi(; SiauXsKovTai [ie 7io}tiTiKS(; a- 
VTmapa9EGSi(; Kai Ka9iGTOi3v to «pu9[j,igtik6» poXo tou s9vi- 



Exriv 8K9eori xrn; EupcoTiaiicfig EmxpoTifn; tiou Tipoovacpepaiis, ornisicbve- 
xai 6x1 oxo epcbxriiia oe emxeiprioei<; xri<; [izxmioiT\oi\q : «To 7ip6ypa|i|ia 
XT|<; eviaioig ayopoi; iixocv emxuxe<; yia xriv exaipela orag;)), oi |i£yali)xepe<; 
exaipei£<; SiiXcooov 6xi cocpeXfiOriKav Tispioooxepo avio xi<; [iiKpeg - «oi o- 
Tioleg aocpoMx; exouv Ixyoxepeq 5uvax6xrixe<; SiaouvopiaKcbv e|i7iopiKcbv 
(juvalXaycbv» (Mario Monti, H Eviala ayopd Kai t] awpiocvfi EupcoTiri, £k- 
Beor] 7ipo65ou eKviovriOeloa avio xriv EupcoTiaiKii EmxpoTifi, eK56oei<; Ila- 
^ld;^c^, Aeiiva 1998, oeX. 81). 

148 



Koij Kpdxotx; avayKaio, aXXd Kai avTiKpou6[j,svo [is xriv «su- 
pcDTiaiKTi oXoK}tfipcoGri». 

IlapoAo 710U TO 60% xcov sGvikcdv vofo^oGsTiKcbv aTiocpdos- 
cov, Gxriv Tipd^ri, aTioxsAow Tiapdycoyo xou koivotikoij 5iKai- 
ou/'*^ 01 s9viKS(; KuPspvfiGSK; s^ouv yivsi s^aipsxiKd scpsups- 
TiKS(; (DOTS va TiapaKdf^TiTOUv xriv koivotikti vofo^oGsaia: 

«[... ] 01 5ri[j,6GiS(; apx8(; sxouv xpTlcJ^M^OTioifiGSi Tikr\- 
9(bpa TSxvaG[j,dTCOv 7ipoKsi[j,svou va auocpuyouv tk; sm- 
titcdgsk; tcdv o5riyi(bv. Auxd 7ispi}ta[j,pdvouv, to 5iax(D- 
piG[j,6 TCDV GU[j,pdGSCov GS [j-iKpoTspa T[j,fi[j,aTa [j,s a^ia 
Xa[j,ri}t6Tspri tou opiou Tispav tou otioiou auaiTOWTai 
5ia5iKaGiS(; avoiKTOij 5iaycoviG[j,oi3. Tov 7ipoG5iopiG[j,6 

TCOV GTOIXSICOV TCOV 5iay(DVlG[J,(bv KttTd TpOTlO (DGTS Vtt 

7i8pi}^a[j,pdvot)v s9viK8(; t8xviks(; 7ipo5iaypa(pS(; f) aTio- 
K^tsiGTiKd TipoiovTa syxopicDV smxsipfiGSCDV. Triv smPo- 

Xf) D\|/riX6TSpC0V OlKOVO[J,lK(bv f) TS^VlKCbv auaiTTlGSCDV 

GTic; ^eveq smxsipfiGSi^ gs gxsgti [ie tk; syx(bpis(;. Tr] 
5id9sGri av87iapKoijg xpovou g8 ogoix; gu[j,[j,stsxouv yia 

TipCDTri (popd (DGTS Vtt f^TlV f^TlOpOW Vtt XdPoUV [J,SpO(; GTO 

5iaya)viG[j,6. Kai tov ava^^riGfi xapaKTripiG[j,6 GUfo^pdGS- 
(Dv OTi 5fi68v aTiOTsXow «GUV8xsia» 7iporiyou[j,sv(DV 

GU[J,pdGS(OV f) KaTS7l8iyOUGS^ GU[J,pdG8l(;, (DGTS va SK[J,S- 

TaXXsiJOVTai Ta «Ksvd» tcov o5riyi(bv Kai va auocpsuyouv 
TT] 5ri[j,OGi6TriTa».^'*'' 

AGCpaXdcx;, 9a [^uopouGS Kduoiot; va iGXupiGTsi 6ti TipoKsi- 
Tai yia (^fiTri[j,a otitiktic;: to TiOTfipi sivai [j,iGoy8[j,dTO r\ [j,iGod- 
Ssio; IIpoKsiTai, [is dX,Xa Xoyia, yia (^fiTr|[j,a xpovou. Apyd f) 
ypfiyopa r| koivotikt) vofo^oGsGia 9a S7iipX,ri9si. Qgtogo [ie av- 
t6 tov TpoTio o jpovoq avTi[j,8TCD7ii(^8Tai [IE ou5sTspo TpOTlO. 



149 



Sxriv Tipayfj-axiKOTTiTa oi 5sikts(; tou poXoyioij axriv E.E. 58v 
KivoTJVxai auT6[j,aTa, xpsid(^STai koitioioi va xovq kivoijgouv [is 
TO 5dKTt)Xo. 'Onrnq si5a[j,s r\ EupcoTiaiKfi EmxpoTifi, o sktsXs- 
gtik6(; Ppaxiova^ Tri(; E.E., aTiaoxoXsi togoix; vnaXk^Xovq 
6gou(; [j,ia [lejakf] TioXr]- [j,6}ti(; 14.000. OuGiaGxiKd 5sv sxsi 
TOD(; 8A,syKTiKoi3g [j,rixaviG[j,oi3(; yia va eni^aXkei xriv «koivoti- 
KT) Poi3Xr|Gri». Fia aXXr] [j,ia cpopd, 9a STipsTis o koivotiko^ 
7ipol)7ioXoyiG[j,6(; va sivai [j,syaX,i3Tspo(; Kai va UTidpxouv oi 
7io}tiTiKS(; (Kai oiKovo[j,iKS(;) 5uvd[j,8i(; nov va sxouv tt] 5i3va[j,ri 
va S7ii5i(bKouv xriv t)7iopd9[j,iGri xou sGvikoij Kpdxoix; 7ipo(; xriv 
Kax8i36uvGri evoq o[j,OG7iov5iaKoi3 (u7isp)Kpdxou^. Qgxogo, 
xsxoiS(; 5uvd[j,si(; 5sv ucpiGxavxai. 

H a5uva[j,ia auxf) sK(ppd(^sxai gs 7ioX,}toi3(; xo[j,si(;, otiox; yia 
7iapd58iy[j,a, gxo (^fixri[j,a xr]^ UTiap^rjc; 7ioA,}t(bv Kai Siacpopsxi- 
K(bv xs^viKcbv 7ipo5iaypa(p(bv nov xP^l^^i^M^OTioioiJvxai and xa 
80viKd KpdxT] yia va 7iaps^7io5i(^sxai r] SisigSugti upoiovxcov 
a7i6 akXeq W>P^'i- 

«A6yco xcov 7ispiopiG[j,svcov uopcov tiou 5ia98xouv oi 
EupcoTiaiKoi opyaviG[j,oi, [j,sydXo [lepoq xri(; 5ouXsid(; yi- 
vsxai GXTjv Tipd^T] a7i6 xoix; opyaviG[j,oi3(; xcov [j,8ydX(DV 
Xcopcbv xr|(; E.E. [... ] Oi opyaviG[j,oi auxoi 5sv sxouv 
Gxa[j,axfiGSi va «7iapdyouv» Kai 7ipo5iaypa(pS(; gs sGviko 
87ii7is5o, 01 07iois(; [j,dXiGxa s^aKoXouGow va sivai nohb 
TispiGGOxspst; an' 6xi oi Eupco7iaiKS(;. [...] napdA,Xri}ta, 
01 Tiapaycoyoi sxouv oXosva Kai [a^syaA,i3xspr| avd[j,i^ri 
GXT] GxsxiKTi 5ia5iKaGia. Aiaypdcpsxai, Xoxkov, Gacpcb^ o 
Kiv5uvo(; 01 Eupco7iaiKS(; 7ipo5iaypa(pS(; va avxavaK^ow 
Kupiax; xa GU[j,(pspovxa xcov oiKovo[j,iKd 7iporiy[j,svcov 
xcopcbv Kai xcov [lejakm uapaycoycbv, sk; pdpo(; xcov [ii- 
Kpcbv Kai [j,SGaicov STiixsipfiGSCov ce mo a5i3va[j,8(; x&tpeq 



150 



Kai 7ispioxs(; (aXXd Kai eiq pdpog xcov Kaxava^tcoxcbv, 



144 



To ysyov6(; oxi xo supcoTiaiKo Kscpd^^aio sivai sGviKd 5ia- 
[j,op(pco[j,svo, (paivsxai Kai gxo ysyovog 6xi oi 5iaKpaxiKS(; sv- 
5o-8upcD7iaiK8^ S718v5i3gsi(; avxiTipoGCOTisiJouv [j,6Xi(; xo 0,5% 
xou supcoTiaiKot) AEn, svcb mq tiogogxo gxi^ guvoXiks(; stisv- 
5i3gsi(; 710U Xa[j,pdvouv xcbpa gxtjv E.E. avxi7ipoGC07isi3ouv [lo- 
Xiq Tdjo TispiGGOxspo a7i6 2%^^*^: 

«A^iOGri[j,8{(Dxo STiiGrig 8ivai 6xi, [...] xo [j,syaA,i3x8po 
[lepoq xcov sv5o-sup(D7iaiK(bv Kscpa^^aiaKcbv siGpocbv nou 
hx[i^avovv [lepoq gxtjv E.E., 5sv a9opoi3v d[j,SGS(; 7ia- 
paya)yiK8(; stisvSijgsk; gxo [j,sxa7ioirixiK6 xo[j,sa, aX,M 
xotioGsxtigsk; KscpaXaicov gxk; U7iripsGis9>.^'*'' 

Oi EvprnnaiKeq ')(r\[iiKeq smxsipfiGSK; Kaxsxouv xo 27% xr]^ 
TiayKOGfj-iat; Tiapayroyfic;. H GuyKsvxpoTioiri gt] xtjc; Tiapayroyfic; 
yivsxai G8 sGviKo 87ii7is5o Tiapd ce SisupcoTiaiKo: 

«To 1988 s^^aPav xcbpa gxtjv Evpchiu] 240 Guyxro- 
v8i)G8ig i3\|/oug 134 8Kaxo[j,^upicov 5o}tapicov, 100 sk xcov 
OTioicov GS sGviKo S7ii7is5o (60 sKaxo[j,^i3pia 5oXapia), 
130 [j,sxa^i3 EupcDTiri^ Kai B6p8ia(; A[j,spiKfi(; (53 sKa- 
xo[j,^i3pia SoMpia), 15 [j,sxa^i3 Eupcb7iri(; Kai AGiat; (19 
SKaxo[j,^i3pia 5oXdpia) Kai [lovo 24 GuyxcovsuGSK; avd- 
[leca GS supcoTiaiKsg X^ops? tiou avspxovxai gs 13 sKa- 
xo[j,^i3pia 5oXdpia. H avaSidpGpcoGt] auxoij xou xo[j,sa, 
7101) TipocoGsixai Gxr|v IxaMa Kai xr| TakXia, smxsipsixai 
Kupico(; G8 sGviKo 871171850 Kdxco a7i6 xrjv cbGriGTi 6[i(i)q 



151 



Tou avoxY[iaToq tt]^ KoivoxiKiig ayopat; Kai gttiv Tipoo- 
TiTiKTi Tou 5i89voi3(; avxaycDviGfj.oij)).^'*'' 

H 5ri[j,ioupyia [j,syd}tcov 5isupcD7iaiK(bv smxsipfiGSCDV, xcopig 
GuyKSKpi[j,svri sGvikti PaGT], 5sv UTidpxsi a[j,(piPoMa oxi 9a s- 
nnaxove xriv Tiopsia 7ipo(; xriv «supco7iaiKfi oXoKX,fip(DGri». To 
(^rixoi3[j,svo, XoiTiov, sivai tiogo [im xsxoia 5ia5iKaGia s^ei 
TipoxcopfiGSi. Ilap' 6x1 xa Gxoixsia nov vnapxouv oijxs STiapKr) 
8ivai oijxs 5iaKpivovxai yia xrjv aKptpsid xoix;, 7ipo(; xo xsXxx; 
xT]^ 5sKasxia(; xou 1980 syivav noXXeq cvyxavevceiq [j,sxa^i3 
supcoTiaiKcbv sxaipsicbv. Msi(b9r|Kav gxk; apxs^ xr|(; 5sKas- 
xia(; xou 1990, STiavfi^tQav gs avoSiKf) uopsia gxt] Guvsxsia (oi 
S7iixsipr|[j,axiKS(; cvyxcmevceiq Kai s^ayopst; gxtjv EupcoTiri 
xpiTiXaGidGxriKav [J,8xa^i3 1995 Kai 2000 ), yia va Tiapou- 
GidGOUv ^avd TixroGr] gxk; apxs(; xrjc; 5sKasxia(; xou 2000. 

0a TipsTisi, COGXOGO, va yivouv xpsK; uapaxripfiGSK; gs g^s- 
cr\ [IE auxfiv xr] 5ia5iKaGia: 

Ilpcbxov, xo 60% ohm xcov GuyxcovsuGsrov Kai xcov s^ayo- 
pcbv s^aKoXouGsi va Xa[j,pdvsi xcbpa svx6(; xcdv sGvikcdv guvo- 

150 
PCDV 

«H SiaGUVopiaKTi GUVspyaGia [j,sxa^i3 EupcoTiaiKcbv 
smxsipfiGSCDV sxsi avxi[j,8xco7iiG9si mq [leco yia xrjv stii- 
xsu^T] xT]^ sviaiag EupcoTiaiKfic; ayopdt; Kai xr] PsXxicoGri 
xri(; 5i£9voi3(; avxaycoviGxiK6xrixa(;. nap6[j,oiS(; Guvspya- 
cieq 9a ^iTiopoiJGav smGrjc; va GU[a^pdA,}touv (dgxs va svi- 
Gxu98i r\ oiKovo[j,iKfi Kai tioXixikti pdGt] xri(; EupcoTiaiKfi^ 



Atio to 2001 01 ouyxcoveyoen; Kai e^ayopeg Tiopouma^ouv paySaia titco- 
OT] oe TiayKooiiia KXljxaKa (Xoyco Kai xrig oiKovo|iiKfi<; ucpeorig). EniKksov, 
5ie9vcb<;, oujicpcova (le oxoixeia xrn; Thomson Financial, xpeig oxi<; Tievxe 
oDyxcov8i)08i<; aTioxuyxovouv (EXeuBepoxumo, 11/11/2001). 

152 



oAoK^^fipcoGri^, [IS TO va [j,8TaT07ii(^ouv Pa9[j,iaia xi^ 710- 
XniKsq 5iaGUv5sGSi(; gto EupcoTiaiKo S7ii7is5o, Kai stio- 
[levmq va koPouv tov o[j,(pdXio hhpo [j,sydXcov emxsipfi- 
G8C0V [IE tk; KuPspvfiGSK; Tcov xcopcbv TOtx;. H 5ri[j,ioupyia 
sup(D7ipcoTa9}^riT(bv ax; Tiproxo pfi[j,a 7ipo(; xriv EupcoTiai- 

KT) noXniKT] SVODGTi; 

[. . . ] Aiya 7ipdy[j,aTa, TidvicD^, sxouv yivsi co^ Grmspa 
7ipo(; auxfi xriv KaxsuGuvGr]. IlapoAo oxi noXkeq [lejakeq 
EupcoTiaiKs^ smxsipfiGSK; sxouv TispdGSi Tipo 7ioX,Xoi3 
xTjv ri^tiKia xou sBvikoij TiproxaGXrixfi Kai oi 5sg[j,oi xovq 
[IE dA,Xs(; Eupco7iaiK8(; x&tpeq (r\ r\ TiapouGia xovq sksi) 
sxouv fi5r| sviGXuGsi Gr|[j,avxiKd, oi supcDTipcoxaG^trixs^ 
s^aKoX,ou9oiJV va sivai \xaXkjov si5o(; nov G7iav((^si ». ^^^ 

Asijxspov, r\ 5ia5iKaG{a xrov GuyxoDvsiJGSCDV 58v sivai a[j,i- 
jchq «st)pco7iaiKfi», akXd acpopd xr] GxpaxriyiKfi xcov [j,sydXcov 
STiixsipfiGSCov Kai 7ioX,us0viK(bv GS 5is9vfi KM[j,aKa- 7iapdX,X,ri- 
hx [IE xi^ GuyxcovsiJGSi^ G8 supcoTiaiKo S7ii7is5o Tipoxcopow Kai 
01 GU[j,(pcovis^ (f) GuyxcDvsiJGSK;) Kai GUVspyaGist; [is A[j,spiKa- 
viKS(; Kai Ia7icoviKS(; STiixsipfiGSK;. npdy[j,a tiou Grmaivsi, 6x1 
01 [iEjaksq STiixsipfiGSK; r\ 7ioA,us9viks(; nov TipoKUTixouv and 
XT] 5ia5iKaGia GuyxrovsuGsrov, xauxoxpova, sivai Kaxd [imq 
«U7ispPoXiKfi(; sup(D7iaiKfi(; oXoKXfipcoGri(;» (f) xr] 'kej6[ievr\ 
TipooTixiKTi xrig «Evp&)iir\q Opoijpio))): 



«Oi SiaouvopiaKeg ciuyxcoveixjeK; aK6|iri e|i7io51(^ovTai aiio TipopXruiaxa 
voinKX]q (xopcpfn;, Kai t] opydvcoori Kai SioiKiiori jxiog emxsipTloTl? vtou em- 
6u(i£i va SpaoxripiOTioiriOei co<; alri9ivfi eupcoTiaiKfi exaipeia 5ev eivai Ka- 
Goloi) ei)KoXri» (Mario Monti, H Eviaia ayopd Kai i] awpiavii EupcoTiri, 
eKGeoT] 7ipo65oi) SKTiovriOeioa avio xriv EupcoTiaiKii EmxpoTifi, eK56oei<; 
na7ia{;ri(jTi, ABiiva 1998, oeX. 176). 

153 



«H Gri[j,aGia nov s^si yia xi^ Eupco7iaiK8(; eTiixsipfi- 
gsk; to va SiaGsxouv TipoaPaori gtti yia7i(Dvs(^iKri xs^vo- 
>uoyia Kai xriv ayopd xcov HQA -mq e^ajmyeiq, Kai Pa9- 
[imia 6X0 Kai Tispiaaoxspo mq enevdvTeq Kai «s^ayopa- 
GXS(;»- GUV87idysxai, yia 7iapd5siy[j,a, 6x1 r\ Evpchiu] [si- 
vai] [lalljov [iia Tixuxn Tr\c, 5isK5iKriGri(; laxupoxspr]^ 98- 
Gri(; Gxriv 7iayK6G[j,ia ayopd. 

[01 GuyxcovsiJGSK;] dsv 8x0 w TipocoGfiGSi xogo xtjv 
«Eup(07iaiO7ioiriGri» 6go xt] 5is9vo7ioiri gt] GrmavxiKcbv 
xo[j,scov xri(; oiKovo[j,ia(; [j,sg(d xri(; uio9sxriGri(; [j,sxpcov 
yia xo dvoiyi^a xrjc; ayopd9>. 

Tpixov (Kai iGCOc; gt] [j,avxiK6x8po), 01 GuyxcovsuGSK; Kai s- 
tfijopeq G8 SisupcDTiaiKo stiitisSo, Kd9s dA,Xo Tiapd anakXaj- 
[leveq sivai «89viK(bv GxpaxriyiK(bv». Exk; GuyxcovsuGSK; Kai 
s^ayops(;, 01 mo 5paGxfipiS(; smxsipfiGSK; xr|v 7ispio5o 1990- 
92 fiGav 01 yaXXiKs^ STiixsipfiGSK;. Auxo 5sv fixav Ka96Xou 
dGxsxo [IE xTjv 7ipoG7id9sia xTjc; yaA,}^iKfi(; KuPspvriGri^ va avxi- 
Gxa9[j,iGSi xTjv oiKovo[j,iKfi ysp[j,aviKfi riys[j,ovia f^TipoGxd gxov 
kivSdvo xri(; (xoxs TipoGCpaxr]^) Fspfj-aviKfig svo7ioiriGri(;: 

«Ms 5s5o[j,8vou(; ^id>uiGxa xou^ Gxsvotx; 5sg[j,oi3(; tio- 
XniKx\q Kai Pio[j,rixaviKfi(; ekn gxt] raX.>^ia, xo jsjovoq 
6x1 01 xdGSK; GXTjv s^coxspiKT) Kai XT] Pio[j,rixaviKfi TioXi- 
xiKT) GU[j,pd5i(^av 5sv 9a TipsTisi va 98copsixai GU^7ix(D[j,a- 
xiKo. AX}t(DGxs, Kai 01 GuyxcovsiJGSK; [j,sxa^i3 yaA,}tiK(bv 
8xaipsi(bv sixav Gacpf) EupcoTiaiKo 7ipoGavaxoXiG|i6. 

A716 xrjv aXkr\ [lepm, 01 ysp[j,aviKs^ smxsipfiGSig fixav 
(pavepo 6x1 5sv s5sixvav xr|v i5ia 7ipo9u[j,ia va «^7iouv 
Gxo 7iaixvi5i», S7ii}tsyovxa(; Gudvia va S7isv5i3gouv and 
KoivoTj i^s aXkivq s^co auo xr] x^pa xot)g». ^^'^ 



154 



Adto Tiou 6a 7ip87i8i va KaxavoriGsi sivai oxi, Tiapd tk; ouy- 
X(0V8i)G8i^, xriv aA,XriXo5isiG5uGri tcdv KecpaXairov, oi sGvikoi 
avTaycoviG[j,oi o^wovxai 5ev 7ispiopi(^ovTai. To i5io GU[j,paivsi 
Kai GS 7iayK6G[j,ia KM[j,aKa. Ilapd xiq 5iaKripi3^si(; xcov ispo- 
KTipijKcov TT]^ 7iayKOG[j,i07ioiriGri(;, OTi 5fi98v 01 SisGvsic; 5ia- 
7iXoKS(; Tou KscpaXaiou 7ipoco0oi3v svav tiio sipriviKo k6g[j,o, r\ 
Tipayfj-axiKoxriTa auoSsiKviJsi oxi Tiapd xriv aXXriXs^dpxriGri 
Gxa Ti^^aiGia xri(; SisGvotx; ayopd(;, o5riyoi3[j,aGxs ce svav k6- 
G[j,o OTiou 01 auoK^GSK; Kai 01 sGviKs^ svxdGSK; Kopucpcbvovxai 
5sv UTioxropoiJV, 7ipdy[j,a nov igxusi Kai gxtjv 7ispi7ix(DGr| xr|^ 
E.E. H pdGT] xou oAou 7ipop}tfi[j,axo(; 7iapa[j,svsi r| sGvikti gu- 
yKpoxriGTi xou KS(paX,aiou : 

«AvxixiG8[j,8va Gt)[j,(p8povxa xa OTioia f^TiopoiJGav va 
Siaxsovxai gs 7ispi65ou(; oiKovo[j,iKfi(; dvGiGri(; ^acpviKd 
S7iav8[j,(pavi(^ovxai [is mo o^u[j,8vri fj-opcpf) gxt] 5idpKsia 
7ispi65cov KpiGrjc;. Dxav r\ avduxu^r] xrjc; ayopdt; sivai 
|j.iKpfi Kai xa TiOGOGxd Ksp5ou(; Tiscpxouv 7iayK6G[j,ia, r\ 

TipOGTldGsia XCDV 7l0A,UsGviK(bv va XPTl<3l^07lOlflGOUV xo 

[sGviKo xou(;] Kpdxo(; yia va TipoGxaxsuGOUv xa GU[j,(ps- 
povxd xou(; 5isGv(b^ GuyKpoiJsxai [is xiq aTiOTisipsc; d}^- 
hx)V TioXueGviKcbv va Tipd^ouv xo i5io». ^^"^ 



ripdyiia Tiou ylvexai opaxo Kai oxo yeyovog 6xi oi 7ioXi)e9viKe<; eXeyxo- 
vxai avio Kamxalioxeg xri<; (n)yKeKpi|i£vri<; eBvoxrixoig tiou avioxeM Kai xi] 
pdoi] xoix;. Atio xi<; 35 (isyaluxepeg exaipiei; xiji; EouiiSiai; oe |i6A,i<; 5eKa 
uxdpxouv KdTioioi 5iei)9i)vxe<; dlXii<; eBvoxiixai;, evcb oxa xpia xexapxa xcov 
[leyaluxepcov 0XXav5iKcbv exaipicbv 5ev UTidpxouv ^evoi 5iei)9i)vxe<; Tiapd 
xo yeyov6<; 6xi xo 60% xcov TicoXiioecbv xoix; 7ipay|iaxo7ioieixai eKx6<; OX- 
XavSia^; (Chris Harman, Analysing imperialism, International Socialism 
issue 99, Summer 2003). 

155 



Ta TiapaTidvco sivai TispiGGOxspo auo E[i(pavr\ GTr\v Tispi- 
TiTCOGTi Tri(; E.E. H GuyKsvxpoTioiri gt] xri^ Tiapaycoyfic; gs vne- 
psGviKo, SisupcoTiaiKo S7ii7is5o, s[a^7io5i(^STai (uapd Kai svdvxia 
Gxa vsocpiXsXsijGspa 56y[j,aTa) and xriv KpaxiKfi 7iaps[j,paGri, 
oxav Kiv5uvsi38i [im «s9viKfi» sxaipia. H Ksvxpo5s^id KuPsp- 
vr\(5r\ xTjc; TaXkiaq sgtisugs va SiaGCDGSi (uapd xiq a7i8i>^8g xrjg 
EupcoTiaiKTic; Ennpon^q) xo Pio[j,r|xaviK6 koXoggo [j,r|xavoAo- 
yiKoij 8^07iXiG[j,oi3 Alstom. H Alstom KaxaGKsud(^si xa xpsva 
u\|/ri}^fi(; xaxuxrixa(; TGV, Kpoua(^sp67iXoia, aspoxoup^Tiivs^ 
Kai sv ysv8i [j,r|xavo>uoyiK6 s^OTi^^iGfo^o yia xrjv Tiapayroyfi riA,8- 
KxpiKfi(; svspysiat;, svcb aTiaGxoXsi 7iayK0G[j,i(D^ TispiGGOxspoug 
a7i6 110.000 spya(^6[a^£vot)(;. Ms 3,4 5ig. supcb xo yaXXiKo 5ri- 
[j,6gio SiSGCDGS a7i6 xTjv TixcbxsuGri xrjv Alstom, Kai sxgi r\ jak- 
XiKTi KuPspvriGTi ausKxriGS xo 3 1 $% xou Pio[j,r|xaviKoi3 o[j,i- 
A,ou. Exk; aixidGSK; xrjc; EupcoTiaiKfi^ EmxpoTific; 6xi «7iapaPid- 
(^ovxai 01 Kav6vs(; xou avxaycoviG[j,oi3», aTidvxriGS o TaXkoq 
U7ioupy6(; OiKovo[j,iK(bv OpdvGic; Msp: 

«A8V aTiayopsiJsxai gxo Kpdxo(; va ava[j,iyvi38xai oxav 



sivai aTiapaixrixo va gcoGsi [j,ia 87iixsipriGri» 



155 



O 87iixpo7iO(; AvxaycDviG[j,oi3 xrjc; Evp(i)iiaiKr\q EmxpoTific;, 
Mdpio Movxi, a7i8i>^oiJG8 va. . . Gi3p8i xr] raX,Ma gxo EupcoTia- 
iKo AiKaGxfipio yia «v698t)Gri xou avxay(DviG[j,oi3» Kai yia «a- 
Qe.[ineq KpaxiKsc; svigxugsi(;». To a7iox8}tSG[j,a fixav «gi3ggco- 
\jioq o 7ioXixik6(; k6g[j,0(; xtjc; raA,Ma9>^^'' va UTiOGxripi^si xr] 

jaXklKT] KUPspVriGTl GXTjV aVXlGSGTl XTjc; [IE XTjV ETiixpoTifi. Ss 

avaKoivcDGfi xou xo GUv5iKdxo CGT UTiOGxfipi^s: 



156 



«Edv r\ Alstom TisGdvsi, tots 9a 7iapa|is{vsi [lovo s- 
va^ Kupiapxog tou 7iaixvi5ioiJ ottiv EupcoTiri: r\ Siemens, 
aXXd 9a sxsi 8kX8{\|/81 o avTay(DviG[j,6(;». ^^ '' 

Sto Tskoq fiTav, (puoiKd, r\ EmTpoTifi nov SKavs tiigcd. Fia 
va KpaTri9oi3v Ta 7ipoGxn|J.aTa r\ jaXkiKi] KuPspvriGri «58G[j,8i3- 
TriK8» va [j,riv auoKTiiGSi r| i5ia [j,8pi5io gttjv STaipia «iipoq to 
7iap6v»!!^^^ Ettjv Tipay^aTiKOTriTa PsPairo^ TipoKsiTai yia 
«Kapa^7iivdTri» KpaTiKf) 7iaps[j,paGr| vnep [imq «EQviKr\q» Pi- 
o[j,rixavia(; nov Gacpdcx; spxsTai gs KaTdcpopr] avTi9sGri [j,s tov 
U7iOTi9s[j,svo GTOxo Tr|(; 5ri[j,ioupyia(; [j,ia(; «U7isps9viKfi(;» su- 
p(i)iiaiKr\q oiKovo[j,ia(;. KaTd 5s tov Economist, r| 7iaps[j,paGri 
Tou MovTi sixs TO avd7io5o a7iOTsX£G[j,a, o5fiyriGS gttjv au^ri- 
GT] (!) TCDV KS(pa}taicov nov 7ipoco9oi3G8 r\ jaXkiKi] KuPspvriGri 
GTOV 6[j,iXo Alstom. ^^^ 

Ms TOV l5lO dXXcOGTS TpOTlO, 81X8 7iapS[J,p8l T] y8p[j,aviKfi 

KuPspvriGri Tou FKspxapvT EpevTsp, [is ')(pr\[iaTiKr\ Pofi98ia 
126 8KaTO[j,^i3pia supcb to 1999 yia va 5iaGCo9si r\ KaTaGKSD- 
aGTiKT) STaipia Philipp Holzmann (r\ OTioia xekiKa xpsoKOTirj- 
GS TO 2002). To 2002 ene^ake gtk; KpaTiKS(; Tpd7is(^8(; va gtti- 
pi^ouv Tr| MobilCom. O U7ioupy6(; EQviKr\q OiKovo[j,ia(; Tri(; 
rsp[j,avia(;, Xavq Aixek, uapoTpuvs GTa Tekr\ tou 2003 tk; 

Tpd7lS(^S(; GS GUyXCOVSlJGSl^, (DGTS «Va [J,riV a7lOT8>uSGOUV GTOXO 

s^ayopd(; auo ^£vou9>.^'''' H PpsTaviKf) KuPspvriGri Kivfi9riKs 
auocpaGiGTiKd yia va 5iaG(bGSi auo tt] xpsoKoma tt] British 
Energy. To 2002[a^STd ttjv xpsoKoma ttjc; Railtrack, r| KuPsp- 
vriGTi Miikep s7iavs9viK07ioiriG8 gttjv ouGia to Gi5ripo5po[j,iK6 
5iKTU0. Ettjv iTaMa r\ KuPspvrjGri Mtisp^ougkovi stiiSottigs 
TTjv Fiat, sv(b s[j,7i65igs tt] jaXkiKi] EDF, u7ioypd(povTa(; 5id- 
Tay[j,a, va s^ayopdGSi ttjv nakiKi] Edison. ^''^ 



157 



2t)voX.iKd, TO 2001 01 d[j,SGS(; KpaxiKst; evicxpceiq gttiv 
E.E.-l 5, UTisp sGviKcbv sxaipicbv, avfi^Gav gto tiogo tcov 8 6 
5iG. supd)/''^ Kaxd xriv S(pr|[j,spi5a Le Monde, oxav oi Kpaxi- 
KEq 87iixopriyfiG8i(; 7iapaPid(^ouv 5is9vsi(; GUvGfiKst; Tispi «s- 
XeuGspou avxaycoviG[j,oi3», xoxs oi «U7isps9viKoi opyaviG[j,oi» 
OTico^ o nayK6G[j,iO(; OpyaviG[j,6(; E[j,7iopiot) f) r\ EupcoTiaiKfi 
EmxpoTifi «58v i^TiopoiJV Tiapd va 5sx9oi3v avxeq xiq 7iap8[j,pd- 
gsk;. Kai o xop6(; xcov UTioKpixcbv KaXd Kpaxsi». ^'^^ 

H KpaxiKT) 7iaps[j,paGr| yia xr] 5idGC0Gr| «89viK(bv» sxai- 
psicbv 8XSI Tidpsi [lEjakeq 5iaGxdG8i(; gxtjv E.E. : 

«Sxri Tep[iavia Ti^triGaivouv oi KuPspvrixiKst; (pcovs(; 
710U auaixow xr|v «7ipoGxaGia» xr|(; yspfo^aviKfic; i5io- 
KxriGiat; yia xk; STiixsipfiGSK; nov Kpivovxai nohb cr\[ia- 
vxiKsg yia xTjv yspfj-aviKf) oiKovo[j,ia. Sxr] FaXXia r\ 
«7ipoGxaG{a» xrig i5ioKxriGia(; (i5iaixspa Gxriv svspysia) 
xcov KpaxiKcbv sxaipsicbv cpaivsxai [le xrjv TispiTixcDGri xri(; 
Alstom va STisKxsivsxai Kai gxk; [isjakeq i5i(dxiks(; sm- 
XSipfiGSi^, 8V(b avd^toya (paiv6[j,£va s[j,(pavi(^ovxai Kai 
GXTjv IxaMa. 

To sv5ia(pspov PsPaia sivai 6xi oi «GU^7ispi(pops9> 
auxs(; GUVo58i3ovxai and [isjakeq KpaxiKst; svigxugsk; 
7ipo(; xk; STiixsipfiGSK; nov kiv5uvsi3ouv sixs va s^ayopa- 
Gxoijv sixs va kXsigouv, ysyov6(; nov avxiPaivsi gxoix; 
Kav6vs(; xr|(; «sXsi39spri(;» avxaycoviGxiKfic; ayopdt; gxo 
SGCOxspiKo xri(; E.E. To (paiv6[j,svo SKxi[j,dxai 6xi 9a svi- 
oxp9ei gxo d[j,SGO [j,sA,Aov i5iaixspa gxt] rsp[j,avia Kai xr] 
FaXMa, oi 07iois(; (paivovxai 5iaxs9si[j,svsg va TipoGxa- 
xsiJGOUv aK6[j,a Kai sk; pdpo(; xcov «v6[i(i)v» xr|(; E.E. xi^ 
s9viKS(; xou(; S7iixsipfiGSi(;». ^'''^ 



158 



Tekoq (aX,Xd s^aipsxiKd armavxiKo), gto OTiXooTdaio xou 
sGviKot) Kpdxoix; yia xriv TipoGxaGia xod sGvikoij Kscpa^taiou 
UTidpxsi Kai r\ cpopoXoyia (onmq eida[iE yia xa 9s[j,axa (popo- 
}toyia(; auaixsixai o[j,o(p(Dvia oxriv E.E., xo Kd9s sQviko Kpdxot; 
8X81 5ia(pop8xiKd (popoXoyiKd GUGxfi[j,axa). A716 xrjv iSpuari 
xri(; EOK syivav noXkeq 7ipoG7id9siS(; yia xr] (popoXoyiKf) 8- 
vapfj-oviGrj. Qgxogo xa a7ioxsXsG[j,axa fiGav [j,sxpia, Tispa auo 
xTjv uioGsxriGTi a7i6 xa Kpdxri-[j,sXri Koivf)^ [j,s965ou vnoXoji- 
c[iox) xou OIIA. napa[j,svouv 6[i(i)q [isjakeq 5ia(pops(;, Kupico(; 
600V acpopd xou^ (popoAoyiKoijg guvx8>^8gxs(;. 

MsGCO xcov 5ia(pop8xiK(bv (popoAoyiKcbv guvxsXsgxcdv (i- 
5iaixspa xcov 8[j,[j,sgcov (popcov) smpdXXovxai G^sxiKd t)\|/riXoi 
GUVxsXsGX8(; yia upoiovxa nov Kupiax; siGdyovxai and xo s^cd- 
xspiKo Kai xa|J.ri?^6xspoi GUVx8>t8GX8^ yia upoiovxa nov Kupi(D(; 
Tiapdyovxai syxcbpia. H (popoXoyiKf) avo[j,oioy£vsia sivai evaq 
(a7iox8XsG[j,axiK6(;) xp67iO(; 7ipoGxaxsuxiG[j,oi3. Oi SiaKpiGSi^ 
[inopovv va yivovxai [is svTshhq GU^cprovo xpoTio [is xrjv koi- 
voxiKT) vo[j,o9sGia. Ta upoiovxa f^TiopoiJV va opi(^ovxai avd 
Kaxriyopia [is «gxsv6» xpoTio, Kai va S7iipdA,A,ovxai noXi) 5ia- 
(popsxiKoi GUVxsXsGxs(;. H [mipa, yia 7iapd58iy[j,a, va f^Tiaivsi 
G8 SiacpopsxiKT) Kaxriyopia auo xo KpaGi Kai va UTioKsixai gs 
SiacpopsxiKT) (popoXoyiKT) Kaxriyopia. 

EtisiSti aKpipdcx; r| (popoXoyiKTi 7ioA,ixiKf| sivai KpiGi[j,r|^ Gr|- 
[laciaq yia xr|v upoGxaGia xr|(; sGviKfig oiKovo[j,ia(;, sxsi XsxQsi 
«6xi r| sX,7ii5a nrnq 0a uudp^si svap[j,6viGr| Gxr|v «7iapoi3Ga 
C,(X)f\», 5r|Xa5fi gxo opaxo iieXkov, sivaiKaGapfi ouxo7iia»! ^''^ 

H E.E.: sva dGpoiojia sGvikwv oikovoukdv 

Es oikovo[j,ik6, Xomov, S7ii7is5o, Kai [is 5s5o[j,svou(; xoix; 
avai[j,iKoi)<; pu9[j,oij(; oiKovo[j,iKfi^ avduxu^ri^ (a7i6 xo 2001 



159 



sax; TO 2003 UTifipxs ouGiaGxiKd txpsori, evcb yia to 2004 Tipo- 
pXsTisxai [j,spiKfi avdKa[a^\|/r| yupro gto 2%), r| E.E. aTioxs^^si 
sva vapK07is5io sGvikcdv avTaycoviG[j,dc)V, nov aneiksi xriv i5ia 
Tri(;Tri ouvoxn: 

« Av r\ KpiGTi TiapaxaGsi [...] ^iTiopsi va o5riyfiGSi ce 
a[j,(piGpfiTri GT] PaGiKcbv gtoixsicdv ttjc; st)pco7iaiKfi(; opyd- 
v(i)cr\q, onmq r\ ONE, svd) smGrjc; 9a s^aGGeviGSi tt] 5id- 
GsGTi Kai xriv iKavoTrixa noXhhv Kpaxcbv [j,sX(bv va gu- 
vsxiGOUv va ucpiGxavxai xrjv TisiGapxia xtj^ 7ipoGap[j,oyfi^ 
Gxo sviaio v6[j,iG[a^a Kai gxoix; Kav6vs(; xr|^ SGroxspiKf)^ 
ayopd^. Auxo 9a Gfi[j,aivs smGxpocpfi (f) UTioxpoTifi, avd- 
Xoya [j,s xrjv otixikti ycovia) gs sk5oxs(; xou oikovo[j,ikoi3 
s0viKiG[j,oij, noD cvvr\Q(i)q 5iaGxsX,}tsxai, oxav oi oikovo- 
\neq 5sv Tiriyaivouv KaXd». ^'^'^ 

Exo GT] [j,sio auxo 9a TipsTisi va t)7ioypami{GOt)[j,8 6xi, 9sg[j,i- 
Kd, r\ E.E. 5£v UTioxpsoiJxai va SiaGWGSi sva Kpdxo(;-[j,s}tO(; 
xT]^ a7i6 xTjv oiKovo[j,iKfi xpsoKOTiia (av yia 7iapd5siy[j,a [im 
Xcbpa aSuvaxsi va «s^U7irip8xfiGSi» xo 5ri[j,6Gio jpsoq xrjc;). 
Avxi9sxa [j,d}tiGxa, UTidpxsi pfixpa Gxr| Suv9fiKri xou Mda- 
Gxpixx «7i8pi [j,ri 5idGC0Gri(; [j,sgco Tiapoxnf; oiKovo[j,iKfi(; Pof)- 
9sia(;» GS Kpdxri-[j,8>uri nov avxi[j,sxco7ii(^ot)v xo (pdG[j,a xrjc; oi- 
Kovo[j,iKfi(; KaxaGxpocpf)^. ^'' '' AGCpaXdcx;, Tiapd xr] pfixpa, r] E.E. 
I^Tiopsi Gxrjv Tipd^T] va 7iaps[j,p8i gs [j,ia xsxoia TispiTixcoGri, and 
xo 96P0 6x1 [j,ia KpiGTi xpsoix; gs [j,ia xcbpa f^Tiopsi va 5iaxu9si 
7ipo(; oXoK^ripo xo oikovo[j,ik6 Gi3Gxri[j,a. Qgxogo, sivai KpiGi- 
[j,o 6x1 9sG[j,iKd r\ E.E. 5sv UTioxpsoiJxai va xo Kdvsi. Ta s9viKd 
KpdxT] sivai anohbToq U7isi39uva yia xr|v oiKovo[j,iKfi tio^^ixikti. 
npdy[j,a 710U, yia [im aK6[j,ri cpopd, smPsPairovsi 6x1 r\ E.E. 5sv 



160 



sivai sviaiog oikovo[j,ik6(; x^^poi; aXXd d9poiG[j,a 87ii[j,8pou^ 
(avxaycoviGTiKcbv) «89viK(bv» oiKovo[j,i(bv. 

KaGoXou AoiTiov xuxaia, tioXXoi avaXuxst; avTi[j,8TC07ii(^ot)v 
[IE PaQid a7iaiGio5o^ia to 6Xo «sup(D7iaiK6 syxsipri[j,a»: 

«[...] T] Gijyxpovri supcoTiaiKTi Tiopsia Tipo^ xriv utioti- 
Qe[iEvr\ svo7ioir|Gr| 5i5si xriv sytoticdgti TispiGGOxspo s- 
voq aPsPaiou «dX[j,aTO(; gto GK0Td5i» f) gttiv xuxn, Tia- 
pd OTi avTiGTOixsi GS Kduoia TSK[j,ripi(D[j,svri Kai sX,}toyri 
7ip6pXs\|/r|. '0[i(i)q, Tiapd tk; au^ouGSt; aPsPaioxriTSt;, (- 
G(D(; Kai S7isi5fi oi aP8Pai6TriTS(; au^dvovxai, oi 89viks(; 
noXniKsq Kupiapxist; xcov KpaT(bv-[j,sM)V GxaQspd sm- 
PsPairovovxai Tiapd KAovi(^ovTai. 

BaGiKT) SidGxaGTi ttjc; viiepeQviKr\q oAoK}tfipcoGri(; 9a 
S7ip87i8 va 8ivai r\ svSokoivotikti KivriTiKoxriTa KscpaXai- 
ou Kai spyaGiat;. '0[i(i)q, [is'/pi Gfi[j,spa, oi [j,STaKivfiGSi^ 
Kai Tcov 5uo auTcbv cvvTekecT&iv 7iapa[j,svouv s^aipsxi- 
Kd xa[ir\ke.q Kai avs7iapKsi(;, (dgts va xpocpoSoxfiGOUv 
5uva[j,iKfi ouGiaGTiKTic; svoTioiri gtjc; Kai cvvo')(j(\q. Aiyo- 
Tspo a7i6 1% TCOV supcDTiaicov spya(^o[j,svcov fj-sxaKivsixai 
sv5oKoivoTiKd G8 ava(^fiTriGr| spyaGia^, svcb 7iapdX,}tr|}ta 
>^iy6Tspo a7i6 1% tou 8upco7iaiKoi3 AEII avxmpoGCOTisij- 

ODV 01 SVSOKOIVOTIKS^ [J,STaKlvflGSig 87l8v5t)TlK(bv KSCpa- 

>uaicDV. Oi auT8^ a5uva[j,is(; SiaTHGTcbvovxai aKo^r] o^i3- 
Tspa GTO Ti^taiGio Tou 5iaP6riTOU yaX,Xo-ysp[j,aviKoi3 d- 
^ovo(; TTjc; Eup(b7iri(;: togo r\ TaXkia 6go Kai r\ Fspfa^avia 
7iapa[j,8vouv auxoKsvipst; 5uvd[j,8i^, xcopi^ d^ia Xoyou 
aA,XriXo5isiG5uGri xcov oiKovo[j,i(bv xou^. Oi 5ia7iiGX(b- 
ceiq auxs(; igxuouv gs aK6[j,ri [j,syaX,i3xspo PaGfo^o yia xr| 
Bpsxavia, xrjv IxaMa Kai xrjv iGuavia, oi 07iois(;, o[j,oi3 
[IE xic; 5t)o 7ipoava(psp6[j,8VS(;, auoxsAow xk; tisvxs [leja- 



161 



Xeq oiKovo[j,is^ Tri(; EupcDTiric;. Mova5iK6(; Kai ava[j,(pi- 
opfiTriTO(; 5siKTri(; supco7iaiKfi(; oAoK}tfipcoGr|(; 7iapa[j,sv8i 
[isjpi Gfi[j,spa o GxsTiKd t)\|/r|}t6(; 6yK0(; xou 5iaKivoi3[a^s- 

VOU Sv50K0tV0TlK0l3 Sf^TlOpiOU. '0[i(i)q, STGl, r\ 7l0A,UGU(^ri- 

Tri[j,8vri Kai ava[j,8v6[j,svri supcoTiaiKfi oXoK^^fipcDGri Ka- 
TokrYfEi TsXiKd v' avTiGxoixsi gs anXi] C,&)vr\ ekevQepriq 
5iaKivriGri(; s^7iopsu[j,dTC0v, SiKairovovxa^ xriv TiaXaid 
ayyXoGa^oviKTi Gi3X,Xri\|/ri Kai [j,6vi[j,ri 7ipoTi[j,ri gt]. 

[...] Oi 8upco7iaiKS(; x&tpeq a7io5sG[j,s'UTriKav and to 
9s(bpri[j,a Tri(; «GUVoxn9> Kai TipoGxcbpriGav gto ysp[j,a- 
viKO Gxn|J.a TTjc; «Gi3yK}triGri(;» [a^sxa^ij avs^dpxriTCDV s- 
xaipcov, 01 OTioioi s[j,[j,svow gttiv auTOxs^^sid xoix;, stii- 
5i(bK0VTa(; sGviKOKupiapxiKd xr] vo[j,iG[j,aTiKfi GuyK^riGri 
6x1 mq GiJvoXo, aX,}td g8 aTO[iiKr\ KM[j,aKa Kai PaGi(^6[j,s- 
voi o Ka9si(; gtk; 5iks(; tou 5uvd[j,si(; Kai 6xi gttiv 8vo- 

TlOiriTlKTl SuVafO^lKfl TOU GUVOXOU))/''^ 

Suvo\|/i(^ovTa(; xa GU^7ispdG[j,aTa auxfic; Tri(; sv6TriTa(;: 

H E.E. Tiapd xriv ONE Kai to supd) 7iapa[j,8vsi d9poiG[j,a 

86viK(bv OlKOVO[J,l(bv, XtOp{<; OlKOVO[J,lKfl oXoK^flpCOGri, [IE Pa- 

9i8(; aviGOxriTSt;, togo 7ispi(pspsiaKS(; 6go Kai [j,STa^i3 xcov Kpa- 
T(bv-[j,s}t(bv, Kai xo3pi<^ ^ov a7iaiTOi3[j,svo [j,r|xaviG[j,6 (euapKri 
7ipol)7ioXoyiG[j,6, Kai GUvaKoXouGa STiapKr] Sioiktitiko [j,rixavi- 
G[j,6), 7101) va i^Tiopsi va a[j,pA,i3vsi xi^ 5ia(pop8(;. Ilohb uspiG- 
GOTspo, yia va avxifj-STCOTiiGSi KpiGSK; nov [mopei va TipoKXr]- 
Goijv a7i6 [j,ia stiiSsivcogti ttjc; oiKovo[j,iKfi(; GuyKupia(; Kai va 
[j,STaTpa7ioi3v ce tio^^itiks^ kpigsk; avd[j,SGa Gxa KpdTri-[j,8Xri. 
AuTTi sivai r\ TUYfi] nov 5sv sxsi stiitsuxQsi |J,sxpi Gf^spa r\ 
7ioA,U7i69r|Tr| «7ioX,iTiKfi svo7ioir|Gr|». 

Ta supcoTiaiKd Kscpd^^aia 5iaTr|poi3v xriv sBvikt) xovq 5ia- 
[j,6p(pcoGri, 7101) STiiTsivsTai Kai U7ioypa[j,[j,i(^STai and xriv avs- 



162 



7idpK8ia Tcov supcDTiaiKcbv 9sG[j,(bv Kai tt] SiaKuPspvriTiKfi (5i- 
aKpaxiKTi) 9sG[j,iKfi Xenovpjia Tri(; E.E. 

Ilapd Tr|v ONE Kai to supcb, to sGviko KpdTO(; 7iapa[j,sv8i 
TO sGviKo «oxup6» ausvavTi gtov avTay(DviG[j,6 and akhi sv- 
pcoTiaiKd KscpdXaia. 'Onmq TiaXiOTspa, r\ KaTdpyr] gt] tov 5a- 
G[j,oXoyiK(bv (ppay[j,(bv dev o5fiyriGS gttjv a7io5uvd[j,(DGri tou 
sGviKot) KpdTOix;, to i5io GU[j,paiv8i Kai [le ttjv ONE. O 7ia- 
ps[j,paTiK6(; p6Xo(; tou KpdTOix; (vnep tou sGvikoij KscpaXaiou) 
Tiapd TO vso(pi}tsX8u9spiG[j,6 7iapa[j,sv8i icxppoq Kai 5sv 8^a- 
VT^siTai, SITS GTOix; 5aG[j,oi3(;, sits gtk; GUvaA,}tay[j,aTiKs^ igo- 
Ti[j,iS(;. napafo^svouv GTa xspia tou sGvikoij KpdTOU^ sva tiukvo 
5iKTU0 [j,ri-5aG[j,o}a3yiK(bv (ppay[j,(bv (stiiSottigsk; gs s9viks(; 
STaipsiS(;, TSxviKS(; 7ipo5iaypa(pE(;, (popoXoyiKo Gi3GTr|[j,a, Kpa- 
TiKS(; 7ipo[j,fi9sis^, K.Xn.). E^' igou GrmavTiKo, to sGviko Kpd- 
T0(; Exsi U7i6 TTjv KaTOxn Tou «7ioXiTiKd OTiXa)) - 7iapa5siy[j,a- 

T0(; X^ipi^V^ S^CDTSpiKTl TloXlTlKT) f) TO ySyOv6(; OTl TO sGviKo Kpd- 

T0(; sivai to [j,ova5iK6 «spya}tsio» S7iip}ts\|/ri(; Kai S7iiPo}ifi(; tcdv 
«KoivoTiK(bv S7ii}toy(bv» - Kai, S7io[j,svcd^, [j,sgco auTcbv, xdpa- 
^r\ auTOVo^icDV (7io>tiTiK(bv Kai oiKovo[j,iK(bv) sGviKcbv STllXo- 
ycbv. 

Fia va «^S7ispaGTsi» to sGviko KpdTOt; (f) touM^igtov va 
UTiOGKacpGsi a7iOTs}tSG[j,aTiKd r\ icjpq tou) Ga STipsTis oXeq oi 
TiapaTidvG) ap[j,o5i6TriTS(; va TispdGOUv GTa xspia UTispsGviKcbv 
supcoTiaiKcbv GsG[j,(bv - 7ipdy[j,a nov TipaKTiKd gt] [j,aivsi ttjv 
KaTaKopucpT] au^riGri tou koivotikoij 7ipol)7ioXoyiG[j,oi3, ttjv 
au^riGTi Tou 5ioiKriTiKoi3 [j,r|xaviG[j,oi3 tt]^ Eup(D7iaiKfi(; Etii- 
Tpoiv[\q (tt] 5ri[j,ioupyia su[j,sysGou(; UTispsGviKfi^ ypacpsioKpa- 
Tiag), TTjv sv5uvd[j,coGri tou EupcoTiaiKot) KoivoPouMou 7ipo(; 
TTjv KaTSTjGuvGTi TTjc; 5r| [j,ioupyia(; «supco7iaicov 7io}tiTiK(bv», 
avs^dpTTjTCOv a7i6 Ta sGviKd KpdTt] nov anoxeXjovv ttjv E.E. 



163 



QgTOGO KOITI T8T010 5sV SlVai OIJTS GTK; TipoGSGSl^ TCOV KU- 

PspvfiGSCov TCOV KpaT(bv-[j,s}t(bv, aA,M oijts ucpiGTaxai (onaq 
si5a[j,s) sva STiapKotx; [lEjeQovq «sup(D7iaiK6 KS(pdXaio» nov 
va 8X81 a7ioK6\|/8i xovq 58G[j,oi3(; tou [le xa 89viKd Kpdxri. 

To t8X,ik6 a7iOTsX8G[j,a sivai r\ 9sG[j,iKfi avxicpaxiKOTriTa, oi 
5iapK8i^ 5ia(p(ovis^, oi S7ia7isiXoi3[j,£V8^ [iiKpeq r\ [lejaXeq Kpi- 
gsk; avd[j,SGa Gxa KpdTri-[j,s}tr| Kai xs^^iKd oi GU[j,piPaG[j,oi ce 
«vss9> (KdGs (popd) Gt)[j,(p(oviS(; tiou avauapdyow tk; i5is^ 
avTicpdGSK;. 

Asv DTidpxsi a[j,(piPoMa, oxi r\ uopsia Tri(; «Eup(b7iri<;» exei 
va 87ii58i^si «[a^sydXs(; S7iituxis(;». H ONE Kai r\ siGaycoyfi xou 
supd) avfiKouv g' avxeq (onrnq Tia^tioxspa r| Ts^tcoviaKfi 'Evcd- 
cr\). Asv UTidpxsi S7iiGri(; a[j,(piPoMa, oxi to supcb Kai r\ ONE 
ayyi(^ouv (Giyouv) TispiGGOxspo and 07ioia5fi7iOT8 dX.Xri Tispio- 
5o xrig «Eup(b7iri(;», xriv «Kap5id» xou sGvikoij Kpdxotx;, (pxd- 
vouv |J,sxpi xou Gri[j,siou va UTiovosixai r\ u7iov6[j,suGri xrjc; s- 
9viKfi(; Kupiapxia(;. To S7ii9u[j,rix6 9a fixav r| E.E. va o[j,oidG8i 
7ipo(; [j,ia sxaipsia A.E. (Av(bvu[j,ri Exaipsia). Es [im A.E. o 
Ka9si(; Xa[j,pdvsi xo [j,sp(5i6 xod avdXoya xcdv [ietox&iv nov 
Kaxsxsi, 5iaxrip(bvxa(; (t)7io98xiKd) xrjv at)x6vo[j,ri UTiap^f) xou. 
Dtico^ gs [j,ia A.E. sivai oi [j,syaXo[j,sxoxoi auxoi nov Ka9opi- 
C,ow xTjv Tiopsia xrjc; sxaipsia(;, aX,}^d Kai oi [j,iKpo[j,sxoxoi (ce 
i5aviKS(; xouXdxiGxov GUv9fiK8g) K8p5i(^ouv and xrjv 7ip6o5o 
xT]^ sxaipsia^. Qgxogo gs [j,ia A.E. [j,iKpo[j,sxoxoi Kai [o^eyaXo- 
|i8xoxoi Xsixoupyoijv £vx6(; xou i5iou vo[j,ikoi3 Kai tio^^ixikoij 
7i>uaiGiou. Asv GU[j,paivsi 6[i(i)q xo i5io gxtjv E.E. Sxriv E.E. 
7iaps[j,paivsi r\ GuyKpoxriGri xcov apxouGcbv xd^scov ce s9viKd 
Kpdxr], 710U Xsixoupyow TipoGxaxsuxiKd 7ipo(; xo s9vik6 Kscpd- 
Xaio (aXM Kai avxaycoviGxiKd 7ipo(; xa «^sva» Kscpd^^aia). 

Oi S7iixuxfe<;, M^sxpi Tcbpa, xrjc; E.E. sivai 6xi [j,sg(d xtjc; ONE 
Kai xou supd) sviGXUGS XT] 5i3va[j,ri Kai xr] 5ia7ipay[j,axsuxiKfi 



164 



iKavoTTixa Tcov [lehbv tt]^ gto 5is9vfi avTaycoviG[j,6 ([j,8gco ttjc; 
5r|[j,ioupyia(; [imq [iSYakr\q SGCOTspiKfi(; ayopd(;), svcb sxouv 
5r|[j,ioupyri98i oi tipoDtioGsgsk; to supcb va avxaycoviGGsi to 
SoMpio Gav 5is9vs(; v6[j,iG[j,a. Qgtogo, oi ennvxieq avxeq 5sv 
KaTa[j,spi(^ovTai o[j,oi6[j,op(pa Gxa KpdTri-[j,8}^ri, [j,8 a7iOTsXsG[j,a 
5iapKsi(; 5ia(pcovis^ Kai mq Tipo^ to xsipiG[j,6 auTcbv tcov stiitu- 
Xirov. 'Onrnq 8i5a[j,s, to Tioia aKpipdx; sivai r\ «GCOGTfi» Guva}^- 
Xay[j,aTiKfi iGOTi[j,ia tou supcb, avoiysi Xa^Tipo 7is5io avTiTia- 
paGsGSCDV avd[j,SGa GTa iGXupoTspa Kai aGGsvsGTspa KpaTTj- 
[iekr\. Ta 7iA,sovsKTfi[j,aTa [imq [lejakriq SGOTspiKfic; ayopd^, 
nov 9a f^TiopoiJGS va aTiOTS^^SGSi tt] pdGt] yia ttjv avanxv^r] 
[lejaXav supcoTiaiKcbv STaipsicbv, oi 07ioiS(; va [inopovv va a- 
VTaycDviGTOW Ta a[j,spiKaviKd Kai laucDviKd [o^syaGfipia, tsi- 
vouv va avaipsGoiJV and ttjv X)iiap^r\ tou sGvikoij TipoGTaTSU- 
TiG[j,oi3. Ms dX,Xa Xoyia, Ta 87iiTSi3y[j,aTa tou Gf^spa Tsivouv 
va Tpo(po5oTfiGOUv tk; [lejakeq avTiTiapaGsGSK; tou aijpio. 

Sto Tiapov Kai gto d[j,SGO [leXkov, oi 87iiTUxis(; auTSc; Tiapa- 
l^svouv «[a^STSCopo pfi[j,a» av 5sv GUvSuaGTOW [le eva tioiotiko 
ak[ia: ttjv STiiTSU^ri [j,syaA,i3Tspri^ oiKovo[j,iKfi(; Kai TioXniKr\q 

GUVOXni;, TTjV 7110 GUyKSVTpCDTlKTl XsiTOUpyia. Av 58V S711TSU- 

xGsi auTO, r\ ONE Kai to supcb f^Tiopow va [j,STaTpa7ioi3v gs 
^7ioi3[j,spavyK, o^i3vovTa(; tk; sGviks(; 5ia(pops(;. To ysyov6(;, 
yia 7iapd5siy[j,a, 6ti to sGviko KpdTO(; s^si auoGTspriGsi «sGvi- 
Kcbv OTiXcov)), onmq tou [j,rixaviG[j,oi3 GUvaX,Xay[j,aTiK(bv igoti- 
l^icbv, [j,STa(pspsi TTjv TiisGr] gs akXovq TO[j,si(; - o^ijvsi tk; avTi- 
Gsgsk; gs (^riTTiia^aTa (popoXoyiat;, s^coTspiKf)^ tio^^itiktic;, gtov 
apiG[j,6 TCOV \|/fi(pcov gto EupcouaiKo Su[j,poi3Xio - ausiXcovTa^ 

[IE GUVoXlKTl TiapdXuGri TTjV E.E. 

AuTOi sivai 01 Xoyoi nov 5iapKcb(; STiavspxsTai r| e^^q Tipo- 
p}tri[j,aTiKfi: acpoij oi «25» f) oi «1 5» 5sv [inopoi^/ (r\ 5sv Gs- 
Xouv) oXoi [iaC,i, va yivsi r\ «(puyfi 7ipo(; Ta S[j,7ip6(;», a7i6 sva 



165 



[j,6\o [lepoq ttjc; E.E. OpiG[j,sva f^ovo KpdTri-[j,sXri va Tipoxco- 
pfiGOUv x(opi(; TOU(; dX,}tou^, as [j,syaX,i3Tspri «o}tOKXfip(DGr|» 
[lETa^i) Tou^. npoKsixai Tipocpavocx; yia xriv TipooTixiKfi xou 5i- 
aPorixou «Aisu9uvxripiou». Qgxogo auxf) r] TipooTixiKfi oSriysi 
GS ak}^q, s^aipsxiKd S7iikiv5uvs(;, e^eki^eiq. AXXd... Myri d- 
■iio[iovr\. E' auxo 9a S7iavsX9ou[j,s avaXuxiKd gxo KscpdXaio, 
«Et)vo}tiKfi 98(bpriGri xrjc; E.E.- r| «Eup(b7ir| xou [leXkovzoq 

napEKpaoT]: To IIv^cpcovo LxaGEpOTTiTai; 

E7isi5fi 7ioA,}tfi [j,sXdvi SX81 jpQei yia xo ysyov6(; 6xi xo Ei3[j,- 
(pcDvo Sxa9sp6xrixa(; xou A[j,Gxspvxa[j, xo 1997, TipopXsTisi ku- 
pcDGSi^ Gxa Kpdxri-[j,sXri tiou 7iapaPid(^ouv xo opio xou 3% xou 
AEn GXO eXkei[i[ia xou KpaxiKoij 7ipol)7io}ioyiG[j,oi3, jpemCp- 
vxai opiG[j,svs(; 5isuKpiviGSi(;. Av Kai xo Qe.[ia exei, ev 7ioX,Xoi(;, 
^SKa9apiGxsi [j,sxd xrjv aTiocpaGr] va [j,riv 87iipXri9oi3v kupcdgsk; 
GS raX,Ma - Fspfj-avia tiou TiapaptaGav xo opio yia xpia guvs- 
x6[j,sva xpovia, sv xoijxok; sxsi GtmaGia va 5oi3[j,s xo Ei3[j,(pcovo 
(Kai xi^ stiitixcdgsk; xou) Myo mo avaXuxiKd. 

Oi KuPspvfiGSK; xcDV Kpax(bv-[j,8}t(bv xpr|Gi[j,07ioiriGav xo 6- 
pio xo u 3 % svxsXdx; TipoGxnM^oixiKd. E7ii9u[j,o mav (u7ioxi9s- 
xai), va aKoXou9fiGOUv [im mo «8XaGxiKfi» oiKovo[j,iKfi tioXi- 
xiKT), aX,>ud «t)7isps9viKoi» [j,rixaviG[j,oi («oi Bpu^sX,Xs(;») xo 
auayopsuav smpdX^tovxat; kupcdgsk;. 

'Hxav ropaio 7iapa^i39i! Oi KuPspvfiGSK; xcov Kpax(bv-[j,s}t(bv 
fixav auxs(; nov GU[j,(p(bvriGav xo 1997gxo opio xou 3%, Kai 
OTioxs (Kai av) xo 98XfiG0uv fj-Tiopotv, [IE vea aTiocpaGr] xou 
EupcDTiaiKoij Eu[j,pouMou, va xo aX,}td^ouv (9sG[j,iKd, xo Eu- 
pcoTiaiKo Sufo^Poij^tio sivai auxo nov a7io(paGi(^si eni ohav xcdv 
9s[j,dxcov, svcb xo Eu[j,poi3Xio xcov YTioupycbv sivai xo [lovo nov 

166 



vo[j,o9sT8i). Eivai xa GU[j,(pspovTa xcov KaTiiTa^^iGTcbv auxd tiou 
eni^akXovv tt] vso(piXsA£i39spr| noXniKi] ([is Tipooxn^oi to 
Ei3[j,(pcovo STa9sp6TriTa(;) Kai Kavsvat; (avuTiapKiot;) «t)7isps- 
9vik6(;» [j,rixaviG[j,6(;. 

A(; 5oi3[j,s xa itpdjixaTa aiio iiio Kovxd, yia va KaxavofiGOt)- 
[lE TiOGO auxol)7iovo[j,8u6[j,svo fixav xo i5soX6yri[j,a. Si3[j,(p(ova 
[le XT] Si3vo5o Kopucpfic; xou A[j,Gxspvxa[j, oi kupcdgsk; yia 6- 
Tioia xropot 7iapaPid(^8i xo 3 % sivai 7ip6Gxi[j,o 710 u (pxdvsi xo 
0,5% xou AEn. To opio xou 3% f^Tiopsi va TiapaPiaGxsi [lovo 
av [o^ia x^pa avxi[a^sx(D7ii(^si «i5iks^ GUv9fiKS(;», otkd^ [im (pu- 
GiKT) KaxaGxpocpf) f) [j,8icoGri xou AEn [j,8yaA,i3xspri xou 2% gs 
sva xpovo. Exo A[j,Gxspvxa[j, GU[j,(p(Dvfi9r|Ks S7iiGri(;, 6xi x^ops? 
710U avxi[j,sxco7ii(^ouv TixcDGTi xou AEII [o^iKpoxspri xou 0,75% va 
[j,riv S7iiKa}toi3vxai xi^ «8i5iks(; GUv9fiKS(;». 

Qgxogo, 01 KupcDGEK; 58V S7iipdX,Xovxai aux6[j,axa: «[...] xo 
Su^Poi3}tio xcDV Yuoupyrov [mopei va auocpaGiGSi, [is siSikt) 
7iX8io\|/ri(pia, TiapaxripfiGSK;, Kaxomv GUGxdGSi^, Kaxomv o- 
X^f[ceiq yia xr] X^xiri] [j,sxpcov Kai, zekoq, Kup(bG8i9>.^''^ Em- 
7iA,80v, 7ip6Gxi[j,a i^TiopoiJV va S7iipXri9oi3v [j,s 7iXsio\|/ri(pia xcov 
5i3o xpixcov xcov \|/fi(pcov gxo Eu[j,poi3Xio, avs^dpxrjxa av xo «u- 
TispPoXiKO)) eXlei[i[ia 7iposKu\|/s and [leimcr] xou AEII f) 6xi 
Kai av8^dpxr|xa auo xo iiejsQoq avTf\q xrjc; \jiei(X)cr[q. ^'^'^ 

'Hxav Ga(pS(;, auo xrjv apxn nov \|/ri(piGxriKs xo Si3[j,(pcDvo 
Sxa98p6xrixa(;, 6xi fixav s^aipsxiKd 5i3gkoXo va ysviKsu9oi3v 
01 KupcDGSK; (i5iaixspa gs GUv9fiKS(; ucpSGrjc; xr]^ oiKovo[j,ia(;), 
XCopi(; va avoi^ouv oi aGKoi xou Aio^tou (xcov 89viK(bv avxma- 
pa9sGSCov) avd[j,SGa Gxa Kpdxri-[j,sXri: 

«[...] 5s5o[j,svou 6x1 01 uspiGGOxsps^ u(pSG8i(; nov 
7i}tfixxouv 5id(pops(; x&tpeq Gxsxi(^ovxai [j,sxa^i3 xoix;, si- 
vai a7ii9avo va s^aGCpaXiGxsi r\ 7iA,sio\|/ri(pia [xcdv 5ijo 



167 



xpixcov] %ov aTiaiTsixai yia xriv smPoXfi tioivcdv. Av auxo 
sivai a}tr|9s(;, xo Si3[j,(pcDvo SxaGspoxrixat; f^Tiopsi KoXki- 
Gxa va aTioxsAsGSi 8va ksvo 7ispi£xo[j,svot) oufj-cpco- 



171 

vo». 



H [i6vr\ xcbpa yia xr|v OTioia KivfiGriKav oi 5ia5iKaGiS(; ku- 
pcDGSCov yia Tiapapiaari xou Eu[j,(p(bvou fixav r\ «[iiKpr\» IIop- 
xoyaMa (yia eXksi[i[ia 4,2% eni xou AEII xo 2001). AXXd x6x8 
r\ Tjcpsori Gxriv oiKovo[j,ia xr|(; Evp(i)C,&)vr\q [loXiq sixs apxiosi, 
Kai oXoi GsropoiJGav «avayKaio xo Si3[j,(pcovo». 

To (^fixri[j,a ^SKaGapioxriKs oxav xo 7ip6pXri[j,a xou eXkei[i- 
[lazoq xo aTisKxrioav «[j,sydXs9> x&tpeq. To 2004 Ga cv[nikr\- 
proGow xpia auvsxn xpovia nov TaXkia Kai Fepfj-avia Tiapa- 
Pid(^ouv xo opio xou 3 % xcopi(; va avxi[j,sxco7ii(^ouv Tixcbari xou 
AEn xou(; a7i6 0,75-2%. H raX,Ma 6xi M-ovo 5sv (poPoxav xk; 
KupcDGSK;, aX,Xd xouvavxiov, «t)7iOGx6xav» 6xi Ga Guvsxiosi va 
7iapaPid(^si xo opio xou 3%) 6xi M^ovo xo 2004,«aX,}td sv5sxo- 
[j,svco9>, Kai xo 2005! T8>uiKd syivs xo ava[j,sv6[j,svo: xo Eufj,- 
PoijXio xcov YTioupycbv xcov OiKovo[j,iK(bv GUVsSpiaas gxi^ 
Bpv^eXkeq, gxk; 26 Nos[j,Ppiou 2003, Kai auocpdGiGS va [j,riv 
87iipX,riGoi3v KupcDGSK; Gxr] TaXkia Kai xr] rsp[j,avia, aXM va 
xoug yivsi. .. TiapdKXrjGri va Kdvouv «6xi ^7iopow» yia va 
[j,si(bG0uv xa sX,Xsi[j,[j,axa 

EiTiafo^e, oXoi gxtjv E.E. sivai igoi, aXXd Kduoioi sivai mo... 
iGOi a7i6 xou(; akXovql npdy[j,a nov Gacpdx; xo yvcopi(^ouv dua- 
vxsg. 0A,}tav5ia, AuGxpia, OivXavSia Kai iGuavia s[j,(paviGxri- 
Kav apxiKd ^8 (Sropsdv) >u80vxapiG[j,oi3(; svdvxia gxtjv Tiapapt- 
aGT] xou Et)[j,(pcbvou (acpot) 7iporiyou[j,£vco(; fixav KaGapo, 6xi 
KupcDGSK; 5sv fixav 5uvax6vva S7iip}tr|Goi3v, and xr| Gxiy[j,fi 
nov oXeq oi vnoXomeq x&ipeq s5si^av «Kaxav6riGr|» yia FaX,- 
Ma - Fspfj-avia).^^^ 



168 



Atio xriv «aGuMa» YaXkiaq - Yepiiaviaq to Kupo^ tt]^ Eu- 
p(i)iiaiKr\q Eiinpoiv[\q KaxappaKcbGriKs. Qq U7ioti9s[j,svo(; «u- 
7isps9viK6(;» 9s[j,aTO(pi3}taKa(; Tri(; vo[j,i[j,6TriTa(; GTr|v E.E. sixs 
KivriGsi yia va S7iipX,ri9oi3v KupcbosK; gtti TaXkia (mo Sioxa- 
KTiKd, sivai r\ akf\QEm, yia tt] Fspfj-avia). Msxd xriv aTiocpaori, 
KoiTioioi STiixpoTioi, Sfi^covav 6x1 9a Tipoacpijyouv gxo EupcoTia- 
iKo AiKaoxfipio, 7ipoGpdA,Xovxag xr|v aTiocpaori xou Eufo^PouM- 
ou xcov YTioupycbv oav «7iapdvo[j,ri». Aiys(; [lepeq apyoxepa, r\ 
EmxpoTifi GUVsi5rixo7ioiriG8 6xi 6Xa sixav yivsi svxsXcb^ v6[j,i- 
[la Kai Gi3[j,(p(Dva [le xovq 9sg[j,oi3(; xtjc; E.E. O [lovo q v6[j,0(; 
GXTjv E.E. (Kai 9sG[j,iKd Kaxoxupco[j,8va) sivai o v6[j,0(; xcdv ku- 
PspvfiGSCov. 

Qgxogo, r\ TiiEGTi yia xrjv xpoTiOTioiriGri (f) xrjv «sXaGxiKfi» 
sp[j,rivsia) xou opiou xou 3% eivai, 7ipdy[j,axi, tusgxikti. O 
7ip6s5po(; xrjc; EupcoTiaiKfic; EmxpoTific;, Po[j,dvo IIpovxi, exei 
Sri^cDGSi S7iavsiX,ri[j,[j,sva 6xi xo opio xou 3% «sivai avorj- 
xo)).^'''' O 'Xjojoq eivai r\ KpiGr] nov [j,aGxi(^si xrjv E.E. Atio xtjv 
STioxn xri(; em^oX^q xri(; ONE, xr] SsKasxia xou 1990,ri oiko- 
vo[j,ia xT]^ EupcoXdv5ri^ avauxuGGSxai [is avai[j,iKoi3(; pt)9[j,oi3(;, 
xo 5s 20 03ri avduxu^ri xri(; Evp(i)TiaiKr\q oiKovofiat; VTVt\p^E 
[j,ri5sviKfi. Eivai, Xoitiov, r\ KpiGr| nov 5ri[j,ioupysi xo TipoP^trj- 
[la. XapaKxripiGxiKTi sivai r\ TispiTixcoGri xrjc; ax[j,0[j,rixavfi(; xri(; 
E.E., xri(; rsp[j,avia(;. To 2000 eixe 5ri[j,OGiovo[j,iK6 7i}t86vaG[j,a 
1,1%, xo 2001, Xoyco oiKovo[j,iKfig GxaGi[j,6xrixa(; xo iikeova- 
G[j,a syivs eXkei\ji\jia (-2,8%) Kai xo 2002 scpxaGS xo -3,8%.^^"^ 

'ExGi aKoijyovxai, o^^osva Kai mo 5uvaxd, TipoxdGSK; yia va 
XpriGi[j,07ioiri98i xo Kpdxo(; ([j,sgco KpaxiKcbv S7isv5i3gscov Kai 
sX,Xsi[j,[j,axiK(bv 7ipol)7ioXoyiG[j,(bv) yia va ava(^cooyovri9si r\ 
oiKovo[j,ia. O Takoq 7ip(o9u7ioupy6(; Pacpapsv [lal^i [is xov Ka- 
yKsMpio xr|(; TEp[iaviaq Spsvxsp dr\ki)cav gxtjv ixaXiKf) s(pr|- 
[j,spi5a Repubblica 6xi sivai «U7isp xr]^ [j,syaA,i3xspri^ susXi^ia(; 



169 



Gxriv s(pap[j,oyfi xou Eu[j,(p(bvou, KaGcb^ Tiposxsi r\ avaTixu^iaKfi 
Tiopsia TCDV oiKovo[j,i(bv TOtx; Kai r\ 5ri[j,ioupyia vscov Gsgscov 
epjaciaq».^^^ O TaXkoq 7ip6s5po (; SipdK Kai o Spsvxsp, axri 
5i[j,spfi GUvdvTTiGri Kopt)(pfi(; nov sixav gto BspoMvo to Es- 
7iTS[j,Ppio Tou 2003 dr\ki)cav on «a[j,(p6Tspoi 7iiGTSi3ou[a^s on r\ 
EupcDTiri 5£v 7ips7i8i vtt 7ispi[j,svsi TTiv avoiTiTU^ri, akin va xriv 
ava(^riTfiGSi r] i5ia». ^ ''^ 

To sp(bTri[j,a sivai, Xomov, acpoij Kai 9sG[j,iKd [j,7iopsi va 
xpoTiOTioiriGsi TO opio Tou 3% Kai UTidpxsi avdyKr| Xoyo) Tr|(; 
oiKovo[j,iKfi^ i3(pSGri(;, yiaxi 5sv Tipoxcopoijv ([J-sxpi xcbpa nov 
ypdcpovxai avxeq oi ypa[j,[j,S(;) oi KuPspvfiGSK; xcov Kpaxcbv- 
[j,s}t(bv Gxr|v xpo7i07ioiriGr| xou Eu[j,(p(bvou Sxa9sp6xr|xa(;; 

O a7iX6(; (Kai kuvik6(;) }t6yo(; sivai 6xi xo Si3[j,(pcovo SxaGs- 
poxrixa^ (yia xo «voiKOK'ups[j,a xri(; oiKovo[j,ia^ Kai xov uspio- 
piG[j,6 xTjc; KpaxiKT)^ G7iaxdXri(;») aTioxsXsGS xo [j,oxA6 yia xk; 
stiiGsgsk; xogo gxo siG65ri[j,a xcdv spya(^o[a^£VCDV 6go Kai Gxr|v 
Kaxs5d(piGri xou GUGxfi[j,axo(; Koiv(DviKfi(; upovoiat;. 

H UTioypacpfi xou Su[j,(p(bvou s^s(ppa(^s xa GU[j,(pspovxa xou 
Xpri[j,axiGxripiaKoi3 KscpaXaiou. Oi Tpanel^nEq Kai oi [j,8yaXo- 
Ka7iixaXiGxs(; nov sxouv «S7isv5i3gsi» g8 KpaxiKd xpsoypacpa 
58V S7ii9u[j,oi3v va 5ouv xk; «S7isv5i3gsi(;» xoix; va SiaPpcbvo- 
vxai a7i6 «avs^sX£yKxo» 7iXri9copiG[j,6 (onmq aziq 58Kasxis(; 
xou 1970 Kai 1980). Auxcbv xa GU[j,(pspovxa smpdXouv xrjv 
TispiPorixri «5ri[j,OGiovo[j,iKfi 7isi9apxia» Kai xov «ay(bva svd- 
vxia Gxov 7i}tri9(DpiG[j,6» (xo 2003 gxk; x&tpeq xr|(; Evp(i)C,(m/r\q 
o 7iXri9(DpiG[j,6(; fixav Kdxco and 2%\ AvxiXa[j,pav6[j,aGxs tiogo 
\|/su5fi^ sivai auxf) r\ 5iKaio>toyia). Y7i8paG7ii(^ovxa^ xa gu[j,- 
(pspovxa xou xpimoixiGxiKou KscpaXaiou, o OX,Xav56(; Tpanel^i- 
xri(; Kai [lekoq xou Sioiktjxikou GUfo^Poii^tiou xrjc; Eupco7iaiKfi(; 
KsvxpiKTic; TpaneCfiq (EKT), Nouc B8X,ivk, anEiXr\(5E 6xi av 



170 



GUV8XIGT81 r\ Tiapapiaari xov opiou xou 3 % 9a avsXGouv xa 
STiiTOKia Tri(; EKT. 

AXM r\ Tiisori 58v Tipospxsxai [lovo and to xprmaxiGTiKo 
K8(pd>uaio, aXXd ouvoXiKd auo xou^ KaTiixaXiGTSt;. Es dpGpo 
xrig T] Allgemeine Zeitubg ypdcpsi: 

«Oaiv8Tai OTi TiTioxa 5sv f^Tiopsi va dmhbcei xriv 
TiXdvri OTi KpaxiKst; stisvSijgsk; Tipodyouv xriv oikovo^i- 
KT) avduTU^ri. '0[i(i)q sivai ysyovog. Ta 7ipoypd[j,[j,aTa 
KpaxiKcbv 5a7iav(bv tiou xpri[j,aTo5oTOi3vTai [j,s xpsr] 5sv 
[j,7iopoi3v va yupiGOUv xovq oikovo[j,ikoi3(; kijkXoix;. [...] 
Auto nov [j,STpdsi gtov avTay(oviG[j,6 [j,STa^i3 xcov 5ia- 
(popcov oiKovo[j,i(bv 5sv sivai r\ tio^^itikti nov anevQvve- 
xai GTOU^ Ppaxu7ip698G[j,oug oikovo[^ikoij<^ ktjkXou^, ak- 
M r\ [j,aKpoxp6via GxpaxriyiKfi avduTU^rig. 

'0[i(i)q o'keq oi [j,syaA,i3T8ps(; st)pco7iaiK8(; x&tpeq sxouv 
auoTOxsi GTOix; to[j,si(; K^siSid ttjc; ayopd(; spyaGia(;, ttjc; 
(popoAoyiKTit; vo^oGsGia^ Kai xcov GUGirmdicDV Tipovoi- 

178 

a9>. 

Ms auM Xoyia, yia Tr|v oiKovo[j,iKfi KpiGr] cpxaivs oi spya- 
(^6[j,svoi (oi «avsXaGTiKS(; gxsgsk; spyaGia(;») Kai to aiikovci- 
07idpoxo» Kpdxog 7ip6voia(;! To «(pdp[j,aKo» tiou TipoxsivsTai 
sivai r\ STisKxaGri ttj^ [j,spiKfi(; (Kai avaGCpdXiGxri^) aTiaGxoXri- 
cr\q, r\ [lemcf] xcov S7ii5o[j,dxcov avspyia(; (Kai o 7ispiopiG[j,6^ 
xT]^ XpoviKfi(; 5idpKsid(; xoix;), r\ au^riGri xcov opicov Guvxa^io- 
56xriGri(; - KovxoAoyig, r\ STiiGsGr] Gxa 5iKai(b[j,axa xcov spya- 
(^ofisvcov Kai 6x1 r\ au^riGri xcov KpaxiKcbv S7isv5i3gscov yia xrjv 
ava(^cooy6vr|Gri xri(; oiKovo[j,ia(;. 

Kdxco a7i6 xrjv TiisGr] xcov KamxaXiGxcbv, oi KuPspvfiGSi^ 
s[j,(pavi(^ovxai aToX[ieq, mq 7ipo(; xo opio xou 3%. To TiapaPid- 



171 



C,ovv, aXXd «Myo» r\ oiicoq 5r\XxDGE o SipdK, ava(^riT0i3v [iia 
«Xpt)ofi TO[j,fi» [lETa^i) Tri(; «[iEi(i)cr\q xou EXksi[i[iaToq Kai ttjc; 
s^aG(pdX,iGri(; \naq o\jiak{\q 7iopsia(; avd7iTt)^ri9>.^''^ AXkd sksi 
710U 58V sivai KaGoXou dToX[j,S(; oi KuPspvfiGSi^ sivai gto va 
5ivow jr\ Kai uSrop Gxa KaTiixa^^iGTiKd GU[j,(pspovra. H «[ii- 
Kpfi» TiapaptaGTi xou 3%, avTiGTa9[j,i(^STai Kaxd xov Epsvxsp, 
a7i6 TO ysyov6(; oxi r\ ysp[j,aviKfi KuPspvriGri STisPaXs (popoXo- 
yiKS(; sXacppiJVGSK; yia xovq KaTiixaXiGTSt; ([j,6vo yia to 2003) 
i3\|/ou(; 15,6 5iG. supcb Kai xauxoxpova ene^ake sva auo xa [le- 
jakmepa TiavsupcDTiaiKd 7ipoypd[j,[j,axa Kaxs5d(piGr|(; xou Kpd- 
xoug Tipovoia^ (7ip6ypa[j,[j,a Ax(^8vxa 2010). AvxiGxoixa gxt] 
TaXkia, r\ KuPspvriGri Pacpapsv Ene^ake [iia «[j,sxappi39[j,iGri» 
xou aGCpaXiGxiKot) nov avePaGS xa opia GUVxa^io56xriGri(; Gxa 
65 f) aK6[j,a Kai Gxa 70 xpovia! Etiiti^^sov, K'upiO(; utisijGuvo^ 
yia xTjv TiapapiaGTi xou 3 % GscopfiGriKs and xrjv KuPspvriGri 
Pacpapsv r\ sP5o[j,d5a xcov 3 5 opcbv (nov igxusi gxtjv TaXkia), 
Kai sxGi T] KuPspvriGfi xou 8Pa>^8 nk&)pr\ yia xrjv KaxdpyrjGTi 
Tr\q. 

Ev5ia(pspov (akkd Kai auoKaXuTixiKo) sivai xo ysyovog oxi 
r\ Ekkdda sxsi |J,sxaxpa7isi gs U7isp[j,axo xou Eu[j,(p(bvou Exa- 
9sp6xrixa(; (gxk; Bpv^ekksq, PsPaia, r\ sX^^tivikti nkevpa \\ir\- 
(piGS Kaxd xr|(; eTii^ok{\q KupcDGSCov gs Tep[iavia - Takkia). O 
U7ioupy6(; OiKovo[j,iK(bv N. XpiGxoSouXdKT]^: 

«[...] Kaxriyopsi opiG[j,svou(; o[j,oA6you(; xou 6xi «5ai- 
[j,ovo7ioiouv» xo Eufo^cpcovo Exa9sp6xr|xa(; Kai UTiOGxripi- 
C,£i 6x1 xuxov xakdpmci] xou 9a TipoKaXsGSi S7ii(^fi[j,ia yia 
xi<; oiKo yd[iieq xri(; EvpmCfhvriq au^riGr] xcov stiixoki- 

180 
(DV». 



172 



npdy[j,aTi, yia xcopsc, [is v\\fr\k6 5r\[i6Gio jptoq (oticd^ r\ EX- 
Xd5a) [j,ia au^riGri tcdv stiitokicov 9a eixe ooPaps^ cvveneieq 
yia xriv oiKovo[j,ia xovq. Qgtogo, dev UTidpxsi Ka[j,ia gtjvSsgti 
avd[j,8Ga GTO opio xou 3% Kai tt]^ au^riGric; tcdv stiitokicov ys- 
viKd GTTjv E.E. Aq 7idpoi:(j,8, ttjv utioGstikti TlSpiTlTCDGri, TTjc; 
5iapKoi3(; TiapaptaGric; tou opio u tou 3% aq 7ioi3[j,s auo ttjv 
iTaMa, Kai aq 9scDpfiG0U[j,s 6ti auTO o5riysi tt] xcbpa gs u\|/r|}^6 
5ri[j,6Gio jpsoq Kai gs u\|/riX8^ SavsiaKs^ avdyKst; tou 5ri[j,0Gi- 
ou. Auto 9a o5r|yfiGSi gs ysviKsu[j,svri dvo5o tcov stiitokicov g' 
oAoK^tripri ttjv E.E.; 

«H aTidvTrjGri sivai apvriTiKfi. Av oi KS(pa}taiayops(; 

GTT] VOfJ-lGfO^aTlKTl SVCDGr| XsiTOupyoiJV a7lOTsXsG[J,aTlKd, 

9a avayvcopiG9si 6ti to ■iip6^Xr\[ia tou xpso -m, sivai 
7ip6pXri[j,a TTjc; Ixakiaq. H ayopd 9a svGCO[j,aTcbGSi [j,ia 
a[j,oipfi Kiv5i3vou yia to jpeoq Tr\q nakiKr\q KuPspvriGric;. 
'0[i(i)q auTO 5sv 9a STirjpsdGSi ttjv ysp[j,aviKfi KuPspvri- 
cr\. H TsXsuTaia 9a f^Tiopsi va 5avsi(^STai [is xa[j,ri}^6Tspo 
STiiTOKio, STisiSf) 01 5avsiGTS^ avayvcopi(^ot)v 6ti o kiv5u- 
voq 7101) UTidpxsi GTa 0[i6h:)ja Tr\q ysp[j,aviKfi(; KuPspvri- 
cr\q sivai [j,iKp6Tspo(; and tov kivSuvo nov UTidpxsi gttjv 
ayopd [j,SGCD xpri[j,aTo56TriGri(^ tou jpsovq Tr\q iTa^tiKfic; 
Kt)PspvriGri9>. ^^^ 

Eiio[iev(i)q, r\ aXfi9sia PpiGKSTai aXkoi): 

«Av 5ri[j,ioupyri9si aT[j,6G(paipa otiou to S-ufj-cpcovo 
I^Tiopsi va aKupco9si r\ va KaTapyri9si, auTf) r\ 5ai[j,ovo- 
TioiriGri Tou Eu[j,(pcbvou auoGTid ttjv upoGOxn auo alleq 
7ipoTspai6Tr|TS(;, onmq oi 5iap9pcDTiKS(; [j,STappu9[j,i- 
GSi^», GU^iTiXripcbvsi o K. XpiGToSou^KTi^, S[J,(paVl(^6[J,S- 



173 



voq PaGiXiK6Tspo(; xou ^acikemq, acpoij r\ avriauxia xou 
58V sivai T8>^iKd togo [ir\v au^riGow xa envzoKia, aX,M 
[ir\ 58V TipoxcDpfiGOUv 01 5iap9pcoTiKs^ [j,8Tappt)9[j,iGSi(;: 
r\ TispaiTspco aTia^icDGri xou Kpdxoix; upovoia^ Kai r\ s- 
XaGTiKOTioiri GT] [lE'xpiq... SGxdxcDV Tri(; ayopd(; spyaGiat;. 
A7i6\|/8ig 710U aKOTjyovxai aXkiiCTE cvjya-TWKva Kai auo 
TO Tpa7is(^iK6 ispaxsio ttjc; E.E., nov 7iis(^si tt] G0GiaX5ri- 
[j,OKpaTiKfi KuPspvriGri Tr\c, TEp[iaviaq va aTis^TioXfiGSi 
s5(b Kai Tcbpa xa ouoia [lexpa koivcoviktic; 7ipoGTaGia<; 
yia xdpri Tri(;... avd7iTt)^ri9>. 

Ma(^i [IE xriv EA,Aa5a gttiv UTispdGTiiGri xou Eu[j,(p(bvot) 
ETa9sp6TriTa(; GUVTdx9r|Ks Kai r\ OXhxvdia, o U7ioupy6(; oiko- 
vo[j,iK(bv Tri(; 07ioia(;, Gerrit Zalm, a7i8i}triG8 va o5riyfiGSi to 
9s[j,a TTjc; 7iapapiaGri(; xoix; Su[j,(p(bvou gto EupcoTiaiKo AiKa- 
GTTipio/^'' Asv sivai Ka96Xou xuxaio oxi oi 5uo xrops^ sxouv 
[j,8TaTpa7isi, r\ [iev EX,Xd5a «7ip(DTa9A,fiTpia» xcov i5icotiko- 
7ioifiG8CDV, r\ 5s 0X,}tav5ia «7iapd5siG09> ttj^ spyaGia^ «[j,spi- 
Kr\q a7iaGx6XriGri(;» Kai ttjc; aTia^icDGric; xou Kpdxou^ Tipovoiat;. 
O 7ip6s5po(; Tri(; KsvTpiKfi(; Tpd7is(^a(; ttjc; IIoXcDviat;, Astgsk 
M7iaX,TGspoPiT(;, smGrjc; u7ispa^i3v9riKs xou Su[j,(p(bvou, aXXd 
T] 8(pr|[j,spi5a Ka9r|[j,spivfi^^'* U7isv9u[j,i(^si on fixav and zovq 
apxiTSKTOVS(; Tri(; 9spa7isia(; gok Tri(; Tio^^coviKfi^ oiKovo[j,ia^ - 
5riXa5fi tcdv GapcoxiKcbv aTioKpaxiKOTioifiGSCov Kai xcov [lal^i- 
K(bv aTio^tijGSCDV a7i6 upcbriv KpaxiKst; smxsipfiGSK;. Sxriv IIop- 
xoyaMa, r\ KuPspvriGfi xrjc; (ppovxiGS a[iEC(i)q va GU[j,[j,op(p(D98i 
[j,s xo opio xou 3%, 87iipdX,Xovxa(; sva 7ip6ypa[j,[j,a GapcoxiKcbv 
auoKpaxiKOTioifiGSCov (xo SKX8V8Gxspo GXTjv iGxopia xTjc; xo)- 
pa(;), [iaC,iK&)V anohbcEov Kai Kaxs5d(piGr|^ xou Kpdxotx; 7ip6- 
voiat; (7ipdy[j,a tiou 7ipoKd>^8G8 KUf^a aTispyicbv Kai [iaC,iK&)V 

KlVrjXOTlOlfl GSCOV) . 



174 



EuvsTidcx;, to Ei3[j,(p(Dvo SxaGspoTriTat; STiipXfiGriKs auo tk; 

KUPspvflGSl^, 710U TO XpTlGlfO^OTlOiriGaV GUV8l5riTd Gav PaGlKO 

«spyaXsio» yia xriv smPo^^fi vsocpi^^s^^suGsprov noXniKchv Kai 

5SV TO STlsPaXs T] «U7lSps9viKfl» EupCOTiaiKTl ETllTpOTlfl. H ek- 

Xr\viKr\ KuPspvriGri sKavs Ga(pS(; 6ti 9a S7ii[j,stv8i gto opio tou 
3%, aKOfo^a Kai av to Ei3[j,(pcovo KaTapyriGsi. 

npo(; TO Tiapov, 5sv sivai Ga(pS(; ma 9a sivai r\ Tijxn tou 
Eu[j,(p(bvot) ETa9sp6TriTa^, [j,STd ttjv avaipsGr) tou (gttiv Tipd- 
^ri) a7i6 TTjv aTiocpaGTi va [j,riv «Ti[j,copri9oi3v» raX,}tia - Fspfa^a- 
via. YTidpxouv upoTdGSK; yia sva vso Ei3[j,(p(Dvo, mo apeaki- 
gtik6» Kai 7110 «sus}tiKTO». Es Kd9s TispiTiTCO GT], sva sivai 5s- 
5o[j,svo: 071010 (vso) Ei3[j,(pcDvo Kai va U7ioypa(p9si, 9a s^si ttjv 
i5ia vso(piA,sXsi)9spri KaTSi)9uvGri [le auTO nou 9a avTiKaTa- 

GTTIGSI. 

Kai GTO (^fiTri[j,a tou Et)[j,(pcbvot) ETa9sp6TriTa(;, aTioKaXijcp- 
9riKav TOGO o 5iaKpaTiK6(; (Kai o^i U7isps9viK6(;) xapaKTfipa^ 
TTjc; E.E, OGO Kai oi s9viks(; avTmaXoTriTSt; nov tx] 5iaipoi3v. 
Kavsva(; «v6|io<;» 5ev ucpiGTaTai gttjv E.E. xcopig ttjv syKpiGT] 

TCOV KuPspvflGSCOV 710U TTjV aTlOTsXoW, SVCb oXoi 01 «v6[J,0l» 

I^Tiopow va avaTpauow, avd TidGa GTiy[j,fi, [is SiaKuPspvrjTi- 
KE^ 5iaPou}tsi3GSi(;. H EupcoTiaiKfi EmTpoTifi (f) r\ 07ioia5fi7iOTS 
aXXf] «8up(D7iaiKfi apxn»), sivai U7ioxps(0[j,svri va aKo}tou98i 
tk; 5iaKuPspvriTiKS(; auocpdGSK; [imq Kai auTS^ sivai nov Ka- 
QopiCpvv TOix; «6pou(; tou 7iaixvi5ioi3» Kai ou5si(; STspo^. 

S' auTTiv Tr| SiaKuPspvriTiKTi }tsiTOupyia, sivai oi [isjakeq 
X&ipeq, KaTd Kupio Xojo, nou Ka9opi(^ouv ti^ auocpdGSK;, aXM 
TO ysyovoc; auTO avTi va |isi(bvsi, o^ijvsi tk; avTi9sGSi^. X&tpeq 
Gav TTiv EXXd5a (aXXd Kai to BsXyio r\ ttjv iTaMa), (poPoij- 
VTai OTi [j,ia ava9s(bpr|Gri tou Eu[j,(p(bvou STa9sp6Tr|Ta(; [ino- 
psi va [j,STaT07iiGSi to KsvTpo pdpou; and to EKksi[i[ia tou 
7ipol)7ioAoyiG[j,oi3 GTO 5ri[j,6Gio jpsoq (otiou avxeq oi xcbps^ 



175 



8X0DV jpsoq yijpco r\ Tidvco and to 100% xou AEII, svcb YaXkia 
- Fspfj-avia sxouv [j,iKp6 5ri[j,6Gio jpsoq). ETio[is\/(i)q r\ tvjt] 
Tou Et)[j,(p(bvou ExaGepoxriTa^ avoiysi vso 7is5io avxiTiapaGs- 
Gscov, SiJGKoXcov GU[j,piPaG[j,(bv Kai avTicpaxiKcbv auocpaGSCov. 

H Koivii AypOTiKi] IIoXitikii 

ndvco a7i6 TSGGspK; SsKasxisg scpapfo^oyfic; ttjc; KAII, 58v 
sxouv oSriyfiGSi gxt] GuyKXiGt] xcov aypoxiKcbv 5o[j,(bv xcov 
Kpaxcbv [ishhv xri(; E.E.-15. Oi aypoxiKst; do[iEq Kai xa aypo- 
xiKd GU[j,(pspovxa xcov Kpaxcbv [isT^v 6ia(pspouv ce nohb [le- 
yd}^o Pa9[j,6 . Exr] PopsioSuxiKf) EupcDTiri, r\ Tiapaycoyf) stiiks- 
vxpcbvsxai GS sva [j,iKp6 api9[j,6 upoiovxcov- r\ gtiovSuXikt) 
cTi\kr\ xTjc; y8copyia(; sivai r] yaXaKxo(p6po(; aysXdSa Guv5ua- 
(^6[j,8vri [j,8 xTjv KaA,X.i8py8ia Gixripcbv. ErmavxiKf) 8ivai 87iiGri(; r] 
(^coiKTi TiapaycDyfi «8K[j,8xaX,X£i3G8cov xcopi^ s5a(pO(;» (xoipo- 
xpocpia Kai 7ixr|voxpo(pia). H yscopyia xri(; Popsio5uxiKfi(; Eu- 
p&)iir\q sivai auo xk; tiio 7iporiy[j,svs(; xou k6g[j,ou, uio9sxcbvxa(; 
xaxuxaxa cvjjpoveq x8xvoAoyiS(; Tiapaycoyfic;. AvxiGsxa, r\ 
MsGoysiaKTi EupcDTiri Tiapdysi [j,syd}to api9[j,6 TipoiovxcDV, ku- 
picD^ (puxiKcbv. IIpoKsixai GU^vd yia Ga^vcbSsi^ KaXXispysis^ 
(a^7isXosi5fi, (ppouxoTiapaycoyiKd 5sv5pa, ekm), xcov otioicov r\ 
5idpKsia C,(X)f[q sivai \jiejaXr[.^^^ To aTioxs^tSGfo^a sivai r] [j,sgo- 
ysiaKT) yscopyia va avxi[j,sxco7ii(^si 5ugkoMs(; ava7ipoGavaxoX,i- 
G[j,oi3 oxav [j,sxapdX,Xovxai oi yscopyiKoi oiKovo[j,iKoi opoi (6- 
xav, 71.%., Xoyco UTispTiapaycoyfic; oi xi[j,S(; Tiscpxouv gxtjv uayKo- 
G[j,ia ayopd, f) }t6ycD GU[j,(pcovicbv gxov nayKOGfj-io OpyaviG[j,6 
Ef^Tiopiou TipsTisi va syKaxaXsicpGsi ^iia KaX,>.iEpysia Kai va 
avxiKaxaGxaGsi and Kduoia aXkr\). 

Oi KoivcoviKS(; GUvGfiKS(; 7iapaycoyfi(; Siacpspouv Gr^avxiKd. 
SxT] Pop8io5uxiKfi EupcDTiri xo Kijpio [ispoq xTjc; yscopyiKfic; sp- 



176 



yaoiat; 7iapa[j,sv8i «oiKoysvsiaKfi spyaGia» (Xoyco tt]^ Kaxa- 
K6pu(pri(; av65ou ttjc; 7iapay(DyiK6TriTa(;), xcopi(; orna^avTiKo [j,s- 
po^ [j,iG9(DTfi(; 8pyaGia(; (skt6(; tt]^ Bpsxaviat; otiou avspxsxai 
GS 53%). AvTiGsxa, Gxr] MsGoysiaKf) EupcDTiri gs apKSTS(; 
TTspiTiTCDGSK; xpriGi[j,07ioi8iTai 7ioA,udpi9[j,o TipoXsTapidxo, £V(b 
o svspyo^ [j,SGoysiaK6(; y8CDpyiK6(; 7iXri0UG[j,6(; 7ispi}ta[j,pdvsi 
noXkcrbq STioxiaKotx; spydxs^ [is «aGTa9s^ aGCpaXiGxiKo Ka9s- 

187 
GTC09>. 

Ta TiapaTidvco 5sv gt] [j,aivouv oxi (pxcoxoi aypoxsg (f) [j,8 [j,8- 
jaXeq SugkoMs^ gxo va Tiapafo^sivouv gxtjv TiapaycoyiKf) 5ia5i- 
KaGia) UTidpxouv [lovo gxt] voxia EupcoTiri. Sxr| Popsia Eupcb- 
Tiri r\ au^riGri xr|(; xpr|Gi[j,07ioiriGri(; KscpaXaiou (yia }tmdG[j,axa, 
(^(Doxpo(pS(;, KauGifj-a, [j,rixavoAoyiK6 s^07i}tiG[j,6) o5fiyriGS 
GXTjv au^riGri xou xpsou; xcov yscopycbv. EiGoSri[j,axa nov va 
sivai s^aipsxiKd iKavoTioirixiKd, igxuouv: 

«[... ] gxk; KaX.i3x8p8^ xcov uspioxcbv otico^ r\ Kdxco 
Ea^ovia, r\ Avaxo^^iKf) AyyMa, r\ IlsSidSa xrov IlapiGi- 
(Dv K.Xn. Ss noXXeq nepioxeq, oi Gijyxpovs^ oiKoysvsia- 
K8(; SK[j,sxaA,X8i3G8i^ aTioxsXow xrjv [j,sio\|/ri(pia f) auXoij- 
Gxaxa 5sv UTidpxouv, a(pfivovxa(; xr] Gsgti xoix; gxk; (pxco- 
XS(; Kai [j,8piKfi(; a7iaGx6}triGri(; sK[j,sxaX,}^si3GSi(;. 

ExT] voxia EupcDTiri Kai gxk; [j,8iov8KxiK8g 7i8pioxs(;, r\ 
SiapGpcoxiKTi KaxdGxaGT] 8ivai, Guxvd, aK6[j,ri 7i8piGG6- 
x8po 5i)GKo}tr|, xapaKxr|pi(^6[j,8vri and [j,8yd}tri 8X8poy8- 

188 

V8ia». 

Exov TiivaKa tiou aKoXot)98{ 7iapa9sxot)[j,8 xa PaGiKd ^isys- 
9ri xr|(; jeoipjiaq Gxr|v E.E. : ^^^ 



177 



Ba^iXii (JsysSyj -njg yEDpyiag tt^ E.E. (1 997) 





riOoOOT;6 (^) 


nO(J0OT6 


MoOOTTii (%) 


riocmfTTi^ 


lfl«^tri^ 


naaaam i%) 


AEn ow 


nOOOtTTD {^) 


ilofmcr-.6 




EVSpYDli 


(%) ayP''^"""^ 


«YpoTtxtiv 


(%) «YP&T. 


«Y^OTlK!iv 


SctoAvfiC 


kAtOSho 


jrJ.ijewpifJiJoi)'' 


(.%) 




ffr(5!>njif>6 


rtpOtdVTO? 


i^ctyoYfOiV 


ei(jaY(iiT(Jv 


npOLOVTfiJV 


BKcrpoqifi^ 


IA4' 




KvspTia^ 




niT|9uo[ioij 


crro AEn 


OTO (HJVOAO 


UtO (Jt»VCi).0 


tSt? hCl) 


17.5^ 


1g.979 


l.S 




E.E-15 


5.0 


1.G 


7.6 


■10,6 


-16,3 


10," 


Athrr:pift 


fi,S 


0,9 


6,7 


S,3 


-1.3 


16.3 


21,i4il 


i,& 


4,4 


BeXyiO 


2.7 


1.1 


11.3' 


11,9' 


0,4 


l.'i.T 


21. 4M 


1.4 


92 


rnWiift 


4.r> 


1.9 


13.S 


10.G 


9.5 


17.S 


19,317 


i,y 


12,4 


I^spjwivla 


2.y 


0.S 


5.2 


in.s 


-16,S 


14.2^ 


20.SG5 


o.e 


10.0 


AKuift 


3.7 


2.4 


2tJ.B 


■15,8 


r>,^ 


iy.7 


'i1.7n1 


\.9 


5,!> 


EM«5m 


!5.9 


3.9 


2.9,9 


wa 


-0.9 


22.2 


l3.i:iR 


6.9 


9.6 


Hu. BaiT!J.E[o 


l.S 


0.7 


e.s 


■io.y 


-n,4 


10.9 


1&,9^0 


2.7 


",0 


Ipl.nfvgtft 


i0.fl 


3 4 


12,^ 


0,3 


28 


30,7 


IS. 294 


2.2 


10,1 


lQ!tavi« 


S.3 


i/i 


16.3 


13,S 


a^ 


iy.:3 


14 75fi 


2,0 


20,J1 


Itpiiff 


fl=5 


as 


fi.fl 


■14.2 


-116 


13S 


19,239 


2.& 


121 


KdtM Xiipst 


;i.5 


2.6 


21.4 


14,0 


15,5 


i;,i 


1ft, 835 


2,2 


rx2 


Anij^etiPodpYg 


2.4 


0.7 


11.3' 


11.9' 


0.4 


13.2= 


31.531 


3.4 


y,& 


nopTTtviTtiia 


13,3 


2,^. 


R.2 


1&,2 


^,ft 


2S,0» 


L'?.;!,'! 


2.S 


as 


EaunSui 


S.2 


0,4 


6.1 


S,3 


-0.3 


1S.4 


1S.I3T^ 


1.2 


9,& 


^ivAavSiK 


7,7 


_0,7_ 


V,9 


8^^ 


0,5 


10,.5 


IS. 723 


2.2 


13.1 


i. 0t7i!>vi>[iUf^ 'EvwfTT] B^YLOU-/ 










3. 1B96. 




















S. EniEiHjm] 


KUROSTAI. 


















4. Iot)B0ui7[io A-fTifiaCTTiit)^4 Auvklit;:;. 
















5. Ajt(M:\iieopiUT^ ABn. 


















JZijjTJ: ELjpMnHwri ExtTpomi, i/A:£r 


raornoiT tj;; rsMoriac; mnv Ko 


iwr*;™ [199S: 













Ta xpia (pTCOxoTspa KpdTri-[j,8Xri, r\ nopxoyaMa, r\ EXM.5a 
Kai r\ loTiavia, sxouv nohb gt] [j,avTiK6 aypoxiKo xofo^sa, [is 
GxsTiKd [j,sydXo api9[j,6 aypoxiKot) 7iXri9uG[j,oi3. H Tiapaycoyi- 
KOTTixa Tcov SK[j,STaX,X8i3GSCov PpiGKsxai G8 xa[j,riXd S7ii7is5a (rj 
nopxoyaMa PpiGKsxai gs xa[j,riX6Tspo S7ii7is5o auo xriv EXXd- 
5a). Etk; xcbpst; auTS(; (aXM Kai gttiv IxaMa) UTidpxsi iik^Qoq 
aypoTcbv [j,8 tioXij xa[j,riXd siGoSfmaxa Kai [lejakf] UTioaTia- 
GxoXriGri Kai 7ioX,ua7iaGx6XriGri. 

AvTiGsxa, gtk; dXXs^ X^ops? ttt; E.E. -15, r] GtmaGia tt]^ 
aypoTiKTic; oiKovo[j,ia(; sivai SsuxspsiJOUGa, [le aKpaia Tispi- 
TiTCOGTi TT] Bpsxavia OTiou T] GTifa^aGia TT]^ yscopyia(; gttiv oiko- 
vo[j,ia sivai s^dxiGxr]. Qgtogo, gs xcbps^ otiox; r\ TaXkia, r\ 
0A,}tav5ia Kai r\ Aavia, xa TiOGOGxd s^ayroycbv aypoxiKcbv Tipo- 
lovxcov Gxo GiJvoXo xcov s^ayroycbv sivai GrmavxiKd. Eiio[ie- 
vmq, sxouv Gr^avxiKd oiKovo[j,iKd ocps^^ri and xr| 5iaxfipriGri 
Kai avduxu^ri xou aypoxiKoij xo[j,8a. 



178 



Dgov acpopd TO [leyeQoq xcov aypoxiKcbv SK[j,STaA,}t8i)G8a)v, 
r\ cxecr\ ttjc; EA,}td5a(; ([j,iKp6Tspo [j,sys9o(; SK[j,STdA,?tsuGri(;) [is 
TT] Bpsxavia ([j,syaX,i3Tspo [j,sys9o(; 8K[j,8TdA,X8UGri(;) sivai 
1:18. H GxsGTi TiapaycoyiKoxriTat; ttjc; spyaGiat; gtk; aypoTiKS(; 
8K[j,STaX,X£i3GSi(;, [j,STa^i3 xcov aKpairov TispiTixcDGSCov nopxoya- 
Ma(; Kai Aavia(;, sivai 1:12. Hapaxripsixai |idA,iGxa S7ii5si- 
vcoGT] xcov aviGOxfixcov [j,sxa^i3 Poppd-voxou. 

ExT] Bpsxavia, xo 83% xri(; xpriGi[j,07ioioi3[j,svri(; yscopyiKf)^ 
SKxaGrjc; avfiKsi gs SK[a^sxaX,}tsi3GSi(; [j,syaA,i3xsps(; xcov 50 sKxa- 
picov, 8vcb [j,6\o xo 0,5% gs [j,iKp6xsps(; xcov 5 sKxapicDV. Ta 
GxsxiKd TiOGOGxd GS iGTiavitt, TaJOda Kai Aou^s[j,poi3pyo sivai 
avxiGxoixa 50%) Kai [j,sxa^i3 2-10%). Es x(bps(; OTicot; r] EX,}td5a, 
HopxoyaMa Kai IxaMa xa avxiGxoixa TiOGOGxd sivai, yia xi^ 
SK[j,sxaA,Xsi3GSi^ [j,syaX.i3xsps^ xcov 50 sKxapicov, 10%), 44,5%), 
31,5%) Kai 01 [j,iKps^ M^^XPi^ 5 sKxdpia sivai 32%), 18,5%) Kai 
20,1%.^^^ 

Exk; Xcbps(; xr|(; KsvxpiKfi(; Kai AvaxoXiKfi(; EupcoTiri^ (Kai 
GXTjv KijTipo), r\ KaxdGxaGT] gxov aypoxiKo xo[j,sa sxsi (dc, s- 
^fj^: 





n<uiHt« (S) 


non»t4 


nwititwiw) 


nOUMT* 


Ido^io 


mmomi re) 


Mnmd 


mmwTO «) 


nwwTd 




eycjyrc4i 




ev(>Ki^civ 


{<f>*TfflT. 


OYfJO^uaiP, 


(araiHK 


mro™ 




(«) 




oy^MKULoy 


r.(>«4™; 


E^tlYMTtiV 


EKKTfUVWV 




^MTpttq)^ UT*J 


!A1' 








^Jjjflw^mj 


<jTu AEn 


fFvj oyw^o 


trtO Ou^Q 


(ai4 t:( L 3 (nrLktl. SL«3ih]fia^ 








KH^ 


ZkS 


4.3' 


3IJ 


!7.9 


-771 


- 


11.i7fi 


3.0' 


3.1' 


EoSoita 


S.^ 


5.5' 


uo 


le.! 


-«« 


33J 


:.039 


11l.2> 


4J 


Ourr^io 


a.ji 


3.2 


lit 


e.a 


l.iJJT 


t:.7 


3.3(ii 


ia.3> 


l(l.( 


RDtann 


JfKjl 


r..i 


K,V 


IJ.O" 


-i.o»;i 


laji 


7.331 


11,9> 


10.5 


U*vi. 


f.j' 


3.S' 


hi 


9.5 


-103 


^1 


ilSK 


8.3* 


li.il 


Totpa 


■1.1' 


S.tf 


!J 


e.2 


•<«« 


31.! 


ti.m 


S.P 


w 



"i. tmiujen] OECD. 
3. 19^. 

iSiuM and 0£CD pjxnamic Oulfaok. Sa. G^, louvj]^ ]^S&. HapLcn- L'>:iT:CI-: secntadal Atimitf!. 

Uij]^'. (a) Eupiiimi'j^i^ Efli.TpOH^. H Jtat^uJWffj n;j j'ft^j'B^ argv JTckk^tv^ 03S81' {^"i T\a to tiooemto ^r:6r/r^ S^aipogif,; (no ouwMLni Ewii- 

^«: OECD Stfrttiriat. 



179 



Sxriv KijTipo Kai xriv IIo^tCDVia to tiogogto tou spyaxiKoij 
5Dva[j,iKoi3 GTOV aypoTiKo TO[j,sa sivai iSiaixepa u\|/riX6. Exriv 
IloXcovia [j,dXiGTa, o api9[j,6^ tcdv aypoxcbv sivai s^aipsxiKd 
[lejaXoq Kai r\ TiapaycoyiKoxriTa noho xa[ir\X'r\. 

H 6ia^6p(pa)Gii tcdv aviooxiiTCOv GTiyv KAII 

Oi TipoTspaioxriTSt; Tri(; KAII (xriv stioxh Tr\c, dia[i6p(p(D(5r\q 
Tri(; a7i6 xa e^r\ iSpuxiKd Kpdxri xrjc; EOK xr] 5sKasxia xou 
1960) fixav va STisKxaGsi r\ xs^coviaKf) svcogt] Kai Gxa aypoxi- 
Kd Tipoiovxa, fj,' sva Gi3Gxr|[j,a 7iaps[j,paGr|(; tiou TipoGxdxsus 
xTjv SGCDxspiKTi ayopd ([le 5aG[j,o}toyiKd xsixn svavxi xpixrov 
Kpaxcbv), 5ia[j,op(p(bvovxa(; xi[j,S(; yia xa aypoxiKd Tipoiovxa 
xcov Kpax(bv-[j,8}^(bv u\|/riA6xsps(; and xiq 5is9vsi(;. Oi s^aycoysc; 
S7ii5oxoi3vxav (dumping) cdgxs [lepoq xcov 7i}tsova(^6vxcov Tipo- 
lovxcov va 5isig5i3ouv gs 5is9vsi(; ayopst;. Ta vnokoma iikeo- 
vaCpvxa Tipoiovxa sixs auoGriKsiJovxav yia [j,sA,XovxiKfi Tipocb- 
GriGTi GXTjv ayopd sixs «a7iOGi3povxav» (xco[j,axsps(;). To k6- 
(5T0C, xo TiXfipcovs o koivoxik6(; 7ipol)7io}toyiG[a^6(; (tiou Tiapsfj,- 
Paivs ayopd(^ovxa(; oxav r| TipoGCpopd fixav 7i}tsovd(^ouGa), ak- 
A,d Kai 01 KaxavaXcDxs^ tiou ay6pa(^av (Kai s^aKoXouGoiJV va 
ajopaCpvv) aypoxiKd Tipoiovxa aKpiPoxspa aTio xi^ 5is9vsig 

Auxoi Tiou, Kupiax;, STico(psXfi9r|Kav aTio xr|v KAII fixav oi 
[lejakoi Kai tiio aTio5oxiKoi aypoxsg. Oi [j,rixaviG[j,oi Gxripi^rjc; 
xcov xi[j,(bv, sixav Gav aTioxs^^SG^ia va avxa[j,sipovxai oi tiio 
TiapaycDyiKoi ayp6xs(;, 5ri}ta5fi oi [o^sya^^oaypoxsg. Dgo TispiG- 
Goxspo Tiapfiyays KdTioiO(;, xogo TispiGGOxspsg stiiSoxtigsk; 
STiaipvs. AvxiGsxa [is xo ^i39o, r\ aypoxiKf) tioXixikt) xri(; EOK 
5sv fixav (piXiKf) Tipo^ xou(; aypoxst;: 



180 



«H [J,0Va5lKfl TipOOTlTlKTl TlOU TipOGCpSpSl GTOtX; [J,l- 

Kpoi3(; Kai [j,SGaiot)(; Tiapaycoyotx; eivai SKsivri xou «au- 
TOSK[j,STaA,}tsu6[j,£vot)», SKsivou 5riXa5fi nov (pxdvsi oxa 
opia Tri(; GCO[j,aTiKfi^ xou avTOxni; a7iaGxo}toi3[a^svog 5i- 
TiXd, yia va KaxaXfi^si va KaxappsuGSi Kai va auoTOxsi 
cav ayp6Tri(;. [...] o api9[j,6(; xcov a7iaGxoXoi3[j,svcov gxt] 
yscopyia xrjc; EOK gxo 5idGxri[j,a 1960-1971 [j,si(b9riK8 
Kaxd 6 8Kaxo[j,^i3pia». 

H GuyK8vxpo7ioiriGri xcdv 8K[j,8xaA,X8i3G8CDV 87iixaxuv9riK8 
a7i6 xr| 58Ka8xia xou 1980, [j,8 a7iox8}t8G[j,a xo [j,sgo [j,sy89o(; 
xri(; KoivoxiKfi(; 8K[j,8xdX,X8U gtjc; xo 1993 va 8ivai 164 Gxps[j,[j,a- 
xa, aXkd [j,8 gt] [j,avxiKS(; aTioK^iGSK;: Bpsxavia (670 Gxps[j,[j,a- 
xa avd SK[j,sxdX,XsuGri), Aavia Kai Eouri5ia (370 Gxps[j,[j,axa), 
raX.Ma (350 Gxps[j,[j,axa) Kai acpsxspou EXkd5a (40 Gxps[j,[j,a- 
xa), IxaMa (59 Gxps[j,[j,axa), HopxoyaMa (81 Gxps[j,[j,axa). 
Sxa 1990 xo 80% xcdv 5a7iav(bv Kaxsu9uv6xav upoc; xo lO/o 
xcov aypoxiKcbv 8K[j,sxaX,Xsi3GSCov. ^^'^ H tio^^ixikti auxf) oSriysi 
eniTikeov ce oXosva Kai [j,syaA,i3xspri GuyKsvxpoTioiriGri xrjc; 
7iapaycoyfi(;. H GuyKsvxpoTioiriGri (paivsxai auo xo ysyov6(; 6xi 
xo 6% XCDV GixoTiapaycoycbv Tiapdyow xo 6 0%xri(; uapaycD- 

Ss s9vik6 S7ii7is5o, r] tioXixikti Kai iSsoXoyiKf) Kupiapxia 
XCDV [lejakDV aypoxcbv Grifo^aivsi 6xi, cvvr\Q(i)q, oi [j,iKp6xspoi 
GUVxdGGOVxai [le xa GU[j,cpspovxa xcdv [j,syaA,i3xspcDV aypoxcbv. 
Asv GU[j,paiv8i 6[i(£)q xo i5io ae 87ii7is5o E.E. : 

«Eivai S7i6[j,svo 6xi gxo 7ioX,u89vik6 [o^opcpcDfa^a xr|(; 
E.E. 58V sxouv 5ia[j,opcpcD9si oi opoi tio^^ixiktic; Kai i5so- 
XojiKr\q Kupiapxiat; xcdv [iejaknv aypoxcbv xcdv Popsio- 



181 



TspcDV xcopcov Tiavff) oTOtx; [j,iKpoTspou(; aypoTS^ xcov vo- 
TiOTspcov. Oi avTi98G8i(; [j,STa^i3 xcov aypoxcbv, svcb sivai 
KoivcoviK8(;, yivovxai avauocpsuKxa s9viks(; oxa TiXaioia 
xTjc; E.E. Kai xri(; KAn». 

Oi s9viKS(; 5ia(pops(; o^iJvGriKav and xr] 5isi3puvGri xrjc; 
EOK [le [j,SGoysiaKS(; x&ipeq, acpoij xa upoiovxa [is xo u\|/riX6- 
xspo 87ii7is5o TipoGxaaiac; (KxrivoxpocpiKd-aixripd) sivai auxd 
nov Tiapdyovxai Kaxd Kijpio Xojo and xiq Popsioxsps^ W>P^'i 
xTjc; E.E. Ms auxd xa 5s5o[j,8va, xa siGo5ri[j,axiKd ocpsXr] sivai 
dvioa Kaxavs[a^r|[j,£va avd[j,SGa oxa Kpdxri-[j,sXri. H OXhxvdia, 
yia 7iapd5siy[j,a, sioTipdxxsi iioXkaTikcicia and xrjv KAII and 
XT] Gxiy[j,fi 710U r| TiapayroyiKoxrixa Gxriv 0X}tav5ia sivai 5sKa- 
TiXdoia xrjc; EX,Xd5a(;. Ms pdor] xo Kaxd KscpaXfiv 6(psXo(;, oi 
Aavoi aypoxs^ Xa[j,pdvouv xk; [j,syaA,i3xsps(; [j,sxaPipdGSi^ [le- 
GCD KAn. SxT] Aavia Kai gxk; xcbpst; xou Poppd KdGs aypoxiKf) 
SK[j,sxdA,X£UGri siGTipdxxsi 18.000 supcb, svavxi 1.000-4.000 
supd) GXTjv EA,A,d5a^^'': 

«'ExGi 01 Kaxava}^(Dxs^ xcdv Kpaxcbv-[j,sXcbv Gxa OTioia 
01 ayp6xs(; xoix; 5sv Tiapdyouv upoiovxa [le v\\ir\kr\ Tipo- 
GxaGia, S7ii5oxoi3v xou^ ayp6xs(; xcov aXkav Kpaxcbv- 
[j,sX(bv 710U Tiapdyouv Kai s^dyouv xsxoia 7ipoi6vxa». ^^^ 

H (isTappvGnioti Ttitg KAII 

Ilapd xo u\|/riA6 k6gxo(; yia xov ig^vo koivoxiko npovno'Xjo- 
yiG[j,6, r\ Tio^tixiKTi xrjc; KAII xr] SsKasxia xou 1960fixav ava- 
yKaia, yiaxi oi ayp6xs(; auoxsAouGav GrmavxiKo [lepoq xou 
7iXri9uG[j,oi3 yia xk; SuxiKosupcDTiaiKs^ W>P^'i (<^ti<; apxst; xri(; 
5sKasxia<; oi a7iaGxoXoi3[j,svoi gxt] yscopyia gxtjv IxaMa fiGav 



182 



42,8%, Gxri YakXia 29,3% gtti Autikti Yepiiavia 24,8%) [s^ai- 
psGTi aTiOTsXoiJGS T] Bpsxavia [j,8 [j,6X,ig 5,4%)]). Qgtogo, 5sv 
TiapouGidGxriKs GoPapo 7ip6pXri[j,a n^ 5uo Tipcbist; 5sKasTiS(;, 
Tou 1960KaiTOU 1970, yiaxiri aypoxiKfi Tiapayroyfi 5sv S[j,(pd- 
viC,E [j,8yd>ua aSidGsxa 7i}tsovdG[j,aTa. H EOK auo to [lejakb- 
Tspo siGaycDysa aypoxiKcbv TipoiovxcDV, aTisKxriGS TiXfipri au- 
xdpKsia Gxo GiJvoXo Gxs56v xcdv Tipoiovxcov Gxr] 5sKasxia xou 
1970, svd) [j,8xaxpd7iriKs gxo [j,syaX,i3xspo s^aycoysa aypoxiKcbv 
TipoiovxcDV GXT] SisGyt) ayopd. ^^^ H e^ehL,r\ xr|(; aypoxiKfic; na- 
paj(£)jr\q (paivsxai and xov aKo^^ouGo mvaKa: 



«jr(S rjv TZ()0cipo()O[ irffXiTixi^v jrpDifjkrcjv an;v E.K. f%J 





19BS/fi9 


laim 


l98(i/8' 


193W7 




(E.K.-fi) 


(E.K.-9) 


(li.K.-12) 


(E.E.-t5) 


ZiTijpa 


86 


91 


111 


105'-' 


2%P1 


82 


100 


127 


1^ 


BoUTDflO 


92 


98 


lOS 


109 


Tuj)i 


99 


im 


106 


107 


Kpett^ pooe[8(iv 


95 


m 


\m 


11B 


<fpWTO 


go 


82 


85 


- 


Aifonpofijio itp£H5 


56 


66 


W 


83 


1. fi)05/g(). 










1 E.K.-ri. 











Dirri- Ri>p<Mtnu(Ti Esitpoic^. ff K^dTUtTTj iijf yewpfiCTf mtjv KuiKtnjra (1970. 1975, 1989, 
1998), 

ExT] 5idpK8i,a XT]^ SsKasxia^ xou 1980, o pu9[j,6(; aypoxiKfig 
7iapaycoyfi(; au^avoxav Kaxd 2-3%) sxriGi(0(; svcb r] au^riGri xri(; 
(^fixriGri(; 5sv ^STispvouGS xo 0,5-1%).^'"' Oi u\|/riXs(; syyuri[j,svs(; 
xi[j,S(; o5fiyriGav gs UTispTiapaycoyfi xcov TispiGGOxspcov aypoxi- 
Kcbv TipoiovxcDV, CDGxs XT] SsKasxitt xou 1980 va yivsxai Xoyo^ 
yia «Pouvd a7i6 Poi3xupo» Kai «7ioxa[j,oi3(; a7i6 ydXa». Atioxs- 



183 



}^SG[j,a fixav va au^dvovxai oi 5a7idvs(; yia tt] oxfipi^ri xcov xi- 
[i&)V (XoycD at)^av6[j,sv(DV 7iXsovaG[j,dx(ov), svcb xa Tipayfo^axiKd 
8iGo5fi[j,axa xcov aypoxcbv [j,si(bvovxav (Xoyco Tixcbari^ xcov xi- 
[i&)V s^' aniaq xri(; au^av6[j,svri(; 7ipoG(popd(;). 

Msxa^ij 1975 Kai 1987 oi 5a7idvs(; xri(; KAII au^fiGriKav 
Kaxd 164% svcb xa aypoxiKd 8iGo5fi[j,axa [j,8icb9riKav Kaxd 5%. 
To x[j,fi[j,a ayopcbv (syyufiascDV xi[j,cbv) |J,sxpi xa Tekr\ xri(; 5sKa- 
sxia^ xou 1980 aTioppocpouas xo 95-96% xou guvoXou xcov 
5a7iavcbv xrjg KAII. ^'^^ To k6gxo(; avTf[q xrjc; 7io}tixiKfi(; fixav 
u\|/riX6, svcb 7iapdA,}tri}ta Guvsxi(^6xav r\ [leimcr] xcov aypoxiKcbv 
siGo5ri[j,dxcov Kai r\ GUGGcbpsuGt] 7iX80vaG[j,dxcov. 

0a TipsTisi, PsPaicot;, s5cb va U7ioypa[j,[j,iG9si xo ysyov6(; 6xi, 
xo Kijpio 7ip6p}tri[j,a xo 5ri[j,ioi3pyriGS r\ oiKovo[j,iKfi KpiGr] nov 
S7i}tri^8 xov ava7ixuy[j,8vo Kamxa^tiGxiKo k6g[j,o xt] 5sKasxia 
xou 1970.T6x8 fixav nov xo k6gxo(;xcov aypoxiKcbv 87ii5oxfi- 
Gscov dpxi(^s va Gscopsixai «avop9oXoyiK6». 

EnvKkeov, Gxa Ti^^aiGia xcov 5ia7ipay[j,axsi3GSCov gxov GATT 
(Gfi[j,spa IlayKOGfj-iog OpyaviG[j,6^ E^Tiopiou [IIOE]) r\ EOK 
5sx6xav tiisgsk; (Kupico(; and HQA, AuGxpaMa, N. ZriXav5ia) 
yia [j,sicoGri xri(; 7ipoGxaGia(; xou aypoxiKoij xo[j,sa. H EOK s- 

TipSTlS va KdV8l UTlOXCOpflGSK; GXOV aypOXlKO XO[J,Sa, 7ipOKSl[J,S- 

vou va S7ico(ps}tri0si gs dA,}^ou(^ xo[j,8i<; xcov 7iayK6G[j,icov avxa}^- 
>uaycbv.* 



* H UTioKpiola e5cb Tispiooeuei! 'O'ksq oi ovaTiTuyiieveg x'i'PS? (svcb eiicpovi- 
(^ovxai oriiiaiocpopoi xou «eXei)9epou avTaycovi(j|ioi)») emSoxouv xa aypo- 
xiKd Tipoiiovxa oe pdpoi; xcov Kaxaxpeco|i£vcov vko ovdTixu^ri Kpaxcbv. Ta 
oxoixeiot xou OOEA Selxvouv 6xi oi aypoxeg Kkr]povq aviaoxo^Tiorn; oxk; 
Xcbpeg-iisXr] xou Xa|ipdvouv Tiood tiou ocvxioxoixouv oe 11.000 5oXdpia xo 
Xpovo yia oxfipi^ri xi|icbv. H EupcoTiri 5a7iavd avd aypoxr] 17.000 5oXdpia 
xo xpovo, 01 HIIA 16.000 5oXdpia, evcb r] NopPriyia xou<; ^ETiepvd 6Xou<; 
(18 45.000 SoXdpia! To avioxeXeoiia eivai KaxaoxpocpiKo yia xou<; cpxcoxoix; 
aypoxei; xou Tpixou Koojiou. Fia TiapdSeiyiia, oxi^; apxe<; xri<; SeKaExiog 

184 



Sxa 1985, [IE TipcoToPouMa xou tots 7ipos5pou tt]^ Etiitpo- 
7ifi(; NTsXop, dpxiGS r\ 7ipoG7id9sia [j,STappi39[j,iGri^ ttjc; KAII. 
Oi TipoTdosK; fiTav 7ipo(; ttjv KaTeuGuvori tt]^ [j,8icoGri(; tcdv 
KaX,Xispyoi3[j,sv(ov SKTdascov, tiogogtcdgsk; gttjv Tiapayroyfi 
Kai opia syyurmsvcDV tiogottitcov Tiapaycoyfic;. KaGopiGTiKfic; 
Gr|[j,aGiag gttjv aX,>uayfi noXniKr\q, fiTav to ysyovoc; 6ti r\ [lei- 
(i)cr\ TCDV aypoTcbv GTa S7ii7is5a tou 3-4% gti^ xcops^ ttj^ Po- 
psio5uTiKfi(; EupcDTiric;, 5i8uk6A,uvs tt] [j,8Tappu9[j,iGTiKfi Tipo- 
GTidGsia. XpriGi[j,07ioifi9riKav stiitiXsov S7iix8ipfi[j,aTa UTisp ttjc; 
«7ipoGTaGia(; tou 7ispipdA,>uOVTog» auo ttjv «a}t6yiGTri» jp^cr] 
(pUTO(pap[j,dKcov. 



Tou 1990, 01 e^aycoye<; (em5oTOi)|ievou) KolajxTioKiot) xcov HIIA oxo Me^i- 
k6 xpiTiXamdoTTiKav, |ie aTioxeXeoiia xriv Tixcbori xcov xi|icbv KodaiiTioKioi), 
Kai 15 eKaxo(X|ii)pia Me^iKocvol Tiapaycoyol K0(la|i7ioKioi) va e^a6A,ico6oi)v 
oiKovo|iiK(x (H Ka9ri|i£pivri, 7/9/2003). 

AXkd Kai e5cb (r] SoXocpoviicfi) UTioKpiola Tiepiocjeuei. Oi TispiKOTieg cjxig 
aypoxiKeg emSoxiioeig oxriv E.E. cjuvoSeuovxai |ie ocvacpope<; (avio auxoix; 
7101) elvai 01 Kuplcog vtievQwoi yia xriv e^aBMcoor] oxig cpxcoxe<; X'i'PS?) 
(jxoix; «5uoxuxei<;, cpxcoxoix; ayp6xe<; xou Tplxou K6o|iou». Auoxuxctx;, eva 
x|ifi|ia xri<; Apioxepcii; avioSexexai avxx] xt] XoyiKf], BecopcbvxoK; 6xi oi Tiepi- 
KOKsq (5xiq em5oxfi(jei<; elvai (^iixruia «e^op6oXoyi(j|ioi)» Kai PoiiBeioti; 7ipo<; 
xi<; x'^P^Q "t^ou Tpixoi) k6(J(ioi). O «e^op6oXoyi(j|i69> 5ev \iKopei va eivai oe 
Pcxpog xcov cpxcoxcbv aypoxcbv xr|<; E.E. 15iaixepa yia xiq MecjoyeiaKeg X'^P^ 
01 KspiKOKsq 6a ornidvouv KaxaKopucpr] au^riori xrig cpxcbxeiotig Kai xri<; a- 
vepyiaig. H Xvux] eivai Tipocpocvfn;, aXka 5ev (n)|icpepei xa^iKd xovq Kamxa- 
liGxeq xoi) ocvaTixuyiievoi) k6(J|ioi): H KaxcxpyrjcJii xou xpeoug xcov xcopcbv 
xoi) xpixoi) K6(j|ioi), T] Kaxopyriori xcov (e^ovxcoxiKcbv) 5a(j|icbv yia xa Tipo- 
iiovxa auxcbv xcov xcopcbv, t] ay^riori xrig 5copedv PoiiBeiai; 7ipo<; awxeg, (le 
xTjv xauxoxpovT] oxiipi^ri xcov ([iiKpcbv Kai [iscjaicov) aypoxiKcbv ei(jo5ri|id- 
xcov (5x\]v E.E. AXka, PePaicog, 6,xi eivai «7ipoq)ave9> 5ev eivai xauxoxpova 
«peali(jxiK6» yia xa cjujicpepovxa xcov KamxalKJxcbv. 'Excji, eivai koIv mo 
«p8ali(jxiK6» va cjTiepvexai t] cpxcbxia Kai ri Suoxuxiot 8vx6<; Kai ekxoi; E.E. 

185 



H [j,STappi39[j,iGri tt]^ KAII, tiod 7ipay[j,aT07ioifi9riKs xov 
loijvio Tou 1992, syivs Suvaxfi Tiapd tk; 5ia(pcoviS(; [lExa^X) tcdv 
UTioupycbv yscopyia(; tcdv KpaT(bv-[j,s}t(bv, yiaxi: 

«[...] r\ TipooSoKia ')(pr\[iaTiKr\q avTiGTd9[j,iGri(; ttjc; 
|j,8icoGri^ Tcov 8iGo5ri[j,dTC0v Tcov [j,iKp6Tspcov aypoTcbv, 
XCopi(; 7ipol)7io9sGSi(; [j,sgco ttjc; smSoxri gtjc; Tri(; KaXkiep- 
jox)[is\/r\q sKxaGTi^ Kai 6xi xou TiapayroyiKot) aTioxeXs- 
G[j,axo(;, oSnyriGS, (gox; yia Tiproxr] cpopd, gxt] Siacpopo- 
TioiriGTi xTjc; GxdGTjc; xou^ gs gxsgti [j,s xou^ [j,syd}tot)(; a- 
ypoxsg. 'ExGi, xa Kpdxri-[j,sXri otiou Kupiapxow oi [j,iKpoi 
ayp6xs(;, 5sv TipoPaXav gt] [j,avxiKS(; avxippfiGSK; gxt] [ie- 
xappi39[j,iGri auxf). To ysyov6(; auxo, GUv5ua(^6[j,£vo [le 
XT] GxsxiKTi [leimcT] xou api9[j,oi3 Kai guvstiocx; Kai xrjc; 
7ioXixiKfi(; 5i3va[j,ri(; xcov [lejakDV aypoxcbv gxi^ X^psf; 
gxk; 071018^ Kupiapxoijv, SKavav Kai xk; utioXoitis^ X'^P^'i 
va GU[j,(pcovfiGOUv, Kpivovxat; 6xi auxo GU[j,pdX,}tsi gxtjv 
STiixsu^r] GU[j.(pcoviag gxt] GATT».^''^ 

Oi S7ii5oxfiG8ig Gt)v589riKav [is xrjv KaXXispyoTjfo^svri sKxa- 
cr\ Kai xov api9[j,6 xcdv SKxpscpo [jevcdv (^(bcov, Kai 6xi M-s xov 
oyKo xri(; 7iapay(Dyfi(; onrnq gxo 7iapsX96v. A716 xr] [j,sxappi39- 
|j.iori xri(; KAII (^ri[j,i(b9riKav o^i [lovo 01 [j,sydXoi aypoxs^ (5i6- 
XI [j,8i(b9riKs xo siG65ri[j,d xoix;), akXd Kai xo siG65ri[j,a xcov 
(pxcDxoxspcov aypoxcbv [j,sicb9riKS, Xoym xrjc; ysviK6xspri(; tixcd- 
cr\q xcov xi[j,cbv Tiapaycoyot). AXXcdgxs, 01 [j,syd}tS(; aypoxiKS(; 
SK[j,sxaA,Xsi3GSi(;, exouv stiixijxsi xsxoia uapaycoyiKoxrixa nov 
ouGiaGxiKd 58V xpsid(^ovxai Tikeov upoGxaGia. 

EuvoXiKd, r\ [j,sxappi39[j,iGri xr|(; KAQ Kivsixai Gxr| XoyiKf) 

XOU V80CplX,8X8u9spiG[J,Ol): 



186 



«[ri [j,8Tappi39[j,iGri] Kivsixai ouGiaGxiKd gtt] XoyiKf) 
TTjc; [lEjakriq avTay(DviGTiKfi(; sK[j,STdA,XsuGri(; r\ OTioia 9a 
I^Tiopsi va smPicDGSi koitco and xiq guvGtiks^ Tri(; sXsijGs- 
pr\q 5is9voi3(; ayopd(; vno KaGsGxdcx; sA,Xsi\|/ri^ GTfipi^ri(;. 
H QsGTi auTTi PsPaia 5sv svSiacpspsxai Ka96}tou yia to 

[leXkoV 8K81VC0V TCOV aypOTlKCbv SK[J,STaX,}t8l3G8C0V 710U 

5sv i^Tiopow va smPicDGOUv xcopi(; Gxfipi^ri svcb xa sm- 
XSipfmaxd xTjc; smKsvxpcbvovxai Kupiax; gxo k6gxo(; nov 
5ri[j,ioupysixai yia xrjv KoivcDVia Kai xrjv guvsxigti xtjc; 
Gxfipi^ri(; xcov [iiKp&iv SK[j,sxaA,>^s'UG8(DV». 

H [iei(i)cr\ xcov Sauavcbv yia xrjv KAII sivai Tipayfo^axiKd 
pay5aia. To 1985 oi GUVo^^iKst; 5a7idvs(; xrjc; KAII auoppo- 
90i3Gav xo 70% xou guvo>^ikoi) 7ipoD7io}toyiG[j,oi3 xr|(; EOK, xo 
1989 xo 59%, xo 1993 xo 52% Kai xo 1997 xo 44%.^"'* 

Dgo avauxuGGSxai r\ [j,sxappi39[j,iGri xri(; KAII, sK(ppd(^o- 
vxai 7iapd>^>^ri>^a Kai oi avxiGsGSi^ [j,sxa^i3 xcov Kpaxcbv-[j,s}tcbv. 
X&ipeq [IE |iiKp6 yscDpyiKo xo|isa (i5iaixspa Tep[iavia, Bpsxa- 
via) GscDpoiJV 6x1 TiXripcbvouv noXkn yia xrjv KAH. X&tpeq 6- 
Tico^ r\ EX,Xd5a, r\ IpXav5ia, r\ IxaMa, r\ Aavia, r\ TaXkia, r\ 
OXhivdia (upocpavdcx; gs SiacpopsxiKo Pa9[j,6 r| Kd9s [im), cps- 
pouv TispiGGOxspo XO pdpo<; xTjc; ^sicogtic; xri<; 7ipoGxaGia<; xrjc^ 
yscopyiat;. 



Tt] oriiiala xrn; |ieTappi)6|iiori<; (Kouxooypeiia) v:\q KAII tt] otikcovouv 
repiiocvla, Bpexovla, |i£ xri Bpexovla va iixocv Kai t] Tipcbxri kov xo eBeoe 
emxaKxiKd xt] SeKaexla xou 1980. H Bpexavla exei koIv |iiKp6 aypoxiKo 
xo|iea Kai eiodyei xa Tispioooxepa aypoxiKd Tipoiovxa. EvisiSfi Siaxripei 
i5iaixepe<; e|i7iopiKe<; oxsoeig |i8 xi<; x^P^Q ''^Q KoivoTioXixeiai; Kai oi x^pe? 
auxeg eivai xpixei; x^P% yiot xijv E.E., oi eioaycoyet; avio awxeg empapwo- 
vxai |ie 5a(j|ioi)<; Kai eioaycoyiKd xeh], xa OTioia 5ev 9a uvnipxav av o ecpo- 
5ia(j(x6<; xiji; Bpexavla^; yivoxav aTio ameq x] aXksq X<i>P%- Me 5e5o|i8vo 
87ii7il80v xij SiacpopexiKii cpopoloyia (iSiaixepa oxoix; e|i|i£(joi)<; cpopoug), i] 

187 



Tov loijvio Tou 2003, syivs r\ mo aapcoxiKfi avaGsropriari 
Tri(; KAn and to Eufo^Poij^tio YTioupycbv FscDpyia^, [le Kaxsij- 
GuvGTi TT] «[j,STdpaGri a7i6 tt] yscopyia tcdv stuSottigscov gtti 
yscopyia tt]^ ayopd(;». H GUvSiKaXiGTiKf) riysGia xcov aypo- 
T(bv, navsup(D7iaiKS(; AypoxiKs^ OpyavwGSK; COPA - CO- 
SECA, xapaKTTipiGS tk; auocpaGSK; «KaTaGTpo(pfi». 

Ei3[j,(pcova [IE xriv aTiocpaGr] oi Tiapaycoyoi 9a smSoTOWxai 
yiaxi, aTiXdx;, sivai Tiapaycoyoi (a7iOGUv5sovTai Tikr\p(i)q to i3- 
\|/o^ Tri(; 7iapay(Dyfi(; and xriv stuSottigti). Oi stiiSottigsk; 9a 
Paivouv 5iapK(b(; [j,sioi3[j,svs(;. Oi ^isicdgsi^ tcov svigxugscov 9a 
apxiGOUv [IE 3% TO 2005, 9a TispdGOUv gto 4% to 2006 Kai 
5% TO 2007, EV&) GS 5% 9a avsX9ouv yia to 5idGTri[j,a 2008- 
2013. 

E7ii7ip6G9sTa, r\ smSoTriGri 5sv 9a sivai 5s5o[j,svr|, akXd 
«9a s^apTdTai and ttjv «TfipriGri sXdxiGTCOv npomiimv Tipo- 
GTaGia(; tou 7ispipdX,XovTO(;». Eivai 7ipo(pavs(;, 6ti oi [j,ikp6ts- 
poi KaX,A,ispyriTS(; 9a 5uGKo}tsuTOi3v va 7ipoGap[j,OGTOi3v GTa 
«7ispiPaX}tovTo}toyiKd KpiTfipia», Kai 9a UTioKsiVTai gtt] 5a- 

[J,6kXsIO G7ld9a tcov KUpCOGSCOV. 

Oi Koiv(DviKS(; S7ii7iT(bG8i^ a7i6 TTjv [j,8Tappi39[j,iGri Tri(; KAII 
ava[j,svovTai 5pa[j,aTiKS(;. Tk; 5sKasTis^ tou 1950, 1960 Kai 
[iEjpi Ta [lEca Gxs56v Tr|(; 5sKasTia(; tou 1970, r\ «s^o5o9> 
TCOV a7iaGxoXoi3[j,£VCDV GTO yecopyiKo TO[j,sa f^TiopoiJGe va yivsi 
«0[j,aXd», a7i6 tt] cTrf[vt\ nov r\ ysviKOTspr] oiKovo[j,iKfi avd- 

TITU^T] aTlOppOCpOlJGS TOV 7l}tS0Vd(^0VTa aypOTlKO 7l}^r|9UG[J,6. 

BpexaviKfi KoPepvriori, xrig ©dxoep, to 1980 Kai 1981 eBeoe to (^iiTiniaTiig 
«5iKaiii<; KaTOcvoinig tcov Papcbv» Kai aviaiTiioe emoTpocpeg ajio tov koivo- 
TiKo 7ipol)7ioXoyi(j(x6 (TeXiKd evieTUxe emoTpocpeg 1,17 Sio. ECU Kai 1,4 
5i(j. TO 1980 Kai 1981 avTioTOixa). To 1982 \ie acpopjiii tk; PpeTaviKe<; 
emoTpocpeg Kai t] Tepiiavia eviSTUxe va [isicboei tt] Sikt] tth; duveiocpopd 
(BamXeioi) Ilavdyoi), KcovoTavTivou ToouvTa, AiaKpaTiKii Kai UTiepsGvi- 
Kii Euvepyaoia, eKSooen; IlaTiai^fiori, A9fiva2002, oeX. 749-751). 

188 



Qgtogo, 5£v Gt)[j,paivsi to i5io ofmspa. H avai[j,iKfi Tiopeia 
TTj^ oiKovo[j,ia^ Gxriv E.E. ormaivsi on r\ aypoxiKfi s^o5o(; (i- 
5iaiT8pa GS x&tpeq [is GrmavxiKo aypoxiKo 7iXri9uG[j,6 onmq 
EA,A,d5a, HopToyaMa, iGTiavia, IxaMa, Kai iioXi) TispiGGOxspo 
aziq Xcdpeq xr]^ KsvxpiKfic; Kai Avaxo^tiKfic; EupcDTiri^) 9a au- 
^fiGSi xTjv avspyia Kai 9a STiixsivsi xiq koivcoviks^ svxdGSi^. 

TsXsuxaio (aXkd 6xi SG^axo), 9a TipsTisi va U7ioypa[j,[j,iGxsi 
6x1, Kai Gxov aypoxiKo xofosa, r\ uspiPorixri «oiKovo[jiKfi svo- 
7ioiriGri» xri(; E.E. [j,sxa(pspsxai gxi^ sX,XriviK8(; Kokevdeq. Ms- 
Xpi XT] [j,sxappi39[j,iGfi xT]^, r\ KAII fixav r\ [lovadiKi] UTiapKxfi 
Koivf) supcoTiaiKTi noXniKT]. Sxriv KAII GUvaXXaGGOVxav [le 
xov supcDTiaiKo 7ipol)7ioXoyiG[j,6 6x1 xa s9vr|-Kpdxr|, aXM Kax' 
su9siav 01 aypoxiKst; 7ispi(pspsiS(; xou guv6Xou. Ms xt] [lexap- 
pi39[j,iGri xri(; KAII, s7iavs9viK07ioioi)vxai oi ajpoziKeq 5a7id- 
vs(;: 

«[...] o Gx6xo(; svavxi xri(; KAH [j,8xovo[j,d(^8xai «Guy- 
Xpri[j,axo56xriGri» Kai «S7iavs9viK07ioiriGr|» au^av6[j,8vou 
x^ifmaxo^ xcov 8upco7iaiK(bv yscopyiKcbv danavchv. EiGd- 
yovxai V8s^ [J-sicdgsk; xi[j,(bv [is avacpopd xa 5is9vfi stii- 
7is5a xifo^cbv Kai, iiapaXh\ka, o 7ispiopiG[j,6(; xou api9[j,oi3 
xcov a7io(^ri[j,ioi3[j,8vcov aypoxcbv. Oi d[j,SGS(; 8iGo5r|[j,axi- 
KS(; sviGXUGeK; TipopXsTisxai va s9viK07ioiri9oi3v [isjpi 
25%. Aq u7isv9u[j,iGOU[j,8 navxaq 6xi oi 89viks(; 5a7idvs(; 
GXTipi^rjc; xrjc; supco7iaiKfi(; ys(Dpyia(; avspxovxai fi5ri ce 
TiOGOGxd 40% 8C0(; 60%)xr|(; GUVo}tiKfi(; Gxfipi^ri(; nov 5i- 
aG(paM(^sxai gxov ys(DpyiK6 xofo^ea. Ms xrjv 7ip6G98xri 
89viK07ioiri GT] d[j,SGCOv S7ii5oxfiGSCov, T] supcDTiaiKTi yscop- 
yia Gxo Gi3voX6 xr|(; a7io[j,aKpi3v8xai Tiksov and xo gx6xo 
xri(; 8up(D7iaiKfi(; oXoK>ufipcoGri(;, 67i(D(; aux6 Gxs5ia(^6xav 



189 



Kaxd xriv 7ispio5o 1960-1990, yia va STiavsviaxGei opi- 
oTiKd oxa sGviKd TiXaioia and xa OTioia Tipospxsxai. [...] 
Fia xi^ xcbps(; xou supcoTiaiKot) voxou auxf) r\ e^eki^r\ 
sivai i5iaixspa 5t)G[j,8vfi(;. Sxo [j,sxpo nov oi s9viks(; ys- 
(DpyiKS(; 5a7idvs(; sivai gxk; x(bps(; avxeq 7iapa[j,sXri[j,svs^, 
01 8upco7iaiKS(; yscopyiKS(; 5a7idvs(; guvsxi(^ouv |j,8xpi Gf)- 
l^spa v' avxi7ipoGC07i8i3ouv Tispi xa xpia xsxapxa xri(; gu- 
vo>uiKfig Gxfipi^ri(; nov 5iaG(paM(^sxai gxou^ voxiosupco- 
Tiaioix; ayp6xs(;. Auxo s^si ax; a7ioxs}tSG[j,a xo gok auo 
xTjv ai(pvi5ia Gi3[j,7ixu^ri xcov supcoTiaiKcbv yscopyiKcbv 5a- 
Tiavcbv va s^si [j,oipaia 7ioA,i3 [j,syaA,i3xsps^ cvveneieq 
Gxov Noxo a7i' 6x1 gxov supcDTiaiKo Boppd)).^*"^ 

O sUtiviKOig aypoTiKOig TO^safg Kai r\ KAII 

ExTjv EX,}^d5a, o aypoxiKot; 7iXri9uG[j,6(; sxsi 7iapa[j,8iv8i g8 
u\|/r|}td S7ii7is5a (19,9%, xo 1997), mq a7ioxs}^SG[j,a xrjc; sXXsi- 
\|/ri(; a7iaGx6}triGr|(; gs dX^^otx; xo[j,si(; xri(; oiKovo[j,ia(;. Qgxogo, 
|isi(bvovxai [IE v\\ir\h:)X)q pvQ[iox)q [leca gxo xpovo ogoi sxouv 
cog Kijpia a7iaGx6Xr|Gri xrjv aypoxiKf) sK[j,sxdX,X8UGri. Atio 
53,9% xo 1961 GXO 19,9% xo 1997. O puen6(; [iemcr\(; tov 
oiKovo[j,iKd 8vspyoi3 7iXri9uG[j,oi3 gxov aypoxiKo xo[j,sa, smxa- 
Xpvsxai XT] SsKasxia 1981-1991, xr] SsKasxia A,8ixoupyiag xou 
8X,}tr|viK0i3 aypoxiKot) xo[j,sa evzoq xri(; KAII. 

H KaA,Xispyoi3[j,svr| yr| KUfo^aivexai yupro Gxa 40 8Kaxo[j,^i3- 
pia Gxpsfj.fj.axa.^*''' To 2000 UTifipxav 814.000 8K[j,sxaX,Xsi3GSig 
(api0[a^6(; svxt)7i(DGiaK6(; yia x^Jpa xou [j,sys9ou(; xri(; EXXd- 
daq), [j,s [j,SGO 6po 42 Gxps[j,[j,axa avd SK[j,sxdX,}^8UGri. To [j,i- 



Fia Xoyoui; duyKpiorn;, oxri Tepiiavla to 2000 UTifipxocv 472.000 yecopyi- 
Ksq eKiiexalXeuoeK;, oxri rolXla 664.000, oxri Bpexovia 233.000 (viriyfi, 50 
years of figures on Europe, Eurostat). 

190 



Kp6 [leyeQoq Kai o KaTaKsp[j,aTiG[j,6(; Tri(; [iEcr\q aypoxiKfic; sk- 
[j,STdA,XsuGri(;, s^si oav a7iOTs}tSG[j,a xriv sA,X8i\|/ri Kscpa^^aicDV 
(yia xriv au^riGri ttjc; TiapaycDyiKoxriTat; Kai xriv s^taxiGXOTioiri- 
GT] Tou KOGTOix; 7iapaycoyfi(;), akin Kai xriv a5i3va[j,ri koivcovi- 
KT) GsGTi Tou aypoTiKoij GTp(b[j,aTO(;. H a5uva[j,ia xcov aypoxi- 
K(bv Gt)vsTaipiG[j,(bv va avaXdpouv xriv s^Tiopia Kai xriv xutio- 
TioiriGri xcov TipoiovxcDV, o5fiyr|GS (dgxs oi Tiapayroyoi va sxouv 
[j,iKpfi 5ia7ipay[j,axsuxiKfi 5i3va[j,ri gs gxsgti [ie xovq xo^^Sps- 

[J,7l6pOU^. 

To xa[ir\kj6 siGoSrifo^a, r\ SugkoXt] stiiPicogti [iiKpchv (aXM 
Kai [j,SGaicov) aypoxiKcbv SK[j,sxaX,X8i3GSCov, o5riysi gs au^avo- 
[j,svs(; tiisgsk; «SKGuyxpoviG[j,oi3» xou aypoxiKoij xo[j,sa, gs 
[j,si(DGri xou oiKovo[j,iKd svspyoij 7iX,r|9uG[a^oi3 Kai GuyKsvxpo- 
Tioiri GT] xTjc; KaA,Xispyoi3[j,svri(; SKxaGTjc;. 

To ysyov6(; auxo avxavaK^xai, gxoix; [lejakonq (G^sxiKd) 
pu9[j,oi3^ GuyKsvxpoTioiri GTjc; xr|(; yrjc; gxov sX,}triviK6 aypoxiKO 
xo[j,Ea: 



Koravopn v^upYiKric; yr|^ kqi anaox6Ar|CFr|<l 
ant; ekjj/ctek; koto to^k; (j£Ye6ou<; <ni\\i EAAdSa 




MiKpri 

KAl'liaKQ 

<20 tJTpejj. 


MiKpn KQI 

(icaai'a KAijjaKa 

20-100 OTpEJJ. 


MeydAn 
KAipoKa 

> 100 OTPE|J, 


IiivoAo 
Xupaq 


'EKTaori Yf;(i)PY- ^''K 
Apia. EKfj/crewv 
Api9. sfPia^o]iivm 
Apxnvoi EKij/oetov 

AVO) TMV 55 ETCCV 

EpYOTornoepEc;* 
BaS|j6c; anaox6\r|or]C; 
ava tp-^a.lp[itm** 
npetjuiiuax/uTpKii 


9% 
44% 
38% 

50% 
23% 

0,24 
90 


47% 
46% 
51% 

43% 

53% 

0,46 
44 


44% 
10% 
11% 

7% 
19% 

0,63 
15 


100% 
100% 
100% 

100% 
100% 

0,40 
36 



nfjyrj; EUROSJAT, "Farm Structure, 1993Sun/ey, main results" 



191 



«Aia7iiGT(bvsTai itpdjixaTi oxi gttiv 7ispio5o [j,STd to 
1961 01 [lEjakeq SK[j,STaX,}tsi3GSi(; [is Tidvco and 100 
GTps[j,[j,aTa dmhxcmC,ovv xriv SKxaGri ttjc; jr\q xovq (and 
20,1% GS 40,1% TO 1991), ams^ 58 ^is udvco auo 200 
GTps[j,[j,aTa TispiTiou xriv Tpi7i}taGid(^ouv (auo 6,6% ce 
18,4%)). To 2%) 5riXa5fi tcdv SK[j,STaA,}^si3G8cov sXsyxsi 
Tidvco aTio swsaTiXdGia yrj. Ildvco and 6 8KaTO[j,^i3pia 
GTps[j,[j,aTa GUVoXiKd [j,8Ta(p8p9riKs gs 30 xpovia and xiq 
\jiVKpeq gtk; iiejakeq SKfj.sxaX.AsijGSK;)).^'^^ 

To 10%) Tcov SK[j,STaA,X8i3G8(DV ekeyxEi to 44%) tt]^ KaXkiep- 
yoi3[j,£vri(; yrjc;, aTiaG^oAsi [^oXk; to 1 1%)T0U api0[j,oi3 tcov sp- 
ya(^o[j,£vcov gtov TO[j,sa, 7ipdy[j,a nov Ssi^vsi ttjv nohb v\\ir\kr\ 
TiapaycDyiKOTTiTa ttjc; spyaGiat;. Oi (hpeq avd GTps[j,[j,a [j,6}ti(; 
(pTdvouv tk; 15, 7ipdy[j,a tiou Grmaivsi [j,syd}to Pa9[j,6 TS^vo^to- 
yiKoij SKGuyxpoviGf^ot). H GuyKsvTpoTioiriGri (paivsTai Kai a7i6 
TO ysyov6(; 6ti to 8%) tcov uapaycoycbv, KapTicbvsTai gxs56v to 

fl[J,lGU TOU GUVOAOU TCDV 87ll5oTflG8CDV TTjc; KATI 710U ttvaXo- 

yoijv GTTjv EX,Xd5a.^*'^ 

To siG65ri[j,a tcov TispiGGOTspcov aypoTcbv Ssv STiapKsi yia 
va KaA,i3\|/si tk; Piotik8(; toix; avdyKst; Kai stgi 7ioA,ua7iaGxo- 
XoiJVTai (TispiTiou TO 50%))^^*^. Eivai 8va^ dA,>^o^ >u6yo(; 710 u 
XpriGi[j,07ioisiTai, gs [j,8ydXri sKTaGt], spyaGia [j,8TavaGTcbv 
GTOV aypoTiKo T0[j,8a: 

«E5cb Kai 7ioX,}td xpovia Tiia gttjv sXXriviKfi yscopyia 
XpriGi[j,07ioioi3vTai aX,Xo5a7ioi utio 5id(pops(; [j,op(pS(; Kai 
GUv9fiKS(; (s7iiGri[j,ri siGaycoyf) auo tk; apxs(; tt]^ 5sKas- 
Tia(; Tou 1970 [j,STavaGTcbv KupicD(; and ttjv AGia, xpil<^Tl 
TOupiGTcbv Kupico(;, GTTi SsKasTia Tou 1980 KaTd tk; stio- 
Xeq TCOV GuyK0[j,i5cbv, KaTd TipcDTO Aoyo PsPaia gtk; v6- 



192 



Ti8(; 7i8pioxs(; TTjc; x^Jpotf;, 67ico(; Kai [j,iKpoi api9[j,oi UTiri- 
KOCDV Tcov avaxo^tiKcbv xropcbv ttjc; EupcoTiric; Kai cr\[ia- 
vtik6(; api9^6(; utitikocov tcov xropcbv auxcbv sX,A,riviKfi(; 
Kaxaycoyfic; nov [j,STd to 1990 syKaxaaTdGriKav Tipooco- 
pivd f) [j,6vi[a^a axriv sA,X,riviKfi ijTiaiGpo) r| [lal^iKi] sigo5o(; 
Xa9po[j,STavaGT(bv, Kupico^ and xriv AXpavia, Kaxd xa 
xsXsuxaia xpovia 5r|[a^ioi3pyriGS Tskeimq Kaivoupyia 58- 
5o[j,sva Gxov sXXriviKo aypoxiKo xcbpo. H [j,a(^iK6xrixa 
xri(; 7iapouGia(; Kai xo 7iapdvo[j,o KaGsGxdx; xoix; guvGs- 
xouv xi^ KaTaXkr\keq GUv9fiKS(; yia xrjv iSiaixspa «9sxi- 
Kfi» GUVsiGCpopd xou(;: 

Ilpcbxov, GXTjv Tiapaycoyf) KaGcb^ GU^Ti^^ripcbvouv xrjv 
a7i6 xpovia yvcDGxr) sA,}tsi\|/ri spyaxiKcbv xspicbv Gxr|v eX- 
XriviKTi ysropyia gxk; S7ioxs(; ai)(p.r\q, ce Pa9[j,6 [j,d}tiGxa 
710U, 67i(D(; fi5ri u7iOGxripi(^ouv ogoi jvmpiCpw xrjv gu- 
v8iG(popd auxf), apKsxoi KXd5oi (svxaGri^ spyaGiat;) s- 
^apxcbvxai Gri[j,avxiKd and xrjv TiapouGia xovq. 

Asijxspov, [IE xa 7ioX,i3 xa[j,riM xou^ ri[j,spo[j,iG9ia gxt] 
[iei(i)cr\ xou kogxou^ 7iapaycoyfi(; Kai dpa Kai gxtjv avxa- 
ycDviGxiKoxrixa xcov sXXriviKcbv aypoxiKcbv upoiovxcov, ce 
xs^tiKT) 5s avdA,UGri ce [j,syaA,i3xspri GUGGcbpsuGr] gxov 
xo[j,sa. 

Tpixov, GXT] GUVo^tiKT) s9viKfi oiKovo[j,ia yia oXou^ 
xoug TiapaTidvco AoyoD9>.^^^ 

Dgov acpopd xo s[j,7i6pio, xa Kupia s^ayroyiKd upoiovxa xr]^ 
EX,Xd5ag sivai xa (ppoijxa Kai xa }^axaviKd Kai oi Kijpist; siGa- 
ycoys(;, xa KxrjvoxpocpiKd Kai yaXaKxoKO[j,iKd Tipoiovxa (r\ cvv- 
9sGri xou sX,Xr|viKoi3 aypoxiKoij 7ipoi6vxo(; sivai 70%(puxiKfi 
Tiapaycoyfi, 30% (^(dikti Tiapaycoyf)). Auxf) r\ gxsgti 5sv sxsi 



193 



aXXd^si a7i6 xriv 81go5o gttiv EOK. H TiapaycoyiKoxriTa au^f)- 
GrjKs, akXd 7iapa[j,8vsi xa[ir\kxi ce koivotiko enmedo. 

IIpiv xriv siGo5o Gxriv EOK, r\ EX,Xd5a eixe Gstiko (aypoxi- 
k6) sf^TiopiKo iGO(^'6yio [is xriv EOK. Msxd xrjv sigo5o, xo s- 
I^TiopiKo iGO(^i)yio syiv8 apvrjxiKo (a7i6 xr] 5sKasxia xou 1980, 
«S7iix8ivovxa(; sxgi xa r\5r\ UTidpxovxa 7ipopXfi[j,axa s^TiopiKoij 
iGO(^uyiou xrig x&)paq»^^^), mq a7ioxsXsG[j,a xou 6xi r\ EX,Xd5a 
fixav xcbpa U7ioxpsco[j,8vri («KoivoxiKfi 7ipoxi[j,riGri») va ayopd- 
C,ei KXTjvoxpocpiKd Tipoiovra and xr|v EOK gs xi[j,S(; u\|/ri}t6xs- 
peq ano xiq Ti[iEq xrig 5i89voiJ^ ayopdt;. 'Onmq 8xou[j,8 fi5ri nei, 
r\ KAn 5ri[j,iot)pyfi0riK8 [is xsxoio xpoTio (dgxs va suvosi xa 
Tipoiovra xou apxiKoij uupfiva xrjc; EOK, [le a7ioxsX8G[j,a xa 
KxrjvoxpocpiKd Tipoiovxa auxcbv xcdv xropcbv va a7ioX,anPdvouv 
u\|/riX6xspr| TipoGxaGia (s7ii56xriGr|): 

«H SidKpiGT] auxf) npoc, ocpeXxx; xcov «p6p8icov» kxtj- 
voxpocpiKcbv TipoiovxcDV [...] Kai xo ysyov6(; 6xi vno xo 
KaGsGxdcx; xr|(; «KoivoxiKfi(; 7ipoxi[j,riGri(;» oi 'EA,Xr|vs(; Ka- 
xava>^CDxs^ fixav «t)7ioxpsco[j,8voi» va ajopaCpvv Kaxd 
Tipoxspaioxrixa yscopyiKd Tipoiovxa aTio xk; x&ipeq xrjc; 
EOK Tiapd aTio xr| 5is9vfi ayopd gxtjv OTioia STiiKpaxoij- 
Gav 7ioX.i3 xa[j,r|}t6xsps(; xi[j,S(;, sixs Gav a7ioxsX8G[j,a i- 
cxppsc, siGo5ri[j,axiKS(; [j,sxaPipdG8i(; and xovq 'EXkr\vEq 
KaxavaX(Dxs(; 7ipo(; xoix; (Popsio)- supcoTiaioix; Tiapayro- 
yotx; Kpsaxo(; Kai ya}taKxoKO[j,iK(bv Tipoiovxcov. Avxeq oi 
8iGo5ri[j,axiKS(; [j,sxaPipdG8i(; sviGXuQriKav aK6[j,ri TispiG- 
Goxspo a7i6 xo y8yov6<; 6xi oi 7ipoxi[j,fiGSi(; xcov sXXfivcov 
KaxavaXcDxcbv [j,8xapXfi9riKav xi^ xsXsuxaist; 5sKasxis^ 
Kai s^ouv [o^sxaxoTiiGxei a7i6 xrjv 7ipoxi[j,r|Gr| gs Gixrjpd 
Kai ysviKd Tipoiovxa (puxiKfic; 7iapay(oyfi(; 7ipo(; kxtjvo- 
xpocpiKd Kai yaXaKxoKO[j,iKd Tipoiovxa, mq a7iox8XsG[j,a 



194 



TT]^ aij^riGri^ xcov 8iGo5ri[j,dTC0v Kai xou 87ii7is5ou Siapt- 
(i)cr\q. 

Yufipxav PsPaico^ Kai oi 8iGo5ri[j,aTiK8^ [j,8TaPipdG8i^ 
a7i6 TOU(; EupcoTiaioix; KaTavaXcoTS(; Tipo^ xouq sAJ^rivst; 
Tiapaycoyotx; cppouxcDV Kai ^^axaviKcbv. AXXd, avzeq fixav 
oacpdx; |j,iKp6Tsps(; Ka9' ogov t] Gxfipi^ri tt]^ KAII yi au- 
xd xa Tipoiovxa sivai tiio aSiJvaxri an' 6xi yia xa Kxrjvo- 

r 213 

xpo(piKa». 

Atio xrjv dX,Xri uXsupd 7idvxco(;, r] EA,Xd5a sixs KaGapo 6sxi- 
k6 ocpsXog, AoycD xcov stiiSoxtigscov tioXXcdv MsGoysiaKcbv 
TipoiovxcDV. H EX,M5a, svcb Tiapdysi gs a^ia xo 4,05% xrjc; gu- 
vo}tiKfi(; aypoxiKTic; uapaycoyfic; xri(; E.E. Kai KaX,}tispysi xo 
2,58% xT]^ GUVO>uiKd KaX,}tispyoi3[j,svri(; SKxaGri(;, siGTipdxxsi xo 
9 ,2 %) xou GUVoXou xcov Sauavcbv xri(; E.E. yia xov aypoxiKo 
xofj.sa.^^'* Updjiia iiov 5sv avxiGxa9[j,i(^si, PsPaia, xrjv S7ii5si- 
vcoGT] (Kai xou aypoxiKoij) s^TiopiKoij iGO(^uyiou, KaGcb^ Kai xo 
ysyovog 6xi xo aypoxiKo siG65ri[j,a PsXxicbGriKs [j.8xpia, Kai u- 
TioXsiTisxai GT] [j,avxiKd xou [j,ri-aypoxiKou. 

To S7li7is50 XCDV KOlVOXlKCbv S7ll5oxflG8CDV Tipo^ XTIV EX,Xd5a 

ava[j,svsxai va [o^sicoGsi xa S7i6[j,£va xpovia. To 60%) xou guvo- 
Xov xcov 8iG7ipd^scov yia aypoxiKS(; stiiSoxtigsk; xtjc; EX,}td5a(; 
Tipospxovxai a7i6 KaTWO, sXai6Xa5o, Pa[j,pdKi.^^^ 'Eco^ xo 2013 
xa 5iaxi9s[j,sva TiOGd xcov smSoxfiGSCov 9a 7iapa[j,sivouv (cpai- 
vofOEViKd) Gxo i5io 87ii7is5o. Qgxogo, yia xrjv siGTipa^r] auxcbv 
xcov TiOGcbv auaixsixai r\ xfipriGri «Kpixripicov Tioioxrixat; Kai 
TipoGxaGiat; xou 7ispipdX,Xovxo(;» (Kpixfipia tiou xPt1<^i^^07i:oi^- 
ouvxai TipoGxn^axiKd yia xr] [leimcr] xcov S7ii5oxfiGSCov) svcb 
enxKkeov, r\ EupcoTiaiKf) EmxpoTifi auaixsi [leimcr] xcov KaXki- 
spyou[j,£VCDV Gxps[j,[j,dxcov yia xo Pa[j,pdKi Kai xov KaTWO, 
7ipdy[j,a 710U 9a Gri[j,dvsi [j,sicoGri xcov 5iaxi9s[j,8vcov Tiopcov.^^'' 



195 



0a 7ip87i8i STiiarig va gt] [j,8ico9si oxi oi Ti[iEq nov Sivovxai and 
xriv E.E. yia tt] MsyiGxri Eyyuri[j,svri noaoxriTa (5ri}ta5fi igxu- 
ouv [j,6vo yia [iia opiG[j,£vri TiOGOxriTa uapaycoyfic;) Ka9opi(^o- 
vxai «GTO 7110 xa|J.riX6 S7ii7is5o, [j,s pdGri to v6[j,o TipoGCpopd^- 
(^fiTriGri9> (DGTS «va 7iapaKivr|9si o yscopyog va 7ipoG7ia9fiG8i 
va 5ia9sGSi (nmX^cei) o i5iO(; xriv Tiapayroyfi xou gttiv ayopd, 
avTi va STiavaTiausxai, oSriyrovxat; to gijvoAo r\ to [j,syaX,i3Tspo 
[j,spo^ Tri(; GTTjv [koivotikt) Kai KpaTiKf)] 7iaps[j,paGri». ^^'' Su- 
vo^tiKd: 

«H «XoyiKfi» nov smKpaTSi gttjv EupcoTiaiKfi Em- 
TpoTif) 8ivai 01 Tiapaycoyoi va f^TiopoiJV va 5ia9sT0uv gto 

S^lTlOpiO Tl^ TIOGOTTITS^ 710U 9a S7ll50T0l3VTai. AuTO 6[l(i)q 

sivai i5iaiT8pa 5i3gkoAo yia TOtx; 'EXkr\veq Tiapaycoyoij^ 
5i6ti 58V 5ia9sT0uv oijts toix; opyavco[j,8vou(; GUVSTaipi- 
G[j,oi3(; oiJTS tk; KaTaXkr\keq 0[iadEq Tiapayroycbv yia ttjv 
STiiTSU^ri Tou GTOxou. 'AXX(i)CTE 01 5is9vsi(; ti[j,S(; sivai 
nohb KaT(bTsps(; and SKsivst; nou 7ipoG5oKd (Kai 8i- 
G7ipdTT8i co^ Tcbpa). 

ETTlHETpO 

Eivai 7ipo(pavs(;, an' OGa 8xou[j,s 7ispiypd\|/si GUVoXiKd [le- 
Xpi 65(b, OTi TO 6Xo «sup(D7iaiK6 oiKo56[a^r|[a^a» Tipoxcopsi avTi- 
(paTiKd, [le Gxs56v aA,}tri}toavaipoi3[j,svs(; auocpdGSK;. Sto stii- 
7is5o TT]^ «7ioXiTiKfi(; svoTioiriGTi^)), 01 «si5iKs^ 7iXsio\|/ri(pis^» 
7101) Xa[j,pdvouv U7i' 6\|/iv to 7iXri9uG[j,iaK6 KpiTfipio, Tipocpavox; 
suvosi tk; [isjakeq X'^P^'i- ^otogo, auaiTSiTai r\ GU[j,(pcovia Tr|(; 
7iX,sio\|/ri(pia(; tcov KpaT(bv-[j,s}t(bv. 0SG[j,o98Tfi9riKs Y7ioupy6(; 

E^COTSpiKCbv, COGTOGO GTTjV S^COTSpiKTl TloXlTlKf) auaiTSlTai O- 

[j,o(p(Dvia. H a5uva[j,ia koivt)^ TioXniKr\q gttjv a[j,spiKavoPps- 



196 



xaviKTi sigPoXti gto IpdK KaxsSsi^s (yia [iia aKo^r] cpopd) xriv 
a5uva[j,ia smPo^^fi^ [imq Koivfic; s^coxspiKfic; 7io}tixiKfi(;. 

Sxriv oiKovo[j,iKfi TioXixiKTi, iSittixspa Gxa 9s[j,axa cpopoXo- 
yiag, 67i(D(; Kai oxa 0s[j,axa s^coxspiKfic; tioXixiktic; Kai d^uva(;, 
aTiaixsixai o[j,o(p(Dvia, 5riXa5fi KdGs Kpdxo(;-[j,sXo(; 5iaxripsi xo 
5iKaicD|ia xou Psxo. Oi [iEjaksq 5ia(pops(; oikovo[j,ikoi3 stiitis- 
5ou [j,8xa^i3 xcov Kpaxcbv [lehhv 5sv [j,7iopoi3v va avxiaxaQfo^i- 
Gxoijv a7i6 xk; «5iap9pcoxiK8(; 7ioXixiks(;». Exov aypoxiKo xo- 
[j,sa 01 5ia(pops(; voxou Poppd o^wovxai, avoiyovxac; eva [le- 
ydX,o 7is5io avxiTiapaGsGSCov. 

To sGviKo Kpdxo(; 5iaxr|p8i, Tipog xo GU[j,(p8pov xcdv «5i- 
K(bv» xou KamxaXiGxcbv, xov sksyxo xri(; eQviKr\q oiKovo[j,ia(;. 
Sxo 8up(b 5£v GU[j,[j,sxsxot)v o'ksq oi x(bps(; (and xk; 25 5sv 
GU[j,[j,sxsxouv 13 x&ipeq), svcb gxtjv TispiTixcoGri xcov Xropcbv 
KsvxpiKTig Kai AvaxoXiKTic; Evp&)nr\q Ssv sivai Giyoupo tiois^ 
Kai av 9a Gt)[j,[j,8X8xouv tioxs. H E.E. 7iapa[j,svsi [j,ia vo[j,iG[j,a- 
xiKT) svcoGT], Kai 6x1 M-ia oiKovo[j,iKfi svcDGT] (nohb TispiGGOxspo 

[J,ia TlO^tlXlKTl SVCDGT]), 710U 9a 05riy0l)G8 GXTJV «OlKOVOHlKfl Kai 
KOIVCOVIKT) 0XoK>^flpCDGri».^^^ 

Exo S7i6[j,8vo KscpdXaio 9a 87iix6ipfiGOU[j,8 [j,ia guvoXikti 8- 
Kxi[j,riGri xri(; E.E. Kai xcdv TipooTixiKcbv xri(;. Ilapd xk; 5ai5aXcb- 
dr\q 5ia5iKaGi8(;, xk; avxicpaxiKsc; noXniKsq, Kai xk; noXkeq a- 
PsPai6xrixs(; nov UTidpxouv, sivai, cdgxogo, ^SKd9aps(; oi xd- 
gsk; Kai 01 TipooTixiKs^ xTjc; E.E. 



197 



4 



KS(pd>^aio 



I^DVoIiKTJ BscoprioTi TTi(; E.E. - 
H EDpcojTTi «TOD fis>^>^0VT6(; naq» 

IIou Pa5i(^si r] E.E.; H avakvci] [laq scpxaas (ennekovql) 
GTO GTiia^sio 710U sivai Suvaxfi [im guvoXikti Gscbpriari xou «su- 
pcoTiaiKoij syxsipfi[a^aTO(;». 

Eivai Ga(pS(; oxi to 6Xo 8yxsipri[j,a xapaKTripi(^STai and 
(noXkeq) aPsPaioxriTS^ (to aPsPaio supcoTiaiKo [laq [leXkovl). 
IloXXd 9a s^apxriGoiJV and Tr|v uopsia Tri(; TiayKOGfo^iat; oiko- 
vofiat;. Av r] 7iayK6G[j,ia oiKovo[j,iKfi txpSGr] o^uvGsi, tots si- 
vai PsPaio OTi 01 5ia(pcoviS(; ax; 7ipo(; ttjv oiKovo[j,iKfi tio^^itikti 
9a [j,STaTpa7ioi3v gs svTOva aTioKMvouGsg 7io}^itiks(; Siacprovi- 
eq, nov 9a Ka9riX(bG0uv to 6Xo supcoTiaiKo syxsiprma. Av r\ 
TiayKOGfj-ia oiKovo[j,ia TiapouGidGSi «Pi(bGi[j,ri» avdTiTU^ri, au- 
t6 9a 5(bGSi «avdGS(;» Kai 7ispi9(bpia GU[j,piPaG[j,(bv tcov avTi- 
Kpot)6[j,svcov GU[j,(psp6vTC0v avd[j,SGa gti^ dpxot)GS(; Td^sK; tcov 
KpaT(bv-[j,sX(bv. 

O aXkoq, KpiGi[j,0(;, aGTd9[j,riT0(; 7iapdyovTa(;, acpopd ti^ 
gxsgsk; HQA - E.E. 'Onmq ausSsi^s r\ KpiGr] nov ^SGuaGS [le- 
Td TTjv a[j,spiKavoPpsTaviKfi sigPoXt) gto IpdK, oi HQA sivai 
GS 9sGri va TipoKaXsGOUv GoPapoTaTa pfiy[j,aTa gto SGCDTspi- 
k6 Tr|(; E.E. noX,}td TispiGGOTspa pfiy[j,aTa, [mopei va upoKa- 
}tSGSi Eva(; sv5sx6[j,svo(; s^7iopiK6(; Kai oikovo[j,ik6(; 7i6}tS[j,0(; 
avd[j,SGa gtk; HQA Kai ttjv E.E. 



198 



Aidcpopoi avaA,UTS(; t)7iOGTripi(^ot)v, oxi r\ aPsPaiOTtixa tiou 
XapaKTripi(^si xriv o^^r] Tiopsia xr]^ E.E., Tipospxsxai and xo ys- 
yov6(; 6xi r\ E.E. sivai sva «uPpi5iK6 [j,6p(pco[j,a»: 58v sivai oi3- 
xs sva 7ipay[j,axiK6 o[j,OG7iov5iaK6 Kpdxo^, aX,Xd oijxs evaq a- 
nXoq 5is9vfi(; opyaviG[j,6(; (gxov otioio, UTioGsxiKd, xa Kpdxrj- 
[lekf] sivai «a7ioA,i3xco(;» avs^dpxrjxa Kai Kupiapxa). H oikovo- 
[j,iKfi aA,}triXs7ii5paGr|, xo koivo v6[a^iG[j,a, oi sgxco 5ai5a}t(b58i^ 
(Kai [IE apKsxs(; a7ioxuxis(;) 7ipoG7id9siS(; yia xr] 98G[j,o98xriGri 
5ia5iKaGi(bv «7io}tixiKfi(; o}^OK}LfipcoGri(;», Kaxsu9i3vouv xrjv 
E.E. 7ipo(; ofa^OGTiovSiaKTi Tiopsia. Qgxogo, r\ 5iaxfipriGri xri(; 
lajpoq xou s9vikoi3 Kpdxotx;, avaipsi xrjv o[j,OG7iov5iaKfi xdGTj. 
Kovxo}toyi(;, r\ E.E. sivai «Kdxi TispiGGOxspo and [im aiikr] 5i- 
s9vfi opydvcoGT], Kdxi }tiy6xspo auo sva U7isp-Kpdxo(;: [im [le- 

piKT) 0[J,OG7lOv5ia» ! 

SuvoXiKd, r\ E.E. s[j,(pavi(^8xai Gav sva «7ipcox6xu7io iGxopi- 
k6 7i8ipa[j,a», Gxo otioio oi 5ia5iKaGiS(; s^sXiGGOVxai 6xi 5ia 
xri(; ptat;, akXd [j,sgco 7ioX,i37iXok(dv 5iaPou}^si3GSCov Kai GU[j,pi- 
PaG[j,cbv. H OTioia o[j,OG7iov5iaKfi KaxdX,ri^ri, av 9a uudp^si, 9a 
EnekQei 6xi [j,8gco xou 7io}^s[j,ot) (oTirog guvsPt] [j,8 xk; HQA nov 
Gxn^oixiGxriKav Gav a7ioxsXsG[j,a evoq cpoPspd ai[j,axripoi3 sfj,- 
(puMou 7ioXs[j,ou xo 19° aicbva), aXM [j,sgco xcov 5iaKpaxiK(bv, 
sipriviKcbv 5ia7ipay[j,axsi3GSCov. H E.E. sivai sva TipcoxoxuTio 
iGxopiKo 7isipa[j,a «sv xco yiyvsG9ai». 

MiX(bvxa(; ysviKd, r\ (^cofi sivai uXfiprig TipcoxoxuTiicbv! H i- 
Gxopia, dX,}t(DGxs, tioxs 5sv S7iavaXa[j,pdvsxai. Kai oxav aK6[j,a 
s[j,(pavi(^sxai va S7iavaXa[j,pdvsxai, xrjv Tipcbxri cpopd sivai xpa- 
ycoSia, xrjv S7io[j,svri cpdpGa! 

Qgxogo, 5sv sivai r\ upcoxoxuTiia xo Kijpio xapaKxrjpiGxiKo 
xri(; E.E. H UTispPo^^iKTi 5s S[j,(paGr| gxtjv «7ipcoxoxu7iia», o5riysi 
siJKoXa Gxr] GuyxuGT]. Sxov Ka7iixaXiG[j,6, oi GUvaG7iiG[j,oi Kpa- 
x(bv sivai Kdxi xo GUvri9iG[j,svo, Kai [j,dXiGxa [is s[j,(paGri gxtjv 



199 



oiKovo[j,iKfi nkevpd xcov GUvaG7iiG[j,(bv. To NATO r\ TiaXioxs- 
pa TO Gi3[j,(p(Dvo xri^ BapGopta^, sivai 7iapa5siy[j,aTa 6xi [lovo 
GTpaTi(DTiKfi(; GUVspyaGiat;. Sxa Ti^^aiGia ttjc; a[j,spiKaviKfi^ 
r[Ye[ioviaq gto «5utik6 GxpaxoTisSo)) xa GU[j,paA,}t6[j,sva Kpdxri 
5sv fiGav «a7ioA,i3xco(;» avs^dpxrixa- noXkeq ^>ops.q, aK6[j,a Kai 
xa [j,syaX,i3xspa Kpdxri, UTioxpscbvovxav va aKoXouGfiGOUv xk; 
a[j,spiKaviKS(; 7ipoxspai6xrixs(;. H riys[j,ovia xcov HQA gxo 5u- 
xiKo GxpaxoTisSo [j,sxd xo x8Ao(; xou B' nayKOG^iou noXs[j,ot), 
5sv ene^ake aidxhq [im GxpaxicoxiKf) riys[j,ovia, aXXd oi HQA 
STisPaXav XT] (pi}ts>^8u9spo7ioiriGri xcdv Suxikcdv oiKovo[j,i(bv 
([iEi(i)cr\ xcov 5aG[j,(bv Kai xcdv s^7io5icov 5iaKivriGri(; xou Kscpa- 
Xaiou) G8 SKxaGT] 7ipcox6yvcDpr| (g' SKxaGT] tiou 5sv xo eixe s- 
mxijxsi T] 7ipor|yoi3[j,svri (pi}ts}tsi39spri i^Tispia^^iGxiKTi 5i3va[j,ri, 
r\ Bpsxavia). To SoMpio [j,sxapXfi9riKs gs 7iayK6G[j,io v6[j,i- 
G[j,a. To 5oXdpio XsixoijpyriGS xogo Gav GxaGspoTioirixiKo^ 
Tiapdyovxa^ yia xrjv 7iayK6G[j,ia oiKovo[j,ia (xouXdxiGxov [le^pi 
xr| 5sKasxia xou 1970) 6go Kai Gav [j,rixaviG[j,6(; oiKovo[j,iKfi(; 
Kupiapxiat; xcov HQA. Oi HQA, cpuGiKd, ou5s7ioxs S7is5icD^av 
xTjv o[j,OG7iov5i07ioiriGri [IE xoug «5t)xiKoi3(; cv[i[iaxovq». And 
auxfiv xTjv d7io\|/ri, r\ COMECON, r\... E.E. xcdv Tipcbriv xcopcbv 
xou KpaxiKot) Ka7iixa}tiG[j,oi3 («U7iapKxoi3 GOGiaXiG[j,oi3»), sivai 
sva 7iapd5siy[j,a mo kouivo gxt] Grmspivf) E.E. AGCpa^^cb^, 
GXTjv COMECON r\ riys[j,ovia (tiio GCOGxd r\ i^TispiaXiGxiKTi 
riys[j,ovia) xrjc; xoxs ESSA 5£V sxsi xo avxiGxoixo xrjc; gxt] cr\- 
[lepivi] E.E. Qgxogo (onmq 0a 5oi3[j,s 6go avauxuGGSxai auxf) 
T] svoxrixa), aKpiPocx; r] avuTiap^ia [imq a5ia[j,(piGpfixrixri^ rjys- 
l^oviKTig 5i3va[j,ri^ sivai r\ TUYfi] xcov 7ipopXri[j,dxcov xr\q E.E. 



H COMECON (Eu|iPoi)A,io A|ioiPaiou; OiKovo|iiKfi<; Evicxvci\q) iSpuGr]- 
KE Tov locvoudpio 1949. Ta apxiKd [isXri fioocv: EEEA, BouXyapla, Toe- 
XOoXoPaKia, Ouyyapla, IloXcovla Kai Poi)|iavia. H AXpocvia eyive (leXoi; 
TOV 3)ePpoi)dpio 1949 aXka avioxcbprioe to 1961. H ocvaToXiicfi rep|iavia 

200 



Ktti jrpay^aTiKOfg Koo^oig 

Mia [j,spi5a avakvx&iv U7iOGTripi(^si xriv d7io\|/ri, oti o Gi3y- 
jpovoq k6g[j,0(; aTiOTsXeixai and eva «7iukv6 5iktuo aXkr\ko- 
GxsGS(ov»^^^ 710U o5riysi avayKaGxiKd ce 7ispi(pspsiaKS(; oXo- 
K^^ripcDGSK; «TOU mnov Tri(; E.E.» f) Kai Tr|v «aA,}triXs^dpTriGri» 
oAou Tou TiXavfiTri [j,8gco ttjc; 7iayKOG[j,i07ioiriGri(; (r\ GxoXfi ttjc; 



eyive [leXog to 1950 Kai \\ AdiKX\ ArnioKpaxla xrn; MoyyoMoi; to 1962. Exa 
1964 T] nouyKooXapia eyive ev [ispei [isXoi;. Exa 1972 t] Koypa eyive xo 
evaxo nkripeq |i£Xo<; Kai xo Biexvd|i oxa 1978 xo 5eKaxo. KaBeoxox; Tiapa- 
xiipuxi] eixocv n AyKoXa Kai i] AiBioma. Exa 1973 i] <I)ivXav5ia eyive t] 
Tipcbxr] (iri-«KO|i|ioi)vi(jxiKri» x<i)pa tiou i)7ieypav|/e ouiicpcovia ouvepyaoiog 
He xriv COMECON. Exa Tipcbxa xpovia t] COMECON aTiAxix; TipocoOoiJoe 
xi<; 5i(iepfi<; ejiTiopiKeg oxeoen; avdiieoa oxa Kpdxri-|ieXri. Atio xa |ieoa xri<; 
SeKaexia^; xou 1950 eyive 7ipoo7id9eia yia [leyaluxepri «oiKovo|iiKfi oXo- 
KXfipcoori», |ie xTjv 7ipocb9riori ox^^icov yia oiKovo|iiKfi e^eiSiKeuori xcov 
Kpaxcbv-|ieXcbv. To e^aipexiKd evSiacpepov, eivai 6xi xa ox^^ia auxd (tiou 
TipocoBouoe Kaxd Kupio Xoyo t] EEEA) vipooeKpouoav oxig Siacpcovieg avd- 
iieoa oxa Kpdxri-|ieXri, i5iaixepa xri<; Ouyyapiog Kai xri<; Poi)|iaviai;, avio xo 
cpopo xri<; Kupiapxia^; xcov mo ava7ixuy|ievcov [leXcbv em xcov ao9eveoxepcov. 
BXe7ioi)|ie Xoitiov, 6xi aKOjia Kai oxtjv COMECON, otiou t] riye|ioviKri 
5i)va|iri xri<; EEEA fixav 7ipay|iaxiKd owxpiTixiKii, xa avxixi6e|ieva eGviKd 
oi)|i(pepovxa aKupcovav x^v «oiKovo|iiKfi oXoKXfipcoori». Tt] 5eKaexia xou 
1970 T] COMECON aveXaPe Sidcpopa [leydla oiKovo|iiKd 7ipoypd|i|iaxa, 
OTicog T] KaxaoKeuf] opuxeicov oe KouPa, IloXcovia Kai EEEA Kai xtjv Ka- 
xaoKeuf] epyooxaoicov TiupriviKfn; evepyeiog. Ext] 5idpKeia xri<; SeKaexia^; 
xoi) 1980 xa |ieXri eixav eoxidoei xtjv Tipoooxil xoix; oxtjv aw^riori xri<; Tia- 
paycoyfn; xpocpijicov, xtjv avdvixu^ri pio|irixavicbv i)V|/riXfi<; xexvoXoyia^;, Kai 
xTjv «oiKovo(iiKfi a7ioxeXeo|iaxiK6xrixa». To xeXoi; xri<; COMECON ouoi- 
aoxiKd r]kQe |ie xtjv Kaxdppeuor] xcov KaBeoxcbxcov xou KpaxiKou Kamxali- 
ojiou (le x\c, eviavaoxdoeii; xou 1989-90. H emoTKiri Sidluorj xtji; COM- 
ECON eyive xo 1991. 

201 



aXkr\ket,dpTr\Gr\q- Interdependance). Ei3[j,(pcova [is tt] Gscopia, 
r\ GU[j,[j,STOxn |J,ia(; x(bpa(; gttiv TispicpspsiaKfi oXoK^^fipcDGri a- 
Tiocpspsi [j,ia GSipd a7i6 ocpsXr] Kai yi' auxo KaGiGxaxai «S71(d- 
(psXfic; Kai avayKaia»: KdGs KpdTO(;-[j,sAo^ s^siSiKsusxai gttiv 
Tiapayroyfi GuyKSKpi[j,sv(DV Tipoiovxcov, Kai stgi aTioKxd «gu- 
yKpiTiKo 7iXsov8KTri[j,a». BsA,Ticbv8Tai r\ aTioSoTiKoxriTa tt]^ 
oiKovo[j,ia(;, Xoyco xou evTOVoxspou avTay(DviG[j,oi3 gxt] C,&)vr\ 
TTjc; 7ispi(p8psiaKfi(; oXoK^fipcDGric; tiou s^avayKd(^si tk; stiixsi- 
pfiG8i(; GS SiapKTi sKGuyxpoviGfo^o. EmTuyxdvovxai «oikovo[j,i- 
eq KM[a^aKa(;» gttiv i5ia xriv TispicpspsiaKfi oXoK^^fipcoGri- 5ri- 
[j,ioupyoi3vTai [isjaksq STaipsiS(; nov f^TiopoiJV va GxaGouv as 
TiayKOGfj-ia KM[j,aKa. EniKkeov, PsXiicbvovTai (kcrfd) Tri(; guv- 
5uaG[j,svri(; icjpoq) oi opoi s^Tiopiou Tri(; 0[j,d5a(; xcov xcopcbv 
nov GU[j,[j,STSxouv GTTIV oAoK^tfipcoGri GS GxsGTi [IE Ti^ xcbps(; 
Tou vnoXomov k6g[j,ou. 

H oXri GuXXoyiGTiKTi auxfic; Tri(; TipoGsyyiGrjc; xcov Tispicps- 
psiaKcbv o^tOK^^ripcDGSCDV, sxsi TO 7ip6p}tr|[j,a oxi sivai s^aipsxi- 

Kd «TSXVlKfl». AVTI[J,STC0711(^SI Ttt «OlKOVO[J,lKd 0(pEkr[» GttV Vtt 

sivai ou5sTspa, «avTiKsi[j,8viKd». Triv oiKovo^iia 6xi Gav gxs- 
cr\ [lETa^i) avGpcDTicov, 5riXa5fi xd^srov, Kai noXi) TispiGGOxspo, 
8^(D a7i6 tk; iGTopiKS(; GUvGfiKS(; 5ia[j,6p(p(DGr|(; tcdv KaTiixa^^i- 
GTcbv GS sGvri-Kpdxri Kai tcdv GUvaKoXouGcov avxiGsGSCov avd- 
[lEca g' auxd xa sGvrj-Kpdxri. Ta «o(psXri» nov Tispiypdcpovxai, 
7iapouGid(^ovxai [ie xogo ysviKo Kai acpriprmsvo xpoTio, nov 
(aKoXouG(bvxa(; auxf) xr] }toyiKfi) Ga fixav [j,syaX,i3xspa, av oi 
oiKovo[j,iKs^ oAokXtipcdgsk; sixav 7iayK6G[j,io x^paKxripa. Kai 
7ipdy[j,axi, auxo fixav Kai xo PaGiKo i5soX6yri[j,a xq^ «7iayKo- 
G[j,i07ioiriGri(;»- 6xi 5riXa5fi r\ avduxu^r] xcov oiKovo[j,iK(bv gxs- 
GSCDV avd[j,SGa Gxa Kpdxr| o5riysi oAoK^ripo xov 7iXavfixr| g8 
[j,syaX,i3xspri avduxu^r] Kai aXXri^^s^dpxriGri, gxtjv oiKovo[j,iKfi 



202 



Gi)yK>uriGri Kai 0[j,oy8V07ioiriGri Kai xs^^iKd GTr\v S[j,7is5coGri tt]^ 
«7iayK6G[j,ia(; sipfivri(;». 

H i5ia r\ (^cofi 5ia\|/si35si xa i58oXoyfi[j,aTa at)Tfi(; ttjc; g^o- 
X^q. H 7iayKOG[j,i07ioiriGri acpopd [im xoucpxa av87iTt)y[j,svcov 
Kpaxcbv (mq 7ipo(; xriv 5is9vo7ioiri gt] tou KscpaXaiou), r] cpxcbxia 
SX81 STisKxaGsi GTi^ ava7iTUGG6[j,8V8^ X^ops?, £V(b 01 5iapKsi(; 
i^7ispia}^iGTiKoi 7i6}tS[j,oi 5ia\|/si35ouv tk; t)7iOTi98[j,svs(; gu- 
yK^fiGSK;. Oi 5iapKsi(; svxdGSi^ evzoq Tri(; E.E., o kiv5uvo(; dr\- 
[j,ioupyia(; SisuGuvxripiou, r\ Evpchiu] xcov noXhhv xaxuxfiTCOv, 
aTiOTsXoiJV dA,>tri [j,ia 5id\|/suGri. 

©sropriTiKd, 01 7ispi(pspsiaKS(; o^^okXtipcdgsi^ (onmq r\ E.E.), 
GXT] pi(^ovTai, g' auTO 710U sxsi Tispiypacpsi Gav «XsiT0upyiK6 (f) 
vsoXsiTOupyiKo) TSxvaG[j,a»: r] i5ia r\ 'ksnovpjia Tr|(; oikovo- 
[j,ia(;, T] avduTU^ri gtsvcdv oiKovo[j,iK(bv gxsgscdv avd[j,SGa Gxa 
KpdTri-[j,sXri [j,ia(; TispicpspsiaKfic; oXoK}tfipcoGri(;, o5riysi Guva- 
KoXouGa GXT] 5ri[j,ioupyia «U7isp-s9viK(bv» opydvcov nov 9a 
5iaxsipi(^ovTai xriv (oiKovo[j,iKd apxiKd) TispicpspsiaKf) o}to- 
Kkr\p(i)cr\, Kai gto xekoq, GxaSiaKd, oSrjysi «ava7i6(p8UKTa» 
GXT] 5ri[j,ioupyia o^OG7iov5iaK(bv 5o[j,(bv, gto ^87i8paG[j,a xcov 
s9v(bv-KpaT(bv. Sxa TiapaTidvco 7ipoGTi98Tai r\ «7ioXiTiKfi Poi3- 
XriGr|» Tcov KuPspvfiGSCov TCDV Gt)[j,paA,Xo[a^8vcov [lepchv va 5ri- 
[j,ioupyri9oi3v oi «U7isp-s9viKoi» 9sg[j,oi, yiaxi s^avayKd(^ovTai 
7ipo(; TOiJTO Xoyco ttjc; avTi[j,8T(b7iiGri(; «Koiv(bv exQpchv Kai 

7ipOKXflGSC0V»- GXriV TlSpiTlTCDGri TTjc; E.E., xriv U7l0Pd9[J,lGri TCOV 

KpaT(bv-[j,8}t(bv Gxriv 7iayK6G[j,ia Kamxa^tiGTiKfi ispapxia sva- 

VTi TCOV HQA Kai ttjc; laucoviat;. 

H 6A,ri GuXXoyiGTiKTi sivai (s[j,(pav(b(;) Xav9aG[j,8vri Kai 5sv 

xriv smPsPaicbvsi r\ iGTopiKf) s^Tisipia: 

Y7ioPa9[j,i(^si tk; avTi9sGSi(; nov UTidpxouv avd[j,SGa 
gtk; x&tpeq nov gu[j,[j,stsxouv gttiv o}tOK}tfipcoGr|. 



203 



Y7ioPa9[j,i(^8Tai o p6Ao(; xou s9vou(;-KpdTOU^, togo gtt] 
SiaxfipriGri xrig Ta^iKfi(; Kupiapxia^ gto SGCOxspiKo xou 
KpdTO(;-[a^8Aot)(;, ogo Kai Gxr] SiaxfipriGri (Kai avapdG- 
[j,iGr|) TTjc; 9sGri(; ttjc; «s0viKfi(;» dpxouGa(; xd^rjc; gttiv 
TiayKOGfj-ia KamxaXiGTiKfi ispapxia. Mia TispicpspsiaKfi 
oXoK^fipcDGri 710U 9a Kaxs^^riys va sivai gs pdpo^Tri(; 
«s0viKfi(;» dpxouGat; Td^ri(; 5sv s^si v6r\[ia. To s9vo(;- 
Kpdxot; 9a avTiTax9si g' auxfiv, [is xriv oAoTiXsupr] gu- 
I^TiapdGTaGri xcov KamTa^LiGTcbv xou. H TispicpspsiaKf) 
oAxDKA,fip(DGri SX81 v6ri[j,a, 6xi i^ovo av Siaxripsi, aXXd 
Kai av S7iau^dv8i xa o(pekr\ Kai xa GU[j,(pspovxa xri(; s- 
9viKfi(; dpxouGat; xd^r|(;. Aux6(; sivai o X6yo(; nov xo 
89vo(;-Kpdxo(; (Gav o GuX,}toyiK6(; SKcppaGxfic; xcdv gu[j,- 
(pspovxcov xT]^ dpxoDGa(; xd^rjc;) 5iaxripsi utio xov sXsy- 
x6 xou xTjv «s9viKfi oiKovo[j,ia» onmq Kaxa58i^a[j,8 
(5Tr\v 8v6xrixa «H uopsia xri(; oiKovo[j,iKfi(; oXoKA,fip(D- 
Gri9>. 

Y7ioxi[j,dxai xo ysyov6(; 6xi r\ 5i89vo7ioiri gt] Kai r| ak- 

}^riXs^dpxriGri xcov 5ia(p6pcov oiKovo[j,i(bv gxov Kamxa- 

>^iG[j,6, oSriysi, xauxoxpova, gxtjv o^uvgti xcov avxayco- 

viGfo^cbv (oiKovo[j,iKcbv, TioXixiKcbv Kai yscoGxpaxriyiKcbv) 

7ipdy[j,a nov iGXPSi xogo ysviKd, ogo Kai svx6<; xcov i- 

5icov xcov TispicpspsiaKcbv oXoK^ripcDGSCov. 

ExTjv 7ipay[j,axiK6xrixa auxf) r\ GxoXfi, aTioxuyxdvsi va avxi- 

Xri(p9si xov k6g[j,o 5uva[j,iKd, 5ia}tSKxiKd, 7ipdy[j,a nov Grmai- 

vsi, psa^tiGxiKd. 

Asv UTidpxsi Kavsvat; dXXo^ xp67iO(; 5iaKpaxiKcbv gxsgscov 
GXOV Gijyxpovo k6g[j,o, skx6(; a7i6 xoix; gugxsxig[j,oi3(; 5i3va[j,ri(; 
avd[j,SGa Gxa s9vri-Kpdxri. Ta s9vri-Kpdxr| 7ipoG5oKoi3v 0(psXr| 
a7i6 XT] GU[j,[j,sxoxn Tovq g' sva GUvaG7iiG[j,6 Kpaxcbv. H Fsp- 
[lavia, 7ipoG5oKd 6xi 9a s^apyupcDGei xrjv oiKovo[j,iKfi xrjc^ 5iJ- 



204 



va[ir\ ce TioXnud], 5i7iXco[j,aTiKfi Kai ([j,sA,>^ovTiKd) oxpaxicDTiKfi 
UTispoxn TOD ysp[j,aviKoi3 Ka7iiTa}^iG[j,oi3 os [iia o[j,og7iov5io- 
7ioir|[j,svri E.E. H TaXkia, S7ii5i(bKsi va avTiGTa9[j,iGSi tk; ysp- 
[j,aviKS(; S7ii5i(b^si(; (yi' auxo Kai sivai svavxiov [imq o[j,6g7iov- 
dr\q E.E.) Kai xauxoxpovx r\ enidim^f] xrig TaXkiaq sivai va 
[j,sxaxpa7i8i r\ i5ia ce riy8[j,oviKfi 5i3va[j,ri gxtjv E.E. O p6Xo(; 
Kai r\ ijTiap^ri xcov 5i89v(bv opyaviGfo^cbv Kai GUvaG7iiG[j,(bv 
Kpaxcbv, sivai a^s5idX,uxa 58[j,svo(; [is xovq avxaycoviG[j,oi3(; 
xcov sGviKcbv Kpaxcbv. 

Kavsvag Gt)vaG7iiG[j,6(; Kpaxcbv 5sv 5r|[j,ioupysixai, cpUGiKd, 
Gxripi(^6[j,8vo^ GXTjv Koki] Qekr\cr\ xcdv GU[j,paX,Xo[j,8vcov. Oi3x8 
y8viKd Kai aopiGxa and... avdyKt]. O GUvaG7iiG[j,6^ 7idvxox8 
8Kcppd(^8i xa GU[j,(p8povra xri(; riy8[j,oviKfi(; 5i3va[j,ri(; (f) xcdv r\- 
y8[j,oviKcbv 5uvd[j,8CDV, onrnq gxtjv 7i8pi7ixcDGri xrjg E.E.). Auxo 
58V Gri[j,aiv8i, 6xi oi vnoXoxKeq x&tpeq U7ioxp8cbvovxai va gu[j,- 
[j,8xdGxouv Gxov Gt)vaG7iiG[j,6 Tiapd XT] GsXriGTi xoix;, Kai 8vd- 
vxia Gxa GU[j,(p8povxd xovq. H riy8[j,ovia xcov HQA, (xov5piKd) 
[j,8xpi XT] 58Ka8xia xou 1970, U7ifip^8 GUVo^^iKd 87ico(p8Xfi(; yia 
xa GU[j,(pspovxa xou «5uxikoi3 Gxpaxo7is5ou». Xdpi(; g' auxfiv 
xTjv riys[j,ovia, r\ laucovia [j,sxaxpd7iriKs gxt] 5si3xspri oikovo[j,i- 
KT) 5i3va[j,ri xou Ti^^avfixri Kai r\ Tep[iavia gxtjv xpixr], svcb avxi- 
[j,sxco7iiGxriKs ennvx&iq r\ «GoPisxiKfi a7isiXfi» Kai o «ko[j,[j,ou- 
vigxik6(; Kiv5uvo(;» gxk; 5uxiks^ W>P^'i- AK6[j,a Kai oi [j,SGais^ 
f) [iiKpeq KamxaXiGxiKs^ W>P^'i, onmq r\ EX,Xd5a, si5av xrjv oi- 
Kovo[j,ia xou(; va avauxuGGSxai [is v\\ir\h:)X)q pvQ[iox)q. Qgxogo, 
g' sva GUvaG7iiG[j,6 Kpaxcbv, SK(ppd(^ovxai Kupico(; xa GU[j,(ps- 
povxa xT]^ riys[j,ovsuoixja^ 5uva[j,ri(;. Eivai r\ upoGTidGeia au- 
Tr\q xTjc; 5uva[j,ri(;, va GxspscbGSi Kai va stiskxsivsi xa GU[j,(pspo- 
vxd xr|^, auxo tiou Ka9o5riysi Kai Ka9opi(^si xov i5io xo Guva- 
G7iiG[j,6 Kpaxcbv. H E.E. 5sv 9a UTifipxs xcopit; xrjv oiKovo[j,iKfi 
5uva[j,ri xri(; TEp[iaviaq Kai xr] GxpaxicDxiKf) Kai 5mXcD[j,axiKfi 



205 



loxp Tri<; YakXiaq. A716 xov 7ispi(pri[j,o yaX,Xo-ysp[j,aviK6 d^ova, 
apxiC,ovv (Kai aTioppsouv) ohx gttiv E.E. Bits ano xiq koivs(; 
TipoxdasK; xou sits (avxiGxpocpa) and xiq 5ia(po fkq xou (9a 
EnavEkQov[ie avaXuxiKd a[iec(i)q TiapaKdxro). 

AKpipdcx; yiaxi oi GUvaG7iiG[j,oi Kpaxcbv Gxripi(^ovxai gxou^ 
([a^sxaPaA,X6[j,svot)(;) GUGxsxiGfo^otx; 5i3va[j,ri^ xcov S7ii[j,spou(; 
Kpaxcbv Kai gxoix; sGvikoix; xovq avxay(DviG[j,oi3(;, yi' auxo a- 
Kpipdx; xov Xoyo [j,sxapdX,Xovxai SiapKox; onmq r\ Kivoi3[j,svri 
a[i[ioq, PpiGKovxai SiapKox; gs 5ia5iKaGia [iETe^eki^r\q. Ms 
dA,A,a Xoyia, PpiGKovxai udvxa gs aGxaGf) iGoppoma. 

H d7io\|/ri 6x1 r\ E.E. auoxs^si svav GxaGspo gxo xpovo op- 
yaviG[j,6 (uTidpxsi s5(b Kai 50 jpovm) Gxspsixai iGxopiKfi(; 
xsK[j,ripi(DGr|^. H E.E. 5sv auoxs^tsi [im «sviaia iGxopia» 
ypa[j,[j,iKfi(; avduxu^rjc; 7ipo(; xrjv «o}tOKXfip(DGri», aX,}td s^uspi- 
sxsi, GXT] SidpKsia xcov Tisvfivxa xpovcov, noXkeq «iGxopiS(;» 
xauxoxpova. Msxpi xr] 5sKasxia xou 1970 5sv sxiGsxo 9s[j,a 
yia 07ioia5fi7ioxs o[j,OG7iov5ia, svcb, siproviKd, r| EOK o5fiyriGS 
GXTjv sv5uvd[j,(DGri Kai Gxa9spo7ioiriGr| xou sGvikoij Kpdxoix;. 
EtiitiXsov, 01 HQA GscopouGav xrjv EOK Gav svav auo xou^ 
Twhhveq xrjc; 7iayK6G[j,ia(; riys[j,ovia^ xovq. And xr] SsKasxia 
xou 1970 Kai |J,sxpi xa xs^^ri xrjc; 5sKasxia(; xou 1980, r\ 6Xr| 
5ia5iKaGia evzoq xri(; EOK sKxpaxuvGriKs, Xoyco xr|(; uayKo- 
G[j,ia(; oiKovo[j,iKfi(; KpiGrjc;, Kai 5iapKsi(; s[j,7iopiKoi 7i6Xs[j,oi 
(aX,Xd Kai sGviKd aA,A,riXo[j,axaip(b[j,axa) ^SGuouGav gxo sgcd- 
xspiKo xTjc;. H «vsa» EupcDTiri xou MdaGxpixx dpxiGS va XTiC,e- 
xai a7i6 xo AsKSfo^Ppri xou 1991 Kai [j,sxd, sxsi 5riXa5fi 5idpKsia 
(^cofi(; 5(b5sKa xpovia. Kai fi5ri vsa Gsvdpia [j,sxs^sXi^rig (5isu- 
Guvxfipio K.A,7i.) ava5uovxai. 



206 



H E.E. 8ivai, XoiTiov, evaq Gt)vaG7iiG[j,6^ avs^dpiriTCDV, ku- 
piapxcov Kpaxcbv as aaxaGfi looppoma, nov [lokiq KaxaKid 
sva S7ii7is5o 'kenovpjiaq, dvc'kenovpjiEq apxiC,ovv va avacpij- 
ovxai Kai TipsTisi va [j,sts^sXix9si ce koiti dA,Xo. Auxo^ sivai 
Kai o X6yo(; ttjc; x)iiap^r\q togcdv aGTd9[j,riTC0v Tiapayovxcov co^ 
npoq tk; [leXkovTiKeq Tri(; 7ipoo7iTiKS(;. A716 auxfiv xriv iikevpa, 
SX81 Gri[j,aGia va 5oi3[j,s tiois^ Tipo cfixiKst; avoiyovcai yia to 
[lekXov (to «opaT6 [leXkivyy, 5ri}ta5fi gs pd9o<; 5sKa, deKane- 
VT8 xpovia, yiaTi (pUGiKd gs... SKaTO xpovia Ta udvTa f^Tiopow 
va Gt)[j,poi3v, aX,}td 9a TipoKsiTai yia... dX,}tov Ti^^avfiTri!). Tpia 
sivai Ta 5uvaTd Gsvdpia E^Eki^r\q ttjc; E.E. Aev TipoKsiTai yia 
anXi] G8vapioX,oyia, sivai 01 [j,ova5iK8^ 7ii9av8(; e^eki^eiq: 

IIspinTCDatj npcbrrj: 

H E.E. va 5iaA,u98i GTa «s^' cov GUVSTs9r|». Atiots^^si v(\ 
XiyoTspo 7ii9avfi s^s^^i^r], touMxigtov gto d[j,8G0 \ikXKov, s- 
GTCO Kai av apKSTOi fi5ri ttjv TipopXsTiouv ([j,STa^i3 tcdv otioicdv 
Kai o yvcDGTO^ a[j,spiKav6(; v80(piXsXsi39spo(; MiXtov Opi- 
VT[j,av). KaT' auTfiv ttjv SKTi[j,riGri, r] Guvsxnf; S7isKTaGr| v(\c, 
E.E. 7ipoG9sTSi vsa \iEkr[ Kai Ka9iGTd v(\ XsiTOupyia v(\c, Tipa- 
KTiKd aSuvaTT], \i\ac, Kai 5sv f^TiopoiJV va GU[j,piPaGT0i3v Ta 
avTiTi9s[j,sva GU[j,(pspovTa tcdv mo avs7iTuy[j,sv(DV KamTa^^i- 
G[j,(bv [j,s TOix; 7110 a5i3va[j,ou(; Kai «Ka9uGTspri[j,svou(;». Qgto- 
GO T] STisKTaGTi v(\c, E.E. Tispav Tcov xcoprov v(\c, SuTiKT)^ Eupd)- 
Tiri^ aTiOTsXsi avayKaiOTtiTa yia to «GKXrip6 7iupfiva» tt]^ E.E. 
Oi X(bps(; KsvTpiKT)^ Kai AvaTO^tiKfic; Eup(b7ir|(; (XKAE) auo- 
T8}toi3v «(^(dtik6 xo)po» yia tt] rsp[j,avia, svcb r| 5isi3puvGri s- 
TisKTsivsi Tov sXsyxo Tou «supco7iaiKoi3» Ka7iiTaXiG[j,oi3 |J,sxpi 
Ta Gijvopa v(\c, PcoGia^. Qgtogo, svGCO^aTcbvsi evxbc, v(\c, E.E. 



207 



Xcopsc, [J-s TspdoTia oiKovo[j,iKd Kai KoivcoviKd 7ipopXfi[j,aTa, 
ysyov6(; nov 9a o^uvGsi [is tt] [leXkovciKi] sigo5o ttjc; Pou[j,a- 
via(; Kai Tri(; Bot)X,yapia(;. Kai aacpaXdx;, UTidpxouv Kai oi PaX- 
KaviKs^ XO)p£<^ Tiou sivai dSrjXo, av Kai tiots, 9a sigsXGouv 
Gxriv E.E. (AXpavia, Ssppta, Boovia, Kpoaxia). H [ir\ 81go5o(; 
auTcbv TCDV xcopcbv, Kai (oticd^ siSafo^s) r| [o^sTaxpoTifi tcdv XKAE 
G8 U7ioPa9[j,iG[j,svri C,&)vr\ evioq Tri(; E.E., aneikei va o^ijvsi tk; 
s9viKS(; avTi98GSi(;. rioXij xapaKxripiGTiKfi sivai r\ TispiTiTCOGri 
Tri(; ToupKiat;. H o^uvGr] (Kaxd SiaGifmaxa) xcov sXXrivoTOup- 
KiKcbv GxsGSCov, sivai sva(; xpoTio q [is xov otioio r| ToupKia 
7iis(^si yia TT] Gi3v5sGfi Tri(; [j,s xriv E.E. npdy[j,aTi, r] gxsgti 
ToupKia(; - E.E. sivai akXr\ [im Kauxfi 7ispi7iT(DGr|. H [ir\ svgco- 
[j,dTCOGfi TTjc; 9a aTioxs^^si Tiriyfi avTi9sGSCov Kai svxdGSCov, r\ 
8VGCD[j,dT(DGfi Tri(; 9a [j,STa(pspsi [j,ia xcbpa (ouGiaGxiKd) oiko- 
vo[j,iKd xpsoK07iri[j,8vri Kai «TpiTOKOG[j,iKfi» 8Vt6(; Tri(; E.E. 

H 5iapKfi(; STisKxaGri svsxsi xov kivSuvo oi avTi9sGSi(; va 
[j,STa(psp9oi3v Kai gtoix; tiio avs7iTuy[j,£vou(; Ka7iiTaXiG[j,oi3^, [is 

TsXlKO a7lOT8>^8G[J,a TTIV 7iapdX,UGri TT]^ }tSlTOt)pyia^ TTj^ E.E. 

Fi' auTO Kai r\ oXr] (o^U[j,8vri) GU(^fiTriGri yia xa «xcopiKd opia 
xr\q Eup(b7iri9>. O ZiGKdp Nx' Egxsv 9s(Dpsi 6xi r\ siGo5o(; xri(; 
ToupKia(;, yia TiapdSsiyfo^a, 9a aTioxsXsGSi «KaxaGxpo(pfi yia 
xTjv Eup(b7iri». 

Av Kai xo Gsvdpio auxo (xtjc; 5idA,UGri(;) 5sv sivai Kai svxs- 
hhq a7ii9avo (Gxripi(^sxai gxt] Guvsxn GUGGcbpsuGr] avxi9sGS- 
cov svx6(; xri(; E.E.), cogxogo, auoxs^^si xrjv mo aKpaia Tispi- 
TixcDGTi. Mia svSexofo^svri KaxdppsuGr| xr|(; E.E., 9a oSrjyoiJGS 
GS TiayKOGfj-ia oiKovo[j,iKfi avaxapaxn (yia va [j,riv avacpsp- 
9oi3[j,8 gxk; xspdGxis^ 7ioXixiks(; Kai koivcoviks(; S7imx(bG8i(;). 
AG(pa}t(b(;, [j,ia KaxaGxpocpf) 5sv auoxpsTisxai, yiaxi aTikmq 
5sv... TipsTisi va GU[j,psi! Qgxogo, 5sv 9a TipsTisi Kavsit; va u- 
TispPdXsi mq 7ipo(; [im [ieiC,ova KpiGT] gxtjv E.E. H 9sG[j,o9sxri- 



208 



cr\ [lEGG) Tou 7ipoT8iv6[j,8vou «EuvTdy[j,aTO(;» (TVzXoq IX, dp- 
9po 59) 5ia5iKaGicbv a7i6Gxior|(; KpaT(bv-[j,s}t(bv and xriv 'E- 
vcoGTi svidGGOVxai Gxriv TipoGTidGsia avTi[j,ST(b7iiGri(; Tiapofo^oi- 
cov Kiv5i3vcov ([j,SG(D GxaSiaKTic; auoppocpriGric; xcov Kpa5a- 
G^icbv). EnvKkeov, oi Ka7iiTa}tiG[j,oi Tri(; 5uTiKfi(; EupcoTirig (r\ 
E.E.-15) exouv evaXhrnxiKsq hbceiq: r\ Evpchiu] xou SisuGu- 
vxripiou, r\ 5r|[j,ioupyia supcoTiaiKoij Gxpaxot) Kai r\ aij^riGri 
xcov aGxt)vo[j,iK(bv [j,rixaviG[j,(bv, aTioxsXoiJV xk; «svaX,XaKxiKS(; 
hbcEiqyy. 

EjimpoGGsxa, oi avjKXivovceq 5t)vd[j,si(; avd[j,SGa Gxa Kpd- 
Tr\-[iekr\ xr|(; E.E.-15 s^aKoAouGoiJV va sivai iGXupst;. H avxa- 
ycoviGxiKTi niECf] and HIIA - laTicovia sivai apKsxd [j,syd}tr|, 
(DGxs va smpdXsi GuyK^GSK; [j,sxa^i3 xcov [lehav. And auxfiv 
xTjv d7io\|/ri SX81 5iKio o Francois Vercammen, oxav iGXupi(^s- 
xai 6x1 xo oiKo56[j,ri[j,a xri(; E.E Ssv sivai «x6go sijGpauGxo gxo 
GT] [j,sio va KaxappsiJGSi and xrjv Tipcbxri Kaxaiyi5a, oiiGiq m- 
Gxsijouv KdTioioi xr]^ pi(^0G7iaGxiKfi(; ApiGxspd(;».^^^ 

IIspinTCDatj dsvTsptj: 

Na 7iapa[j,sivsi r] E.E. oticd^ exei, [is [iiKpeq, opiaKs^ «^ek- 
xicdgsk;)). Auxo 5sv «7ips7isi» va GU[j,psi, av, Tiap' 6Xa auxd, 
GU[j,p8i, o5riy8i gxtjv napakvcf] Kai xrjv GxaSiaKf) cpGopd. H 
5isi3puvGri xri(; E.E., T] ONE Kai xo supcb, auaixow [im nohb 
7110 GuyKsvxpcoxiKTi Xsixoupyia, yia va f^Tiopsi va GxripixGei xo 
6Xo syxsipr|[j,a. Fi' auxo Kai oi Guvsxsit; «P8}txi(bGSi(;» xcov 
G8G[j,(bv X,8ixoupyia(; xri(; E.E., xo «Si)vxay[j,a» K.Xn. 

nspinTCDatj Tpirtj: 

H EupcDTiri xcov «Ti6Khm xaxuxfixcov», v(\c, ax)i^r\(yx\c, (Kai 
GsG[j,oGsxr|Grig) xou 8i5ikoi3 pdpoix; xcdv [j,8ydkov Kpaxcbv 
(Fsp[j,avia(;, Ya}Xia.c„ Bpsxaviat;, IxaMa^) g8 pdpo^ xcov \a- 



209 



Kpcbv Kai [lEcaicDV KpaT(bv-[j,sX(bv, to «5ist)9uvTfipio» and sva 
GK^ripo Tiupfiva xcopcbv. Dtico^ siSafo^s, r| Evpchiu] tcdv «iioX- 
X(bv xaxuTTiTCOv)), fixav gttiv rmspriaia Sidxa^ri fi5ri and to 
MdaoxpixT. AKpipdcx; STisiSf) auxo to osvdpio Gscopsixai oxi 
sivai Kai to TiiGavoxspo (dA,}^coGTS GU(^riTSiTai oXosva Kai tiio 
avoixxd a7i6 6gou(; Ka9opi(^ouv tk; s^sM^sk; £vt6(; Tri(; E.E.) 
9a xpsiaoTSi va to 5oi3[j,s mo avaX,UTiKd. 

To «si5ik6 pdpo(;» xcov [j,sydX(DV Kpaxcbv tt]^ Eup(b7iri(; 
I^Tiopsi va au^riGsi Tiapauspa (oijtgx; r\ aXkaq sivai sk tcdv 
7ipay[j,dTC0V au^rifa^svo). Qgtogo, [im E.E. tcdv «[j,8yd>uCDV dv- 
vd[j,scDV», sivai SK tcdv 7ipay[j,dTCDV avscpiKTrj. Oi Siacpops^ nov 
XCDpi(^ouv auTS^ Ti^ W>P^'i sivai TspdGTis^. H BpsTavia sivai 
EKTOc; supcb, r\ oiKovo[j,ia ttjc; sivai 7ioX,i3 7110 5is9vo7ioiri[j,svri 
a7i6 Ti<; aXkeq W>P^'i tti<; E.E., sxsi 7ioA,ij 7110 gtsve^ gxegsk^ [le 
tk; HQA (oiKovo[j,iKE(; Kai «yscD7io}tiTiKE(;»), GTOixsia nov 5sv 
6a avaTpaTioiJV gto opaTO [j,eX,Xov. H iTaMa sivai r\ Tikeov a- 
SwaTTi a7i6 tk; «[j,sydXs(;» x&tpeq, r\ cx)[nikevci\ tt]^ [is tt] 
Tep[iavia Kai tt] raA,Ma sivai s^aipsTiKd 5i3GKo>uri (dX,>uCDGTS 
01 5do TsX,st)Tais^ 5sv ttjv avTi[j,STCD7ii(^ouv iGOTi^a). Asv si- 
vai, Xomov, KaGoAou Tuxaio 6ti gttjv sigPoXt) gto IpdK, Bps- 
Tavia-lTaMa ([is tt] Gi3[j,7ipa^ri Kai ttjc; Icnaviaq) PpsGriKav 
avTi[j,ETCD7iS(; [j,s rsp[j,avia-raX,Ma. 

AisdGdvtiipio Ktti Ya>.>.oyspnaviK6<g d^ovatg 

A7io[j,Evsi [j,ia E.E. 5isuGuvTripiou, and rsp[j,avia, TaXkia, 
X&tpeq Tri(; MtisvsXoij^ (BsXyio, Aou^S[j,poi3pyo). To TispiPorj- 
TO |j.riTpo7io}tiTiK6 KEVTpo Tri(; E.E. H yaX,Xoysp[a^aviKfi GU[j,cpCD- 
via-7iXaiGio tou lavouapiou 2003, [iomC,ei va avoiysi d[j,SGa 
TTjv Tipo oiTiKTi auTf). H GU[j,(pcDvia TipopXsTisi, avd[j,SGa gt' 
dA,A,a, OTi Ga TOTioGsTtiGsi Eva<; ysviKoc; ypa[j,[j,aTEa(; ttjc; [imq 



210 



X(bpa(; GTO ypacpsio xou itprnQviiovpyoi) tt]^ aXkr\q. Ss guvs- 
5pidGSi(; Tou UTioupyiKot) GUfo^PouMou 9a gu[j,[j,stsxsi o ap[j,6- 
5iO(; UTioupyot; Tri(; aXkr\q x(bpa(;, oxav xa 9s[j,aTa xov acpo- 
poijv, 01 5i[j,spsi(; GUvavTTiGSK; UTioupycbv 9a svTa9oi3v, [is 
GTOxo TT] 5ia[j,6p(p(OGri koivcdv 9sgscov ce gt] [j,avTiKd 9s[j,aTa 
xrig E.E. ' Msxd xov Ti6'ke\jiO gxo IpdK, raX,Ma, Yepiiavia, 
Bekjio, Aou^s[j,poi3pyo, avaKoivcDGav xrjv 7ip69sGfi xovq yia 
XT] 5ri[j,ioupyia GxpaxicoxiKoij [j,rixaviG[j,oi3 and xiq x&tpeq avxeq 
(TipcoxoPouMa r\ OTioia xs^tiKd KaxsppsuGS, 9a 87iavsX9ou[j,8 
GXO En6[is\/o KscpdXaio). 

H EupcDTiri, Xomov, xcov 7ioX,X(bv xaxuxfixcov Kai xou 5isu- 
9uvxripiou Tipo xcov iwhhv; H i5sa (Kai oi 7ipoG7id9siS(;) 5sv 
sivai Kaivoijpyia. IlaXioxspa, o ZaK Nxs^top, sixs xr|v i5sa au- 
xs(; 01 x&ipeq (7ip6G9sxs Kai xk; 0X,}^av5ia - IxaMa) va Guvd- 
\|/ODV «[j,ia St)v9fiKri evioq xri(; Suv9fiKri(;». O Tipcbriv KayKsXd- 
pio<; xT]^ TEp[iaviaq Helmut Kohl xo 1994 sKavs [im uapaPo- 

«OavxaGxsix8 8va gxoXo and 5sKa7i8vxs uXoia. Oa- 
vxaGX8ix8, STiiGTic;, 7i(D(;, a7i6 xa 5sKa7isvxs auxd iikoia, 
xa 71SVX8 f) 58V 9s}touv f) 5sv f^TiopoiJV va avauxu^ouv 
xTjv xaxuxrjxa xcov aXkav 5sKa. Ti 9a yivsi; Eivai 5iKaio 
58Ka nXoia va Ka9uGxspoi3v xdpiv tisvxs, nov r\ 5sv 9s- 
A,ouv f[ 58V i^TiopoiJv;)).^^'* 

Suvfiyays a7i6 auxfiv xrjv TiapaPo^^fi 6xi xp8id(^8xai gxtjv 
E.E. «9sG[j,iKfi susXi^ia», yia va f^TiopoiJV Kd7ioiS(; x^^P^? "^^ 
«7ipoxcopoi3v 7110 ypfiyopa» (onmq si5a[j,s auxfiv xrjv «9sG[j,iKfi 
susX,i^ia» xr|v s5cogs r\ Suv9fiKr| xr|(; NiKaia^ xo 2000). O 
GK}trip6(; Tiupfivat;, Kaxd xov Ko>u, 9a STipsTis va a7iox8>^sixai 



211 



a7i6 Yepiiavia, YakXia, B8>^yio, Aou^s[j,poi3pyo, 0X,Xav5ia Kai 

Qgtogo, Kai TO (oTioio) 5ist)9uvTfipio sxsi va U7isp7iri5fiGSi 
TioXXd s^7i65ia, Tooa nou to KaGioTOW s^aipsTiKd a[j,(piPoXo 
(Kai nohb S7iiKiv5uvo) yia tt] ouvoxn vr\q E.E. 

Oi 5ia(pops(; rsp[j,avia(;-raX,Ma(; sivai noXkeq, Kai KaGoXou 
siJKoXo va ^STispaGTOiJV. H ysp[j,aviKfi oiKovo[j,ia sivai nohb 
7110 «avoiKTfi» GTO SisGyt) avTaycoviG[j,6 and tt] jaXkiKi] (aX- 
XcoGTS sivai nohb iGXupoTspri tt]^ jaXkiKr\q - to ysp[j,aviK6 
AEn sivai 30% [a^syaA,i3Tspo tou yaX,XiKoi3). H TaXkia: 

«[...] sivai sva(; SsuTspoK^aGOiTOt; Ka7iiTa}^iG[j,6(; tou 
OTioiou r\ PapuTTiTa SiaTtjpsiTai and [im «oiKou[j,sviKfi» 

7l0>ulTlK0-7l0XlTlGTlKfl STlippofl, Kai O 07l0i0(; sivai U710- 

Xps(0[j,svo^ va sivai 5s[j,svo(; gto «yaX,}to-ysp[j,aviK6 d- 
^ova» yia va 5iaTripfiGSi ttjv TipcoToPouMa Kai tt] Gsgti 
TOU GTTjv riysGia ttjc; E.E. Ilap' 6Xa auTd, [is au^avofis- 
vo puG[j,6 [r\ TaXkia] PpiGKSTai 7iayi5su[j,svri [lExa^X) Tri(; 
TauTOXpovrjc; avdSuGtjc; ttjc; BpsTaviKfic; Kai rsp[j,aviKfi(; 

S . 226 

ouva[j,ri9>. 

O Chris Harman Tispiypdcpsi tiio avaA,UTiKd tk^ 5ia(pops<; 
Takkiaq - TEp[iaviaq: 

«0 rsp[j,aviK6(; Ka7iiTa}LiG[j,6(; STiiKsvTpcbvsi Kupi(D(; 
TO sv5ia(pspov TOU GTa GU[j,(pspovTa tiou acpopouv tov 
TiaviGXupo Pio[j,rixaviK6 tou TO[j,sa, Ta ouoia SKTsivovTai 
Tispav TCDV sGviKcbv TOU GUVopcDV, Kupico(; GS akka [j,spri 
Tri(; supco7iaiKfi(; sv5ox(bpa(;. AuTd tov o5fiyriGav 7ipo(; 
TTjv AvaTO^tiKT) EupcDTiri yia ttjv syKaTdGTaGt] Guyxpo- 
vrov Piofj-TixaviKcbv ^ovd5cov, Tispioxn [is GxsTiKd cpTrivfi 



212 



Kai si5iKsu[j,£vri spyaxiKfi xd^ri Kai [is syyuxriTa gtk; u- 
7idpxouGS(; ayops(; Kai xa S7isv5uTiKd Ksvxpa tt]^ Fspfj-a- 
via(;. Ta GU[j,(pspovTa Tri(; TaXkiaq sxouv [o^syaXuTspri 
SKxaari. 'E^si svav TioXixiKd armavxiKo aypoxiKo xo[j,sa, 
GU[j,(pspovxa gxk; upcbriv auoiKist; xr]^ gxt] Bopsia Kai 
AuxiKTi AcppiKT), GU[j,p6X,aia 7isxp8>^aiot) gxt] Msgti Ava- 
xoXf) (Ipdv Kai, xouXdxiGxov |J,sxpi TipoGCpaxa, gxo I- 
pdK), Kai au^av6[j,8V8(; enevdvceiq ce UTiripsGist; gxt] 
AaxiviKT) Afo^spiKTi. Ev(b o xpouot; avd7ixu^ri(; xri(; Fsp- 
[j,avia(; xrjv coGsi 7ipo(; avaxo>^iKd, r] TakXia TipsTisi va 
8^aG(paMG8i GU[j,(pspovxa nov SKxsivovxai and xov Ax- 
>uavxiK6 ax; xrjv ApaPiKf) ©d^^aGGa - 7ispioxs(; xk; 07ioiS(; 
01 HQA xk; Gsropow KsvxpiKS(; yia xa 5iKd xoix; ysco- 
GxpaxriyiKd GU[j,(pspovxa». 

Msxd xTjv sigPoXt) gxo IpdK, 01 5ia(pops(; [j,8xa^i3 TaXkiaq 
Kai TEp[iaviaq, Tiapd xo [j,sxa^i3 xoix; «[j,sxco7io», fixav s[j,(pa- 
vsi(; ax; 7ipo(; xk; g^sgek; [o^s xi^ HQA. H rsp[j,aviKfi KuPspvriGri 
fixav nohb mo GU[j,piPaGxiKfi, svd) dev kxave xrjv suKaipia va 
S7ii5siKvi3si xTjv «Kaxav6riGfi» xr]^ yia xrjv A[j,spiKaviKfi sigPo- 
Xf) GXO IpdK. H rsp[j,avia s^si iGXPpd oiKovofo^iKd GU[j,(pspovxa 
gxk; HQA (oi s^aya)ys(; xrjc; rsp[j,avia(; gxk; HQA avxmpoGa)- 
Tisijouv xo 2,6% xou ysp[j,aviKoiJ AEH).^^^ 

Ms 5s5o[j,£vs^ xk; Siacpops^ TaXkiaq - Tep[iaviaq, r\ koivt) 
5iaxsipiGr| xou supd) (tiogo «GK}trip6» r\ «[j,a}taK6» TipsTisi va 
sivai) a7i6 xi^ 5uo x&tpeq 5sv 9a sivai sukoXt] utioGsgti. Etii- 
Gri(;, TiOGO r\ oiKovo[j,ia xr]^ E.E. 9a TipsTisi va sivai «7tpoGxa- 
xsu[j,svri» a7i6 xo SisGvfi avxaya)viG[j,6 ([le axviiovc, r\ Kai Ka- 
voviKotx; 5aG[j,oi3(;), sivai dX^^o sva (^fixr|[j,a xpipfi(; avd[j,SGa 
gxk; 5uo x&tpeq. H Fsp^avia S7ii(^rixsi [iia mo «avoixxfi» E.E. 
(Gav o 7110 avxaya)viGxiK6(; Ka7iixaXiG[j,6(; xri(; E.E.) svd) r\ 



213 



YaXkia tiio «KXsiGTfi». E7iiGri[j,o syypacpo (to 199t)Tri(; ysp- 
[iaviKr\q KoivoPot)XsuTiKfi(; XpiGTiavo5r|[j,oKpaTiKfi(; 0[j,d5a(; 
sypacps: 

«To spyo Tou GK^tTipot) Twpr\va sivai, Sivovxat; gttiv 
'EvoGTi 8va iGXupo Ksvxpo, va avTiSpoiGSi GTig (pUyOKS- 
VTps(; 5uvd[j,si(; nov TipoKaXoiJV oi guvsxsi(; 5i8upi3vG8i^, 

710U kXsIVSI TlSpiGGOTSpO GTOV 7ipOGTaTSUTlG[J,6 Kttl Ktt- 

9o5r|ysiTai Kaxd Kduoio xpoTio and tt] raX,Ma, aTiofo^a- 
Kpuvofo^svo a7i6 xri PopsioavaxoXiKfi 0[j,d5a xcopcbv nov 

8UV0SI TlSpiGGOTSpO TO sXsijGspO Sf^TlOpiO Kttl KaGoStj- 

ysixai [j,8 Kduoio xpoTio and tt] rsp[j,avia». 

Oi 5ia(pop8(; TEp[iaviaq - TaXkiaq s^ouv Tidpsi 5pa[j,aTiK6 
XapaKxfipa avd 7ispi65ou(;. H STiavsvcoGr] Tri(; TEp[iaviaq to 
1990, 7ipoKd}tSGS xriv avTi5paGri tt]^ TakXiaq r\ ouoia SKavs 
xa Tidvxa yia va xrjv s^tioSigsi. H avdSsi^ri xrjc; TEp[iaviaq ce 
supcoTiaiKTi U7isp5i3va[j,ri [j,sxd xrjv STiavsvcoGr], xrjg sSodgs xtjv 
Suvaxoxrixa va SKPid(^si xr] TaXkia yia va a7io5sxxsi xk; Tipo- 
xdG8i^ xTjc; yia «7ioXixiKfi svo7ioiriGri» xrjc; E.E. Sxo i5io syypa- 
(po xTjc; yspfo^aviKTic; KoivoPou}tSUxiKfi(; XpiGxiavo5r|[j,OKpaxiKfi(; 
0[j,d5a(^, nov 7ipoava(p8pa[j,8, UTifipxs Kai ^iia ^SKdGapr] aTisi- 

«Asv 7ips7i8i 710XS ^avd va 5ri[j,ioupyriGsi sva auoGxa- 
GspoTioirixiKo Ksvo s^ouGia(; Gxr|v KsvxpiKfi Evp&)ivr\. Av 
58V TipoxcopoiJGS r\ supcoTiaiKTi svoTioiriGTi, TiiGavov va 
XP8ia(^6xav r\ va e^Tiaivs gxov 7isipaG[j,6 r\ Fsp^avia, 
a7i6 (p6Po yia xr] Sikt) xri(; aG(pd}^sia, va TipoGTiaGfiGSi va 
STiixiJxsi XT] GxaGspoTioiriGri [[j,ia }^s^ri ys[j,dxri auo 5uGd- 



214 



psGTOug iGTopiKoiJ^ ttTiorixoix;] [i6vr\ Tri(; Kai [is xov na- 
paSoGiaKo xpoTio)) 



230 



Eto EupcoTiaiKo Eu[j,poi3A,io ttjc; NiKaiat; to 2000 «fiTav a- 
TioXuxa opaxfi r\ aTiouaia OTioiaoSfiTiOTS auvspyaaiat; avd[j,SGa 
Gxri FaXMa Kai tt] rsp[j,avia». ' 'Ektots, oi 5ia(popo7ioifiGSi^ 
Tep[iaviaq - TaXkiaq yivovxai oXosva Kai mo opaxs^. Exo 9s- 
g[j,ik6 S7ii7is5o, T] rsp[j,avia upoxsivsi xr] [j,sxs^sXi^ri xri(; 'Evco- 
cr\q GS «o[j,OG7iov5ia sGvikcdv Kpax(bv», [j,8 5idp9pcoGri uapsfj,- 
(pspf) [IE xo 5ik6 xri(; o[j,OG7iov5iaK6 GUGxrifo^a. Auxo PpiGKsi 
avxiGsxr] xr] TakXia, nov 5sv smGufo^si xov U7ioPiPaG[j,6 xcov 
sGviKcbv Kpaxcbv gs o[j,6G7iov5a Kpaxi5ia. Oijxs S7ii9u[j,si xrjv 
(vnep^oXiKr]) GuyKsvxpoTioiriGri xcdv [j,rixaviG[j,(bv (9sG[j,(bv) 
[leca Gxrjv E.E. npoxi[j,d, oi auocpaGSK; va uaipvovxai TispiG- 
Goxspo [IE 5iaKpaxiKS(; SiaPouXsiJGSK;, otiou r\ noXniKi] Kai 
5mXco[j,axiKfi icypq xr|(; TaXkiaq avxiGxa9[j,i(^si xr] ysp[j,aviKfi 
oiKovo[j,iKfi 5i3va[j,ri. O T^joq sivai auXo^: gs [im o[j,og7iov5io- 
7ioir|[j,svri E.E., r\ Fsp^avia xdpi^ gxtjv oiKovo[j,iKfi xr]^ 5i3va[j,ri 
(Kai xo ysyov6(; 6xi aTioxsXsi xrjv 7ioA,U7iXri9sGxspri xcbpa xr]^ 
Evp&)iir\q, £V(b STimXsov sxsi [oiKovo[j,iKd] «5opu(popiKS(;» %&>- 
ps(;- MtisvsXoij^) 9a KupiapxnGSi. H aTiocpaGr] 6xi yia xr] }tfi\|/ri 
xcov aTiocpdGSCov gxtjv E.E. uudpxsi r] 7i}Lri9uG[j,iaKfi pfixpa xou 
60%, sviGXUsi XT] Fspfj-avia gxt] 5ia5iKaGia 5ia[j,6p(pcoGri(; tio- 
XniKr\q gxt] 5isupu[j,8vri E.E. H Fsp^avia 9a s^si xo 17% xou 
GUVo}tiKoi3 7i}tri9uG[j,oi3 gxt] 5isupu[j,svri E.E., svcb r\ TaXkia xo 
12%). H avdSuGT] xri(; ysp[j,aviKfi(; 5i3va[j,ri^ gxtjv E.E. 5sv s^si, 
(puGiKd, Siacpijysi xr]^ TipoGOxnf; xou 'EXXriva 5ia7ipay[j,axsuxfi 
aTr\v E.E., FI.K. IcoaKsi[j,i5ri: 

«[u7idpxsi [j,ia] [j,sxax67iiGri xou tio^^ixikou Ksvxpou 
Pdpou(; xri(; 'Evcogt]^ auo xo FlapiGi gxo BspoMvo. Opi- 



215 



c\ievoi avaA,t)T8g 8p[j,fiv8UGav tt] SuvGfiKri tt]^ NiKaiag 
mq TO «9pia[j,po xou sGvikoij KpdT0U9> r\ mq to «9pia[j,po 
xrov [i8yaX,UTspcov KpaT(bv-[j,sX(bv» svavxi xcov [j,ikp6ts- 
pcDV. [...] Oi Gsgsk; [...] Tri(; raX,Ma(; aTioKMvouv cr\[ia- 
VTiKd a7i6 tk; avTiaxoixst; Gsgsk; ttjc; rsp[j,avia(;, ysyov6(; 
710U TiioTOTioisi tk; 5uGxspsis^ Gxri XsiTOupyia xou yaX- 
Xo-ysp[j,aviKoi3 d^ova [j,STd xriv svotioitigti tcdv 5uo Fsp- 
[lavichv Kai xriv avdSsi^ri ttjc; rsp[j,avia(; gs tioXitikti 
5i)va[j,ri».^''^ 

H GU[j,(pcovia Tou lavouapiou 2003, nov 7ipoava(pspa[j,s (yia 
xriv GTSVOTspr] GUVspyaGia xcov KuPspvfiGSCov TaXkiaq- 
Tep[iaviaq), avxavaKM 5uo 7iapdX,}tri}tS(;, avxicpaxiKsc; 5ia5i- 
KaGiS(;: Ilpcbxov, xr] gxsgti X,uKO(piMa(; avd[j,SGa Gxig Suo x^- 
psg. H TaXkia TipoGTiaGsi va sXsy^si xr] rsp[j,avia Kai xo avxi- 
Gxpocpo. H Kaxu7io\|/ia avd[j,SGa gxk; dvo dpxouGS(; xd^sK; sxsi 
(Tipocpavd)^) TispdGSi Kai gxoix; 5uo ^laotx;. Ss 5ri[j,OGK67iriGri 

xo 50%X(DV rdX,}^COV 5UG711GX01)V GXTjV supcoTiaiKTi SV07lOir|Gri 

A,6yco XOD (poPou ysp[j,aviKfi(; riys[j,6 ^E^)Grl(;. Ildvco and 5 % 
xcDV rsp[j,avcbv SriXcbvouv uuspficpavoi tiou sivai rsp[j,avoi, 
sv(b [j,6Xi(; 20% Sri^^cbvouv iKavoTioirifa^svoi nov sivai Eupro- 
Tiaioi.^'''' Asijxspov, Tiapd xk; 5ia(pcoviS(; Kai xa avxixiGs[j,sva 
GU[j,(pspovxa, Ka[j,id e^eki^r] gxtjv E.E. 5sv [j,7iopsi va 7ipay[j,a- 
xoTioiriGsi xtopi<^ tti GUVspyaGia Tep[iaviaq - TaXkiaq. Tsxpa- 
j(i)vic[i6q xou KijK^tou; 0a cpavsi and xiq s^sM^sk;... 

Es KdGs TispiTixcDGTi, aKOfo^a Kai r\ [j,sxaxpo7ifi Tr\q E.E. (f) 
GCOGxoxspa xou «5isuGuvxripiou») gs GxpaxicoxiKf) i^uspiaXi- 
GxiKT) U7isp5i3va[j,ri nov Ga sivai ig6xi[j,0(; sxaipo(; xcdv HQA, 
«GKovxd(pxsi» gxk; avxi7ia}t6xrixs(; IlapiGioij-BspoMvou. Ka- 
[j,id xsxoia 5uvax6xrixa 5sv uudpxsi xo^piq xov u^^fipri (nov cr\- 
[j,aivsi Kai TiupriviKo) S7iavs^07iXiG[j,6 Tr\q TEp[iaviaq. npdy[j,a, 



216 



Tiou fy)Tzvd TOU(; xsipoTspoix; scpidXis^ gto IlapiGi. H smSico^ri 
Tri(; TEp[iaviaq va aTioKxfiGSi [j,6vi[j,ri Gsar] gto St)[j,poi3}tio 
AG(paXsia(; xou OHE, Gav 7ipay[j,aTiKfi at)To5i3va[j,ri «[j,sydX,ri 
5i3va[j,ri», aTioxeXsi dXXo sva Gfi[j,a Kiv5i3vot) yia tt] FaXMa. 

Ms 5s5o[j,svs(;, Xoitiov, tk; 5ia(pops(; [j,STa^i3 FaXMat; - 
Tep[iaviaq (togo g8 oikovo[j,ik6 EnxKsdo, 6go Kai gs yscoTioXi- 
TiKo [gxsgsk; [j,s HQA]), aX,M Kai [j,STa^i3 tcdv utioXoiticdv u- 
7io\|/ri(picov xcopcbv yia sva [j,sX,XovnK6 SieuGuvxripio, r\ Tipoo- 
TiTiKTi Tou TsAsuxaiou 8ivai [laXXov 5uGOicovr|. Auxoc; sivai o 
Xojoq 710U 58V sivai ^SKdGapo noieq x&tpeq aKpipdx; 9a aTioxs- 
Xoijv 8va [j,8X,Xovtik6 SisuGuvifipio, r\ 7iiGavo>uoyoi3[j,8vri gijv- 
GsGTi Tou 5iapK(b^ [j,STapdX,X8Tai. 

Qgtogo, Tipocpavdcx;, sva SisuGuvxripio 5sv f^Tiopsi va aTio- 
kA,sigtsi Gav aTiiGavoxriTa. AIM, Giyoupa, Ga a7iOT8A,8( (Kai 
auTo) dX,Xo sva S7isig65io gtti SugkoXt] SiaKpaxiKfi Tiopsia 
TTjc; E.E. Ilohb TispiGGOTspo Tiou 5sv Ga aTiOTsXsi hbcr\, aXXd 
Ga o^ijvsi tk; sGviks(; avxiTiapaGsGSi^ evzoq ttjc; E.E. 

Kax' apxd^, sva SisuGuvifipio Ga aTioxs^^SGSi xriv avaxpoTifi 
xri^ [isjpi Tcbpa Tiopsiat; ttjc; E.E. Exriv Tipayfj-axiKoxriTa, Ga 
aTiOTsXoiJGS [j,ia svxsXdcx; vsa E.E. nov Ga aKijpcovs xriv Tiporj- 
yoTjfo^svri «Koivfi» uopsia. 'Eva 5isuGuvxfipio Ga aTioxsXsGSi 
xTjv o[j,oXoyia 6xi r\ «Et)p(b7iri» 5sv xT^iC^t^^i^ oi^' oAoix;, aXXd 
[j,6vo a7i6 opiG[j,svot)(; (Kai 7ipo(; ocpsAo^ xovq). Ta UTioXoma 
Kpdxri-[j,sX,ri Ga xo spXsTiav Gav sva Ksvxpo nov Ga [j,sxaxps\|/si 
6Aou(; xoix; vnoT^movq gs aTi^tf) oiKovo[j,iKfi (^(bvri 7ipo(; sk[j,s- 
xd^XsuGT]. Mia xsxoia s^s^ti^ri Ga fixav s^aipsxiKd S7iiKiv5uvri 
xoGO yia xo gijvoAo xcdv supcoTiaiKcbv xcopcbv, 6go Kai yia xo 
TiayKOGfj-io KamxaXiGxiKo Gi3Gxri[j,a. 0a aGKouGS xpo[j,sps(; 
tiisgsk; GXTjv oiKovo[j,ia Kai xo supcb, svcb Ga STisxpsTis gs ak- 
T^vq «7iaiKxs(;» (Xsys [is HQA) va SK[j,sxaA,X,suxoi)v aK6[j,a 
Tiapauspa xk; avxiGsGSK; xrjc; E.E. 



217 



EtiitiXsov, 01 avTi98G8ig anMyq 9a [j,8Ta(psp9oi3v and [iia E. 
E. TCDV «25», GS [j,ia [j,iKp6Tspr| E.E., [imq Kai dev 9a X,i3gsi to 
7ip6p}tr|[j,a Tcov avTi9sGS(DV [j,STa^i3 TEp[iaviaq - TaXkiaq Kai 
Tcov UTioXoiTicov Tou 5isu9uvTripiou. 'Eva(; veoq ((pwbXoq kv- 
kXo^) avTi7iapa9sG8cov 9a ^skivoijgs. . . 

Ss 6>ua xa TiapaTidvco 9a TipsTisi va 7ipoGTs9si, oxi oi «[j,i- 
Kps9> x&ipsc, Tri(; E.E. 5sv sivai Kai togo... [j,iKps(;! '0X8(; oi 
X&tpeq Tri(; E.E.-15 avfiKouv gtk; tiXsov 7iXoi3gis(; Kai avaTiiuy- 
[j,svs(; xcbps^ Tou Ti^^avfiTri. Stk; AC^opeq to Mdio 2000, o tots 
nopToydXo(; Y7ioupy6(; s^cDTspiKcbv Francisco Seixas da 
Costa, s^a7isA,UGS S7ii9sGri gtou(; «n8ydX,ot)^» Tri(; Eup(b7ir|(;: 

«0' ay(DviGT0i)[j,8 |j.6xpi^ SGxdTCOv (!!) yia va upoco- 
9fiGOU[j,8 Ta 5iKai(b[j,aTa Kai Ta GU[j,(pspovTa tcov [iiKpchv 
Xcopcbv. Asv 9a U7ioki3\|/ou[j,s tiots gtov 7ioX,itik6 SKPia- 
G[j,6 TODV fj.sydXcov)).^'''* 

H EA,Xd5a a7iOT8>u8i [j,8yd>uri 5i3va[j,ri yia to xcbpo tcdv Bak- 
Kavicov, 6x1 [lovo oiKovo[j,iKd aXXd Kai GTpaTicDTiKd. H A9fiva 
H7i6p8G8 va 87iipdX8i, Tiapd Ti^ avTippfiG8i(; 7110 [j,8ydXcov a7i' 
auTTiv xcopcbv Tri(; E.E., ttjv 81go5o Tri(; v6Tia(; Kuupou gttjv 
E.E. (ttiv OTioia xpr|Gi[j,07ioiriG8 gttjv avTmapd98Gfi ttjc^ [ie ttjv 
ToupKia). 

IIio 8v5ia(pspov 8ivai to y8yov6(;, 6ti r\ A9fiva (Kai Tipocpa- 
vchq Kai dX,X8(; «[j,iKps(;» x&tpeq) tiigtsijsi 6ti sivai iKavf) va 
GU[j,[j,STdGX8i GS [j,ia E.E. «iioXhhv TaxuTfiTCOv» gttjv «iip&)Tr\ 
TaxuTrjTa)). O KcoGTa^ ErmiTri^ Tispiypdcpsi: 

«Eivai Gxs56v Giyoupo 6ti r| gt] [j,spivfi tio^^itikti 
Tipayfj-aTiKOTTiTa [...] 9a sv5uva[j,(bGSi aK6[j,ri uspiGGOTS- 
po Tig (puyoKsvTpsg 5t)vd[j,sig [...] AisupuvGr] Kai s[j,pd- 



218 



Gdvoti a7iOT8>^oi3v xoix; gtoxoix; ttjc; 'EvG)Gr\q yia xa xp6- 
via 710U spxovrai. [...] H ormspivfi EupcoTiaiKfi 'Evcdgti 
sivai fi5r| apKsxd 5uGKivriTri. Tri(; TipoodTiTOUv apyooup- 
TOU(; pu9[j,oi3(; 'kenovpjiaq, ava7iOTsXsG[j,aTiK6TriTa. [...] 
Na a7iOTpsv|/ou[j,s xriv SioMaGriari gtov mo apyo, gtov 
7110 xap-il^o Koivo 7iapavo[j,aGTfi noXiTiKr\q Poi)>^riOTi^ Kai 
iKavoTTixag yia xriv TiporoGriari tcdv gtoxcov [imq icjpp^q 
EupcDTiri^. Na [j,riv Ka9opi(^si xoix; pu9[j,oi3^ to TsAsuxaio 
7i}toio Tr|(; vr|07io [J7ifi(;. [...] H Tiproxri ouvsTisia [imq xs- 
TOiat; 7iapa5oxn(; sivai [j,ia EupcoTiri [j,s sva aviGOGKs}tS(; 
GxniJ^a o}^OK}tfip(DGr|(; [...] [im ^^oyiKf) eveki^iaq, nov 0a 
ennpenei SiacpopsxiKotx; Pa9[j,oi3(; oAoK}tfip(DGr|(;. Mia 
sus^ti^ia nov 9a acpfivsi Gxa Kpdxri sKsiva, nov sivai s- 
xoi[j,a Kai iKavd va TipoxcopfiGOUv sva [j,8yaA,i3xspo tio- 
GOGxo Kupiapxcov STiiXoycbv xou^ gxo syxeiprma xr]^ o- 
XoKX,fip(DGri(;, va TipoxropfiGOUv gs mo (bpi[j,a Gxd5ia sfj,- 
PdGuvGTic; xou^. [...] Exrjv Tiopsia auxf) KpiGi[j,o sMxigxo 
xrov 87ii5icb^8cbv [laq 9a sivai Tidvxa: 

H 5iaG(pd}tiGri xri(; iG6xi[j,ri(; GU[j,[j,8xoxn(; xrjc; x(bpa(; 
GXO 9sg[j,ik6 Gi)Gxri[j,a nov 9a 7ipoKi3\|/si Kai iSiaixspa 

GXOV SGCOXSpiKO TlUpflVa XT]^ Ev(DGri9>. 

Oi «[j,iKps(;» Kai «[j,8Gai8g» xd)ps(; xr]^ E.E.-15 [inopovv va 
avxiGxa9[j,i(^ouv tiisgsi^ Kai 8KPiaG[j,oi3(; [j,syaX,i3x8pcov 5uvd- 
[j,scov Gxr|v E.E., va avaxpsuouv G^sSia xou yaX,}toysp[j,aviKoi3 
d^ova, aKpipdcx; yiaxi Kai 7i}toi3GiS(; Kai icjppeq sivai, aA,}td Kai 
yiaxi 01 [isjakeq X^ops? Ssv s^ouv Koivd GU[j,(pspovxa. Bpsxa- 
via, iGTiavia, IxaMa, Aavia Kai OXXavSia, x&ipeq nov o Tikr\- 
9uG[j,6(; xoix; 7i}tr|Gid(^8i xo 50% xou guvoXikoij 7iXr|9uG[j,oi3 xr|(; 
E.E.-15 UTiOGxfipi^av xov 7i6}tS[j,o gxo IpdK. Oi TispiGGOxepst; 
a7i6 Tv; Xmpeq xrjg KsvxpiKfic; Kai AvaxoXiKfic; Evp&)iir\q (uap' 



219 



OTi TioXi) 7110 a5i3va[j,S(; oiKovo[j,iKd Kai tioXitikoi and tk; xcopsc, 
Tri(; E.E.-15) STipa^av to i5io- r\ Ilo^tcovia gu[j,[j,st81xs [ie [j,iKp6 
api9[j,6 GxpaTicoTcbv gtk; 7ioX8[j,iks(; smxsipfiGSi^. 

Ev KaTaKA,8{5i: 

H E.E. Tiapd xriv ONE Kai to sviaio v6[j,iG[j,a, s^aKoAouGsi 
va 7iapa[j,svsi 8va dGpoiGfo^a avs^dpxriTCDV Kpaxcbv x(opi(; oiko- 
vo[j,iKfi oXoK^fipcDGri. To sGviKo Kpdxot; (Gav o GuX^^oyiKot; 
SKcppaGTTic; Tcov KamxaXiGTcbv xou) Siaxripsi vno xov sXeyxo 
xou xTjv sGviKTi oiKovofia, svd) Gxrjv s^roxspiKf) tioXixikt) ki- 
vsixai [le yv(b[j,ova xo «sGvik6 GU[j,(pspov» Kai 6xi [j,ia «supco- 

TiaiKTl 07lXlKfl». 

H E.E. 8ivai evaq 5isGvfi(; GUvaG7iiG[j,6(; avs^dpxrjxcov, ku- 
piapxcDV, Kamxa^tiGxiKcbv Kpaxcbv, xa OTioia [j,dXiGxa, [o^sxd xk; 
HQA Kai xTjv laTicDvia, sivai xa tiio av87ixuy[j,sva xou TiXavfixri 
((pUGiKd [iika[iE yia xrjv E.E.-15, xa vsa [iekr\ and xr|v Ksvxpi- 
KT) Kai AvaxoXiKTi EupcDTiri, Gacpdx;, fi5ri avfiKouv gxtjv «5si3- 
xspr] xaxuxrjxa)) xrjc; E.E.). H opydvcoGT] xrjc; E.E. sivai ispap- 
XiKd 7iupa[j,08i5fi(;: Sxriv Kopucpfi PpiGKovxai oi Tikeov avs- 
nTVj[ievEq Kai [j,syaA,i3xsp8(; (rsp[j,avia, TaXkia, Bpsxavia, I- 
xaMa), gxk; xs^^suxaist; Gsgsk; xri(; ispapxiat; oi [j,iKp6xsps(;, 
67i(D(; EX,Xd5a, IIopxoyaMa. Tov «x6vo», xk; 7ipcoxoPouMs(;, 
xk; KaxsuGiJVGSig, xapdGGOUv (Kai eni^akXovv) oi [j,syaX,i3xs- 
poi Ka7iixaXiG[j,oi, [IE xo si5ik6 pdpo^ xrjc; «GU[j,[j,axia^» Fsp- 
[j,avia(;-raX,Ma(; va sivai [lejako- o 7ispi(pri[j,0(; «yaA,}to- 
ysp[j,aviK6(; d^ova(;». Oi [j,iKp6xspoi f) sv5id[j,SG0i Kamxa^^i- 
G[j,oi (iGTiavia, 0X,Xav5ia) aKoXouGow [j,sv, aX,M 5sv sxouv 
[j,ia GxsGTi u7ioxay[j,svou 7ipo(; Kupiapxo. Ta xa^iKd xoix; gu[j,- 
(pspovxa SK(ppd(^ovxai [o^SGa Gxr|v E.E., nohb uspiGGOxspo nov 
xou(; «5iv8xai x&ipoqyy, yiaxi oi «[a^8yd>^oi» 5sv sxouv ^SKdGa- 



220 



peq cv[i[iaxiEq Kai GU[j,(pcoviS(; [iSTa^i) xoix; (oijts o yaXXoysp- 
[j,aviK6(; d^ova^ sivai 5s5o[a^svo(;, onmq eida[iE). 

Ta «s9viKd Gt)[j,(pspovTa», Tiap' o^^otx; xovq GU[j,piPaG[j,oi3(; 
Kai xa (TipoGxn^oiTiKd) «o[j,OG7iov5iaKd opd[j,aTa», fixav, sivai 
Kai 9a 7iapa[j,sivot)v Kupiapxa- touMxigtov gto opaxo [lel- 
Xov 5iJ0 SsKasTicbv. Kai o Ka9si(; [mopei PsPaia va avTiXricp- 
981, OTi Gxriv noXniKT] o jpovoq auxo q sivai s^aipsxiKd [la- 
Kpvq, Gxriv 5idpKsid xou, sv 7ioA,Aoi(;, xa udvxa f^Tiopow va 

GU[J,Poi)V. 

Sxo Gri[j,sio auxo 9a 5iaKiv5t)V8i)GOt)[j,8 Kai [im 7ip6p}ts\|/ri: 
Oi 7ii9av6xrixsg r\ E.E. va [j,8xaxpa7isi ce o[j,6g7iov5o Kpd- 
xo(; sivai Kaxd nohb [j,iKp6xsps(; and xrjv 7ii9av6xrixa, av o^i va 
5iaA,u9si Gxa «s^' cov Guvsxs9ri», va au^ri9oi3v 5pa^axiKd oi 
(pt)y6K£vxps(; xdGSK;, Kai gxtjv Kokmepr] TispiTixcoGri, va Tiapa- 
[j,8iv8i [j,ia oiKovo[j,iKfi (onmq fixav Tipiv xo MdaGxpi^x, Kai 8- 
^aKo}tou98i va 8ivai [is^pi Kai Gfi[j,8pa) Kai vo[j,iG[j,axiKfi C,&)vr\. 
Oi 89viKS(; avxma}t6xrixs(;, xa SiacpopsxiKd S7ii7is5a oikovo- 
[iiKr\q avduxu^T]^, 9a 5r|[j,ioupyoi3v cvvex&iq 7ipoGxpiPs(;, guv- 
9fiKS(; aGxa9oi3(; iGoppo7iia(;, nov 9a o5riyoi3v [is xrjv GSipd 
xou^ G8 GU[j,(p(ovis(; Kai GU[j,piPaG[j,oi3(;, su[j,8xdp}trixou(; Kai 
aGxa9si(;. 0a 7iapa[j,sivsi [im vo[j,iG[j,axiKfi Kai xs^^coviaKfi s- 
vcoGT], xcopi(; oiKovofo^iKTi oXoK^tfipcDGri, 710U 9a Gxripi(^8xai gxi<; 
5iaKpaxiKS(; g^sgek; Kai GU[j,(p(Dvis(;. 

MsTaTps;rovTa(g Tt]v avdyKti os apsTfj 

S' aDxo xo Gri[j,sio cogxogo, 9a TipsTisi va U7ioypa[j,[j,iG9si, 
6x1 r\ 7ii8Gri (Kai r\ avdyKT]) yia va UTidp^si evaq «supco7iaiK6(; 
Ka7iixa}tiG[j,6(;» 5sv sivai «i5so}toyiKfi» r\ «(pavxaGiaKfi». H 
avxaycoviGxiKTi TiisGr] and xiq HQA (oiKovo[j,iKfi Kai yscoTio^^i- 
xiKTi) Kai xTjv laTicovia sivai UTiapKxfi Kai «(popxiKfi». Ka[j,id 



221 



supcoTiaiKTi xcbpa 58v f^Tiopsi va xriv avTi[j,8T(D7iiGSi ano |i6vri 
Tri(;. Eno[is\/(i)q, r\ 5ia5iKaGia Tri(; «supco7iaiKfi(; oXoK}tfipcoGr|9> 
s^sMoGSxai «avayKaGTiKd». npdy[j,aTi, 5ri[j,ioupyoi3vTai (fj,' 
sva s^aipsTiKd avxicpaxiKo Kai, noXkeq 9ops(;, aXXriXoavai- 
poi3[j,svo xpoTio, sivai r\ a^^fiGsia) SisupoTiaiKoi 9sg[j,oi. Ati' 
auTTi TT] 5ia5iKaGia TipoKUTixsi o gt] [j,spiv6(; uPpi5iK6(; xotp^- 
KTfipa(; Tri(; E.E. ETiiTipoGGsxa, r\ ijTiap^ri koivoij vo[j,iG[j,aTO(; 
a7io5siKvi3si OTi r\ supcoTiaiKfi TispicpspsiaKf) oXoK^fipcDGri sxsi 
TipoxcopfiGSi nohb TispiGGOTspo a7i' OTI aXT^q (r\ NAFTA r\ r\ 
[dxuTiri] C,&)vr\ xou ysv). To ysyov6(; oxi to [j,sys9o(; Tri(; oiko- 
vo[jia(; xcov HQA f) ttjc; lanmviaq sivai 7ioX,i3 [j,syaA,i3Tspo auo 
tk; «KaTaKsp[j,aTiG[j,svs(;» oikovo[j,is(; Tri(; Sutiktic; EupcoTiri^, 
s^avayKd(^si xoix; supcoTiaiKoix^ Ka7iiTa>uiG[j,oi3(; g8 «gug718(- 
p(DGri». 

Ms acpsxripia, cogtogo, to y8yo\6(; auxo, to va KaxaXfi^si 
Kavsi(; GTO GU[j,7i8paG[j,a oxi o «supco7iaiK6(; Ka7iiTaXiG[j,6(;» 9a 
5r|[j,ioupyri9si «07i(DG5fi7iOTS», yiaxi auxo aTioxs^tsi «iGTopiKfi 
avayKaiOTTixa)), UTidpxsi xspdGxia aTiOGxaGr]. To GU^7ispaG[j,a 
auxo 8ivai s^aipsxiKd acpriprmsvo, aTioyu^vcbvsi xrjv UTiapKxfi 
5ia5iKaGia tiou s^sXiGGSxai Gfi[j,spa, and 07ioio5fi7ioxs psaXi- 
GxiKo Gxoixsio xr|(;. lGo5uva[j,8i [is xo va iGXupi(^sxai Kduoiot; 
(oTiox; 7ia}ti6xspa oi Gxa^^iviKoi 7ipo7iayav5iGxs(; xou Tid^^ai 710- 
xs «t)7iapKxoi3 GOGiaXiG[j,oi3») 6xi [im 5ia5iKaGia 9a Gt)[j,p8i 
«07icoG5fi7ioxs» yiaxi uudpxouv «Gi58p8vioi v6[j,oi xrjc; iGxopi- 
a9>. 

To va Tiaipvsi Kav8i(; [im xdGt] Kai va xrjv xpapdsi, [is a(pr|- 
pri[j,svo xpoTio, Gxa dKpa, 58v sivai Kai xogo Gocpo! To va i- 
Gxupi(^8xai Kd7ioiO(; 6x1 Tiapd xa 7ipopXfi[j,axa, gs 15, 30, 50 r\ 
100 xpovia 9a S7is}t9si r\ supoTiaiKfi svo7ioiriGr|, [is xr] [im r\ 
xTjv aXkr\ [J-opcpfi, 5sv auoxs^tsi 7ip6pX£\|/ri, sivai. . . NoGxpd5a- 
[j,0(;!! npol)7io9sxsi 5s, 6x1 gs oXoK^ripri auxf) xr] xpoviKf) 71s- 



222 



pio5o r\ xdari (7ipo(; svoTioiriGri) 9a sivai at)^av6[j,8vri, svcb 6- 
Xec, 01 dX,>^8^ a7ioKMvouGS(; 5uvd[j,8i^ 6a UTioxropow. AXM 5sv 
UTidpxsi Ka[j,id opGoXoyiKTi pdor] yia [j,ia xsioia utioGsgti. 

I5oi3, Xomov, nov PpiGKOfj-aoTs: gttiv E.E. 58v s^si aK6[j,a 
^STispaoTSi TO sGviKo Kpdxot;, nov ormaivsi oxi oi s9viks(; 5i- 
a(pops(; (tiou 7iriyd(^ouv auo xa 5ia(popsxiKd S7ii7is5a oikovo[j,i- 
aq Kai guvstiocx; 5ia(pops(; «oikovo[j,ikoi3» GU[j,(pspovxo(; avd- 
[lEca Gxa Kpdxri-[j,sA,ri) s^7io5i(^ouv xrjv 5ri[j,ioupyia evoq «su- 

pCDTiaiKOlJ Ka7llXa}^lG[J,01J». 

Etvai noXi) avxyo xo (paiv6[j,£vo va [j,sxaxps7isi Kduoio^ xrjv 
avdyKT] G8... apsxT)! 'Exgi o XsX[j,ot)x E[j,ix, acpoij aTioSs^sxai 
6x1 xa sGviKd Kpdxr] 9a aTioxsXoiJV yia anoXkeq 5sKasxi8(;» xo 
PaGiKo xapaKxripiGxiKo xri(; E.E., Tipdyfo^a tiou 9a Ka9iGxd xrjv 
o[j,OG7iov5i07ioiriGri upaKxiKd a5i3vaxri, cogxogo, xo 9s(Dp8i au- 
x6 6x1 [j,6vo (pUGiK6, akXd Kai xr] pdGt] xou 6Xou syxeipfma- 
xo(;. Tovi(^si 6x1 6Xa xa Kpdxri-[j,sXri [j,sgco xtj^ E.E. : 

«[...] [IE xTjv oXoK^tfipcDGTi UTitipsxow xa [J,aKp07ip6- 
98G[j,a GxpaxriyiKd GU[j,(pspovxa xou eOvovq xovq Kai xou 
Kpdxotx; xou(;. [...] E[iEiq oi Fsp^avoi sivai auxov6rixo 
6x1 \m,opoi)\jiE va 8i[j,aGxs 7iaxpi(bxs(;, 671(D(; Kai oi aXkoi, 
aXkA 5sv smxpsTisxai tioxs va a(pfiGOU[j,s xcbpo yia 8va 
t)7ispPoXiK6 [sic] 89viKiG[j,6. [...] Ms Mya X6yia: H Eu- 
pcoTiaiKTi 'EvcoGT] 8ivai [lEca Gxo TiXaiGio xou 5iKoi3 [laq 

TiaxpiCDXlKOt) GU[J,(pSpOVXO(;. 

[...] Ssv sivai Ka96Xou Kaxavorix6 yiaxi Kai yia tioio 
GK07i6 ysviK6x8pa TipeTisi va S7ii5icox9si [j,ia xsxoia, iia- 
p6[j,oia [IE xcov HQA, do[V[\ o[j,OG7iov5iaKoi3 Kpdxoix;. 
[...] H EupcoTiaiKTi 'EvcDGTi sivai Kdxi xET^mq vso, nov 
5ia(pspsi ouGiaGxiKd a7i6 6}ta xa 7iporiyri9svxa [lovTEka. 
Av 01 GUVxay[j,axoX6yoi Kai oi Tispi xou Kpdxoix; (piX6- 



223 



Gocpol 58V sxouv scpsijpsi KoiTioio vso 6po, auTO Ssv pXd- 
TiTSi. To 6vo[j,a EupcoTiaiKTi 'Evcdgti STiapKsi a7i6A,UTa. 

ATiocpaaiGTiKTi Gri[j,aGia sxsi va SiaxripriGei Xsixoup- 
yiKT) iGoppoTiia, acpsvo^, avd[j,SGa Gxa KaGfiKovxa, xa 
5iKai(b[j,axa Kai xrjv tio^^ixikti Papijxrixa xcov sGvikcdv 
Kpaxcbv Kai xi^ ap[j,o5i6xrixs(;, acpsxspou, xcov opydvrov 
xTjc; 'Ev(i)cr\q nov sivai avayKaiS(; yia xrjv auxoKupiapxia 
xri^Eup(b7iri9>.^''^ 

noX,i3 «Xs7ixs(;», «iGoppo7ir|[j,svs(;» SKcppdGSK;, yia va auo- 
(pijysi Kavsi(; xrjv ouGia xou (^rixfi[j,axo(;. AXM (cpsu!) 5sv [^710- 
psi(; va Tisxd^sK; auo xo TiapdGupo 6xi Ga STiavs^^Gsi an' xrjv 
Tiopxa! 

Fia va UTidp^si evaq supco7iaiK6(; Ka7iixa}tiG[j,6(; nov va 
I^Tiopsi 7ipdy[j,axi va avxayroviGxsi oiKovo[j,iKd xk; HQA Kai 
xTjv laTicovia, nov va GxsKsxai iG6xi[j,a [j,s xk; HQA 5i7i}tco[j,axi- 
Kd Kai GxpaxicoxiKd (Kai [j,8A,}^ovxiKd sv5sxo[j,8vco^ [ie xtjv Kiva 
Kai xTjv laTicovia), otico^ SiaKacbg 87iiGu[a^8i o S[j,ix, sivai utio- 
XpscoxiKo va U7idp^8i 8viaio(; oikovo[j,ik6(; Kai 7ioXixik6(; su- 
pco7iaiK6(; x(bpo(;, g8 auXd sA,A,riviKd, va UTidp^si sva siSoix; 
iGXupf) KsvxpiKTi supcDTiaiKTi KuPspvr|Gr|. Kai aKpipdx; s5(b, xo 
Kijpio s^iTioSio a7ioxs}tsi xo sGviKo Kpdxo(;. 

To sGviKo Kpdxo(; 7iapouGid(^sxai auo xov S[j,ix (akXd Kai 
a7i6 xotx; TispiGGOxepoix; aKa5ri[j,aiKoi3(; supco7iaiGxs(;) Gav 
«7io}LixiG[j,iKfi», «\|/uxo)toyiKfi», «i5so}toyiKfi», f) «lGXOpiKfl» 
Kaxriyopia ([is xrjv swoia, Myo co^ nohb, xou ^S7ispaG[j,svou). 

ExTjv 7ipay[j,axiK6xrixa 7iapouGid(^sxai xo sGviko Kpdxo^ s- 
vxsXdcx; av-iGxopiKd. 

To sGviKo Kpdxo(; sivai r\ iGxopiKf) fj-opcpf) tiou Tifips r\ 5ia- 
[j,6p(p(DGri xo u KS(pa}taiou gxtjv Evp&)iir\. To sGviko Kpdxot; 
fixav Kai sivai, 6x1 aidn xo Kuxxapo, aX,Xd Kai xo SGxaxo Ka- 



224 



xacpijyio KdGs loxopiKd 5ia[j,op(pco[j,svou KscpaXaiou GTr\v Eu- 
pcDTiri. Stov avTay(DviG[j,6 xou [j,s xa aXka Kscpd^^aia, ^Tipoaxd 
Gxov Kiv5uvo va s^ayopaoxsi r\ va s^acpavioxsi and avxayco- 
viGxiKd aXkx sQviKd KscpdXaia, xo sGviko Kpdxo(; aTioxs^^si xo 
SGxaxo avdx(D[j,a. 

Dgo ucpiGxaxai r\ TipoGxaxsuxiKf) icjpq xou sGvikoij Kpd- 
xou^, 5£v 8ivai 5uvax6v va f^TiopsGOUv va 5ri[j,ioupyr|0oi3v Kpi- 
Gi[j,ou [j,sys9ou^ [iEjakeq smxsipfiGSK;, yia xi^ OTioiec; oXokXtj- 
pr] r\ EupcDTiri 9a auoxs^si xo auoXuxo (pUGiKo «SGC0xspiK6 6- 
pio». Ms 5do Aoyia, 9a TipsTisi va UTidp^ouv gxtjv E.E. Guv9fi- 
Ksq «Te'ksiov avxay(DviG[j,oi3», onmq GU[j,paiv8i gxo SGCOxspiKo 
sv6(; sviaiou Kpdxoix;. 

Fia va Kaxapyri9si r\ iGxopiKd s9viKd 5ia[j,op(pco[j,svri gu- 
yKpoxriGTi xou supcDTiaiKot) KS(pa}taiou, yia xr] [j,8xaxpo7ifi xcdv 
s9v(bv-Kpax(bv gs aitkeq «7ioXixig[j,iks(;» sgxis^ gs [im «iioXv- 
7io}tixiG[j,iKfi» sviaia Evpchiu], 5sv apKsi r| (aviJTiapKxri aXka- 
Gxs) «KaXfi 98XriGri» xcdv GU[j,paX,Xo[j,8vcov Kpax(bv-[j,sX(bv. 

Auaixsi xTjv S7iiPo}tfi xou [j,sydXou K8(pa}^aiou stii xou [ii- 
Kpoxspou - nov g' auxf) xrjv iGxcpiKf) (pdGti exei «89vik6 jp&i- 
[ia». 

Av avaxps^ou[j,s gxtjv supcoTiaiKfi iGxopiKfi s^Tieipia, avxi- 
xi9s[j,sva Kamxa^tiGxiKd GU[j,(pspovxa GuyKpoxfi9riKav gs Koivf) 
KpaxiKT) do[V(\ sixs GXTjv TispiTixcoGTi xTjc; 5ri[j,iot)pyia(; xou s- 
9vou(;-Kpdxot)(; ([j,ia s9v6xrixa GuyKpoxriGS xo «Ka9ap6» 5ik6 
xri(; s9vo(;-Kpdxo(;) sixs (Gxrjv 7ispi7ix(DGr| «7ioX,us9viK(bv» Kpa- 
x(bv) auEvavxi g' sva nohb iGXupoxspo koivo sx9p6, nov ausi- 
XoijGS xTjv i5ia xTjv iJTiap^ri ogcov xsXiKd 5ia[j,6p(pcoGav xrjv 
7ioX,t)s9viKfi 5ia[j,6p(pcoGri xou KscpaXaiou. 

Ta 5id(popa Kavxovia 5ia[j,6p(p(DGav xo sXpsxiKo s9vo(; 6- 
xav xpsidGxrjKs r\ and koivoij 5pdGri xoix; yia va avxi[j,sxco7ii- 
g9si r\ KaxaKxrixiKTi eni^ovXi] Tr\q Ayia(; Pco[j,aiKfi(; AuxoKpa- 



225 



Topiat;. Qgtogo aK6[j,a Kai stgi, to xpoviKo 5idGTri[j,a iiov a- 
TiaiTTiGriKs yia tt] vsa sGvikti GuyKpoxriGri fixav xepdGTio. 
XpsidGTr|Kav 5uo aicbvst; 7ioXs[j,(dv (1276 emq to 1499) scd^ 
OTOU xa svco[j,sva Kavxovia va aTioKxfiGOUv xrjv avs^apxriGia 
xou^ Kai va 5ia[j,op(p(bGOUv, [leca and noXkeq «Gxpo(pS(;» Kai 
SGCOxspiKS(; avxi7iaX6xrix8^, xrjv sGvikti xoix; UTiOGxaGri. Oi 
<I)}ta[j,av5oi Kai oi Ba}^6voi xou BsXyiou svcbGriKav ano zovc, 
Koivotx; ajchveq svdvxia gxtjv oX,}tav5iKfi Kaxd^xriGr]. 

Ka[j,id a7i6 avxeq xiq KaxaGxdGSK; 5sv igxusi gxt] gt] [j,8pivfi 
E.E. EXksmei, Tipocpavdx;, r\ koivt) sGvikti pdGt]. AIM Kai o 
Koiv6(; «sxGp69> (av U7ioGsgou[j,s, [le apKsxfi Sogt] uuspa- 
7iXoi3GxsuGri(;, 6xi sivai oi HQA) 5sv auoxs^^si xsxoiou [j,sys- 
Goix; aTisiXf) nov va s^avayKd(^si gs Kdxi TispiGGOxspo and [im 
vo[j,iG[j,axiKfi Kai oiKovo[j,iKfi C,&)vr\. To avxiGsxo [lakicTa, v- 
Tidpxouv noXkeq avxippo7iS(; xdGSK; Kai ax; 7ipo(; xov (utioxiGs- 
[lEvo) Koivo «sxGp6»- xk; HIIA. 

Oi HQA 6x1 |J,6vo 5sv ausiXow [is KaxdKxrjGri xiq evprnna- 
iKsc; x&ipsc,, aX,}td Kai yia noX^Mq an' avxeq, oi HQA auoxs- 
Xoijv «(puGiK6» Gi3[j,[j,axo yia xrjv s^iGoppoTiriGri avxiTiaXcov 
sv5osup(D7iaiK(bv KamxaXiGxiKcbv GU[j,(psp6vxcov. Hpdy^a nov 
iGXPSi 6x1 |J,6vo yia xr] Bpsxavia r\ xrjv iGuavia. AK6[j,a Kai r\ 
0X,Xav5ia, x^opot ttjc; OTioiat; r] oiKovo[j,ia sivai Gxsvd guv5s5s- 
[j,svri [j,s XT] ysp[j,aviKfi, s5(b Kai 5sKasxiS(;, gxov 7i6Xs[j,o xou 
IpdK xo 2003 Tifips xo [j,spo(; xcov A[j,spiKav(bv. 

A6y(0 xrjc; aviG6[j,sxpri(; oiKovo[j,iKfi(; avduxu^r]^, xcov 5ia- 
(popsxiKcbv S7ims5cov oiKovo[j,ia(; xcov 5id(popcov Kpaxcbv- 
[ishhv, avrrj KaOavrfj r] «supco7iaiKfi o>tOK>tfipcoGri», Ssv f^Tio- 
psi Tiapd va TipoxcopfiGSi [j,s [j,sydXs^ avaxapd^sK; Kai gu- 
yKpoiJGSK; avd[j,SGa Gxa Kpdxri-[j,sXr|. SuyKpouGSK;, nov auxf) 
XT] Gxiy[j,fi, 5sv i^TiopoiJV, PsPaicD(;, va udpouv piair| (Gxpaxico- 

XlKTl) [J-OpCpfl f) XT] [J-OpCpfl 0lK0V0[J,lK0l3 a7lOKXsiG[J,Ol3 KpaxcDV- 



226 



[lehbv a7i6 aXXxx KpdTri-[j,8}^ri. Qgtogo, av koitioio^ laxupiaxsi 

OTl KOITI TSTOIO 5sV TipOKSlTttl 710T8 Vtt GU[J,p8l, PpiGKSTai Gl- 

youpa skt6(; «at)T0i3 xou KOGfo^ou)). Oi 5ia[j,dx8(; yupro and xriv 

OlKOVO^llKTl f) S^CDTSpiKTl TlO^tlTlKTl, ttTlOTS^tOlJV ttTl^LOCx; Sv5si^Sl(; 

auTcbv T(ov avaxapd^scov. 

noA,ij Tipiv, Xomov, oAoK^ripcoGsi r\ «avTiK8i[j,sviKfi» uopsia 
Tipog 8vav «8upco7iaiK6 Ka7iiTa}tiG[j,6» (tcdv «15», tcov «25», 
TCDV «[j,sydX(DV 5uvd[j,s(ov» r\ xou «5isu9uvTripiou»), r] oXr] 5i- 
aSiKaGia PpiGKsxai Kdxco and [im 5xKkr\ [leyjevr]: Tcdv iGxopi- 
Kd 5ia[j,op(pco[j,sv(DV (avxiGsxcov) sGvikcdv GU[j,(psp6vxcov, aA,M 
Kai xT]^ xa^iKT)^ 7id}^ri(;. Fiaxi xo 6X0 supcDTiaiKo syx8ipri[j,a 
Gxr|pi(^8xai Gxo v80(piX8}tsu98piG[j,6, Tipdyfo^a nov 5ri[j,ioupy8i 
GUv9fiK8(; xa^iKoij 7ioX8[j,ou. Aux6(; 8ivai o }t6yo(; xri(; auo^s- 
vcoGrjc; xcov supcoTiaicDV spya(^o[j,sv(DV and xrjv «sup(D7iaiKfi o- 
XoKXfipcoGri». Kai auxo s^si xspdGxist; cvveneieq gxtjv Tipoo- 
TixiKTi XT]^ oiKo56[j,riGri^ xri(; «Eup(b7iri(;» (Kai gxo Kaxd tiogo 
auxfi sivai p8aX,iGxiKd scpiKxfi). 

AvD;rap^ia Koiva)viKfi(g 8DvaniKfi(; 

'Onmq si5a[j,s, oi noXneq xcdv Kpax(bv-[j,sX(bv xri(; E.E. sxouv 
PaGid 5uG7iiGxia gxo «st)pco7iaiK6 syxsipri[j,a». Dtioxs 5isvsp- 
yfiGriKav 5ri[j,o\|/ri(piG[j,axa gs 9s[j,axa tiou acpopow xo GuyKs- 
Kpi[j,svo xpoTio oiKo56[j,riGri(; xri(; «Eup(b7iri(;» (MdaGxpi^x, Ni- 
Kaia, siGayroyfi xou supcb) sixs xo a7ioxs}tSG[j,a fixav apvrjxiKo 
(Kai xpsidGXTjKs xa 5ri[j,o\|/ri(piG[j,axa va S7iavaXri(p9oi3v [iEjpi 
va aTiOGTiaGxsi xo 7ioX,u7i69rixo «vai»- Kai auxo o^i g' oXeq xiq 
nepxKT&iceiq, onmq gxtjv a7i6ppi\|/ri xr]^ siGaycoyfi(; xou supcb 
GXT] Sour|5ia), sixs xo a7ioxs}tSG[j,a fixav opiaKo. Aux6(; sivai o 
X6yo(; 710U 01 TispiGGOxspst; KuPspvfiGSK; xcdv Kpax(bv-[j,sX(bv 
5sv ToX[iox)V va Sis^dyouv 5ri[j,o\|/ri(piG[j,axa, svcb cDO\£q, a[j,(pi- 



227 



TaX,avT8iJ0VTai SiapKocx; (oticd^ yia to £v5sx6[j,svo 5is^aycoyfi(; 
5r|[j,o\|/ri(piG[j,dT(DV as gxsgti [ie to 5iaP6riTO «Ei3vTay[a^a»). 
AK6[j,a Kai as x&)peq-[iEkr\ [is v\\ir\kr\ a7io5oxn ttjc; E.E., oticd^ 
r\ EXTJida, r\ a7io5oxn auTf) sivai acpriprmsvou S7ii7is5ou, [is 
aXhi >^6yia 5sv acpopd to GuyKSKpi[j,svo Tpouo nou «xTi(^STai» 
r\ E.E. O s}t}tr|viK6(; }ta6(; 7iapa[j,svsi PaGid avsvr|[j,spcoTO(; yia 
Ta 9s[j,aTa ttjc; E.E. (onmq Kai oi dXXoi supcoTiaiKoij Xaoi). 
KupioXsKTiKd UTidpxsi 8va GKOTSivo 7iapa7iSTaG[j,a Kai r\ auo- 
5oxn TTjc; E.E. s5pd(^STai, Kupi(D(;, gto 6ti sivai «iipoq to sGvi- 
k6 GU[j,(pspov» (Tipdyfo^a nov xpriGi[j,07ioifi9riKs KaTd Kopov 
GTTjv TispiTiTCDGTi Tri(; sig65ou GTTjv E.E. TTjc; v6Tia(; KlJTipOt)). 
EniTikeov xpriGi[j,07ioisiTai, yia va sv5uva[j,(D9si r\ u7iOGTfipi^r| 
7ipo(; TTjv E.E., r\ 5r|[j,OGi6TriTa (5idpa(^s 7ipo7iaydv5a) yia tk; 
KoivoTiKS(; siGpos(; (spya U7io5o[j,fi(; K.Xn.) Kai r\ «GTfipi^ri» 
Tou aypoTiKoij siGo5fi[j,aTO(; (avTiGsTa oi 7ipopXs7i6[j,£V8(; Tispi- 
Koneq aypoTiKcbv stiiSottigscov [r\ to ysyov6(; 6ti auTS^ KaTSU- 
GiJvovTai KaTd Kupio Xoyo gtoix; ti^^oijgioix; aypoTSt;], sXdxi- 
GTa avacpspovTai). KdTCO and avxeq xiq cvvQr\Keq, 5sv sivai 
KaGoXou Tuxaio, 6ti av Kai r\ EA,Xd5a sivai xcbpa u\|/riXfi(; a- 



Djicog ocooxd Tiopaxripel o n. Auyepivot;, oe ouvdviriori [isxa^i) «ei5i- 
Kcbv» Tou EXXriviKot) KevxpoD EupcoTiaiiKcbv MeXexcbv, oxo yeyovog 6xi oe 
yKoloTi xo 78% xcov Ellfivcov SfiXcooav oxi 9a v|/fi(pi(^av UTiep ev6<; eupcoTia- 
iKoy ouvxdyiiaxog: «9eXco va tico oxi Tipocpavcbg, eycb xo moxeuco, 6xi xo 
78% xcov EXXfivcov tiou vi/fjcpioav vai oxo Euvxayiia, 5ev fj^epav oe xi avia- 
vxouoav. To Xeco auxo yiaxi ri auvxayixaxiicfi ewoia elvai xooo SuoKoXr] oe 
auxo Kov (n)(^rixd|ie, kov (i8 xriv epcbxriori mika «6e'ks\c, eva Euvxayiia f] 
6xi» xo vai 11 xo 6x1 elvai Kdxi kov 5ev \iKopei va xapaKxriploei Kai va 9e- 
copfioou|ie 6x1 01 'Ell-^veq elvai x6oo v|/riXd oxriv avdyicri va Qi]xr](5om Jm- 
vxayiia. Mou Kdvei evxuTicoori 6xav 6A,ri t] EupcoTUi ecpxaoe TiepiTiou oxo 
60%, ejiei; 7niya|ie 78%». («Eupco7iaiK6 Euvxayjia, p6Xo<;, orijiaola, Ilepi- 
8x6(i8VO», oeX. 73). 

228 



7io5oxn? xrig E.E., tiots 5sv sxsi SisvspyriGei 5ri[j,o\|/fi(piG[j,a yia 
07ioio5fi7iOTS (^fixriia^a nov acpopd auvGfiKri Tri(; E.E. 

Ta TiapaTidvco U7ioypa[j,[j,i(^ouv Tr|v eXksi\\ir\ svspyotx; cv[i- 
[iETO')(j(\q TCDV supcDTiaicov TioXnchv Gxriv oiKo56[j,riGri Tri(; «Eu- 
p&)iir\q». To (^fiTTiia^a auxo sivai 8^aipsTiKfi(; armaaia^ yia xriv 
ennvxia OTioiaoSfiTiOTS GxpaxriyiKfic; yia xriv «7ioXiTiKfi svo- 
7ioiriGri» Tri(; E.E. A716 noXkeq itkevpeq, sivai o Ki)piO(; Tiapd- 
yovTa(; nov avxi] r\ svoTioiriGri sxsi TipoxcopfiGei togo Myo, t6- 
GO avTicpaxiKd. H sA,X8i\|/ri svspyotx; msGrjc; «a7i6 xa KdTCO» - 
a7i6 8va [lal^iKo Kivrma to otioio va 7iis(^si 7ipo(; xriv KaxsuGuv- 
cr\ TT]^ supco7iaiKfi(; svoTioiri gt]^- aTisi^^si SiapKox; va TopuiM- 
GSi TO 6)^0 «supco7iaiK6 syxsipri[j,a». 

OuGiKd, 58V 8ivai [a^ri58ViKfi r\ «i58oAoyiKfi» an^jricr] tt] 
E.E. To y8yov6(; oxi sva and xa PaGiKd i5soXoyfi[j,aTa nov 
XpriGi[j,07ioiriGav oi Kt)piapxs(; xd^si^ g' oXoK^^ripri xriv Eupcb- 
Tiri yia xrjv 87iiPoX,fi vsocpiXsXsijGspcov [j,sxpcov fixav yia «va 
[j,riv xaGsi xo supcoTiaiKo xp8vo», (pavspcbvsi 6x1 r\ aufixnoTl 
xTjc; E.E. 8ivai supmaxri. 

H aufixnoTl auxfi sivai iGXupoxspri Gxa vsa [iekr\, cxiq Xcb- 
ps^ xri(; KsvxpiKTi^ Kai AvaxoXiKfi(; EupcDTiric;. Oaivo[j,£ViKd 
7iapd5o^o, sivai xo ysyov6(; 6x1 r\ 7ipoG[j,ovfi sig65ou gxtjv E.E. 
yswd xk; [j,syaX,i3xsps(; 7ipoG5oKis(; gs x&tpeq nov sixs r] (nohb) 
[a^sX,AovxiKfi xoix; siGo5o(; (BouXyapia, Pou[j,avia) Ga Guv5ua- 
gGsi [IE nohb [j,sydXo koivcoviko kogxo^ (avspyia Xoyco «sk- 
GuyxpoviG[j,oi3»), onmq r\dr\ GU[j,paivsi [le xk; XKAE, sixs, (6- 
nmq Gxr|v TispiTixcoGri ToupKiat; - AXpaviat; - Bopsiat; Kij- 
Tipou), 01 7iiGav6xrixs(; sig65ou gxo opaxo [j,eX,Xov sivai [j,ri5s- 
viKS(;. 

H aufixnoTl, (OGXOGO, xou supcDTiaiKot) syxsipfi[j,axo(; Gxr|v 
E.E.-15 sivai uaGrixiKfi Kai 6x1 svspyrixiKfi (5sv oiKo5o[j,si Ki- 
vrma UTisp xTjc; «Eup(b7iri9>). Sxa Tia^^id [iekr\ xrjc; E.E.-15 xa 



229 



aiG9fi[j,aTa 7ipo(; xriv E.E. eivai avd[iEiKia (a7io5oxn aX,Xd, 
xauTOXpova, au^av6[j,£V0(; 96Po(; Tipog xiq koivcoviks^ stutitg)- 
gsk; [Si3[j,(p(Dvo STa9sp6TriTa(;, KaTsSdcpiori Kpdxoix; upovoi- 
a^]). IIspiGGOTspo Ka9opi(^STai r| GTdari tcdv noXnchv g' at)TS(; 
a7i6 TO «ava7i6(psuKTO» Tri(; «supco7iaiKfi(; svoTioiri gtjc;)) f) auo 
TO (p6Po [V[\Ti(i)q r\ avTiGTpocpf) Tri(; supco7iaiKfi(; uopsiat; (pspsi 
GTTjv smcpdvsia tk; nakieq yv(DGTS(; avTiTiapaGsGSK; (yia Tiapd- 
58iy[j,a TTjv avTiTiaXoTTiTa rsp[j,avia(; - TaXkiaq). 

Etk; MsGoysiaKS(; xoc)ps(; (IIopToyaMa - iGTiavia - EXXd- 
5a) r\ a7io5oxn GTripi(^STai ano tt] ^la gti^ {5i8(; aiTist; tiou a- 
vacpspafo^s Kai yia tk; vnoXomeq ttj^ E.E.-15, svcb sviGXUSTai 

a7l6 TTjV TipoPoXf) TCDV KOIVOTIKCDV [J,STaPlPdGS(DV (tCOV KoiVO- 

TiKcbv nXaiGicov STTipi^ric;). Ennikeov KaXXispysiTai r\ «7iS7ioi- 
9riGri» OTi r\ sigo5o(; gttjv E.E. PofiGriGS gttjv s^tisScdgti tcov 
5ri[j,0KpaTiK(bv 5ia5iKaGi(bv nov aKoXoi39riGS ttjv titcdgti tcov 
5iKTaTopi(bv g' auTS(; tk; x&tpeq. Kai g' auTS(;, }toui6v, tk; x(o- 
ps(; T] a7io5oxn Tr\c, E.E. sivai TiaGriTiKfi Kai GUv5t)d(^STai [is 
PaGid dyvoia (f), av 7ipoTi[j,dTai, TiapaTi^^ripocpopriGri) yia Ta 
TSKTaiv6[j,8va gttjv E.E. 

Fia tk; XKAE r\ s^fiyriGri tou (pay5aia [j,sioi3[j,svou) Pa9- 
[ioi) auo Soxni; Tr\c, E.E. sivai uspiGGOTspo r\ gwSsgti ttjc; s- 
VTa^Tjc; [IE TTjv aTisXsuGspcoGTi a7i6 ttjv SoPistikti (Pcdgikti) 
GCpaipa S7iippofi(;, tov SK5ri[j,0KpaTiG[j,6 tt]^ SGCDTspiKfi(; 710X1- 
TiKTic;, Kai XiyoTspo r\ 7ipoG5oK(b[j,£vri dvo5o(; tou Piotikoij s- 
nmedov (upoGSoKia nov r\ i5ia r\ svTa^iaKfi 5ia5iKaGia (pp6- 
VTiGS va 5ia\|/8i)G8i GxsTiKd ypfiyopa). TauTOXpova, au^dvs- 



I,nq XKAE, Tiapd to iiktiQoq tcov (isocov %ov 5iaTe9riKav yia va Tiepiopi- 
oTel T] avioxii, oxe56v to 50% tcov v|/ricpocp6pcov 5ev (n)|i|i£Telxe cjTa Srijxo- 
v|/ricpl(j|iaTa kov opyocvcoBriKocv yia ttjv evTa^f] toix; cjttiv evcocji]: «[...] oe 
eBviKo ETiiTieSo SKi^aXkexai t] 5ri|io(jiovo|iiKfi XiTOTiiTa, tt] oTiyiifi kov 
ai)^(xv8Tai T] aTioyoiiTeucrri yia ti<; eupcoTiaiKeg evrnxucjen;. [. . .] H AvaToXi- 

230 



xai o (p6Po^ OTi r\ rsp^iavia spxsxai va avTiKaxaaTfiGSi to p6- 
Xo 710U nakm S7iai(^8 r\ ESS A. 

Fia TT] ToupKia sivai oacpst;, oxi r\ Gstikti GTdari Tipo^ xriv 
E.E. sviGXUsxai and xriv eknida 6xi [im 8v5sx6[j,£vri gtjvSsgti 
9a KaxaGxfiGSi xov SK5ri[j,0KpaxiG[j,6 xrjc; xcbpa^ «ava7i6(psu- 
Kxo», 7ipdy[j,a tiou (ppovx((^8i r] (Sia r\ E.E. va KaX,}tispysi [j,s xk; 
skGsgsk; xt]^, tiou (uTioGsxiKd), ekeyxouv xr] «5ri[j,0KpaxiKfi 
7ip6o5o» xrjc; Tot)pKia(;. Sxrjv 7ipay[j,axiK6xrixa TipoKsixai yia 
KaGapf) UTioKpiGia. H E.E. sMxiGxa s^si PoriGfiGSi gxov 8k- 
5r|[j,0KpaxiG[j,6 xr]^ ToupKiag {r\ SrmoKpaxiKfi 7ip6o5o(; g' auxf) 
XT] xcbpa ocpsiXsxai gxo SGCOxspiKo [lal^iKo Kivrma xri(; xropat;), 
svd) T] E.E. Guvsxi(^si va Tioii^d acpsiSdx; ouXa Gxr|v ToupKia 
yia xTjv avxi[j,sx(b7iiGri xogo xcov KoupScov ogo Kai xou «sgco- 
xspiKot) sxGpoi3». 

Ss 6>t8^ xk; TispiTixcDGSK;, Xomov, r\ a7io5oxn T:r\c, E.E. sivai 
[laXkov r\ a7io5oxn svoq «[j,oipaiou ysyov6xo9>- 5sv TipoKijTixsi 
sv8pyr|xiKfi nakf] yia xr|v oiKo56[j,r|Gr| xri(; E.E. MovaSiKf) ig(D(; 
s^aipsGTi (nov smPsPairovsi xov Kavova), sivai r\ Bopsia Ki3- 
7ipo(;, GXTjv OTioia xo [lal^iKo Kivrma svdvxia gxo KaGeGxdcx; xou 
NxsvKxd^, GUv5udGxriKs [is xrjv 7ipoG5oKia sig65ou gxtjv E.E. 
AXXd r\ UTiOGxfipi^ri 7ipo(; xrjv E.E. sivai 58[j,svri fj,' sva gijvoXo 
aXki)v Tiapayovxcov (xr|v sigo5o xt]^ Noxiat; Kuupou gxtjv 
E.E., xov oikovo[j,ik6 a7ioKXsiG[j,6 xou Poppd Kai xrjv GUvaKo- 
XouGt] oiKovo[j,iKfi KaxaGxpocpf), xTjv Kaxu7io\|/ia 7ipo(; xr] «[j,ri- 
xspa 7iaxpi5a» xrjv ToupKia). Kai aGCpa^tocx;, s^aipsxiKd sm- 



Kii EupcoTiri Tispaoe aiieocoi; and xt\ XoyoKpiola Kai xov Tiapaloyiojio xrn; 
YpacpeioKpaxiag xou 7iporiyoi)|ievoi) (iovoKO|i|iaxiKoi) KaGeoxcbxot;, xo o- 
Tioio cooxooo Tiapeixe koivcovikji vipooxaoia, oxriv 7rvei)|iaxiKri xpo|ioKpa- 
xia Kai oxov dypio Kamxaliojio kov ciuvoSeuav xo veocpiXeXeyBepo 56y- 
|ia» (Calherine Samary, Piiyjiaxa Kai elniSieq xiji; «Neai; Ei)pcb7iri9>. Le 
Monde Diplomatique, avaSiKxooieuOTi EleuGepoxDTiia, 30/11/2003). 

231 



KivSuva, r\ evxa^ri [lovo ttjc; Noxiat; KijTipou aTisiXsi [j,aKpo- 
7ip69sG[j,a va au^fiGSi tk; s9viks(; dieve^eiq gto vtigi. 

EmTipoGGsxa, r\ ouoia (7ia9r|TiKfi) a7io5oxn T:r\c, E.E. 5sv 
GTripi(^STai TOGO GXT] «yoriTSia» xou «st)pco7iaiKoi3 syxsipfma- 
T0(;», OGO Gxriv a5uva[j,ia Tri(; ApiGxspd^. npdy[j,aTi, r] Kaxdp- 

PSUGT] TCDV KaGSGTCDTCOV TOU KpaXlKOt) Ka7llTa}tlG[J,Ol3 («U7iap- 

KTOij GOGiaXiG[j,oi3»), 5ri[j,ioi3pyriGS tk; tipoDtioGsgek; yia [im 
«iGTopiKfi» fiTxa Tri(; ApiGxspd^. Ta GxaXiviKd K6[j,[j,aTa nou 
TauTiGxriKav fj,' avxeq xiq x&ipeq sits yvcbpiGav KaxaKopucpri 
TiTCDGri Tri(; s7iippofi(; touq sits 5ifiX9av [im 7ispio5o jpi\Yopr\q 
«GOGiaX5ri[j,oKpaTiK07ioiriGri9>, nov [lepoq tt]^ fixav Kai r\ a- 
TioSoxn TTjc; E.E (xpriGi[j,07ioi(bvTa(; to i5soX6yri[j,a «yia [iia 
EupcDTiri TCDV Xa(bv»). H sA,Xsi\|/ri svaX,XaKTiKfi(; 7ipoo7iTiKfi(; 
a7i6 TTjv 7i}tsupd Tr|(; ApiGTspdt;, togo gs gxegt] ysviKOTspa [j,s 
TO vso(piXsXsu9spiG[j,6, OGO Kai [IE xr\v E.E., TpocpoSoTriGS ttjv 
TiaGriTiKTi a7io5oxn Tri(; E.E. Gav [j,ia «avTiKsi[j,sviKfi» 5ia5iKa- 
Gia. 

Ta TiapaTidvcD Grmaivouv 6ti r\ a7io5oxn Tr\c, E.E. 6xi [lovov 
sivai TiaGriTiKTi, aA,}^d GxsTiKd suKoXa f^Tiopsi va avTiGTpacpsi, 
Xoyco TTjc; ysviKOTsprjc; vsocpi^tsX^uGsprjc; KaTSi3GuvGri(; gttjv 
oiKo56[j,riGfi Tri(; (7ipdy[j,a tiou a7io5siKvi3ouv togo Ta auoTS- 
XEG[j,aTa Tcov 5ri[a^o\|/ri(piG[j,dTC0v nov s^ouv yivsi, 6go Kai to 

U\|/riX6 TIOGOGTO «SUp(DGKS7lTlKlG[J,Ol3» KOV KaTaypdcpSTai GTTjV 

E.E.-15). AGCpaXdx;, to «si3KoXa» sivai [im KouPsvTa. 0a 
XpsiaGTSi 6x1 |J,6vo to ^scpTiGfo^a tou vso(pi}tsXsuGspiG[j,oi3 (nov 
ommq r\ dA,Xco(; sxsi stisXGsi Ta TsXsuTaia xpovia), akXd Kai 
[j,ia ApiGTspd r\ OTioia va ^iTiopsi va rjyriGsi aycbvrov nov va 
o5riyfiGOUv gs viks^, Kai, STimXsov, va f^Tiopsi va s^twsijgsi 
[j,ia aXkr\ upooTiTiKfi. AiacpopsTiKd, o av^av6[is\/oq «sup(DGKs- 
7iTiKiG[j,6(;» i^Tiopsi KdXXiGTa va o5riyriGsi 7ipo(; avTi5paGTiKE(; 
KaTSuGiJVGSig - GS dvo5o tou sGviKiG[j,oi3 yia 7iapd5siy[j,a. 



232 



H «Et)p(b7iri», Xomov, oSriysixai, 8A,Xsi\|/si «>uaiKoi3 Kivr\[ia- 
Toqyy, and xiq KpaTiKS(; ypacpsioKpaxist; xcov KpaTrov-fo^s^^cbv, 
sv(b 01 «(psvTspa}tiGTS(;» («sup(D7iaioi ai9spopd[j,ovs(;») 5sv 

8X0UV TlTlOTa TO «yOr|TSUTlK6» f) «pO[J,aVTlK6». A7lOTS}tOl3VTai 

a7i6 [j,ia 5pdKa aKa5ri[j,aiK(bv, 5i7iX(0[j,aT(bv, ypacpsioKpaxcbv, r\ 
aK6[j,a xsipoTspa and Gxuyvotx; vso(piXsXsi39spou(; TS^voKpa- 
TS(; (Tpanel^nEq r\ [j,dvaT(^sp), nov 7iis(^ouv (;) KuPspvfiGSK; r\ 
smpdXouv vso(piXsXsi398p8(; AoyiKS(;, gto 6vo[j,a xou «sup(D7ia- 
iKoij oiKo5o[a^fi[j,aTO(;», sv6(; a7i6[j,aKpou (xi|J.aipiKoi3) supcoTia- 
iKoij «U7ispKpdT0U(;», sv(b Gxriv Tipayfj-axiKoxriTa (Kai s[j,(pa- 
vdcx;), }tsiTOupyoi3v Gav tioXitikoi SKTipoGCOTioi xou KscpaXaiou 

Kai TCOV Xa^lKCbv GU[J,(pSp6VT(DV TCDV Ka7llTa}tlGT(bv TOU KdGs 

KpdTOU^-[j,s}tou(;. 

H ypacpsioKpaxia nov 5iaxsipi(^STai xriv «sup(07iaiKfi oXo- 
KXfip(DGri» [mopei va PauKaM(^STai (GUVsiSrixd - aGUVsiStixa - 
yia X6you(; 7ipo7iaydv5a(;), [is xriv i5sa oxi r\ «Et)p(b7iri» sivai 
sva «7ipcox6xu7io 7isipa[j,a» gxo otioio 5sv 9a xP£ioig9si pta, 
87iavdGxaGr|, «koivcoviks(; avaxapaxs(;». H «oiKovo[j,iKfi ava- 
yKai6xrixa» 9a eni^aXkei xsXiKd xrjv supcoTiaiKfi svotioitigti, 
Gxa5iaKd [j,sv, akXd avaTiocpsuKxa 5s. 'Ouoiot; tiigxsijsi Gxa 
GoPapd 6x1 sva xsxoio gxs5io sxsi 7ii9av6xrixs(; STiixuxiat;, sixs 
sxsi «\|/su5fi GUVsi5riGri», sixs, aTi^^dcx;, \|/si)5sxai Kai auxaTia- 
xdxai. 

Eivai, 7ipdy[j,axi, s^opyiGxiKd ysXoia r\ Kaxrjyopia nov s^a- 
TioXijsxai, GUxvd-TiuKvd, 7ipo(; xo «[j,ap^iG[j,6» yia oikovo[j,i- 
G[j,6, an' 6gou(; aTioxsXoiJV xoix; mo aKpai(pvsi(; 07ia5oi3(; xou 
«oiKovo[j,iG[j,oi3». O oiKovo[j,iG[j,6(;, o -xpdaioq uXig[j,6(;, sivai 
avauoGTiaGxo KO[j,[j,dxi xrjc; (KamxaXiGxiKfic;) i5soX,ri7ixiKfi^ a- 
vxi}tr|\|/r|(; xcdv iGxopiKcbv 5ispyaGi(bv. O GxaXiviG[j,6(; gxtjv oi- 

KOVOfO^lGXlKTI SiaGXpsP^tCOGTl XOU «[J,ap^lG[J,0l3» 5sv Tipcoxoxu- 

TioiJGS. E7isi5fi aKpipd)^ xa GxaXiviKd Ka9sGX(bxa fiGav Ka9s- 



233 



GTcbxa KpaxiKot) Ka7iiTaXiG[j,oi3 (tiou ot)5s[j,ia gxsgti sixav [j,s 
TO G0Gia}tiG[j,6) r\ i5soXoyia xovq fixav TauT6Gri[j,ri [le xiq vno- 
Xomeq KaTiixaXiGTiKst; x&tpeq (uapd xriv «apiGT8pfi» cppaGSO- 
}toyia Kai tt] Xsr|XaGia tcdv GU[j,p6}tcov tt]^ ApiGxspoK;). 

Ta vsoXsiTOupyiKd TSxvdG[j,aTa nov i5soXri7iTiKd GTripi(^ouv 
TO «8up(D7iaiK6 syxsipri[j,a», GTripi(^ovTai gttiv i5ia oikovo[j,i- 
GTiKTi }toyiKfi, Kai yi' auxo 5sv s^ouv Ka[j,id gxsgti (uspav Tri(; 
7ipo7iayav5iGTiKfi(; XsiTOupyiKoxriTdt; xoix;) [is xiq U7iapKT8(; 
iGTopiKS(; 5ia5iKaGiS(;. Dxav oi ypacpsioKpdxs^ xcov Bpu^sXcbv 
(pavxaGicbvouv 6xi r\ «oiKovo[j,iKfi avayKai6xrixa» 9a eni^ak- 
Xsi Gxa5iaKd xrjv «7ioX,ixiKfi svo7ioiriGri», avxi}ta[j,pdvovxai (;) 
[j,ia 5ia5iKaGia Kax' s^oxnv noXniKi] [is a7i6A,uxa gxsvo, oiko- 
vo[j,iGxiKo xpoTio. AX%a Kai oxav avacpspovxai gxtjv avdyKt] 
«7io}tixiKfi(; Poi3XriGri(;», auxfiv xrjv avxiXa[j,pdvovxai Gav aitkeq 
5iaPouXsi3G8i(; avd[j,8Ga gs s9viks(; KpaxiKst; ypacpsioKpaxis^. 

H («a7i6 xa 7idv(D») «st)p(D7iaiKfi svo7ioir|Gri» s^Tispisxsi 
8KpriKxiK8^ avxiGsGSK; - s9viKS(; avxiuaXoxrixs^ GU[j,(psp6vxcov, 
SidGxaGT] GD[j,(p8p6vxcov «[j,8yd}^cov» Kai «[j,iKp(bv» KauixaXi- 
Gxcbv, yscoTioXixiKs^ sf^TiXoKs^ (gxsgsk; [j,s HQA - laTicovia - 
Kiva). Avxi9sG8i^ nov KaGiGxoiJV a5i3vaxri xrjv tioXixikti svo- 
TioiriGri xcopi(; xrjv svspyrixiKfi TiisGr] «a7i6 xa Kdxco». Fia va 
Ka[j,(p9oi3v 01 avxiGxdGSK;, 9a STipsTis oi supcoTiaioi noXneq va 
Kivrixo7ioiri9oi3v [lal^iKa 7ipo(; xrjv Kaxsi39uvGri xrjt; svo7ioiriGri(; 
([j,8 6x1 auxo GUVSTidysxai). 

H «supco7iaiKfi oXoK}tfipcoGri» (i5iaix8pa r\ «7io}tixiKfi svo- 
7ioiriGr|») Gxspsixai koivcdviktic; 5uva[j,iKfi(;. Asv ucpiGxaxai 
«8t)pco7iaiK6 Kivr\[ia», oijxe «a7i6 xa 7idvco» oijxs «a7i6 xa Kd- 
x(o». H 89viKfi 5ia[j,6p(pcoGri xou KscpaXaiou 7iapa[j,sv8i Kupi- 
apxn- 5sv UTidpxouv KamxaXiGxst; nov va s^ouv a7ioK6\|/8i 
xoix; 5sG[j,oi3(; [le xo s9vik6 xoix; Kpdxot;, nov va stiiSicdkouv xt] 
5ri[j,ioupyia U7isps9viK(bv 9sG[j,(bv. Tauxoxpova oi 7ioX,ix8g xcov 



234 



KpaT(bv-[j,sX(bv Tri(; E.E. (spya(^6[j,£voi r\ aypoxs^) Kd9s aXko 
Tiapd s[j,(popoi3vTai and «7iav8up(D7iaiKd i5aviKd». 

AuTTi r| s}^Xsi\|/ri koivcdviktic; 5uva[j,iKfi(;, [o^sTaypdcpsxai gto 
ysyov6(; oxi r\ ypacpsioKpaxia xcov Bpu^sXcbv Kai KoivcoviKd 
a7io[j,ov(D[a^£vri sivai, akin Kai evxehaq a7io5uva[a^(D[a^svri as 
GxsGTi [IE xa sGviKd KpdxTj. O xa[j,riX6(; koivoxik6(; 7ipol)7ioXo- 
yiG[j,6(;, o (9sG[j,iKd) 5iaKpaxiK6(; xapaKxfipa(; xri(; E.E., r\ cv- 
vsiSrixfi u7iopd9[j,iGri xr]^ koivoxikti^ ypacpsioKpaxiat; and xa 
Kpdxri-[j,s}tri, [j,sxa(ppd(^sxai gs [j,ia 7ioA,i3 [j,iKpfi (Kai api9[j,r|xi- 
Kd) ypacpsioKpaxia a7i6X,uxa s^apxri[j,svri and xa sGviKd Kpd- 
XT], aK6[j,a Kai yia xrjv smPoXfi xcdv i5icov xcov [j,sxpcov xrjc; Eu- 
pco7iaiKfi(; E7iixpo7ifi(;. 

H Tio^tixiKTi svoTioiriGri xr]^ EupcDTiric; (av tioxs 7ipay[j,axo- 
TioiriGsi) 9a sivai Kax' s^oxnv tio^^ixiko ysyov6(;, 7ipdy[j,a nov 
Gri[j,aivsi, 6x1 9a auaixfiGSi xrjv KivrjxoTioiri gt] sKaxo[j,^upicov 
av9p(b7i(DV. 

Qgxogo, «hxiK6 Kivr\[ia» vnep [imq svco[j,svri(; Evp&)iir\q 
ankxf. 5sv ucpiGxaxai. '0[i(i)q Kavsva Kpdxo^ 58v 7ipofi}t98 anhhq 
«an6 xa 7idv(o». 'OA,a xa Kpdxr] 7ipofiX9av [j,sxd auo GK^ripotx; 
«XaiKoi3(;» aycbvsg, sixs Ka9apd xa^iKotx; (raXMa-AyyMa) 
sixs [j,sxd a7i6 8va GUv5uaG[j,6 «s9viK(bv» Kai xa^iKcbv aycb- 

VCDV- OTIOU G8 Kd9s TlSpiTlXCOGTl T] KOIVCDVIKTI SldGXaGT] flXaV 

KupiapxH- Oi Xaoi UTiOGxfipi^av svspyd ([is suavaGxdGSK;, s- 
^syspGSK;, Tio'ke.[iovq) xrjv iSpuGT] xou Kpdxou^, Gav auocpaGi- 
GxiKTic; Gri[j,aGia(; yia xrjv koivcovikti 5iKaiOGi3vri (dG^sxa Kaxd 
TiOGO auxf) Tipdyfo^axi S7isxsi3x9ri), xrjv TipooSo, xrjv i5puGri xou 
Kpdxou^ Gav xTjv o56 7ipo(; xk; ysviKoxsps^ koivcoviks^ («>^ai- 
KS(;») KaxaxxfiGSi^. 

Mia xsxoia TipooTixiKfi sivai «skx6^ gxs5iou». H «Eup(b7ir|» 
7101) xxi(^sxai sivai r| Evp&)iir\ xcov Kamxa^^iGxiKcbv GU[j,(psp6- 
vxcov. IIou Gri[j,aiv8i 6xi 9a Kivsixai avxicpaxiKd, [leca and xiq 



235 



cv[nikr\yd5eq xcov avTiTi98[j,8vcov Gt)[j,(psp6vTC0v xcov apxouGcbv 
xd^scDV Tri(; Eup(b7iri(;, Kai as KdGs TispiTiTCoari, [j,aKpid and 
TOU(; supcDTiaiKotx; Xaotx;. 0a xT^iC^t^^i^ ^'^^ ^^o^? koivoPouXsu- 
TiKoix; 8K7ipoG(b7iot)(; (aTiofo^aKpoix; aGTsps(;, otiox; Kai oi s9vi- 
Koi KoivoPou^tsuTiKoi), tk; KpaxiKs^ ypacpsioKpaxis^, xovq Ka- 
pispiGTS(; ypa(psioKpdTS(; tcdv Bpu^eXcbv, svdvxia oxa GU[j,(ps- 
povxa xcov 8pya(^0[j,sv(DV 6Xri(; xri(; Evp&)iir\q. 

Mia xsxoia «Eup(b7iri» 5sv TipoKsixai tioxs va cruyKivfiGSi, 
noXi) TispiGGOxspo, va KivrjxoTioifiGSi xovq supcoTUXiou^ tioM- 
xs(;. Kai av tioxs, xo 6pa[j,a [imq sviaia(; Eup(b7iri(;, yivsi guvsi- 
5riGri Kai TipaKxiKf) avdyKt] yia xotx; EupcDTiaioix;, xoxs, Tipo- 
(pavdx;, Ssv 9a sivai [im vso(pi}ts}tsi30spri Evp&)iir\. AXka Kai 
oijxs [j,ia «Eup(b7iri xcdv Xa(bv». 

H svspysia, oi kivtixotioitigsk;, xo [iejeQoq xodv aycbvrov nov 
9a a7iaixri9oi3v yia [im xsxoia TipooTixiKfi, 9a «s^avayKdGSi» 
7ipo(; xrjv ava(^fixriGri [imq aXkr\q Evp&)iir\q, nov 5sv f^Tiopsi 
Tiapd va KxiGxsi Gxa spsiuia xrjc; Grmspivf)^ E.E. Tr] Grmspivf) 
KaTiixaXiGxiKTi EupcDTiri 5sv ^iTiopsi Tiapd va xrjv avxiKaxaGxr)- 
GSi r\ EupcDTiri xrov Epya(^0[j,svcov, r\ EupcDTiri xr]^ d[j,SGri^ dr\[io- 
Kpaxiat; xcov Et)[j,pouMcov xcov Epya(^o[j,svcov, r\ EupcoTiri xri(; 
5ri[j,0KpaxiKfi(; iG6xrixa(; («vx67iicov» Kai [j,sxavaGxcbv) Kai xr]^ 
sipfivri(;. H EupcoTiri nov 9a 7ipoGavaxoM(^sxai gxtjv KdX,u\|/ri 
xcov av9pcb7iivcov avayKcbv, xrjv EupcoTiri aTr\v OTioia oi dv9pco- 
7101 9a sivai udvco and xa KspSr]. Fia [im xsxoia EupcoTiri 9a 
Kivrixo7ioiri9oi3v oi }taoi xri(;, Kai 6xi yia xrjv EupcoTiri xou vso- 
cpi>ts}tsu9spiG[j,oi3, xTjc; avspyiat;, xrjc; aPsPair]^ GUVxa^ioSoxr]- 
ar\c, OS riXiKisg X,iyo Tipiv xov 9dvaxo. . . 

noA,i3 Tipiv (pxdGOU[j,s, Xoinov, gxt] 5ri[j,ioupyia xou otioiou 
«supco7iaiKoi3 Ka7iixa}tiG[a^oi3», sivai a7ioA,i3xco(; Gacpst; 6xi r\ o^^ri 
5ia5iKaGia 9a 5is^dysxai (and xr] GKomd xcov KamxaXiGxcbv) 
avd[j,SGa gxt] SKuXa xcov avxixi9s[j,svcov s9viKcbv GU[j,(psp6- 



236 



VTCOV Kai TT] XdpupSri tt]^ xa^iKfig TidXrn;. Kdxco au' auTS(; tk; 
GUv9fiKS(; o «supco7iaiK6(; Ka7iiTa}tiG[j,6(;» 58v sivai aTi^^dcx; a- 
P8PaiO(;. MdX,}tov sivai to Xiyoxspo mGavo va 7ipay[j,aT07ioiri- 
Gsi. 

To Giyoupo 8ivai, oxi r| E.E. nov XTi(^STai, sivai r\ Evp&)iir\ 
Tcov KamxaXiGTiKcbv GU[j,(psp6vTC0v, nov (5Tr\ (5r\[i£piv(\ npaj- 
fj-axiKoxriTa, s^si5iKsi3sTai gttiv Evp&)iir\ xou vsocpiXs^^suGspi- 
G[j,oi3 Kai TTjc; i^TispiaXiGTiKTic; smPouXfic;. 



237 



K£(pd>uaio5 



H E.E. TOD ifi;rspia>^iofiOD, 
TT]^ aoTDV0fi0KpaTia(;, 

Kttl TOD paTOlOfiOD 

H E.E. GuyKpoTSi, oav Tipcbxo ^r\[ia Tri(; auxovo [x\q 5is- 
Qvonq i^TispiaXiGxiKfic; tt]^ Tiapouaia^, xr] Ai3va[j,ri Taxsia(; 
AvdTixu^ric; tiou api9[j,si 60.000 dv5ps(;. Ext] XaA,Ki5iKfi auo- 
(paoiGxriKs r\ 5ri[j,ioupyia, «xo apyoxspo and xov loijvio xou 
2004», [imq [lovadaq aspo[j,sxa(popd(; vno eupcoTiaiKfi Sioikti- 
GT], r\ OTioia 9a avaXa[j,pdvsi xrjv eKTekecr\ «supco7iaiK(bv Kai 
NATOiKcbv 5pdG8(DV». Envikeov, xrjv evicjpcr] xcov supcoTiai- 
K(bv 5uvd[j,scov S7iix6ipr|GiaKoi3 Gxs5iaG[j,oi3, xr] 5r|[j,ioupyia 
8up(D7iaiK(bv KsvxpcDV KaxdpxiGTjc; yia 7i}trip(b[j,axa s^^ikotixs- 
pcov Kai yia \na GSipd aXhx)V GxpaxicoxiKcbv siSiKoxfixcov.^'^'' 

SxT] XaX,Ki5iKfi o XaPis EoXdva, UTiaxog ap[j,OGxfi^ xri(; 
Koivfic; E^(i)TepiKr\q IloXniKr\q Ac^)akemq Kai A[j,uva(; (KE- 
IIAA), avxiypd(povxa(; xrjv a[j,spiKaviKfi Tio^tixiKfi, KaQopiGS 
Gav Kijpio d^ova xrjc; «supco7iaiKfi(; tioXixiktic; aG(pd}t8ia(;» xov 
«avxixpo[j,OKpaxiK6 ay(bva». Exrjv skGsgti xou ypdcpsi: 



238 



«H 5i89vfi^ Tpo[j,OKpaTia aTiOTsXsi GxpaxriyiKfi ausi- 
Xi] [...] H EupcDTiri aTioisXei Kai gtoxo Kai pdori tcdv 
Tpo[j,OKpaT(bv auTcbv. [...] ExeSidaxriKav - aXXd evTVx&iq 

aVTl[J,ST(D7llGTriKaV TipOTOt) SKTSXSGTOIJV - XpOfJ-OKpaXlKd 

7iA,fiy[j,aTa n8i(^ovo(; K}d\xaKaq Kaxd xou s5d(pou(; [j,a(;».^''^ 

Eivai oacpsig oi gtoxoi todv TiapaTidvcD ypa[j,[j,cbv. Acp' svog 
aTisiXowxai [j,8TavdGTS(; auo «i37107its(;» x^ps?, tt] GTiy[j,fi tiou 
«ri EupcDTiri aTiOTS^^si Kai pdGT] tcdv xpofa^oKpaTcbv)). Acp' sxs- 
pou, xpr|Gi[a^07ioi(bvTa(; avaTioSeiKxa «GT0ix8ia» (onrnq aKpi- 
Pdx; 01 KuPspvfiGSK; Mtioix; Kai Miikep yia va SiKaioXoyfiGOUv 
xriv sigPoXti gto IpdK), «Gxs5idGTriKav - aXXd sutuxgx; avxi- 

[J,STC07liGTriKaV TipOTOt) SKTS}^SGT0l3v - xpofj-OKpaxiKd Tikr\Y[ia- 

Ta», a7isi}tsi avoiKxd yia [j,8X,X,ovtiks(; S7is[j,pdGSi(;: 

«H supcoTiaiKTi 'EvcoGTi KivriTOTioisi ohx xa [j,8Ga tiou 
sxsi Gxr] SidGsGTi Tri(; GU^7ispiXa[j,pavo[j,sv(DV xcov Gxpa- 
xicoxiKcbv yia xrjv 7ip6}tri\|/ri xpo[j,OKpaxiKfi^ a7i8iA,fi(; gxo 
85a(pog xcov Kpax(bv-[j,8>^(bv». 

H skGsgti uioGsxsi xo i[j,7ispia}tiGxiK6 d6j[ia xou «iipoXr\- 
TixiKoij 7ioXs[j,ou», 710U 7ip(bxs(; siGTiyayav oi HQA. XpriGi[j,o- 
Tioisi xTjv i5ia (ppaGSoXoyia, [lovo nov xa «Kpdxri napieqyy [le- 
xaxpsTiovxai g8 «5iaA,u[j,sva Kpdxri». EiGrjysixai xo 56y[j,a xri(; 
«7ispiopiG[j,svri(; Kupiapxia(;», 5r|Xa5fi 6xi xa Kpdxr] 5sv sxouv 
a7i6A,uxri Kupiapxia gxo SGCOxspiKo xoix;, a^^M sivai «v6[j,i[j,ri» 
r\ TioXixiKTi f) GxpaxicoxiKTi 87i8|iPaGri GXO SGCDxspiKo xou^, av 
01 if^TispiaXiGxs^ GscopfiGOUv 6x1 7iapaPid(^sxai r\ «5isGvfi(; vo- 
[j,i[j,6xr|xa». Enniksov, aKoXouGsi xo a[j,spiKaviK6 56y[j,a, yia 
Suvaxoxrixa r\ E.E. va 5is^dysi 5i3o r\ TispiGGOxspou^ 7ioXs[j,ou(; 
xauxoxpova: 



239 



«Xp8id(^8Tai va ava7iTi3^ot)[j,8 [im GxpaxriyiKfi voo- 
xpoTiia nov va TipocoGsi xriv syKaipr], ypfiyopri Kai otiou 
Xpsid(^8Tai GTiPapfi STisfj-Paori. Aq sxot)[j,s iSiaixspa Ka- 

xd VOUXig 87llXSipflGSl(; OTIOU UTldpxSl GU[J,[J,SXOXn XOGO 

GxpaxicDxiKcbv OGO Kai [j,ri GxpaxicoxiKcbv iKavoxfixcov. 
[...] Ms xk; vss(; aneikeq nov s[j,(pavi(^ovxai, r\ Tipcbxri 
ypa[j,[j,fi df^uvat; 9a sivai GU^vd gxo s^coxspiKo. [...] Exa 
5iakv[iEva Kpdxr] f^Tiopsi va xpsiaGxoiJV GxpaxicoxiKd 
[j,SGa yia xrjv aTioKaxdGxaGr] xr|(; xd^rjc;. [...] 0a STipsTis, 
av xpsiaGxsi, va ^7iopoi3[j,8 va skxsXoi3[j,s 5i3o r\ TispiG- 
Goxspst; STiixsipfiGSi^ xauxoxpova. [...] OpiG[j,sv8(; x&ipeq 
8xot)v auxoxo7io9sxr|9si skx6(; xcdv opirov xrjc; 5is9voi3(; 
Koiv(Dvia(;. MspiKS(; sxouv enike^ei xrjv aTiofo^ovcoGri. 
'AXkeq 87ii[j,svouv va 7iapaPid(^ot)v xovq 5is9vsi(; Kav6vs(; 
GXO 87ii7i85o xri(; s9viKfi(; xotx; SiaKuPepvrjGric; f) xr]^ gu- 
H7ispi(popd(; xou(; gxo 5is9vs(; S7ii7is5o. Eivai S7ii9u[j,rix6 
auxs(; 01 xcbps^ va S7iavs}t9ouv gxt] 5is9vfi Koivoxrixa. 
Ek81vs^ 710 u apvoijvxai va xo Kdvouv 9a TipsTisi va Ka- 
xaMPouv 6x1 9a TiXripcDGOUv xi[j,ri[j,a yi' aux6»! 

H i^7ispia>uiGxiKfi GTjyK^^riGri E.E. - HQA, S7iiKup(b9riKS Kai 
GXT] 5iaP6rixri «xpo[j,OGt)[j,(pcovia», xr] GU[j,(pcovia yia xrjv sk5o- 
ar\ noXnchv Kai xrjv a[j,oiPaia «5iKaGxiKfi GUv5po[j,fi» [isTa^v 
HIIA Kai E.E. H GU[j,(pcovia S7iiKup(b9r|Ks Gxr| 5idpKsia xrjc; 
87iiGKS\|/ri(;, xou xoxs 7ipos5p8i3ovxo(; xr|(; E.E., KcDGxa Eri[j,ixr| 
oxriv OudGiyKxov gxk; 25 louviou 2003 . 

H GU[j,(pcovia TipopXsTisi xrjv skSogt] utiotixcov 6xi M-ovo auo 
«xpixs(;» x&tpeq, aA,}td Kai Tio^^ixcbv a7i6 Kpdxri-[j,sXri xr|(; E.E. H 
GU[j,(pcovia sxsi ava5po[j,iKfi igxp, TipoP^iSTisi 6xi «ri GU[j,(pcovia 
9a 8(pap[j,6(^sxai gs a5iKfi[j,axa nov sxouv 5ia7ipax9si Tipiv Kai 



240 



[lexa xriv svap^r] lajpoq Tri9>.^^^ E7iiGri(;, Ka9opi(^8i on aK6[j,a 
Kai av Kd7ioiO(; exei sktigsi xriv Tioivfi xou gttiv E.E. sivai 5u- 
vaxov va sk5o9si gtk; HQA Kai va (^ava)KaTa5iKaGTSi! IIpo- 
P>uS7iSTai S7iiGri(;, oi ^ugtiks(; U7iripsGiS(; HQA Kai E.E. va a- 
VTaX,}tdGGOt)v 7iXripo(popi8(; yia «7ipoGC07iiKd 5s5o[j,8va» vno- 
71TC0V. EnxKkeov, siGdysi «a7i6 xriv tiigo) 7i6pTa» xriv Tioivfi xou 
Gavdxou GXTjv E.E. Eivai Suvaxf) r\ skSogt] xo u «U7i67ixou», 
aK6[j,a Kai av gxk; HQA kiv5uvsi3si va KaxaSiKaGxei [is xrjv 
Tioivfi xou Gavdxou, r\ OTioia s^si Kaxapyr|9si gxk; x&ipeq xrjc; 
E.E. 

H Gt)[j,(pcDvia t)7ioypa[j,[j,i(^8i o^i [lovo xr] GK^fipuvGr] xcov a- 
Gxuvo[j,iK(bv [j,r|xaviG[j,(bv evzoq xr|(; E.E., aX,}td Kai xov svxs- 
Xdx; avxi5ri[j,0KpaxiK6 xpouo ^fi\|/ri(; xcov aTiocpdGsrov. H gu[j,- 
(pcDvia STiiKupcbGriKs Tiapd xo ysyov6(; 6xi xo EupcoTiaiKo Koi- 
voPoijXio s^scppaGS «auGxripfi KpixiKf)))^'*'' gxo Su[j,poi3Xio xcov 
Yuoupycbv nov xrjv sixs eiGtiyriGsi. Ta eGviKd KoivoPoijXia 
xcov Kpaxcbv-[j,s}t(bv anhhq «7iapaKd[j,(p9r|Kav». Exrjv EX,}td5a, 
o UTioupyo^ AiKaiOGUvrjc; O. nsxGdA,viKO(;, apvfiGriKs va (pspsi 
7ipo(; KijpcoGri XT] GU[j,(pcovia gxtjv eXkr[viKf[ Bou^^fi.^'*^ 

E.E. Ktti HHA 

Asv UTidpxsi a[j,(piPoMa, 6xi Tiapd xk; GuyK^fiGSi^ avd[j,SGa 
gxk; HQA Kai xrjv E.E., gxtjv 7ipay[j,axiK6xrixa UTidpxouv noX- 
'ke.q Kai [lejakeq 5ia(pops(; nov 9a xsivouv va o^vovxai gxo 
[leXkov. 

O GUGX8xiG[j,6(; oiKovo[j,iKfig Suva^irig s^si aXXd^si xk; xs- 
A,8uxaiS(; 5sKasxis(; gs pdpo^ xcov HQA. To 1945 gxk; HQA 
avxiGxoixoiJGS TidvcD a7i6 xo 50% xri(; 7iayK6G[j,ia(; uapaycoyfic;. 
Sxr] 5sKasxia xou 1980 xo tiogogxo sixs tisgsi gxo 25%. To 
2003o 7i}iri9uG[j,6^ xrjc; E.E. fixav Kaxd 1/3 fj.sya^tijxspof; xcov 



241 



HQA, svd) TO Gt)v5uaG[j,£vo AEII tt]^ E.E. sivai iGo5i3va[j,o 
Tcov HQA. Ilapd to ysyovo^ 6ti r| oiKovo[j,ia tcdv HQA gtti 
5sKasTia tou 1990 au^fiGriKs GUVo^^iKd KaTd 40% (svcb oi u- 
TioXoiTioi avTay(oviGTS(; Tri(; PpsGrjKav sits gs oiKovo[j,iKfi GTa- 
Gifj-OTTiTa [IttTicDvia] SITS [IE Tiohb xafj-rj^totx; pu9[j,oi3(; avduTU- 
^r\q [rsp[j,avia]), oi HQA 5sv susTUxav va auoKaTaGTiiGOUv 
TTjv nakm a5ia[j,(piGpfiTriTri oiKovofo^iKfi toix; riys[j,ovia. To s- 
7isv5u[j,svo KscpdXaio avd spya(^6[j,svo KaGdcx; Kai r\ Tiapayroyi- 
KOTTiTa TTjc; spyaGiat; avd (bpa spyaGiat; sivai xa^ri^tOTspa gtk; 
HQA au' OTi GTT] rsp[j,avia r\ tt] TakXia. H TiapayroyiKOTriTa 
avd spya(^6[j,svo gtk; HQA 7iapE[j,sivs u\|/riX6Tspri, [lovo 6[i(i)q 
Xdpi(; GTO ysyov6(; 6ti o STfiGiot; jpovoq spyaGia(; gtk; HQA 
sivai KaTd 25% [a^syaX,i3Tspo(; ([is akhx }t6yia oi spya(^6[j,svoi 
gtk; HQA 5ouXsi3ouv TispiGGOTspst; (hpeq and xovq supcoTiai- 
ovq). Oi HQA sxouv sva Tpo[j,aKTiK6 s^TiopiKo EKkei[i[ia nov 
TO 2002 scpTaGS to aGTpovo[j,iK6 tiogo tcdv 503 5ig. 5oXapi(ov, 
svcb avTiGsTa r| E.E- 15 TiapouGiaGS 7i>^s6vaG[a^a 58 5ig. 5o}ta- 
picov.^'*^ To sf^TiopiKo eXke.i\ji\jia tcdv HHA xpr|[j,aTo5oTSiTai 
a7i6 TTjv siGpof) KscpaXaicov and xiq x&ipsc, tt]^ E.E. Kai ttjv 
laTicDvia (akXd Kai ttjv Kiva Kai tk; a.Xkeq X^^ps? ttt; AGiat;). 

To TsXiKo a7iOTsXsG[j,a sivai s[j,7iopiKoi 7i6Xs[j,oi va spxo- 
VTai oAoEva Kai TispiGGOTspo GTTjv smcpdvsia [j,STa^i3 Tri(; E.E. 
Kai TCDV HQA. Oi 5aG[j,oi kov sixav smpdXsi oi HQA, yia 7ia- 
pd5siy[j,a, gtov supcoTiaiKo xdA.uPa, fiTav uriyfi svTdGSCov gti^ 
5ia7ipay[j,aTSi3GSK; gtov HayKOG^io OpyaviG[j,6 E^Tiopiou. 
Auto uupoSoTriGS sva [livi 5aG[j,o}toyiK6 n6'ke[io to 2003 Kai 
gtk; 5t)o nkevpeq tou AtAuvtikoij. 

Ettjv aypoTiKT) tioXitikti oi Siacpopsg sivai [isjakeq. Oi 
HQA KaTTiyopoiJV ttjv E.E. 6ti TipoGTaTSiJsi 5aG[j,oXoyiKd tov 
aypoTiKo TTjc; TOfo^sa «U7ispPoXiKd», [is a7iOTsXsG[j,a va uudpxsi 
«a9s[j,iT0(;» avTay(DviG[j,6(; yia Ta a[j,spiKaviKd TipoiovTa. H 



242 



E.E. avTiyupi(^si tk; Kaxriyopis^, U7ioypa[j,[j,i(^ovTa(; xi^ a[j,spi- 
KaviKS(; stiiSottigsk; 7ipo(; xov aypoxiKo TO[j,sa. npoKsixai, 
Tipocpavdx;, yia tk; aTidxs^ ttjc; «7iayKOG[j,i07ioiriGri(;», Kai xou 
«8A,8iJ08pou s^Tiopiou)). H «8}tsi39spri ayopd» sivai Kakr\ na- 
vxa yia. . . xovq akXovql Dxav 5ev GU[j,(pspsi xou^ Kamxa}^iGX8^ 
u\|/cbvouv 5aG[j,oAoyiKd xsixH- 

EmTipoGGsxa, oi 7ipoG7id9siS(; (Kaxd Kaipoug, opiG[j,8V(DV 
Kpaxcbv-[j,sX(bv) xTjc; E.E. yia xr] 5ri[j,ioupyia avs^dpxrjxou and 
xk; HQA supcoTiaiKoij Gxpaxoij, nov va f^Tiopsi va 7iaps[j,paivsi 
[j,6vo^ xou GS oXoK^ripo xov 7i}tavfixr|, o^ijvsi xi^ [j,8xa^ij zovq 
GX8G8i^. H E.E. Tipoxcopsi GXTjv uXoTioiTiGri sv6(; SUpCOTiaiKOlJ 
5opu(popiKoi3 GUGxfi[j,axo(; 7iAofiyr|Gr|(; Kai 7ipoG5iopiG[j,oi3 9s- 
Gri(; nov 9a sivai avxiTiaXo xou afo^spiKaviKot) GPS (Global 
Positioning System), guvo^^ikoij kogxoix; [j,sxa^i3 3 ^ Kai 3 ,6 
5iG. supd).^'*'* To Ilsvxdycovo 7iposi5o7ioiriG8 6xi xo supcoTiaiKo 
Gi)Gxri[j,a «^7iopsi va TipoKaXsGSi s^7iXok8(; Gxa Gfi[j,axa stio- 
[j,svri(; ysvidc; xou GPS, nou 7ipoopi(^ovxai yia GxpaxicoxiKf) 
XpfiGri». 

Ta TiapaTidvco, sxouv oSriyfiGSi xoix; SKTipoGcbTiou^ xri(; A- 
[j,8piKaviKfi(; dpxouGa(; xd^rjc; va 87iiGri[j,aivouv xi^ ausiXs^ nov 
avxi[j,sxco7ii(^ouv oi HQA and xrjv E.E. O KiGivyKsp sypacps xo 
1994: 

«0i Hvco[j,svs^ IloXixsist; 9a avxi[j,8xcD7iiGOt)v xsxoiou 
si5ou(; avxaycoviG[j,6 nov dev si^av avxi[j,sxco7iiGSi gxt] 
SidpKsia xou *Fuxpoi3 IIoXs^ou. [...] Sxa xpovia nov 
spxovxai r\ Evpchiu] 5sv 9a aiG9dvsxai xrjv avdyKt] xrjg 
7ipoGxaGia(; xcov HQA Kai 9a S7ii5i(bK8i xo 5ik6 xri(; oi- 

K0V0[J,Ik6 GU[J,(p8pOV Tiohb 7110 S7ii9sxiKd».^'*^ 

AvxiGxoixa o M7ips(^ivGKi s7iSGfi[j,avs: 



243 



«MaKpo7ip698G[j,a [...] [j,ia 7ipay[j,aTiKd Tio^^mKd 8- 
vo7ioiri[j,svri EupcDTiri 9a TipoKaXsosi [im PaoiKfi ^sxaxo- 
nicr\ Tcov GUGxsTiG[j,(bv 5i3va[j,ri(; 7iayK6G[j,ia, [is cvvenei- 
eq TOGO Ka0opiGTiKS(; 6go fixav r\ KaxappsuGri ttjc; SoPi- 
STiKTig At)TOKpaTopia(;». 

Qgtogo, Kai 01 5uo g7isi35ouv va tovigouv, 6ti gto opaxo 
Kai 7ipop}^8\|/i[j,o [leXkov, auxoi oi kiv5uvoi sivai sXaxiGxoTioi- 
r\[ievoi. O KiGivyKsp sx8i 87iav8i>^ri[j,[j,8va 5ri>ucbG8i oxi 58v ni- 

GX8l38l 6X1 Kd7lOX8 T] EupCDTiri Gtt 8VC098l OlKOVO[J,lKd Kai 7l0}tl- 

xiKd, 8ip(DViKd 58, 8X81 ll,r\Tr\cei «xo xrj^tscpCDVO xou vnovpyoi) 

XCDV 8^C0X8piK(bv f) XOU 7ip085pO U XTjc; E.E.». O M7ip8(^lVGKl 

98cop8i 6x1 xa avxixi98[j,8va 89viKd GU[j,(pspovxa xcov Kpaxcbv 
[j,8X(bv xT]^ E.E. 7iapa[j,svot)v x6go [lejahx, 8V(b xa Gt)[j,(p8povxa 
noXhhv and auxd 8ivai GX8vd 58[j,sva [is xiq HQA, g8 xsxoio 
Pa9[j,6 (bGX8: 

«'Lr\[iEpa, r\ EupcDTiri [...] 8ivai vx8 (pdKxo Gxpaxicoxi- 
k6 7ipox8Kxopdxo xcov HQA. [... ] Eivai a7ii9avo r\ Eu- 
pcDTiri va kX81g81 xo GxpaxicoxiK6 xdG[j,a [is xiq HIIA gxo 
opax6 [leXljovyy. 

Exov oikovo[j,ik6 xo[j,sa, ^7iop8i xa AEII xcov HQA Kai xrjg 
E.E. va 8ivai iGa, cdgx6go oi HQA 8ivai nohb mo iGXupst; yia- 
XI a7ioxs}toi3v sviaio Kpdxot; svcb r\ E.E. 7ioX.u5iaG7iaG[j,svo d- 
9poiGna 89vcbv. 

Ms 585o[j,sva 6Xa auxd, Kai gxt] pdGt] 6xi UTidpxsi (aK6[j,a) 
87iapKfi(; Koiv6xr|xa GU[a^(psp6vxcDV gs TioXXd l^r\Tr\[iaTa, do[iEi- 
xai xo Koiv6 s5acpO(; GUVsw6riGri^ avd[j,SGa gs HQA - E.E. H 
aXXriXs^dpxriGri xcov av87ixuy[j,8vcov x^pcbv Gxa uXaiGia xr]^ 



244 



7iayK6G[j,ia^ ayopd(;, [is Ksvxpo ttjc; HQA, sivai auxfi tt] axiy- 
[ir\ TOGO [lEjaXf], (DOTS r| UTioxcbpriGri as «oiKovo[jiKd oxupd» 
va 8ivai a5iav6r|Tri- KaxaGxpocpiKfi Kai yia tk; 5uo itkevpeq. 
To 2001 supcoTiaiKst; sxaipsisg s^ayopaoav sxaipist; gtk; HQA 
^o5si3ovTa(; guvoXikoi 126 5io. 5oMpia, Kai 8TaipiS(; tcdv 
HQA 42 5iG. 5oXdpia 8^ayopd(^ovTag 8upco7iaiKS(; STaipiS(;. 

Fia Tou^ Ka7iiTa}tiGTS(; ttjc; E.E. oi enevdvceiq Kscpa^^aicDV 
Gxriv Wall Street r\ xa a[j,spiKaviKd KpaxiKd o[j,6Aoya, auoxs- 
}toi3v Ksp5o(p6pa 5is^o5o [iEjakr\q Gri[j,aGia(;. Fia xrjv oikovo- 
[j,iKfi ax[j,0[j,rixavfi xrjc; EupcoTiri^, xr] Fspfa^avia, oi s^ay(Dys(; 
7ipo(; xk; HQA GuyKpoxoiJV eva GrmavxiKo oikovo[j,ik6 [leje- 
0O(;. 

EmTipoGGsxa, HQA Kai E.E. svouoiowxai gxov koivo xovq 
Gxoxo: xo xGdKiG[j,a xcdv avxayoDviGxcbv xou^ gxov avauxuG- 
g6[j,£vo KOGfo^o, Kai Gxo ^s(^oi3[j,iG[j,a xcov xcopcbv xou Tpixou 
K6g[j,ou: 

«H BpsxaviKT) s(pri[j,spi5a «rKdpvxiav» 5ri[j,OGi8i3si 
skGsgti xt]^ [lejakriq (piXavGpcomKfi^ opydvcoGrjc; «'0^- 
(pa[j,», Gi3[j,(p(Dva [IE xTjv OTioia r\ E.E. Kai oi HQA Ksp5i- 
C,o\)v 5iGSKaxo[j,^i3pia 5oXdpia sk; pdpo(; xcov (pxroxcbv 
xcopcbv, 5iaKripi3GG0vxa(; xo sXeuGspo s^Tiopio, aX,}td 
7ipoGxax8i3ovxa^ xk; 5iks(; xoix; ayopst;. [...] YuoGxripi- 
C,ovv xTjv aTisXsuGspcoGTi xcov (pxcoxcbv ayopcbv, aXXd 5ia- 
xripoijv u\|/ri}toi3(; 5aG[j,oi3(; gxk; siGaycoyst; and xiq i5i8(; 
X&tpeq [...] H «'0^(pa[j,» KaxaxdGGSi xrjv E.E. upcbxri gxov 
TiivaKa xcov xcopcbv nov uioGsxow TipoGxaxsuxiKd [lexpa 
Kai aKoXouGoiJV oi HQA, o Kava5d(; Kai r\ laucovia. E- 
7iipdX,Xouv xotx; mo u\|/r|Xoi3(; 5aG[j,oii; gs Pio[j,rixaviKd 
Tipoiovxa \jiEjcikr\q GtmaGiat; yia xa (pxcoxd Kpdxr], xa 
yscopyiKd Kai xa ucpavxoupyiKd. Auxo KOGxi(^si gxi^ 



245 



(pxroxsc; xcbps^ 100 5ig. 5oXdpia to jpovo, SiTiXdoio 710- 
06 a7i6 TT] PofiGsia nov siG7ipdTT0uv» 



246 



Stov nayK6G[j,io OpyaviG[j,6 E[j,7iopiot) UTidpxouv 142 %&>- 
pEq-[iekr\, 6[i(i)q [loXiq 21 ava7iTuy[j,svs(; x&tpeq exovv xriv 
7ipay[j,aTiKfi 5i3va[j,ri va xapaC,ovv xriv noXniKi] xou- Kaxd kij- 
pio Xoyo 01 HQA, r| E.E., o Kava5d(; Kai r| laTirovia. Avxeq oi 
X(bp8(;, Tiapd xi^ [j,sxa^i3 xoix; avxiGsosK;, [j,7iopoi3v va 5ri[j,ioup- 
yoijv [j,sxco7io svavxi «xpixcov». 

H Xsri^taaia xcov upcbxcov u^^cbv xou Tpixo u KoGfo^ou (tiou 
8K(ppd(^sxai Gfi[j,spa Kupi(D(; cd^ 7ipo(; xov sXsyxo xou usxpsXai- 
ou) Kai r| i^Tispia^tiGxiKTi aGxuv6[j,suGfi xou, sivai r| aixia nov 
E.E. Kai HQA sxouv GU[j,(pcovfiGSi gxtjv and koivoij Kaxoxn 
Tou AcpyaviGxdv (o'keq oi x&tpeq g^sSov xt]^ E.E. exouv gxsiAsi 
Gxpaxsi3[j,axa Kaxoxni;, GU^7ispi}ta[j,pavo[j,svri(; Kai xri(; EXXd- 
5a(;). H E.E., gs ayaGxr) GUVspyaGia [le xiq HIIA, ausi^tsi [j,8 

OlKOVO[J,lKS^ KUpCDGSK; (Kai SV5SXO[J,SVCO^) GXpaxiCOXlKTl 8718[J,- 

PaoT] TO Ipdv Kai xr] Bopsia Kopsa. 
O «EDpa)OTpaT6(g» 

H Gij^TiXsuGTi [IE tk; HQA, Tispav xcov koivcdv i^TispiaXi- 
GxiKcbv GU[j,(psp6vrcov, STiipdXXsxai Kai and xo ysyov6(; 6x1 r\ 
E.E. 5sv aTioxsXsi guvsktiko gijvoAo, aXXd d9poiG[j,a Kupiap- 
Xcov s9v(bv-Kpax(bv. Msxd xrjv siGPo^tf) gxo IpdK Kai xr|v o- 
Xosva Kai [j,8yaA,i3xspri xPTl<^i^^07ioiri gt] and xiq HQA xou 
GxpaxicoxiKot) xou(; [j,rixaviG[j,oi3 yia xrjv em^oXi] xcov a[j,8piKa- 
viKcbv GU[j,(psp6vxcov, STiavfi^^Gs [is 5pi^i3xriTa xo 98[j,a xri(; 5ri- 
[j,iot)pyia(; GxpaxicoxiKfic; [j,rixavfi(; auo xr|v E.E. nov va }t8i- 
xoupysi s^iGoppoTiriTiKd ausvavxi gxk; HQA. Qgxogo, otico^ 
Tispiypdcpsi o Chris Harman: 



246 



«noX?to{ EupcDTiaioi Tio^tixiKoi KaxaXfiyouv gto gu- 
[j,7i8paG[j,a 710U s^s(ppaG8 o Tipcbriv TaXk^q TipcoGuTioup- 
joq Aopsv Oa^Tiiotx;: «H Evpchiu] fixav aviKavr] va stii- 
Tijxsi (DGTS va aKouGTSi r\ (pcDvfi TT]^ a7i6 Ti^ HIIA yiaxi 
8ivai 5iaip8[j,8vri Kai Ssv 8X8i [j,ia 8vco[j,svri a^uvxiKfi 5i3- 
va[j,ri». O Andrew Moravcsik avacpspsi gtoix; Financial 
Times: «E7ii xpovia, oi tioXitikoi sxouv KaxaXfi^si gto 
GU^7ispaG[j,a OTi xa S7iixsipfi[j,aTa yia u\|/ri}t6T8ps(; supco- 
naiKsq GTpaTicoTiKS(; 5a7idv8<; sivai TisiGxiKd. H >uoyiKfi 
sivai aKaxafa^axnTTi: av oi HQA to [lovo nov GsPovxai 
8ivai r\ GxpaxicDTiKfi icypq, tots evaq EvpanaiKoq GTpa- 
t6(; Giyoupa 9a eni^aXksi GsPaG[j,6». 

Qgtogo 01 7ipoG7id9si£(; va GuyxcovsuQow oi Eupro- 

TiaiKOl Ka7llTaXlG[J,0l [J,S aUTO TOV TpOTlO [g8 8va UTisps- 

GviKo EupcoTiaiKo 7ip67iXaG[j,a KpdTOU^] TidvTa avTi[j,s- 
T(b7ii(^av syysvfi s^7i65ia. Oi smxsipfiGSK; KdGs supcoTiai- 
Kr\q xcbpat; s^ouv GTSVoijg 5sg[j,oi3(; [le to sGviko tou^ 
KpdTO(;, Kai (poPoiJVTai 6ti 9a xdGOUv auo toix^ avTayro- 
viGTS(; TOU(; auo dXA^g xcops? <3£ £va UTispsGviKo supcD- 
TiaiKo KpdTO(;. Ethti^^sov, noXkeq and avxeq s^ouv [j,syd- 
>uS(; S7isv5i3gsi(; svto^ tcov HQA Kai tk; 07ioiS(; dev 9s- 
Xouv va 5iaKiv5t)V8i3G0uv. To a7iOTsXsG[j,a sivai, o yaX,- 
Xo-y8p[j,aviK6^ d^ovat; va sivai TidvTa aGTa9si(;. MsTd 
TTjv sigPoXti gto IpdK, rsp[j,avoi S7iix6ipr|[j,aTi8(; 7iis(^av 
TT] ysp[j,aviKfi KuPspvr|Gr| va ausxei auo 5i7iXco[j,aTiKS(; 
GuyKpoiJGSK; [le xiq HQA. Kai, onmq TOvi(^si o Moravc- 
sik, Ka[j,id KuPspvrjGri Tri(; Eup(b7iri(; 5sv sivai 7ii9av6v 
va a7io5sx9si to k6gto(; Tr|(; 5ri[j,ioupyia(; «[j,ia(; guvtovi- 
(5[iEvr\q GTpaTi(DTiKfi(; 5i3va[j,ri(; [le SuvaTOTtiTa uayKo- 
G[j,ia(; SpdGTjc; nov va (pspsi gs Tispat; svav 7i6Xs[j,o u\|/ri- 



247 



X-^q T8xvo>uoy(a^, Kai xa[ir\koi) kogtoix; ce anco'keieq 
GxpaxicoTcbv)). Auto 9a aTiaixouGS and xouq EupcoTiaioix; 
va au^fiGOUv xiq GTpaTicoTiKS(; 5a7idv8^, nov PpiGKovxai 

Gfl[J,8pa GTO 2% TOU AEn, G8 TlSpiGGOTSpO ttTlO 4% 710U 
Sivai TO TIOGOGTO TCOV HIIA)).^'*'' 

H TipoGTidGsia oiKo56[j,riGrig at)T6vo[j,ou supoDTiaiKot) Gxpa- 
TicoTiKoij [j,rixaviG[j,oi3 TipoGKpousi Gxa avTiTi9s[j,sva sGviKd 
GU[j,(pspovTa. Aut6(; sivai o }t6yo(; nov Gxa (^riTfi[j,aTa s^coxspi- 
KTic; f) «a^uvTiKfi(;» TioXniKr\q 5sv igxusi t] «sviGxt)[j,svri iikei- 
o\|/ri(pia» Gxr] Xfi\|/ri tcdv auocpaGSCDV, aA,A,d aTiaiTSixai o[j,o(pco- 
v(a. 

Oi SiacpcDvis^ avd[j,8Ga Gxa KpdTri-[j,sXri ttjc; E.E. cdc; 7ipo(; 
Tig gxsgsk; [j,s to NATO (av 5ri}ta5fi oi 5uvd[j,si(; xou svSsxo- 
[j,8vot) supcoGxpaxot) 9a sivai «GU^7iXrip(0[j,aTiKoi» f) «auT6vo- 
[j,oi» a7i6 TO NATO [SriXaSf) xi^ HQA]) avxavaK^ouv, gttiv 
Tipayfj-axiKOTTiTa, tt] 98X.ri gt] tcov Kpaxcbv va sivai auxd nov 9a 
s^ouv vno Tov eXeyxo zovq ziq GxpaxicDTiKsg xoix; 5uvd[j,si(; Kai 
TT] SuvaxoTTiTa va gu^tiAsouv r\ va SiacpopoTioiowxai ano xiq 
HHA. 

Ms 5s5o[j,svri xriv a5uva[j,ia GuyKpoxriGri^ Koivfic; Gxpaxico- 
TiKr\q [ir\xavr\q an' o^^a xa Kpdxri-[j,sXr|, Kaxd Kaipotx; yivsxai 
7ipoG7id9sia yia xr] 5ri[j,ioupyia [j,ia(; «GU[j,[j,axia^ xcdv 7ipo9i3- 
[j,cov». Qgxogo 5sv sivai Ka96Xou Ga(pS(;, tiogoi Kai uoioi sivai 
01 «7ip69u[j,oi», svd) STimXsov, Kaxd tiogo ovxaq 9a s^ouv koi- 
voxrixa GU[j,(psp6vx(DV. 

Msxd xTjv sigPoXt) HDA-Bpsxaviat; gxo IpdK, avaKoivcb- 
9riKs r\ 7ip69sGri TEp[iaviaq - TaXkiaq - Aou^s[j,poi3pyot) - 
BsXyiou va TipoxcopfiGOUv Gxr| 5r|[j,ioupyia Koivcbv Gxpaxiroxi- 
K(bv 5uvd[j,scov, nov 9scopfi9r|Ks Gav Tipcbxo pfi[j,a 7ipo(; xrjv 
Kaxsi39uvGri xou supcoGxpaxoij. To gxs5io TipospXsTis sva 



248 



7iXfips(; Kai at)T6vo[j,o supcDTiaiKo smxeXsio, 8yKaT8GTri[j,svo 
otic; Bpv^eXksq Kai iKavo va cxedmC,Ei Kd9s si5ou(; smxsipfi- 
aeiq. Auto to «gxs5io eni xapTOU» avaTpduriKs oXoK^ripcoTi- 
Kd, TO AsK8[j,Ppio Tou 2003, OTav BpsTavia - TaXkia - Fsp- 
[lavia Gt)[j,(p(bvriGav gtt] 5ri[j,ioupyia Koivfic; GTpaTicoTiKfi(; 5i3- 
va[j,ri(;. E^' apxHi; 5isuKpiviGTriK8 6ti «o Kijpiot; poXo^, ce 6,ti 
acpopd Tr|v supcoTiaiKfi a^uvTiKf) 9copdKiGr|, 7iapa[j,sv8i gto 
NATO». ^"^^ 0a 5ri[j,iot)pyri9si sva stiitsXsio, 6xi at)T6vo[j,o, 
aXlA svt6(; tou apxnysiou tou NATO gto Mov(; tou BsX,yiot). 

Eivai Ga(pS(;, 6ti av gtt] GUVo^tiKf) 9sG[j,iKfi XsiTOupyia ttjc; 
E.E. UTidpxouv [a^sydXs(; avTicpdGSi^ (710 u TipoKijTiTOUv and tt] 
SiaKpaTiKT) }tsiTOupyia Kai Ta avTiTi9s[j,sva 89viKd GU[j,(pspo- 
VTa), GTTjv TispiTiTCOGTi TTjc; s^ayys}t9siGri(; 7ipcoToPouMa(;, Ta 
7ipdy[j,aTa sivai 7ioA,i3 mo avTicpaTiKd. Es (^riTrmaTa s^cDTspiKfic; 
TioXniKr\q (akXd Kai GTa 9s[j,aTa ttjc; ysviK6T8pri(; 98G[j,iKfi(; 
XsiTOupyiat; ttjc; E.E.), rsp[j,avia - TaXkia gxs56v tiots dev 
sxouv GU[j,(p(DvfiGSi [j,s TT] BpsTavia. Ms 5s5o[j,£vo auTO to ys- 
yovo^, r\ XsiTOupyiKOTTiTa evoq koivoij GTpaTicDTiKot) Twpr\va 
[IE pdGT] auTS(; tk; xrops^, 7iapa[j,8vsi s^aipsTiKd a[j,(pipoXri 
(iioXi) TispiGGOTspo 7101) yia 07ioia5fi7iOTS SpdGT] aTiaiTSiTai 
o[j,o(p(Dvia). E7ii7ip6G9sTa, [iia TipcDToPouMa opiG[j,svcov [lovo 
Xcoprov, 9a fiTav s^aipsTiKd stiikivSuvti yia tt] guvoxh Tr\c, E.E. 
GS s^coTspiKd 9s[j,aTa, auo tt] GTiy[j,fi tiou 9a pd9aivs tk; avTi- 
9sGSi(; au^dvovTa^ 8K98TiKd ttjv Kaxu7io\|/ia ogodv (ri98A,ri[j,8va 
r| 6x1) 9a 7iap8[a^8vav 8kt6(; [iiaq cv[i(p(miaq. 

To T8}tiK6 a7iOTsX8G[a^a o^^cov auTcbv tcov avTicpdGSCDV, sivai 
OTi r\ 5ri[j,ioupyia [iiaq (7ipay[j,aTiKd) auT6vo[j,ri^ GTpaTicoTiKfi(; 
[j,rixavfi(; nov va SK(ppd(^8i Ta GU[j,(pspovTa tou guvoXou r\ [le- 
ydXou [j,spou(; tcov KpaT(bv-[j,sM)V (nohb uspiGGOTspo va sivai 
auT0V0[jr|[a^svr| and xiq HQA), sivai aPsPair] Kai ce Kd98 ne- 



249 



piTlTCOGTl SVa TSTOIO Sv5sx6[J,8VO, PpiGKSTai TloXi) PaGld GTO 

[leXkov. 

Ta TiapaTidvcD, PsPaia, 5sv arna^aivouv oxi r\ d[j,SGri upoo- 
TiTiKTi sv6(; SGTCD \|/su5s7iiypa(pou «supcoGTpaTOi3» 8ivai Xiyo- 
Tspo Tpo[j,aKTiKfi (i)q 7ipo(; tk; stiititcdgsk; Tri(; yia xriv sipfivri 
GTOV 7i}tavfiTri. riaxi auxo tiou gttiv Tipayfj-axiKOTriTa S7ii5i(b- 
Ksxai, sivai [im «psaXiGTiKfi» TipoGsyyiGr] Tri(; 5ri[j,ioupyia(; 
supcoGxpaxot). H upoGTidGsia svT07ii(^8Tai gxt] 5ri[j,ioupyia, s- 
GTCO avTicpaxiKd, evoq GxpaxicoTiKot) [j,r|xaviG[j,oi3, nov 9a exei 
Gav yv(b[j,ova xriv Koivf) GUViGTdfa^svri okov tcdv avTixiGsfo^svcDV 
sGviKcbv GU[j,(psp6vTC0v- Tou^ [j,ivi[j,ot)[j, «s(piKT0i3^ cTOxovqyy. 
Kai auTOi 5sv f^Tiopsi va sivai TiTioxa akXo, Tiapd r\ i^TispiaXi- 

GTIKTI S7llPo}tfl SVaVTl GTOXCDV TOGO GTr|V TlSpiCpSpSltt TTjc; E.E. 

(Tipcbriv FiouyKOG^tapia) 6go Kai nohb uspav xcov Guvopcov 
TTjc; (AcpyaviGxdv), gs GUVspyaGia [le xiq HQA. 

Eksivs(; 01 7ioXiTiKS(; 5uvd[j,si(; (togo gtti As^id 6go Kai 
Gxriv ApiGTspd) nov gxt] gtsvti GxpaxicoTiKTi GUVspyaGia HQA 
- E.E. (aX.M Kai gttiv avTicpaxiKfi Kai «a5i3va[j,ri» oiKo56[j,riGri 
auT6vo[j,ri(; supcoTiaiKf)^ GxpaxicoTiKfi^ [ir\xavr\q) 5iapXs7iouv 
KivSuvo yia xriv «sup(D7iaiKfi oXoKXfipcoGri», Kdvouv Xd9o(;. 
M8po(; xr|(; supcDTiaiKfic; oiKo56[j,r|Gri(; sivai Kai r\ TipocbGriGri 

xcov l^lTlSpia^tlGXlKCbv GU[J,(pSp6vX(DV, 710U GS auxf) XT] (pdGTI, 5sv 

sivai 6uvax6v va STiixsu^Gsi xcDpi(; xr] (gxsvt)) GUVspyaGia [j,s 
xig HQA. H «Eup(b7iri» nov xxi(^sxai sivai r\ E.E. xcov Kamxa- 
XiGxiKcbv GU[j,(psp6vxcDV, 710U avauoxpsTixa Gr^aivsi (Kai) xcov 
if^TispiaXiGxiKcbv GU[j,(psp6vxcov. Oi HQA auoxs^^ouv xo oiko- 
vo[j,ik6, GxpaxicoxiKo, 5mXco[j,axiK6, tioXixiko «KEVxpo» xou 
ava7ixuy[j,svou Ka7iixaXiG[j,oi3, Ka[j,id KamxaXiGxiKfi GxaGspo- 
xTjxa GS TiayKOGfj-io S7ii7is5o 5sv sivai 5uvax6v va smxsuxGsi, 
GXT] GT] [j,spivfi GuyKupia, xcopi(; xrjv r|ys[j,oviKfi xotx; TipcoxoKa- 
Gs5pia. Oi KaTiixaXiGxs^ xrjc; (5uxiKfi(;) Evp&)iir\q ^Tiopoijv va 



250 



5l8K5lKflGOUV XriV «lGOTl[J,ia» GS aUTTl TT] (pdGTl Kai [lOVOV, 6x1 

xriv a[j,(piGpfiTr| GT] tt]^ a[j,8piKaviKfi^ r[Ye[ioviaq. Kai auxo sm- 
5icbKouv, yv(opi(^ovTa(; oxi sivai to [lovo (sv5sxo[j,8vco(;) «psa- 
}tiGTiK6». ripoKsixai yia to «psaXiG[j,6» ttjc; GU[j,[j,STOxn(; otk; 
iH7ispiaXiGTiKS(; s^opfo^fiGSK; [le KaX,i3Tspou(; opoix;. 

SuvsTidx;, OGOi and xriv ApiGxspd, «7iapapXs7iovTa(;» to 
(ppiK(b58(; if^TispiaXiGTiKo TiapsXGov ttjc; Evp&)iir\q, aXXd Kai to 
ausiXriTiKo Tiapov ttjc; (otiox; TispiypdcpSTai auo tov SoXdva), 
7ipopdA,}touv TO «6pa[j,a» [imq «sipriviKfi(; E.E.», xtopi<; va 9s- 
Touv TO (^fiTri[j,a ttj^ avaTpoTific; Tri(; Ka7iiTaXiGTiKfi(; Ta^iKfi(; 
Kupiapxiat; gttjv E.E., aspoXoyow, r\ s7iixsipri[j,aToXoyia xovq 

GTSpSlTai 07lOlOu5fl7lOTS pSttXlGTlKOlJ GT01X810U. 

PaxoioTiKii ;ro>tiTiKfi 

H l^7l8pia>^lGTlKfl Kai apTiaXTlKT) TlO^tlTlKTl TTjc; E.E. SX61 Tig 

avd}toys(; cvveneieq Kai gto SGCOTspiKo Tri(;. EK(ppd(^STai gtt] 
paTGiGTiKT) TioXiTiKTi ausvavTi GTOU^ [j,STavdGTsg a7i6 TOV Tpi- 
TO K6g[j,o. O Miikep TipoTSivs gtt] XaXKiSiKf) to 2003 tt] dr\- 
[j,ioupyia (ri suysviKf) ovo[j,aGia fiTav «KsvTpcov 5isK7ispai(D- 
Gri(;») GTpaT07is5(DV GuyKsvTpcoGri(; «}ta9po[j,STavaGT(bv gtk; 
X&tpeq and xiq OTioisg s^op[j,oi3v 7ipo(; ttjv Eup(b7iri». H upoTa- 



AXJicooxe T] (luvepyaoia (j£ xi^ HTIA GEoixoGexelxai [isoco xou Tipoxeivo- 
[levou «(n)vxdy|iaxo9>: 

«H KolniKX] xri<;'Evcoori<; [. . .] 5ev 91yei xov eiSiKO xotpaKxiipa xri<; koIxxi- 
KX]q aocpoleiog Kai aimvac, opio|i£vcov Kpaxcbv [lekbv, oepexai xiq vko- 
xpecboeii; kov avioppeouv avio xt] ouvGiiicri xou Bopelou AxXocvxikoi) (NA- 
TO) yia opi(j|ieva Kpdxri lisXr] tiou Becopouv 6xi t] koivii d|iuvd xou<; ulo- 
Tioielxai oxo TiXalmo xou NATO, Kai ciuvdSei \ie xriv Koivf] tioXixikii aocpd- 
Xeia^; Kai a\mvac, kov Beomi^exai oxo TiXaimo axrz6» (Ex^Sio ouvBiiKrn; yia 
xi] BeoTiiori (ji)vxdy|iaxo<; xri<; EupraTirn;, Kecpdlaio II - Ei5ike<; 5iaxd^£i<;, 
dpGpo 40, oeX. 33). 

251 



or] a7ioppi(p9riKs yiaxi fixav avoiKxd paxGiGTiKfi Kai 9a «s^8- 
98T8» xriv E.E. Qgtogo, aTiocpaGiGxriKs r\ 5id9sGri 140 sKa- 
TO[j,^upi(DV eupd) yia «Triv a7iOTsXsG[j,aTiKfi (puXa^rj xcov 9a- 
XaGGicov Kai dr\ [j,8GoysiaK(bv Guvopcov ttjc; 'Ev(i)cr\q». Ta 
7iapa7idv(D Gri[j,aivouv gttiv 7ipd^r|, oxi 9a au^ri9oi3v KaxaKo- 
pDcpa xa vaudyia xcov GaTiioKdpaProv nov [j,sxa(pspouv «hx- 
9po[j,8xavdGX8(;», Kai xa OTioia fi5ri gxoixiCouv SKax6[j,ps(; a- 
9cbcov yuvaiKOTiaiScov. Fiaxi, PsPaiox;, xiTioxa 5sv [mopei va 
Gxa[j,axfiGSi xou(; 8Kaxovxd5s(; xikmdeq xcov KoXaG[j,svcDV, nov 
Kuvriyri[j,svoi and xr|v oiKovo[j,iKfi s^a9McDGri Kai xoix; tio^^s- 
[j,ou(; (tiou xoix; s^si KaxaSiKdGSi r\ TipoGxaxsuxiKf) 5aG[j,oXo- 
yiKT) Tio^tixiKTi xcDV avs7ixuy[j,svcov KamxaXiGxiKcbv xcopcbv Kai o 
avoixx6(; i^7ispia}tiG[j,6(; xou^) ava(^rixoi3v [im Kahoxepr] mjj] 
Gxig X&ipeq xcov SK[j,sxaX,}tsuxcbv xoix;. 

H paxGiGxiKT) TioXixiKTi GUVo5si3sxai Kai a7i6 xrjv avoiKxfi 
i^TispiaXiGxiKTi s7i8[j,paGri gxk; x&tpeq an' otiou upospxovxai oi 
[j,8xavdGxs(;. Exr] gi3vo5o Kpucpfic; xri(; E.E. gxt] 'Le^iXh] xo 
2002, o Icnavoq 7ipco9u7ioupy6(; A9vdp upoxsivs va smpd^^^^o- 
vxai oiKovo[j,iKS(; kupcdgsk; gxk; x&tpeq an' otiou Tipospxovxai 
01 «Xa9po[j,sxavdGxs9>. H TipoxaGf) xou a7ioppi(p9riKs coq 
«U7ispPo}LiKfi», aA,}td r| aTiocpaGr] xrjc; XaA,Ki5iKfi(; udvco gxo 
98[j,a, sMxiGxa gxtjv 7ipay[j,axiK6xrixa 5ia(pspsi. A7io(paGiG9ri- 
Ks va 5iaxs9oi3v 250 sKaxo[j,^i3pia supcb, «[j,s a7io5sKxs^ Kupi- 
co(; xi^ xcbps(; nov 9a eni5ei^ovv nveviia av)vepjaciaq».^^^ Ei- 
vai Ga(pS(;, 6xi xo tiogo auxo 9a sivai evaq Ka9ap6(; SKPiaG[j,6^ 
npoq x(bps(; xou Tpixou K6g[j,ou, oi onoieq 9a 5iayKcovi(^ovxai 
GS aGxuvo[j,iKd [j,8xpa yia xrjv siGTipa^ri xou avd^^oyou «[in6- 
vou9> a7i6 xTjv E.E. 

Auxf) r] 5o}tO(poviKd paxGiGxiKf) tio^^ixikti, sivai 7ipay[j,axiKd 
s^opyiGxiKT), auoxs^tsi xov opiG[j,6 xrjc; swoiat; «Gxuyvfi sk[j,s- 
xdA,XsuGri». Oi [j,sxavdGxs^ sivai [j,ia 7ipay[j,axiK6xrixa g8 oXt] 



252 



xriv EupcDTiri, r\ Tiapouoia tou^ sivai oiKovo[j,iKd avayKaia (Kai 
ETi(i)(pEkr\q yia xovq 8pya(^6[j,8vou(;). Oi KamxaXiGTSt; yia va 
98GOUV GS KivriGTi Tr|v TiapaycoyiKTi 5ia5iKaGia, xpsid(^ovTai 
spydxs^ Kai nohb cvjya oi vtotiioi spydxst; aiika Ssv STiap- 
KOTJV. iGTopiKd, ri avduTU^ri xou Ka7iiTa}tiG[j,oi3 sixs ox; «7iapd- 
Tikevpoyy a7iOTs}tSG[j,a tt] [j,STavdGTSUGri 8KaTO[j,^upicov av- 
GpcDTicov GS TspdGTia SKTaGT]. H [j,syaX,i3Tspri [j,STavdGTSUGri 
Xa&)V Gxriv iGxopia, syivs Gxa [j,SGa xou 1 ^" aicbva and [j,ia 
yiyavxiaia [j,8xavdGX8UGri supcoTiaicov spyaxcbv gxk; HQA, gxt] 
voxio Afo^spiKTi Kai GXTjv AuGxpaMa. Oi HQA sivai xo tiio xa- 
paKxripiGxiKo 7iapd5siy[j,a «s9vou(; [j,sxavaGX(bv». 

H siGo5o(; [j,sxavaGX(bv gxk; HQA Kaxd xrjv xs^^suxaia 8i- 
KOGasxia xou 20°" aicbva, aTioxsXsi xo 5si3xspo [lejako [j,sxa- 
vaGxsuxiKo KX)[ia auxoij xou aicbva Kai Gscopsixai 6xi aXhx^e 
XT] cpuGioyvcD[j,ia xrjc; xcbpat;. H guvGsgti xou 7iXri9uG[j,oi3 xcov 
HQA xo 1970 fixav 5% hxTiviK^q KaTaj(i)jr\q, 1% aGidxs(; Kai 
12% a[j,spiKavoi acppiKaviKfi(; Kaxaycoyf)^. Si3[j,cpcova [is xiq 
5ri[j,oypacpiKS(; npo^o'ke.q, xo 2050 xa avxiGxoi^a uoGOGxd 9a 
sivai 26%, 8% Kai 14%.^^^ 

Efi[j,spa GXTjv E.E. UTidpxouv 11 SKaxo[j,^i3pia spydxsg [le- 
xavdGxs(; gxt] Auxikti EupcbTiri (xo 10%) xou oiKovo[j,iKd svsp- 
you 7i}Lri9uG[j,ou). Suvo^^iKd yia xr|v E.E.-15, U7io}toyi(^sxai 6xi 
smpdXXsxai Tispi xovq 900,000 vsoi spydxs^ [j,8xavdGxs(; va 
siGspxovxai GXTjv ayopd spyaGia^ sxrjGicD^, anhhq yia va 5ia- 
xripri9si xo Gr|[j,spiv6 S7ii7is5o oiKovo[j,iKfi(; avaTnv^r\q Kai r\ 
5r|[j,oypacpiKfi iGoppouia (avaXoyia spya(^o[j,svcov 7ipo(; Guvxa- 
^louxou^) GXTjv ayopd spyaGia(;.^^'^ 

Fia xTjv EX,Xd5a (tiou oi [j,sxavdGX8(; U7ioAoyi(^ovxai gxo 
12%) xou 7iXri9uG[j,ou, TispiTiou sva SKaxofj.fo^upio)^^'* r| TipopXs- 
\|/ri sivai 6x1 xo 20 1 59a uudpxouv 3,5 sKaxo[j,[a^upia aX,}to5a- 
7101. Av aGCpaM(^ovxav oXoi oi [j,8xavdGxs(;, r\ gxsgti spya(^6[j,s- 



253 



vcov Tipo^ avvTa^iov/p and 2,1 :1 nov sivai ofmspa 9a [lexa- 
xpaTisi GS 2,8:1, [im gxsgti nov icxpe to 1982! Oi STfiGiS(; 
7ip6g9sts(; aG(pa}tiGTiKS(; siG(pops(; and xovq [j,STavdGTS(; 9a 
scpxavav xa 200 5ig. 5pax|J.6(;. 

Qgtogo, 01 KaTiixa^^iGTsg TTjc; E.E., 7ipoTi[j,oi3v va svxd^ouv 
Tou^ [j,STavdGTS(; Kdxco and Ka98GT(b^ 7iapavo[j,ia^, yia va a- 
TiOTsXoiJV (pxrivo spyaxiKo 5uva[j,iK6, xcopi(; ouGiaGxiKd 5i- 
Kai(b[j,aTa. 'H5ri gttiv E.E., [j,s xi^ aTiocpdGSi^ xou EupcDTiaiKot) 
Eu[j,pouMot), sxouv 5ri[j,ioupyri9si oi 7ipol)7io9sGSi(; yia xrjv 
ijTiap^ri evoq paxGiGxiKoij yKsxou nov 9a acpopd SKaxo[j,^i3pia 
av9p(b7iou(; and «xpixs9> x&tpeq. Ss auxo 9a TipsTisi va Tipo- 
Gxs9si r\ «C,&)vr\ U7iavd7ixu^ri(;», 5ri}ta5fi oi X&tpeq KsvxpiKfi(; 
Kai AvaxoXiKfi(; Evp&)iir\q, nou r\ sK[j,sxdX,XsuGri xcdv epjaCp- 
l^svrov xou(; GUVoSsusxai Kai [is avoiKxo paxGiG[j,6. 

Adxt) r\ paxGiGxiKT) noXniKi], 8v5t)va[j,(bvsi xou^ aGxuvo[j,i- 
Koix; KaxaGxaXxiKotx; [j,r|xaviG[a^oi3(;, nov uXfixxouv GUVoXiKd 
o'kjovq xou(; supcoTiaioix; noXneq. Ms TipoGxn^a xrjv avxi[j,sx(b- 
niar\ xri(; «Xa9po[j,sxavdGX8UGri9>, r\ Si3vo5o(; xr]^ XaX,Ki5iKfi(; 
5po[j,oX6yriG8 xr] 5ri[j,ioupyia vscdv «aG(paXsGX8p(DV supcDTiai- 
K(bv 5iaPaxripicov». Ta vsa 5iaPaxfipia 9a GU^TiXripcbvovxai, 
yia va [j,r|v sivai «5uvaxfi r\ Tiapa^dpa^f) xou(;», and «GSipd 
Pio[j,8xpiK(bv xapaKxripiGxiK(bv»! !^^^ 



254 



K£ 



(pdJ^aioO 



H ApioTEpd 

Ktti r\ EDpcojralLKfi 'Evcomi 

Atio xriv apiGTspfi Tixspuya xou ps(pop[j,iG[j,oi3 (gttiv EXkd- 
5a- KKE, SuvaG7iiG[j,6(;), r\ KpiTiKf) 7ipo(; xriv E.E. 7ispiopi(^STai 
GXT] v80(piXsXsi39spri KaxsuGuvGr] nov s^si Tidpsi r\ oiKo56[j,ri- 
GT) TT]^, KaGdx; Kai gto Kaxd tiogo r\ GU[j,[j,8T0xn gttiv E.E. 8i- 
vai «s9viKd S7ico(ps}tfi(;». To ts^^iko GU^7ispaG[j,a 5sv sivai r\ 
Gxpocpf) 7ipo(; xa xa^iKd GU[j,(pspovxa xcdv spya(^o[j,sv(Dv: Oi 
hbcEiq nov Tipoxsivovxai sivai sixs (KKE) r\ smGxpocpfi svxo^ 
xcov sGviKcbv Guvopcov - r\ STiavaPsPaicoGti xou sGvikoij Kpd- 
xou(; mq 9s[j,axo(pi3}taKa xcdv «s9viK(bv GU[j,(psp6vx(DV» Kai xri(; 
«auxo5i3va[j,ri(; eQviKr\q avd7ixu^ri^», nov 9a SKcppdGSi (utioxi- 
9sxai) xr|v avxi9sGr| Gxa «5t)xiKosup(D7iaiKd [lovoii&iXm Kai xo 
vso(piXsXsu9spiG[j,6». Eixs (EuvaG7iiG[j,6(;), r\ sk xcdv sgcd [ie- 
xappi39[j,iGri xr]^ E.E. 7ipo(; [im «Eup(b7iri xcdv hx&ivy) (swoia 
s^aipsxiKd GuyKsxu[j,svri, nov s^si co^ gxoxo va [j,riv 9sgsi 
GXTjv rifo^spfiGia 5idxa^r| xo (^fixri[j,a xri(; xa^iKfi(; Kupiapxia(; xou 
KscpaXaiou Kai xrjv nakf] yia xr|v avaxpoufic; xr|(;). 



255 



H «Evp(anr\ xcav AacDV» - 
Nso(piXsXsDGspion6<g Kai E.E. 

H GsGTi OTi sivai Suvaxov va Tipayfj-axoTioiriGsi [im «Eup(b- 
iir\ Tcov A,a(bv», xcopi(; aTiapaixriTa to GOGiaXiaxiKo fj-sxaoxn- 
fj-axiG^o xcov xcopcbv xrjc; E.E., gugkoxi(^si xtjv xa^iKf) stiiGsgti 
xou KscpaXaiou, nov 5iapKsi fiSr], 5do 5sKasxiS(;, g8 7iayK6G[j,ia 
KM[j,aKa. O vso(piXsXsu9spiG[j,6^ 5sv auoxs^tsi smXoyfi «Kd- 
7ioicov» GXTjv E.E., aXXd aTioxsXsi [j,ov65po[j,o yia xo KscpdXaio 
TiayKOGfj-ia. H TispiKOTifi xcov 5ri[j,6Gicov sX,X8i[j,[j,dxcov, r| Kaxs- 
SdcpiGT] xou «Kpdxou^ 7ip6voia9>, o 7ispiopiG[j,6(; xou KpaxiKoij 
xo[j,sa Kai 01 iSicdxikotioitigsi^, sXaPav xo xapaKxfipa ava- 
yKai6xrixa(; yia xo KscpdXaio [j,sxd xo xsXo^ xcov «xpuGcbv xp6- 
vcov» xou Ka7iixaXiG[j,oi3 (xtjc; a5idXsi7ixri^ oiKovo[j,iKfi(; stis- 
KxaGT]^ a7i6 xov B' nayKOGfj-io n6Xs[j,o |J,sxpi xa [leca xr]^ 5s- 
Kasxia(; xou 1970). O v80(piXs}tsu9spiG[j,6(; auoxsA^GS smXoyfi 
xou Kscpa^^aiou, cd^ o [j,ova5iK6(; 5p6[j,0(; yia va au^riGsi r\ Ksp- 
5o(popia xcov smxsipfiGSCov, [j,8gco xt]^ XsriXaGiag xrjt; 5ri[j,6Gia(; 
7ispiouGia(; Kai xri(; GU^TiisGrit; xcov [iicQchv Kai xcov koivcdvi- 
Kcbv 5a7iavcbv. 

Tr|v KpiGTi xou 1973-74, s^ouv aKo}tou9fiG8i xpsig ucpSGSig: 
gxk; apx8(; xcdv 5sKasxicbv xou 1980 Kai xou 1990, Kai r| txpSGr] 
nov ^SKivriGS and xo 2001 H aGxa9si(; uopsia xri(; 7iayK6G[j,i- 
aq Ka7iixaXiGxiKfi(; oiKovo[j,ia(;, sixs mq a7ioxsXsG[j,a xr] 5pa[j,a- 
xiKT) [iei(i)cr\ xcov KpaxiKcbv sg65cdv (fo^sicoGri xcov (popcDV, Aoyco 
xri(; [j,8ioi3[j,£vri(; oiKovo[j,iKfi(; avd7ixu^ri(;) svcb au^fiGriKav 5pa- 
GxiKd 01 KpaxiKS(; 5a7idvs(; xogo yia xr] Gxripi^r] xrjc; oiKovo[j,i- 
a(; (5idpa(^8 xcov Kamxa^^iGxcbv nov Kiv5i3vsuav va «pdXouv 
XovKEToyy Xoym xri(; KpiGri(;), 6go Kai oi koivcoviks(; 5a7idvs(; 
yia XT] Gxfipi^ri xcdv avspycov Kai xcov aypoxiKcbv 8iGo5ri[j,dxcov. 
Oi 5a7idv8^ au^dvovxav, svcb xa 8Go5a sPaivav [j,8ioiJ[j,sva. 



256 



'Hxav r\ Kpiori Tri(; Ka7iiTa>^ioTiKfi(^ oiKovo[j,iag nov SioyKW- 
V8 xa 5ri[a^oGiovo[j,iKd eXkei\ji\jiaTa Kai 6xi to otioio iicjiaxako 
KpdT09>. To pd9o(; ttjc; Kpiori^ fixav tstoiou [j,sys9ou(;, (dgts oi 
Ksl)VGiavs(; 7ioXitiks(; (au^riGri tcdv KpaxiKcbv Sauavcbv yia Tr|v 

TOVCDGTl TTjc; OlKOVO[J,ia(; [J,SGCO KpaXlKCbv sX,Xsi[J,[J,dTCOV) TO [j,6vo 

a7iOTsXsG[j,a 710U sixav fixav to KpdTO^ va GUGGCopsusi ek- 
Xsi[j,[j,aTa Kai o 7i}tri9(DpiG[j,6^ va... UTispiTiTaTai. A7iOTsXsG[j,a 
TT]^ KpiGrjc; fixav va KaTaxpscoGei to KpdTOt;. Ms auTOV tov 
TpoTio syivs siJKoXri }tsia GTa vij^ia tou xpri[j,aTiGTiKoi3 Kecpa- 
Xaiou. O 7iX,ri9(DpiG[j,6(;, nov sti^^titts tk; 5utiks(; oiKovo[is(; 
oXoK^^ripri TT] 5sKasTia tou 1970 Kai |J,sxpi Ta TEkr\ ttjc; 5sKas- 
Tia(; Tou 1980, sixs Gav a7iOTsXsG[j,a 7ioX,}toi Ka7iiTa}tiGTS(;, nov 
sixav S7isv5i3gsi gs KpaTiKd o[j,6Xoya, va 5ouv Ta Kscpd^^aid 
Tou^ va s^avs[j,i(^ovTai A,6yco tou 7iXri9(DpiG[j,oi3. MeTd and av- 
Tr\v TTjv sf^Tisipia, 01 xpTmoiTiGTr|piaKS(; ayops(; Kai oi Tpdus- 
C,eq, ETie^ahxv gtk; KuPspvfiGSK; auGTrjpst; avTmA,ri9copiGTiKS(; 
noXniKsq, yia va [j,riv 5iaKiv5DV8i)ODV oi 8718v5ijg81^ Kai Ta 
Ksp5ri Tou^: 

«A7i6 TT] 5sKasTia tou 1970 Kai [j,8Td o avaTiTuyfj-svot; 
k6g[j,0(; si5s S7ii[j,svovTa 5o[j,iKd EXke.i\ji\jiaTa Kai [j,ia gu- 
vaK6Xou9r| au^riGri tou 5ri[j,6Giou xpsoix; ce enmeda 
nov 7iporiyoi3[j,8va UTifipxav [lovo [j,STd and 7ioA£[j,ou^. 
Triv i5ia cTrf[V(\ oi enevdvTEq gs o[j,6Xoya nov si^av Kasi 
a7i6 TOV u\|/ri}t6 7iXri9copiG[j,6, Tcbpa Ti[j,copoiJGav tk; ku- 
PspvfiGSi^ [IE TO va S7iipd}touv uxj/riM aGCpd^tiGTpa kiv- 
5i3vou. Aut6(; o GUv5uaG[j,6(; [j,sicoGS ttjv SuvaTOTrixa tt]^ 
vo[j,iG[j,aTiKfi(; 7ioXiTiKfi(; Gav oiiko ava98p[j,avGri^ ttjc; 
oiKovo[j,ia(;. Atio auTO Kai r| apyf) avdKa[a^\|/r| and ttjv 
TjcpSGTi TTjc; 5sKasTia(; tou 1990, tiou 5is\|/sugs 7ioX,Xou(; 
avaXuTS^. [...] 'Onmq Kai gtov 1 9' aicbva, oi kukXiks^ 



257 



5iaKU[j,dvG8i(; xcbpa Ka9opi(^ovTai ano Tpa7is(^iKS(; Kpi- 
GSi^ Kai KaxappsiJGSi^ ayopcbv)).^^'' 

Msoa G8 GUv9fiKS(; oiKovo[j,iKfi(; smPpaSuvGrjc; (f) avai[j,i- 
Kcbv puG^icbv avaTnv^r\q), oi S7ii}toys(; xcov KaTiiTa^^iGTcbv o5ri- 
yoiJGav GS [j,ov65po[a^o. 'EupsTis va [j,81(d9oi3v xa 5r|[j,6Gia ek- 
Xsi[j,[j,aTa, va avaKd[j,\|/si to tiogogto Ksp5ou(;, va SKGuyxpo- 
viGTSi TO TiapaycoyiKo 5uva[j,iK6, sits [j,sg(d GuyxcovsuGSCov 

STllXSipflGSCOV, SITS f^S TO Va k}^SIGOUV 01 SmxSipflGSK; 710U Sl- 
XaV [J,S{VSI TllGCD GTTjV aVTayCDVlGTlKTl KOljpGa, aCpflVOVTa^ STGl 

Xropo GTig «uyisi(;» smxsipfiGSig. 

O vso(piXsXsu9spiG[j,6(; mq [j,ov65po[j,o^, s[j,(pavi(^STai gttjv 
oXri Tiopsia TTjc; E.E., nohb TispiGGOTspo, nov to 6Xo «syxsipri- 
[j,a» EupcoTiaiKTi 'Evcdgt], oxi au^tdcx; GTripix9r|Ks gto vsocpiXs- 
Xsu9spiG[j,6, odld Km /cop/? to vsofilslsvOspia/jo Ssv 6a v- 
TtrjpX^ V EvpconaiKrj Evcoarj. 

H svapKTTipia Tipd^r] 7ipo(; ttjv E.E. fiTav r\ Eviaia EupcoTia- 
iKT) Ilpd^ri (1986)jiou aixfJ-f) Tri(; fiTav, to dvoiy^a tcdv ayo- 
pcbv, r\ [leimcf] tt]^ KpaTiKfic; 7iaps[j,paGri<^, oi iSicdtikotioitigsi^. 
H GUv9fiKri Tou MdaGTpixT (AsKS[j,Ppiog 1991) opiGTiKOTioiri- 
GS OTi o 9s[j,sXiO(; M9o(; yia ttjv E.E. fiTav o vso(piXsXsu9spi- 

G[J,6(; GTTjV 7110 GK^tTlpfl TOU SkSoXH- 

To 6Xo «Gxs5io» sixs mq s^^c,: H «supco7iaiKfi svo7ioiriGri» 
9a 7ipay[j,aT07ioiri9si and ttjv ayopd Kai 5ia [j,sgou ttjc; ayo- 
pd(;. H iGoppoTiia avd[j,SGa gs «ayopd» Kai «KpdT09> Tpouo- 
7ioifi9riKs GS pdpo(; tou «KpdTOU(;», [le ttjv ^^oyiKf) 6ti r| «ayo- 
pd» 9a eni^aXkei ttjv oiKovo[j,iKfi oXoK>tfipcoGri, 7ipdy[j,a nov 
GTO TsXo(;, apyd Kai GTa5iaKd, 9a suicpspsi Kai ttjv tioXitikti 
«S[a^Pd9uvGr|». 

A7iOTsXsG[j,a auTT)^ TTjc; }toyiKfi(; (rj ayopd 9a 7ipay[j,aT0- 
TioifiGSi TO «sup(D7iaiK6 6pa[j,a»), fiTav acp' sv6(;, r] uXfipric; a- 



258 



TisXeuGspcDGri tt]^ ayopd^ (iSicotikotioitigsk;) Kai acp' sxaipou, 
r\ dypia smGsari svdvxia gtou^ 8pya(^6[a^svou(; (KaisSdcpiGri 
[Kai i5icoTiK07ioiri GT]] Tou KoivcoviKot) Kpdxoix;). 

Oi 7io}tiTiKoi 9sG[j,oi Tri(; «supco7iaiKfi(; svo7ioiriGr|9> gkotii- 
[la D7ioPa9[j,iG9riKav. AcpsGrjKav gtk; apys(;, 5ai5aX(b5si(; Kai 
svTsXcbg avTi5ri[j,0KpaTiKS(; [j,s965ot)g tcdv KpaxiKcbv ypacpsio- 
Kpaxicbv TCDV KpaT(bv-[j,s}t(bv. IlapaXkr\hx 5r|[j,ioupyfi0riKav 
\|/su5s7iiypa(poi «t)7isps9viKoi» oikovo[j,ikoi [j,rixaviG[j,oi, 5ioi- 

K01J[J,£V0l a7l6 [J,ri SKA£y[J,8V0U^ T8XVOKpdT8(;, 710U UTlOTlGsxai 

6x1 8X0W TT] 5i3va[j,ri va «S7iipd}touv» tt] Gs^^tigti tcov Kamxa- 
XiGTcbv (Kai tk; vso(piXsXsi3Gsps(; smXoys^ xoix;) gtk; «dpou}tS(; 
Kai d[j,oips(;» SKX8y[j,svs(; KuPspvfiGSK; tcov KpaT(bv-[j,sX(bv. 

IIspiGGOTspo an' 6}ta, o vso(pi}^sXsuGspiG[j,6(; mq avayKaio- 
TTjTa, Gfi[j,aivs STiiGsGr] GTa spyaTiKd 5iKai(b[j,aTa. Sfmaivs, 
KXsiGi[j,aTa STiixsipfiGSCov Kai KaTaKopucpr] dvo5o tt]^ avspyiat; 
(Kai [j,d}tiGTa GS [j,aKpoxp6via PdGr|), [o^sicoGri tcov Tipayfo^aTi- 
Kcbv [j,iGG(bv, «K0UTG0i3ps[j,a» tou «KpdTOD^ Kpovomqyy ([ieich- 
gsk; tcov S7ii5o[a^dTCOv avspyia^, au^riGri tod xp6v3uyia gu- 
VTa^ioSoTTiGTi K.Xn.). 

H STiiGsGTi GTa KoivcoviKd 5iKai(b[j,aTa todv 8pya(^o[j,8vcov 
s[j,(pavi(^STai Gav avauoTpsTiTri avayKaiOTriTa yia toix; supco- 
Tiaioix; Ka7iiTa}tiGTS(;. Oi koivcoviks(; 5a7idvs(; tt] 5sKasTia tou 
1960 (xpovia 5iapKoi3(; oiKovo[j,iKfi^ STisKTaGrjc;) avTrnpoGcb- 
Tisuav yia xiq x&ipeq Tri(; Grmspivf)^ E.E. to 5% emq 15% uspi- 
nov TOU AEn (Ta u\|/r|}t6Tspa uoGOGTd Ta sixav [Kai Ta sxouv] 
opiG[j,sv8(; x&ipeq ttjc; Popsiat; Evp&)iir\q). H e[i(pavicr\ Tri(; oi- 
Kovo[j,iKfi(; KpiGri(; tt] SsKasTia tou 1970au^riGS avxeq xiq 5a- 
naveq gto 8% sax; 22%tou AEII. H KaxsKTiKf) oiKo\o[j,iKfi 



259 



Tiopsia TT] 5sKasTia xou 1990 xi^ avsPaoav gto 19% sco^ 33% 
TO-uAEn*.^" 

KdiCD a7i6 xriv msori ttjc; oiKovo[j,iKfi(; S7iiPpd5uvGri(;, fi5ri 
a7i6 xa T8A,ri tt]^ SsKasxiat; xou 1970,ri Tipoooxn tcov Kamxa- 

XlGTCbv Kai TCOV KUPspvflGSCbv TO V[, [J,STa(pSp9r|KS GTTIV «a- 

Ka[j,\|/ia TTjc; ayopd(; 8pyaGia(; Kai gti^ vnep^o'ke.q tou KpdTOix; 
7ip6voia^».^^^ E7ii7i}tsov, TOViCpxav o (p6Po(; tou «koivcovikoi3 
VTd^7iivyK», 5riXa5fi o «a9s[j,iT0(;» avTay(DviG[j,6(; a7i6 KpdTt]- 
[j,sX,ri 710U sxouv xa[ir\ke.q koivcoviks(; 5a7idvs(;, Kai Ta OTioia 
PaGi(^ouv THV oiKovo[j,iKfi Tou^ avTaycDviGTiKOTTiTa GTOix; xa- 
l^ri^totx; [j,iG0oi3(; Kai gtk; KaKS(; guvGtiks^ 8pyaGia(;. H Fa^^Ma 
KaTsPa^ts 7ipoG7id9siS(; yia svap[j,6viGri Tri(; koivcoviktic; aGCpd- 
'kemq «S7isi5fi cpoPoTav 6ti oi 5iks(; Tri(; u\|/riXs(; aGCpaXiGTiKst; 
siG(pops(; 9a [leimvav ttjv avTayroviGTiKOTriTa tcov yaA,XiK(bv 

7ipOl6VTCOV».^^^ 

To AsK8[j,Ppio Tou 1989 \|/ri(piGTriKS gto ETpaGPoijpyo a7i6 
TO EupcDTiaiKo Eu[j,poi3}tio o «Koivotik6(; XdpTtjc; tcdv 0s[j,s- 
}^iaKcbv KoivcoviKcbv AiKaico[j,dTCDV tcov Epya(^o[j,£VCDV» (r\ 
BpsTavia fiTav r\ [lovadiKi] xcbpa nov 5sv \|/fi(piGS to XdpTTj). 
Sto XdpTT] 7ispiXa[j,pdvovTav KscpdXaia nov acpopouGav gttjv 
sXsu9spia 5iaKivriGri(;, a7iaGx6Xr| gtjc;, gtk; GUv9fiKS(; spyaGiat;, 
Ta iGa SiKaicb^iaTa av5p(bv Kai yuvaiKcbv, to guhPouA,8utik6 



Oi KoivcoviKeg 5a%&veq oo^dvovxai, Tiapd to veo(piXeXeu9epi(j|i6, yiaxl 
au^dvexai Kai t] [laKpoxpovia ocvepyla Kai t] yeviKoxepri koivcovikii cpxcbxia. 
EniKksov, TO eupcoTiaiKo epyaxiKo Kivri|ia exei KaxopBcboei va emTUxei 
liEyaksq KoivcoviKe<; KaxaxxrioeK; kov t] Kaxdpyrioii xoug eivai SuokoXt] Kai 
;ii)po5oxei koivcovikii evxaoi]. Mia (ji)yKpioii eivai avioKaluTixiKii: Oi Si]- 
|i6(jie<; 5a7idve<; yia koivcovikii vipovoia oxiiv E.E. iixav xo 1990 Kaxd [leoo 
6po oxo 22% xoi) AEn. Exig HTIA iixav nolxq 15% Kai Xiyoxepo avio 12% 
oxiiv lavicovia (Aouko; ToouKalin;, H vea eupcoTiaiKii oiKovojxia, oxo Ka- 
xcbcpk xoi) 21™ aicbva, eKSooeig IlaTiai^iioii, oeX. 182). 

260 



poXo Tcov 8pya(^o[j,£vcov Kai tt] GU[j,[j,STOxn Tovq gtt] Xr\\\fr\ a- 
Tiocpdoscov. 

Qgtogo, STipoKsiTO yitt noXniKT] SiaKfipu^ri [ir\ 5sg[j,suti- 
Koij xapaKxfipa. O ic/yoq koivotik6(; 7ipol)7ioAoyiG[j,6^ 58v 
STiixpsTisi 07ioia5fi7iOTS auoTisipa Koivfic; KoivcoviKfi(; noXni- 
K^q. 'Etgi Kai oxo (^fixrma aDxo ig^usi r\ «apxn xrjc; STiiKoupi- 
K6xrixa9>. H sQvikti vo[j,o98Gia xcdv Kpax(bv-[j,s}t(bv sivai auxf) 
nov UTispiGXUsi Kai o p6Xo(; xri(; 'Evcogti^ sivai 5sux8p8i3ov Kai 
[j,ri 5sg[j,suxik6(;. 

Sxo GT] [j,sio auxo 9a TipsTisi va U7ioypa[j,[j,iGX8i, 6xi xa Kpd- 
Tr\-[iEkr\ 5sv fiGav 5iaxs9si[a^sva va uapaxcopfiGOUv, gs otioi- 
ov5fi7ioxs Pa9[j,6, xrjv koivcovikti noXniKi] gxk; Bpv^eXkeq yia 
5uo PaGiKotx; Xoyotx;: Ilpcbxov, [j,8gco xtjc; KoivroviKfic; noXni- 
KT\q opyav(bv8xai r] KoivroviKfi GUvaivsGr] Tipo^ xo Kpdxot; Kai 
xTjv dpxouGa xd^T], Kai auxfiv xa s9vri Kpdxr] tiou aTioxsXow 
xTjv E.E. fi9sXav va xqv KpaxfiGOUv Kdxco and xov sXsyxo xoix;. 
Oi [j,rixaviG[j,oi xrjc; koivcdviktic; GUvaivsGrjc; aTioxs^^ow PaGiKo 
GX01X810 xrig eQviKr\q i5soAoyia(; Kai xcdv TisXaxsiaKcbv cxece- 
cov xcov KO[j,[j,dxcov [j,s xotx; \|/ri(po(p6pou^ xou^. Asmspov, Ka- 
[j,id dpxouGa xd^T] xrjc; E.E. 5sv r\QEke xrjv 8vap[j,6viGri xrjc; 
KoivcDviKTic; TioXniKr\q 7ipo(; xa udvco, 5r|Xa5fi 7ipo(; xo [o^sgo 
6po xcov xcDpcbv [le xiq u\|/r|}^6xsps(; koivcoviks(; 5a7idvs(;. Ak6- 
[la Kai 01 x&ipeq xou voxou [j,s GOGiaXiGxiKst; xoxs KuPspvfi- 
gsk;, 7101) TipcoxoGxdxrjGav gxtjv \|/ficpiGri xou Xdpxr] (iGTiavia, 
EX,}Ld5a), 5sv fi9sXav [j,s Kavsva xpoTio auxo va Grmaivsi xrjv 
au^riGri xcdv koivcdvikcdv xoix; Sauavcbv, yiaxi auxo 9a Gfi[j,aivs 
XT] «[iei(i)cr\ xr]^ s9viKfi^ oiKovo[j,iKfi(; avxaycDviGxiK6xrixa(;». 
Oi x&tpeq xou Poppd, [is v\\ir\ke.q koivcoviks^ Saudveg, fi98Xav, 
7ipopdX,}tovxa(; xo cpoPrixpo xou «koivcdvikou vxd[a^7iivyK», va 
xo xpTl<3i^07ioifiGOUv yia koivcdviks(; 7ispiK07iS(; Kai GuyK}^r| gt] 
7ipo(; xov supcoTiaiKo [leco 6po. 



261 



AuTS(; 01 avayKaioxriTSt; KaGopioav xi^ s^sM^si^ gtt] 5idp- 
K8ia TTjc; 5sKasTia(; xou 1990. H koivcdvikti SidaTaari Tri(; E.E. 
U7ioPa9[j,iGTriKs, acpsGrjKs evxehaq gtk; KuPspvfiGSi^ tcdv Kpa- 
T&)V-[iehhv. Qgtogo, UTifip^s [im 7ipay[j,aTiKfi 8vap[j,6viGri [le- 
xa^ij oXcov Tcov Kpaxcbv Tri(; E.E.: auxfi fixav r\ au^av6[j,£vri 
STiiGsGTi Gxa spyaxiKd 5iKai(b[j,axa. To svauG[j,a yia xrjv tiio 
GK}tr|pfi smGsGTi gxou^ 8pya(^6[j,8vot)(; xo s5cogs r\ vsa oikovo- 

[J,lKfl TJCpSGTl TlOU STiXtj^S XTjV E.E. 

Atio xo 200 It] E.E. (Kai S7iiGr|[j,a) [j,aGxi(^8xai auo txpSGrj. 
H EupcDTiaiKTi KsvxpiKTi Tpd7is(^a (EKT) 5iaxripsi «7iapd}to- 
ya» u\|/r|Xd xa STiixoKid xri(;, apvoi3[j,£vri va 5ri[j,ioipyfiGSi xrjv 
avayKaia psuGxoxrixa yia xo <<kad(i)[iay> xr|(; oiKovo[j,iKfi(; 5pa- 
GXT] pi6xrixa(;. O upcbriv 7ip6s5po q xri(; EKT, Bifj, Nxoi3i(^sv- 
I^TispyK, 5fi}t(Dvs [le GpdGO^: 

«0i KuPspvfiGSK; 58V i^TiopoiJV va Kpijpovxai ti^^sov 
TiiGCO a7i6 xrjv EKT, 7ipoKsi[j,svou va Kahbmovv xrjv a- 
Tioxuxia xoug va s(pap[j,6G0uv SiapGproxiKst; akhijeq».^'^'^ 

«AiapGpcoxiKS(; aXhrfEq»- 5idpa(^s: au^riGri xou opiou [la- 
(^iKcbv a7ioA,i3GS(DV, «s}taGxiKS(; gxsgsk; spyaGia(;», au^riGri xr]^ 
ri^tiKiat; yia GUVxa^io56xriGri k.Xti. 

Fiaxi, aXfiGsia, auxf) r\ «7iapd>toyri» GK^ripoxrixa;: 

«H EKT 5sv Kdv8i XdGo(;. Exrjv 7ipay[j,axiK6xrixa, 'kei- 
xoupysi mq SKTipoGOTiot; xcdv suKaxdGxaxrov tiigxcoxcdv, 
7ipoG(pspovxd(; xou(; aKOTiox; u\|/riXfi aTioSoGr], aXXd Kai 
xcov 7110 avxi5paGxiK(bv kijkXcov tiou smGu^ow xrjv Tikr\- 
pr| a7iopi3G[j,iGri xcov ayopcbv spyaGia(; Kai xr|v sXaxiGxo- 
TioiriGri xou Kpdxoix; 7ip6voia(;. Eivai r\ mo avxiSpaGxiKf) 
Kai 5oy[j,axiKfi [j,ovsxapiGxiKfi d7io\|/ri, nov 6[i(i)q vno- 



262 



KpijTiTSi TioXiTiKTi oKOTii^iOTriTa: H EKT (paivsiai va [laq 
Xeei OTi yia xriv avspyia oxri rsp[j,avia Kai oxri TaXkia 
(pxaivs aTioK^siGxiKd oi ayopst; spyaoiat; xotx; Kai yi' 
auxo 9a Kdvsi 6xi Tispvd a7i6 xo xspi xri(; yia va xk; ava- 
yKdosi va Tispiopiaouv xo koivcoviko zovq Kpdxo9>.^''^ 

'Hxav, aocpaXcbg, a7ioA,i3xco^ siXiKpivfig o Bifj, Nxoi3i(^sv- 
I^TispyK oxav Sfi^covs 6xi oi KuPspvfiGSK; «5sv f^Tiopow va 
Kpijpovxai Tikeov tiigco and xrjv EKT». 'Onmq r\dr\ sxot)[J,8 ne- 
piypd\|/8i, 5sv UTidpxsi Kavsv6(; 8i5ou(; «U7isps9viK6g» [j,rixavi- 
G[j,6(; Gxriv E.E. tiou va a7io(paGi(^si avs^dpxrjxa and xa Kpdxrj- 
[iekr\. OT^q oi a7io(pdG8i(; sivai SiaKuPspvrjxiKs^, vo[j,o9sxsi 
[j,6vo xo Eu[a^Poi3X,io xcov YTioupycbv xcov Kpax(bv-[j,s}t(bv. Ta 
vso(pi}tsXsi39spa [lexpa Kai r] GK^^ripfi >^ix6xrixa nov eni^akei xo 
Si3[j,(pcovo Exa9sp6xrixag xa sxouv GUvaTiocpaGiGSi oi KuPsp- 
vtigsk; xcov Kpax(bv-[j,8Xcbv. KuPspvfiGSK; nov 8K(ppd(^ouv xa 
GU[j,(pspovxa xcov «s9viKcbv» xoix; KamxaXiGxcbv. Eivai oi ku- 
PspvfiGSK; nov smpd^^ouv xa GK^^ripd vso(pi}ts}^8i39spa [lexpa, 
nov Xsixoupyoijv Gav SKTipoGCOTioi xou xpri[j,axiGxiKoi3 Kscpa- 
Xaiou Kai 5sv xoix; xa smpdXsi o Nxoi3i(^sv^7ispyK (f) o cr\[iE- 
pivo^ 7ip6s5po(; TpiGs) Kai r| EKT. 

Auxo sivai ^SKd9apo Gf^spa, nov gxo gijvoXo xoix;, oi 8U- 
pco7iaiKS(; KuPspvfiG8i(; rjyoTJVxai xr]^ vso(piXsXsi39spri(; XaiXa- 
naq. Oi 8pya(^6[j,8voi oXtj^ xt]^ Eupcb7iri(;, PpiGKovxai avxi[j,s- 
xcoTioi [j,8 XT] [j,8yaX.i3xspri s7ii98Gri Gxa 5iKaicb[j,axa xoix;, s5(b 
Kai siKOGi xpovia (and xrjv STioxn xr|(; ©dxGsp Kai xou Psi- 
yKav): 

Oi Ka7iixaXiGX8^ l^r\TOX)V (Kai oi KuPspvfiGSig Kaxapd- 
Xovv Kd9s 7ipoG7id9sia va xo smxijxouv) xo opio GUVxa^io56- 
xriGrjc; va au^ri98i Gxa 65 f) Kai Gxa 70 xpovia. 
MsicoGTi xcov GUVxd^scDV Kaxd 20-40%. 



263 



Apa[j,aTiKfi [j,sicoGri xcov S7ii5o[j,dTCOv avspyiat;, Spaoxi- 
KT) TispiKOTifi TTjc^ a7io(^ri[j,icoGri^ nov Kaxapd^touv xa acpsvxiKd 
oxav Kdvouv anohbceiq, sXaxioxoTioiriGri xou jpovov upoei- 
5o7ioiriGri(; nov aTiaixsixai Tipiv xrjv aTioXuari, aiJ^riGri xcov «8- 
7iixps7i6[j,8vcov» o^iaSiKcbv a7ioA,i)G8cov (5idpa(^s xcopi(; opio 
anohbcEiq). 

Kaxs5d(piGr| xcdv GUGxr^dxcDV vjeiaq. Euvxd^sig Kai 
laxpocpapfj-aKsuxiKT) 7ispi9aX\|/ri va i5icoxiK07ioiri9oi3v Kai xa 
KS(pd}taia xcov xa[j,sicov ouGiaGxiKd va xa 5iax8ipi(^ovxai i5ico- 
xiKsg aG(paXiGxiKS(; sxaipsist;! 

IIpoKsixai yia ^s5idvxpo7ir| xa^iKf) noXniKi]- TiXouGiOTidpo- 
Xa 5cbpa 7ipo(; xa acpsvxiKd. Exk; 13 Mdiou 2003 xo Ecofin (xo 
GU[j,poi3}tio xcov UTioupycbv oiKovo[j,iK(bv xri(; E.E.) auocpdGiGS 
XT] vo[j,i[j,07ioiri GT] xTjc; 7iav8upco7iaiKfi(; SpdGtjc; xcdv i5icoxiKcbv 
xa[j,sicov. Exo 8^fi(; 7ioX,u89viks(; aGCpaXiGxiKst; sxaipist; 9a 
I^TiopoiJV va 5iaxsipi(^ovxai xa GUVxa^io5oxiKd 5iKaicb[j,axa gs 
oXoK^tTipri xTjv Eupcb7ir|. IIpoGCpspovxai sxgi Gxa xprmaxiGxr)- 
pia Kai xTjv Ksp5oGK07iia GUVxa^io5oxiKd 5iKaicb[j,axa i3\|/ou(; 
2,5 xpiG. 8upcb, 710U iGo5uva[j,oi3v [is xo 30% xou supcDTiaiKoij 
AEII! Ti GT] [j,aivot)v auxd gxtjv Tipd^rj: Ta xpf^axa xcov 
xa[j,sicov, 710U Gxn^oixiGxriKav auo xo ai[j,a Kai xov i5pcbxa xcov 
8pya(^o[j,svcov xoix;, 7iai(^ovxai gxo xprmaxiGxripio Kai aKo^^ou- 
9oi3v xTjv dvoSo f) xrjv tixcdgti xoix;. Ms 5s5o[j,£vri xrjv tixcdgti 
xcov xpri[j,axiGxripicov auo xo 2001,xa xa[j,sia gxk; HQA (nov 
xo Gi3Gxr|[j,a s(pap[j,6(^8xai s5cb Kai xpovia) fi5ri [lexpovv anch- 
'keieq SKaxovxd5cov SiGSKaxofj-^iupicDV 5oXapicDv! EKaxofo^^upia 
dv9pco7ioi 8X0UV [j,8iv8i xcDpi(^ Guvxd^si^ Kai iaxpo(pap[j,aKsuxi- 
KT) 7ispi9aA,\|/ri... 

H «}a3Gr|» gxo 7ip6pXri[j,a xri(; avspyiat; Kaxd xr| vsocpt^^s- 
}^si39spri E.E., sivai oi «sXaGxiKS(;» gxsgsk; spyaGiat;. Qq 7ip6- 
XU710 TipopdXXovxai oi HQA. Dgoi gxi^ HQA 8pyd(^ovxai ce 



264 



[j,spiKfi f) TipoGCopivfi aTiaaxoXriGTi, Sev GU[j,7ispiXa[j,pdvovTai 
[lev cTOuq KaxaXoyoix; tcdv avspyrov (7ipdy[j,a tiou s[j,(pavi(^8i 
[j,si(D[j,svr| xriv smarno^ri avspyia), cdgtogo o [a^iG96(; nov 'ka[i- 
Pdvouv TOU(; KaxaidGGSi gs ogoix; 5iaPioi3v gto (KaxcDTaTo) 
opio TTjc; (pT(bxia(;. 'Eva(; gtou^ oktcd A[j,spiKavoi3(; (^si Kdxco 
auo TO «6pio TT]^ (pT(bxia9> (Kdxco and to 60%TOt) [j,8gou [ii- 
g6oi3) svcb 45 sKaT0[j,^i3pia sivai avaGCpd^^iGxoi. 'Eva(; gtoix; 
58Ka A[j,8piKavoi3(; (26 8KaTO[j,^i3pia) avayKd(^ovTai Kd9s xpo- 
vo va Kaxacpijyouv Gxa hxiKa GUGGixia Kai xa Ksvxpa 5iavo- 
[V[\q STiiGixiGxiKTic; PofiGsiat;. AIM Kai OGOtx; spyd(^ovxai oi 
Ka7iixa}tiGxs(; xoix; ^eC,ov[iiC,ovv. O [o^SGOt; A[j,spiKav6(; epjaCp- 
[levoq spyd(^sxai 40% uspiGGOxspo and xo TdXAo, 29% uspiG- 
ooxspo a7i6 xo rsp[j,av6 Kai 13%) auo xo Bpsxavo.^'''' 

AX}^d Kai Gxov... «7iapd5siGO» xr]^ EupcoXdv5ri(; xa Tipdy- 
|iaxa 7iXriGid(^ouv xo a[j,spiKaviK6 «7ip6xu7io». 'H5ri r\ avspyia 
Kai 01 5uo Kijpist; SKcppdGSK; xcov «susXikxcov» [j,op(p(bv aua- 
Gx6>^riGri(; (TipoGCopivf) Kai [j,spiKfi) avxmpoGCDTisiJouv xo 40%) 
xou spyaxiKot) 5uva[j,iKoi3 gxtjv E.E.! To 80%) xcov vscov TipoG- 
Xfi\|/8CDV gxk; FaXMa, Fsp^avia, Hvco[j,8vo BaGiXsio, avacps- 

pOVXai GS «SUsXlKXOU» 7lSpiSX0[J,SV0U aX0[J,lK8(; GU[J,pdGSl^. 

Kaxd xr|v TiepioSo 1994-2000 oi [o^spiKocx; aTiaGxoXoTjfo^svoi dv- 
dpeq Gxr|v E.E. au^fiGriKav Kaxd 830.000 svcb oi Tikr\p(i)q aua- 
GxoXoi3[j,svoi [j,6Xi(; Kaxd 260.000. AvxiGxoixco(; oi [lepiKchq 
a7iaGxoXoi3[j,£V8(; yuvaiKst; au^fiGriKav Kaxd sva SKaxo[j,^i3pio, 
svcb 01 Tikr\p(X)q a7iaGxoXoi3[j,8VS(; Kaxd 140.000.^'''* To xsXiko 
a7ioxsXsG[j,a sivai r\ Spafo^axiKfi au^riGri ogcov 5iaPioi3v Kdxco 
a7i6 xo «6pio xT]^ (pxcbxia(;» gxtjv E.E. (gxtjv EupcbTiri xcov 1 5 
xo TiOGOGxo auxo KU[j,aiv8xai and 15%) emq 25%)!). 

Oi «susXiKxs(;» spyaGiaKS(; gxsgsk; sivai [im d0}tia fJ-opcpf) 
Gxuyvfi^ SK[j,8xdA,XsuGri^ Kai 7ipoKa>uOi)v [j,sxa^i3 aXknv: 
AiG9fi[j,axa avaGCpdXsiac^ Kai SiapKoug dyxoug. 



265 



nspiopiG[j,svri a[j,oipfi as gxsgti [is xriv TiXfipri aua- 
GxoXriGri. 

nspiopiGfo^sva spyaGiaKd Kai KoivcoviKd 5iKai(b[j,aTa 
avdXoya [is to xpo^o aTiaGxoXri gtjc; (ti.x. d5sis^, koivcovikti 
aGCpdXiGTi). 

'E>^A,si\|/ri GUf^TiXfipcoGrig 7ipol)7io98GSC0V yia uXfipri gu- 
vxa^ioSoxriGri Kai a^i07ips7is(; S7ii7is5o Gi3vTa^ri(;. 

KaKS(; GUv9fiKS(; spyaGiat;. 
Asv 8ivai Tuxaio oxi gtti TakXia spsuva KaxsSsi^s oxi to 
50% OGCDV a7iaGxo}a3i3vTai [lepiKchq, S7ii(^r|TSi Gsgti u^^fipoix; 
a7iaGx6}triGr|(;. Eiinikkov, to xa[j,ri}t6 S7ii7is5o [j,iG9(bv gti^ 
«sus}tiKTS(;» spyaGiS(; 7iis(^si 7ipo(; Ta KdTCO xovq [j,ig9oi3(; ttjc; 
7i}tfipou^ a7iaGx6}triGr|(;. Ettiv 0X,}tav5ia, tiou UTidpxsi u\|/riX6 
S7ii7is5o [j,spiKfi(; aTiaGxo^tri GTjc;, Tr|v Tekevxaia 20sTia [j,si(b9r|- 
Kav KttTd 20% 01 KaTcbTttTOi [j,ig9oi uXfipotx; aTiaGxoXri gtjc;, 
8V(b au^fi9riKs KaTd 1 1 %r\ aviGOTtiTa gtoix; [j,ig9oi3(; tcov 
nkr\p(i)q aTiaGxoXoufj.svcov.^'''' 

AXM Ta TiapaTidvco iGXPOuv r\dr\ Kai yia ttjv EXMSa. Etoi- 
XSia TT]^ STaTiGTiKTic; YTiripsGiag KaTsSsi^av 6ti to 2001 Tispi- 
nov TO 30%) TCOV [j,iG9(DT(bv ([j,a(^i [j,s ttjv avspyia Kai ttjv tio- 
A,t)a7iaGx6XriGri) spyd(^STai gs «susXikts(;» [j,op(pS(; aTiaGxo^^ri- 
cr\q.^'^'' Oi U7i8pcopis(; sxouv SKT0^su9si GTa i3\|/ri (15%)-35%) 
TCOV [j,iG9coT(bv auaGxoXsiTai «U7ispcDpiKd») svcb sva [j,sydXo 
TiOGOGTO 8pya(^o[j,8vcov spyd(^STai gs 5uo 8pyaGis(; «yia va Ta 
(pspsi p6X,Ta» (to 20%) tou spyaTiKoij 5uva[j,iKoi3 7ioX,ua7ia- 
Gxo^tsiTai). 

Euvo\|/i(^ovTag: 

H vso(piXsXsi39spr| tioXitikti [ie Kavsvav Tpouo dev f^Tiopsi 
va avaTpausi [le GTa5iaKS(; «sk tcdv sgco [j,STappu9[j,iGSi(;», tt] 
GTiy[j,fi 7101) aTiOTsXsi avayKaiOTTiTa yia to KscpdXaio. Autti r\ 



266 



TioXnxid] i^Tiopsi [lovo va avaxpaTisi [is oK^ripotx; xa^iKoug 
aycbvs^ and xovq spya(^6[j,svou(;, nov «avayKaGTiKd» 9a 9s- 
Touv TO (^fiTr|[j,a [imq aXkr\q koivcdviktic; 7ipoo7iTiKfi(;, nov Tipa- 
KTiKd Gri[j,aivsi xou GOGia}tiG[j,oi3. Asv [inopeiq va koivsk; o[j,s- 
Xsxa, xcopi(; va gtioigsk; auyd! H E.E. [is Kavsva xpoTio dev 
[o^Tiopsi va [j,STaTpa7i8i gs «Eup(b7iri xcov Xa(bv». H EupcoTiri ttjc; 
E.E. Gr|[j,aivsi EupcDTiri xou KscpaXaiou, 710 u gtk; Gri[j,spivs(; 
Gt)v9fiKs^, GuyKSKpi[j,svo7ioisiTai G8 EupcDTiri Tou vsocpiXsXsu- 
9spiG[j,oi3. 

H pscpopfj-iGTiKTi ApiGTspd 710U avacpspsxai gttiv TipOOTlXl- 
KT) Tri(; «Eup(b7iri(; tcdv Xa(bv», gttiv Tipayfa^aTiKoxriTa, s^si a- 
7io5sx9si (xa aGxiKd) i58oXoyfi[j,aTa nou guvo5si3ouv ttiv oi- 
Ko56[j,riGri Tri(; E.E. npoG7ia9si va iGoppoTifiGSi avdfo^SGa gxt] 
vso(piXsXsi39spri Tiopsia ttjc; E.E. Kai xriv t)7iOTi9s[j,8vri («avTi- 
Ksi[j,sviKd 7ipoo58UTiKfi») 5ia5iKaGia nov o5riysi gto «^S7is- 
paG[j,a Tcov s9viK(bv avTi9sGSCov» gttiv supcDTiaiKfi fiTisipo, 
Tipo^ TTIV «supco7iaiKfi svo7ioiriGri». H E.E., u7iOTi9sTai, on Ka- 
xapysi Ti^ KaTaGTpo(piKS(; avTi7ia}t6TriTS(; xou 7iapsX96vTO^ 
(xovq 5uo riayKOGfj-ioix; noXs[j,ou^, xov *Fuxp6 no^tSfo^o), Kai 

mq SK TOlJTOt) «aVTlK8l[J,8VlKd» a7lOT8}t8l «7ip0058UTlKfl» E^skl- 

AuGTUxdx; 6[i(i)q, g' auxov xov k6g[j,o, TiTioxa 58v 8ivai Ka- 
X6 f) KaKo auTO Ka9at)T6. To (^fiTri[j,a Tri(; oiKo56[j,riGri(; Tri(; 
8viaia(; Eup(b7iri(; 58v 8ivai dG^sxo and to xa^iKo Tri(; 7i8pi8x6- 
[lEvo. AKpipdcx; 87i8i5fi r| E.E. nov oiKo5o[j,8iTai 8ivai r\ E.E. 
Tou K8(paXaiou, yi' auxo oi 89viks(; avTi7iaX6TriTS(; dev s^ouv 
^STispaGTSi (av Kai aGCpaXcb^ 5sv s^ouv udpsi aK6[j,a xi^ 5ia- 
GxdGSig Tou 7iapsX,96vTO(;). BpiGK6[j,aGTS gs aTiOGxaGri sxcbv 
(p(DT6(; aKOfo^a Kai and xri 5r|[j,ioupyia evoq (aGxiKoij) «sup(D7ia- 
iKoiJ kog[j,071o}litig[j,oi3». 'Onmq KaxsSsi^s r\ KpiGr] nov ^SGTia- 
GS [j,STd xriv sigPoXt) gto IpdK, [is tt] 5ixoT6[j,ri gt] Tri(; E.E.-15 



267 



avd[iEGa GTiq xcopsc, iiov fioav vnep r\ Kaxd ttj^ sigPoXtic;, r\ 
sGviKiGTiKTi paxGiGTiKfi 7ipo7iaydv5a s^aKo}tot)98i va PpiGKs- 
xai GTO OTiAoGTOiGio Tcov supcDTiaiKCDV apxouGCDV xd^scov oxav 
avacpspovxai as dXXoix; supcDTiaiotx; «Gt)va5sA<pou^». Ett] 
5idpKsia TT]^ siGPo}tfi(;, r] Daily Mail aTioKa^touGS to rdA,}to 
TipoeSpo EipdK «GC0[j,aTS^7iopa xou napiGioi3», svcb gs dpGpo 
Tri(; T] Guardian sypacps oxi «ri TaXkia sivai r\ UGispiKfi 7ipi[j,a- 
VTOva TTjc; psaX,7ioXiTiK [. . . ] r] rsp[j,avia sxsi GUVsiaipiGTSi [is 
xriv Koijpa Kai tt] AiPutj. IlapiGi Kai BspoMvo Ka9o5riyoi3v 
Tov d^ova TCDV deihhv Kai tcov K}ta\|ndpri5(DV». H akXr\ nXev- 
pd avTa7is5i5s xa Ssovxa, 9sT0VTa(; (^fixriia^a Kaxd tiogov t] 
Bpsxavia avfiKsi gxtjv «Eup(b7iri», u7i£v9t)[j,i(^ovxa^ xr] pfiGri 
xou Nxs rKo}^: «'0}tr| r] ouGia, oXr] r] do[V[\ Kai o^tr] r] oikovo[j,i- 
KT) Tio^tixiKTi xT]^ AyyMa(; 5ia(pspoDV piCpza and SKsivsg xrjg 
rjTisipou \jiaq, sivai vriGi Gxpa[j,[j,svo 7ipo(; xoix; (DKsavoi39>!^''^ 

H [j,sxaxpo7ifi xcov Xcopcbv xri(; KsvxpiKfi(; Kai AvaxoXiKfic; 
Eup(b7iri(; gs U7ioPa0[j,iG[j,svri «C,&)vr[» yia oiKovo[j,iKfi sk[j,s- 
xdX,}tsuGri, a7io5siKvi3si 6xi 6xi [lovo oi s9viks(; 5ia(pops(; 5sv 
sxouv UTioxcopfiGSi GXTjv E.E., aA,A,d 6a svxaGow xrjv STiofosvri 
7i8pio5o. 

Xsipoxspa Kai and xa TiapaTidvcD, r\ TipoGTidGsia [j,sxaxpo- 
7ifi(; xri(; E.E. gs 7iayK6G[j,ia U7i8p5i3va[j,ri (aK6[j,a Kai av sivai 
avxicpaxiKT) Kai a5i3va[j,ri, onmq 7ispiypd\|/a|is gxo 7iporiyoi)[j,s- 
vo KscpdXaio), sivai xo i5io aTisiXrixiKfi TipooTixiKfi yia xrjv av- 
GpcDTioxrixa, onaq Kai KdGs Kamxa^tiGxiKfic; U7isp5i3va[j,ri^. H 
ApiGxspd 7ia}tsi)si yia svav dX,}to k6g[j,o, o 07ioio(; 6xi M-ovo 
sivai scpiKxog, aXkd Giyoupa 5sv sivai Gxsvd supco7iaiK6(;, ak- 
Xd 7iayK6G[j,iO(;. H ApiGxspd 5sv TiaXsiJsi yia veeq 5iaipsGSi(;, 
akkd [lal^i [is xovq spya(^6[a,svou(; Kai xk; nXaiKeq}} xd^sK; xcdv 
xcopcbv xou Tpixou K6g[j,oi^ Tia^^sijsi yia svav svo7ioir|[a^svo 
TiXavfixri, yia xov 7iayK6G[j,io G0GiaXiG[j,6. IlaXsusi [j,a(^i [j,s 



268 



TOU(; spya(^6[j,8vou(; Kai xi^ avTioTdasi^ [leca gttiv «Kap5id 
Tou KTfivoug», tk; HQA, svdvTia gtti ^sxaxpoTifi xou Ti^^avfiTri 
G8 avTi[j,ax6[j,sva i[j,7ispiaXiGTiKd GxpaxoTisSa (E.E. svavxiov 
HQA), 8^07iXiG[j,sva |J,sxpi xa 56vxia (Kai [is TiupriviKd OTi^^a), 
nov 9a aTisi^touGav xrjv i5ia xrjv UTiap^r] xou uXavfixri. 

Eno[ikv(£)q, xo (^fixri[j,a xrjc; xa^iKfi(; Kupiapxiat; xou Kscpa- 
>^aiou Gxr|v E.E. oijxs f^Tiopsi va aTiOGicoTiriGsi, oijxs (xo I^^tt]- 
[la xTjc; avaxpoTif)^ auxfi(; xrjc; Kupiapxiat; and xovq 8pya(^6[j,8- 
vou(;) va [j,sxa(psp98i gxo a7i6[j,aKpo [j,sX.Xov. 

E;rioTpo(pfi GTiyv «aDTo8vvanii sOviKfj avd;rTD^ii»; 

H avakvci] [laq, [is'/pi xo Grmsio auxo, [laq sxsi o5riyfiGSi 
GXO GU[j,7ispaG[j,a 6x1 r\ E.E. sivai evaq vsocpiXsXsuGspot;, i^tis- 
piaXiGxiKo^ GUvaG7iiG[j,6(;, nov aneikei xovq Xaotx; xou nhxvi]- 
XT] [j,s xov i5io xpoTio onrnq Kai oi HQA. 

M' auxo xo 5s5o[a^£vo, xiGsxai xo sp(bxri[j,a: r| ApiGxspd 5sv 
9a enpene va sxsi Gav svav and xovq Kijpiou; gxoxoix; xt]^, 
xTjv Tid^^ri yia xr] 5idA,UGri xrjg E.E.; Dtiox; aKpipd)^ (Kai GOGxd) 
r\ ApiGxspd naksvei yia xrjv d[j,SGr| 5idXuGr| xou NATO, 5sv 
9a STipsTis va sxsi 7iap6[j,oia 9sGri Kai yia xrjv E.E.; 

Asv U7idpx8i Ka[j,id a[j,(piPoMa, 6xi r] ApiGxspd TipsTisi va 
sivai svdvxia gxtjv E.E. Kai va sxsi Gav 7ipoypa[j,[j,axiK6 xrjc; 
Gxoxo xTjv 5idX,UGfi xri(;. H E.E. 5sv [j,sxappu9[j,i(^sxai, [j,6\o 
avaxpsTisxai. To [leja 9s[j,a, cdgxogo, sivai iimq GuyKSKpifo^s- 
voTioisixai auxf) r\ TidXr] gxt] gt] [j,spivfi GuyKupia. Av r\ GuyKs- 
Kpi[j,svo7ioiri GT] Gri[j,aivsi, xrjv Tid^^ri yia d^iSGri 8^o5o, «85(b Kai 
x(bpa», a7i6 xrjv E.E. 

H 9sGri auxf) svsxsi sva 5mX6 kivSuvo: 



269 



ripcDTOV, o5riysi GTr\v ouxoma tt]^ «auTo5i3va[j,ri(; s9viKfi(; 
avd7iTU^ri9>. Kai Ssuxspov, KaGioxd StjgkoXti tti 5ia(popo7ioi- 
rjari and s9vikigtiks(; Gsgsk; as gxsoti [ie xriv E.E. 

Oi Gsgsk; tou KKE sivai noho svSsiktiks^ auxcbv xcov a5u- 
va^iicbv. Aiapd(^ou[j,s gtk; Gsgsi^ tou Komj-axot;: 

nTloXkeq (pops(; sxot)[j,s aKouGSi oxi av r\ EA,M5a 5sv 
sixs svxaxGsi gttiv E.E. Ga fixav Gf^spa xsipoxspa. [Av 
r\ EXlAda 5sv fixav gxtjv E.E.] Giyoupa r] KaxaGxaGT] 
5ev Ga fixav i5aviKfi, aA,A,d Ga fixav KaXuxspri. H EXkr\- 
viKfi oiKovo[j,ia E^si 5t)vax6xrix8^ yia KaX,f)xspri Gsgti gxo 
SisGvfi Kaxa[j,spiG[j,6, [is 7ipol)7i6GsGri 6xi sivai xcbpa nov 
Kivsixai GS 8va 5p6[j,o e^Eki^r\q auxo5f)va[j,o, nov 5iv8i 
Gxov hxo 5iKaicD[j,a s^^suGspri^ TioXniKr\q. [...] H EA,M5a 
5iaGsxsi TiXouxo, s^Tisipo spyaxiKo 5uva[j,iK6, TioXudpiG- 
[j,o Kai iKavo xo S7iiGxri[j,oviK6 5uva[j,iK6. AiaGsxsi KaXfi 
yscoypacpiKfi Gsgti, s^si 5riXa5fi sva [j,ivi[j,ou[j,, sgxco, 5u- 
vaxoxfixcov va 5isK5iKfiG8i va [o^sxdGxsi vno KaXuxspoix; 
6pou(; GXO SisGvfi Kaxafj.spiGfo^o)).^'''' 

H «auxo5f)va[j,ri sGviKfi avd7ixu^ri» 5sv sivai anhhq [im ov- 
xoTiia - sivai, yia xriv aKptpsia, [im avxi5paGxiKfi ouxoma. To 
IIAEOK TiaXioxspa (xri SsKasxia xou 1980), s7is5ico^s xriv 
«TiohbTikevpr\ s^cDxspiKfi 7ioXixiKfi», ava7ixf)GG0vxa(; oikovo- 
[j,iKS(; gxsgsk; xogo [is xiq xoxs x&ipeq xou KpaxiKof) Kamxa^^i- 
c[iot) («U7iapKxof) GOGia}tiG[j,of)»), OGO Kai [IE xa 5id(popa 5i- 
KxaxopiKd apaPiKd KaGsGxcbxa. Auxfi ri uoXixiKfi, 5sv Kaxop- 
GoDGS va PydXsi xov sXXriviKo Ka7iixaXiG[j,6 and xriv KpiGri nov 
xov [j,dGxi(^s SKsivri xriv 7ispio5o. 

Sxk; Gri[j,spivs(; GUvGfiKst; xa 7ipdy[j,axa sivai aK6[j,a x^i^po- 
xspa. BpiGK6[j,aGxs gs [iia STioxn «7ispi(pspsiaK(bv oXoK^^ripd)- 



270 



GSCOV», 67i(0(; r\ E.E., r\ NAFTA GTr\v a[j,8piKaviKfi fiTisipo yi3- 
pro a7i6 Ti^ HQA, r\ C,&)vr\ xou yisv yupro and xriv laTicDvia. 
ripdyfo^a 710U arno^aivsi, oxi oi U7iapKTS(; mGavoxriTSt; s^doKri- 
Gri(; «7ioX'U7iXsupri(; oiKovo[j,iKfi(; Kai s^C0TspiKfi(;» 7ioXiTiKfi(; 
8ivai 6vT(i)q s}taxiGT07ioiri[j,svs^. 

EnxKksov, av UTifipxs (oav utioGsgti spyaoiat;) r\ mGavoxri- 
xa va yivsi KaTopGroxfi [im noXniKi] auTo5i3va[j,ri(; avaTnv^r\q, 
Ga oSriyoiJGS as xsipoxspsuari tcdv ouvGriKcbv SiaPiroaric; xcov 
spya(^o[j,8VCDV. Av s^aKoXouGouos va UTidpxsi Ka7iiTa}tiG[j,6(;, r\ 
vso(pi}ts}^8i3Gspri tio^^itikti Ga S7iiPaA,}t6Tav aKOfo^a Kai av 5sv 
UTifipxs r\ E.E.(a7i6 tt] cTrf[V[\ nou aTioxsXsi avayKaiOTrixa yia 
TO KscpdXaio, 67i(0(; sxou[j,s a7io5si^si gttiv avdX,t)cfi [j,a(;). Kai 
[j,d}tiGTa, o vso(piXsXsuGspiG[a^6(;, Ga STiiPa^^Xoxav aKOfo^a mo 
8i3Ko>ta! Ev ov6[j,aTi Tri(; «sGviKfi(; oiKovo[j,ia(; Kai avs^apxriGi- 
aq», 01 spya(^6[j,£voi Ga KaXouvxav va utiogtow 5pa[j,aTiKS(; 
GuGis(;. Av viv(\pxE G0GiaXiG[j,6(; (iiohb TispiGGOxspo o «GOGia- 
XiG[j,6(;» 7101) STiayysXXsTai to KKE), Kai s[j,svs a7io[j,ov(0[j,s- 
voq, Kai 7id}ti oi spya(^6[j,svoi Ga avTi[j,ST(b7ii(^av TspdGTiS(; 5u- 
GKoMs(; Kai GxspfiGSK;. AXXcogts to KKE 5sv acpfivsi KaGoXou 
a[j,(piPoX,i8g Tispi auTOij: 

«[...yia xriv «auTo5i3va[j,ri avduTU^r] Kai avs^apxriGi- 



a»] auTO^ o aycbvac; a^i(^si kotioix; Kai GuGis(;»! 



,271 



To KKE aKo}touG(bvTa(; xriv tioXitikti tou «s5(b Kai xcbpa 
s^o5o(; and xriv E.E.», kiv5uv8i3si 5iapK(b^ va GuyKMvsi [is 
sGviKiGTiK8<; QecEiq. To KKE fixav Kaxd xrig 81g65ou xri(; voxi- 
aq KijTipot) GXTjv E.E. H avxiGsGfi xou 5sv fixav gxt] pdGt] xou 
5isGviG[j,oi3. Asv TV(\jaC,E, 5r|Xa5fi, and xo ysyov6(; 6xi o auo- 
K}tsiG[j,6(; xr|(; Popsiat; KijTipou and xr|v E.E. fixav gs pdpo(; 
xcDV ToupKOKUTipicov spya(^o[j,£V(DV, 7ipdy[j,a nov sixs Gav auo- 



271 



TEkec[ia xriv svioxuari xou EX,}^rivoKt)7ipiaKoi3 89vikig[j,oi3. H 
avTiGsGTi Tou KKE, sixs oav acpsxripia tt] Gsgti tou K6[j,[j,aT0(;, 
OTi r\ svxa^ri fixav as «pdpo(; Tri(; sviaiat; Kai avs^dpxriTri^ 

272 

KpaxiKTic; U7iOGTaGri(; ttjc; Kt)7ipou». npay[j,a tiou gtk; Gr\[ie- 
pivkq GUv9fiKS(;, gt] [j,aivsi ouGiaGxiKd xauTiGri [le xiq Gsgsk; 
TTjc; EA,}trivoKU7ipiaKfi(; dpxouGa(; xd^rjc;, tiod S7ii(^riTd [im «s- 
viaia KijTipo)) [j,s ic/ppi] KsvipiKfi KuPspvriGri, vno xov sXsyxo 
Tri(; «EX,XrivoKU7ipiaKfi(; 7iXsio\|/ri(pia(;», 5riXa5fi xcov EXXrivo- 

KUTipiCDV Ka7llTa}tlGT(bv. 

To KKE fixav svdvxia gttiv 81go5o tcov Xcopcbv Tri(; Ks- 
VTpiKfi(; Kai AvaxoXiKTic; Eup(b7iri(; (XKAE), [j,s tt] XoyiKf) oxi 
auTO sv5uva[j,(bvsi xovq i[j,7ispiaXiGTS(; Tri(; Sutiktic; EupcoTiric; 
(7ipdy[j,a 710U aG(pa>u(b^ sivai gcogto). Qgtogo, aSiacpopouGS 
yia TT] yv(b|j.ri xrov (5ia)v xcov ^^acbv xcov XKAE, nov gxt] [j,8yd- 
>^ri xoug 7iX8io\|/ri(pia fiGav UTisp xri(; sigo&u gxtjv E.E. Etii- 
7i>u80v, auxf) r] GxdGt] 5i8uk6X,uv8 6gou(; 5sv fiGsXav xrjv sigo- 
5o xcov XKAE (f) xrjv fiGsXav [is xovq xsipoxspoi); 5uvaxoi3(; 
opou^, onmq dXXcDGxs Kai syivs), yia va nrjv avxi[j,sxco7iiGSi o 
8X,>uriviK6(; Ka7iixaXiG[j,6(; oikovo[j,ik6 avxaycoviG[j,6 an' avxeq 
xk; xapeq. 

Ss KdGs TispiTixcoGTi, T] «auxo5i3va[j,ri oiKovo[j,iKfi avduxu- 
^ri», 7iriyaiv8i xspi-xspi [is xov oikovo[j,ik6 sGvikig[j,6, xa 5a- 
G^oXoyiKd xsixn, TTlv 7iap8^7i65iGri xrjc; sigoSdu «^svcov» s- 
^7iop8U[j,dxcov GS [j,ia xropa. Av r\ x^pa auxf) sivai avs7ixuy[j,s- 
vr| (onmq r\ EX,}td5a Kai oi aXkeq W>P^'i '^1'; E.E.), o oikovo[j,i- 
k6(; sGviKiG[j,6(; Gxpscpsxai evQemq Kaxd xcdv mo a5i3va[j,cov 
xcopcbv xou Tpixou K6g[j,ou (onmq Kai GU[j,paivsi [is xovq 5a- 
G[j,oi3(; xT]^ E.E. svavxi xcov vno avduxu^r] Kpaxcbv). 

Tr| ysviKoxspri smKsvxpcoGri gs «sGviKd Gs[j,axa» xr|(; Kpixi- 
Kfi(; xou KKE yia xrjv E.E., xrjv avixvsi3ou[j,s GUVO^tiKd gxk; 
GsG8i(; xou K6[j,[j,axo(;. KsvxpiKfi Gsgti gxtjv avxiGsGr] xou KKE 



272 



Tipo^ xriv E.E., 8X81 r\ 8KTi[j,riGri xou K6[i[iaToq, on r\ EX,Xd5a 
8vt6(; TTjc; E.E., 8Kx(Dp8i «KupiapxiKd 5iKai(b[j,aTd Tr|(;», Kai 
aKOfo^a OTi r\ «EXkada dev exei Pp8i to 5ikio Tri(; [sic] and xovq 
8Taipou(; Tri(; ogov acpopd xa ouvopa gto Aiyaio». 



©scopisig «OiKovoniKfi(g KaTaoTpo(pfi(g» 

Ktti ava8idpGpa)oii tod sHt]viKov Kanvzakmyioii 

Oi «89viKS(;» Gegsk; tou KKE aTioxs^^oiJV auvsxsia [j,ia^ 
[j,aKpd(; «7iapd5oGrig» ttj^ ps(pop[j,ioTiKfig ApiGxspdg gttiv E>^- 
Xd5a. Dxav r] EX,Xd5a UTisPaXs aixriGri yia svxa^ri gttiv EOK, 

T] peCpOpfJ-lGTlKTl ApiGTSpd TipOSpXsTlS TOV a(paviG[j,6 V(\C, «s- 

9viKfi(; oiKovo [ia(;», xriv aTioppocpriGri «6Xcov xcov sXXriviKcbv 

S7llX8ipflG8(DV» a7l6 Ttt 5uTlKOSUp(D7iaiKd [J,0V07l(bXia. O sX- 

XriviK6(; Ka7iiTaXiG[j,6(; 7iapouGia(^6Tav stoi[j,0(; va... auxoKio- 
vfiGSi sv(b T] xa^iKTi Tid^^ri ^sxaxpsTiOTav gs avxi9sGr| avd[j,SGa 
GS «s9viKfi aGxiKT) xd^T])) Kai GS «spco7iai65ouXot)9>. 

H EAA xapaKxfipi(^s xr] gtjvSsgti [j,8 xtjv EOK « cJ^sGpiov 
ysyov6g» Kai «7is>u(bpiov Kiv5t)V0V».^^'* H Guvxa^r] xr|(; Avyrjg 
(29.7.1959) 81X8 7ipo5iaypd\|/8i 8va 8^aip8xiKd 5ugoicovo [lel- 
Xov: 

«A7i6 xov avriX8fi avxaycoviG[j,6 58v 7ip6K8ixai va 87ii- 
(^fiG8i Ka[j,id 87iix8ipri GT]. 'Og8^ 58V a7ioppo(pri9oi3v and 



Oi 5ia7ipay(iaT8i3o8ii; yia tt] EuvSeori EXka5aq - EOK, apxioocv xov lou- 
h.0 xov 1959 Kai oXoK^iipcbBiiKav [isid aTio 5i)o TiepiTiou xpovia, oik; 30 
Mapxioi) 1961. H emoiniii UTioypacpii eyive oxiiv AOiiva oik; 9 louXiou 
1961, i] ETiiKupcooii Tii<; aTio mv e'k'h]viKX] Bovlx] to 3)ePpoi)dpio xou 1962 
Kai T] (ji)|i(pcovia opxioe va loxuei aTio mv V^ NoejiPpiou 1962. 

273 



xa xpaoT 9a [j,STaTpa7ioi3v as s^apTrmaTd tcdv, 9a s^o- 
VTa)9oi3v». 

Es avaKoivcDGTi tt]^ AioiKoi3Ga(; Ennpoivt\q Tri(; EAA, oxav 
syivs SsKTTi r\ aixriori ttjc^ EX.A,d5a(^ yia SijvSsori [is xriv EOK, 
5iapd(^ou[j,s: 

«E7ii9u[j,ia Kai smSico^ri xcov GUVsiaipcDV [laq gttiv 
Ayopd sivai va 7iapa[j,8ivsi r\ EX,}td5a xcbpa Ka9uGTspri- 
[ievr\ aypoTiKTi, uriyfi TipcbxcDV uXcbv Kai ayopd yia xa Pi- 
0[j,r|xaviKd xovq Tipoiovxa (...) Fia xr|v Ka9uGxspri[j,svri 
Kai 5aG[j,oPicoxri Pio[j,rixavia [laq (...) Grmaivsi a5uva- 
[lia S7iiPi(DGri(; Kaxd 75%7i8p(7iou» {H Avyfj 1.8.1959). 

275 

To Mdpxio 1962x0 HoXixiko Fpacpsio xr[c, KE xou KKE 
avaKoivcovs: 

«H Gi3v5sGri v(\c, 'EXhnbac, \ie xtjv Koivr) Ayopd sivai 
avxi9sxri iipoc, xo s9vik6 GU[j,(p8pov Kai aTioxsXsi 8va o- 
X89pio f)i\\ia [...] 9a o5riyfiG8i (5V(\ [j,ov67iXsupri avduxu- 
fy[ opiG[j,sv(DV kMScdv v(\c, Pio[j,rixavia(;, (5V(\\ uaps^Tio- 
SiGT] v(\c, oXoTiXsuprjc; avduxu^fi^ xr]^, i5iaixspa xr[c, Pa- 
pidg Pio[j,rixavia(; [...] EuvsTisia xri(; 87ii5po[j,fi(; xcov ^8- 
vcDV [j,ovo7icoMcov 9a sivai smGrjc; r| KaxaGxpocpf) f\ vno- 
xayf) g' auxd xcdv [j,iKp(bv, [j,SGaicov aK6[j,a Kai opiG[j,s- 
vcDV i^sydXcov smxsipfiGSCDV)).^''^ 

H 7ipo(pavfi(; Kai Kaxr|yopr|[j,axiKfi 5id\|/8UGri o^^cdv auxcbv 
xcov SKxi[j,fiGSCov v(\c, Gxa>^iviKfi(; ps(pop[j,iGxiKfi(; ApiGxspd(; 



274 



a7i6 xriv i5ia xriv laxopiKfi Tiopsia, sivai togo aTioXuxri, nov 
Gxs56v Kdv8i fj-dxairi xrjv TipooTidGsia avaGKsufi(; xovq. 

H npocdecf] xou sA,}tr|viKoi3 Ka7iixaXiG[j,oi3 Gxr|v «supco7iai- 
KT) 7iop8ia» UTifip^s yi' auxov (s^sxa(^6[j,£vri GUVoXiKd), s^aips- 
xiKd Ksp5o(p6pa. Kaxd xrjv 7i8pio5o 1960-1975 xo AEII xrjc; 
EX,Xd5a^ au^dvsxai Kaxd 8,5% sxriGiox; (svavxi 3,8% xr]^ x6x8 
EOK), 5iaxripsixai aXXd s^aG9svi(^si xrjv S7i6[j,svri 5sKasxia, 
UTioXsiTisxai xou [j,8G0U opou xri(; EOK xrjv 7ispio5o 1985-94, 
aX^M a[iec(i)q [lexa Kai |J,sxpi Gfi[j,spa r\ avduxu^ri xou sX,}trivi- 
KOTJ AEn sivai u\|/ri}t6xspri a7i6 xo [leao 6po xrjc; E.E. (4,1%) xo 
2001 svavxi 1,7%) xri(; E.E. Kai 3,8%) xo 2003 svavxi }^iy6xspo 
a7i6 1%) yia xrjv E.E.). 

Ms XT] GU[j,[j,sxoxn xou GXTjv «supco7iaiKfi o}tOKXfipcoGri» o 
eXXriviKog Ka7iixaXiG[j,6(; KaxopGcoGs: 

- Na 8KGuyxpoviG8i Kai va Kdvsi tiio a7ioxsXsG[j,axiK6 xo 
TiapaycoyiKo xou 5uva[j,iK6. 

- Na xPTl'^i^^OT'^oiil'^si^ TOt ocpeXr] xrjc; GU[j,[j,sxoxfi(; xou 
Gxrjv E.E. gxk; ysviKoxsps^ efy)p[V[\ceiq xou Gxa Ba>^- 
Kdvia Kai GXTjv avapd9[j,iGri xrjc; ysco7ioXixiKfi(; xou 9s- 
cr\q. 

AisuKoXuvs xTjv xa^iKT) Kupiapxia xou KscpaXaiou gxo 
SGCDxspiKo xTjc; xcopat;. Ta GK^ripd [j,sxpa Xixoxrixat; Kai 
xk; i5icoxiK07ioifiGSi(;, va xk; TiapouGidGSi r\ EXkr\viKr\ 
dpxouGa xd^T] Gav «avayKai6xrixa» yia va [j,riv xdGSi 
«r| xcbpa xo supcDTiaiKo xpsvo». 



Ha xriv 7ieplo5o 1974-1979 pu9|iol ovdTi-ru^rn; AEII: EXXdSa 3,7%, E.E.- 
12: 2,6%. 1980-1985: EUd5a 1,4%, E.E.-12: -1,5%. 1986-1990: EUd5a 
1,7%, E.E.-12: 3,1%. 1991-1994: EUd5a 1,1%, E.E.-12: 1,2%. 1994- 
2001: EXXd5a3,2%, E.E.-15: 2,5% (Aouko; TooukoIth;, H vea eupcoTiai- 
Kii oiKovo|ila, OTO Kaxcbcpk xou 21™ aicbva, eK56oeii; IlaTiai^fiori, oel. 45, 
Ktti Eurostat, yearbook 2002 Kai 2003). 

275 



Qgtogo, xa 7ipopXfi[j,aTa xou 8A,>triviKoi3 Ka7iiTaXiG[j,oi3, 
OTiaq r\ xa[j,r|X6Tspri TiapaycoyiKoxriTa ce gxsgti [j,s ti^ iGXups(; 
oiKovo[j,iS(; TTjc; P6p8ia(; EupcoTiric; f) xa (au^av6[j,£va) s^TiopiKd 
8X,>^8i[j,[j,aTa, STiavacpspouv xov 7ipop}tr|[j,aTiG[j,6 yia tt] Gsgti 
Tou Gxriv E.E. To KKE, xcopi<^ "^oi s^si 5i5ax9si otiStitiots and 

TT] 5ld\|/SUGr| TCDV 7iporiyOl3[J,£VCOV 7ipoPXs\|/S(bv XOU, S7ll[J,8V8l 

Gxriv KaxaGxpocpoAoyia: r\ «9sGri xr]^ x(bpa(;» t)7ioPa9[j,i(^sxai 
[j,sxaxps7i8xai ce «a7ioPio[j,rixavo7ioiri[j,svri C,&)vr[», ce STiapxia 
xcov avs7ixuy[j,sv(DV xcopcbv xou Poppd. 

Sxriv 7ipay[j,axiK6xrixa, r\ GUVo^tiKTi uopsia xou sXXriviKoij 
Ka7iixaXiG[j,oi3 gxtjv «8upco7iaiKfi oXoKXfipcoGri» s^aKoXouGsi 
va 8ivai GsxiKTi (yia xov i5io Kai xa xa^iKd xou Gt)[j,(pspovxa), 
7ipdy[j,a nov 5sv f^Tiopsi va avaipsGsi and xiq SugkoMsc; Kai xa 
7ipop}tfi[a^axa tiou avxi[j,sxco7ii(^si. 

To s^iTiopiKo eXkei\ji\jia au^dvsi [lev, aXkd [j,ia STimoXairi 
«avdyvcDGfi» xou, 5sv [inopei va avaipsGSi xo jejovoq 6xi r\ 
EXXd5a sxsi xa u\|/ri}t6xspa S7ii7i85a S7isv5i3gscov 7iayKOG[j,ico^, 
Kai nd^^iGxa i5icoxiK(bv, 6xi aTi^^dcx; 5ri[j,OGicov. 'Eva |i8ydA,o [le- 
po^ xou s[j,7iopiKoi3 EXkei[i[iaToq ocpsiXsxai gxo ysyov6(; 6xi r\ 
EXkr\viKr\ oiKovo[j,ia avauxuGGSxai xaxuxaxa (gs gxsgti [ie xo 
[j,SGO 6po xri(; E.E.), svcb xo [j,syaA,i3xspo x[j,fi[j,a xou [o^rixavoAo- 
yiKoij Efy)iikic[iox) xcDV smxsipfiGSCov siGdysxai (yiaxi 5sv 7ia- 
pdysxai gxtjv EX,Xd5a). E7io[asvco(;, xo s^TiopiKo EXkEi[i[ia 5sv 
sivai s^' oXoK^fipou svac; apvrixiK6(; Ssikxtjc; yia xrjv EXkr\viKr\ 
oiKovo[j,ia. AvxiQsxa, o [j,rixaviK6(; Kai xs^voAoyiKot; SKGuy- 
XpoviG[j,6(; xou TiapaycoyiKot) 5uva[j,iKoi3 xou sA,}^riviKoi3 Kam- 
xaXiG[j,oi3 a7iox8>^8i 6po yia va 7iapa[j,8ivsi r\ EXkd5a avd[j,8Ga 
gxk; 7110 ava7ixuy[j,sv8(; x^ps<^ '^^^ uXavfixri. H EXkada spxsxai 
58i3xspri ([j,sxd xr|v Ip}tav5ia) gxo puGfo^o au^riGric; xcov S7isv5i3- 
Gscov G8 [j,rixaviK6 s^07i}tiG[j,6 (12,4% sxriGi(0(; Kaxd xrjv STixa- 
sxia 1996-2002).^'''' To 2002ri a^ia xrjc; Pio[j,rixaviKfig Tiapa- 



276 



ycoyfi^ au^fiGriKs Kaxd 5,5%, xov svSsKaxo xaxuxspo pu9[j,6 
7iayKOG[j,ico^. Kaxd 4,9% au^fiGriKs Kai r\ a^ia xou kMSou xcov 
UTiripsGicbv (5sKaxri u\|/riX6xspri smSoori TiayKOGfj.ioD^).^''^ 

H oacpfic;, 5iapKfi(; PsX,xicoGri xou [j,rixavoXoyiKoi3 e^oiiki- 
o[j,oij, a7ioxs}tSi xr| pdori yia xrjv avxifa^sxcDTiiGri xou avxaycovi- 
GxiKoij EXkei[i[iaToq xou eXXriviKot) Ka7iixaXiG[j,oi3. Ildvco g' 
auxf) Gxr|pix9riKS r\ au^riGri xri(; 7iapaycoyiK6xrixa(; xrjc; spyaGi- 
aq GXTjv EXknda. Eivai r\ 5si3xspri [j,8yaA,i3xspri ([j,sxd xrjv Ip- 
hxvdia) Kaxd xrjv STixasxia 1996-2002 [j,s sxfiGio pu9[j,6 2,8%). 
H TiapayoDyiKoxrixa xrjc; spyaGia(; auo xo S7ii7is5o xou 65%) xou 
[j,SGOU opou xri(; E.E. xo 1990, avfi^^Gs gxo 85%) TispiTiou xo 
2002 (xo 2010 ava[j,8vsxai [av guvsxigxow oi i5ioi pu9[j,oi] va 
(pxdGSixo91%).^^^ 

YTidpxouv fi5ri xo[j,8i(; xou 8A,>uriviKoi3 Ka7iixa}tiG[j,oi3 tiou 
I^Tiopow [IE dvsGTi va avxi[j,sx(D7iiG0uv xk; 7110 avs7ixuy[j,svs^ 
Ka7iixa}tiGxiKS(; x&tpeq. 'Eva(; oX6KXripo(; xo[j,sa(; xr|(; oikovo[j,i- 
aq, 01 UTiripsGis^, GuyKaxaXsyovxai gxoix; mo avxaycoviGxi- 
Koi3(; Kai a7ioxs}tSG[j,axiKoi3(; xo[j,si^ 7iayK0G[j,i(D(;. H EXMSa 
Kaxsxsi xTjv Tipcbxri Gsgti [j,sxa^i3 xcov [j,iKp6xspcov xcopcbv xrjc; 
E.E., [IE iGO(^i3yio 710U avspxsxai gs 5 5ig. SoXdpia TispiTiou, 
TiOGO nov UTiepPaivsi aK6[j,a Kai xo avxiGxoi^o xr]^ OXhxvdiaq, 
r\ OTioia sxsi nohb Ka^tsc; stiiSogsk; gxo 5is9vs(^ s^Tiopio UTiri- 

' 280 
PSGICOV. 

AGCpaXdcx;, 6Xa xa TiapaudvcD Ssv avaxpsTiouv d[j,8Ga, sScb 
Kai xcbpa, xo avxayroviGxiKo EXkEi[i[ia avd[j,SGa gxov sX,}triviK6 
Ka7iixa}tiG[j,6 Kai xcov avxaycoviGxcbv xou gxo SGCOxspiKo xr]^ 
E.E. (xri^ SuxiKT)^ EupcoTirig). O sA,}triviK6^ Ka7iixaXiG[j,6^ Ppi- 
GKsxai GS [j,ia 7i8pio5o ava5idp9pcoGri(; xou uapaycoyiKoij xou 
5uva[j,iKoi3, Kai 7ipdy[j,axi xrjv xs^^suxaia suxasxia oi stiiSogsk; 
xou sivai Tidvco and xov supcoTiaiKo [ieco 6po. Qgxogo, 5sv 



277 



UTidpxsi Ka[j,id syyuriGTi oxi xa 7ipdy[j,aTa 9a s^sXixGoiJV gi- 
youpa [le suvoiko xpoTio. 

H sioaycoyfi xou supcb skGsxsi dfo^saa xov s^^^trjviKo Kamxa- 
}tiG[j,6 Gxov supcoTiaiKo avxaycDviGfo^o, 7ipdy[j,a tiou xov s^ava- 
yKd(^si va SKGuyxpoviGSi xo TiapaycoyiKo xou 5uva[j,iK6. Qgxo- 
GO, yia va 'kenovpjr\cEi npoq auxfiv xrjv KaxsuGuvGr] r\ o^uvgti 
xou avxaycoviG[j,oi3, TipoDTioGsGri sivai va o5r|yfiG8i gs [lal^iKsq 
S7isv5i3gsi(; gxtjv TiapaycoyiKfi 5o[j,fi Kai ce SpaGxiKf) PsX,xicoGri 
xT]^ TiapaycoyiKoxrixat; (Kai auxo [j,aKpoxp6via). npdy[j,a nov 
sivai 7ioA,i3 a[j,(piPoXo gs GUvGfiKst; 7iayK6G[j,ia(; aGxdGsiat; 
GXTjv oiKo\o[j,ia. Edv auxo 5sv GU[j,p8i, xoxs xa 7ipdy[j,axa yi- 
vovxai xsipoxspa. H tipogSsgti gs iGXPpd vo[j,iG[j,axa, Kdvsi 
ouGiaGxiKd xa Tipoiovxa [imq x(bpa(; aKpiPoxspa gxt] 5isGvfi 
ayopd Kai xi^ siGaycoys^ (pGriv6xsps(;. Auxo aKpipdcx; guvsPt] 
Kai GXTjv Apysvxivfi (r\ avacpopd gxtjv TispiTixcoGTi xri(;, 5sv cr\- 
[laivei 6x1 «ava7i69SUKxa» xo i5io Ga GU[j,p8i Kai gxtjv EXXd- 
5a, 01 GUvGfiKS(; gxk; 5uo x&tpeq sivai tioXij 5ia(popsxiKS(;). Evd) 
xo 1990ri Apysvxivfi, ^P^^ «5sgsi» xo v6[j,iG[j,d xrjc; gxo 5oXd- 
pio, sixs 7iXs6vaG[j,a g^sSov 8 5ig. SoMpia, xo 1998 si^s ek- 
Xsi[j,[j,a TispiTiou 9 5iG. 5oXdpia, Xoyco xrjc; TioXXau^dGiat; au- 
^riGrjc; xcov siGayroycbv gs gxsgti [j,s xk; s^ay(Dys(;. ^^^ 

E7io[j,sv(D(;, T] Tiopsia xri(; 7iayK6G[j,ia(; oiKovo[j,ia(; Ga Tiai^si 

KaGopiGXlKO poXo GXig [J,sX.>^OVXlKEg 7ip007lXlKS(; XT]^ S^XtlVlKTl^ 

oiKovo[j,ia(;. Mia stiiSsivcogti xou 5isGvoi3(; oikovo[j,ikoi3 uspi- 
PdX,}tovxo(;, Ga «(ppsvdpsi» xov TiapaycoyiKo SKGuyxpoviG[j,6 
xou sX,XriviKoi3 Ka7iixa}tiG[j,oi3, svcb Tiapd^Xri^^a Ga stiiSsivcdgsi 
xa 7ipopXfi[j,axd xou. EtiitiXsov, oi s^sM^si^ svxo^ xr]^ E.E. Ga 
Tiai^ouv KpiGi[j,o poXo. To F' Koivoxiko nXaiGio Exfipi^rjc; 
Xfiysi xo 2006, Kai avauocpsuKxa r| KdX,u\|/r| xou sfo^TiopiKou 
sX,}tsi[j,[j,axo(; Ga yivsi s^aipsxiKd tiio SugkoXt], okM. Kai oi 5ri- 



278 



[lOGlSq 8718v5i3g81^ (tIOU 7iai(^0UV KpiGl[J,0 poXo GXriV OlKOVOfJ,!- 

KT) [j,sys9uvGri) 9a [j,si(d9oi3v. 

Qgtogo, to nmq 9a e^ekixQovv xa 7ipdy[j,aTa svt6(; Tri(; E.E. 
5sv sivai 5s5o[j,svo. MTiopsi koitco and Tr|v tiiegti xcopcbv onoq 
r\ EA,Xd5a (aX,X,d Kai xou guvoXo u tcov [j,SGoy8iaK(bv xropcbv 
Kai TT]^ avaxo^^iKTig Evp&)iir\q) va uudp^si [j,ia vsa 5ia7ipay[j,d- 
TSUGT] Tiou va [o^sxacpspsi (Kd7ioiou(;...) koivotikoij^ Tiopotx; 
7ipo(; TOU(; 7110 a5i3va[j,ou(; Ka7iiTaXiG[j,oi3(;. 

YTidpxsi, Xomov, sva gtoixsio aPsPaiOTrixa^ ax; 7ipo(; tt] 
[j,sX,XovTiKfi Tiopsia Tou sA,}triviKoi3 Ka7iiTaXiG[j,oi3 (uTidpxouv 
TioXXoi Kai aGTd9[j,iGT0i TiapdyovTS^ tiou Ssv STiixpsTiouv [j,ia 
aGCpaXf) 7ip6pXs\|/r|). AXXa auxfi r] aPsPaiOTrixa, 5sv acpopd 
[j,6vo Tov sA,>uriviK6 Ka7iiTaXiG[j,6. O Ka7iiTaXiG[j,6^ sivai sva 
Gi3GTri[j,a avxayroviGTiKo, oi gugxstig[j,oi Swa^rjc; avd[j,SGa 
GTOU(; 5id(popot)(; Ka7iiTaXiG[j,oi3^ sivai SiapKcb^ [im [j,8TaKi- 
voTjfo^svri a[i[ioq [le aPsPaia KaidXri^ri. H Bpsxavia fixav r\ 
Tiproxri oiKo\o[j,iKfi 5i3va[j,ri xou TiXavfixri gxk; apxs(; xou 2CP" 
aicbva. Triv xs^^suxaia siKOGasxia avsPoKaxsPaivsi 5iapK(b^ 
avdfo^eGa gxtjv sP5o[j,ri Kai xrjv xsxapxri 98Gri. H rsp[j,avia Kai 
r\ laTicovia fiGav Kax8Gxpa[j,[j,svoi Kai rixxri[j,svoi Ka7iixaXiG[j,oi 
Gxo xsXo^ xou B' nayKOGfj-iou no}tS[j,ou. Sfmspa sivai oi [is- 
yaA,i3x8poi avxaycoviGxs(; xcov HQA. 

0a TipsTisi va sivai Kavsig s^aipsxiKd KaxuTiOTixo^ Gxa si3- 
KoXa KaxaGxpocpiKd Gsvdpia. Fia xov auXo Aoyo 6xi 5sv sivai 
Ka96}tou «a9(ba» aA,}td xa^iKd Kax8u9uv6[j,£va. Exr] rsp[j,avia, 
yia 7iapd5siy[j,a, oi S7ii9sg81(; svdvxia gxo GUGxrifo^a koivcdvikti^ 
Tipovoia^ (oi 7ispiK07i8(; Gxa S7ii56[j,axa avspyiat;, r\ au^riGri 
xou opiou GUVxa^io56xriGri^ k.Xti.) 7ipay[j,axo7ioioi3vxai, 5fi9sv, 
yia va [j,riv «U7iOGKsXiG98i r\ ysp[j,aviKfi oiKovo[j,ia and xovq 
avxay(DviGxs(; xri(;». AvxiGxoixa, gxtjv EX,}td5a o EEB Kai r\ 
Nsa Ari[j,oKpaxia KivSuvoXoyow 7ipopdA,Xovxa(; xrjv TipooTixi- 



279 



KT) TTjc; «a7ioPiO[j,rixavo7ioiriGri(; Tri(; x(bpa(;», tt] [j,sioi3[j,svri a- 
vxaycoviGTiKOTTiTa xri^ «s9viKfi^ oiKovo[j,iag», nov oSriysi acp' 

SV6^ GTO kXsIGI[J,0 TCOV 87llX6ipflG8C0V Kttl ttCp' 8T8pOU GTTIV ttlJ- 

^riGTi TTjc; av8pyia(; (o EEB [j,d}tiGTa «7ip6pA£\|/8» oxi to tiogo- 
gt6 av8pyia(; 8v5sx8Tai gto S7i6[j,svo 5idGTri[j,a va (pxdGSi to 
18%). Oi «hbcEiq» nov (Tipocpavcb^) Tipoxsivouv sivai oi yvco- 
GTS(; vso(pi}tsX8i39sps(; noXniKsq: (veeq) (popos^^acppwGSK; yia 
Tou^ Ka7iiTaXiGTS(;, TiapaTispa GU^msGri xcov spyaxiKcbv [j,i- 
gGcdv, sXaGTiKS(; g^egsk; spyaGiat; (au^riGri Tri(; [j,spiKfi(; aua- 
Gx6}triGri(;- dm^aC,e [iwbpr] spyaGia), «[j,STappi39[j,iGri» xou 
aGCpaXiGTiKot) K.Xn. 

Ev KaxaK^siSi, o 8A,}triviK6(; Ka7iiTa}tiG[j,6(; PpiGKsxai ce 
KpiGi[j,ri (pdGTi ava5idp9p(DGr|(;, otiou oi kiv5uvoi sivai tioX^^oi 
Kai i^syd^toi, aX,Xd 8^' igou [isjakeq sivai Kai oi suKaipiS(; yia 
xa xa^iKd xou Gt)[j,(pspovxa. Eivai evxehaq SiacpopsxiKf) Xoyi- 
KT), xo va a[j,(piGPrixsi Kavsi^ xrjv TipooTixiKfi xrjc; iac/pp^q EX- 
Xddaqyy gxtjv E.E. (i5soX6yr|[j,a nov xpriGi[j,07ioisixai and xoDq 
SK7ipoG(b7iou(; xou sA,}triviKoi3 Ka7iixaXiG[j,oi3 yia xrjv em^oXi] 
vso(piXsXsi39sp(DV [j,sxpcov), va a[j,(piGPrixsi xrjv U7ioxi9s[j,svri 
«Gi3yKXriGri» [is xovq iGXupoiJ^ Ka7iixaXiG[j,oi3^ xrjc; SuxiKfic; 
Eup(b7ir|(; (oiimq 5si^a[j,s gxtjv svoxrixa «Si3yKXriGr| r\ auoKXi- 
Gri»). Kai sivai svxs^^d)^ SiacpopsxiKf) }^oyiKfi xo va K}ta\|/oupi- 
C,Ei Kd7ioiO(; yia xrjv «KaxaGxpo(pfi Kai U7ioxayfi» xri(; «s9viKfi^ 
oiKovo[j,ia(;» (5riXa5fi xcov EXkr\v(i)v KaTiixaXiGxcbv!) gxoix; 
«^EVovq». H sX,}LriviKfi spyaxiKf) xd^r] 5sv s^si avdyKt] auo au- 
xoij xou 8i5ou(; xk; 7ioXixiks(; 5uvd[j,8i(;, aX,M oijxs Kai oi eXkr\- 
veq KamxaXiGxst;! 'Exouv xo s9vik6 xoix; Kpdxo^ va xoix; Tipo- 
GxaxsiJGSi a7i6 xotx; avxay(DviGxs(;, Kai xoix; TipoGxaxsiJsi aTio- 
xsXsGfo^axiKd. 

Ss xsXsuxaia avdX,UGr|, av enekQei oikovo^iikti KaxaGxpo- 
(pf), auxf) [laXkov 9a sivai xo a7ioxsXsG[j,a [imq ysviKsu[j,8vri(; 



280 



KpiGTic; 710U 9a TiXfi^si oXoK^ripo xov TiXavfiTri, otico^ (puoiKd 
Kai xriv E.E. Qgtogo, oi 7ipopXs\|/si(; yia [iia S7ispx6[j,svri Kpi- 
GTi xri^ sKxaaric; ttjc; 5sKasTia(; xou 1930sxouv mq ofmspa 5i- 
av|/suG9si, xcopi(; auxo, (puoiKd, va ormaivsi oxi sivai PsPaio 

OTl SSV TipOKSlXai 710T8 Vtt CTU[J,p8l KOITI aVTlGTOlXO (ttV Kttl T] 

iGTopia 710TS 58V 87iava>^a[j,pdv8Tai [le xov i5io xpoTio). Etii- 
7i>^sov, r\ iGTopia xou 7iayK6G[j,iou Ka7iiTaXiG[j,oi3 [is'xpi Gfi[j,8pa 
58V 8X81 va 87ii58i^8i ava7iTuy[j,sv8(; x&tpeq, Gav xriv EA,Xd5a, 
Tiou va [j,8TapXfi9r|Kav g8 U7iavd7iTUKT8(;, aTioPio^rixavoTioiri- 
]ieveq x&>peq. 

Oi noXiriKsq GWEnsisq xcav Gsoscov 
Tii(; ps(pop^ioTiKii(; ApioTspdug 

H GXa^ulVlKTl Kai p8(pOp[J,lGTlKfl ApiGT8pd GTTIV EX,}td5a 

7ipospX87i8 xriv T8>uiKfi KaxaGxpocpfi (a7ioPiO[j,rixdviGri) ttjc; «8- 
QviKr\q oiKovo[j,{a^», PsPair] oxi r] «87ii5i(D^ri Kai 87ii9u[j,ia» 
TCDV KaTiiTaXiGTcbv TTjc; 5uTiKfi(; Evp&)iir\q fixav r] EA,Xd5a va 
7iapa[j,8iv8i x^opot «Ka9uGT8pri[j,svri, aypoxiKfi, Tiriyfi TipcbxcDV 
vhhv Kai ayopd yia xa Pio[j,r|xaviKd xovq 7ipoi6vxa». 

To 7ip6p}tri[j,a 58v 8ivai auXdcx; 6xi oi 7ipopXs\|/8i(; xri(; Api- 
GX8pd(; a7io58ix9riKav 7iavx8X(b(; Xav9aG[j,sv8(;. To Kupio 7ip6- 
pXri[j,a PpiGK8xai gxo oxi oi avahbceiq xri(;, sxovxa(; udpsi opi- 
GxiKo 5ia(^i3yio [is xr|v xa^iKf) avdA,UGr|, o5r|yoi3Gav gxtjv s^d- 
Xsi\|/ri xcov xa^iKcbv avxi9sGSCov and xiq 9sa)pfiGSi(; xoix; yia 
xTjv EX,Xd5a, Kai svsxaGGav xrjv uopsia xou sXXriviKoij Kam- 
xa>^iG[j,oi3 GXO 5i7io}to: «s9viKfi oiKovo[j,ia Kai Koiva)via» svd- 
vxia Gxa «^8va GU[j,(pspovxa Kai xa vxoma av5psiKsM xou(;». 

To a7ioxsXsG[j,a auxf)^ xri(; GxpspXcoGrjc; xr]^ 7ipay[j,axiK6xri- 
xaq fixav dmXo: 



281 



A(p' 6v6(; o5fiyriGS gto (pavxaaiaKo 5iaxcopiG[j,6 vr\q eXkr]- 
viKr\q dpxouGa(; Td^ri(; as 5uo (uTiOTiGsxai) avTi[j,ax6[j,svs(; [le- 
pi5s(;: TOU(; «sup(D7iai65ouAou9> Kai xovq «a[a^spiKav65ot)Xo9>. 
Kaxd TispiTiTCDGri, auxfi r| «avdX,UGri» oSrjyoiJGS va Gscopsixai 
ax; «7ipoo 5Bt)TiKfi» tio^litikti r\ UTiOGifipi^ri tt]^ [imq [lepidaq 
svdvTia Gxriv dX,>^ri (Tipocpavcb^ Tidvxa gxt] (pavxaGia xcov «a- 
vakvT&)V»). 'ExGi, GTJVxofja r\ EAA (fi5ri upiv xr| 5iKxaxopia 
xou 1967) a7io(pdGiG8 6xi r\ uopsia 7ipo(; xrjv (xoxs) EOK sv5s- 
XO[iev(i)q va fixav ETi(i)(pekr\q yia xo... «}taiK6 Kivri[j,a» acpoij 
fixav, «avxiK8i[j,sviKd», «avxia[j,spiKaviKfi». Eav gs avxiKaxo- 
7ixpiG[j,6, [j,aoiK8(; opyavcDGSK; avaKdA,U7ixav 6xi r\ nakf] svd- 

VXia GXO «P(DGIk6 S7lSKXaXlG[J,6» svsxaGGS gxo «7ip0058t)XlK6» 

GxpaxoTisSo «supco7iai65ot)}tou9> Kai «a[j,spiKav65ot)Xo9>! 

A(p' sxaipou (Kai [is mo 5iapKsi(; cvveneieq): [J,8xsxps7i8 
xTjv ApiGxspd a7i6 5i3va[j,ri avaxpoufic; Kai GuyKpouGT]^ [is xov 
Ka7iixaXiG[j,6, GS 5i3va[a^ri xou «aGxiKoi3 SKGuyxpoviG[a^oi3». H 
ApiGxspd «fixav r\ [i6vr\ Guvs7ifi(;» 5i3va[j,ri, nov [iaC,i [is «[j,spi- 
5s^ xT]^ aGxiKTic; xd^ri(;» (xrjv «s9viKfi aGxiKf) xd^ri» Kai xoix; 
«[j,iKpo[j,SGaiou(;» Ka7iixa}^iGxs(;) 9a avsTixuGGS xrjv «s9viKfi 
oiKovo[j,ia» Kai 9a scpspvs xrjv «7ipay[j,axiKfi 5ri[j,0Kpaxia» (6xi 
Kai av auxo Grmaivsi, Giyoupa o^i xo G0GiaXiG[j,6). Auxf) r\ 
noXniKi] «avdA,UGri» o5fiyriGS xr|v EAA gxo va [j,8xaxpa7isi gs 
oupd xTjc; 'Ev(£)cr\q Ksvxpou, 7ipdy[j,a (nov [j,sxa^i) aXkmv) Ka- 
96Xot) 58V 8^7i65iG8 xTjv 7iop8ia Tipo^ XT] SiKxaxopia xou 1967. 
H i5ia Tio^tixiKTi o5fiyriG8 xo KKE, 7i8pv(bvxa(; [leca and tovc, 
5ai5a}tou(; xcov «avxi-i^7i8pia}tiGxiK(bv, 5r|[j,0KpaxiK(bv Gxa5i- 
cov», GXT] GUV8pyaGia [is xrjv Nsa ArmoKpaxia xo 1989, gxo 
6vo[j,a xou «5ri[j,oKpaxiKou SKGuyxpoviG[j,ou»! Kai auxf) r\ no- 
XixiKT) S7isxps\|/s PsPaia (yiaxi fixav a7i6 xr] cpuGr] xri(; svGCO[j,a- 
x(bGi[j,ri) GXT] «XsriXaGia» xcov i5so}toyr|[j,dxcov xrjc; ApiGxspd(; 
auo xo IIAEOK xou Av5psa IlaTiavSpsou. 



282 



To TsXiKo a7iOTsXsG[j,a oXcov Tcov (pavxaaiaKcbv iSsoXoyrj- 
[j,dTCOv sivai OTi TidvTOTS (pxdvsi r\ «(bpa ttjc; a>^fi9sia(;», r\ 
Tipayfj-axiKOTTiTa a7io58iKvi3si xriv 7i}taG[j,aTiK6TriTd xovq. Sfi- 
[j,spa TiXsov, TO £va T[j,fi[j,a ttjc; Apioxspdt;, avaKaXuTixovxat; to 
«psa}tiG[j,6», TipoopXsTisi Gxriv «E.E. tcov hx&ivy) (SuvaaTii- 
G[j,6(;). Auto o5fiyriG8 to K6[j,[j,a gto va \|/ri(piGSi vnep tt]^ v80- 
(piXs}tsi30spri(; GUv9fiKri(; tou MdaGTpi^T gttjv sX,XriviKfi BouXf) 
TO 1992. To dXXo Tri(; T[j,fi[j,a (KKE), Tiap' 6ti s[j,[j,svsi gto i5s- 
oX6yr|[j,a ttjc; «s9viKfi(; oiKovo[j,ia(;», sxsi tiXsov Scdgsi 5fiy[j,a- 
Ta ypa(pfi(; tou iSiotutiou «psa}tiG[a^oi3» tou: [j,STd ttjv tio^^iti- 
KT) KaTttGTpocpfi Tou «Pp6[j,iKou '8 9»(Tri GUVspyaGia [is ttjv 
Nsa Ari[j,iKpaTia), to KKE 7ispixapaK(b9r|Ks GSKTapiGTiKd gto 

SGCOTSpiKO TOU. AuTO (DGTOGO, 58V TO S[J,7l65lGS Vtt STllSsiKVlJSl 

«U7i8u9uv6TriTa» svavTi ttjc; «s9viKfi(; oiKov3[j,ia9>. To KKE, 
Tispa a7i6 prjTopiKst; 5iaKripi3^si(;, GTidvia 5iopyav(bvsi [lal^iKsq 
a7ispyiaKS(; kivtitotioitigsk;. To avTi98TO [j,dXiGTa, r\ GSKTapi- 
GTiKT) TispixapdKcoGTi Tou STiiTpsTisi vtt ttTiocpsijysi tk; «KaKO- 
Tonieqyy tt]^ oiKo56[j,riGri(; GUv9riK(bv 7ipay[j,aTiK(bv [lal^iKchv 
aycbvoDV. Eto tsAo^, to KKE 9a avayKaGTSi va stiiXs^si avd- 
[j,8Ga 81TS GTTjv STiiGTpocpfi gtk; GUVspyaGiS(; [IE tk; «7ipoo5st)- 
TiKS(; aGTiK8(; 5uvd[a^si(;» sits va 7iapa[j,sivsi 7ipoGKoX,}tri[a^svo 
GTT] GSKTapiGTiKT) aKivTiGia, T] OTioia o5riysi GTTjv, avaTiocpsu- 
KTT], apyf) (p9opd Kai 7iapaK[j,fi ttjc; noXiTiKr\q tou S7iippofi(;. 

TlaipvovTat; 5ia(^i3yio r\ pscpopfj-iGTiKf) ApiGTspd [is ttjv Ta- 
^iKT) avdA,UGri, SisukoXuvs tou(; KamTa^tiGTSt; (r\ EX,M5a 7ia- 
pouGid(^si sva a7i6 Ta uxj/ri^tOTspa uoGOGTd auoSoxfic; ttjc; E.E. 
GTOV 7iXri9uG[j,6 g' oAoK^ripri ttjv EupcDTiri). 

H Tipayfj-aTiKOTTiTa sivai 6ti r\ Evp&)iir\ nov xTi(^STai [j,sgco 
Tri(; E.E., sivai r| Evp&)iir\ tou Kscpa^taiou Kai yi' auTO s^UTiri- 
psTSi 6hy\)q xovq KamTaXiGTSt; avs^dpTtjTa and ttjv «s9viKfi» 
Tou^ TauTOTTiTa. Oi sv5o-aGTiKS(; avTi9sGSi^, nov avsKt)\|/av 



283 



Gxriv Tiopsia xou sXXriviKoij Ka7iiTaXiG[j,oi3 7ipo(; xriv «supco7ia- 
iKT) oXoKkr\p(i)cr[», 5sv 5ixoTO[j,oi3Gav xriv dpxouaa xd^ri as 
avTiTi98[j,svs(; [j,8pi5s(; [is 7ioXs[j,iks(; 5ia9sGSi(; r\ [lia ausvavTi 
Gxriv akXr\. Oi avxiGsosK; avxeq avsKUTixav sits gs gxegt] [j,8 
TO pu9[j,6 Tri(; £VGCO[j,dTCOGri^ gttjv «supco7iaiKfi oXoKXfipcoGri», 
SITS a7i6 TOU(; cpoPoix;, tcov tiio aSwaTCOv T[j,ri[j,dT(DV Tri(; dp- 
XOUGa(; Td^Tjc;, 6ti 5sv 9a [j,7iopoi3Gav va avTS7is^s}t9ouv gtov 
avTaycoviG[j,6 [is xovq mo iGXupotx; Ka7iiTaXiG[j,oi3(; ttjc; Sutiki^c; 
Evp&)iir\q. Qgtogo gtov Ka7iiTaXiG[j,6, sivai Ta mo iGXPpd 
KO[j,[j,dTia TTj^ dpxouGttt; Td^rjc; auTd nov o5r|yoi3v GUV0>^iKd 
TOU(; Ka7iiTaXiGTS(;, nov TS^^iKd svotioioijv ttjv Td^r] TOtx;, 7ipo(; 
tk; GuyKSKpi[j,svs(; iGTopiKS(; Tri(; smXoyst;. Kai r| smXoyfi auTf) 
(ttjc; 7ip6G5sGri(; gttjv «supco7iaiKfi o}tOK}tfip(DGri») a7io5six9ri- 
Ks, onmq si5a[j,s, 7ipdy[j,aTi S7i(D(psXfi(; GUVo^tiKd yia ttjv dp- 
XOUGa Td^Tj. Kai ttjv oiKovo[j,iKfi avduTU^ri tou sXXriviKoij Ka- 
7iiTaXiG[j,oi3 5iaG(pdXiGS Kai tou dvoi^s veeq 7ipoo7iTiKE(; stis- 

KTaGT]^. 

AuTOi 710D 7i>^fiTT0VTai ttTio tk; 5ia5iKaGiS(; ttjc; «sup(D7iaiKfi 
oAoKXfipcoGri» sivai oi spya(^6[j,svoi, [is ttjv smPoAri tou vso- 
(pi>^sXsu9spiG[j,oi3 Kai Tri(; XiTOTtiTa^ gto 6vo[j,a tou «supco7iai- 
KoiJ opd[j,aTO(;». Oi EA,}trivs(; spya(^6[j,svoi, aro ovojua amfjq rrjg 
EvpdiTtrjg, PpiGKovTai vno Guvsxn 7ipoypd[j,[j,aTa }tiT6TriTa(; Kai 

iSlCOTlKOTlOlflGSCDV aUO TO 1985! H STllGTpOCpfl GTTjV Ta^lKT) a- 

vdX,UGri, aTiOTsXsi 6po yia [im ApiGTspd nov Qekei Kai va na- 
Xs\|/si a7iOTs}tSG[j,aTiKd svt6(; tcov 89viK(bv Guvopcov, akin Kai 
va Guv589si [is ttjv EupoTiaiKfi AvTiKa7iiTa?tiGTiKfi ApiGTspd 
TTjc; FevoPat; Kai ttjc; OXcopsvTiat;. 



284 



AvTiKa;riTa>wioTiKii Apioxspd 

H 5idX,t)Gri TTj^ KamxaXiGTiKfi^ E.E. sivai KaGfiKov guvo^^i- 
Kd Tou spyaxiKot) Kai ApiGxspot) Kivrmaxot; ttjc; Evp&)iir\q. H 
EupcoTiaiKTi AvTiKaTiiTaXiGTiKfi ApiGTspd, sGsGS sva Tl^iaiGlO 
apxcbv, Tiou 7ipdy[j,aTi sivai r] pdGt] yia [j,ia guvstiti 7idA,ri svd- 
VTia Gxriv E.E. tiou suayyeMCovxai (Kai TipayuaxoTioioiJv) oi 
Ka7iiTa}tiGTS(; : 

A) ndXri svdvTia gtov i^7ispia}tiG[j,6 togo tcov HQA, 6go 
Kai TTjc; E.E. Ilakr\ svdvxia gs KdGs TipoGTidGsia [o^STaxpoTifi^ 
TTjc; E.E. G8 «[j,sydXri 5i3va[j,ri». Ka[j,id au^riGri cuq Gxpaxicoxi- 
K8g 5a7idvs(; tcdv KpaT(bv-[j,sM)V. AidA,UGri tcov supcDGxpaxcbv 
(tcdv [j,ovd5cov xaxsiat; STisfj-PaGrjc; tiou sxouv 5ri[j,ioupyr|Gsi). 
ndXri yia d[j,SGri 8^o5o tcov xcopcbv Trjc; E.E. a7i6 to NATO Kai 
TidXr] yia tt] 5idX,t)Gfi tou. 

B) EvdvTia G8 [j,ia «Evp&)iir\ (ppoi3pio», tiou Ga Kupiapxsi- 
Tai a7i6 Ta GU[j,(pspovTa tou [j,syd}tou Kscpa^taiou Tri(; 5uTiKfi(; 



H 4'^ Aid(jKev|/ri TV\q Eupco7iaiiKfi<; AvTiKamxalioTiKrn; Apioxepdu; 5i£^fix6ri 
OTTi MaSplxri oxig 18-19 louvlou 2002. 'Hiocv Tiopouoeg oi e^fi<; opyocvcb- 
GSiq Kai K6|i|iaTa: KoKKivo-Tipdmvri Eu|i|iaxia (RGA - Aocvla), EKoxoei^i- 
Ko EomaXioTiKo K6|i|ia (SSP - EKoxla), EomolioxiKfi Eu|i|iaxia (SA - 
AyyMa), EomolioxiKO EpyaxiKO K6|i|ia (SWP - Meyolr] Bpexocvla), H 
Apioxepd (Dei Linke - Aou^eiiPoupyo), Ko|1|iouvi(jxik6<; ETiovaoxaxiKoi; 
Ei)v5eo|io<; (LCR - TaXkia), MtiXok xrig Apioxepd^; (BE - Ilopxoyalla), 
K6|i|ia xrig Ko|i|iouvioxiKfi<; ETiovlSpuorn; (PrC - Ixalla), Solidarites (El- 
Pexla), K6|i|ia xri<; AXXriXeyyurn; Kai xri<; E'ksvQspiac, (ODP - ToupKia), 
Espacio Altemativo (EA - loTiovia), Zutik (Xcbpa xcov BdoKcov). Kai cog 
Tiapaxiipuxet;: Corriente Roja (vipcbiiv Plataforma de Izquierda oxiiv Iz- 
quierda Unida - loTiovia), Kai Evcojxevii Apioxepd (Izquierda Unida - 1- 
ojiavia). To FepiiaviKo Ko|1|ioi)vi(jxik6 K6|i(xa (DKP) 7iapaPpe6riKe oxri 
ouvdvxriori, x'^PK 6|ico<; va |i8xexei oxt] AidoKevi/i]. To EomalioxiKo Kojx- 
|ia (SP - 0XXav5ia) eoxeiXe |ifivi)|ia, e^riycbvxog xo evSiacpepov xou yia xri 
Aid(jKev|/ri Kai xt] owexiori xri<; epyaoiog xou. 

285 



EupcDTiri^, [j,s d[j,8Ga 9i3[j,aTa xoix; [j,STavdGT8^ Kai tt] ^sxaxpo- 
Tifi Tcov Xropcbv TTjc; KsvTpiKfi(; Kai Avaxo^tiKfic; Eup(b7iri(; 
(XKAE) GS U7ioPa9[j,iG[j,svr| «7ispi(pspsia» 7ipo(; SK[j,STdX,Xsu- 

GTl. 

H AvTiKaTiiTaXiGTiKTi ApiGTspd TiaXsiJsi yia tt] vo[j,i[j,07ioi- 
riGTi oXcov TCOV [j,STavaGT(bv, svdvxia gttiv TioiviKOTioiriGri ttjc; 
[j,STavdGT8UGri(;. Eivai auapdSsKTO xriv i5ia (bpa nov [j,8i(bvo- 
vxai 01 GUVxd^sK; Kai au^dvouv xa opia GUVxa^io56xriGri(; ([is 
5iKaioXoyia xr] «yfipavGri» xou ■iikr\Qvc[iOX)), va tioivikotioisi- 
xai r\ [j,sxavdGxsuGri nov au^dvsi xov 7i>^oi3xo, [j,sgco xt]^ spya- 
Gia(; xcDV [j,sxavaGxcbv, Kai r| OTioia f^Tiopsi va Gxrjpi^si xk; koi- 
v(DviKS(; 5a7idv8(;. H EupcoTiaiKfi AvxiKamxaXiGxiKfi ApiGxspd 
nakevei yia xo SiKaicofo^a xri(; sXsi39spr|(; 5iaKivriGri(; Kai syKa- 
xdGxaGri(; xcov [j,sxavaGX(bv, yia xo 5iKai(D[j,a xou aGij^^ou, xo 
5iKaico[j,a va (^ouv Kai va epjaCpviai oi [j,sxavdGxs(; [is xa i5ia 
5iKai(b[j,axa [le xovq akXovq noXneq xri(; E.E. : «[j,s Mya }t6yia, 
avoiKxd Gijvopa Kai TiXfipri uoXixiKd 5iKai(b[j,axa yia 6Xou(;». 

Dgov acpopd xk; XKAE, xovi(^sxai 6xi r\ AvxiKaTiixa^^iGxiKfi 
ApiGxspd 58V 9a a7io5sx98i xrjv «ayopaia TipoGdpxrjGri xcov 
XCDpcbv xTjc; AvaxoXiKTic; Evp&)iir\q, [imq akr\Qivr\q «7i8pi(pspsi- 
aq» nov Kupiapxsixai and xrjv i^Tispia^^iGxiKfi E.E.»: 

«H E.E. 9a xou^ eni^akei xa vso(piXsXsi39spa yiaxpi- 
Kd xr]^, xcop{<; va s^aGCpaXiGSi xk; [j,8xaPipdGSK; uopcov 
nov U7iOGxs9riKs Kai nov sivai a7iapaixrixs(; yia va ava- 
Kd[j,\|/ouv auxs(; oi oikovo[j,is(; (xriv aypoxiKf) tioXixikti 
xT]^ E.E., 5iap9pcoxiKd xa|isia Kai ^sxaPipdGSig Tiopcov). 
EvauoKsixai Gxoug 7iXri9uG[j,oi3(; xcov xcopcbv xrjg Avaxo- 
XiKr\q Eupcb7ir|(; va auocpaGiGOUv av 9sXouv va svxa- 
x9oi3v [IE xsxoiS(; GUv9fiKS(; gs auxf) xrjv E.E. 



286 



E[iEiq, [leca Gvr\v E.E., 9a iiak£.\\fov[iE (dgts auxoi oi 
7i}tri9uG[j,oi va UTidyovxai gtoix; iSioug Kavovsg Kai va 
5ia9sT0uv xa i5ia KoivroviKd, oiKoXoyiKd, TioXixiKd Kai 
5r|[j,0KpaTiKd 5iKai(b[j,aTa. npoTSivou[j,s gtov k6g[j,o ttjc; 
spyaGiat;, gtk; yuvaiKs^ Kai gtoix; veovq va 8vco9oi)v 
GTOV (5io aycbva yia [iia dX.>^ri Et)p(b7iri». 

r) IlaXr\ evdvTia gto 5sg7iotig[j,6 (tk; avTi5ri[j,0KpaTiKS(; 
[j,s965ou(; ^fi\|/ri(; xcov aTiocpdGSCov) nov xapaKTripi(^8i tt] Xei- 
Toupyia TT]^ E.E. 'Onrnq GCDGxd Tispiypdcpsxai gto ksi[j,svo, t] 
avTi5ri[j,0KpaTiKfi Xsixoupyia Tri(; E.E., tiou 7iapa5i5si gtk; 
KpaxiKst; ypa(p8ioKpaTiS(; xov TiXfipri sXsyxo ttjc; E.E. aTioxs^tsi 
07iiG9o5p6[a^riGr| aK6[j,a Kai gs gxsgti [o^s Tr|v aGTiKf) koivoPou- 
X,8t)TiKfi 5ri[j,0KpaTia: 

«Ms auTOV Tov xpoTio r\ vso(piXsXs'u9spri EupcoTiri 5i- 
acpsijysi a7i6 xriv TiisGr] tcdv spyaxiKcbv xd^scov, nov Ti9s- 
vxai GS avTay(DviG[j,6 [j,STa^i3 xou^, and xcbpa gs xcbpa, 
[j,SGCO TT]^ aviGOTTixa^ Tcov GUv9riK(bv spyaGia(; Kai tt]^ 
KoivcoviKfi(; vo[j,o9sGia(;. Eivai [is auxo xov xpoTio nov 
7ipoG7ia9si va s^^sy^si -tiigcd and Kai udvco gxtjv nXaxr] 
xcov }ta(bv- xk; 7ioX,udpi9[j,S(; GuyKpouGSK; GU[j,(psp6vxcov 
avd[j,SGa gxk; Kupiapxs^ xd^sK;. [...] Aux6(; o KpaxiK6(; 
[j,rixaviG[j,6(; oijxs f^Tiopsi va xpriGi[j,07ioiri9si oijxs f^Tiopsi 
va [j,sxappu9[j,iGxsi 7ipo(; ocpsXot; xcov hx&iv r\ xou k6g[j,ou 
xTjc; spyaGia^. IIpsTisi va avaxpausi cdgxs va avoi^si [im 
pi(^iKd 5ri[j,0KpaxiKfi Kai and xa Kdxco GUVxaKxiKf) 5ia5i- 
KaGia. EvauoKsixai gxoix; Xaotx; Kai gxov k6g[j,o xtjc; 
spyaGiat; va aTiocpaGiGOUv gs Tioia EupcDTiri Qekovv va 
(^fiGOUv, [IE 7ioiS(; 9sG[j,o9sxri[j,svs(; gxsgsk; avd[j,SGa Gxa 
Kpdxri-[j,sXri Kai TidvcD gs 7ioiS(; koivcoviks(; Kai oikovo- 



287 



l^iKsc; pdosK;. [... ] to sXdxioTO nov TipsTisi va aTiaixfi- 
G0t)[j,8 8ivai 07ioia5fi7iOTS «vsa GUv9fiKr|» f) «Si3vTay[j,a» 
va UTiopXriGsi 7ipo(; syKpiori, g' sva 5r|[j,o\|/fi(piG[j,a nov 
9a opyavcoGsi xauxoxpova gs 6}ta xa Kpdxr|-[j,s}tri Kai xk; 
t)7io\|/fi(pi8(; x(bp89>. 

A) Ilakf] svdvxia gxo v80(piA,sA,su68piG[j,6- oi dvGpcDTioi na- 
vco a7i6 xaKspSr]. 

AGUfj-PtpaGxri Tid^^ri svdvxia gxt] 5idA.UGri xcov 5ri[j,6Gicov 
UTiripsGicbv Kai xrjv i5i(DxiK07ioiriGfi xovq (iisxacpopsg, svspysi- 
a, vspo), [IE xi^ KaxaGxps7ixiK8(; guvstisis^ xou^: au^riGri xcov 
xi[j,(bv, au^av6[j,svr| koivcovikti aviGOxrixa Kai koivcovikti ava- 
GCpdXsia: 

«E7i8i5fi TipoKsixai ma yia sva gugxt] [j,a, Ssv [^710- 
poi3[j,s va aXkxi^ov[iE auxf) xr] vsocpiXsXsijGepri 5uva[j,iKfi 
lie ri[j,i[j,sxpa. HpsTisi va akXat^oviie pi(^iKd xi^ Tipoxs- 
paioxrixs^: oi koivcdviks^ avdyKsc; xrjc; |j,d(^a(; xou Tikr\Qv- 
G[j,oi3 Tidvco a7i6 xa Ksp5ri xou [j,8ydAou KscpaXaiou. 

To svaXXaKxiKo [j,a(; 7ip6ypa[j,[j,a sivai xogo aiiko, 
siJKoXo Kai KaGapo 6go Kai xo vsocpi^^sXeuGspo xcov a- 
(psvxiKcbv: [j,ia Gsgti spyaGia(; 7iX,fipri(; Kai GxaGspf), svat; 
a^i07ips7isi(; [j,igG6(;, sva siG65ri[j,a avauXfipcoGric; tiou 
87iixps7isi va C,Eiq (gs TispiTixcoGri avspyiat;, aGGsvsia^, 
ava7ir|pia(;, GUVxa^ioSoxriGrjc;). ApaGxiKf) [leimcr] xou 
Xpovou spyaGiat; xcopi(; [j,iGGo}toyiKfi aucb^^sia, xcopi^ 
aij^riGri xcov puG[j,cbv spyaGiat;, [is avxiGxaG[j,iGxiKS(; 
7ipoG}tfi\|/si(;. AiKaico[j,a gxt] Gxsyri, gxtjv 7iai5sia Kai 
Gxr|v S7iayys}t[j,axiKfi sK7iai5suGr|, gxtjv 7ispiGaX,\|/ri, 6Xa 
auxd GS Kakr\ uoioxrixa. HpoGPaGri Gxa 5r|[j,6Gia [j,sxa- 
(popiKd [lEca. Auxd xa TioXixiKd Kai KoivcoviKd SiKaicb- 



288 



\iaTa 9a igxuouv yia oAoix; xoix; spya(^6[j,8vou^, auxo- 
xGovs^ Kai [j,STavdGTS(;, dv5ps(; Kai yuvaiKst;. 

H s(pap[j,oyfi xoix; aTiaixsi: Tr| pi(^iKfi STisKxaori xcov 
5ri[j,6Gi(DV UTiripsGicbv - xrjv avaSidpGpcoari xou Kpaxi- 
Koij 7ipol)7ioXoyiG[j,oi3 (Kai Kaxd ouvsTisia, xri(; cpopoXo- 
yiag) Tiou 9a au^dvsi SpaoxiKd xk; koivcoviks(; 5a7idvs(;, 
XT] SpaoxiKTi ava5iavo[j,fi xcov siGo5ri[j,dxcov xou Kscpa- 
hxiov 7ipo(; ocpsXxx; xrjc; 8pyaGia(;. Fia va yivsi auxo, 9a 
7ips7i8i va }tri(p9oi3v 6Xa xa avxiKaTiixa^tioxiKd [lexpa nov 
aTiaixoiJvxai, (dgxs t] iSicoxikti iSioKxrioia va ekeyxQei 
Kai, av xpsid(^sxai, va a7iaXXoxpico9si Kai va avxiKaxa- 
Gxa9si a7i6 xr] 5ri[j,6Gia Kai koivcovikti i5ioKxriGia». 

E) nd^^ri yia xr] 5ri[j,ioupyia [imq aXkr\q supco7iaiKfi(; Api- 
Gxspd^, a7iaX,Xay[j,svri(; ano xr] v80(piXsXsi39spri Gxpocpf) xrjc; 
G0GiaX5ri[j,0Kpaxia(; Kai xou p8(pop[j,iG[j,oi3 xcov K.K. Ilakr\ yia 
va 5ri[j,ioupyri9oi3v oi 7ipol)7io9sGSi(; yia [im GOGia^^iGxiKf) Eu- 
pcDTiri, 5r|[j,0KpaxiKfi, sipriviKfi Kai [is aA,A,ri}^8yyi)ri Gxa TiayKO- 
G[j,ia a7isXsu98pcoxiKd Kivfi[j,axa: 

«E\jiEiq, xa avxiKamxa^^iGxiKd K6[j,[j,axa Kai Kivf^axa 
xri<; Evp&)iir\q, nakevov^e svdvxia gxtjv E.E., gxod; 9s- 
G[j,oijg Kai gxk; 7ioXixiks(; xtjc;, o^i [is gxoxo xtjv UTispd- 
GTiiGTi xou s9viKoi3 [laq KamxaXiGxiKot) Kpdxou^, aX,Xd 
Gxo 6vo[j,a [j,ia(; Eupcb7iri(; 5ia(popsxiKfi(;: koivcovikti (;, 
5ri[j,0KpaxiKfi(;, sipriviKfi(; Kai aX^^ri^syyuat;. na}tsi3ou[j,s 
yia i^ia pi(^0G7iaGxiKfi avaxpoTif) xr]^ UTidpxouGat; tioXixi- 
KTig, yia xTjv TipooTixiKTi [j,ia(; 5ri[j,0KpaxiKfi(; GOGia^^iGxi- 
Kr\q KoivcDvia(;, xcopit; xr|v SK[j,sxdA,}tsuGri xr|(; spyaGia(; f) 
xTjv KaxaTiisGTi xcov yuvaiKcbv, nov 9a PaGi(^sxai ctt] 



289 



Pi(bGi[j,ri avdTiTU^ri- yia sva at)To5iaxsipi(^6[j,8vo ooaia- 
Xiaiio a7i6 xa KdT(D». 

Asv UTidpxsi a[j,(piPoMa, oxi r\ x)iiap^r\ ttjc; E.E. Sisupijvsi 
Ti^ SuvaxoTTiTSt; GUV8pyaGia(; Kai koivcdv aycbvcov oA6K}tripri(; 
TTjc; supco7iaiKfi<^ ApioT8pd(;. H KaxdpyriGri xcov SiaouvopiaKcbv 
sXsyxcov, aX,Xd Kai nohb TispiGGOxspo, r\ UTiap^r] evoq opaxot), 
Koivoij avxiTidXou (xcov iSirov xcov 9sG[j,cbv xr]^ E.E.) nov a- 
7i}tcbvsi xo vsocpi}tsXsu98piG[j,6, s^avayKd(^si xo spyaxiKo Kivrj- 
|ia Kai xTjv ApiGxspd xri(; EupcoTiri^ ce Koivf) SpdGTj. 

Qgxogo, xa Tiapaudvco Gsxouv sva PaGiKo spcbxri[j,a: H go- 

GiaXlGXlKT) TipOOTlXlKTl SlVai TlksOV SCplKXT) [J,6V0 GS TiaVSUpCO- 

TiaiKo S7ii7is5o; H GOGiaXiGxiKf) STiavdGxaGTi 9a TipoekBei and 
sva K6[j,[j,a (f) GUvaG7iiG[j,6 KO[j,[j,dxcov) xtj^ avxiKamxa^tiGxiKfic; 
ApiGxspd(;, 710U 9a sivai TiavsupcoTiaiKo Kai 9a acpopd [im na- 
vsupcoTiaiKTi GOGiaXiGxiKT) STiavdGxaGr] ; Ms aXkx Xoyia, r| 
«s9viKfi» GOGia^tiGxiKTi STiavdGxaGT], sivai avscpiKxr] gs [im 
[lovo supcoTiaiKTi xcbpa; 

To (^fixri[j,a sivai TipcoxapxiKfig GrmaGiat;, yiaxi r\ a7io5oxn 
[j,ia(; xsxoia(; 9sGri(; and xrjv ApiGxspd, 9a oSrjyoiJGS gxo sgco- 
xspiKo Kd9s Kpdxou(;-[j,sXou(; gs [im [j,sxappu9[j,iGxiKfi noXni- 
KT) ava[j,ovfi(; xrjc;... TiavsupcoTiaiKfic; STiavdGxaGTjc;. 

Asv UTidpxsi Ka[j,id a[j,cpiPoMa, 6xi r\ GOGiaXiGxiKf) koivco- 
via 5sv sivai scpiKxr) evzoq xcov s9viKcbv Guvopcov. O KamxaXi- 
G[j,6(; sivai sva 7iayK6G[j,io, «oikou[j,svik6» gugxt] [j,a. Ka[j,id 
oiKovo[j,ia, 6x1 [lovo 5sv sivai 5uvax6v va stiiPicogsi gxtjv a- 
7io[j,6vcoGri, aA,M Kai o 7iXoi3xo(; Kd9s Koivcovia^ s^apxdxai 
a7i6 xTjv Tiapaycoyf) g' 6X£(; xk; jmvieq xou TiXavfixri. Auxo cr\- 
l^aivsi, 6x1 Ka[j,id Koivcovia 5sv f^Tiopsi va avauxu^si [im «au- 
x6vo^ri» GOGia^tiGxiKTi oiKovo[j,ia, av oi 5is9vfi(; oikovo[j,iks(; 
gxsgsk; Kupiapxoijvxai a7i6 xk; Ka7iixaXiGxiKS(; gxsgsk; Tiapa- 



290 



ycoyfi^. AvaTiocpsuKxa auxst; 9a 5isig5i3gouv gto sacoxspiKo 
xrig Xcbpa(;, 9a aX^^OKbaouv to xapaKxfipa xou a7io[j,ov(D[j,svou 
spyaxiKot) Kpdxotx; Kai gxo xsAo(; 9a xo KaxaGxps\|/ouv. Auxo 
aKpipdcx; Guvepri Kai [is xr] Pcogikti ETiavaGxaGr] xou 1917, 
a7i6 XT] Gxiy[j,fi iiov aTisxuxs r] 7iayK6G[j,ia STiavaGxaGr] (apxiKd, 
aTisxuxs r\ TiavsupcoTiaiKfi STiavaGxaGr], nov PpiGKoxav gs s^s- 
}^i^ri |J,sxpi xa xsXri xou 1923). H oiKovofo^iKfi a7iO[j,6v(DGr| scps- 
p8 xTjv Tisiva, xTjv s^a9McoGri Kai xrjv oiKovo[j,iKfi KaxaGxpocpf). 
Auxd [IE XT] GSipd xou(; o5fiyriGav gxo GuyKsvxpcoxiG[j,6 xrjc; 
KO[j,[j,axiKfi(; Kai KpaxiKfig So^ifig gxt] PcoGia, gxo [j,ovoKO[j,[j,a- 
xiG[j,6, Kai xsXiKd STisPa^^av xr] 5iKxaxopia xou ExdXiv (1927). 
Atio xo Gri[j,sio auxo Kai [j,sxd, r\ 7ipoG7id9sia va (pxdGSi r\ Pro- 
Gia Kai va ^STispdGSi xi^ Ka7iixa}tiGxiKS(; x&ipeq xrjc; 5uxiKfi(; 
EupcDTirig (i5iaixspa f^TipoGxd gxov kivSuvo [imq GxpaxicoxiKfi(; 
avxmapd9sGri(;, nov TVt\pe GdpKa Kai OGxd [is xrjv dvo5o xou 
XixXsp GXT] rsp[j,avia), o5fiyriGS gxtjv KaxdpyrjGri oXcov xcov 
spyaxiKcbv 5iKai(D[j,dx(DV, xrjv dypia KaxamsGr] (Kai Kaxakr]- 
GxsuGTi) xcov aypoxcbv Kai xr] 5o}tO(povia oXcdv xcov iGxopiKcbv 
riysxcbv xou MtioXgsPikikou K6[j,[a^axo(;. Exo SGCOxepiKO xrjg 
PcDGia^, o GxaXiviG[j,6(; «svxuvs» xrjv avxsTiavaGxaxiKfi tioXixi- 
KT) xou [le GOGiaXiGxiKd GU[j,po}ta, svcb xauxoxpova 5iaGxps- 
P^tcovs xov STiavaGxaxiKo [j,ap^iG[j,6, «KaX,U7ixovxa(;» xo [leja- 

XopCDGlKO GCOPlVlG^lO XOU, [IE XT] 9sC0pia xou «GOGiaXlG[J,OU G8 

[j,ia [j,6vo xcbpa». 

Togo yia xov Map^ 6go Kai yia xov Asviv, o G0Gia}LiGxiK6(; 
[j,sxaGxn^iotxiG[j,6(; 5sv sivai scpiKxot; gs a7io[j,6vcoGri, gs [j,ia 
[j,6vo xropot- EtisiSti o i5io^ o Ka7iixaXiG[j,6(; 5ri[j,ioupyriGS [im 
oiKou[j,sviKfi oiKovo[j,ia, yi' auxo x6vi(^av xo 5is9vig[j,6, xtjv 
avdyKT] xri(; TiayKOG^iai; STiavdGxaGT]^. O G0GiaXiG[j,6(; 9a sk- 
KivfiGSi (avayKaGxiKd) and xo Grmsio 7iayKOG[j,i07ioiriGri(; xou 
Ka7iixaXiG[j,ou, svcb 9a xo auXcDGSi 7ioX,u uspiGGOxspo. H oiko- 



291 



vo fjiKTi Tou pdori 9a sivai 7ipay[j,aTiKd oiKot)[j,sviKfi, anekEV- 
GspcoTiKTi Kai 6x1 KaxaGxpocpiKfi Kai i^TispiaXiGxiKfi, onmq 
Gt)[j,paivsi Gfi[j,spa. 

IlapdSo^a (aX,Xd 6xi avs^fiyriTa) K6[j,[j,aTa, nov [isjpi Tipiv 
Mya xpovia fixav vnep xou Gxa^^iviKot) [j,ovxsXou xou «GOGia- 
XiG[j,oi3 GS [j,ia [j,6vo x(opot», tcbpa «a7io5sxovxai» xr] Gsgti xou 
STiavaGxaxiKot) [j,ap^iG[a^oi3, 6xi 5ri}ta5fi G0Gia}^iG[j,6(; gs [o^ia 
[j,6vov x^pot Ssv sivai 5uvax6v va smxsuxQsi. AX,Xd xo Kdvouv 
auxo, yia va Kaxa^^fi^ouv gxo avxsTiavaGxaxiKo GU^7ispaG[j,a 
6x1 r\ GOGiaXiGxiKT) STiavdGxaGTi 5sv sivai scpiKxr) ouGiaGxiKd 
GS Ka[j,id x^opot, oiv 5sv 7ipay[j,axo7ioir|9si TiavsupcoTiaiKd! Aia- 
Pd(^ou[j,s gxk; Gsgsk; xou npoypa[j,[a^axiKoi3 Euvs5piou xou Eu- 
vaG7iiG[j,oi3 (MdiO(; - Ioi3viO(; 2003): 

«H supcDTiaiKTi ApiGxspd sxsi anodexQei xr] 5ia5iKa- 
Gia xri(; supcoTiaiKfic; svoTioiri gtjc; yiaxi Gscopsi nmq auxf) 
SUV081 xou(; 5iKoi3(; xrjc; gx6xou(;. Acpoij r] iGxopiKfi 8- 
I^Tisipia 5i5dGKsi iioiq G0Gia}tiG[j,6(; 5sv f^Tiopsi va syKa- 
9i5pt)98( G8 |j.ia |j.6vri xff'pa, 7i6go [laXkov 6xav r\ x^pa 
8ivai [j,iKpfi Kai oiKovo[j,iKd a5i3va[j,ri, xo 7is5io xa^iKcbv, 
KoivcoviKcbv, Tio^tixiKcbv Kai i5soXoyiK(bv aycbvcDV nov 
avoiysi r\ uopEia xrjg 8upco7iaiKfi(; svo7ioiriGri(; GUViGxd 
xo 7ipay[j,axiK6 s5a(pO(; 6710U o KaxaGxaxiK6(; xrjc; gx6xo(; 
I^Tiopsi va auoPsi psaXiGxiKd 8(piKx69>.^^'' 

AvxiGsxa [le auxf) xr] Gsgti, o Asviv Kai o Tp6xGKi (nov ni- 
Gxsuav, aKpdSavxa, 6x1 G0GiaXiG[j,6(; gs [j,ia x^opot 5sv sivai 
5uvax6v va 7ipay[j,axo7ioiriGsi), 5sv KaxsXrjyav gxo GU^Tispa- 
G[j,a 6x1 r\ GOGiaX,iGxiKfi STiavdGxaGT] Ga fixav, xaux6xpova, 
7iayK6G[a^ia (f), gs Tipcbxri cpdGri, xaux6xpovri g' o}t6KX,ripri xrjv 
EupcDTiri). H aviG6[j,sxpri avduxu^r] xou Ka7iixa}tiG[j,oi3, o5riysi 



292 



08 5ia(popsTiKd STiiTisSa oiKovo[j,iKfi(; avdTiTU^ri^ xriv KdGs xcb- 
pa, [IE a7iOTs}tSG[j,a [im oiKovofo^iKfi r\ koivcovikti Kpiori, va sxsi 
SiacpopsTiKd a7iOTsXsG[j,aTa as KdGs xcbpa. To ysyov6(; auxo 
o5fiyriGS xov Asviv Kai xov TpoxoKi gxo GU^7ispaG[j,a, 6xi r\ 
GOGia^tiGxiKTi STiavdGxaGTi 9a ^skivoijgs avauocpsuKxa a7i6 
Kduoia xcbpa [j,8[j,ovcD[j,8va (and xov «a5i3va[j,o KpiKo»): 

«To 6x1 Ka[j,id xcbpa 5sv TipeTisi va «7ispi[j,8vsi» xk; 
aXkeq (5Tr\v TidXr] xri(;, auxo sivai [im gxoixsicdSsk; gks- 
\|/ri, nov 8ivai ')(pr\ci[io Kai avayKaio va xrjv STiavaXafj,- 
Pdvou[j,s, yia va [j,riv [mopei Kavsi(; va avxiKaxaGxfiGSi 
xTjv i5sa xTjc; 7iapdX,}tri}Lri(; SisGvigxiktic; SpdGTjc; [is xrjv 
i5sa xTjc; SisGvigxikti^ a5pdvsia(; [j,8Ga Gxr| GU[j,[j,axia. 
Xcopi(; va 7ispi[j,svou[j,s xoix; akXovq, apxiC,ov[iE Kai gu- 
vsxiCou|J.6 xTjv TidXr] udvcD gxo sGviko s5a(pO(; 8xovxa(; 
xTjv TiXfipri PsPaioxrixa 6xi r] TipcoxoPouMa [laq Ga Scdgsi 
[j,iav s^apGTi cvr[\/ naXt] xcov akhx)V 'ka&)V».^^'^ 

niGX8iJ0t)[j,8 6x1 auxf) T] xoTioGexriGTi 5iaxripsi xrjv 87iiKaip6- 
XTjxd XT]^ Kai Gfi[j,8pa. 

Ei5iK6xspa, gxk; Grmspivs^ GUvGfiKS(; xri(; E.E., sivai auo- 
Xmaq PsPaio 6xi r\ GOGiaXiGxiKf) STiavdGxaGT] Ga ^skivtigsi 
apxiKd a7i6 KdTioio Kpdxo^-[j,8Xog, 58v Ga sivai xaux6xpovri ce 
oA6KXripri xrjv EupcDTiri. Dtico^ 58i^a[j,8 gxtjv TiapouGa avdX,u- 
GT) [laq, r\ E.E. sivai GUvaG7iiG[j,6(; Kupiapxcov, avs^dpxrjxcov 
Kpaxcbv. Tlpdjixa iiov Grmaivsi xpia PaGiKd 7ipdy[j,axa: 

Ilpcbxov, r\ aviG6[j,sxpri oiKovo[j,iKfi avduxu^r] s^aKoAouGsi 
va 8XSI 7ioX,i3 5ia(popsxiKd a7iox8XsG[j,axa g8 KdGs Kpdxo(; - 
[lEkoq (xa «[j,ri GU[a^[j,sxpiKd gok» nov 7ispiypd\|/a[j,s Gxr|v 8v6- 
xTjxa «H Tiopsia xtjc^ oiKovo[j,iKfi(; oXoKXfip(DGri9>). 



293 



AsiJTspov, r\ oiKovo[j,ia s^aKo>^ot)98( va PpioKsxai koitco 
a7i6 Tov eXejxo xou sBvikoij Kpaxoug (Kai xcov KamxaXiGTcbv 
Tou), cruvsTidx; sivai to sGviko Kpdxot; auxo nov opyavcbvsi xriv 

OlKOVOfO^lKTl, KOIVCOVIKTI Kttl Ta^lKf) KUpiapXltt GTO SGCDTSpiKO 

KdGs KpdTOt)(;-[j,sAot)g. 

TpiTOV, r\ «KoivcoviKfi GUva(v8Gri», o Tp67iO(; [le tov otioio 
01 vnoTskeiq KoivroviKd xd^sK; (oi spya(^6[j,£voi Kai oi aypoxst;) 
svG(D[j,aT(bvovTai gttiv noXniKi] Tr\c, dpxouGa^ td^ri^, opyavcb- 
vsxai GS sGviKo S7ii7is5o. Oi 8KXoys(; yia to EupcoTiaiKo Koi- 
voPoTjXio, 5i8^dyovTai ano xa KOfj-fo^axa (g' oXoK^tripr] xriv Eu- 
pcDTiri) 6x1 8V ov6[j,axi Kduoiou «supco7iaiKoi3 opd[j,axo(;», aXXd 
yia xTjv UTispdGTiiGTi xou «s9viKoi3 GU[j,(pspovxo(;», 6x1 5ri}ta5fi 
01 SK7ip6GC07ioi nov 9a SK^^syoiJV 9a SKcppdGOUv xo «s9vik6 
GU[j,(pspov» GXTjv «Eup(b7iri». EnxKkeov, r\ GUv5iKa}^iGxiKfi 
ypacpsioKpaxia Kd9s xropa^, GU[j,pipd(^sxai (f) ^STiouXdsi) xoix; 
spya(^6[a^£vou(; 6xi gxo 6vo[ia xrjc; «Et)p(b7ir|(;», aX,Xd «yia xo 
GU[j,(pspov xTjc; s9viKfi(; oiKovo[j,ia9>. 

E7io[j,svcD^, 8ivai T] s^8}ti^ri xT]^ aux6vo[j,ri^ 5uva[j,iKfi(; Kd9s 
X&tpaq, nov Ka9opi(^si xoix; pu9[j,oi3(; xrjc; GUvaivsGrig r\ xrig pf)- 
^Tjc; [j,s Touq i5soAoyiKoi3(; Kai tioXixikoij^ [j,rixaviG[j,oi3g XSipa- 
y(byriGri(; xcdv utioxsXcdv xd^scDV. 



294 



K£(pd>uaio7 



O ASVIV Kttl TpOTOKl 

yia TTiv... EDpcojraliKfi 'Evcooti! 

O 7ipop}tri[j,aTiG[j,6(; (aXXd Kai oi TipooTidGsis^) yia xriv ni- 
GavoTTixa 5ri[j,ioupyia(; [imq svco[j,£vri(; Evp&)iir\q 5sv sivai Grj- 
[j,spivfi. Togo a7i6 xa As^id 6go Kai and xa ApiGxspd, r\ oXr] 
7ipop}tri[j,axiKfi Kopu(p(b9riKs gxt] 5idpKsia xou Ilpcbxou Ila- 
yKOGfj-iou noXs[j,ou, £V(b Kaxsixs gt] [j,avxiKfi Gsgti gxk; 5sKas- 
xi8(; xou 1920 Kai xou 1930. Ilap' 6xi sxouv TispdGSi apKsxst; 
5sKasxiS(; skxoxs, S7isi5fi oi anieq nov 5ri[j,ioupyoi3Gav xrjv o^^r] 
Gt)(^fixriGri sxouv o[j,oi6xrixa [is xiq gt] [j,8pivs(;, oi xoxs avxiTia- 
pa9sG8i(; sxouv s^aipsxiKf) STiiKaipoxrixa Grmspa. To (^fixri[j,a 
yia xTjv ApiGxspd sxiGsxo mq s^^q: ^iTiopouGav oi dpxouG8(; 
xd^sK; xcov 5ia(p6p(DV xmp&iv xrjc; Evp&)iir\q va ^suspdGOUv 
«sipriviKd» xi^ [j,sxa^i3 xoix; 5ia(pops(;, yia va uudp^si [im e- 
viaia supcoTiaiKTi oiKovo[j,ia Kai GxaSiaKd 8va supcoTiaiKo u- 
7i8pKpdxo(; f) jpemCpTav yi' auxo avaxpoTif) xou Kamxa^^i- 
G[j,oi3; Sxk; 5sKasxis(; xou 1920 Kai 1930, r\ pdGt] xrjc; GU(^fixri- 
GT]^, a7i6 xa As^id, fixav naq r\ Evpchiu] 9a ^STispdGSi xr] 
«PaA,Kavo7ioiriGfi» xr]^ yia va f^TiopsGSi va avxaycoviGxsi ce 
iG6xi[j,ri pdGT] xk; HQA Kai xrjv laucDvia (!) xcopig va KaxpaKu- 
XfiGSi, ^avd, GS KaxaGxpocpiKotx; oikovo[j,ikoi3(; avxaycovi- 
Gfo^otx; Kai TioXe[iovq [iSTa^i) supcoTiaiKcbv Kpaxcbv. 'Onrnq avxi- 



295 



Xa[j,pav6[j,aGT8, gtti pdori xou, to 7ip6pXri[j,a sivai to i5io Kai 
Gfi[j,spa. Sttiv Tipayfo^aTiKOTriTa, av «Kpi3Pa[a^s» Ta ov6[j,aTa 
Asviv, TpoTGKi, Mupidv, MaKVT6vaA,VT, ETps(^s[a^av kAti., Kai 
SKGuyxpovi(^a[j,s [j,STpia Ta Ksifo^sva, 9a sixa[j,s ttjv aiGGriGti 6ti 
T] GU(^fiTriGri 5is^dysTai gto uapov. 

ETa [lEca Tou IIpcbTOt) nayKOGfj-iou noXs[j,ou r\ apiGTspd 
TCDV GOGia}tiGTiK(bv KO[j,[j,dTC0v (Kai apxiKd Kai 01 MTlO^tGSpt- 
Koi) sixav uioGsTTiGSi TO Gi3v9ri[j,a tcov Evco[j,8vcov EoGiaXiGTi- 
K(bv rio^LiTSicbv TTjc; EupcDTiric;. Stti Guvsxsia o Asviv to ausp- 
pi\|/s. O >u6yog nov to a7isppi\|/s, 58v fiTav 'Xdjoi apxHi;, aX,M 
TaKTiKoi Xoyoi. ©scopouGS OTi 5sv UTifipxs T] avayKaia Gscoprj- 
TiKT) Gacpfivsia, svd) STim^^sov, «to Gi3v9r|[j,a tcov Evco[j,sv(dv 
rioXiTSicbv TTjc; Eup(b7iri(; [j,7iopoi3GS va o5riyfiGSi gs [j,ia avTi- 
Xri\|/ri Gi3[j,(pcova [is ttjv OTioia r] 7ipo>u8TapiaKfi STiavdGTaGri 9a 
STipsTis va apxiGei TauTOXpova to XiyoTspo g' oXoK^ripri ttjv 
8upco7iaiKTi ri7isipo». 

O Asviv 9scopoi3GS 6ti oi Evco[j,svs(; noXiTsis(; ttjc; Evp&)iir\q 
58V fiTav SuvaTOV va 7ipay[a^aT07ioiri9oi3v and xovq Kannaki- 
GTS(;. H pdGT] TT]^ s7iixsipri[j,aTO>^oyiag tou fiTav 6ti ce Guv9fi- 
K8(; Ka7iiTaXiG[j,oi3, sivai a5i3vaTri r\ iGOfj-STpr] oiKovo[j,iKfi avd- 
TiTU^ri [lexa^X) tcov 5ia(p6pcDV KpaTcbv. Auto GUVsudysTai 6ti 
Kd9s xojpa sxsi 5ia(popsTiKd S7ii7is5a oiKovo[j,iKfi(; 5i3va[j,ri^ 
Kai «G(paipcbv S7iippofi(;», Kd9s x^opot svTdGGSTai gto 5is9vfi 
KaTa[j,spiG[j,6 spyaGiat; [j,s SiacpopsTiKo Tpouo. Ka[j,ia dpxouGa 
Td^T] 5sv 9a 7iapaiTri9si tiots «oiKsio9s}tcb(;» and to [j,spi5io 
7101) Tri(; avTiGTOixsi Kai va to «[j,oipaGT8i» iGOTi^a [j,s aXkeq 
dpxoDGS^ Td^8i^, 8vcb avTi98Ta, 9a 7ipoG7ia9si va to stisktsivsi 
GS pdpo(; TCOV aXki)v. 

Fia Tov Asviv, r| 07ioia5fi7iOTS 7ipoG7id9sia Guvi37iap^r|(; tcdv 
Ka7iiTaA,iGT(bv gs Evco[j,svs(; noXiTsis(; ttjc; Evp&)iir\q, 9a TipsTisi 
va yivsi gtt] pdGt] [j,ia(; «[j,oipaGid(;» gs gxsgti [ie tt] 5i3va[j,ri 



296 



TT]^ Kd9s dpxouaa^ xd^ri^. Qgtogo, r\ [j,oipaGid «Gi3[j,(pcova [is 
TT] 5i3va[a^ri» sivai aSwaxri, yiaxi r\ «5i3va[a^ri» sivai SiapKocx; 
[j,STaPaX,}t6[j,svri. O Asviv avacpspsi oxi r\ Fspfa^avia Kai r\ la- 
Ticovia 5uvd[j,coGav noXkeq (pops(; TispiGGOxspo a7i' oxi r\ Ay- 
yMa Kai r\ TakXia Gxa xpovia nov [j-SGoMpriGav |J,sxpi xov A' 
nayKOGfj-io n6>u8[j,o. E7io[j,sv(d^, gs [iia 7ipoG7id9sia oiko56- 
[j,riGri(; [imq Ev(i)[ievr\q EupcoTiri^ and xa udvco, xo (^fixri[j,a xrjc; 
i8papxiKfi(; 9sGri(; xrjc; Kd9s dpxouGat; xd^rjc; 9a aTioxsXoiJGS 
Tiriyfi [i6vi[i(i)v 5ia(pcovi(bv Kai avxi7iapa9sGS(DV nov 9a 89sxav 
5iapK(b(; xo 6Ao oiKo56[a^r|[j,a gs a[j,(piGpfixri gt]. 

Kaxd xov Asviv, xa uapaTidvco 58v avaipouGav xrjv 7ii9av6- 
xTjxa va UTidp^si [im «7ipoG(Dpivfi Gt)[j,(pcovia» avd[j,SGa Gxa 
supcDTiaiKd Ka7iixa>uiGxiKd Kpdxrj. Qgxogo, auxf) 9a fixav s^' 
apxHf; S7iiG(paX.fig (auxo nov s[j,si(; ovo[j,dGa[j,s gxtjv avdXuGri 
nov 7iporiyfi9riK8 «aGxa9si(; iGoppo7iia»), 8V(b 9a fixav avxi- 
SpaGxiKT) Gxo 7ispisx6[j,sv6 xTjc;. 0a i^xav [im i^TispiaXiGxiKfi 
Gt)[j,[j,axia nov 9a ausi^touGS xrjv av9pco7i6xrixa, 9a eixe Gav 
Gxoxo XT] [j,syaA,i3xspri sK[j,sxdA,?tsuGri xcov spya(^o[j,£vcov xr]^ 
EupcDTiri^, xTjv KaxdTuvi^ri xrjc; GOGiaXiGxiKf)^ S7iavdGxaGri(; gs 
Kd9s supcoTiaiKTi xojpa, svcb o Asviv Kdvsi xrjv sktiXtikxikti 
7ip6pXs\|/ri 6x1 9a «Gfi[j,aivs oiKovofo^iKfi GxaGi[j,6xrixa» (gu- 
yKpivsxai xr] [j,sxa-MdaGxpixx E.E. [j,s auxf) xrjv 7ip6pXs\|/ri). 
To TiXfips^ Ksi[j,svo xou Asviv xo 7iapa9sxou[j,s gxo xeXx^q av- 
Toi) xou KscpaXaiou. 

Ms XT] GuX,}tOyiGXlKfl xou Asviv, O TpOXGKl GU[J,(p(DV0l3GS 

a7ioA,i)xco<;: 

«H GxsxiKd TiXfiprig oiKovo[j,iKfi svoDGT] xTj^ EupcDTirit; 
a7i6 xa Tidvco, tiou 9a i^xav xo a7ioxsXsG[j,a [j,ia(; GU[j,[j,a- 
Xia^ avd[j,SGa gxk; Ka7iixa}tiGxiKS(; KuPspvfiGSi^, sivai 
[j,ia ouxoTiia. 'Exgi xa 7ipdy[j,axa 5sv f^TiopoiJV va Tidvs 



297 



7110 [j,aKpid a7i6 87ii[j,spou(; GU[j,piPaG[j,oi3^ Kai ri[j,i[j,STpa. 
Kaxd GUVSTisia r\ i5ia r\ oiKovo[j,iKfi svcoori Tri(; Eupcb- 
iir\q, 710U UTiOGxsTai Tspdaxia 7iXsovsKTfi[j,aTa gtoix; 7ia- 
paycoyotx; Kai xovq KaxavaXcoxs^, onmq Kai gttiv avd- 
TiTU^ri ysviKd ttjc; KouX,TOi3pa(;, yivsxai to STiavaGxaxiKo 

KaGflKOV TOU SUpCOTiaiKOlJ TipoXsTapidlOU TIOU 7iaX,81J8l 

SVdVTia GTOV If^TlSpia^tlGTlKO 7ipOGTaTSUTlG[J,6 Kttl TO 6p- 

^ r 286 

yavo Tou to [j,iMTapiG[j,o». 

Tcbpa, 5iapdGTS TipoGSKTiKd to TiapaKdTO ksi[j,svo tou 
TpoTGKi (nov avacpspsTai gttjv TiiGavoTriTa sipriviKfi^ svotioi- 
riGrjc; ttjc; Evp&)iir\q and xovq KamTa^tiGTSt;), 9au[j,dGTS ttjv 
KpuGTdXXivri }toyiKfi tou, Kai GuyKpivsTai tk; Gsgsk; Kai auo- 
\\ieiq Tou [le xa Grmspivd 7ipop}tfi[j,aTa ttjc; E.E.(sP5o[jfiVTa o- 
XoK^ripa xpovia [j,8Td!): 

«nco<g n;ropsi va svcoGsi r\ Evp(anr\; 
(4 OKTCDppti 1929) 

O Mupidv* vicbGsi ttjv avdyKt] va Ps^tTicDGSi ttjv iGTopiKf) 
[j,oipa 350 sKaTOfj-i^upicov EupcoTiaicov, nov sivai oi (popsit; tou 



* ApioxelSrn; Mxpidv (1862-1932), TolXot; TiokxiKOt;, ISpuoe tt] oomali- 
oTiKJi e(pri(xepl5a L' Humanite. EKXexxriKe PouXeuxfn; xcov Eomalioxrav xo 
1902, cooxooo fi5ri avio xo 1906 aXkai^e xooo tioXu xi<; koIixikeq xou avio- 
v|/ei<; cboxe SiaypdcpxriKe avio xo EomalioxiKo K6|i|ia. AiexeXeoe 1 1 cpopei; 
TipcoGuTioupyog, Kai xo 1909 \ie xt] xpiior] piag oxaiidxrioe xriv aviepyia xcov 
m5ripo5po|iiKcbv. Atio xo 1915 jisxpixo 1917, oxr] SidpKeiaxou A' Ila- 
yKooiiioi) IloXeiioi), iixocv emKecpolfn; KuPepvriorn; ouvaomoiioi). Exr] 
SidpKEia xrig SeKoexiou; xou 1920, co<; uvioupyoi; e^coxepiKcbv, epydoxriKe |i£ 
xov Fouoxdpo Expe(^e|iav, UTioupyo e^coxepiwav xri<; repiiocvioi;, yia xtj 
yolXoyepjioviKfi eviavaTipooeyyiori. Ilfipav Kai oi 5i)o xo PpaPeio NojiTieA, 
yia xnv eipiivi] xo 1926. To 1927 oe 0|iiA,ia xou oxiiv Koivcovia xcov E6vcbv 

298 



u\|/riX6Tspou 7ioXiTiG[j,oi3, aXXd 5sv Kaxacpspvouv va l^^covv 
8GTC0 Ki sva [j,6vo aicbva xcoplt; [iia 5co5sKd5a Tio'ke.[iovq Kai 
STiavaoTdGSi^. Fia xdpri ttjc; sipfivsuGric; xou TiXavfiTri [j,a(;, o k. 
MaKVTOvaXvT* 5isgxigs tov Ax^^avTiKo CDKsavo. Exriv r\[ie- 
pfiGia Sidxa^ri PpiGKovxai oi Ev(0[j,svs(; noA,ixsiS(; xtjc; Eupcb- 
Tiri^, o a(p07iXiG[j,6(;, r\ ekevQepia xou sfo^Tiopiou, r\ sipfivri. Ha- 
vxoij, 01 dxKki)[iaTeq xcov Kscpa^^aioKpaxcbv [j,aysip8i3ouv [im 
(piXsipriviKTi GOiJTia. Aaoi xri(; EupcDTiri^, Xaoi oXou xou k6- 
G[j,ot), 7idpx8 oXoi xk; Kouxd}t8g Ki sxoi[j,aGxsixs va (pdxs. 

Fiaxi 6}tri auxf) r\ (paGapia; Exo xsAo(;-xsAo^, oi gogi- 
a}^iGxs^ 58V 8ivai auxoi nov PpiGKovxai gxk; KuPspvfi- 
gsk; xcov 7110 Grifa^avxiKcbv xcopcbv xr|(; Evp&)iir\q ki, av 5sv 
8ivai SKsi Ki6Xa(;, 58v sivai auxoi nov sxoi[j,d(^ovxai v' 
avsPouv; Nai, yi' auxov aKpipdx; xov }^6yo! Eivai Ki6}ta(; 
(pavspo 6x1 xo Gxs5io xou Mupidv Kai xo g^sSio xou 
MaKvx6vaX,vx S7ii5i(bKouv xrjv «8ipfiv8UGr|» xri(; avGpco- 
7i6xrixa(; and 5ia[j,sxpiKd avxi9sxs(; Kaxsu9i3vGSi(;. O 



oxri revEUTi Kolsoe xi^ Xtt)pe<; xrig EupcoTirn; va Tipoxcopiioouv oe eva «el- 
5ou<; o|io(j7iov5iaKoi) 5e(j|ioi)». 

'' MaKVTOvalvT (1866-1937), o Tipcbxog Bpexovog 7ipco6u7ioupy6<; aTio to 
EpyaxiKO K6|i|ia. Atio tou<; iSpirrei; xov EpyaxiKoi) K6\i\iaxoq |i£ to OTioio 
eK^exSriKe PouXeuxfn; to 1906. 'Eyive TipoeSpog xou K6\i\iaxoq xo 1911 
aXka e^ovayKdoxriKe, xpla xpovia apyoxepa, oe Tiopalxriori oxocv opviiBriKe 
va UTiooxripl^ei xrjv elooSo xri<; Bpexocvlag oxov A' IlayKooiiio n6Xe|io. To 
1922 ^ocvdyive 7ip6e5po<; xou K6\i\iaxoq. To 1924 eyive KpatOvKOvpyoq, 
cooxooo T] KuPepvriofi xou Kaxeppeuoe avio Kaxriyople<; 6xi iixocv koIv cpik- 
Kii Tipoi; xriv EoPiexiKii 'Evcoor]. To 1925, oxo cjuveSpio xou EpyaxiKou 
K6(X(xaxo<;, cruvepode aviocpamoxiKd oxo va avioKripu^ei xo K6|i|ia xov ko|i- 
|iouvi(j|i6. To 1929 ^avdyive 7ipco9u7ioupy6<;. To 193 l(evcb elxe ^eoTidoei r] 
Meydlr] 'Ycpeor]) TiapaixiiGriKe oxav apviiBriKe va ecpapiiooei xo oikovo|ii- 
k6 Tipoypajxjxa xou K6(X|iaxo<;. Havaoximotxioe, aiizccoq, KuPepvriori jxe xrjv 
UTiooxiipi^ri xou EuvxriprixiKoi) K6|i|iaxo<; Kai xcov 3)iXeA£u6epcov. To Ep- 
yaxiKo K6|i|ia xov KaBalpeoe avio 7ip6e5po xou K6|i|iaxo<;. 

299 



MTipidv 98^81 va 8V07i0ifiG8i xriv EupcDTiri oav [j,STpo 
df^uvat; ausvavTi gttiv A^spiKf). O MaKVTOvaXvx Qekei 
va Ksp5iGSi xriv suyvco^oouvri xri^ A[j,spiKfi^ Sivovxdt; 
Tri(; TT] PofiGsid xou yia va Kaxamsosi xriv EupcoTiri. Auo 
xpaiva nov xpsxouv [is iXrfji&)dr\ xaxuxrixa xo sva Kaxa- 
Tidvco Gxo aXk) [is gkotio va gcdgouv xovq smpdxs^ and 

XT]... GTjyKpOUGTl. 

'EcpxaGS va GOUcppcoGOUv oi Hv(D[j,£VS(; noXneieq xa 
(ppi35ia xou(; yia va aKupcoGsi r\ ajj'kojakXiKr] vauxiKf) 
GU[j,(pcovia xri<; 28 louXr]. To S7isig65io auxo [laq deijyEi 
7i8vxaKd9apa 7ioiO(; aKpipdcx; sivai o gugxsxig[j,6^ 5uvd- 
[j,scov GXO GT] [j,spiv6 k6g[j,o . «Mriv Gat; TispaGS auo xo 
HuaXo 6x1 sifo^ai 5iaxs9si[j,svri va GU[j,[j,op(p(D9(b [is otioi- 
sgStitioxs 5ia7ipay[j,axsi3G8i(; 5is^dysxs sg81(; gxk; o^Qsq 
xTjc; Mdxn<;;» 6GX8i}^s xo [j,fivt)[j,a r] A[j,spiKfi. «Av gko- 
Tisijsxs va GU(^rix8iGxs GoPapd, xoxs va f^Tisixs gxov kotio 
va' p9sixs a7i6 xr] Sikt) [laq [lepm xou AxXavxiKoi3». Ki o 
MaKvx6vaA,vx xGaKiGxriKs va k>u81g81 5cD[j,dxio as a^iepi- 
KaviKo ^8vo5ox8io. Auxo a7io58ix9riK8 Gav xo nio npaj- 
[j,axo7ioifiGi[j,o [j,spo(; xou 7ipoypd[j,[j,axo(; xrjc; sipfivsuGric;. 

Sxr| Fsvsijri, oi S7ii5o^oi «svo7ioirixs(;» xrjc; supcDTiai- 
Kr\q r|7isipou 5sv aiG9dv9riKav mo dvsxa and xouq Xoi)- 
Gxpotx; xcov a[j,spiKaviK(bv GxiPavicbv gxtjv avxiTispa 6- 
x9ri xou coKsavoij. Ta [laxm xovq aA,Xri9(bpiGav Ka9(b(; 
5sv xoX[j,oi3Gav va xa udpouv and xov A[j,spiKdvo xcopo- 
(pijXaKa. O Mupidv dpxios Kai xsXsicovs xoix; Xoyoix; 
xou [IE 5iaKripi3^si(; 6xi r\ svoTioiriGri xr]^ Evp&)ivr\q 5sv 
TipsTisi GS Ka[j,id TispiTixcoGTi Kai yia Kavsva Xoyo va 
Gxpacpsi svdvxia Gxr|v A[j,spiKfi. (deoq (puM^si! Aiapd- 
C,ovTaq auxotx; xoix; opKoix; tiigxtic;, oi A[j,8piKavoi tioXi- 
xiKoi 9a TipsTisi va svicoGav 5uo Xoyicbv iKavo7ioifiG8i(;: 



300 



O Mupidv [laq (popdxai. . . aXXd 5sv ToX[j,dsi oijts va [laq 

TO 7l8l». 

E7iavaXa[j,pdvovTa(; xa Xoyia xou Mupidv g8 gxsgti 
[j,8 xriv A[j,spiKfi, o Exps(^s[j,av* s^a7i6X,UGS xauxoxpova 
[j,ia KaX,t)[j,[j,svri 7ioXs[j,iKfi svavxiov xou. O XsvxspGOV 
SKav8 7ioXs[j,iKfi svdvxia Kai gxoix; 5uo Kai TiepiGGOxspo 
Gxo TaXko 7ipco9u7ioupy6. Na, gs xi s^sMxGrjKs r\ Te- 
vsijri: 

MTipidv: «Ss Ka[j,id TispiTixcoGri svdvxia cziq Hvro^s- 
veq IloXneieq xrjc; A[j,spiKfi9>. 

Exps(^s[j,av: «E8 Ka[j,id, a7ioX,i3xcDg. MspiKoi, 6[j,cog, 
8X0UV GXO i^ua^to xou(; ki akin nov 5sv xa Xsvs avoiKxd. 
Movo GXT] rsp[j,avia ^iTiopsi va 8X8i s^TiiGxoGiJvri r| A- 
^spiKfi». 

MaKvxovaXvx: «OpKi(^o[j,ai gxt] BtpXo 6xi r\ vo[j,i[j,o- 
(ppoGUvri [j,sxa^i3 (piXrov sivai auoKXeiGxiKo xdpiG[j,a xcdv 
Bpsxavcbv Kai [j,d}tiGxa xcov Sk(dxgs(^(dv». 

Na, TicD^ 5ri[j,iot)pyfi9riKs xo «V80 5i89v8^ KXi[ia» xrjt; 
Fsvsijri^. 

H aSuvafo^ia xri(; EupcoTirig xcdv rmspcbv [laq aTioppssi 
Tipcbxa Kai Kijpia and xov oikovo[j,ik6 xtjc; 5ia[j,s}tiG[j,6. H 
5i3va[j,ri xcdv Hvcd[j,£vcdv IloXixsicbv auoppssi, avxiGexa, 
ano XTjv oiKovo[j,iKfi xrjc; svoxrixa. To (^fixri[j,a sivai: IIcd^ 
9a pt)9[j,iGxoi3v xa 7ipdy[j,axa sxgi tiou va \x{\ Gxpacpsi r\ 
svoTioiriGTi xri(; Evp&)iir\q svdvxia gxtjv Afo^spiKTi, xtopi<;, 



* rouoxdpot; Expei^eixocv (1878-1929), rep|iav6<; TioXmKot;, eyive PouXeu- 
Tfi<; TO 1907 Kai oxri 5iapKeia xou A' IlayKooiiioi) IloXeiioi) UTiooxfipi^e to 
yepjioviKo i|i7i£piali(j|i6. 'Eyive KayKeXdpiog \na£, PpaxuPiOi; KuPepvriorn; 
TO 1923. Atio to 1923 ecog to 1929 UTiiip^e i)7ioi)py6<; tcov e^coTepiKcbv Kai 
(loi^i (18 Tov Mvipidv dvoi^ocv to 5p6(xo Tijg (PpaxuPiag) yolXoyepjioviKin; 
eTiovaTipooeyyioin;. 

301 



5riXa5fi, va akM.t,Ei to gugxstig[j,6 tcov 5uvd[j,8cov ce 
Pdpog TTjc; A[iEpiKr\q. 

H 8(pr|[j,spi5a «NTairiXi XspaX,VT», to [j,iGOS7iiGr|[j,o 
opyavo Tou MaKVT6vaA,VT, gto (pvXko Tri(; 10 Ss7iT8[j,Ppri 
1929, xapaKTTipiGS ttjv i5sa tcov Ev(D[j,svcov IloXnei&)V 
TT]^ Evp&)iir\q Ga «xovTpoKO[j,[j,£vri», aK6[j,a Kai TipoKXr]- 
TiKT). Av auTT) T] (pavTaGicoGTi Tijxaivs va Tidpsi GdpKa 
Kai OGTd, coGTOGO, 01 Ev(i)[iEVEq UoXneieq ttjc; Evp&)iir\c, 
9a i3\|/(Dvav sva TspaT(b5s(; 5aG[j,oXoyiK6 t81xo(; ausvavTi 
gtk; HQA, STGi sypacps to [j,iGOS7iiGri[j,o opyavo tou 
MaKVTOva^o'T, fj,' a7iOTsXsG[j,a va GTpifo^coxGsi r\ M. Bps- 
Tavia avd[j,SGa ce 5uo rjTisipoix; Gav GdvTOUiT^. Ki r\ 
«NTairiXi XepakvT» guvsxi(^s Tiapauspa: Ilax; va Tispi- 
[j,svou[j,8 a7i6 TTjv A[j,spiKfi va [laq PoriGfiGSi, acpoij s[j,8i(; 
01 i5ioi aKoXou9oi3[j,s TSTOia Tiopsia 7ipo(; ttjv svoTioiriGri 
Tri(; Evp&)iir\q; «H svspysia auTT) sivai KaGpf) uapacppo- 
Gijvri Kai aK6[j,a x£ip6T8pri». 

A5i3vaTOV va siticdGsi GacpSGTspa. 

Kavsig 58V ^spsi ti aKpipdcx; UTiOTiGsTai 6ti gt] [j,aiv8i 
r\ 5ri[j,iot)pyia Evco[j,sv(dv rioXiTSicbv ttjc; EupcoTiric; gttjv 
Tipd^rj. O STps(^s[j,av [j,iKpuvs 6)^0 to (^fiTrma, KaTavTcb- 
vzaq TO [j,ia auXfi vo[j,iG[j,aTiKfi [j,ovd5a Kai ...Koivd 
ypafj.naTOGriij.a. Ea va TiapaTiscpTSi Myo. O Mupidv 7ip6- 

T81V8 TT] «[J,sXsTri» TOU (^riTfl[J,aTO(;, 710U TO 7ispi8x6[j,8v6 

Tou Kavsi(; Ssv yvcopi(^si. 

To PaGiKo KaGfiKov ttjc; svoTioiriGri^ upsTisi va s^si 
oikovo[j,ik6 xapaKTTipa, 6xi [lovo [is ttjv s^TiopiKfi, akXd 
Kai [IE TTjv TiapayroyiKTi swoia. Eivai aTiapaiTriTri r\ dr\- 
[j,ioupyia evoq KaGsGTWTOt; nov Ga KaTapyfiGSi Ta TEjyr]- 
Td Gijvopa avd[j,SGa gto supcoTiaiKo KdpPouvo Kai to 
supcoTiaiKo GiSspo. Eivai aTiapaiTtiTO va 5oGsi r\ 5uva- 



302 



TOTrixa OTO ci)CTr\\ia ri^^sKxpoSoxriGri^ va STisKxaGsi 6go 

TO 8711TP8710UV 01 (pUGlK8(; Kttl 01K0V0[J,IKS(; GUvGflKS^ Kl 
6X1 OGO TO STllTpSTlOUV Ttt GUVOpa 710U KaGopiGS r| Suv- 

GfiKTi Tcov BspGaA,}Li(bv. D^^oi oi Gi5r|p65po[j,oi Tri(; Eu- 
pcDTirig TipsTisi va 8vcoGoi3v Kai v' aTiOTsXsGOUv sva [lo- 
vaSiKo 5iKTt)o Kai to i5io TipsTisi va GU[j,psi fj,' 6}a Ta 
7ipdy[j,aTa Kai va GUVsxi(^STai to i5io [j,otiPo SGasi. OXa 
auTd, eivai a5iav6riTa xtopi<; t^IV KaTaGTpocpf) tou gu- 
GTfi[j,aTO(; Tri(; apxaia(; Kivat; tiou Gf^spa gttivsi 5aG[j,o- 
>uoyiKd Gijvopa KO[j,[j,aTid(^ovTa^ ttjv Evp&)iir\. Auto, [j,8 
TT] GSipd Tou, GT] [j,aivsi [j,ia [j,ova5iKfi TiavsupcoTiaiKfi s- 

VCDGT] SVdVTia GTTjV A^SpiKf). 

Asv i^Tiopsi va UTidpxsi r\ 7iapa[j,iKpfi a[j,(piPoMa 6ti 
av GapcoGow Ta SGCOTspiKd 5aG[j,o}^oyiKd TSixn, ^1 Kam- 
TaXiGTiKT) EupcDTiri Ga scpTavs, [j,STd and [im 7ispio5o 
KpiGSCDV ava5i7i}t(DGri(; Kai ava7ipoGap[j,oyfi(;, gs u\|/r|}t6 
enmedo gtt] pdGt] ttjc; Kaivoijpyia^ KaTavo[j,fi(; tcdv 7ia- 
payroyiKcbv 5uvd[j,s(DV. Auto sivai togo a5ia[j,(piGpfiTriT0 

OGO Kai TO OTl, [lECa GTl^ KaTdX^rj^S^ 01K0V0[J,IK8(; GUV- 

GfiKS(;, 01 [iEjakeq STiixsipfiGSK; UTispsxouv aTiocpaGiGTi- 
Kd Tidvco gtk; [iiKpeq. AXXd tiots [laq 5sv aKoi3Ga[j,s Ka- 
vsva [j,iKpospyoXdpo va uapaiTriGsi Gs^^rmaTiKd and tt] 
douXem tod yia xdptj auTf)^ tt]^ aXfiGsia(;. Fia va cpTd- 
Gouv va s^avT^fiGOUv Ta opia, oi [j,sydXoi KauiTaXiGTS^ 
sivai UTioxpscofo^svoi va KaTaGTps\|/ouv TipcDTa toix; [ii- 
Kpotx;. To i5io GU[j,paivsi Kai [is xa KpdTTj. Ta 5aG[j,oAo- 
yiKd Tsixn u\|/(bvovTai aKpipdcx; xo^Pil ^'^^ Ksp5ri nov 
(pspvouv Kai yi' auTO sivai auapaiTriTa gttjv KdGs aGTi- 
KT) Td^T] GS pdpo(; Kd7ioia(; aXkr\q, ave^dpTrjTa and to 
jejovoq OTl Ta Tsixn auTd KaGuGTspow ttjv avcuiTV^r] 
TTjc; oiKovo[j,ia^ GUVoXiKd. [...] Av o [j,sydAo^ KauiTa^^i- 



303 



GTTi^ sivai U7ioxpsco[j,svo(; va Kaxaaxpsxi/si xov [j,iKpo, to 
(5io DTioxpscDfo^svo 8ivai 8va icxppo KpdTO(; va KaxaM- 
Psi xa aoGsvsGxspa, 7ipoK8i[j,8vou va Kaxapyfiosi xa 5a- 
G[j,oXoyiKd xotx; xsixn- 

SuyKpivovxa(; xrjv EupcDTiri xou Gf) [j,spa [is xrjv Fsp- 
|j,avia xou Tia^^ioij Kaipoij, otiou UTifipxav 5sKd5s(; and 
[j,iKps(; ysp[j,aviKS(; 7iaxpi5s(; Kai KdGs [im eixe xo 5ik6 
xTjc; xsXcovsio, o Exps(^s[j,av TipooTidGriGS va avaKaX,i3\|/8i 
Gxriv oiKovo[j,iKfi svoTioiriGri xrjc; Fspfa^avia^ xov Tipody- 
y8>uO xr|(; oiKovo[j,iKfi(; o[j,OG7iov5o7ioiriGri^ xr]^ Eup(b7iri(; 
Kai xou k6g[j,ou. O ■iiapaXkr\kic[i6q Ssv sivai KaGoXou 
KaK6(;. AXXd o Sxps(^s[j,av 7iapsX8i\|/s va tisi 6xi, yia va 
STiixsuxGsi auxf) r| svoTioiriGri - Kai, [lakicTa, auoK^si- 
GxiKd G8 sGviKTi pdGT] [lovo - T] Fspfj-avia UTioxpscbGriKs 
va TispdGSi a7i6 [im STiavdGxaGri (1848) Kai xpsi^ no'ke.- 
[j,ou(; (1864, 1866 Kai 1870) - yia va [j,ri [j,iXfiGOU[j,s yia 
xou(; Tio'ke.[io vc, Tr\c, Msxappi3G[j,iGri(;. Kai, gxo [j,sxa^i3, 
[isjpi Kai xi^ r\[iepeq [laq, [lexa xr] «5ri[j,0KpaxiKfi STiavd- 
GxaGri» (1918), r\ yspfj-aviKf) AuGxpia 7iapa[j,8vsi aK6[j,a 
8Kx6^ Fspfj-avia^ .[...]». 



Mexd Tr|v fixxa xou NaTioIeovxa, xo EuveSpio xri<; Biewri<; (1814-1815) 
eTiovaxdpa^e xo x^P^^ ''^^Q EupcoTirn;. 'Eva aTio xa a7ioxeXeo|iaxa xri<; cjuv- 
9fiKri<; fixav t] avxiKaxdoxaori xri<; Aylog Pco|iaiKfi<; AuxoKpaxopla^; (oxriv 
OTiola UTiiipxav Tispioooxepa avio 240 KpaxlSia!) avio xr] (xalapii) Fepiia- 
viKii Euvo|io(j7iov51a xcov 39 Kpaxcbv xa OTiola eKTipoocoTiowxav oe |iia 
avioxupil 2uveA£U(jri. H Ilpcoola riyfi9riKe xrig xeXcoviaKiig evcoorn; xcov 
Tiepioooxepcov yep|iaviKcbv Kpaxcbv, eKx6<; xri<; Auoxplai;. 
Oi ETiavaoxdoeK; xou 1848, kov owxdpa^av xi<; EupcoTiaiKeg X'^P^Q^ ^t^- 
Kxd9riKav Kai oxt] Fepiiavla. E^eyepoen; eyivav oxt] Bauapla, xriv Ilpcoola 
Kai XT] voxioSuxiKii Fepiiavla. H xpo|ioKpaxri(i£vri apioxoKpaxla ouiicpcb- 
vrioe va aviooxalow avxiTipoocoTioi oe jiia oweXeuori oxt] 3)pavKcpoi)pxri 
oxTjv OTiola v|/ricpioxriKe eva cpiXeXeuBepo owxayiia yia (iia evoTioirmevri 
Fepiiavia vko ouvxayfiaxiKii jiovapxia. £2ox6oo t] e^eyepor] Kaxsoxdlri 

304 



AtIO TTIV apxn TO K8{[J,8VO TOU TpOTGKl [J,a(; ...7iapa7l8^7l8l 

GTO Tiapov. H GU(^fiTr|Gri [isTa^i) Mupidv, STps(^8[a^av, Kai 
MaKVTOvaXvT 9u[j,i(^ouv svxova tk; StiXcdgsi^ tcov MuXsp, 
SpsvTsp, SipdK Kai OiGsp, oxi T] E.E. dev 9a fj-sxaxpaTisi gs 
avTaycDviGxfi tcov HIIA. Kai tots, onrnq Kai Gf^spa, fiTav r] 
TaXkia r\ nkeov ...«avTia[j,spiKaviKfi». Kai tots, otigx; Kai cr\- 
[j,spa, r\ BpsTavia (poPoTav 6ti t] «supco7iaiKfi oXoKXfipcoGri», 
sv5sxo[j,svco(;, 9a ttjv a7io[j,6vcovs and tov «a[j,spiKdvo (piXo», 

I^E TOV 071010 EXEl KoXkA Kai KOlvd GU[J,(pSpOVTa. 

H ouGia Tr|^ GKs\|/rig tou TpoTGKi, sivai 6ti [im svo7ioir|[j,s- 
vr\ KamTaXiGTiKTi Evp&)iir\ 7ipol)7io9ETSi tt] 5r|[j,ioupyia [imq 
sviaiac; oiKovo[j,ia(;, x<J^pi<^ dTUTioix; r\ tutiikoix; 5aG[j,oi3(;, xcopi(; 
Ta 89viKd KpdTT] va f^TiopoiJV va 7iaps^7io5i(^ouv ttjv Tiavsupco- 

OTTiv Auoxpla, T] OTiola apviiGriKe tt] (ju|i|i£TOxil xrig oxri yepiiocviKfi evo- 
Tioiriori. H e^eyepor] xeXiKd Kaxeoxalri Kai oxt] repiiocvla. H evoTiolriori 
xri<; repixavlrag eyive vko xov «(n5rip6» KayKeXdpio M7ilo|iapK Kai tx] 
oxpaxicoxiKii Swaiiri xrig Ilpcoolai; vko xov rouXieXiiog A' (evoTiolriori |i£ 
«al|ia Kai (Ji5ripo»). O Tipcbxog no'ksnoq eyive xo 1864- t] Ilpcoaia \iai^i (j£ 
xriv Auoxpia, evdvxia oxt] Aavia Kai xa eSdcpi] tiou Kaxeixe oe yep|iaviKd 
Kpdxi]. Oi Siacpcovfeg Ilpcooiai; Kai Auoxpia^; yia xo |ioipa(j|ia xcov Kaxa- 
Xxiiiievcov eSacpcbv, oSiiyijoe oxo 5ei)xepo 7i6Xe|io, [isxa^y Ilpcooiag- 
Auoxpiog xo 1866, oxov otioio ijxxiiBiiKe i] Auoxpia (o n6Xe|io<; xcov ETixd 
Ep5o|id5cov). riavai)7iepviKii9oi)v oi cpopoi xcov voxicov yep|iaviKcbv Kpa- 
xcbv |iiag TipcooiKin; ijyeiioviai;, o MmoiiapK aveXaPe xo xpixo Pii|ia, xov 
7i6Xe|io evdvxia oxiiv TaXkia xo 1870. O xoxe TaXkoq auxoKpdxopai; Na- 
TioXecov r' 7iie(^e xov Ilpcboo iiye|i6va roi)A,ieX|io<; A' va «i)7io(Jxe6ei» oxi 
Sev 9a 5ieK5iK0i)o8 xov (xoxe) xiipeuovxa 9p6vo xijg loTiaviai;. TeXiKd i] 
TaXkia Kiipu^e xov Tiolejxo oxnv Ilpcooia. O MmoiiapK eK|iexalXei)xiiKe 
xijv Kiipu^i] xoi) 7ioXe|ioi) aTio xi] TalXia yia va TipoKaleoei yepiiaviKo 
«e9viK6» ^e(jiiKco|i6. H evcojievi] Fepiiavia vko xijv Ilpcooia KaxaviKijoe 
xoix; rdlXoix;- xo Ilapioi KaxeXii(p9ii xo 1871. Exig BepoalXiei; xo 1871 o 
rouXieXjxoi; A' oxe(p9iiKe auxoKpdxopa^; xiji; FepjxaviKin; AuxoKpaxopiai;, 
xoi) Aeikepoi) Pdix. 

305 



TiaiKTi STisKTaari xou KscpaXaiou. H STisKTaori xou KscpaXaiou 
va i^Tiopsi va 5ri[j,ioupyfiGSi svav TiavsupcoTiaiKo Ka7iiTa}tiG[j,6 
X(Dpi(; GuyKSKpi[j,svri sGvikti pdori- «6go to smxpsTiouv oi cpu- 
GiKS(; Kai oiKovo[j,iKS(; GUv9fiKS(; ki by\ 6go to smxpsTiouv xa 
Gi3vopa». Muopsi Gfi[j,spa va \v(\v UTidpxouv xa 5aG[j,oAoyiKd 
xsixn, CDGXOGO, biKnc, si5a[j,s, UTidpxsi sva gijvoXo dxuTicov s- 
I^TioSicov, OGO Kai o KupiapxiK6(; pokoc, xou sGvikoij Kpdxotx;, 
710U 7iaps^7io5i(^ouv XT] 5ia[j,6p(p(OGri [j,ia(; 7ipay[j,axiKd Tiavsu- 
pcoTiaiKTic; oiKovo[j,ia(;. 

Kaxd xov TpoxGKi, av STiixuyxdvovxav g' oXoK^ripri xrjv 
EupcDTiri Gt)v9fiK8^ «x8Xsiou avxaycoviG[j,oi3», x6x8 avaTiocpsu- 
Kxa biuac, xo [j,sydXo KscpdXaio Kupiapxsi gxo [j,iKp6, xo i5io 9a 
Guvspaivs Kai [j,s xa sGviKd Kpdxr] nov auoxsAow xrjv Kamxa- 
}tiGxiKfi EupcDTiri. Ta iGXupoxspa Kscpd^^aia, xcdv [j,syaA,i3x8p(DV 
Kai iGXupoxspcov Kpaxcbv, 9a KupiapxouGav stii xcov [j,iKp6x8- 
prov. Auxf) T] ava5idp9pcoGri xou KscpaXaiou, g8 [j,ia sviaia Ka- 
Tiixa^tiGxiKTi EupcDTiri, 5sv i^Tiopsi va yivsi siprjviKd, auxo sivai 
xo v6ri[j,a xr[c, xzkzvxaiac, uapaypdcpou, \\.z xo 7iapd5siy[j,a xri(; 
yspfj-aviKTi^ svo7ioiriGri(;. H 5ia5iKaGia auxf) Ka9auxfi {v(\c, 
«supco7iaiKfi(; oXoKXfipcoGri9>), 9a aTiaixouGS ■!i6hz\iovc, (sixs 
GxpaxicoxiKotx; sixs oikovo[j,ikoi3(;) Kai suavaGxdGSK;. 0a Tipo- 
KaXoiJGS avauocpsuKxa, (5V(\v i5ia v(\c, xrjv s^sXi^r|, xspdGxiS(; 
avaxapd^si^, nov Kd9s Gxiy^f), 9a s9sxav xo oko syxsiprma 
U7i6 a[j,(piGpfixri GT] (Kai Tipo xou «Kiv5iJvot)» v(\c, spyaxiKT)^ s- 
7iavdGxaGri(;). 

Tzkoc,, a^i(^si va ava(psp9si, 6xi r] Ko[j,[j,ouviGxiKfi Ais9vfi(; 
xo 1923 uio9sxriGS xo Gi)v9ri[j,a xcov Evco[j,svcov EoGiaXiGxiKcbv 
rioXixsicbv v(\c, EupcDTiric;, [j,s PaGiKo UTiOGxripixxfi xov TpoxGKi. 
AK6[j,a Kai xo 1926 (uap' 6xi fi5ri si^av apxiGSi oi 5i(b^si^ xcov 
«xpoxGKiGX(bv») r] Ko[j,[j,ouviGxiKfi Ais9vfi(; u7iOGxfipi(^s: 



306 



«Eivai TioXi) ormavTiKo oxi [j,6vo va sxod^s ^iia Kpi- 
TiKTi GTdari ausvavTi gto aoxiKo - GOGiaXiaxiKo GUvGrj- 
[la («nav-Eup(b7iri») Guvxpipovxat; xo auaxriXo siprjvi- 
GxiKo xou 7ispisx6[j,svo, aXXd Kai va xou avxixd^ot)[j,s, 
xauxoxpova, sva svepyrixiKo Gi3v9r|[j,a nov va f^Tiopsi 
7ipay[j,axiKd va sivai sva TispisxxiKo tioXixiko cx)vQr\[ia, 
yia xa [j,sxaPaxiKd [j,a(; aixfuo^axa. Trjv S7i6[j,svri 7ispio5o, 
xo Gi3v9ri[j,a xcov Evco[j,svcov EoGiaXiGxiKcbv rioXixsicbv 
xTjc; Evp&)iir\q, TipsTisi va xpriGi[j,si3GSi Gxa supcoTiaiKd 
Ko[j,[a^ouviGxiKd K6[j,[j,axa, Gav TispisxxiKo tio^^ixiko gijv- 
0ri[j,a».^^^ 

H s7iixsipri[j,axoAoyia xou TpoxGKi (vnep auxoij xou GUvGr)- 
[j,axog) fixav r\ aKoXouGri: 

«ria va U7ispaG7iiGOU[j,8 xo Gi3v9ri[j,a xcov Evco[j,svcov 
EoPisxiKcbv rioXixsicbv xri(; Evp&)iir\q gt] [j,si(bva[j,s Gxa 
1915 nmq o v6[j,0(; xrjc; aviG6[j,spri(; E^eki^r\q 5sv aTioxs- 
Xsi a7i6 [j,6\0(; xou sva 87iix8ipri[j,a svdvxia ce auxo xo 
Gi3v9ri[j,a. npay[j,axiKd, r\ aviGOxrixa xr]^ iGxopiKfic; avd- 
mv^r\q sivai [le xr] GSipd xri(; dviGt] gs gxsgti [j,s xa 5id- 
(popa KpdxT] Kai rjTisipoix;: oi supco7iaiKS(; x&ipeq ava- 
TixiJGGOVxai GuyKpixiKd dviGa r\ [im [is xrjv aXkr\, cogxo- 
GO, i^Tiopsi Kavsi(; va tisi [j,s aTioXuxr] PsPaioxrjxa tico^ 
a7i6 iGxopiKT) d7io\|/ri dev UTidpxsi 7ipor|yoi3[j,svo, xouXd- 
XiGxo Gxr| 5idpKsia xr]^ iGxopiKfic; STiO')(j(\q nou f^Tiopsi 
Kavsi(; va s^sxdGSi, nov [im an' avxeq xiq x&tpeq va ^s- 
TispaGS xk; aXkeq xogo 6go r\ A[iEpiKr\ ^suspaGS xrjv 
EupcDTiri. Yudpxsi [im KM[j,aKa aviGOxrixat; yia xr|v A[j,s- 
piKT) Kai [j,ia dX,A,ri yia xrjv EupcDTiri. Oi iGxopiKst; Kai 
ysroypacpiKs^ GUv9fiKS(; KaGopiGav ano xa Tipiv avd[j,SGa 



307 



otk; xcbps^ Tri(; EvpG)Tir\q [iia opyaviKf) ouvdcpeia togo 
0UGicb5ri (DGTS 58V i^Tiopow [IE Kttvsva xpoTio va ^S(pl3- 
youv an' avxi]. Oi Gr|[a^spiv8(; aGxiKst; supco7iaiKS(; ku- 
PspvfiGSi^ [iomCpvv [IE 5oXo(p6vou(; 5s[j,svou(; gto i5io 
dp[j,a. Dtiox; sxou[j,s Kiohxq tisi t] STiavaGxaGri gttiv Eu- 
pcDTiri 9a sxsi gs TsXeuxaia avdX,UGri [j,ia aTiocpaGiGxiKfi 
GTiouSaioxriTa yia xriv A[j,spiKfi. Ma d[j,SGa, [ie tov mo 
KovTivo iGTopiKo t)7ioXoyiG[j,6, T] STiavdGTaGTi Gxri Fsp- 
[j,avia, 9a sxsi 7ioX.i3 mo [iejoXt] GTiouSaiOTrixa yia tt] 
raX,Ma Tiapd yia xiq Hvcd[j,8V8^ noXiTSiS(; Tri(; Bopsiat; 
Afo^spiKTic;. Atio auTTi tt] gxsgti tiou 5ri[j,ioi3pyr|GS r| I- 
GTopia, Pyaivsi r\ noXniKi] (^cDTiKoxriTa xou GUv9fi[j,aT0(; 
Tri(; 0[j,OG7iov5(a(^ xcov SoPisx ttjc; Eup(b7iri9>.^^^ 

To Gi)v9ri[j,a ttjc; 0[j,OG7iov5ia(; xcov SoPisx Tr\c, Evp&)nr\q 
l^sid TO 1925 dpxiGS Giyd-Giyd va syKaxaXsiTiSTai. EyKaxa- 
A,s((p9riK8 Gav «tpotgkigtik6» and xovq Gxa^tiviKoij^, aX^A Kai 
58V uTiopsGS va «pi(^(bGSi» GTO TOTS spyaTiKo Kivri[j,a. O Xoyog 
fiTav r\ UTioxcbpriGri tou spyaTiKou Kai STiavaGTaTiKoij Ki3[j,aT0^ 
nov KaxEKkvC^E [lE^pi t6t8 TTjv EupcDTiri. YuoxcbpriGri, nov e- 
cpsps smuXsov, Kai ttjv syKaTdXsi\|/ri tcov GUv9ri[j,dTC0v «7iou 

290 

TipsTisi va TiporiyouvTai a[j,SGa Tri(; s7iavaGTaGri(;». 
AKoX,ot)9si TO apiGTOupyrmaTiKo Ksi[j,svo tou Asviv: 

«ria TO ovvGima xcov 

Evconevcov IIoXitskdv Tr\q Evpuinryq 

(23 Adyovotod 1915) 

Stti «SoTGidX-NTS[j,OKpdT», ap. cpuX. 40, avaKoivcb- 
Ga[j,s OTi r\ Suv5idGKs\|/ri tcov T[j,ri[j,dTCOv s^coTspiKou tou 
K6[j,[j,aT6(; [j,a(; auocpdGiGS va avapd^tsi to (^fiTri[j,a tou 



308 



GUv9fi[j,aT0^ «Eva)[j,8V8g no>^iT8i8^ TTjc; Eup(b7iri(;», cdgo- 

TOU GU(^riTri98l GTOV TIJTIO r\ OlKOVO[J,lKfl 7l}t8Upd TOU. 

H Gt)(^fiTriGri nov syiV8 TidvcD g' auxo to (^fiTrna^a gxt] 
GUv5idGKs\|/fi [laq n^pe [lovonXevpa 7ioA,itik6 xapaKxfi- 
pa. Auto sv [lepei iGCog va 0(psiA,8Tai gto ysyo\6g on 
GXT] SiaKTipu^ri Tri(; KsvTpiKfi(; ETiixpoTific; to Gi3v9ri[j,a 
auTO 5iaTU7i(bvsTai KaGapd Gav tioXitiko («to d[j,SGO 
TioXiTiKo Gi3v9ri[j,a»-X8si r\ SiaKfipu^ri) Kai xauxoxpova 
5sv 5iaTU7i(bvsTai [lovo to Gi3v9r|[j,a tcdv 5ri[j,0KpaTiK(bv 
EvcDfo^svcov rioXiTSKDV TT]^ Eup(b7iri(;, [la Kai U7ioypa[j,[j,i- 
(^sxai si5iKd OTi «xcopi^ xriv STiavaGTaxiKfi avaxpoTifi ttjc; 
ysp[j,aviKfi(;, ttjc; auGxpiaKfic; Kai Tri(; pcoGiKfic; [j,ovapxi- 
a(;» TO Gi3v9ri[j,a auxo sivai Tiapd^^oyo Kai aTiaxri^to. 

Asv 9a fixav Ka96Xou gcdgto va (pspsi Kavsit; avxip- 
pfiG8i(; Gxriv xsxoia xo7io98xriGri xou (^rixfi[j,axo(; [j,SGa 
Gxa TiXaiGia xr]^ 7ioXixiKfi(; sKxi[j,ri gtjc; xou GUv9fi[j,axo^ 
auxou - Xoyouxdpri and xrjv d7io\|/ri 6xi S7iiGKid(^si f) a- 
5uvaxi(^8i k.Xti. xo Guv9ri[a^a xri(; GOGia^tiGxiKfic; STiavd- 
GxaGTjc;. Oi 7io?tixiKoi [j,sxaGxri[j,axiG[j,oi iipoq [j,ia Tipay- 
[j,axiKd 5ri[j,0KpaxiKfi Kaxsu9uvGri ki aK6[j,a TispiGGOxspo 
01 7io}tixiK8(; STiavaGxdGSK; 5sv f^Tiopouv gs Kafo^id Tispi- 

TlXCOGTl 710XS Kai KdxCO a7l6 07lOlSG5fl7lOXS GUv9flKS(; ouxs 

va STiiGKidGOUv, ouxs v' aSuvaxiGOUv xo Guv9ri[j,a xrjc; 
GOGiaA,iGxiKfi(; STiavdGxaGT]^. Avxi9sxa, xr] cpspvouv na- 
vxa 7110 Kovxd, TiXaxaivouv xr] pdGT] xri(;, svxdGGOUv gxo 
GOGia^tiGxiKo aycbva vsa Gxp(b[j,axa [j,iKpoaGX(bv Kai [j,i- 
GOTipoXsxapiaKcbv [j,a(^(bv. Kai auo xo dXAo [j,8po(; oi tio- 
XniKsq STiavaGxdGSi^ sivai avaTiocpsuKxsg gxtjv Tiopeia 
xri(; GOGia}tiGxiKfi(; s7iavdGxaGr|(;, tiou 5sv ^Tiopoufo^s va 
XT] p}t87iou[j,s Gav [j,ia [j,6vo 7ipd^r|, [j,a TipsTisi va xr| ^Xe- 

7lOU[J,8 Gav STlOXn 9usX,Xco5(bv TIoXixIKCDV Kai OlKOVOfJl- 



309 



K(bv kXovic[i&)V, oav STioxn Tri(; mo ofy)[iEvr\q xa^iKfi^ 
7id}tr|(;, 8[j,(puMou 7io}tS[j,ou, STiavaaTdascov Kai avxsTia- 
vaaxdascov. 

Av 6[i(i)q TO Gi3v9ri[j,a xcov 5ri[j,0KpaTiK(bv Evco[j,£vcov 
rioXiTSKDV Tri(; Evp&)iir\q, ce GUv5uaG[j,6 [le xriv STiava- 
GTaxiKTi avaxpoTifi tcdv xpicbv avTiSpaGxiKOTaxcDV [lo- 
vapxicbv Tri(; EupcoTiri^, fj,' STiiKscpa^^fic; tt] pcoGiKf) [j,ovap- 
Xia, sivai Tskeimq d\|/oyo Gav tioXitiko cx)vQr\[ia, cogto- 
GO [j,svsi aKOf^ri sva GTiouSaioxaxo (^fiTri[j,a, to (^fiTri[j,a 

TOU 0lK0V0[J,lK0l3 7lSpiSX0[J,SV0U Kttl Tri(; OlKOVO[J,lKfl(; cr\- 

[j,aGia^ auTOij xou GUvGrmaxo^. A716 xriv d7io\|/ri xcov oi- 
Kovo[j,iK(bv opcov xo u i^7i8pia}tiG[j,oi3, 5ri}ta5fi xr|(; s^a- 
ycDyfi(; KscpaXaicov Kai xou [j,oipdG[j,axo(; xou k6g[j,ou and 
xk; «7iporiy[j,svs(;» Kai «7io}tixiG[j,svs(;» a7ioiKiaK8<^ 5uvd- 
[lEiq, 01 Ev(i)[iEVEq noXneieq xr]^ Evp&)iir\q [leca ce Kam- 
xa^tiGxiKo KaGsGxdcx; sixs sivai a7ipay[j,axo7ioir|xs(;, sixs 
8ivai avxi5paGxiKS(;. 

To KS(pd}taio syivs 5is9vs(; Kai [j,ovo7ico}tiaK6. O k6- 
c\jioq sivai [j,oipaG[j,svo(; avd[j,8Ga ce [j,ia xotxpxa i^syd- 
Xeq Auvd[j,si(;, 5riXa5fi Auvd[j,si(; nov s^ouv ennvxieq gxt] 
[j,sydXri KaxaXfiGxsuGri Kai KaxamsGr] xcdv sGvcbv. Tsg- 
Gspic; [j,sydXs(; Auvd[j,si(; xri(; Evp&)iir\q: r\ AyyMa, r] Fa^t- 
A,ia, r\ PcoGia Kai r\ Fspfj-avia, [is 7iA,ri9uG[j,6 250-300 s- 
Kaxo[j,^i3pia Kai [j,s SKxaGT] TispiTiou 7 sKaxo[j,^i3pia xsxp. 
Xi}ti6[j,sxpa, sxouv a7ioiKis(; [le 7i}Lri9uG[j,6 gxs56v [j,ig6 
5iGSKaxo[j,^i3pio (495,5 sKaxo[j,^i3pia) Kai [is SKxaGT] 
64,6 sKaxo[j,^i3pia xsxp. x^^i^o^STpa, 5riXa5fi gxs56v xt] 
[j,iGfi u5p6y8io GCpaipa (133 sKaxo[j,^i3pia xsxp. x^^i^o^s- 
xpa, xtopi<; Ti<; 7io}tiKS(; 7ispioxs(;). IIpoGGsGxs g' auxd xa 
xpia aGiaxiKd Kpdxrj: xrjv Kiva, xrjv ToupKia Kai xrjv 
rispGia, nov xcbpa xa 5ia[j,8M(^ouv 01 XriGxs(; nov 5is^d- 



310 



youv «a7isXsu9spcoTiK6» 7i6Xs[j,o, 5riXa5fi: r\ laTicovia, r\ 
PcDGia, r\ AyyMa Kai r\ TaXkia. Auxd xa xpia aoiaxiKd 
Kpdxri, 710U [a^7iopoi3[j,s va xa ovo[j,dGOt)[j,s [j,iGoa7ioiKiS(; 
(gxtiv 7ipay[j,axiK6xrixa sivai xcbpa Kaxd xa 9/10 aTioiKi- 
8^) 8X0UV 360 sKaxo[j,^i3pia 7i}tri9uG[j,6 Kai SKxaGT] 14,5 
8Kaxo[j,^i3pia xsxp. xiXi6[j,sxpa (5riXa5fi gxsSov 1 Vi cpo- 
pd [j,8yaA,i3x8pri SKxaGT] and xrjv SKxaGt] o^trjc; xri(; Eupcb- 

Ss Guvsxsia: r] AyyMa, r\ TakXia Kai r] Fsp^iavia s- 
Xouv xotioGsxtigsk; gxo s^coxspiKo 6xv ^iKpoxspsg auo 
70 5iGSKaxo[j,^i3pia poijpXia. Fia va siGTipd^ouv xo «98- 
[j,ix6» siGo5r|[j,axdKi xovq and xo GxpoyyuXoiJXGiKo auxo 
TiOGO - sva 8iGo5r|[j,axdKi nov ^STispvdsi xa xpia 5iGSKa- 
xofj-^upia poi3p}tia xo xpovo - UTidpxouv oi sGviks^ sm- 
xpoTisg xcDV SKaxo[j,[j,upioi3xcov, nov ovo[j,d(^ovxai KuPsp- 
vtigsk;, nov 5ia9sxouv Gxpaxo Kai 7ioXs[j,ik6 gxoXo Kai 
«xo7io9sxoi3v» gxk; a7ioiKis(; Kai gxk; [j,iGoa7ioiKis(; xa 
Xaide[iEva 7iai5id Kai xa aSsXcpia xou «Kupiou 5iGSKa- 
xo[j,^upiou» Gav avxiPaGiXsi(;, Tipo^svou^, TipsGPsuxs^, 
Kd9s Xoj^q VTiaXk^Xovq, 7ia7id5s(; Kai aXkeq ^deXkeq. 

'ExGi sivai opyavco[j,svri gxtjv stioxh Tr\c, av(bxaxri(; 
avduxu^rjc; xou Ka7iixa}tiG[j,oi3 r\ Kaxa^^fiGxsuGri evoq ne- 
piTiou 5iG8Kaxo[j,^upio u 7i>uri9uG[j,oi3 xrjc; jr\q and [im 
Xoijcpxa [iEjakeq Auvd[j,8i^. Kai sivai aSiJvaxo [leca gxov 
Ka7iixaXiG[j,6 va uudp^si SiacpopsxiKf) opydvcDGT]. Na 
7iapaixri9oi3v and xiq auoiKis^, and «xi(; GCpaipst; smp- 
pofi(;», a7i6 xTjv s^aycoyf) KscpaXaicov; To va GKscpxsxai 
Kavsi(; sxgi, gt] [j,aivsi 6xi KaxsPaivsi gxo enmedo evoq 
nana, nov Kd9s KupiaKf) KrjpijGGSi gxoix; nkovciovq xo 
[lejakeio xou xpiGxiaviG[j,oi3 Kai xoix; GUfj-Pou^^susi va 
5(Dpi(^ouv Gxou^ (pxcoxotx;... av 6xi [j,spiKd 5iG8Kaxo[j,ni3- 



311 



pia, TOuXdxiGTO [j,spiKS(; SKaxovidSst; poijpXia to xp6- 
vo. 

Ol EVC0[J,£V8(; noXlT8l8^ TTjc; EupCDTiri^ GTl^ GUv9flK8(; 

Tou Ka7iiTaXiG[j,oi3 9a iGo5uva[j,oi3Gav [j,8 GU[j,(p(ovia yia 
TO [j,oipaG[a^a tcov aTioiKicbv. Stov Ka7iiTa}tiG[j,6 6[i(i)q dev 
H7iop8i va U7idp^8i aXkr\ PaGt], dX,Xri apxn |J,oipaGid(; 8- 
kt6(; a7i6 tt] 5i3va[j,ri. O 5iG8KaTO[j,^upioi3xo(; 58v ^7iop8i 
va [j,oipdG8i [j,8 07ioiov5fi7iOT8 dXXov «T0 89vik6 8lG65ri- 
[j,a» [j,ia(; KaTiiTa^tiGTiKfic; xd)pa(; Tiapd [j,6vo: «avd}toya 
[j,8 TO K8(pd}taio» (ki aK6[j,ri 7ips7i8i va 7ipoG9sGOU[a^8 6ti 
TO [j,syaA,i3Tspo Kscpd^^aio 9a Tidpsi TispiGGOTspa au' OGa 
Tou avaXoyoiJv). O Ka7iiTa}tiG[j,6(; Grifo^aivsi aTO[j,iKfi i5i- 
OKTrjGia GTa [j,SGa Tiapaycoyf)^ Kai avapxia gttjv Tiapa- 
ycoyf). To va KtipijGGSi Kav8i(; [im «5iKairi» [j,oipaGid 
Tou siGo5fi[j,aTO(; gs [im TSTOia pdGt] sivai TipouvTOVi- 
G[j,6^, GTSVOKscpaXid [j,iKpoaGTOi3 Kai (piXiGTaiou. To 
[j,oipaG[j,a 5sv f^Tiopsi va yivsi 5ia(popsTiKd Tiapd «gi3[j,- 
(pcova [IE TT] 5i3va[j,r|». H 5i3va[j,ri 6[i(i)q aXkdC,ei [is ttjv 
Tiopsia Tri(; oiKovo[j,iKfi(; E^Eki^r\q. 'YGTspa auo to 1871 
r\ rsp[j,avia 5uvd[j,coGS 3-4 (pops(; mo ypfiyopa auo ttjv 
AyyMa Kai tt] FaXMa. H laTicDvia 5uvd[j,coGS 58Ka cpopst; 
7110 ypfiyopa and tt] PcoGia. Fia va sXsyx9si r] 7ipay[j,aTi- 
KT) 5i3va[j,ri sv6(; KaTiiTaXiGTiKoij KpdTOtx;, dev uudpxsi 
Kai 5sv [j,7iopsi va uudp^si dXXo [j,sgo skt6(; and tov tio- 
}tS[a^o. O ■ii6'ke[ioq 5sv avTicpdGKsi gtk; pdGSK; ttjc; aTO[j,i- 
KTic; i5ioKTriGia(;, aA,}td sivai r\ d[j,SGr| Kai avauocpsuKTri 
avduTU^r] auTcbv tcov pdGSCov. Etk; GUv9fiKS(; tou Kam- 
TaXiG[j,oi3 sivai a5i3vaTri [im iGOfj-STpr] oiKovo[j,iKfi avd- 
TiTU^r] TCOV 5iacp6pcov oiKovofo^icbv Kai tcov 5iacp6pcov 
KpaTcbv. Etk; GUv9fiKS(; tou Ka7iiTa}tiG[j,oi3 5sv ^iTiopsi va 
UTidpxouv aXka [j,SGa yia ttjv aTioKaTdGTaGT] aiio Kaipo 



312 



G8 Kaipo TTjc; 7iapaPiaG[j,svri(; iGoppo7iia(;, skto^ and xi^ 
KpiGSK; Gxr] Pio[j,r|xavia Kai xovq Tio'ke.[iovq gttiv tio^^iti- 

KT). 

OuGiKd sivai 5uvaT8(; 7ipoGCopivs(; GU[j,(p(DviS(; avd[j,s- 
oa GS Ka7iiTa}tiGT8g Kai avd[j,SGa gs Kpdxri. M' auxfi xriv 
8woia i^Tiopsi va 5ri[j,ioupyri9oi3v Kai oi Evco[j,£VS(; IloXi- 
T8i8^ TTjc; EupcDTiric;, Gav GU[j,(p(Dvia tcdv supcDTiaicDV Kam- 
xaXiGTcbv... [IE 71010 GKOTio; M6\o [j,s TO GKOTio va TZVi- 
^ouv a7i6 Koivoij TO G0GiaXiG[j,6 GTTjv EupcDTiri, va Tispi- 
(ppoupfiGOUv a7i6 KOIVOIJ tk; }triGTS[a^svs(; a7ioiKiS(; svd- 
VTia GTTjv laTicDvia Kai gttjv A[j,spiKfi, nov Gscopow tov 
sauTO TOU(; gto STiaKpo a5iKr|[j,svo [is tt] gt] [j,spivfi [loi- 
paGid Tcov aTioiKicbv Kai nov tov TsXsuTaio [iico aicbva 
5uvd[j,coGav aGuyKpiTa mo ypfiyopa an' 6ti r| KaGuGTS- 
pri[j,svri [j,ovapxiKfi EupcDTiri, nov dpxiGS va Ga7ii(^si and 
xa yspd[j,aTa. H 5ri[j,ioupyia tcov Evofo^svcDV noX,iTSi(bv 
TTjc; Evp&)iir\q [is tt] Grmspivf) oiKovo[j,iKfi pdGt], 5riXa5fi 
gtk; GUvGfiKs^ Tou Ka7iiTaXiG[j,oi3, Ga Gfi[j,aivs opydvcoGT] 
TTjc; avTi5paGri(;, yia va 7iaps^7io5iGTsi r\ mo ypfiyopr] 
avduTU^T] TTjc; A[iEpiKr\q. IIspaGav yia udvTa oi Kaipoi 
7101) r| UTioGsGTi Tri(; 5ri[j,0KpaTia(; Kai r| utioGsgti tou go- 
GiaA,iG[j,oi3 GUvSsoTav [lovo [is ttjv Evp&)iir\. 

Oi Ev(D[j,sv8g no>uiT8is(; TOU k6g[j,ou (Kai o^i tt]^ Eu- 
p&)iir\q) 8ivai r] KpaTiKf) sKsivr] fj-opcpf) sv(DGri(; Kai sXsu- 
Gspiat; tcdv sGvcbv, nov s[j,8i(; tt] guv5sou[j,s [j,s to GOGia- 

XlG[J,6 - CD(; TOTS 710U T] 7lXflpr|(; VIKT] TOU KO[J,[J,OUVlG[J,OU 

Ga oSriyfiGSi gttjv opiGTiKf) s^acpdviGT] KdGs KpdTOU^, 
[lal^i Kai TOU 5ri[j,oKpaTiKou. Qgtogo to GUvGr^a tcov 

EVC0[J,£VC0V IIoXlTSlcbv TOU k6g[J,0U, Gav aUTOTS^tS^ GUV- 

Qr\[ia, sivai a[j,(pipoXo av Ga fiTav gcdgto , TipcDTO yiaTi 
Guyxcov8U8Tai [j,8 TO GoaaXiG[j,6 Kai, 5suTspo, yiaTi Ga 



313 



I^TiopoiJGS va npoKokecei tt] Xa9s[j,svri sp[j,rivsia oxi 8i- 
vai aSwaxri r\ vbo] xou GOGiaXiG[j,oi3 ce [im [j,6vri xcbpa, 
TT] Xa9s[j,8vri sp^rivsia yia tt] GxdGri auxfi^ tt]^ X^'pot'^ 
ausvavTi gtk; U7i6Xoi7iS(;. 

H aviGOfj-sxpri oiKovofo^iKfi Kai tio^^itikti avdTiTU^ri si- 
vai a7i6X,UTO(; v6[j,0(; xou Ka7iiTaXiG[j,oi3. A716 5co Pyaivsi 
nmq sivai Suvaxfi r] vikti tou GOGiaXiG[j,oi3 gttiv apxn g8 
Xijeq f) aK6[j,ri Kai gs [j,ia [j,ovdxa, xcopiGxd 7iap[j,svri Ka- 
TiiTaXiGTiKTi xcbpa. To viKrjcpopo TipoXsTapidxo auTfi(; 
Tri(; x(bpa(;, a7iaA,>tOTpicbvovTag xoix; Ka7iiTaXiGTS(; Kai 
opyavcbvovxat; gxt] xcbpa xou tt] GOGia^tiGTiKf) Tiapayco- 
yf), 9a op9(Dv6Tav svdvxia gtov utioXoitio k6g[j,o, Tiaip- 
vovxat; [j,a(^i xou tk; KaTamsGfo^svst; xd^sK; xcov aXhav 
Xcoprov, ^SGrjKcbvovTat; gtk; xo)p£<; auxst; s^syspGSK; svd- 
VTia GTOtx; KamxaXiGTS^, 5p(bvTa(; gs TispiTixcoGri avd- 
yKTjc; aK6[j,ri Kai [is GxpaxicDTiKfi 5i3va[j,ri svdvxia gxi^ 
SK[j,sxaX,Xsi3xpiS(; xd^sK; Kai xa Kpdxr] xovq. IIoXixiKfi 
[j,op(pfi xT]^ Koivcoviat;, otiou viKdsi xo Tipo^^sxapidxo, a- 
vaxpsTiovxat; xrjv aGxiKf) xd^r], 9a sivai r\ XaoKpaxiKf) 
5ri[j,0Kpaxia, nov 9a GuyKsvxpcDGSi 6X0 Kai TispiGGOxspo 
xk; 5uvd[j,si(; xou Tipo^tsxapidxou xou 5og[j,8vou eOvovq r\ 
xcov 5oG[j,svcov s9v(bv gxtjv Tid^^ri svdvxia Gxa Kpdxr| nov 
58V 9a 8XOUV aK6[j,ri uspdGSi gxo G0GiaXiG[j,6. Asv sivai 
Suvaxf) r\ e^akei\\ir\ xcov xd^scov xtopi<^ tti SiKxaxopia xr]^ 
Kaxa7ii8(^6[j,svri(; xd^ri(;, xou Tipo^^sxapidxou. Asv sivai 
5uvaxfi r| sXsi39spr| evcogti xcov s9vcbv gxo G0Gia}tiG[j,6 
Xcopit; Xiyo-7ioX,i3 [j,aKp6xpovri, s7ii[j,ovri nakf] xcov GOGia- 
>uiGxiKcbv 5ri[j,0Kpaxicbv svdvxia Gxa 07iiG9o5po[j,iKd 
Kpdxr|. 

Na yia tioioix; Xoyovc, UGxspa and S7iavsiXri[j,[j,svs(; 
GU(^rixfiGSi(; xou (^rixfi[j,axo(; gxt] Suv5idGKs\|/ri xcov x[j,ri- 



314 



[J,dTCOV S^COTSpiKOlJ TOU SAEKP Kai [IETO. TT] Suv5idGKs- 

\|/ri, r\ Suvxa^ri xou KsvxpiKot) Opydvou KaxdXri^s gxo 
Gt)^7i8paG[j,a 6x1 8ivai Xa98[j,svo xo GUvGrma xcov Evco- 
[j,svcov rioXixsicbv xri(; Eup(b7iri(;». 



315 



IlapdpTTma: OiKovojiiKd 
Ktti oTaxioTiKd oTOi/sia 

AkoXouGsi TiapdGsGTi koitioicov oiKovo[j,iK(bv GTOixsicDV yia 
6Xs(; Ti^ xcbp8(; Tri(; E.E.-15 yia GuyKpixiKotx; 'Xjojovq (xa Tiood 
sivai GS 5oXdpia xou 2002):^^^ 

rspfiavia 

mrjevajuog: 82,398,326. 

AEII: 2 xpiG. 5oXdpia. 

ZvvOsarj AEII: 

Fscopyia: 1% 

Bionr\xo.via: 31% 

Ynrjpsoisi;: 68% 

n}tri9(DpiG[j,6(;: 1.3%) 

Avspyia: 9.8%) 

E^aycoysc;: 608 5ig. 5oMpia. 

EiGaycDysc;: 487.3 5ig. 5oXdpia. 

E^ayroys^ gs: EaUia 11.1%, HHA 10.6%, Bpsxavia 8.4%, 
0X,Xav5ia 6.2%), AuGxpia 5.1%); BsX,yio 4.9%), iGTiavia 4.5%), 
E}.psxia 4.3%. 

EiGay(Dys(; a7i6: EaUia 9.4%, OUavSia 8.4%, HHA 8.3%, 
Bpsxavia 6.9%), IxaMa 6.5%), BsXyio 5.2%), laTicovia 4.1%), 
AuGxpia 3.8%). 

Bpsxavia 

mr/evajudg: 60,094,648. 
AEII: 1.6xpiG. 5oXdpia. 
ZvvOsat] AEII: 



316 



rscopyia: 1.4%% 

Bionr\xo.via: 24.9% 

Ynrjpsoisi;: 13.1% 

nXri9copiG[j,6(;: 2.1%) 

Avspyia: 5.2%) 

E^ayroys^: 286.3 5ig. 5oXdpia. 

EiGaycDys(;: 330.1 5ig. SoMpia. 

E^aycoys(; g8: E.E. 58.1%) (rsp[j,avia 12.5%), FaXMa 
10.2%, 0Uav5ia 7.7%, Ip}.av5ia 7.3%), HHA 15.4%. 

EiGayroysg auo: E.E. 51.1% (rsp[j,avia 12.7%), raA,Ma 
8.6%, 0Uav5ia 6.7%, Mtisvs^.oij^ 5.1%), HHA 13.2%. 

mrjevajuog: 60,IS0,529. 

AEII: 1.4TpiG. SoXdpia. 

UvvOsorj AEII: 

rscopyia: 3% 

Biojurjxo-via: 26% 

YTtrjpsaisg: 71% 

nXri9copiG[j,6(;: 1.8%) 

Avspyia: 9.1%) 

E^aycoys(;: 307.8 5ig. 5oXdpia. 

EiGaycoyst;: 303.7 5ig. SoMpia. 

E^ayroys^ gs: E.E. 61.3%) (rsp[j,avia 14.7%), Bpsxavia 
9.8%, iGTiavia 9.6%, IxaMa 8.8%), HTIA 8.7%. 
EiGaycoys(; a7i6: E.E 58.6%) (rsp[j,avia 16.7%), M7i8V8>^oi3^ 
7.0%, Ixa^tia 9.1%, Bpsxavia 7.5%), HTIA 8.9%. 

IxaXia 

mrjevajuog: 57,998,353. 
AEII: 1.2xpiG. SoMpia. 



317 



LvvOsorj AEII: 

Fscopyia: 2.4% 

BiOjurjxotvia: 30% 

YTtrjpsaisg: 67.6% 

mrie(DpiGn6(;: 2.4% 

Avspyia: 9.1%) 

E^aycoys(;: 259.2 5ig. 5oXdpia. 

Eiaayroyst;: 238.2 5ig. SoXdpia. 

E^aycoys(; as: E.E. 53.8%) (rsp[j,avia 14.5%), raX,Ma 
12.2%, Bpsxavia 6.7%, loTiavia 6.1%), HHA 9.7%. 
Eioayroyst; and: E.E. 56.5%) (rsp[j,avia 17.7%), TaXkia 11.1%), 
0Uav5ia 6.2%, Bpsxavia 5.1%), HTIA 4.9%. 

lojravia 

m;/6'»o-//o?: 40,217,413. 

AEII: 649.8 5ig. 5oXdpia. 

LvvOsorj AEII: 

Fscopyia: 4% 

Bionr\xo\>ia: 31% 

YTzrjpsoisi;: 65% 

nA,ri9(DpiG[j,6g: 3%) 

Avspyia: 11.3%) 

E^ayroysg: 122.2 5ig. 5oXdpia. 

EioayoDys^: 156.6 5ig. 5oXdpia. 

E^aycoys(; as: E.E. 71.3%) (raX,Ma 19.5%), rsp[j,avia 
11.8%, nopxoyaMa 10.0%, IxaMa 9.0%, Bpsxavia 8.9%), 
AaxiviKT) Af^spiKTi 6.1%), HTIA 4.4%). 

Eioayroyst; auo: E.E. 56.5%) (rsp[j,avia 17.7%), FaXXia ll.P/o, 
0Uav5ia 6.2%, Bpsxavia 5.1%), HTIA 4.9%. 

OXXavSia 



318 



mt^OvajUog: 16,150,511. 

AEIJ: 413.7 5ig. SoMpia. 

LvvOsarj AEU: 

rscopyia: 3.1% 

Bionr\xo.via: 25.7% 

Ynrjpsoisi;: 71.2% 

nA,ri9copiG[j,6(;: 3.4%) 

Avspyia: 3%) 

E^aycoys(;: 243.3 5ig. 5oMpia. 

Eiaayroysg: 201.1 5ig. 5oXdpia. 

E^aycoys^ as: E.E. 77.1%) (Fspia^avia 25.7%), M7isvs}toi3^ 
12.5%, Bpsxavia 10.5%, TaXkia 10.0%, IxaMa 5.9%). 

EiGay(Dys(; auo: E.E. 53.1%) (rsp[j,avia 17.6%), MtisvsAoij^ 
9.6%, Bpsxavia 6.7%, EaUia 5.5%), HHA 8.7%. 

BsXyio 

mrjevajuog: 10,289,088. 

AEII: 247.6 5ig. 5oMpia. 

LvvOsorj AEU: 

Fscopyia: 1.3% 

Bioj^rjxo-via: 24.4% 

Yntjpsoisq: lA3Vo 

nA,ri9(DpiG[j,6(;: 1.7%) 

Avspyia: 7.2% 

E^aycoys(;: 162 5ig. SoMpia. 

EiGaycoysc;: 152 5ig. SoMpia. 

E^aycoyst; gs: E.E. 73.3%) (rsp[j,avia 18.9%), FaXMa 
16.3%, 0Uav5ia 1 1.7%, Bpsxavia 9.8%), HHA 7.7%. 

EiGay(Dys(; anb: E.E. 1\A% (Fspfo^avia llAVo, 0X,}tav5ia 
15.6%, EaUia 12.6%, Bpsxavia 7.2%), HHA 6.3%. 



319 



llovr\6ia 

mj^evajuog: 8,878,085. 

AEU: 229.8 5ig. 5oXdpia. 

UvvOsorj AEII: 

Fscopyia: 2% 

BiOjUtjxavia: 29% 

Ynrjpsaisg: 69% 

mrieropiG^ioc;: 2.2% 

Avspyia: 4% 

E^ajmjeq: 80.6 5ig. 5oMpia. 

EiGaycDys(;: 68.6 5ig. 5oMpia. 

E^aycoys(; gs: E.E. 54.6%) (rsp[j,avia 10.6%), Bpsxavia 
.8%, Aavia 6.1%, Oiv}iav5ia 5.7%), HHA 10.5%, NopPriyia 
.6%. 

EiGaycoy8(; a7i6: E.E. 66.3%) (Fspfj-avia 17.8%), Bpsxavia 
.7%, Aavia 8.2%, 0Uav5ia 6.9%, EaUia 6.5%), NopPriyia 
.5%, HnA6.7%. 



ADoxpia 

/7A;/6'»o-//o?: 8,188,207. 
AEII: 203 5ig. 5oXdpia. 
EvvOsorj AEII: 
Fecopyia: 2% 
Bionr\xo.via: 33% 
Ynrjpsoisi;: 65% 
nXri9copiG[j,6(;: 1.8%) 
Avspyia: 4.8%) 
E^aycoys(;: 70 5ig. SoMpia. 
EiGay(Dys(;: 74 5ig. SoMpia. 

320 



E^ayroysc; as: E.E. 63% (rsp^avia 35%, IxaMa 9%, Yak- 
Ma 5%), EXpsTia 5%, HHA 5%, Ouyyapia 4%. 

Eiaayroyst; a7i6: E.E. 68%) (rsp[j,avia 42%), IxaMa 7%), 
YaXkia 5%), HTIA 6%, EXpsxia 3%, Ouyyapia 2%. 

Aavia 

mrjevajuog: 5,384,384. 

AEII: 174.8 5ig. 5oXdpia. 

EvvOsorj AEII: 

rscopyia: 3% 

Bionr\xo.via: 26% 

Ynrjpsoisi;: 71% 

n}tri9copiG[j,6g: 2.3%) 

Avspyia: 5.1%) 

E^ayroyst;: 56.3 5ig. 5oXdpia. 

EiGaycoys(;: 47.9 5ig. 5oXdpia. 

E^aycoys(; gs: E.E. 64.7%) (rsp[j,avia 19.6%), Eouri5ia 
11.8%, Bpsxavia 9.5%, TaXkia 5.1%, 0Uav5ia 4.5%), HHA 
6.9%,NopPriy{a5.5%. 

EiGay(Dys(; auo: E.E. 69.9%) (rsp[j,avia 21.9%), Eouri5ia 
12.1%), Bpsxavia 7.5%), 0A,}tav5ia 7.1%), raX,Ma 5.7%), IxaMa 
4.5%), HnA4.2%. 

EUd8a 

mj^evajuog: 10,665,989. 
AEII: 132.8 5ig. 5oXdpia. 
LvvOsorj AEII: 
Fsmpyia: 8% 
Bionr\xoyia: 23% 
Ynrjpsoisi;: 69% 
nA,ri9copiG[j,6(;: 3.6%) 



321 



Avspyia: 10.3% 

E^ayroysg: 12.6 5io. SoMpia. 

Eioaycoys^: 31.4 5ig. 5oXdpia. 

E^aycoyst; oe: E.E. 51.6% (rsp[j,avia 15.9%), IxaMa 13.5%), 
Bpsxavia 6.4%), HHA 5.7%. 

EiGaycoys(; auo: E.E. 66.2%) (IxaMa 15.6%), rsp[j,avia 15%), 
YaUia 9.2%, 0Uav5ia 6.4%). 

OivXavSia 

mrjevajuog: 5,190,785. 

AEII: 130.8 5ig. SoMpia. 

HvvOsorj AEII: 

rscopyia: 4% 

Bionr\xo.via: 34% 

Ynrjpsoisq: 62% 

nX,ri9(DpiG[j,6g: 1.9%) 

Avspyia: 8.5%) 

E^aycoys(;: 40.1 5ig. 5oMpia. 

EiGaycoys^: 31.8 5ig. 5oXdpia. 

E^ay(Dy8(; g8: Fspfj-avia 12.4%), HQA 9.7%), Bpsxavia 
9.6%, Eo-uriSia 8.4%, PcDGia 5.9%, EaUia 4.6%. 

EiGay(Dys(; auo: Fsp[j,avia 14.5%), Souri5ia 10.2%), PcoGia 
9.4%, Bpsxavia 6.4%, FaUia 4.5%, HHA 4.2%. 



nopToyaXia 

mj^evajuog: 10,102,022. 
AEII: 121.3 5iG. 5oXdpia. 
LvvOsorj AEII: 



311 



rscopyia: 3.6% 

Bionr\xo.via: T&.l^/o 

Ynrjpsoisi;: 67.7% 

nXri9copiG[j,6g: 3.7%) 

Avspyia: 4.7%) 

E^ayroysg: 25.9 5ig. 5oMpia. 

EioaycDys^: 39 5ig. 5oMpia. 

E^ayroyst; as: E.E. 19.1% (rsp[j,avia 19.2%), loTiavia 
18.6%, EaUia 12.6%, Bpsxavia 10.3%, Muevs^oij^ 5.4%), 
HnA5.8%. 

EiGay(Dys(; auo: E.E. 74.2%) (loTiavia 26.5%), rsp[j,avia 
13.9%, TaXkia 10.3%, IxaMa 6.7%, Bpsxavia 5.0%), HHA 
3.8%, Ia7i(Dv(al.9%. 



IpXavSia 

/7A//6'uo-//o?: 3,924,140. 

AETl: 119.9 5ig. 5oXdpia. 

Zvvdsarj AEII: 

rscopyia: 5% 

Bioj^rjxo-via: 46% 

YTtrjpsaisg: 49% 

nXri9copiG[j,6(;: 4.6%) 

Avspyia: 4.3%) 

E^ay(Dys(;: 86.6 5ig. 5oMpia. 

Eioayroyst;: 48.6 5ig. 5oXdpia. 

E^ajmyeq as: Bpsxavia 23.9%), HQA 18.1%), rsp[j,avia 
7.2%), FaXMa 5.0%), laucDvia 3.6%), 0}^}tav5ia 3.3%). 

EiGay(Dys(; and: Bpsxavia 35.9%), HQA 15.8%), BsXyio 
14.4%, Esp^iavia 6.4%, EaUia 4.1%, IxaMa 3.8%. 



323 



AoD^sfiPovpyo 

mt^OvajUog: 454,157. 

AEII: 20.1 5iG. 5oMpia. 

LvvOsorj AEII: 

Fscopyia: 1% 

Biojurjxo-via: 30% 

YTtrjpsaisg: 69% 

nX,ri9copiG[j,6(;: 1.6%) 

Avspyia: 4.1%) 

E^ay(Dys(;: 10.1 5ig. 5oXdpia. 

EiGaycoys(;: 13.25 5ig. 5oXdpia. 

E^ay(Dys(; gs: E.E. 85.6%) (rsp[j,avia 23.3%), raX,Ma 
20.1%, B%io 10.5%), HnA2.6%. 

EiGay(Dys(; auo: E.E. 78.6%) (BeXyio 28.5%), Fspfj-avia 
22.0%, YaXkia 13.2%), HHA 3.9%. 

Fia Xoyoix; GuyKpiGrjc;: 

HHA 

mrjevajuog: 290,342,554. 
AEII: 10.4 xpiG. 5oMpia. 
LvvOsofj AEII: 
Fscopyia: 2% 
Bionr\xo.via: 18% 
YTzrjpsoisi;: 80% 
nA,ri9copiG[j,6(;: 1.6%) 
Avspyia: 5.8%) 
E^aya)ys(;: 687 5ig. 5oXdpia. 
EiGay(Dys(;: 1.165 xpiG. 5oMpia. 



324 



E^ayroysc; os: Kava5d^ 22.4%, Ms^iko 13.9%, laTicovia 
7.9%), Bpsxavia 5.6%), rsp[j,avia 4.1%), FaXMa, 0X,Aav5ia. 

EiGay(Dy8(; and: Kava5d(; 19%), Ms^iko 11.5%), laTicovia 
11.1%), Kiva 8.9%), rsp[j,avia 5.2%), Bpsxavia, Taipdv. 

lajTCDvia 

mrjOvaiudg: 127,214,499. 

^E/J: 4 xpiG. SoXdpia. 

EvvOsorj AEII: 

Fscopyia: 1.4% 

BiOjurjxotvia: 30.9% 

YTtrjpsaisg: 67.7% 

mrieropiGnog: -0.9% 

Avspyia: 5.4%) 

E^ay(Dys(;: 383.8 5ig. 5oMpia. 

EiGaycoys^: 292.1 5ig. 5oXdpia. 

E^aycoys(; gs: HTIA 28.5%), Kiva 9.6%), Nona Kopsa 
6.9%, Taipdv 6.3%, XovyK-KovyK 6.1%. 

EiGaycoys(; a7i6: HTIA 18.3%), Kiva 17.1%), Nona Kopsa 
4.6%, IvSovTjGia 4.2%, AuGxpa^^ia 4.2%, Taipdv 4.0%. 

Kiva 

mj^evajuog: 1,286,975,468. 
AEII: 1.2xpiG. 5oXdpia. 
ZvvOsarj AEII: 
Fscopyia: 15.2% 
BiOjurjxotvia: 51.2% 
YTtrjpsaisg: 33.6% 
n}tri9(DpiG[a^6(;: -0.8%) 
Avspyia: 10%) 
E^aycoysg: 325.6 5ig. 5oXdpia. 



325 



Eioaycoys^: 295.3 5ig. SoMpia. 

E^ajojeq as: HnA21.5%, XovyK-KovyK 18%, laTicovia 
14.9%, Nona Kopsa 4.8%. 

EiGaycoys(; and: laTicovia 18.1%), Taipdv 10.5%), Nona Ko- 
psa 9.7%, HHA 9.2%, rsp^avia 5.6%. 

H EupcoTiaiKTi EmxpoTifi siGriysixai vsocpiXs^tsuGspa [lexpa 
7i8piK07i(bv KoivcoviKcbv 5a7iav(bv yiaxi, UTiOTiGsxai, on r\ E.E. 
8XSI [j,sivsi TiiGCO a7i6 tk; HQA Kai xriv laTirovia as pu9[j,oi3^ 
au^riGri^ ttjc; 7iapaycoyiK6TriTa(; (Kai dpa r\ E.E. yivsxai >^iy6- 
Tspo avTaycoviGTiKTi). YTiOTiGsxai on oi HQA sivai r\ Tikeov 
avTaycoviGTiKTi oiKovo[j,ia xou k6g[j,ou. Qgtogo, Gi3[j,(pcova [le 
Tov OOEA (Kai auTO KaxaSsiKvusi tiogo oi 5sikts(; avxaycovi- 
GTiKOTTiTat; sivai TSxviKd KaTaGK8udG[j,aTa nov TispiGGOxspo 
s^UTiripsTOiJV i5soAoyiKoi3^ gkotioix;) oi HQA sxouv sva xpo- 
[j-aKTiKo sf^TiopiKo eXkei[i[ia nov to 2002 ecpxaGS to aGxpovo- 
[j,ik6 tiogo tcov 503 5ig. 5oXapicov svcb avnGsxa r\ E.E.-15 na- 
pouGiaGS 7iX86vaG[j,a 58 5ig. dohxpicov .^^^ Ermsicoxsov, r] E.E. 
sivai 7110 «avoixxfi - 7iayKOG[j,i07ioiri[j,svri» oiKovo[j,ia and xiq 
HQA. Sxriv E.E. oi s^aycoyst; avxmpoGCOTisiJouv xo 17%) xou 
AEH svcb yia xk; HQA xo tiogogxo sivai 1 P/o. 

Oi e^ajcojeq xrjc; E.E.-15 (1999) s^ouv (dc, e^^q:^^"^ 



Ev5oKoivoxiKS(; avTaXkajec, 


62,1 


E^(DKoivoxiKS(; avxaXhrfsq 


37,6 


EupcoTiaiKfi Zcbvri 
EXsijGspou Ef^Tiopiou 
(EXpsxia, lcXav5ia, 
Ai^vsvGxdiv, NopPriyia) 


4,7 


'AXT^q supco7iaiKS(; x&tpeq 


5,7 


AcppiKT) 


2,3 



326 



A[J,8piKaVlKfl fl7l8ipO(; 


15,2 


HHA 


11,5 


Aoia 


8,2 


laTicovia 


2,0 


Xmpeq OOEA 


85,9 


oriEK 


2,7 


PCDGia 


0,6 



To 1991 TO SoMpio aTiOTsXoiJGS to 70% tcov cvvaXhrf[ia- 
TiKcbv a7io9s[j,dT(DV 7iayKOG[j,ico(; Kai to supcb (ECU) to 10%, 
svd) Gfi[j,spa TO SoXdpio sivai gto 61%)Kai to supcb gto 15%). 
Kav8i(; 5sv iGXupi(^STai 6ti to supcb 9a Tidpsi ttjv TipcoTOKaGs- 
5pia a7i6 to 5oMpio, aA,}td r| GTiouSaiOTriTd tou au^dveTai. To 
yspfj-aviKo [j,dpKo Kai Ta UTioXoiTia vo[j,iG[j,aTa tiou avTiKaTa- 
GTdGrjKav auo to supcb dev sixav (pTdGSi, co^ gwoAo, Tidvco 
a7i6 13%) TCDV TiayKOGfj-icov GUvaX,Xay[j,aTiK(bv a7io9s[j,dT(DV. 
npop}tS7iSTai OTi Gi3vT0[j,a TO supd) 9a (pTdGSi to 20%).^^^ 

H sDpco;raiKfi Koivcovia 

H [j,8TavdGT8UGri (a7i6 TpiTS^ X(op£<^) GU[j,pdXsi Ta xekev- 
Taia 5sKa xpovia KaTd 2/3 f) aK6[j,a Kai KaTd 3/4 gttiv au^riGri 
Tou 7iXri9uG[j,oi3 TTjc; E.E. Xropic; tt] [a^sTavdGTSUGri 9a Tiapou- 
Gia(^6Tav [j,sicoGri tou 7iXri9t)G[j,oi3 gti^ Fspfj-avia, EA,Xd5a, iTa- 
Ma Kai Eouri5ia svcb o 7i}tri9uG[j,6(; tt]^ AuGTpia^ 9a e[ieve 
GTdGi[j,0(;. 

H [iecr\ 5idpKsia C.m^q gttjv E.E. sivai 8 1 ;2 xpovia yia tk; 
yuvaiKs^ Kai 74,9 yia toix; dv5ps(; (yivsTai a[iec(i)q Ka9ap6 ti 
Gri[j,aivsi r\ [s7ii5i(DK6[j,svri and tt] vso(piXsXsi39spri tioXitikti] 
au^riGri tcdv opicDV GUVTa^io56TriGr|(; GTa 65 f) Kai Ta 70 xpo- 
via). 



327 



To 2000 xa oiKovo[j,iKd svspyd dTO[j,a [iSTa^i) 15 Kai 64 
Xpovcbv fioav to 6 3 %tou 7i}tri9uG[j,oi3 (HQA 7 4 % laTicovia 
69%). H aTiaoxo^^riGri gtk; U7iripsGiS(; avxiTipoacDTisiJsi xa 2/3 
TTjc; GUVoXiKfi(; aTiaaxoXriGTic; (yia tk; yuvaiKS^ xa 4/5). H avd- 
TiTU^ri TT]^ [j,spiKfi(; a7iaGx6)tr|Gr|(; UTifip^s pay5aia Tr|v xekev- 
xaia SsKasTia. Evcb oi yuvaiKst; s^ouv 1 gtk; 3 spyaGisc;, exovv 
8 GTi^ 1 TT]^ [j,spiKfi(; a7iaGx6)tr|Gri(;. H 0X,}tav5ia sivai r\ %&>- 
pa [j,s TT] [j,syaA,i3Tspri avaXoyia [j,spiKfi(; aTiaGxoXri gtjc;. H a- 
vspyia Kai oi 5uo Kijpist; SKcppdGSK; xcov «8us}tiKT(DV» [j,op(p(bv 
a7iaGx6}triGrig (TipoGCopivfi Kai [j,spiKfi) avxiTipoGCDTisiJouv to 
40%TOU spyaxiKot) 5t)va[j,iKoi3 gttiv E.E. tcov 15.^^'' H GxaGs- 
pf) Kai 7i}Lfipri(; aTiaGxo^tri gt], Tiap' 6}ta auxd, s^aKoXouGsi va 
aTiOTsXsi xriv Kupia fJ-opcpf) a7iaGx6}tr|Gri(;. A;iaGxo)tsi to 55% 
«7iou S7ii[j,spi(^STai GTO 68,3%) xcov a7iaGxoXoi3[j,8vcov av5p(bv 
Kai [j,6}ti(; GTO 50,5%) tcdv yuvaiKcbv, ysyov6(; tiou KaxaSsiKvusi 
TT] GTSvfi GxsGTi [lETa^i) yuvaiKsia(; a7iaGx6}triGri(; Kai sus^^i^i- 

297 

a9>. 

H avspyia and to 1993 |J,sxpi to 1997 fiTav [j,6vi[j,a 5i\|/fi(pi- 
a, 7iapouGid(^si 5riXa5fi GTaGepd u\|/ri}t6 tiogogto. Oi x&ipeq [is 
TTjv u\|/riX6Tspri avspyia to 2000 fiGav: iGTiavia (14,1%)), EX- 
Xd5a (11,1%), iTaMa (10,5%)<Div}.av5ia (9,8%), TaUia 
(9,5%)). MsTd TO 1998 r| avspyia TiapouGiaGS [j,iKpfi Kd[j,\|/ri 
yia TO GiJVoXo ttjc; E.E.-15 (to 2000 PpiGKOTav gto 8,2%)^^^) 
aXXd a7i6 to 2003 7iapouGid(^si au^riTiKfi TdGt] udXi (8,8%)). 

Ei3[j,(p(Dva [j,s GTOixsia Tri(; Eurostat (ttjc; supcDTiaiKfic; GTaTi- 
GTiKTic; U7iripsGia(;) nov 5ri[j,OGi07ioiriGS gtk; 12/4/2003, to 
15%)TC0V KaTOiKcov TTjc; E.E.-15 (yijpco GTa 56 sKaT0[j,^i3pia 
dvGpcDTioi) 5iaPioi3v KdTCO and to «6pio (pT(bxia(;» (KdTCO and 
TO 60%)TOU [j,SGOU sGviKoij siGo5fi[j,aTO(; KdGs xropon;). To [ii- 
KpoTspo TIOGOGTO sivai GTT] SoutiSia (9%)), aKoXouGoiJV Aavi- 
a, rsp[j,avia, 0A,Xav5ia, OivXavSia (6Xs^ 11%)), Kai Ta u\|/riX6- 



328 



Tspa TiOGOGid 7iapouGid(^ouv EX,Xd5a Kai nopxoyaMa (Kai oi 
5do 21°/^. H KoivcDviKTi Tipovoia sivai auxfi nov [j,si(bvsi to 
TiOGOGTO OGCDV 5iaPioi3v Kdxco a7i6 TO «6pio (pT(bxia(;», nov 
SVG) KavoviKd 9a fixav 24% to pixvsi gto 15% AXIA UTidp- 
Xouv [lejaksq 5ia(pops(; avd[j,SGa gti^ Sidcpops^ X^ops?- 2^tti 
Souri5ia and 28%)ri titcdgti [j,8Td tk; koivcoviks^ [j,8TaPipdGSi^ 
8ivai 19 [j,ovd5s(; (stgi r\ Souri5ia s^si 9%)), gtt] Aavia auo 24 
r\ TiTCDGri [lExa xiq koivcoviks(; [j,STaPipdGSi(; sivai 13 [j,ovd5s(;, 
svd) GTTjv iTaMa r\ titcdgti sivai [loXiq 3 % (and 2 1% ce 1 8%) 
Kai oTTiv EA,M5a 1% (and 22%) gs 21%))! ! AvTiXa[a^Pav6[j,aGT8 
TiOGO 9a ai)^ri98i r] cpTcbxia [j,s tk; 5paGTiKS(; TispiKOTis^ tcov 
KoivcoviKcbv Tiapoxcbv nou siGriysiTai r\ EupcoTiaiKfi EmTpoTifi 
([IE tk; su}^oyiS(; tou Ais9voi3(; No[j,iG[j,aTiKoi) Ta^isiou Kai ttjc; 
nayK6G[j,ia(; Tpd7is(^a(;). 

To 9%) (KdTiou 33 sKaT0[j,^i3pia) ogcov 5iaPioi3v KdTOD and 
TO «6pio (pT(bxia(;» PpiGKSTai g' auTf) ttjv KaTdGTaGt] yia 5i)o 
GDV8x6[j,8va xpovia g8 5idGTri[j,a Tpicbv stcdv. 

To 2001 TO 3%) TOU oiKovo[j,iKd svspyoij 7i}tr|9i)G[j,oi3 fiTav 
GTTjv avspyia yia touMxigtov 1 2 [V[\veq. H avspyia cpUGiKd 
87irip8d(^8i oXoK^ripri ttjv oiKoysvsia tou (ttjc;) avspyou. E' 
oAoK^ripri ttjv E.E.-15 to 12%) tou 7iXr|9uG[j,ou 5iaPisi gs oi- 
Koy8V8i8(; avspycov. 



329 



Bip>^ioypa(pia 

H 0}tOK}tfipcoGri TT]^ Eupco7iaiKfi(; 'Ev(i)cr\q, cvXkijr] ksi[j,s- 
vcDV, skSogsk; 08[j,sA,io, 1999. 

O Nso(; EvpanaiKoq x(bpo(;, ouXXoyfi ksi[j,sv(ov, skSogsk; 
©s^sXio, 2000. 

EupcDTiaiKTi St)V8>uSUOTi, SxeSio yia tt] Gsamari Guvxayfa^a- 
TO^ TTjc; Eup(b7iri(;, Bpu^eXXet;, 18 louMou 2003. 

To [leXkiv Tr|(; Et)p(b7iri(; Kai r\ EX,}td5a, EX,}tr|viK6 Ksvxpo 
EupcoTiaiKcbv MsXstcdv (EKEM), skSogsk; Avt.N. EaKKou^^a, 
AGfiva - Ko[j,OTrivfi 2002. 

EupcDTiaiKo Ei3vTay[j,a, poXo^, armaaia, 7ispi8x6[j,£vo, ouX- 
Xoji] Ksi[j,8vcov, 8k56gsi(; Avt.N. EaKKoi)>ua, AGfiva - Ko[j,o- 
xrivfi 2002. 

KcDGxac; BspyoTiouXot;, Iloiot; (popdxai xriv EuproTUi, ava- 
xo[j,ia 8v6(; |iijGou, 8k56gsi(; Aipdvri, AGfiva 2000. 

Klaus Busch, H Kpiori xcov supcoTiaiKcbv KoivoxfixcDV, sk56- 
gsk; Epaxd), AGfiva 1986. 

Klaus Busch, H EupcDTiri [lexa xo 1992, oikovo[j,iks(;, oiko- 
>uoyiKS(; Kai koivcdviks^ TipooTixiKs^ xri(; 8viaia(; socDxspiKfic; 
ayopd(;, EkSogsk; KpixiKfi 87iiGxri[j,oviKfi PipXioGfiKri, AGfiva 
1992. 

Klaus Busch, H EupoTiaiKfi Koivoxrixa gs KpiGT]. Ta aixia 
xT]^ auoxuxiat; xri(; oiKovo[j,iKfi(; Kai vo[j,iG[j,axiKfi^ svcogtic;, 
0SG8i(;, Iof)XiO(;-Es7ixs[j,PpiO(; 1984. 

Klaus Busch, H KpiGT] xr|(; EOK Kai xo EupoTiaiKO No[j,i- 
G[j,axiK6 Ef)Gxr|[j,a, ©sgsk;, OKx(b[j,PpiO(;-AsKS[j,PpiO(; 1986. 

Klaus Busch, OXoK^fipcDGr] Gxriv sviaia supcouaiKfi ayopd: 
Ef^TisipiKd GU^7i8pdG[j,axa Kai upooTixiKs^ e^eki^r\q, 08G81^, 
IavoudpiO(;-MdpxiO(; 1990. 



330 



Guglielmo Carchedi, H ONE, oi vo[j,iG[j,aTiK8(; KpiosK; Kai 
TO sviaio supcDTiaiKo v6[j,iG[j,a, Qeaeiq xsijxoc; 69, Ioij>uio^ - 
S87iT8[j,PpiO(; 1999. 

Bernard Connolly, H Gdma Kap5id Tri(; Evp&)iir\q, skSogsi^ 
Nsa Eijvopa - A. A. Aipdvr|, AGfiva 1997. 

Paul De Grauwe, Ta oiKovo[j,iKd Tri(; vo[j,iG[j,aTiKfig svcogti^, 
8k56gsi(; na7ia(^fiGri, AGfiva 2003. 

n.K. IcoaKsi[j,i5ri(;, H GUvGfiKri Tri(; NiKaia(; Kai to [leXkov 
TT]^ Evp&)iir\q, sk56gsi(; Gefo^sXio. 

Wdaq I(DaKsi[j,oy}tou, H ONE, oi [o^igGoi Kai r\ avspyia, Iv- 
GTiTOiJTO EpyaGiat; FSEE-AAEAY. 

Wdaq I(oaKsi[a^oy}^ou, Ava5idpGpcoGr| Kai 5isGvfi(; s^si5i- 
KSUGT] Tri(; EXkr\viKi\q Pio[a^r|xavia(;, Ivgtitoijto EpyaGia<^ FSE- 
E-AAEAY. 

Ilavoq KaC,axoq, To aPsPaio [leXkov ttjc; evp(i)TiaiKr\q svcd- 
cr\q Kai r\ ToupKia, 8k56g81(; na7ia(^fiGri, AGi^va 2003. 

Ilavoq KaC,axoq, Avd[j,SGa ce Kpdxoc; Kai Ayopd, skSogsi^ 
riaidKri, AGfiva 2003. 

HA,ia<; A. KaX,Xi(bpa(;, Eupcb: E6k Kai Moq, 8k56g81^ Aipd- 
vri, AGfiva 2003. 

KcDGxat; Kd7i7iO(;, EupcoTiaiKfi 'Evcdgt] svavxiov xcov supco- 
TiaiKcbv hx&iv, skSogsk; AX(psi6(;, AGfiva 1994. 

n. Ka7i67iouXo(; - n. na7ia5ri[j,rixpiou, «Eviaio v6[j,iG[j,a Kai 
sXXriviKfi Pio[j,rixavia», skSogsk; A. Sxa[j,of)Xri(;, AGfiva 1997. 

NiKO(; Koxl^mq, EupcoTiaiKfi 'Evcogt]: sva gugxt] [j,a sv xcd yi- 
yvsGGai, skSogsk; As^^cpivi, AGfiva 1995. 

Tmvvr\q Kovl^^q, EpyaGiaKst; gxsgsk; Kai supcouaiKfi svo- 
TioiriGTi, sk56gsi(; Ivgxixouxo EpyaGia(; FSEE-AAEAY, AGfiva 
2001. 

'EpvsGx MavxsA,, H EOK Kai o avxaycoviG[j,6(; EupcoTiri^- 
A[iepiKf\q, sK56G8i(^N8a Swopa A. Aipdvric;, AGfiva 1976. 



331 



Fidwrig MriXi6(;, H vo[j,iG[j,aTiKfi svcoori ce veeq TispiTisisi- 
eq, 08G8i(;, Ioi3XiO(;-Ss7iTS[j,PpiO(; 1997. 

Tmvvr\q MriXi6(;, O sX,XriviK6(; Ka7iiTaXiG[j,6(;, r\ EupooTiaiKfi 
'EvoDGTi Kai r\ ApiGxspd, ©sgsk; 2002. 

Nxavis^t Kov Mtisvtit Kai O^^iPis NTua[j,s}t, MiKpo X,8^ik6 
TOD £vp&), 8k56g81^ IIoXk;, AGfiva 1988. 

Mapia Nsyps7i6vTri-As}tipdvr|, H oiKovo[j,ia ttj^ TiapaoiKo- 
vo[j,ia(; Gxriv EXXd5a, skSogsk; na7ia(^fi gt], AGfiva 1991. 

Mario Monti, H sviaia ayopd Kai r\ aupiavf) EupcoTiri, sk- 
GsGTi 7ipo65ou SK7iovr|GsiGa and xriv EupcoTiaiKfi EmxpoTifi, 
YuripsGia S7iiGfi[j,(DV sk56gscov tcdv EupcoTiaiKcbv Koivottitcov, 
sk56gsi(; na7ia(^fiGr|, AGfiva 1998. 

XpfiGTO(; M7idyKaPo(; - AsGTioiva na7ia5o7iof)>^ou, Msxa- 

VaGTSUTlKS^ xdGSK; Kai SUpCOTiaiKf) [J,8TaVaGTSUTlKfl 7lO>^lTlKfl, 

IvGTiTOUTO EpyaGiat; FSEE-AAEAY. 

BaGiXsiou Ilavdyou, KrovGiavxivou TGOUvxa, AiaKpaxiKf) 
Kai UTispsGviKfi SuvspyaGia, xo oikou[j,svik6 Kai xo supcoTiaiKo 
Ti^^aiGio, sk56g81(; na7ia(^fiGri, AGfiva 2002. 

Ti&ipjoq na7ia5ri[j,rixpiou, O xo^Pttt; Gs[j,sXico5(bv 5iKaico[j,d- 
xcDV, GxaG[j,6(; gxt] GsG[j,iKfi (i)pi[iavcr\ xrjg EupcoTiaiKfic; 'Evco- 
cr\q, sk56gsi(; na7ia(^fiGri, AGfiva 2001. 

0s65copo(; K. IlEhrfidr\q, KaxaxoviKfi oiKovo^iia, skSogsi^ 
na7ia(^flGri, AGfiva 2003 . 

0s65(Dpo(; K. IlEhrfidr\q, H EupcoTiaiKfi fxpsGr] Kai r\ «dX,X,ri 
7io}LixiKfi», sk56gsi(; na7ia(^flGr|, AGfiva 1997. 

0s65copo(; K. IlsXayiSric;, H sX,}triviKfi oiKovo[j,ia Gxriv stio- 
Xn xrig «v8ag 7ioXixiKfi^», skSogsk; na7ia(^fiGri, AGfiva 2001. 

Ari[j,fixpri EapXfi, Oi 7ioXixiKS(; Tikevpeq xric; svxa^ric; xri(; EX- 
Xd5a(; Gxr|v EOK, skSogsk; Suyxpovr] Euoxn, AGfiva 1984. 

Xs}t[j,oux S[j,ix, H auxo5uva[j,ia xr|(; Evp&)iir\q, 7ipoo7ixiKS(; 
yia xov 21° aicbva, skSogsk; na7ia(^fiGri, AGfiva 2003. 



332 



AioviJGio^ Sxpa^TioyXric;, 2003 r\ sA,A,riviKfi 7ipos5pia Kai to 
[leXlxiv TT]^ Evp&)iir\q, skSogsk; Aipdvri, AGfiva 2002. 

Dusan Sidjanski, H o[j,OG7iov5icoGri ttjc; EupcDTiric;, EkSogsk; 
na7ia(^fiGri, AGfiva 1999. 

Ari[j,fiTpri^ TGdTGO(;, EupcoTiaiKTi Su^7ioX,iT8(a, skSogsk; 
KaGTavicDTri, AGfiva 2001. 

Aoukok; TGof)Ka}tri(;, H vsa supcoTiaiKfi oiKovofo^ia, gto Ka- 
TcbcpXiTOU 21°" aicbva, skSogsk; na7ia(^fiGri, AGfiva 1998. 

EA,XriviK6(; aypoxiKoc; TO[j,sa(; Kai aypoxiKfi noXniKi], ONE, 
avxayoDviGTiKoxriTa Kai 5iapGp(DTiKS(; aA,}tays(;, GuX,A,oyfi ksi- 
[j,8VC0V, IvGTiTOUTO EpyaGiat; FSEE - AAEAY. 

H sX,Xr|viKfi oiKovo[j,ia Kai r| aTiaGxo^tri gt], sxfiGia skGsgti 

2000, INE, IvGTiTOiJTO EpyaGiac; TEEE- AAEAY. 

H 8X,}triviKfi oiKovo^iia Kai r\ a7iaGx6}tri gt], ExfiGia skGsgti 

2001, IvGTiTOUTO EpyaGia(; FSEE- AAEAY. 

H sA,}tr|viKfi oiKovo[j,ia Kai r\ aTiaGxo^tr] gt], ExfiGia skGsgti 

2002, IvGTiTOUTO EpyaGiat; FSEE- AAEAY. 

H sX,}triviKfi oiKovo[j,ia Kai r\ aTiaGxoXri gt], ExfiGia ekGsgt] 

2003, IvGTiTOUTO EpyaGia(; FSEE- AAEAY. 

ONE, AvTaycoviGTiKoxriTa Kai 5iapGpcoTiKS(; aXkrfsq, guX- 
Xoyfi Ksi[j,sv(DV, IvGTiTOUTO EpyaGia(; FSEE- AAEAY. 

TpsxouGS(; s^sM^sk; Kai TipooTixiKst; Tri(; sX,}tr|viKfi(; Kai xrig 
SisGvoijg oiKovo[j,ia(;, 8^a[j,riviaia skGsgti tou YTioupysiou Oi- 
Kovo[j,ia^ Kai OiKovo[j,iK(bv, Iof)viO(; 2002. 

iGTopia Tou EX,}LriviKof) 'EGvoix;, t6[j,0(; 1ST' 

STiupou AivapSdiou, Atio tov s[j,(pf)}tio gxt] xouvxa, t6[j,0(; 
A' 1961-1964, sK56GSi(;na7ia(^flGri. 

AsuTEpri(; TG0uX(pi5ri(;, OiKovo[j,iKfi iGxopia tt]^ EA,Xd5a^, 
sk56gsi(; navs7iiGTr|[j,iou MaKs5ovia(;, 2003. 

Asov TpoTGKi, H Tpixri AisGvfi(; [j,STd tov Aeviv, xo^iot; 
TipcDTOQ skSogsi^ AXhrfT], AGfiva 1979. 



333 



Asov TpoTGKi, EupcDTiri Kai A[j,spiKfi, sk56gsi(; npcoxayo- 
pag, AGfiva 1981. 

Asviv, ATiavxa, t6[j,o^ 26, cek. 359-363. 

Chris Harman, The Common Market, International Social- 
ism 49, 1971. 

Chris Harman, Analysing imperialism. International So- 
cialism issue 99, Summer 2003. 

Alex Callinicos, Europe: The mounting crisis. International 
Socialism issue 75, July 1997. 

Alex Callinicos, Reformism and class polarisation in Eu- 
rope, International Socialism issue 85, Winter 1999. 

Gareth Jenkins, The union makes them strong?. Socialist 
Review, issue 204, January 1997. 

Winners take all. Socialist Review, issue 184, March 1995. 

Phil Marfleet, Nationalism and internationalism in the new 
Europe, International Socialism issue 84, Autumn 1999. 

Marc Vandepitte (Attac BsA,yiou), Europe in ten questions. 
(a7i6 TO znet). 

Francois Vercammen, The EU and America's war. Interna- 
tional Viewpoint 337, January/February 2002. 

Francois Vercammen, Pseudo debates, capitalist offensive. 
International Viewpoint, July 2001. 

Francois Vercammen, The Nice summit or a superpower in 
search of a leadership. International Viewpoint, December 
2000. 

Francois Vercammen, Towards a European left party. In- 
ternational Viewpoint, December 2002/January 2003. 

Francois Vercammen, A[j,spiKfi A.E. svavxiov Evp&)iir\q 
E.n.E., S7idpTaK0(;, No 70, Ioi3viO(; 2003. 

G. Buster, Seville: The anatomy of melancholy. Interna- 
tional Viewpoint 342, July/ August 2002. 



334 



G. Buster, EU enlargement: from poverty to misery, Inter- 
national Viewpoint, May 2002. 

Finn K. Johansen, Popular No note defeats Euro elite. In- 
ternational Viewpoint, November 2000. 

Eurostat yearbook 2002, the statistical guide to Europe. 

Eurostat yearbook 2003, the statistical guide to Europe. 

50 years of figures on Europe, Eurostat. 

Encyclopaedia Britannica 2004 Deluxe edition. 



335 



I^TlfiElCOOSK; 



H OXoKlfipcoori Tri<; EupcoTiaiicfu^'Evcoorn;, cvlXayi] k81(J£VC0V, 
eK56(jei<; ©e^isXio, 1999, oeX. 28. 

" NxavieX Kov MTievxlx Kai Okpie NxuaiisX, MiKpo Xe^iKo xou 

eupcb, oeX. 141-142. Aidpai^e emorn; Klaus Busch, H Kplor] xcov eupcoTiaii- 
KCbv KOIVOXTIXCOV, oeX. 19-21. 

^ O Neo<; EupcoviaiKog x^POQ, duXXoyii Kei|ievcov, eKSooeig 0e|ie- 

ko, 2000, oeX. 289. 

"* Klaus Busch, H Kplor] xcov eupcoTiaiKcbv koivoxtixcov, eKSooeii; 

Epaxd), oeX. 33. 

^ BamXelou Ilavdyou, Kcovoxocvxlvou Toowxa, AiaKpaxiKii Kai 

VKspeQviKX] Ewepyaola, eKSooen; IlaTiai^fiori, ABiiva 2002, oeX. 739. 

^ EXeueepoxuTila 16/4/2003. 

^ EXeueepoxuTila, 18/9/2003. 

^ Eurostat yearbook 2002, the statistical guide to Europe. 

^ Eurostat yearbook 2002, the statistical guide to Europe. 

'° Aeov TpoxoKi, H Tplxr] Aie9vfi<; (rsxd xov Aeviv, x6(io<; Kpdnoq, 

eK56(jei<; AUayn, ABiiva 1979, oeX. 38-39. 

" Chris Harman, The Common Market, International Socialism 49, 

1971. 

^' Klaus Busch, H EupcoTiaiicri Koivoxrixa oe Kplor]. Ta alxia xri<; 

anoxvxiaj^ xrn; oiKovo(iiKfi<; Kai vo|rio|raxiKri<; evcoorn;, 0eoei<;, loykoi;- 

EevixejiPpiog 1984. 

^^ Kcboxrag Kd7i7io<;, EupcoTiaiKii 'Evcoor] evocvxlov xcov eupcoTiaiKcbv 

Xacbv, eK56oei<; AXcpei6<;, A9fiva 1994, oeX. 94-96. 

^'' Gughelmo Carchedi, H ONE, or vo|rio|raxiK8<; Kpioen; Kai xo 

eviaio eupcoTiaiKo v6|rio|ra, ©eoen; xevxoq 69, loi)A,io<; - EevixeirPpioc; 

1999. 

^^ Klaus Busch, H EupcoTiaiKii Koivoxrixa oe Kplor]. Ta aixia xri<; 

aTioxuxia^; xri<; oiKovo(iiKfi<; Kai vo|rio(iaxiKri<; evcoorji;, 0eoei<;, louXioi;- 

Ee7ixe|rPpio<; 1984. 

^^ Chris Harman, The Common Market, International Socialism 49, 

1971. 

" EleDGepoxraia, 7/5/2003. 

^^ H OXoK^fipcoori xri<; Ei)pco7iaiKfi<;'Evcoor|<;, ouXXoyfi Keijievcov, 

8k56o81<; 08(j£lio, 1999, o8X. 31, 33, 46. 

336 



H OXoKlfipcoori xrig Eupa)7iaiiKfi<;'Evco(jri<;, cjuHoyfi Keijxevcov, 
eK56(jei<; 0e|i£ko, 1999, oeX. 47. 

'" Hkiac, KaXkidypac^ Eupcb:EoK Kai Aeo<;, eKSooen; Aipdvri, oeX. 

325. 

'^ Hkiac, KaXkvhpac^ Eupcb:EoK Kai AeoQ eKSooen; Aipdvri, oeX. 

326. 

"" H OXoKlfipcoori Tri<; EupcoTiaiicfu^'Evcoorn;, ciuHoyfi Kei|ievcov, 

eKSooeig 0e|i£Xio, 1999, oeX. 50. 

'^ Klaus Busch, H EupcoTiaiicfi KoivoTTixa oe Kplor]. Ta ama ui? 

aTiOTUxioK; xrig oiKovo|iiKfi<; Kai vo|ii(j|iaTiKfi<; evcoorn;, ©eoen;, loukoi;- 
S8;iTe|iPpio<; 1984. 

■'' Klaus Busch, H Kplor] xcov EupcoTiaiKcbv KoivoxfiTCOV, eKSooen; 

Epaxcb, oeX. 54-55. 

'^ Klaus Busch, H Kplor] xcov EupcoTiaiKcbv Koivoxf]xcov, eK56oei<; 

Epaxd), oeX. 57. 

^ Klaus Busch, H Er)pco7iai:Kf] Koiv6xr]xa oe Kplor]. Ta aixia xr\q 

a7ioxr)xiai; xr]<; oiKovo]xiKf]<; Kai vo|iio|iaxiKr]<; 8vcoor](;, ©eoeig, louXioi;- 
SsTixsfiPpioi; 1984. 

^^ Bernard Connolly, H odma KapSid ■a]q Evp(hTa]q, ekSooek; Nea 

Luvopa - A. A. Aipdvr], oeX. 34. 

'^ Avacpepexai avio xov Alex Callinicos, Europe: The mounting 

crisis. International Socialism issue 75, July 1997. 
"' H OXoK^iipcoor] xr]<; Ei)pco7iaiKr]<;'Evcoor]<;, oulloyf] Keijievcov, 

ekSooek; ©eiisXio, 1999, ask. 356-57. 

^° Klaus Busch, H EupcoTiaiKT] Koiv6xr]xa oe Kpior]. Ta aixia xr]<; 

avioxuxiai; xr]<; oiKovo]iiKf]<; Kai vo|rio|raxiKr]<; evcoor]<;, 0eoei<;, loukoi;- 
Ee7ixe|rPpio<; 1984. 

^^ H OXoK^iipcoor] xr]<; Ei)pco7iaiKf]<;'Evcoor]<;, ouIXoyf] Keijievcov, 

8k56o81<; ©eireXio, 1999, oeX. 375. 

^" H OXoK^iipcoor] xr]<; Ei)pco7iaiKf]<;'Evcoor]<;, ouXXoyf] Kei|revcov, 

eKSooeig ©eireko, 1999, oeX. 358. 

^^ Klaus Busch, H Kplor] xr]<; EOK Kai xo EupcoTiaiKO No|rio|raxiK6 

Er)oxr]]ia, ©eoeig, ©KxcbirPpiog-AeKeirPpiog 1986. 
^'' NxavieX Kov Mvievxix Kai OXiPie NxuajieX, MiKpo Xe^iKo xou 

eupcb, eK56oei<; IIoXk;, A9f]va 1988, oeX. 97-98. 

^^ Alex Callinicos, Europe: The mounting crisis. International So- 

cialism issue 75, July 1997. 

337 



Financial Times, 6 October 1989, ocvacpepexai aiio xov Alex Cal- 
linicos, Europe: The mounting crisis. International Socialism issue 75, 
July 1997. 

^^ Avacpepexai oxo T G Ash, In Europe's Name (London, 1994) 

oeX. 87, 7iapaxl9exai oxo Alex Callinicos, Europe: The mounting crisis. 
International Socialism issue 75, July 1997. 

^^ XeX|ioux E|iix, H oa)xo5uva|ila xrig EupcoTirn;, 7ipoo7ixiKe<; yia xov 

21° aicbva, eKSooeig IlaTiai^fiori, oeX. 138. 

^' Alex Callinicos, Europe: The mounting crisis. International So- 

cialism issue 75, July 1997. 

""^ H OXoKlfipcoori xri<; EupcoTiaiKTH^'Evcoarn;, uvlloyi] Keijxevcov, 

eKSooeig 0e|i£ko, 1999, oeX. 50. 

''^ H OXoKlfipcoori xri<; EupcoTiaiicfu^'Evcoorn;, cjuXXoyfi Kei|ievcov, 

eKSooeig 0e|i£ko, 1999, oeX. 375. 

"*" NxocvieX Kov Mvievxlx Kai OXiPie NxuaiisX, MiKpo A£^ik6 xou 

eupcb, eKSooeig IIoXk;, A9fiva 1988, oeX. 180. 

''^ BamXelou Ilavdyou, Kcovoxocvxlvou Toowxa, AiaKpaxiKii Kai 

VKspsQviKX] Ewepyaola, eKSooen; IlaTiai^fiori, ABiiva 2002, oeX. 464. 
'*'' BamXelou Ilavdyou, Kcovoxocvxlvou Toouvxa, AiaKpaxiKii Kai 

U7iepe9viKfi Ewepyaola, eKSooeig IlaTiai^fiori, ABiiva 2002, oeX. 468-469. 
''^ H OXoKlfipcoori xri<; Eupco7iaiiKfi<;'Evco(jri<;, cjuXXoyfi Kei|ievcov, 

eK56(jei<; ©e^isko, 1999, oeX. 378. 

""^ H OXoKlfipcoori xri<; Eupco7iaiKfi<;'Evcoori<;, cjulloyfi Keijxevcov, 

eK56(jei<; ©ejisXio, 1999, oeX. 379. 

"'^ Gughelmo Carchedi, H ONE, oi vo|ii(j(xaxiK8<; Kpioen; Kai xo 

eviaio supcoTiaiKo v6|ii(j(ia, Oeoen; xeijxog 68, ATipiXioi; - lowiog 1999. 
'^^ Gughelmo Carchedi, H ONE, oi vo(iio|iaxiKe<; Kpioen; Kai xo 

Eviaio eDpcoTiaiKo v6\n(5\ia, Oeoen; xevxoq 68, A7ipiA,io<; - lowioi; 1999. 
"*' Gughelmo Carchedi, H ONE, oi vo|ii(j|iaxiKe<; Kpioen; Kai xo 

eviaio eDpcoTiaiKo v6\ii(5\ia, Oeoen; xeuxog 68, AvipiXiog - lowiog 1999. 
* Paul De Grauwe, Ta oiKovo|iiKd xri<; vojiiojiaxiKfn; evcoorn;, ek- 

56(jei<; IlaTiai^fiori, A9fiva2003, oeX. 113-114. 

^^ ndwrig MriA,i6<;, H vo|ii(j|iaxiKfi evcoor] oe vee<; TiepiTiexeiEQ 08- 

oeig, loi)A,io<;-Ee7ixe|iPpio<; 1997. 

^' The Guardian, 28/5/1997, avacpepexai oxo Alex Callinicos, Eu- 

rope: The mounting crisis. International Socialism issue 75, July 1997. 



338 



Gareth Jenkins, The union makes them strong?, Sociahst Re- 
view, issue 204, January 1997. 

^'' NxovieX Kov MTievxix Kai Okpie NxuaiisX, MiKpo Xe^iKo xou 

eupcb, eK56(jei<; IJoXk;, A9fiva 1988, osk. 269. 
^^ Encyclopaedia Britannica 2004 Deluxe edition. 

^'^ H OXoKlfipcoori xri<; Eupco7iaiKri<;'Evcoori<;, cjulloyfi Keijxevcov, 

eKSooeig 0e|i£A,io, 1999, ask. 36-37. 

^' Ari|ifixpri<; Todxoog, EupcoTiaiicfi EujxTiokxeia, eKSooeii; Kaoxa- 

vicbxr], ael. 69. 

^^ EupcoTiaiKo Eyvxayiia, p6Xo<;, orniaoia, 7iepi£x6|ievo, EXXtiviko 

Ksvxpo EupcoTiaiiKcbv MeA^xcbv, oeX. 31. 

^' Ari|ifixpri<; Todxooi;, EupcoTiaiicri EujiTiokxeia, eKSooeii; Kaaxa- 

vicbxT], oeX. 119. 

EXeueepoxraia, 21/10/2002. 

EXeuGepoxraia, 10/10/2003. 

HKaeriiiepivri, 16/9/2003. 

Marc Vandepitte (Attac Belyiou), Europe in ten questions, (avio 



xo znet) 

64 



HKaerinepivri, 26/9/2003. 
" HKaeriiiepivri, 9/10/2003. 

^ Ari(xfixpri<; Todxoot;, EupcoTiaiicfi Eu|i7ioA,ixeia, EKSooeig Kaoxa- 

vicbxr], oeX. 59. 

''^ ndvo<; Koi^dKoi;, To apepaio (xeXXov xri<; eupcoTiaiicric; evrooric; Kai 

T] ToupKia, eKSooen; UaTiai^fiori, oeX. 165. 

''^ U.K. lcoaKei|il5ri<;, H owBiikti xri<; NiKairag Kai xo (isXXov xri<; 

EupcoTirn;, eK56(jei<; 9e(xeA,io, oeX. 42. 

''' H OXoK^fipcoori xri<; Eupco7iaiKfi<;'Evco(jri<;, uy)'k'koY^ Kei|ievcov, 

eKSooeig 0e|i£Xio, 1999, oeX. 74. 

™ U.K. lcoaKei|il5ri<;, H owBiikti xtji; NiKaiag Kai xo [isXXov xri<; 

EDpcoTirn;, eKSooeig 9e|ieA,io, oeX. 62. 

^^ U.K. lcoaKei|ii5ri<;, H oDvBfiKri xri<; NiKaiog Kai xo [isXXov xri<; 

EDpcoTirn;, eKSooeig 9e|ieA,io, oeX. 64-65. 

''' U.K. lcoaKei|ii5ri<;, H owBiiKri xtji; NiKaiog Kai xo (leXXov xri<; 

EupcoTirn;, eKSooeig 9e|ieA,io, oeX. 63. 
" EXeueepoxraia, 6/10/2003. 



339 



Ari|ifiTpri<; Todxoog, Eupco7iaiiKf| EuiiTioXixeia, eKSooeig Kaoxa- 
vicbxT], oeX. 93-102, Kai n.K. IcoaKei|il5ri<;, H cruvGfiKri xri<; NiKaiou; Kai xo 
LieXXov xri<; Eupcbvirn;, eKSooen; 6e|i£ko, oeX. 83-98. 
^ Ari|ifixpri<; Todxoot;, EupcoTiaiicfi Eu|i7ioXixeia, eKSooeii; Kaoxa- 

vicbxTi, oeX. 99-100. 

^'' Euvevxeu^ri xou A. Mocvixdicri, KaOriyrixfi xou EuvxayjxaxiKoi) 

AiKaiou, EXeuBepoxuTila, 23/6/2003. 
" Auyii, 24/10/2003. 

^^ Atio xriv o\iikia xou Avxcovr] Mocvaxdicri oxriv Exaipeia Melexrav 

«N1ko<; nouXaxCo;)), H Etioxii, 26/10/2003. 

^' Atio xriv 0(xiA,la xou Avxcovr] Mocvixdicri oxrjv Exaipeia Melexrav 

«NiKO<; HovXaxQaQ}, H Etioxii, 2/11/2003. 

^° EupcoTiaiKo Euvxayiia, p6Xo<;, orniaoia, Tiepi8x6|ievo, EXXriviKo 

Ksvxpo EupcoTiaiKcbv MeA^xcbv, oeX. 37. 

^' Euvevxeu^r] xou Arnifixpri Todxoou, eupcoPouXeuxfn; xou IIA- 

EOK, EXeuBepoxuTiia, 23/6/2003. 

**- H Kaeriiiepivii, 22/6/2003, Kai EXeueepoxraia, 22/6/2003 . 

^^ Kaeriiiepivii, 12/10/2003. 

^^ Kaeriiiepivri, 12/10/2003. 

^^ XeX|ioi)x E|iix, H awxo5i)va|iia xri<; EupcoTirn;, TipooTixiKSi; yia xov 

21° aicbva, eKSooeig IlaTiai^fiori, oeX. 153. 
^"^ EXeueepoxuTiia, 1/6/2003. 

^' Bernard Cassen, EuvxaKxiKf] EuveXeuor] yia xo xiTioxa, Le 

Monde, avaSruiooieuori EXeuBepoxuTiia, 24/8/2003. 
^^ BamXeioi) Ilavdyoi), Kcovoxavxivou Toouvxa, AiaKpaxiKf] Kai 

i)Tiepe9viKfi Ewepyaoia, eKSooeig IlaTiai^fiori, A6fiva 2002, oeX. 777. 
^' Aoi)Kd<; ToouKalrn;, H vea eupcoTiaiKfi oiKovo|iia, oxo Kaxcbcpk 

xoi) 21™ aicbva, eKSooeii; IlaTiai^fiori, oel. 289. 

^° MavoXr] ApexxdKq, Aieupujievr] E.E. \ie 5ia(pope<; 5i8Dpi)(i£V8<;, 

EleuGepoxuTiia, 2/5/2003. 

^^ ©eoScopog K. neXayi5ri<;, KaxaxoviKii oiKovojiia, eKSooen; Ila- 

Tiai^Tlori, oeX. 35. 

'- EXeueepoxuTiia, 17/12/2003. 

'^ Kcboxog BepyoTiouXog, Iloiog cpopdxai xr|v EupcoTiri, avaxojiia 

evog |ir)9oi), eKSooen; Aipdvr], A9fiva2000, oeX. 115-116. 
''' Atio xo cite www. CIA - The World Factbook - yia xrjv Fepjiavi- 

a. 

340 



HXloi; IcoaKel|ioyXou, H ONE, oi |ii(j9o1 Kai \\ ocvepyla, Ivoxixoi)- 
TO Epyaoloig TEEE-AAEAY, oeX. 60-81.Aidpo«^e emorn; ©eoScopot; K. 
neXaylSrn;, KaxaxoviKfi oiKovo|ila, eKSooeii; IlaTiai^fiori, oel. 19-41. 
'^ Kaeriiiepivri, 10/7/2003. 

^' Kaeriiiepivri, 12/11/2003. 

"^ Kaeriiiepivri, 31/12/2003. 

^ ©eoScopog K. neXayi5ri<;, KaxaxoviKfi oiKovo|ila, eKSooen; Ila- 

Tiai^iiori, oeX. 29. 

^°° ndvo<; Kai^dKot;, To apepaio [leXXov xri<; eupcoTiaiicric; evcootic; Kai 

T] ToupKia, eKSooen; IlaTiai^fiori, oeX. 122. 

^°^ Hkiac, lcoaKel|ioyXou, H ONE, oi (iioGoi Kai rj avepyia, Ivoxixou- 

xo Epyaoiog TEEE-AAEAY, oeX. 80. 
^°- EXeueepoxmia, 6/7/2003. 

'"^ AouKOi; Tooi)Kalri<;, H vea eupcoTiaiKfi oiKovojiia, oxo Kaxcbcpli 

xoi) 21™ aicbva, eKSooeig IlaTiai^fiori, oeX. 320. 
^°'' Kcboxog BepyoTiouXot;, noio<; cpopdxai xriv EupcoTiri, avaxo|iia 

evoq (ii30oi), ekSooek; Aipdvi], A6fiva 2000, oeX. 107. 
'°^ Kcboxog BepyoTiouXot;, noio<; cpopdxai xriv EDpcbviri, avaxojiia 

Evoq (ii)9oi), EKSooeig Aipdvri, A6fiva2000, oeX. 107,109. 
^"•^ EXeueepoxraia, 12/10/2003. 

^"^ To Biiiia, 4/10/2003. 

'°^ HKaeriiispivri, 10/7/2003. 

^°^ Kaerinepivii, 21/9/2003. 

"° Kaerinepivii, 28/9/2003. 

"^ EXeueepoxmia, 6/10/2003. 

"" G. Buster, EU enlargement: from poverty to misery. Internation- 

al Viewpoint 340, May 2002. 

"^ O Neo<; EupcoviaiKog x^POQ, (mlloyi\ keijievcov, eK56(jei<; 0e|i£- 

Iio, 2000, oeX. 146. 

"'' O Neo<; EupcoTiaiKog x^POQ, duXXoyii Kei|ievcov, eKSooeig 0e|ie- 

Xio, 2000, ceX. 163. 

"^ Aiovi3(Jio<; ExpaiiTioyXrig, 2003 t] eXXriviKfi 7ipoe5pia Kai xo lisX- 

Xov xri<; EupcoTirn;, eK56(jei<; Aipdvr], A6fiva 2002, oeX. 100-101. 
"^ G. Buster, EU enlargement: from poverty to misery. Internation- 

al Vie\vpoint 340, May 2002. 
"^ ADyii, 4/10/2003. 

"^ EleuGepoxuTiia, 20/4/2003. 

341 



' ' ^ EXeueepoxmla, 6/7/2003 . 

^-° EXeueepoxmla, 9/7/2003. 

'^' EXeueepoxmla, 27/6/2003. 

'^^ EXeueepoxmla, 16/5/2001. 

'^^ Mario Monti, H Eviala ayopd Kai r] aupiocvfi EupcoTiri, eKBeor] 

7ipo65ou EKTiovriBeloa avio xriv EupcoTiaiicfi EmxpoTifi, eKSooeig IlaTiai^fiori, 
ABiiva 1998, oeX. 23. 

^'"^ MocvoXri ApexxdKTi, npay|iaxiKT| aTiOKliori ocvxi xri<; oiryKXiorn;, 

EleuGepoxrala, 4/8/2003. 

^'^ AouKou; ToouKolrn;, H vea eupcoTiaiicfi oiKovo|ila, oxo KaxcbcpXi 

xou 21™ aicbva, eKSooen; IlaTiai^fiori, oeX. 302-303. 
^''^ MocvoXri ApexxdKTi, Elvai ecpiKxr] r] duyKXiori co<; xo 2008;, EXeu- 

eepoxmia, 18/9/2003. 
^-^ EXeuBepoxmla, 1/6/2003. 

^"^ AouKo; TooyKolrn;, H vea eupcoTiaiicri oiKovo^ia, oxo Kaxrocpli 

xou 21™ aicbva, eKSooen; IlaTiai^fiori, oeX. 61. 

^"' H ellriviKTi oiKovo|ila Kai r] aviaoxo^TioTi, Exiima eKBeor] 2002, 

Ivoxixouxo Epyaolai; FEEE-AAEAY, oeX. 118-119. 
^ ^° EXeuBepoxmla, 2 1/6/2003 . 

^^^ AouKo; ToouKalrig, H vea eupcoTiaiicfi oiKovo^iia, oxo Kaxracpli 

xou 21™ aicbva, eK56oei<; IlaTiai^fiori, oeX. 122-123. 
^^' AouKo; TooyKalrig, H vea eupcoTiaiicfi oiKovojiia, oxo Kaxcbcpli 

xou 21™ aicbva, eK56oei<; IlaTiai^fiori, oeX. 309. 
^^^ H KaeTiiiepivii, 12/1 1/2003. 

'^'' NxavieX Kov Mvievxix Kai Okpie Nxua|ieX, MiKpo Xe^iKo xou 

eupcb, eKSooeig IToXk;, A6fiva 1988, oeX. 220. 

^^^ NxavieX Kov Mvievxix Kai Okpie NxuajieX, MiKpo Xe^iKo xod 

eupcb, eK56oei<; rioXig, A9fiva 1988, oeX. 113. 

^^'^ Paul De Grauwe, Ta oiKovo|iiKd xrig vo|iio|iaxiKfi<; evcoorig, eK- 

56oei<; na7ia{;rioTi, ABiiva 2003, oeX. 246-252. 
^^' NxavieX Kov Mvievxix Kai Okpie NxuajieX, MiKpo Xe^iKo xou 

eupcb, eKSooeig rioXig, A9fiva 1988, oeX. 114. 

^^^ Kcboxog BepyoTiouXog, Iloiot; cpopdxai xrjv Eupcbviri, avaxo|iia 

evoc; jiu9ou, eK56oei<; Aipdvri, A9fiva 2000, oeX. 258-59. 
^^^ Alex Callinicos, Europe: The mounting crisis. International So- 

cialism issue 75, July 1997. 



342 



H OXoKlfipcoori xrig Eupco7iaiiKfi<;'Evcoori<;, m)XkoYr\ Keijxevcov, 
eK56(jei<; 0e|i£A,io, 1999, oeX. 262. 

^''^ Mario Monti, H Eviala ayopd Kai r] aupiocvfi EupcoTiri, eKBeor] 

7ipo65ou EKTiovriGeloa avio xriv EupcoTiaiicfi EmxpoTifi, eKSooeig IlaTiai^fiori, 
ABiiva 1998, oeX. 38. 

^'*' Bernard Cassen, EuvxaKxiKfi EuveXeuori yia xo xlvioxa, Le 

Monde, ovaSruiooleuori EXeu9epoxu7ila, 24/8/2003. 
^''^ Mario Monti, H Eviala ayopd Kai t] aupiavf] EupcoTiri, eKBeor] 

7ipo65ou EKTiovriBeioa avio xriv EupcoTiaiicfi EmxpoTifi, eKSooeig IlaTiai^fiori, 
ABiiva 1998, oeX. 71. 

^'''' AouKOi; ToouKalrn;, H vea eupcoTiaiicfi oiKovojxia, oxo Kaxracpk 

xou 21™ aicbva, eKSooeig IlaTiai^fiori, oeX. 178. 

^''^ ©eoScopog K. neXaylSrn;, H EupcoTiaiicfi ucpeori Kai t] mlh] ko- 

A,ixiKTi», eKSooen; IlaTiai^fiori, ABiiva 1977, oeX. 35. 
^'^ ©eoScopog K. neXayi5ri<;, H EupcoTiaiicfi ycpeor] Kai t] mlh] ko- 

A,ixiKf|», eKSooen; IlaTiai^fiori, A9fiva 1977, oeX. 35-36. 
^''^ Dusan Sidjanski, H ojxooTiovSicoori xri<; Eupd)7iri<;, EkSooek; Ila- 

Tia^fioTi, ABiiva 1999, oeX. 220. 

'''^ Mario Monti, H Eviala ayopd Kai t] aupiavf] EupcoTiri, eKBeOT] 

7ipo65ou EKTiovriBeioa avio xtjv EupcoTiaiKii EmxpoTifi, eKSooeig IlaTiai^fiori, 
ABiiva 1998, oeX. 151. 
^ "' EXeueepoxraia, 2 1/6/2003 . 

^^° Mario Monti, H Eviala ayopd Kai r| aupiavf] EupcbTir], EKGeOT] 

7ipo65ou EKTiovriGeioa avio xtjv EupcoTiaiKii EmxpoTifi, eKSooeii; IlaTiai^fiori, 
ABiiva 1998, oeX. 151. 

^^^ AouKo; ToouKalrn;, H vea eupcoTiaiKfi oiKovojxia, oxo KaxcbcpXi 

xou 21™ aicbva, eKSooeig IlaTiai^fiori, oeX. 148-149. 
^^' AouKo; TooyKalrig, H vea eupcoTiaiKri oiKovojiia, oxo Kaxracpli 

xou 21™ aicbva, eKSooeig IlaTiai^fiori, oeX. 149. 

^^^ AouKo; ToouKalrn;, H vea eupcoTiaiKr] oiKovojxia, oxo Kaxcbcpli 

xou 21™ aicbva, eKSooeig IlaTiai^fiori, oeX. 137. 

^^'' Chris Harman, Analysing imperialism. International Socialism 

issue 99, Summer 2003. 
^^^ EXeuBepoxuTiia, 7/8/2003. 

''* HKaeTiiiepivii, 19/9/2003. 

'^' HKaeriiiepivri, 19/9/2003. 

'^^ HKaeriiiepivri, 23/9/2003. 

343 



Ava5ri|iooleu(jri oxriv Ka6ri|iepivfi, 4/10/2003. 
^^° H Kaeriiispivri, 25/1 1/2003. 

^^^ EXeueepoxmla, 6/8/2003 Kai Kaerniepivri, 28/9/2003 . 

^^^ Kaeriiiepivii, 13/9/2003. 

'*^ AvaSriiiooleuori oxriv Ka9ri|iepivfi, 28/9/2003. 

^^'^ ElevQepcnmda, 24/8/2003. 

'*^ AouKOi; ToouKolrn;, H vea eupcoTiaiicfi oiKovo|iia, oxo Kaxcbcpk 

xou 21™ aicbva, eKSooeig IlaTiai^fiori, oeX. 172. 

^'^'^ ndvo<; Kai^dKot;, To apepaio (xeXXov xri<; eupcoTiaiicric; evcootic; Kai 

T] ToupKio, eKSooen; IlaTiai^fiori, oeX. 122. 

^^' Paul De Grauwe, Ta oiKovo|iiKd xri<; vo|ii(j(xaxiKfi<; evcoOT]?, ek- 

Sooeig IlaTiai^fiori, ABiiva 2003, oeX. 300. 

^'^^ Kcboxrag BepYOKOvloq, Iloiog cpopdxai xriv EupcoTiri, avaxo|ila 

£v6q [vbQov, eKSooeig Aipdvri, A9fiva2000, oeX. 361-363. 
^''^ NxocvieX Kov Mvievxix Kai Okpie Nxua|ieX, MiKpo Xe^iKo xou 

eupcb, eK56(jei<; noXig, ABiiva 1988, oeX. 174. 

"" Paul De Grauwe, Ta oiKovo|iiKd xri<; vo|ii(j(xaxiKfi<; evcoOT]?, ek- 

Sooeii; na7ia{;ri(jTi, AGiiva 2003, oeX. 296-297. 

"^ Paul De Grauwe, Ta oiKovo|iiKd xri<; vo(xi(j(xaxiKri<; evcoOT]?, ek- 

Sooeig IlaTiai^fiori, A9fiva2003, oeX. 313. 
"- Kaeriiiepivii, 26/11/2003. 

'" EXeueepoxrala, 27/7/2003. 

'^^ EXeueepoxrala, 27/7/2003. 

'" HKaeriiispivri, 28/8/2003. 

"* HKaeriiispivri, 21/9/2003. 

'" HKaeriiispivri, 16/9/2003. 

'™ HKaeriiispivri, 20/9/2003. 

"^ HKaeriiispivfi, 17/9/2003. 

^ '^^ Eleueepoxrala, 3 1/7/2003 . 

'^^ Paul De Grauwe, Ta oiKovojuKd xrig vo|ii(j|iaxiKri<; evcooriQ 8k- 

56(jei<; IlaTiai^fiori, ABiiva 2003, oeX. 299. 
^ ^- EXeueepoxraia, 3 1/7/2003 . 

'^^ HKaeriiispivri, 3/10/2003. 

'^^ HKaeriiispivri, 4/10/2003. 

'^^ BamXelou Ilavdyou, Kcovoxavxlvou Toowxa, AiaKpaxiKii Kai 

U7iepe9viKfi Ewepyaoia, eK56oei<; naTiai^fjori, ABiiva 2002, oeX. 682-684. 



344 



BamXelou riavdyou, Kcovoxavxlvot) Toowxa, AiaKpaxiicfi Kai 
VKspeQviKX] Ewepyaola, eKSooen; IlaTiai^fiori, A6fiva 2002, oeX. 689. 
^^^ BamXelou riavdyou, Kcovoxocvxlvou Toouvxa, AiaKpaxiKii Kai 

UTiepeGviKii Ewepyaola, eKSooen; IlaTiai^fiori, A9fiva2002, oeX. 683. 
^^^ BamXelou riavdyou, Kcovoxocvxlvou Toowxa, AiaKpaxiKii Kai 

VKspeQviKX] Ewepyaola, eKSooeig IlaTiai^fiori, A9f|va 2002, eel. 690. 
^^' O Neog EupcoTiaiiKot; x^P^Q, (luXXoyfi Keijxevcov, eKSooeig 0e|i£- 

Xio, 2000, oeX. 279. 

^'° O Neo<; EupcoviaiKog x'i'PO?' (mlloyi\ k81(18vcov, eKSooen; ©e^is- 

ko, 2000, oeX. 280. 

^'^ O Neo<; EvpaiKdiKoq X'^POQ, (mlloyi\ Keijxevcov, eKSooen; 0e|i£- 

ko, 2000, oeX. 284. 

^^' Klaus Busch, H Kplor] xcov eupcoTiaiKcbv koivoxtixcov, eKSooeii; 

Epaxd), oeX. 33. 

^^^ BamXelou novdyou, Kcovoxocvxlvou Toowxa, AiaKpaxiKii Kai 

UTiepeGviKii Ewepyaoia, eKSooen; naTiai^fjori, ABiiva 2002, aeX. 739. 
^''' EXXriviKot; aypoxiKot; xoiieog Kai aypoxiKii xokxiKri, ONE, avxa- 

ycovioxiKoxrixa Kai 5iap6pcoxiKe<; aXkaytq, (rnXkoyx] Keijievcov, Ivoxixomo 
Epyaoiog TEEE - AAEAY, oeX. 69. 

^'^ O Neo<; EupcoviaiKog x^POQ, (mlloyi\ k81(18vcov, eKSooen; ©ejis- 

Xio, 2000, oeX. 292. 

^''' O Neog EupcoTiaiKot; x'i'PO?' cruJi^oyfi k81(18vcov, eK56oei<; 08(i8- 

Xio, 2000, oeX. 285. 
^'^ EXeuBepoxmia, 12/11/2003. 

'^^ O Neo<; EupcoviaiKog x^POQ, (mllxiji] k81(18vcov, eKSooen; ©ejie- 

Iio, 2000, oeX. 294. 

^'^ EXXriviKog aypoxiKog xo|ieag Kai aypoxiKfj TiokxiKii, ONE, avxa- 

ycovioxiKoxrixa Kai SiapBpcoxiKeg aXkayeq, (mHoyx] k81(isvcov, Ivoxixomo 
Epyaoiog EEEE - AAEAY, oeX. 67. 

"°° O Neo<; EupcoviaiKog x^POQ, duXXoyii Keijievcov, eKSooeig 0e|ie- 

Xio, 2000, oeX. 291. 

'"^ O Neo<; EupcoviaiKog x^POQ, duXXoyii Kei|ievcov, eKSooeig 0e|ie- 

Xio, 2000, oeX. 297. 

'"' O Neog EupcoTiaiKot; x'i'PO?' cruJiJioyfi k81jisvcov, eKSooen; 0e|i£- 

Iio, 2000, oeX. 305. 



345 



EXkfiviKoq aypoTiKog xoiierag Kai aypoxiKfi TioXmicfi, ONE, ocvxa- 
ycovioTiKOTTiTa Kai 5iap6pcoTiKe<; aXkaysc,, cruXXoyfi Kei|ievcov, Ivoxixomo 
Epyaoloig FEEE - AAEAY, oeX. 74. 

^°'' BamXelou novdyou, KcovotocvtIvou Toowxa, AiaKpaxiicfi Kai 

UTiepeBviKJi Ewepyaoia, 8K56aei<; naviai^fiori, ABiiva 2002, oeX. 694. 
^°^ HKaeriiispivfi, 27/6/2003. 

^°^ KcboTog BepYOKOvloq, noio<; cpopdiai xriv EupcoTiri, ocvaxoiila 

Evoq [vbQov, eKSooeig Aipdvri, A9fiva2000, oeX. 114-115. 
'"^ EXXriviKot; aypoxiKog xo\ieac, Kai aypoxiKfi TiokxiKfi, ONE, avxa- 

ycovioxiKoxrixa Kai 5iap9pcoxiKe<; aXkayeq, cruXXoyfi Kei|ievcov, Ivoxixouxo 
Epyaoiog EEEE - AAEAY, oeX. 87. 

'°^ EXXriviKot; aypoxiKog xo|ieag Kai aypoxiKii tioXixikii, ONE, avxa- 

ycovioxiKoxrixa Kai 5iap9pcoxiKe<; aXkayeq, cruXXoyfi Kei|ievcov, Ivoxixouxo 
Epyaoiog EEEE - AAEAY, oeX. 88. 
-°^ HKaeTi^ispivri, 27/6/2003. 

'^° E'k'h]viK6q aypoxiKog xo|ieag Kai aypoxiKfj koIxxikx], ONE, avxa- 

ycovioxiKoxrixa Kai 5iap6pcoxiKe<; aXkayeq, cmllxiyi] Keijievcov, Ivoxixouxo 
Epyaoiog EEEE - AAEAY, oeX. 90. 

'^^ E'k'h]viK6q aypoxiKog xo|ieag Kai aypoxiKfi ;ioA,ixiKri, ONE, avxa- 

ycovioxiKoxrixa Kai 5iap6pcoxiKe<; aXkayeq, cjuXXoyfi Keijievcov, Ivoxixouxo 
Epyaoiog EEEE - AAEAY, oeX. 93. 

'^' ndvo<; Kai^dKot;, Avdiieoa oe Kpdxo<; Kai ayopd, eKSooen; Ilaxd- 

KH, AOiiva 2001, oeX. 415. 

'^^ E'k'h]viK6q aypoxiKot; xo|ieag Kai aypoxiKii tioXixikii, ONE, avxa- 

ycovioxiKoxrixa Kai 5iap9pcoxiKe<; aXkaysq, cruXXoyfi Keijievcov, Ivoxixomo 
Epyaoiog EEEE - AAEAY, oeX. 95 

"^'' Aiovumog ExaiiTioyXriQ 2003 rj eXXriviKfi TipoeSpia Kai xo (leHov 

xri<; Ei)pd)7ir|<;, eKSooen; Aipdvri, A6fiva 2002, oeX. 97. 
-'^ To Biina, 28/9/2003. 

^'* H Kaeriiispivii, 25/9/2003. 

'" BamXeioi) Ilavdyoi), Kcovoxavxivou Toowxa, AiaKpaxiKii Kai 

i)7iepe9viKfi Ewepyaoia, eKSooen; IlaTiai^fiori, A9fiva2002, oeX. 709-710. 
-^^ To Biina, 28/9/2003. 

'^^ Mavolri ApexxaKi], E.E. : 'EXXei|i|ia Kai \ie Ewxayiia, EleuGepo- 

xDTiia, 8/7/2003. 

''° NxavieX Kov Mvievxix Kai Okpie NxuajisX, MiKpo Xe^iKo xou 

eupcb, eKSooeig rioXig, A9fiva 1988, oeX. 188. 

346 



N1ko<; Koxi^iOi;, EupcoTiaiicri 'Evcoor]: eva cruo-cri^ot ev xco ylyve- 
(j6ai, eK56(jei<; SeXcplvi, oeX. 39. 

""" Francois Vercammen, Pseudo debates, capitalist offensive. Inter- 

national Viewpoint, July 2001. 

''^ ndvog Kai^dKog, To apepaio [leXXov xrn; eupco7iaiKfi<; evcoorn; Kai 

T] ToupKio, eKSooen; IlaTiai^fiori, oeX. 71. 

""'' Ari|ifiTpri<; Todxoot;, EupcoTiaiicfi EuiiTiokxeia, eKSooeig Kaoxa- 

vicbxT], oeX. 94. 

""^ Bernard Connolly, H odma KapSid xn<; EupcoTrrn;, eKSooen; Nea 

Euvopa - A.A. Aipdvr], oeX. 608. 

'-'^ Francois Vercammen, The EU and America's war. International 

Viewpoint 337, January/February 2002. 

'"^ Chris Harman, Analysing imperiahsm. International Socialism 

issue 99, Summer 2003. 

''^ Chris Harman, Beyond the boom. International Socialism, issue 

90. 

""' ndvo<; Kai^dKot;, To aPePaio [leXXov xri<; eupcoTiaiicfic; svcooric; Kai 

r\ ToupKia, eKSooen; IlaTiai^fiori, oeX. 69. 

^^° Bernard Cormolly, H odma KapSid ■a]q EupcoTrrn;, eKSooen; Nea 

Luvopa - A.A. Aipdvr], oeX. 608. 

'^' n.K. IcoaKei|il5ri<;, H oiwBfiKri xri<; NiKaiag Kai xo (leXXov xri<; 

EupcoTirn;, eKSooeig 9e(xeA,io, oeX. 24. 

'^' n.K. IcoaKei|il5ri<;, H oiwBfiKri xri<; NiKaiog Kai xo (leXXov xri<; 

EupcoTirn;, eKSooeig GejieXio, oeX. 116, -117, 126. 
'^^ Kcboxog BepyoTiouXot;, noio<; cpopdxai xriv EupcoTiri, avaxojiia 

£v6q (ii)9ou, eKSooeig Aipdvri, A6fiva 2000, oeX. 74. 
^^'^ Kcboxog BepyoTiouXot;, noio<; cpopdxai xriv EupcoTiri, avaxo|iia 

Evoq (luGoD, eKSooeig Aipdvri, A9fiva 2000, oeX. 124. 
^^^ To [leXXov xrig EupcoTirig Kai t] EXXdSa, EXXriviKO Kevxpo Eupco- 

TiaiKcbv MeXexcbv (EKEM), eKSooeig Avx.N. EaKKOuXa, oeX. II-I9. 
"^^ XeX|ioi)x E|iix, H awxo5i)va|iia xri<; EDpcbvirn;, TipooTixiKei; yia xov 

2raicbva, eKSooeig IlaTiaCriori, oeX. 140, 123-124, 145-146. 
-^^ EXeueepoxraia, 30/4/2003. 

^^^ HKaeTiiiepivii, 22/6/2003. 

^^' EXeueepoxraia, 6/6/2003. 

-"" EXeueepoxraia, 6/6/2003. 

^'^ EleuGepoxuTiia, 26/6/2003. 

347 



Eleueepoxmla, 18/5/2003. 
^"^ Eleueepoxmla, 30/6/2003. 

^"^ EXeueepoxmla 27/3/2002. 

DXa xa a7ioo7ido|iaxa elvai avio xa PipXla, KimvyKep: AixIco|ia- 
xla (1994) Kai Mvipei^lvoKi, To yecooxpaxriyiKO xplycovo (2001), Kai ocva- 
cpepovxai avio Chris Harman, Analysing imperialism. International Social- 
ism issue 99, Summer 2003. 
-""^ EXeuBepoxmla 12/4/2002. 

"''^ Chris Harman, Analysing imperiahsm. International Socialism 

issue 99, Summer 2003. 
-"** HKaeriiispivri, 2/12/2003. 

-"' HKaeriiispivri, 22/6/2003. 

"^° G. Buster, Seville: The anatomy of melancholy. International 

Viewpoint 342, July/ August 2002. 
^^' HKaeriiispivri, 22/6/2003. 

^^^ H e'k'h]viKX] oiKovo|ila Kai t] a7iaox6Ir|or|, Exr|oia eKGeor] 2001, 

Ivoxixouxo Epyaolou; FEEE-AAEAY, osk. 108. 
'^^ G. Buster, Seville: The anatomy of melancholy. International 

Viewpoint 342, July/ August 2002. 
^^^ EXeuBepoxmla, 14/9/2003. 

^'^ HKaeriiispivri, 22/6/2003. 

^^^ Financial Times, 23 December 1996, 7iapaxl9exai oxo Alex Cal- 

linicos, Europe: The mounting crisis. International Sociahsm issue 75, 
July 1997. 

'^^ H oXoK^fipcoori xri<; EupcoTiaiicrn^'Evcoorn;, ouXXoyii Kei(j£VCOV, 

eK56(jei<; ©e^isXio, A6fiva 1999, oeX. 663. 

'^^ AouKOi; ToouKolrn;, H vea eupcoTiaiicfi oiKovo|iia, oxo Kaxcbcpk 

xou 21™ aicbva, eKSooen; UaTiai^fiori, oeX. 183. 

'^^ AouKOi; ToouKolrn;, H vea eupcoTiaiicri oiKovojiia, oxo Kaxcbcpk 

xou 21™ aicbva, eKSooeig UaTiai^fiori, oeX. 185. 
-* EXeuBepoxmia 4/7/2003. 

"^^ ©eoScopog K. UeXayiSrn;, KaxaxoviKf] oiKovo|iia, eKSooeig Ua- 

TiaCrjori, oeX. 77. 

^^^ EXeueepoxraia, 23/5/2003. 

^*' Chris Harman, Beyond the boom. International Socialism issue 

90, Summer 2001. 



348 



ndwrig KovC,\\q, EpyamaKeg cxs-(sz\q Kai eupcoTiaiKfi evoTioiriori, 
eK56(jei<; Ivotitouto Epyaolat; FEEE-AAEAY, oeX. 83-85. 
"^^ ndwri<; Kou(^fi<;, EpyamaKeg oxs^si? ^ai eupcoTiaiKfi evoTioirioTi, 

8k56o81<; IvoTiTOUTO Epyaolag FEEE-AAEAY, oeX. 121. 
■'''' ndwrig Kou(^fi<;, EpyaoiaKeg oxsoek; Kai eupcoTiaiKfi evoTiolriori, 

eK56(jei<; IvoTiTomo Epyaolat; FEEE-AAEAY, oeX. 122. 
-"^^ EXeueepoxmla, 30/5/2003. 

^^^ ndwrig Kou(^fi<;, EpyamaK8<; oxeoei^ Kai eupcoTiaiKfi evoTioirioTi, 

eK56(jei<; IvoTiTomo Epyaolag FEEE-AAEAY, ask. 270. 
"^' HMou; KalXicbpou;, Eupcb:EoK Kai Aeo<;, eKSooen; Aipdvri, oeX. 

68, 76. 

'™ To TiXaoTO 5iXri|i|ia E.E. f] a7iO|i6vco(jri, aTio to site \v\vw.kke.gr. 

'^^ To TiXaoTO 5iXri(i|ia E.E. x] aTiojiovcoor], aTio to site \v\vw.kke.gr. 

^^^ H Sieypuvor] Trig E.E., axo to site \v\vw.kke.gr. 

^^^ Ti eivai T] ouvBfiKri tou A|ioTepvTa|i, avio to site \v\vw.kke.gr. 

^^'' Eviupou Aivap5dTOU, Atio tov eiicpuXio ott] xouvTa, t6(io<; A' 

1961-1964, eK56oei<; IlaTiai^fiori, oeX. 26. 

"" Kai Ta 5uo aviooTidoiiaTa avio ttiv Arryr] 7iapaTi9evTai oto Fidv- 

vrji; MriA,i6<;, O eXXriviKOt; KamTaliojioi;, r] EupcoTiaiKfi 'Evcoor] Kai r] Api- 
OT8pd, ©eoen; 2002. 

^'"' AriiifiTpri EapXfi, Oi tioXitikei; Kksvpeq ttji; evTa^rn; ttji; EXXaSa^; 

OTTiv EOK, eXSooen; Eijyxpovri Etioxii, oeX. 32. 

'^^ H eXXriviKfi oiKovo|iia Kai r] aviaoxo^riori, ETiioia eKBeor] 2001, 

IvoTiTOUTO Epyaoiai; FEEE-AAEAY, oeX. 52. 
-™ EXeueepoTmia, 18/5/2003. 

"™ H eXXriviKfi oiKovo|iia Kai r] aviaoxo^riori, ETiioia 8k98OT| 2002, 

IvoTiTomo Epyaoiai; FEEE-AAEAY, oeX. 119. 

'^^ HMa^; lcoaKei|ioyIou, H ONE, oi jiioGoi Kai r\ avepyia, Ivotitou- 

TO Epyaoiog TEEE-AAEAY, oeX. 11-16. 

'^^ TaKT] 3)cot67ioi)Xoi) Eupcb: nd|ie yia «apyevTivo7ioiri(jri», EA£d- 

GspoTmia 28/12/2001. 

'^' AiaKiipu^ri x-[]q EupcoTiaiKfn; AvTiKa7iiTali(jTiKf|<; ApioTepa;, 

MaSpiTT], lovmoq 2002, International Vie\vpoint 342, July/ August 2002. 
MsTacppdoTTiKe oto TiepioSiKo Trig AEA, AieGvioTiKfi ApioTepd, t8i3xo<; 2, 
OKTcbPprig - AeKeiiPprig 2002. 
'^^ npoypamiaTiKo EuveSpio, oeX. 16. 



349 



Aeov TpoTOKi, H Tplxri AmQvr\q [lexd xov Aeviv, eKSooeig AXka- 
yil, Aerival979, oeL 31. 

'^^ Aeov TpoTOKi, H Tplxri AieBviig |iexd xov Aeviv, oeX. 31. 

"^^ Aeov TpoxoKi, H Tpixr] AieBviig |iexd xov Aeviv, oeX. 30-31. 

^^' Aeov TpoxoKi, EupcoTiri Kai A|iepiKfi, eK56(jei<; Ilpcoxayopou;, 

AGiiva 1981, oeX. 164-168. 

'^^ Aeov TpoxoKi, H Tplxr] Aie9vri<; |iexd xov Aeviv, oeX. 240. 

'^^ Aeov TpoxoKi, H Tpixr] AieBviig |iexd xov Aeviv, oeX. 33-34. 

"'° Aeov TpoxoKi, H Tpixr] AieBviig |iexd xov Aeviv, oeX. 35. 

'^^ Aeviv, Aviavxa, x6|io<; 26, oeX. 359-363. 

^^ Ta oxoixeia eivai avio xqv World Bank Group - Data and statis- 

tics Kai avio xo cite www. CIA - The World Factbook ~ United States.htm. 
-'^ EXeueepoxmia, 18/5/2003. 

^^'' Eurostat yearbook 2002, the statistical guide to Europe. 

^'^ EXeuBepoxmia, 9/3/2003. 

^'* Fidwrn; Kou(^fi<;, EpyamaKeg (5xs.(^s.K Koa eupcoTiaiicfi evoTioiriori, 

eK56(jei<; Ivoxixomo Epyaoiaq FEEE-AAEAY, oeX. 83. 
"'^ Fidwrn; Koui^iig, EpyamaKeg oxsoen; Kai eupcoTiaiicfi evoTioirjori, 

eK56oei<; Ivoxixouxo Epyaoiag FEEE-AAEAY, oeX. 85. 
^^^ Eurostat yearbook 2002, the statistical guide to Europe. 



350