Skip to main content

Full text of "Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Cevirme Klavuzu-Faik Resit Unat"

See other formats


ATATURK KULTtJR, DIL VE TARIH YtJKSEK KURUMU 

TURK TARiH KURUMU YAYINLARI 

VIT. DtZi — Sa. 37 c HiCRI TARiHLERi MlLADI 
TARlHE gEViRME KILAVUZU FAiK RE§iT UNAT 6. Baski TtJRK TARtH KURUMU BASIMEVl— ANKARA 

19 8 8 ICtNDEKlLER Onsoz VII— VIII 

Kilavuzun ne yolda kullanilacagi hakkinda bilgiler DC — ^XVI 

Hicri-Kamerl tarihleri Miladi tarihe ^evirme cetvelleri 1 — 98 

Mali (Rumi) tarihlerin Hicri - Kameri ve Miladi karjdiklan (Birinci safha) 99 — 106 

Mali (Rumi) tarihlerin Hicri-Kameri ve Miladi karjiliklari (tkioci safha) 107 — 143 

Hicri - §emsi yillarm Hicri - Kameri ve Miladi karjihklan 145 — 158 

Tiirklerin kuUandiklan takvim usullerinin tarihgesine kisa bir baki§ 159 — 160 

Kronoloji cetvelleri 161 — 164 

Bibliyografya 165 — 175 N S Z >u kiigiik kitap, gayesine Mzmet bakumndan olacak ki, gerek memleket 
^iginde, gerek yabanci ilim nmhitlermde biiyiik ilgi gordii ve kisa zaman- 
da mevcudu tiirendigi gibi, tekrar bastinbnasi israrla takip olunan bir eser 
haline geldi. Miiellifinin §aHsi imkanlari ile uzun muddet yerine geitremedigi 
bu arzumin, Tiirk Tarih Kurumu tarafmdan ger5ekle§tirilmesi nagiz hazirla- 
yamndan ziyade, kitap igin biiyiik bir mazhariyet olmii§ ve omin hizmet sa- 
hasini biraz data gem§letmek imkammi vermi§tir. 

Bu vesile ile kitabin esasmi te§kil eden Wiistenfeld cetvelleri tekrar 
gozden gegirilerek gefitli kaynaklarla kar§ila§tirilmak suretiyle kontrol ve 
ewelce gozden kagmif bazi yanbflan tashib edibni§ ve dinl giitderin tes- 
piti konusimda faydali olux miilahazasiyle Hicri 1420 (Miladi: 2000) tarihi- 
ne kadarda yiiriitiilmiiftiir. 

Osmanli devleti yakin tarihinde olaylarin tesbitinde onemli bir yer 
tutan Mali tariUeria tabvU ve kontrollerini saglamak iqin. bu konuya ait 
cetveller de geni§letilmi§tir. Bu cetvellere miiracaat suretiyle big bir tered- 
diide ve §iipheye dii^iibneden Tanzimattan Cumburiyete kadar gegen yiUar 
arasindaki berbangi bir olaya ait olarak Rumi veya Mali kaydiyle zapte- 
dilini§ bir taribia, Miladi veya Hicri - Kameri tam mukabilini bulup gikar- 
mak miimkiin olacaktir. 

Bundan bafka Islam devletlerinde Abbasiler devxinden ba§byarak mub- 
telif zamanlarda ve tiirlii adlarla Hicri-Kameri (Arabi) taribe zamimeten 
mevsimlerle alakak mali i§lerde kullanilan §emsi- Hicri senelerin hangi Hicri- 
Kameri ve Miladi senelere tekabiil ettiklerini ve bangi senelerin "Azer met- 
hali" kurabna^ uyularak sivi§ edilmesi gerektigi veya olundugu hakkinda 
bir fikir vermek ve bilbassa bugiin Iran ve Afganistan gibi yakin tarihi ve 
kiiltiirel miinasebetlerimiz bulanan Miisliiman memleketlerde kullamlmakta 
olan ve §emsi-Hicri esasa dayanantakvim.senelerininkar§ibklanbilinmek 
iizere de, rabmetli biiyiik takvim ve felekiyat bilginimiz Gazi Ahmet Mubtar 
Pa§a'nin eserlertaden faydalanilarak ii^iincii bir cetvel daba ilave edilmi^tir. ^ Tiirk Ansiklopedisi, c. 4, s. 140. 

— vn Kitabrn sonundaki Tiirklerm kullandiklan takvim usuUerinia tarihgesi son 
dumma gore duzeltUdigi gibi, bugiin alem§iiiiml bir mahiyet alini§ bulunan 
Gregoryen usTilii Miladi takvimm ba§langi5tan bugiine kadar hangi mem- 
leketlerde ve hangi tarihlerde resmen kabtd ve tatbike ba§landigini gosteren 
bir kronoloji cetveli ile memleketimizde takvim tatbikati ve islahatiyle U- 
gili olarak resmen yapilmi§ i§lerin zamanlarim ve konulanm gosterir ikinci 
bir kronoloji cetvelinin de bu bahsin sonuna eklenmesinde fayda miilahaza 
edihm§tir ^. 

Kitabm ikinci baskisma konuhnu? olan bibliyografya da, bilhassa 
Tiixk^e yazilmi§ olanlann tamami toplanmaya 9al§i§]larak yeni Qikan veya 
ele ge5en bir kisim kitap ve makalelerin ilavesi suretiyle tekrar tertip ve tas- 
nif olunmu§ ve ba§bcalarmin mahiyet ve ilml onemlerini belirtmek iizere 
eklenen bibliyografik kisa bilgUerle de ilerde memleketimizde takvim tarihi 
iizerinde me§gtd olacaklara ve ilim tarihimizin takvim dalma bir hizmette 
bulunulmak istenmi§tir. 

Boylece geni§letilmi§ olarak Tiirk Tarih Kurumu tarafmdan yayimla- 
nan bu basmu, umumi istifadeye arzederken yine kalmj§ olmasi tabil bulu- 
nan kusur ve eksikliklerinin miisamahayla kar§danmasmi dilemek ve 
yapilacak tenkid ve ikazlarm memnimluk ve §iikranmmizi mucip olacagmi 
belirtmek de vazifemdir. 31. XII. 1959 

FAlK RE§tT UNAT 

Turk Tarih Kurtmiti Uyelerinden 2 Takvim ve tarih sistemleri konusimdaki isler ve hareketler hakkinda kronolojik 
bilgi edinmek isteyenlere §u esere konulmuj olan cetvel tavsiyeye jayandir: 

Time Measurement and Calendar Construction, B. Richhmond, Leiden 1956 (s. 174-185). 

— VIII — KILAVUZUN NASIL KULLANILACAGI 
HAKKINDA BlLGlLER Kitabimi2ntn esasmi te§kil eden tarih karfiliklan cetvelleri dort gurup 
halinde tesbit edilmif bulunmaktadir : 

1. Hicri - Kameri tariMeri Miladi tarihe Qevirme cetvelleri, 

2. Mali (Ruini) tariHerin Hicrt - Kameri ve Miladi karjiliklan (birinci safha), 

3. Mali (Rumi) tarihierin Hicri - Kameri ve Miladi karjiliklan (ikinci safha), 

4. Hicri - §emsi tarihleriQ Hicri - Kameri ve Miladi karjiUdan. 

I. 2-97 nci sahifelerdeki cetveller her gift sahifede otuz seneye ait tarih- 
ler olmak iizere dogrudan dogruya Hicri - Kameri yiUann mubtelif aylarmm 
ilk giinlerine tesadiif eden Miladi tarihleri gostermektedir. Soldan birinci 
siitun Hicret yihni (Kameri), ikinci siitun her Kameri yihn Muharrem ayimn 
ilk giiniiniin hangi MHat yihmn hangi ayimn kagmci ve haftanin hangi 
giiniine tesadiif ettigini, oteki siitimlar da sirasiyle diger Kameri veya Axabi 
aylann aym suretle hangi Miladi tarihlere rastladigim gostermektedir. 
Kameri ay isimlerinin altma aynca o aylann kag giin itibar oltmdugu da 
italik rakamlarla i§aret edilmi§tir. Yillann aylan Roma rakamlariyle, giin 
isimleri de alfabenin ilk yedi harfi de yazdmi§ ve aylara delalet eden Romen 
rakamlariyle, giinleri gosteren majiiskiil alfabe harflerinin hangi aylara ve 
giinlere ait bulunduklan daima kolayhkla ve tereddiitsiiz hatirlanmak igin, 
sol ve sag sahifelerin altlarma aynca yazilmi§tir. Eski tarih metinlerinde 
veya vesikalarda Hicri - Kameri tarih kuBananlar gok defa metin Tiirkge 
dahi olsa bu tarihleri Arapga keHmelerle veya bunlarm kisaltilmi§ i§aret- 
leriyle gosterme yolunu ihtiyar ettiklerinden ve bazan da ay giinlerini ba§i 
veya sonu yahut baflan, ortalan, sonlan anlamina gelen kelimelerle ifade 
ettiklerinden, kdavuzumuzdan faydalanacaklara bu hususta da bir kolayhk 
olmak iizere bu gibi tabir ve ifaretlerin, karfiliklanm Aiapqa yazdi§lan ve 
Tiirk harfleriyle okunu§lariyle birlikte gosteren bir cetvel de tertip edUerek 
kitaba aynca ilave edilmiftir (s. 98). 

Bu cetveUerin ne yolda kuUanilacaklanm a§agida verilen §u birkag 
omek kolayca agddiyacaktir. 

— DC — a) tstanbul'im TiirHer tarafindan fetM tariH olan 20 Cemaziyelewel 
857 Hicri - Kameri tarihiiun Mjladi tariHe kaT§iligmi aramak istedigimiz 
zaman, once 58 nci saliifede sol siitunda siyah rakamlaria yazilmi§ olan 
857 Hicil yilmi btduniz. Bunun sag yamnda gordiigiimiiz ince rakam Miiadl 
yilm tariM olan 1453 ii gostermektedir. Sahifenin ynkansmdaki ay adlanmn 
yazili oldugu siitun ba§liklarmda CemaziyeleweU bulduktan sonra a§agi 
dogru inerek 857 nin sirasmdaki tariM VIOE olarak okuruz. Cemaziyelewelin 
ilk giiniiniin rasladigi bu tarib bize o giiniin Mayism onuncu pex§embe giinii 
oldugunu anlatmaktadir. 20 Cemaziyelewebn rastladigi giinii bulmak iqm 
20 nin bir eksigi olan 19 u Mayisa ait 10 rakamma katmak kafidix. Boylece 
29 Mayisi biJmu§ oluruz. Bu tariMn haftamn bangi giiniine tasadiif ettigini 
tesbit i§ine gelince, 10 Mayis per§embeye rastladigina gore 24 Mayism yine 
per§embeye, 25 in cumaya, 26 nin cumartesiye, 27 nin pazara, 28 in pazar- 
tesiye ve netice olarak 29 un da sab giiniine tasadiif ettigini zibnen besap- 
lanz ve aradigimiz Hicri tarihin Miiadt kar§ibginm 29 Mayis 1453 sab ol- 
dugunu kesin olarak anlamif bulunuruz. 

Bazi kimselerce o taribte Julian takviminin kuUambm§ oldugu ve bu 
taribin de buna gore tespit edildigi ileri siirulerek fetih yddoniimiiniin 
29 Mayisa degil, Gregoryen takvimine gore 8 Hazirana rastlamasi gerek- 
tigi fikrinin savunuldugu da goriibnektedir i. Ancak Gregoryen takvimi 15 
Ekim 1582 taribinden muteber olduguna ve bundan onceki Miladi tarib- 
lerin bizzarur JuHan esasina gore ve beUd baMkatten bir mikdar farkb 
olarak kabulii gerektigine ve bibndigine gore, bu bususun miinaka§asina 
mabal obnadigi meydandadir. Bununla birbkte iddia sabiplerinin g6rii§le- 
rini bir an igin dogru kabul etmek icap etse iki takvim arasindaki giin 
tefaviitiiniin on behind yiizyilda 10 de^, beniiz 9 giin olmasi gerektigine 
gore bu taribin de 8 Haziran olmayip 7 Haziran olmasi icap eder 2. 

b) Bazan bu besaplama daba ba§ka bir ameliyeyi de icabettirebUir. Mesela: 
Giilbane Hatti Hiimayununun nesri taribi olan 26 §aban 1255 pazar giiniiniin 
Miladi taible kar§ibgmi tesbit iqin. 84 iincii sabifede 1255 Hicret yibni, kar§i- 
sinda 1839 Milat yibni ve §aban siitununda da XlOE taribmi buluruz. Ara- 
digimiz tarib §abamn 26 si olduguna ve buldugumuz 10 rakamina 25 i ekle- 
yince 35 gikacagma gore ve Ekim ayi 31 giin siirdiigiine nazaran 4 Kasima 
tesadiif etmesi icabettigi goriiliir. 26 §aban pazar giinii olduguna gore 29 
§abanm Qar§anibaya ve 1 Ramazamn per§embeye rastlamasi gerektigi akla 

1 NiteHm Tevhid-i Efkar gazetesi istanbul'un 468 inci fetih yildoniimiinu, hatta 
hesabi yanhs yaparak, 12 Haziran 1337 (1921) tarihli niishasi ile kutlamistir. 

2 tzahh Osmanh Tarihi Kronolojisi, Ismail Hami Dani§mend, C. I, s. XII - XIII. 
Istanbul 1945. 

— X — gelirse de, cetvelimizin Ramazan siitmmnda ilk giintin per§eiiibe degil cuma 
oldugu ve binaenaleyh bu cumayi taMp eden pazaim ise 3 Kasim 1839 a 
rastladigi goriiliir. Buna gore fermanm nefir tariMoia, Fransizca metni iize- 
rindefci Miladl taiihte de sarahaten goriildiigii veghile 3 Kasim olmasi gerek- 
tigi gergegi kendiliginden ortaya Qikar. Yukanda hesabin baflangicmda 
goriilen bir giinliik farkm ise Kameri ay baflanmn gok defa Astronomi 
Uminia ince ve degifmez hesaplarma gore degH, hildlin rilyeti^ nin tes- 
pitinde tutxilaii yollar gibi gok defa ilmt obniyan bir esasa baglanmasm- 
dan ileri geldigi ve fermanin Giilhane Kasn meydamnda okimdugu taribin 
26 obnayip gergekte 25 §aban olmasi gerektigi aiila§ilim§ olur. XIX neu 
asra ait bir 50k olaylann Hicri - Kamert tarible tesbit edilen ve ekseriya 
bu sebeple bir giin farkh bulunan tarihJerinin ^ giinleri malum oldugu 
takdixde bu esasa gore Miladl kar§iLiklanmn tesbit ve daima kontrol 
zaruri bulundugu da mubakkaktir. 

c) tlk Kanumu Esasinin ne§rr ve ilani giinii olarak resml kayitlarda yer 
alan 7 ZUhicce 1292 ^ cumartesi taribinin de ayni suretle bir giin farkia tat- 
bikata yanli§ gegmif olan bir tarib oldugunu ve biitiin diinyaca 23 Aralik 
1876 cumartesi olarak malum bulunan bu taribin de gergekte 7 Zilbicce ol- 
mayip cumartesiye laslamasi gereken 6 ZUbicce obnasi gerektigini de ikinci 
tipik bir misal olarak zikretmekte de fayda miUabaza edilmi§tir. 

d) Bu kisun cetvellerde 67 nci sahifeye kadar olan kar§iliklar Jidian 
takvimine gore Miladi taribleri, 68 nci sahifeden itibaren de Gregoryen tak- 
vimine gore olan Miladi taribleri gostermektedir. Gregoryen takvim islaha- ^ Ayin hilal geHinde olarak ay bajmda ilk gorimu§u. (bk. 1. H. Dam^mend'm onceki 
sahifede bahai geijen eseri, s. XI.) 

^ Devletin resmi gazeteai olan Takvim-i Vekayi bajta gelmek iizere bu farkU tarih- 
ler Qok defa o devir gazetelerinin tagidxfclan tarihlerde de goriilmektedu:. 

Takvim-i VekayVde goriilen §u fikra buna ve hilalin riiyeti esasma gore tarihlemeum 
sakatbklanna tipik bir omekjir ; 

1278 Kamazan-i §erif gurresi tekmil-i selasin-i §aban (§aban'm otuz giine tamam- 
lanmasi) ile Pazar guniinden itibar olunmujtu (2 Mart 1862 ye rastlar). Ramazan-i §e- 
rifin 29 imcu Pazar giinii akjam iizeri Dersaadet'in semt-i garbisinde runiima olan kit'a-i 
sebab gurre-i nev-Hlal-i mab-i §ewali miigabedeye Mcab olmasi Ue Ramazanm dahi otu- 
za i km all lazim gebnij oldngundan Pazar gecesi siyama niyet olnnmug ise de muahharen 
riiyet-i iulal vukuuna dair ta§radan vaiid olan haberin zuhuru sebebiyle §evval-i §erifin 
gurresi Pazartesi olmak iizere sabit olduktan sonra (Dogrusu 1 Nisan 1862 ye rastlayan 
SaL giinii oLmak icap ederdi. (^iinkii 1 Ramazan, Pazar = 2 Mart, 29 Ramazan Pazartesi 
= 31 Marttir). Takvim-i Vekayi, No. 638, 8 §ewal 1278. 

^ Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye, Kirk altmci seue, Istanbul 1308 (3.88). Muk- 
tira-i Rical ve Siyasiyun, Musa Kazun, Istanbul 1326 (s.SlO). 

— XI — tmrn mebdei 17 Ramazan 990 (15 Ekim 1582) den soniaki bit Hicrl - Kameri 
tarihin Julian esasma gore takvim kuUanmakta devam eden bir memlekete 
goie Miladi kar§iligim bidmak igin de cetvelde bulunan tarib karfibgindan, 
kag giin onceki taribi bulmak i§m diifiilmesi gerekli giin sayilan da ber 
sahifenin altmda ifaret olunniu§ ve her asirda bir giin artmak suretiyle bu 
sayimn hangi taribler i^in on, hangi taribler igin onbir, oniki, oniig . . . 
olacagi beHrtilmiftir. 

CetveUerin altmdaki bu rakamlara dayanilarak Julian esasma gore biUnen 
bir Miladi tarihin Miladi karfibgim bulmak da miimkiindiir ve bUhassa 
Gregoryen takvimini sonradan kabul eden memleketlere ait taribi olaylarm 
bu giin artik cihan§iiniul bir mahiyet almi§ bidunan Gregoryen takvimine 
gore tarihlerini tesbit igin de pek zaruridir. Ba§bca memleketlerin bu sistemi 
resmen hangi tarihlerden ba§hyarak tatbik ettikleri kitabimizin bu baskisina 
ilave edilen kronoloji cetvelinde (s. 161-162) gosterilmiftir. Mesela Amerika 
Birle§ik Devletlerinin ilk Cumhurba§kani George Washington'un dogum taribi 
olan 11 §ubat 1732, o sirada Ingiltere ve miistemlekelerinde heniiz Gre- 
goryen takvimi kabul olunmadigi igin Julian esasma gore tayin edilmi§ bir 
tarihtir. Grogoryen takAdmine gore ise 10 giin fazlasiyle 22 §ubat 1732 olmak 
gerekir ve bu cihet biyografUerinde sureti mabsusada bebxtilmektedir ^. 1918 
de Rusya'da Kerensky rejimine kar§i yapilan ve bugiinkii Sovyetler BirHgi 
devletinin kuruluf mebdei olarak kabul edilen ve 7 Kasimda vukua gelen 
biikumet darbesine de umumiyetle Octobre (Ekim) ihtilali denilmesinin 
sebebi, o taribte Rusya'da heniiz Gregoryen takviminin kabid edilmemif 
bulunmasi sebebiyle hadisenin Julian tkvimine gore (25 Ekim 1917) de 
vuku bulmasmdan ileri gelmektedir. 

Julian takvimine gore giinlerin bu cetveUer vasitasiyle tesbiti imkanmin 
ayni zamanda bu esasa dayanan Osmanli Mali ( = Rumi) senelerinin giinlerini 
tayin ve kontrol bakimmdan da ife yanyacagi unnutulmamabdir. 

n. Osmanli devleti muamelat ve kuyudatmda Mali Sene adi He andan 
ve Hicri 1089 dan itibaren resmen fakat mabdut ve mali hususlarda kidlaml- 
maya ba|lamlmi§ oldugu goriilen ve H. 1256 dan itibaren de tatbik sahasi 
daha geni§liyerek resmen Mall sene adi verilen takvim esasma gore yazdmif 
tarihlerin de, bUhassa XIX. asirdan ba§byarak eski vesika ve kayitlanmizda 
yakm devxe kadar onemli bir yer tuttugu gibi, resmi ve ilmi bigbir mahiyeti 
bulunmamakla beraber zamammizda da duvar ve cep takvimlerinde hala 
Rumi sene adi altmda yer almakta devam ettigi goriilmektedir. Encyclopedia Americana, c. 28, s. 748. 

— XII — Mali yil tamamen Julian takvimi esasma dayaomaktadir. Aylamjin 
kismen Selefld (Selosit) kismen Julian takviminden alinmi§ olan isimleri 
Julian aylan ve giinleriyle tamamiyle paralel gider. Sene Julian takviminin 
1 Marti ile ba§layip §ubatin son giinii lie bittigi i^in, kebiseleri Julian tak- 
vimindekilerden bir onceki senelerdir. §u halde bunda 1324 (1908) Julian 
takvim senesi degil, 1 Mart 1323 ile ba§layip 28 §ubat 1324 (1908) ile biten 
1323 mall senesi kebisedir. 

Mall sender, EQcri - Kameri yillara gore saydix ve 1 Marta rastlayan 
Kameri yda gore tayin edilir. Ve her mall yil, mesela 1340 mali ydi 1 Mart 
1924 den 28 §ubat 1925 e kadar olmak iizere, Miladi tarihe gore ilk on ayi 
bir, son iki ayi onu takip eden yila du§en iki ayn yda tekabiil eder. Fakat 
Kameri takvim esasma gore Hicret yillan kisabklan dolayisiyle takriben 
her otuz ii? ydda bir tam bir yd mali seneden ileri gittigi i§in mali seneden 
her otuz uq senede bir Hicret senesi dii§iilmesi esasi kabul edilmi? ve bu 
suretle atlanan senelere Sivi§ ydi denmiftir. Boylece 1120 senesini 1122 
senesi, 1153 senesini 1155 senesi takip etmek suretiyle her otuz ug ydda bir 
yd atlanmif ise de 1287 senesinde bu yapdmamif ve ondan soma fark gittikge 
artarak zamanla iig seneye kadar gikmiftir. Halen iginde bulundugumuz 
1379 Hicret ydina 1376 Rumi senesinin tesadiif etmsi gerekirdi. Kitabimizm 
bu defaki baskismda Mall senelerin karfibklan biri 1087 den 1254 e (s. 100-105), 
digeri 1256 dan Miladi takvim mebdeinin resmen kabul edildigi 1341 senesi 
sonuna kadar (s. 108-143) olmak iizere iki safha gozoniinde tutidarak 
tertip edilmif bulunmaktadir. 

a) Birinci safhaya ait cetveller nisbeten basittir ve be§ siitun iizerine 
tertip edilmiftir. Soldan ilk siitun Mall ydi, ikinci siitun o Mall ydin ilk 
giiniiniin rastladigi ve senenin admi aldigi Hicri - Kameri yd tarihini, iiglincii 
siitun bu Hicrl - Kameri ydin ilk giiniiniin tekabiil ettigi Mall (Rumi) tarihi, 
dordiincii siitun Julian esasma uygun olarak bir ewelki siitundan ogrenilen 
Mall tarih giiniine ka? giin eklenmek suretiyle Gregoryen esasma gore tarihin 
bidunabilecegini, son siitun da ii^iincu siitundaki tarihin tekabiil ettigi 
Mdadl ydi gostermektedir. Bu cetvelde kebise sender de yanlarma hirer 
* konulmak suretiyle belirtilmiftir. 

Mesela, bu cetveUere gore 1160 Mall senesinin 1 Martinin 29 sefer 1160 
pazar giiniine diifmekte oldugu, 1 Muharrem 1160 m ise 22 Arahk 1160 a 
rastladigi, bunun da 11 giin fazlasiyle 2 Ocak 1784 oldugu goriilmektedir ki, 
bunun 78-79 sahifelerdeki cetveUerle kontrol edilmesi ve buradaki malu- 
mattan bilistifade mesela 27 Nisan 1160 gar§amba giiniiniin de 8 Mayis 
1748 e tekabiil ettiginin bulunmasi miimkiindiir. 

— XIII — b) Ikinci safhaya ait cetveUer daha tafsilatli tertip olimmug ve Tan- 
zimattan bu yana dogum, m|a, tesis ve tapu kayitlarmda rastlanan, mat- 
buatta goriilen ve bukuM muamelat bakimindan ozel bir onem tapyan Mali 
-^ene tariblerinin Miladi tarible tain kar§ibMamu bubnak iqm birinci bo- 
liimde oldugu gibi aybk cetveUer tanzim edilmi§tir. Kar§dJdi iki sabifeyi 
i§gal eden bu cetveUerin soldan ilk siitimu Mall yillan, onu takip eden siitun- 
lar da bu senenin ilk ayi olan Marttan ba§byarak sira ile 12 ayi gostermek- 
tedir. Mart siitununda ay ismimn altmdaki majiiskiil harflerden R Rmnl, 
M Miiadl taribe gore giine, G barfi haftamn giiniine, K barfi de Kameri 
aym giiniine ifaret etmektedir. Aynca ber Mall yd rakanunin kargismda 
paxantez iglerinde tekabiil ettigi MHadi, fficrl - Kameri ve Hicrl - §emsi 
ydlann tarihleri de gosteribni^tir. Marttan gayn ay siitunlarmda Ruml gim 
tariblerinin tekrarma liizum goriibnemi§tir. Her ayin biitiin giinleri gosteril- 
miyerek yabiiz 1, 6, 11, 16, 21 ve 26 nci giinlerinin abnmasiyle iktifa olnn- 
nin§tur. Aralarda kalan giinlerin nfak bir zlhin besabiyle bulunabileceklen 
5iipbesizdir. SUtunlarda ber aym ilk rakamlan bizasinda ve onn takiben 
>Tne yeni ba§byan bir ayin ilk abnan taribinin sagindaki Romen rakamlan 
o Kameri tarihin bangi aya ait bulundugmm gostermekte ve bu Romen 
rakamlarimn kar§digi olan Aiapga ay isimleri de gift nmnarab sahifelerm 
altmda goriibnektedir i. Birinci Arab! aym yani Mubarrenun bafladigi sutun- 
larda da I rakami yerine fficrl - Kameri ydin taribi konulmu|tur. Tek sayib 
rakamlann arabk ayi siitnnuna dii§en ve 1900 den once 2, sonralan 3 Ocak 
obnasi gereken MilSdl tarihlerin bangi yillarm ba§i oldugu da birer not numa- 
rasiyle i§aret edilerek sabife altlannda o Miladi ydm numaralan yazdmak 
snretiyle g6sterilmi§tir. Giin adlan iqbx ewelki cetveUerde kuHamlan barfler 
aynen mubafaza olunmakla beraber, kolayca batirlanmasi iqm tek numarab 
sabifelerin altmda bu kismida da tekrar edibni§tir. 

138-139 ncu sahifelerde goriilecegi vegbile Gregoryen esasma gore tak- 
vimin memleketimizde ilk tatbik safbasi olan ve yabuz giin taribleriyle yd 

1 AiaBt aylarm Tiixk iarfleriyle yazdislan Turk Dil Kuxnmu tarafindan y^yudanan 
TiiTkge Sozluk'teU imlalanna ve dilimkde, bazdan galat olmaHa beraber, halea taam- 
miim etini9 telafftiz sekUlerine gore alHum^tix. Ancak esH bii hsim kayit ve melMerde 
dogru sekilleriyle yazdan ve binnetice okmmslan farHi olmasi icap edenler de burada 
gosterilmijtir. 

4j-^i,5^U.. = Cumada'1-Ma, JliJI^i^^ = Cemazi's-sani, JliU^.j = Rebi'us-sani 

oX^lji = Zu'1-ka'de <^lji = Zul-bicce — XIV — bafina taalluk eden degifmeleri sagliyan kanunun hiikiimleri geregince 1332 
Mali yilmin 1917 ye tekabiil eden §ubati 13 giin noksaniyle alinmif ve Miladi 
yilma tekabiil eden 1333 Mali yib da Aralik ayinda bitmek iizere on aylik 
kisa bir sene olarak g6sterilmi§tir. Cetvelin bundan sonraki saMfelerinde 
aylarm tertip sirasi degi§tirildigi gibi Gregoryen esasma gore siralanan 
aylarin giin numaralanmn da yalniz Ocak ayi siitununda gosterilmesiyle 
iktifa edilmi§ ve 1925 Miladi yilinm mukabili olan ve 26 Arabk 1341 tarihli 
ve 698 numarah kanunla resmen taribe maledHen 1341 Mali yib sonima 
kadar da bu suretle devam edilerek cetvel tamamlanmiftir. 

Bu cetvellerden faydalanmak hususimda da tatbiki bir misal ele alacak 
ve faraza 19 Kanunusani 1303 de 6lmii§ olduguna dair elimizde tek bir tarib 
kaydi bulunan bir zatm Miladi taribe gore oliim taribini tesbit etmek isti- 
yecek olursak, 126 nci sabifede 1303 Mali senesine ait boliimii bulduktan 
sonra Mart siitiinundaki R harfi sirasinda 19 a en yakin rakam olan 21 in 
nfki sirasmi takip ederek Ocak ayi siitunundaki 2 E 19 taribini buluruz. 
19, 21 den 2 eksik olduguna gore aradigumz taribin de 2 eksigiyle 31 Ocak 
1888 oldugunu anlar ve bu taribin 17 Cemaziyelewel 1305 sab giiniine tesadiif 
etmekte oldugunu gormiif oluruz. Bunu 88 nci sahifedeki malumatla kar§i- 
la§tmnca ayni neticeyi bulmak suretiyle elde ettigimiz taribin sibhatini 
teyit etmek te miimkiindiir. 

in. Kitabm 146 - 158 inci sahifelerindeki cetvellere gelince, bunlar 
Hazreti Mubammed'in Mekke'den Medine'ye bicreti olayini mebde tutan 
ve §emsi yd esasma gore yiiriitiilen Hicri yiUarm, Hicri - Kameri ve Miladi 
kar§diklarim gostermek iizere tertip edilmi§tir. Cetveller rahmetK Ahmet 
Muhtar Pafa'mn Islah ut - Takvim adli eserine, Mali ( Rimii ) adi altmda 
Osmanb devletinde kullamlan resmi taribin yerine kaim olmak iizere, ihni 
esaslara gore islah edibnif olarak kabuliinii teklif ettigi sistem dahilinde 
Hicri - §emsi sene ba§larimn Hicri - Kameri ve Miladi yillarm bangi tarih- 
lerine miitekabilen rastladiklanni gostermek iizere tertip ederek ekledigi 
1 numarab tafsilatb cetvelin sag sixtunimdan faydadanilarak bazirlanmi§- 
tir. Gergekte nazari olmakla beraber, tatbikatta Abbasiler devrinden ba§- 
byarak^ zaman zaman muhtelif Islam devletlerinde Hiraci (Mali) yd ola- 
rak Hicri - Kameri seneye zamimeten kullamlan ve Biiyiik Sel5iiklu hii- 
kiimdari Melik§ab zamanmda Tarih-i Celali ( Ulug Bey Takvimi ) adi ^ Sene-i Maliye hakkmda Mutalaat, Ahmet §akir, jtstabul 1308, (s. 18). 
Ilk sivi? 243 senesinde Halife el-MiitevekMI ala'Uah zamamnda (M. 847-861) yapila- 
rak 244 Kameri ve Hicri yillan parelel duruma getirimijti (M. 857) 

_ XV — altinda islah edilerek 16 Mart 1079 (10 Ramazan 471) den itibaren bu 
iilkede daha geni§ bir tatbik sahasi bulan §emsi yibn on plana gegtigi, 
hatta Iran'da llbanlilann bakimiyeti sirasinda Gazan Han deviinde 12 
Recep 701 = 13 Mart 1302 den itibaren yapilan bazi tadilatla "llhan 
Takvimi" adini alan bu §emsi takvimin, 31 Mart 1925 den sonra Iran' da 
milli takvim olarak yeni bir islaha tabi tutuldugu, Afganistan'da ise Ta- 
rih-i Celali'nin kullanibnasma devam edildigi malumdur. Bu §emsl yibn, 
Osmanb mali yJindan farki bidayette yapilan §ekilde her otuz iig yilda bir 
sivi§ yapihnak suretiyle taribin Hicri - Kameri yiUa birle§tirilmiyerek, 
yillarm bicret mebdeinden §emsl olarak alinmak suretiyle Miladl (Julien 
ve Gregoryen) yillar gibi giine§ senesinin devirlerine uyularak hesaplan- 
nii§ bulunmasidir. 

Bununla beraber ister ba§i Miladi Julian yila kiyasla Mart, ister 
Gregoryen sistemine gore Ocak, isterse Hicret olayma gore Eylul ayma 
rastlasm, ger^ege uygun bir giine§ yibnm bu giin tatbik olundugu memle- 
ketlerin eski devirlere ait olaylarinin da ayni takvimle gosterilen tarihleri- 
nin dogru karfiliklarini tayin bakumndan boyle bir cetvele ihtiyag bulun- 
dugu muhakkaktu:. Abmet Mubtar Pa§a cetvelinde bu kar§ilikb taribler, 
ydlann ba§ladigi tarihlere gore tertip edilmi§ ve §emsi - Hicri, Kameri - Hicri, 
Miladi olmak iizere iig boliime ayrilnuftir. Her boliimde ilk siitun 
senenin sira sayismi, ikinci siitun senenin ilk giiniiniin haftanm kagmci 
giiniine rastladigini, diger iigiincii ve dordiincii siitunlar da boliime esas olan 
senenin ilk giiniiniin mukabeleten diger senelerin hangi aylarmmi bangi giin- 
lerine rastladiklanm gostermektedir. 

Kitabunizin bu iigiincii cetvelinden faydalanma konusunda da tatbiki 
bir misal olmak iizere, Tebriz'de H. 1267 ydmda basilmi§ bulunan "Divan-i 
Fuzuli" nin nefir taribini Hicri -Kameri ve Miladi olarak bilmek istedigi- 
miz takdirde, 158 inci sahifenin soldan birinci siitununda 1267 senesini bul- 
manuz ve kar§ismdaki 1306 Hicri - Kameri ve 1888 Miladi taribini bulma- 
miz miimkiin olui. XVI Hicii - Kameri tarihleri 

Miladi tarihe 
Qevirme cetvelleri Hicri : 1 — 30 Hicri tarihlerin ?, 
Cemaziycl- 


Cemaziyel- 


'a 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyulahir 


e\'\'el 


ahir 
30 giin 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


1 


622 


VII 16 F 


VIII 15 A 


IX13B 


X13D 


XI HE 


XII 11 G 


2 


623 


VII 5C 


VIII 4E 


IX 2F 


X 2A 


X31B 


XI30D 


3 


624 


VI 24 A 


VII 24 C 


VIII 22 D 


IX21F 


X20G 


XI19B 


4 


625 


VI 13 E 


VII 13 G 


VIII 11 A 


IX IOC 


X 9D 


XI 8 F 


5 


626 


VI 2B 


VII 2D 


VII 31 E 


VIII 30 G 


IX 28 A 


X 28C 


6 


627 


V23G 


VI 22 B 


VII 21 C 


VIII 20 E 


IX18F 


X18A 


7 


628 


Vll D 


VI 10 F 


VII 9G 


VIII 8B 


IX 6 C 


X 6E 


8 


629 


V IB 


V31D 


VI 29 E 


VII 29 G 


VIII 27 A 


IX26C 


9 


630 


IV 20 F 


V 20 A 


VI 18 B 


VII 18 D 


VIII 16 E 


IX 15 G 


10 


631 


IV 9C 


V 9E 


VI 7r 


VII 7 A 


VIII 5B 


IX 4 D 


U 


632 


III 29 A 


IV28C 


V27D 


VI 26 F 


VII 25 G 


VIII 24 B 


12 


633 


III 18 E 


IV 17 G 


V 16 A 


VI 15 C 


VII 14 D 


VIII 13 F 


13 


634 


HI 7B 


IV 6D 


V 5E 


VI 4G 


VII 3 A 


VIII 2C 


14 


635 


II25G 


III 27 B 


IV25C 


V25E 


VI 23 F 


VII 23 A 


15 


636 


II14D 


III 15 F 


IV 13 G 


V13B 


VI 11 C 


VII HE 


16 


637 


II 2 A 


III 4 


IV 2D 


V 2F 


V31G 


VI 30 B 


17 


638 


I23F 


II 22 A 


III 23 B 


IV 22 D 


V21E 


VI 20 G 


18 


639 


I12C 


HUE 


III 12 F 


IV 11 A 


VIOB 


VI 9D 


19 


640 


I 2A 


II IC 


III ID 


III 31 F 


IV 29 G 


V29B 


20 


640 


XII 21 E 


641 I 20 G 


II 18 A 


III 20 C 


IV 18 D 


V18F 


21 


641 


XII 10 B 


642 I 9D 


II 7 E 


III 9G 


IV 7 A 


V 7C 


22 


642 


XI30G 


XII 30 B 


643 I 28 C 


II27E 


III 28 F 


IV 27 A 


23 


643 


XI19D 


XII 19 F 


644 I 17 G 


II16B 


III 16 C 


IV15E 


24 


644 


XI 7 A 


XII 7C 


645 I 5D 


II 4F 


III 5G 


IV 4B 


25 


645 


X28F 


XI 27 A 


XII 26 B 


646 I 25 D 


II23E 


III 25 G 


26 


646 


X17C 


XI16E 


XII 15 F 


647 I 14 A 


II12B 


III 14 D 


27 


647 


X 7A 


XI 6 C 


XII 5D 


648 I 4F 


II 2 G 


III 3B 


28 


648 


IX2SE 


X25G 


XI 23 A 


XII 23 C 


649 I 21 D 


II20F 


29 


649 


IX14B 


X14D 


XI12E 


XII 12 G 


650 1 10 A 


II 9 C 


30 


650 


IX 4 G 


X 4B 


XI 2 C 


XII 2E 


XII 31 F 


651 I 30 A I = Ocak, n = §uhal, M = Mart, IV = Nisan, V = 
Vn = Temmuz, VHI = AguMos IX = Eyifll, X = Ekini, XI Mayis, VI = Haziran, 
= Kasmi, Xn = Aralik. MUSdt karf iliklari MiMdl : 622 — 651 Recep 


§aban 


Ramazan 


§evval 


Zilkade 


Zilhicce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 gun 


29-30 gun 


623 I 9A 


II 8 C 


III 9D 


IV 8 F 


V 7G 


VI 6 B 


XII 29 E 


624 I 28 G 


11 26 A 


III 27 C 


IV25D 


V25F 


XII 18 C 


625 1 17 E 


II15F 


III 17 A 


IV15B 


V15D 


XII 7G 


626 I 6B 


II 4 C 


III 6E 


IV 4 F 


V 4A 


XI26D 


XII 26 F 


627 I 24 G 


II23B 


III 24 C 


IV23E 


XH6B 


XII 16 D 


628 1 14 E 


II13G 


III 13 A 


IV12C 


XI 4 F 


XII 4 A 


629 I 2B 


II ID 


III 2E 


IV IG 


X25D 


XI24F 


XII 23 G 


630 I 22 B 


II20C 


III 22 E 


X14A 


IX13C 


XII 12 D 


631 1 11 F 


II 9 G 


III 11 B 


X 3E 


XI 2 G 


XII 1 A 


XII 31 C 


632 I 29 D 


II28F 


IX22C 


X22E 


XI20F 


XII 20 A 


633 1 18 B 


II17D 


IXllG 


XllB 


XI 9 C 


XII 9E 


634 I 7F 


II 6 A 


VIII 31 D 


IX30F 


X29G 


XI28B 


XII 27 C 


635 I 26 E 


VIII 21 B 


IX20D 


X19E 


XI18G 


XII 17 A 


636 1 16 C 


VIII 9F 


IX 8 A 


X 7B 


XI 6 D 


XII 5E 


637 I 4G 


VII 29 C 


VTII 28 E 


IX26F 


X26A 


XI24B 


XII 24 D 


VII 19 A 


VIII 18 C 


IX16D 


X16F 


XI14G 


XII 14 B 


VII 8E 


VIII 7G 


IX 5 A 


X 5C 


XI 3D 


XII 3F 


VI 27 C 


VII 27 E 


VIII 25 F 


IX 24 A 


X23B 


XI22D 


VI16G 


VII 16 B 


VIII 14 C 


IX13E 


X12F 


XI 11 A 


VI 5 D 


VII 5F 


VIII 3G 


IX 2 B 


X IC 


X31E 


V26B 


VI25D 


VII 24 E 


VIII 23 G 


1X21 A 


X21C 


V14F 


VI 13 A 


VII 12 B 


VIII 11 D 


IX 9 E 


X 9G 


V 3C 


VI 2 E 


VII IF 


VII 31 A 


VIII 29 B 


IX28D 


IV 23 A 


V23C 


VI21D 


VII 21 F 


VIII 19 G 


IX18B 


IV12E 


V12G 


VI 10 A 


VII IOC 


VIII 8D 


IX 7 F 


IV IC 


V IE 


V30F 


VI 29 A 


VII 28 B 


VIII 27 D 


III 21 G 


IV20B 


V19C 


VI18E 


VII 17 F 


VIII 16 A 


III 10 D 


IV 9 F 


V 8G 


VI 7B 


VII 6C 


VIII 5E 


II28B 


III 30 D 


IV28E 


V28G 


VI 26 A 


VII 26 C A = Pazar, B = Pazaitesi, C = Sail, D = ^ai^amba, E = Per^mbe, 
F = Cnma, G = Cumartesi. — 3 Hicri : 31 — 60 Hicri tarihlerin % 
Cemazdyel- 


Cemaziyel- 
Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 


S 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


31 


651 VIII 24 D 


IX23F 


X22G 


XI21B 


XII 20 C 


652 1 19 E 


32 


652 VIII 12 A 


IX lie 


XIOD 


XI 9F 


XII 8G 


653 I 7B 


33 


653 VIII 2 F 


IX lA 


IX30B 


X30D 


XI28E 


XII 28 G 


34 


654 


VII 22 C 


VIII 21 E 


IX19F 


XI9A 


XI17B 


XII 17 D 


33 


655 


VII 11 G 


VIII 10 B 


IX 8 C 


X 8E 


XI 6 F 


XII 6 A 


36 


656 


VI30E 


VII 30 G 


VIII 28 A 


IX27C 


X26D 


XI25F 


37 


657 


VI19B 


VII 19 D 


VIII 17 E 


IX16G 


X15 A 


XI14C 


38 


658 


VI 9 G 


VII 9B 


VIII 7C 


IX 6 E 


X 5F 


XI 4 A 


39 


659 


V29D 


VI28F 


VII 27 G 


VIII 26 B 


IX24C 


X24E 


40 


660 


V17A 


VI16C 


VII 15 D 


VIII 14 F 


IX12G 


X12B 


41 


661 


V 7F 


VI 6 A 


VII 5B 


VIII 4D 


IX 2 E 


X 2G 


42 


662 


rV26C 


V26E 


VI24F 


VII 24 A 


VIII 22 B 


IX21D 


43 


663 


IV15G 


V15B 


VI13C 


VII 13 E 


VIII 11 F 


IX 10 A 


44 


664 


IV 4 E 


V 4G 


VI 2 A 


VII 2C 


VII 31 D 


VIII 30 F 


4S 


665 


III 24 B 


IV23D 


V22E 


VI21G 


VII 20 A 


VIII 19 C 


46 


666 


III 13 F 


rvi2A 


VllE 


VIIOD 


VII 9E 


VIII 8G 


47 


667 


III 3D 


IV 2 F 


V IG 


V31B 


VI29C 


VII 29 E 


48 


668 


II 20 A 


III 21 C 


IV19D 


V19F 


VI17G 


VII 17 B 


49 


669 


II 9 F 


III 11 A 


IV 9 B 


V 9D 


VI 7 E 


VII 7G 


50 


670 


I29C 


II28E 


III 29 F 


IV 28 A 


V27B 


VI 26 D 


51 


671 


I18G 


II17B 


III 18 C 


IV17E 


V16F 


VI 15 A 


52 


672 


I 8E 


II 7 G 


III 7 A 


IV 6C 


V 5D 


VI 4 F 


53 


672 


XII 27 B 


673 I 26 D 


II24E 


III 26 G 


IV 14 A 


V24C 


54 


673 


XII 16 F 


674 1 15 A 


II13B 


III 15 D 


IV13E 


V13G 


55 


674 


XII 6D 


675 I 5F 


II 3 G 


III SB 


IV 3 C 


V 3E 


56 


675 


XI 25 A 


XII 25 C 


676 I 23 D 


II22F 


III 22 G 


IV21B 


57 


676 


XI14F 


XII 14 A 


677 1 12 B 


IIllD 


III 12 E 


IVllG 


58 


677 


XI 3 C 


XII 3E 


678 I IF 


I 31 A 


III IB 


III 31 D 


59 


678 


X23G 


XI22B 


XII 21 C 


679 I 20 E 


II18F 


III 20 A 


60 


679 


X13E 


XI12G 


XII 11 A 


680 1 10 C 


II 8 D 


III 9F I = Ocak n = §ubat, in = Mart, IV = Nisan, V = 
Vn = Temmnz, VDI = Agnstos, IX = Eylul, X = EMm, XI ■■ Mayis, VI = Haziran, 
= Kasim, Xn = Aralik. BliMdi karfiliklan MMdi : 651 — 680 Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


Zilhicce 


30 giin 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29-30 gun 


II 17 5 


III 18 A 


IV16B 


V16B 


VI 14 I 


VII 14 G 


11 5C 


III 71 


IV 5F 


V 5A 


VI 3 B 


VII 3D 


654 I 26 A 


II25C 


III 26 D 


IV25F 


V24G 


VI23B 


655 115 E 


II14G 


III 15 A 


IV14C 


V13D 


VI12F 


656 I 4B 


II 3D 


III 3E 


rv 2G 


V lA 


V31C 


XII 24 G 


657 I 23 B 


II21C 


III 23 E 


IV21F 


V21A 


XII 13 D 


658 1 12 F 


IIIOG 


III 12 B 


IV IOC 


VIOE 


XII 3B 


659 I 2D 


I31E 


III 2G 


III 31 A 


IV30C 


XI22F 


XII 22 A 


660 I 20 B 


II19D 


III 19 E 


rV18G 


XI IOC 


XII 10 E 


661 I 8F 


II 7A 


III 8B 


IV 7D 


X31A 


XI30C 


XII 29 D 


662 I 28 F 


II26G 


III 28 B 


X20E 


XI 19 G 


XII 18 A 


663 1 17 C 


II15D 


III 17 F 


X 9B 


XI 8D 


XII 7 E 


664 I 6G 


II 4 A 


III 5C 


IX28G 


' X28B 


XI26C 


XII 26 E 


665 I 24 F 


II 23 A 


IX 17 D 


X17F 


XI IS G 


XII 15 B 


666 1 13 C 


II22E 


IX 6 A 


X 6C 


XI 4D 


XII 4F 


667 I 2 G 


II IB 


VIII 27 F 


IX 26 A 


X25B 


XI24D 


XII 23 E 


668 I 22 G 


VIII 15 C 


IX14E 


X13F 


XI 12 A 


XII 11 B 


669 1 10 D 


VIII 5 A 


IX 4 C 


X 3D 


XI 2F 


XII IG 


XII 31 B 


VII 25 E 


VIII 24 G 


IX 22 A 


X22C 


XI20D 


XII 20 F 


VII 14 B 


VIII 13 D 


IX HE 


XllG 


XI 9 A 


XII 9C 


VII 3 G 


VIII 2B 


VIII 31 C 


IX30E 


X29F 


XI 28 A 


VI22D 


VII 22 F 


Vm 20 G 


IX19B 


X18C 


XI17E 


VIll A 


VII 11 C 


VIII 9D 


IX 8 F 


X 7G 


XI 6 B 


VI IF 


VII lA 


VII 30 B 


VIII 25 D 


IX27E 


X27G 


V20C 


VI19E 


VII 18 F 


VIII 17 A 


IX15B 


X15D 


VIO A 


VI 9 C 


VII 8D 


VIII 7F 


IX 5 G 


X SB 


IV29E 


V29G 


VI 27 A 


VII 27 C 


VIII 25 D 


IX24F 


IV18B 


V18D 


VI16E 


VII 16 G 


VIII 14 A 


IX13C 


rv 7G 


V 7B 


VI 5C 


VII 5E 
Sail, D = 


VIII 3F 
^ar^amba, I 


IX 2 A 


A = Paz 


ax, B = Pa 


zartesi, C = 


= Perfembe, F = Cuma, G = Cnmartesi. 5 — Hicri : 61 — 90 Hicri tarihlerin P^ 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


■a 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyulaahir 


ewel 


ahir 
30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


61 


680 


X IB 


X31D 


XI29E 


XII 29 G 


681 I 27 A 


II26C 


62 


681 


IX20F 


X20A 


XI18B 


XII 18 D 


682 1 16 E 


II15G 


63 


682 


IXIOD 


XIOF 


XI 8 G 


XII 8B 


683 I 6C 


II 5 E 


64 


683 VIII 30 A 


IX29C 


X28D 


XI27F 


XII 26 G 


684 I 25 B 


65 


68-1 VIII 18 E 


IX17G 


X16A 


XI 15 C 


XII 14 D 


685 1 13 F 


66 


685 VIII 8 C 


IX 7 E 


X 6F 


XI 5 A 


XII 4 B 


686 I 3D 


67 


686 


VII 28 G 


VIII 27 B 


IX25C 


X25E 


XI23F 


XII 23 A 


68 


687 


VII 18 E 


VIII 17 G 


1X15 A 


X15C 


XI13D 


XII 13 F 


69 


688 


VII 6B 


VIII 5D 


IX 3 E 


X 3G 


XI lA 


XII IC 


70 


689 


VI25F 


VII 25 A 


VIII 23 B 


IX22D 


X21E 


XI20G 


71 


690 


VI 15 D 


VII 15 F 


VIII 13 G 


IX12B 


XllC 


XIIOE 


72 


691 


VI 4 A 


VII 4C 


VIII 2D 


IX IF 


IX30G 


X30B 


73 


692 


V23E 


VI 22 G 


VII 21 A 


VIII 20 C 


IX18D 


X18F 


74 


693 


V13C 


VI 12 E 


VII 11 F 


VIII 10 A 


IX 8 B 


X 8D 


75 


694 


V 2G 


VI IB 


VI 30 C 


VII 30 E 


VIII 28 F 


IX 27 A 


76 


695 


IV 21 D 


V21F 


VI 19 G 


VII 19 B 


VIII 17 C 


IX16E 


77 


696 


IVIOB 


VIOD 


VI 8E 


VII 8G 


VIII 6 A 


IX 5 C 


78 


697 


III 30 F 


IV 29 A 


V28B 


VI 27 D 


VII 26 E 


VIII 25 G 


79 


698 


III 20 D 


IV 19 F 


V18G 


VI17B 


VII 16 C 


VIII IS E 


80 


699 


III 9 A 


IV 8C 


V 7D 


VI 6 F 


VII 5G 


VIII 4B 


81 


700 


II26E 


III 27 G 


IV 25 A 


V25C 


VI23D 


VII 23 F 


82 


701 


II15C 


III 17 E 


IV15F 


VISA 


VI13B 


VII 13 D 


83 


702 


II 4 G 


III 6B 


IV 4 C 


V 4E 


VI 2 F 


VII 2 A 


84 


703 


I24D 


II23F 


III 24 G 


IV 23 B 


V22C 


VI21E 


85 


704 


I14B 


II13D 


III 13 E 


IV12G 


Vll A 


VI IOC 


86 


705 


I 2F 


II lA 


III 2B 


IV ID 


IV30E 


V30G 


87 


705 


XII 23 D 


706 I 22 F 


II20G 


III 22 B 


rV20C 


V20E 


88 


706 


XII 12 A 


707 1 11 C 


II 9 D 


III 11 F 


IV 9G 


V 9B 


89 


707 


XII IE 


XII 31 G 


708 I 29 A 


II28C 


III 28 D 


IV27F 


90 


708 


XI20C 


XII 20 E 


709 I 18 F 


II 17 A 


III 18 B 


IV17D I = Ocak, n = §iibat, HI = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Tenunuz, Vm = Aguslos, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Kasnn, XII = Aralik. Miladi kar§ilildari MiMdi : 680 — 709 Recep 


§abaii 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


2ilhicce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gtin 


30 gun 


29-30 gun 


III 27 D 


IV26F 


V25G 


VI24B 


VII 23 C 


VIII 22 E 


III 16 A 


IV15C 


V14D 


. VI13F 


VII 12 G 


VIII 11 B 


III 6F 


IV 5 A 


V 4B 


VI 3D 


VII 2 E 


VIII IG 


n23C 


III 24 E 


IV22F 


V22A 


VI20B 


VII 20 D 


IIllG 


III 13 B 


rviic 


VllE 


VI 9 F 


VII 9 A 


II IE 


III 3G 


IV 1 A 


V IC 


V30D 


VI29F 


687 I 21 B 


II20D 


III 21 E 


IV20G 


V19A 


VI18C 


688 1 11 G 


IIlOB 


III 10 C 


.IV 9E 


V 8F 


VI 7A 


XII 30 D 


689 I29F 


II27G 


III 29 B 


IV27C 


V27E 


XII 19 A 


690 1 18 C 


II16D 


III 18 F 


IV16G 


V16B 


XII 9F 


691 I 8A 


II 6 B 


III 8D 


IV 6 E 


V 6G 


XI28C 


XII 28 E 


692 I 26 F 


II 25 A 


III 25 B 


IV24D 


XI16G 


XII 16 B 


693 1 14 C 


II13E 


III 14 F 


rV13A 


XI 6 E 


XII 6G 


694 I 4A 


II 3 C 


III 4D 


rv 3F 


X26B 


XI25D 


XII 24 E 


695 I 23 G 


II 21 A 


III 23 C 


X15F 


XH4A 


XII 13 B 


696 1 12 D 


IIIOE 


III 11 G 


X 4D 


XI 3 F 


XII 2G 


697 I 1 B 


I30C 


III IE 


IX 23 A 


X23C 


XI 21 D 


XII 21 F 


698 1 19 G 


II18B 


IX13F 


X13A 


XIllB 


XII 11 D 


699 I 9E 


II 8 G 


IX 2 C 


X 2E 


X31F 


XI 30 A 


XII 29 B 


700 I 28 D 


VIII 21 G 


IX20B 


X19C 


XI18E 


XII 17 F 


701 1 16 A 


VIII 11 E 


IXIOG 


X 9A 


XI 8C 


XII 7D 


702 I 6F 


VII 31 B 


VIII 30 D 


IX28E 


X28G 


XI 26 A 


XII 26 C 


VII 20 F 


VIII 19 A 


IX17B 


X17D 


XI15E 


XII 15 G 


VII 9D 


VIII 8F 


IX 6G 


X 6B 


XI 4 C 


XII 4 E 


VI 28 A 


VII 28 C 


VIII 26 D 


IX 25 F 


X24G 


XI23B 


VI18F 


VII 18 A 


VIII 16 B 


IX15D 


X14E 


XI13G 


VI 7 C 


VII 7E 


VIII 5F 


IX 4 A 


X 3B 


XI 2D 


V26G 


VI25B 


VH 24 c 


VIII 23 E 


IX21F 


X21 A 


V16E 


VIISG 


VII 14 A 


VIII 13 C 
Sail, D = 


IXllD 
^ar^amlia, £ 


XllF 


A = Paa 


sar, B = Pi 


izartesij C = 


= PerjemBe, F = Cuma, G = Cumartesi. fficri : 91 — 120 Hicri tarihlerin M Muharrem 
30 giin Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 giin Rebiyiilalur 
29 gun Cemaziyel- 

ewel 

30 giin Cemaziyel- 

ahir 

29 gun 91 


709 


XI 9 G 


XII 9B 


710 I 7C 


II 6 E 


III 7 F 


IV 6 A 


92 


710 


X29D 


XI28F 


XII 27 G 


711 I26B 


II24C 


III 26 E 


93 


711 


X19B 


XI18D 


XII 17 E 


712 I16G 


II 14 A 


III 15 C 


94 


712 


X 7F 


XI 6 A 


XII SB 


713 I 4D 


II 2 E 


III 4G 


95 


713 


IX26C 


X26F 


XI24r 


XII 24 A 


714 I 22 B 


II21D 


96 


714 


IX 16 A 


X16C 


XI14D 


XII 14 F 


715 1 12 G 


HUB 


97 


715 


IX 5 E 


X 5G 


XI 3 A 


XII 3 C 


716 I ID 


131 F 


98 


716 VIII 25 C 


IX24E 


X23F 


XI 22 A 


XII 21 B 


717 I 20 D 


99 


717 VIII 14 G 


IX 13 B 


X12C 


XI HE 


XII 10 F 


718 I 9A 


100 


718 VIII 3D 


IX 2 F 


X IG 


X31B 


XI29C 


XII 29 E 


101 


719 


VII 24 B 


VIII 23 D 


IX21E 


X21G 


XI 19 A 


XII 19 C 


102 


720 


VII 12 F 


VIII 11 A 


IX 9 B 


X 9D 


XI 7 E 


XII 7G 


103 


721 


VII IC 


VII 31 E 


VIII 29 F 


IX 28 A 


X27B 


XI26D 


104 


722 


VI 21 A 


VII 21 C 


VIII 19 D 


IX18F 


X17G 


XI16B 


105 


723 


VllOE 


VII 10 G 


VIII 8 A 


IX 7C 


X 6D 


XI 5 F 


106 


724 


V29B 


VI28D 


VII 27 E 


VIII 26 G 


IX 24 A 


X24C 


107 


725 


V19G 


VI18B 


VII 17 C 


VIII 16 E 


IX14F 


X14A 


108 


726 


V 8D 


VI 7 F 


VII 6G 


VIII 5B 


IX 3 C 


X 3E 


109 


727 


IV28B 


V28D 


VI26E 


VII 26 G 


VIII 24 A 


IX23C 


110 


728 


IV16F 


V16.A 


VI14B 


VII 14 D 


VIII 12 E 


IXllG 


lU 


729 


IV 5C 


V 5E 


VI 3 F 


VII 3 A 


VIII IB 


VIII 31 D 


112 


730 


III 26 A 


IV25C 


V24D 


VI23F 


VII 22 G 


VIII 21 B 


113 


731 


III 15 E 


IV14G 


V13A 


VI12C 


VII 11 D 


VIII 10 F 


114 


732 


III 3B 


IV 2D 


V IE 


V31G 


VI 29 A 


VII 29 C 


115 


733 


II21G 


III 23 B 


IV21C 


V21E 


VI 19 F 


VII 19 A 


116 


734 


IIIOD 


III 12 F 


rvioG 


VIOB 


VI 8 C 


VII 8E 


117 


735 


I31B 


III 2D 


III 31 E 


IV30G 


V29A 


VI28C 


118 


736 


I20F 


II 19 A 


III 19 B 


rV"18D 


V17E 


VI16G 


119 


737 


I 8C 


II 7 E 


III 8F 


IV 7 A 


V 6B 


VI 5 D 


120 


737 


XII 29 A 


738 I 28 C 


II26D 


III 28 F 


IV26G 


V26B I = Ocak, n = §ubat, in = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn ==Tenmiuz, VHI = Agnstos, IX = EyliU X = Ekim, XI = Kasim, Xn=Aralik. 8 — Miladi kar§iliklari MMdi: 709 — 738 Recep 
30 gun §abaii 
29 gun Ramazan 
30 gun §ewal 
29 giin Zilkade 
30 giin Zilhicce 
29-30 gun V 5B 
IV24F 
IV13D 

XV ■£> xX 

III 22 E VI 4 D 
V24A 
V13F 
V 2C 

IV21G VII 3E 

VI22B 

VIllG 

V31D 

V20A VIII 2G 

VII 22 D 

VII 11 B 

VI30F 

VI19C VIII 31 A 

VIII 20 E 

VIII 9C 

VII 29 G 

VII 18 D IX30C 

IX19G 

IX 8 E 

VIII 28 B 

VIII 17 F III 12 C 


IV HE 


VIOF 


VI 9 A 


VII SB 


II29G 


III 30 B 


IV28C 


V28E 


VI26F 


II18E 


III 20 G 


IV 18 A 


V 18C 


VI16D 


II 7 B 


III 9D 


IV 7 E 


V 7G 


VI 5 A 


719 I 27 F 


II 26 A 


III 27 B 


IV26D 


V25E 


720 1 17 D 


II16F 


III 16 G 


IV15B 


V 14 C 


721 I 5A 


II 4 C 


III 5D 


IV 4F 


V 3G 


XII 25 E 


722 I 24 G 


II 22 A 


III 24 C 


IV22D 


XII 15 C 


723 I 14 E 


II12F 


III 14 A 


IV 12 B 


XII 4G 


724 I 3B 


II IC 


III 2E 


III 31 F 


XI22D 


XII 22 F 


725 I 20 G 


II19B 


III 20 C 


XI12B 


XII 12 D 


726 1 10 E 


II 9 G 


III 10 A 


XI IF 


XII lA 


XII 30 B 


727 I 29 D 


II27E 


X22D 


XI21F 


XII 20 G 


728 1 19 B 


line 


XlOA 


XI 9 C 


XII 8D 


729 I 7F 


II 5 G 


IX29E 


X29G 


XI 27 A 


XII 27 C 


730 I 25 D 


IX19C 


X19E 


XI17F 


XII 17 A 


731 1 15 B 


IX 8 G 


X 8B 


XI 6 C 


XII 6E 


732 I 4F 


VIII 27 D 


IX26F 


X25G 


XI24B 


XII 23 C 


VIII 17 B 


IX16D 


X15E 


XI14G 


XII 13 A 


VIII 6F 


IX 5 A 


X 4B 


XI 3D 


XII 2E 


VII 27 D 


VIII 26 F 


IX24G 


X24B 


XI22C 


VII 15 A 


VIII 14 C 


IX12D 


X12F 


XIIOG 


VII 4E 


VIII 3G 


IX lA 


X IC 


X30G 


VI 24 C 


VII 24 E 


VIII 22 F 


IX 21 A 


X20B 733 

734 735 VIII 7D 

VII 26 A 

VII 16 F 

VII 5C 

VI 24 G VI13E 

VI 2 B 

V22F 

V12D 

IV 30 A IV19E 
IV 9 C 
III 29 G 
III 18 E 
III 7B II24F 

II14D 

II 3 A 

I22E 

I12C I IG 

XII 22 E 

XII 10 B 

XI29F 

XI19D A = Pazar, B = Pazarlesi, 
F = Cuma, G = Cumartesi. C = Sab, D = ^ar^amha, E = Per§embe, Hicris 121 — 150 Hicri tariUerin W 121 
122 
123 
124 
125 Muharrem 
30 giin Safer 
29 gun 738 
739 
740 
741 
742 XII 18 E 

XH 7B 

XI26G 

XI15D 

XI 4 A 739 1 17 G 

740 I 6D 
XII 26 B 
XII 15 F 
XII 4C Rebiyulewel 
30 giin Rebiyulahir 
29 gun 741 
742 
743 II 15 A 

II 4 E 

I24C 

I13G 

I 2D III 17 C 
III 5G 
II23E 
II12B 
II IF Cemaziyel- 
ewel 
30 giin IV15D 
rv 3A 
III 24 F 
III 13 C 
III 2G Cemaziyel- 

ahir 

29 gun V15F 

V 3C 

IV 23 A 

IV12E 

IV IB 126 
127 
128 
129 
130 743 

744 
745 
746 
747 X25F 

X13C 

X 3A 

IX22E 

IXllB XI 24 A 
XI12E 
XI 2 C 
X22G 
XllD XII 23 B 

XII 11 F 

XII ID 

XI 20 A 

XI 9 E 744 I 22 D 

745 1 10 A 
XII 31 F 
XII 20 C 
XII 9G 746 
747 
748 n20E 

11 8B 

I29G 

I18D 

I 7A III 21 G 

III 10 D 

II28B 

II17F 

II 6 C 131 
132 
133 
134 
135 748 VIII 31 G 

749 VIII 20 D 

750 VIII 9 A 

751 VII 30 F 

752 VII 18 C IX30B 

IX19F 

IX 8 C 

VIII 29 A 

VIII 17 E X29C 

X18G 

X 7D 

IX27B 

IX15F XI28E 
XI17B 
XI 6 F 
X27D 
X15A XII 27 F 
XII 16 C 
XII 5G 
XI25E 
XI 13 B 749 I 26 A 

750 1 15 E 

751 I 4B 
XII 25 G 
XII 13 D 136 
137 
138 
139 
140 753 
754 
755 
756 

757 VII 7G 

VI27E 

VH6B 

VI 5 G 

V25D VIII 6B 
VII 27 G 
VII 16 D 
VII 5B 

VI24F IX 4 C 

VIII 25 A 

VIII 14 E 

VIII 3C 

VII 23 G X 4E 

IX24C 

IX13G 

IX 2 E 

VIII 22 B XI 2 F 
X23D 
X12A 
X IF 

IX20C XII 2 A 

XI22F 

XI lie 

X31A 

X20E 141 
142 
143 
144 
145 758 
759 
760 
761 
762 V14A 

V 4F 

IV22C 

IXllG 

IV IE VI13C 
VI 3 A 
V22E 
VllB 
V IG VII 12 D 

VII 2B 

VI20F 

VI 9 C 

V30A VIII 11 F 

VIII ID 

VII 20 A 

VII 9E 

VI29C IX 9 G 

VIII 30 E 

VIII 18 B 

VIII 7F 

VII 28 D X 9B 

IX29G 

IX17D 

IX 6 A 

VIII 27 F 146 
147 
148 
149 
150 763 
764 
765 
766 
767 III 21 B 

III 10 G 

II27D 

II 16 A 

II 6 F IV20D 
IV 9 B 
III 29 F 
III 18 C 
III 8 A I = Ocak, n = 

Vn = Temmuz, Vm V19E 

V 8C 

IV27G 

IV16D 

IV 6 B VI18G 

VI 7 E 

V27B 

V16F 

V 6D VII 17 A 

VII 6F 

VI 25 C 

VI14G 

VI 4 E VIII 16 C 
VIII 5 A 
VII 25 E 
VII 14 B 
VII 4G §nl.at, m = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
= AgnBtos, IX = Eylul, X = Eldm, XI = Kasnn, XH = Aralik. — 10 — Miladi karfiliklari Miladi: 738—767 Recep 
30 gun §aban 
29 gun Bamazan 
30 gun §evval 
29 gun Zilkade 
30 gun VI13G 


VII 13 B 


VIII 11 C 


IXIOE 


X 9F 


VI ID 


VII IF 


VII 30 G 


VIII 29 B 


IX27C 


V22B 


VI21D 


VII 20 E 


VIII 19 G 


IX 17 A 


VllF 


VI 10 A 


VII 9B 


VIII 8D 


IX 6 E 


IV30C 


V30E 


VI 28 F 


VII 28 A 


VIII 26 B 


IV 19 A 


V19C 


Vli7D 


VII 17 F 


VIII 15 G 


IV 8 E 


V 8G 


VI 6 A 


VII 6C 


VIII 4D 


III 29 C 


IV28E 


V27F 


VI 26 A 


VII 25 B 


III 18 G 


IV17B 


V16E 


VI15E 


VII 14 F 


III 6D 


IV 5F 


V 4G 


VI 3 B 


VII 2C 


1124 8 


III 26 D 


IX24E 


V24G 


VI 22 A 


II13F 


III 15 A 


IV13B 


V13D 


VI HE 


II 2 C 


III 4E 


IV 2 F 


V 2A 


V31 B 


752 I 23 A 


II22C 


III 22 D 


IV21F 


V 20 G 


753 IllE 


IIIOG 


III 11 A 


IV IOC 


V 9D 


XII 31 B 


754 I 30 D 


II28E 


III 30 G 


IV 28 A 


XII 21 G 


755 I20B 


II18C 


III 20 E 


IV18F 


XII 10 D 


756 I 9F 


II 7 G 


III 8B 


IV 6 C 


XI29B 


XII 29 D 


757 I 27 E 


II26G 


III 27 A 


XI18F 


XII 18 A 


758 1 16 B 


II15D 


III 16 E 


XI 7 C 


XII 7E 


759 I 5F 


II 4 A 


III 5B 


X28A 


XI27C 


XII 26 D 


760 I 25 F 


II23G 


X16E 


XI15G 


XII 14 A 


761 1 13 C 


IIllD 


X SB 


XI 4 D 


XII 3 E 


762 I 2G 


I 31 A 


IX25G 


X25B 


XI23C 


• XII 23 E 


763 I 21 F 


IX14D 


X14F 


XI12G 


XII 12 B 


764 1 10 C 


IX 3 B 


X 3D 


XI IE 


XII IG 


XII 30 A 


VIII 23 F 


IX 22 A 


X21B 


XI20D 


XII 19 E 


VIII 12 C 


IX HE 


XIOF 


XI 9 A 


XII 8B 


VIII 2 A 


IX IC 


IX SOD 


X30F 


XI28G Zilhicce 
29-30 gun XI 8 A 
X27E 
X17C 
X 6G 

IX25D IX14B 

IX 3 F 

VIII 24 D 

VIII 13 A 

VIII IE VII 22 C 

VII 11 G 

VI30D 

VI19B 

VI 8 F V28C 

V18A 

V 6E 

IV26C 

IV15G IV 4 D 
III 24 B 
III 13 F 
III 2C 
II 20 A II 9 E 

765 I 29 C 

766 I 28 G 

767 I 7D 
XII 28 B A = Pazar, B = Pazartesi, 
F = Guna, G = Cumarteai. C = Sail, D = ^ar^amba, E = Per§embe, 11 Hicri: 151—180 Hicri tarihlerin >> 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 
Muliarrem 


Safer 


Rebiyulevvel 


Rebiyiilaliir 


ewel 


ahir 


S 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


151 


768 


I26C 


II25E 


III 25 F 


IV 24 A 


V23B 


VI 22 D 


152 


769 


I14G 


II 13 B 


III 14 C 


IV 13 E 


V12F 


VI 11 A 


153 


770 


I 4E 


II 3 G 


III 4 A 


IV 3C 


V 2D 


VI IF 


154 


770 


XII 24 B 


771 I 23 D 


II21E 


III 23 G 


IV 21 A 


V21 C 


155 


771 


XII 13 F 


772 1 12 A 


IIIOB 


III 11 D 


IV 9E 


V 9G 


156 


772 


XII 2D 


773 I IF 


I30G 


III IB 


III 30 C 


IV29E 


157 


773 


XI 21 A 


XII 21 C 


774 I 19 D 


II18F 


III 19 G 


IV 18 B 


158 


774 


XIllF 


XII 11 A 


775 I 9B 


II 8 D 


III 9E 


IV 8G 


159 


775 


X31C 


XI30E 


XII 29 F 


776 I 28 A 


II26B 


III 27 D 


160 


776 


X19G 


XI18B 


XII 17 C 


777 I16E 


II14F 


III 16 A 


161 


777 


X 9E 


XI 8 G 


XII 7 A 


778 I 6C 


II 4 D 


III 6 F 


162 


778 


IX28B 


X28D 


XI26E 


XII 26 G 


779 I 24 A 


II 23 C 


163 


779 


IX17F 


X17A 


XI15B 


XII 15 D 


780 I 13 E 


II 12 G 


164 


780 


IX 6 D 


X 6F 


XI 4 G 


XII 4B 


781 I 2 C 


II 1 E 


165 


781 VIII 26 A 


IX25C 


X24D 


XI23F 


XII 22 G 


782 I 21 B 


166 


782 VIII 15 E 


IX14G 


X13 A 


XI12C 


XII 11 D 


783 I 10 F 


167 


783 VIII 5 C 


IX 4 E 


X 3F 


XI 2 A 


XII IB 


XII 31 D 


168 


784 VII 24 G 


VIII 23 B 


1X21 C 


X21 E 


XI 19 F 


XII 19 A 


169 


785 


VII 14 E 


VIII 13 G 


IX 11 A 


Xll C 


XI 9 D 


XII 9F 


170 786 


VII 3B 


VIII 2D 


VIII 31 E 


IX30G 


X29A 


XI28C 


171 


787 


VI22F 


VII 22 A 


VIII 20 B 


IX19D 


X18E 


XI 17 G 


172 


788 


VIllD 


VII 11 F 


VIII 9G 


IX 8 B 


X 7C 


XI 6 E 


173 


789 


V31A 


VI30C 


VII 29 D 


VIII 28 F 


IX26G 


X26B 


174 


790 


V20E 


VI19G 


VII 18 A 


VIII 17 C 


IX15D 


X15 F 


175 


791 


VIOC 


VI 9 E 


VII 8F 


VIII 7 A 


IX 5 B 


X 5D 


176 


792 


IV 28 G 


V28B 


VI26C 


VII 26 E 


VIII 24 F 


1X23 A 


177 


793 


IV18E 


V 18 G 


VI 16 A 


VII 16 C 


VIII 14 D 


1X13 F 


178 


794 


IV 7B 


V 7D 


VI 5E 


VII 5G 


VIII 3 A 


IX 2 C 


179 


795 


III 27 F 


IV 26 A 


V25B 


VI24D 


VII 23 E 


VIII 22 G 


180 


796 


III 16 D 


IV15F 


VUG 


VI13B 


VII 12 C 


VIII 11 E I = Ocak, n = §uliat, ra = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz. Vni = Aguslos, IX = Eyliil, XI = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik. — 12 — Miladi karfiliklari RlUadi: 768—797 Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


Zilliicce 


30 gun 


29 gun. 


30 gun 


29 giin 


30 giin 


29-30 gun 


VII 21 E 


VIII 20 G 


IX 18 A 


X18C 


XI16D 


XII 16 F 


VII 10 B 


VIII 9D 


IX 7 E 


X 7G 


XI 5 A 


XII 5C 


VI 30 G 


VII 30 B 


VIII 28 C 


IX27E 


X26F 


XI 25 A 


VI19D 


VII 19 F 


VIII 17 G 


IX16B 


X15C 


XI14E 


VI 7 A 


VII 7C 


VIII 5D 


IX 4 F 


X 3G 


XI 2 B 


V28F 


VI 27 A 


VII 26 B 


VIII 25 D 


IX23E 


X23G 


V17C 


VI16E 


VII 15 F 


VIII 14 A 


IX12B 


X12D 


V 7A 


VI 6 C 


VII SD 


VIII 4F 


IX 2G 


X 2B 


IV25E 


V25G 


VI 23 A 


VII 23 C 


VIII 21 D 


IX20F 


IV MB 


V14D 


VI 12 E 


VII 12 G 


VIII 10 A 


IX 9C 


IV 4 G 


V 4B 


VI 2 C 


VII 2E 


VII 31 F 


VIII 30 A 


III 24 D 


IV 23 F 


V22G 


VI21B 


VII 20 C 


VIII 19 E 


III 12 A 


IV lie 


VIOD 


VI 9F 


VII 8G 


VIII 7B 


III 2F 


IV lA 


IV30B 


V30D 


VI 28 E 


VII 28 G 


II19C 


III 21 E 


IV19F 


V19A 


VI17B 


virnD 


II 8 G 


III 10 B 


IV 8 C 


V 8E 


VI 6 F 


VII 6 A 


784 I 29 E 


II28G 


III 28 A 


IV27C 


V26D 


VI25F 


785 I 17 B 


II16D 


III 17 E 


IV 16 G 


V15A 


VI14C 


786 I 7 G 


II 6B 


III 7C 


IV 6E 


V 5F 


VI 4 A 


XII 27 D 


787 I 26 F 


II24G 


III 26 B 


IV24C 


V24E 


XII 16 A 


788 I 15 C 


II13D 


III 14 F 


IV12G 


V12B 


XII 5F 


789 I 4A 


II 2 B 


III 4D 


IV 2 E 


V 2G 


XI24C 


XII 24 E 


790 I 22 F 


II 21 A 


III 22 B 


IV21D 


XI13G 


XII 13 B 


791 I lie 


IIIOE 


III 11 F 


IV 10 A 


XI 3 E 


XII 3G 


792 I lA 


131 C 


II29D 


III 30 F 


X22B 


XI21D 


XII 20 E 


793 I 19 G 


II 17 A 


III 19 C 


X12G 


XI 11 B 


XII 10 C 


794 I 9E 


II 7 F 


III 9 A 


X 1 D 


X31F 


XI29G 


XII 29 B 


795 I 27 C 


II26E 


IX 20 A 


X20C 


XI18D 


XII 18 F 


796 1 16 G 


II15B 


IX 9 F 


X 9A 


XI 7 B 


XII 7D 


797 I 5 E 


II 4 G A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sail, D = far^amba, E = Per|emhe, F = Cuma, 
G=Cmnartesi. — 13 — Hicri: 181—210 Hicri tarihlerin Muharrem 
30 giin Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 giin Rebiyiilahir 
29 gun Cemaziyel- 
ewel 
30 giin Cemaziyel- 

ahir 

29 gun 181 


797 


III 5 A 


IV 4 C 


V 3D 


VI 2 F 


VII IG 


VII 31 B 


182 


798 


1122 E 


III 24 G 


IV 22 A 


V22C 


VI20D 


VII 20 F 


183 


799 


II12C 


III 14 E 


1V12F 


V12A 


VIIOB 


VII 10 D 


184 


800 


II IG 


III 2B 


III 31 C 


IV30E 


V29F 


VI 28 A 


185 


801 


I20D 


II19F 


III 20 G 


IV19B 


V18C 


VI17E 


186 


802 


HOB 


II 9 D 


III 10 E 


IV 9 G 


V 8A 


VI 7C 


187 


802 


XII 30 F 


803 I 29 A 


II27B 


III 29 D 


IV 27 E 


V27G 


188 


803 


XII 20 D 


804 I 19 F 


II 17 G 


III 18 B 


IV16C 


V16E 


189 


804 


XII 8 A 


804 I 70 


II 5 D 


III 7F 


IV 5 G 


V SB 


190 


805 


XI27E 


XII 27 G 


806 I 25 A 


II24C 


III 25 D 


IV24F 


191 


806 


XI17C 


XII 17 E 


807 I 15 F 


II 14 A 


III 15 B 


IV 14 D 


192 


807 


XI 6 G 


XII 6B 


808 I 4C 


II 3 E 


III 3F 


IV 2 A 


193 


808 


X25D 


XI 24 F 


XII 23 G 


809 I 22 B 


II20C 


III 22 E 


194 


809 


X15B 


XI14D 


XII 13 E 


810 I 12 G 


II 10 A 


III 12 C 


195 


810 


X 4F 


XI 3 A 


XII 2B 


811 I 1 D 


I30E 


III IG 


196 


811 


IX23C 


X23E 


XI21F 


XII 21 A 


812 1 19 B 


II18D 


197 


812 


IX 12 A 


X12C 


XIIOD 


XII 10 F 


813 I 8G 


II 7 B 


198 


813 


IX 1 E 


X IG 


X30A 


XI29C 


XII 28 D 


814 I 27 F 


199 


814 VIII 22 C 


IX21E 


X20F 


XI 19 A 


XII 18 B 


815 1 17 D 


200 


815 


VIII 11 G 


IXIOB 


X 9C 


XI 8 E 


XII 7F 


816 I 6A 


201 


816 


VII 30 D 


VIII 29 F 


IX27G 


X27B 


XI25C 


XII 25 E 


202 


817 


VII 20 B 


VIII 19 D 


IX17E 


X17G 


XI15A 


XII 15 C 


203 


818 


VII 9F 


VIII 8 A 


IX 6 B 


X 6D 


XI 4 E 


XII 4G 


204 


819 


VI 28 C 


VII 28 E 


VIII 26 F 


IX 25 A 


X24B 


XI23D 


205 


820 


VI 17 A 


VII 17 C 


VIII 15 D 


IX14F 


X13G 


XI12B 


206 


821 


VI 6E 


VII 6G 


VIII 4 A 


IX 3C 


X 2D 


XI IF 


207 


822 


V27C 


VI 26 E 


VII 25 F 


VIII 24 A 


IX22B 


X22D 


208 


823 


V16G 


VI15B 


VII 14 C 


VIII 13 E 


IXllF 


Xll A 


209 


824 


V 4D 


VI 3 F 


VII 2G 


VIII 1 B 


VIII 30 C 


IX29E 


210 


825 


IV 24 B 


V24D 


VI22E 


VII 22 G 


VIII 20 A 


IX19C I = Ocak, n = §ul.al, M = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VIII = Agustos, IX = EyIul, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik. 14 Miladi karfihklari Miiadi: 797 — 826 Recep 


§aban 


Bamazan 


§ewal 


Zilkade 


Zilhicce 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29-30 gun 


VIII 29 C 


IX28E 


X27F 


XI 26 A 


XII 25 B 


798 I 24 D 


VIII 18 G 


IX17B 


X16C 


XI15E 


XII 14 F 


799 1 13 A 


VIII 8 E 


IX 7 G 


X 6A 


XI 5 C 


XII 4D 


800 I 3F 


VII 27 B 


VIII 26 D 


IX24E 


X24G 


XI 22 A 


XJI22C 


VII 16 F 


VIII 15 A 


1X13B 


X13D 


XI HE 


XII 11 G 


VII 6D 


VIII 5F 


IX 3 G 


X 3B 


XI IC 


XII IE 


VI 25 A 


VII 25 C 


VIII 23 D 


IX22F 


X21G 


XI20B 


VI14F 


VII 14 A 


VIII 12 B 


IXllD 


XlOE 


XI 9G 


VI 3 C 


VII 3E 


VIII IF 


VIII 31 A 


IX29B 


X29D 


V23G 


VI 22 B 


VII 21 C 


VIII 20 E 


IX18F 


X18A 


V13E 


VI 12 G 


VII 11 A 


VIII 10 C 


IX 8 D 


X 8F 


V IB 


V31D 


VI29E 


VII 29 G 


VIII 27 A 


IX26C 


IV20F 


V20A 


VI18B 


VII 18 D 


VIII 16 E 


IX15G 


IVIOD 


VIOF 


VI 8G 


VII 8B 


VIII 6C 


IX 5 E 


III 30 A 


IV29C 


V28D 


VI27F 


VII 26 G 


VIII 25 B 


III 18 E 


IV17G 


V16A 


VI15C 


VII 14 D 


VIII 13 F 


III 8C 


IV 7 E 


V 6F 


VI 5 A 


VII 4B 


VIII 3D 


II25G 


III 27 B 


IV25C 


V25E 


VI23F 


VII 23 A 


II15E 


III 17 G 


IV 15 A 


V15C 


VI13D 


VII 13 F 


II 4 B 


III 5D 


IV 3 E 


V 3G 


VI 1 A 


VII IC 


817 I 23 F 


II 22 A 


III 23 B 


IV22D 


V21E 


VI20G 


818 I13D 


II12F 


III 13 G 


IV12B 


VllC 


VIIOE 


819 I 2A 


II IC 


III 2D 


IV IF 


IV30G 


V30B 


XII 22 E 


820 I 21 G 


II 19 A 


III 20 C 


IV18D 


V18F 


XII 11 C 


821 1 10 E 


II 8 F 


III 10 A 


IV 8 B 


V 8D 


XI30G 


XII 30 B 


822 I 28 C 


II27E 


III 28 F 


IV 27 A 


XI20E 


XII 20 G 


823 1 18 A 


II17C 


III 18 D 


IV17F 


XI 9 B 


XII 9D 


824 I 7E 


II 6 G 


III 6 A 


IV 5 C 


X28F 


XI 27 A 


XII 26 B 


825 I 25 D 


II23E 


III 25 G 


X18D 


XI17F 


XII 16 G 


826 115 B 
= Sab, D = 


II13C 
(larfamba, 


III 15 E 


A = Pas 


sa, B = Pa 


zartesi, C = 


i = Per^embe, 
G = Cmnarte 


si. 

15 Hicri: 211 — 240 Hicri tarihlerin W Muharrem 
30 gun Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 giin Rebiyiilaliir 
29 gun Cemaziyel- 

ewel 

30 gun Cemaziyel- 

aliir 

29 gun 211 


826 


IV 13 F 


V 13 A 


VIllB 


VII 11 D 


VIII 9E 


IX 8 G 


212 


827 


IV 2 C 


V 2E 


V31F 


VI 30 A 


VII 29 B 


VIII 28 D 


213 


828 


III 22 A 


IV21C 


V20D 


VI19F 


VII 18 G 


VIII 17 B 


214 


829 


III 11 E 


IVIOG 


V 9A 


VI 8 C 


VII 7D 


VIII 6F 


215 


830 


II28B 


III 30 D 


IV28E 


V28G 


VI 26 A 


VII 26 C 


216 


831 


II18G 


III 20 B 


IV18C 


V18E 


VI 16 F 


VII 16 A 


217 


832 


II 7 D 


III F8 


IV 6 G 


V 6B 


VI 4 C 


VII 4E 


218 


833 


I27B 


II26D 


III 27 E 


IV26G 


V25A 


VI24C 


219 


834 


I16F 


II 15 A 


III 16 B 


IV 15 D 


V14E 


VI13G 


220 


835 


I 5C 


II 4 E 


III 5F 


IV 4 A 


V 3B 


VI 2D 


221 


835 


XII 26 A 


836 I 25 C 


II23D 


III 24 F 


IV22G 


V22B 


222 


836 


XII 14 E 


837 1 13 G 


nil A 


III 13 C 


IVllD 


VllF 


223 


837 


XII 3B 


838 I 2D 


131 E 


III 2G 


III 31 A 


IV30C 


224 


838 


XI23G 


XII 23 B 


839 I 21 C 


II20E 


III 21 F 


IV 20 A 


225 


839 


XI12D 


XII 12 F 


840 1 10 G 


II 9 B 


III 9C 


IV 8 E 


226 


840 


X31 A 


XI30C 


XII 29 D 


841 I 28 F 


II 26 G 


III 28 B 


227 


841 


X21F 


XI 20 A 


XII 19 B 


842 I 18 D 


II16E 


III 18 G 


228 


842 


XIOC 


XI 9 E 


XII 8F 


843 I 7A 


II 5 B 


III 7D 


229 


843 


IX 30 A 


X30C 


XI28D 


XII 28 F 


844 I 26 G 


II25B 


230 


844 


IX18E 


X18G 


XI 16 A 


XII 16 C 


845 1 14 D 


II13F 


231 


845 


IX 7 B 


X 7D 


XI 5E 


XII 5G 


846 I 3A 


II 2 C 


232 


846 VIII 28 G 


IX27B 


X26C 


XI25E 


XII 24 F 


847 I 23 A 


233 


847 VIII 17 D 


IX16F 


X15G 


XI14B 


XII 13 C 


848 I 12 E 


234 


848 VIII 5 A 


IX 4 C 


X 3D 


XI 2 F 


XII 1 G 


XII 31 B 


235 


849 


VII 26 F 


VIII 25 A 


IX23B 


X23D 


XI21E 


XII 21 G 


236 


850 


VII 15 C 


VIII 14 E 


IX12F 


X12A 


XIIOB 


XII 10 D 


237 


851 


VII 5 A 


VIII 4C 


IX 2D 


X 21 


X31G 


XI30B 


238 


852 


VI23E 


VII 23 G 


VIII 21 A 


IX20C 


X19D 


XI18F 


239 


853 


VI12B 


VII 12 D 


VIII 10 E 


IX 9 G 


X 8A 


XI 7 C 


240 


854 


VI 2 G 


VII 2B 


VII 31 C 


VIII 30 I 


1X281 


X28A I = Ocak, n = §iil)al. III = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Hazkan, 
Vn = Temmuz, Vm = Agustos, IX = Eyliil, X = Ekiin, XI = Kasim, XII = Aralik. — 16 Miladi karfibklan MUadi: 826 — 855 Recep 


^aban 


Ramazan 


§ewal 


ZUkade 


ZUhicce 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-^0 gun 


X 7A 


XI 6 C 


XII 5 D 


827 I 4F 


II 2G 


III 4B 


IX26E 


X26G 


XI 24 A 


XII 24 C 


828 I22D 


II 21 F 


IX 15 C 


X15E 


XI13F 


XII 13 A 


829 IllB 


IIIOD 


IX 4 G 


X 4B 


XI 2 C 


XII 2E 


XII 31 F 


830 I 30 A 


VIII 24 D 


IX23F 


X22G 


XI21B 


XII 20 C 


831 119 E 


VIII 14 B 


IX13D 


X12E 


XIllG 


XII 10 A 


832 I 9C 


VIII 2F 


IX lA 


IX30B 


X30D 


XI28E 


XII 28 G 


VII 23 D 


VIII 22 F 


IX20G 


X20B 


XI18C 


XII 18 E 


VII 12 A 


VIII 11 C 


IX 9 D 


X 9F 


XI 7 G 


XII 7B 


VII IE 


VII 31 G 


VIII 29 A 


IX28C 


X27D 


XI 26 F 


VI20C 


VII 20 E 


VIII 18 F 


IX 17 A 


X16B 


XI15D 


VI 9 G 


VII 9B 


VIII 7C 


IX 6 E 


X 5F 


XI 4 A 


V29D 


VI28F 


VII 27 G 


VIII 26 B 


IX24C 


X24E 


V19B 


VI18D 


VII 17 E 


VIII 16 G 


IX 14 A 


X14C 


V 7F 


VI 6 A 


VII 5B 


VIII 4D 


IX 2 E 


X 2G 


IV26C 


V26E 


VI24F 


VII 24 A 


VIII 22 B 


IX21D 


IV 16 A 


V 16 C 


VI14D 


VII 14 F 


VIII 12 G 


IXllB 


IV 5E 


V 5G 


VI 3 A 


VII 3C 


Vm ID 


VIII 31 F 


III 25 C 


IV24E 


V23F 


VI 22 A 


VII 21 B 


VIII 20 D 


III 14 G 


IV13B 


V12C 


VI 11 E 


VII 10 F 


VIII 9 A 


III 3D 


IV 2 F 


V IG 


V31B 


VI 29 C 


VII 29 E 


II21B 


III 23 D 


IV21E 


V21G 


VI 19 A 


VII 19 C 


IIIOF 


III 11 A 


IV 9 B 


V 9D 


VI 7E 


VII 7G 


849 I 29 C 


II28E 


III 29 F 


IV 28 A 


V27B 


VI26D 


850 1 19 A 


II18C 


III 19 D 


IV18F 


V17G 


VI 16 B 


851 I 8E 


II 7 G 


III 8 A 


IV 7 C 


V 6D 


VI 5 F 


XII 29 C 


852 I 28 E 


II26F 


III 27 A 


IV25B 


V25D 


XII 17 G 


853 1 16 B 


II14C 


III 16 E 


IV 14 F 


V14 A 


XII 6D 


854 I 5F 


II 3 G 


III 5B 


IV 3 C 


V 3E 


XI26B 


XII 26 D 


855 I 24 E 


II23G 


III 24 A 


IV 23 C A = Pazar, B = Pazartesi, 

F = Coma, G = Cumartesi. C = Sail, D = (ar^amba, E = Per^embe, 17 Hicri 


:241 


— 270 
Hicri tarihierin 


?. 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


V 


Muharrem 


Safer 


Rebiyulewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 


« 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


241 


855 


V22D 


VI21F 


VII 20 G 


VIII 19 B 


IX17C 


X17E 


242 


856 


VIOA 


VI 9 C 


VII 8D 


VIII 7F 


IX 5 G 


X 5B 


243 


857 


IV30F 


V30A 


VI28B 


VII 28 D 


VIII 26 E 


IX25G 


244 


858 


IV19C 


V19E 


VI 17 F 


VII 17 A 


VIII 15 B 


IX14D 


245 


859 


IV 8 G 


V 8B 


VI 6 C 


VII 6E 


VIII 4F 


IX 3 A 


246 


860 


III 28 E 


IV27G 


V26A 


VI25C 


VII 24 C 


VIII 23 F 


247 


861 


III 17 B 


IV16D 


V15E 


VI14G 


VII 13 A 


VIII 12 C 


248 


862 


III 7G 


IV 6 B 


V 5C 


VI 4 E 


VII 3F 


VIII 2 A 


249 


863 


II24D 


III 26 F 


IV24G 


V24B 


VI22C 


VII 22 E 


250 


864 


II 13 A 


III 14 C 


IV12D 


V12F 


VI 10 G 


VII 10 B 


251 


865 


II 2 F 


III 4 A 


IV 2 B 


V 2D 


V31E 


VI30G 


252 


866 


I22C 


II21E 


III 22 F 


IV 21 A 


V20B 


VI19D 


2S3 


867 


IllG 


IIIOB 


III 11 C 


IVIOE 


V 9F 


VI 8 A 


254 


868 


I IE 


I31G 


II 29 A 


III 30 C 


IV28D 


V28F 


25S 


868 


XII 20 B 


869 1 19 D 


II17E 


III 19 G 


IV 17 A 


V17C 


256 


869 


XII 9F 


870 I 8A 


II 6 B 


III 8D 


IV 6 E 


V 6G 


257 


870 


XI29D 


XII 29 F 


871 I 27 G 


II26B 


III 27 C 


IV26E 


258 


871 


XI 18 A 


XII 18 C 


872 I 16 D 


II15F 


III 15 G 


IV14B 


259 


872 


XI 7 F 


XII 7 A 


873 I 5B 


II 4 D 


III 5E 


IV 4G 


260 


873 


X27C 


XI26E 


XII 25 F 


874 I 24 A 


II22B 


III 24 D 


261 


874 


X16G 


XI15B 


XII 14 C 


875 I 13 E 


IIllF 


III 13 A 


262 


875 


X 6E 


XI 5 G 


XII 4 A 


876 I 3C 


II ID 


III 2F 


263 


876 


IX24B 


X24D 


XI22E 


XII 22 G 


877 I 20 A 


II19C 


264 


877 


IX13F 


X13A 


XIllB 


XII 11 D 


878 I 9E 


11 8G 


265 


878 


IX 3D 


X 3F 


XI IG 


XII IB 


XII 30 C 


879 I 29 E 


266 


879 VIII 23 A 


IX22C 


X21D 


XI20F 


XII 19 G 


880 I18B 


267 


880 VIII 12 F 


IX 11 A 


XlOB 


XI 9 D 


XII 8E 


881 I 7 G 


268 


881 


VIII 1 C 


VIII 31 E 


IX29F 


X29A 


XI27B 


XII 27 D 


269 


882 


VII 21 G 


VIII 20 B 


IX18C 


X18E 


XI16F 


XII 16 A 


270 


883 


VII 11 E 


VIII 10 G 


IX 8 A 


X 8C 


XI 6 D 


XII 6F I = Ocak, n = §ubat, HI = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, Vm = Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik. 18 — Miladi karfdiklari Miladi : 855 — 884 Recep 
30 giin §aban 
29 gun Ramazan 
30 giin §evval 
29 gun Zilkade 
30 giin Zilhicce 
29-30 gun XI15F 


. XII 15 A 


856 1 13 B 


II12D 


III 12 E 


IVllG 


XI 3 C 


XII 3E 


857 I IF 


I 31 A 


III IB 


III 31 D 


X24A 


XI23C 


XII 22 D 


858 I21F 


II19G 


III 21 B 


X13E 


XI12G 


XII 11 A 


859 HOC 


II 8 D 


III 10 F 


X 2B 


XI ID 


XI30E 


XII 30 G 


860 I 28 A 


II 27 C 


IX21G 


X21B 


XI 19 C 


XII 19 E 


861 1 17 F 


II 16 A 


IXIOB 


XIOF 


XI 8G 


XII SB 


862 I 6C 


II 5 E 


VIII 31 B 


IX 30 D 


X29E 


XI28G 


XII 27 A 


863 I 26 C 


VIII 20 F 


IX 19 A 


X18B 


XI17D 


XII 16 E 


864 I15G 


VIII 8C 


IX 7 E 


X 6F 


XI S A 


XII 4B 


865 I 3D 


VII 29 A 


VIII 28 C 


IX26D 


X26F 


XI24G 


XII 24 B 


VII 18 E 


VIII 17 G 


1X15 A 


X15C 


,XI 13 D 


XII 13 F 


VII 7B 


VIII 6D 


IX 4 E 


X 4G 


XI 2 A 


XII 2 C 


VI26G 


VII 26 B 


VIII 24 C 


IX23E 


X22F 


XI 21 A 


VI15D 


VII 15 F 


VIII 13 G 


IX12B 


XllC 


XI 10 E 


VI 4 A 


VII 4 C 


VIII 2D 


IX IF 


IX30G 


X30B 


V25F 


VI 24 A 


VII 23 B 


VIII 22 D 


IX20E 


X20G 


V13C 


VI 12 E 


VII 11 F 


VIII 10 A 


IX 8 B 


X 8D 


V 3A 


VI 2 C 


VII ID 


VII 31 F 


VIII 29 G 


IX 28 B 


IV22E 


V22.G 


VI 20 A 


VII 20 C 


VIII 18 D 


IX 17 F 


IVllB 


VllD 


VI 9E 


VII 9G 


VIII 7 A 


IX 6 C 


III 31 G 


IV 30 B 


V29C 


VI28E 


VII 27 F 


VIII 26 A 


III 20 D 


IV19F 


V18G 


VI17B 


VII 16 C 


V11I15E 


III 9 A 


IV 8 C 


V 7D 


VI 6 F 


VII 5G 


VIII 4B 


II 27 F 


III 29 A 


IV27B 


V27D 


VI25E 


VII 25 G 


II16C 


III 17 E 


IV15F 


VISA 


VI 13 B 


VII 13 D 


II 5 A 


III 7C 


IV 5D 


V 5F 


VI 3 G 


VII 3B 


882- I25E 


II24G 


III 25 A 


IV24C 


V23D 


VI 22 F 


883 I 14 B 


II 13 D 


III 14 E 


IV 13 G 


V12A 


VI 11 C 


884 I 4G 


II 3 B 


III :3C 


IV 2 E 
= Sah, D = 


V IF 
^lar^amba, 


V31 A 


A = Pa 


zar, B = P 


jzartesi, C = 


E = Per^embe, 


F = Cuma, 


G = Cumarte 


si. 

19 Hicri : 271 — 300 Hicri tarihlerin W Muharrem 
30 giin Safer 
29 gun Rebiytilewel 
30 gun Rebiyiilahir 
29 gun Cemaziyel- 
ewel 
30 giin Cemaziyel- 

ahir 

29 gun 271 


884 


VI29B 


VII 29 D 


VIII 27 E 


IX26G 


X25A 


XI24C 


272 


885 


VI18F 


VII 18 A 


VIII 16 B 


IX15D 


X14E 


XI13G 


273 


886 


VI 8 D 


VII 8F 


VIII 6G 


IX 5 B 


X 4C 


XI 3 E 


274 


887 


V28A 


VI27C 


VII 26 D 


VIII 25 F 


IX23G 


X23B 


275 


888 


V16E 


VI15G 


VII 14 A 


VIII 13 C 


IXllD 


XllF 


276 


889 


V 6C 


VI 5 E 


VII 4F 


VIII 3 A 


IX IB 


X ID 


277 


890 


IV25G 


V25B 


VI23C 


VII 23 E 


VIII 21 F 


IX 20 A 


278 


891 


IV15E 


V15G 


VI 13 A 


VII 13 C 


VIII 11 D 


IXIOF 


279 


892 


IV SB 


V 3D 


VI IE 


VII IG 


VII 30 A 


VIII 29 C 


280 


893 


III 23 F 


IV 22 A 


V21B 


VI20D 


VII 19 E 


VIII 18 G 


281 


894 


III 13 D 


IV12F 


VUG 


VIIOB 


VII 9C 


VIII 8E 


282 


895 


III 2 A 


IV IC 


IV30D 


V30F 


VI28G 


VII 28 B 


283 


896 


II19E 


III 20 G 


IV 18 A 


V18C 


VI16D 


VII 16 F 


284 


897 


II 8 C 


III 10 E 


IV 8F 


V 8A 


VI 6 B 


VII 6 D 


285 


898 


I28G 


II27B 


III 28 C 


IV27E 


V26F 


VI 25 A 


286 


899 


I17D 


II16F 


III 17 G 


IV16B 


Vise 


VI14E 


287 


900 


I 7B 


II 6 D 


III 6E 


IV 5 G 


V 4A 


VI 3 C 


288 


900 


XII 26 F 


901 I 25 A 


II23B 


III 25 D 


rV23E 


V23G 


289 


901 


XII 16 D 


902 1 15 F 


II13G 


III 15 B 


IV13C 


V13E 


290 


902 


XII 5 A 


903 I 4C 


II 2D 


III 4F 


IV 2G 


V 2B 


291 


903 


XI24E 


XII 24 G 


904 I 22 A 


II21C 


III 21 D 


rV20F 


292 


904 


XI13C 


XII 13 E 


905 IllF 


II 10 A 


III 11 B 


IVIOD 


293 


905 


XI 2 G 


XII 2B 


XII 31 C 


906 I 30 E 


II28F 


III 30 A 


294 


906 


X22D 


XI21F 


XII 20 G 


907 1 19 B 


II17C 


III 19 E 


295 


907 


X12B 


XIllD 


XII 10 E 


908 I 9G 


11 7A 


III 8C 


296 


908 


IX30F 


X30A 


XI28B 


XII 28 D 


909 I 26 E 


II25G 


297 


909 


IX20D 


X20F 


XI18G 


XII 18 B 


910 1 16 C 


II15E 


298 


910 


IX 9 A 


X 9C 


XI 7 D 


XII 7F 


911 I 5G 


IT 4B 


299 


911 ¥11129 E 


IX28G 


X27A 


XI 26 C 


XII 25 D 


912 I 24 F 


300 


912 VIII 18 C 


IX17E 


X16F 


XI 15 A 


XII 14 B 


913 1 13 D vn I = Ocak, n = §iil)at, HI = Mart, IV = Nisan, V = 2tfayi8, VI = Haziran, 
= Temruuz, VHI = Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Kasim, XD = Aralifc. 20 — Mila^ karf iliklan Miiadi: 884 — 913 Recep 
30 giin §aban 
29 gun Ramazan 
30 giin §evval 
29 gun Zilkade 
30 giin Zilbicce 
29-30 gun XII 23 D 


885 I 22 F 


II20G 


III 22 B 


IV20C 


V20E 


XII 12 A 


886 1 11 C 


II 9 D 


III 11 F 


rV 9G 


V 9B 


XII 2 E 


887 I lA 


I30B 


III ID 


III 30 E 


IV29G 


XI21C 


XII 21 E 


888 1 19 F 


II 18 A 


III 18 B 


rvi7D 


XI 9 G 


XII 9B 


889 I 7C 


II 6 E 


III 7F 


IV 6 A 


X30E 


XI29G 


XII 28 A 


890 I 27 C 


II 25 D 


III 27 F 


X19B 


XI18D 


XII 17 E 


891 1 16 G 


II 14 A 


III 16 C 


X 9G 


XI 8 B 


XII 7C 


982 I 6E 


11 4F 


III 5 A 


IX27D 


X27F 


XI25G 


XII 25 B 


893 I 23 C 


II22E 


IX 16 A 


X16C 


XI14D 


XII 14 F 


894 1 12 G 


HUB 


IX 6 F 


X 6A 


XI 4 B 


XII 4D 


895 I 2E 


II IG 


VIII 26 C 


IX25E 


X24F 


XI 23 A 


XII 22 B 


896 I 21 D 


VIII 14 G 


IX13B 


X12C 


XI HE 


XII 10 F 


897 I 9A 


VIII 4E 


IX 3 G 


X 2A 


XI IC 


XI30D 


XII 30 F 


VII 24 B 


VIII 23 D 


IX 21 E 


X21G 


XI 19 A 


XII 19 C 


VII 13 F 


VIII 12 A 


IXIOB 


XIOD 


XI 8 E 


XII 8G 


VII 2D 


VIII IF 


VIII 30 G 


IX29B 


X28C 


XI27E 


VI 21 A 


VII 21 C 


VIII 19 D 


IX18F 


X17G 


XI16B 


VIllF 


VII 11 A 


VIII 9B 


IX 8 D 


X 7E 


XI 6 G 


V31C 


VI30E 


VII 29 F 


VIII 28 A 


IX26B 


X26D 


V19G 


VI18B 


VII 17 C 


VIII 16 E 


IX14F 


X14A 


V 9E 


VI 8 G 


VII 7 A 


VIII 6C 


IX 4 D 


X 4F 


IV28B 


V28D 


VI26E 


VII 26 G 


VIII 24 A 


IX23C 


IV17F 


V17A 


VH5B 


VII 15 D 


VIII 13 E 


IX12G 


IV 6 D 


V 6F 


VI 4 G 


VII 4B 


VIII 2C 


IX IE 


III 26 A 


IV25C 


V24D 


VI23F 


VII 22 G 


VIII 21 B 


III 16 F 


IV 15 A 


V14B 


VI13D 


VII 12 E 


VIII 11 G 


III 5C 


IV 4E 


V 3F 


VI 2 A 


VII IB 


VII 31 D 


II22G 


11123 8 


IV21C 


V21E 


VI19F 


VII 19 A 


II HE 


III 13 G 


IV 14 A 


VllC 
= Sail, D = 


VI 9 D 
(lar^amba, ] 


VII 9F 


A = Paz 


ar, B = Pa 


izaitesi, C = 


S = Perjembe, 


Cuma, 


G = Cnmartes 


L 

— 21 Hicri : 301 — 330 Hicri tarihleriB ?> 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 
Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 


a 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


301 


913 VIII 7G 


IX 6 B 


X 5C 


XI 4 E 


XII 3F 


914 I 2A 


302 


914 


VII 27 D 


VIII 26 F 


IX 24 G 


X24B 


XI22C 


XII 22 E 


303 


915 


VII 17 B 


VIII 16 D 


IX14E 


X14G 


XI 12 A 


XII 12 C 


304 


916 


VII 5F 


VIII 4 A 


IX 2 B 


X 2D 


X31E 


XI 30 G 


305 


917 


VI 24 C 


VII 24 E 


VIII 22 F 


IX 21 A 


X20B 


XI19D 


306 


918 


VI 14 A 


VII 14 C 


VIII 12 B 


IXllF 


XlOG 


XI 9 B 


307 


919 


VI 3 E 


VII 3G 


VIII lA 


VIII 31 C 


IX29D 


X29F 


308 


920 


V23C 


VI22E 


VII 21 F 


VIII 20 A 


IX18B 


X18D 


309 


921 


V12G 


VIllB 


VII 10 C 


VIII 9E 


IX 7 F 


X 7A 


310 


922 


V 1 D 


V3iF 


VI 29 G 


VII 29 B 


VIII 27 C 


IX26E 


311 


923 


IV21B 


V21D 


VI19E 


VII 19 G 


VIII 17 A 


IX16C 


312 


924 


IV 9 F 


V 9A 


VI 7 B 


VII 7D 


VIII 5 E 


IX 4 G 


313 


925 


III 29 C 


IV 28 E 


V27F 


VI 26 A 


VII 25 B 


VIII 24 D 


314 


926 


III 19 A 


IV18C 


V17D 


VI16F 


VII 15 G 


VIII 14 B 


315 


927 


III 8E 


IV 7 G 


V 6A 


VI 5 C 


VII 4D 


VIII 3F 


316 


928 


II25B 


III 26 D 


IV24E 


V24G 


VI 22 A 


VII 22 C 


317 


929 


II14G 


III 16 B 


IV14C 


V14E 


VI12F 


VII 12 A 


318 


930 


II 3D 


III 5F 


IV 3 G 


V 3B 


VI IC 


VII IE 


319 


931 


I24B 


II23D 


III 24 E 


IV 23 G 


V22A 


VI 21 C 


320 


932 


I13F 


II 12 A 


III 12 B 


IV 11 D 


VIOE 


VI 9 G 


321 


933 


I IC 


I31E 


III IF 


III 31 A 


IV29B 


V29D 


322 


933 


XII 22 A 


934 I 21 C 


II19D 


III 21 F 


rV"19G 


V19B 


323 


934 


XII 11 E 


935 I 10 G 


II 3 A 


III 10 C 


IV 8 D 


V 8F 


324 


935 


XI SOB 


XII 30 D 


936 I 28 E 


II27G 


III 27 A 


IV26C 


325 


936 


XI19G 


XII 19 B 


937 I17C 


II16E 


III 17 F 


■IV 16 A 


326 


937 


XI 8 D 


XII 8F 


938 I 6G 


II 5 B 


III 6C 


IV 5E 


327 


938 


X29B 


XI28D 


XII 27 E 


939 I 26 G 


11 24 A 


III 26 C 


328 


939 


X18F 


XI 17 A 


XII 16 B 


940 1 15 D 


II13E 


III 14 G 


329 


940 


X 6C 


XI SE 


XII 4F 


941 I 3A 


II IB 


III 3D 


330 


941 


IX 26 A 


X26C 


XI24D 


XII 24 F 


942 I 22 G 


II 21 B I = Ocak, n = §iibat. III = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, Vm = Aguslos, IX = Eylul, X= Ekim, XI = Kasim, XII = Aralik. — 22 — Miladi kar§iliklari Miladi:913 — 942 Recep 


§abaii 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


2^illiicce 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


I31B 


III 2D 


III 31 E 


IV30G 


V29A 


VI28C 


915 I 20 F 


II 19 A 


III 20 B 


IV19D 


VIBE 


VH7G 


916 IIOD 


II 9 F 


III 9G 


IV 8 B 


V 7C 


VI 6 E 


XII 29 A 


917 I28C 


II26D 


III 28 F 


IV26G 


V26B 


XII 18 E 


918 117 G 


II 15 A 


III 17 C 


IV15D 


V15F 


XII 8C 


919 I 7E 


II 5 F 


HI 7 A 


IV SB 


V 5D 


XI27G 


XII 27 B 


920 I 25 C 


II24E 


III 24 F 


IV 23 A 


XI16E 


XII 16 G 


921 1 14 A 


II13C 


III 14 D 


IV13F 


XI SB 


XII 5D 


922 I 3E 


II 2 G 


III 3 A 


IV 2 C 


X25F 


XI 24 A 


XII 23 B 


923 I 22 D 


II20E 


III 22 G 


X15D 


XI14F 


XII 13 G 


924 1 12 B 


II IOC 


III 11 E 


X 3A 


XI 2 C 


XII ID 


XII 31 F 


925 I 29 G 


II28B 


IX22E 


X22G 


XI 20 A 


XII 20 C 


926 1 18 D 


II17F 


IX12C 


X12E 


XIIOF 


XII 10 A 


927 I 8B 


II 7 D 


IX IG 


X IB 


X30C 


XI29E 


XII 28 F 


928 I 27 A 


VIII 20 D 


IX19F 


X18G 


XI17B 


XII 16 C 


929 1 15 E 


VIII 10 B 


IX 9 D 


X 8E 


XI 7 G 


XII 6 A 


930 ISC 


VII 30 F 


VIII 29 A 


IX27B 


X27D 


XI25E 


XII 25 G 


VII 20 D 


VIII 19 F 


IX17G 


X17B 


XI ISC 


XII 15 E 


VII 8 A 


VIII 7C 


IX 5 D 


X 5F 


XI 3 G 


XII 3B 


VI27E 


VII 27 G 


VIII 25 A 


IX24C 


X23D 


XI22F 


VI17C 


VII 17 E 


VIII IS F 


IX 14 A 


X13B 


XI12D 


VI 6 G 


VII 6B 


VIII 4C 


IX 3 E 


X 2F 


XI lA 


V25D 


VI 24 F 


VII 23 G 


VIII 22 B 


IX20C 


X20E 


V15B 


VI14D 


VII 13 E 


VIII 12 G 


IX 10 A 


XIOC 


V 4F 


VI 3 A 


VII 2B 


VIII 1 D 


VIII 30 E 


IX29G 


IV24D 


V24F 


VI22G 


VII 22 B 


VIII 20 C 


IX19E 


IV 12 A 


V12C 


VIIOD 


VII 10 F 


VIII 8G 


IX 7 B 


IV IE 


V IG 


V30A 


VI 29 C 


VII 28 D 


VIII 27 F 


III 22 C 


IV 21 E 


V20F 


VI 19 A 


VII 18 B 


VIII 17 D A = Pazar, B = Pazarlesi, 
F = Cnma, G = Cumartesi. Sail, D = ^ar^amba, E = Per^embe, 23 — BHcri: 331 — 360 Hicii tarihlerin » Muharrem 
30 giin Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 giin Rebiyiilalur 
29 gun Cemaziyel- 
eWel 
30 giin Cemaziyel- 

ahir 

29 gun 331 
332 
333 
334 
335 942 IX 15 E 

943 IX 4 B 

944 VIII 24 G 

945 VIII 13 D 

946 VIII 2 A X15G 

X 4D 

IX23B 

IX12F 

IX IC XI 13 A 

XI 2 E 

X22C 

XllG 

IX SOD XII 13 C 

XII 2G 

XI21E 

XIIOB 

X30F 943 HID 

XII 31 A 

XII 20 F 

XII 9C 

XI28G IIIOF 

944 I 30 C 

945 1 19 A 

946 I 8E 
XII 28 B 336 
337 
338 
339 
340 341 
342 
343 
344 
343 346 
347 
348 
349 
350 351 
352 
353 
334 
355 356 
357 
358 
359 
360 947 


VII 23 F 


VIII 22 A 


IX20B 


X20D 


XI18E 


XII 18 G 


948 


VII 11 C 


VIII 10 E 


IX 8 F 


X 8A 


XI 6 B 


XII 6D 


949 


VII 1 A 


VII 31 C 


VIII 29 D 


IX28F 


X27G 


XI26B 


950 


VI20E 


VII 20 G 


VIII 18 A 


IX17C 


X16D 


XI15F 


951 


VI 9 B 


VII 9D 


VIII 7E 


IX 6 G 


X 5A 


XI 4C 


952 


V29G 


VI28B 


VII 27 C 


VIII 26 E 


IX24F 


X24A 


953 


V18D 


VI 17 F 


VII 16 G 


VIII 15 B 


IX13C 


X13E 


954 


V 7A 


VI 6 C 


VII 5D 


VIII 4F 


IX 2G 


X 2B 


955 


IX27F 


V27A 


VI25B 


VII 25 D 


VIII 23 E 


IX22G 


956 


IV 15 C 


V15E 


VI 13 F 


VII 13 A 


VIII 11 B 


IX 10 D 


957 


IV 4 G 


V 4B 


VI 2 C 


VII 2E 


VII 31 F 


VIII 30 A 


958 


III 25 E 


IV 24 G 


V23A 


VI22C 


VII 21 D 


VIII 20 F 


959 


III 14 B 


IV 13 D 


V12E 


VI 11 G 


VII 10 A 


VIII 9C 


960 


III 3G 


IV 2 B 


V IC 


V31E 


VI 29 F 


VII 29 A 


961 


II20D 


III 22 F 


IV20G 


V20B 


VI 18 C 


VII 18 E 


962 


II 9 A 


III 11 C 


IV 9D 


V 9F 


VI 7 G 


VII 7B 


963 


I30F 


III lA 


III 30 B 


IV29D 


V28E 


VI27G 


964 


I19C 


II18E 


III 18 F 


IV 17 A 


V16B 


VI15D 


965 


I 7G 


II 6 B 


III 7C 


IV 6 E 


V 5F 


VI 4 A 


965 


XII 28 E 


966 I 27 G 


II 25 A 


III 27 C 


IV25D 


V25F 


966 


XII 17 B 


967 1 16 D 


II14E 


III 16 G 


IV 14 A 


V14C 


967 


XII 7G 


968 I 6B 


II 4 C 


III 5E 


IV 3 F 


V 3A 


968 


XI25D 


XII 25 F 


969 I 23 G 


II22B 


III 23 C 


IV 22 E 


969 


XI 14 A 


XII 14 C 


970 112 D 


II 11 F 


III 12 G 


IVllB 


970 


XI 4 F 


XII 4 A 


971 I 2B 


II ID 


III 2E 


IV IG I = Ocak, n = §iihat, in = Mart, IV = Nisan, V = 
Vn = Tenmiuz, VXH = Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI MayiB, VI = Haziran, 
= Kasun, XII = Aralik. — 24 MMdi karfiUklari MOadi: 942 — 971 Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


ZUkade 


Zilhicce 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 giin 


30 gun 


29-30 gun 


III 11 G 


IVIOB 


V 9C 


VI 8 E 


VII 7F 


VIII 6 A 


II28D 


III 29 F 


IV27G 


V27B 


VI2SC 


VII 25 E 


II 17 B 


III 19 D 


IV17E 


V17G 


VI 15 A 


VII 15 C 


II 6 F 


III 8 A 


IV 6 B 


V 6D 


VI 4 E 


VII 4G 


947 I 26 C 


II25E 


III 26 F 


IV 25 A 


V24B 


VI23D 


948 1 16 A 


II15C 


III 15 D 


IV14F 


V13G 


VI12B 


949 I 4E 


II 3G 


III 4 A 


IV 3 C 


V 2D 


VI IF 


XII 25 C 


950 I 24 E 


II22F 


III 24 A 


IV22B 


V22D 


XII 14 G 


951 1 13 B 


II lie 


III 13 E 


IVllF 


Vll A 


XII 3D 


952 I 2F 


I31G 


III IB 


III 30 C 


IV29E 


XI22B 


XII 22 D 


953 I 20 E 


II19G 


III 20 A 


IV19C 


XIllF 


XII 11 A 


954 I 9B 


II 8 D 


III 9E 


IV 8 G 


X31C 


XI30B 


XII 29 F 


955 I 28 A 


II26B 


III 28 D 


X21 A 


XI20C 


XII 19 D 


956 1 18 F 


II16C 


III 17 B 


X 9E 


XI 8 G 


XII 7 A 


957 I 6C 


II 4D 


III 6F 


IX2BB 


X28D 


XI26E 


XII 26 G 


958 I 24 A 


II23C 


IX18G 


X18B 


XI16C 


XII 16 E 


959 I14F 


II 13 A 


IX 7D 


X 7F 


XI 5 G 


XII 5B 


960 I 3C 


II 2 E 


VIII 27 B 


IX 26 D 


X25E 


XI24G 


XII 23 A 


961 I 22 C 


VIII 16 F 


IX 15 A 


X14B 


XI13D 


XII 12 E 


962 1 11 G 


VIII 5C 


IX 4 E 


X 3F 


XI 2 A 


XII IB 


XII 31 D 


VII 26 A 


VIII 25 C 


IX23D 


X23F 


XI21G 


XII 21 B 


VII 14 E 


VIII 13 G 


IX 11 A 


XllC 


XI 9 D 


XII 9F 


Vn 3B 


VIII 2D 


VIII 31 E 


IX30G 


X29A 


XI28C 


VI23G 


VII 23 B 


VIII 21 C 


IX20E 


X19F 


XI 18 A 


VI12D 


VII 12 F 


VIII 10 G 


IX 9 B 


X 8C 


XI 7 E 


VI IB 


VII ID 


VII 30 E 


VIII 29 G 


IX 27 A 


X27C 


V21F 


VI 20 A 


VII 19 B 


VIII 18 D 


IX16E 


X16G 


VIOC 


VI 9 E 


VII 8F 


VIII 7 A 


IX SB 


X 5D 


IV 20 A 


V30C 


VI28D 


VII 28 F 
= Sail, D = 


VIII 26 G 
(!ar§ainl>a. 


IX25B 


A = Pa 


jzar, B = P 


azarteai, C -■ 


E = Per^emhe, 25 Hicri : 361 — 390 Hicri tarihlerin __ 1 


?. 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


u 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilevvel 


Rebiyiilahir 


evvel 


ahir 


s 


30 gun 


30 giin 


29 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


361 


971 


X24C 


XI 23 i 


XII 22 F 


972 I 21 A 


II19B 


III 20 D 


362 


972 


X12G 


XI 11 B 


XII 10 C 


973 I 9E 


II 7 E 


III 9 A 


363 


973 


X 2E 


XI 1 G 


XI 30 A 


XII 30 C 


974 I 28 D 


II27F 


364 


974 


IX 2] B 


X21D 


XI 19 E 


XII 19 G 


975 I 17 A 


II 16 C 


365 


975 


IXIOF 


XlOA 


XI 8 B 


XII 8D 


976 I 6E 


II 5 G 


366 


976 VIII 30 D 


IX29F 


X28G 


XI27B 


XII 26 C 


977 I25E 


367 


977 VIII 19 A 


IX18C 


X17D 


XI16F 


XII 15 G 


978 I14B 


368 


978 VIII 9 F 


IX 8 A 


X 7B 


XI 6 D 


XII 5E 


979 I 4 G 


369 


979 


VII 29 C 


VIII 28 E 


IX26F 


X26A 


XI24B 


XII 24 D 


370 


980 


VII 17 G 


VIII 16 B 


IX14C 


X14E 


XI12F 


XII 12 A 


371 


981 


VII 7E 


VIII 6 G 


IX 4 A 


X 4C 


XI 2D 


XII 2F 


372 


982 


VI 26 B 


VII 26 D 


VIII 24 E 


IX23G 


X22 A 


XI 21 C 


373 


983 


VI 15 F 


VII 15 A 


VIII 13 B 


IX12D 


Xll E 


XI 10 G 


374 


984 


VI 4D 


VII 4 F 


VIII 2 G 


IX 1 B 


IX30C 


X30 E 


375 985 


V 24 A 


VI 23 C 


VII 22 D 


VIII 21 F 


IX19G 


X19B 


376 


986 


V 13 E 


VI12G 


Villi A 


VIII 10 C 


IX 8 D 


X 8F 


377 


987 


V 3C 


VI 2 E 


VII 1 F 


VII 31 A 


VIII 29 B 


IX28D 


378 


988 


IV 21 G 


V21 B 


VI 19 C 


VII 19 E 


VIII 17 F 


IX 16 A 


379 


989 


IV 11 E 


Vll G 


VI 9 A 


VII 9C 


VIII 7D 


IX 6 F 


380 


990 


III 31 B 


IV 30 D 


V29E 


VI 28 G 


VII 27 A 


VIII 26 C 


381 


991 


III 20 F 


IV 19 A 


V 18 B 


VI 17 D 


VII 16 E 


VIII 15 G 


382 


992 


III 9D 


IV 8F 


V 7G 


VI 6B 


VII 5 C 


VIII 4E 


383 


993 


II 26 A 


III 28 C 


IV 26 D 


V26F 


VI 24 G 


VII 24 B 


384 


994 


11 15 E 


III 17 w 


IV 15 A 


V15 C 


VI 13 D 


VII 13 F 


385 


995 


II 5C 


III 7E 


IV 5F 


V 5 A 


VI 3B 


VII 3 D 


386 


996 


I25G 


II24B 


III 24 C 


IV 23 E 


V 22 F 


VI 21 A 


387 


997 


I 14 E 


11 13 G 


III 14 A 


IV 13 C 


V 12 D 


VI 1 1 F 


388 


998 


I 3B 


II 2D 


in 3E 


IV 2 G 


V 1 A 


V31 C 


389 


998 


XII 23 F 


999 I 22 A 


II20B 


III 22 D 


IV 20 E 


V20 G 


390 


999 


XII 13 D 


1000 I12F 


II 10 G 
= Mart, IV 


III 11 B 
■= Nisan, V 


IV 9 C 
= Mayis, VI 


V 9E 
I = Ocak, n 


= §ubat, m 


= Haziran, 


vn = 


= Temmuz, VIE 


= Agustos, 1 


X =- Eylul, S 


[ = Ekim, X] 


= Kasim, X 


U = Aralik. — 26 — MiMdi kar§iliklari Miladi : 971 — 1000 Recep 


§abaii 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


Zilhicce 


30 giin 


29 giin 


30 gun 


29 gun 


30. giin 


29-30 giin 


IV 18 E 


V18G 


VI 16 A 


VII 16 C 


VIII 14 D 


IX13F 


IV 7 B 


V 7D 


VI 5 E 


VII 5G 


VIII 3 A 


IX 2 C 


III 28 G 


IV27B 


V26C 


VI25E 


VII 24 F 


VIII 23 A 


III 17 D 


IV16F 


V 15 G 


VI14B 


VII 13 C 


VIII 12 E 


III 5 A 


IV 4 C 


V 3D 


VI 2 F 


VII IG 


VII 31 B 


II 23 F 


III 25 A 


IV 23 B 


V23D 


VI21E 


VII 21 G 


II12C 


III 14 E 


IV 12 F 


V12A 


VIIOB 


VII 10 D 


II 2 A 


III 4C 


IV 2D 


V 2F 


V31G 


VI SOB 


980 I 22 E 


II21G 


III 21 A 


IV20C 


V19D 


VI18F 


981 1 10 B 


II 9 D 


III 10 E 


IV 9G 


V 8A 


VI 7C 


XII 31 G 


982 I 30 B 


II28C 


III 30 E 


IV 28 F 


V28A 


XII 20 D 


983 1 19 F 


II17G 


III 19 B 


IV17C 


V17E 


XII 9 A 


984 I 8 C 


II 6 D 


III 7F 


IV 5G 


V 5B 


XI28F 


XII 28 A 


985 I 26 B 


II25D 


III 26 E 


IV 25 G 


XI17C 


XII 17 E 


986 1 15 F 


II 14 A 


III 15 B 


IV14D 


XI 6 G 


XII 6B 


987 I 4C 


II 3 E 


III 4F 


IV 3 A 


X27E 


XI26G 


XII 25 A 


988 I 24 C 


II22D 


III 23 F 


X15B 


XI14D 


XII 13 E 


989 I 12 G 


II 10 A 


III 12 C 


X 5G 


XI 4 B 


XII 3C 


990 I 2E 


I31F 


III 2 A 


IX24D 


X24F 


XI22G 


XII 22 B 


991 I 20 C 


II19E 


IX 13 A 


X13C 


XIllD 


XII 11 F 


992 I 9G 


II 8 B 


IX 2 F 


X 2A 


X31B 


XI 30 D 


XII 29 E 


993 I 28 G 


VIII 22 C 


IX 21 E 


X20F 


XI 19 A 


XII 18 B 


994 I 17 D 


VIII 11 G 


IX 10 B 


X 9C 


XI 8 E 


XII 7F 


995 I 6A 


VIII IE 


VIII 31 G 


IX 29 A 


X29C 


XI27D 


XII 27 F 


VII 20 B 


VIII 19 D 


IX17E 


X17G 


XI 15 A 


XII 15 C 


VII 10 G 


VIII 9B 


IX 7 C 


X 7E 


XI 5 F 


XII 5 A 


VI 29 D 


VII 29 E 


VIII 27 G 


IX26B 


X25C 


XI 24 E 


VI 18 A 


VII 18 C 


VIII 16 D 


1X15 1 


X14G 


XI13B 


VI 7F 


VII 7 A 


VIII 5B 


IX 4 D 


X 3E 


XI 2G A = Pazar, B = Pazartesi, 
F = Coma, G = Camartesi. C = Sab, D = ^famba, E = Per^emhe, 27 — Hicri: 391 — 420 Hicri tarihlerin a Muharrem 
30 giin Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 giin Rebiyiilahir 
29 gun Cemaziely- 

ewel 

30 giin Cemaziyel- 

ahir 

29 gun 391 
392 
393 
394 
395 1000 
1001 
1002 
1003 
1004 XII lA 

XI20E 

XI IOC 

X30G 

X18D XII 31 C 

XII 20 G 

XII 10 E 

XI29B 

XI17F 1001 I 29 D 

1002 1 18 A 

1003 I 8F 
XII 28 C 
XII 16 G II28F 
II17C 
II 7 A 

1004 I 27 E 

1005 1 15 B III 29 G 

III 18 D 

III 8B 

II25F 

II13C IV28B 
IV17F 
IV 7 D 
III 26 A 
III IS E 396 
397 
398 
399 
400 401 
402 
403 
404 
405 406 
407 
408 
409 
410 411 
412 
413 
414 
415 416 
417 
418 
419 
420 1005 


X SB 


XI 7 D 


XII 6E 


1006 I 5G 


II 3 A 


III 5C 


1006 


IX27F 


X27A 


XI25B 


XII 25 D 


1007 I 23 E 


II22G 


1007 


IX17D 


X17F 


XI15G 


XII 15 B 


1008 I 13 C 


II12E 


1008 


IX 5 A 


X 5C 


XI 3D 


XII 3F 


1009 I 1 G 


I31B 


1009 VIII 25 E 


IX24G 


X23A 


XI 22 C 


XII 21 D 


1010 I 20 F 


1010 VIII 15 C 


IX WE 


X13F 


XI 12 A 


XII 11 B 


1011 HOD 


1011 VIII 4G 


IX 3B 


X 2C 


XI IE 


XI30F 


XII 30 A 


1012 


VII 23 D 


VIII 22 F 


IX20G 


X20B 


XI18C 


XII 18 E 


1013 


VII 13 B 


VIII 12 D 


IXIOE 


XlOG 


XI 8 A 


XII 8C 


1014 


VII 2F 


VIII lA 


VIII 30 B 


IX29D 


X28E 


XI27G 


1015 


VI21C 


VII 21 E 


VIII 19 F 


IX 18 A 


X17B 


XI16D 


1016 


VI 10 A 


VII 10 C 


VIII 8D 


IX 7 F 


X 6G 


XI 5 B 


1017 


V30E 


VI29G 


VII 28 A 


VIII 27 C 


IX25D 


X25F 


1018 


V20C 


VI19E 


VII 18 F 


VIII 17 A 


IX15B 


X15D 


1019 


V 9G 


VI 8 B 


VII 7C 


VIII 6E 


IX 4 F 


X 4A 


1020 


IV27D 


V27F 


VI 25 G 


VII 25 B 


VIII 23 C 


IX22E 


1021 


IV17B 


V17D 


VI15E 


VII 15 G 


VIII 13 A 


IX12C 


1022 


IV 6 F 


V 6A 


VI 4B 


VII 4D 


VIII 2E 


IX IG 


1023 


III 26 C 


IV25E 


V24F 


VI 23 A 


VII 22 B 


VIII 21 D 


1024 


III 15 A 


IV14C 


V13D 


VI12F 


VII 11 G 


VIII 10 B 


1025 


III 4E 


IV 3 G 


V 2A 


VI IC 


VI30D 


VII 30 F 


1026 


II22C 


III 24 E 


IV22F 


V22A 


VI20B 


VII 20 D 


1027 


IIllG 


III 13 B 


IV lie 


VllE 


VI 9 F 


VII 9 A 


1028 


I31D 


III IF 


III 30 G 


IV29B 


V28C 


VI27E 


1029 


I20B 


II19D 


III 20 E 


IV19G 


V18A 


VI17C I = Ocak, n = §nbat, HI = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VIH = Agustos, IX = Eyiul, XI = Ekim, XI = Kaaun, XH = Aralik. — 28 — MilSdi karfiliklari Miladi: 1000 — 1029 Recep 


$aban 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


Zilhicce 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


V27C 


VI26E 


VII 25 F 


VIII 24 A 


IX22B 


X22D 


V16G 


VI 15 B 


VII 14 C 


VIII 13 E 


IX 11 F 


Xll A 


V 6E 


VI 5 G 


VII 4 A 


VIII 3C 


IX ID 


X IF 


IV24B 


V24D 


VI22E 


VII 22 G 


VIII 20 A 


IX19C 


IV13F 


V13A 


VIllB 


VII 11 D 


VIII 9E 


IX 8 G 


IV 3D 


V 3F 


VI IG 


VII IB 


VII 30 C 


VIII 29 E 


III 23 A 


IV22C 


V21D 


VI20F 


VII 19 G 


VIII 18 B 


III 12 F 


IV 11 A 


VIOB 


VI 9 D 


VII 8E 


VIII 7G 


III IC 


III 31 E 


IV29F 


V29A 


VI27B 


VII 27 D 


II18G 


III 20 B 


IV 18 C 


V18E 


VI16F 


VII 16 A 


II BE 


III 10 G 


IV 8 A 


V 8C 


VI 6D 


VII 6F 


1012 I 28 B 


II27D 


III 27 E 


IV26G 


V25A 


VI24C 


1013 I 16 F 


II 15 A 


III 16 B 


IV15D 


V14E 


VI13G 


1014 I 6D 


II 5 F 


III 6G 


IV SB 


V 4C 


VI 3E 


XII 26 A 


1015 I25C 


II23D 


III 25 F 


IV 23 G 


V23B 


XII 15 E 


1016 I14G 


II 12 A 


III 13 C 


IVllD 


VllF 


XII 4C 


1017 I 3E 


II IF 


III 3 A 


IV IB 


V ID 


XI23G 


XII 23 B 


1018 I 21 C 


II20E 


III 21 F 


IV 20 A 


XI13E 


XII 13 G 


1019 I 11 A 


II IOC 


III 11 D 


IVIOF 


XI 2 B 


XII 2D 


XII 31 E 


1020 I 30 G 


II 28 A 


III 29 C 


X21F 


XI 20 A 


XII 19 B 


1021 I 18 D 


II16E 


III 18 G 


XllD 


XIIOF 


XII 9G 


1022 I 8B 


II 6 C 


III 8E 


IX 30 A 


X30C 


XI28D 


XII 28 F 


1023 I 26 G 


II25B 


IX19E 


X19G 


XI 17 A 


XII 17 C 


1024 I 15 D 


II14F 


IX 8 C 


X 8E 


XI 6 F 


XII 6 A 


1025 I 4B 


II 3D 


VIII 28 G 


IX27B 


X26C 


XI25E 


XII 24 F 


1026 I 23 A 


VIII 18 E 


IX17G 


X16A 


XI15C 


XII 14 D 


1027 1 13 F 


VIII 7B 


IX 6 D 


X 5E 


XI 4 G 


XII 3 A 


1028 I 2C 


VII 26 F 


VIII 25 A 


IX23B 


X23D 


XI21E 


XII 21 G 


VII 16 D 


VIII 15 F 


IX13G 


X13B 
= Sail, D = 


XI lie 

^ar§ainba. 


XII 11 E 


A = Pa 


zar, B = P 


azartesi, C = 


E = Perfembe, 29 — fficri:421— 450 Hicri tarihlerin Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


u 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


evvel 


ahir 


a 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


421 


1030 


I 9F 


II 8 A 


III 9B 


IV 8D 


V 7E 


VI 6G 


422 


1030 


XII 29 C 


1031 I 28 E 


II26F 


III 28 A 


IV26B 


V26D 


423 


1031 


XII 19 A 


1032 I 18 C 


II16D 


III 17 F 


IV15G 


V15B 


424 


1032 


XII 7E 


1033 I 6 G 


II 4 A 


III 6C 


IV 4D 


V 4F 


425 


1033 


XI26B 


XII 26 D 


1034 I 24 E 


II23G 


III 24 A 


IV 23 C 


426 


1034 


XI 16 G 


XII 16 B 


1035 I 14 C 


II13E 


III 14 F 


IV 13 A 


427 


1035 


XI 5 D 


XII 5F 


1036 I 3G 


II 2 B 


III 2C 


IV IE 


428 


1036 


X25B 


XI24D 


XII 23 E 


1037 I 22 G 


II 20 A 


III 22 C 


429 


1037 


X14F 


XI 13 A 


XII 12 B 


1038 HID 


II 9 E 


III 11 G 


430 


1038 


X 3C 


XI 2 E 


XII IF 


XII 31 A 


1039 I 29 B 


II28D 


431 


1039 


IX 23 A 


X23C 


XI21D 


XII 21 F 


1040 1 19 G 


II18B 


432 


1040 


IX 11 E 


Xll G 


XI 9 A 


XII 9C 


1041 I 7D 


II 6F 


433 


1041 VIII 31 B 


IX SOD 


X29E 


XI 28 G 


XII 27 A 


1042 I 26 C 


434 


1042 VIII 21 G 


IX20B 


X19C 


XI18E 


XII 17 F 


1043 1 16 A 


433 


1043 VIII 10 D 


IX 9 F 


X 8G 


XI 7 B 


XII 6C 


1044 I 5E 


436 


1044 


VII 29 A 


VIII 28 C 


IX26D 


X25F 


XI24G 


XII 24 B 


437 


1045 


VII 19 F 


VIII 18 A 


IX16B 


X16D 


XI14E 


XII 14 G 


438 


1046 


VII 8C 


VIII 7E 


IX 5 F 


X 5A 


XI 3 B 


XII 3D 


439 


1047 


VI 28 A 


VII 28 C 


VIII 26 D 


IX25F 


X24G 


XI23B 


440 


1048 


VI16E 


VII 16 G 


VIII 14 A 


IX13C 


X12D 


XIllF 


441 


1049 


VI 5B 


VII 5 D 


VIII 3E 


IX 2 G 


X lA 


X31C 


442 


1050 


V26G 


VI 25 B 


VII 24 C 


VIII 23 E 


IV21F 


X21A 


443 


1051 


V 15 D 


VI 14 F 


VII 13 G 


VIII 12 B 


IX IOC 


XlOE 


444 


1052 


V 3 A 


VI 2C 


VII ID 


VII 31 F 


VIII 29 G 


IX28B 


445 


1053 


IV 23 F 


V 23 A 


VI 21 B 


VII 21 D 


VIII 19 E 


IX18G 


446 


1054 


IV12C 


V12E 


VI 10 F 


VII 10 A 


VII 8B 


IX 7 D 


447 


1055 


IV 2 A 


V 2C 


V 31 D 


VI 30 F 


VII 29 G 


VIII 28 B 


448 


1056 


III 21 E 


IV20G 


V19A 


VI 18 C 


VII 17 D 


VIII 16 F 


449 


1057 


III 10 B 


IV 9D 


V 8E 


VI 7 G 


VII 6 A 


VIII 5C 


450 


1058 


II28G 


III 30 B 


IV 28 C 
I = Mart, r\ 


V28E 
r = Nisan, V 


VI 26 F 

= Mayis, V 


VII 26 A 
I = 


Ocak, n 


= §ubat, n 


I == JBEaziraii, 


vn 


= Temmuz, VI 


I = Agustos, 


IX = Eylul, 


X = Ekim, S 


J = Kasun, 1 


Sn = Aralik. 30 Miladl kar§iliklari Miladi : 1030 — 1059 Recep 


§aban 


Ramazan 


§e\'val 


Zilkade 


Zilhicce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


VII 5 A 


VIII 4 C 


IX 2D 


X 2F 


X31 G 


XI SOB 


VI24E 


VII 24 G 


VIII 22 A 


1X21 C 


X20D 


XI19F 


VI 13 C 


VII 13 E 


VIII 11 F 


IX 10 A 


X 9B 


XI 8 D 


VI 2 G 


VII 2B 


VII 31 C 


VIII 30 E 


IX28F 


X28A 


V22D 


VI 21 F 


VII 20 G 


VIII 19 B 


IX17C 


X17E 


V 12 B 


VIllD 


VII 10 E 


VIII 9 G 


IX 7 A 


X 7C 


IV 30 F 


V 30 A 


VI 28 B 


VII 28 D 


VIII 26 E 


IX 25 G 


IV 20 D 


V20F 


VI 18 G 


VII 18 B 


VIII 16 C 


IX15E 


IV 9 A 


V 9C 


VI 7D 


VII 7 F 


VIII 5G 


IX 4 B 


III 29 E 


IV 28 G 


V 27 A 


VI 26 C 


VII 25 D 


VIII 24 F 


III 18 C 


IV 17 E 


V16F 


VI 15 A 


VII 14 B 


VIII 13 D 


III 7G 


IV 6B 


V 5C 


VI 4E 


VII 3F 


VIII 2 A 


11 24 D 


III 26 F 


IV24G 


V24B 


VI 22 C 


VII 22 E 


II 14 B 


III 16 D 


IV 14 E 


V14G 


VI 12 A 


VII 12 C 


II 3 F 


III 4 A 


IV 2B 


V 2D 


V31E 


VI30G 


1045 I 22 C 


II21E 


III 22 F 


IV 21 A 


V20B 


VI 19 D 


1046 I 12 A 


nil C 


III 12 D 


IVllF 


VIOG 


VI 9 B 


1047 I 1 E 


131 G 


III 1 A 


III 31 C 


IV 29 D 


V29F 


XII 22 C 


1048 I 21 E 


II 19 F 


III 20 A 


IV 18 B 


V18D 


XII 10 G 


1049 I 9 B 


II 7 C 


III 9E 


IV 7F 


V 7A 


XI29D 


XII 29 F 


1050 I 27 G 


II26B 


III 27 C 


IV26E 


XI 19 B 


XII 19 D 


1051 I17E 


11 16 G 


III 17 A 


IV 16 C 


XI 8 F 


XII 8 A 


1052 I 6B 


USD 


III 5E 


IV 4 G 


X27C 


XI 26 E 


XII 25 F 


1053 I 24 A 


II22B 


III 24 D 


X 17 A 


XI 16 C 


XII 15 D 


1054 I 14 F 


II12G 


III 14 B 


X 6E 


XI 5G 


XII 4 A 


1055 I 3 C 


II ID 


III 3F 


IX26C 


X26E 


XI24F 


XII 24 A 


1056 I22B 


II 21 D 


IX 14 G 


X14B 


XI12C 


XII 12 E 


1057 IIOF 


II 9 A 


IX 3 D 


X 3F 


XI 1 G 


XII 1 B 


XII 30 C 


1058 I 29 E 


VIII 24 B 


IX23D 


X22E 


XI21G 
= Sail, D = 


XII 20 A 
^ar^amba. 


1059 I19C 


A = Pa 


zar, B = P 


azartesi, C 


E = Per^embe, — 31 fficrts 451 — 480 Hicri tarihlerin p>^ 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


'i 


Muharrem 


Safer 


Rebiyulewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 


S 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 giin 


30 giin 


29 gun 


4S1 


1059 


II17D 


III 19 F 


IV17G 


V17B 


VI15C 


VII 15 E 


452 


1060 


II 6 A 


III 7C 


IV 5D 


V 5F 


VI 3 G 


VII 3B 


453 


1061 


I26F 


II 25 A 


III 26 B 


IV25D 


V24E 


VI23G 


454 


1062 


I15C 


HUE 


III 15 F 


IV 14 A 


V13B 


VI12D 


455 


1063 


I 4G 


II 3 B 


III 4C 


IV 3 E 


V 2F 


VI lA 


456 


1063 


XII 25 E 


1064 I 24 G 


II 22 A 


III 23 C 


IV21D 


V21F 


457 


1064 


XII 13 B 


1065 I 12 D 


IIIOE 


III 12 G 


IV 10 A 


VIOC 


458 


1065 


XII 3G 


1066 I 2B 


131 C 


III 2E 


III 31 F 


IV 30 A 


459 


1066 


XI22D 


XII 22 F 


1067 I 20 G 


II19B 


III 20 C 


IV19E 


460 


1067 


XI 11 A 


XII 11 C 


1068 I 9D 


II 8 F 


III 8G 


IV 7 B 


461 


1068 


X31F 


XI 30 A 


XII 29 B 


1069 I 28 D 


II26E 


III 28 G 


462 


1069 


X20C 


XI19E 


XII 18 F 


1070 1 17 A 


II15B 


III 17 D 


463 


1070 


X 9G 


XI 8 B 


XII 7C 


1071 I 6E 


II 4 F 


III 6 A 


464 


1071 


IX29E 


X29G 


XI 27 A 


XII 27 C 


1072 I 25 D 


II24F 


465 


1072 


IX17B 


X17D 


XI15E 


XII 15 G 


1073 1 13 A 


II12C 


466 


1073 


IX 6 F 


X 6A 


XI 4 B 


XII 4D 


1074 I 2E 


II IG 


467 


1074 VIII 27 D 


IX26P 


X25G 


XI24B 


XII 23 C 


1075 "I 22 E 


468 


1075 VIII 16 A 


IX15C 


X14D 


XI13F 


XII 12 G 


1076 1 11 B 


469 


1076 VIII 5 F 


IX 4 A 


X 3B 


XI 2D 


XII IE 


XII 31 G 


470 


1077 


VII 25 C 


VIII 24 E 


IX22F 


X22A 


XI20B 


XII 20 D 


471 


1078 


VII 14 G 


VIII 13 B 


IX lie 


XllE 


XI 9 F 


XII 9 A 


472 


1079 


VII 4E 


VIII 3G 


IX lA 


X IC 


X30D 


XI29F 


473 


1080 


VI22B 


VII 22 D 


VIII 20 E 


IX19G 


X18A 


XI17C 


474 


1081 


VIllF 


VII 11 A 


VIII 9B 


IX 8 D 


X 7E 


XI 6 G 


475 


1082 


VI ID 


VII IF 


VII 30 G 


VIII 29 B 


IX27C 


X27E 


476 


1083 


V21A 


VI20C 


VII 19 D 


VIII 18 F 


IX16G 


X16B 


477 


1084 


VIOF 


VI 9 A 


VII 8B 


VIII 7D 


IX 5 E 


X 5G 


478 


1085 


IV29C 


V28E 


VI27F 


VII 27 A 


VIII 25 B 


IX24D 


479 


1086 


IV18G 


V18B 


VI16C 


VII 16 E 


VIII 14 F 


IX 13 A 


480 


1087 


IV 8 E 


V 8G 


VI 6 A 
I = Mart, I\ 


VII 6C 

'■ = Nisan, V 


VIII 4D 
= Mayis, V 


IX 3 F 
I = 


Ornk, n 


= ^iihat, n 


[ = Haziran, 


vn 


= Temmuz, VII 


I = Agustos, 


K = Eylul, 


X = Ekim, X 


J = Kasun, 1 


m = Amlik. — 32 Miladi katfiliklari MUadi: 1059 — 1088 Recep 


§abaii 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


Zilhicce 


30 gnii 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


VIII 13 F 


IX 12 A 


Xll B 


XIIOD 


XII 9E 


1060 I 8G 


VIII 1 C 


VIII 31 E 


IX29F 


X29A 


XI27B 


XII 27 B 


VII 22 A 


VIII 21 C 


IX19D 


X19F 


XI17G 


XII 17 B 


VII HE 


VIII 10 G 


IX 8 A 


X 8C 


XI 6 D 


XII 6F 


VI SOB 


VII 30 D 


VIII 28 E 


IX27G 


X26A 


XI25C 


VI19G 


VII 19 B 


VIII 17 C 


IX16E 


X15F 


XI14A 


VI 8 D 


VII 8F 


VIII 6G 


IX SB 


X 4C 


XI 3 E 


V29B 


VI28D 


VII 27 E 


VIII 26 G 


IX 24 A 


X24C 


V18F 


VI 17 A 


VII 16 B 


VIII 15 D 


IX13E 


X13G 


V 6C 


VI 5E 


VII 4F 


VIIl 3 A 


IX IB 


X 1 D 


IV 26 A 


V26C 


VI24D 


VII 24 F 


VIII 22 G 


IX21B 


IV15E 


V 15G 


VI 13 A 


VII 13 C 


VIII 11 D 


IXIOF 


IV 4 B 


V 4D 


VI 2E 


VII 2G 


VII 31 A 


VIII 30 C 


III 24 G 


IV 23 B 


V22C 


VI 21 E 


VII 20 F 


VIII 19 A 


III 13 D 


IV 12 F 


VUG 


VIIOB 


VII 9C 


VIII 8E 


III 2 A 


IV IC 


IV 30 D 


V30F 


VI28G 


VII 28 B 


II20F 


III 22 A 


IV20B 


V20D 


VI18E 


VII 18 G 


II 9 C 


III 10 E 


IV 8 F 


V 8A 


VI 6B 


VII 6D 


1077 I 29 A 


1128 


III 29 D 


IV 28 F 


V27G 


VI 26 B 


1078 I 18 E 


II17G 


III 18 A 


IV17C 


VI6D 


VI 15 F 


1079 I 7 B 


II 6 D 


III 7E 


IV 6 G 


V 5A 


VI 4 C 


XII 28 G 


1080 I27B 


II25C 


III 26 E 


IV 24 F 


V24A 


XII 16 D 


1081 I15F 


II13G 


III 15 B 


IV 13 C 


V13E 


XII 5 A 


1082 I 4C 


11 2D 


III 4F 


IV 2 G 


V 2B 


XI25F 


XII 25 A 


1083 I 23 B 


II22D 


III 23 E 


IV 22 G 


XI14C 


XII 14 E 


1084 I 12 F 


II 11 A 


III 11 B 


IVIOD 


XI 3 A 


XII 3C 


1085 I 1 D 


I31F 


III IG 


III 31 B 


X23E 


XI22G 


XII 21 A 


1086 I20C 


II18D 


III 20 F 


X12B 


XIllD 


XII 10 E 


1087 I 9G 


II 7 A 


III 9C 


X 2G 


XI 1 B 


XI30C 


XII 30 E 
= SaL, D = 


1088 II28F 
Qargamba, 


11 27 A 


A = Pa 


zar, B = P 


azartesi, C = 


E = Perfembe, 33 — Hicri : 481 — 510 fficri tarihlerin >> 
Cemaziyel 


Cemaziycl- 


u 


Muharrcm 


Safer 


Reblyiilevvel 


Rebiyiilahir 


-evvel 


aliir 


s 


30 giin 


30 giin 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 giin 


481 


1088 


III 27 B 


IV 26 D 


V 25 E 


VI 24 G 


VII 23 A 


VIII 22 C 


482 


1089 


III 16 F 


IV 15 A 


VUB 


VI13D 


VII 12 E 


VIII 11 G 


483 


1090 


III 6D 


IV 5F 


V 4G 


VI 3 B 


VII 2C 


VIII 1 E 


484 


1091 


II 23 A 


III 25 C 


IV 23 D 


V23F 


VI 21 G 


VII 21 B 


483 


1092 


II12E 


III 13 G 


IV 11 A 


Vll C 


VI 9D 


VII 9F 


486 


1093 


11 1 C 


III 3E 


IV 1 F 


V 1 A 


V 30 B 


VI 29 D 


487 


1094 


121 G 


II20B 


III 21 C 


IV 20 E 


V19F 


VI 18 A 


488 


1095 


HIE 


IIIOG 


mil A 


IV 10 C 


V 9D 


VI 8F 


489 


1095 


XII 31 B 


1096 I 30 D 


II 28 E 


III 29 G 


IV 27 A 


V27C 


490 


1096 


XII 19 F 


1097 I 18 A 


II 16 B 


III 18 D 


IV16E 


V16G 


491 


1097 


XII 9D 


1098 I 8 F 


II 6 G 


III 8B 


IV 6C 


V 6E 


492 


1098 


XI 28 A 


XII 28 C 


1099 -I16D 


II25F 


III 26 G 


IV 25 B 


493 


1099 


XI17E 


XII 17 G 


1100 I 15 A 


IIUC 


III 14 D 


IV 13 F 


494 


1100 


XI 6 C 


XII 6E 


1101 I 4F 


II 3 A 


III 4B 


IV 3D 


495 


1101 


X26G 


XI25B 


XII 24 C 


1102 I 23 E 


II21F 


III 23 A 


496 


1102 


X15D 


XI 14 F 


XII 13 G 


1103 1 12 B 


II IOC 


III 12 E 


497 


1103 


X 5B 


XI 4 D 


XII 3E 


1104 I 2 G 


131 A 


III 1 C 


498 


not 


IX 23 F 


X 23 A 


XI 21 B 


XII 21 D 


1105 I19E 


II18G 


499 


1105 


IX 13 D 


X13F 


xin G 


XII 11 B 


1106 I 9C 


II 8E 


500 


1106 


IX 2 A 


X 2C 


X31 D 


XI30F 


XII 29 G 


1107 I28B 


501 


1107 


VIII 22 E 


1X21 G 


X20 A 


XI 19 C 


XII 18 D 


1108 I17F 


502 


1108 VIII 11 C 


IX 10 E 


X 9F 


XI 8 A 


XII 7B 


1109 I 6D 


503 


1109 


VII 31 G 


VIll 30 B 


IX28C 


X28E 


XI26F 


XII 26 A 


504 


1110 


VII 20 D 


VIII 19 F 


IX17G 


X17B 


XI15C 


XII 15 E 


505 


nil 


VII 10 B 


VIII 9D 


IX 7E 


X 7G 


XI 5 A 


XII 5C 


506 


1112 


VI28F 


VII 28 A 


VIII 26 B 


IX25D 


X24E 


XI23G 


507 


1113 


VI 18 D 


VII 18 F 


VIII 16 G 


IX15B 


X14C 


XI13E 


508 


1114 


VI 7 A 


VII 7C 


VIII 5D 


IX 4F 


X 3G 


XI 2B 


509 


1115 


V27E 


VI 26 G 


VII 25 A 


VIII 24 C 


1X22D 


X22F 


510 


1116 


V16C 


VI 15 E 


VII 14 F 


Vnil3 A 


IX 11 B 


Xll D 


I = 


Ocak, B 


[ = §ubat, n 


a = Mart, r 


/ = Nisan, \ 


= Mayis, V 


1 = Hazii-aii, 


\TI 


= Tcmmuz, VI 


I — Agustos, 


IX = Eylul, 


X = Ekim, 3 


[I = Kasim, 1 


Sn = Aralik. __ 34 — Miladi kar§iliklari Miladi: 1088 — 1117 Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


ZUkade 


ZEhicce 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


IX20D 


X20F 


XI18G 


XII 18 B 


1089 I 16 C 


II15E 


IX 9 A 


X 9C 


XI 7 D 


XII 7F 


1090 I 5 G 


II 4 B 


VIII 30 F 


IX 29 A 


X28B 


XI27D 


Xir26E 


1091 I25G 


VIII 19 C 


IX18E 


X17F 


XI 16 A 


XII 15 B 


1092 1 14 D 


VIII 7G 


IX 6 B 


X 5C 


XI 4 E 


XII 3F 


1093 I 2A 


VII 28 E 


VIII 27 G 


IX 25 A 


X25C 


XI23D 


XII 23 F 


VII 17 B 


VIII 16 D 


IX 14 E 


X14G 


XI 12 A 


XII 12 C 


VII 7G 


VIII 6B 


IX 4 C 


X 4E 


XI 2 F 


XII 2 A 


VI 25 D 


VII 25 F 


VIII 23 G 


IX22B 


X21C 


XI 20 E 


VI 14 A 


VII 14 C 


VIII 12 D 


IXllF 


XlOG 


XI 9 B 


VI 4F 


VII 4 A 


VIII 2 B 


IX ID 


IX30E 


X30G 


V 24 C 


VI 23 E 


VII 22 F 


VIII 21 A 


IX19B 


X19D 


V12G 


VIllB 


VII 10 C 


VIII 9E 


IX 7 F 


X 7A 


V 2E 


VI 1 G 


' VI 30 A 


VII 30 C 


VIII 28 D 


IX27F 


IV 21 B 


V21D 


VI 19 E 


VII 19 G 


VIII 17 A 


IX 16 C 


IVIOF 


V 10 A 


VI 8B 


VII 8D 


VIII 6E 


IX 5 G 


III 30 D 


IV29F 


V28G 


VI 27 B 


VII 26 C 


VIII 25 E 


III 19 A 


IV 18 C 


V 17 D 


VI 16 F 


VII 15 G 


VIII 14 B 


III 9F 


IV 8 A 


V 7B 


VI 6 D 


VII 5E 


Vm 4G 


II26C 


III 28 E 


IV26F 


V 26 A 


VI 24 B 


VII 24 D 


II15G 


III 16 B 


IV 14 C 


V 14 E 


VI 12 F 


VII 12 A 


II 4 E 


III 6 G 


IV 4 A 


V 4C 


VI 2D 


VII 2F 


1110 I24B 


1123 


III 24 E 


IV 23 G 


V22A 


VI 21 C 


1111 I13F 


1112 A 


III 13 B 


IV 12 D 


Vll E 


VI 10 G 


1112 I 3D 


II 2 F 


III 2G 


IV IB 


IV 30 C 


V30E 


XII 22 A 


1113 I21C 


II19D 


III 21 F 


IV 19 G 


V19B 


XII 12 F 


1114 I 11 A 


II 9 B 


III 11 D 


IV 9E 


V 9G 


XII 1 C 


XII 31 E 


1115 I29F 


II 28 A 


11129 3 


IV28D 


XI20G 


XII 20 B 


1116 118 C 


II17E 


III 17 F 


IV 16 A 


XI 9E 


XII 9G 


1117 1 7A 


II 6 C 
= Sail, D = 


III 7D 
^ar^amlia. 


IV 6F 


A = Pa 


zar, B = P. 


izarlesi, C = 


E = Periemhe, Hicri: 511 — 540 Hicri tarihlerin a Muharrem 
30 gun Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 gun Rebiyiilahir 
29 gun Cemaziyel- 

evvel 

30 gun Cemaziyel- 
ahir 

29 gun 511 


1117 


V 5 G 


VI 4B 


■VII 3C 


VIII 2E 


VIII 31 F 


512 


1118 


IX24D 


V24F 


VI22G 


VII 22 B 


VIII 20 C 


513 


1119 


IV14B 


V14D 


VI 12 E 


VII 12 G 


VIIIIOA 


514 


1120 


IV 2F 


V 2A 


V31B 


VI30D 


VII 29 E 


515 


1121 


III 22 C 


IV 21 E 


V20F 


VI 19 A 


VII 18 B 


516 1122 


III 12 A 


IV lie 


V 10 D 


VI 9 F 


VII 8G 


517 


1123 


III IE 


III 31 G 


IV 29 A 


V29C 


VI 27 D 


518 


1124 


II19C 


III 20 E 


IV 18 F 


V 18 A 


VI16B 


519 


1125 


II 7 G 


III 9B 


IV 7.C 


V 7E 


VI 5 F 


520 


1126 


I27D 


II26F 


III 27 G 


IV 26 B 


V25C 


521 1127 


I17B 


II16D 


III 17 E 


IV 16 G 


V15A 


522 


1128 


I 6F 


II 5 A 


III SB 


IV 4D 


V 3 E 


523 


1128 


XII 25 C 


1129 I 24 E 


II22F 


III 24 A 


IV 22 B 


524 


1129 


XII 15 A 


1130 I14C 


II12D 


III 14 F 


IV 12 G 


525 


1130 


XII 4E 


1131 I 3G 


II lA 


III 3C 


IV ID 


526 11131 


XI23B 


XII 23 D 


1132 I21E 


II20G 


III 20 A 


527 


1132 


XI12G 


XII 12 B 


1133 HOC 


II 9 E 


III 10 F 


528 


1133 


XI ID 


XII IF 


XII 30 G 


1134 I29B 


II27C 


529 


1134 


X22B 


XI21D 


XII 20 E 


1135 I19G 


II 17 A 


530 


1135 


XllF 


XI 10 A 


XII 9B 


1136 I 8D 


II 6 E 


531 11136 


IX29C 


X29E 


XI27F 


XII 27 A 


1137 I25B 


532 


1137 


IX 19 A 


X19C 


XI17D 


XII 17 F 


1138 I15G 


533 


1138 


IX 8 E 


X 8G 


XI 6 A 


XII 6C 


1139 I 4D 


534 


1139 VIII 28 B 


IX27D 


X26E 


XI25G 


XII 24 A 


535 


1140 VIII n G 


IX16B 


X15C 


XI14E 


XII 13 F 


536 11141 VIII 6D 


IX 5 5 


X 4G 


XI 3 B 


XII 2C 


537 


1142 


VII 27 B 


VIII 26 11 


IX24E 


X24G 


XI 22 A 


538 


1143 


VII 1,6 i 


VIII 15 A 


IX 13 E 


XISE 


XI HE 


539 


1144 


VII 4C 


VIII 3 1 


IX li 


X lA 


X30B 


540 


1145 


VI 24 A 


VII 24 C 


VIII 22 I 


1 IX 21 i 


X20G 1140 
1141 IX 30 A 

IX19E 

IX 9 C 

VIII 28 G 

VIII n D VIII 7B 

VII 27 F 

VII 16 D 

VII 5 A 

VI 24 E VI14C 

VI 2G 

V22D 

V12B 

V IF IV19C 
IV 9 A 
III 29 E 
III 19 C 
III 7G II24D 

HUB 

II 3 F 

I23C 

1 12 A 1142 I IE 

XII 22 C 

XII 11 G 

. XI 29 D 

XI19B I = Ocak, n = §ubat, m = Mart, IV = Nisan, V = Mayia, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VHI = Agustos, IX = Eyiul, X = Ekim, XI = Kasiin, XH = Aralik. _ 36 — Miladi kar§ilik]ari Miiadi: 1117 — 1146 Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


ZUkade 


ZUhicce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


X29B 


XI28D 


XII 27 E 


1118 I26G 


11 24 A 


III 26 C 


X18F 


XI 17 A 


XII 16 B 


1119 I15D 


II13E 


III 15 G 


X 8D 


XI 7F 


XII 6G 


1120 I 5B 


II 3 C 


III 4E 


IX 26 A 


X26C 


XI24D 


XII 24 F 


1121 I22G 


II21B 


rxisE 


X15G 


XI 13 A 


XII 13 C 


1122 HID 


IIIOF 


IX 5 C 


X 5E 


XI 3 F 


XII 3 A 


1123 I IB 


I31D 


VIII 25 G 


IX24B 


X23C 


XI22E 


XII 21 F 


1124 1 10 A 


VIII 14 E 


IX13G 


X12A 


XI lie 


XII 10 D 


1125 I 9F 


VIII 3 B 


IX 2D 


X IE 


X31G 


XI 29 A 


XII 29 C 


VII 23 F 


VIII 22 A 


IX20B 


X20D 


XI18E 


XII 18 G 


VII 13 D 


VIII 12 F 


IXIOG 


XlOB 


XI 8 C 


XII 8E 


VII lA 


VII 31 C 


VIII 29 D 


IX28F 


X27G 


XI26B 


VI20E 


VII 20 G 


VIII 18 A 


IX17C 


X16D 


XI15F 


VI IOC 


VII 10 E 


VIII 8F 


IX 7 A 


X 6B 


XI 5 D 


V30G 


VI29B 


VII 28 C 


VIII 27 E 


IX 25 F 


X25 A 


V18D 


VI17F 


VII 16 G 


VIII 15 B 


IX13C 


X13E 


V 8B 


VI 7 D 


VII 6E 


VIII 5G 


IX 3 A 


X 3C 


IV27F 


V27A 


VI25B 


VII 25 D 


VIII 23 E 


IX22G 


IV17D 


V17F 


VI15G 


VII 15 B 


VIII 13 C 


IX 12 E 


IV 5 A 


V 5C 


VI 3D 


VII 3F 


VIII IG 


VIII 31 B 


III 25 E 


IV24G 


V23A 


VI22C 


VII 21 D 


VIII 20 F 


III 15 C 


IV14E 


V13F 


VI 12 A 


VII 11 B 


VIII 10 D 


III 4G 


IV 3B 


V 2C 


VI IE 


VI30F 


VII 30 A 


II21D 


III 22 F 


IV20G 


V20B 


VI18C 


VII 18 E 


IIIOB 


III 12 D 


IVIOE 


VIOG 


VI 8 A 


VII 8C 


I30F 


III lA 


III 30 B 


IV29D 


V28E 


VI27G 


1143 I20D 


II19F 


III 20 G 


IV19B 


V18C 


VI17E 


1144 I 9A 


II 8 C 


III 8D 


IV 7F 


V 6G 


VI SB 


XII 28 E 


1145 I 27 G 


II 25 A 


III 27 C 


IV25D 


V25F 


XII 18 C 


1146 I 17 E 


II15F 


II 17 A 


IV15B 


V15D A = Pazar, B = Pazartesi, 
F = Cuma, G = Cumartesi. C = Sail, D = ^ar^amba, Per^embe, — 37 Hicri : 541 — 570 Hicri tariHerin Muliarrein 
30 giin Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 giin Rebiyulaiur 
29 giin Cemaziyel- 

ewel 

30 giin Cemaziyel- 

ahir 

29 gun 541 


1146 


VI13F 


VII 13 G 


VIII 11 A 


IX IOC 


X 9D 


XI 8 F 


54"? 


1147 


VI 2 B 


VII 2D 


VII 31 E 


VII 30 G 


IX 28 A 


X28 C 


543 


1148 


V 22 G 


VI 21 B 


VII 20 C 


VIII 19 E 


IX17F 


X17 A 


544 


1149 


VllD 


VIIOF 


VII 9G 


VIII 8B 


IX 6 C 


X 6E 


545 


1150 


IV 30 A 


V30C 


: VI28D 


VII 28 F 


VIII 26 G 


IX25B 


546 1151 


IV20F 


V20A 


VI 18 B 


VII 18 D 


VIII 16 E 


IX15G 


547 


1152 


IV 8 C 


V 8E 


VI 6 F 


VII 6 A 


VIII 4B 


IX 3 D 


548 


1153 


III 29 A 


IV 28 C 


V27D 


VI26F 


VII 25 G 


VIII 24 B 


549 


1154 


III 18 E 


IV17G 


V16 A 


VI15C 


VII 14 D 


VIII 13 F 


550 


1155 


III 7B 


IV 6 D 


V 5E 


VI 4G 


VII 3 A 


VIII 2 C 


551 1156 


II25G 


III 26 B 


IV24C 


V24E 


VI22F 


VII 22 A 


552 


1157 


II13D 


III 15 F 


IV13G 


V13B 


VI 11 C 


VII 11 E 


553 


1158 


II 2 A 


III 4C 


IV 2D 


V 2F 


V31G 


VI SOB 


554 


1159 


I23F 


II 22 A 


, III 23 B 


IV22D 


V21E 


VI 20 G 


555 


1160 


I12C 


IIllE 


III 11 F 


IV 10 A 


V 9B 


VI 8 D 


556 11160 


XII 31 G 


1161 I30B 


II28C 


III 30 E 


IV 28 F 


V 28 A 


557 


1161 


XIT 21 E 


1162 I20G 


II18 A 


III 20 C 


IV 18 D 


V 18F 


558 


1162 


XII 10 B 


1163 I 9D 


11 7E 


III 9G 


IV 7 A 


V 7 C 


559 


1163 


XI30G 


XII 30 B 


1164 I 28 C 


II27E 


III 27 F 


IV 26 A 


560 


1164 


XI18D 


XII 18 F 


1165 I16G 


II15B 


III 16 C 


IV 15 E 


561 11165 


XI 7 A 


XII 7C 


1166 I 5D 


II 4 F 


III 5 G 


IV 4B 


562 


1166 


X28F 


XI 27 A 


XII 26 B 


1167 I25D 


II23E 


III 25 G 


563 


1167 


X17 C 


XI 16 E 


XII 15 F 


1168 I 14 A 


II12B 


III 13 D 


564 


1168 


X 5G 


XI 4 B 


XII 3C 


1169 I 2E 


' I31F 


III 2 A 


565 


1169 


IX 25 E 


X25G 


XI 23 A 


XII 23 C 


1170 I21D 


11 20 F 


566 11170 


IX14B 


X14D 


XI 12 E 


XII 12 G 


1171 I 10 A 


II 9 C 


567 


1171 


IX 4 G 


X 4B 


XI 2C 


XII 21 


XII 31 I 


'1172 I 30 A 


568 


1172 VIII 23 11 


IX22F 


X21G 


XI20E 


XII 19 C 


,1173 I18E 


569 


1173 VlII 12 A 


: IX lie 


XlOE 


XI 9 1 


XII 8G 


rll74 I 7B 


570 


1174 VIII 2 I 


IX lA 


1X30 1 


X30E 


XI 28 I 


XII 28 G r = Ocak, n = 

Vn = Temmuz, VXH §ubat, in = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
= Agustos, DC = Eylul, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik. — 38 Miladi kar§iliklari MUadi: 1146 — 1175 Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


Zilliicce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


XII 7G 


1147 I 6B 


II 4 C 


III 6E 


IV 4 F 


V 4A 


XI26D 


XII 26 F 


1148 I24G 


II23B 


III 23 C 


IV22E 


XI 15 B 


XII 15 D 


1149 I13E 


II12G 


III 13 A 


IV 12 C 


XI 4 F 


XII 4 A 


1150 I 2B 


II ID 


III 2E 


IV IG 


X24C 


XI23E 


XII 22 F 


1151 121 A 


ni9B 


III 21 D 


X14A 


XI13C 


XII 12 D 


1152 IllF 


II 9 G 


III 10 B 


X 2E 


XI IG 


XI 30 A 


XII 30 C 


1153 I28D 


II27F 


IX22C 


X22E 


^ XI 20 F 


XII 20 A 


1154 I18B 


II17D 


IXllG 


XllB 


XI 9 C 


XII 9E 


1155 I 7F 


II 6 A 


VIII 31 D 


IX30F 


X29G 


XI28B 


XII 27 C 


1156 I26E 


VIII 20 B 


IX19D 


X18E 


XI17G 


XII 16 A 


1157 I15C 


VIII 9F 


IX 8 A 


X 7B 


XI 6 D 


XII 5E 


1158 I 4G 


VII 29 C 


VIII 28 E 


IX26F 


X26A 


XI24B 


XII 24 D 


VII 19 A 


VIII 18 C 


IXI6D 


X16F 


XI 14 G 


XII 14 B 


VII 7E 


VIII 6G 


IX 4 A 


X 4C 


XI 2D 


XII 2F 


VI26B 


VII 26 D 


VIII 24 E 


IX23G 


X22A 


XI 21 C 


VII6G 


VII 16 B 


VIII 14 C 


IX13E 


X12F 


XIII A 


VI 5 D 


VII SF 


VIII 3G 


IX 2 B 


X 1 C 


X31E 


V25B 


VI 24 D 


VII 23 E 


VIII 22 G 


IX 20 A 


X20C 


V14F 


VI 13 A 


VII 12 B 


VIII 11 D 


IX 9 E 


X 9G 


V 3C 


VI 2E 


VII IF 


VII 31 A 


VIII 29 B 


IV28D 


IV 23 A 


V23 C 


VI21D 


VII 21 F 


VIII 19 G 


IX18B 


IV 11 E 


VUG 


VI 9 A 


VII 9C 


VIII 7D 


IX 6 F 


III 31 B 


IV30D 


V29E 


VI28G 


VII 27 A 


VIII 26 C 


III 21 G 


IV20B 


V19C 


VI18E 


VII 17 F 


VIII 16 A 


III 10 D 


IV 9F 


V 8G 


VI 7B 


VII 6C 


VIII 5E 


II28B 


III 29 D 


IV 27 E 


V27G 


VI 25 A 


VII 25 C 


II16F 


III 18 A 


IV 16 B 


V 16 D 


VI14E 


VII 14 G 


II 5 C 


III 7E 


IV 5F 


V 5A 


VI 3B 


VII 3D 


1175 I 26 A 


II25C 


III 26 D 


IV 25 F 
= Sail, D = 


V 24 G 
Carsamba, E 


VI 24 B 


A = Pa 


zar, B = Pa 


zartesi, C = 


= Per^emBe, 


F = Cuma, 


G = Cmnarle 


si. 

— 39 — Hicri: 571 — 600 Hicri tariMerin ?. 
Cemaziyel- 


Semaziyel- 


o 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiil ewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 


>^ 


30 


gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


571 


1175 


VII 22 C 


VIII 21 E 


IX19F 


X19A 


XI17B 


XII 17 D 


572 


1176 


VII 10 G 


VIII 9B 


IX 7 C 


X 7E 


XI 5 F 


XII 5 A 


573 


1177 


VI 30 E 


VII 30 G 


VIII 28 A 


IX27C 


X26D 


XI25F 


574 


1178 


VI 19 B 


VII 19 D 


VIII 17 E 


IX16G 


X15 A 


XI14C 


575 


1179 


VI 8F 


VII 8 A 


VIII 6B 


IX 5 D 


X 4E 


XI 3 G 


576 


1180 


V28D 


VI 27 F 


VII 26 G 


VIII 25 B 


IX23C 


X23E 


577 


1181 


- V17A 


VI16C 


VII 15 D 


VIII 14 F 


IX12G 


X12B 


578 


1182 


V 7F 


VI 6 A 


VII 5B 


VIII 4D 


IX 2 E 


X 2G 


579 


1183 


IV 26 C 


V26E 


VI 24 F 


VII 24 A 


V11I22B 


IX21D 


580 


1184 


IV14G 


V14B 


VI12C 


VII 12 E 


VIII 10 F 


IX 9 A 


581 


1185 


IV 4 £ 


V 4G 


VI 2 A 


VII 2C 


VII 31 D 


VIII 30 F 


582 


1186 


III 24 B 


IV23D 


V22E 


VI21G 


VII 20 A 


VIII 19 C 


583 


1187 


III 13 F 


IV 12 A 


VllB 


VI 10 D 


VII 9E 


VIII 8G 


584 


1188 


III 2D 


IV IF 


IV 30 G 


V30B 


VI28C 


VII 28 E 


585 


1189 


II 19 A 


III 21 C 


IV 19 D 


V19F 


VI17G 


VII 17 B 


586 


1190 


II 8 E 


III 10 G 


IV 8 A 


V 8C 


VI 6 D 


VII 6F 


587 


1191 


I29C 


II28E 


III 29 F 


IV 28 A 


V27B 


VI26D 


588 


1192 


I18G 


II17B 


III 17 C 


IV 16 E 


V15F 


VI 14 A 


589 


1193 


I 7E 


II 6 G 


III 7 A 


IV 6 C 


V 5D 


VI 4 F 


590 


1193 


XII 27 B 


1194 I26D 


II 24 E 


III 26 G 


IV 24 A 


V24C 


591 


1194 


XII 16 F 


1195 I 15 A 


II13B 


III 15 D 


IV13E 


V13G 


592 


1195 


XII 6D 


1196 I 5F 


II 3 G 


III 4B 


IV 2 C 


V 2E 


593 


1196 


XI 24 A 


XII 24 C 


1197 I22D 


II21F 


III 22 G 


IV21B 


594 


1197 


XI13E 


XII 13 G 


1198 111 A 


II IOC 


III 11 D 


IVIOF 


595 


1198 


XI 3 C 


XII 3E 


1199 I IF 


I 31 A 


III IB 


III 31 D 


596 


1199 


X23G 


XI22B 


XII 21 C 


1200 I 20 E 


II18F 


III 19 A 


597 


1200 


X12E 


XIllG 


XII 10 A 


1201 I 9C 


II 7 D 


III 9F 


598 


1201 


X 1 B 


X31D 


XI29E 


XII 29 G 


1202 I 27 A 


II26C 


599 


1202 


IX 20 F 


X20A 


XI18B 


XII 18 D 


1203 I16E 


IIISG 


600 


1203 


IXIOD 


XIOF 


XI 8 G 


XII 8B 


1204 I 6C 


II 5 E I = Ocak, n = §iihat, m = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VIII = Agustos, K = Eyiul, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aialik. — 40 MOSdi karfiliklan MiMdi : 1175 — 1204 Recep 


'§aban 


Ramazaa 


§ewal 


ZilVade 


Zilhicce 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


1176 115 E 


II14G 


III 14 A 


IV13C 


V12D 


VIllF 


1177 I 3B 


II 2D 


III 3E 


IV 2 G 


V lA 


V31C 


XII 24 G 


1178 I 23 B 


II21C 


III 23 E 


IV21F 


V21A 


XII 13 D 


1179 1 12 F 


IIIOG 


III 12 B 


IV IOC 


VIOE 


XII 2 A 


1180 I IC 


I30D 


II29F 


III 29 G 


rV28B 


XI21F 


XII 21 A 


1181 I 19 B 


II18D 


III 19 E 


1V18G 


XI IOC 


XII 10 E 


1182 I 8F 


II 7 A 


III 8B 


IV 7 D 


X31A 


XI30C 


XII 29 D 


1183 I28F 


II26G 


III 28 B 


X20E 


XI19G 


XII 18 A 


1184 1 17 C 


II15D 


III 16 F 


X 8B 


XI 7 D 


XII 6E 


1185 I 5G 


II 3 A 


III 5C 


IX28G 


X28B 


XI26C 


XII 26 E 


1186 I24F 


II 23 A 


IX17D 


X17F 


XI15G 


XII 15 B 


1187 1 13 C 


ni2E 


IX 6 A 


X 6C 


XI 4 D 


XII 4F 


1188 I 2G 


II IB 


VIII 26 F 


IX 25 A 


X24B 


XI23D 


XII 22 E 


1189 I21G 


VIII 15 C 


IX14E 


X13F 


XI 12 A 


XII 11 B 


1190 1 10 D 


VIII 4G 


IX 3 B 


X 2C 


XI IE 


XI30F 


XII 30 A 


VII 25 E 


VIII 24 G 


IX 22 A 


X22C 


XI20D 


XII 20 F 


VII 13 B 


VIII 12 D 


IX 10 E 


XlOG 


XI 8 A 


XII 8C 


VII 3G 


VIII 2B 


VIII 31 C 


IX30E 


X29F 


XI 28 A 


VI22D 


VII 22 F 


VIII 20 G 


IX19B 


X18C 


XI17E 


VI 11 A 


VII 11 C 


VIII 9D 


IX 8 F 


X 7G 


XI 6 B 


V31F 


VI 30 A 


VII 29 B 


VIII 28 D 


IX26E 


X26G 


V20C 


VI19E 


VII 18 F 


VIII 17 A 


IX15B 


X15D 


V 9G 


VI 8B 


VII 7C 


VIII 6E 


IX 4 F 


X 4A 


IV29E 


V29G 


VI 27 A 


VII 27 C 


VIII 25 D 


IX24F 


IV17B 


V17D 


VI15E 


VII 15 G 


VIII 13 A 


IX12C 


IV 7G 


V 7B 


VI 5C 


VII 5E 


VIII 3F 


IX 2 A 


III 27 D 


IV26F 


V25G 


VI24B 


VII 23 C 


VIII 22 E 


III 16 A 


IV15C 


V14D 


VI13F 


VII 12 G 


VIII 11 B 


III 5F 


IV 4 A 


V 3B 


VI 2D 
= Sail, D = 


VII IE 
(ar^amba, E 


VII 31 G 


A = Pa 


zar, B = Pa 


izartesi, C = 


= Per^embe, 


W = CuiQGU 


G = Cnmarte 


sL 

41 Hicri : 601 — 630 Hicri tarihlerin Muharrem 
30 gun Safer 
29 gijn Rebiyulev^-el 
30 giin Rebiyiilahir 
29 gun Cemaziyel- 

evvel 

30 giin Cemaziyel- 

ahir 

29 gun 601 


1204 VIII 29 A 


IX28C 


X27D 


XI26r 


XII 25 G 


1205 I 24 B 


602 


1205 VIII 18 E 


IX17G 


X16A 


XI15C 


XII 15 D 


1206 I 13 F 


603 


1206 VIII 8 C 


IX 7 E 


X 6F 


XI 5 A 


XII 4B 


1207 I 3D 


604 


1207 


VII 28 G 


VIII 27 B 


IX25C 


X25E 


XI23F 


XII 23 A 


605 


1208 


VII 16 D 


VIII 15 F 


1X13 G 


X13B 


XI 11 C 


XII 11 E 


606 


1209 


VII 6B 


VIII 5D 


IX 3 E 


X 3G 


XI lA 


XII IC 


607 


1210 


VI25F 


VII 25 A 


VIII 23 B 


IX22D 


X21E 


XI20G 


608 


1211 


VI 15 D 


VII 15 F 


VIII 13 G 


IX12B 


Xll C 


XIIOE 


609 


1212 


VI 3 A 


VII 3 C 


VIII 1 D 


VIII 31 F 


IX29G 


X29B 


610 


1213 


V23E 


VI 22 G 


VII 21 A 


VIII 20 C 


1X18D 


X18F 


611 


1214 


V13C 


VI12E 


VII 11 F 


VIII 10 A 


IX 8 B 


X 8D 


612 


1215 


V 2G 


VI 1 B 


VI30C 


VII 30 E 


VIII 28 F 


IX 27 A 


613 


1216 


IV20D 


V20F 


VI18G 


VII 18 B 


VIII 16 C 


1X15 E 


614 


1217 


IVIOB 


V 10 D 


VI 8 E 


VII 8G 


VIII 6 A 


IX 5 C 


615 


1218 


III 30 F 


IV 29 A 


V28B 


VI 27 D 


VII 26 E 


VIII 25 G 


616 


1219 


III 19 C 


IV18E 


V17F 


VI 16 A 


VII 15 B 


VIII 14 D 


617 


1220 


III 8 A 


IV 7 C 


V 6D 


VI 5F 


VII 4G 


VIII 3 B 


618 


1221 


II25E 


III 27 G 


IV 25 A 


V25C 


VI23D 


VII 23 F 


619 


1222 


II15C 


III 17 E 


IV 15 F 


V 15 A 


VI 13 B 


VII 13 D 


620 


1223 


II 4G 


III 6 B 


IV 4C 


V 4E 


VI 2F 


VII' 2 A 


621 


1224 


I24D 


II23F 


III 23 G 


IV22B 


V21C 


VI 20 E 


622 


1225 


I13B 


II12D 


III 13 E 


IV12G 


Vll A 


VI IOC 


623 


1226 


I 2F 


II 1 A 


III 2B 


IV ID 


IV 30 E 


V30G 


624 


1226 


XII 22 C 


1227 I21E 


II19F 


III 21 A 


IV19B 


V19D 


625 


1227 


XII 12 A 


1228 I lie 


II 9 D 


III 10 F 


IV 8G 


V 8B 


626 


1228 


XI30E 


XII 30 G 


1229 I 28 A 


II27C 


III 28 D 


IV27F 


627 


1229 


XI20C 


XII 20 E 


1230 I18F 


II 17 A 


III 18 B 


IV 17 D 


628 


1230 


XI 9 G 


XII 9B 


1231 I 7 C 


II 6 E 


III 7F 


IV 6 A 


629 


1231 


X29D 


XI2BF 


XII 27 G 


1232 I 26 B 


II 24 C 


III 25 E 


630 


1232 


X18B 


XI17D 


XII 16 E 


1233 I 15 G 


II 13 A 


III 15 C I = Ocak, n = §uhat, in = Mart, IV = Nisan, V = 
Vn = Temmuz, VDI = Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI Mayis, VI = Haziran, 
= Kasim, Xn = Arahk, — 42 MilSdi kar§iliklari 


Miladi ! 


1204 — 1233 


Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


■ 
Zilkade 


Zilhicce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 giin 


II22C 


III 24 E 


IV22F 


V22A 


VI20B 


VII 20 D 


IIllG 


III 13 B 


IV lie 


Vll E 


VI 9 F 


VII 9 A 


II IE 


III 3G 


IV lA 


V 1 C 


V30D 


VI29F 


1208 1 21 B 


II20D 


III 20 E 


IV19G 


V18A 


VI 17 C 


1209 1 9F 


II 8 A 


III 9B 


IV 8D 


V 7E 


VI 6 G 


XII 30 D 


1210 I29F 


n27G 


III 29 B 


IV 27 C 


V27E 


XII 19 A 


1211 I18C 


II 16 D 


III 18 F 


IV 16 G 


V16B 


XII 9F 


1212 I 8A 


II 6 B 


III 7D 


IV 5E 


V 5G 


XI 27 C 


XII 27 E 


1213 I25F 


II 24 A 


III 25 B 


IV24D 


XI16G 


XII 16 B 


1214 I 14 C 


II13E 


III 14 F 


IV 13 A 


XI 6E 


XII 6G 


1215 I 4A 


II 3 C 


III 4D 


IV 3 F 


X 26 B 


XI25D 


XII 24 E 


1216 I 23 G 


II 21 A 


III 22 C 


X14F 


XI 13 A 


XII 12 B 


1217 1 11 D 


11 9 E 


III 11 G 


X 4D 


XI 3F 


XII 2G 


1218 I IB 


I30C 


III IE 


IX 28 A 


X23C 


XI21D 


XII 21 F 


1219 1 19 G 


II18B 


IX12E 


XI2G 


XI 10 A 


XII 10 C 


1220 I 8D 


II 7 F 


IX IC 


X IE 


X30F 


XI 29 A 


XII 28 B 


1221 I 27 D 


VIII 21 G 


IX20B 


X19C 


XI18E 


XII 17 F 


1222 I 15 A 


VIII 11 E 


IX 10 G 


X 9A 


XI 8C 


XII 7D 


1223 I 6F 


VII 31 B 


VIII 30 D 


IX28E 


X28G 


XI 26 A 


XII 26 C 


VII 19 F 


VIII 18 A 


IX16B 


X16D 


XI14E 


XII 14 G 


VII 9D 


VII 8F 


IX 6 G 


X 6B 


XI 4 C 


XII 4E 


VI 28 A 


VII 28 C 


VIII 26 D 


IX25F 


X24G 


XI23B 


VI17E 


VII 17 G 


VIII 15 A 


IX14C 


X13D 


XI12F 


VI 6C 


VII 6E 


VIII 4F 


IX 3 A 


X 2B 


XI ID 


V26G 


VI25B 


VII 24 C 


VIII 23 E 


IX 21 F 


X21A 


V16E 


VI15G 


VII 14 A 


VIII 13 C 


IXUD 


XIIF 


V SB 


VI 4 D 


VII 3E 


VIII 2G 


VIII 31 A 


IX30C 


IV23F 


V23A 


VI21B 


VII 21 D 


VIII 19 E 


IX18G 


IV13D 


V13F 


VIllG 


VII II B 
= Sail, D = 


VIII 9C 
^ar§aiiiba, E 


IX 8 E 


A = Pa 


7;ar, B = P 


azartesi, C = 


, = Per§embe, — 43 fficri: 631 — 660 Hkri tariMerin 


Miiliarrem 
30 gun Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 gun Rebiyiilahir 
29 gun Cemaziyel- 

ewel 

30 giin Cemaziyel- 

ahir 

29 gun 631 


1233 


X 7F 


XI 6 A 


XII 5 B 


1234 I 4D 


II 2 E 


III 4G 


633 


1234 


IX26C 


X26E 


XI24F 


XII 24 A 


1235 I 22 B 


II 21 D 


633 


1235 


IX 16 A 


X16C 


XI14D 


XII 14 F 


1236 1 12 G 


HUB 


634 


1236 


IX 4 E 


X 4G 


XI 2A 


XII 2C 


XII 31 D 


1237 I 30 F 


635 


1237 VIII 24 B 


IX23D 


X22E 


XI21G 


XII 20 A 


1238 1 19 C 


636 


1238 VIII 14 G 


IX13B 


X12C 


XI HE 


XII 10 F 


1239 I 9A 


637 


1239 VIII 3D 


IX 2 F 


X IG 


X31B 


XI29C 


XII 29 E 


638 


1240 


VII 23 B 


VIII 22 D 


IX20E 


X20G 


XI 18 A 


XII 18 C 


639 


1241 


VII 12 F 


VIII 11 A 


IX 9 B 


X 9D 


XI 7 E 


XII 7G 


640 


1242 


VII IC 


VII 31 E 


VIII 29 F 


IX 28 A 


X27B 


XI26D 


641 


1243 


VI 21 A 


VII 21 C 


VIII 19 D 


IX18F 


X17G 


XI16B 


642 


1244 


VI 9 E 


VII 9G 


VIII 7 A 


IX 6 C 


X 5D 


XI 4 F 


643 


1245 


V29B 


VI28D 


VII 27 E 


VIII 26 G 


IX 24 A 


X24C 


644 


1246 


V19G 


VI18B 


VII 17 C 


Vini6E 


IX14F 


X14A 


645 


1247 


V 8D 


VI 7 F 


VII 6G 


VIII 5B 


IX 3 C 


X 3E 


646 


1248 


IV 26 A 


V26C 


VI24D 


VII 24 F 


VIII 22 G 


IX21B 


647 


1249 


IV16F 


V16A 


VI14B 


VII 14 D 


VIII 12 E 


IXllG 


648 


1250 


IV 5C 


V 5E 


VI 3 F 


VII 3 A 


VIII IB 


VIII 31 D 


649 


1251 


III 26 A 


IV25C 


V24D 


VI23F 


VII 22 G 


VIII 21 B 


650 


1252 


III 14 E 


IV13G 


V12A 


Vine 


VII 10 D 


VIII 9F 


651 


1253 


III 3B 


IV 2D 


V IE 


V31G 


VI 29 A 


VII 29 C 


652 


1254 


II21G 


III 23 B 


IV21C 


V21E 


VI19F 


VII 19 A 


653 


1255 


IIIOD 


III 12 F 


IVIOG 


VIOB 


VI 8 C 


VII 8E 


654 


1256 


I 30 A 


II29C 


III 29 D 


IV28F 


V27G 


VI26B 


655 


1257 


I19F 


II 18 A 


III 19 B 


IV18D 


V17E 


VI16G 


656 


1258 


I 8C 


II 7 E 


III 8F 


IV 7 A 


V 6B 


VI 5 D 


657 


1258 


XII 29 A 


1259 I 28 C 


II26D 


III 28 F 


IV26G 


V26B 


658 


1259 


XII 18 E 


1260 I 17 G 


II 15 A 


III 16 C 


IV14D 


V14F 


659 


1260 


XII 6B 


1261 I 5D 


II 3 E 


III 5G 


IV 3A 


V 3C 


660 


1261 


XII 26 G 


XII 26 B 


1262 I24C 


II23E 


III 24 F 


IV 23 A I = Ocak, n = §nBat, HI = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VM = Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Kasun, Xn = Aralik. 44 Miladi kar$iliklan Maadi: 1233 — 1262 Recep 


§abaii 


Hamazan 


fewal 


Zilkade 


Zilhicce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


rv 2A 


V 2C 


V31D 


VI30F 


VII 29 G 


VIII 28 B 


III 22 E 


IV21G 


V20A 


VI19C 


VII 18 D 


VIII 17 F 


III 11 C 


rvioE 


V 9F 


VI 8 A 


VII 7B 


VIII 6D 


n28G 


III 30 B 


rV28C 


V28E 


VI26F 


VII 26 A 


II17D 


III 19 F 


rvi7G 


V17B 


VI15C 


VII 15 E 


II 7 B 


III 9D 


IV 7 E 


V 7G 


VI 5 A 


VII 5C 


1240 I 27 F 


II 26 A 


III 26 B 


IV25D 


V24E 


VI23G 


1241 1 16 D 


II15F 


III 16 G 


IVISB 


V14C 


VI13E 


1242 I 5A 


II 4 C 


III 5D 


rv 4F 


V 3G 


VI 2 B 


XII 25 E 


1243 I 24 G 


II 22 A 


III 24 C 


IV22D 


V22F 


XII 15 C 


1244 1 14 E 


II12F 


III 13 A 


IVllB 


VllD 


XII 3G 


1245 I 2B 


I31C 


III 2E 


III 31 F 


IV 30 A 


XI22D 


XII 22 F 


1246 I 20 G 


II19B 


III 20 C 


IV19E 


XI12B 


XII 12 D 


1247 1 10 E 


II 9 G 


III 10 A 


IV 9 C 


XI IF 


XII 1 A 


XII 30 B 


1248 I 29 D 


II27E 


III 28 G 


X20C 


XI19E 


XII 18 F 


1249 1 17 A 


II15B 


III 17 D 


XlOA 


XI 9C 


XII 8 D 


1250 I 7F 


II 5 G 


III 7B 


IX29E 


X29G 


XI 27 A 


XII 27 C 


1251 I 25 D 


II24F 


IX19C 


X19E 


XI17F 


XII 17 A 


1252 1^15 B 


II14D 


IX 7 G 


X 7B 


XI 5C 


XII 5 E 


1253 I 3F 


II 2 A 


VIII 27 D 


IX26F 


X25G 


XI24B 


XII 23 C 


1254 I 22 E 


VIII 17 B 


IX16D 


X15E 


XI14G 


XII 13 A 


1255 1 12 C 


VIII 6F 


IX 5 A 


X 4B 


XI 3D 


XII 2E 


1256 I IG 


VII 25 C 


VIII 24 E 


IX22F 


X22A 


XI20B 


XII 20 D 


VII 15 A 


VIII 14 C 


IX12D 


X12F 


XIIOG 


XII 10 B 


VII 4E 


VIII 3G 


IX 1 A 


X IC 


X30D 


XI29F 


VI24C 


VII 24 E 


VIII 22 F 


IX 21 A 


X20B 


XI19D 


VI12G 


VII 12 B 


VIII 10 C 


IX 9 E 


X 8F 


XI 7A 


VI ID 


VII IF 


VII 30 G 


VIII 29 B 


IX27C 


X27E 


V22B 


VI21D 


VII 20 E 


VIII 19 G 
= Sail, D = 


IX 17 A 
(largamba, I 


X17C 


A = Pa 


Jjar, B = P 


azarteai, C = 


I = Per^embe, 45 Hicrit: 661 — 690 BKcri tarihlerin ?. 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


u 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilalur 


ewel 


ahir 


i^ - 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


661 


1262 


XI15D 


XII 15 F 


1263 I 13 G 


II12B 


III 13 C 


IV 12 E 


662 


1263 


XI 4 A 


XII 4 C 


1264 I 2D 


II IF 


III IG 


III 31 B 


663 


1264 


X24F 


XI 23 A 


XII 22 B 


1265 I 21 D 


II19E 


III 21 G 


664 


1265 


X13C 


XI12E 


XII 11 F 


1266 1 10 A 


II 8 B 


III 10 D 


665 


1266 


X 2G 


XI IB 


XI30C 


XII 30 E 


1267 I28F 


II 27 A 


666 


1267 


IX22E 


X22G 


XI 20 A 


XII 20 C 


1268 1 18 D 


II17F 


667 


1268 


IXIOB 


XIOD 


XI 8 E 


XII 8G 


1269 I 6 A 


II 5 C 


668 


1269 VIII 31 G 


IX SOB 


X29C 


XI28E 


XII 27 F 


1270 I 26 A 


669 


1270 VIII 20 D 


IX19F 


X18G 


XI17B 


XII 16 C 


1271 1 15 E 


670 


1271 VIII 9 A 


IX 8 C 


X 7D 


XI 6 F 


XII 5G 


1272 I 4B 


671 


1272 


VII 29 F 


VIII 28 A 


IX26B 


X26D 


XI24E 


XII 24 G 


672 


1273 


VII 18 C 


VIII 17 E 


IX15F 


X15A 


XI13B 


XII 13 D 


673 


1274 


VII 7G 


VIII 6B 


IX 4 C 


X 4E 


XI 2 F 


XII 2 A 


674 


1275 


VI27E 


VII 27 G 


VIII 25 A 


IX24C 


X23D 


XI22F 


675 


1276 


VI15B 


VII 15 D 


VIII 13 E 


IX12G 


XllA 


XI 10 C 


676 


1277 


VI 4F 


VII 4 A 


VIII 2B 


IX ID 


IX20E 


X30G 


677 


1278 


V25D 


VI24F 


VII 23 G 


VIII 22 B 


IX20C 


X20E 


678 


1279 


V14A 


VI13C 


VII 12 D 


VIII 11 F 


IX 9 G 


X 9B 


679 


1280 


V 3F 


VI 2 A 


VII IB 


VII 31 D 


VIII 29 E 


IX28G 


680 


1281 


IV22C 


V22E 


VI 20 F 


VII 20 A 


VIII 18 B 


IX17D 


681 


1282 


IV 11 G 


VllB 


VI 9C 


VII 9E 


VIII 7F 


IX 6 A 


682 


1283 


rv IE 


V IG 


V30 A 


VI29C 


VII 28 D 


VIII 27 F 


683 


1284 


III 20 B 


IV19D 


V18E 


VI17G 


VII 16 A 


VIII 15 C 


684 


1285 


III 9F 


IV 8 A 


V 7B 


VI 6 D 


VII 5E 


VIII 4G 


685 


1286 


II27D 


III 29 F 


IV 27 G 


V27B 


VI 25 C 


VII 25 E 


686 


1287 


II 16 A 


III 18 C 


IV16D 


V16F 


VI14G 


VII 14 B 


687 


1288 


II 6 F 


III 7 A 


IV SB 


V 5D 


VI 3 E 


VII 3G 


688 


1289 


I15C 


II24E 


III 25 F 


IV24A 


V23B 


VI22D 


689 


1290 


I14G 


II13B 


III 14 C 


IV13E 


V12F 


VI 11 A 


690 


1291 


I 4E 


II 3 G 


III 4 A 
[ = Mart, I\ 


IV 3 C 
' = Nisan,. V 


V 2D 
= Mayis, V 


VI IF 
I = ( 


9cak, n 


= §iihat, H 


I = Haziran, 


vn = 


= Temmuz, VII 


I = Agustos, 


IX = Eylul, :! 


t = Ekim, S 


I = Kasun, 1 


m = Arahk. 46 MOadi kar§iliklari Miladi: 1262 — 1291 Recep 
30 giln §aban 
29 gun Ramazan 
30 giin §ewal 
29 gun Zilkade 
30 giin Zilliicce 
29-30 gun 1273 

,1274 VllF 


VI 10 A 


VII 9B 


VIII 8D 


IX 6 E 


X 6G 


IV29C 


V29E 


VI27F 


VII 27 A 


VIII 25 B 


IX24D 


IV 19 A 


V19C 


VI17D 


VII 17 F 


VIII 15 G 


IX14B 


IV 8E 


V 8G 


VI 6 A 


VII 6C 


VIII 4D 


IX 3 F 


III 28 B 


IV27D 


V26E 


VI25G 


VII 24 A 


VIII 23 C 


III 17 G 


IV16B 


Vise 


VI14E 


VII 13 F 


VIII 12 A 


III 6D 


IV 5 F 


V 4G 


VI 3 B 


VII 2C 


VIII IE 


II24B 


III 26 D 


IV24E 


V24G 


VI 22 A 


VII 22 C 


II13F 


III 15 A 


IV13B 


V13D 


VI HE 


VII 11 G 


II 2 C 


III 3E 


IV IF 


V lA 


V30B 


VI29D 


I 22 A 


II21C 


III 22 D 


IV21F 


V20G 


VI19B 


I HE 


IIIOG 


III 11 A 


IV IOC 


V 9D 


VI 8 F 


XII 31 B 


1275 I 30 D 


II28E 


III 30 G 


IV 28 A 


V28C 


XII 21 G 


1276 I 20 B 


II18C 


III 19 E 


IV 17 F 


V17A 


XII 9D 


1277 I 8F 


II 6 G 


III 8B 


IV 6 C 


V 6E 


XI 28 A 


XII 28 C 


1278 I 26 D 


II25F 


III 26 G 


IV25B 


XIIBF 


XII 18 A 


1279 1 16 B 


II15D 


III 16 E 


IV15G 


XI 7 C 


XII 7E 


1280 I 5F 


II 4 A 


III 4B 


IV 3D 


X27 A 


XI26C 


XII 25 D 


1281 I 24 F 


II22G 


III 24 B 


X16E 


XI15G 


XII 14 A 


1282 1 13 C 


IIllD 


III 13 F 


X 5B 


XI 4 D 


XII 3E 


1283 I 2G 


I 31 A 


III 2C 


IX25G 


X25B 


XI23C 


XII 23 E 


1284 I 21 F 


II 20 A 


IX13D 


X13F 


XIllG 


XII 11 B 


1285 I 9C 


II 8 E 


IX 2 A 


X 2C 


X31D 


XI30F 


XII 29 G 


1286 I 28 B 


VIII 23 F 


IX 22 A 


X21B 


XI20D 


XII 19 E 


1287 I 18 G 


VIII 12 C 


IX HE 


XIOF 


XI 9 A 


XII 8B 


1288 I 7D 


VIII lA 


VIII 31 C 


IX29D 


X29F 


XI27G 


XII 27 B 


VII 21 E 


VIII 20 G 


IX 18 A 


X18C 


XI16D 


XII i6 F 


VII 10 B 


VIII 9D 


IX 7 E 


X 7G 


XI 5 A 


XII 5 C 


VI30G 


VII 30 B 


VIII 28 C 


IX27E 
= Sah, D = 


X26F 
(lar^amba, 


XI 25 A 


A = Pi 


irar, B - P 


azartesi, C 


i = Per^embe, 47 Hicri 


! 691 — 720 
BScri tariMerin 
Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyulalur 


Cemaziyel- 
ewel 


Cemaziyel- 
ahir 


S 


30 giin 


29 giin 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gUn 


691 
692 
693 
694 
695 


1291 
1292 
1293 
1294 
1295 


XII 24 B 

XII 12 F 

XII 2D 

XI 21 A 

XIIOE 


1292 I 23 D 

1293 1 11 A 

1294 I IF 
XII 21 C 
XII 10 G 


II21E 

II 9 B 

I30G 

1295 1 19 D 

1296 I 8A 


III 22 G 

III 11 D 

III IB 

II18F 

II 7 C 


IV 20 A 
IV 9E 
III 30 C 
III 19 G 
III 7D 


V20C 

V 9G 

IV29E 

IV18B 

rV 6F 


696 
697 
698 
699 
700 


1296 
1297 
1298 
1299 
1300 


X30C 

X19G 

X 9E 

IX28B 

IX16F 


XI29E 

XH8B 

XI 8 G 

X28D 

X16A 


XII 28 F 

XII 17 C 

XII 7 A 

XI26E 

XI14B 


1297 I 27 A 

1298 1 16 E 

1299 I 6C 
XII 26 G 
XII 14 D 


II25B 
II14F 
II 4 D 

1300 I 24 A 

1301 1 12 E 


III 27 D 

III 16 A 

III 6F 

II23C 

IIllG 


701 

702 
703 
704 
705 


1301 IX 6 D 

1302 VIII 26 A 

1303 VIII 15 E 

1304 VIII 4 C 

1305 VII 24 G 


X 6F 

IX2SC 

IX14G 

IX 3 E 

VIII 23 B 


XI 4 G 
X24D 
X13A 

X 2F 
IX21C 


XII 4 B 

XI23F 

XI12C 

XI lA 

X21E 


1302 I 2C 

XII 22 G 

XII 11 D 

XI30B 

XI19F 


II IE 

1303 I 21 B 

1304 1 10 F 
XII 30 D 
XII 19 A 


706 
707 
708 
709 
710 


1306 
1307 
1308 
1309 
1310 


VII 13 D 

VII 3B 

VI21F 

VIllD 

V31A 


VIII 12 F 

VIII 2D 

VII 21 A 

VII 11 F 

VI30C 


IXIOG 

VIII 31 E 

VIII 19 B 

VIII 9G 

VII 29 D 


XlOB 

IX30G 

IX18D 

IX 8 B 

VIII 28 F 


XI 8 C 
X29 A 
X17E 
X 7C 

1X26G 


XII 8E 

XI28C 

XI16G 

XI 6 E 

X26B 


711 
712 
713 
714 
715 


1311 
1312 
1313 
1314 
1315 


V20E 

V 9C 

IV28G 

IV17D 

IV 7B 


VI19G 

VI 8E 

V28B 

V17F 

V 7D 


VII 18 A 

VII 7F 

VI26C 

VI15G 

VI 5 E 


VIII 17 C 
VIII 6 A 
VII 26 E 
VII 15 B 
VII 5G 


IX15D 

IX 4 B 

VIII 24 F 

VIII 13 C 

VIII 3 A 


X15F 

X 4D 

IX 23 A 

IX12E 

IX 2C 


716 
717 
718 
719 
720 


1316 
1317 
1318 
1319 
1320 


III 26 F 

III 16 D 

III 5 A 

II22E 

II12C 


IV 25 A 
IV15F 
IV 4 C 
III 24 G 
III 13 E 


V24B 
V14G 
V 3D 
IV 22 A 
IVllF 

I = Mart, r 


VI23D 

VI13B 

VI 2 F 

V22C 

VllA 

V = NUan, '^ 


VII 22 E 

VII 12 C 

VII IG 

VI20D 

VI 9 B 

f = Mayis, ^ 


VIII 21 G 

VIII 11 E 

VII 31 B 

VII 20 F 

VII 9D 
I = 


Ocak, n 


= §ubal, n 


fl — Haziraii, 


vn = 


= Tenunuz, YD 


I = Agastos, 


EC = Eylfil, 


X = Ekim, 


Kl = Kasim, 


Xn = Aialik. 48 — JVfiladi karfiLMan Maiadi: 1291 — 1321 Recep 
30 giin §aban 
29 gun Hamazan 
30 giin §evval 
29 gun Zilkade 
30 giin Zilhicce 
29-30 giin VI18D 


VII 18 F 


VIII 16 G 


IX15B 


X14C 


XI13E 


VI 7 A 


VII 7C 


VIII 5D 


IX 4F 


X 3G 


XI 2 B 


V28F 


VI 27 A 


VII 26 B 


VIII 25 D 


IX23E 


X23G 


V17C 


VI16E 


VII 15 F 


VIII 14 A 


IX 12 B 


X12D 


V 5G 


VI 4 B 


VII 3C 


VIII 2E 


VIII 31 F 


1X30 A 


IV25E 


V25G 


VI 23 A 


VII 23 C 


VIII 21 D 


IX20F 


IV14B 


V14D 


VI 12.E 


VII 12 G 


VIII 10 A 


IX 9 C 


IV 4 G 


V 4B 


VI 2 C 


VII 2E 


VII 31 F 


VIII 30 A 


III 23 D 


IV22F 


V21 G 


VI20B 


VII 19 C 


VIII 18 E 


III 12 A 


IV 11 C 


VIOD 


VI 9 F 


VII 8G 


VIII 7B 


III 2F 


IV lA 


IV30B 


V30D 


VI28E 


VIT 28 G 


II19C 


III 21 E 


IV19F 


V19 A 


VI17B 


VII 17 D 


II 8 G 


III 9B 


rV 7C 


V 7E 


VI 5 F 


VII 5 A 


1305 I 28 E 


II 27 G 


III 28 A 


IV27C 


V26D 


VI25F 


1306 1 17 B 


II16D 


III 17 E 


IV16G 


VISA 


VI14C 


1307 I 6F 


II 5 A 


III 6B 


IV 5 D 


V 4E 


VI 3 G 


XII 27 D 


1308 I 26 F 


II24G 


III 25 B 


IV23C 


V23E 


XII 15 A 


1309 IMC 


II12D 


III 14 F 


IV12G 


V12B 


XII 5F 


1310 I 4 A 


II 2 B 


III 4D 


IV 2 E 


V 2G 


XI24C 


XII 24 E 


1311 I 22 F 


II 21 A 


III 22 B 


IV21D 


XI13G 


XII 13 B 


1312 I 11 C 


IIIOE 


III 10 F 


IV 9 A 


XI 2 E 


XII 2G 


XII 31 A 


1313 I 30 C 


II28D 


III 30 F 


X22B 


XI21D 


XII 20 E 


1314 I 19 G 


II 17 A 


III 19 C 


XllF 


XI 10 A 


XII 9B 


1315 I 8D 


II 6 E 


III 8 G 


X ID 


X31F 


XI29G 


XII 29 B 


1316 I 27 C 


II26E 


1X19 A 


X19C 


XI17D 


XII 17 F 


1317 115 G 


II14B 


IX 9 F 


X 9A 


XI 7 B 


XII 7D 


1318 I 5E 


II 4 G 


VIII 29 C 


IX28E 


X27F 


XI 26 A 


XII 25 B 


131,9 I 24 D 


VIII 18 G 


IX17B 


X16C 


XI15E 


XII 14 F 


1320 I 13 A 


VIII 7E 


IX 6 G 


X 5A 


XI 4 C 
Sail, D = 


XII 3D 
^aTfajnba, E 


1321 I 2F 


. A = Pa 


zar, B = Pa 


2artesi, C = 


= Per^emBe, 


F = Cnma, 


G = Cumarte 


si. 

49 — Hicri: 721 — 750 Hicri tarihierin •a 


Muharrem 


Safer 


Rebiyulewel 


Rebiyulahir 


Cemaziyel- 
ewel 


Cemaziyel- 
ahir 
3C 


gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


721 
722 
723 
724 
725 


1321 I31G 

1322 I 20 D 

1323 -1 10 B 

1323 XII 30 F 

1324 XII 18 C 


III 2B 
II19F 
II 9 D 

1324 I 29 A 

1325 I 17 E 


III 31 C 

III 20 G 

III 10 E 

II27B 

II15F 


IV30E 
IV19B 
IV 9 G 
III 28 D 
III 17 A 


V29F 

V18C 

V 8A 

IV26E 

IV15B 


VI 28 A 

VII7E 

VI 7 C 

V26G 

V15D 


726 
727 
728 
729 
730 


1325 XII 8 A 

1326 XI27E 

1327 XI 17 C 

1328 XI 5 G 

1329 X 25 D 


1326 I 7C 

XII 27 G 

XII 17 E 

XII 5B 

XI24F 


11 5D 

1327 I 25 A 

1328 I 15 F 

1329 I 3 C 
XII 23 G 


III 7F 

II24C 

11 14 A 

II 2 E 

1330 I 22 B 


IV 5G 
III 25 D 
III 14 B 
III 3F 
II20C 


V 5B 
IV24F 
IV13D 
IV 2A 
III 22 E 


731 
732 
733 
734 
735 


1330 
1331 
1332 
1333 
1334 


X15B 

X 4F 
IX22C 
IX 12 A 
IX IE 


XI14B 

XI 3 A 

X22E 

X12C 

X IG 


XII 13 E 

XII 2B 

XI20F 

XIIOD 

X30 A 


1331 1 12 G 

1332 I 1 D 
XII 20 A 
XII 10 F 

XI29C 


mo A 

I30E 

1333 I 18 B 

1334 I 8 G 
XII 28 D 


III 12 C 

II29G 

II17D 

II 7 B 

1335 I 27 F 


736 
737 
738 
739 
740 


1335 VIII 21 B 

1336 VIII 10 G 

1337 VII 30 D 

1338 VII 20 B 

1339 VII 9 F 


IX20D 

IX 9 B 

VIII 29 F 

Vlir 19 D 

VIII 8 A 


X19E 

X 80 

IX27G 

IX17E 

IX 6 B 


XI18G 

XI 7 E 

X27B 

X17G 

X 6D 


XII 17 A 

XII 6F 

XI25C 

XI 15 A 

XI 4 E 


1336 1 16 C 

1337 I 5A 
XII 25 E 
XII 15 C 
XII 4G 


741 

742 
743 
744 

743 


1310 
1341 
1342 
1343 
1344 


VI27C 

VI 17 A 

VI 6E 

V26B 

V15G 


VII 27 E 

VII 17 C 

VII 6G 

VI25D 

VI14B 


VIII 25 F 

VIII 15 D 

VIII 4 A 

VII 24 E 

VII 13 C 


IX 24 A 

IX14F 

IX 3 C 

VIII 23 G 

VIII 12 E 


X23B 

X13G 

X 2D 

IX 21 A 

IXIOF 


XI22D 

XI12B 

XI IF 

X21 C 

XlOA 


746 
747 
748 
749 
750 


1345 
1346 
1347 
1348 
1349 


V 4D 
IV24B 
IV13F 
IV IC 
III 22 A 


VI 3F 
V24D 
V13 A 
V IE 

IV21C 


VII 2G 

VI 22 E 

VIllB 

V30F 

V20D 

= Mart, IV 


VIII IB 

VII 22 G 

VII 11 B 

VI 29 A 

VII9F 

= Nisan, V 


VIII 30 C 

VIII 20 A 

VIII 9E 

VII 28 B 

VII 18 G 

= MayiB, VI 


IX29E 

IX19C 

IX 8 G 

VIII 27 D 

VIII 17 B 
I = Ocak, n 


= §uhat, M 


— Haziran, 


vn = 


= Temmuz, VII 


[ = Aguslos, I 


X = Eyiul, X 


= Ekim, XI 


— Kasim, X 


a = Aralik. _ 50 _ Miladi karfiliklari MUadi: 1321 — 1350 Recep 


§abaii 


Ramazan 


§ewal 


Zafcade 


2!ilhicce 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 giin 


30 gun 


29-30 gun 


VII 27 B 


VIII 26 D 


IX24E 


X24G 


XI22A 


XII 22 C 


VII 16 F 


VIII 15 A 


IX 13 B 


X13D 


XI 11 E 


XII n G 


VII 6 D 


VIII 5F 


IX 3 G 


X 3B 


XI IC 


XII IE 


VI 24 A 


VII 24 C 


VIII 22 D 


IX 21 F 


X20G 


XI19B 


VI 13 E 


VII 13 G 


VIII 11 A 


IX 10 C 


X 9D 


XI 8 F 


VI 3 C 


VII 3E 


VIII IF 


VIII 31 A 


IX29B 


X29D 


V23G 


VI 22 B 


VII 21 C 


VIII 20 E 


IX 18 F 


X18A 


V12E 


VI 11 G 


VII 10 A 


VIII 9C 


IX 7 D 


X 7F 


V IB 


V31D 


VI29E 


VII 29 G 


VIII 27 A 


IX 26 C 


IV20F 


V20A 


VI18B 


VII 18 D 


VIII 16 E 


IX15G 


IVIOD 


VIOF 


VI 8 G 


VII 8B 


VIII 6C 


IX 5E 


III 29 A 


IV28C 


V27D 


VI26F 


VII 25 G 


VIII 24 B 


III 18 E 


IV17G 


V16A 


VI 15 C 


VII 14 D 


VIII 13 F 


III 8C 


IV 7 E 


V 6F 


VI 5 A 


VII 4 B 


VIII 3D 


II25G 


III 27 B 


IV25C 


V25E 


VI23F 


VII 23 A 


II14D 


III 15 F 


IV13G 


V13B 


Vine 


VII 11 E 


II 3B 


III SD 


IV 3 E 


V 3G 


VI 1 A 


VII IC 


1338 I 23 F 


II 22 A 


III 23 B 


IV22D 


V21E 


VI20G 


1339 1 13 D 


II12F 


III 13 G 


IV12B 


VllC 


VIIOE 


1340 I 2A 


II IC 


III ID 


III 31 F 


IV 29 G 


V29B 


XII 21 E 


1341 I 20 G 


II 18 A 


III 20 C 


IV18D 


V18F 


XII 11 C 


1342 1 10 E 


II 8 F 


III 10 A 


IV 8 B 


V 8D 


XI30G 


XII 30 B 


1343 I 28 C 


II27E 


III 28 F 


IV 27 A 


XI19D 


XII 19 F 


1344 1 17 G 


II16B 


III 16 C 


IV15E 


XI 8 B 


XII 8 D 


1345 I 6E 


II 5 G 


III 6 A 


IV 5 C 


X28F 


XI 27 A 


XII 26 B 


1346 I 25 D 


II 23 E 


III 25 G 


X18D 


XI17F 


XII 16 G 


1347 1 15 B 


II 13 C 


III 15 E 


X 7A 


XI 6 C 


XII 5D 


1348 I 4F 


II 2 G 


III 3B 


IX 25 E 


X25G 


XI 23 A 


XII 23 C 


1349 I 21 D 


II20F 


IX15C 


X15E 


XI13F 


XII 13 A 


1350 1 11 B 


IliOD A = Pazar, B = Pazarlesi, 
F = Cuma, G = Cumartesi. C = Sab, D = ^ai^amba, E = Perfemhe, — 51 — Hicri: 751 — 780 Hicri tarihlerin Pi 


Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


•c 


Muharrem 


Safer 


Rebiyulewel 


Rsbiyiilahir 


ewel 


ahir 


S 


30 gun 


29 giin 


30 giin 


29 giin 


30 giin 


29 gun 


751 1350 III HE 


rvioG 


V 9A 


VI 8 C 


VII 7D 


VIII 6F 


752 


1351 II 28 B 


III 30 D 


IV28E 


V28G 


VI 26 A 


VII 26 C 


753 


1352 II 18 G 


III 19 B 


IV17C 


V17E 


VI15F 


VII 15 A 


754 


1353 II 6 D 


III 8F 


IV 6G 


V 6B 


VI 4 C 


VII 4E 


755 


1354 I 26 A 


II25C 


III 26 D 


IV25F 


V24G 


VI23B 


756 


1355 1 16 F 


II 15 A 


III 16 B 


IV15D 


V14E 


VI13G 


757 


1356 ISC 


11 4 E 


III 4F 


IV 3A 


V 2B 


VI 1 D 


758 


1356 XII 25 A 


1357 I 24 C 


II22D 


III 24 F 


IV22G 


V22B 


759 


1357 XII 14 E 


1358 1 13 G 


II 11 A 


III 13 C 


rviiD 


VllF 


760 


1358 XII 3 B 


1359 I 2D 


I3IE 


III 2G 


III 31 A 


IV30C 


761 


1359 XI 23 G 


XII 23 B 


1360 I 21 C 


II20E 


III 20 F 


IV 19 A 


762 


1360 XI 11 D 


XII 11 F 


1361 I 9G 


II 8 B 


III 9C 


IV 8 E 


763 


1361 X31A 


XI30C 


XII 29 D 


1362 I 28 F 


II26G 


III 28 B 


764 


1362 X21F 


XI 20 A 


XII 19 B 


1363 1 18 D 


II16E 


III 18 G 


765 


1363 X 10 C 


XI 9E 


XII 8F 


1364 I 7A 


II 5 B 


III 6D 


766 


1364 IX 28 G 


X28B 


XI26C 


XII 26 E 


1365 I 24 F 


II 23 A 


767 


1365 IX 18 E 


X18G 


XI 16 A 


XII 16 C 


1366 1 14 D 


II13F 


768 


1366 IX 7 B 


X 7D 


XI 5 E 


XII 5G 


1367 I 3A 


II 2 C 


769 


1367 VIII 28 G 


IX27B 


X26C 


XI25E 


XII 24 F 


1368 I 23 A 


770 


1368 VIII 16 D 


IXISF 


X14G 


XH3B 


XII 12 C 


1369 1 11 E 


771 


1369 VIII 5 A 


IX 4 C 


X 3D 


XI 2F 


XII IG 


XII 31 B 


772 


1370 VII 26 F 


VIII 25 A 


IX23B 


X23D 


XI21E 


XII 21 G 


773 


1371 VII 15 C 


VIII 14 E 


IX12F 


X12A 


XIIOB 


XII 10 D 


774 


1372 VII 3G 


VIII 2B 


VIII 31 C 


IX30E 


X29F 


XI 28 A 


775 


1373 VI 23 E 


VII 23 G 


VIII 21 A 


IX20C 


X19D 


XI18F 


776 


1374 VI 12 B 


VII 12 D 


VIII 10 E 


IX 9 G 


X 8A 


XI 7 C 


777 


1375 VI 2 G 


VII 2B 


VII 31 C 


VIII 30 E 


IX28F 


X28A 


778 


1376 V 21 D 


VI20F 


VII 19 G 


VIII 18 B 


IX16C 


X16E 


779 


1377 VIOA 


VI 9 C 


VII 8D 


VIII 7F 


IX 5 G 


X 5B 


780 


1378 IV 30 F 


V30A 


VI 28 B 


VII 28 D 


VIII 26 E 


IX25G I = Ocak, n = §ubat. III = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VHI = Agustos, IX = Eyiul, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik. 52 — Miladi kar§iliklari MUadi: 1350 -- 1379 Recep 


§aban 


Baiuazaii 


§ewal 


Zilkade 


Zilliicce 


30 giin 


29 giin 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 giin 


IX 4 G 


X 4B 


XI 2 C 


XII 2E 


XII 31 F 


1351 I 30 A 


VIll 24 D 


IX 23 F 


X22G 


XI21B 


XII 20 C 


1352 1 19 E 


VIII 13 B 


IX12D 


XllE 


XIIOG 


XII 9 A 


1353 I 8C 


VIII 2F 


IX lA 


IX30B 


X30D 


XI28E 


XII 28 G 


VII 22 C 


VIII 21 E 


IX19F 


X19A 


X117B 


XII 17 D 


VII 12 A 


VIII 11 C 


IX 9 D 


X 9F 


XI 7 G 


XII 7B 


VI30E 


VII 30 G 


VIII 28 A 


IX27C 


X26D 


XI2SF 


VI20C 


VII 20 E 


VIII 18 F 


IX 17 A 


X16B 


XI15D 


VI 9 G 


VII 9 B 


VIII 7C 


IX 6 E 


X 5F 


XI 4 A 


V29D 


VI28F 


VII 27 G 


VIII 26 B 


IX24C 


X24E 


V18B 


VI17D 


VII 16 E 


VIII 15 G 


IX 13 A 


X13C 


V 7F 


VI 6 A 


VII 5B 


VIII 4D 


IX 2 E 


X 2G 


IV26C 


V26E 


VI 24 F 


VII 24 A 


VIII 22 B 


1X21 D 


IV 16 A 


V16C 


VI14D 


VII 14 F 


VIII 12 G 


IXllB 


IV 4 E 


" V 4G 


VI 2 A 


VII 2 C 


VII 31 D 


VIII 30 F 


III 24 B 


rV23D 


V22E 


VI21G 


VII 20 A 


VIII 19 C 


III 14 G 


IV13B 


V12C 


VI HE 


VII 10 F 


VIII 9 A 


III 3D 


rV 2F 


V IG 


V31B 


VI29C 


VII 29 E 


II 21 B 


III 22 D 


IV20E 


V20G 


VI 18 A 


VII 18 C 


II 9 F 


III 11 A 


IV 9 B 


V 9D 


VI 7 E 


VII 7G 


1370 I29C 


II 28 E 


III 29 F 


IV 28 A 


V27B 


VI 26 D 


1371 1 19 A 


II18C 


III 19 D 


1V18F 


V17G 


VI16B 


1372 I 8E 


II 7 G 


III 7 A 


IV 6 C 


V 5D 


VI 4 F 


XII 27 B 


1373 I26D 


II24E 


III 26 G 


IV 24 A 


V24C 


XII 17 G 


1374 1 16 B 


II14C 


III 16 E 


IV14F 


V14A 


XII 6D 


1375 I 5 F 


II 3 G 


III SB 


IV 3 C 


V 3E 


XI26B 


XII 26 D 


1376 I24E 


n23G 


III 23 A 


IV 22 C 


XI14F 


XII 14 A 


1377 1 12 B 


IIllD 


III 12 E 


IVllG 


XI 3 C 


XII 3E 


1378 I 1 F 


131 A. 


III IB 


III 31 D 


X24A 


XI23C 


XII 22 D 


1379 I21F 
= Sail, D = 


II19G 
^lar^aiaba, ] 


III 21 B 


A = Pa 


zar, B = P 


azarteai, C 


Z = Per?eiiibe, 53 Hicri : 781 — 810 Hicri tarihlerm a Muharreui 
30 giin Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 giin Rebiyulahir 
29 gun Cemaziyel- 

ewel 

30 giin Cemaziyel- 
ahir 29 gun 781 
782 
783 
784 
785 786 
787 
788 
789 
790 791 
792 
793 
794 
795 796 
797 
798 
799 
800 801 
802 
803 
804 
805 806 
807 
808 
809 
810 1379 


IV19C 


V19E 


VI 17 F 


VII 17 A 


VIII 15 B 


IX14D 


1380 


IV 7G 


V 7B 


VI 5 C 


VII 5E 


VIII 3F 


- IX 2 A 


1381 


III 28 E 


IV 27 G 


V26A 


VI 25 C 


VII 24 D 


VIII 23 F 


1382 


III 17 B 


IV16D 


VISE 


VI 14 G 


VII 13 A 


VIII 12 C 


1383 


III 6F 


IV 5 A 


V 4B 


VI 3D 


VII 2E 


VIII IG 


1384 


II24D 


III 25 F 


IV 23 G 


V23B 


VI 21 C 


VII 21 E 


1385 


1112 A 


III 14 C 


IV 12 D 


V12F 


VI 10 G 


VII 10 B 


1386 


II 2F 


III 4 A 


IV 2B 


V 2D 


V31E 


VI 30 G 


1387 


I22C 


II21E 


III 22 F 


IV 21 A 


V 20 B 


VI 19 D 


1388 


IllG 


II 10 B 


III IOC 


IV 9E 


V 8F 


VI 7 A 


1388 


XII 31 E 


1389 I 30 G 


II 28 A 


III 30 C 


IV 28 D 


V 28 F 


1389 


XII 20 B 


1390 I19D 


II17E 


III 19 G 


IV 17 A 


V 17 C 


1390 


XII 9F 


1391 I 8A 


II 6 B 


III 8D 


IV 6E 


V 6G 


1391 


XI29D 


XII 29 F 


1392 I 27 G 


II26B 


III 26 C 


IV 25 E 


1392 


XI 17 A 


XII 17 C 


1393 I15D 


II14F 


III 15 G 


IV 14 B 


1393 


XI 6 E 


XII 6G 


1394 I 4 A 


II 3 C 


III 4D 


IV 3F 


1391. 


X27C 


XI 26 E 


XII 25 F 


1395 I 24 A 


II22B 


III 24 D 


1395 


X16G 


XI 15 B 


XII 14 C 


J 396 I13E 


III] F 


III 12 A 


1396 


X 5E 


XI 4 G 


XII 3 A 


1397 I 2 C 


I31D 


III 2F 


1397 


IX24B 


X 24 D 


XI22E 


XII 22 G 


1398 I 20 A 


II19C 


1398 


IX13F 


X13 A 


XIllB 


XII 11 D 


1399 I 9E 


II 8 G 


1399 


IX 3D 


X 3F 


XI 1 G 


XII 1 B 


XII 30 C 


1400 I 29 E 


1400AII122A 


IX 21 C 


X20D 


XI19F 


XII 18 G 


1401 1 17 B 


1401 


VIII HE 


IX 10 G 


X 9A 


XI 8 C 


XII 7D 


1402 I 6F 


1 102 


VIII 1 C 


VIII 31 E 


IX 29 F 


X29A 


XI27B 


XII 27 D 


1403 


VII 21 G 


VIII 20 B 


1X18 C 


X18E 


XI16F 


XII 16 A 


1404 


VII 10 E 


VIII 9G 


IX 7 A 


X 7C 


XI 5 D 


XII 5F 


1405 


VI29B 


VII 29 D 


VIII 27 E 


IX26G 


X25 A 


XI 24 C 


1106 


VI 18 F 


VII 18 A 


VIII 16 B 


IX15D 


X14E 


XI13G 


1407 


VI 8D 


VII 8F 


VIII 6G 


IX 5 B 


X 4C 


XI 3 E I = Ocak, n = §ul.at, m = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Tenunuz, VHI = Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Kasim, Xn = Aralik. 54 Miladi kar§iliklari Miladi! 1379 — 1408 Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


ZUhicce 


30 giin 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29-30 giin 


X13K 


XI12G 


XII 11 A 


1380 I 10 C 


II 8 D 


III 9F 


X IB 


X31D 


XI29E 


XII 29 G 


1381 I 27 A 


II26C 


IX21G 


X21B 


XI19C 


XII 19 E 


1382 1 17 F 


11 16 A 


IXIOD 


XIOF 


XI 8 G 


XII 8B 


1383 I 6C 


II 5 E 


VIII 30 A 


IX29C 


X28D 


XI27F 


XII 26 G 


1384 I 25 B 


Vm 19 F 


IX 18 A 


X17B 


XI16D 


XII 15 E 


1385 IMG 


VIII 8C 


IX 7 E 


X 6F 


XI 5 A 


XII 4B 


1386 I 3D 


VII 29 A 


VIII 28 C 


IX26D 


X26F 


XI24G 


XII 24 B 


VII 18 E 


VIII 17 G 


IX 15 A 


X15C 


XI13D 


XII 13 F 


VII 6B 


VIII 5D 


IX 3 E 


X 3G 


XI lA 


XII IC 


VI26G 


VII 26 B 


VIII 24 C 


IX23E 


X22F 


XI 21 A 


VI15D 


VII 15 F 


VIII 13 G 


IX12B 


XllC 


XIIOE 


VI 4 A 


VII 4C 


VIII 2D 


IX IF 


IX30G 


X30B 


V24F 


VI 23 A 


VII 22 B 


VIII 21 D 


IX19E 


X19G 


V13C 


VI12E 


VII 11 F 


VIII 10 A 


IX 8 B 


X 8D 


V 2G 


VI IB 


VI30C 


VII 30 E 


VIII 28 F 


IX 27 A 


IV22E 


V22G 


VI 20 A 


VII 20 C 


VIII 18 D 


IX17F 


IVIOB 


VIOD 


VI 8E 


VII 8G 


VIII 6 A 


IX 5C 


III 31 G 


IV30B 


V29C 


VI28E 


VII 27 F 


VIII 26 A 


III 20 D 


IV19F 


V18G 


VI17B 


VII 16 C 


VIII 15 E 


III 9 A 


IV 8C 


V 7D 


VI 6 F 


VII 5G 


VIII 4B 


II27F 


III 28 A 


IV 26 B 


V26D 


VI24E 


VII 24 G 


II15C 


III 17 E 


IV15F 


VI5A 


VI13B 


VII 13 D 


II 4 G 


III 6B 


IV 4C 


V 4E 


VI 2 F 


VII 2 A 


1403 I 25 E 


II24G 


III 25 A 


IV24C 


V23D 


VI 22 F 


1404 1 14 B 


II13D 


III 13 E 


IV 12 G 


V 11 A 


VI IOC 


1405 I 3G 


II 2 B 


III 3C 


IV 2E 


V IF 


V31 A 


XII 23 D 


1406 I 22 F 


n20G 


III 22 B 


IV 20 C 


V'20E 


XII 12 A 


1407 1 11 C 


II 9 D 


III 11 F 


IV 9 G 


V 9B 


XII 2F 


1408 I lA 


I SOB 


II29D 


III 29 E 


IV28G A = Pazar, B = Pazartesi, 
F = Ciima, G = Cumartesi. Sail, D = ^ar^amba, E = Perjembe, 55 Hicii: 811 — 840 Hicri tarMerin W Muharrem 
30 giin Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 giin Rebiyiilalur 
29 gun Cemaziyel- 
ewel 30 gun Cemaziyel- 

ahir 

29 gun 811 


1408 


V27A 


VI26C 


VII 25 D 


VIII 24 F 


IX22G 


X22B 


812 


1409 


V16E 


VI15G 


VII 14 A 


VIII 13 C 


IXllD 


XllF 


813 


1410 


V 6C 


VI 5 E 


VII 4F 


VIII 3 A 


IX IB 


X ID 


814 


1411 


IV25G 


V25B 


VI23C 


VII 23 E 


VIII 21 F 


IX 20 A 


815 


1412 


IV13D 


V13F 


VIllG 


VII 11 B 


VIII 9C 


IX 8 E 


816 


1413 


IV 3B 


V 3D 


VI IE 


VII IG 


VII 30 A 


VIII 29 C 


817 


1414 


III 23 F 


IV 22 A 


V21B 


VI20D 


VII 19 E 


VIII 18 G 


818 


1415 


III 13 D 


rvi2F 


VUG 


VIIOB 


VII 9C 


VIII 8E 


819 


1416 


III lA 


III 31 C 


IV29D 


V29F 


VI27G 


VII 27 B 


820 


1417 


II18E 


III 20 G 


IV 18 A 


V18C 


VI 16 D 


VII 16 F 


821 


1418 


II 8 C 


III 10 E 


IV 8 F 


V 8A 


VI 6 B 


VII 6D 


822 


1419 


I28G 


II27B 


III 28 C 


IV27E 


V26F 


VI 25 A 


823 


1420 


I17D 


II 16 F 


III 16 G 


IV15B 


V14C 


VI13E 


824 


1421 


I 6B 


II 5 D 


III 6E 


IV 5 G 


V 4A 


VI 3 C 


825 


1421 


XII 26 F 


1422 I 25 A 


II23B 


III 25 D 


IV23E 


V23G 


826 


1422 


XII 15 C 


1423 1 14 E 


II12F 


III 14 A 


IV12B 


V12D 


827 


1423 


XII 5 A 


1424 I 4C 


II 2D 


III 3F 


IV IG 


V IB 


828 


1424 


XI23E 


XII 23 G 


1425 I 21 A 


II20C 


III 21 D 


rV20F 


829 


1425 


XI13C 


XII 13 E 


1426 1 11 F 


II 10 A 


III 11 B 


IVIOD 


830 


1426 


XI 2 G 


XII 2B 


XII 31 C 


1427 I 30 E 


II28F 


III 30 A 


831 


1427 


X22D 


XI21F 


XII 20 G 


1428 1 19 B 


II17C 


III 18 E 


832 


1428 


XllB 


XI 10 D 


XII 9E 


1429 I 8G 


II 6 A 


III 8C 


833 


1429 


IX30F 


X30A 


XI28B 


XII 28 D 


1430 I 26 E 


II25G 


834 


1430 


IX19C 


X19E 


XI17F 


XII 17 A 


1431 1 15 B 


II 14 D 


835 


1431 


IX 9 A 


X 9C 


XI 7D 


XII 7F 


1432 I 5 G 


II 4 B 


836 


1432 VIII 28 E 


IX27G 


X26A 


XI25C 


XII 24 D 


1433 I 23 F 


837 


1433 VIII 18 C 


IX17E 


X16F 


XI 15 A 


XII 14 B 


1434 1 13 D 


838 


1434 VIII 7G 


IX 6 B 


X 5C 


XI 4 E 


XII 3F 


1435 I 2A 


839 


1435 


VII 27 D 


VIII 26 F 


IX24G 


X24B 


XI22C 


XII 22 E 


840 


1436 


VII 16 B 


VIII 15 D 


IX13E 


X13G 


XI 11 A 


XII 11 C I = Ocak, n = §uhat, m = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VDI = Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik, 56 Miladi kar§iliklari Maadi: 1408 — 1437 Recep 


§abaii 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


Zilhicce 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 gun 


29-30 gun 


XI20C 


XII 20 E 


1409 I 18 F 


II 17 A 


III 18 B 


IV17D 


XI 9 G 


XII 9 B 


1410 I 7C 


II 6 E 


III 7F 


IV 6 A 


X30E 


XI29G 


XII 28 A 


1411 I 27 C 


II25D 


III 27 F 


X18B 


XI18D 


XII 17 E 


1412 1 16 G 


II 14 A 


III 15 C 


X 7F 


XI 6 A 


XII SB 


1413 I 4D 


II 2 E 


III 4G 


IX27D 


X27F 


XI25G 


XII 25 B 


1414 I 23 C 


II22E 


IX 16 A 


X16C 


XI14D 


XII 14 F 


1415 1 12 G 


HUB 


IX 6 F 


X 6A 


XI 4 B 


XII 4D 


1416 I 2E 


II IG 


Vm 25 C 


IX24E 


X23F 


XI 22 A 


XII 21 B 


1417 I 20 D 


VIII 14 G 


IX13B 


X12C 


XI HE 


XII 10 F 


1418 I 9A 


VIII 4E 


IX 3 G 


X 2A 


XI IC 


XI 30 D 


XII 30 F 


VII 24 B 


VIII 23 D 


IX21E 


X21G 


XI 19 A 


XII 19 C 


VII 12 F 


VIII 11 A 


IX 9 B 


X 9D 


XI 7 E 


XII 7G 


VII 2D 


VIII IF 


VIII 30 G 


IX29B 


X28C 


XI27E 


VI 21 A 


VII 21 C 


VIII 19 D 


IX18F 


X17G 


XI 16 B 


VIIOE 


VII 10 G 


VIII 8 A 


IX 7 C 


X 6D 


XI 5 F 


V30C 


VI29E 


VII 28 F 


VIII 27 A 


IX2SB 


X25D 


V19G 


VI18B 


VII 17 C 


VIII 16 E 


IX14F 


X14A 


V 9E 


VI 8G 


VII 7 A 


VIII 6C 


IX 4 D 


X 4F 


IV28B 


V28D 


VI26E 


VII 26 G 


VIII 24 A 


IX23C 


IV16F 


V16A 


VI14B 


VII 14 D 


VIII 12 E 


IXllG 


IV 6D 


V 6F 


VI 4 G 


VII 4B 


VIII 2C 


IX IE 


III 26 A 


IV2SC 


V24D 


VI23F 


VII 22 G 


VIII 21 B 


III 15 E 


IV14G 


VISA 


VI12C 


VII 11 D 


VIII 10 F 


III 4C 


IV 3 E 


V 2F 


VI 1 A 


VI30B 


VII 30 D 


II21G 


III 23 B 


IV21C 


V21E 


V119F 


VII 19 A 


11 HE 


III 13 G 


IV 11 A 


Vll C 


VI 9D 


VII 9F 


I31B 


III 2D 


III 31 E 


IV30G 


V 29 A 


VI 28 C 


1436 I 20 F 


II 19 A 


III 19 B 


IV18D 


V17E 


VI16G 


1437 I 9D 


II 8 F 


III 9G 


lY 8B 


V 7C 


VI 6E A = Pazar, B = Pazartesi, 
Cuma, G = Cumartesi. Sail, D = ^ar^aniba, E = Per|embe, 57 — Hicri: 841—870 


Hicri tarihierin 
Muharrem 


Safer 


Rebiyfilewel 


Rebiyulaiur 


Cemaziyel- 
ewel 


Cemaziyel- 
ahir 


s 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 giin 


30 giin 


29 gun 


841 


1437 


VII 5B 


vm 4 A 


IX 2 B 


X 2D 


X31E 


XI 30 G 


S42 


1438 


VI24C 


VII 24 E 


VIII 22 F 


IX 21 A 


X20B 


XI 19 D 


843 


1439 


VI 14 A 


VII 14 C 


VIII 12 D 


IX HE 


XlOG 


XI 9 B 


844 


1440 


VI 2 E 


VII 2G 


VII 31 A 


VIII 30 C 


IX28D 


X28 F 


845 


1441 


V22B 


VI21D 


VII 20 E 


VIII 19 G 


IX 17 A 


X17C 


846 


1442 


V12G 


VIllB 


VII 10 C 


VIII 9E 


IX 7 F 


X 7A 


847 


1443 


V ID 


V31F 


VI29G 


VII 29 B 


VIII 27 C 


IX26E 


848 


1444 


IV20B 


V20D 


VI 18 E 


VII 18 G 


VIII 16 A 


1X15 C 


849 


1445 


rv 9F 


V 9A 


VI 7 B 


VII 7D 


VIII 5E 


IX 4 G 


850 


1446 


III 29 C 


IV28E 


V27F 


VI 26 A 


VII 25 B 


VIII 24 D 


851 
852 


1447 
1448 


III 19 A 
III 7E 


IV18C 
IV 6 G 


V17D 

V 5A 


VI16F 
VI 4 C 


VII 15 G 
VII 3D 


VIII 14 B 
VIII 2 F 


853 


1449 


II24B 


III 26 D 


IV24E 


V24G 


VI 22 A 


VII 22 C 


854 


1450 


II14G 


III 16 B 


IV14C 


V14E 


VI12F 


VII 12 A 


855 


1451 


11 3D 


III 5F 


IV 3G 


V 3B 


VI 'ic 


VII IE 


856 


1452 


I 23 A 


II22C 


III 22 D 


IV21F 


V20G 


VI19B 


857 


1453 


I12F 


II 11 A 


III 12 B 


IVllD 


VIOE 


VI 9 G 


858 


1454 


I IC 


I31E 


III IF 


HI 31 A 


IV29B 


V 29 D 


859 


1454 


XII 22 A 


1455 I 21 C 


ni9D 


III 21 F 


IV19G 


V 19 B 


860 


1455 


XII 11 E 


1456 1 10 G 


II 8 A 


III 9C 


IV 7 D 


V 7F 


861 


1456 


XI29B 


XII 29 D 


1457 I 27 E 


II26G 


III 27 A 


IV 26 C 


862 


1457 


XI19G 


XII 19 B 


1458 1 17 C 


II16E 


III 17 F 


rv 16 A 


863 


1458 


XI 8 D 


XII 8F 


1459 I 6G 


II 5 B 


HI 6C 


rv 5 F 


864 


1459 


X28A 


XI27C 


XII 26 D 


1460 I 25 F 


II23G 


J- T U XU 

III 24 B 


865 


1460 


X17F 


XI 16 A 


XII 15 B 


1461 1 14 D 


II12E 


III 14 G 


866 


1461 


X 6C 


XI 5 E 


XII 4F 


1462 I 3A 


II IB 


III 3 D 


867 


1462 


IX 26 A 


X26C 


XI24D 


XII 24 F 


1463 I 22 G 


11218 


868 


1463 


IX15E 


X15G 


XI 13 A 


XII 13 C 


1464 111 D 


II 10 F 


869 
870 


1464 IX 3 B 

1465 VIII 24 G 


X 3D 
IX23B 


XI IE 
X22C 


XII IG 
XI21E 


XII 30 A 
XII 20 F 


1465 I 29 C 

1466 1 19 A I = Ocak, n = 

Vn = Temmuz. VHI §iil.at, m = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
= Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik. — 58 — Miladi karfiliklari Miladi: 1437 — 1466 Recep 


§aban 


Ramazan 


§evval 


Zilkade 


23Ihlcce 


30 giin 


29 giin 


30 giin 


29 giin 


30 gun 


29-30 giin 


XII 29 A 


1438 I 28 C 


II26D 


III 28 F 


IV26G 


V26B 


XII 18 E 


1439 I17G 


II 15 A 


III 17 C 


IV15D 


V15F 


XII 8 C 


1440 I 7E 


II 5 F 


III 6 A 


IV 4B 


V 4D 


XI26G 


XII 26 B 


1441 I 24 C 


II23E 


III 24 F 


IV 23 A 


XI15D 


XII 15 F 


1442 I 13 G 


II12B 


III 13 C 


IV12E 


XI 5 B 


XII 5D 


1443 I 3E 


II 2 G 


III 3 A 


rV 20 


X25F 


XI 24 A 


XII 23 B 


1444 I 22 D 


n20E 


III 21 G 


X14D 


XI13F 


XII 12 G 


1445 1 11 B 


II 9 C 


III 11 E 


X 3A 


XI 2 C 


XII ID 


XII 31 F 


1446 I 29 G 


II28B 


IX22E 


X22G 


XI 20 A 


XII 20 C 


1447 1 18 D 


II17F 


IX12C 


X12E 


XIIOF 


XII 10 A 


1448 I 8B 


II 7 D 


VIII 31 G 


IX30B 


X29C 


XI28E 


XH27F 


1449 I 26 A 


VIII 20 D 


IX19F 


X18G 


XI17B 


XII 16 C 


1450 1 15 E 


VIII 10 B 


IX 9 D 


X 8E 


XI 7G 


XII 6-A 


1451 ISC 


VII 30 F 


VIII 29 A 


IX27B 


X27D 


XI25E 


XII 25 G 


VII 18 C 


VIII 17 E 


IX15F 


X15A 


XI13B 


XII 13 D 


VII 8 A 


VIII 7C 


IX 5D 


X 5F 


XI 3G 


XII 3 B 


VI27E 


VII 27 G 


VIII 25 A 


IX24C 


X23D 


XI22F 


VI17C 


VII 17 E 


VIII 15 F 


IX 14 A 


X13B 


XI12D 


VI 5 G 


VII 5B 


VIII 3C 


IX 2 E 


X IF 


X31A 


V25B 


VI24F 


VII 23 G 


VIII 22 B 


IX 20 


X20E 


V15B 


VI14D 


VII 13 E 


VIII 12 G 


IX 10 A 


XIOC 


V 4F 


VI 3 A 


VII 2 B 


VIII ID 


VIII 30 E 


IX29G 


IV22C 


V22E 


VI20F 


VII 20 A 


VIII 18 B 


IX17D 


rV12A 


V12C 


VIIOD 


VII 10 F 


VIII 8G 


IX 7 B 


IV IE 


V IG 


V30A 


VI29C 


VII 28 D 


VIII 27 F 


III 22 C 


IV21E 


V20F 


VI 19 A 


VII 18 B 


VIII 17 D 


III 10 G 


IV 9B 


V 8C 


VI 7E 


VII 6F 


VIII 5 A 


II27D 


III 29 F 


IV27G 


V27B 


VI25C 


VII 25 E 


II17B 


III 19 D 


rV17E 


V17G 


VI 15 A 


VII 15 C A = Pazar, B = Pazartesi, 
F = Ctuna, G = Cnmarted. C = Sail, D = ^ar§amba, E = Per^embe, 59 — EHcri: 871 — 900 Hicri tariMerin s Muharrem 
30 gun Safer 
29 giln Rebiyiilewel 
30 gun Rebiyiilahir 
29 gun Cemaziyel- 
ewel 30 gun Cemaziyel- 
ahir 

29 gun 871 


1466 VIII 13 D 


IX12F 


872 


1467 VIII 2 A 


IX IC 


873 


1468 


VII 22 F 


VIII 21 A 


874 


1469 


VII 11 C 


VIII 10 E 


875 


1470 


VI30G 


VII 30 B 


876 


1471 


VI20E 


VII 20 G 


877 


1472 


VI 8 B 


VII 8D 


878 


1473 


V29G 


VI28B 


879 


1474 


V18D 


VI17F 


88U 


1475 


V 7A 


VI 6 C 


881 


1476 


IV26F 


V26A 


882 


1477 


IV ISC 


V15E 


888 


1478 


IV 4G 


V 4B 


884 


1479 


III 25 E 


IV24G 


88S 


1480 


III 13 B 


rvi2D XllG 

IX SOD 

IX19B 

IX 8 F 

VIII 28 C VIII 18 A 

VIII 6E 

VII 27 C 

VII 16 G 

VII 5D VI24B 
VI13F 
VI 2 C 
V23A 
VllE XIIOB 
X30F 
X19D 
X 8A 

IX27E IX17C 

IX 5 G 

VIII 26 E 

VIII 15 B 

VIII 4F VII 24 D 

VII 13 A 

VII 2E 

VI22C 

VIIOG XII 9 C 
XI28G 
XI17E 
XI 6B 

X26F X16D 

X 4A 

IX24F 

IX13C 

IX 2 G VIII 22 E 

VIII 11 B 

VII 31 F 

VII 21 D 

VII 9 A 1467 I 8E 
XII 28 B 
XII 17 G 
XII 6D 

XI 25 A XI15F 
XI 3 C 
X24A 
X13E 
X 2B IX 21 G 

IXIOD 

VIII 30 A 

VIII 20 F 

VIII 8C 886 
887 
888 
889 
890 1481 
1482 
1483 
1484 
1485 III 2F 

II20D 

II 9 A 

I30F 

I18C rV lA 
III 22 F 
III 11 C 
II 29 A 
II17E IV30B 
IV20G 
IV 9D 
III 29 B 
III 18 F V30D 

V20B 

V 9F 

IV28D 

IV 17 A VI28E 
VI18C 
VI 7 G 

V27E 
V16B VII 28 G 
VII 18 E 
VII 7B 
VI26G 
VI15D 891 
892 
893 
894 
895 896 
897 
898 
899 
900 1486 
1486 
1487 
1488 
1489 1490 
1491 
1492 
1493 
1494 I 7G 


XII 28 E 


XIH7B 


XII 5F 


XI25D 


XI 14 A 


XI 4 F 


X23C 


X12G 


X 2E II 6 B 

1487 I 27 G 

1488 1 16 D 

1489 I 4A 
XII 25 F XII 14 C 
XII 4 A 
XI22E 
XIllB 
XI IG 1490 III 7C 
II 25 A 
II14E 
II 2 B 
I23G 1491 112 D 

1492 I 2B 
XII 21 F 
XII 10 C 

XI 30 A IV 6 E 
III 27 C 
III 15 G 
III 4D 
II22B IIllF 
II ID 

1493 I 20 A 

1494 I 9E 
XII 30 C 1495 V 5F 
n^25D 
rV13A 
rV 2E 
III 23 C III 12 G 

III IE 

II18B 

II 7 F 

I28D VI 4 A 
V25F 
V13C 
V 2G 

IV22E IVllB 
III 31 G 
III 20 D 
III 9 A 
II27F I = Ocak, n = 
Vn = Temmuz, Vni §iibat, in = Marl, IV = Nisan, V = 
= AgMlos, IX = Eylul, X = Ekim, XI Mayia, VI = Haziran, 
= Kasun, XII = Aralik. — 60 Miladi karfiliklan MOadi: 1466 — 1495 Recep 


§abaii 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


ZilMcce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 gun 


29-30 gun 


II 6F 


III 8 A 


IV 6B 


V 6D 


VI 4 E 


VII 4 G 


1468 I 26 C 


II25E 


III 25 F 


IV 24 A 


V23B 


VI22D 


1469 1 15 A 


II14C 


III 15 D 


IV14F 


V13G 


VI12B 


1470 I 4E 


II 3 G 


III 4 A 


IV 3 C 


V 2D 


VI IF 


XII 24 B 


1471 I 23 D 


II21E 


III 23 G 


IV 21 A 


V21C 


XII 14 G 


1472 1 13 B 


II lie 


III 12 E 


IVIOF 


VIOA 


XII 2D 


1473 I IF 


I30G 


III IB 


III 30 C 


IV29E 


XI 22 B 


XII 22 D 


1474 I 20 E 


II19G 


III 20 A 


IV19C 


XIllF 


XII 11 A 


1475 I 9B 


II 8 D 


III 9E 


rv 8G 


X31C 


XI30E 


XII 29 F 


1476 I 28 A 


II26B 


III 27 D 


X20A 


XI19C 


XII 18 D 


1477 1 17 F 


II15G 


III 17 B 


X 9E 


XI 8 G 


XII 7 A 


1478 I 6C 


II 4 D 


III 6F 


IX28B 


X28D 


XI26E 


XII 26 G 


1479 I 24 A 


II23C 


IX18G 


X18B 


XI16C 


XII 16 E 


1480 1 14 F 


11 13 A 


IX 6 D 


X 6F 


XI 4 G 


XII 4 B 


1481 I 2C 


II IE 


VIII 26 A 


IX25C 


X24D 


XI23F 


XII 22 G 


1482 I 21 B 


VIII 16 F 


IX 15 A 


X14B 


XI13D 


XII 12 E 


1483 1 11 G 


VIII 5C 


IX 4 E 


X 3F 


XI 2 A 


XII IB 


XII 31 D 


VII 25 A 


VIII 24 C 


IX22D 


X22F 


XI20G 


XII 20 B 


VII 14 E 


VIII 13 G 


IX 11 A 


XllC 


XI 9 D 


XII 9F 


VII 3B 


VIII 2 D 


VIII 31 E 


IX30G 


X29A 


XI28C 


VI23G 


VII 23 B 


VIII 21 C 


IX20E 


X19F 


XI 18 A 


VIllD 


VII 11 F 


VIII 9G 


IX 8 B 


X 7C 


XI 6E 


V31A 


VI30C 


VII 29 B 


VIII 28 F 


IX26G 


X26B 


V21F 


VI 20 A 


VII 19 B 


VIII 18 D 


IX16E 


X16G 


VIOC 


VI 9 E 


VII 8F 


VIII 7 A 


IX SB 


X 5D 


IV 29 A 


V29C 


VI27D 


VII 27 F 


VIII 25 G 


IX24B 


IV18E 


V18G 


VH6A 


VII 16 C 


VIII 14 D 


IX13F 


IV 7B 


V 7D 


VI 5 E 


VH 5G 


VIII 3 A 


IX 2 C 


III 28 G 


IV27B 


V26C 


VI25E 


VII 24 F 


VIII 23 A A = Pazar, B = Pazartesi, 
F = Ctima, G = Comortesi. C = Sail, D = (lar^amlia, E = Perjemlie, 61 Hicri : 901 — 930 Hicri tarihlerin ?> 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


13 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 
30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


901 


1495 


IX21B 


X21D 


XI19E 


XII 19 G 


1496 1 17 A 


II16C 


902 


1496 


IX 9 F 


X 9A 


XI 7 B 


XII 7D 


1497 I 5E 


II 4 G 


903 


1497 VIII 30 D 


IX29F 


X28G 


XI27B 


XII 26 C 


1498 I 25 E 


904 


1498 VIII 19 A 


IX 18 C 


X17D 


XI16F 


XII 15 G 


1499 1 14 B 


905 


1499 VIII BE 


IX 7 G 


X 6A 


XI 5 C 


XII 4D 


1500 I 3F 


906 


1500 


VII 28 C 


VIII 27 E 


IX25F 


X25A 


XI23B 


XII 23 D 


907 


1501 


VII 17 G 


VIII 16 B 


IX14C 


X14E 


XI12F 


XII 12 A 


908 


1502 


VII 7E 


VIII 6G 


IX 4 A 


X 4C 


XI 2D 


XII 2F 


909 


1503 


VI26B 


VII 26 D 


VIII 24 E 


IX23G 


X22A 


XI 21 C 


910 


1504 


VI14F 


VII 14 A 


VIII 12 B 


IXllD 


XlOE 


XI 9 G 


911 


1505 


VI 4 D 


VII 4F 


VIII 2G 


IX IB 


IX30C 


X30E 


912 


1506 


V 24 A 


VI 23 C 


VII 22 D 


VIII 21 F 


IX19G 


X19B 


913 


1507 


V13E 


VI12G 


VII 11 A 


VIII 10 C 


IX 8 D 


X 8F 


914 


1508 


V 2C 


VI IE 


VI30F 


VII 30 A 


VIII 28 B 


IX 27 D 


915 


1509 


IV21G 


V21B 


VI 19 C 


VII 19 E 


VIII 17 F 


IX 16 A 


916 


1510 


IVIOD 


VIOF 


VI 8 G 


VII 8B 


VIII 6C 


IX 5 E 


917 


1511 


III 31 B 


IV 30 D 


V29E 


VI28G 


VII 27 A 


VIII 26 C 


918 


1512 


III 19 F 


IV 18 A 


V17B 


VI16D 


VII 15 E 


VIII 14 G 


919 


1513 


III 9D 


IV 8 F 


V 7G 


VI 6 B 


VII 5C 


VIII 4E 


920 


1514 


II 26 A 


III 28 C 


IV26D 


V26F 


VI24G 


VII 24 B 


921 


1515 


II15E 


III 17 G 


IV 15 A 


Vise 


VI 13 D 


VII 13 F 


922 


1516 


II 5 C 


III 6E 


IV 4 F 


V 4A 


VI 2 B 


VII 2D 


923 


1517 


I24G 


II23B 


III 24 C 


IV23E 


V22F 


VI 21 A 


924 


1518 


I13D 


II12F 


III 13 G 


IV 12 B 


VllC 


VI 10 E 


925 


1519 


I 3B 


II 2D 


III 3E 


IV 2 G 


V lA 


V31C 


926 


1519 


XII 23 F 


1520 I 22 A 


II20B 


III 21 D 


IV 19 E 


V19G 


927 


1520 


XII 12 D 


1521 1 11 F 


II 9 G 


III 11 B 


IV 9 C 


V 9E 


928 


1521 


XII lA 


XII 31 C 


1522 I 29 D 


II28F 


III 29 G 


IV 28 B 


929 


1522 


XI20E 


XII 20 G 


1523 1 18 A 


II17C 


III 18 D 


IV17F 


930 


1523 


XI IOC 


XII 10 E 


1524 I 8F 
I = Mart, I\ 


II 7 A 
'■ = Nisan, \ 


III 7B 

' = Mayis, \ 


IV 6D i 
1 = Haziran, 
I =- 


Ocak, n 


= §ul)at, n 


vn = 


= Temmuz, VB 


I = Agustos, 


IX = Eylul, 


X = Ekim, 7 


Q = Kasim, ] 


ni = Aralik. 62 — Mil&di kar§iliklari MUadi: 1495—1524 Recep 
30 giin ^aban 
29 gun Bamazan 
30 giin §ewal 
29 gun Zilkade 
30 giin Zilhicce 
29-30 gun III 16 D 


rvi5F 


V14G 


III 5 A 


IV 4 C 


V 3D 


II23F 


III 25 A 


IV23B 


II12C 


III 14 E 


rvi2F 


II IG 


III 2B 


III 31 C 


1501 I 21 E 


II20G 


III 21 A 


1502 1 10 B 


II 9 D 


III 10 E 


XII 31 G 


1503 I 30 B 


II28C 


XII 20 D 


1504 1 19 F 


II17G 


XII 8 A 


1505 I 5C 


11 5D 


XI28F 


XII 28 A 


1506 I 26 B 


XI17C 


XII 17 E 


1507 1 15 F 


XI 6 G 


XII 6B 


1508 I 4C 


X26E 


XI25G 


XII 24 A 


X15B 


XI14D 


XII 13 E 


X 4F 


XI 3 A 


XII 2B 


IX24D 


X24F 


XI22G 


IX 12 A 


X12C 


XIIOD 


IX 2 F 


X 2A 


X31B 


VIII 22 C 


IX21E 


X20F 


VIII 11 G 


IXIOB 


X 9C 


VII 31 E 


Vm 30 G 


IX 28 A 


VII 20 B 


VIII 19 D 


IX17E 


VII 9F 


VIII 8 A 


IX 6 B 


VI29D 


VII 29 F 


VIII 27 G 


VI 17 A 


VII 17 C 


VIII 15 D 


VI 7 F 


VII 7 A 


VIII 5B 


V27C 


VI26E 


VII 25 F 


V16G 


VI15B 


VII 14 C 


V 5E 


VI 4 G 


VII 3 A 


A = Pa 


zar, B = Pt 


tzaitesi, C = 


F = Cmna, 


G = Cmnarte 


si. 1509 
1510 1511 VI23B 
VI 2F 
V23D 

V12A 
IV30E IV20C 
IV 9 G 
III 30 E 
III 18 B 
III 7F II25D 

II14A 

II 3 E 

I23C 

I12G I ID 

XII 22 B 

XII 10 F 

XI30D 

XI 19 A XI 8 E 
X28C 
X17G 
X 6D 

IX26B IX14F 

IX 4 D 

VIII 24 A 

VIII 13 E 

VIII 2C VII 12 C 

VII IG 

VI21E 

VIIOB 

V29F V19D 

V 8A 

IV28F 

IV16C 

IV 5 G III 26 E 

III 15 B 

III 3F 

II21D 

II 10 A I30E 

1512 I 20 C 

1513 I 8G 
XII 29 E 
XII 18 B XII 7F 
XI26D 
XI 15 A 

XI 4 E 
X25C X13G 

X 3E 

IX22B 

IXllF 

VIII 31 D 1514 
1515 1516 VIII 11 n 
VII 31 B 
VII 21 G 
VII 10 D 

VI 28 A VI18F 

VI 7 C 

V28A 

V16E 

V SB rV25G 
IV14D 
IV 2A 
III 23 F 
III 12 C III IG 

II19E 

II 7 B 

I28G 

I17D I 6A 
XII 26 F 
XII 15 C 
XII 4G 

XI24E XI12B 

XI 2 G 

X22D 

XllA 

IX30F Sah, D = ^ariamba, E = Per^embe, 63 — Hicri: 931 — 960 Hicri tarihlerin 'Z 


Miiharrem 


Safer 


Rebiiilewel 


Rebiyiilahir 


Ceina2dyel- 
ewel 


Cemaziyel- 
ahir 


s 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


30 giin 


30 giin 


29 gun 931 


1524 


X29G 


XI28B 


XII 27 C 


1525 I 26 E 


II24E 


III 26 A 


932 


1525 


X18D 


XI17B 


XII 16 G 


1526 1 15 B 


II13C 


III 15 E 


933 


1526 


X 8B 


XI 7 D 


XII 6E 


1527 I 5G 


II 3 A 


III 5C 


934 


1527 


IX27F 


X27A 


XI25B 


XII 25 D 


1528 I 23 E 


n22G 


935 


1528 


IX15C 


X15E 


XI13F 


XII 13 A 


1529 1 11 B 


II 10 D 


936 


1529 


IX 5 A 


X 5C 


XI 3D 


XII 3F 


1530 I IG 


I31B 


937 


1530 VIII 25 E 


IX24G 


X23A 


XI22C 


XII 21 D 


1531 I 20 F 


938 


1531 VIII 15 C 


IX14E 


X13F 


XI 12 A 


XII 11 B 


1532 1 10 D 


939 


1532 VIII 3G 


IX 2 B 


X IC 


X31E 


XI29F 


XII 29 A 


940 


1533 


VII 23 D 


VIII 22 F 


IX20G 


X20B 


XI18C 


XII 18 E 


941 


1534 


VII 13 B 


VIII 12 D 


IX IDE 


XlOG 


XI 8 A 


XII 8C 


942 


1535 


VII 2F 


VIII lA 


VIII 30 B 


IX29D 


X28E 


XI27G 


943 


1536 


VI20C 


VII 20 E 


VIII 18 F 


IX 17 A 


X16B 


XI15D 


944 


1537 


VI 10 A 


VII 10 C 


VIII 8D 


IX 7F 


X 6G 


XI 5 B 


945 


1538 


V30E 


VI 29 G 


VII 28 A 


VIII 27 C 


IX25D 


X25F 


946 


1539 


V19B 


VI18D 


VII 17 E 


VIII 16 G 


IX 14 A 


X14C 


947 


1540 


V 8G 


VI 7 B 


VII 6C 


VIII 5E 


IX 3 F 


X 3A 


948 


1541 


IV27D 


V27F 


VI25G 


VII 25 B 


VIII 23 C 


IX22E 


949 


1542 


IV17B 


V17D 


VI15E 


VII 15 G 


VIII 13 A 


IX12C 


950 


1543 


IV 6F 


V 6A 


VI 4 B 


VII 4D 


VIII 2E 


IX IG 


951 


1544 


III 25 C 


IV24E 


V23F 


VI 22 A 


VII 21 B 


VIII 20 D 


952 


1545 


III 15 A 


rvi4c 


V13D 


VI12F 


VII 11 G 


VIII 10 B 


953 


1546 


III 4E 


IV 3G 


V 2A 


VI IC 


VI30D 


VII 30 F 


954 


1547 


II21B 


III 23 D 


IV21E 


V21G 


VI 19 A 


VII 19 C 


955 


1548 


IIllG 


III 12 B 


IV IOC 


VIOE 


VI 8 F 


VII 8 A 


956 


1549 


I30D 


III IF 


III 30 G 


IV29B 


V28C 


VI27E 


957 


1550 


I20B 


II19D 


III 20 E 


IV19G 


V18A 


VII7C 


958 


1551 


I 9F 


II 8 A 


III 9B 


IV 8 D 


V 7E 


VI 6 G 


959 


1551 


XII 29 C 


1552 I 28 E 


II26F 


III 27 A 


IV25B 


V25D 


960 


1552 


XII 18 A 


1553 1 17 C 


II15D 
[ = Mart, T\ 


III 17 F 
r = Nisan, V 


IV15G 
= Mayis, V 


V15B 
I = Ocak, n 


= §nl)at, It 


[ = Haziran, 


vn = 


= Temmuz, VE 


I = Agustos, 


IX = Eylul, 


X = Ekiin, S 


J. = Kasim, ^ 


Cn = Aralik. — 64 Miladi kar§iliklari Miladi: 1524 — 1553 Recep 
30 giin §aban 
29 gun Ramazan 
30 giin §ewal 
29 giin Zilkade 
30 giin ZiUucce 
29-30 gun IV 24 B 


V24D 


VI22E 


VII 22 G 


VIII 20 A 


IX19C 


IV13F 


V13A 


VI 11 B 


VII 11 D 


VIII 9E 


IX 8 G 


IV 3D 


V 3F 


VI IG 


VII IB 


VII 30 C 


VIII 29 E 


III 22 A 


IV2IC 


V20D 


VI19F 


VII 18 G 


VIII 17 B 


III 11 E 


IVIOG 


V 9A 


VI 8 C 


VII 7D 


VIII 6F 


III IC 


III 31 E 


IV29F 


V29A 


VI 27 B 


VII 27 D 


II18G 


III 20 B 


IV 18 C 


V 18 E 


VI 16 F 


VII 16 A 


II 8 E 


III 9G 


IV 7A 


V 7C 


VI 5D 


VII 5F 


1533 I 27 B 


II26D 


III 27 E 


IV 26 G 


V25A 


VI24C 


1534 I 16 F 


II 15 A 


III 16 B 


IV 15 D 


V14E 


VI13G 


1535 I 6D 


II 5 F 


III 6G 


IV 5 B 


V 4C 


VI 3E 


XII 26 A 


1536 I 25 C 


II23D 


III 24 F 


IV22G 


V 22 B 


XII 14 E 


1537 I 13 G 


II 11 A 


III 13 C 


IVllD 


VllF 


XII 4C 


1538 I 3E 


11 IF 


III 3 A 


IV IB 


V ID 


XI23G 


XII 23 B 


1539 I 21 C 


II20E 


III 21 F 


IV 20 A 


XI12D 


XII 12 F 


1540 I 10 G 


11 9 B 


III 9C 


IV 8E 


XI IB 


XII ID 


XII 30 E 


1541 I 29 G 


II 27 A 


III 29 C 


X21F 


XI 20 A 


XII 19 B 


1542 I 18 D 


II16E 


III 18 G 


XllD 


XI 10 F 


XII 9G 


1543 I 8B 


II 6 C 


III 8E 


IX 30 A 


X30C 


XI28D 


XII 28 F 


1544 I 26 G 


II25B 


IX18E 


X18G 


XI 16 A 


XII 16 C 


1545 1 14 D 


II13F 


IX 8 C 


X 8E 


XI 6 F 


XII 6 A 


1546 I 4B 


II 3D 


VIII 28 G 


IX27B 


X26C 


XI25E 


XII 24 F 


1547 I 23 A 


VIII 17 D 


IX16F 


X15G 


XI14B 


XII 13 C 


1548 1 12 E 


VIII 6B 


IX 5 D 


X 4E 


XI 3 G 


XII 2 A 


1549 I 1 C 


VII 26 F 


VIII 25 A 


IX23B 


X23D 


XI21E 


XII 21 G 


VII 16 D 


VIII 15 F 


IX13G 


X13B 


XI lie 


XII 11 E 


VII 5 A 


VIII 4C 


IX 2D 


X 2F 


X31G 


XI30B 


VI23E 


VII 23 G 


VIII 21 A 


IX20C 


X19D 


XI18F 


VI13C 


VII 13 E 


VIII 11 F 


IX 10 A 


X 9B 


XI 8 D A = Pazar, B = Pazartesi, 
F = Cuma, G = Cumartesi. C = Sail, D = (ar^amba, E = Fer;eiiilie, — 65 — Hicri: 961—990 Hicri tarihlerin ?. 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyulahir 


Cemaziyel- 
ewel 


Cemaziyel- 
Shir 


K- 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 961 


1553 


XII 7E 


1554 I 6G 


II 4 A 


III 6C 


IV 4 D 


V 4F 


962 


1554 


XI 26 B 


XII 26 D 


1555 I 24 E 


II23G 


III 24 A 


IV23C 


963 


1555 


XI16G 


XII 16 B 


1556 1 14 C 


II13E 


III 13 F 


IV 12 A 


964 


1556 


XI 4 D 


XII 4F 


1557 I 2G 


II IB 


III 2C 


IV IE 


965 


1557 


X24A 


XI23C 


XII 22 D 


1558 I 21 F 


II19G 


III 21 B 


966 


1558 


X14F 


XI 13 A 


XII 12 B 


1559 I 11 D 


II 9 E 


III 11 G 


967 


1559 


X 3C 


XI 2 E 


XII IF 


XII 31 A 


1560 I 29 B 


II28D 


968 


1560 


IX 22 A 


X22C 


XI20D 


XII 20 F 


1561 1 18 G 


II17B 


969 


1561 


IX HE 


XllG 


XI 9 A 


XII 9C 


1562 I 7D 


II 6 F 


970 


1562 VIII 31 B 


IX30D 


X29E 


XI28G 


XII 27 A 


1563 I 26 C 


971 


1563 VIII 21 G 


IX20B 


X19C 


XI18E 


XII 17 F 


1564 1 16 A 


972 


1564 VIII 9D 


IX 8 F 


X 7G 


XI 6 B 


XII 5C 


1565 I 4E 


973 


1565 


VII 29 A 


VIII 28 C 


IX26D 


X26F 


XI24G 


XII 24 B 


974 


1566 


VII 19 F 


VIII 18 A 


IX16B 


X16D 


XI14E 


XII 14 G 


975 


1567 


VII 8C 


VIII 7E 


IX 5 F 


X SA 


XI 3 B 


XII 3D 


976 


1568 


VI26G 


VII 26 B 


VIII 24 C 


IX23E 


X22F 


XI 21 A 


977 


1569 


VI16E 


VII 16 G 


VIII 14 A 


IX13C 


X12D 


XIllF 


978 


1570 


VI 5 B 


VII 5D 


VIII 3E 


IX 2 G 


X lA 


X31C 


979 


1571 


V26G 


VI25B 


VII 24 C 


VIII 23 E 


IX21F 


X21A 


980 


1572 


V14D 


VI13F 


VII 12 G 


VIII 11 B 


IX 9 C 


X 9E 


981 


1573 


V 3A 


VI 2 C 


VII ID 


VII 31 F 


VIII 29 G 


IX28B 


982 


1574 


IV23F 


V23A 


VI21B 


VII 21 D 


VIII 19 E 


IX18G 


983 


1575 


IV12C 


V12E 


VIIOF 


VII 10 A 


VIII 8B 


IX 7 D 


984 


1576 


III 31 G 


IV30B 


V29C 


VI28E 


VII 27 F 


VIII 26 A 


985 


1577 


III 21 E 


IV20G 


V19A 


VI18C 


VII 17 D 


VIII 16 F 


986 


1578 


III 10 B 


IV 9D 


V 8E 


VI 7 G 


VII 6 A 


VIII 5C 


987 


1579 


II28G 


III 30 B 


IV28C 


V28E 


VI26F 


VII 26 A 


988 


1580 


1117 D 


III 18 F 


IV16G 


V16B 


VI14C 


VII 14 E 


989 


1581 


II 5 A 


III 7C 


rV 5D 


V 5F 


VI 3 G 


VII 3B 


990 


1582 


I26F 


11 25 A 


III 26 B 


IV25D 


V24E 


VI23G 


I = Mart, I 


V = Nisan, V 


= Mayis, V 
I = 


Ocak, 11 


= §iibat, n 


[ = Hassuran, 


vn = 


= Temmuz, VII 


[ = Aguatos, 


IX = Eylia, 


X = Ekim, 3 


1 = Kasun, 


Xn = Aralifr. — 66 Miladi kar§iliklari Maadi : 1553 — 1582 Recep 


^aban 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


ZilMcce 


30 gun 


29 gun 


30 giih 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


VI 2 G 


VII 2B 


VII 31 C 


VIII 30 E 


IX28F 


X28A 


V22D 


VI 211 


VJI 20 G 


VIII 19 B 


IX17C 


X17E 


VllB 


VIIOD 


VII 9E 


VIII 8G 


IX 6 A 


X 6C 


IV30F 


V30A 


VI28B 


VII 28 D 


VIII 26 E 


IX2SG 


rvi9C 


V19E 


VI17F 


VII 17 A 


VIII 15 B 


IX14D 


IV 9 A 


V 9C 


VI 7 D 


VII 7F 


VIII 5G 


IX 4 B 


III 28 E 


IV27G 


V26A 


VI25C 


VII 24 D 


VIII 23 F 


III 18 C 


IV17E 


V16F 


VI 15 A 


VII 14 B 


VIII 13 D 


III 7G 


rV 6B 


V 5C 


VI 4 E 


VII 3 F 


VIII 2 A 


II24D 


III 26 F 


IV24G 


V24B 


VI22C 


VII 22 E 


HUB 


III 15 D 


IV13E 


V13G 


VI 11 A 


VII 11 C 


II 2 F 


III 4 A 


IV 2 B 


V 2D 


V31E 


VI30G 


1566 I 22 C 


II21E 


III 22 F 


IV 21 A 


V20B 


VI19D 


1567 1 12 A 


line 


III 12 D 


IV HE 


VIOG 


VI 9 B 


1568 I IE 


I31G 


II 29 A 


III 30 C 


IV28D 


V28F 


XII 20 B 


1569 1 19 D 


II17E 


III 19 G 


IV 17 A 


V17C 


XII 10 G 


1570 I 9B 


II 7 C 


III 9E 


IV 7F 


V 7A 


XI29D 


XII 29 F 


1571 I 27 G 


II26B 


III 27 C 


rV26E 


XI19B 


XII 19 D 


1572 1 17 E 


ni6G 


III 16 A 


IV15C 


XI 7 F 


XII 7 A 


1573 I 5B 


II 4 D 


III 5E 


IV 4G 


X27C 


XI26E 


XII 25 F 


1574 I 24 A 


II22B 


III 24 D 


X17A 


XI16C 


XII 15 D 


1575 1 14 F 


II12G 


III 14 B 


X 6E 


XI 5 G 


XII 4 A 


1576 ISC 


II ID 


III 2F 


IX24B 


X24D 


XI22E 


XII 22 G 


1577 I 20 A 


II19C 


IX14G 


X14B 


XI12C 


XII 12 E 


1578 1 10 F 


11 9A 


IX 3D 


X 3F 


XI IG 


XII IB 


XII 30 C 


1579 I 29 E 


VIII 24 B 


IX23D 


X22E 


XI21G 


XII 20 A 


1580 1 19 C 


VIII 12 F 


IX 11 A 


XlOB 


XI 9 D 


XII 8E 


1581 I 7G 


VIII IC 


VIII 31 E 


IX29F 


X29A 


XI27B 


XII 27 D 


VII 22 A 


VIII 21 C 


IX19D 

A = Pazar, B = Pazaitesi, 
F = Cuma, G = Cumartesi. Sail, D = (kr^amlia, Per^embe, 67 Hicri: 990 — 1020 Hicri tarihlerin >> 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


u. 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahrr 


a 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


30 giin 


30 gun 


29 gun 


990 1 1582 


G 


r e g o 


rye 


n t 


a k V 


i m i 


991 


1583 


I25C 


II24E 


III 25 F 


IV24A 


V23B 


VI22D 


992 


1584 


I14G 


II13B 


III 13 C 


IV12E 


VllF 


VI 10 A 


993 


1585 


I 3E 


II 2 G 


III 3 A 


rV 2C 


V ID 


V31F 


994 


1585 


XII 23 B 


1586 I 22 D 


II20E 


III 22 G 


IV 20 A 


V20C 


995 


1586 


XII 12 F 


1587 1 11 A 


II 9 B 


III 11 D 


IV 9 E 


V 9G 


996 


1587 


XII 2D 


1588 I IF 


I30G 


II29B 


III 29 C 


IV28E 


997 


1588 


XI 20 A 


XII 20 C 


1589 1 18 D 


II17F 


III 18 G 


IV17B 


998 


1589 


XIIOF 


XII 10 A 


1590 I 8B 


II 7 D 


III 8E 


IV 7 G 


999 


1590 


X30C 


XI29E 


XII 28 F 


1591 I 27 A 


II25B 


III 27 D 


1000 


1591 


X19G 


XI18B 


XII 17 C 


1592 I 16 E 


II14F 


III 15 A 


1001 


1592 


X 8E 


XI 7 G 


XII 6 A 


1593 I 5 C 


II 3D 


III 5F 


1002 


1593 


IX27B 


X27D 


XI25E 


XII 25 G 


1594 I 23 A 


II22C 


1003 


1594 


IX16F 


X16A 


XI14B 


XII 14 D 


1595 1 12 E 


IIllG 


1004 


1595 


IX 6 D 


X 6F 


XI 4 G 


XII 4B 


1596 I 2C 


II IE 


1005 


1596 VIII 25 A 


IX24C 


X23D 


XI22F 


XII 21 G 


1597 I 20 B 


1006 


1597 VIII 14 E 


IX13G 


X12A 


XI lie 


XII 10 D 


1598 I 9F 


1007 


1598 VIII 4 C 


IX 3 E 


X 2F 


XI lA 


XI SOB 


XII 30 D 


1008 


1599 


VII 24 G 


VIII 23 B 


IX21C 


X21E 


XI19F 


XII 19 A 


1009 


1600 


VII 13 E 


VIII 12 G 


IX 10 A 


XIOC 


XI 8 D 


XII 8F 


1010 


1601 


VII 2B 


VIII ID 


VIII 30 E 


IX29G 


X28A 


XI27C 


1011 


1602 


VI21F 


VII 21 A 


VIII 19 B 


IX18D 


X17E 


XI16G 


1012 


1603 


VIllD 


VII 11 F 


VIII 9G 


IX 8 B 


X 7C 


XI 6 E 


1013 


1604 


V30A 


VI29C 


VII 28 D 


VIII 27 F 


IX25G 


X25B 


1014 


1605 


V19E 


VI18G 


VII 17 A 


VIII 16 C 


IX14D 


X14F 


1015 


1606 


V 9C 


VI 8 E 


VII 7r 


VIII 6 A 


IX 4 B 


X 4D 


1016 


1607 


IV28G 


V28B 


VI26C 


VII 26 E 


VIII 24 F 


IX 23 A 


1017 


1608 


IV17E 


V17G 


VI 15 A 


VII 15 C 


VIII 13 D 


IX12F 


1018 


1609 


IV 6 B 


V 6D 


VI 4 E 


VII 4G 


VIII 2 A 


IX IC 


1019 


1610 


III 26 F 


IV25A 


V24B 


VI23D 


VII 22 E 


VIII 21 G 


1020 


1611 


III 16 D 


IV15F 


V14G 


VI13B 


VII 12 C 


VIII 11 E I = Ocak, n = §ul)at, HI = Marl, IV = Nisan, TV = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VHI = Agustos, IX - Eylul, X = Ekim, XI = Kasun, XH = Aralik. 

— 68 — Not: 10. III. 1700 tarihine kadar Julian takvimine gore gvinun tarihini bulmak Miladi kar§i 


liklari 


Miladi 


: 1582 — 1612 


Recep 


§abaii 


Ramazan 


§evval 


Zilkade 


Zilhicce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 
17. Ramazan = X 15 F| X 29 E 


1 XI 27 G| XII 27 B 


VII 21 I 


VIII 20 G 


IX 18 A 


X18C 


XI16D 


XII 16 F 


VII 9B 


VIII 8D 


IX 6 E 


X 6G 


XI 4 A 


XII 4 C 


VI29G 


VII 29 B 


VIII 27 C 


IX26E 


X25F 


XI 24 A 


VI18D 


VII 18 F 


VIII 16 G 


IX15B 


X14C 


XI13E 


VI 7 A 


VII 7C 


VIII 5D 


IX 4 F 


X 3G 


XI 2B 


V27F 


VI 26 A 


VII 25 B 


VIII 24 D 


IX22E 


X22G 


V16C 


VI15E 


VII 14 F 


VIII 13 A 


IXllB 


XllD 


V 6A 


VI 5C 


VII 4D 


VIII 3F 


IX IG 


X IB 


IV25E 


V25G 


VI 23 A 


VII 23 C 


VIII 21 D 


IX20F 


IV13B 


V13D 


VI HE 


VII 11 G 


VIII 9 A 


IX 8 C 


IV 3 G 


V 3B 


VI IC 


VII IE 


VII 30 F 


VIII 29 A 


III 23 D 


IV22F 


V21G 


VI20B 


VII 19 C 


VIII 18 E 


III 12 A 


IV lie 


VIOD 


VI 9 F 


VII 8G 


VIII 7B 


III IF 


III 31 A 


IV29B 


V29D 


VI 27 E 


VII 27 G 


II18C 


III 20 E 


IV18F 


V18A 


VI16B 


VII 16 D 


II 7 G 


III 9B 


IV 7 C 


V 7E 


VI 5 F 


VII 5 A 


1599 I 28 E 


II27G 


III 28 A 


IV27C 


V26D 


VI25F 


1600 1 17 B 


II16D 


III 16 E 


IV15G 


V14A 


VI 13 


1601 I 6G 


II 5B 


III 6C 


IV 5E 


V 4F 


VI 3 A 


XII 26 D 


1602 I 25 F 


II23G 


III 25 B 


IV23C 


V23E 


XII 15 A 


1603 IMC 


ni2D 


III 14 F 


IV12G 


V 12B 


XII 5F 


1604 I 4A 


II 2 B 


III 3D 


IV IE 


V IG 


XI23C 


XII 23 E 


1605 I 21 F 


II 20 A 


III 21 B 


IV20D 


XI12G 


XII 12 B 


1606 1 10 C 


II 9 E 


III 10 F 


IV 9A 


XI 2 E 


XII 2G 


XII 31 A 


1607 I 30 C 


II28D 


III 30 F 


X22B 


XI21D 


XII 20 E 


1608 1 19 G 


II 17 A 


III 18 C 


XllG 


XIIOB 


XII 9C 


1609 I 8E 


II 6 F 


III 8 A 


IX SOD 


X30F 


XI28G 


XII 28 B 


1610 I 26 C 


II25E 


IX 19 A 


X19C 


XI17D 


XII 17 F 


1611 1 15 G 


1114 B 


IX 9 F 


X 9A 


XI 7 B 


XII 7D 
Sail, D = 


1612 I 5E 
^ar^amba, E 


II 4 G 


A = Pa? 


ar, B = Pa 


zartesi, C = 


= Perfembe, 


F = Cuma, 


G = Cmnartes 


i. 

69 i5in on giin onceki giinim tarihini esas tutmabdxr. Hicri: 1021 — 1050 Hicri tarihlerin >> 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 
Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 
30 giin 


29 giin 


30 giin 


29 giin 


30 giin 


29 gun 


1021 


1612 


III 4A 


IV 3 C 


V 2D 


VI IF 


VI 30 G 


VII 30 B 


1022 


1613 


II21E 


III 23 G 


IV 21 A 


V21C 


VI 19 D 


VII 19 F 


1023 


1614 


II lie 


III 13 E 


IVllF 


VllA 


VI 9 B 


VII 9D 


1024 


1615 


I31G 


III 2B 


III 31 C 


IV30E 


V29F 


VI 28 A 


1025 


1616 


I20D 


II19F 


III 19 G 


IV18B 


V17C 


VI16E 


1026 


1617 


I 9B 


II 8 D 


III 9E 


IV 8 G 


V 7A 


VI 6 C 


1027 


1617 


XII 29 F 


1618 I 28 A 


II26B 


III 28 D 


IV26E 


V26G 


1028 


1618 


XII 19 D 


1619 1 18 F 


II16G 


III 18 B 


IV16C 


V16E 


1029 


1619 


XII 8 A 


1620 I 7C 


II 5 D 


III 6F 


IV 4G 


V 4B 


1030 


1620 


XI26E 


XII 26 G 


1621 I 24 A 


II23C 


III 24 D 


IV23F 


1031 


1621 


XI16C 


XII 16 E 


1622 1 14 F 


1113 A 


III 14 B 


IV13D 


1032 


1622 


XI 5 G 


XII 5B 


1623 I 3 C 


II 2 E 


III 3F 


IV 2A 


1033 


1623 


X25D 


XI24F 


XII 23 G 


1624 I 22 B 


II20C 


III 21 E 


1034 


1624 


X14B 


XI13D 


XII 12 E 


1625 1 11 G 


II 9 A 


III 11 C 


1035 


1625 


X 3F 


XI 2 A 


XII IB 


XII 31 D 


1626 I 29 E 


II28G 


1036 


1626 


IX22C 


X22E 


XI20F 


XII 20 A 


1627 1 18 B 


II17D 


1037 


1627 


IX 12 A 


X12C 


XIIOD 


XII 10 F 


1628 I 8G 


II 7 B 


1038 


1628 VIII 31 E 


IX30G 


X29A 


XI28C 


XII 27 D 


1629 I 26 F 


1039 


1629 VIII 21 C 


IX20E 


X19F 


XI 18 A 


XII 17 B 


1630 I 16 D 


1040 


1630 VIII 10 G 


IX 9 B 


X 8C 


XI 7 E 


XII 6F 


1631 I 5A 


1041 


1631 


VII 30 D 


VIII 29 F 


IX27G 


X27B 


XI25C 


XII 25 E 


1042 


1632 


VII 19 B 


VIII 18 D 


IX16E 


X16G 


XI 14 A 


XII 14 C 


1043 


1633 


VII 8F 


VIII 7 A 


IX SB 


X 5D 


XI 3 E 


XII 3G 


1044 


1634 


VI27C 


VII 27 E 


VIII 25 F 


IX 24 A 


X23B 


XI22D 


1045 


1635 


VI 17 A 


VII 17 C 


VIII 15 D 


IX14F 


X13G 


XI12B 


1046 


1636 


VI 5 E 


VII 5G 


VIII 3 A 


IX 2 C 


X ID 


X31F 


1047 


1637 


V26C 


VI25E 


VII 24 F 


VIII 23 A 


IX21B 


X21D 


1048 


1638 


V15G 


VI14B 


VII 13 C 


VIII 12 E 


IXIOF 


XlOA 


1049 


1639 


V 4D 


VI 3F 


VII 2G 


VIII IB 


VIII 30 C 


IX29E 


1050 


1640 


IV23B 


V23D 


VI21E 


VII 21 G 


VIII 19 A 


IX18C I = Ocak, n = §iil.at, in = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VXH = Agustos, IX = Eylul, X = Efcim, XI = Kasim, XH = Aralik. 

— 70 — Not: 10. III. 1700 tarihine kadar Julian takvimine gore gimiin tarihini buknak Mil^di kar§iliklari Miiadi: 1612 — 1641 Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


Zilhicce 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 gun 


29-30 gun 


VIII 28 C 


IX27E 


X26F 


XI 25 A 


XII 24 B 


1613 I 23 D 


VIII 17 G 


IX16B 


X15C 


XI14E 


XII 13 F 


1614 1 12 A 


VIII 7E 


IX 6 G 


X 5A 


XI 4 C 


XII 3D 


1615 I 2F 


VII 27 B 


VIII 26 D 


IX24E 


X24G 


XI 22 A 


XII 22 C 


VII 15 F 


VIII 14 A 


IX12B 


X12D 


xnoE 


XII 10 G 


VII 5D 


VIII 4F 


IX 2 G 


X 2B 


X31C 


XI30E 


VI 24 A 


VII 24 C 


VIII 22 B 


IX21F 


X20G 


XII9B 


VI14F 


VII 14 A 


VIII 12 B 


IXllD 


XlOE 


XI 9 G 


VI 2 C 


VII 2E 


VII 31 F 


VIII 30 A 


IX28B 


X28D 


V22G 


VI21B 


VII 20 C 


VIII 19 E 


IX17F 


X17A 


V12E 


VIllG 


VII 10 A 


VIII 9C 


IX 7 D 


X 7F 


V IB 


V31D 


VI29E 


VII 29 G 


VIII 27 A 


IX26C 


IV19F 


V19A 


VI17B 


VII 17 D 


VIII 15 E 


IX14G 


IV 9 D 


V 9F 


VI 7 G 


VII 7B 


VIII 5G 


IX 4 E 


III 29 A 


IV28C 


V27D 


VI26F 


VII 25 G 


VIII 24 B 


III 18 E 


IV17G 


V16A 


VI15C 


VII 14 D 


VIII 13 F 


III 7C 


IV 6 E 


V 5F 


VI 4 A 


VII 3B 


VIII 2D 


II24G 


III 26 B 


IV24C 


V24E 


VI22F 


VII 22 A 


HUE 


III 16 G 


IV 14 A 


V14C 


VI12D 


VII 12 F 


II 3 B 


III 5D 


rv 3E 


V 3G 


VI lA 


VII IC 


1632 I 23 F 


II 22 A 


III 22 B 


IV21D 


V20E 


VI19G 


1633 1 12 D 


IIllF 


III 12 G 


IVIIB 


VIOC 


VI 9 E 


1634 I lA 


I31C 


III ID 


III 31 F 


IV29G 


V29B 


XII 21 E 


1635 I 20 G 


II 18 A 


III 20 C 


IV18D 


V18F 


XII 11 C 


1636 1 10 E 


II 8 F 


III 9 A 


IV 7B 


V 7D 


XI29G 


XII 29 B 


1637 I 27 C 


II26E 


III 27 F 


IV 26 A 


XI19E 


XII 19 G 


1638 1 17 A 


II 16 C 


III 17 D 


IV16F 


XI 8 B 


XII 8D 


1639 I 6E 


II 5 G 


III 6 A 


IV 5 C 


X28F 


XI 27 A 


XII 26 B 


1640 I 25 D 


II23E 


III 24 G 


X17D 


XI16F 


XII 15 G 


1641 1 14 B 
= Sail, D = 


II12C 
(laxfamba, E 


III 14 E 


A = Pa. 


Bar, B = Pa 


.zartesi, C = 


= Per§einlie, — 71 i^in on gun onceki giiniin tarihini eaas tutmalidir. Hicri : 1051 — 1080 Hicri tarihlerin ?* 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


1.4 

o 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


aliir 


S 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 giin 


1051 


1641 


IV12F 


V12A 


VIIOB 


VII 10 D 


VIII 8E 


IX 7 G 


1052 


1642 


rv IC 


V IE 


V30F 


VI 29 A 


VII 28 B 


VIII 27 D 


1053 


1643 


III 22 A 


IV21C 


V20D 


VI19F 


VII 18 G 


VIII 17 B 


1054 


1644 


III 10 E 


IV 9G 


V 8A 


VI 7 C 


VII 6D 


VIII 5F 


1055 


1645 


II 27 B 


III 29 D 


IV27E 


V27G 


VI 25 A 


VII 25 C 


1056 


1646 


II17G 


III 19 B 


IV17C 


V17E 


VI15F 


VII 15 A 


1057 


1647 


II 6 D 


III 8F 


IV 6 G 


V 6B 


VI 4 C 


VII 4E 


1058 


1648 


I27B 


II26D 


III 26 E 


IV25G 


V24A 


VI23C 


1059 


1649 


I15F 


II 14 A 


III 15 B 


IV14D 


V13E 


VI12G 


1060 


1650 


I 4C 


II 3 E 


III 4F 


IV 3 A 


V 2B 


VI ID 


1061 


1650 


XII 25 A 


1651 I 24 C 


II22D 


III 24 F 


IV22G 


V22B 


1062 


1651 


XII 14 E 


1652 1 13 G 


II 11 A 


III 12 C 


IVIOD 


VIOF 


1063 


1652 


XII 2B 


1653 I ID 


I 30 E 


III IG 


III 30 A 


IV29C 


1064 


1653 


XI22G 


XII 22 B 


1654 I 20 C 


II19E 


III 20 F 


IV19A 


1065 


1654 


XIllD 


XII 11 F 


1655 I 9G 


II SB 


III 9C 


rv 8E 


1066 


1655 


X31A 


XI 30 C 


XII 29 D 


1656 I 28 F 


II 26 G 


III 27 B 


1067 


1656 


X20F 


XI 19 A 


XII 18 B 


1657 1 17 D 


ni5E 


III 17 G 


1068 


1657 


X 9C 


XI BE 


XII 7F 


1658 I 6A 


II 4 B 


III 6D 


1069 


1658 


IX 29 A 


X29C 


XI27D 


XII 27 F 


1659 I 25 G 


II24B 


1070 


1659 


IX18E 


X18G 


XI 16 A 


XII 16 C 


1660 1 14 D 


II13F 


1071 


1660 


IX 6 B 


X 6D 


XI 4 E 


XII 4G 


1661 I 2A 


II IC 


1072 


1661 VIII 27 G 


IX26B 


X25C 


Xr24E 


XII 23 F 


1662 I 22 A 


1073 


1662 VIII 16 D 


IX15F 


X14G 


XI13B 


XII 12 C 


1663 1 11 E 


1074 


1663 VIII 5 A 


IX 4 C 


X 3D 


XI 2F 


XII IG 


XII 31 B 


1075 


1664 


VII 25 F 


VIII 24 A 


IX22B 


X22D 


XI20E 


XII 20 G 


1076 


1665 


VII 14 C 


VIII 13 E 


IXllF 


XllA 


XI 9 B 


XII 9 D 


1077 


1666 


VII 4 A 


VIII 3C 


IX ID 


X IF 


X30G 


XI29B 


1078 


1667 


VI23E 


VII 23 G 


VIII 21 A 


IX20C 


X19D 


XI18F 


1079 


1668 


VIllB 


VII 11 D 


VIII 9E 


IX 8 G 


X 7A 


XI 6 C 


1080 


1669 


VI IG 


VII IB 


VII 30 C 


VIII 29 E 


IX27F 


X27 A I = Ocak, n = §nliat. III = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VHI = Agustos, IX = Eyiul, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aialik. 72 — Not: 10. III. 1700 tariMne kadar Jnlian tafcvimine gore gimiin tarihini bulmak F' Miladi kar§iliklari Miladi : 1641 — 1670 Recep 


§aban 


Ramazan 


§evval 


Zilkade 


Zilhicce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


X 6A 


XI 5 C 


XII 4 D 


1642 I 3F 


II IG 


III 3B 


IX25E 


X25G 


XI 23 A 


XII 23 C 


1643 I 21 D 


II20F 


IX15C 


X15E 


XI13F 


XII 13 A 


1644 1 11 B 


IIIOD 


IX 3 G 


X 3B 


XI IC 


XII IE 


XII 30 F 


1645 I 29 A 


VIII 23 D 


IX22F 


X21G 


XI20B 


XII 19 C 


1646 1 18 E 


VIII 13 B 


IX12D 


XllE 


XIIOG 


XII 9 A 


1647 I 8C 


VIII 2F 


IX lA 


IX30B 


X30D 


XI28E 


XII 28 G 


VII 22 D 


VIII 21 F 


IX19G 


X19B 


XI17C 


XII 17 E 


VII 11 A 


VIII 10 C 


IX 8 D 


X 8F 


XI 6 G 


XII 6B 


VI30E 


VII 30 G 


VIII 28 A 


IX27C 


X26D 


XI25F 


VI20C 


VII 20 E 


VIII 18 F 


1X17 A 


X16B 


XI15D 


VI 8 G 


VII 8B 


VIII 6C 


IX 5 E 


X 4F 


XI 3 A 


V28D 


VI27F 


VII 26 G 


VIII 25 B 


IX23C 


X23E 


V18B 


VI17D 


VII 16 E 


VIII 15 G 


IX 13 A 


X13C 


V 7F 


VI 6 A 


VII 5B 


VIII 4D 


IX 2 E 


X 2G 


IV25C 


V25E 


VI23F 


VII 23 A 


VIII 21 B 


IX20D 


IV 15 A 


Vise 


VI13D 


VII 13 F 


VIII 11 G 


IXIOB 


IV 4 E 


V 4G 


VI 2 A 


VII 2C 


VII 31 D 


Vin30F 


III 25 C 


IV24E 


V23F 


VI 22 A 


VII 21 B 


VIII 20 D 


III 13 G 


IV12B 


VllC 


VIIOE 


VII 9F 


VIII 8 A 


III 2D 


IV IF 


IV30G 


V30B 


VI28C 


VII 28 E 


II20B 


III 22 D 


IV20E 


V20G 


VI18G 


VII 18 C 


II 9 F 


III 11 A 


IV 9B 


V 9D 


VI 7 E 


VII 7G 


1664 I 29 C 


II28E 


III 28 F 


IV 27 A 


V26B 


VI 25 D 


1665 I 18 A 


II17C 


III 18 D 


IV17F 


V16G 


VI15B 


1666 I 7E 


II 6 G 


III 7 A 


IV 6 C 


V 5D 


VI 4 F 


XII 28 C 


1667 I 27 E 


II25F 


III 27 A 


IV25B 


V25D 


XII 17 G 


1668 I 16 B 


II14C 


III 15 E 


IV13F 


V13A 


XII 5D 


1669 I 4F 


II 2 G 


III 4B 


IV 2C 


V 2E 


XI25B 


XII 25 D 


1670 I 23 E 


II22G 


III 23 A 


IV22 C A .= Pazar, B = Pazartesi, C = Sail, D = ^ar^amba, E = Per?embe, 
F = Cuma, G = Cumartesi. 

— 73 — igin on giin onceki gunxin tarihini esas tutmalidir. Hicri : 1081 — 1110 Hicri tarihlerin « Muharrem 
30 giin Safer 
29 gun Rebiyulewel 
30 giin Rebiyiilahir 
29 giin Cemaziyel- 
ewel 
30 giin Cemaziyel- 
ahir 29 gun 1081 
1082 
1083 
1084 
1085 1670 
1671 
1672 
1673 
1674 V21D 

VIOA 

IV29F 

IV18C 

IV 7 G VI20F 
VI 9 C 
V29A 
VIBE 
V 7B VII 19 G 

VII 8D 

VI27B 

VI16F 

VI 5 C VIII 18 B 

VIII 7F 

VII 27 D 

VII 16 A 

VII 5E IX16C 

IX 5 G 

VIII 25 E 

VIII 14 B 

VIII 3F X16E 

X 5B 

IX24G 

IX13D 

IX 2 A 1086 
1087 
1088 
1089 
1090 1091 
1092 
1093 
1094 
1095 1096 
1097 
1098 
1099 
1100 1675 III 28 E 


rV27G 


V26A 


VI25C 


VII 24 D 


VIII 23 F 


1676 III 16 B 


IV15D 


V14E 


VI13G 


VII 12 A 


VIII 11 C 


1677 III 6G 


IV 5 B 


V 4C 


VI 3 E 


VII 2F 


VIII lA 


1678 II 23 D 


III 25 F 


IV23G 


V23B 


VI21C 


VII 21 E 


1679 II 12 A 


III 14 C 


IV12D 


V12F 


VIIOG 


VII 10 B 


1680 II 2 F 


III 3 A 


IV IB 


V ID 


V30E 


VI29G 


1681 I 21 C 


II20E 


III 21 F 


IV20A 


V19B 


VI18D 


1682 1 10 G 


II 9 B 


III 10 C 


rV 9E 


V 8F 


VI 7 A 


1682 XII 31 E 


1683 I 30 G 


II 28 A 


III 30 C 


IV28D 


V28F 


1683 XII 20 B 


1684 1 19 D 


II17E 


III 18 G 


IV 16 A 


V16C 


1684 XII 8F 


1685 I 7A 


II 5B 


III 7D 


IV 5E 


V 5G 


1685 XI 28 D 


XII 28 F 


1686 I 26 G 


II25B 


III 26 C 


IV25E 


1686 XI 17 A 


XII 17 C 


1687 1 15 D 


II14F 


III 15 G 


IV14B 


1687 XI 7 F 


XII 7 A 


1688 I SB 


II 4 D 


III 4E 


IV 3G 


1688 X 26 C 


XI25E 


XII 24 F 


1689 I 23 A 


II21B 


III 23 D 1101 
1102 
1103 
1104 
1105 1689 
1690 
1691 
1692 
1693 X15G 

X 5E 

IX24B 

IX12F 

IX 2D XI14B 

XI 4 G 

X24D 

X12A 

X 2F XII 13 C 

XII 3 A 

XI22E 

XIIOB 

X31G 1690 I12E 

1691 I 2C 
XII 22 G 
XII 10 D 

XI SOB IIIOF 
I31D 

1692 I 20 A 

1693 I 8E 
XII 29 C 1694 III 12 A 

III 2F 

II19C 

II 7 G 

I28E 1106 
1107 
1108 
1109 
1110 1694 VIII 22 A 

1695 VIII 12 F 

1696 VII 31 C 

1697 VII 20 G 

1698 VII 10 E IX21C 

IX 11 A 

VIII 30 E 

VIII 19 B 

VIII 9G X20D 


XI19F 


XII 18 G 


1695 1 17 B 


XlOB 


XI 9 D 


XII 8E 


1696 I 7G 


IX28F 


X28A 


XI26B 


XII26D 


IX17C 


X17E 


XI15F 


XII 15 A 


IX 7 A 


X 7C 


XI 5D 


XII 5F I = Ocak, 
Vn = Teminuz. n = §ubat, m = 
Vni = Aguslos, IX Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Hazban, 
= Eyifll, XI = Eldm, XI = Kasim, XH = Aralik. — 74. Not: 10. III. 1700 tarihine kadar Julian takvimine gore giiniin tarihini bulmak Miladi karfiliklan Maadi: 1670 — 1699 Recep 
30 giin §aban 
29 gun Hamazan 
30 giin §evval 
29 gun Zilkade 
30 giin 2Slhicce 
29-30 giin XI14F 
XI 3C 
X23A 
X12E 
X IB XII 14 A 


1671 1 12 B 


IIllD 


III 12 E 


IVllG 


XII 3 E 


1672 I IF 


I 31 A 


II29B 


III 30 D 


XI22C 


XII 21 D 


1673 I 20 F 


II18G 


III 20 B 


XIllG 


XII 10 A 


1674 I 9C 


II 7 D 


III 9F 


X31D 


XI29E 


XII 29 G 


1675 I 27 A 


II26C IX21G 

IX 9 D 

VIII 30 B 

VIII 19 F 

VIII 8C X21B 

X 9F 

IX29D 

IX 18 A 

IX 7 E XI19C 

XI 7G 

X28E 

X17B 

X 6F XII 19 E 

XII 7 B 

XI27G 

XI16D 

XI 5 A 1676 1 17 F 

1677 I 5C 
XII 26 A 
XII 15 E 
XII 4B 1678 
1679 
1680 II 16 A 

II 4 E 

I25C 

IMG 

I 3D VII 28 A 

VII 17 E 

VII 6B 

VI26G 

VI14D VI 3A 
V24F 
V13C 
V 2A 

rV21E IVIOB 
III 31 G 
III 19 D 
III 8 A 
II26F 1697 
1698 
1699 II15C 
II 5 A 

I24E 
I13B 
I 3G VIII 27 C 


IX25D 


X25F 


XI23G 


XII 23 B 


VIII 16 G 


IX 14 A 


X14C 


XI12D 


XII 12 F 


VIII 5D 


IX 3 E 


X 3G 


XI 1 A 


XII IC 


VII 26 B 


VIII 24 C 


IX23E 


X22F 


XI 21 A 


VII 14 F 


VIII 12 G 


IXllB 


xio-c 


XI 9 E 


VII 3C 


VIII ID 


VIII 31 F 


IX29G 


X29B 


VI 23 A 


VII 22 B 


VIII 21 D 


IX19E 


X19G 


VI12E 


VII 11 F 


VIII 10 A 


IX 8 B 


X 8D 


VI IC 


VI SOD 


VII 30 F 


VIII 28 G 


IX27B 


V21G 


VI 19 A 


VII 19 C 


VIII 17 D 


IX16F 


VIOD 


VI 8 E 


VII 8G 


VIII 6 A 


DC 5C 


IV30B 


V29C 


VI28E 


VII 27 F 


VIII 26 A 


rV18F 


V17G 


VI16B 


VII 15 C 


VIII 14 E 


IV 7C 


V 6D 


VI 5 F 


VII 4G 


VIII 3B 


III 28 A 


IV26B 


V26D 


VI24E 


VII 24 G 


III 17 E 


IV15F 


V15A 


VI13B 


VII 13 D 


III 6C 


IV 4D 


V 4F 


VI 2 G 


VII 2B 


II23G 


III 24 A 


IV23C 


V22D 


VI21F 


ni2D 


III 13 E 


IV12G 


VllA 


VI IOC 


II 2 B 


III 3C 


IV 2E 


V IF 


V31 A A = Pazar, B = Pazartesi, 
F = Cuma, G = Cninartesi. Sail, D ^ ^ar^mba, E = Per^embe, — 75 — 
i^in on giin onceki giinun tarihini esas tutmalidir. Hicri: 1111—1140 Hicri tarihlerin >» 
Cemaziycl- 


Cemaziyel- 
Muharrem 


Safer 


Rebiyulewel 


Rebiyiilaliir 


evvel 


ahir 


w 


30 giln 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 giln 


29 gun 


1111 


1699 


VI29B 


VII 29 D 


VIII 27 E 


IX26G 


X25A 


XI24C 


1112 


1700 


VI18F 


VII 18 A 


VIII 16 B 


IX15D 


X14E 


XI13G 


1113 


1701 


VI 8 D 


VII 8F 


VIII 6G 


IX 5 B 


X 4C 


XI 3 E 


1114 


1702 


V28A 


VI27C 


VII 26 D 


VIII 25 F 


IX23G 


X23B 


1115 


1703 


V17E 


VI16G 


VII 15 A 


VIII 14 C 


IX12D 


X12F 


1116 


1704 


V 6C 


VI 5E 


VII 4F 


VIII 3 A 


IX 1 B 


X 1 D 


1117 


1705 


IV 25 G 


V25B 


VI23C 


VII 23 E 


VIII 21 F 


IX 20 A 


1118 


1706 


IV15E 


V15G 


VI 13 A 


VII 13 C 


VIII 11 D 


IXIOF 


1119 


1707 


IV 4 B 


V 4D 


VI 2 E 


VII 2G 


VII 31 A 


VIII 30 C 


1120 


1708 


III 23 F 


IV 22 A 


V21B 


VI20D 


VII 19 E 


VIII 18 G 


1121 


1709 


III 13 D 


IV12F 


VUG 


VIIOB 


VII 9C 


VIII 8E 


1122 


1710 


III 2 A 


IV IC 


IV BOD 


V30F 


VI28G 


VII 28 B 


1123 


1711 


II 19 E 


III 21 G 


IV 19 A 


V19C 


VI17D 


VII 17 F 


1124 


1712 


II 9 C 


III 10 E 


IV 8 F 


V 8A 


VI 6 B 


VII 6D 


1125 


1713 


I28G 


n27B 


III 28 C 


IV27E 


V26F 


VI 25 A 


1126 


1714 


I17D 


II16F 


III 17 G 


IV16B 


V15C 


VI14E 


1127 


1715 


I 7B 


II 6 D 


III 7E 


IV 6 G 


V 5A 


VI 4 C 


1128 


1715 


XII 27 F 


1716 I 26 A 


II24B 


III 25 D 


IV23E 


V23G 


1129 


1716 


XII 16 D 


1717 1 15 F 


II13G 


III 15 B 


IV13C 


V13E 


1130 


1717 


XII 5 A 


1718 I 4C 


II 2D 


III 4F 


IV 2 G 


V 2B 


1131 


1718 


XI24E 


XII 24 G 


1719 I 22 A 


II21C 


III 22 D 


IV21F 


1132 


1719 


XI14C 


XII 14 E 


1720 I 12 F 


nil A 


III 11 B 


IVIOD 


1133 


1720 


XI 2 G 


XII 2B 


XII 31 C 


1721 I 30 E 


II28F 


III 30 A 


1134 


1721 


X22D 


XI21F 


XII 20 G 


1722 1 19 B 


II17C 


III 19 E 


1135 


1722 


X12 B 


XIllD 


XII 10 E 


1723 I 9 G 


II 7 A 


in 9C 


1136 


1723 


X IF 


X31A 


XI29B 


XII 29 D 


1724 I 27 E 


II26G 


1137 


1724 


IX20D 


X20F 


XI18G 


XII 18 B 


1725 1 16 C 


II 15 E 


1138 


1725 


IX 9 A 


X 9C 


XI 7 D 


XII 7F 


1726 I 5 G 


II 4 B 


1139 


1726 VIII 29 E 


IX28G 


X27A 


XI26C 


XII 25 D 


1727 I 24 F 


1140 


1727 VIII 19 C 


IX18E 


X17F 


XI 16 A 


XII 15 B 


1728 ri4D I = Ocak, n = §ubat, m = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Hasdran, 
Vn = Temmuz, VIH = Agustos, IX = Eylul, X = Eldm, XI = Kasnn, XH = Arahk. 

_ 76_ N o I ; 11. m. 1700 — 11. ni. 1800 tarihleri arasmda Julyin takvimine gore giiniin Miladi kar§iliklari MUadi: 1699 — 1728 Reecp 
3U giin §aban 
29 gun Ramazan 
30 giin §evval 
29 gun Zilkade 
30 giin Zilhicce 
29-30 gun XII 23 D 


1700 I 22 F 


II20G 


III 22 B 


IV20C 


V20E 


XII 12 A 


1701 I lie 


II 9 D 


III 11 F 


IV 9 G 


V 9B 


XII 2F 


1702 I lA 


I30B 


III ID 


III 30 E 


IV29G 


XI 21 C 


XII 21 E 


1703 I 19 F 


II 18 A 


III 19 B 


rV18D 


XI 10 G 


XII 10 B 


1704 I 8C 


II 7 E 


III 7F 


IV 6 A 


X30E 


XI29G 


XII 28 A 


1705 I 27 C 


II25D 


III 27 F 


X19B 


XI18D 


XII 17 E 


1706 I 16 G 


11 14 A 


III 16 C 


X 9G 


XI 8 B 


XII 7C 


1707 I 6E 


II 4 F 


III 6 A 


IX28D 


X28F 


XI26G 


XII 26 B 


1708 I 24 C 


II23E 


1X16 A 


X16C 


XI14D 


XII 14 F 


1709 I 12 G 


HUB 


IX 6 F 


X 6A 


XI 4 B 


XII 4D 


1710 I 2E 


II 1 G 


VIII 26 C 


IX25E 


X24F 


XI 23 A 


XII 22 B 


1711 I21D 


VIII 15 G 


IX14B 


X13C 


XI12E 


XII 11 F 


1712 1 10 A 


VIII 4E 


IX 3 G 


X 2A 


XI IC 


XI 30 D 


XII 30 F 


VII 24 B 


VIII 23 D 


IX21E 


X21G 


XI 19 A 


XII 19 C 


VII 13 F 


VIII 12 A 


IXIOB 


XIOD 


XI 8 E 


XII 8G 


VII 3D 


VIII 2F 


VIII 31 G 


IX 30 8 


X29C 


XI28E 


VI 21 A 


VII 21 C 


VIII 19 D 


IX18F 


X17G 


XI16B 


VI 11 F 


VII 11 A 


VIII 9B 


IX 8 D 


X 7E 


XI 6 G 


V31C 


VI 30 E 


VII 29 F 


VIII 28 A 


IX26B 


X26D 


V20G 


VI19B 


VII 18 C 


VIII 17 E 


IX15F 


X15 A 


V 9E 


VI 8 G 


VII 7 A 


VIII 6C 


IX 4 D 


X 4F 


IV28B 


V28D 


VI26E 


VII 26 G 


VIII 24 A 


IX23C 


IV17F 


V17A 


VI15B 


VII 15 D 


VIII 13 E 


IX12G 


IV 7D 


V 7F 


VI 5 G 


VII 5B 


VIII 3C 


IX 2 E 


III 26 A 


IV25C 


V24D 


VI23F 


VII 22 G 


VIII 21 B 


III 16 F 


IV 15 A 


V14B 


VI13D 


VII 12 E 


VIII 11 G 


III 5 C 


rV 4E 


V 3F 


VI 2 A 


VII IB 


VII 31 D 


II22G 


III 24 B 


IV22C 


V22E 


VI20F 


VII 20 A 


II12E 


III 13 G 


IV HA 


VllC 


VI 9 D 


VII 9F A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sail, D = Car^amba, E = Per^emhe, 
F = Cuma, G = Cumartesi. 

— 77 — tarihini bulmak igin on bir gun onceki gunun tarihini esas tutinahdir. fficri: 1141 — 1170 Hicri tarihlerin Muharrem 
30 gun Safer 
29 gun Rebiyulev\'el 
30 gun Rebiyulahir 
29 gun Cemaziyel- 

ewel 

30 giin Cemaziyel- 

ahir 

29 gun 1141 


1728 VIII 7G 


IX 6 B 


X 5C 


XI 4 E 


XII 3F 


1729 I 2A 


1142 


1729 


VII 27 D 


VIII 26 F 


IX24G 


X24B 


XI 22 


XII 22 E 


1143 


1730 


VII 17 B 


VIII 16 D 


IX ME 


X14G 


XI 12 A 


XJI12C 


1144 


1731 


VII 6F 


VIII 5 A 


IX 3 B 


X 3D 


XI IE 


XII IG 


1145 


1732 


VI24C 


VII 24 E 


VIII 22 F 


1X21 A 


X20B 


XI19D 


1146 


1733 


VI 14 A 


VII 14 C 


VIII 12 D 


IXllF 


XlOG 


XI 9 B 


1147 


1734 


VI 3 E 


VII 3G 


VIII lA 


VIII 31 C 


IX29D 


X29F 


1148 


1735 


V24C 


VI23E 


VII 22 F 


VIII 21 A 


IX19B 


X19D 


1149 


1736 


V12G 


VIllB 


VII 10 C 


VIII 9E 


IX 7 F 


X 7A 


1150 


1737 


V ID 


V31F 


VI29G 


VII 29 B 


VIII 27 C 


IX26E 


1151 


1738 


IV 21 B 


V21D 


VI19E 


VII 19 G 


VIII 17 A 


IX16C 


1152 


1739 


rvioF 


VIOA 


VI 8 B 


VII 8D 


VIII 6E 


IX 5 G 


1153 


1740 


III 29 C 


IV28E 


V27F 


VI 26 A 


VII 25 B 


VIII 24 D 


1154 


1741 


III 19 A 


IV18C 


V17D 


VI16F 


VII 15 G 


VIII 14 B 


1155 


1742 


III 8E 


IV 7G 


V 6A 


VI 5.C 


VII 4D 


VIII 3F 


1156 


1743 


II25B 


III 27 D 


IV2SE 


V25G 


VI 23 A 


VII 23 C 


1157 


1744 


II15G 


III 16 B 


IV14C 


V14E 


VI12F 


VII 12 A 


1158 


1745 


II 3D 


III 5F 


IV 3 G 


V 3B 


VI 1 C 


VII IE 


1159 


1746 


I24B 


II23D 


III 24 E 


IV23G 


V22A 


VI 21 C 


1160 


1747 


I 13 F 


II 12 A 


III 13 B 


IV12D 


VUE 


VIIOG 


1161 


1748 


I 2C 


II IE 


III IF 


III 31 A 


IV29B 


V29D 


1162 


1748 


XII 22 A 


1749 I 21 C 


II19D 


III 21 F 


rvi9G 


V19B 


1163 


1749 


XII 11 E 


1750 1 10 G 


II 8 A 


III 10 C 


IV 8 D 


V 8F 


1164 


1750 


XI30B 


XII 30 D 


1751 I28E 


II27G 


III 28 A 


IV27C 


1165 


1751 


XI20G 


XII 20 B 


1752 I 18 C 


II17E 


III 17 F 


rvi6A 


1166 


1752 


XI 8 D 


XII 8F 


1753 I 6G 


II 5 B 


III 6C 


IV 5 E 


1167 


1753 


X29B 


XI28D 


XII 27 E 


1754 I 26 G 


II 24 A 


III 26 C 


1168 


1754 


X18F 


XI 17 A 


XII 16 B 


1755 1 15 D 


II13E 


III 15 G 


1169 


1755 


X 7C 


XI 6 E 


XII 5F 


1756 I 4 A 


II 2 B 


III 3D 


1170 


1756 


IX 26 A 


X26C 


XI24D 


XII 24 F 


1757 I 22 G 


II21B I = Ocak, n = §ubat, IH = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VHI = Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Ekim, XH = Aralik. 

_ 78 _ Not! 11. ni. 1700 — 11. m. 1800 tariUeri arasmda Julian takvimine gore guniin MiMdi karfiliklari Miladi: 1728 — 1757 Recep 


^aban 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


ZilMcce 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 giin 


30 gun 


29-30 gun 


I31B 


III 2D 


III 31 E 


IV30G 


V29A 


VI28C 


1730 I 20 F 


II 19 A 


III 20 B 


IV19D 


V18E 


VI17G 


1731 1 10 D 


II 9 F 


III 10 G 


IV 9 B 


V 8C 


VI 7 E 


XII 30 A 


1732 I 29 C 


II27D 


III 28 F 


IV26G 


V26B 


XII 18 E 


1733 1 17 G 


II 15 A 


III 17 C 


IV15D 


V15F 


XII 8C 


1734 I 7E 


II 5 F 


III 7 A 


IV 5 B 


V 5D 


XI27G 


XII 27 B 


1735 I 25 C 


II24E 


III 25 F 


IV 24 A 


XI17E 


XII 17 G 


1736 1 15 A 


II14C 


III 14 D 


rvi3F 


XI 5 B 


XII 5D 


1737 I 3E 


II 2 G 


III 3 A 


IV 2C 


X25F 


XI 24 A 


XII 23 B 


1738 I 22 D 


II20E 


III 22 G 


X15D 


XI14F 


XII 13 G 


1739 1 12 B 


II IOC 


III 12 E 


X 4A 


XI 3 C 


XII 2D 


1740 I IF 


I30G 


II29B 


IX22E 


X22G 


XI 20 A 


XII 20 C 


1741 1 18 D 


ni7F 


IX12C 


X12E 


XIIOF 


XII 10 A 


1742 I 8B 


II 7 D 


IX IG 


X IB 


X30C 


XI29E 


XII 28 F 


1743 I 27 A 


VIII 21 D 


IX20F 


X19G 


XI18B 


XII 17 C 


1744 1 16 E 


VIII 10 B 


IX 9 D 


X BE 


XI 7 G 


XII 6 A 


1745 150 


VII 30 F 


VIII 29 A 


IX27B 


X27D 


XI25E 


XII 25 G 


VII 20 D 


VIII 19 F 


IX17G 


X17B 


XI15C 


XII 15 E 


VII 9 A 


VIII 8C 


IX 6 D 


X 6F 


XI 4 G 


XII 4B 


VI27E 


VII 27 G 


VIII 25 A 


IX24C 


X23D 


XI22F 


VI17C 


VII 17 E 


VIII 15 F 


IX 14 A 


X13B 


XI12D 


VI 6 G 


VII 6B 


VIII 4C 


IX 3E 


X 2F 


XI lA 


V26D 


VI25F 


VII 24 G 


VIII 23 B 


IX21C 


X21E 


V15B 


VI14D 


VII lo E 


VIII 12 G 


IX 10 A 


XIOC 


V 4F 


VI 3 A 


VII 2B 


VIII ID 


VIII 30 E 


IX29G 


IV24D 


V24F 


VI22G 


VII 22 B 


VIII 20 C 


IX19E 


IV13A 


V13C 


VIllD 


VII 11 F 


VIII 9G 


IX 8 B 


IV IE 


V IG 


V30A 


VI29C 


VII 28 D 


VIII 27 F 


III 22 C 


rV21E 


V20F 


VI 19 A 


VII 18 B 


VIII 17 D A = Pazar, B = Paaartesi, C = Sail, D = Qarfamba, E = Persembe, 
F = Coma, G = Cumartesi. 

_ 79 _ tariMni bubnak iQin on bir giin onceki giiniin taribini esas tutmabdir. Hicri: 1171 — 1200 Hicri tariMerin p-> 
Cemaziyel- 


Cemazlyel- 
Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 


}0 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


1171 


1757 


IX15E 


X15G 


XI 13 A 


XII 13 C 


1758 I 11 D 


IIIOF 


1172 


1758 


IX 4 B 


X 4D 


XI 2 E 


XII 2G 


XII 31 A 


1759 I 30 C 


1173 


1759 VIII 25 G 


IX24B 


X23C 


XI22E 


XII 21 F 


1760 I 20 A 


1174 


1760 VIII 13 D 


IX12F 


XllG 


XIIOB 


XII 9C 


1761 I 8E 


1175 


1761 VIII 2 A 


IX IC 


IX30D 


X30F 


XI28G 


XII 28 B 


1176 


1762 


VII 23 F 


VIII 22 A 


IX20B 


X20D 


XI18E 


XII 18 G 


1177 


1763 


VII 12 f 


VIII 11 E 


IX 9 F 


X 9A 


XI 7 B 


XII 7D 


1178 


1764 


VII 1 A 


VII 31 C 


VIII 29 D 


IX28F 


X27G 


XI26B 


1179 


1765 


VI 20 E 


VII 20 G 


VIII 18 A 


IX17C 


X16D 


XII5F 


1180 


1766 


VI 9B 


VII 9D 


VIII 7E 


IX 6 G 


X 5A 


XI 4 C 


1181 


1767 


V30G 


VI29B 


VII 28 C 


VIII 27 E 


IX25F 


X25A 


1182 


1768 


V18D 


VI17F 


VII 16 G 


VIII 15 B 


IX13C 


X13E 


1183 


1769 


V 7A 


VI 6C 


VII 5D 


VIII 4F 


IX 2 G 


X 2B 


1184 


1770 


IV 27 F 


V27A 


VI 25 B 


VII 25 D 


VIII 23 E 


IX22G 


1185 


1771 


IV 16 C 


V16E 


VI 14 F 


VII 14 A 


VIII 12 B 


IXllD 


1186 


1772 


IV 4G 


V 4B 


VI 2C 


VII 2E 


VII 31 F 


VIII 30 A 


1187 


1773 


III 25 E 


IV 24 G 


V23A 


VI 22 C 


VII 21 D 


VIII 20 F 


1188 


1774 


III 14 B 


IV 13 D 


V12E 


VIllG 


VII 10 A 


VIII 9 C 


1189 


1775 


III 4G 


IV 3B 


V 2C 


VI IE 


VI30F 


VII 30 A 


1190 


1776 


II21D 


III 22 F 


1V20G 


V20B 


VI 18 C 


VII 18 E 


1191 


1777 


11 9 A 


mil C 


IV 9 D 


V 9F 


VI 7 G 


VII 7B 


1192 


1778 


I30F 


III lA 


III 30 B 


rV^29D 


V28E 


VI27G 


1193 


1779 


I19C 


II18E 


III 19 F 


IV 18 A 


V17B 


VI16D 


1194 


1780 


I 8G 


II 7 B 


III 7C 


IV 6 E 


V 5F 


VI 4 A 


1195 


1780 


XII 28 E 


1781 I 27 G 


II 25 A 


III 27 C 


IV25D 


V25F 


1196 


1781 


XII 17 B 


1782 I16D 


II14E 


III 16 G 


IV 14 A 


V14C 


1197 


1782 


XII 7G 


1783 I 6 B 


II 4 C 


III 6E 


IV 4 F 


■ V 4A 


1198 


1783 


XI26D 


XII 26 F 


1784 I 24 G 


II23B 


III 23 C 


rV22E 


1199 


1784 


XI 14 A 


XII 14 C 


1785 I 12 D 


IIllF 


HI 12 G 


IVIIB 


1200 


1785 


XI 4 F 


XII 4 A] 


1786 I 2B 


II ID 


III 2E 


IV IG I = Ocak, n = §ul.at, HI = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VHI = Agustos, IX = Eyiiil, X = Ekim, XI = Kasiin, XH = Aralik. 

— 80 — Not: 11. m. 1700 — 11. m. 1800 tarihleri arasmda Julian takviraine giire guniin Miladi kar§il]klari Miladi: 1757 — 1786 Recep 
30 giin §abaii 
29 gun Kamazan 
30 giin §ewal 
29 gun Zilkade 
30 giin 231hicce 
29-30 gun UIHG 


rvioB 


V 9C 


VI 8 E 


VII 7F 


VIII 6 A 


II28D 


III 30 F 


IV28G 


V28B 


VI26C 


VII 26 E 


II18B 


in 19 D 


IV17E 


V17G 


VI 15 A 


VII 15 C 


II 6 F 


III 8 A 


IV 6 B 


V 6D 


VI 4 E 


VII *G 


1762 I 26 C 


II25E 


III 26 F 


IV 25 A 


V24B 


VI23D 


1763 1 16 A 


II 15 C 


III 16 D 


IV15F 


V14G 


VI13B 


1764 I 5E 


II 4 G 


III 4 A 


IV 3C 


V 2D 


VI IF 


XII 25 C 


1765 I 24 E 


II22F 


III 24 A 


IV22B 


V22D 


XII 14 G 


1766 1 13 B 


II lie 


III 13 E 


IVllF 


V 11 A 


XII 3D 


1767 I 2F 


I31G 


III 2B 


III 31 C 


IV30E 


XI23B 


XII 23 D 


1768 I 21 E 


II20G 


III 20 A 


IV19C 


XIllF 


XII 11 A 


1769 I 9B 


II 8 D 


III 9E 


IV 8G 


X31C 


XI30E 


XII 29 F 


1770 I 28 A 


II 26 B 


III 28 D 


X21A 


XI20C 


XII 19 D 


1771 1 18 F 


II16G 


III 18 B 


XlOE 


XI 9 G 


XII 8 A 


1772 I 7C 


II 5 D 


III 6F 


IX28B 


X28D 


XI26E 


XII 26 G 


1773 I 24 A 


II 23 C 


IX18G 


X18B 


XI16C 


XII 16 E 


1774 1 14 F 


II 13 A 


IX 7D 


X 7F 


XI 5G 


XII 5 B 


1775 I 3C 


II 2 E 


VIII 28 B 


IX27D 


X26E 


XI25G 


XII 24 A 


1776 I 23 C 


VIII 16 F 


IX 15 A 


X14B 


XI13D 


XII 12 E 


1777 1 11 G 


VIII 5C 


IX 4 E 


X 3F 


XI 2 A 


XII IB 


XII 31 D 


VII 26 A 


VIII 25 C 


IX23D 


X23F 


XI21G 


XII 21 B 


VII 15 E 


VIII 14 G 


IX 12 A 


X12C 


XIIOD 


XII 10 F 


VII 3B 


VIII 2D 


VIII 31 E 


IX30G 


X29A 


XI28C 


VI 23 G 


VII 23 B 


VII 21 C 


IX20E 


■ X19F 


XI 18 A 


VI12D 


VII 12 F 


VIII 10 G 


IX 9 B 


X 8C 


XI 7 E 


VI 2 B 


VII 2D 


VII 31 E 


VIII 30 G 


IX 28 A 


X28C 


V21F 


VI 20 A 


VII 19 B 


VIII 18 D 


IX16E 


X16G 


VIOC 


VI 9E 


VII 8F 


VIII 7 A 


IX 5 B 


X 5D 


IV 30 A 


V30C 


VI 28 D 


VII 28 F 
= Sah, D = 


VIII 26 G 
(arfamba, I 


IX25B 


A = Pa 


zar, B = Pi 


izartesi, C = 


1 = Perfembe, — 81 tarihini bulmak iqia on bir giin onceki giiniin tarihini esas tutmahdir. Hicn 


: 1201 — 1230 


Hi< 


an tarihlerin 


■a 
1 
Cemaziyel- 


CemaaSyel- 


^ 


Muhairem 


Safer 


Rebiyxilewel 


Rebiyiilahir 


ewd 


ahir 


a 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


1201 


1786 


X24G 


XI23E 


XII 22 F 


1787 I 21 A 


II19B 


III 21 D 


1202 


1787 


X13G 


XI12B 


XII 11 C 


1788 1 10 E 


II 8 F 


III 9 A 


1203 


1788 


X 2E 


XI IG 


XI 30 A 


XII 30 C 


1789 I 28 D 


II27F 


1204 


1789 


IX21B 


X21D 


XI19E 


XII 19 G 


1790 1 17 A 


II16C 


1205 


1790 


IXIOF 


XlOA 


XI 8 B 


XII 8D 


1791 I 6E 


II 5 G 


1206 1791 VIII 31 D 


IX30F 


X29G 


XI 28 B 


XII 27 C 


1792 I 26 E 


1207 


1792 VIII 19 A 


IX18C 


X17D 


XI16F 


XII 15 G 


1793 1 14 B 


1208 


1793 VIII 9F 


IX 8 A 


X 7B 


XI 6D 


XII 5 E 


1794 I 4G 


1209 


1794 


VII 29 C 


VIII 28 E 


IX26F 


X26A 


XI24B 


XII 12 D 


1210 


1795 


YII 18 G 


VIII 17 B 


IX15C 


X15E 


XH3F 


XII 13 A 


1211 1796 


VII 7E 


VIII 6G 


IX 4 A 


X 4C 


XI 2D 


XII 2 F 


1212 


1797 


VI26B 


VII 26 D 


VIII 24 E 


IX23G 


X22A 


XI21C 


1213 


1798 


VI 15 F 


VII 15 A 


VIII 13 B 


IX12D 


XllE 


XIIOG 


1214 


1799 


VI 5 D 


VII 5F 


VIII 3G 


IX 2 B 


X IC 


X31E 


1215 


1800 


V2SA 


VI24C 


VII 23 D 


VIII 22 F 


IX20G 


X20B 


1216 11801 


V14E 


VI13G 


VII 12 A 


VIII 11 C 


IX 9 D 


X 9F 


1217 


1802 


V 4C 


VI 3 E 


VII 2F 


VIII lA 


VIII 30 B 


IX29D 


1218 


1803 


IV23G 


V23B 


VI21C 


VII 21 E 


VIII 19 F 


IX 18 A 


1219 


1804 


IV12D 


V12G 


VI 10 A 


VII 10 C 


VIII 8D 


IX 7 F 


1220 


1805 


rV IB 


V ID 


V30E 


VI29G 


VII 28 A 


VIII 27 C 


1221 11806 


III 21 F 


IV 20 A 


V19B 


VI18D 


VII 17 E 


VIII 16 G 


1222 


1807 


III 11 D 


rvioF 


V 9G 


VI 8 B 


VII 7C 


VIII 6E 


1223 


1808 


II 28 A 


III 29 C 


IV27D 


V27F 


VI25G 


VII 25 B 


1224 


1809 


II16E 


III 18 G 


IV 16 A 


V16C 


VI14D 


VII 14 F 


1225 


1810 


II 6 C 


III 8E 


IV 6F 


V 6A 


VI 4 B 


VII 4D 


1226 11811 


I26G 


II 25 JB 


III 26 C 


rV25B 


V24Ii 


VI 23 A 


1227 


1812 


I16i 


; II15G 


III 15 A 


IV14C 


: V13E 


VI12F 


1228 


1813 


I 4i 


1 II 3 E 


» III 41 


IV 3G 


V 2A 


VI IC 


1229 


1813 


XII 24 I 


^ 1814 I 23 Ji 


II 21 1 


t III 23 E 


) IV21i 


; V21G 


1230 


1814 


XII 14 r 


) 1815 1 13 I 


II 11 G 


III 13 I 


1 IV IK 


; VllE I = Ocak, n = §ubat, DI = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmnz, VHI = Agnstos, IX = Eyiul, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik. 

_ 82 — Not: 12. ni. 1800 — 13.111.1900 tarihieri arasmda Julian takvimine gore gunun Miladi kar§iliklari MUadi: 1786 — 1815 Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


Zilkade 


Zilhicce 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 gun 


29-30 gun 


IV 19 1 


V19G 


VI 17 A 


VII 17 C 


VIII 15 D 


IX14F 


IV 7B 


V 7D 


VI 5 E 


VII 5G 


VIII 3 A 


IX 2C 


HI 28 G 


IV27B 


V26C 


VI25E 


VII 24 F 


VIII 23 A 


III 17 D 


IV16F 


V15G 


VI14B 


VII 13 C 


VIII 12 E 


III 6 A 


IV 5C 


V 4D 


VI 3 F 


VII 2G 


VIII IB 


II24F 


III 25 A 


IV23B 


V23D 


VI21E 


VII 21 G 


II12C 


III 14 E 


IV12F 


V12A 


VIIOB 


VII 10 D 


II 2 A 


III 4C 


rV 2D 


V 2F 


V31G 


VI 30 B 


1795 I 22 E 


II21G 


III 22 A 


IV21C 


V20D 


VI19F 


1796 1 11 B 


IIIOD 


III 10 E 


IV 9G 


V 8A 


VI 7C 


XII 31 G 


1797 I 30 B 


II28C 


III 30 E 


IV28F 


V28 A 


XII 20 D 


1798 1 19 F 


II17G 


III 19 B 


IV17C 


V17E 


XII 9 A 


1799 I 8C 


II 6 D 


III 8F 


IV 6G 


V 6B 


XI29F 


XII 29 A 


1800 I 27 B 


II26D 


HI 27 E 


IV26G 


XI18C 


XII 18 E 


1801 1 16 F 


II 15 A 


III 16 B 


rvisD 


XI 7G 


XII 7B 


1802 I 5C 


II 4 E 


III 5F 


IV 4A 


X28E 


XI27G 


XII 26 A 


1803 I 25 C 


II23D 


III 25 F 


X17B 


XI16D 


XII 15 E 


1804 1 14 G 


II 12 A 


III 13 C 


X 6G 


XI SB 


XII 4 C 


1805 I 3E 


II IF 


III 3 A 


IX 25 D 


X25F 


XI23G 


XII 23 B 


1806 I 21 C 


II20E 


IXMC 


X14C 


XI12D 


XII 12 F 


1807 1 10 G 


II 9 B 


IX 4F 


X 4A 


XI 2B 


XII 2D 


XII 31 E 


1808 I 30 G 


VIII 23 C 


IX22E 


X21F 


XI 20 A 


XII 19 B 


1809 1 18 D 


VIII 12 G 


IXllB 


XIOC 


XI 9 E 


XII 8 F 


1810 I 7A 


VIII 2E 


IX IG 


IX 30 A 


X30C 


XI28D 


XII 28 F 


VII 22 B 


VIII 21 D 


IX 19 E 


X19G 


XI 17 A 


XII 17 C 


Villi G 


VIII 10 B 


IX 8 C 


X 8E 


XI 6F 


XII 6 A 


VI SOD 


VII 30 F 


VIII 28 G 


IX27B 


X26C 


XI25E 


VI 19 A 


VII 19 C 


VIII 17 D 


IX16F 


X15G 


XI14B 


VI 9 F 


vn 9 A 


VIII 7B 


IX 6 D 
Sail, D = 


X 5E 
(lar^aniba, E 


XI 4 G 


A = Paj 


sar, B = Pa 


zartesi, C = 


= Per^embe, 83 — tarihini bulmafc i^in on iki gun onceki gfiniin tariMni esas tutmalidir. Hicri 


: 1231 — 1260 


Hicri tarihlerin 


?. 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 
Mixharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 


tit 
1— « 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


1231 


1815 


XII 3 A 


1816 I 2C 


I31D 


III IF 


III 30 G 


IV29B 


1232 


1816 


XI21E 


XII 21 G 


1817 1 19 A 


II18C 


III 19 D 


IV18F 


1233 


1817 


xinc 


XII 11 E 


1818 I 9F 


II 8 A 


III 9B 


IV 8 D 


1234 


1818 


X31G 


XI SOB 


XII 29 C 


1819 I 28 E 


II26F 


III 28 A 


1235 


1819 


X20D 


XI19F 


XII 18 G 


1820 I 17 B 


II ISC 


III 16 E 


1236 


1820 


X 9B 


XI 8D 


XII 7E 


1821 I 6G 


II 4 A 


III 6C 


1237 


1821 


IX28F 


X28A 


XI26B 


XII 26 D 


1822 I 24 E 


II23G 


1238 


1822 


IX18D 


X18F 


XI16G 


XII 16 B 


1823 1 14 C 


II13E 


1239 


1823 


IX 7 A 


X 7C 


XI 5 D 


XII 5F 


1824 I 3G 


II 2 B 


1240 


1824 VIII 26 E 


IX25G 


X24A 


XI 23 C 


XII 22 D 


1825 I 21 F 


1241 


1825 VIII 16 C 


IX15E 


X14F 


XI 13 A 


XII 12 B 


1826 1 11 D 


1242 


1826 VIII 5G 


IX 4 B 


X 3C 


XI 2 E 


XII IF 


XII 31 A 


1243 


1827 


VII 25 D 


VIII 24 F 


IX22G 


X22B 


XI20C 


XII 20 E 


1244 


1828 


VII 14 B 


VIII 13 D 


IX HE 


XllG 


XI 9 A 


XII 9C 


1245 


1829 


VII 3F 


VIII 2 A 


VIII 31 B 


IX30D 


X29E 


XI28G 


1246 


1830 


VI22C 


VII 22 E 


VIII 20 F 


IX 19 A 


X18B 


XI17D 


1247 


1831 


VI 12 A 


VII 12 C 


VIII 10 D 


IX 9 F 


X 8G 


XI 7 B 


1248 


1832 


V31E 


VI30G 


VII 29 A 


VIII 28 C 


IX26D 


X26F 


1249 


1833 


V21C 


VI20E 


VII 19 F 


VIII 18 A 


IX16B 


X16D 


1250 


1834 


VIOG 


VI 9 B 


VII 8C 


VIII 7E 


IX 5 F 


X 5A 


1251 


1835 


IV29D 


V29F 


VI27G 


VII 27 B 


VIII 25 C 


IX24E 


1252 


1836 


rvi8B 


V18D 


VI 16 E 


VII 16 G 


VIII 14 A 


IX13C 


1253 


1837 


IV 7 F 


V 7A 


VI SB 


VII SD 


VIII 3E 


IX 2 G 


1254 


1838 


III 27 C 


IV26E 


V25F 


VI 24 A 


VII 23 B 


VIII 22 D 


1255 


1839 


III 17 A 


IV16C 


V15D 


VI14F 


VII 13 G 


VIII 12 B 


1256 


1840 


III SE 


IV 4 G 


V 3A 


VI 2 C 


VII ID 


VII 31 F 


1257 


1841 


II23C 


III 25 E 


IV23F 


V23A 


VI 21 B 


VII 21 D 


1258 


1842 


II12G 


III 14 B 


IV12C 


V12E 


VIIOF 


VII 10 A 


1259 


1843 


II ID 


III 3F 


IV IG 


V IB 


V30C 


VI29E 


1260 


1844 


I22B 


II21D 


III 21 E 


IV 20 G 


V19A 


vri8c I = Ocak, n = §ul)al. III = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmiiz, VQI = Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Kasim, XII = Aralik. 

— 84 — JVol: 12. m. 1800 — 13.111. 1900 tarihleri arasinda Julian lakvimine gore giiniin MOadi kar§iliklari Miladi: 1815 — 1844 Recep 
30 giln §aban 
29 giin Samazan 
30 giin §ewal 
29 giin Zilkade 
30 giin Zilhicce 
29-30 gun V28C 

V17G 

V 7E 

IV26B 

IV14F IV 4 D 
III 24 A 
III 14 F 
in 2C 
II19G VI 27 E 


VII 26 F 


VIII 25 A 


IX23B 


X23D 


VI16B 


VII 15 C 


VIII 14 E 


IX12F 


X12A 


VI 6 G 


VII 5 A 


VIII 4C 


IX 2D 


X 2F 


V26D 


VI24E 


VII 24 G 


VIII 22 A 


IX 21 C 


V14A 


VI12B 


VII 12 D 


VIII 10 E 


IX 9 G 


V 4F 


VI 2 G 


VII 2B 


VII 31 C 


VIII 30 E 


IV23 C 


V22D 


VI21F 


VII 20 G 


VIII 19 B 


IV 13 A 


V12B 


VIllD 


VII 10 E 


VIII 9G 


rv IE 


IV30F 


V30A 


VI28B 


VII 28 D 


III 21 B 


IV19C 


V19E 


VI17F 


VII 17 A II 9 E 

1827 I 29 B 

1828 1 18 F 

1829 I 7D 
XII 27 A 1830 III 11 G 

II28D 

II 17 A 

II 6 F 

I26C IV 9 A 
III 29 E 
III 17 B 
III 7G 

II24D V 9C 
IV28G 
IV16D 
IV 6 B 
III 26 F VI 7 D 

V27A 

VISE 

V 5C 

rV24G VII 7F 

VI26C 

VI14G 

VI 4E 

V24B XII 16 E 
XII 6C 
XI24G 
XI14E 
XI 3 B 1831 1 15 G 

1832 I 5E 
XII 24 B 
XII 14 G 
XII 3D 1833 
1834 
1835 11 13 A 

II 3 F 

I22C 

I12A 

I IE III 15 C 

III 4 A 

II21E 

II lie 

I31G IV13D 
IV 2 B 
III 22 F 
III 12 D 
III lA V13F 

V 2D 

IV 21 A 

IVllF 

III 31 C X23F 

X12D 

X lA 

IX20E 

IX IOC XI 22 A 

XIllF 

X31C 

X20G 

XlOE XII 21 B 

XII 10 G 

XI29D 

XI 18 A 

XI 8 F 1836 I 20 D 

1837 I 9B 
XII 29 F 
XII 18 C 
XII 8 A 1838 
1839 
1840 II18E 
II 7 C 
I27G 
I16D 
I 6B III 19 G 

III 9E 

II26B 

II15F 

II 5 D VIII 29 G 

VIII 19 E 

VIII 8B 

VII 28 F 

VII 17 D IX28B 

IX18G 

IX 7 D 

VIII 27 A 

VIII 16 F X27C 

X17A 

X 6E 

IX 25 B 

IX14G XI26E 

XI16C 

XI 5 G 

X25D 

X14B XII 25 F 

XII 15 D 

XII 4 A 

XI23E 

XI12C 1841 I 24 A 

1842 IMF 

1843 I 3C 
XII 23 G 
XII 12 E A = Pazar, B = Pa=.artesi, C = Sab, D = (^^amba, E = Per^embe, 
1! = Luma, G = Cnmartesi. — 85 tarihini bulmak iQin on iW giin onceki giinun tarihini esas tutmalidir. Hicri: 1261 — 1290 Hicri tarilileriii ?» 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


I-I 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 


s 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 giin 


1261 


1845 


IIOF 


II 9 A 


III 10 B 


IV 9 D 


V 8E 


VI 7 G 


1262 


1845 


XII 30 C 


1846 I 29 E 


II27F 


III 29 A 


IV27B 


V27D 


1263 


1846 


XII 20 A 


1847 1 19 C 


II17D 


III 19 F 


IV17G 


V17B 


1264 


1847 


XII 9 E 


1848 I 8G 


II 6 A 


III 7C 


IV 5D 


V 5F 


1265 


1848 


XI27D 


XII 27 D 


1849 I 25 E 


II24G 


III 25 A 


IV24C 


1266 


1849 


XI17G 


XII 17 B 


1850 1 15 C 


II14E 


III 15 F 


IV 14 A 


1267 


1850 


XI 6 D 


XII 6F 


1851 I 4G 


II 3 B 


III 4C 


IV 3 E 


1268 


1851 


X27B 


XI26D 


XII 25 E 


1852 I 24 G 


II 22 A 


III 23 C 


1269 


1852 


X15F 


XI 14 A 


XII 13 B 


1853 I12D 


IIIOE 


III 12 G 


1270 


1853 


X 4C 


XI 3 E 


XII 2F 


1854 I lA 


I30B 


III ID 


1271 


1854 


IX 24 A 


X24C 


XI22D 


XII 22 F 


1855 I 20 G 


II19B 


1272 


1855 


IX13E 


X13G 


XI 11 A 


XII 11 C 


1856 I 9D 


II 8 F 


1273 


1856 


IX IB 


X ID 


X30E 


XI29G 


XII 28 A 


1857 I 27 C 


1274 


1857 VIII 22 G 


IX21B 


X20C 


XI 19. F 


XII 18 F 


1858 1 17 A 


1275 


1858 VIII 11 D 


IXIOF 


X 9G 


XI 8 B 


XII 7C 


1859 I 6E 


1276 


1859 


VII 31 A 


VIII 30 C 


IX28D 


X28F 


XI26G 


XII 26 B 


1277 


1860 


VII 20 F 


VIII 19 A 


IX17B 


X17D 


XI15E 


XII 15 G 


1278 


1861 


VII 9C 


VIII 8E 


IX 6 F 


X 6A 


XI 4B 


XII 4D 


1279 


1862 


VI 29 A 


VII 29 C 


VIII 27 D 


IX26F 


X25G 


XI24B 


1280 


1863 


VI18E 


VII 18 G 


VIII 16 A 


IX15C 


X14D 


XI13F 


1281 


1864 


VI 6 B 


VII 6D 


VIII 4E 


IX 3 G 


X 2A 


XI IC 


1282 


1865 


V27G 


VI26B 


VII 25 C 


VIII 24 E 


IX22F 


X22A 


1283 


1866 


V16D 


VI15F 


VII 14 G 


VIII 13 B 


IX lie 


XllE 


1284 


1867 


V 5A 


VI 4 C 


VII 3D 


VIII 2F 


VIII 31 G 


IX30B 


1285 


1868 


rV24F 


V24A 


VI22B 


VII 22 D 


VIII 20 E 


IX19G 


1286 


1869 


IV13C 


V13E 


VIllF 


VII 11 A 


VIII 9B 


IX 8 D 


1287 


1870 


rV 3A 


V 3C 


VI ID 


VII IF 


VII 30 G 


VIII 29 B 


1288 


1871 


III 23 E 


IV22G 


V21 A 


VI20C 


VII 19 D 


VIII 18 F 


1289 


1872 


III 11 B 


IVIOD 


V 9E 


VI 8G 


VII 7 A 


VIII 6C 


1290 


1873 


III IG 


III 31 B 


IV29C 
I = Mart, I\ 


V29E 
^ = Nisan, V 


VI27F 
= Mayis, \ 


VII 27 A 
I =■ 


Ocak, n 


= §ul)at, n 


I = Ha2siran, 


vn = 


= Temmnz, VB 


U = Agustos, 


IX = Eylul, 


X = Ekim, > 


H = Kasun, 1 


ai = AraTik. 86 Not: 12. in. 1800 — 13. III. 1900 tarihleri arasinda Julian takvimine gore giiniin Miladi kar^iliklari Miladi: 1845 — 1874 Recep 


§abaii 


Ramazan 


§evval 


Zilkade 


Zilhicce 


30 giin 


29 giin 


30 giin 


29 giin 


30 giin 


29-30 gun 


VII 6 A 


VIII 5C 


IX 3D 


X 3F 


XI IC 


XII IB 


VI 25 ¥ 


VII 25 G 


VIII 23 A 


IX22C 


X2iri 


XI20F 


VllSf 


VII 15 E 


VIII 13 F 


IX 12 A 


XllB 


XIIOD 


VI 3 G 


VII 3B 


VIII IC 


VIII 31 E 


IX29F 


X29A 


V23D 


VI22F 


VII 21 G 


VIII 20 B 


IX18C 


X18E 


V 13B 


VI12D 


VII 11 E 


VIII 10 G 


IX 8 A 


X 8C 


V 2F 


VI lA 


VI30B 


VII 30 D 


VIII 28 E 


IX27G 


IV 21 D 


V21F 


VI19G 


VII 19 B 


VIII 17 C 


IX16E 


IV 10 A 


VIOC 


VI 8 D 


VII 8F 


VIII 6G 


IX 5 B 


III 30 E 


IV29G 


V28A 


VI27C 


VII 26 D 


VIII 25 F 


111 20 C 


IV19E 


V18F 


VI 17 A 


VII 16 B 


VIII 15 D 


III 8G 


IV 7 B 


V 6C 


VI 5 E 


VII 4F 


VIII 3 A 


II25D 


III 27 F 


IV25G 


V25B 


VI23C 


VII 23 E 


II15B 


III 17 D 


IV15E 


V15G 


VI 13 A 


VII 13 C 


II 4 F 


III 6 A 


IV 4 B 


V 4D 


VI 2 E 


VII 2G 


1860 I 24 C 


II23E 


III 23 F 


rV22A 


V21B 


VI20D 


1861 113 A 


II 12 C 


III 13 D 


rvi2F 


VUG 


VIIOB 


1862 I 2E 


II IG 


III 2 A 


IV IC 


IV30D 


V30F 


XII 23 C 


1863 I 22 E 


II20F 


III 22 A 


IV20B 


V20D 


XII 12 G 


1864 111 B 


II 9 C 


III 10 E 


IV 8 F 


V 8A 


XI30D 


XII 30 F 


1865 I 28 G 


II27B 


III 28 C 


IV27E 


XI20B 


XII 20 D 


1866 118 E 


II17G 


III 18 A 


IV17C 


XI 9 F 


XII 9 A 


1867 I 7B 


II 6 D 


III 7E 


IV 6 G 


X29C 


XI28E 


XII 27 F 


1868 I 26 A 


II24B 


III 25 D 


X18A 


XI17C 


XII 16 D 


1869 I 15 F 


II13G 


III 15 B 


X 7E 


XI 6 G 


XII 5 A 


1870 I 4C 


II 2D 


III 4F 


IX27C 


X27E 


XI2SF 


XII 25 A 


1871 I 23 B 


II22D 


IX 16 G 


X16B 


XI14C 


XII 14 E 


1872 1 12 F 


IIllA 


IX 4 n 


X 4F 


XI 2 G 


XII 2B 


XII 31 C 


1873 I 30 E 


VIII 25 B 


IX24D 


X23E 


XI22G 


XII 21 A 


1874 I 20 C A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sali, D = farsaniha, 
F = Cuma, G = Cnmartesi. Perfembe, 87 — tarihinl bulmak i^in on iki giin onceki giiuiin tarihini esas tutmalidor. Hicri: 1291 — 1320 Hicii tarihlerm Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


'S 


Muharrem 


Safer 


Rebiyfilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 


s 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 giin 


1291 


1874 


II18D 


III 20 F 


IV18G 


V18B 


VI16C 


VII 16 E 


1292 


1875 


II 7 A 


III 9C 


IV 7D 


V 7F 


VI 5 G 


VII 5B 


1293 


1876 


I28F 


II 27 A 


III 27 B 


IV26D 


V25E 


VI24G 


1294 


1877 


I16C 


II15E 


III 16 F 


IV 15 A 


V14B 


V113D 


1295 


1878 


I 5G 


II 4 B 


III 5C 


rV 4E 


V 3F 


VI 2 A 


1296 


1878 


XH26E 


1879 I 25 G 


II 23 A 


III 25 C 


rV23D 


V23F 


1297 


1879 


XII 15 B 


1880 1 14 D 


II12E 


III 13 G 


rviiA 


VllC 


1298 


1880 


XII 4G 


1881 I 3B 


II IC 


III 3E 


rv IF 


V lA 


1299 


1881 


XI23D 


XII 23 F 


1882 I 21 G 


II20B 


III 21 C 


IV20E 


1300 


1882 


XI 12 A 


XII 12 C 


1883 1 10 D 


II 7 F 


III 10 G 


IV 9B 


1301 


1883 


XI 2F 


XII 2 A 


XII 31 B 


1884 I 30 D 


II28E 


III 29 G 


1302 


1884 


X21C 


XI20E 


XII 19 F 


1885 1 18 A 


II16B 


III 18 D 


1303 


1885 


XlOG 


XI 9B 


XII 8 C 


1886 I 7E 


II 5 F 


III 7 A 


1304 


1886 


IX30E 


xaoG 


XI 28 A 


XII 28 C 


1887 I 26 D 


II25F 


1305 


1887 


IX19B 


X19D 


XI17E 


XII 17 G 


1888 1 15 A 


II14C 


1306 


1888 


IX 7 F 


X 7A 


XI SB 


XII 5 D 


1889 I 3E 


II 2 G 


1307 


1889 VIII 28 D 


IX27F 


X26G 


XI25B 


XII 24 C 


1890 I 23 E 


1308 


1890 VIII 17 A 


IX16C 


X15D 


XI14F 


XII 13 G 


1891 1 12 B 


1309 


1891 VIII 7 F 


IX 6 A 


X 5B 


XI 4D 


XII 3 E 


1892 I 2G 


1310 


1892 


VII 26 C 


VIII 25 E 


IX23F 


X23A 


XI21B 


XII 21 D 


1311 


1893 


VIH5G 


VIII 14 B 


IX12C 


X12E 


XIIOF 


XII 10 A 


1312 


1894 


VII 5E 


VIII 4G 


IX 2 A 


X 2C 


X31D 


XI30F 


1313 


1895 


VI24B 


VII 24 B 


VIII 22 E 


IX21G 


X20A 


XI19C 


1314 


1896 


VH2F 


VII 12 A 


VIII 10 B 


IX 9 D 


X 8E 


XI 7 G 


1315 


1897 


VI 2D 


VII 2 F 


VII 31 G 


VIII 30 B 


IX28C 


X28E 


1316 


1898 


V22A 


VI21C 


VII 20 D 


VIII 19 F 


IX17G 


X17B 


1317 


1899 


V12F 


VI 11 A 


VII 10 B 


VIII 9D 


IX 7 E 


X 7G 


1318 


1900 


V IC 


V31E 


VI29F 


VII 29 A 


VIII 27 B 


IX26D 


1319 


1901 


IV20G 


V20B 


VI18C 


VII 18 E 


VIII 16 F 


1X15 A 


1320 


1902 


rvioE 


VIOG 


VI 8 A 


VII 8C 


VIII 6D 


IX 5 F I = Ocak, n = §iiLat, IH = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn =Tenimiiz, VID = Aguslos, IX = Eyiul X = Ekim, XI = Kasim, XD = Aralik. 

— 88 — Not: 13. in. 1900 — 14. IH. 2000 tarihleri arasmda Julian takvimine gore gtiniin MiMdi karf iliklan Miladi: 1874 — 1903 Recep 


§Bban 


Ramazan 


§evval 


ZiLkade 


2SIhicce 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 giin 


VIII 14 F 


IX 13 A 


X12B 


XIUD 


XII 10 E 


1875 I 9G 


VIII 3C 


rX 2E 


X IF 


X31A 


XI29B 


XII 29 D 


VII 23 A 


VIII 22 C 


1X20D 


X20F 


XI18G 


XII 18 B 


VII12E 


VIII 11 G 


IX 9A 


X 9C 


XI 7D 


XII 7 F 


VII IB 


VII 31 D 


VIII 29 E 


IX28G 


X27A 


XI26C 


VI21G 


VII 21 B 


VIII 19 C 


IX18E 


X17F 


XI 16 A 


VI 9D 


VII 9F 


VIII 7G 


IX 6 B 


X 5C 


XI 4E 


V30B 


VI29D 


VII 28 E 


VIII 27 G 


IX 25 A 


X25C 


V19F 


VI 18 A 


VII 17 B 


VIII 16 D 


IX14E 


X14G 


V 8C 


VI 7 E 


VII 6 F 


VIII 5 A 


IX 3B 


X 3D 


rV27A 


V27C 


VI25D 


VII 25 F 


VIII 23 G 


IX22B 


IV16E 


V16G 


VI 14 A 


VII 14 C 


VIII 12 D 


IXllF 


IV 5B 


V 5D 


VI 3 E 


VII 3G 


VIII lA 


VIII 31 C 


III 26 G 


rV25B 


V24C 


VI23E 


VII 22 F 


VIII 21 A 


III 14 D 


rvi3F 


V12G 


VIllB 


VII IOC 


VIII 9E 


m 3A 


IV 2C 


V ID 


V31F 


VI29G 


VII 29 B 


II21F 


ni23A 


IV21B 


V21D 


VI19E 


VII 19 G 


II IOC 


III 12 E 


IVIOF 


VIOA 


VI 8 B 


VII 8 D 


I 31 A 


III IC 


in SOD 


IV29F 


V28G 


VI27B 


1893 1 19 E 


II18G 


III 19 A 


IV18C 


V17D 


VI16F 


1894 I 8B 


II 7 D 


III 8E 


IV 7G 


V 6A 


VI 5 C 


XII 29 G 


1895 I 28 B 


II26C 


III 28 E 


IV26F 


V26A 


XII 18 D 


1896 1 17 F 


II 15 G 


III 16 B 


rvi4C 


V14E 


XII 6 A 


1897 I 5C 


II 3D 


III 5F 


rv 3G 


V 3B 


XI26F 


XII 26 A 


1898 I 24 B 


II 23 D 


III 24 E 


IV23G 


XI15C 


XII IS E 


1899 1 13 F 


II 12 A 


III 13 B 


IV12D 


XI 5A 


XII 5 C 


1900 I 3D 


II 2 F 


III 3G 


TV 2B 


X25E 


XI24G 


XII 23 A 


1901 I 22 C 


II20D 


III 22 F 


X14B 


XI13D 


XII 12 E 


1902 1 11 G 


II 9 A 


III 11 C 


X 4G 


XI 3B 


XII 2C 


190S I IE 
Sail, D = 


I30F 
(lar^amlia, E 


III lA 


A = Paa 


31, B = Pa 


zartesi, C = 


= Per^embe, — 89 — tarihim bulmak igin on U9 giin onceki giiniin tarihini esas tutmahdar. Hicri 


: 1321 — 1350 


Hi 


en tanhlerm 


>» 
1 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 
Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 
30 giin 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 giin 


1321 


1903 


III 30 B 


IV 29 D 


V28E 


VI27G 


VII 26 A 


VIII 25 C 


1322 


1904 


III 18 F 


IV 17 A 


V16B 


VH5D 


VII 14 E 


VIII 13 G 


1323 


1905 


III 8D 


IV 7 F 


V 6G 


VI 5 B 


VII 4C 


VIII 3E 


1324 


1906 


11 25 A 


III 27 C 


IV25D 


V25F 


VI23G 


VII 23 B 


1325 


1907 


II 14 E 


III 16 G 


rV14A 


V14C 


VI12D 


VII 12 F 


1326 


1908 


II 4 C 


III 5E 


IV 3 F 


V 3A 


VI IB 


VII ID 


1327 


1909 


I23G 


II22B 


III 23 C 


IV22E 


V21F 


VI 20 A 


1328 


1910 


I13E 


II12G 


III 13 A 


IV12C 


VllD 


VIIOF 


1329 


1911 


I 2B 


11 ID 


III 2E 


IV IG 


rV30A 


V30C 


1330 


1911 


XII 22 F 


1912 I 21 A 


II19B 


III 20 D 


IV18E 


V18G 


1331 


1912 


XII 11 D 


1913 1 10 F 


II 8 G 


III 10 B 


IV 8 C 


V 8E 


1332 


1913 


XI 30 A 


XII 30 C 


1914 I 28 D 


II27F 


III 28 G 


IV27B 


1333 


1914 


XI19E 


XII 19 G 


1915 1 17 A 


II16C 


III 17 D 


IV 16 F 


1334 


1915 


XI 9C 


XII 9E 


1916 I 7F 


II 6 A 


III 6B 


rV 5D 


1335 


1916 


X28G 


XI27B 


XII 26 C 


1917 I25E 


II23F 


III 25 A 


1336 


1917 


X17D 


XI16F 


XII 15 G 


1918 1 14 B 


II12C 


III 14 E 


1337 


1918 


X 7B 


XI 6 D 


XII 5E 


1919 I 4G 


11 2A 


III 4C 


1338 


1919 


IX26F 


X26A 


XI24B 


XII 24 D 


1920 I 22 E 


II2IG 


1339 


1920 


IX15D 


XISF 


XI13G 


XII 13 B 


1921 1 11 C 


IIIOE 


1340 


1921 


IX 4 A 


X 4C 


XI 2D 


XII 2F 


XII 31 G 


1922 I 30 B 


1341 


1922 VIII 24 E 


IX23G 


X22A 


XI21C 


XII 20 D 


1923 1 19 F 


1342 


1923 VIII 14 C 


IX13E 


X12F 


XI 11 A 


XII 10 B 


1924 I 9D 


1343 


1924 VIII 2G 


IX IB 


IX30C 


X30E 


XI28F 


XII 28 A 


1344 


1925 


VII 22 D 


VIII 21 F 


IX19G 


X19B 


XI17C 


XII 17 E 


1345 |1926 


VII 12 B 


! VII 11 D 


1 IX 9 E 


1 X 9G 


XI 7 A 


XII 7C 


1346 


1927 


VII IF 


VII 31 A 


VIII 29 B 


IX28D 


X27E 


XI26G 


1347 


1928 


VI20D 


VII 20 F 


VIII 18 G 


IX17B 


X16C 


XI15E 


1348 


1929 


VI 9 A 


VII 9C 


VIII 7D 


IX 6 F 


X 5G 


XI 4 B 


1349 


1930 


V29E 


VI28G 


VII 27 A 


VIII 26 C 


IX24D 


X24F 


1330 


1931 


V19C 


VI18E 


VII 17 F 


VIII 16 A 


IX14B 


X14D I = Ocak, n = §ubat, IK = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
VII - Temmuz. Vm = Agustos, IX = Eylul, XI = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik. 

— 90 — Not: 13. in. 1900 — 14. IIL 2000 tarihlerl arasmda Julian takvimine gore giiniin Miladi kar^iliklari MUadi: 1903 — 1932 Recep 


§aban 


Ramazan 


§ewal 


ZUkade 


Zilhicce 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29-30 gun 


IX23D 


X23F 


XI21G 


XII 21 B 


1904 1 19 C 


II18E 


IX 11 A 


XllC 


XI 9 D 


XII 9F 


1905 I 7G 


11 6B 


IX IF 


X lA 


X30B 


XI29D 


XII 28 E 


1906 I 27 G 


VIII 21 C 


IX20E 


X19F 


XI 18 A 


XII 17 B 


1907 1 16 D 


VIII 10 G 


IX 9 B 


X 8C 


XI 7 E 


XII 6 F 


1908 I 5A 


VII 30 E 


VIII 29 G 


1X27 A 


X27C 


XI25D 


XII 25 F 


VII 19 B 


VIII 18 D 


IX16E 


X16G 


XI 14 A 


XII 14 C 


VII 9G 


VIII 8B 


IX 6 C 


X 6E 


XI 4 F 


XII 4 A 


VI28D 


VII 28 F 


VIII 26 G 


IX25B 


X24C 


XI23E 


VI 16 A 


VII 16 C 


VIII 14 D 


IX13F 


X12G 


XIllB 


VI 6 F 


VII 6 A 


VIII 4B 


IX 3D 


X 2E 


XI IG 


V26C 


VI25E 


VII 24 F 


VIII 23 A 


IX21B 


X21D 


V15G 


VI14B 


VII 13 C 


VIII 12 E 


IXIOF 


XlOA 


V 4E 


VI 3 G 


VII 2 A 


VIII IC 


VIII 30 D 


IX29F 


IV23B 


V23D 


VI21E 


VII 21 G 


VIII 19 A 


IX18C 


rvi2F 


V12A 


VIIOB 


VII 10 D 


VIII 8E 


IX 7 G 


IV 2D 


V 2F 


V31G 


VI SOB 


VII 29 C 


VIII 28 E 


III 21 A 


IV20C 


V19D 


VI 18 F 


VII 17 G 


VIII 16 B 


III 11 F 


rvioA 


V 9B 


VI 8 D 


VII 7E 


VIII 6G 


II 28 C 


ni30E 


IV28F 


V28A 


VI26B 


VII 26 D 


II17G 


III 19 B 


IV17C 


V17E 


VI 15 F 


VII 15 A 


II 7 E 


III 8G 


rv 6A 


V 6C 


VI 4 D 


VII 4F 


1925 I 26 B 


II25D 


III 26 E 


IV25G 


V24A 


VI23C 


1926 1 15 F 


II 14 A 


III 15 B 


IV14D 


V13E 


VI12G 


1927 I 5D 


II 4 F 


III 5G 


IV 4 B 


V 3C 


VI 2 E 


XII 25 A 


1928 I 24 C 


II22D 


III 23 F 


IV21G 


V21B 


XII 14 F 


1929 113 A 


IIllB 


III 13 D 


IV HE 


VUG 


XII 3C 


1930 I 2E 


I31F 


III 2 A 


III 31 B 


IV SOD 


XI22G 


XII 22 B 


1931 I 20 C 


II19E 


III 20 F 


IV 19 A 


XI12E 


XII 12 G 


1932 1 10 A 


II 9 C 


III 9D 


IV 8F A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sail, D = (ar^ainba, E = Per§eiiibe, 
F = Cunm, G = Cumartesi. 

— 91 — 
tariMni bulmak igiii on u? giin onceki giiniin tarihini esas tutmalidir. Hicri: 1351 — 1380 Hicri tariMerm % 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


V 


Multarrem 


Safer 


Rebiyfilewel 


Rebiyiilahir 


ewel 


ahir 


w 


30 gun 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


30 giin 


29 gun 


1351 


1932 


V 7G 


VI 6 B 


VII 5C 


VIII 4E 


IX 2 F 


X 2A 


1352 


1933 


IV26D 


V26F 


VI24G 


VII 24 B 


VIII 22 C 


X21E 


1353 


1934 


IV 16 B 


V16D 


VI14E 


VII 14 G 


VIII 12 A 


IX lie 


1354 


1935 


IV 5 F 


V 5A 


VI 3 B 


VII 3D 


VIII 1 E 


VIII 31 G 


1355 


1936 


III 24 C 


IV23E 


V22F 


VI 21 A 


VII 20 B 


VIII 19 D 


1356 


1937 


III 14 A 


IV13C 


V12D 


VIllF 


VII 10 G 


VIII 9B 


1357 


1938 


III 3E 


IV 2G 


V lA 


V31C 


VI29D 


VII 29 F 


1358 


1939 


II21C 


III 23 E 


IV21F 


V21F 


VI19B 


VII 19 D 


1359 


1940 


IIIOG 


III 11 B 


IV 9 C 


V 9E 


VI 7 F 


VII 7 A 


1360 


1941 


I29D 


II28F 


III 29 G 


IV28B 


V27C 


VI 26 E 


1361 


1942 


I19B 


II18D 


III 19 E 


IV18G 


V17A 


VI16C 


1362 


1943 


I 8F 


II 7 A 


III 8B 


IV 7 D 


V 6E 


VI 5G 


1363 


1943 


XII 28 C 


1944 I 27 E 


II25F 


III 26 A 


IV 24 B 


V24D 


1364 


1944 


XII 17 A 


1945 1 16 C 


II14D 


III 16 F 


IV14G 


V14B 


1365 


1945 


XII 6E 


1946 I 5G 


II 3 A 


III 5C 


IV 3D 


V 3F 


1366 


1946 


XI25B 


XII 25 D 


1947 I 23 E 


II22G 


III 23 A 


IV22C 


1367 


1947 


XI15G 


XII 15 B 


1948 1 13 C 


II12E 


III 12 F 


IV 11 A 


1368 


1948 


XI 3D 


XII 3F 


1949 I IG 


I31B 


III IC 


III 31 E 


1369 


1949 


X24B 


XI23D 


XII 22 E 


1950 I 21 G 


II 19 A 


III 21 C 


1370 


1950 


X13F 


XI12A 


XII 11 B 


1951 I 10 D 


II 8 E 


III 10 G 


1371 


1951 


X 2C 


XI IE 


XI30F 


XII 30 A 


1952 I 28 B 


II27D 


3372 


1952 


1X21 A 


X21C 


XI19D 


XII 19 F 


1953 1 17 G 


II16B 


1373 


1953 


IXIOE 


XlOG 


XI 8 A 


XII 8C 


1954 I 6D 


II 5 F 


1374 


1954 VIII 30 B 


IX29D 


X28E 


XI27G 


XII 26 A 


1955 I 25 C 


1375 


1955 VIII 20 G 


IX19B 


X18C 


XI17E 


XII 16 F 


1956 1 15 A 


1376 


1956 Vm 8D| 


IX 7 F 


X 6G 


XI 5 B 


XII 4C 


1957 I 3 E 


1377 


1957 


VII 29 B 


VIII 28 D 


IX 26 E 


X26G 


XI 24 A 


XII 24 C 


1378 


1958 


VII 18 F 


VIII 17 A 


IX15B 


X15D 


XI13E 


XII 13 G 


1379 


1959 


VII 7C 


VIII 6E 


IX 4 F 


X 4A 


XI 2 B 


XII 2D 


1380 


1960 


VI 26 A 


VII 26 C 


VIII 24 D 


IX23F 


X22G 


XI21B I = Ocak, n = §iihat, in = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Temmuz, VIH = Agustos, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik. 

_ 92 _ Not: 13. m. 1900 — 14. m. 2000 tarihleri arasiuda Julian takvimine gore giinun Miladi kar§ilildari Miladi : 1932 — 1961 Reoep 
30 giin X31B 

X20F 

XIOD 

IX 29 A 

IX17E IX 7 C 

VIII 27 G 

VIII 17 E 

VIII 5B 

VII 25 F VII 15 D 

VII 4 A 

VI22E 

VI12C 

VI IG V21D 

VIOB 

IV29F 

IV19D 

IV 8 A III 27 E 

III 17 C 

III 6G 

II23D 

II13B II IF 

1958 I 22 D 

1959 1 11 A 
XII 31 E 
XII 20 C §aban 
29 gun 1960 
1961 XI SOD 

XI 19 A 

XI 8F 

X29C 

X17G X 7E 

IX26B 

IX16G 

IX 4 D 

VIII 24 A VIII 14 F 
VIII 3C 
VII 22 G 
VII 12 E 
VII IB VI20F 

VI 9 D 

V29A 

V19F 

V ac IV26G 
IV16E 
IV SB 
III 25 F 
III 14 D III 3 A 
II21F 

moc 

I30G 
I19E Ramazan 
30 giin XII 29 E 

XII 18 B 

XII 8G 

XI27D 

XI 15 A XI 5 F 
X25C 
XISA 
X 3E 

IX22B IX12G 

IX ID 

VIII 20 A 

VIII 10 F 

VII 30 C VII 19 G 

VII 8E 

VI27B 

VI17G 

VI 6 D V25A 

V15F 

V 4C 

IV23G 

IV12E IV IB 

III 22 G 

III 11 D 

II 28 A 

II17F §ewal 
29 giin Zilkade 
30 giin 1933 I 28 G 

1934 1 17 D 

1935 I 7B 
XII 27 F 
XII 15 C XII 5 A 

XI24E 

XI14C 

XI 2G 

X22D X12B 

X IF 

IX19C 

IX 9 A 

VIII 29 E VIII 18 B 

VIII 7G 

VII 27 D 

VII 17 B 

VII 6F VI24C 

VI 14 A 

VI 3 E 

V23B 

V12G V ID 
IV21B 
IVIOF 
III 29 C 
III 19 A 1936 
1937 1938 II 26 A 

II15E 

II 5 C 

I25G 

I13D I 3B 

XII 23 F 

XII 13 D 

XII lA 

XI20E XI IOC 
X30G 
X18D 
X 8B 

IX27F IX16C 

IX 5 A 

VIII 25 E 

VIII 15 C 

VIII 4G VII 23 D 

VII 13 B 

VII 2F 

VI21C 

VI 10 A V30E 

V20C 

V 9G 

IV27D 

IV17B Zilhicce 
29-30 gun III 28 C 

III 17 G 

III 7E 

II24B 

II12F 1939 
1940 A = Pazar, B = Pazartesi, 
F = Cnma, G = Cnmartesi. Sail, D = ^^ar^amlia. £ II 2D 

I 22 A 

I12F 

XII 31 C 

XII 20 G XII 10 E 
XI29B 
XI17F 
XI 7 D 

X27A X16E 

X 5C 

IX24G 

IX14E 

IX 3 B VIII 22 F 

VIII 12 D 

VIII lA 

VII 21 E 

VII 10 C VI29G 
VI19E 
VI 8 B 

V27F 
V17D Per^embe, — 93 — 
tariUni bulmak i?in on iis gih, onceki giiiiin taraini esas tutmalidir. Hicri: 1381 — 1410 EQcri tarihierin - "' 
Cemaziyel- 


Cemaziyel- 


'C 


Muharrem 


Safer 


Rebiyiilewel 


RebiyiUabir 


ewel 


aliir 
30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


30 gun 


29 gun 


1381 


1961 


VIISE 


VII 15 G 


VIII 13 A 


IX12C 


XllD 


XIIOF 


1382' 


1962 


VI 4 B 


VII 4D 


VIII 2E 


IX IG 


IX 30 A 


X30C 


1383 


1963 


V25G 


VI24B 


VII 23 C 


VIII 22 E 


IX20F 


X20A 


1384 


1964 


V13D 


VI12F 


VII 11 G 


VIII 10 B 


IX 8C 


X 8E 


1385 


1965 


V 2A 


VI IC 


VI30D 


VII 30 F 


VIII 28 G 


IX27B 


1386 


1966 


IV22F 


V22A 


VI20B 


VII 20 D 


VIII 18 E 


IX17G 


1387 


1967 


IV lie 


VllE 


VI 9F 


VII 9 A 


VIII 7B 


IX 6 D 


1388 


1968 


III 31 A 


IV30C 


V29D 


VI28F 


VII 27 G 


VIII 26 B 


1389 


1969 


III 20 E 


IV19G 


V18A 


VI17C 


VII 16 D 


VIII 15 F 


1390 


1970 


III 9B 


IV 8 D 


V 7E 


VI 6 G 


VII 5 A 


VIII 4C 


1391 


1971 


II27G 


III 29 B 


IV27C 


V27E 


VI25F 


VII 25 A 


1392 


1972 


II16D 


III 17 F 


IV15G 


V15B 


VI13C 


VII 13 E 


1393 


1973 


II 4 A 


III 6 


IV 4 B 


V 4F 


VI 2G 


VII 2B 


1394 


1974 


I25F 


II 24 A 


III 25 B 


IV24D 


V23E 


VI22G 


1395 


1975 


I14C 


II13E 


III 14 F 


rvi3A 


V12B 


VIllD 


1396 


1976 


I 3G 


II 2 B 


in 2C 


IV IE 


IV30F 


V30A 


1397 


1976 


XII 23 E 


1977 I 22 G 


II 20 A 


III 22 C 


IV20D 


V20F 


1398 


1977 


XII 12 B 


1978 1 11 D 


11 9E 


III 11 G 


IV 9A 


V 9C 


1399 


1978 


XII 2G 


1979 I IB 


I30C 


III IE 


III 30 F 


IV 29 A 


1400 


1979 


XI21D 


XII 21 F 


1980 1 19 G 


II18B 


III 18 C 


rvi7E 


1401 


1980 


XI 9 A 


XII 9C 


1981 I 7D 


11 6F 


III 7G 


IV 6 B 


1402 


1981 


X30F 


XI 29 A 


XII 28 B 


1982 I 27 D 


II25E 


III 27 G 


1403 


1982 


X19C 


XI18E 


XII 17 F 


1983 1 16 A 


II14B 


III 16 D 


1404 


1983 


X 8G 


XI 7B 


XII 6 C 


1984 I 5E 


II 3 F 


III 4 A 


1405 


1984 


IX27E 


X27G 


XI 25 A 


XII 25 C 


1985 I 23 D 


II22F 


1406 


1985 


IX16B 


X16D 


XI14E 


XII 14 G 


1986 1 12 A 


II lie 


1407 


1986 


IX 6 G 


X 6B 


XI 4 C 


Xn 4E 


1987 I 2F 


II lA 


1408 


1987 VIII 26 D 


IX25F 


X24G 


XI23B 


XII 22 C 


1988 I 21 E 


1409 


1988 VIII 14 A 


IX13C 


X12D 


XIllF 


XII 10 G 


1989 I 9B 


1410 


1989 VIII 4F 


IX 3 A 


X 2B 


XI ID 


XI30E 


XII 30 G I = Ocak, n = §iihat, HI = Mart, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
Vn = Tenunuz, Vm = Agustos, IX = Eylfil, X = Ekim, XI = Kasim, XH = Aralik. 

— 94 — Not: 13. in. 1900 — 14.111.2000 tarihleri arasinda Julian takvimine gore giiniin Miladi karfiliklari Maadl : 1961 — 1990 Recep 
30 giin $aban 
29 gun Ramazan 
30 giin §ewal 
29 gun ZUkade 
30 giin Zilhicce 
29-30 gun XII 9 G 

XI28D 

XH8B 

XI 6 F 

X26C 1962 I 8B 

XII 28 F 

XII18D 

XII 6 A 

XI25E 1963 
1964 
1965 II 6 C 
I26G 
I16E 
I 4B 
XII 24 F 1966 III 8E 

II25B 

II15G 

II 3D 

I 23 A IV 6F 
III 26 C 
III 15 A 
III 4E 
II21B V 6A 

IV25E 

IV14C 

IV 3G 

III 23 D X 16 A 

X 5E 

IX24C 

IX13G 

IX 2D XI15C 
XI 4 G 
X24E 
X13B 
X 2F XII 14 D 

XII 3 A 

XI22F 

XI lie 

X31G 1967 1 13 F 

1968 I 2C 
XII 22 A 
XII HE 

XI30B 1969 
1970 IIllG 

I31D 

I20B 

I 9F 

XII 29 C 1971 ini3B 

III IF 

II19D 

11 8A 

I28E VIII 23 B 

VIII 11 F 

VII 31 C 

VII 21 A 

VII 10 E IX22D 

IX 10 A 

VIII 30 E 

VIII 20 C 

VIII 9G X21E 

X 9B 

IX28F 

IX18D 

IX 7 A XI20G 

XI 8D 

X28A 

X18F 

X 7C XII 19 A 

XII 7E 

XI26B 

XI16G 

XI 5D 1972 1 18 C 

1973 I 6G 
XII 26 D 
XII 16 B 
XII 5F VI28B 

VI18G 

VI 7 D 

V28B 

V16F VII 28 D 

VII 18 B 

VII 7 F 

VI27D 

VI 15 A VIII 26 E 

VIII 16 C 

VIII 5G 

VII 26 E 

VII 14 B IX25G 

IX15E 

IX 4 B 

VIII 25 G 

VIII 13 D X24A 

X14F 

X 3C 

IX 23 A 

IX HE XI23C 

XI 13 A 

XI 2 E 

X23C 

XllG V 5C 
rV25A 
rV14E 
rv 2B 
III 23 G VI 4 E 
V25C 
VUG 
V 2D 

IV22B VII 3F 

VI23D 

VI 12 A 

V31E 

V21C VIII 2 A 
VII 23 F 
VII 12 C 
VI30G 
VI20E VIII 31 B 

VIII 21 G 

VIII 10 D 

VII 29 A 

VII 19 F IX SOD 

IX20B 

IX 9F 

VIII 28 C 

VIII 18 A 1990 III 12 D 

III 2B 

II19F 

II 7 C 

I 28 A rviiF 

rv ID 

III 20 A 

III 9E 

II27C VIOG 
IV30E 
IV18B 
rv 7F 
III 28 D VI 9 B 
V30G 
V18D 
V 7A 

rV27F VII 8C 
VI 28 A 
VI16E 
VI 5B 
V26G A = Pazar, B = Pazarteai, 
Guma, G = Cumarted. VIII 7E 

VII 28 C 

VII 16 G 

VII 5D 

VI25B C = Sail, D = (ar^amba, E = Pei^embe, 95 — tarihini bulmak igin on U9 giin onceki giinun tarihini esas tutmahdir. T Hicri: 1411 — 1421 Hicrt tarihlerin a Mahaxrem 
30 giin Safer 
29 gun Rebiyiilewel 
30 gun Rebiyulalur 
29 gun Cemaziyel- 

ewel 

30 giin Cemaziyel- 

aiiir 

29 gun 1411 
1412 
1413 
1414 
1415 1990 
1991 
1992 
1993 
1994 VII 24 C 

VII 13 G 

VII 2E 

VI21B 

VIIOF VIII 23 E 

VIII 12 B 

VIII IG 

VII 21 D 

VII 10 A IX21F 


X21A 


XI19B 


XII 19 D 


IX IOC 


XlOE 


XI 8 F 


XII 8 A 


VIII 30 A 


IX29C 


X28D 


XI27F 


VIII 19 E 


IX18G 


X17A 


XI16C 


VIII 8B 


IX 7 D 


X 6E 


XI 5 G 1416 
1417 
1418 
1419 
1420 1995 
1996 
1997 
1998 
1999 V31D 

V19A 

V 9F 

IV28C 

IV17G VI30F 

VI 18 C 

VI 8 A 

V28E 

V17B VII 29 G 

VII 17 D 

VII 7B 

VI26F 

VI15C VIII 28 B 


IX26C 


X26E 


VIII 16 F 


IX14G 


X14B 


VIII 6D 


IX 4 E 


X 4G 


VII 26 A 


VIII 24 B 


IX23D 


VII 15 E 


VIII 13 F 


IX 12 A 1421 |2000 rV 6E| V 6G| VI 4A| VII 4C| VIII 2 Dj IX IF I = Ocak, n = §iibat. III = Mart, IV = Nisan, V = IBayis, 

yT¥ fV Tf III i !S M. fV ¥? tSlI "V ^71_2 "VT XT art, IV = Nisan, V = Mayis, VI = Haziran, 
^enunnz, VHI = AgoBtoa, IX = Eylul, X = Ekim, XI = Easim, XU = Aralik. — 96 Not: 13. m. 1900 — 14. HL 2000 tarlhleri arasmda Julian takvimine gore giinun MUSdi karfiliklan Recep 
30 gun §abaii 
29 giin Ramazan 
30 giin 1991 1 17 E 

1992 I 6B 
XII 26 G 
XII 15 D 

XII 4 A XI24F 
XI12C 
XI 2 A 
X22E 
XllB 1993 
1994 
1995 II 16 G 

II 5 D 

I25B 

I14F 

I 3C III 17 A 

III 5E 

II23C 

II12G 

II ID XII 24 A 
XII 12 E 
XII 2 C 
XI21G 
XI 10 D 1996 I 22 B 

1997 110 F 
XII 31 D 
XII 20 A 
XII 9 E §ewal 
29 gun IX 30 G| X30B| XI28CI XII28EI Miladi: 1990 — 2000 Zilkade 
30 gun Zilhicce 
29-30 gun 

IV16C 


V15D 


VI14F 
IV 4G 
III 25 E 


V 3A 
rV23F 


VI 2 C 
V 23A 
III 14 B 


IV12C 


V12E 
III 3F 


IV IG 


V IB 
II21D 


III 21 E 


IV20G 
II 9 A 


III 10 B 


IV 9D 


1998 
1999 
2000 


I30F 
I19C 
I 8G 


II28G 
II17D 
II 6A 


III 30 B 
III 19 F 
III 7C A _ Pazar, B = Pazartesi, C = Sali, D = Carsamba V V x. 

F = Cnina, G = Cnmartesi. VarfamUa, E = Per^emlie, — 97 — 
tarihini bulmak i,in on «? giin onceki gunun tarihini esas tutmahdir. Arap^a yazilim§ tarililerin anla^ilmasi igin luznmlu bazi bilgiler 1 — Hicri - Kamaii ydlarm arap;a ay adlan ile bnnlarm remizleri ve ulfife da- 
gitimina esas tntulan iiger aylik devrelere onceleri ve sonralaii verilen kisa isimler ve 
olnmnslan goyledir : I = Muliarrem 

II = Safer 

III = Rebiyiilewel 

rv = Rebiyiilahir 

V = Cemaziyelevvel 

VI = Cemaziyelahir 

VII = Recep 

VIII = §aban 

IX = Ramazan 


r 

J 
u. b X = §evval 


J'-K 


J 


XI = Zilkade 


t■X»J|}\^gi 


li 


XII = Zilluqce 


^>A.\^gi 


J ( Sjuu = ) _p<n Masar 

( ^W-J =) £rJ Recec 

( t>^ =) J^J Re§en 

( jlJU =) jJU Lezez 2 — Tarihlerde gun sayisi gosterilmeksizin kullanilan bazi tabiilerin delalet et- 
tikleri mana]ar da $uiilardiT : 

JjIjI Evail(= Bajlan) : Aym 1 — 10 nucu gtinleri arasi 
J^lj' Evasit(= Ortalan): Ayinll — 20 inci " " 

y-l jl Evahir (= Sonlan) : Aj^n 21 — 30 nncu " " 'j^ Gurre: Aymilkgiinu 
j^ Selh : Ayin son giinu 3 — Hicri - Kameri tarihlerde ?ok defa giin adlanmn a;agidaki ;ekilde arapga 
olarak yazildiklan dahi goriilmektedir : 

A = Pazar ■^'^^(■ji B = Pazartesi ujiJVl ^ji C = Sail liiiJI fji 

C = 5ar§aniba l-ijVl |-^ D = Per§embe u-i*^' fJi E = Ctima 4«*LI|>jj 
F = Cumartesi C-i— Ji ^jj 

Not! 

Bazan arap^a yazilan tarihlerde Siyakat yazx ve rakamlaruun kullanildigi da 
goriilmektedir. Bunlan okumak igiu ju eserlerden faydalamlabilir : 

Divan Rakamlan, Selahattin Elker, Ankara 1953 (Tiirk Tarih Kurumu yayini). 
Siyakat Yazisi, Mahmut Yazir, Istanbul 1941 (Vakiflar Umnm Miidiirlfigu yayim). — 98 — Mall (RumiJ tarihlerin 
Hicri-Kameri ve Miladi 
kar§iliklari 

Birinci safha : 

1086 — 1254 Mali 

1086 — 1255 Hicri - Kamert 

1676 — 1839 Miladi Mali : 1086 — 1110 Miladi : 1676 — 1699 

Malt yilm 


Hicri - Kameri yiliii 
Bastladigi 


Mali 


ilk gununiin rastladigx 


ilk giiniiniin rastladigi 


Gun 


miladi 


yil 


Hicri - Kameri tarih 


Mall tarih 


farki 


yil 


6108 


XII 25 D 1086 


III 6 B 1086 


10 


1676* 


Shdj 


1087* 


II 24 G 1086 


10 


1677 


1088 


I 6 E 1088 


II 13 D 1088 


10 


1678 


1089 


I 17 F 1089 


II 2 A 1089 


10 


1679 


1090* 


I 28 G 1090* 


I 23 F 1090* 


10 


1680* 


1091 


II 9 B 1091 


I 11 C 1091 


10 


1681 


1092 


II 20 C 1092 


XII 31 G 1092 


10 


1682 


1093 


III 2 D 1093* 


XII 21 E 1093 


10 


1682 


1094* 


III 12 E 1094 


XII 10 B 1094* 


10 


1683 


1095 


III 24 G 1095 


XI 28 F 1095 


10 


1684* 


1096 


rV 5 A 1096* 


XI 18 D 1096 


10 


1685 


1097 


IV 15 B 1097 


XI 7 A 1097 


10 


1686 


1098* 


IV 26 C 1098* 


X 28 F 1098* 


10 


1687 


1099 


V 8 E 1099 


X 16 C 1099 


10 


1688* 


1100 


V 19 F 1100 


X 5 G 1100 


10 


1689 


1101 


V 30 G 1101* 


IX 25 E 1101 


10 


1690 


1102* 


VI 10 A 1102 


IX 14 B 1102* 


10 


1691 


1103 


VI 22 C 1103 


IX 2 F 1103 


10 


1692* 


1104 


VII 4 D 1104* 


VIII 23 D 1104 


10 


1693 


1105 


VII 14 E 1105 


VIII 12 A 1105 


10 


1694 


1106* 


VII 25 F 1106* 


A'lII 2 F 1106* 


10 


1695 


1107 


VIII 6 A 1107 


VII 21 C 1107 


10 


1696* 


1108 


VIII 17 B 1108 


VII 10 G 1108 


10 


1697 


1109 


VIII 28 C 1109* 


VI 30 E 1109 


10 


1698 


1110* 


IX 9 D 1110 


VI 19 B 1110* 


10 


1699 I=Muharrem, lI=Safer, in=RebiyiilevveI, rV=RebiyiilaIiir, V= Cemaziyelewel, V[=Cema- 
2dyelaliir, VII=Recep, \lli.=§ahan, IX=Rainazaii, X=§evTal, XI— Zilkade, Xn=Zilhicce 

— 100 — 
* Ijaretli yil tarihleri kcbise (artikyil) seneleri gostermektedir. Mali : 1111 — 1135 MUadi: 1700 — 1723 

Mali ydin 


Hicri - Kameri yilin 
Rastladigt 


Mali 


ilk gunimim lastladi^ 


ilk giiniiniin rastladigi 


Gun 


Miladi 


yil 


Hicii - Kamerl taiih 


Mall iaiih 


farki 


yd 


1111 


IX 21 F 1111 


VI 7 F 1111 


10 


1700* 


1112 


X 2 G 1112 


V 28 D 1112 


11 


1701 


1113 


X 12 A 1113 


V 17 A 1113 


11 


1702 


1114* 


X 23 B 1114* 


V 6 E 1114* 


11 


1703 


1115 


XI 6 D 1115 


IV 25 C 1115 


11 


1704* 


1116 


XI 16 E 1116 


IV 14 G 1116 


11 


1705 


1117 


XI 27 F 1117 


rV 4 E 1117 


11 


1706 


1118* 


XII 7 G 1118* 


III 24 B 1118* 


11 


1707 


1119 


XII 19 B 1119 


III 12 F 1119 


11 


1708* 


1120 


XII 30 C 1120 


III 2D 1120 


11 


1709 


Sivi§ 


1121 


II 19 A 1120 


11 


1710 


1122 


I 11 D 1122 


II 8 E 1122 


11 


1711 


1123* 


I 22 E 1123* 


I 29 C 1123* 


11 


1712* 


1124 


II 3 G 1124 


I 17 G 1124 


11 


1713 


1125 


II 14 A 1125 


I 6 D 1125 


11 


1714 


1126 


II 25 B 1126* 


XII 27 B 1126 


11 


1715 


1127* 


III 6 C 1127 


XII 16 F 1127* 


11 


1715 


1128 


III 18 E 1128* 


XII 5 D 1128 


11 


1716* 


1129 


III 28 F 1129 


XI 24 A 1129 


11 


1717 


1130 


IV 9 G 1130 


XI 13 E 1130 


11 


1718 


1131* 


IV 20 A 1131* 


XI 3 C 1131* 


11 


1719 


1132 


V 2 C 1132 


X 22 G 1132 


11 


1720* 


1133 


V 13 D 1133 


X 11 D 1133 


11 


1721 


1134 


V 24 E 1134* 


X 1 B 1134 


11 


1722 


1135* 


VI 4 F 1135 


IX 20 F 1135* 


11 


1723 


A — Pazar, 


B — Pazflrtesi, C — Sail, 


D = ^samlia, E = Pc 


irgembe, F 


— Cnma, 101 l§aretli yil tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. MaK I 1136 — 1160 Maadi : 1724 — 1748 Malt 
yal Mall yihn 

ilk gfiniinim rastladigi 

Hicrt-Kamert tarih Hicrl - Kamert yilin 

ilk guniiniin rastladi|i 

Mali tarih 
Rastladigi 

Mfladl 

yd 1136 


VI 16 A 


1136» 


IX 9 D 


1136 


11 


1724* 


1137 


VI 26 B 


1137 


Vni 29 A 


1137 


11 


1725 


1138 


VII 8 C 


1138 


VIII 18 E 


1138 


11 


1726 


1139* 


VII 19 D 


1139* 


VIII 8 C 


1139* 


11 


1727 


1140 


VII 30 F 


1140 


VII 27 G 


1140 


11 


1728* 


1141 


VIII 11 G 


1141 


VII 16 D 


1141 


11 


1729 


1142 


VIII 22 A 


1142* 


VII 6 B 


1142 


11 


1730 


1143* 


IX 3 B 


1143 


VI 25 F 


1143* 


11 


1731 


1144 


DC 15 D 


1144 


VI 13 C 


1144 


11 


1732* 


1145 


tX 26 E 


1145* 


VI 3 A 


1145 


11 


1733 


1146 


X 6 F 


1146 


V 23 E 


1146 


11 


1734 


1147* 


X 17 G 


1147* 


V 13 C 


1147* 


11 


1735 


1148 


X 28 B 


1148 


V 1 G 


1148 


11 


1736* 


1149 


XI 10 C 


1149 


rV 20 D 


1149 


11 


1737 


1150 


XI 21 D 


1150* 


rV 10 B 


1150 


11 


1738 


1151* 


XII 1 E 


1151 


III 30 F 


1151* 


11 


1739 


1152 


XII 13 G 


1152 


III 18 C 


1152 


11 


1740* 


1153 


XII 24 A 


1153* 


III 8 A 


1153 


11 


1741 


Sivij 
1154 


II 25 E 


1153 


11 


1742 


1155 


I 5 B 


1155 


II 14 B 


1155 


11 


1743 


1156* 


I 16 C 


1156* 


II 4 G 


1156* 


11 


1744* 


1157 


I 27 E 


1157 


I 23 D 


1157 


11 


1745 


1158 


II 8 F 


1158* 


I 13 B 


1158 


11 


1746 


1159 


II 18 G 


1159 


I 2 F 


1159 


11 


1747 


1160* 


II 29 A 


1160 


XII 22 C 


1160* 


11 


1748* I=Mnliarrein, n=Safer, in=RebiyiaevTeI, IV=Rel)iyiilfihir, V=CeniaziydevTel, VI=Cenia- 
ziyelahir, Vn=Recep, Vin=§almii, IX=Ramazan, X=§eyTal, XI=231kade, Xn=ZiIMcce. — 102 — 
* Ijaretli yil tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Mali: 1161 — 1185 Mall 
yil Mall yilin 

ilk giiniinun rastladigi 

Hicri - Kameii tarih Mfladi : 1748 — 1772 Hicrt - Kameri yilin 

ilk giinuniin rasdadigi 

Mai! tarih Giin 
farki Rasdadigt 

Miiadt 

yal 1161 


III 12 C 


1161* 


1152 


III 22 D 


1162 


1163 


IV 3 E 


1163 


1164* 


IV 14 F 


1164* 


1165 


IV 25 A 


1165 


1166 


V 7 B 


1166* 


1167 


V 17 C 


1167 


1168* 


V 29 D 


1168 


1169 


VI 10 F 


1169' 


1170 


VI 20 G 


1170 


1171 


VII 2 A 


1171 


1172* 


VII 13 B 


1172' 


1173 


VII 24 D 


1173 


1174 


VIII 5 E 


1174 


1175 


VIII 16 F 


1175« 


1176* 


VIII 26 G 


1176 


1177 


IX 9 B 


1177' 


1178 


IX 19 C 


1178 


1179 


IX 30 D 


1179 


1180* 


X 11 E 


1180 


1181 


X 22 G 


1181 


1182 


XI 4 A 


1182 


1183 


XI 15 B 


1183 


1184* 


XI 25 C 


1184 


1185 


Jill 7 E 


1185 


A = Pazar, 


B = Pazartesi, 


C = 


G = Cumarte 


si. 

XII 11 A 

XI 30 E 

XI 19 B 

XI 9 G 

X 28 D 


1161 

1162 

1163 

1164* 

1165 


11 
11 
11 
11 
11 


1748 
1749 
1750 
1751 
1752* 


X 18 B 

X 7 F 

IX 26 C 

IX 15 A 

IX 4 E 


1166 

1167 

1168* 

1169 

1170 


11 
11 
11 
11 
11 


1753 

1754 

1755 

1756* 

1757 


VIII 24 B 

VIII 14 G 

VIII 2 D 

VII 22 A 

VII 12 F 


1171 

1172* 

1173 

1174 

1175 


11 
11 
11 
11 
11 


1758 

1759 

1760* 

1761 

1762 


VII 1 G 
VI 20 A 
VI 9 E 

V 29 B 

V i9 G 


1176* 

1177 

1178 

1179 

1180* 


11 
11 
11 
11 
11 


1763 

1764* 

1765 

1766 

1767 


V 7 D 

IV 26 A 
IV 16 F 
IV 5 C 
III 24 G 


1181 

1182 

1183 

1184* 

1185 


11 
11 
11 
11 
11 


1768* 

1769 

1770 

1771 

1772* Sail, D = ?ar§ainba, E = Pcrsemlie, F = Ctuna, _ 103 — 
* l§aretli yil tarihleri kebtse (artikyil) aeneleri gostermektedir. MaM : 1186 — 1210 Mali 
yd MaMyilm 

iUc gununun rastladigi 

Hicri-Kamert tarih MaSdi ! 1773 — 1796 Hicri - Kameri yilin 

ilk gunimiin rastladigi 

Mali tarih Giin 
farki Rasdadigi 

Miladi 

Yd 1186 

1187 

Sivij 

1189* 

1190 1191 

1192 

1193* 

1194 

1195 1196 

1197* 

1198 

1199 

1200 1201' 

1202 

1203 

1204 

1205* 1206 

1207 

1208 

1209* 

1210 XII 18 F 
XII 28 G 

I 9 A 
I 21 C 


1186 
1187 
1188 
1189 
1190 


II 2 D 

II 12 E 

II 23 F 

III 6 A 

III 16 B 


1191' 

1192 

1193 

1194' 

1195 


III 27 C 

IV 7 D 
VI 19 F 

V 1 G 

V 11 A 


1196* 

1197 

1198 

1199' 

1200 


V 22 B 

VI 4 D 

VI 14 E 

VI 25 F 

VII 7 G 


1201 

1202* 

1203 

1204 

1205* 


VH 18 B 

VII 29 C 

VIII 9 D 

VIII 20 E 

IX 3 G 


1206 

1207* 

1208 

1209 

1210* III 14 E 

III 3 B 

II 21 G 

II 10 D 

1 29 A I 19 F 

I 8 C 

XII 28 G 

XII 17 E 

XII 6 B XI 26 G 
XI 15 D 
XI 3 A 

X 24 F 
X 13 C X 2 G 

IX 21 E 

IX 10 B 

VIII 30 F 

VIII 20 D VIII 8 A 
VII 29 F 
VII 18 C VII 
VI 7 G 
26 E 1186 

1187 

1187 

1189* 

1190 1191 

1192 

1193* 

1194 

1195 1196 

1197* 

1198 

1199 

1200 1201* 

1202 

1203 

1204 

1205* 1206 

1207 

1208 

1209* 

1210 11 
11 
11 
11 
11 11 
11 
11 
11 
11 11 
11 
11 
11 
11 1773 

1774 

1775 

1776* 

1777 11 


1778 


11 


1779 


11 


1780* 


11 


1780 


11 


1781 


11 


1782 


11 


1783 


11 


1784* 


11 


1785 


11 


1786 1787 

1788* 

1789 

1790 

1791 1792* 

1793 

1794 

1795 

1796* ^r^r!""",!^' °=^"'"'' ra=»eWy«lewel, IV=RebiyiaaMr, V=Cemaziyeleyye!, VI=Cema- 
ziyelahir, Vn=Reoep, Vin=§al,ai., IX=Ramazan, X=§evTal, XI=Zilkade, Xn=Zilliicce. 

— 104 — 
* l§aretli yd tarihleri kebise (artdcyd) seneleri gostermektedir. MaK: 1211 1235 Mali 
yil Mali yibn 

ilk giiniiniin rastladigi 

Hicri - Kamert tarih Miladi : 1797 — 1820 Hicri - Kamert yilm 

ilk giiniinun rastladigi 

Mali tarih Giin 
farki Rastladigi 

Miladi 

yil 1211 

1212 

1213* 

1214 

1215 1216 

1217* 

1218 

1219 

1220 Sivij 

1222* 

1223 

1224 

1225 1226* 

1227 

1228 

1229 

1230* 1231 

1232 

1233 

1234* 

1235 IX 13 A 


1211 


IX 24 B 


1212 


X 5 C 


1213 


X 16 E 


1214 


X 27 F 


1215 


XI 9 G 


1216' 


XI 19 A 


1217 


XII 1 G 


1218'' 


XII 11 D 


1219 


XII 22 E 


1220 
1221* 


I 3 F 


1222 


I 15 A 


1223 


I 26 B 


1224* 


II 6 C 


1225 


II 17 D 


1226* 


II 28 F 


1227 


III 10 G 


1228 


III 21 A 


1229* 


IV 1 B 


1230 


IV 13 D 


1231 


IV 24 E 


1232* 


V 5 F 


1233 


V 16 G 


1234 


V 28 B 


1235* VI 15 B 


1211 


VI 4 F 


1212 


V 25 D 


1213 


V 13 A 


1214 


V 2 E 


1215 


IV 22 C 


1216 


IV 11 G 


1217' 


III 31 E 


1218 


III 20 B 


1219 


III 9 F 


1220 


II 27 D 


1220 


II 16 A 


1222* 


II 4 E 


1223 


I 25 C 


1224 


I 14 G 


1225 


I 4 E 


1226* 


XII 23 B 


1227 


XII 12 F 


1228 


XII 2 D 


1229 


XI 21 A 


1230* 


XI 9 E 


1231 


X 30 C 


1232 


X 19 G 


1233 


X 8 D 


1234* 


IX 27 B 


1235 11 


1797 


11 


1798 


11 


1799 


11 


1800 


12 


1801 


12 


1802 


12 


1803 


12 


1804" 


12 


1805 


12 


1806 


12 


1807 


12 


1808* 


12 


1809 


12 


1810 


12 


1811 


12 


1812* 


12 


1813 


12 


1813 


12 


1814 


12 


1815 


12 


1816* 


12 


1817 


12 


1818 


12 


1819 


12 


1820* A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sali, D = ?ar|amba, E = Per§embe, F = Cuma, 
G = Cnmaitesi. 105 — * Ijaretli yd tarihleri kebise (aitikyil) seneleri gostermektedir. MaH : 1236 — 1254 MUadi: 1821 -- 1840 Mall 
y,l Malt yihn 

ilk giiniiniin rastladigi 

Hicri - Kamert tarih Hicrt - Kameri yiliu 

ilk giiniinun rastladigi 

Mali tarih 
Rastladigi 

Miladi 

yil 1236 


VI 8 C 


1236 


IX 16 F 


1236 


12 


1821 


1237 


VI 19 D 


1237* 


IX 6 D 


1237 


12 


1822 


1238* 


VI 29 E 


1238 


VIII 26 A 


1238* 


12 


1823 


1239 


VII 12 G 


1239 


VIII 14 E 


1239 


12 


1824" 


1240 


VII 23 A 


1240* 


VIII 4 C 


1240 


12 


1825 


1241 


VIII 3 B 


1241 


VII 24 G 


1241 


12 


1826 


1242* 


VIII 14 C 


1242 


VII 13 D 


1242* 


12 


1827 


1243 


VIII 26 E 


1243* 


VII 2 B 


1243 


12 


1828 


1244 


IX 7 F 


1244 


VI 21 F 


1244 


12 


1829 


1245 


IX 18 & 


1245 


VI 10 C 


1245 


12 


1830 


1246* 


IX 29 A 


1246* 


V 31 A 


1246* 


12 


1831 


1247 


X 10 C 


1247 


V 19 E 


1247 


12 


1832 


1248 


X 21 D 


1248* 


V 9 C 


1248 


12 


1833 


1249 


XI 2 E 


1249 


IV 28 G 


1249 


12 


1834 


1230* 


XI 13 F 


1250 


IV 17 D 


1250* 


12 


1835 


1251 


XI 25 A 


1251* 


IV 6 B 


1251 


12 


1836 


1252 


XII 5 B 


1252 


III 26 F 


1252 


12 


1837 


1253 


XII 16 C 


1253 


III 15 C 


1253 


12 


1838 


1254* 


XII 27 D 


1254* 


III 5 A 


1254* 


12 


1839 


Sivi§ 
1255 


II 12 E 


1254 


12 


1840 I=MnhaiTem, 11= Safer, III=Rebiyulewel, IV=Rebiyiilaliir, V=CemaziyeleTTel, VI=Cenia- 
ziyelaMr, Vin=Recep, VII=§alian, IX=Ramazaii, X=§eTaI, XI=Zilkade, XlI=ZiIMcce. 106 — * l§aretli yil tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Mali (RumiJ tarihierin 
Hicri-Kameri ve Miladi 
kar§iliklari 

tkinci safha : 

1256 — 1341 Mali 

1256 — 1344 Hicrt - Kameri 

1830 — 1925 Miladi Mali: 1256 1260 Mali tarihlerin Mart 
R. M.G.K. Nisan 
M.G.K. Mayis 
M.G.K. Haziran 
M.G.K. Temmuz 
M.G.K. Agustos 
M.G.K. 1256 (Miladi: 1840*/184I) (Hicri - Kameri : 1256*/1257) (Hicri - §emsi : 1219/1220) 

1 13 F 9 I 


13 B 10 II 


13 D 11 nil 13 G 12 I-V 


' 13B13 V 


13E14 
6 18 D 14 


J8G15 


18 B 16 


18 E 17 


18 G18 


18 C 19 
11 23 B 19 


23E20 


23G21 


23 C22 


23E23 


23 A 24 
16 28G24 


28 C25 


28E26 


28 A 27 


28 C28 


28F29 
21 2 E 29 


2A 1 II 


2 C 1 I\' 


3 F 3 V| 2 A 3 VI 


2D 5 
26 7 C 4 II 


8F 6 


7 A 6 


8D 8 


1 7F 8 


7 B 10 


1257 (Miladi : 1841/1842) (Hicri - Kameri : 1257/1258) (Ilicri - §emsi : 1220*/1221) 
1 13 G 19 I 


13C20 11 


13 E 21 III 


13 A 22 IV 


13 C 23 V 


13F24 
6 18E24 


18 A 25 


18C26 


18F27 


18 A 28 


18D29 
11 23 C 29 


23 F 1 III 


23 A 1 IV 


23 D 3 V 


23 F 3 VI 


23 B 5 
16 28 A 4 II 


28 D 6 


28 F 6 


28 B 8 


28 D 8 


28G10 
21 2F 9 


3B11 


2D 11 


3G13 


2 B13 


2E15 
26 7 D 14 


8G16 


7B16 


8E18 


7 G18 


7C20 


1258 (Miladi : 1842/1843) (Hicri - Kameri : 1258/1259) (Hicri - § 


emsi: 1221/1222) 
1 13 A 30 I 


13 D 2 III 


13 F 2 IV 


13 B 4 V 


13 D 4 VI 


13 G 6 
6 18F 5 II 


18 B 7 


18 D' 7 


18 G 9 


18 B 9 


18 Ell 
11 23D10 


23G12 


23B12 


23E14 


23G14 


23 C 16 
16 28BJ5 


28E17 


28G17 


28C19 


23E19 


28 A 21 
21 2 G 20 


3C22 


2E22 


3 A 24 


2C24 


2F26 
26 7 E 25 


8 A 27 


7C27 


8F29 


7 A 29 


7D 1 


1259* (Miladi : 1843/1844) (Hicri - Kameri : 1259/1260) (Hicri - § 


5msi : 1222/1223) 
1 13B11 II 


13E13 III 


13 G 13 IV 


13 C 15 V 


13 E 15 VI 


13 A 17 
6 18G16 


18C18 


18E18 


18 A 20 


i8C20 


18F22 
11 23E21 


23 A 23 


23C23 


23F25 


23 A 25 


23 D 27 
16 28 C 26 


28F28 


28 A 28 


28D30 


28 F 1 VII 


28 B 2 
21 2A 2 III 


3D 3 IV 


2F 4 V 


3B 5 VI 


2D 6 


2G 7 
26 7F 7 


8B 8 


7D 9 


8 GIG 


7B11 


7E12 


1260 (Miladi: 1844*/1845) (Hicri -Kameri: 1260/1261) (Hicri - 5 


lemsi: 1223/1224) 
1 13D22 II 


13 G 24 III 


13 B 24 IV 


13 E 26 V 


13 G 26 VI 


13 C 28 
6 18B27 


18E29 


18G29 


18 C 1 VI 


18 E 2 VII 


18 A 3 
11 23 G 3 III 


23 C 4 IV 


23 E 5 V 


23 A 6 


23 C 7 


23 F 8 
16 28 E 8 


28 A 9 


28 CIO 


28F11 


28 A 12 


28D13 
21 2 C 13 


3F14 


2 A 15 


3D16 


2F17 


2B18 
26 7 A 18 


8D19 


7F20 


8B21 


7D22 


7G23 VI VII VI VII VII VIII VII VIII VII 
VIII I=Muliarrem, II=Safer, III==RebiyiUeyvel, IV=Rebiyiilahir, V=Cemaziyelevvel, VI=-Cema- 
ziyelaliir, Vn=Recep, Vin=Saban, IX=Ramazan, X=§ev>al, XI=Zilkade, Xn=Zilliicce. 108 * Ijaretli yil tarilileri kebise (artikyil) seiieleri gostermektedir. Miladi ve Hicri kar§iliklan MUadi : 1840 — 1845 
Hicri : 1256 — 1261 Eylal 


Ekim 
Kasun 
Aralik 
Ocak 
§ubat 


M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 


13 A 16 


VII 


13C16 


VIII 


13F18 


IX 


13 A 18 


X 


13D20 


XI 


13 G 21 XII 


18F21 
18 A 21 
18D23 
18F23 
18B25 
18E26 


23D26 
23F26 
23B28 
23D28 
23G30 
23 C 1 (1257) 


28 B 1 


VIII 


28 D 2 


IX 


28 G 3 


X 


1] 28 B 4 


XI 


28 E 5 


XII 


28 A 6 


3G 6 
2B 7 
3E 8 
2G 9 
2 CIO 
5F11 


8 Ell 
7G12 
8C13 
7E14 
7 A 15 
10D16 


13 n 26 


VII 


13D26 


VIII 


13G28 


IX 


13B28 


• X 


13E30 


XI 


ISA 2 (1258) 


18 G 1 


VIII 


IBB 2 


IX 


18 E 3 


X 


18 G 4 


XI 


18 C 5 


XII 


18 F 7 


23 E 6 
23 G 7 
23 C 8 
2]23E 9 
23 A 10 
23D12 


28C11 
28E12 
28 A 13 
28C14 
28F15 
28B17 


3 A 16 
2C17 
3F18 
2 A 19 
2D 20 
5G22 


8F21 
7 A 22 
8D23 
7F24 
7B25 
10 E 27 


13 C 7 


VIII 


13 E 8 


IX 


13 A 9 


X 


13 CIO 


XI 


13F11 


XII 


13 B 13 I 


28 A 12 
18C13 
18F14 
18 A 15 
18 D 16 
18G18 


13F17 
23 A 18 
23D19 
23F20 
23B21 
23E23 


28D22 
28F23 
28B24 
28D25 
28G26 
28 C 28 


3B27 
2D 28 
3G29 
3] 2B30 
2E 2(1259*) 


5A 3 II 


8G 3 


IX 


7B 3 


X 


8E 5 


XI 


7G 5 


XII 


7C 7 
10 F 8 


13D18 


VIII 


13F19 


IX 


13B20 


X 


13D21 


XI 


13G22 


XII 


13 C 23 I 


18B23 
18D24 
18G25 
18B26 
18E27 
18 A 28 


23G23 
23B29 
23 E 1 


XI 


23 G 1 


XII 


23 C 2 


(1260) 


23 F 3 II 


28 E 4 


IX 


28 G 4 


X 


28 C 6 
28 E 6 
28 A 7 
28 D 8 


3C 9 
2E 9 
3 All 
«] 2 C 11 
2F12 
4B13 


8 A 14 
7C14 
8F16 
7 A 16 
7D17 
9G18 


13F29 


VIII 


13 A 30 


IX 


13 D 2 


XI 


13 F 2 


XJI 


13 B 41(1261) 


13 E 5 II 


18 D 5 


IX 


18 F 5 


X 


18 B 7 
18 D 7 
18 G 9 
18 CIO 


23 BIO 
23D10 
23G12 
23B12 
23E14 
23 A 15 


28G15 
28B15 
28E17 
28G17 
28C19 
28F20 


3E20 
2G20 
3C22 
5] 2E22 
2 A 24 
5D2S 


8C25 
7E25 
8 A 27 
7C27 
7F29 
10 B 1 III A = Pazar, B = Pazarlesi, C = Sail, D = ^ar^amba, E = Fer^einlie, F = Ciima, 
G = Gmnartesi. 

1] 1841, 2] 1843, »] 1842, «] 1844, ^} 1845. 

_ 109 — l§aretli yil tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostennektedir. Mali: 1261 — 1265 Mali tarihlerin •a Mart 
R. M.G.K. 


Nisan 
M.G.K. Mayis 
M.G.K. Haziran 
M.G.K. Temmnz 
M.G.K. Agustos 
M.G.K. 1261 (MaSdi : 1845/1846) (Hicri 
13 A 5 13 E 4 111 
18 C 9 
23 A 14 
28F19 

2D 24 

7 B 29 IV Kameri : 1261/1262) (Hicri - §emsi : 1224*/1225) 18F10 

23D15 

28B20 

3G25 

8E 1 IV 13 C 6 
18 A 11 
23F16 
28D11 
2B26 
7G 1 VI 13 F 7 
18D12 
23B17 
28G22 
3E27 
8C 3 VI VII 13 A 8 
18F13 
23D18 
28B23 
2G28 
7E 3 VII VIII 13 D 9 
18B14 
23G19 
28E24 
2C29 
7A 5 1262 (Miladi: 1846/1847) (Hicri - Kameri : 1262/1263) (Hicri -§emai: 1225/1226) 13 F 15 III 
18 D 20 
23B25 
28G30 

2E 5 IV 

7 CIO 13B16 
18G21 
23E26 
28 C 2 
3A 7 
8F12 IV 13D17 
18B22 
23G27 
28 E 2 
2C 7 
7 A 12 V VI 13 G 18 VI 

18E23 

23C28 

28 A 4 VII 

3F 9 

8D14 13B19 
18G24 
23E29 
28 C 4 
2A 9 
7F14 VII VIII 13E20 
18C25 
23 A 1 
28 F 6 
2D 11 
7B16 1263» (Miladi: 1847/1848) (Hicri - Kameri : 1263/1264) (Hicri -§emsi: 1226/1227) 13 G 25 HI 
18E30 
23 C 5 IV 
28 A 10 

2F15 

7D20 13C26 
18 A 2 
23 F 7 
28D12 
3B17 
8G22 IV 
V 13E27 
18 C 2 
23 A 7 
28F12 
2D 17 
7B22 V 
VI 13 A 28 
18 F 4 
23 D 9 
28B14 
3G19 
8E24 VI 
VII 13C29 
18 A 4 
23 F 9 
28D14 
2B19 
7G24 VII 
VIII 1264 (Miladi: 1848*/1849) (Hicri - Kameri : 1264/1265) (Hicri- §em8i 13 F 1 
18 D 6 
23B11 
28G16 
2E21 
7C26 1 
6 
11 
16 
21 
26 13 B 7 
18G12 
23E17 
28C22 
2 A 27 
7F 3 IV V 13 E 9 
18C14 
23 A 19 
28F24 
3D 29 
8B 4 VI 13 G 9 
18E14 
23C19 
28 A 24 
2F29 
7D 5 VI VII 13C11 
18 A 16 
23F21 
28D26 
3B 1 
8G 6 VII VIII 1227/1228) 

13 E 11 VIII 
18C16 23 A 21 

28F26 

2D 2 

7B 7 IX 1265 (Miladi : 1849/1850) (Hicri - Kameri : 1265/1266) (Hicri - §emsi 13 A 13 
18F18 
23D23 
28B28 
2G 3 
7E 8 13C18 
18 A 23 
23F28 
28 D 4 
2B 9 
7G14 IV 13F20 
18D25 
23B30 
28 G 5 
3E10 
8C15 VI 13 A 20 
18F2S 
23 D 1 
28 B 6 
2 Gil 
7E16 VI 
VII 13D22 VII 
18B27 
23 G 2 VIII 
28 E 7 

3C12 

8 A 17 1228*/1229) 

13 F 22 VIII 
18D27 23 B 3 

28 G 8 

2E12 

7C18 IX 13B24 
18G29 
23 E 4 
28 C 9 
2 A 14 
7F19 VIII IX VIII 
IX IX IX X IX 
X I=M^em, n=Safer m=ReWyiile.veI, IV=Rebiyiilalur, V=CemaziyeleweI, VI=Cema. 
z^yelahir, Vn=Recep, Vin=§aLan, IX=Ramazan, X=§ewal, XI=Zill^de, Xn=ZilBicce. — 110 * IjaretU yd tarihieri kebise (amkyil) seneleri gostermektedir. MilSdi ve Hicn karfihklari MUadi: 1845 — 1850 
Hicri : 1261 — 1266 Eylul 
Ekim 
Kasun 


AraliV 


Ocak 
|nbat 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 


M.G.K. 
M.G.K. 
13 Gil 


IX 


13B11 


X 


13EI3 


XI 


13 G 13 XII 


13 CIS 


I 


13F16 


II 


18E16 
18G16 
18C18 
18E18 


18 A 20 
18D21 
23C21 
23E21 
23 A 23 
23C23 


23F2S 
23B26 
28 A 26 
28C26 
28F28 
28 A 28 


28D30 
28 G 2 


III 


3F 1 


X 


2A 2 


XI 


3D 3 


XII 


1] 2 F( 4(1262*) 


2B 5 


II 


5E 7 
8D 6 
7F 7 
8B 8 
71) 9 


7G10 
IOC 12 
13 A 22 


IX 


13C22 


X 


13F24 


XI 


13 A 24 XII 


13D2S 


I 


13G26 


II 


18F27 
18 A 27 
18D29 
18F29 


18B30 
18 E 2 


III 


23 D 2 


X 


23 F 3 


XI 


23 B 4 


XII 


23 D 4 (1263) 


23 G 5 


II 


23 C 7 
28 B 7 
28 D 8 
28 G 9 
28 B 9 


28EI0 
28 A 12 
3G12 
2B12 
3E14 
2] 2G14 


2 CIS 
5F17 
8E17 
7G18 
8C19 
7E19 


7 A 20 
I0D22 
13 B 2 


X 


13 D 3 


XI 


13 G 4 


XII 


13 B 5 (1264) 


13 E 6 


II 


13 A 8 


lU 


18 G 7 
18 B 8 
18 E 9 
18G10 


18C11 
18F13 
23E12 
23G13 
23C14 
23E15 


23 A 16 
23D18 
28C17 
28E18 
28 A 19 
28C20 


28F21 
28B23 
3 A 22 
2C23 
3F24 
3] 2 A 25 


2D 16 
4G28 
8F27 
7 A 28 
8D29 
7F30 


7B 2 


in 


9E 3 


IV 


13D14 


X 


13F15 


XI 


13B16 


XII 


13 D 17 I 


13G18 


II 


13C20 


III 


18B19 
18D20 
18G21 
18B22 


18E23 
18 A 25 
23G24 
23B25 
23E26 
23G27 


23C28 
23F30 
28E29 
28G30 
28 C 2(1265») 


28 E 2 II 


28 A 4 


III 


28 D 5 


IV 


3C 5 


XI 


2E 5 


XII 


3A 7 
1] 2C 7 


2F 9 
5 BIO 
8 A 10 
7 CIO 
8F12 
7 A 12 


7 DM 
10G15 
13E25 


X 


13G26 


XI 


13C27 


XII 


13 E 27 I 


13 A 28 


II 


13D30 


III 


18 C 1 


XI 


18 E 1 


XII 


18 A 2 


(1266) 


18 C 2 II 


18 F 4 


III 


18 B 5 


IV 


23 A 6 
23 C 6 
23 F 7 
22 A 7 


23 D 9 
23G10 
28F11 
28 A 11 
28D12 
28F12 


28B14 
28E1S 
3D 16 
2F16 
3B17 
=] 2D 17 


2G19 
5C20 
8B21 
7D21 
8G22 
7B22 


7E24 
10 A 25 

A = Pazar, B = Pazarlesi, C = Sab, D = Qaz^amba, E = Pesrembe, F = Gnma, 
G = Cumartesi. 

1] 1846, 2] 1847, 3] 1848, *] 1849, ^} 1850. 

— Ill — * tsaretli yil tariHeri kebise (artikyii) seneieri gostermektedir. Mali: 1266 1270 MaM tarihlerin a Mart 
R. M.G.K. Nisan 
M.G.K. Mayis 
M.G.K. Haziran 
M.G.K. Temmuz 
M.G.K. Agustos 
M.G.K. 1266 


(Miiadi: 1850/1851) (Hicri-Kameri: 1266/1267) (Hicri -§emsi: 1229/1230) 


1 13 D 28 rV 


13 G 30 V 


13 B 1 VI] 


12 E 2 VII] 


13 G 3 IX 


13 C 4 


X 
6 18B 4 "V 


18 E 5 Vl 


18 G 6 


18 C 7 


18 E 8 


18 A 9 


11 23 G 9 


23 CIO 


23 Ell 


23 A 12 


23C13 


23F14 


16 28E14 


28 A 15 


28C16 


28F17 


28 A 18 


28D19 


21 2 C 19 


3F20 


2 A 21 


3D 22 


2F23 


2B24 
1 26 7 A 24 


8D25 


7F26 


8B27 


7D28 


7G29 
1267* (Miladi: 1851/1852) (Hicri - Kameri : 1267/1268) (Hicri - §emsi : 1230/1231) 


1 13E10 V 


13 A 11 Vl 


13C12 VII 


13F13 VIII 


13 A 14 IX 


13D15 


X 
6 18C15 


18F16 


18 A 17 


18 D 18 


18F19 


18B20 


11 23 A 20 


23D21 


23F22 


23B23 


23D24 


23G25 


1 
16 28F25 


28 B 26 


28D27 


28G28 


28B29 


28 E 1 


21 2 D 30 


3G 2 VII 


2B 2 VIII 


3E 4 IX 


2G 4 X 


2C 6 


XI 
26 7 B 5 Vr| 8 E 7 


7G 7 


8C 9 


7E 9 


7 A 11 
1268 (Miladi : 1852/1853) (Hicri-Kameri : 1268/1269) (Hicri-§emsi : 1231/1232) 


1 13 G 21 V 


13 C 22 VI 


13E23 VII 


13 A 24 VIII 


13 C 25 IX 


13F26 


X 
6 18E26 


18 A 27 


18C28 


18F29 


18 A 1 X 


18 D 2 


XI 
11 23 C 1 VI 


23 F 3 VII 


23 A 3 VIII 


23 D 5 IX 


23 F 6 


23 B 7 


16 28 A 6 


28 D 8 


28 F 8 


28 B 10 


28D11 


28G12 


21 2 F 11 


3B13 


2D 13 


3G15 


2B16 


2E17 
26 7 D 16 


8G18 


7B18 


8E20 


7G21 


7C22 
1269 (Miladi : 1853/1854) (Hicri - Kameri : 1269/1270) (Hicri - §emsi : 1232*/1233) 


1 13 A 2 VI 


13 D 4 VII 


13 F 4 VIII 


13 B 6 IX 


13 D 6 X 


13 G 8 


XI 
6 18F 7 


18 B 9 


18 D 9 


18 Gil 


18B11 


18E13 


11 23 D 12 


23G14 


23B14 


23E16 


23G16 


23 C18 


16 28B17 


28 E 19 


28G19 


28C21 


28E21 


28 A 23 


21 2 G 22 


3C24 


2E24 


3 A 26 


2C26 


2F28 


26 7 E 27 


8 A 29 


7C29 


8F 1 X 


7A 2 XI 


7D 3 


XII 


1270 (Miladi: 1854/1855) (Hicri-Kameri: 1270/1271) (Hicri -§emsi: 1233/1234) 


1 13 B 13 VI 


13 E 15 VII 


13 G 15 VIII 


13 C 17 IX 


13 E 17 X 


13 A 19 


XI 
6 18G18 


18C20 


18E20 


18 A 22 


18C22 


18 F24 


11 23E23 


23 A 25 


23C25 


23 F 27 


23 A 27 


23D29 


16 28C28 


28F30 


28 B 1 IX 


28 D 2 X 


28 F 3 XI 


28 B 4 


XII 
21 2 A 4VII 


3D 5 VIII 


2F 6 


3B 7 


2D 8 


2 G 9 


26 7F 9 


8 BIO 


7D11 


8G12 


7 A 13 


7E14 

I=MnIiarrein, n=Safer, in=Rebiyiilewel, IV=RdbiyiUaiiir, V=CemaziyeIewel, VI=Ceina. 
ziyelaliu-, Vn=Recep, Vin=§aban, IX=Ramazan, X=§evyal, XI=Zilkade, Xn=Zillucce. 112 * Ijaretli yil tarihleri kebise (artilcyil) seneleri gostermelttedir Miladi ve Hied kar§iliklan MUadi : 1850 — 1855 
Hicri : 1266 — 1271 Eylul 
M.G.K. Eldin 
M.G.K. M.G.K. Aralik 
M.G.K. Ocak 
M.G.K. §tibat 13 F 6 
18D11 
23B16 
28G21 
3E26 
8C 1 XI XII 13 A 6 XII 


13 D 8 I 


13 F 8 n 


13 BIO 


III 


13 Ell 


IBFll 


18B13 


18B13 


18 G 15 
18C16 


23B16 


23G18 


23B18 


23E20 
23 A 21 


28B21 


28E23 


28G23 


28C25 
28F26 


2G26 


3C28 


1] 2E28 


2 A 30 
5D 2 


7E 2(1267*) 


8A 3 II 


7C 4 ni 


7F 5 


V 


10 B 7 IV 13G17 
18E22 
23C27 
28 A 2 
3F 7 
8D12 XI XII 13 B 17 XII 

18G22 

23E27 

28 C 2(1268) 

2A 7 

7F12 13E18 
18C23 
23 A 28 
28 F 3 
3D 8 
8B13 II 13G18 
18E23 
23 A 28 
28 A 4 
2] 2F 9 
7D14 II III 13C20 
18 A 25 
23F30 
28 D 5 
2 BIO 
7G15 III rv 13F21 
18D26 
23 B 2 
28 G 7 
4E12 
9C17 IV 
V 13B28 
18 G 3 
23 E 8 
28C13 
3 A 18 
8F23 XI 
XII XII 13 G 9 
18 A 14 
23F19 
28D24 

3B29 

8G 4(1270*) 13D20 
18B25 
23G30 
28 E 5 
3 CIO 
8 A 15 XII (1271) 13D28 


XII 


13G30 


I 


13 B 1 III 


13 E 2 


IV 


13 A 4 


V 


18 B 4(1269) 


18 E 5 


II 


18 G 6 


18 C 7 
18 F 9 
23 G 9 
23 CIO 
23 Ell 


23 A 12 
23D14 
28E14 
28 A 15 
28C16 


28F17 
28B19 
2C19 
3F20 
3] 2 A 21 


2D 22 
5G24 
7 A 24 
8D25 
7F26 


7B27 
10E29 
13E10 


I 


13 A 11 


II 


13C12 III 


13F13 


IV 


13 BIS 


V 


18C15 
18F16 
18 A 17 


18D18 
18G20 
23 A 19 
23D21 
23F22 


23B23 
23E25 
28F24 
28B26 
28D27 


28G28 
28C30 
2D 29 
3G 1 


II 


*] 2B 2 IV 


2E 4 


V 


5A 5 


VI 


7B 4 


II 


8E 6 
7G 7 


70 9 
lOFlO 
13F20 


I 


MB 21 


II 


13D22 III 


13G23 


IV 


13C25 


V 


18D25 
18G26 
18 B 27 


18 E 28 
18 A 30 
23B30 
23 E 2 


III 


23 G 2 IV 


23 C 4 


V 


23 F 5 


VI 


28 G 5 


II 


28 C 7 
28 E 7 


28 A 9 
28D10 
2E10 
3A.12 
s] 2C12 


2F14 
5B15 
7C15 
8F17 
7 A 17 


7D19 
10G20 

A = Pazar, B = Pazartesi, 
G = Cmnarteai. = Sail, D = (ar^amlia, 

1] 1851, "3 1852, 3] 1853, <] 1854, =] 1855. 

— 113 — E = Pei^embe, F = Cnma, * Ijaietii yd tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Mali: 1271 — 1275 Mali tarihlerln ■a Mart 
R. M.G.K. Nisan 
M.G.K. Mayigi 
M.G.K. Haziran 
M.G.K. 1271* Temmuz 
M.G.K. Agustos 
M.G.K. (MUadi: 1855/1856) (Hicrt - Kameri : 1271/1272) (Hicri - §emsi : 1234/1235) 13C23 
18 A 28 
23 F 4 
28 D 9 
2B14 
7G19 VI 
VII 13F25 
18D30 
23 B 5 
28G10 
3E15 
8C20 VII 
VIII 13 A 25 VIII 18 F 1 

23 D 6 

28B11 

2G16 

7E21 IX 13D27 
18 B 2 
23 G 7 
28E12 
3C17 
a A 22 IX 

X 13 F 27 
18 D 3 
23 B 8 
28G13 
2E18 
7C23 X 
XI 1272 (Miladi: 1856'/1857) (Hicri - Kameri : 1272/1273) (Hicri -^emsi: 1235/1236) 13B29 
18 G 4 
23 E 9 
28C14 
2 A 19 
7F24 XI 
XII 13 E 6 VII 
18C11 
23A16 
28F21 

2D 26 

7B IVIII 13A 7 
18F12 
23D17 
28B22 
3G27 
8E 3 VIII IX 13 C 8 IX 
18 A 13 
23F18 
28D23 

2B28 

7G 3 X 13 F 9 
18D14 
23B19 
28G24 
3E29 
8C 5 XI 13 A 10 
18F15 
23D20 
28B25 
2G30 
7E 5 XI XII XII 13D11 
18B16 
23G21 
28E26 

2C 2(1273*) 

7A 7 1273 (Miladi: 1857/1858) (Hicri -Kameri: 1273/1274) (Hicri -§emsi: 123671237) 13 F 17 VII 

18D22 

23B27 

28 G 2VIII 

2E 7 
7C12 13B18 
18G23 
23E28 
28 C 4 
3A 9 
8ri4 VIII IX 13D19 
18B24 
23G29 
28 E 4 
2C 9 
7 A 14 IX 13G20 
18E25 
23 C 1 
28 A 6 
3F11 
8D16 X 
XI 13B21 
18G26 
23 E 1 
28 C 6 
2 A 11 
7F16 XI 
XII 1274 (Miladi XII 13E22 

18C27 

23 A 2(1274) 

28 F 7 

2D 12 

7B17 1 
6 
11 
16 
21 
26 1858/1859) (Hicri 

13 G 27 VII 
18 E 2VIII 23 C 7 

28 A 12 

2F17 

7D22 13C28 
18 A 4 
23 F 9 
28D14 
3B19 
8G24 VIII 
IX Kameri: 1274/1275) (Hicri -§emsi: 1237/1238) 13E19 
18C24 
23 A 9 
28F14 
2D 19 
7B24 IX 13 A 1 
18 F 6 
23D11 
28B16 
3G21 
8E26 XI 1275* 13 C 1 
18 A 6 
23F11 
28D16 
2B21 
7G26 XII 13 F 3(1275) 

18 D 8 
23B13 
28G18 

2E23 

7C28 (Miladi: 1859/1860) (Hicri -Kameri: 1275/1276) (Hicri -§emsi: 1238/1239) 13 A 8VIII 
18F13 
23D18 
28B23 

2G28 

7E 4 IX 13D10 
18B15 
23G20 
28E25 
3C30 
8A 5 IX X 13 Flo 
18D15 
23B20 
28G25 
2E 1 
7C 6 X XI 13B12 
18 G 17 
23E22 
28C27 
3A 2 
8F 7 XI XII 13 D 12 XII 
18B17 
23G22 
28E27 

2C 3(1276*) 

7A 8 13G14 
18E19 
23C24 
28 A 29 
2F 4 
7D 9 II I=Muharrcm^n=Safer, ni=Rebiyiilewel, IV=RebiyiiIaWr, V=Cemaziyelewel, VI=Cetna. 
ziyelalur, Vni=Recep, Vn=§aban, IX=Rama:^„, X=§eyyal, XI=Zi!fcade, Xn=Zillucce. _ 114 — 
* Isaretli yd tariMeri kebise (arukyil) seneleri gostennektedir. MilSdi ve Hicri kar§iliklan Miiadi : 1855 — 1860 
Hicri : 1271 — 1276 Eylul 


Ekitti 
KasuB 


I 


Aralik 


Ocak 


fubat 


M.G.K. 


M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
13 E 1 (1272) 


13 G 1 


II 


13 C 3 


III 


13 E 3 


IV 


13 A 5 


V 


13 D 6 


VI 


18 C 6 


18 E 6 
18 A 8 
18 C 8 
18F10 
18B11 
23 A 11 


23C11 
23F13 
23 A 13 
23D15 
23G16 
28F16 


28 A 16 
28D18 
28F18 
28B20 
28E21 
3D 21 


2F21 
3B23 
1] 2D 23 
2G25 
4C26 
8B26 


7D26 
8G28 
7B28 
7E30 
9A 2 


VII 


13 G 13 I 


13B13 


II 


13E15 


III 


13G15 


IV 


13C17 


V 


13F18 


V 


18E18 


18G18 
18C20 
18E20 
18 A 22 
18D23 
23C23 


23E23 
23 A 25 
23C25 
23F27 
23B28 
28 A 28 


28C28 
28F30 
28 A 1 


V 


28 D 2- 


VI 


28 G 4 


VI 


3F 3 II 


2A 4 


III 


3D 5 


IV 


2] 2F 6 
2B 7 
5E 9 
8D 8 


7F 9 
8 BIO 
7D11 
7G12 
IOC 15 
13 A 23 I 


13C23 


II 


13F25 


III 


13 A 25 


IV 


13D27 


V 


13G28 


VI 


18F28 


18 A 28 
18D30 
18 F 1 


V 


18 B 2 


VI 


18 E 4 


VII 


23 D 3 II 


23 F 4 


III 


23 B 5 


IV 


23 D 6 
23 G 7 
23 C 9 
28 B 8 


28 D 9 
28G10 
28B11 
28E12 
28 A 14 
3G13 


2B14 
3E15 
3] 2G16 
2C17 
5F19 
8E18 


7G19 
8C20 
7E21 
7 A 22 
10D24 
13 B 4 II 


13 D 5 


III 


13 G 6 


IV 


13 B 7 


V 


13 E 8 


VI 


13 A 10 


VII 


18 G 9 


18 BIO 
18 Ell 
18G12 
18C13 
18F15 
23E14 


23G15 
23C16 
23E17 
23 A 18 
23D20 
28C19 


28E20 
28 A 21 
28C22 
28F23 
28B25 
3 A 24 


2C25 
3F26 
^] 2 A 27 
2D 28 
4G30 
8F29 


7 A 30 
8D 2 


V 


7F 2 


VI 


7B 4 


VII 


9E 5 


VIII 


13 C 15 II 


13E16 


III 


13 A 17 


IV 


13C18 


V 


13F19 


VI 


13B21 


VII 


18 A 20 


18C21 
18F22 
18 A 23 
18D24 
18G26 
23F25 


23 A 26 
23D27 
23F28 
23B29 
23 E 1 


VIII 


28 D 1 III 


28 F 1 


rv 


28 B 3 


V 


28 D 3 


VI 


28 G 5 


VII 


28 C 6 
3B 6 


2D 6 
3G 8 
5] 2B 8 
2E10 
4 A 11 
8 G 11 


7B11 
8E13 
7G13 
7 CIS 
9F16 

A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sail, D = farsamha, E = Per^emie, F = Cuma, 
G = CnmartesL 

1] 1856, 2] 1857, 2] 1858, ^] 1859, '] 1860. 

— 115 — * Ijaretli yil taiihleri kebise (artakyil) seneleri gostennektedir. MaK : 1276 — 1280 Mali tariMerin ?. 


Mart 


Nisan 


Mayis 


Haziran 


Temmuz 


Agustos 


1 


R. M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M,G.K. 


1276 (Miladi : 1860*/1861) (Hicri - Kameri : 1276/1277) (Hicri - §emsi : 1239/1240) 
1 13C20Vin 


13F22 IX 


13A22 X 


13 D 24 XI 


13 F 24 XII 


13 B 25 I 
6 18 A 25 


18D27 


18F27 


18B29 


18D29 


18G30 
11 23 F 1 IX 


23 B 2 X 


23 D 3 XI 


23 G 4 XII 


23 B 4(1277) 


23 E 5 II 
16 28 D 6 


28 G 7 


28 B 8 


28 E 9 


28 G 9 


28 CIO 
21 2 B 11 


3E12 


2G13 


3C14 


2E14 


2 A 15 
26 7 G 16 


8C17 


7E18 


8 A 19 


7C19 


7F20 


1277 (Miladi: 1861/1862) (Hicri - Kameri : 1277/1278) (Hicri -§emsi: 1240*/1241) 
1 13 D 1 IX 


13 G 2 X 


13 B 3 XI 


13 E 4 XII 


13 G 5(1278*) 


13 C 6 II 
6 18B 6 


18 E 7 


18 G 8 


18 C 9 


18E10 


18 A 11 
11 23 Gil 


23C12 


23E13 


23 A 14 


23C15 


23F16 
16 28E16 


28 A 17 


28C18 


28F19 


28 A 20 


28D21 
21 2 C 21 


3F22 


2 A 23 


3D 24 


2F25 


2B26 
26 7 A 26 


8D27 


7F28 


8B29 


7D30 


7G 2 III 


1278 (Miladi: 1862/1863) (Hicri - Kameri : 1278/1279) (Hicri -^emsi: 1241/1242) 
1 13E12 IX 


13 A 13 X 


13 C 14 XI 


13 F 15 XII 


13 A 15 I 


13 D 16 II 
6 18C17 


18F18 


18 A 19 


18 D 20 


18 F 20 


18B21 
11 23 A 22 


23D23 


23F24 


23B25 


23D25 


23G26 
16 28F27 


28B28 


28D29 


28G30 


28B30 


28 E 2 III 
21 2D 2 X 


3G 4 XI 


2B 4 XII 


3E 5(1279) 


2G 5 II 


2C 7 
26 7B 7 


8E 9 


7G 9 


8 CIO 


7E10 


7 A 12 


1279* (Miladi: 1863/1864) (Hicri -Kameri: 1279/1280) (Hicri -§emsi: 1242/1243) 
1 13F22 IX 


13 B 23 X 


13 D 24 XI 


13 G 25 XII 


13 B 26 I 


13E27 II 
6 18D27 


18G28 


18B29 


18 E 1(1280) 


18 G 1 II 


18 C 3 III 
11 23 B 2 X 


23 E 4 XI 


23 G 4 XII 


23 C 6 ■ 


23 E 6 


23 A 8 
16 28 G 7 


28 C 9 


22 E 9 


28 A 11 


28C1] 


28 F 13 
21 2 E 12 


3 A 14 


2C14 


3F16 


2 A 16 


2D 18 
26 7 C 17 


8F19 


7 A 19 


8D21 


7F21 


7B23 


1280 (Miladi: 1864*/1865) (Hicri - Kameri : 1280/1281) (Hicri -?emsi: 1243/1244) 
1 13 A 4 X 


13 D 6 XI 


13 F 6 XII 


13 B 8 I 


13 D 8 II 


13G10 III 
6 18F 9 


18B11 


18 D 11 


18G13 


18B13 


18E15 
11 23 D 14 


23G16 


23 B 16 


23E18 


23G18 


23C20 
16 28 B 19 


28E21 


28G21 


28C23 


28E23 


28 A 25 
21 2 G 24 


3C26 


2E26 


3 A 28 


2C28 


2F30 
26 7 E 29 


8 A 1 XII 


7C 2(1281*) 


8F 3 II 


7A 4 III 


7D 5 I\^ I=Muharrem, II=Safer, lII=RebiyiiIewel, rV=Reliiyiilaliir, 'V=Ceraaziyelevvel, VI=Cema- 
ziyelahir, VII=Recep, VJUl=§alian, IX=Rainazan, X=§ewal, XI=Zilkade, XII=Zilliicce. — 116 — 
* IjaretU yil tarihleri kebise (artjkyil) seneleri gostermektedir. Miladi \e Hicri karfiliklan Miladi : 1860 — 1865 
Aicrf : 1276 — 1281 Eylfll 
M.G.K. M.G.K. Kasun 
M.G.K. Arabk 
M.G.K. Ocak 
M.G.K. §iibat 
M.G.K. 13E26 


II 


13G27 


III 


13C28 


IV 


13E29 


V 


13 A 1 


VI 


18 C 2 


III 


18 E 2 


rv 


18 A 4 


V 


18 C 4 


VI 


18 F 6 
23 A 7 
23 C 7 
23 F 9 
23 A 9 
23D11 
28F12 
28 A 12 
28 D 14 
28F14 
28B16 
3D 17 
2F17 
3B19 
1] 2D 19 
2G21 
SB 22 
7D22 
8G24 
7B24 
7E26 
13 F 8 


III 


13 A 8 


rv 


13D10 


V 


13F10 


VI 


13B12 


vn 


18D13 
18F13 
18B15 
18D15 
18G17 
23B18 
23D18 
23G20 
23B20 
23E22 
28G23 
28B23 
28E25 
28G25 
28C27 
3E28 
2G28 
3C30 
2] 2E 1 


VII 


2A 2 


VIII 


8C 3 


IV 


7E 4 


V 


8A 5 


VI 


7C 6 
7F 7 
13G18 


III 


13B18 


IV 


13E20 


V 


13G20 


VI 


13C22 


Vll 


18E23 
18G23 
18C25 
18E25 
18 A 27 
23C28 
23E28 
23 A 30 
23 C 1 


VII 


23 F 2 


vn 


28 A 3 


IV 


28 C 4 


V 


28 F 5 


VI 


28 A 6 
28 D 7 
3F 8 
2A 9 
3D 10 
"] 2F11 
2B12 
8D13 
7F14 
8B15 
7D16 
7G17 
13 A 29 


III 


13C29 


rv 


13 F 1 


VI 


13 A 2 


VII 


13 D 3 


VIII 


18 F 4 


rv 


18 A 5 


V 


18 D 6 
18 F 7 
18 B 8 
23 D 9 
23F10 
23B11 
23D12 
23G13 
28 B 14 
28D15 
28G16 
28B17 
28E18 
3G10 
2B20 
3E21 
^] 2G22 
2C23 
8E24 
7G25 
8C26 
7E27 
7 A 28 
13C11 


IV 


13E12 


V 


13 A 13 


VI 


13C14 


VII 


13F15 


VIII 


18 A 16 
18C17 
18F18 
18 A 19 
18D20 
23F21 
23 A 22 
23D23 
23F24 
23B25 
28D26 
28F27 
28B28 
28D29 
28 G 1 


IX 


3B 2 


V 


2D 2 


VII 


3G 4 


VII 


T 2B 4 


VIII 


2E 6 
8G 7 
7B 7 
8E 9 
7G 9 
7C11 

13 D 2 VIII 


18 B 7 
23G12 
28E17 
5C22 
10 A 27 
13 E 13 VIII 


18C18 
23 A 23 
28F28 
5D 4 


IX 


10 B 9 
13 F 23 VIII 


18D28 
23 B 4 


IX 


28 G 9 
5E14 
IOC 19 
13 G 5 


IX 


18E10 
23C15 
28 A 20 
4F25 
9D30 
13B17 


IX 


18G22 
23E27 
28 C 2 


X 


5A 7 
10F12 

A = Pazar, B 
G = Gnmartesi. Fazartesi, C — Sail, D = Car^amha, E = Perfembe, F = Cnma, 

1] 1861, =] 1862, 3] 1863, *] 1864, '] 1865. 

— 117 — Ijaredi yil tarihleri kebise (artifcyil) seneleri gostermektedir. Mali 


: 1281 — 1285 


Mali tarihlerin 


S3 


Mart 


Nisan 


Mayis 


Hamran 


Temmuz 


Agnstoa 
R. M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 
1281 (Miladi : 1865/1866) (Him - Kameri : 1281/1282) (Hicri - §emsi : 124471245) 


1 13 B 15 X 


13E17 XI 


13G17 XII 


13 C 18 I 


13 E 18 n 


13 A 20 


III 
6 18G20 


18C22 


18E22 


18 A 23 


18C23 


18F25 


11 23E25 


23 A 27 


23C27 


23F28 


23 A 28 


23D30 


16 28 C 1 XI 


28 F 2 XII 


28 A- 2(1282) 


28 D 3 II 


28 F 4 in 


28 B 5 


IV 
21 2A 6 


3D 7 


2F 7 


3B 8 


2D 9 


2G10 


26 7F11 


8B12 


7D12 


8G13 


7B14 


7E15 
1282 (Miladi : 1866/1867) (Hicri - Kameri : 1282/1283) (Hicri - §enisi : 1245/1246) 


1 13 C 25 X 


13 F 27 XI 


13 A 27 XII 


13 D 29 I 


13F29 II 


13 B 1 


IV 
6 18 A 1 XII 


18 D 2 XII 


18 F 3(1283) 


18 B 4 II 


18 D 5 III 


18 G 6 


11 23 F 6 


23 B 7 


23 D 8 


23 G 9 


23 BIO 


23 Ell 


16 28D11 


28G12 


28B13 


28E14 


28G15 


28C16 


21 2B16 


3E17 


2G18 


3C19 


2E20 


2 A 21 


26 7 G 21 


8C22 


7E23 


8 A 24 


7C25 


7F26 
1283* (Miladi: 1867/1868) (Hicri- Kamferi: 1283/1284) (Hicri - §emsi : 1246/1247) 


1 13 D 7 XI 


13 G 8 XII 


13 B 9 I 


13E10 II 


13 G 11 III 


13C12 


IV 
6 18B12 


18E13 


18G14 


18C15 


18E16 


18 A 17 


11 23G17 


23C18 


23E19 


23 A 20 


23C21 


23F22 


16 28E22 


28 A 23 


28C24 


28F25 


28 A 26 


28D27 


21 2 C 27 


3F28 


2 A 29 


3D 1 III 


2F I IV 


2B 3 


V 
26 7 A 2 XII 


8D 4(1284*) 


7F 4 II 


8B 6 


7D 6 


7G 8 
1284 (Miladi : 1868*/1869) (Hicri - Kameri : 1284/1285) (Hicri - §emsi : 1247/1248) 


1 13F19 XI 


13 B 20 XII 


13 D 20 I 


13 G 21 II 


13 B 22 III 


13E23 


IV 
6 18D24 


18G25 


18B25 


18E26 


18G27 


18C28 


11 23B29 


23E30 


23G30 


23 C 2 III 


23 E 2 IV 


23 A 4 


V 
16 28 G 4 XII 


28 C 5 (1285) 


28 E 5 II 


28 A 7 


28 C 7 


28 F 9 


21 2E 9 


2 A 10 


2 CIO 


3F12 


2 A 12 


2D 14 


26 7 C 14 


8F15 


7 A 15 


8D17 


7F17 


7B19 
1285 (Miladi: 1869/1870) (Hicri -Kameri: 1285/1286) (Hicri -§emsi: 1248*/1249) 


1 13G29 XI 


13 C 1(1286*) 


13 E 1 II 


13 A 3 III 


13 C 3 IV 


13 F 5 


V 
6 18 E 4 XII 


18 A 6 


18 C 6 


18 F 8 


18 A 8 


18D10 


11 23 C 9 


23F11 


23 A 11 


23D13 


23F13 


23B15 


16 28 A 14 


28D16 


28 F 16 


28B18 


28D18 


28G20 


21 2 F 19 


3B21 


2D 21 


3G23 


2B23 


2E25 


26 7 D 24 


8G26 


7B26 


8E28 


7G28 


7C30 

I=Muharrem, n=Safer, in=RebijiUewel, IV=ReMyiiiahir, V=CemaziyeIeweI, VI=Cema- 
ziyelahir, Vn=Recep, Vin=§aban, IX=Ramazan, X=§eTvaI, XI=ZiIkade, Xn=ZiIMcce. — 118 — 
* l§aretli yd tarihleri kebise (arUkyd) seneleri gostermektedir. Miladi ve Hicri kar§ihklari Eylul 
M.G.K. Ekim 
M.G.K. Kasun 
M.G.K. Miiadi : 1865 — 1807 
Hicri : 1281 — 1286 Aialik 
M.G.K. Ocak 
M.G.K. §ubat 
M.G.K. 13D21 


IV 


13F22 


V 


13B23 


VI 


13G24 


VII 


13G25 


VIII 


18 B 26 
18D27 
18G28 
18B29 
18 E 1 


IX 


23 G 2 


V 


23 B 2 


VI 


23 E 4 


VII 


23 G 4 


VIII 


23 C 6 
28 E 7 
28 G 7 
28 C 9 
28 E 9 
28 A 11 
3C12 
2E12 
3 A 14 
1] 2C14 
2F16 
8 A 17 
7C17 
8F19 
7 A 19 
7D21 
13 E 3 


V 13G 3 


VI 


13 C 5 


VII 


13 E 5 


VIII 


ISA 7 


IX 


18 C 8 
18 E 8 
18 A 10 
18 CIO 
18F12 
23'A13 
23C13 
23F15 
23 A 15 
23 D 17 
28F18 
28 A 18 
28D20 
28F20 
28B22 
3D 23 
2F23 
3B25 
=] 2D 25 
2G27 
8B28 
7D28 
8G30 
7B 1 


IX 


7E 2 


X 


13F14 


V 13 A 14 


VI 


13D16 


VII 


13F16 


VIII 


13B18 


IX 


18D19 
18F19 
18B21 
18D21 
18G23 
23 B 24 
23D24 
23G26 
23B26 
23E28 
28G29 
28B29 
28 E IVIII 


28 G 2 


IX 


28 C 3 


X 


3E 4 


VI 


2G 5 


VII 


3C 6 
3] 2E 7 
2A 8 
8C 9 
7E10 
8 A 11 
7C12 
7F13 
13 A 25 


V 


13C25 


VI 


13F27 


VII 


13 A 27 


VIII 


13D29 


IX 


18F30 
18 A 1 


VII 


18 D 2 VIII 


18 F 3 


IX 


18 B 4 


X 


23 D 5 


VI 


23 F 6 
23 B 7 
23 D 8 
23 G 9 
28 BIO 
28D11 
28G12 
28B13 
28E14 
3G15 
2B16 
3E17 
1] 2G18 
2C19 
8E20 
7G21 
8C22 
7E23 
7 A 24 
13 B 6 


VI 


13 D 7 


VII 


13 G 8 VIII 


13 B 9 


IX 


13E10 


X 


18 Gil 
18B12 
18E13 
18 G 14 
18 CIS 
23E16 
23G17 
23C18 
23E19 
23 A 20 
28C21 
28E22 
28 A 23 
28 C 24 
28F25 
3 A 26 
2C27 
3F28 
5] 2 A 29 
2D 1 


XI 


8F 2 


VII 


7A 2 


VIII 


8D 4 


IX 


7F 4 


X 


7B 6 

ISC 27 
18 A 2 
23 F 7 
28D12 
5B17 
I0G22 ISD 8 
18 BIS 
23G18 
28E23 
5C28 
10 A 4 13E19 
18C24 
23 A 29 
28 F 5 
4D10 
9B15 13 G 1 
18 E 6 
23C11 
28 A 16 
5F21 
10D26 13 A 12 
18F17 
23D22 
28B27 
5G 2 
10 E 7 IX 
X XI XI XI XI XII A = Pazar, B = Pazartesi,. C = Sah, D = 5ar?amha, E = Per^embe, F = Cnma, 
G = Cnmartesi. 

'] 1866, ==] 1867, ^ 1868, «] 1869, =] 1870. 

— 119 — • tjaretli yil tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. MaU 


: 1286 — 1290 
Mali tarihlerin 


■75 


Mart 


Nisan 


Mayis 


jJaziran 


Temmuz 


Agustos 
R. M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


1286 (Maadi : 1870/1871) (Hicri - Kameri : 1286/1287) (Hicri - §emsi : 1249/1250) 
1 13 A 10 XII 


13D11 I 


13 F 11 II 


13 B 13 III 


13 D 13 rv 


13 G 15 V 
6 18F15 


18 B 16 


18D16 


18G18 


18B18 


18E20 
11 23D20 


23G21 


23B21 


23E23 


23G23 


23C25 
16 28B25 


28E26 


28G26 


28C28 


28E28 


28 A 30 
21 2 G 30 


2C 1 II 


2E 2 III 


3A 3 IV 


2C 4 V 


2F 5 VI 
26 7 E 5 (1287) 


8A 6 


7C 7 


8F 8 


7A 9 


7D10 


1287* (Miladi: 1871/1872) (Hicri - Kameri : 1287/1289) (Hicri - §enisi : 1250/1251) 
1 13B20 XII 


13 E 22 I 


13 G 22 II 


13C24 III 


13 E 24 IV 


13 A 26 V 
6 18G25 


18C27 


18E27 


18 A 29 


18C29 


18 F 1 VI 
11 23 E 1 (1288) 


23 A 2 II 


23 C 3 III 


23 F 4 rv 


23 A 5 V 


23 D 6 
16 28 C 6 


28 F 7 


28 A 8 


28 D 9 


28F10 


28B11 
21 2 A 11 


3D 12 


2F12 


3B14 


2D 15 


2G16 
26 7 F 16 


8B17 


7D18 


8G19 


7B20 


7E21 


1288 (Miladi: 1872*/1873) (Hicri - Kameri : 1289/1290) (Hicri -§emsi: 1251/1252) 
1 13D 3(1289*) 


13 G 4 II 


13 B 5 III 


13 E 6 IV 


13 G 7 V 


13 C 8 VI 
6 18B 8 


18 E 9 


18G10 


18C11. 


18E12 


18 A 13 
11 23G13 


23C14 


23E15 


23 A 16 


23C17 


23 F 18 
16 28E18 


28 A 19 


28C20 


28F21 


28 A 22 


28D23 
21 2 C 23 


3F24 


2 A 25 


3D 26 


2F27 


2B28 
26 7 A 28 


8D29 


7F30 


8B 2 V 


7D 2 VI 


7 G 4 VII 


1289 (IVUladi: 1873/1874) (Hicri -Kameri: 1290/1291) (Hicri -§emsi: 1252*/1253) 
1 13 E 13 I 


13 A 14 II 


13 C 15 III 


13 F 16 IV 


13 A 17 V 


13D18 VI 
6 18C18 


18F19 


18 A 20 


18 D 21 


18F22 


18B23 
11 23 A 23 


23D24 


23F25 


23B26 


23D27 


23G28 
16 28F28 


28B29 


28D30 


28 G 2 V 


28 B 2 VI 


28 E 4 VII 
21 2D 3 II 


3G 5 III 


2B 5 IV 


3E 7 


2G 7 


2C 9 
26 7B 8 


8E10 


7G10 


8 21C 


7E12 


7 A 14 


1290 (Miladi : 1874/1875) (Hicri - Kameri : 1291/1292) (Hicri - §emsi : 1253/1254) 
1 13 F 24 I 


13 B 25 II 


13 D 26 III 


13G27 TV 


13 B 28 V 


13E29 V 
6 18D29 


18 G 1 III 


18 B 1 rv 


18 E 3 V 


18 G 3 Vl 


18 C 5 VI 
11 23 B 4 11 


23 E 6 


23 G 6 


23 C 8 


23 E 8 


23 A 10 
16 28 G 9 


28C11 


28 Ell 


28 A 13 


28C13 


28F15 
21 2 E 14 


3 A 16 


2C16 


3F18 


2 A 18 


2D 20 
26 7 C 19 


8F21 


7 A 21 


8D23 


7F23 


7B25 I=Mnharrem, II=Safer, III=ReMyiilevTel, IV=Rebiyiilaliir, V=Cemaziyelewel, VI=Cema- 
ziyelahir, VII=Recep, Vin=§aban, IX=Ramazan, X=§ewal, XI=Zilkade, Xn=Zilliicce. 120 * Ijaretli yd tarihleri kebise (artdtyd) seneleri gostermektedir. Mali ve Hicri kar§ilildan Miladi : 1870 — 1875 
Hicri : 1286 — 1292 Eylul 
M.G.K. Ekiin 
M.G.K. Kasun 
M.G.K. Arahk 
M.G.K. Ocak 
M.G.K:. §ubat 
M.G.K. 13C16 


VI 


13E17 


VII 


13 A 18 


VIII 


13C19 


DC 


13F20 


X 


13B22 


18 A 21 
18C22 
18F23 
18 A 24 
18D25 
18G27 


23F26 
23 A 27 
23D28 
23F29 
23 B 1 


XI 


23 E 2 


28 D 2 


VII 


28 F 2 


VIII 


28 B 4 


IX 


28 D 4 


X 


28 G 6 
28 C 7 


2B 7 
2D 7 
3G 9 
'] 2B 9 
2 Ell 
5 A 12 


8G12 
7B12 
8E14 
7G14 
7C16 
10F17 


13D27 


VI 


13F28 


VII 


13B29 


VIII 


13D30 


IX 


13 G 2 


XI 


13 C 3 


18 B 3 


VII 


18 D 3 


VIII 


18 G 5 


DC 


18 B 5 


X 


18 E 7 
18 A 8 


23 G 8 
23 B 8 
23E10 
23G10 
23C12 
23F13 


28E13 
28G13 
28 CIS 
28E15 
28 A 17 
28D18 


3C18 
2E18 
3 A 20 
^2 2C20 
2F22 
4B23 


8.A23 
7C23 
8F25 
7 A 25 
7D27 
9G28 


13F10 


VII 


13 A 10 


VIII 


13 12D 


IX 


13F12 


X 


13B13 


XI 


13E15 


18 BIS 
18F15 
18B17 
18D17 
18 G 18 
18C20 


23B20 
23D20 
23G22 
23B22 
23E23 
23 A 25 


28G25 
28B25 
28E27 
28G27 
28C28 
28F30 


3E30 
2G I 


IX 


3C 2 


X 


=] 2E 3 


XI 


2A 4 


XII 


5D 5 


8C 5 


VIII 


7E 6 
8A 7 
7C 8 
7F 9 
10 BIO 


13 G 20 


VII 


13B20 


VIII 


13E22 


IX 


13 G 22 


X 


13C24 


XI 


13F25 


18E25 
18G25 
18C27 
18E27 
18 A 29 
18 D 1 


23C30 
23 E 1 


DC 


23 A 2 


X 


23 C 3 


XI 


23 F 4 


XII 


23 B 6 


28 A 5 


VIII 


28 C 6 
28 F 7 
28 A 8 
28 D 9 
28 Gil 


3F10 
2 A 11 
3D 12 
«] 2F13 
2B14 
5E16 


8D15 
7F16 
8B17 
7D18 
7G19 
IOC 21 


13 A 1 


VIII 


13 C 2 


IX 


13 F 3 


X 


13 A 4 


XI 


13 D 5 


XII 


13 G 7 


18 F 6 
18 A 7 
18 D 8 
18 F 9 
18 BIO 
18E12 


23D11 
23F12 
23B13 
23D14 
23G15 
23C17 


28B16 
28D17 
28G18 
28B19 
28E20 
28 A 22 


3G21 
2B22 
3E23 
5] 2G24 
2C25 
5F27 


8E26 
7G27 
8C28 
7E29 
7 A 1(1292*) 


10 D 2 XI 
XII XII XII (1290) XII 
(1291) II A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sali, 
G = Cmnartesi. I = Qar§amba, E = Per^emlie, F = Cnma, 

1] 1871, =] 1872, 3] 1873, *} 1874, »] 1875. 

— 121 — Ijaretli yil tariHeri kebise (artikyil) seneleri gostennektedir. Mali 


: 1291 — 1295 


Mali tarihlerin 


■?. 


Mart 


Nisaii 


Mayis 


Haziran 


Temmuz 


Aguslos 


CI 

s 


R. M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


1291* (Miladi : 1875/1876) (Hicri - Kameri : 1292/1293) (Hicri - §emsi : 1254/1255) 
1 13 G 5 11 


13 C 7 III 


13 E 7 IV 


13 A 9 V 


13 C 9 VI 


13 F 11 VII 
6 18E10 


18 A 12 


18C12 


18F14 


18 A 14 


18D16 
11 23C15 


23F17 


23 A 17 


23D19 


23F19 


23B21 
16 28 A 20 


28D22 


28F22 


28B24 


28D24 


28 G 26 
21 2 F 25 


3B27 


2D 27 


3G29 


2B29 


2E 1 VIII 
26 7D llll 


8D 2 IV 


7B 3 V 


8E 4 VI 


7G 5 VII 


7C 6 


1292 (IHiladi : 1876*/1877) (Hicri - Kameri : 1293/1294) (Hicri - §emsi : 1255/1256) 
1 13B16 11 


13 E 18 III 


13 G 18 IV 


13 C 20 V 


13 E 20 VI 


13 A 22 VII 
6 18G21 


18C23 


18E23 


18 A 25 


18C25 


18F27 
11 23E26 


23 A 28 


23C28 


23F30 


23 A 1 VII 


23 D 2 VIII 
16 28 C 2 III 


28 F 3 IV 


28 A 4 V 


28 D 5 VI 


28 F 6 


28 B 7 
21 2A 7 


3D 8 


2F 9 


3 BIO 


2D 11 


2G12 
26 7 F 12 


8B13 


7D14 


8G15 


7B16 


7E17 


1293 (Miladi: 1877/1878) (Hicri - Kameri : 1294/1295) (Hicri -§emsi: 1256*/1257) 
1 13C27 II 


13 F 29 III 


13 A 29 IV 


13 D 1 VI 


13 F 2 VII 


13 B 3 VIII 
6 18 A 3 III 


18 D 4 IV 


18 F 5 V 


18B 6 . 


18 D 7 


18 G 8 
11 23 F 8 


23 B 9 


23D10 


23 Gil 


23B12 


23E13 
16 28D13 


28G14 


28B15 


28E16 


28G17 


28C18 
21 2 B 18 


3E19 


2G20 


3C21 


2E22 


2 A 23 
26 7 G 23 


8C24 


7E25 


8 A 26 


7C27 


7F28 


1294 (MUadi : 1878/1879) (Hicri - Kameri : 1295/1296) (Hicri - §emsi : 1257/1258) 
1 13D 9 III 


13 G 10 IV 


13B11 V 


13 E 12 VI 


13G13 VII 


13 C 14 VIII 
6 18B14 


18E15 


18G16 


18C17 


18E18 


18 A 19 
11 23G19 


23C20 


23E21 


23 A 22 


23C23 


23F24 
16 28E24 


28 A 25 


28C26 


28F27 


28 A 28 


28D29 
21 2 C 29 


3F 1 V 


2A 1 VI 


3D 3 VII 


2 F 3 VIII 


2B 5 IX 
26 7 A 4 IV 


8D 6 


7F 6 


8B 8 


7D 8 


7G10 


1295* (Miladi: 1879/1880) (Hicri -Kameri: 1296/1297) (Hicri -§emsi: 1258/1259) 
1 13 E 19 III 


13 A 20 IV 


13 C 21 V 


13 F 22 VI 


13 -A 23 VII 


13 D 24 VIII 
6 18 C 24 


18F25 


18 A 26 


18D27 


18F28 


18B29 
11 23 A 29 


23 D 1 V 


23 F 1 VI 


23 B 3 VII 


23 D 3 VIII 


23 G 5 IX 
16 28 F 4 IV 


28 B 6 


28 D 6 


28 G 8 


28 B 8 


28E10 
21 2D 9 


3 Gil 


2B11 


3E13 


2G13 


2 015 
26 7 B 14 


8E16 


7G16 


8C18 


7E18 


7 A 20 I=Miiliarrem, II=Safer, III=Rebiyulewel, rV=Rebiyulahir, V=CemaziyeIewel, VI=Cema- 
ziyelahir, VIII=Recep, VII=§aban, IX=Ramazan, X=§eTval, XI=ZiIkade, XII=ZilIiicce. 122 I^aretli yil tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Miladi ve Hicri kar§iliklari Miiadi 
Hicri 1875 — 1880 
1292 — 1297 Eylul 
M.G.K. EMm 
M.G.K. Kasim 
M.G.K. Arabk 
M.G.K. Ocak 
M.G.K. §ubat 
M.G.K. 13B12 


VIII 


13D13 


IX 


13G14 


X 


13B15 


XI 


13 E 16 XII 


18G17 
18B18 
18E19 
18G20 
18C21 


23E22 
23G23 
23C24 
23E25 
23 A 26 


28C27 
28E28 
28 A 29 
28 C 30 
28 F 1 (1293) 


3A 3 


IX 


2C 3 


X 


3F S 


XI 


1] 2A 5 


XII 


2D 6 


8F 8 
7A 8 
8D10 
7F10 
7B11 


13D23 


VIII 


13F24 


IX 


13F24 


X 


13D26 


XI 


13 G 27 XII 


lfiB28 
18D29 
18D29 
18 B 1 


XII 


18 E 3 (1294) 


23 G 4 


IX 


23 B 4 


X 


23 B 4 


XI 


23 G 6 
23 C 8 


28 E 9 
28 G 9 
28 G 9 
28 Ell 
28 A 13 


3 CM 
2E14 
2E14 
2] 2C16 
2F18 


8 -A 19 
7C19 
7C19 
7 A 21 
7D23 


13 E 5 


IX 


13 G 5 


X 


13 C 7 


XI 


13 E 7 


XII 


13 A 9 I 


18 CIO 
18E10 
18 A 12 
18C12 
18F14 


23 A 15 
23 CIS 
23F17 
23 A 17 
23 D 19 


28F20 
28 A 20 
28D22 
28F22 
28B24 


3D 25 
2F25 
3B27 
3] 2D 27 
2G29 


8B30 
7D 1 


XI 


8G 2 


XII 


7B 3(1295*) 


7E 4 II 


13F16 


IX 


13 A 16 


X 


13D18 


XI 


13F18 


XII 


13 B 19 I 


18D21 
18F21 
18B23 
18D23 
18G24 


23B26 
23D26 
23G28 
23B28 
23E29 


28 G 1 


X 


28 B 2 


XI 


28 E 3 


XII 


28 G 3 


(1296) 


28 C 4 II 


3E 6 
2G 7 
3C 8 
T 2E 8 
2A 9 


8C11 
7E12 
8 A 13 
7C13 
7F14 


13G26 


IX 


13B26 


X 


13E28 


XI 


13G28 


XII 


13 C 30 I 


18 E 1 


X 


18 G 2 


XI 


18 C 3 


XII 


18 E 4(1297*) 


18 A 5 II 


23 C 6 
23 E 7 
23 A 8 
23 C 9 
23F10 


28 A 11 
28 G 12 
28F13 
28 A 14 
28D15 


3F16 
2 A 17 
3D 18 
5] 2F19 
2B20 


8D21 
7F22 
8B23 
7D24 
7G25 13 A 17 
18F22 
23D27 
28 B 2 
4G 7 
9E12 13C29 
18 A 4 
23 F 9 
2BD14 
5B19 
10G24 13D10 
18B15 
23G20 
28E25 
2C 1 
10 A 6 13 E 20 
18C25 
23 A 1 
28 F 6 
5D11 
10B16 13 F 2 
18 D 7 
23B12 
28G17 
4E22 
9C27 II I 
II II III II III III A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sail, D = Qaz^amba, E = Per§embe, F = Ctima, 
G = Cmnartesi. 

1] 1876, 2] 1877, =] 1878, •>] 1879, =] 1880. 

— 123 — - Igaretli yd tarihleri ksbise (artikyil) seneleri gostermektedir. Mali: 1296 1300 Mali tariMerin Mart 
R. M.G.K. Nisar 
M.G.K. Mayis 
M.G.K. Haziran 
M.G.K. Temmuz 
M.G.K. Agustos 
M.G.K. 1296 (Miladi: 1880*/1881) (fficri - Kameri : 1297/1298) (Hicri - §emsi : 1259/1260) 

1 13 G 1 IV 


13 C 3 V 


13 E 3 VI 


13 A 5 VII 


13 C 5 VUI 


13 F 7 


IX 
6 18E 6 


ISA 8 


18 C 8 


18F10 


18 A 10 


18D12 


11 23C11 


23F13 


23 A 13 


23D15 


23F15 


23B17 


16 28 A 16 


28D18 


28F18 


28B20 


28D20 


28G22 


21 2 F 21 


3B23 


2D 23 


3G25 


2B25 


2E27 


26 7 D 26 


8G28 


7B28 


BE 30 


7G 1 IX 


70 2 


V 


1297 (Miladi : 1881/1882) (Hicri - Kameri : 1298/1299) (fficri - §einsi : 1260'/1261) 


1 13 A 11 IV 


13 D 13 V 


13 F 13 VI 


13B15 VII 


13D15 VIII 


13G17 


IX 
6 18F16 


18B18 


18D18 


18G20 


18B20 


18E22 


11 23D21 


23G23 


23B23 


23E25 


23G25 


23 27 


16 28B26 


28E28 


28G28 


28C30 


28 E 1 IX 


28 A 2 


X 
21 2G 2 V 


3C 3 VI 


2E 4 VII 


3A 5 VIII 


20 6 


2F 7 


26 7E 7 


8A 8 


7C 9 


8F10 


7 A 11 


7D12 
1298 (Miladi : 1882/1883) (fficri - Kameri : 1299/1300) (fficri - §emsi : 1261/1262) 


1 13 B 22 IV 


13 E 24 V 


13 G 24 VI 


13 C 26 VII 


13 E 26 VIII 


13 A 28 


IX 
6 18G27 


18C29 


18E29 


18 A 1 VIII 


18 2 IX 


18 F 3 


X 
11 23E 3 V 


23 A 4 VI 


23 C 5 VII 


23 F 6 


23 A 7 


23 D 8 


16 28 C 8 


28 F 9 


28 A 10 


28D11 


28F12 


28B13 


21 2 A 13 


3D 14 


2F15 


3B16 


2D 17 


2G18 


26 7 F 18 


8B19 


7D20 


8G21 


7B22 


7E23 
1299* (Miladi: 1883/1884) (fficri -Kameri: 1300/1301) (fficri -§emsi: 1262/1263) 


1 13C 4 V 


13 F 5 VI 


13 A 6 VII 


13 D 7 VIII 


13 F 8 IX 


13 B 9 


X 
6 18 A 9 


18D10 


18F11 


18B12 


18D13 


18G14 


11 23F14 


23B15 


23D16 


23G17 


23B18 


23E19 


16 28 D 19 


28G20 


28B21 


28E22 


28G23 


28 24 


21 2 B 24 


3E25 


2G26 


3C27 


2E28 


2 A 29 


26 7 G 29 


8C 1 VII 


7E 1 VIII 


8A 3 IX 


70 3 X 


7F 5 


XI 


1300 (Miladi : 1884*/1885) (fficri - Kameri : 1301/1302) (fficri - §emsi : 1263/1264) 


1 13E15 V 


13 A 16 VI 


13 017 VII 


13F18 VIII 


13 A 19 IX 


13D20 


X 
6 18C20 


18F21 


18 A 22 


18D23 


18F24 


18B25 


11 23 A 25 


23D26 


23F27 


23B28 


23D29 


23 G 1 


XI 
16 28F30 


28 B 2 VII 


28 D 2 VIII 


28 G 4 IX 


28 B 4 X 


28 E 6 


21 2 D 5 VI 


3G 7 


2B 7 


3E 9 


2G 9 


2 011 


26 7 B 10 


8E12 


7G12 


8C14 


7E14 


7 A 16 

I=Mnliarrem, II=Safer, III=Rebiyiilewel, rV=RebiyiiIaIiir, V=CemaziyeIewel, VI=Cema- 
ziyelahir, VII=Recep, VIII=§al)aii, IX=Ramazaii, X=§eTyal, XI=Zilltade, XII=Zilliicce. 124 l^aretli yil tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Miladi ye Hicn karf ihklan MUadi : 18S0 — 1885 
Hicri : 1297 — 1302 Eyiai 
M.G.K. Ekim 
M.G.K. Kasun 
M.G.K. Aralik 
M.G.K. Ocak 
M.G.K. §ubat 
M.G.K. 13B18 


X 


13 D 9 


XI 


13 G 10 XII 


13 B 10 I 


13 Ell 


II 


13 A 13 


III 


18 G 13 
18B14 
18E15 


18G15 


18C16 
18F18 
23E18 
23G19 
23C20 


23E20 


23 A 21 
23D23 
28C23 
28E24 
28 A 25 


28C25 


28F26 
28B28 
3 A 28 
2C29 
3F30 


1] 2 A 30 


2D 2 


III 


5G 3 


IV 


8F 4 


XI 


7A 4 


XII 


8 D 5 (1298) 


7F 5 II 


7B 7 
10 E 8 
13C18 


X 


13E19 


XI 


13 A 20 XII 


13 C 21 I 


13F22 


II 


13B24 


III 


18 A 23 
18 €24 
18F25 


18 A 26 


18D27 
18G29 
23F28 
23 A 29 
23 D 1 (1299) 


23 F 1 II 


23 B 3 


III 


23 E 4 


IV 


28 D 4 


XI 


28 F 4 


XII 


28 B 6 


28 D 6 


28 G 8 
28 C 9 
3B 9 
2D 9 
3 Gil 


=] 2B11 


2E13 
5 A 14 
8-G14 
7B14 
8E16 


7G16 


7C18 
10F19 
13D29 


X 


13F30 


XI 


13 B 2(1300*) 


13 D 2 II 


13 G 4 


III 


13 C 5 


IV 


18 B 5 


XI 


18 D 5 


XII 


18 G 7 


18 B 7 


18 E 9 
18 A 10 
23G10 
23 BIO 
23E12 


23G12 


23C14 
23F15 
28E15 
28G15 
28C17 


28E17 


28 A 19 
28D20 
3C20 
2E20 
3 A 22 


=] 2C22 


2F24 
5B25 
8 A 25 
7C25 
8F27 


7 A 27 


7D29 
10 G 1 


V 


13 Ell 


XI 


13 Gil 


XII 


13 C 12 I 


13 E 12 II 


13 A 14 


III 


13D15 


IV 


18C16 
18E16 
18 A 17 


18C17 


18F19 
18B20 
23 A 21 
23C21 
23F22 


23 A 22 


23D24 
23G25 
28F26 
28 A 26 
28D27 


28F27 


28B29 
28 E 1 


V 


3D 1 


XII 


2F 1 


(1301) 


3B 2 II 


«] 2D 3 


2G 4 


IV 


4C 6 
8B 6 
7D 6 
8G 7 


7B 8 


7E 9 
9 All 
13G22 


XI 


13B22 


XII 


13 E 24 I 


13 G 24 II 


13C26 


III 


13F27 


IV 


18E27 
18G27 
18 C29 


18E29 


18 A 1 


IV 


18 D 3 


V 


23 C 2 


XII 


23 E 3 


(1302) 


23 A 4 II 


23 C 5 III 


23 F 6 
23 B 8 
28 A 7 
28 C 8 
28 F 9 


28 A 10 


28D11 
28G13 
3F12 
2 A 13 
3D 14 


5] 2F15 


2B16 
5E18 
8D17 
7F18 
8B19 


7D20 


7G21 
IOC 23 

A = Fazar, B = Pazartesi, C = Sali, D = (lar^amba, E = Per§embe, F = Cmna, 
G = Cnmartesi. 

•T 1881, 2] 1882, =] 1883, «] 1884, ^] 1885. 

— 125 — Ijaretii yil tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Mai 


i : 1301 — 13 


05 


Mali tarihlerin 


>• 


Mart 


Nisan 


Mayis 


Haziran 


Temmuz 


Agnst 


DS 
M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 
1301 (Miladi : 1885/1886) (Hicri - Kameri : 1302/1303) (Hicri - §emsi : 1264*/1265) 


1 13F26 V 


13 B 27 VI 


13D28 VII 


13 G 29 VIII 


13B30 IX 


13 E 2 


XI 
6 18 D 1 VI 


18 G 3 VII 


18 B 3 VIII 


18 E 5 EX 


18 G 5 X 


18 C 7 


11 23 B 6 


23 E 8 


23 G 8 


23 CIO 


23E10 


23 A 12 


16 28 Gil 


28C13 


28E13 


28 A 15 


28 CIS 


28F17 


21 2 E 16 


3 A 18 


2C18 


3F20 


2 A 20 


2D 22 


26 7 C 21 


8F23 


7 A 23 


8D25 


7F25 


7B27 
1302 (Miladi : 1886/1887) (Hicri - Kameri : 1303/1304) (Hicri - §emsi : 1265/1266) 


1 13G 3 VI 


13 C 9 VII 


13 E 9 Villi 13 A 11 IX 


13 C 11 X 


13F13 


XI 
6 18E12 


18 A 14 


18C14 


18F16 


18 A 16 


18D18 


11 23C17 


23F19 


23 A 19 


23D21 


23F21 


23B23 


16 28 A 22 


28D24 


28F24 


28B26 


28D26 


28G28 


21 2 F 27 


3B29 


2D 29 


3G 1 X 


2B 2 XI 


2E 3 


XII 
26 7 D 3 VII 


8 G 4 VIII 


7B 5 IX 


8E 6 


7G 7 


7C 8 
1303* (Miladi: 1887/1888) (Hicri -Kameri: 1304/1305) (Hicr i- §emsi : 1266/1267) 


1 13 A 17 VI 


13D19 VII 


13 F 19 VIII 


13 B 21 IX 


13 D 21 X 


13G23 


XI 
6 18F22 


18B24 


18D24 


18G26 


18B26 


18E28 


11 23D27 


23G29 


23B29 


23 E 1 X 


23 G 2 XI 


23 C 3 


XII 
16 28 B 3 VII 


28 E 4 VIII 


28 G 5 IX 


28 C 6 


28 E 7 


28 A 8 


21 2G 8 


3C 9 


2E10 


2 A 11 


2C12 


2F13 


26 7 E 13 


8 A 14 


7C15 


8F16 


7 A 17 


7D18 
1304 (Miladi: 1888*/1889) (Hicri -Kameri: 1305/1306) (Hicri - §emsi : 1267/1268) 


1 13C29 VI 


13 F 1 VIII 


13 A 2 IX 


13 D 3 X 


13 F 4 XI 


13 B 5 


XII 
6 18 A 5 VII 


18 D 6 


18 F 7 


18 B 8 


18 D 9 


18G10 


U 23F10 


23B11 


23D12 


23G13 


23B14 


23E15 


16 28 D 15 


28G16 


28B17 


28E18 


28G19 


28C20 


21 2 B 20 


3E21 


2G22 


3C23 


2E24 


2 A 25 


26 7 G 25 


8C26 


7E27 


8 A 28 


7C29 


7E 1(1306*) 


1305 (Miladi: 1889/1890) (Hicri -Kameri: 1306/1307) (Hicri -§emsi: 1268*/1269) 


1 13 D 11 VII 


13 G 12 VIII 


13 B 13 IX 


13E14 X 


13G15 XI 


13C16 


XII 
6 18 B 16 


18E17 


18G18 


18C19 


18E20 


18 A 21 


11 23G21 


23C22 


23E23 


23 A 24 


23C25 


23F26 


16 28E26 


28 A 27 


28C28 


28F29 


28 A 30 


28 D 1 (1307> 
21 2C IVIII 


3F 3 IX 


2A 3 X 


3D 5 XI 


2 F 5 XII 


2B 6 


26 7A 6 


8D 8 


7F 8 


8 BIO 


7D10 


7 Gil 

I=Muharrem, II=Safer, III=Rebiyiilewel, IV =RebiyiUaIiir, V=CemaziyeleweI, VI=Cema- 
ziyelahir, Vn=Recep, Vin=§al.an, IX=Ramazan, X=§evyal, XI=Zilkade, Xn=ZiOiicce. — 126 * Ijaretli yil tarihieri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. MUadi 


ve Hicri kar§iliklari 
Miladi 
Hicri 


i : 1885 — 
: 1302 — 


1890 
1307 


Eylul 


Ekim 
Kasim 
Aralik 
Ocak 
§iibat 


M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
13 A 3 


XII 


13 C 4(1303*) 


13 F 5 


II 


13 A 6 


III 


13 D 7 


IV 


13 G 9 


V 


18 F 8 
18 A 9 
18 DIG 
18F11 
18B12 
18E14 
23D13 
23F14 
23B15 
23D16 
23G17 
23C19 
28B18 
28D19 
28G20 
28B21 
28E22 
28 A 24 
3G23 
2B24 
3E25 
I] 2 G 26 
2C27 
5F29 
8E28 
7G29 
8C 1 


III 


7E 1 


IV 


7A 3 


V 


10 D 4 


VI 


13B14 


XII 


13D14 


I 


13G15 


II 


13B16 


III 


13E17 


IV 


13 A 19 


V 


18G19 
18B19 
18E20 
18G21 
18C22 
18F24 
23E24 
23G24 
23C25 
23E26 
23 A 27 
23D29 
28C29 
28E29 
28 A 1 


III 


8C 1 


IV 


28 F 3 


V 


28 B 4 


VI 


3A 4 


(1304) 


2C 4 


II 


3F 6 
=] 2A 6 
2D 8 
5G 9 
8F 9 
7A 9 
8D11 
7F11 
7B13 
ICE 14 
13C24 


XII 


13E25 


I 


13 A 26 


II 


13C27 


III 


13F28 


IV 


13B30 


V 


18 A 29 
18C30 
18 F 2 


III 


18 A 2 


IV 


18 D 4 


V 


18 G 5 


VI 


23 F 5 


(1303) 


23 A 5 


II 


23 D 7 
23 F 7 
23 B 9 
23E10 
28D10 
28F10 
28B12 
28D12 
28G14 
28 CIS 
3B15 
2D 15 
3G17 
3] 2B17 
2E19 
4 A 20 
8G20 
7B20 
8E22 
7G22 
7C24 
9F25 
13 E 7 


I 


13 G 7 


II 


13 C 9 


III 


13 E 9 


IV 


13 A 11 


V 


13D12 


VI 


18C12 
18E12 
18 A 14 
18C14 
18F16 
18B17 
23 A 17 
23C17 
23F19 
23 A 19 
23D21 
23G22 
28F22 
28 A 22 
28D24 
28F24 
28B26 
28E27 
2F27 
2F27 
3B29 
'] 2G 1 


V 


2G 1 


VI 


5D 3 


VII 


8B 2 


II 


7D 3 


III 


8G 4 


IV 


7B 5 
7E 6 
10 A 8 
13F17 


I 


13 A 17 


II 


13D19 


III 


13F19 


IV 


13B21 


V 


13E22 


VI 


18D22 
18F22 
18B24 
18D24 
18G26 
18C27 
23B27 
23D27 
23G29 
23B29 
23 E 1 
23 A 3 


VII 


28 G 2 


II 


28 B 3 


III 


28 E 4 


TV 


28 G 5 


V 


28 C 6 


VI 


28 F 8 
3E 7 
2G 8 
3C 9 
5] 2E10 
2 A 11 
5D13 
8C12 
7E13 
8 A 14 
7C15 
7F16 
10B18 

A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sail, D = ^arsamba, E = Per^einBe, F = Cuma, 
G = Cumartesi. 

'] 1886, =] 1887, 3] 1888, *] 1889, ^ 1890. 

— 127 — Ijaretli yil tarihleri kebise (artikyd) seneleri gostermektedir. Mali : 1306 — 1310 


Mali tarihlerin 
Mart 


Nisan 


Mayis 


Haziran 


Temcmuz 


Agnstos 


S R. M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 
1306 (lliladi: 1890/1891) (Hicrt - Kameri : 1307/1308) (Hicri - §emsi : 1269/1270) 


1 13 E 21 VII 


[ 13A22VII] 


[ 13C23 IX 


13 F 24 X 


13 A 25 Xl 


13D26 


XTT 
6 18 C 26 


18F27 


18 A 28 


18D29 


18F30 


18 B 2(]3nR*^ 
11 23 A IVIJ] 


[ 23D 3 IX 


. 23F 3 X 


23 B 5 XI 


23 D 5 XII 


23 G 7 


' 
16 28 F 6 


28 B 8 


28 D 8 


28G10 


28 BIO 


28E12 


21 2 D 11 


3G13 


2B13 


3E15 


2G15 


2C 17 


26 7 B 16 


8E18 


7G18 


8C20 


7E20 


7 A 22 
1307* (Miladi: 1891/1892*) (Hicri - Kameri : 1308/1309) (Hicri - §emsi : 1270/1271) 


1 13 F 2VIII 


13 B 4 IX 


13 D 4 X 


13 G 6 XI 


13 B 6 XII 


13 E 7 


I 
6 18D 7 


18 G 9 


18 B 9 


18 Ell 


18 Gil 


18 C12 


11 23B12 


23E14 


23G14 


23C16 


23E16 


23 A 17 


16 28 G 17 


28C19 


28E19 


28 A 21 


28C21 


28F22 


21 2 E 22 


3 A 24 


2C24 


3F26 


2 A 26 


2D 27 


26 7 C 27 


8F29 


7 A 29 


8D 1 XII 


7 F 1 (1309) 


7B 2 


II 


1308 (Miladi: 1892/1893) (Hicrt - Kameri : 1309/1310) (Hicri -§emsi: 1271/1272) 


1 13A13VIII 


13D15 IX 


13 F 15 X 


13 B 17 XI 


13 D 17 XII 


13G19 


I 
6 18F18 


18B20 


18D20 


18G22 


18B22 


18E24 


11 23D23 


23G25 


23B25 


23E27 


23 G 27 


23 C29 


16 2aB28 

21 2G 4 IX 


28E30 
3C 5 X 


28 G 1 XI 
2E 6 


28 C 2 XII 
3A 7 


28 E 3 (1310) 
2C 8 


28 A 4 
2F 9 


II 
26 7E 9 


8 A 10 


7C11 


8F12 


7 A 13 


7D14 
1309 (Miladi: 1893/1894) (Hicri -Kameri: 1310/1311) (Hicri -§emsi: 1272*/1273) 


1 13B24VIII 


13E26 IX 


13 G 26 X 


13 C 28 XI 


13 E 28 XII 


13 A 30 


I 
6 18 G 29 
11 23 E 5 IX 


18 C 1 X 
23 A 6 


18 E 2 XI 
23 C 7 


18 A 3 XII 
23 F 8 


18 C 4(1311*) 
23 A 9 


18 F 5 
23 D 10 


II 
16 28 C 10 


28F11 


28 A 12 


28D13 


28F14 


28 B 15 


21 2 A IS 


3D 16 


2F17 


3B18 


2D 19 


2G20 


26 7 F 20 


8B21 


7D22 


8G23 


7B24 


7E25 
1310 (Miladi: 1894/1895) (Hicri -Kameri: 1311/1312) (Hicri -§emsi: 1273/1274) 


1 13C 6 IX 


13 F 7 X 


13 A 8 XI 


13 D 9 XII 


13 F 9 I 


13 B 10 


II 
6 18 A 11 


18D12 


18F13 


18 B 14 


18D14 


18 D 15 


11 23 F 16 


23B17 


23D18 


23G19 


23B19 


23E20 


16 28D21 


28G22 


28B23 


28E24 


28E24 


28 C 25 


21 2 B 26 


3E27 


2G28 


3C29 


2E29 


2A 1 


III 


2«> VU 1 X| 


8C 3 XI 


7 E 3 XII 


8 A 4(1312) 


7C 4 II 


7F 6 

I=Muharrem, n=Safer, in=ReMyiiIewel, IV=Rebiyiiiahir, V=CemariyelevyeI, VI=Cema. 
ziyelahir, Vn=Recep, Vni=§al,an, IX=Ran,azan, X=§evyal, XI=Zilkade, Xn=Zilhicce. — 128 * ijaretli yil tarihleri keUsc (arbkyil) seneleri gostermektedir. Miladi ve Hicri kar§ikklan Miladi : 1801 — 1895 
Hicri : 1308 — 1312 Eylu] 
M.G.K:. Ekim 
M.G.K. Kaffim 
M.G.K. Arahk 
M.G.K. Ocak 
M.G.K: §iibat 
M.G.K. 13 G 28 
18 E 3 
23 C 8 
28 A 13 
3 F 18 
8D23 13 A 8 
18F13 
23D18 
28B23 
3G28 
8E 4 13C20 
18 A 25 
23 F 1 
28 D 6 
3B11 
8G16 13 D 2 
18 B 7 
23G12 
28E17 
3C22 
8 A 27 I 

n n 

m 

II 
III 

III 13B28 


II 


13E30 


lU 


13 G 1 V 


13 C 2 


18 G 4 


III 


18 C 5 


rv 


18 E 6 


18 A 7 


23 E 9 
23 A 10 
23C11 


23F12 


28C14 
28 F 15 
28 A 16 


28D17 


2 A 19 
3D 20 
1] 2F21 


2B22 


7F24 
8B25 
7D26 


7G27 


13 C 9 


III 


13F10 


rv 


13 A 11 V 


13D12 


18 A 14 
18D15 
18F16 


18B17 


23F19 
23B20 
23D21 


23G22 


28D24 
28G25 
28B26 


28E27 


2B29 
3E 1 


V 


ii] 2G 1 VI 


2C 3 


7G 4 


rv 


8C 6 
7E 6 


7A 8 


13 E 21 


III 


13 A 22 


rv 


13C23 V 


13F24 


18C26 
18F27 
18 A 28 


18D29 


23 A 1 


rv 


23 D 3 


V 


23F 3 VI 


23B 5 


28 F 6 
28 B 8 
28 D 8 


28G10 


2D 11 
3G13 
3] 2B13 


2E15 


7B16 
8E18 
7G18 


7G20 


13 F 2 


IV 


13 B 4 


V 


13 D 4 VI 


13 G 6 


18-D 7 
18 G 9 
18 B 9 


18 Ell 


23B12 
23E14 
23 G 14 


23C16 


28G17 
28C19 
28E19 


28 A 21 


2E22 
2 A 24 
«] 2C24 


2F26 


7C27 
8F29 
7 A 29 


7D 1 VI VI VII VI VII vn VIII 13 F 4 
18 D 9 
23B14 
28G19 
5E24 
10 C 29 VII 13G14 


VII 


18E19 
23C24 
28 A 29 
4F 4 


VIII 


9D 9 
13B26 


VII 


18 G 1 


vni 


23 E 6 
28C11 
5 A 16 
IGF 21 
13 C 7 


VIII 


18 A 12 
23 F 17 
28D22 
5B27 
10 G 3 


IX 13E12 
18C17 
23 A 22 
28F27 
3D 2 
8B 7 III rv 13G12 
18E17 
23C22 
28 A 27 
2F 3 
7D 8 rv 13C14 
18 A 19 
23F24 
28D29 
3B 4 
8G 9 V VI 13E14 
18C19 
23 A 24 
28F29 
=] 2D 5 
7 BIO VI VII A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sali, D = Qar^amlia, 
G =: CmnartesL 

>] 1891, 2] 1892, '] 1893, *] 1894, ^} 1895. 

— 129 — 13 A 16 
18F21 
23D26 
28 B 1 
2G 6 
7EH vn VIII 13D17 
18B22 
23G27 
28 E 3 
5C 8 
10 A 13 VIII DC E Persembe, E = Coma, Ijaretli yd tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. n Mali: 1311 — 1315 Mali tarihlerin % 


Mart 


Niaan 


Mayia 


Haziion 


Temmuz 


Agnstos 


1 


R. M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 
1311* (Miladi: 1895/1896) (Hicri - Kameri : 1312/1313) (Hicri-gemsi: 1274/1275) 


1 13 D 16 IX 


13 G 17 X 


13B18 X] 


13 E 19 XI] 


13 G 20 ] 


13C21 


II 
6 18B21 


18E22 


18G23 


18C24 


18 E 25 


18 A 26 


U 23G26 


23C27 


23E28 


23 A 29 


23C30 


23 F 2 


III 
16 28E 1 X 


28 A 3 XI 


28 C 3 XII 


28 F 5 (1313) 


28 A 5 11 


28 D 7 


21 2C 6 


3F 8 


2A 8 


3D 10 


2F10 


2B12 


26 7 A 11 


8D13 


7F13 


8B15 


7D1S 


7G17 
1312 (MUadi: 1896»/1897) (Hicri - Kameri : 1313/1314) (Hicri - §emai : 1275/1276) 


1 13 F 28 IX 


13 B 29 X 


13 D 30 XI 


13 G 2(1314*) 


13 B 2 II 


13 E 4 


III 
6 18D 3 X 


18 G 5 XI 


18 B 5 XII 


18 E 7 


18 G 7 


18 C 9 
11 23 B 8 


23E10 


23G10 


23C12 


23E12 


23 A 14 


16 28G13 


28C15 


28E15 


28 A 17 


28C17 


28F19 


21 2 E 18 


3 A 20 


2C20 


3F22 


2 A 22 


2D 24 


26 7 C 23 


8F25 


7 A 25 


8D27 


7F27 


7B29 
1313 (Miladi: 1897/1898) (Hicri - Kameri : 1314/1315) (Hicri- §emai: 1276*/1277) 


1 13G 9 X 


13 C 11 XI 


13 E 11 XII 


13 A 12 I 


13 C 12 II 


13F14 


III 
6 18E14 


18 A 16 


18C16 


18F17 


18 A 17 


18D19 


11 23C29 


23F21 


23 A 21 


23D22 


23F22 


23B24 


16 28 A 24 


28D26 


28F26 


28B27 


28D27 


28G29 


21 2 F 29 


3B 1 XII 


2 D 1 (1315) 


3G 2 II 


2B 3 III 


2E 4 


IV 
26 7D 5X1 


8G 6 


7B 6 


8E 7 


7G 8 


7C 9 
1314 (Miladi: 1898/1899) (Hicri - Kameri : 1315/1316) (Hicri -§emai: 1277/1278) 


1 13 A 19 X 


13 D 21 XI 


13 F 21 XII 


13 B 23 I 


13 D 23 11 


13 G 25 


III 
6 18F24 


18B26 


18D26 


18G28 


18B28 


18E30 


11 23D29 


23 D 1 XII 


23 B 2(1316*) 


23 E 3 II 


23 G 4 III 


23 C 5 


IV 
16 28 B 5X1 


28 E 6 


28 G 7 


28 C 8 


28 E 9 


28 A 10 


21 2 G 10 


3C11 


2E12 


3 A 13 


2C14 


2F15 


26 7 E 15 


8 A 16 


7C17 


8F18 


7 A 19 


7D20 
1315* (Miladi: 1899/1900) (Hicri -Kameri: 1316/1317) (Hicri -§emsi: 1278/1279) 


1 13 B 1 XI 


13 E 2 XII 


13 G 2 (1317) 


13 C 3 II 


13 E 4 III 


13 A 5 


IV 
6 18G 6 


18 C 7 


18 E 7 


18 A 8 


18 C 9 


18F10 


11 23 Ell 


23 A 12 


23C12 


23F13 


23 A 14 


23D15 


16 28C16 


28F17 


28 A 17 


28D18 


28F19 


28B20 


21 2 A 21 


3D 22 


2F22 


3B23 


2D 24 


2G25 
26 7 F 26 1 


8B27 


7D27 


8G28 


7B29 


7E 1 


V I=MiiliarTem, II=Safer, III=Rehiyiilewel, IV=Rebiyiaahir, V=Cema2iyeleweI, VI=Cema 
ziyelahir, Vin=Recep, Vn=§aban, IX=Ramazan, X=§ewal, XI=Zilkade, Xn=Zilhicce. 130 * tjaretli yd tarihieri kebtse (arbkyil) seneleri gostermektedir. Miladi Te Hicn Kar§iliklan Maadi : 1895 — 1900 
Hicri : 1312 — 1317 Eylfil 
Ekim 
Kasun 


Aralik 


Ocnk 


$abat 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 


M.G.K. 
M.G.K. 
13F23 


in 


13A23 


IV 


13D25 


V 


13F25 VI 


13B27 


VU 


13E28 


VIII 


18D28 
18F28 
18B30 
18 D 1 VII 


18 G 2 


VIII 


18 C 4 


IX 


23 B 3 


IV 


23 D 4 


V 


23 G 5 


VI 


23 B 6 


23 E 7 
23 A 9 
28 G 8 
28 B 9 
28E10 
28 Gil 


28C12 
28F14 
3E13 
2G14 
3C15 
1] 2E16 


2 A 17 
4D19 
8 CIS 
7E19 
8 A 20 
7C21 


7F22 
9B24 
13 A 5 


IV 


13 C 6 


V 


13 F 7 


VI 


13 A 8 VII 


13 D 9 


VIII 


13 Gil 


IX 


18F10 
18 A 11 
18D12 
18F13 


18B14 
18E16 
23D15 
23F16 
23B17 
23D18 


23G19 
23C21 
28B20 
28D21 
28G22 
28B23 


28E24 
28 A 26 
3G25 
2B26 
3E27 
2] 2G28 


2C29 
5F 1 


X 


8E 1 


V 


7G 1 


VI 


8C 3 


VII 


7E 3vni 


7A 5 


DC 


10 D 6 
I3B15 


IV 


13D16 


V 


13G17 


VI 


13 B 18 VII 


13E19 


VIII 


13 A 21 


IX 


18G20 
18B21 
18E22 
18G23 


18C24 
18F26 
23E25 
23G26 
23C27 
23E28 


23 A 29 
23 D 1 


X 


28 C 1 


V 


28 E 1 


VI 


28 A 3 


VII 


28 C 3VIII 


28 F 5 


IX 


28 B 6 
3A 6 
2C 6 
3F 8 
=] 2A 8 


2D 10 
5 Gil 
8F11 
7 A 11 
8D13 
7F13 


7B15 
10E16 
13C26 


IV 


13E27 


V 


13 A 28 


VI 


13C29 VII 


13 F 1 


IX 


13 B 2 


X 


18 A 2 


V 


18 C 2 


VI 


18 F 4 


VII 


18 A 4VIII 


18 D 6 
18 G 7 
23 F 7 
23 A 7 
23 D 9 
23 F 9 


23B11 
23E12 
28D12 
28F12 
28B14 
28D14 


28G16 
28C17 
3B17 
2D 17 
3G19 
*] 2B19 


2E21 
5 A 22 
8G22 
7B22 
8E24 
7G24 


7C26 
10F27 
13 D 7 


V 


13 F 7 


VI 


13 B 9 


VII 


13 D 9VIII 


13 Gil 


IX 


13C12 


X 


18 B 12 
18D12 
18G14 
18B14 


18E16 
18 A 17 
23G17 
23B17 
23E19 
23G19 


23C21 
23F22 
28E22 
28G22 
28C24 
28E24 


28 A 26 
28D27 
3C27 
2E27 
3 A 29 
=] 2C29 


2F 1 


X 


5B 3 


XI 


8A 2 


VI 


7C 3 


VII 


8F 4 


VIII 


7A 5 rx 


7D 6 
10 G 8 

A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sail, D = Car§amba, E = Per§embe, F 
G == Cnmartesi. 

1] 1896, 2] 1897, »] 1898, *] 1899, »] 1900. Cnma) — 131 l§aret]i yil tarihleri kebtse (artikyil) seneleti gostermektedir. Mali: 1316 — 1320 Mali tarihlerin 


Mart 
R. M.G.K. Nisan 
M.G.K. Mayis 
M.G.K. Haziran 
M.G.K. 1316 Teuunuz 
M.G.K. Agustos 
M.G.K. (mm : 1900/1901) (Him. Kamen : 1317/1318) (Hicri - §einsi : 1279/1280) 14D12 
19 B 17 
24G22 
29E27 
3C 2 
8A 7 XI Xll 14 G 13 XII 
19E18 
24C23 
29 A 28 

4 F 4 (1318) 

9D 9 14B14 
19G19 
24E24 
29C29 
3A 4 
8F 9 II 14E15 
19C20 
24 A 25 
29 F 1 
4D 6 
9B11 II III 14G16 
19E21 
24C26 
29A 1 
3F 6 
8D11 III IV 1317 (MUadi: 1901/1902) (Hicrt - Kamert : 1318/1319) Hicri - ^emsl : 1280/1281) 14 C 17 
19 A 22 
24F27 
29 D 3 
3B 8 
8G13 14E23 
19C28 
24 A 3 
29 F 8 
3D 13 
8B18 XI 

XII 14 A 24 XII 

19r29 

24 D 5(1319') 

29 BIO 

4G15 

9E20 14C25 
19 A 30 
24 F 5 
29D10 
3B15 
8G20 II 14F26 
19 D 2 
24 B 7 
29G12 
4E17 
9C22 II 
III 14 A 27 
19 F 2 
24 D 7 
29B12 
3G17 
8E22 III 
IV 1318 (MUadi: 1902/1903) (Hicri - Kameri : 1319/1320) (Hicri - §emsi : 1281/1282) 14 F 4 
19 D 9 
24B14 
29G19 
3E24 
8C29 XII 14 B 5 
19G10 
24E15 
29C20 
4 A 25 
9F30 (1320) 14 D 5 
19 BIO 
24G15 
29E20 
3C25 
8A 1 II III 14 G 7 
19E12 
24C17 
29 A 22 
4F27 
9D 2 III rv 14 B 7 
19G12 
24E17 
29C22 
3 A 27 
8F 3 IV 1319« (Miladi : 1903/1904) (Hicri - 

1 14G14 XII 14C16 

6 19E19 19 A 21 

11 24C24 24F26 

16 29 A 29 29 D 1 

21 3F 5(1321*) 4B 6 

26 8 D 10 9 G 11 14 E 9 
19C14 
24 A 19 
29F24 
3D 29 
8B 4 Kameri: 1320/1321) (Hicri - §emsJ : 1282/1283) II 14E16 
19 21 
24 A 26 
29 F 2 
3D 7 
8B12 II III 14 A 18 
19F23 
24D28 
29 B 3 
4G 8 
9E13 III rv 1320 (Miladi: 1904*/1903) (Hicri -Kameri 14C18 
19 A 23 
24F28 
29 D 4 
3B 9 
8G14 rv 14F20 
19D25 
24B30 
29 G 5 
3E10 
8C15 1 


14B26 


6 


19 G 2 


11 


24 E 7 


16 


29C12 


21 


3 A 17 


26 


8F22 XII 
(1322) 14E28 
19 C 3 
24 A 8 
29F13 
4D18 
9B23 1321/1323) (Hicri - §emsi : 1283/1284) 
14G28 
19 E 4 
24 C 9 II 
III 29 A 14 
3F19 
8D24 14C30 
19 A 5 
24F10 
29 D IS 
4B20 
9G25 III 
IV 14 E 1 
19 C 6 
24 A 11 
29F16 
3D 21 
8B26 14 A 2 
19 F 7 
24D12 
29B17 
3G22 
8E27 IV 14D28 
19 B 4 
24 G 9 
29E14 
3C19 
8 A 24 IV 
V VI VI VI I=M.Aarr^, H = Safer m=RebiyiileweI, IV=Rebiyiilahir, V=CemaziyeIewel, VI=Cen.a- 
ziyelahir, Vn=Recep, Vin=§al,an, IX=Ran,azaB, X=§e.TaI, XI=Ziiade, OT=Zillucce. — 132 • l§aretii yil tarihleri kebtse (artityil) seneleri gostermektedir. Miladi 


ve Hicri karsiliklari 
Miladi : 


1900 — 


1905 


Hicri 


: 1317 — 


1323 


Eylul 


Ekim 


Kasun 


Aralik 
Ocak 
§uh 


at 


M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
14F19 


V 


14 A 19 


VI 


14D21 


VII 


14 F 21 VIII 


14B23 


IX 


14E24 


X 


19D24 
19F24 
19B26 
19D26 
19G28 
19C29 
24B29 
24D29 
24 G 1 


VIII 


24 B 2 


IX 


24 E 3 


X 


24 A 5 


XI 


29 G 4 


VI 


29 B 5 


VII 


29 E 6 
29 G 7 
29 C 8 
IF 10 
4E 9 
3G10 
4C11 
1] 3E12 
3 A 13 
6D15 
9C14 
8E15 
9 A 16 
8C17 
8F18 
11B20 
14G30 


V 


14 B 1 


VII 


14 E 2 


VIII 


14 G 3 


IXI14C 4 


X 


14 F 6 


XI 


8E 5 


VI 


19 G 6 
19 C 7 
19 E 8 
19 A 9 
19D11 
24 CIO 
24 Ell 
24 A 12 
24C13 
24F14 
24B16 
29 A 15 
29C16 
29F17 
29 A 18 
29 D 19 
1G21 
4F20 
3 A 21 
4D22 
^] 3F23 
3B24 
6E26 
9D25 
8F26 
9B27 
8D28 
8G29 
lie 1 


XII 


14 A 10 


VI 


14C11 


VII 


14F12 


VIII 


14 A 13 


IX 


14D14 


X 


14G16 


XI 


19F15 
19 A 16 
19P17 
19F18 
19B19 
19E21 
24D20 
24F21 
24B22 
24D23 
24G24 
24C26 
29B25 
29D26 
29G27 
29B28 
29E29 
lA 1 


XII 


4G 1 


VII 


3B 1 


VIII 


4E 3 


IX 


5] 3G 3 


X 


3C 5 


XI 


6F 6 
9E 6 
8G 6 
9C 8 
8E 8 
8 A 10 
11 DU- 
14B21 


VI 


14D22 


VII 


14G23 


VIII 


14B24 


IX 


14E2S 


X 


MA 27 


XI 


19G26 
19B27 
19E28 
19G29 
19 C 1 


XI 


19 F 2 


XII 


24 E 2 


VII 


24 G 2 


VllI 


24 C 4 


IX 


24 E 4 


X 


24 A 6 
24 D 7 
29 C 7 
29 E 7 
29 A 9 
29 C 9 
29F11 
29E12 
4 A 12 
3C12 
4F14 
*] SAW 
3D 16 
5G17 
9F17 
8 A 17 
9D19 
8F19 
8B21 
10 E 22 ) 
14D 4 


VII 


14 F 4 


VIII 


14 B 6 


IX 


14 D 6 


X 


14 G 8 


XI 


14 C 9 


XII 


19 B 9 
19 D 9 
19 Gil 
19B11 
19E13 
19 A 14 
24G14 
24B14 
24E16 
24G16 
24C18 
24F19 
29E19 
29G19 
29C21 
29E21 
29 A 23 
ID 24 
4C24 
3E24 
4 A 26 
5] 3C26 
3F28 
6B29 
9 A 29 
8C29 
9F 1 


X 


8A 2 


XI 


8D 3 


XII 


IIG 4 ( 


1323) A = Pazar, B = Pazarlesi, C = Sail, D = gar§ainlia, E = Per§emLe, F = Cuma, 
G = Cumartesi. 

■] 1901, ^J 1902, «] 1903, ^] 1904, '} 1905. 

_ 133 _ 
* ijaretli yil tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Mali 


•: 1321 — 1325 
Mali tarlhlerin 
Mart 


Nisan 
Mayis 


Haziran 


Temmuz 


Agustos 
R. M.G.K. 


M.G.K. 
M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


M.G.K. 


1321 (Miladi: 1905/1906) (Hicri - Kamer! : 1323/1324) (Hicri - ^ems! : 1284*/1285) 
1 14C 7 I 


14 F 8 


II 


14 A 9 III 


14 D 10 IV 


14 F 11 V 


14 B 12 VI 
6 19 A 12 


19D13 
19F14 


19B15 


19D16 


19G17 
11 24F17 


24B18 
24D19 


24G20 


24B21 


24E22 
16 29 D 22 


29G23 
29B24 


29E25 


29G26 


29C27 
21 3 B 27 


4E28 
3G29 


4C 1 V 


3 E 1 VI 


3 A 3 VII 
26 8 G 2 II 


9C 4 


III 


8E 4 IV 


9A 6 


8C 6 


8F 8 


1322 (lEIadi : 1906/1907) (Hicri - Kameri : 1324/1325) (Hicri - §emsi : 1285/1286) 
1 14D18 1 


14G19 


II 


14 B 20 III 


14 E 21 IV 


14 G 22 V 


14 C 23 VI 
6 19 B 23 


19E24 
19G25 


19C26 


19E27 


19 A 28 
11 24 G 28 


24C29 
24E30 


24 A 2 V 


24 C 2 VI 


24 F 4 VII 
16 29 E 3 II 


29 A 5 


III 


29 C .■> IV 


29 F 7 


29 A 7 


29 D 9 
21 3 C 8 


4F10 
3 A 10 


4D12 


3F12 


3B 14 
26 8 A 13 


9D15 
8F15 


9B17 


8D17 


8G19 


1323* (Miladi: 1907/1908) (Hicri -Kameri: 1325/1326) (Hicri - §cmsi : 1286/1287) 
1 14 E 29 I 


14 A 1 


III 


14 C 1 IV 


14 F 3 V 


14 A 3 VI 


14 D 5 VII 
6 19 C 4 II 


19 F 6 
19 A 6 


19 D 8 


i9F 8 


19 BIO 
11 24 A 9 


24D11 
24 F 11 


24 B 13 


24D13 


24G15 
16 29 F 14 


29B16 
29D16 


29G18 


29B18 


29E20 
21 3 D 19 


4G21 
3B2I 


4E23 


3G23 


3C25 
26 8 B 24 


9E26 
8G26 


9C28 


8E28 


8 A 30 


1324 (MDadi: 1908V1909) (Hicri - Kameri : 1326/1327) (fficri - .?emsi : 1287/1288) 
1 14G10 II 


14C12 


III 


14 E 12 IV 


14 A 14 V 


14 C 14 VI 


14 F 16 VII 
6 19 E 15 


19 A 17 
19C17 


19F19 


19 A 19 


19D21 
11 24 C 20 


24 F 22 
24 A 22 


24 D 24 


24F24 


24B26 
16 29 A 25 


29D27 
2QF27 


29B29 


29D29 


29 G 1 VIII 
21 3 E 1 III 


4B 2 


IV 


3D 3 V 


4 D 4 VI 


3B 5 VII 


3E 6 
26 8D 6 


9G 7 
8B 8 


9E 9 


8G10 


8C11 


1323 (Milidi : 1909/1910) (Hicri 


- Kameri-: 1327/1328) (Hicri - §emsi : 1288*/1289) 
1 14 A 21 II 


14 D 23 


III 


14 F 23 IV 


14 B 25 V 


14 D 25 VI 


14 G 27 VII 
6 19 F 26 


19B28 
19D28 


19G30 


19 B 1 VII 


19 E 2 VIII 
11 24 D 2 III 


24 G 3 


IV 


24 B 4 V 


24 E 5 VI 


24 G 6 


24 C 7 
16 29 B 7 


29 E 8 
29 G 9 


29 CIO 


29 Ell 


29 A 12 
21 3 G 12 


4C13 
3 E 14 


4 A 15 


3C16 


3F17 
26 H E 17 9 A 18 
8C19 


9F20 


8 A 21 


8D22 I-Muharrem, n=Safer, IH =RebiyiilerYei, rV=RebivuIahir, V=Cemaziyele>Tel, Vl=Cema- 
zijelalnr, Vn=Reecp, Vm^§aban, IX-=Ramaza„, X=fewal, XI=ZiIkade, Xn=Zilhicce. 134 isaretli yd tarihleri kebisc (artikyil) seneleri gostermektedir. Miladi ve Hicri kar§ihklari Miladl : 1905 — 1910 
Hicri : 1323 — 1328 Eyifi 


1 


Ekini 
Kasun 
Aralik 
Ocak 


§ubal 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
M.G.K. 
14E14 


VII 


14G14 


VIII 


14C16 


IX 


14E16 


X 


14 A 18 


XI 


14D19 


XII 


19C19 
19E19 
19 A 21 
19 C 21 
19F23 
19B24 
24 A 24 
24C24 
24F26 
24 A 26 
24D28 
24G29 
29F29 
29 A 29 
29 D 1 


X 


29 F 2 


XI 


29 B 3 


XII 


IE 5 


(1324) 


4D 4 


VIII 


3F 5 


IX 


4B 6 
1] 3D 7 
3G 8 
6 CIO 
9B 9 
8D10 
9 Gil 
8B12 
8E13 
11 A 15 
14F25 


VII 


14 A 25 


VIII 


14D27 


IX 


14F27 


X 


14B29 


XI 


14 E 1(1325») 


19D30 
19 F 1 


IX 


19 B 2 


X 


19 D 3 


XI 


19 G 4 


XII 


19 C 6 
24 B 5 


VIII 


24 D 6 
24 G 7 
24 B 8 
24 E 9 
24 A 11 
29G10 
29B11 
29E12 
29G13 
29C14 
IF 16 
4E'15 
3G16 
4C17 
=] 3E18 
3 A 19 
6D21 
9C20 
BE 21 
9 A 22 
8C23 
8F24 
11B26 
14 G 6 


VIII 


14 B 7 


IX 


14 E 8 


X 


14 G 9 


XI 


14 CIO 


XII 


14F11 


I 


19 Ell 
19G12 
19C13 
19E14 
19 A 15 
19D16 
24C16 
24 E 17 
24 A 18 
24C19 
24F20 
24B21 
29 A 21 
29C22 
29F23 
29 A 24 
29D25 
29G26 
4F26 
3 A 27 
4D28 
3] 3F29 
3B30 
5E I 


11 


9D 2 


IX 


8F 2 


X 


9B 4 


XI 


8D 4 XII 


8G 5 


(1326) 


IOC 6 
14 BIT 


VIII 


14D18 


IX 


14G19 


X 


14B20 


XI 


14E21 


Xll 


14 A 23 


I 


19G22 
19B23 
19E24 
19G25 
19C26 
19F28 
24E27 
24G28 
24C29 
24 E 30 
24 A 2(1327*) 


24 D 3 


II 


29 C 3 


IX 


29 E 3 


X 


29 A 5 


XI 


29 C 5 XII 


29 F 7 
IB 8 
4A 8 
3C 8 
4F10 
*] 3 A 10 
3D 12 
6G13 
9F13 
8 A 13 
9D15 
.8F1S 
8B17 
HE 18 
14C28 


VIII 


14E29 


IX 


14 A 1 


XI 


14 C 1 


XII 


14 F 2 


(1328) 


14 B 3 


11 


19 A 4 


IX 


19C 4 


X 


19 F 6 
19 A 6 
19 D 7 
19 G 8 
24 F 9 
24 A 9 
24D11 
24F11 
24B12 
24E13 
29D14 
29F14 
29B16 
29D16 
29G17 
1C18 
4B19 
3D 19 
4G21 
^1 3B21 
3E22 
6 A 23 
9G24 
8B24 
9E26 
' 8G26 
8C27 
11F28 

A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sail, D = (>r§aiiiba, E = Per^embe, F = Cnina, 
G = Cumartesi. 

>] 1906, =] 1907, =>] 1908, *] 1909, ^] 1910. _ 135 — Ijaretii yil tarihleri kcbise (artikyil) seneleri go.stermektedir. Mali: 1326 1330 Mali tarihlerin Mart 
R. M.G.K. Nisan 
M.G.K. Mayis 
M.G.K. Haziran 
M.G.K. Temmuz 
M.G.K. Agustos 
M.G.K. 1326 (Miladi: 1910/1911) (Hicri - Kameri : 1328/1329) (Hicri - §einsi : 1289/1290) 14 B 2 
19 G 7 
24E12 
29C17 
3 A 22 
■8F27 III 14 E 
19 C 8 
24 A 13 
29 F 18 
4D23 
9B28 IV 14 G 4 
19 E 9 
24C14 
29 A 19 
3F24 
8D29 14 C 5 
19 A 10 
24F15 
29D20 
4B25 
9G 1 VI VII 14 E 6 
19C11 
24 A 16 
29F21 
3D 26 
8B 1 VII VIII 14 A 7 
19 F 12 
24D17 
29B22 
3G27 
8E 3 VIII IX 1327' (MUadr: 1911/1912) (Hicri - Kameri : 1329/1330) (Hicri - §emsi : 1290/1291) 14C13 III 
19 A 18 
24 F 23 
29D28 

3B 3 IV 

8G 8 14F14 
19D19 
24B24 
29G29 
4E 5 
9 CIO IV 14 A 15 
19F20 
24 D 25 
29B30 
3G 5 
8E10 VI 14D16 
19B21 
24G26 
29 E 2 

4C 7 
9 A 12 VI VII 14FI7 
19D22 
24B27 
29 G 2 
3E 7 
8C12 VII VIII 14 B 18 VIII 
19G23 
24E28 
29 C 4 

3A 9 

8F14 IX 1328 (Miladi: 1912V1913) (Hicri - Kameri : 1330/1331) (Hicri - §emsi : 1291/1292) 14 E 25 III 
19C30 
24 A 5 IV 
29F10 

3D 15 

8 B 20 14 A 26 
19 F 2 
24 D 7 
29B12 

4G17 
9E22 1\ 
V 14C27 
19 A 2 
24 F 7 
29D12 
3BI7 
8G22 V 
VI 14F28 
19 D 4 
24 B 9 
29G14 
4EI9 
9C24 VI 
VII 14 A 29 
19 F 4 
24 D 9 
29B14 
3GI9 
8E24 VII 
VIII 14 D 1 
19 B 6 
24 Gil 
29E16 
3C2I 
8 A 26 IX 1329 (Miladi: 1913/1914) (Hicri- Kameri : 1331/1332) (Hicri -§emsi: 1292»/1293) 14 F 5 
19D10 
24 B 15 
29G20 
3E25 
8C 1 IV 14 B 7 
19G12 
24E17 
29C22 

4 A 27 
9F 2 V VI 14 D 7 
19B12 
24G17 
29E22 
3C27 
8A 3 VI VII 14 G 9 VII 
19E14 
24C19 
29 A 24 

4F29 

9 D 4 VIII 1330 14 B 9 
19G14 
24E19 
29C24 
3 A 29 
8F 5 VIII IX 14 Ell 
19C16 
24 A 21 
29F26 
3D 1 
8B 6 (Miladi: 1914/1915) (Hicri -Kameri: 1332/1333) (Hicri- §emsi: 1293/1294) 14 G 16 IV 
19E21 
24 C 26 
29 A 2 

3F 7 

8D12 14C18 
19 A 23 
24F28 
29 D 3 
4B 8 
9G13 VI 14E18 
19C23 
24 A 28 
29 F 4 
3D 9 
8B14 VI VII 14 A 20 
19F25 
24D30 
29 B 5 
4G10 
9E15 VII VIII 14C20 
19 A 25 
24 F 1 
29 D 6 
3B11 
8G16 VIII 
IX 14F22 
19D27 
24 B 2 
29 G 7 
3E12 
8C17 IX X IX I=Muharrem, n=Safer, in=RebiyiiIeweI, IV=RebiyxUalur, V=CemariyeIewel, VI=Cema- 
z,velah.r, Vn=Recep, Vni=§aban, IX=Raxnazan, X=§ewal, XI=Zilkade, XII=ZilWcce. 136 * IjaretU yil tariHeri kebise (arUkyd) seneleri gostermektedir. Miladi ve Hicn karfiliklari Miladi : 1910 — 1915 
Hicri : 1328 — 1333 Eylul 
M.G.K. Ekim 
M.G.K. Kasim 
M.G.K. Arahk 
M.G.K. Ocak 
M.G.K. §ubat 
M.G.K. 14 D 9 


IX 


14 F 9 


X 


14B11 


XI 


14 D 11 XII 


14G13 


I 


14 C 14 II 


19 B 14 . 
19D14 
19G16 
19B16 


19E18 
19 A 19 


24G19 
24 B 19 
24E21 
24G21 


24C23 
24F24 


29E24 
29G24 
29C26 
29E26 


29 A 28 
ID 29 


4C29 
3E29 
4A 1 


XII 


'] 3 C 2 (1329) 


3F 3 


II 


6 B 5 III 


9A 4 


X 


8C 5 


XI 


9F 6 
8A 7 


8D 8 
UGIO 


14E20 


IX 


14G20 


X 


14C22 


XI 


14 E 22 XII 


14 A 24 


I 


14 D 25 II 


19C25 
19E25 
19 A 27 
19 C27 


19F29 
19 B 1 III 


24 A 30 
24 C 1 


XI 


24 F 2 


XII 


24 A 3(1330*) 


24 D 4 


II 


24 G 6 


29 F 5 


X 


29 A 6 
29 D 7 
29 F 8 


29B 9 
29 Ell 


4D10 
3F11 
4B12 
=] 3D 13 


3G14 
5C16 


9B15 
8D16 
9G17 
8B18 


8E19 
10 A 21 


14 G 2 


X 


14 B 3 


XI 


14 E 4 


XII 


14 G 4 (1331) 


14 C 5 


II 


14 F 7 III 


19 E 7 
19 G 8 
19 C 9 
19 E 9 


19 A 10 
19D12 


24C12 
24E13 
24 A 14 
24 C 14 


24F15 
24B17 


29 A 17 
29C18 
29F19 
29 A 19 


29D20 
1G22 


4F22 
3 A 23 
4D24 
3] 3F24 


3B25 
6E27 


9D27 
8F28 
9B29 
8D29 


8G 1 


III 


11 C 2 IV 


14 A 12 


X 


14C13 


XI 


14F14 


XII 


14 A 15 I 


14D16 


II 


14 G 18 III 


19F17 
19 A 18 
19D19 
19F20 


19E21 
19E23 


24D22 
24F23 
24B24 
24D25 


24G26 
24C28 


29B27 
29D28 
29G29 
29B30 


29 E 2 


III 


lA 3 IV 


4G 3 


XI 


3B 3 


XII 


4E 5 


(1332) 


*] 3G 5 II 


3C 7 
6F 8 


9E 8 
8G 8 
9 CIO 
8E10 


8 A 12 
11D13 


14B23 


X 1 14 D 24 


XI 


14G25 


XII 


14 B 26 1 


14E27 


II 


14 A 29 III 


19G28 
19B29 
19 E 1(1333*) 


19 G 1 II 


19 C 3 


III 


19 F 4 IV 


24 E 4 


XI 


24 G 4 


XII 


24 C 6 
24 E 6 


24 A 8 
24 D 9 


29 C 9 
29 E 9 
29 A 11 
29C11 


29F13 
IB 14 


4 A 14 
3C14 
4F16 
'] 3 A 16 


3D 18 
6G19 


9F19 
SAW 
9D21 
8F21 


8B23 
HE 24 A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sab, D = (ar^aniba, E = Per^embe, F = Cuma, 
G = Cnmartesi. 

I] 1911, -] 1912, =>] 1913, «] 1914, *] 1915. 

— 137 — tjaretli yd tarihleri kebise (artifcyil) seneleri gbstermektedir. Mali: 1331 — 1333 Mali kar§iliklari Mart 
R. M.G.K. Nisaii 
M.G.K. Mayis 
M.G.K. ■ Haziraii 
M.G.K. Temmuz 
M.G.K. Agustos 
M.G.K. 1331* (Miladi: 1915/1916) (Hicri - Kameri : 1333/1334) (Hicri - §emsi : 1294/1295) 14 A 27 
19 F 3 
24 D 8 
29B13 
3G18 
8E23 [V 


14D29 


V 


14 F 29 VI 


14 B 1 VIII 


14 D 2 


V 


19 B 4 


VI 


19 D 5 VII 


19 G 6 


19 B 7 
24 G 9 
24 BIO 


24 Ell 


24G12 
29E14 
29G15 


29C16 


29E17 
4 019 
3E20 


4 A 21 


3C22 
9 A 24 
8C25 


9F26 


8 A 27 IX 14 G 3 
19 E 8 
24C13 
29 A 18 
3F23 
8D28 1332 (Miladi : 1916*/1917) (Hicri - Kameri : 1334/1335) (Hicri - §emsi : 1295/1296) 1 
6 
11 
16 
21 
26 14 C 9 
19 A 14 
24F19 
29D24 
3B29 
8G 4 V VI 14 Flo 
19D15 
24B20 
29 G 25 
4E 1 
9C 6 VI VII 14 A 11 VII 
19F16 
24D21 
29B26 

3G IVIII 

8E 6 14D12 
19B17 
24G22 
29E27 
4C 3 
9A 8 VIII IX 14F13 
19D18 
24B23 
29G28 
3E 3 
8C 8 1333 (Miladi : 1917) (Hicri - Kameri : 1335/1336) (Hicri - §emsi : 1296*) 1 
6 
11 
16 
21 
26 IE 7 
6C12 
11 A 17 
16F22 
21 D27 
26 B 2 VI 1 A 8 
6F13 
11D18 
16B23 
21G28 
26 E 4 VI VII IC 9 
6 A 14 
11F19 
16D24 
21B29 
26 G 4 VII VIII IF 10 
6D15 
11B20 
I6G25 
21 E 1 
26 C 6 VIII IX 1 All 
6F16 
11D21 
16B26 
21 G 1 
26 E 6 IX X IX X 14B14 
19G19 
24E24 
29C29 
3A 5 
8F10 ID 12 
6B17 
11G22 
16E27 
21 C 3 
26 A 8 X X XI X XI I=Muharrem, n=Safer, in=Rebiyiilewel, IV=RebiyiiIahir, V = Cemazdyelewel, VI=Cema- 
ziyelahir, VIII=Recep, Vn=§aban, IX=Ramazan, X=§evval, XI=ZiIkade, XII=Zilhicce. — J38 — 
l^aretli yil tarihleri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Miladi ve Hicri kar§tliklari Maadi 

Hicri 1915 — 1917 
1333 — 1336 Eylul 
M.G.K. Ekim 
M.G.K. Kasim 
M.G.K. Aralik 
M.G.K. Ocak 
M.G.K. §ubat 
M.G.K. 14 C 5 


XI 


14 E 5 


XII 


14 A 6 (1334)1 


14 C 6 


II 


14 F 8 


III 


14 B 9 


19 A 10 
19 CIO 
19F11 
19 A 11 
19D13 
19G14 


24F15 
24 A 15 
24D16 
24F16 
24B18 
24E19 


29D20 
29B21 
29F20 
29D21 
29G23 
29C24 


4B25 
3D 25 
4G26 
n 3B26 
3E28 
5 A 29 


9G30 
8B30 . 
9E 1 


II 


8G 2 
8e 3 


IV 


10 F 5 


14E16 


XI 


14G16 


XII 


14C18 


I 


14E13 


II 


14 A 20 


III 


14D21 


19C21 
19E21 
19 A 23 
19C23 
19F25 
19B26 


24 A 26 
24 C 26 
24F28 
24 A 28 
24D30 
24 G 2 


29 F 1 


XII 


29 A 2 


(1335) 


29 B 3 


II 


29 F 4 


III 


29 B 5 


IV 


r-25A 3- 


4D 6 
3F 7 
4B 8 
2] 3D 9 
3G10 
26 B 4 


9B 11 
8D12 
9G13 
8B14 
8E1S 
27 C 5 
_28D 6 


1G14 


XI 


IB 14 


XII 


IE 16 


I 


1G16 


II 
6E19 
6G19 
6C21 
6E21 


lie 24 
HE 24 
11 A 26 
lie 26 


16 A 29 
16C29 
16 F 1 


II 


16 A 2 


III 
21 F 4 


XII 


21 A 5(1336*) 


21 D 6 
21 F 7 


26 D 9 
26F10 
26B11 
26D12 IV IV a A = Pazar, B = Pazartesi, C = Sail, D = (>r?amba, E = Per§embe, F = Cuma, 
G = Ciunartesi. '] 1916, =] 1917. 139 — Ijaretii yil tariHeri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Mali: 1334 1338 Mali tarihierin Ocak 
M. G.K. §iihat 
G.K. Mart 
G.K. Nisan 
G.K. Mavis 
G.K. Hazirau 
G.K. 1334 (Miladi : 1918) (Hicri - Kameri : 1336/1337) (Hicri - ?einsi : 1297) 1 
6 
11 
16 
21 
26 C18 
A 23 
F28 
D 3 
B 8 
G13 III IV F19 
1)24 
B29 
G 5 
ElO 
CLS IV F18 
D23 
B28 
G 3 

E 8 
C13 VI B 19 
G24 
E29 
C .S 
All) 
Flo VI VII D20 
B25 
G30 
E 5 
CIO 
A IS VII VIII 1335 (Miladi : 1919) (Hicri - Kameri : 1337§1338) (Hicri - §emsi : 1298) 1336 1337 1338 G2I 
E26 
C 2 
A 7 
F12 
D17 1 D28 III 


G29 IV 


G28 V 


C 29 VI 


E30 


VII 


A 2 


6 B 3 IV 


E 5 V 


E 3 VI 


A 5 VII 


C 5 


VIII 


F 7 


11 G 8 


CIO 


C 8 


FIO 


A 10 
D12 


16 E13 


A 15 


A 13 


D15 


F15 
B17 


21 18 


F20 


F18 


B20 


D20 
G22 


26 A 23 


D25 


D23 


G25 


C26 
E27 


' (Miladi : 1920*) (Hicri - Kame 


ri : 1338/1339) (Hicri - §emsi : 1299) 


1 E 9 IV 


A 11 V 


B 10 VI 


E 12 VII 


G12 


VIII 


C14 


6 CU 


F16 


G15 


C17 


EI7 
A 19 


11 A 19 


D21 


E20 


A 22 


C22 
F24 


16 F 24 


B26 


C25 


F27 


A 27 
D29 


21 D29 


G 1 VI 


A 1 VII 


D 2 VIII 


F 3 


IX 


B 4 


26 B 5 V 


E 6 


F C 


B 7 


D S 
G 9 


(Miindi : 1921) (Hicri - Kamer 


i : 1339/1340) (Hicri - ^emsi : 1300*) 


1 G 20 IV 


C22 V 


C 20 VI 


F 22 VII 


A 22 


VIII 


D24 


6 E2.5 


A 27 


A 25 


D27 


F27 
B29 


11 C ] V 


F 2 VI 


F 1 VII 


B 2 VIII 


D 3 


IX 


G 4 


16 A 6 


D 7 


D 6 


G 7 


B 8 
E 9 


21 Fll 


B12 


BlI 


E12 


G13 
C14 


26 D16 


G17 


G16 


C17 


E18 
A 19 


(Miladi : 1922) (Hicri - Kameri 


: 1340/1341) (Hicri - §emsi : 1301) 


1 A 2 V 


D 3 VI 


D 2 VII 


G 3 VIII 


B 4 


IX 


E 5 


6 F 7 


B 8 


B 7 


E 8 


G 9 
CIO 


11 D12 


G13 


G12 


C13 


E14 
A 15 


16 B17 


E18 


E17 


A 18 


C19 
F20 


21 G22 


C23 


C22 


F23 


A 24 
D25 


26 E27 


A 28 


A 27 


D28 


F29 
B 1 VIII IX IX IX X IX X XI I=Miiliarrein, II=Safer, in=ReliiyiiIewel, IV=Rebiyiilahir, V=Cemaziyelewel, VI=Cema- 
ziyelahir, VII=Recep, VIII=§aIian, IX=Ramazan, X=§ewal, XI=ZiIkade, XII=Zillucce. _ 140 — 
* Ijaretli yil lariUeri kebisc (arukyd) sencleri gcistermektedir. Miladl ve Hicri kar§5liklari Miladi : 1918 — 1922 
Hicri ! 1336 — 1341 Temmuz 
G.K. Agustos 
G.K. Eyliil 
G.K. Ekim 
G.K. Kasrni 
G.K. Aralik 
G.K. B22 
G27 
E 2 
C 7 
A 12 
F17 IX 
X E23 
C28 
A 4 
F 9 
D14 
B19 X 
XI A 25 
F30 
D 5 
BIO 
G15 
E20 XI XII C25 
A 30 
F 5 
DIG 
B15 
G20 XII 
(1337) F26 
D 1 
B 6 
Gil 
E16 
C21 A 26 
F 2 
D 7 
B12 
G17 
E22 II 
III C 2 


X 


F 4 


XI 


B 5 


XII 


D 6 


I 


G 7 


II 


A 7 
D 9 
GIO 
Bll 
E12 
F12 
B14 
E15 
G16 
C17 
D17 
G19 
C20 
E21 
A 22 
B22 
E24 
A 25 
C26 
F27 
G27 
C29 
F 1(1338*)! 


A 1 


II 


D 3 


III 


E14 


X 


A 16 


XI 


D17 


XII 


F17 


I 


B18 


II 


C19 
F21 
B22 
D22 
G23 
A 24 
D26 
G27 
B27 
E28 
F29 
B 1 


XII 


E 2 


(1339) 


G 2 


II 


C 4 


III 


D 5 
G 6 
C 7 
E 7 
A 9 
BIO 
Ell 
A 12 
C12 
F14 
F24 


X 


B26 


XI 


E27 


XII 


G28 


I 


C29 


II 


D29 
G 1 


XII 


C 3 


(1340) 


E 3 


II 


A 5 


III 


B 5 


XI 


E 6 
A 8 
C 8 
FIO 
GIO 
Cll 
F13 
A 13 
D15 
E15 
A 16 
UIB 
F18 
B20 
C20 
F21 
B23 
D23 
G25 
G 6 


XI 


C 7 


XII 


9 F 


I 


A 9 


II 


Dll 


III 


Eli 
A 12 
D14 
F14 
B16 
C16 
F17 
B19 
D19 
G21 
A 21 
D22 
G24 
B24 
E26 
F26 
B27 
E29 
G29 
C 1 


IV 


D 1 


XII 


G 3 


1341*) 


C 4 


II 


E 5 


III 


A 6 

B 8 
G13 
E18 
C23 
A 28 
F 3 D19 

B24 
G29 

E4 
C 9 
A 14 E-SO 
C 5 
AID 
F15 
D20 
B25 Fll 
D16 
B21 
G26 

E 2 
C 7 III IV III IV III 
IV IV A = Pazar, B i= Pazartesi, 
G = Cmnartesi. Sail, D = 5ar§amba, E = Per^emhe, F = Cuma, _ 141 — 
i^aretli yil tarihieri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Mali 


! 1339 — 1341 
Mali tariMerin 


>• 


Ocak 


§ubat 


Mart 


Nisan 


Mayi 


3 


Haziran 
M. G.K. 


G.K. 


G.K. 


G.K. 


G.K. 
G.K. 


1339 (Miladl : 1923) (Hicri - Kameri : 1241/1342) (Hicri - §emsi : 1302) 
1 B13 V 


E14 VI 


E 13 VII 


A 14 VIII 


C15 


IX 


F16 X 
6 G18 


C19 


C18 


F19 


A 20 
D21 
11 E23 


A 24 


A 23 


D24 


F25 
B26 
16 C28 


F29 


F28 


B29 


D30 
G 2 XI 
21 A 3 VI 


D 5 VII 


D 3 VIII 


G 5 IX 


B 5 


X 


E 7 
26 F 8 


BIO 


B 8 


ElO 


GIO 
C12 


1340* (Miladl : 1924*) (Hicri - Kameri : 1342/1343) (Hicri - §emsi : 1303) 
1 C 23 V 


F 24 VI 


G 24 VII 


C25 VIII 


E26 


IX 


A 27 X 
6 A 28 


D29 


E29 


A 1 IX 


C 1 


X 


F 3 XI 
11 F 3 VI 


B 5 VII 


C 4 VIII 


F 6 


A 6 
D 8 
16 D 8 


GIO 


A 9 


Dll 


Fll 
B13 
21 B13 


E15 


F14 


B16 


D16 
G18 
26 G18 


C20 


D19 


G21 


B21 
E23 


1341 (Miladi : 1925) (Hicri - Kameri : 1343/1344) (Hicri - §emsi : 1304*) 
1 E 5 VI 


A 7 VII 


A 5 VIII 


D 7 IX 


F 7 


X 


B 9 XI 
6 CIO 


F12 


FIO 


B12 


D12 
G14 
11 A 15 


D17 


D15 


G17 


B17 
E19 
16 F20 


B22 


B20 


E22 


G22 
C24 
21 D25 


G27 


G25 


C27 


E27 
A 29 
26 B 1 VII 


E 2 VIII 


E 1 IX 


A 2 X 


C 3 


XI 


F 4 XII I=MuliaiTein, II=Sefer, III=Bcbi}iilewEl, rV=ReIiiyfiIahir, V=CcinaziyelevTel VI=Cema]- 
ziyelahir, VII=Recep, Vin=§aban, IX=Ramazaii, X=§eTTaI, XI=Z31kado, Xn=Zillucce. — 142 — 
Ijarelli yil tarihleri kebise (artikyil) aeneleri gostermektedir. Miladi ve Hicri karfiliklari MUadi : 1918 — 1922 
Hicri : 1336 — 1341 Temmuz 


Agustos 


Eylfil 


Ekim 
Kasim 
Arahk 
G.K. 


G.K. 


G.K. 


G.K. 
G.K. 
G.K. 
A 17 XI 


D 18 XII 


G19 I 


B 19 


II 


E21 


III 


G21 


IV 


F22 


B23 


E24 


G24 
C26 
E26 
D27 


G28 


C29 


E29 
A 1 


IV 


C 2 


V 


B 2 XII 


E 3 (1342) 


A 4 II 


C 5 


III 


F 6 
A 7 
G 7 


C 8 


F 9 


A 10 
Dll 
F12 
E12 


A 13 


D14 


F15 
B16 
D17 
C 28 XI 


F 29 XII 


B 1 II 


D 2 


III 


G 3 


IV 


B 4 


V 


A 3 XII 


D 5 (1343) 


G 6 


B 7 
E 8 
G 9 
F 8 


BIO 


Ell 


G12 
C13 
E14 
D13 


G15 


C16 


E17 
A 18 
C19 
B18 


E20 


A 21 


C22 
F23 
A 24 
G23 


C25 


F26 


A 27 
D28 
F29 
D 9 XII 


Gil I 


C12 II 


E13 


III 


A 14 


IV 


CIS 


V 


B14 


E16 


A 17 


C18 
F19 
A 20 
G19 


C21 


F22 


A 24 
D24 
F25 
E24 


A 26 


D27 


F28 
B29 
D30 
C29 


F 1 II 


B 3 III 


D 3 


IV 


G 5 


V 


B 5 


VI 


A 5(1344*) 


D 6 


G 8 


B 8 
ElO 
GIO 

A = Pazar, B = Fazartesi, C = Sail, D = Carsamba, E = Per^emlie, F = Coma, 
G = Cumartesi. — 143 — 

* Ijaretli yd tarilileri kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. Hicri - §emsi yillarm 
Hicri - Kameri ve Miladi 
kar§iliklari Hicri - §enisi : 1 — 105 Hicri - Kameri : 1 — 108 
Miladi : 622 — 726 Hicri- 
§emsi 1 

2* 
3 

4* 
5 

6 
7 

8* 
9 
10 

11 

12* 

13 

14 

15 

16* 

17 

18 

19 

20* 

21 
22 
23 

24* 26 

27 

28* 

29 

30 

31 

32* 

33 

34 

35 Hicri- 
Kameri 1 

2* 

3 

4 
5* 

6 

7* 

8 

9 

10* 

11 

12 

13* 

14 

15 

16* 

17 

18* 

19 

20 

21* 

22 

23 

24* 
25 26* 

27 

28 

29* 

30 

31 

32* 

33 

34 

35* 

36 Miladi Hicrt- 

§emsi 622 


36 


623 


37 


624* 


38 


625 


39 


626 


40 


627 


41 


628* 


42 


629 


43 


630 


44« 


631 


45 


632* 


46 


633 


47 


634 


■ 48* 


635 


49 


636* 


50 


637 


51 


638 


52* 


639 


53 


640* 


54 


641 


55 


642 


56* 


643 


57 


644* 


58 


645 


59 


646 


60* 


647 


61 


648* 


62 
63 


649 


64* 


650 


65 


651 
652* 


66 


653 


67 


654 


68* 


655 


69 


656* 


70 Hicri- 
Kameri 63 

64 

65* 

66 

67* Miladi 37* 


657 


38 


658 


39 


659 


40* 


660 


41 


661 


42 


662 


43* 


663 


44 


664 


45 


665 


46* 


666 


47 


667 


48* 


668" 


49 


669 


50 


670 


51* 


671 


52 


672* 


53 


673 


54* 


674 


55 


675 


56* 


676* 


57 


677 


58 


678 


59* 


679 


60 


680* 


61 


681 


62* 

682 

683 

684* 

685 

689 Hicrt- 

§enisi 96* 
97 
98 
99 
100* Hicrt- 
Kameri 99 
100* 
101 
102 
103* MUadl 71 


73* 


692 


72* 


74 


693 


73 


75 


694 


74 


76* 


695 


75 


77 


696* 


76* 


78* 


697 


77 


79 


698 


78 


80 


699 


79 


81* 


700* 


80* 


82 


701 


81 


83 


702 


82 


84* 


703 


83 


85 


704* 


84* 


86* 


705 


85 


87 


706 


86 


88 


707 


87 


89* 


708* 


88* 


90 


709 


89 


91 


710 


90 


92* 


711 


91 


93 


712* 


92* 


94 
95* 


713 


93 


96 


714 


94 


97* 


715 


95 


98 


716* 717 

718 

719 

720* 

721 68 


687 


101 


104 


722 


69 


688* 


102 


105 


723 


70* 


689 


103 


106* 


724 


71 


690 


104* 


107 


725 


72 


691 


105 


108* 


726 Hicri -Kameri y,l .sfitunu o sene i^inde hangi kameri yiUarm ilk giiniiniin bulundugunu 
gostenr. " 

Milad! jTl siitunu Hicri - §emsi yd bajmin hangi Miladi yila rastladigun gosterir. 
isareth tariUer kebise (artikyd) seneleri gostermektedir. 146 Hicri-§emsi: 106 — 210 Hicri - Kameri : 109 — 216 
MUadi : 727 — 831 Hicrt- 


Hicrt- 
Hicri- 


Hicri- 
Hicri- 


Hicri- 
§cmsi 


Kameri 


Miladi 


§emst 


Kameri 


MiladJ 


§emst 


Kameri 


Jliladl 


100 


109 


727 


141 


-145 


762 


176* 


181 


797 


107 


110 


728* 


142 


146* 


763 


177 


182* 


798 


108* 


111* 


729 


143 


147 


764* 


178 


183 


799 


109 


112 


730 


144* 


148 


765 


179 


184 


800* 


110 


113 


731 


145 


149* 


766 


180* 


185* 


801 


111 


114* 


732* 


146 


ISO 


767 


181 


186 


802 


112* 


115 


733 


147 


151 


768* 


182 


187* 


803 


113 


116* 


734 


148* 


152* 


769 


183 


188 


804* 


114 


117 


735 


149 


153 


770 


184* 


189 


805 


115 


118 


736* 


150 


154 


771 


185 


190* 


806 


116* 


119* 


737 


151 


155* 


772* 


186 


191 


807 


117 


120 


738 


152* 


156 


773 


187 


192 


808* 


118 


121 


739 


153 


157* 


774 


188* 


193* 


809 


119 


122* 


740* 


154 


158 


775 


189 


194 


810 


120* 


123 


741 


155 


159 


776* 


190 


195 
196* 


811 


121 


124 


742 


156* 


160* 


777 


191 


197 


812* 


122 


125* 


743 


157 


161 


778 


192* 


198* 


813 


123 


126 


744* 
162 
193 


199 


814 


124* 


127* 


745 


158 


163* 


779 


194 


200 


815 


125 


128 
129 


746 


159 
160* 


164 
165 


780* 
781 


195 


201* 


816* 


126 


130* 


747 


161 


166* 


782 


196* 


202 


817 


127 


131 


748* 


162 


167 


783 


197 


203 


818 


128 


132 


749 


163 


168* 


781* 


198 


204* 


819 


129 


133* 


750 


164* 


169 


785 


199 


205 


820* 


130 


134 


751 


165 


170 


786 


200* 


206* 


821 


131 


135 


752* 


166 


171* 


787 


201 


207 


822 


132* 


136* 


753 


167 


172 


788* 


202 


208 


823 


133 


137 


754 


168* 


173 


789 


203 


209* 


824* 


134 


138* 


755 


169 


174* 


790 


204* 


210 


825 


135 


139 


756* 


170 


175 


791 


205 


211 


826 


136* 


140 


757 


171 


176* 


792* 


206 


212* 


827 


137 


141* 


758 


172* 


177 


793 


207 


213 


828* 


138 


142 


759 


173 


178 


794 


208* 


214 


829 


139 


143 


760* 


174 


179* 


795 


209 


215* 


830 


140* 


144* 


761 


175 


180 


796* 


210 


216 


831 Hicri - Kanieri yd sutunu o seiie i(;.inde haiigi kameri yillann ilk giiniiniin btdundugunu 
gosterir. 

Miladi yd Biitunu Hicri - §cmsi yd bajmin hangi Mdadi yda rastladignu gosterir. 
*i:ta''etli tarihler kcbise (artdc^al) feneleri gostermektedir. — 147 Hicri - §emsi : 211 — 315 Hicri - Kameri : 217 — • 324 
MUadi : 832 — 936 «*«&« 


• «M 


ff-t — — ^tJU 


Hicri- 


Hicrt- 


Miladl 


Hicri- 


Hicrt- 
Hicri- 


Hicrx- 
§emsi 


Kameri 


§emsi 


Kameri 


Miladl 


§emsi 


Kamcri 


Miladl 


211 


217* 


832* 


246 


253* 


867 


281 


289 


902 


212* 


218 


833 


247 


254 


868* 


282 


290 


903 


213 


219 


834 


248* 


255 


869 


283 


291* 


904* 


214 


220* 


835 


249 


256* 


870 


284* 


292 


905 


215 


221 


836* 


250 


257 


871 


285 


293 


906 


216* 


222 


837 


251 


258* 


872* 


286 


294* 


907 


217 


223* 


838 


252* 


259 


873 


287 


295 


908* 


218 


224 


839 


253 


260 


874 


288* 


296* 


909 


219 


225 


840* 


254 


261* 


875 
297 
220* 


226* 


841 


255 


262 
263 


876* 


289 
290 


298 
299* 


910 
911 


221 


227 


842 


256 


264* 


877 


291 


300 


912* 


222 


228* 


843 


257 


265 


878 


292* 


301 


913 
229 
258 


266* 


879 


293 


302* 


914 


223 


230 


844* 


259 


267 


880* 


294 


303 


915 


224* 


231* 


845 


260* 


268 


881 


295 


304 


916* 


225 


232 


846 


226 


233 


847 


261 


269* 


882 


296* 


305* 


917 


227 


234* 


848* 


262 


270 


883 


297 


306 


918 


228* 


235 


849 


263 


271 


884* 


298 


307* 


919 


229 


236* 


850 


264* 


272* 


885 


299 


308 


920* 


230 


237 


851 


265 


273 


886 


300* 


309 


921 


231 


238 


852* 


266 


274 


887 


301 


310* 


922 


232* 


239* 


853 


267 


275* 


888* 


302 


311 


923 


233 
234 


240 
241 


854 
855 


268* 
269 


276 

277* 


889 
890 


303 
304* 


312 
313* 


924* 
925 


235 


242* 


856* 


270 


278 


891 


305 


314 


926 


236* 


243 


857 


271 


270 


892* 


306 


315 


927 


237 


244 


858 


272* 


280* 


893 


307 


316* 


928* 


238 


245* 


859 


273 


281 


894 


308* 


317 


929 


239 


246 


860* 


274 


282 


895 


309 


318* 


930 


240* 


247* 


861 


275 


283* 


896* 


310 


319 


931 


241 


248 


862 


276* 


284 


897 


311 


320 


932* 


242 


249 


863 


277 


285 


898 


312* 


321* 


933 


243 


250* 


864* 


278* 


286* 


899 


313 


322 


934 


244* 


251 


865 


279 


287 


900* 


314 


323 


■935 


245 


252 


866 


280 


288* 


901 


315 


324* 


936* Hicri -Kameri >al sulunu o scne isinde hangi kameri yillann ilk guniiniin bulunduguiiii 
goslerir. 

Miladi yil sutunu Hicri - Sjcmsi yilbajium hangi Miladi yila raslladigmi gGsterir. 
*isaretli tarihier Acfti'se (arlikyil) senelcri gostcrmektcdir. 148 — Hicri -§emsi: 316 — 420 Hicri- Kameri : 325 — 433 
Milad! : 937 —1041 Ilicri- 


Hicri- 
Hicri- 


Hicrt- 
Hicri- 


Hicri- 
§emsi 


Kameri 


Miladi 


§einsi 


Kameri 


MiladJ 


§emsi 


Kamert 


Miladi 


316* 


325 


937 


351 


361 


972* 


386 


398 


1007 


317 


326* 


938 


352* 


362* 


973 


387 


399* 


1008* 


318 


327 


939 


353 


363 


974 


388* 


400 


1009 


319 


328 


940* 
364 
389 • 


401 


1010 


320* 


329* 
330 


941 


354 
355 


365* 
366 


975 
976* 


390 


402 


1011 


321 


331 


942 


356* 


367* 


977 


391 


403* 


1012* 


322 


332* 


943 


357 


368 


978 


392* 


404 


1013 


323 


333 


944* 


358 


369 


979 


393 


405 


1014 


324* 


334 


945 


359 


370* 


980* 


394 


406* 


1015 


325 


335* 


946 


360* 


371 


981 


395 


407 


1016* 


326 


336 


947 


361 


372 


982 


396* 


408* 


1017 


327 


337* 


948* 


362 


373* 


983 


397 


409 


1018 


328* 


838 


949 


363 


374 


984* 


398 


410 


1019 


329 


339 


950 


364* 


375 


985 


399 


411* 


1020* 


330 


340* 


951 


365 


376* 


986 


400* 


412 


1021 


331 


341 


952* 


366 


377 


987 


401 


413 


1022 


332* 


342 


953 


367 


378* 


988* 


402 


414* 


1023 


333 


343* 


954 


368* 


379 


989 


403 


415 


1024* 


334 


344 


955 


369 


380 


990 


404* 


416* 


1025 


335 


345 


956* 


370 


381* 


991 


405 


417 


1026 


336* 


346* 


957 


371 


382 


992* 


406 


418 


1027 


337 


347 


958 


372* 


383 


993 


407 


419* 


1028* 


338 


348* 


959 


373 


384* 


994 


408* 


420 


1029 


339 


349 


960* 


374 


385 


995 


409 


421 


1030 


340* 


350 


961 


375 


386* 


996* 


410 


422* 


1031 


341 


351* 


962 


376* 


387 


997 


411 


423 


1032* 


342 


352 


963 


377 


388 


998 


412* 


424 


1033 


343 


353 


964* 


378 


389* 


999 


413 


425* 


1034 


344* 


354* 


965 


379 


390 


1000* 


414 


426 


1035 


345 


355 


966 


380* 


391 


1001 


415 


427* 


1036* 


346 


356* 


967 


381 


392* 


1002 


416* 


428 


1037 


347 


357 


968* 


382 


. 393 


1003 


417 


429 


1038 


348* 


358 


969 


383 


394 


1004* 


418 


430* 


1039 


349 


359* 


970 


384* 


395* 


1005 
431 
350 


360 


971 


385 


396 
397* 


1006 


419 
420* 


432 
433* 


1040* 
1041 Hicri - Kameri yil siitunu o scne i^lnde hangi kameri yillann ilk giiniiniin bulunduguiiu 
gosterir. 

Miladi yil siitunu Hicri - §emsi yil bajmui hangi Miladi yila rastladigim giisterir. 
'Ijaretli tarihler kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. — 149 Hicri -§emsi: 421 — 525 Hicri - Kameri : 434 — 541 
Miladi : 1042 — 1146 Hicrf- 


Hicri- 
Hicri- 


Hicri- 
Hicri- 


Hicrt- 
§emsi 


Kamert 


Miladi 


§emsi 


Kameri 


JVlilad! 


IjemsS 


Kamert 


MihuU 


421 


434 


1042 


456* 


470 


1077 


491 


506* 


1112* 


422 


435 


1043 


457 


471* 


1078 


492* 


507 


1113 


423 


436* 


1044* 


458 


472 


1079 


493 


508 


1114 


424* 


437 


1045 


459 


473 


1080* 


494 


509* 


1115 


425 


438* 


1046 


460* 


474* 


1081 


495 


510 


1116* 


426 


439 


1047 


461 


475 


1082 


496* 


511 


1117 


427 


440 


1048* 


462 


476* 


1083 


497 


512* 


1118 


428* 


441* 


1049 


463 


477 


1084* 


498 


513 


1119 


429 


442 


1050 


464* 


478 


1085 


499 


514 


1120* 


430 


443 


1051 


465 


479* 


1086 


500* 


515* 


1121 


431 


444* 


1052* 


466 


480 


1087 


501 


516 


1122 


432* 


445 


1053 


467 


481 


1088* 


502 


517* 


1123 


433 


446* 


1054 


468* 


482* 


1089 


503 


518 


1124* 


434 


447 


1055 


469 


483 


1090 


504* 


519 


1125 


435 


448 


1056* 


470 


484 


1091 


505 


520* 


1126 


436* 


449* 


1057 


471 


485* 


1092* 


506 


521 


1127 


437 


450 


1058 


. 472* 


486 


1093 


507 . 


522 


1128* 


438 


451 


1059 


473 


487* 


]094 


508* 


523* 


1129 


439 


452* 


1060* 


474 


488 


1095 


509 


524 


1130 


440* 


453 


1061 


' 475 


489. 


1096* 


510 


525 


1131 


441 


454 


1062 


476* 


490* 


1097 


511 


526* 


1132* 


442 


455* 


1063 


477 


491 


1098 


512 


527 


1133 


443 


456 


1064* 


478 


492 


1099 


513 


528* 


1134 


444* 


457* 


1065 


479 


493* 


1100* 


514 


529 


1135 


445 . 


458 


1066 


480* 


494 


1101 


• 515 


530 


1136* 


446 ■ 


459 


1067 


481 


495 


1102 


516* 


531* 


1137 


447 


460* 


1068* 


482 


496* 


1103 
532 
448* 


461 


1069 


483 


497 


1104* 


517 


533 


1138 


449 


462 


1070 
498* 
518 


534* 


1139 


450 


463* 


1071 


484* 


499 


1105 


519 


535 


1140* 
485 


500 


1106. 


520* 


536* 


1141 


451 


464 


1072* 


486 


501* 


1107 


521 


537 


1142 
465 
487 


502 


1108* 


522 


538 


1143 


452* 


466* 


1073 


488* 


503 


1109 


523 


539* 


1144* 


453 


467 


1074 


489 


504* 


1110 


524* 


540 


1145 


454 


468* 


1075 


490 


505 


1111 


525 


541 


1146 


455 


469 


1076* Hicri -Kameri yil siitunu o senc i?inde liangi , kameri yilJarm ilk guniinun bulundugunu 
gosterir. 

Miladi yd siitunu Hicri - §erasi ydbajimn hangi Miladi yila rastladigim goslerir. 
"ijaretli tarililer kebise (artikyil) scneleri gostermektedir. 150 Hicri - §emsi : 526 630 Hicri - Kameri : 542 — 649 
Miladi : 1147 — 1251 Hicri- 


Hieri- 
Hicri- 


Hicri- 
Hicrt- 


Hicri- 
§emst 


Kameri 


Miiadi 


§einsi 


Kamert 


Miladi 


§erasl 


Kameri 


MUadi 


526 


542* 


1147 


561 


578 


1182 


596* 


614 


1217 


527 


543 


1148* 


562 


579 


1183 


597 


615 


1218 


528' 


544 


1149 


563 


580* 


1184* 


598 


616* 


1219 


529 


545* 


1150 


564* 


581 


1185 


599 


617 


1220* 


530 


546 


1151 


565 


582 


1186 


600* 


618* 


1221 


531 


547* 


1152* 


566 


583* 


1187 


601 


619 


1222 


532* 


548 


1153 


567 


584 


1188* 


602 


620 


1223 


533 


549 


1154 


568* 


585 


1189 


603 


621*- 


1224* 


534 


550* 


1155 


569 


586* 


1190 


604* 


622 


1225 


535 


551 


1156* 


570 


587 


1191 


605 


623 


1226 


536* 


552 


1157 


571 


588* 


1192* 


606 


624* 


1227 


537 


553* 


1158 


57-2* 


589 


1193 


607 


625 


1228* 


538 


554 


1159 


573 


590 


1194 


608» 


626* 


1229 


539 


555 


1160* 


574 


591* 


1195 


609 


627 


1230 


540* 


556* 


1161 


575 


592 


1196* 


610 


628 


1231 


541 


557 


1162 


576* 


593 


1197 


611 


629* 


1232* 


542 


558* 


1163 


577 


594* 


1198 


612* 


630 


1233 


543 


559 


1164* 


578 


595 


1199 


613 


631 


1234 


544* 


560 


1165 


579 


596* 


1200* 
632* 
545 


561* 


1166 


580* . 


597 


1201 


614 
615 


633 
634 


1235 
1236* 


546 


562 


1167 


581 


598 


1202 


6i6* 


635* 


1237 


547 


563 


1168* 
599* 
617 


636 


1238 


548* 


564* 


1169 


582 


600 


1203 


618 


637* 


1239 
565 
583 


601 


1204* 


619 


638 


1240* 


549 


566* 


1170 


584* 


602* 


1205 


620* 


639 


1241 


550 


567 


1171 


585 


603 


1206 
551 


568 


1172* 


586 


604 


1207 


621 


640* 


1242 


552* 


569* 


1173 


587 


605* 


1208* 


622 


641 


1243 


553 


570 


1174 


588* 


606 


1209 


623 


642 


1244* 


554 


571 


1175 


589 


607* 


1210 


624* 


643* 


1245 


555 


572* 


1176* 


590 


608 


1211 


625 


644 


1246 


556* 


573 


1177 


591 


609 


1212* 


626 


645 


1247 


557 


574 


1178 


592* 


610* 


1213 


627 


646* 


1248* 


558 


575* 


1179 


593 


611 


1214 


628* 


647 


1249 


559 


576 


1180* 


594 


612 


1215 


629 


648* 


1250 


560* 


577* 


1181 


595 


613* 


1216* 


630 


649 


1251 Hicri - Kameri ^il sfitimu o sene i^Lnde hangi kameri yiUarm ilk giinunun biilundugunu 
gosterir. 

Miladi yd siitunu Hicri - §emsi yilbajimn hangi Miladi yila rastladigim gosterir. 
*l5aretli tarihler kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. 151 — Hicri - §em8f : 631 — 735 Hicri - Kameri : 650 — 757 
MUadi : 1252 — 1356 Hicri- 


Hicri- 
Hicri- 


Hicri- 
Hicri- 


Hicrt- 
?emsi 


Kameri 


MiladJ 


§emsi 


Kameri 


Miladi 


§emsi 


Kameri 


Miladi 


631 


650 


1252* 


666 


686* 


1287 


701 


722* 


1322 


632* 


651' 


1253 


667 


687 


1288* 


702 


723 


1323 


633 


652 


1254 


668* 


688 


1289 


703 


724 


1324* 


634 


653 


1255 


669 


689* 


1290 


704* 


725* 


1325 


635 


654* 


1256* 


670 


690 


1291 


705 


726 


1326 


636* 


655 


1257 


671 


691 


1292* 


706 


727* 


1327 


637 


656* 


1258 


672* 


692* 


1293 


707 


728 


1328* 


638 


657 


1259 


673 


693 


1294 


708* 


729 


1329 


639 


658 


1260* 


674 


694 


1295 


709 


730* 


1330 


640 


659* 


1261 


675 


695* 


1296* 


710 


731 


1331 


641 


660 


1262 


676* 


696 


1297 


711 


732 


1332* 


642 


661 


1263 


677 


697* 


1298 
733* 
643 


662* 


1264* 


678 


698 


1299 


712* 


734 


1333 


644* 


663 


1265 


679 


699 


1300* 


713 


735 


1334 


645 


664 


1266 
700* 
714 


736* 


1335 
680* 


701 


1301 


715 


737 


1336* 


646 


665* 


1267 


681 


702 


1302 


716* 


738* 


1337 
666 
682 


703* 


1303 


717 


739 


1338 


647 


667* 


1268* 


683 


704 


1304* 


718 


740 


1339 


648* 


668 


1269 


684* 


705 


1305 


719 


741* 


1340* 


649 


669 


1270 


685 


706* 


1306 


720* 


742 


1341 


650 


670* 


1271 


651 


671 


1272* 


686 


707 


1307 


721 


743 


1342 


652* 


672 


1273 


687 


708* 


1308* 


722 


744* 


1343 


653 


673* 


1274 


688* 


709 


1309 


723 


745 


1344* 


654 


674 


1275 


689 


710 


1310 


724* 


746* 


1345 


655 


675 


1276* 


690 


711* 


1311 


725 


747 


1346 


656* 


676* 


1277 


691 


712 


1312* 


726 


748 


1347 


657 


67^ 


1278 


692* 


713 


1313 


727 


749* 


1348* 


658 


678* 


1279 


693 


714* 


1314 


728* 


750 


1349 


659 


679 


1280* 


694 


715 


1315 


729 


751 


1350 


660* 


680 


1281 


695 


716* 


1316* 


730 


752* 


1351 


661 


681* 


1282 


696* 


717 


1317 


731 


753 


1352* 


662 


682 


1283 


697 


718 


1318 


732* 


754 


1353 


663 


683 


1284* 


698 


719* 


1319 


733 


755* 


1354 


664* 


684* 


1285 


699 


720 


1320* 


734 


756 


1355 


665 


685 


1286 


700* 


721 


1321 


735 


757* 


1356* Hicri - Kameri yil siitui^u o sene iQ.inde hangi kameri yiUarm ilk giinunun bulundugunu 
gostcrir. 

^Miladi yil sutunu Hicri - 5?emsi yilbajimn haugi ililadi yjla rastladigim gosterir. 
*1.5aretli tarililer kebise (artikjnl) seueleri giistermektedir. — 152 Hicri - §emsi : 736 — 840 Hicri - Kameri : 758 — 865 
MUadi : 1357 — 1461 Hicrt- 


Hicri- 
Hicrt- 


Hicrt- 
Hicri- 


Hicri- 
§emsi 


Kameri 


Miladi 


§emsl 


Kamert 


Miladi 


§emsi 


Kamerl 


Miladi 


736* 


758 


1357 


771 


794 


1392* 


806 


830 


1427 


737 


759 


1358 


772* 


795 


1393 


807 


831* 


1428* 


738 


760* 


1359 


773 


796* 


1394 


808* 


832 


1429 


739 


761 


1360* 


774 


797 


1395 


809 


833 


1430 


740* 


762 


1361 


775 


798* 


1396* 


810 


834* 
835 


1431 


741 


763* 


1362 


776* 


799 


1397 


811 


836* 


1432* 


742 


764 


1363 
800 
812* 


837 


1433 


743 


765 


1364* 


777 


801* 


1398 


813 


838 


1434 


744* 


766* 


1365 


778 


802 


1399 


814 


839* 


1435 
767 
779 


803 


1400* 


815 


840 


1436* 


745 


768* 


1366 


780* 


804* 


1401 
746 


769 


1367 


781 


805 


1402 


816* 


841 


1437 


747 


770 


1368* 


782 


806* 


1403 


817 


842* 


1438 


748* 


771* 


1369 


783 


807 


1404* 


818 


843 


1439 


749 


772 


1370 


784* 


808 


1405 


819 


844 


1440* 


750 


773 


1371 


785 


809* 


1406 


820* 


845* 


1441 


751 


774* 


1372* 


786 


810 


1407 


821 


846 


1442 


752* 


775 


1373 


787 


811 


1408* 


822 


847* 


1443 


753 


776* 


1374 


788* 


812* 


1409 


823 


848 


1444* 


754 


777 


1375 


789 


813 


1410 


824* 


849 


1445 


755 


778 


1376* 


790 


814 


1411 


825 


850* 


1446 


756* 


779* 


1377 


791 


815* 


1412* 


826 


851 


1447 


757 


780 


1378 


792* 


816 


1413 


827 


852 


1448* 


758 


781 


1379 


793 


817* 


1414 


828* 


853* 


1449 


759 


782* 


1380* 


794 


818 


1415 


829 


854 


1450 


760* 


783 


1381 


795 


819 


1416* 


830 


855 


1451 


761 


784 


1382 


796* 


820* 


1417 


831 


856* 


1452* 


762 


785* 


1383 


797 


821 


1418 


832* 


857 


1453 


763 


786 


1384* 


798 


822 


1419 


833 


858* 


1454 


764* 


787* 


1385 


799 


823* 


1420* 


834 


859 


1455 


765 


788 


1386 


800* 


824 


1421 


835 


860 


145^* 


766 


789 


1387 


801 


825 


1422 


836* 


861* 


1457 


767 


790* 


1388* 


802 


826* 


1423 


837 


862 


1458 


768 


791 


1389 


803 


827 


1424* 


838 


863 


1459 


769 


792 


1390 


804* 


828* 


1425 


839 


864* 


1460* 


770 


793* 


1391 


805 


829 


1426 


840* 


865 


1461 Hicri - Kameri yd siitunu o sene i^inde hangi kameri yillann ilk giinuniin bulundugunu 
gosterir. 

Miladi yd siitunu Hicri - §emsi ydbajmm hangi Miladi yila rastladigmi gosterir. 
*l5aretli tarihler kebise (artikyil) seneleri gostermektedir. _ 153 _ Hicri - §emsi ; 841 945 Hicri - Kameri : 866 — 974 
Miladi : 1462 — 1566 Hicri- 


Hieri- 
Hicri- 


Hicri- 
Hicri- 


Hiori- 
Pemsi 


Kanieri 


Miladi 


Semsi 


Kamert 


ililadi 


Ijemst 


Kamerl 


Miladi 


841 


866* 


1462 


876* 


903 


1497 


911 


939 


1532* 


842 


867 


1463 


877 


904 


1498 


912* 


940* 


1533 
868 
878 


905* 


1499 


913 


941 


1534 


843 


869* 


1464* 


879 


906 


1500* 


914 


942 


1535 


844* 


870 


1465 


880* 


907* 


1501 


915 


943* 


1536* 


845 


871 


1466 


846 


872* 


1467 


881 


908 


1502 


916* 


944 


1537 


847 


873 


1468* 


882 


909 


1503 


917 


945 


1538 


848* 


874 


1469 


883 


910* 


1504* 


918 


946* 


1539 


849 


875* 


1470 


884* 


911 


1505 


919 


947 


1540* 


850 


876 


1471 


885 


912 


1506 


920* 


948* 


1541 


851 


877* 


1472* 


886 


913* 


1507 


921 


949 


1542 


852* 


878 


1473 


887 


914 


1508* 


922 


950 


1543 


853 


879 


1474 


888* 


915 


1509 


923 


951* 


1544* 


854 


880* 


1475 


889 


916* 


1510 


924* 


952 


1545 


855 


881 


1476* 


890 


917 


1511 


925 


953 


1546 


856* 


882 


1477 


891 


918* 


1512* 


926 


954* 


1547 


857 


883* 


1478 


892* 


919 


1513 


927 


955 


1548* 


858 


884 


1479 


893 


920 


1514 


928* 


956* 


1549 


859 


885 


1480* 


894 


921* 


1515 


929 


957 


1550 


860* 


886* 


1481 


895 


922 


1516* 


930 


958 


1551 


861 


887 


1482 


896 


623 


1517 


931 


959* 


1552* 


862 


888* 


1483 


897 


924* 


1518 


932* 


960 


1553 


863 


889 


1484* 


898 


925 


1519 


933 


961 


1554 


864* 


890 


1485 


899 


926* 


1520* 


934 


962* 


1555 


865 


891* 


1486 


900* 


927 


1521 


935 


963 


1556* 


866 


892 


1487 


901 


928 


1522 


936* 


964 


1557 


867 


893 


1488* 


902 


929* 


1523 


937 


965* 


1558 


868* 


894* 


1489 


903 


930 


1524* 


938 


966 


1559 


869 


895 


1490 


904* 


931 


1525 


939 


967* 


1560* 


870 


896* 


1491 


905 


932* 


1526 


940* 


968 
969 


1561 


871 


897 


1492* 


906 


933 


1527 


941 


970* 


1562 


872* 


898 


1493 


907 


934 


1528* 


942 


971 


1563 


873 


899* 


1494 
935* 
943 


972 


1564* 


874 


900 


1495 


908* 


936 


1529 


944* 


973* 


1565 
901 
909 


937* 


1530 


945 


974 


1566 


875 


902* 


1496* 


910 


938 


1531 

Hicri - Kameri yil siitunu o sene i^inde haBgi kameri yillarm ilk giiniiniin bulmidngimxi 
gosterir. 

Miladi yil sutunu Hicri - ijemsi yilbajmm hangi Miladi yila rastladigmi gosterir. 
*l§aretli tarihlcr kebise (artikyil) seneleri gostermektcdir. 154 n Hicri - §emsi s 946 — 1050 Hicri -Kameri: 975 — 1082 
Miladi : 1567 — 1671 Ificri- 


Hicri- 
Hicri- 


Hicri- 
Hicri- 


Hicri- 
Seinsi 


Kamert 


Miladt 


§emsi 


Kamert 


Miladi 


§emsi 


Kameri 


Miladi 


946 


975 


1567 


981 


1011* 


1602 


1016* 


1047 


1637 


947 


976* 


1568* 


982 


1012 


1603 


1017 


1048 


1638 


948* 


977 


1569 


983 


1013 


1604* 


1018 


1049* 


1639 


949 


978* 


1570 


984* 


1014* 


1605 


1019 


1050 


1640* 


950 


979 


1571 


985 


1015 


1606 


1020* 


1051 


1641 


951 


980 


1572* 


986 


1016* 


1607 


1021 


1052* 


1642 


952* 


981* 


1573 


987 


1017 


1608* 


1022 


1053 


1643 


953 


982 


1574 


988* 


1018 


1609 


1023 


1054 


1644* 


954 


983 


1575 


989 


1019* 


1610 


1024 


1055* 


1645 


955 


984* 


1576* 


990 


1020 


1611 


1025 


1056 


1646 


956* 


985 


1577 


991 


1021 


1612* 


1026 


1057* 


1647 


957 


986* 


1578 


992* 


1022* 


1613 


1027 


1058 


1648* 


958 


987 


1579 


993 


1023 


1614 


1028* 


1059 


1649 


959 


988 


1580* 


999 


1024 


1615 


1029 


1060* 


1650 


960* 


989* 


1581 


995 


1025* 


1616* 


1030 


1061 


1651 


961 


990 


1582 


996* 


1026 


1617 


1031 


1062 


1652* 


962 


991 


1583 


997 


1027* 


1618 


1032* 


1063* 


1653 


963 


992* 


1584* 


998 


1028 


1619 


1033 


1064 


1654 


964* 


993 


1585 


999 


1029 


1620* 


1034 


1065 


1655 


965 


994 


1586 


1000* 


1030* 


1621 


1035 


1066* 


1656* 


966 


995* 


1587 


1001 


1031 


1622 


1036* 


1067 


1657 


967 


996 


1588* 


1002 


1032 


1623 


1037 


1068* 


1658 


968* . 


997* 


1589 


1003 


1033* 


1624* 
1069 
969 


998 


1590 


1004* 


1034 


1625 


1038 


1070 


1659 


970 


999 


1591 
1035 
1039 


1071* 


1660* 
1005 


1036* 


1626 


1040* 


1072 


1661 


971 


1000* 


1592* 


1006 


1037 


1627 


1041 


1073 


1662 


972* 


1001 


1593 


1007 


1038* 


1628* 


1042 


1074* 


1663 
1002 
1008* 


1039 


1629 


1043 


1075 


1664* 


973 


1003* 


1594 


1009 


1040 


1630 


1044* 


1076* 


1665 


974 


1004 


1595 


1010 


1041* 


1631 


1045 


1077 


1666 


975 


1005 


1596* 


976* 


1006* 


1597 


1011 


1042 


1632* 


1046 


1078 


1667 


977 


1007 


1598 


1012* 


1043 


1633 


1047 


1079* 


1668* 


978 


1008* 


1599 


1013 


1044* 


1634 


1048* 


1080 


1669 


979 


1009 


1600* 


1014 


1045 


1635 


1049 


1081 


. 1670 


980» 


1010 


1601 


1015 


1046* 


1636* 


1050 


1082* 


1671 Hicri - Kameri yd siitnnu o sene iginde hangi kameri yiUann ilk giiniiniin bulundugunu 
gosterir. 

Miladi yd sutunu Hicri - §emsi >il bajmm hangi Miladi yda rastladiguu gosterir. 
*l§aretli tarihler kebise (aitakyil) seneleri gostermektedir. 155 Hicri - §em8i : 1051 ^ 1155 Hicri - Kameri : 1083 — 1190 
Miladi : 1672 — 1776 Hicri- 
§emsi Hicrl- 
Kameri Milad! Hicri- 
§emsi Hicri- 
Kamert Miladi Hicrt- 
§emsi Hicri- 
Kameri Miladi 1051 

1052* 

1053 

1054 

1055 


1083 

1084 

1085* 

1086 

1087* 


1672* 

1673 

1674 

1675 

1676* 


1086 

1087 

1088* 

1089 

1090 


1119 

1120* 

1121 

1122 

1123* 


1707 

1708* 

1709 

1710 

1711 


1121 

1122 

1123 

1124* 

1125 


1155 

1156* 

1157 

1158* 

1159 


1742 

1743 

1744* 

1745 

1746 


1056* 

1057 

1058 

1059 

1060* 


1088 

1089 

1090* 

1091 

1092 


1677 

1678 

1679 

1680* 

1681 


1091 

1092* 

1093 

1094 

1095 


1124 

1125 

1126* 

1127 

1128* 


1712* 

1713 

1714 

1715 

1716* 


1126 

1127 

1128* 

1129 

1130 


1160 

1161* 

1162 

1163 

1164* 


1747 

1748* 

1749 

1750 

1751 


1061 

1062 

1063 

1064* 

1065 


1093* 

1094 

1095 

1096* 

1097 


1682 

1683 

1684* 

1685 

1686 


1096* 

1097 

1098 

1099 

1100* 


1129 

1130 

1131* 

1132 

1133 


1717 

1718 

1719 

1720* 

1721 


1131 

1132* 

1133 

1134 

1135 


1165 

1166* 

1167 

1168 

1169* 


1752* 

1753 

1754 

1755 

1756* 
1170 
1066 

1067 

1068* 

1069 

1070 


1098* 

1099 

1100 

1101* 

1102 

1103 


1687 

1688* 

1689 

1690 

1691 


1101 
1102 

1103 

1104* 

1105 


1134* 

1135 

1136* 

1137 

1138 

1139 


1722 
1723 

1724* 

1725 

1726 


1136* 

1137 

1138 

1139 

1140* 


1171 

1172* 

1173 

1174 

1175* 


1757 

1758 

1759 

1760* 

1761 


1071 1104* 1692* 
1072* 1105 1693 

1073 1106* 1694 

1074 1107 1695 

1075 1108 1696* 


1106 

1107 

1108* 

1109 

1110 


1140* 

1141 

1142* 

1143 

1144 


1727 

1728* 

1729 

1730 

1731 


1141 
1142 
1143 

1144* 
1145 


1176 

1177* 

1178 

1179 

1180* 


1762 

1763 

1764* 

1765 

1766 


1076* 

1077 

1078 

1079 

1080* 


1109* 1697 

1110 1698 

1111 1699 
1112* 1700 
1113 1701 


nil 

1112* 
1113 
1114 
1115 


1145* 

1146 

1147* 

1148 

1149 


1732* 

1733 

1734 

1735 

1736* 


1146 

1147 

1148* 

1149 

1150 


1181 

1182 

1183* 

1184 

1185 


1767 

1768* 

1769 

1770 

1771 


1081 

1082 

1083 

1084* 

1085 


1114 

1115* 

1116 

1117* 

1118 


1702 

1703 

1704* 

4705 

1706 


1116* 

1117 

1118 

1119 

1120* 


1150* 

1151 

1152 

1153* 

1154 


1737 

1738 

1739 

1740* 

1741 


1151 
1152 
1153 
1154 
1155 


1186* 

1187 

1188* 

1189 

1190 


1772* 

1773 

1774 

1775 

1776* g"terLf '""' "^^ ^''""" ° ""^ ''''"^' '^"^' ''^'""' ^"-" ^ g«"-- buIuBdugunu 
Miladi ;al sutunu Hicri - §emsi yd ba^imu hangi Miladi yda rastladipo. gosterir 
*I.5areth tanhler kebise (artikyd) seneleri gostermektedir. 156 

Hicri - Kameri : 1191 


— 1298 


Hicri - §emsi : 1165 — IZbil 
Miladi 


: 1777 


— 1881 


Hicri- 
§enisi 


Ilicrt- 
Kameri 


Miladi 


Hicri- 
§emsi 


Hicri- 
Kameri 


Miladi 


Hicri- 
§emsi 


Hicri- 
Kameri 


Miladi 


1156* 


1191* 


1777 


1191 


1227 


1812* 


1226 


1263 


1847 


1157 


1192 


1778 


1192* 


1228 


1813 


1227 


1264 


1848* 


1158 


1193 


1779 


1193 


1229* 


1814 


1228* 


1265* 


1849 


1159 


1194* 


1780* 


1194 


1230 


1815 


1229 


1266 


1850 


1160* 


1195 


1781 


1195 


1231 


1816* 


1230 


1267* 


1851 


1161 


1196* 


1782 


1196* 


1232* 


1817 


1231 


1268 


1852* 


1162 


1197 


1783 


1197 


1233 


1818 


1232* 


1269 


1853 


1163 


1198 


1784* 


1198 


1234 


1819 


1233 


1270* 


1854 


1164* 


1199* 


1785 


1199 


1235* 


1820* 
1271 
1165 


1201) 


1786 


1200* 


1236 
1237* 


1821 


1234 
1235 


1272 
1273* 


1855 
1856* 


1166 


1201 


1787 


1201 


1238 


1822 


1236* 


1274 


1857 


1167 


1202* 


1788* 


1202 


1239 


1823 


1237 


1275 


1858 
1203 
1203 


1240* 


1824* 


1238 


1276* 


1859 


1168* 


1204 


1789 


1204* 


1241 


1825 


1239 


1277 


1860* 


1169 


1205* 


1790 


1205 


1242 


1826 


1240* 


1278* 


1861 


1170 


1206 


1791 


1171 


1207* 


1792* 


1206 


1243* 


1827 


■ 1241 


1279 


1862 


1172* 


1208 


1793 


1207 


1244 


1828* 


1242 


1280 


1863 


1173 


1209 


1794 


1208* 


1245 


1829 


1243 


1281* 


1864* 


1174 


1210* 


1795 


1209 


1246* 


1830 


1244* 


1282 


1865 


1175 


1211 


1796* 


1210 


1247 


1831 


1245 


1283 


1866 


1176* 


1212 


1797 


1211 


1248' 


1832* 


1246 


1284* 


1867 


1177 


1213* 


1798 


1212* 


1249 


1833 


1247 


1285 


1868* 


1178 


1214 


1799 


1213 


1 250 


1834 


1248* 


1286* 


1869 


1179 


1215 


1800 


1214 


1251* 


1835 


1249 


1287 


1870 


1180* 


1216* 


1801 


1215 


1252 


1836* 


1250 


1288 


1871 


1181 


1217 


1802 


1216* 


1253 


1837 


1251 


1289* 


1872* 


1182 


1218* 


1803 


1217 


1254' 


1838 


1252* 


1290 


1873 


1183 


1219 


1804* 


1218 


1255 


1839 


1253 


1291 


1874 


1184* 


1220 


1805 


1219 


1256' 


1840* 


1254 


1292* 


1875 


1185 


1221* 


1806 


1220* 


1257 


1841 


1255 


1293 


1876* 


1186 


1222 


1807 


1221 


1258 


1842 


1256* 


1294 


1877 


1187 


1223 


1808* 


1222 


1259* 


1843 


1257 


1295* 


1878 


1188* 


1224* 


1809 


1223 


1260 


1844* 


1258 


1296 


1879 


1189 


1225 


1810 


1224* 


1261 


1845 


1259 


1297* 


1880* 


1190 


1226* 


1311 


1225 


1262* 


1846 


1260* 


1298 


1881 Hicri - Kameri yd siitunu o senc i?inde hangi kameri yiUann ilk giiniiniin bulmiduguiiu 
gtisterir. 

Miladi yd siiluim Hicri - ijemsi yd ba^mm hangi Miladi >ala rastladiginj gusterir. 
*i^aretli tarihler hebise (arlikyil) seneleri gostermektedir. - 157 — Hicri - §emsi : 1261 — 1365 
Hicii - Kameri : 1299 — 1407 
MUadi s 1882 — 1986 Hicri- 
§einsi 1261 

1262 

1263 

1264* 

1265 1266 

1267 

1268* 

1269 

1270 

1271 

1272* 

1273 

1274 

1275 

1276* 

1277 

1278 

1279 

1280 

1281 

1282 

1283 

1284* 

1285 

1286 

1287 

1288* 

1289 

1290 

1291 

1292* 

1293 

1294 

1295- Hicri- 
Kamcrt MiIa(U 1299 

1300* 

1301 

1302 

1303* 

1304 

1305 

1306* 

1307 

1308* 

1309 

1310 

1311* 

1312 

1313 

1314* 

1315 

1316* 

1317 

1318 

1319* 

1320 

1321 

1322* 

1323 

1324 

1325' 

1326 

1327* 

1328 

1329 

1330* 

1331 

1332 

1333* 

1334 1882 

1883 

1884* 

1885 

1886 


1296* 

1297 

1298 

1299 
1300* 


1335 

1336* 

1337 

1338* 

1339 

1340 


1917 
1918 
1919 

1920* 
1921 


1331 

1332* 

1333 

1334 

1335 


1372 

1373 

1374* 

1375 

1376* 


1952 
1953 
1954 
1955 
1956" 


1887 

1888* 

1889 

1890 

1891 


1301 

1302 

1303 

1304* 

1305 


1341* 

1342 

1343 

1344* 

1345 


1922 

1923 

1924* 

1925 

1926 


1336* 

1337 

1338 

1339 

1340* 


1377 

1378 

1379* 

1380 

1381 


1957 

1958 

1959 

1960* 

1961 


1892* 

1893 

1894 

1895 

1896* 


1306 

1307 

1308* 

1309 

1310 


1346* 

1347 

1348 

1349* 

1350 


1927 

1928* 

1929 

1930 

1931 


1341 

1342 

1343 

1344* 

1345 


1382* 

1383 

1384 

1385* 

1386 


1962 

1963 

1964* 

1965 

1966 


1897 
1898 
1899 
1900 
1901 


1311 

1312* 

1313 

1314 

1315 


1351 

1352* 

1353 

1354 

1355* 


1932* 

1933 

1934 

1935 

1936* 


1346 

1347 

1348* 

1349 

1350 


1387* 

1388 

1389 

1390* 

1391 


1967 

1968* 

1969 

1970 

1971 


1902 

1903 

1904* 

1905 

1906 


1316* 

1317 

1318 

1319 

1320* 


1356 

1357* 

1358 

1359 

1360* 


1937 

1938 

1939 

1940* 

1941 


1351 

1352* 

1353 

1354 

1355 


1392 

1393* 

1394 

1395 

1396* 


1972* 

1973 

1974 

1975 

1976* 


1907 

1908* 

1909 

1910 

19U 


1321 

1322 

1323 

1324* 

1325 


1361 

1362 

1363* 

1364 

1365 


1942 

1943 

1944* 

1945 

1946 


1356* 
: 1357 
1358 
1359 
1360* 


1397 

1398* 

1399 

1400 

1401* 


1977 

1978 

1979 

1980* 

1981 


1912* 

1913 

1914 

1915 

1916* 


1326 

1327 

1328* 

1329 

1330 


1366* 

1367 

1368* 

1369 

1370 


1947 

1948* 

1949 

1950 

1951 


1361 
1362 
1363 

1364* 


1402 

1403 

1404* 

1405 

1406* 


1982 
1983 
1984* 

1985 


1371* 
1365 


1407 


1986 HMan^eri ,^ siitunu o sene i.inde hangi kan^ori ydlann ilk gununun b„l„ndug„nu 

Miladl j-il siituBu Hicri -§cmsi ydbajmm hangi Miladi vila rastlad.i^im gS^icrir 
*l^aretl. tarihler kebUe (art.kyil) sencleri gostermoktedir. ' ^ 1S8 Tiirklerin knllandiklari takviin usuUerinm tarihgesine 
kisa bir bakif a) Turkler Islamligi kabul etmeden onceki devirlerde tamamen kendUerine maksus ve 
gune§ senesini esas tutan, 12 yilda veya 60 yilda bir devir yapan ve yiUari sayi ile degil 
isimle tesbit eden takvim sistemleri i kullanmakta idiler. Bu milli takvimin Islamligin 
kabuliinden sonra da yer yer bir?ok Turk devlet ve topluluklarmda kullanilmasma de- 
vam edildigi gorubnektedir. 

Musliiman Turk devletlerinde resmi kayitlarda, muhaberelerde ve yazilan kitaplarda 
ise umumiyetle ay senesini esas tutan Hicri-Kameri tarihin kullandmi§ oldugu goriil- 
mekte olmakla beraber bazi yerlerde ve devirlerde giinej senesini esas tutan bir takvim 
sisteminin vaz'ma tejebbus edildigi, Biiyiik Sel?uklu Sultanlarmdan Melikjab zamamnda 
Takvim-i CelalVmn kullanmasma bajlandigi, Harzem' de ve Ekber §ah devrinde Hin- 
distanda yine giinej senesinc bagh tarihler kuUanildigi bilinmektedir. 
Yalniz bu tarihlerin kullandmasi kisa bir zamana miinhasir kalmij ve din adamlarmm 
taassubu, Muhammed'in Mekkeden Medine'ye bicrelini bajlangiQ sayan ve aym hare- 
ketlerine bagh bulunan Arap takvimini tatbikatta uzun zaman hakim mevkide tut- 
mu§tur. Bununla beraber Bugiin Iran ve Efganistanda kullandan ve yd ba§isi nevruz 
olan Hicri-§emsi takvim usulleri de Takvim-i CelalVnin az ?ok degijmi? bir sekilde 
devauundan bajka bir jey degildir. 

b) Osmanli - Tiirk devrinde de on yedinci asrm ikinci yansma kadar gerek muamelalta 
gerek vesikalarda ve kitaplarda hcmen miinhasiran Hicri-Kameri tarih k«llanilmi§tir. 

o) Bazi mukataat bedelleri giinc§ aylarma gore ahndigmdan Hicri 1087 den sonra muh- 
telit bir HicrJ - ?emsi (Mali) tarihin kullandmakta oldugu ve aradaki fark dolayisiylc 
tefaviitii kascne namiyle de bu hedellere bir miktar zam yapihnakta bulundugu goriil- 
mektedir. 

d) Yil bajisi mart olan bir mall yihn kullanilmasma, maaslarm, mevacibin, vazifelerin 
muharremden bajlamayip marttan ilifaar olunmasma, Dcfterdar Atif efendi'nin gos- 
terdigi liizum iizerinc Hicri 1152 den itifaaren bajlarahnijtur. = 

e) Hicri 1205 te giimruk eshammda da §emsi sene esasi kabul edihnij ve 1209 da Defterdar 
Mora'h Osraan Efendi tefaviitii haseneden hazinenin gordiigii zarari tesbit ederek or- 
tadaki yanli^i diizeltmi? ve mail sene esasmin tatbik sahasmi genijletmi^tir. 1 On iki Hayvanh Tiirk Ttikvimi, Osman Turan, 1941. 

2 Tnrih-i Cevdal. tertib-i cedit, Ahmet Cevdet, C. VIII, s. 150—157, 372 — 377. 159 f) Zeamet ve timar usulu kalktiktan ve devlet geliri hazmece toplanmaya, maajlar ve 
masraflar buradan verilmeye bajlandiktan somra giinej aylarmia kuUanilmasma kesm 
zaruret gdrulmfi? ve Hicri esasa gore olan §emst sene (Rumi) devletin "MalJ sene" si 
olmustur. 1255 ten sonra butiinresmi ve malt kayitlar igin artik mali sene de resmen 
KuUambnaga ba5lanim§tir. 

g) OsmaiJi Imparatorlugu idaresinde ikinci mesrutiyet devrinin son senelerine kadar bu 
esasa devam olunmu? ve devlet ijleriade ve muhaberelerinde hem Hicn-Kameri hem 
Mali (TumiJ tarih birlikte kullamlmijtu-. 

1332 Mali senesi jubatmm 8 inde tasdik edilen bir kanun^ ile "Tarihi hicri-i kameri 
kemakan istimal edihnek jartiyle Devleti Osmaniye muamelatmda mebdei takvim 
mustesna olmak iizere takvim-i garbi" kabul olumnus, bu suretle "1332 seoesi §ubatmm 
16 nci gunu 1333 senesi martmm birinci gfinii itibar edilerek" Julyan nsulune gore yu- 
ruyen mali tarihle Gregoryen nsulune gore yiiruyen Miladl tarih arasmdaki giin fark. 
kaldmlmijtir. 

h) Tiirkiye Cumhuriyetinin inkilapgi hamlelerinden biri de beynelmilel takvimi kabul 
ederek butiin bu karijik ve dolanbagb tarih hesaplarmdan milleti kurtarmak olmus- 
tur. 26 Bmncikanun (Arabfc) 1341 (1925) tarihinde Biiyiik Millet Meclisi, kabul ettigi 
698 sayih kanunla "Tiirkiye Cumhuriyeti dahilinde resmi devlet taU-iminde tarih 
mebdei olarak beynebnilel takvim mebdeini" esas abmj ve bovlece "1341 senesi 
kanunueweUnin (arahk ay,) 31 inci giiniinii takibeden giinii, 1926 senesi kanunu- 
samsmm (Ocak aja) birinci giinii" yapmi5tir. 

i) Devlet biitgesinin tatbikatma esas olan Sene-i maliye (=But5e yd.) mn baji da onceleri 
14 Ocak 1926 tanhh Muhasebe-i Umumiye kanunu ile 1 Haziran olarak kabul edibuis 
ise de, bir miiddet sonra rastlanan bazi gu?liikler 1 Ocak 1946 tarihinden itibaren 
but?e yib lie takvim senesini paralel yiiriitmeyi gerektiren 17. I. 1944 tarihU ve 
4698 sayib kanunun tedvinini gerektirmi|tir. Ancak buna gore de 1 Ocakta yiiriir- 
luge girmesi icap eden devlet biit^esinin, Buyiik MiUet Meclisince tetkik, muzakere 
ve kabulunun gerektirdigi geni? zamana sahip obnak igin, malt yil bajmrn tekrar 
marta almmasi zarureti duyulmuj ve 1 Mart 1950 tarihinden itibaren de 2 VI 1949 
tarihli ve 5419 sayili kanunla Tiirkiye Cumhuriyeti bulge yih 1 Marttan baslamakta 
bulunmujtur. .,J o°' ^^^' ^^"^""^l^" D-^^l^t'^ Takvimi Garbinin Kabulu hakkinda Kanmi, 8 subat 
1332, Diistur. 2 nci tertip, C. IX, s. 185. 160 KRONOLOjl CETVELl 

1, Gregoryen esasina gore islah ediliiii§ takTimin mahtelif memleketlerde 
uygnlaniniya ba;Iandigi tarihier 

24 §ubat 1582 Julian takviminin islahi neticesi 5 Ekim 1582 

glinunun (Cuma) ISEkim olarak degi^tirilip yuriitulme- 
si hakkinda Papa XIII. Gregor'un bir emirname nej- 
retmesi (Papa Gregor bu alandaki QalijmalaTina 1577 
de ba;laini$ti). 

15 Ekim 1582 Papa XIII. Gregor'un takvim sisteminde yaptigi reform 

geregince Julian takvimine gore 5 Ekim olan Cuma 
giiniiniin 15 Ekim olarak on giin yiiriitiilmesi suretiyle 
Gregoryen takviminin yiiriirliige girmesi (Bu takvimin 
Avrupa'da Bel^ika. Ispanya, Italya ve Portekia'de 
hemen uygulanmasma bajlanmijtir). 

20 Aralik 1582 Fransa'da Julian esasma gore 10 Arahk 1582 tarihinin 

on giin ileriye ahnarak Gregoryen takviminin kulla- 
nilmasma ba;Ianmasi. 
(Yilbajmin 1 ocak olarak kabulu 1806 dadir) 

1582 Danimarka'da kabulu. 

1583 Bir kisun Isvi^re katolik kantonlan lie Holanda'nm 

katolik kilisesine bagli kismilarmda kabnlii 

1584 Almanya'nm katolik devletlerinde kabnlii. 

1586 Polonya'da kabulu. 

1587 Macaristan'da kabulii. 

1682 Fransa idaresine ge^en Strasbourg ve Alsace' da uygu- 

lanmasma ba;lanmasi 

1700 Protestan Almanya ve Holanda memleketlerinde ka- 
bulii. 

1701 Isvi^re protestan kantonlannda kabulu. 

3 Eyiai 1752 Bu tarihi takip eden giiniin 14 Eylul olarak kabulii 

suretiyle Ingiltere'de ve tngiltere bakimiyeti altinda 
bnlnnan Kuzey Amerika ile diger Ingjltere kolonile- 
rinde uygulanmiya ba;Ianmasive o zamana kadar 25 
Mart kabul edilen yilba§i giiniinun 1 Ocak. olarak 
degijtirilmesi. 

1 Mart 1753 Isve^'te Kabulii. 

1782 Irlanda'da kullanilmiya ba^Ianmasi. 

— 161 — 26 Kasim 1' 


93 


1873 
1912 
1916 

1 Mart 1917 

14 §ubat 1918 

1 Mart 1924 
4 Agustos 1924 

1 Ocak 1926 31 Mart 1925 Fransa'da Ihtilal takviminin kabulii (31 Aralik 
1805 e kadar devam etmistir). 

Japonya'da uygulanan takviinin Gtegoryen esasma 
gore islahi. 

Cin'de Milletlerarasi munasebetlerde Gregoryen tak- 
viminin kabulii. 

Bulgaristanda kabulii. 

21 guhat 1333 tarihli kanunla tarih bajlangiei (Hicret) 
degi§memek iizere Turkiye'de "Tak^Tin-i Garb!" adi 
altmda Gregoryen takvim sisterainin yiirurluge kon- 
ulmasive 15 §ubat 1333 tarihini 1 Mart 1333 (1917) 
giiniiniin takip etraesi. 

Sovyetler Birligi'nde Gregoryen takviminin uygu- 
lanmaga bajlanmasi (1902 den itibaren kismen kul- 
landmakta idi). 

Yunanistan'da ve Romanya'da Gregoryen takviminin 
uygulanmasma ba§lanmasi. 

tJrdun'de Gregoryen esasma gore Miladt takvimin 
Hicri - Kameri takvimle birlikte resmen kullanil- 
masma ba.;lanjlmasi. 

Turkiye'de tek resmi takvim olarak Gregoryen esa- 
sma uygun Miladi takvimin "Takvimde tarih mebe- 
deinin tebdili" hakkmdaki 698 numarali ve 26 Aralik 
1341 (1925) tarihli kanunun kabulu ile uygulanmasma 
hajlanmasi tran'da Dini ijlerde esas olan Hicri-Kameri takvime 
ilaveten Takvim-i Celali esasma gore mali (Hiraci) 
adi ile kullanilmakta olan jemsi takvimin yerine 
Miladi senelere gore 621 noksani ile mebdei Hicret 
ohm ve yilbafisi Nevruz giinu itibar edilen yeni bir 
Semsi takvimin kabulu '. II. Turkiye'de takvim ve zaman olgiUeri ile ilgili islahat hareketleri 20 Tcmmuz 1677 

(19 Cemaziyelevvel 1088) Baj Defterdar Hasan Pasa (Olm. 1684) nm teklifi 
iizerine her otuz uq senede bir sene atlamnak sure- 
tiyle Hicrl-Kameri senelerle Hicri-§ems! seneler ara- 
smdaki fark dikkate ahnarak 1087 Hicri-§emsJ yih- K- II,' i"ii"'f' F"^, senelerin tekabul ettikleri miladi ydlarm sayilan da ?ok defa 
birlikte kulh.nihnaktadir. Ay adlari ile gun saydan da ^oyledir 

30 Abr"^'"*'' °,n'"'n*'*',n''„"r'^"'^ ^^' ^'^ 31, Mordad 31, §ehriver 31, Mehr 
30, Aban 30, Azer 30, Dey 30, Behmen 30, Esfend 29 (artik ydlarda 30). — 162 — 29 Mart 1740 
13 Zilhicce 1152) 29 Temmuz 1794 
(1 Muharrem 1209) 13 Mart 1840 
(1 Mart 1256) 
(9 Muharrem 1256) 
1912-1914 

1 Mart 1917 
1 Arahk 1925 1 Ha 1935 10 Ocak 1945 nm tedahiil (Sivi§) yili sayibp mali kayitlario buna 
gore diizcltilmesine bajlanmasi ^. 

I. Mahmud'un saltanati zamaninda Defterdar Atif 

Efendi (Olm. 1742) nin 1152 Hicri-Kamerl senesin- 
den itibaren maajlann ve vazlfelerin Muharremden 
itibar olunmaj'ip Marttan itibar edilmesi hakkmda 
padijaha gunduga takrir iizerine irade giimasi. 

III. Selim zamanmda Defterdar Morali Osman Efendi 
(Olm. 1818) nin tefavut'lerin hesabmm devlet hazinesine 
ytik olmamasmi saglayan teklifinin kabulil ile mali sene 
(§emsi Kameri) ye dayanan sarfiyat ve tediyat §ekli- 
nin tatbik sahasinm genijletUmesi. 
ResmI muamelatta Hicri-Kameri tarlMe birlikte 
Ruml (Mali) tarihin de kullanilmaya bajlanmasj^. 

Resmi ijlerde Zevali saatin kabulil. 

Giinliik tarihin Gregoryen esasma gore diizeltilmesi. 

Giiniin yirmidort saate taksimine dair 697 numarali 

ve 26 Aralik 1341 (1925) tarihli kanonun kabulii ile 

memlekette vasati saatin tek resmi zaman olQiisii 

olmasi. 

Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkmdaki 2739 sayih 
ve 27.5.1935 tarihli kanunun iii;iincii maddesiyle hafta 
tatili gijniiniin Pazara (jevTilmesi. 

Bazi ay adlarmi Tiirkgele5tiren ^ kanunun Biiyiik Mil- 
let Mcclisince kabulu ' Osmauh Devleti Mali muamelatmda daha onceleri de aylan Rumi ve binnetice 
§emsi olan Hicri bir tarihin kullanildigi ve bunu teyit eden Mart 987 tarihli (1579) bir 
mukataanin goriilmii^ oldugu bilinmektedir. 

Buyruldular. I. H. Uzungarjili, BtUeten, sayi 19, s. 293, sene 1941 

- Mali tarihin alelitlak resmi muamelatta hangi tarihten itibaren Hicri - Kameri 
tarihle birlikte kullanilmaga bajlandigi hakkmda yapmi? oldugum incelemede, maalesef, 
kati bir ba^langK; tayinine heniiz imkan bulamadim. Birinci tertip Diislur'un 1279 baskili 
birinci cildinde (s. 261) ne^redilen "Hazine-i celilenin muvazene defterinin sureti tanzi- 
mine dair" olan 18 Zilhicce 1271 (1 Eylul 1855) tarihli nizamnamenin dordiincu mad- 
desindcki "Umur-i hesabiyedo res-i sene itibar olunan jehr-i Martm iptidasmda . . . " 
kaydmdan ilk zamanlarda umumiyetle hesap ve maliye ijlerinde kullanilmakta oldugu 
ve yine ayni DilsUir'a. girmij kanun ve nizamnamelerin 1876 Kanuni Esasisinin kabu- 
liinden onceki de\Teye ait olanlnnda yalniz Hicri - Kameri tarihin bulunmasi, Mejrut 
iyetin ilamndan sonra meriyete konulanlann altlannda ise her iki tarihin birlikte 
kuUamlmij olmasi da bu usuliin II. Abdiilhamid devrinde kaidelejtigi zannmi kuwet- 
lendiriyor . 

•' Adlan degijenler junlardir : 

Te^rinievvel = Ekim, Tejrinisani = Kasim Kanuiiuevvel = Aralik, Kanunusani = 
Ocak. Hasan Tahsiii (Yenice-i Vardari) 163 BiBLiYOGRAFYA 

I. KiTAPLAR re RlSALELER 

Ali, Mustafa Mir'at ul-'Avalim Istanbul 1287 H. 

(Son bahsi muhtelif milletler tarai'mdan kullanilan "Te- 
varih-i miiteaddide" hakkmdadir. 

Abdulgani b. Abdiilcelil Risalefi Beyan-i Ahval-i Eyyam, (yazma) 100 v. (1587 

den once) 

Hafta gunlerinin ve her aym her gununiin Qcjitli bakimdan 
hayir veya jeametiyle meteorolojik veya astronomik ha- 
diselerin netieesi olarak husule gelen iklim vesaire degi- 
§iklikleri bakkmda bir kismi baul inan^lara dayanmakla 
beraber esasli tecriibe ve mii^ahede neticelerini bir araya 
toplayan bir eserdir. 

Ahmet Cevdet (Paja) Takvim iil-Edvar Istanbul, I. basilij 1287. 

II. basihs 1300 

Tarihin muhtelif devirlerjnde bajka milletler tarafmdan 
ayn ayri. veya mujterek olarak kullanilan tarih usulleri 
ve bunlarm dayandiklan esaslar hakkmda bilgi veren 
bir eserdir. tkinci basihji iijalJ sene ile ilgili iki vesika 
suretini de ihtiva etmektedir. 

Bu kitabm ne maksatla hazarlandigmi " Vak'anuvis 
Cevdet Pa^a'nin Evrakt" nda gormek ve ikinci basmia 
eklenen komisiyon raporunun akibeti hakkmda bilgi 
edinmek mumkiindiir. 

[Bh.Tarih-i Osmani Enciimeni Mecmuasi, Ciiz 45, s. 
148 - 159. sene 1333 (1917)]. 

AhmetKamili Takvim-i Devr-i Bairn Istanbul, 1311 

1255 — 1322 Hieri - kameri senelerinin biitiin ay ve 
giinlerinin rumi ve efrencl karjihklarmi ve ayni za- 
manda orug ve namazla alakali vakitlerin saatlerini 
gostermek maksadi ile ve ileriki yillar i^in de devir 
suretiyle kuUamlabilecek jekilde tcrtip olunmuif bir ki- 
taptir. Ancak giin karjihklarmm dogru tespit edilmedigi 
goriilmujtur. 

Ahmet Muhtar (Pa§a) Riyaz ul-Muhtar, Mir' at ul-Miykal vel-Edvar man Mec- 

mitat il-Eakal, Kahire Bulak, 1303. 

_ 164 — Basita ve usturlab aletleri ve bunlarla yapilan zaman 
ve astronomik hareket ol?meleri ile enlem ve boylam ta- 
yini hakkmda mufassal malumat veren ve son kismim 
da takvim-i kmaerJ ve jemsi'ye dair (s. 342—366) bahis- 
ler tejkil eden 387 biiyiik sahifelik bir eserdir. 
Ebu-el-Hasan-i Ali-il-Marakeji'nin ifadesini hiilasa su- 
rctiyle eyyam ve mebadisi hakkmda bilgi ile §u konular 
hakkmda da gcni? ve tenkidi izahat verilmektedir: 
a) Tarih-i Arabt yahut sene-i hicfi-i kameri, b) Sinio-i 
Arabiyye-i kebise, c) Sene ve juhur-i, arabiyenin yevm-i 
diihullerini bibnek, d) Roma takvimi (Takvim-i Julian, 
Usul-i takvim-i Gregoryen), e) Sene-i Maliye-i OsmanS, 
f) §uhur-i rumiye ej-yainiyle kebise senelerini tahattur 
ve tefrik etmek. 

Ahmet Muhtar (Paja) Riyaz ul-Muhtar, Mir'at iil-Miykal-i ve'l-Edvar Zeyli 

Kahire, 1301 

Ahmet M n h t a r (Paja) Jslah iit-Takvim (^cfik Bey Mansiir Yegen tarafmdan 

yapilan Arap?a terciimesiyle birlikte) Kahire, 1307 
Tiirkqe ve Arapga metinleri kar|ilikh iki siitun halinde 
tertip edilen bu eser miiellifinin takvim usuUeri ve esas- 
lari hakkmda verdigi geni§ ilmi bilgilere ilavetcn Osmanli 
mall senesi olarak tatbik edilen takvimin sakatliklarmi 
belirterek hicri-^emsi sene esasina gore yeni ve kusursuz 
bir sistem teklif etmekte ve sonuna bu sisteme gore 
hieretten 2212 milat yihna kadar Kameri-hicri, miladS 
yillann ve jemsi-hicri yjlarm ba^lanmn birliirinin hangi 
tarihierine rastladigm tespit eden tafsilath bit cctvel de 
eklemi? bulunmaktadir. Osmanli mali senelerinin hicri 
ve miladt karjiliklarini gosteren iki tablo ile, hesap 
edilerek tarih kar§diklarinin bulunma.sina yariyan temel 
mahiyette ve bu konuda yapilmii; bir ijok ne^riyata 
esas tutulan ayrica bej sabloyu da ihtiva etmektedir. 
Kitabimizm ikinci ve iiqiincii kisim cetvellerlnin terti- 
binde de bu eserin 1,2 ve 3 numarali cetvcUerinden fay- 
dalanilmijtir. 

Ahmet Muhtar (Pa?a) La Reforme du Calendrier, (Traduit de. I'original turc) 

Leide, 1898 Gibb Collection 
tjstte gegen eserin terciimcsidir. 

Ahmet Muhtar (Pa^a) Sene-i Maliyenin Hicri Sene-i §emsiyye ile istibdaline dair, 

Istanbul 1328 

Tarih rclonnima olan ihtiyacm gcrek<;esini misallerle 
aqiklayan bir risalcdir. 

_ 165 — AhmetMuhtar (Pa^a) Takvim iis-Sinin, Istanbul 1331 

Giilhane hatti hiimayununun ilan olundugu 1255 Hicri- 
Kameri tarihini takip eden 1256.MaIi sencsinden ba§la- 
yarak 1350 (1934-) Mali senesine kadar her ayiu her gii- 
niinun tekabul ettigi Hicri-Kameri, Hicri-§cmsi ve Miladi 
tarihleri teker teker gostermek suretiyle tertip olunmu^ 
383 biiyufcsaliifeden miitejekkil bir eserdir. Kitabimizm 
107-143 uncii sahifelerindeki cetvellerin tertibine bunlar 
esas tutulmujtur. 

Ahmet R e m z i (Ebfil-Feridun) Takvim-i Kebir Istanbul 1307 

Tarih nev'ileri ve kronolojik bilgilerle birlikte Siguier 
hakkmda da malumat vermektedir. 

Ahmet §akir (Pa.;a) Sme-i Maliye hakkmda Mutu/aat Istanbul 1308 

Takvim-i Rumi adi da verilen Osmanli Mali senesinin 
mulki, siyasi ve mali ijleri kanjtirmakta bulunmasi 
sebebiyle bunun islilhi suretiyle bir "Milli takvim" 
kabulii fikriude olan muellifin, Nevruzdan bajlamak 
ve mebde'i Hazreti Muhammed'in veladeti (Mevlid'i) 
olmak iizere Islam muueccimlerince de kabul ve tatbik 
edilmi^ esaslar dahilinde teklif etmek istedigi ve 
"Takvim-i Nucumi" admi verdigi sistemin izahi mak- 
sadi ile yazdmijtir. Bu esasa gore 1322 olmasi gereken 
1308 Mali (1309-1310 Hicri - Kameri) senesi i?in tertip- 
lenmi? olan teferruath bir takvimi de omek olarak 
ihtiva etmektcdir. Kameri senelcrin Semsi senelere ve 
Mevlid senelerine tahvili i^in bizzat miiellif tarafmdan 
tertip edilen iig cetvelin kullamli? yollanni izah eden 
bir bahis ile takvim ve tarih'e ait kisa bilgiler veren 
bir kisim ve mikyaaslarla zaman ol^iilerinin birlej- 
tirilmesini ve zevali saatiu kabulii zaruretini miidafaa 
eden diger bir bahis kitabi tamamlamaktadir. 

Ahmet §akir (Pa§a) Takvim-i Mucumi\ Istanbul 1309 

Osmanli Mali senesinin muamelatta goruleu giiijliik- 
lerini ortadan kaldirmak suretiyle islalu konusimda 
dujijnulen ve Gazi Ahmcl Muhtar Paja ve Ebiizziya 
Tevfik Bey tarafmdan ileri siirulcn tcklifleri bir 90k 
liakimdan uygun gormeyen miiellifin esas fifcirlerini ye 
kcndisince du^unulcn isliih jeklini hiilasa eden bir 
mukaddimesi ile sozu geijen diger iki zat arasmda 
yazi^ma suretiyle yapdmi.? olau ilmi miinakajalan bir 
araya toplayan \e takvinile ilgili bazi bilgi ve cetveleri 
de ihtiva eden dokumanter bir eserdir. M31] senesine kadar doirt defa yilhk halinde bu esasa gore yapilmi,s takvimler de 

nejrolunmuilur. — 166 Ahmet Ziya (Akbiilut) Miladi ve Hicri TaribJer arasmdaki Muneasebetler ve 

birbirlerine Tahvilleri, Istanbul, 1934. 

Arat, Rejit Rahmeti Tiirklerde Tarih Zapti, Istanbul, 1937 

B a c o 1 1 a, A. Tableaux pour la Coincidence des Dates et Renseignements 

Utiles pour VOrient, II. basmi, Istanbul 1910 
Emekli bir Italyan top^u subayi olan muellifin yalniz 
takvim usullerimiz ve bunlann tahvillcrine ait bilgiler 
vermekle iktifa etmiyerek Osmanb, devletinde yirminci 
yiizyil ba^larmda kuUanilmakta olan paralarm yabanci 
paralarla deger karfiliklarma ve her Qe§it olgiilere dair de 
esasli bilgiler topladigi goriilmektedir. Mali yillann dayan- 
digi Hicri-Kameri yillarm ilk giinlerinin Julian ve Gregor- 
yen usullerine gore hangi Miladi tarihlere tesadiif ettigini 
kontrol hususunda bu eserden de faydalanihm^tir.' 

B u r ? a k, B. Takvim ve Takvimcilik, Istanbul 1959 

Divar takvimleri ve vasiflarl hakkmda kii9iik bir risale. 

Cattenoz, H. G. Tables de Concordance des Eres Chrelienne et Hegirienne, 

Casablanca, 1952, 2= ed., Rabat 1954 

1 - 1300 hicri-kameri ydlanna ait kisrni, her arabi aym 
ilk ve son giinleriyle bu aym i^ine diijen efrenci aym son 
ve ilk giiniiniin rastladigi Miladi tarildcri, giinleri de belirt- 
mek suretiyle gostermekte ve 1301 den 1400 e kadar da 
her yila bir saliife tahsis etmek suretiyle Hicri-Kameri 
ve Miladi her giiniin mukabil sistemde kar^iligmi kolay- 
likla bulduracak bir jekilde tertip edilmij buhmmaktadir. 
360 biiyiik sahifeden mute§ekkil bir eserdir. Kitabimizm 
Wiistenfeld cetvelleri esas ahnarak tertip edilen ilk kis- 
minda (s. 2 — 97) ki mukabiller bu kitapla da kontrol 
edilmi? ve icap eden diizeltmeler yapilmijtir. 

C a V a i g n a c, E. Chronologie de VHisloire Mondiale. Paris, 1934 

Bu kitabm knnumuzu ilgilendiircn Introduction (s. 
7^56) kismmin terciimcsi, Fevzi Kurtoglu'nun Tauh 
Yillari kitabmm ha? kismmi (s. 5— 60) ve Prof. Osman 
Turan'm Tarihi Kronolojinin Esaslari adli eserinin ilk 
kismalarmi (s. 1 — 51) tejkil etnickledir. ' O tarihlerde tstanbul'da gikmakta bulunan Ingilizce gunliik "icunnt Herald" gaze- 
tesinin yillik almanagina Have olarak ne§redildigi kabindaki kayittan anlafilan ve ikinci 
basimdan (jok farkli olmayan bu kitabm J 909 tarihli ilk baskisi da ju ismi tajimaktadir: 
Renseignements Utiles pour VOrient et Tableaux pour la Coincidence des Dates. 

— 167 — Cotsworth, Moses B. 
Dizen, David Ginzel, P. K. Gokmen, Fatin G r u m e I, V. 

G u b o g 1 u, M i h a i 1 

Gokmen, Fatin 
Haig, Sir Wolseley Halil Hilmi Hasan Tahsin (Yenice-i 
Vardari) 

Huseyin Hilini Calendar Reform Pamplets, London 1927 

Daimi Takvim, Istanbul 1942 

On dort sistematik cetvelden faydalamlmak suretiyle 

1808 - 2308 Miladi yillan arasmdaki aylann gunleiinin 

bulimmasmi saglamaktadir. 

Handbuch der Mathematischen und Technischen Chrono- 
logie. Band I-III, Leipzig 1906-1914 
(Zeilrechnung der _ Mohammedaner, Araber und Turkenj 
Bd. I, s. 238—252; Die Mohammedanische Zeilrechnung 
s. 252—274) 

Tiirk Takvimi, Ankara, 1936 

1 — Tiirk Takvimi ve yeni meydana 9ikarilan en eski 

bir hey'etin esaslan, 2— Bu hey'etin 20000 sene ewel 

tesis edilmij oldugu, 3— Bu lieyete sahip olan kadim mil- 

letin bugiinku Tiirklere ecdad olmasi lazun geldigi hak- 

kinda bir tez. Tiirk Tarihinin Ana Hatlan, Seri III, 

No 5, 1936 Istanbul, Devlet llatbaasi 

Traite d'Eludes Byzantines : I La Chronologie, Paris 1958 

Tabele sincronice : datele hegirei ^i datele erei noastre, 

cu introducere in cronologia muslumana, Bucurejti 1955 

Eski Tiirklerde Heyct ve Takvim, Istanbul, 1937 

Comparative Tables of Muhammedan and Christian Dates. 
London 1932 

Bu kitabm terciimesi Fevzi Kurtoglu'nun Tarih Yillari 
eserinln bir kismmi (s. 63—93) tejkil etmektedir. 
Tavim-i Asr, Istanbul 1302. 

1260-1360 Mali ydlan aylanmn ilk giinlerinin, Hicri - 
Kameri ydlarm hangi aylarmin ka<;mci giinlerine rastla- 
diklanni gostermek maksadi ile ve devri §ekilde be§ 
veya altijar yillik cetveller halinde tertip olunmu? bir 
el kitabidir. Aynca sonunda Istanbul esas tutularak 
Rumi aylara gore tanzim olunmu? namaz ve orug ile 
ilgili vakitlerle meteorolojik mevkut badiseleri gosterir 
devamli cetveller de vardir. 

Takvim iil-Ahkab, Istanbul 1315 

74 senelik Mizan iit-Tm'arih, Istanbul 1328 
1256 Hicri - Kameri senesinden 1330 (M. 1912) Hicri - 
Kameri senesine kadar arabi aylann ilk giinlerinin 
hangi Mali senenin bangi aymm ka^mci giiniine rastla- 
digmi gostermek iizere 1883 den sonra Miladi tarihleri 
de birlikte almak suretiyle tertip olunmuj bir risaledir. — 168 — 1 b r a h i m 1 s m e t (El-Feleki) Mevakiu Gureri §uhuri A\am En-nisf'il-ewel min-el 

Karn vr-rabi' a^er fis-Sinin il-Greguariyye, Kahire 1304 

Ibrahim Ismet (El-Feleki) Mevakiu Gureri §uhuTi A'vam en-nisf is-sani min el- 

Kam ir-rabV a^er fis-Sinin il-Greguvariyye, Kahire 1304. 

tbrahim Ismet El-Feleki) Mevakiu Gureri §uhun A'vam il-Karneyn il-hamis 

A^er ve s-sadis a^er il-Hicriyjeyn fis-Sinin il-Greguvariyeye, 
Kahire 1887. 

Onbejioci ve on altmci hicri yiizyillan tejkil eden 
1401-1600 Hicri - Kameri yillar aylan ilk giinlerinin 
hangi Miladi tarihlere (1980 - 2173 M.) rastladiklarmi 
gostermek iizere hesap ve tertip olmmiujtur. 

Ideler Handbach der mathematiscken und technischen Chrono- 

logie, Bd I, 1825, Bd II, 1826 Berlin. 

1 z d e m e n, S a i t 100 yd Takvimi, Istanbul 1937 

Takvimler, tarihlerin birbirine tahvilleri, aranan bir- 
giiniin bulunmasi usulleri, giinejin dogu§ ve bati§ za- 
manlan, periyodik meteoroloji olaylari hakkmda kisa 
bilgi veren ve belli ba§h olaylann bir kronolojisini ihtiva 
eden bir cep kitabi, 

J i m e n e z, M. O. Tables de Conversion de datUs islamicas a cristianai y 

viceversa, 1946 

Knob loch Die Wichtigsten Kalender der Gegenwart, Wien 1885 

Kurtoglu, Fevzi Tarih YiHari, Istanbul 1936 

Lacoine, Emille Tables de Concordance des Dates des Calendriers Arabe, 

Copte, Gregorien, Israelite, Julien, Republicain etc. 
Paris 1891 

On alti muhtelif hesap tablolarmdan faydalanilarak aide 
edilecek sonu^larla aranilan tarih kar5ihginm tespitine 
yol gosteren bir eserdir. 

Lacoine, Emille-Ahmet Tevarih-i Isldmiye He Hiristiyaniyenin tevfik ve tatbiki 

F a h r i if ire Usul-i Cedide-Nouutelle Methode pour etablir le Con- 

cordance des dates Musulmanes et Chretiennes. Istanbul, 
1303 (1886) 

iji; hazir tablodan faydalandmak suretiyle aranilan tarihi 
bazi hesap ijlemleriyle bulmaga yariyan bir kilavuzdur. 

L i 1 1 r o V Calendariographie, Wien 1828 

Mahler, E d v a r d Wiislenf eld-Mahler' sche Vergleichungs-Tabellen der Mo- 

hammedanischen und Christlichen Zeitrechnung, Leipzig 
1926 

__ 169 — Kitabimizm birinci boliim cetvellerinin tertibinde bu 
eserden faydalanilnu^tir. 

Mahmud (Paja), Feleki Kitabu Neta'ic il-efham fi TavkimHl Arabi Kabl el-hlam, 

Kahire 1305 H. 
Mahmutb. Ahmet Keyfiyetu tstihrac it- Takvim, (ArapQa yazma) H. 1113. 

Islam aleminde kullaralan tarih nevileri ve dayandddan 

esaslann heaplan ve birbirine tahvil usiJleri hakkmda 

genij izahat vermektedir. 

Me h met 1 h s a n Yd Qevirmesi, Sinop I92(i 

M. Muhittin Yedi yiiz senelik Ccp Takvimi, Istanbul, 1312 

1200 — 1800 rumi (mali) senelerinde her hangi bir tarihin 
guniinii bulmak icjin tertip olunmujtur. 

Mehmet Muhtar (Pa^a) FA-Tevki'at iil-ilhamiyye fi mukarenet it-Tevarih il-Uicriyye 

bis-sinin il-Efrengiyyeli ve l-Kibtiyye, Bulak H. 1311 

Mehmet Tefik (b. Yusuf) Takvim iis-Sinin, Edirne, 1322-1324 

Alti esas tabloya gore tahviller i(;in kaideler vermekle 
beraber 1 — 1350 Hicri-Kameri yillannm (Arab!), Rumi 
iidi altmda Miladi ve Mali scne karjiliklan ile herKameri 
sene ilk giiniiniin Julian takvimine gore rastladigi tarihi 
gosteren bir cetveli vardir (s. 11 — 35). 

Mirim Qelebi Diistur - ill - Amel ve Tashih-Ul Cedvel (Yazma, telifi 

1525 den once) 

Miiller, F. j!Ca/endartn6ei/en, Berlin 1885 

Neugebauer Hilfstafeln zur technischen Chronologie, Kiel 1937. 

Philip, Alexander The Calendar: its History, Structure and Inprovement. 

Cambridge 1921 

Richmond, B Time Measurement and Calendar Construction, Leiden 1956 

Zamanm ol9ulmefi ve takvim esaslari konusunda mese- 
leyi ilk safhalarmdan zamanuniza kadar ve btttiin diin- 
yadaki tatbikati ve gelijmesi bakimmdan inceleyen bir 
?ah;madir. Bilhassa bugiin tatbikatta en hakim mevkide 
bulunan Gregoryen usuliiniin de islaha muhtai; bulun- 
dugu prensibine dayandarak son ydlarda once Milletler 
Cemiyeti ve fimdi Birlejmi; Milletler'e mal edilraek sure- 
tiyle tatbik sahasma konulmak istenen takvim reformu- 
nun esaslari hakkmda geni§ bilgi vermckte vc bunun 
savunmasmi yapmaktadir. 

Samih (Pa^a) Gurrename-i Daimi, Istanbul 1306 

1873 — 2076 milad yillarmm kamcri kar^diklarini tcspit 
etmcktedir. 

_ 170 — Sargut, Kamuran 2.000 yilin "Ze-Kd" Takvimi, Istanbul 1949 

Schram, Robert Kalendariographische und chronologische Tafeln, Leipzig, 

1908 

SiileymanRiijtii Takvim-i Devvar ve Tarih-i Seldset ul-Ahbar, Istanbul 

1888 (1303 H.) 

1205 mall senesindeu bajlayarak Mali aylarin ilk giinle- 
rinin Kameri aylarin hangi giinlerine rastladigini ve bu 
yiUarm hangi Miladi senelere tekabiil ettiklerini gosterir 
oetvellcri (s. 6--51 = sene M. 1790—2017) ihtiva eden 
jiratik bir eserdir. 

T o p k a n, Refik Gefmij ve Gelecek biitiin Yillar igin SUrekli Takvim, An- 

kara, 191-2 

Tsuchihashi, Paul Yachita Japanese Chronological Tables, fron 601 to 1872 A. D. 

Tokyo 1952. 

T u r a n, s m a n On iki Hayvanh Tilrk Takvimi, Istanbul, 1941 

Turan, Osman Tarihi Kronolojinin Esaslari Ankara, 1954 

Eserin Tiirk takvimi ile ilgilr kismi (s. 52-7 1) miiellif 
tarafmdan hazirlannuj, diger kisimlan E. Cavaignac'm 
yukanda gosterilcn kitabmdan terciimc olunmujtur. 

Tiirker, §efik Takvim ve Tarihi, Kayseri 1940 

Wilson, P. W. The Romance of the Calendar, New York 1937 

W i s 11 c e n u s, W. F. Astronomische Chronologie, Leipzig 1895 

Wiistenfeld, Dr. Ferdinand Vergleichungs-Tabellen der mohammedanischen und chrisl- 

lichen Zeitrechnung Leipzig, 1854 

Zeuer Dating the Past, New York, 1950. 

* * * GUrrenuma-yi Cedid-i Devri, Istanbul 1290 

* * * Tarihlerin Tashihi, 1256 (1840) senesinden 1934 (1350) 

senesine kadar, Vakit Matbaasi, Istanbul 1926 
Tevelliit ve vefat zamanlanni, miirun zaman miiddetle- 
rini, gegmij ve gelecek vadeleri . . . tayin ve tespitte ka- 
nuni tarih tebeddiilleriyle husule gelen mii^kUati kaldir- 
mak maksadi ile tertip ve ne§roluninu§tur. 

, » » Ruzname, Tiirk^e yazma (Ankara U. Kiituphanesi y, 39/3) 

Muhtelif islam yazarlarmin eserlerinden toplanan ve ay- 
lann devamh olaylari hakkmda bilgi veren bir eserdir. 

_ 171 _ n. MAKALE VE BAHlSLER 

Ahmet Cevdet (Paja) Umur-i Maliye, Tarih-i CeuieJ, tertib-i Cedit C. VI, s. 

150—157, Istanbul 1309 

Ahmet Cevdet (Pafa) Takvimiil-Edvar (hakkmda), Tatrih-i Osmani Enciimeni 

Mecmuasi, Sayi: 45, s. 148—159, Istanbul 1333 

Ahmet, Dervi§ A§ik Pa§azade Tarihi, Istanbul 1333 H. (s. 269—274). 

(A§ik Pa§azade) Olaylarm tespitinde kullanilan tarih usulleri hakkinda 

bilgi veren bu kisim Giese tarafmdan 1929 da Leipzig'te 
yayimlanan niishada yoktur. 

Mehmet Izzet thtilaf-i Mebadi-i Sinin ve Nevru z-i Sultam, Takvim-i 

Dersaadet, Altmci sene (s. 106—129), Istanbul 1316 

Ahmet Muhtar (Pa^a) Sene-i §emsiyye Meselesi, Nevsal-i Marifel, Sene, 9 s. 

89—114 

Ahmet Rasim 1324 Sene-i Hicriyye-i Kameriyesi (s. 180—189), 1322 

Sene-i Maliyesi (s. 190—202), Hilal (s. 424—429), Eylul 
Iginde (s. 424 — 445). Menakib-i tsldm, Istanbul 1325 

Ahmet Rifat Tarih. Lugat-i Tarihiye ve Cografiye, II. cilt, (s. 207 — 

211), Istanbul 1299 

Baykara Riisuhi Takvim Yillari ve Ay Adlan, Tarih Diinyasi, c. II, s. 

846—848, 873 

Ebiizziya Tevfik Sene-i Hicriye-i §emsiye, ReW-i Marifet, sene 8, s. 2 — 16 

Istanbul 1305 

Ebuzziya Tevfik Takvimi Meliki hakkmda, Rebi'-i Marifet, sene 7, s. 3 — 5, 

31—32, 50—51. Istanbul 1304 

Ebuzziya Tevfik Hicret-i §emsiyye iizerine teati-i efkar, Nevsal-i Marifet, 

sene 9, s. 89—117, Istanbul 1306 

Ergin, Osman Nuri Miladi, Hicri ve Mali Tarihler hakkinda mutalaat. Me- 

celle-i Umur-i Belediye, c. I, s. 970, Istanbul 1922 

Ergin, Osman Nuri §uhur-i Arabiyye ve Rumuzati, Mecelle-i Umur-i Bele- 

diye, c. I, s. 439, Istanbul 1922 

Ergin, Osman Muri Arabi Aylarmin tnisiyalleri, Tiirkiye Maarif Tarihi, c. 

I, s. 66, Istanbul 1939 

Ergiu, Osman Nuri Hafta tatilinin sebebi tarihcjesi, Tiirkiye Maarif Tarihi, 

c. I, s. 182—183, Istanbul 1939 

Ergin, Osman Nuri Miladi ile Hicri Tarihlerin birbirine tahvili, Tiirkiye Maa- 

rif Tarihi, c. II, s. 322, Istanbul, 1940 

— 172 — Eyuboglu, Cemal Takvim Cetveli, TekaUt HUkiimleri He §eTh ve tzahlan 

(s. 553). Devlet Matbaasi, Ankara 1945. 

Eserin U9uncu kitap VI. kisnum te§kil etmekte ve 
1 Ocak 1879 dan bajliyarak her ayin I, 13 ve 25 nci 
giinlerinin tesadiif ettigi Mali (Rumi) ve Kameri- 
Hicri tarihleri gosteren bir cetvel (1917 ye kadar) He 
resmi muamelatta kullanilan Hicri - Kameri (Arabi), 
Hicri - §emsi (Mali veya Rumi), Miladi (Efrenci) tak- 
vimler ve mebdeleri hakkinda kisa mualumati ihtiva 
etmektedir. 

Galanti, Avram (Bodrumlu) Yunan-i Kadim ve eski Roma'da takvim-i sal ve usul-i 

tarih, Edebiyat Fakultesi Mecmuasi, c. FV, sayi: 3 — 4, 
s. 146—161, Istanbul 1333 

Galanti, Avram (Bodrumlu) Kullandigmuz Tiirkge Ay isimlerinin men^ei, Kugiik 

Turk Tetebbulan, s. 53—62, Istanbul 1925 

Kantardzic, Mahmud Hidzretski kalendar i ostdi kalendari kod tslamskih 

nawda (Hicri takvim ve Islam milletlerin kuUandik- 
lan ba§ka takvimler) Prilozi III-IV 1952-53. s. 299-348, 
Sarajevo 1953. 

Saraybosna "§arkiyat Enstitiisu" nun Yugoslavya 
halkmm Tiirk hakimiyetinde bulundugu devrin tarihi 
ile §ark filolojisi iizerindeki ilmi Qali§malarmi nejir 
maksadi ile yaymJadigi bu dergide <;ikmi§, derin tetkik 
mabsulii bir makaledir. Sonunda "Le Calendrier de 
I'Hegire et les autres calendriers cbez les peuples 
musulmans" bajbgi altinda Fransizca bir ozeti de vardir. 

Karamiirsel, Ziya Mali "Rumi" Tarih, Osmanli Malt Tarihi Hakkinda Tet- 

kikler, s. 163, Ankara, 1940 

Katip Qelebi Kitabe (Vaz'i takvim keyf iyetini talim ve men§e-i teva- 

rihi tefhimdedir), Takvim Ul-Tevarih i (Muteferrika ba- 
simi) s. 3 — 11, Istanbul 1146 (Ali Suavi basum) s. 3 — 18, 
Paris 1291 

MixTi'-iit-TevaTih " (s. 8—18), Istanbul 1338 H. ' ttalyanca terciimesi: (Tiirk^esinden 36 yd once basdmijtir) Cronologia Historica Sc- 
ritta in lingua Turca, Persiana, Araba da Hazi Halife Mustafa E tradotto nelV idioma ttaliano 
Dar Gio, Rinaldo Carli in Venetia, MDC XCVII (1697). 

- Fmdiklib §anidanizade Suleyman Efendi'nin "Takvim-iit Tevarihin geni§letip a^ik- 
lanmasi suretiyle vucuda getirdigi eserinde bu babsi aynen iktibas ettigi goriilmektedir. 

_ 173 _ Kemal, (Erkmen) 

Kopriilii, M. Fuat 
Ko prill u, M. Fiiat 

Mayr, Joachim 

Mayr, Joachim 

Riza Nur 
Sail (Pa^a) 

Salih Zeki 

Salih Zeki 

Saran, Osman Sim 

. Sumer, Faruk 

§emsettin Sami 
Taquizade, S. H. Unat, Faik Re§it 
Unat, Faik Rejit 
Yaltkaya, §erafettin 

* * * 
t * * 

* * * Tahvil-itakvim Cetvelleri, Turk Yih, a. 26—38, Istanbul 

1928 

"NevTuz" ait, Hayat, Sayi : 18, s. 342-343, 31 Mart 1927 

Muharrem ve Mersiyecilik, Hayat, Sayi : 32, s. 122-123, 
14 Temmuz 1927 

Probleme der islamischen Zeitrechnung, Mitteilungen xut 
Osmanischen Geschichte c. II, s. 269-304, Hannover 1925 

Osmanische Zeitrechnungen, Bie Geschichlsschreiber der 
Osmanen and ihre Werke, Franz Babinger, s. 417 — 431 
Leipzig 1927 

Turk Takvimi, TiXrk Tarihi, C. XII, s. 239-256, Is- 
tanbul 1926 

Tarih-i Mali hakkmda Tarih-i Mali'nin tebdil ve 
islahi. Sail Pa^a'nin Hatirati, c. I, s. 219, c. II, B. 
405-406. Istanbul 1328 (1910). 

1325 Sene-i Maliyesi Nedir? (Maliye Nazm Fa^a Haz- 
lerine agik mektup). Tanin, 27 Tesrinisani 1324 (11 Ara- 
hk 1908). 

Tarih ve Takvim Meselesi, Resimli Kilap, Sayi 5, s. 402— 
405, Istanbul, Ocak 1909 (1325) 

Yilba§i ve Miladi Tarih, Aylik Ansiklopedi, Seri 2, Sayi 
7, s. 103 

Tarihte Kullanilan Bajlica Takvimler, Resimli Tarih 
Mecmuasi, c. V, s. 3541 

Takvim, Sayi: 18, s. 284—288, Sayi: 20, s. 315—319 
Various Eras and Calendars used in the Countries of 
Islam, Bulletin of the School of Oriental Studies, 
C. IX Kisun 4, s. 903 - 922, (1938), C. X, Kisun 1, 
s, 107 - 132 (1939). 

Azer Medhali Kurah, Tiirk Ansiklopedisi, c. 4, s. 410 
Tarih Qevirme, Aylik Ansiklopedi, Sayi: 5, s. 3 
Tiirk Takvimiyle Takvimi Bazi Ibadet ve Adetler, Milli 
Tetebbular, Sayi 5, s. 337—341, Istanbul 1331 
Gurre-i Receb'e dair, Mecmua-i Ebiizziya c. XV. Sayi: 
156, s. 109 

Sene-i Hicriye-i §emsiyye Meselesi (Ahmet Muhtar Pa- 
ja'nm mektubu) RebV-i Marifet, Sene, 8 

Tarih sistemleri hakkinda malumat, Takvim-i Ebiizziya 
Sene 1, s. 168—203 _ 174- — ' * * Vech-i Tesmiye-i Esami-i §uhur ve Tarih Nevileri Hak- 

kmda Malumat-^nfeow Vilayeti Salnamesi, s. 27—31, 
1311 H. 

* * * Sene-i Hicriye nedir? Hazine-i Evrak, Sene 2, Sayi: 9 

s. 107—108 

* * * Tarih-i Rumi nedir? - Tarih-i Frengi nedir? - Sal-i Mi- 

ladi nedir? Hazine-i Evrak, Sene 2, Sayi: 8 s. 123 — 126 

* * * Tarih Vaz'J (Yani filan mahin filan giinii diye tayin-i 

evkat ve §uhur-i iimeme dair malumat), Takvim-i Ebiiz- 
ziya, Sene: 1 s. 168—203, Istanbul 1310 

* * * Sinin-i Maziye ve Miistakbeledeki jiilinrun, eyyam-i haf- 

tanm hangisine tesadiif ettigini bilmek igin takvim (Ef- 
renci aylarma mahsustur) Takvim-i Ebiizziya, Sene: 1 
s. 66—67 Istanbul 1310 

* * * Tayin-i Medhal-i Sal, Takvim-i Ebiizziya, Sene: 1 s. 64, 

Istanbul 1310 

* * * Munecr.ini-i Mejhur Yakub-i Kendinin §uhur-i Arabiyye 

gurrelerini tayin i?in tanzim eyledigi Cetvel, Takvim-i 
Ebiizziya, Sene: 1 s. 65, Istanbul 1310 

* ♦ * Takvimhakkmdamalumat, MiHiiVeusa/, Sene:3, s. 9 — 25 

Istanbul 1924 

* • * Sene-i Maliye-i ttibariye,iiraJep Vilayeti Salnamesi, s. 14-19, 

Halep 1308. 

1230-1306 (1816-1891 M.) senelerinin aylannin ilk gunleri- 

nin rastladigi arabi ay, gun ve seneleri gosteren bir cetvel. 

HI. iLGiLt MEVZUAT 

§ Muamelat-i devlette takvim-i garbinin kabulii hakkmda kanun (No. 125, 8 §ubat 
1332 - 28 Rebiyiilewel 1335) (Mebusan Zabit Ceridesi : 1332, 21, 31, 38 ve 39 uncu igtima- 
lar. s. 236 - 536.; Ayan Z. C. 1332, 26, 29 ve 31 inci igtimalar. s. 249 - 341). 
Dustur, II. tertip c. 9, s. 185 
§ Guniin yirmi dort saate taksimi hakkinda kanun (No. 697, 26 Arabk 1341 (1925). 
(B. M. M. Zabit Ceridesi, II. devre, III. I^tima senesi, c. 20, s. 322 - 333) 
DiisluT, III. tertip c. 7, s. 158 
§ Takvimde tarih mebdeinin degijtirilmesi hakkinda kanun (No. 698, 26 Arabk 1341 
(1925) (B. M. M. Zabit Ceridesi II. devre. III. l<;tima senesi, c. 20, s. 333 - 339). 
DUstur, III. tertip c. 7, s. 159 
§ Ulusal bayram ve genel tatiUer hakkmda kanun (2339, 27 Mayis 1935) (T.B.M.M. 
Z. C. V. devre, F. Igtima, c. 3. s, 302 - 304). 
DUstur, III. tertip c. 16, s. 550 
§ Bazi ay adlanmn degi?tirilmesi bakkinda kanun (No. 4696, 13 Ocak 1945) T. B. 
M. M. Z. C. VII. devre, 2 inci I^tima, c. 15. s. 55) 
Dustur, III. tertip c. 26, s. 180 
§ Dogum tarihleri hakkinda §urayi Devlet karan (7 Ocak 1329 (1913) 

Kanunlar, Dahiliye Vekaleti, c. II, s. 163 
§ Dogum tarihleri hakkinda Tiirkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi Genel Miidurlup 
genelgesi (2 §ubat 1950), Tarn metin halinde notlu ve izahh T. C. Emekli Sandigi Kanunu, 
Feridun Golonii, s. 379-380, Ankara 1958. 

§ Mali yil ba§langici hakkinda C. H. P. Meclis gruplari tetkik komisyonu raporu 
(s. 1-13), Ankara, 1944. 

— 175 —