Skip to main content

Full text of "Eutychii Patriarchae Alexandrini Annalium II"

See other formats


PATRIARCHIAE 

ALEXANDRiNi 

Annalium. 

Tomus Alter. 

Qtdkky in /e continui, fic diffecandt *Ratio, K 
jtta micaefty ad Trioris T o m i 

caleem adnotatnr. 
Oj^^Iopeo&Híw^WíXí^M mCanoeterkiDwiP*»* 
^ * ad infigm triumColumbarom. 1658 Digtfized by LjOOQ lC * Digitized by Google Digitized by Google 4- Sutychii Tatriarch* Nno Tbeodofii Iuniorisdecimoquarto 
conftitutus cft S//¡m«i Patriarcha Con* 
ftantinopolitanus t qui tres annos íédít^ 
deinmortuuseft: fuítque poft ipíum 
Patriarcha Qonftantinopol't Ne/Jorius, qui cüm 
quatuoc annis ac duobus menfibus íediílct ana- 
themate devotus ac loco abdicatus eft. Af- 
(erebat fiquidem Neftorius Mar'tam virginem 
re verá Deiparam nottfuiflejefléqueduosfilios, 
quorumalcer íit Dfus,eumqjáPatre genitum, 
alter autem homo. , qui á Maria natus 
fuit: atque hominem iftum quife Cbriílum dixe- 
rit, amore unitum efíc cum filio, Deúmqacap- 
pcílari & Filium Dei, non re verá, fed per con. 
ceííionem, & nominum communionem, 6c 
honoris cauíá, fícut unus cx Prophetis. Qux 
ífyflorii fcntentia cüm ad Cyrittum Patriarcham 
Jlexandrinum perveniflet,iplc eam improbans ad 
eumliteras fcripfit, in quibus fa<5tü ejus ut turpe- 
in .üfavit,ac fententiam coarguk ipstquevia? fuar 
perverfitatem oftendit, rogans utad veritacem 
rediret. Cúmque multar inter ipfos litcrarinter- 
ceflerát,ttec áfententia fua reverteretur Neñoriu^ 
fcripfa Cyrittus Patriarcha Mexand, ad loannem 
Patriarcham Antiocbenum t ipCum etiam rogans ür 
literis ad Neílorium dátis illum íententia? íux 
feditatis & abfurditatismoneret,atque utad ve- 

litatem Digitized by Google ,,^_______________________j: ■ - ■ fiM I ■ I 

A\exané¿iiAnvale$. • Tom.Ií. 

ú»jfi*j¿/-* <<&* ¿^ JLUfc ^Ac tu^l $4^$** i 

0\*yiUA^V*i ¿s**$j lL-i_5a¿'L í ohvJ aJÜl 
V. fl ¿fl o-AiUá» l_«**ís JU^feJJj ^<k*SV 

ftlfru** ****** L*oV_*i * — ^ & — x)UU &*Jlc 
t^V **yt>Jwfl táC^O-ty*-* <•****'«* Uk 0«^*»* Aaa a j v. Digitized by Gopgle Sutychn. Tatryirch* j^\ <J\ t f¡>¿\ i^^\^aU^^-jUM*^ 
ttj^ #^ y**i <*-•& t^^-^9* A<** j 

(¿£ít^* Ua»j¿ t/>j U*i&\ G**) «á¡&>> «*>«$*& 

^U^w^^^Í^á^tfVáj^ IÍUU 
^í t¿*^ ©Vé^ UÍmJ.^ V* t^»tí fcíuv*^ 

c5L*> y & , , ».ÍVm>>\ ^A-^d^. (jj* £& t ,. ¿¿TQ Í Digitized by Google r^ i AlexanémiAnnaku Tom:II. rkatem rcdirct hortaretur. Scripfit crgó loannts 
Patriarcha Antiotbtnut ad Neftorium, fe, niíi ad 
veritatemrediret, convcnturos, ipííque male* 
di&uros. IntercefTerunt ctiam intcr eos E- 
piítoíae non paucat. Neftorius veró á fcntenria 
lua haüdquaquam rcccffic , ied in crrorc fuo, car- 
cttatéqutacopinionis pravitate permanfit. Ioan> 
tf/xetgoPatriarcha Antiócbtnus fcriptis ad Qril. 
hm Akxmdtinum hteris ccrtíorcrn ipfum fecit 
Nleftdrwm in fcntentia» íñas pravítate perfevcra- 
<rc. Scripfit igitur Cjril{us ad Cdtflimm Patriar- 
charn l^maww», & ad $n~FUvium Patriarcham 
fíhro/oljmrtanum ,ntcnon hannem Patriarcham 
Ánthchtnum, rogans utin urbe Epbtfo ad dtfpi. 
ciendum de íéntentia Nf/?«rnconvcnirent,fi for- 
íán redtre vtllet j fin minus, fe ab eo fubducen- 
tes , ipfi malcdicerent , atque loco moverent. 
O&nvénernm trgó' in urbe Epbtjo Epiícopi du. 
centl, Conciíií Praefides erant Qritlus Patriarcha 
ñUxxndrinus , Cdtleftinus Patriarcha ^omanus, & 
Bu'FtaTrits Patriatcha* Httrofnlymitanus ¡ Promifit 
Ctiam ipfis loannts lc. adfuturum, at cum moram 
trahens non vcniret , haud ultcriüs ipfum cx- 
peftans QtiHtts Patriarcha Mtxandrinus, convo- 
catis,qiiiaderant,Ep¡fcop¡3,ad fyflorium mifit 
utíe unafifteret, qui Ephcfi tunc erat. Renuen- 
te aurcm Neftorio acccdcrc , cümtcr ad ipfum 

mifiífct Digitized by yGoogle .**«: -*%*•!• ,** ..*» ***-^»»f *♦«•*' s Sutycbü Tvtriarcb* mififíet,nec illc tamen ventret ,fententiam ipfíus 
adexamen revocárunt , ipfúmque maledi&ione 
dignumiudicantes, anatnemate devoverunc,ac 
loco moverunc, ftacuerúntque Mariam virgi- 
nem Dei matrem cíTe, Cbriftúmque Deum verum 
atque hominem duabus conftantem naturis, 
at períbná unum eífe, quod diverfum eft ab a- 
more. Nejlorius cnim aiTerebac unitarem ciTe 
duarum períonatum coníeníum ; cutn unitas 
vera íítut fít perfona una duabus nacuris Ccoh- 
ftans.]Cümaucemjam Neiíorio maledixiíTenc, 
acceíHt loannes (Patriarcha Antiocheuut ,qui cúm 
jamillosanteadventnm fuum Neftorio malcdi- 
xiiTccompcriiTet,irá commotus,Injuriá (inquit) 
Neñorium am*ciftis t ipfámque malediclionibus 
immcritb devoviftis. Neftoriéque íc adjungcns, 
convocatis qui cum ipíb cranc Epifcopis,(jftt¿to;w 
'Pacriarcham Mexandrinum % nec non Simonem 
Epitcopum Epbeftnum, excommunicavit. Cüm 
ergó viderent focii Qjrilii abfurditatem corum 
quae patravit Ioannes ¿¡ttointcT ipfos diftidio Ephe» 
/o diiceflerunt. FacTíquc íunt focii Cyrilli,6cO' 
rientales partes duae t inter quas interceftérunt 
rixae. At non deftitit Theodofius Rcx donec intcr 
illospacem conciliarec. Scripferunc crgó Orien» 
ces libellam in quo aíTerebant Sanctam Mariam 
Virginem Deum & Dominum noftrum lefum 

- Qoriftum Digitizéd by Google zAlexandrini Annaks. T t> m:IL j 
ri** c/ b**** "y^l? *y J * ^* *■*■*• íj^v* 

|^¿ft.Ju» i^jjjj f-*íW*> V.V* **á»U*l <¿5^^ 

¿^¡i im iyv-£» ^.aíi íuuukbu ^^»¿ 

» ¿ ,, 4 ¿ , ¿ > ^M ^ (^(Cg-^j^ 

*>• c/* *■*«** y . ..» * ** ?-• C9» frj 6 V U í> •_> Bbbb ^a«4V Digitized by Google IO SutychüTatiiaKbA ¿¿4$«£» ^ vjím^. e^li^ u^* «y tt k H^ V Digitized by Google ^lexandrmdondrt. Tou:IL ii Qiriftm peperiiTe , qul cjufdem cft cum Patre 
fuo naturae , cjufdémqae cum liominibus quoad 
numanitatem naturg : duas ctiam naturas con- 
fenl íiuit, & hypoftafin uaana , tinámque Pcríb- 
nam,& Anatnemain Kejhrinm dcnuntiarunt, 
Eúmque Kbellum pcr Vaulum Metropolitam 
Hamejamm ad CjriBttm Paaiarcham Alexanbi- 
nnm miíerunt : quein cúm accepiitetatqne pctfe> 
giíTct (jríÜHS^ cum ipíis de rebusin co conteotis 
coníenticns Koc- iüis quod ad eum reíponíum 
reddidit : Eandem egoquam yos m übeüo tc- 
ftro defcripfiftis fidem ample&or. atque hoc na* 
<6to fuit inter Q/rüÍHm & Oriemales concordia. 
Quod autem dfcunt nonnulli (jriHum cúmH- 
beUumOrientaliuiii aaepífictiplumimprobatlé, 
necdixifíe duas naturas &hypoftafinunam,in 
eo falfí fimt . Omnes enirn Qr'úli libri ittud 
diferte aiTerunt. Porró tranímifit Cjrillm exeai' 
plar libclli Orientalium ad llarium Epifcopum 
urbisCorwffc, tcidJcdáum Cpiícopum Malú» 
tenftmfic ad alios Epifcopos plur esjCettiores illos 
fáciens Orientafes ad vcram fidem rcdiine,neq. 
Nf^w-ioaflenfum pr«bcre,verüffilentemiamam- 
ptói Concilii fecundi Epifcoponun ccntum 
quinquaginta, qui frnftmttKpéti convffnsentes 
Afic^íotnalcdfxerntit. lam4ConciHo íocun- 
di, quod dkttnas, ad wttwtn noc C ooci lim a a 

B bbb 2 Epiícot Digitized by Google \z Eutytbii Tatriarcha* Epifcoporum ducentorum qui in urbc Efbtfi 
congregati funt Sc Neftorium anathemaci devo- 
verunc,anni funt quinqüaginra unus, ídque anno 
rcgni Tbeodófii junioris , Imperatoris ^omano 
rnmvicefimoprimo. Neftorius aucemubi pul- 
fus fuerac Atgypium tendcns , in ea ejus partc 
qux $4Íd diátur , lóco jfkbmim appellaco, íeptem 
annos fubftitit,dein.mortuuseft, acíepultus in 
vko Saklan cb¿to, in quo aeftus ingens contigit, 
ac prjBCÍpué in vallc in qua ipíe fepultus fucrac, 
adeout nemoin ea incedere vel pereamcraníire 
tempore acftivo poflcc. Acque ita obliterataeft 
íéncentia Neftorii donec illam longo poft ipíum 
temporis ípitio refufcicarct Barfuma Metropo- 
IkiNtfibincnfes tempore lufüni ^omanorum Im. 
racorís Sc %ofadi í^bku^i filü Rcgis Perfárum, 
cámque in Oriente,acpr*c¡puc a,pud Terfarum 
incolasadftrucrctj undecftquod mulci íínt Ns. 
fioriani in Oriente, Cc.Iraco,JllMufal<cítca. Eupljra. 
tt,Scin.Mefopatamia ) <^ui Nejtoriani appellatiiunc, 
titulo á Nejtorii nomine dcdu¿fco . Po&Nefeoñ* 
um conftictKUS eft Maximus Pacriarcha (jnftantu 
nopolitanus * 9 quttresannosíedic, dcin mortuus 
eft : ipíoque nondum fepulto faftus eft Troclut 
ibidem Patriarcha, qui fupcr Maximo oravic 
cúmq ; (epeliyic- cámcj,- poáipíum tredecim an- 
«w£ediflcc,mottuuseftv \K<\ukSaidrPatricii 
■ --. filius, Digitized by Google Alexandrmi Jnnates, Tom.//. '? Jtf) I^UÍj t^ftfetf&tju** «J Vj*^' o*¿H <JUW 

0»O j¿X)\ MÍJI ^JIUeVá.áí.du&^ V4** «**■* t&*«» 
U«6» ^H^lyíM* -tf«d C^ 8 * ¿ *-* V V**" ^ 

¿fejt (¿A<*¿ «tf* Q/" V-»V-éA.U c^t^loi 

i^W^Vfes^JJj «V»<>1 *~S ^^ 

«x*»_)V* oV^íU-i^^S^^pVi^ I ' Digitized by Google !f Sutychii Tatriarcba r \5 ^Urfj ^*^ n^iíU {Ja tMjrftfjí»^^»^ 

OV&9 •»* f*> cWi* %* **tó ^ *V**¿\ 4&j)j Mj 

^**^io*íj <i)j^6» ^y»— -*^y tíOfuu-^Uii 

r ^í, oaJj wl g***t* U*U-j, »W ^ Digitized by Google AlexmJrmJnuaks* Tom:1L I ry 

filiu$,Mcdictts, Vifam cft mihi íioc hbri mci 
iftbts loco Ni/íomiiiií refponfum teddere , & 
feeecmiae ipíbmmfialuxjtem atcjue abfnrchcirrm 
aemtmftrarc,ciim ecror fic , ipsíqnetcmpore hoc 
noftro á Ntffrk amúqm diáis in mvcrfain abi- 
crunt, autumantes Ncftmum afíéruifk (hriftum 
dtta* fobftantias ac duas Pafoms cfíe , Dcum 
pcffcdum m pcrfona & fabjfaruaa fua, atquc 
homuaem pcrre&um in pcrfona & fubftantia 
Étta^ ao A&wa» pcperiflc fcbri/ÍMm. cx parte hu« 
manieatis > non ex partc drrjnkatts. Cux¡ uipotc 
cumPaicr^iixta ¿pfa&,gcnuctk Deum,at noo ho - 
rmnem ¡ Matia vcró homiuem pcpercrk,non au- 
tem Dcum. Dicccnrctga ilfís, , Siita res, habc 
at uri YO&dkrtis , crk Qhrtftm ckuo Cbriftij duó 
qucFütt. Erit etgo. Qxiftm Dcus vcrus , & Fi- 
u'w YcrusDeus > & £hriftMtvvrus homo,& Fi« 
liusverus hocno , cum necefiátió diccndum. fit 
vd Marhm pcperiue Qmftum, veinon peperuTe: 
S¿pcperit^iece£arió cric partus vel fptritualis vei 
corporaus¿£carporatis , alius erit ab eo qucm 

tgcnnkPater,undeneccrTario fequccur duos cfle 
ChriítQSj quód íí fpir kualis fuerit, eritChriftus 
g Fnrus unus& Periona una*, & Cbriftus unus. 
Pxobatur hocC exempto ] lamina: ferrea: cui uni« 
turignis, utpotcqua; fit gladius unus qui & u« 
rat, & fciadat,& .lnceat, & coruícet- necconccdi 

poteft Digitized by Google i.6 Sutycbu Tatriarché poceft partem ferrcam eam eííe qu* urit,& lucet, 
cúm ferrüm cui non ineft ignis non urat-neque 
pjrcemcandétcmquaefccatignem effc, cúmignis 
nacttra fuáluceac&urac Atcjue hoc[cxemploj 
verum eíleconftat & confirmatur quod profi- 
temur nos MrfcbitA, Cbri/lum efle unam perfo. 
nam , Deum pcrfecíum , hominémquc perfe- 
¿tum , & connitatur quod aflérune Ñeftortani, 
cffe Cbriftum perfonasduas. Quineciam dici il- 
lis potérit , dicite nobis de humanitate c«i unita 
eft divinitas, acq. nominata eft Qbrí/tus [An^non 
dcfiericctse (Jbriftum exquo ruerit in uteroma- 
tris fiix Mariét ufcjue dum ipfum pareret & la* 
¿fcarct, & adole vcric, & crucifixus, & paísüs fue- 
rit f An donec triginta annos compleret, fuerit 
unus ex numero hominum, ac tumdemumu- 
nitus fuerit humanicati , ac faéhis íit Mejfias? 
Quod íi dixerint non fuiíse Cbriftum quamdiu 
fuic in utero matris fu* Mar'u , verüm Martam 
peperjlsehominem,acipfum donectriginta an- 
nos compleret unum fuiíse ex hominibus,dein- 
d-e unicam fuiffe divinitatem cum humanitate, 
ac fa&umfuifle (J/?r//f«w J certéícntentiamíuam 
adftruxerunt,at Evangelio mendacium impege* 
runr,necnon VauU, omnibuíque quos Ecdefia 
tccipit libris > & á fentehtia Cbnftiana recefferunt. 
Sin dkciint divinitatcm humanitati unitamf 
' fuiflc, ) Digitized by Google ■ r 

^AUxandrmi 4iwaUs. Tom;ZT. | 17 <J^ ^ t-4»í W«^ i¿ >^ c»Vỿ^Ul 
¿^1 ^su-*£aJaití>¿*aUc*i^ W £""«*** 

^l oy-U» ^Ls^ V-***t ^-^J Jl5í, 

U»i*^^J>« ^ LarvArf^j o^V_* o* 3 ! 

i£j¿ o-*4'¿*V.l ^ oUM o* ^j o^ ***• 

£/£=* ¿yv-* c# l-**** c/ uáai «9-vfc 

«>*4»LJtJl* O^t^í *á£j¿ ¿-*-í ****! f* U»^j 

»,,«>fti4-»H <3 — «s» <****> u^ cV— «^^ 
^ *, — ft->!f-¿4i * — k-s-* cy-* b*A o Cccc ** Digitized by Google i8 SutjcbiiTátñarch*. *~*>j r &\> *_*1) e *-^ ¿¿1 <^ <¿ju<mK 
•eay i; : — )U t^ r \ «í J** u <juy *#yi j^ 
*>y* Jíi tyvi c^/U J* y^zdifS ¿¿jY J¿\ 

f> - * «»w e>i«í^wi <^jy ****** <4&j£» 
^j^^j ^wan. ^ (^j^ «.Utóii. d^m . 

4-* 1«. *J*l ^i^^^ UW^U^cj^ cM f Digitized by Google <JfUxandrmi Annaks . T o m: IL ip fuüTedamadhuc in utero geftarctur, tpfúmque 
Ctum 3 Chriftum fuifle, acin utero geftacum fuifle, 
ac natum & educatum dpnec crucifigcretur S¿ 
inteificeretur/ tum confitentur Martam virginem 
peperiflé Deum, Cbriftum unum , &perfonam 
unam. Dicetur rurfus illis , Quando unitum cft 
vcrbum homini? antc partum , aut anccquam 
conciperecur, tn momentopartus ? Qubd u* di- 
xerint^anteparcum-reponemusillis , Num ante 
partum, & ante concepttonem ? aut ante partum 
poftquamconceptuseíH Quodft dixerint, tura 
ante nativitatem tunrante conccptionem, aucu- 
m'ant unitum fuifléipíurri antequám cífct homo, 
& antequam formaretur, 8c antequam nafcere- 
tur ; quae fi ita íé habeant abfurditatis arguitur 
(ententtaNeHorÍ4nor«m,quói£dternus unitus ru- 
crithomini íe ex partetantum ita.habenti- Ho- 
mo enim ex parte íic fe-habens talis fuit cüm for- 
máhumanáinduereturj undeneccfle eft illisut 
autument divinitatcm iolam, cum humanitate 
fuifle novem menfcsautcirctter ab initio con- 
ceptionis, uná cum eadem mancns tnlocoquo 
geftari foíet infansj; dcinde fimul natas fuifle . 
qued contradieit illi quod dicunt, Mariam pe* 
perifíe Chriftnm expartehumanitatis íu*, non 
ex parte diviniratis fuac. Sin dtxcrint, unitam 
fuifíc cum eo poftquam conceptus eflct ac formá 

Cccc 2 pcrfe&á Digitized by Google 20 GutyebtiTatriarcha perfeclti indutus } regeremus jpuV, Tuixi Deus 
in< ucero eeftatus eft ante partum. qubd ílcon- 
cedipoflit utero geftatum fuiflc, conccdi etiam 
potcft, naíci poEuiíTe .Sidixcrint unionem faclam 
tempore nativiiatis¿ dicimus„ Tnm. ergb pcperit 
Maria Verbum uná cum homine. Verbuman- 
temcumapnd nos tum-apúdvosDeús clt.Pe- 
perit ergó, Maria Deunv. Si dixerincjca eft ; re- 
ponemus, CLrmconcedipoflítnaícipotuifle^cur 
non concedatur, iautcro geftari potuifle ? Quod 
íiconceíTerint jamíententiae fuas valedixeruntíln 
haud conceflerinc , dicimus , Quaenam eft intcr 
rwec diíerepanria, ut in utero gcftetur, & ut na« 
fcatur l Sidixerkif,Deumnatum nonefle, ncc 
fuiflé unionem ante nat¡viratem,fcnec ftatu ifto 
durante.fed fuifle tempore nativicatis , dicimus 
dcftruithoc illud quod afíenp* 7 Mariam peperifle 
Chriftum, Siquidcm non. eft vobis Chriftus ho- 
mo íblus.Cum crgb Qbriñm non fít homo folus 
Maria autem-ex fcntcntia veftra hominum nu- 
dum pepereritante unioneru,íequitur ipíámpe- 
pcriflé illud quod non erat C£ri^«¿, poftquam 
autem fueric, fa&umefle Chriftumpct unionem- 
ac fuifle unionem poft nativitatemj, acproinde 
Qmftum cvaíífle poft nativitatcm. Qubd íi hoc 
vobis «bfurdum videatur , ac Maria Qhríftum 
pepererk, ipfacrg^ non pcperit nominem fblum, at< que Digitized by Google Jlexandrmi Annates. Tou.lL ^JL-e. «c* (J\ >* \*\¿ ioij^O^ 

; JLa. t¿ ©W**Jfl <¿>\-£=> \jJL3 (jHj oJj_* 

\ó\ , «^ -- ot>— Jj o i » 'LjuJLi 5o^J| 

»21 ^j^ bü¿» *V-^ (9^-»»^ <*♦ « — fc¿-=Jl 
^Í^Ja. IóV» LJü» *•> IJVJ (j)U U2fl ,^-íy» otJj oi* 
<á#6 5¿>Vew\ *>V-* <J*^ oj^*. &ljfi*? M o*}t 

<s¿)\ l*, uu i£j¿i£«** ,1^^4-y ^ye^s 

áj)j* &j£ai &\ (*~64j <J.*. ft . U)£=¿ <¿»1 Cr-6^ 
oL*v#V ^yS»?. A o\j *j\j4 *-»! u*d JJVi ^V-i 
?o2Jt *_JU_. ^ ^V^sUs^ jJL-* <J *, *o"*J <J*i 

g~*V O* g-*V *»<>*} (*/• <s>* f^J* 0«*» V.;ü 
W*»*J\ <í>L£sp» VoL* «o^^UaVjA o^aJ j^oJift 

Vóí <9c)*-JjU>U oL-***2J J-*-» w*y <¿A-*-V 
L»* 4 ** 0V-_á»L¿) tf l_a»l¿1} g — ;*-«« tW V.* 
&\£a L¿Vi JJo&jJ l cm> oL«**_V <¡>Ví--^ oV*v»._V 
^o-JU <¿>Lá--» <¿>Li «o^Jío^ <-***»<* 
U c*-Jj o¿ ^ ?•• c*-V-=-»j lj»»V_. 1¿-* »¿>. .<-» (¿)L<B. s .l 0.» JU, J 


zr bigitizedbyGoOgle 12, Sutychii Tatriarcb* *<&* U. ^ »5,tóg 4r*Qfñ »j&\> K^ 

<> A j e h t*°* j*F± <*!>*j* £8*4» <¿>! ^ ó! u¡»? 

»*! Ua^ U^oJ, !ótíf ^^Jtaéi» f ót u* ^u 

.<**-£» uflofc e4>>*** ^ *oi t m\ ^joM 

&¿S b*U» aslé* * L^! ^js. I¿«i ji^t 
oLítet oL¿» L¿L*I ^v^j-^S O «_* ju-jtf| 

^-^ *>to b^ó^u^ t fy ^f\ 

6Aí *-**- JLi otJj rJ Xi\ 3 o±.\j ¿¿j ücJtj 

i^c\ X ^jjL^áJl ^ ^ C x ,^k4l d^fc* 

<^**>o-^*, ^^j&jtf^jtjzjtjjL^ ^cól^J! J Digitized by Google — — — ■ - 

AlexAndrini Anndes. Tom:/Z I 12 atque hoc neceflarró infcrc peperi fle ipíam Deum 
cum homine,nec non fuiííe unioncm antenaúvi- 
catem fatque ita manifeftafa¿ta eft abfiirditas e- 
¡üs qiiod aíferunt Nefioriani , ícil. Msriam pepe- 
rifle Q>riftum ex parte humanitacis fuar , non ex 
parte divinkatis* & veritas cjus quod confiten* 
mt Melchiu , Mariam peperiííe Deum , Chriftum 
unum,& Perfonam unafti, Sc Swbftantiam aeter- 
nam, & Subftamiam dc novo produ&am. Di- 
cetiu etiam illis,5t aíferatis Cbrifinm duascffe fub- 
(lantias^unamactcrnam^akeram de novopro- 
duÉtam^dein Mariam peperiflc Cbrifium.jzm con» 
fítemini Mariam duas has fubftantias , qusr 
fünt(T&ré/Íitf,peperiflcj Ckrifins cr%b conftacdua- 
bus naturis, quas cüm peperic, una earum Deus 
eft,pcperit ergó Deum xtérnum . Deinde, Non 
poceít concedi pcpertíle niíi quod in utero ge- 
ftatum fuerat, hinc ergó ncccíTarió féquitur i- 
pfam.Deum illum inucero geftaíTe. Atquc jta 
ofteníácftcciamabíurdicas fencentiat Nefioriano 
rum afíerentium, Mariam ncc in utero tuliffe, nec 
peperiífe Denm, & confirmata veritas ejus quod 
prohcentur Mtlchiufc'ibMariam pepcriíle Deum, 
& Qhr iftutn unum, 6c fllium unum , & períbnam 
unam. Inquic Said PatrktiWius , Medicin* 
ítudiofus,Aritiftites erroris, viz. Heftoriu*,Euty* 
cbius t Ítíefcorus, Seterus, Zclacobuá 'Baradienfis, 

cüm Digitized by Google H Sutychii Tttriarché cum ipíbrum íequacibus aliífque Heterodoxis, 
qui adftruere volucrunt imaginationcs fuas 
á timore Dei alicoas, atque á \'ú Dei decliná* 
runc juxta fententiae fuae pravitatem, in Deum 
audaces , quófque malae intentiones fuáe & cor» 
ruptae cogitationcs mari crroris ingurgitarunt, 
ilh (inquam,) omnes illos quibus fe immiícu* 
erunt errores mordicüs retinucrunt, eo quód 
ignorarent unionem Divinitatis Domini no. 
ftri Qhr'tjH cum faumanitate ipfius, dum unuf- 
quiíque ipforum tn aliqucm é diverfis mixti- 
onis modis impingens ei adhaeferit; Vilüm 
eft auterri mihi oftendcrc f divcríbs 3 miftionis 
modos, eóíque cxplicare, nt ita abiurditatem 
eorum quae dicunt percipias, Deo aütem po- 
tentiaeft. Fro magna Dei providentia, jnfticia 
perfec"ta,& miícricordia cxímia,m¡ÍÍtipíe Vcr- 
bum fuum Creans, quo omnia creavit iííque 
efíé dedit, quod é fubftantia eft increata, ve* 
rüm á pacre ante omnia íecúla genitum, can» 
non eflet unquam Deus íine Vcrbo & Spiritu, 
neque Verbum unquam ab ipíb íepcratum, 
neqttc a Spiritu ipfius creante, autáfubftantia 
rpfius; ac deícendit Verbum Dei Crcans cum 
fubfiflentia fua # pcrmanente, perpetua, dura. 
bili, qua: nunquam non fuit, nec cflé deíinit, 
& incarnatum eft á MarJa Virgine , puella ían» 

aa. Digitized by Google lAlexandrint Annales. Tom:J/. | 15 \ d»^ fy*rtlr?****C*> ******** <)fi»tt*, fcJyA* ^U *->**- «>** oUv.U» 
^j 6 ^í, «bfct» W ^y »1c*W*j« 

^J*IM C^ ^ f* 1 ** & *** 

9 t*— J<>* — JUfi^ón>*i* 
JU« *-JUJl **-á» c*J-4-4-> V^* 

A ^ c*U>» ^V* (iUW *-«!* 
^^ Dddd V* Digitized by Google %á Sutychii Tatriarcha 0**31 ^j^A^^fcjo^LaH L*> (¿jtjUtódS IJ4) 

c#V jAlí.j^ L^juüUJ sux-iLá. eijJLÉ»-* ¿¿¿l*M|. 

***>£ 0/* '«**«*>• Li-U. o*imB z^V^y^ 
» iJ»H L^éXfi cy*. (¿s\j& ¿/*} 'v .i.j H .*tf $j ^LÉas-S tj %—tjS>> t^ — •^Lá^jc (^j—*y, 

L>La¿1 «i — *¿>JEU * ?^Wl $,¿r (jfl áwáU 

i*_ XíLaJI sau^ 1L-fty«j3t < dfcj^ tj»y> 1*L» 

L¿£=uJ >„ Ul ü&¿. ^V tJ»L£» L«itf fctiéj 
^^/e L^AUJ L^ iu->L*s*oJj *_; Jj*a*j *_Jtfl 

«~.m ^uy L4X& Uí^i ^ uy u*^** 

<■ » ¿ ^ V i> *<JUJt ^ L* (¿j^ c«UfcJ| 

cU*« j&l U*i *_*.fe*él <yb <^¿Jl ^ $\ 
¿/UíM- &v bj^Uty uftfeíl feétó^ ^J^I 

füliW) Digitized by Google zÁlexandriniJnnales. * Tom; IL 6t3Ly ele¿ta,é ftirpe benedicta, e progeoic ¿ír*, 
¿4w* ; prolc ^r<if/M , cribu 7»¿* , familiá 2>4>í. 
dis , quam ad hanc Oeconomiam elegit Dorai- 
nus ex omnibus roundi fceminis, tpíamque Spi- 
rítu Sancto mundavic,5piritu Cinquam] fuo 
fubflamiali, adco ut ipíam idoneam redderec 
in quam deícendetec Verbum Dei fubftanriale, 
acque ita obvelatum eft Verbum Creans ho- 
mine creato,quem fibi voluntate Dei Patris , & 
coníilio Spiritus «Sancti creavir, crearuram no- 
vam abfquc femine virili , utncc'in iplarn ca- 
dcrctpcccatum, nec cum homine confuetudi- 
' nem naberec aut congreíTum , aut violaretur 
puclljc ían&ffimacvirginitas, hominem perfe- 
c*tum cum corporc fuo Sc anima langujjiali f & 
fpiricu incelledivo, rationaii,qu¡ cft imago Dci 
in homine, & íirrujicudo ipíius. Cum fueric 
ipfe incer creaturas Deimaximeidoneusin quo 
habicaret Dcus, ac defcenderec , íibique ín ve- 
lum íiimerec, pro eaquácgterasquotquocfunt 
crcaturas ancccellic puricate. 6cias enim rem 
naturaepurac haud cerni,nifi in eo quod fit natu* 
rae cramoris-neque ceini pofte quoa omni ií ma- 
íimé purum eft,nifi cum co quod iplo craífius fic 
Ccorqun&um ] in co , quoa apparcat c naate» 
rja conftantibus , natur £ craífioris . Invenimus 
autem fpiritum hominis intelle&ivum , jatio- 

Dddd 2 nalem i Digitized by Google 28 Sutychit'Patriarcb* natem putiorem eflé eo quod. purkfímum cft 
incacteris creacuris, tdeóque cx omnibus Dei 
creaturis maximé idoneus iúic qui Deovelum 
cíTec, ideoque fa&um cft illi vdum ; ipsíque 
interim antma,ki fanguine fedem habens, ve- 
lum } ut &eorpU5CfaíTtim, velum ei quodipíb 
purius fícracquehácratione aíTumpfít Verbum 
Dei c.eans fubftantiam hominís integram 
cum corporc ipfius & (ánguine, (piritúqne in- 
telle¿tivo rationali , fuítque Verbum Dei cum 
(ubfiftencia íua, fubfíftentia^humanitatis iftius, 
cujus (iibftancia pcrfct5tafuit> eoqubdfubfiften- 
tia Verbi Dct ipfam fubíiftcrc fecic. Neque cnim 
tpía creaca fuit, vcl omnino» quicquam fuk,niíi 
per (ubfíftenciam Verbi Dei,quod ipfám creavie, 
& tubíiftere fecíc de nihilo quod in ucero Virgi- 
nisantea fubfíftercc, & (Ine cauíaaliquaáqua 
'tpfa principium eflcc, fíve feminc virili, fívcali- 
'quo quopiam , excepcá fubftantiá Verbt crc- 
antis qux una eft é Trinitatc divina: atqnc iHa 
fubfíftenciacum hominibus numerata > & nota 
1 cft ob- caro cut conjun&a eftj, quámquc cica- 
vicciquecopulacaeft/uftanciam humanam, at. 

aueipíé unitate fubfíftentix iftius unius, fubfí. 
cntiae finquam ) Verbi Dci creatoris,unus cft 
ínTrinttatc (iibftantíá divinitatis fuar, &unus 
intcrhomincs fubftanriihumanitacis íu*, non 
' ' 'iíuo^ Digitized by Google Alexañdrim\ánnales. Tom./í ] 2p íyUy» 1 »JÜ1 «J&á.^ <ju>Vá» \á#¿ü LAtj- 

r y y¿ tíJUfrM »«U>Vé» oíW.I l¿* ^Jal 
fcttVjJt L|kjw W^ V-*4*** *JUlá»^U*.l «U-A <>£■* & <-**** ¿v«pu%v*i »-*-)! m£» 

^ u*»/j uja* (^*ji « — *-Ji *vs» r y» av 

^ U u&uw ¿* cjy^ *>**• r y >!>•" ^* 1 

s av*Ji iuW 8 *£» r y «>*jyt r yj* ^ ¿ 


Digitizéd by Google ;° Butychii Tatriarcha \ •• 

UU.I4** <>y. (¿Xtt o*«tf *4,U* /*é ^ wlV*>í i*^é 
<&¿j£áejd)» l -*1j<»~v¡\ *^ ¿¿¿¿*. ¿ «tf 

** ( $¿Jt <J¿«M cí,Ui ^l ^é o^Vifc. Vé&á» 

•• 

U^ V ¿J\ JJÜJI^V^sW^ W^C^HUJW W^ Digitized by Google I - II I , 

AlcxtndriniAnnalts. Tou:lI. ?' duojverúm uons cum Patre & Spiritu , atque ip» 
íeidem uous fimul cum hominibus,comprc 
hendens duas fubftantias diverfas, é fubftan- 
ua [nempcküvinkatis creante, & íubftantiá hu- 
manitatis creatá , in unitate fubfiftentix unius , 
fubfiftentíar CinquanV] Verbi,quod eft filius ge- 
nitus á Patre ante tempora & íaccula omnia , i» 
démqucnatus ex Matia Vírginc in fine tempo- 
ris,ita ut non íépararetur vel á Patre, vel Spirttu 
Sancto. Vemm ficut radius folaris qui genitus cft 
ab ipfo fole,cu jui lux totum illud inter coeluro & 
terram [ípatium} lumiae implet , confpicitur in 
domo aliquá,atque in ipsá veré eft luce & calore 
fuopka tamen ut rc vcra mirümc feparetur á fon. 
te quo gcnkus eft , cüm nec ab ipfíus corpore 
nec luceabfcirtdatur , ita etiam habitavk fiiius 
Dei ia humaniraoe,ita ut minimeaPatre fepara- 
retur,fuítqu< in rrumankate veré, idéraque veré 
cumPatrc & Spiritu Sando. Ac ficut verbum 
bpminis qui ab intcllc&u ipfius gignitur 
charta? irifcribitur ,¿deóque totum veré eft in 
cha.rta ica ut htterim abintelleétu á quo gcnitum 
eft haudquaquam ícpaicnar.ncquc ab eo fepare- 
tut intelle&us á quo genkum cft , quoniam in- 
telle&uspcr verbum dignofcitur ,cumá infit, 
atqiieverjbumtnmmíit nrintelle&u qui ipfum 
genui^totúrnqueinfcipfb^ctouimin chartacui 
| unitum Digitizéd by Google ?* x Sutychit Tatriarcha unicum eft: fimilicct Verbum Dci totum cft in 
Patreáquogenitura eft,&totum iníéipío,to- 
túmqueinSpir¡tu v ,ac totum in humanitate, in 
qua reícditjCuíaue unitum cft. Quamvis cnim 
omnis íimilituao creata longc abfit ab eo ut crc- 
atorem reférat,non defiic tarocn Deus fímilicudi- 
nesíervisíuisinomnibuslibris iuis proponere, 
ut eaquas non ccrnunt cx üs quac cernunt intclli- 
gerenc,eáque quac ipfis non (únt raanifcfta, ex tis 
qua? manirefta funt dignoíccrent. Non cft autem 
habitatío VerbiDeicreatoris,eíuíque cum fub- 
ftantia humanicarisconjundio, vcl tranílacio vcl 
alcerario,vel mucario unius c duabus fubftancüs 
i natura fua. Non cft mutata natura divina , ut 
CccíTarctcflVidivinajCrcatrii; ncquc humana ut 
haudampliasíithumanacrcataratquchoc iftiu£ 
modicftquodnon abfurdum viaeacur incclli» 
genti.Jamakeraáo & mutarioncccíTanó requiric 
mtftionem,cüm fuerit é duabus naturis c materia 
conftanribus,cráífis,inftáraquae& vini, mcllis 
jSc aceti,auri 8c argenri , acris & plumbi , auc his 
fimilium ; quae orania c materiaconftanc & craí- 
láíunc Omneaucemmatcriale quod cüm alio 
maceriali mifcetuf ,ncccflarió infcrt mucacioncm 
aua aliudevadat quámutraq ; ifta é matcriacon- 
ftancia priús fuerant,neque C manearj vinum vi- 
num,necaqua aqua, poftquam commtfta fúc- nnt, Digitized by Google ±Akxandrini Annales. -Tom://. | 33 „V£» C/1, V* <_*>*^ V-4#> c*fc.«/H o^UÍ 
t _-_ 3 «-=- &4* fj JVJUfl «aUÍ v>* «*N J>* 

\_4*_rf01j «tfWl tfft «U*> JjU. <Wj _xk>. W 
¿)V*x_J £ >***> U^ c^ «>-.Vd1 ,*>•* 
-__JV*-.t «¿fW* *>W-S» c^ 1 O*^*^ *>* 

_ju_j «^vdv *» u_ú. vü^v cjé-* c¿A c* 

4 ^_ Í *U<__3»> «^W W*U C/^»ft 0^ c¿* 
*U_bM tffcVtf _*•**»> — M--W* 4t* c^#^ 

^w^maHj c^^b «>**> <**"";» ^ * u * 
_*j& «¿k_* i-VáS. o* <á£* mav u jl ^HPb 

Ecec h Digitized by Google }* Sutycbn Tatriarch* 'ij UW^ Xj *4» &*UÜ1 *, Laéóoi^]^ 

tW¡? aUáil «m ueJlá. UoaJ ^»J5éV IfcMt) 

tM**\fc>«J fojj bU»\*M^u^UJI Ut Jtfc» 

M»U*t, «JUi, jJU oa JU*l %j j&O»* £ 
•lfrf&¿ 1*110* tx^fwuv^U^ ctoftffeV 
u*M^UM «^^1 >^W^t^.l>y£iíU*é^ 

^•^lH^l^e^" w'^y^ ú*c*iu*y 

«*4^4* iM^ «^bl^ c^UcJ^c^a» 4*^1 

O* « tíy «kU <Jti»cU* 40*^4*, g*fc 

%b* /**>***> «/U^ Utofe) <>«*(*<• c^ . Digitized by Google JlexmJrmiJnnalti. Tou:/¿ jy nnt,neq; aurum aurum, nec argemum arecntií, 
qcc ass zs, ncc plumbum plumbum,poft ra¿tam 
mifbone, fed ucraq; afcerata íínt á fubítanrfa íua 
&* rcs alia divcría cvaferrat, qux néucra pcnitus 
caru fir, nec ucravis ipíárú immunis fícácorrup* 
tione,&akerarjone ab eo quo fuerat ftacu Quod 
íifucric raiftio ¿natiiraluDtiti, ¿cnaturacrafia, 
non inferc miftioiftaalterationera auc converfí» 
onem. e:g In mimonc animac Sc corporisr; ex 
cjnibus conítatrjhomo unus , untcur alterum al- 
ccri ut ncc mutctut vcl altwetut aoima á fub- 
ftandafiia nc fic animá anima quat a&ionibus 
fiusdigooícatur,ncquecorpus i ftatu &. a&io* 
nrousfiiismutetiir¿c alccrctur«aiJt aucmadmo*» 
durau&iuntturigmscumrerro tpfumque fub- 
tüicatefuápeneciac^fimútqueconjunciauna ñt 
untprunajicautncc alcercrur igdis vel mucecur 
a fubftantta fua ne fit ignis luccns, ureos f ncquc 
alrerecur ferrum auc mutetur, ne fit ferrum ma- 
ceriarum quod vubcrcc&fcindac: eodcm modo 
fictn omni mtxtnra quae compoíica eíi ercbus 
duabus diverGs ,quanmT alttra íic fpicitualts , 
fubcilts«alceramaccriaiis fecraíTa; vcluti anima 
& corpus; ignia & ferrum; vcl uc fol, qui íc irn- 
mifcct aqu¿c,hKO,omníque matcriar humidx , 6c 
putidae,neq ; mutacur vel altcractyr á lucemundi- 
tie Sc puritate fua,licét cut» omni rc nigpa-A fo'* 
. - Ecee a didaj Digitized by Google ?¿ Sutychii Tatriarchai did&jpucidá, & immunda mifc'eatur- Quianon 
fic unquam mixturanifi cribus modis , quorum 
unus eftcum mifcemur duje naturje maceríales, 
quaemutancur&corrumpumur^uc in mixcura 
aqux & vini^ aceti' & mcllis } auri Sc argenci. 
seris &ptumbi • hzenimomnes ,cum id genus 
áliis,alceracio íunc & corruptio . quia qucd ex 
vino & aquá miftum eft, nec vtnü eft necaqua, 
quód ucrumq ¿ eorum ar natura fua mucacum fic, 
ac commixtio ípíbrum fa&a fic cum corruptionc 
ipforum & mutacioneá ftacu fuo.ataue ka quad 
mixtií eft et aceto & melle,ráftum eft neque acc- 
tum,nequemel>quó<rvcrumque eorumáftaru 
íúo mucacum fit: ítá & in mixcura auri & ar- 
gcmi,plumbi &<eris,haud purum manec utrum. 
tibet eorum. Acque hic unus eft ¿ cribus miftionts 
modis. Secundus cft miftio quae fic feorfim ma- 
nencibus duabus nacuri-s materiahbus, ita ut ea- 
romfubfiftenciadignofcacur.ín iftiufmodi mix 
curaucraque duarum nacurarum abalreradiftin- 
guitur fuDfíftentiafuá, &facioaeful;acqueica 
fchabecucoleum- & aqua tn cadem lampade, 
auclihum- & fcricum ineadcm vefte^ucpote qu* 
¿lino contexca, fetico ftriaca íitj.auc tnftar' 
ítacuaeameae cui caput fít aureum , aÍiorúmque 

Iejufmodijquam non-decct appellare mixturam, 
ciüm diftra&ae maneant du* nacurae & confi. 
ilcncia?, b </ Digitized by Google Alexandrin iJfmales. Tou.lL I yj 
cW*jj#fy Uí iMWm,^ v^l**, U^J^to.^ 

^(¿Jl i^hUj iJWoc U^ft «^^ <> JV**-Jf 
M-JUfc^^yV ^ •*) W *-*" c**» (¿¿" 

c*tf>c/* tUi^ w^ c^ r*-~ ^ >■»#*• Vwt. V Digitized by Google $8 Sutycbü Tatrianb* \-4¿<j8S «13t,U1 <+* e/yéa* fc>l «^* J|U 

*_*-* U^^^-** 4 f^H «*¿ ^ «1**U1 

***U* ^^¿¿M J*üJU»l U^ *1 ¿yó^l> jyt 
*-k.U* V«^m U-aU U*W UVi Uf^ V WL^i 

o-W>l Mt»ujt» u^ i é ^? ^^iuh»te 

<J> O** O** 1*4* r ^ <«**** ,1 »lj £*«*• 

* - * "**• *»-j <J c***j cj*a> o*»*"* e* C^j^» 
^ « — Dá. ^ #\ g a»*tf ^xji *il>*tf» 

V>**.) «cLftAtj ^a** &j o tí $ fr jJl »-HUJ* 
U r4-« W&T^ 0»y*&6Xtf> U»;**-*;^ 0*rf>-j 
oUiJl, JléXa^l tíJLá. f}*)» &«M» O-^V^l 

*¿*,L¿-J1 «^yij «¿«Jtf 1 g^.j.jhH o*- }**>* Digitized by Google <iJ'UxandrimJrwé/es. T o m: #, tcntiXjíícuc non oportcc utfít interaquam & 
•amphoram in quaeft,mixtio; cúra natura vaíis 
illiusfít,telhjCOnftkutio,[qu6díit3 Amphora- 
adeo uc non fit intcr eam Sc aquam ariftio , fed 
quanta fieri poteft maximadiícrepantia . Ita Sc 
acjua & oleumj nifi vas lanipadis m cjuo íunt ea 
conjungeret,nequaquam onirentur-at non eft 
Ecóraunitas>aíis incer ea miftio £ cenfen&r. 3Si- 
miliccr nccintcr linum Sc íerícum mixturaeft, 
,cüm non mvicem adhacreant, etiamfi in eadem 
fint vefte-nec inter z$ Sc aurum ubi conflata non 
fbermt,cómixtio,eúam(i ea cójungat una ftatua. 
Hs aatcmmixcurx nunquam íunt nifi¿mate- 
rkcocporcicrafticujus tt pars parri cojungatur, 
cg.fi liquefa&aaes & aurum fimul eftundantuf, 
cveniet ratione mixtionts mutatio et corruprío¿ 
nequeenimeílmaftúta iftavelauruñ\ purum, 
vdacspurumacniíi copularentur acunum al- 
teriadjungerctur,utcumtorquisex acre auróq¡ 
conficfcur , cflct mifttonis modus feparationi 
obno»us,quinom¡nemifttonis indignus eft. 
Atque tn hos dnos modos impegerunt Neftwm 
ejúTq^ a<recla,&.?fco¿<« ScSevertu ScDiífeinit, 
¿c Eutyehim eorámquc fcquaces. Jacohm qoi- 
óém^ tique qtrorom nomina rcccnfui, mifti- 
onem mutationis A: corruprionis amplcxi ,affe- 
Iruerum notitram divinam Sc, namram huma. nam 3? Digitized by Google 4° 1 ■— ^^^^m 

Butychü Tatriarcbá I naminimo ^¿//ocommixras fuifie, ipfúmquc 
habuiíTe fubfiftentiam unam in naturauna 
compofitamex duabus nacuris diverfis ,diviná 
fc Sc bumaná; ptofefficrgo fucteasmutatascíTe, 
mutatio aucem corruptio eft Atque . hoci di&o 
impioDei naturam accidcntibus & morti ne 
ceíiario obnoxiam reddunt,ac QbriHum necDe- 
um verum,nec verum homraemconftituum, in- 
ftár maíTulx ex auro & aerc conflaeav Heftarim 
veró cjúfque fequaces miftionem quae (épararí 
atquedivetli poffit an^ogunt,autumantcs Cbri- 
ftum unum cfle duabus naturis diverfts conftan. 
tem,divináethumaná,du¿{que habeatem iuf>- 
fiftentiasnotas,divinam atque humanam, ac 
miftionem ftatueruot quae feparatto fit, inftár 
torquis é duobus filis quorum akerñ aureum fíc 
alterm aeqeum confe&i. aut veftis duplkis,cu- 
jus pars exterior fit íerica interior goflypina 
imer quasnulla eft mixtura five naturae íive fub- 
fifténtiaemeque háe ratkmead illos fpe&at¿V, 
/?«w unumcrcdcrcj fiquidcmeft torquis com* 
pHcatus , eorques bini,& yeñis duplex, binarvc 
ftes.eodémque modoCcflcQ Chrtftw>dunChrifti 
Cquorum3unusnaturá & tubfiftentá íuádivi' 
nus cflct, inftár fili aurei in torquc plicatili , 
autpartiscxtcriorisícricae tnvefte dupfici,alter 
humanus , inftir fili aenci in torquc, vel partis 
■ interioris Digitized by Google Alcxandrini Annales. Tom./Z j j t 

% ,«ílm jbi ú4tycty j> 6 o«* o*-!^í ^**W <J U¿x¿»J 
\^Xi L *-*U*i\j uttf^lx* W> o4«*K cf*^l 

(y ti¡ \\ ^tj^V^A*^ 1 -^** 4 

L^» uNh) e^* >-— ^Ua^ ¿ljú_3 > ,U|J» 
^V^S. ^J^) LJ/))) (J^j* <uJí¿V .. «*& 

,^y\ <¿ vt*¿¿\ -&%=**&■ d**- **+)¡b- •&*&* 

' • . Ffff C¿*» Digitized by Google +* Su&dái Tatrimtcim (> v^ u**«* W^ ¿y* ¥, ífl^m^*.^ 

*— *-£»** «-W4. L^ ¿VfcWÍ^, 
Digitized by Google ÁltxémétmAmaku Toudl irttcrioris é goíTypío in vefte. Summopere auteoi 
rairanduin eft quomodo noii pcrcipiaiKucriúTq. 
gcocrís difíentientea ac diícrepantes,.ncque in' 
tcQigant cffe duo ifta rotfttomsCgcnera 3 mixtu- 
ras raatcri* corpore* , Craflc . cui nihilineft 
lptritalis,fubrilis, tcnttis } adcoquc non pofle 
materiarn craftam ,doos iftos nuftionia raodos 
vttare: fíenimraixtafucritrniftionc qu* coalttJ* 
oneaccorapofitionemCmfenQad mutationcm & 
corrnptionera vergtt.fín eodem quofucrat ftatu 
pcrmancat , oequecoalcfcit> ncquc cóntcmpc* 
rantur parces ipfíus , adcóquc noa aliá lattone 
miícentur quám ca' quag faciíe íeparantut atqüc 
mvcUuntur,ctiáoofi ca coniunxerk ftatoa una, ve» 
\ Cás una,vcl vas unum. Nequc rcpcritur unquarn 
mteaUquamatcrtaticorporcaalius qu¡$ mixtu> 
cstmodnSjpnetertftos duos, vclqui corrupcnx 
ncra [rofctt] velfeparatioocm , nifi com mirao 
duorum fitquorum akcrum materialc corpore» 
um,alcerum tenue fit & ípiritalc.Hkautcm teí- 
tius eft miationrf modus, quae & vcré miftio cft 
Dn aliorexcmplari eft/BiAto Nstataq abfo; con- 
futtonc, converitone, corruprioo* ,auc tcpara* 
ttonepararionis* verum eft mixtura qta fjcne- 
trat natoia. fptr¿alK,ii»brik*,iww»ain natcria* 
lem eomorcam ^riecpciipíamtotanf diftun- 
dator,totáanc comrhilccatur, ncqwc rtmantat 

Ffff a Iocus +) Digitized by Google 44 Ítttyctíi Tatriarck* rfi 11« I I locüs úHus naturae materialis vacuus naturá fpi. 
rttali,fine mutatione quá mutetut vel ípiritalis 
á natura kia ípirkah íubtil},vel corporca materia» 
lis á natura fua crafsa, rnateriali,ac fíne aiteratio~ 
' ne auc corruprione utrnifvfs,inítár ruiftionis ani- 
roac Sc corporis,aut ignis & ferri in eadém pruna, 
cpix una eft fubfiflentiá , é natura ignis conjun* 
áa accommifta cum naturaferri fine ícparatio- 
ne aut divifioñc, ac fineconfufionc converfíone 
aut corruptionCjdirTafus cuVinterim ignis per uni- 
verfum ferrum,torumqnc induit; communicavic 
etiam rerro potentiam fuam 6c lucem fuam , & 
vim comburendi,adeout & l'uceat rerrum, & u- 
rat ; at rrihil fibi de impotenria ferrí aiTumfit, fíve 
nigredínem,fíve frigus. Atque lecundúm hunc 
miftionis modum chfpoíuit Verfctnm Deicreans,i 
miftióncm fuam cum natura humana , éftque I 
£briftu¿ urvus.filiusDtiunieu^áPatreante om- 
nia fccrta genitus,li»mende lumioe, Deus verus 
de Deo vero,gemtus non creatus , de íúbftantia 
& naturapacrís(úi;atque-ipíe idcm natus ex Ma. 
riwVirginc ki nnctemporis, in fubfiftemia una 
Cviz ]íubfiftentia filii Dei unici cjua? comprc- 
henditduas fímul naturas; Divinamqu*nun- 
qtiam non fuit i inprincipio,& añtc omne princi- 
pfum; & humanam,qux fa&aeft in fine tempoi 
rís,ftibfiftcrc fatfa pcr fubfiftenuam aeteraam 

■ &<*"* Digitized by Google ftAle^mdrini Annalt +* %.\*j*h l¡tf fiyft* *<^b !*** <¿«* **»>!> !>* Digitized by byGoogle 4* \ i Sutycbn TjtKwrcbq Up^ L*¡Urdl-ÍU¿ftUt lí^i ^ J***W> 

«uju^m rj U$S &* <M^> t^ & '&bftfjtí} 

otf 1 lob tM o*J j <«*> ^ib^ £^ r 3*!9taA*> 

o-*^ ^-¿.\ utfl ^/#1 OHkí (/tt.tj** {»-*>• - 

<**M»n cS <á&j &*> (js* &y^M&¿> Digitized by Google <tAlexa*dmiJkn<*k*. Tou:IL éñ<\utisCbriftm uouí fubiiftenriJi uná axcrná, 
duas habens naturas, Diyinam , qiwt nunquam 
rt6&Jt ; 8t hu^vjananXquamfibi crcavic,at eium- 
*tro*,<íx^««<ví#gine.Eft^iierubf}fteniiailÍa ip> 
Óos fobfllfceHrianattíne di vio* ftc natur* huma- 
n^ucramqaecomprehcndeiis fine mifttone al. 
«eratioft&átft cwufdoae f«sarariom & dívifi 
oalobftOKfitNon defiit fo&fótcnáa natufx dí vi. 
nascffi^ubfifteñtíatiaturjthumaa« cum ipíarn 
crcaiet, & racerct pe* Húbfiékntiam fuam íine 
cra* nea fubfütet , tju&büc esceptSÍ non eft atii 
«egfnu £ftq^ipfe(]^H^untt5ante incartta» 
tioíiém <3c poft fncaraiw^ónern ,ipie idemgeni- 
tus ^PatreiñómtatcperforiíB átiatiotúf > habens 
kbíbnriamdivinamfimpiíccm^antcomnia fie- 
^ula^nematfejid^mqücnatüsexi^w ultimis 
tcmporibna »V Pat*,ift aftfcaie ejufdem iptius 
pe*íotia?¿e duabusfimul (ubftantiis coaftarjs,Dt. 
vinific hum«na,in ittaperiona eenjun&is, £*r¿. 
'friu urus,& fujtw unus,quem atiocutus eft Pater 
é cccfis oNiobus in locis, tc.ftuñQ.Jotdanú dre 
Baptifini,& rftonte "túbor die transfigurarionis, 
diceeSiHk eft filius meus diledus in quo ruihi 
complacni,eondemq¿ cópcttavit A&ri* £diceos3 
Fftt mi: Hon cft ftiu*Patris,aiiu$ I & filius MarU r 
attus» abut uthcíc dkjatítr ; Non cóim natcuntur 
natur« ; Kamfi paverét* fluilier natur ^neceflé eflét 

ut 47 L Digitized by Google 4« Sutjfdni Tatriarcb* ut orrtnes mulieresparerent¿cúm unanaturaora- 
ncs homincs comprehendatj fed nafcuntur pcr- 
fonat: ncc parit mulier duas perfonas partu üno, 
nifí cüm unicuique perfpnx fitpanus febrfím^ut 
in gcríicllis Ncc coüveait ut fínc uni nnquam 
rei bináe fubfíftentúe miftje ; Natura cnim com* 
prehenditfubfiftentias. Quoraqdoergofiat ut 
lubíiftentia; naturadívcrfx íimuicónjungantur 
in C¿rf/fo uno cum fubfiftcntiarum dirTefcncia/ 
Subfiftenria autem ac"tus eft fuperióritatis. Si cr- 
gb Cbriftus duas habeat naturas di vcrfas^kut vc» 
rumeft^acfimul haberet duas fubfiftentias di- 
verfaa,íum illud quod ipíum conjuagcret C quo 
unus eífec]aliud eflet pneser duas naturas,ac d uas 
fubíiftentias ; quale nihil orrmino rcperitur.Sci- 
mus auce non effc naturam abfque perfona¡ Nec 
tamé eft natura in unaCtantumJ pcrfoaá.Natura 
cnim una cotnprehendit plures períbnas , at pcr- 
foñaunanon comprchendit naturam • Natura 
autem Qñfti divina zterna nunquam fubfiften- 
tiá fuacaruitj jam fubfiftcntjáifta eaeft qux hu* 
rhaoicaqs naturam (¡b¿ aftumptam adjurtxit, fq- 
ítque ip(¡ fubfiftentiaab ee ufqüe tcmpore qüo 
non fuitantehabttationéperfonsiftiusdivina; in 
A/íirWjjn quaubihabkayiciéc^ fx ipfa encná'a , 
viz. Naturamhumanam,qü&m (ubíiftentia Cba 
fubfiftcíc fefcic, & deificav.it dumjpft cfleñtiam 

tnbuir Digitized by Google AkúandrhiiAnnales. Tom.í/. | ~¡^ u>v> c/^b* H^ fr" «**•!> c**" ^ **♦**" **w 

ú**\ytoj ^/^VaáaH gj^a uv ^¿Jl U» oftOx*" 

d*J¿ r ^¡íV*M ***£ í^^f» 0»íJ Oáajj r ^ & 
f , a j^ -&*U 8 n g \»j **¿¿\ ¿-flB^tnJjJl 

WUiyei 1 ^ **** ****** ojaujv »w> ¿¿.v 

^ \¿>\4&* v^ C^%.V4} Jo. Ui ^j4 y¿$\ 

Gggg W Digitized by Google 50 ... i ii 1 1 1 ■■■— —^— ■ 

Sutychfi Txtri*rcb* to uv¿* í^\5j W w*¿£»j uty %¿&.i ««&* v 

pjtü\ *!&£ 1>*> «aíV4¡^. *_J«Jt* ü*M*>* 

c*^ 'H» v*> ^ * d* t> *&* Wy feíü 

'¿U^9*H é¿> pV t>^í **■** t^ & 
(¿/* óa>\¿ £n*U (¿A ^Ui^(ís«Myü^ie¡> 

¿9=*^ (^IWI; Oy^Cy 1 jW**^** <£** Digitized by Google ÁlcxdtMaiJonaltu Ton:/£ 

Cfil^h»:aiJtem-fi:.quod jp&m aífiimpíwit^flfe 
fccerk ac deificaveric,omoia fíraul fueruat,dum 
humankatc Cbrifli hahcnecm fubfiftcntura,quá 
oocum oft c0c fubfifteaciam filii Dei,aflumptanji 
fubfiftcre íccicfubfiftentiá fuá^fibíq; in ccroplu» 
creavk^cümnoQcdcchumanitas ifta anccquam 
rcfidercc Verbura Dci in Aferf4,nequc crcafecur-, 
oequeuUa ipfius iubfiftcncia nocacfict 9 dotw¡ 
in ipíam rcfíacrec fubfiftcntia filii Oei,qua? fa&a 
cft ipfi rubfiftcncia.Heque unquam fuit eato ifta, 
cx quo fuk,alia quám caro Verbi Dej jfl¿quc Utt- 
ejuam¡ex quo futtcaro animá intdligcntj r*tto/i«« 
iipr*oica,aurer habukcjuim Gauo Vcfbi Oei, 
nequcalitcT noca cft onquam quiropee íubfi- 
ftciuiam Vetbi Oci¿efc igkur ip6 fitíus Oci uru^ 
axs á pattc fine macre gcnitu^á tnaxtitnatwüfoie 
parre,idcmque flJius Dci/Scfiliua Wirí^. UnJt*s 
aucemob fubfiíceadam eft,cnro (briflw étm 
habcas naturaspcrfit&as, £jfo4a0tia d¿ffa*»flw, 
quarumutraqucex fiiis toorüft A&taajbiM & 
frolunrace fuá cogruea (& , oum ipfiifHcn vftfr 
quc voluotasc fuá votjtyClc aftioaifcus tuis *gac. 
Qgbjfs? Cbr'tfim uausetícc fioé tuücacc ftejrfbax, 
onm ca qoá prsdiais eft nacurarmn dúcEcpaocíá 
oon oonveciÍKt utmms biÍMactur, oifi omrm' 
spfiuacompkécccetur fi&fifttoria m*£iqüifkf» 
numof us caescin pcrJbnmoifi suerit iouira tme.. 
Gftgg a fccu. H 1 Digitized by Google 5* Sutycbü Tatrtarcka fecusenim non caderct numerus in unitacem 
fufeítatke DeiCuc efletJTrinicas,cúm íic ípíe U nus 
» Deus.T rinícas veró in perlbnas cadit Neq • cade- 
rct numerus in homines^quá multi reputentur ob 
multicudinem,cúm eos comprchendat nacura 
una . íiquidcm omnes unus homo cflent, vcrúm 
perlonarum diftinctio in cauía eftutmultinu* 
merentur. Quod fi (7r//?o duaeperlbnae tr<buen- 
dxeflent,compeceret illi numerus binar.us,ac 
Trinitati divimtatis quadruplicitas cum á Trini* 
tateadnumerum quaternariú promoverecur atq. 
in ea au&iolocum habercc. Ncque perficerctur 
baptifmus- críná immeríione x cjuam prxcepit 
Chrtflm Apoftolis fuis, viz. ut baptizarenc cum 
cjuicredcretinnominc Patris & Filíi & Sp. S. 
Decerccenim cos qui autumant Chr'úium duas 
efléfubíiftenrias,quater tnter baptizanduna in. 
ttngere,eum nomina trina,fint perfona^ Patris Sc 
Filii & Sp.San£ti,quarum nomine ter aquá tin- 
gitur Quód fiquatuor cflcnt perfonac, necefle 
eflét quatcr iramcrgi, íccus non fn totum 
. ¿r//?«w,quem duas eflc pcrfonas dicit, baptiza- 
ret«r,fcd in dimidium ipfius, omifsá icalterá 
íubfiftcrttiarum ipfius in qua haudfucritbapti* 
zatus. 'am ergó manifeftum.eft Qbrtjium unum 
rfle.antequcranonfuerit CkriHut alins, ncquc 
poft ipfurofuturus utalius. Vetbumenim Dci, 
_. nunquaml Digitized by Google 1 — I — — — — — ~-— — — ■ ■ 

zJlexanJrmi Annales. To m : II. 

- — ■ — — ■ ■» ' — j- 

^^ 0>y^ «*¿i •/«- ^yi <_>¿ji ^v«n 

¿UÚ^o^ttl****), *>W^ »., » . L * cU*.o> 
tí&8* <>*% M^ **.'.&* CS* ■}>** 

jULợa?lV* 44* 2 »1 » tt»U^ ¿^ «>/• *w^ 
^ g6-* juV ^ .>*»* <J *>H> £*-U c¿ 

; J^ "j IJJVIUV6» (J$ j£*\ W cfl*«*ty *3 Digitized by Google H Sftíycbií Tatrtarcb* 


Digitized by Google <±Alex¿tx¡rmiJhnda. - T o m; U. $f jtütáqOMb flcm iferit tx quo «naqMam «oa ftitr 
^ittff jpfioi^yic otoguftm fakOcus fínfc Vcr- 
bo,ftcqut A^pnm iepamiommpímm<tft ,£cut 
dicfc fevwíg«ttBi > JufiiMtytoph imtom ,<? 
j&rhtM mmptm nmfrnk 4¡mdZtom±<&'3)tiK 
m^um wfm*aém¿*mM*i^Qfaf*84 
fm 9 & stfim m nmfémnitft'm.. rnnm *wm 
fmf&fm\^&*am\ atUejMrdfcit.; ft^ 
émf¡mmipmm>&iamummm <fii*ter tm, 
^o üBimwfaft e di&mn ünrtn , fuhfjfte-rttiam 
Vtfííawm tefie^iouK amtjuMBTn^^Mí: q\m 
Pttt^iaod^nj^jip&nTaffniB^íwow tofliaw 
ífeÁáWt ftüflfe «áinctnrad fabitencbfeBÍotfer &a- 
tBittW^HsmnoVáaraaJoíiJí ftbrfloadtditcwMi*- 

«tttodtftmttwi^nrf^a»»^^»^^^*^ 

qk^fc^óotleasjfá t&fibf matÍ0ní&komtoi¿^Eftgí 

'ípfiífri pwfonsPiHs nyáaé in £mi!tá tt'tíiim¿iftii- 

r mtiSttoirBif«ii*jarti& 5iSxn&l<&émq;<<§uod ftu r 

-mtttxttsr iattaiivcumiboiiiiflibus -Hlc fr/w Ghrifiuf 

Hió«-Dci -vw«mk,(51ius iüc Unka^£cffc<5fcHjs 

Dtusea»^aca^%mavlanao,nuU<>ÍHt¿r*i^ 

fosdííb«minc quod^cl^Cfentiam divinisatis & 

fubftandítAi roltt*s¿& pcrfcclus Homo eum Mj" 

trc fua «ttCfífijCtc iiominitius, nuilo jnt*r v 

pfés dlÉnimiricfJiionc euenti*hum«iitatis & 

{úbftantte^íias^mcxoiwoffionc autmutafione 

utriufvis Digitized by Google «T Bntycbii^PíitruíTcha uttiufvis naturaram ipfius á fuhftaotia fua ; five 
Di vinitaus i fubftanóa Cuafubcili &fimplicicatc ; 
adcraíTumrwmannaasCnaturaiir]& compofi. 
cionem ipfius ; fivc humanitatjs á craflitie &com- 
poíkione adfubáutatcm 6c fimplicicacem divni- 
cacigjCfinCjinquam,] vel miftione ,.corrumpcnte 
quaemutetalterútrum cé aliquá ad fubftarmam 
íuum Lípedantcyj fivc párva ¿Ve, mágná&u&iic- 
ret é duabus nararís una natu»ra&ta*Hocenim 
infidelíras cft & blaíphcmia in Deum,, affigerc 
ipfi mucationcm aliquam quá ¿ fubftancia fua 
creante converteretur in . fubftantiam cf e*ttm; 
aut[dicere3caraem,quam fíbiin habicaculum 
crcavitjconvcrti á íúbftantia fuá creati ac ficri 
creantem. Quód fi dux natur* commiícerentur 
mifturá aliquá adco ut ficrcnt naturi una,^ non 
eflct CbriBus poft incaraactone fuara,e fubftant ja 
Patris & Sp.S.fiquidéfubftantia Patris & S.S.eft 
íubftanria fimplexíubtilisjux crcans,quam non 
yigredimr cópoficio Etquomodo cóvenirccucfi- 
iiusincarnatus accenferetur Patri Sc S.S. poftqua 
é fubftantia ipíbrum egrcífus eflet prac eacui ob- 
noxius fuerac miftione & compofirione? Aut 
quomodoconcederecuripíumenp Dcum unum 
cum Patre & Sp.S.pum cá quae naturac ipíiusob. 
tigerat miftione ? Qumetiam hoc pacto eíTet 
humanitas QrriBi humanitascumea quam íúb- 

ierat Digitized by Google Alcxandrwt Annales. Tom.7/. | ¿j VWi¿.lí)Jt>éaVaéBÍlLAU^ ViJVá. j^ <J>X*^l 
^K^ *Vé» VI W|j b^ !/"</* WUAriJ*. 

<**{*&«* «»ifi» d*&>j <j#fi*jfl\ «¿u <>**>** 
o^i£^«^s*«*á*y»^ &^ ^* 5 *** Hhhb <*• Digitized by Google 58 Sutychü Tstrurtb* ^i* ^^ UB^Íj '^JW £y* ^toíjUi! 
toy^l j^/m <L*yy ^j^l « » i iL) *t o¿y* &t¿p 

■jf%*L*A¿ jA^ímJj ^U* Ua«d l««f UtfW % •— jj*» d-> 
Digitized by Google AUxandriniJnsales. Tom:/Z bierajt mutatfone reípedu fubftanriae fuatinatura 
humanitaris ad commiftioacm cum fubftanria 
divinitatis, & alterationc quae mutarionem u- 
critííquc natune ab eo quo fuerat ftatu, infer- 
retNos vetócredimus in £fcr#üifmunum,unum 
ta&um unitatc períbnx in qua copulatae funt di. 
vinitas 6c fubftanria humanitatis^qua: cas íimul 
conjungtt fine naiftione, converfione, mutario» 
ne aut/epararione quá divellantur. Ncque cft 
ipíé in attcrutra naturarum ilnc alterá : quem- 
admodum novimus Deum initio crcaffc lu- 
cem íÍQTpliccm fubdlem, quse ftatu íuo fimpli- 
d tribns diebus út acrc permanut,quoru primus 
fuk feria primaquácreatacft : Deinde ipíi die 
quarto corpus- matcrialcaeavic, ia quo ip&m 
ftatuit,atq. inhabhare feát,rnifttane neccflariá& 
co; uncíionc firma, & totum hocSolemappella. 
vit nomine uno , quod comprehendit & natu* 
ram Iucis folis, & naturam cotpocis cjus, uni. 
tate fubfiftrarixipfiusunius quamcoraprehca» 
dit SóL unus ; cu jusjice lux antc corpus ipfius 
(bl vocabatur, nec corpus iine lucc íbl aucht • 
verum íbl unuscftcumUicc & corporc fiio pa- 
ritet. Eodémqne modo dianofcitur lui Dei 
Cbriftuá. Nequc cnim antc íncamarioncm fir 
amex vitginc MbrUafféÍ3tv&&Q*ift'ta} oe« 
que dicitur huasanitatirtfius fioc divinstate Q>rí 
Hhhhi ftm % *5> Digitized by Google 6o SutycbüTatriarcbie \ftut, ycrüm divinitas & humanit&s ipíras fí. 
mui Qhriftm nnus , qui eft ex fubftantia Pacris 
& SpirúusSan&fecunclüm divinkacem, & ex 
fubftantia Mattis fuae reliquorúmque hominum 
reípc&u humanicatis fuae, qui vult voluntacc na- 
turae humanitacis fuar,omnéíq¿ejus a&ioncs ope- 
racur,excepropeccato. Peccatum enim non cft 
dc fubftancia naturar, verüm accidcns quod pcr 
rebellione in naturam intravit. Non defticitfub- 
ílantia humanitatis ipfíus obiequi fubftanciac 
divinitatis ipfíus, ex cjuo carnem induit, nec 
deftititarTedtus humamcatisipfius parere afte&ui 
divinitati ipfíus¿ neque cnim defíderac humani- 
casipfíus per fe,quod vult natura humanitatisde 
cibo,pocu,fomno,caecerífq.quaeacl fubftancil hu- 
manttatis fpe¿cát,excepto peccato/doncc deíide* 
rare faciat divínitas ipfíus humanitaté ipfíus, vc- 
lítq ; ipfí ut velit quoa ei per íc competic,nec quic- 
quam fíimfít ratione neceífítacis & compulfíonis, 
eorum quae caro neceíTario requirít , neq- ad quic- 
quaeoru cófugit,ob pocentiam fubftantiae&vim» 
cacis fíiae quae admiftaeft humanicaci ipfíus unitá* 
ce fubfíftenciae, ad amovendá omnc compulfione 
& necefÜtatem á fubftantia humanitatis ipftus. 
Vcrúm creavic ipfa fiibftantia humanitatis ipfi- 
us, voluítque qtiae voluit humanitas per fc ; uc 
ica veritace adftrucrct naturac humanicatis, ipfanv 

fcilJ D¡git¡zed"by Google lAlexandrini Annales* ' Tom: II 6\ I afljWI jjft <J¿.<>0¿^ L^b&J ***JJ1 ^a- 
tytijtyr?. L*¿L* j^4.b^w «^J^. ^J K¿««IU 
loLiw suj4»b (^^ L_)>*¿j jAJt o-«J <**♦ 
L¿sl¿* *-s¿¿>Ls Qjp«s * *-a8 *sj** C-»4> 

•• • •• 

^l^yí^U pLaUl <>**C*,«x,LU Xa»¿» «MjSL*)» 

ft*b*H {*-£*• ój*UJI y^dL J¿ (>• <4^t>^j 

^ L«J tw^ 153*»UÍ »-*,-*¥ ( v¡4? ^-X^ 

%+¿> ,_UUx* ^ L|*l¿ ,>• L*J. ^Au* Uo^ 

<£)¿ ** ^ • ^l ,\^ c»V¿* ^ "l«* >jj 

«j IftjXj Í-Sj*»U *-JJL±*») k-syk>y^cw «,*¡J 
^tf. Ofi fc*L»3 lilés <J£a «Jtá» ^Jc pljiJl 
CX^tf ^$~3jm\XjAy± cSÍU-L^^rJj *— 3j« U- 
*— «^L^t*» ÜÜto\JLlrió<fM*97»LJ) o-*^>.L»- 
X., ,1-jU ; LjJU ^yú L-4-^ oj—LJ\ Digitized by Google éz Sutychii Tatriarcha ^oaJ \*\ V » fc W > U6i c^tUU ^JW 
UW^i £jy «U* UA»; imOI) &>i) ^Hf 4¿* * l^-fc^ 0$*^ j**i\ V-S*j*,»gHfc 

^VJíj ^^ j^a. < , , ,¿« u ^ ^ ^ ^Jtj ^WW, fc^Jf^ ^j^ Digitized by Googíe zAlexandrimdrmd/es. Tom: IL ¿j fcil ftarum fmim firmíter retinere , ncc in ali» 

ud quJd i fubftanria fua conTCrfum effc. Fe- 

degue QxiUm omnci humanitatis a&iones, 

cxcepto pcccatOj cüm incitaict divinitaf ipfam 

ad taciendas humanitatis adioncs , ita ut nec 

raceretilláfovtti, auc neceffitatcadcjnodiibct 

«otumcompulfajatcttm veUctdivinitas ut vellet 

fuam voluntatem,operaa«emspfius facet et,vjjc. 

Cái<|uod]divinitatís totins opus voluntatc efíeti* 

<Uv4nita»i . noa fecithoc quafi petens ab alio vel 

prece vel mpdÜcaóoiic v«lrogatu,vcru volumate 

divinitatiseucm«aVúVoluntasenimgeneiiséft,n6 

indívidtíi • ide^quc Cjnodcuwj., vuk Pater,idcm 

vult & Fihus, & Sp. San&us } & quodcnnque 

vult fftos,idem vuit 6c Pater Sc Sp. SanAuíj & 

qaodcunque vuk5p.San<aus,idem etiam vult 

Pater & mis^non efc inter ipfos contraríetas aut 

di¿renáa-.Atqucitaetiam Voiunsas humani- 

earis ,^cnefMcftflon individui. idcóqucomni- 

busnominibuscommunkerinfitum eftappete* 

re bonum, ncc quiíquam eft fidelis vd infi* 

delis,t>onus vd-malus^quinon appetatbonum, 

ipfámquc acciperc dcfidei ct,tum in hoc mnndo, 

tumin fiituroj ncc quifquam eft qui reípuat 

bonum, autcui non infit appetkus cibi ,potus, 

, indomenti, íómni, qoietis, tranquiUitatis, prc- 

j fccritatis, fankatis^c viuejácoílium corum qua* 

II x his «*-' » ■ Digitized by Google 
Su&ch'ti Tatriarcb* his concraria íunt,viz. famis , fitis , nuditatis , in- 
tomniae,laboris,molcftia:,advcrfitacis , argricudi- 
nis,mortis, Ulud autem quód diícrcpanc homi. 
nes praecer appetitum univerfalem quod ad rcs 
quas aiü contrá . ac alii vclinc , non cft á 
voluntatc naturaii quacgcneri cópeác-, ícd defíde- 
rium fingulare quod quibufdam cancum ho- 
minum accidic,ac appctitui natiiralicontrarium } 
ucpotc quodaliud áoonoappetat,ide<5que dif» 
crepantindefideriisiftis accidentalibus cjuaeab 
affe&ibus oriuncur , unoquoque illud volcntc 
quod defíderat ob voluptatera qusc ipfí indé 
contingicNequetámen interim cxuir quíípiam 
appecicum commuacm quo incirancur homines 
ad bonum volendum ipfúmque amplectenduro, 
cam in hac vita quám futurá • Ideoque Cbrift* 
compecunc binat voluncaces nacurales incegrae, 
divina & humana,duÓquc genera integra ,cré» 
ans&'creatum,conjun&a íiñe mixtura in una 
perfona qu* duas naturás comprehendir unione 
fíbi pTOpriá^mfeparabilicer, C adeo uc 3 loquatur 
propriecace perfonae fuar unius fermonc dua : 
rum naturarum,divinar. & humanae,nccfícqui 
loquicur íermone humano' alius , Sc qui íer- 
monedivinoatius,verum (Jbriflus unus qoi u- 
croque fímul (érmone loquattur,& utraíque ac*b'- 
ones agac duabus voluncatibus, & duabus íimul 

naturis Digitized by Google AlexanJtmAmáles* TomJÍ 

f^V*: w^ fc/^tswUJI uáfcJ o¿^j **,U 
p^á» tffcljN Myttt SL^V^^bJ^ télbiisiiji+fo 

«wi* ¿¿axu^i ^^ ,<^aJv* «*fe*u o-*J 

0*^Vj oé^WLt^s^Víá)! <>**> V*j*á» 

Iiii \-^xXá» rf* Digitized by Google ■ 1 66 ButycbwTatriarcB* <\ C/" &*/** ¿/'"^iWélM "t^í <JUU> «X*AJ t»j 
JjS*>)l* ^r-^l* fc>l o¿UU¿J) í^W^jV^I 

¿¿/-ỿ U£a*a c/W*/ gyñ^ *£fe ^' 

^¿J*j>*> «í ctt». *>**,**£» oyHjpl JW ^ 
ojA&JJl d*i *J Ul* r \s »31 *_M <*aju^! <J-U¿ 
W *Uí* c/V^hw. *> ki UjJüfe* «JUi« ,1 (¿j^) 
^fté *-aU^)¿a ^ « .« n\ ¿ ««m^ sJL5l ^_JU| *>* 
UAU <j_UV lu-sl iá#ój luiká. o* oA.TtlUn^ 
«fc-ty ^^ ^-á** L* «jyk* fc¿a«M r$**~#j 
¿M^» <Ji_» ^ *_fy %j& \-*jki¿tj cjji^YJdi 

«*uav Digitized by Google Jlexarfdrm Jnnales. Tom II. naturis } cum velic voluntate diviná faciens ope- 
ra Deitatis,quae facitquandocunque vuk,& quo* 
modo vult, non praccedente voluntate acÜones 
jpfíus,cum penés ipfuro fic ut faciat quicquid 
vult,quandocunque vulc,nullá intercedente pe- 
titione,prece a autrogatuj juxca illud quod diiit 
ipíí Iéproíus, Vomine/fi yis fiotts munUre^ 6c 
rc(pqndiii^c,^lo f mundare y itaqueá lepra fua, 
iphus voluntate,mtindatus eft: juxta etiam man« 
datum ipfíus*ad Dacmonia,ut e Dacmoniads ex- 
ircntjCÚmxogarentipfum Daemonia ut juberct 
fpfosporcosingrcdi(neq.enimillud fíne ipfius 
permiflufaccrepotuerunt) atqueipíé illos per- 
ttii«eret.Poftea etíam,ventum Sc marequiefcere 
juffit,ídque fíne prcce aut petitione,Atque hujuf- 
modi multa inEvangelio fe&a memorantur,qu¡. 
bus divinitatem fúam confirmavit,ideoque cre» 
dunt fldeles ipfum cflc Deum perre&um , dum 
raceretopera divinitatis quác nulla unquamcre- 
aturafecit,nec unquam facere poteft , cum fínt 
operaíbli Deo ptopria,qua; nemo alius faciendi 
potcftatem habet^ncque uüi unqüam é cteaturis 
ipfíus conceflafunt Jdcjue quia ipfe creat quod- 
cuiique vuk, &abfcondita novit , peripicicns 
quactegunt pc&ora,& peccata remittit, quac nc- 
mo practeripfum remittere potcíhEftquein om- 
ni loco acque pracíéns nulla re terminatus,&in íc- 

Iiü a pulchris 67 *l! Digitized by Google 68 Sutjchü T*mmb* m &¥&&&(& fi*W*Ít Pominu* á\t\ ju4*t 

cítr"*«fe&s; y<ín*q»s «jití <!í? «síq <íeicen4cns 
Uwárnjets pfc&pwpw i« c <*Jw fuftulitCúm a«T 
f (¿faQ^«p«r*l«iinwiiííitís^.aiquae opera íiini 
&fltpróa& IWfujaJia ^ ( ouajja fum cd^ercj, fyferfe 
«rfttt/^lw/yíWrÍKÍá^pcrpcffip 
h¿%hujsH»i¡»ieai f«am a4ftruxft, féque fcom> 

9?»»*ur¿p#i&&w«»* £fteig¿ £*/»#«* Ej» 
lliufDclgíín^cficf&^iloiYÍi^i {4?maucf$Ñ$ 
hftmiais gcnffc 5« fífcim'4 humaoé, ipfeq,- ¿>¿, 
9»LUJM>H unk*« ftfwJiaá» pcffon» fa* qmw 
pffflwiáj pw&fl* fe. fti?íÁoiW5 atfcmfc, cju# g P m> 
ctcjUffifft&il» Matrcante fi^u^ caísi?^ 

pifafiiü)&iQmkum*p 3 wx w cAutémá 

ttmpoijfeifcf/? A^«4 Vi^c, fine PatiCi «%ig 
ipfepcífo0ft¥W f »tf?íia,^up4a4Í áivinita^j 
¡ecmpfrfaJis^uQd a4 hum¿mH$on: idémauc dt*- 
. abus fímul j^mrisÍocjuÍHir,a|; 4uorum &flmm 

|aa¡Mane$.c4it, ybMiw, M&fw-Mw Vú><k & 
vjjMtaícfequtoi^uti ümitypfwflw hm*- 

nkjh humanffatfcFpÍc tmVacula ratione áivinita- 
tbfíig fecit,i4¿m<pc; affl¿¿pne« pettulit ratione I 
tomajfóatis: crucii&xuf $$ mottuus eft racjqo* 
bumafi;ti^fua?,n<5ccjiicip^usncc m©#qus ra^ ^ " .^u. uone Digitized by Google tAlexandmi Atrnaks. . Tom:7T; 69 **j»^iá^«b. ^**** *>*cs* &*u* 

iV^UJ^ fl*ic^ <^ *»#«•£*» •>» 
^ tytft *¿¿», íjíu» ^4* ^* *•>-** o ,16 Digitized by Gpogle 7© ButychnTatrianhA X C*UJlf ¿kSt *-***•, (^ U^ «jrt¿ ^y^ 

ol¿ o* c**J £— MH <¿K o^H ^Js 'J^ 
\4iteu*¿))j c#>UJW «*A>t ¿W» <᣿, «jMfcfl» 

l* cM^ c**aji ^ jak>*)¡, a,*ji ^u y^ 

<J ***** U1<J c*»fe ^s jufy ***** í l yirf 

^_« cU<»>, u^tt^ ^un |4>t ^ ¿uí^i 

-A-s» ^Je d&ji ut » j "» * tV* .¿¿ ttftdJl- 

c>»j ****! v**» ^. 4*1*4*.«^ ^^ 
t**e cU*j cnUU &áM¿\ ^, ^ u^t 
5-V4 U **p UAoytfJI J. <j**i c^ Digitized by Google \ sAlexandrini Añnalés. Tom.ZZ.1 yt tioncDivinitatis. Mutadoeiúm&perpemones 
&.mors humanitads propria funt,non Dívinita.- 
tíSjquae ab omnibus iftis immunis eílNon autem 
patítur aliquid abaccidentíbus quas ipíiusnaturae 
nonconveniunt:c.g.Sccuri fcindi non cadit in 
íble,quia fcindi, folis naturac nacompeticJdeóq. 
íecuriícinditurarborcuiíbl affulget, at nóuná 
cü aiborc ícindiíur foJ*. Ferro enim fcindi in Iig> 
num cadit,at nontn foiem.&c ücut,cüm ferrum 
igne calcfa&um aquat immcrgitur, occupans fri» 
gus aquae ignis calorem,ipfum extinguit,itatarae. 
ut nulla ab eonoxa in ferram cadat , ejuia paffio 
abaqua. (" iliata J igni competitútab ipfacxtin- 
euatur, at noñ compctit ferro eádera made» 
ta&o : Eodem mddo caduntpaífíones in ani* 
mam humanam & ad ipíam pcrtingunt , to- 
turaque corpus , quia in ipfp paflioncs locum 
habent,at noncaditin divinitatem quicquam. 
Porrbcrediraus£%ri#ju» fiíium Dei unicum cf- 
fe poft ¡ncarnationem,ncc non filiíí hominis,ip- 
fum non sMx\m,Qhriftum unum , Dominum u* 
nnm,duas habéntem generatí'ones , genitum á 
Patre ante íiecula/upra omncm caufam , íermo* 
n«m,cogitañonem,& tempus^nec non natumá 
Macrefínetemporis^ propter íalutem npftram, 
eodemmodo quo nos nati fumus, & fupranati- 
vkatem noftram.viz eó modo quo nos nati fu- 

mus. 1 Digitized by Google yz I Sutych'riTdtrhtTcí* mus^quddhontofuccie & et mabcrc ; & ípiónd 
ad tsmpüsnarivkatis.poftnovem menfes: at fu. 
pra nacivkacem noftram?quód non&ecit ex 
feraiite,vermnex Spiritu San&o, & Mwfa V«gU; 
neillibȇ^rapralegem nariVitatis^umanavqwSd 
iilxfa manícftt virginkas Matris fiia? poftatiám 
ab ipü naius foit , Eftquc idemDcuri patetras 
& honio petfe^us j totute ipít Dcus pe«fé&uvy 
cum huiuanka» fiii , & tdtus horao ftafaftuff 
cum Divimratcfaá\ Vcrbum enhn incatnacum 
eft abícjj mmajme,minoraciane, aüt défeftu. & 
deificata eft humaoitas »it» umen ( ut tcrminos 
íuos oo exce&rk, permancte utráq ; natutá ftatu 
íuoin £¿ri#9uno,& agnicá vohmtacibusfuis Sc 
a¿tionmus fítís in unitatc ptrfbna; Verbi Det , 
cuuc utramquc comprehcndit pioprietate foA 
unaquáfubfillitC^«i?/M unus^n quo íúnr duat 
nxturarj lc.Creans, qu* manct creans j & creata, 
qua? manet Creata. & quar mortalis fuk, morca- 
lis,-qua; immortalis,immortaHs- & quse tcrmina- 
ta,terminis circumfctiptaj &quac termint notí 
capax i interminata¿& qu* videri potcft,vifibiIis ; 
qua? videri nonpotcftjinviíibilis^qnarum altcra 
mtraculis fulget, akera affli&iones perrerc. Ita 
fuíccpk Vcrbum Dci paífiones , quoniam ipfí 
funt pafsiones carnis fuae fancla: ) & adramiftravit 
cato mkacula ,ad coníirmandam miftioncm in 
. • perfona Pigitized by Google AlexanJrim Annaíes. Tom. 11. | y> j&A **+* ai^\ ufy (J) tyA ¿^ (^WV ^i^» 
gj/O* cV^!> ¿i>C/^* V^ *^ VidJy»cJ^íUVi 

r b ^lf»>1 *Xí»j *y»l> ¿* pbrifl iüU, r l3 gUfrtj p\s 
{(-¿¿¿S »t>a.y 1 **¿U*? U^) íU-i^WV *jui 

jcrfW^' í>^íMM. Ua^ c#k~*x* U«J C¿* c^fcW4* 
.~ Kkkt «H^. Digitized by Google 7+ 1 SutycbiiTafrimha VJt, dU^j l^ o^ |^ ^ Digitized by Google Alexandrtnijnntles. Tom.IJ.i yj I pcrfona una,atque eflc ipfum Cbriftum unum^ui 
edlcmiracula Divinhacis fux unacum humani- 
tare fua ; & perfett pafííones humanitacis, una cü 
Otvintcate. Quod n dtxcric quifpiatrt,Quot»odo 
C&&Ú eftjut nondnEcric Cbrifim in Evangeüo fe 
Oeum cue,quo ica omne de co dubium toilere- 
tartítápondcofbrljlumfi cttxiücc ft Dcnm eífc, 
indo&urum fuííiccos qui in ipfum credum , in 
errorem magnnm. Qui enim dixeric íé Deum 
ef!e,nominat tocam fubiUntiamdivinam^c na- 
tucam unam.acqoc hoc didco fuo cret Pejrfboas 
comprcliendk,PautmFiüum > &$pi«.Saiíe^um, 
Deum unnm. Sí ergo dixiflét Q¿ri&a$ , fc Denrn 
euc,(rbi tributnet,fc eflé Patrem , FtUum , & Sp. 
Sanc\um,fibfe|uetrcj cfle per4onas¡ ae ie, A Pa* 
tremefle^c genScum aPatreasce £ecula/aec non 
procodemear. hoc aarem pcricnlofiim efl , Sc 
quod fieri non potefL&if. ut inDcnm(cujus. 
oomen $orificctur)cadat motatio , fiárcrae qut¡ 
genutc^genhus ; 4c cjui geokns ^«ignea^ & qm 
arocc<út,Pater 6c Fflin*. Quod í dnüerimus ru- 
f&iobftanciamtotam in^orpose^femvBCUfjPa- 
w^RÜ, A: Sp.5. miá iocat natoe,patúmq ; e ífe pa- 
twn tn corporeex Afon<i,nec no tihl ejníprocedit,' 
stque kapatremtranflatM faineipicrmcatcad, 
dhationcm ,quít eft eftftvcftio flc mintatfo- &a£ 
nhemat auté qiüouad ; miiutionc Dcoacrwbnic. 

Kkkka Verüm? Digitized by Google 7¿ Sutycbü Tatriarcb* Vcrüm dixitCipfc} Veritatcm quá intclligant 
homincf ,ac fc eflc Filium Dci, & genitum á Pa- 
cre ame omnkfxcuja, proprietate Filiationjs & 
fubflantia: dtvinitatts íinc arnc &íinc matre,ncc 
non natum ctíam uldmts fiemporibus ex Maria 
Virgincifto rcípcc'tu peculiari, filiationis fc. & 
duaous iubftantiís conjun&im, íubítantiá 
divinitacisíttcrnae, & fubftanfiá humanititis ei* 
dem con>un¿ta miftione qu* utramque íub« 
ftantiam compr¿hcndit,iH»¡tatcproprietatis fiÜa» 
tionis,qu*dupl¡c<yn nabec nativitatem , altcram 
cxpatfcaeternam^imccarnc^&akeram cx ma- 
trCjintcroporCjCumcarnc. Eftque ipfcíiliusu. 
nus*FiliusDci,& Filius MarU, ideóque non dc- 
ftkic dkcrc ac palám facere fc efle FihuniDei, 
quod íc Apoflolis cactcrífque hominibns incul- 
cavit,non unoin loco,diccns. Ideo Dcus dilexit 
mundum } cúmdederitproipfisfi#urn fuurn uni- 
cum,ne pereatquiíquis in eum crcdiderit^verüm 
habeat v jtam arternam. Non enim miíit Deus fi. 
tiumfuumin mundum ut condemnarec mun- 
dum,ícdutfalvarct mundum. Quicunque ergó 
creditin filium noncondemnatur. Atquscnnque 
noncrcdiderit infiÜum judicio obnoxius eft, 
quianoncrcditin nomen Dei unius. Sufliciat 
autcmquod diximus quódque explicavknus de 
unionc divinicatis Domini noftri Qrifti cum 

humanitatc. Digitized by Google *Jlexandrm¡Anndlefi. Tom://; 77 ^j*fijl£\ iuAH Qjü &)j <>U)I (¿j£tM. *-* 
<mJ, ¿UJ oícwJ ¿ Wl ,/» *** JUujt ¿ »HI c¿A 

f- 5 ot> cA>* (V o<^ o*V <*** ilWi o***V 

ILJj* t-#¡<>M>jj SS}«»Ut- gfr*U Uí>*a Oj** \ Digitized by Google 78 Bttychii'PatriarchA 


Digitized by Google vtkxanérm Atinaki. Tom.1I. 19 kummktte M , 4^ w «oirjKt $¿wípims jpfius 
tjáíqwquo Ponsinuí íft K^^úí^uf pfef*. 

IttWlÍftííHVÍÍ tfvdfeft* & JtfdÍCfO ffflSfl«9 í&i 

6ibfi(koH* Yertoi *<mj*4utta»{**4ifiw) wkw* 
rM**wi/|i««ianatftj4f hunun^qpa d&j #*• 
artr^e mani&Aa &&» *Ww4ta* Jtomw í¡fc* 
pf»fomPitt«^^>«ífttiq9^«^^Acflií 

fcbcrtfcofttf ,*&fc afe if)AifiJt0^ítóprppQÍí.Ep '^jr 
gtáttmm plowj^lit^ríwifwwwi^i^e 
4am Jtque ctoódfto&w» «ddcmpitó QgiiW*- 

inttr HutrtéHium &£hrMkw* ;í&%d^ 
<títwtm i pú*itmíwi t '&Mut*Q¿w ftfptt»& 

Jtjttd ®*h*é*ú£Sóm i AjHhw ^feck&iwjfogjio* 
0MQatHS # ^£ftf|aftffi^ig»l«3iit% w&mvfátj 

múk tQmmkÚQQvMttW^^ty&kdxw 
*tV&¿ipfóipfi féí j^ícái^,íimu«nínttíMs^ip- 
fiim oairfctt^fiotoMcadW dcipfarpm Rcgftu» 
intmwcnMitdac. AfifiMtJt aaeem vJdwac^Tc 
equnun {pftufipte ta» atí -pflam RcgU ftarec» 
prAaecksctypitai cicamiácdcflftM tamiacs Ipr- mae Digitized by Google 86 Sutytbti'Patrmcha : maripfiuspulchricudinem ac ftru&urx pcrfe&io- 
riem mirati: cúmque nunciacum deeo Kegi eflct 
proÜirflé ipfum ad eumconfpiciendum,magná- 
que ob eum laecitiá afTe&um, juflífle fella imponi 
qub iptum confccnderct, ptopiüs accedenté facié 
ipfi demulfiíte & cirrum ac jubam concrectáflc, 
dein &clunc$ipíi detergérc voluiue¡atcum poné 
ípfumreétiítaret i¿tum ipfi.calcibus impcgiiTe 
Cequulrf) quo jecur ejus lotfum eft adco ut more- 
recur. Tum concitaco curfu fugiííe adeo ut netno 
ipfum aflcqui poíTct. Dixíflcergo homincs hoc é 
Dei beneflcencia & mifcricordia in nosfuic. Rcg: 
*utemYaz¿tjerd AlMhm anrviginci unü,menfcs 
quincjj&dies o<5todccim.Morcuo Ta^dejerdocon- 
veniejites Terfaru magnatcs^dixerátjNe pracficia. 
mtis nobfc e progenie ipfius aliqucm^ne cadcm 
ápud nos viáiinccdat.Fuitauíem^^í^rio filius 
nominéS*l/-<i»i,queminnuilum íecum ríegoti- 
um admiíeruntrillcergó eorum quibufdam^Non 
dccct (inquic) ucquenquam vobis Regcmprarfi. 
c¡atk,nifi cui infinc iéptem iftae proprietates , viz: 
qubd cxceros anceccllat,in rebus adminiftrandis 
praeft antia ,confil¡o,vcracitatc linguac, fortitudi n e, 
eloquentiájenitate inccr regendum,& infidiarum 
ab hoftibusftruendarum-pcriuá . Dixeruncergó 
ipfijÁt ubiítacomparatuntrepcriemusf Ille,Fi* 
dcm (ínquit)mihifaciccvosfi calcm vobis indi- 

cavero* Digitized by Google Alexandrimdnnales. T o m« II Si i » jJus. ljx«1 LM iyp 6 £**». «y (A «*^> 
c^JJ) &• ^ oUifc^ c*L~t «-«'V *-*^ 

{jy\i La»¿> ¿-4*»»1 ty4»*>% «BPt» L|i L*}« jJU 

úij» u» ^u¿* iU(m Wi u¿ic «ffu> * yxi* 

^aakl^JUlfc/tí**** f^c^ J&f/yAi»* 
¡¿/jGs* _JLv«ó. «— <-fJ l *¿* *-*-* ^# ¥1 

>— ^-jJ^ >***» c¿ d-**W-c/* Lbft. ffi*j*j 

%^£$J\j <JiaJ\ «*Aj fcyUJLM <Jj-ej ^ft <J 
^ {¿/jéafcLf fj\j V m \ imS \ ¿ ULJjWj 
* »Vt> ¿/j.1 ^^ luJtyi» 1*>¿W «a*Vá*. 

JjtfoW «,1 f&"M ti 8 ^ 'jV** (^^. ^ 6 

LIll *J* Digitized by Google 8l SutycbiiTatriarch* V**W L> -9* ¿W *■** — ^ «>«y. C>* f 
> u-Wl i^íf ^ ^ fyi ^ ^ ¿ ^ 

ty •«* »> «¿ftii u*ti r r,«j> ttó **uá _jjy 

* «aL (¿,\JLL*Ak^t¿t_ A _4^ m ) KJULá Digitized by Google r Jlexandmi Anmles. 
cayeio »pium rcgem coaltituiuros.Hoc crgó cum 
ipfopa&i funt,tum ilk*(ubi ipfis confidcret)Ego 
(inquk)i«fiim. Rcgcm ergó ipfum conftitue- 
runt. RÍgnáVÍtqúe BubramYa%dejer<Hñ\ias y ( ijui 
8í'Bahramjaur cógnóminatus eft)in < 2 > «j/<ur,annos 
o&odecim cum menííbus undccim^ídqj an: Im* 
pcmTbeodofit JiiniorisRégis fymdorm duode 
címo. Imperavit érgó Qtrfis ac íc optimé intcf 
eos geífit adco uc ipfum amárent-dein haud de- 
ftkkfc rcbus fuvemhbus aclufui indulgere , ádeo 
ut ipfum vituperarent homincs, acregnum ipíl- 
us facilé diripiendi fpcra contiperertc Re* 
g$s vicini. Aggreífus ergcVipfum Qhakan Maxi- 
tti\ii t Tnr€arum rex,cum viginti quinquc arma- 
totfum myriadibus , (quifíbct aueem Turcarum 
Rcx Chakan infignituMprofeclus eft ufque dum 
in^Z/i^caítrafiger'et.DixerJl ergo Bahramo } 
ORex,Acciditnobi$resqifse&nos Sí te occu- 
patos á ludo diftirieat s Pf oípice Crgó 6c tibi ipfi 
^gentihuic,eimque fcs curatts & ipíam pro- 
pugnans,á met'u Iccuram pfatftes. líle auté verbá 
ip(brum rninimé mof atus ptofeclüs eft in partes 
Aderb'tjani atque jirtnénU ad cukufh irt terhplo 
ibidemigni dicttopraftandum.Quodconwion . 
dubitarét homínes ipfnm fedíTe quó fugá* fé fub. j 
duceret^pfijCum ad tottfilium ineHrtdum cónfe- " 
dMfeflt,dixctünfjN6 funt nóbis totvuaChakanum 

Llli i vircs Digitized by Google 8+ Stitychii Tatriarcháe vires,Tributu¡ergb ipfi offeramus quonos flcpa^ 
triá noftra redimamus,exceptis tzniüMor/a íratrc 
Baham't UAs^indroíudict qui-dixerüt, Nos vobis 
in hoc aflenfó nonpratbebiraus. Cura vcró ffci. 
teo nuntiatum cfíet (ubmittcrc íe|P?r^tt,fecu* 
rus f&ftus arma depofuit. Accedens crgó quidam 
ad 'Babramum ipfum de ¿ecuritate & negiigenríá 
ipfius certiorem fecit,qui igitur profectus noclu- 
que ip illos irruens (lak* »*m manu fuá occidit, 
& in exercitum ipfius ftragem immifit ,qui ergó 
tcrga dcderunc. Dcinde Babramué incolumis re- 
verfiis,captos qui in ipfíus poteftate crant c Q>&- 
kani fubdítis & militibus, un$ cum uxoribus ip- 
íbrum, hominibus liberé diftribuit ; cúmcjue in 
rcgionem Turcarum delatum eflet nuntium co- 
rumqux £77¿A4»oobttgilTent,fugeruncipfi ad cx- 
tremos terrae fuaflfcmitcs. 'Babnmm autem^rra- 
trem fuum Mor/a ChrafanojpTxñcfcnsjp&Jdtr- 
b\)anum rcvcrfus cft nullum omnino locum rclin- 
quens in qtio nó aliquod devotionis opus prasfti- 
tit,íacrificia ibi immolans ad gratias Deo reddeq- 
das,donec ubiad ignis aede <\uxAdcrb¡jani fuerat 
perveniflétexequodeicendens pedibus incciTc- 
rit dcjncc iplam ingrcflus eflet, in honoris eidem 
déferendi fignum, & adgrariasDeoteftandas. 
Tunvunioncs,Hyacinthos,& gemmas pretioías 
quae in CMrfff' diademate fuerant ad portam> ««. 
______________ jufdcrrt Digitized by ;GoogIe zAlexandrmi Amaks. Tou:IL ^\ jfr Udytj L? a» I >) (^^Jd^ *-*^ ***»«** *■— »H r!**>*¿*— — 2r-*> M*U ^UU. ^U «¿£*>1 oV%P J9* ¿-^^ 

«,r~v* ^ rV4« ^ n^í «¿^ «^i ty>+- 

$-*•" _J>*/¥ <*U«y/>l ^ t^éty yLJ/.. „L*y^ol,lS c^ — ^ ^t Ul \<M ^*. 

*_*M <>u> ^ «^^ s M*o o/* — *>* 

^Ufc L^l ^-3 «Jtf 1^4*4; V* *-*«? 

^-^n oyun, j¿\ (^ »víl¿. j — 1&¿ 8? , Digitized by Google 26 SutychiiTatriarché r 5 -^ 1 * lJ** ,, •*-*****/«& ^üia^ 

C*-=u» Lá=UX* 4V^I Oj>t J^ r L^ táJüÜrt^ 

y fo c**- W* 1 * -Hi*j ¿W-Jí *W> «3t¿*^ 
Ub ^ d ■ ■*.« ■ >» ^d*^^^ <JO % 

c*>jé <jt¿\ 9} iym jl*ju »y¿?. »1 ^uii^» 

^- — W 'juí--t» 9;^. <áíUy* ©V t^s, 
e*í c*-*-¡-* t^ r |^ „Ly «i, L*Jü—- - **>** >**!> Digitized by Google zAlexandrmi Annales, Tom JL\ 87 amcmB*tyches,Si dixerimus Cbrijlíhduas efle na- 

turasidcm afleremuscum Nefiorh . verüm dici» 

musnos Qfrifium efíe naturam unam , & perío* 

nam, unam cum confiftat duabus naturis quar 

íéax] erant a&te unionem t at ubi aflumptum 

cfl corpus rcccfficdualicas ifta acfa¿tos eft natura 

una,anáq ; períbna.Cut rcfpondicF/¿>íá»*¿ Patri- 

¿td&Omjlart'HtydkmuSySi effetC¿W/?w,(üuaíIe- 

rkis) naturatma jtum eflct natura quae aeterna fuit 

de novo fa&a¡ qubd íi qtñ aeternus fait, de novo 

ottus {it,tam & qui nunquam noh fuicjdem ali- 

qaandononfuic. Quod fi admitrí poffic ut cjuod 

aroer»umfoic,idcm de novotuerit, erit idem qui 

ftát ftdens- guod calidum eft frigidum ; cjuod tc- 

netirofum^racidum; cum id gcnus impoffibíli. 

bui quae ficri non poteft ut conjungantur in ca» 

dcmCreOpartc.Noluit tamenille áfentcmiáfuá 

recedere; quare anathemate Hium pefcutlit,at 

(onHantinopoli non expulit ,quód cum Medicus 

eflét eo homines opus haberent. Porrb Theodo/im 

Rcx idemcum Eíifjfc&eff fénfic. Eutychei ergó íc- 

apud 7foo<fo/íi*»iRegero deféndens dixit Flayi*. 

tmm jpíum injuriá excomunicaffe,Regem rogans 

ut fcnptisad omncs Pácriarchas litcris,convenke 

&deco quod ipficonrigtfTct diíqutrercCjuberetO 

Scripfic ergbRex tum ad Diofcorttm Patriarcham 

Alexandrinum , tum ad Vornninm Patriarcham 

• v Antrochenum Digitized by Google 88 Sutyqbii Tatrtarcha .. Ant iochenum t nec non Leonem Patriarckam T^oma- 
num t &clu*<ndium Patriarcham Hterojolymitanum 
uc uná cum Epiícopis fuis accedcrcht ut dc Euty» 
chetis negotio difquirerent. Quiergó Ephtfioon- 
vcnerunt. Acquc eft hoc Concilium fecundum 
Epheft habitum , cujus praifidcs erant Viofcorus 
Patriarcha Jlexandrinus , Vomnius Patriarcha- 
Antiochenus, Iuvenaliut Patriarcha HtercfoljmitaA 
nu$,Sc deputaii Lconü Patriarchac Romdni.Difcep-í 
tárunccrgó de eo cjuod inter EutycheÚ & Eu/ehiü I 
Voralit Epifcopum atcjue ElaVtanum. Patriar- 
cham ConHanüno/alitanum \ntcxcc(ícT2H,VioJcorus 
autem AlexandrU Patriarcha Eutychetis íententi- 
amconfirmans/favw»»/» Patriarcham £onflan* 
tinoftolitanum Sc Eufebium VoralU Epifcopum-cx» 
communicavit. Obftiteruntvetó Vomnius Patri- 
archa Antiochenus , IuVMalius Hierojolymitanus^ 
Mordaftus Ancyrd Epiícopus,& Afa ^ohenfis ,cum 
mulrisaliisEpífcópis,nec non dcputatis Leonis 
Pacriarchae %omani, Viojcoro Patriarchae Alexan- 
drino in eo quodfccit,& íententiam ipfius ut ab- 
íurdam damnárurtt.Excommunicavitergó ipfos 
Viofcorus^Sc iáLeonem Patriarcha %pmanum & ad 
Sacerdotescompluresíaipfitquoipíbs excomu- 
nicaret& facramentoincerdiceretnifi Eutychetk 
opinioné amplcclcrcncur , atquein hacfententiá 
ab urbc Epbejo reverfus cft,ídquc anno regni The- 

. odofii Digitized by Google AlexandriniAnnahs* Tom./J. gp ^ \¿*j cm**1 «^v* ^ y*^V> .^jfrfy\i* 

^^ c^> >*■** «*■» .<■**"* o-,«U^ 

u**ítf c*~*~* <áC*>* ^**# y — ^^ 1 
.M^úpi <jW U\, _|^¿í <J*-1 «^*^ nnn Digitized by Google * ^: 9° tutycbn I liina ch$ 4S>j\>*} S-sSÚfl 0(3*i* jSfcaH o»j«*3¿}VS ia#U 

*tV*> >**»} 0*j¡y***0 '«Ljjdal^ j¿JH fl t¿K;U.i.«)1 
o¿¿* ¿as pUW K &teágtf óH '/lc U&^bfe o^«,ii$1 
■¿*!J)t ¿ W * J t <¿/£ár «Ju*t# y o* ¿A**¿*>V : í^ Uj 

«*•» >-**« 6$»>W> '*-----* (^j¿M &¿-s»V-S| 

•• 

^L¿/ iu--a-áj(>¿¡U» __-*<>* iS-'gíjb £&*i 

SLaLuxM _ftl* 2$¿J¿\juüf «¿ty^ <j~*_.t js i^U3 
•^W'ci**'^ Uy;j_ú>y s »*^! txtytj) 
ty¿ t&j ** J - -$ ó o*-*-* 1 *<>** -k*A-dt cíUoV*' 
\^VJU»c¿i^M <_&á'**i_~« ;»¿é^tojV *x^s ^l 
t_£U^A-~Jt o*^*^^VS c\_^ o"<mI< c**? <¿H Digitized by Google /Hcxandrini Annales. Tom ÍJ. 5>i oaojn luniojisiquadragefím<>, undecorrupca cft 
fidesjfuíqacÍKÍft! & ícntenciaCqua:obtinuic;i 
fcmcotia £*rj><foí:w,praecipué in &¿ypto fy Mex* 
Wrj^eandénique ¿W;^kf*íi*oceuciam ample- 
xuseft Tbeodofius Imperator , Cujus Imperii an» 
noquadragenmomortuus eft PU'Vtanm Patri- 
archa Confiantinopoiitanw, qucm jexcommunica- 
ycrac Piofcorus: cui in Pacrjarchatu Qonílantino- 
poiitano fune&us eft Mhanafius ,<\ui cúm annos 
novem fedifíét,fnortu»seft. Ejus prarfeóturaean- 
no qtaarto faitConcilium quartum in urbc ¿¿4/- 
fí¿/o»f} Pocróanno rejpuT/Wo/í/quadragefírno 
primo mortuus cft Vomnius Patriatcha Mtio. 
cbenut quemcxcommunicavcrat Viojcorus, con- 
ftitutúfque cft poft ipfum Patriarcha ibidem 
Maximus^m annosquatuor fediCjdein mortuus 
eíl Ejus prarfeclura; anno tertio fuic Concilium 
quartum Chaladoni.lcmizüicmTheodofio Impe- 
ratort uxor nominc Eudocia ; cumque Impera- 
torí donatum eífet pomum temporequo non re- 
perirencur poma,ipíe illud EudacU uxori dedic, 
atcümpofteadiequodam domum Pacricü cu- 
jufdam ingrcííus,ibr pomum iítud reperiiTet, ae- 
gre admodum iilud habuic , triftitiáque afléétus 
cft/ufpicatus uxorem ííium Eudociam Patricio 
ifti amicioremefle. Ipiám ergo Hierojolyma relc- 
gavic. Mortuo Tbeodojio Iuniore Grtcorum Impe- 

N n n n 2 racorc, Digitized by Góogle ?z Sutychii Tatriarch* ratorc,imperavit ipíís Márciantts annosfex , k!q¿ 
anno regni Xa^dejerdis f. Babrami Terfarum Rc- 
gis decimoquarto. Ubi antem rcgno potituwft 
Marcianus jCOXivenientes ex omnibus frcgfplnmis 
Epircopijipsíqueimperium fauftum "¿brnpreca- 
ti,nocum ipfirecerunt quám miqué egiflét Con» 
ciliumíécundum Efbejimtm $ Sc qukl feciflet D¿- 
o/corus Patriarcha Alexandrinus , excommunicatis 
injuriá Patriarchis qui mortui fucrant,& fenten- 
tiam Eutjchetis inndeiis amplexus eámque ut 
veram confirmans,6c quomodo fidem & tradi- 
riohes corrupilfet , átáeó ut Eutychetñ fentenua 
apud homines invaTlSBeiet. Inmt erg$ Afarcia- 
iiwRexfcribi literasfcd Leonem Patriarcham flfy- 
manum,Maximntn Patriarcham Jntiocbettum & 
EuflaVwmUuVclialtutftáMhZHfcrofolymitanMi 
ut ünácutn Metropoliris &Epiícopis íuisaccede» 
rentjdari eriam literas ad Epifcopos qui é Gntco» 
rum territorioeflent ut omnes Chakedom' eonve* 
nirent,quóde íentenriá Eutychetis difpicerent 
difquireréntque,& de fa&o biofcori Pátriarchat 
Mexandrini quódejufdem doctrinam amplex» 
us cflét,& Patriarchas derhortuos excommuni- 
cáflet,& quó fidem confirmarent quam edidc- 
rarít triá Concilia (ánéta. Conveneruntigi- 
tur Qyalcedoni Epiíeopi íéxcenti trigintá. Pri- 
masinConcilio cbtinuernnt Amtolius Patriar- cha •*)¡g¡tize( Google ^Alexándrini Annales. Tom:/£ !pj \ o-9¡**o<>* Uj o***i* ©iá»^^ <jun ¿flB^ 
üí^«w^«-*^> <¿£#>* ^^ «***■* c 1 

CjJtS¡ tf 1j (^tflU^ ^Vl*#^ ^^ ya*^ tá»V» 
^ ^^ «^^J rV JI 0¿> ^«tfU* </ 

«1/yU ¿^¿fl S^VLaJJ uA^ u*ytAfif 0$ 
%-*>&$ ¿*Us" *JO*H L«x¿ U ^Je «UAÍjXft 

l¿¡*i i^«*j *— **-*»« *-*sjo*ai <j 2*x»a> Digitized by Google 9V frcychu 7' jj.í. ul.a t¿U*^\<^j&\J&jÍ^?»e>.j o*»**^! íüU>y \ 
^l t¿»<*! Un-^ Wi^cii*»l ü a»tfU*! o*ftofitt 

l¿ -U** fcA*« ,Jj \»j*$}) J t #] ¿, 

t <&\~4j *?.i-**J*M »y j i^jus^ jwwij g*«^ Digitized by Google : 7"! — -" , '" 

<tAlexandriñi Jnnaleú' Tom.ZZ*. cha C onslantino¡>Max¡m.JntÍQcheriuí > &. BufiaVtttt 
Uuvenaliusl HierofolymitanusXéo áuté ^atríáftíhá 
(¡(pmanus ád Marcianum ímperatorem de fíde O'r'- 
thodoxa^fíde Melchítarum , rerioens , Epiítolam 
pet facérdotem é difcipulis fuís qücndam ftorai. 
ne IBonifacium mifít , quatrí deinde Mafciarius 
ImpetaitofpctBonifacium facerdotem CBatcedo- 
r.em mifít ad Epifcopos ibicongrcgatos,qui#0/j/» 
facium numero íexcentorú triginta accenfuerunt. 
Fuerúntque in Concilio diícipuli Euthym'úf¿n&\ 
Stepbams Epiícopus!BaraiU ,&Ioannes Épííco- 
pus Barbarórum. Übi ergb converterant,in falfi- 
catcm íententi* Dio/corí Patriárchae Mex'andrtni 
inquifivcrunt,& quidderacto ipfíus quód É%ty» 
cbetis fententiam amplexus fucrat } Sc in ip- 
fum , unáqu'i in Eutychettm , anathertu dc 
nuntiárunt,Statuentes,Dominum noílruni Ie- 
fnm Qhriñttm Deum eíTe & hominem Jpfúmquc 
ejufdem eííe eíícnux cum patre quod ad divioa- 
tem J ejuía 1 émquccum nobis quod ad humaní- 
ta?cm-Utráq 5 naturá agnitum¿pcrfc¿tum in divi» 
vinka?€fuá;& perfeetú in humanitate fíiá , f hri* 
fium unum. ConfirmaTÚntq ; do&rinam Epiíco- 
porumtrecentorumoc'todecim qui Kiced con- 
venerunt,amplexidi<fturo ipfoFum ; effe lc.Fi!i- 
um Patri Coeífentialem, lumé delumirte,Deum 
verum de Deo vcro^ anathema etiam dixcrunt 

Jrio i>s 4 1 

I 

'l 1 Digitized by Google ! 9 * =7 : " 

SutycbU Tatttdnba /éytQ,& cjonfirmárunt do&rinam Concilü fe* 
curuk cemura quinquaginta Epiícoporum qui 
ConftantinopolicQtKti MacedoKÍum convenerunc, 
afíerences SpifkumSanctum cfle Denm,eíféque 
Patrcm Eibum & Sptrkum San&um Dcum u- 
aum,unam naturam, tres perfonas , &tres hy# 
poftafcs. Macedontum etiam anacbcmatizarunt 
Conflrmárunt eeiam dó¿frinam Concttii tcrtii, 
eorum neuipe qui Epheft primá vicc convcne» 
runtjVÍz Epiícoporumducentorñ,contra Nr/ror*. 
nMjdicentesMJi'ftfmVirginem pepcriflé Deum, 
Dominum noftrum7*/Ñm Qbrijlum quiejufdem 
cftcumpatrefuo naturx divinx , ejufdem cum 
hominibus natur*humana:,acconfefli duas cflc 
Cbrifto naturas , pcrfonam unana 3 hypoftafln u- 
namj & Neftorium anathemate devoverunt,nec 
non Diofcorum t 8c quifquis ipfius íéntcntiam am. 
plc&erctur,ipfumque loco abdicárunt ¿ anathe- 
ma criam dixerunt Concilio fecundo Epbeftno. 
Adfuítquehnicconcilio Archidiaconus Alexan* 
drinus nomine Troterius, qucm Patriarcham A- 
lcxandri* loco Diofcori infidelis , maledi&i, pr*.' 
fecerunt. famá Concilio tcrtio JEpbeJino fc. Epif. 
coporum ducentorum qui primá vice Epbeft con» 
venientes Neflorium anathemate percufíérunt, 
adquartum hoc Concilium quod Cbalcedoni ha- 
bitum eft,anni funt viginti unus, hoc nempe iñ 
quo "Digitized by Google , 1 . ■ ! I I I I " ■ _. ' ' I 

Alexandrim Annaki. \Tou.lL I py y^yá^^W¿J^^ t*i-»l 

tj^ *_*S$J ^Wj »_w>!¿ *^ «^^ «^ 0-»t>¡M 

«■^'.^-y ]**__ o^d¿M i¿**j «-íjjlj 

Uf «J -feA^'ia»*» Crf^» <-*>>.! y*W: 
y * ._»_JUfr H k> '^ ■» . $ **~*W" t>*V ^ 4 * 4 ^ 

OM»M <J l>»**!-l (^*¿*V «-**•? {_/****4V C*-*»l* 
Oooo •_* t Digitized by Google $>S \ButycbiiTdnArdíe ¿¿¿■h U5W* t¿/£^ yjrfbtf** üñnÍ% 

SU-Jl ' Digitized by Google ' I - — ■ — — — — — ■— — — — - III _1 _ !______ 

Jlexaruhémdnifolesi >y$\v¿ToM m lU C £? quoconveo*ant Epifedpi fexccmt trigiiiia, tyú 
Dtofcoruméc fi«i>cJ^fe«anathcmt¿4cvoivc«i_c; 
_.<F#m*vero tcMexéttdri* inc«i«.->i«/wr & 
_fo1^fc*r»„mcat¡am ate|>le_ifucr*nc,3k©^ 
mm injuríi ariathemate ptrcuffi»m ;> aatua_runtj 
mctu aütcmAfarcw*/ Rcgis íéñtentiam fuampali 
próferre aufi nonfum.#i<^w*' veto-lpcoabdica, 
nis Vdéfinm 36 FííeHfiljmábuíkaat omnium 
ibidegenúumndemcOrru^fc adeóiuc idemcflm 
ipfo a8erctct,conci1tavH eiiafiki _pifcopos eoró, 
„ Endocia Theoiofii Imperacoñs rtxor audka 
Vio/tori féntcmi- et arfcnfbm pí-buk^ukaque 
ipfi donaria mútcV SandW *utcm Btthymitte^ 
kierofolymii fi_cra órthodoxam ^iopufcnabat 
& _ebatur,qui „ad Eudociam rnitcensajxitipH, 
Nctcctpt¿í Vbfitri temeotíatuy utpot&qai looo 
pulíus. Sc áHa*e__t*_^^ 
ommW ^w íer*^ 

Kevcrtcrcergoádeám qüatñ ptbfeffaneraí ve- 
ritatem . Aufcuítans ergó Bttdoetp dífco SaiuHS 
guthmii ab_ícáta &*^flitc«rilr ad vetita* 
tém revcrfa c„ ; ^mutes^ni HtifCí* muueribafc 
Cortdidit ^aítrí'ÉnSo-éfai &kr*ftífm¡svmkis Ee* 
idefias fc cccñobiá.'pyfiíoi antio teitio /iegni 
Kfarchm cotimtutus eflt; ^afm <*atriinma 

luovenaecim < ueU* -'8S*_itfuP<Éft ********** 
l . Oooo * fa&us.l 

4 ' --* •_ .. _ i> [ ■ ■ gitized by Google / IOO Sutychti'&jttriarch* fa&us cft 'Bafi&m Patrkurcha ^íntio(benw7¿ü6& 
anuos fcdit,dcinmortuuseíL Anno rcgni cjuf- 
¿em quinto, eoaítitucus eft Martyriui Patriarcha 
Mtiocbtnus y qui o&o annosfedit y dein morcuus 
cft- Annoregniipfiusfextoconíticutus eft Gen- 
nadius Patriarcba Conftantinopolitanus¡ cjuidcccm 
annosíedit^deiñmorcuuatft. Tcmpore Mareia- 
Ji/fuic SymemfctkiCus , quiin coíumna ftctit, 
CSqdka.lfuit-iHcMonachorumc|uiin ceJIarn íc 
reccpicprimus fuicquc hocintñvitotioJnt'tocbU 
inmontc,quimoos MwabilU dicitur.Eodé tcm- 
poreSarrdusT¿^yí«ípr«fe¿tuscoenobio^/0<í. 
wakefié patriafiia prpfe¿tus donec ad Simeone íé- 
dáfítdntwbhe perveniilc^cucn cadíebusaliquot 
permaníi.t, tum Hierofolytnaacctátm Monachuc 
ia&us eft¿ Porró,anno fextp Impcrii Marciani 
B&^tiimnaMotym moituus t$TA%¡ejerdíÍdrami 
ñhmuBjtx^ex/ajum\emq c, *»€$# íublaco de 
regno contcriejcruat' cfuo ipfius ñlit Vbiru^ & 
fíarwo^ilíísábartibusFirK^aliis ab Hormo^i 
ftahttbiir, úndc qonrlagrartt intcripfos bellum 
ÁoÁiotímmo^mk íftm tíibnsédomcfticis fuis 
ocsidetetur i RegpavittrgcVPtó^ TEaz¿ej,erdi fr+ 
liusin tPerfa* vigincj feptcm annos, ídoue anno 
fmperiiAAírcMfji Rcgis. %omanoruni ícxto.Fuit au« 
xm;Marii*Bin&tx<l^Q$^s ¡Jt quícjqe fidemf 
Mdcbitorm tticretite&p^ugnarcrf Iptí veró mortuo Digitized by Google lAkxandrinÍ Annales. To\i:IL 101 « 
U^far c^j»>U^. ^ «feU<#* £/*** *** <4>. 

«J (¿jV*»} *&*) 0**«* «^í*|*V« ifoíakiL-iJV^» 

fté*U*\»,yCt «á&» ^j **ty**J ó^ <-***> ^_y*J 
<£*A-«¿ <J*^RJ*-H ¿ <JH*. ^l Ju-J1 ^ 

\^yj^é*4J á *f uei tt*J)!X>* ***** *°** <** 

••;... : '..;: • «s»U % Digitized by Google ICZr 1 -~ ■■ . ■ ■ ■ - ■ "■-«II I _ II 

Sutychü Tatriarck* r jp\ i> jé*ñ*jt »»*k iáft*j «iflLU u\*?j* *»Uj 
ihW^UI l¿^H ^U^tA^xJúwífl^UU^ Digitized by Google ^AUxanérm JÍmaies. Toit.II. 103 motmo,poft ipíum ^mank anno$ fóxdecim kn- 
peraVK L« Magnas,id<iue anno regni Tbirui^i f. 
Ym^kjerM Qttfarm ÍUgís fecundo. Foírcjue eti- 
atn £e ♦ Orthodotui, Mrtr ¿#4. Jkxaudrim audi' 
eo tw>f taimi eíTe Mtff ún*m Imperatorem fV*- 
rm'** Patmrcham MtxaHdritmm adotti ipfuia 
Hwerfteerunt in Scckfía Cyrát * ,dein corpui ipfuis 
cameloin f£fp9Ír*mm tná|mim, cjuoq extruxtt 
Vfimxut áppellatus £4£*",geftaturo,igne ae- 
«f&tMtb Po«*o> apparuit in occlo nubes ignea, 
cam^oniOM^fulgcire^ctm&emücu magnodie- 
bus cjnadrakima. Sedmt <Pmeriu$ ctan in» 
ccrifeftostftíeicflftflos» ffeftipfum fuffeétuseft 
TtMoi^ea» Jttotttftn &ater, «ejoi íttnuma audit, in 
£imawhatam Altxandrid qul fycohtafvác Hic 
«frm ttmosties fednTet , Bwt «cjujdaranominc 
iBéuiu £o»p*miwi¡t*>H Jkxandrfcm pervcnien* 
iplto4efc§av¡t in loeum <town Mgrfopbi*- cjui 
ffcas eft adtotus mtftfe ífnod $>«!*«* aodicPrarfc- 
^óíb^eft^atriatt^a^x^^75*(«^fí alter, 
tjtti&wto dopeflafuseft, ^ui eñam J^ei^'ftt fuit ; 
«nnos enÁndecJftVÍédfe, deki morcuus eft. Porró, 
anno trrrper#I>eaM>i MagnídeCimo fex*o,fa&us 
eft Marttntrt Pmfoith¿ff¡vr6jotymiUmt } íacokita 
e$tf¿ annos oéto fcdit dein mortuus eft. Annoe- 
jtífifcm tegni deciniaconfticutus eft Acacius Pa« 
criarcha tenfiantinopolitomts, cjni córn decem ah- nos *' igifeéd by Vj lC ro^. Sutjcbti Tatrtarcba nos fcdiíTec mortuus eft. aono ejufdem duodeci* 
mo confticutus cft Ioannes P ¿.tÚMchz Anttochenus, 

3ui fexannosfeditdcinmortuus eft. Ejufdcm 
ecimo teítio factus eft Iulianus Patriarcha¿to/M. 
cbenut , annos qujnq; fedit dein morcuus cft.An- 
aoregniipfíuso&avacreatuseft ilarius Patriar- 
cha %omanus, qui cüm íex annos fediílct mortu- 
üs eft. Ejufdem anrlo decimo fcxto, conftitucus 
eft Silenus Patriarcha fymams , qui quatuorde- 
cira annos íedit, dein mortuus cft; Atque hic Tt* 
motheum Jnatolii íratrem Pacriarcham /tkxan* 
drinum anathematc percuflic Mortuo Leone Ma- 
gno %pmanorum Imperatore,rcgnavit poftipfum 
tn ^omanos annum unum Leo parvus,qui Xaco- 
bitaem, idqueanno regni Firuzjf. Ta^deierdi 
Ttrfarum Regis decimo o&avo. Mortuo deindc 
Leone parvo ^omanorum ímperatore imperavit 
iifdem poi\ jpíum filiusipfíus.Z¿*9jf,qui etjám 
taeobitafuit. Idqueannoregni fbiru^i fer/arum 
Rcgis dccimo uono. Profcaoautem<Z¿>t»/fejn 
locum appellatum Surab oblcctacionis caufá, vir 
quidam nomine Bafilicut uná cum filio CuoMar- 
co , mcnfibus viginti regnum occupavit: quos 
poft concinuum inccr fpfos betlum fupera- 
vxiZeno, xcfynflant'mopol'tm ingreífus Bafilico, 
& filio ipfíus incerfeCtis xdes ipíorum &op*es 
diripüitj eorum ctiam íequaces intercmic.; 

Eodcro' Digitized by Google • ■ " t A 

Alexandrin't Annales. T o m . II. U«y Wj* j*o M¿* O* *** >** **** ijj *S¿"J Ú*** 

*^0>°^c^^r u, ^iJ cLás .>í> ía * 

^UVás^jIa* u*yW»/« %£=¿A(y «_*» ^Ac 
¿/•5 <^>*>M ^ó*> oV^j W» >lc *•$,! p\i\ t#*jj 

D Uj *^>JÚ,fl <¿£»>* o»y>tb!Lá.l oujVs^ 

U ,fti*N (^y *<W ií&*j (^JÍ iá&*j**£=M C#* 
ijvjti^ <í£U *>/H*>* C/i* Jjj^ ^X* ¿y* %X*>j&e 

o^ «1*1 mm» <á&*> rjD 31 ^* -^ 1 L^^J 

^ &*) <¿tf*- e/fi»>«*» >■ ***rv^ <> 

^y^ g^ 0»>N &*jp* <&• cx**«»j¿***** 

u&*\-4>. »>«* !»~ *-* — ,u * &y<J s ^V 

L^VÜ ^ >^N !J>* ¿* 1** OíA **• 105 Pppp *¿1< Digitized by Google lOÓ SutycbtiTamarcba V te>'vs» ^m JS» o») fifiytj fA* c&j ü#j 

i-^.¿* ¿**&* *% a**í> j*ti\ i&ó^ u^lá 
^t#)V* r ^dk^ ify&j JJ04&JS íMa&\j ui&ÚxMl 

\¿} r$? s &** ^> *&* o* oá** ¿¿s ^téte^ 

útfífy WU¿ j*V31 ^^Séa oV^^jóXiXl^Jfc^^ 
jí* J>V g|>*.1 «=** ^Jj cíéí* ^^ ¿* 'Oy$**k 

j\ o^ ^vá» <^¿h i¿*>>*Ji *~M «*#, 

C/** LS* *>*^ t4»*él ¿^V c^* **^k<k*dSH 
\£jfij*¿\ U*.^ *_«*♦ c^ o»>*lVL*¿, 1 ^**. Digitized by Google Jlexandrmi Jnnales. Tom II, Eoderotemporcaccidit ConítamtnofoU terrx.mo- 
tus ingens • Eclipfin etiam paflus eft fol , adeo 
ut ftellac interdiu apparerecDomus etiam quam* 
plurimxxorruerunt, ac raagna hominym mulci- 
tudo terr*-motu pcriic ; ídque anno impcrii Zt - 
non'ts ímperatoris Romanorum nono. Regni 
ipíius anno fecundo fugit Ttmotheus cognomen» 
to Surus ?xxmchíMexandt¡HM invailem Ha- 
bib , reverfúíque Timothem Jnatolii frater á Mar- 
fuph'tn ad Patriarchatum JlexandrU, ibidem bi- 
ennio fcdit ^dein mortuus cft ; fa&úfquceft poft 
ipfum fetrm ( qui Archidiaconus fucrat ) Patri- 
archa ibidem j Iacobita fuit- fedit annos , fcx , & 
dicstriginta ,dein Qmftantinafolm fugkreverfuf- 
quc ^íTmothem cognominc Surm á valle Ha- 
b\b , C velfecundum aUud excmplar , Monaftcrio 
Habtb, quod fine dubio verius cft ) & cumin 
cathedra Pacriarchali quatuor annisíediflét mor- 
tuus eft. Anno regni ejufdem Zemnts nono J- 
lexand/it quidam ipfius nomine prafe&u* £¿n 
Gujtus hhannem íbidem Patriarcham cooílituit, 
qui íacobita fuk , ibíque fexmcofes íedit. Dein- 
dcalius Alexandriami Zenme príefc&us nomi* 
ne Jti*ujtalt'44 miflus cft,unáque cum ipfo Tetrw 
Patriaicha qui ft^Mtiay^.&gW. &*p+ 
ílut vero pr*fe&us ab Auguflalk f uga fe proripu- 
it unáeúamfugiente/ota»wPaüiarc.ha. Reyer» 
' Pppp 2 íufque 107 Digitized by Google io8 Sutychii Tatriarcb* fúfque Petrns Patriarcha qui fugcrat , in locum 
fuum , annos o&o fedit, dein mortuus eft. An- 
no decimo (éxto imperii Zenonis fa&us eft Abu 
nas Patriarcha Mexandrinus,c\uUacohit'afi\Ufcp> 
tem annos ícdit,dein mortuus eft. Multas Alex- 
andrU Eccleíias extruxit , mukáque monimenta. 
Eo tcmporeconflagravit Hippodromus raagnus 
qui á ÍWowirfo qui cognominafus eft LdgmAlex- 
andr'ue extructus fuerat,in quocrematus fuerat 
Troterius Patriarcha. Anno íeptimo imperii Ze» 
nonis conftitutus eft Melitus Patriarcha Hiero/oly- 
mitanus, qui Iaahita fuiu y octo annos íedit,dein 
mortuuseftAnno imperii ejufdem decimo íexto 
creatus eft Blia Patriarcha Hierófolymitanus qui 
annos vigimiquatuor fédit ( vel fecundüni aliud 
exemplar quatuordecim ) ftruxítque Ecclefías. 
C inter caeteras ] Ecclefíam Helent, quam non 
perfecit: relegatúfque eft llam. Eo tempore Hie- 
rojolymis fuít Anha Theodofiuscxnobii Aldawacef, 
Jínha Charitan cxnobii MSaifo veteris , jínha Sa* 
haAlSaiki novi, prarpoíiti . Anno fexto imperii 
Zenonisfa&usEupbuitus Patriarcha Conñantino. 
polkanui, quinque annos fedit, dein mortuus eft, 
Anno imperii ejufdem undecimo (vel fecim- 
düm aliud exemplar viceíimo primo ) ^onftitu- 
tuseft Euthymius Patriarcha Con/lantin^olitanus 
qui decem annos fedit, deín mortuus cft. Anno' prímo Digitized by Google ^AUxfindrini Annáles. Tom:II; iop gj^jOáaw^ 9 > a. t r i (j*i Uáa U>j oUj £/£U» £¡*«> 

c¿g,AV* cjiUÍ cm^aUs» *U> c/^* C-í^ 1 í^*^ 
cjl> ^jfj^ <>K' U *Í>^ *«* <J>Xo.lj g^c>jüC*yV| 

^j* ^kA^ i*jfrk9j*~ <*>**> <¿&u o^ o«ju, ¿a*« 

cj¡J «^ *>*** wUS^Vil^im <¡>U»j o&aiUc*» 
^ Uá»^W Wftl>J~ MaU¿y¿ yJL» yt« UU» 

*««feU*j ostUásUíj sju ^&e *— **/ jy^. <_£,£.! 

lÁtj o»*\j<>^Oc^U» < ^ó^UUvV o-oiMc*** 
C$a.Ue UWUtU oUXjJI OÚaJI^O (^Im oLjuUl 

•1 • Digitized by Google 110 Sttíychü Tatriarcba 0y <¿*> ^ 4 ^ *■*• r^ *&** «Vápj ,^0114 a>j*ij 

¿fjtja) o*yúA¿»l* üstj (y**** Jjh ijjiA *»*** 
jJtW^Í» o*»Ux»t f cwí jt** ^ü U> *U*1j t+tjj 

uJtUfeJ vj*> ^u^ oL^ 3¿a»\j %X»fM\ fefeltel 
jb») tíA*} j4&\ W*v pUÍ ft«^Ü#l Jc VSajfJaijiS 
r \i\ ^jjy^»* v\±jt^\¡&\^\Jfrjh¡j üyxtí t#$ 

^ t&U ^ *-^>«*-^.<^f^t4&» <*?££> 

0*^.ü^^U¿o*>Niá^<>^!)ft<H^^^ 

<■ $ j J J** rV >^ #>* M-*yj* ' V-e**J 

1*4* ^^** 1 **' <-»l fc/ f*** «**•!> ¿JU# **mL¿j 
t^ ,J*t lay^^áte c/: t fJ* m 9# ^jKte Digitized by Google sAlexandrini Annales. Tom.ZZ. primo imptnZemnts *4)tttV¿/VPatriareha prae 
FcétüS eft refrwJ,cognomento Fnttt, UcobUa fuit, 
fcxannos &dit,dein rclegatuí eft } (vel íecundum 
aliud exemplir duos annos) in quem anathcma 
4ixk <Bafttí*s Patriarcha ^manus } ipfúmquc fe- 
dccjecit. Quopulfo^f fochU Patríarcha, poft 
ipfum conftkutus tft Sttfbaxus* qui cum annum 
unumíedifTet,mortuuseft. Ipfíibidem fucccmc 
Stepbanus altcr, qui fex menfes íedit , dcin mor* 
tuuseft. PoftipfumibkfcraPatriarcha conftitu» 
tus cft QUfon y qui Nejbrianut fuk . annos quatu- 
or ledk, déin mortuuseft. Tum rcveríus Tetrus 
Fulh Patriarcha Mtmhenm^ o&o annosfedit, 
deinmortuuseft (Veiíecundüm alíud exemplar 
tresañno$)poftipíúmibidem Patriarcha faclus 
eft Taladius , qui decem annos ledit , dein mor- 
tuus eftjfdquc anno imperii Zemms Imperatoris 
1(oM.undecimo.Ánnooccimotertio imperii ejuf. 
demconftitutus eft Felix Patríarcha fymamis, 
qui annosodo fedit, dein mortuus eft . Porró 
Thiru^ Ta^dejerdi f, Terfaritm Rex duas in Qefcar 
urbes condidit,quarum una Vuris Firu^ aliera 
%am F/V«^jdeindc copias CnzsChrafanum vcríus 
cduxit ad invadendum Qbafbnawar : qaod cüm 
Chafhnamar HiyateURcx Selchi audiílét, mctu 
perculfusconvocatis fuorum maxime fidis confi- 
lium abipíís petiit. Quorum ergó unusipfum III ita Digitized by Google IIZ Sutyeh'n Tatriarcb* ica afFatuseft Si pa<5him mecum firmum inieris, 
cui tutó confidere poflim, te familise Sc libero- 
rum meorumalendprumcuram gefturum } meá« 
quc vice ipfis futurum, oftendamtibirem quá 
DcuiThiru^um in poteftaté tuam redigecCúmq; 
hoc Rex ipfi pactus eflet, colligatis inquit mihi 
manibus & pedibus t (atinalioexéplari Abfá/fis, 
quod fine dubio recíius cft ) me in via Tbiruzp 
objicias , ita ego te ab ipfius incuríu immuncm 
prxftabo . Quod cüm iili fecifíet fublatus eft , 
atque in locum quem jufíérat pro/e&us, rede» 
untibus r quHHum eo deduxerant 3 Vbi ergó 
fbiru^ illactranfiret ipfúmq ; quid ipfí eveniflet 
rogaret, Ego(inquit)éproceribus fui Hitalen. 
Jium, quicüm acceflus tui fama ad nos perve- 
niíTet á Rege Cba/hnawar inter reliquos ipfíus 
comites ' fentenciam rogatus , palam dixi non 
pofle ipfum Pbiruzo pro inflgni ipfius fortitudi» 
uem obfiftcre,quarc. fatius (inquam) tibi eft ut i- 
pfum tributo & prctioquo te redimas aggredi- 
aris. Ille ergó irá in me accenfus,itá me uti vides 
tractari juffit, lllum finquiens) quem tantopc 
re laudas adeas: accercicííque é milicibus íliis 
quibufdam,Profe<5ti(inquic )hunc ad fbiru^um 
deferte. Miíericordiam ergó & clementiam tu- 
am mihi extendens metecum abduci jubeas ne a 
feris hoc in deferco dilanier. Ego enim vobis 

tibi Digitized by Google Jlexandrini Annales. Tou.lL i n cjb <> *<* C¿i*-« ^ • — J — ^ 18 

^Jtfftjp-l L*l ¿C* ^a-ta C_j5A< *-**> <*♦ (JüBm^) *~) _ )*-¡* *-)U*. oc *-JV-& j^ 
***>.& *' — í-áé <i— xAU <fft>t c*ü M.o% 

,ju¿, tto-JJ* w*^t*«-^!í *-r*- J t ;u*r?) 

Qqqq -'ViM Digitized by Google 11+ SutjcbiiTatriarcha *>JW Ué* 0-M* *£&» ^jh^^fj^ 


Digitized by Google Alexandrmi Annales . TomJI. I u ^ 

ii i ■ r viam iftabreviorem indicabo <\wiAcbaJhnamarHm 
iniisubhfe maximé tutum putat, locis adorj- 
amini ut vindi&am mihi Dcus de ipfb furaac 
via autem quam vohts oftenfurus fum bidui ran- 

Ítum iter cft, quo eo qua vultis perveniatis . Haec 
ubi audiiflent qui $btrna$i confiliis crant, do* 
lum ab JcbjbaMmarc ftrudüpcrcipicntcs.dúrcrunti 
ipft, Vir ifte in confilium vacatus pro íciencia? 
8¿ prudemiae fuac modo, coníiliumdedit A quo<ü 
ab ipfo dolo fa&um . Quód íl ita illum Acfkan, 
war ira commotus multauct nequaquam ip- 
íum nobis inhocdcferto objeciflct Ne igkurdi 
c^isípmiscredas.Acforían Acbjhampar cum co- 
micatu fuo ad iíiumJocam pe**e*ntquctm de 
fcripflt vir itte,acibi quot iaíis fíot , milites rd¿. 
quit,Nolak autem^im^ipfe auícukare. Sccuti 
funt ergp Virum Ütum quiipíos duccref , biduo, 
nccdum defcrtum tianficrunt. Qua de re á Tbt- 
ni^o-interrogasusJFercllit me ( inquit ) viae fpati. 
um,hodieautemipium pertraníihkis. Cumque 
prarccriifletÓaUesifte,quoaeícunq. ipfura quan- 
tumfíbi vi* reÚquumreflct iftberaogirent , pro 
brevi admodum ac faciH veoskíare - 3 donec ubi 
penitus defeciflc vidcret quicquid : apud ipíóí e£ 
fet viatici & aquae^tqucin locum pe# venifle ip. 
fos undc rcdirc nequirent , verom ipfis fatcrctur. 
Tum (P¿ír#^'comiu^>verum (iiijqiiunt;) oRcif 
■ Qqqq^ a tibi -»▼ Digitized by Google I nó Sutychii Tatriarcb* i tibi diximus , at aurcm nobis prxbere noluifti, 
lam autemconfiliumeft ut reclá pergamus,for- 
ían aquam reperturi fumus . Profeclti íunt er» 
gó dextrorfum ac finiftrorfum íparíim aquam 
quaefítum^maximáque ipforum pars fítiperiit, 
liaud evadentibus uná cum Pbiruz? exceptis 
paucis aliquot é comitum fortiflimis,qui ipfum 
comitati funt , donec ab hoftibus pfopé abef- 
íent,quoseadem no¿te,eóq ; quo erant ílatu ag- 
greíE, fuperárunt.Tum Mbjliarib arum , rogavit 
Tbirus^ ut ipfi & comitibus qui fupercrantfuis 
gratiam faciens ipfos in patriam íuara dimittc 
ret, féquc cum ipíb foedus initurum haud 
unquam fe pofthac dum viverct ipfum bello 
aggreíTurum, conftituto intcr ipfos , & regnum 
fuum rermino qtiem nunquam e(Tet tranfítu* 
rus. Cuicúm annuiftct JcbfBajiwar,fcripto hoc 
ipfí confírmavit Tbiruz adícitis tcftibus , jura- 
mentóquc fe obftringens nullam íe illi fraudem 
fa&urum , atque ita in regnum fuum revcrfus 
eft. Vbi poftquam ad tempus aliquod fubfti- 
tiíTet , in memoriam ipfi fubiit quid ííbi ab 
Mbfhatítoaro dudum eveniíTet.Cujus cára illum 
puderet , metuit tamen cúm ipíí dolofé agere. 
Impulit ergó ipfú hoc ut cum rurfus bclloaggrc- 
deretur. Dixerun* autem ipfi Confiliarii ipfius, 
Foeduscum ipíbiniifti, metuimus ne male tibi 
. ' fraus Digitized ídbyGoogle ^Alexandrint Annaleu Tom:Z7. 

^l » ... .»W«I (yí/t o* J^ *•*— — *** c/*¿ 

üj «» * e>i cfe r*°^<^ v r-4-W <J±* 

•• • 

J^C*Jú> * ^l -^l CÍ^lj t. j ^tMA * 

t ; « Ifr**— ^— »>»*». ^VUU^-fc^ <J>tt«Jl 

,£>) »i^ iuJ yu» v> jj cuí ^i ^\ ^6 »7 gitized by Google • .1 n8 Eutycbü Tatriarch m ^ U*c**fN cXUb üii-c^tU W*¿* VOfe.1 Uá» w» Digitized by Google sAlexandrmi Annales. Tom.IL "9 firaus & injuría íuccedant. Relpondit , illis Vbi • 

ru^ Padas (hm cum ipíb me lapidem [deñ. 

gnatumG naod cranücurum. Lapidem ergó 

plauftro impoíitum coramnobis Fcram,necjuc á 

tcrgó unqtiam rdinquam. Atuli,Fcedus (iticjui- 

um) non prout m mterprctatus es, íedjuxta. 

manífeftom C vcrborum feníiim 3 íntclligcn- 

dumeft.í^/ra^aatem, fpreco ipforum coníi- 

iio, ad bclfum ufcbjkanwaro rnferendum pro- 

feótu tft . Quo andito magnopere miratus 

Jfchfixtttmar, necdubicamfraudeufurum Vbiru^ 

fcripris ad ipfum Htcris, paéturh fecum inhum 

iMiitl memoriám rerocavit, rogans ut rerer* 

eeretnr > at ille nequaquam fwrc moratus per- 

rexit doncc Ut^attU pervcniret : ctímque val- 

lum tnter íuam & Tbmtzj ditionem effoderat 

Sfohftitmtar f fiiper íflo pontes extrui juffitfPW- 

#fc^, qiribus tranftret: rmpoims etram pontibus 

Vexillis cjuíeredeuntr in íigna eflfent Cum ergó já; 

in prociriclu efíent cxcrcitus^rittcns ad Tbiru^ji 

Ajkanmarjrogarit utad ipíumediointcrcxercitus 

ípario ad coüoquiú prodúet.Qui cum prodiifíet, 

dixit illi Acbjhanr»ar y Crcdo equidé ego non ali- 

ud te ad.locü iftura cvocaflé, quam pudorem ob 

reditum tuumca quo rcverííis es modo. Ac per 

vitam rheam fi nos tibi hoc modo ftaudem fe- 

ciíTemus, majus zliquid: á nobis pctíiíTes. Fce- 

dcris Digitized by Google 120 Sutychii Tatridrch* dcris autemé te pacli violatio rescft cujusma- 
gis pudcre debet , quám cjus quod tibi conci- 
git. Hoc ergb animoperpende, atquenaecduo 
inter.feconfer ut videas, utrum majori oppro- 
brio cedat, five ut dicatur, Quidamaliquidag- 
ve CutdicatuOFcedus ac Pa&um violavit,&pro 
bono malumrepcndit. Nórunt autem comites 
cui te ipfos ad iniquum aliquid prxftandum a- 
digercQuibus adde nec te vi&oria: certum cíTe, 
íed ejufmodi rem íperare , qua: & de te ípere- 
tur. Quod íí viceris nec bonaerít fáma tua, nec 
quod íeceris Iaude dignum. Quod íi viclus fueris, 
&tcipfum &exercitustuosinfames reddis. Pe- 
nesergó arbitrium tuum res eft,egoteádmonui¿ 
necjue me ad haec quae audis dicenda movet 
imbecillitas , cujus velexmea,velex copiarum 
mearumparte confciusfum,- verúmutforciori 
apudteutar argumento. necincolumitati quic- 
quam quod penes mc cft praefero . Reípondit 
Th'tru^ Nonfum ego iscjucm minaepra: metu 
ab iis quae cupit avertant. Quod íí videretur mi. 
hiilliquod aggredior, frausineiTe , non alius iU 
lud magis indignc quám ipft a me ego, fcrret. 
Ego autem haud ahis tecum conditionibus fce. 

dus Digitized by Google Alexandrini Annates. Tom. //. j&S* v&s* w-n-i#. (Ji V* **\ V^ jfr ] J 

\^\ o-*k Wj>»W <y*-*-* ^-tA-— J <á&l 
oa^ l¿P o**** *>-*-» <£>>** éfa^ tí£-*J» 

<jwé* y* ***/» Wy. </n #** ^ ****** 

^ S^\ ^.V-4é¿ LWioU* </J! JV-* 5 ! I Rtrrj ú" III Digitized by Google 122 Sutychíi Tatriarcba ig—JSaJaj* <ji «*4> C¿Uu-*llj R_JLÍÍl ^w. 
^yAá-l ,L_M ^ >*d* Afcfc. *á&* ¿J!*l «^ 

<¿£ JUa. (^s* ví£»i» lu^ ¿oi^ U <¿5i^ 2 

U^ ^J^ «>j-«-*N C 1 * <£ — •w*J - ^* l | 

; Jlfc tá£-J* fé^ <4«tij * *-* d* 5 * iV* 

.iL£a (^j¿n o->UJ c*.T, L*, ^U^J UUUjjU. )jin¿tjL*ú*m3\ iu_* ¿Li?. ^ 

(J 8 ^V** c*-*-«j *-*u*-X Jf&L\ JLi, 

fy iu — L£=> gjSÍ-oJJ t „, . | I sj ^I^cJu^IjL* 

C/* » J *> <£>** Aj * — »> ,J« <¿£«*? «jHfeL» Digitized by Google Jlexandrini Jnnales. To m # 1 1 . **? dus percufli quám quasipfc in pe&ore cclavi. 
Ne crgó tc decipiat illa quam primó dc nobis 
concepifti, paucitatis & impocencix opinioive* 
rúm fcias me haudquaquam te dereliéturum 
donec illud de tc obtincam quodtu deme ob- 
tinueras. Dixic Jchjhanwar, Ne te decipiac,iUud 
quo tc ipfum fallis,- dum coram tc lapidcm 
gcftandum curcsi Pa&a fiquidem & foedera,fe« 
cundüm verborum fonum ineuntur , non fe- 
cündúm iUudquodoccultumretinctur: rerúmq. 
omnium curpiííimum eftfcederum 6c pa&orum 
violario. IUc veró ipfi aufcultare noluit. Statim 
ergó revcrfi funt. Dixie aucem Thtru^. comiti- 
bus fuis , Erat Jchpwwar congrcflu egregiusj 
nunquam autem vidi cquo, cui iníidcbac, intcr 
jumcnta fimilem.Pedesenim haud omnino mo- 
vit,nequeungulas loco fuftulic,neque hinnivic, 
neq } exciditipfialiquidquodcolloquiü interü- 
peiettoto quo fimul fuimustempore.^cfe/fo»»^ 
veró fuis,Conveni,proutmihivobífq, vifum cft, 
PhiruzH rointegré armatum • nunquam autem fc 
in equo fuo movit, nec unquam pedem dc fta- 
pedefubduxit, neque tergum inflexit , nec fc 
dextrotfum vel fimftrorfumconvercic. Ego in- 
ccrim fepius femori innixus fum cquo iníiftens, 
ac fobinde refpexi , dein ineaquaeanie pofita 
erant oculosconjeci,ipfo fixo ac quieto mancnte. 

Rrrra Id Digitized by Google 124. Sutycbii Tatriarcbaf Id autem voluerunc ! P/;/r«^, [& ] Jcbjhanvar his 

narrandis, ut íermones ifti per exercitus fuosfpar- 

gerentur, quó iis occupati homines haud inqui- 

rerent in ea qux mutuo collocuti fucranc. Mane 

ergó jam facío íyngrapham quam ipíí ícripferac 

Thiru^ produftam haftae i m poíuic Acbjhanlr*r t 

qub ab exercícu conípicerctur, ac victoriá in *P/;/. 

ru^um poticus eft } qui cum in fugam convcr- 

fusá loco fignorum,quae ad poncesquáeunduro 

erat ipíi fixerac,aberrans,ad foíTam fe rccepic,ubi 

comices ipfiusalii in alioskruerunc, Cepiccrgó 

Acbftaritoar <\uk<\\úd Pbiruxp fuit unacum ipfi» 

us liberis , opéfque ejus exercicüs Ducibus di- 

ftribuit,iííque qui fhiru^um comiracifunc,Quare 

( inquit)non dediftis Vhiruz* confilium eúmque 

admonuiftis? Illiverb, Fccimus (inquiunc)ac 

nobis auículcarc noluic. Praeerac aucem Sejg- 

ílano vir quidam ex jízdafhiri amicis , nominc 

Suchran % éTerfi* proecribus,apud áuemerancác 

éDucibusipfiusamicis,nonnulli. Hic delatáad 

ipfum eorum quae Thiru^p acciderant^ famá, fta- 

cim uná cum comicibus fuis Hiyateiam verfüs 

profeécus ad íe Tbiruzj copias colligic,adco uc ad 

magnampocemiamcreícerec. Cüm crgóprope 

jam ab Mbjhariúari caftris abeífec , mifit qui 

ipfi dicwent, Non ideó veni ego uc ce bello. la* 

cefíara, verum eum infinemuc illud quod de, 

' ' Phirutj Digitized by Google zAlexandrmi. Annales. To u : 77. 1*5 ^jó &• ^j W J¿¿¿Jj j)¿¿ <¿J Wj o£=U 

« 

gjjáJ lj***! U> t^to W >J1 ^ )¿# 

^ » >U»\ ^ \-4a-S ^ »-5\*i, <*-¿y« 

¿1 >\**\ ü&VJ ^tí^ 1 <^l -^— srtfU <-**>tt 

i¿X> Ifci r ' ?Vag°1 «jjU^ft c** *«•* **" C/^3 

^»<^jfy *s* r^ ^ °-*** *""*"" ***->" l Digitized by Google \i6 Sutychii Tatriarcha I U*-Us \¿A (¿¿j£s*& V,L¿!1 ^a {¿£tyi& (¿¿\¿& 
»LJUS cXaacJ q¿\ — * i¿&e L_u«b e»£=3* LjU-¿_» 

¿¿>*i oUj k tXg *j/£^ « — *-U» (M^/láíU (¿/y&c^. K J > > M t *f aJU £/lás>* 
e*Xü iá&tf ^ u»tife}d-4* ^^ftí l# lc>l». J| 
9 L»L&, <Jl üU cxAúi juJUA «U»j oLi oi^ 
» B .¿1 ^Je ftJ «^edl (á^xJl «á£U ^UU. J^u*) 

S-Ua cmL^ S^flJt o*a. „ )y». fy U»*& lá5¡3Uj 

iá#6j cs>Uj o<JU ¿^t <&-X*j ^yo^ LaL^jsj 
j*j^I iá#U 0^? lá&U (M <» ¿Up fy&e J 
o* ^«¿> fcuu* ^Lés <2>L*,L». ^IoLt^Ld LU 

oL** — JLU ^a^í ^Je yd^. £ í^L.31 <*/• Digitized by Google ■ I p > ■ - - II II 

zAlexandrini Annales. Tom.LT. Tbiruzí facultatibus in manus tuas pervcnit,rcd. 
das, Sc qui apud tc funt captivos dimittas, ut 
fit hoc internos pacis CconditioJnófque á te 
impetum noftr um avertamus- quod fl volueris, 
illo á te accepto revertcmur ; íinnoiucris^ve- 
rcor ne te pceniteat. Annuens ergb Achfham>ar 
Sucbrano in eoquodpetiit,captivos eorum d¡. 
miíic, fpoliáque reddita remiíit, adeo ut intcr 
ipíum atque illos componerentur res • Tum 
reverfuseft Sucbran ad JflMadyenpbCaxanübus 
Terfis quicquid pctiit, ipsique ideogratias agen- 
tibus . Mortuus cft ergo Wtru^ cum regnáíTet 
annos viginti íéptem . Contenderúntque inter 

Iíé de rcgno filii ipfíus Kjbad Sc -Balabes , doncc 
Balabes viftum fybadum co abdicaret , qui Cbo* 
ra/anum ergó pctiit aüxilium á Cbakano Turca. 
rum Imperatore contra fratrem íüum petitum . 
Regnavítquc BaUbes benc ícin omnibusgerens, 
conditique urbe ipfam Balafur appeliavit; at 
cüm quatuor annos regnáiTet fato functus eft. 
ídquc annp Impcrii Zenonts ^omanorum Im- 
peratoris decimo . Chm autem proficifccrctur 
K¿bad Cbora/anum ipfum comitatus cft Zorma- 
bar Sucbrani filius ; eó igitur cüm perveniíTcnt 
diverfati funt apud quendam c Ducibus ipfo- 
rum primoribus, quenr negotíum fuum ce- 
larunt . Dixit autem Zo¡ mabaro ¡{obad, Quae- re u 7 Digitized by Google 128 Sutychii Tatñarcha rc mihi aliquam mclioris fortis mulierem, 
Fceminae cnim defiderio tencor , metuo *utcm 
ne ignobilem aliquam fí incidam quae pepe- 
reric nobis in ignominiam cedet. Fuit ergó 
doraus in qua di veríati funr Domino filia virgo, 
cujus matrem adieas Zormahar ipfüm ut & pa- 
trem allocutus eft , quibus cum placeret illud 
quod ab ipfísperiie, ipfi annuerunt. Pernocta- 
vit ergb poftea fcemina ifta cum %obado t atque 
ex eogravidafacta eft. Quotiesautem adipfam 
accederc vellet juífit eam receclam eífe. Inteno 
gante autem mátrc ipfiusde ftatu K¿>badt y cvtm 
illt indicaret vidiíTe fe femoralia ipfius holofe 
ricaauro intertexta,cognovitmater ipfum éfa- 
milia rcgia eíTe, aclstata eft. Accedensautem 
I\obadadQ>achanum t Ego( inquit)filius fum Re- 
gis Terfarum t a.t poft obitum patris adverfatus mi- 
hi frater regnum occupavit : ac pollicicas illo fe 
opemipfi laturum,regnúmque recuperaturum, 
'quatuorannis apud illum fubftitit, quibus i» 
pfiim diftulit . Poftea exercku forti ab il!o in« 
ftru&us profectus fabad donec Mraha/ahrum 
perveniret, aceodcmloco [quoanteajdivcrfa' 
tus de muliereiftafcifcicatuseft,qua?adillum ac- 
ceflic una cum filio quem pepererat jam trienni 
ipfum rainu tenens. Rogantéque Kjbado , Quis 
nam eft híc puerPTuusCinquitJ filius eft. Certior 

-__ ; crgo Digitized by Google AlexandrmAnnales. Tou.ll. n-<? <¿\ cíÜbtíi^jV-í c***otó íL*l ^l o«¿OI .***' 
UXimi) ^s» «L*l ^e ^ (^ftjlá»! Ulj U»JI 
W ^Vé^ Ufeb l»ú iá#ó ,¡>l£» oo)j «¿a W U 

^3ó J¡\ „U* Uwtf LjJU. U l^) £/*»* ULI 
t * * cS-WjpUi j¿e (¿í)á t)Uc «L*2I ^xsU 
c*-»t£»j ^Ju^ L«J j»\ \joaM (¿j\ oL\ U» 
í¿,\j \&\ U«*VcUoU*-J _) W ^ U^OUbUj*} 

c*-j^» c**¿ju ey*^ fc 1 -** ü/" «-*-*> Jh* 

cytuXaU <¿&ll c*W tM' C* f. M L^wtl 
^ ^ t-J ^JVfj ^UL*. <J\ oLJ^U, 
c$JU» ^l oj* ó-»-* i^\ ^jea^ O^Vi tí5X» 
<á£-J4t *— J ¿¿-Uj $>*** •>* vd^» «á&tf .W 
j, t )j % I 1 M tft (j/<¿*> £t¿ *4)Ac <JL£=>J 
oLí-í gj^ Uy Ulftn » * »JI ^r-j^ tá&Jó 

0/* ü*-»j JyW &¿ ú)& j+>*/iS ij\ l¿é&\ 1^*^ 

i, \ ^ r 2¿ w^ « — é-ji ouy -«^r 

wM* lá£--»*S ^Jj (JH¿» && ¿y*\ 

J* U í£j*I¿* cjJUi r ^ll¿AU oUí L¿ 

Sfff ^> Digitized by Google v y o Sutychii TatrÍMcht i "f g^ «^fer ¿^ W ^ t/Mai V Jüft i^, 

***** *&$ «J 9)j. f¡Jl*¿&"tzSjfa> «^ *-**«• 
^l oL»t£U ^. ¿«fc» ^jt <J ^Já^íJU ^S» 

c*H-** c*--**** c/-^^ * w C^i^ *•*'"•* 
C^ ¿>!> C'***-* * L?r <¿ — *** c¿ -^ u ¿-* 

+*t+já*cZ¿+U : } cy*** ij e>-«A cA*í Digitized by Google Alexanirm Armiles. 
ergó á Zomabam fa&us efle iliara Patris fami 
iije riliam, Íaecatus eft, ipfámque wiá cum flJio, 
•cui uoraeo csa.t'Babudétbt fecuraafíumííc.Ctim 
auoera //¿i/Wd>wpervcfHÍTet , fta*rem futna io. 
rcnifle repetic, regnóque poctcus eft . Regn¿- 
vic ergó Kjbad Pbiruzt futus anoos quadra- 
gintatces,ídque anno fmpcrii Ztwnis%m*no* 
rum Imperatorisdecimo quatto. Regnura au- 
cem Suchrano filioque ipfius ZttriHahar$ admi- 
niítrandum commife, urbémque incer Abma^ 
8c PerftdemtQndidii, ep&K¿>bai£k(#ab appcfta- 
vit, quae & >í/^4J<fneu\,in qua captivos Hm- 
dauen/escottoaiYÍt. urbem ctiara propé^/Mc? 
itaf, quae Haraman appellacur , oec noo aliam 
ín JztfhtrQwab) qua: ^W £¿0/<z¿ audk. 
mulrifqne praecerea urbes vicofque condidicJ 
aranéfque efibdic , arcuíque & poatcseitruxif, 
Obáicaucera^ea«o^wii«0r<iw Impetator poft. 
quam annos (cpcemdocim imperaffec , «Jque an- 
no r^mi(a¿tf¿'i£P¿fiw^ij^is-?^ii!iH«i^|]fn- 
co,tmperaaKe$»oftipfúm <Rmanj.t sfaaítafiea^ 
nos vigintj fepcem.fwt hic Íaa<Attn % Mtlckfa* 
rum do&cinx adrerfus . .natus tn uíbe fiam, 
quam asdificaii ac muniri juíít ,, AKJe biiofltftf 
fpatio condhá. Poftquam werp dcccra jam >an 
nis impetsuTec , contigit JjamkiüwiS in Oriente 
fames gravis,,magoáquc lo£uíUrnm cqma« Por» 

Sfff2 ró Digitized by Google IJZ Sutycbn Tatriarcba ró K^bades Perfarum Rex C urbem ] Amedum 
aggreflus ipfam vaftavit, mifloquc Mexandriam 
exercítu magno quicquid extra urbem fuit in» 
cendit . multique & gravia praelia , pugnxquc 
frequentes, inter ¡{obad'ts Regis Perjarum & 
Anaftafii ^manorum Imperatoris comites ac« 
ciderunt . Fuic autem AlexandrU pnefectus ex 
parte jínaftafii Imperatoris Eujlatius. Accidit 
etiam poft illud in Mexandria & ¿Bjppto fa» 
mes gravis, adeo ut incdia morerentur homines, 
defblatxque eíTent Jtexandria Sc JBgypfM pra? 
pefte & morte quae homines invafic . Erat au- 
tem Alexandriét Iuddut quidam opulentus no- 
mine Vrbib ( qu¡ poftcst Cbriftianifmum amplc- 
xus eft ) qui pauperibus mortuis involucra prx- 
ftitir.Idem diePafchatisDominico magnas di- 
ftribuit Ekemoíynas in Ecclefiá Arcaiii [ quo 
temporc ] turbá compreíli monui íunt viritre- 
ccnti. PorrcV anno fmperii jínaftafú ftomanorum 
imperatoris íexto conftitutus eft Iobannes Mona- 
chus Patriarcha Alexandrinus , qui lacobita íuk. 
fedit annos novem , dein mortuus eft. Anno 
imperii ejufdem decimoquinto fac"bus cftlobannes 
alter Patriarcha Mxxandr'mm^uicúimlacobita 
& cüm annos undecim íediuet mortuus eft. 
Anno ejufdem viceümo íexto fa&us eft DiV 
fcorus Pairiarcha Jlexandrtnut, lacobita etiam, 

- q ni Digitized by Google zAlexandrint jfnnales. To m : Z£ 

q,V^ UVjl^Ai t — ^xÉaaft ^J'. fftbe «ji*** 

^W"t <*»> Ut/SS t¿CU oU c,U*í ^w «**£» 
«^üCJIW^Ij» r*»V ^lfej rj ^V <á£)U o-U-aV 
f ^m).^ fl»¿j¡33 <Í#W o-AL*>1 cM e^» oUa*J 

0*U»UJ\ t¿£U ^^tA. 9a*0-£**W* 1^3* (M^yo^ 

£yVát;<¿$¿ t»** >*» c^H^v *-J Jtf¿jU,v ^** 
^dkJV <^v ^. & ^ifeum ^y ^fe* 

<¿L>> t¿A}J JU-Aftiá» ^J 9^*¿9 »*«>-* <Jí*eX* 
0*uxJU> cjj J*; ^Vffc.tf^Vjí^JVBav&i^ 
t¿k_*VyJV L^á^g ^6» f»»yV i¿£U t>AL»i.sl <á&U <><• 

^jéju» ¿*s fViv y>y^ ©vaj k^^cji) jc v*^b» 

T »- j&Cc>¿*.l j«VJV u¿y»*¿t <*^J tjp0jga*M ^c 
jt/m t.**'il.r <*/• «-A* 0^/&^ * — *-*» «j^ oUj [ « gitized by Google ■*}+ Suíychü TMrtarxha I JU=U ^SÍa, 03/&C} l**u»^ «gpL^ 4<>*>Jj XJUfc JUJ 

«á=*U ^ S¿» >í* lU^^^íU, «***,tA#» fM 

ftá»U ^ fe» O*/^ *■&* OÍ? *» U ^0*** ^«0j«UM 
O*^ y > J ft Uh tt t H ^J» i<y^ bytiM j^ 

| p \Jl «—«^ ^Jo U^Xhjís.^ ^ «^JU e»L, x^r^m *^ ^jt V^^e u^Uil <«i¿ «4> *» 1 ^ < *-* J** **>Ji pUI «**^ ^ Digitized by Google ^AlexanJrmtJnnalu. Tott.IL 'J* qui cumannum uoum fedifíet mortuus eft. Anno 
cjufdcm viccfiaao íeptimo confticucus eft 77*0- 
theutibidcm Patriarcha. hic etiarn IaahitafuU, 
duosaraiosíedit,m:iniocoabdicatus cft. Anno 
imperii jpfius quarto conítrtutüs cft Timthew 
(veJ fecundúm aliud Excmplar Macedon'm) Pa* 
criarcba Qua&áMtmfy*Ut*au* ; fcx.annos íédic, 
dein raoTcrJuseft. Anno c/ufdem nono confti- 
tutas cft Tfmotbeus Patríarcha QonHantinopotita' 
nuty croi fex annos fcdit,dein mortuuseft.Anno 
cjuídemdecimoqiiinto ra&us eft hhannes £»/»-. 
padox Patriarcha ibtdem , qui novem annos fe- 
dicdcin ntoftouscft. Anno cjuJTdem .viceíímo 
quartoÉa&us eft Jmhymm Pacriarcha ibidem, 
QjmUcobita ftrii, annos qujnque fedic dein re- 
lcgatus eft . Anoo imperii ipíros quarto con- 
ftitutus eft Pelagms Patríarcba ^omanus , qui 
quatuor anrtos lcdit, dein mortuus eft. Anno 
ejufBcrnoc"cavo conftrcucus eft Anaftafius P&tri- 
archa %omanut, qui cúm annum íédiíTcc mor- 
tuus eft. Anno ejufdem nonofa&us eft Symma. 
chm ibidem pacriarcba qui annos quacuordccim 
íedit , dein mortuus cft. Anno imperíi ejufdem 
quarto confticutus eft FlaVianus PatriarchayfwMfl* 
chtmm^xi annos quatuordccim ícdit , dein iñ 
exiuum pulfus eft . Fuit autcm Anaftafius Im* 
perator fententix M'ekhitarum adverfus , utpotc 

Iacobita. Digitized by Google IJtf Sutycbü Tatriarch* llacobita. Quare ícriptis ad ipíum literis Elias 
Patriarcha Hierofolymitanu* vcritatcm íententiae 
Mclchitarum ipíí expoíúit , & quicunque con- 
trarium ipfis afléreiet maledi Hum eflc. misítque 
ad ipfiim Ccenobiorum prapofítos , inter quos c- 
rant Thtodofiut praefe&us Monafterii Jfldama- 
ke/l 9 Charitmm prefectus <4lSa¡k¡^ctctis , & 
S¿¿4 pracfeclus JlSaiki novi , quF omnibus 
flocisj hoc nomine appellatis prarerat, 6c Suiko 
vcteri , ci ícil cjui Charitam erat,cum multis é 
Monachorum prad*c~tis,inter quos & Sacerdo 
tes. Haec autem fcripfit , Mifi ad te multos ¿ 
Dei fcrvis, 6c Monachorum deíerti nóftri 
pncfeclos, inter quos 6¿ Saba eximius ille qui 
defertum noftrumin urbes convertit,ipfúmq. 
habitari fecit, qui & Taleftintt ftella eft. Cumau- 
tcm (^onftantinopolim pcrveniífcnt Monachi co» 
piam (acccdendi) ab jtnaflafio petierunt, qüi 
ípíis introeundi veniam conccffic. ad regem crgó 
ingrefli funt. Fuitautem^4,veftibus tritís in- 
dutus, quare cüm pone caeteros ft contineret, 
prohibueruntipíum oftiarii abingreíTa- Cúm 
ergó legiflctií/i4flf<i/?w[mperator EIU Patriarchae 
fiterofolymitani Epiftolam,QuifnáCinquit Mona. 
chis ) é vobis eft Saba iftc Ín his Üteris laudatus? 
Illicircumfpicientescumhaud adcfle ipfum vi» 
derent, iplum acceríere. Cum autcmadlmpéV 
ratorcm Digitized by Google Akxandrini Jnnales. Tou.IL 'c#**jé ^\^c^ &b **^ u * ^ *** 

<_¿¿UÍ| CÍ**J) C^>Vm ^WyL^ U^jjoJljfcO 

(~yjt o ?,t> »>1 <Jt— *-»N cH-~ UL- *»> 
<_¿¿**J) O^oJ) <j&;¿£ <JL¿*5)J\ ¿ a,»ft.<Ju» I \-&M j*» o* Ci^ 1 J-aUjÜI VjUw f-4^ 

t 1 ^^V-i ^. i ■ U o»»l h ■ " M {y* 

l_*L-> e/^ <á£-W <¿H O^* ■ — í;*^*-* 
^V^I «^Uí ^/.Uí^U» <_,Vé* » — *k 
\+l¿ w Uu^t>Xl-^tí£-Ml (^jji U^ :<rf j\ O^ VV*»)*-<-M»-* f ■ >-« ■'* *v*¿* 

Tttt <£tí\ l ]7 Digitized by Google *38 Sutycbii Tátriarcb* lU-e^aaUV lu-JVi* lur^ L**! c^ * > M. tf*-U 
«-* ^ Ci/ j*U>«* < *AK*.fc/* fc^ *-«**"j 

^/t?*pJ c3*¿} t. H.oU ^V <¿£& i>»V »Li 

ciWj u**ÜV c*» i/l CjA&jH !^y»WAi f*¿* 
Ui^rift* 4$4! U.U* ^JLuA uu.^ L*W 
tt — \ ^jLSy J*.o yáH *-+¿V ¿»4, sJ ¿¿Ótt 

I «óMUJ9W t¿A&*j O-ímIÍ t*» ^VLíiUfc 

W>V <35* C^ 1 *^ oa^» <uJ «~-** <JU^> 

u*u*ai ^ lv «cM^ *^/*^Viyí?^í> 

^lé^t^V UüUI e^üá^ su-tV**» ^V JÜ, <£ty Digitized by Google AlexanJrini Annales. Tom 11. 


tatorcm ingreíTus efletjilieadíé propiüs acce 
dere juííum , juxtique íé collocatum , interro. 
gavicde Hierófolymomm, ibíquc degencium fta» 
tu. Ilie ergó ipfi > & urbem & cjui eaoi incolerent 
bene fe habere dixic. Melckitarum etiam do¿tri- 
nam ejdíque veritatera ipíí expofuit¿ & quicun- 
quecontráíéntsretexecrabilcm eíle, Dixit criam 
ipfijRogamusteEcclefiam neturbes» quamdiu 
em'm in pace manetEccleú*a,nos ctiam cranquil* 
litate fhiimur t ne autem Heterodoxorumíén- 
tentiam ample$aris. Annuit ergó Rcx ipfi iniis 
<jua? petiic.Monachóíque collatis in ipfos munc- 
ribus Hierofolyma rcvcrci juflÍt,ícriptisad Eliam 
Patriarcham Htenfolymitanü iitcris quibus ipfius 
Epiftolae refpondic Sabam autem apud íe mane- 
re juífit,qui erg6,reveríisMonachis Hierofolyma y 
ibi íubíticic, donec poft annum abeundi copiam 
petens,obdncra, tradcrécq. ipfi Imperator bi$ 
milie aurcos , Vtcre ( inquiens ) nuramú iftis ad 
Monaftcría cxtruenda : Saba crgó HUrofolyma 
rediit. Porro fuit Conftañtmopoli vir quidam no- 
raine Se*eruó t <{mT)iofcort & Eutycbü fententiam 
amplexuseft,unam aflérens naturarw, perfonam 
unam,voluncacem unam.Hicad JnaHafium Im- 
peratorem accedens, dixk ipfi Epifcopos iftos 
ícxcentos & tríginta qui ín urbe C bakedone con- : 
venientes in Dtofcorum & Etttycbium anathema, 

Tttt * dixerunc! 
Digitize'd by Google 140 ■ ' _ ■ ■■ 

Sutycbü Tatriarcha dixcrunc, malé in hoc feciíTc. Vcram fc. fidem 
eíTequam profefli funt Eutych'm Sc fiiojcorus. 
Noli ergb (inquit)Monachorum qui ad teHiero. 
folymis venecuntíententiamampIe¿ti;Utpote quae 
faífafit: Veríí perícriptisadomnesditionestuas 
literis jubeas fcxccntis & triginta Epiícopis qui 
ChalceJoni convcncrunt anathema denuntiari, 
hominéfqueimpcllasad unam naturam,volun- 
tatem unam,unámque pcrfonam profítendam 
f n quo annuit ipfí Impcrator. Audito ergó quid 
facere (Utu\((ctknaílafius-\mpcrScúpCit ad ipfum 
FUnianus Patríarcha Antiochenus ,fuadens ncil. 
ludquoddiccretSmrwfacerct. Verum enim 
amplexos effe Epilcopos íexcentos triginta qui 
Cbalcedoni convenerunt , & qui fententiz ipíb- 
rumcontradicerct execrabilem efle. Irá autem 
accenfus ImperatormiíTis £ nuntiis 'J FUvianum 
Patríarcham Jntiochenum cxulare julfit, fuffe- 
¿toviceipfíusin Patríarchatum ibidem Severo. 
Cum ergó audíiíTet£/¿i (Patriarcha Hicrojclymi- 
tanus FUVtanum in exilium pulíiim eflé, acSeVe- 
rum inlocum ipfíus furTc<5tum ,convocavit co. 
ram Scpulchro & Golgotha Monachos , qui in 
yfnaftaftum Imperatorem Sc Severum Patriar* 
cham,& quotquot ipfms fentcntiam amplecta 
&erentur,anathema denuntiárunt. Maílafiut er- 
golmpcratoraudito quidfcciííet EHa Patríarcha 
■ Hterofo. Digitized by Google ^ .1 

lAlexandriniAnnales. Tom;/7. r+i i_*Ux*H 1j*A* »1 tá&M aa^S u*£*\ o*=*y 

t£fc^l <&tf OS»VW\ *\aA* OfiJj ty&) W*j 
j^frU y, gtfmLfoV(é$¿a>» <^V«^ ,»«» LV* 

*H¿H Uki-1 0^^ KíUx-JÍ ©l» o»>*>* ^ 

f a^ «A* «¿^k? o*j* W* U¿t cA-í, láftU 

<¿£-*>* V_*JL*1 ü — -*-* *-• ^ — ^ 

c**í Digitized by Google \\z 8utychii Tatriarcha l¿* Ua^í ^* U^ *) Jtf* &y Cm«mU <-*« ,Jt 

««J V^^taJ 0*>O*tt<J(«t <¿H f*! U» J^tflÍU. <¿ 

¿/fej? u^ >r » j^jua y «J-iy^^^^i^ 

*-¿^* ¿¿-W «Oly c^* á** 5 * ***** &¿* ^U 

j^&- er>* Ol> ^^ o»«?4H <-*** ^é^ji* 

^jSssto &c **i¿* JbU« ^ «^(J^tMiWl^r^J 

v»&¿\ <J üLa¿1 »— aJI^Uóí o*-4* , J vJ ***M 
tí>L* táftvJ^/** L^t^UXl^yo-A ©íj^ey^ 
^L^JÍ y»J ^* <j£p o«UU ^Ak. |¿u «JUá¿ 

o-j-*4»^lj o*jíj***t> l^-uüi ¿^LitüJI L*^ 
iJjOéiWt (^l ó^o^O^^^ o^«j Digitized by Google aAlexan¿rimAm¡dles. Tom.IL Hhro/obft*itanus,mmcnt t ipfom llam rciegavitj 
(tdquc anno lmpcrit Jna&afii vicefimo tertio,) 
pracfetíMjncüíM/o^nnáíPatriarchani quendam 
| nomioe bhavntm, utpote qui tpfi promiícrat fc 
jin Epücopos íexcentos críginra qut Qhalcedom 
ittertoeromanawemadi&uronw ubiergó£fc. 
roy¡r^M«wac«niflct^c«yeDÍciitcsipuim Monacht '+? 6: 5^4,Nc4i (inquíoni) S#Hfr} femcoáaro am- 
plcc^'JcdConaÍfum Qwktd'ontnft propugna. 
. tquodfi fecem}nos>otnnei á partibus rois ftabi. 
mns. Qnod ifle ipfis poihcicus , cootrarium ci 
qood ipfi maniiTcrat imperatos fcát. Cu. 
jus rerccrtiof £uftus. Laapcrator, c Ducibus íuts 
qntaéímmiñtfluihkmnm Patriarcbam Hu* 
rofatymita*uM,'ú\\i¿ faccreqajocl promiferat mo> 
nerct, raque Concilit (halctdounfit incoao* 
ncm faéeee dcím^etfianinitsJCiáiedú abdica* 
tet. AececkBS ergo Dux iflit Iakamm Patckur. 
diamprchenÍomincarceremcon)cdc. Quem ibt 
adeuntr&Kfomc&esúuíérunt ut idcm Duciíé 
ra&trrum poRicetetur, quod Imperatori poMici- 
tus iuerar, eum-autéadeffct omnes ülo$ anathe- 
mate ferirec onosanathematizaverant Monachi. 
Quodcum fecifTet convenientes Monachi, nu« 
mcrocircñci decks miMe intcr quos- Tbe odofius, 
Charitwtj&Sah* CmnobnrU praepofui,in t)iofcoru y 
EvtycbtuvifitTt&rH &quicnaqueConciltum QhaL 
| cedonenfe 

« ■— ^— — — — ^— — — ^^^— — — ^— — i— ^ — ■ i ii ■ i i ■ i i ■ ii Digitized by Google 144 Sutycbii Tatrtarcha cedonenje nó reciperét anathemadixeruncMecu* 
ic aucem ímpcratoris lcgatus á Monachis. Aderac 
ctiam uná Impeeatoris cognacus.cuicúm ídgrave 
cfléc>promifitipfe Monachis rcverfurum Impe- 
ratorem ab altera ifta ad ipforum íententiam , 
& ad veritatcm.Cüm crgo Qonftantinofolim pcr- 
veniífec Imperatoris cognatus ifte,quidfa¿tum 
eflet ipfí nunciavic. Cúmq. in animohaberet Im- 
perator eciam Iobannem PatriarchamfífVro/o/ymf- 
tanum in exiliüm mictere,congregaci Monachi& 
Epiícopi ad ipfum fcripfcrunt,íc SeVtri vdHete- 
rodoxi alicujus íententiam haudquaquam am* 
plexuros,etiámfí fanguinem ipíbrum funderetj 
rogantes etiam ipfum, uc á mato ipfis inferendo 
defiíteret. Cúm eciá audiifléc Symmacbus Patriar* 
cha fymanus aaid feciflec ^naftafius^fcnpús ad 
ipfumliteris'actum cjus vituperavit,ipfíquea- 
nachemadenuntiavic. Mortuúfq. eftSymmacbus 
Patriarcha cúm annos quatuordecim íédrflét. 
Poft quem conftitutus eft ibidemPacriarchafíor- 
mtfda,auiSevero Patriirchx Antiocheno &quoc- 
quocidem cumipfoaflererentmaledixit, ídque 
anno tmpet'úAnafhfti Romanorum Imperatoris 
vicefimotertio.Sedicautcm Hormifda Patriarcha 
Romanusannos íépte,dein mortuus eft. Porró 
fuit $e<vero diícipolus nomine Iacobus, cui ami* 
&userateíegminibus Aibaradei íéu dorfualium 
m quacl Digitized by Google AlexanirmiAnniles. TomJFJ 1^5 


c/% c/W* O" ^ í—b-j &*j *i** 

Uk.y. UiU U^l <£Ut *«* ^ár^W ***! Kó*dUL*¡M 

»— i-»u^j c/ W <J^ U o-*«u <-*** é>>*>* 

t-éfl tí^ **&U OíUmOI JUI U «**y £$>>* 
*a*y iírt>* o^J-^hi ot*j stalftj »k» *J ^fe 

ov**? **** O ^ ó ¿ ^ 11 *- ^* *** ^° °^ 

r [3\j ^ láíU^ O-VUA) <£L-X^. ^ 8-O-A 
ftfj t»U> c^* ¿— ^ **!>' «á&*>* t»«NM^ i a£»U¿t ,Jfi <¿£*>* c/J*^ 0->«>» 

<¿y*>.*J ^JU* <wA5 o>¿j») <¿>^j «**> <>*** 

Vvvv cdjáXJ Digitized by Google 1^.6 Sutycbii Tatriarcb* 8¿sJj Sj*íL ^»X\ (J **3\i* t»Uás»j í^o\j^\ 
ju-aJU< ^/é&ftU3^ u>>W. fc/**J o*"*UN tj*«w* 

«>-6»«» . Jtf ft^tt¿ f*»»l £/" <■**** £/***}*« 

J«»y»ft3) jje^ (^ C*J> OÍ C^4' <-**/£*£/* 

I^UnP fc4^í<u*J» fj*£j+ }*)#& ¡J 

<** Ufi*/* g**VJ tp*»*)! ^l f^CO^' *1 

W« y^g^J (**/• <*• *j*.Ul <*>£■* «>l o* 
If^ L/j***. d <*5*i» Va*\* <*** »VJ Vé^Vá^l Digitized by Google ^^ m I ÚI1JJ4 -JJI- » " ■ J i tLJU ' -J.l — * ' ' ■■ - - ■ 

Jlexandrmi Annalts. Tom.1L 147 1 qu* jumenás infternifelcnt confutis, undc cog- 
nomen lacobi Mbaradienfis acccpit, cu jus áo&t'u 
naeratefle Cbr'tfto naturáunaméduabusnaturis 
tcompofitam,} fubftantiaéfubftantiis duabus, 
&voluntatcmunam,íecundum ícntentiam 5*. 
ver't Viofcari & Eutycbii maledi&orum.Profe&us 
hic verfüs Me/opotamiam,Gi^am t Tacritum, Hara. 
num & Jrmtniam fidcm hominum corrupic , 
íuámquc il!os do&rinam arnple&i fccit. In- 
dé qui lacobi fidei confenferunt, idémque cum 
ipfo aíTeruere lacobiu appettati funt,ab ipfius 
homine Iacobo . lnquit Said Ebn 'Batrik mcdi. 
Vifum cft mihi hoc loco lacobitis refpon* cus dere,& do&rinx ipíbrum falfitatcm & abfur- 

ditatemoftenderc. Dicatur Uli$, Dicite nobis 

[ quid fentiatis} dc perfona Vcrbi Dei, quae fieri 

non poteft, quin vel furofcrit quid dc fubftantia 

humanitatis eíque unita fuerit, vel non fiimíerit. 

Sidixeritisnihil accepiffc, felfum eft pcríbnam 

quam Chrifto attribuitís compofitam effc ex 

divinkatc & humanitate. Quod íi quid 

fumferit, nece&eft ut quod fumptum fiserit 

ex Maria virgine, fit fubftantia vel communis vcl 

partkularis } fi communis fuerit , ind¿ fequetur, 

effeíubftandamdivinam & fubftantias huroa- 

nasjcompofitasjmultasj quod impombile eft. 

Qubdfifubftantiapartioilaris q*x indicari po 

Vvvv * teft. I _ Digitized by Google 148 Sutychii Tatriarcha teft , tum íunt Qbrifio fubftantiae duae , divi 
na nctnpc & hamana , at fubfiftentia una, 
& unicuiquc fubftantiae natura fua: atque hae 
duae fubftantiae/naturae duae, íubfiftentia una,& 
ncceffe crit ut dum unitae fucrint duae fubftantiae 
mutataefucrint: qubdfiá fubftancia fua mucaca: 
fuerint, fierí non poteft quin ut vel mutata fue' 
«rit fubftantia divina in íubftantiam humanam 
& fa&a fit homo } vel fubftantia humana in di- 
vinam , fa&áque fit Dcus f aut ut utraeque ab 
cffentia fua in aliam mucataefint eíTentiam , ut 
itaexiis facta fit fubftantia alia,& natura alia. 
Qubdfiiti íe habuerit res^ & eonvería fucrit 
divinicas in humanicacem , tum natura CbrijH 
homo eft , non Deus . & ncceíTarió attribuetur 
pcena fubftantiaedivinitatis,&invadctiptam cor. 
ruptiojhocautem impoífíbiliu abfurdiflímü eíh 
Sin cóveríafueritfubftátiahumaniracis iníubftá» 
riá d¡vinicatis,eritChriftusDeus,non homo,&íe- 
quitur fuiflé ipíum de novoortum, & fa«5tíí eíTe 
aeternum,quod & intcr impoífibilia fummc ab- 
furdum cft. Quód R utraeque fimul á fubftan. 
tia fua mutatae fuerint, & á natura ac cíTcntia fua 
converíáe in fubftantiam aliam ac naturam ali- 
am, jam Chriftus nec Deuscrit, nechoma, ut 
Orichalcum quod ncc aes cft ncc plümbum, 
aut natura- muli quae nec afini nec aequi natura 

eftl Digitized by Google lAlexandriniJnnales. Tom.Z/. 14. ? 

«s^'l^S Lty*te X^yBf^ L*sytf (,*)*. ^V^ 

/y*/*^ ^V LfcoU^l oe UA¿¿ (Wj tW*^ 

^y^ ^*L*>.1 UU ©U XWu-l bjí. &\ ew» 

L^ r í V*» y^* «^fc^ ^ )V*v«A oL^,Ln 

^ yyw U¿* >** MjaioA* «¿M \^6 e^U^l 
ts>j*$}\ v¿ \&¿&* <á&¿ &\£=> & \i ^/J U&j 

ij\ y--»u»l «raU M>* c^-Juíí ^ <-^u>*,\ 

«&»iM Jáu¡^. o)*$H >fc^ cjWV íV-^^-^I) 
yk^ e li£» «^ __)U^ ¿¡£\ is^ \ó*j L^X« 

^rruiv* .«yktfWy^* t^ v — )L*ui «,j-,ut 

Jó** Wt>* ->°* VS t*** (j>láa $A\ t^-j^ ís>^ * ,tt 

^UW L**s Ltf *$£» w l£s <¿>V¿ JMI <* ¿lo* 
V>L-^ L^sló, L^x*^ <s* V¿s, U*^ e/e 

,¿>vá=* Digitized by Góogle 150 Sutychti 'Patr'tarchée t^A^I 0*t>*J> tJ^-J V^O* i** V^» 

otfxd cM* o&JjA o»¥l ^J ^ » V¿J) r ljj 
Jli^ «íJa.^ S**J*j oa»^ >^» ¿«-»0 Ól*«»}Íá*!J 

«*>«>» </" •*■*' j¡" *««-w #6*0*4^1 u¿i ^ 
*-go*l ^ íua*» * ^ j yw <¿>i¿ i*^*,***» jpi 
j^a&jí* **oai * ***» i^\ jyu» (,v, ju^i <*♦ 

JUa_aSV* « <M»->1 1-4« 1^*> »Jj O^MN* 

¿1 j*¿ g — »-'* Jl Ij^ o^tfH-* K^tdü 
\ — i^i^^ mnhslj * a * cfl L^i iyu ^iy 
oa<>¿)1 £¿^l? c» »Mj obJ^ o»J-¿JJ 

& a-^i v¿* ©i iy^-> ^) «t>*».^ « . 

U-«ol ^ ¥— «-A^l O^) ^4i (/Ji *t>».yj 

lu*.Ij y,u«»-ii * 5 f^i ^* ^ g&>i\ yua. tíju Digitized by Google zAlexáodrim Amaies. Tom:IL •i*i eft. qubd í¡ nacu?a* binac á fubílanria íua poft 
unionemconverfx non fucrint, nec ab cíTcmia 
íua mucacx , fed ucraque in nacura ac fubftantia 
fuaftabilis pcrmaneatcum fubfíftcncia una,quat 
eft : fubfíftentia Vctbi,jam manifeftum eft ac cer' 
tum Qfriñum eíTe períbnam unam } duas [ ha* 
bentem naturas jduas voluntatcs,duá(que a&i» 
ones,cum unitate robfiftemia*umus,viz.fubíjfte- 
tiae Verbi quod eft filius aecernus,atq<, hoc modo 
everticur fidcs lácobUarñ tdicentiíí] efíe (brifium 
fubftantiam unam & naturam unam • Dicetur 
esiam illisj Dicite nobis, harc natura una quam 
Qbrifio tribuitis, eftne ea divina an humana ? aut 
divinailmul fichumana? aucnecdivinanec hu» 
mana ? fidixerint, nec divinam efle ncc Kuma* 
nam , jam ad infidditacem deiaoíi , Chriftum 
ftatueruoc nec Deum eüe nechominem , quod 
impoflíbile eft : quód ii chvinam ertc non hu* 
manam, jam humanicaccm negárunc; íin huma- 
nam efle aucumenc non divmam, divinicacem 
negant,& Qbrifium conftituantqui Deus non (it: 
(i vero <$c humanamflc divinameflc aflcrant.hoc 
pa&o& nos homines, & Pacrem Filium Sc 
Spiricum Sandum unius ftacuunt naturae. 
Quod (i dhcerinc hanc naturam unam quas (Jbru 
fio cft, ncc divtnam efle nechumanam,(V //?««* 
fingant quiacc fit Deus nec homo ; adeóque 

fencencia Digitized by Google ■ ^ H — p 

\¿i \ SutycbiiTatriarcke fium Patriarcham Lonñantinopolm accerfitum juf- 
íít lacobitarum fentencix renunciare ,&ad verita» 
tem rcdire;quod cütn faccrefecufaret,m animo 
habuit ipfum morte mulcarejat eum ab ipío impe- 
tratum, uxor ipfius,nomine Tfcw</or*,dimifit. qui 
ctgfrjBgyptumrevctCuslocoqtiodim di¿to Mafil 
ScLamidú, é provinciis &gf}ti occidentalibus, 
delituitjdo&rinaejquam ampkxusfucrat, Iacobita. 
rum adhxrcns:.cúmque ad ipfum congregarentur 
homines,ejúíque rei fama ad Imperatorem per» 
veniíTet,mittcnsilleipfum cxulare jufiic, pracfe&o 
^/fX4»</ri¿ Patriarchácui nomen faulm^ui MeU 
cWf4fuit,cümcjucbiennioíédifret irruemes inip. 
fum lacobitd monc ipfum aíFecerunt : in cujus 
I locum fubfticucus eft Patriarcha , nomine DaU 
miuí, qui & Melcbita fuit, fedícqueannosquin- 
que^magnas moleftias & mala paffus á lacobitis t 
qni & ipfum é medio tollere ftuduerünc- qui er- 
go fugiens,cum quinqueannos in fuga perfticiffet 
mortuuseft. Delato ergó nuncioadlmperarorem 
lu/linianumJacoJtitasJlexandriam & ¿¿gyptum oc» 
cupáíTe,& Patriarchas quotquot ipfis prxficeren. 
tur , trucidare ¿ ipfe irá percitus Ducem ¿ fuis 
quendam Patriarcham ^/ex<i»Wr/>conftituit,ad- 
junétóqucipfi exercitu numeroío,eo ipfum miíir 
nomenipfi Apolinar'm fuir. Dux ergó ifte AUxan- 
driam perveniens cam ingreífus eft,habicu miii< 

tari Digitized by Google Alexandmi'Jnntks* \ TomJI. 

K L* «Xc^> »xyky(4»Vi fclxitf*» ^6 <>* ¿¿uli 

LitóJj j+* ij^ &t$ ****** V¿AU* «^ 6 ;** W> 

j^inéJVí-JUU o« ub £/l£s>U ^ ^o^ <->***« 

Jt¿U c^* (j/&1*» fffl VéásA## {¿/Váa^ ^«J^ *J 
* — 3 _)V-¡jt Vá»^¿>* «-J^ lj^é*.^ 8 .1 * jh * ) \ 
1¿ C/*** ^"^ f^ V a 4r?J U fc/l£»j !*•}«&«> 
c \S\j C^fcJUUÍÍjO^ JfcMjW^ o* Míj^ »*A 

J^OJ^a^ ^\y¿io$ *&y**)\v\ o^»*****}». 

CJ^ááí «}Xx¡¿ fiyjéXe >Ma?t <¿í/*>í J£»> j^ 

v/ **» »oiy ^ \<>— *v-* ¿-¿.^ \ ja ¿^* <á£u 

<,*-£ *«&e, W J4-o * í>^^\ t/ **&* 

Yyyy • o^ «*? D¡git¡2ed by Google »«■ Sütjchii Tátrmibm «I *> ^^IftttU*, ^l ií^> ^ <^«ty 

^.«í^ <¿* é**> i&toijfiWy* vu*> 

¿t ^A^ =U» *áftU V**¿? J^Mfc N ^ i^ 

J*i** Vf^* SáftU**,?. e> 5 f^atiu^U.% 
ft***Jl . J¿JU> <J*«ft ¡U**fa)t ^ t>* Ját ^JccáaaM Digitized by Google AlexmdrimAtmaleu " Tom. II. 1*5 cari índutus , utpotcci ex partc Impcrátoris pra¿ 
feótus.Ad Ecclefiamautcm ubí vemífet,exutis ve- 
ftibus iftis habmíiwjoc'Patnaíchalcmiiiducns, 
accedensiacraceÍebravikCarperurie ergó Mtxan- 
drini cx omni angulo ac parte ipíum íaxis & lapi- 
dibus petcrC,adco ut feré ab ípfis intcrficcretur. 
Scatimergóab ipfis Jéfubtrahens , pofhriduum 
obtcndít perlatas efle ad fealí Imperatoie litcro 
quacorampopuiolcgrndxcffcni. Campanl e#* 
g6 pulíáta* poputum monuit ut dic Dominko in 
Ecclefiá coavcnirent qub Imperatoris literat au* 
dircnt. Cüm ergoadeÜct cHcs Dominicus, non 
rcltáuseftquiípíam qui non acccderet. Dehpc 
antem inter Jpolinañttm Patmrcham & eamircs 
fuosconvenerat,«tcumfignum fibi ipíííque no- 
tum daret,gladio omnesin Eccleíía prxfcntes fcrj- 
rentJpfccrgo afcenfo fuggefto, Hcus (inqniO 
^jcjíwíWrfinquiHnijfiad veritatem revcrtamini, 
& á ícntcfitia hcobitica rccedatis , í benc cit- 3 fin 
minüs,timeovobis,nemittat ad vos Imperator 
qui fanguinem veftrum effundipermittat «nxores 
proftkui &liberos orphano* fieti.His dum illosal- 
loquemur,ipfilapiditms eum petere, adeo utvit* 
fuxtimcretrquarefignum illud íbcüs fuis dedit, 
quígUdio quotquotin Eccicfia fuerane aggreífi 
funt:intcrfcaki»e funt intra& cxtra Ealcfíam 
hom'mes iniHimeti, adeout occiforum fanguis 

Yyyy2 uíqj Digitized by Google ¡ 15* 1 8utychü Tatáarchx úCqttc admilitumgcnua perttngerct. Magna veró 
homtnum multicudo ab ipfis fugá proiapfi ítmt 
ínValUm Habib ad Monafterium Jbu jtfakarü. 
Exinde palám obrinuic Melchitarum fcmenrja, 
ipfíquetempla,quaeinvaíerant Iacobiu , ceperunt 
atqueoccupárunt. ítáque compofita eft urbs. Fuit 
autem hoc anno Imperii Iuftmiaui Imperatoris de- 
ciaro quinco* Atque ex ifto tempore fuk lacobita» 
rum Cathedrain Monaftcito Jbu Makarii ad di- 
em uíque hodiernum. lam á tempore quo inter- 
fe&aseft Troterius JiexanirU Patriarcha atquc 
igne crematus,ad hoc quo lacobit* ab Apolinario 
occjíifunt & ícntentia Orthodoxorum publiee 
obtinuic, anni funttrigintaquinque , vcl jecundum 
aliud exemplar¿nm o&aginra quinque. Invaiuc- 
rat fiquidcm in Aiexandria totáque JB^yfto Iaco- 
bitarum fentcntia ; fuerántque Patriarchae Jlexan- 
drini LtcobiMjat&tx Imperatoribus ^pmanit in- 
tcrcaeteros ,¿eo '&2Livut y Zeno f AhaIiafius , atííque 
quos in praecedentibus recenfuimus. Porró anno 
imperii luft'miani viceíimo ptimo Samaritam ia 
'PaUftina impctu fa&oEccleÍias omnes diruerunt, 
Scin eas ignem injeccrunt, Chriftianos etiam non 
paucos interfccerunt , gtavibúíque cruciatibus 
aifcccrunt,&EpifcopumNríi/'oA><j««mtrucidáViine. 
Quo audko ItiBmianu* tmperator miíTo exerciiu 
grandi magnam Samaritanorum muititudincm 

occidit. Digitized by Gdogle dAlexandrim Annales Tom.Z/. I 157 ^<J^^^^j^\u^\J\^tJo¿^\ 
«K¡* ¿¿tft» «?H^ J**yb*°iJ>\ <-**V°Wl 

«^ttJ&tt ^Je ¿*A¿ ji c»Vé» *#y*ftJl &J V¿» <¿>* «X* 

■«j^a^XM^jS'ú** 5 * «5,^ \j>Vá^V«Xfe^ 

^lj^yu* U*\ r ^ JA* cÍié5jW y Vtoj «**>*** 

J1 ^\ £— U uJL»b <-**»! I^Xxij W >t vt W¿« 

f^UJV o*J*i» «jfco^jJü*» (J*¿\&W HfjAlüfimjl 

V&á. Digitized by Googlé ifS 8utjcfxi < Patriarcb* t¿_*» <¿fsJ* ^M >— -* u &áa¿¿ \>«wuw 
t¿-N c/-'*-*-* tv* o«»-*ímW MUa^\4> o**JU, 

<á£-JUt iu-> g^ái if i i ^Mm m M ^ L»U» JU 

>U«j ouiU cA* (¿f^b* <4\l&> i¿X* cfcl^ 

ÜULA 5 ^,\ (¿CJU.IUA^UiJ ^JU#*^*U* 

i«ui ijW^ «^uji c>» u c^^c^ e!^ A 

U^UárJí UUJ {¿Atd&JUUJ, U^L 

^_*JI *o*M fcN^B^tt^ ^UuyU^L^U 
tá&U MUU u»aü\ t*ü é^l^ L^l UU»J 
iu-uu***\, c*% _JU>U» Jfi» ^«tfte^J! 
^JI c**£*> \¿*£* tfU to^ (^3¿J ju^ «¿fty 
^l ^^éS-^í & l> cJ^* (¿J (¿/aUÜí jJUU 
<¿>\ J>-iytf váftt l^ ^fty »^| U^^ ^Jjm/ü 

0»íMtfe*é* ^) (^&ajty ff , „; , > a, r^ g^^^ 
O-tAI c*» ^W cJj^* Ul j l*J l«JU ofca.1 su^fi. 

tu* Digitized by Google lAlexmétuu Annales. Tow.Ih ««> occídit. Ebtempore rogavit Tetrm PatriarchaHí. 

erofolymitanm Mar Sabam ut Qoriftantinopolim pro* 

fe&us , ab Imperatore petcret remitti de triouto 

quod f eodcrent , P4¿eñm < É incolx aliquid , re- 

ípe&u ejus quain in ea fecerant Samaritani dcfola- 

tionemJProlec^useílergó MarSaba Conftántinppo. 

/út,quem betus excepk ímperator,cúmqueab ipío 

literas Patrjafcbae Hierofolymitani accepiífet, roga- 

vít, Quídnam ipfi negotii cfíét. Cui Mar Saba, 

Peto (inquk) ut de tributo PaUftin* remittas. Si- 

quidcm Samaritmi ejus incolis interfectis ipfam 

vaílárunt: Jubeátque Imperator extrui Ecclefías 

quascrein¿ruat&>K<frf7¿/i<,nec non fabricari £?<>» 

rofolymk pro peregrinis Nofocomium^ útque per- 

ficiatur Helen* tcmplum quod exiruere ccepe- 

rat El'ta Patriarcha Hierofolymitanm. In quibus 

omnibus annuir jpíi Imperator j pec non in caere- 

ris quxcunque ab ipfo peteret ac rogaret. Miíítq j 

eum in fincrn Imperator uná cum ipíb legatum, 

mulcis inítnrc"tum opibus,lcripíltquc zdfaUftin* 

praefeclum,ut tyalaftinA tributum Iegato traderet 

adeaquanpfiinmandatis dederatlmperator ex- 

truenda. Iuífitcüam Imperator legatum Ecclefi'. 

am Betbleemiticam quazparvafuk diruere^aliamq- 

amplam, magnam & pulchram íabricare ; adeo 

utnonefict Hiorofolymis tempium ipfá pulchrius. 

Pervcniens ergo Legatus Hierofolyma , Nofoco- mtum Digitized by Google- 1 IÓO Sutychü Tatriarcbie rnium percgriHÍs condidie, Sc Ecclefiam Eien* 
perfccic, cempláque qiwe iñcenderant Samaritani 
inftauravit, nec non Monafteria quam plurima 
extruxit,dirutaqtieEccleiiá IBethieemttica cttndcm 
eo quojamfehabet modosedificavicCúmque his 
ommbus abfohitis ad Imperatoremreverfus eflet, 
ille, Deícribe mihi finquit) quomodo Eccleüam 
BethleemiticaMatttuxiíkii Quam cúm ipfi deícri- 
pfiííet , haud probavic Imperator -deícriptioncm 
iftam,nec ullatinus ipfi placuit - quarc valdé ipíi 
iratus,Accepcos (inquitj nummos tibi ipfi con- 
geflifti , aedificium autem excruxifti malc com» 
pa&um , & Ecclcfiam tenebrofam confcciftí , 
nullatenusexmencemea fabricatam , necconfili- 
um meum íecutus es. Capitéque ipfum ple<5ti 
juffít.Struxiteciam Ittftinianw Impct&tor Qonflan- 
tinopolt templiitti Szn&x Sopbu, fabricá admo- 
dum eleganci- Porró morcuus eft MarSaba annos 
natus nonaginca quacuor. Cúm autcm audíhTent 
Monachi montis Sin* de bona Imperacoris luflu 
niani incencione,qaámque condendis Eccíeñis Sc 
Monafteriisftrueridisdeleétarecur ,adipfum pro- 
fecti,conqucfti íunt Arabes IJmaelitas ipfis dam- 
num inferre,penum ipíbrum devorando locáque 
diruendojCelláíque ingredientcs quicquid ibicf 
(et dirípcrc,& in £ccleuas irruentes £uchariftiam 
deglutire Rogante ergó Imperatore/Quid vellenc, 

Rogamus Digitized by Google Alexandrini Anndes. TomJIJ i¿i ¿ ftJl^ U* ^c**» ***^ c*A <-**^ c/> 
jU *Vis* SUhAÍ^Jl *3>*^ *** <■***** C/** <-Wij 

y * a ^ n- »^t¿feá¿Hi(¿£W ub^V¿;.¿*ja U^ 
0***s> Mtf ^U,^ otfj U**.V>U¿* 1^-Vío.í 

^^d*»W «/* v!>» U s b***> **" !v u 2zzz yv» Digitized by Google lóz Sutychii ^Tatriarch* ^^uJ^d uí ^* (yS t£W W*i i£u* iJiyuü 

s*J J^aJfl ¿¿» ^x» i-*¿*n _Jj^ **otf)j 

^ tíftll t>9* fc^ <&¿ «j \&~&. y**i 

ju_JUfU ^JI e#*£^ !;**£» ,*U wtí^ ^, )y*j\ 
JUI ¿¿/rfUA *-* )y»jb Kjpé**. Kj^ J+4 

J*.*^.} r >UJ\*}U*é¿S* ^/#. ^l — y^/lj 

^.oJi^ e/*V l ci 6 -¿^ c" <■**** e+jn**** 

L^aw^ t^^l^Wj «jtly^ol^ o*j*«»t3l*l ; ,U 
(¿S ft.JL jai* ! ^w <Jt¿«» <j * í-aJUJI oU»U Digitized by Google Alexandrini Annales. Tou.lL 1 6$ Rogamus,inquiunt,ó Rcx ut nobis Monafterium I 
excruas in quo munfamur. (Neque enim antcil 
lud tempus ullum fuit in montc Sina Canobi- 
um inquoconvcnifcntMonachi, fedinmonti- 
busacvaiiibuscirca Rubum c quo Dcus Mofen 
allocutus eft, fparíim degerunt. Fuittantüm ipfis 
fupraRubumturrismagna,qua! & hodiéfupcrcft, 
¡ atquc in ca tcmplum Sanítx MarU^d quam Mo- 
, «achi,acccdcntequopiam áquo timerent , confu- 
* gientcs,in eádem'munire fe fólcbant. Miüt crgo I 
Imperatorunácum ipfis lcgatum opibus muhis 
inftru<aum,fcriptis ctiam ad Mgftú Prarfeaum 
ltteris, ut cidcm quantum vcllet nummorum tra* 
deret,acvitosetiam fuppeditaret,ipííque anno- 
narriex Sgffto dcfercndam curarct j Legato in 
mandatisdato utEcclcfiam ra£C*k"" cxtrueret, 
nec non Monaftcrium <%*,útque in montc Sina 
Monaftcrium a:dificaret,idémq ; pcrmunirct,adco 
utnonalibiin totamundo magis múnitum rc 
perirctur adeóque firmatum darct,utnon alicubi 
locus aliquis cíTet undé vcl Monafterio vel Mona. 
chis damnum infercndum metueretur. Cum er- 
gó Kjhimum pcrvcniflét Legatusifteondidinbi 
Ecclefiam S.Atbanafti ¡ extruxítqueMonafterium 
^^tumadmontem Sinam profeólus íbi Ru- 
buminvcnitinloco inter duosmontes^ aogufto, 
ibidémq ; turrim propeRubumcxtru£tá,nec non 

Zzzz 2 aqua* Digitized by Google ) i¿+1 Sutychü Tatriarcha 


aquae fontespropeeundem fcaturientes,at Mona- 
chosper valles difperfos. Ihanimoergó habuit 
Monaftcrium fupra montem cxtruerereiiclo Ru- 
bi & turris loco : Quod tamen rurfus aquae gratiá 
improbavit,ideoquódnulla eflet fupra montcm 
aqua. Extruxit ergó Monafterium juxta Rubum 
locoturris,turri-in Monaílerio inclusá. Fuítque 
Monafterium inter duos montes loco angufto, 
adeout íi quis montis faftigium íeptentrionale 
confcendens iapidem jaceret,in medium decidcns 
Monafterium Monachis nocéret.Et Monaíteríum 
quidem in loco ifto angufto juxta Rubum & mo« 
numenta illuftriaac aquas aedifieavit,» at templum 
in montis vertice fupra locum in quo Mo/es J_c- 
gem accepit: Nomen praefeclo Monafterir erat 
Doula. Reverfus autein ad luíltn'tauum fmperato- 
rem Legatus narravit ípfi quáfnam Ecclcíías & 
quarMonafteriaextruxerat } defcripfit etiam ipfi 
quomoddMonafteriummontis Stn¿ aedificavc- 
rat. Cui Impcrator,Erráfti (inquit) & Monachis 
injuriam fecifti,quos in inimicorum manus tra- 
didifti . Quareautem non in montis vertíce Mo- 
nafterium extruxifti? Refpondit Legatus, ipfum 
juxta ^ubum & prope aquas poíui ; quód fi in 
raontis faftigio extru&um fúiflet ,caruiiTent Mo* 
nachi aquá,adeout fi obfeflis aliquando ipfis io* 
terclufa cfíét aqua, prae fiti morcrcnturj longins 

infuDer Digitized by Google <zJ[lexandr¡niAmiales. Tom.Z/. itf? 
&^/<s>i>MÍ> <>*;uá=Jr ¿^Ui^^t.^u 

cC-JU^'¿>>V*>Jn t/ oUj i»Uk^W Digitized by Google \66 SutycbiiTatriarcha uj wUjí^j^ >i¿W«* ^UJ3j-4 c wü*j u>y 

^-^H ojü&fy <¿U* L«* «^Aáaukj» U^ 

<J\j t*¿tfl J¿> <jy« t^ (¡aj^^Vjyji Digitized by Google sAlexandrwi Annéteu Tom:Z¿ 1 \6j infiiper ab ipfis abfuiíícc ^ubus.Dixitímperator, 
¿Eqüandusergotibi cum tcrrafuitMons ifte qui 
á Septcntrioae Mooaílef io immiriet Cui Legatus 
Si totascccrac ^awjwww, ALgypti,8i Syru opc« im- 
pendifTemuSjhaud poficmus monte iftum abfol- 
vere « íratus ergo Imperator caput ipfi amputari 
jnflit. Dcinde alium mifit Lcgatum, nnáque cum 
ipCo^c vernis ^pmattorum unicum libcris & uxo« 
ubro^píbrumcentiimViroSjjubcns etíam utcx 
^g^eaÜogicentumunácum ipíbrum uxoribus 
6c hberisaccipettt,.quibus extra montcm Smm 
domoscimicrecin quibus ibidegerét,quó Mona- 
fterium&Monachoscnftódircnrj & vi&umipfís 
Gippedttandum curaret,ipííSq.ue ác Monafterio cx 
JBgftto annonx quancura fufEceret, deferendum. 
Cüm crgó ad montcm Sinam pervenifTct Legatus- 
cxtra MonafteriomOricntem vcrfüs multa ex- 
truxkdoinicilia^eadémquearcecommunivit ,in 
quibusícrvos iftos collocavjt quó Monafterium 
cuftodirenc^démque tuerentur. qui locusad hoc 
ufquetempus Vir olAbtd 9 üu y Mwañerium /erv«. 
rum appcllatur. Cüm vero genitis libcris multipli* 
cati,diu ibi fubftftiífent , ac Mohammedanifmus 
obtineret ( quod íub Chalifa Ábdil Malec Ebn 
AfenÑwaccidttOalii in alios kruentcs mutuislécaí» 
dibus fuftulctnnt,c*fis aliis,aliis fugientibus, aliis 
Mobammedanifmum amplcxis , quorum liberi ad 

hunc Digitized-b' y€oO; i68 Sutycbn Tatriarcba huncuíque diem in Aíonafteriis,ilIam religioncm 
profitentes 'Bamt Salebi, appcllantur, & pueri [ feu 
Servi J Monaftériiaudiunt¿funtquc exipíis Lach- 
mien/es. Diruerunt autem ASonachi domicilia ícr< 
vorum poftquam Mobammedis rcligionem am- 
plcxi funt ne quis eaincoleret ,quaeergó & hodié 
dcfolata mancnt. Porró anno Imperii hfliniani 
fecundo cóftitutus eft Bonifaciut Patriarcha %oma- 
nus* cúmcj; duos annos feduTetmortuus eft^Anno 
Imperii ejufdem quarto conftitutus eft ÍDidem 
Patriarcha lobaimes ¡qui & duos annos fedit , dcin 
mortuuseft. Annóejufdem íexto, fa&useft ibi* 
dcmPatríarcha¿¿4/*fw,quicüm unum annum 
fediíTetmortuuseft. Annoejufdem fcptimocon- 
ftitutus cft ibi Patriarcha Sjfoertus ¡znnos quínque 
íedit,deinmortuuscft. Anno ejufdem decimoter* 
tioconftitutus eft ibidem Patriarcha Vigtlius^ qui 
o¿todecimannosfedit,dein mortuus eftjcujus 
praefe&ura? anno dccimo quinto fuitConcÜium 
quintum. Anno Imperii ejufdem( luftinianifc.) 
decim.o,conftitutuscftH/»//>^»iw Patriarcha Qon- 
ftantinopolitánm^m Iacobita fuit: íédít annos íex, 
dein morcuns eft. Scripfit autem IkBinianuá Impe. 
perator Epiftolam magnam quae jura multa & le 
gescontineret. Annolmpcrii ejufdem decimoíep- 
cifnoía&useft Eutycbm Patriarcha Conftantinopo- 
litanus ^ui poftquam duodecim annos fediftetin 

exilium Digitized by Google ^_ — TWTT— I — "- *— — ■ , , i — 

Jlexanármi Jnnales. TomJI.I i¿p 


5W \/^ O y *** "**■" — ^* c/*^ VjS») 

C/*CS&» £-i¿.\J)'*a\"J.O**- r üí **tV cj^ 
Ifc^b* C^MI^-,^* ***** «>* «>**** <-*»• c¿) «s^ 
Oj&w u^ r Vií í*y ^U^t* u-^U*^^ 

«j^Wl &?*>) {Jém *-*-*» \fc ^ Um jS* l¿* 

^ybi^\^sa^i^v^Vé^>^o«^Vi«\^ 
**• ^ ^Vj V**» r***** *• * t^* * ^ 

«i2> wuu£ ^> Aaaaa cj^ Digitized by Google 170 Sutych'ú Tatriarcha I ^Ac 4>o.1 cJ^oV-9 ILLA jp&e ^t jUl 0*cMUo*>* 

^¿c 8L-JLU J^ oU> IU4» j. . A . n JUju^ ,JUtt 
o~A±>J 5— #^1 £/*■» *-*•**> C/* * ,, ;í ' " » 

L^N duú.1 L#l Cé*. fc/^J «r"W>i W^ 

ft-Jt<V* cüu.1 O^*^*^ tM&cÜtJim)^)^ 

c^r^é ¿*j.j ídJkM-^V ^» f v»*A i **y téftU 

— H » i* K &Jd» ti a»Ü \ <£j)j*t 0*^ft&¿S}l 0**J 

r*» Digitized by Google AlexanáriniAnnales. Tou.ll. »7« cxilium miíTus cft. Anno prxfe&uc* cjus un- 1 

decimo fuk Concilium quintum. Anno Imperii 

luftíniani decimo quarto conftitutus*eft Macarius 

Patriarcha HieroJolymitanu$ } qui duos annos fe- 

dít, dcin mortuus eft. Anno Impcrii ejufdem 

decimo íeptimo factus eft Eutycbius Patriarcha 

Hiero(olymitanué y qui duodecim annos fcdie, de- 

in mortuus cft: cujus przfecture anno undeci- 

mo fuit Concilium quintum. Anno Impcrii c- 

jufdem decimo quinto faclus eft Dmnw Patri- 

archa Anttochenm , qui quatuordecim annos fe* 

dit, dcin mortuus cft. Ejus praere&urz anno dc* 

cimo tcrtio fuit Concilium quintum. Porró 

tempore luHiniani Imperátoris apparuit in caelo 

|fteuamagnaqua; quatuordecün dics duravit: ac 

poftea apparuit in caelo hafta ignea quae dies a- 

Iiquot manmv Fuitetiam temporc Iuftiniani Orige* 

nes Epifcopus Manbagenjis <\b\Mctemffychofwik[- 

Jeruit, reíürre&ionem negans. Fuerunt criam 

Ibas Epiícopus %obenj¡s¡TkadddU4 Epiícopus MaJ* 

fifen/iSjSc Tbeodoritus Epifcoptis Ancyrenps^ qui 

aucruerunt corpus Domini noftri Cbrifti y Vban- 

tafticum fuiíTe, nihil in fe veri habens: quorum 

fentenuá audká,mittens ímperator ipíbs Conftan. 

tinopolim acceríivit, ipfis ac Butycbio Patriarcha 

CoMjlantmo[x)l¡tanocon\eiúre)tí({\s. Quibus Patri- 

Áaaaa 2 archa Digitized by Google r 'ijz 6utj/chii Tatriarcha Jarcha, Si fucrit (inquitj corpus Qbriíli Phantafía, 
(uti autumatis vos,)eruntetiam actiones &íermo 
ipfius Phantafía,ac proindc quodvis corpus quod 
aticui hominum tribuimus,aut factum, aut di« 
&um,eodem modo fe habebit. Dixitctiam Epif- 
copo Manbagenfi t Sutttx\t Dominus nofter (hrijlus 
á mortuis/odémque modo fcimus die judicii ho, 
miñes refurrec'fcuros. Dixit cnim nobisin Evan» 
gclio fuo íáa&o,Veniet hora quando omnes qui 
fumin fepulchris audicntes vocerrv filii Dei viduri 
ílnt.Quomodoergó dicitisnon futuram refurre- 
¿tionem? Quarc ipíbs cxcommunicavit Sc anathew 
matc devovit. lufíit eciam Imperator indici ip/ís 
ConciIium,inquoanathcmatc ferirentur. Scriptis 
ergb ad quatuor Patriarchas Htcris eos convenire 
juflitwiz.ad Afollinarmm Patriarcbam jikxandrir 
num 9 Vomnum Patriarcham Antiochenum., Eutychium 
Patriarcham' Hierofolymitanum 1 & Figilium Patri- 
archam %omanum h ut Qoníiantinof>olim accedercnt 
qui iítorum Epiícoporum anathematizarioni ad. 
eflcnt. Quiergó acceíTerunt. Interfuit ctiam huic | 
Concilio Eulychim Patriarcha QonHanHpotitánué. 
Non adfuit quidem Patriarcha Hiero/olymitanm 
ícddcputatos fuos mifítjtanec intcrfuitPatriarcha 
^manué^ ncc fuit ipfí dcputatus ; eum ipfis ta- 
nacnconfenfit,corümq^ íementiam amplcxus efl. 

Fuítque Digitized by Google zÁlexandrmi Jnnalés. To m . //. 1 7 $ _ 'b^ 1 V-»d_*», o** <¿/£*(¿;\ «¿£_Wf«J 

b¿fta ^ _*** UüU* JV^i¿£<3^«*Jj>i>1<>í> 

uA&h t¿ UJ <¿Vi> *>jbóS\ tfk-ijfl o* o»UJl 
^¿Z* 0^9 ^V^já». *_sV_« <jto-(¿/\ otw&l 

¿^\j¿¿\*6)¿ 6^V*>> *V_i UBéJ ^l KjJjií ^>^^ u^y^v c_— «** \¿* ,j cA% Digitized by Google »7+ Sutychu Tatrtarcba ^-O* c¿i*,l u-^^y p^^Li^. ^Jyyi o*W> c/t*é¿*j Cfé**i¿* (3^t r U ^WV, 
^sl^íV <*-*L^ — ^í^oH 

f-a-fc» <*r* «^U s**4* *•**• <**; c*»*»» 

*-*UI OMtL* 1 ! ¿4«*11 ^l & ..mÍUl+JI ^JUJ^ 
^J Ij t .éJft-1 o—ííJ-JI u&»| urj«^y n- i^j. c** Digitized by Google ^Akxandñni Annales. , TottilL •7Í Fuítque numcrus Epilcoporum qui in hoc Con- 
cilioquinto convenerunc centum íexagintaqua- 
tuor , quo in Epifcopos iftos & omnes qui idem 
cum ipüs atfererent anathema dixerunt: (fcil. 
in OrigenemEpifcopüm t ManbagenJem y Tkadd¿uw 
Epiícopura Majftfienfem, Ibam Epifcopum %o- 
henftm &.TbcdoritumEpikopum Ancyritanum:)iá» 
ftruentes corpus Chrifti Domini noftri verum 
fuiflé, nonPhantafticunrij eíTéquc ipfumDeum 
perfe¿tum > & hominem perfe&um, naturis dua» 
bus, voluntatibus duabus, duorum generü aclio» 
nibus,atperíbnaunáagnitum. Conhrmárunt cti» 
amíenrentiam quatuor Conciliorum prxcedenti' 
um^efféquc mundum hunc caducum ,& refurre- 
cYioncm neceltarí ó futuram , venturúmquc Do» 
minum noftrum Cbri¡lum cum gloria magná , & 
judicaturum vivos& mortuoi , quemadmodum 
aífirmáruntTrecenti octodece CPatrcs.j Dein ho- 
norati redierunt. Iara á Concilio cjuarto íexcento» 
rumurigintaeorücjui Chalcedoni convenerunt, ac 
anahema in tacobitas denuntiárunt,ad Conciliura- 
iftud quintum centum ícxaginta quatuor Epifco» 
porum,qui Qonftantinopol't convenerunt,annifunt 
centum & trcsjfuítque hoc anno Imperii luftiniani 
Impcratoris2fywd«Mumviceíimo íeptimo» Quod 
ad ¿{obadem tPbiru%i filium Terfarum Regem , \p- 
fum averíáti hominesé mediotoüere ftuduerunc, 

nifi Digitized by Google IJÚ Sutychii Tatriarcha nifi quód á vicario ipfius Soacbero timerent. Non 
deftiterunt ergó ipfum cóntra vicarium íuum Soa- 
ckerum doloincitare donccipfum interíiceret } qué 
ubi interfeciflét, aggrcíTus ipfum quidam no^ 
mine M^Mcumfociisfuis, dixit ipfi,Confti- 
tuit De'usChominunrjdimenía in terrá ut tu ea x* 
qualiter ipíts diftribuas,ne fic cuipiam plus quim 
alteri; Verüm homines injuriáinter (e agunt,uno» 
quoqueíéfratrifuopraefercme: Nosergó hac de 
re difpicientes,paupctibusCdcbita3 ádivitibus ac« 
cipiemus,& ab iis quibus plus fatis eft C detra&a ] 
indigcntibusreddemusj etfi cui plusíjuam par eft 
fuerit opúm,mulierum,fervoram,& lupeflectilis, 
illudipfieripicmus,quo ipfum & alios inteí íc 
paresfaciamus,necquisprxaliis ad rem aliquam 
jus habeat. Coeperunt igitur hominum domos, 
mulieres 8c opes invaderc . Ciimque invaluif. 
Centi^ohaden rhiruzi fil. loco quodam includen- 
tes ubineminiipfum adire permíflum ,quendam 
nomine %amaj\h ipfius avunculum in locum ejus 
fuffeccrunt. Quo confpe&o ipfosadortus <Ba%ar. 
mabrcum aliquot <Perfarum nobilibus, multis 
é Ma^deki comitibus interfeétis, J^ohaden Thu 
ruz} filium loco regnóque fuo reftituit, eic¿to 
Mara/pho. At non- deftiterunt qui fupercrant é 
Ma^de 'tanis K^haden pellicere, dónec Ba%arMa* 
hrum morte multiflét. Inde commotum eft contra 
ipfum Digitized by Google. Akxandrini Jnnales. Tom II. ,177 0¿JS <J <J\j^ J*wUií sAH <¿>\ ¿ yv.¡* *>\*~lj 

^ ^o^ u** (^* y*x> c^^-b ^* <J 
v* {&¿ u^»i *j**toj r**ftj \+$\jjij*niy 

U¡*1 #J U^ *«/»■$>*<*** *-*****!# 
^ ¿U *tf\ ^ IjaXíx*. IjW* W¿C/*<¿fc 
íj^y ^j^A (¡^yj *-ñy*> i-*¿*j *-*y 
i~¿\ <>* ¥ fc/^* <J u» un C/Oj^O** oV ^ 

o^l* yi ^ *«*-*** ^ U¿& jVJjü &*> 
0*1 oVJoUV, lj«*£» UXó.tiftO^ W U*1 0* J*« 

g^y. fc_*Jx g/.j *_~~~* *-6wXlc <J>f*¿Sj 

Bbbbb l M Digitized by Google i 7 8 Sutychii Tatriarcb* \ i—fyj&yb Jtf <J« p* %/•) «éílyU U ó\j yv* 

^ — 1 *í* C/**»^ *-*& <-*-* u l> W^U «jtfi 
(^$¿JI j*j *>U-i ^l <_$/>»£» fftí j^ <á£-_JU# 
ft-¿-A (MM^^ &•*• <¿£t»j c/j/^j^ ** * JUfe 

g^áo ^.U rJí ^V <á£-J.# &J>\*toLmji <£jU» 
% t*n Kt« o* f .. *Li J * > .feta>U U^j)-> 
^atól Lm {*Mjrft ^a# ^LáaU. ^f «^^ 

^tf**** í^vju» JU1 <£L-J¡> <J 'm^ 

(J- 6 ¿¿te CS" <J¡ J*J <^U. «^jaIU, 
^Jo ci^áJ ^Lá» <>*j I ¿fe Uú¿ ftX«*¿, «,f» 

^W^ L¿ U£,l e/^c^l 5(1 La^ ^ 
U \£* Ul. L«*^U*t Ju-^L«J ¡Ju^ ^ 

(J\ U«U*; ^¿¿.1^ L*l¿l JU- a*yji oác Ufc^ 
*Ud U'^US^ U4ftJlíL_^U.R_J tjziá* 

<¿0ó Digitized by Google Jlexandrini Annales. T o m . 11. V9 ipfum regnum ipfíus, Sc prodicrunt qui rcbel 

lionem concitarenc. Cámcrgb viderec quó per- 

vcniflenc res fuae , pacnicenciá ob Soacben filiíquc 

ipfius caedem duótus cft . Dein mortuus cft 

¿(obades f cüm eífec toCum quoregnavic fpacium, 

uná cum annis quibus rcgnum occupavic 3^4. 

maff>b 9 annorum quadraginca crium . Succcffic 

ipfi filius Ipfíus Qejra ^pbadis filius idcm guiflp* 

pcilacus éft etiam Mufherman j qui annos qua- 

draginta íeptem & fex mcnfes regnavit. ídque 

anno Imperíi luñ'mlaui ^omanorum ImperatO' 

rís quarto. Qefra aucem Ma^dekianoruní princi- 

pibus regno iíi'o pulfís , opes quas vi eripue» 

ranc, accipiens dominis reddidic* & fi cuipiam 

non fuperefléc haeres Ccuireddcrcncurüeas apud 

fe detinuic ad reparandum quod corruptum, & 

sdificandum quod dirucum fuerac. Ec fi cuivi 

ablacarueracdomus,vel ager J reperfpcc"táea ipfi 

refticukj ac fi quismüUercmfibivieepcrac,ean. 

dem ipfi aurerens dotem uná, duplo doce ipfius 

majorcm/umfic, nificüm ei par efléc,eámque ab 

ipfo in uxorcmobtincreciquod fí ei maritus cflec, 

marico docis cancura, quancum, cúm eam pri- 

mó ducerecacceperac^dediCieámquemaricus, fi 

eá ipfi opus. efléc, fibi habuir. Illud autem 

quod ipfum movit quo minus fupplicium iis qui 

nefaria commiferañc infcrrec, fuic, quód popuii 

. *B_b_bbb_2 curam Digitized by Google i8o 8utycbii Tatriarcha curam habeiet,quempenitusperderc noluitJuf- 
fit eeiarh numerari libcros patrumfamihas & 
nobilium qui,cüm periiíTent qui eorum curam 
gerere deberent, ad inopiam reda&i funt, & in 
ípforum orphanos quifupereflent&viduasfin- 
quiri, ] ipíífquc quod íumccret fiippeditari, nec 
non edoccri filios ipíorum artes quibus idonei 
eflcnt, filias autem paribus fuis e ditioribas nup- 
tum oari. luffit etiam inquiri in loca & praedia 
quorum Domini cüm tenuioris íbrtis cflcnt iis 
cqlcndis non erant, ut efibflis alveis & canahbus 
dcrivarcntur ad ea fluvii, ipforümque Dominis 
fuppeditari quod erogarent in agris ferendis ac pe* 
core curando , rationem etiam haberi vicorum 
qui defolati fuerant; ac extrui arces unde metus 
efle poflct. Tum Conííliarios, Praefc¿tos, & lu- 
dicesele£r.osinprovinciis collocavit. inmedúim 
etiam prolatis ^zdjhirt libris qui ipíius inflituta 
quae obíervare folebat continerent, ad ea obler* 
vanda homines adegit, ídque fcripto provincüs 
íígnificavit. Deindc poftquam novem annos 
regnáílet, annóque Imperii Iuftiniani ^omano- 
rum Imperatoris duodccimo,copias fuas Jnüo- 
chiam veríús eduxit,ubi luílmiani exerckum obvi* 
um habens, praelio cum ipfis dccertavit, urbém- 

3ue cepit: jubénfque depingi fibi úrbcm íecun- 
üm menfuram C uam ac domiciliorum numc- rum >i Digitized by Google ' <J[lexandrini Annales. Tom.27. 181 V^AáaOfl fr-4-SU* £^=^> oV-tVjÚJl O" (•>>**>*?. 

^ L**\ — :r«\ c/*> -*** *-*" O^ 

JV/tf\ <J f 4 **J •**% ^ J^ ^UáJ ^ 

l j^* L-4-*¿ <¿xJ\ ^ .6.»»t>>V c^xá» g/Jj 

^jxés^ «^»VV táfts ^Jcóo'VJV cJ^» L^^U ^¿Jl 

t_J^lW^\*>jA**>. ^ (JVílfl ^Jl ü&^ 

o* *_;_*« j&* <¿^ *£=** &• C/***» &**#>. 

r y\_S — ^o-j^v^sift^J <>y^ *-*-£»-k>\ 

V^o^lc IUaoAV »3 1^»/«^ *¿¿ol\ £*'j f^V» Digitized by Google 181 I Sutych'tiTatrtarcha <*/* * m**-^***** ^r* <J* ***** ^«^. 

Cf^lA <Jji o**N ^^ ^ JL^á»U*l <*£j l^ 
lU-ft-áaUaS! JA\ U^ JJbj «é^JJ UU^««»(4I 

^fc* **A c*á \J\ ^OtJyOÁa y^ «i^dW 

^ fc éaU <y—A %-¿m 0*y$*} «— ■* «Jj 0U5 

^éxésOl 0&Ua**í>^ WÉaU o* «**> 0**5í* iJf 
*.**c ljcdlj o*A« c** r V« &¿£»U*l JoU^I^ 
^l ¿-^¿¿.Ij^ V^i>> ^ «*á»Ual <>1 
w»*^ c*« %Jb J">} {-4¿¿Oj tjj» U»*H tf Vá» 
JkitfUíJltMifeáJjAi^lftiJl !U*Aá» «J-^ !*<■**• 
r<JJ fe*¡!á— iJ^ «._JU» ^v-^ *-*^ r uu Digitized by Google sAlexandrini Annales. * Tom;Z£ 185 rum, tam fuperius quám inferius,ipfiúfque vias ' 
ac omnia quae in ipfa eflent, figuram iftam ad 
Deputatum fíium in AlMadayen mittcns, juflite- 
um urbcm fibi ad eam proríus formam & rati- 
onem conderc, adeo ut nulla omnino inter cam 
Sc Jntiochtam difcrepantia eíTet quae oculo pcr- 
cipi poflet : qualis ubi cxtructa eflét ipíám <Ro- 
miam appellavit, eoque Jnti%ch'ut incolas rranftu- 
lit, ad eam incolendam. Qui ubi ad ipfam per* 
venientes urbis portam ingrefli eflent, abierunt 
íingulg familiae in sedes fuis fimilcs, ac fi Mú%* 
ch'tí cgrefli in eandem revetíí eflent. Porro anno 
Imperii Iuftiniani ^jmanorum Imperatoris trice. 
flmo primo conflitutus cft VelagiH* Patriarcha 
^omanuSj qui cüm quatuor annos fediflét mor- 
tuuseft. Annolmperti ejufdcm tricefimo quin- 
to conftitutus eft lohannes Patriarcha ^omanm^ 
duodecim annos íédit, dcin mortuus cít. Anno 
Imperii ipfius triccfimo conftkutus eft jínaíta- 
fius magnus Patriarcha Jntiochenm , qui cüm 
fex annos fediflet ab Mtiochenü ftupri accufa- 
tus cft : Fugá crgb íe ab illis íurripiens ve» 
ftes quibus íacrá pcragere folitus fuerat, fepeli. 
y'xt^ ac diflimulato habitu Hierofolyma profectus 
cft. ubi in tcmplo Refurreótionis Candelapta 
factus, luccrnas acccndit. eóque munere vi- 
ginti quatuor annis fanctus cft, Ecclcfiae ifti 

— • • •in Digitized by Google 
'Sutychü Tatriarcba inferviens , lucernas in ipfa accendcndoj nemi- 

he interim ipfum Patriarchatu functum eíTe 

dignoícente: in locum autem ipíius íubftitutús 

eft Gregorim Patriarcha Mtiochenus , qui vi- 

ginti quatuor annos íédit , dein mortuus cft. 

Anno autem ímperii Iujiiniani viccíimo nóno 

conftitutus eft Macarius fecundus Patriarcha 

Hierójolymitanus, qui quatuor annos fedit dein 

mortuus eft. Anno Imperii ejufdem tricefimo 

tértio conftitutus cft ibidem Patriarcha hhan- 

nes t qui decem ánnos fedit, dein mortuus eft. 

Anno veró Imperii fui viccíimo octavo certior 

factus Eutychium Patriarcham Conjlantinopo. 

litanum veritati contradicerc ac lacobitam fa- 

¿himeíTe, ipfumin exilium ciccit, cujus in lo- 

cum fuffe&us eft ibi lohannes ut Patriarchatüs 

Conftantinopolitani munere fungeretur , qui'íe- 

ptem annos fedit dein mortuus eft. Tum Eu. 

tychius Patriarcha relegatus Imperatorem ag» 

greflus eft ope Confiliariorum & Ducum, qui 

ipfum rogarunt ut eum Cathedrae reftitueret, 

fiquidem falíum fuiffe quod de eo di&um fucrat. 

Cachedra; crgo ab Imperatorereftitutus eft } quam 

cúm quadriennio occupaveratmortuuseft.Anno 

ejufdem tricefimo nono,conftitutus cft lohannes 

Patiiarcha Q on/lantinopolitanus : annos trcdccim 

líedit, dein mortuus eft . Obiit autem Jpo¡inariu¿ 

I • Patriarcha Digitized by Google AlexatuirimJnndes. Tom'II. 18? «éadu ^iujup **>»>«*&» Jb «^ o^ 

ipyi/UÜya Ui oV-^ * i— ^ J-*&M 

Ccccc ¡¿¡jijfr Digitized by Google iS¿ Sutychii Tatriarcha U>Uw & \ámj k^jXa^ ^Uyjt^ Ua^t^^a^ 
<¿$X« <f>* SJU» ¿^tt^fc^ «J^cA«j<>^iLU$ r tfl 
üVfc, R^íMC*! ^Je <¿£fc* qj»^*~ U»jtié*4*»pl 
<¿ftll tP^W-»^ e>^j cA*> <******> fW \&j*H 

Uarfrfj XtyWI «)V¡1 W^ji^ V¡«"ft»U*} (|jh^ 

ft<JUo/»ft¿& Jjl <Jj> t#M ftHil c**^ XtyUaH, 
t>a.t r UV&^¿)Ju.^ ^o U^a^ ci*^ ^.ÜJI U^ 

t>JaíO Uj^e $¿=X* &a &¿* (j>U5 jj^ t»Uj ftX*»^&c ♦lij Digitized by Google AlexandrmiAnnales. Tou.ll. 1 187 Patriarcha Mexandrijim cum novemdecim annos 
munereiIlofun¿hisfuerat,cujus praefe&urae anno 
decimocerciocelebracum eftConcilinm quintum. 
Cui in Pacríarchacu Mexandrino fucceífic Iohannes , 
qui Manichétm fuic,annófque crcs íedicdein mortu. 
useft.Anno Imperiiejufdcm^w/Z/tfúwtricefimo Ce» 
pcimo confticucus-eft Tetrus Pacriarcha ibidé, qui 
lacohita fuic. Annos duos fedic,dein obiit Fuic auté 
/«/?m j<*»fu Imperacor fideOnhodoxus,boni amans, 
Iacohitarum do&rinae infeftus , fencentix Melchita* 
r«w propugnator Mortuus eft poftquam Imperi- 
um annos criginca novem occupáíTeu Poftjpfum 
%omanis impei&vkfuftinm Iunior annoscredecim, 
idque annorcgni £efr* fíLfybadis Regis Terfarum 
cricefimo fepcimo. Fuic eciam luftinw lunior fidc 
Orthodoxus,bonicace iníignis, animo in Tacohita- 
rum &Neftorianor.um doctrinam inFenfo ) in.Wc/>/. 
tarwn veró propeníb. Anno Imperii ipíius primo 
confticucus c&Jthanafim Pacriarcha Mexandrinm 
qui Manichétm fuic^quinque annos íedic,dein mor» 
cuuscft. Anno Imperii cjufdcm íexco confticucus 
eft ibidem Pacriarcha lohannes , Orchodoxus , 
qui undccim annos fedic,dcin mortuus eft. Anno 
ejufdem odtavo fa&us eft 'Beneditlm Patriarcha 
!^owj4«»í,quicümquacuorannoslediílcc,moituus 
eft.Annoeju(demduodecimo faétus eft TeUgim 
Pacriárcha ^omanus % <\ui fexannos fcdic,dein mor- 
Ccccc 2 cuus Digitized by Google iSS Sutychií Tatriardne tuus eft. Potró Cefra {.fybadk ferfarum Rcx y «pi 
Jnujkerftan appellatus eft,copias fuas vetfus' Bia- 
telitas duxit , vindi&am de ipfis ob avum fuum 
Wtruztwi fumpturus.Um veió antehac cum Cba- 
kuno afrinitatem contraxerat.Scriptisergo ad (ba* 
kanum liccris eii mque ad vcntus íui certiorem fact- 
ens,rogavic ut Hiatelita* aggrederétur ,ancequam 
ipíe eó perveniret. Ad ipfbs igicur perveniens 
Regem ipforum interfccit, tradieáque Jnu. 
JberwanoBelcba cumea Cborafani parte qux & in 
ipíá & ponc ipfam eft' qui in Tbargana caftra po- 
nens filiam Cbakani Maximi in uzorem duxicCúm 
autetn C/íor^no re verfus cíTct,acccdcns ad ipfum 
Saif filius Dyya^tr Hamjarita, Tamanenjium Prin- 
Ceps J) auxilium ab ipíb contxa.JBtbiopes petiit } quo»' 
rum cüm Ducem c fuis qucodam cum exercitu é 
Df74fnominíTet } qui /¿«¿«ocapco ibi íubftitcrunt. 
ocmpei autem quocunque exercitus íuos micreret 
/^/jtt^rriPd» profperitatem & vi&oriam confecu* 
tus eft,adeo ut in optimum ftatum fubditorum íu* 
ommresredlgeret. Cúmquead vita: jam tcrmi- 
num ptrveniuet,rerü curá filío CaoHormo^p legacá, 
diem obiit.Fuit autemRegni AnuJherVanifpitiüm 
annorum quadraginta íeptem &ícxmenílü. Reg- 
navit poft ipfum filius iplius BormozJ. Jnujkerwa. 
fi/,annos undecim & fex menfés ; ídque anno Im- 
perti7M#//t¿ ^jmanomm ímperatoris duodecimo. 
Tum Digitized by Google ajflexanÁrimJnnatcs. Tom.II 189 yj tojiat.Ji*» (¿JSy&jb «¿**¿1 o^>*)l táift* 

¿/* <J^JA L*¿ ,^-é^ V (¿A*U> <JM syjiy 

*_XjU>JV «w* c*¿*> ¿J *^|y £y» <wA«í **• c**** 

«*¿¿». s tk^ L* <>—**► >^.^ya*W tvljfc>AjSl 

ll^Jl ju-s^» L*J ft-J-«c, _JLc* ^UI ^j(ft. 
(¿fljpáj* &» (¿/-£»j<s¿*) yj* v*\ «¿» iW 

j 4 m\ f, *0* l i > *» £/*»t¿J *" « . . » ' ■ O 

*#U Digitized by Google _ r ipo- ButycbtiTatrtarcha \ **** J)^ (J^ 0->*31 tá£JUt¡> 'j^.^4^ >!>* <á&U<lw« 
O»^»^^» ^*o j^J\ <S&* 0¿^fU¿I> lá$U &9 

o\*j 8-ju» ^¿e wt«» j»Ul.SaAaUdai»>i)| u U*^L* 

tí^O^UjtoU} oUjt>¿U» (¿/ttjtlll 0»oJtt} 
(j/\p¿*\ &*\ y*jA lá&Uo^^^*^» £** ^ <á53¿j 

jv-41 u**. c* — y*. c/v u *— J ; H«* 

cWXÍljííaJj j«jtfj «fcjj ¿J*»J *«**|j X«¿*} i>£Eafcb 

**tV<>JJ *-*JU* ^Je MeS c^ ;*^lj u»UJl *JUu 

*—Jo¿a*UxJl ljé<Oki ^l <Xr*\ (&• iUcL^k. 
f-a»t O-* oLxA* k-a-*¿»W JuxJU^c^^OaliJL 

**■>* ^>.t> *U*a. (>1 IjA* <pyU.oU(|i £/j,Ut 
8 AuJ, <J|j «^U* CW»<M[;S^ ^U^p j^j Digitized by Google *Alexandpn¡ Annales. Tom:II: rpi Tum mortuo luflino luniore 'Romanorum Impera» j 
tore,poíl ípíiim ^jpmanü impcrzvhTiberius annos 
quatuor,ídque anno regni Hormozi filii Am(her* 
waniPerfarumRceJLS tertio: Anno Imperii Tifovi 
fymanorum Imperatorisprimoconftitutus eft £y» 
rúA«í Patriarcha Qonftantinopolitanm , qui annos 
íedecimfedit dein mortuus eft, Anno Imperii eju£ 
dem íécundo fá&us cft Jnus Patriarcha Hiértjolf' 
mitanusf\\n cum oéfco annos fcdiíTet,niortuu3 eft. 
PorróobiitTÍfor¿«í %omanorum Imperator, impe- 
T3Lykc\uc.poñipCum Maaric'ms ^omanis annos vi' 
ginti,ídq; annoRegni Hmno%¡ t.^nuP?er^aniKc- 
gis Terfarum feptimo.Fuit tempore Mauricii Impe* 
ratoris %omanorum Monachus quidam nomine 
Marun, qui afferuit Domino noftro Cbrifto duas 
eflé natifras & voluntatem unam, operationem & 
pcrfonam uriam, fjdémque hominum corrupir. 
Maxima autem eorum.qui doc"fcriná ipfius ample- 
xi,&fedifcipulos illi pnebentes eandem pforefti 
ííint,pars erantincoke ütbisfJamab & J^ennefrin &t 
Awafempxm %omanorum nonnullis • appellatíquc 
funtipfiusafleclae,qui idemcum ipfo affererent, 
Maroniu y aomme ab rpfius nomine Marone de- 
du¿to.Mortuóq> ipioincol«ie[urbis]£&»w6 mona. 
fterkim ibi extruclum 2)frA/4/ r W»[Monafterium 
Maronis] appeMrunt^ejúíquerldem profeffi funt. 
Anno Iroperii Mauricii quinto ,contigit ÁnúocbU 

terrae Digitized by Gopgle 
Sutycbü Tatmrcbie rerrx mocus ingens cjao diruta cft roaxráaa vrbis 
pars^pereuntibus incolis. Aimo ejufdem dccimo 
nono ruícetiam terriemotus gravis in Tegrone %- 
manorum flc ójirá Dumafcvu» rirciccr horam did 
tertiaro,quocorrueronciaSjfr**<& fionwmirwtn dá* 
tione urbes muItJc, perieninto^ hononcs non pau« 
c¡. Anno (mperii cjufdem fepamo confttctuseít; 
Tfaacus Pacr iarcha HiewfolymitMttnsfivi x>&0 armos 
feditjdcmwiottuuseft, Eodcm airno mortttuscft 
Gngmm Pacriarcha jintiockcnus. Profeóti erg& 
Anmcbem Híerofotyma virujn peticrunt óoem uoi 
Patriarc'ham praeficerent, Difiugicuf ipthJfaacM 
Patriarcha fiterofolymüanus , Cbmmendo vobis 
Senem iftum Candelapten qui Ealefi* 0{tfurre* 
¿fotfáiníervit* Qáemergó probancescurn accc 
piflcntjUt ipfum Jntiocbiam deducercnt ., dixit ipfe 
iHiSjMenc oognofcicis? Rcfpondcncibusillis^Non: 
bixic,Sum cgo Anafiafius cjui Patriarcha vcfter fui, 
at cüm me ftupri accuíáretts á vobis fugá* me fub- 
crahensexeo'cetnpote Ecclefix fyfurreftionis íer» 
vus fui: Veftes aucem meas loco cali in Amiocbia 
/épelivi , Amiocbiam crgó ab ipírs dedtiétus,duxic 
ipfbs adlocum in quo veftcs íuas fepeHcrat , qui- 
bus extraétis ipfümcathedr* refticuerunt,cúmqut 
novem annosipfis prarfuiifet,diem otmc.Anno au- 
tem Imperii Kfauricij decimo fcptimo confticucus 
eft AnaUafius alcer Patriarcha Antiocbenus qui íex 

annos 1 Digitized by Google ■W^^^^^^ ^ 1 ' "' " , , ■■■■■ ^ ^BIII I I J. > ■ 

Alexanárim Jwtles* Tom 1 1 . m ciXi. j»Uj r y lj r Uíí G¿/* *jlfa <*Me**cNty 
e>í *i* gioJll t*K J\ ***VM <>1 ^^íAÜdl 

ui^, n»*iJiyii*gy^^ JU*w*u*i 

g^U* <í&> ¿fc^cfcé. ^u-lUtf 
T " f.j^ r ^^ <j*j\ <é$ó¿ju Urt, ^ c%* V^Jlj 

Ddddd **• •w— *- Digitized by Google IP4- Sutycbii < Patriarch& ^» jtu, j&* fu¿ji <^ {¿fjb & w* c«^ <¿*a) 

. vá&U o^ e*^c^cJ¿V^<^C/^<****<í**T^ 
lUttó r VS) Rm^ ^Je Ví^ti c^jj-A^/fr^t*^* 
^eftéaJU^^w* 8JU»y&>C |^U$^oU}&JW j<mfi 

tjjoU^ *ú# r Vfl &-*^¡» (3* ^/^ 0^3^»V*» 
O^yü.U^ j&a *■•**#" "Í&* £>** *A¿ j&* **** 
R—a^) ^jjj oU^ <¿*¿* cS* f»Ví| R**y c^ W&** 
ft¿:Ak¿*¿H ¡Je V^^U^s^wMaU^WA^ 
fcáaU o-/* *¿V*J) &¿¿J) ^ óUj ¿U ,>¿c **>,) r Vi) 
r ti) 8L^k>¿ i ¿ -i ,m>^ ^J* Vés^la* o»j&b.jfj] j&¿ 

<—)y*. (^j^ ***** <¿) ^-^ *u» cA?** 

•• 

U>V£^ odyaXH Jc U*éy ^Vásj R*¡j^fl **.<>«• 
fa <s*tJJ\ <J&kAi «*JLo> ¿¿Jj *Uí *WI UXj ¡-3J 
&¿i*>*l *¿itM ütíj^ ^j«* ckVJ) c**í>a.* U$x¿ ^, 

<Jé»i *aij>>»l U^/k tM*»»^ C$Waí vjaJJ) vái$3ó(>*-Vejá 
fc*U /«>ii ¿í u«J) iá#¿¿á.V. 8*) ,J*>£< cMm SJUa. 

•• \ Digitized by Google Alexandrmi Jnna/es. Tom.í/. annos íédir,dein mortuus eft. Poftejus mortcm 
abíque Patriarcha maníit Cathedra Ant'tochena 
aonos viginti duos.Anno Imperii ejufdemJW^wr/. 
c» decimoquinto conftitutus eft Zacbaria Patriar- 
cha Hierofolymitanaa ¡qui íeptcm annos fedit , do- 
nec captivus facüus eft. Anno Imperii ejufdem 
quintoconfticucus eft Gregoriw Patriarcha %oma» 
nus qui credecim annos fedit, deinmorcuuseft. 
Annoejufdemdecimoo£tavo fa&useft Sabinia- 
nm Patriarcha %omanus t qüi cüm annum unum 
íediftet mortuus éft. Anno ejufdem decimonono 
conítitutr.s eft Bonifacius Pacriarcha %om4nusflu\ 
ícxamWfcdit, dein mortnus eft. Annolmperii 
ejufdem decimo quarto conftitutus eft Tbomas?*- 
txlzidi&ConftanttnopQlitanus.qul quatuoidecim an- 
nos fedit,dein mortuus eft. Anno ejufdé íecundo 
conftitutus eft Eulogius Patriarcha Jlexandrtnus. 

3ui annos viginti fedit,dein mortuus eft-. ( íecun 
um aliud exemplar,annosduos.)Porró tempore 
Mauricii Imperatoris Latro quidam fuit in urbe 
(quádatn) y//r/c/,princeps latronum,qui nemini 
occurric quem non & vitá & bonis ípoliareCjadeo 
ucdeíercafuericvia,nemine per eam iccr facicn 
ce,auc ttaníiente,quá in Jfrieam duceret , metula- 
cronis iftius.Quem licéc omni diligentiá omníque 
arte ac cómento uteretur /ifric * Tatric'tM quo ipfu 
prehenderet,capere tamcn non potuit. Hoccúm 
, Pdddd 2 ^ad 
Digitized'by Google ipó Sutychii Tatriarcha \ ad Mamcii Impcratoris noticiam pervenifíct,ipfe 
miífo ¿ famulis fuis quodam fccuritatcm latroni 
iftí obtulitj quam cum ille acceptáflét , ad Impera- 
cotefftprofe&us benigné atquc honorifice ab ipfo 
tractátus eft> & ad dignitatemieve¿cus. Morbo au- 
cem,aliquancopófttempore,coixepcus in Nofo. 
comiumquod in urbe Confiantinopolitana ruic, de* 
latus cft.Cúmque no&e quadam rin leftum]pro- 
je£tus opprimi fe doiore, quetn patiebatur,viderct, 
adeo utcertuseíTct moriendi,adDominum fuum 
clementem,&ergaférvosÍuos milcricordem , re- 
CepicJachrymÍB & fupplicationibus effufis dícens, 
Rogo te, Domine , íícut Peiri lachtymis* ácceptis 
ipíi propitius fuifti,ucque He^cKU lachrymas ac 
cepcas habuifti, necnonlatronis quitecum uná" 
crucifíxus eft lachrymas,íca & lachrymas meas re. 
ípicere velis,iííque peceaca mea abftergcre,& pro 
muhitudinemifencordiaetuae precesmeas accep> 
tashaberejoculosinterimfuosfudario quod íu* 
per facie ipfius fuerat detergens. Cúmq. hoc mo. 
do mulcis horis perfticiííet Dominum precibus in- 
clamando & peccata fua confitcndo ; dein fpiricum 
fuum emifít. Fuk auccm Cwftantinopoli vir qui- j 
dam h principibus Medicorum , cximius atque e» 
gregius>qu¡ quotidic xgrocos qui in Nofocomio 
fueruht,vtficarc folebac: Hic inter dormiendum 
domi fu* in iníomnio eadem horá quá mortuus 

eft Digitized by Google <J[kXandrini Amtales* To m .//. l 97 ^ Ju», ¿yWrt <¿a* ^WH oal» £ió U*L> 

¿^ l^c¿¿£;i^yfcl-^fefckA^l ****** 

t¿¿»JU*JU*£» ^ W. \á$5U*l «*Jy«j 6>***> 
U4 Uuk-fr* U*£»j *— ) «^te, o-^U U^ 
^Lül <yJU ¿_JtfM (júJlW c^U U+£»j W>a 

«UU (joAJVfciA*» •*»•) ^J» JM&> fc - « * ■ « « 8 

U; ^Júr <J*-*£> <Ua J frfrfe« rt H» (^Váe^ ft-A^ 
W^l ^UV. xJLA>j J.-^V_» ^ u>fl 

U^» <»U* <jft 4UdU»JI ^j^UJl (^j^W Digitized by Google ip8 Sutycbii Tatriarcha I •• 

l¿*<¿;> ^*>y«íl IjJuili ^I^L^a^LAtt». om^J) 
c*JU»,&*á» <juis,l> ^|>*11 tj c**H>«J £-*** 

juf».UJ Q/t&dto (¿/¿+J\ó+S Jlíi ^jjj¿3l 

^áa* «j&Q^yJA —JVíí^AUaU.WUo^ 

•• 

SU-a**y«XJI o* Oj*d ¿Arfpl»! Ij&c t) o»*Jj U 
i^Vá» «^l IUW! Wy *j*jA ^J U^JLke tf*^ 
jLÍáaJI cxJL> *Aá=*JI ^J UyJU m^ L¿ ^¿^ 
L^t ^Vá» «^l (^j;>« <-s-*toJ> íu-jaiUJI 
íAJU oi yiSj ^Uúi LjXés cidj^: o^j^SÍ 
¿yttyJI c^ L# Laój ^ftiíJI lóójj iUW JUa^ 
O^ c**6j c**<kJ\ ki***l* cs&j)*" C/b£-3* 
^Je «LiX* S_*LJL. LV «d^yí ^cJí ^l ftfeU 

uotíi^u ^i u^siyváp^óji «^u-'i^ 

*-*l#J| c***i>Jl¿¿-l¿ *íVcOj &%l£a* ^* IjjukbL; 
LaL*I „LLJ ^0-41 uL^j/f^Jc cLÁOj«*á.L < 

L.L» Digitfzed by Google nAlexandrini Antuiles. Tom:II: eft Iatro vidit Nigritárum turbam, qui ad latronis 
le&um accedentes chartas fccum haberent qui- 
bus inícripta erant ejus peccata • deinde & viros 
duos quorurri vultus iplendeícebant,candore nivi, 
pulchritudine íbli ílmiles,libram tenentes : acce* 
dcntéíque Nigritas chartas iftas omnesfn hbram 
conjicere adeout lanciu altera, alterá depreísa,ak 
cenderct; dkiflé crgo alterum virorum candido- 
rum focio ííio,Non eft nobis hic aliquid ? Re- 
fpondente autem altero } Quid nobis hic eflct, 
cum nondum decem diesíint ex quoá latrocinio 
exercendoconverfus fit. ? cüm lectum perfcrucari 
aggrcflí eflent,ibi íudarium quo oculos fuos ab- 
fterferat inYenifle, quod cüm in lancium alte- 
ram miflflént, deícendifle illam qu# príús 
minus habucrat , fublatá altetá* in qua fu'erant 
chartae,illáíque omnes diipeiias fuifíe. Exclamán- 
tes ergó dixiíTe,Vicit Dei mifericordiajacccptaque 
animá fecüm ipfam abftulifíe,fugientibus Nigri- 
tis pudore*& triftitiá afTeétis. Experrcétus crgó 
Medicus ftatim ad iatronem tendens,ipfum mor- 
tuuminvenitjíudario oculis impofito. narrárúnt- 
que Hli qui juxtá latronem dormirent quos ipíius 
ftctus & íupplicationes audierant. Medicus ergó 
accepto íudario ad Mautkium Imperatorem in* 
greíTusilludipíroftendic,&tum quid in lomnio 
fuo viderat , tum quidab illis qui juxtalatronem 

dormirenc ipp Digitized by Google too I Sutycbii TdtrÍArcb/t dormirent audiverat,narravit ; dixítque Impera 
tori , Dcolaus qui opetuá latronem recepnypíiq^ 
condonavíc,ut&lacronem priorem in crucead- 
miíit: fuit ille primus,hic fecundus. Porró Bormo^ 
f. JnufrerwaniflerfarumRcxob fcrpciam duriti» 
em 8c cyénnidem infamis fuic,malé hominestra- 
c"tans,eóíquein anguítias redigens ; multis íubdi- 
torum fuorum incarcerem conje¿tis*& de gradu 
deturbatis Hoc autem modo dum íe gereret ,ecce 
contraeum profe¿tus eft Cbakan cum exercitibus 
numcrofís *, quibus obviam miíít Hormo^ virum 
quendam nomine !BabramumfiahramtfAium 9 (qui 
etiam Sunir di&ns;) cum duodecim militum mil- 
libus. Interfecit ergb ftáhram Sunir Qhakanum^co' 
piáíque ipíius fpoliandas dcdic Accúm negotium 
hoc cum Chakano expediviíTcc ,in menteni revo- 
cmsHormo^i ferociam & tyrannidem , quáíque 
de Ducibus'& exercitibus fuis fuípiciones malas 
foveret,timuicadipfumredire,ideóque dum ad» 
huc in Qhorafano eflccin ipíiim rebeUavit,manúm- 
que abobfequio ipfi praeílando íubcraxic. Irrucn» 
tesetiamquzin Eraco erant copiaein Hormó^um 
ob malum quod viderunt ipfíus regimen ,ipíum 
regnoabdicárunt;incerinieretamcn ipíiim timen- 
tes.Fuit autem Hormo^o filius cui.uomen Cefra, 
qui ab ipfo in Aderhijano abfuit. Hic audicó quid 
Tatri íiio accidiífet uná cum comitibus fuis o. >em Digitized by Google Alexandrini Annúles. Tom II* 20I ^oXíf J*í l«£e iJ jicj <¿£d* <Je vjfiW J*» a^i 
^yk U» JUJV t¿A> J>*\ (¿TíÍi üjA-Jl <Je Jj» 

j^jJLe ü^áj C*W «J *3>» o\ U¿ ciuJlj tó^lj 
^V^l«^l*£al?¿j/'*V**^* o-^.jcA^l' c¿ 

*-J ^JVJm. ^>*>* ^ <>4» !**£» °S* 

r ¿¿j& iuJ — J*-í* Cs^ ^jrV* e/**rl** 

^^¿r!^ 4 ^ ^^ O* ^ ->** ^ «¿ 
e/*rW é/ ^ ^ 1 ** 8 eWH> eM-±> 

^ u \ ijXí.yo^y **\y <J *»!> >W*» 
2/-« <JB>iJV* c/^ 3 CS" <*£? ****** C^ *«** 

fc/-£», juJUuí cí^**» y v-tf» i^* v ^-«- é 
¿7>U.*y>V» í¿tc <U*?.V-¿ g;/*^ ^ J 15 » CS$.yj¿ 

Eeeee *3,*tfJ .Digitized by Google 202, Sutjcbit Tatriarcha *¿* ^ &£(Ji (^JJ^ o^ »-J y^ *óU 
,/ >aS ;t / *^fe» Utf >j^ <J*fe ^ ajj*» 

^\ ty¿*\ J ij&* U*UUJUa* jüUUi^bt v¿S3M5 

<*• V*** C-¿>*^ v 31 1>*^ r* ^** >*>* 
t* yv^ *<>* íy>¡* <¿¿jUi ^j ^.o^ y^ ^ 

^Li 1^4,1 C^** 3 ,LÍI °^ ^ «J^ 

j_A í>%> *-*2?U. f****^ L-Al* cJ^AJ^ 

— K*j (^a-i-a r<\r* J ' o- j^ >?.rf>JU 

•• (P U Digitized by Google AlexandrmiAnnales. Tom.Z/. 20; pcm ipfi laciim acccflit: at cum ílii prxftando 
non eflét, fugieas ^omanos vcríus perrexit, auxiti* 
um á Maurkio Impcratorc imploratum,ipfúmque 
uteum infinem cxercitum íécum rahteret roga- 
tum,o¿to íecum íuorum habcnSjUnáque avuncu. 
los íuos Kabdam 6c Nnftamum^xxi dum intercun- 
duminterfeconfíliumcaperent de negotio íuo, 
ídqueperciperet C e f ra ; Dicice mibi (inquit Jquid 
eft quod ftatuiás ? Reíponderunt,Non eft ícnten- 
danoftraut ex hacregione diícedas antequam 
Hormozum interfecerimus. NolumusenimCaliásJ 
Maurtcium %oman\ Imperatorem adirc, ne (i pro- 
fc&usHormozjAci ipfum ícribat nos á íc fugiue,no. 
bisquodminimévellemus accidat. Reverfiergo 
ad Hormozum ipíúm inteifecerunt,dein ad Ce/ram 
redeuntes uná curri ipfo profe&i funt donec ad 
Monafteriu quoddamin viápervenientes,ibi du 
vcrterent.Maneautcm fá&o fupcrvcnerunt ipfis 
equites quos ad ipfos quzrendos miíérat Babram 
$«»¿r,quibusconfpe&ismorietídum fibi minimé 
dubitárunt • Dixitigirar illis N^^Proficifcimini 
vos,me poné relictojEgo vosindemnes praeftabo. 
Conícenfis ergÓ equis illi in itinere perrexcrunt, 
juííitque Nabda janitorem Monafterif portam 
claudetc. Accedentes autem equitcsMonafterium 
circumdederunt, ad quos aícendens Nabda, Dick 
vobis(inquit)Ce/r4,Sumus nosin manibus veftris, 
^ Eccec 1 quód _l Digitized by Google 
Sutycbii Tatriarcba quód H placeat vobis nobis permittere ut rcliqnam 
hujusdiei partem híc tranfígamus^ facite: illis hoc 
concedentibus ,adveniente no¿tc rurfum afcen- 
dcns atque«ipfis. apptopiriquans , Dicit (inquit ) 
vobis (//r¿,Magna$ vobis gratias ago,quódfi vi» 
fumvobisfucric & tenebrarufn no&urnarum mo- 
ram nobis concedere uíque ad aüroram , tum 
egreífi ad vos uná ptofe&uri fumus: quod etiam 
concedentibus ipíis , non dtffitit Nabda eodem 
modo cumillisagcredonecíciret Cejram ipfiúfq ; 
comitesmultum in itinere promoviííc, & ad terrá 
aliquam longinquam pertigiíTe. Tum veró Bab* 
rami militibus quomodo 'cum ipíis res habéret 
cerciores fecit. Qui ergo ipfum vinétum ad Bab» 
ramum defcrentes , quid ipíis contigiflet narrü. 
runt. Ipíe veró valdé illum miratus in carccre de- 
tineri juíTit apud genefum quendam liium nomi. 
ne Bahraw Ebn Siachus H quem pertrahcre ccepit 
Bahramw praedi€tus ad obíequium £V/r*,ab ami- 
ciciá veró Suniri abftraherc,dicensipíi,Suaíerim 
egotibi utperinfidias Sunirum emediotollas,quo 
paéto magnam apud (jfram gratiam initurus 
es : necdemtithac de re nuntium poft nuntrum 
mittere donec cor ipíius flc xiflet, adeo ut Sunirum 
interficere conaretur,quod cum pcrcepiflét Suni- 
rm occidi ipftrm juílit. Fugit autem Ñabda adeo 
ut ipfumafíéqui non poflec. Cüm vcró acceífiflét 

• Ofra Digitized by Google ^/flexandrini Annales. Tom.Z/ 205 

& >6^\ #^Uj.U* jiA\ Ó-Jx**j ^\ r i>4»*-) _)Vi¿ J \j-4-~ t>-*-* * ■»' ' i ** 

OuJtÍ^J Jlte 5 (¿/ (á# g;,t <Jl *-> Jy^ 

íoAfet>Jte'SUéb« *-J>JU vá$6* e*«v*X* >>J» 

rt >i IV* N*»>»ift¿j(j»* cíHf •^J^ 1 *»^* Digitized by Google 20Ó 7 Sutycbii Tatmrch* </*■ -*ty* rV«* *&/**L/*P/*kú?</+ 

(^jyfcáB.^^ ,tf i¿£*H* <*** «/* >>• 

^^ ^L^ ^TW sfe» «/*. #^ <¿ ^JUteÜ 
*-"*• C/*tt*j *«*S>J^ >> 4-JUij yj^ ¿^ 

<᣿J-* ia^* t£u ¿m» ¿/fti« £*• ^J 4¿¡0¿¿ 
<>¿w ¿/* °*Hj >%!;** (^ y*y i*** «áftil 

f—f.f \-4*»\ CS¡£*j *-JU*1 t 4w # cft W 

^JLsjUaXc 'J-a \ót iu_J yi*, fdí^ »J¿^ 

<á$}u ^» c*5T i*i t> a.1 1¿* J^ jlj \ f r - 

c¿ ijJl ]6-A ^t ^»-*^^ fc/— * ^*/-* Digitized by Google sAlexandrini Annales. Tou:II: Qtfra ad Maurictum Imperatorem , ille optimé jp 
lumexcepit,roiiitquecurn ipfo exercitum ingen- 
tera qui auxilium ipíí ferret. Profectus eft ergó 
Ctíra uná cum copiis quts cum ipfo miferat 
Mauricius peryiam JrmenUuCquc dum in jídtr- 
¿*/*/rcaftraponerent,obviam etiam veniente ipíi 
Bakramo Sunir donec ipfi eo in loco occurreret. 
Vbipraeliointeripfos gravi commiílb, in fugtm 
converíus Sunir uíque zdTurcas perrexiuNon-de* 
ftititautem Ctfra per inffdias agere donecibi intcr» 
' > ficicndum curáíTec.Rcgnum ergó occupavit Ce/ra 
filius Hormo2J > qui4perT>i^cognomin¿tus eft, an« 
nos tríginta novcm • ídcjue anno Imperii Mauricii^ 
fymamrum Imperatoris,íeptimo. Stabilito autem 
jam penes Qtftm regno,remifit illc Maurichlm* 
peratori copias fuas, eas donis &muneribus, é 
praeítanciífimii eorumcp£á tali intales conferri 
folent,inftru^as dimitti jubens. Scrípíit infuper 
ad Manricium Impcratorem filiam ipfius , nominc 
M<j/7<jm,abipfoin uxorem petens.'cui refcripíít 
Mauric'mf^cm licet mihi filiam meam tibi in ux% 
orcm dare,nifi Religionem Cbriflianam amplecta- 
rís:cuiannuens Cefra Cbriftianifmum amplexus eft, 
cuIpantibusipfumComitibu9,Confili > 

cibus fuis,& dicenábus,Hoc & nobis i 

in opprobrium cedct; ñec ita fecit añte i 

é Ttrfarum Regibus ab A^dafbiro hoc 
• pus 207 / Digitized by Google xo8 Sutychti Tatrsarcba I pusíneautemtead harc impellat hujus mulieris 
ducendae amor,ut deferas illud quod prbfcffí funt 
patrestui,cümpraetereanec fit Rdigio Cbrifttana 
ea quam ut ampleftafis probare poíTumus : cúm 
Cbrt/itant fcedifragí fint, nec verbojpforum fides 
adhibéripoífit.Illevcróubi Chrtfttanus factuseft, 
ícriptisliterisadiVf¿«rí««w ipfum cjus rei certio- 
rem fecit, qui ergb filiam fuarn ad ipíum mifít 
cum auri & argenti copia quae dici non poteft ; 
unáque cum fupellectilis & famulorum ac ancilla' 
rum comitatu quálem á tali ad talem mitti decerec.i ' 
JperwizjCefra autem illosqui patrem fuuminterfe- 
cerant prehendens,ipfos é* medi'o fuflulit Jnterefecic 
etiam ^abdam & Nuftamum avunculos fuos , tum 
& fubditos líios tyrannice regerc maléque tra- 
étarc incepitjcongeffítq. opum plusquám patrum 
ipfíus quifpiam congeííerat,fumptibuíquc pcper- 
cit,depofitis nobilibus,acprincipibusad ignomini- 
am redacYis.Porrb quod ad Maurtcim %omanotum 
Imperatorem , fuit ipfi famulus, quem araavit 
Aad dignitatem er«it,nomine Thcodoru* ¿liquzn- 
dotamenipfiiratus graviter percuffic, undeinil- 
lumiram animo concepit. Fuiteidemf fmpcrato- 
riIJ inter Duces ipfius quidam nomine Vbocas cui 
iratus fig^Pixit ergbfPkocas puero Tbeodoro , poft. 
quá magnam ipfi pecuniae fummam dediíTet, Ar- 
te aliquá utaris quá Maurkium interficcre poffis. 
Pucr , Digitized by Google Alexandrini Jnnales. TomJI.I 2©p I ¿» — «J «j-^etf (¿^/Wl (J\j «f&J »U¿ 
^m l_4«* J**.^ i*^í <-£&>):* «" - a- M c***» »*»* 

k . . í & *^\ L«Jx# J^ (^/1 » , ,?. a u* 
(^ua »l*i jxí ^* <¿h (^^»6» >^»)«m^ 
^-**sj ri 8 ^M 1 r-* ** lá ' r 1 - 1 " 1 ** (^j^ &h 

•• • •• 

{_) w jyfl ^* ¿V «>s*M ^ c¿«JL» 

CÍLfcfl £yt lf£-**L, *¿-H>.L*1 £>* «**.! £-** 
V^ * i - ■ > » U^* LmU o»j^\ ^Jáj vj^\ £¿j) 

Z^JLÍft U*ÓÍ*J **** ^ * J ^Ucaí ^l 

V ly» \¿¡j¿ «— -í/ó» M¿£ OA>y m»^ó}L$ *J 

<£— 1U ULyy (J&* ^y «^ ^*- ^* *V 

O^jójVS r ^iXJ \£»y )L» *-*Jle c^á-¿í>i 

<Jtyj* Jjtís (¿¿\ ,^_JL&ü 2U «Ua-eJ ^J ó*i 

Fffff Ui Digitized by Google aro Eutychü 'Patriarcba JL— «b^ ^ ^ó^oflU» CA-**^ LÍ*^^ 1 
*~¿¿ O^AÍI g£jU (__^árs tí¡SJU^/^SLU»yL» 
c^>; r <U i » o^* u^l ^Jc v¿£ X U Ifiy 

U¿* ^ cá5*>> p5WV «3A IV 0*»» ^ W** 

«*¿** C/* >V* O*' C^*^ ¿f»-UA4^ 
^JUj mW4^í ¿-4? ¡tífit^l ^ Ja* itfi <£&U 

&#> t*¿ á *>> •**> ****** ** <*_#*** {** **■** 

c*á <J *íj*k»* u*6» ^c/t <á#¿> ^.o t^^éJU 
U» ^ JUÍ (úí^ t r*j * Xi L*ó-*-tJi Digitized by Google A\exAttdrimAnn¿des+ T o m . II. Pucr crgó, prae ira quam io ipfum cordc retinue* 
rat, noftu ingreflus ipfum interfecit. fmperium 
autgm occupavic Phocasl Imperavíc ergó Pboca* 
Ifymanis o¿to annos • ídquc anno Rcgni Qtfrd 
Ttrfarum Rcgis decimoquinco . In Mauritii cci- 
amlibcroscum manusinjiciens Pkocás costru- 
cidarec , nutrix ipíbrum unum eorum prehen- 
ium abfcondcns, filium ejus vice occictendum 
tracUdit. Puer iíle cüm adoleviuec , Monachus 
fa&us in monte Sina , morcuus eft. Ac Qft*, 
Hérmtz) filius, audito Mauritium cum omnibus 
ipfius filiis intcr fecl:um eíTe , convocacis comiti- 
dus fuis díxfc ipfis, NeceíTe mihi c& uc fangui- 
rtemíóceti meirequiram,ipfiámqueulciícar,(in« 
ftigame ad hoc ipfum conjugeipfius Mari¡í 9 
Mattricü filiá ; )Cui rcípofiderontConfiuariiipfius, 
Nos cercé cibi diximus Cbriflianis nec pactum efle, 
ncc fidem , nec fcedus j cu veró nobis anrem 
pracbere noliiifti í Qu,od fi ulla ipfis fade* 
ris cura vel fides fuiííéc, Rcgcm fuum non oc- 
cidiflcnc. fara vctó Rcgi ilkid indicabimus, 
quodfifeceric cordaipfis infle¿tct,tundamentum 
concutiat, Sc rchgionem ipforum ad nihilum re« 
digetjCjüod hoc cftj uccüm ficipfisdomus Bit» 
ro/olymis quam magni facmnc , mtctcns ipíam 
diruas , utpoce cjuá dirurá infirraabuncur 
ipforum vires, & in concempcum redigetur Im- 
F f f f f 2 períum. *H Digitized by yGoogle 211 Sutycbü Tatriarch¿ _ perium. Miflt ergó é Ducibus íuis quendam 
nominc Cboran*a%aibum Hierofolyma jCjuiipía va- 
ftaret : alium etiam in ¿Bgyptum & Aiexandriam 
qui QHpmanos ibi conquiíitos interficerct . Ipíe 
Qefra Qonftantinopolim profe&us eam quatuorde* 
cim annis obfídet . fam veró Cborawa^aihm 
Damafcum profcctus ipíám vaftavit ac incolarum 
bona diripuit; DeindecumHi'^o/o^w^tcnderec 
coagregatt íunt ad ipfum ludti (quotquotin Tí. 
beriade 9 monte GaliU* , ?&/4rrt¿<2,partibúíque 
adjaccntibtís erant > ac Hierofolyma profe<5ti Terfis 
intemplis diruendisf¿ri8/W/¡f«etrucidandis o- 
pem tulerunt. Hierofolyma igitur ubi perveniflet, 
primó omnium Eccleíiam Gefmaniticam diruit, 
rtec non Ecclefíam ElenU , quarum utracjue 'm 
hunc ufque diem deíbiata manet . Diruit etiam 
Ecclefías Couftant'mi^ Cranii^ & Sepulcbri' in Crani- 
um & Sepulcbrum injccto igne : maximam etiam 
urbis partem dirnit, luddts uná cum 'Perfis Cbr't- 
ílianos innumeros occidentibus : funt ilK occifi 
'qui Hierojolymis jacent in loco TAamela appeüa- 
to, Terfd autempoftquam inccndiífent, vaftáf- 
íent, & occidiftent, rcveríl Zachariam Patriar» 
cham Hierofolymitanum uná cum alüs multis ca« 
ptivum abduxerunt. Lignum etiam Crucis^quod 
loco illoreliqueratHffc/24 Imperatrix^abftuleruntj 
(fuit autempali Crucispars,) quod&uná cum 
captivis Digitized by Google <jllexandrmi Annales. Tóu.IL 2I ? C*A$<¿N %>V¿- *-* *— ^ 15 * * 6 y <*• *>ftl*í fta^J 
t^) «^ ¿> *J4¿\ »A>I £**wtto»<MÍl o*# 

<** *P Jt^J *■ — 'j* ^J V~ W !*<>-*M 

lU4*H &A¿t£s} ft¿!*-<&^Vsui**£9 «^á. J^U 

9^— ¿ill ^t^-*^ V**ty C/^l^/ £¿/*fa*L*i 
d^! \jliij Uf.oX\ f&-\ Uj¿»j ^UJl* C#é>V,% 

(^¿jj ¿^¿jiv^ o»ímIVc**í £/?.¿jj (J** 3 * 

T^¿.!¿ jji^.1 Uíjji} oV Jí )^ >v *^* u *J J^A Digitized by Google 214 ButychiiTaírtduha u^a<j U** *£¿¿¿j i¿h*> oe o>/t¿i* UWj 

>^Uy <á£u £/* 0*i» Al^> «*» y** *** 
W^Vx »^Ss^ H atfifr aiW ,U l£=^k» «^uej^ 
l¿3U o**»ft\*)l 1U*J1 tj; KJU» OV^ <^ r Vlf 
¿U*,*>¿£a«.tf ^U Uy^U o^ójb ^ Ué^» 
4¿£jU o* fL-ajy l RUJI <J^ ^lw^ £/#*£ r V|) j 
fc^aoáo*.*! ^U Utyb* ^yi Ute^. >*%» LSj* 

9¡Ajím¿> ¿í ry+Jb^m \¿Üj <»Uj jj^* jAg jty 

iíiil^ ^ 0»í&Há» SLXfiS 1 H^t JjjM JUw^&c JUfc^ 

c*Xi* U«*N c^toj t^>li «^ tj ^tfW» Jli 

C/3*Düh« cW^ W*l, ^Je ü/^> **UJl y ¿* 
1&U.0I S^^^^^Uíáftil^A» byctíl» 

«4¿C </*!«>£» *J)Ó ^jjfc ^aJI j^J ^^ty u Digitized by Google *Alexandrini Annales. Tom:Z& captivis deportatum eft,in Perfiam . Dono igitur 
dari ííbi á C^>4 petens Maria y Maurtt¡i filia, li« 
gaum Crucis & Zachariam Patt iarcham^multóí^; 
ex ns qui captivi abdocÜ funt,ipfos ad fe domum 
fuaro reccpir , ubimaníerum. Mortuáfque eft 
Zaeharia Patríarchain captivitate. Poftquam au- 
tern captivus abduétus eft Zacharias r Cathédra 
Bsewo/oljmitana abfquc Pacriarcha manfit annos 
qumdecim . Porrb anno Impcrii Tb»c£ quarto 
fa&us eft Sergius Patriarcha ConftantinofoHtanuí^ 
qui Maroniufak. Seditannos vigtnti duos.Anno 
imperii ejuídem conftitutns eft Theodorm patri. 
ixÁAMixanirinm^ quicumduo&annos fediflct, 
mortuuseft. Annolmperiiejufdem quartocon» 
íbtutus tühhannes MifericorsVsxxiitQhzJUxan» 
tóiw^annosdecemfedit, dcin mortuus eft. Co* 
gnominatus eft autem Miftricors ideo quod fut 
narratur ) cüm genere Cypriota eífec , viderk in 
in(bmnio,anqos tum natusquindec¡m,raulierem 
qua?[pulchritudine folem rererret,adftantem,-Qua; 
(inquit)Iatusmihtpupugtt, cjuam cum exper- 
gefa&us intuerer, dixi, Tu, quaenam es ? & quo' 
modo auía es ad me hoctemporeaccedere? fuit aü- 
tem ipfi in capite corona oleagina • Dixítq;ue,Sum 
ego Regis rnia,Quód fi me tibiamicam feceris 
ad Regemte introducam> nequeenim quifquam 
ad ipium viam aequé monftrare poteft ac ego- 

ideo 
215 Digitized by Google z\6 Sutycbii Tatriarcba idco fcil. quia ego ipfum in terram traxi ; Per 
me enim vcniens incarnatus eft, ac homincs li- 
bcravit. Tum á me difceffit. Ego veró. Re verá 
(inquam) efthaecMifericordia. Statímque fur- 
gens Ecclefiampetii;quó dumtenderem,ecce in 
via occurrit mihi peregrínus cjuidam nudus : 
fuit autem frigus vehemens, tempuíquehyber- 
num j quare amiculum quo indutus eram exu- 
ens ipíi dedi ; tum mecum animo dixi lam 
fciam utrümverum fuerit hocquodvidi vifum, 
an a Diabolo fuerit. Nondum autem ad Eccle* 
fíam pertigeram cüm aíTecutus me cjuidam 
cuivcftes candore niveo erant, mihi ccntum au- 
reos traderet (in alio exemplarí dicitur mille) 
dicens, His aureis acceptis quomodo tibi libue- 
rit, utere. Cúmque converfus'eírem ut eos ipfi 
redderem ,neminem vidi. Dixiergó,Reveranon 
eft hoc falfum . Iokannes autem Mifericors quod- 
cunque poíícditin Eleemolynam e/ogare íblitus 
eft , adeo ut veftes quibus indutus erat, exuens 
pauperibus djftríbueret, imó &aliquando veftes 
facras in quibus facra celebraret, prae fumma quá 
erat mifericordiá ipfis daretj appellatúíque eft 
lobannesMfJertcors&otTÓ anno 1 mperii , P¿oc<e fexto 
conftitutus eft Tbeodorus Pátriarcha ^pmanus- qui 
tres annos íedit, dein mortuus eft. Cüm autem 
vafíáíTent <Perft Ecclefías Hierojolymitanas, iífque 
— . ignc Digitized by Google Alexandrim Anndes. Tom II. »17 1 t t¿*, ?., tt^iU e>^ t^teV-4» (j^a c**i* R4a»p! 

>4t cyl Cv>* **«* y**>cj crt> <•* «" *«****> 
¿ty £* fc/fc*&tt ¿^ |¿ Via. oVtf »*t *X¿\> ^6Jí 
»**JV* t^áfcíí *«U «^Utf «¿Xa. ***fc>Jt <>• ^»* 1 

<JkA* U^ ^boJí »¿* óó. ^J Jtfj ^VAaocíJJ 

r ^ji v-*-*^. tvv-fej ^ 1 * i¿* o-*J v-¡*. 

<Í4PdS «-**->! j/a. V^ <Jw^ «^ (^^¿Jí 

»t*A ^f V-4-*-í ü***. C->^ ^*"^ ^ 1 *** 
^ r ^J\ V-JUo^. ^ ¿^-^Ui^J *x*«v 

(¿W ovj^V ^y ^ C O**" <■** 

|^Ó.U,oV-^ U &» X— *-X-i r V¡H**j, ^Jb 

Ggggg y/*!> Digitized by Google 2l8 Sütych'ú Tatriarchée ^j^ w*¿\ iu.^w *» r y y«u UjH i*y^ 

ü^V ^xH o^UíJV^. o*W¿y i¿ **>mCW 

c*»o*VeS6í o^A-fci H>jA Wj cM* CÁHj «NUfc» 

«jm^n ¿* ¿>ih <^c>/* luj^c»» ^i yi¿ «>* 

^t iuw^s*?. fc/ Uató-iJU o*>*» <¿M S^ iv* 
*-J ^*** **lc ^ tá&U Vé»y ^l StfakdMMJJ 
* V W U¿ o^ityU»- ^ w y» U» o*^ L* 
*$-& CJ^*-*** tf*^ ^*** <¿¿*V /** ] *J 

•• •• Digitized by Google ■ r ■■■!■■■■■ , ■ i — — _ — f— ' — — * — , 

AUxAndrimAnnales* Tom./Z. I 2ip igne íuccenfis rediiflént, Monachus q aidani,qui 

in Monaftcrio Duwakefi (quod idcrn eft Mona- 

ftcriuraTíí oá^i) fuit, nominc Modefius,cjuC- 

dérnque prxfedus, revcrfis illis, ^amlam^Tibe- 

riadem, Tyrum 9 Sc Dantáfcum profe&us Chriftia- 

nos ut aliquid donantes opcm ipfi ferrent quo 

Ecclefias Hierofoljmitanas quas diruerant Po/« 

inftaurarec,rogavit: quibus donantibus magná- 

que opum vi colle&á Hierofolyma revcrfus ,Ec- 

Á&to%e(urreBionis y Sepulchri y (jranii Sc Santli 

ConBantini extruxit , eá quae jam extat fabricá. 

Ciimque audiiflct lohannesMtfericorsMexandrU 

Patriarcha ModeBum Ecclcíias ¿ Perfis dirutas 

inftaurare,mifit ipfi jumenta müle,íaccos frumeti 

mille,lcguminum mille, murue amphoras mille, 

vini mille, fcrri libras mille,cum Operariis mille. 

Cbarawazaih autem , ubi Hierofolyma vaftáflét, 

JBgyptum & Mexandriam petiit . lohannes ergo 

Mifericors audito <Perfas Mexandriam tendere, 

prx mctu unácum Patricio,qui AlexandrU prx- 

fuit,nomine Kiceta y Qprum fugit. Cümque Q» 

pr«w pervcniflenc, rogavitipíum Kketas utuni 

fecum Conftantinopolim aáTbocam Imperatorem 

profe&us ipfum íalutarct, togarétqucC Deum ] 

ut obfidionequa á Terfit urgcbatur ipfurali- 

beraret. Dum autem in mari navigarent, vidit 

hhamas Mifericors in iníbmnio adftantem fibi 

• ■ Gggggi fcrvum Digitized by Google %%o ButychitTatftarcb* 

íérvum dicere , Rex coeleftis tibi propior eft 
quám Rex tcrreftris. hhannestxgh experreétusj 
Axit 2{iceu , Redeas mccum in Qyprum 9 Ego 
enim moriturus íum. Cúmque reverfi cííent 
Qyprum diem obiit, poftquam Cathcdram dc 
cem annis occupáírct- fepultiiíque cft in vico 
quodam Cyfri á\€to Idfatanet*. Poft mortem 
autcm hhamis Mifericordis maníít Jíexandria 
íínc Patriarcha , annos feptem . Vbi veró ob- 
ftdiíTet Qefra £onHantinof>olim f v¡LCu& maníít Syria 
cxcrcitu ^jomanorum. Fuerunt autem Tyri qua- 
cuor Iudaontm nú\\ia. f Vii ad Iud¿os qui Hierofo. 
lymis, Cypri^Vamafci, & in monte Galile* ScTi» 
beriade erant, ícripícrunt, ut omnes no&e Pa- 
íchatis Qhriftiamrum congregati , Chrijiianos qui 
Tyri eiTent occidcrent, deindcífi>ro/tf/ywi«pro- 
fcc"ti omnes qui ibi eíTent c medio tolíerent, 
íurbémque occuparent. Hoc áutem cüm Patif. 
do qui 2}nTubftkir, urbííque iliius incolis in- 
notuiiTet,ipíi luddos qui ibi crant captos , & ca- 
tenis ferreis vinétos ín carcercm conjecerunt 
claufííqueurbisportismachrnas belücas& bal« 
liftas juxta ípíascollocárunt. Cum ergo adve. 
niíTet nox Paíchatis Chrifiianorum , Iudti cxo- 
mnibus regionibus, congregati funt Tyrum 
proutadipíos fcripíerant ludai axquc ipfisi nrer 
fe con venerat; fuerúntque numero ultra vicies 
_____ íexies. Digitized by Google ajllexandrmi Annales. Tom.Z/. 221: 0*^1 U*i¿* J^Vá^. «ussV» ^^fl tí&tf <*• 

Um oj* **% VJ»aWt u«J JUft c/^gs^ts*» 
>>• r V£J> o^ c?*á» ***L&aí)1 gí^» /-**• 

£>*$ <>>46N> O*/*** Ó*mW c*A¿ f-* (¿/M 

fc#Jk«6* ü»*ftl lM ^ <»>****> ¿y** O* 05 ^ 
0*óJ) d>4dJt lj6*AI ,^ c>^ ^fiiV. cáfcM 

^^í «Ai <J£» <*♦ <yéaH y^^/WV^ 

1 U*x£»Uá» *¿ í^vá^ v«*k tyusy^Ji ^\ \ } yfa Digitized by Google zxs Eutycbü TMriarcha g/á. c»l£» ***** Já» O^JJ l^^i ómbJj 
(t-^í***» <¿" ^ ^/* C^" M^* lU^ su^JCM* 

j6»t*xJJ ^* o-Ut <N>*¿ j^Ji Jí^^Le^ 

^ oiyjJ;^ Ü*y> ^JVÜ u 5 <¿. ^yj ^ 

i¿/-& <¿ijb )¡>* j^n ^ ¿u C/6** Digitized by Google nAlexandrim Atmales. Tom:II: fexics miUe viros, quos ftrenué ab arcis fafti- ) 
gio oppugnárunt ÍTjrü.2 Dirucrunt autcm 
íudii't omnes Ecclefias quae cxtra Tyri arccm c 
rant, at quotieícunque Ecclcfiam aliquam di- 
rucrent , Tyri incolac é Iuddtis qui apud ipíbs 
vincti crant centtim viris prehen fís & in arcis 
fummitatc pofitis captta abfciderunt, eáque ex- 
tra projecerunt ; atque. hoc modo bis miilc 
viros capitc cruncarunt. De¡ndeJ«¿riortointer 
ipfos clamore, in fugarn dati íunt , quos egrcfii 
Tyrt incolx tcrga dantcs infecuti funt,magnám- 
que corum ftragem edidcrunt • reliqui ad regio. 
nes quiquc ííias confufifugerunt. Porróinur- 
be Salonica juvenisfuit nomine Heracliw ,cum 
quibufdam urbis illius Pacriciis. Patricii autem 
fumptas navcs hordeóquc,trnico, & lcgumi- 
nibus impletas per Heraclium (jonjlantinofolim 
miferunt ípfisin fubfidium&alunentum, cum 
obfidionc in anguftias rcdaéti eíTent. Cnm er» 
gó Conftanttnopoltm appulifljbt Heraclius ,g¿udio 
ób cjus adventum afFecti funt homines , tritico 
ifto, hordco &leguminibus ab rpfo alíatis re- 
crcati. Fuit veró Heracli m juvenis fortitudinis 
exirniae,prudens,concilii íágaxjnequamjqui ergcV 
ConfiliariisetDucibusdixit,P¿oc<wImperatorre- 
giminispeílimi cft, Romanífc univcrfisinfauftusj 
Nam ex quo Impcrio przfeótus eft ad hoc uíquc 

tcmpus 
Digitized by Google 2Z4- Sutycbii Tatriarcha tempus octo asnorum ípátio obíidione cinóti 
eftis, regionéíque Gracorum , /Bgy(>ti y & SyrU 
peflímé traócacae. Terf* 'cnim regiones & terras 
vcftras univerías occupáruntj conlilium ergó me- 
um eft uc.incerfeéro illo aliüm vobis praeficia. 
lis. Quibus annuentibus, adortus Heraclm 
Thocam, ipíum interfecic. Conveniemibúf- 
que Coníiliariis & Ducibus , ut é ftirpe Regia 
aíiquem eligercnt quem fíbi praeficerent : Non 
cxpeditiinquitjfíérür//^, ut vobis Imperatorem 
praeficiatis nifí qui his praeditus fit dotibus¿fc. ut 
fit exímié temperan¿,rerum ad Religionem ípe- 
dantium peritus , íagax, linguae veracis, ftrenu- 
us,eloqucns, inter gubernandum clemcns,ín» 
fidiarum hoftibus ftruendarum callens . Re- 
ípondentibus illis, Quis nobis talem liftet? Pa* 
cifcimi niinquic^mecum fitalem vobrsindicave* 
ro , vos ipfum vobis praefc&uros ,• ac promic- 
tentibus illis,fe id praeftituros adeo ut ipfis fidem 
adhibere poflét, Ego, inquit, is fum. Quare 
ipfum fibi praefecerunt. Imperavic ergó Hera- 
clius l^pmanis, ídque annbregni Qfr¿ ñlii Hor- 
moz¡ ¿¡vr»/>/,Regis Terfarum^viceümo tenio, Initium U Digitized by Google Jlexandrini Jnnates. Tom II %jk*já(¿j (v^^tíJÍe (^}\j *-«Xá» ^^^¿1,1* 

«• f^^U «¿£áJU| cVa.Vj <¿$¿M1 o)íj) ^m ij^UirJ 

^fl féaftte ^Jua 1 c$**V* JJ^k ^ JU* 

u&oyy <^^^<j^ J^i vóau* <j»\£* 

<Jj~j jj*to «J Jb*\j <¡tf,aH £ ÚÜ\j tíu¿\ \¿ 
tm\tf\^ftjU>/lj <¿üaii\ tó^ tAkJI 3^ (¿UJÜl 

^Jb JuJ^ i#Ui f-4-ak ^WU» J*p\ <¿56 b! 
¿Xf £/<• *-*-* (V»>*^ **** <J ^ 6 J VjH 

{jmjti\ «á&* ^^ <j*J> £^1 C-JJ^» Hhhhh W 22? Digitized by Google 2ZÓ Sutychii 'Patriarcb*. B^\ \0Xi\ 

%jsf* c»U. 'fjjn <£&• 0*t* tá&H*-» *¿*p J>í <jj . 
*Jj*\ &*S}& ^^.aUUA^c^í *jp**l <¿&\ 

<>♦» u>l* KJU» ,J ^f df) 0*X*j¿>c \j*l4* ItftpUU 
iUU» ¿jtfíj **>Uj *¿l*tt f^l <¿JI U^lftXa&fej*» 
E;*, y&c í^ S#.l&4> S^ AÍ I i¿\ ^y¿U UcM»<>*} 

(¿/i)| *,* A> I ^JS ^]^\ (¿¡Aj X¿u (j/A*^ &U«j 

b^ «^H' ^ uüU ^ *w ^yl^ fcu^U,*, 

r o1 ^ su* ^yt^ y^l^ S*UXi. <JiH SJ03 8^4n 
J^^U\W'u*>^ te»^ %)\*fJÜ**»^f*P)¿¿\ 

!>*¿^ <>*^/á»l üU^WI S<J*M»;m3J <>1 Digitized by Google AlexandtmiArmales. Tou.lL j iij Inkium Hejrg. 
Annoprímo Imperii £frr¿c/üRomanorum Im« 
peratoris,ruitfuga ZMobammedts t q\icm fíbi Pro» 
phetam fumpíerunt «¿r4¿« , Medjnam ] mcnfe 
^¿¿/¿prioris; in qua exulfubftitit annos decem, 
quorum anno oétavo ííiggcftum cxtruxit. Iamá 
Vioclettano ad Hejram C ícu fugam Mbhammedis] 
anni funt trecenrittiginta o&o, á Domino Cbrjjlo 
ad candem fexcenri quatuotdecim. Ab Mexan* 
dro ad candcm nongenti triginta tres . Acaprivi- 
tate íBahHontca ad eandem mille centum nona- 
gíñta. A Davide ad eandem millc íéxcenti fe- 
ptuaginta tres. Ab exitu ífraelttarum ex Mg$$to 
ad eandcm 4)is mille ducenti feptuaginta novem. 
Ab Jbrabamo ad eandcm bis mille feptingcnti 
o&oginta fcx. A Vhalego ad candcm tcr millc 
trecenri viginri feptem. A Diluvio ad eandem 
tcr millc oc*Ungenri quinquagima o&o. Ab J- 
damo ad eandem íéxies miUc ccntum & quatu. 
ordccim. Heraclw autcm poftquam Imperio 
Covftant'mopoHtáM pr*fe¿tus cft &x annos pbñ- 
dioncm gravem pafíus eft . In anguftia* erg? 
prx obfidione redaai ConBitnt'tnopolitani, cüm 
maxima ipforum pars fame periiíTet, in ani- 
mo habuerunt utbcm Cejr* aperirc. Quodcum 
fctviflét &éracUm 9 metacrét<q¿ nc urbern aperram 
C*fr<e tradercntipfe ad f>/r4w mittcns dixic ipfi, 
^ •' Hhhhhz Quod- Digitized by Google 2Z g I GutycbnTatriarcha \ Quodcunque naihi impoíueris faciendum , ego 
ad illud prxftandum me tibi obftringam , mo* 
dó á me difceíferis. Cui refcribens Cejra , S¡ vis 
(inquit) ut á te diícedam, afFcras mihi in re- 
demptionis pretium prote, & regione tua mille 
auri talenta , argenti totidem , puellas virgines 
millc, equbs millc, veftes holoíéricas mille.atqtíe 
hoc tibi tributum íit quotannrs pendendum ; 
hujus autem anni mbutum ftatim mihi afíéras, 
ídquefubitó fine mora, quó* á te diícedam. Rc- 
fcripfít Heraclius, Regi clementi in eo quod pc- 
tiit annuo,at non cft imprcfcntiarum penés me to- 
tum quodiñ redcmptionis pretium á me pctiir. 
cüm Rcx clemens me ab omnibusr ditionibus 
mcis cohibuerit. Qjjód fi Rexcle'mens mihi in re- 
giones meas poteftatem conceflcrit, ut egreíTus 
opescolligam,totumquod á me petiit ipfí aflfé- 
ram poftquam fex menfes me expeéfcaveritj mi- 
híque fecuritatem praeftiterit quóditiones meas 
peragransopcs colliga, íententixipfius ob&quen- 
téhabcbit. Annuitergo Ce/r<* votisipfius. Tum 
H^fftWconvocatisconfiíiarüsaeDucibus íúis, 
Ego, inquit, Cefr* me fubmifi quó ipíunuc Co- 
mkes ipfius íecuros redderem, jam vero in (Po> 
farum regtonem proféítutus fum. Confidoau- 
tem in Domino nofíro lefit QirtHo, ipfum mihi 
m TerfM ausilium ptaebitürum, nóíqueá Qefrd 

* ac Digitized by Google <±AlexandriniJnnales. Tom. II. 

^lkü dÜ^ c^A^ ^Uatf ÜÜÍ (¿To^í tffij lá&e KftüiJt 
^Jo, ^ocy ÜÜ^ o*9*<¿H¿ j5 fcyUdÜlj &¿¿ 

</»^^9^»A»iJ*áíÍAcí^VA.8 ?.JJÜ| „¿* 

O^ 0*)i »<*»¥40* KaUH ^ cWj v£*;q^eSl 

¿/t»4¿ U**!> <«H* .** ^ i**^ &M ***** **Ül 
«áÜW fc/i 'J\¿ ¿tfí CV(£ S >>* ^á&'*"* 5 **^ 

<J>*te ! (^W **N «M cí* ^-V^ ^_Jy« 
J »>*» ¿?lj pYoijH jjoV tf «^Vj^í wu,<áSXll 

«^i &#l u¿i utj**L»*) ¿^j t^s c^jr"^ 

"C/l g**U fi^^Cü^o*^ <-&!; VMj o^A* o¿^ 
t^Aá» ^ U*i£j O*^ <>1 <J* ^y^J c^Mft 22p Digitized by Google 2}0 Sutycb'ú ^Patrtarcha uu, «tM £*¿ fo ^áafttcbUu) bi <*ü **l**u 

*yj»Uj «jiuUj g|^6a ty1<>3 £^l Jy^aAi ^M 
c*Ji m^tf^áaaJU ^y^U^^t^lUvwf jj^ 

V-Aásl^ ¿¿Jj *_«* ^¿¿.^ Oe? «JkJI f a^ t_*j 

¿^ 1 £** ^ — l£> *<>*>*!> t¿" MWM^MJI 

b$¿\ O-V <¿ j**> 1« Ut* t*W jtj+jO+o 

S¿**\6\ **¿s WV*„lkdj ¿\jpPH&¡ ^Mj 
«Uacl; k^UUJI <¿ft« >a¿&*t| L^)| i*jbp* ,* 
L&M oaOa^ <¿ ^-áa. 161 s¿Jú o»M j?.)At«*4» 
tí£-X* ^>U«» téCU 'c^iyi <á&¿ £/*«*<** 

Ué» c>»^ -¿*<-** **.<*• c/» V «^* »*«**>!> 

t^ d**J 0¿j>l3l U|** c^* W*,cm ^l ttó.1» (pláa^ Digitized by Góogle sAUxandr'mi Ann<tks. Tom:II: ac Comfrum ipíius ncgotio immuncs praeftitu. 
rum. Quód u moras trahcnsad vos intra fex 
menfcs rcvctfus non fuero* blanditiis Ce/ram de» 
mukctc,ac ípem eifacite, & annum ufque in- 
cegrum ipfum deferte. Tum íi egoadvosredi» 
eroC bcnéj] S¡n minus ,quod vobis vifum fuerit 
fadte ; Frattem autem meum Conftantinum vica- 
rum meuin apud vos ftatuo, vófqüe iis quae vo- 
bis dixiacquiefcite. Ipíiergb,acceptum illudha- 
bcntcs, rucceffum ipu fclicem comprecati funt. 
Htráchtu crgó fele¿tis ¿ ducurñ exercitüs Qonftan» 
tmplitani rortülimls ao praeftaniiffimis , ultra 
cjuinquics millc viros, quos íccum affumerct, 
paratífque navíbus quibus tam homines quám 
cquos vcherct ConHantinopli Trape^utttium pro- 
fcftus, tbi fubftitit. Colleaífquccopiis ac datis 
maadatís opcm á ftcge Cbozarorum petiit, paftus 
iltifoiiumcui iníiderct cümconfcffui Pálatii in- 
tetcffet.occ non áRege/4/¿«/4^,collato illi diade- 
matequo quoties ad confcffum eundé acccderet 
ornarecur¿ & á Regc JlSanarU, cui Sc paéto folium 
cdnccffit quo in eodem conícffu federet ; unde 
I ex eo temporc appellatuseft fcex MSanarU t Kcx 
I Soiii [Dominuso Atque ita comparatus profc- 
aús cft in rcgionem montanam¿//W4»»w ufquc 
Sclíord ScSaforit urbcm,quamcunqueingredc- 
rctur urbcm datis mandatis , & collecVis copiis. 

Ubicun- ■*ji Digitized by Google *3 ¿ 1 Sutychii TatrUrcha Ubicunque autem in viaobvmm haberet Perfam 
aliquem virum jfaminam^vel puerum, colla ipfis 
pnecidit. Ur<bis vetóoaporis incolx vifís Heraclii 
copiis, cüm metumagno perterritieflént, íému- 
nicntes ad portas machinas & balliftas ftatue» 
runt: . quos alicjuot diebus bello laceffívit Hera- 
ctius; dein pugná adortus non anté deftitit quám 
urbem cepiflet, omnibus qui in ipfa fuerant, 
tam virisquám foeminis puerífque ^internecione 
deletis, quin & gravidarum uteris difíe&is ex' 
tra&os inde embryones faxis iüiíerutit . Quocon- 
fpeclo, Egof mc[üit fftracliu* ) fumde quo va- 
ticihatus eft í)avid Propheta ubi Píalmocxxxvi. 
¿icit JBeatus qui parVulos tuos accipiens petr* ibfos aU 
liferit. Deinde igncurbiinje&omagnáquecapti- 
uorum multitudine abdu¿ri , uná cum pecuniis 
gemmífque tnnumeris totam ftrft* regionenrde* 
vaftavit . Deinde viá fuá* reverfus per regiones 
Haltoan, 8cSharu^ f 8c AMadayen, ingreflus cft 
Mtyapharekin , 8c Ctrajcdo ] Ttgri in Armeniam 
tranfíit uíque ad fluvium Arfenas. Secum autem 
intercaptivos habuit filium Cefrd nomine fyba* 
dem (qui & Sirawaih appellatus eft /natum Ma> 
ria filiá Imperatoris Maurtcii, cujus cauía gefta 
funthaecbeUa. Cám ergó Miyapharekin perve* 
niffct accerfito fybade fjfrA fiho capuc ipfi 8c 
batbam rafit. deindetraditiseiquas fcrret literis 
— ' ad Digitized by Google Alexandrmi Anmles, To m 1 1 . *» ^) j^i* i-JU«tv» <>1 j6» U» ^^Vjtel <^¿ 

d^iJJliíüitíAVgU^ JUiJI ^b f J 

^» <^¿>1 iftl jy Jí d#¿*te »,**J| ^ 

»Uí"^ ^M^ i> *v> &&?? ***** 

•• »• 

otf 4¿** , l <J **• (¿/tó»j o.U-y^ ^JIj ***'vl 

<^»>l *¿* 4sy*. (^jM «á&U O^j* cw« ^ 
^t oVjiVÉdo^C* «/ J-V ¿** U* *-*** 

Iiiii ***** Digitized by Google i *í+ Sutycbii Tatriarcb* ^J^tfá^ ^Vt-<>^ c^/»^ c/^r^ 

->. fl g ;.o l*Jt c¿«k***t L* (V^tjfc cV^ 
fc_eUtJ L¿> tá£-é»U* Lstj o^»L» c)— *t g*o 
íujuís ^yt cM ^ l¿* (/txál* Cujg^* fc/1 

^tfcíLésL^W ,Ja UffiB^.lMt^XA»!^ 
JL_-JL-*<>* Já«»d^*l£*' ¿* «* — JVi¿ÉÍy U*J 

^Usa^J^ L*oJt¿ J 4yH d*»j OiaV 6¿yVt 

cJ—tfj ^UJu» L*>.li t¿Ht-g («cmU^ 

Jt^lt (j/a d » ■> .a» j L«-* t^Aés ¿/* J&» 

q_j;^í l^» níVxás t¿*j dut^ s/ua * \-*j*y^ l J 
*>w»i 0^5 **>«* a*&\ .dty* <«**■■» c^Jj^fi» 

¿«F» **«>% ^Ut ^U t^» L£=* l^ás^ 

• •• 

••cA¿ c/y^ ^- ,l »> «°!A *!í&y&>* fi » 

WJut Digitized by Google nAlexandrini Abnales. TouzIL ad pacrcm ííium Qtfrdm mifíc , aíinp clitellis in- 
ílraco impoñcum , uná cumcurma^cui in man- 
dacis dederat ipfum ad patretn fuum dcducerei 
Epiftolxautemquam ícripfic hoc exemplar eft^ 
A fcrvo Qhr'tfti Heraclio opemCá Deojcanfecuto 
aáCe/ram contemptibilem,perpleximi,ope dcftitu- 
cum. His prxmifuVjCollegi ego tibi in rcdcmpti- 
onis mcj &dictonum mearum pretium quod po- 
cui,íuntaucem Verfarum capica , quibus £ datis, J 
quod tibi promiíí perfolvarti . Scatim crgó ubi 
literas meas peclcgeris , ancequara cas c manu 
tua depofue ns , mktas qui ea ad tc perferant . 
Valc. Ubt igicurad patrern fuum Q/ram pcrye- 
niflec Kjbadfs ytúmqut capite & barbá raíis , a- 
íinódue clitcllis inftrato ve&ura conlpexiífet. 
Quid, inquic> nuncii afors $ Cui ille, Vaftavir, 
inquitjfílrríf/w.pmncs !Perft¿ urbes, viris, (qc r 
miuts, puerííquc crucidaris , utbem ve/o Rcgiagj 
dirütam incendic 3 omñibus qui in ,ea ruerunt 
inccrfcftis , opúmqw " \ 

haudp'ocerip 1 .qtii>rejC j 

cem ipfm$ jdpÍftóU « 

uf cpiftolarn perlegi i 

fiinc cura ipíe tum \ 

quc familjas &• lib< ; 

runr> £>A*<**gk, <3 [ 

Ducibug fuiSj Qjjid j 

1 1 I *}5 Digitized by Google 1J¿ Sutycbti Tatrsarcb* linterfeiSH funt conjuges & liberi ñoítri, & vafta- 
ra domicilia 6¿ habitacula noftra? Refponderunt 
1 illi Duccs 6c Confíliarti jpfius : Nihil proderic 
nobishíc íedere,vemm abeuntes eam inquira* 
mus viamquamtenet Heraclius quoipfi obvi» 
am eamus. Qefra igitür miffá Qtmfiantimptis ob- 
fidione profeétus eft ad Heraclium quxrendum. 
Dumauteminviapergeret narratüm illi eft fíe* 
racUum, Ttgrm )am tranliiffe, ac neceflario ipfi 
fluvium¿r/<i>f<iw vadandum eflé.Accelerantestgt* 
tur, inquiunt, vada ante ipfum occupemus ;quo 
minns í'lli tranfirclíceat. Speramus cnim Peum 
nobis in ipfum vidoriaai conccfTurum quo cap» 
tívos ipfi cripiamusj & oninia qu* íccum duxit 
capiamus ? nquidem viros Perfarum pcrdidit 
fcemináfque communes fecít . Pérveníens ergó 
(jfra ad fluvium ¿frfanamad vadum caftra- 
m ét atus eft, Heraclium prcftolans . Cüm vero 
Heracim ab Arfana fluvio uniús tantum dici 
irincre jam abcflct , huntiatum ipfi cft Cefram 
advachim fedenteni ipfutri expe&are: ilíeergó 
felictoexercitti foo,quapque fccurn habuitjimpe* 
dimentrs , aflümptílquc comirum fuorum non- 
nullis ftramen fécum & jümentorum fimum 
áccepit, quae, cüm advcrfo flumine unhis diei 
itinere áfeendtflet, in flúvium conjcVit. Aqua 
crgdftratnch 5tfimumfecumdelatajuxtaCf/r4w 

& Digitized by Google tjíkxandr'mi Annales. Tom.Z/. I i\y ^d***^ Ly*a » — W (J< \y»j\j jyr* c/ 

g^*fi»c/ v ^ r* V*"* ijp- ******** fc/" 

»_**• d^J **W"l o** d¿.Vj t>i»»CN»M^t5 Digitized by Google *}8l Sutycbii Tatriarcha \j£*ji¿ j¿J ¿¿y ^s* <jy ^ j*ftf¡*4*<yi>j* 
J — *>***» C^ 1 £*>N !>^ U^ ^V** 3 ! 
g;^á* (J\ *-*X* ó*j «* W*l t^V^d*^ <^1 ^ 
^JI l¿o*~, ^t^l^^^^U^I, 

Jl Jt*, i^\jX\ U&*j £ *0>J*1> ^V JS.O 

*U UlV^ ^ .14 \**\ J\ &>j*M f^Aj^i 

OH^.Ulp. V*íWU «^UIj^g^^Ual 

o%*i&+<**ui\mJ\ íuwi <ji4toj c«yi v¿^6 

ú*> t#*pVH fe^t^lg^-U^l^ftwJi,» 

su^wvi^ji j^ a^^^^^^^u, 

V'«* r> u«*» v#l, Úi \^ü-yJi csj^.1 U>¿*t : 

^JUI Digitized by Google Akxandrint Annales. Tou.lL 19 & ipfius focios tranfvcxit , quibus in fluvio con- 
fpeétis, illi, fítradium alibi fuperiüs fluvium 
trajeciflé rati,relic~to vado profecii funt ad locum 
ubi tranfiret tíerad'm quanrendum, Deinde 
Heradio ad fuos rever-fo nuntiatum cft Qtfram 
ipíiufque comites reli&o vadoloca fuperiora 
petiiflc. Ipíe ergo cum íocüs luis pergens fluvi- 
um trajecit, profcctúfque cft donec Trape^unti' 
um perveniret. Oein conícenfis navibus Con- 
flantinopolin adiit , cujus incolx ipfi cum gau> 
dio & exulcationc occutrcrunt, ac (éptem dics 
edendo,bibendo, & \xúúx iníumpierunt.Nun- 
tiatum autem eft (jfr* Heradium ad. vadum 
revcrfum trajecifle, ftramen autem & flmumin 
fluviumdolo ac ftaude abipfoinje<5tum fuiflé. 
llle ergó ad urbem fuam profcc^us ipíám de- 
folatam invenit , ut nec ia ea puer eflét, nec 
qui vocaret, nec qui reíponderet. Atque ex eo 
tcmpore infirmari Per/arum regnum , ídque 
anno Imperii Heradii leptimo,eodémque He'yr* 
feptimo.Anno Imperii Heradii íecundo conftitu» 
tus eft TuJatiufíBonifadMjlP&tt'iztchzRomanus ,qui 
annos quinq;fedit,dein mortuuseft. Annonono 
Imperiiejufdem,qui Sc Hcjr* nonus, Coníianti- 
nopoii cotcttvisHeradÍMHterofoljima tendebat,quó 
viderec quid inipfadevaftáflent'rV/áe.Vbi autem 
Hemfum perveniflét nolueruntejus incolx ipfum 
recipcrc, Digitized by Google 14-0 Sutychii Tatriarcha recipere, diccntes ipfi, Maronita cu es ac religio» 
ninoftra; adverfus.lllis ergórelidtis ad monafte. 
rium Maronis abik,in quo quierant Moríachi 
egrcfliobviam ipíi profcdi funt. Fuitaurem 
Heraclius Maronita, muk&Cqucipfis opes contu- 
lit, agris eriam donato monaftcrio adeo ut pro- 
fpcré fe habcrent res corum . Indé Damafcum 
profc&us eft. Fuitautem Vamajci virquidam 
nomine Manfur Serjuni fA'ius , trtbutis exigendis 
nomine Maurkii Imperatorís przfe&us f á quo 
cum pecunias peteret Heraclmtoto annorúquo 
obíéfli erant Con/lantinopoli Q(pmani ÍpatioCdebi- 
cas,3 atquc ille Damafci tributum fe ad Ctfram 
detulifle reíponderet,graviter in eum inquiíivit 
verbcribus Sc ihcarceracione,donecab ipfocen- 
ties mille aureos extorqueret; dcin ipíi pra?fc« 
¿turam iftam confirmavit : quam ob cauíam 
Manfurus iram pe&ore luo in Heraclium fovit. 
Indé profectus Heraclius Hierofotyma petiir. 
Cúmque Ttberiadem perveniflct, egrefli ad ipfum 
fadti TtberiadU incolae, nec non rcgionis GaliU* 
montanx& Na^arethi omniümque iftius parris 
oppidorum , ipfi'cum muneribus occurrerunr 
faufta comprecantes, rogantéique ut íécuritatem 
ipfis concedcret • quam conceflit, fceduíque 
cum ipfis lireris obíignavit. Vbi autem Hterojoly. 
m t perveniflét obviam ipíi fafti func[monaftcriiJ 
JiSik\ Digitized by Google Alexandrim Jnnéks. Tom J l. 
<***• jya j** tí^ *i ^^s^¿&**h <j 

<^¿tt* «M«^ «W 1 *- 1 "" *-*Hk# (^ySm J\ 

&j>j* ^jfrt&j-*)* /)*** í*\*±í <y^ ^j* 

Ó-±* CSV **¿* C/ \6m*}fOy4&- l¿\ &¿* 

Kkkkk <-**«*" 2±t i. Digitized by Google l^Z Sutycbü Tatriarcha jAKai* 3 ^ \fioíu*óy ff^u^ 0»<MU c*# (J*]j LÍé*}) 

«U* U» ,J\ J¡& ¿ ]o?.o¿ L*¿^ y^^ o^iJt 

0*J¿U o*— hJ> J¿\j cy^^ cy^ ^^ U LÍ* 

(^UsoJt J-Xi ^st ^.¿Jl ^* ^ {*jAw 
\-*gj+Sj ojU&JI )jt>á-1; O^ (^w» ^t^sl 

U!i^5í*U <4(¿/?.¿Jt <>-*iJJ «J. JJUl» 
Q~¿,UaJJ Jx» (ja» ^ ***** ,J ¿y¿N »^juí 

«^tW^sUUi Jí^a <*) Jl» tntMM ol^ 

^— J^ t¿*** cMS» o^ Us^Juis jjyu 

ciiá^Jki^^ JUBUéXa oVÜUybl Uá»l_ó¿l 
W ** f4> <-******> *W ftfdW oi^ ^^Ut J*vo.l f»!> Digitized by Google vjlexandrini Annales. Tomí/Z- »43 MSik monachi 9 urbífque Hierifolymttan* inco- 
Iae> comicance ipfos Modefto, cum thunbulis & 
íufficu. Cüm Veró urbcm ingreffus ca quae di- 
ruerant ac fuccenderanc Terftt vidiitet , magna" af- 
fe¿tus eft trifticiá. Dein cüm ea conípexcracM)- 
deftus , viz. Tcmplum Refurrc&ionis, Qranii , & 
Afar Qonftantini, rurfum, gaudio aflféécüs Modefto 
pbea quaefeceratgratiasegic. Narrárunc aucem 
ipfi Monachi & Hierofolymorum incolae Iudaos qu'i 
circa i?/fro/o/jfW4dcgerenc,unacum iis qu'i Gali. 
Uét moncana incolerenc, quoccmpore venerunc 
tperf*, ipfis íe adjunxiíTe,opémque culiíTe, ipíofq,. 
Qbriftianos cacde magis quám Terf* períccutos, 
& Éccleíias vaftáíTe, iííque flammas injeciíTe, 
pftenfisipíicaefis qui in Mamela conje&i fucrant 
Cerciorem eciam ipfumfecerunt eorum quae hdxt 
Tyri perpecraverant, quod ad caedem Cbriiliano- 
rtm, Sc Ecclefiarurn demolicionem . QuibusHe. 
raclius, Quid ergó, inquic, vultis ? Refponderunc, 
Vt gratumnobis faciens omnesqui citaBiero- 
folyma & in monce GaltUd iunc lud&os é me- 
diocollas,cúmcerti non íimus quin advenience 
gence aliquá nobis inimicá illr ruríus contra nos 
auxilium ipíis ferant, uc jam Terfts culerunc. Re» 
ípondic Heracl'm, Quomodo interfici ipíbs pei- 
mitcam,cumjam íecuricatem ipfis conceflérim , 
eóque fine paclum literis confignaverim i 

K k k k k 2 vos Digitized by Google »44 Butychii Tatrimha y vos aútem ícitisquid fcedifrago debitum fit.Q¿jod 
fi pactum & juramentum viojaverim ccdct hoc 
mihiinopprobrium,famámquemrhimalamcon- 
ciliabit,- nec certus fum fialiicuipiampneteri»* 
d¿os paélü ícriptoconfirmaverim,illud ipfum a me 
accepturum. Si ergó hoc non praftitero, mendax 
fallax, & minimé fidc dignus, apud omnespaf' 
fim homines habebor, ultta peccatum magnum 
& fcelus cujus reus ero apud Dominum noftrum 
íhriftum , cüm populum cui fidem fecerani e* 
ámqucpa&o literis confignato ( confirmaveram 
interfecerim.) Cui illi, Novit Dominus Chrijius 
cardé ipfoxum tibi peccatorum expiatiónem con- 
ciiiaturü, áíiniquitatumtuarum remiffionéjexcu- 
fatum eriamtehabebunthomine4,quód quotem* 
poreipfis lecuritateraconceífifti,non noveris,nec 
perfpe&um habueris,quam Chrtjiianorum ftragem 
ediderant, quas Ecclefias diruerant cüm tibi ob- 
viam egteífi muneribus te exceperinr . quod dolo 
ab ipfís fa¿him, &ad culpam quaní comrai/e- 
rant amoliendam . lam veró caedes eorum , ía« 
crificium crit á te Deo oblatum : Nos autem 
peccatum hocá te C in nos 3transferemus,tibíque 
ipfum expiabimus , rogantcs Dominum noftrum 
Ie/um Qhrtjium ne ipfumtibi imputet, acícptima. 
nam quáova &cafeuscomeduntur,illam[nempej 
quae jejunium magnumpraecedit.ftatuemusje/u- mum Digitized by Google nd'lexandrÍM Aniutles. Tom.7/. í 2^5 «-M <J l/j m** ***** **«* **»"■>• ^utf 
<^¿ <A« ¿**\ ***** e/*-^y ií* W ^ a*. 

<¿fü*ttub> g^ <&>>*> C>y¿ f^ <á&«* 

cpu^e^ V>** U» >* ^ }** -{¿ <JV* 
i¿f¿¿jjik» ¿*4> U**b>» dU-»> ü£* í^ 3 ^ Digitized by •Google i\6 ^*^^^*' * " ^ — . , i i i w 

Sutychu 'Patriarch* jc »á&*»; o^!> -cW W i^ifi^'^n' 

¿y** *J yi¡» 1*W^Uu4(m3I $£4*3»¿*¿U 
<ift¿) 1,**% (¿ftoJI, oa*3)^ ^¿^ j j^i ¿. v^ 

<¿¿a ^pimJi ^. <>í^ ^sfuirtjujfi^^^ 
o^ <**» ^ií & .a ^m r yv, r uji 5« i^ejtj+i Digitized by Google Alexandrini Annales. Tom.í/. I 14.7 nium purum quod jejunio magno accenfeatür, 
quointui gratiam jejunemus , ovorum & cafei 
efu omifib quamdiu durabit Rcligio Cbriftiana. 
Melcbit* enim hebdomadá ifta ab efu carnis ab- 
ftinebant, ova & cafeum & pifces inipfa come* 
dcñtes , uti e Typico San&i Mar Sib<c liquet. 
Dixerunt,auté illi , Nos ea tui gratiá je/unabimus,* 
omnis rei pinguis efum omittentes, atque hoc 
canone,excommunicationc, &c anathemate ían- 
ciernus, né unquam mutetur, de eodem in omnes 
regiones literas mittentes , ut in propitiationem 
Ccedatjei quod á te impctravimus . Annuens 
ergó hac in re ipíis Beradius, é Iui*U qui circa 
HiérofríymaSc montem GaliU* erant , quos pre- 
hendere potuit, ihnumeros occidft: Ex ipíis enim 
alii Iatuerunt,alii fugá íe in deferta, montes & 
valles& Mgtytum fubduxeruut. Primam ergó 
/'e/unti (eptimanam,in qua Melcbitd á caraistan* 
tum efu abftinent , /e/tínium abíblutum ftatue» 
runt, iti qua Imperatoris Heraclii gratiá /c/una» 
rcnt, qub remitteretur ipfi foederis íui violatio 8c 
hddorum caedes, ab ovorum , cafei, & piícium efu 
ineademabftinentes,eáque de re inomnes rc« 
giones literas fcripíérunt: ac /Bgypti Copbttt* 'm 
hunc ufque diem jcjunium iilud obférVant.Syri* 
veróVamafcenA \ncólx y &cGr<eciMe¡cbitdt)o{\ mor- 
tem Heraclii iterü hebdomadáiftáova,caícum,& 

pifces Digitized by Google 14.8 Sutycbü Tatriarcbét püccs coaaederunt.Ineádem ctiam /ejunantdic 
bus Mercur'ti Sl Veutr'u ufque ad nonam,, dein 
ovis,cafeo,&pifcibns vcfcentcs, fccundümCa- 
nonem á Sando Niapktro Patriarchi Con/tanti- 
nopolitanaJAmyte 5cConfcffbre,pofitum. quem- 
admodum ofteníum cft in Typieo Eccteíig , viz. 
orthadoxos iíH fepcimana ovis & caíco veíci, 
cáam diebus Mercurii8c Veneris^ niil quoddic- 
busiftis, Mercurü fciL & Fencr #,uíquc ad nonam 
jejunent» Qui Canoa coarguk cos qui jcjunam 
gtaóa HeracUi Imperatoris, é ícCtz Marotmarum, 
i quorura factis malis avertat nos Dcas , cüm 
noa rioa bceat hominis mortalis gratiá jc/una» 
rc; cóque magis quód Imperator. iftc,cum hu- 
/us mundi vitam deponerec, Maron'tta mortuus 
ftt. Vt autcm ad hiftoriam revertamar. Heraclim 
Modeílum Monachum,Monafterii JlVucefi Prx- 
fec^im,Patriarcham Hierofolymitanum conftituit, 
ac íé Damafcum fequi /uflk,quó é Damafci ve&i- 
gali ipfi donarct , & de TaUftinét tributo ipfi rc- 
mttteret, qub omnes Eccfefias Hterofolymitanat 
quas dituerant Perfa inftauraret . Rcvcríús crgó 
BÍerad'tm ab Hierofolymis Damafcum^ ibi fubftiat, 
a Manfuro nummos exigens . Sedit autcm Mhde- 
/luá novem menfes, dein mortuuseft, ac poftc- 
/'us mortem fex annis finc Patriarcha manfit 
Cathedra Hierojolymitana . Porrb anno Imperii 

Heraclm Digitized by Google jj — 1 ■ — n . 

Akxandrint Jnnales. TomJI.I %*$ %*u\A\ J\ U&*\j U^l W** Uftl C/yy*ij \&*>j 
y¿i¿kA...iH \£j*J*> *>$*&=& Kj**e&\ <&* Q*jfi 

Uké¡éJ\ ¿y ^ é jl 1¿P¿ 0*j* U ^ <-^**N cW«£Jl 
^yéJ fagp^U^» v¿ ^ U*.; Uó^ g^J] 

IL-jumUJ) J\ (¿/yy* «-hf ) ^ U¿¿fl C/*^*vJ 

<£Ut <jj*j c/9^ c/^r*** co iWn ^ 
#** ** s^i" í^* e/* ^ 1 UÓW ü^ 

<J£Af U*á&U 1***3* d^Mtj cíyL*^ <*Utf r ^oJl 

iu) cJUfe#j <-*&•*> JU (^liWuÍMD^l Mar^ 

0-<*iUcS**i>' <J^<^0»/J) V*/^ «/Wu*a¡U. 

C*kmU c** <¿*>* r^ oV; ^) fc-»«a.<¿f>t>» 
^&e ««oWIUmJ)^ <á$>*& OA^c*»*^**** 

LUU c^* Digitized by Google 2fo Sutychii 'Patriarcha \ ^ 1¿-J Jjfl &>j}4¿> o^UÜCr*^ <***»« |^ft 
¿?« ^ léi J^s ^¿Jl kXm <J c>*>> »/*« j 1 iy»>^ 

fcM> u»Uj R-J»lí *t I jJ^ ddáe* ¿4 8¿u» (^Xü^ ttiS 
^l K¿;¿¿. <Jtá$¿jUj« »**}£* Jtf**U}?.e*»|»li 

*** ->*> -^ V*' **** lÍ* tít)^' sM>>^ 
^l e**á»' £/»1 >«&-* £y*> ^V-ife ^l áUf 

KiNkH c»V6», ^* £/*! ^fc» ¿^i oju» «*! c$ft£n 
vJ\ téft* Ú-*j* iá#U i>" j¿« i-^Ur 1 ! fcJL*H ^ 

*- *!V ci* ^iH^* u»e^>^ » f »fl *¿*¿j& 
(_/>\ (^y^Sm Lwttf 0U5 IU¿* ^Jt^U p*»* 

«V» U*>* 0*»U (^J^ ****** c/" <¿x*J U >*^ 
£>ií. <? »V> l*>¿£ L+A ^—x-ií caI^I^ Jxüi 
J*»j Wíty 0»Wi J» cStftf ft~Jj*«» CÁ-U ¿yfc Digitized by Google 1 I ■ I ■ I 'l 

aAlexáñdrim Ánnalts. Tou:II; *5I Heraclii andccimodicm obiit Mobammedñl ¿íb- ] 
doUabi Propheta Mujleminorum dic Lunae ,qui fc- 
cundus erat mcufís (2^4 príoris , anno Hejr* 
undecimo , íepulcufque cft domi fuae in qua mor- 
cuus eft,domi (ci\. Jyejh* • dies tredecim morbo 
íuo laboravit. Mortúus autem cft annos narus 
fexaginta trcs; liberos ptztctPbatemam nullos reli- 

3uic fuperftices,fed & illaquadraginca poft ipfum 
iebus mortua cft , rj vclfccundüm alios ítptuagin* 
ta,3 ídque Qbalifa Jbi fiecro. Convenerunt enim 
Mojleminiid Abu Secrum inaugurandum, cui no- 
mcn Jbdollah 9 Ebn jímer \ Bbn Qaab , Ebn Saad, 
Ebn Ttyem , Ebn Morrab • cujúfque macer Salma, 
filia Sochr'ty Ebn Amur,Ehn Qaab,Ebn Saad, Ebn 
Tiyem } Ebn~Morrah: fuícquc inauguratio ipfius 
eodemdie quo morcuus eft Mobammed. Caete- 
risCtn juramento ipfi pracftando] prxeuntibus 
Otnaro EbnCbetebi, & Otbmano Ebn Afani , ídquc 
anno Imperii Heraclii ^omanorum Irrperacoris 
undecimo:acque hocanno confticutus cñOborudus 
LHortoriwjPiiúatchz^Qtnanusflui o&odecim an- 
oos fedit, dein mortuus eft. Ce/ra aucem Hormozj 
filiu$j cüm ad urbem fuam perveniflec, & quam 
ibi cacdem feciííet Heracliús, quid ruinar, vidiflet 
magnp correpcus eft dolorc, nihü camen.de mo» 
rum ferttace remiccens, adeo uc graviter fcrrent 
homines ipilus Imperium , deficiente ipfis paci- 

L 1111 1 enciá, Digitized by Google 2*1 Butyckü Tatriarclffi entiá,ipfúmque infauftum dicerent, utpote quo 
regnante perierint Perfi* incolae, vaftatxquc fint 
ipforum domus . Ipfo ergó poft annos criginta 
o¿to abdícaco , in locum ejus fubftituerunt fili- 
um ipfius f\pbadcm, qui & Sbiraftaib appellatus, 
filium Mar'ue filia: Mauricii %omanorum Imperato- 
ris, cujus ab ipíís occifi caedcs malorum jftorum 
omnium caufafuit¿ cúm {Cefr* } focer eílet,atque 
ille focerum íuum ulciíci cuperet. ^pbades au- 
tem regno praefe&us juftitiam prae íe tulit , & 
injuriam quá oppreffa fuerat amovit £ filiisau- 
tcm patris íui, quiipfi matris fuae caufá adverfi 
erant, octodecim interfecft, fugientibus domefti. 
corumjpíius reliquis. Dixítqüc, Ego hominibus 
tributum remilTurus íum, adeo ut achómnes uni- 
verfim pertingant juftitia 6c beneficentia mea. 
Parum autem fluxit temporis antequam graíla. 
retur in íubditos ipfius peftis, quá pleriq ue eorum 
e medior fublati funt , pereunte uná Rege Sbira* 
waiboawi & J^pbades audíit, ncc non patre ipfius 
Qefrhí^dxm quo regnavit o&imeftre erat* Dcinde 
poftipfum regnavit ¿zdfhir, Sbirawaibi filius^qué 
ftatim adortus Praefe&us Iimttum occidentaliü 
ipfuoccidit,cüm quinq- tantü menfibus regnáíTet. 
Tum regnum occupavit quidam nomine Jorban 
qui é ftirpe regiá non fuit, & é cu jus familia non 
aiius quisad regnum afpiravit. Idemeratquem 

miferat Digitized by Googlé ^Alexandr'mi Annales. Tom.Z/. I 253 

*** t>**XSj ¥¿»i*S íW *fl*±* ^W.* c^ **l*1 

• •• • 

J& <tt.1 o\jj fJ <¿*0. tftf *) «yU» C^ U.t^l »¿* 

j i« 'W C - ; £j *é° C/¿ Ot-Í- 5 *&<" l-fci ir^éA. 

j i UdJl (^/* fc 8 Xft yiásUÜli^ . W! 

*_*! &*fe '«>-* fjt>»V-a<^.oJ\ J**V ^jJj ^»/» Jtfj 
, )[¡j |M«i <>1 «** tyAp'oCaftl >** J^>US 

^c UJl ¿J¿ c/a. íWj» cM* iV» \¿)f"x*J?* 

l^-JVxiiC^I >ñ c$ftA~ t*lc cjSj ^,1 ^y c*J¿ 
*£*XA1 <J^í <>1 <>• e^=* f^ O'^/^ ^ 1 ** 0*¿ c&t _l Digitized by Google 2*+ Sutych'ú Tatriarcb* 9 

Rá=dUtf <JC* <>*<>* «¡^\ *¿ cSJLífc.ljj ^^^A 
Oit/&*j O*^^ $£aX*c lt /\£aj ftXXxÍf <j£<c*¿J ^ 

(JuAy ftMÍ <** tí^U ^— S Uá=dUt>*-AJ J|j L*«k¿ 

^JÍ LáaX* «Mfc ^ — Í^ j*UiUU» fcáoJU ^tfiai 

^l/fcH g^WpI, <Ju¿^ g-X-4% JL-*^ CJp*^ 
o*_-Oj <á£H L* <JWtíj tf-SajH OÜ oHj/Ofl cXbñ 
«4>¿»A&¿. |) JU¿ JLw, Uv*f <á&* «& <- jj^ 

«*** c*£=d* p-S L-éaX* d-«* ^Jj Jgtf^ ^^A 

^í ^Jtí, VrfA (^li^f^ ,uJ _ju* 
*tM* o«j »— 4 y¿¿ <¿>lA-* L* ¿ g *T* Uá=JU 

<»* Digitized by Google Alexandrini Annales. T o m . 11. %¿f mifcrat ApermzjA bellura H(pmams infcrendum. 
lllum iníidiis ípíi ílruétis mulier quxdam é profa- 
pia regia, nomine Ar^mandocht , é medio íuftulit, 
poftquam dies viginti duos regnáíTet : Regibus 
autem haud acceníctür.Deinde poft ipíiim regna. 
vit quidam é filiis HormosJ t qui in regione Tnr. 
carum fait, Sc audito quamam acciderant différen* 
tia^ácceftit; nomenilli íakCe/ra t Ehn^obad y Ehn 
Hormoz. Ipfum veró adortus qui confinüs Qota» 
/¡Mpneeratjinterfecit, cümtrcs meníesregnáífet, 
adeo utnecipíeRcgibusannumeratus fit. Tum 
poft eum }dur\a y Ce/rd Filia, quae £e/r*íbror ute- 
rinafuit, feíquiannum regnavit : harcnullum exc* 
git tributum, nummóíque exercitui diftribuit: 
cúmquein regnó confirmata fuerit, ipía ab eo 
dcnomioata eft • Dcinde poft ipfam regnavit 
quidam nomine Hofrnaftadah^qm é patrui Cefr* 
filiis crat, duobus menfibus regnavit , dcininter» 
fe&us eft> nec inter Reges numeratur. Poft ipíiim 
regnavit Jr%mandocht t (jfrd filia,quae & modico 
interpoíito fpatio veneno fublata mortua eft,cum 
regnáílet annum &quatuormeníes ; & haec in 
rcgnp confirmata eft , & ab eodem denominata. 
Poft ipfam regnavit quidam nomine Vharacbo» 
radcho/hra mcníé uno, dein occifuseft, neque 
Regibus annumeratur. Totum autcm fpatium 
quoregnavit Sbirawatb, &qui ipfi fucceflérunt, 

tam Digitized by Google 1 15¿ Sutycbíi Tatriarcba camvin quámfcemin£,tumqui regnáíTe pcrhi- 

bentur, tum qui RegumjHimero haud accenfcn» 

tur, ufquc ad Txracho*adcho¡hraum, uná* cum in- 

tervallo quod intcr duos quoflibet Reges inter 

ceflít, quacuor annorum.fuic,ídquetotumturbis 

& mocibus plenum. Cum ergó víderent <Per- 

f<£ quo deveniflent íeditionibus , & praevalen* 

tibus ipfís ftomanis y quaeque mala tam religio- 

nem ipíorum quám communem vitam inva- 

fíflént, conquifito Cefrd filio , aominc Ta%dejerdo t 

qui á Shirawaiho , cüm fratrcs ejustrucidarec,fu 

gcrat, ipfum fibiRegem praefecerunt,annostum 

natum quindecim. Erantautem affédus ipforum 

diverfi,ccetus divifí , & íé mutuó bellis laceftemes, 

uniuícu jufqj terrae trác"tus,urbis,auc oppidi, perto* 

tum regnú incolis,v¡c¡nís fuis bellurn inferentibus; 

manfcróntq,hoc ftacu urbes, viz. rebus diíTblutis, 

populo divifo,regno corrupto, hominibúfq; inter 

fe diflentiencibus, octo annos: Regno autcm prae- 

fé&us eft anno Chalifatus Jbi'Becri primo : ícfque 

anno Imperü Heraclii %omanorum imperatoris 

undecimo. JhwfBecrm Chalifatum obtinens *Ara, 

bes deficicntes belío oppugnavic donec ad IJla* 

mifmum revercereñcur. Dcin Qhaledum Ebn Walid 

magno inftruftum excrcitu Eracum mifít , qui 

cüm in Mefopotamta caftra pofuiflet, progrelíos ad 

ipfum regionis íllius primores in fidcm recepit, 

' pacem Digitized by Google Alexandrini Annales. Tom.H. 257 \ u* *-& ijpU^i 6y\* <>i |>i» u» s^ 

<¿ dUtíl (*. ,**** d¿* W, ^ ^l **Uj i**H 
S^\jr* ftéaJUU t>* S#>»y IU-4»iM 0¿¿ J£» <>lj 

<j lu&ju c/^¿ cy*^ c u$ ti-^^u^ 
«m*i <¿ ^ ^ ^ **^ o" ^ — !>* 

y ^y Ui r yi sá^J^* ^* c^ *-*« j2* 

^Jl ^ ^ ^SVÜ cyN «**/ «** v*? 
vJL** *» ^jJ-é^M^ *JU* «*; ^ p^^l 

^la-JL*. )>*-* .«JL--J1 ^ V«-Aá» 

^U, ^Vi ^LAl *—*>! e ,-*-* «^J 
Mmmmm ^ Digitized by Google \* 258 _ ,- — - — — 

Sutydbii TatrUrch* taj* ^jy \&* xj^ &>W (^w¿^ 

P* 'sjs &■***-*£** ty* w^Mt t*i¿. # 
cAiva^'^^fcJ» ^i j^í j*t ***** p <¿y 1 o^ 

0¿Ufl ^/*J ^ Ütluí Wí |^<k>d j*^H ty^*¿í 
éí^ £/Ú **** ^ty * ■ ** ** (J$ UfA^r^ 

¿yl t¿-*/k) <>vJfl ^V >H»j»fttt c¿> v * ÍS "^ 

»> <^>» ^>* -ü^«** W' -j-^j* *-4>i iy¿» 

<JuJ¿ oí^ ¿-*kV ,4^% >l^ -^W 
<¿ — il ^t o»V«-3l C/-^»> 

eíj* jJ ^£á¿J o»W\ <¡^V j¿> ij\ *_** ú*>jHm* 
Digitized by Google lAlexandrini Apnales. Tom:íí (259 pacempHiiillispa&usfummá nummorú íeprua- 
gics milíies,quiprimú eranc yccligal cjuod xnEraco 
íolucum cft, ac primi nummi qui ex ea Provincia 
ad Abubecrum pervcnerunc. Dein ícripííc Abube- 
crus Tamanum , 4lTaj¡if t Meccam 9 2h&{x\uc Arabum 
mbas t opem ab ipfís petensad ^omanft oppu. 
gnandos. Cúmque a9 ipfum pervenjíTent, Oww» 
r#w £í>«o/ Afi t Sbar\abilum Ebn Ha/nab y Abaobaidum 
Ebnollarabf , Ta^idumM Sofyaa.co^ús inftruclos 
miíic, Imperatore conftkuto. Owaro RbnolAfiy )uf- 
ílccjue in ójr/dfli per viam Z/¿¿ cendere , in man- 
datis dans ne vel íenem aeracc próve&um , vel 
infancom minorennem, velmulíerem quampi- 
am occidereoc,vel arborem frugiferam praecide- 
rent> vel locumculcum vaftarcnc, vel palmam 
fuccenderencauc fucciderenc, velovem, bovem, 
auc hcedum jugularenc. llli ergo profcóci funt 
doneccaftrapojncrent in pago Tádun dj£co>cjua; 
c pagis Gaz¿. eft, cjua Heja^um refpicit • ubi ad 
ipíbs delatumeft nuntium Hfrdc/i/'cxctcitus in 
urbe G^^congregatos fuiíjfe . Heraciim enjm id 
temporis Dama/a fuicScripfic ergo Omar Ebno/Afi 
adJbuBecrumopcmab ¿pfo pet,itu m - iofiímone 
certiorem fecic, in unüm- conve 
copias. Abuhecrw igicur ad Qhaledu 
,ícripfic,uc ipíe cum copiis fuisad Om 
proficilceretur, quó fubfidio ipfic 
Mmmmm z ¡ y 
'fi 

is 
ergó Digitized by Google lóo SutycbiiTatriarcba 

ergó Ctate¿ £#» ^a/iJ á /4^rd¿ pcr viam dc- 
íerti ad Omarum Ebnol Afi pervenit. Copiac autem 
Heraclii fc Gazjt munivcrant . Cum ergó Ga^am 
accemircntmiíit1 > <iíWci«í,cxercitüi Heraclii prac. 
fe&us,ad Muflemiwrum exercitum,rogans ut ad 
ipfum Ducem é fuis quempiam mitterentquo 
intcrnuntio uterctur . Dixit igitur Cbalid Omaro 
Ebnol ////, Adcas tu jpfum . Profe&us igitur Oma» 
rus apertá ipfi Ga%* portá ingreíTus eft , quem 
Patricius, ubi ad ipfum pervcniíTet, íalutauit,dein 
dixit ipíi, Qujd eft quod vos in regionem noftram 
adduxit, & quid tandem vultis? Rcfpondit 0. 
mar Ebnol Afi t luítit nos Dominus nofter vosop- 
pugnare, niíi vel Religionem noftram ampleéfca» 
mini qub vobis fit quod nobis , & contra vós 
quod contra nos,fitífquefratres noftri,ut nccliceat 
nobis vobis damnú inferre,autcontrarioseflé,vel 
íi hoc nolicisjtributum , de quo inter nos & vos 
convenerit,nobis quotannis in perpetuum quam- 
diu fuperftítes utrique fucrimus, pendatis ; qub 
oppugnemus veftri caufá omnes qut vos aggreíli 
fuerint,aut vobis adveríbs fe prarbuerint in re 
aliqua qu« vel terras veftras , vel íánguinés, vcl 
opés,vel liberos fpe&ct, £ malumque 1 illud á vo- , 
bis repellamus* quamdiu confcederati no- 
bis fuentis , ídque pacto á nobis confirmatum 
! habueritis . Quod fi abnueritis, non eft inter nos 

& Digitized by Google aAlexandrini Annales. Tom.IL \l6\ L « **-j o*-J\ <* V ^ r** </*- H^' 
r -^ ^ yií u* »y* fy*A* c^ tA^ 

e^^í j£=~* t/ 0*>* &** °^ ^^ 

_Jl* U y»¿ C>» H> b «* «/ ^- 
>-ui fc ^ U*Lw V-V^ U»UH O-í^ ^ 'f # r _é>* ép¿« r ^j ^^ r^r!* 


Digitized by Googte %6i Butychu Tatrtarcb* ^ ü^JU R-^»Ur^í V! féttty U^ ^jbfcH 

s — Sl^á»! *W, o*La)l e^ j*¿&m-**ij*& 
r yi\ ¿¿ \¿a ¡Ji &ü ju-^W* ^JU X) 

<¿>\oy yé-Li ^^ us5} *-m^L* oW £/£»; 

l*U) «^WÍ JJ« Ul >*s «I , JLi «é&U 0¿íj 

<* «w* <¿&>J L-iÍ <Jj**, ^l ->¿ <¿&» ^m 

<-* ?>*>! 3J JVí c*JUi ig&^^jÁ iJyüj 

fV 1 Digitized by Google Alextmdrini Annales. 'Tom. 11. ló^ & vos a/icer quára gladio res dijudicanda,donec 
vel omnes ad unutn moriamur , aut quod volu- 
mus á vobis confecjuamur. Tatrtcim crgó ubi 
Omafi Ehnol Afi VerbaaudivhTet,& quantillam 
ipfius rationem haberec , dixit Comitibus íuis , 
Suípicpr hunc populi iftius Imperatorem efle, 
ipíifque in mandatis dedit, ut ubi ad portam ur* 
brs exkuruspervcairet,aollum ipfi prxciderent. 
Fufc autem cum Omaro puet, nomme Wardan, 
<|ui linguam ^omaicam callebat, cumnatione 
'Grtecu* eflet. NatTaiís ergo Omaro VVardanus quid 
audkrac , Dolo ( inquit ) utere quó egrediaris 
Dicente igttur Patricio Omaro Ebnol Aji ,Eftne 
inter íbcíos tuos qui tibi par fit aliquis ? Rcfpon- 
dtt0*Mr,Sum ego 'é comitibus roets linguá maxime 
rudis, éí ccmfilro minitvepollens ; -fiquidem iprc 
non alius fum quám legatus , qui quid illi mibi 
dixerunt ad te pettuierim : funt autem decem 
vtri me praftanriorcs , qui exercitum regunt, ac 
ívoiueruncquidem ipfí uná mccum ad te accederc, 
nifiquódmemiítrint, ut quiddi&urus fr> au> 
diatn : quod íi tibi vifum fuerit ut ipíbs addu- 
cam,quóeorum verba audias, (ciáfque me ve- 
rumtibi dtxifíe , hoC fecero : cui Patricius, Facias, 
inquit.Secum enim mente cogitavit dixítque Pa- 
tricius,Sarius eft mihi ut pluresquám ut .unum 
interficiam. Mifit ergó ad illos quos juflerat in- 

terficerc Digitized by Google 
tutychii Tatriarcha . interficere Omarumpe ipfum morte ullóve malo 
afficerent , fperans acceíturos decem ipfius co- 
mitesquó ipfos é mediotolleret. Omar crgó porti 
egreflus fociis fuis quomodo fc res haberecj nár-. 
rans,Ego(inquic) nunquam ad calem revercar. 
Tum,Deus Maximus eft, exclamavic, acpro* 
deuntibus ^omanis pradium interipfoscommii- 
fum eft , in qüo verfis in fugam ^omanis ma- 
gnam eoruníftragem cdidit,quorum veftigiain- 
(ecuti Mojlemini ipíbs TaUftina .& Ordonno H'te» 
rofolyma 8c Q*[aream fugárunc.in quibuscüm Ce 
muniviíTenc homines illosrcliqucrunc,inparces 
Batbnixtendcntcs,cáq } de re liceras xdJbuBecrum 
ícripíerunctatcümad ípíum advcniretnüntius, 
ipfcivitá exceflerat, Omaro Bhnil Cbetabi fueceflbre 
conftituto. JbuBecrus fiquidem aegrotans tefta 
menco Omarum Ebnil Cbetabi defignavit.Scriptum 
autem eratteftamencum manu Otbmani Ebn Ajfa- 
ni. Obiic./í£flí8ttxdie penulcimo meníis/owW 
poftcrióris, anni fíkjr* decimi tertii : oravit pto 
ipfo Omar EbnolCbetabifi^uUus cftin iifdemaedi. 
bus quibus Mobammed . Füic Qbalifatm ipíius 
annorum duorum, menfium trium , dierum vi 
ginti duorum . Eo quo morfuus eft die annorum 
fuitíexagintatrium, Fuit autem AbuBecrm pro. 
cerus» candidus , candore camen ad flavcdinem 
vergente,macilcntus,myftacibus raris/acie macrá 

octili* Digitized by Google ^t^mam i , . 1 , ■ ■ . ■ ■ *■ » ■ i i _ i ■ i ,. i 

njflexandrini Jnnales. Tom.íZ. [ ió¿ tx¿ v* ¿^l fi^ *J ^** h ****** ^ ->** <¿*** fV** 

0*UH ^^¿á. Ui ríyjtoié» mW-I «^aJl* 

^\Wl fc/i* >* «^ d<6.J— x-«IU^íl 

^ ú^ ^— axX^XJ _¿£»* ^ «J_j»j cA-** 
t^á¿ u¿A*V Itf^^* t_¿1 <*1%¿U, <***>&tfS 

i^yi u^ o*^wi d^i^»> </ **v« 

Nnnnn v*^ Digitized by Google 166 Sutjcbii Tdtriarcb* ^l (J fX¿* <»i\ j* 0*\ Ü¡\ ** CMM;A*U 0*1 

^* l*>$¿. J>1 «Jtj ftt^ <á^U óiy* &¿t**u* 
VM o*A* £*>t ^lílfc^^M^U^íioaja*^ 

.íX* 1 ^- i«í!í ch^w !****> rjP' b*** o*v«u <¿)¿a» 

^l |L-^á&g¿¿l £y* o>>*j ^H csgé^^e/t^t 
<jyy£a tJJ» ;*** <*>;* Uj ttU (»t « «S j 8*u» ^^áaJU 

<>^£* y ■■ >uu o»^s»j^u« ^fe&u <j»$*jiuo 

fLjUU <J i¿Aj oj)Jj pjOj i >t*}j<J*i}9 ( u i >\jt¿& 4 Digitized by Google ^Akxmdrini Annaieú Touzlh I %6j \ oculisfubfídenríbus,barbá íuam íiinná & cetamo 
tingere folitus/aro tegmcntú fibi adítru&um reti- 
nensConfiliarius ijpfius cxxuén í^úhrftMfidusSz- 
nitoris munereipíi tungebatur fervus ipfius6W*</. 

ChaÜfatus Omari Ebnil Cbetabi, 

Chalifatum obtinnit Omar ( EhnoA Cbttabi t 
Ebn "Hofail EbnJbdil-a^ Ehn ^Jyab^ Ehrtjda y 
Ebn Caab , cui mater fuit Cathima filia Hafhami 
Ebni4Mogajfar*, Ebn Jbdiüabi ,Ebn Omari, Ebn 
Machzum ) dic Martis eodem quo mortuus eft 
Jba ÍBecr, ídque anno imperii Heraclii Impe» 
ratoris Í{ow4»or«wdccimotertio,initio Chalifa- 
tus ejus conítítutus c&Georgitts Patriarcha A- 
lexandrims qui quatuor annos fedit/Jein audito 
Mojleminos devi&is ^owíwÍí PaUftinam occupáílé 
eofdémque JZgyptttm tender^mar ¡ íe commktens 
JlexandriaTaUfiinam fugit^mansíique poft ipfum 
cathedra AXexandrina abfquePatfiarchá Melchita 
annos nonaginta feptem» iy>ft ipfíus veró fugam 
conftitutus cft Cv™ Pttriarcha Alexandrims qui 
Maronita fak, ejufdemcum flferdc/wReligionis. 
Fuit autem¿/«e<tt*/ri<eMoiiachus qúidam nomine 
SophrontMf <ttú Cyr't Patriarchx do&rinam impio- 
bavit.A&fuit Qrut eflc Domino>noftroC¿W#« 
naturas duas, voluntatem unamjopcrationem u- 
nam,Perfonam unara, qu* eft Maroni feneentia. 
N n n n n 2 Accedens Digitized by Google x68 Sutycbii Tatriarcba Accedens crgó Sopbronius ad Qrum Patriarcbam, 
cumipfo dil'putatione habiti,Si,inquit,itarcsha- 
beret quomodo tü afleris,efletque (%r¡fto voluntas 
una, operatio una, neceffarió efíct ipíi natura una, 
non duae naturae,quod afíerunt lacobita . At nos ei 
duas voluhtatcSjduásque opcrationes^prout funt 
ípfi duaé naturae,attribuimus,cum impoffibiíeíir,üt 
íit voluntas una duas habenti naturas. Si unicam 
haberet voluntatem,cert.é & unicam haberet na- 
turam. Cúm ergb duas h|beat naturas,duasetiam 
habet voluntates.Cui (jrus,Ta.mTheodormla\.Ho* 
rius ] inquit, Patriarcha %om. quam Sergtus Patr. 
Conftantinopolitanus inhanc fententiam conípira 
runt . Profe#us ergó Sophroniut £onftantinopoUn f 
occurrenti ibi ipfi Sergto Patiarchaenarravitquid 
inceríeac Cyrum Patriarcham Alexandrinum inter- 
cefsiíset. Quod miraus eft Sergtus Patriarcha Qon- 
ftantinopolitanus : at cüm poft biduum ad ipfum 
á Cyro delata eflént munera , mutatá íententiá 
fuá,adverfusSo/»fer©»#Dfaclusin Qyri íentcntiam 
abitt.Theodorut etiam Patriarcha Romanus perver* 
féfentiens,1pfis aflénfü praebuit,aflcrensnaturam 
Qbriftt í dupliccm cflé.Qu.od improbans Sophronius, 
Haud ita,inquit,res eft.Siquidem quaelibetfes, [in 
ipíb]duplcx eft niíiquod ad perfonapertinet.Dein 
dixcruntj'Nec duas voluntates dicimus, nec volon. 
tatem unam: maníitq ; íéntentia Ecclefíaeannis cir~ citer Digitized by Gf)ogk 'jilexandrini Jnnales. TomJI. ióp 9&±\j*é&« **«»U «#' ^sU^^án (s>Uap oyy^ 

óf&Hb *Í 9ó+Aj ***J» *J tf^ft <** c^» ^J d^ 

^xft^* g»*u »1 — !^ ^* ***yM jy <£**> 

g^^t^^aS ^ JV** ft&(>¿X«*¿> fc) Ufe £«&•»; 
^Usa) «<»a.^ft«&* 16 i££sj} 0¿ta*¿>i^b} 1<>a>\j 

C^é^j *-**>, *£jüj* O-^^'C/1 0*#£» *í 

.(¿^.O^**^ Cfr-J**» lty*>tf*>iW (¿£lo> <j»jj£=> 
\&Ó*Aj>fiúÜ (¿f^ÁO*) (¿Vá¿ Vfc» *¿Q¿ (*• «éfr Uhm iU 

>éfl¿». ^j^.u^^h)^ ^y o*>**¿*-* 

*u-**¿* -»*u ***J» ^ jv»> ^lt? **!> ^ ***>> 

^&J^d ^,* S JUi> é£J6 o-j* V ^* 1 * 

_y> * y vs ^ r yW ^ eA-^ 1 * ^ ****** 0* Digitized by Google ,-jo Sutychii Tatriarcha O* <><** iW ^ uM ^V^i^á. ^* g*!^) 

<=^*¿j S-*Ufl ft¿*iw cjaláatj ftXi> <J*^fcSM>lirfy» 

<*» Digiti^ed by Google AlexandrmiAnnalet. Tou.ll. ckcr cjuadragintaíex indecifiuDeín SophroniusCcn- 
ftanttnofoliHierofohfma perveniens,obviá ipfi fac*tis 
Monachis urbííq¿ Htero/olymitana incolis } narravic 
ipfis quid fibi contigiflét qúíq. hiftoriá expofuit. 
Cúraque non eflet Hierofifamis Patriarcha^mune» 
riPacriarchali pr*fec"cus eftSfyhronim ob fidei íiiae 
fínccricatem : fcripfíccjue de fidelibellumjquemin 
omnesregiones mifit^acceotumcj^ habueruntCtoci- 
us3 mundi incolat^nq; anno Cbalifatüs,Omari Ebnil 
Qbetahi (ecundo.Anno Chalifacíis ejufdem cjuinco 
cenra'cutus eft Macedonius Pacriarcha Antkchenus 
inurbc¿^4»ri»fiffl/<í4iw,cjuiA!f«í/eMÍí4 fuic: Qon- 
ftantinopolifex annos íubíckic^dein é vivis excefíic, 
ancequaoi dntiocbiam velingreflhs eflét velvidiflcc* 
Anno Chalifacus OmariBhnil Chetahi íexco,imperii 
vero Híwcíh deámooclavóconfticutus eftSyrus 
Patriarcha Conftantinopolitanus ¿¡ui ScMaronita fuit. 
anjios o&o íedit, fvel lccundum áliud excmplar, 
duos) vetum á Martina\xxoteHeraclii¿\üxOtúio- 
doxa fuitjin cxilium pulfús eft,qúíe &locoejus 
Paulum Patriarcham Qonftantinopoli prxfccit.hkr 
cciam Maronita fuic,arinos fex fedit, dein mortuus 
eft,poftejusobicú rcítícuit HeracUus Syrum cjui 
áconjuge ipfius rclcgatus focrac, caihedra!, cjuam 
íeptemannosoccupavic, cfein morcuus eft. Obfi- 
dione autem cinxerant Mojlemini Pama/cum.Cúm- 
queChalifatuiprxfe&us effct OmarKbno'iQbetab 
_J . fcriptis 171 Digitized by Google 27* l '• - - -----■-, i |-<| M i 

Sutycb'n Tatriarcba íctiptisliteris,quibus Omarum Ebnol Jf% praefeckurá 

abdicavit, cam Chaledo Ebn'tl Waltdi commiíít. 

Heraclius autem tftywdnoriiwImperatorjqüiDdWM- 

fcoHempm recciTerat, ubi Aío/Iemijioícaptis PaU- 

ftina et Arodiomo'Bathniam prore&os cflc audiviífet, 

Hemfo Ant'tocbiam di|ccdés,mandata edixit,& con- 

gccepúsMo/tJrabibus etribu Gafanfidan^alb^La- 

cbamo reliquísq. qui fub arbitrio ipfius ctant Jra- 

bibuSfDucc ipfisprajpoíuitc fuis quendam nomine 

Mabanum, eósque Vamafcum mifit,ícriptis ad Man. 

furum praerectum fuum literis quó datis pecuniis 

viros ( iftos ) íibi retineret . Cüm autem Máhah 

& qu« cum ipíb eíTcnt copia? , Vamafcum pervé- 

niíTentjdixitipíis A/dw/«r, Haudopus cft Impc- 

rátori ingenti hoc exercitu , Arabes cnim gens 

funt beflicoía , et í! qui contra ipíbs. prodic- 

rint pugná ipfos laceftitum, exercitibus co. 

rum ftragem illaturi funt • huic autem exercitui 

multis opus cft pecuniis ¡ ac Damafci non íunt 

quas ipíis erogemus (quodad ipfós dirTcrendos, 

ac , dolo malo ab iplo fa&um autumant non- 

'nulÍi, quó homines,audientes noneíle Vamafci 

quas ipfls elargiretur pecunias, diíTiparentur , ac 

Vamafcus kíojleminis traderetur.) Cui Maban t 

Trade nobis finquit} 'quarpenéstcfunt pecunias 

nos autem ad Imperatorem ícribentes cerriorem 

eum faciemus non cfle Damafii nummos • ut fi 

: LM gitized-by Google Alexandrini Janaies. Tom II. 1j*ñ t>e O^UH &S j# dj* c**£» v U>sfeJ| oil 

C¿/ d^<*** *-M u^ c/ ^**** CV* L*»oi 
*¿¡*jJI t^í JjA»j V*JÜ) t>*k*X» 1¿a*U «)i cXW41 
v$afL»\y ü¿pAH O^üíefiilUl^l u^T^ g.^L 
, wfr c^^ 9 ^ r^"^ C/Vas £/* ft-^atalf 

C^Jláoj CJÜUo ^Jl ^ JUfc^ (¿UUfcJ JVi>. i&\y 

LV» )VU* K^JJ ««Xevj^W »íw»Ve^^U ^l 

jj JVI üUUo^ ^UvOV e^ JLa^ok»^ <¿>UUV#tj 
¿¡b¿\ J¿»¿\ \*a ,J\ gV*«* lifty o¿=* ^jy^ 

g\X*tjT*d\ \ á*j ^W yX¡J C^ l (^JO**** 

JV» (^j^Uí JU ciA*^ o-^-H^ 9 J u c^ 

f^^iUft JU cifiw. *>* u**J <*! JU.^ ¿«"^ ^ 

e uu &j , jvü (j/&*\\ ij\ ut^o ^ij y/Xft» 

t^OTs^^ JUJt (^* ^otoW** c-S>J V-*M 

^Li JU* düW* u«*J c/ *r* J * «^ </* Ooooo (i) \¿£» *71 Digitized by Google t *7+ Sutycbti Tatriarch, a ' ^UU ¿X?^ (¿/£» S^ ^ ^j* ^\ K* Sa^ 

a^j ¿if¿\ £¿j%¡ ju^ ó\*¿\ ^\j »5 j\í* j*^ 
~*y**" eA r 1 ^ ^j (*•***** M^l* ^*vi |y»\*u 

»U*K>i JU M^ ^UU^JCo*^^. <jLíw#ty^ (JM\ 
JaUVí ^SbumJI^Í ¿M JU^Ji ^iw u&»¿. c ¿* 
LM <>'-UW <J¿&«> <>* ** jfcfe* üUft. to«.^ 

J\ ^l lj^U¿ Krfj 8ü*á=w ^y*" O* *&£> 
\j4*j*tí>\3jj\jjj¿¿\ isAyJl \jMs0y ^«tt&JbUU 
c**i>i ^yfcoá^ j^U. o* ^W^i «^JI^l 

U*I*M ^ yUlj^^afca { j¿jj*jeU¿\ i jp\} 
tP^j^^j'^VjA^^jd&jtoWftU 

u^>H\ íAh'iJMq**» f^fo cfcfiwtó^l &?o* Digitized by Google íAIexandrim dtmales. TomHT: [275 ipfí virísopus fuerSt^aliquam pccunias acquirendi j 
ratíonem cxcogitet , cáíque ad illos quocunque 
tandem modo mittat .. Cüm autem audiviflet 
Maban,Arabes TjberiadecgttGói Vamafcum tcnde- 
re,colle<5tis copiis fuis Vamafct profc&us bidui 
iter cmeníús cft , dcin caftrametatus cft ad vadum 
quoddam magnum VVadil' %amad dictum, loco 
cuinoraen¿//4»/<w i acvulgo takufabjuítc^; vadü 
inter ipfíim & Arabts inftar fofíie.lbi igicur diebus 
aliquot fnbftiterunt, Jrabibusipñs ex adverfo po. 
fítis. At poft dies aliquot Man/urut prxfe&us, T>a- 
mafcQCgecfíüs, Mabani, cxctátum pctiit, pecunias 
íécum afférens quas ibi colIegerat,ut milinbuse- 
afdem diftribueret hJoctu autem ad exercitum 
pervcnít, multis ipfum é Damafci incolis comi- 
tantibusquiUicemasgeftircnt, cúmqjad excrcitú 
propiüs acceífíflent,tympanapulíarent, & bucci- 
nis cláiigerent, acclamorem ederent. Quodetiam 
á Manfuro mala fraude factum. ^omani autem 
vifísponéíeluccrnis,audkóqjtympanorum&tu- 
barumftrcpitHjíufpicati Arabaí ttrgó ipfosag 
grcíluros ac circundaturos, in rogam converfi om 
ncs in torrcntc iftum fc.VVadil^ emad, qui torrens 
eft valde magnus, incidentes, pcricrunt; paucis 
admodum cx ipfis cvadcntibus, quorum ^liqui in 
locadivcríafugáíeproripuerunt; alii t)am#/cum 
revcrfí funt,ahi Hierofdjma^iXñCtfareamTaÍtfl't 

Ooooo 2 m Digitized by Google 2 y 6 Sutycbn Tatriarcha n* fugeruncQu» aotcm Damafcum abicrunt é %q. 
manis, timcntcs nc á Mofleminis obfidione cinge*- 
rentur, cibis, atq; opfoniis, & id 'genus aliis quae^ 
cunq ; potuerüt intrórcceptis,adportas,ball¡ftas& 
machinas ftatuerunt,quibusmilites prafeceruntj 
dein ad Heraclium Impcratorem ícribentes opem 
ab ipíb pctierunt^ ipfúmque certioiem feccrunt 
quid ipíis feccrat Man/urus, ac quibus crga ipfos 
infídiis ufus virorum ftragem edidiflet. Maban veró 
ad Heraclium Imperatorem redire vcrifus,nc ab 
ab ipfo interficeretur , fugá íe in montem Sina 
recipiens, vitam Monafticam amplexus cft, ad- 
ícito fibi nomine Anaflajlo. Eftque ipfe aultor 
Sermonisquo Pfalmum e, DaYtdicis fextum in- 
terpretatus eft. Ubi autcm Vama/cum pervenif- 
CentMoJlmini^ caftra poíuit Chaled Ebnot PPalid, 
ad portamOrtentalem; Abu Obaida Ebnol larahi^ 
ad portam íabi^Amrm Ebnol Jfi, ad portam Tko- 
md¡ Tazjd Ebn Jbi Sofyan ,ad portam parvam, 
ufquead portam Qfan, Urbem ergó obfidionc 
ctnxerunt fex mcnfibus , unico exceptodie, pro* 
deuntibusquotidie Grxcis é portis.pugnájque eos 
laceíléntibus . Quá derecúmperliterasÓfwdraw 
Ebnol £ketabi ccrtiofém feciflcnt, ille refcriptis 
bteris Chakdum Ebnd Walid Imperio abdicavit, 
Tcbuijlbu Obaidam Ebnlarrabi pxxhckns . Cúm 
vero obudione a.r¿tastntutT>ama/ceni t ^to£cüüs 

Man/u* Digitized by Google Alexandrini Annaleu Tom.II.' 2 77 U*j ¿o\p r U» ^t í*Xc J^jJU ljB.ol» ^U^ 
<¿M ljíXásj * — feUU W^lc )yWj olte**^ 

i^tM 'ijt-'e/ü **>* — ^^«^ ^^ 

t^»* ^l ¿A¿5 r ^ j4&\ M*> cJL¿*> 
U>* e t/«H o*l ******* V 4 * *Mj t>*yí o* -aH* Digitized by Google 278 SutycbiTatriarcha ^\ ^U. ^V&a* j^iy&Jl <JU\ ,Je C¿&/*> J*U 
**loAi úÜ*»t> v^ g*** t/^ (<^I^»W4«» 

*£á¿V_*<*.Ac ^fet vil rfl;^ <Jt&*o * i 4 i f¿fi 

c,W*l J¿*> Uji <jy*Jl tj«i*fcl **W*I L&t^y 
ftfclill r ^Jl ^woi Ij^áb **.<>tt u^JjN o*l oJU. 

^ *-¿u?. 4 4i <*/& ó ■ ■■ **> *» vy.,^ 

<j\¿ajl-t L*j3 ^Ai ^yr* ^L*)l &>\ j.+ P(J¿J>j 

-<JÜ&J»} )a*o¿> Í^Ux-i «— «L.4. >..ftJb Q ll. i? 
<Ju ,JL> L/*~3 úU| J^ o a.j «i jtJUl j^/^ 

oJtáa» Digitized by Google (tAlexandrini Jnnaks. Tom.Z/. lijp l/Un/ur Dama/ci prarfectus ad portam orientalem, 
Chakdum Ebn- VVaUd rogavit,ut fíbi fuífcjue , & 
qui cum ipfo eflent , nec non Vamajci incolis, 
exceptis %omanis , fecuritatem concederet , qui 
ipfí Damafci portas aperiret. Cui in eo quod pe- 
tiit annúens íhaled , literas fecúrkatis ipfi pcrfcri. 
pfit , quarum hoc eft exemplar . Libellus iíte 
[datusIJeft áQbaledoEbn Waltd, ürbis Dama/ci 
incolis .¿Notftm fit 3 me vobis fecuricatcm pr«e- 
ftkiíTequod ad vttasvcftras,domóíquf ,acopes, 
& Ecclefias veftras ne diruantur, vel inhabiten- 
tur, íed padfice vobis concedantur. Quam 
cúm Man/uro chartam ttadidifíet* ípíe Qhaledo 
portam oríeritalem adapuerít: quiergó'urbem 
ingreflus iocios fuosincJamanSjGladiósfinquit) 
veftrós reconditc . IngreíTi autem QbaUdi Ebn 
VJaledi milítes urbem, Deum Optimum Maxi- 
mum Cvocealtá] celebrárunt. Milites igitur 
Grdtci qiíiad portas cónftkuti fuerant,cum ; audi- 
ti celebrationc ifta,noflént Man/urum aperti 
portá Jrabes jn urbem intromifiíTe,deíertis portis 
íugerunt. IngreíTus eft ergb Abu Obaidah Ebnol 
larahi ürbem gladioftriíto ad pojtam íabix^ la~ 
%td Ebn Jbi Sofyan y gladio etiam llriclo , portá 
parvá ,. Omar Ébnol Í4ft 9 gladio ftrido , portá Tbo- 
md : ubi ad tempus acrí pugná dimicavit , caefis 
ex utroque exercitu ad portam Tbom¿ magná 

hominum Digitized by Google 28o Sutychii Tatriarcha hominum mulotudine • ncc dcíierunt Mobamme- 
dani caedere , & captivos facere . Occurrerunt au- 
.tem Qbaled Ebm'l^fíalid^Abu ObaidabjB.bnollarabt y 
Ya?id Ebn Abi Sofian , & Amrus Ebnol' Afi y L lóco 
diáo^ AlZiyanain, Fuítqué in manu Uanfuri 
libcUusexpanfus. Narravir crgó illis QhaledEbnol 
Walid, quam C Damafcents 1 fecutitatem concef* 
fifíet.Dicentéque Ya%ado Ebn Ab't SofyanfAocitoX' 
rkatisCpawtum] ratum.non habcmus,. re/pon- 
4eruht^¿>» Obaidab & OmarEhnol' jifif^osvpfam 
ratum habemus, comitibus fuis cxclamantcs,Gla- 
dios reconditc j Ya^adus veró fociis fuis , Nc rc- 
condatis. Dinic AmrusEbnol Jíji, Coníéntiamus 
deditiohe captam efíc ui.bera. quod cúm omni. 
busplaceret, dixitillis Manfur, Hocmihi ftatim 
teítatum facitc : Hbellóquc ergó inícriptum eft, 
Teftatifunt, AbuObaidakEbnolfarabi, Ya^idEbn 
Abi Sofyan, Jmrus Ebnol Afi y 8c Sarjabil E£» Ha- 
jana : accepítquc A/aw/wrlibellum. Militum au- 
tcm Grxcorum quotquotcvaíétum í ad£frra7/«»i 
Imperatorem, Antiocbiam acceíTerunt . Heradim 
autem Impcrator audito captam eífe t>amafcum y 
Vale ( inquit ) O Syria. i. Vale Vamafce Syrid, 
Qonftántinopolim ufque profeótus eft,ídqueanno 
Qbalifatüs , Omari Ebnil íhétabi tertio. Manfurum 
autem Damafci pracfeclum ob mala ipíius fai5ta, 
quódque Ordcis- incaufáfuit ut occidereneur, & 

Mobammedanü Digitized by Google I Alexandrini Annales* To m JI. i g | LiaJU ip#*\y c/j**** ojk*Ü^Jp t M J i¿£o 
s**j e/***» i¿$ (¿/$ tdwyHj o*yí o$ o*V-á. 

^y£¿*Jw£a¿\j (j/^é'J^ 0-*-« O^UJI £y»l 

#té** J¡l e^l <«>. JUfr lyÜ*S.Vi cA^ <*. 

^V ^ «<>** y>\ Jttj Q/-^n. t¿* .>*¥* * 

^— ,-«-*L-«~I ^ y^ «Ly^-o.V 0* OfWI 

\j¿¿j¡ WW * Up 4 0*UI ^/»1 ^4C ^Jl» 

^ y^AU ^}**. r «J •. JVü <᣿* ^^s» 

^J *o*£ jtf *4¿< c A-*é*H <j c^=í feLaJl 

C/tf'-j-*** cA**«* v-** c/*\ t, -*.>*j cW* 

cAxfeaJl ,#«*' ¿*»5> suio. ¿^ óé#*/*j¡ c>»l«M 
i*s> iu-toiilf ¿y ^ c/" '<"**' C/* «^ 3 * 

J ij* £-** UJ iL*-ás.L.k>l» tiCJUt Ju-i^ 

v |g-»glg jVi c*ari» * * Ü¿A*o (yL* ¿á£W 

uu- JU>Lfc r $*JJ ^áaéJU ^ Vj^ L* ffiM 

^c fc_J$-¿. ^ IL-jUttJl «J <ᣠJ *> 

Ppppp ^ Digitized by Google tS% Sutjcbii Tdtriarcha Us*»)!^ *-JLiU«j *£p¿U\ &P*yi*¿ HfÚ* 

^íl ^ ^Uj u*^ ^ ¿j*>\ o$ ****** W]> 
£/(^1 ^H Ji 4 ft/; * ****** c^ ÍM-*** 

o-Htitfu-u <íu«^ ¿/Wiv ¿^ju. j *y 4í}«6»j 

<*l >*aüO^ fcU*~l ^je (*\«¿4ft ^jl &¿ g^** 
^*JUI o j t>j . ¿ # o**-*JY 

■ » Digitized by Google sdlexandrini Annaks. Tourfl: 28$ Mobammedanis concra ipíos opemtuliiTet anathe- 
matepercufterunt omncs Patriarcha? & Epifeopi 
pcrüniverfumterrarum otbcm. Poftdicsautcm 
ieptem pcrvcnit ad Omarum Ebnil Chetabi nuntius, 
ccrtiorem ipíum faciens captam cflc Damafcum. 
ocripíicergó OmarEbnolQbetabi ad Amrum Ebnol 
Afipt cxercitum íúqrn TaUflinam abduceret; fcri- 
pfít<jue,T4^ií/«»i H¿» .//¿i Safyan Damafco preflci . 
Serjabilum ül.Hafand, Oroddano£tcgion\ IordanisQ 
jbu Obaide Ebnol Iarabi,Hamfoi Profe&us eft 
ergó Amrus EbnolAfi, Taléñinam^ Sarjabilflrodda 
num¡ AbuObaid¿EbnolIarabt i 'BaalbecHm } Ccujus 
incobe Jipfidixerunt, Nos eafdem condítiones, 
quas Damafcenis pacti cftis, finc contradiftione 
ampkvtímur; cjuare fecuritatem ipfis fcríptQcon- 
ceflit. Tum Hamfum profee*tus eft , cujp« »«¿¿1 
incohe t dixercmt , Et nos eafdem>quib 
Damafcenis pacem feciftis conditiones a 
mur: libcllum} íeCurii 
bens 1 cft. Urbis eciam l 
colis li 'is ícripííc. omncíqi 
urbes iccipcret petierunc. 
cüm i » pcrvcniiTet Cnui 
Omar't Ebnil (7*te¿adventu, AbkOba¡d<e , 
rab't comitibus CmsAiyas Ebn Qanam pr«f< 
Ebn AbiSofyan fuis hfawian Ebn Abi Sofyan¡ Am- 
rus Ebaol Jf fuis filium fuum Abdollahum . ipfi 
Ppppp 2 Omaro \ \ gitized by Google 284 Stotycbtt Tatrtarcha Omaro Bbnil (Jbttabtpbvlam cuntcs : tum omnes 
Bierofolyma profeóti obfidíone urbem cinxerunt. 
Prodiic ergb ad Omarum Ebnil Qietabi Sopbronius 
Pairiaxch&Hterofoljmitantu ,cui fecuiitatcm con- 
ceíltt Omar , ipsíque libellum fcripfit, cujus hoc 
exemplareft, Inriomine Dei mifericordis,miíe- 
ratoriSj/<¿ Omaro\LbnHQbetabi y urbis M\i* inco- 
lis. Sccuros fore ipíos quod ad vitas fuas, & libe- 
ros, opes, & Ecclefias fuas; iliasfcil. necdiru- 
tum iri, nechabiratam: teftéfquc adhibuit. Aper- 
tá ergó ipíi portá urbera ingreflus Omar Cum 
comiubusfuis,íéditinpenetrali Ctcmpli J Rtfur- 
reclionis . Cumque adeflét tempus precationis, 
dixit Sopbronio Patriarchac, Orare cupio . Cui Pa- 
triarcha, Oímperator fideliumeo quo e&loco 
ora. Dixit Gmar, Nolo hicorare. Edu&oergo 
adtcmplumC|^^«»r^tegetemprojecit in templi 
medio ¡ at Omar J$cc hic, inquit, orare volo. E» 
greiíüfque ad gradus qui funtad portam Eccleíke 
Sandi Confiantini quá Orientem reipicit, ibi 
folusfuper gradus oravic: dein confidens dixit 
Sopbronio Patriarch*, Noftin' O Patriarcba , quare 
intra ccmplum non oraverim ? Reípondit ille, 
Haud equidem novi,0 Imperacorfidelium.Dixit 
iüi Qmar^Sí intra templum oráflcm pcriiííet tibiil- 
Iud, ac e manibus tuis exirec, Mohammedanis poft 
diíceflum meum tibi iüud eripientibus; ac jam 

. dicíuri[ j Digitized by Google - — * 

| Alexandrini Annales. Tom.//. 1285 «jl^ ^J\ U**»> Jjj,U f u\L±?\ o*V j# \ylj 

£y*l ^4* «LJaeVt Utiosk}\ &\ j-*» ¡J>\ <j»¿¿ll 

JW*<M t>* ^Akfc*! O** ^* CM ^éft^J^ o**yM »AJ1 
^y^ f*°Vj *£* Uo L>* t^H ^ ^ 

I &>W°1j &«>«A! «^VJafeJj oí^ j* J^i *J a^oU 

W (¿^M *? J 1 *» <J~1 cN^ t£j*J*& O-J^V 1 * 1 
^J-t 0*6* *>** l3 cWÜ t¿£*¿j* J~ OM*^ ^í 

L^í UaU ^ ^«e fcJ J Vü &*&£»H ^cj V^*- •* 

JLAyi^tJc «OA^ ^L** <jyü\ JíVcH^*»*^ 
tí5/k* V gj^ tí^.\^J\ C^^a) JUj o«Xa. f 
¿eft úVJUj** h *> JVI lU*xá=Jl J¿JaJ~t X ,1 
utta<«&Vá»&*¿uJl <¿¿4«> (AUy/ *J JVÍ>*á53¿* Digitized by Google i8¿ Sutychii Tatriarcha -i ^jc $** jt c^¿M tf** »f£ c*xá»LJ o- U*j» 

t^^&stf r U>j ÜU. tíí^B^ c^ ji *) « JVJ 

<4^M *J IU» Wj^ lUé-J^I U4y. 

>£» ^xH *^J ^ *L* ^ ^VtfjuijV 
L«*JJ e>L* u>)i«A LAVrwjV it k c cyuQ. juXJl 

j$ 0*Áai i0ay O**™*)) \¿A y± t>y4¿U Cfe? 
\j^ñmj't¿\ Mi^ &»" J¿«* |J ^LWl»^! 

o*oL£=J1 o¿UL-J 'jj sa^A cjujj Ijj^ L4 r ^l 
v l,¿. L«J^*,**H ¿^ elá. g»*ÍU c*é*,J 
Digitized by Google I I ■ — — — ■ , T 

, sAlexandrini Jnnales. Tom.IL T28.7 

di&uri funt , Híc oravit Omar . Vcrúm aíFer mihi ' 
chartam , quo tibi lyngrapham ícribam . Scri- 
píit crgo Omar íyngrapham Co.ua juílu ] nco- 
xitetMohammedanorum aliquis iuper gradus , nifi 
fingulatim; névc ibi ad prcces convenirent; ne- 
que fuper ipfis ad prcces przcónis vocc convo- 
carentur: hac dc re conícriptam íyngrapham 
Patríarchx tradtdit. Tum & illi.dixit0m<ír, Eí> 
quod mihi á te fcedcris jurc derjeatur ; Locum 
crgó mihi coocede in quo tcmplum extruam. 
Cui Patriarcha, Ego, inquit, locum Imperatori 
fidebum coñccdam mcjuotemplum extruat, (cui 
extruendo Grtctrum Imperatores impares fue- 
r unt, viz. Petram in qua Deus lacobum aliocutus 
e(t,quam appellavit lacobva Portam coeli. Ifrae- 
Uu autem Sanftum San&orum . Eflque ipfa in 
terr* raedto, fukque Saerarwm J/raelitfs^ qui 
magnaipfamin vencratione habent, atqueubi- 
cuaquefuerint,inter orandum facies fuas ad ipfá' 
converfás. ) hac conditibn* ut mihi Syngrapham 
£cribas,ne intra Hterofrlyma extruatur prseter illud 
Adaratorium C Mobammedicum. ] Scripfit crgó 
OmarEbnolQietabi hac d'erc Syngrapham quam 
ipii tradiótt. Siquidemcúm fymani religionera 
Chriftianam amplexi effent, aedificar&que Hele- 
naQtnüanúni mater, Hierofoljmis Ecclefias ; fue- 
runtPctraí locusipsíqueadjacentia vaftata,ideóq> 

reli&a. iWr p Digitized by Google 28S Butycbii Tatrtarcha I rclióta. Petraeaucempulverem injeccranc adeo uc 
fuper ipíam grandc eúet fterquiimium . ideóq¡ 
ipiam neglcécui habucrunt %omani 9 neque ípfi 
cum quem folebant lfraeliu honorcm decule- 
runc,neque fupra ipfam Ecclefiam ftruxerunt, eó 
quod diícum ííc á Domino noftro Chriílo in £• 
vangelio San&o, Ecce relinquetur Vobis domus Ve. 
flra deferta : nec non, Non relinqueturhic lapitfu- 
per lapidem qui non diruatur ac Vaftetur. Hanc ob 
caufam reliquetunt Chriftiani ipfam deíertam, 
nullá íupcr ipíam extru&á Eccleíiá. Sophronim 
ergó Patriarcha Omarum'Ebnol Chetabi manupíe- 
henfum , ad fterquilinium deduxit. Omar.auiem 
veftis fuae orá prehenfa ípfam pulvere implevit, 
quemin vallem6i¿¿7i/t«projecit. Mohammedani 
crgo conPpicientes'Om<*r«m Ehnol (Jhetahi gremío 
fuo pulverem geftáfle, ipfi íepofítá morá omnes 
gremiis etiam fuis, veftibus,clypeis, corbibus, 
atque urceis abíportárunt , donec mundato ac 
purgato loco apparerec pctsa. Tum dicentibus 
nonnullis, i£difieemus templum ica ut petram ad 
í^eblah ftatuamusj dixic0m4r, Nequaquam, ve- 
rüm ita templum ftrucmus ut petram ad partem 
ipíius pofteriorem collócemus. «Struxicergo Omar 
templum cujus ín parte pofteriore petram ftatuic. 
Deinde Sethleem ad eam vifendam profeccus, 
cüm adcflet orationis cempus íntra Ecclefiam 

oravit Digitized by Google AlexandrintJrmila. • Tom.ZT. i8#; »&¿ *4jÍ 0> > <^M^V ^ fr^U 

^jia «^t <>u^^ »y&»j* e*^.¿í? </*• 
¥>a juí uljíji ^^v^^íMf^) vr^.tt 5 

íJ*1o ,J*i *^V tf^*>,,M ^c**.^. 
Qqqqq «•**£■)! Digitized by Google ípo Sutychii 'Patnarcb* ^*-** </** O^* «■**— ■■*■ c/-y ■&**** Digitized by Google ——————— —— n i ■ i ii n i i jn.m i i a i . i wi Lj.a.. ... i 

sJleKmdrtm.AiHWes. ; Tourfl: jifi oravkad arcum Aufttalcm. Erat auccm arcus co«*j 
tus opere ccfléllíto varíegatus. Scripífrque 0/M<trl 
Parriarch* fyngrapham'ne orareotloco iftoAfoJ 
bommedémtúü íínguli,alius poft alium ,néve adj 
orandum ibi coirenr, neque ad prcccs praeconisf 
vocc convocarcntur ¡ neqoe mutaretur in eo quic-; 
quam. Attempore boc noftrocontra ierunt ArV 
hommedani Omari Ebnol Qoetabi fcripto. Nam & 
fublaco opcre variegato ab arcu , quicquid ipfis 
vifum fuic ibidem fcripferunt, & ad precescoie- 
ruflt r booiínibus praaconis voccconvocatis.Idém- 
que reccrunt etiam in ¿ridibus qui juxta portam 
Eccleíiaf Conftanttm fuerant, fiipet quos oravitO- 
mtfr } fibíqueíumentesdimidittm veftibuli Eccle» 
fixinipfo Oratoriura extruxerunt,quód Otato- 
rium Omori vocitárunt. Porrb mortuus eft Sopbro. 
nius Patriarcha HierofolymUanus ,. poftquam mu«- 
nerc illo quacuor annis fun&us eucc.Poft mortem 
autem ipuus ex quo deceífíc maníerunt Hierofoly* 
waabfquePacriarcha, annos viginti novem. luf- 
fic aucem Omar EbnolChetabi Amrum Ebnol Afi\ 
pararis copiis JEgftttim ptoficUci s pratccpttquc ei 
ut fi cüm ad ipfitm pervenircntlitera; ipfius in di* 
tioncSjrúefiet, fubfifteret nec ultcrius pergefet. 
Jin ad ipíam perfcrrentur poftquam Sgypti fincs 
tngreflus eflet, progrederccur. Tum teverfuseft 
OmarEbml Chtíébi ab tíitrofojjptw Medtwm. Jbu 
Qqqqq l Obaida Digitized by Google 2?! SutycbiiTatriarcha ' 

•Qbaidah autem Hbnollarabi Hamfum . dcin Hdm/á 
/(enafrinum profe&us cft. Scrfpsítque ad ipfurn 
^*/M/rw«Patricius,íibi uñius anni inducias petens, 
quo ídHeracliam Imperatoreaccederent hommes, 
utq ; qui ibi manecentinfcedus &pa£tü reciperen- 
tur.Cui cum annuiíTct AbuObaidab rogavit Patrici- 
us AbuObaidam uc columná ftatueret inter Grtcos 6c 
Mobammedanos erectá, quam ne<q. } traníircMo¿aw. 
medanis ad Grétcos liccret,necGr*cií ad Mohammeda- 
nos, cjuain columna crHgiem Her¿c/üImpcratotis 
[thronoD regioinfidentis pinxerant . Quod Sc ac> 
ceptum habuit AbuOba¡d¿.Di\m autem cquis con- 
fccnfisé Mobammedanis quidzm cquitandi arte fe 
exercerent, ecce Abu Handali Ebn SabeU Mbn Amri 
pleno impetu equo ííio ve&us, manu haftam te* 
nens columnam iftam atque effigiem traníiic, rcr- 
rrimq* quod ad inferiorem haft* fuar partcm effet, 
oculo effigiei,haud datá operá,inflgens ipíi oculñ 
confodic. Patricius ergó íyrnafrini zcccóens dixk 
^¿¿9¿4Úí¿,Fraudemnobisfeciftis 6 tmbz Mojle- 
morum > vioíatá pace, átqueinduciis quae inter nos 
erant folutis. Dicente jíuObaidkfic quifnam ipíu 
violavitf Rcfpondit fatriciuij illcqui Regtsno 
ftri oculum confixit,Dmt Abu Olaidab t Quid ergó 
vultis ? Refponderum, Non aliter placabimur 
quám í¡ Regis veftrí oculus eruatur. Dixit Abu 0» 
baidab 7 ftaturammeam ponitcloco iftius- dciode 

_ " <J™<! ! 
Digitized by Google Alexandrinj Annaks. T o m .// 29 $ 


\j¿a CS*J~> »>»*• yJ* eW* c/^ ? ^^ 

i^XlÍ J*H» O-tt» C**W K¿* l*» ^Jo uo\jL\ 

1<d j^«4> w> c>*** v c^ rv" c/** ^^ 
b*y** c/ riP* * 'cv" </ 'r^» .*>* !>>>** 

'^4/ tá=JU ^ uJU¡. J-V* ^ V ^ 
J¿***/ ? *¿f. (J¡) **j> SJ" *-*/ l)° >" C* 

0** C¿ ***-> &? <■**** ^* *&*} *)"^ *&** 
.^jU$fl £/*e UU» iá#¿3 *a¿«^¿ 'J^-» tá£b 

l*> *yrt¿ »0*4« ^ — *& C/*/* J ^*^ ^ 1 * 
UáaJUf^yé.U» (V¿¿J1 cáj^lj >U».ft¿b 

•• 
* — t*- •• Digitized by Googte 2P+ ButjrchüTatriarcha U<* <*. j,i ^ ^^iuMl^yi^^i^a^i 

**' Jj-* MéWiifcAá^l *» J^u* «% l^iUb, 
j**\ vtó <*l ^ jjui ^J ^ ^^ f^ 

**' f* **/»* ¿j vwyy^^^ Digitized by Google f sAUxanirm Annalts. Tom.II. I zp? 3nid vobis hbucrit ac vifum fuerit facite. Reípó» 
erunt,nonalia nobisimago placebic quam Rc 
gis vcftri maximi,in quo annuentc ipfis JbuOéah 
daciim feeiflént Graeci ftatuam Omari hbml Qht- 
taii acceáens ex ipfís cjuidam haflá 'oculum ipfi 
coflinxit* Tura Vatiiúm % Nunc,inquk, jufté no- 
bttcumegiftis. Aono igimr exacxo pacem &. fce 
dus obfcrvarunt» Ccpic autcm Jiyad, Mejopcta- 
miamtfZakkam &<3(afafir > íecuritace ipfis &pace pa~ 
cm. A bmogirah autcm ¿iderbijarmm gladioexpug. 
oavit. Primus autem fok Ahnogxrah qtü Qmarnm 
Bbnii' Cbetabi, jímirol 'Mummn , ícu , Imperato- 
tcmfiddium appeib vit. Homincs fiquidemmor» 
too Mtlmmmtdi JltnVecnm, QiaÜfam, (eu vicari* 
um NunttiDei vocicabam. Cúmque ad ipíiim 
lcribcrent ipfiusprgfc&i feriberc foJebanr, Vica. 
rio mmcü Dci,á N. &c Cumergoimperium ob. 
ttnuúTet Omar Ebno? Chttabi ipfucn vicarium vi- 
cariinumii Dci infignivcrunt: &cüm adipfum 
titeras dartnt fcribebant pratfecti ipfíus , Vicaria 
vicariiNuntiiDcí á N &c.Atcum AlMogtram Ebn 
Shaab* < Bafor* pracfeciflét,ita ilic ipfí ícripfít^Servo 
Det, Omaro Bbnil Cketabi, fídelium Imperatori *. 
qucd acgré £ primó } tulit Omar Bbnol Chetabi, ne- 
cjue agnovit : Dein dixit,Ego fum fcrvus Dci>Ego 
OmarEbnol Cbttab , Ego fídclium Imperator • vc 
rumdixit MMogirah Ebn Sbaab*. Appcllatus eft ergb Digitized by Google — - , — — — — -^— — — — ——. — — — ^— — — ^ — — — 

iprj ButycbUTatrtarcha 
crgb Om<ir £¿noi Cbetabi Amiroi Mumenin, íeu Im- 
perator fidelmm : atque exco tcmpore infigniri 
íimt Qbalif* titulo, ^ntirW Mumenin, Ya^de- 
jird autem Perfarum Rexauditu cettior fa&us cíc 
advcntu&fá/f fí¿» //¿i^^AÁ^ familiam íuara 
ac thefaurosinSwwai deporcari juíüt ; copiis nu- 
mero paucis, ac faculcatibus modicis retentis.pra> 
feétóque AlMadayeno Cboradó Aiy^di fratre %oflé- 
mt y Roftamum miíic oppugnatum Saadum Ebn Abi 
VVakkaft* Hlc ergó \adeft* fedem figens ibi 
permanfit , doncc occideretur. Quod ubiT^e- 
prdo nuntiatum cííet,viderécquecjuám ergaipfum 
obliqui eífentpopulus,atq;exercitus fui, quamq,- 
iramorigeri,ac pcriiflc exercitusfui primarios,atcj } . 
inter ipfos diícordiam ciTe t pro certohabuitre» 
tro irc regnumíuum- cjuarcia Terftam profeclus 
inde Merau verfus pcr viam Sejeflani perrexit, 
donec ibi interficeretur • neque unquam Dellorum 
¿¿diúenfionumcxpers fuit ufqiie dum occideretur. 
, Rcgnavit autem annos vigtnti. Omar autem Cbe- 
tabi filius ubi Medinam perveniílét , ícriptis literis 
Omttrum Ebnol Aft Paleftine prxfeclurá abdicavit, 
juflum colle&is copiis Aigyptum tendere. Moawiam 
verb Ebn AbiSqfyan AikeÍano t Cétfared 9 & tPaleflin* 
frxfecÍT^uiCaJaream O* Atktlamim gladio cepit, 
ídque anno Chalifatus Omari EbnilCbetabifeptimo. 
I Tum accedentt Otbmano Ebnil Jphano ad Omarum 
f Ebnil Digitized by Google -• I ■ '" ' --■ - 

Alexandrim Anndes* Tom IL *P7- ci— u^ ^_ jiy ^ j^ij t^i ¿^ */**$ 

<JÜ&UI <£&»} ¿^UxJI^ <J^ Vc^ift^ tf&¿> JW 
^xa. ^tt*^ <-**><J o/»c^ W^V>^ o~¿* 

t^Uaá^ (y$ jf XAi &Lo (¿sjj&c íásJU ¿/Vá^ 

0*W1 *>*l ^ — )jmt. ua&¿ U)¿otí iJ)xk*j\Ái 

*--Hp^ a ^c¿^^ciA^'^"'-¿^t* *— *>%? 

ci**JV> ^/jíjJJM^. «a^V*»*? <í*y¿» gpj ¿>akoij^ Rnrr &\ Digitized by Google *?s Sutychii Tátriarcb* I t <¿í* >** c^ *V*1> ^v^^údi ^ y^v 

t^l ¿yaí^tf >*J U fi* c& c>/Ufc *J„_1U& 
^l L Utj 9j-J\- U¿.j r 1dJI ft^ C-iV J* 

•• 

C*UW (^l /yW i»Ufi» ^ cAWJ o^ ^ 

J*<J¿HÍ* «l'jLfÍ ^ttofi» «í53&ytf fc/ OiUl fr*V; 

«i j*o>*tf £*>*>*> vUfcJi ^»¿^>u «£*»y 

*<• «** fcJ <J^Uj*Jl^ 1&!Wkfr¿£' 

¡U *]jty V* <Js6miY$LSjc)yáJ\4 ita^-jmm <J* Digitized by Google , 1 H llll i I ■ ' ■ « 111 — - ■ *■■■ ■■ n i| V¿i \"' ^á ' " ■' ■■ " " ' r -* * " " " ' ' "" [ "■"— " ■ 

<tAlexandrmiAnn¿tíes. Toudh ipp Ebnil Qbctabi 9 ciim áixiftct Omar,fcúpús ad Jm- 

rnm Ebnol Afi litcris ipfum VaUJlina & Qafarta 

abdicatura , jEgjptum adire juífi , MaaTíik Ebnil 

Sofyan VaUftin*. & Qtjarex ^txftüo^Othmanus, 

Nófti,(inquit) O Imperator fideliura, Omarum 

áudacem efie,acpr*cipitem,iraperiíq ; amantem, 

raetuo crgó ne profe&us fineiis quibus confidere 

poflityvel fine copiis,Mo/frj«¿Of pcrdirionierponac, 

opportunitattm fperans, qux nelciat,pro ipíb an 

contra ipfum faciat . Pccnituit ergó Omarum Ebnd 

Cbttabifld ad JmrumEbn9lJfefa\p(ií{ct,ejus quod 

dixerat Otbmanus mctuens. Rurfum crgb ad ipfum 

fcribens,Si pervcnerinc, (inquit ) adte literac ift* 

antequam Mgjpti ditioncm ingreflus fueris,eó 

undé profcctuses,redeas ., quód fi ingreflus fue- 

ris,pergequácxpifti. Aflecatisautemliceris Am. 

rum cum %afbaa3Í eflct,raetuens ille nefi accepcas 

eas aperiret invenirer in ipfisC mandatum ] rcde- 

undi literas á nuntio accipere renuens,ipfúmque 

repeflens,co quo crat ftatu petrexk , donec in vi- 

co qaodam inter Rapbacum 6c Arijhum caftrapo 

neret De quocum interrogans refponfum tuliflét, 

Eft hic ¿ ditione JZgfpti . accetfito nuntio liceras 

abipfoacceptas, uná cumi.squiíécum adcrant 

^*jiLi«¿>iw,perÍcgit,dixítqueüs,An aoonóftisvi 

cum hunc é ditionc &&$'* eflé f & re(pondenti. 

bus Imojlmperator(inq ait)fideüum jufsit,pr*ce- 

Rrrm pítque Digitized by Google JOO €utychn Tatriarcha pítqne uc fi aflequerentur riie licerx ipfius non- 
ium terram JEgy^tiacam ingrefíum¿ revcrtcrer ; 
:quód fi cam jam ingrefíum,pergerem: Pergite er- 
¡gó eum benediétionc Dei &auxilioipfius.Ferunc 
alii Jmrum, cüm iOrTakñinacíkt , jÉgyptum cum 
comitibus fuis prpje&um eflc non impetratá ve» 
niá , fcxipíifléque adipfum OmarumBbnol Qhttabi 
cnm adhuc citra 4r ijhum eflet ; ipfum verólite- 
ras apucLfc rctentas nonlegiíTedoncc^//7;flmper* 
vcniret ; ac tum cas legiflc . in quibus ícriptum 
fiw, hbOmart Ebnolfyetabi ad Jmrum Bbnol Afu 
His premirlis, Profe&us es tu Mgyptum cum íis 
qui tecum funt : in qua magna e ft> e- ^pmanorttm 
copiis multitudo, cüm tecum homines íínt nu- 
mero pauci , Si ergo nondum JBg vptum attigerís> 
íáe rcdeas. Díxifle ergo Omarum ,Qua?nam eft haee 
tcrra?Cúmque reíponderent; Aigyf>tus:profc&um 
pcrrexifle. Alii aute Amrum cum excrcitu fuo j'uxta- 
fcfaream fuiflé,uná cum cstcris quxibi eflentco- 
piis ipíam obíídtonc cingentes.atq- Omarum Ebml 
QhetabifluiIabU tum ruit, clam ad jpfum litcras- 
mififlé. Ipfiimergó Sgyptum contendiflé, có» 
uc jubentc comitcs iplius profcftos ' eflc in~ 
ftar eorum qui á loco ad locum propinquum 
proficiícuntur , dein noctu iter fedíTe. Cúm- 
que jam longiús profe&i cflent, aegré tuÜfle 
prxfe&os exercitüs illud-quod feciflct, fc ab ipfb 

deceptos 

■I I..U» - ■^WWWI— ^^— ll l i. i II II I l ^ ■ 1 
Digitized by Google Alexandrini Annales. Tom . 1L 501 \jjt»¿ j~6*\ &\ j*" ó ^c <^W csX¿t> 

V6V* »5^ cA^V^^-^-x». «l^^cA*^* 
^t jé£ <J\ ^MM o¿ j-+-¿ o-* * — *-* 

^ váíuu^ >**£» cax¿. r yi ¿^f o* L**j 

^*e )\Ja ¿of./ij** cUJLí U c*£b ^ 1 * -r s ** 

ptíixiyó* u¿^ \j& *¿* 0¿>1 e*** *— M t>*¿ 

SL^UM ^Jc ;*«>>>. ^_4-ft ©Vé» ^Jtf*} /*•«. 

j#)\-$ Wj*¿-*¿*- o\¿eJÍ\ &* U# (s>lás e*« ¿* 

l^bOJ) l/»í lo*» U» tW ntf A* 
►V \j# <4— *-i t_$¿Jl *-L-*-* v-fck 

4)3 lu Digitized by Google }<n Sutychü Tjttriárcha <J3eá¿\ o*l y* </ ij»yj <&¿> tyjá-rikjraM 
<¿&l» «M» U\ oaWI »*l jfi* <¿N )<* «*JVoj*^i 

CÍiíllü^Vít^MlÍ»*^*^ ^ll ^jtó» fttf. ¿gW 

<juUll <*| ««>V>^ r yi ^l^l ^0*51 

<>V> <j«««^i imj^i e/ 1 ^ t>Jüu <*i «**#, 

^¿XJ U*** l^fc* w Vsbj «á&ll JJ^a jui o^ ^fcjjiy 
*+4jü¿\ HJUU^. ,¿,1 *) A^ ¿á^ ^ & xi 
^> , — Jl^.1 ¿ALAj tíi U^jtl ^x^ ^jü^ ^j 

«v^* í^u^íxJ (^j/»¿*s-~* <jti. ^ 

Jü^lj «UJ*. ^XlV Ji,. «Mt ^ ¿¡j ¿I ÜL*« Digitized by Google nAlexmdrini Annaies. Tom JL deccptos videntes. Eóqjcognito ad Omartm Ehol 
Qbetabiipfam deculifle. Qtji adipfum fcripfit jím- 
ro BbnoluíjL Hisprsmiras; Dccepiítieos qui te- 
cumfunt,ii ergó pervencrint ad te Jiter* noftrx 
ancequam Jfgyptum ingrefliis fueris, revertere : 
íin poftquam eam ingrefliis fucris ad te pcrlatae 
fucrintj pcrgas $ fciáfque mc opemtibi laturum. 
Profe&us ergó Tbarmam uíque, menfem ibi 
íubítitit , donec ipfam obfidionc cinclam cape. 
ret.Dein Mefrum profe&tis , ubi %omani atcc íe 
muniverant, cjuam etiam valk» undiquecinxe- 
rant, in quod clavos ferreosconjecerant • arcem 
iíUm feptera menfibus obfidentes , graviter ipfos 
oppugnarunt:atcüm diíferretur cjus expugnatio, 
ícriptis literis ab Omaro opcm pctiit , qui & ipíi in 
auxühim quater mille viros. raifit , é quibuse- 
tAtit JíZobairfLhml Arami^ jibadab Ebnol$ameti y 
& MojalUma Ebn MokalUdi . fuerúntque Amro 
anteaquatuor virorum miÜia , adeo ut jam octies 
mille e vafcr int. Pracfcít jsautem veitigali &gypti^ 
Aominc HtraHii Impcratoris,mic.¿/>flaA¿*A**qui 
ScUcobita fuit', Graeos odiohabens, niíi quod 
íéntenrjam fiiam Jacobitkam palam facere ipii vifúV 
noncíSét,ne abípíis occideretur. Quin &&gypti 
reddkus detinueratcxquoobiedis Qtfra Qonftan 
tmpotím, adcout timerec in Herattii Imperatoris 
manusincidercneipfummorte mul^taret Dolo igitur !£ m *~ tl Digitized by Google m Sutycb'ú Tatrtarcha i igicur erga %pmanos ufus , dixit ipfis } Pervenit ad 
Mabn aaxilium , cámquc baud fímus iis op- 
pagnandis,íecuri cflc non poííumus nc arcem ca- 
pientes nos trucident; quorirca obftru&is afcis 
portis, pugnáipfosUcefíámusjatque exarce in 
iníulam egrefliibifubfíftamus,fluvio nosmuni» 
ences. Egreífi ergó Grtci uná cum Mokaukajo & 
caetu primorum Cophtitarum cx porta auítrali- 
comitante bominum turbá qui cum Jrabibus 
pugnarentconícenfís navibus in infulam vene- 
runceoloco ubi efthodieExcluíbrium,pontém- 
que reíciderunt : coauccmcempore fuic quo 
au&ior fluit Kilus . Tum Mokaukasnd Jmrum 
Ebnol Aft, ac ipfíus comites mittens, Vos (inquit) 
gens eftis qui regionem noftrá ingreífí,pugná nos 
urfíftis diúq ; in terra noftra fubftitiftis Jam autem 
cinxit vos riilus ifte, faclíquc eftis.protmusca. 
ptivi. Mittitc ergó ad nos nomine verero aliquem 
áquo quid dicatis audiámus.foríaneó recidenc 
inter nos & vos rcs qub utriquc velimus • atque 
ifti inter nos certamini finis imponetur. Cúm 
ergb zdAmrum E bnol Jft pctveníflent Mokaukafi 
nuntü, mifít ille cum ípíis Abadah EbnolSameti, 
(Eracautein Abadah Niger ) qui ubi ad Moiauka* 
fum ingrcffus efíet , illepropé fíbi federe jiiflb 
Qutá eft, inquit, quod. á nobis vukis ? indica no¿ 
bis. Cui, Jbadah, $"íon cft ( inquic) inter nos ac vos Digitized by Google Alexandrini Anndes. To m 1L í°* ¿&j *&& ^w os c¿*n<¿/ ^ jtf> ¿yH ,j* 
^v« (j* teU^ u»*^ fV^ r-v 51 l^s^ 

<J <¿)6»lá>», ^^l Ijabl; f yi, *ftÚ*M ¿-áy» 

^J j¿»t jrJUrt UsU JuwJl 1¿a ^tWloi, 
^^> ,««*» ^ásM «M&t, U*Jl Ufc* VI V^oJl 

c»l U¿ -^-JUai.lóA f-Mcj Uc ¿Ub¿¿ c^j 
¿^WoUaj ¿4*« au^ o*5)W cW¿ 'u-dUM &>\ j* 
^jJyto tV» <J¿.ó UV* <-y» 1 «oUe x^Vá»^ c*-»WM 
C^tH^ Ci¿5«^^ *-* « — J — JVíj *--¡>W* Usol. 
(■£»*«) U« u^J itf «aU» »J ^JU» CU **x» U* 

Sffff » l Digitized by jOO; 7,06 Sutychii Tatriarcbat \¿¿ U* (^/i^j^^ié^^^^r^jfj^ 

^y^ *» L^UiLh^I UJ Jj&¿ ^ ¿Ai 
<&~J>\j*y ^j. U*** U*Jd*J f>V* <¿£» <Jkf»lj 

*£&» ^ üA*»> U*rf» «J. J^D4« UM», 

<#HSj.U^J <** c^él^Jtok- <J*adl*. SU/SwV^}. 
^_Jy*dJl U*I ü^yiU JJL» ^értU-J^A^ 

yV*N U.lj tVyfi-A tf UV¿^J^„, ft.fr., ¿i ^ 
íj*Vi b*¡ll ^W^^. «^^juUJ t^LJóá. íJUí^ *>¿* 

4--M^* ijiuj gHM ij#**c¿! ¡«u» 

C^l ttíiu^ ¿_*^ _j\U ^¿¿|Utl 
Digitized by Google «AlexandmáJmales. Tou:lI: 3*7 aíos iiiíi e mbus rebus une , quacum otram nuvis 

eliee j ica enimmiHi in mandarís cledic Dux,acque 

idcm ipíe ab Impcrácorc iidelium mandatum ac* 

cepitj neflppe,ütvelitligion«m noftram IJlaemu 

fWí<«iampÍecT»raini,acque ita fracres nobis evada- 

tis,idémq; pro vobis & pro nobis,idem contravosi 

accontranosfaciat¿£hoc pado]á pugna vobis infe- 

rendadefíftemus, neq. damnñ vubisiuferri, vcl ut 

quis in vos incurfum faeiac permittemro, Quod fi. 

abnuatis/Tributum nobis,quodnbbis vifum fue-j 

rit/juotannispcndatis pcrpctuum, quamdiu utri- 

quc fupcrfoturi fumus, atque hoc pa&o vos ab 

omnibus qui vos aggréífi fuerint, Velqui qaod in 

áiiquam regionis veftrae partem,vel vitas vcl facul - 

rates veftras damnu inculeric,defendemusjacq j hoc 

bis pracfticuri fumusjcum in foedus a nobisrecepti 

fuerícis, atqueadidcmpa&ovobis obitricÜ eri- 

mus. Sihocabnuatis, non fupcreft incer nos & 

vos praeter giadii judicium , donec vel ad unum 

omnesmoriamur ,vel illud quod volumus confc» 

quamur. Gui JÍmokmkM, t7t relígionem veftram 

ampleétamur, hocres eft qu* fieri nequit-Quod 

ad foedus autena,illud,qttod ad me Sícomiccs meos 

(jbht'tm ,acceptum habeo: abnuCrunt aiucm 

Gr*ci fcederi ineundo aíTenfum praebere^díCentes,. 

Nunquam hoc faciemu*. Hoc autem fecit JÍL 

Mbk*»bt* rraude ac dolo, ut ha Omccos exarce^duH 

Sffffi ceref. Digitized by Google jo8l ButycbüTatriarcha 

cerctrdein paccmamplcxus eft,qub Qpesq.ua* oc- 
cupavcratfibi falvas retioecet. Rcverius crgbJba- 
dab Bbnol Sametiyfmro indicavit quid fa&um eflct, 
Dein Mohammedam certó jam fcientes paucos tan u 
tum in'arcc wpcreffc,ipfam pugná aggrefli eá par. 
tc quá minc cft Sukoi Hamam í forum Balnei] 
machinis ac balliftis petierunt. Tum MZabair 
fcalálatcri arcis admotá^eá quae forum iftud refpi- 
cit parte,aícendit, non animad vcrtentibus ipíisde- 
«ec occupat» arciskftigio exclamaret,¿ UakJcbar^ 
feu,Dcus maximus eft : tum ícalam certatim fcan- 
dentibus homtnibus , Grtc't a pttgoa deííftentes, 
conícenfis navigiis in infulam adfocios ílios /é 
receperum : atq- ita- Mohammedani^fcc capta, cfc- 
dere,viocirc,dmperc.Gr¿«igttur ,vifo quid fece- 
rat JílMokaukas jcúmq^ ipfisfraudéex arceabdu* 
Ais,eandé Mohammedanis tradid ifle,cx parte ipííus 
metúentes navigia confccnderunt,atq. 'mCeramol 
Shoraik íShoraiki vinea3(einexercitüs modú com- 
poCacnmt. JlMokaukas aut&cüm Amrum defcedere, 
inter ípfos pangendo adiiflét , de hoc incer ipfivs 
convenit,ut omnibus Mttfumum á* fuperiori ejus 
parte uíque ad inferíorem incolentibus , impone* 
renturduoaurei á íingulis pendendi tam nobjli* 
bus quám plebeüs, arij^: quotquot ad aetatem per- 
veniflcnt; at nec á lenio confectis , nec pueris mi- 
noj-ennibusqui annos pubertatis non atrigifíent> 

necl Digiti 5 edbyG00gIe Alexandrini Jnnaleú Tom.Z/. i jop LW ¿fftj jfttyH c/ f» «^ !^ oV¡a*^1* 
j^íl- pV^I CíjA . 8¿ft.b. ^M c/**^ c^W- <¿H 

¿y¿ r yi^>*J\ ,Jb^UI tM*** .*% 

Ipjy ^xi* o*fl* '«gMtt .!>*» ^í W°l <^ v 
o¿>itf ^ cl-**L* ^l^l .^W^ 

\jj&*, tí&*¿\ \5&*» **&&- 0* ] J* U <*&"¥ 

<ja u*V*H o*\ j*&* u*y& t**te &*jfr>tifi 
^j^V^a K, } i» o* L^JÜUl <¿» l**í¡W t>* /*f 
<J* *> tjUÜl £4¿" ^ u**>> <V <V* J > &* I Digitized by Google }K> 8utydmü ) atriurch& • i 

•+*■&& &éj-ctytoío* ) vá* ^. ü¿^ j^ 

°>*!> >"••" b ^ ^ **«*> w*** c*^t >*M> I Digitized by Google |« ajílexandrim ' Annales* Tom./Z I «g netfáraulieribuspoftuiaretur qurcquam . Nuroc* 
rum criam inierunt eorum éCophtkis pr«íertim,qui 
ttibqtopenderjdoobnoxii eíTent ¡ fuerúntque qtri 
mimerati funt^horoinxs lexiesroiUies mille,qua- 
rum ccnfus duodeoiea millks aureorñ miUia^bínos 
auté aureps iftts ¿mpofm't,pra iltís immunitate ipfts 
pollicitus fide firmá. Tum zAAmmmBhndAft acce- 
dcrW/Mo^w^jNirñlfincjtitt^mihijeilciiím Gnc* 
eii 9 neq» eademmihi cum Blis reHgio^ neq } com> 
ráunis lcntenm. Vcrüm metu nc abipfismarte 
mul&árer, retigtonem & meam deijpforum opt» 
moneienrentiamcekvt^acciamhabui. Peto au- 
tera á te ut tria ratht poftulaca c©ocedas. Quoe* 
nam ( inquit Amrm ) funt ifta f Refpondic^Ne me 
^Coptitis íepares ,_ fcd mc mcorum numeroha* 
beas,idémq.uemihi qnod iHis imparras, íiquidcm 
eumipíisaitéco, atqnc iUisitriis quac- admefpe- 
&ant fidem babeo . Pocro Qopúu fccdus qood 
curoipfisiniiftiacpcpigifti obíervaturifunt. Se» 
cnndum, nt fi pofthac ite petierinc Gr*ti y utcum 
iUispacemJácias, netllud facías doncc ipíbs dt- 
fperderis , &. in fervitutcm redegeris . Siqui- 
dcm hoc digni íuot. Tertium,ucfíraoriar,jube- 
as ípíbs me in Ecelefia Abijohann'u AlexandrU 
fepelire, Atquchaccconceífitei \Amrm bocpacto, 
ut in íe fufciperent pontes duos. reficiendos , ao 
cKveríoria.ipfis ó^oípina>& foia ac pontesubiq- 

ihter Digitized by Google ? \% SutycbnTatr'iarcba iatet TJ>aftatum & Alexandriam pararent; quod & 
fecerunt,prodeuntibus Copitarum primoribusad 
viam illisparandam ¡ pontéfque,ac fora Sc diver- 
foqa ipfiscuranda: quinfc auxilium ipfistule- 
runt CobtiU quácunque in re voluerunt ad Gr¿. 
cos oppugnandos. Profedus eft ergb cum fuis 
Jmrus donec Grtcü univerfiY in Ceram Shoraic 
occurreret: ubí per triduum pugriá decertárunt; 
poftquodinfugam verfi receíTerunt Grtci: dein 
S.SalJiamo obviam fa&i ndvendecim diebus dimi- 
cáruntjdeinde & ad Caryun fibi invícé occuirentes 
gravi p'rxlioconflixerunt, undeinfugam conveifi 
Gr&ci Mexandriam fe reccperunt , atque in ipíá fe 
muniverunt . Undc leoninos animos fumentes 
Arabes t Alexandrinos pugná laceíTiverunt , atque 
•acri certamine ipfos aggtefsi funt. Gr*á autem 
quotidiée portis egrefsi dimicárunt, adcout ex 
utroquc exercitu magnaoccideretmultitudo.Die 
autem quodam acriter adeo certatum eft,ut Atabes 
apertá arce Alexandrina intra ipfam gravi cum 
ipfis pugna conflixerintj dein in ipfos irruentes 
GrAÚ y cxteris pulfis, Jmrum Ebnol Aft y Mujlemam 
Bbnol Mochalledi & VVardanum Amu fervum , 
cum alioquodam/captivos cepcrunt, nefcientes 
interim quinam eífent. Quibos fatriciu4 y Jam,in- 
quit, in manibus noftris captivi eftisj indicatc 
nobisquid cftquod á nobis velitis. Cüi Jmrus, 

Hoc Digitized by Google ^f" 1 — — ^— — — — — — — — ■ 

Alexandrinl rfnnales. Tom 1L i * JjJUií t-uo&a*ty Ll_fc*iJ\ ¿/é* L* j>y*&j 

^ \y,\&) <Jlí¿¿\ ^i^ii tJ» u^ g^ tffló 

¿¿? ^¡> ^^». 9M*&jjf Lá*> pyJI JUi i>* lj«y U 

r yv r ^ij ****£ ^vxi ^xwiU! e^v^W i>wi 

c*>-*U*t, 1-46» \&*& Uj*&M <J\ SjtíJ*¿ 

!*>&•» Jrt <j» JU»M cWvj t¿0¿ u-* c^aH 

% /+fllfi i^tf»c*AU^-lii*uA í>Jl*io--B , t t J 

fáo»! C»^-J1 .^ JVü ^ O* r ^J\ lyctt '&>! 
UA ^C ^r-é-J IVÜ Úrf C^4/ C^*ií 

Ttttt C^ J'? Digitized by Google J»4 Sutychii Tatriarcba: ^^ ¿^^ (^W) (s^l >e <>« (^HL vU¿ C^U 
9tí*^>-& »>,>** L¿> cí jjfc» ft*«¿pi* <>*** ^ViB^ ológ" 
U»y\ ^^IWi^L. *-i Jli, uéa*, 

*~Í*»H #¿a «**«* ^/ t¿|) l^ U^ l¿*. 

cAk±»t (y$ j* &&*j&jkA *~*JÍ u**£=» 1¿**j 

oy j¿*> i£¿\ tofji (¿f\*\/ cA&* **' tí#¿j 

\>jÜL\i &¿ f#>.\ ^M ^c Os&j ta«x i« 
L¿* f *«a- Lw»fc4»>j Li^»! «^ c**¿* «¿** 

L*^ fáai*^ UÍhh » Uaí ^H< t 1» i ; > ^ Digitized by Google sjlexandrini Annales. Touill: /315 

Hocj Vcl, ut Religionem ñoftram ample&amini, 
vel nobistribucüm pendads j aliás nunquam vos 
oppugnarc defiftemus , donec vel nos é medio 
tollatis , velipfi pcnitus tohamini . Dixit ergó é ; 
6r4cáquidam flWi«0,fuípicor hunc populi Im- j 
pcratorem eflé,collum crgó ipfi prarcidas; Jmro* 
fc. Eb*olAfi.Vyard*nM autem,quid diccrct ani- 
madvcrfojCÜm Gtétcé calleret,ipfivi attrafco co< 
laphum inflixit, dicens- Quid tibi ut haecloquaris 
inter principes , cüm non fit ín exercttu qui tc 
infcriorfit,vciminor ; Alium loqui fmc • Tu pra 
vilítatc tua te cohibc . Dixit crgó apud fe 
Vatrkiuiy Si eflet illc Impcrator ipforum,ficri non 
pofletuthic ipfum hocmodotraheret, ac cola- 
phis ca:dcrct. Dixk Mujlemb Ebn MpcbaUedi^n 
animo habuit Impcrator nofter a vobis oppu- 
gnandis reccderc » araue hunc in fincm fcripfít ad 
spfurn Impcrator fidelium , Omar ' EhnlCkttsbt. 
ídque quod ftatucrat dcccm é fuis Duccs ad vos 
mittcrc, épracipuis fciLeorum quiconfiliopoi. 
lcrent quo intcrvos&ípíbscofivcnirctjderc aii- 
qua 4uautrifqucgrataeflct,aacoqucávobisrc. 
vertcremur. Siergo hocvobisartidcat,-dimktitc 
nos quó ad Imperatorem noftrum accetlentes cer- 
ciorcmipfumfaciamus quamá noscum humam- 
tatetra&avctitis, raittátque ad vosdecem Duces/ 
atquc ka coropofitfo imcrnbs & vos negotio, 
^ Ttttt z ' co Digitized by Google y6 €utychii Tatriarcha ^.t.Mi P i i ' leo modo qui utriíque gratus fít , á vobis receda* 
mus. Ratus Patricius veram effe quod dixerat, 
dimifit ipfos, fperans acccfluros Duces decem 
quos occidere.poíTct,atque ita jitabes in poteíta» 
tem íuam redigere : abire ergó ipíbs permiíjc 
llli veróubi egrcffi effent, dixit Mojlemab Jmro 
EbmlJft, Heus Amte , libcravit te Wardani cola- 
pbus. DcinDcura Maximum celehrárunt. Nq- 
runt ergó %pmaniAmrum fuiffe qui eaptivus fuerat: 
pomituítque illos qudd ipfum dimifíffent..Tum 
accedétibus ipíis ac %pmanosc\zmote evocantibus 
gravrcectaminepugnatum cñ -^Romani mtem in 
fugam con veríi , alii ad mare íe reciptentes na vi- 
gia conícenderunt , alii per terrara abierunt , ac 
kigreíftfunt Afojlemini Jlexandriam, poftquam in 
ipüus obfídione meníes quatuordecim LnfumnX 
tenuCapráquc (am urbe atque fugá dtlapíis qui é 
fym4»»rugerant,prGfc£tus eft Amrm^Bbml Afi 
eosqui per terram rugerantquxfítum ltli autem ex 
ipíis qui permare fugetsMtMexandriamtevetüt 
Ífofleminos qui'm carepcrrjfuntoccidenít. Cúmq^ 
co audito. revcrfus eííct Amrut acri ipfum pugná 
juxtaarccm éxceperunt; quá ab ipfo captá rur- 
fum adnaves confugexunt ^pmani . Scripfit crgo 
Amrus EbmlAfiaá Omdrum Ebnil fyetabi, TJrbem 
eepi in, qua qüidfic non deicribam , rúfi quod. in 
ipía repererim palatia quater millcj balnca quater 
mi\U¡hd¿orum qui tributum folvünt quadraginta Digitized by Google I AUxcmdrim Jnnaíes. Tom.Z/. | 317 

c^üí ^ üili^ ^/feuftftj ******* ^ 1 


Digitized by Google 3» Butythii Tatriarck* &\ j* *_éH GfcXáa» L«JU«ü> ^ <Mt*U fc/ 

,^é*o o¿^ U*J*V üm^ ^ U^íU ^jy. 

I Ua^ U|&é» WU j-*« o»ttf*, ^y^ 

^fi* ^ jj« oVo^ U¿jp J&» .^Jb ^o^UjÍ^. 

Jt>¡» fj*) aíO^ *-il '» ¿M^ft-ftJ»» ^^ 

*— ^ímX^» tW» £¿>J1) *>»>» ¿* *♦ e^^t» 
<£■■**>***, S*^ ^^ 4^^. ^ 

M* *> £**• -^ »j£ttft £f*«* ^ **0 ^ ty* 

<*t <"'jf %**# uH¡*}\ ¿*>y fc &»'&> *U*H 
¿^l* j¿Uy K^v¿ ^.v ^ jrfb-' »*l4íl*t6*ÁiJJ ¿«9* Digitized by Google | njílexandrini Annales. Tom.//. 

miIlü,circos Rcgios quadringentos,oIitoresqui 
olcra vcndunt duodeciesmille. Ipfam verb vi 
cepi , nullo íoito pa&o. Certiorcm- etiam ipíura 
ferit, poícere Mofleminos ipfam íibi dividendam. 
Cui rcfcribens OmarEhnotQbttab't^ confilium ipfi. 
usimprobavit, jufii'tque ne ipfam illis C ipolian- 
dam 1 permitteret aut dividccct , verüm vecligal 
ipfíus. in ipía Mofletninis relinqueret> quo íubfidio 
ipfis in pppugnandis hoftibus eflec . <Eam ergó 
quoerat ftatu confírmavic ^«r»i,nuraeratiTquc 
incolis tnbutum ipfis impoíuit . Porrb JBgyftus 
univería in fcedus recepcafuic, tributo binorum 
aurcornm á fingulis pendendo- ncquc cuipiam 
amplius pro capicc íuo íblvcndum imponebaty r, 
(* nifi ubi adjiceretur aliquid , eíque imponcrctnr 
ratione terrarum Sc frugum quas haberct) exce* 
ptis Akxanárik incolis : Uii cnim ve&igal ac tri- 
t>utum ad arbítrium ejus qui ipfis prarfiáebatur 
pendebancCapta eft fiquidem Alexandr'ta vi, fine 
promiftb autpa¿tÍ5Convent¡s,nuiíocum ipfis ini- 
tofixdere aut íponfione. Capta autem eft die Vc- 
ncrts menfis Mobarram novilunio , anno Hejrát 
vicefirao, nec non Imperíi Heraclii vicefimo,qur 
Chalifatüs OmariEbnol Cbetabi o&avus fuit. Por- 
ró miñtJmrusEbnoiAft , OkJbam Ebn liapbeiZa- 
wí'/dmuíquc- atquc ita quicquid inter Barkam & 
Zamlam cft pcncs Moflemios fuit,ac mnc tempods V9 non Digitized by Google Jl« Sutjcbü Tatt'tarch* I non ingrcdiebatur Barkam qui tributum exi. 
gcrct , vcrüm tempore prxftituto tributum mit- 
tebant . Occupavic aütem hominescalamitas ma- 
gna Medin* prx annonae caritate. Scripííc crgó 
OmarEbnolQbetabi ad Amrum Ebnol 4ft certiorcm 
ipfum faciens cjuaotá premerentur homines angu- 
ítiá ac annonae caritate. Mifítquc Amrus camelos 
tritico onuftos, quorum primi Medinam pertige- 
runt , dum ultimi adhuc in' Sgypto cíTcnt, ícric 
concinuá. Scripfit crgb Omar Ebnol Qhetabi ad 
Amrum Ebnol Afi uc rodiendum curaret alveum 
cjuí fyl%amum pcrángerct , cjuo facüiüs appor* 
taretur frumentum. Fodit crgb Amrtu ftumen 
illud cjuod fubponte eft, cjuod Flumen Impera* 
torís fidelium appellatur : pcr quod naves triti- 
cum, hordeum & legumina "P¿«jf ato ¡{pl^amum 
defercbant , quae dein per mare falfum Medinam 
defcrebantur. Ccpit etiant Amrus Ebnol Jfi Tru 
polim occidcntalem anno Hejra vicefímofccundo, 
ncc non Imperii Heraclii vicefimo fccundo ,Cha- 
liratus Omari Ehnol Qhetabi decimo . Extruxítquc 
Jmrus Fuftati tempium magnum. Porróinter- 
fc&us cñOmar EbnolQbetabiMedind,íntctñc\cntc 
ipfum Abu Lulu*(ct\Q MogirtEbn Sbaab*. Obiit 
dtcDí/Hojj* vicefimo fcptimo,anno Fíejrx viccíL 
mo teitio , ncc non imperií Heraclit vicefimo 
tertio cnm annorumeftét íexaginta trium,tem 

J P° re l Digitized by Google Alexandrini Annales. To m 1L l 11 y¿\ &jX*& VjiVá» \*>\j glj¿. ^la. ¿¿*j* 

C*' >°C^^ vU* 4 ^ C/** ->** ^í*^ * ; *^ ij 
¿Jti4» $i¿\) *&¿\ £/**éle o»U\ L« kW* OdWl 

^•4 u^ M>t»mwy ^^ V^ WW J* 

^V jf <J\ i¿**& ^ j* <^á=i W^ V«J 

t^OÍ^V ¿lg < /ft.L*ft*¿> jkila* (Ji 0*\s¿\ 

«>*»! «J Ca^ 1 g*^ V >** &™ «-^ 

¿ U4\^i «j a-*^ gvi¿»\ <J r^ 1 <¿ JÍ 

«jvytt u^y» o*WVo*V ^ g«#>MfrdV K 

(>/• tt.j^c^ otífy 2**^ o* o*^* ****** *** 

a¡&*¿\ -y*»>lb*á» u*WI <>*V j* ***> cAU* 3 *- 
«j>y j*t iU5 KfeAV* cyVWl o*V „,* cV*»> <*«M 

Uuuuu g** 1 ' Digitized by Google %VL Butychii Tatriarcha i}otoj-<¿5fl <*+* *-**• <^*9 u*^ ^tJíV 

• •• 

£»*• g-**s irt^¿. <j y ^o^^IkjmuS^^u^. 

f * 

*-**£> o*l )/»>£? *¿»! »*4 m!) o^o^ ^ **•* 

c»tó», «**H ^ ¿w^ «Uj .#, r ui &*!***»* 
d*> t£u <>• k¿« o»y^ Hí <J^?j V*«k 

*W, IftfeU*} ^ i&jfr &s*y*m &&>«** Digitized by Google ^Ahxanámi áraaks. Tom: II: ?*3 pore orationis matutirae . Jam auté inconfiliñ vo 
candosC de lucceíTore elrgendo ] ítaruerat íex hfo 
tawrcomites OtbmanimEbnAffan^AUmBbn Abi Ta- 
UlÁ^talhum^AlZobairEbnolAram^AbdorrahmanEbn 
Orfi/lZabari Sc Saadum Ebn Jbil ypakk&.OnvK 
pro eo Sabib Jl1(umi : Sepukus cft eádem domo 
in quá íépultusfueratAM** Mf¿¿ChaÍiratus ipííus 
antior um erat decem,& novem menfíum.Novies 
Chalifatús fui teropore peregte religionis ¿rgb 
peregrtnatus eft. Fulcus erat ,(acva,calvus,caput 
&barbara Hionadngens: Spiculatorum ipfi pr*. 
fe&us ruit Jbdallab Ebn Jbbafi % Iankor Barka 
ícrvusipfíus. ' 

Cbalifatus Othmani Ebn Jffani. 

In Chalifat4im fufléaus cft Otbman Ebn Jffani 
Ebn AbU Afi , Ebn Ommia, EbnAbdijhemfi. Matcr 
ipfíruit Ommaiab ñ\iiC* har *t ^n^abU,tñbüt 
poft Omari obitum diebus finíente DHHojja . Fu» 
kqueCimtiúm3 Chalifet&s ejus Noviluniuru meu. 
íís Moharramznm Hejr¿ vicefimoquarto,ídque 
anno Imperii Heradii Imperatotis Q&manorum 
vicefíffequarto. QbaMfatum obtinuit annisduo- 
decim.Snno Chalifetüs ejus tertk) conftitutus eft 
Imbus Patriarcha Anttocbenus, qui Maron'ttafak* 
Cwfiantinopoii autcmCei muneri3piafcj^us.eft, 

V v v v v 2 ubi Digitized by Google ÍH Sutycbü Tatriarcba ubi quiaque annos fubfliric, neque Anmchhnn 
pervenit. Mortuus autem eft QonftantimpoU y'ibí^ 
lepukus. Ann© Chalifatüs ejufdcm decimo fa&us 
eft \facár'mV3Ltxiatc)\¿ Jnttochénus ,qui 8íMaro- 
w/tofuit. Hic etiam QonftantinopoU creatus, cúm 
ibi octo annos permaníiífet , neque jfnt'mhiam 
accefliftet , morcuus eft, ibíque íepultus. Anno 
Chalifatttsejufdé nonoconftitutus cdTttrus?^ 
triárchi (^ónflsntimpoUtanus, qui & Maroftitafait. 
Annos fexfedit, dein mortuus eft . Aono Chalifa- 
tús cjuíHcm quarto creatus cít tPetrus Patriarcha 
Jlexandriríu(~ t Maronka fuit-cum annos novcm fe. 
diífet mortuus eft. Anno cjufdem otfavo mor> 
tuus eft Honorw Patriarcha ^owidJiKíjCjuietiam. 
l/taronis do&rinam amplexus fuit>atqjLie per ipíiim 
divifa eft Ecclefix fcntentia . Poft ipfíus obitum> 
electus eft'quidam nomine SeVerinus , qüi 7(pm£ 
Patriárcha conftitutus, ubi íex menfes fediíTet 
mortuuseft. Poft quem ele&us eft vir prxftáns, 
nominc Iohannes, ad quem cüm dclata eíTétiftius 
dubü cajufa, Imperante tunc tcmporis Conftantino- 
poUffer*cliocamíta.tte fuo QonftantinoScti$[\t ipfe 
ad illos epiftolam in quá dubii iftius cayfam C ex. 
poíuit, 3 apoiogiam edens pro praedecefflSrc fuo 
Honorio Pátriarchá %omam . Epiftol» auilm inici- 
umita fe habuit: A/o/wwePapá, Pátríarchá %o- 
manoyiíd' Hetaclium & Cwftant'mum fratres Impc ? 

ratorcs* Digitized by Google ■ ■ '-■ ■■— - * ' ' ' ■■ -— ■ 

JlexaiMm Anriala. To m . IL W JL-^k^JaU >^.^^W¿^Ufi»¿.«A&Jlial ^Je Digitized by Google pó Sutycbü Tatriarcha U*Jl oikU ^JUl ft^U /km'^JÍI JU*J* *UU¿X 

e/t>* <J*£J Jy*j* c/i^ ****¡£» <¿ Urf*>a, 

LiH». ci« , i <yr ^ w^W^ JtMÍI <>l 
(¿/fi* *l1 v|J3ó J,tt jua-ét^J* <uüy ^I^a 

***»*£ g*4i u<«-j ^ «¿^urhí, jy^u. Digitized by Google ■ I - _. ^ ^ 

r zAlexandrini Armales.. Tom.//. I ^7 ratores quibus concredita cft Ecclcfia ChriÜi Dei 
veri,cujus iuxintenebris fplenduitjqui nos a porc 
írate renebrarum luce fua mirá liberavit , luce vera 
cui nullx admuta: funttenebraB^ui fánguinecru* 
cis íuarpacéfecitinterccelum & terrá;qui Ecclcfia: 
faciem icmper intuemr . llle eft qui vobis hanc 
grattam íecit , O Imperatores^ut opmiones opti- 
mas ac nobiliffimas in Ecclefia pfofiteremini, fi- 
démqueper&Áinimam acípfi proxtraamample* 
ctereraini. Acch.it hic rcs cjuae necefíarió nartranda 
eft,ut tpíam ratelligantqui íequicatem cólunt, atq¿ 
in ipíara isKraínmc* qucWciitas íuperior cvadat. 
Cum acf me pervenerit quatnam fint apud Gcci- 
dentis . etiam incolas dtfcrepantrse & duok , atque 
ad mC perlatum fit illud una cum firatris noftri 
Hottorü Pantarciias^oa^rfnrfMi^/irjn^an'orúmcjue 
literis : Neeeflc eft* ergO' ut cxphectus res ifta,qud 
totadigooícatur. Inkinm ipfius fic fc haber/raód 
ance annos ckcker o¿sodectm dtcatur Qjrm Pa« 
triarcha Jkxándñnus Maronis íententiam ample» 
xus: viw Doaáacr£kiBó cfle natusas duas ,vo* 
luntatem unam, atque operationcm unam. Quod 
cüm audiviífet Sofhromué qui Patriarcha Hkrofo* 
l^mltin^ ínk y cum ipfo difputans. argumentís 
ipfum. vicit ; Tum Sofbronhs ad tiergktm Patriar- 
ch&m£onftantbiQpoUtan%m profe¿fus , cuhvipfum 
idem £um Cjto docetet epetiret,atque diccrCyEfo. 
norium etiam Patriarcham ^omanum idem affir- %* Digitized by Google J28 Sutyctii Tatriarcha mare á Conjlantinopoli Hierojolyma rcvcrfus <ft r 
C¿úmquc Patriarcha cíTcc ( cum fiquidem,propter 
Orthodoxiam ipíius acccptum,£¿^ro/c>/yw/j Patri. 
archam praefecerunt , urois ejus incolae ) librum 
de ífide fcripfit, qucm totius mundi incolx acce- 
ptum habuefunt. Hoc cum íciviflét fíonorius 
Patriarcha ^omanusjaec non Sergium Patrrarcham 
Conjlantinopolitanum faho dixifle ipfum Maroni- 
tam efle,librum fcripfit in quo aíferir, Dominum 
noftrum Qriftum, qui ctt princeps vitae, na- 
tnra eíTe fine peccato • Siquidem Verbum per 
quod fuwunt óirmia, cum ¿ ccelo deícenderet 
aflumpfifle dc Maria virgine corpus, ac naturá 
nobis (jmilefa&um efle. nequaquam aucé volun» 
tate peccatí . Dicereenim íWifw^ccepiflc ipfum 
mihcudincm noítrnmpeccacorumjncmpecorpus 
íinepeccato cum anima rationaii,iñodleétuali,át- 
que ita unam voluntatem ipfi viíum eíTe aflume» 
re, quaehumanitati ipfius eflct , non ílcut nos fci- 
mu5 nobis efle duas voluntates contrarias, 
quarum voluntatum akcra plantara fic iñintéüe' 
&u ,' altera in corpore, síntque inter fe contrauar . 
quod univerfo generi humano contingít , cúm 
fub peccatofit,necficquifptamápeccato rebellío- 
nisimmunis: atcorpori Dotnini noftú Cbrijli non 
fuiflé voluntateí /duas contrarias, nequecontra* 
dixifle voluntacem intelle&us ipfius voluntati 
' ', corporis. Digitized by Google AlexanArmJxmúks. TouJL U>4iJ\ <>t. v 4 *^ !>Jua»W » t^ V4Vt£*c**b> 

V* t^l £**tf ' <£?** ******* .¿/^m^é^» 'W^S* 

^vsM-^i o*> ^ ¿¿J *>* J/* u*!j* ^ ; 5M 
<j$M«1¿»j oá*íU^¿«4> aWJfc* U*¿ u^í Xxxxx OÓaJ V-9 Digitized by Google X* Eutycbti 'Patxiarch* ^f^u^yí ^vy^s^ua ^/^-UUll, 

ak-^L^cJ^WL^ kJL¿«3¿¿g ^£¿¡dLÁ 
f-«í' . )jüi *t£U L¿*. gsp¿\ t^»U^yi* 

^t 8* tt d> ««iiy S» CJ^WÍ* C^^ -^aíil'V^JíÍi.» 

<¿~*J> (¿/** *M\ 0—«^ &<¿£J*>^í>-^IjJ1 Digitized by Google iAlexastdrini Janales. Tontlh 33» corporis , neque fuiflé peccatum illi qui venit , ut 
toilerctpcccaíum mundij (abfit, fieri nonpoten\) 
Ncquefuiflc Dominonoftro £7>ri/í0peccatum ve! 
unum,neqne in ipfius nativitate , nequc tempera- 
rnento. Verüradicimus(inquitJ ac confitemur 
volüntatcm unamquádirigeretur ipfíus humani. 
tasíanóUj nonautcm aflérimus voluntates duas 
contrarias, quae intelle&ui ipftus& corpori fuc 
rint . Hoc éripfit Honorius PatriarcKa ^omanus 
ad Sergtum Patriarcham Qonftantinopolitanum . 
Nos fiquidem confitemur duas voluntatcscon- 
traT¡as,intellc<Sfcás & corpoiis: quod transfercn* 
tes nonnulliad fententias fuas falfas,putárunt Ho- 
norium Patriaíchum ftomanum afleruifle volunta- 
tem unam in Domini noftri Qhrifti divinitatc & 
humanitatc.quod quiautumant,rogarem cgo,In 
qua natura dicunt unam eflé Cbrifto Dco volun- 
tatcm? fi in Divinitate tantúm,tum non cftin hu- 
manitate ipíius voluntas . ac proindc non efí ho» 
moperfe&us. Sindixctint in humanitate Qbriftt 
cfic hanc voluntatcm ,*lic¡mus ipfis , Quomodo 
erit Deus perfé&us ? Quod fi, duabus naturis eíTe 
voluntatcm unam ; hoc cftquod ficri non potcft. 
Verüm confitcmur íncarnationem Cbriftt unius, 
ideóqjnec ncgamus duas vomntates quae funt du- 
abusnararis,neproprietates ipfarum corrumpa- 
mus.Veríiradicimus utriqueduarum naturarum 
Xxxxíi Chriftt Digitized by Google 33* Sutychti Tatvlarcha \Qhr'ifti in incarnationcpcrfonae unius,cflevolunta 
tcmj at non eííe duas perfonas, quemadmodun* 
Caííeric] l^jftofius maledi£tus.Qui áutem afferunt 
duas eííé naturas& voluntatem unam,divinitact 
Cbrtfti &humanitati ipfius,nec no operarioné una, 
errant illí inftar Maronis maledicti: & <jui aiunt,u- 
nam naturam , voluntatem u nam ,& operationcm> 
unamj peccant, m&itEutycbii & Viofcori & SeVeri 
hacreticorum. Atque haeccft fenitnúxlacobítarum. 
Verüm do&rina fana & veritas manifefta illa cft 
quam protulérunt Do&ores * viz: Efle Domino 
hoftro Qhrifto duasnaturas, duas voluntatcs,opc- 
rationes duas & períbnam unamcüm impoflibi- 
lc fit,ut fitduabus naturis voluntas una:quód íl u- 
nam haberet voluntatcm,unam etiam haberet na> 
turam ¡ cum autem duas habeat naturas, duas- 
etiam habet voluntates. Rogamus ergó vos uv 
jubeatiscomburichartam quaecalumnias in Z.*o- 
nem Patriarcham \omannm continet,ncc nonin 
Concilium Chakedonenfe t nc legatur & ab intclle» 
clu minüs valciuibnsprobetur,fidémq¿ ipíbrum 
corrumpat. : rogamúíque Domimim noftrum 
Chrifium ut voscum mifericordia, clememia,atq; 
auxilio^refpiciat,fubdárqueimperio veftro gentes 
potentiáipfius infuperabili. Epiftolam hanccum 
abfolviu/t lohannes Patriarcha ^Romanus^ ipfam 
mifit peft virum praeftantcm, nominc IBarficam, 
Ecdcuaelfoma»eArchidiaconum,qui ad Htradu Digftized.by Google -fcp- AlexeuMm Armates.. Tom . /Z. 333 J Já tf) K— *&/• l-«)aajy I ^JiM dA* 3 ^ £»o*U 

Utf <>««*» t^WJU t JaáJ oif 9^j R*k*j OH^L 
cJ*.lj ¿U*j Stf^^f^^S^^^KaftJ» c^j*ft Ofcó^ 

S15 **HUÜ «¿»¿0*11 fc-J'\JU <J «ú^ tkdU^ 

(^rjB «¿,1 JW* »5« oeJj r y*\j <s>\x*&"j <¡>\x*iJ> 
«tía-^g^ló c?U»yi o«*w¿¿ ^jáí »4>aJj R*¿*« 

C^»* ^yV^^ ¿/t U£sJUU» ¿y^Xfr&z» 1ó (j>lás 

» •■•■ Jl }■«* ^ W ^^HkSUíH ¿-ff^l ^ 

U.tí-.ft» \>J^ P^sU^ ***** Jj**M Lá*.* 

»^ *»yy w** u6*«ji j*a ^i-g^w 

a—X**** «*♦£, l¿£fe* Ufi*^ J*£* V-^í c*X»* 
UL^* *) Jli*. OM'O^; «*• 1-4* <-***> <■ ««* ^ Digitized by Google 334- SutjífhU Tátriawh* ^ *,&0, Ji/*^ pí,a^ V W» & *» 

^Váa^ (^Wía SU^¿. C>* "^ 1 ***** A¿ 

t~4-i ü" u$& Ut>i, U<*U* <£Ul ^M 1**^ 

OÍl&II^A l^l^ <4*ánft ^^ <á$»¿. 

oa.Ij^Ij £v4l W¿«) c>aU»j <»&x»A^ tt^yfc^ 

i>* <>«*>> tUA^jJU. ^ I¿a&h.l o*^l cA**t feisJJ, 91 Digitized by Google , i mm i mu í >■ ■ ■ - ■ ■ i — ■ tt. . ■ - -- r , - - 

sAhtemdrim Amaks. Tou.IL I 225 um ScCmjhmtinum impcratores perferens;inrenic 
Canfkantitwm ctócrn obiiflc r nec non Hiraclium a 
eanfinaiB>/3»imipíurimipetum fecerant,< occi. 
fooij cpebá íiv ipfofti pio inaufpicatD habcrent, 
cihn J&gyptm. & ^WAipfis ewpt* "efféc^quodqüe 
MarmJtu effet • ipfofque imperio prasfecifíc 
fiatiif ejiss .Conftanúni demorcui fllium,quera & 
cbaóramcPaer* fei Cmfiantinm appeilánint.Fuit 
mccm ^flw^f-PítiíM^ iftBlraperafor piús, ciri címí 
£*r/Zfc*ínuncius Eniftola quae á Manne PatriaTcha 
^owrawaacHrnperatorera miíTa fiifc tradidincr,ipíe 
acccptam petlegic, acPatriarcha: intellectum roi- 
caois r refc«Bi juffic rc^ofifom, ad'huncmodum. 
AKeépcmü* , San¿te cxceUens, mandaoum tuum. 
Nos autem confitemur ac credimus naturas duas> 
volunrate&duas^atquc operationes duasDomino 
Chtiftweffbj.x períbnam unaaij&qui hiffcontra- 
dixerk anatWiwatiaamu*, Crediams etiam illud 
quod aíícruenint Epiícopr fexcertti triginta qui 
in urbe Q>akefonenfi convenerunc,& anathemate 
devovetnus illos qüi illüd anathemate devovent. 
Atque iHud quoddecharta ce*mburenda>inqua 
calumnije éflént iaLeontm (Pattiareham Rmanum 
íánc^um^ & tn concilium (^halcedonenfe , ratum 
habuimus, ipfámque igni tradidimus.Nos autcm 
cJoítriní tuamy quas doétrina vera eít,rirmiter rc 
tinemus: rogamdíquc ut nobis pacem preceris^at* 

que Digitized by Google ?J* 


J> qucab'omtiibusinalisincolunicsfcrvcmur.Bdr/í- 
Ka igitur acccptis Impcratoris ^oñfíauiim iiteris, 
ciim iis pxofe&us eftád Íohtrvéfm Pataiarciiaró 
^ttrf /nim, cad cujus lioer^s icfyonííính coatmc ; 
bant • At com ^W a w ap¡peilerec invenit Iohanntm 
Patriarcham morcuura cííe. Poftquem íédit vir 
quidam cgregius nomine {Theodir^ idqucm 
aóccdens JBarjtkajCcaÍQttm cum fecic quid infi 
dixiíTet Imperator, quámque Orthodoxüs efíct¿; 
unáquc ipft h£erascradiditÍmperatorisfoM/?4w/¿. 
maa Epiftolam hbannis, quara ad Imperatores 
lcripferat, r efponfbrias-í quas acceptas Jcgíc TTteo, 
^arwPatriarcha, & Orthodoxiamipfíus miratus. 
refponíum ad ipías hoc modo fcrípíít . Ai (ynftsnV 
tinum Imperatorem fidei (inccrae CProícfíbremU 
unicum: á Tbeodoro PatriarcháRow^^o.Grátifíca- 
tus eft. nobis Dominus Deus Omnipoecn*, qui 
Eccleíiam fuam moderamine mifericordjx fuz 
reípicit in pietate tua ; dedítque nobis locum teal- 
loquendi cum gaudio & hifaritate, quó gratiam 
hanc palámfacíamus» Vos íiquidem potcftatcm 
vcftram accepiftis vkc Apoítolorutn fan<5torurn 
utfldem Orthodoxara ptopugnctis, & Religio* 
nem veram manifcftetis: non uc fJeraciius, qui ob 
inHdelitatcm fuam quódque Ycritatcm deíéraerit, 
dignus non eft quiRcx appelietur; necut Sergi- 
us,Honorius > < Paulus i 8c TetrusPmmchx Qonjtan(u 
nopolitam, \ Digitized by Google Alexandrim Annales. Tom IL V>1 U**" cM *-«*"'/ C/lj oUM ¿A40. ^ kWij 

Ua^. <>*;***v </ ^ ^ *-** ****** V\j* 

<Ju-*¿Lí Jo»; «tMí £/<• ü*A^j tj^ 5 t>ití5^í*}JÍ 
^ |^a« \-4>¡>* C**^ lí£-W »->W CMtaa. 

>>ist *w uj c^ oi (¿/ u*j/áj9.¿* uvj°) b 

*-X^j j&>J» j u J Uu^a ^l ,J*UJ1 ^& ú£* ^Jc 
^/ ¿¿y» C/** ^\ko\j té&oL*e ^/^ e^ U c¿ 

f U-i *-" ** V-^^/et^oJJ £>**o-*Jl 

T Ifcj^ y¿£=¿ v-áaju y<w ©i d-*W W 

JUyU^ ^b^ u^ <^>»> 5 l) 0^»J «-^ 1 ^ 

Yyyyy *wfc¿M*S Digitized by Google r,s Sutychü Tatr'tarch* utyóyb ±>\)+ t&*m..(y* Vpf) *— i*** a, 1 'gJ^ 
O»^ Ojli 4*9 &fr»¿> ^ l¿£tU J^i pji lfc¿ Mj*- 

¿¿^■«iu #* m»¿*» d*j? c*wi wW^ a^" Digitized by Google i^ — ^— ++m ■■ ' . w*mwmm*mm mm < — ■ j 

nAlexandrini Annalet. Tom:1I: ■— 

nopolitani, qui veritati contradixerunt , atque ana- 

themate digni funt, quíque de Ecclcfi* gradu 

dejiciantut ob fententiatum fuarura faifitatem, 

eófque quos in hominum Canimas] injecerunt 

ícrupulos. Tu autem, praeftantiílime Rcx, 

(cias fidem veram orthodoxam , fru&um eíTe Pa- 

radift ,tibíque incumbereutipíamtucarisacpro- 

pugnes,eámquehorainibiis notamfacias. Chri- 

íiutn autem.Dominum precamur ut tibi in hoc 

probonitatefuáatixiliumferau Epiftoiamhanc 

obfignatam mifu Iheodow Patriarcha ad £>». 

ñantinum Imperatorem, adlitcras quas ad lohan. 

nem Patriarcham %omanum miferat , refponfum. 

Quae ubi ad Qonftantinum pervenit dolore aflé> 

&us eft ob bbannis mortem , apertis autem literis 

mire placuit ipfi bonkas refponfi quod ipfi rcd- 

diderat Theodorus Patriarcha vice Iobannú, qui 

anteipfum deccffcrati jufsítque fcribirefponfum. 

At cum Bomam pervenirct nuntius Imperatoris, 

Tbeodorum ctiam mortuum invcnit, poft quem 

Qomd prjefeélus eft Uartxus. Porró tempore 

OÍhmani Ubn Áfjani mifit (onflanúnus Imperator 

fcrvumqucndam nomme M4»«e¿íW,Eunuchum, 

cumexcrcituingcnti permare , qui Mexandriam 

cepit. Fuítquc toxtm$ott\ti &g)pto AmrusEínol 

Á. Contra ipfum ergó profcdus Jmrm uná 

cum Mefri incolis Kjpbtitis aliífque , comitante 

Yyyyy* ctiam 1%9 Digitized by Google 34° Sutychii Tatriarcba etiam Álmokaukafo quiipfos opibus, boíp¡tio,& 

viatico inílruxit ,pugnáipíbsgravi excepitad por- 

tam AlexandrU ; cjuae & per dies aliquot conti- 

nuataeftjdein in fugamconveríuseftA/<i»«e/Eu- 

nuchus cum omnibus quicum ipfo rucrantíjc- 

manis , qui confceníüs navibus Conftantinopolim 

reverfi funt . Diebus etiam Otbtnam Ebn jffani 

captac funt Africa, jírmenia , & Chorafan . Prxfuit 

VamafcopommzOthmanitJAoamastbnAbiSofyan. 

Maowaias iftc cum O/^nincolis fceduspepigit an- 

no fíir/V* vicefimo o&avo, ídque anno Chalifatüs 

Othmani quarto, tributo aureorum íépties mille 

ducentorú cjuotannis ab ipíisin perpetuum Mofle- 

mihii pendendo, ac tantoetiam ^manorum ím- 

pcratori.Porrb collegit Othman Alkoranum,longa 

Jongis , brevia brevibus compbnens : atcjue hoc 

llibris íeptem rccit,abolitis crteris, anno Hejra 

tricefimo íccundo.Dein difcordantibus cum ipfo 

hominibus interfc&us eft Othman , Ebn Jjjani. 

Interfecerunt ipíum Mobommed Ebn Jbi Becri 

jímmar Ebn laftri^ Sc Qanana Ebn <Bafl?ari , óie Vil 

Hajja octavo • ( vel fecundüm aliud exempiar, 

decimo oclavo- )anno Hejrx tricefimo cjuinto,ar * 

nostum natum o&ogintaduos: per triduuminfe- 

pultus manfit. Fuit C ftaturae 3 cjuadratx , facie 

pulchrá,fuícus,barbá amplácjuam plicabat,den 

tes auro conftringebat . Plurimum cum eo potuit 

Mertban) Digitized by Google ■' - - " - ■ ■ ■! r 

Alexmdrim Jnnales. Tom. //. I 34.1 •jM) J^j JyM ^ j-*** ^**. uJjVj 
<¿m*c^<>>i>*^ ü«>>^ r^ f* uv ** ^ 6 

(JU\j¿y Utorfj *&j*\ <■**** ^ C* ] v^ 4 ** 

<#\ ^UcSi&S-O* »«íV^ «*" tj &h *^ ] &* 
\+jfyJ*& yK^J -Afc» ^ **** **>* L> üUc 

c«u* ^t ^x» ^ tó*» <> j w <»*v«4i t^i 

y.ú <&**> O^W &»<£&* j*~) J*w <*• 
'jS* «*>Wtf újh ls^ ***& fc** 1 * <¿ ó o"-*^ 

t&Jjti*i.W*W ji\jj*»\ 9*jM O-** &>" & X& °) 

dt>A* Digitized by Google ?+*■ Butychii Tatriarcha <^£aj£o jmq¿ Oj*l £¿}4 ttgdUt <*toj{éac¿\ 

*^a*j <*» c*a$, *«* mu ■^{¿¿«j <ju*<j** 

«i^c^lé^ <>A*>1 a¿»\ *aXc ^Uej KW O**»; 
¿tyoM J*£*jv»\ \sté**}j*& */*>*) OV+&/\ 

*-tf o <*¿j« c¿ oULtó.1 a-*j R— ^Vé ^y 15| Digitized by Google tAlexandrim Annales. Tott.íl. H3 Merwan Ebn Hac em> y íépultus eft Medin* loco di£to 
Iafar Qaucab C pons ftelí«:3 Satellitum princcps 
ipfí faitJbdallah EbnPbabd Adawenps . Janitor r 
Hamdatm ipfíus fervus • 

Chalifatus Alis> Ehn Abi Takbu 

Chalifatum poft Otbmanum obtinuit Ali Ebn 
AV% Talebi , ( Ebn JbdilMotaOabi 9 Ebn Hafhemi, 
Ebn AbdilManapbi. cui matcr Pbatemab filUjéfadi, 
Ebn HaJbemi s EbnAbdilhfanafbi,) mcnfc VU'Hajjd 
anni Htjrd trícefími quinti, ídque anno Im- 
perii ConHantini filii Qmftantini quarto . Profccto 
eo 'Bafram ruit prdlmm Cameli ¡ deinde cúm Cu 
ftm petens in Sjriam tenderet commiífum eft 
prxlium Cboruzjenje in Kabraman, Dein Qufatn 
rediit,ubiipfum ioterfecit sfbdorrabman Ebn Mtl- 
bami Mmas&dienfiSy decem antc finitum meníem 
^amadanum d'itbus, anno Htjrd quadragefimo. 
Eratcüm occidereturannorum íéxaginta trium. 
Oravitproipfofiliusipfíus Hafan.^uit Chalifa- 
cusipíius annorum quacuor 8c decem menfium. 
Fufcus fuit,ventre prominéte,barbá promifía adcó 
ut totum ipfi pe&us operiret. Canitiem fuam non 
muubat Sepokus eft in Garriyan , vel fecundüm 
nonnullot in Tbamiak é Controverfum enim eft 
de loco íepukurae ipfius. Satelliram ipfi pnefé» 

étus Digitized by Google ?4+ Sutych'ú Tatriarcha c"tus fuit Maaka Ebn ^ifiMZabajenfii. Janitor, 
¡{anbar fervus ipfius. 

Chalifatus MoawU Ebn jíbi Sojyan. 

Profectus Moawias Ebn jibi Sofyan Damafco 
Erakum, ibi praeftitis juramentis Qbalifn renuncia- 
tus eft. nomen ipfi fuit Sacbr Ebn Harbi , Ebn 
MiSkcmfi. mater ipfius Henda fília JtbjtEbn 
($¿tbU i EbnJbdSbamfi.lna.ugumus eft meníe %a- 
bU prioris,anno Hejrd quadragefimo primo,qui 
fijit Imperii Conftantini f. Qonftantini Imperatoris 
%omanorum decimus. praefuit annos novendecim 
& quinque menfes . Anno Chalifatüs ejus fe- 
cundo conftitutuseft6¿wgi«* Patriarcha Conftan» 
tinopolitanm : qui annos decem fedit , dein mor- 
tuus eft. Ejus praefe&ura? anno íecundofuit Con- 
cilium íextum,fuítquc tum tilpm* PatriarchaMw- 
tinus. Occidentis autem praefe&us nominc Con» 
fiantini Imperatoris eratquidam nomincCo»y?4«/, 
qui cum Marwita eíTet, Martinum Patriarcham 
\omanum juffic eandem profiteii íententiam, 
cümque noílet, ipfum ad urbem quandam lon- 
ginquam rclegávit . Erat autem tunc temporís 
Monachus quidam Sanctus nomine Maximus t axi 
duoeránt diícipuli. Hicad Conftantem przfectum 
acccdensipfumoblententiae ñix &c culcüs pravi- 

tatem Digitized by Google Alexandrini Jnnaks. Tom IL 34* (¿/\¿¿ i¿\ (j& Xajgjla* **tf*« 
cJ^jJt <¿N f»UJ| o* ^VaAu, ^ o*1 **j U» «icy; 

o*t .m^:o«V-<i>^ch1/*(* u»^»i^W **£*;*? 

ILOA — '^ ¿6Í; O ^ S*6*Hc»Vá*j ipt&tf^e 

U»}«*/»> Jft»1*ftX) £/*<ÑXfa»t¿? j*M*^ **» 
^O^ O***» ^ 4 * pÚfl íft*él4»-*3 I ^Jc léy^ 

U«J *> Jli#.t^ <tól oa^WcM ^ <y>W 
— ^*A CiA*^táfo> L * ¿ii - U W*yü^U£», 
p\áD}9<W* lUjUW» <¿M «V*«t* ^ó^* ¿JUUVi M)V*4 

»*y ^yi u*«¿ ^ v*» e/J*** 9ío^j 

Zzzzz 9j¿j Digitized by Google tt<* 1 ■ " - - ■ ■- 

Butyéii TMrimb* V&¿3 ¿m\>f\} úW l¿f* g¿l «V*5j »¿U) ¿^ 

i^yw^ *k¿* cW *tf jltf i ó* *>** Wt^ *»*> 

t^.* *-> ^J«* t^é* 4ty£¿i **Mjt> ^ 

oyey <s¡fy*&4 «*** <>*U>f — 8*)/ ¿^>e 
táíjl* m»*^o ***j*> *>**&, ^¿fl t ^M^ 

*«¿ <jU/^ ilJu-I Uo^< ¿^» Iu-j**^*.^ j^j»* 
ÚU¿ U-**^ «L-í*H *¿A <^» ^, fcfrfrJ Digitized by Google sAlexmdmi Annéhs* Tom; 1L 3+7 tatem , heterodoxiamatqj gravera infidelitatem 
redarguít. luísit crgó (jtnfians Maximo raanus 
ac pedes amputarí , linguámquc extrahi, acque 
ípfiim in Jocam longinquum ablcgavic. Iuísk 
ctiam diícipuiorum ipfius altcrum prehendí, i- 
démque ipfr fieri : alter flagris catfus cft : dein 
ucrumque in locum ab altero iongc remotum ex» 
pulit. Cúmque Martino Patríarcha?,ac Maximo 
<hícipulffqueipfíusduobus hoc feciííec Qonfians^ 
Rom* Patríarcham conftituit virum qucndam 
eximinmnomincD^w«»v Cüm autcm certior 
fa&us cfíet (e*^fci»ff»/*¿Imperator fidelis , de obi- 
tu Thtodort Patriarchae (2(0M<«i*,quídqucfeciflet 
Confians Mirtino Patríarchae Maximóque monacho 
& ipfiusdifcipulis,cohftitutiimquccflc Viyanum 
Patriarchaml^owíWfroijaegré haec tuitt^crípíicquc 
ad ipfum Ücerascum diplomate, rogans ut c 
prxftantifli mis, qui adaltare ipfíus C communica < 
rcnt,3 Epiícopis ad ipfum mitterct, fidem ipfi h - 
cicns ne timeretquicquam,verüm feflé hocj qub 
fciret Qonfianúnm cauía prastcxtus iftius íencentia: 
quaeEcclefiaecontrariacflct, 6c quisinitiúipfide» 
derat.ut in concilio ^Patrum íanctorum anachema 
diceretut iniUum qui eodignus eífet. Perveni- 
ens autem lcgacus Impccatorís 'Sfimam^Diyanum 
obiiflé repcrit. Et Patriarcham poft jpfum <%m* 
conftkutueflé^g4¿i«M:cui cüm IiterastracfódiMet, 

Zzzzz 2 ille Digitized by Google 94-8 Sutycbit Tatriarch* ilie quotquec adcranc Epifcopos convocavit, qui 
numeroeranc cencum vigiociquacuor,cumctibus 
Diaconis,ex iis qui ad alcare ipjius communicarec, 
eóíqueuoácum legacis.lmperacoris mifit. Cúm 
erv&Conftantirtopolitn perveniífent Epiícopi,adCo>f<. 
ftanúnum Imperacorem ingrcflj, ipíl falutem ac 
hcnedi¿tionem coroprecaci fiint. £onftantiniuau- 
cemlmperacor Eptfcoposcencunt fexaginca,o¿to 
convocavic, ica úc jam numero cffenc duccnci 
nonaginca duo, ac rejectis tríbus Diaconis, qui ah 
Jgahio Patriarcha.^ omano miíltfucrant, manfe- 
runt Epifcopi ducenci o&oginca novem vacque ira 
in diptycho receníencur. Bonicate ergáauxiíiÍDi- 
vini, ac maníuetudinift Qonftantini ímperatoris fi- 
delis praEÍtantia , peraclum eft hoc negotium 
quoinunius voluncatis affércores ftatutum €% 
cjuos anathcmate percuiTerunt : ftiitque hujqa 
Concilü fcxti praeícs Gmgius Pattiarcna Qonftan* 
timpolitanusj&L Tkeopbaxes Patriarcha Antiocbenm: 
utpote qui in ipfohoc Concilio Patriarcha rcnun* 
ciatus eftjCum híacarius, qui ance ipfuro fuir,. irt 
tó. anathemate pcrcufíús. cft. Mexaná'ri* autem 
& Hierojolymis Patriarcha runc. temporis non tuis, 
utráque fede vacante: Anathema ergo dixerunt 
'mMacarium^ Macedonium & Gtorgiumi Patríarchas 
Antiochemtf Stephanériqut Maoarii difcipulum> 
Nec no CyrHm ) Sc ( PetrMm ) ?ztÚAXchísAlcxanJrinos, 

Sí Digitized by Google Alexandr'mi Jnnales. Tom . // j g¿.p ty¿+> (¿/* U^aí^ £-ff* t£jo¿\ U»yt¿>\i\ ,j\ 
(^jS>Cy í±*tyj **U ^J* (¿>lá»j itfUW £y* 

\J&o I éUKtfHfc»! <¿*> MiU^ )ji»j V<afcU Ju», 
^UjerÍSiU ,|^l» 9 Ubj| UüUl o***>*a>Vf) *»U 

C^i^^^'t^'ú^^^'^V^ ^ ***** 

0>V^\Sj i*&a&*¡ft <¿$>*>t*» 0^«*.^ owoWI Digitized by Google 350 Sutychü Tatriarcba R-jólfeJlti^Uja^ *íU**1 <*• ^Utfff^iyi 

«5 • C4J***' í*WI *-éJ>* íVáaJy <^$¿« 

L*U c^ni A-oJ¿ ut±jj o*±\j fj* <¿ iíí\ y*l 

#*» <J e***£*jr 0*^> 0*** .*» e^Wft^ gy4l 
C/ \Jj**Ü&l &**" *«¿ L*á» tjt*¿; 4*Jj Digitized by Google <tAlexandrini Annales. Tom./Z **' 6cHonori%m Pattiarcham %omanum{Theoh\úmaue 
< P4*l*m i <r Tetrum Patriarchas Qonjtantinofottta- 
f»/:quinetsamin Tbcodornm , Tarani Epiícopum, 
Sc Ikcbrmwm qui Srófut j«4g«* cognominatus eft. 
Fuit hic íiquidem Sacerdos «Syrw Hetetodoxus, 
qui autumavit QbriBum ipfi in íbmno apparente 
mdicáflé»tftorumqui unamvolunteteaílererente, 
vcrí eflcfentenriá. Conftantmopolim ergb acccdens 
poftqnam contraHctetodbKos ftatacum efiet de. 
crecum,haecnarfansconatu8efttueri fementiam 
MmttheHumm . quare spíttm'anatbemate devo- 
veruntuná cum ujcns ipííus, & fcntenttam ejus 
falíára rejecefunt, appdlaráncque ipram homines 
Simomm Magnm. Cumque jam anathemate W¡>- 
4tf4Mó<"&rieadi finem fociífenc/roníéderuntjUt 
ficíei.5ymi>olttm reduno/DrdiodoKutnjfinceriim, 
ttculpara,tpfi componccentjdíxeruntque^Credí 
mu$ tMiam ^fperíooii3Tr«ttatis eflé ñtium unicu, 
quieftVerbiim anaqnum^aetemum^patri srqualis, 
Deus m peribaa utn& hypoftaíi una } qut agno* 
fcitur pcríe<5fcuscfíc quod ad humanitatem fuam, 
& penfc&ns quod ad dtvinkatem, ineá fubftanriá 
quateft Domtntts nofter lefiu Cbrijhts , duas ha* 
bens natiuas perfc¿tas , dúas operaciones, & duas 
voltnKatesin períona una. Idémque proféílí funt 
onm Cobcuío Cbaloedontnfl , vizr Deum ftttum 
idtámis tenapostbus afluirifuTc ex virgine,Domina 

Maria Digitized by Google v*\ Sutych'ú Tatmrcha IMaria Sanéfci corpus humanurn cum animá ra- 
tionaii, imellcctivá: ídque cx mifericordiá Dei 
in homines propitii: neque hoc pacto contigiflc 
ipíi confufiooem, nec corruptionem, nec íepara* 
tionem , nec diviñonem • fed eífe ipfum unum, 
faciens , quae hominem facere decet in naturá 
ipíius, & qux Deumfacere decetín naturaipu*. 
us; qui eft filius unicus, Verbum fempitemum, 
incorporatum,quod reverá factum eft caro ; íicut 
dicit Evangelium óan&um - ita interim ut non 
recedat á gíoriá fuá aeterná , neque ipfam mutet, 
verüm íit cum duabus operationibus , duabus 
voluntatibus, 6c duabus naturis, Deus Sc homo, 
qüibus perficitur fermo verus : & utramque na- 
turam operari cum communionc akerius,duabus 
voluntatibus minimé* inter íecontrariis,aut pu- 
gnantibus, alterialiud ample&ente jvcrüm ma- 
nere voluntatem humanam in voluntate diviná 
omnipotente. Quód nifí verbum Dei,cíimde- 
ícendcret, aíTumpfiíTethominemundíque perfe* 
&um, fuiflet falus noftraimago & phantaíia. 
Quomodo autem eonveniretbenehcentiamprae- 
ftanti , qui ■eftMedicus íapiens,revera íanicatcm 
dans, (fécundüm illud quod dkit Malachtás 
Prophcta, orietur Sol juftittae, cujus nomcn 
umebunt , qui íánabit ipíbs , geftabítque ipíbs 
alisfuis,) ilÍudaíTumcrcmquocreaturae anriqui 

tus I Digitized by Google Jtexandrint Annúles* Tom IL VI t h \*t fÜ3»VS UmJL^ l¿>Utf l¿fe»> ftAft¿¿H &}*S* 
Ltf*á.1 <á#6- M*A* ^ ytül cv¿* *U1 «^* »á5&j 

j t j . fta L^ Su^aSjb ^H-l^ (¿¿\ (Jk&ft **** 
t»a.yi C^*^ ^Cw*^ **#& <J **** l¿/ «M 

j— óé £/* U»J¿U J-A-«^ — Jj.«a Wfi» L^» 
9j4*JU¿ ü»*Jj «^^ U<J4F* ¿y^ü ■;%* X * (¿¿\ 

t*»lj JA», «W ^jy Jiáaji U^ (^^ 
«^ d^Je^lflt **«J» ÍA&tf ^«AftSñl^tV li<3 

t¿/*tfl o¿tí <jtys «¿4*1— XJ1 &Vá» ^ y^ 

r t£=*¿\ <jpjd\/> <¿J¿Ü 4**» <*UJ <***»* 
t/JS L*¿*U _J^¡* Uá» y i a i « ^ ^JUAÍI 
•u- «»1 fcjM-** £/**>*> _J*mJ1 u«tf& <->/** 1*1 

Aaaaaa <¿>l£» Digitized by Google m Eutychii Tatriarch* »iuu^ ma¿2 «juvu-a* ^utórt tJV;^ ****** 

** <>4^j *«f^A¿ «JA^ ^^IjA^^íjJI <*jfl t^Jft f^toc 

ejVtf* o*¿* ^ **WI *>^> UUtf*.tfeJf «¡A. 
t>* »*<££. <j&V*j Vfc*.l JJ*M* piú&l (¿Jy>f*. 

u¡*y io^ «i^f^&f ^i fc/ i^u w t>v% 

^ f^frfttl ^ (JJW\ \_¿^l» ^^faj utiA 
*-jl3 lyu t^jj) l^ ^oi ^l L**». Oft»j***H Digitized by Google zjlexandrini Jnnales. Towll; 1 35? cus noxaiuit,ufcffet peccatura primum in homi- 
nejxné^arbitriura,voiuntatem,& poteíhtem fu- 
am. Acquomodononefléthocncceflarium,citra 
docuerit nos Dominus,qui cft in finu patris,filius 
qui foiuseft Über, non fervus, vcrüm fcipfum fcr J 
vum íéctt propterfalutem noftram, dederitque 
nobis vi&oriam in illos qui loquentes dicáat Jda* 
mum ncceflatib peccafléj ac ftúflé peccaram abftjj 
voluntateipfius/nequefuiflein naturaipíius pó- 
tcftatcmlibcram,quáalapfu cavcre pofíét. Quo 
ipíbrum di&o crimen & dcfé&um iropingunt 
Crcatori,quilongéfupráhjcccft, atque Mamum 
in pcccando cxcuíant . Jam vetó vi fcntcñtiae eo- 
' rum pwccipué qui hoc aflcrunt , omniúmque qui 
its aflénfum ptebent, necefláriócómpctit pcccatu 
toti hominum gcneri. Nos autcm dicimus in po- 
tcftate Mamt fuiflé ut Crcatoris mandatum ícr- 
varct,necnonut coníilium muUeris rcjiceret. ve- 
rám non itavoluifle, fcd cibum cr arbore& ¿ 
manu muUeris accepiflc: quemadmodum'& rau» 
licrconfiíiurafcrpentis (ecuta cft, non nccelEtatc 
naturje, fed imbecillitate intelleaüs: fuítquc hoc 
primávoluntatccreaturarumviz. Jdam'tBc Bvx, 
unde acceperunt plagam dqlorificam,atqucunde 
etiam medclant. Siquidcm Dominus noftcr íefut 
£hrifm moibos noftros & dolorcs. aoftros fufce- 
pit, ficut dixit//4Í4< propheta, Aípeximus eum ncc 

Aaaaaa 2 fuirj Digitized by Google V 6 Sutycm Tatriarcha jfuit ipfi fpecies,ncc pulchritudo, fuítque contemp- 
tibiliSjCujus nulla habitaeft ratio. Ipfe eft c¡ui ppr» 
tavit morbos noftros, & dolores noftf os fufcepir- 
cujusvuinereomnesíanati fumus. Fuit enim ut 
ovi&quae duéta eft ad ma¿tationem, & ut agnus 
qui coram tondente ipíura caccbar, ita nec os ape- 
ruic* In humiliatíone ipfíus fublatum cft judicium 
ejus. lám veró inrelligant filii Ecclefiae Dei pié 
üpfunücolerftes, UfuChrijlo Domino & Dcono- 
ftro eífe duas naturas perfe<Stas, duas voluntates, 
& duas operationes reverá, períbnam autem u- 
Hoc eft teftimonium & fidcs Concilii íexti nam. fanftú Confirmárunteriam quod confirmaverunt 
quinque concüia íanclapriora» Sc anathemate 
devovcruntqui iilud anathematizaret, & rejece» 
runt qui ipfum rcjiceret. Quinettatn fidém Sofro* 
nii Patriarcha; Hierofiljmitaniin medium prola» 
tam receperunt, & confirmárunc. Pcraéka funt au- 
tem haecnegoria auxiliante Dco, & praeíente Qon* 
ftantino Imperatore fidcli , cui bcne pr?cati reverít 
funt ad loca fuaj ídque Iroperii Con&antini anno 
dccimo tertiojChalifatüs MoawU Ebn Ab\ Sofiani 
quarto. A Concilio autera quinto Epilcopum cen» 
tum ícxaginta quatuor,qui Conftantinopoli convc- 
nerunt tempore Iuftinianilmpcxaa&is í^pmanotnm, 
adfextumhocducentornmoc'toginca novcm E- 
piícoporum, qui ibidem convcnerunttcmporc 

COH' Digitized by Google Alexandrini Annales. Tom. //. 3*7 u¿¿#* ^VUsla.jl ¿¿J¿ \-X¿1j*\ ó**.\ (^J^ 
C^abH^ ¿>¿>)\ <J\ ü^rSUJlfe »tf U*Ü UXé» 
*u*¿y* »\*¿ii*5M¿Xi"UifcU <¡>V£» Jy¿\ f U 
iuJW**¿£»U*l 1^*11 c/tflj «^ cJ^V 

t¿A &*S} ft&\ U^, XÍftisÉ* o«Wj oafeSwfj o*X*Vs 
tyt^lf \jX¿¿ u»áXÍ\ U**W\ £«** J 1 »Wj 9ol^& 

9¿A\j)uéa,j UjXjSlj V-Á^Mj 0*íMÜ c*« t^^W 
Úa^Vú-JtóJl ÜuUV^^^XaJlj *.-ju* > >\j »— ftVW 

&_*.**) {¿¿xtm ^oUr^s^Wó^^ f*J\ t. *♦-' Digitized by Google 35S Svtychü Tatriarcba U»9¿>3\ ***y i¿f*¿* Oy*>M\ <¿>ú> <J K«¿ái>t 
l¿ *-Jj <>—^l (^U) etftb&AÍ oU;t¿A UU) 

o* o*i« »U* ^ iá#¿j kju» j¿* ^si fj¿\ ^y 

sr* tt!> u J ***** v»' *>** « — *>*• *W¿*> 
ü>1 *— J iy L¿J ^l ^.c <¿£-U! o^iL-*^t*^j 

CÜWt o*% Ü*U ^p* <¿&ll 0»j» WíftJU^i JUj* 
f-4?A** o* y«^ o*üUJI ¿^1 -r*!>* !***** 
^iJI *-***>! ¿-A^ — y.i^ «^^ 
WiJá^t <94U ^ ^ l^**1j p*j¿*l o* t>fc¿j 

<¿*» o»<jill c**» i^v^á» 9 Vá> 4*9} oU^tt* o*»^! 

■ <¿£feí| Digitized by £°°; tAltxmirmi Jnnales. ToU.II. V9 Q>nftantinilmvcmotis,cemum funt anni. Cúm- 
que pefa&um fuerit hoc negotium^temporc Jga- 
bii Patriarchae ^pmani fancü , mentionem fece- 
runt Damafei & £gypti incolx nominis jigabii 
Patti&tchxfHpmamin Dyptycho,ab eoad hocuf* 
quc tempus. * * Mortuus eft autem Qon- 
jtánt'tnus ImperatOT fidelis poftquara íexdecim an- 
nosrcgno potitus eííet; regnavítque poft jpfum in 
^pmanos filius ípíius JnJÍinianus ánnos duodecim: 
idqueannoChauratusKsivfae Ebn AbiSofyan o- 
davo • Accedcntes autem quidam ad 

/«/?¿»Í4««»iImperatorcm <S(pmanum dixerunt,Sunt 
¿ Conftantinofotítanis qvááimquiConáiiam íextü, 
quodfutttemporepatrisrui ConHanttni, vkupe 
rent, ad fálfura (confirmandum) conveniflé eos 
afferentes. Mktens,ergo,/fi/f»iMn«* lmperator,E 
piícoposcenmmerjginta convocavit,qui Concilii 
íexrifenteiKÍam confirmárum, & diris cos dcvo 
verunt, qui ipfi malcdicercnt, vel contradicerent; 
nec non íententiaoi quiitque Conciliorum prio» 
rum conrnrmlrunt,&in eos qur ea ariatbematiza- 
rcm,anathemadixerum, deinrevcrfifunt. 
Porro arinfe Chaliratüs Moam* fcptimo coníli» 
tutus e&Iobames Patriarcha Hitrofolymitanus, qui 
annosquacrragjhtaíedif, dcin mortuuseft. Maníe- 
rat auteffi ícdes Hierofolymitana poft mortem 6V 
pbronü ufquc dum fumccretur hbannei finc Patri- 

archa # -W Digitized by Google • ■ - * 

j.¿o( SutjchiiTatriarchát i archa annos viginti novcm . Mortuus cft eciam 
Gtorgius Patriarcha Qonftantinopolitanm cum an- 
nosdecem co munerefumStus cflct* Anno Chali- 
fatus Afo<«iPí¿duodecimo,creatuseft Tbomas Patri- 
archa Conftantinopolitanut, qui annos decem íedic, 
(veí juxta aliud cxemplar, vigifui,) dcin mortuus 
cft. Anno Chalifacus ejuíHein vicefimo tcrcio ad- 
didit Mojlemah Bbn Mocballed Anfartenps ftrudu- 
r* ccmpíi quod cft Euftati Mefrijpoñ Amrtm Ebnol 
Jfi, turrim, cui nomcn fuum inícripíít. Porro 
imperance Moawiah captacft ^bodosé terra Roma* 
norum Sub eodem Chalifa Eclipíín paflus tftSol, 
adeo ut apparcrent ftellap,anno £&/>¿quinquage* 
íítno. Mortuus eft aucem Moawiab Ebn Abi Sofy- 
an menfc ^ajeb anni He jrdfexagefimi, o&ogena- 
rius Fuit autem obacíus, clunibus magnis, ftaturá 
brevis, voce elata,oculis cxtantibus , pectorc lato 
barbá prolixá,quam fucco AlNil tingebat . Scpul- 
tus eft Damafá.SateWkum praefe&us ipfi füitTa^id 
Ebnol Horri MAbafienfis. Dein I\ais>Ebn Hama&h 
Hamadanenfis.Tum VabakEbn %aii Tbarenfis.lz- 
mtot fl{iyabM fervusipfius. 

Chalifatus Tazjdi Ebn Moa"üi¿ 

Prgftkisipfi juramentis inauguracus cft Ta%id Ebn 
MoawU Ebu Abi Sofyani cui matet faii Mijua, filia 

Tabdakil Digitized by Google Jlexandrint Annaks. Toull. 3 íi \£jak C%*V* ^} 8-JUam <¡Hj£*cJiMrt |¿£k* 

J^. o^c^ >&• fVi\ k-*-a-¿U«Jü\ ^. 

f-í-A ú*/¿*> IL-JUUl ^ M» ot^JUA-» 
^J^fc* ^»\ 5-V*^ o^ *_4¿V_*« S— Jí¡J -á. ¿y* 

P¿,\ o* «j*«>V $*>* <-***** I— ftjU»* *— ítf¿- 
c^ «/* u^BJ\.cSJAfip>l iu-*ii)Já. «jt, r ^\ 
M^Uf ^js^ «,*«1\ o* o***¿- «-**» <J n*& 

¿^¿¡fe* M*0\>Vj^aJ\ o¿*y« o***M U-U e^aJt 

lr-S 'tjítfí^ «>*»- 0*\ U-**"^ <¿*4«N l^ ^ 1 
*JjV*« ^l <*#)?. &$*' 

Bbbbbb <¿f*«* Digitized by Google l6i Sutycbii Tatriarcba ■■>. J*y^c*M o*OA*" ***• Ufr)i¿<¿*&M\£&& 
<J\jJS 0¿j O* lUjCt C$JVL %¿fr »*t<Je i¿>* C**»* J J 
9^**M 0* <$ftX*»j <íc*a.1 V** fj*¿*\ O" (^Xfl^fioJ 

ly uj üti^ ^ji juv^ j^j tu, o&hj uto 0*1^ 
V-»c^ *fe«pyfl o*1 ja»yt-oi\ *W «*** gy¿» c*Jto» 

fd¿*\ cU^ C^t.cV^I ^áaj ^ K$\ W1 *"V> |U»á¿ 

**>* O^ *AjU* JU*1 *<m* p^^AÍ *~&¿jo**** 
O** tM^ *^A c^a.U \j>\aj Uj| 0^l**)l**<»*t 
A-WJ1 «fr^-* o*l ^U^j^lfaW ^as* o*x*jA 

*f) 0***¡»> *— *£,! IU-am c^-ay & iJ^-tésáX 
O-iwtd d** ^-**í ¿j tóa* £»<► ^l o*l *Ut Digitized by Google zAlexandrini Anntles. Touilh ¿6$ Tahdaki Calben/KitnvakQtjijebznmHcJM íexagefi. 
mi Porro interfe&us cft fíejain fil\u$ Mis Ebn Abi 
TaUbiCarbaU é d'mot\cEraki } dic¿ecimo Mobarra 
zsmiHejrd fexagcfimi primi,annoshabcns ícxagin* 
utrcSjCapúcqjipfius Damafcum delatum circa urbé 
geftatum eft.Occiíb autem HofainoEbn Ali EbnAbi 
Ta\ebi y prodiens AbdalUh Bhml ZobairEbnol Jwa* 
«¿A/*/c*,imperiura fibi vendicavit. Matcrrpfí fuit 
Afma filia¿¿i©*c/ijufti.Hiccumlitem iuamcx 
citáííct,mortuus cft Ta^id Moawia filius,cíim pra;- 
fuiflct annos tres & mcníes o&o . Poft ipfum 
fJmperio]fubftituitur fiÜpííus MoaVtai EbnTazjd 
EbnMoawU quadraginta dics. Fuit ipfi fatellitum 
$txk£ttí&,Hamid,Ebn Charbat Ebn Tahdac Qaib'ten- 
fis | dein Amer Ebn Abdollahi Hmadamnfit. lani- 
totfiafwan libertusipfius. 

Chalifatus Merwani Ebnil Háceni. 

Inauguratus cft Merwan Ehml Hacemi hbn Jbil' 
'Jfi, Ebn Ommaid, £bn Abd-Jhemfi, cui matcr crat 
Amtnah filia Alktmd, E¿» Safkan Akatmi, mcn- 
fc %a]eb anni fexagefimi quarti: AbdoÜuh autem 
Ebn Zobair Meccd fe cootinebatjneque pcrmiffum 
erat Damafriiut^aUft^^^ pcrcgrinationes 
obirc, impedience ipÉbs Merwano, Ebwtt Hacemi, 
ptoptetAbdollabwn ZbnoT Zabatr. Commifíumq. 
r Bbbbbba cft Digithzed by Google iH Sutychit 'Patmrch* eftprxlium A/4rj[prati3 í^kf cum fiahah Ebn 
K¿t¡4 Tbarenfi. Mortuúfque cft A»<rrT»<i» £¿»o/ Efo. 
cmm, meníé Kabi* pnoús anni fexagefími qutmi, 
'cum fuiflét pr*fec\ura ipfius novem menfiiuB. 
.Obiit annos natus íexaginta unum* Fuit autem 
procerus, nifus,ocuIis glaucis. Scpultuseft t)ama- 
(ci. Satejiitio ejus piaefuk Tahya Bbn %a¡s A/ha<- 
ncnfts. lanitoripíi fuity/¿«/aMNigcr,libertusma«- 
trisípfius. 

ChalifatU5> AbdilMaXtú Bbn Mtrmanl 

Inauguratus eft Abdol Maleci Ebn Mertan Elnol- 
Hacemi^Ebn Abfl Afepm mztct Aytfhah filia Moa- 
wU ^EbnMogir&Ebn Abil Afi^Ehn Ommaid Ebn 
Abd Shemfi , anno fcxageíímo quinto. Mittens 
hic Hierofolyma templum auxit donec petram in 
ipfíim inferet hominéfque Hierofolyma peregri- 
narijuífit^Affrcltaw veró aditc vetuit proptcr Ab>. 
doltaum Ebn Zobair. Idem Jbdol Malecb E¿n 
Marwan convocatis Vamafci Qjriftiank petiit ab' 
ipfis Ecclefíam SanEliíohannis^ cjuod juxta tcm- 
phim magnum erat» Quicum ÚsalediEbnil W¿* 
lidi fcriptum artuliflent, multum illis pecunia; ©b- 
culic, quo fimilcm íibi Ecclefíam quácunque Va» , 
»?<*/« parte vellent, exftrucrent: cúmquc hoc nok 
Jcnt,dimtficipfos. Porró mortuuseft TbomasPar 

triarcha Digitized by Google Alexandrmi Annaies. Tom.//. I ^6% ouuj^ «¿&¿ <jy ü$¿»v -*y» '"¿w*5 «** ín¿*^ 

^jto.jj^íj ¿^ oV>í ü»ojUV c*« ¿¿^ C*»*J (>****> 

V 1 if^t!/* W*^ o^ ^*-*-* </ s*^ 

^ ^jjfl^ <JLá*t> 0>* Cy V* ^ ^* 
ÓX^s <*L*> ^^íé^IU^ *j>> 1>J V**** 1 Digitized by Google %66 


y^#V^i»M» f*«* <¿flU> oUj 0*a» **** «jytf «**} 
^»^i t> ^^Vf^ »~^V»*J «¡Sa^l c*-# 

£/*! »UI **e OU* c***J! o* itf^A pdu^ «,v** 
</|l ^l MlcSlUí g^ gftfe cS*N ^. <j^>)l 

c¿*> ,Jfi c*U* <¿fctf <>««£ c»tó c*U§ {¿/1 ^l 

-t>W * c**?ó \<¿>\ 9\¿!\ rf ^l L| »J c*)Uü> «JUl! 
^ <«&•* O* ^ Mi^t *¿! ^/l^JUéÍ^WI 

«i^k^c^ cur^ ¿su* ^v^i ^i ^á. J*s Digitized by Google — — — — i t r r 

^Akxañdrini Annales. T m./¿ I ¡6y eriarcha ¿frf/wtaiitfcúmmunusillúd viginti ari- 
nis obiiííet. Anno crgó Chalifatüs ipfíus primo, 
conftkutus eft Otor¿m Patrrarchá Añtiochenm . 
qui annos vigiriti quatuor fedit, dcin mortuuseft. 
Eodem arino crcatus cft lohatmcs Patr Urcha Qm. 
tiantinopolitanM, quicüm annos triginta quinque 
fediflét , momms cít Etmottuus tñlnflinianm 
Impcratot lf>»tó»W ; Poft quem regnavicleotres 
annos, dein mortuus eft- Poft quem imperavit 
Tthertm %mank feptem annos, ídque anno Cha- 
lifatüs JHUtnakth filit Mtrwant, deeirno tcrtio. 
Mifit áutem Abdot maítch Hejajium Ebn Tn/eph 9 
Mttcam, oppugnatum Abdollabum JLbn Zohatr in 
tempio Mec c hanojn quod faxa projicicns Hejajim 
ipíius fafttgium dcfccit* Metuens ergó Ahdótíaí ne 
intpfum corrueret «des,egre($ús cft. Dixitque ipfi 
mater ipíitis, FíK mi, fi veritaoem propugrias, ve- 
rítas in mantt tua erñ, Prodi ergó ad ipibs: Siqui. 
democcHusfuerismartyrcris, cíuu verhatis gra» 
tra ratcrfe¿tus fí». Cui ttte, Mater, non timeoego 
caedera, acgrc autcm fero uc ignominix exponar } 
RefponditiHa-FíIi mi,ovis ubi jugutata fuerknon 
rimetexcotiarioncm.Fertur eriam mater ipfí mufc» 
tíbra bibendá dediflé.Tum ad Hejajium prodiens 
pugnavk donec rneerficeretur, crucique Mecch* 
aftjxus eft. Olfaciebántque homines c corpore ip- 
fius mufci odorem diebus mukis. Occiíuseft an- 

tc'm Digitized by Google 3¿8 Sutycb'ú Tatriarch* tem Jbdollab EbnZobair mcnfe Zow4á< priori, an. 

ni fíé/><tfeptuagcfimi tertii, in Chalifatu Jbdil' 

Malec Ebn Merwan . Pbrrb eclipfin paííus eft Sol 

adeóut apparercm fteUx dieLuna^ultioio /omdík 

prioris, anni Hejrd íeptuagefimi quarti. Fuic 

autemin Sgypto /íbdoÍJ^ Ebn Merwan frater 

AbdilMaleci, cjui templutn magnum quod Fuftati 

fuic dirutü £,de novp ]«xruxit. Apparere autemin 

ipíó<aeperat;lep$a¿quare ur bem Holwan ipfí elege* 

runt Medici : inquacrgb loca coníeiTus a»difica« 

vic, nec non pjícinam grandem qu.T ibidé eít,atq¿ 

ad ipíam, aquam é fofltibus qui in montc,^/- 

Wokattam appellato,funt,derivavicper fornices, 

quos uíque ad pilcinam extruxit • lupcr quibus 

¿ folium vitreum fccit. Erogavícque Holwani 

aureos millies millenos : plancavícque in ca da- 

¿tylos : Singulis autem diebus Iovis indé F^. 

tum equitans, íbi reliquum diei iftiuscum node 

infumpfit , dein oratione diei Veneris perac*tá 

revertebatur Hofyanam. Scruxitetiam ibidem co- 

lumnam quá méníuratur aqua: Nili JBgyptiaá 

inccementum . Fuerunt autem ipfi duo cubi. 

larii Qhrifliani Meicbiu ^quibus petentibus uc fibi 

extruendx ecclefix copiam faceret, illud conceílit: 

ftruxcruntergó Ecclefiam S&n&Uobannis^Holwani} 

quíe Ecclcfiaparvacft,atqueappellaca fuic Eccle. 

fia duorumcubtcularÍQrum. Statuitidem utMgjpti 

cribucum I Digitized by Google Alexandrint AnmUs. Tom7/, Z¿9 M *¿» <j _J>fl ^V* <j ^y i ¿y*V *U1 *** 

0*ju*j S*>;1 &U» Jyñ (J>^ £**• O**^ 

g— A iy*1 t»*"^ fO** &\y <¿*1 iá£-* — 11 <*• 
«JL» s* oldJtl 4>5 vltf^iUij yarfLVWá* ^A^óJI 
oJiy (^ L¿ eljl*. UjtcM V<WI |J/U¿.U r )o*¿\ 

u**£9« c*£» cJCV^J tV^ 1 W» ^vV - ,U * < * 

**XJj**jí. ******* ^ÍA»tVta*AJ1^\L^c^»^ 

^a* Ju-^> L* tf>V^> wi o^Viji L-wVfti^^^JU. 
tyoU^Vi *.- t^U gjjL*» £¿/*&y *-* c/^J 
g - jH«S s L^y í í f 4J c^U ^ ***afis» U* ,J 
ta¿w f„ i *.. t 6rt > ^Jé ^m-L»? c»«-Ay4- /U Cccccc )44 Digitized by Google ?7<3 J ' ' ' ' i ' ' J 

Sutycbii Tatriarcba vá&JW o*¿ ^ ^ jm>» o^ üi\ ** ü** ^ 

fc***?^*** tí>t v> i*oV*»\»o»Usl ** Jti* ^yfc* 
¿•^■■«^•¿i c>* ^fJ^U.**^» <^6i>WI JlSfcj 

*— *9* <5*¿/»<*íV >*>»N <>« tJfjSj o^^U 
» U)^lc ^* (9^) ¿WA#|'ttA>j LUa-iJU 

^ <h>u. » ^ il-ju-¿» sju* J^ ^jpv^r o* c*J£* 


Digitized byGoogle — — * II 1 I ——— —— I ^l I 

nAlexandrtni Annales. Toudl: 1 371 tributum C diverfís 3 vicibus penderccur, fíngulis 
fciidiebus VenerU pars, mctu ne litc aliquá íubo- 
rientcRegi pccuniis ópus cflet • neque ita facerc 
deftitit donec interficeretur Abdollab Bbnol Zobair y 
Sc abíolutum eíTet Jbdilmaleco Ebn Merwani im- 
perium. Proféc'tus autcm JbdolJ^ JlexandrL 
tfwanno íeptuagefimo quarto/virosregionis iftius 
primarios prchenfos in vicos & villa3 diftribuitj 
unicuigpe villae, fecundum ratíonem aedium ac 
vinearum, acgencrum frugum,certampecuniae 
fummám imponcns. Pontemctiam extruxit qui 
fupra rivum Amiril Mumenin Clmperatoris fidtli- 
um,3 extcnditur. Fuítquc illi in animo ponte qui 
Fúftati eft inutili reddito illum Holwam figere, 
portus ctiam abolitos eb transferrc, ncc non fora 
6c meicatores,qu6 Fuftafum nihili rcddérctj quod 
tamen perficere npn potuit. Scriba ipfi fuit Iaco* 
b'tta quidam nominc Jtbanafius, cui roganti ut 
ipfumEcclefiamextrucre in ÍQífril Sbamaa Carce 
candcla*3pCTraitteret,annuit. Extruxttergó Ec- 
clefiam S.Georgii,ncc non Ecclefíam Abuktri quae 
intra arcé eft,juxtaAiJ>4¿<>/2t4fottCal.(R ebarfizmix 
Ecclefia JbuKiri y reliquiis Ecclefiae San&i Georgii 
extru&a . Obiit autem eo tempore Abdol J^ 
Fuftati atqueineaíepultuseftdieLunat menfis 
lomacU ptiorisduodecimo, anni o&agefimi íéxti, 
annos natus viginti duos.Ob&etiam.¿¡Woj5f<i¿ 

Cccccc 2 Rbn Digitized by Google ?7* Sutychii Tatriarcba \Ebn Mrrwan, menfís Shafrali decimo , anni Htjr* 
o&agefímoquarto , aonos nacus íexaginca duos. 
Chalifatus ipfíus armorum fuic vigiori . Fuícüs 
fuk , ftaturae quadracae, barbáprolixá, vcncre pro- 
mínenci. Sepulcus eft Damafci, Sacellicurn ipfí 
praefe&us fuit Ta%id Ebn Ab't Ialfe Sacfacenfts ; 
deinde Abdollah Ebn Ta^id Hacemenfes* Janitor, 
Abnl^Jigaira^a íeiv us iofíus, 

Chalifatus MWaU Ebn AbllMatec. 

Iuramentis ilü'praeítitis inauguratus eñ, At- 
VPaltd Ebn Abdilhdalec Ebn Merwa'n, cui macer 
fuic Waladah fília hhbaft Ebn Harbx, Ebn Haretb 
Abaftta 9 eo cempore quo deceífíc Jbdolol Malec 
Ebn Merwani : imperavítque annos novem Sc 
meníes novem. Miccens hic Hterofolyma temolum 
Hierofolymitanum extruxit , atquc opere albario 
ornavit, pecráin medio temph collocata , quam 
etiam aedifício cinxit,quod marmore incruítavicj 
quin & teftudihem, quae tyriBianis erac in Eccle- 
iiaquamSiMÍ Seci habuerunc &ex aereconflata,ac 
deaurata erac, dirucam petra: fuperimpofuic ; ad 
pecram peregrinaciones ab hominibus inftitui 
juflk , Mittens etiam ad fyrram Ebn SbebaH, Ab- 
bafidam t qui tunc temporis ipfíus nomine &gyf>to 
praefuic, templura magnum cocum diruit , atque 

ilínd Digitized by Go'ogle Alexandñm Annaleu Tom.7/. j 373 e* ^tfX^j-u^ **»* J^ o* yjlá. ^aj »|^ 

<j»¿n «j <¿*4«m ie^w <*i <¿v*- cy*^ o-V* <-*^ 

b*»?D'a*» g)í cA*^^ ju*tf >c >*i* £,«* 

c^jVá» *^J ^ ft-j^Wj*. L-**j ***Ü Uj 
o»V% ^jUí R-*Aj¿* *-*¿^ <J (^A^ 

#> </. i^ v*-v ¿"Wun /V/^ 1 

jstt* .>** ^ *;-*Hj Ó4*ji f) i/»t& Ót* ú$ 
ijjj j* «L¿-íj, 8. ■ l/ '» £-^-^1 «J-*** •Digitized by Google m Sutycbii TatrUrchte C^*fl¥^ W-a** ü#*** o*^ (¿/^V (^l 
(^¿» ****>! </*. o*jyt ol^ *ftUM ,¿a ^v ¿«jyt c}¿tf **jy í ^» ¿»l¿. vuáa* tyUj 

(¿/* L^J- ^ > 9p**l\j *— »«-*4l cj-*;- 4 

^-^J^ SUAJ-J Jjj' t¿* ^Jc c^6«ÍJ ^íyí^iJUÉ» 

(J-^— « *•*&.& U*#¿>L* j*~ s — -»tf£ qs* 
o-éJJj^ .* *J*ó. r LÜ o*»tiJLlí c « -~¿ f Digitized by Google. ■■ i ■ ■ ■ ' ' ■ ■ ■ ■ ' m 

lÁlexandrim Annaks.* iou.IL 

illud quod jamibi cft extruxitaut ornavkj co. 
lumnartímque qua: inconíeflu ¿{aifiCuntcapits. 
deauravic. ncque eft in tcmplo columna aiiqua 
capite dcaurato nifi in loco ifto . Tranftulit ctiam 
íuggeftnm dum templum dirucret, in Clocum 
dictum D fyifariatol' Afttl 9 ibíque ofabant homi. 
nes,ibíque diebus Vtntris conveniebant, doncc 
rabricam fuam pcrreciflet : manet autem teftudo 
'xxaKjifariaxxx hunc uíque diem. Voluk etiam 
Walid templum quod Vamajci eft extruerej Chrt- 
ftianis ergb acccriitis dixit , In animónobis eft 
teroplo noftro addere Ecciefíam hanc, Sancli Io 
fannis ícil. feratautem Ecclefia valde pukfira, 
cui m tota dttioñe Damafctm par alia non fuirJ 
voljis autem pecuniam dabimus quá ctiam ipfi 
fimilcm ubicunqucvclitisacdificare poíTítis ; vcl 
fi vcliris,prcrium ejus vobis numcrabimus: obtu- 
Htque ipfis quadragies milie aureos . Ilít autem 
abnuentes,dixerunt,Nobis pa&ura cft $ ac Cbakdi 
Ebn ^Qaltdi libdlum in medium protulcrunt. 
Quatrfbbrem iratus Waiid ipíé furgens trabcm 
manií fua rdcidit, nec noulacerem, unáquc cum 
ipfo C ^cclcfix^ cbruendae opcrarn dedcruntritaq. 
Uparte oríentali Tcmplum & adytum totú auxit 
Iparte] Ecclefiae ipforum , eo quo fe habetmo- 
doi Arrno Chalifat&s ipfius tertio cottftitutus 
tStTbtodorus ?xúarchz ¿¿tero/olftnitanu* ¡ annos 
trisinta 

i i y 37* Digitized by Google M 6 Butycb'ú Tatriarcba triginta quinquc fcdit, deinmortuus eft. Eo 
teniporc imperavit ^omank luflinianus ,quicüm 
lcxanrios regnálTet,nlortuuseft. Obiítque Walid 
íbn JbdtlMalec mcnfc Jomoda pofteriori anni no- 
nagefimi fcxti H*y* , ánnos natus ouadraginta 
cres.Corpori$[; ftaturá] perfc&á fuit , barbágran. 
di,cuicani admixti crant: Sepultus cft DamafcL 
Satcllitum ipfi praefe&us fuit Qaab Ebn Haztn 
Aba[enfisAzx\\tot,$aad libertus ipfius. 

ChiU fotasSolimani Ebn kbdilmjlecb. 

(nauguratus Soljman EbnMerwan, cuimater PPa- 
ladah fllia ÁlAbafi Ebn <Bahr£ Jbafenfis menfe A- 
rñada pofteriore anniHejr* nonagefimiíéxti.F,uít- 
que imperium ipfius annorum duorum & fex 
menfíum. Ejustemporefuití > iW///fítf Imperator 
%pmanorum } <\ui Maronita fuic Ánnos duos cum 
dimidioimperavit» \t\Sgypto veaigali,flomine 
Solimani Ebn \fateci,prxfc&as£ahJfamabBbnZa- 
id Tannuch'tenfis. Híc ad Solimamm fcribcns,tertio- 
rcm ipfum fecit columnam menfurandac 'aquae 
quam Holwani cxcxctzt AbdoY jízj^Ebn Merwan 
njilli ufui inícrvirc • ad quem crgó rcicriben^ 
juflit ipfum columnam extruere in infula quae 
inter fluvium Fuflati 6c fluvium Jlli^d interjacet. 
Extruxit crgó Jfamah columnam quae ad introi. 

tum Digitized by Google Alexandrini Annales. TomJL 377 u»yufri«x«y. í **^l »á£u i/ót <j ó\áy oU}UU» 

y>* 9^-U oaaas^ Um *Ju», - ^fl lt $oV*,Ji$m 
K&T& ^Je e/^j <AW* e^ **4*¿ cX*V¿ «^ 

^V «JUúj »¿KU» ¡«ft^ C»Ubj «^4AJ 04***) ***> 
U^U (*V£*> ^lií&U c**M *j*»t¿ '(***» 
^V ft*U ye*tí>V¿) UWdjOAX^» »á=U©Vé»j 

*» (*1 »WU J-i o* V^V c> v^ ^ 
fe.VAl <¿>t *V** »WU- «/ ** u l c*^¿*iá£U 

Dddddd ^í Digitized by Góogle 378 Sutjcbii Tátmtchét 


fcU*OH¿^ *■** 0*'^ 9 ^^ O* 0é***j bud tta» 

tfyf «4«4C j*1 **»*Uj <¿*«a$ 

«J L>\Lá¿\ £/*! ^ o*l o**« W»I f»V* pj j^ 
|L**» <>l ^JW c***.U ^mOj ******* ^ 

4í-« <^í ^» tftfi. ^Jí <*LjU ^l o*1 ^U»»i^á» 
^V^V^ e^*V I**1 «^* LáU. yiá^ytt 
ttitfi. caU^ a¿\¿ i^Iéa^ ^Utf ^ c*JU» 
e^ |^1 *á5X» o»&*M ^m ^ ^lfo^ 1^4& <*¿tt> Digitized by Google — ^_»— — _^_-_-_^____________ i-ran i 

aAlexandrini Annaleu Tom;/£ I %jp 

tum metiuntur , vocarárque MkM'tm £ antiquag j 
Anno Chalifatus SoUmani tertio conftitucus cft 
Stepbanus Patríarcha jíntiocbems , qui annostrí- 
gintaíeptem fedit, dcin mortuus cft; Obiit au* 
tem Soüman Ebn MdilMalec mcníc ó\i/4r anni 
£fy>¿ nonagefími nóni, annos natus triginta no- 
vem : ceftamenco Imperium legavit 0*14/0 £¿* 
AbdilA^. Fuit pulchcr,pinguii,barba nigrá. 
Sateüitum prarfe&usipfifim £w¿ EhnCbaled,Aba. 
/én/iíjlanitor ^» OW/'^libcítus ipfins. 

Chalifaras Onwri E¿» AUiV Az¿^. .. 

Inauguratus cft OmorEbn Jbdil Az&Ebn Mer~ 
tparí 3 Bbn fíacemi y cui mater fiut Ojmoto ^wí*,filia 
_y¡ _i« OmafEbn Cbetabi t menfe oa/ir anno no» 
nageíimi noni. Hicfa&a famifiae íújeaveríárus 
eítjatque^íí^i Td/e¿i maledicendi in fuggeftis 
fConíuccudinem'jfuftulit; Siquidcm áChahfatu 
Mba'toi* Ebn Abi Sofyan üíque ad Chalifatum 
OmariEbn JbdilJ^tT^ folebant Chalifx Ommaid* 
M EbnTalebi in fuggeftis maledicere^ipfíim Aba 
Torab Qpatre pulvcrisD cognominátes. erac Chalira. 
tus ipfius menfium criginta • Fuittempore ipfius 
G(pmanorum ImpcratorJ/«df?4/í«í,qui annumcum 
dimidioimperavit.Hotum aucem fcccrunt Qhr'u 
fliani Gmaro Ebn Abdil A^i^ , quid íllis paéto 

Dddddd 2 nrma- Digitized by Google $8o Sutychii Tatriarch* Ifirmatum fuerat quod ad Ecclcfias fuas , nc vcl 
diruerencur , vel habicarencur • fcriptum Cbaledi 
EbnW/aledi proferenccs. Obtulitergb ipfis Omar 
quadraginta aureorum millia, rogans uc accepta 
pecuniá Ecclefiam dimiccerenc, acquc áliam ejus 
vice Ecclcfiam,quávellenc Ddww/ci partc,extruc» 
rcnc: quod reeüíántibus ipfis, eó devenicrcs, uc 
redderecur ipíis Ecclefia fua cum limitibus ipfi- 
us, qub eam reftaurarenc . Hoc aucem Moflemiis 
gravc vifum eft, dixerúntque,Traditum eft illis 
Tcmplum noftrum, inquo ad preccs corivocavi- 
mus,acque oravimus , precéíquc Deo rite fudi. 
mus,ut diruatur, reftaurecúrquc Ecclefía. Quín- 
etiam dixit Abu Edris Holwtntnfit , cum Cbriftia* 
nis equidemfcedus initum cftquod ad dímidium 
urbis Damafcen*, &,quae in ipfo func illis, Ecclc» 
fias : quod ad alteram veró ejus partem,gladio 
capta eftj eodémquemodoquodcircaí>4»w/c«»i 
eft é valle Goutab,quxqae in ca íunt Monafteria Sc 
Ecclefias^quae ergó omnia Moflemiorum funt,cüm 
gladiocapta fint ; fí crgó velinc Qmftianiux. ipfis 
Ecclefiam banc luam reddamus, reddemus iplam 
ca conditione uc Ecclefias reliquas in dimidia ur- 
bis Vamafcen* parte, nec non Ecclefias & Mona» 
fteriaquaeexcra urbem in Goutab func,diruamus: 
Quód (i hanc nobis Eccleíiam permiferinc y ífta 
omn:aillisconcedemus,Siquidem Ecclefías vaflis 
Gutab 6c Monafterium Moran^ poíTcderant3/q/7g- Digitized by Google Alexandríni Jnnales. Tom.IÍ \ %$i ^j^jí tv«* <**t ^f^ j«>*» ««jyt o«^^ 9^? 

£*«>* C/* t*** 4 ** <J <5^ **** b* w <-*¿*«> e/^ 

<J 0—4* ^ U*l (^UJI c>l (J^W 1 o»*/>! j*l 
¿^ U44Í jH-é-3 (¿/UfeU^ e*A<o SUjtvf üua» 

i-XjUI C^* *-*'■ A * á __^*> <¿$¿£^ <-***JW 

J£»j <JL&*0 &JU¿0>* ÜLoS ^» ■<!>'" ' O^ 8 » 

l^s f * ^lj jiLykJl ^J-SUa tAl g/á. ^ojl K¿¿¿á» Digitized by Google ;8¿ Butydii Tatriarcha l o»*J> <>G* >j v,*** «^l <¡¿ <-*^ $/*»</" 
t£$¿> /^W&U «AUU* L*ék t>a^M o* 4»y 

4j*/» c/^9 s-í^» t>ií*»j *»** o*' y^ 5»***^ 

*-***■ i¿j ti ?* wi *fcw-*-ciJ **yi> ^*ví o** 

f£»« J i <>*i <fi¡^* o*\ láíUr^o*' «>*>i ^ajlj 

K«JLé x>L^. L4J _JUm. c*i gj *l£», UWI 

^; »J <JSj£ *j*j& <J*-#N* <J>*> «¿y t*f* Digitized by Google <iAlexandrini Jnnales. ToM./7. I 383 m/, eáque incoluerant. Mctuentcs ergb C¿ri/?i- 
anrne diruerentur Ecclefiac & Monafteria, Ec» 
clefíam iltis rcfíquerunt . Scripsítque ipíis Omar 
diploma,fecuros rore ipíbs qubd Eccleíias fuas 
quac intra Damafcum eüent, nec non Ecclefias & 
Monafteria quae extra Damajcum in Gwtfaü» , ne 
diruerentur vel habitarentur, néve Mo/lemiorum 
cuipitm inip&poteftas eíTet : idémque adhibitis 
teftibus iis confirmavit Porró mortuus eft Omar 
Bhn AbdÜJs¿^mtnk %¿)th ann¡He/V«centeí¡mi 
primi, annos natus trigantá novem. Staturá qua- 
drati fuit, corporc & faciepulchris, canitie aíper- 
fus,fuícqueipfi in frontecicatrix. Tradenteexcni- 
plari quodam , íépukus eft in Monafterio Simeo- 
nit in ditionc HemslEmifíx JSatellitum ipfius prae- 
fe&us üxitRawfihus Ebn Ta%id,Saccacenfis . lanitor 
Hohaijk libertus ipfíus. 

CsMfausTaztdiehnJhdillfalecil Ifiauguratus eft Tanjd Ebn AbdilMaleci Bbn Mer- 
Ttan^bn oi'Hacemijcm msxttAtecab fitia Ta^jdi Bbn 1 
Moawia. y quatuor annps &. meníém imperavit r. 
primus hác Cbalifaru puella catatrice fibi aftumfit 
Fuit illa pueUa nomine Hahabah admodum ipfi 
chara , quae pratfc&os injufíu ipfius conftitueret, 
&locomovcrct. Obiit menfc ^4/f¿annicente- 

íimr] Digitized by Google ~g¿. I SutycbiiTatriarch* fimi quinti, annos natus trigintá unum . vel,fe* 
cundum aliud exemplar,triginta íéptem; fcpultus 
eft Damafci. Satellitum ipü pracfeékus íuit Qaab 
Bbn CbaleJ t Abafenfts Aa.nitor CMoíhbertusipfius. 

Chahfatus Hejhami Ebn AbdilMaleci. 

Inauguratus cft Hefham Ebn JbdilMale** Ebn 
Merlban, Ebnol'Hacemi } cuim2tctsfmmo Hajhemt, 
filia Hafhemi , Ebh IJrnael, Ebn Hajhemi , Ebnoi 
H¡aledi, Ebnol MagairA, Macbzpmenfis . fuit Irape* 
rium ipfius annorum novendecim &.íeptem 
menfium. Ejus temporc fymanorum- Imperator 
fuit Theodoftus, qui cúm annum & dimidium im- 
pcráflctmortuuscftj imperante poftipfumfljoww- 
nis Leone annos viginti quatuor, poftquosmor* 
tuus eft» Anno tcrtio Chalifatüs Hefhami con- 
ftitutus eft Con/iantinus Patriarcha Qpn$anúno$o- 
litanm y qui annos viginti o&o íédit, dein mortuus 
eft. Anno Chahfatusejufdem íeptimo , conftitu- 
tus eft fy%m* Patriarcha AUxandrims t cmi annos 
viginti octo fedit . Orabant autem Cbrifliani MeU 
ck'ttd Mexandr'u in EcclcfiaSancti Sabd, cüm 
lacobit* jam omnes Ecclcfias occupáíléntcify^m* 
autem qui patriarcha conftitutus eft, Idiota fuit, 
qui nec lcgere. poífet nec fcribere, cúm arsiüi 
eflét acus cpnficere. Huic cüm Í>amafcim ad 

Hejhamum Digitized by Google AlexandriniAnndleSi Tom //, $«» ;. ~- *V 

^l -AU ^\ d**v»\ <¿*l r VA* SAjl p&U r 1 m\j 

j¿c&a*S lU-Xjt^j t£l*^^f2£^lt^*tf<Ml<Myt 
(jftUg^l i*5sUo¿: t>3 ^^estj <#Vfe; j«¿\ ****j *** 

S^U p Vi\ Itja&iW ^jcVás^L» JU>i/é« r U* 

Váj^L* Ú^WU» V^Xás o-*Ués»Jí ^Je^é 
<> jufeU» (^Vé^ y$*£¿»i*j |/** V^«l (¿/Ifi* 

^u^<^w <>^ r u*,/a¿*> ,¿» &*?>& 

Ececce W Digitized by Google $8<5 SutyckiifPatriarcb* cjuc ^Aj ^e| 9J*U ^l pULb ^xfim i qAxfe» e* 
tí¡S3t^ *jr,U*íJt *■***£» («^ ¿¿Jj *^u«H »« 

<>&■**} *!**.# »<v» ^«í±dw»t¿^U ^fti» 1^ja¿G ¿g . 
>* U»>.Uá»M ¿«¿¿h. ^ M^M <>?*** &U» 

l+JULv; V-*^c ^ <3»>¿ Ui-JLJ fc, j^HeM 
U,«J C^UaV 1 ^) ^**"* íwáWLtí *l* <«*A3» 4 Digitized by Google ■ " ■íiiw ^ü iii l ■ iLH — — ■' 

zAlexándrini Annales, Tom:1L 3S7 Hefhamum Bbn AbdüMaUc profe&us cflet.con- 

ccflie funt opc eruditorum quorundam,Eccleíue 

quas occupaverant Iacobiu : Scripsícquc fíe/ha» 

mu$ ad prácfc&um Mgypti fuum, qui fuk Kbdollab 

Bbnol hjaniSacwtnfupt Ecclefias quae in manu Ia. 

cobttarum erantrepetitas fyztn* Patriarch* trade- 

ret , & cjuodquuncjue earum nomíne compre- 

henderetur. Accepit ergó Ko%ma Patriarehaá 

lacobitis Ecclcfias,atqueDriterc*teras3 Eccclcííam 

Jlt\aifarU. Siquidem ex quo tempore Geor* 

gias Patriarcha Mexandrta Conflantinopotim (ugit, 

annotertioChalifatus OmariEbml Cbetabi ,doncc 

conítitueretur ^o^maMexandria Patriarcha,anno 

íeptimoChaliratus M/fc¿mf,fuitCathedra Alcxan- 

drina abíq ; PatriarchaAfe/fWf4,ípatUi(c.añnorum 

nónaginta fcptcm.occupaverintq ¡Iaco&it* omnei 

Eccleíias tam &gypt'i quám JlexandrU . Cúji- 

quc opus habercnt N«tó EpiÉcopis,ordinavit JP*a- 

tríarcha Íacobitarum ipfis Epifcopos : atque ex eo 

tempore lacobttarum íencentiam amplexa c&Nu- 

bia-, 8c quotiefcunque moreretur ki aliqua M&ipti 

urbe Epifcopus, alium ipfis conftituit laeoli- 

tarum Patriarcha. Adeóqoc fa&a eft Aigyptut t*m 

fupcrioc quáminrcrior Í4c^if*V4,exceptaEcclefia 

Michaelis, quac in ^<^S*4ww¿CArcecandei*,3 

£uit. Hlam íálraiaticruncMdcbit^ y atquc sn ca 

orabant.' Cútnqoc moreretur ipfisÉpiicqpus ad 

Eceeee 2 Tyri Digitized by Google 3 8S Sutychii Tatriarcha Tyri Metropolítam mittebant qui ipfis Epifco- 
pum otdinaret . Neque ita ía habere deíiit MeU 
cbttarummMgypto & ^fex¿n<¿rMftatusufcjuead 
fyfmam Patriarcham . Porró anno Chálifatfcs 
Hrjhami dectmo íeptimo conftitutus eft Elias 
Patriarcha TJierofolymitanm , ubi annos triginta 
quatuor ícdkj dein mortuus eft. Obiip autem 
aejhamus meníe %abta pofteriori anríi Heyx. 
ccntefimi vicefimi quinti , cüm annorum eflet 
quinquaginta trium ; Scpultus eft. %pfaj* in diti- 
one jflfi{ákk** Rufus fuit, ftrabus, facie dcformi,. 
indolis pravac, avarus,opum corraíor*SatclÍituni 
ipfius prxfectus fuit Caab Ebn Hamtd . Janitor, 
Galeb t libertus ipfius*. Qui maximá apud ipfum 
gratiá pollebat SaidEbnoV^alidjTAbrafh^ Calbtn* 
fn. Scnb¿ } Salem Ebn JbdiU^ii^ i' Chalifatus Alwalidi Ebn Ta%*du Inauguratus : eft AlWalid Ehn Ta%id¡ 9 Ebn AhdiU 
Malec, Ebn Aferwan , cui raater Ommot Hajaji, filiá 
MúbamwtditEbnTufefyEbnofHactmifEbnAbiOkail, 
Tbahtfenfit» Fuit hic ftohdus, fatnus,lufui dedi- 
tus: imperavitanñum & tres mcníes , dcin con- 
venientes homines qui fa&a ejus improbarene 
ipfü interfccerunt/om^a pofteriori annicenteítmi 
vkcfirru' fextij projeótófqj cft in'2?#¿4Jraregione 

• Damafcena Digitized by Google Alexandrini Annales. Tom.77. I }8p U^WléV.1^!*^ Ü^á-O^ 8-JU» ^£c IUu* 
^J^Sj tt»V^ *£• c>*% M>^ pVll o***tf IX* J^t 
^^jtfUi. ilju*# ^ ^XS &*¿ ^ij f»V¿* 

^L^sj Jtj*tfJ V-eL* ^A*í <JU*>1 ^ la.yi I 
*¥** <j$J\¿ &.,*>. Va^ (mV^ o^ c^*^> »3Ü»yt ^e ! 
^ JLéJV oSf^ll t)*yt o*l **** ***« o$3V¿\* 

©i¿>* ^ *á&u «v* o** **>>. c/i^ <**yi <**#* 

t3»>U» V-4*A*» UtH»L« ^yVfej (¿fttfttt J**e ^V o»l 

i ■ 0$ Digitized by Google 3P° Sutychtt Tatriarcha _J 

dU^l iM¿» <^UÜ\ ^-i j^.y 1 g** ¿^láí», 
0*^1 ¿/*1 ¿O* **$*' 

**>y » <*i <**.>*^ ^piú j <¡*>y i ^ ^ ^ 

¿W&! ^] etyt tabji tjja.U ^Vfifc <*£*<»$ 

O^* <i*t (^/^.»»^5. U*iU» / Digitized by Google sAlexandrim Annalcs. Tom.Z/. I jpi ma/cena- y annorum fuit quadraginta . Accid'iter 
gó in Syria contcntia Sc motus. Facie erat pul- 
chrá , linguá cloqucnti, ftaturá perfe&á.SateUitum 
ipii pracfcdusfuic^W»rr<i*w4» Ebn Homaidi t (jtl- 
oenjii. Ianitor,2^4/mlibertus ipíius. 

ChAifitusYazjdi Ebnol'VJ alid't. • 

Inauguratuscftr^'i Bbnoflffalid Alnakes, qui 
eft TfaQd EbnolW/alid Ehn AbdilmaUc } Bbn Merwan. 
cui materíPf r/¿ fuit,viz.5¿4¿£jut,filf a Pbirtt^ Ctjnt 
Regis Per/arnm) filii Tas^tjerdi, ñl.Sbariar-, cui 
avia fuit filia Mauricii Imperatoris ^omanorum : 
acqueicaclkere íblebac , Sum cgofilius £V/r¿ & 
filuts Merwani , mihíque avus Mauritiu$ y ¿, avus 
'S*/m . Praefe&us Imperio fuit, mcnie %*jtb, im* 
petavitque mcnícs quinque, <Je¡n mortuus eft fi- 
nemenns DnlAaal* anai H<?/><ocntcíirtHvicefi» 
tni fcxti, annoshabens triginca; ícpultuseftDd- 
mafii. Satciiitara ipfi praereótus fuk fa^id Bbml' 
SbMmTtucb^LadmtenJisiUnKOTSalamlibcttusipfms, 

Chalifatus Meftoani Ebn Mohammed. 
íco^nominm Aijaadi.^ 

Mortuo Xa^ido Alnakes , juramento fideli- 
taás prjcftitpCCbalifam rcnuntiárundhoraines in Digitized by Google }pz íl i mmmt ^— — — ~— ■ ^— 1^— — ■ 

Sutycbit Tatriarcbé. in Sjria Abrahimum íiliutn jitW/alidi Ebn Abdil 
Maleci; ac cüm quatuor mcnfes impcráíTec ,Im« 
perio exucrunt. VenícqueMerThw fi¿» Mobammed f 
Ebnol Hacemi Ebn tirmtnib¡ 9 (cui mater erat ^/r*»^ 
quac uxor fucrac A/o/afci ££»i/ Zobairpx. poílquam 
iÍ'a>incerficeretur Mobammedi Ebn Merwani } Ebnil 
Hacemi. ) Merfanus ifte cum in Syriam veniílét 
juramencum fidclicacis ipfi prxftiterunc e Vamafce- 
nü quídam , concradicchte Solimano Ebn He» 
fhami } Ebn AbdilMalec ,aliífque Ommaidarum.Tum 
congregatis contra ipfum SyrU incolis , & plt* 
fííquccorum.qui ab t^Ja/bemidarum parcibusfta- 
rencin Qborafano , fugerunc copia:, ca:síque íum 
exercicus cjus, interficientibns (botafani incolis 
nam & Syrw»! , Dama/cenam , & £r<i^i incolis 
multitudinem , quorum & opcs diripuerunt, 
mulieréíque ac liberos captivos duxerunc. Im- 
peravic Mer"toan annos quinque: bellis inccrim, 
oppugnancibus undique ipfum regionum Cdiver* 
farum 3 incolis, vexacus • Dein.de, cúm ab AlZab 
Mufilam fugerec,indein MefopotamtAm t deiadc¡>ci 
Syriatp cranfiens, donec in JEgf^tum pervenirec , 
miífi poft ipfum Saidum uíque Ha/hemodarum 
exercicus ipfum quaefirum aflecuci func eum in 
vico quodam A/hmuri , cuinomenS«/Iri^iri»- 
desjuhi occifus cft, cumannprum éflcc lexaginta 
novem. Caedis ipfius cura commiíTa fuic Amero 

Ebn Digitized by Google Jlexandrini Jnndes. TÉ.//. 
«¿Cj-JW t>*t>*\ «*yi ¿/*\ fé*\*i y*W u^sU) 

t^>t l«) ^u^s* cAp* rb **if c/^ f J&M 

c^t» c**** d** ^-V* jbj\ o*í c¿j«*l c»Vá^ 
tVJV J" l&fémaft o*t C/í;/* OÍ' *>**" tj¡ 
r U*H<>\ O* »-¿L* *-«*\* pUJ\ c/l<>4""<*) 
lá&U** »*\ pUuk o*l C^/WU* 1 , »J L ft OÜU^ 

*— *i« r usjí u*\ £-^y «MpAc/*C/*V>*> 

r Uf <>1 cm <$U*1>. t>1-d*» *>£»Wc*W, 
L«) —H i a ^^l.(^/i^'»^;Vttf&*t <» * xaj *•** i>ii j*j u«* j*» cw^y >»*^í 

cbcW»\<>»\><M njLSJ ü ^yU -é>\ Ffffff cjM' 39? Digitized by Google w+ J§ £utyctii < Patriarcb¿ ^«.¿u^uJt ¿*íjí»¿\ »V<^* ^gMi 

$y¿< Vt&¡* *&**$ I^J*"** dj^Jfl 

/ 

#] «Ul 4*0 <¿tt* «*^M> «frJ*U iv^t>*VcM^*Jl 

<r* tsl¿. Uk*) ¿&*A»J V^ ^ í^É-JVíc/4^1 
«¿* W **V^ *>**»> ¿>*tt i-XkfiX&sjiL 
UftU«^Ut* c*W*Vi ^**-*^» c*£*9 

*-**>£♦ ¿fr-S** v^ £/jt>* í* 54 "* cJ* C/** 
r .4 a J U Ü5JUUÍ ^-é», i£UUif ^ 

. v>»i> ;¡ Digitized by Google tAUxmdriniJlnrudtt. Tou:lI: I 39? Ebn ifmatl Salmtnfis, Cognominatus aucem eft 
Merwan MUadi, quiá in ipíum réíque ipfius po. 
teftacem práceipué habuit Mlaad ihn l)arJ>ami . 
Saüdliúo ipfíus praéfutc MQautbarEbnAlAfoaÍ^ 
tuu&enfis . lanicot ejus ntíc^aUtMibermsipfíus. 

Chalife Ábbafid*. 

Chalifatus Abit Abhae MSaffahi. futcque 
juramcntum fidelitatis prgftitum Abit Abbafd 
(qui cft AbdoüabEbn Mohammed % Ebn Mi^sbn 
AhdoUahi, Ebnol Abhéfi y Bbn Abdil ktotallabi , cui 
matcr .^w¿nlia AbdoUahifibnObaÍdollabi.Eknii 
Abhaft,Ehn AbdtlMaddani, Ebnil T>aiatñ,Haretben- 
fit )Cuf* die Mercurii, undecimo menfís %abid 
po'ftcriorisarmiHir/M ccntefími tricefími íccun- 
di. Hicequo ad templtím ve¿tus díe fcmr» ad 
homines pedibus ftans, (ermoncm fcabaic , cum 
Omma'tddkdcntti orationes fuas habcrc folerenc. 
Mifit bic cxetcitus contra Yaqdü Ekt Omar Bbn Abi 
Horaird W*f*tum:miüi etiápatruum fuü Mdolia* 
hum TLbnMi coaa&Mer'banm Ehñ Mokammed y tjo£ 
in fugamdédttjdonecipfuni Mtfopotamia -& $yr& 
cxpcfierct.^um SakbumEbn AtimiBt ,cpnexv» 
dcm vtkJBgjfum infecuras cft , prira* cjus adei 
pnefé&o ¿¿*^a>donecipfum imerrecifTet. %o- 
jíirfwamem -cuáimoraio Impcracor* Lem multj 

Ffffffa ülos Digitized by Google 39 ¿ Sutycbii Tatriarcba illos maletra&arent, acturbatae eíTent ipfis impc 
rii res, virum quendam é Af¿r¿/&iincolis nomiñe 
^4¿4(nt»íibiprxfcccrunt, cujus imperiumcur- 
bis plenum iu\t icmpoxc Jbil Jbbaft Sc Manfor'ts. 
Condidit autcm AbulAbbas in Anbaro urbem 
quam Hafhemtati appcllavit. FuitChalifatusipíi* 
us annorum quatuor,& novcm meníiumt mortu- 
us eftin Jnbaro, die Domínico, menfís D'úHu\\x 
duodccimo,anni Hejrd centefími triceítrñi fexci. 
fepultut in urbe Ha/bemia.Fuit Jbul Abbns^xo. 
ccitis/adepulchrá,tíaturápcrfc<aa Satellitum ipfi 
prxfe&us fuit Abdollabbar Ebn Abdor -%abman'í, 
A^denfis: Ian¡tor>E¿» Gaffan libertus ipfiusí 

Chalifatus Iaa/ari MmanfnrL Coorecerat AbulAbbás teftamentu rn quo hafrep*c 
conftttuerat fratrcm fuum Abt' Iaafar , Abdoitabum 
Ebn MobammedJEhn A\ü,Ebn AbdéUabi\ Ebnol r\b» 
bafi y (cujui mater concubina fuit> nomine Sa/a- 
mabBiüBaJkart, quxquelSd/or^natusfuic,) eo« 
démque patruo fuo IJd Ebn A/# , Ebn \bdolU>$ 
Ebnol Abbafi tradito . Ubi ( inquit) mortuus fuero, 
homines fidcm juramemo obftrtngerc facias ilii 
, cujusia hoc teftamentomentio fa&a eft.Ubi erg¿ 
¿ vivis exceífcrat Abul Abbafi, fidcm dare fccit 
ífa EbitAti Hafkemtdat, qui Anbari ciant, ducéíq,- 

Abi Digitized by Google Alexandrwi Annales. Tom./Z. j 397 o-v*»» ^ r V« v>^» v* v r ttU o»j^M <¿<** 

K*«& W* <J 0*>¿ V*** 5 «* V> <>***** *** *" JU '' 
<JU*H j «V3ftft./l 0*a.^I>Ü»Vy (í^««í(V» 

c*\ *fl** ^ «^W >**■ ^ *-é JÜ, *-* i «M* 
^JV** «>Jj ,*! *—*^ o-»V»Jl i>i »*M «*** <*' vj 6 

V U$aJJ £*«>> V 9 ^' "^ >** <"*** ***" ^ 

^Ua-hJJ *-*)l «*í* c#\ ij* <*** i/t&ufi ijW 
^<A«U-<u*J)¿-**c^Urt 61 *-> JU> 

<al,i)lj pAL* ^ (¿r /*»2l* c^ ^ t***\ ^ Digitized by Googk 19* Sutycbü Tatriarcba c^ifc*>«j4U^-di c»us», dijA} ^yi ^.i 

-Lil C/** & ] i¿> oU^ *-J-* C^ 6 ^ *** f L» Digitized by Google I aAlexmdrmi Jnnales. Tom./Z. ¿pp Abi laafaro AbdolUbo E¿» Mobammedi , laafar au- 
tcm tunc tcmporis peregrinationem reíigionis 
ergó inftkucrat, comitante ipfum AiuMoflemo. 
Lkeris crgb fcripris hujus reí certiorem ipfum 
fccerunt, cujus ubi notitiaad ipfum pervenit, 
/uraroentumipíí pracftiteront Abn Mofltm ,cartcri- 
que r cjui cum ipfb eranc duccs* Anharum crgó 
tendit. Fuh autem jihdolXah ÍLhn jfl^ E hn Ahdolla- 
hi, Ehnot jfbbafi m ]Mepfotamia £ ibíouc 3 fibi Im- 
pcrium vcndicavk; ad-qucm mmensMu laafar 
Ahu MafltnmmjípCtím profligavit , Reveríu ftpic eft 
jílManjur Cüfam, Tum Éagdadum urbem cdh- 
didk, cjtíam Medinatot Salam £ i. ürbem pacislap- 
peUavk. Vocata cft autem urbs Stajrdad t ideo 
quodinea eíTct Monachus qnida nom*neB*g¿f</. 
cui clauftram exat in terrar amplx ac pukhrac me- 
dto, qui locuscum^'AM/íW'oplaccreCjipfoddi- 
neato,in co urbem condidit, qua 'Bagdad appcl» 
lata eft nomine Monacbi; q. d. Extruxit Ahu Iaafar 
urbcminloco 'Bagdadt Monachi . Anno Chali 
faü&jhilaafari MManfuri primo, conftitotus 
eñTroféyiaBus Pacriarcha Mttochtmf, quiannos 
ocladecim fédfc> ckin mortuus eft. Ejufdeman- 
no vkefimo conftkutui cft Theodoru* Patriarcha 
jinthchenm , qui annos viginti tres fedit, dein 
mortuuseft. Anno Chaiifatis ejufdem quarto 
conftitutus eft !Baiatianu4l?axíÍ3Xcha,¿kxandrinw 9 lui Digitized by Google 4-co SutycbnTatriarcb* I I qui & medicus fuit : annos quadraginta fex fedit, 
\ dcin mortuus cft . Anno ejufdcm primo confti- 
tutus cft Theodorm Patriarcha Qonfiantim^oUtanus^ 
qui annds viginti fcx fedit ,dein obiit • Non au- 
tcm mibi ícire contigit nomina Patriaraharum 
Conftantinopolitanorum á tempore cjuo monuus eft 
Theodoryt ad hoc uíque cjuo hunc librura com- 
poíui , ut nec Patriarcharum ^pmanorum, a 
tempore jigab'ti Patriarchx T{omani . ncc quid dc 
ipfísnarretur. Anno Chaltratüs ejuídem AlMan- 
furi conftitutus eft Georpus Patriarcha Hierofolj- 
ñtkanus> 9 qui annos triginta íéxfedit, dcin «or- 
tuus eft . Mortuus eft etiam Artabatus %omano. 
rum Imperator , poft qucm iifdem impcravit 
Qonftantinusf. Leonis.Vonó pcrcgiinarioricm in. 
fti'tuic AlManfor anno Hejrst centeíimoquinqua- 
gcfimo o&avo, obiítque Mecc4 mcnGs X>tlfi*¡j¿ 
nono , annos natus fexaginta o<5lo,cúm Chaliíatu 
functus eftét annos viginti duos. Oravttpro ipfo 
filius ipíius Satehus , fepukúfquc eft Mecc4 juxra 
puteumMí/wo«/í.Fuic Abu IaafarAlManfurotocé- 
rus,fuícus,taris myítacibus,barbae parteanteriori 
prolixá. Satellitio ipfius prafuerunt Jbdol Iabbar I Bbn Abdir'rabman^A^denfij. Ebn Qaab, Ebn Mufa y 
Tamsnenfis 5 JSc klMofaijeb AlZahari, Dabbenfis. 
lankorejus fmt AbulQhatib Marz&c libeittu jpfi- 
us i & poft rpfum Al^abius libertus ipfius. 

Chalifatus Digitized by Google .Ii i ' ■ ■ ■ * -i-r— ii • ■ i i 

Alexandrmt Anntks. TouJI ^oi cgV-*¿*., *'' jjft . ■ : ¿-UU^u» Mfe»,Vjkt L^) ^J 

JUJL-» 0*3Umj **>U <J*\ >»> **^l (¿*> O" <#y¿. Gggsgg s ú^¿ Digjtized by Google Sutycbü Tátrúsrcb* (^^ ^ .... 

ghAjrfty o^ ^ <£*•* J***** ^**** 


1 Digitized by Google sAlexandrúri Aualttp Tou:lI: 

Mortuo¿£a* Almanfuro fidem obflrinxerunr 
S¿/¿¿0 £¿/ioJ Mm/*r ,8cIfaEbu liufa , JlMobdio 
\EbnMobammed 9 Ebn Abdoüak 9 Bbn Mohammed,Ebn 
Ali, Ebn JbdoÚabi , E¿/w/ ¿¿¿4/1 ? eui matcr erat 
Oifim* Aítt/d, filia MManfuri, Ebn Jbdollabi, Ebn 
Sab+i fíamyarenfis , £fa JlÍ¿amL Peregrinario- 
nis eiigo £ rkus 3 hominrbin per&cit SMeb Ebn 
MManfuri filias: vel teferentibus qiiibufiiam, A/d- 
bommed, Bbn Tabya, Ebn MohammU , £fa Mi,Ebn 
JbdoMahi,Ebnoijbbafi: éc&éAMobfcobfcqui, 
uminvitavtt. Nunrinm autccn oÁ Jli£tbd¡»mjqa¡ 
Qagdadi tunc erat, pcrtulit M¡marak MkUnfitri. 
favus. PtxSkki ergb funt illi jurameota &ag4id¡f\ 
4Úámo DilHajjjt , aoao centkuno <|u>ntjuaggfi- 
mo o¿Uvo. Porxó monuus .eft £onpjtmiiutá 
Ltorúi filius tyNMiwuii Jmpcrator , ípcccdeotc 
ipfí ia impcrio fifco ipfias I^ontflfofo nft a xf ini, 
flii Lf«w/. Fok¿uicm A^&' <^aji&ciis an- 
norum 4ccem cum mcnft & ícsderim ¿üebiis. 
Obitt mcrne Mohortm nnni ¿&¿r* ceaceiuni íe*¡ 
*agefirni (epeirrú^c^aimofliinitfflfjcifigintajiQ 
wem, ¿¿quejnvfco dicíio ^02r>/ ¿ terra jií#e¿-j 
<¿w,iíj>ifc íej>ufaus eil FuttiJMQ tacic^coopoce, 
.&.ábKucfi]nu)iu^s > ín^culo.<Wwo aibugtaem 
G ggggg 2 habens. +03 Digitized by Google 4°+ Sutychü Tatriarcb* I habcns. Satellitibus ipfius pra?re<Stus fuic Nafr Ebn 
Nofair, Ebn Maíec, Cho%*eñfis ; cóquc mortuo 
Ham^ah Ebn Malec Ebn Abdollahi^Ebn Malec. lani- 
tor ipfius Al%ab'm libcrtus tpfius : dcin AlHo/aia 
Ebn Rajhed libercus ipfíus. 

Chalifatus Mu[t AlHadi. Mortuo AlMohdio in Al%ud regionis Mafabdan 
opptdo, fufté&us eft YAuja Ehnol Mohdi y cui mater 
concubiria, nomine Alcbtqtranfilia. M* innatus 
Jorjdé regibne Taman.Vüit autem Mufa: AlHadt'm 
regione iorjan beüo MadarHorma%p Domino Ta- 
bareftani infcrcndooccupatusJurarnentum ergb 
fidelitatisjcrga fratrem ííium ab iis qui aderant 
Hajhe midis ,¿\iábútc^ fuis cxcgttHarunMohdiiñlí 
us,miíTo Salmatol ^ffafiph Mobdii hberto,qui verc- 
dis prefe&us erat quo nunciú ad Mu/am pcrfcnet. 
reverfuíque. c&HarunEbnoÍMobdi cum ducibus 
!Bagdadum 9 doncc adveñiret Mu/a AlHadi: fuit 
Chalifatus ipfius menúum quatuordccim . Obüt 
autemMff/* AlHadi cmz®agdadum locoqucm 
//¿W vocant; ibidémque íepultus,cümannorum 
efíetvigintiquinquerpulcherfuit, eques, corpo- 
re valens . Satellítibus ipfius prxfe&us fuit Ab. 
dollah Ehn Ha%fm y Ebn HozaimahjTamimenfuiDc* 
inde ipíb abdicazoJbdollab Ebn Malec,Qho^áenJis* 

Ianitor Digitized by Google — p-—^— «— — w^ mmmmmmmmmmm • ■ w^—— i , i — mmmmmmm •mmmmm — — mmmmmm m 

Alexandrini Jnna/es. Tom.//. J 4.05 m# M i&\m>+ <á¡£) *-* ^ >^W 0*1 *>*»• 3JÚ^A 

-o*J c^JsA* *V* W -*** v v*r* »¿ v «V* c> Digitized by Google 4>o¿ Sutyctii TatrUreba 1 £1^1 o*i <>*H ***** é*i^ tj^ 1 t***^ 

d*¿^t <^U *itf£ 
ol^Ws^ «---Ij^^W^f *ft^H x*jj/V ¿ftjéj ttó; ***** «tU», <>*»US, ¿*» 4U* >U ^ 

«¿•y. (gíLA^ s»fc» tt tt o « &^ M^gl d«¿jH «m Digitized by Google sAlexandrim Jrmalcs. TW.ZZ. 1 4.07 kmcoc ipfius Al^abim . taro eo mortuo muncrc | 
illofttoOujeft hlFúüué Bbnol %abiL 

Chal&tus Hamn t MfyflxJh i ■ Tum pcjtítito tpfi juramento üdStms eve- 
&us cft M\a(b¡d , AtMafcfó filiiw, cui matcr 
fuhAKims&rmjidCkúifxiim cadcm noctequá 
obnt Mn^i rMHstti \ nempc dáe fratró dccimo 
quaao meafis ${abü pnoris , anno centefimo 
(cpcuageauno, quá ctiam no&e aatut eft ipfi mUu6, 
&JM4m«» . Hic rerara gercndarum curam com 
múi tX*jtf£fa tbakiy&u fiarmar.novks ia Cha 
fifata luo pcTCgriuationcm ofaüc: o&es Koma 
nortm dkioncs bdio aggrefius eft. Tum in $sr-j 
macvUt iram coaocpk menfe Safar auni Hejr* 
ccnrettaú oftogefiroi Jeptsmi . Suit Chaüfatus 
ípfiusanoorúviginti triumcumduohus mcfibus 
&diebus íexdecim. Porromostuuseft £*©{•»- 
ftnntmt filius Rwiawonrw Impcrator , íuccedente 
ipfi in Imperio Kktpboro Stiraki filio,qui cum 
mduciasab Jl&ajbido peteret, ípíe cum co ad 
trknntum inducias fecit. j£g#>fs,nomine.¿/R4- 
ftnáa\ ptaetuk %Aufa Ebtt Ífa Hafhem'tda , qui tcm- 
plimagni,quod Me/ri cft,partem pofteriorem 
xdificiisauxit, coquonuncíé habet moda J\- 
KafhU aotem cámMuf*mEbnl/*\oco abdtcáf^ 

fet Digitized by Google 4<>S Butycbtt Tdíriarchée -I Ifet Abdollabum Ebnol Mohdit ptxfcát. Porró dono ' 
dcditJ tdollabu* JlKaftido puellam cníamanenji- 
¿Kíjquiinferiorcmcerríc jBgyptiac* partem [in- 
colunc,3quám cum formá exceUens & formoíá ef» 
fct, valdé amavic MRaJhid , eadem cum morbo 
gravilaborarec ¿ ncc prodcflct ipíí ulla mcdendi 
racio quam adhibuerunc medici , JlR.a/hitkdixc» 
runcj Ad Abddlahum depucacum^Bppri tuura mit- 
cas,quó adte altquem c medicis Jigypfiacts vait- 
cac • talis íiquidem huk puelbe mcdcnda; magb 
idoneus eric quám Medici Erakenfes. Miíic ergó 
¿IKajhidaAAbdallabu Ebn sflMobdi ¡utmcdicom 
Sgypúacorum perítmlmú exquirens eiimadipfñ 
mkcercc^tqj iníuper quomodo fe habctet¿afiq$ af. 
fe&a efflet pueUa,ipfi indicavicAccerfcnsergó^ 
dollalus <Balattanum?xtiaxchim Jlexandri<c } Mcl. 
chttam, qui rei medica; pcritusruit, quomodo 
fe habcret puella , qualíquc morbo affe<5ta,ipfí 
indicavic, & ad jflRaflndum miíit • Qui crgo íe- 
cumtomsJBgyptiacas duras & muriam afTumens, 
ubi $agdadumpctvemffct,3id puellam ingreflus 
jpíitortam ruftica , & muriamcomedendadedit. 
Undead temperamenrum fuum primú icdiit, re- 
cedcnteab ipfa morbo : quare ab eo tempore ex 
JEgypto ad penaríum regium portari folcnc corta: 
aíperae& muria .M%afiid aucem Balatianum Pa- 
, criarcham multis nummis donavicScriptis etiam 
j Jireris Digitized by Google Alexandrini Annaks. Tom.Z/.J 4.0? ^ ¿jte» ^ v¿» v^**u* tí¡*í¿tí*<¿j**u 
*-jui** ^ji cW o*^ V 1 * e&Wi e/* 

^U^ V^W «^ «&» i^Vf. *£uu 

CÍ^I^UXA* ^l ^V Oíl »1)1 <>* </ «*Apl 

s^áM»?! <^k* fc/aUé ^ 1 «** ***** *-*>»l> 
>fcí lu^U ti^W UaU* C>(!^ : V^ 1 

«/ <>* C*¿ >•»> ^^H. >• ^fin^ 
^yi «&&»» L«*«M l^WH VI ü*ty <>l«)it 

y>i >*• «/ d** t^yi^^yW e^i 

^- . g^tip^ Aa)| <¿£¿«Jl (¿/Ui-JI *>^ 

Hhhhhh «5 Digitized by Google 4to 'T 

i Sutycbü "Pdtriarcb* JU— «^ J^ <*L> fc* jLe **«* fJJl faftrtW Digitized by Google ^Alexandrm Annahu Tou: II: 4*1 literw mandatoriis C qoitraO ón^s fecsléfias ih 
rcgione laabiNrum quas C A/i&£<m;}ablat&& pof- 
ícderant, teddi C jault O Reverfusct£Ó#«*taÁMíty 
in <¿Bgjpr«w Ecdefias repetiit: wioreúúTque eft 
cum münere Patriafchati fajiékis efíecanriii quá* 
draginta fex:C<mftkutuieft pdft ipfuTmPafrtfrcha 
Jiexandrims Buftatius^ idque anno Chalrfetüs ¿fc; 
Kashidi dedmo fcxto. Fucrat autcm Eujlatius ifte 
linarius,qul cüm in domoin q«á Unü contunderci 
fóiebant,thefaurum mfemflét, K^ortech&unt inj 
monaftcrio Ml&Jairi .ampfexus"*ft, fa&úiíjtíe 
Monafterii pracfcétusirt coBcclcfiantduomm A- 
poftolorum extfux*,. Epifcopoetiameubictítotti 
fabrkavfc,acpoftea Jkxá*i*s* ftat&*&á«t>i!ftf} 
cutus eftjubicáñi qpamor amftJ* (cdiftk^mtfríuus 
cft.Succefsitqueipüineodcm patriarchatu QxU 
flofhoruii íéqae aauo Chalttatás A^wWtfkU 
cefimo . D>cin,dc pat alyfi eottcptus cft {%rifi?lh*> 
rm Pátriarcha, adco ut hofetnútn' rnanibüs ge- 
ftaretur; quate qtridam nómine fotru* Epi- 
(copus cormkutus , c«thedra?pattttKch^uiÍfh1dem 
ipiíuj yfcc Eptfco^^imwtá Seiáit^útem^ | 
fltphdhu artfcos trígititf duo* ^tó4riorrau>4íft > 
Porró ánno Chabfatáfs.*Wta$átf o8avo conftt- 
tutus eft Tbtodoritus Patriarcna jÍWtiuhttiuijOpÁ 
annos feptcmdecim icdit,dcinmortuuscft. Cha- 
líflmtitttSimtcncntc^í^Wo Eclypilm paffus 

Hhhhhh 2 eft Digitized by Google 4 ,; Sutycbü Tatriarci* } icft Sbl poíVprcccs pomcrkuanas, adcó ut ap» 
iparcrcnc ftell* j cjüare Deum eujus nomen 
g oriofum eft , jndamarunt homincs , ct* 
cjue fupplfcárunu Quinetiam concra M%ajhi- 
d#m in Qnrajmo prodiens ^apbett* Ebn L't. 
tbt pm occupavk ? «juamobrcm eüm £W¿« 
fanum tenaVrct /il\ajhtd , Gtorjani morbocor- 
reptus, Tufum le rccepit, ÁlMamune cum ci- 
crcitu magno Mcraktm mifíb . Obiúcjue ¿t 
%ajbil mcníc 7omd¿¿ poiteriori anni ceme- 
fimi iionagefimi tcrtii , annos habens cjua» 
draginta fcx. Sepukuseft 7*/? in urbc MTtran. 
luranieotum autcm fideiitarís prxílicerunc qni 
^ácrant ex ipfins filtis, demerw%,acckiábti$, 
Mobmmedi Ebn Zobaid* filio ipfius, rcverfúícjuc 
efl AlTbadlm Ebnol %abi¡ cum hominibus ©45- 
dadum. EukM^a/bid ítatura pcrfe<5t4, facic ve- 
naftá, barbánigrá, comi fpííliofi,quam,cüro pe> 
regrináretur, raoebat* Satellitibus ipfius praeíuk 
Ml^ajem Ebn HapiJEbn Makcijivm Ham^ab Ebn 
Ha^mÍfilmOtataWlabi&HMakáiégHHk Ha. 
pbtdb Ebn Omarw Ebnol Sboyttri, Ianitor ipfins 
fuk Bfubaf tbn Maimftn $ üb*Mobammedfib* Q>¿ 
Ud^EbníBamacn Tam nMtJ^badLEbnol\abii 
adlankocismunus. 

. ChAlifatut . Digitized by Góogle ¡jhnsks. Tom.77. <¿i y«ntj o-V*" é-~j ¥ •\\ íz>j-4^> J x ■ j l ¿>U-»\ r ¿. ^^Jl o i ' b ' ■-■* r Jl 

^i ^, lutt^'^tM^ *-n** » — «— j*» 
^v <¿uv* ¿-*»,jv o*v<J"M *-***!> »*' '**>> 

^J fc^H CMM^ 4UÜJJ r Vs «»¿¿1 *V£>, ^oi* 

»# p>w w« •>♦*■ ^ ^v; ^ j** o^ <**■» 

>^l W>* <*> u***fV*# u «** ^ ♦** 
•04-4 W o** *►?*• ó*-*V >&i *-**V*V«»j f- i » fi^ + f 3 Digitized by Google 4*+ Sutycbü Tjtrkrebm *•*») o^Ul *&** ^fl v^ oU»» p¿£¿«t¿JUl 
K — *¡£*>L*iuJ u»Ul ^l^ «Uftj ^sU tfe) «^r* 

>* mr* +*-* :*-*** j>>***$\ 4*i> ¿.¡.¿j 

»xtf l JtLe» U *-*U> OA»**;*** SJU» ^Ul)** 
j-4¿1 *— ^fcUí, «**« ¿^ Jói 4>V ^IV «Uíjá. Digitized by Google nAlexandrim Annaks. TouIL f 4.17 Cbaüfatus Mobammedis AlAmhti. 

Pcrlatum eft numtum rrtortis Kl%asbidi Qagda. 
dumdic Mercurü, qúi duodecimus fuhante fini- 
cummeníém hmadm pofteriorera. Cüm conve* 
niflct ergb popalus,Hlius ejus Mobammed aíceníb 
fuggefto illud pnbbcavit. Ipfúmquceodem Cha- 
Hfam falutarunt homines . Orta cft ancem intef 
ipfum SíAlMamunem diífenfio . Macer Mobamme- 
dü UMmini nomine erat Ommo laafar t tÚh Abi 
laafarJlMañforit. Msfit crgo Mobammed MJmin 
in Chorafani rcgiontm*ilmEbnTfdJiíbuMaban 9 bc\* 
lum MMamamuni illacum ; Mamun veró Marwa 
miíic tdbaberum EbrtolHo/ain sbnSaab MBufjen» 
jenfem, qui Mi Ebn Ifet cxCo,Mobammedis Aljímu 
tficopias úí fbgam vtmt¡ íBagdadántane profe&us 
adjungenribus íc er Ha^imab Ebn Ajoni, & Ho- 
maido Ebn Abdil' Hamid Tufenfi . SaÍucacóíque eft 
if/Af**wrCbalifa Cborafani anao cenceíimo no- 
nagefimo fcxcó, ac pertmgentc diíTcnfione !Bag- 
dadum ufque, occifus eft ibi Mobammed hlAmin 
dieSabbaci^uincoance finitum meníem AiMobar- 
ram at&no cencefimo oonagefuno o&avo. Fu. 
|ic Chaüfkuxspclos uíqueadcxdcm ipfius anno» 
rum quacuor cum o¿bo mcnfibus ac ícx ditbus . 
Ánooscunc natus fuic viginti o&o . Porro mor» 

cuus Digitized by Google 4i¿ Sutycb'ú Tatr'tarcba tuus cft Ntcepboru* Eftabraki filius Komanorum lm> 
perator jimpcrante poft ipfum Komants EBabrafo 
Ktcephort, fúii Eítabraki ,filio. Anno Chalifatus 
Mobmmedis MAminitctáo conftitutus cft Tbomas 
( cui cognomcn Tamrikus ) Patriarcha Htero- 
folymitanut • ubi annosdecem fcdic . Ftiic Moham. 
med AlAmin facie pulchrá, corporc integro, colore 
candido, pioguis y corpore robufto ,digitís elegan- 
tibus. Sepultum eft corpus ipfius Sagdadi, caput 
autem Qborafanum petlatum . Satellitibus ipuus 
pracruk , A\i Ebn //>, Ebn Maban • lanitor ipíius , 
álBadlm Ebnol KabU ; maxtmá apud ipíuro gra> 
ciá pollebat AlFadlus Ebnol Kabt*. 

Chalifatas JlMamunk. 

Praeftiris juramentis Chalifa rcnunciatus cft A/. 
Mamun in íborafan ( éftque ipíe Abdottab , Ebn 
Harun AlKafhidi t Ebn Mobammed AiMobdi , Ebn 
AbdolUb, Ebn Harun f Ebnol Manfur t cui mater fuit 
Marajel AlBadeifen/l$ t ) annocencefímo nonagefi. 
moíexto. Intcrfe&us eft autem Mobammed AU 
Amin ,frater AlMamunis ftagdadi fubfine mcnfis 
AlMobarram, znno centefimo nonagefimo. octavo 
occupante Tdbabero urbis partem orietualem, Ho- 
^ainá occidentalem, atcjue Homaido Ebn AbdiL 
Hamtd Tufenfi cjuatuót ab cadcm paraiangis fe- 

dcntc. Digitized by Google Alexandrini Anntks. , TomJL V7 Ub^W <-*9^x» cjy^ *>*}*/>» o**to o^^bJá-CN» 

<**•*! «*■** &\£s»j 0*¿U» jbcfMSuBjSÜ Lfiét <Je 
«-frj/cfc^ «sSoí*» usfc». 0*0^ ©UJl ^aa. ^^í 

C¿*U1 S-*tf£ 

jjJl ii^y^ c,v*)>¿ **JÍ*H c/y*& &jb 

G/iV <£>*U «HK , ; 6^ Vtf -*V-^V u C/* 
«**éft»Vl (^yMl^ ^/*U 0*1 oy* oí* *w «H» 

c^w ú&° &*} u^j c/»**) *-*-* '"^ 

liüii O* Digitized by Google 4i3 Butycbti Tatñarcha C**T tJ.*j <Jbj¿\ J*«* o*\ <>**£»') *>Wj clo¿* <{►* 

****> C^y» * ! - 3**«v*N ^t^XifcttA? d&njy 
-**1¿V* /fcj c¿^^ <-•»«*» o»LH LLc^ úio^H 

l** t»i cv^j **« á * A i>*v <-*)^ C^j*& <*$ 

¿^»¿ V 4¿£» >Wtft <JM*í (yWI ^rJI 

ÍLJj £/XáH c*-«fe¡fy £ vtLi c^-JUüU J^=> 

•• 

«aP c¿' •* «**» «/ty »tf* ^ <y ' c/** c*> 

cH»0*Vl ^lo^W* iAÍ^I dfe") ^tl^) Digitized by Google sAlexandrini Annales. Toudl: 419 dente. Prx&&ú?<{uc c& JltíofainEín SaH Era* 
fo,incujus poceftaté vcnetuntEraki ditiones unáq,* 
aüae . Fuerunt autem regiones omnes 'difidiis.ple» 
nae, cüm in fingulís eflent qui íibi imperium ven 
dicarent cam ev.¿r7iprognatisquámaliis. Dilce- 
dens autem AlMamun é Chora/ano'Bagdadum pcr ve- 
nit > men(é Saphar anni ducentcfimiquarti,Satelli- 
tibus fuis praefe&o Tdbahero Ebnól Hofain , ho- 
minéíque ad unum omnes fecuros efle juf- 
fic. Supcravk ctiam jíbrahimum Ebnol Mohd¡ t 
qui EbnSkaklah audiic, qui imperium fibi vendi- 
caverac, atque Imperacor fidelium appellatus 
fuerat. Ifi caeteras etiam regioncs cüm copias 
mitteret , íúbjugatae funt diciones omñes,cóque 
audico manus dederunc quotquot fibi potefta- 
temarripucrant, & feditionibus finis impofitus 
eft. Dixit Abu l/aac Abrah'tm Ebn olMobdi, qu\ 
Bhn ShacUh appellatus eft. Non defierunt epiffo. 
lae inter hominesc hác formá inícribi , Ab N.J Ebn 
tyad N £fotN.autab¿*¿ NMAbi AJ, autad¿¿iN. 
ab Abi N. aut ad Abi -N. ab N Ebn N. fine ullá in 
titutís comprecarione, uícjue ad caedem Mobam- 
medis AUmini¡ meminítque Curibrum flagdadt 
príefe&um liceras ad ipfum á T>tt %¡ya/ata¡n¡ 
[duos principatus habente] álfhadh curlflc fic 
inícrlpcas. M Ifaaco qüem confirruct Deus cx- 
celfus *b Abi Abbdfo. Qaarum {tnquk ábu Ifaac) 

Iiiiii 2 ubi Digitized by Google 4* Sutycbii Tatriarcha ubi inícriptíonem viderem,ipías ad Patruummcu 
Solimanü mifi,quo ipfi ut novú quid oíléderc cúm- 
quead ipfum perveniiTcntfoeraemear,attuÍitmihi 
lanitor ipñus AmzVil-Rjyafatain ad ipfum miífas, 
eodcmque modo quo quas ad me dederat,in» 
lcriptas. Arquc exeo temporeinintcriptiombus 
(iterarum fuatum comprecationes adhibere con» 
fueyerunt. Pofrb in ¿Egypto fuit Mohammed Ebml 
Sarii^ Ebnol Hacemi^ui rcbellis faéfcus,féque ab 
MMamunis obfequio lubducens, /%;/>r«OT occtu 
pavit, 'quam Sc ante ipíum occupaverat pater 
ipfius AlSariusim\u\tT%6 MMammfibaidailahum 
Ebn Tdboberi \n JEgyptwn - y qui eo perveniens 
BbnoX Sarihm falutavit, utpote qui eo tempore quo 
Sgyytum ingreíTuscít Obaidallah $rx{e&us Fuerat. 
Hic ergó JBgyptum iogrelTus colleclas opes *Bag- 
dadum ad MMamunem abduxit • Idémq.ue,copiá 
per literas ab MMamune ícriptas ipfi conceuá y 
templum commune qüod Me/ri eit, C paktió J 
Varil' Q{amU toto auxit , excepta, quam rcliquir, 
monetariorum domo. Porró vacillavit Hiero* 
folymis Ecclcííac Refurreclionis teftudo, adeo ut 
parum abeíTet quin dccidéret. Accidit autem mfa~ 
Uftina itc^fHitrofolymií farties gravis,cum locuña. 
rum murtitudine,adeo ut famepcrirent homines, 
fugeréñtque Moflemii Hierofolymis prac annona» 
caritatCínequeeorumibidem aliqui fupereíTent paucisl Digitized by Google Alexandrini Jnnales. Tqm.Z/. I 4.21 t-aJl^Ljifi» j^Ui«* **>* «*WU ^ \J\ 

u>j*UJ <»***>. <¡^| t>"» f 6 »*^ oíV^^Í ¿/*1 
*X)\cJ*i* VU1 j** <J\ jn^Uf >* «/ J^ O* 

>^*-« ^H^ «>éV-41 «*. ±4* <-**. ^j «y*^ r Digitized by Google 421 Sutycbii Tatriarcba lAft^O» (Jjjiü G*oÜt' c*a* *£>;*}>* lw»jS f¿áK»\¿ < Mt ^r-étó» ^--* C*v» <*• »>>♦ Urt o* 

ó*OÍU <**_*-» <¿V*¿* U^S ^) r V-á^ fc-O^ 

^ \¿l u»UH ^¿-.¿-.t »>* á»U>^ iJU¿j 

<jWt/H s**M o* <y» <*• £^mV<j>16»-iU) 
g^X*»* <**¿J1 «»»¡¿1 {-¡^j* --¿31% **»U 

<»■■■■« , «} ,t- **ÍH i¿ <JÁ¿i» <**L¿ <hj»j>^ f»feiH 
o — *U» oé^Oo* ^K~¿ft** £«*> <J£*lca<* 

4*l¿ Digitized by Google zAlexandrini Annales. Tom.Z/. W paucis admodum exceptis. Thomas ergó Patriar- 
chaf qui Tamt'tk audit) opportunitatcm hanc,qua; 
Mojlemüt vacua eflct urbs f lucratus,Cj/»r«w mitcens 
caedicuravit ccdrorum & abietum quraquaginta 
truncos, eófque Hiero/olyma adduci. Fuítque vir 
quidam cx 'Bntahi tn /Bgyfto incolis nominc 'Bo- 
cam opibus abundans. Hic ad Thomam Patriar- 
cham Hiiroftijmttanum magnam pecunia: vim 
mittcns,quá teftudinem inftaurarct, jufíit áne- 
raíne mortalium quicquam acciperc: qubd lí plu- 
ribusadhucpecuniisopus haberet, fe ad ipíum 
eflé mifíurum. Tbomai ergó Patriarcha teftudinem 
paulatim diruens , hgrris iftts imromiffii fuper» 
ftruxit. Vtdit autem in infomnio , ecoiumna 
quadam ex iis qutbus fuftentabatur teftudo 
Ctemplí 3 Refurrecltoni$prodeuñtes,quadragin 
ta viros quiteftudincraruírincrent^iecíiderct,C¿] 
cohtmna tc quztSomoi fuppofita eftrcxpcrteclus 
crgb dixk, Snntqoadraginta iití qaiteftudinem 
fuítincnt,quadragÍBta ntartyrcs : quadragtnta cr- 
go tlgnaicitcílttdinemimmíut, quorumunum- 
qijóxiq; ítnu cotDplecleretur horoo adnnmerum 
quftdragmta martytnm . Eftquc colnmna ifta 
quacftta cftéregtonepulpiriíccus altare ad latus 
auftralc, juxta quam,quottcs fuerit fcftum qua- 
dr aginta martyru m, feftuao iis celebranc . Cum . 
que jam pcrfecrfíet Tbmas Patriarcha inftaura* 

tionem Digitized by Google +24- Sutychit Tatrtarcha tioneratcftudinis CimmifíisD tignis,eamque& 
íuperiüs& infcriü* incruíUffet,adificavic fupra 
teftudinem iftam é Ugnis, & aliam^eo intcr ipías 
reliclo ípatio quo incederequispoífit. Cümer- 
gó exJBgypto rcvertcretur Obaid Miah Ehn Tdhaher 
Bagdádum tendens,querelam ad ipfura detule- 
runt },IoJlemii } Cbrifiianos tranígreílosjillud quod 
nonliccret ipfis feciue , teftudinemEcclefix Re- 
futrecYtonis diruentes • eámque cüm parva eflct , 
augentes,adeb ut quám anteafuerat major evade- 
ret, & teftudinem Petrae altitudíne fuperaret. Obai» 
dallah erge accerfitum Ihomam Patriarcham , ali> 
óf^uccumcomukos, incarcerem conjecichanc 
in remíoquifitürus,ütii vcrum comperireturillud 
cujus innmulatifunt^ag«sípfo8caederet.Ad quos 
ergó carccre tnclufos noctu acccdens fcnex quida 
Afohammedita^TbmjtPattnichx ííc dixit,Ego edo* 
¿turusftimtcargumentUjCjno & tu 6c comites tui 
evafuti eftis,at»iliaate Dco,nec non & teftudo¡eo 
paclOjfi mihi ípódeas daturüte mihi mille aureos, 
mihíq¿ & liberis raeis,ltberorúmcj* libcrit , doncc 
deficiant, in perpetuum exhibitumiri demen* 
fum ex hujus teftudinisiedditibus , quemadmo* 
'dum Sacerdotibus & Diaconis. Promifit ergó ipfi 
Tbomas Patriarcha omnia quae petiit, idemque 
ícripto fuo ipfi teftatuseft . Dixit igkur ilti ,Ubi te 
acccrfiverint ac teftimonía contra te protulcrint, 

íic Digitized by Google Jlexandrini Ann tíes. To m //, 4- 2 * l_**9 Jr— 5 LfcÍ 0»*J1 «á£l¿ \ú-t*¿ f-d Ijd^COAlA 

U^I(jAA0^ ti\*¿\ ft *-» (^MMÍ.t^ytíi'-^** 

íM^^OM^UiCrtJ **"«>**• <«^ V_W O^U^lí 
Uj«3 (^j^fttfV & \ «í>£-*M f ftM V¿*#; d1<>«| 

i»4té» i , }.< \y***y f-4- 1 c*— ** * u ?y**> 

Uy»^ V-4é» \)*1>» vj&* *-** c»Vá»j *-*V*iJl 
g* ©li >» V¿>* J—*> j^-m-J *-*-• «W^ 

^JU. ¿»& ^V iVMVj ^ 4^ «**<• 

<¿&* 4$* V £/** »V(J° *>iM,*t *UJ fc^* 

¿ JV» i¿$¿» *¿. *J ^JU V^p 4¿£fcM 
Kkkkkk l*| Digitized by Google \i6 Sutycbii Tatriarcb* L>| j***\ l*H ^JU 0* &>*\j<H¿) táf*s¿+S \¿>\ 
it&.ia&j'ij \é¿>r**\ ¿j »«y *4*\ o*&¿>yp*~\ 

>*» ^U«i L^í ,-,*> <J^ ^JL*,*-! g»tá» 
^J* L«W* ^l t^**» Ml <£*• <#Vfi» f¿» 
^l L^o^ UWí ,/H luiJl *>*£+» f*>j \jfj* 

e/L£« Ui W tá#* &}fú pí*U L«*2> 
jjí/ó^ **L«*1j k£j¿J*¿\ L^J ^«3*J «jj«H <>* 
L^a g-Jt^U *-¡¡>l foL^ ,J»y*&> c;M¿ 

0¿ *W***^ J&^\ <¿^ f*¿ti£/l¿J\ 

<^^J^i^.i^I(^cWl;í WoJL*lb 

**!* «4* l& *>-** C/" *+biJr*& tJ i*> a 
«Jt^i Wu<^-LÜ *##l ^ dL¡-f,l ^JU^ 

L*l*l Digitized by Google sAlexandrmi Attnales. Tom:í£ +*7 ficdicas. Servct.Dcus Imperatorem, Certerepa* 
rarione opus habuit locus quidam inteftudine, 
cgóq ; cum inftauravi,ica uc mhil inccrim diruerim 
nihil addiderim. Illi autemquiteftimoniumper* 
hibcnccontra me teftancuf teftudinem minorcm 
fuiíTc quam nunc eft, mcq ; ei addidiíTcinterroget 
ergó ipfbs Imperator, quanta fuerit ccftudinispar- 
vx quam,uti autumant,diruijCrau T itics quantáque 
hujus quam cxtruxi atquc ampliorem feci, quo 
fciat Impcratorquantum íit inter utramqucá me 
additun». Ncque entm unquam hoc fcire pof. 
funt . Die ergó craftino accerfítis Tbomk Pacriar- 
chá & comiábus ipfius , adcrant criara Moflmii, 
qui teftaci funt auctam ruiífc ceftudinera. comra 
quosco ufus cft argumcnto Ihmas . Díxic igitur 
ipíis Obaidollab Ebn Tdhaheri , vcrum eft quod 
pratendic, quod & nos ipíi confirmabimu* • 
Indicate mihi quanta crat tcftudinis antcquam 
diruta fuit,craíl¡ries? quantáq; hoc ccmpore ? Re« 
ípondentibus ipfis,Nos hocexplorabimus, diflb- 
lutus cft confcflus , profccWquc cft Obaidatiab 
BbnTdaher Damafium iThomas autem Pacriarcha , 
&comites ipfius fJiero/oljma reverfi gaudio af- 
fecli. Dedic crgó Thomas Patriarcha feni ifti Mo 
hammedano miHcaufeos,- nec deficrunt cxhiberi 
ipfi demenfa, & poft ipfum liberts ipfius,ncc non 
liberorum Ubcris,doncc haud fupercflét ex ipfis 
Kkkkkk i quifpiam Digitized by Google 4.28 Sutychü Tatriarcha quifpiam uná exceptá filiá , quam.demenfo ifta 
privavit Blias Ebn Manfur Patriarcha Merofolymi* 
tanus. Moitwo autem Thoma Patriarchá,prarfe£tus 
eft poft iprumdifcipulusipíius > nomínelZ5j///dt > 
ffierofolymis Patriarcha : ídque anno Chalifatfts 
Mflfamunis fepúmo ¡ Cathedram autem occupa* 
vic Bafitab annos viginti quinque , dein obiit. 
Anno primo Chaliíatus MMamunU conftitutus 
íob Patriarcha Antiochenus , qui annos triginta u« 
nura íedit . Reverfus autcm QbaidolLh Ebn 
Tdhaheri ^agdadum 9 ad Mmamunem, quomodo 
fe habcrent res in JZgypto > quidque ibi c- 
gíflét quo eam in ordinem redigerec, ipíi indica* 
uit. Poft haec tumukuati íunt JYBmaid* y ut 
£of¿rjftV¿diciimur, cujus interpretatio eft Proge- 
nies quadragenorum,fiquidem %omani cum M- 
gypto diícederenc occupanre eam religione Mo* 
bummedica, relicli funt exipfis viri quadraginta, 
qui liberis ibi gcnitis mukiplicati funt; atquc in 
inferiore certae Mgyptiac* parte progenie au&i, 
appellati funt $imai 9 i. Quadraginta virorum 
progenies. Hiigiturrebelles facti ve£tigal & tri- 
butum pendere noluerunt,quodcüm¿/A£im«»¿ 
nuntiatum eflet> mifit ílle Mmotafemum copiisin- 
ftru&um in JEgyptum > qüem pugná exceperunt 
^/£im<si¿e,ut&¡píéülos,-quos & magná ipíb- 
rum ftrage editá in fugam dedit/aeminaíque ipfo- 
rum, & liberos Bagdadum captivos abduxic . quó Digitized by Google Alexandrini Jnnales. Tom./Z, j 429 

■ " • ■■■ ' — '■'- ■ ■■ ^ -- --— ^ «-Í-Jícj l#¿> ^**^ <-*••*** <"*** L^* ***** 

r V¡* » :. ft fr» U»* ^ c»¿*¿* Vj*l>*~ csyM 

VJ 9 >*"/i** íií* 4 * C^* U \^ 1 * ]<yi * </ 

¿X_*l/* i£J6 ^^ V-4»W «^ V** J# 

b^l^ hP 6 "-* \^M b^y t/>*-*^ -V" 

Q^ V— 46*» »>*** .*— ~ 0¿>1 0— *^ ( 

I *\_ *> Uw, ^^ l ' ^ s WU ( Digitized by Google **'■-■■■- * r — ■— i— — — .— ^— — 

4.50 1 SutychiiTatridrcbx 1 

O**"* «►J"U1 (¿j\ ¿ oUi*^l yeut ^UJ tfVoJ* 
^l 0^141 <J¿*)Í j»**«ll M» ^l£»j ^** ^J 
S-¡* r jx¿\ ^ ^jU. ¿*Xj Uq¿\ &-J4I ^*. 

r j* Ijl |J g^ «^* MM^ J&* fc -.J^» 

^l c^j ^ Oj«ft!j-l««n iJSi jJLséw 
cJU. 4*> j¿« «*tj* c***H ^.fcUwlJlj y*. 

a-*i/ -i** V¿>°* «* «s>J**ü Ü***J .jlm 4* 

ij*\£», X^ _Jyí ^ju^ ^ jc g¿ *j i^ 
gttU»o*£ij* oy.Vll ¿4 <*1%<^j4Í! *ü»W 
IjViU^U yaiJI ,j ^xJt ^U&JÍ ^JU *ao*4» 
0* c>*JU UjG L44* t^Lqjl lü|^l^^l)l 
1«** ^W«»&sfi.l^* «áÉtoj^tfoU^l 1,1 

**»*£» U*s vá£o J*t c^á^ ^n f ftxKtSi 
<*V* ot*¿» ^ l¿jji L*l ^l JU 4 j <?*£1¿Ü| 
O-ISa U,V*Lt ^im <j*a«t tfj/«UI tjj^ 404!! íLji 

»-^C»l£¿ *J Hi* ¿¿^ 4j <¿*1J goi+j itf 

O^-O-Í ff^l c^ U*l*i* ^JUIj fO^ I4J Jlij 

«> Digitized by Google J sAlexanirini Jrmales. Tom./Z, I ±u reverfuseft poftquam ALgyptum io ordinem re- 
digerat. Tum & ipíe AlMamun comitante AlMo* 
tajmo'm JBgfptum profc&uscft, eámquc ingref. 
ftis die Veneris, mcníis ^ílMabarram* nono an- 
no Hejr* ducentefimo dccimofeptimo, acpri- 
mo meníis Saphar ad AlBimaida* profeclus cft. 
dein ab ipíis rcvcrfus Metfram & Tbuftatum in. 
grcfluseft die Sabbati,menfísStf/>/?dr decimo quar- 
to, atqueex^Egjpro difceflit menfe Al^ahia prir 
ori ejufdem anni. Cüra autem in á?gyptumye* 
nifíet AlMamun , turrim fibi extruxit in monte 
AlMohttam,'\n quá íedit, appellatáque eft fyb- 
batol HamalTunh deíidcrii.J Aderant autem 
hlMamuni cubicularü duo QbrifiUni , á* qoibus, 
cumlongé abcflent Ecclcfiat quae in palatio crant 
copiara ab AiMamune impctrárunt Ecclcíiam in 
qua orare poterant, ardincandi, quae á fybbati 
Hur4propcabeiTet: quod illo ipfisconccdente, 
extruxerunt Ecclciuim Santt* Mar¡¿ , qux juxta 
pontemeft, atque hodic áppcllatur Ecclcfia Hp- 
manorum , cüra antea vocaretur Ecdefia duorum 
cubiculartorum.Ferturipfos eam extruxifle rdi- 
quiis aedificii Kjhhat'ü HaH>a. Extruxit etiam A/. 
Mamun in Said rcgiooe /Egjpttaca columnam 
quá dignoícatur Nili incrementum , loco qui 
Sbnrat appellatur in vico Babanudab di&o . In- 
ftauravit idem menfurara in Acbm'tm. Ad AlMa- munem Digitized by Google 4J* Sutych'ti Tatmrcb* munem autem icccdcnSj'Bocamus Cbrifti'anus é£iir<e 
incolis, ille cjui nummosmificadinftaurandam 
Ecclefiam Refurrectionis , ab illo periit ut $ur* 
praeficeretur { dives autem admodum fuic.) cui 
MMamun Religtonem ( inquit ) ' Mobammedicam 
ample&ere , eríícjue mihi íervus,acce prxficiam, 
refpondec Bocanus, fmperatori fideliurn fervorum 
Mobammedanorum myrías cft, annon eric unus 
fervus Qbr'tjl'tanut ? Ridens ergb MMamm ipft 
prefe&uram 2tor¿, & locorum adjacentium com- 
mific . Condidicergó!8iir<emulcas Ecclefias pul* 
chrasj luxta januam autem ardium ipfius erac 
cemptum [ Mobammedicum 3 commune / Dixit 
ergb 'Bur* incolis Mobammedanis , y£dificabo vo- 
bis cemplum commune aliud,fi templum hoc, 
quod juxca januam domus meae eft, dirueritis . 
Cui Mojlemii\ Extrue templum aliud. nos Cin- 
cerim 3 hoc in templo orabimus ¡ ac cúm tera- 
plum illud abfolveris, in eo orabimus , atcjue hoc 
dtruemus. Exctuxic ergó templum magnum,pul. 
chrum ; cjuod cJrn ablolviíTec,dixic, Solvitemi- 
hi cjuod prómififtis,ac cemplum cjuod ad januam 
meam cft,dnuite * cui ílli , Haud permiífum eft 
nobis religionc noftrá , uc cemplum in cjuo ora* 
vimus, ad preces convocavimus , & convenimus, 
diruamus, nequaquam hoc pertnittit religiono. 
ftra : co crgó quo fe habuit ftatu xeliclum eft 
_______________ ccmplum j Digitized by Google Alexandrmi Jnnales. Tom . //. 43* jm-^jur^tf» ©us^ tg» *>w» c#"W <** 
cA**'ca* «*V^ 6V * ^-v^J i*» «¿ c^* 

^U st* ¿¿ UU* Vú% }^eáp ;)<wr<. W; 
t¿óJl <j4^*H l¿*»ty ^45^, u ^ lyj ^ 

LUill >•*! Digitized by Google m -■■•II ■ - 

Butycbü 'Patríarcha jUÜb^ oJjaN ^^ K«^n ty ^£mí¿>\ r VA>i 
W f -V C*****y O^W ,J** U** ©M» 

^ÚV \fy r jp £> csP&m» &*j+^> 
¿~&* «6>U i-aJ* tJ^aJ ^Vá^ «^ymttüi 

*-W c%U ^ k**W J^ »^H cuM» t^ 
*t***c>íl j**> *V>\£ »1A» )j**A» l^ Digitized by Google tAkxandrini Jrwales. Tom; II: 

templum ¡ atque ita S*r#e duo fucrunt templa 
in quibusconVcnircntj quorum in hoc uná die Ve, 
nerisjn illo alterá orabant. ®üc amm veró,cúm ad- 
eflét dics Veneris veftibus nigtis indutus, gladió- 
queacbalteocin&us equo vebebatur comitibu» 
fíiis ftipatus , cúmque ad templum venüTet ibi 
fubfiftebat, ingredicnte deputato ipfius, qui¿/o. 
bammedanus fuit,utcum populo oraret,& ChaJifo 
nomine memorato concionem haberct; ac tum 
adipíúmegrediente. Neque defierunt Cbriftiani 
veftes nigras induere , ac eqüis vehi , ufque ad 
tempus AlMotattHtcctU. Reverfiiíqj eft MMamm 
■BagÍadum . Qonftantmm xittm ,l{ictphonm Efta» 
braki filium fiiperatumcum úi poteftatcmíuam 
xedegiílct, (^pmdw/ imperavit. Porró MMamtm , 
tres in hoftes expcditiones fuícepit , quarum ulti 
mafuit anno duccnteílmo dccimo o&avo, & 
cüm Mbadaninmm perveniflctibi xgrotavit ,di» 
émque obitt- Geílatus eft crgó ac in urbe Tar/o 
fepultus. Chaliratus e)us ex quo in Qmafan Cha- 
ltra íálutatus eft annorum í uit viginti duorum : 
obüt annos natus quadragintao&o,ttienfe %*jtb t 
anno ducentefimo vicefimo o&avo. Candidus 
eratadmixtl flavedine, facie venufta , batbá pro« 
tmM ac mukü caneícentc. Satellitibus ipfius prav 
fe&usfuk Ztbair Ebn Mafaiyeb T>úétnfis. Deinde 
tdbabtr Ebml Hofain s in cos etiara poteftatcm ha- 

Lllllú buit W Digitized by Google «*• Sutycbii Tatriarcba \ buit tfaacEbn JbrabimAzmtot ipííus fuit cüm in 
Qhora(ano cttkt y MHofain Bbn Abi Saidj\imAliEbn 
AbiSalehi Saheb AlMofdlU. Plurimum apud eum 
pocuit, inicio Ghalifatús \pñus t T>nl ( ]{iyajatain M» 
Phadlus Ebn Sabali. Tum poft eum mulci , é qui- 
busí, AlHofain Ebn Sahali t Omar Ebn Satdt } & 
Ahmtd Ebn Jbi Cbaledi. 

■ Chalifacus AlMotafemu 

Chalifa renunciacus eft MMotáfem, qui idem 
eft Ábu Ifaac Mohammed Ebn Haruni 'l^afhidi^cui 
tnacer concubina nomine Martdah) Tarfigtópcvi- 
dcntibus é ducibus MMamunis nonnullis ad hoc 
ut MAbbafum AlMamunis filium ad Chalifarum. 
proveherenc , at cúm ad obfequium illius fe fide 
dacáobftrínxerat AlAbbm^ idem etiam praeftite- 
runt reliqui duces ; perlatáque eft inauguratio 
Bagdadum , ubi fidem ei polfícitus eft Abu ljaac 
Abrahim EbnolHofain^Ebn Mofaabi qui tunc tem- 
poris íBagdadi £uit, nec non quicunque íBagdadi 
erant Hajhemidét zcduces. Ad obíequium etiam 
ejus fe obítrinxic Abdollah Ehn Tdkaheri in (7;o- 
rafano y eúmque AlMotafemum appellavic. Pcr- 
venic aucem AlMotafim 'Bagdadum inicio menfis 
%amadani, anno ducenceumo decimo o&avo , á 
quanondifceffit ufqueadannum ducencefimum 

rriceíimum Digitized by Google — -— — - — __-_-l — — _— — -— — »— — — — - _____________ 

AlexandrimJnnales. Tom JI. I ^y ^^l «j^U^JU ^W (Je (3 *«*-• <_¿J o*t 
^ftXAJ^I jójuXí^^^ iu-_JU ca3U31 ^Vás-j 
4*1 o^o-Ví ^* fel? fcM* <** f J*a»*l J*UJ. ^Ó***. ¿¿/j*V4t rtj» <¿¿«. ©Uá^ t^y^ 
£/*Vt_»lj»N ¿JtUjl Uy#UW <_>*! C*l*«H 8-M* 

cl_Ue «^» iWV^ eJ^UÍyjiU ¿¿l*j o^U^ 
_V^^ óaWV o*t f¿*W c***l j*l *J ¿jtU 

*L<«j ^UI^ y-Ufe^ iü\o-i-*t—i ¿4I9 

z; )¿* ^* cm&u? >&•' *— **t-¿ *— a*- _>uá^ 

e/8X^U^ <s*j£cj Oc^í *■*__ tfl _-4» Digitized by Google 458 1 SutycbiiTatriarcha # ; é.Im}LV^ Uá *»U*V» iJstyjm ^1 JU^ ¿ 

e/v^ o**i *-*-* *^ j4¿<j £*w *^ 
o*¿n *»yi <^i ****• c>*i *****'**» ow.u, 

^Vásj i*¿**-j (■ »; * V* g-íVUíJI <J L¿\fe 

au-AJI t>^c *_*>! ^Ui^L ^Je LJUx* d\^HI 

*-*> u cv 51 oí)ít ^V*** 1 «M^>*rti4i ^n 
^ 1 * r¿>" f*^ <£># ^-yufi^^c^i 

*-*.>Vl *-) ^ol^ <*Ud«J} L**U ^r^J -\-*i*ú 

«^U^L^*--^^/*^ ^UUiLjl^ 
rj». <¿£»<¿ ©L^aí íjj ^jáj ***•» ^ ^ Digitized by Google aAlexandrini Jnnalet. ToM.27. «P trkcfimumfecundura. Tum Sarmanraiam profe-l 
&us cam muro cinxit , ibícjuc cum exercitibus 
fuis fedcm ñiit- y mi(fo¿phjhino Condarao BJbn Caufi, 
conazTahacum Iormenfem: cujus urbe expugnata 
ipfura vin&umcum fociís íúis abduxtt . Fuk ex- 
pugoauoiftamenfe %amaÁano anni ducentefimi 
vicefimi fccundi. Mifit etiam /_)'i/ii»i __$» JnhaJ* 
contra --XZoffoí.qui in Al'Batayth Cpaludibus in- 
xsxVVaftt & -EU//4w3fuerutit,quos caprivo. fe- 
cumabduxit. .///Afa^fcletiam vi occupavit T<*> 
hareflantm • Mifit ergo Ahdollahum Ehn Tdhahert 
cum patruo íuo AlHajtn shnol Hofain , qui ipíum 
compedibusvinclum ad MMotafemnm adduxtt. 
taravit etiam MMotafen fypManormn regioncs 
ipías expugnatum , íécátñque abduxit íohum An- 
tiochut Patriarekam. &obfidione cinxit urbem 
Kxcyram ■ vfoi fohmt Patfiarcha %omams linguá 
^moMa aüiocatúty Obedjte,inquit,Regi, ipfíq. 
tribucum pendtte • Melius koc eft quám nt occU 
damini, & captivi fiatis, fymani ergó cónvitiis 
ipfum Sc lapidrbus pctíetunt. MMttafem aütem 
captacnurbcm^»9f4w» inccndk» Tum Jmur'u 
am prorc&us,!pfam ctiam meníis fpatio ( vel íé* 
cundumafcuct excmptar, pluribus menfibus ) ob- 
fedic lohmaxxem Pacriarcka quoridié* ad areem 
íblus accedens Homanos linguá %múnA altocutus, 
metum illis incutere ac iogare,ut triburam JlMo- 

taftmo 

ii .-._-_ _.._-_-«_-_» - - _^ - Digitized by Google ++° Butychii Tatriarcba tafemo ¿ztent quó abipíís rccederet¿atilli &con« 
vitia & lapides in ipfum jacere . Nequc ita facere 
deftiterunt,donec AlMotafem captá Amuriá mul* 
cos in ipía trucidaret ; ídquc meníe ^amadano an- 
no ducentefímo vicefirao tertio . Revcrfúíquc eft 
AlMotaJem poftquam Am«ráwcepiílet¡atquc inter 
redeundum mortuus c&AlAMa* AlAfamunüñlius. 
Irametiamin AlApbjhin concepkanno ducente- 
fimo yiceGuio quinto. Porró mortuus eft Qon- 
ftantinus ^pmanorum Irapérator , quibus poft u 
pfura imperavit Tbeophilus* Anno Chalifatüs Al- 
Motafemi quano conftitutus cftSopbroniw Patriar» 
cha Mexandrinu* ,qui anños tredecim/edicjPiriio- 
fophusfuitacíapiens. Anno Chalifatus ejufdem 
feptimo confticutuseft Johan nes Patriarcha Hiero» 
Joíymitanus icontxa, que infurgentes Hierofolymitani 
de ipfo omnia mala dixerum : quare ab ipGs 
mctuens,fcriptóque ipfis obfignato,cathedram re« 
liquit. Porró,obiit AlUotafem meníé ^abia'pri- 
ori, anno ducchtefimo vicefimo feptimo, cúm 
Chalifatu fun&us eífet annis o¿to & raenfibus 
octo.Obiit aucem annos natus quadraginta o¿to. 
Sepultus eft SarramanraU . Fuit corpore decoro, 
facie pulchrá,pe¿corelato , robuftus , barbá pro- 
miílaquaequecaniciem non contraxerar. Sacelliti- 
bus ipfius praefuic Ifaac EbnAbrahim» Ianitor ipfi- 
us fuit Simaus Turca y libertus ipfius ¿ nec non 

VVafiphm Digitized by Google Alexandrini Annales. Tou.IL I 4.4. o? & 9/*fi*\ t*j*/*j *-*}*&*. ty^j f**>v 
vjdul. Uv &*%**#* f *"M &* i/* ^^ *** 

^ jij ^^1 O^j <>**>> o?>^ ;^ **» 
^yi^ ***& * — 1* c/— *^ «J* 1 **^ ét>^ t^Uj r j^l »á&U oaLAtmJ ot»j oax*U; 

>*m ^¿^ u*jn ¿-*S{^ cm^ <**■« 

^ W**> c**¿5 fJ l*»^ ^» U*¿V*1.*¿ 
Mmmmmm ^**^ t Digitized by Google 44* Gutycbü Tdtridrcba j**l*l 0*1 Vyw¿j ^és^Í ^»1* o** ¿4** tUUJJ 
<j$W\j <£**> ¿^J ©V o*l o^^Us^l vU^ 
O— *1¿**^ sUiH^lid^la ^}! <*! ^ jy^ 

*> c/** ^^ cv!* 5 » <-«** —^íí üuyj 

** o»l «**V Ojj'* </* o*1 ÓZ\ Jjill \¿A 

**V* <•**!>» c**fej *¿* tvA% oV) «^ii 

u**»* c^o*,** »*— iy^ o** &—jy»i 

wtíbtó.caV% cUi (^. ^ c«^ o* *&) i*& Digitized by Google I Éi r I I i i ■ — ■ I ■ ■ l II I [ II ii ■ i m x ■ 

tAlexandríni Amáks. Tou: II: 4.4.3 Wa/lpbttsTurcaUbtrtui ipfius, Óc£agausT*rta. 
Ianitores ordinarii Mebammed EJm A/em Hana. 
cenfis,Iacob fbnAbrabm y \tab EbnAtabi^cMo- 
hammed Ebn Hammad EÍ» Dankajhi. Plurimum 
apudeumpotuerant AbmedEbn Abi Dawoud Iu» 
dex fúmmus , & Mobammed Ebn HammadfLbn Ab- 
dilMalec AlZiyat Colearius} Scriba. 

Chalifatus AlfTat bek¿: 

Ioaüguratus cft AlWathek^(vh.HarmEbml 
Motajemi ,cui matcr concubina nominc %aratk,) 
eodem die quo obiit AlMotaJem . Hic res eodero 
ftatu ftabilivitqüofuerant ttta^xc AlMetaJemi, 
8c coñdká arce quam AlHaruni: vocant, eó fe re- 
cepit. Afíéruit AXWathek creatum cffe Alcora* 
num, quam fententíam ipfi commendatam red* 
dideruntA¿w"*£¿» AVt T>aT»o*d, tcMobammed 
EbnAbdilMelec AfZaiyat ,«qui confiMarius ipfius 
fait. ScxipOc ergó AWVatbek in omnes paffim 
provincias, ut cogerentor MoJUmii cteátum Jl* 
• coranum profiteri, idémqueterapL» infcribi.Qnod 
cutn ipfis graveadmodum ac durumvideretur, 
prorfus ipfumabnuerunr; Eorum autcmqui icn. 
tcntiam iftam abnucrcnt , ncquc ampkai ac pro. 
fitcrí vcllcot, alii flagris cxfi funt, alii in carcercm 
con jcdi, alii trucidati . Fuit Chalifatus ipfius an 1 Mmmmmma norum Digitized by Google +44 Sutycbii Tatriarcba norum quinquc , menfium fcptcm , & dicrum 
ttcdecim . Porró obútTheophilus Qpmanorumlm* 
peratbr* ipfi in Rcgno fuccedentc filio ipíius Mi- 
chaele. Anno Chalifacás ¿/W4tkfoíecundo,confti- 
cutuseftSejgiaí, ( ñ\Manforis illius,qui Mojlemisia 
capienda Vamafr.o opem culit,ideóquein omnibus 
regionibus anachemace dcvotúsfuic., ) Patriarcha 
FJierofolymitanus, ubi cüm annos fexdecim fedif- 
íéc,mortuus cft . AnnoChalifatus ejufdem fexto 
conftitutus eft Nicolaus Patríarcha /intkchenus^ui 
annos viginti tres fcdir,dcin obiit. Mortúus eft 
autem M^ffathek die Mercurii, fcx antc fínitam 
raeníém DilHajjah dicbus, anno ducentcfímo 
tricefimo fccundo, annos habeñs triginta quatu- 
or. Fuitftatuwquadratae, corpore cleganti , lato 
pe&ore , barbá fpifs&, in oculo albuginem 
habens. Saccllicuoi ipfiuspraefe&us fuic I/aac Ebn 
Abrahim . Ianicor Itah } Turca, libeftus ipfius * 
dein &aga Turca íervus ipfius ,• Wafipb Turca , 
libercus ipfíusj Mahotimed Ebn Hammad Ebn 
Danfhaki, & Mbhammed Bbn Afam , }abalenfis • 
lanitoriseciamordinariimunerefun&i funt, Ia- 
coh Ebn ábrahim t\aufarah , & Atab Ebn Ktab. 
Maximá apud ipfum graciá pollebanc, KhmedEbn 
\bi Davoud; & Mohammed Ebn hbdtl Malec A/- 
tyijat, 

ChaLfá- Digitized by Google Jlexandrim Anmks. TouJL 44* wrfíjjj d^js^ <M**" *^ **»* <á&«j r,v JÍ 

iL¿*$4> (**<****» i»* «J^ «A*> *-** ^*" *** 
t,,, US r US **á»U*t ^ U^ ü^i» j^ 

¿>-«% '¿tf) *JU» nrt (¿^6 <*♦ c^i* r ^ 

»u^ *_ju¿ e^ i¿í otf j* <*»y> 
c» i^ri u%* ^ o** Mrt)* a - 4 ^ v Digitized by Google 4+¿ Sutycbii Tatriarchkr C^ ! &> s %¿*+!>/yVV é^ W w* Jj 

**C/* ! *-<^ t> *■*"> ^ 1 / 31 <-*-fc* «5*** 
^4, 8U¿H «^,-¿11 «pt» ^i étf «^ ^ 

c* — :-*!> ¿^l«OJ* cS-*W, ^l jU-^Utt*^ 

»V-» * — ^-**íí ^ ¿/£» 'C^sóJl <JaM «aí' 
f~ito ir-*f o*l *-*** JW tjijj\ u* 

eli^ <J9 e^ 0*1 c/^Vj c»fti & — ui í)-ac »*i 


Digitized by Google I sAlexandrini Annales. Tom.II. I a.±j Chiühws laafariAlmotaTtacceli. 

fnauguratuseft Iaafar Almotatt>accel y Motafem¡ ñ- 
lius, (qui raatrem habuit concubinam Sha\aam 
Qhomare^tnienfem,) eodem die quo ¿ vita diíceffi t 
AlwathckHic iliosqui ob quatftionéde Creatione 
Mfyrari in carccie conje£i fuerant dimiífit, atq,- 
iratus eft Mohawmedt Ehn Ahdil Maleco, Almotafe. 
mi coníiliarío: malequc íenfít de Almotajemo & 
Alwathehpccnon dc Omaro EhnAtpharajoZajajeñ* 
ft,Sc ItáhoTurcajBc Ahmede Ehn Ahi Dawoud judicc 
íummo. Atcj ; homines ad trium e i iliis ipíius ob- 
fequium fe obftringere fecit, viz. Moka mme du*AL 
motafemi hiüahi, Jhrabami Almoajad liüahi , & 
Abijihdoüah't Jlmt&zzt b'tüabi, quem teílamcrjti 
execurorem recit inirío anni ducenteíimi vicefími 
fcxtijatqae itacompoutae funtres, provincix in 
ordinemreda¿te, vixoue íécurs fafta. Nuntia- 
tum cft aateni Almotataccalo^cólümn&m illam in 
infula Pkftati ÁLgjptiac* quá menfurari folcbat 
N</»í' ) quam extrui juífit Soltman Ehn Ahdil Malec 
Ehn MeriiM9,viríum,contraxi(Ié: Geometram er* 
go áMobammede E5»M«/d Aftrologodetóúab 
Eracó miut, mrí in JB^ptwn iret; & ad opem ipíi 
hac in re fercndam Ta^idum Ehn Ahdollahi Ebn 
íBadan Ebn Pbaraki, 6c ad fumptus faciendos Sott* manum Digitized by Google 
mmm*m^mmm^mmmmmmmmmmmmmmmmm^^^^mmmmmm^mmmmm 

Sutychti Tatriarcb* \man*mEbn\(/ahab. Hic ergo menfuram in ít^ah 
ÁLgyptiaca fabricavicanno ducenceíimo quadrage* 
fimoquinco,quae menfura nova appellataeft^ncc 
ulii ampliús ului adhibitaeft vetus. Condidic cti 
am Mmotavaccelmbcm qúam Mlaa'pbartam appel 
javic Idem Bacbtijbu* medico iracus in omnes 
pro vincias ícripfíc,uc compellérencur Cbriftiani zo« 
naria induere,&vefttbus íuis.pannorumíegmenta 
aífuere, á panc anteriorialtcrnm, alterum á pofte- 
riorijatc]; cquis vcht prohiberencur,& in íclfis fuis 
haberec íunes, acftapedibus lighcisutercntur^di- 
úmqucipíbrum portis appingercntur diabolorum 
imagines/vflyíccundúm aliud exemplar, porco- 
rum Sc fímiorum:) quod magni Cbrtftianis detri- 
menci dolorílque & anxietatis caufa fuic. Porró 
obhtMicbaelíbtofhíU fílius Romanorttm Impera* 
cor, fucccdente ipu Tkcopbilo Kmanorum /mpcra- 
core- qui ex Eccfeíiis Imagínes amovens cafdcm 
delevic, necnon fregtt, jubens uc nulla omnino 
inaliquaEcclefiaeftecimago. Caufa aucem quáe 
ipíum impulitad imagines ex Eccleíiis coüendas, 
haccfuic^qubdipfí á Confiliario ipfíus quodam 
ñarratum eflet, cfíe in loco quodam in dicione 
Komanorum EccIefíamSan¿t.x ÍAarU íacram,ínq; 
ipfaimagtnem é cujus uberibus,cum celebrarecur 
ieftum illius,la&is gutca ftilIaret.'Quocl cúm Tkeo- 
pbilo haudcredibile viderecur, in rem inquirens 

invcnic gitized by Google Alexandrini Jnnalet. Tom. //. ! 4.4.9 UM^ luteív* d-£*/X\ Ujj <jí-a*Jl tM»i *»!,_ 
c*-*% vt-frU t) &#& \¿* h*B?««/«r>l 

jWI^^UJI \}ú¿¿*1£>\ tí>Wl <«-éS^ 

ÍU— atf^ r \oS (^ *-*}, fr^*H <J ¿MPV 
^^ J-W) c^»; cy !*•*** fc/j *■***■ <>*• 

^ ^oJÍ L»» ^l d^JU t)aí>» *-JU*t **•$ 

y,y=j * tft ^ V-V^ \j*U**> ofciUíSaJJ 

^5¿J\ C¡***J1 tíA-^> «-JUjJ! fy* SLAA^» <J 

«¿¿•fc (i>» u»-JlUápJ} <*f ^l *-**** ^Jt *-a* 

ftpty %m#+tf}\ O^ <** ¿¿y* <J *>* •*** '^ 

(^ft* ú* £>** ^^ (!>* 0^ * ó * %**•*-*** 
<¿¿ U\ ¿.jfiji i£J& jÉM iaJ U»i> *>;*J! 

# . • Nnnnon *c^t>» I Digitized by Google +50 Eutychii Tatriarcha cj-Jüüi ¿¿>\j e^-Jl OU. o* W.W 1 ! <j cjJ&tíi 

*¿t>¡>» U*\~> **y*\ «** ,**•) *#*¿\ (^fóS <J\ 

o\É*\¿>\¿c*#.$¿j»r}\j o*U\* ¿¿jii gíj a^ 

\ó# r jm\ ¿imXmAtu-M>i¿&¿\ iék^ uy*** 
íáJLtopd^ <£— Ul Ja*j» <JuuiU«Ite>Uc^aJ^ 
u»t.U£a» «J C^*»* * ^ **^) £¿#j ^ , 

r U*W r UU,j-M ^t ^Jlí, w.Uá»M ¿> 

^oAi^d)*»* ^ ,^4* ^JU* o^ c* 
¿*Jjiá»o3 %>ycü ¿y^» ¿^ ^j^ ^J\jj 

fc/4 *-#•* g**lj #*i¿ 0jmí^\ «jt cíj^ t^*. 

etv-yjd 9j\4v»\cXmt>SSj fr)ÚS<J* iJJJ <>1 JVI 
V* 5 *? c^*<>* páyUJJ í^ ^UjJI «*» vj-^"* 

<> U«^l<>c*l i>V*> J**> gW> <JW <W* \ ó±tji Digitized by Google sAlexandrini Annales. Touzll: Vi invcnic aedituum, factoín pariete,á tergo ima. 
gínis, foramine quod ufque ad ubcra pertin- 
gcrct, eíque tubulo plumbeo tcnui ac gra- 
cili immiffo , locum luto ac calce ne appareret 
obduxiffe, cúmqueadeffetfeftum San&e Maria, 
foramini iftilac infundcrc foliram,cujus guttula 
é mamma iraaginis dcftiuaret : quare percgrina- 
tiones ad eccleüam iftam inftituenribus homi* 
nibus multum pecuníat lucratus eft hac decaufa 
/Edituus. Mkteus crgó Theophilns Imperator 
imagine iftá diruta locum refccit, julsitquc 
nullas omnino in Ecclefiis imagines retincri. 
/Edítuum autem Ecclefi* iftius capitc trunca- 
vit & execclcfiis imagines fuftulk/dicens,imagi« 
ncs inftat idolorum effcj & qui imaginem colue 
rit,perindeeffe ac fiádolacolerct. Hinc ortum eft 
intcrflÍd«4Wídiísidiuminiisqua:adimaginesipc» 
&ant,adeo ut alii aliosinfidelitatis damnarent,di- 
ccntjbus aliiSjQw imagincm colucrit infiddhatb 
rcuseftjalíiSjQui cas nó colucrit,tnfidclis cft.Quod 
cum audiflet Sopbronm Patriarcha JUxanárinm 
orationem longam foipfit in qua imaginum cul- 
tum dcfendit, hoc in ca argurocnto ufus, di- 
ccns • Dcus , cujus fama gloriofa , & nomen 
(anaum,]l6/5pra!cepit utin tabernaculo teropo« 
ris, imagines Cherubinorum aurcas formaret, 
quasintra San&uarium ftatuerct,deindc,Quɻd 
Nnnnnn % Salomo Digitized by Google 4* Sutycbü Tatriarcba Salomo Davidis filius cüm Tcmplum eitrueret 

in ipíb imagincs Cherubinorum aurcas rcpofue- 

ric. Dicens iníuper, Cüm perlacxfuerintaRege 

liter* ad praefeftum ipfius aliquem fígillo regio 

fignata;,dic'túmque íuerit id ícienti ,Eft hoc figil* 

ium Regis'Hx ipfíuslitere: annon aíTurgens fta- 

bit donec literas manu acceptas oículatus fuerit, 

eafdémcjue capiti & oculis fuis admovent ? neque 

interim ideo aífurgit aut literas ofculatur, quód 

chartam veneretur, autceram charcae obduftam, 

aut acramentum intra chartam , aut qubd literis 

aflurgac eáfque vencretur. Non,per vitam meam, 

ob rerú iftarum aliquá ; verüm inde hoceft quód 

Regem veneretur^ejúíque nomen j cum ipfíus 

fintíitere iftae. Hác igiturexpartcdecctnosíma* 

ginem iftam deofculariacvecierari^nonquod ita 

eam oículamur ac ídola coli folcant , vcrum hoc 

fic quód veneratione acque honore profequi- 

mur nomen martyris iftius , cujus imago colori- 

bus iftis depingitur . Atque hanc epiftolam ad 

Regem Tbeopkilum mifít, quá acceptá la»tatus eft 

ille , atcrae ab eo quo imagines profecurus erat 

odio converfus eft . Fuit etiam Abu K¿>rr& inter 

eos qui imaginum cultum defenderunt, eáque de 

re iibrum fcripfit, quem appellavit , Sermones de 

cultu imaginum. Obiit autcro Sopbronius Patríar- 

cha Mexandrtnus hydropifi affe&us^fob quam 

cúm Digitized by Google Jlexandrini Anntks. TomJL 4*5 j^X** líV/ u** «^ tá&U &* <->U£» *,; 1¿>1 JVíj 

*-M¿> •*>*» <*v*^»n ¿¿^* «/*» k^ r^* 4 ^**" 

<tAx*¿> &X¿Jbj M V¿» <j»*JI* *6ÍS^ lUAÍÍy (J¿ **«¿A> 

t¿AJfcJ31 i J-» í! >xéto o-*Wty o»VLJÜ) ^«lájfl 

'lflí -fll fc/á»*! V-«) o**^ «£*>\ V¿* d-fc O* 
y,U*I r U~bU V*>,ar»^ V50^*j W L^uiS 

t^U (*V£»V* ciy*}, *í & /; tíftU fcU» «á&U 
>V*. »V^ L*V*á» <᣿> <J ^j ^-W ^* 4 *'* 

%*j*sxí\ ^fjtít o-^y^ w^^oD <>¿*^r ** Digitized by Google 4.54. | SutychiiTatriarcba cU^ot^o*** u*# |«W o<*tfUc*4> ,J» U^k* 

*-*&>* O*!^ oa^aV^ <m*í/> fau^ &JU» HjA 

<-**•) «t^t <J« c/^t>*^í -*¿S» o*4>UI 

c*JUH ^U^ ^Ue &) c/U^ t^l ^ ^l^l e^l 
<*! V****** «-XJlcH^ *UU. otfj^sütftfcfe 

c*jU^JF <»Ul¿ Digitized by Google I • «Jtlexandr'mi Anntuet. Tom./Z +« cúm lac mandragorx bibiflet,nihil ci profuic)anno / 
ducentefimotrícefimoteitio,conft¡tutopoftipíum 
Patriarchá Alexandrino Micbaele , qui annos vi« 
ginti quatuor fcdit Fuit illc e fíliis 'Bacamifluren- 
fis . Porró fuit Chalifatus MMotawacceli anno 
rum quatuordccim, novcm mcnfium, & novcm 
dicrum. Anno Chatifatus ejus dccimo conftitu- 
tus eft Salmm Zarhjmi filius Patriarcha Hierofo- 
lymttanui , ubi annos quinque fcdit , dein mor- 
tuus cft. Intcrfcclus eft autem MMotawaccel in 
palatio fuo in urbe quam condiderat , Míaafaria 
appellatá • Fuit caedes ipfius die Martis menfis 
Sbawalitcrúo j anno ducentefimo quadragefimo 
ícptimo,cúmannorumeflec quadraginta quatu- 
or: fcpultúfqnc eft Uafar'u. Fuitfufcus, colore 
ad flavedinem vergente,facie venuftá,myftacibus 
raris, oculis grandioribus. Satellitum ipfiu&pra:* 
fe&us fuit lfaacEbn Abrabim¡ cóque mortuo ac- 
Ccdens Mobammed Ebn Abdoüabi , Ebn Tdbaher % k 
Chora/anojiCdem przfe&useftJanitor ipfius tya/if 
Turca ¡ ac poft ipftim Said Ebn Saleh ¡ nec non $a- 
gausTurca, Ianitor otáinaüuslacob Ebn Jbrabtm- 
dcinde Kjtufarah , & MabEbn /ftab. Plurimum 
apud eüm poterat Mfbatab Ebn Qhakanfic Obaid 
Mlah Ebn Taby* Ebn Chakan Secretaríus. 

Chalifatus _t Digitized by Google 45* tm****mm^^^mmmmmmmm^^— « «i— ^— ^ 

Sutycbti Tatriarcha Chaüfatus AlUontaftri Sillahu 

Inauguratus eft JlMontafar &illab¡ Mbhamméd 
Ebnol MotaVacceli , (cui mater iuit concubina, no- 
minc Hahafhiah) eodem diequo occifus cft ¿/- 
Motawaccel : guinco poftquam Chalifa rcnunci- 
atus cft die c Iaafaria íc Sarramanraiam contulic. 
diruítque Iaafariam & Jllaufakum deíeruit • Fra« 
tresetiam fuos ¿£0 AhdollahumMMota^hiüahiJk, 
AhrahimumAlMoayad hillahi hsredkatis jureexuit, 
eá de re litcrispaflim in provincias miffis.Fu* 
itChalifatus ipuus,anni, íex menfíum ., & trium 
dierum . Obiit annos natus viginti octo. Sepul- 
tiiíque eft SarramanraU • fepulchrum ejus opcre 
albario oinavk mater ipuus ,• quonon anteacui- 
piam Chalifarura fepulchrum obdu¿hx fuic Fuit 
AlUóntafer .ftaturaj quadratjc, corpore decoro, 
fuícus, pinguis • Sateilitum ipíius praefcétus fuit 
Mohammed Bhn ¿ihdollah Ehn Tdhaher . Ianícor 
Abu Nafer Turca . nec non Ahmed Bbn Chafah 

Chaüfatus MMoftaint* 

Convenientes Turearum Duces ad eligendum 
quemChalifam renuntiarent, abnueruntcx Al- 
Motawacceii filiis cuipia obíécjuium pacifci.Cecidit 1 
_____ crgó f Digitized by Google Alexandrini Annales. Tom. //. 4-57 J-feylí ¿/*t ¿-fl** *-Ul* yátíU <•-«& 
<^ — XII dftfl ^ *•** \¿ _JU* *J, r 1 «4 V^j cíV <>V* v^ *-^*«f¿i <¿/* r 1 *^* 4 "*** 
ijui tv;A>í «sy*i ¿xó^ <jü»j*h ^^ s — í^M 

*-JU& «íbtó. c»V£»j tí&>* CÍVWl ^ c^% 
*¡m*) o¿*¿) (_¿V «>*/•$ <*— »^ **» o** 4 ** 

j*,^\ »4*109 y*u» &1 aW *«» t>*J o^" 9&j& 
Oooooo j^/«éXflJ L Digitized by Google 4*8 1 Sutychii Tatriarcba O^j ¡.l l*\j f*X¿\ oflB* W>\ á*\ ^Je f/\&á\ 
»Ul* e*«*41 «j«w»j tttf*> l* trj^V <J>WV JUft 

tfoM^ (^ífim^\ \-*) a—)U*»)&j^ y¿ 
»V\ o&ty <JIj o*jt». o*¿JW ***W^ «>*** 
W JVfe *>; r 1 m1> tMfayll ¿^ >U\ <** 

i . >mw c»\^ oi**\*y. cs ** 4 *} *** •** 

^ >ju4V c/** ® <t*-*** *>** <*— 'l* 

r/ ^i <j 4 t.u<» ^ y^ *j yb* ** 

^4M> c^**-4í «***. ^ o^t^ <swm»^ «**4l '<JJH«j u»^ 15 !** ¿>-M*41 «-íií-6.^ Digitized by Google zAlexandrÍM Annales. Touilh +*P crgó elc&ioipforum in jibmedem Ebn Mebammedis 
JlMotafami, cui matcr concubinafuitnominc Ma- 
cbareck; quem,Chalifam fidc ipfi dati conftitu- 
turo, Jlmoftain btttah't nominárunt. Tumortoin 
excrcitu diffidio, atque intcr libertos tumultu, fu- 
gkJlmoftain in navicula,comitantibus ipfum Wa» 
ftpbo & £<£»• Turcit, Qagdadm.Sttviautem & ex- 
ercitus flvÁSarramanraUlattnntyJbn JbdaBah Bb- 
mt Móta%Q Eínol Motataccelijnú mater fuit con» 
cubinanomine^4WA<t&, throno collocantes Cha- 
lifam &lut¿runt, inicio menfis Moharram anni 
duccntcfimi quinquagefimi . Fuítque contcnrio 
& bellüm intcr jtmoftaini Sc Almotaigj affeclas. 
Rcsautem bellicas ^íwow^xinomineadminiftra- 
bat Jbu JhmedBbnol Motataceel, nequc ceflSrunt 
bcllacxerccreufquc ad initium menüs JlMobar» 
ram anni docentcfimi qumquagefimi íecundi: 
tñcnimlocofeabdicantc ^wo^ai»f,(aaaeftpax, 
ícriptís tcftante JlMoftatnó fe hoc ípontc facerc, & 
íécoritaris libcllum illi fcribente JlMota^p ad- 
híbitis terabus. E>cinde Wúfetwn Erakímbúm 
defcendit. FuitChahfatusipfius, donecfeipfum 
Impcrio abdicavit, armofum trium cum o£o 
mcnfibus. PrirooChalifatus ipfius annoconftí- 
tutus ctt7beodorus ( <\ui JlMoklati audit) Parriar- 
cha HierofoljmitannsfpÁ annosnovendedm fcdit, 
dein mortuus eft. Pirit autcm JtMoftainvt piriguis , 
O ooo oo 2 corporc Digitized by Google 4¿o SutjcbiiTatrtarcha 

corpore vcnufto,barbá nigrá $ Satellitum ipfms 
praefe&us fuit Mohammed Ebn AbdolMaleci , Z#» 
TdbaUru Iankoresipfius, PTafifSc ®o¿a,Tmcx, 

Chalifatus AlMota^jl 

Omnesqui SarramatraU , fuerunttam 7W<e 
quám aliij^iA/ofd^wi Chalifam fide dara inau- 
gurárunc , menfc MMoharram anni ducentcfimi 
quinquagefimi primi, cúm eííct AlMofiain Bagda» 
a% acprovinciae curbaue,ma^rihominumparte< 
AXMoftaino adhaerentibus. Atcumíéimperioab' 
dicaverac Al\foftain t imúo menfís MMoharram, 
anni ducentefími quinquagefími íécundi,hoc au» 
dito homines obíécuti funt. Mmoia^us autero 
cúm fucceffionis jus Abrahimo AlMoayad billahi re» 
ratuhTec, eodem rurfíis ipfumexuic,quideinde 
mortuus cft.quod cüm argré ferret AbuJhmd fra» 
trifuo accidiíTe, ipfum fiajoram relegavk MMo- 
tazxus : intcrfc¿ti funt etiam Waftpbu* & ©0^4 . 
Morcuüfq,- eftMobammedEbnAbdolíabi,Jibn Tdbahe» 
r'% Sateiluum praefe&us. hlMofta'mttm autem Wa- 
feto accerfítum, cüm falutafíet Said Ebn Saleh ía- 
nkor,ipfum incerfecit. Porró mortuus cftTbeo' 
pbilus Miehaeiisí Theophili fíüus %omaomum\m- 
perator,fuccedente ipfi in Imperio fil.o ipfíus Mi- 
chaele fihi Tbtopbtlt filio. Fuitautcm duxquidam nomine Digitized by Google dlexandrmi Jnnaks. Tom./L q.ói tjw*j «u-^U^ >>vb ¿^1 *JUJ c^ ^] *>í^ 
>^ ^l£^ ** s&yt^ «■*• ¿*** c/£»j 

<**•*»> oaJ iU» fyaU ^ tt^üH* /*V y*V* ¿>* 

¿^l u» r> *^ Jy «W «J o***"U ***** 
(¿A^; yvt j o»UV V** o^-ft^ ú-*-»?9 

Lfc, ci^ J-x¡ •/•¿l ^ >W^V-jU* »-é¿-W 

IL-LJÜJ c^a-^^Alb 0a1 **M ü»* <>*! í*»" cA*j 
J«VA^ o* ¿WjjS o^ O*o c*-^- 5 ! ^V^ 
WJV-«* tMiVI (^Vár^ 4?.V**" ^ tM/-* Digitized by Google $.6% | ' SutycbiiTatriarcba jllo |JÜt¡» ¿ftUJl J^»V M*« o^ w&* *-c*a 

c*í*wl ^) ií *» ^«^■■a » -c/>4Úu 
u*— *>j (^í^j -y*ü * — *tf* Digitized by Google (■ '■■ ■ ' mmmmmmmmmmmmmmm , — , ■ 

<sAlexandritti Jnnales. Tom./Z '4.63 nomine Bafilius quemacceríltumomnibus duci. 
bus ac comitibus íuisprcrecerat. Oie autem quo 
dam,cum íe oble&andi gratiá prodüíTet Mtcfmel 
Imperator in inlulam quandam,quae e icgione 
Qonflantinopoli fjta eft in mari quod Tontns ap 
pellatur, irruens in ipfum£¿/f/úttDux, inrra Ec- 
cíefíam qu* in infula eft,imerfecit . nec non & eos 
qui in intula erant, fit imperíum, in poteftatem 
fuamredegic, cum non eíTecipfeé ftirpe Rcgíá, 
uepocequigenerc Sidliota foir. Cúmqueipít di 
¿tumeflct, Qaideftquodlmperacorem occidere 
fas tibi dnzjfti ? Refpondit , Michael cüm mulie* 
rcm deperiret,me eam ducere juflSt , ad ipíám ta- 
o»ca non accedere; ur nomine mibi eífet mnlíer 
ifta,ille vetócumipfácubaret ; mecu fcil. uxoris 
íiue,ne ipía illud reiciret,&quod non liceret ipfl a- 
liam ukra urorem íuam dncere : cjuod cúm feciC 
íém,poftc<t pcenitentiá du&us, Deumtimuircaede 
crgó ipfum collete fas duxi : letinuícque $aftlitu 
Impcriumin^omiíW)/. 

ChalirattttvAiMif^i Sc MMohtad$,Sc 
pars Chaliracus AlMotamedi. 

Praefecic AlMota^ut^AchacumTurcam /Bgy 
pto t c\\xi AhmedemEbnTolun deputacum fibi con* 
ftituenSjipfum in JEgyftum miut • 'Bacbucus verb 

hbmedi Digitized by Google 4*4- 

I Sutychii 'Patrtarch* AhmedtfLbnTolunt filiam íuam in uxorem dede- 
rat. Jngteífus eft autem Ahmed Bbn TolunaBgy- 
ftum menfe %amadano anno ducentefimo quin* 
quagefimo qttarto. Turbatae funt aucem rcs intcr 
AlMotaqym Sc libertos . Obiítquc AlMota^us 
die Martii tertioante finitummenícm$í>/e¿,an* 
no ducentefimo quinquagefimo quinto* Fuit 
Chalifatus ipfius poft AlMoftaini abdicationem 
annoium tríum cum raenfibus novcm , diebus 
afito. Erat>cüm moreretur,annorum viginti duo- 
rum. Sepultus eft SarraMantaU líepulchrum ejus 
opere albario ornavit matcr ipfius juxta íepul- 
chrum AlMontafari . Fuit AlMota^w candidus, 
facie pulchrá,cóma elegant¡,Gorpore decoro¿adeo 
uthaud ipfi par Ibrmá & pulchritudinc rcperire» 
tur • Satelliubus ipfius pnefe&us fuit , Mobammed 
Ebn Abdillabi ,BbnTdhaker¡: Dcin, eomomio,0- 
baidaUah Ebn Abdülahi 9 Ebn Tdaberi : Tumiifdcm 
prepofitus eft Soltman Lbñ Abdillahi Ebn Tdbaheri, 
qui C munús ] illud obtinuit , quod deinde Obai- 
dallabi Bbn Abdillahi, Ebn Tdbaberi rcdditum 
eft . Ianicores 'ipfius fuerunt Wafiph & !Boga : 
deinde Salehui in locum patris fui furTectus cft¿ & 
in locum !Bogai 9 Bacbac Turca, 

Chaliratus ■■ t. Digitized by Google Alexandrini Annales . Tom.Z/. | 4.65 ^l o*\ J¿*>i c^ j y* Q/$ *** **^ &'¿ °* 
j»u <Jib dW &® ** <r>M^ c/** u -> 

T «*^K cS %l £»j Ü>&*S*) t>é**¿-J & <* * & 
j-4¿\ t-***j <*-«*» C*X* O fc«* , a > U ¿ -U . (M* 

o»^j ú*»\ o-** j-*j «*■*> fW *-*-*-«?> 

jjl jOc «^i fc*) CfcM¿; cíV O*/** ^) *~ xo 
f, r*j\\ <***» \játi¡l jX¿\ ü/\-£*j j -A ** tf 

« — xfc^a <jc e/£»> " JV *fy *^ 1 **** 

c^U»^ U^s ^r-S yfcVfe o*l «—^^35 ¿-c o*1 «^ 

5 »U»üil *JUN «**<>*) &X3) AAíCfc^ ity&N 
C£>1«$ ytUb <^l fcJUM Jvac o^ ^UjftW pc>i JJ 
^lfc í^J »JÜ) d«e o$ *V\ *>*íe ^I.cm%i f* j»)} PPPP-PP m* Digitized by Google \66 Sutychn *Patrtarcb¿ vy W ■ IV* éij r \ *¿j iJJU «HAX4I ú$ «Ui* 

** o**í r^- 1 ***** . lJtWÍ (!>* •* ^* c»i^ 

U^«) )U««A)l dUÜU Xa^Slj ,«»*>) o^Léj^ 
«^to^ *IH ** o-»í idJÍ d** udy¿ ^Jft &L£»^ »— Jül» o^ui! &j^¿. 

<r>jp& <¿Le¡i\j J%*11 ^ (yUfc. <*1 ^^ 

«ttH ft* to l«U» *#$*. r l*l u»L*, Ltf ¿1 ¿-et 
\ SüUvu Digitized by Google ^ iMHM^a m V -- i i ■ i i 

zAlexandrini Amales. Tom:1L +67 Chalifatus Almobtadt. 

ínauguratus eft Mmobta$t y viz. tfohammed Ebn 
Harsrn Jlwathekbittahi, Ebnol' Motafam bittahi, cui 
materfuitconcubinanomine i\prb> t Fuicinaugu. 
ratio ipíius die Marttsjtetúo ante fínitum menlem 
^ajebf anno ducenteíimo quinquagefímo quin- 
to. Erat Chalifatus ipGus anni unius. Truciaatus 
cft cüm annorum eífet tríginta novem: fcpultus 
eft SarramanraU. Fuk ftaturá mediá,facie pulchrá, 
corpore eleganti, barbá implexá, & nigrá. Satel- 
litum ipfius prxfeétus fuit Obaidollabi EbnAbdiU 
lah'u lanitor Saleh Ebn Waftph^um, occifo Saleho y 
TícwTuica. 

Chalifatus Aimotammed biüah'u 

Inauguratus eft Almotammed bittahi } fnempe, 
Ahmed Ebn Iaafari Almotawacceli } cui mater concu- 
bina fuit nomine Kjtyai^ ) mcníé Rajeb y anno du- 
centefímo quinquagefimo fexto. Confiliarium 
fuum conftituit Abdottahum Ebn Yahyd Ebn Qia» 
tban f qai Motdtoacccli confíliarius fuerat. Continu- 
atis autem bellis & diífídiis turbat* fíint regiones 
& provincix; & ubique terrarum multi fíbi im- 
periumvendicárunt, adeó uttotum Chalifatüsip* 
fíustempusdiífídiisperpetuis &bcllis continuis 
Pppppp 2 plerium Digitized by Google 4¿8 Sutychü Tatriarcha plenum fuerit. Rcrum gerendarum curam habuic 
Abu Jihmed MmowaffeK bittahi f Almotammedi fra- 
tcr. Mmotammedveío homincs filio íiio laafaro, ut 
fuccetTori fuo , fidem darc adegk , ipfí nomcn 
Almopbafi>ed Elaüahi imponens ; ac poft cum Abu 
Ahmedi Ebn'tl Motawaccel fratri fuo¿ quem Mmo» 
ivajfec bittabi appcllavit. Jbu Abmed autem ipíc 
belíagercrc, atqueinprovincias proficifci, féque 
curis ac laboribus exercere, dum Mmotammed 
voluptatibus &lufuiindulgeret } contraquem tc- 
belkvit,!8d/ór¿e, AU Bbn Mohammed t Ebn /íhmed, 
Ebn Mi , Ebn Ta^td y Ebn Ali % Ebnol' Hofain 9 ttn 
Mi y EbnÍAbi Taleb ,díe L«»4,duobus ante finitum 
menfem %amadan diebus } ac caefís omnibus $afo» 
r<cincolis,opes ipíbrum diripuit, mulieres & libe- 
ros captivos abauxit,mulienbus, puer*s,& puellis 
& opibus Nabecbt arbitrio permtífisj ac vaítatá 
8<i/or¿,terrítoria &ditiones ejus occupavic. Con- 
cta quem Baforam ptofectus cft Abu khmed Mmo- 
wajfeci ncq,- inter cos bclla geri defieruncquacuor- 
decim annis. Caefus cft aucem Alienfis ifte !Ba(ora 
ad fluvium Abi Sofyau,^one fluvium Abii Chaftb] 
illum nempe juxta quem urbem íuam, quam A/> 
mochtarab vocitavit, condiderat,die Mereurii pr ope 
veíperam,menfis S¿/tfr quarto , anno ducencefi. 
mofeptuagcfímo .Totum autcm tempusíx quo, 
infurgenteipfb > erec*tum eft vexilium ipfíus ufqj ad 

dicm Digitized by Google Alexanirint Anndes. Tom //, +¿P a&jtt ó*\j$ jtkódb. ^.üJl ^j \¿=j ljjjs*] &X*X* 

tU^I^ C^^í *^W <-*»>V **-«»} Má.1^1 

feAj (J^j «'^ <J-*U** t****Uj o***4j 
^ift (^\ 040.1 $*1 <*.♦*" <9¿) ^ 9ya¿\ <J »*U 

^yt & U4»^ ^,^ iyfti« <>i jaif »*x*Uj 

¿¿/*«oJ1¿ V-axJI g\>\j ^K^oj ^\-4toS La*^ 

<j« c&j 9^\ uj&.j ^íuw — jy*ij «pVXjiij 

Jjfl^XiA jU *-*í,J fi^&'S. c^l J>* ,V» ^*^ 
U ¿J1 *-**«*/• **1* U* (^¿J\ jrfJl C^M** 3 ! ti*l 

(JíjJJ Digitized by Google 4-70 | 8utychiiTatri#rcba **«j j*& *~*{¿j U* j&c U¡tji fta* J«* (^¿¿ü 

•• 

s** cJ 6 <j&* **» <¿>^ ^ * M ^^ &£*} r^ 

s — '*$&.¡y,ix* jyj^ *,*Ji* g^wt v/** «* 

>**j oUj 0*4** #«M tí53¿» ^ 1<»*J)U}¿ ¿«Vll g**3, «á&s r 1 ^ c/* v «¿a 1 *** <J>*> oV^ w» o#¿Aoj 

vj toA^ 0¿X«U} <s*«j*j K¿» tXmtJ U^só&avJSi 
<>/• «JUN S>Jl ^J 5ty t >J¡C»fl ( Je \£}*\ VjC fcfe*\áj 

*Jj o*xA\ * — i^á. p* gj^u, ^ ^ L^«M 

0¿SA Digitized by Google !. nAlexandrini Jrinales. ToM.Z/. 47« diera quo occiíus cft, anni íimt quatuordecim, 
quatuor meníes & íex dics. Qujn & Mohammed 
Ebn Tolun ABgyptum 8c Damafcum occúpavit,capta 
etiam A»fftt¿Í4 > áquodetentus fuit Ahmed Almo- 
Hrajfec beüum contra Alienfem Baforée gerendo. 
AnnoChaÍifatusA/mofcmmftJf primo conftitutus 
eft Stephanus Patriarcha kntiochenus, qui uno tan- 
tüm die fcdit , eodcm &c coníécratus & mortu- 
us, confticuto poft ipfum Tadufo ibidcm Patri- 
archa,quiannos viginti fcdit, dein mortuus eft. 
AnnoChalifatüsejufdem decimo conftitutus cft 
Eliai y Manfuri (quiMo{¡emmis 'm capiendá Damaf- 
co opem tulit, tdeóquc per totum mundum diris 
devotus eft,)jfilius,patriarcha Hterojolymitanus «ubi 
cu m annos viginti nove fediíiét,mortuus eft.Porro 
obiit MicbaelBacami fil: Patriarcha Alexandrinus 
«nnoducentefimoqninquage/imofextOjatque in 
urbe *Burah fepultus eíLConftitutus eft poft ipfum 
Michael natione %omanm{yt\ fecúdú aliud exéplar 
A^enfit) Patriarcha Akxandrinm anno Chalifatus 
Almotammedi tertio,qui cft ducenteíimus quinqua- 
gefimus o&avus:annos triginta quatuor fedic,dein 
obüuviz anno ducenteíimo nonageíimo íecundo, 
atque AlexandrU íepultus. Mortuus eft etiam !Ba 
filius ^omanorum Imperator, fuccedenteipíi filio 
ipfius £.eone,quiíápiens fuit & Philofophus.Porró 
anno Chalifatus Almotammedi o&avo , natus eft 

Said Digitized by Google 47* — ^ i— — — — wfc— 

Sutycbii Tatriarcba fiaid EbnBatrik f Medicus, die Dominico, tettio 
ante finitum menfem Vil Ha]]¿ anno £Hf/r<Odu« 
centefimo íexagefimo tertioLunari.Ab Hejra i- 
gitui ad ipfius natalem anni íuntducenti quinqua» 
ginta quatuor Solares, (iis autem in hiftoria tem- 
pora computat.) A Diocletiano veró ad ejufdem 
Saidi Ebn Batriki medici nacalem anni quíngcnti 
fexaginta oéfco, (vel fecundum aliud exemplar 
quingenti nonaginta duo.J A Domino noftro Je/u 
Qhrijío ad eundem natum oclsngenti íexaginta 
oóto. Ab Alevandro milie centum octoginta no« 
vem.AcaptivitateBdfy/wifYá mille quadringenti 
quinquaginta. A DavUe mille nongenti viginti 
íeptem. Ab exitu J/raelitarum ex Agyfto bis millc 
quingenti triginta tres. Ab Abrabamo ter mille 
quadraginca. A Thaltko ter mille quingenti octo. 
gintaunus. A&ilnvfo quater milJe ccntum duo- 
decim . Ab Adamo fexics mille trccenti fexaginta 
octo. Cúmqj annos jám íexaginta natus eflfce, 
conftitutus fuít Patriarcha Alexandrinus, atque 
A»¿¿ Eutjcbius appellatus.A¿/»¿</ autem Eí« 7o/«w 
captáA»íipc¿w^n ^ji/»í«wrcverfus eft,ubitemplú 
commune extruxit illud quodpiícinsimminet, 
necnon tfyjocotnium* Canalem etiamfabrjcavitin 
quo fluit aqua á pifcina qaxAlHabaJhr^Abyfiinaru^ 
appellatur ad Amaapbe . Moibo aucm correp- 
íus, eo quo mortuus eft, viz, al vi profluvio, juíiit 

tum Digitized by Google Alexmdrim Annales. Tom.Z/. I ¿¡.73 *-*W*/j <*H *»|j* <¿M <J*U <¿**> 09 **» «^USj 

Aa») **• péXAj *£U*j i^V^ ¿fe» »¿>Jyt t^JVpdl 
Ü»M¿)¿Ú VViuy^tí^ W UVjo*^W ^(^V Qqqqqq \¿*j Digitized by Google +74- SutychiiTatriarcha ^ c^/41 cWí <¿» «^ 1 * *¿«ty c¿A-*>!> 
^&a) «>*2l *lft) *W\ t&b o* oV^ *J (^to*y Vfipj 

t/y^» <*l o** <>*1 «a¿,U». j>*»>1 m*1 «^ *¡^ 

c¿ <**** Vy"' 1 <*U^ c^Vo*Vc>^^V*-aíV 
0*1 «v-l «** «&V 1 * 6 ^UoékiíJL» cV e^ o**-*?*** 

i^\^\^\^ ffr* <JÜ¿. *»W** o* O^ **>> 
*l£», oZ\c^*>j¡fajámm* i J( : ¿\4±U*¿e í !A 
c*«U»Ui i^U^, ¿¿^fi, ^í^ MjJ& 

*-*>!» c>K\r* tJ^^y^ail^^A <J£» Digitized by Google sAkxandrini Jnnales. Touill: +7* cüm Mofleminostam (briftianos & Iuddos ,monte, 
qui Almokattam appellatur, confcenfo, prcccs pro 
ipíb fundere: quod &fecerunt,montem in claífes 
fuasmfttibutiafcendentes, atque pro eoorantcs. 
Mortuus eft autem morbo ifto dic Dominico dc-» 
cimoantefinitum mcníém Vilkaada anno ducen- 
tefimofeptuageíimo.Scpultüíq i eftin Almokattam. 
Convcnientes ergó duccs, filio ipíins MAbbafo, 
quinatu maximus fuit,occifo,Gbi filiü ipfius natu 
minoré ChamaraTtaihum Bbn Ahmtd EbnTolunpíx» 
fcccrunt , annos habentc viginti. Hic cüm in Sjrta 
Damafcenam copias duxiífet, atq; in occuríum ipfi 
podnttstJbuMJbbas Ebnot A/o»^ fc,commiflu 
cft intet ipfos praelium in AlTaHrahain é ditioiic 
falrftin^xxbi in fugam verfus (hamarawaibusEbn 
Ahmed BbnTolun folus \Tk>&gfttum reverfus eft, 
taííaris in via quinque jumentis,magna aotem Co^ 
ciorum ejus ftrages cdita eft, potito AbulAbbafo 
omnibus quae exerckui cjus fuerunt. Fuerunt au- 
tem QhamaraVaibo milites in infidiis pofiti qui 
fugaecarterorum ncícii erant Horum ubi fignaap- 
parucrunt iis confpe&is AbulAbbas & ipfiusco. 
mites, omnibus quae- confcquuti fucrant reli¿tis, 
in fugam fc dcderuntatquc intcr fugiendum mul- 
ti ex iis cafi: quare redcuntibus ChamarawM fo- 
ciis coUca« funt item copiae atque in &gyptum 
rcvcrfe cum Chamarawáibo fubftiterunt. Rediit 
Qqqqqq 2 autcm Digítized by Google +7¿ Eutycb'iiTatriarcha autem AbulAbbas Sagdadum fugiens, átqueápa- 
tre fuo Jlmo'toaffeko ob illud quod fecerat culpacus 
eft. Füit autem QyamaraToaiho Vamajci copiae mul» 
tae. Porró Anno Chalifatüs MMotammedi decimo 
o&avo, qui Hejr* duccntcfimus feptuagefimns 
fuit, acciditin Ágypto terrae motus ingens, adco 
ut muicae corrucrenc áedes, &c magna hominum 
multitudo periret. Eodem anno venit frumenti 
menfura [MacuQ nummoaureo, mortuíque fíint 
homines fame prae annonae caritate, adeo ut lini 
femencomedcrent, implerencúrque Mefriphtex 
mortuis,qnós camelis avehebant,o£to fíngulis ca- 
melisimpofítos,magnáqueipfís foveá effbfla in 
ipíam eos conjícercnc . Tum Qhamoralaih audito> 
Mohammedem Ebn DiudaJ (qui idetn Abuljaj dici* 
tur) Damafcum cum exercitu grandi perveniífe, 
copiis fíiis colle&is obviam ipñ profc£tus eftj 
commiífúmq; cft intcr ipfos praelium grave loco 
di&o, 8atbma,¿\úoms Damafcen*} atquein fu- 
gam datus Mohammed Ebnol Diudad t cxñs ipfíus 
comitibus,quorum pleríque jecuritarem petierunt 
perrexitque QhamaraTifaih donec ad Eupbratem 
pervcniret,ingreflíque funt eomiccs jpfíus Al1(ac* 
caw^ineádcm cmentesac vendentcs, acjeout ab 
eo metueret MMowaffek. Revcrfus cft autem Cho. 
marawaihus in ALgyptum, imperium jam obtinens 
ab Buphratt uíque ad regionem Nubu , in fin- 

g» 1 »», Digitized by Google Jlexandrini Anndes. Tom # /L 4.77 ¿H* r UJl« H»\q¿ CS^ t»'u^c%ll ^l 
ttfa» ^Jj á&A &$£*o**X» ¿¿«Wlf ^Jj, jt*£» 

V-4*> ¿li> ^a CÁU. U» U¿ 9^*é» ¿>o ijduL^ 
o\-¿-* J-¡iá* \£j£=>" < " X » 1 1 t^&^ ^iUJ 
¿¿JMtyLti» j^ ¿jVliifc-Wle^o^UI 
^y j-+* dty»\ c*-l*«l ^^ ^LaásJl ^ 

^ etojfc* 1»1 j*b* ^ *-»jpVi» ¿k f-¿ V-«*» 
^^ *>;*J1 »J — JLi* e^y cj c*^ R^ k**j 

O-*! j^ í>ldjit>JI i>*l úqs* f-j&) ciá*t> c» 
w^U^Uj {*j*£¿ cv*V*~U. »> Wl Jtí^ ^UJI 

*_j>ji ^ji *-*w*i j-áo>, o'yui ¿-m (^- 

C¿Uev»J¿ *íy¡JJ í)f» «^l C»yJI i>* *&y*oijse* c^J Digitized by Google +78 Sutychii Tatriarcha CXHWj *¿»W» U* ji~ «J dU^ll <»U; «Mfttgp 
*-**> <«sA*9 ***** o*V«aN jtf »i*l ftf* <>6XAl*) 
*>.— 4JI JU**jo-* ***** <*1 j*«* fi^ ** o#lJl 

j*j <J j*> r 1 ** ***j *** <*v^ *- JJl * «*tf» 

k-W yi* <wJí ¿**Ú **» «J^J <^¿&\ r y I «¿ 

l>— A*jA-*j OB*aw} *— **»» S-JU» c*«y <>* C¡fe¡* 
(f^S 3 ) C**fcjj; ^ldJUl <Jm\»my titisW cXUcaAÍ <>**»U <JU*> >-**,« c**^ fcJJL** J^p ^JU^ I Digitized by Google fiAlexandrini Annales. Tom.IL M9 gulis provincüs deputatum é" comitibus fuis ali. 
qucra conftituensj ídq ; annoducentefimofeptu. 
agefimo fexto- Obiit autem Almo'haffek mcníe 
Safar, anno ducencefímo feptuageíimo o¿tavo, 
viceseasíiipplente filioipfius «AbnMbbafo, qui & 
in Chalifatu fucceíTor renunciatus eft, abdicató 
Iaafaro EbnolMotammedcSídigait&te» ^ebus crgó 
gerendispraefe&us eft AbulAbbái Bbnol Moi»affek y 
atcjue appellatus AlMotadad. Obütque AlMotam- 
nud Bagdadi die Dominico, undecimo ante fini- 
tum menfem ^ajeb, annoducentefimo íéptuage» 
fimonono. Fuk Chalifatus ipfius annorum vígin» 
ci tríum 6c íéx dterum.Annorum>cum morerctur, 
fuit quadraginta iex: portatiífque Sarramanraiam 9 
ibifepultuseft. 

ChalifatusA/JUfr*/*/*. 

Inauguratus eft MMotaded b'tttahi Alul Abbae 
(quiidem Ahmed Bbn Abi Ahmed AlMowaffekbtU 
lahiEbn Jaafar tdmotwaceelalattaht ,cui mater con- 
cubina fuit nomine Darar) eodem die, quo obiit 
AlMotammedjmáecimosLnte finitum menfem^. 
jf^duceatefimofeptuagefimonono^ceiTarúntque 
lites,acpáx in provinciis facta eft, fublati9 bellis, 
pacémque ample&ente omni rebellc, & vili pre- 
tioexpoíiwcfunt res venales. Mifítquc AlMota- 

ded 


Digitized by Google 480 Sutychñ Tatriarcba ded ad CbamaraTtathum Bbn hbmed EbnTohm, fili- 
am ipfius fibi in uxoretn petens,quam ipfi concc- 
dens Qbamarawaib ad ipfum eam deducendam 
cutavit,multáíque fimul opes» fervos & anciilas; 
atque ita pace inter ipíos f¿&á in ordinem reda&e 
funt res. Chamarawaihuó autem ex figypto in 5)r¿5 
ntoíe€tnsfiama[ci fcdem fixit,atqueibi extraur- 
bem íub Monafterio Murran y juxta fiuvium 7/W 
r*¿, arcemcondiditin qua habitavit. InterfecW- 
que eft CbamaraTraihus, in hac quam Damafci con- 
diditarce,die Dominico,tertio ante finitum men- 
fem Vilkaada^nno ducentefimo octogefimo /é- 
cundo: caedem ipfius procurárunt c famulorum 
ipfiuspaecipuis fex, quorum nomina 7'dbaber^Sa» 
hur, Lula f Katif, Shafio pocillator, & Ganayem: 
quorum intcrfedorum capita JEgyptum porrata 
funt,corpora autem 2>4W4^*patibüloafExa.¿>*- 
marawatbuóinaxc&Dama/co ín ALgyptum perlatus 
in monte hlmokattdm fepultus eft. Turbata eft au- 
tem Aigyptus ob Chamarawaihum ejúíq ; mortem. 
Piatfe&us cft poft ipfum/^ Chamarawaihi filius, 
qui Vama/co in Mgyptum reverfus, cum ibi o¿to 
menfesfediíTet, turbatis interipfumac duces re- 
bus, ipfum adorti trucidáruiit,pr;efe&úíq. cft ejus 
loco frateripfías Haruh Ehn Qhamarawa\hi ,znno% 
natusdecem^ídq; menfe liajeb znno ducentefimo 
oaogcfimo tenio. Quin & litcras ad Haronem de- 

dit Digitized by Google Jlexandr'mi Annales. Tom.7/. j ¿81 l^Uc^U^ Jj^ 34OI VéUtf^ *¿¿A»¿> UaI?.1 Kk,y 
0*<¿/ff* 0^0X\ 0$ **V^ S^ ; ^j^j 

8 — W C*A«** »U> (^jóJI y«iJ) J¿* «J *^V_*¿, 
0¿2fl itt» 8<Mrt)l ^eó &*(¿/& 3W **UJ <x*.M 

CA* t£** <?*5>J *-**/-** 0*1 0¡^*t>*í ijft 

tj*\ uj¿~\} j4¿>\ ft-4*U» r tftt ^ ^V <JÜU>- 
«¿&J %*¿y* JjSj «jJUi* i-t-Xt f 9 o¿i e>\yt\ ¿4 

fc*»^fc^^*J 0**«*J*"*<>*t J*J Vj/**' &$ (S>Jj\* 
VjMlJ^ *¿t*M C^kfmy to*X*Uj to*>USj **X* SU»6 Rrrrrr í>>1 Digitized by Google +8*1 Sntjcbü Tatriarcbat _ C*\ &ib*úí\ j*** y¡\ *jA jk ctJUM w^ ¿*u 

l>4*-t tyueí «^«to-gi^l g^UJ) í>«_<í»Uj Jf*l 

^ JaWI cU «^l V-V-JI c^i, t^e^a-i *j*»£^ 
a--l «4« ¿t^te.U)* 9tXtJMÍ.i^<J»WUéWIÜ-a| 

O-UN^ ^Ví», ^l Oii^Ut <j wUH o-y^Jf 
V» U*cJ>* ,P cí^Wl Wl ^Iíü^I^ 
l***»^ t_WI ct,U,^4j ^¿m+p -rí-JIí-y 
^^Wly^^U^o^g^^Ult^^ , 
c*»UU V#»J| ^«J^^^^V^^U^o-U^ 
<^ ^l »>-JI ^l i^l «,>« ^ ^^,1*^9^ 
#*N <á#6 1«^, VWi oyUjtyL-JI cSjÁó^^V^ 
*\j^Óm*v\0¿ J \ 4 ¿\üu*^\ i ¿ a ¿\ % J\aé> 
^l e V J c**Uc*í><¡MU-a, L^u-^íl^^ 
fc-*>U S-U-* ^ Uyj| M^ 3 ! c*-*-¿J iji Digitized by Google zAUxandrini Jnnaks. Tou:lL '4.83 dic MMotaded , 'quibus ipfiiEjj^ffpraefe&uram 
conculic. Rebusipfisadmiiiiftrandispraeruic Abu 
Iaafar fibnMehammtdfibn JbtjTurca. Porró,mirú 
qmd y iny£gyf>tocontigk¿icfo*h duobusance finitü 
mcaíe^abia priorc diebus,qui Ckriftianorumfcñú 
erac quodob afceníum Domini noftri Chrifli in 
coeloscelebrant, ánno ducentefimo oclogefimo 
quarco . Flanñbus vcntis admodum vehementi- 
bus á velpera ufquc ad mediam noctem , citca 
mediam noótem fa&efunt tenebrac valde gravcs, 
adeóutnon poífec quis digicum fuum intérocu. 
los poficum cernere, cum concitati funt venti gra» 
ves prioribusvchemenciores,quibusdcjec'cae funt 
domus mulc*. inje&aefteciam hominum intra 
domus fuas capitibus arenárubra, videriintque 
in quacuorcceliplagtscoluranasignis flamman- 
ces, nequc ita fe habere dcfiit donec appropinqua- 
recmane. Tum rcmittcntc paululum vcnto ru» 
buicadmodum ccelum inftarflammaeignis,cum 
ventofrigido : quin & tcrra,montes, arbores^ho- 
mines, nec non veftes ipíbrum,& quicquid ubiq ; 
cerncres/ubeíccrcpra; fumroacceU rubedine,quae 
duas horas duravit. deindc in flavcdinem convcr» 
fa eft ufquc ad mcridiem ; dein evancfcentc flave- 
dinenigrumcvafitccelum , totodie iftoufqucad 
craftini mcridicm , antcquam diífolvcretur ni- 
grcdo , neque pcrfefquidiem apparuicfol,ex quo 
Rrrrrr 1 conci. Digitized by Google 4-8+1 Stuychii Tatriarcha concitati funt ventij doncc evaneíceret nubes iUaj 
nigra . Rurfum anno ducentefimo oftogefímo 
o¿tavo in i£?)i/>ío,ineuntc die Idercurii menfís 2>i/- 
kaad* nono,fa&ü eft utá media no&e ufq ; ad au- 
rora valdé cócitat* fi nt ftellac[Metcora;]quas ftellas 
cadentesvocant,adeo ut iis rcpleretur ccelum ad O 
rientem,Occidentem, Auftrurrr,& Septcntrionem 
diíperfís, necpoflctquisccelum intueri praeftellis 
iftis. Iam annoprimoChalifatus MMotadcai con- 
ftitutuseft Simeon Zarnaki filiusJPatriarcha Jnüo- 
chenus\ qui annos duodecim fedit ,dein mortuus 
eft. Porró cüm Leoni Imperatori Ífymano mortua 
eftet uxor nullá relifiá prole , aliam ille uxorem 
duccre voluit } at prohibuit ipfum Njcolaus Patrl 
archa Conftantinopolitanus , dicens ,Non eft tibi li 
citum uxorem ducere • fiquidem Anagnojles es & 
precibus Sacerdotum coníecrarus • quód ñ 
uxorem duxetis nón Ikct tibi ad altare acce- 
derc. CuilfOiUxorcmduccrecupio quó fítmihi 
filiusquipoft me regnum hazreditario polTideat 
At non permifít ipfi Patriarcha conjugium. Scri 
pfit ergó L¿o Imperator ad Patriarcham Fomanum, 
Michaelem Patriarcham Mevandrinum^Eliam Man- 
furi filium PacnztchzmHtero/oljimitanum^&.Sime 
onem Zarnaki filium , Jntiochennm, rogans ut ad 
ipfum accedercnt, quódifpicerent,liceret, nécne 
ipfí uxorcm ducere ; atnoluitcorum quifpiamad 
ipíum accedere , nifí quód finguli nojnine fuo Digitized by GooQÍe Alexandrini Jnndes. Tom JL 4.S5 W*& 1*J>¿1. c**^* WJ'Jig^l c^yJ! 

L*/,li^<jUt* t^ c^l^ «y*Wa)» <^il% 

£¿# Wttr jy ^ C^V t^íjááJl «^S» ^ 

<¿X» ^y.uiouy *u» >H<>tf c^ «a&>u¿j 

«&• &¿*y C*-Wfcl <á£& gk¿)**l ^'¿)** o*¿J 

¿»¿v. <j^«í5 c^ 1 ^ 'y^- $***>? »\í«»y4é>Ji 

</<#*»* . ¿^! ¿¿¿c^l U* ^ c^ *> JU» 

¿¿* Jl^.I*v ^J *-^>> <¿*>* ij ] &-M 
ü»A¡U u?« <¿£k* ^j*^ <?** ■ W ^Vj **,k*C«*1 

¿«jy U4X,. ¿i V £,yW *> ^» 4 <> l^W «•» «\r Digitized by Google 4-S* I Sutychü Tatriarcha güU\ wiUcw JuftjH ¿* ¿«X^Vt *JUi &• 'íyÉf/^Xi* 

^l«l ¿-ao* «^» ^. luJÜ L* o-é-JUU «JJ£j 
^ü* ¿-4^» iu¿»¿J&. csttVfi^ c/ 6 **^ o*stej 

»JW «>*** Q/*' j«w*n au--S|l * \\ f * "/ ~y (¿WJUm s *> )\ <>— ¿X«U *?\ <94\*1** ji\j*j t j ü £=# &£} 
(JLA*) o**j$ «» ^J^I ^l r y¿\ ^ Qfoé* 

r LI^ o1*á* J\ ijaét» o\a.¿> ^\ o«*¿* ^\ 
*M <H& &\ f*2 Í-X*\\ c»U «JU^v^ m! ¿*\j U> 

4>*í I Digitized by Google I lAlexandrini Jnnales. Tom.IL ) 4.87 legamm mittcrent. Ac Iegatis fc adjungcntcs Epi- 
ícopi cjuidam Qonftantino^oli ^de negotiolmpera- 
cofisdifpicicntcs, raattimoniumipfi licitum pro- 
nuntiarum : cjuare uxorcm duxit,natúfque cft ipfi 
filius qucm Cmftantimtm appelÍavit.Cúmq ¿ Nico- 
laum Patriarcham cathedriabdicáíTct, conftitutus 
cft ipfiusloco Jntbtmns PaaÍMcha CQnftantinopo» 
litamu. Obütautem Almotaded Billahi dic Domi* 
nico, nono antc Qtainam pofteriorem finitum, 
annoduceotcGmoo&ogefimo nono. FuitChali 
fatus ipfiusannorumfeptem, cum menfibus no- 
vem, dierum duorum. Annos cum moreretut ha- 
buit cjuadraginta feptem.Pratcipuam in res ipfi- 
us poteftatem habuere 'Btdar liberms ipírus,& 
Gbatdallab Ebn Soti*M«f:cujus¡n locum íucceiEt fi- 
\itit\p&u$ Mfyfnn Obn ObaidaBéhiJBük /ilmotaded 
pukher^facie&corpore decoris> ftrcnuus, opum 
tcoax. • 

Chafifatus MMotlafi bittahu 

Inauguratus eft JlMotlafi ( qui idem eft Jbu 
Mobammtd, Ebn Ahmed Mmotaded, ) Bdgdadi, eo* 
dena diequo obiit jilmvtadtd, Erat tunc autem 
\jlmoElafi %acu , miflarquc íunt adipfum liter* 
Óc epiftobe ,ut Bagdadum accederet, quó cüm per- 
veniflét , ícdem 'ibi fixit . Mater ejus nomine 
Bacbtajacnab fuit t filia MKafmi Bbn Obaidallabi 

Ebn Digitized by Google 488 Sutychii Tatriarcbíe \Ebn Solimani^Ebn VVababi. Jbba/umEbnol Hafun 
Maderanen/em Scriba adfcivit atc¡ ; illires inordiné 
redac"tefunc . Anno Chalifatus Mmoilafi íccundo, 
qui cft ducentefímuinonagefimas, pertigitNi/ftf 
SgypÚAcuA cubitos. cantüm trederim curn duo» 
bus digitis . Quarecgreífífunt Moflemii,QariWtani, 
& Jui4i ad acjuam prccibus impetrandam } nec ca- 
men crevit aqua ukra iUud quoddiximus; deinde 
fecefík . Anno tettio Chalifatns MMoSiap con. 
ftitutus eft E lias Patríaicha Jntiocbenus • qúi Scri- 
ptor ruitjannos fedic vjginti o¿to,dein rnortu us eft. 
Captaeftutbs Seleucia é terra ^pmanormmenCc 
%abia pofteriori, undc captivos in jBgyptum attu- 
lcrunc meníe %¿j<&, anno duccntefímo nonageíi- 
mo. Anno Chaliíátus ejufdem mortuus eft Micbael 
Patriarcha Alexandrinns die Dominico, íextoante 
finitü mcnfem^d/Wd^anno ducenrc/i/no noría- 
gefimQjPatríarchacu fun¿tus triginti quatuoran* 
nis: vacavíccj. poft ipíiimCathedra Jlexandrina 
Pairiarchá quatuorannos . Annoquinto Chalifa> 
tus ejufdem conftitucus eft CbriBodulus Halebenfis 
Patriarcha Jlexandrinm j creatus eft Hierofolymü 
dic Sabbati magni, quinto menfís Wfan ; S¿r. 
mudd íeptimo . Die autem lomad* prioris confc 
cravit ipíum EUm filius Manforis Patriarcha Hie- 
rofolymitanus . Cúmque Jiexandriam veniííét , di« 
xerunt urbis illiusincolae, Nolumus hunc, nifi re- 
_ • peticis Digitized by Google Alexmdr'miAnhaks. Tom.//. ^89. 1 

tí^!^ gyUity OjV*U g^'o***"^^ J^e 
^ U* <->/^j «UXiUjJeUVol^ . ^l^Xí»», 

ol*> W* <»*¿*j *«* ^- r lH o»*Ub ¿>Uj *feft.\UÍ ^e 
ji&¿* OW «^ W «X*J üA» ,^-tyc)títo¿£»>» 

¿>**ttj *•*»* <*$* *!> o***^* <***■#*&* «*^ 
♦ o^^é#*5>*^<-^ v í^ ^ 

.Sfffff o**y Digitized by Google +9* Sutjchu Tdtrtarcbd 6^ V* Cv^ *^>*> M^ y** <•*-*"•;» «^ Digitized by Google zAlcxandrini Annales. Tom:/£ +5" pecícisprecibus Cquibus coníecracur JPacriatcha, 
quare preces Pacriarchaies ruríum adhibucrunc: 
ídque menfís %amadani quarto^anno duccntefimo 
nonagefímo quarco : feaicannos vigioti íex,& fex 
menfes , dein obiic : íepukúíque eft in Ecclefta 
latcbatliSytyhofiattJEgfttiac** Anno Chalifatus e- 
jufdcm confttcucuseft Georpus f Véajaniñ\ius t Pa- 
criarcha Hicrofoljnutams t qui annos quacuor& 
fex méníes fedic, dein morcuus eft. Porro prd- 
diit in Syrta rcbcllis , nomine Ifmael t\armatianus t 
cum Vamafci effcc nomine (bamarataaihi Ebn Jb- 
med t Ebn Totkni t Toguj Ebn IojptTbarganenfis 5 qui 
ab 7/w4ífc ^sfRMfMiif.iii fugam verfus eft poft 
mukaÍBCertpfbscommiíTapraelia, carfís é cora» 
mkibuscjus mulcis.SpribensergóTogftfad /&- 
r«»t #t Qyamatawathi filium ipfum rei cercior em 
fecic. Mific crgó adipíum ¿aforn» exerdcum fna- 
gnum, in quoerantomnes Tolonenfittm nominc 
infígnes.comiflümque eft pradium incer exercicus 
ipíoruminvico Canacar di&o, dirionis Qamafce- 
»«,loco quem JlJfcapham Yocznt^menfc %a)eb 9 
anno ducemefimooc"togefimonono: &poftfre- 
qucntcs injer ipíbs p*gnasintcrfe¿tus cdí\armati- 
anm t cx^scx utrocj; exerdtu viginti circicer homi* 
num millibus, quoru & utriquc in fugam fe dede- 
runtjpetencibus qui ex Harunit copüs fuperftices 
fuerunt, Damafcum 6t Ttberiadem^ui t%armattani 9 
^^^^ Sfffffi Hamfum Digitized by Góogle w>> SmydñiTatriarvba [Htmfum i Emifiam ] Maníérúntque Damufci éx| 
Harunis copiis quidam cum liadroAlfamami di¿to. 
Fuicautem B^armatiano ftater AlNajem appeüatusj 
qui congflegatis qui é fratris ítii excrcicu reliqui 
erant ,copiascollegit,& in pattes Emtfi* prodiit. 
\AlMotapht igitur audito ÍQtrmatianüm JEgypt't 
exercitus fugáífe acque infirmáfíe, cxCis jBgypth- 
rum forcifómis quibúfque , fpem conccpic capi- 
endx ¿Bgypti ,rnifíoque Mobamn.ed Ehn Soltman y 
cui prxftantiffimos ducum fuorum cum exercitu 
magno adjunxtr,prodiit ipfcB4cc¿w,ibíq ; fubftitit. 
hdobamiñed autem Ebn Soliman ubi Emiffam perve- 
niffet Mnajemi J^armatiani copias fudic, captis é 
comitibus ipfius íeptingentis; Kjirmatianm vetb 
fugietts, loco AlDalia appellato repertus eftjquem 
cum coraicibus fcpcingentis ad AlMoBafium AU 
Gtakkam mific Mbhammed Bhn Soltman , cui Bag- 
dadum perducto collum fuper tabulato prarcidic, 
AiMoñafim , ipfúmque patibulo affixit priüs cru- 
ciatum : quin& comices ipfius feptingenos morte 
afíéc¡t,quorum aliiscolJaíuper cabulato pTarcidit, 
ipfófq- patibuloaffixit ; aliosmanibuspedibúfquc 
truncavit;Profe&i funt AlmoBafii exercúus cü Mo* 
bammedeEhn SolimanDama/cum ,ubi in Mobammed'u 
fidefe dedic fBadrus Aljamami unácum iisquae ipfi 
adfueruntcopiis :hinc profe&us eft Mohammed 
TaUJlinamflubmjEgjptum iret: HarunYLbn Q>a- 
marawaibi igitur, audico copias atque exercitus Digitized by Google AlexandrimAnnaies. TouJL 4,93 ^ «* ^ <**> ?m *> j«á é 1 ^^ ^ 

du^ <>m>V — **v ***** <&J U#***1> 

&& **l*** ** W*l ^¿¿.Jj ,^>H f^UltAjtí* 

.^ cA¿* >** **■" «/ c^^ <-*^</ 
^ *< JU¿ •-*>«/» tA^ 1 ¿"i/'Wl Digitized by Google 4*4 Stítychii Tatriarcha ^W (JXmj fO\j3 £» {¿^JA p\i\jij*« O+JO* 

C_Jb* O* «^** <¿H* *y* üW I^OSU^ 
tf> U *>y JoV*^ \jiXxAjtf\JA \jiXi\i M_m» 

«W j¿*tt»U*> «_3J «W iJUÜ^Vf^y^U Vft 
c^*3^ 0***U> O*«"*^0H^ fc , J U yU^to^Ui 

cjxáa* l^v«) # yy» <*t «O* <**) ^U** >•»<*» 
(i>Wl«* o*l (MM'ftátU* <^d*t *3}«fc1¿ tfl«*¿ 4j£)6 Digitized by Google | nAlexandrini Anmles, Tou.IL 4.^5 ipfum vetfus tendere,egreíTus in locum qui AlAb. 
báfia didtur, cáccme Mgptiac* parte qu* Mbuph 
£audit,3 ibi cum ducibus íuis raagnáque virorum 
muldtudincfubftttit. Af#¿4Wir|^i Ebn Soliman oc* 
curfurus, & cum co oello decreturus.Naves inte- 
rim Jlmo8afi,ñexo in mari curfu,ex partc fenni» 
/? 3uioncsi£g^íí ejúíq,- villas ingreífte funt^Navi. 
bus prxfe&us fahbamianus Gnecw. Profcéki crgó 
quidam e* ducibus Haronis, DamUno in vico T<w«. 
bt¿ di&o occurrcrunt,ubi concurrcntesjcum pug- 
na ccrtaílcnt , terga dedcrunt duccs Haronis. $b¡- 
baneúam Ebn Mobammed 9 Ebn Totun Hnrnnie Bbn 
Cbamaramaibi patruus, Haronem adortus ipfum 
interfecitdieDominico, menfis Safarátúmoo- 
c^avo>anno duccntcfimo aonagefimo íccündo, 
atque iplc ad ojcsaliquas rerum potitus eft.Duces 
aucem HarnhkíÁMobammedem Ebn Solyman ícri- 
bentes,immunttatem abipíbpetieruntj qua in re 
jpfisaiinak,atquefecurosc&juíut. Ingreífúfquc 
eJft Mohammed Ebn Soijman Mgyptnm^ ncmine im- 
pcdkntcvtlrcpeUcmc, die Iovis,duobus antert« 
nitum raenícm Safar dtebus, anno duoentefinao 
nonagefirao fecundo. ^Quod videntcs Sbiban Cc 
rracrestpfius, poftquamacicm ad eos pugná ex- 
cipiendos inftraxerat Mobammd Ebn Solfman, lo- 
coqui Jl${jydb ¿ickm t }uiJtA urbis 2W¡?/r<portam, 
peiierontác ipfiímmunirarem fibi& racukatibus 

ÍUÍSi Digitized by Google 4-P* tmmmmimmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Sutyckii Tatriarcha fuis- in quo cum ipíis annuiííetjdiíperfx funt Shi* 
bani copiae. luífit autcm MobammtdEbn Solyman 
omncs quotquot ipfí aderant cx Harunis comiti- 
bus Duces & Scriba.s ftagdadum fe conferre, quó 
ergóprofecti funt ; ipfein. Mgyfto ícx menfes mo- 
ratus eft: collegítque á Scribis ácducibus num» 
morum circiter millies millc aureos; cum-Eracum 
abiie,relicto in <_£g#ío,poftquam ipfe ibi íex men* 
fesinfuraGffet, ha Nujheren/l, collegitetiam ím- 
peratori nummorú é provinciis millies mille aure- 
os. JlmoSlafi autem Mohammedem Ebn Soliman pre* 
hcníú in vmcula conjecit, ob opes quas in &gypto ! 
collegeratinrationem cura vocans. Prodiensau- 
teminS>r/¿ quidamé ducibus Harunú 9 Mobam- 
med Ebn Ali Á\Qhalu' appellatus,cx iis qui in Syria 
aimMgbammede Ebn Solyman manfcrunt, collecta 
-Sbiturbáhominum mixti, in urbe %amlábCedem 
fixir. Qgod cum I/e Nu/heren/2 nunriatum effet, 
ipfe cum MHofaino Ebn Abmed Maderanenfi 9 cui 
cognomen Abu Zinua y & qu.x in ¿Bgyfto eflent 
copüscontr a Mohammedem E¡n Jli A/ £fofVf',ipíum 
oppugnatum prodiitjafcum riuntiatum effetillis, 
magnáipfum multitudirie inítruclum fuiffe, re-l 
vecfi funt,una cum ducum ccetu, Tbojlatum ; inde 
m félU^am íe recipientes, pootes duos íuccifpsl 
combttlferiínt> neip&s afféqueretur Mohmnmed 
Efa'Ati MQbalii. Cúmquc afiás fubindc . alid 
_ : profici^ Digitized by Google AlexandrimAnnales. Tou.lI. +97 oVxásJ)^/* Ua.^ ^4¿V1 '*-*• ./-•«CiA^C/*' 

crl^JI ^lo^ ^W.o uül cJÜl ^«> xu oiyji^ •j**- (>***• C^ ***** v** 6 ^ **•!> -&M* 
&M ú*l «>fl** <J>/v. «5j/a *Vj* <*♦ c^*i f^W 

pUJV| (^V^JU* ¿^1 *>*** ¿-JU* ÜL-Ji^ (y# 

«-JU,)I **.*« pVil^ cMAJI (¿/* tf «-é».^ 

t^-aWi^ «^^ ¿-fl^gfyy» «^**» <f£-J¿¿ií) 

lülbVÜ gvW <J« 0*1 o«r* ^Í 'ljo^ j-4 ^* 

S^dOáaiM <¿J| Utfj.rt** í>*> .7*41. ^'{<>-^b 

Tttttt ** J Digitized by Google 45>8 Sutycbii Tamarcha *-*Ji a^* $yn **u^ «y ^u ¿?* ^mépU 

¿_* L\W)1 ^\ ¿-^ g*^ °* l c^ «>*' **** 
^-a«H^<m^^W lo*«*A ^Uil^UO^ »^»-1 
iájU,<J¿*> U*J> UU»*i)i ^H ¿^, ¿I*^ Digitized by Góogk lAiexandrint Annales. ToU:lI: W? pron*cifcerentür,nunc in Alexandrta^uac m AlSai- 
</ffOT,relíctafu¡t uibiT boftat fmt Impératore^alióve 
quodá,cultodiebátq ; épopulo alii alios per quinq. 
dies.Tum urbé Mefar ingrcflus cftMohammedEbn 
Ali AlCbalij die loVn decimo quarco ante finiturn 
menfcm ViU^aadx anno ducentefímo nonageíi- 
mo fecundo,ibíquco¿lo mcnfes íubft¡tít,opescol- 
lisensjcreykquepotentiaípftus. Tum advenran- 
tibus A/Afo€Í4/ícopiis cam<Pbateco ipílus liberto, 
Ducúmq; coetu ,ob via ipfis ptod'útMobammedEbn 
Ali Eba AlChalfj dcin cum comitibus CúisTkoftatü 
reverfuscft; cumq } acri certamine dimicáíTent, in 
fugam vcrfus Mobammed Ebn Ali Vhoílatum rcver- 
fus latebras captavit. Tbatec ergo > cüm iis qui ipfi 
aderant pratfe&is,P£<y?<*f«miflgrcífus cft. Accedens 
autem vir apud quem dtlhmzMohammed AlCbaltj, 
lf& Nu/herenji indicavit illu apud fe eíle. Qui ergó 
mktens,¡píum prehendit^ídqjmenfe <^¿/>£,anno 
ducentelimo nonagefimo,tertio,unáq ; cum comi* 
tibus,affinibu¿,ducibúTque áfcribis fuis,& qui ipíi 
auxilium tulerant,Er<<c»wabduxit Porró obiit A/- 
Motlafi die dominico menüs jDi/f&jj* decimo 
tertio,anno ducentefimo nonageiimó quinto.Fuit 
Chabfatusípfiusannorum íex,novem menfium& 
bidui.Maximá apud ipfum in gratia fuertint,réíqnc 
ejuscurabát,A/A¿¿¿í EbnoiHofatn Conííííarias, & 
Tbatec libemis ipíius, 

Tttttti Chaii» Digitized by Google 50O Sutycbü Tatrtarcba Chúifams JlMoktaderíbfflabi. 

Inauguratus eft AlMoktader btllabi Iaafar Eb» 
Abmed JlMotaded billabi , codem die quo obiit 
frater ¡^CmsAlmoclafi f viz. die Dominjco, décimo 
ccrcio menfis Dilkad*, anno ducemefimo nonagc» 
fímo quinco. Macer ipfius concubina fuic , nomi» 
nc SbaabMte AlAbbafumfattis fui Confiliarium, 
eo cjut fuitloco ac dignicace confirmavit,ipfúmq¿ 
rebus fuispracpofuit. Coietunt'autem Duces ali* 
qui quo Abdolahum BbnolMotazgi in Imperio col- 
locarenc.unde 'Bagdadi dies áliquoc orcum eft beí 
lum : ccesíque func MMas Eb% : Hofain Confi. 
Iiarius ,'.& tpbatec, menlc ^d&<* pofteriore , anno 
ducencefimononagefimo notio . Prehenfuseciam 
eft Abdollab EbnolMota^i y 6c mx'mculacónjeótus. 
Confiliarium aucem confticuic AlMohadar f Aiim 
Ebn Mobammed , Ebn Mufa Ebnol Tborat . Porró 
prodiit in occidcme virquidam nomine Abdolúb 
AlMobtafeb billabi, qui ,fufís Ebnil Aglabi copiis, 
caefííque ipfms commkibus } Occidenrem occupa- 
vit. A quo fugiens Ztyadatollabi ibn Mobammed 
EbnAbrabim y Ebnol jfglab , aífumpris fibi dome- 
fticis ac neceífariis fuis,,in Jlgyptum íé contulic, 
quam ingreífus eft meníe Qamadan, anno duccn- 
ccfimononagefimo ícxco . cum ád %amlam ptofc- 

clus Digitized by Google I II. ■ ' ■ ■ ■ 

Alexandrint JnnaSes. ToulL 501 ¿>*¡tf*itfá. yMy v itád^ ^&t *-*-* jtjs </*w r}* ,! *J 

^jVijt ¿> ^ «r^> c/*x*A^) o*"**J ^^ 

v^í *>)*** <j <•*>* ^ <** **" **• y***** 

¿#Xm\) ó#j >-*tf 0-$ *M *>-*« ij* U*4*J 
c***** 1 ' *JJ" «h» j*"- *-> ■— JV 5 * <^y ^ 1 * 
c^O»* autf' Sol^juJU* U/«* V/A' vJ 6 '<-***> 

lUU/l Digitized by Google 502 | Gutychii Tatriarcha MN **j¿ ó^j oU (Ji (J) L** r líU *JU,Jt 

*-Ju*i* c*-** 41 ! >Ü\o±* i¿\ ^J* tM *é** ó¿» 
*_6->U ü-JUfi» <J t^ill ^JuUW 4*0 c*te, 
«^^^iJp-wMVW»? o-éfeU, <*»•&} 

f* Jl»;yiM»<J*> *-*W t ¿.^JU!ói t /É» 
v/ijé~ J**¡U kí&ímsm s#U» HUü^Mlyfi^ 
oU> ju* ^ iu»* r W c^OlVfc^ (JcU^L 

o* <^ »-*JAJ ¿*3*J ^i Uo^^l ^Je fcás&ll 
*J — Jtf* »oy e^ J^j |UUI ju« «^ «HiUtó 

r>^!> »-** ¿¿i* «,**£» o^ <*-• «u.u^ 
»-**? b**** o*¿JV ^o*4l ^¿»w **u* o« 0" Digitized by Google I nAlexaiulrint Annalet. ToM.Z/. 503 ¿tus,ibidonec díemobiret íécontinuit. AbtiJb- 
dollab AiMohtafeh vetó, cjui in Occidente rebella- 
vitjCjuendam qui íc Mitnfem pnedteavit, nomine 
ObaÍdalUh afifumptum in folio collocavit,ridécj. illt 
datá^homines^ ad ipíius obíecjuium invitavie . 
OkatdaUahjvetóAbuJbdolUbumAlMobta/ebiáonus 
ipfum.intetfecit,atcjue ipfe occidemem occupavit 
anno duccntcGmo nonagéiuno o&avo . Porro 
MMoktader,J¡¡ Bbn Mohammed Ebnol fWdfoira 
tus,menfe 2>*/fó//4,ant!odiicentcfimo nonageíí- 
monon,oipfumincarccrcm conjccit, Confitia* 
rio fibi conftituto Mohammede Olm Abdollahi , Ebn 
Yaby*,Ebn Q>akmo>cpii cognomentum habuit,. 
í>akk*SedraboC^ú6au pcclus^nempc cjuód cum 
q^uKabeoalic|uídpeampe¿hisfibipulfare íoíe- 
tetac dieere, hnó , exhibito tíbi honore. Anno 
Chahfatus AlMoktaderi. tkrrio conílirutus eft 
Leo?zttiavcb*HurofiÍjmkamts 9 qvñznnosfe$teTa- 
decimfcdit, dem raortuus cñ. Quin & conflagra- 
vit jíttxandttd Eeclefia magna cjuat AM^éJaria 
{.Qafaria 3 appdlata eft, cemphímcjuc fuerat cjuod 
QkopatraKepnx Saturno íacrum extruxerat, die 
Lunse , teitio menfis$/*niu/*,anii©trecentcJimo. 
Eoannomcnfetf^wpofterioremifit Obaid jíh- 
doltah quendam é" dncibttsfuis, nomine ffabhafa, 
muki»inftcu¿tumcopÜ5, cjui £4rA¿mcepit;terga 
illi damibus AÍMoktaderi, cjoi ibi eram, copiis r 

Tum Digitized by Google 5<H Butychn Tatriarchx (Tum JUxandr'tam profe&um pugná ibi exce. 
perunt MMoktaderi exercitus, quibus in fugam 
vetñsjiltrandriam cepic. Miíítetiám é fuis excr- 
citum quendam Jlfhayumum & AlBaknafam eáfcjj 
cepit. Cujus rei cümperlitcras0foii</<i//tf6«»ic€r» 
tiorem fecKfet, mifít ipíe ad eum filium fuura 
Abulkafemtm , ( in alio exemplari dicitur A&tor- 
rabmanum^ cum exercku magno in fuppetiasHdt- 
fo/*..) Tuitautem pnerectus AZgypti Taccin Qha» 
/elenfts t ad quem mifít KlMoktader Alfyfem 
Ebn Sama, uná cum ducibus aliquámmultis,nec 
non Muuafum Eunuchum, &/&»<*«>;», opcm illi 
laturos. Hi in Alli^ah profe&i populum ad au- 
xiliumconvocarunc, quorum ad ipíbs armisin» 
ftructi cohvenerunt circker centies raiUc Quibus 
cüra [Habbajah 3 cura copirs fuis in occurfum vc- 
niífet,ipfí acie inftruéri pugná ipfum exceperune, 
commiíTúraque eftincer ipfos praeiium locoquo- 
dam infulae quas hrdol' Cbamfin C terra quinqua* 
genorum J audh. In fugam autem vcrfus cft Hab- 
ba/a caefís comitibus ipljus peditibus, quósiníe* 
cutus eft popuks : at illi in populum denuocon- 
verfí quoícunque obvios habuerunt interfeccrc. 
Quoácüm tempore veípertino contigiffet,dire« 
miteoshox. Catfí autem ftrat e* populo circiter 
vicies mille. ex Habbaj* militibus dccie&mille: 
Reverííquc funt Obaidatli íbcii noctu j populum 

veró Digitized by Google JlexandriniAnnales. Tom.I1. 505 1 i^j¿áa»*l ¿¿J¿ ****** ,Vt>4* *-*>>áÉ»^V* 

OS4S u)\ t*y> tí#«&í #^fe» OH J4* <^l c**^»> 
** J* gp/J *-**> «J> ^l^í **** fcW 

«¿ualé», e^ ******* *~>«* #• <*& ^ U 
fc^l* Oy* tyg*n ^ ¿4y <¿ j^é» *•#! 

¿ñj f 4>¿> jw* U41 <s% <áto »v^^*a <*•<> 

JUJ^ V*H t¿«t>Aft 3¿* **»,8 o- iM» cW*l ***,N 
<** V V-**1 <^x> •»* f>¿**-U. vW°1-om 

^v e/W V"^ <J — i-^M' <J « — ^ 31 Vvvvvv &¡9 I Digitized by Google 1 106 \ SutycÍñi Tátoimh* 

* ■ ' — ■ ^ I 

<S**¿ ÚÍ\9Ü\ «*<cc* +f otf ^ ^ ^fc>««U 

e^ c/^ - — Jy ^ <**w t^» »«u. <*i 

* lUttty ¿U JU-JL» *** , | ^ó l¿ *»>'j 

o*t !<*•*•. ^A-»lj *-?.U*tt> « — m^) «ju* ^J^f 
¿ ' ** > •*• <>1 £>»> «J>oiénM^.¿W<^ 

^H O^. c**^ ¿*& >tf-*¿£y]>tf g^Ufc 

' é Digitized by Google sAlexandrini Arniaks. TowlL 5°7 veró convocáruDC pneconcs . Redüc ergo Abul 
I\afcm cum comitibus & copüs íuis in Ocei» 
dencem. Porró MMoktadtr Mi Ebn Mobammed 
EbnObaidallab, Ebn Yabjy*, $Lbn Qtakano irarus, 
die Mobarrami anno trecentefimoprimbCvizie» 
rumllfibi adfci vit A/iw E^«o/ hrrahi^ uo rurfus ab. 
<ücato L menfe 1>//Híjj* annotrcccncdlmo cercio, 
A/tm E6» MohammedfEbnol Hofani , E¿m/ Pborat, 
é carcere eduótum vizierum conftitulr j dcinde 
abdicatum ruríúm in carcerem conjecit, menfe 
Iomada priorí } anno trccentefimo quarto in munus 
illud íurTcíto Hamed Ebnol Abbajt. Anno trccen- 
cefimoíepcimo,veniens ex Occidente Ahulkafem 
ObaidaBahi íiL cum centies mille viris Alexandriam 
cepit, unde metuconfternati funt Mgjpti incolav 
Ccpic etiam AlPhayumnm dcAl'Bahnafam, 6c infu-'i 
lam AlAjhmarin.. Cujusreifamacumad JtlMokA 
taderjtm pereAiilet,aiifit¡Ue Muntfum Eunuchum 
magno inftruc\um exercitu . Caftra igitur pofue- 
runt exerckus in Mlh&b . tunc autem ab Obatdal- 
Ubo centum naves beUicis ufibus paracx. ouarum 
o&oginta earú qoas¿í/6©i»«/[pnei , arias vocanCj 
viginci earum qoas *A[hareni : quae ad %afhidi 
mcenia appulerunc. Cujus tei cum icriptis iireris 
AlMohaderum cértiorem feciitet' Munes , miíic 
iüe Tbamalum Eunuchuro ciim navibus iellicis 
quinquaginca . Occurrens crgó ipíis Ibantalus 

Vwvvv z -naves Digitized by Google 508 Sutjcb'ti Tatr'tarcbée ■' ■á naves eorumcohfra&as incendit,plurímisipfoTÜ 

ciefis & fubmerfis, muicis ctiaro mfldem rccipi 

íc pecentibus,eosaucemqui in fidem recepti fu» 

ecant , in J&gfptum mific : Qujbus dixic populus¡ 

Quifquis fuerit é vobis Cethamenfss , fc á Siciliotis, 

Africanis & Tripohtanis fegreget. Cüm feceíEífenc 

ergb AlCttamenfes, qui numero ultra quingentos 

erant , irruens. in ipíbs populus, illos loco qui A* 

W4^sdicmir,aedeturpiüimá acfxdiíGmá umul c 

mcdio fuftulit. Manfit autem Munes Eunuchus 

cum copiis íuis in Alli^ah biennio , vallo cxcrci- 

tum munitum habens. Abulfyjm autem Álexan- 

<frf¿manfit, atquc inde MThayumum profrctus 

eft. Scripfic ergó Mme\ Eunuchus ad Tbamalum 

Eunuchúm,utcum nzvibus CaisMexandriam adi« 

I ens ( ncque enim MexandrU erant é copiis AM- 

í\afemi t prxter trecentos circiter \¡tos f ) cjus inco- 

lasafportaret, nec qucnquam ibi hábitare fincret. 

AlexandriamcTgb naves fuos zdduccnsTbamalus, 

per prxconem monuic,fimanerec MexattdrU poft 

triduum quiipiam, fe illi caput amputaturum . 

Homines ergo rcliétá fupellectile fui, & quar pof- 

íederunt omnibus , clausífque oftiis fuis , cgrefli 

Cant Mexandria,'míUt corum qui íe obicciandi 

grariá egrediuntur: abduxícque tpCosThamalus na- 

vtbus ininfulam,qúa: infula Abukair appellatur: 

fubmerfi aucem funtex ipfisin Nilomuki. Pe» 

rieront Digitized by Alexandrim Jnnales. TouJL 509 y^ttU ¿ytiHtM >»> -ottiftjtf? otttf*H o« 

*-*>*c>tt*AH 1^0*1 f*»^ y Jj*j «;*■*» 
jm </>* L * n o^rc^* r^ </ >•* 

s*MJl*o* ^» ^t «¿tf «^ o* »*^=m.^ 
¿MWy. o^i'Uiii- Jyn^-UM <V* iz/b ¿*s 

«>un *^ v-¿»v/*# 0-0.1 r i*t *-*** *-** 
"^ <¿ v c/*^ «V^* «-v^** <v ^ Digitized by Google Üo | .SutjchüT.attUrcba ¿} t^wi^ t ^>\ qs* ^u óv^; .>o<Sp uü£. 
*á£j<> j¿* w»¡¿ o^v ^t^u^wy»'^^ 

***<¿i r *ai jjt v^r'í^ c^wuiifc^y 

O^M» >^li «-*> o^Ht ol vCÍ»&V4i )*fc¿¿ 
«J r UUlUártLtfuU^ *•>»; igja¿\ ijm^fA UP> 

oy***á.*t «ys.1 «d^tííX^ oUj^ia^u^A^» 

• •• Digitized by Google j njflexanárini Jnnuku :, Tom./Z Pcricrunc eriam. eorum fame& üci, in pagis & 
fboñati , ulcra ducenca virorum puerorum 
& mulicTum millia . Mansícque locus defo- 
lacus,nemine.in ipíb manente .- Fecic autem hoc 
Tbamalus , .ne JvPhayumo redicns \4hulK¿ftm lo- 
cum ihvenirec ubi hofpicio exáperecur . Oeinde 
Munes Eunuchus collcdis copüs, concra iilum A- 
fbaynmi mancntcmpiodiens,ipfum in fugarh ver* 
tit,c*fis ipfius eomitibus, & cüreptis eorú opibus, 
caeter ífque qux habcbant omnibus. Fugiens ergó 
Jbuil\afemcú amicis fuis KjráVannm fe cónculic. 
ídque meafeDiiH<i//^nno crecencefimo octavo, 
poít quod cum duos raeofes fubftitiílet Munes 
Eunuchus,#d£^KwpttTO, rcft&o in ALgjpto He. 
laloEbn <Bú¿Mr. jilexandria aacem,cúm revcrfi c£ 
firmiqocajisD^upermerurtt ex ipfiuslncolis, e4 
jterutn cuÍta eíE»' >Pofro,Lm imperator 'morbo 
^aVfcmrepnisycüm mórrmf um fe rimerct- mic r 
rens, Nkc/d»»»; PaiTÍarchaan,qucm loco moverat, 
accctfivk ; intlus. gratjam; árrtbiens, ac ipfum 
^QstkedvxáctSkmtg &maco Jtuhim* p atriarchá r 
i|ocnta<iii»bñartci , iito *Juoddam £wiflaiui*ofo* 
/íritsffnriíerecipece juísitj. in cjuo cum biennio 
manfifSetmotmuseitSupeiiuit autetn illi Leo f m 
Mator/mmbofyquóár^dw cm,kbot ans ; meh > 
Ücsauquot,detii oBiír. rm^cravícqufe ñoft ipfutrr 
^bwaifwfratccipírusiüwí^r feptem ánnos,dcm mortuus jlí Digitized by Google ^ íx 1 &ttjcbüTatriarcb¿ 

(morcuus eft, íuccedente ipfi Con/Uuttno Leonts f¡< 
Lio,quiannos cunc nacus erat viginti cres ( vel (e< 
cundüm aliudcxemplarcredecim.) Cujusmacer, 
nominc síugu/la, Impcrium adminittrabat . Mific 
autem Rex S'ulgarorum ád Qonftant'mumlHpmano- 
rum Imperatorem , fororem ipfíus Layenam fibi in 
uxorempoícenSjin quo,cúmnon annueret ipfi 
Qoujíantinm^ multa imer ipíbs commifla iunt prae. 
lia. Cüm ergó bella intet ipfbs concinuari vidc- 
ret Nicolmtt Patriarcha, metuens ne íe mutuóper- 
derenc,ducem quendam nomine Domittum, aafá- 
cum (j>»y?íiní/»tf in Imperio adminiítrandoadjun- 
xit* filiámque Domitü acceptam , Qonfiamno in 
uxorem dedit :faétúmque eft ut tres, íc. Qonfian- 
tinus, Dmitius, & Qbriftophorus DomitüGkusfHo. 
Minoiwiflmperatores íalutarencur , ac fimullm- 
pcríum moderarenmr.Dom///^. ñl.fuamtBulgaro* 
rum Regi in uxore dante, ccflarunt inter ipfos bél* 
la. Porrb MmoSiadtr vizkroCconfiliario] fuo Ha- 
medo Ebnol /tbafi, iratus, tpíum mortc mul&avtt 
meníe$4¿t¿priorí,anno chicentefimo vicefimo 
primo, ic MimEhn jÍkmeúEbuol&horat ecarcere 
cdu&um , Vizierum conftituit, nonoante fini- 
tum 'Habiam pofteriorcm , annotrecentefimo on* 
dccitno, ceitjá jáín vicc. Ifoflenm aotem Ean^e 
tumultuati.duas Meitbttarum Ecclefias diruerunt, 
viz: Sin&sfyzmt^Szn&iCyriaci ,nzcnon Ec-| 

clefiam Digitized by Google I III 1 I ■ II - I ' ' I „ l t _ 

AlexandriniJnnales. Tom.//. I 513 I ***! c»^% **» j^ *** <*** Jj** cfc^ *-**** 
<Jl JLft^!) lá#U '^ .*lwW!>J U^lj <á&U ^c>5 
iu^*b* ^i ixp 9X¿J m* ¿^Lafc* (^\ <4&*i>*ki*»» 
i^U o**j #/" ¿&*t>*» ¿y.JUU ^M otf*b-¿ 

■ÍJ^ (jfyfi** *) J^S *%* c/* *>.& á¿M 

«u*J o^«**o g#j *^*41 fc/Jt^* ** WI l^^J 

^xá*^» i^m* *-*-/w 0^1 y** wk*» 1 Xxxxxx K4>&& Digitized by Google 5'+ ri 4. ii. i \ f i ,i ii ■' .1,1, - .,.. , , i ,, „. , 

Butych'ú Tdtriarcb* 

)j*<**) UN»t (¡*V*l J/4j ^j^a U I^jUj^I ^*U 

ijjy^g**** l^Mt^M^^y— ^^Uül ^JI * w >* 

«>y» o-*i ó^ o-*i ^^-frfHi^ ^>-*-*>*fD 

2— ***>,*£ «Jes-a*" *-**! & x^b Uí^ R-^M ^ Q^U^ ^ vj * rJUl **» 

***■* c/* c^ u-oy^ iu*u> c^vjn» Digitized by Google <±Alexandrin¡ Annales. Tom: lh W defíam AskeUnenJem 8c Qtfarienfem, ídque menfe 
Iomada pofteriofe anno trecentefimo undecimo . 
quáderécúm £br iftiani qucrthm ad MmoEiaie- 
rum detuhfíént^juíliteosinftaurare qiiod ipfis di- 
futum fuerat. Concitati etiam Moflemini Tennift 
Ecclefiam Melcbitarum f quxfuk extraarcem Ten- 
nift ,quac appellatur Ecclefia ^Butbaur^ diruerunt , 
mtnteT{ajeb: deinextrucntibus Cbriftianis ibidcm 
Ecclefíam,cüm eampropé abfolviftcnt, dcnno 
concitati Moflen.ii illud quod fabfiéaverant diru* 
tum incendcruntjat Rcx Q?rtslianis opé tulit adeo 
ut Ecclefíam fuam extriferent. Porró iratus /ti> 
Mo&aderni Viziero tuo Ali Bbn Mobammedjibn AU 
<Pborat,\p{nm mone multavk , ut & filium ipfíus 
Mobfenum, menfe fl^jjipriori, annotrecentefimo 
duodecimo,in munusillud tuffc&o JbdtUabo t mtn- 
fe Iomadá pofteriope, ánno tíeííencefimo decimo 
quarto. Cónckati etiam Moflemii Damafci Ecclc* 
fiam San&ae Mariét Cátholicám diruerunt (quafc 
ampla admodum, magna ac pulchra fuit, iWquam 
erogata fucrant ducertta aufeorüm miUta,) 
direptis quae in eá erant vafiá caeterífque orria* 
mentisaéveíis. Snoliata fuút etiam monafteríá, 
acprxcipué monafteriúm fcerninarum quafc juxta 
Ecclelíar» fuit dcjtícerúntque Ecclefias Mdthita* 
rumtñulta*'. díruefunt etiam Ktllorianorttm Ec- 
defiam'j ídqne medió menfe ^jtjeb áñndtrecch^ 
■ ' Xxxxxx 2 tefimo Digitized by Google 5i¿ Sutychú 'PatTtarcba |tefimO ducdecimo . Porró fuic Ali Ebn Ife Mecc* 
ad quem ícripfit Abdollah Vizierus ut in AEgyptum 
profectus in ftatfi ejusinquireret . Ali ergó Ebn 1J* 
JBjyptum ingrefíus.eft inicio menfistf^J/Vkubipre- 
héfisMonachis &Epifcopis,tributü abipfís exegit: 
nempe,ab omnibustam Monachis quáminrnmis 
Sc pauperibus, necnon monaftcriis omnibusquac 
ín inferiori parte regionis Said erant , arque ab E- 
pifcopis & Monachis qui in monafterio Miria. 
Monachorum ergó quidam Erakum profe&i ab 
MUoktadero opem petierunt , qui ícripfit ipfis 
literas [ jubens 2 ne ab ipfis exigerctur tributü^atq ¿ 
eodcm quofolerent pridem curfu fluerent res eo- 
rum . Semotóqueá Vizieri muútxtjibdollaho Bbn 
Mvhammed, Ebn Qhakanjátm delegavit Abi yíbbajo 
Abmedi Ebn Abdollahi EbnAhmed MCbafib y anno 
trecentefimo decimo tertio . Porró mortuus eíi 
Nicolauí Pacriarcha QonfiMtinopolitanus^ cúm Ca- 
thedram occupáífcc annosttigintatres, conftituto 
poft ipfum Stepbano qui Eunuchus fuit , qui cüm 
tres annos íédiílec mortuus eft • Apparuit autem 
in Jlgypto ftella magna radiis difTufis , curfu ve« 
loci , & ícintillis ipíám íequentibus , ncc non 
flammá terribiii,magno corpore, colore admo- 
dum rubence , á Septentrione Orientem verfus 
rendens,haftas penetriginta longa, binas lata , in> 
ftar íerpentis- ídquc occidente fole die Mercurii, 
<RabU Digitized by Google JlexanJrtm Jnnales. To m # //, H7 \J\fJ tj¿£^.,j** i ¿\ji*i. tí>\ *M *>** j¡^\ 5*J1 

<>*} ú*\#iijt ^>y^ ] j ©M^ »*i ***" <*! ^ 1 **" 

^UttS^ .,&> &0* **«-» c**^ otf C** *M ** <*' 

o¿/ o >&> ov^c/-** « — *-** r w ^* -6, 

jyt, ««M ¿j <* u ¿ U& »J V-cfecU.%^ y* 

*-*.**> r >>i j—t*^ <y~*±* <•*-**> *-*"*** Digrtized by Google 518 Sutychii Tatriarcha JuUAlíj ^Aff iüU» g¿fr yi.^1 &*/<*** u»*^^ 

^ ^ww ^jitíiv ^j. r &**v jtóij^ ©yjj iy^ 

y-J! y^ 1-,**«* y^ <gjj* \ j Ui H L-6J L 4\i 
«/ *y*y*\ f a*\ ú$ 0*e" y% ,w*¡lV*iS$*H 

«yá,üu^yu e^) ^ j* fy\^s^ %ju> 

Ift-i \**<)U o1)«>V o* y** cMx^ fJy *)** 

ti^ j^'i) u-yn <«**> j^fcdt^rtí^u 

&*/ J+* <£<&*) üT/^b C^Wf c*»t» ^Xfcr I Digitized by Google sAlexándrmi Jnnales. Tom./Z V9 $t/i¿f*pofteriorisquinto, anno trcccntefímo de- 
cimotertioj cñmcres horas duráflet exrjnftaeft. 
Vizieri munere abdkaro jíbul Abbafo Ebnol 
Cbafib, in idem fufrcctus eft A/# Ebnl/d,EbnoUara- 
hi- 9 quo deinde femocoVizíerum íibi conftituit 
CChalifaJ Abu Mi Ebn Mobammed , Ebn Mi dic 
lovis medio %ab¡¡ pofterioris anno trecentefímo 
dccimofexro.Commotiautem funt Duces #<*£• 
dadiin AlMoktaderum, utipfum é mediotollerent, 
é quibus fuerunt Abúl Hijab, Na^uk , aliíque. M- 
MoKtader cigó, metuens ne interfíccretur,ícipfum 
Chalifatu abdicavit,die Sabbatimedio AlMohar- 
r*m,anno trcccmefirao decimo íeptimo: cujuslo» 
co ftatucrumfratrcm ipííus Mohammed Ebn Ahmed t 
qui dicbus Sabbaci & Dominico íédic , Die Lu- 
fwe autcm congregati Pcditcs, AlMoJafb'ú ap 
pcllati> Narukum Sc Abul fiija interimcntcs M- 
Moktaderum Chalrfatui refticucruuc, depofíto Mo» 
bammode Ebn Ahtned , quem honoratum domum 
iúam rcmifcruntPoiró acciderunt in Mgy^to locu 
ftac inmunerae, adco ut pfx mukitudine impedii ét 
radÍQ&folaies nc ad certam pertingerem , quates 
baud ahás unquam viderunt &gypt¡ incolas : qua* 
& ipíotum vkes,fru¿tus,palmas 8c porra devorá- 
func, adeo ot pe* deremur horti & vincae , ídque 
mcnk Q^abia. piiori,anno trecentefímoviccfímo 
feptimo, vd ( fecundüm aliud cxcmplat ) trecen- 

tefímo Digitized by Google 520 Sutychn Tatriarch* ceíimo decimo feptimo. ) Porró in AllCamamahfic 
AlBabrain prodiitRebellis quidam novaincS ottman 
Ebnoi ha/an^m &¿ Ali Said Mlannabi vulgo audic, 
qui Hajaram perveniens,eam captam devaftavit,& 
magnam hominum ftragem in ea edidit : atque 
inde Q u f am profe&us,eá etiám captá , incolas oc- 
cidk , multóíque indc captivos abduxit ) & multas 
avexitopes . Dein pergens propé THagdadum caílra 
pofuitlocoqui Teltirkttpb audit; multáque inter 
ipfum & hlMoktaderi copi&s, cómiíía funtpraelia: 
at cüm non affequeretur quae voluit Cu/am rediit , 
ídque anno trecenteíimo dccimo tertio * quin & 
aquaeputeos,in via quaeA/¿cc¿<imducit > obítrúc't«)s 
atque impletos exiccavit , adeó ut metu ipfiusá 
peregrinationibus abítinerent Bagdadi ScQhora» 
fani incolae , figyfti interim & SyrU incolis eas 
inítituentibus . Cúmque anno trccenteíimo de- 
cimo feptimo homines in peregrinationis Q icligi- 
ofaeritibus obfcrvandis] effent,dic Martis^D'tU 
Ha]\<t CepúmOfMcccbam pctveaicnshllannabicam 
copiis fuisjeandémque ingreífus, homines tum 
circaaedem,tum4ntraoratoriura íacrum & in pla- 
teis,innumerosoccidit, adeout caeíis impleretur 
puteus Zamz&m, nec non valles, viae,domus,& 
deíerta: qubd íi qui fugá fc 'caetfe criperent, & 
ipfos interfecerunt Arabes opes ipíorura dirípi. 
entes. Erantautem &qui loddum. fugicntes mari 

fe Digitized by Google AlexandriniAnnales. Tom.//. I 521 fc/s/**^ **W l&J^- s« "• ->** ***** 
dé** (¿*U <J^<y»«^ £>** c/t**** — Khj 
V* JJti^ t-^áJj V-**>** V«j» «/ *-**» <¿*U->J 
Jjti, U*U* »>j*N <¿N tjpl* O" &>*? *«> ***** 
$\y\\^$ &>) \/<&a U*« *-«** <,*«•>*-«**! 
O/l £¿y i¿<ti**i &• Vft^ <>/* J~ £9/*£a 
y^*. ^^\^\^CJty**HO y £*j.Oj/*j*{}Xi 

JA^ 0*d*i <>l ¿-¿UJ; <-*0¿> &£■* Cl-^t tj 
feUtty ^&c &•** JUui^ tí>Vá» Ui ti^^ r t2J^ 

¿0 c¿,W**^ tstb^Uj ísMJJ^ ***j*\ LtM, 
<^cH«jUi JJliM <>/• <jULty t>»UI <>• <¿j*o*) 

•ó*<¿» <*>/> (±r* c-V-oJí ¿^tu-K-* 1 9 ¿¿!) 
Yyyyyy !^^> Digitized by, Google 521 Sutychit Tatriarcha ¿^"V <J C 1 ^ *-*¿*íj *-«**» *-<* g*U* 
*_*W c*-4*Wl r>ft su*ápU»tt ^*^» L*J^| 

***' L> <** *** 2&) H O* *¿/*j- *¿~ 'Oí^S 
i>* cX-*if ü — L-*J ^^0^ Utttt ^ *U* 

0-***rt.«*t C/I«V* Ij^xu^ _^S1 í^-f 3 *** 
O* t*ft íUyic JL*M> u*flh>l rJÍ <>*** e^f 

<-***» r ^ ^jl^*»» *f«* o>V **Hd** ^*,!, 
O^ **Uty ^ ^ juu, ^^^ 

04) Digitized by Google zAíexandrint Amaleu Tom: II: íc committereht . Ccpit etgó AlUnnab'm o- 
pum & fupelíe&ilis majorem <juám quae re- 
ccnfcri ponic copiam . Quicquid etiam intra 
jedem facrara eflet aüri atque argeoti abftu- 
Üt . Laminas criam argenteas quae in janua 
templi crant avulfas abftuht. Fuítqucin angu- 
lo aedis exteriori lapis nigcr , quem magnopere 
vencrati homines fic benedi&ionem indé captan» 
cesdeofcularifolebant^quemetiam loco morum 
fccumabduxitj feptémquediebusAí>cc*,ei diri- 
picndar,infumfit:deinpatriam fuam reverfuseft 
peregrinationibusabolitis.Porró obiic El'tas Patri- 
cha Antiochtnm dic Sabbati lomad* pofterioiis 
decimotertio ,anno trcccntcíimo decirao fepti- 
moCpoftquam3 in cathedra fediiíet annos vi- 
ginti o&o*. Vizieri etiam munere privatus eft 
Mohammed EhnAU^bnMoklab die Martis, ante 
finhum lomada priorem undccimo, cüm in illud 
adfcitus eifet Soliman Ebnol Hafan EbnMochalltd 
die loVts jdccimo tcrtio antc finitum eundem mé- 
Íem,aon°trcccnteíin5o decimo otfavo,- qui & 
rurfum codem femotus cft o¿tavo ante finitum 
<Rajeb 9 anno trecentcfimo decimo feptimo , Vi- 
zicro conftítuto Obaidallah Ebn Mokammtd Qa- 
íto»/I,dieSabbati, fexto aníc eundem menfem 
finitum anno trecentefimo decimo nono : quo 
dcinde femoto fuffe¿tus eft MHafan BnoVXffcm 
Yyyyyy a Ebn m Digitized by Google 5X+ Sutycbii Tatr'tarchée I Ebn Obaid oddin Soltman , YLbn Wabab^ die Sab 
bati, tercioance finitum menfem Sbau>al % anno 
trccentcfimo dccimo ncmo,cognominatúfqueeft 
Omaidoídulah , Eé» Walii'ldulah't á quo deinde 
fublacá dignitate iftá , eam obdnuit^iit/Kf^/ Ebn 
Iaafar, Ebnol'Forat y Ebn Cha't^aranah die Domini- 
co, tcttio auce finitum %abiam pofteriorem , an- 
no trecentefimOviccfirao , qui á matre fuá, cui 
nomen fuitCA < ii^vir4«<i¿ J denominat , JS eít.Quod 
ad.^omtfM'; Morcuo Cbriftopboro Domnit fílio, 
Monacharom amplexus eft Vomnius , folúíque 
manfit Qonftantinus in Imperii rcgimine . Mor* 
cuus efteciamóV^jta/iw VmmchzConftantinopo- 
litanm poftquam cachedtam criennio occupave- 
ract conftitutúíque eft ibidera Patriarcha A- 
tranfi'tnus • Obiic cciam Chriftodulus Patriarcha 
sílexandrinus die Mr/tAr/'/.,undecimoanteiínitum 
D/'/i^^^annócrecententefimo vigcfimo,qui efí 
Ttfhrin íecundi viccfimus quintus , anni Diocle- 
tiani íéxcentefimi quadragcfimi noni : Sepultuf- 
que Pboflatt MgfptiacA^ cüm in caihedra íe- 
diflet annbsviginti íéx, &fexmenfes. Sepultus 
autem eft in Ecclefia Michaelis, Porró duccs uná 
cum Munajo Eunucho 'Bagdadi ín AlMoktaderum 
infurgentes ipíum aggreifi funt 5 ad quos pugná 
excipiendos cüm egreflus eíTct , ipíum interfece* 
runc , capúcque haftae impofitum circa urbcm 
geftarunt, Digitized by GooqIc Alexandrini Jnnales. Toujl I 515 oL* && c-xUJ <jw¿\ & c**j o^ u^u 04^ 

¿¿i o*i\ y^**\, ?í^» »*« o^ tyo>\ <jj 

oUA ^ M> *—*},;>«». Woc«Vá» A-^ ¿y V 
^ <j*y¿*& <¿t-*j*j o^**** C«l j£í*+& 

<¿$)fe i^»VX4»Vo^ <á&tf jfcM ¥**> «>jM»** 

^j^ atfs ,/»>fiJV O *— J . tí>^ *6*U«*» 

% ■ aaj MtV-í-» *-*-* u»^V é x 6 Jiá»^d «^i* 
-» *J {¿/V^*} ,/*• WtMí' 0-*^ *-¿-* ohw^I^ 

0>j¿ ¿^úiy^^tt^ JwtV-^M **6¿á» ^ |>l«^ 

t' ftic \j¿& >>**w ,J« ftM *-**«h r 0{ ^ ] Digitized by Google ná Sutycbii Tatriarcba l^& ^s tfej, « — U-m» CM>^ |L*^I IUXÍ$». 

t>-*l JbáiJI «ri>;c/p¿>»j ^j^-*»-^ 
<¿>té>; 5¿¡«L4uki)t (i^W u¿-«; 4»I/4)I ih' >*•* 

g¿* (fi-i^C^ o*til o*l Oxx* c/*J 
ykli)! *i#¿. 

0*>fe *-JU» )iy& <^ cfe¡» *-A*U o»»* 1 ) 

J>l <J¿ **** O** (^ 0*V «K»* ^y^) %W% 
0»¿*U <J^^3| o»' Oé**» JíV» *-*ÍJ$» <*-« «-*-«* 

***** o-é^l ^. <¿0¿, O^fr^l V-^l ^^pj 
C5 1-m &» UUAI »*j .»¿"1 O* OAa.Ua) >Ac 

*itf¿ Digitized by Google I sAlexandrtm Jnnales. Tom.íZ. 527 geftarunt; ídquedie Mercurii^úte finitum mcn 
fcm Sbawal fecundo,anno trccentcfimo vicefi- 
mo. Fuit Chalifatus ipfius annorum viginti 
quatuor, menfium undecim , £c dicrum quin* 
decim : fuit Vizicrus ipííns Mphadl'M Ebn Iaafar, 
Ebnol Pbtrat. Mortuus cft Pattiarcha (únftanti- 
ntyolitanus c\\m Cathedram tricnnio occupáuet, 
conftituitque Domnws filium fuum nomine Tbf» 
opbylafium, qui Ennuchus fuit, Patriarcham, 
cum ;uvcniscfíet,annorum viginti duorum. 

Chaliatus^f^rr. 

Inauguiatus cft JU^aber billabi Jdohamnei 
E¿» Jhmed Abi Motadedi, die fo>*r, mcnfís Sba 
mali penukimo, anno trccenteíiaio vícefimo. Hic 
Vtzierum fibiacUctvk híohammedemEbn-líoklah. 
Prímo Chaltratus ipfius anno conftkutus c&Said 
Ebn !Batrik, Medicutétf^cjfafi ALgyptaic* inco- 
lis, Patríarcha Attxandr'mm , appellatúíquc ^* 
Eitrjftíw : idqucdic íav**, nienfís/í «//;*> /jnitft 
Stofarr , aani Qiocletiani ícxcrotcfimi quscfaa- 
gefimi noni,o£tavo menfis Saphar y zntkO[Hejrd2 
lunari trecentcümo vkefimo primo. 

Chalifatw* Digitized by Google 528 Sutychü'Patriarcb*. Chalifacus jlHadis. 


■ Inauguratus eft Jlftadi, qui idcm eft Jbul 
Abbas Mobammed EbnolMohaderi, die Mercurii, 
Iomadx priorís fexto , anno trcccntefimo vicefi- 
mo iécundo. Vizierum fibi adícivit Mohamme* 
dem Ebn Moklab . Anno Chalifatús cjus prímo 
conftitutus eft Jnba Tbeodofius, qui idem cft Ste- 
pbanuí , Scriba, qui Qagdadi fuerat cum Munes 
Eunucho Jntioch'u Sjfri¿Patríarchá,menfe ^4- 
madan 7 annó trecentefimo vicefimo tertio . Fuit 
autem in i€^f oterracmorusingens, tcrtíoí><7- 
K¿xad¿ ejufdem ánni. VaUé ctiam aghatac funt 
ftelhe cadentes. Porró MabammedEfn TogujSc 
ducum vulgarium aliquot íBarkam fugientes, 
cum ioi copias collegiflént Alexandriam reveríi 
funtjimdc qui ibí fuerantad rívum %a(hid\íw- 
gerunt: ad quos Hbn Toguj cum hbitTdbafaro 
fratre fuo exercitum mittens ipfos in fugam vcr- 
tíc, c*fis aliis, aliiscaptis, idqueanno treccnte- 
íimo vicefímoquartOj reveríiqúe íunthomines 
Aicxandriam. Iratus AlRadi Mohammedi Ebn Ali 
Viziero,in munusillud fuftécit Abdorrabman Ebn 
1/x anno trecenteíimo vicefimo quarto . Tumul« 
«um cohdtantes MoJÍemii in Ecdefia Hiero/oly~ 
mitana die fío/annd, Eccleííat Conftantini portas 

Auftrales Digitized by Google AlexandrmiAnnales. Tom.IL •5*9 **♦<&*♦ iaM <¿5¿ <,0tt<S^ t^*. ^ 

j^w^ diyyi^ g^i^ ¿At ^j (^¿* c^ 

«_£,**&»»?) <¿JJ ^oUj !L^s Jjjqj AJ^ ^ J1 

0»V «M>lf ti^ grO¿. ^11 V-¿j '^ Vás <*• <^ 
tM5j ^^ l^áa-* fc*U >fcU <^1 £* g*L 

Zzzzzz . Digitized by Google *?» L Sutychii Tátnarcb* <¿£¡^M &\£njlt\**&j Mj&cj 5hA#jW» tfljlawW 
U5*fi^>»(»W £/* ^W Jjl ^ ü^faJII c/V^ 
o~~>\ tUáJV^*)j ió>*é «^yfi»* 6*1 etf^jt*» 

*^*>*á»4tfT «%Us ^tj^j «4*fe&*i>f 

<J*>* **t ****** giA* o» ««JIMfeal U* 1¿a 
^l <jáÁÜ ^6M vj*&*&\ l¿>\ j*j c^i 

I ' .« - • • Digitized by Google sAlexemdrmi Anwtku Touilh Auíttales inceaderunt , aec non dimidium por- 
ticus anno treccntcfimo vicefimo quinto. fuic 
tonc Patriarcha AskfiUmnfis quidara , cui bini 
crant filü, & toridem filwe, nominc Qrijloph* 
rus : fuit autcm incendium primo Paíchatis,ipíb 
Patriarchaturungente. Cranii ctiamlocum cum 
CtemploJ Refurie&ioni* vaíUrunt • Porrb JU 
%adi^AVt Abdorrabmanó Ebn i/¿ iratus ipfum loco 
movit ,Vizíero fibi adfcito AlTbadlo Ebn laafar, 
annotfecentefimo vicefimo quimo. Fa&áque cft 
intct %manos & Mofteminos pax omnibus grata, 
anno trccentcfimo viccfimo fexto. Eodem anno 
TbeophyUBm VaxúztthzConftantinopolitanuí nun» 
tiUm mifit ad Patriarchas Mtxandrinum & An¿ 
tiockenm, rogans ut nominis fui in ipforum 
precadonibus & íacris peragendis mentio fieret 
Siquidcm dcficrat hoc fieri i temporí Ommta- 
darum. Quá in rc ipfi annuerunt. 

Huc ufaue perttngtt Hiftoria Said EbnBatrik 
hádui, q*¡ iim eft Anba Eutychins, /rtf¿Mel» 
chiut amurb'u Alcxandrinae Qatriarcha xonftit*- 
tus eft anno trtcentefimo vicefimo primo Hejrae 
Mofiemiricx , ansm tmc natus lunaree fexagin- 
ta. Si 't&ttur Epocbam bujus librifcire aveas , <? 
ante auotannos compofitus fit , computum tnum ab 

Zzzzzzz bac n i Digitized by Google 53* Sutych'ú Tatr'tarcbée bac *ra ordire "piqdie quo conftitutus eft Said Ebn 
Batrik Patriarcba- qui fuit oñaVm menfis Scfar, 
ann't Hejrae Mohammedícz trecentefimi Ytcefmi 
primu Vtifé C mbis Ifinem ad bonum dirigaU . SoU <Deo gioria. FI&CIS. 

Digitized by Google Alexandrini dnnales, Tom # /Z. 533 I 4> aJ) SjtU^XÜ 'AU» ^ji» ^w ck» pj* oAj 

) Ó¿\ 
Digitizpd by Google