Skip to main content

Full text of "Flora Virginica, exhibens plantas"

See other formats


cJc^-£a jtjuxjjUUT^&m. <x <fenmt 4 

# ■M PCH L- I»1I| JiWllll, , J«P BHuanni «iiiiiiiiiuim ihiibiiiiiiii gBg^. 1& ^9 F L O R A 

VIRGINICA 

exhibens 

P L A N T A S, 

quas 
NOBILISSIMUS T I R 

D, D. JOHANNES CLAYTONUS, 

M E D. DOCT. etc. etc. 

& 27489 % 
in Virginia crefcentes -qqa 

cbfervavit, collegit & obtulit ^^-£i 

D. JOH. FRED. GRONOVIO, 

cujus ftudio & opera defcriptae & in ordinem 
fexualem fyftematicura reda&ae fifluntur. LU G D V N I BATAFORUM, 

CI3IDCCLXII. /762- NOBILISSIMO ET CONSULTISSIMO 

V I R O 

D, D. JOHANNI CLAYTONO 

M.D. et BOTANICO EXIMIO, etc. etc. 
S: P. D. 

LAUR. THEOD. GRONOVIUS. 
oflquam Tarem meus altcram Florae Virginkae par- 
tem erudito orbi communicaverat , ante fexdecim fe- 
re annos fpe tenebatur , ut infequentibus annis non 
minus fertilis a Te congcfla in Virginia Plantarum 
meffis transmitteretur , quam avide non ille Jolum 
exfpeftavit , verum g«p omnes , quibus notitia Herbarum modo 
quidquam cordi efl, adhuc dum exjpeliant : Tandem , fateor , 
parvulus advenit fafciculus ; vcrum , eheu ! plurimi po/lea a Te 
tam frcnvvvhrrr7mrnYiffi-^ ftu&t anrir fivih , frumfonta s Pirata- 
rum manus , ne Jtudiis quidem no/Iris parcentcs , effugere potue* 
runt , immo ad intcritum redadifunt. 

Jam quartus agitur annus , quo optimus Parens cx donis tuis 
exoptatiffimis ac pretiofij/imis tertiam Florae Virginicae partem 
paraverat , cui £f appendicem addidcrat Jtftentem aliorum Bota- 
nicor.um , qui pojl editionem primi £5? fecundi voluminis vigere in~ 
ceperant^ videlicet Coldenii , Mitchelii , Kalmii x Osbeckii aliorum- 
que obfervata inplantas^ quae in primis duobus Florae Virgini- 
cae voluminibus exhibentur , contcxta. 

In ordinem fic reda[lis omnibus y ut prelo fubjici pqfent , ab 
omni Botanophilo incitabatur , ut novam Florae Virginicae cditio- 

* 2 nem nem pmnino in hcem proferret , &p eo magis , quoniam primi 
voluminis nulla exempLria jam comparanda exflabant. 

Verum enimvero annis jam provettior Parens , aliisque ne- 
gotiis occupatus haud potuit facile buic petitioni confentire, atta- 
men mihi petenti , ut hujus editionis in lucem mittendae cu- 
ram in me Jufciperem , benignc confentit £5? praeparavit 
hancce editionem, quam nunc, GencrofiJJime Vir, ad pcdes tuos 
humillime Ejus maxime nomine depono , grates agens pro hu- 
manitate atquc benevokutia y qua nos femper perfecutus es , £5? 
adhuc perfequeris. Reperies^ Vir ' Prae/lantiffime , eandem me- 
thodum obfervatam in hac editione fuijje , quae in priori editione 
habita fuit , praeterquam quod Lenominationes Specificae (ingula- 
rum Plantarum italico Charaftere, quem vulgo Curfivum vo- 
cant , fint exprejfae , quae , Ji nulla Aulioris citatio eis adnefte- 
tur , Jupponi debent , a Patre meo eJJe conflitutas. Porro fingulis 
Speciebus adjetlas detcges proprias tuas Obfcrvationes, nec non 
Operis fronti praemijjam Mappam Virginiae Geographicam , 
4[uam Tibietiam deberi ingenue agnojcimus. 

Praemijfis hifce nihil reflat , quam ut enixe Te rogem , ut 
amicitiae tuae ac favori me commendatum habeas ,. & Summum 
Numen venerer, ut diu in incrementum Notitiae Rei Herbariae 
falvus atque incolumis viv/rs 9 vakasquc. 

Pabam Lugduni Bruavorum ex mufco 
d. 1. Januarii mdcclxh. CITA- CITATIONES 

AUCTORUM 

EXPLICATAE. Acl. bonon. De Bononienfi Scientiaram & artium inftituto atquc A- 

cademia commentarii. Bonon. 1731. 4. . 
Ac7. gall. & Ad. parif Monumenta Academiae Regiae Scientia- 

rum in Galliis. 4. . 
Act. phil. Monumenta Regiae Societatis Londinenfis in Anglia. 

Londini. 4. . 
Ald.Jarn. Defcriptio rariorum Plantarum horti Farnefiani Tobiae 

Aldini. Romae 165:2. fol. 
Alp. aegypt. Profperi Alpini de Plantis Aegypti liber. Patav. 1 64.0. 4.*. 
AmbroJ. phyt. Hyacinthi Arobrofini Phytologiae partis primae to- 

mus primus. Bonon. 1666. fol. 
Amm. char. Ammanni Chara&er Plantarum. Lipf 168?. 8°. 
Banijl. virg. Catalogus Plantarum in Virginia obfervatarum a Jo^ 

hanne Banifter occurrit in Raji hiftoria plantarum p. 1927. 
Barrel. ic. & obf. Plantae per Galliam , Hifpaniam & Italiam ob- 

fervatae a Jacobo Barrelier o. Pari fiis 1 744. fol. 
BarTr. JOTTT-J ohn Barcram ' s ' travek fruui Penfilvan fa ToCanada. 

Lond. 1751. 8°. 
Bauh.pin. Cafpari Bauhini pinax Theatri Botanici. Bafileae 1623, 

1671. 4°- 

- - - - prodr. EjusdemprodromusTheatriBotanici. Bafileaei 67 1.4. . 

- - - - theat. EjusdemTheatriBotanici liber primus. Bafil. 1663. foJ. 
- . - - hifl. Joannis Bauhini Iliftoria Plantarum univerfalis , tribus 

voluminibus, Ebrodupi i6jo. fol. 
Bcfl. muf. Gazophylacium RerumNaturaliumMichae'IisRuperti Bef- 

leri. Norimb. 1613. fol 
Bocc.ficc. lcones & defcriptiones Plantarum Siciliae Au&ore Paulo 

Boccone. Oxon. 1674 4. . 
Boerh. ind. alt. Index alter Plantarum, quae in horto Academico 

Lugduno Batavo coluntur,confcriptus, ab Hermanno Boerhaave. 

Lugd. Bat. 1727. 4 . 

* 3 Jlradt. CITATIONES AUCTORU M. 

Bradl. impr. Improvements of planting aud gardening of plants. 

London. 1726. 8°. 
Breyn. ccnt. Jacobi Breynii exoticarum Stirpium centuria prima. 

Gedani 1678. fol. 

- - - - prodr. 1. Ejusdem Prodromus Fafciculi rariorura plantarum 

primus. Gedani 16S0. & 1739. 4. . 
.... prodr. 2. Ejusdem Prodromus Fafciculi rariorum plantarum 
fecundus. Gedani 1689 & l 739- 4° 

- - - - ginz. Johannis Philippi Breynii difTertatio de radice Gen- 
fem feu Nirizi. Gedani 1739. 4 . 

Cafesb. car. The natural hiftory ofCarolina, Florida aud the Ba- 

hama islands by Marc. Catesby. London. 1731. fol. 
Clayt. n. Numeri Plantarum, quibus D. Claycon Specimina trans- 

mifit. vid. FJor. Virg. 
Chi/.hift. CaroliClufiirariorumPlantarumhiftoria. Antverp. 1601. fol. 
Cold. noveb. Plantarum in Coldmghamia Americae provmcia a Cad- 

v/alladar Colden , Confiliario Regio & Geometra generali collec- 

tarura catalogus reperitur in Aclis Societatis Regiae Scientiarum 

Upfalienfis. Ann. 174.3 & 174.4.. 4 . 
Col. ccphr. Fabii Columnae Stirpium 'Ex^gatoi?, pars prima. Romae 

1610. 4.°. 

phyt. Ejusdem Phytobafanos. Neapoli 1J9:. 4 e . 

Colllnf. adv. & phyt. Petrus Collinfon Societatis Kegiae Londinen- 

fis Socius Piantas Penfllvanicas induftria diligentiffimi Jol^nnis 

Bartram reficcatas mihi accommodavit. 
Comm. malab. FJora Malabarica feu Horti Malabarici catalogus , 

audtore Cafparo Commelino. Lugd. Batav. 1696. 8°. 

- - - - hort. amft. Horti Medici Amftelaedamenfis Rariorum PJan- 

tarum liiftoria auclore Joanne Commelino Tomus I. 1697. & 

Tomus II. 1701. au&ore Cafparo Commelino. fol. 
-. - - - prael. Ejusdem Praeludia Botanica. Lugd. Batav. 1703. 4 . 
Corn. can. Jacobi Cornuti Plantarum Cansftknfium hiftoria. Panf. 

163?. 4°. 
Dalech. hift. Hiftoria Plantarum generalis a Dalecharapio elaborata. 

Lugd. i?86. fol. 
Lill. elth. Hortus EltJiamenfis auclore Johanne Jacobo Dillenio. 

Londini 1732. fol. 
? - ■ giJT- Catalogus Plantarum circa Giffam nafcentium, cum ap- 

pendice. CITATIONES AUCTORUM. 

pendiae eodem au&ore. Francof ad Moen. 1719. 8°. 
JD/7/. mujc. Ejusdem hiftoria Mufcorum. Oxonii 1741. 4 . 
JDodart. att. vid. Att. gall. 

Bod. pempt. Remberti Dodonaei Pemptades fex. Antverp. 1616. fol. 
Dudl. everg. A defcription of the Evergreens of New - England by 

Paul Dudley. MfT munere Petri Collinfon. 
Ebret. pl rar. Georgius Dionyfius Ehret plantas rarioreM^epingic 

ilorumque characteres delineat. Lond. 174.8. fol. reg. 
£kbr. carls. Catalogus horti Bado-Durlacenfis Carlsruliae, audto- 

re Eichrodtio. Carlsruhae 1733. 4°«' 
Fevill. peruv. Journal des Obfervations Phyfiques par Louis Feuil- 

lee. a Parif 1714.. 4.*. 
Fl. virg. Flora Virginica exhibens Plantas a Johanne Claytono in 

Virginia obfervatas. Lugd. Batav. Pars prima 1739. Pars fecunda 

1743- 8°. 
Frank.Jpec. Johannis Frankenii Speculum Botanicum renovatum. 

Upfaliae 1659. 4 . 
Fuchf.hijl. De Hiftoria Stirpium commentarii inflgnes aucloreLeo- 

nardo Fuchfio. Bafil. 1 £4.2. fol. 
Geoffr. mat. Stephani Francifci GeofFroy Materia Medica. Parif. 

1741. 80. 
Gerard. cmcnd. Joannis Gerardi Hifloria Plantarum emaculata. Lond. 

IJ97. fol. 
Hall. fbL-A&Qin Hallrr .Srfrprg TldyjgUcaje^jGottjng. 1742. Fol 

- - - helv. Ejusdem Iter Helveticum & Hercymcuiu. Cottlnr. 
1740. 4°- 

Haffe/q. vir. pl Fredericus HafTelquifl de vinbus Piantarum : iri 

Linnaei Amoenit. Academ. vol. 1. 
Herm. parad. Paradifus Batavus Pauli Hermanni. Lugd. Batav 

1698. 4°- 
• - - - lugdb. Hortus Academicus Lugduno - Batavus eodem aucto- 

re. Lugd. Bat. 1687. 8°. 

- - .- zejl. Mufeum Zeylanicum eodem auclore. Lugd. Batav. i^ir, 
8°. 

- - - - fl. lugdb. /7. Ejusdem FJoraeLugduno-Batavae Flores. Lugd. 

Batav. 1690. 8°. 
.---//. lugdb.fl. 2. Ejusdem Flora non edita. 8°. definit in pag. 1 20. 

- - - - prodr. ParadifiiBataviprodromuseodemauclorejCorijunctura 
cum Tournefortii Schola Botanica 1699. 8°. Hcriu CITATIONES AUCTORUM. 

ILrn. mex. Rerum Medicarum Novae Hifpaniae thefaurus, ex re- 

lationibus Francifci Hernandez. Romae 1620. fol. 
Ilofm. fl. Fiorilegium Altdorffinura au&ore Mauritio HofFmanno. 

Altdorff. 1676. 4». 
Hort. amjt. vid. Comm. hort. amft. 
Hort. angl. Philippi Miller Catalogus Arborum in hortis Angliae. 

Lond. 1730. foL 
Houjt.mjf. Wilhelmus Iloufton, Scotus; cui nova debemus Plan- 

carum Americanarum genera. 
Jonq. parif. Dionyfii Jonquet hortus. Parif 165*9. 4°- 
yojfflin. rar. nov. angl. Johannis Joflelin rariora Novae Angliae. 

Lond. 1672. 12 . angl. 
Isn. att. gall. Isnard in a&is gallicis. 
Kaempf. amoen. Engelberti Raempferi Amoenitatum exoticarum faf- 

ciculi quinque. Lemnogoviae 1712. 4 . 
Kicrnand. rad. Jenec. Jonas Kiernander de radice Senega , in Lin- 

naei Amoenit. Acad. vol. 1. 
Kigg. beaum. Horti Beaumontiani exoticarum Planrarutn catalogus, 

au&ore Francifco Kiggelario. Hagae-Comit. 1690. 8°. 
Laet. amer. Johannis de Laet NovusOrbisfivedefcnptio IndiaeOc- 

cidentalis. Lugd. Bat. 1633. fol. 
Lafitau ginz. JofephiiFranciiciLafkau commentariusde plantaGin- 

feng. Parif 171 8. 8°. 
Lind. wiks. FJora WiksbergenCs au&ore JuJiamic Liudcr. Stock- 

holm. 1716. 8°. 
Linn. att. upf A&a Societatis Regiae Scientiarum Upfalicnfis 

Stockholmiae 174.4.. 4 . 
• - - amoen. Amoenitates Academicae au&ore Carolo Linnaeo. 

Holmiae *7ffc 8°. 

- - - charatt. GenerumPJantarumeditiofecunda. Lugd.Bat.1742.8 . 
---//. lapp. FJora Lapponica exhibens plantas per Lapponiam 

cbfervatas eodem auftore. AmlleJaed. 1737. 8°. 

- - - fl.fuec. FJora Snecica. Eodem auclore. Holmiae 174?. 8*.' 

- - • /. zeyl. FJora Zeylanica. Eodem au&ore. HoJnuae 1747. 8*. 

- - - hort. cliff. Hortus CMortianus. Amflel. 1737. fol. 

- - - lort. upf Hortus Upfalienfis. Stockholroiae 1*748. 8°. 

- .- - it.oland. Iter Oelandicum. Ecdem Auctore.HoJmiae 174). 8». 

- - - it.fcanic. Ejusdem lter Scanicum. Holmiae 175:1. S°. 

Lhm. CITATIONES AUCTORUM 

Linn. mat. med. Ejusdem Materiae Medieae liber primus. Holmiae 
1749. 8°. 

- - - orat. de Tell. Ejusdem Oratio dc Teliuris inbabitabilis incre- 
mento. L. B. 1 744.. 8 e . 

- - - fpec. Ejusdem Species Piantarum exhibentes Plantas rite co- 
gnitas ad Genera deiatas. Holrniae 17^3. 8°. 

- - - vir. Viridarium ClifFortianum. Amftel. 1737. 8 9 . 

Lob. adv. Stripium adverfaria nova au&onbus Petro Pena & Mat- 

thia de Lobel. Antverp. 1^76. fbl. 
... hifl, Plantarum fcu Stirpium hiftoria auclore Matthia de Lobel 

Antverp. 1 576. fol. 

- - - ic. Ejusdem lcones Stirpium. Antverp. 15*87. fol. long. 
Lofling. gcmm. arb. Petri Lofling diflsrtatio de Gemmis Arborum ia 

Linnaei Amoen. Academ. 
Ludw. defin. Chriftiani Gottlieb Ludwig Defmitiones Generum Plan- 

tarum. Lipfiae 1760. 8*. 
Marck.gr. braj. Georgii Marckgravii hiftoria rerum naturalium Bra- 

filiae. Lugd. B.itav. 1648. fol. 
Mart. fpitz. Frederici Martens ftinerarium Spkzbergenfe & Gron- 

landicum. Amft. 1685". 4°- belgice. 
Mart. cent. Joannis Martyn centuria Plantartim rariornm. Lond. 

1728. fo!. 
Mentz. pug. Chriftiani Mentzelii Pugillus rariorum Plantarum. Be- 

rolini. 44&*r-fiA ' ■ 

Mcr.jur. Yerandering der Surinaamfche Infeclen door Maria Sibil- 

Ja Merian. Amft. 1730. fol. 
'Mich. gen. Nova Plantarum Genera au&ore Petro Antonio Mic!:e- 

lio. Florentiae 1729. fol. 
Miiler. cat. arb. vide Hort. angl. 
Mitch. nov. pl. gen. Joannis Mitchell Nova Genera Plantarum Vlr- 

ginienfium exflant in acl. phyf med acad. tae£ Leopold. vol. 3. 
Morif. hifl. Plantariim hiftoria umverfahs auclore Robtrto Morifo- 

no. Oxon. 1679. fol. 

- - - - bles. ScpraeL EjusdemHortusRegiusBlefenfisaucrus. Lond. 

1669. 80. 
Munt. hift. Abrahami Muntingii Phytographiaciiriofi. Amft.i 71 1. foL 
Kaucler. defc. hort. upf Nauclen defcriptio Horti (Jpfalienfis in Lin- 

naei Amoen. Academ. vol. 1. 
Tark. theat. Theatrum Botanicum Johannis Parkinfbnii. Lon& 

1640. foi • * Pctif. C I T A T 1 O N E S A U C T O II U M. 

Petit. gen. Petri Petiti cenfura ad Chryfofplenium Tournefortii & 

Plantarum nova Genera. Namurci. 1710. 4 . 
Petiv. att. phiL vide Alh pbil 
... - fil. Pterigraphia Americana auftore Jacobo Fetiver. Lond. 

irc6. fol. 

- - - - gazoph. Ejusdem Gafcophylacii Naturae & Artis decades de- 

cem. Lond. 1702. fbl. 
... . muj. Mufei Petiveriani centurine decem. Lond. 1695". S°. 

- - - - ficc. Ejusdem Catalogus Plantarum in Hortis Siccis defcrip- 

tarum fubjunchis Dendrologiae Dodiflimi Raji. 
Tifon. bra/. Gulielini Pifonis hiftoria naturalis iirafiliae. Lugd. Ba- 

tav. 1648. fbl. 
Pluckn. ahn. Leonardi Plucknetii Almageftum Botanicum. Lond. 

1696. 4- . 

- - - - amahh. Ejusdem Amaltheum Botanicum. Lond. 1705;. 4 . 

- - - - mant. Ejusdem Amalthei Botanici mantifla. Lond. 1700.4*. 
Plum. gen. cat. fpec. Nova Plantarum Americanarum Genera, auc- 

tore Carolo Plumier. Parif 170;. 4 . 

- - . - fil. Ejusdem tractatus de Filicibus Americanis. Parif 170J. foJ. 
Pontcd. anth. Julii Pontederae Anthologiae, live de Floris Natura 

libri tres. Patav. 1720. 4*. 
Raj. hift. Johannis Raji hiftoriae Plantarum tomi duo. Lond. 1 686. fol. 

- - ' f u Ppt- Ejusdcm Iliftoriae Plantarum tomus tertius, qui eft Sup- 

plementum. Lond. 1704. ivl. 

- - - dcndr. Dendrologiara hanc componit liber Ejus vigefimus 

quartus in Supplemento. 

- - - app. vid. fuppl. 

- - - jyn. EjusdemSynopfisMethodicaStirpiumBritannicarum.Lond, 

17:4 8°. 
Rhcede mal. Hortus Malabaricus XII voluminibus infolio. Amft. 
Riv. mon. Ordo Plantarum flore irregulari monopetalo auclore Au- 

gufto Quirino Rivino. Lipfiae. 1690. fol. 

- - - pent. Ordo Plantarum ilore irregulari pentapetalo eodem auc- 

tore. Lipfiae. 1699. fol. 
Roj. prodr. Florae Leidenfis prodromus auclore Adriano van Royen. 

Lugd. Batav. 1 740. 8°. 
Rudb.it. & lapp. OlaiRudbeckLapponia illuftrata. Upfaliae. 1701. 

4 . & Index praecipuarum Plantarum in itinere Lapponico. Upla- 

liae 1720. in Act. Litt. Suec. p.95. 

Rupp, CITATIONES AU CT O R U JML 

Rupp. jen. FJora Jenenfis au&ore Henrico BernhardoRuppio. Fran- 

cof. 1726. 8°. 
Scheucb. gram. Johannis Scheuchzeri Agroftographia, five Grami- 

num,Juncorum, Cyperorum, Cyperoidum iisque affinium hifto- 

ria. Tiguri. 171 9. 4- . 
Scb. tbef. Thefaurus Rertim Natufalium auctore Alberto Seba. Am- 

flel. I7H- foL 
Sloan. bift. Voyage to Madera, Barbados, Nieves, ft. Chriftophofs 

and Jamaica wkh tlie natural hiftory by Hans Sloane. Lond. 

1707. fol. 
■T - . . jam. Catalogus Plantarnm , quae in infula Jamaica fponte 

proveniunt auctore Hans Sloane. Lond. 1696. 8°. 
Stap. ib. Theophrafti hiftoriae PJantarum cum commentariis Joannis 

Bodaei a Stapel. Amftelod. 1644.. fol. 
Sterb. citr. Sterbeckii Cicri cultura. 4°. . 
Tabern. k. Jacobi Theodori Tabernaemontani icones PJantarum. 

Francof. 1 $90. fol. 
----- bift. Ejusdem Iliftoria PJantarum germanice fcripta. Fran- 

cof. 1613. fol. 
TilL ab. Catalogus PJantarum prope Aboam audlore Elia Tillands. 

Aboae 1673. 8°. 
7/7/. pis. Catalogus PJantarum horti Pifani au&ore Michaele An« 

gelo Tillo. Florentiae 1723. fol. 
Tourn. acU- M* jA^. ^uih 1 . . i , ■ -.- w 

- - - - inft. Jofephi Pitton Tournefort Inftitutiones Rei Herbariae. 
Parif 1700. 3 vol. 4 . 

~ . - - cor. Fjusdem Corollarium ad Inftitutiones Rei Herbariae. 
Parif 1700. 4 . 

- - - - fcbol. Ejusdem Schola Botanica. Amftel. 1691. 8°. 

Tra^. 4. HieronymiTragi deStirpibuslibntres. Argentor. i? ? 2. 4» 
Vai/I. afi. vid. JS. parif 

- - - parif Botanicon Parifienfe auclore Sebaftiano Vaillant. Lugd. 
Batav. 1727. fol. 

- - - /f/v/z.Ejusdem fermo deStrucluraFIorum. Lugd. Bat. 1 718.4*. 
Wachend. ultr. Horti Ultraje&ini Index auctore Evers. Jac. van 

WachendorfF. Ultrajedi ad Rhenum. 1747. 8°. 
Waltb. bort. DefignatioPlantarum Horti Augufti Frederici Walthe- 

ri. Lipfiae. 1 73 5". SV 
Zanon. bift. Hiiioria Botanica di Giacomo Zanoni. en Bologna. 

167). foL * * 2 E X- EXPLICATIO MAPPAE GEOGRAPHICAE 

V I R G I N I A E. Mare Virgjnienfe. 
Sinus Chejapeack. 
Montes humiliores. 4 Promontorium Caroli. 

5 S??iiths infulae. 

6 Promontorium Henricu 

7 Promontorium folatii. 

8 Nortbantonia.. 

9 Accomack. 

io Comitatus principis Annae. 
n Comit. Norfolciae. 

12 Comit. Nancemondiae. 

13 Comit. Infulae Veclae. 

14 Comit. Southriae. 

15 Comit. Prin.cipis Georgii. 

16 Comit. Brunsvicenfis. Comit. AmeYiae. 
Comit. Elifabethae. 19 Comit. Eborae^ 

20 Comit. JVarviic'u 

21 Comit.. Jacohi. 

22 Cemit. Caroli. 

23 Comit. Henrici. 

24, 24, 24 Comit\ Goochlandiae. 
2>s Comit. Glocejlriae. 
2(5 Comit. Regis &? Reginae. 
27 , 27 Comit. Hanoverae. 
28 Comit. Regis GuiUelmi. 
*P> *9 Comit. Orange.. 30 Comitatus Middelfexiae*. 

31 Co/«/f. EJfexiae. 

32 Comit. Carolinae. 

33 Comit.' Spotfylvaniae. 

34 Cfemft. Lancaflriae. 

35 Cofli/t. Northumbriae.. 

36 Com/f. Wejlmoriae. 

37 Cow/f. Richemondiae. 

38 Co/w/f. Stajfordiae. 

39 Co/w/f. /?*£M Georgii. 

40 Com/Y. Principis GuiUehnv* 
41, 41 P^rx Marilandiac* 

42 Elumen Jacobi. 

43 Elumen Eborae. 

44 Elumen Piankilank. 

45 Ehimen Rappahanook. 
4.6 Flumen Potomack. 

47 > 47 Eiumcn ISciiucu:ji.S m 
48, 48 Elumen Nottoway. 
49 A 7 /£ra agwa. 

50, 50, 50 Elumcn Appamatox*. 

51, 51 Flumen Chichaheminy. 

5,2 Cataraclae in fiumine Hcnricrt 
53» 53 Elumen Henrici. 

54 Elumen Pamunkcy. 

55 Cataraclae in fiumine Rappahanotfi^ 
$6 Flumen Mattapony. 

57 Comitatus Novi Cantii. ThORA Pag. i 

F L O R A 

V I R G I N I C A. 

■ - 

Claffis I. 
M O N A N D R I A. 

M N G T N I A. 

^J \ALICOKNIA articuhs apice compreffis emarginatis bifidis. Linn. fpec. 4. 
Salicornia caulium ramorumque articulis apice bicornibus. Fl.virg.129. 
Salicornia ercfta ramofa, caule ad imum nudo , plerumque rubente. Clayt. 
n. 572. & 667. J c [ajfis II. 
— t) 1 A JSI 1J K l^Tt 

M N G Y N I A. _ HIONANTHUS pedunculis trifidis trifloris. Linn. fpec. 8. 

Chionanthus. Linn. kort. cliff. 17. 

AmeJanchier virginiana laurocerafi folio. Petiv.ficc. 24.1. Catesb. car. i.t. 68. 

Arbor zeylanica , cotini foliis fubtus lanugine villofis; floribus albis cucu- 
Ji modo Jaciniatis. Pluckn. alm. 44. t. 241. /. 4. 

Thymclacae affinis arbor iloribus albis odoratis, ad unguem in quatuor lon- 
ga angufta fegmenta divifis, racematim dispofitis, pendulis, afpeclu piu- 
mis fimilibus: foliis amplis oblongis fubtus quafi incanis; baccis magnis 
purpurafccntibus Oteffi Hifpanicae fruftui fimilibus , officuium durum 
Itriatum continentibus. Fringe-tree. Clayt. n. 46. 

A CIR- 2 DIANDRIA MONOGYNIA. 

CIRCfcA caule erecto, raceinis pluribus. Linn. fpec. 9. 
Circeea canadenfis latifolia, ftore albo. Tourn. infi. 301. 
Circaea floribus albis, foliis adverfis crenatis latis, inacumen definentibus. 
Clayt. n. 763. 

VERONICA fpicis terminalibus , foliis quatcrnis quinisve. Linn. fpec. 9. 
Veronica foliis quaternis qwinisve. Linn. bort. cliff 7. Cold. noveb. 3. 
Anonymos foliis quatuor ferratis, ad genicula cruciatim pofitis, floribus 
albis fpicatis. Clayt. n. 428. 

VERONICA raccmo terminali fubfpicato, foliis ovatis glabris crenatis. Linn, 

fpec. 12. 
Veronica foliis inferioribus oppofitis ovatis,vfuperioribus alternis lanceo- 

latis, floribus folitariis. Linn. hort. cliff. 9. Cold. noveb. 1. 
Veronica pratenfis ferpyllifolia. Bauh. pin. 247. 
Veronica erecta , flore parvo albo caduco , foliis glabris oblongis. Clayt. 

n. 367. 

VERONICA racemis Jateralibus , foliis ovatis planis , caule repente. Linn. 

fl. fuec. 11. 
Veronica foliis oppofitis laevibus crenatis , floribus laxe fpicatis cx alis. 

Linn. hort. cliff. 8. 
Veronica aquatica major, folio oblongo. Morif. hifi. 111. p. 323. 
Veronica aquatica floribus rotatis in fummitate caulium, & ex foliorum 

alis fpicatim difpofitis. Clayt. n. 161. 

VERONICA ftcribus folitariis , foliis cordatis incifis peduncuh longiorilus. 

Linn. fl. fuec. 16. 
Veronica foins oppofitis cordatis crenatis, floribus folitarus fefliiibus. Linn. 

hort. cliff. (). 
Veronica flofculis flngularibus , cauliculis adhaerentibus. Raj. fyn. 3. p. 

2 79- . , 

Veronica fupina flore minimo cceruleo, foliis hirfutis crenatis, caulibus 
atro-rubentibus. Clayt. n. 368. 

VERONICA floribus folitariis fejfilibus , foliis linearibus, caulibus diffufis. 

Linn. fpec. 14. 
Veronica caulibus procumbentibus, foliis linearibus, floribus fefliiibus la- 

teralibus. FI. virg. 4. 
Veronica humilis flore minimo albo rotato caduco , foliis anguftis glabris 

rigidis, caulibus pufillis procumbentibus. Clayt. n. 226. 

Ad hanc fpeciem refcroPoIygonum ereclum lignofum Rorismarini foliis Virgi- 

nianum D. Banifier. Pluckn. ahn. 302- &f Linulum Carolinianum humijlratum % 

Knaixelfacie. Petiv. gazoph. t. 5./. 6. quod aliis ejl fynonymum Polypremi. 

UTRI- DIANDRIA MONOGYNIA, $ 

UTRICULARIA neftario gibbofo. Linn. fpec. 18. 

Utricularia florum ne&ario gibbofo , fcapo nunc unifloro, nunc bifloro. Fl. 

"oirg. 122. 
Utriculariaj affinis. Clayt. n. 515. 517. 

UTRICULARIA neclario conico. Linn. fl. lapp. 14: fl. zeyl. 22: fpec. 18. 

Fucoides viride non ramofam, folia ad genicula diverfa tenuiffima fericea 
oppofita veficulis nonnihil compreflis, lentibus fimilibus, colore antimo- 
nii (quoc lente auclas rudimenta cujusdam pifcis teftacei vcl crufhcei efle 
videntur) obfita gerens. Initio Junii in aquis falfis coonofis flagnantibus 
inveniendum. Clayt. n. 759. 

UTRICULARIA nettario fubulato. 

Pyrola floribus albis fpicatis , caule aphyllo, folio rotundo fcrrato pedi- 
culo longiflimo infidenti. Chtyt. n. 31. 

GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis ovatis crcnatis. 

Ruellia pedunculis folitariis unifloris, longitudine foliorum. Fl.virg. 73. 

Lyfimachia galericulata f. Gratiola pufilla aquatica , flore pallide cceruleo 
tubulato , ad oram in duo labia fere fibi mutuo conjun&a divifo , galea 
bifida, labio tripartito, e foliorum aiis unico, petiolo longo tenui pen- 
dulo infidente, egrcflb; calyce in quinque acuu fegmenta ad unguem 
fere fiflb ; foliis parvis leviter crenatis Anagailidis fimilibus, pediculis 
carentibus, ex adverfo binis : vafculo oblongo, per maturitatem in duas 
partes ab apice ad imura fponte dehifcente, femina multa minutifllma 
placentae mediae adhoerentia continente: caulem habet glabrum quadra- 
tum fragilem , nonnunquam ramofum & flagella emittentem. Julio & 
Auguflo floret. Clayt. n. 164. 

GRATIOLA foliis lanceolatis obtufis fubdcntatis. 

Anonymos aquatica flore tubulato, tubo angulato & velut quadrato, exte- 
rius purpureis iineis notato, limbo quadripartito, lacinia fuperiore bifi- 
da alba non reflexa , reliquis albis bifldis aequalibus, filamentis paucis 
albis crifpis intus pubefcentibus ; calyce perfiftente, in quinque acuta 
fegmenta divifo , involucro lineari , diphyllo,fuperne coronato, capfula 
ovata nonnihil acuminata. Clayt. n. 379. 

GRATIOLA quoe Lyfimachia flore pallide cceruleo , e fingulis foliorurn 
ahsfingulo, abfque pediculo egrefTo, tubulato, ad oram quinqueparti- 
to, galea & labio a fegmentis lateralibus non facile difcernendis; calycc 
m qumque acuta fegmenta ad unguem fiflb ; foMs fubrotundis crenatis 
aunculatis adverfis ; caule fimphci infirmo; vafcalo acuminato duro bi- 
capfulari. Clayt. n. 169. 

A 2 VER. 4 PIANDRIA MONOGYNIA. 

VERBENA tetrandra, fpicis capitato-conicis , foliis ferratis , cauk repentt. 
Linn. fl. zeyl. 399- tyec. 20. 

Vcrbena foliis veiticaliter ovatis, fpicis globofis. Linn.hort. cliff. ir. 

Verbena foliis verticaliter ovatis, fpicis iolitariis ovatis. Roy. prodr. 327. 

Verbena caule repente, foliis oblongis fuperne crenatis, pedunculis folita- 
riis. Fl. virg. 7. 

Verbena nodiilora. Bauh. pin. 269. prodr. 125. 

Anonymos maricima repens, foliis anguftis fcrratis rigidis acuminatis ex 
adverfo binis, in fummo caule & ex alis foliorum ilorens, iloribus aibi- 
cantibus e capitulis iquamofis purpureis egreilis , quaj pediculis longis 
fuflinentur. Semen unicum pilis coronatum inftar Scabiofae inter fiqua- 
mas reconditum unicuique flofculo fuccedit. Clayt. n. 448. Datur tlujus 
fingularis varietas, cujus folia lanceolata oblonga, duos pollices transverfos 
knga, acute ferrata &? acuminata. 

VERBENA tetrandra, fpicis kngis acuminatis, foliis haflatis. Linn. horc. 
upf. 8. 

Verbena foliis lanceolatis ferratis , fpicis filiformibus paniculads.^^.^ro^?-. 
327. 

Verbena americana altiiTima, fpica multiplici , urticae foliis anguflis, flori- 
bus coeruleis. Raj. app. 286. Herm. parad. 242. t. 242. 

Verbena caule triangulo ftriato, fpica nuda longiftima multiplici: iloribus 
faturate violaceis : foliis oblongis lanceolatis , acute ferratis , fuperne 
virentibus, fubtus nonnihil pallidioribus, leviflime piloiis. Augufti ini- 
tio florentem ad margines agri paluflris folo fertili invenit Clayt. n. 932. 

VERBENA tetrandra, fpicis filiformibus paniculatis, foliis indivifts ferratis 

petiolatis. Linn. hort. upf. 0. 
Verbena foliis ovatis, caule erec~to , fpicis filiformibus. Linn. hort. cliff. u. 
Verbena urticae folio canadenfis. Tourn. inft. 200. Raj. hift. 536. Zanon-. 

hift. 203. 
Verbena recta canadenfis , f. virginiana maxima urticae foliis. Morif. hift. 

iii. p. 418. t. 25. /. 3. 
Verbena peregrina foliis urticse. Dod. pempt. 125. 
Verbena Lamii folio. Barrel. rar. 30. t. 1146. 
Verbena alta foliis urticae, floribus dilute cceruleis fpicatim in fummis cau- 

libus congeftis. Clayt. n. 431. 

VERBENA tetrandra, fpicis fdiformibus , foliis vmltifido laciniatis, caulibus 

numerofis. Linn. hort. upf. 8. 
Verbena urticse folio canadenfis, foliis incifis, flore majore. Tourn. inft. 

2co. Hall. got. 174. 
Verbena humilior foliis incifis. Clayt. n. 8. 

z.r- DIANDRIA MONOGYNIA. 5 

LTCOPUS fioliis aqualiter fierratis. Linn. fpec. 2r. 

Lycopus foliis lanceolatis tenuiftime ferratis. Fl. virg. 8. 

Lycopus flore albo , foliis virentibus longis anguftis gramineis. Clayt. n. 

Ab hac verticiliis magis approximatis , fcf foliis profundius fcrratis dijfert 
Lycopus Canadenfis glaber foliis integris dentatis D. Sberard, q;<e fpecies 
tiomine Lycopi fiore minimo albo, foliis purpureis glabris acuminatis ferratis, 
odore remiffo n, 181. infcripta. 

MARRUBIUM aquaticum marilandicum majus latifolium verticillis minimis 
Raj. fuppl. 23S. 

DIANTHERA. 

Anonytnos an Ruellias fpecies? Clayt. n. 408. 

Plantaefi berbacea erecta foliis lanceolatis oppofitis ,integris,glabris Jefji- 
hbus, AJclepiadis caule ereclo fimplici , foliis lanceolatis , umbellis ahernis 
erectis Hort. cliff. p. 78 n. 6. folia rcferentibus. Pedunculi foliis lontriorts 
ex ahs foltorum egrefji plane nudi in fipicam terminantur fioriferam ; hique 
minquam ex utraque ala , fed alterna ferie ex oppofita parte prognafcuntur. 

_ DIANTHERA vocari meretur ob duas Anthcras in uno Filamento. InSal- 
viis qtiidem Jimilc quid occurrere videtur , Jcd in iis Filamenta fibi incumbunt. 

SALVIA hbio corollcsfuperiori breviore , fauce patente. 

Horminum virginianum caule aphyllo tubulofo longo ihre. Morifi bili m 

P- 395- *. 13. /. 27. 
Dracocephalon flore longo coeruleo, caule quadrato efeclo, foliis amplis 

finuatis finuatis rugofis ferrugineis ad finem rotundis, in caule paucis 

Clayt. n. 19. £f 39 r. 

SALVIA foliis ovato-oblongis duplkato-fierratis , calycibus trifidis , lacinia 

Juprema tridentata. 
Horminum virginianum ereclum, urticae foliis, flore minore. Morif. hifi 

III. p. 395. M3. /. 31. Raj.fiuppl 293. ; " 

Horminum fylveflre odoratum, fiore ex \iolaceo & albo variegato galea 

parva, foliis rugofis acuminatis crenatis. Clayt. «.292. 

SALVIAfoIiisficrratis finuatis , corollis calyce angufiioribus. Linn. vir n 5 

vSalvia fohis pinnatim incifis glabris. Linn. hort. clijf. 12. 

Horrainum virginianum latioribus foliis diiTeais,floribus purpureis Pluckn 

mant. 103. Raj. fiuppl. 294. 
Horminum fylvertre flore violaceo, foliis finuatis ferratis caulibus fupinis 

Clayt. n. 272. ^ MO. 6 DIANDRIA MONOGYNIA. 

MONARDA floribus verticillatis , corollis puntlatis. Linn. hort. upf. 12. 

Monarda floribus verticillatis. Unn. bort. cliff. 495. 

Clinopodium virginianum anguftifolium, ilore luteo. Herm. lugdb. 161. 

Clinopodium virginianum anguftifolium , floribus amplis luteis purpuro 
maculacis , cujus caules, fub quovis verticillo , decem vel duodecim 
foliolis rubentibus eft circumcinclus D. Banifter. Pluck. alm. 3. t. 24. 
/. 1. Raj.fuppl. 300. Clayt. n. 140. 

MON/IRDA floribus capitatis , foliis lavibus ferratis. Linn. fpec. 22. 

Monarda foliis ovato-lanceolatis , verticillis lateralibus dichotomis corym- 
bofis , foliolis inccqualiter ferratis. FL virg. 9. 

Clinopodium foliis oblongis rugofis ferratis, fupremis fuperne canitie te<5lis, 
floribus Menthae in coronis vel corymbis incanis caules terminantibus 
denfe ftipatis, iioribus foliisque odore grato praeditis. Clayt. n. 212. 

MONARDA floribus verticillatis , corollis involucro longioribus. Linn. 
fpec. 23. 

Monarda fpicainterrupta, involucris longitudine verticillorum lanceolatis. 
Fl. virg. 9. 

Clinopodium anguflifolium nonramofum, flore coeruleo, labio trifido atro- 
purpureis tnaculis notato. Pluckn. alm. 110. t. 164. /.3. 

Clinopodium non ramofum flore coeruleo, labio trifido atro-purpureis ma- 
culis notato. Morif. hifl. 111. p. 374. F. 8. /". 6. 

Clinopodium flore coeruleo. Clayt. n. 412. 

Spicam terminant duo tresve verticilli , cincli involucro multiplici , flofculis 
vixlongiori, quod conftat foliolis coloratis nitidis ciliatis , exterioribus ovato- 
lanceolatis, interioribus lineari-lanceolatis. Calyces pilofi feu bijpidi, parum 
inaquales. Corolla minima, hirfuta. Folia fanceolata, olfoletc Jlriata. Re- 
liqua ex defcriptione Bobarti apud Raj.fuppl. 299. petenda. 

COLLINSONIA. Linn. hort. cliff. 14. t. 5. Cold. noveb. 8. 
Collinfonia floribus paliide luteis: foliis ovato-oblongis acuteferratis. Clayt. 
n. 894- Claffu V TRIANDRIA MONOGYNIA. 7 

laffis IIL 
T R I A N D R I A. 

M N G T N I A. 

ALERIANA caule dkhotomo , capitulis terminatricibus involucro cinc- 

tis. 
Valerianse floribus triandris , caule dichocomo , foliis linearibus Linn. fi. 

fuec. 32. varietas t. fpec. 34. 
Valerianella marilandica, foliis oblongis obtufis. Raj.fuppl. 244. 
Valerianella proecox, floribus albis, feraine compreflb. Clayt. n. 43. 

MELOTHRIA. Linn. hort. cliff. 49°- nort - u P r - *5- 

Bryonia canadenfis folio angulato, fruftu nigro. Tourn. inft. 102. 

Cucumis minima, fruclu ovali nigro laevi. Sloan. bift. 1. p. 227. t. 142. 

Cucumis parva repens virginiana , fru&u minimo. Pluckn. a/w.123. t.$$.f.S- 
Cucumis fru&u minimo viridi ad maturitatem produ&o nigricante. Banift. 

Virg. 

Bryonice albae affinis iloribus flavis, folns parvis vitigineis , fru&u cylin- 
draceo, ad maturitatem produclo nigricante, e pedicillo longo tenuifli- 
mo pendente. Clayt. n. 134. 

IRIS radice fibrofa, caule unifioro , foliis breviore , corolla imberbi. 

Iris virginiana pumila f. Chamaeiris verna anguitifolia , flore purpuro- 

cceruleo odorato D. Baniiler. Pluckn. alm. 198. t. 196.fi. 6. 
Cham^iris repens verna , flore ex violaceo & aureo variegato, odorato,. 

cujus etiam datur Varietas flore albo. Florum Syrupus viribus cum Vio- 

iarum Syrupo convenit. Clayt.add. n. 253. 

1RIS corolla imberbi nutante, pedunculo ftipulis obfito , caule fingulari nudo-> 

foliis fubuJatis. 
Xiphium flore coeruleo variegato, pedunculo ftipulis obfito, caule plerum- 

que fingulari ere&o, foliis linearibus. Ad finem Maji floret. Clayt. n* 

713- 

IRIS corollis imberbibus , germine trigeno , caule ancipiti. 
Iris aquatica Majo florens anguftifolia , flore ex paJlide coeruleo & nigro 
variegato, radice reptatrice. Vi cathartica infigniter pollet. Clayt.n.259. 

COM- 8 T R I A N D R I A M O N O G Y N I A. 

COMMELINA ctrollis incequalibus , foliis ovato—lanceolatis, caule erecto 

fcabro fimpliciffimo. Linn. hort. upf. 18. fpec. 41. 
Commelina foliis ovato— lanceolaiis, caule erccliufculo fcabro, petalis duo- 

bus majoribus. Linn. hort. cliff. 495. 
Commelina erecla , ampliore fubcoeruleo flore. Dill elth. 94. t. 77./. 88. 
Commelina flore coeruleo tripetalo, cito etiam marcefcente, caulibus foliis- 

que majoribus. Clayt. n. 727. 

COMMELINA corollis incequalibtts , foliis ovato—lanceolatis , caule procum- 

bcnte glabro, petalis duobus viajoribus. Linn. hort. upf. 18. 
Commelina foliis ovato— lanceolatis , caule procumbente glabro , petalis 

duobns majoribus. Linn. hort. cliff. 2r. 
Commelina procumbens annua faponarice folio. Dill. elth. 93. t. 78-/. 89. 
Commelina graminea latifolia, flore cceruleo. Plum. gen. 48. 
Ephemerum africanum annuum, ilore bipetalo. Herm. lugdb. 231. 
Ephemerum brafilianum ramofum procumbens bipetalon , foiiis molliori- 

bus. lierm. parad. 145. 
Ephemerum phalangoides dipetalon africanum annuum , florc dipetalo. 

Morif. hifi. m. p. 606. t. i.f 3. 
Dipetalos brafiliana, foliis gentiance aut plantaginis. Raj. hift. 1332. 
Pianta innominata prima. Marckgr. hraf. 8. Sloan. hift. 1. p. 187. 
Commelina flore coeruleo dipetalo cito marcefcente, caule nodofo, foliis 

anguftis acuminatis Ephemero nonnihil Hmilibus. Palufliibus gaudet. 

Ciayt. n. 93. 

XYRIS foliis giadiatis. 

Gladiolus iuteus tripetalos, floribus pluribus minimis ex uno capitulo fqua- 

mofo erumpentibus. Banffi.mrg. 
GJadioIo lacuflri acccdcns malaljarica , c capuulo bctryoidc fiorif^ra. 

Phchn. alm. 170. t. 4.16. f. 4. 
Gramen junce.um brafilianum capiteovali fquamofo florido. Morif hift. III. 

p. 29./ 8- t. g.f. 28. 
Gramefi florens capitulo fquamofo, Jupicai Brafilicnfibus Pifon. Raj. hifi. 

2. p. 13 18. 
Gladiolus indicus, flore tripetalo. Rudb. elyf. 2. p. 17. f. 8. Linn. Jl. zeyl. 

Gramen indicum capitulis oblongis, floribus aureis fquamatis. Bttrm. zcyl. 
109. 

Gramen florens capitulo fquamofo. Raj. hifi. 13 13. Comm. mal 34. 

Kotfjiletti— pullu. Rheed. mal. 9. p. 139. t. 7. 

Ranmotha. Herm. zeyl. 41. 

Xyris caule nudo fimplici gramineo junceo , floribus luteis monopetalis 
ufque ad imum in tres partes fectis , fugacibus ante meridiem , e capitu- 
lis parvis fquamofis excuntibus, capitulo in uno caulc unico: foiiis a 

radi- TRIANDRIA MONOGYNIA. p 

radice longis gramineis : eapfula inter fquamas recondita membranacea 
indivifa trifariam dehifcente , feminibus parvis rocundis luteis repleta. 
Jn pafcuis madidis viget. Clayt. n. 219. 
Succus contufce plantae ad Impctiginem curandam laudatur a Pifone. 

SCHOENUS culmo triquetro foliofo , fioribus fafciculatis , foliis planis , pe- 

dunculis lateralibus geminis. Linn. fpec, 44. 
Schoenus culmo triquetro , pedunculis geminis Iateralibus , floribus con- 

glomeratis. Fl. virg. 131. 
Cyperus capitulis fufcis e decem vel pluribus locuftis acuminatis compofi- 

tis, ad genicula petiolis longis eredtis infidentibus egreilis: culmo geni- 

culato triquetro foliofo. Clayt. n. 5S5. 

CTPERUS culmo nudo triquetro acuminato, capfulis confertis fcffilibusfub apice. 
Juncus acutus maritimus, caule triquetro maximo moJii , & procerior 

noftras. Pluckn. alm. 200. 
Scirpus caule triquetro rigido, apice mucronato. Clayt. n. 393. 

CTPERUS culmo triquetro nudo, umbella decompofita fimpliciter foliofa, pedi- 

cillis di/lichefpicatis. Linn. fpec. 4(5. 
Cyperus culmo triquetro nudo, umbella duplicata foliofa, pedunculis pro- 

priis diftiche fpicatis. Roy. prodr. 50. 
Cyperus longus odoratus, panicula fparfa, fpicis flrigofioribus , viridibus. 

Sloan.jam. 35. hift. 1. 116. t. 74. /. 1. 
Gramen cyperoides aquaticum. Clayt. n. 509. 

CTPERUS cuhno triquetro nudo , umbella triphylla , pedunculis fimplicibus, 

fpich alterno-digitatis lanceolatis diflichis. Linn. fpec. 46. 
Cyperus culmo triquetro nudo, panicula Foliofa, pedunculis fimplicibus, 

fpicis alternis fubulatis diftichis. Roy. prodr. 51. 
Cyperus rotundus gramineus fere inodorus, panicula fparfa compreiTa viridi. 

' Sloan. jam. 35. Hifl. 1. p. 117. t. 76. /. 1. Raj.fuppl. 623. 
Cyperus humihs , cauiibus ex una radice multis , undique procumbentibus: 

capitulis lucidis ovatis tenuibus compreffis, in uno culmo plurimis, femi- 

nibus nigro— fufcis foecis. Clayt. n. 59$. 

CTPERUS cuhno tereti foliofo articulato, racemis lateralibus , fpicis alternis 

patentibus. Linn. fpec. 44. 
Cyperus racemis fimplicibus lateralibus folitariis diftichis , fpicis alternis 

patentibus. Fl. virg. 13 r. 
Gramen fluviatile geniculatum panicula foliacea, locuflis tenuibus oblon- 

gis, virginianum. Morif hift. nr. p. 183. t. 3. 
Gramen junceum clatius, caule articulato, virginianum, cyperi paniculis 

inter folia prope fummitatem prodeuntibus. Phtckn.alm. 179. t. 301. / 1. 
Cyperus aquaticus polyflachios , foliis & caule Arundinis, fpicis e foiiorum 

B alis fo TRIANDRIA MONOGYNh; 

ajis exeuntibus. Clayt. n. 562. 

Ex finguia folii ala prodit racemus ereclus fimpkx , longitudine folii , con- 
tinens fpicas feptem , oclo , imw»i , ©W decem fubulatas alternas , diftiche 
pofitas, fejjties , patentes. 

SCIRPUS culmo triquetro nudo , umbella ftbnuda , ^iV/j obkngis fejfillbus 

terminalibusque. Linn. fpec. 51. 
Scirpus culmo triquetro nudo , panicula laxa , fpicis alternis fubfeflilibus , 

pedunculis longis terminalibus. Fl vtrg. 132. 
Gramen cyperoides majus aquaticum , paniculis plurimis junceis fparfis , 

fpicis ex oblongo rotundis fpadiceis. Sloan. jam. 36. Hift. 1. p. 118. 

t. 7 6. 
Scirpus Clayt. n. 456. 

Nonnulli pediculi funt proJiferi. Tanicula parvis foliolis inflruitur. 

SCIRPUS cuhno triquetro nudo> umbella fimplici , fpicis ovatis. Linn. fl. zeyl. 

38. fpec. 50. 
Cyperus floribus capitatis ere£lis pedunculatis. Fl. virg. 12. 
Gramen cyperoides americanum , fpicis grandioribus oblongo-rotundis, 

fparganii in modum echinatis, ad fummum caulem pediculis longis inni- 

tentibus. Pluckn. alm. 170. t. 91. /. 4. 
Gramen da&yloide non ramofum, fpicis triticeis brevibus plurimis tenui- 

bus muticis, e foliorum rigidorum alis fingulis egreflis, femine triticeo. 

Clayt. n. 173. 45°- 

SCIRPUS cultno triquetro foliofo , capitulo conglomerato , involucro foliofo. 

Linn. fpec. 52. 
Cyperus culmo triquetro foliofo , capitulo conglomerato triphylio, fpicis. 

teretibus. FI. virg. 131. 
Pee—mottenga. Rheed. mal. 2. p. 99. t. 53. 
Scirpus foliofus capitulis oblongis glomeratis. Clayt. n. 570. 

SCIRPUS culmo ancipiti. 

Scirpus fbliofus pufillus autumnalis; foliis fubulatis pianis: culmo plano, 
utrinque paululum convexo capitulis plurimis, panicula iaxa, unciali ab 
apice diftantia erumpentibus. Septembri in arvis & hortis paflirn. 
Clayt n.772. 

OBS. Cuimus nudus anceps foliis fimilis latitudine & ' altitudine hinc con- 
vexiufculo, inde duabus ftriis elevatis exarato. Panicula prolifera efi. AU'%- 
tudo totius vix pahnam transverfam attingit. Spicula undique imbricata 9 
nec diftiche , ut in Cyperis, quibus alioquin facie fimillimus, Sub panicula, 
unicum folium magnum^ SCIR- TRIANDRIA MONOGYNIA. «i t 

SCIRPUS culmo angulato fulcato: fpicis terminatricibus ternis , unafejfili, 

foliis fetaceis. 
Scirpus pufillus autumnalis, culmis plurimis capillaceis nudis, capitulis tri- 

bus quatuorve paulo infra calami mucronem fimul congeftis. Septembri 

arvis fubhumidis arenofis inveniendus. Clayt. n. 771. 

obs. Integraplantavix palmam lata. Folia fetacca plurima. Culmus nu- 

dus, vixfoliisaltior, quatuor vel quinque fulcis exaratus ; terminatus tribur 

(raro quatuor) fpicis ovatis , quarum unica fefjilis , reliqua pedunculattt. 

Culmus dein etiam feta feu foliolo terminatur. 

SCIRPUS culmo tereti nudo fetiformi , fpica fubglobofa. Linn. fpec. 4$. 
Scirpus culmo fetaceo nudo, fpica fubglobofa. FL virg. 12. 
Gramen cyperoides, caule tenui junceo. Clayt. n. 380. 

SCIRPUS paniculatus, foliis floralibus panicukm fuperantibus. 

Cyperus miliaceus ex Provincia Mariana , panicula viJJofa aurea. Pluckn. 

mant. 62. t. 419. /. 3. ubi folia floralia dimidio breviora, qu& alioquinpa- 

nieuia duplo longiora funt. 
Cyperus miliaceus MariJandicus , fpicis feminiferis magis confertis , r«- 

bentibus , lanuginofis. Raj. fuppl. 620. 
Gramen arundinaceum panicula Ianata. Clayt. n. 205. 

SCIRPUS palufiris altifjimus: capitulis fufcis cylindraceis paniculatis , cuhnum 
terminantibus. Clayt. n. 548. 

ERIOPIIORUM culmis foliofis teretibus, foliis planis , fpica erecla. Linn. 

fpec. 52. 
Eriophorum fpica compacla ere&afoliacea, caule comprefib. FI. vtrg. 132. 
Gramen tomentofum capitulo ampliore fufco & foliaceo. Morif. bifl. ur. 

p. 224. t. 9. /. 2. 
Gramen tomentofum Virginianum , panicula magis compa&a aur«o colore 

perfufa. Pluckn. alm. 179. t. 299. /. 4. 
Juncus bombycinus. Clayt. n. 461. 

D I G T N 1 A. 

PUALARIS panicula effufa , glumarum carinis ciliatis. Linn. fpec. 55. 
Oryza glumis carina hifpidis. Fl. virg. 153. 

Oryza akiflima glumis pendulis hifpidis , foliis longis anguflis rigidis. In 
paludofis interSmilaces &Rubos Augufto invenienda. Clayt. n. 395. 

PANICUM paniculatum floribus muticis. 

Gramen miliaceum Americanum majus panicula minore. Pluckn. alm. 176. 

t. 92. / 7- 
Gramen miliaceum foliis Iatis acuminatis. Clayt. n. 381. 

B 2 PA- 12 TRIANDRIA DIGYNIA, PANICUM panicula capillari erecla , foliis pilojis. 

Gramen miliaceum viride, foliis latis brevibus, panicula capiljacea. Shan. 

jam. 35. Hifi. 1. p. 115. t. 72. /. 3. 
Cramcn miliaceum autumnale. Clayt. n. 454. 

PJNICUM panicula virgata, glumis acuminatis lavi&us, extima dehifcentc. 

Linn. fpec. 59* 
Panicum paniculatum glumis acutis. Fl. virg. 133. 

Gramen miliaceum altum maritimum foliis Arundinis. Clayt. n. 578. & 
Gramen miliaceum altilTimum, panicula omnium maxima fparfa, Jate dif- 

fufa, fpiculis & pedicellis tenuibus capillaceis viridibus, glumis ftrami- 

neo-fufcis; foliis longis rigidis acuminatis. Ejufdem. n. 606. 

Gluma acutafunt ,tamen mutica: extima barum parum recedit a reliquis, 

nec adeo parva ac in omnibus Panici fpeciebus. 

PANICUM paniculis Jimplicibus , cnlmo ramofo fubdivifo. 

Gramen. Clayt. n. 458. 

Singulare admodum efl Gramen , vix pedale^ in arbufcula formam excrcs- 
cens ; culmo inferne Jimplici , fuperne ramofijfimo dicbotomo ampliatoi foliis 
patentibus. Ramulos terminat panicula minima, eaque fimplex. Flores ca- 
lyce trivalvi gaudent , mutici. 

PANICUM ' fpica fimplici , arijlis aggregatis fofculo fubjeclis. 

Panicum Indicum altiflimum fpicis (implicibus moilibus in foliorum alis 

pediculis longifllmis infidentibus. Tourn. infi. 515. 
Panici fpica tereti, involucris bifloris fafciculato pilofis Linn fi. zeyl 44. 

var. 3. fpec. 56. 
Gramen alopecuroides fpica rotunda longa , caule paniculato. Clayt. 

«• 579- s . 

PANICUMfpicis aggregatis, bafi inferiore nodofis, fiofculis geminis tnuticis, 

vaginis foliorum—punclatis. Linn. fpec. 57. 
Panicum fpicis alternis oppofitisve linearibus patentiflimis muticis, floscu- 

lis alternatim binis, aJterutro panicuJato. Roy. prodr. 55. 
Gramen da&ylon foJio latiore. Bauh. pin. 8. 
Gramen dactylon majus , panicula oblonga, fpicis plurimis graciJioribus 

purpureis & viridibus mollibus conflans. Sloan. bifi. 11. p. 113. t. 70. 

/ 2. 
Gramen daclyloides fpicis gracilibus, nonnunquam quatuor tantum crucia- 

tim pofitis. Crab— grafs. Clayt. n. 457. 

PANICUMfpica compo/ita, fpiculis glomeratis fetis immixtis, pedunculo bir- 

futo. Linn. fpec. 56. 
Panicum fpicis alternis remotis declinatis compofitis. Linn. vir. 7. 
Panicum fpicis aiternis remotis laxis. Linn. bort. cliff. 27. 

Pani- TRIANDRIA DIGYNIA. *3 Pamcum vulgare fpica multiplici afperiufcula. Tourn. inft. 515. 

Panicum arvenfe paniculis fufcis denfioribus, glumis hifpidis, arirtis bre- 
vioribus. Clayt. n. 561. 

In Virginia crefcit duph majus , gJumts bifpidis , &? ariflis Jat Iongls. 
Hujus varietas eft Panicum aquaticum arundinaceum, fpica ampla de^nfa 
hirfuta purpurea locuftis ariftatis num. 579, quod Morifon* in Hift. Oxon. 
Part.%. Tab. 4. /. 16. dicitur Gramen paniceum, fpica divifa, ariftis 
longis arraata C. Bauh. Pin., cui arifta quintuplo Iongieres, ac glumoe mi- 
nus bifpidce. 

POA panicula laxa patentifjima capillari foliis pilofts , culme ramofiffimo. 

Linn. fpec. 68. 
Poa panicula laxa erefta, fpiculis ere&is oblongis. FI. virg. 136. 
Gramen paniculatum virginianum , locuftis minimis. Morif. hift. III. p. 

202. t. 8. /. 33. 
Bromus vel Gramen loliaceum culmo paniculato pedali vel fefquipedali : 

ramis fpiciferis purpureis fetaceis rigidis : fpiculis fingulis purpureis com- 

preilis, obverfe oblongis, muticis. Clayt. n. 580. 

Panicula non diffunditur moreGraminum Paniculatorum in Europa crescen- 

tium, fed rami omnes adfcendunt diffuft, capillares , ftricliffuni , ramofiffnni. 

Spicula oblongce mutica fufca , quinque velfex flofculis acutninatis compofitce. 

POA panicula diffufa , fpiculis ovato—oblongis nitidis. 
Gramen pratenfe majus Virginianum. Pet. muf n. 239. 
Gramen phalaroide altiflimum , fpica ampla longa, foliis paucis, ftaminum api- 
cibus flavis valde confpicuis, e glumis tremulis pendentibus. Clayt. n. 273 

POA panicula diffufa angulis rectis , fpiculis obtufis , culmo obliquo compreffo. 
Linn. fl. fuec. 75. 

Gramen pratenfe minus f. vulga*ti(TImum. Raj.fyn. 111. p. 408. hift. 1283% 

Gramen pratenfe paniculatum minus. Bauh. pin. 2. teat. 31. 

Gramen pratenfe paniculatum minus album. Vaiil. parif 91. n. 61. 

Hoc Gramen quamvis Gramini vulgatiffimo Raj. £? Poae fpiculis ovatis 
compreffis muticis Linn. horc. cliff. 27. ad amuffim facie conveniat , tamen 
kntis ope exploravi flores mafculos & femineos in eadem fpicula priores tribus 
Jlaminibus antherisque , pofleriores pijlillo germinis figura absque flylo vel 
ftigmate inftruclos. Ideo ad Monceciam Triandriam attinet. Sed a Zea, 
Lachryma Jobi , Carice , Typha 6? Sparganio toto coelo differt. Hieme viget 
& paniculas explicat. Clayt. n. 936. 

BRIZ/1 fpiculis lanceolatis , flofculis viginti. Linn. fpec. 70. 
Uniola calycibus diphyllis, fpiculis ovato— Ianceolatis. FI. virg. 136". 
Gramen paniculis elegantiilimis. Bauh. pin. 3. Scheuchz. gr. 194. Morif. 

bift. iii. p. 204. t. 6. f. 52. 
Gramen loliaceum panicuiatum locuflis elegantiffimis lucidis. Clayt. n. 582. 

B 3 UNIO- i 4 TRIANDRIA DIGYNIA. 

UNIOLA fubfpicata, foliis involutis rigidis. Linn. fpec. 71. 
Gramen parvum maricimum fpicatum , foliis anguftis rigidis. Clayt. n. 507. 
obs. Folia convoluta funt , ut in pierisque maritimis. 

UNIOLd paniculata. Linn. fpec. 71. 

Uniola calycityis polyphyJJis. Fl. virg. 130'. 

Uniola. Linn. bbrt. cliff. 23. 

Gramen muloicophoron carolinianum , f. Gramen altifllmum , panicula 
maxima fpeciofa, e fpicis majoribus compreiTiusculis utrinque pennatis, 
blaccam molendinam quodammodo referentibus, compofita, foliis con- 
volutis mucronatis pungentibus donatum. Pluckn. alm. 173. t. 32. /. 6. 

The Sea-fide Oat. Catesb. car. 1. p. 32. Morif. bift. 111. p. 203. Clayt. 
n. 909. 

D/1CTTLIS fpicis fparfu fecundis fcabris numerofis. Linn. fpec. 71. 
Daclylis fpicis fecundis alternis approximatis , caJycibus unifloris fubulatis. 

Fl. virg. 134. 
Gramen maritimum fpicatum foJiis longis anguftis , caule rotundo glabro 

geniculato: antheris iongis albicantibus pendulis tremulis. Stigma fus- 

cum biparticum plumofum : locuftis muticis. Clayt. «.583. 

Spica conflant flofculis alternis remotis, fcapo approximatis muticis unifto- 

nV, exteriore latere modo infertis , fcapum fpeclantibus , fubulatis , angulatis. 

Plures ejusmodi Spicce alXerna culmo apprejfa unicam veluti fpicam conjli- 

tuunt, in plures adeoque partes divifibilem. 

Hujus Generis funt 
Gramen maritimum fpica crafla da&yloide, terminatrice: odore rancido: 

foliis Arundinis: culmo albo. Clayt. n. 577. & 
Gramen avenaceum locuftis argcnceis fpcciofls lucidis muticis, uno vcrfu 

laxe difpofltis. Ciayt. n. 553. 

CYNOSURUS fpicis quaternis obtufis dimidiatis, calycibus mucronatis. Linn. 

fpec. 72. 
Cynofurus fpicis quaternis terminalibus horizontalibus. Roy. prodr. 04. 
Gramen Ifchcemum malabaricum fpeciofius , longioribus mucronatis foliis. 

Pluckn. alm. 175. t. 300. /. 8. 
Gramen da&ylon aegyptiacum. Baub. pin. 7. Morif. hifi. 111. p. 184. t. 3. 

/. 7. Scheucbz. gr. 109. 
Gramen caninum fpica triticea ftrigofa multiplici, locuftis prona fcapi parte 

affixis , fpicis plerumque tribus in eodem culmo horizontaliter extenfis. 

Clayt. n. 597. 
Variat apex tribus , quatuor & quinqut fpicis. STIPA TRIANDRIA DIGYNIA. 1S 

STIPA ariftis nudis , calycibus femen aquantibus. Linn. fpec. 73. defer. 
Andropogon foJio fuperiore fpathaceo , pedunculis lateralibus oppofuis uni- 

floris, ariftis globofis. Fl. virg. 133. 
Hordeum fpica tenuiori e latere fpathae longae erumpente, valvula inferio- 

re in ariftam longiflimam definente. Clayu n. 621. 

JRUNDO pamcula Iaxa, floseulis quinis. Linn. fl. fuec. 5- 99« 

Arundo panicula laxa, calycibus quinquefloris. Roy. prodr. 66. 

Arundo vulgaris. Bauh. theatr. 269. 

Arundo vulgaris paluftris. Bauh. hift. II. p. 485. 

Arundo vulgaris, five Phragmites Diofcoridis. Bauh. pin. 131. 

Arundo minor. Clayt. «.481. 

ELTMUS fpiculis involucro defiitutis. Linn. fpec. 560. 
Gramen avenaceum , locuftis ariftatis , paniculis echinum referentibus. 
Clayt. n. 570. 

ELTMUS ariftis fpicula longioribus. Linn. hort. upf. 22. 

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, invoJucris flosculos craflltie 
& longitudine fuperantibus. FL virg. 13. 

Gramen fpicatum fecalinum. Clayt. n. 446. 

Spicam Hordei fativi magnitudine excedit. Singulo axi denticulato affi- 
guntur duo involucra feffilia , unoquoque conftante duobus radiis , qui ipfis 
flosculis duph crafjtores , longiores & ftriati dehiscunt, ac arifta longa ter- 
minantur. Horum finui veiflus latus interius inferuntur flosculi tres, quales 
in Hordeo fativo cernuntur } paulo minores anguftioresque, nec tam remoti s 
fe invicem. 

TRIGYNIA. 

ERIOCAULON caule decemangulari , foliis gramineis. Linn. fl. zcyl. 48. 
Eriocaulon culmo decangulari , foliis enfiformibus. Linn.fpec.S6. 
Eriocaulon noveboracenfe capitulo albo globofo. f. Globularia americana 

Statices haud abfimilis , cauJicuJis Jana atro nitente refertis. Pluckn. 

amalth. app.^ t. 409. /. 5. 
Randalia mariana procerior. Petiv. gazoph. t. 6. f. 2. 
Globulariae affinis aquatica , caule tenui aphylio gramineo, capitulis albi- 

cantibus parvis globofis, foliis paucis humiftratis gramineis. Clayt. «.. 

^34- & 439- 

Hcec fpscimina atate modo differunt, ac in eadem planta Scapos proferunt 

longiores ac minores, capitula majora £f minora, eademque vd duriora vel 

molliora» MOL- !<$ T R I A N D R I A TRIGYNIA, 

MOLLUGO foliis verticillatis cuneiformibus acutis , cauk fubdivifo decumbtn- 

te , pedunculis unijloris. Linn. hort. upf. 24. 
Mollugo foliis fcepius feptenis lanceolatis. Fl. virg. 14. 
Alfme Spergula Mariana latiori folio, lloribus ad nodos pediculis curtiscir- 

ca caulem infidentibus , calyculis eleganter punctatis. Pluckn. mant. 9. 

r. 332. /.4. 
Herniaria arvenfis repens, foliis quinque, fex, vcl feptem ad nodos ftel- 

latim pofitis. C/ayf. n. 399- 

PROSERPINACA. Linn. a6t. upf. 174L p. 8r. 

Trixis. Mitch. nov. tl. gen. 23. E. N. C. J748. «.23. Linn. fpec. 88. 

Valeriana aquatica foliis imis cum impari pinnatis: foliolis linearibus de- 

currentibus , fupremis lanceolatis eleganter ferratis alternis : corolla in 

fingulis alis , nunc fingula , nnnc terna vel quaterna: caule plerumque 

fupino & dichotomo. Clayt. n. 770. 

PROSERPINACJE nomen antiquum Apuleji, fuit fynonymum Polygoni , 

cum quo foliis alternis , femine triquetro , & facie procumbente convenit. 

QUERIA floribus folitariis , caule dichotomo. Linn. fpec. 00. 

JVlolJugo foiiis oppofltis, ftipulis quaternis, caule dichotomo. Il.virg. 14. 

Knawel fiye Polygono affinis ereclia ramofa, caule rubente, leviter villofo, 
foliis hirfutis minimis fubrotundis ex adverfo binis. Semen in ramulo- 
rum divaricationibus minutiflimum in vafculo parvo inclufum profert. 
Clayt. n. 316. &f 317. 

LECIIEA foliis lineari-lanceolatis , floribus paniculatis. Linn. amocn. 111. 10. 

fpec. 90. 
Capraria foliis integerrimis. Fl virg. 75. 
Scoparia^ foliis tenuiftimis, in plunmos 6c tenuifiimos ramulos divifa, & 

fubdivifa, floribus & fru&u in fummis ramulis, pra? parvitate vix dis- 

cernendis. Raj. fuppl. 132. 
Anonymos , cujus fios nunquam mihi apparuit. Knawel ere&a ramofa : 

caule rubente, leviter villofo: fohis hirfutis minimis, ex adverfo binis! 

Semen in ramuJorum divaricationibus minutiflimum vafculo parvo inclu- 

fum profert. Clayt. n. 275. &? 610. Clajfts TETRANDRIA MONOGYNIA. i? 

Claffis IV. 
TETRANDRIA 

M N O G T N I A. 

\^jEPHALANTHUS foliis oppofitis & ternis. 

Cephalanthus foliis ternis. Linn. hort. cliff. 73. 

Cephalanthus capitulis pendulis. Cold. noveb. 12. 

Platanocephalus tini foliis ex adverfo ternis. Vaill a&. 1722. p. 259. 

Valerianoides americana, flore globofo, pishaminis folio. Carolina glo- 

be tree. Petiv. muf 293. &? att. phil. vol. 20. n. 246. p. 401. n. 29. 
Scabiofa dendroides americana , ternis foliis circa caulem ambientibus, 

floribus ochroleucis. P/uckn. alm. 336. t. 77. /. 4. 
Scabiofa dendroides foliis latis acuminatis adverfis, floribus albis monope- 

talis in capitula plurima fphaerica denfe coa&is, ftaminibus plurimis lon- 

giflimis excantibus. Buttonwood. Madidis & aquofis tantum viget. ClayP. 

n. 106. 

DIPSACUS foliis fejftlibus ferratis. Linn. fpec. 97. 
Dipfacus foliis connato— perfoliatis. Linn. hort. upf. 25. 
Dipfacus capitulis florum conicis. Linn. hort. cliff. 29. 
Dipfacus fylveftris aut virga paftoris major. Baub. pin. 385. 
Dipfacus fylveftris. Dod. pempt. 735. Clayt. n. 267. 

ASPERULA foliis oppofitis Unearibus. 
Anonymos Ciayt. n. 852. 

obs. Corolla tubulofa monopetala , limbo quadrifido. Stamina quatuor. Sty~ 
hsfimplex. Stigma trifidum. Germenfub calice quadripartito. 

DIODIA. 

Anonymos aquatica procumbens & repens, foliis ad nodos binis anguftis 
rigidis ; caule rubcnte glabro fucculento, floribus nudis albis, tubulofis, 
ad oras in quatuor fcgmenta divilis. Kx alis foliorum ilos fingulus egre- 
ditur, infidens fru&ui biloculari , fingulo loculo continente femcn uni- 
cum durum, grani trjtici aemulum, & coronatum. Aquofa amat loca. 
Clayt. n. 277. 

Defcripticni in hort. clijf. p. 493. traditce add. 

Caulis tetragonus. Ex alis inferioribus rami folitarii alternatim prodeunt. 
CoroIIa parva , alba. Facies Melampyri. 
Hujus datur Varietas foliis latioribus , magisque confertim nafcentibus, 
eaule infirmo : crefcens in arena ad fluminum majorum Iittora. Clayt. 
n. 825. 

C HOU- iS TETRANDRIA MONOGYNIA. 

IIOUSTONIA foliis radicalihus ovatis, caule compofito , floribus folitariis. 

Houftonia. Linn. hort. cliff. 35. 

Rubia parva foliolis ad geniculum unumquodque binis, flore cceruleo fifTu- 

lofo. Banijl. virg. lyij. 
llouflonia primo vere ubique florens, floribus infundibuliformibus dilute 

coeruleis, foliis parvis adver/is in caule paucis. Clayt. n. 60. 

HOUSTONIA foliis ovzto-lanceolatis, corymhis terminatrkibus. 

Rubia Mariana Alfines majoris folio, ad caulem binaco, ilore purpuro-ru- 

bente. Raj. fuppl. 262. 
Rubia parva latifolia , foliis ad geniculum binis , flore rubente. Banifl. 

virg. 1928. 
Houftonia flore rubro tubulofo, foliis adverfis leviter hirfutis, in furamis 

caulibus ex alis foliorum umoeliatim quafi florens. Clayt. n. 63. 

GALIU M foliis quaternis Unearibus obtufis ,ramis ramofijflmis. Linn. fpec. 105. 

.Aparine foliis quaternis obtufis laevibus. FI. virg. 16. 

Kubia tetraphyllos glabra , iatiore folio , Bcrmuden Cis , feminibus binis 

atro-purpureis. Pluckn. ahn. 324. t. 248. /. 6. cujus foliorum quatcr- 

niones iongioribus intervaJiis diftant, furculique floriferi erectjores funt. 

Raj. fuppl. 26 r. 
Cruciaia floribus atro-purpureis, feminibus ianugine quafi teclis ad fingu- 

los flores binis. Clayt. n. 313. 

APARINE floribus albis , caitle quadrato infinno , foliis ad fwgula genicula 
quatuor , fruftu rotundo glabro lucido. CJayt. n. 55$. pl. 2. 

Ab /Jparine palujlri minori Parifienji flcrc albo Toum. differt foliis ad ge- 
nicula quatuor verticillatim pnfitis , qua in Parifienfi plura quam quatuor ob- 
fervavit Celeb. Linnceus jior. Lipp. J. $$, 

AVARINE floribus minimis albis: forte Sherardia fpecies. Glayt. n. 551. 

MITCHELLA. Linn. amcen. 111. 16. Spec. 111. 

Chamxdaphne. Mitch. gen. 27. 

Lonicera foliis fubovatis, germine biiloro, coroilis interne hirfutis, ftylo 

bifido. Tl. virg. 22. 
Baccifera mariana clcmatitis daphnoidis minoris folio. Petiv. muf 363. & 

Gazoph. t. f i\f. 13. 
Syringa baccifera myrti fubrotundis foliis, fioribus aJbis gemellis ex provin- 

ciaFJoridana. Pluckn. amalth. 198. t. 444./ 2. Catefb. car. 1. p. 21. t. 20. 
Chamrepericlymeni foliis plantula marilandica, flore iu fummo caule unico 

tetrapetalo. Raj. fuppl. 656. 
Synnaa baccifera five CJematis Daphnoides repens aquat.xi, foliis parvis, 

floribus albis gemeliis unicam baccam rubram carnofam duo.bus umbiJicis 

prajditam continentibus. Clayt. n. 28. pl 2. 

CAL. TETRANDRIA MONOGYNIA. 19 

CALLICARPA. Linn. acl upf. 1741. p. 80. Spec. 111. 

Sphondylococcos. Mitch. E. N. C. 8. p. 218. 

Anonymos baccifera verticillata, folio molli & incano ex america. Pluckn. 
ahn. 33: f. 136. /. 3. 

Frutex baccifer verticillatus: foliis fcabris latis dentatis & conjugatis: bac- 
cis purpureis denfe congeflis. Catejb. car. 2. tab. 47. 

Frutex foliis amplis fubrotundis acuminatis , ex adverfo binis: viminibus 
lentis infirmis, quafi levi canicie teftis : floribus monopetalis minimis, 
rubro— albicantibus, ad nodos in fafciculos congeftis, baccis parvis hu- 
midis, cremefino— purpureis , glabris, fplendentibus, autumno fpecio- 
fiffimis, quinque vel fex feminibus compreiTts repletis. Clayt. n. 764. 

obs. Rami tomentofi. Folia oppofita , lanceolato-ovata^Jerrata, petiolata, 
fuprafcabra> Jubtus tomcntofa. 

Umbellce parva dicbotoma , infingulis alis , adeoque oppofita y breviffima. 
Facies Viburni , cum quo ordine naturali etiam convenit. 

POLTPREMUM. Linn. a&. upf. 1741. p. 7 S. Spec. 111. 

Symphoranthos. Mitch. gen. 21. 

Linum carolinianurn. Petiv. gazopb. t. 5. /. 6. 

An Oldenlandioe affinis? antehac fub num. 226. miffa, & Veronica humilis 

infcripta: per totam cellatem matutino tempore ilores cito caducos pro- 

fert. Clayt. n. j6$. 

obs. Planta dicbotoma: facies Knawl: Jolia linearia acuta: flores folita- 

rii, ftfftjes in ramijicationibus. 

PL/JNTAGO foliis ovatis. Linn. hort. cliff. 36.. 

Plantago foliis ovatis glabris. Linn. jl. Juec. 122. Mat. med. 49. 

Plantago fcapo fpicato, foliis oyatis. Linn. Jl. lapp. 62. 

Plantago latifolia finuata. Bauh. pin. 189. 

Plantago latifolia vulgaris. MoriJ. hift. 111. p. 258. t. 15. /. 2. 

PJantago latifoJia glabra vulgaris. Ciayt. n. 928. 

PLANTAGO anguJlifoUa glahra , cauliculis longis infirmis , fpicis brevibus , 
Jlaminibus plurimis extantibns. Clayt. n. 753. 

Ejl omnino varietas Piantaginis fuliis lanceglatis , Jpicajere ovata. Linn. 
hort. cliff. p. 36. n. 3. cum qua Jpica , foliis & facie convenh. Variat 
autem foliis leviter villojis , & verjus bafin alba lana vejlitis, qualia objer- 
vare licet in Plantagine foliis ianceoUto—Unearibus, fcapo longitudine folio- 
rum Linn. hort. cliff. p. 36. n. 4. 

PL/JNTAGO foliis lanccolato—ovaiis pubefcentibus , vix denticulatis , fpicis 

laxis pubefcentibus. 
Plantago media incana Virginiana ferratis foliisannua. Morif. hijl. 111. p, 

259- *< 15- /• 8. 

C 2 Piaft- 2 :.' TETRANDRIA M O N O G Y N J A. Plantago myofocis.f. trinervia hirfuta caroliniana. Raj. hlft. app. p. 1BS9. 
Plantago virgiaiana Pilofeliaj foliis angutlis , radicc turbinata. Pluckn. 

alrn. 293. 
Planta<_;o foliis anguftis hirfutis, feu potius Coronopus foliis integris. Clayt. 

w. 343- 
CORNUS invohtcro maximo , foliolis obverfc cordatis. Linn. hort. clifT. 38. 

n. 3. liort. upf. 29. Cold. noveb.. 16. 
Cornus mas virginiana, flofculis in corymbo digeftis a perianthio tetrapeta- 

\o albo radiatim cinclis. Pluckn. alm. 120. Catefb. car. 1. *. 27. 
Cornus mas flonbus quafi in corymbo digeftis, perianthio albo e quatuor fo- 

liis compofuo radiatim expanib cinclis. Dogwood. Clayt. n. 57. 

CORNUS fxmina, floribus candidijjimis umbellatim difpefitis, baccis cosruleo- 
viridibus, officulo duro comprejfo bihculari. Swamp dogwood. Clayt. n. 23. 
Cold. noveb. 17. 

Cornus foemina candidiflimis foliis Americana. Pluckn. alm. 120. 
Perianthio non dejlituitur , fed illud minhnum gerit. 

PTELEA foJiis ternatis. Linn. fpec. n. 118. 
Ptclea. Luin. hort. cliff 36. 

Frutex virginianus tritolius ulmi famaris. Plucln. alm. 159. ' f. 14 r. /. 1. 
Dill. clth. 147. f. 122. /. 148. Catefb. car. 2. t. 83. Clayt. n. 650. 

LUDWIGIA caule repente , foliis obverfe ovatis petiolatis. 

Ludvigia parva aquatica repens: caule fucculento glabro rubente: floribus 
ex alis foliorum egreffis dilute luteis , tetrapetalis , fugaciffimis , vix 
confpicuis: foliis rubencibus venofis glabris lucidis, ad finem rotundis, 
ex adverfo binis: vafcuio foliofo, in quatuor loculamenta divifo. Ciayt. 
n. 775- 

LUDIVIGIA fofiis altemis lanceolatis. Linn. fpec. 118. 

Ludvvigia capfulis cubicis apice perforatis. Linn. hort. upf 30. 

Ludwigia capfulis fubrotundis. Linn. hort. cliff. 491. 

Lyfimachia non pappofa, flore luteo majore, filiqua caryophylloide mino- 

re, ex virginia. Pluckn. alm. 235. t. 203. /. 2. 
Anonyma. Mer. fur. p. 30. t. 39. 
Anonymos flore luteo fpeciofo caduco, folio falicis glabro, alternatim po- 

iito, ex alis foliorum fingulatim florefcens, vafculo quadrato & quadri- 

partito. Clayt. n. 137. 

Folia alterna lanceelata, fios ex fingula alafingulus, petiolatus, fiavus. 

MENANDRA ramis alternis. 

An Camerarioe fpecies foliis latioribus oblongis, fubtus argenteis: caule 
rubro: capfula ampla triloculari. In collibus arenofis promontorii Point 

Com- TETRANDRIA M <TN O G Y N I A. tt 

Comfort difti comitatus Gloceftriae Augufto inveni. Clayt. n. 740. 

cal. Perianthium triphyllum:foliolis coriaceis ,fubrotundis , concavis, am~ 
plexicaulibus , perjiftentibus. 

cor. nulla. 

stam. Filamenta quatuor fetacea , longitudine calycis , ^«or»w duofuperi»- 
ra ex eodem punclo receptaculi enata: duo lateralia oppofita. Antherae erecla*. 

pist. Germenfubrotundum. Stylus nullus. Stigma hifpidum. 

feric Capfula fuhglobofa, calyci obvoIuta> trilocularis, trivalvis. 

sem. folitaria , hinc rotunda , inde angulata. 
obs. / y tf<77>J HcUanthemi vel Oxycocci, fruticofa. Folia altema, ohlonga, 

integerrima. 

MEN/JNDRA ramis tcrnis. 

An Camerarioe n°. 275. fpecies foliis viridioribus, longioribus, linearibus, 
pilofis, alternis: caule duro, ligneo, nonnihii hirfuto: capfulis rubenti- 
incanis, lanuginofis. Flos nondum mihi apparuit. Eodem loco & die 
inveni. Clayt. n. 729. 

cal. triphyllus. 

cor. nulla. 

stam. xria vel quatuor. 

pist. Germen hifpidum. 
obs. Caulis fruticojus. Folia alterna, linearia, asuta. Flores racemoji rg- 

mulos terminant, plerumque tres oppojitos in cauk. 

OLDENLANDIA pedunculis fimplicijfimis ,fruclibus hifpidis. Linn. fpec. 119. 

Oldenlandia calycibus frucluum maximis coloratis. FI. virg. 138. 

Alfine aquatica major repens, foliis acuminatis , virginiana. Pluckn. ahn. 

20. t. 74. /. 5. 
Ludwigia flore minutiflimo albo tetrapetalo, ad nodos fafciculatim confer- 

to, alfines foiiis: caulibus procumbentibus, radices e geniculis emitten- 

tibus: capfula Veronicae foliacea. Clayt. «.587. 

Calyxparvus, dum floret , excrefcit in formam corollce , coloratus , paten- 

tiffimus, latiffimus. 

AMMANNIA foliis fuhpetiolatis , caule ranpofo. Linn. fpec. 120. 
Ludwigia aquarica erect.a: caule rubente : foliis ad genicula binis Jongis an- 

guftis , Hyflbpi inflar : flore tetrapetalo albo parvo , cito caduco , ad 

nodos pofito. Pericarpium habet calyce foliofo reconditum, & in tria 

loculamenta divifum. Clayt. n. 774. 

obs. Dentes calycini otto, alterni minores extrorfum flexi* C 3 D I- 22 TETRANDRIA DIGYNIA. 

£> I G r N I A. 

APHANES. Linn. hort. cliff. 39. 

Percepier anglorura. Dill. gen. 96. giff. 60. app. 94. t. 3. 

Alchimilla minima montana. Col. ecphr. p. 145. t. 146. 

Choerophyllo nonnihiJ CimiUs. Baub. pin. 182. 

Scandix minor. Tabern. ic. 96. 

Percepier anglorum f. Polygonum felinoides. Clayt. n. 374. 

CUSCUTA floribus pedunculatis. Linn. fpec. 124. 

Cufcuta caule aphyllo volubili repente. Fl. virg. 18. 

Cufcuta inter majorem & minorem media, filamentis longis & fortibus h- 

tiffime fuper arbcres vel campos fe extendens. Sloan.jam. p. 85. & hift. 1 . 

p. 201. t. 128. /. 4. 
Cuicuta aquatica caulibus aureis, fruticibus fe longe implicans. Clayt. 

n. 215. & 794. 

HAMAMELIS. Linn. characl:. Edit. II. n. 125. Catesb. car. app. t. 3. 

Piftachia virginiana nigra Coryli foJiis D. Banifter. Pluckn. alm. p. 298. 

Trilopus. Mitcb. n. 22. 

Arbor Coryli folio latiore, capfula ficca biloculari, bifuriam per maturita- 
tem debifcente , nucleum unicum ovato— oblongum nigrum glabrum 
fplendentem , ad finem macula alba notatum, intus oieofum, fingulis 
loculamentis continente. Sero autumno floret. Clayt. n. 544. £f O73. 
VVitch-Hazel. Cold. noveb. 18. 

Folia alterna petiolata, absque flipulis , ovata , incifo-finuata angulis ob- 
tufis, Coryli vel Alni foliis fimilia , infericra obtufiora, fuperiora acuia. 
Flores infra folia in racemis digefti , petiolati , httei. Petiolis propriis infi* 
dent Geuimce vel Involucra fquamoja trifiora, fiofculos feffiles continentia. 

T E T R A G r N I A. 

ILEXfjliis ovatis acutis dcntatis. Linn. hort. cliff. 40. 
Ilex aculeata baccifera, foJio finuato. Bauh. pin. 425. 
Agrifolium vulgare. Clayt. 

ILEX maritima ramofi foliis oblongis non finuatis } glandibus efculentis 
Ciayt. n. 735. Jrbor non fpinpfa fioribus parvis monopetalis dilute fiavefcentibus , ad 
oram m quaTuor parva obtufa fegmenta partitis, in tenues fafciculos 
congertis: folns pruni: cortice glabro albicante: baccis rubris tecrapv 
renis, fapore fervidis. E longinquo Spinae albae formam habere videtur 
I'oJia autumno decidunt. An Cafiinoides , vel Aquifolii fpecies. Clart 
n. 540. & 656. r J * RUP- TETRANDRIA TETRAGYNIA. 13 

jlUPPIA. Linn. hort. cliff. 435. 

Bucca ferrea maritima, foliis acutiffimis. Mich. gen. 72. 

Potamogeton maritimum, gramineis longioribusfoliis,fru6lu fere umbeliato. 

Raj. fyn. 3. p. 134. t. 6. f. 1. 
l**ucus folliculaceus, foeniculi folio longiore. Baub. pin. 128. 
y\)ga. Zea— ore. Mitcb. pl. collinf. n. 22. 

POTAMOGETON foliis lanceolatis in petioks defincntibus. Linn. hort. 

cliff. 40. 
Potamogeton aquis immerfum, folio pellucido, lato, oblongo, acuto. Raj. 

fyn. 3. p. 148- 
Potamogdon fpicatum, foliis latioribus. Clayt. «.830. 

POTAMOGETON foliis lanceolato-oblongis, petiolis longis. Clayt. n. 664. 
Eflvarietas Poiamogeti foliis obhngo—ovatis pctiolatis. Linn. bort. cliff.4.0. 

POTAMOGETON foliis [ubrotundis. 

Juxta pontem comitatus Hanoveriae, vulgo Bullocks-brigde. Clayt. 

POT/JMOGETONfoIiis longifpmis gramineis. In eodem loco. Clayt. 

POTAMOGETON foliis oblongis: caule fupino, arenas fufo: floribus fpi- 
catis tetrapetalis , fmgulis femina quatuor nuda (id eft, absque capfula) 
fuccedunt. Totaplanta ova putrida iniigniter olet. In fluminum littori- 
bus arenofis & oeltuariis folummodo crefcit, fed rarilfime. Amicus no- 
fler D. J. Mitchel hanc in Comitata Lancaftrise juxta fmum maris Che- 
fapeack diftum primo fpecimina collegit. Ad finem Julii floret. Clayt. 

SAGINA cauk ereclo fubnudo , floribus oppofitis. 

Sa^ina? affinis planta minima tforibus aibis : caule tenui vix fpithamreo 
quadrato: foliis minimis linearibus acuminatis , cx adverfo binis, paucis, 
nudis oculis vix confpicuis. Julio & Augufto incer Mufcos ad margines 
fontium & ad arborum radices in paluftribus invenienda. Clayt. n. 649. 

SAGINA ramis procumbentibus. Linn. 11. lapp. 157. 
Alfinella mufcofo flore repens. DHI. giff. 81. 
Alfine minima, flore fugaci. Raj. a/>/>. 501. 

Alfine tetrapetala, foliis anguftis in origine Iatefcentibus. Hall beh. 390. 
Alfine pufilla flore albo, anguftis foliis glabris, muricatis, caulibus tenui- 
bus humiftratis. Clayt. n. 344. WaJJis *<. PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Ckffis V. 
PENTANDRIA 

M N O G T X 1 A. 

Jvl 2*050 TlSJeminibus aculeatis glochidibus, foliis ovato-oblongis , ramis 

divaricatis. Linn. fpec. 131. 
Myofotis feminibus hifpidis, foliis lanceolato-ovatis. Fl. virg. 19. 
CynoglofTum Virginianum ilore minimo albo. Banifi. 
Cynogloffum Virginianum fru&u & flore minimo D. Sherard. Pluckn. 

ahn. 126. 
CynoglofTum Virginianum virenti folio , floribus & feminibus minoribus. 

Morif bift. 111. p. 449- Raj. fuppl. 2C7. 
Cynogloifum ramofum, flore albo minimo, foliis amplis latis tenuibus, cau- 

iibus ramulisque fragilibus, feminibus erecie ad placentam pofitis. Clayt. 

n. nr. 

Folia refpeclu planta maxima. Pedunculi floriferi tenues. 

LITHOSPERMUM floliis fubovalibus nervofis , corollis acuminatis. Linn. 

fpec. 133. 
Lithofpermum corollarum laciniis acuminatis hirfutis, feminibus quaternis. 

Fl. virg. 140. 
Lithofpermum latifolium Virginianum, flore albido longiore. Morif. hifl. 

ni. p. 447. 
Lithofpermum perenne Virginianum Jatifolium , flore albicante Iongiore. 

Ejusd. t. 28. /. 3- 
Lithofpermum floribus albicantibus roftratis. Clayt. n. 647. 

JNCHUSA floribus fparfis , caule glabro. Linn. fpec. 133. 

Anchufa lutea minor, quam lndi Puccoon vocant, fe ipfos ea pingentes. 

Banifi. virg. _ 

Anchufa minor lutea Virginiana, Puccoon Jndigenis didta, qua fe pingunt 

Americani. Pluckn. alm. 30. 
Anchufa parva lutea flores quafi umbellatim in fummo cauie ferens. Clayt. 

n. 304. 

Ab hac non diffcrre vidctur Litbofpermum Virginianum flore Iuteo duplici 

amplicri. Morif. hifi. 11. p. 447. t. 28. /. 4. licet nulli in caulibus pili , 

necflores multiplicati , quos naturce luxurianti adfcribo. 

CTNOGLOSSUMfoIiisampIexicauIibusovatis. Linn. fpec. 134. 
CynoglofTum foliis ampiexicaulibus. FI. virg. 19. 

Cyno» PENTANDRIA MONOGYNIA. 25 

Cynogloflum floribus fpeciofis nunc albis nunc coerulcis, foliis maximis la- 
tis perfoliatis. Radix vuineraria, diarrhoeam , dyfenteriam, omnemque 
alvi fluxum fiftit. Clayt. n. 237. 

CTNOGLOSSUM Jlaminibns corolla brevioribus ,foliis lato-lanceolatis tomen- 

tofisfeffilibus. Linn. fpec. 134. 
Cynogloifum foliis Janceolato-ovatis , corollis caJycum aequalibus. Roy. 

prodr. 406. 
Cynogloflum foliis ovato-lanceolatis. Linn. hort. cliff. 47. 
Cynogloflum majus vulgare. Baub. pin. 257. 
Cynogloflum flore rubro. Clayt. n. 793. 

Hujus varietates funt 
Cynogloifum ilore rubro, & 
Cynogloflum flore acro-purpureo. Clayt. n. ^s- 

PULMONARIA calycibus abbreviatis, foliis lanceolatis obtufiufculis. Linn. 

fpec. 135. 
Pulmonaria calyce tubo corollse breviore, perianthiis quinquepartitis. Fl. 

vivg. 20. 
Symphytum f. Pulmonaria non maculata, foliis glabris acuminatis, ilore 

patulo cceruleo. Pluckn. alm. 359. & amaltb. 19S. t. 227. /. 6. Morif. 

bijl. iii. p. 44-4- 
Pulmonaria non maculofa, floribus tubulofis Iongis pulcherrimis coeruleis, 

in panicula pendula congeilis, foliis teneribus glabris latis obtufis, ad 

m3rgines aequalibus, pediculis dilute purpureis infidentibus; radice cras- 

fa ioftar Symphyti. Mountain Cowflip. Radix vulneraria cum Symphyto 

viribus convenit. Clayt. n. 339. 

LTCOPSISfoliis lanceolatis, calycibus fructuum ereclis. Linn. fl. Japp. 77: 

Lycopfis fuhis lanceolatis, calycibus florum erectis. Linn.Ji.fuec. 157. 

Echioides. Riv. mon. 7. 

Bugloflum fylveflre minus. Baub. pin. 257. 

Bugloflum fyl veftre afperum minus , annuum : foliis undulatis. Morif. hifi. r 1 1. 

p. 439. t. 36. /. 8. 
Buglofla fylveftris. Dol pcmpt. 628. 

Kchium fuchfii, five Borrago fylveilris. Baub. hijl. nr. p. 5^1. 
Bugloflum fupinum, flore coeruleo , foliisechii, caulibus foliisque afperis, 

maculis nigris hinc inde notatis. Clayt. n. 262. 

LTCOPSISfoIiis Uneari-Ianceolatis confertis tomentofis moilibus , caule erecle. 

R virg. 140. Linn. fpec. 137. 
Lyc ...pfis pufilla flore albo, foliis hirfutis. Clayt. n. 533. ECHIUM 5C PENTANDRIA MONOGYNIA. 

ECHIUM calycibus frucliferis diflantibus. Linn. hort. upf. 35. 

Echiutn caulc fimphci, folns caulinis lineuribus, iloribus Jpicatis cx alis. 

Linn. bort. cliff. 43. 
Echium vulgare. Baub. pin. 254. 
Echium fiore cceruleo, lineis intus rubris notato: ftaminibus intus rubris : 

fuhis caulibusque hirfutis. Clayt. u. 789. 
Idem flore carneo. Clayt. 

LTSIMACHIA foliis quaternis fubfcjfiiibus , peduncuhs quatemis unijloris. 

Linn. fpeC. 147. 
Lyfimachia foliis ovatis acutis quaternis. Fl. virg. 20. 
Anagallis mariana lutea, foliis Jatis itellatis. Petiv. gazopb. t. 2. /. 5. 
Anagallis flore fUvo. Clayt. «. 419. 

In eadem planta dantur quandoque folia bina oppn/ita, ut phrjmum quatcr* 

na> imo & quina. Flores in inferioribus ramulis quanduque bini. 

LTSIMACHIA foliis fubquatemis , pedunculis verticilhtis unifloris. Linn. 

fpec. 147. 
Ljfimachia foliis lanceolatis, floribus folitariis. Linn. hort. clijf. 52. CoIJ. 

noveb. 22. 
Lyfimachia Jutea minor. Bauh. hiji. ir. p. 902. 
Blattarias affinis planta minor, ibre luteo , foliis nigris pun&is notatis. 

Morif. biji. m. p. 491. t. 10. /. 15. 
Lyfimachia lutea 2. Clufl hijl. 2. p. 52. Clayt. n. 413. 

NUMMULARIA aquatica Becabungts foliis, ad genicula ilorens, flore al- 
bicante tubulato, caule rubente fucculento, radice repente. Clayt. 

ANAGALLIS foliis indivifis , caule ereclo. Linn. fpec. i T 8. 

Anagallis foJiis ovatis. Linn. hort. citjf. 52. 

Anagallis phceniceo flore. Bauh. pin. 252. 

Anagallis terreftris flore coccineo. Alexipharmaca eft & pulmonica, mo- 

derate calida & ficca: ad febrium deliria compefcenda commendatur. 

Clayt. n. 401. 

JKAGALLIS caule fingulari ereclo, floribus flavis , ex alis foliorum fin^ulis 
egreffis pediculis iongis tenuibus iniidentibus, foliis quinque vei fex ad 
nodos fteilatim pofitis. Clayt. 

HYDROPHTLLUM. Linn. hort. clifF. 49. 

Hydrophyllum monni. lourn. injl. p. 81. 

Dentaria peregrina folio valerianellae, flonbis fymphyti albis. Ihjfm.fl.^o. 

Dentariae aflinis polymorphe , Hydrophyllum morino difta. Piuckn* 

alm. 131. 
Demaria? affinis, echii flore, capfula rotunda. Morif. pral. 259. 
Dentarise aifinis , echiiflore, capfuia anagallidis. Raj. hijt. 1346". 

Dcn- PENTANDRIA MONOGYNIA. 27 

Dentarias facie, planta monopetalos, fru&u rotundo monopyreno. Morif. 

bift. m. p. 599. t. 1./. 1. 
Singularis aconiti fpecies, foliis tanaceti, ex alpibus tridentinis, cum flo- 

ribus albicantibus. Bcjl. mufl 7. 
Hydrophyllum iloribus fpecioiis albis. Clayt. n. 294. 

OPIIIORRHIZA foliis ovatis. Linn. fpec. 150. 
Mitreola. Linn. hort. clijf. 492. 
Mitra. Houfl. mff. 

Rubia fpicata parva alba, foliis femper ex adverfo binis glabris, ocym* 
fimilibus, fed ad margines aequalibus. Clayt. n. [78. 

AZALEA foliis ovatis ,coroWs pilofis , Jlaminibus longiffmis. Linn. fpec. 150. 

Azalea ramis infra flores nudis. Fl. virg. 21. 

Azalea fcapo nudo , floribus confertis terminatricibus, flaminibus decli- 

natis. Linn. hort. cliff. 69. 
Ciflus virginiana , flore & odore periclymeni. Pluckn. alm. 106". t. 161. 

f. 4. Catcfb. car. 1. t. 57. 
Ciftus Ledon flore moncjpetalo rubente, Caprifolio flmili , odorato, capfu- 

la ficca longa angufta, per maturitatem quinquefariam dehifcente. Clayt. 

n. 52. PinxterbloemBelgisNoveboracenfibus. Noflratibuslioney-fuckle. 

Cold. noveb. 24. 

AZALEA foliis ?nargine fcabris , corollis pilofo—glutinofis. Linn. fpec. 151. 
Azalea ramis infra flores foliofis. Fl. virg. 21. Cold. noveb. 24. 
Prioris fpecies flore albo glutinofo odoratiori. Clayt. n. 32. 

AZALEA pufilla fioribus albis in corymbos tenues difpofitis : foliis oblongls 
glabris integris alternis; caule duro non ramofo lignofo. Clayt. n. 533. 

Ciftus Ledon five Andromcda floribus monopetalis parvis albis tubulojis , fpica- 
tim infummis ramulis dijpofitis, foliis & facie Vitis Idaeee, capfula mini- 
ma ficca quinquepartita. Clayt. 

PHLOX foliis lineari—lanceolatis , caule refto , corymbo terminatrice. Linn. 

hort. cliff. 63. 
Lychnidea folio Melampyri. Dill. elth. 203. t. 166. f. 202. 
Lychnidea afclepiadis folio , floridana , fummo caule floribunda. Pluchi. 

amahb. 136. 
Lychnidea flore rubente, plurimis in fummo caule veluti umbellatim con- 

geftis, foliis Melampyri. Hujus plurimae funt fpecies, quse floris colo- 

re. differunt. Clayt. n. 297. 

COKFOLVULUS foliis fagittatis utrinque acutis. Linn. hort. cliff. 66. pe- 

dunculis unifloris. Linn. fl. fuec 173 
Convolvulus minor arvenfis flore rofeo. Tourn. in/l. 83- 
Convolvulus minor arvenfis. Bauh. pin. 294. 

D 2 Smilax T 1890 , 28 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Smilax lcevis minor. Dod. pempt. 393. 

Convolvulus parvus flore carneo, foliis oxilis. In pratis floret Junio. Clayt. 
71. 265. 

CON^OLl^ULUS foliis fagittatis poftice obtufis , caule repente , pedunculis 

imiforis. Linn. fpec. 158- 
Convolvulus la6r.efcens fohis fagictatis , radice longa alba perenni. Clayt. 

n. 66 . 
Convolvulus marinus catharticus, foliis acetofcc, ilore niveo. rium. cat pL 
- amer. p. r. 

Ab initio Maji ad Septembris finem hanc plantam per farmcnra longa radi- 
- Cv.s cirratas agentia fe propagantem ubfervavi, nec tamen fruclificatio- 

nem ubi fponte crefcit (in maritimis) videre licuit : hinc radicem in 

horto collocavi , continuo abfcindens farmenra: qua ratione florc-m pro- 

tulit unicum Anno 1741. Julii 30. die, qui plane erat niveus, margine- 

que dilute rubente ornatus, cujus 

cal. duplex: 

Exterhr amplus diphyllus: fuliolis ovatis concavis, ad margines rubcn- 

tibus. 

Interior pentaphyllus; foliolis lanceolatis viridibus, ad corolloc imum 

arcle adhrerentibus. 

cor. Petalum campanulato-patens, magnum, plicatum, margine levis- 

fime decem crenis incifum. 

stam. Filamenta quinque filiformia cylindracea , lonptudine Tubi, in- 

ter fe exa&e aequalia. Antbcra oblongce ereftae, unifulcatae, connivea- 

tes. 

pist Germen fubrotundum. Stylus filiformis, ftaminibus paule longior, 

poft Corollae deceffum perfiftens. Stigmata duo fubrotunda. 

per. Capfula nondum mihi apparuit. Clayt. «.726. 

CONFOLIVLUS foliis cordatis integris pedunculiformibusque , calycibus Le- 

vibus. Linn. fpec. 153. 
Convolvulus foliis inferioribus cordatis, fuperioribus rrilobis, calycibus pe- 

dunculis petiolisque glabris , caule coerulefcente. Fl virg. 141. 
Convolvulus flore maximo albo , tubo intus purpureo, foliis pandurrtfor* 

mibus & nonnulhs cordatis. Junio floret & locis arenofis prcecipue gau- 

det. An Mechoacan Marcgr. f. 41. ? Jeburu pnma Pijon. Ed. 1058. 

p. 253. Clayt. n. 641. 
CONVOLVULUS fuUis cordatis angu!ato-nervofis t caule repente tuberifero. 

Linn. fpec. 154. 
Convoh-ulus foliis cordatis angulatis, radice tuberofa. Linn. hort. cliff. 6j~ 

Farietas flore & radice alhis. Bermudas potatos. Catefb. car. 11. t. 60. 
Convolvulus indicus orientalis Inhame f. ixitatas. Morif biji. 11. p. II. 

'■ 3 /• 4- 

Con- PENTANDRIA M N O G Y X 1 A. i 9 

Convolvulus indicus vulgo Patates di£lus. Raj. bifi. 728. 
Batacas. Bauh. pm. 91. 
Kappa kelengu. Rheed. mal. 7. p. 95- t< 5°- 

Convokulus iativus, radice tuberofa , efculenta, alba , Anglis Bermiuhs- 
Potatus dicla. Clayt n. 670. 

CONFOLVULUS foliis cordatis pubefcentibus , caule retto, peduncnlis uniflo- 

ris. Linn. fpec. 158. 
ConvoU ulus fpithair.oeus caule rc-clo , foliis fubrotundis. Fl. virg. 141. 
Convolvulus virginianus leviter Iiirfutis & obiongis foliis , flore maximo 

aluicantc. Pluckn. mant. 54. 
ConvolvuJus vcrnus albus rr.onanthos humilis, foliis fubrotundis hirfutis, in 

planta paucis: flore pro plantac modo maximo. Clayt. n. 553. 

CONVOI VULUS foHis cordatis, radice capitata. 

Convolvulus megaJorhizos , rbre- amplo Ja&co, fundo purpureo. Dill. clth. 

10 1. t. 85- / 9°- 
ConvoJvulus Iojio cordiformi,flore candido ad imum, intus purpureo. Clayt. 

fl. 211. 

CONVOLVULUS calycibus tuberculatis pilofis. Linn. vir. 18. 

Convoivuius annuus foliis cordatis rarius tnlobis, calyce tuberculato pilofo. 

Linn. hort. cliff. 867. 
Convolvulus ilure pukhio cocrulco, foliis in finus angulosque divifis. Clayt. 

n. 5^>4- 

FOLEMONIUM foliis inferiorihus haftatis, fuperioribus lanccolatis. 
Polemonium arvenfe floribus djlute coeruleis: foliis fupremis integris oblon- 

go— ovatis, reliquis aunculatis. Clayt. «.556. 

Facies Veronica Teucrii folio. Calyx po.taphyllus. CoroIIa monopetala quin* 

quefula. btamina quinque. Styhts jimplex Jemibifidus. 

POLEMONIUM calycibus corollce tubo kngioribus. Linn. ipec. 162. 

Polemonium. Ltnn.fl. lapp. 86. 

Polemonium vul^are coeruleum. Tourn. inft. 252. 

Valeriana coerulea. Bauh. pin. 164. 

Valeriana ^raeca. Dod. pempt. 352, 

Valenana graeca quorundam, colore cocrulco & albo. Bauh. hifl. 111. p. 212. 

Vulneraria alata blattarias ilore cocruleo. Morif. hi/t. m. p. O05. 

Polemonium foliis pinnatis, radicibus reptatricibus. Clayt. «.249. 

CAMPANULA caule fimplici , foliis cordatis dcntatis amplexicaulibus, floribus 

Jejjilibus. Linn. hort. upf. 40. 
Campanuh caule fimplicillimo, foliis amplcxicaulibus. Linn. hort. ciijf. 65. 

Cold. novcb. 23. 

D 3 Spe- a° PENTANDRIA MONOGYNIA. Speculum veneris perfoliatum f. Viola pentagonia perfoliata. Raj. bift. 743. 
Campanula pcntagonia perfoliata. Mor. hift. p. 457. t. 2. /. 23. 
Campanula five fpeculum Veneris, fiore purpureo ex alis foliorum egrcs- 
fo, foliis fubrotundis parvis alternis crenatis auritis. Clayt. n. 20. 

SAMOLUSValerandi. Bauh. hift. in. p. 791. 

Anagallis aquatica rotundo folio non crenato. Bauh. pin. 252. 

Anagallis aquatica , foliis rotundis beccabungte. Morif. hifl. 11. p, 32?. 

f. 2+./. 8- 
Glauxexigua maritima, vel Samolus ilore albo, folio Cochleariai altcrno, 

vafculo conico unicapfulari. Clayt. n. 314. 

LONICERA fpicis nudis vcrticiilatis terminalibus , foliis fummis connato-per- 

foliatis. Linn. fpec. 173. 
Lonicera iloribus capitatis terminatricibus, foliis fuperioribus connatis, in- 

ferioribus petiolatis. Linn. hort. oliff. 58. 
Periclymenum virginianum. Rupp. jen. 203. 
Perielymenum perfoliatum virginianum femper virens & florens. Ilerm. 

lugdb. 484. t. 485- 
Cacapililol xochitl. Hern. mex. 120. 
Periclymenum fcmper virens, iloribus fpeciofis coccineis. Clayt. n. 705. 

LONLCERA fpicis terminalibus , foliis ovato—oblongis acuminatis diftinilis 

feffilibus. Fl. virg. 142. 
Penclymeni virginiani flore coccineo planta marilandica fpicata erecla , 

foliis conjugatis D. Sherard. Raj. fuppl p. 32. Catefb. carol. n. t. 78. 
Calyx mininuis quinquefidus ereclus , laciniisfubulato—lanceolatisperfijiev.s. 

Petalum unicum longum infundibitliforme , laciniis limbi lanceolatis acutis. 

Stamina quinque t fauce enata fubulata . petalo breviora. Fijlilhtm unicuui 

petalo Iongius , ftigmate Jimplici , germine Jubrotundo. 

LONIC ERA capitulis lateralibus pedunculatis , foliis petiolatis. Linn. 
fpec. 175. t § 

Lonicera iloribus capitatis, pedunculatis ex alis, foliis petiolatis. Linn. 
hort. clijf. 58. 

Symplioricarpos foliis alatis. Dill. elth. 371. t. 278. /. 360. 

Periclymenum reclum androdumi foliis virginianum. Fluckn. alm. 287. 

Vitis idsea caroliniana, foliis fubrotundis hirfutis ex adverfo nafcentibus, 
iloribus minimis herbaceis, fructu parvo rubello. Hort. angl. 85. t. ao. 

Vitis Idaea iloribus parvis albis , ad genicula denfe agminatim itipatis, pen- 
dulis , vix confpicuis, foliis parvis fubrotundis adverfis , viminibus ri- 
gidis rugofis , baccis parvis atro— rubentibus , haud humidis , dipyre- 
nis. Radicis pulvis dofi mediocri exhibitus adverfus omnes febres in- 
termittentes tutum certum & minime fallax remedium. Clayt. h. 201. 
& 281. 

TRIO- P E N T A N D R I A M O N O G Y N I A. 31 

TRIOSTEUM floribus verticillatis feJJVibus. Linn. fpec. 176. 

Lonicera iloribus verticillatis fefliiibus, foliis ovato-lanceolatis coalitis, 

fructu trifpermo. Linn. hort. cliff. 57. 
Triofteofpermum latiore folio , flore rutilo. Dill. elth. 394. t. 293. f. 378' 
Periclymenum herbaceum rettum virginianum. Tluckn. alnu 287. *• 104. 

/• *• 

1 nofteofpermum perfoliatum , floribus rubentibus quinque verticillatim ad 
nodos pofitis, baccis per maturitatem luteis infidentibus, caule concavo 
hirfuto, foliis oblongis venofis molhbus, radice alba longa amara. Fe- 
vtr-root & Cinque. Clayt. n. 84. In penfilvania dicitur Gentian ab in- 
colis. Cold. noveb. 244. 

TRIOSTEUM floribus oppofitis pedunculatis. Linn. fpec 176. 

Lonicera humilis» hirluta: caule obfolete rubente, quadrato: foliis lanceo- 

latis a^verfis: flore luteo ad alas unico. Clayt. n. 626. 
Periclymeno affinis planta virginiana, floribus ochroleucis, fuclu pericly- 

meni vuJgaris. Morif. hift. n 1. p. 535. tab. r. Confer. Dill. elth. p. 395. 

VERBASCUM foliis utrinque tomentofis decurrentibus. Linn. vir. 13. &? FL 

fuec. 186. 
Verbafcum caule fimplici, fuperne floribus fefTilibus clavato: foliis utrin- 

que lanigeris. Lrnn. hort. clrff. 55. 
Verbafcum mas latifolium luteum. Bauh. pin. 239. Cold. noveb. 31. 
Verbafcum luteum latifolium. Clayt. n. 791. 

VER BASCUM annuum foliis oblongis finuatis obtufis glabris. Linn. hort. 

cliff. 55- 
Verbafcum maximum floribus fpeciofis flavis, filamentis tenuibus purpureis, 
intus denfe congdlis , folio glabro viridi-fufco,acuminato crenato. Clayt. 

VERBASCUM foliis incanis maximum odoratum meridionahum^ floribus luteis 
&? albis arcte cauli adharentibus , & foliis multis angujlis inter fiores ema- 
nantibus. Morif. hift. 11. p. 485. 

Verbafcum foeridum floribus albis, purpureis lineis notatis: folio glabro vi- 
ridi , varie & proiunde incifo. Clayt. 

BLATTARIA fturibus plurimis albis , foliis odoratis villofis. Clayt. 

DATURA pericarpiis erectis ovatis. Linn. hort. clifF. 55. 

Stramonia feu Datura major fcetida, pomo fpinofo oblongo. llerm. lugdb. 

533- . | 

Stramonia altera major, five Tatura quibusdam. Bauh. hift. 11I. p. 624. 
Stramonium fru&u fpinofo oblongo , fl< re albo. Tourn. injl. 119. 
Solanum lceridum, pomo fpinofo obloDgO, flore albo. Baub. pin. 168. 
Solanum pomo fpinoio oblongo, flore calathoide, ftramonium vulgo diclum. 
Ray. fyn. 266. 

Stra- 32 PENTANDRIA M O N O G Y N I A. 

Stramonium flore albo. Tota planta narcotica eft, extrinfecus refrigerat, 
valetque in ambuitis. Clayt. 

STRAMONIUM flore coerulco. prcecedentis varletas. CJayt. 

PHTSALIS foliis cordatis integcrrimis obtufis fcabris , corollis glabris. Linn. 

fpec. 183. 
Phyfalis ra-dice perenni , foliis cordatis obtuiis. Linn. hort. cliff. 496. 
Alkekengi bonarienfe repens, bacca turbinata vifcofa. Dill. eltb. p. 11. 

r. 10. /. 10. 
Alkekengi fru6lu luteo dulci in racemis pendulis fparfo, pediculo longo in- 

fidente, flore flavefcente. Fructus diureticus infignis. Clayt. n. 128. 

PHYSALISfoliis ovatis amplis mollibus acute finuatis , nonnihil vifcnfis , odo- 

ratis. Clayt. n. 787. 
Alkckengi Barbadenfe nanum , alliarice folio. Dill. elth. p. 10. t, 9. /. 9. 

SOLANUM caule inermi annuo , foliis ovatis angulatis. Linn. hort. cliff. 60. 
Solanum caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulacis. Linn. fl. juec. 

188. 
Solanum officinarum. Bauh. pin. 166. acinis nigricantibus. Tourn. infl. 14S. 
Solanum hortenfc. Dod. pempt. 454. 
Solanum floribus albis parvis, foliis atro — virentibus, baccis nigris racema- 

tim difpofitis. Folia extrinfecus refrigerant. Clayt. n. 430. 

SOLANUM caule aculcato fruticofo , foliis lanccolatis anguhfo — dcntatis. 

Linn hort. chiE 61. 
Solanum Hahamenfe fpinofum , petalis anguftis reflexis. Dill ehh. p. 263. 

t. 271. /250. 
Solanum fpiniferum fruceicens, fpinis igneis americanum. Pluckn. alm. 350. 

t. 225. / 5- 
Solanum fpinoium fl>re cceruleo. Ad ripam iluminis in Comit. Annce fdo 

fertili arenofo Maji initio florum gemmas in fummitute oftendentem 

inveni. Clayt. n. S62. 

CHIRONIA floribus duodecimfidis. Linn. fpec. 190. 
Gentiana floribus duodecim petalis, foiiis diftinctis. /7. virg. 27. 
Centaurium minus floribus carneis in undecim vel duodecim fegraenta divi- 
fis. Clayt. n. 120. £? 931. 

CEANOTHUS foliis trinerviis. Linn. fpec. 195. £? a£t. upf. an. 174L & 

1743. num. 32. Colden. noveb. 
Celaitrus inermis, foliis ovatis ferratis trinerviis, racemis ex fummis alis 

longiflimis. Linn. hort. cliff. 73. 
Euonymus jujubinis foliis caroiinienfis , fructu parvo umbeilato. Pluckn. 

ahn. 139. t. 28. f. 6. 

Euo- PENTANDRIA ^ONOGYNIA, 33 

Euonymus novi Belgii , corni foeminae foliis. Comm. hort'. amfl. part. r. 
p. 167. t. 86. Raj. dendr. 69. 

Euonymoides carolinienfis, ziziphi foliis. Isnard. att. 17 16. p. 369. 

Frutex ad altitudinem trium vel quatuor pedum afiurgGns, floribus albis 
minimis pentapetalis fpicatim difpofitis, haud odoratis: foliis ulmi, vimi- 
nibus lentis: capfula ficca biloba rutacea, femen unicum in unoquo- 
que loculamento continenti: radice magna crafTa exterius rubente. Clayt. 
n. 69. fcP 311. Red-rod for dying. It is very adfhingent. Mitch. pl. 
colUnf. n. 115. 

CELASTRUS inermis caule volubili. Linn. fpec. 195. 

Euonymoides canadenfis fcandens, foliis ferratis. Isnard. att. 1716.^.36$, 

Frutex viminibus lentis infirmis , foliis profunde ferratis , fubtus albefcenti- 
bus. an Simiruba. Clayt. n. 809. 

Frutex anonymus foliis dilute virentibus alternis petiolatis , lanceolato—obkn- 
gis: floribus albis e geniculis foliorum fpicatim egrefiis. Sylvis faxofis 
occiderttalibus copiofe crefcic. Maji initio florum gemmas erumpentes 
vidit Clayt. n. 877. 

Calix quinquepartitus : Corolla quinque petalis. Stamina filamenta quin- 
que pilofa. Piftillum fiylus unicus. Faciem gerit Celafiri prioris: fed folia 
angujliora, vix manifefla ferrata. Spica anguflce ex alis. 

EUONTMUS fioribus omnibus quinquefidis. Linn. fpec. 197. 

Euonymus foliis lato — lanceolatis ferratis. Linn. hort. upf. 30. 

Euonymus foliis lanceolatis. Fl. virg. 17. 

Euonymus virginianus Pyracanthac foliis, capfula verrucarum inftar exas- 

perata rubente. Phtckn. alm. 139. t. 115. /. 5. 
Euonymus Pyracanthoe foliis, capfulis coccineis eleganter bullatis. Clayt. 

«•75- 

Pedunculi communiter bifloriy minusque fubdivifi. Flores pentapetali. Fo- 

lia fuperiora angujliora , infitna latiora magisque ovata , pr&cipue cum pri- 

mum erumpunt. 

EUONTMUS foliis lanceolato—oblongisferratis petiolatis , capfula quadri- 

loculari. 
Euonymus latifolius racemofus fruclu pentagono atro purpureo. Plum. 

cat. 18. Clayt. n. 810. 

EUONYMUS foliis ianceolato-oblongis ferratis petiolatis, capfula quadrilocu- 
lari, loculamentis finguiis compreffis asuminatis extantibus ad rnodum Fraxi- 
nellae capfularum, aD. Mitchel repercus. Clayt. n. 810. 

E TTEA. 34 P E N T A N D R I A M O N O G Y N I A. ITEA. 

Diconangia. Mitcb. gen. 5. Linn. fpec. 199. Ludw. dcfin. 682. 

Frutex paluflris Vaccinii foliis, liumilis: iloribus obfolete albis inodoris 

fpicatis. Ciethrae faciem habet. Clayt. n. 480. & 556. 

Eft arbor fpicis ftcundis : foliis alternh fubtiUffime ferratis , lanceolato- 

ovatis , petiolutisy annuis. Characlerem bujus dedi in Linn. Gener. Edit. II. 

n. 198. 

GALAX. Linn. fpec. 200. 

Vicicella. Mitch. gen. 24. 

Anonymos f. Belvcdere. Clayt. n. 4. FI. virg. 25. 

RIBES ramis aculeatis ,petio!orum ciliis pilofis ,baccis hirfutis. Linn. fpec. 201. 
Kibcs ramis aculeatis, racemis ereclis, baccis hirfutis. Linn. hort. cliff. 82. 
Ribes ramis aculeatis ercftis, fruftu hifpido. Linn. vir. 21. 
GroiTularia fruclu hifpido maximomargarirarumfere colore. Raj. hift. 1484. 
Groflularia montana faxatilis, fruclu hifpido , pedunculis longis pendulis 
racematim adhocrente. Ciayt. n. 938. 

HEDERAf/Iiis quinatis ovatis ferratis. Linn. hort. cJiiF. 74. 
Vitis hedera_cea indica. Stapel theophr. 361. 
Edera quinquefolia, canadenfis. Corn. canad. 99. t. 100. 
Helix. Alitcb. gen. 30. 

Vitis vel potius Hedera quinquefolia fcandens. The virginian quinquefo- 
liated Ivy. Clayt. n. 116. 

IIEDERAfoIiis integris, ovato-cordatis, ttltemis, petiolatis , glabris fplen- 
dentibuSy faturate viridibus, fuperne nennibil concavis: A. D. MitcheJ pri- 
mum in defcrto dumofo paludofo (angliceDragonSwamp diclo) reperta 
& nunc horti ejus alumna teneila. Clayt. 

VITIS foliis cordatis fubtrilobis dentatis fubtus tomcntofis. Linn. fpec. 203. 

Vitis fylveflris virginiana. Bauh. pin. 299. 

Vitis vulpina dicta virginiana alba. Pluckn. ahn. 392. 

Vitis vinifera fylveflris americana , foliis averfa parte denfa lanugine te- 

c~tis. Pluckn. phyt. 249. 
Vitisfruclu minore rubro acerbo, foJio fubrotundo, minus Jaciniato, fub- 

tus alba lanugine teclo. Sloan. hift. 11. p. 104. t. 210. f. 4. 
Vitis vulpina dicla, acinis perampJis purpureis in racerao paucis, fapore 

foetido & ingrato praeditis, cute crafTa carnofa. Clayt. n. 696. 

VITISfoIiis cordatis dentato-ferratis utrinque nudis. Linn. fpec. 203. 
Vitis vulpina dicla, virginiana nigra. Pluckn. alm. 392. 
Vitis aceris folio. Raj. dendr. 62. 

Vitis vulpina ferotina , foiiis parvis triangulatis , ad margines ferratis. 
Clayt. n. 702. 

VITIS PENTANDRIA MONOGYNIA. 35 

VITIS foliis fupra-decompofitis ; folhlis lateralibus pinnatis. Linn. fpec. 203. 
Vicis caroliniana, foliisapii, uva coryrabofa purpurafcente. dtt.bonon. 2. 

p^rf. 2. p. 365. r. 24. _ 
Frutex fcandens petrofelini foliis virginianus , claviculis donatus. Pluckn. 

mant. 85. t. 412. 
Pepper. M//. Cflf. 
Frutex virginianus fcandens pctrofelini foiiis. E rupium fifTuris ad ripam 

fluminis in Comit. Annce, ubi montes tranfit, maji initio crefcentem in- 

veni. Clayt. n. 861. 

CLATTONIA foliis linearibus. Linn. fpec. 204. 

Claytonia. Fl. virg. 25. 

Ornithogalo affinis virginiana, flore purpureo pentapetaloide. Pluckn. ahiu 

272. t. 102. /. 3. 
Anonymos caule infirmo fupino, foliis longis anguftis fucculentis: iloribus 

fpeciofis albis, rubris lineis intus notatis, fpicatim quafi difpofitis: caly- 

ce monophyllo in duas partesfeclo, vafculo membranaceo unicapfulari. 

Decidentibus floribus Caulis & Capfula fe fub terra recondunt. Monoco- 

tyledonum inftar protrudit unicum foliolum. Vere floret. Clayt. 11.251. 
Radix tuberofa, externe obfcurioris coloris. 
Caulis femipahnaris tener , fupcrne crafjior, tcrminatus raccmo brevi laxo 

patcnte, Jloribus fex , otto , vel dccem onujlo, quorum finguius proprio fcf 

indivifo injidet pedunculo. 

Folia communiter duo Unearia , utrinque acuminata , tres digitos longa , 

glabra, camofa, quorum unum ad radiccm caulis, altcrum verb ad cxortum 

racemi po/itum efl. 

CF.LOSIA foliis lanceofato—ovatis, panicula diffttfa filiformi. 

Amaranthus panicula ilavicante gracili holoferica. Sloan.jam. 49. £? bijl. 1. 

p. 142. t. 90. 
Amaranthus nodofus pubefcentibus foliis bafi parvis , americanus multi- 

plici fpeciofa fpica laxa f. panicula fparfa candicante. Pluckn. alm. 26. 

t. 261. f. 1. 
Celoiia maritima coma alba lucida. Clayt. n. 576. 

Jnonymos Suffrutex foliis Salicis alternis , flore coeruleo, e tuho Iongo an- 
gufto in quatuor (an non quinque) lacinias acucas expanfo. Nerii fpecies. 
Clayt. n. 306. 

Usque dum Characterem ex vivis confcripferis plantis , Neriis attribui potefl. 
cal. omnium minimus , quinquedentatus. 

cor. hypocrateriformis , limbo quinqucpartito, laciniis linearibus. 
stam. Filamenta quinque , breviffima,in fauce tubi corolla;. Amherozfimplices. 
pist. Germen ovatum. Stylus fimplex. Stigma capitatum. 

PER. . . 

sem. . . E 2 Ftlia 3 <5 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Folia alterna , ovato—lanceolata , integra , quibus differt ab altera fpecie y 
quce daiur in Phytopbylacio Collinfoniano , cui Folia Junt oppofita, margine 
ferrata. Z> I G T N 1 J. 


PERIPLOCd late-fcandens : fioribus yiridibus in centro cupreo-fufcis : 
foliis ovaco-cordatis, mollibus: filiquis maximis glabris quinquefulcatis! 
An Cynanchum caule volubili perenni, inferne fuberofo fiflb: foliis ova~ 
to-cordatis. Linn. bort. cliff. 79? In mautimis Julio floret. Clayt. w.637. 

CTNANCHUM caule volubili perenni, inferne fubtrofo fiffo , foliis cordatis acu* 

minatis. Linn. hort. cliff. 79. 
Periploca carolinenfis, flore minore ftellato. Dill. eltb. 308, t. 229. /. 296. 
Apocynum fcandens fruticofum,fungofo cortice,brafiiianum. Herm.par.s3. 
Periploca late fcandens , flore ferrugineo , foliis cordiformibus , capfuiis 

echinatis, fingulis floribus fingulis feminibus lanugine argentea alatis. 

Varietas dacur Capfulis glabris. Clayt. «. 1. £? 2E3. 

APOCTNUM caule teretiuscuh herbaceo , foliis oblongis , cymis lateralibus.. 

Linn. fpec. 213. 
Apocynum foliis ovatis acutis fubtus tomentofis. Fl. virg. 28. 
. Apocynum canadenfe ramofum, flore e viridi albicante, filiqua tenuiffima, 

Morif hift. 111. p. 609. t. 3. /. 14. 
Apocynum virginianum flore herbaceo, fiiiqua Iongiffima. Morif pral. 232.. 
Apocynum canadenfe maximum , flore minimo herbaceo. Pluckn. dlm. 35. 

t. 13./. 1. 
Apocynum ereclura virginianum ramofum , caule fubrubente, efulae rarce 

foliis,. fiiiquis tenuiffimis. Pluckn. alm.35, t, 260. f. 2. 
Afclepias erecla ramofa, caule rubente, cortice cannabino , floribus parvis 

obtufe albicantibus, foliis oblongis , acuminatis, fiiiquis binis. Clayt. 

n. 438. Noftratibus Indian Hemp. Cohl. noveb. 45. 

Umbellae in hacfpccie, non ut inreliquis, regularesfunt, fedvariefub- 

divifae. Corolld pland cum aliis fui gtneris convenit. Hujusque varietates 

funt, quas Plucknetius tab. 260. fig. 3. &? 4. proponit. 

APOCTNUM foliis utrinque acuminatis , caule frutictfo. 

Apocynum fcandens floribus pufillis albicantibus: foliis lanceoJatis., oppo- 
fitis, fubtus pallidioribus : filiquis cylindraceis acuminatis geminis te-- 
nuiffimis. Locis paludofis dumofis, fed rarius, invenitur. Clayt. n. 8p2>. 
Flores monopetali, fed magis infundibuliformes quam in congeneribus.. dSCLE, PENTANDlflA DIGYNIA. 37 JSCLEPIASfoliis ovalibus fuhtus tomentofis , caule fimpliciffimo , umbellis nu* 

tantibus. Linn. fpec. 214. 
Afclepias caule ereclo fimplici annuo, foliis ovato-oblongis fubtus incanis, 

umbella nutante. Linn. hort. cliff. 78. 
Apocynum majus fyriacum reclum. Corn. can. 38. 
Teriploca aquacica ere&a, foJiis falicis, flore carneo in umbellam coacer- 

vato; filiquis magnis tumidis hirfutis. Cortice liujus plantae monticoloe 

tapiftra fetasque texunt. Clayt. n. 222. 

JSCLEPIAS foliis lanceolatis glabris, cauk fimplici , umhellis trettis latera- 

libus folitariis. Linn. fpec. 215. 
Afclepias caule ere6lo fimplici, foliis lanceolato-ovatis glabris, pedunculis 

akernis, umbelhs ercclis. Fl. virg. 27. 
Apocynum perficarise mitis folio, cornicuJis Jacleis. Dill elth. 32. t. 29. 

/• 32- 
Apocynum americanum foliis amygdali longioribus. Plum. fpec. 2. 
Apocynum erectum non ramofum, foJio fubrotundo, umbellis florum fpe- 

ciofisalbis. Clayt. n. 65. 

ASCLEPIASfoliis villofis > caule decumbente. Linn. fpec. 216". 

Afclepias hirfuta foliis ovatis obtufis fubfeffilibus, caule decumbente. Fl. 

Vtrg. 27. 
Apocynum carolinianum aurantiacum pilofum. Petiv. ficc. 90. 
Apocynum Jlore faturate aureo, in umbellas difpofito , foliis hirfutis, cau- 

Jibus fupinis ligneis rotundis hirfutis,. foliis plurimis veftitis. Clayt. ».83. 

JSCLEPIAS foliis revolutis linearibtts verticillatis, caule erecto. Linn. fpec. 217, 

Afclepias foliis verrieillatis linearibus fetaceis. Fl. virg. 26. 

Apocynum marianam ereclum linariae anguftiflimis foJiis umbelJatura.. 

Pluckn. amalth. 17. 
Apocymim marianum foJiis anguftiffimis fteJlatis. Petiv. muf. 609. 
Apocynum erectum non ramofum, foliis rorismarini, Jioribus albis in um- 

bellas difpofitisjiiliquis binis fingulis floribus fuccedendbus. Clayt. n.216.. 

ASCLEPlASfoliis alternis cvatis , umbellis ex eodem pedunculo communi pluri- 

bus. Linn. fpec. 217. 
Afclepias caule ereclo annuo, foliis ovatis acuminatis alternis, pluribus in^ 

pedunculo umbeilis. Fl. virg. 27. 
Apocynum ereclum non ramofum, foJio fubrotundo, umbeJJis florum m- 

bris. Clayt. n. 2 «53. 

ASCLEPIAS erecla, non ranwfa , foliis obhngis glabris acwninatii: floribus. 
amccne purpureis, eornicuJis & laminis ereclis. Junio flwet. Siliquas 
iariilime profert. Clayt. n. 636. 

Ei ASCLE- 38 PENTANDRIA* D I G Y N I A. 

ASCLEPIAS palujlris eretta non ramofa: foliis obhngis glabris in acumenprs* 
ductis: floribus obfolete purpureis. In lblo lutoib & humido ad rivulorum. 
ripasinterRubos, Alnos, Smilaces & Gramina Julio floret. Clayt. n.6n. 

ASCLEPIAS caule crcclo fitnpHci maculato, foliis lanceoIato—obIongisgIabris t 
fubtus pallidis , umbclla compofita nutantc. 

Apocynum cre#um canadenie latifolium. Herm. parad. 34. Boerh. ind. 
alt. T. p. 313. 

Apocynum petaiis reflexis obfolete corniculis furreclis dilute purpurcis, 
flore odorato : florum umbellis ex lingulis alis fmguiis, alternatim ver- 
fus caulis fummitatem fitis, petiolis longis infirmis, nonnihil reclinatis: 
foJiis amplis lanccolato— oblongis glabris , fubtus pallidioribus , ncrvo 
medio rubente diftin&is : caule rotundo inferne, digitum minorem cras- 
fo, fesquicubitali, purpureis maculis hinc inde notato : radice perenni 
rcptacrice. Tota planta lac~le infigniter fcatct. An Apocynum vetus 
americanum Wifank Gerardo diclum, feu Apocynum virginianum Mun- 
ting. phyt. t. 105. Clayt. n. 906. fc? 937- 

Huc forte fpcttat Apocynum virginianum ercclum caulibus & foJiorum ner- 
vis purpureis Ilerm. prodr. add. 

ASCLEPIAS caule erefto ramofo foliis lanceolatis integerrimis oppofitis , um- 

bella erecla terminatrice. 
Apocynum petneum ramofum , falicis folio venofo, fiiiqua medio tumente, 

virginianum. Pluckn. alm. 36. t. 241. /. a. 
Apocynum montanum ereclum , flore palJide rubente, fulicis.foliis ex ad- 

verfo binis. An Apocynum petrceum ramofum falicis folio, Banift. cat. 

C/ayt. n. 950. 

Kali fpinofum, fotiis brevioribus , caulibus rubris. Clayt. 

SALSOLA herbacea, foliis fubulatis mucronatis, calycibus ovatis axil/aribus. 

Linn. fpec. 222. 
Salfola foJiis pungentibus. Linn. bort. c/iff. 86. 
Kali fpinofum cochleatum. Bauh. pin. 2H9. 

Kali fpinofum , foliis longioribus & anguftioribus. Tourn. infl. 247. 
Kali adfinis fpinofa planta. Morif. bift. 11. p. 611. t. 33. /. 11. 
Kali fruclum ad nodos aculeatum , femen unicum in fpiram convolutum 

continentem ferens. Clayt. n. 432. 

CHENOPODIUMfoIiis triangu/ari—fagittatis , margine integerrimis. Linn. 

hort. cliff. 84. 
Chenopodium folio triangulo. Tourn. inft. 506. 

Blitum perenne Bonus Henricus diclum. Morif. hifi. 11. p. 599. t. 30. /. 1. 
Bonus Henricus. Trag. 317. 
Lapathum uncluofum, foiio triangulo. Bauh. pin. 115. 

Tota P E N T A N D R I A D I G Y N I A. .39 

Tota bona. Dod. pempt.651. 

Mercurialis anglicus, five Bonus Henricus, Clayt. 

CHEKOPODIUM foliis rhomboidco-trianguUs crofis poftice integris fummis 

obhngis, racemis ercftis. Linn. il. fuec. 212. 
Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrorfum dentatis , fummis 

lineari— lanccolatis. Linn. hort. cliff. 85. 
Chenopodium folio finuato candicante. Tourn. infl. 506. 
Atriplex fylveftris, folio finuato candicante. Bauh. pin. 119. 
Atriplex fylveftris. Bauh. hift. 11. p. 972. 
Chenopodium foliis anguftis dilute viridibus. Clayt. 

CHENOPODIUM cauk rubcnte ftriato, foliis amplis triangularibus ferratis , 
pediculis longis infidentibus, humore pingui quafi tecHs. Clayt. 

CHENOPODIUM fmidum polyfpermum ,foliis flavefcentibus laciniatis. Clayt. 

CHENOPODIUM efculentum foliis triangularibus profunde crcnatis, fuperne 
pulverulentis, nondum expanfis dilute purpureis. Clayt. 

Botrys prcealta frutefcens , foliis Iongis laciniatis. Semina iumbricos e cor- 
poribus infaiKum expellunt. Clayt. 

ULMUS foliis aqualiter ferratis , bafi inaqualibus. Linn. fpec. 226. 
Ulmus fructu mcmbranaeeo, foliis fimplicilfmie ferratis. II. virg. 14.5. 
Ulmus altitudinis & crailitiei minoris,foliis latioribus rugofis. Clayt. «.524. 
Folia erumpentia longitudinem transverfi digiti vix gerunt. Fruftus tenelii 
ad alas hcerent. Ad petiolorum exortum Stipula lincarcs pallida , digitum 
transverfumfere longte , decidua. 
Ab Uhno Vulgari differt fequentibus notis, alioquin fimillima arbor. 

1. Folia in hac fpecie fimpliciter Jerrata , in vulgari dupliciter aut inordi- 
nateferrata. 

2. Fructus in Europaa glabri, £f apice bifidi , in Virginica margine undi- 
que pubefcentes, &f divifi usque ad Germen, fpatiuvi formantes inter has Ia- 
cinias , apicibus conniventibus. 

3. Piftillum in divifura Germinis confpicitur in Europaa , in Americana 
verb nequaquam , fed apex laciniarum videtur fiigma gerere. 

ULMUS procerior foliis angufiioribus , trunco per intervalla viminibus denfc 
congeliis infra ramos obfito. Clayt. add. 

HEUCHERA. Linn. hort. clifT. 82. 

MitellaAmericana,florefqualide purpureo villofo. Boerh. ind. alt.i. p.io$. 

Clayt. n. 301. &? 424. 
Cortufa americana flore fqualide purpureo. Herm. parad. 131. 
Cortufa americana fiuribus herbidis. Herm. parad. 131,. 

Sanii- 4 o PENTANDRIA DIGYNIA, 

Sanicula f. Cortufa americana fpicata , floribus fqualide purpureis. Plukn. 

alm. 332- *• 58. /. 3- . w ' 

Primula veris montana laciniata americana, iiore fqualide purpureo. Hem. 

hgdb. 506. 

SWERTIA corollh quinquefidis , terminali fexfida, pedunculis longijjlmis , fo» 

liis linearibus. Linn. fpec. 226. 
Gentiana foliis linearibus acuminatis, pedunculis longillimis nudis uniflo- 

ris oppofitis. bl virg. 30. 
Centaurium minus virginianum caule quadrato D. Banifler. Pluckn. alm. 93, 
Centaurium minus floribus pulcherrimis albis. Clayt. 

obs. Corolia rotata efi , laciniis lanceolatis quinque in floribus lateralibus , 

fex interdum in ftore caulem terminante : Faux corolla nuda. 

Utilis eft in febribus, i&ero, menfibus fuppreifis, fcorbuto, arthritide 

& fpecifice in morfu canis rabidi. Clayt. n. 171. 

GKNTIANJ corollis quinquefidis campanulatis ventricofis verticillatis , foliis 

trinerviis. Linn. fpec. 228. 
Gentiana iloribus ventricofis, campanulatis ereclis quinquefidis, foliis 0- 

vato— lanceolatis. Fl. virg. 29. 
Gentiana virginiana faponarioe folio,ilore coeruleo Iongiore. Morif. hifi. ur. 

p. 48+. t. 5. /. 12. Catefb. car. 1. t. 70. 
Gentiana autumnalis floribus faturate coeruleis, foliis rigidis. Clayt. n. 10. 

GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis ventricojis, foliis viUofis. Linn. 

fpec. 228. 
Gentiana floribus ventricofis campanulatis ereclis, quinquefidis: foliis ob- 

longis acuminatis, leviter villofis. Fl. virg. 145. 
Gentiana aucumnalis humilior, flore extra lutefcentc candido, intus variis 

lineis notato: foliis oblongis acuminatis, nonnihil villofis. Ciayt. n. 605. 

GENTIANA foliis lincari-Ianceolatis , caule dichotomo , corollis infundibulu 

formibus quinquefidis Linn. hort. clifF. 81. 
Centaurium minus. Bauh. pin. 278. 
Centaurium minus flore albo pufillo. Clayt. n. 519. 
Eadem flore luteo. Clayt. n. 9 14. 

ERTNGIUM foliis gladiatis ferrato-fpinofis , floralibus muitifidis. Linn» 

fpec. 232. 
Eryngium foliis gladiolatis,utrinque laxe ferratis denticulis fubulatis. Linn. 

hort. clijf. 88. 
Eryngium campeftre yuccae foliis, fpinis tenellis hinc inde marginibus ap- 

pofids. Banift. virg. 
Eryngium amencanum , yuccae folio, fpinis ad oras molliusculis. Pluckn. 

alm. 13. t. 175. /4. 

Eryn- 

i P E N T A N D R I A D I G Y N I A. 41 

Eryngium virginianum , yuccse foliis , fpinulis raris tencliis & inutilibus 

marginibus appofitis. Morif. hift. 111. p. 167. 
Eryngium campeftre Yuccae foliis. an Contrayervoe fpecies ? Ad morfus 

SerpentisCaudifoni& aiiorum venenatorum optimum cenfetur remedium. 

In febribus idem praeftat quod Contrayerva. In auftraii Virginiae parte 

frequenter occurrit. Clayt. n. 282. 

ERTNGIU M foliis gladiatis ferrato—fpinofis , floralibus indivifis. Linn- 

fpec. 232. 
Eryngium foliis gladiolatis, utrinque laxe ferratis, fummis tantum denti- 

bus fubulatis. Fl. virg. 146. 
Eryngiura aquaticum floribus albis. Clayt. n. 500. 

Folia fuprema fcrraturis gaudcnt fubulatis: inferiora vcrb magis fubulata 

funt, •& in petiolum defincntia, ferrata itidem fed viutica. 

Hujus varietas efl Eryngium lacuftre virginianum floribus ex albido coz- 

rulcis , caule & foliis Ranunculi flammei minoris D. Banifter. Pluckn. alm. 

136. cui folia funt lanceolato—lincaria utrinque fubulata, fsjfilia, floresquc 

pedunculati. 

ERTNGIUM minus aquaticum, fuliis Iinearibus , floribus pallide coerulcis. 
Ciayt. 

HTDROCOTTLEfoliispeltatis, umbellis qninquefloris. Linn. fpec. 234. 
Hydrocotyle foliis peltatis orbiculatis undique emarginatis. Linn. hort. 

clijf. 88. 
Hydrocotyle vulgaris. Tourn. inft. 328. 
Cotyledon paluftris. Dod. pcmpt. 133. 
Cotyledon aquatica. Bauh. hift. 11 r. p. 78 r. 
Cotyledon aquatiea acris feptentrionalium. Lob. hift. 209. 
Cotyledon repens brafilienfis. Raj. hift. 1323. 
Rjnunculus aquaticus cotyledonis foJio. Bauh. pin. 1S0. Morif. hift. 11. 

p. 442. t. 29. /. 30. 
Ranunculus aquaticus umbili-cato folio. Col ecphr. 1. p. 315. t. 316. Clayt. 

n. 429- 
HTDROCOTTLE fuliis peltatis, umbellis muhifloris. Linn. fpec. 234. 
Hydrocotyle repens ilore albo, cotyledonis folio. Fl. virg. 30. 
Hydrocotyle maxima, foiio umbihcato, floribus in umbellam nafcentibus. 

Plum. fpec. 7. 
Erva do capitaon. Marcg. braf. 27. 
Acaricoba. Pifon. braf 90. Clayt. n. 55S. SJXL 4 2 P E N T A N D R I A DIGYNIA. 

SAMICULA foliis feptilobatis inaqualibits , flofculis mafculis pcduncidatis. 

Linn. hort. upf. 57. 
Sanicula ilofculis mafculinis peduncukuis , hermaphroditis feflilibus. FL 

virg. 31. 
Lappula iere umbellata, aftranticc foliis, virginiana. Pluckn. mant. 1 14. 
Sanicula marilandica caule & ramulis dichotomis, echinis minimis, in eo- 

dem communi pediculo ternis. Raj. fuppl. 260. 
Sanicula fylvatica lloribus albis, foliis tricufpidatis. Clayt. n. 28. Noftra- 

tibus BJack Snake— root. Cold. noveb. 53. 

SANICULA foliis radicaJibus compofitis , foliolis ovatis. 

Sanicula canadenfis amplifllmo laciniato folio. Tourn. infl. 326. 

Folia radicaha plerumque ternata fcrrataque funt : iateralia fape bipartita 
vel trdoba, ramofa , facie A/lrantia, ferrata. Caulis bipedalis cf altior fo- 
liolis oppofitis, fcepius ternatis fejjilibus lanceolatis. Pedunculi infra bifurca- 
turam caidis lungi. J r Jores fcffihs. Semina magna hifpida. 

TORDTLIUM umlslla conferta, foliolis ovato—lanceolatispinnato—laciniatis. 

Linn. hort. cliff. 90. 
Caucalis fcgetum minor , anthrifco hifpido fimilis. Raj. bift. 468. Syn. 

3. -20. n. 5. 
Caucalis pumila fegetum Goodyero. Gcrard. emend. 
Caucalis arvenfis humilior & ramofior. Morif. hifl. m. p. 308. 
Sefeli foliis multiiidis: fioribus albis , petalis cordiformibus , quorum tria 

exteriora majora: feminibus Dauci inilar hifpidis. Aprili vei Majo ilo- 

ret, & folo conchis admifto gaudet. Clayt. n. 801. 
Involucrum univerfale efl monopbyllum. 

DAUCUSfcminibus bifpidis. Linn. hort. clixT. 89. 

Paftinaca tenuifolia fylveftris diofcoridis , vel Daucus officinarum. Baub. 

pin. 151. Morif hift. nr. p. 305. t. 13. /. 2. 
Paftinaea fylveflris vei Staphylinus gra^corum. Bauh. hift. m. p. 62. 
Paftinaca fyiveftris tenuifoiia. Dod. pempt. 675. 
Staphylinus fylveftris. Ccefalp. fyft. 28i. 
Sraphylinus. Riv. pent. 28. 
Daucus fylveftris. Clayt. n. 444. 

AMMI lacinulis foliorum capiilaribus , caule angidato. 

Umbellifera aquatica, foliis in minutiilima & plane capilJaria fegmenta di- 

vifis. Raj. fuppl. 260. 
Anonymos aquatica parva,foliis in minutifllma fegmenta divifis, florc albo> 

©cUjre Cumini. Ctayf. n. 215. LIGUS- P E N T A N D R I A D I G Y N I A, 4: , 

LIGUSTICUM foliis biternatis. Linn. fpec. 250. 

Liguflicum foliis duplicato— cernatis. Linn. hort. diff. 97. 

Ligufticum Scoticum Apii folio. Toum. infl. 342. 

Ligufticum humilius fcoticum a maritimis. Pluckn. alm. 217. t. 96. f. 2. 

Apium maritimum. Linn. fl. lapp. 107. 

Apium 1. Raj. hifl. 447. 

Sefeli raaritimum fcoticum. Herm. parad. 227. t. 227. 

SefeJi fcoticum. Riv. pent. 59. 

Apii fpecies floribus luteis. Clayt. n. 307. 

AKGELICA foliolis cequalibus ovato-lanceolatis ferratis. Linn. hort. cliff. 97' 

Angelica fylvellris major. Bauh. pin. 155. 

Angelica fylveftris magna vulgatior. Bauh. hijl. 111. p. 144. 

Angelica paJuflris. Riv. pcnt. 17. 

Imperatoria pratenfis major. Toum. inft. 317. 

Angelica fylveftris alta, foiiis amplis alatis pinnatis, floribus albis odora- 
tis, in umbellas denfiflimas latasque congeftis, femine magno flriato 
compreffo foliaceo , Paftinaca; latifolise fimili. Angelica vulgo. Clayt. 
n. 125. 

ANGELICA foliolis aqualihus ovatis incifo-fcnatis. Linn. horc. cliff. 97. 

Angelica canadenfis. Riv. pent. 16. 

Angelica lucida canadenfis. Corn. can. .196. t. 197. Morif. hift. m. 
p. 281. t. 3./. 8- Barrcl. rar. t. 1320. 

Jmperatoria lucida canadenfis. Tourn. injl. p. 317. 

Angelica lucida canadenfis fortaffe, vulgo Beily— ach— root. Clayt. n. 584. 
Radixobvires fummas carminativas noftradbusBeliy— ach-root. h. e. 
Torminum ventris radix merito audit: & re vera in morbis ventricuJi & 
inteflinorum a caufa frigida, praTertim Colica flatulenta & hyfterica ex- 
pertum efl remedium: neque minus efficax in apepfia & anorcxia, indc- 
que orta menfium fuppreffione & chlorofi. D. Mitchcl.fynop. vir. 

SIUM folio infimo cordato, caulinis ternatis, omnibus crenatis. 
Sium Americanum. Cold. noveb. 54. 

Anonymos fioribus atro— purpureis , foliis ex uno pediculo ternis. Clayl. 
n. 291. & 420. 

Multum convenit cum figura prima Nindzi, quam tradit Kampferus Amoen. 
Exot. fafc. 5. chff. 3. plant. 1. nift quod omni parte longe minor fit , floris- 
qne colore differat , (ffolium unicum habeat cordatum, qualia inlcone Kcemp- 
feri tria cernuntur. 

Ex fuperioribusfoliis Mcdium longiori pedunculo producitur. 
Radix £f Pediculi genua amplexantes ad mediam longitudincm profundo 
fulco cavati , eodem modo fc hahcnt , ut & Folium infimum fingulum , langui- 
de dentatum , bafi cordatum : fuperiora Folia etiam funt ternata, ex ovato 

¥ 2 ac.i- 4+ PENTANDRIA DIGYNIA. 

acuminata, denticulo acuto denfe ferrata , ex nervo infigni medio, &? ei eo 
decurrentibus lateralibus , denfo venularum complexu reticulata. 

SIUMfoIiis pinnatis, foliolis lanccolatis fubintegerrimis. Linn. fpcc. 251. 
Pimpinella foliis lanceolatis glabris acuminatis, ficpius integerrimis, rarius 

ferratura notatis. Fl. virg 32. 
Ojnanthe maxima virginiana Poeoniae foominae foliis. Morif hifl. nr. 

p. 288. t. 7. /. 1. 
Pimpinelloc Species aquatica non ramofa , foliis eleganter pinnatis longis 

anguftis glabris odoratis acuminatis, fupremis interdum medio incifis ad 

modum Thaliclri, iloribus parvis albis, femine Paftinacee foliaceo com- 

preffo, radice Sifari. Clayt. n. 279.. 

SISONfoliis ternatis. Linn. hort. cliff. 99. 
Myrrhis canadenfis trilobata. Morifi hift. nr. p. 301. t. 11. /. 4. 
Myrrhis trifolia canadenOs, angelicae facie. Tourn. inft. 315. 
Umbellifera adhuc anonyma flore albo: foliis in uno petiolo ternis, foliolis 

lanceolato— ovatis ferratis venofis: petiolis communibus membrana qua- 

dam auclis. Clayt. «.721. 

CICUTA foliorum ferraturis mucronatis, pctiolis membranaceis , apice bilobis. 

Linu. fpec. 256. 
yEgopodium foliis lanceolatis acuminatis ferratis. /'7. virg. 32. 
Angelica charibaearum elatior olufatri folio , flore albo , feminibus luteis 

ftriatis, cumini odore & fapore. Pluckn. alm. qr. t. 76. f r. 
Angelica virginiana foliis acutioribus, femine ftriato minore, cumini fapo- 

re & odore. Morif. hift. 111. p. 281. 
Myrrha. Mitch. nov. pl gen. n. 18. 
Angelica elatior aquatica iloribus albisplurimis, foliis alatis eleganter fer- 

ratis , caule glabro fifiulofo inftar Cicutoe, ad imum maculato, femine 

parvo ftriato Apii, odore & fapore Cumini. Clayt. «.13. Q 123. 

SCANDIXfcminibits nitidis , ovato-fubulatis , foliis dccompofitis. 
Cerefolium virginianum prccumbensFumariae.foJiis. Morif hift. 111. /7.303. 

t. 11. f. 3- 
Gerefolium fiore albo. Clayt. n. 407-. 

Myrrhis foliis trilobatis £? ditplicato-ternatis , foliolis ad modum Filicis vcl 
Adianti incifis, impari in extrema cofta relu^is multo majore, peciolis 
fufcis tenuibus, ftaribus albis. Clayt. n. 052. 

SMTRNIUM foliis caulinis decompnfitis acuminatis. 

Smyrnium aureum lobis ternis quihisve Marianum. Fluckn. mant. 173. 

Smvrmum iioribus Juteis. Clayt. n. 464. 

Folia radicalia funt dccompofita , conftantque foliolis partialibus lateralibus- 
tctnatis , intermedio autem ex quinque foUoiis pinnato. Omnia hcvc fuliola^ 
scuminata & acute ferratafunt* FoI!a> PENTANDRI-A D I G Y N I A. 45 

Folia caulina itt plurimum duplicato-ternata vel quinata, conjunSis duobus 
extimis foliolis interfe &fere bafi connatis. 

SMTRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis, foliolis oblongo—ovatis integer- 

rimis. 
Smyrnium foliis caulinis duplicato-ternatis integerrimis. Linn. fpec. 263. 
Umbellifera adhuc ignota foliis odore grato praeditis. anLiguftici fpecies. 

Clayt. n. 549. 

T R I G T N I A. 

RHUS foliis pinnatis integerrimis , petioh integro. Linn. mat. med. 5r. 

Spec. 265. 
Rhus foliis pinnatis integerrimis. Linn. hort. cVff. irr. 
Toxicodendron foliis alatis , fru6tu rhomboide. Dill. ehh. 390. t. 292. 

/• 377- 
Arbor amencana alatis fohis,fucco lacleo vencnata. Pluckn. alm.45. t. 145. 

/ r - 
Sitz vcl Sitzdfiu. Kampf amozn. 79 r. t. 792. Clayt. n. 681. 

RHUS foliis pinnatis integemmis , petiolo membranaceo articulato. Roy. 

prodr. 24. 
Rhus elatior foliis cum impari pinnatis, membranaceis articulatis, foliolis 

minoribus nonnunquam non exacle oppofitis , racemis atrorubemibus. 

Clayt. n. 728. 
Rhus Virginicum Lentifci foliis Banifteri. Raj. hijl. 1799. 
Gummi Copal. Park. tbeatr. 1670. 
Copalli Quahiutl Patlahoac , feu arbor CopaJli latifolia. Hern. mex. 4.6. 

Pluckn. alm. 319. t. 56. f. 1. 

RHUS foiiis pinnatis ferratis lanceolatis utrinque nudis. Linn. fpec. 265. 

Rhus fohis pinnatis ferratis. Fl. virg. [-48. Cold. noveb. 63. 

Rhus virginicum panicula fparfa, ramis patulis glabris. Dill. ehh. 323. 

Hhus angufbifolium. Baub. pin. 414, 

Surnach anguftifolium. Bauh. prodr. 158. 

Rhus baccis rubentibus, foliis ferratis. Clayt. n. 492. 

RHUS foliis ternatis , foliolis petiolatis ovatis acutis integris. Lir.n. hort, 

clifT. j 10. 
Toxjcodendron amplexicanle , foliis minoribus glabris. Dill. elth. p. 390. 

Ubi Vir Cekberr. de lufu foliorum quoad aetatem & fexttm egregie dijjerit. 

Hinctot nova Species apud Auttores occurrunt, quac merae funt varietates. 

Et hinc quoque 
lledera lactefcens nunc rccla nunc fcandens trifoliata, folio querciformL 

roifon-Oak. n. 238. 

F 3 Hede* 4(5 PENTANDRIA TRIGYNIA. 

Hedera furrecla triphylla , medio folio querciformi. Plukn. mant. p. 100. 
Raj.fuppl. dendr. p. 37. n. 6. Cujus varietas eft Toxicodendron minus ere- 
ftum capfularum tegumentis pilofis num. 618. quod refpondet Toxicodendro 
reclofoliis minoribus glabris. Dill. eltb. p. 389. t. 291. 

RflUSfoliis ternatis,foliolis petiolatis angulatis pubefcentibus. Linn. fpec. 266. 

Rhus foliis ternatis, foliolis petiolatis ovatis acutis pubefcentibus , nunc 
incegris, nunc finuatis. Fl virg. 149. 

Toxicodendron triphyllum folio finuato pubefcente. Tourn. inft. Cn. 

Toxicodendron fcandens, foliis in eodem pediculo ternis pendulis reilexis, 
cortice incifo , furculis foliisve divulfis. Clayt. 

An ad Dioecias vel Monoccias referri dcbeat, mihi non contlat. Sed ejus- 
dera fpecies humilior recenfita Flor. Virgin. fpec. 3. omnino hermaphro- 
dita eft. Confer. Linncei Obfervat. adbort. cliff. pag. 111. Surculus pe- 
culiaris fcrevis in foliolis minimis anguftis laciniatis expanfus, e racemo 
fru^ifero egreditur. Succus ladtetis guttatim cadit, qui aeri expofitus 
mox nigrefcit. Vapores venenati ex omnibus arboris partibus contufis 
exhalant , qui puituhs acres , tumores doloresque in corpore pariunt. 
Clayt. n. 479, 

Toxicodcndmn ereclum procentm , fuliis alatis , fruclu rhomboide. Dill. cl:b. 
t. 292. /. 377. Clayt. add. 

RHUS foliis amplis pinnatis , racemis atro— rubentibus. Clayt. 

RHUS ftaturae minoris, foliis racemisque minoribus. Clayt. 

CASSINE foliis obkngis fcrratis. Linn. fpec. 268. 

Phiilyrea capeniis foiio celaftri. Dill. eltb. 315. t. 236. 

CafTine vera perquam fimilis arbufcula, phillyreae foliis antagoniftis cx pro- 

vincia carolinenfi. Phtckn. mant. 40. Hort. angl. 16. t. 20. 
Lycium africanum betulas folio. Herm. prodr. 349. Kigg. beawn. 27. 
Celaftri glauco folio arbor. Petiv. muf 627. 
Cerafus febeftenae domefticae aliquatenus accedens. Pluckn. alm. 94. t. 97. 

f. 8. 

Frutex aethyopicus alaterni foliis. Seb. tbef 1. p. 46. t. 29. /. 5. 
Arbufcula maritima foliis fempervirentibus, Phillyreae fimilibus, fed mino- 
ribus, baccis parvis rubentibus tripyrenis. Calfine. Clayt. 

VlBURNUMfoiiis integerrimis lanceolato—avatis. Linn. fpec. 268. 
Tinus foliis ovatis, in pctiolos terminatis, integerrimis. Fl. virg. 33. 
Opulns aquatica foliis fubrotundis, frondibus albis in umbellas difpofitis, 
baccis atro— purpureis, olficulo compreffo. Clayt. n. 64. 

VIBURNUM foliis cordato—orbiculatis glabris ferratis plicatis. 
Viburnum iloribus in umbella candidis, foliis articulatis profunde & ele- 
ganter ferratis. Clayt. n. 542. 

Folia PENTANDRIA TRIGYNIA. 47 

Folia coryli glabra oppofita , umbella fupra decompofita absque involucro , 
eujus etiam datur varietas foliis fuperioribus perfecte cordatis. Sheep Turds 
$ indian Sweet—meat. Phytoph. Collinfon. vol. 12. n. 12. 

VIBURNUM foliis fubrotundis ferratis glabris. 

Viburni fpecies floribus albis umbellatim congeftis , foliis Pruni , bacca 

molli atro— purpurea obJonga eduli, oflicuio duro compreflb. Black-Haw. 

Clayt. n. 47. Cold. noveb. 57. 
VIBURNUM foliis trilobis dentatis. Linn. hort. upf. 69. 
Opulus. Linn. hort. cliff. 109. Cold. noveb. 58. 
Opulus Ruellii. Tourn. inft. 607. 
Sambucus aquatica flore fimplici. Bauh. pin. 456. 
Viburnum floribus in umbella candidis , foliis aceris. Clajt. n. 543. 

SAMBUCUS cymis quinquepartitis, caule arboreo. Linn. fpec. 269. 

Sambucus caule perenni ramofo. Linn. hort. cliff. p. 109. 

Sambucus caule arboreo ramofo, floribus umbellatis. Roy. prodr. p. 243. 

Sambucus fructu in umbellanigro. Bauh. pin. 456. 

Sambucus. Dod. pempt. 845- 

Sambucus vulgaris. Clayt. n. 924. 

STAPHTLJEA foliis tematis. Linn. hort. cliff. 112. 
Staphylodendron virginianum trifoliatum. Herm. lugdb. 258. 
Staphylodendron virginianum triphyllum. Tourn. injl. 616. 
Piftachia virginiana fylveftris trifolia. Morif. blef.295. 
Staphylodendron triphyllum vafculo trilocuiari. Clayt. n. 737. Noftratibus 
Bladdernut. Cold. noveb. 31. 

ZANTHOXTLUM foliis pinnatis. Linn. fpec. 270. 

Zanthoxylum. Linn. hort. cliff. 487. 

Zanthoxylum fpinofum, Lentifci longioribus foliis, Euonymi fruftu capfu- 

lari. Pluckn. alm. 396. t. 328. c. 6. The pellitory or Toot-ash Tree. 

Catefb. car. r. p. 26. Clayt. n. 897. 

obs. Calyx quinquefidu-s minimus cohratus. Petiola quinque evata. Sta- 

tnina quinque longitudine petalorum. Germina duo fubrotunda cohcerentia. 

Styli minimi. Stigmata acuta. 

SAROTHRA. Linn. fpec. 272. Amoen. 111. 10. Ludw. defin. 706. 
Gentiana caule ramisque ramofiflimis, foliis fubulatis minimis. Fl. virg. 29. 
Centaurium minus fpicatum anguftiffimo folio , five fcoparium marilandi- 

cum novum. Pluckn. mani. 43. t. 342. /. 3. Raj. fuppl. 530. 
Centaurium luteum caulibus plurimis fucculentis, fohis minimis veftitis, 

flore flavo quinquepartito fugaci, matutino tempore confpicuo, cui vas- 

culum rubrum integrum acuminatum , feminibus parvis repletum fuc- 

cedit. Ground— pine. Clayt. n. iiq. 

P E & 4 8 PENTANDRIA PENTAGYNIA. 
P E N T A G Y N I A. 

ARALIA arborca aculeata. Linn. vir. 26. 

Aralia caule aculeato. Linn. bort. cliff. 113. 

Aralia arborefcens fpinofa. Vaill Jerm. 43. 

Angelica arborefcens fpinofa , feu arbor indica fraxini folio, cortice fpi- 

nofo. Comm. hort. amjl. p. S9. t. 47. Raj. bi/l. 1798. 
Ghriftophoriana arbor acuieata virginienfis. Pluckn. alm. 48. t. 20. 
Angeiica baccifera, five aralia arborefcens fpinofa. Gumbriar & Prickley- 

ash. Clayt. «.233. Noftratibus Prickley-ash velToot-ash-tree. Clayt. 

tioveb. 6$. 

ARALIA caule nudo. Linn. hort. cliff. 113. 

Aralia caule aphyllo radicc repente. Vaill ferm. 43. 

Aralia canadenfis nphyllo.caule. Boerb. irid. alt. n. p. 63. 

Zarzaparilla virginienfis noftratibus ditta, lobatis umbelfiferae foliis, ame- 

ricana. Pluckn. alm. 396. 
Chriftophoriana virginiana, zarzae radicibus furculofis & fungofis , Sarfa- 

parilla noftratibns difta. Pluckn. alm. 98. t. 238. /. 5. 
Aralia foliis duplicato— ternatis , foliolis petiolatis ovato— oblongis, acute 

ferratis, in mucronem definentibus, pcdunculis aphyllis: radice repen- 

te, dulci fungofa. Convallibus montis Tobacco— llow collegi Majj ini- 

tio, fulo fertili & fubhumido. Ciayt. n. 864. 

STATICE caule nudo paniculato tcreti, foliis Icevibus. Linn. fpec. 274. 

Statice caule nudo ramofo. Linn. bort. ciiff. 231. 

Limonium maritimum majus. Baub. pin. 192. 

Limonium majus multis, ajiis Behen rubrum. Bauh. bifb. nr. p. S~6. 

Valerianae rubrae fimiiis. Dod. pempt. 351. 

Limonium floribus cceruleo— purpureis. Clayt. n. 573. 

LINUM calycibits acutis alternis, capfulis mutkis, panicnla filiformi , foliis 
alternis lanceolatis, radicalibus ovatis. Linn. fpec. 279. 

Linura ramis foiiisque alternis lanceolatis fefiilibus , nervo longitudinali 
inftruftis. Fl. virg. 35. 

Linum catharticum floribus Iuteis, foliis minimis glaucis. Clayt. «.440. 

DROSERA fcapis radicatis, foliis orbiculatis. Linn.fi. lapp. 109. 

Ros folis folio rotundo. Bauh. pin. 357. 

Ros folis foliis circa radicem in orbem dispofitis. Burm. zeyl 207. t. 94. 

Wathaeffa. Herm. zeyl. 18. ex fententia Linnaei fl. zeyl. $. 120. 
Ovibus noxia cenfetur. Clayt. n. 3. Claffis H E X A N D R I A M O N O G Y N I A. 

lafis VI. 
X A N D R I A 

M N G T N I A. 

\\JENEALMIA filiformis intorta. Linn. hort. cliff. 129. 

Camanbaya caroliniana cinerea. Petiv. inuf. «. 752. 

Cufcuta ramis arborum innafcens caroliniana , rilamentis lanugine teflis 

Pluckn. alm. 126. t. 26. f. 5. 
Cufcuta americana fuper arbores fe diffundens. Raj. hifl. 1904. 
Vifcum caryophylloides tenuiflimum, e ramulis arborum mufci in modurn 

dependens , foliis pruinae inftar candicantibus, flore tripetalo, femine 

filamentofo. Sloan. fi. 77. fc? hifi. 1. p. 191. t. 122. /. 2. 3. Raj. 

fuppl. 406. 
Camanbaya. Marcgr. brafil.4.6. 
Anonymos parafytica arboribus altiflimis innafcens, ex quarum ramdis ad 

Jongitudinem viginti pedum verfus terram protenditur. Clayt. n. 389. 
Camanbaya Carolinicnfis nigra Petiv. Gazopb. t.6l. f. 12. non ejl di- 

verfa ab hac fpecies , fed folummodo interius Filum nigrum, cujus ope Ifteri 

aves adificant & fufpendunt nidos. Confer Sloan. hifl. jam. IX. £. 299. 

BURMANN 1/1 flore gemino. Linn. fpec. 287. 

iiurmannia fcapo bifloro. Fl. virg. 36. 

Burmannia flore duplici. Linn. hort. cliff. 128. 

Burmannia aquatica pufilla, flore purpureo pulchro . in uno caule unico, 
apicibus luteis minuLiflirais, fegmemis tnbus finguiari & peculiari modo, 
piumarum pofuionis ad fagittae finem inflar, e pericarpii lateribus ex- 
tantibus ; cauJe humiJi aphyilo tenuiflimo capiiJaceo, foliis anguflis, ra- 
dice fibrofa. Loca amat paludofa. FJoret Septembri. Clayt. n. 248. 

TRADESCANTIA. Linn. hort. clifT. 107. Hort. upf. 73. 
Ephemerum virginianum flore azureo majori. Tourn. injl.$6j. Clayt. n. 297. 

jiMARTLLIS fpatha unifiora , corolla aquaIi,pifliI!o refraclo. Linn. hort. 

cliff. 135- 
Lilionarciffus Indicus pumilus monanthus albus, foliis angufliflimis, Ata- 

mafco diftus. Morif hifl. 11. p. $66. t. 24. 
Lilionarciflus virginienfis Park. Catejb. car. app. t. 12. 
Lilionarciflus vernus anguflifolius, flore purpurafcente. Barrel. rar.t.994.. 
Lilionarciffus f. Narciflus liliflorus carolinianus flore albo fmgulari cum ru- 

bedine diluto. Pluckn. alm. 220. t. 42, /. 3. 

G Lilio- 5 o HEXANDRIA M0N0GYNIA. 

Lilionarciflus flore fpeciofo albo, exterius dilute rubente, foliis longis an- 
guftis plurimis. Madidis gaudet locis , floretque ad finem Aprilis. Clayt. 
«. 256. 

PONTEDERIA foliis cordatis , floribus fpkatis. Linn. fpec. 288. 
Pontederia floribus fpicatis. Linn. bort. cliff. 133. Cold. noveb. 69. 
Michelia. Houjl. 
Gladiolus lacuftris virginianus coeruleus, fagittariae folio. Petiv. gazopb. 

*• 5- /• 2 * 

Sagittariae fimilis planta paluftris virginiana fpica flcrum coerulea. Morif. 

hift. iir. p. 618. t. 4. /. 8. Pluckn. alm. 326. 

Plantagini aquaticccquodammodo accedens, foliorum auriculis amplioribus 
retufis, floribus coeruleis hyacinthi fpicatis. Pluchn. mant. 152. t. 349. 
/. ult. 

Poitederia aquatica floribus monopetalis violacei coloris, in duo labia di- 
ftincta tripartita divifis, quorum fuperius intus macula flava pingitur, 
thyrfo feu fpica denfa in fummo caule coa&is : foJiis craflis , fagittas cus- 
pidis inftar, glabris, pediculis fungofis junceis longis rotundis, e radice 
ftatim emergentibus, infidentibus: pericarpio rugofo pyriformi , femen 
unicum ejusdem figuras tegente. Clayt. n. 87. 

ALLIUMfcapo nudo femicylindrko , foliis lanceolatis petiolatis : umbella fafti- 

giata. Linn. fpec. 300. 
AUium foliis radicalibuspetiolatis, floribus umbelJatis. Roy. prodr. 39. 
Allium fylveftre Jatifolium. Baub. pin. 74. 
Allium vel cepa latifolia radice fingulari oblonga tunicata: foliis folummo- 

do duobus vel tribus humi femper ftratis: fcapo ereclo : fpatha in acu- 

men definente. In umbrolis & fubhumidis foJo pingui Majo floret. 

Ciayt. n. 71S. 

ALLIUM radice hteraU cordata folida , capite bulbifero. 
Allium arvenfe odore vehementi , capitulis bulbofis rubentibus. Clayt. 
n. 246. 

LILIUM f. Martagon floribus aureis purpureis maculis eleganter notatis. 
fpeciofis , fingulis caulibus fingulis , nonnunquam pluribus. Ciayt. In 
paluftribus floret. Eft Lilium five Martagon floribus reflexis, ex luteo 
rubentibus, purpureis maculis eleganter notatis. Banift. cat. fiirp. virg. 
Lilium five Martagon canadenfe flore luteo punclato. Acad. reg. par. 
Catesb. car. 1. p. 56. Clayt. n. 622. Cold. noveb. 70. 

LILIUM five Martagon hnmiIius,foliis glabris oblongis, viridi— purpureis, 
in caulis fummitate denfe obfitis , alternis : floribus minoribus , luteis 
maculis notatis. In clivis folo pingui & lutofo praeditis (procuJ aPorcis) 
crefcic,. & Julio floret. Clayt. add. Cold t novtb. 71. 

Ll- H E X A N D R I A MONOGYiMA 5 : 

LILIUMfoliis lanceolato-oblongis,fupcrioribus verticillatis , inferioribus fpar- 

Jis : corolla campanulata , petalis punclatis. 
Lilium carolinianum , ilore croceo pun&ato, petalis longioribus & angus- 

tioribus. Catesb. car. n. t. 58. 
Lilium flore croceo, maculis fufcis intus notato, petalis ad exortum an- 

guftis: foliis lanceolato— oblongis, quatuor vel quinque ad genicula ver- 

ticillatim pofitis. Junio fylvis & cJivis occidentalibus juxca montes flo- 

ret. Clayt. «.715- 

ERTTHRONIUM foliis ovato-oblongis glabris nigro-maculatis. 

Dens Canis aquatilis: flore faturate flavo pendulo: foliis ovato— oblon^is, 

in caule folummodo duobus glabris, maculis nigricantibus notatis. & Ad 

finem martii florec. Clayt. n. 691. Cold. novsb. 73. 

UVULARIA caule perfoliato. 

PoJygonatum perfoliatum minus virginianum , folio fubrotundo brevi. 

Pluckn. alm. p. 101. 
Polygonatum ramofum flore luteo majus,cornuti. Morif bifi. 111. p- 538. 

t. 4. /. 12. Cold. noveb. 74. 
Lilium (ive Martagon pufillum, floribus paucis flavis pendulis, foliis glau- 

cis polygonati ; caule perfoliato , radice carnofa alba , capfuJa trique- 

tra alata Coronae imperialis inftar. Locis umbrofis aprili floret. Clayt. 

n. 258. 

ANTHERICUM foliis enfiformibus , periantbiis trilobis, filamentis glabris. 

Linn. fl. fuec. 269. Spec. 311. 
Anthericum filamentis tevibus, perianthio trifldo. Linn. hort. cliff. 140. 
Afphodelus non ramofus, foliis anguftis gramineis , caule rotundo rigido 

Jeviter villofo, flore parvo albo hexapetaloide, capfulis trigonis ruben- 

tibus. Julio floret in pratis humidis. Clayt. n. 269. 

A Pbalangiis differt fruttu & piftillo fimplici; ab omnibus Liliaceis , ca- 

lyce. Confer obferv. bort. cliff. & It. Oland. p. 194. 

ORNITHOGALUM floribus umbellatis , fpatha bivalvi. 

Ornithogalum Virginianum parvum umbellatum, flosculis ex albo viridius- 

culis Banifteri. Pluckn. alm. 272. Raj.fuppl. 556. 
Ornithogalum majus album, flore odorato, foliis Jatioribus glabris, radice 

folida rotunda alba. Clayt. n. 44. 

ORNITHOGALUM fcapo angulato , peduncuiis umbellatis villofis. Linn. 

fpec. 306. 
Ornithogalum luteum parvum virginianum , foliis gramineis hirfutis. Banifl. 

cat. fi. virg. Pluckn. alm. 273. t. 350. /. 8. Raj. hift. 1927. 
Ormthogalum Virgwianum Jutcum, foliis gramineis hirfutis. Petiv. eazopb. 

t.i.f.n. b r 

G 2 Orni- 52 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Ornithogalum vernum luteum , foliis anguflis gramineis hirfutis. Clayh 

n. 799. 

obs. SimWimuHi efl Ornitbogalo Iuteo Bauh. pin. 71, a quopracipue diffcrt 

hirfutie & pilis , infoliis, caule , umbella. Fiorum quoque bafes cxterne bir- 
■ futajunt, & omnino tomentofa. 

LEONTIC E filio caulino triternato y florali bitcmato. Linn. fpec. 312. 

Leontice foliis fupradecompofitis. Pl. virg. 151. Coid. noveb. 75. 

An Chriftophoriana. Clayt. n. 545. 

Caulis Jimplex. Folia triplicato-tcrnata, longis pctiolis communibus innixa: 
petiola veru propria intermedia breviora, lateralia proxima vix uUa. FoIioJa 
propria glabra ovata, intermedia fape triloba. Racemus fimpiex caukm ter- 
minat laxus ereclus. Tbalictroides Parifienfibus dici confuevit. 

CONVALLARIA 'foliis alternis , fioribus ex alis. Linn. hort. cliff. 124. 
Polygonatum latifolium vulgare. Baub. pin. 303. 
Poiygonatum vulgo figiJlum Salomonis. Baub. bift. 111. p. 529. 
Poiygonatum flore luteo foliis longis glaucis. Clayt. n. 335. 

CONVALLARIA fuliis fejfilibus racemo ttrminali compofito. Linn. fpec. 315. 

Convallaria foliis alcernis racemo terminatrici. Linn. bort. cliff. 125. Cold. 
noveb. 78. 

Smilax afpera racemofa polygonati folio. Tourn. infl. 654. 

Polygonatum racemofum. Corn. canad. 36 t. 37. 

Polygonatum ramofum & racemofum fpicatum. Morif hifl. 111. />. 537- 
t. 4. /. 9. 

Liiium convallium virginianum , polygonati foliis , racemofum. llerm. 
Jugdb. 376. 

PoJygonatum fpicatum , foJiis integris nervofis albicantibus latis acumina- 
tis, plantaginis fimilibus alternis: lloribus parvis albis pentapetalis, in 
racemos ad finem caulis coaclis: baccis per maturitatem rubris, duobus 
feminibus duris lucidis arfte coa&is fcetis: caule fingulari, nunquam ra- 
mofo; radice alba, polygonati fimili. Baccae cephalicce & cardiacae genus 
nervofum conforcant. Clayt. n. 35. 

ALETRIS. Linn. amcen. nr. it. Ludw. defin. 173. 

Hyacinthus caule nudo , foliis linguseformibus acuminatis dentatis. FL 
virg. 38. . 

Hyacinthus floridanus fpicatus, foliis tantum circaradicem brevibus, elato 
caule , floribus albis parvis ftriatis, & veluti ianugine feu pube quadam 
elegantiflime crifpatis. Pluckn. amahb. 119. t. 437- /• 2 - 

Hyacinthus caule akoaphyllo, floribus albis vix odoratis, quafi urceolari- 
bus parvis, fpicatim in cauJis faftigio congeftis; foliis ad exortum latis 
glabris, in acumen Jongum excurrentibus, ad margines leviter fpinuiis 

l moliibus tenellis minimis obfitis : radice tuberofa intus flava , amara , 

fibris HEXANDRIA MONOGYNIA. 53 

fibris plurimis rigidis cincla. Stargras & Starroot. Radix antifebrilis & 
leniter cathartica , morfumcjue Caudifonse fanat. Clayt. n. 74. 

AGAVE foliis dentato-fpinofis , fcapo fimplicijfimo. Linn. amoen. 111.22. 

Spec. 323. 
Aloe foliis lanceolaris fpina cartilaginea terminatis, floribus alternis feflili- 

bus. Fl. virg. 152. 
Ajoe virginica rloribus viridibus fetfilibus odoratis, foliis anguftis murica- 

tis autumno deciduis, radice perenni. Scamina corolla duplo longiora. 

Antherae longiffimse tremulae incumbentes. An Lilium Scillce foliis, den- 

ticellis parvis ad margines ferratis D. Banifter? Clayt. n. 498. 

Differt ab Aloc foliis lanceolatis dcntatis Jpina cartilaginea terminatis ra- 

dicahbits llort. Cliff. caule fimplicijjimo , fioribus altcmis fejfilibus. Fiorum 

cor&lla fruclui infident infundibuliformes parvce erectce. 

TUCCA foiiis lanceolatis acuminatis integerrimis, margine filamentofis. 
Yucca foliis ferrato— fiiamentofis. Linn. fpec. 319. 
Yucca foliis filamen tofis. Morif hijl. n, p. 419. 

Yucca virginiana foliis per ambicum apprime filatif. Pluckn. alm. 396. 
Yucca flore albo, foliorum marginibus filamentofis. Silkgrasf. In littoribus 
arenofis fluminum crefcit. Clayt. n. 270. 

ACORUS. Dod. pempt. 249. 

Acorus verus five Calamus aromaticus officinarum. Baub. pin. 34. 

Acorum verum matthioli. Dalecb. hift. 161 8. 

Calamus aromaticus. Petit. gen. 49. 

Calamusaromaticus vulgaris ,multis Acorum. Bauh. hift. 11. p. 734. Mkh. 

gen. 43. 
Typha aromatica clava rugofa. Morif. hift. 111. p. 246. t. 13. f. 4. Clayt. 

n. 806. 

ORONTIUM. Linn. amoen. 111. 17. fig. 3. 

Arum folio enervi ovato. Fl. virg. 113. 

Arum fluitans pene nudo. Banifl. virg. 1926. 

Arum aquaticum minus f. Afarum fluitans pene nudo virginianum D. Ba- 

nifler. Pluckn. mant. 28. 
Potamogeton foliis maximis glaucis, floribus luteis in fpica longa denfe 

flipatis. Clayt. «.53. 

JUNCUSfoIiis linearibus canaliculatis , capfulis obtufis. Linn. fl. fuec. 284. 

Spec. 327. 
Juncus foliofus minimus campeftris & nemorenfis. Fl. virg. 152. 
Gramen junceum virginianum calyculis paleaceis bicorne. Morif hijl. 111.. 

p. 228. t. 9. /. 15. 
Cramen junceum elatius pericarpiis ovatis americanum. Pluckn. alm. 179. 
'•. **92./.p, G- 3 Folia. 5 4 II E X A N D R I A M O N O G Y N I A. 

Folia ad radicem numerofa graminea. Caulis far6tus pedalis & femipeda- 
lis, paniculam e latere, rariiTime e faftigio, geftans. Capfuloe majuscu- 
lae tnvalves. Clayt. n. 340. 

JUNCUSfoliis planis, fpicafejjili pcdunciriataquc. Linn. fl. fuec. 288. 
Juncus foliis planis , panicula rara , fpicis feifilibus & pedunculacis. Linn. 

hort. cliff. 137. 
Juncus villofus capkulis pfyllii. Tourn. infl. 246. 
Juncoides villofum capitulis pfyllii. Scheuchz. gr. 310. 
Cyperella capitulis pfyllii. Rupp. jen. 130. 

Gramen hirfutum capitulis pfyllii. Bauh. pin. 7. Theatr. 103. Vrodr. 15. 
Gramen paniculatum. Clayt. «.332. 

JUNCUSfoliis articulofis , floribus umbellatis ,capfulis triangulis. Clayt. n. 581. 

JUNCUS culmo nudo nutantc^ panicula laterali. Roy. prodr. 44. 

Juncus parvus calamo fupra paniculam longius produ6io. Raj. fyn. 3. p. 43 2. 

Juncus lasvis panicula fparfa minor. Bauh. pin. 12. 

Juncus. Clayt. n. 582. 

JUNCUS cuhno nudoflriclo panicula laterali. Roy. prodr. 44. 

Juncus culmo nudo acuminato, ad bafln fquamato, floribus pedunculatis. 

Linn.fl. lapp. 117. 
Juncus laevis panicula fparfa major. Baub. pin. 12. Theatr. 182. Scheuchz. 

gr. 341. 
Juncus Jaevis. Dod. pempt. 606. 
Juncus. Clayt. n. 393. 

PRINOSfoIiis longiiudinaliter ferratis. Linn. fpec. 330. 

Prinos. Fl. virg. 39. , 

Arbor trunco parvo infirmo, viminibus lentis, cortice glabro, foliis Lauri, 

floribus pentapetalis, albicantibus, e ramulis absque pediculis egreflis, 

ba:cis & feminibus Agrifolii. Floret Junio. Clayt. «.78. 

Rami alterni , Iceves , nudi. Folia ovata , petiolata , glabra , acute fer- 

rata, ferraturis in acumen fubulatum dejinentibus , fuperiora acuminata, in- 

feriora obtufa. 

Exfingula ala predit pedunculus communis^ petiolo brevior. Flores albi. 

In phytophylacio D. Collinfon datur Mas & temina. vol. 12. num. 23 

& 24. TRI- HEXANDRIA TRIGYNIA. ss 

TRIGTNIA 

RUMEX floribus bermaphroditis : vahulis integerrimis : omnibus graniferis: 

foliis lanceolatis y vaginis cyhndricis. Linn. fpec. 334. 
Lapathum aquaticum foJiis iongis anguftis acutis, floribus ad genicula 

verticillatirn congeftis. FL virg. 39. 

RUMFX floribus hermapbroditis ; vahulis integerrimis : omnibus granifcris ; 

foliis lanccolatis: vaginis obfoletis. Linn. fpec. 334. 
Rumex aquatica, calycis foliolis omnibus cequalibus, radice exterius nigra 

vel flava. CohL noveb. 83. 
Lapathum foliis longis latis vix acuminatis, coftis caulibusque rubentibus; 

radice intus crocea. Clayt. fl. virg. 39. 

RUMEXfloribus dioicis, foliis lanceolato-haftaiis. Linn. vir. 32. 

Acetofa arvenfis lanceolata. Bauh. pin. 114. 

Acetofa arvenfis lanceolata fterilis. Till. pif 179. 

Acetofa arvenfis lanceolata femine vidua. Vaill. parif 296. 

Oxalis parva repens, foliis auriculatis & acuminatis. Clayt: n. 494. 

MELA.NTHIUM petaiis unguiculatis. Linn. fpec. 339. 

Melanthium foJiis linearibus integerrimis longiflimis, floribus paniculatis. 
FL virg. 59. 

Nigella flore obfolete flavo* femine alato, foliis gramineis. C/ayt. 77. 422.. 
Planta cft pcdalis , bipedalis, aut ahior , caule tercti culmi inftar. Folia 
graminea, bopdei vel tritici , Ionga t tenuia y debilia, integerrima, fibris 
kngitudinalibus injignita. Summo cauli infidet Panicula flores ferens innu- 
meros , fed omnes fozmininos. Hinc datur procul dubio Plantaflores fcrens 
mafculos. 

'MEDEOL/Jfoliis verticillatis ramis inermihus. Linn. fpec. 339. 

Medeola foJiis ftellatis lanceolatis, fru&u baccato. FL virg. 39. 

Lilium Civc Martagon pufillum floribus minutiflimis herbaceis D. BanilTer. 
Pluckn. ahn. 401. t. 328. /. 4. 

Ilerbse Paridi affinis mariana planta floribus hexapetalis biformibus. Petiv: 
muf «.421. Raj. fuppl.251. & 395. 

Medeola flore nudo viridi hexapetalo reflexo , ftylo purpureo longo, e 
tribus longis filamentis compoiito. Folia ad modum coronas barbularum 
floribus radiatis cauiem fingularem per intervallum cingunt. Singulis 
iloribus bacca nigra madida, tribus vel quatuor feminibus duris foeta fuc- 
cedit. Clayt. ,n. 22. 

Folia verticillatim caulem amhiunt feptcm , fcxve , lanceolata glabra inte- 
gtrrima fejfilia. In fummis ramis duo vel tria foliola e regionc p&fita pro* 
deunt , e x quorum alis exfurgunt pedunculi aliquot filiformes fimplicijjimi 
penduli, folio breviores , uniflori. Corollarevoluta &f pallida» 5 6 II E X A N D R I A T R I G Y N I A. 

/In haz vires Ipecacoanhce amulatur ? Corfer Linnai Flor. lapp. j. 

155- y- 
TRILUUM ftore fefili erefto. Linn. fpec. 340. 
Paris folis ternis llore felTili erecto. Fl. virg. 44. 
Solanum- triphvllum, flore tripetalo atro— purpureo, in folicrum finu abs- 

que pediculo fefliJi. Baniji. cat.flirp. virg. 
Solanum triphyllura, flore hexapetalo , tribus petalis purpureis creclis, cae- 

teris viridibus reflexis. Pluckn. Catefb. car. 1. t. 50. 
Anonyraus caulc fimplici nudo, ad faftigium tribus fojummodo foliis vefti- 

to, e quorum mcdio flos purpureus irregularis exoritur, radice ftriata tu- 

berofa. Clayt. n. 856. 

Ah hac Specie ilore pedunculato nntante dijfert Solanum triphyllum flore 

hcxapetalo carneo. Catefb. car. 1. t. 45. 

TRILLIUM foliis ternis fubovatis ohtufis: flore fiffiJi , ereclo , unico , foJiis 
dimidium minore. 

Tradefcanticc aflinis flore albo (interdum eciam rubente) odorato unico 
tripetalo: caule fingulari non ramofo, perianthio vel involucro trifolia- 
to: foliis tribus fefiilibus fub quovisfloris perianthio horizontaliter exten- 
iis. Singula planta gaudci radice tuberofa. Vere iloret. Clayt. n. 536. 

AIEKISPERMUMfoliiscordatis indivifis , & peltatis cordath Iobatis. 
Menifperimira folio hederaceo. Dill. ehh. 223. t. 178./. 219. 
Anonymos maritima. Clayt. n. 425. 

MENISPERMUM foJiis pehatis anguhfis. Linn. hort. clitT. 140. 
Menifpcrmum canadenfe fcandens , umbiiicato folio. Tourn. a&i 1705. 

p. 31 1. 
Hedera monophyllos , convolvuli foliis , virginiana. Phtckn. alm. 181. 

t. 36. f. 2. 
Mcnifpermum foliis amplioribus peltatis , ad fincm angulatis: caulibus im- 

plicatis: baccis nigris: lloribus hexapetalis aibis fpicatis. Clayt. n. 546. 

S AVRURUS foliis cordatis pctiolatis , fpicis filitariis recurvis. Linn. hort. 

upf. 91. 
Saururus foliis profundecordatis ovato— Ianceolatis, fpicis fulitariis, folio 

longioribus. Linn. hort. Cliff. 139- 
Saururus fohis profunde corditis ovato-lanceolatis, fpicis folitariis, pro- 

pendentibus , folio brevioribus. Roy. prclr. 8. 
Saururus marilandicus folio cordato. Raj. hifl. 642. 
Serpentaria repens , floribus flamineis fpicatis , bryonis nigrre folio am- 

pliore pingui , virginieniis. Phickn. ahn. 343. _ f. 117. /. 4. _ 
-Serpentaria f. Perficaria virginiana , foliis cordatis, iloribus fpicatis., femi- 

r/eisalbis. Lichr. carlf. ±i. 

Sau- HEXANDRIA TRIGYNIA. 5? Saururus foliis alternis cordiformibus , membrana ex adverfo foliorum cau- 
lem involvente, floribus albis fpicatim denfe ftipatis, flaminibus multis 
longis nigris, fpica cacumine deorfum nutante: fingulis flosculis quatuor 
aut tria femina denfe congefta , albo tegmento te&a, fuccedunt. Caly- 
cem habet membranaceum monophyllum , vix confpicuum. Locis ma- 
didis & aquofis luxuriat. Radices molliunc, digerunt, maturant, di*- 
cutiunt. Paregoricae funt. Clayt. n. 107. 

POLTGTNIA. 

J LISMA foliis fubulatis. 

Sagittapufilla, corolla alba tenerrima , foliis fubulatis. Clayt. n. 7*3. 

laffis VII 
HEPTANDRIA 

MONOGTNIA. 

J^^ESCULUS fioribus oStandris. Linn. fpec. 344. 

Pavia. Boerb. ind. alt. 11. p. 260. Hort. angl. 54. t. 19. Linn. bort. cliff. 

p. 143. 
Arbor pentaphyllos virginiana , floribus ipicatis monopetalis. Raj. bift, 

1800. 
Pentaphylla filiquofa brafilienfis, caudice fpinofo media parte in ventrem 

intumefcente. Raj. hift. 1761. 
Zamouna. Pifon. braf 8r. 
Saamouna pifonis, five filiquifera brafilienfis arbor, digitatis foliis ferratis, 

floribus teucrii purpureis. Pluckn. alm. 326. t. 56. f. 4. 
Pavia floribus coccineis, foliis in uno petiolo quinis, cortice glabro al- 

bicante. Dear's Eye, &Buck's Eyes. Clayt. n. 865. 


Clajfu 5? O C T /1 N D R I A MONOGYNIA. 

Clajjis VIII. 

OCTANDRIA 

M N G T N 1 A. 

yS^HEXI/l calycibus glabris. 

iUiphanus vegetabilis carolinianus. Pluckn. amaltb. 8. 

The fucking botcle. Phyt. collinf. 

Lyfimachia non pappofa virginiana, tuberarias foliis hirfutis, flore tetrape- 

talo rubello. Plucbi. alm. 235. t. 202. /. 8. 
Anonymos flore rubente tetrapetalo, ftaminum apicibus flavis , foliis veno- 

fis acuminatis, leviter hirfutis, ex adverfo binis, fapore acidis., vafculo 

unicapfulari tubulato, ad bafm ventricofo, ore contra&o. Soopwood. 

Clayt. Ji. 227. 

Alia datur hujus fpecies flore rubro parvo fpeciofo, non cito caijnjro, foliis 
minoribus pluribus, leviter hirfutis. Clayt. 

OENOTHERA foliis lanceolatis , capfulis acutangulis. Linn. fpec. 340". 

Oenothera florum calyce monophyllo, hinc tantum aperto. Fl. virg. 42. 

Onagra anguftifolia, caule rubro, flore minore. Tourn. infi. 302. 

Lyfimachia lutea caule rubente, foliis falicis alternis nigro-maculatis, flore 
fpeciofo amplo, vafculo feminali eleganter ftriato infidente. Ciayt. n. 56 
6? 333. Cold. noveb. X6. ^ 3 OENOTHERA foliis ovato-lanceolatis planis. Linn. vir. 33. 

Oenothera foliis ovato-lanceoktis denticulatis, floribusjlateralibus in fum- 

mo caulis. Linn. hort. clijf. 144. 
Lyfimachia lutea corniculata. Bauh. pin. 245. 
Lyfimachia lutea corniculata non pappofa virginiana major. Morif. hijl. iu 

p.271. t. 11. /. 7. 

OENOTHERA foliis lineari-lanceolatis undulatis. Linn. vir. 33. Cold. 

noveb. 87. 
Oenothera foliis lineari-lanceolatis dentatis, floribus e medio caule. Linn. 

hort. cliff. 144. 
Onagra falicis angufto dentatoque folio, vulgo Mithon. Fcvill. peruv. 3. 

p. 48. t. 36. 
Onagra anguftifolia, caulerubro, flore minore. Tourn. infl. 302. 
Qnagrabonarienfisvillofa, flore muubili. Dill. elth. 297. add. p. 502. 

Ona- O C T A N D R I A M O N O G Y N I A. 59 

Onagra floribus fpeciofis luteis, frutefcens, foliis alternis perficariae crena- 
tis acuminatis, leviter hirfutis, vafculo longo. Folia vulneraria extrin- 
fecus ad vulnera creberrime ufurpantur. Clayt. n. 200. 

OENOTHERAfoIiis tomcntofjs utrinque, ovatis , dentatis: caulc lignofo, vix 

ramofo , unifioro. 
Onagrae fpecies foliis parvis mollibus hirfutis, caule rubente. Clayt. n. 491. 
Planta pedalis facie Lyfimachia corniculata lutea minoris , Hypericifolio, 

caule rubro. Pluchi. t. 411./. 3. 

EPILOBIUM foliis lanceolatis fenatis. Linn. hort. eliff i is . 

Chamsenerion villofum majus, parvo flore. Tourn. inft. 303. 

Lyfimachia filiquofa hirfuta, parvo flore. Bauh. pin. 245. prodr. n6". 

Epilobium caule rubente: foliis integris ferratis: petiolis, caule venisque 
foliorum jubris: filiqua rubente, pilis breviffimis mollibus veftita. ln 
paludofis mter vepres & arbufta inveniendum. Clayt. n. 586". 

VACClNIUMfoliis ovatis integris deciduis , racemis foliokfis. 

Vaccinium racemis filiformibus foliofis, foliis oblongis integerrimis. Linn. 
fpec. 351. 

Frutex humilis floribus albis: foliis ovato— ellipticis glabris integris petioJa- 
tis alternis, fupremis vel ramulum terminantibus acurninatis, fubtus pal- 
lidioribus. Cujus 

cal. Perianthium raonophyllum, minimum, quinquedentatum, viride ner- 
fiftens. ' v 

cor. monopetala, alba, hypocrateriformis , nutans. Limbtts quinqueparti- 
tus, laciniis rotundis, calice duplo longior. Pedunculus fingulus foJiolo 
minimo uno vel akero veftitus. 

stam. Ftlamenta decem , fubulata, breviftlma, inflexa, albefcentia, lon- 
gitudine vix Antheras fuperantia, receptaculo inferta. Anthene oblQngx 
canaliculatne, fulvae, ad apicis internum latus ftaminum parte fuprema 
aflixoe, inferiori foluta: e quarum fummitatibus duo crifpa tenuia fiJa- 
menta (farina aurea per maturitatem tincla) excurrunt, primo inflar ca- 
pillorum ad externum latus ftaminum verfus corollam leviter furfum fpe- 
ctantia , longitudine Antherarum porriguntur , tunc ftylum appropin- 
quantia (nonnunquam in unum coalita) ad integram corollce longitudi- 
nemproducuntur. Haec Filamenta ad finem in duo vei tria tenuiflima, 
brevia, recurva capillamenta divifa funt. 

pist. Germen infra receptaculum globofum. Stylus filiformis , cylindraceus, 
longiflimus , albus , corolla dimidip iongior. Stigma nuJJum, vel non 
perceptibile. 

?er. Bacca globofa, magna, umbilicata, oclolocuiaris , per maturitatem 
obfolete rubens. 

sem. pauca oflea. Clayt. n. 537. 

H 2 VAQ. rfo O C T A N D R I A MONOGYNIJ, 

VACCINIUM pufiUum foiiis minimis oppofitis , floribus folitariis carulcis rota* 
tis. Clayt. n. 528. 

VACCINIUM fottis lanceolato-ovatis integerrimis deciduis. 
Vaccinia Mariana euonymi folio fplendente. Petiv. muf n. 492. 
Vitisldaea Euonymi foliofplendence, fruclu nigricante. Bush— whoitle— ber- 
ry. Clayt. n. 61. 

VACCINIUM pedunculis folitariis unifloris, antheris corolla bngwribus , foliis- 

oblongis integerrimis. Linn. fpec. 350. 
Vaccinium ftaminibus corolla longioribus. Fl. virg. 43. 
Vitis Idaea Americana longiori mucronato folio & crenato,. floribus urceo-. 

latis racemofls. Pluckn. alin. 391. t. 339. /. 5. 
Vaccinia mariana flore purpurafcente flaminofo. Petiv. muf 493. 
Vitis Idaea humilis, longiori & mucronato folio, floribus urceolatis ra- 

cemofls, fruclu rubro majore. Goofe— Berrys. Clayt. «.42. 

Vitis Idtza humilior , foliis Arbuti, fructu minore,. feminibus plurimis minir 
mis repleto. Clayt. 

VACCINIUM ramis filiformibus, foliis ovatis perennantibus , pedunculis fim- 

plicibus ftipula duplici. Linn. fl. fuec. 315. 
Vaccinium ramis filiformibus repentibus, foliis ovatis perennantibus. Linn.. 

fi. lapp. 145. 
Vaccinia paluftria. Lob. ic. 109. 
Vitis idaea paluftris. Baub. pin. 470. 
Oxycoccus iive Vaccinia paluftris. Tourn. inft. Cs5» 

VACCINIUM fioliis ovatis integris , rncemis fupra folia. 
Vaccinium humile foliis pallidioribus fubtus albicantibus; floribus globofis, 
brevibus viridi— flavescentibus , ramofis j fru&u nigro minore. Clayt. 
n. 538. 

Hoc nomine diflinguitur a Vite Ida* cappadocica Tourn. & Vaccinio aca* 
dienfi Dicrvillii. 

Flores globoji , in paniculam velut digefii. 

DIRCA. Linn. amoen. 111. 12. Spec. 358. Ludw. defin. 187. 

Thymelaea floribus albis , primo vere erumpentibus, foliis oblongis acu- 
minatis , viminibus & cortice valde tenacibus , unde nomen anglicum 
Leather wood. Ad ripas fluminis Rappahanook dicli, aliorumque fluvio- 
rumprope montes, & in comitatu Middelsexiae crefcit. Clayt. n. 858. 

Leather bark or Thymelaea. Bartr. yourn. 28. TR T- Q C X A N D R r A T R I C> Y N I A. 61 

T R I G r N I A. 

POLTGONUM floribus pentandris digynis, corollis quadrifidis , foliis ovatis. 

Linn- fpec. 3C0. 
Perficarin florum ftaminibus quinis, ftylo duplici, corolla quadrifida ina> 

quali. Linn. bort. diff. 42. 
Perficaria frucefcens maculofa, virginiana, flore albo. Park. tbeat.857. 
Perficaricc affinis fylveftris-, calycibus albis quinquefidis, Jonga ferie fummo^ 

caule fpicatim difpoficis, foliis mollibus acuminacis, femine Jucido duro, 

nonnihil comprettb, & ad apicem villofo. Clayt. n. 183. 

POLTGONUM fiorWus bexandris digynis ,fpicis ovatis oblongis , foliis foncet- 

latis ftipulis ciliatis. Linn. fpec. 361. 
Perficaria floribus hexandris digynis. Linn. fl. fuec. 319. 
Perficaria florum (laminibus fenis, ftylo dupJici. Linn. hort. cliff. 42.. 
Perficaria micis floribus candidis. Tourn. infi. 509. 
Perficaria non maculofa floribus candidis. Clayt. n. 672. &. 
Perficaria non maculofa floribus albis. Ejufd. n. 67©. 

POLTGONUM floribus oclandris trigynis axillaribus , foliis lanceo!atis\ caule 
procumbente herbaceo JLinn. fpec. 362. 

fuec. 322. Polygonum. Cafalp. fyft. 168. Linn. fl. 
Polygonum latifolium.. Bauh-. pm. 281. Polygonum mas. Dalecb. bijl. 1123. Dod. pempt. r 13, 

Polygonum five Cencinodia. Bauh. hift. 111. p. 374. 

polygonum repens, calyce dilute rubente, foliis glaucis. Clayt. n. 382. 
Hujus vanetas efi Polygonum maritimum floribus carneis fpeciofis, foliis 
craffts quaft albedine teclis , in terram ftratis num. 407. quod foliis- magis 
carnofis differt a Polygono oblongo angufioque folio Baub. pin. 281. Ouantas 
verb bac planta fubeat variationes, docet Linnaus Flor. Lapp. J. 133*. 

POLTGONUM foliis fagittatis , caule aculeato. Linn. fpec. 363, 

Helxine foliis fagittatis, cauJe volubili. Fl. virg. 44. 

HeJxine caule erecto aculeis reflexis exafperaco. Linn. hort. ciiff. 151. 

Fagopyrum marianum, folio fagiccaco,cauJibus & pedicuJis fpiniferis. Petiv. 
mufl 401. Laet. amer. p. 79.. Ic. 

Fagocricico fimilis , anguftiori folio , convoJvuli modo fcandens, planca 
mariana, caule fpinis deflexis denfius obfico. Pluckn. mant.74.. t. 394.. f. 5. 

Perficaria feu pocius Fagopyrum marilandicum, cauJe fpinis afpero, foJiis. 
ad phyllicim accedencibus. Raj. app. 117. 

Helxine caule erecto , aculeis reflexis exafperaco : foliis oblongis acumina- 
tis, ad bafin excavacis , per incervalla longa akernacim poficis; calyci^- 
bus diluce carneis. In pafcuis humidis ad foffarum margines ad finem 
Auguiti floret. Clayt. n. 804. noftracibus Cow-Jongue. Cold. noveb.92. 

H3. PO* 62 OCTANDRIA TRIGYNIA. 

POLTGONUM foliis haftatis , caule acukato. Linn. fpec. 364. 

llelxine foliis h.iltatis, caule aculeato. Fl. virg. 44. 

Fagotritico fimilis fpinofa fcandens, Ari folio Jatiore floridana. Pluckn. a* 

maitb. 87- *• 398- /. 3. Laet. amcr. p. 79. ^ 
FagotriticQ fimilis aquatica late fcandens, foliis auriculatis hirfutis, in mu- 

cronem definentibus, floribus, feu potius calycibus albis, caule fpinis ri- 

gidis curtis oblito. Clayt. n. 189« 

POLTGONUM foliis cordatis , caule volubili floribus planiufculis. Linn. 

fpec. 364. 
Helxine caule volubili. Linn. fl. lapp. 154. 
Ilelxine latc fcandens , feminibus majoribus. Banift. virg. 
Frumentum faracenicum maximum americanum. Hcrm. lugdb. 
Fagotriticum volubile majus virginianum. Pluckn. ahn. 143. t. 177. /. 7. 
Fagopyrum fcandens, cauJe rubente, femine nigro triquetro. Clayt. 11. 790. 

Cold.- no r ccb. 93. 

T E T R A G T N I J. 

ELATINE foliis oppofttis. Linn. fl. lapp. 156. Flor. fuec. 327. 
Hydropiper. Buxb. cent. 111. tab. 37./. 3. 

Alfinaftrum ferpillifolium , ilore albo tetrapetalo. Vaill. parif 5. t . 1. f. 2. 
Hydrocotyle foliis brevibus linearibus integris obtufis, radice reptatrice. 
Clayt. n. 6\6. 

Clajfis IX. 
ENNEANDRIA 

M O N G T N I J. 

I jAURUS foliis integris & trilobis. Linn. hort. cliff. 154. Cold. noveb.94. 

Saifafras arbor monardi. Dalecb. hift. 1786. 

Saffafras f. lignum patavinum. Bauh. hift. 1. p. 483. 

Saflafras arbor ex florida, ficulneo folio. Bauh. pin. 43 r. 

SaflTafras. Raj. hift. 1568. 

Cornus mas odorata, folio trifido, margine plano, SalTafras difla. Pluckn. 

alm. 120. t. 222. /. 6. Catesb. car. 1. t. 55. 
Cornus mas f. SafPafras, laurinis foliis indivifis, ex provincia floridana. 

Pluckn. amalth. 66. 
SafTafras forte lauri foliis. Pifon, .braf 146. 
Radicis cortex calefacit, ficcat, attenuat, aperit, difcutit, fudores movet. 

Clayt. n. $6. 

LAU- ENNEANDRIA M O N O G Y N I A. 63 

LAURUS foliis enervibus obverfe ovatis utrinque acutis intcgris annuis. Linn. 

hort. chff. 154. . 
Benzoin officinarum. Bauh. pin, .503. 
Benzoinum, cujus arbor folio citri. Bauh. hijl. 1. p. 320. 
Benzoinifera americana foJio citri. Walth. hort. ji. 
Arbor virginiana citriae veJ Jimoniae foho, Benzoinum fundens. Comm. hort. 

amft. 1. p. 189. t. 97. 
Arbor virginiana pishaminis folio, baccata, benzoinum redolens. Pluckn. 

alm. 42. t. 139. /• 3- 4- 
Oleum baccarurn ad dolores colicos fedandos infigne. Clayt. n. 54. 
Noftratibus Wild all Spice, vel WiJd Pimento. Cold. noveb. 95. 

LAURUS foliis lanceolatis perennantibus venofis planis, ramulis tubercuhtis 

cicatricibus , floribus altcrnis. Linn. hort. cliff. 154. 
•Laurus indica. Ald. farn. 61. 
Laurus indica. Raj. hifl. 1553. 
Laurus latifolia indica. Barrel. rar. 123. t. 877. 
Laurus vera indica americana. Sterb. citr. 257. f. 13. 
Cinamomum fyjveftre americanum. Seb. thef 11. p. 90^ t. 84. /. 6. 
Laurus baccis atro-purpureis, pediculis rubris infidentibus. Clayt. ».485. 

LAURUS foliis venofis oblongis acuminatis annuis , ramis fipra—axillaribus. 

Linn fpec. 370. 
Laurus foliis lanceolatis enerviis annuis. Fl. virg. 159. 
Lauro affinis aquatilis: foliis deciduis JanceoJato— obJongis: floribus fefliJi- 

bus flavefcentibus, Marrio erumpentibus. Clayt. «.520. 
Flores umbellati funt , involucro tetraphyllo, ut in Corno. Folia integerri- 

ma petiolata. 

LAURUS foliis lanceolatis, nervis transverfalibus , fruttus calycibus baccatis. 

Linn. hort. cliff. i54-.. 
Laurus carolinienfis, foliis acuminatis, baceis coeruleis , pedicuJis Jongis 

rubris infidentibus. Catesb. car. 1. t. 63. 
Borbonia fruclu obJongo nigro , calice coccineo. Plum. gen. 4. 
Laurus foliis acuminatis, rlore albicante, baccis coeruJeis , pediculis rubris 

infidentibus. Clayt. ClaJJit <5+ DECANDRIA MONOCYNIA, 

faffis X. 
A N D R I A M O N O G T N I A. s. \OPHORA foliis tematis JubfeJJilibus , foliolis fubrotundis glabris. Linn. 
fpec. 373. Cold. noveb. 165. 
Cytifus foliis fere feflilibus, calycibus fquaraula triplici auflis. Linn. hort. 

cW- 355. 
Trifolium dendroidcs foliis fubcoeruleis five rutaceis. Pfeudo— Anil virgi- 

nienfibus. Banift. 
Cytifus procumbens americanus flore luteo ramofiflimus, qui Anil fuppedi- 
tat apud barbadenfium colonos. Pluckn. alm. 129. t. 86./. 2. Ehret. pl. 
rar. t. u /.3. 
Spartio affinis trifoliata ramofa, foliis parvis fubrotundis glaucis; flore fla- 
vo, caulibus glabris Ientis flavefceritibus ; ad finem Julii nudis : filiqua 
brevi atro— fufca tumida, duo veljtria femina reniformia continente; ra- 
dice perenni ; vere turiones Afparagi inftar emittente. Tentarunt ex 
hac planta fmegma Indigo diclum conficere , verum fucceflus minime 
refpondebat. Clayt. n. ?i. Noftratibus wild Indigo. Cold. I. c. 

CERCIS foliis cordatis pubefcentibus. Linn. hort. cliff. 156*. 

Siliquaftrum canadenfe. Tourn. infl. 64.J. 

Siliqua fylveftris rotundifolia canadenfis. Tuurn. fcbol. 26. 

Ceratia r.greftis virginiana,foiio rotundo minori. Raj. dendr. 100. Pluckn. 

alm. 95. 
Arbor Judae americana. Raj. hift. 171 8. 
Arbor judae floribus papilionaceis rubentibus, foliis cordiformibus, filiquis 

brevibus, utrinque acuminatis, compreflis. Clayt. 

CASSIA foliolis multijugatis , glandula petioli pedicellata , flipulis enfiformi- 

bus. Linn. fpec. 379. 
Caflia foliolis plurimorum parium linearibus, ftipulis fubulatis. Linn. bort. 

cliff. 158. 
Chamaecrifta pavonis americana, filiqua multiplici. Breyn. cent.66. t.24. 
Jenna occidenta!is,fiIiqua mukiplici, foliis herbse minofae. Herm. lugdb. 558. 

Sloan. fl. 149. 
Poincianae fpecies humilior , flore magno pentapetalo , flavo , pendulo, 

ad caulera feffili, foiiis minoribus puichris , eleganter pinnatis. Clayt. 
n. iS7- 

CAS- DECANDRIA MONOGYNIA. <5j 

CASSIA foliolis feptem parlum lanceolatis , extimis fere minoribus , glandula 

fupra bafin petiolorum. Linn. hort. cliff. 159. 
Senna liguftri folio. Plum. fpec. 18. Dili elth. 350. t. 269. /. 338. 
Senna occidentalis, fuliis ebuli acutis glabris, odore minus virofo. Boerh. 

ind. alt. 11. />. 58. 
Poincianse fpecies herbacea, floribus pentapetalis flavis, in fummo caule 
fpicatis; foliis pinnatis foetidis, nullo in extrema cofta impari; filiquis 
latis per maturitatem nigris, quafi articulatis ; femine intus nigricante 
viridi notato ; radice perenni. Folia vi purgatrice cum Sennae Alexan- 
drinse foliis conveniunt. Flower-fence Ciayt. n. 146. 

CASSIA foliis oclo faepius parium ovato-oblongis cuqualibus , glandula fupra ba- 

fin petiolerum. Linn. hort. cliff. 159. 
Senna mimofae foliis , fiiiqua hirsuta. DHL elth. 351. t. 260. 
Senna fpuria virginiana, filiquis hirfutis rotundifolia. Pluckn. ahn. 342. 
Sennaaltaannua, corolla aurea, fiiiqua hirfuta. Clayt. n. 813. 

MONOTROPA caule unifloro decandro. Linn. fpec. 387. 

Montropaflore nutante. FL virg. 41. 

Orobanchoides canadenfis flore oblongo cernuo. Tourn. acl. 1706. 

Orobanche monandros virginiana , flore majore pentapetalo. Morif hifi. 

iii. p. 502. t. 26. f. 5. 
Orobanche virginiana flore tetrapetalo cernuo Banifter. Pluckn. alm. 273. 

t. 209. / 2. 
Broom— rape. Catesb. car. 1. t. 36. 
Orobanche dodrantalis flore pallido , caule fquamis nigris veflito. Clayt. 

n. 245. 
KALMIA foliis fublanceolatis , corymbis lateralibus. Linn. amoen. 111. 14. 

Spec. 391. 
Azalea foliis lanceolatis integerrimis, non nervofis glabris, corymbis ter- 

minatricibus. Fl. virg. 21. 
Chameedaphne fempervirens , foliis oblongis anguflis , foliorum fafciculis 

oppofuis e foliorum alis. Catesb. car. app. t. 17. / 1. 
Ciftus fempervirens Iaurifolia , floribus eleganter bullatis D. Banifter. 

Pluckn. alm. 106. t. 161. f 3. 
Ciftus Ledon f. Andronjeda laurifolia fempervirens, floribus dilute carneis^ 

purpureis maculis notatis, extra eleganter bullatis ad infundibuli formara 

proxime accedentibus, inodoris, confertim nafcentibus , capfula ficca 

quinquefariam divifa. Ivy. Ovibus maxime noxia cenfetur. Clayt. n.21. 

KALMIA foliis ovatis , corymhis terminatricibus. Linn. amren. 111. 13. 

Spec. 391. 
Andromeda foliis ovatis obtufis , corollis corymbolis infundibuliformibus ,. 

genitalibus declinatis. FL virg. 160. 66 DECANDRIA MONOGYNIA. 

Chamaedaphne foliis tini, floribus bullatis. Catesb. car. n. t. 98. 

Ciftus chamocrhododendros Mariana Iaurifolia , iloribus expanfis , fummo 
ramulo in umbeliam plurimis. Pluckn. mant. 49. t. 379. /. 6. The com- 
mon Laurel, vulgarly called Ivy. Ovium prcefentaneum venenum. Ad- 
verf. Collins. 

RHODODENDRONfoliis nitidis ovalibus, margine acuto reflexo. Linn. 

Tpec. 392. 
Chamrcrhododendros lauri folio fcmper virens, floribus bullatis corymbofis. 

Catesb. car. app. t. 17. 
Ledum laurocerafi folio. Lofling. gemm. arb. 17. 

Azalea iloribus pulchcrrimis fpeciofis rubris, foliis oblongo-lanceolatis pe- 
tiolatis admodum craffis fcmpervirentibus. In rupibus montium crefcit. 
Clayt. n. 832. 

Mountain Lawrell or Chamocrhododendros penfilvanica D. Collinfon 
plant. j.enfilv. vol 5. n. 102. £f vol 7. n. 12. ac vol. 8- n. 97. ubi Celcb. 
Dillcnius notat revera eandem cffe cum Cbamarbododendro pontica maxima 
folio Laurocerafi, flore e cceruleo purpurafcente. Toum. cor. p. 42. 

Foliacitri, intcgerrima, utrinque glabra, fcre fpitbamaa. Caliccs obtufi. 
Lartram obfervavit banc fpeciem aititudine 20 pc dum at tbe bead cfSkulkill. 

ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis cylindricis , foliis altcmis eva- 

tis integerrimis. Linn. fpec. 393. 
Andromeda foliis ovatis, pedunculis fafciculatis, capfulis pencagonis apice 

dehifcentibus. II. virg 49. 
Arbufcula mariana brevioribus euonymi foliis pallide virentibus , floribus 

arbuteis ex eodem nodo plurimis , fpicatim uno verfu prorumpentibus. 

Pluckn. mant. 25. 
Vitis Idoea mariana bullatis floribus amplis, uno verfu in fpicam dependcn- 
' tibus. Ejusd. Ibid. p. 18S. tab. 448. /. 6. 
Ciflus Ledon f. Andromeda humilior , floribus majoribus albis urceolatis 

pendulis, foliis ampiis coriaceis fplendentibus, capfula pentagona lon- 

giori & magis acuminata. Ciayt. n. 30. 

ANDROMEDA racemis fecundis nudis paniculatis , corollis fubcylindricis , fo- 

liis alternis obtufis crenulitis. Linn. fpec. 394. 
Andromeda foliis ovatis acutis crenulatis planis alternis, floribus racemofis. 

Linn. bort. cliff. 162. 
Vitis idaea americana , longiori mucronato & crenato folio, flcribus ur- 

ceolatis racemofis. Piuckn. alm. 39 r. 
Frutex foliis ferratis, floribus longioribus fpicatis fubviridibus, capfula pen- 

tagona. Catefb. car. 11. t. 43. 
Ciilus Ledon f. Andromeda floribus parvis albis tubulofis pendulis, in fpica 

tenui uno verfu dipofuis, cortice glabro lucido. Clayt. n. 73. 

AN- DECANDRIA MONOGYNIA 6j 

JNDROMEDA raccmisfecundis nudis, corcUis rotnndo-cvatis. Linn. fpec. 394.. 
Andromeda arborea foliis oblongo— ovatis integerrimis, floribus paniculatis 

nutantibus, racemis fimplicifiimis. Fl.virg.4S. 
Frutex foliis oblongis acuminatis , iloribus fpicatis uno verfu difpofitis. 

Sorrel-tree. Catcfb. car. 1. t. 71. 
Arbor floribus parvis albis, quafi urceolatis nudis, fpicatim uno verfu dis- 

pofitis, foliis oblongo— acuminatis acidis, capfula parva conica quinque- 

partita. Foliorum dccoeium aeftum febriiem mitigat, iltimque fedac. 

Clayt. n. 613. 

ANDROMEDA foliis ovalo-fubrotundis, acutis , crenulatis, floribus panicu- 

latis nutantibus , racemis fimplhifjimis. 
Andromeda foliis majoribus ovato— fubrotundis, floribus fpicatis. Ex pla- 

gis occidentalibus hyeme ad me miifa. Clayt. «.910. 

ANDROMEDA floribus in fpica candidis : foliis altcmis acute ovatis, pe- 
tiolatis , crafjis: cortice rubro. Montibus fummis crefcit. Clayt. n. 874. 

ANDROMEDA raccmis fimplicibus , foliis lanceolatis alternis deciduis, calyci- 

bus acutis laxis. 
lledbud-tree. Clayt. n. 59. 

EPIGMA. Linn. amocn. 111. 17. 

Memecylum. Mitch. gen. 13. Ludvj. def. 200. 

Arbutus foliis ovatis integris,petio!is laxis longitudine foliorum. Fl. virg.4.9. 

Pyrola repens foliis fcabris, ilore pentapetaloide fiftulofo D. Banifter. R*j, 

fuppl. 596. 
Pyro]a3 aifinis Virginiana repens fruticofa, foliis rigidis, fcabritie exafpe- 

ratis, flore pentapecaloide fiftulofo. Pluckn. alm. 309 t. 107. /. r. 
Pyrolis affinis repens fruticofi, primo vere florens, flore carneo tubulato, 
"ad oram in quatuor vel quinque fegmenta expanfo, foliis latis oblongis 

fcabris rigidis fempervirentibus, plerumque fufcis. Pianta efl humilli- 

roa, nunquam a terra ailurgens. Clayt. n. 250. 

CLETHRA. 

Alnifolia americana ferrata, floribus pentapetalis albis, in fpicam difpofi- 
tis. Pluckn. alm. 18 t. 115. /. 1. Catefb. car. 1. t. 66. 

Frutex foliis ac facie Alni, flonbus albis pentapetalis odoratis, fpicatirn ad 
ramulorum finem difpofitis, capfula ficcapentagona, feminibus minutis- 
fimis tenuibus repleta. Clayt. ».114. 

Arbor e/l fat procera, ramis tcretibus alternis. Folia lanceolata, acumi- 
nata, peliolata', fubtus venofa, fuperiora verb magis dilatata &f acutc ferra- 
ta , inferiora obverfe—ovata obtufa, fcrrata tamen. Ramos terminant Spicae 
laxae vix fpithamceae , floribus fubfefjilibus fcipula fubulata exccptis, & ca- 
lyce incano munitis. 

I 2 TTRG- 63 DECANDRIA M O N O G Y N I A. 

PTROLA pedimculis bifloris. Linn. fpec. 396*. 
Pyrola petiolis apice birloris & trirloris. Fl. virg. 48. 
Pyrola marilandica minor, folio mucronato arbuti. Petiv. muf. 675. 
Pyrola mariana arbuti foliis anguftioribus, trifoliata, ad medium nervum 
linca alba utrinque per longitudinem difcurrente. Pluckn. mant. 157. 

t' 349- /• 4- 
Pyrolce fpecics flore albo odorato, foliis oblongis muricatis aculeatis, albo 
Cyclaminis vel Afari initar notatis, pediculis rubris infidentibus, capfula 
Cifli in feptem vel octo loculamenta divifa , ad apicem diu glutinofa. 
Afpeclu fuffrutex efle videtur. Clayt. n. 88. 

Trifoliata non efl, fedfolia habet plurima ad fummum caulem congefla. 

L I G T N 1 A. 

SAPONARIAfoliis ovato—Ianccolatis, calycibus crlindraceis. Linn. hort. 

cliff 165. 
Saponaria major. Dalech. hifi. 822. 
Saponaria major laevis. Bauh. pin. 206". 
Saponaria vulgaris. Baub. hifi. 111. p. 346". 

Saponaria vulgaris fimplex&multiplex. Morif. hi/l. n. p. 547. t. 22. /.52. 
Lychnis fylveltris quae Saponaria vulgo. Tourn. /w/2. 336. 
Lychnis Saponaria dicta, iloribus carneis fpecioiis , calycibus cylindraceis. 

Clayt. n. 660. 

TIARELLA foliis cordatis. Linn. amocn. 111. 17. Spec 405. 
Mitella fcapo nudo. Linn. hort. cliff. 167. 
Mitella americana florum petalis integris. Tourn. inft. 242. 
Cortufa americana fiore fpicato , petalis integris. Herm. parad. 1 29. Lugdb. 661. 
Cortufa :ndica vel Hedera terreftris. Stap. tbcoph. 366. 
Sanicula montana americana repens. Vaill parif 161. 
Sanicula montana peregrina, feu Cortufa americana. Jonq. parif 115. 
Mitella fioribus fpicatis albis , foliis Iieuchercc , valva capfulae fupcriore 
alia multo breviore, feminibus lucidis nigris. Clayt. n. 554. 

SAXIFRAGA foliis lanceolatis denticulatis , caule nudo paniculato, floribus 

fabcapitatis. Linn. fpec. 399. 
SuAifraga foliis radicalibus lanceolatis denticulatis, caule fubnudo pilofo 

ramofo, floribus confertis capitatis. Fl. virg. 49. 
Saxifraga noveboracenfis. Coid. noveb. 105. 
Saxifraga penfilvanica, floribus mufcofis racemofis. Dill. elth. 337. f. 253. 

f. 328. 
Sanicula virginiana alba, folio oblongo mucronato. Pluckn. ahn. 331. t. 59. 

/. 1. & t. 222./. 5. 
Saxiiraga aiba, foius caulibusque hirfutis. Clqyt. n. 304.. 

SA- DECANDRIA DIGYNIA. 69 

SAXIFRAGAfoIiis obovatis crenatis fubfejjllibus , caule nudo, floribus conge- 

ftis. Linn. fpec. 401. 
Saxifraga foliis fubovatis crenatis, caule nudo floribusque capitatis. Linn. 

fl. Juec. 354.. 
Saxifraga foliis cordato— ovalibus crenatis, corolla alba, caule hirfuto aphyl- 

lo. Fl. virg. 160. Clayt. n. 525. 
Saxifraga foliis oblongo— rotundis dentatis, floribus compa&is. Raj. fyn. 3. 

p. 354. t. 16. f 1. 
Sempervivum minus dentatum. Mart. fpitsb. 43. t. F. f. A. 

HTDRANGEA. 

Anonymos floribus albis parvis, in umbella lata magna difpofitis, odora- 
tis: foliis amplis acuminatis ferratis, pediculis infidentibus, ex adverfo 
binis; caule fruticofo praealto fion ramofo; vafculo parvo bicapfulari fe- 
minibus minutiilimis repleto, duobus parvis filamentis feu corniculis re- 
curvis coronato. Hyeme ramulos dimittit. Clayt. n. 79. 

Frutex efl ramis quadrangularibus , foliis cordatis acuminatis ferratis petio- 
latis , glabris, venis alternis gaudentibus , fuperioribus ovaiis. Ramos te?- 
ininat corymbus compofitus ex pedunculis oppojitis , internodio foliorum longio- 
ribus, frequentijfimis , iterum ac iterum bracbiatis 3 ut corymbus evadat den- 
fijfimus Tini injlar. 

T R I G T N I A. 

CUCUBALUS foliis quaternis. Linn. hort. upf. 110. 
Silene foliis quaternis. Fl. virg. 50. 

Lychnis caryophylleus virginianus, gentianae foliis glabris, quatuor ex fin- 
gulis ^eniculis caulem amplexantibus,flore amplo fimbriato. Raj. btft. ir. 

• p. i895- 
Lychnis plumaria alba , foliis ad genicula quatuor cruciatim pofitis , thecis fio- 

rum tumentibus D. Banifter. Raj. fuppi^SO' Pluckn. aim. 233. f.43. /.4. 
Lychnis virginiana cruciata, petalis laciniatis. Petiv. ficc. 30. 
Drypis foliis quaternis. Cold. noveb. 106. 
Lychnis floribus in fummis caulibus albis pendulis, petalis pulchre fimbria- 

tis; calycibus tumefcentibus; foiiis longis acuminatis, caulium genicula 

cruciatim ambientibus ; vafculo fphaerico inflar baccoe. Datur hujus 

Varietas foliis ad nodos binis. Clayt. n. 245. 

SILENE petalis bilobis ceronatis , floribus erectis , foliis fubciliatis. Linn. 

hort. upf. 114. 
Silene corymbo dichotomo, floribus. pedunculatis, ramis alternis erectis, 

foliis lanceolatis integerrimis. Fl. virg. 50. 
Silene foliis lanceolatis glabris , pedunculis trifidis, petalis emarginatis, 

calycibus ovatis. Roy. prodr. 447. 

I 3 Vifca- 7 o D E C A N D R I A T R I G Y N I A. 

Vifcago americana nocliilora antirrhini folio. Dili ehh 422. t. 313. /. 403, 
Lychnis caroliniana rubra minus hirfuta. Petiv. ficc. 29. Raj. app. 11. p. 240".' 
Lychnis elatior glabra,flofculis albis,ad fumma cauhuui intcrnodia rubidura 

exfudans vifcum. Pluckn. ahn. 231. 
Lychnis virginiana eJatior, fioribus parvis in fummitite caulis. Pluckn. 

mant. 121. 
Lychnis noclifiora flore extus atro-rubente, intus cameo, foliis caryophyl- 

lacis , caule vifcofo. Clayt. n. 388. 

SILENE ftoribus fafckulatis , calycibus tomenttrfis. 

Lychnis floribus albis, foliis oblongis anguftis hirfutis. Clayt. n. 300. pl. 3, 
Hujus datur Varietas iloribus rubris, petalis crcnatis. Clayt. n. 530. 

SILENE calycibus ftsris cylindricis, panichla dichotoma , calycibus villofts. 

Linn. fpec. 419. 
Lychnis vifcofa virginiana, flore amplo coccineo , f. Mufcipulae regiae 

D. Banifter. Pluckn. alm. 231. t. 203. /. 1. 
Lychnis flore fimplici fpeciofo coccineo,foliis oblongis acuminatis advcrfis, 

caule vifcofo. Clayt. n. 423. 

ARENARIA foliis fubovatis acutis fefjilibus , corollis calyce brevioribus. 

Linn. fl. fuec. 373. 
Arenaria foliis fubovatis acutis feflilibus. Linn. hort. diff. 173. 
Arenaria multicaulis ferpilli folia. Rupp. jen. 90. 
Spergula muhicaulis. Dill. giff. 58. 
Lychnoides vulgaris. Vaili. parif. 121. 
Alfme minor multicaulis. Bauh. pin. 251. 
Alfine pufilla flore albo , foiiis anguftifiimis gramineis glabris muricatis, 

cauiibus humiftratis. Clayt. n. 922. 

ARENARLJ foliis filiformibus , Jlipulis mcmbranaceis vaginantibus. Linn. fl. 

fuec. 376. Spec. 423. 
Arenaria foliis linearibus, longitudine internodiorum. Linn. hort. cliff. 173. 
Mollugo alfines fpecies. Clayt. n. 475. 

ARENARIA foliis linearibus , caule ereclo dichotomo: foliis calycinis ovatis, 

petaiis lanceolatis. 
Alfine rupeftris flore albo: foliis linearibus anguftiflimis. Clayt. n. 879. 
obs. Differt a reliquis calyce triplo longiore & petalis lanceolatis. 

TENTAGYNIA. 

CERASTIUM floribus ptntandris , petalis emarginatis. Linn. hort. cliff. 173. 
Ceraftium hirfutum minus, flore parvo. Dill. giff 80. Raj. fyn. 3. p. 348. 
tab. 15. fig- 1. 

Ceras- DECANDRIA PENTAGYN I.A. 71 

Ceraftium corolla calyce breviore. Linn. fl. lapp. 193, 
Alfine hirfuta minor. Battb. pin. 251. 

Myofotis arveniis hirfuta minor. Vaill parif. 142. t. 30. /. 2. 
Myofotis flore albo, floribus caulibusque hirfutis. Clayt. n. 34.2. 

CERASTIUM foliis lineari—lanceolatis obtufis , corollis calyce majoribus. 

Linn. fl. fuec. 381. 
Ceraftium foliis calycibusque hirfutis. Linn. bort. cliff. 174. 
Myofotis arvenfis hirfuta flore majore. Tourn. infi. 245. Vaill.parif. 141. 

t. 30. /. 4. 
Caryophyllus arvenfis hirfutus flore majore. Bauh. pin. 210. 
Holofteum caryophyllceum. Tabem. ic. 233. 
Alfine floribus albis, foliis anguftis hirfutis nigellaftri. Chyt. «.623. 

OXALIS fcapo multifioro: foliis radicalibus tematis , foliolis obvcrfe cordatis. 

Oxys purpurea virginiana, radice fquamata. Tourn. infl. 89. 

Oxys purpurea virginiana radice Lilii more nucieata , capitulis poftquam 

defloruerint bulbillis ut in allio corvino conflatis. Pluckn. alm. 274. t. 52. 

f. 102. 
Trifolium acetotiffimum , radice parva rotunda Lilii more imbricata. Ba- 

nijl. cat. flirp. virg. 
Oxys caule aphyllo, flore purpureo, radice fquamofia , interdum annexa 

appcndici fufiformi pellucidce albicanti. Clayt. n. 741. 

obs. Petioli & peduncuh longitudine aquales. Radix bulbofa non dentata. 

Flores in eodemfcapo plures. 

OX/ILIS caule ramofo crctto, pedunculis muhiftoris. Fl. virg. 161. 
Oxys lutea americana ereclior. Tourn. infi. 88- 
Oxys erecla flore luteo. Clayt. n. 474. 

Trifolium acetofum corniculatum luteum majus erectum, indicum feu vir- 
ginianum. Morif. hifi. 11. p. 184. t. 17. /. 3. 

SEDUM annuum caule compreffo , foliis obverfe—ovatis. 
Sedum faxatile floribus albis, foliis fucculentis fubrotundis, caule rubente. 
In rupibus & faxis alpium crefcit, Majoque floret. Clayt. n. 891. 

PENTHORUM. Fl. virg. 51. Linn. a&. upf. 1744. 12. tab. 2. 

Damafonio Lugdunenfium five Plantagini aquaticee ftel!ata3 afTmis , foliis 
Perficariae nonnihil fimilibus, caule ligneo, floribus in fpic.iin curvatam 
congeftis: fruclu e quinque thecis echinatis, ftellatim quafi difpofitis, 
compofito. In umbrofis madidisque occurrit. Clayt. «.158. 

Caulis tercs , berbaceus , pedalis , glabcr. Folia ianceolatain petiolos dc/i- 
nentia, acute ferrata, alterna, pollicis longitudine , utrinque glabra. Sum- 
mum caulcm excipiunt raccmi patentes tres , quatuor, quinqae, rccurvi fim- 
plices, ferentes ad latera flores plurimos feffiles alternos , furfum fpcFtantes: 

hinc 72 DECANDRIA PENTAGYNIA. 

hinc Corywhus Heliotropium amulari videtitr; exfoliorum alis egrediuntur ra- 
mifolitarii. Semina parum comprefja. Facies plantce ad Mercurialem acce- 
dit. Folia Perjicam referunt. Fruclus figura quinque turrium. Night— fhade 
Noveboracenfibus. 

D E C A G Y N f A. 

PHYTOLACCAfoIiisintegerrimis. Linn. hort. cliff. 177. Hort. upf. 117. 

Phytolacca vulgaris. DilL elth. 318. t. 239./. 309. 

Solanum virginianum rubrum racemofum, baccis torulis canaliculatis. Morif. 

hift. in. p. 522. t. 1. /. 22. Poke vulgo, cujus fuccus fole infpiifatus 

in ulceribus finuofis callolls egregia praeftat , ac repecitis experimentis 

cancros genuinos curavit. Cold. noveh. 251. 

Haec ad Apetalas proprie pertinet, nam quod pro flore habetur, re 

vera Calyx eft, qui ad plenam baccarum maturitatem formam colorem- 

que retinens perdurat. Clayt. ».671. 

Claffis XI 
DODECANDRIA 

M N O G r N 1 A. 

J\$ARUM foliis reniformibus mucronatis hinis. Linn. fpec. 442. 
Afarum foliis fubcordatis petiolatis. Linn. hort. cliff. 178. Fl. fuec. 392. 
Afarum canadenfe. Corn. canad. 24. t. 25. 
Afarum aquaticum , foliis rotundis ferratis non maculatis , calyce magno 

hirfuto. Clayt. n. 288. 
Noflratibus errore Coltsfoot. Cohl. noveh. 110. 

ASARUM foliis cordatis obtufis glabris petiolatis. 
Afarum cyclamini folio virginiana. Banifi. virg. 
Afarum virginianum piftolochiae foliis fubrotundis, cyclaminum more ma- 

culatis. Pluckn. alm. 53. t. 78. / 2. Morif hifi. 111. p. 511. *. 7. / 3. 
Afarum calyce purpureo amplo, e terra paululum remoto, foliis glabris 

cordiformibus , albis maculis notatis. Folia in axungia porcina leniter 

cocla in ambuftis egregii ufus. Clayt. n. 704. 

TORTULACA foliis fubrotundis craflioribus , ad modum Stellariae caulis 
apicem cingentibus. Species toto coelo diverfa a Portulaca anguftifolia 
floribus flavis. Clayt. «.410. 

POR~ DODECANDRIA MONOGYNIA. 73 

PORTULACA foliis cuneiformibus glabris fucculentis binis cppofitis, ad 
fummitatem caulis verticillatis. Cold. noveb. 128. 

PORTULACA foliis cuneiformibus fcjfilibus. Roy. prodr. 473. Linn. hort. 

upf. 146. 
Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis feffilibus floribus fubfeflilibus. 

Linn. bort. cliff\ 207. 
Portulaca latifoJia fativa. Baub.pin.2SS. 
Portulaca domeflica. Lob. ic. 388. Clayt. n. 797. 

LTTHRUM foliis oppofuis linearibus petiolatis , jloribus dodecandris. Linn. 

fpec. 446. 
'Lythrum foliis petiolatis. Fl. virg. 52. 

Anonymos flore purpureo ringenti, galea bipartita , labio quadripartito, 
feminibus vafculo inclufis, caule vifcofo. Florem habet tenerum & ci- 
tiiTime marcefcentem, mane folummodo confpicuum. Clayt. «.418. 

Folia lanceolata, oppofita, integerrima. Caulis pubcfcens vifcofus. FIos 
ex fingula ala folitarius. CaJyx tubulofus , oblongus, ventricofus , ore obfoleto 
minimo fexfido. Petala/^a;, tenuia, oblonga. Stamina duodecim, fex ad 
fingulum latus. Piftillum unicum. Stigma capitatum. 

LTTHRUM foliis oppofitisfubtus tomentofis fubpetiolatis , floribus verticillatis 

latcralibus. Linn. fpec. 446. 
Luhium foliis oppofitis, floribus verticillatis. Fl. virg. 52. 
L)fimachia purpurea marilandica, falicis foJiis nuJJo ordine pofitis, flori- 

bus & fruclu in foliorum alis. Raj. fuppl. 504. 
Saficafia aquarica ilore purpureo , ad genicula quafi verticillatim pofito, 

foliis fulicis , caule fruticofo. Clayt. n. 214.. 

Salicaria flore luteo majori, foliis pluribus Jatioribus hirfutis, vafculo qua- 
tuor foiiolis, iioris inftar expanfis ,*inilru6to, in fummis caulibus flo- 
rens. Clayt. 

LTTIIRU M foliis oppofuis linearibus , floribus oppofitis bexandris. Linn. 

fpec. 447. 
Lythrum foliis linearibus, floribus hexandris folitariis. Fl. virg. 162. 

Caulis creclus. Folia oppofita linearia integerrima. Flores in fummis alis 
folitarii. CoroJIa hexapetala alba. Stamina/^.v. Czlyxftriatusfexdentatus. 

Alia ejusdem Species aquatica ere£ta, caule rubente , foliis ad genicula 
binis, longif , anguftis , Hyffopi inftar, flore tetrapetalo albo parvo, 
cito marcefcente , ad nodos pofito. Pericarpium habet calyce foliofo 
reconditum, & in tria loculamenta divifum. Clayt. n. 505. K Sali- 74 DODECANDRIA MONOGYNIA. 

Salicaria parva aquatica repens, caule fucculento glabro rubente , floribus 
ex alis foliorum egreffis , dilute luteis , tetrapetalrs , fugaciffimis , vix 
confpicuis, foliis rubentibus venofis glabris lucidis, ad finem rotundis, 
ex adverfo binis, vafculo foliofo in quatuor loculamenta divifo. Clayt. 

D I G Y N I A. 

AGRIMONIA foiiis omnibus pinnatis , fruclu hifpido. Linn. hort. diff 179, 
.Agrimonia officinarum. Tourn. injl. 301. Clayt. n. 850. 
Eupatorium. Fuckf. hift. 244. Camer. epit. 756. 
Eupatorium veterum five Agrimonia. Bauh. pin. 321. 

T R 1 G T N I A. 

EUPHORBIA inermis, foliis laneeolatis, umhella univerfali multifida: partia- 
libus dichotomis , involucris femibifidis perfoliatis. Linn. hort. cliff. 199. 

Tithymalus characias rubens peregrinus. Bauh. pin. 290. 

Tithymalus characias 1. Clufi hift. n. p. 18S. 

Tithymalus flore flavo: foliis plurimis falicis, caule in fummitatc ramofo. 
Clayt. ».557. 

EUPHORBIA inermis, foliis oppofitis, pedunculis unifioris folitariis longijfi- 

mis. 
IIujus varictas pediincidis multiflcris eft Tichymalus botryodcs maderafpaten- 

fis hyperici foliis non crenatis, iloribus ex alis uno verfu provenientibus. 

Pluckn. ahn. 373. 
Tithymalus flore exiguo viridi , apicibus flavis , antequam folia emittic, 

florens: foliis glabris acuminatis, ad cordis formam accedentibus, ner- 

vofis, rigidis, radicibus albis reptatricibus. Nonnullis Ipecacuanha. 
A nonnullis , praecipue incolis Borealibus temere ad vomitum ciendum in- 

terne ufurpacur. Clayt. n. $55- 

Caulis divaricatus herbaceus , folia lanceolata, vel Ianceolato—ovata , inte* 

gerrima. Pedunculi unifiori, foliis longiores. 

EUPHORBIA procumbens, ramulis alternis , foliis lanceolato-linearibus , flo- 

ribas folitariis. 
Tithymalus f. Peplis marilandica, foliis oblongis obtufis, binis oppofitis,. 

pediculis donatis, ramulis alcernis. Raj. fuppl. 431. 
Efula pufilla maritima, nuncerecla, nunc fupina, foliis anguftis albicanti- 

bus. Ciayt. n. 152. 

EUPHORBIA inermis, foliis lanceolatis obtufis alternis, ramis floriferis dicbo- 

tomis , petalis maximis fubrotundis. 
Tithymalus flore parvo albo, ftaminibus aureis, caule rubente in plurimos 

ramu- DODECANDRIA DIGYNIA. 75 

ramulos regulariter difpofitos ad cacumen divaricato,foliis oblongis giau- 
cis. Clayt. n. 155. 

Notabilis eft hac fpecies petalis, qua adeo diftinfta funt a calyce, ac un- 
quam corolla Lini afuo periantbio; eaque funt alba, numero quatuor, tenuis- 
fima, decidua, omnium fruftificationis partium maxima. Hinc forfan pelta 
gibba carnofa & obtufa in multis Eupborbia fpeciebus obvia, a -ccris petalis 
nihil dijferunt. 

In Pbytophylacio Collinfoniano datur altera Spccies foliis oppofttis, cauk 
nudo. 

EUPHORBIA inermis foliis ovalibus oppofitis ferratis uniformibus, ramis 

alternis, caule ercfto culo. Linn. hort. cliff. 198. 
Euphorbia inermis, foliis ovalibus oppofitis hinc ferratis uniformibus , ra- 

mis alternis, caule erecliufculo. Linn. hort. upfi 143- 
Tithymalus ere&us floribusrarioribus, foliis oblongis giabris Integris. Burm. 

zeyl 224. t. 105. f. 2. 
Tithymalus indicus annuus dulcis, floribus albis , cauliculis viridantibus. 

Pluckn. ahn. 379. t. 113. /. 2. 
Tithymalus africanus f. Peplis major brafilienfibus. Comm. pral. 60. t. 10. 
Efula flore albo,foIiis atro-purpureo notatis , fru6tu tricocco. XZlayt. n. 450. 

Ckjfts XII 
I C O S A N D R I A 

M O N G T K I A, 

JCTUS compreffus articulatus raimfiffimus, articuhs ovatis, fpicis fe- 

taceis. Linn. hort. upf. 120. 
CacTus aculeatus prolifer, articulis ovatis, fpinis fetaceis. Linn. fpec. 408. 
Ca&us comprefTus articulatus ramofiflimus, articulis ovatis, fruclu majore. 

Linn. hort. cliff. 183- 
Ficus indica. Dod. pempt. 813. Lob. ic. 2. p. 241. 
Opuntia flore magno fpeciofo luteo , caulibus fpinOfis, fru6tu purpureo. 

Prickly-Pear. Clayt. n. 99. 
PRUNUS floribus racemofis , foliis deciduis bafi antice glandulofis. Linn. 

fpec. 473. 
Cerafi fimilis arbufcula mariana, padi folio , flore albo parvo racemoio. 

Pluckn. mant. 43. t. 339. Catefb. car. 1. t. 28. • 
Ceraiiis fylveftris fru&u nigricante in racemis longis pendulis phytoJaccac 

inftar congeftis. Clayt. n. 627. 

K 2 tKU- 7 6 I C S A N D R I A M O N O G Y N I A. 

PRUiWUS fylveflris, fruchi majori rubente. Clayt. n. 534. 

PRUNUS fylveftrif humilior, fruclu rubro prcecociori & minori, radice 
reptatrice. Clayt. n. 3,2(5. 

D I G T N I A. 

CRATJEGUSfoHis ovatis rcpando-angulatis ferratis. Linn. hort. cliiT. 1S7. 
CoJd. noveb. 115. 

Mefpilus fpinofa f. Oxyacantha virginiana maxima. Herm, Ingdb. Angl. 
bort. 49. t. 13. /. 1. 

Mefpilus apii folio, virginiana,fpinishorridafruc"luamp]o coccineo. Pluckn. 
alm. 249. f. 46. /. 4. 

Mefpilus foliis Apii , fruclu rubro parvo , fpinis longis acutis. Cockspur- 
Hawthorn. Clayt. n. 43 &? 783. Hanc fpcciemvalidis quandoque munitavi 
fpinis, quandoque iis orbatam effe obfervavit Linnceus. I. c. Hinc Mefpilus 
inermis, fuliis oblongis integris acuminatis ferratis parvis, utrinque vi- 
ridibus, cortice albicante. num. 506. quiCratcegus foliis Janceolato--ova- 
tis fubtrilobis ferratis glabris, caule inermi. Linn. fpec. 476. 

CRATJEGUS foliis cuneiformi—ovatisferratisfubangulatisfubtus villofis, ra- 

mis fpinofis. Linn. fpec. 476. 
Mefpilus inermis , foliis ovato—oblongis ferratis , fubtus tomentofis, Fi. 

virg. 551. 
MefpiJus mariana mucronatis Pruni foliis Jccte viremibus, porais Jongo pe- 

diculo innixis. Pluckn. mant. 130. Raj. 
Mefpilus foliis oblongis mucronatis Jccte virentibus, fubtus ineanis, pomis 

parvis rubentibus dulcibus, racematim congeftis. Currants. Clayt. n. 55. 

CRATJEGUS foliis lanceolato-ovatis ferratis fcabris , ramis fpinofis. Linn. 

fpec. 476. 
Mefpilus aculeata pyrifolia dentictilata fplendens: fruclu infigni rutilo vir- 

ginienfis. Piuckn. alm. 247. t. 46. /. 1. 
Mefpilus pruni foJiis, fpinis Jongiilimis fortibus, fruclu rubro magno. Clayt. 

«.698. Fl. virg. 55. 

Valde qffinis eft Mcfpilo fpinofa fdiis lanceolato-ovatis • crenatis , calyci- 

ius obtufis. Linn. bort. cliff. 189. 

r E N T A G t N I A. 

MESPILUS inermis , foliis ovato-oblongis glabris ferratis , caule inermi. 

Linn. fpec. 478. 
Mefpilus inermis, foliis fubtus glabris obverfe ovatis. Fl. virg. 54. 
Frutex MefpiJo affinis humilis , non ramofus nec aculeatus, foliis alternis 

fub* ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 77 

rotundis, cleganter ferratis, & ad apicem rotundis; flore & fru&u Me- 
fpilo fylveftri five Spinas alboe fimilis. Clayt. n. 60. £? 295. 

Foliis fubtus glabris obverfe ovatis differt a Sorbo virginiana foliis arbufu 
Herman. Hort. Lugd. Bat. 

PTRUS filiis ferrato-angulofis. Linn. fpec. 480. 
Malus fylvcfhris floribus odoratis. Clayt. n. $i. 

Malus fylveftris virginiana floribus odoratis. The virginian Crab— tree with 
fweet flovvers. Mill. cat. arb. p. 45. Bradl. improv. 384. 

SPIRJRrf foliis lobatis ferratis , corymbis terminalibus. Linn. fpcc. 489. 
Spirasa foliis incifis angulatis , floribus corymbofis. Linn.hort. cliff. 190. 
Spiraea Opuli fblio. Tourn. tnfi. 6 r 8- 
Euonymus virginiana ribefii folio, capfulis eleganter bullatis. Comm. amft. 

part. r. p. 169. t. 87. 
Spircca floribus albis , foliis opuli. Sevenbark. Clayt. n. 302. Cohl. noveb. 116", 

SPIRMA fohis tematis ferratis fubcequalibus , foribus fubpaniculatis. Linn. 
fpec. 490. 

FilipenduJa foliis ternatis. Linn. kort. cliff. io,.r. Acl. pbil. n. 192 & 333. 
Cold. noveb. 117. 

UJmaria major trifolia, flore ampJo pentapetalo D. Banifter. Pluckn. alm. 
392. t.2$6. f. 5. Raj. fuppl. 330. 

UJmaria virginiana trifoJia, iloribus candidis amplis longis & acutis. Alorif 
bifi. 111. p. 323. 

UJmaria Jpecacuanha hic dicTta, floribus albicantibus rubro variegatis pen- 
tapetalis, in paniculam tenuem fummitate caulium congeftis, foiiis ob- 
longis acuminatis rugofis ferratis alternis, in uno pediculo ternis, caule 
ramofo glabro atro— rubente. Ipecacuanha, or Indian Phyfick. Radicis 
in pulverem redactac grana quadraginta blande per vomitum expurgant. 
Clayt. n. 290. 

SPIRJEA foliis fupra decompofitis- , fpicis pahiculatis , Jioribus dioicis. Linn. 

fpec. 490. 
Aruncus. Linn. hort. cliff. 46*3. 

UJmaria fioribus in Jongas fpicas congeflis. Boerb. ind. ali. 2. p. 295. 
Anonymos foJiis pimpincllaj faxifragaj, capfulis parvis triquetris m fpicas 

longas denfe Aipatis. Clayt. n. 302 ^ 421.. 

P t Y G T N I A. 

ROSA caule aculeato , petiolis inermibus calycibus femipinnatis. Linn. fl.. 

fuec. 4C<5. 
«. Rofa ulta paluftris petiolis rubro— fufcis alatis , florc faturatius rubro. 

Clayt. n. 9J> 
H K 3 /?. Rofii. 73 ICOSANDRIA POLYGYNIA. 

0. Rofa fylveftris virginienfis, Parkins. Raj. hifl. 1473. 
Rofa fyjveftris foliis odoratis. Sweet Bryar. Clayt. n. 48 r. 
y. Rofa fylvcilris elatior foliis inodoris. Clayt. n. 480". 
ROSA canina fykcflris inodora, Cynosbatos. Clayc. 

RUBUS foliis quinato—digitatis tcrnatisque, caulc petiolisque acukatis. Linn. 

fl. fuec. 409. 
Rubus caule aculeato, foliis ternatis, ac quinatis. Linn. hort. cliff. 192. 
Rubus vulgaris five Rubus fruclu nigro. Bauh. pin. 479. 
Rubus idaeus fructu nigro. Clayt. n. 703. 

RUBUS caule aculcato, foliis tematis. Linn. horc. eliff. 192. FJ. fuec. 410. 

Rubus repens fruclu caefio. Bauh. pin. 479. 

Rubus idaeus caulibus procumbentibus, fruclu nigro e tribus quatuorve 

acinis amplis compofico. Clayt. n. 694. 
Rubus canle aculeato reilexo perenni, foliis ternatis. Linn. Jl. lapp. 205. 

RUBUSfoliisfimpIicibus, caule unlfloro. Linn. fl. fuec. 413. 

Rubus caule bifolio & unifloro, foiiis fimplicibus. Linn. fl.lapp. 208. t. 5. 
f. 1. Hort. diff. 192. 

Rubus humilis paluftris, fruftu e rubro flavefcente. Rudb. it. 9. Lapp. 99. 

Rubus paluftris, foliis ribis. Fratik.fpec. 37. 

Chamrcrubus foliis ribis. Bnuh. pin. 480. 

Chamaemorus. Raj.fyn 3. p. 260. 

Chamaemorus norvagica. Lind. ivibs. 8. 

Morus norvagica. Till ab. 47. ic. 159. 

Chamaerubus caule unifolio & bifolio, foliis nonnullis trilobacis , aliis quin- 
quelobis laciniatis, lobis acuce ferracis, uniiioro : bacca erecca pedun- 
culo brevi e finu folii egredience. Maji initio ad ripam Fluminis in 
Comitatu Annae, ubi montes cceruleos pervadit, folo pingui fruclum ira- 
macurum ferencem vidi. Clayt. n. $57. 

RUBUS caule fubereclo leviter aculeato , foliis ternatis, fruttu nigro. 

Rubus americanus magis ereclus, fpinis rarioribus, ftipice coeruleo. Pluckn. 

ahn. 325. 
Rubus idaeus magis erectus , fpinis micioribus, fru&u nigro ex acinis mi- 

noribus compoiico. Clayt. n. 940. 
Veram ejfe Rubi fpeciem docent fpecimina floribus onufla. Obfervatio Raji 

fuppl. dendr. p. 76. bic loci nuilius ufus. 

FRAGARIA flagellis reptatricibus. Linn. vir. 45. 
Fragaria flagellis repcans. Linn. hort. cliff. 192. 
Fragaria virginiana fructu coccineo. Morif. hijl. 11. p. iStf. 
Fragaria. Clayt. n. 939. 

- 

PO- ICOSANDRIA POLYGYNIA. 79 

TOTENTILLA foliis digitatis , caule repcnte, pedunculis unijloris. Linn. fl. 

fuec. 418. 
Potentilk foliis digitatis longitudinalkcr patenti— ferratis , caule repente. 

Linn. hort. cliff. p. 194. 
Pentaphylluai vuJgare. Clayt n. 699. 

POTENTILLA caule fruticofo. Linn. hort. cliff. 193. Fl. fuec. 416. 
Pentaphylloides fruticofa. Raj. fyn. 3. p. 256. \ 

Pentaphylloides fruticofum. Raj. fyn. 2. p. 398. ic. 
PentaphylJoides rectum fruticofum eboracenfe. Morif hift. 11. p. 193. 
Pentaphylloides reclum frutefcens. Walth. hort. $$> t. 17. 
Pentaphyllum fruticofum. Clayt.n. 818. 

GEUM floribus ercclis, fruclu globofo , feminum cauda uncinata nuda. Linn^ 

hort. cliff. 195. var. 0.. 
Caryophyllatavirginiana alboflore minore, radice inodora. Plerman. lugdb. 

Clayt. Nam nulla notafpecifica differt, fed folia ovata magis acuminata &f 

vixdivifafunt, ac ftipula laciniatce. 

Claffis XI II 
POLYANDRIA 

M N G 2" N I A. 

j\CfMA racemis hngiffunis. 

Actaea racemis longiilimis fruclibus unicapfularibus. Linn. fpec. 504. 

Chriftophoriana americana procerior &longius fpicata. Dill. eltb.79. t. 67. 

/78. 
Chriftophorianae facie herba fpicata ex provincia Floridana. Pluckn. amalth. 54. 

t. 383- /•' 3- 
Anonymos foliis Chriftophorianue foetidis, plantaalta, magna, rudimentis 

florum fpicatim difpofkis. Ncc ilores perfectos, nec fcmen unquam vi- 

di. Clayt. n. 305. 
Noftratibus Rich-weed & aliquibus Black— Snake— root. Cold. noveb. 125. 
De viribus confer Acl.. Pbil. Lond. Vol. 20. «. 246. pl. 41. 

CHELIDONIUM glabrum pedunculis unifioris. Linn. hort. upf. 137; 
Chelidonium pedunculis unifloris. Linn. bort. cliff. 201. 
Papaver corniculatum luteum. Bauh. pin. 171. 
Papaver corniculatum flavo flore. Cluf. hift. 2. p. 93. 

Glau- 8o POLYANDR.IA MONOGYNIA. 

Glaucium flore luteo. Tourn. infl. 254. 

Glaucium maritimum , Ilavo flore, foliis longis hirfutis craffis mollibus , 

ad coftam ufque varie incifis, filiqtw longa magna fungofa bivalvi, duas 

feminum feries continente. Clayt. n. 276. 

SARRACENA foliis ftriclis. Linn. fpec. 520. 

Sarracena foliis reclis. Linn. hort. cliff. 497. 

Sarracena foliis Iongioribus & anguftionbus. Catsfb'. car. 2. t. 69. 

Coilophyllum virginianum , longiore folio erecto , ilore iuceo. Morif. 

hijl. iii. p. 533- 
Uucanephyllon elacius virginianum f. Limonio congeneris altera fpecics ela- 

tior, foliis triolo longioribus. Pluckn. alin. 72. AmaJth. 46. t. 152. f. 3, 

Thuris limpidifolium. Bauh. hifl. 1. p.307. DaJcch. hifi. 1754. Lob. adv.4^0. 

Sarracera iloribus flavis; foliis ereclis buccinae fimiiibus, folliculo ad ora 
iriftructis. Inicio aprilis in paludofis iloret. Ilic vulgo Side fadie ilo- 
wer, in Carolina Boreali Trumpet ibwer vocatur. Clayt. n. 559. 

SARRACENAfoJiis gibbis. Linn. hort. clifT. 497. 
Sarracena foliis brevioribus latioribus. Catesb. car. 11. t. 70. 
Sarracena canadenfis foliis cavis cc auritis. Toum. inji. 657. 
Coilophyllum virginianum breviore foho, flore purpurafcente. Morif. hifl. 

iii. *• 533- 

Bucanephyllum amencanum , limonio congener di6tum. Pluckn. aJm. jx. 

Amatth. 46. 376. /. 6. 
Nepenthes americanum ilore majore. JJreyn. prodr. 2. p. 76". 
Limonium percgrinum , foliis forma floris ariftolochice, Baub. pin. 192. 
Limonio congencr. Cluf. bifi. 2. p. 82. 
Sarracena flore purpureo: foliis brevioribus cavis & auritis, margine ex- 

tante longitudinaliter decurrente. Clayt. 717. 

SANGUINARIA Linn. hort. clifT. 202. 

Sanguinaria minor, flore fimplici. Dill. cJth. 335. t. 252. /. 327. 

Ghelidonium majus canadenfe acaulon. Corn. canad. 212. Morif. hifi. n. 
p. 257. t. 11. /. 1. 

Sanguinaria flore fimplici fpeciofo albo, decem vel pluribus petalis in or- 
bem pofitis conftante, in uno caule unico: foliis glaucis varie angulatis, 
vafculo unicapfulari, radice tuberofa, exterius obfcure rubente, intus 
aurantii coloris, Omnes plantoe partes,pra3cipue radix, fucco faturate au- 
reo fcatent,quem IndiPuccoon vocant. Primo vere floret. Clayt. n. 247. 

Blood— root. CoJd. noveb. 126. 

PODOPHYLLUM foliis peJtatis lobatis. Linn. fpec. 505. 
Podophyllum. Linn. hort. cJiff. 202. Hort. upf. 137. 
Anapodophyllon canadenfe Morini. Tourn. inft. 239. Catcfb. car. 1. p. 24. 
f. 24. Den- POLYANDRIA MONOGYNtA. $t 

Dentaria monophyllos, anapodophyllon parifienfibus. Morif. blef. 258. 

Nymphaea? congener alpina. Pluckn. alm. 267. 

Papaveri affinis montana aconitifolia, ranunculi nemorenfis radice. Herm. 

lugdb. 476. 
fierbae paris affinis bifolia, pomum majale Londinenfibus. Raj. hifi. 6*71. 
Solano congener monophyllum aut diphyllum , aconiti folio, ilore albo. 

Morif hifi. ni. p. 533. 
Ranunculi facie peregrina. Joncq. parif 153. 
Aconiti folio humilis, flore albo unico campanulato , fruclu cynosbati. 

Mentz. pug. t. 2. 
May— apple. Radix efl emetica, Clayt. n. 255. 

VODOPHTLLUM foliis binatis femicordatis. Linn. fpec. 505. 

Podophylli vel Nelumbonis fpecies foliis reniformibus, in petiolis longifTi- 
mis erectis e radice immediate egreffis, binatim difpofitis, fubtus glau- 
cis: fruclu magno coriaceo lutefcente uniloculari , per maturitatem ad 
apicem operculi inftar horifontalicer dehifcente : feminibus oblongis Iu- 
cidis fpadiceis. Flores nondum videre Jicuit. Maji initio foJo fubhu- 
mido & fertiliffimo fub arborum excelfarum tegumine, convallibus & 
clivis montium collegi. Clayt. n. 854. 

TsYMVHMA foliis integerrimis cordatis , calyce tetraphylh, corolla muitiplku 

Linn. mat. med. 258. 
Nymphaea calyce tetraphyllo, corolla multiplici. Linn. fl. lapp. 219. Hort. 

diff. 203. Fl. fuec. 4.27. 
Nymphrea aiba major. Bauh. pin. 193. 
Nymphsea alba. Bauh. bifi. 3. p. 770. Dod. pempt. 585. 
Leuconymphsea, Nymphaea alba major. Bocrb. ind. alt. r. p. 281. 
Nymphsea alba, flore pleno odorato. Clayt. n. 949. 

NTMPH/EA foliis cordatis dentatis. Linn. fl. zeyl. 194. Spcc. 511. 
Nymphosa indica, flore candido, folio in ambitu ferrato. Sloan. jam. 120. 

'ffijl. 1. p. 252. Raj. fuppl. 630. 
Lotus aegyptia. AIp. tegypt. 103. 
Hanc in New Jerlay crefcentem obfervavit D. Kalm. 

MIMOSA aculeis undique fparfis folitariis , foliis duplicato-pinnatis , caule 

angulato. Linn. hort. cliff. 209. 
Mimofa aculeata foliis bipinnatis foliolis incurvis, caule anguJato. Lfnn. 

fpec. 522. 
Acacia maderaspatana fpinofa, pinnis veluti lunulatis, nervo pinnularum 

ad unum Jatus vergente. Pluckn. alm. 4. t. 122. /. 2. 
Intfia. Rheed. mal. 6. p. 7. t, 4. 
Mimofa floribus & iiliquis in capitula rotunda digeftis. Clayt. n. 416. 

L TILIA $a POLYANDRIA MONOGYNIA, 

TILIA floribus neclario infiruttis. Kalm. Linn. fpec. 514. 

Tilia ampliflimis glabris foliis, noftrati fimilis. Pluckn. mant. 181. 

Tilia foliis majoribus mucronatis. Clayt. fl. virg. 58. 

T R I G T N I A. 

ACONITUM foliorum laciniis linearibus , fuperne latioribus linea exaratis. 

Linn. horc. cliff 412. Flor. fuec. 442. 
Aconitum magnum purpureoflore, vulgo Napelius. Bauh. hifl. 111. p.6$5± 
Aconitum Lycoctonum f. Napellus vulgaris. Cluf. hift. 2. p. 96. 
Napellus. Dod. pempt. 442. 
Napellus verus. Lob. biji. 387. 
Aconitum coeruleum f. Napellus 1. Bauh. pin. 183. 
Aconitum cceruleum f. NapeDus. Clayt. n. 518. 

DELPHINIUM ne&ariis diphyllis , foliis palmatis , laciniis fere integris. 

Linn. hort. cliff. 213. Laciniis integerrimis. Hort. upf. 150. Mau 

med. 269. 
Delphinium platani folio , Staphifagria dicc.um. Tourn. infi. 428* 
Staphifagria. Cafalp. Jyft. 584. Clayt. «.918. 
Staphis agria. Baub. pin. 324. Baub. hifi. ui. p. 641. MoriJ. hifi. m^ 

p. 465. ?. 3. /. 1. Dod. pempt. 366. 

F E N T A G T N 1 A. 

AQUILEGIA netlariis reclis , fiaminibus corolla longioribus. Linn. hort. 

upf. 153. 
Aquilegia corolla fimplici , ne&ariis fere reclis. Linn. bort. cliff. 215. 

Cold. noveb. 129. 
Aquilegia pumila proeeox canadenfis. Corn. canad. 60. 
Aquilegia virginiana flore rubente. Pluckn. alm. 38. 
Aquilegia pra^cox canadenfis; flore externe rubicundo, medio luteo. Morif. 

bift. iii. p. 457- t.2. f 4. 
Aquilegia floribus rubentibus, foliis dilute viridibus. Clayt. n. 33S. 

Virginian lvy. Clayt. n. 25. 

cal. Perianthium pentaphyUam , germini infidens , cohratum , foliis Uneari- 
hnceolatis, petaiis angufiioribus, vix brevioribus , deciduum. 

cor. Petala quinqne , lanceolata , cequalia , patentia. 

stam. Fiiamenta numeroja, viginti vel plura, corolld breviora. Anthersc 
fubrotundae , ereclae. 

pist. Germen turbinatum, fub receptacuk floris. Styli quinque, coaliti, 
Ir&viffimi. Stigmata c^w/a. 

PER. . . 

SEM. POLYANDRIA PENTACYNIA. $8 

SEM. . . 

Folia oppofita , petiolata , ovata , giabra , fuperne ferrata. Ramos excipit 
■corymbus ex pluribus minoribus corymbulis oppsfuis compofitus. Flores albi. 
CauUs fcandit , radicesque exferit Hederce inftar, quibus arboribus adbaret. 

P L T G T N I A. 

LIRIODENDRUM. Linn. hort. cliff. 223. Hort. upf. 154. 

Tulipifera arbor virginiana. Herm. lugdb.612. 

Tulipifera virginiana, tripartito aceris folio, media lacinia velut abfcifla. 

Pluckn. alm. 379. t. 117. /. 5. & t. 248. f. 7. Raj. hift. 1798. Catcjk. 

car. 1. p. 42. 
Tulipifera caroliniana, foliis produ&ioribus magis angulofis. Pluckn. ahn. 

379. t. 68. /, 3. . 
Arbor virginiana tulipifera, Poplar vulgo. Clayt. n. 16. 
White— wood & Canoe— wood— tree noftratibus. Colden. noveb. 130. 

MAGNOLIA foliis ovato—lanceolatis. Linn. hort. cliff. 222. 

Magnolia lauri folio , fubtus albicante. Dill. elth. 207. t. 168. Catefb. 

car. 1. p. 39- 
Swamp-Laurel. Clayt. n. 34. 

Magnolia ampliffimo flore albo, fru&u coeruleo. Vhim. gen. 38. 
Tulipifera americana laurinis foliis averfa parte rore coeruleo tinclis, coni- 

baccifera. Pluckn. ahn. 379. t. 68- /. 4. 
Laurus tulipifera, baccis calyculatis. Raj. bift. 1690. 
Laurus tulipifera, foliis fubtus ex cinereo & argenteo purpurafcentibus. 

Raj. hift. 1798. 

MAGNOLIA flore maximo albo foetido , foliis deciduis amplis, florem ad ra- 
mulorum feriem fphaerice cingeiuibus , frucliu majori. Umbrella— tree. 
Clayt. n. 24. 

Magnolia ampliflimo florealbo, fruclu coccineo. Catesb. car. n. t. 80. 

MAGNOLIAflore albo, folio majore acuminato f fuhtus haud albicante. Ma- 
gnitudine & craffitie fpecies omnes fuperat. Clayt. n. 404. Catesb. car. 
app. tab. 15. 

ANONA foliis ovali—lanceolatis glabris nitidis planis. Linn. hort. cliff. 222. 
Anona indica, fruclu conoide viridi, fqua.mis velud aculeato. Pluckn. alm. 

32. r. 135- /• 2. 
Anona. Comm. hcrt. amft. 1. p. 133. p. 6g. 

Anona americana frucl:u majore, Soortfak parvum vulgo. Herm. lugdb. 6*45. 
Anona indica latifoiia, fruclu fquamofo afpero, feminibus ex flavo nigri- 

cantibus turgido. Pluckn. alm. 31. t. 134. / 2. 
Anona maxima foliis latis fplendentibus, fru&u maximo viridi conoide, 

tuberculis feu fpinulis innocentibus afpero. Sloan. jam. 103. Hift. n. 

p. 166. t. 225. L 2 Gau- t4 POLYANDRIA POLYGYNIA. 

Cuanabanus fru6lu e viridi lutefcente molliter aculeato. Plum. gen. 43. 

Araticu prima feu fimpliciter di&a. Raj. hifl. 1651. 

Araticu porche. Marcgr. braf. 93. Pif braf. 69. 

Zuurfak. Mer. fur. 14. • 

Frutex floribus pentapetalis campanulatis flavefcenti— fufcis , foliis Iongis 
acuminatis akernis, ramulis lentis, fru&u magno carnofo, pulpa molli 
fcctida repleto (duobus vel tribus plerumque fimul jundtis) in celluhs 
quafi transverfim partito, unaquaque femen unicum latum magnum lu- 
cidum continente. Papaw— tree. Clayt. n. 58. 

ANEMONE foUis trilobis integerrimis. Linn. fpec. 538* 

Hepatica. Linn. bort. cliff. 223. &f Flor. fuec. 445. 

Hepatica trifolia flore cceruleo. Cluf. bifl. p. ccxlvii. 

llepatica trilobata verna, flore cceruleo, foliis ferrugineis. Clayt. «.328. 

ANEMONE canle ratnofo, petalis lanceolatis. Roy. prodr. p. 5S8. 
Anemone pedunculis alternis longiflimis, fruclibus cylindricis , feminibus 

hirfutis muticis. Linn. fpec. 540. 
Anemone virginiana tertiee Matthioli fimilis, flore parvo. Herm. lugdb.64.3. 
Anemone flore unico albo, foliis Ranunculi. Clayt. n. 529. 

CLEMATISfoliis ternatis, foliolis condatis fcandentibus ferrato—angulatls. 

Linn. amceri. iv. p. 275. 
Clematis foliis pinnatis, foliolis cordatis inaequaliter incifo— crenatis. Linn.. 

hort. cliff. 225. 
Clematitis fylveftris latifolia.. Bauh. pin. 300. 
Clematis latifolia dentata. Bauh. hift. 1. p. 125. 
Atragene theophrafti. Cluf. hijl. 1. p. 122. 
Viorna vulgi. Lob. hifi. 345. 
Vitalba. Ccefalp. fyfi. 543. D»d. ptmpi. 405-. 
Clematitis aquatica trifoliata,, late fcandens, floribus albis odoratis. Clayt. 

n. 270. 

CLEMATIS erecla humiUs , non ramofa 9 follis fubrotundis , flore unico ochrs- 
leuco. Banifi. virg. Pluckn. mant. 51. t. 379. f. 5. 

Clematitis fylveftris, flore coerulefccnte ereclo, petalis ad oram reflexis,. 
foliis amplis latis molhbus, ex adverfo ad fwgulos- nodos absque pedicu- 
lis binis (interdum ternis) muricatis, caule haud ramofo. Clayt. n. 296.. 

? Clematis foliis fimplicibus lanceolatis. Linn. hort. cliff. 225. 

CLEMATIS foliis cempofitis & decompofitis , foliolis quibusdam trifidis. 
Clematis purpurea repens, petalis florum coriaceis. Raj. hifl. 1928. 
Scandens caroliniana planta viornoe foliis. Petiv. ficc. 27. 
Flammula fcandens, flore coriaceo claufo. Dill. elth. 144. f. 118. /. 44-4.. 
Ciematitis flore purpureo. Cluyt. n. 4.1 1... POLYANDRrA POLYGYNIA. S' S 

THALICTRUM caule unifloro, ex eodem punclofoliis quatuor fimplicibus in- 

firuclo. 
Anonyraos flore fingulari albo nudo hexapetalo , petiolo longo tenuiffimo 
- infidenti, foliis femper quatuor, aquilegiae nonnihil fimilibus, pediculis 

longis tenuibus infidentibus. Hujus fruclum nunquam vidi. Clayt. n. 29}. 

THALICTRUM fioribus diorcis. 

Thalictrum caule paniculato , feminibus pedunculatis, ffcylis germine lon- 
gioribus. Fi. virg. 62. 

Thalictrum flore albo , foliis aquilegiae , caule glabro flavefcente. Clayt. 
n. 266. 

Germina, quamprimum Corolla defmit , reflecluntur JlyJis filiformibus hn~ 
gis inftructa , quce tranfcunt in femina obverje—ovata , triangularia , defmentia 
in ■ pcdicellos , ftylos tandem demittcntia. Caulis ramofijjimus eft, &p ramijin- 
guii paniculati absque ullis foliolis ad pedunculorum propriorum exortum. 

THALICTRUM feminibus triangularibus pendulis, ftipulis adjubdivifionesfo- 

liorum. Linn. hort. ciiff. 226. 
Thali6lrum canadenfe. Com. can. i$6. 
Thaliclrum canadenfe caule purpurafcente, aquilegiae foliis, florum flami- 

nibus albis. Tourn. inft.2ji. 
Thali&rum majus , i r ohis aquilegiae , flore albo. Morif h\ft. 111. p. 325. 

t. 20. /. 15. 
An Flammulae quasdam fpecies. Clayt. n. 846? 

RANUNCULUS fruclu oblongo, foliis inferioribus palmatis , fummis digitatis. 

Linn. hort. chff. 230. 
Ranunculus Apii folio laevis. Baub. pin. 108. Clayt. n. 405. 
Ranunculus paluftris flore minimo. Bauh. hift. nr. p. 858. 
Ranunculus fylveftris 1. Dod. pempt. 426. 
llanunculus paluftris rotundiore folio. Lob. hift. 382. 

RANUNCULUS feminibus aculeatis, foliis Jimplicibus palmatis incifis. Linn.. 

hort. cliif. 229. 
Ranunculus paluftris echinatus. Bauh. pin. 180. 
Ranunculus aquatilis reclus, foliis pallidioribus hirfutis: fforibus parvis fu- 

gacibus, pediculis longis infidentibus. Aprilis initio ad paludum margi- 

nes folo lutofo floret. Clayt. n. 740. 

R/INUNCULUS catycibus retroflexis, pedunculis fulcatis , caule ereclo, foliis 

compofitis. Linn. fl. fuec. 469. 
Ranunculus radice fimplici globofa. Linn. hort. cliff. 230. 
Ranunculus bulbofus. Lob. ic. 606. 

Ranunculus pratenfis radice verticilli modo rotunda. Bauh. pin. r^p.. 
Ranunculus vernus pratenfis vulgaris, flore flavo. Ciuyt. n. 739. 

L 3. Folioi' S5 POLYANDRIA POLYGYNIA. 

Folia minorafunt, &? magis hirfuta. Calyx ut in Europea, omnino rt- 
flexus; & pedunculifutcati. 

RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis fulcatis , flolonibus repentibus, 

foliis compofitis. Linn. fl. fuec. 468. 
Ranunculus foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis incifls, medio produ- 

cliore, caule multifloro. Linn. bort. cliff. 230. 
Ranunculus repens flore luteo (implici. Bauh. hift. 111. p, 419. 
Ranunculus pratenfis procumbens aut inclinans hirfutus. Morif \hift. n, 

P- 439- '• 20./. 18. 
Ranunculus pratenfis & hortenfis, reptante cauliculo. Lob. hift.m. p. 379. 
Ranunculus hortenfis i. Dod. pempt. 425. 
Ranunculus pratenfis repens hirfutus. Bauh. pin. 179. Clayt. «. 473. 

Abhoc foliis glabris & feminibus aculeatis differt Ranunculus foliis te;- 

natis , folioJis petiolatis, ferratis: terminatnce reliquis majore trifido: 

floribus paucis luteis: feminibus aculeatis. Clayt. «.700. 

RANUNCULUS foliis radicalibus cordatis crenatis,caulinis ternatis angulatis , 

caule fubtrifloro. Linn. fpec. 551. 
Ranunculus fblio fubrotundo virginianus, flore parvo, molliori folio. Herm. 

lugdb. 514. 
Ranunculus foliis radicalibus reniformibus crenatis petiolatis: caulibuspau- 

cis digitatis feflilibus, flore luteo. Clayt. n. 701. 

RAKUNCULUS aquaticus altiffimus : floribus in panicida albis : foliis lancei- 
lato-fagittatis , femiamplexicaulibus . 

In palude coenofifiima impervia extenfiiTima juxta agros D. Humfrcdi Broo- 
kes Comit. Gulielmi regis de longa fluvium Mattapony diclum, hippa- 
gine trajiciens junii initio florentem vidi, & tunc juncos, fcirpos, arun- 
dines, aliafque paludum foboles fupereminuit. An Damafonium maxi- 
mum plantaginis folio, flore flavefcente, fruftu globofo. Plum. amer. 

An Ranunculus aquaticus plantaginis folio, flore albo, calyce purpureo. 
Plum. Clayt. 

RANUNCULUSfoUisfubmerfiscapillaceis. Linn. fl. fuec. 472. 
Ranunculus foliis inferioribus capiilaceis, fuperioribus peltatis. Linn. fl. 

lapp. 234. 
Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo. Bauh. pin. 180. Morif. 

hift 11. p. 442. t. 29. /.31. 
Ranunculus aquaticus aJbus lato & foeniculi foJio, italicus. Barr. obf 584. 
Ranunculus aquatilis. Dod. pempt. 387. 
Ranunculoides foliis variis. Vaill. acl. 17 19. p. 49. 
Ranunculus aquaticus fiore flavo, foJiis infimis tenuiflime ad modum (oq- 

nicuJi divifis. Clayt. n. §85. 

CAL- POLYANDRIA POLYGYNIA. 87 

CALTHA. Linn. fl. lapp. 227. Fl. fuec. 473. Cold. noveb. 141. 

Caltha paluftris. Baub. bifi. 111. p. 470. Dod. pempt. 598. £o£. bifi. 323. 

Caltha paluftris flore fimplici. Baub. pin. 276. 

Populago flore majore. Tourn. infi. 273. 

Pfeudohelleborus ranunculoides rotundifolius fimplex. Morif. hijl. 111. f* 

461. f. 2. /. 1. 
Populago aquatica, floribus fpeciofis flavis, foliis ferratis lunulato— renifor- 

mibus. Clayt. n. 522. 

HELLEBORUS caule inferne angufiato multifolio multifloro, foliis cauU brt* 

vioribus. Linn. hort. clifF. 227. 
Helleborus caule multifloro foliofo, foliis pedatis. Linn. fpec. 558. 
Helleborus niger foetidus. Bauh. pin. 185. 
Heileborus niger ramofus anguftifoJius femper virens elatior. Morif. bijl. 111+ 

p- 459. t- 4- /• *• 
Helleborus niger fylveftris adulterinus etiam hyeme virens. Baub. hifi. ni» 

p. 880. 
Helleborafter maximus, fiore & femine praegnans. Lob. bifi. $$7. 
Sefamoides magnum cordi , & Confiligo ruellii. Lob. bifi. 387. 
Enneaphyllon. Cafalp.fyJl.5S3. 
Helleborus niger , flore viridi ad oram dilute purpureo , foliis digitatis , 

pediculis alatis. Ad Lumbricos extirpandos a nonnullis fatis auda&er 

teneris infantibus exhibetur. Pulvere foliorum puerorum pediculos ene- 

cant Indigen^. Clayt. n. 323. 

Claffis XIV. 
D I D Y N A M I A 

G T M N S T E R M 1 A. 

[ E UCRIUM foliis linearibus trifidis integerrimis. Linn. hort. upf. 160* 
lcucnum foliis fimpliciter trifidis. Linn. hort. cliff. 301. 
Chamsepitys lutea vulgaris, five folio trifido. Baub. pin. 249. 
Chamsepitys vulgaris odorata flore luteo. Baub. bifi. 111. p. 295. 
Chamaepitys 1. Dod. pempt. 46. 
Chamaepitys vulgaris ilore flavo. Clayt. n. 443. 

TEUCRIUM foliis ovato—lanceolatis Jerratis , cauleeretto, racemo terminali,, 

verticillis bexapbyllis. I^nn. fpec. 564. 
Teucnum fuhis lanceolacis ferracis petioiatis, floribus folitariis. FI. virg. 64.. 

Score- 3S DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

Scorodonia, feu potius Scordium flore rubente, foliis longis rugofis, for- 
raa Salvjcs fimilibus, fubtus incanis, odore AUii praeditis, radice repta* 
trice. Clayt. n. 135. 

TEUCRIUM foliis ovatis, inaqualiter ferratis, ftoribus racemofis , racemis 

tcrminatricibus. 
Scorodonia flore rubente, foliis Urticae profunde ferratis, pediculis longis 

infidentibus. Clayt. n. 117, 

SATUREIA foliis ovatis ferratis t corymbis terminalibus dicbotomis. Linn. 

fpec. 568 
Thymus foliis ovatis acuminatis ferratis, corymbis lateralibus tcrminatri- 

cibusque pedunculatis. Fi. virg. 64. 
Charrwedrys verna odoratiffima. Banifi. 
Calamintha mariaria rnucronatis rigidioribus & crenatis foliis, flofcuJorum 

calyculis villis argenteis fummo margine fimbriatis. Dittany h. e. Diclam- 

nus vulgo. Pluckn. mant. 35. t. 344. /. 2. 
Calamintha crt;6la virginiana , mucronato folio glabro, Pulegium virgi- 

nianum quibusdam , aliis Diclamnus virginianus dicla. Morif. hifi. 111. 

p. 413. r. 19 / 7- Ra J- f u PP l 3°9- 
Calamintha autumnalis, flore puipureo , foliis latioribus odoratis. Anti- 

febrilis effe cenfetur. Clayt. n. 197. 

Calyx interne tomentofis efi , ac tomento clauditur. 

IJTSSOPUS caule acute quairanguh glabro. Linn. hort. upf. 163. 

Brunella bracleis lanceolatis. Ltnn. bort. clff. 316. 

Nepem caule acute quadrangulo. Linn. yir. 58. 

Sideritis canadenfis altiflima, fcrophularice folio, flore flavcfcentc. Toum. 

infi. 192. 
Betonica virginiana elatior, foliis fcrophulariac glabris, flore ochro— leuco, 

Morif. hifi. 111. p. 3^5- /• **• *• 4- /• «. Pluckn. ahn. 67. t. 150 / 3. 
Betonica maxima folio Scrophularias, floribus incamatis. Herm. parad. 106. 
Betonica alba frutefcens, floribus dilute flavis; in fpicas longas denfilTime 

ad ramulorum finem flipatis. Clayt. n. 168. 

AGASTACHE. Clayt. 

Betonica vel potius Brunella humilior, flore dilute carneo, calycibus rubri§ 

verticillatim per intervalla in fpicis laxis mollioribusque dispofitis: fin- 

gulo verticillo bracleis duabus mollibus lanceolatis fuffulto, foliis Scro- 

phulariae. Montium incola Auguflo florens. 
Species plantae praecedentis num. 168. fed novum genus cenfeo. Aga- 

flache infcnbam , quafi herba multas & praegrandes fpicas fcrens. Clayt. 

n. 912. KE- D IDYNAMIA G Y M N O 3 P E R M I A, 8*. 

]#EPETA fioribus interrupte fpicatis pedunculatis. Linn. hort, cliff. 310. 

Cacaria major vulgaris. Tourn. infi. 202. 

JNepeca folio MeliiTbe graveolens , floribus pallide coeruleis. Clayt. «.4,3. 

KEPETAfoliis lanceolatis, capitulis terminahbus , ftaminibus fiore longiori- 

bus. Linn. fpec. 571. 
Clinopodium foliis lanceolacis, capiculis terminaCricibus. Linn. hort . cliff. 305, 
Clinopodium amaraci foliis, floribus albis. Pluckn. alm. 110. t. 85. f. 2. 
Clinopodium flore albo ramofius, anguftioribus foliis glabris virginianum. 

Morif. hifi. 111. p. 374- *• S.fiult. 
Clinopodium foliis parvis anguftis vix odoracis , nonnihil incanis : flo- 

ribus albicantibus in corymbos fphscricos ad caulis finem denfe coaflis: 

caule ere£to. Clayt. n. 898. 

Facies cf habitus Ciinopodii , a qv.o genere difiinguitur Labio inferius crc- 

nato & fiaminibus fiore longioribus. 

MEhTHA floribus fipicatts , foliis oblongis ferratis. Linn. horc. upf. 16$. 
Mentha anguftifolia fpicata. Baub. pin. 2.2?. 
Mentha- lli. IV. Dod. pempt. $$> 

Mentha aquatica fpicata: loliis oblongis viridibus ferratis. Crefcit m um- 
brofis humidioribus circa fontes. Clayt. 654. 

LAMLU M foliis fiorulibns fiffilibus , ampkxicaulibus obtufis. Linn. horL 

c!iff. 314. Co!d. noveb. 144. 
Lamium folio cauJem ambiente, minus. Bauh. pin. 231. 
Galeopfis folio caulcm ambiente minor. Riv. mon. 63. 
Morfus gallinse, folio hederulae, alterum. Lob. ic. 463. 
Galeopfis five Lamium rubrum, primo vere florens, florerubro, cham#- 

ciffi folio foetido. Clayt. n. 331. 

STACHTS foliis lanaolatis feffilibus ^ bafi attenuatis. Linn. hori. clifF. 310, 

Sideritis vulgaris, hirfuta, ere&a. Bauh. pin. 232. 

Sideritis vulgaris hirfuca. Baub. bifi. m. p. 425. Morif. bifi. m. p. 387. 

t. 12. /. r. 
Sideritis vulgaris. 1. Cluf hifi. 11. p. 39. 
Galeopfis floris galea rubente, labello pallido purpureis lineis incus notaco, 

foliis oblongis ferratis acuminacis, fpinulis obfitis, inferioribus pedicuiis 

infidentibus. Clayt. n. 271. 

M4RRUBIUM denticulis calycinis fetaccis uncinatis. Linn. hort. clirt. 31«. 
Marrubium album vulgare. Baub.pin. 23.0. Morifi hift. 111. p. $76. *.£./. I, 
Marrubium aibura. Baub. hifi. 111. p. 316. 
M-irrubium vulgare. Chfi. hifi. u. p. 34. 

Marrubium folns rugofis tomentofis , flore albicante. In obftructione pul* 
monum, hepatis & m tufli utiiis. Clayt. n. 792. 

M LEO« po D I D Y N A M I A GYMNOSPERMIA. 

LEONURUS foliis caulinis lanceolatis-trilobis. Linn. hort. cliff. 313. FI. 

fuec. 496. 
Marrubium Cardiaca diftum. Baub. pin. 230. 
Cardiaca floribus carneis, verticillis quafi lanatis. Clayt. n. 26. 

TRICHOSTEMA Jlaminibus longijfimis exfcrtis. Linn. fpec. 598. 
Scutellaria ccerulea, majoraniu foliis, americana. Raj. app. 311. «.9. 
Caflida mariana majorana? folio. Pctiv. ficc. 23. 

Moldavica Aleliffa foliis oblongis mollibus, floribus violaceis, ex alis folio- 
rum, pediculis longis infidendbus, odore grato refmofo. Ciayt. n. 177. 

TRICHOSTEM/1 foliis fetaceis. 

Anonymos aquatica ilore flavo dipetalo claufo fumarice cemulo, calcari de- 

ftituto, in uno caule unico; caule aphyllo; humilis: foliis anguftis, gra- 

mineis: radice fibrofa. Clayt. n. 4.1. 

MELISSA pedunculis axillaribus dicbotomis folio longioribus , caule decumbentt* 

Linn. fpec. 593. 
Melifla floribus ex alis fuperioribus, pedunculo dichotomo, caule procum- 

bente. Linn. hort. clijf. 308. 
Calamintha pulegii odore, feu Nepeta. Bauh. pin. 228. 
Calamintha fiore minore, odore pulegii. Bauh. hijl. 111. p. 229. 
Calamintha pulegii odore, foliis latioribus. Boerh. ind. alt. 1. p. 175. 
Calamintha altera, odore gravi pulegii. Lob. hijt. 275. 
Pulegium fylveftre Cive Calamintha altera. Dod. pempt. 98. 
Calamintha praealta, odore gravi, foliis leviter dentatis, flore pallide coe- 

ruleo e longo pediculo prodeunte. Uterina eft, menfcsque pellit. CtaytL 

«. 19S. 

MELISSA floribus verticiilatis fubfejfilibus fecundum longitudinem caulis. 

Pulegium ere&um odore vehementi, flore violaceo, radice neq-iaquam rep- 
tatrice. Clayt. n. 514. Cold. noveb. 143. Halfclq. vir. pl. 405. 

Ca'iles erecii. Facies omninn Calamintha Pulegii odoris foliis latioribus 
Boerhavii. Verticilli pedunculo communi non relaxantur , fed artle in verticil- 
lum congeruntur flores , difpojiti fecundum totam longitudinem caulis infeme 
1$ fipcrne. Folia ovata petiolata tribus , duabus, velunica crena netantur 
obtufiufcula , utrinque viridia. 

CLINQPODIUMfoIiis Iinearibus acuminatis , capitulis terminatricibus. Linn. 

hort. cliff. 305. 
Satureja virginiana. Herm. parad. p. 218. 
•Clinopodium foliis parvis anguflis, vix odoratis, floribus albkantibus , in 

umbeiiis fphaericis adcaulis finem colle&is, caule infirmo. Clayt. n. i\u CU~ D I D Y N A M I A G Y M N O S P E R M I A. 91 CLINOPODIUM foliis aliquantum latioribus, in planta paucioribus: caule 
infirmo, plerumque fupino. Clayt. 

CLINOPODIUM foliis Rorifmarini multis, floribus albis purpureo-macu- 
latis, in umbellis latioribus ad caulis finem denfe coachs. Clayt. 

ORIGJNUM folns ovatis, fpicis laxis ercclis confertis, paniculatim digeftis. 

Linn. hort. cliff. 305. FI. fuec. 480. 
Origanum fylveftre. Bauh. pin. 223. 
Origanum rotundifoiium , floribus purpurafcentibus , caule fupino, Clayt. 

n. 310. 

PRUNELLA foliis ovato-oblongis pethlatis. Linn. fpec. 6*00. 
Biunella bradteis cordatis. Linn. bort. cliff. 316. 
Brunella major, folio non difleclo. Bauh. pin. 260. 
Brunella. Fuchf. hift. 621. Dod. pempt. 136. 
Prunella flore minore vulgaris. Bauh. hift. 111. p. 428. 
Vulneraria efl:. Clayt. add. 

PRUNELLA fyheflris autumnalis , florihus dilute-purpureis , capitulis denfi 

ftipatis. Clayt. n. 170. 
Prunella glabra, flore cocruleo, m3Jor. Banift. 
Brunella major mariana ilorc amplo cocrulco. Pluckn. mant. 33. 

SCUTELLARIA floribus lavibus carina fcabris , raccmis Iatcralibus foliofis. 

Linn. fpec. 598. 
Scutdlaria foliis ovato-lanceolatis petiolaris,racemis foliolofis. FI. virg. 6*7. 
SJcutellaria foliis cordato— lanceolatis ferratis , pedunculis multifloris. Roy, 

prodr. 31 r. . 
Scutellaria paluflris virginiana major,flore minore. Morif. hijl. 111. p. 416". 

Raj. fuppl.310. 
Caflida aquatica , flore minimo pallide-cccruleo, foliis veronica?. Autum- 

no floret. Clayt. n. 280. , 

SCUTELLARIA foliis fejfilibus ovatis , infcricribus fcrratis , fuperioribus m- 

tegerrimis. Linn. fpec. 599. 
Scutdlaria foliis integerrimis. Fl. virg. 67. 
Scutellaria ccerulea virginiana glabra, iamii aut potius teucrii folio, minor, 

Pluckn. alm. 338. f. 313- /. 4- 
Scutellaria teucrii folio mariJandica. Raj. fuppl 310. 
Caflidaflore variegato, foliis longis anguftis. Clayt. «. 105. 

SCUTELLARIA foliis lanceolatis. Fl. virg. 167. Linn. fpec. 599. 
Caflida mariana hyflbpi folia. Petiv. aft. phil. 
Caiiidailore albo, hyflbpi folio. Clayt. n. 261. 

-- M 2 SCU- $i DIDYNAMIA G YMNOSPERMI A. 

SCUTELLARIA foliis avatis, utrinque acutis , obtufc ferratis. 
Scutellaria virginiana foliis dentatis. Mcrifl bift. iii. p. 416. t. 19./. 3. 
Caflida foliis Betonicae, flore ex albo & violaceo variegato. Clayt. n. 753,, 
obs. Braftea? feu folia floralia parva , ovata integcrrima, cerollis dimidio 
breviora. 

PHRTMA. Linn. amten. 111. 19. Spec. 601. 

Verbena racemo fimpliciflimo, iloribus fefiilibus, calycibus fruclus refie- 

xis, racemoque appreflis. Fl virg. 7. 
Leptoftachya. Mitch. gen. 9. 
Verbenaca mariana Rofae Chinenfis folio, feminibus deorfum tendentibus„ 

Petiv. muf. n. 694. 
Verbenae facie Anonymos , foliislatis crenatis acuminatis, ex adverfo bi- 

nts: floribus purpurafcentibus , galea bifida reflexa, labello tripartito, 

in fpicam longam difpofitis: calyce tenui canaliculato deorfum nucantt j ., 

& ad oram villofo , femen unicum triticeum continente. In umbroiis 

vigct. Clayt. n. 129. 

Non parum habet fimilitudinem cum Circeece foliis , Amaranthi flculi Bocco- 
>ne jpica floribus parvis purpureis propendentibus Herba floridana. Pluzkn. 

amahh. 59. t. 380../. 5. 

A N G 1 S T E K M 2 A. 

BARTSIA foliis altcrnis. Linn. hort. cliff. 32. Cold. novcb. 148. 

liorminum tenui coronopi foiio virginianum. Morif hift. 111. p. 395. 

ClandeTtinoe Tournefortii vel Lathreae Lirihaei affinis , flore pallido tenui 
membranaceo, in capitulum congcfco , perianthio longo viridi, ad finern 
coccineo, occultato, cui fubefl: folium tripartitum , piimo viride, po- 
ftea ad finem etiam coccineum. Labium fuperius floris longum fornica- 
tum, infcrius breve tripartitum, vix confpieuum. Capfula fubrotunda, 
obtufa, bilcfcularis, bivalvis, elaftiee in duas partes dehifcens , femina 
minima lucida propellens. Clayt. n. 239. 

RHINANTHUS corollarum fauce patente, foliis finuato—dentatis. 
Pigitalis lutea foliis incifls: an Rhinanthi fpecies antheris ftaminum hirfu- 
tis bifidis. Clayt. n. 488. 

SCHIVALBEA. 

Euphrafia major mariana, floribus fpicatis amplis: tubis Iongioribus, fum- 

mis oris profunde incifis. Pluckn. mant. 73. r. 348. /. 2. 
Schwalbea flore atro-rubente inferne tubulato, fuperne in duo labiadivi- 
fo, quorum fuperius integrum & fornicatum , inferius tripartitum: foJiis 
mollibus hirfutis alternis, ad alam florifera: caule fimplici non ramofo. 
.JMajo floret. Clayt. n. $3. 

Caulis D I D Y N A M I A AN GIOSPERMIA. .03 

'Caulis ///;/>/* .v, nonramofus, ereclus , pubefccns , tetragonus. Folia Aib- 
ceolata, pubefcentia. Fipres ex fummis alis alterni , feffiles , calyce pubes- 
centeftriato: ■ Corolla atro—rubens , inclinata. 

TEDICULARIS caule fimplici , fioribus capitatis, foliis pinnatif.dis crenulatis. 
Pedicularis virginiana filicis folio , flore ochroieuco. Pluckn. alm, 283. 
Tedicularis minor. Dill. giff. 61. &f &pp- 40. 

Pedicularis verna filicis foJio , flore purpurafcente. Clayt. n. 252. ColL 
novcb. 147. 

CHELONEfoliis Ianceolatisferratiso.ppofitis i .fuminisquaternis. Linn. hort. 

cliff. 493- 
Chelone acadienfis flore albo. Tourn. acl. 1706. 
Chelone flore albo, in fummo caule difpoiito, foliis longis in acumen defi- 

nentibus, ex adverfo absque pediculis binis. In aquis & paluibibus aa- 

tumno floret. Clayt. n. 10. Hujus varietas eft 

Digitalis Mariana Verftcce folio. Pet. a£t. Lond. n. 406. p. 405. n. 45. 
Arbor Guainumbse aviculac. the Humraing— Bird— tree. Joffelin in Rar. Nov. 

Angl Raj. fippl. 397- 
Digitalis Mariana ferratis denfioribus rigidis & anguftis foliis, femine Fa- 

gopyri. Pluckn. mant. 64. t. 348. /. 1. 
Chelone floribus fpecioiis pulcherrimis colore Rofae damafcenae. Clayt . n. 274. 

CHELONE caulefoliisque birfutis. Linn. fpec. 611. Ludvv. gen. 323. 

Anonymos flore pallide cceruleo digitalis inflar in fummis caulibus difpofi- 
to; foliis viliofis acumirratis atro— virentibus, ex adverfo absque pedicu- 
lis binis, foetidis; caule hirfuto duro nigricante, vafculo parvo conico 
bicapfulari. Majo floret. Digitalis flore paliido tranfparenti, foiiis & 
caule molli hirfutie imbutis. Banift. virg. Clayt. n. 39. 

Digitalis Virginiana, Panacis.Coioni foliis, ilore amplo pallefcente. Eluckn. 
mant. ,64. 

CERARDIA f&tiis linearibus. Linn. fpec. 610. 

Digitalis foliis linearibus, floribus remotis. Fl. virg. 160. 

Digitalis rubra minor, labiis florum patulis, foliis parvis anguftis. Banift. 
virg. 

Digit^lis virginiana rubra,fohis&facie antirrhini vulgaris. Pluckn. mant. 65. 
r.388. / 1. 

Huic Folia linearia, oppofita. Rami oppofiti. Calyces monopbylli , quin- 
quedentati, minimi. Capjulct globofa , calyce minores. CoroIIa vero Bigtw- 
nice potius. Quantum ex fpeciminibus CoIIinfonianis obfervare licuit , dantur 
'hujus plurimce varietates , quoad magnitudincm CaroIIa, ejusque colorem, m- 
mulorum diflantiam, ac pofitionem. M$ 'GE- n D I D Y N A M I A ANGI OSPE RMI A, 

GERARDI/1 foiiis lanceolatis pinnato-dentatis , caule JimpIiciJJimo. Linrr. 
fpec. 6 10. 

Anonymos floribus flavis fpeciofis digitali oequalibus, e foliorum alis abs- 
que pediculis fingulis egrelfis, longis tubulatis, ad oram in quinque ro- 
tunda fegmenta expanfis , foliis oblongis integris acuminatis adverfis, 
caulibus lentis ligneis , capfula Digicalis. Videtur tfle Digitalis lutea 
ehtior Jacetc nigrac foliis. Banift. virg. Clayt. n. 91. 

Hujus datur alia Species , quae omnibus notis convenit, exccptis foliis, 
quaj Quercus in modum divifa funt. Clayt. an Pluskn. t. 386. /. 1. 

GERARDIAfoIiis oblongis duplicato—ferratis, caule paniculato , calycibus cre~ 
natis. Linn. fpec. 611. 

Pedicularis foliis lanceolatis pinnatifidis ferratis, floribus pedunculatis. Fl. 
virg. 62. 

Di^italis mariana filipendulae folio. Pet. aft. n. 246. p. 405. n. 50. Raf. 
fuppl. 397. 

Digitalis verbefinnc foliis e regione binis , Americana, capfularum apici- 
bus longiflimis filamentis donata. Pluckn. mant. 64.. 

Anonymos frutefcens, floribus amplis luteis longis tubulatis, ad oram quin- 
quefariam divifis, Digitali fimilibus, odore Leucoji lutei, calycibus fo- 
liaceis, foliis parvis Filipenduloe inftar incifis, vifcofis, adverfis, vafcu- 
lo oblbngo nigro acuminato, bicapfulari, feminibus parvis nigris -fceto. 
An Digitalis lutea altera foliis tenuius diffeclis, thecis florum foliaceis 
Banifteri? Digitalis Virginiana, foliis Rutoe caninoe divifuris , floribus 
amplis ex Juteo pallefcentibus. Pluckn. mant. 64. Clayt. n. 192. 

ANTIRRHINUM foliis Uncaribus altemis , coroUis.biantibus , labio inferiore 

explanaio. Linn. fpec. 618. 
Antirrhinum caule fimplichTimo longiffimo; foliis caulinis linearibus, flolo- 

num procumbentium lanceolatis minimis. FI. virg. 67. 
Linaria caule fimplici, floribus violaceis, foliis Lini. Clayt. n. 256. 

ANTIR.RIUNUM foliis haflatis alternis , caule flaccido. Linn. hort. upf. 175. 

Antirrhinum foliis alternis haflatis. Linn. hort. clijf. 323. 

Linaria minima hirfuto folio acuminato, in bafi auriculato, flore luteo mi- 

nimo. Morif. hift. 11. p. 503. 
Elatine. Clayt. n. 435. 

BIGNONIA foliis pinnatis , foliolis incifis , geniculis radicatis. Linn. hort. 

cliff. 317. Hort. upf. 178. 
Bignonia fraxini foliis , flore coccineo minore. Catesb. car. 1. tab. 6$. 
Bignonia fcandens, arborefcens, flore fpeciofo croceo, foliis fraxini. Plan- 

tae fuccus facultate venenofa pneditus efle fertur. Clayt. n. 225. BIGNO- D I D Y N A M I A AN GI OS PERMI A, $$ 

JSIGNONIA foiiis roato—lanceolatis conjugatis integerrimis. Roy. prodr. 290. 
'Gdfeminum live Jafminum luteum odoratum virginianum fcandens femper- 

viren». Yellow Yeflamy. Park. tbeat. p. 146. Catesb. car. 1. r. 53. 
Syringa volubilis virginiana myrti majoris folio , alato femine , floribus 

odoratis. Pluckn. ahn. 359. t. 112. f 5. 
Bignonia minor volubilis, iloribus flavis pulchris odoratiffimis: foliis obJon- 

go-^lanceolatis adverfis petiolatis: caule nonnihil lignofo. PJagis auftra- 
• libus invenienda. Clayt. n. 803. 

fBIGNONLi foliis conjugatis cirrhojis , foliolis cordatis , foltis imis ternatis. 
Linn. vir. 60. 

Bignonia fcandens, flore atro— fiavo minori fubtus albicante variis lineis 
notato: foliis oblongis , acuminatis; non pinnatis , quinis; caule capreo- 
lis donato ; ffliqua longa iata comprefia. Bignonia latifoJia fcandenso 
Plum. Viribus virulentis (fed detenoribus) cum priore convenic. Clayt. 
n. 100. 

SCROPHULARIA foliis cordatis ferratis acutis, bafi rotundatis ; caule obtufe 

tetragono. Linn. hort. upf. J77. 
Scrophularia foiiis cordatis oppofitis racemo terminatrice. Fl. virg. 71. 
Scrophularia marilandica , longo profunde ferrato urticae folio. Raj» 

fuppl 396. 
Scrophularia fions tubo brevi, viridi, tumefcente, galea etiam viridi re~ 

flexa, labello ferrugineo bifido; foliis latis , acuminatis , ferratis, ad- 

verfis, pediculis longis, & inter fe contrariis infidentibus, odore fan> 

buci praeditis. Clayt. n. 220. 

ERINUS floribus lateralibus feffilibus , foliis lanceolatis fubdcntatis. Linn. 

fpec. 630. 
Buchnera foliis acutis dentatis. Linn. hort. cliff. ^or. Ubi pro Africa kge 

Virginia & Penfilvania. 
Euphrafia floridana lyfimachiae filiquofoc glabrae foliis, quadrato caule ra- 

mofior. Pluckn. amalth. 83. t. 393. /. 3. 

BUCHNERAfoIiis dentatis oppofitis. Linn. fpec. 630. 

Cortufae five Verbafci fpecies caule non ramofo, floribus violaceis infun- 
dibuliformibus quinquefariam ad oram divifis , in fummitate caulis in 
fpicam tenuem difpofitis: foliis villofis rugofis oblongis acuminatis, ad 
margines ferratis, ex adverfo binis: capfulae calycibus quinquefidis oc- 
culcantur , & in duo loculamenta verbafci inftar dividuntur. Clayt. n. 142. 

OBOLARIA. Linn. hort. cliff. 323. 

Oobanche virginiana radice fibrofa , fummo caule foliis fubrotundia, 

Pluckn. alm. 273. t. 209. /. 6. Raj. fuppl 595. 
Orob.irdie virginiana radice coralloide , furamo caule foliis fubrotundis. 

Morif hifl. II I. p. 504. t. 16. /. 23. 

Jkmvo $6 DIDYNAMIA ANGlQaPERMl A. 

Anonymos humitfs Aprili florens; floribus pallide rubentibus, in fummi- 
tate cauhs inter foha congeftis : foliis brevibus , extremitate latis , 
lubtus purpureis. Clayl, n. 286. 

OROBANCHE caule unifloro. Linn. fpec. 633. 

Orobanche aut Helleborine affinis marilandica caule nudo, unico in fummu 
tate flore. Raj. fuppl. 595. 

Gentiana minor aurea , flbre fimplici amplo deflexo pallidc florefcente 
Pluckn. mant. 89. t. 348. /. 3. 

Aphyllon. Mitch. 25. 

Dentariae flve Anblato Cordi affinis, flore pallide ccerulco,. galea bifida 
lacimis acutis furfum fpectantibus , labio trifido, in caulin fafrigio un£ 
co, calyce tumefcente hirfuto, obfolete rubente, in quinque acutas la- 
cinias fiflb, caule f;ngu'ari tenui hirfuto aphyilo. Planta eit rariffima 
Majo florens. Clayt. n. 387. 

Radix teres , fquamas aliquyt emhtens , producit vaginatn fpathaceam 
(quam Plucknetius tab. 348. n. 3. plane ncgkxit.) Ex bac oritur fcapus 
fpitbamaus, filiformis, nudus , ercctus, apicc florcmfujlentans ccrnuum* 

OROBANCHE caule ramofo , cerollis quadridentatis. Linn. fpec. 632. 
Ofobanche caule ramofo , flonbus diltantibus. bl. virg. 168. 
Orobanche minor virginiaoa lignofior, per totum caulem floribus minori- 

bus onufla. Morifl hift. m. />. 5 c 2 . t. 16. /. 9. &Raj. fuppl. 505. 
Capraria affinis caule ramofo aphyllo angulato duro fufco fragili , radice 

tuberofa rugofa. Locis fterilibus ad arborum floret radices. llanc ad 

Taxi radicem clivo luteo umbrufo confiti juxta magnam paludem Poro- 

potauk-fwamp diclam Septembri inveni. Fru&fficationis partes hae funt.. 
cal. Perianthium monophyllum, parvum, ventricoftim, dilute coeruleum, 

purpureis lincis erectis notaium: ore quinquefido, laciniis brevibus pur- 

pureis, axjuaiibus, acutis. 
cor. monopetala, tubulofa, quadrangularis, calyce triplo longior, anga- 

lis purpureis, limbo quadrifido: laciniis a?qualibus, brevibus, acutis. 
stam. Filamenta quatuor, filiformia, longitudine cequalia, corolla paulo 

breviora. Aniher cc incumbentes , connexo-conniventes. 
tist. Germen ad fundum Tubi corolla? ovatum. Stylus filiformis, fub co- 

rollae fuperiore angulo inclinatus, eoque paulo longior. Stigma obtu,- 

fum, TOtundnm. 
fer. Capfula purpurea, fubrotunda, plana, comprefla acumine, unilocu- 

laris, bivalvi*. 
sem. numerofa minima Iutea. Clayt. n. 604. , 

MIMULUS Linn. act. upf. A. 1741. Hort. upf. 176. Ic. & Def. p. 82. 
Cynorhynchium. Mitch. nov. 

Digitalis cocrulea , floribus in fiftulam contra£tis virginiana, an Digitaiis- 

vir- D I D Y N A M I A ANGIOSPERMIA. 9? 

virginiana lyfimachioe facie , foliis fubrubentibus, flore violaceo minore. 
Morif pral. 259. Pluckn. alm. 131. 

Digitalis perfoiiata glabra, flore violaceo minore. Morif. bifl. 11. /».479. 
t. 8. /. 6. peff. Raj. bifi. 7 6 9 . 

Lyfimachia galericulata f. Gratiola elatior non ramofa, flore majori coeru* 
leo, intus luteo notato, galea bifida, reflexa afarinas inftar, labio tri- 
partito, e foliorum alis unico, pediculo brevi infidente, egreflb: foliis 
oblongis acuminatis ferratis. adverfis : calyce monophyllo, integro tubu- 
lato canaliculato, ad oram in quinque fegmenta ieviter incifo : caule 
glabro fucculento , tetragono , fragili. Locis madidis gaudcc. Clayt. 
n. 130. Cold. novcb. 15 r. 

RUELLIA foliis petidatis, floribus verticillatis fubfcffilibus. Linn. hort. 
upf. J?8. 

Ruellia foliis petiolatis fru&u feftili conferto. Linn. bort. cliff. 318. 

Kucllia flrepens, capitulis comofis. Dill eltb. 300. t. 249./. 321. 

lluelliae fpecies flore amplo cocruleo inferne tubulato, fuperne in quinque 
fegmenta expanfo, cito marcefcente, in fummo caule & ad nodos flo- 
rens; foliis oblongis hirfutis ferratis , ex adverfo binis, vafculo longo 
rotundo, bicapfulari,.femine comprelTo. Clayt. n. $5. £f 98. 

* Hujus Species humilior fiore rubente, & Varietas flore albo. Clayt. 

VITEX. Dod. pempt. 774. 

Vitex foliis anguflioribus , £annabis modo difpofitis , floribus coeruleis. 

Tourn. infl. 604. 
Agnus caftus. Hcrm. lugdb. rr. 
Agnus folio non ferrato. Baub. hifl. 1. p. 205. 
Vitex floribus coeruleis. Clayt. n. 506. 

Claffis XV. 
T E T R A D Y N A M I A 

SILICULOSA. 

[^EPIDIUM foliis lanccolato—liriearibusfcrratis. Linn. hort. clirT. 331. 
Lepidium gramineo foho, five Iberis. Tourn. infi. 216. 
Iberis latiore foiio. Baub. pin. 97. 
lberis cardamantica. Lob. hifi. nr. 
lberis. Bauh. hift. 11. p. 918. Dod. pcmpt. 714. 
Lepidium flore albo, fohis longis anguflis Nailurtii fervidis. Clayt. m 

Thlafpi pumilum flore albo, folio molli incano hirfuto. Clayt, 

N CO- pg TETRADYNAMIA SILICULOSA. 

COCHLEARIA foliis pinnatifidis. Linn. hort. cliff. 331. 

Nafturtium fylveftre capfuiis criftatis. Tourn. inft. 214 Bocrh. ind. alt. 11. p. 8. 

Coronopus ruellii, iive Nafturtium verrucofum. Baub. bift. IIt p. '919. 

Ambrofia campeftris repens. Bauh. pin. 138. 

Cornu cervi alterum genus. Dod. pcmpt. 110. 

Nafturtium fupinum capfulis vcrrucoiis. Raj. fyn. 111. p, 304. Clayt. n. 870*. 

THLASFIfeliquis verticalitcr cordatis. Linn. fl. lapp. 252. 
Thlafpi fativum, Burfa paftoris di6him. Raj* hift. 838. 
Burfa paftoris major, folio iinuato. Bauh. pin. 108. 
Burfa paftoria. Batih. hift. 11. p. 936. Dod. pcmpt. 103. 
Burfa paftoris vulgaris. Clayt. n. 752. 

DR AB A fcapo nudo , foliis hifpidis. 

Alyfton tive Paronychia vulgaris, primo vere florens, flore albo, petalis 

ad apicembifidis, caule tenui aphyllo rubente, foliis craflis fucculentis 

villofis, iiliqua longa lata comprefla. Clayt. n. 324. 

DRABA caulibus nndis , foliis incifis. Linn. hort. cliff. 335. Flor. fuec. 523. 
Draba vulgaris caule nudo, polygoni folio hirfuto. Dill. giff.4.0. £? gen. 122. 
Alyflbn vulgare, polygoni fplio, caule nudo. Tourn. inft. 217. 
Burfa pafl.oris minor loculo oblongo. Baub. pin. 108. Morift bifl. ir. p. 305. 

X. 20. /. 6. 
Burfa paftoris minima , oblongis filiquis , verna, loculo obJongo. Baub. 

hift. 11. p\ 937. 
Burlee paftoris ailinis herbula humilis. Cafalp. fyft. 366. 
Paronychia vulgaris. Dod. pempt. 112. 
faronychia alfinefolia. Lob. hift. 249. DaUch.. hift. 12 14. 
Alyflon primo verc ilorcns, foliis tcnuior.ibus oolongis acuminatis leviter 

"villoils, humi fpheence ftratis, filiqua breviore & Jatiore. Clayt. n. 325. 

S I L I O U S - A. 

• ' 
R APHA \ r US ftliquis ovatis angulatis monofpcrmis. Linn. hort. cliff. 340.. 

Fl. fuec. 569. 
llaphaniftrum iiliquofum monofpcrmum maritimum anglicum, foliis cras- 

fioribus latioribus. Ilerm. litgdb. 520. 
Crambe maritima, foliis erucse lacionbus, fruelu haftiformi. Tourn. inft 212.. 
Cakile maritima anguftiore (&ampliore) folio. Ej. cor. 40. 
Caki ! e fivc E.uca maritima latifolia. Baub. bifl. 11. p. 868. 
Cakite ferapioms. Lob. hifi. 1 10. 
Cakile maritima fucculenta, ftoribus albicantibus: foliis Janceolato-oblon- 

gis, antrorPam obtufe crenatis, petiolis longis itnatis plcrumque con- 

voiutis : flhqua fungofa angulata ilriata acuir.inata aniculata, interno- 

d:.2 TETRADYNAMIA S I L I Q, U O S A. 99 

diis binis, in quorum fingulo unicum femen oblongum. Ad Littus pro- 
niontoriiPoint— ComfortdicliComitatusGloceilriEeoccurric. Clayt. n. 732. 

CARDAMINEfoIiis pinnatis , Jloribus tetrandris. Linn. hort. cliff. 33<$> 

Flor. fuec. 562. 
Cardaminefubhirfuta, minore flore. Dill. giff. 76. 
Cardamine fylveftris minor italica. Barr. rar. 44. t. 4,55. 
Cardamine impatiens altera hirfutior/ Raj. hift. 81 5- 
Sifvmbrium cardamme hiriutum mirius, rlore albo. Bauh. hift. 11. p. 888. 
Nailurtium aquaticum minus. Baub. pin. 104. 
Cardamine pumila flore albo, fapore acri. Clayt. n. 370. 

CARD A MINR foliis pinnatis, foliolis lanceolatis , hafi unidentatis. Linm 

fpec. 656. 
Alyffum foliis. radicalibus pinnatis, in orbem pofitis, caulinis lanceolatis, 

filiculis compreflis. Fl. virg. 170. 
Nafturtium burfae paitoris foiio virginianum flore albo, filiqua compreiTa. 

Pluckn. ahn. t. 10 1. f 4- 
Alyiftim floribus albis; foliis pinnatis auritis rubcntibus. Clayt. n. 462. 

ARABIS foliis ovatis dcnticulatis glabris. 

Cochlearia flore majore. Banift. fluckn. mant. 135. 

llefperis Bore fpeciofo albo , foliis integris acuminatrs alternis, infimis 

fubtus purpureis , caulibus fupinis , fiiiqua ionga tenui. Tota planta 

Cochleariae iapore praedita. Clayt. n. 45. 

ARABISfoIiis glahris radicalibus Jyratis , caulinis linearihus. Linn. fpec. 665. 
Chdranthuscaulefllifoqpilajvijfojiis lanceoIatis,infimis incifis. Fl. virg.76. 
Hefperis maritima flore albo, foliis infimis inciiis, fuperioribus anguftis 
.. ' integris, fapore miti. Clayt. 11.56. & 394. 

ARABIS fuliis lanceolatis integerrimis petiolatis. Linn. vir. 64. FI. fuec. 567. 
'1 urritis foliis lanceolatis mtegris petioiatis, ad exortum ramorum foiitanis. 

Linn. hort. clijf. 339. 
Turritis vulgaris ramoia, Tourn. znft. 224. 
Burfa paftoris, five Pilolella filiquofa. Bauh. hift. 11. p. 870. 
Burfte paftoris fimijis fiiiquofa major, feu majoribus foliis. Bauh. pin. 108. 
An Turritis ilore albo? Clqyt. n. 8 15. 

ARABIS foliis integris. 

Arabis foliis ovatis vix dentatis, fcabris, ad terram confertis. Haller. fol. 

p. 562. n. 8. 
Turritis minor, foliis imis Bellidis , integris, hirfutis humifufis, fupremis 

lanceolato-^oblorrgis , ad ramulorum exorrum folitanis, cito marcefcen- 

tibus; tlore albo, pufillo, calyce paulo longiore. Ad finem Aprilis inter 

avenas floret. Clayt. n. 745. 

N 2 ARA» 2CO T E T R A D Y N A M I A S I L I Q U O S A. 

ARABIS foliis amplexicaulibus dcntatis, cauk re&o fimplici flosculis termimto. 

Caulenon ramofo , nec diffufo difFcrt ab Arabi foliis amplexicaulibus. Linn'. 
hcrt. cliff. 335. t 

Hefperis toliis oblongo— lanceolatis alternis ferratis, femiamplexicaulibus, 
caule non ramofo, ilore amplo albo. Ad ripam fluvii com.Annac folo fer- 
tili crefcic. Clayt. n. SSo. 

ARABIS foliis caulinis lanccolatis dcntatis glabris. Linn. fpec. 665. 

Eruca virginiana bellidis majoris folich Pluckn. alm. 136. t. 86. /. g. 

'J'urritis foliis Ianc^olatis dentatis radicalibus maximis, filiquis comprcflls 
falcatis. Fl. virg 77. 

Anonymos foliis in terroe fuperficiem ftratis Iongis anguftis, ad modum 
Cardui ieviter incifis, nonnihil rigidrs ,fubcus purpureis, fuperne mol- 
libus viridibus concavis acuminatis : fifiqua longa paululum falcata tenui 
compreiTa lucida, feminibus tenuiflimis ala mcmbranacea-Leucoji inikr 
cinciis j llore albicantc parvo pendulo inodoro. Clayt. n. 400. 

ERYS IMU M fiUquis fcapo appreffis. Linn. hort. clifT. 337.. 

Kryfimum filiquis cauli apprcllis. Linn. fl. fucc. 554. 

Eryfimum vulgare. Baub. pin. 160. Morif. hijl. n. p. 218. t. 3." f. 1. 

Clayt. n. 750. 
Eryfimum tragi flofculis luteis , juxta muros proveniens. Baub. hift. n. 

p. 863. 
Iris Civq Eryfimum. Dod. pempt. 714. Lob. ic. 206. 

SISIMBRI UMfoIiis pinnatis , foliolis fubcordatis. Linn. hort. cliff. 336. 

Sifymbrium aquaticum. Tourn. injt. 226. 

Sifymbrium aquaticum vulgo crefcione. Cafalp. fyfi. 362. 

Sifymbrium cardamine, iive nafturtium aquaticum. Bauh. hift. ir. p. 884. 

Nafturtium aquaticum fupinura. Baub.pin. 104. Fiore albo. Morif hijl. ii+ 

p. 223. f, 4. /. a. 
Nafturtium aquaticum. Dod. pempt.592. Clayt. n. 528. 

SISYMBRIUM petalis calyce minoribus * foliis decompofito-pinnatis. Linru 

Sifymbrium corolla caryce minore , foliis multifidis linearibus. Linn. ji 

fopp. 261. t .■ 

Sifymbrium annuum, abfinthii minoris folio. lourn. injt. 22S+ 
Sop ! iia Chirurgorum. Lob. ic: 738. Hifi. 426. Clayt. n 881* 
Seriphium abiinthium. Fucbs. hift. n. 
Nafturtium fylveftre, tenuiiiime divifum. Baub. pin. 105. Chjp* MONADELPHIA DECANDRIA. ior 

r ts XVI 
MON-ADELPHIA 

DECANDRIA. 

\JT ERANIUM pednnculis bifloris , foliis multifldis , pericarpiis hirfufv 
Geranium pedunculis biiloris, calycibus ariftatis, foliis multifldis, pericar- 

piis hirfutis. Roy. prodr. 351. 
Geranium columbinum carolinum , capfulis nigris hirfutis. Dill. elth. 162. 

t. i35- 
Geranium columbinum flore carneo, foliis difTeclis. Clayt. n. 372. 

GERANIUM pedunculis-bifloris , caule bifido ereclo, fleliis fummis fejfilibus. 
Geranium batrachioides Americanum maculatum, floribus obiolete coeru- 

leis. Dill. ehh. 15S. M32. 
Geranium flore fpcciofo diiuce rubcnte inodoro, purpureis lineis notato, 

foliis incifls. Clayt. n. 307. 

P O L 1" A N D R I A. 

STEIVARTLA. Linn. acl. upf. A°. 174L p. 79. t. 2. Catesb. car. app. p. 13. 
Malachodendron. Mitch. gen. 16. & Plant. CoUinfl n. 8. & 375. 
Anonvmos magnoli^ affinis, foliis ovato— oblongis acuminatis ferratis fub- 

tus pallidionbus. Fine maji floret & umbrofis folo pingui & humido gau- 

det. Clayt. n. 734. 
SID/J foliis lanceohto-rhombnjcis flerratis. Linn. hort. cliff. 346". Hort. 

upf. i99- 
Malvindaunicornis, folio rhomboide , perennis. Dill. elth. 216. 1. 172./. 212. 
Althoca carpini folio, flofculis iuceis. Bocc. fic. 11. t. 6. f 2. 
Alcca pernambuccana, carpini foiio , flofculis minimis luteis, femine fim- 

plici roftro donato. Morifl. hift. n. p. 528. 
Plura fynonyma ftudiofe collegit Ceieb. Linnaeus in Flor. zeylan. § 252. 
Abutiion flore parvo luteo, foliis parvis ferratis odore Pimpinelte fangui- 

fbrba3 praeditis, cauiibus ramulisque duris lignofis. Clayt n. 131. 

SID A foliis fubrotundo—cordatis acuminatis. Linn. hort. cliff. 346. Hort. 

upf. 198. 
Abutilon. Dod. pempt. 656. 
Abutilon corrice cannabino , flore hiteo , foliis mollibus cordiformibus, 

fubtus ineanis, capfulis roftraiis. Cfayt. n. 41 r. 
Althoea theophrafti, flore luteo. Bauh. pin. 316. 
Althcca akera, five Abutilon. Camcr. cpit. 668. I0 2 M O N A D E L P II I A POLYANDRIA, 

NAPAiA pedunculis involucratis qngulatis , foliis Jcabris , Jloribus dioicis. 

Linn. amoen. iii. .18. 
Abutilon folio profunde difle&o , pedunculis mulcifloris , mas. Ehret. 

picl. 8- /• dijlincta. 
Abucilon folio profunde difle&o, pedunculis multifloris , fdmina. Ehret. 

picl. 7. /. I. 
Aithaja magna aceris foho, cortice cannabino, Jloribus parvis, femina ro- 

tatim infummitate caulium, iingula finguJis cuticulis roihatis cooperta 

ferens. Banift. virg. 1928. 
Alcea perennis feptem pedes alta; foliis peltatis, imis heptapartitis angu- 

ftis, profunde & obtufe crenatis, petiolis tengiffimis affixis; fuperiori- 

bus quinquepartitis, & fupremis tripartitis. 
Napcea a N«ff>j, faltus , lucus vel vallis, quia alpium vallibus, ubi primo in- 

venta fuic, infigniter viget. Nymphae ctiam poetarum, qua? talibus lu- 

cis prajerant, Napaeae vocantur. 
In valle magna occidentali folo lapidibus calcariis referto inf.er montes cce- 

ruleos &"boreaies comitatus Augultas crefcit. Clayt. n. 922. 

MALVA caule repnte , foliis cordato-orbicidatis^ obfolete quinquelobis, 

Linn. hort. clirF. 347. 
Malva.fylvcftris folio fubrotundo. Bauh. pin. 314. 
Mdva fylveilris perennis procumbens , fiore minore albo, foJio rotunJo. 

Morif. hifl. 11. p. 521. t. 17. /. 7- 
Malva fylveitris repens pumiJa. Lob. h. >\fl. 371. Dakch. hift. $%6. 
MaJva vuJgaris, ilore minore, foJio ilibrotundo. Banh. hijl. 1. p. 267. 

11 IB fS CUSfoliis ovcttis acuminatis ferratis , caulc fimplicijfur.c , petiulis J!j- 

riferis. Linn. horc. upf. 205. 
Hibifcus foliis ovatis crenatis , angulis lateraJibus obfoletis. Linn. huit. 

cliff> 349. 
Ketmia americana populi folio. Tourn. infl. 100. 
Alct-a rofea peregrina, forteRofa mofcheutosplinii. Corn. canad. 144. 1. 145. 

Morif hijl. 1 1. p 532. t. 19. f. 6. 
Ketmia paluftris frucelcens , flore maximo candido, umbilico purpureo ; 

foJiis aceris moJlibus. Radix paregorica eft. Clayt. n. 122. 

HIBIS CUSfoIiis iiferioribus cordatis acuminatis ,fohis itferisribus hajlatis. 

FJ. virg. 171. Linn. fpec. 697. 
Alcea maderafpatana, trilobis f. haftatis foJiis glabris , pericarpio tantum- 

modo villofa. Pluckn, alm. 15. t. 127. /. 2? 
Hibifcus iioribus rubris , foliis ad cordis formam accedentibus ferratis ; 

cortice glabro viridi : feminibus folitariis vafa chymica retorta refcren- 

tibus. In paludoiis falfis iniiio Augufti iioret. Clayt. n. 567. 

* Ketmia flore carnco fpeciofo, umbilico purpureo, foliis prioris. Clayt. 

'Chffls PIADELPHIA HEXANDRIA, 10$ 

CkJftS XVII. 

D I A D E L P H I A 

HEXANDRIA. 

Y* UMARIA fcapo nudo. Linn. hort. cliff. 351. 

Fumaria filiquofa lutea. Banift. virg. 

Fumaria filiquofa, radice grumofa , flore bicorporeo ad labia conjuncTo , 

virginiana. Pluckn. alm. 162. t. 90. /. 3. 
Capnorchis amerieana. Boerb. ind. alt. 1. p. 309. 
Fumaria iiliquofa radice grumofa, e pluribus bulbis carnofis extus rubefcen- 

tibus compofita : flore luteo, bicorporeo, ad labia conjunclo. Clayt. n. 625. 

C T A N D R I A. 

POLTG ALA floribus imbcrbibus , foliis quaternis. Linn. amoen. 11. 138. 

Polygala foliis quaternis. Fl. virg. 80. 

Polygala quadrifolia feu cruciata, floribus ex viridi rubentibus in globum 

compa&is Banift. Raj. fuppl. 639. 
Polygala flore ex viridi rubente in globum compa&o quadnfoha feu cru- 

ciata. Clayt. n. 157. 
POLTGALAflonhus imberbibus , fpicatis ,floribus remotis, foliis linearibus 

verticiliatis , caule berbaceo ramofo. Linn. fpec. 706. 
Polvgala caulibus fiiiformibus, foliis linearibus alternis, pedunculis fpicatis. 

Fl. virg. 172. 
Polygala mariana quadrifolia minor , fpica parva albicante. Pluckn. mant. 

1*53 • *• 43^- /• 4- 
Polygala quadrifolia minima marilandica, fpicis fiorum parvis albentibus. 

Raj. fippl. 639/ 
Polygala iloribus herbaceis fpicaris : foliis angufliffimis alternis : cauie te- 
nui capillari. Clayt. n. 563*. 

POL TGAL Afloribus imberbibus fpicatis, caule ereclo herbaceo fimplicijjimo , 

foliislato— lanceolatis. Linn. amoen. 11. 139. 
Polygala caule fimplici erecto, foliis ovato— Janceolatis alternis integerri-. 

mis, racemo terminatrice erecto. /7. virg. 80. 
Seneca officinarum. Geoffr. mat. 2. p. 137. 
Senega, Seneca, Seneka Indis Penjihams. 
Plantula marilandica caule non ramofo'; fpica in fafligio fingulari, gracili,- 

e flpfcuiis albis compoika, anPolygaiae fpecies? Raj. fuppl. 640. 

Poly- &$ D 1 A D E L P H I A OCTANDRU. 

Polygala virginiana foliis oblongis, floribus in thyrfo candidis, radice ale- 
xipharmaca. MilL '* " 

Polygala floribus albis in fpicam tenuem digefhs. Rattle-Snake-root. Clayt. 
n. 414. 

Plucknetius Tah. 439. 6? 453- depingit duas pkmas buic valde fmiles, 
Catiies fimplicijfimi absque ramis , teretes, glabri , wr pedalcs , debiles.* 
Folia ovato-lanccolata, glabra, integerrima, iavia , f» pff/o/oj ©fo manife*. 
Jlos definentia , fuperiorafenfim majora. Spica /a.va ex Jloribns altemis JeJJU 
iihus terminat caulem mediante pcduncuh foliis breviore. Fjores a//»f j g/ c 
fubrotunda. Crifta »«//«. Vires hujus plantae recenfent Lf«», or ^. ^ 
JW/. Mirr. prdr/af. Naucler. defcr. hort. itpf 21. Uajfclq. vir. plant. p, ^ 02 . 
Imo integram hujus plantee hiftoriara dedit Kicrnandcr in dijjht. de rad. 
Senega. p. 12. 

POLTG AL Afoliis lincarihus , capitulis fuhrotundis. 

Polygala mariana anguftiore folio , ilore purpureo. Pluckn. mant. 153. 

t. 438- /• 5- 
Polygala foliis arrghftis ftellatim pofitis, floribus fpicatiS albicantibus e fo- 

lipram alis. Clayt. n. 5. 
Hujus varietas ejl 
Polygala caule aphyllo ccerulefcente glauco fucculentq crithmi inflar , flbribus 

dilute purpureis in fpica parva ad caulis eacumen congeflis, radicc fo 

tida. Clayt. n. 933. 

POLTG ALA floribus imberbibus ghbofo—capitatis , cauk crccio hcrhaceo , 
Jimplicijjimo: foliis lanceoiatis obtijiufculis. Linn. am&n. 11. t. 40. 

Poiygafa foliis lanceolatis alternis, caule fimpliciffimo, corymbo teimina- 
triee capitato. Fl. virg. 80. 

Polygala rubra virginiana, fpica parva compacta. Piuckn. alin. 300. 

Polygala mariana, floribus rubris capitatis. Petiv. muf. 462. 

POLTG ALA ' foliis latioribus, ex adverfo binis, floribus purpureis, in 
fummo caule fpicatim difpofitis. Clayt. 

POLTGALA caule apbyV.o coerulefcente glauco fucculento Crhhmi inftar, 
floribus rubentibus in capitula parva congeftis, radice fcetida. Clayt. 

POLTGALA foliis oblongis-, floribus fpeciofis aureis , in capitulum ro- 
tundum congeflis. Clayt. 

D E C A N D R I A. 

LUPINUS calycibtts altemis inappendiculatis , lahio fitp.eriore emarginato, 

inferiore integro. Linn. fpec. 721. 
Lupinus calycibus alternis, radice perenni repente. Fl. virg. 172. 
Lupinuscocruleusminorperennisvirginianusrepens. Morifhift. rr. p. 87. f. 7. 

Lupinus DIADELPHIA DECANDRIA. t*s 

Lupinus radice reptratrice perenni. Roy. prodr. 531. 

Lupinus floribus coeruleis inodoris, in fpicas longas digeftis, radice repta- 

trice. Clayt. n. 779. 
In Calyce confifiit cjjcntia nomims Jpcafici. Diffcrt a Lupino fyhefiri 

fiore cceruleo Bauh. pin. 348,3^ calyces dcfiituantur appendiculis fcufolii- 

lis minimis lateralibus. 

CROTALARIA foliis folitariis , petiolis decurrentibus membranaceis emargi- 

natis. Linn. hort. cliff. 356. Variet. 
Crotalaria fagittalis glabra, longioribus foliis, Americana. Pluckn. alm. 122. 

t. 277. /. 2. 
Crotalaria parva foliis integris longis anguftis, ad finem obtufis mollibus, 

viliofis, alternis ; floribus parvis flavis, calycibus fere occukatis; caule 

alato; filiqua nigra, veficae inftar infiata, unicam feminum renifornuum 

lucidorum feriem continente. Clayt. n. 126. 

ROBINIA pedunculis racemofis , foliis pinnatis. Linn. hort. upf. 212. 

Robinia aculeis geminacis. Linn. hort. cliff. 354. 

Pfeudoacacia filiquis glabris. Boerh. ind. alt. 2. p. 39. 

Acacia americana filiquis glabris. Raj. hifi. 17 19. 

Acacke affinis virginiana fpinofa, filiqua membranacea plana, floribus al- 

bis papilionaceis anagyridis modo in uvam propendencibus. Pluchn. alm. 6. 

t. 73. /. 4. 
Pfeudoacacia floribus albis racematim congeftis pendulis odoratis, foliis 

pinnatis. Sweet-fmelling Locufl. Radix viridis contufa Giycirrhizae 

fpirat odorem. Clayt. n. 50. 

VICIA pedunculis multijloris , petiolis cirrbiferis , Jlipuiis quaternis acuminatis > 

caule fruticofo. 
Vicia montana maxima, flore pulchro e rubro & albo variegato, foliorum 

pinnis magnis. In State— river— mouncain florencem Majo collegi. Clayt. 

num. 868. 
VICIA leguminihus feffilibus Jubbinatis ereclis , foliis retujis, Jlipulis notatis. 

Linn. fpec. 736. 
Vicia leguminibus ereclis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emargina- 

tis, ftipulis dentatis. Linn. hort. cliff 368. Fl. juec. 601. 
Vicia fativa alba. Bauh. pin. 344. 

Vicia multifolia verna, iloribus ex albo & rubro variegatis. Clayt. n. 738. 
Hujus elegans varietas efi 
VICIA leguminibus adfcendentibus, pedunculis ereftis unifloris, petiolis 

polyphyllis cirrhiferis, foiiolis acunaine eraarginatis, ftipulis tridentatis. 

Clayt. n. 925. O VICIA ijs6 DIADELPHIA D E C A N D R I A. 

VICIA foliis pinnatis abruptis. 

Cicer aftragaloides virginianum hirfutie pubefccns, floribus amplis fubrrj- 

bentibus. An Cicer monunum lanuginofum erc&um. Baub. pin. D. Bth 

nijier. Pluckn. alm. 103. f. 23. /. 2 Raj. fuppl 45*« 
Onobrychis foliis hirfutis, floribus in fpica pendula denfe ftiparis, vexiilo 

luteo, & carina rubra, filiquis compreftis ercc"Hs hirfutis, feminum uni- 

cam feriem continentibus. Clayt. n. 38. 

VICIA pcdunculis multifioris , Jlipulis fuperne tantum acuminatis. 

Aracus fylveftris floribus coeruleis fpicatim denfe difpofitis. Clayt. n. 303. 

Aracus floribus albis in capitulumcongeftis. Clayt. 

DO LICHOS pcdunculis communibus longijjimis, kguminibus teretibus. 
' Phafeolus volubilis , flore fpeciofo rubro , vexillo pro fioris modo amplo 
rotundo, pediculo fex vel fepcem uncias longo ereclo infidente, ftlitjiu 
fimplici glabra rotunda tumefcente. Wild Peafe. Clayt. n. 115. 

DOLICHOS foliolis ovatis , intermcdiis petiolatis , Itguminibus teretiujculis 

comprefjls. 
Phafeolus ilore purpureo , filiqua compreffa. Clayt. ».213. 

DOLICHOS foiielis ovatis obtufis , pedunculis multifioris raccmnfis , petalis 
aqualis magnitudinis &f figurtc. 

Phafeolus foliis glabris lucidis, ex quorum alis flores purpurafccntes pediNi- 
culo longiffimo tenui fpicatim exeunt, filiquis longis tumidis, feminibus 
pro planta; modo magnis reniformibus repletis. Clayt. n. 121. 

DOLICHOS caule pcrenni , fpicis hngijfimis , pcdicellis geminis , Jeguminibus 

acuminatis comprcfiis. Linn. fpec. 7^6. 
Dohchos caule lignofo, pedunculis ex ala plurimis; floribus fpicatis, le- 

guminelongo, apice furfum acuminato. Fl. virg. 172. 
Phafeolus flonbus purpureis fpicatis : foliis ampJis , filiqua pifi hortcnfis, 

Clayt. n. 568. 

CT/YSL/Sfloribus magnisfpeciofis, faturate violaceis, fpicatim in fummitate 
caulis laxedjfpofkis, terminatricibus: foliis trifoliatis lutefcente— viridibus: 
caule duro virenteangulofofucculento. Adripamfluminiscomit. Annae Ic- 
cofaxofo inter montes crefcit, & initio Maji flores oftendit. Clayt.n. 869* 

GLTCINE foliis ternatis tomentofis, racemis axillaribus brevijftmis, kguminh- 
bus difpermis. Linn. fpec. 754. 

Ononis caule volubih. Fl. virg. 8r. 

Anonis phafeoloides fcandens, ftoribus flavis fefliiibus. Dill. elth. 30. t. 26, 

Trifolium nunc volubile, nunc erectum; flore majori luteo, ad genicula 
in fummo caule absque pediculis congeflo ; foliis latis rugofis ; filiquis 
hirfutis latis fufcis compreflis, duo vel tria femina nigra fplendentia con- 

unec,- DIADELPIIIA DECANDRIA. 107 tinentibus. Datur varietas caule erefto, foliis acuminatis longioribus & 
anguflioribus. Clayt. n. 588. 

GLTCINEfolus ternatis hirjutis , racemis lateralibus. Linn. fpec. 754. 

Glycine foJris ternatis. Fl. virg. 85. 

Phafeolus marianus fcandens, floribus comofis. Petiv. muj. 453. 

Phafeolus fylveflris late fcandens, floribus coeruleis in racemos parvos ad 
genicula congeftis: foliis hirfutis: filiqua fimplici: feminibus intus pur- 
pureis maculis notatis, unica ferie difpofuis. Madidis & umbrofis vigec. 
Clayt. n. 182. 

GLTCINE foliis tematis nudiusculis, caule pilojo, raccmis pendttlis , bracleis 
ovatis. Linn. fpec. 744. 

Glycine foliis ternatis, pedicellis bracleatis. Fl. virg. 173. 

Erythrina phafeoloides fcandens floribus albis in fafaculos ad genicula den- 
fe congeftis, calyce concolore. In pedicellis ad exortum flqrum fqua- 
mula concava rotunda pallide viridis, bracleac inftar haeret. Siliqua & 
foliis cum Glycine foliis ternatis Flbr. virg. p. S5. convenit. Madidis 
locis & umbrofis inter frutices ad finem Augufti floret. Clayt. n. 592. 

GLTCINE Joliis pinnatis ahernis , Juliolis ovato-lanceolatis. Linn. hort. 

upf. 227. 
Glycine radice tuberofa. Linn. hort. cliff, 361. 
Aftragalus tuberofus fcandens, fraxini folio. Tourn. infi. 415. 
Aftragalus perennis fpicatus americanus, fcandens caulibus, radice tubero- 

fa. MoriJ. hifi. ir. p. 102. t. 9. J. 1. 
Apios americana. Corn. canad. 76. 
Apios lare fcandens, foliis glabris pinnatis Jafmini fimilibus, floribus atro- 

purpureis odoratis, in fpicas longas denfas congeftis, ex alis foliorum 

egrcftis , pediculis brevibus infidentibus : fiiiquis fimplicibus feminibus 

cylindricis fcetis ; radice tuberofa. Clayt. n. 127. 

AS TR /JG AL US cauhjcens dijfujus , leguminibus Jubcylindricis mucronatis , 

JvIinUs Jubtus fubvillofiSi Linn. fpec. 757. 
Aftragalus canadenfis, flore viridi flavefcente. Tourn. inft. 416. 
Aftragalus floribus in fpica viridi fiavefcentibus, caule fufco fruticofo, fiJi- 

quis brevibus tumidis, radice repente. Clayt. n. 565. 

HEDTSARUMjoIiis ternatis, fcapo florifero nudo , caule foliofo angulate. 

Linn. fpec. 749. 
Hedyfarum caule florifero nudo longiftimo, foliofero angulato. Fl. virg. 86". 
Hedyfarum caule aphyllo tenui infirmo, foliis a radice afperis, in uno pe- 

diculo ternis, fioribus purpureis in fummo cauie fpicatim pofitis. Clayt. 

D. J24. 


O 2 BF* I0 g DIADELPHIA DECANDRIA. 

11 E H TS AR UMfoliis ternatis lineari-Ianceolatis y floribus paniculatis. Linn. 

fpec. 749- 
Hedyfarum panicula ramofa, foliolis lineari— lanceolatis. FI. virg. 86. 
Onobrychis mariana triphylla , Paflifiorae pentaphyllae anguftiori Folio & fa- 

cie, filiculis dentatis afperis. Pluckn. mant. 140. t. 432. / 6. 
Hedyfarum trifoliatum flore purpureo fpicato, foliis anguftis longis afperis. 

Clayt. w. 1S4. 
HEDTSARUM foliis ternatis ovalibus , caule fruticofo , racemis ovatis , 

calycibus fruclibusque birfutis monofpermis. Linn. fpec. 748. ' 
Trifolium fruticofum hirfutum, fpicis oblongis pedunculatis. Fl virg. 173. 
Trifolium frutefcens, floribus albis, in fpica longa hirfuta difpoGtis. Clayt. 

n. 510. 

Spicae oblongz obtuf». Calyces oblongi, hirfuti, ad bafmfere quinquefidi > 

acuti, erecli. Germina ovata hirfuta. Stamina novem coalita, &? unum 

folitarium. Folia tcmata evata, obtufa, intermedio hngiori pediculo injlrufto. 

Supu\xfubulatce. Facies Hedyfari trifoliati. 

JIEDTS ARUM foliis ternatis obcordatis , caulibus procumbentibus , racc- 

mis lateraiibus. Linn. fpec. 749- 
Hedyfarum caulibus procumbentibus, racemis lateralibus folitariis, petio- 

lis pedunculo longioribus. bl. virg. 86. 
Hedvfarum procumbens, Trifolii fragiferi folio. Dill. elth. 172. 1. 142. /. 169. 
Trifolium fupinum floribus ex albo & rubro variegatis , pediculis longis 

erectis, ex alis foliorum exeuntibus , infidentibus , in fpicam parvam 

difpoiitis: foliis glabris: caulibus Jignofis: capfula brevi acuminata gla- 

bra comprefTa, unicum femen rainimum ovatum continente. Dacur hu- 

jus Varietas flore albo. Clayt. n. %$. 
HEDTSAR UM foliis ternatis fubtus fcabris , caule hifpido , floribus conju- 

gatis racemofis. Linn. hort. upf. 232. 
Hedyfarum folik ternis & folitariis , caule hifpido fruticofo. Linn. hort. 

cliff. 365. 
Hedyfarum americanum triphyllum canefcens, floribus albis fpicatis. Boerh. 

ind. alt. 11. p. 51. 
Hedyfarum trifoiiatum caule hirfuto volubili fupino, floribus albis fpicatim 
difpoficis, fohis amplis afperis albo notatis. Clayt. n. 200. 

HEDTSARU Mfoliis ternatis ovatis , floribus geminatis , leguminibus nudis 

venufis monofpermis. Linn. fpec. 749. 
Iiedyfarum leguminibus monofpermis, foliis cernatis, foliolis lanceolacis* 

/'7. virg. 87. 
? Phafeolus ereclus lathyroides, flore amplo coccineo. Sloan. jam. 71. £? 

bift. 1. p. 183. t. 116. /. i. 
Meiilotus flore violaceo, odore remifTo. Clayt. n. 103. 

HE- DIADELPHIA DECANDRIA. I0C/ HEDTSAR UM foliis ternatis , foliolis fubovatis , caule frutefcente. FI. 

virg. 174. Linn. fpec. 748. 
Hedyfarum minus. Clayt. n. 274. 

HEDTSARUM foliis pinnatis , leguminibus articulatis pedunculatis ereclis 

glabris ; caule fruticofo. FJ. virg. 174. Linn. fpec. 750. 
iEfchynomene foliis glaucis pirinatis. Clayt. n. 564. &f 6r4. 

HEDTSARUM caule reclo, foliis ternatis acutiufculis , racemxs longifjimis 

ereciis. FJ. virg. 87. 
Hedyfarum trifoliatum floribus viridibus, foliis magnis fuperne afperrimis, 

fubtus mollibus althese inftar. Clayt. n. 190. 

HEDTSARU M caule infirmo , foliis ternatis , foliolis ovato—acuminatis , 

racemis pedunculo longioribus. 
Hedyfarum tripliyllum fruticofum fupinum flore purpureo. Sloan. jam. 73. 

6? A//Z. i. p- 185. fc n8. /. 2. 
Hedyfarum trifoliatum , caule foliofo inflrmo, floribus ex albo & rubro 

variegatis. Clayt. n. 180. 

HEDTSARUM caule frutefcente ramofijjimo , foliis tcrnatis ,fo!iolis fubro- 

tundis, leguminibus articulatis leevibus. FJ. virg. 174. 
Hedyfarum trifoliatum filiqua breviore. Dill. eltb. 174. t. 144. 
HedyfaVum triphyllum marilandicum minus , filiquis compreffis articulatis 

afpcris brevioribus. Raj. fuppl. 455. 
Hedyfarum foliis fubrotundis. Clayt. n. $16. 

MEDICAGO caulc ereclo ramofiffimo, floribus fafciculatis terminatricibus. 

FI. virg. 86. Linn fpec. 77S. 
Loto affinis trifoliata frutefcens glabra. Pluckn. mant. 120. 
Earbas Jovis affinis fruttfcens, floribus ex albo & rubro variegatis, a medio 

ad caulis cacumen cx alis foliorum denfe ftipatis; foliis ex uno pedicu- 

lo ternis, quafi canitie teclis: capfula parva comprefla acuminata, uni- 

cum femen reniforme continente. Clayt. n. 191. 

Barbce Jovis alia fpecies , floribus albis: foliis, capfulis, femineque cum 
praecedente convenit. Clayt. 

MEDICAGO caule erecio vix ramofo, racemo denfe fpicato terminatrice. Clayt. 
n. 191. 

TRIFOLIUM fpicis bifioris feffilibus, involucris hifpidis infundibuliformibus ,. 

foliis lanceolatis. Linn. fpec. 773. 
Trifolium caule pilofo, foliolis fubferratis , floribus lateralibus feffilibus 

fubfolitariis, leguminibus ovatis. FI. virg.Sj.. 
Anonis mariana lutea, folfis anguflioribus. Petiv. ficc. 84.. 
Loto afiinis lagopoides novanglicana, frutefccns, foliis ternis, fubtus feri- 

O 3 . cea ixe D I A 1) E L P H I A D E C A N D R I A, 

cea lamigine argentatis, monofpcrmos. Phtchi. mant. p. 120. 
Trifolfi fpecies erccta, iloribus aureis in fummo caule congeftis: foliis an- 
guftis hirfutis ferratis: capfula fimplici brevi villofa tumente, unico vel 
duobus feminibus reniformibus repleta. Clayt. n. 92. 

TR IFOLtXJM capituhs frucliferis reffiexis , leguminibus trifpermis. Linn. 

fpec. 766. 
Trifolium leguminibus polyfpermis , foliolis obverfe ovatis dcntkulatis , 

noribus tetrapetalis , capitulis fructiferis reilcxis. FL virg. 84. 
TrifoJium montano fimile virginianum, floribus amoone purpureis amplio- 

ribus & magis patulis, fummo caulc glomerulis per maturitatem reilexis. 

Pluckn. mant. iSj. 
Trifolium fupinum caulibus hirfutis non fpinofis, floribus rubentibus in ca- 

pitula rotunda ad caulium cacumen & ex alis foliorum denfe congeftis, 

calycibus in quinque acuta fegmenta incifis, foliis mollibus albo notatis, 

leviter ferratis, inftar Anonidis auritis, capfula parva duo vel tria lemi- 

na continente. Ciayt. «.289. 

TRIFOLIUM capitulis fubrotundis, flofcults pedunculatis , leguminibus tetra- 

fpermis, caule procumbente. Linn. hort. cliiF. 375. 
Trifolium pratenfe album vulgareodoratum. Monf. biffi. u. p. 137. 1. 12. f. 2. 
Tiifolium pratenfe ilore albominus& famiina glabrum. Baub. hijl. 11. p. 380. 
Trifolium pratenfe album. Baub. pin. 327. 
Trifolium fupinum fioribus albis in glomerulis rotundis , pediculis longis 

infidentibus, flofculis exaridis pallide rubentibus & deorfum.tendentibus. 

Clayt. n. 390. 

TRIFOLWM caule fimptfcijfimo , ercclo, Tignofo, r cix ramofo , foliis lunceola- 
to -iinearibus birjutis , fiofculis fafciculatis terminatricibus. 

Trifolium erectum haud ramoium, foliis longis anguitis hiriutis, floribus 
purpureis fcffilibus terminatricibus. Clayt. n. 934. 

TRIFOLIUM non ramofum: folio fubrotundo hirfuto, pcdunculis plurimis 
longis, e caulis faftigio umbellatim quafi egreffis: calyubus capfuiisque 
multis. Clayt. add. 

TRIFULIUM leguminibus fpicatis reniformibus nudis monofpermis , caule pro- 

cumbente. Linn. hort. cliiF. 375. 
Trifolium pratenfe luteum capitulo breviore. Baub. pin 328. 
Trifoiium pratcnfe luteum mas,ilore minore,femine muito. Baub. biffi ir. 

V- 38°* 
Melilotus lutea minima hirfuta procumbens, fpica breviore denfiffime dis- 

pofno, feminis pericarpio renali nigro. Morif biffi. 11. p. 162. t. 16. f 8. 

Melilotus capiulis reni fimilibus in capitulum congeitis. Tourn. inffi. 407. 

Mehlotus imnor. Raj. biffi. 952. 

Mcdica pratenfis lutea, radice perenni, fruclu racemofo nigro, ncn grata 

ju- DIADELPIIIA DECANDRIA. in 

jumentis. Pluckn. alm. 243. 
Trifohum vernum pumilum arvenfe repcns, flore parvo luteo in capkul» 
congeilo. Clayt. n. 336. 

TR IFOLIUM fioribus racemojis, Icguminibus nudis difperjis , caule erefic» 

Linn. horc. cliff. 376. .variet. *. 
Mclilotus officinarum germania?, flore albo. Banb. pin. 33 r. 
Mclilotus fruticofa candida major. Morif hift. n. p. 161. 
Lotus fylveftris, flore albo. Tabcrn. bijt. 893. 
Melih tus ilore albo frutefcens. Clayt. n. 954. 

Melilotus flore albo frutefcens , odore fortiori. Clayt. 

TRIFO LIUM fpicis villojis ovalibus, dentibus ca^ycinis fetaceis aqualibus 

Linn. hort. cliff 374. 
Tnfolium arvenfe humile fpicatum five Lagopus. Bauh. pin. 328. 
Trifolium lagopoides purpureum arvenfe humile annuum iive Lagopus mi- 

nimus vulgaris. Morif. hift. n. p. 141. t. 13./. 8. 
Lagopus. Dod. pempt. 577. Lob. hift. 498. 
Lagopus trifolius quorundam. Baub. hift. 11. p. 377. 
Lagopus anguftifolia minor erectior. Barr. rar. t. oor. 
Lagopus humilis flore dilute purpureo, thyrfis moiJibus denfe ftipato. Clayt 

n. 483. 

CLITORIA foliis ternatis , calycibus cylindricis. Linn. fpec. 753. 
Clitorius marianus trifuliatus fubtus glaucus. Petiv. ficc. 55. " 
Ciitorius trifoliatus volubilis flore ex albo & violaceo variegato, vexilb 
fpeciofo magno, ex alis foiiorum egrciTo: foliis virentibus, forma Pha- 
feoli fed minoribus: illiquis fimpJicibus longis , nonnihil tumefcentibus 
acuminatis, femine rotundo vifcofo fceiis. Clayt. n. 108. 

C LITORIA foliis tcrnatis, calycibus campanulatis. 

Clitoria foliis pinnatis. Linn. bort. cliff. 360. caule volubili. ibid. p, *gn. 

Clitorius trifolius, flore minore cceruleo. Dill. elht. 90. t. 76. f. 87. 

CJitorius alter trifoliatus voJubilis, plantis vicinis circumvoJutus, flore ejus- 
dem coloris fed majore & rotundiore vexilio, iisdem foJiis, fihquis flm- 
plieibus Jongiilimis tenuibus compreilis in acumen iongum acutum excur- 
rentibus,femineintuscyIindricoglabro unica ferie difpofito. Clayt. n.112, 

CR/JCCA Icguminibus retrefalcatis comprejfis villofis fpicatis, calycibus tana- 
tis, foliolis ovato—oblongis acuminatis. Linn. amcen. nr. 18. Spec. 752. 

Clitoria foliis pinnatis, caule decumbente. Linn. hort. W/^498. Fl.fucc. 283. 

Orobus virginianus foliis fulva lanugine incanis, foliorum nervo in fpinu- 
lam abeunte. Piuckn. mant. 147. Raj. Jupp. 450. 

Erebinthus. Mith. gcn. 8. & Plant. collinfon. n. 72 & 9$. 

Onobrychidis fpccies foliis amplis glabris pirmatis, impari in excrema cofta 

fulio , H2 DIADELPHIA DECANDRIA. 

folio , caulibus fupinis , llore fpeciofo rubro , fed marcefcentc pallide 
carneo, in fummitate pediculis longis tribus vel quatuor fimul congeftis, 
filiqua comprefla unicam feminum feriem continente. Clayt. n. 102. 

Clafis XVIII. 
POLYADELP H I A 

TOLTANBRIA. 

\f\ TPERICUM ftoribus digynis, foliis Unearibus. _ 
Hypericum virginianum parvum fruticofum, ramulisequifeti. Pluckn.alm.i^f). 
Hypericum caule quadrato hirfuto, flore aureo, foliis minimis hirfutis, 
cauli tam ar6le apprelTis, ut vix confpicuis. Clayt. n. 135. 

HTPERICUM fioribus digynis, fuliis ovatis feffilibus. 
Centaurium luteum aquaticum perfoliatum flore flavo , foliis fubrotundis 
glaucis. Clayt. n. 232. 

HTPERICUM fioribus trigynis, caule fruticofo brachiato , foliis ovato—lan- 

ceolatis. 
Hypericum parvum frutefcens, foliis parvis glabris craflis, caule compres- 

fo Jigneo, flore luteo tetrapetalo. Clayt. n. 170. Cold. noveb. 172. 

HTP ERICUM fioribus femitryginis , flaminibus corolh brevioribus , cauk 

fruticofo fempervircntc. 
Ilvpericum frutefcens foliis oiece anguflis, fuperne non nihil albefcenti- 
•bus, fru&u triloculari , trifariam dehiscente, fpicatim laxe difpofito. 
Vel Spiraea falicis folio. An Hypericum frutefcens luteum phyliyrceu fo- 
liis Banift. Vtrg. Eft femper virens & flores fert fpeciofos luteos. CLyt. 
n. 552. &> 800. 

Piflillum pnmo integrum , mox in tres partes ad dimidium finditur. Fru&us 
bilocularis. FJores intermedii feffiles. ¥oiid.lanceolata. R-dmiteneilitetragoni. 

HTPERICUM fioribus trigynis, caule tcreti: bratteis calycibusque integerrimis. 
Hypericum non ramofum , floribus in fummis caulibus flavis : foliis pun6ia- 

tis quafi perforatis. Clayt. n. 796. 

Convenit cum Hyperico floribus trigynis , calycumferraturis capitatis Linn. 

bort. cliff. 380. caule minus ramofo &? omnino tereti, neque ancipiti, ncque 

angulojo. Sed differt ab eo bracleis & calycum ferraturis integerrimis neque 

capitatis. 

HTPERICUM paluftre, flore aureo pentapetalo: foliis glabris, lancco- 
Jato-oblongis: -caule rotundo glabro, in fummitate ramofo, Clayt.n.6$%. 

HT- POLYADELPHIA POLYANDRIA. MJ 

HYPERICUM flore carneo, foliis ferrugineis lineis & maculis nonnun- 
quam nocatis, primo afptclu quafi perfoliatis, caule atro— purpureo. Clayt. 

Lafiantho affinis foliis ovatis integris: flore fpeciofo albo, exterius pubes- 
cente, fundo rflbro. Clayt. 

4SCYRUM foliis ovatis. Linn. hort. clif?. 494. 

Hypericum pumilum femper virens, caule compreflb ligneo ad bina latera 

alato,flore luteo tetrapctalo f. Crux Sti. Andreas, Banifter. Raj.fupp /.495. 
St. Andrews— worc. Phickn. mant. 104. 
Androfsemum florc Iuteo tetrapetalo, foliis oblongis glabris craffis, caule 

duro compreflb ligneo. Clnyt. n. 230. 
Hypericoides frutescens ereica flore luceo. Plum. gen. 51. 

^ajfn XIX 
SYNGENESIA. 

P O L T G A M 1 A JE OU A L I S. 

JL RAGOPOGON foliis radicalibus lyratis rotundatis , caulinis indivijis. 
Linn. fpec. 789. 

Tragopogon caule ramofo, foliis lanceolatis feflilibus amplexicaulibus den- 
tatis. FL virg. 91. 

Tragopogon flore magno fulphureo fpeciofo , caule ftriaco , foliis Jongis la- 
ciniatis anguflis, ad margines fpinulis mollibus obficis. Florem habet 
mane expanfum, meridie claufum, calyce cunc figuram conicam aflumen- 
te , feminibus Tragopogonis flore purpureo , fed minoribus. Clayt. «.309. 

PRENANTHES Jlojculis pkrimis , foliis haftatis angulatis. Linn. hort. 

clitT. 383. Cold. noveb. 173. 
Prenanthes novanglicanus chenopodii foliis , floribus candidis. Vaill aSt. 1721. 
Sonchus novanglicanus, chenopodii foliis, radice bulbofa, fanguineo cau- 

le , floribus ramofis candidiffimis. Pluckn. amalih. 195. 
Prenanthes foliofcabro incifo, capitulis florum pendulis , floribus dilute lu- 

teis, petalis paucis conflantibus. Tota planta lacTe vifcofo fcatet. Clayt 

n. 15. & 284. 

TRENANTHES autumnalis, flore dilute purpureo deorfum nutante, fpi- 
catim ad caulem difpofico, foliis fcabris incifis, cau]e fingulari. n. 310. 
Praecedentis vanetas eft. Dr. Wiccs Snake— root. Prafentaneum ejl rcme- 
iium contra morjus Caudifonae. Adverf. Coiiins. 

P CHO* tU SYNGENESIA. POLYGAMIA -EQUALIS. 

CHONDRILLAfoliisdcntatis, lobisacutis: caule fingulari , glabro, fcminu* 

do , fuperne ramofo. 
Chondrilla flore iulphureo: foliis dentatis, lobisacutis: caule fingulari gla- 

bro feminudo, ad faftigium in plurimos ramulos divaricato. Ad finera 

Junii floret. Clayt. n. 643. 

HTOSERISfoIiis lanceolatis finuato-dentatis glabris y fcapis unifioris. FI. 

virg. 90. 
Dens Leonis parvus, flore aureo. Clayt. n. 376". 

Calycis folia Ianceolata, plurima, aqualia, nequaquam imbricata. Semi* 

TiVLtetragona truncata , calyce breviora, coronata pappo fimplici feu capillari 

intra quemfquama aliquot alba fubrotunda brevijfima itidem femina coronant ' 

£3* pappum exteriorem deprimunt. 

HIERACIUM foliis cuneiformibus birtis, cauk nudo craffiffimo ercclo. Fl« 

virg. 89. Linn. fpec. 800. 
Hieracium fruticofum latifolium, foliis pun£lulis & venis fanguineis nota- 

tis. Banift. virg. 
Hieracium marianum perelegans, lapathi venis fanguineis infcripti foliis, 

flore parvo flavefcente. Pluckn. mant. 102. 
Hieracium luteum , caule ramofo aphyllo, foliis maculis & venis fanguineis 

notatis. Clayt. n. 386. 

HIERACIUM caule paniculato fubnudo , fohis radicalibus obovatis integerrimis 

pilofis. Linn. fpec. 802. 
Hieracium foliis radicalibus obvcrfe ovatis pubefcentibus, caulinis ovatis 

amplexicaulibus, floribus panicuhtis, caule ereclo. FI. virg. 90. 
Hieracium luceum foliis Pilofellee. Clayt. n. 447. 

Troxime accedit ad Hieracium glaucum pilofum, foliis parum dentatis Dill. 

eltb. t. 149. /. 179. Sedfoliis differt obtufioribus , radicalibus fere fcffili- 

hus vix dentatis f caulc eretto tenuiori, infcrne tantum piIofo t &foliis dimi- 

dio minoribus. 

LEONTODON foliis enfiformibus integris , calyce erccto fimplici. Linn. 
fpec. 798. 

Leontodun foliis linearibus integris, calyce ere&o fimplici. FI. virg. 90. 

Dens Leonis foliis integris vcl leviflime cancum incifis, flore fpeciofo facu- 
race aureo. Clayt. n. 29. £5* 383. 

Calyx ex duplici foliorum ordine compofitus, glaber , aqualis , absque ullis 
ad bajim fquamulis , quarum defeclu potius Leo;nodoni , quam Hyoferidi ad* 
fcribi debct: pappo tamen fimplici cum Hyoferide convenit. Folia Jinearia f 
five graminea, vel enfiformia , communiter indivifa , glabra , viridia. Sca- 
pus nudus , foliis duplo longior, uniflorus. 

L EO NTO DON calyce inferne reflexo. Linn. hort. clirT. 280. 
Dens leonis, qui Taraxacon officinarum. Vaill aft. 1721. p. 230. 

Deni SYNGENESIA. POLYGAMIA JEQUALTS. nf 

pens leonis latiore fblio. Bauh. pin. 126. Tourn. inft. 460* 

Dens leonis vulgaris. Morif. bi(t. 111. p. 74. 

Dens leonis. Dod. pempt. 636. 

Hedypnois five Dens leonis fuchfii* Bauh. hijl. 11. p. 1035. 

Aphaca* Gf/i/p. yj/2. 508. 

Dens leonis vulgans. C/a;yf. m. 694. Co/r/. n^3; 177. 

Alter autumnalis , flore amplo fpeciofo unico. Clayt. 

SONCHUS pedunculis hifipidis- y fioribus racemofis , foliis lyrato-hajtatif 
Linn. fpec. 793. 

Chondrilla foliis pinnato— haftatis denticulatis. Fl. virg. 89. 

Sonchus laevis floridanus ari vel fagittarise foliis finuatis. Pluckn. amalth. ioc. 

Chondrilla fylveflris aka, flore coeruleo fpeciofo: foliis flnuatis longis acu- 
minatis alternis, leviter hirfutis: caule ad cacumen ramofo, femine ni« 
gro, pappis albis & quafi argenteis inflru&o. Clayt. n. 139. 

SONCHUS cauJe ghbro eretlo longijfimo, fioliis pinnato-hajlatis £? indivifis. 
Sonchus altus caule glabro virginianus BanifL Pluckn. ahn. 355. 
Sonchus altiflimus flore ilavefcente, caule glabro, fohis integris & inter- 
dum laciniatis. Clayt. n. 204. 

SONCHUS pedunculis tomentofiis. Linn. fl. fuec. 1643. 

Sonchus annuus ramofus diffufus, foliis laciniatis. Linn.fi. lapp. 289. Hort 

cliff. 384. 
Sonchus laevis laciniatus latifolius. Bauh. pin. 124. 
Sonchus afper Iaciniatus (& non laciniatus) Bauh. pin. 124. 
Sonchus laevis vuigaris, &.Sonchus afper vulgaris. Clayt. n. 751. 

ELEPHANTOPUS foliis integris fierratis. Linn. hort. cliff. 390.. 
Elephantopus foliis ovatis ferratis. Linn. hort. upfi 247. 
Elephantopusconyzcefoiio. Vaill. act.171 g.p. 409. Dill. clth. 126. t. 106.fi H6. 
Scabiofae affinis anomala fylvatica , enulse foJio, fingulis flofculis albis-, 

in eodem capitulo perianthia habentibus, femine pappofo. Sloan. fl 127* 

Hijl. 1. p. 263.^. 156. fi. 1.2. J c 

Echinophorae affinis mariana ,. fcabiofa? pratenfis folio integro , capitulo 

fplendente Jaevi, fummo caule coronata. Pluckn. mant. 66: t. 388- /. 6. 
Echinophorae indicae affinis, femine & floribus in capitulis, feu potius ca- 

pitulis laevibus in cauJium cymis prodeuntibus. Pluckn. alm. 132. 
Ana— fchovadi. Rheed. mal. 10. p. 13. t. 7. 
EJephantopus ioliis obverfe lanceolato— oblongis rigidis : flore faturatius 

purpureo: caulo fufco hirfuto. Clayt. n. 655. 

ELEPHANTOP US fisliis tomentofis. 

Elephantopus foliis primulae veris mollibus rugofis integris hirfutis, caule 
ctiam hirfuto dichotomo, foliis pauci* minoribus veilito, flofculis pur- 

P 2 pureis n6 SYNGENESIA. POLYGAMIA JEQUALIS. 

pureis capitulis congeftis, in fummis ramulis difpoficis, quibus concava 
rigida duo vel tria fubfunt folia. Clayt. n. 148. 

Qijfert ab Elephantopo Dilleniifoliis oblongis , qna in Virginica ovatafunt; 
dcinfoliisfcabris, quce inVirginica funt tomentofa utrinque. 

ARCTIU M foliis cordatis incrmibus petiolatis. Linn. fpec. 816'. 
Ar&ium. Cafaip. fyft. 488. Linn. hort. cliff. 391. Fl. fuec. 651. 
Perfonata five Lappa major vel Bardana. Bauh. hijl. 111. p. 570. 
Bardana five Lappa major. Dod. pempt. 38. 
Lappa major feu Arclium Diofcoridis. Bauh. pin. 198. Clayt. n. 929. 

S ERRATULA folus linearibus , calycibus fquarrofis. Linn. horc. diff.392. 
Cirfmm tuberofum, capitulis fquarroOs. Dill. elth. 83. t. 71. /. 82. 
Eupatorio affinis americana bulbofa, floribus fcariofis calyculis conteclis. 

Pluckn. ahn. 142. t. 177. /. 4. 
Stoebe virginiana tuberofa Jatifolia, capitulis feflllibus, fquamis foliaceis 

acutis donatis. Morif hifi. 111. p. 137. t. 27. / ic. 
Cirfium parvum , foliis anguilis integris rigidis , in mucronem rigidum de- 

(inentibus, flore purpureo pulchro, fquamis calycis in fpinulas hamatas 

definentibus, radice tuberofa. Clayt. n. 14. 

SERRATULA foliis Unearibus , floribus feffilibus lateralibus fpicatis , caule 

fimplici. Linn. fpec. 819. 
Serratula foliis linearibus, floribus folitariis feffilibus. Fl. virg. 92. 
Cirfium tuberofum , lacluca? capitulis fpicatis. Dill. elth. 8j. t. 72./. 83. 
Cirfiumnon ramofum,foliis plurimis rigidis peraiigullis, flores ferens multos 

parvos rubentes in fpica,ad caulem ieffifes, radice tuberofa. Clayt.n. 237. 
Radix effc difcutiens, iiinc Throac— wort. Adverf CoUinfun. 

SERRATULA foliis lanceolatis integerrimis , calycibus fquarrofis peduncu- 
* latis obtufis lateralibus. Linn. fpec. 818. 

Cirfium non ramofum foliislatioribus, ilores ferens pauciores majores,fqua- 
mis hiantibus armatos, pediculis curtis infidentibus, radice etiam tube- 
rofa. Clayt. n. 651. cfi Jacea a!tcra non ramofa, tuberofa radice: foliis 
latioribus: flores ferens pauciores majores, fquamis hiantibus armatos, 
& pediculis curtis infidentes. Banifl. virg. de qua confulendus Dillenius 
Hort. elth. p. 83. 

SERRATULA foliis ovato-oblongis acuminatis fcrraris, floribus corymbt- 
fis , calycibusfubrotundis. Fl. virg. 92. Linn. fpec. 818. 

Centaurium medium marianum, foho incegro ciriii noltratis fpinulis fim- 
briato. Pluckn. mant. 48. 

Serratula marilandica, foliis glaucis, cirfii inftar denticulatis. Dill elth. 
354. t. 262. f. 341. 

Jacea floribus purpureis multis in fummis caulibus , foliis longis anguftis 

iahcis SYNGENESIA. POLYGAMIA JEQUALIS. ttf 

falicis nonnihil aemulis. Clayt. n. 15. &? i?5« 

C/IRDUUS calyce inermi, foliis lanceolatis , fubtus tomentofis , caule fo, 

liofo unifioro. Fi. virg. 92. Linn. fpec. 824. 
Cirfiurn minus virginianum fingulari capiculo, caule foliofo. Mgrifi hijl.ni. 

p. 150. & Raj. Juppl. 197. 
Carduus foliis amplis laciniatis, fpinulis mollibus armatis, fubtus incanis, 

capitulis tumefcentibus, fpinulis nigris hamatis plurimis denfe obfuis, 

ilore fingulari fpeciofo purpureo. Clayt. n. 193. 

CJRDUUS foliis finuatis decurrentibus, fuperficie pilofls, fioribus ter- 
minatricibus, etiamque ex alis. Caulis hirfutus ftriatus rigidus ramofus. 
Flores purpurei. Squamoe calycinae fpinula lineari terminatse. Recep- 
taculum pilofum. Semina pappo plumofo abfque flipite coronantur. 
Clayt. n. 659. 

CARDUUS foliis interrupte cum impari pinnatis: foliolis decurrentibus 
feflilibus: lobis finuato— dentatis, denticulis fpinofis. Folia fubtus tomen- 
tofa, fuperne hirfuta. Caulis hirfutus ramofiffimus. Flores purpurei ex 
alis, & ramulorum terminatrices. Squamae calycinse fpinula recla longa 
ilraminea terminatoe. Crefcit fecus vias publicas & in incultis fterilibus 
agris. Clayt. n. 666. . 

CJRDUUS foliis latioribus , fiturate viridibus , in caule paucioribus: 
flore amplo fpeciofo rubro terminatrice. Clayt. 

Cirfuun altiffnnum foliis alternis feflilibus,fuperne faturate viridibusglabris, 
inferne tomentoiis: inferioribus lanceolatis finuatis, denticuiis fpinofis: 
caule tomentofo, ad fafligium nonnunquam in binos, tres, quatuorve 
ramulos divaricato, capitulis junioribus fphoericis, fpinulis nigris hama- 
tis inermibus denfe obfitis: fbre fpeciofo purpureo terminatrice. Solo 
lutofo fubhumido locis umbrofis Augufto rloret. Clayt. n. 663. 

CARLINJ foliis fejfilibus finuatis, angulis fpinofis, caule unifioro. ^ 
Atraclylis flore magno luteo, foliis rigidis ad modum Cnici calycem cingen- 

tibus. Ckyt. n. 397- & 478. Fl. virg. 91. 
CNICUS caule dijfufoifoliis dcntato-finuatis. Linn. hort. cliff. 394. Mat. 

med. 379. 
Cnicus fylveftris hirfutior, five Carduus benedi&us. Bauh. pin. 378. 
Carduus luteus procumbens fudorificus & amarus. Morif. hijl. in. />. i(5o. 

t. 34. /. 1. 
Carduus benedi&us. Bauh. hifi. 111. p. 75. Dod. pempt. 736. 
Carduus fanclus, Cive Carduus benediclus. Ccefalp. fyft. 534- 
Carduus benedi&us caulibus infirmis fupinis, ilore flavo. Clayt. n. 926. 

P 3 BL |r$ SYNGENESM. POLYGAMIA ^QUALIS. 

BIDENS corona fsminum rctrcrfum acukata, feminibus crefiis. Linn. hort. 

cliff. 39P-. .. r ,. , r . - M 

Bidens amencana apn Folio. lourn. injt. 402. 
Ceratocephalus corindi foliis glabris, ilore luteo radiato. Vaill. aSt. 1720. 

p. 424. 
Chryfanthemum aroencanum , cordis indi folio. Hcrm. parad. 123. t. 123, 
Chryfanthemum aquaricum , foliis multifidis cicutce nonnihil (imi]ibus°' 

virginianum. Hcrm. lugdb. 416. 
Chryfanthemum cannabinum bidens virgi-nianum, cicutari» foliis, flofculis 

conniventibus. Morif. bijl. 111. p. 17. 
Bidens prrealta floribus luteis vix radiatis, foliis alatis & Apii inftar incifis 

odore dauci praeditis, femine bidentato tenui nigro, veftibus tenaeiter 

adhaerente. Spanish-Needle. Clayt. n. 176. 

BIDENS aquatica humilior, foliis quafi pinnatis, impari ad finem Iobo 
aliis longe majori & acuminato; ilore femineque cum priori convenit. 
Clayt. n. 235.. Cold. noveb. 183. 

CACALIA caule herbaceo foliis fubcordatis dentato finuatis , calycibus quin- 
quejioris. Linn. fpec. 835. 

Cacalia virginiana glabra, foliis deltoidibus finuatis, fubtus glaucis. Morif 
biji. iii. />, 49, t. 15. f. 7. 

Kleinia caule herbaceo, foliis haftato— fagittatis denticulatis, petiolis fu- 
perne dilatatis. Linn. hort. upf 254. 

Porophyllum foliis deltoidibus angulatis. Fl. virg. 94.. 

Nardus amcricana procerior ioiiis coefiis. Pluckn. alm. 251. t. 101. /. 2; 
Raj. fuppl 242. 

Eupatorio affinis praalca non ramofa, fohis triangularibus amplis crenatis,, 
alterno ordine pofitis,fuperne glaucis, fubtus albicantibus, pediculis Jon- 
gis infidentibus, floribus dilute luteis parvis, e tribus vel quatuor flofcu- 
lis compofitis, calyce canaliculato aibicante, caule glabro rotundo glau- 
co. Tota planta prseter flores calycesque pulvere albicante minutiflimo 
tegitur. Clayt. n. 133. 

E UPA TO R IU M foliis feffiiibus ampkxicaulibus diflinftis lanceolatis. Linn. . 

hort. upf. 254. 
Eupatorium virginianum, flore albo-, foliis menthae anguftioribus feflilibus 

minutim dentatis. Morif. bifi. 111. ^.98. n. 13. Raj. fuppl. 188. 
Eupatorium floribus albis , foliis femiamplexicaulibus Hneari— ianceolatis op-- 

pofitis ferratis. Clayt. n. 820. 

EUPATORIUM foliis lanceolatis neroofis: inferioribus extimofubferratis, 

cauk fuffruticofo. Linn. hort. upf. 253. 
Eupatorium virginianum , longiflimis & anguftiffimjs foliis. Morif bift. 111. 

p.97. Raj.juppl 187. 

Eupa- SYNGENESIA. POLYGAMIA JEQUALIS. n? 

Eupacorium frutefcens annuum : floribus albis : foliis ianceolatis , infimi* 
ferratis, fuperioribus integris anguftioribus. Clayt. n. 8p& 

EUPATORIUM foliis ternis. Linn. fpec. 837- 

Eupatorium caule ereclo, foliis ovato-lanceolatis , ferratis, petiolatis ter- 

natis. FL virg. 178. : . : ^f . , . .... 

Eupatoriumcannabinum, fohis m caule ad genicula ternis manlandicum. 

Raj. fuppl. 189- . ,.- ,, . r 1- 

Eupatorium floribus albis, in panicula laxa terminatnce difpofitis : tolus 
ovato-lanceolatis, petiolatis, ad genicula femper ternis, per intervalla 
haud femipedalia a fe invicem diftantibus: caule fingulari non ramofo. 
In folo pingui & umbrofis locis inter Verbefinas & Serratulas initio Au- 
gufti floret. Clayt. n. 620. 
EUPATORIUM foliis fubverticiiiatis lanceolato-ovatis ferratis pethlatis rugo- 

fts. Linn. fpec. 838. 
Eupatorium foliis verticillatis. Cold. noveb. 1 80. 
Eupatorium foliis ovato-lanceolatis obtufe ferratis in petiolos definentibus. 

tl. virg. 93. 
Eupatorium canadenfe elatius, longioribus foliis rugofis integris & cauhbus 

ferrugineis. Morif. hifl. ni. p. 97. t. 13. /. 4. - 
Eupatonum folio enulae. Corn. canad. 72. 

Eupatorium altiirimum , floribus multis dilute purpureis ^ m fummo caule 
racematim congeftis, foliis longis rugofis, Salviae nonnihil aemulis, qua- 
dratim pofitis, caule non ramofo glabro rotundo. Clayt. n. 162. 
EUPATORIUMfoliis cordato—ovatis obtufe ferratis petiolatis , calycibus muU 

tiftoris., Linn. fpec 838. 
Eupatorium foliis cordatis ferratis petiolatis. FL virg. 94. 
Eupatoriurn fcorodoniae folio, ilore cosruleo. Dill. eltb. 140. t. 114. /. 139- 
Eupatorium iloribus fpeciofis coeruleis denfc coactis , folio oblongo muri- 

cato & ferrato. Clayt. «.179. 
Uujus varietas efl 

Eupatonum floribus rubenti-aeruleis, in corymbos convexos & tenuiores 

congeftis, caulibus plerumque fupinis. Clayt. n. 6§o. cui refpondet Eupa- 

torium marianum fcrophulariae foiiis, capitulis globofis, colore coelefti- 

no. Pluckn. tab. 394- /• 4- 

EUPATORIUM foliis connatis tomentofis. Linn. hort. upf. 253. Cold, 

noveb. 181. 
Eupatorium foliis connatis. Linn. hort. cliff. 396. 
Eupatorium virginianum, falvioe foliis longiflimis acuminatis, perfoliatum. 

Pluckn. alm. 140. t. 86. /. 6. 
Eupatorium virgi ''num, mucronatis rugofis & longiflimis foliis perfoha- 

tura. Morif. b t m.p.97. 

Eupa- SYNCENKSIA. POLYGAMIA M^VMAS. 

Eupatorium perfoliatum aquaticum : foliis rugofis longiffimis, in acumen 
longum defincntibus, flore albo. Clayt. Ln 

EUPATORWM foliis ovatis obtuftfmaiis petiolatis trincrviis , cahcibus 
jimphcibus. Linn. fpcc. 839. wycum* 

Eupatorium caule ere&o ramofo, foliis ovatis obtufe fcrratis petiolatis Fl 
virg. 177. ' r 

Eupatoria valenanoides flore niveo, tcucrii foliis cum pcdiculis vireinh 
na. Pluckn. alm. 141. r. 88./. 3. ' 6 

Eupatorium floribus niveis in corymbos laxiores congeftis : foliis viridi 
lutefcentibusovatis, obfolete ferratis, petiolis brevibus affixis: caule irj 
/ummitate plerumque ramofo: radice aromatica. Pafcuis & clivis arero- 
iis Septembri floret. Clayt. n. 603. 6f 918. 

E UPATO RIUM foliis ovato-lanccolatis fimplicibus, obtufe ferratis. 
Eupatorium floribus albis in fummis c.uilibus denfe congeftis, foiiis in caule 
plurimis longis angultis muricatis. Clayt. n. 207. 

EUPATORIUM caule volubiii , foliis cordatis acutis dentatis. Linn. hort- 

cliff. 396. Hort. upf. 253. Cold. noveb. ig2. 
Clematitis novum genus, cucumerinis foliis, virginianum. Pluckn. alm. 100 

'• 163. /. 3. 
Eupatorium americanum fcandens , haftato fnagis aculeato folio. VailL 

aft. 1719. p. 401. 
Eupatorium aquaticum fcandens, floribus albicantibus odoratis, foliis cor- 

diformibus crenatis mucronatis, pcdiculis longis infidentibus. Clayt. n. 147. 

JCj ERATUM foliis vvato-cordatis rugofis\ fivralibus akernis , caulc gla- 

bro. Linn. fpec. 839. 
Eupatorium foliis ovatis ferratis petiolatis,cauleglabro. Linn. hort.upf 254. 
Eupatorium caule erecto foliis cordatis ferratis. Linn. bort. cliff. 396. 
Eupatorium fcrophularise foliis glabris, flore albo. Morif. hifl. 111. p. 98. 

f. 18. / 11. 
*\ aleriana urcicre folio, flore albo. Corn. canad. 20. t. 21. 
Eupatorium floribus albis umbellatim quaii difpofitis, foliis urticae, pedi- 

culis iongis infidentibus, ad nodos binis. BJack— Stikweet a colore caulis. 

Clayt. n. 199. 

POLYGAMIA SUPERFLUA. 

JRTEMISIA foliis ramofis linecribus , caule procumbente. Linn. hort. 

cliff. 403. 
Artemifia foliismultifidis linearibus, caule procumbente. Linn.fi. fuec. 66S. 
Artemifia tenuifolia. Dod. pempt. 33. Vaill att. 1719. p. 376. 
ALiotanum campeftre. Bauh. pin. 136". caulicuiis rubentibus. Tourn. injl.459. 

Arto SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA. 121 

Artemifia foliis tenuiter incifis , (antolinae foliis fimilibus , floribus. luteis 
plurimis, in fpicis penduiis denfe difpofitis, caule unico ligneo hirfuto 
rubente. Clayt. n. i6j. 

GNAPHALIUM caule Jimplicijlimo , foliis radicalibus ovatis maximis , 

Jarmentis procumbentibus. Linn. fpec. 85°> m 
Gnaphalium (tolonibusreptatricibus Jongiflimis, foliis ovatis,caule capitato. 

PI. virg. ()$• 
Gnaphalium plantaginis folio virginianum. WhitePlantain. Pluckn. ahn.171. 

t. 348. /. 9. 
Helichryfum humile Plantaginis folio. Vaill. atl. 1719. 
Elichryfo affinis foliis tuftilaginis fed minoribus , fubtus incanis & tomen- 

tofis, fuperne ferrugineis rugofis duris. Clayt. n. 2S7. 

GNAPHALIUM foliis lanceolatis, caule tomentofo ramoflo, floribus terminali- 

bus glomeratis conicis. Linn. fpec. 851* 
Gnaphalium foliis lanceolatis, caule tomentofo, corymbis fupradecompo- 

fitis, floribus feflilibus confertis. FL virg. 95. 
Elichryfum latifolium ereclum, floribus conglobatis. Tourn. infi. 453, 
Elichryfum foliis dilute flavefcentibus longis anguftis tomentofis, capitulis 

Juteis lucidis colorem diu retinentibus, odore refinofo. Clayt. «.203. 

GNAPHALIUMfoIiis lanccolatis nudis, caule eretlo fimplicijjimo : floribus fpi- 

catis & lateraUbus. Roy. prodr. 148. 
Elichryfum fpicatum obtufifolium bafi anguftiore. Dill. ckh. 151. t. 109. 

/• i3 2 - 
Elichryfum capitulis parvis purpureis Iueidis , foliis alba lanugine teflis , 
odore refmofo. Clayt. n. 3H5. 

G NAP IIALIUM caule ramofo diflfujo: florilms confertis lana teftis. Linn. 

hort. chff. 402. 
Gnaphalium minus Jatioribus foliis. Baub. pin. 263. 
Gnaphalium unico cauliculo. Baub. hifi. 111. p. 160. 
Gnaphalium plateau 3. Clufl. bifi. 1. p. 329. 

FHago erecta latifolia, capitulis tomentofis. Boerh. ind. alt. 1. p. 119. 
Filago feu Impia capitulis lanuginofis. Vaill. parif 52. 
Gnaphalium minimum humile, Herba Impia diclum. Clayt. n 756. 

BACCHARISfoIiis lanceolatis flerrato-dentatis , corymbis foliofls. FJ. virg.96. 

Linn. fpec. S61. 
Conyza americana frutefcens fcetidiftima. DHL elth. 106. t. 89. /. 105. 
Eupatorium floribus albis. Clayt. n. 159 ££ 451. 

BACCHARIS floliis obverfle—ovatis , Juperne emarginato-Jerratis. Linn. hort. 

cliff. 405. 
Senecio virginianus arborefcens atriplicis folio. Raj. hijl. 1799. 
^ Q Pfeu- n» SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

Pfeudohelichryfum virginianum frutefcens , halimi latioris foliis glaucis. 

Morif. bift. II i. p. 90. t. 10. /. 4. 
Elychryfo affinis virginiana frutefcens , foliis chenopodii glaucis. Pluckn, 

alm. 134- *• 27. /. 2. 
Argyrocome virginiana, atriplicis folio. Petiv. gazoph. t. 7. /. 4. 
Conyza virginiana halimi folio. Tourn. inft. 455. 
Senecio arborcfcens halimi folio, feminibus quafi pappo argenteo inftruclis 

plurimis. Clayt. n. 240. 

ERIGERON caule fimpUcifJhno , ftepius bifloro, folio caulino femiampkxicauli. 
After vernus caule fufco hirfuto infirmo fingulari, vix foliato, florem plel 

rumque unicum, cujus petala marginalia alba funt, difcum ilavefcentcm 

cingentia, in faftigio ferente. Ciayt. «.375. 

• In Pbytepbyiacio Collinfoniano datur Varietas caule multifluro. 

ERIGERON foliis ianceolato-ovatis villofis , ferraturis apicc cartilagineis. 

Linn. horc. upf. 259- 
Baccharis foliis ovato— hnceolatis ferratis, caule herbaceo. Fl. virg. 90*. 
Conyzoe affinis floribus purpureis, foliis amplis integris viridi-fufcis molli- 

bus odoratis. Clayt. n. 165. 

ERIGERON foribus paniculatis. Linn. hort. cliff. 407. Hort. upf. 258. 
Conyza annua acris albaelatior, linariae foliis. Morif bift. 111. p. 115. 
Conyzella. DiU. gcn. 142. Giff. 160. 

Conyza canadenfis annua acris alba, linariaj folio. Bocc. ficc. 85. t. 46". 
Yirga aurea virginiana annua. Zanon. hift. 205. Tourn. inft. 484. ' 
Conyza foliis anguilis longis, in caule plurimis, flore minimo dilute lurco , 

vix confpicuo , nunc radiato , nunc nudo, barbulis paucis fugacibus. 

Tota planta eft odorifera. Clayt, n. 449. 

ERIGERON foliis anguftis , coronoc petalis paucis longis anguftiilimis 
albis, medio nigricante. Clayt. n. 236. 

SOLIDAGO paniculato-corymbofi , racemis reflexis , floribus confertis ad- 
fcendentibus. Linn. hort. cliff. 409. Toliis trinerviis Jubferrato-fcabris. 
Linn. hort. upf. 259.: 

Noftratibus Gulden-rod. Cold. noveb. 188. 

Virga aurea anguftifolia , panicula fpeciofa, canadenfis. Piuckn. alm. 387. 

t. iih.fi 2 - 
SOLIDAGO cauleobliquo, peiunculis ercftis foliofis, ramofis , foliis lanceo- 

latis integerrimis. Linn. hort. cliff. 409. 
Virga aurea mexicana. Bauh. pin. 517. 

Virga aurea mexicana limonii folio. Dodart. att. 4. p. 219. t. 219. 
Solidago maritima foliis lanceolatis amplexicaulibus glabris, odore conyzoe 

&ve erigeronis floribus paniculatia Hort. chff. p. 4°7- pracditis, caule SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA. 123 

fucculento rotundo lutefcente. Augufto in Jitore promontorii Point Com- 
fort dicli gemmas & ramulos ex alis emittentem inveni. Clayt. n. 773. 

SOLID AGO caule flexuofo , foliis ovatjs acuminatis fcrratis , racemis late- 

ralibus fimplicibus. Roy. prodr. 161. 
Virga aurea montana fcrophulariae folio roberti ic. Pluckn. alm. 390. 

t. 235. /. 3- 
Virga aurea canadenfis foliis fcrophularia; dodart. Morif. hifl. 111. p. 124. 
Virga aurea montana latiore folio glabro. Mort. reg. par. Bocrb. ind. alt. 

1. p. 97. 
Afteris alia fpecies. Clayt. «.017. 

ASTER ramis divaricatis , foliis ovatis ferratis , floraUbus integcrrimis. Linn. 

fpec. 8?3- 
After caule infirmo, foliis" ovatis aeuminatis integerrimis, pedunculis uni- 

iloris nudis, calycibus fimplicibus. FL virg. 99. 
After americanus latifolius albus, caule ad fummum brachiato. Pluckn. alm. 

56. t. 79. /. 1. 
After petalis llorum marginalibus-albis latis paucis, difco flavefcente, cau- 

ie infirmo. Clayt. n. 143. 

/ISTER foliis linearibus integerrimis , caule panicidato. Linn. hort. cliff. 408. 

After americanus multiilorus, flore albo bellidis, difco luteo. Sch. bot. par. 

AlUr novce angiice linariae foliis,cIiamsemeii iloribus. Herm.parad.95. £.95. 
Vaill act. 1720 />. 403. 

Virga aurea canadenfis humilior, folio linariae. Tourn. infl. 485. 

After vernus caule iingulari, vix foliofo, in cacumine ramofo, petalis flo- 
rum marginalibus albis, difco aureo, foliis ad imum fubrotundis craflis 
ferratis. Radii iiuerdum ami,interdum coerulei. Vere iloret. Clayt. n. 72. 

rfSTER foliis Unearibus acutis , caule corymbofe ramofifjimo. Linn. hort. 

diff. 408. 
After tripolii flore, anguftiffimo & tenuifllmo folio. Herm.fi. lugd. fl. 23. 
Tripolium flore unico caulem terminante, cujus radii purpurei & longi, 

& flofculi in medio flavefcentes, fohis longis glaucis gramijneis. Clayt. 

n. 241. 

/JSTER caule fimpUciffimo: foliis ovatis feffiJibus integerrimis , raccmo ter- 

mir.atrice. Fl. virg. 178. Linn. fpec. 874. 
After purpureus non ramofus: foliis parvis rigidis: floribus concoloribus 

feriaum ad caulem difpofitis. Clayt. n. 607. 

Flores ver/us fummitatem in alis foJiorum folitarii , breviffimis infident 

pcduriculis, qui foliolis linearibus fparfis inftruuntur. folin vcrfus fnmmita» 

iemfenfim miuora cvadunt. 

" 

Q 2 Jb 124 SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

ASTER fteribus terminatricibus folitariis , foliis linearibus alternis. FI. virg. 

98. Linn. fpec. 874.. Cold. noveb. 196. 
Aftcr fohis parvis rigidis crebris , caule non ramofo lignco infirmo, flore 

unico fpeciofo, barbulis purpureis longis, flofculis in difco ferrugineis, 

calyce fquamofo tumido & rotundo. Chyt. n. 9. 

Ab Aftere marilaadico Rorismarini foliis anguflioribus in cauk crcbris in- 

ordinatis , /ioribus in fummitate paucis Raj. JuppL 165. differt jlorc ftlitario> 

caulem albidum tcnninante. 

ASTER foliis knceolato-Hncaribus altemis integerrimis femiamplcxicaidibus > 
floribus capitato-terminatricibus. Linn. hort. chff. 408. 

After novne anglhe altiffimus hirfutus floribus ampliflimis purpureo— viola- 
ceis. Herm. parad. 98. Clayt. n. 244. 

AS TE R foliis cordato-Ianccohitis nndulatis , floribus racemofis adfcendcntibus* 

Linn. hort. cliff. 4"S. 
After novce anglia; purpureus, virgae aurese facie & foliis undulatis. Hernu 

parad. 96. t. 96. 
Aiter virginianus comofus, foJiis latioribus & flofculis minimis cocruleis. 

Morifi bift. iii. p. 120. 
Virga aurea patula , foliis undulatis , floribus dilute purpurafcentibus. 

Tourn. infi. 484« 
After ferotinus. Clayt. n. 920. 

ASTER caule pamcuhto , pcdunculis racemcfis , pediccllis foliofis , foliis U- 

nearibus integenimis. VI. virg. 100. Linn. fpec. 875- 
After ericoides dumofus. Dili. eltb. 40. t. 36. f. 40. 
Afler ferotinus floribus parvis albis , c\Kco ferrugineo , m umbellas tc- 

nues difpofuis minimis. Hujus datur aiia Species fpicatim ilorifera. Clayt. 

n. 194. 
ASTER caute fubnudo filiformi fubramofo , peduncufis nudis f foliis radicalibus 

lanceolatis ebtufis. Fl. virg. 49. Linn. fpcc. 8?6\ 
After paluftris foliis bellidis non ferratis, barbulis tenuibus albis, difco lu- 

teo, caule viridi hirfuto ere&o, Vere floret. Clayt. n. 391. 

ASTER caule corymbofo , fohis lanceolatis rcfiexis , fioribus felitariis , caly* 

cibus patulis. Koy. lugdb. 168. 
After virginianus pyramidatus buglotfi foliis afperis, calycibus fquamulis 

foliaceis. Mart. cent. 19. t. 19. 
After foliis lanceolatis femiamplexicaulibus crenatis fcabris, ramis unifloris 

foliofis. Fl. virg. 99. 
After grandiflorus afper, fquamis reflexis. Dill. ehb. 41. t. 36". /. 31. 
After foliis parvis auritis vifcofis , flore fpeciofo , difco aureo , barbuhs 

cceruleis, calyce fcmamofo foliaceo tumido. Clayt. n. 239. 

ASTER SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA. 125 

ASTER foliis cordatis acutis ferratis petiolatis, Jummis ovatis ampkxicauli- 
bus : caule fubfruticofo. 

Afler ferocinus, floribus in umbellula tenui Jaxa flavis: femiflofculis in ra- 
dio niveis acurninatis: foliis inferioribus acute cordacis ferracis petioJatis 
alternis , fupremis minoribus amplexicauiibus , caule ramofo fubJigneo 
fufco. Crefcic faxofis lutofis & umbrofis, plagis occidentaJibus montofis 
folummodo inveniendus. Initio Septembris floret. Clayt. n. 7C7. 

JSTER ramofus petiolis foUofis, foliis Uneari—lanceolatis villojis. 
Afler iloribus flavis, in fummis cauJibus tenuicer congeftis, foJiis anguflis 
iongis gramineis comencofis, caulem ampleclentibus. Clayt. n. 218. 
tacie accedit^ ad Aflerem purpureum clatiorem floridanum gramineis foliis 

argcnieo—Jericcis. Pluckn. t. 374. f. r. 

ASTER foliis lanceolatis feffihbus alternis integerrimis , calycibus alternis 

imbricatis tomentojis ereclis. 
Virga aurca. Clayt. n. 239. 

ASTER caule terminato corymbo , foliis lanceolatis integerrimis fubtus pilofis 
Afcer foJiis rigidis incegris obJongis auricuJacis, iloribu°s flavis fpeciofis in 
umbellam ad finem ramulorum coa&is, Clayt. n. 160. ' 

INULA foliis ovatis rugofts , fubtus fmentofis , calycum fquamis ovatis 

Linn. amasn. 1. p. 410. Mat. med. 392. 
After foJiis ovatis rugofis fubcus tomencolls amplexicaulibus , caJvcum 

fquamis ovatis patulis. Linn. hort. cliff. 407. ' 

After omnium m3ximus Helenium diclus. Toum. inft. 482 
Heleniurn f.ExuJa Campana pnealca, foliis Iongis, Jacis,' fubcus incanis 

fuperne virentibus rugofis; flore fpeciofo flavo : difco nigricance. Clayt. 

SE £ff/^%^^^' S am P lex "™M"> Mibus nudis fparfis. 

Senecio foJiis pinnatifidis denticulatis Jaciniis cTqualibus patenciflimis ra 
chi linean. Ltnn. bort. cliff. 406. ^".ijummis, ra- 

S-necio minor vulgaris. Baub. pin. 131. Clayt. 

SENECIOfoIiispinnato-Iyratis, laciniis lacinulatis. Linn. hort cJifF ,n* 
Caule erefto. Linn. fl. fuec. 688. 4 °°* 

Jacoba?a vulgaris Jaciniaca. Baub. pfa rqr 

J "iT *:%r°' MlS tenUkCr indfiS - ' ?ratiS madidis ™ *«#■* 
SE ZlT f ° liiS ° Va ' iS ^^" M **•**. corynionrninatnn 
^S^T^r 8 ' fl ° re ,Ute ° ^ *' fol - «»J»i« Jaciniati, 

^ 3 JJE2VE. 12.6* SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

SENECIO foliis crenatis, infimis cordatis petiolatis, fupcrioribus pinnatifviis 
lacinus extcnoribusmapribus. FJ. virg. 98. Linn. fpec 870 

Jacobrca virginiana foliis imis alliariaj glabris , caulefcentibiis Barbarea: 
Mortf bift. nr. p. 110. /J fl y. /^p/. l8o# 

Jacobceoides foliis imis AHiarice,caulefcentibus Jacobaeae D.Sarracin Viili 
acl. 1720. ' 

Jacobaca florc aureo verna, foliis infimis rotundis ad marginem ferratis 
pediculis longisinfidcntibus, fupremis Jaciniatis ad raargines etiam fer* 
ratis, leviter fuperne Ianatis, radice parva atro-rubente, odore grato 
pnedita. Madidis & umbrofis gaudet. Majo iloret. Chiyt. n. 249. &2$0. 

DO RONICU M foliis fubcordatis crenatis petiolatis. 

Doronicum . foiiis PJantaginis, in fuperficie terra; cruciatim poficis caulc 
unico fere nudo, in binos vel ternos ramulos divancato, ilore fpeciofo 
ilavo. Clayt. n. 37. 

DORONICUM foliis inferioribus integris , fuperioribus laciniatis, caule mul- 

tifloro. 
Doronicum vernum fiore aurco, foliis tomcntofis, pediculis longis infidcn- 

tibus, imis integris , fupremis laciniatis, radice reputrice. Clayt, «.44. 

Scmina Radii funt pappofa. ' ' 

HELENICUM follu decurrcntihus. Linn. hort. clifF. 41S. Hort. upf. 266 

After floridanus aureus caule alato, fumma parte brachiato, petalorum aoi- 
cibus profunde crenaris. Pluckn. amalth. 43. t. 372. f. 4. 

Heleniaftrum folio longiore & anguftiore. Vaill. act. 1720. p. 406. 

Chryfanthemum americanum perenne , cauie aiato , iolio aneufto fflabro 
Morif bifl. in. p. 24. t. 6. f 74. ^' 

Aiter luteus alatus. Corn. canad. 62. t. 63. 

Chamremclo affinis ilore aureo concolore fpeciofo , barbulis deorfum nu- 
tantibus , foliis oblongis integris acuminatis, leviter ferratis, adverfis. 
Tota planta amaritudine notabili praedita. Aquofis gaudet, ac Autum- 
no floret. In febribus tertianis utilis eJTe creditur. Datur alia Species 
humilior foliis lanceolatis hirfutis craffis mollibus, altcrnis, ferraturis pau- 
cis ad margincs obfitis, caule alato, iloribus aureis. Chyt. 72.202. 

Ptarmica affinis altifjima frutefcens annua: foliis amplis acuminatis viridibus 
mollibus, ex adverio binis, pediculis longis infidentibus: iloribus flavis 
umbellatim in fummis ramulis pofiiis, vix radiatis, barbulis fugacibus ci- 
tocaducis: caule quadrato alato, fcmine bidentato. Suckweec. Clayt. 

CHRTSANTHEMUMfoliis amplexicaulibus oblongis fuperne ferratis , inferne 

dentatis. Linn. hort. cliff. 416. 
Chryfanthemum foliis oblongis ferratis. Linn. Jl. lapp. 310. 
Bellidioides vulgaris. Vaiil. acl. 1720. p. 362. 
Jkllis fylvcftris caule foliofo major. Baub. pin. 261. 

Bellii SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA. 127 

Bellis polyclonos fylveftris major; caule foJiofo. Morif. bijt. 111. p. 28. 
13ellis raajor. Bauh. hifi. 111. p. 114. Dod. petnpt. 265. 
Leucanthemum vulgare. Tourn. infi. 492. 

Leucanthemum flore fpeciofo albo, difco atro-purpurco , foliis ad margi- 
nes incifis odoratis. Clayt. n. 6$. 

ANTHEMIS reccptaculis conicis, paleis fetaceis , feminibus nudis. Linn. fl. 

fuec. 703. 
Buphthalmum florum difcis ovatis caule ramofo , foliis duplicato— pinnatis 

linearibus. Fl. virg. ior. 
Chameemelum foetidum. Bauh. pin. 135. 

Chamsemelum annuum praecox foetidum fcmine aureb. Morif. bift. ni.p.%6. 
Chamcemclum fcetidum, five Cotula fcetida. Banb. hifi. 111. p. 120. 
Cotula foetida vulgaris. Clayt. n. 436. 

ACHILLEA foliis duplieato-pinnatis glabris , laciniis lincaribus acutis la- 

ciniatis. Linn. hort. cliff. 413. n. 7. 
Millefolium vulgare album. Bauh. pin. 140. Clayt. 
Achillea foliis pinnato-pinnatis. Linn.fi. lapp. %iu 
Achillea vulgaris flore aJbo. Vaill. act. 1720. p. 415. Hr.jus varietas ifi 
MillefoJium purpureum majus. Bauk. pin. Confer Hori. clitf. 413. 

B UPHTHA LMUM calycibus foliofis, foliis lanccolato-ovatis fcrrath trU 

nerviis, bafi hinc anguftioribus. Linn. hort. upf. 264. 
Ilelianthus foliis ovatis acuminatis ferratis , peduncuJis Jongiffimis. FL 

v' ir g- x 79« 
Cnryfanthemum fcrophulariae foliis americanum. Pluckn. alm. 99. t. 22. f r. 
Corona folis altiflima virgae aureae foliis. Tourn. inft. 490. C/ayt. n. 20«. 
Chryfanthemum canadenfe elatius , virgse aureae vel lcrophuJariag foliis. 

Tourn. fchol. 199. 
Chryfanthemum virginianum, fuliis glabris fcrophularije vulgaris aj.nulis. 

Morif. hifi. 111. p. 24. 

BUPHTHALMUM foliis oppofitis lanceolatis, petiolis bidentatis. Linn. 
hort. cliff. 415. 

Aflerifcusfrutefcens,leucoji foliisfericeis&incanis. Dill '.eltb.44.. t. 38./. 4|. 

Corona folis americana frutefcens, Jychnidis foJio, flore luteo. Plum. fpec. 
10. Tourn. infi. 490. 

Chryfanthemum fruticofum maritimum, foliis glaucis oblongis, flore luteo. 
Skan. jam. 125. Hifi. 1. p. 260. 

Chryfanthemum maritimum flore flavo concolore , unico in uno cauJe, 
eumqu^ terminante: cauliculo brevi vel nullo: flofculis in difco e fqua- 
marum finubus exeuntibus, fquamis flore marcefcenti in rotunditatem 
coa&is, foliis craflis fucculentis virentibus, ad caulem anguftis & ad fi- 
Dem latis rotundis, ex adverfo binis, ad margines interdum minime cre- 
— — - natis; 128 SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA. 

natis, duabus aut pluribus breviflimis mollibus fpinulis armatis: radice 
longa albicante non fibrofa. Vid. Catesb. car. i. t. 93. Clayt. n. 242. 

VERBESINA floribus corymbofis , foliis lanceolatis petiolatis. Fl. virg. 102. 

Linn. fpec. 901. 
Ptarmicae affinis humilior floribus albis, foliis amplis acuminatis viridibus 

mollibus alternatim pofitis , cauJe vix alato , femine bidentato. White 

Stickweed. Ciayt. 11. 166. 
VERB ESINA foliis oppofitis lanceolatis ferratis. Linn. hort. cliff, 500. 
Bidens americana tlore albo, folio non difllcto. Tourn. infl. 4.62. 
After flore minore albo, caule rubente afpero. Flum. fpec. 20. 
Santolina furinamenfis,fo!io conjugato chamaenerii,calyce minus fquamofo, 

florealbo, femine angulofo umbilicato. Boerh. 
Scabiofa conyzoides americana latifolia, capitulis & floribus albis parvis. 

Pluckn. ahn. 335. *■ 109. /. I. Morif. hifi. 111. p. 47- *«.I3« / *°"- 
Eapatoriophalacron balfamince feminae folio , flore albo difcoide. Vaill. 

Dill. elth. 138. t.ns.f. 137. m 

Bidens aquatica foliis glabris anguftis leviter ferratis, flore albicante, bar- 

.bulis minimis caducis, caule rotundo glabro indeterminato, odore re- 

miflb. Clayt. n. 163. 
SIGESBECKIA petiolis decurrentibus , calycibusnudis. Linn. fpec. 900. 
Verbefina foliis ovatis petiolatis decurrentibus oppoiitis, flofculis radiorum 

fnlitariis. Fl virg. 179- 
Chryfanthemum frutefeens femine bidcntato. Clayt. n. 511. 

Caulis quadrangularis erecius brachiatus. Folia oppofita, ovata, frrrata, 

acuminata , in petiolus defincntui , qui per caulis angulos decurrunt , ensque 

membranaccis angulis injiruunt. Corymbi caulcm ramosque terminantcs 

lutei. Fiofculi in difco ' plures bcrmaphroditi, in radio unicus flufcuhs ligu- 

latus\ longus , bifido apice , fcmineus. Semina utrisque floribus duahus pa- 

leis coronantur. Receptaculum commune planum nudum. Calyx oblongus. 

JETRAGONOTHlXA doronici maximofolio. Dill. elth. 378. t. 283. f. 365. 
Corona folis foliis amplis rigidis integris adverfis , floribus magnis flavis, 

difco per maturitatem nigricante, calyce quatuor foliolis tumefcentibus 

ein&o, radice crafla odorata. Clayt. n. 97. 
Mellon-appel flower. Mitch. pl. coll. n. 8-h 

POLTG AMIA FRUSTRANEJ. 

HELIANTHUSfoJiis ovatis crenatis trinerviis fcabris , fquamis calycinis 

ereclis, longitudine difci. Fl. virg. 103. Linn. fpec. 906. 
Corona f)lisminor, dilco atro-rubente. Dill. eltb. 1. p. 94. 
Corona folis flofculis in difco nigricantibus , petalis marginibus flavis : 

foliis SYNGENESIA. POLYGAMIA FRUSTRANEA. 12* 

foliis afperrimis paucis auritis , ex adverfo binis auriculatis : caule hirfu* 
to nigricante. Clayt. n. 136. 

Aliafpecies iisdem floribus, fed foliis Jsevioribus quadratim pofitis. Ckyt. 

HELIANTHUS foliis linearibus. 

FJos folis marianus foliis alternis anguftiflimis fcabris. Petiv. muf. 644. 

Coreopfis femine caJyculo quadridentato aculeato coronato. Clayt. n. 13. 

HELIANTHUSfoIiis lanceolatis fcabris ; cauleftriclo inferne glabro. Linn. 

fpec. 905. 
Hclianthus foliis lanceolatis feflilibus. FI. virg. 104. 
Chryfanthemum virginianum altiflimum anguftifolium puniceis cauiibus. 

Morif hifl. iii. p. 24. t. 7. 
Chryfanthemum virginianum eJatius anguflifolium , caule hirfuto viridi. 

Pluckn. ahn. 99. t. 159-/-5- 
Corona folis caule nigro , foliis oblongis acuminatis rugofis auriculatis 

adverfis , flore flavo , in fingulo caule unico , difco purpureo. Clayt, 

n. 109. 
HELIANTHUS foliis lanceolatis ferratU lavibus. FJ. virg. 104. Linn. 

fpec. 906. 
Chryfanthemum paluftre, foliis odore grato praeditis. Clayt. w. 195. 

Floris Radius pifiillo caret. Semina duplici paleaftbulata inftruuntur. Palccc 

receptaculi coloratce funt. Difcus planus , & pedunculi longi crefti. Calyx 

femplex, foliolis lanceolatis. 

HELIANTHUSfoIiis ovato-cordatis , nervis intra folium anitis. Lin*. 

fpec. 905. 
Helianthus radice tuberofa. Linn. hort. cliff. 419. 
Corona folis parvo flore, tuberofa radice. Tourn. inft, 489. 
Helenium indicum tuberofum. Bauh. pin. 177. 
Chryfanthemum latifolium brafilianum. Bauh. prodr. 70. 
Helianthus radice tuberofa efculenta. Hierufalem Artichok. Clayt. 

RUDBECKIA foliis compofitis laciniatis. Linn. vir. 88. Hort. upf. 26>. 

Iludbeckia foliis compofitis. Ejusd. hort. cliff 420. 

Aconitum helianthemum canadenfe. Corn. canad. 1. 

Obelifcotheca hydrophylli folio, lobis Jatioribus. Vaill. aSt. 1720. p. 426*. 

Chryfanthemum americanum perenne, foliis divifis dilutms virentibus,ma- 
jus. Morif. hift. 111. p. 22. ;. 6. f 13. 

Obelifcotheca floribus flavis, barbuJis novem longis bifidis concoJoribus, 
deorfum tendentibus in radio , difco conico : foliis infirmis pinnatis, 
foliolis decurrentibus & incifis cum impari maximo laciniato , fupremis 
potius omnino laciniatis , foiiolo terminatrice majore , petiolis & rachi 
rubentibus: caule ramofo, puJvere albefcente minutiffimo fuperflciem 

R tegen- I3 o SYNGENESIA. POLYGAMIA FRUSTRANEA. 

tegente, & macuiis longis rubentibus hinc inde notato. I n Sylvis Occi- 
dentalibus non procul a montibus Septembri fioret. Clayt. n. 539. 

RUDBECKIA foliis inferioribus trilobis , fuperioribus indivifts. Linn. hort 

upr. 269. 

Rudbeckia foliis trilobis. Fl. virg. 180. 

Obelifcotheca trifido foiio. Vaill. act. 1720. p. 426. 

Chryfamhemum cannabinum virginianum, hirfutum difco magno, petalis 
aureis radiato. Pluckn. alni. 100. t. 22. f. 2. 

Chryfanthemum annuum majus virginianum , foliis laciniatis & hirfutis 
umbone nigricante. Morif hift. m. p. 79. «.37. 

Rudbeckia foliis infimis haftatis , angulis ad apicem folii tendentibus rugo- 
fis hirfutis amplexicaulibus, ex adverfo binis, fuperioribus Janceolaco- 
ovatis : caulibus plurimis Tubentibus: flore minore terminatrice , difco 
purpureo lucido conico. Augufto floret. Clayt. n. 657. 

RUDBECKIA foliis lanceolato—ovatis altmiis indivifis , petalis radii bifidis 
Fl. virg. 181. 

Chryfanthemum americanum doronici folio , flore perfici coloris, umbone 
magno prominente, ex atro-purpureo, viridi & aureo fulgente. Pluckn. 
ahn. 99. t. 21. /. 1. Catesb. car. 11. t. 56. 

Dracunculus virginianus latifolius, pecalis florum longiflimis purpurafcen- 
tibus. Morif hift. 111. p. 42. t. 9. 

Ptarmica Rhaphani aquatici folio , flore amplo rubello. Hernu hgdb. 
app. 6*95. 

Pcarmica latifolia flore amplo rubello. D. Bani/ler. cat. mff. apud.Pluckn. l.c. 

Obelifcotheca integrifolia , radio pendulo angufto purpurafcence. Dill. 
elth. 396. 

Obelifcotheca barbulis pallide rubentibus. Radix fapore acri & fervidifilmo 
ad ulcera equorum dorfalia fananda plurimum valere fertur. Clayt. ».417. 
Caulis pedalis fimpliciffimus , ereftus, ftriatus. Folia inferiora alterna\ 
tria vel quatuor , ex ovata figura in lanceolatani decurrentia , fuperiora panlo 
anguftiora, margine leviter ferrato. Flos folitarius fip unicus terminatrix , 
calyce imbricato brevi , fquamis undique patentibus. Difcus hemifpharicur ! 
velfemiovatur. Palece rigiela , atro-purpurea. Radius tnultiplex dependens 
longHJimus, petalis linearibus bifidis , acutis y faturate purpureis. Flores in 
difco hermaphroditi , in radio feminini , tamen fcepe abortientes. 

Ilinc differt a Rudbeckiis Calyce magis imbricato , ab Heliantho Difco 
xormexo, ab utrisque Stylo prafente in fiofculis radii. Obfaciem tamen flo- 
ris ad Rudbeckias accedentis , & obfemina radii, qua fape abortire viden- 
tur , potius hanc Rudbeckiis accenfere volui , quam novum genus condere, 
iwamdiu feminum notitia latct. RUD- SYNGENESIA. POLYGAMIA FRUSTRANEA. 131 

RVDBECKIA foliis indivijis fpatu!ato-$vatis, radii petalis tmarginatis. 

Linn. fpec. 907. 
Rudbeckia ramis indivifis unifloris , foliis ovato-lanceolatis , hirta. Buttn. 

cunon. 227. 
Rudbeckia foliis lanceolato-ovatis alternis indivifis, petalis radii integris. 

Fl. virg. 181. 
Obelifcotheca integrifolia, radio aureo, umbone atro rubente. Dill. eltk. 

295. *. 218. /• 285. 
Chryfanthemum helenii folio, umbone floris grandiufculo prominente. Pluckn, 

alm. 09- *• 242. f> 2 - Morif. bifi. m. p. 23. Raj. fuppl. 210. 
Obelifcotheca barbuiis flavis, umbone atro— purpureo. Clayt. n. 490. 

RUDBECKIA foliis oppofitis , lanceolato-ovatis , pctalis radii bifidis. 
. Fl. virg. 180. Linn. fpec. 907. 

Buphthalmum ramofum floribus fiavis, femininis in ambitu decem plerum- 
que, ad apices bifidis : calyce imbricato: foliis ovato-oblongis, in acu- 
men definentibus, petiolatis, adverfis, ferratis, fuperne afperis , infer- 
ncpallidioribus mollioribus, fuperioribus nainoribus anguftioribus : femi- 
nibus angulatis folitariis, obverfe cordatis, truncatis: receptaculo con- 
vexo paleis ad apices flavis obvallato. Clayt. n. 609. 

COREOPSIS foliis tcrnatis. Linn. hort. upf. 269. 

Rudbeckia foliis compofitis integris. Roy. prodr. 181. 

Ceratophyllus virgihianus Triopteris foliis laevibus, fru&u luteo radiato. 
Vaill acl. 1720. p. 423. 

Chryfanthemum virginianum folio acutiore laevi trifoliato, fire anagyri- 
dis folio. Morif. bifi. 111. p. 21. t. 3. f. 44. Raj. fuppl. 215. 

Coreopfis praealta corollae barbulis fulphureis: flofculis in medio fufcis odo- 
ratis: foliis ternatis oppofitis petiolatis: foliolis feflilibus, lanceolatis in- 
tegris, medio plerumque majore : caule petiolisque albedine te&is: ra- 
dice reptatrice. Umbrofis folo fubhumido & lutofo gaudet, & initio Au- 
guftiflorem oftendit. Clayt. n. 766. 

COREOPSIS foliis ovatis, inferioribus tematis. Fi. virg. 105. 

Chryfanthemum folio oblongo auriculato. Bani/i. 

Chryfanthemum hirfutum virginianum, auriculato Dulcamarse folio, 06I0- 

petalon. Pluckn. alm. 101. t. 83. /. 5. & r. 242. /. 4. Raj. fuppl. 212. 
Chryfanthemum virginianum trifoliatum humilius, obtufioribus fbliis hirfu- 

tis. MoriJ. hijl. 11 1. p. 21. t. 3. / 45. 
Corona folis caule aphyllo, rlore fpeciofo unico, barbulis acuminatis ele- 

ganter ferratis , foHis paucis hirfutis oblongis, pediculis iongis infidenti- 

bus. Clayt. n. 298. 

COREOPSIS foliis verticillatis Hnearibus multifidis. 
Chryfanthemum marianum fcabiofse tenuiflime divifis foliis, ad intervalla 

R 2 con- «3» SYNGENJ2SIA. POLYGAMIA FRUSTRANEA. 

confertis. Ptuckn. mant. 48. t. 344. /. 4. 
Ceratocephalus delphinii foiiis. Vaiil. acl. 1720. 

Pelphinii vel Mei foliis Planta, ad nodos pofitis , caule fingulari. Clayt. 
n. 308. Petalis hujus plantae (quamvis flavis) Incolae occidentales pan- 
nos colore rubro tingunt. Clayt. add. 

Huc fpeftant Chryfanthemumfoliisferulaceis virginianum Banift. , &? Cbry- 
fanthemum peucedani foliis provincia Mariana Plucknetii. 

Caulis crecluSy articulatus}, quem ad fingula genicula cingunt Folia pluri- 
■ ma (fex interdum) horizontaliter patentia, oppofita, primum triparttto di- 
vifa , dein aliquoties (fapius ter) fubdivifa , laciniis aqualibus linearibus 9 
Mympbylli, Ceratophylli & Chara amulis. Rami ad genicula oppofiti t cau- 
k breviores, minusque foliofi dejinunt in pediculos nudos ereftos ternos, quan- 
doque oppofitos, uniftoros. 

FJos fingulus cunftat calyce duplici , exteriore compofito ex oclo foliolis li- 
nearibusy aqualibus^ patentibus, longitudine interioris calycis , qui ereftus , 
jf vix ab exteriori remotus, teres^ fexdecim conftat foliolis ovatis aqualibus , 
quorum oclo exteriora, reliqua interioro. 

Corolla radiata. Flofculi Difci ac Radii lutci , ftftuloft, quinquefidi.' Ra 
dium componunt ofto flofculi ligulati , plani , integerrimi , flylo deflituti. 
Germen breviffimum , duplici acumine obtufo inftruftum. Paleae germinc 
quadruplo kngiores fetacea , fuperne crajfiores. 

COREOPSIS foliis linearibus integerrimis, caule erefto. Fl. virg. iSr. 
Coreopfis foliis linearibus longis integris, afperis, fparfis, feffilibus: caule 

ad faftigium brachiato: barbulis aureis, preelongis, bidentatis: flofculis 

in difco purpuiafcentibus. Clayt. n. 667. 

G ENTAU REA caiycibus fubulato-fpinofts , foliis tinearibus integerrimis fes- 

jilibus. 
Jacea lutea annua alata tomentofa fabauda. Morif hift. nr. p. 145. t. 34. 
Calcitrapa floribus aureis, foliis anguftis tomentofis, Cyani agreftis fimiJi- 

bus, radice fibrofa. Clayt. n. 268. 

CENTAUREA calycibus fubutato-fpinofis feffilibus , foliis linearibus pinna- 

tifidis. Linn. hort. cliff. 423. 
Jacea ramofiilima, capke longis acuieis ftellatim nafcentibusarmato. Morifi. 

hift. iii. p. 144. 
Jacea ftellata folio papaveris erratici. Herm. fl. 2. p. 40. 
Caleitrapa officinarum flore purpurafcente. Vaitl. aft. 1718. p. 209. 
Carduus ftellatus five calcitrapa. Bauh. hift. ur. p. 89. Tourn. inft. 440, 
Carduus ftellatus. Dod. pempt. 733. 

Carduus muricatus, vulgo calcitrapa di6lus. Cluf. hift. 11. p. 7. 
Hippophaeftum, fire Hippophaes. Col. phyt. 107. 
Calcitrapa foliis infimis finuato— dentatis, fuperioribus integris lanceoJatis:, 
;. t caules SYNGENESIA. POLYGAMIA FRUSTRANEA. 135 

caules ad divaricationcs ftellatim cingentibus: capitulis cylindraceis acu- 
leis albis re&is armatis, flore purpureo. Clayt. n. 82(5. 

F O L T G A M I A N E C E S S A R I A. 

OSTEOSPERMUMfoliis oppofitis palmatis. Linn. hort. cliff. 424. 
Corona folisarborea, folio latiflimo Platani. Boerb. ind. alt. 1. p. 103. 
Uvedalia virginiana, platani folio molli. Petiv. muf. 78. ». 800. 
Monilifera latiffimis angulofis foliis. Vaill. att. 1720. p. 374. 
Chryfanthemum angulofis platani foliis , virginianum. Pluckn. alm. 99. 

t. 83. /3- 
Chryfanthemum perenne virginianum majus , platani orientalis folio. Mo- 

rif hifi. iii. p. 22. t. 7-f55- 
Doronicurri maximum americanum, latiffimo angulofo folio, radice trans- 

parente. Herm. lugdb. 222. 
Chryfanthemum angulofis Platani foliis mollibus fubtus incanis, floribus lu- 

teis in fummo caule umbellatim congeftis. Hujus datur Varietas foliis 

majoribus viridioribus , & rigidioribus. Clayt. ».138. £f 221. Confer 

Aft. phil. »«»1.532. vol. 27. 

CHRTSOGONUM petiolis folio longioribus. Linn. fpec. 926. 

Chryfanthemum pentapetalum villofo caule. Banifi. 

Chryfanthemum difco fterili luteo, quinque barbulis concoloribus ornato , 
foliis ferratis acuminatis mollibus fubtus incanis, pediculis longis infi- 
dentibus. Clayt. n. 298. pl. 2. 

Chryfanthemum virginianum villofum , difco luteo quinis petalis ornato. 
Pluchi. ahn. 100. f. 83. /. 4- & *• 242-/3. 

Radius Corolla quinque conftat flofcu-lis fcemininis ligulatis , quibus fuccedit 
femen unicum ovato—obhngum deprcjjum, apice bifidum. Flores fiofculofi in 
Dijco hermaphroditi quidcm ,fed abortiunt. Hinc a Bidente differt Calyce fim~ 
plici & Difcojlerili. Calyx pentaphyUus patens , communis foiiis lanceolatis. 

SILPHIUM foliis ternis. Roy. prodr. 181. 

Chryfanthemum virginianum foliis afperis tribus vel quaternis ad genicula 

fuis. Morif hift. m. p. 24. t. 3. /. 68. 
Corona folis foliis amplis rigidis integris quadratim pofitis. Clayt. n. 119. 

SILPHIUM foliis oppofitis. Roy. prodr. 181. 

Silphium. Linu. bort. clijf. 494. 

«Afterifcus corona? folis flore & facie. Dill. elth, 42. t. 37. /. 42. 

Silphii fpecies caulibus plurimis rubentibus, foliis rugofis hirfutis ex adver- 
fo binis, flore minore in uno caule unico, radio fingulari flavo, flofcuJis 
intus purpureis fplendentibus odoratis , difco fphaerico. an Obelifcothe- 
caefpecies. Vaill Clayt. ».187.? 

*fct R 3 SIL- j34 SYNGENESIA. POLYGAMIA NECESSARIA. 

SILPHIUMfoliis oppofitis petiolatis ferrath. Linn. fpec. 920. 

Silphium foliis oppofitis petiolatis. Fl. virg. 181. 

Chryfanthemum marianum virgae aureae americanoe foliis , florum petalis 
tridentatis. Pluckn. mant. 46 1 . 

Silphium floribus flavis femininis feptern vel o&o in ambitu , ad apices 
profunde trifidis: caule glabro verfus fummitacem ramofo: foliis lanceo- 
lato— oblongis, petiolatis, adverfis, acuminacis, profunde & acute fer- 
ratis, fuprema fuperficie pilis paucis breviflimis obfita: inferiore glabra 
pallidiore: calyce fimplici foliolis duplici ferie pofttis: feminibus quadran- 
gulatis fufcis folitariis oblongis, apicibus truncato-concavis: receptacu- 
lo communi convexo: hermaphroditis fterilibus, paleis ad apices flavis 
diftin&is. Clayt. n. 610. 

M N G A M 1 A. 

LOBELIA caule ereclo , foliis lanceolatis obfolete ferratis, racemo termina- 

trici. Linn. hort. clifF. 426. 
Lobelia caule ereclo , foliis lanceolatis ferratis, fpica terminali. Linn. hort. 

upf. 276. 
Rapuntium galcatum virginianum, feu americanum, coccineo fiore majo- 

re. Morifi bijl. 11. p. 466*. t. 5. f. 54. 
Cardinalis rivini. Rupp. jen. 1. p. 201. 
Rapuntium maximum coccineo fpicato flore. Tourn. infl. 163. 
Rapuntium floribus pulcherrimis coccineis fpicatis. Clayt. n. 5. 

LOBELIA caule ereclOyfoliis ovatis fubferratis pedunculo longioribus, capfvt- 
Us inflatis. Linn. act. upf. 1741. p. 23. t. 1. Hort. upf. 275. 

Lobelia caule ereclo brachiato , foliis ovato— lanceolitis obfolete incifis, 
capfulis inflatis. Linn. bort. clijf. 500. 

LOBELIA caulibus ramofis procumbentibus , foliis lanceolatis Jerratis.Llnn. 

hort. cliff. 426. 
Rapuntium africanum minus anguftifolium, flore violaceo. Tourn. inft. 16*3. 
Campanula minor africana , erini facie , caulibus procumbencibus. Herm. 

lugdb. 108. t. 109. 
Rapuntium floribus cceruleis fpicatis. Clayt. n. 5. 

LOBELIA caule ereclo , foliis cordatis obfolete dentatis petiolatis , corymbo 

terminatrici. Linn. hort. cliff. 426. 
Rapuntium americanum trachelii folio, flore purpurafcente. Plum. Tourn. 

inji. 163. 
Rapuntium trachelii folio, flore purpurafcente. Plum. fpec.i.Clayt. n.196. 

Rapuntiwn minimum flore pallide cosruleo: caulibus tenuibus infirmis: foliis 
parvis oblongis. ln Syivis locisque aridis & lutofls Junio iloret. Clayt. 
«. 9S- 

Ra- SYNGENESJA MONOGAMU, 135 

Rapuntium foliis obhngis vilhfis moUibus , nmrgine leviter crenatis : floribus 
rubro-purpureis fpicatis : caule fingulari non ramofo. Septembris initio 
umbrofis & lutofis (fedrarius) fioret. Clayt. n. 669. 

VI LA acaulis foliis pedatis Jeptempartitis. Linn. ipec. 933. 

Viola foliis palmatis. FL virg. 107. 

Viola tricolor cauJe nudo , foliis tenuius <Ji£Tec"r.is. Banift. virg. 

Viola virginiana tricolor, foliis multifidis , cauliculo aphyllo D. Banifier. 

Thicln. alm. 388. t. 114. f. 7. & t. 234./. 3. 
Viola mariana folio digitato. Petiv. ficc. 20. 
Viola inodora flore purpurafcente fpeciofo, foliis ad modum digitorum in« 

cifis. Clayt. n. 254. 

VIOLA acaulis foliis palmatis quinquehhis dentatis indivifisque. Linn. fpec. 933. 
Vioia foliis palmatis finuatis, ftolonum reniformibus. FI. virg. 182. 
Viola virginiana platani kre foliis parvis & incanis. Pluckn. mant. 187. 
Viola alba folio fecuris amazoniae effigie, floridana. Ejufd. amaltb. 200. 

t. 447- /• 1. 
Viola martia coerulea inodora, radice tuberofa: foliis variis, aliis integris , 

aliis incifis. Clayt. n. 793. 

VIOLA foliis ovato-obhngis acuminatis, ad bafin kviter auriculatis , Ibngi- 

tudine petiohrum. 
Viola foliis maximis hirfutis, ad bafin nonnihil auriculatis , e radice pe*. 

dunculos emittens. Majo deflorefcentem inveni. Clayt. n. S92. 

VLOLA caulibus adfcendentibus floriferis ,fo!iis cordatis. Linn. hort. cliff. 427. 
Vioiafoliis cordatts oblongis, peduncuhs fubradicatis. Linn. fl. lapp. 277. 
Viola martia inodora fylveftris. Bauh. pin. 199. 
Viola ccerulea martia inodora fylvatica , in cacumine femen ferens. Bauh. 

hift. ni. p. 543. 
Viola alba caulibus adfcendentibus floriferis pedunculatis , foliis cordatis. 

Clayt. n. 550. 

VIOLA acaidisfoliis abhngisfubcordatispetiolis membranaceis. Linn. fpec 934, 
Viola acaulis, foliis ovatis crenatis glabris. Fl. virg. 182. 
Viola alba inodora. Clayt. n. 470. 

VIOLA caulibus & pcdunculis quadratis , flipulis oblongis pinnato-dentatis,. 
foliis ovato-oblongis crenatis. Flore efi: penitus albo. Clayt. n. 527. 

VIOLA inodora pufilla, flore lacleo , foliis parvis integris. Clayt. 

IMPATIENS pedunculis folitariis muhifloris , caule nodtfo. 
Balfamina lutea five Noli me tangere major, virginiana floribus faturate 
luteis, rubentibus maculis intus notatis. Pluckn. alm. p. 6z.Raj.fufpl.657.. 
Balfamina lutea five Noli me tangere, iloribus aureis, rubris maailis intus 

nota- t 3 6 SYNGENESIA MONOGAMIA. 

notatis, foliis tenuibus glaucis chenopodii nonnihil firailibus, caule ra- 
mofo rubente lucido glabro fucculento , nodis tumefcentibus. Clayt. n, 
150. Cold. noveb. 207. 

JMPdTIENS peduncuJis folitariis multifloris : foliis profunde fcrratis J 

caule lutefcente. , 

Balfamina fiore majore aureo, maculis omnino deihtuto: folns vindiori- 

bus, profundius ad margines ferratis: caule lutefcente. Clayt. n. 684. 

C/afis XX 
GYNANDRIA. 

DIANDRIA. 

C J RCHIS foJiis duobus inferioribus ovatis 9 fupcrioribus ovato-oblongis , 

Jioribus ex alis fuperioribus. 
Bifolium marilandicum aquaticum forte, fpica tlorurn breviore, flonbus e 

finu foliorum latiorum exeuntibus. Raj. fuppJ. 595. 
Orchis Myodes floribus fpicatis, foliis amplis nervofis. Clayt. n. 200. Cold. 

tioveb. 236. 
ORCHIS foJiis radicaJibus binis ovalibus, galea tripetaJa, nettarii labio ovat$ 

integerrimo. ..... . , . , 

Orchis nc&ariicornulongitudinegerminis, labio emarginato, cauleaphyl- 

lo , foliis ovalibus. Linn. fpec. 4.34. '■- .. > 

Orchis flore pulcherrimo magno fpeciofo, nectani galea faturate coerulea, 

caleare niveo ; foliis amplis oblongo-ovatis faturate viridibus. Clayt. 

n. $67. 
ORCHIS buJbis indivifis, ncttarii Jabio JanceoJato ciiiato, cornu longiffimo, 

Linn. aft. upf. 1740. p. 6. #> 

Orchis ne&arii labio lanceolato ciliato, feta germme mtorto longiore. Roy. 

prodr. 15. M 1 .. , . t, . r 

Orciusamericanacalcarilongiffimo, foho polygonati. Petiv. muf. 279. 
Orchis palmata elegans lutea virginiana cum longis calcaribus luteis. MoriJ. 

hift. XII. j>- 499- „.„,.. . , , „ , , • c 

Orcnis teiticulata lioribus niveis fpeciofis fpicatis, labello pulchernme fira- 

briato plumam referente. Clayt. n. 560. 

CaJcar fubuJatum ejl fcf recurvum. Stamina Jonga. Folia linearta , 
Jlriata. 

OR* GYNANDRIA D I A N D R I A; 137 

R C 11 IS floribus fparfis , neclario pedunculum fupcrante , labio infiim lincari. 
Orchis myodes aphyllos, autumnalis caulc ferrugineo rubente, radice alba 
tefticulata maxima. Radix venerem ftimulat. Clayt. «.315. 

ORCHIS radicibus palmatis: neclarii labio trifido, integerrimo: cornu filifor* 
mi 9 longitudine germinis. 

Orchis radice palmata: fioribus obfolete luteis, in fpica longa congeftis: 
bra&eis llore longioribus: labio inferiore neclarii trifldo: lacinia inter- 
media majore: calcari germine longiore. Julio floret. Clayt. n. 639. 

ORCHIS palmata maxima autumnalis fylveftris, floribus fpeciofis, fatura- 
te flavis, denfe ftipatis, foliis longis anguftis. Clayt. 

ORCIIIS neftarii cornu fetaceo , longitudinc gcrminis, labio tripartito ciliari. 

Linn. fpec. 943. 
Orchis marilandica fpica brevi conferta, floribus parvis, calcanbus longis- 

fimis. Raj. fuppl 582. m ^ 

Orchis floribus aureis fpica habitiore congeftis , brafleis longitudine flo- 

ris: labio inferiore neclarii fimbriato capillaceo, feta germine breviore. 

Clayt. n. 668. 

ORCHIS radice paimata: foliislilii: caule foliis minoribus alternis veftito. 
Initio Julii paluftribus iloret. Clayt. n. 644. 

SERAP IAS foliis ovatis radkalibus , fcapo nudo multifloro. 
Orchis f. tiifolium aquaticum autumnale , flore herbaceo , caule aphyllo, 
foliis fubrotundis plantagineis, radice palmata. Clayt. n. 1. £? 138. 

SERAPIAS cauk nudo , radicc pahnata. 

OrchiJi affinis palmata, arvenfis, minor, fpiralis, floribus albis calcare ca- 
rentibus, caule aphyllo. Clayt. n. 217. 

NEOTTIA radicibus palmatis. Fl. virg. 111. Linn. act. upf. 1740. p. 34. 
Bifolio aflinis aquatica , iloribus dilute Iuteis fimbriatis , radice palmata. 

n. 15. &f. 64.0. 
NEOTTIA vematefliculata, floribus minoribus, extra ferrugineis, intus 

purpureis. Clayt. 

NEOTTIA abortiva five Limodorum auftriacnm , nullis neque a radicc 
nec in caule foliis virentibus, equifeti nonnihil inftar, floribus extra ru- 
biginei coloris, purpureis lineis eleganter notatis, intus rubentibus pen- 
duiis, in fpicam tenuem difpofitis, radice carnofa longa alba roftrata. 
Umbroiis autumno floret. Clayt. n. 149. < 

NEOTTIA abortiva, ab aliis fpeciebus, quibufcum flore, fru&u, caule* 
que aphyllo convenit, radice rotunda differens. Clayt. 

s ophrts i 3 S GYNANDRIA DIANDRIA. 

OPHRYS bulbo fubrotundo, caule nudo , foliis ianceolatis , neclarii labio in- 

tegro, petalis dorfalibus linearibus. Linn. fpec. 946. 
Ophrys fcapo nudo, foliis radicalibus ovato— oblongis dimidii fcapi longi- 

tudine. Fl. virg. 185. 
Bifolium fcapo e medio duorum foliorum nudo, aphyllo, ad exortum te- 
nui, paulatim verfus apiccm accrcfcentc, fex vcl feptem capfulas fufli- 
nente: radice fibrofa carnofa viridi, foliis obvoluta, humi jacente, ii- 
bras paucas cmittente, cui radix anni fuperioris contigua & integumentis 
marcidis evoluta pellucida adhaeret. Clayt. n 658. 

Folia habet duo glabra venofa plantaginea erecta,ad bafin convoluta: 
interdum vero tria: fed tunc infimum cacteris multo minus. Die 26. Ma- 
ji Anni 1741. ilorentem inveni, characlerem ejus confcribens. 

cal 

cor. Petala quinqtie herbacea, luteo— viridia, quorum duo Iateralia angu- 
itiflima extantia: unum ere&um , paulolatius, & duo reliqua adhuc litio- 
ra, horizontaliter extenfa: labio fuperiore nectarii petalis breviore , ercc- 
to, falcato: inferion majore, longitudine duorum petalorum latiorum, 
horizontalium, & inter ea reilexo, adunco , concavo , apice paululum 
acuminato. 
stam. Fdamenta duo breviffima, piftillo infidentia. Antbera teclce dupli- 

catura biloculari labii fuperioris neclarii. 
PisT. Germen, Stylus & Stigma ut in Ophryde Linncei. 
per. Capfula ut in Ophryde, cum qua etiam Receptacuh & Semine convenit, 
Clayt. n. jeS. 

LIMODORUM. Fl. virg. 110. Linn. acl. upf. 1740. p. 21. CoIcL 

noveb. 212. . 
Helleborine radice arundinacea, foliis amplillimis liratis. Phtm. fpec. 9. 
Helleborinevirginianabulbofa,floreatro-rubente. Banift. Pluckn. alm.1^1, 
Giadiolo narborienfi affinis planta mariana, iloribus minoribus. Petiv. muf. 

n- 4 r 3- 
Satyrium vernum tefriculatum aquaticum, flore pulcherrimo fpeciofo rubro 
in fpicam tenuem difpofito, foliis longis anguftis. Clayt. n. 76. 

Hclleborine radice tuberofa, foliis longis augujlis , caule nudo, floribus ex 
rubro pallide purpurafccntibus Martyn. cent.i. t. 50. bujus videtur varietas. 

ARETHUSAradice globofa ,fcapo vaginato , fpatba dipbylla. Linn. amoen. 

ni. 15- Spec. 950. 
Arethufa claytoni. Fl. vng. 184- 

Orchidion. Mitcb. nov. pl. gen. 19. & pl coll. n. 14. Ludw. defin. 88S. 
Serapias bulbis fubrotundis, caule uniiloro. Linn. acl. upf. 1740. p. 24. 
Helleborine marianamonanthos, flore longo purpurafcente liliaceo. Pluckn. 

mant. 100. t. 384« f- 5- , r . n , , . 

Orchidi affinis aauatica verna exigua, ilore magno fpecwfo pulcnernmo 

ruben- G Y N A N D R I A D I A N D R I A. 139 

rubente, in fummo caule unico, foliis angufliflimis vircntibus, in caule 

paucis, plerumque nullis, radice fphcerica carnofa alba fingulari. Clayt. 

n. 472. 

Eft novi generis planta,ab omnibus Gynandria Diandria (ad quam fpectai 

familiam) generibus differens Corolla monopetala: docetque abunde quam in- 

epte aliqui Orcbides adtripetalas plantas reduxere, affumentes exteriorafolia 

Jloris pro Calyce. hujus 
cor. monopetala, perfonata, bilabiata: labio ftpcriori creclo fornicato {nifal- 

lor) bifido: irferiore patente , integro , tninore, interne barbato. 
stam. Filamenta duo, brcvijfima, ftigmati infidentia. Anthera? ovatce. 
PIst. Germen oblongum , fub rcceptacuh floris. Stylus lincaris , longitudine 

corolh, incurvus, vejthus corollacea vagina , apice Stigma obtu- 

fum? bifiduml 

ARE THUS A radice Jibrofa , fcapi folio ovali, foliolo fpathaceo-Ianceolat: 

Linn. fpec. 95 r. 
Cypripediumradicefibrofa, folio ovato-oblongo, cauhno. Linn. acl. upft 

1740. p. 25. ..'.-". 

Cypripedium folio caulino ovato-oblongo , terminatnci fetaceo plano. 

Linn. bort. clijf. 430. 
Hellcborine virginiana diphylla, f. Calceolus tenuiore foho , flore luteo 

longiore. Morif hift. 111. ?• 488. t. 11./. 15. 
Helleborine virginiana ophiogioffi folio D. Jianiiler. Phtckn. ahn. 182. t. 

9v /• 2 * 
Helieborine aquatica flore in fummo caule unicocarneo, barba purpurea 
fimbriata, fohis ophioglolli, radice fibrofa. Clayt. n. 77. 

4RETHUSA radice fubpahnata, fcapi foho folioloque Jpatbaceo , petalis lan* 

ceolatis, exterioribus adfcendentibus. Linn. fpec. 951. 
Serapias radicibus palmato-fibrofis, caule unifloro. Fl virg. nr. 
I-Ielleborine lilii folio caulem ambiente, ilore unico hexapetalo, tribus pe- 

talis longis anguflis obfcure purpureis, caeteris brevioribus rofeis. Caiesb. 

car. 1. t, 58. . . 

Serapias foliis lanceolatis amplexicaulibus: flore carneo termmatnce, pe- 
talis tribus externis longioribus linearibus , obfcure purpureis : radice 
palmato-fibrofa. Paluflribus initio Julii fioret. Clayt. n. 635. 

CTPRIPEDIUM radicibus fibrofis , foliis ovato-lanceolatis caulinis. Linn. 

act. upf. 1740. p. 24. m tr \-n 

Helleborine virginiana f. Calceolus flore luteo majore. MoriJ. bijt. 111. 

P.4S8. t. 11. / 15. 
Calceolus marise luteus. Morif blef 243. 
Helieborine Calceolus di&a mariana , caule foliofo , flore luteo nwiore. 

Pluckn. mant. 101. t. 418. /• 2. 

S a Cal- r4o G Y N A N D R I A D I A N D R I A: 

Calceolus flore maximo rubente purpureis venis notato, foliis amplis hff- 
futis venofis , radice Dentis Canis. Moccafine. Variat flore ilavo. 
Clayt. n. 40. 

EPIDENDRUM caule ercFlo fimpliciffimo nudo , racemo fimplici ercclo. 
iiifolium, feu potius Orchis floribus pallidc rubentibus, calcare longo do- 
natis. Fly— Orchis. Clayt. n. 260. 

TRIANDRIA. 

SISTRINCIIIUM caule feliisque ancipitibus. Linn. hort. cliff. 430. Hor. 

upf. 278. Cold. noveb. 213. 
Bermudiana graminea, flore minore coeruleo. Dill elth. 49. t. 4r. /, 49. 

Sifyrinchium coeruleum parvum, gladiato caule virginianum. Pluckn. a!m. 

348. t.6i.f. 1. 
Gladiolus cocruleus hexapetalus, caule etiam gladiato. Banifi. virg. 1926. 
Pfeudo— Afphodelus aquaticus floribus cceruleis, nonnunquam intus luceis, 

foliis longis anguflis gladioli ccmulis, radice fibrofa. Clayt. n. i3. 

FENTANDRIA. 

TASSIFLORA foliis trihbis ferratis. Linn. amoen. 1. p. 236. 
Paififlora foliis femitrifidis ferratis : bafi duabus glandulis convexis: lobls 

ovatis. Linn. hort. cliff 432. Fl. virg. 112. 
Pafliflora foliis crenatis tripartito— divilis. Pluckn. alm. 2S r. 
Granadilla folio tricufpide, late fcandens, flore amplo fpeciofo purpurco 

alboque variegato, fructu magno ovato. Fru&us a nonnullis intcr cdu- 

lia habetur. Clayt. n. 151. 

PASSIFLORA foliis trilobis cerdatis aqualibus obtufis glabris integerrimis. 

Linn. amocn. 1. p. 224. 
PalTiflora foliis cordatis trilobis integerrimis glabris , latcribus angulatij. 

Linn. hort. clijf. 4.31. 
Pafliflora foliis trilobis integerrimis, laciniis fcmiovatis obtufe acutis inte- 

gerrimis glabris. Fl. virg. 112. 
Granadilla minor folio non difleclo in tres lobos veluti partito, flore dilutc 

Juteo, fru&u parvo per maturitatem nigro. Clayt. «.118. 

HEXANDRIA. 

JRISTOLOCFHA fohis cordato—oblongis phnis , caulibus infirmis , ficxuefts, 

tcrctibus , floribus fulitariis. Linn. fpec. 961. 
Ariftoiochia caulibus infirmis angulotis , foliis cordato -oblongis planis , 

lioribus recurvis folitariis. FI. virg. 112, 

'Ari- G Y N A N D R I A HEXANDRIA. 141 

Ariftolochia piflolochia feu Serpentaria virginiana caule nodofo. Pluckn. 

alm. 50. r. 148. /. 5- Cat^sb. car.u t. 29. 
Serpentaria virginiana officinarum. tiemand. rad. Jenec. 11. ^ p 
Serpentaria feu Piftolochia flore atro-purpureo in terra fupcrficiem incum- 

bente, foliis cordiformibus. Alexipharmacis viribus pollet. Clayt. 
Ariftolochia humilis refupina, foliis auriculatis acutis, flore recurvo. ber- 

%^ T ulla^^^sdWetTu fpecics finxifle Pkicknetium, plus quam 
'vero fimile videtur. Quam enim appellavit Arifiohchiam viola fruttcoja 
foUis. novella tantum planta eft, opacis & umbrofis fuccrefcens, m qua 
folia Ioneiora, acutiora & vix auriculata funt: Eadem vero apncorum 
collium incola, folia gerit pro longitudine latiora , m finus auncu latos 
mofundiores ad bafin exfculpta, Arifhlochia pmyrhizoj aunculatts fohts 
ab eodem nominata. A quarum fane neutra , aliter difcrepat tertia i ijio- 
hchia caule nodofo, quam ut planta culta ab inculca: caole emm femper 
caudet tortuolb geniculato: & folo lactiore vel arato plures tales proferc 
minus tortuofos, quorum tamen fingula genicula m nodulos majores tu- 
mefcunt, qualem pinxit Catesbejus , fylveftrem noftrum parum exprt- 
mentem. Mitch. fyn. vir. 

POLTANBRf J. 

DRACONT IU M foliis fuhrotundis concavis integris. 

Dracontium foliis fubrotundis vulgo Skunck-iveed. Cold. noveb. 214. 

Dracontium foliis lanceolatis. IJnn. amrsn. 11. p. 362. 

Arum ameficanum bctac folio. Catesb. car. 11. t. 71. - 

Calkaquatilis odore altii vehemente prsedita, radice repente, vul-o 1 oic- 
Cat— weed. Clayt. n. 17. # 

cal. Communis Spatha atro-purpurea, acumwata , ad bajm.convoluta, 
citillhnc marcefcens & contabefccns. Partialis quadripbyllus , folums crajjis 
fiiceulentts , fujcis , brevibus , acuminatis , txcavatis , iji^w, longiiudinc 
(lyli , perftflentibus. ' . 

cor ««//«. Spadix»«f0-ofMra/a?«J, peduncuiatus y fpatha dimidw brc- 
vior/ftaminibusfoliolisque calycis undique ohfitus , pcr matuntatcm in ftm- 

^r/AM.^Filamenta f««*«*r, *»&«, longitudine flyli perfificntia. Anther» 

^pfsT.^Germen rtfwftfcm infra flylum infpadice reconditum. Siylusfus- 
cus< conicus. Stigma obtufum, vix perctptibile. 

sem. Bacca «nfc«, wrw/s, gMo/«, monofperma, extus fufcx: in mc- 
dullafungofa fpadicis plerumque otto vel novem invemcnucc. 

g 3 /4* tfitf i 4 2 GYNANDRIA POLYANDRIA. 

ARUM caukfcens foliis ternatis. 

Arifarum triphyllum altiflimum, fpatha & fpadice omnino albo— virefcen- 
tibus. Clayt. n. 539. Cold. noveb. 215. 

ARUM acaule foliis tematis, feliolis oppofltis cxtrorfum gibbis: fpathaacu- 
minata. 

Arum maximum triphyllum. Clayt. n. 811. 

Parum differt a Dracunculo five Serpentaria tripbylla brafiliana Bauh.pin. 
195- & pfodr. 101. Dodart. mem. 81. fcilicet fpatha acuminata invirgi- 
nico , obtufa in brafiliano. Ccetera eadem & valde ajfinia. 

ARUM acaule foliis haflato—cordatis acutis , angulis obtufis. Linn. hort. 

cliff. 435. . .... 

Arum aquaticum foliis amplis fagittre cufpidi fimilibus, pene viridi, radice 
tuberofa, rapcefimili, fervida & acerrima. Clayt. n. 228. 

ARUM acaule, folio temato. Fl. virg. 103. Linn. fpec. 965. 

Arum minus triphyllum f. Arifarum pene viridi virginianum. Morif hifl. 

iii. p> 547- *• 5- /• 43« 
Arifarum triphyllum, pcne viridi. Banift. Clayt. n. 66. 

ARUM folio enervi tvato. 

Arum fluitans, pene nudo. Banifi. virg. 

Arum aquaticum minus f. Arifarum fluitans, pene nudo virginianum D.Ba- 

nifter. Pluckn. mant. 28. 
Aronia. Mitcb. pL gen. n. r. & pl. coll. n. 10S. 
Potamogeton foliis maximis glaucis , floribus luteis in fpica longa denfe 

ftipatis. Clayt. n. 53. 
Arifarum triphyllum minus , pene atro-rubente, caule quoque rrraculis 

cjusdem coloris notato. Clayt. 

ZOSTERA. Linn. it. weftr. 166. t. 4. f. 1. 

Algamarina graminea, anguftiflimo folio. Skan. jam. 1. p. 61. 
Alga mariua graminea, Sca Oar vulgo. In littonbus marinis & fluviorum 
oftiis ubique reperitur. Pluviis & infolatu nigrefcit. Clayt. n. 755. Clajfa M O N OE C I A M O N A N D R I A. 143 

TlS XXL 

M O N OE C I A 

M O N A N D R I A. 

fjANNICHELLIA. Linn. fl. lapp. 321. Hort. cliff. 437. FI. fuec. 745. 

Zannichellia paluftris major, foliis gramineis acutis, flore cum apice qua- 
drangulari, embryonis clypeolis integns, & vafcuio nonbarbato, cap- 
fulis femiuum ad coftam dentatis. Michel gen. p. 71. t. 34./. 1. 

Aponogeton aquaticum graminifolium , flaminibus fingularibus. Pontcd. 
anth. 117. Raj. fyn. 111. p. 135- 

Algoides vulgaris. Vaill. aft. 1719. p. 15. f. I. /. 1. 

Graminifoiia. DilL gen. 168. .„,.„,. 

Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas tnfidis. Ztaw/;. p;«. 195. t. ior. 

Potamogetoni fimilis graminifolia ramofa & ad genicula poJyceratos. Pluckn. 

alm. 305. f- 102. /.7. r ,.. , . , , « M 

Aponogetum graminifolium , folns ad genicula quatuor , caule pellucido 
albefcente; capfulis corniculatis recurvis acuminatis , quatuor plerumque 
in foliorum alis feffilibus. In litore fluminis Piankilank difti juxta hor- 
tum meum inter algas & alia iluxus maris reje&amenta Maji xyiii die 
• inveni. Clayt. n. 754. 

CALLITRICHE. Linn. fpec. 969. 
Callitriche plinii. CoL ecpbr. 315- t, 316. 
Corifpermum foliis oppofitis. Linn. fl. lapp.2. Hort. chff. 3. 
Stellaria foliis omnibus fubrotundis. Hall. helv. 199. 

Stellaria aquatica flore dipetaio, mafculinis alias fterilibus, femininis alias 
fertilibus, in cadem planta confertis. Clayt. n. 378. 

DIANDRIA. 

LEMNA foliis feffilibus utrinque planiufculis , radlcibus folitariis. Linn. 

hort. cliff. 41?« ,. . . .,., .,. , 

Lenticula major monorhiza , foliis fubrotundis utnmque vindibus. Mich. 

gen. 16. t. 11. /. 3. 
Lenticula palullris. Clayt. 

TRIANDRIA. 

COIXfeminibus ovatis. Linn. hort. cliff.437- F1 - ze y ] - 33°- Hort. upf. 2$r. 
Lachryma Job. Cluf hift. II. p. 21G. Tourn. injl. 532. Lachr , rajl r 4 4 MONOECIA T R I A N D R I A. 

Lachryma Job multis, five Milium arundinaceum. Baub. hijl. u. p. 449. 
Lithofpermum arundinaceum. Bauh. pin. 258. 

Sefamum arundinaceum femine nudo. Morif hift. lir. p. 249. t. 13. /. r. 
Sefamum arundinaceum , femine lithofpermi facie maximo duriffimo. Herm. 

It/gdb. 426. 
Gramen lachrymx jobi affine, fruclu in fpicam congefto. Clayt. n. 67. 

CO IX feminibus angulatis. Linn. hort. clilT. 438. 

Gramcn daCl\lon maximum americanum. Pluckn. alm. 174. t. 190. /. r. 
Gramen daclylon indicum cfculentum, fpica arciculata. Ambrof. phyt. 540". 
Sefamum pcrenne indicum. Zan. hift. iSr. 

Gramen cyperoides, fpica iimplici erecta fquamofa glabra , articulata; 
fuprema parte florifera, inferiori feminifera. Clayt. n. 445. 

CAREX fyhrflris non ramofa: fpica mafculina unica terminatrice, -plc- 
rumquequafi aranesq tclis tecta: feminina ad fingulas a!as fingula: caule 
faturate viridi triquetro, foiiis lanceoJato-hncanbus. Maji initio florec. 
. Clayt. n. 700. 

CAREXfpicis pcilunculatis ereftis remciis, ftmincis Uncaribus , capfulis ob- 

tufiusculis infiatis. Linn. fl. fuee. 765. 
Carex foicis remotis feifilibus, capfulis fubglobofis. Linn. fl. hpp. 333. 
Cyperoides fpicis feminaiibus breviter pediculatis , & inter fe & a mare 

remotiffimis. Hall. heh. 237. 
Gramen cyperoides graciJe alcerum , glomeracis torulis fpatio diflantibus. t 

Morif hift. 111. p. 243. t. 12. / iS. 
Gramen cyperoides fpicisparvis longe diltantibus. Raj. hijl. iiqj. Scheuchz. 

Cyperoides foJiis caryophylkeis, fpicis e rarionbus & tumidioribus veficis 
compofnis. Mich. gen. 61. t. 32. /. 11. Pluckn. alm. 178. t.gi.f. 7. 
Carex femine triquetro. Clayt. n. 889. 

CAREX fpicis pcndulis , omnibus famineis , tinha androgyna: infernc mas- 

culina. Linn. hort. cJifZ 439. Vi. fucc. 766. 
Cyperoides fpica pendula breviore. Tourn. infi. 526. 
Cyperoides fpicis feminalibus longis & afperis , e longis pediculis pcndulis. 

Hall. belv. 239. 
Gramen cyperoides fpica pendula breviore. Bauh. pin. 6. Morif hifl. nr, 

p. 242. f. 12./ 5» 
Pfeudocypcrus. Dod. pempt. 339. 
Gramenalopecuroidearundinaceumaquaticumautumnale. Clayt. n. 259./)/.2. 

CAREX caule umbeliato, pcdunculis fpicatis , glumis ercttis. 
Gramen cyperoides. Clayt. n. 459. 

Hujus Ghmeruli cum maturuerint , deorfum fpeclant , hinc 
Cyperus marianus glomerulis deorfum fpectantibus. Petiv. muf. 387. 

Gramen MONOECIA TRIANDRIA. 145 

Gramen cyperoides marilandicum polyftachion , fpicis e caulis faftigio ex- 

euntibus , coni inverfi figura, e locuitis reflexis compoficis. Raj.fuppl. 621. 
Cyperi genus Indianum panicula fpeciofa , fpiculis propendentibus atris. 

Pluckn. t. 415. /• 4. 
SP ARG AN IUM foliis adfurgentibus triangularibus. Linn. fl. lapp. 345. 

Fl. fuec. 770. 
Sparganium ramofum. Bauh. pin. 15. Morif hifl. 131. p. 247. t. 131./. 1, 

Clayt. n. 434. 
Sparganium .quibusdam. Bauh. hifi. rr. p. 541. 
Platanaria flve Butomon. Dod. pempt. 601. 
Phleos fcmina. Dakch. hift. 1017. 

TTPHA foliis fubenfformibus , fpica mascula femineaque approximatis. Linn* 
ic. fcan. 168. & Spec. 971. Lob. hift. 42. Linn. hort. cliif. 430.^ 

Typha paluftris major. Bauh. pin. 20. 

Typha paluftris akiiTima, clara nigricante. Ob dulcedinem hanc plancam 
pappis fetisque refertam pauperes in deiiciis habent. Clayt. n. 807. 

TETRANDRIJ. 

VR TICA foliis oppofitis ovatis, racemis biparthis. Linn. fpec. 984. 

Urcica foliis lanceolato— ovatis petiolorum longitudinc , racemis dichotomis 
petiolo brevioribus. FL virg. 114. 

Mercurialis fpecies aquatica, foliis venofisferratis ad modum urticae, Ju- 
cidis, quafl humore oleofo madentibus, pediculislongis ex adverfo binis 
infidentibus, ad foJiorum alas flonfera: fingulis rlofculis femen nigrum 
lucidum comprefTum calyce quinquepartito expanfo fucce*dic. Planta 
odore grato pr?edita. Clayt. n. 246. 

URTICA foliis oppofuis oblongis , amentis cylindricis folitariis indivifis. 

Linn. fpec. 984. 
Urtica foliis oblongis ferratis nervofis petiolatis. /7. virg. 187- 
Urtica racemofa humilior iners. Sloan. jam. 38. Hifi.i. p. 124. t. 82. /. 2. 
Urtica aquatica frutefcens, floribus in fpicas longas ex alis foliorum egreilis, 

nonnullis quoque fummo.caule quafi in pilulas tenues difpofitis, fpicarum 
1 cacumine foliolis coronato, foliis mitibus ampiis ferratis acuminatis, ex 

adverfo binis, pediculis longis infidentibus. Clayt. n. 508. 

Caulis erectus. Folia oblonga, lanceolata, Jenata, nervofa, petiolata, 

pendula , fubtus parum villofa. Amenta teretia , petiolis longiora ; folitaria , 

oppofita ; fejfilia , e retta. 

URTICA foliis cordato-ovatis , amentis ramofis difiichis ereftis. Linn. hort, 

cliff 44°- 
Urtica maxima racemofa canadenfis. Morij. blef 323. 

T Ver- i 4 tf MONOECIA TETRANDRIA. 

Verbena botryoides major canadenfis. Munt. bifl. 784. 

Urtica canadenfis racemofa mitior five minus urcns. Morif. blft nr 

p. 434- '• 25. /. 2. 
Urtica urens maxima foliis ampliflimis. Clayt. n. 8 84. 

URTLCA minor urens , foliis profundius ferratis. Nullibi nifi juxta domos <& 
hortos inter reje&amenta in foJo pingui Ck Iutofo obfervavi. Clayt. 

BETULA pedunculis ramofis. Linn. fpec. 983. 
Alnus. Linn. fl. lapp. 340. 

Alnus rotundifblia glutinofa viridis. Baub. pin. 428. 
Alnus communis. Clayt. n. 757. 

BETULA foliis cordatis oblongis acuminatis ferratis. Linn. fpec. 98". 
Betulajulifera, fruttu conoide , viminibus lentis, cortice glabro aibicante. 
Clayt. n. 523. 

BETULAfoIiis rbombeo-ovatis acuminatis duplicato—ferratis. Linn. fpec. 982. 

BetuJa foJiis ovatis oblongis acuminatis ferratis. FI. virg. 188. 

Betula nigra virginiana. Pluckn. ahn. 6j. Raj. dendr. 1 2. 

Cortex gaudet faporePolygake Senega Rattle-Snakc-root diche. Occurric 
haud procul a Cataraclis iluminis Potamock verfus occidentem Clayt 
n. 688. ' 

MORUS foliis fubtus tomentofis, amentis longis dioicis. 
Morus foliis ampliflimis, junioribus fici fimilibus, fru&u longo v, \g ro p 11 r- 
pureo. Clayt. n. 778. 

Differt Lec a reliquls fui generis fpeciebus Julis five Amentis cylindraceis 
craffitie pennce anferime , duos transverfos digitos hngis. 

Folia cordatafnnt, acuminata, & acutejerrata, Jnbtus ttmentofa: prima 
integrafunt, reliqua valde divija, ut interdum in reliquis moris, fici nwdo. 

MORUSfoliis Iatioribus , fruttu rubro. Clayt. n. 781. Eft abfolute varietai 
Mori albce Hort. cUff.^i. quod docent abundefloresfawiinei. 

MORUS foliis minoribus , fruftu parvo albicante. Clayt. n. 694. 

PENTANBRIA. 

XANTHIUM caule inermi. Linn. hort. cliff. 443. 

Xanthium canadenfe majus, fructu aculeis aduncis munito. Tourn. infi.^g. 

Xantiiium elatius & majus americanum , fruclu fpinulis aduncis armato^ 

Morif. bifl. 111. p. 604. t. 2. /. 2. 
Xanthium majus canadenfe. Herm. lugdb. 635. 
Lappa canadenfis minori congener fed procerior. Raj. hijl. 165. 
Lappa ftrumaria f.Xanthiuia virginianum, foJio & fructu grandiore. Vluclr,- 

alm. 2oj. 

Xao- M O N OE C I A PENTANDRIA. H1 Xanthium foliis amplis fubtus incanis, ftaminibus dilute flavefcentibus , 
caule maculofo. Clayt. n. 502. 

AMBROSIA foliis duplicato-pinnatifidis , raccmis paniculatis glabris. Linn* 

hort. upf. 284- 
Ambrofia foliis compofito-multifidis, internodiis remotiffimis. Fl.virg. 188. 

Cold. noveb. 225. 
Ambrofia maritima artemifice foliis inodoris elatior. Herm. lugdb. 32. Pluckn. 

alm. 28. Raj> bift. 1855« Suppl. 109. 
Ambrofia virginiana elatior & viridior, hortenfis facie. Morif. hift. m.p.4. 
Ambrolia maxima inodora, marrubii aquatici foliis tenuiter Jaciniatis, vir* 

giniana. Pluckn. alm. 27. t. 10. /. 5. 
Ambrofia altifiima, vix fcetida, foliis Artemifise. Clayt. n. 512. 

AMBROSIA foliis trilobis ferratis. Linn. hort. upf. 284. ' 
Ambrofia foliis palmatis, laciniis lanceolatis ferratis. Linn. hort. cliff. 443. 
Ambrofia canadenfis akiffima hirfuta, platani foliis. Tourn. inft. 439. 
Ambrofia virginiana maxima , platani orientalis folio. Morif hijt. m. 

p. 4. t. 1. f. 4- 
Ambrofia giganthea inodora, foliis afperis trifidis. Raj. fuppl. 109. Ciayt. 

n. 724. 

IV A foliis lanceolatis, caule fruticofo. Linn. fpec. 989. 

Parthcnium foliis lanceolatis ferratis. Linn. hort. cliff. 441. 

Ageratum peruvianum.arboreum folio lato ferrato. Boerh. ind. alt. 1. p. 125. 

Tarchonanthos folio trinervi dentato, floribus pendulis. Vaill. att. 1719. 

t. 20. /. 16. 17. 
Conyza americana frutefcens, foliis fubrotundis nervofis, floribus fpicatis. 

Tonrn. inft. 455- . :'f\ ; r ' _ : __ % 

Pfeudo-helichryfum frutefcens, peruvianum, folus longis ferratis. MonJ. 

bift. in. p. 90. 

Elichryfo affinis peruviana frutefcens. Pluckn. phyt.27. f. 1. 
Ambrofia maritima folio craffo ad marginem incifo. Clayt. n. 243. 

PARTIIENIUM foliis ovatis crenatis. Linn. hort. clifT. 442. 
Pfeudocoftus virginiana, five Anonymos corymbifera virginiana,flore albo. 

Raj. hifi. 363. 
Ptarmica virginiana folio helenn. Morifi blefi 297. 
Ptarmica virginiana, fcabiofse auftriacee fouis diiTe&is. Pluckn. alm. 308. 

t- 53- /• 5' & *• 2I 9* f' 1 ' 
Dracunculus latifolius five ptarmica virginiana, folio helenii. Morifi. hift. 

iii. p-4 1 - 
Partheniafirum helenii folio. Dill. elth. 302. .. 225. /. 292. . 

Ptarmica flor.e albo denfo, in corymbos ftipato, barbulis vix confpicuis, 

foliis paucis alternis auritis amplis muricatis, odore graco praeditis. Clayt. 

n. 263. pl. 2. T 2 AMA- i 4 8 M O N OE C I A P E N T A N D R I A. 

JMARANTIIUS floribus triandris conglomeratis axillaribus foliis lanccofo- 

tis obtufis. Linn. fpec. 990. 
Amaranthus floribus lateralibus congeftis , foliis lanceolatis obtufis. /7. 

virg. 116. 
Amaranthus graecus fylveftris an£uftifolius. 7W/2. in/l. 17. 
Amaranthus albus, caulibus glabris iucidis fucculemis, foliis oblongis mi- 

noribus, coma parva non fpeciofa, ad nodos pofiia. Clayt. 'n. 442. 

AMARANTHUS racemis cyUndraccis creclis, alis fpinufis. Liun. hort. 

cliff. 444. 
Amaranthus indicus fpinofus fpica herbacea. Hsrtn. lugdb. 31. t. 33. Bocrb. 

ind. alt. 11. p. 97. 
Amaranthus major zeylanicus fpinofus , flore viridi. Amm. cbar. 105. 
Biitum americanum fpinofum. Sloan. fl. 49. 
Blitum monofpermum indicum aculeatum, capfula rotunda,feu Amaranthus 

major fpinofus zeylanicus, ilore viridi. Breyn. prod. 1. p. 18. 
Amaranthus ad alas foliorum fpinofus , cauie atro-purpureo fucculcnto. 

Clayt. n. 569. 

AMARANTHUS inermis t raccmis cylindraccis ereclis. Linn. hort. clifT. 

444. Hort. upf. 286. 
Amaranthus fylveftris maximus, novae anglia),fpicis viridibus. Raj.bift.201. 
Amaranthus fylveftris maximus, novae anglia? totus viridis. Toum.injL 235. 

Boerh. ind. alt. 11. p. 97. 
Amaranthus floribus virentibos, denfiffima fpica congeftis: foliis amplis 

rugofis, cauie rubro ftriato. Ciayt. «.452. 

II E X A N D R I A. 

2I2ANIA panicula effufa. Linn. fpec. 991. 

Zizania. Fl. virg. 189. 

Arundo aka gracilis , Foffis e viridi cocruleis , locuftis minoribus. Shan. 

jam. 33. &> Hifl. 1. p. no. t. 6j. 
Elymus, Wild-Oats. Mitch. nov. pl. gen. n. 7. Pbyt. collinf. ».526. 
Carex fpeciofa maxima foliis arundinis: panicula erecla faeminina termina* 

trice: floribus mafculinis panicula Jate diffufa inferne difpofitis, fingulis 

itaminibus fex inftru£tis. Clayt. n. 574. 

Panicula vertkillata , ereha , pedalis. Inferiores quatuor vel quinque 

verticillos fubdivifos occupant Flores mafculi , Jupcriores ver» faminci , qui 

■maturo fruftu difcedunt horizontaliter juxta bajin: binc pedunculi verfus api- 

cem crajjhres obtufi truncati re/lant in panicula. Panicula faminea crecla, 

mafcula patens eJU PO. M O N OE C I A POLYANDRIA: x 49 

r O L Y A N B R I J. 

SAGITTARIAjoIiisfagittatis. Linn. fi. lapp. 344. 
Sagitta europca minor latifolia. Morif. hifi. 11. p. 61%. 
Sagitta. Dill gen. 104; Sloan. jam. 76. Vaill. act. 1719. p. 33. 
Sagitta aquatica minor Jatifo/ia. Bauh. pin. 194. 
Ranunculus paluftris, folio fagittato minori. Tourn. inft. 4.6. 
Sagittaria aquatica flore tripetalo albo, foliis amplis longis muricatis yucca 
semulis , fed margine glabris. Clayt. n. 278. 

QUERCUS foliis lanceolatis integerrimis glabris. 

Quercus an potius IlexMarilandica folio longo angufto falicis. Raj. dcndr.%. 

Willow— Oak. Catesh. car. 1. t. 16. 

Quercus lini aut falicis foliis. Banifi. virg. 

Quercus folio falicis,'nonnunquam hieme miti non deciduo. Clayt. n. 780. 

gUERCUS foliis ohlique pinnatifidis , finubus angulisquc obtufis. Linn. 

fpec. 996. 
Quercus foliis fuperne latioribus oppofitefinuatis,finubus angulisque obtufis, 

Fl. virg. 117. 
Quercus alba. Banift. virg. 

Quercus alba virginiana. Parh White— Oak. Catcsh. car. 1. t. 21. 
Quercus alba, foliis ad modum anglicance incifis. Clayt. n. 467. 

QUERCUS foliis cuneiformibus ohfolcte trilohis , intermedio aquali. FU 

virg. 117. Linn. fpec. 995. 
O uercus forte marilandica folio trifido ad Saffafras accjdente. Black-Oak. 

Raj. <& Catesb. car. 1. i. iy. 
Quercus nigra folio trilobato. Clayt. n. 789. 

QUERC USfoJiis cuneiformibus ohfolete trihbis , intermedio producliorc. 
Ouercus aquatica folio non finuato ad finem triangulato. Clayt. n. 782. 

QUERCUS foliis ebverfe ovatis , utrinque acuminatis Jerratis , denticuiis 
^rotundatis unifornubus. Linn. hort. cliff. 448. 

Quercus caflaneae folio. Banift. virg. Chefnut-Oak. Catesh. c«r. 1. p. ig, 
Quercus eaftanea? foliis, procera arbor virginiana. Pluckn. alm. 309. /.54. 
• f. 3. Raj. hift. 19 16. 
-Quercus caftaneae foliis, glandibus maximis. Clayt. n. 777. 

QUE R CUS foliis obtufe finuatis fetaceo—mucronatis. Linn. fpec. 995. 
Quercus foliorum finubus obtufis , angulis lanceolatis , feta terminatis , 

integerrimis, vix divifis. Fl. vtrg. 117. 
Quercus fifculi divifura , foliis amplioribus aculeatis. Pluckn. ainu 30^. 

t. 54. /. 4 Kcd— Oak. Catesh. car. 1. t. 23. 
Quercub rubra feu Hi'panica hic di6la , foliis amplis varie profundeque 

incifis. Cortex ad corium depfendum utiliflimus. Ciayt. n. -/$5. 

T 3 QfER- ice M O N OE C I A POLYANDRIA. 

OVERCUS pumila bipedalis: foliis oblongis Jinuatis Jubtus tomentofis. Clayt. 

. n. (328. 
(^uercus pumila. 2to»(/2. w>g. 

JUGLANS foliolis lanccoIatU tomentofis acute ferratis , fuperioribus minorh 

bus. Linn. horr. clifF. 449- IIort - upf. 287. 
Nux Juglans virginiana nigra. /ferw. /«#&. 452. t. 453. C«fw£. car. 67. 
Pv T ux JVlans virginiana major , fru&u rotundo crailb fulcato , tuberculis 

exafperato, nigro. Pluckn. ahn. 264. 
Juglans nigra fruftu rotundo profundiffimc infculpto. Clayt. n. 743. 
Folia minus tomentofa funt , fecl hcec notafacile variat. 

JUGLANS foliolis lanceolatis glabris acutc ferratis acuminatis , pedunculo- 

rum longitudine , fere aqualibus. 
Juglans alba, fructu ovato comprefTo, profunde infcolpto durifTimo: cavi- 

tate intus minima, plerumque apyrena. Anglice Whice Walnuts. Clayt. 

n. 747- 

JUGLANS alba, fruftu ovato compreffo, nucleo dulci , cortice fquamofo. Clayt. 

• 
JUGLANS alba fruclu minori, cortice glabro. Clayt. 
Juglans virginiana alba minor, fruclu nucis mofcatae fimili, cortice glabro, 
iummo fafligio veluti in aculeum produclo. Pluckn. alm. 265. t. 300. /. 2. 

JUGLANS alba , procerior , fruclu minimo, putamine teneriori, pinnis 

foliorum minoribus. Clayt. 
JUGLANS foliolis lanccolatis ferratis ^ Juperioribus majoribus. 
Tuclans alba cortice glabro , fructu minore , fapore raucido. Common 

Hiccory Anglis. Clayt. n. 744. 

Amenta rancida fub fmgulo Jlofculo gerunt bracleamfubulatam flofculo mul- 

toties longiorem. 
FAGUS foliis ovatis undulatis obfolete ferratis. Linn. hort. clifT. 447. 
Fagus. Baub. pin. 4.19. Dod. pempt. 382. 
FAGUS foliis lanceolato-ovatis acute fcrratis , amentis filiformibus nodofis. 

Flor. virg. 118. Linn. fpec.998. 
Caftanea pumila virginiana racemofo fructu parvo, ln iinguhs capfuhs ecm- 

natis unico. Banijl. virg. Pluckn. ahn. 96. 
Chinquapin— bush. Catesb. car. 1. t. 9. 
Caflanea humilior ramofa, fru&u in fingulis capfulis unico parvo fubrotun- 

do acuminato. Clayt. n. 927. 

Folia ex Ianceolata figura in ovatam tranfeunt obtujiusculam velminus acu- 

minatam, parum acute & profunde plfcata, fed diftintte fcrrata, fubtus- Ic- 

viter tomentoja , fuperne lcevia , petiolis breviffimis infidentia. Ex finirula 

folio- M O N OE C I A P O L Y A N D R I A. IJZ 

foliorum ala nafcitur Amentum mafcuHnum filiforme felitarium , folio hneius 
teftum capitultsfeu noduhs ex pkribus fiofculis congeftis confertim pofitis. ' 
Caftaneafrucludulciori. Clayt. 784. Eft fola varietas Caftaneee Dod temtt 

814. qua Fagusfoliis lanccolatis acuminate-ferratis infaibitur a Linnao in 
hort. cliff. 447. 

CORTLUS nucke rotundiori £? duriori. Clayt. 

CORTLUSfylveftris calyce longiore , fru&um etlam maturtim omnino te- 
geuie. Anglice Filberts. Crefcit in the Dragon Swamps. Clayt. n. 747. 

CARPINUS fquamis ftrobilorum planis , /«fffe ovato-oblongis duplicatth 

ferratis, ramis diffufis. 
Ulmus virginiana fructu lupulino. D. Baniiter. Pluckn. abn. 393. Raj. fu^pl 

dend. 13. . " 

Ulrhus fru&u Iupulino. C/^r. w. 566. 

C A R P I N U S fquamis ftrobilorum inftatis. Linn. hort. cliiF. 447. 

Carpinus humiKor, foliis ulmo nonmnil fimiiibus. Clayt. 

Noftratibus Iron-wood,BelgisNoveboracenfibus Yzerhout. Cohl. nov. 227. 

C A R P 1 NUS fquamis ftrobilorum inflatis , fuliis ovatis , dup!icato-ferratis y 

ramis approximatis. 
Carpinus virgiuiana florefcens. Pluckn. pbyt. t. 156. /. 1. 
Accris cognata Oitrya dicla florefcens. Pluckn. alm. 7. 
Fagus florefcens virginiana, carpini foJiis. Kigg. bort. beaum. 16, 
Carpinus orientalis folio minori, fruchfbrevi. Tourn. cor. 40. 
Carptnu» uuuiiiiur fuliis uhr.i. Clayt. n. 941. 

PLATANUS foliis lobatis. Linn. hort. clifT. 447. 
Platanus occidentalis. Catesb. car, 1. t. 56. Acl. phil. n. 333. vol 27. n. $$, 
Platanus occiuentalis aut virginienfis. Park. thcat. 14-2. 
Platanus novi orbis, foliis vefpertilionum a!as referentibus, globulis par- 
vis. Pluckn. alm. 300. Clayt. n. 471. 

LIQJU IDAMBAR foliis palmato-angulatis. Linn. fpec. 990. 
Liquidambar. Clayt. «.487. & 531 Linn. hort. cliff. 486. 
NoftratibusGum— wood,BelgisNoveboracenfibusByl fteel. Cold.neveb. 22$. 
Platano affinis aceris folio. Fl. virg.41. 
Liquidambari arbor feu Styraciflua, aceris folio, fructu tribuloide. Pluckn, 

alm. 224. t. 42. /. 6. Catcsb. car. .11. t. 6"j. 
Styrax aceris folio. Raj. hift. 1681. 1799. 
Platano affinis aceris folio arbor, gummi odoratum fundens, pilulis fph«- 

ricis echinatis, pediculo longo infidentibus, feminibus nigricantibus lu- 

cidis alatis repletis. Sweet— gum. White— gum. Hujus arboris Gummi 

cum Balfamo Peruviano viribus convenit. Clayt. x 5 2 U O N OE C I A POLYANDRIA, 

M N A D E L P II 1 A. 

PINUS foliis fingularibus. 

pinus fetis brevioribus viridioribus, conis minoribus in congerie paticiori- 
bus. Spruce— pine. Clayt. Cohl. noveb. 232. 

PINUS foliis geminis , fquamis conorum oblongorum acukatis. 

Pinus virginiana binis brevioribus & crailioribus fetis, minoricono, fin- 

gulis fquamarum capitibus aculeo donatis. PJuckn. alm. p. 297. 
Pinus ftatura humilior, conis minoribus, foliis duobus faturate viridibus, 

ex eadem theca exeuntibus. The common Yerfay— Pine. Clayt. n. 495". 
Pinus foliis longiffimis ex una theca binis. TheYellowPine. Cold. novcb. 231. 

PINUS foliis ternis. Fl. virg. 190. Linn. fpec. 1000. 

Pinus foliis longillimis, ex una theca ternis. The black Pine, vel Pitch 

Pine. Cold. noveb. 230. 
Pinus virginiana tcnuifolia tripilis f. ternis plerumque ex uno folliculo fe- 

tis, majoribus. Pluckn. alm. 297. Raj. dendr. 8. 
Pinus americana paluftris Parifiis obfervata. Linn. 
Pinus elatior conis agminatim nafcentibus foliis longis , ternis ex eadem 

theca. Clayt. n. 496. 

Conus ovato-oblongus, conftans fquamis apice patentibus, horizontalibus , 

deprefjo-acutis, utrinque parum convexis. 

PINUS foliis quinis cortice glabro. (male foliis fcabris Ltfiling. diiT. de 

gcmm. arb. p. 42.) 
Pinus americana quinis ex uno folliculo fetis longis tennibus triquetris, ad 
unum angulum , pcr totam longitudinenv minutiflimis crenis afperatis. 
Pluckn. amahh. p. 171. 
Larix arwericana foliis quinis ab eodem exortu. P!um. Tourn. injl. 586. 
Pinus praealta fetis glaucis longioribus ex una thcca quinque, conis longis, 
cortice glabro. Plagis momofis occidentalibus fpeciatim ad Fluminis in 
Comit. Annaccatara£tas,ubi alpes pervadit ,crcfcit. C/ayt. n. 871. & 899. 
Pinus foliis longiffimis, ex una thecaquinis: The white Pine Tree noftrati- 

bus. Cold. novcb. 229. 
The white Pine. Dudl. everg. num. r. 

obs. Species hcec Jongitudine & numero foliorum cx fingula theca convenit 
cumCedvo Sibirica yJt?^ Pinu foliis quinis coruce rimofo: differens tantum 
feJiorum latitudine & csrtice rinwjo.. 

PINUS foliis folitariis fubemarginatis , fubtus Jinea duplici punclata. Linn. 

fpec. 1002. • 

Abies foliis folitariis confertis obtufis membranaceis. Fl. virg. 191. 
Abies minor pe&inatis foiiis virginiana, conis parvis fubrotundis, Phckn. 

alm. 2. t. 121. /. 1. Raj. dendr. 8. 

Abies M O N OE C I A MONADELPHIA. 155 

Abics minor taxi foliis, conis parvis fubrotundis, deorfum fpectantibus. 

Hemlok Spruce-Firr, Clayt. n. 547- 

Folia linearia.plana, tenuiffima, carinata, obtufa, confertim nata,foh- 

taria. Coni magnitudine Fraga , ovati, acuminati, fquamis numcrofts pU- 

nis fubrotundis obtufiffunis. 
ABIES foliis fafciculatis acuminatis fetaceis cinercis. 
Larix minor Americana. Clayt. n. &51. 

CVPRESSUSfoiiis difiiche patentibus. Linn. hort. cliff.449. Hort. upf. 289« 
Cupreflus virginiana, foliis acacia; deciduis. Comm. bort. amfi. 1. p. 113. 

t. 50. Hcrm. lugdb* 107. Catefb. car. 1. t. 11. -■-,;., '- 

Cupreflus virginiana, foliis acaciae eornigerae parvis & deciduis. Fiuckn. 

alm. 125. f. 8.5- j- 6 - „ . „ .,., ro.ru- c 

Cupreilus foliis anguftis ramofis acacias fimilibus, fructu fphaenco. Scan- 
dulae, quibus hic loci omnia ffidificia teguntur, hoc ligno conficmntur. 
Clayt. n. 384. 

THUJA firobilis lavibus , fquamts obtufis. Linn. hort. cliff. 449- 

Thuya Theophrafti. Baub. pin. 448. t 

Thuice genus tcrcium, arbor vitae Galhs. Dal. bijt. 60. 

Cedrus Lycia. Lob. hift. 630. 

Arbor vica). C/a/I fti/fc. 1. P> 3& Dod. pcmpt. 630. _ 

Arbor vitae five Paradifiaca vulgo dicta odorata ad fabinam accedens. Ztoa*. 

Thuia ftrobifis livibus odoratis: fquamis obtufis. Prope Dunvernes ulcra 
cataraftas fluminis Jacobi ad aquae marginem mfra npam e fiilura rupis 
crefcft, aliisque faxoiis apud montes. Clayt. n. 812. 

AC/ILTPHA involucris femineis cordatis incifis , foliis ovato-lanceolatis 
petiolo longioribus. Linn. fl. zeyl. 342. llorc . upf. 2<p. 

Acalypha foliis ovato-lanceolatis , involucns femmeis obtuUs. Ltnn, lort. 

Wcr'£ria]'s'tricoccos hermaphroditica, feu ad foliorum juncluras ex folio- 
iis criftatis julifera fimul & fru6tum ferens. Bamft. Fluckn. alm. 248. 

Merlurialis 4 f^fiis altetnis acuminatis, ex alis foliorum fpicatim fiorens, 
" ilore cauleque rubente , feminibus duobus vel trrbusad fpicae imum 

capfula foliofa corucrentibus. Clayt. n. 201. Confer Acf.poiLvol. i 7 . ».198. 
CROFON fohis cordatis , ferratis , peihktis, alternis ; jloribus fpicatis. 
Manihot mimma chamaedry— folia. Flum. fpec. 20. 
Ricjnoides foliis urticae, fruftu tncocco. Clayt. «.455. 
RJCIKUS foliis maximis in altitudinem 6. aut 7- pcdum affurgens, fruclu 

oleofo tricocco, Clayt. 

V ^- r54 MONOECIA M O N A D E L P H I A. 

JATROVHA foliis palmatis dentatis retrorfum aculeatis. Linn. horc. 

cliff. 445- 
Ricinus irutefcens fici foliis. Banifl. virg. 
Ricinus laclefcens fici foliis fpinulis mordacibus armatis. Pluckn. alm. 320. 

t. 220. /. 3. 
Ricinus tithymaloides americanus Jactcfcens & urcns, floribus albis. Comm. 

hort. amft. 1. />• 19. *> 10. 
Ricinoides qui Ricinus tithymaloides &c. Boerh. ind. alt. 11. p. 267. 
Frucex anonymus pungens & urens. Marcgr. braf. 79 /. 2. 
Manihot fpinofiiTima., folio vitigineo. Plum. fpec. 20. Tourn. inft. 656". 
JuiTievia herbacea fpinofiiTima urens. Houft. 
Ricinoides fiore perfe&o monopetalo fpeciofo albo odorato, foliis Fici 

fpinulis rigidis armatis, fructu echinato tricocco ad ramulorum divari- 

cationes pofito. Tota planta? fuperficies fpinulis urentibus obfita e(L 

Clayt. n. $6. 

S T. N G E N E S I A. 

SICTOS foliis tcrnatis. Linn. hort. cliff. 452. 

Sicyoides americana, fruclu echinato, foliis angulatis. Tourn. inft. 103. 

Bryonioides canadenfis, villofo fru&u , monofpermos. Henn. parad. 108. 

Cucumis canadenfis monofpermos, fructu echinato. Hcrm. parad. t. 133. 

Convolvuio affinis planta parva procumbens: foliis trilobatis, lobis (prae- 
cipue lateralibus) incifis, petiolis iongis infidentibus: floribus albis par- 
vis cyachiformibus monopctalis, pedunculis longis tenuibus, e geniculis 
caulis egrefiis, affixis: calyce pentaphyllo, extus hirfuto: capfula pulla, 
leviter pilofa, uniloculari, bivalvi, lemen unicum ovatum (vel bina) 
continente: valvulis finguhs intus glabris, vi elaflica per maturitatera 
dehifcentibus. Clayt. n. 652. 

hijfis XXII 
D I OE C I A 

D I A N D R T A. 

^/ILIX vulgaris. Clayt. 

TETRANLRIA. 

VISCUM foliis obverfe ovatis. 
Vifcus. Clayt. n. 945. 

mt. DIOECIA TETRANDRIA. t55 

MTRICA foliis lanceolatis fubferratis , fruBu baccato. 

Myrica foliis lanceolatis,fructu baccato. Linn.hort.cUff.45s.Hort.upf.20? 

Coriotragematodendros feu arbor carolinienfis elrcagni Cordi foliis frucfii 

faccharati fpecie & magnitudine coriandri. Pluckn. amaltb. 6<>. I 
Myrtus brabanticae fimilis caroiinienfis baccata, fructu racemofoVeflili mo- 

nopyreno. Plucbu alm. 250. t. 48". /. 9. Candle-berry Myrtle. Catesb 

car. 1. t. 69. 
E fuperiicie ebullientis aquae hifce baccis faturata? cera viridis fragans de- 

fpumatur, qua candelas elegantiftimas conficiunt. Clayt. n. 092. 
Hujiis varietas foliis latioribus magisque ferratis ac planta humiliori efl Myrtus 

firabahtics fimilis carolinienfis humilior foliis latioribus & magis ferra- 

tis. Catesb. ib. t. 13. Clayt. n. 816. 

MTRICA foliis oblongis alternatim finuatis. Linn. hort. cliff. 456. Coid. 

noveb.«2 24. 
Myrtus brabanticse affinis americana,foliorum Iaciniis afplenii mododivifis, 

julifera firaul & fruclum gerens. Pluckn. ahn. 250. t. 100. f. 6 &? 7. 
Myrica foliis afplenii. In comitatu Lancaftriae crefcit, & ad ripam faxo- 

fam praerugtam fluminis Northantoniae, in opacis fub abietum tegminc 

initio Junii absque indiciis fruclilicationis reperi. Clayt. n. 984 & 719. 

P E N T A K D R 1 A. 

ACNIDA. Mitch. gen. 23. Linn. amoen. 111. 19. Spec. 1027. Ludw. 

defin. 11 65. 
Cannabis foliis fimplicibus. Fl. virg. 192. 

Cannabis virginiana. Bauh. pin. 320. ^ ., 

Cannabis foliis fimplicibus, longis, lanceolatis, perjolatis, alternis: caule 

pctiolifque mbentibus, glabris, lucidis. Anther:e m mare luteae, in for- 

ma literce X. Pericarpium in femina quinquefulcatum. Paladibus falfis 
" copiofe Augufto invenienda. Clayt. n. 599. 

Folialineari—lanceolata, integerrima, fonga, alterna; racemi fiorum in a- 

lisfolitarii, fape Jimplices } interdum ramofi , uudi , Iaxi 9 erecli. 

IIUMVLUS. Linn. hort. cliff. 458. 
Lupulus mas. Bauh. pin. 298. 
Lupulus femina. Bauh. pin. 298. 

Lupulus fylveftris. In infula Alcena pinguibusque convallibus montium jux- 
ta rivulos copiofe crcfcit. Ciayt. 887. 

H E X A N D R I A. 

S M ILAX caule tereti inermi , foliis cordato—ovatis acutis inermibus , petiolis 

bidentatis. Linn. hort. cliff. 459. 
Srnilax virginiana , fpinis innocuis armata , latis canellas foliis , radice 

V 2 arun- l$ C D I OE C I A hexandria; 

arundinacea craffa nodofa & carnofa. Pluckn, alm. 349. t. iro. /. 1. 
Smilax humilior, floribus dilute luteis, baccis rubris. C/ayt. n. 82. 

SMILAX caule angulato aculeato , foliis dilatato-cordatis inermibus acutis. 

Linn. hort. cliff. 459. 
SmiJax viticulis afperis virginiana, folio hederaceo leni, Zarza nobiliflima. 

Pluckn. alm. 348. t. 111. /. 2. Raj. fuppl 345. 
Mecapatli. Hern. mex. 288. 
Smilax late fcandens Bryoniae nigrae foliis, caule fpinofo, flore albicante 

baccis atro— purpureis. Clayt.n. 81. 

SMILAX cauJe fpinofo tereti , foliis ovato-oblongis , trinervii? incrmibus* 

Fl. virg. 193. 
Smilax laevis lauri folio , baccis nigris. Catcsb. car. 1. t. 15. 
Smilax fempervirens lauri folio craffo: floribus parvis herbaceis: caule fpi- 

nis rigidiflimis armato, baccis nigricantibus. Clayt. n. 617. # 

SMILAX caule angulato inermi, foliis ovatis inermibus. Fl. virg. 193. 

Smilax laevis marilandica foliis hederjD nervofis, praelongis pediculis infi- 
dentibus,flofculis minimis in umbellam parvam congeftis. Ruj.fuppl 345. 

Smilax claviculata hederae foiio, tota laevis e terra mariana. Pluckn. ajm> 
348. f. 110. /.4.^ 

Smilax annua inermis, caule fufco purpureo glabro claviculis plurimis tene- 
ris vcflito, foliis Tamni vel Diofcorene, e quorum alis pedunculus com- 
tnunis teres glaber virefcens femipedalis exoritur, floresque pallide lu- 
tefcentes odore fociiJo rancido prneditos m capitulum globofum collectos 
ferens. Ad attitudinem fex vel feptem pedum aflurgit. lladix peren- 
nis. Clayt. n. 54 r. 

Folia quinquenervia integerrima. Cirri plcrumque ex fmgula ala bini. 
Petioli fimplices , longitudine foliorum. 

SMILAX caule tereti inermi : foliis inermibus , caulinis cordatis , ramorum 
lanceolatis ; pedunculis longijfums. 

Smilax annua. Femina mare humilior planta , iisdem foliis , pedunculo 
minore, capitulis floriferis denfioribus , fed etiam minoribus. Omnes 
fru&ficationis partes ut in Smilace Linnaei Gener. n. 992. Stylos vero 
non potui nudis oculis difcernere. Sed Stigmata tria oblonga rerlexa pu- 
befcentia fatis confpicua inveni. A Tamno differt germme fupra caly- 
cem, claviculis phirimis, & nectarii abfentia. Ad finem Maji floret. 
vide Ivapecangee defcriptionem a Pifone traditam. Clayt. n. 541. 56 l. 
tf 630. 

DIOSCOREA foliis cordatis alternis oppofitisque ,caule lcevi. Linn. fpec. 1035. 

Piofcorea foliis cordatis acuminatis, nervis laterahbus ad medium foiii ter- 
minaris. Fl. virg. 121. 

TSryonisc nigrae firailis floridana, raufcofis floribus quernis , foliis fubtus la* 

nugine D I OE C I A HEXANDRIA. i 57 

nugine villofis , medio nervo in fpinulam abeunte. PJucktt. amaltb. 40*. 

t- 375- /• 5. . 

Lupnli fpecies late fcandens , foliis cordiformibus venofis, alia flore, alia 
fcmine foecunda, flores albos fteriles in fpica pendula ferens, feminibus 
membranis extantibus alatis, vafcuJo quoque feminali membranaceo tri- 
quetro inclufis , plurimis in racemos ad modum Lupulorum denfe con- 
geftis. Clayt. n. 94. 

OCTANDRIA. 

POPULUS foliis deltoidibus acuminatis ferratis. Linn. hort. cliff. \6o. 

Populus nigra. Bauh. pin. 429. 

Populus nigra five Aigeros. Baub. bifl. 1. p. 155. 

An Populi quaedam fpecies. Clayt. n. 679. 

POPULUS foliis cordatisfubrotundisque. prioribus villofis. Linn. fpec. 1034. 
Populus foliis cordatis obfolete ferratis, infimis ferraturis glanduJofis, pe- 

tiolis lateraliter utrinqtie planis. Wacbend. ultr. 294. 
Populus magna foliis amplis, aliis cordiformibus, aJiis fubrotundis, junio- 

ribus tomentofis. Femina. Clayt. n. 532. 

POPULUS tremula, vulgo Afpcn-Tree dicla. Clayt. 

M O N A D E L P H I A. 

JUNIPERUS foliis bafi adnatis: junioribus imbricatis , fenioribus patulis. 

Linn. hort. cliff 464- Hort. upf. 299. : . 

Juniperus virginiana , foliis inferioribus juniperinis , fuperioribus fabinam 

vei cupreifum referentibus. Boerb. ind. 'alt. n. p. 208- 
Juniperus barbadenfis , cuprefli folio , ramis quadratis. Pluckn. ahn. 20 r. 

t. 197- /• 4- amaltb. 125. 
Juniperus barbadenfis cuprefli folio, arbor praecelfa tetragonopnylios iive 

foliatura quadrangulari. Pluckn. mant. 109. 
Juniperus maxima, cupreffi folio minimo, cortice exteriore in tenues phi- 

Jyras fpirales du&ili. Stoan. jam 128. Hifi. 11. p. 2. t. 157-/ 3- #*/• 

dendr. 12. 
Juniperus major americana. Raj.hifi. 1413- 
juniperus foliis anguftis acutis aculeatis: bacca atro-coerulea pulvere refi- 

nofo albicante tc&a, oflicuJa tria continente. VuJgo Cedrus & Sabina. 

vocatur. Clayt. n. 884. V 3 . Claffis r 5 3 POLYGAMIA M O N OE C I A. 

Claffis XXIII. 
POLYGAMIA M O N OE C I A. V ERATRUM racemo fimplicijfimo , foliis fejfilibus. Linn. fpec. 1044. 

Veratrum caule fimpliciflimo. Fl. virg. 195. 

Veratrum caule fimpliciflimo, fpica ante ilorefcentiam incurvata , noftra- 
tibus Unicorns-horn. Cold. noveb 80. 

Refeda foliis Janceolutis caule fimplicitfimo. FI. virg. 59. Kiemand. rad. 
feneg. 12. 

Anonymos floribus albis fpicatim denfe flipatis, caule fingulari: foliis plan- 
tagineis humiflratis; vafculo tricapfulari: radice^magna tuberofa contorta, 
mafticata nuifeam movente. RattIe-Snake-R6ot. Hujus flores & femi- 
Dajiterato examini fubjiciens,veratri genuinam fpeciem efle deprehendi, 
qua3 flores mafculos in eadem fpica infra hermaphroditos fert. Clayt. 
n. 299. 

CE LTIS foliis obliqne ovatis fcrratis acuminatis. Linn. fpec. 1044. 
Celtis procera foliis ovato— lanceolatis ferratis, fruclu pullo. Clayt. n. 6i\. 
Ceitis fruclu obfcure purpurafcente. Tourn. inft. 612. 
Lotus arbor virginhna fru&u rubro. Raj. hijt. 1917. 

Ab hac folo fructus colore dijferunt Celtis foliis ovato— lanceol.uis mollibus 
rugofis ferratis, fuperne viridioribus, fruciu atro purpurafcente fubdulci, 
aprili florens n. 822. & Ceitis foliis lanceolatis ad margincs integris, 
fru6lu nigricante fucculentiori. Clayt. 

ANDROPOGON panicula nutante , arijlis tortuofis fovibus, glumis calycinis 

birjutis. Linn. fpcc. 1045. 
Andropogon folio fuperiore fpathaceo, pedunculis lateralibus oppofuis u»i- 

floris : ariflis globofis. Fl. virg. 133. 
Gramen avenaceum , panicula minus fparfa , glumis aiba fericea lanugine 

obduclis. Sloan. jam. 35. Hift. 1. p. 44. t. 14. /. 2. 
llordeum fpica tenuiore e latere fpathoe longae erumpente, valvula infe- 

riore in ariftam longiflimam definente. Clayt. n. 621. 

ANDROPOGON panicula laxa, ariftis tortuofis. Linn. fpec. 1095. 
Andropogon culmo paniculato. Fl. virg. 133. 

Gramen dac~lylon alopecuroidis facie , pan^cula longiflima.e fpicis pluri- 
mis tomentofis conftante. Skan. jam. 3. Ilift. 1. p. 113. t. 70. /. 1. 

Luga- P O L Y G A M I A M O N CE C I A. 159 

Lagurus altiiTimus ad akitudinem feptem pedum plerumque aflurgeifs, pa- 
nicula ampla unica erecta e plurimis fpiculis, fetis fericeis purpuro— ar- 
genteis denfe veftitis compofita, culmum terminante: antheris purpu- 
reis : valvula unica intra calicem ariftata : foliis radicalibus latis longis 
ere&is rigidis concavis acuminatis. In fylvis folo lutofo pracditis Au- 
tumno floret. Ciayt. n. 601. 

Flores Arundinis more in paniculam digeruntur : fingulus flos lana Jonga 
cingitur bafi horizontaliter facileque difcedens. 

ANDRAPOGON peduncuhs conjugatis in medio pilofis , fpicis lana brcvio- 

ribus. Roy. prodr. 53. 
Gramen ifchaemum fpicis plumofis ariftatis , e foliorum alis exeuntibus. 

Clayt. n. 460. 
A NDROPOGO N paniculce fpicis conjugatis , fiofculis bafi lanatis foiio fpa m 

taceo obvoJutis. Linn. fpec. 1046. , 
La^urus fpicis oblongis pedunculatis , e flngula ala pluribus. Linn. bort; 

ctrf. 25. 

Gramen dactylon bicorne tomentofum maximum fpicis numerofiflirais. SJoan; 

hift. 1. p. 42. 
Graminis decima fpecies Cupaboba brafilianis. Marcgr. braf 2. 
Lamrus fpicis inter folia brevia ad culmi fummitatem denfe fafciculatim 

congeftis. Clayt. n. 006. 

ANDRO POGON fpicis conjugatis, calycibus hirfutis. Roy. prodr. 53. 

Fefiiuca junceo folio, fpica gemina. Bauh pin. 9. Prodr. 19. 

Gramen dattylon fpica gemina. Tourn. Scheucbz. gr. 95. 

Gramen da&ylon ficulum, multipiici panicuJa, fpicis ab eodem exortu ge- 

minis. Pluckn. alm. 175. t. 92. /. 1. 
Lugurus fpicis purpurafcentibus. Clayt. n. 602. 

AN D ROPOGON foliis arundinaceis. 

Lagurus foliis arundinaceis. Clayt. n. 68?. 

ANDROPOGO Nfpica obJsnga , fioribus lanatis remotis divaricatis: arifta 

fiexuofa nuda. Linn. fpec. 1045. 
Lagurus humilior, panicula conica laxa nutante, culmum terminante. 27. 

virg. 135- 
Glumce fufcse durae lucidae, villis brevioribus paucioribus obfitae. Antlier» 
flavae. Semen arifta longiflima fufca lucida undulata coronatum. Folia 
longa angufta. CJayt. n. 600. - 

HOLCUS gJumis gJabris bifioris muticis acuminatis , panicuJa fiJiformi debiJL 

Linn. fpec. 1048. 
Aira calycibus trivalvibus trifioris. Fl. virg. 136*. 

Poa fpiculis bifloris & trifloris cordatis, culmo tenui pendulo. Clayt. n.589. 

A itfo POLYGAMIA MONOECIA. 

A Poa fpiculis fubulatis , panicula rara contracla Linn. fior. lapp. J. 54. 
differt calyce trivaivi trifloro: JioJcuUs acuminatis dijlichis muticis: panicula 
amplfiima : foliis latiusculis : caule tenui longo. 

HO LCUS glumis flriatis bifloris muticis acuminatis , panicula conjerta oblou- 

ga. Linn, fpec. 1048. 
Aira paniculi oblonga, floribus muticis, hermaphrodito roafculoque, ca- 

lycibu? triphylJis. Fl. virg. 135. 
Melica paluflris fcapis tenuiffimis & capillaceis : locuftis unifloris: glumis 

magnis muticis, in panicula plurimis, denfe congeftis. Clayt. n. 590. 
Panicula angujla obknga valde contracia flores gerit muticos oblongos bifle- 

ros , comprehenjos calyce communi oblongo triphyllo , foliolo extimo minimo. 

lntra hunc calycem Flofculi dito , hermaphroditus &f mafculus. 

CENCHRUS capitulis fpinofis tomentofis. 

Gramen aculeatum curaOavicum. //. R. Par. 

Cramen americanum fpica echinata, majoribus glumis. Sch. bot. par. Mo- 

rif hift. 11. p. 195. 
Gramen americanuni fpica echinata, majoribus locuftis. Pluckn. alm. 177. 

t. 92. /. 3. 
Gramen echinatum maximum fpica rubra. Sloan. jam. 30. Hifi. 1. p. joS. 

Raj. fuppl. 603. 
Gramen locuftis tumidioribus echinatis. Scheuchz. gr. 77. 
Panicaftrella americana major annua, fpica laxa, purpurafcente. Micbel 

gen. 36. t. 21. 
Gramen fpicatum maritimum, locuftis echinatis. Clayt. n. 206. 

ATRIPLEX caule annuo (berbaceo 11. fucc. 826.) foliis dcltoideo-ianceolatis 
obtuje dentatis, fubtus farinaceis. Linn. horc. cliff. 469. 

Atriplex maritima. Baub. hijl. II. p. 974. 

Atriplex maritima laciniata. Bauh. pin. 120. Morif. hifi. 11. p. 607. t. 3*. 
/. 17. Clayt. 

Atriplex marina. Dod. pempt. 6\$. Dalech. hifi. 537. 

Acriplex marina repens. Lob. bifi. 128. 

ATRIPLEX caulefruticofo, foliis deltoidibus integris. Linn. hort. cliff. 469* 

Atriplcx latifolius fire Halimus fruticofus latifolius. Morif. hifi. n.p.607' 

Halimus latifolius five fruricofus. Bauh. pin. 120. 

Halimus. Clufi hift. 1. p. 53. Bauh. hifi. 1. p. 227. 

Halimum alterum. Cafalp. fyft. 160. 

Atriplex maritima foliis craflis , albedine teclis: caule rubente. Clayt. «.571. 

ATRIPLEX frutefcens, foliis parvis incanis fmuatis, flores plurimos in 
fummis caulibus ferens. Clayt. ACER P O L Y G A M I A M N OE C I A. m* 

ACE R foJiis quinquelobis fubdentatisfubtus gkucis , pedunculis fimpJiciJfxmis 

aggregatis. Linn. fpec. 1055, 
Acer foliis quinquelobis acuminatis acute ferratis, petiolis teretibus. Linn. 

hort. upf 94. 
Acer folio palmato— angulato, flore fere apetalo fefiiii, fru&u pedunculat# 

corymbofo. Fl. virg. 41. Cold. noveb. 85. 
Acer virginianum, folio fubtus incano, flofculis viridi-rubentibus. Herm. 

parad. 1. t. 1. 
Acer occidentale, folio minore fubtus incano : fupra atro-virente. Raj. 

bijl. 1701. 
Acer virginianum folio majore, fubtus argenteo, fupra viridi, fplenden- 

te. Pluckn. alm. 7. t. 2. /. 2. Catesb. car. 1. t. 62. 
Acer floribus rubris, folio majori, fuperne viridi, fubtus argenteo fplert- 

dente. Clayt. 

ACERfoliis compofitis. Linn. hort. clifF. 144. 

Acer maximum, foliis trifidis & quinquefidis , virginianum. Plurin. alm. 

7. t. 123./ 4. 5- 
Acer fraxini foliis. Clayt. n. 530. 

ACER foliis acutioribus , utrinque pallide virentibus &? lanatis , angulis U- 

teralibus fere obfoletis. Mitch. 
Acer facchariferum canadenfe vulgo. Geojfr. veg. exot. p. 754. 
Acerfoliis majoribus trilobatis eroils, floribus albis, theca majore erura- 

pentibus, cortice albicante. Sugar— tree vulgo. Clayt. n. 821. 

I) 1 OE C I A. 

GLEDITSIA Claytoni apud Linn. char. ed. 11. n. 908. 
Caefalpinoides foliis pinnatis ac duplicato— pinnatis. Linn. bort. cliff. 4^9, 
Melilobus. Mitch. gen. 15. 
Acacia americana , abruae folio , triacanthos , flve ad axillas foliorum 

fpina triplici donata. Pluckn. mant. 1. Mill hort. angl t. 21. 
Acacia abruae folio, triacanthos , capfula ovali unicum femen claudente. 

Catesb. car. 1. p. 43. 
Acacia triacanthos , filiquis latis fufcis , pulpa virefcente fubdulci. Honey- 

locufl. Hiemali tempore leguraina pecori grata praebet. Clayt. Jior. 

virg. 59. 

FRAXINUS petiolis communibus teretibus, foliolis pethlatis. 

Fraxinus carolinenfis, foliis anguflioribus utrinque acuminatis , pendulis. 

Catesb. car. 1. t. 80. . 
Fraxinus mas & femina : foliis utrinque acuminatis , feminibus alatis. Clayt. 

X n. 61 f. X 6 9 POLYGAMIA D 1 OE C I A, 

n. 619. fcf 742. 

obs. Vulgam Fraxinus pedunculum communem habet canalkulatum Q 
folia feQiUa. 

FRAXINUS foliolis integerrimis. Fl. virg. 122. 

Fraxinus foliis utrinque acuminatis , feminibus alatis penuulis. Clayt. n. 
619. & 740. 

DIOSPTROS foliorum paginis concoloribus. Linn. fpec. 1057. 

Diofpyros floribus dioicis. Fl. virg. 156. 

Diofpyros foliis utrinque concoloribus. Linn. hort. cliff. 149. 

Guajacana. Catesb. car. 11. t. j6. 

Guajacana loto arbori feu guajaco patavino affinis, virginiana Pishamin 

dicla Parkinfono. Pluckn. alm. 180. 
Guajacana; Pishamin virginiana. Boerh. ind. alt. n. p. 220. 
Guajacana virginiana Pishamin dicla. Raj. hi/L 1018. 
Loti africanae fimilis indica. Bauh. pin. 448. 
Palmae fanclae flmilis arbor. Lob. adv. 394. Dalech. bifl. 1750. 

NTSSAfoliis integerrimis. Linn. hort. cliff. 462. 
Nyfla pedunculis multiiloris. Fl. virg. 1.21. 
Nyfla foliis integerrimis. Linn. hort. cliff. 462. 

Arbor in aqua nafcens, foliis latis acuminatis & non dentatis, fruclu Elae- 
agni minore. Tupel(3— Tree. Catesb. car. 1. t. 41. 

NTSSJ pedunculis unifloris. FJ, virg. 12 r. 

Cynoxylum americanum folio crailiuiculo molli & tenaci. Pluckn. alm. 127. 

t. 172. /. 6. 
Arbor in aqua nafcens, foliis latis acuminatis & dentatis, fruclu Elaeagni 

majore, Water— Tupelo. Catesb. car. 1. t. 60. Black— Berry— Bearing— 

Gum. Clayt. n. 49. 

Huic Flofculi tres in rcceptaculo communi. Embryones ovati. Calyx quin- 

Quefolius miuimus, fingulo embryoni infidens. Piftillum unicum ereclumfili- 

forme. Stigma fimplex incurvum. Priori Flores in corymbum difpofiti. Ca- 

Jyx 28 decem tenuiffima fegmenta divifus. Scamina decem cum apicibus 

tefliculatis. 

PANAXfoIiis ternis quinatis. Fl. virg. 147. 

Araliaftrum quinquefolii folio majus, Ninzin vocatum D. Sarrafin. Vaill. 

ferm. p. 43. 
Aureliana canadenfis,Sinenfibus Gin— zeng, IroquoeisGarent—Oguen.La/- 

tau Ginz. 56. Breyn. add. ad Differt. de Rad. Gin—fem. p. 51. Catesb. 

car. app. t. 16. 
Panax vel Araliaftrum Ninzin vel Gin— zing vocatum. Convallibus ferti- 

libus & umbrofis montium Majo menfe collegit Clayt. n. 83?. 

M P O L Y G A M I A D I OE C I A. i$ 3 

AdSinum Dellawar Penfilvania hanc invenit Joh. Bartramus, qui radices 
feviinaque ad Petrum Collinfonum mifit , in cujus horto feliciter crefcunt. 
Eandem in Canada , Nova Anglia &f Marikndia nafci notavit DWenius in 
Hort. elth. p. 39 2. 

PANAX foliis ternis ternatis, quandoque quinatis , pumila. 

Aralia foliis ternis ternatis, quandoque quinatis. Fl. virg. 35. 147. 

Nafturtium marianum anemones fylvaticae foliis enneaphyllon , floribus 
exiguis. Pluckn. mant. 135. t. 435. f 7. 

Araliaftrum fragariae folio, minus. VaillfeYm. p. 43. n. 3. 

Anonymos pnfilla flore albo, foliis in uno pediculo ternis. Madidis Aprili 
floret. Clayt. n. 329. Cold. n. 52. 

ln Phytophylacio Collinfoniano occurrunt duo Specimina , quorum finguhm 
duobus foliis ternatis , & tertio quinato injhuitur. Hinc fufpicari licet , 
fpeciem hanc ab Araliaflro quinquefolii folio minori D. Sarrafm. Vaill ferm, 
p. 43. «0» ejje diverfam, fed meram varietatem, quod inquirendum. 

Clajfts XXIV. 
C R Y P T O G A M I A. 

F I L I C E S. 

H OUISETUM fcapo fruclificante nudo, caule Jlerili , ramis compofitis. 

Linn. fl. fuec. 833- 
Equifstum arvenfe. Linn. fi. lapp. 390. 
Equifetum arvenfe longioribus fetis. Bauh. pin. 16. 
Equifetura minus terreftre. Bauh. hifi. m. p. 730. 
Hippuris minor cum flore. Dod. pempt. 73. 
Equifetum vulgare ramofum. Clayt. n. 341. 

EQUISETUM caule nudo fcabro, bafi fuhramofo. Linn. fl. fuec. 838. 
Equifetum nudum non ramofum feu junceum. Baub. pin. 16. 
Equifetum fcapo nudo fimpliciffimo. Roy. prodr. 49(5. 
Equifetum hiemale. Linn. fl. lapp. 394- 
Equifetum non ramofum. Clayt. n. 657. pl. 2. 

ONOCLEA. Linn. amcen. 111. 20. Spec. 1062. 
Angiopteris. Mitch. gen. 29. # i\ v 

Osmunda frondibus pinnatis: foliolis fupenonbus bafi connatis; omnibas 
lanceohtis, pinnato-fmuatis. Linn. hort. cliff . 472. i6| CRYPTOGAMIA. FILICES. 

Filix mariam ofmundce facie racemifera. Pluckn. mant. 80. t. 404. /. 2. 
PoJypodium virginianum majus, ofmundae facie tenerius. Morif. bifi. 11 r. 

Filix fcu Polypodium indianum, foliis profunde finuofis marrubii aquatici 
acmulis. Pluckn. a!m. 153. t. 30. /. 3. 

Herba viva foliis polypodii. Bauh. pin. 359. 

Qsmunda fronde pinnata : foJioJis Jongiflimis crenatis afplenii inftar ad 
cofta apicem praecipue decurrentibus: furculis feminiferis e radice nudis 
albicantibus, in fummitate ramulos capfularum quinquefariam dehifcen- 
tium , duplicem feriem onuftos proferentibus. Initio Oclobris fructifi- 
cationes oflendit : crefcens fecus viam publicam inter pontes rivuli 
Draconis, Anglice tlie Dragon—Bridges. Clayt. n. 674. & 714. 

OPHIOGLOSSUM radicc repente. Clayt. 

OSMUNDA fcapo caulino folitario .fronde fupra decompofita. Linn. fpec. 1064. 
Osmunda fronde pinnatifida caudata , fructificationibus fpicatis. Fl. 

virg. 196. 
Osmunda afphodeli radice. Plum. fil 136. t. 159. 
Lunaria matricariae foJio, angl. Fern Rattlc— Snake root. Clayt. n. 8- 

S MU N D A fronde pinnata , pinnis pinnatifidis apice coarttato—fruftificanti- 

bus. Linn. Ipec. 1066. 
Osmunda frondibus pinnatis ex adverfo binis: foliolis oppofltis integris de- 

currentibus: fpicis feminiferis e fuperiore parte caulis ad modum & for- 

mam frondium binatim cgreflis. Jn plagis montofis ad finem Aprilis re- 

peritur. Clayt. n. 870. 

Singuiaris omnino Jpecies , quce ab utraque parte frondium fruclificationes 

gerit , quod in nulia notafpecic obtinct. 

OSMUNDA frondibus pinnatis , foliolis omnibus bafi connatis lanceolatis, 
margine levitcr ferratis. 

An PJypodium majus aureum. Plum. fil. t. 76. Cfayt. n. 829? Vcrum 
buic Polypodio fructificationcs in punfta fubrotunda fparfa digefice ,undc nierito 
ad Polypodii genus refertur a Clariff. Linnao hort. ciiff. p. 475. 

OSMUNDA fronde bipinnata, apice racemifera. Linn. fpec. 1065. 
Osmunda arborea foliis alternis pinnatis; folioiis integris obtufis decurren- 

tibus, furculis feminiferis radicahbus. Fl. virg. 123. 
Filix non dentata florida, foliis alternis & in fummo caule feminibus oc- 

cultatis. Pluckn. alm. 156. t. 181. f. ' 1. 
Filix botryites, five floridana major virginiana, pinnulis non dentatis al- 

tematim politis. Morif. hifi. 111. p. 593. 
Osmunda regalis akiiTima, feu Filix florida foliis alternis pinnatis: foliolis 

integris obtufis decurrentibus : furculis feminiferis e radicibus egreflis. 

Vefi- C R Y P T O G A M I A. F I L I C E S. 165 

* Veficulce feminales colorem cinnamomi refcrunt. Caulispilofus. Adfinem 
?~ Maji furculos profert. Clayt. n. 686. & 709. Hujus mrietas eft 
OSMUNDd foliis oppofitis pinnatis ; foliolis integerrimis obtufis decurrentibus, 
Fiiix minor Adianti facie, foliolis ad margines integris. Clayt. «. 828. 

ACROSTICHUM fronde pinnatifida , pinnis linearibus integerrimis pa* 

tentibus connatis. Linn. amoen. 1. p. 271. 
Acroflichum fronde pinnata; foliolis linearibus alternis feflilibus, termina- 

trice plerumque trifida. Fl. virg. 198. 
Polypodium minus virginianum , foiiis brevibus fubtus argenteis. Morif. 

bift. in. p. 563. t. 3. /.5. 
Polypodium minus pinnuiis raris fubtus cinereis. Sloan. jam. 16. & Hift. 

1. p. 79. 
Filix Polypodium difta minima jamaicenfis, foliis averfa parte ferruginco 

pulvere, afplenii ricu , circumquaque refperfis. Pluckn. alm. 153. r. 289./. 1. 
Polypodium fronde pinnaca, foliolis linearibus alcernis feflilibus, termina- 

trice plerumque trifida. 06tobris ad finem veficulag feminales in averfa 

foliorum fuperficie confpiciendce. In multarum arborum exoletarum ra- 

mis & truncis, & in montium rupibus crefcit. An PoJypodium Plumier. 

de Filic. tab-. 77. Clayt. n. 685. 

ACROSTIC HUM frcnde pinnata, pinnis ahcrnis linearibus, apice ferra- 

tis. Fl. virg. 124. Linn. fpec. 1069. 
Filix mariana pinnulis feminiferis anguftiffimis. Pctiv. aci.pbil. n. 246. p. 398. 
Polypodium. Ciayt. n. 11. pl. 2. 

, jjr colcB farife ra nervo longitudinali folii diftinguimtur in duas phalanges , 

& trahsverfim quoque ad /inguium latus difponuntur in plures partes. 

JCROSTICH UM frondibus aliernatim pinnatis , foliolis ovatis crenatis 
fejjilibus furfum arcuatis. Fl. virg. 123. Linn. fpcc. 1069. 

Filix Polypodium dicta minima virginiana platyneuros. Pluckn. ahn. 153:. 
t. 289'/ 2. Raj. fuppl. 58: . . . • . , 

Afplenium virginianum polypodii facie. Raj.fuppl. $9- 

Polypodium minus vir^inianum, foliis brevibus fubtus argenteis-. Morif. bift. 
iii. p-. 563. t. 2. f. 5. 

Trichomanes foliis minoribus, caule nigro fplendente. Ciayt. n. 111. 

PTERI S frondc decompofita pinnaia , pinnis lanceolatis , terminalibus ion- 
gioribus. Linn. fpec. 1076. 

Pteris Adianti facie, caule ramulis petiolisque politiore nitore-nigricanti- 
bus: foliis adverfis linearibus, ad bafin nonnunquam auriculatis, fupcr- 
ne faturate viridibus, infra pallidis: impari longiffimo : vcficulis femina- 
libus rufefcentibus, fub pinnarum limbi complicatione denfe congeflis. 

X q Ad. iC6 CRYPTOGAMIA. FILICES. 

Ad ripam fiuminis Rappahanock in umbrofo loco ad Juniperi radicem 
juxta promoncorium Anglice Poinc— look— ouc dictum. Clayt. n. 682. 
Refpondct Filici Floridanae Thalidtri Monfpelienfium foliis rugofis, pedi* 
culo nigro, limbo pinnarum pulverulenco. Pluckn. amaltb. 03. r.4oi./.3. 

PTERIS fronde fupradecompofita, foliolis pinnatis , pinnis Unearibus , infimis 

'pinnato—dcntatis , imparibus longifjimis. Linn. horc. cliff. 473. 
Filix ramofa pinnulis longiufculis, parcim aunculacis. Plum. amer. 14. t. 22. 

Fil 23. t. 29. 
FiJix fcmina feu ramofa major , pinnulis anguftis obtufis non dencacis: 

impari furculum terminantc longiflima. Sloan. jam. 24. Hift. 1. p. 201. 
Filix fcmina ramofuTima jamaicenfis , pinnula alas claudente longiflima. 

Pluckn. ahn. i$6. 
Filix femina racemofa, impari in extrema cofta pinnula longa caudata. 

Clayt. n. 489. 

LONC HITIS parva , foliis ad bafin auriculatis , alternatim cofta nigra 
fplendenti affixis. Clayc. 

AS P LEN IU M frondibus cordato-enfiformibus indivifis , apice filiformi ra- 

dicante. Linn. amoen. 11. p. 337. 
Phyllitis parva faxacilis per fummicates folii prolifera. Banift. Raj. bift. 

11. p. 1927. 
Phyllitis non finuata minor , apice folii radices agente. Sloan. jam. 14. 

Hijl. 1. p. 71. t. 16. f. 1. Merifi hift. 111. p. 557. 
Lingua cervina anguftifolia faxatiiis per fummicaces foliorum prolifera. 

Morif. ibid. tab. 1. /. 14. 
Filicifolia Phyllitis parva faxatills virglniana per fummicatcs foliorum radi- 

cofa. Pluckn. alm. 154. t. 105. /. 3. & Raj.fuppl. 51. 
Lingua cervina virginiana, cujus foliorum apex radices agit. Tourn. inft. 

P> 544. 
Phyllitis faxatilis frondibus enfiformibus, per quarum apices (lliformes lon- 
giftlmos fe propagac, & per rupium fiiTuras repic. Clayt. ».871. 

Folium llmplex triangulare acuminatum , acumine longo lineari ad 
bafim excavatum , auriculatum auriculis etiam fcepe acuminatis pe- 
tiolo longo infiftens. Radix fibrofa. Fruclificationes per totum folii dis- 
cum adverfum in acervis oblongis irregulariter difperf». Fruclificatio 
microfcopio infpecla apparet congeries vafculorum minimorum globofo- 
rum. Colden. noveb. 260. 

Planta mijfa a Claytono &? Coldeno refpondent iconibus Plucknetii £p Mo- 
rifoni; minime vero iconi a Sloane traditfs. Hinc procul dubio Phyllitis non 
finuataminor apice folii radices agente Sloanei alia planta, conveniens ctim 
Phyllitide non fmuata minore apicc folii radices agente Pluckn. mant. p.%i. POLT- C R Y P T O G A M I A. FILICES. i6 7 

PO L YPODIU M fronde pinnata lar.ceolata , foliolis lunulatis ciliato-fma. 

tis dcclinatis, peltotis flrigofu. Linn. hort. cliff. 475. Spec. 1.088. 
Lonchitis afpera miyor. Morif hifl. 111. p. 566. t. 2. f. 1. 
Lonchitis afpera. Bauh. pin. 359. 
Lonchitis altera, cum foliis denticulatis , five Lonchitis altera matthioli. 

Bauh. hift. 11 r, p. 744. 
Lonchitis maxima, cofta viridi hirfuta. Clayt. n. 322. 

POLYPODIUM fronde bipinnata , pinnis horizontalihus inttgerrimis obtu- 
fis , terminalibus lanceolatis. Linn. fpec. 1093. 

Filix taxi foliis major & minor. Peth. fil. t. 2. /. 5, <5. 

Polypodium feu Filix mafculina Raji , frondibus pinnatis, inferioribus op- 
pofitis, fupenoribusalternis: foliolis oblongis obtufis integris decurren- 
tibus : quorum averfam fuperficiem feminalia exanthemata ferruginea in 
duplicem raacularum ordinem O&obris initio occupant. Filix taxiformis 
minor. Plum. de Filic. p. 15. Clayt. n. 676. 

POLYPODIUM, qucd Pteris ramofa, fronde duplicato-pinnata : fo^ 
hohs dentatis petiolatis, fuperioribus feffilibus , pinnulis acuminatis. 
Montibus Allegary di&is crefcit. Clayt. n. 903. 

POLYPOD IUM fronde duplicato-pinnata , foliolis crenatis. 

Filix mas vulgari fimilis , pinnatis crenatis ex infula Johanna. Pluckn. mant. 

80. t. 406. /. 3. 
Filix minor adianti nigri facie. CJayt. 482. 

JDIANTUMfronde pedata : foliolis pinnatis , pinnis antice gibbis tncifis 

frufticmtibu&. JLiun. fpec. 1095. 
Adiantum fronde bifida: foliolis alternis pinnatis, pinnis obtufis recurvis fu- 

perne incifis multifloris. Roy. prodr. 500. 
Adiantum fruticofum americanum fummis ramulis reflexis, & in orbem 

expanfis. Pluckn. alm. 10. t. 124./. 2. Morif hifi. iit.p. 588. t. 5. /. 12. 
Adiantum fruticofum brafiiianum. Bauh. pin. 355. Prodr. 150. 
Adiantum fronde fupra— decompofita bipartitia, foliis partialibus alternis, 

foliolis trapeziiformibus obtufis. Fl. virg. 123. 
Adiantum americanum. Corn. canad. 7. 
Adiantum verum furculofum , pinnulis tenuibus obtufis, caule lamulifque 

nigricantibus & lucidis. Ad omnes TufTes valet. Clayt. n. 320 fcf 321, 

Cold. noveb. 236. 

ADIANTUM foliis fubtus lanatis. 

Adiantum rupeftre foliis quercinis mollibus lanuginofis, caule lucido nigri- 

cante. In fifTuris rupium. Clayt. n. 875. 

Facies Polypodii alicujus fronde duplicatQ—pinnata , foliolis fupremis mi- 

nimis. Caulis atro—purpureus. 

MUSCL j6S cryptogamia. m u s C I. 

M U S C I. 

LTCOPODIUM radiatum dichotomum. Dill. mufc. 474. t. 67. fig. I2 . 
Crefcit in fummis alpibus coeruleis. Clayt. n. 833. 

LTCOPO DIU M tricbotomum clava fingulari depreffa. 
Lycopodium montanum ramofum, foliis rigidis acutis Janceolatis confertis 
clava ftraminci coloris in fingulis pedunculis fingula. Clayt. n. 902. ' 

LTCOPODIUM caule erefto dicbotomo. Linn. fl. lapp. 420. Fl. fuec. 8*7. 
Selago vulgaris abietis rubrae facie. Dill. mufc. 435. t. 56. f. 1. 
Selago foliis & facie abietis. Raj. Clayt. «.831. 

LTCOPODIUM alopecuroides fiagelkrum extremitatibus radicofis. Dill. 

mufc. 454. t. 62. f. 8. 
Lycopodium ramis reflexis apicibus radicatis, foJioJis fubulatis bafi ciJiatiff. 

Linn. bort. cliff. 476. 
Lycopodium terreftre repens , caule rotundo , foliis denfe obfito radices 

ad fummitatem emittens , & fe Jate propagans. Clayt. n. 27. 

LTCOPODIUM foliis fetaceis tcnuifftmis. 
Lycopodium. Clayt. n. 433. 

Quotquot viderimfpecimina, clavis erant deftituta. Hinc fufpicor genui- 

nam Lycopodii fpeciem non effe, fed folummodo caules Filicis farmentofa bi- 

frentis Pluckn. tab. 290. foliis deftitutos. 

SPH/JGNUM ramis defiexis. Linn. fl. lapp. 415. Fl. fuec. 864. 
Sphagnum paluftre mol!e deflexum , fquamis cymbiformibus. Dill. mufc. 

240. t. 32. /. 1. 
Mufcus aquaticus thuyae vel fabinae. foJiis, cacumine faepe rubente. An 

Sphagnum. Clayt. «.337. 

SPHAGNUM caulibus ramofis , fohis undique imbricatis capfulas obtegenti- 

bus. Linn. fl. fuec. 865. 
Sphagnum fubhirfutum obfeure virefcens , capfulis rubellis. Dill mufc. 

245. t. 32. /. 4. 
Hypnum faxatile. Clayt. n. 890. 

POLTTRICHUM capfula parallelipcda. Linn. fl. fuec. 868. 

Polytrichum caule fimplici. Linn. fl. lapp. 395. 

Polytrichum quadrangulare vulgare, jucccc fuiiis ferratis. Dill. mujc. 42©. 

t. 54. /. 1. 
Polytrichum majus , five Mufcus aquaticus foliis Juniperi. De viribus cohl- 

fer Plum. de Fiiic. Amer. p. 2. Praf. tab. 13. /. 6. Ciayt. n. 363. POZ.2- CRYPTOGAMIA. MUSCL i6* 

POLYTRICHUM parvum ahes folio ferraU , capfulis oblongis. Dill. 

mufc. 4 2 9- t. 55- f* */• 
Adiantum aureum medium in encetis proveniens. Vaillparif 1 3 r. t. 29. /. 1 1. 
Mufcus adianti aurei facie humilis, capitulo rotundo turgido, calyptra vil- 

lola incana. Buxb. cent. 1. p. 43- f - 6 3- f r - 
Mufcus terreftris acetabulis in furamitate caulis rubentibus. Clayt. n. 371. 

Fl. virg. 128. 
MNIUM caule fimplici , genicuiis injlexo. Linn. fl. lapp. 414. Spec. 1110. 
Bryum paluftre fcapis teretibus ftellatis, capfulis magnis fubrotundis. Diu. 

viufc. 340. t. 44. /. 2. 
Polytrichum caule fimplici femininum. An Mufcus capillaceus ftellaris pro- 

lifer. Tourn. inft. 551. an Polytrichum caule fimplici. Linn. fl. lapp. 395« 

Clayt. 11.776. 
MNIUM cauk procumbente fubfimplici, foliis imbricatis integerrimis alter- 

nis antice appendiculatis. Linn. 11. fucc. 914. 
Lichenaftrum alpinum purpureum, foliis auritis & cochleanformibus. Dill. 

mufc. 479. t. 69. f. 1. . 

Sphagnum molle ramofum foliis exilibus confertis plumoeformibus. dayt. 

n. 902. 

BRYUM capfulis eretlis fpbarkis. Linn. fl. fuec. 888. 
Brvum capillaccum capfulis fphajricis. DHL mufc. 379- t. 44- f i; 
Bryum cauleereao, foliis fetaceis, capituhs globofis. Linn. ji.Iapp. 400. 
Iiryum foliis capillaceis, capitulis viridibus nudfs rotundis, pedicuhs bre- 

vibus rubris infidentibus. Clayt. n. 348. 
BRYUM foliis capillaceis , capitulis fufcis , petiolis brevibus. Clayt. n. 

690. fp. 8. 
BRYUM juniperi foliis rugofis , capfulis reclioribus. Dill. mufc. 362. C. 

Bryum foUis anguftis , capitulis fufcis longis nudis, pediculis longis inG- 
dentibus. Clayt. n. 347. 

BRYUM capfula eretta, foliis fetaceis fecundis. Linn. fl. fuec. 895, j 

Bryum heteromallum. Dill. mufc. 375- t. 47. /. 37- . 

Hypnum terreftre ereflum , plerumque non ramofum : fohis capillaceis 
fericeis unum Iatus fpe&antibus , fummitatibus lutefcentibus, penna- 
rum in cauda ealli galiinacei in modum reflexis: capituhs cyhndraceis, 
petiolis loncis nibentibus: capitelli poft abfceflionem apertura fphaenca, 
margine denfo denticelhs minimis obfiw apparent. Martio capitula 
profert. Clayt. n. 699. fp. 2. 

v &RYUM I? o CRTPTOGAMIA, MUSCI. 

BRTUM cnpjnlls creaiusculis , pedunculis aggrcgatis , fvliis Jccunclis recur- 

vatis, caule dedinato. .Linn. fl. fuec. 898. 
Brvum cauie inciinato foliis arrcclis fubulatis, capitulis crccliucculis. Linn. 
■ jl laph 398. 

Bryum reclinatum foliis falcatis, fcoparum effigie. &&.4Kafe. 357.*. 46"./. 16. 
MufcUs capillaceus major, pcdunculo & capitulo tcnuiorious. l r aill. parif 
132. t. 28./. 12. C/jyf. n. 902. 

BRTUM capfuUs ereftiusculis, foliis Jctaceis imberbibus, ficciiatc rctorquen- 

tibus. Linn. il. fuec. 897. 
Bryura cirratum, fetis & capfulis Iongioribus. Dill. mufc. 377. t. 48. /. 40. 
Bryum foliis capilhceis, capitulis ereclis , calyptra in pilum definente, 

pediculis tenuioribus. Clayt. n. 355. 

B RTU M cirratum , Jctis et capfulis brevioribus et pluribus. Dill. ftiuic.378. 

t. 48. / 1. 
Bryum trichodes, ere&is oblongis capitulis, cxtrcmitatibus per ficcitatem 

ftellatis. Raj. Jyn. 111. p. 98. 
Bryum capitulis cylindricis viridibus creclis , calyptra fufca acumiaata. 

Clayt. n. 345. 

BRTUM Joliis creftis capillaceis luteo—mridibus , petiolis longiflimis con- 
coloribus , capitulis calyptratis tenuibus , craflitie petioiorum. Ad 
arborum radices Aprili provenit. Clayt. n. 690. Jp. 4. 

BRTUM capfufis ercctis ovatis , foliis lanceolatis acuminatis imhricato—pa- 

tulis. Linn. \\. fucc. 893. 
Bryum capillaccum breve , pallide & laate virens, capfulis ovatis. Dill 

mufc. 300. t. 48. / 45. 
Bryum minimum foliis tenuiffimis virentibus , capitulis parvis pediculis 
. brevibus infidentibus. Clayt. n. 354. 

BRTUM foliis angujlis puichre virentibus, capitulis viridibus, calyptra 
roflrata oblique teclis, pediculis breviffirnis. Clayt. n. 362. 

BRTUM capitulis cylindricis dcorjum nutantibus. Clayt. n. 340. 

BRTUM capfula nutantc turbinato-ovata , calyptra reflexa quadrangularh 

Linn. il. fuec. 903. 
Bryum bulbiforme aureum, calyptra quadrangulari, capfulis pyriformibus 

nutantibus. Dill. mujc. 407. t. 52. /. 75. 
Bryum capitulis pyriformibus magnis virentibus reflexis, calyptra roflrata, 

pediculis longiifimis florefcentibus. Clayt. n. 360. 

BRTUM paluftre erettum, foliis fubrotundis pellucidis & fere membrana- 
ceis , facie alfines minimte. Fru&ificationem non obfervavi. Clayt. n. 
€90. fp. 5. 

BRTUM CRYPTOGAMIA. M U S C I. J?x 

BRTUM acaulon foliis teneris confertis, capfulls conicis. DiJI. mufc q8q 
t. 49. f. 56. ' d0> 

Bryum foliis fubrotundis in bulbi formam congeflis. Clayt. n. 0*90. fp. 1. 

BRTUM ftellare rofeum majns , capfulis . ovatis pendulis. Dill. mufc. 411. 

t. 52- £ 77- 
Selagims fpecies. C/tf)tf. n. 353. 

IITPNUM taxiforme minus bafi capfulifera. Dill. mufc. 263. t. 34. f. 2. 
Mufcus pinnatus capitulis adianti. Vaill. parif 136. t. 24./. 11. 
Lichenaftrum foliis ereclis incifis faturate viridibus. Clayt. n. 364. 

HTPNUM ramidis pinnatis teretiusculis remotis inaqualibus. Linn. fl. lapp. 

408. Fl. fuec. 874- 
Iiypnum lutefcens alis fubulatis tenacibus. Dill. viufc. 280. t. 35. /. 17. 
Hypnum cupreiTiforme. Clayt. 11. 369. 

IITPNUM ramis pinnato—fparfis fubulatis , foliis ovatis obtufes connivcii' 

tibus. Linn. fl. fuec. 876. 
Hypnum ramis inaequalibus fparfis, foliis ovatis imbricatis , capitulis obli- 

quis. Linn. jl. lapp. 4x0. 
llypnum cupreflifbrme vulgare, foliis obtufis. DiII. mufc. 309. t. 40. /. 45. 

Clayt. n. 330. fp. 2. 

HTPNUM julaceum , perichatio fetas panc aquante. Dill. nmfc. 321. t. 

4 r. f. 56. ^^ 

llypnum fabinae foiiis, capitulis albo— fufcis, pediculis brevibus. Clayt. 

HTPNUM julacenm ereftum , bryi argentei habitu. Dill. mufc. 322. t. 41. 

f - 58. 
Ilypnum foliis fquamofis fabince ar£te conjun6lis , capitulis & pedieulis 

parvis rubentilus. Clayt. n. 349. 

IITPNUM trichodes ferpens , fetis &? capjulis longis ereftis. DiJJ. muic. 329. 

t. 42. f. 6j. 
Bryum ramofum foliis anguftis, capitulis viridibus nonnihil reflexis, pedi- 

culis rubris longis tenuibus infidentibus. Clayt. n. 358. & 
Hypnum ramofum repens; foliis minimis capillaceis breviflimis, capitulis 

cylindricis, calyptra parva obtufa obfcure flavefcente, pediculis longis 

rubris infidentibus. Clayt. n. 359. & 
Hypnum foliis caulibusque tenuiflimis , capitulis virentibus calyptratis , 

pauluium reflcxis. Clayt. n. 365. 

IITPNUMramis proliferis plano-pinnatis. Linn. fl. lapp. 405. Fl. fuec. 872. 
Hypnum filicinum , tamarifci Ibliis minoribus non fplendcntibiis. piU. 
mufc. 276. t. 35. /. 14. Clayt, n. 002. Jp. 3. ,.;/ ; 

Y 2 HTP- r72 CRYPTOGAMIA. MUSCI. 

HTPNUM ramis pinnatis , ramulis diftantibus , foliolis imbricatis incurvis 

acutis ftcundis. Linn. fl. fuec. 875. 
Hypnum repens filicinum crifpum. Dill. mufc. 282. t. 36*. /. 19. 
Mufcus ereclus foliis tenuibus longis mollibus fericeis lucidis, caule non- 

nunquam dichotomo. Montibus cosruleis reperi. Clayt. n. 912. fp. 5. 

HTPNUM foliis latioribus, capiculis cylindricis rubentibus. Clayt. n. 366. 

HTPNUM pufillum terreftre ramofum , ramulis fericeis rotundis: foliis 
filiformibus minimis: capitulis oblongis tenuibuspetiolis fcmgis rubris in- 
fidentibus. Clayt. n. 690. fp. 3. 

HTPNUM ramofum aquaticum , capitulis viridibus falcatis: ramulis & 
foliis fericeis mQllibus. Ciayt. n. 690. fp. 7. 

A h G M. 

JUNGERMANNIA furculis procumbentibus fubtus imbricaiis , foliolis 

cordaiis acutis. Linn. fpec. n 34. 
Lichenaftrum arboris vitse facie , foliis minus rotundis.- Dill. mufc. 501, 

t. 72. f. 32. 
Lichenaftrum trichomanoides imbricatum, capitulis atro-fufcis, in quatuor 

fegmenta fe aperientibus , pedicellis argenteis pellucidis tenerrimis in- 

fidentibus. Clayt. n. 350. 
JUNGERM ANNIA acaulis Unearis ramofa cxtremitatibus furcatis obtu- 

fiusculis. Linn. 11. fuec. 928. , 

Lichenaftrum tenuifolium furcatum, thecis globofis pilolis. Dill. mufc.512. 

t. 74- / 45- . . 

Mufcus ereclus foliis capillaceis muumis. Clayt. n. 346. 

MARCH/JNTIAcalyce communi quadripartito , iaciniis tubulofis. Linn. 

hort. clifT 477. 
Lichen feminifer lunulatus, florifer pileatus , tandem cruciatus. Dill.mufc. 

521. t. 75- f 5- ' 
Lichen terreftris folii averfa parte radices agente. Clayt. n. 10. 

MARCHANTIA caiyce communi hemisphcerico apiculato , margine radi- 

ato. Linn. fpec. n 37. 
Lichen piieatus parvus carinatus, capitulis fimbriatis. Dill. mufc. 521. t. 

75- f 4« 
Lichen terreftris pileatus. Adverfus morfum canis rabidi pipere nigro 
commixtus laudatur. Ciayt. n. 377. 

LICHENfcypbiferfimpiex crenulatus , tuberculis fufcis. Linn. fl. fuec.971. 
Corajloides fcyphiibrme tuberculis fufcis. Dill. tnufe, 79» t. 14. /. 6. 

Lichc- C R Y P T O G A M I A. A L G M. 173 

Lichenoides terreftre tubulofum molle cinereum. Clayt. n. 336. 
LICHEN fcyphifer Jimplex integerrhnus , Jlipite cylindrico , tubercuiis coc- 

cineis. Linn. fl. fuec. 972. 
Coralloides fcyphiforme tuberculis coccineis. Dill. mufc. 82. t. 14. /. 7. 
Mufcus pyxidatus acetabulis coccineis. Clayt. 

LICHEN fcypbifer Jimplex folio breviore , tuberculh coccineis. Linn. fl. 

fuec. 974. 
Corailoides fcyphiforme , marginibus radiatis & cihatis. Dill. mufc. 85- 

t. 14. /. 9. 
Lichenoides pyxidatum proliferum. Pro fpecifico habetur in Tuffi ferina 

infantum. Clayt. n. 352. 

LICHEN fruticulofus perforatus ramofijjimus 9 ramulis nutantibus. Linn. fL 

fuec. 980. 
Coralloides montanum fruticuli fpecie, ubique candicans. DilL mujc. 107. 

t. 16. f 29. 
Coralloides terreflris. Ciayt. n. 334. 

LICHEN filamentojus pendulus > ramis implexis , fcutellis radiatis. Linn. 

fl. fuec. 984- 
Usnea vulgaris loris longis implexis. Dill. mufc. 56. t. n. /. 1. 
Usnea five Mufcus arboreus. Lichnoides. Clayt. n. 327. 

L I C H E N filamentofus ramofus erettus , fcutellisradiatis. Linn. fl.fuec.99r. 
Usnea vulgatiflima tenuior & brevior cum orbiculis. DilL mufc. 69. t. 13. 

■C <~i 

LichenolcTes cruftaceum arboreum, acetabuiis majoribus intus fufcis, ex- 

tra albefcentibus. Clayt. h. 690. fp. 2. 
LICHEN purpurafccns lufitanicus, capillaceo folio major. Tourn. inft. 550. 
Usnea dichoioma eomprefla, fegmentis capillaceis teretibus. Dill^mufc. 

72. t. 13./. 15- Clayt. 

LIC HE N oUvaceus fcutcllis lavibus. 

Lichenoides olivaceum fcutellis Inevibus. DiIL mufc. 1§Z. t. 24. / 77. 

Lichenoides pufillum obfolete viride , fubtus albefcens , conico-convexum : 

fcutellis in medio fafciatim congeftis, planis, fuperficie fufcis, infra al- 

befcentibus. ln Pinis folummodo hinc inde fere orbiculatim nafcitur. 

Clayt. n. 760. 
LICHEN fuliaceus rcpens lobatus obtufus planus , fubtus venofus villojus , 

pelta marginali adjccndente. Linn. fl. fuec. 961. 
Lichenoidcs digitatum cinereum , laftucae folns finuofis. Dill. mujc. 200. 

t 27 r I02. 

Lichenoides viride cruftaceum, averfa foliorum fuperficie albefcente; pel- 

Y 3 tis i ? 4 C R Y P T O G A M I A. A L G J£. 

tis fpadieeis plicatis ereclis. Arboribus putridis inter mufcos adnafci- 
tur. Oct-obri peltas oftendit. Clayt. n. 773. 

LICHENO IDES foliis glaucis crinitis , fcutellis amplis pcrforatis. Dill. 

mufc. p. 545. t. 82. f. 3. 
Lichenoides arboreum verrucofum: foliis finuatis, marginibus fimbriatis, 

pilis nigricantibus oblitis, quorum fuprema fuperficie albida, tuberculis 

pilofis incerltintla, averfa vero pulla. Clayt. n. 6S9. 

VLVA fiiformis fubramofa aqv.afis. 

Uiva rnarina fafciata ramulis capillaceis & latis viridibus inter fe complica- 

tis conftans. Ubique in Jittoribus marinis arense & truncis putridis ad- 

nafcens ad finem Martii reperitur. Clayt. n. 730". 

VLVA tubulofa fimpkx. Linn. fi. lapp. 458. Spec. 116*3. 

Treraella m.arina tubuiofa, inteftinorum figura. Dill. mufc. 47. t. 9. f. v. 

Utva gelatinofa viridis, fubftantiaj tcnerrimce. Clayt. n. 357. 

U L VA fubntuhda tubidofa conslomcrata. Fl. virg. 204. 
Uiva terreftris fufca tubuJofa ; cujus maflulas cornua ofla plumasve vi 
ignis tumefaclas referunt. Clayt. n. 65 1. 

C ONFE R VA refta ramofa fctacea Lv r jis. 

Conferva fluviatilis capillacea viridis ramofa, faxis & lapillisnd rivulorum 
imum adnafcens. A cervis avidiflime ceftatc devoratur. Clayt. «.711. 

CON FERVA rccca tamofiffima , ramulis hinc ind.c coadufiatis. 

Fucoides carneum, non nihiJ pellucidum , eochleigerum , crifpum , & ereclum 
fubaqua, fed per fiecitatem contradum flaccidum* criuJc fetis minimis 
obfito, ramofo. Locis vadofis prope Promontorium Point— Confort Co- 
mit. Gloceftrias in fafciculos congeftum Augufto vidi. Clayt. n. 731. 

BTSSUS gelatinofa fulva , non cito fugax, juniperis (Cedar & Savin 
vulgo) poft pluvias innafcens. Clayt. 

SPONGIA ramis ercciis terctihus confertis obtufis. FJ. virg. 2O6*. 
Spongia tenax rubra, ramis plurimis teretibus erectis. Interdum ramorura 

apicibus folummodo rubris, bafi fufca reperuur. Adcrefcit Oftreorum 

teftis, pifcemque olet. Clayt. n. 612. 

SPONGIA flavefccns ramis terctiusculis funiformibus & coalefcentibus , 
in fummitate nonnullis hinc inde feparatis. in iluminum iittoribus inter 
rejectamenta fluxus maris. Uayt. n. 761. 

F V N G I. 

FUNGUS autumnalis efcuientus, fuperne albus, inferne rubens. Pas- 
cais pinguibus ad finem Augufti inveniendus. Clayt. 

FUN* CRYPTOGAMIA. FUNGI, lr5 

FUNGUS pileolo lato convexo, fuperne viridi-flavefcente, fubtus ni- 
gricante. Ad arborum radices. Clayt, 

FUNGUS filveftris pufillus, pileo & petiolo rubris. Clayt. 

FUNGUS murini coloris , pileo conico, lamellis concoloribus, petiolo 
tenui erefto longo. O&obri fylvis fubhumidis viget. Clayt. 

FUNGUS pileolo tenui cseruleo, ad marginem fimbriato , fere pellu- 
cido,' petiolo aJbefeente. Clayt. 

FUNGUS brcvis craffirt pileo , lametfis, & petiolo extra caftanei colo- 
ris, intus fulphureus, non Jaclefcens. Novembri pinis putridis decorti- 
catis adnafcens rcperitur. Clayt. 

FUNGUS pileo coocavo , fuperne ad centrum fanguineo , marginibus 
aurantii faturate'co!oris, fubtus pallide fulphureo, petiolo Jongitudinis 
mediocris craffo ; pilei avcrfa fuperficiei colore quadrante. Pofl plu- 
vias medio AugufH fylvis urobrofis inveniendus. Hic etiam iisdem lo- 
cis fpecies alia occurrit (vel varietas potius) fileo conico. Clayt. 

FUNGI minores plurimi e truncis arborum decorticatis putridis fimnl 
fafciculatim nafcentes turbinati, exterius fubfulvi, iamellis & petiolis 
cinereis. Novembri ubique inveniendi. Clayt. 

AGARICUS cinereus durus fquamofus imbricatim lignis & afferibus 
putridis adnafcens, marginibus primariis undulatis. Clayt. 

AGARICUS coriaceus juglandicus. Ad nodos juglandium vulgo Hic- 

cory.intra iignum nafcitur. Fomes ad ignem citiflime concipiendum 
toto terrarum orbe frequentiflimus. Punck hic vulgo di&us. Clayt. 

AGARICUS rigidus oftrearum tellarum figura & colore , fubtus fus- 
cus. Interdum yariat margine albo. Pinis putridis non decorticatis 
innafcitur. Clayt. 

AGARICUS orbiculatus circulatim criftatus, intus viridi— flavefcens. 
Indian Corck. Clayt. 

AGARICUS fubflantiae teneils gelatina? , auriculce forma. Jews Ear. 

Clayt. 

BO LETUS efv-ulentus rugofus fcrobiculis excavatus , pil-o cinereo- 
albicante. Umbrofis ad arborum radices Aprili inveniendus. Anglice 
Morilie. Clayt. 

THALLUS rubens foetidus , cui glans fufca , maculis lucidis lima- 
fis, quafi limacis vifcofitate teclis hinc inde notata. Clayt. 

TEZIZA calyce campanulato. Linn. hort. difT. p. 479. 
Peziza extus cinerea , intus pulla : femina (vel corpufcula feminiformia 

orbi- x7 6 CRYPTOGAMIA. FUNGI. 

orbicularia comprefla in cavitate continens. Accrefcic aflulis cariofis la- 

terumque fruftulis in folo calido arenofo aprico, menfe Augufti. Clayt. 

n. 662. 

CLAVARIA clavata integerrhna, capite fquamofa. Guet. ftamp. 1. p. 8- 

Clavaria militaris crocea. ^aill. parif. 30. t. 7. /. 4- &- ™ r g- I2 S- 

Fungoides aquaticum , clava aurea , pediculo pellucido argenteo. Clayt. 

«• 373- 
LTCOPERDON folidum. Linn. fl. lapp. 526. Fl. fuec. 1116. 
Tuber brumale, pulpa obfcura odorata. Micb. gen. 221. t. 102. 
Tubcra terrse maxima , externe pulla & fcabra , intus candida. Ad pa- 

nem conficiendum Indi utuntur, vulgo Tuckahoo. Clayt. 

LTCOPERDON pyriforme maximum dehifcens , pulvere purpureo 
repletum. Clayt. 

LTCOPER DON minus. Clayt. 

* # * * * 

LITHOXTLUM virgis longiffimts fimplicioribus , tuberculis undique pro- 

minentibus. Linn. hort. cliff. 480. 
Corallina fruclicofa elatior , ramis quaquaverfum expanfis. Sloan. hifi. j. 

p. 57. Catcsb. caf. 11. t. 13. 
Ifis flexilis tenax rubra rugofa ramofa , caule canallculato. Hoec cori- 

chcc adnafcens forcipe oftreario e fundo cujusdam finus quatuor circiter 

milliaribus a promontorio Comicatus Gloceftnae diftantis extra&a fuit. 

Clayt. ».762. 
ISIS ramofa flexilis ', ramulis fctacch roturJis crcclls. 
Fucus coralloides ere&us Doody. Raj. fyn. n. app. ^o.tjSyn. nr. p. 51. 
Ifis capillaris candefcens ramofa plicata, per ariditatem haud fragiiis ramo- 

fa. Ad fellas equeftres farciendas aptiflima. Clayt. n.615. 

ISIS cdpiJIaris flexilis purpurea ramofa compreffa. Clayt. n. 615. 

Fucus teres albus tenuiflime divifus Doody. Raj. fyn. 11. app. 329. tffyn. 

iii. p. 50- 
SERTULARIA ramofa ramulis falcatis. FI. virg. 206. 
Fmcus plumofus obiblete candicans, foliis juniperi vel fabince, caule fus- 

co. Clayt. n. 616. 
MADREPORA ohfolete albicans fimplex ramofa, ramis obtufis, fupcr- 

ficie reteformi, ftellis magnitudine diverfis undique tecta. Clayt. 

MADREPORA alba aggregata concava, fteilis diflimilibus. In littore 
fluminis Jacobi haud procul ab urbe Warwick invenicur. Clayt. 

I N D E X I N D E X 

ALPHABETICUS. XJLbies 152, iJ3- 
Abrotanum 120. 
Abutilon 101, 102. 
Acacia 81, 105, 165. 
Acalypha 153. 
Acaricoba 41. 
Acetofa 55. 
Achillea 127. 
Acnida 155. 
Aconitum 82, 120. 
Acorus 53. 
Acrofticum 165, 
Aftaea 70. 
Adiantum 167 , 169. 
Aegopodium 44. 
Aefchynomene 109- 
Aefculus 57. 
Agaricus 175. 
Agaftache 88- 
Agave 53. • 
Ageratum 120, 147. 
Agnus caftt»-*^ 
Agrimonia 74. 
Aira 159 > 160. 
Alcea 101, 102. 
Alchimilla 22. 
Aletris 52. 
Aliph3nus 58. 
Alg3 23 , 142- 
Algioidcs 143. 
Alisma 57. 
Alkekengi 32. 
Allium 50. 
Aini folia 67. 
Alnus 146. 
Aloc 53- 
Alfinaftrum 62. 
Alfine 16, 2i,23,7o>7*- 
Alfinella 23. 
Altha?a 101, 102. 
Alyflum 98, 99- 
Amaranthus 35 , 148. 
Amaryllis 49- Ambrofia98, 147. 
Amelanchier 1. 
Ammannia 21. . 
Ammi 42. 
Anagallis 26, 30. 
Anapodophyllum 80. 
Ana-fchovadi 115. 
Anchufa 24. 
Andrews-wort 113. 
Andromeda 27 ,65, 66, 67. 
Andropogon 15, 158, 159. 
Anemone 84. 
Angelica 43,44, 48. 
Angiopteris 163. 
Annona 83. 
Anona 83. 
Anonis ictf, 109. 
Anthemis 127. 
Anthericum jr.g 
Antirrhinum 94- 
Aparine 18. 
Aphaca 115. 
Aphanes 22. 

Aphyllon 6. ^ 

Apios 107. 
Apium 43. 

Apocynum 3$, 37, 38. 
Aponogetum 143. 
Aquifolium 22. 
Aquilegia 82. 
Arabis 99 , 100. 
Aracus 106. 
Aralia 48 , 163. 
Araliaftrum 162, 163. 
Araticu 84. 
Arbor americana 45. 
Arbor judas 64. . 
Arbor pentaphyllos 57. 
Arbor vitae 153. 
Arbor zeylanica 1. 
Arbutus 67. 
Arftium 116. 
Arenaria 70. 
Arethufa 138, 139» 
Argyrocome 122. 

Z Arifarum 142.. 
Ariftolochia 140, 141. 
Aronia 142. 
Artemifia 120, 121. 
Artichok ( Hierufalem -) 

129. 
Arum 53, 141, 142. 
Aruncus 77. 
Arundo ij , 148. 
Afarum 72. 
Afclepias 35, 37, 38. 
Afcyrum 113. 
Afpen-tree 157. 
Afperula 17. 
Afphodelus 51. 
Afplenium 165, 166. 
Afieri23, 124, 125,126,128. 
Afterifcus 127 , 133. 
Aftragalus 107. 
Atamafco 49. 
Atrattylis 117. 
Atragene 84- 
Atriplex 39, 160. 
Aureliana 162. 
Azalea 27, <$j, 66, 

,13. 

J^3 :ccharis 121, 122,125. 
liaccifera 18. 
Barba jovis 109. 
Bardana ii6. 
Bmfia 92. 
Batatas 28, 29. 
Bcllidioides 126. 
Bellis 126, 127. 
Belly-ach-root 43. 
Belvedere 34. 
Benzoin 63. 
Benzoinifera 63. 
Bcrmudas potatos 28, 29, 
Betonica 88. ^^ 

Bcrula 146. 
BiJens 1 iS, 128. 
Bignonia 94» 95- „, , 
Blad- I&DEX ALPHABETICUS. Bladdernut 47» 
B'attaria 31- 
Blattar/32 affinis 20. 
Blitum 38, 39» H8- 
BJood-root 80. 
Boletus 175. 
Borbonia 63. 
Botrys 39. 

Bottle (lucking-} j8* 
Briza 13. 
Bromus 13. 
Broomrape 6j. 
Brunclla 88, 91. 
Bryonia 7. 
Bryonioides 154. 
Bryum 169, 170, 171. 
Bucanephyllum 80. 
Bucca ferrea 23. 
Buchnera 95. 
Bucks-eyc 57. 
Buglofla 25. 
Bugloflum 25. 
Buphthalmum 127, 131. 
Burmannia 49. 
Burfa paftoris 98, 99. 
Bush - whoitle - berry 60* 
Butomon 145. 
Buttonwood 17. 
Bylfleel 151.. 
Byflus 174. 

C. 

V^acalia 115. 
Ca^spililol xochitl 30» 
Catlus'75. 
Gasfalpinoides 16T. 
Cakile 98. 
Calamintha 88, 90. 
Calamus aromacicus J3> 
Calceolus 139» 140.. 
Calcitrapa 132, 
Calla 141. 
Callicarpa 19-. 
Callitriche 143* 
Cahha 87. 
Camanbaya 49. 
Cameraria 20, 21. 
Carapanula 29, 30, 134, 
Candle-berry-rayrtlt jjj, 
Caaoe-wood 83. Capnorchis 103... 
Capraria 16 , 95,. 
Cardamine 99. 
Cardiaca 90. 
Cardinalis 134. 
Carduus 117, 132«. 
Carex 144. 
Cariophyllura 80. 
Carlina 117.. 
Carolina globe-tree 17. 
Carpinus 151. 
Caryophyliata 79. 
Caryophyllus 71. 
Caflia 64, 6j. 
Caflida 91 , 92. 
Cafline 46. 
Caflanea ijo, iji. 
Cataria 89. • 
Caucalis 42. 
Ceanothus 32. 
Cedrus 135, Ij7. 
Celaflrus 32, 33, 4«. 
Celofia 3J. 
Celtis 158. 
Cenchru* 160. 
Centaurea 132. 
Centaurium 32,40,47,1 12. 
Ccphalanchus 17. 
Cerafus 46, 75. 
Ceraftium 70, 71. 
Ceratia 64. 
Ceratocephalus 11S. 
Ceratophyllus 131, 132 
Cercis 64. 
Cerefolium 44^ 
Chaerophyllo fimilis 22* 
Ghamzecrifta 64. 
Chamaedaphe 18, 6j, 66. 
■ Chamaedrys 88, 
Chamseiris 7. 
Charoajmelum 127. 
Chamaemorus 78. 
Chamaenerium jp. 
Chamaepericlymenum 18. 
Charaaspitys 87. 
Chamasrhododendros 66. 
Chamaerubus 78. 
Cannabis ijj. 
Cheiranthus 99. 
Chelidonium 79, fc, 
Chelone 94,-- Chenopodium 38. 
Chinquapin-bush IJO* 
Chionanthus 1. 
Chironia 32. 
Chondrilla 114, iij. 
Chryfanthemum 1 18, 126",. 
127,129,1-30,131,133^ 

Chryfbgonum 1.33. 
Chriftophoriana 48,^2,79^ 
Cicer 106, 161. 
Cicuta 44. 
Cinque 31. 
Circaea 2. 
Cirfium 116, rir. 
Ciftus 27, 6j, 66. 
Clavaria 176. 
Claytonia 3J. 
Clematis 84. 
Clematitis 120* 
Clethra 67. 

Clinopodiura 6 t 8$ t 90, gA 
Clitoria 111. 
Clitorius iir. 
Cnicus 117. 
Cochlearia 98, 99. 
Coltsfoot 75. 
Coix 143, 144, 
Collinfonia 6. 
Commelina 8. 
Conferva 174. 
Convallaria j2. 
Convolvulus 27, 28, 2$> 
Contrayerva 41. 
Gonyza 121, 122, 147.. 
Conyzella 122. 
Copal 4j.. 
Copalli 4j. 
Corallina 176. 
Coralloides 172, 173.. 
Corck (indian) 17J. 1 
Coreopfis 129, 131, 132.. 
Coriotragematodendron 

- VS- 

Cornus 20, 62., 

Corona folis 127, 128, 12$*, 

J&$ 133^ 
Coronopus 98.. 
Cortufa 39, 40, 6Q. 
Corylus iji. 
Coryfpcrmum I43> 

Cb* INDEX ALPHABETICUS. Cotula 127. 
Cotyledon 41. 
Cow-longue <5r. 
Crab-grasf 12» 
Crab-tree 77. 
Cracca 111. 
Crambe 98. 
Crataegus 76. 
Crotalaria 105. 
Croton 153. 
Cruciata 18. 
Crux St. Andre» 113. 
Cucubalus 0*9. 
Cucumis 7, 154« 
Cupreflus 153. 
Currants 76. 
Cufcuta 22, 49- 
Cyoanchum 36. 
Cynogloffum 24, 25. 
Cynorrhynchiura 9^. 
Cynofurus 14. 
Cynoxylum 162. 
Cyperella 54. 
Cyperoides 144. 
Cyperus 9, iQ» "» 144- 
Cypripedium 139. 
Cytifus 04, 10(5. 

D. 

I^aSylB 14» 

Datura 31. 
Daucus 42. 
Dears Eye 57« 
Delphinium 82. 
Dens canis 51. 
Dens leonis 114, 115. 
Dentaria 26, 81. 
Dentarias affinis 26, 27. 
Dianthera 5- 
Diconangia 34. 
Digitalis 92, 93 1 94 > 97- 
Diofcorea 156. 
Diofpyros 16*. 
Dipetalos 8. 
Dipfacus 17. 
Dirca 60. 
Dog wood 20. 
Dolichos 106. 
Doronicum 126, 133. 
Draba 98. Dracocephalum 5. 
Dracontium 141. 
Dracunculus 130, 147, 
Drofera 48. 
Drypis 69. JjfChinophora 115. 
Echioides 25. 
Echium 25, 26". 
Edera 34. 
Elatine 62, 94. 
Elephantopus 115, 116". 
Elichryfo affinis 147. 
Elymus 15, 148. 
Enneaphyllon 87. 
Ephemerum g, 49. 
Epidendron 140. 
Epigaea 67. 
Epilobium 59. 
Equifetum 163. 
Erebinthus 111. 
Erigeron 122. 
Erinus 95« 
Eriocaulon ij. 
Eriophorum 11. 
Eruca 100. 
Erva de capetaon 41. 
Eryngium 40, 41. 
Eryfimum 100. 
Erythrina 107. 
Erythronium 51. 
Efula 74. 
Euonymoides 33. 
Euonymus 32, 33, 77. 
Eupatoria 120. 
Eupatoriophalacron 128. 
Eupatorium 74, n8> H9> 

120, 121. 
Euphorbia 74, 75. 
Euphrafia 92, 95' 

F. 

Jfagotritico fimiletfijfo. 
Fagopyrum 61, 62. 
Fagus 150, 151. 
Feftuca 159. 
Fever-root 31. 
Ficus 75. 

Z 2 Filago 121. 
Filberts 15 r. 
Filicifolia Phyllitis 16$. 
Filipendula 77. 
Filix K54,K5j,irJ5, 167. 
Fir-herolock-fpruce 15%. 
Flammula 84, 85. 
FIos folis 129. 
Flower fence 0*5. 
Fly-orchis 140. 
Fragaria 78. 
Fraxinus 161, 161. 
Fringe-tree 1. 
Frumentum 62. 
Frutex baccifer 19. 
■ fcandeas 35. 

1 virginianus 20, 35. 

Fucoides 3, 174. 
Fucus 23, 176. 
Fumaria 103. 
Fungoides 176. 
Fungus 174, 175. 

G. 

VJalax 3;. 
Galeopfis U9. 
Galium 18. 
Garent-oguei itfl. 
Gelfeminum 95. 
Gentiana 32, 40, 47, 96. 
Geranium 101. 
Gerardia 93. 
Geum 79. 
Gin-zeng 162. 
Gladiolo accedens 8. 
Gladiolus 8 , 50, 140. 
Glaucium 80, 
Glaux ho. 
Gleditfia itfr. 
Globularia 15. 
Glycine 106, 107. 
Gnaphalium 121. 
Goofe - berry 60. 
Gramen aculcatum 169. 
m alopecuroides 12. 

. arundinaceum 11. 

p avenaceum 14,15, 158. canijunn 14« 
cyperoides 9, 10» I N D E X ALPMABETICU S. 


M, 144» I4J. 
Gramcnd3flyloide 10, 12, 

14. 
1- ■ ■ - daciylon H4> T 58, 

159. 
-1 echinatum 160. 

■ fiorens 8. 

■■ fluviatilc 9- 

■ hirfutum 54. 
indicum 8. 

junceum 8, 9» J3.. 

• jfchoemum 14,159. 

» loliaceum 13. 

■ maritimum 14. 
• •> miliaccum 12. 

■ muloicophoron 14. 
> ■ 1 !■ paniculatum 13,15. 

- parvum 14. 

- ' phalaroide 13. 

■ ■ pratenfe 13. 

fpicatum 15. 

toirentofum 1.1. 

Graminifolia 143. 
Granadilla 140. 
Gratiola 3. 
GrolTulana 34. 
Ground-Pine 47. 
Guajacana 162. 
Guanabanus 84. 
Gulden-rod.122-. 

Gum ( black - berry - bea- 

ring) 162, 
Gumbriar 48. 
Gum-vvood 151-. 

H. 

I JLalimus i€o. 
Hamamelis 22. 
Hawthorn 76. 
Hedcra34, 45, 46, 56*. 
Hedypnois n?-. 
Hedyfarum 107 , 108, 109. 
Helenium 125, 126, 129. 
Heiianthus 127,128,12^ 
Helichryfum 12 h. 
Helix 34. 
Helleborafter 87 ; 
Heireborine 138, 139. 
Helleborus 87. .. 
Heixine 6;, 62, Hemp (indian-) 36. 
Hcnricus (bonus) 38. 
Hepatica 84. 
Herbx paris affinis 81. 
Herba paris 55^ 5& • 
Herniarfa 16. 
Hefperis 99, 100. 
Heuchera 39. 
Hibifcus 162. 
Hiccory 150. 
Hieracium 114. 
Hippophzeftum 132. 
Holcus 159, 160. 
Holofteum 71. 
Honey-locus 161. 
Honey-fuckie 27. 
Hordeum 15. 
Horminum 5, 92. 
Houftonia 18. 
Humming- bird-trce 94- 
Humulus 155-. 
Hyacinthus 52. 
Hydrocotylc 41, 62. 
Hydrophyllum 26, 27. 
Ilydropiper 62. 
Hyoferis 114. 
Hypcricoides 113. 
Hypericum 112, 1 13. 
Hypnum 169, 171 , 172. 
Hyffopus «g. l11iri T I. acca 116", 132. 
•Jjacobasa 125, 126. 
Jacobjeoides 126. 
Jatropha 154. 
Iberis 07. . 
Jebura 28. 
Jews-ear 175. 
Jlex 22. 

Impatiens 135, 136". 
Imperatoria 43. 
Indigo (wild-) 64. 
Inhame 28. 
Intfia 81. 
Inula 125. 
Ipecacuanna* 77. 
Iris 7, 100. 
Iron- wood IJI. 
ias i,7<5.. Itca 34. 

Juglans 150. 

Juncoides 54.. 

Juncus 9, 11, 53, 5*. 

Jungcrmannia 172. 

Juniperus 157. 

Juflievia 154. 

Iva 147. 

Ivy 34, 65, 66, 82.. 

J\jili 38. 

Kalmia 65^ 

Kappa kelcngu .".9, 

Ketmia 102. 

Kleinia 118. j 

Knawel 16. 

Kocsjiletti pullu 8. | /ichrvmaiob 143, 144-. 
Lagopus 111. 
Lagurus 159. 
Lamium 89. 

Lapathum 35?, 53? ; 

Lappa iifj, 146. 
Lappula 42. 
Larix 152, T53. 
Laurel "(conimon-) 6~ov 
Laurel (fwamp-) 83; 
Laurus 62, 63. 
Lcather- bark 60. 
Leather-wood 60.. 
Lechea 16. 
Lemna 143* 
Lcnticula 143.. 
Leontice 52. 
Leontodon 114.. 
Leonurus 90. 
Lepidium 97; 
Leptoftachia 92. 
Leucanthemum 127.. 
Leuconymphsea 81. 
Lichen 172, 173. 
Lichenaftrum 169, ijt-,, 

172. 
Lichenoides 173, 174. 
Ligufticum 43. 
Liiionarciflus 49 , -9. 

Li- I N D E X ALPHABETICirS. Lilium50,5T,52,J3>5J. 
Limodorum 138. 
Limonio congener 80; 
Limonium- 48 > 80. 
Linaria 94. 
Lingua cervina 166. 
Linulum 2. 
Linum 19, 48. 
Liquidambar 15 r. 
Liriodcndrura 83. 
Lithofpermum 24* 
Lithoxylon 176. 
Lobelia 1^4. 
Locuft (fweee-fmclling) 

io£ 

Lonchitis 166 , 167. 
Lonicera 18, 30, 31. 
Loti fimilis 162. 
Loto affinis 109. 
Lotus 81, 11 1 5 158-» 
Ludwigia 20, 21. 
Lunaria- 164. 
Lupinus 103, 105. 
Lupulus 15*5, 157. 
Lychnidea 27. 
Lychnis 68, 69, 70. 
Lychnoides 70. 
Lycium 4.6. 
Lycoperdon 176. 
Lycopodium 168. 
Lycopus 25; 
Lycopus 5. 
Lyfimachia 3 , 20 , 2<5 , 58 1 

59 »73» 97- 
Lythrum 73. 

M. 

JVXadrepora 176. 
Magnolia 83. 
Malachodcndron ior. 
Malus 77- 
Malva 102. 
Malvinda 101. 
Manihot 153 , 154* 
Marchantia 172. 
Marrubium 5, 89. 
Martagon 50 , 51. 

Mav-apP^ e 81. 
Biccapatli 15*. 
Mechoacan 28. Mcdcola 55. 
Medicago ico: 
Melanthium 55-. 
Melica 160. 
Melilobus i6r. 
Mehlotus 108, 110, 111. 
MelilTa 90. 

Mellon - apple flower 128. 
Melothria 7. 
Memecylum 67. 
Menandra 2Q, 21. 
Menifpermum 56. 
Mentha 89. 
Mercurialis 39, 153. 
Mefpilus 76. 
Michelia 50. 
Millefolium 127. 
Mimofa 81. 
Mimulus 96. 
Mitchella 18. 
Mitella 39, 68. 
Mithon 58. 
Mitra 27. 
Mitreola 27. 
Mnium 169. 
Moccafine 140. 
Mollugo 16, 70. 
Monarda 6. 
Monilifera 133^ 
Monotropa 65. 
Morilic 175. 
Morfus gallinae 89- 
Morus 78 , 146"' 
Mufcus 168 • 173- 
Mvofotis 24, 71. 
Myrica 155. 
Myrrha 44. 
Myrrhis 44. 
Myrtus 155. 

N. 

J^apaea 102. 
Napellus 82. 
Narciffos 49- 
Nardus 118. 

Nafturtium 98, 99 > 163; 
Needle (fpanish.) 118- 
Nelumbo 81. 
Neottia 137. 
Nepenthes 80. Nepeta SfcsJJo: 
Night-fchaoe 72. 
Nindzi 43. 
Ninzin 162. 
Nummularia 26. 
Nux 150. 
Nympha;a 81. 
Nymph^Eae congener 8*. 
Nyfla 162. 

6. 

Uak (black-) 149*. 
Oak (chesnut-) 149. 
Oak (red-) 149. 
Oak (white-) i-49- 
Oak (willow-) 149- 
Oat (fea-fide-) 14. 
Oats (wild-) 148. 
Obelifcotheca 129» 130,. 

I3 1 - 

Obolana 95. 
Oenanthe 44. 
Oenanthera 58 , 59. 
Oldenlandia 19, 21. 
Onagra 58 , 59- 
Onobry chis 106, 108, 1 1 IV 
Onoclea 163. 
Ononis 106. 
OphiogloITum 164.. 
Ophiorrhiza 27^ 
Ophrys 138. 
Opulus 46, 47. 
Opuntia 75. 
Orchidion 138. 
Orchis 137. 
Origanum 91. 
Ornithogalum 35sr*jJ* 
Orobanche 65, 95» 96.. 
Orobanchoides 65, 
Orobus iii. 
Orontium 53. 
Oryza 11. 

Osmunda 163, 164, 1*5. 
Ofteofpermum 133. 
Oftrya 151. 
Oxahs 55, 71. 
Oxyacantha 76. 
Oxycoccus 6q* ^jf^ * 
Oxys 71. ^s^' 

P. p. :nde X almse finij/fs i<5j. 
Panax i$2, 163. 
Panicaitrella 160. 
Panicum n, 12, 13. 
Papnver 79. 
Papaveri affinis 81» 
Papaw tree 84. 
Paronychia 98. 
Partheniaftrum 147. 
Parthenium 147. 
Pafliflora 140. 
PaftUiaca 42. 
Pavia 57. 
Peafe ( wild) 10$, 
Pedicularis 94. 
Pee-mottenga 10. 
Pellitoris 47. 
Fentaphylla 57. 
Pentaphylloides 79. 
Pencaphyllum 79. 
Penthorum 71. 
Peplis 74. 
Pepper 35. 
Percepier 12. 
Perjclymenum 30, 31. 
Periploca 36, 37. 
Perficaria 56, 61. 
Perfonata 116. 
Peziza 175. 
Phalaris 11. 
Phallus 175. 

Phafeolus io<5, 107, 108. 
Phillyrea 45. 
Phleos 145. 
Phlox 27. 
Phryma 92. 
Phyllitis 166. 
Phyfalis 32. 
Phytolacca 72. 
Pimento (wild) 6*3. 
Pimpinella 44. 
Pine (black-) 152. 

— t pitch-) 152. 

— Cfrruce-) 152. 

— fwhite-) 152. 

— (yellow-) 152. 

— Cyerfay) 152. 
Pmus 152. 
Pinxter Hoem 27. ' r uercus 145. 
s Queria 16. X ALPHABETICUS.' 

Pishamin 162. < 

Piftachia 22, 47. 

Plantago 19, 20, 50. 

Planta innominata 8. 

Plantain Cwhite-) 121. 

Platanaria 145. 

Platanocephalus 17. 

Platanus 151. 

£oa 13» W- 
Podophyllum 80, 8r. 
Poinciana 64 , 05. 
Poke 72. 

Pole-cat-weed 141. 
Polemonium 29. 
Polygala 103, 104. 
Polygonatum 51, 52. 
Polygonum 2, 16,22,61,62. 
Polypodium 1(54,1(55,1(37. 
Polypremum 2, 19. 
Polytrichum i<58, i<59. 
Pontederia jo. 
Poplar 83. 
Populago 87. 
Populus 157. 
Porophyllum 118. 
Portulaca 72, 73. 
Potamogeton 23,53, 143. 
PotenciIIa 79. 
Prenanthcs 113. 
Prikly-ash 48. 
Prikly-peer 75. 
Primula 40. 
Prinos 54. 
Proferpinaca 16. 
Prunella 91. 
Prunus 75, 16. 
Pfeudoacacia 105. 
Pfeudocoftus 147. 
Pfeudocyperus 144. 
Pfeudohelichryfum 122 , 

Pfeudoheileborus 87. 
Ptarmica 130, 147. 
Ptelea 20. 
Pteris 105, 10*6. 
Puccoon 24, 80. 
Pulegium 90. 
Pulmonaria 25. 
Punck 175. 
Pyrola 3, 67, <58. 
Pyrus 77. XVandalia 15. 
Ranmocha 8. 
Ranunculi facie 8r. 
Ranunculus 41, 85. 8<J, 

149. 
Raphaniftrum 98. 
Raphanus 98. 
Rapuntium 134, 135. 
Red - bird tree 67. 
Red - root 33. 
Renealmia 49. 
Refeda 158. 
Rhexia 58. 
Rhinanthus 92. 
Rhododendron 66. 
Rhus 45, 40". 
Ribes 34. 
Rich-weed 79. 
Ricinoides 153, i 54 , 
Ricinus 153, i 54 . 
Robinia 105. 
Rofa 77, 78. 
Ros folis 48. 
Rubia 18, 27. 
Rubus 78. 

Rudbeckia 129, 130,131. 
Ruelha 3, 97. J 

Rumex 55 . 
Ruppia 23. 

S. 

j3 aa mouna 57. 
Sabina 157. 
Sagina 23. 
Sagitta 149. 
Sagittaria 149. 
Saiicaria 73, 74. 
Salicornia 1. 
Salix 154. 
Salfola 38. 
Salvia 5. 
Sambucus 47, 
Samolus 30. 

S«. 1ND£X ALPHABlf Sanguinaria 80. 
Sanicula 40, 42, <5$. 
Santolina i»8. 
Saponaria 68. 
Sarothra 47. 

Sarracena 80» . ~^ 

Saflafras 62. 
Saturcj3 88, 00. 
Saururus 56, 57. 
Saxifraga 68, 69. 
Scabiofa 17, 128. 
Scabiofas affinis IL5. 
Scandix 22, 44. 
Schcenus 9» 
Schwalbea 92. 
Scirpus 9, 10, ir. 
Scorodonia 88. 
Scrophularia 95> 
Scutellaria 91, 92. 
Sea-oar 142. 
Sedum 71. 
Selago 168. 
Sempervivum 69. 
Seneca 103. 

Seneciai2i,i22,i25,i26. 
Senega 103. 
Senna 64, 65. 
Scrapias 137, 138, 139. 
Seriphium 100. 
Serpenttria 56, 141. 
Serratula 116. 
Sertularia 176. 
Sefamoides 87. 
Sefamum 144. 
Sefeli 42, 43. 
Sevenbarck 77. 
Sicyoides 154. 
Sicyos 154. 
Sida 101. 
Sideritis 88, %9> 
Sigesbeckia 128- 
Silene 69, 70. 
Siliqua 64. 
Siliquaflrum 64. 
Silphium 133, 134. 
Sifon 44. 

Sifymbrium 99, 100. 
Sifyrinchium 140. 
Sitz 43*- 
Sitzdfin 45. 
Sium 43 3 44» Skunckweed 141. 
Smilax 28, 52 , 155, 165. 
Smymium 44, 45. 
Snake- root 42. 

■ l ■ (black-) 79. 

■ < ' (Fern-rattie-_)i64. 

( Dr. wkt's - J 1 13. 

Solano congener 81. 
Solanum 31, 32, 56 , 72. 
Soiidago 122, 123. 
Sonchus 113, ilj.. 
Soopwood 58* 

Sophia. 100. 
Sophora 64, 
Sparganium 145. 
Specuicrrn veneris 35?» 
Spergula 70. 
Sphagnum 168, L69. 
Sphondylococcus 19- 
Spiraca 77. 
Spongia 174. 
Stachys 89. 
Staphis agria 82. 
Staphylasa 47. 
Stapylinus 42. 
Staphylodendron 47. 
Statice 48. 
Stellaria 143. 
Stewartia 101. 
Stickwecd (black-) i^a 

— • (white-) 128. 

Stipa 15. 
Stcebe 116. 
Stramonia 31. 
Stramonium 31, 32. 
Styrax 151* 
Sugar-tree itfi.. 
Sumach 45. 
Sweetgum 151. 
Sweet-meat 47. 
Swertia 40. 
Symphonanthos I9i 
Symphoricarpos 30. 
Symphytum 25. 
Syringa 18, 55« X araxacon 114. 
Tarchonanthos 147. 
Tatura 31, r><^3 < Tetragonothtca i2t. 
Teucrium 87 > 8g. 
Thalidtrum 85. 
Thlafpi 98. 
Throat wort 116. 
Thuja 153. 
Thuris limpidi folium 
Thymelaea 60. 
Thymus 88. 
Tiarella 68. 
Tilia 82. 
Tinus 46. 
Tithymalus 74. 
Toot - ash - tree 47 , 4S. 
Tordylium 42. 
Tota bona 39. 
Toxicodendron 45, 46* 
Tradefcantia 49, 5S» 
Tragopogon 113. 
Tremella 174. 
Trichomanes ify. 
Trichoftema 90. 
Trifolium 64, 71, 106, 108* 

111. 
Trilliura 56. 
Trilopus 22. 
Trioiteofpermum 31. , ■ 
Triofteum 31. 
Tripolium L23. 
Trixis 16. 
Tupelo (water-j 162. 

tree 162. 

Tulipifera 83. 
Tuber 176. 
Tuckahoo 176. 
Turritis 99, 100.. 
Typha 53, 145. 

U. 

Ulmaria 77. 
Ulmus 39, 151. 
Ulva 174. 
Umbellifera 42. 
Umbrella- tree 83. 
Unicorns-horn 158. 
Uniola 13, 14. 
Usnea 173. 
Urtica L45, 146* 
Ucricularia 3. 
Uvedalia 133.. 
Uvularia 51* V. ijy^ E X ALPHABET-JCU& V accjirfnm jp, 60. 
Valeria<te7 » 16" * 29, 120. 
Valeriansc fimilis 48. 
VaTcnanella 7. 
.Valerianoides 17. 
Veratrum 158. 
Verbafcum 31. 
Verbena 4,92, 145. 
Verbenaca 91. 
Verbefina 128. 
Veronica 2, 19. 
Viburnum 46, 47. 
Vicia 105, 106. 
Viola 135- 
Viorna £4. 

Virga aurea 1 22 , 1 23 , 1 24. 
"Vifcago 70. 
Vifcum 49, 154. Vitalba 84. 

Vitex 97. 

Viticella 34. 

Vfcis 34,35. 

Vitis idsa3o, 60, (56. 

W. 

Vr alnuts(white) 150, 
WathaBlTa 48. 
White-gum 151. 
White- wood 83. 
Wild-all-fpice 63, 
Wifank 38. 
Witch-Hazel 22. 

X. 

j\.amhium 146. Xiphium 7» 
Xyris 8. 

Y. 

1 eflamy 95. 
Yucca 53. 
Yzerhou:. 151. 

Z. 

Xj rmouna 57. 
Zannichellia 143. 
Zanthoxylum 47. 
Zarzaparilla 48. 
Zea-ore 23, 
Zizania 148. ! 
Zoftcra 142. 
Zuurfak 84. X<«>»<0><B><0><&<«><»<«><&<«><8><0>«<«>X E M E 


N D A N 


D 


A, 


8» *8. 


lin. 


22. 

28. 


Pet. lege Pttiv. 


teat. lege Tbeat. 


- 22. 

3. 


gen. 96. lege -ge*. 94. 


- 26. 

ptnult. aflinis Uge affinis, 


- 55. 

22, 


. tritici Unga , Iege /«';;« 


»«#ir 


/«*£#. 


- 9S- 


> ■ 


15 


. Pet. /<y» Petiv. 


— 111. 


~*~ - 


penult. Miti. lcpe Mitch, 

3o~ aj/inis lcge eJJJnis 


- 120". 
- 128. 


— 


30. 


maxime Jejrc maximi 


— 131. 

10. 


tcrnatis. lege ternatis. 


- 152. 


in fo 


nuc 


lege Monoecia Monadelpuia. K^J^<«>^»>'»<«>^<©>^<@>«s><^>.«<*>x