Skip to main content

Full text of "ihya ulumiddin - Imam Gazali"

See other formats


Hticcetu'l-Islam, Zeynii'd-Din, Mticeddid-i Kebir, 
Altm-i Rabbani, Mtir§id-i K&mil, Hadim-i 
§eriat-i Mutahhara, Ehl-i Siinnetin Gbzbebegi 

imam Ebu Hamid Muhammed 

el-GAZALi 

(Rahmetullahi aleyh) 
iHYAU 'ULOmI'D-DIN 

TERCUMESi 

(BlRiNCi ClLD) 

(Mtielllfin mukaddimesi ve on «Kitab»dan miitegekkildir) 

www.ihya.org ASLINA SADIK kabnar&k — gikartma ve ilave yapiJraaksizin — 

hiarlanan bu Ihy&u 'Uiumi'd-Din Tercflmesl, escrin ARAPQA 

ASLI GlBl dort cilt halinde negr edilmektedir. Terciime eden : 

Ahmed SERDARO&LU 

Diyanet Jgleri Reisligi Mufettiglerinden 

ISTEME ADRESI: 

HUZUR 
YAYIN-DAfilTIM 
FaruksaGlam BEDIR YAYINEVI 

Calalfegme Sok. Yacer Han. p,K. 1060 - Istanbul 

No:46 / Kac 2 Cagaloglu-tST. 
Tel: 513 50 57 

" — — — . ■■ .'.-'-■'_■■ _ ■ — ■— ■■-■ — — « ■■■■■■■■ ■ i ■■■ ■ i — 

www. ihya.org 
Web Sitesi Sunar 

www.yakup.info & www.hanci.org Ihyau UlumPd-Dfn (Ciit: 1) 

Rub'u'I-ibadat 

DOKUZUNCU KlTAB 

KiTABU'Z-ZiKR VE'D-DA'AVAT 

(ZlKlR VE DUALAR KiTABI) 
(BU KITAB BE§ BABDAN MUTE§EKKiLDtR) 

1 inci BAB : MUCMEL VE MUFA8SAL OLARAK ZiKRlN FAZl- 
LETl BEYANINDADIR. 

2 nci BAB : DUANIN FAZlLETl, ADABI VE HAZRET-1 PEYGAM- 
BER EFENDIMtZDEN (S.A.) VARID OLAN BAZI DUALARIN FAZl- 
LETl iLE iSTtGFARIN, REStJL-I EKREM UZERINE GETlRILEN, 
SALAVAT-! SERtFELERtN FAZfLETi BEYANINDADIR. 

3 iincii BAB : SAHiH HABERLERDE NAKLEDiLIP SEBEBINE 
VE EHBABINA NtSBET EDILEN DUALAR BEYANINDADIR. 

4 iincu BAB : RESULULLAH (S.A.) VE O'NUN ASHABINDAN, 
SENEDLERt HAZFEDiLDIGI HALDE RiVAYET EDILEN DUALAR 
BEYANINDADIR. 

5 inci BAB : BAZI MUHIM HADISELER ANINDA EDILECEK 
DUALAR BEYANINDADIR. 
ZiKiR VE DUALAR KiTABI Hamd, her§eyi esirgeyen ve rahmari olan Allah'a mahsustur. 
(O'na harrid ederim) O Allah'a ki : 


«Siz beni zikr edin, ki ben dc sizi zikr edeyim.» (2-Bakara: 152) 

buyurmakla, kullanndan, kendisini ananlari bizzat kendisinin anma- 
siyle mtikafatlandiracagini bildirmi§, ^a r&4i^ ±y>\ itBana dua edin, benden istcyin ki ben de size icabet edeyim.w 

(40-Mu'min-: 60) 

diye buyurmakla da kullanni duaya te§vik etml§ ve : 

«Ben subhesiz onlaia yaktnim; beoden bir sey isteyenin, dua etti- 
ginde, duasini kabul ederim.» (2 - Bakara : 186) 

buyurmakla da, mutl ve asi, yakm ve uzak, herkesin arssu ve dilek- 
lerine <kapisinin acik oldugunu bildirmistir. 

"\ Salat ve selam Nebl'lerin efendisi olan Hazret-i Muhammed (S. 
A.V.) ve bayirli olan ashabi uzerine olsun. 

Bundan aorira bilmis. ol ki, Allah kelamim (Kur'an'i) okuma- 
dan sonra, dil (ve kalb) ile yapilacak ibadetlerde Allah'i zikr etmek- 
ten daha efdali ve ihtiyaglann on* arz edilmesi iqin halls dualardan 
daha ustunii yoktur. O halde once icmalen ve sonra da mufassal ola- 844 iHY.vU -ULOMi'D-DIN — Cilt: 1 — RUB'UX - 1BADAT 

rak ilahi zikrin faziletini, duanin da fazilet, adab ve gartlanni, diin- 
.ya ve ahiretin menfaatlerini toplayan ve Peygamberimizden nakl 
edilen dualari, Allah'a iltica ve benzeri dualan anlatahm. Butun bun- 
lar be§ bab'da hulasa edilir. 

Birinci Bab : Miicmel ve mufassal olarak zikrin fazilet ve faide- 
leri, 

tkinci Bab : Duanin fazileti ve adabi ile istigfarm ve Resul-i Ek- 
rem'e salavat gelirmenin fazileti, 

Cciincii Bab : Peygamberimizden varid olan dualar ile ashabra- 
dan rivayet edilen dualar ve bunlann sebebleri, 

Dorduncii Bab : Kimin vasitasiyle nakl edildigi (sened'i) bilin- 
meyen diger dualar, 

Be§inci Bab : Yeni vuku bulan hadiseler igin yapilan du&lardif. BiRtXCt BAB 

mucmel ve mufassal olarak zikrin fazlleti 
beyAnindadir. 

ZlKRlN FAZlLETtNi IFADE EDEN AYETLERDEN BAZILARt ^A-* Jis*»i' j_>>£=»J-l» «Siz beni zikr edin, ki ben de sizi zikr edeyim.n (2 - Bakara : 152) 

Ayet-i celilesidir. Sabit-i Benani «Rabbirain beni ne zaman zikr etti- 
gini ben bilirim» dedi. Bunun tizerine halk ba§ina toplanarak. «Bu- 
nu nasil bilebilirsin» dediklerinde: «0 kolay bir §eydir. Ne zaman 
Rabbimi zikr edersem, Rabbim de beni zikredero diye cevab verdi. 

Yine Allahu Teala : «Allah'i 50k zikr edin.» (33 - Ahzab: 41) buyuruyor. 
Yine Allahu 'Teala : 

i> i- - ' 1"-' * » > . * 1 -■ 

ttArafat'tan dondugtinuzdc Me^'ar-i Haram'da (Muzdelife'de) 
Allah'i zikr edin. O size nasil hidayet etti ise, six de O'nu oylece zikre- 
«lin.» (2 -Bakara: 198) buyurmu§tur. Diger ayette : 846 lHYAU *ULOMt'D-DIN - Cilt: 1 - RUB'TJL- iBSDAT 

«Haccin menasikini ifa edib hac ibadetinizi bitirdiginizde atala- 
nmzi andigraiz gibi, hatta ondan da daha kuwctli olarak Allah'i sikr 
ediniz.n (2-Bakara: 200) buyuruluyor. Diger ayette: 

«Onlar ayakta iken, otururken vc yanlan ustiine yatarken Allah'i 
zikr ederler.n (3-Al-i imr&n : 191) buyuruluyor. Bir diger ayette: 

«Namazi kildiktan sonra, ayakta, otururken ve yamniz iizerinde- 
iken de Allah'i zikr edin.n (4-Nisa: 103) buyuruluyor. 

ibn Abbas (Radiyallahu anh) bu ayetin tefsirinde «Geee ve giin- 
diiz, kara ve denizde, sefer ve hazerde, zenginlik ve fakirlikte, hasta- 
Uk ve sihhatte, gizli ve a§ikare Allah'i zikr edin», demi§tir. 

Allahu Teala munaiiklari zemmetmek iizere : 

«Onlar Allah'i pek az zikr ederler.n (4 - Nisa : 142) buyurmugtur. • >. -"- .!i - ,r . :/- _ *>.*. , «Rabbini gonlunden, korkarak, leaden hafif bir sesle sabah ak- 
;im a*i (zikret), gafillerden olma.» (7-A'raf : 2051 buvurmu§tur. 9 uncu KlTAB - 1 inci B*B — ZiKIltN FAZlLETtNE DAlR HADISLER 847 Dij£er ayette : •Jj- «Allah'i zikr, hergeyden biiyuktvir.n (29-Ankebfit: 45) buyuru- 
luyor. 

Ibn Abbas bu ayetin tefsirinde iki tevcih var demi§tir. Tevcihin 
birisi; AUahu Teala'mn sizi zikretmesi sizin O'nu zikretmenizden da- 
ha btiyuktur. Digeri, Allah'i zikr, zikirsiz olan her ibadetten iisttin- 
dtir. 

Buna benzer daha pek £ok ayetler vardir. 

BU HUSUSTAKl HADlSLER : 

ccGafiller araamda Allah'i .zikreden, kuru calilar arasindaki ye§il 
aga$ gibidir.n 

(Ebu Nuaym Hilye'de, Beyhaki §uabii'l - Iman'da zayif sened ile 
Ibn 6mer hadlsinden rivayet etml^tlr.) 

dGafillcr arasindaki zikreden, ka^anlar arasmda kahramanca 
harbeden gibidir.» ' 

Kuds! hadls : 

uKulum, beni zikredip dudaklanni benim i<;in kipudattigi mud- 
4et$e ben kulumla beraberim.n (898) 

«ResAl-i Ekrem : — Adem oglu, zikrullahlan daha ziyade kendi- 
sini AHah'in azabindan koruyabilecek bir amel i§Iememi§tir.» 

buyurdu. Ashab : (89!) Ibn Mace. Ebfi HUreyre'den. 848 IHYAU 'ULOMi'D-DlN - Cilt: 1 - RUBU'L - IBADAT 

— Allah ugrunda cihad etmek de zikrullahin yerini tutmaz mi? 
Diye sordular. Resfll-i Ekrem : 


— Allah ugrunda cihad da bu dereceyi tutamaz. Ancak kihcin 
lie kinhncaya kadar vurugup, ti§ tali? eskitirsen, yani ciddi ve de- 
vamh harb hali ile bu dereceyi alabllirsin, buyurdu. (899) 

«Cennet bah$elerinde egleninek isleyenler Allah'i cok zikretsin- 
Ier.» (900) 

Resul-i Ekrem'e hang! amel daha faziletlidir? diye soruldukta: «Dilin Allah Allah derken 61mendir.» (901) "Duyurmu§tur. 

«DiIin zikrullaha bagh oldugu lmlde sabahla ve ak§amla ki, gu- 
mahsiz oldugun halde sabaha ve ak§ama girmig o!asin.» (902) (899) Taberani, Muaz'dan. 

(900) Taberani, Muaz'dan. 

(901) Taberani ve Beyhakl, Muaz'dan. 

(902) Etra'l ■ Kasim isfahani. S imcu KtTAB — 1 inci BAB — ZtKRtN FAZtLETlNE DAlR HADISLER 849 

«Ak§atn ve sabah Allaliu Teala'yi zikretnicK, Allah yolunda kihc- 
lann kinlmasindan ve yine Allah ugrunda mah, sacarcasma infak- 
dan efdaldir.» 

&f* ifcj jfji ijj j ^ ^ >iyi *Ja j j-ce-j'S'i * V' 

«KuInm, tcnlia yerlerde beni zikredersc. lien de onu kendi zatim- 
da ananm. Cemaatta andigi vakit, ben de onun hulundugu cemaat- 
ten dalia iyi bir ccmaalle onu ananm. Kulutn bana bir kan§ yaklag- 
tigi zaman ben ona bir arsm yaklagmm; kulum bana bir zir'a yakla§- 
tigi zaman ben ona, bir kulac yakla§inm. Kulum bana yiiiiiyerek ge- 
lirse, ben ona dogru ko§anm, yam isteklerine siir'atle icabet ederim.w 
buyurmu§tur. (903) 

«AsIa gfilge bulunmayan Kiyamet Giiniintle Allahu T t?u!a ycdi si- 
tuf insam kendi rahmcti altinda go'Igelcndii-ir. (Bunluidan birisi 
de) kimsenin bulumnadigi ycrde Allah's zikredip Allah koikusundan 
gbzleri ya§aran kimscdir.» Buyurmu§tur. (904) <903) Buh&rt ile Muslim. Ebu Hiireyretlen. 
(904) Buhirt ile Muslim, Ebu Hureyre'den. 

C. I - F. 54 850 IhYaU 'ULOMt'B-DlN — Cilt: 1 - RUB'UX - IB-U3AT ^a ^^=eu_j.i -x^t^j >4 J ^ 1 ^y^ fj^ 

«Hazret-i Peygamber, amellerinizin en hayirkSmi Allah ka- 
tmda en inakbulii ve derecelerinizi en cok yiikseltccek olamm, altun, 
giimug infakindan daha hayirli, hatta diiginan kargismda oldurmek 
ve olmekten hayirhsuii size bildireyim mi? Dcyince, Ashab: Bildir ya 
Resulallah dediler. Resul-i Ekrem devamla: "Daima Allah'i zikrct- 
mektir", buyurdular.it (905) 

4$ liji ji'i c 3iiT ^'i jSfe^ rf |l ^1 £ 

«Zikrimle me§gul olup bcnden istemege vakit bulamayanlara, is- 
teycnlerden daha 50k verhini.ti Buyurmu§tur. (906) 

BU HUSUSA DAiR iSLAM BUYUKLERiNlN SOZLEKI 

Fudayl diyor ki : Bize §6yle bir haber gelmi§tir: Allahu Teala 
buy urdtt: «Ey kulum, sabah namazmdan sonra bir mikdar, ikindi na- 
mazmdan sonra da yine bir mikdar beni zikrcyle. Bu iki ziklr arasinda 
gegen zanian senin icui kafidir.n 

Alimlerden biri de §6yle haber veriyor: nAllahu Teala- buyuru- 
yor ki, kullanmm kalbine bakanm, kalbinde beni zikr tarafi galib 
olan kulumun sevk ve idaresini elime ahr, onun arkada§i ve dostu 
olurum.» 

Hasan-i Basri (Allah ona rahmet etsin) §6yle diyor: Zikr iki nev'- 
idir : 

1 — Harice sezdirmeden kalbin ve ruhun ile Allah'i hatirlayip 
sikretmendir. Bu zikrin gok btiyiik mukafati vardir. 

2 — Bundan daha makbulii Allahu Tealamn haram kildigi fjey- 
leri irtikab amnda, Allah'i hatirlayip onlardan vazgec,mektir. (905) Tirmizi. Ibn Mace ve Hakim, Ebu'd - Derda'dan. 

(906) Buhari. . 8 uncu KtTAB — 1 inci BAB — ZlKR MEClJSLERtNlN FAZILETt 851 

Rivayet olundu ki, her inSan olurken gayet susami§ ve hararetli 
olarak Blur. Yalmz hayatinda Allah'i zikr ile agzini lslatanlann son 
nefeslerinde hararetleri olmaz. 

Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) buyuruyor: «Cennet halki- 
nin tek bir hasreti vardir. O da hayatta Allah'i zikretmeksizin gegir- 
dikleri vakitlerdir.n 

ZlKR IVlECLtSLERtNtN FAZlLETi 

ResfiM Ekrem'in mubarek sozleri : 

«Nerede bir ccinaat toplamr ve Allah'i zikr edcrlersc, melaikeler 
onlan ku§atir, etraflannda doner, llahi rahinet onlati kaplat ve Al- 
lahu Tcala kendi katinda olaiilara onlan anlatir.» (907) 

■j -* > 

«YaImz Allah nzasi icin toplanip zikrullah edcnlece, gdklerden 
bir miinadi, §6yle seslenir: Yerinizden magfiret edildiginiz halde kal- 
kimz. Muhakkak, gunahlarmizi sevablara cevirdim.n (908) 

«Eger bir mecliste Allahu Teala'mn ismi anilmaz ye Peygamber (907) Muslim, Ebft Htireyre'deu. 
(90S) Ahmed, Enes'ten £52 lUY.KU -tlLl'-Mi'D - DIM - Cilt: ! - RUB'U'L - lB."vD\T iizcrinc salavat-i gerite gelirilniezse biyamcl grunii o mecliste bulu- 
uanlar, bimim hasret ve iiedamcimi c/ekcilcr.n (909) 

Hz. Davud (Aleyhisselam) nuinacatinda sdyle buyuruyor : 

^JS fy®<A¥> 31 SJC& s*& i-^ ci*t fy ciJ . 
-^ -^ c^ ^ ^ "^ *^ J^j-* iA^ 

dilahi! Seni hatirlayip zikredenlerin mcclisinden gecjp gafillerin 
mcclisine gitmekte oiduguniu gordiigiin vakit, oraya gitmcdeu ayak- 
larimi kir. Zira senin boyle yapman, bana bir hituftur.n -^ ^ ^iLii ^ ^ ^ ^ !^ «Salihlcr ineclisinde bir kerrc bulunmak, bir milyon kerre kotii 
mcclislerde bulunmamn liatalarini bagi§latir.» (910) 

.Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) buyuruyor: «Yer halki gokte 
yildizlan parlak olarak gordiikleri gibi, gok halki da yeryuzunde zik- 
rullah olan evleri boyle parlak olarak gorurler.» 

Sufyan binUyeyne (Rahimehullah) §byle diyor: «insanlar , bir 
araya toplamp Allah'i zikrettikleri zaman, .§eytan ve dtinya oradan 
uzakla§ir, §eylan diinyaya: Bunlann ne yaptiklanm goruyor musun ? 
Der. Bunya: ili§me, onlar aynldiklan zaman, ben onlan teker teker 
boyunlarmdan yakalar ve sana teslim ederim, der.» 

Bir gun Ebu Hureyre sokakta gordugli halka: «Burada bo§u bo- 
§une ne duruyorsun'uz; kofjun mescide, orada Resiil-i Ekrem'in mira- 
si bolunuyor. Siz de hakkimzi alin» der. Halk hemen mescide ko§ar 
ve boyle bir $ey olmadigim gdriince geri doner. Vaziyeti Ebu Htirey- 
re'ye anlatirlar ve biz boyle bir taksimata tesadiif etmedik, derler. 
Ebu Hureyre «Ya ne gordunuz» diye sorunca, kimlsi Kur.'an okuyor, 
kimisi zikr yapiyor, dediler. Ebu Hureyre: «i§te Resul-i Ekrem'in mi- 
rasi odum dedi. 

Ebu Salih'len, o da Ebu Hureyre ve Ebu Said -el Hudri'den riva- 
yet ediyor. Resiil-i Ekrem Efendimiz §oyle buyuruyor : (909) Tirmtzi, Ebfl Hureyre"den. 

(910) Ebil Mansur Deylemi, «Miisnedu'i Firdevs* de. 9 uncu KlTAB — 1 inci BAB - ZtKR MECUSLERtNtN FAZfLETl 853 

><ii \£ ^?; as^/j ar/c; ^S5 5%& x%> 
ii k 4 ii? ^ 5 n^ V ^ i ij fir iijf:5 s>S 

ujBj? z& aCi ajij- *-ss>iS \ijtj to a£'jS« 

v-i-fctSj ^>U>f ^Arf o&- ^j£ ^ £,> 3 31 
_« AUAi.^-i ^J^to>^i^.^U 

«tnsaniann amel defteileiini yazan meleklerden baska Allahu 
Teala'mn yeryiiziinde seyahat eden, bir takim melekleri vardir. Bim- 
lar zikr meclislerine ugradiklarinda riiger arkadastarma ugelin, aradi- 
%uuz buradadir» diye seslenir vc onlan gbklere kadar ku§atir vc ta- 
vaf ederier. Allahu Teala : 

— Kullanmi nasil gordiinuz? Diye sorar. Melekler : 

— Onlan sana hamdeder, sana tazim cder ve seni tesbih eder 
halde biraktik, derler. Allahu Teala : 

— Beni gorduler mi? Diye sorar. Melekler : 

— Hayir ya Rab, seni giirmediler. Allahu Teala : 

— Beni gorseler nc yaparlardi? Melekler : 

— Dana ziyade tesbih, tahmid ve tazim ederlerdi. Allahu Teala : 

— Neden kacimyorlar? Melekler : 854 1HYAU 'ULO'Ml'D - DIN — Citt: 1 — RUB'U'L - 1BADAT — Cehenncmden yii Rabbi. AHahu Teala : 

— Celiennemi gordiiler mi? Melekler : 

— Hayir gormediler ya Rab. AHahu Teala : 

— Ya gorseler ne yaparlardi? Melekler : 

— Daha 50k sana sigimrlardi ya Rab.. AHahu Teala : 

— istediklcri nedir? Melekler : 

— Cenneti istiyorlar ya Rab. AHahu Teala : 

— Cenneti gordiiler mi? Melekler : 

— Hayir ya Rab. AHahu Teala : 

— Gorseler ne yaparlardi? Melekler : 

— Daha 50k arzu ve istekle cenneti isterlerdi. AHahu Teala : 

— Sfahit olun, ben onlari magfiret cttira. Melekler : 

— Onlann arasinda zikr icin degil, ba§ka bir ihtiyaci icin buiu- 
nau biri de var. AHahu Teala. : 

— Onlar oyle insanlardir ki, onlarla dugiip kalkanlar da-fena in- 
sanlar degillerdir. Yani onlari da affetimn buyurur. (911) 

TEHLfL'lN (LAlLAHE 1LLALLAHDEMEN1N) FAZILETl 

Bu husustaki hadisler : 

«Ben ve benden cvvelki Peygamberlerm soyledigi sozlerin efdali : 
"La ilahe illallahii vahdehu la geiike leh" sozudur.n (912) 

(911) BuhSrt ile Muslim, Ebfl Hiireyre'den. 

(912) Mflslim'de buna benzer hadisler gegmektedii. Bak Sofuojlu Muslim Twee- 
mesi C : 2, Shf : 211 ve dev&nu. uncu KlTAB - 1 inci BAB — TEHLIL'lN FAZILETi 855 

«Her gun yiiz kere "La ilahe illallahu vahdehu la gerike leh, le- 
hii'l - miilkii ve lehu'I - hamdii ve hiive ala kiilli gey'in kadir" diyen 
kiinse, on kole azad etmi§ gibi olur. Kendisine yiiz sevab yazilir. Yiiz 
giinahi silinir, o giin aksama kadai scytamn §errinden cinin olur. Hi? 
ktmsc, hlg bir ibadelle bu seviyeye ulasamaz. Ancak liu ibadeti, on- 
dan daha fazla yapmis ola.n (913) 

uGiizelce abdestiui aldiklan sonra giizlcrini seniaya ijevirip "E§- 
hedii en la ilahe illallahu vahdehu la §erike leh ve eshedti enne Mu- 
hammeden abduhti ve resuluhii" diyen kimse igin mutlaka cennet 
kapilan a?thr ve istedigi kapidan i£cri girer.» (914) 

«"La ilahe illallah" diyenler igin tnezarlannda vah§et, manger 
meydamnda dehset yoktur. Sur'un uflenmesi amnda ba§lanndan top- 
raklari nasil silkerek kalktiklanni sanki gorur gibiyim. Hiiznu bizden 
gideren AHah'a hamdedcriz. Muhakkak ki, bizim Rabbimiz, son dere- 
ce magfiret edici gafur ve §ekurdur.» (915) 

Yine Resul-i Ekrem Ebii Hiireyre'ye hitaben : (913) Buhari ile Muslim. Ebu Hiireyre'den. Muslim 'de 2691 nolu hadls. 

(914) EM Davfld, Ukbe b. Amir'den. 

(915) Ebfl Ya'la ve Taberani. 856 IHYAU 'ULOMt'D-DlN — Cill: 1 — RUBU'L -IBADAT 

city Eb6 Hiireyre! Yapmi§ oldugun her amel kiyamet giintt tar- 
tilacaktir. Yalniz §ehadet kelimcsi larlilmaz. Zira sidk ve ihlas ile 
bimu soyleyenin mizamnm bir goziine bu, digcr goziine dc ycr ve 
gokler biitiin icindekilerle berabcr konsa, §ehadet kelimesi onlardan 
agir gelir.D 

«Sidk r ihlas ile "Lailahe illallah" diycn kimsc ycr iiolusu giinah 
ile dc gelse, Allahu Teala onu magfirct eder.» (916) 

Yine Resul-i Ekrem Efendimiz, Ebu Hureyre'ye hit&ben §oyle bu- 
yurmu§tur. : 

«Ey Ebu Hiireyre! Oliitn db§eginde olanlara §ehadet kelimesini 
telkin eyle. Zira §ehadet kelimcsi biitiin giinahlari yok eder.» (917) 

Ebfi Hiireyre : 

■ 

— Ya Resfllaliah, oluler hakkmda hal boyle; ya diriler hakkin- 
da nasil olur? Diye sual edince, Resul-i Ekrem Efendimiz : 

^ ,* i£%\ - £i^ cm & lr i\ * 3 6 -'ji 

ctthlas ile sehadet getiren ccnnete gircr.» (918) (918) Bu ifade ile garibtir. 

(917) Ebft Mansur Deylemi *Miisnedu'l - Firdevs» de. 

(918) Taber&ii, Zeyd b. Erkam'dan. • 9 uncu KlTAB — 1 inci BAB — TEHLIL'lN FAZlLETt 857 

, mO daha ziyade giinahlari mahvcder.» buyurmu§tur. 

«Hepiniz cennete gircceksiniz, ancak sahibinden kacan deve gibi, 
Allah'in rahmetinden kacanlar miistesnathr.n (919) 

Allah'm rahmetinden boyle kacanlar kimlerdir? Sualine cevaben 
Resfll-i Ekxem : 

" *J& && s j- ^ ft^ ^ ^£> ££»')%: 

«"La ilahe illallah" deineyen kimsedir. Diliniz tutulmadan. "La 
ilahe illallah" dcmeye devam edin. Zira o, ihlas kelimcsidir, tevhid 
kelimesidir, takva kelimesidir, kelime-i tayyibedir. Hakka davet keli- 
mesidir. O yapi§ilacak en saglam bit halkadir. Cennetin bedeli odur.n 

Buyurdular. 

Allahu Teala : 

nthsamn, iyiligin kar§ihgi ancak ihsan, iyiliktir.n (55 -Rahman: 
60) buyurmusjtur. 

Dunyadaki «LS ilahe iilallah» Kelime-i tevhidi mukaabilindeki ih- 
sandan murad, ahirette Cennettir, denilmi^tir. Yine Allahu Teala 
diger bir ayette : 

«lyilik edenlere, (Sjehadet getirenlerc) Ccnnet ve daha ziyade 
Allah'm cemali vardir.» (10 - Yunus: 26) Buyurmu§tur. 

Ber'a bin Azib, Resulullahtan §oyle rivayet ediyor : 


(919) Buhart. Ebd Hiireyre'den. 858 iHYAU 'ULOMTD-DIN — Cilt: 1 — RUB'UX - 1BADAT 

«Yukaridaki duayi on kerre okuyan kimsc, bir kole veya bir can 
azad etmig gibi sevab abr.» (920) 

Amr bin §uayb babasindan, o da dedesinden §6yle rivayet etmi§- 
tir. Resftlullah buyurdular ki : 

ttGiinde ikiyiiz kerre "La ilalie illallahu vahdehu la gerike leh le- 
hii'I - miilkii ve lehii'l - hamdii ve hiivc ala kulli sey'in kadir" diyen 
klmseye once gelenlerden kimse yeli§cmedigi gibi, sonra geienlerden 
de kinisc ge$emez. Ancak, bu ibadeti daha lazla yapanlar mustesnadirn- 

(921) 

nGezdigi herhangi bir sokakta yukandaki duayi okuyan kimse- 
nin bir milyon gtinabi bagi§lamr. Defterine bir milyon sevab yazilir. 
Ve Cennette kendisi icin bir ko§k in§a edilir.n 

Rivayet olunur ki, kul «La ilalie illallahn dedigi zaman, bu Keli- 
me-i tevhid (sahife sabife) amel defterini dola§ir, nerede bir giinah 
bulursa onu siler, ta kendi gibi bir sevabm yanma gidince orada ka- 
hr; 

Sahih sened ile Ebu Eyyub'un Resulullah'tan bir rivayetinde de- 
niliyor ki : (920) H&kim. 

(921) Imam Ahmed bin Hanbel. 9 uncu KfTAB — 1 inci BAB — TEHLIL'lN FAZILETl 859 

ttOn kcre "La ilahe ilallahu validehu la scrike leh. Lehii'l - miilkii 
ve lehii'l - hamdii ve liiive ala kiilli gey'in kadir" diyen kimsc Ismail 
Aleyhissclaimn evlallanndan dorl csiri azad ctmi$ gibi sevab alir.» 
(922) 

Yine sahih isnad ile Ebu Eyyub, ResGl-i Ekrem'den §6yle rivayet 
«diyor : 

Ai^j j>- ■ii; j^j .2i-Tt tiii '& ti 11 v^ 
lij jT '/^i. j \-jl\ t&\ 36 £> ..^ gp'i 

nKim gecc uykusunda uyamr, "La ilahe illallahu validehu la 
-gerlke leh, lehii'l - miilkii ve lehii'l - hamdii ve huve ala kiilli §ey'in ka- 
dlr, Siibhanallahi ve'l - hamdii Hllahi ve la ilahe illallahu va'llahu ek- 
ber ve la havle ve la kuvvelc ilia bi'llahil - aliyyi'l - azim" der ve son- 
ra Allah'tau magfiret dilerse, Allah onu magfiret cder. Dua ederse, 
•duasmi, abdest alip namaz kilarsa namazmi da kabul eder.» (923) . (922) BuharJ ile Mttslim. 
(923) BuhSri. 860 1HYAU ULOMt'D-DIN — Cilt: I — RUB'UX • iBADAT 

SUBHANALLAII. ELIIAMDULILLAH DEMENtN VE 
OiGER ZtKlRLERiN FAZILETl Resulullah (S.A.V.) §6yle ouyuruyor : 
j£>$&> t& "jS-'j J?& j ^Xife f'J/i fp y 

% iiO >i&\ % %&-> 2u'i "^S .>;>& j &$ 'S& » K} > b' «Her namazm peginde 33 kerre Siibhanallah, 33 kerrc Elhamdu- 
lillah, 33 kerre de Allahii Ekber dediktcn soma yiizunciide "La ilahe 
illallahii vahdehu la §erike lch. Lehii'l - mulkii ve lehu'l - hamdii ve 
hiive ala kiilli §ey'in kadir" diycn kimsenin deniz kopiigii kadar gii- 
nahi olsa da magfiret olunur.n (924) * • itGunde yiiz kerre "Siibhanallah! ve bihamdihi" diyen kimsenin 
deniz kopukleri kadar da olsa butun gunahlan bagiglanir.n (925) 

Adamin biri Resuluilah'a geldi ve «Dunya benden yiiz ?evirdi. 
Elim ?ok daraldi,» diyerek yoksullugundan §ikayet etti. Resul-i 
Ekrem : 

nMeleklerin duasi ve insanlann tesbihi gibi tesbih etmiyor mil- 
sun? Herkes bu sayede merzuk olur» buyurdu. Adam, "O tesbih han- 
gisidir?" Diye sual edince, Resulullah (S.A.) : (924) Muslim, Ebfi Hureyre'den. 146/587 rmmarali hadls. 

(925) Buhart ile Muslim. Ebu Hureyre'den. 9 uncu KlTAB - 1 inci BAB — DtCER ZlKIRLERiN FAZiLETt 86L 


«Her sabali vakti namazdan evvel yiiz kerre "Siibhanallahi vc bi- 
hamdihi subhanc'llaUI'l - azim" dc diinya mulcvazi bir sekilde sana 
teveccuh eder. Aym zainanda Iter kelimesinden Allah bir melek tak- 
dir cder ve kiyumcte kadar seniit igin tcsbih cder.u (926) Buyurmu^tur. 

«KuI, birinci "ElhamdUIillah" dedigi zaman yer He gok arasmi 
doldurniu^ olur. ikinci "EihamdulHlah" dedigi zaniun ycrin altindan 
yedi kat goklerin iistunc kadar olan bu arayi doldurmu$ olur. tj^iin- 
cu "Elhainduliilah" dedigi zaman, Allahii Tenia "Ey kulum, isle at" 
buyurur.» (927) 

Riifaiyetu'z- Zarki soyle anlatiyor: Bir giin Resul-i Ekrem'in ar- 
dmda namaz kihyorduk, riikiidan kalkarken Resul-i Ekrem, «Semi- 
allahii limen hamide» , dediginde cemaatlan birisi «Rabbena leke'l - 
hamdii, hamden kesiren tayyiben miibareken» dedi. Namaz bitincf 
Resul-i Ekrem : "Demin onu soyleyen kimdi?i> diye sual etti. Adar 
«Ben idim ya Resulallah» deyince, Resulullah : (926) El Miislagfiri. 
(527) Bu itade lie garibUr. 862 1HYAU 'ULOMt'D - DIN — Cilt: I — RUB'U'L - IBADAT 

«Otuz kiism- melegin bunu yazmak igin miisabakaya kalkigtikla- 
71m gordiim.» buyurdu. (928) 

«Kur'an-i Kerimde gegen "Bakiyat Salihat" yani ebedi ya§aya» 
cak olan iyiliklcrdcn inurad "La ilahc illallah, Subhanallah, Elham- 
dulillah, Allahii ckber vc la havlc ve la kuvvete ilia billah'dir."» (929) 

HYeryiizunde bulunan insanlardan kim yukandaki duayi obursa, 
deniz kopukleri kadar giinahlan olsa da Allah onu affeder.» (930) 

Nu'man ibn Be§ir, Resul-i Ekrem'in §6yle buyurdugunu soylii- 
yor. 

• <£&: \ xJ-3 *j&'j &*p 1 p &-!t zjyi: s# 

«Onlar ki Allah'in celalini zikreder, onu tesbih eder, tekbir eder, 
tahmid eder. Yani Subhanallah, Elhamdtilillah ve Allahii ekber der- 
ler, bunlarin tesbih ve tahmidleri Ar§-i a'zamm etrafim dolagir, an 
viziltisi gibi ses cikartmak suretiyle sahiblerini anarlar. Allah katinda 
dalma zikr edilmeyi ve zikre vesile olan geyin kaybolmamasim sevmez 
misiniz?» (931) (928) Buharl. 

(929) Nesei ve Hakim. Ebfl HQreyre'den. 

(930) Hakim. 

(931) tbn Mdce, 9 unci! KlTSB — 1 inci BAB — DiGER ZlKlHLERtN FAZILETl 863 

Ebu Hiireyre Resulullah'in §6yle buyurdugunu rivayet ediyor : 

«"SiibhanaIIah ve'l - hamdiilillah ve la ilahe illallahu vallahii ck- 
bcr" demek bcniin icin, iizerine giine§in dogdugu her geyden daha se- 
vimlidir.» (932) 

Diger rivayette: «"La havlc ve la kuvvele ilia billah" ciimlesi, bii- 
tun varligi ile dunyadan hayirlidim buyurdugu naklediliyor. 

nAHali katinda en sevimli dort kelime vaidir, onlar da, "Siibha- 
nallah, Elhamdiilillah, Lu ilahe ilJallah ve Allahii ekber" kelimeleri- 
dir. Bunlari takdim ve te'hir elmckte beis yoktur. Ilangisi ile isterseii 
ba§layabilirsin.» (933) 

Ebu Malik E§'ari, Resulullah'in §6yle buyurdugunu rivayet edi- 
yor. 

oil s^j .^y^ i \l£\j jW\*j& Jj$S\ 
: kci ©jJLi ujifn y sii ^ aa f i^- tij&j W^'ftr, «Temizlik imamn yansidir. "Elhamdiilillah" kelimesi mizam dol- 
durur. "Siibhanallah" ve "Allahii ekber" kelimeleri ise, yer ile gok 
arasini doldururlar. Namaz nur; sadaka delil; sabir aydinlik ve (932) Muslim. 

(933) Muslim. S64 IHYAU 'ULOMfD-DIN - Cilt: 1 — RUB'U'L ■ IBADAT 

Kur'an ise lehine veya aleyhinc huccettir. Sabaha giren insanlar ya 
nefsini satar, kole olur veya satin alip azad ederler.n (934) 

Ebu Hureyre, Resulullah'in spyle buyurdugunu hataer veriyor : 

: $&\ J) j£^ oCjf i j a, Eli -{jt&g o&jf- a £# 

«Dildc kolay mizanda agir, Allah katinda sevimli iki ketime var: 
Onlar da 'fSiibhanaUah ve bihaindihi subhanallahi'l - azim" kelinie- 
leridir.n (935) 

Ebu Zer (Radiyailahu anh) diyor ki: ResuluHah'a, Allahii Teala 
katinda en sevimli kelam hangisidir? Diye sordum. Resuiullah : 

«AIIaliu Teala'nm mclekleri Iqiii ihtiyar eltigi kelamdir. O da : 
"Sublianallah vc biliamdiht Subhane'llahi'l - aziym" kclainidir.n Bu- 

yurdu. (936) 

Ebu Hureyre Resuiullah' tan §oyle rivayet ediyor. Resuiullah bu- 
yurdu ki : (cAUahii Teala'nm ihtiyar eltigi "Sublianallah ve'I - hamdulillah 
vc la Ualie illa'llah va'llahu ekber" kelamidir. Kul "Siibhanallah" de- 
digi zainan yirmi giinAlii gider, defterinc yirnri sevab yazihr. "Allahii 
ekber" dedigi zantan aym miikafaLi bulur.» Buyurdu ve diger kelime- 
leri de boylece saydi. (937) (034) Muslim. 

(935) Buhari.ile Muslim. 

(93G) Buhari ve Muslim, 

(937) Nesei. 9 uncu KtTAB — 1 inci BXB — DlSER ZtKtRLERtN FAZlLETt 865 

Cabir (Radiyallahu anh) Resulullah'in soyle dedigini haber veri- 
yor : 

«"SubhanalIahi ve Iiihamdihi" diyen kimse icin Cennet bahcele- 
rinde bir hurma agaci dikilir.» (938) 

Ebtl Zer (Radiyallahu anh) §6yle anlatiyor: Fakirler Resulullah'a 
miiracaat ederek : 

— «Ya Resulallah, zenginler bizden daha 50k ecir kazaniyorlar. 
£iinku bizim kildigmuz gibi kiliyor, orucumuz gibi oruc, tutuyor, iis- 
telik servetlerinden tasadduk ediyorlar. Biz geride kahyoruz, halimiz 
nice olur» dediler. Resul-i Ekrem : 


*» -- ^ «Onlatm servetlerinden vcrdikleri sadaka yerine, Allahii Teala 
sizin, Stibhanallah, ElnamdiiliHali, La ilahe illallahu ve Allahii ckber 
dcmenizi bircr sadaka olarak kabul etmemis. midir? lyilikler emredip 
fenaliklardan menetmeniz, sizin icm sadakadir. Ailenizc verdiginiz 
lokma sizin icin sadakadir. Helalraizla cinsi miinasebette bulunmaniz 
dahi sizin icin yine sadakadir.» buyurdu. Onlann : 

— «Ya Resulallah! §ehvetin neticesi olan temasta da ecir olur 
mu?» diye sormalari iizerine Resul-i Ekrem : 

— «Gayr-i me§ru iminasebette bulunsa giinahi var miydi?» diye 
sorunca «evet» demeleri iizerine : 

— nt§te bunun gibi me§ru munasebetin de sevabi vardir.n Bu- 
yurdular. (939) <938) Tirmizi. 
(939) MQslim. 

C. I — F. 55 86G iHYAU 'ULi.Ml'D-DtN ._ Cill: 1 — KUB'U'L 1BADAT 

Ebfi Zer (Radiyallahu anh) diyor ki, Resulullah'a goyle sordum : 

— «Ya Resulallah, servet sahibleri ecir almakta bizleri gesmi§- 

lerdir. Qunkii onlar bizim okuduklanmizi okuduklan gibi ustelik 

mallanndan infak ederler. Halbuki bizde olmadigi igin biz infak ede- 

meyiz.o Resulullah (S.A.V.) : 

uBen sana bir ameli ijgveleyim, ki be amel sayesindc, onu yajsan- 
lar miistesna, senden ilcrde olanlava ycti§ir ve senden soora gelenle- 
re iisliin olursun. O da her namazi mil teak ib 33 kcrc Siibhanallah. 
33 kere Elhamdiilillah ve 34 kere Allahii ekber demendir.n Buyur- 
du. (940) 

Busre, Resiil-i Ekremin §dyle buyurdugunu rivayet ediyor : 

((Tesbili, tehlil vc takdise devain edhi. Bunlardan gaflct etmcyin- 
§a§irmamak icin parmak uclari He hesab edin. Zira onlar Kiyamct 
guniinde sorguya cekilir ve §ahadet ederler.» (941) 

Ebu Hiireyre ve Ebu Sa'id el-Hudri'nin hazir bulunduklan bir 
mecliste Kesul-i Ekrem §6yle buyurmu§tur: (940) Ibn Mace. 

(941) EbO. Davud ve Tirmizf. - 9 uncu tOTAB — 1 inci BAB — DlGER ZiKtRLERlN FAZILETi 867 

3^3 U & iB 54-Tl *il5 5il % -i) <! i^ jSllJ 

«Bir ku! "La ilahe ilia Hah" ve "Allahii ckbci" dcdigi zaman, 
Allahii Teala: "Kulum dogru soyJiiyor, ibadete layik olan Allah an- 
cak Benim. Ekber, her§eydcn hiiyiik ve yiice olan da Benim" der. Ku| 
"La ilahe illallahii vahdehii la §erike Ich" dcdigi zaman Allahti Tcala : 
"Kulum dogru soyliiyor. Allah, yalniz Benim. §erikim, benzcrim, 
e§im ve dengim yoktur" der. Kul "La ilahe illallah" ve "La havle ve 
la kuvvete ilia billah" dedigi zaman, Allah ■ — Celle Celaliihu — : "Ku- 
lum dogru soyliiyor, giig ve kuvvet Beninidir" buyurur. Ayni zaman- 
da bu kelimeleri sckerat-i mevl anmda soyleyen kimseyi Cchennem 
yakmaz.x (942) 

Mus'ab Bin Sa'd babasindan, babasi da Resulullah'tan §6yle ri- 
vayet ediyor : 

«Her gun bin sevab kazanmaktan aciz misiniz? Bu nasil olur ya 
ftesulallah? Diyene cevaben: Yiiz kerre "Stibhanallah" dersiniz, bin 
tane gtinahimz mahvolur vc dciterinizc bin sevab yazihr.n (943) 

Sesul-i Ekrem Ebfl Musa'l - E§'arl'ye «Ey Kays'in oglu Abdullah» (942) Tirmiii. 

(943) Muslim. 868 IHYAU ■ULCMt'D-DIN — Cill: 1 - ROB'UX - IBaDAT 

(Ismidir) veyahut «Ya Eba Musa» <bu da kiinyesidir) diye hitab ede- 
rek §6yle devam etmi§tir : 


«Cennet hazincleiinden (ve diger rivayette) ar§m altindaki ha- 
zlnelerden bir hazineye seni h'§ad edcyim mi? Evet ya Resfilallah ir- 
gfid buyur, demesi tizerine Resulullah: "La liavle ve la kuvvcte iUit 
billah" de» diye buyurdular. (944) 

Ebu Hureyre rivayetinde : 

«Ar§-i A'zam'in altinda ve Cennet hazinelcrinden olan bir araeli 
sana ogreteyim mi? O "La IiavJe vela kuwete ilia billah" soziidur. 
Blr'kul buiiu soyleyince AHahu Teala "Kulum Islam oldu ve teslim 
oldu" Imyurnr.B (945) 

j*£ fo attest p'j&&> &1W 

«Kim, her sabah "Allah'i Rab, Islarm din, Kur'an'i imam, Mu- 
hammed Aleyliisselami resul ve nebi olarak tanidim ve kabul ettim'' 
dersc, Kiyamet giinundc Allahii Teala'mn kendisini razi ethiesini hak 
etmi§tir.» (946) (944) Buhari He Muslim. 

(945) Nesei ve Hakim. 

<946) Ebu Davud ve Nesci, Tirmizl. 9 uncu Ki'iAB ~ I inci BAB — DlGER ZiKIRLERlN FAZlLETi 869 

Diger bir rivayette «Allah, bu adamdan razi olur» denilmistir. 

Mucahid: «Evinden $ikan bir kimse, «Bismillah» dedigi zaman, 
bir melek «Hidayete ula§tin» der. «Tevekkeltii ala'llah» dedigi zaman, 
AUahu Teala «Ben sana yeterim» buyurur. «La havle ve ]«. kuvvete 
ilia billahw dedigi zaman melek, «Her tehlikeden kurtulmus, olduna 
der. Bunun uzerine seytanlar iiHidayete ulasan, Allah kendisine kafi 
olan ve Allah'in himayesine girenden daha ne umarsinn diyerek ya- 
nmdan uzakla§irlar.» Demistir. 

§ayet, diger ibadetler bu kadar yorucu, zikrullah bu kadar kolay 
oldugu halde, nasil olur da zikir, onlardan daha faziletli ve daha fai- 
deli olur? Dersen, bilmis, ol ki, bunun hakikatine ermek miika^efe li- 
mine vabestedir. Burada yani muamele ilminde agiklayabilecegimiz 
§udur ki: Faideli olan zikir, devamh ve kalb huzuru ile olan zikirdir. 
Gafil kalb ile yalmz dilden yapilan zikrin faydasi azdir. Bu hususu 
te'yid eden haberler de vardir. Huzur-i kalbin de devami garttir. Hat- 
ta bazan kalbin huzuru ve.ekseri diinya me§galesiyle yapilan zikrin 
yine faydasi azdir. Devamh veya ekseriyetle huzur-i kalbin bulunma- 
si diger ibadetlerden evvel gelir. Hatta butiin ibadetler kalbin huzuru 
ile degerlenir. ibadetlerin neticesi huzurdur. Zikrin de evveli ve ahiri 
vardir. Evveli tins ve muhabbeti gerektirir. Zikrin sonu ise iins ve mu- 
habbeti tevlid eder. Zikirde aranan bu ikinci kisimdir. (punku miirid, 
ilk halinde kalb ve lisamni vesveselerden kurtanp Allahti Teala'mn 
zikrine baglamakta zorluk geker. Eger muvaffak olursa, zikr ile un- 
siyet peyda eder ve kalbinde zikrettigi kimseye kars.i bir muhabbet 
uyanir. Bunun bbyle olmasina §a§mamak lazimdir. Qiinkil bir adam 
yabanci birisini, guzel vasiflan ile baska birisine anlata anlata, o 
adamin gonltinde ona kar§i giyabi bir a§k uyanir ve ona hayalen a§ik 
olur, ki bu gorulegelen bir vaziyettir. Sbnra bu a§kin neticesi olarak. 
onu anmadan duramaz bir hale gelir. Qunkii bir s.eyi seven daima 
onu anar. Bir §eyi 50k anan da ne olsa onu sever, iste AUahu Teala- 
yi zikretmenin evveli de boyledir. Zikr olunan Allah ile iinsiyet pey- 
da edip ona kar§i muhabbet hasil oluncaya kadar biraz miiskilat ge- 
ker. Sonra da O'nu anmadan duramaz hale gelir. Mucib mueeb olur. 
Meyve agaci meyve verecek hale gelir. i§te bazi ariflerin «Yirmi sene 
Kur'an iizerinde yoruldum, amma sonra da yirmi sene zevkini siir- 
dunw dediklerinin manasi da budur. Zevk alma, ancak iinsiyet ve 
muhabbetten dogar. Dnsiyet de devamh yorgunluk ve uzun zahmet- 
lerden sonra hasil olur. Oyle ki, devam ile bu zahmet itiyat halini alir. 
Bunu da flisak gormemek lazim. Qunkii insan ahskin olmadigi bir ye- 
mekte zorluk geker. Fakat sonradan mizaca uygun gelmege ba§lar, 
.870 IHYAU 'IjXCMt'D - DM — Cilt: 1 — RUB'UX - 1BADAT 

ona ah§ir ve bir daha o yemegi birakamaz. insan bas.langi§ta zorluk- 
la tahammul ettigi kulfetlere sonradan aligir. 

Nitekim sair: «NeIis oyle bir §eydir ki, ba§langicta ona zorlukla 
yaptinlan §eyler, sonra onda tabiat haline gelir» diyor. Boylece Alla- 
hii Teala'nin zikriyle unsiyet peyda ettikten sonra, ancak olumle ay- 
rilabilecegi mal, evlad, mevki ve hatta nefsinden bile siynhr. Yalniz 
zikrullah ile basbasa kalir. Eger boylece zikrullah He unsiyet peyda 
ederse, ondan faidelenir ve zikre mani olan hallerden siynlmis. 
olmaktan zevk duyar. Zira diinya hayatmdaki zarurl ihtiyaclar, AI- 
lahii Teala'yi zikretmege man! olur. Ancak oldukten sonradir ki, ken- 
disi ile mahbubu arasinda bir mani kalmaz. Bu manilerin ortadan 
kalkmasiyle ona ragbeti artar. Bu sebebtendir ki, Restil-i Ekrem : 

uRuhu'i - Kuds kalbime soyle ilka etti. (Allah'tan basjka) kimi 
seversen scv, intitlaka ondau aynlacaksinn buyurdu. (947) 

Resiilullah burada diinya ile alakali olan §eyleri kasdetmi§tir 
Ciinku bunlar kendisi igin, olumii ile beraber yok olur giderler. Her 
§ey fani; baki olan ancak Allah'tir. Kendi hakkinda dunyadaki her 
§eyin yok olraasi, omrunun sona ermesiyledir. Amma tJns-i tlahi ise 
oldukten sonra da civar-i ilahlye yiikselmekle devam eder. Zikir sa> 
yesinde mczkiir ile mulakat hasil olur. Bu da kabirdekilerin dirilip, 
gogsiinde gizli kalan niyetlerin agiga cikmasindan sonradir. Oldukten 
sonra yok olmu§ gitmistir. Daha zikrullah nerde kahr deyip oldukten 
sonra zikrullahm devamini inkara kalkismak dogru olmaz. £unkii 
bunun yoklugu alem-i mulk ve §ahadetten yani gSriiliir alemden yok- 
Iuktur, alem-i melekuttan yok olmaz, gdrulmeyen alemde oldukten 
sonra da mevcuttuv. Nitekim Resul-i Ekrem buna is&ret ederek : 

«Kabir, ya Cermet bah$clerinden bir bailee veya Cehennem £u- 
kurlanndan bir cnkui'dur.n (948) 

«§ehidlcrm ruhlari, yesH kustann kanatlan arasindadir.» (949) 
buyurmiutur. Yine Bedir'de Oldiirulen mu§riklere hitaben : 

«Ey filan killer, AUah'in size va'detligi azabi buldunuz niu? 
Ralibimin bana va'dcttigi (nusreti) Ben hak olarak buldum» buyur- (947> llim bahsinde geemfgtir. Bak. Sf : 323. 

(948) Tirmizi, EbG Said'den. 

(949) Muslim. fori Mes'fld'dan. 9 uncu KtTAB - 1 inci BAB — DlGER ZlKtRLERfN FAZILETi 871 mu§tur. Bunun iizerine Hazret-i Orner (Radiyatlahu anh) : «BunIar 
la§e olmu§; nereden duyup nereden cevab verecekler?n deyince, Re- 
sulullah : 

((Hayatim kabza-i kudretinde olan Allah'a yemin cderim ki, be- 
nlm sbziimii siz onlardan daha fazla duyainazsimz, fakat onlar cevab 
vcrmege muktedir degiller» buyurmu§tur. (950) 

Butiin bunlar olumun yokluk olmadigini kat'i olarak ifade et- 
mektedir. Mu§rikler hakkinda Miislimdeki hadis bu iken mii'minler 
ve sehidler hakkinda da §6yle buyurmu§tur : 

(lOnlann rulilan ye§il kanath kuglarm kursaklarinda ve Ar§-1 
A'zamm altinda asilidir.» (951) 

i§te §u sbzlerle i§aret edilen bu vaziyet Allah'i zikretmege mu- 
nafi degildir. Nitekim Kur'an-i Kerim'de : 

«Allah yolunda oldiiriilenleri sakm olii samnaym. Bil'akis onlat 
Rablan katinda diridirfer. AHah'in bol ni'methideii onlara verdigi 
geylerle sevinc i§inde tiziklanjrlar. Geri kalarak kendilerine katilmi- 
yanlara his korkulacak ve kederlenecek bif§ey oliuadigim miijdelemck 
isterler.» (3 - Al-i imran : 169, 170) 

Buyurulmaktadir. 

§ehidlerin ustun mevkii, Allahu Teala'yi zikrin faziletindendir. 
Cunkii matlub olan son nefesdir. Ya-ni diinya sevgisinden ve Allah- 
tan baska her§eyden alakayi keserek, butiin mevcudiyeti ile Allah'a 
tevecciih etmektir. Insan kendisini bu hale getirebilir. Fakat bu hat 
uzerinde olmasi, ancak dii§man ile cihada baghdir. Du^man kar^isi- 
na gikan, dtinyanin mal, evlad, aile ve mansib gibi her nevi varhgm- 
dan alakasini kesmistir. Qiinkii bunlan hayati igin isterdi. Halbuki 
Allah sevgisi ve nzasi ugrunda hayatim hice saymi§tir. Bundan da- 
ha ustun bir §ekilde Allah'a miiteveccih olmak duguniilemedigi ' iijin, 
§ehadetin derecesi yiikselmis, ve faziletine dair pek Qok ayet ve hadis- 
ler varid olmu§tur. 

Bunlardan birisi Uhud harbinde Abdullah ibn Amr el - Ensari §e- 
hid oldugu zaman Resulullah'in Cabir'e hitaben buyurmu§ oldugu $u 
hadlsdir : (950) Muslim, Enea'teit; 

(95!) tbn Mfice, Ka'b bin Mfilik'den. 872 1HYAU 'ULOMt'D-DW - ait: 1 - RUB'UX - 1BADAT 

«Ey Cabir (§ehid olan sahabinin ogludur), Sana bir miijde habe- 
ri vereyim mi? Cabir: "Evet ver, ya Res&lallah" deyince, Kesul-i Ek- 
rem: Allahii Teala babam dtriltti ve huzur-i manevisme aldi ve "Ey 
kulum, dile benden ne dilersin, istcdigini sana verecegim" buyurdu. 
Baban da, "Ya Rab, senden dilegim: Beni dunyaya $evir gideyim, bir 
daha senin rizan ugrunda Habibinin ontinde muharebe edip tekrar 
sehid olayim" dedi. Allahii Teala "Benirn irade-i aliyyem bir defa gc- 
lcnlerin bir daha geri donmemesine taalluk etmi§tir" buyurdu.» (952) 

Dtinya ile alakasmi keserek tamamiyle AHah'a teveccilh eden kim- 
senin bu hal uzere olebilmesinin yegane senebi, dtisman kar§ismda 
muharebe ederek olmektir. Cunku o anda olmezse, belki zamanla 
diinya sehvetleri onun kalbini kaplayarak tlah! zlkirden ahkor. Bunun 
icin marifet erbabi son nefesden son derece korkarlar. Ciinku kalb. 
her ne kadar zikrullah'a baglandi ise de donebilir. Diinya §ehvetleri- 
ne iltifat edenler bu gibl fitnelerden kendilerini kurtaramaz. Son za- 
manlannda kalbine dunya sevgisi girer ve bu hiU ile dtinyadan ayn- 
hrsa, oldtikten sonra da bu hayata doner ve yeniden gelmegi arzu 
eder. Bu gibilertn ahiretten nasibi azdir. «Zira insanlar yasadiklan gi- 
bi oliirlcr vc ijldiikleri halde dirilirlem O halde bu gibl vartalara du§- 
menienin en salim yolu §udur. Maksadi ganimet mail elde etmek veya 
kahramanlik ile nam salmak olmayip, Allah'm adim yticeltmek ve 
Allah nzasi ugrunda sehidlik olmah ve de tam kalbl AUah'a bagh ol- 
dugu halde sehadete ermelidir. 

t§te bu gibiler hakkmda Allahii TealS. oCennet karsdigihda mti'- 
minierden mal ve canlanni satin alir» buyurmugtur. Duny&yi verip 
Ahireti satin alan da i§te budur. §ehidln hali, «La llahe UlaUahn Ke- (032) Tirmizi. Ibn Mace ve Hakim, Cabir (R.A.) den. 9 uncu KlTAB - 1 inci BAB - DlGER ZtKtRLERlN FAZILBTt 873 

lime-i tevhidinin manasma uygun gelir. £iinku $ehidin, Allah'tan,. 
Allah sevgisinden ba§ka bir gayesi yoktur. Hakikatte insan oglunun 
maksadi ne ise mabudu da odur ve her mabudu onun ilahidir. §ehid, 
h'san-i hal ile de «La ilahe illallaha diyor. Qiinku s.ehidin Allah'tan ve 
Allah'a ulasmaktan baska bir maksadi yoktur. Yalni-z dili ile kelime-i 
§ehadeti soyleyip tavr u hareketi ona uygun olmayanlarm vaziyeti 
Allahii Teaia'nm me§iyyetine baghdir. Dilcrse affeder, dilerse azab 
eder. Tehlikeden salim degildir. iste bunun iein Resul-i Ekrem «La 
ilahe illallahu kelime-i tevhidini diger zikirler iizerine tercih etmigtir. 
Ve tergib mahiyetinde kayitsiz olarak bunu mutlak §ekilde zikr et- 
mi§tir. Sonra bazj yerlerde de sidk ve ihlas ile kelime-i tevhldi §art 
ko§tu ve «bir kcre ihlas ile la ilahe Hiallah cliycn» buyurdu. ihlasm 
manasi ise, dil ile halin birlesmesi demektir. 

Dil ve halimizle, zahir ve batinimizla son nefesinde «La ilahe 
illallah» diyen kullanndan olmamizi Allah'tan dileriz. Bu sayede 
dunyaya iltifat etmedigimiz ve ona meyil vermedigimiz ve Allah'a 
miilakati sevdigimiz halde dtinyaya veda etmis. olabilelim. Zira vus- 
lati sevenin, Allah da mulakatmi sever. Allah'a ula§mayi sevmeyen 
kimsenin mulakatmi Allah da sevmez. i§te bu anlattiklanmiz zikrin 
ehetnmiyetini bildiren bazi rumuzlardir ki, muamele bahsinde daha 
ileri gitmek mimikun degildir. IKlNCi BAB duAnin PAZlLETI, AdAbi ve hazreti peygamber efen- 

DIMtZDEN (3.A.) VARID OLAN BAZI DUALARIN FAZlLETi 

ILE tSTtGFARTN, RESUL-i EKREM tJZERINE GETIRILEN 

SALAVAT-I §ERIFELERIN FAZlLETi BEYANINDADIR. DUANIN FAZlLETi Bu husustaki ayeller: 
Allahu Teala buyuruyor : 

«KuUarim, sana bcnclcn sorduklan zainan (Bilsinler ki) §uphc- 
siz ben onlara yakimm. Benden isteyenin, dua ettiginde duastni kabul 
ederim. Artik onlar da bentm davetime icabet elsinlcr.n (2-Bakara: 
186). 

«Babbinize gonulden ve gizlicc yalvann. Dogiusu, O a§in giden- 
Icri sevmez.n (17-A'raf: 55). 

^A 7 .,^ \ J >— ♦*■ . JJr~- -\r** 

«Ve rabbimz, bana dua. cdin, ben de sizin davctinize icabet ede- 
yira buyurdu. Bana Ibadct etmckten kibr edenlcr hakir olarak Cehen- 
neme girecekler.» (40-Mii'min: 80). 876 fHYAU ULOMlD-DtN — Cilt: 1 — RUB'U'L- IBADAT «lstcr Allah diycrek dua el, istcr Rahman diye dua et. Ikisi de 
Allahii Tcalanm csma-i hiisnasmdandir.» (17-isra: 110). 

Nu'man bin Be§ir, ResGl-i Ekremin goyle buyurdugunu riv&yet 
ediyor : ^ 'xcJ& *U 2 J\1 nDiia, ihadctin ta kcndisidir.n 
Ve sonra da; * ' ->.-»! icBana dua edin, size icabct edcyim.» {40-Mu'min: 60) ayet-i ce- 
lrlesini okumu§tur. 

Yine Resul-i Ekrem:. „ 

, «Diia ibadctin iligidir.n (953) 
Yine Resul-i Ekrem : 

«AUah katinda duadan makbul ve laymetli his bir gey yok- 
tui-.i* (954) Buyurmu§tur. 

Ebu Hureyre'nin rivayetinde yine Resul-i Ekrem §6yle buyuru- 
yor : <953) Tirmizi. Enes'den. 
(954) Tirmizi. 9 uncu KtTAB — 2 nci BAB — DUANIN ADABI 877 

«KuI, duasinda ii? scyin birim almaktan ^asjmaz. Ya dua sayc- 
sinde gtinatn bagi§lanu\ veyab'ut pe§m bir miikafat alir, veyahut ahi- 
rette kargiligmi bulur.n (955) 

Ebu Zer (Radiyallahu anh) §6yle buyuruyor: «iyilik uzerine ya- 
pilan du&lar yemege katilan tuz kadar olmahdir.» 

Yarn dua, kisa ve ozlu olmahdir. 

Yine Reslll-i Ekrem : 

«Allah'in fazlmdan isleyin. Allah, krndisindcn isteiimegi sever, 
tbadetlerin makbfilii, fei-ahhgi bcklcmcktir.n (956) 

DUANIN ADABI 

Duanin on adabi vardir : 

1 — SJerefli vakitleri araiuak : Sene ii:erisinde arefe giinleri, ay- 
lardan Ramazan ayi, haftada cura'a gunii ve gecelerde seher vakti 
gibi. Nitekim Kur'an-i Kerimde : 

«Ve seher vaklinde otilar istigfar cder!cr.» (31-Zariyai : 18) Bti- 
yurulmugtur. 

Resul-i Ekrem de hadis-i serifinde buyuruyor : (955) Deylemi, «Miisnedin - Firdcvs* de. 

(956) Tirmtzi, Jbn Mes'dd'dan. 878 1HYAU 'ULCMt'D - DfN - Cilt: 1 - RUB'U'L - 1BADAT 

tiGecenin ii^te biri kaldigi zainaii, AUahii Tcula, birinci kat sc- 
maya tecelli cderek (oratian kutfanna hitaben): "Yok mil istigfar 
eden, onu magfiret cdeyim, yok mu isteycn, diledigini vereyim, yok 
mu dua eden duasim kabul edeyim", buyurur.» (957) 

Hatta Yakub Aleyhissetam, kendisinden istigfar dileyen ogulla- 
nna kar§i :-... A Jo>^*J 5 iilJ-\ Oj-" «Sizin 15m yakinda Rabbime istigfar edctim.» (12-Yusuf: 98) 
buyurmasi, dualann kabul olacagi seher vaktini beklemek icm idi. 
Hatta denildi ki seher vakti kalkti, ogullannin afvi icin dua etti, 
ogullan da ardinda «amlm) dediler, Allahu Teala, «Ben onlari hem 
afvettim, hem de Peygamber yaptim» buyurdu. 

2 — §crefli hallcrden istiladc ctmek : Nitekim Ebu Hureyrc (Ra- 
diyallahu anh) soyle buyuruyor: «G6k kapilan, islam ordusu ile kuf- 
far ordusunun kar§ilas.tigi, yagmurun yagdigi ve farz namazlannm 
kihndigi esnalarda agilir. Bu vakitleri ganimet bilerek dua. edin.» di- 
ye haber vermektedir. 

Mucahid : «Namaz vakitleri hayirli saatlerde kilimr. Bu vakitler- 
de, namazlann pes,inden Allah'a dua edin* buyurmugtur. Resul-i Ek- 
rem de hadis-i §erifinde : 

>*>%* &CCf\l '^-> ^ 

«Ezan ile ikamet arasinda yapilan dua red olunmaz.» (958) bu- 
yurmugtur. Diger hadiste de : (357) Btihari ile Muslim, Ebu Hureyre'den. 

(950) Ebu Davitd, Nes£! ve Tirmizi, Hz. Enes'tcn. 9 uncu KlTAB — 2 nci BAB - DUANIN ADABI 879 «Oruclunun duasi red olunmaz.» (959) buyurmu§tur. 

Ashnda vakitlerin §erefi de, hallerin §erefine raci'dir. Mesela se- 
her vakti, kalblerin berrak, te§visten hall ve halis oldugu bir vakittir. 
Arefe ve cum'a giinleri de Allahm rahmetine hazirlanma vaktidir. i§te 
bu saydiklarim, vakitlerin §erefli olmalarinin sebeblerinden birisidir. 
Vakitlerin §erefi i?in daha nice esrar vardir ki, beser ona muttali ola- 
maz. Aynca secde hali de dualann kabuliine uygun du§en hallerden- 
dir. Nitekim Ebu Hureyre Resul-i Ekrem'den §6yle rivayet ediyor : 

iiKuluu, AUah'a en ?ok yakin oldugu, sccde halidir. Sccdcdc Al- 
lah'a 50k dua cdin.» (960) 

tbn Abbas (R.A.) Resul-i Ekrem'den $6yle rivayet etmi§tir: 

«Riiku ile siicudda Kurlan okumakian nieii'olunduni. Riikuda 
Rabbinizi tazim edin "Suhharie Rabbiyel azim" deyin. Secdedc ise, 
dua edin. Qiinkii secde hali, dualann kabuliine mtisait olan bh- hal- 
dir.w (961) 

3 — Kibleyc donerek, kolluklarimn alti giiiiilecek §ckildc cllcri- 
ni kaldinp dua ctmektii: Cabir bin Abdutlah'm rivayetinde: «Resul-i 
Ekrem (S.A.V.) Arafat'ta kibleye donerek aksama kadar dua etti» 
buyurulmu§tur. Selman, Resul-i Ekrem'fn soyle buyurdugunu haber 
veriyor : (959) Tirmizi. 

(90)) Muslim. 

. (961) Muslim. 880 1HYAU 'ULOMl'D DIN — Ciit: 1 — RUB'U'L - IBaDAT «Muhakkak ki, sizin Rabbiniz haya ve kcrem sahibidir. Kullari 
ellerini kaldtrip kcndisinden bir scy istediklcri zaman. onlari bo§ ,ce- 
virmekten haya eder.» (962) 

Enes'in rivayetinde §6yle deniliyor : «ResuI-i Ekrcm dua cfctigi zaman koltuk alti goriiliinceye kadar 
ellerini kaldinr ve duada parmaklan lie i§aret etmezdi.» (963) 

Yine Ebu Hiireyre'nin bir rivayetinde Resul-i Ekrem duasmda 
iki parmagiyle i§aret eden bir adama tesaduf ettiglnde: «Tek parmak 
ile i§aret et» buyurdular. 

Ebu'd - Derda (Radiyallahu anh) : iiEHeriniz baglanmadan once 
dua icin onlan kaldirin.n Buyurmu§tur. 

Boylece dua ettikten sonra ellerini yviziine surmelidir. Nitekim 
Hz. Omer (Radiyallahu anh) in rivayetinde: «Resul-i Ekrem ellerini 
duaya kaldirdigi zaman yiizunc siirmedcn salivermezdi.» deniliyor. 

ibn Abbas'm rivayetinde: «RcsuI-i Ekrem dua ettigi zaman avuc- 
lanm birlestirir ve ic kismini yiiziine dogru cevirirdin denilmektedir. 

Bu anlattiklanmiz, duada ellerin duru§ keyfiyetidir. Dua eder- 
ken gozler semaya kaldirilmaz. Nitekim bir hadisinde Resul-i Ekrem : 

uDuada gozlerini semaya kaldiranlar, bu adetlerinden vaz fee- 
meli. Yoksa gozlerini n (ziyasi) alinu-.n (964) Buyurmu§tur. (963) Tirmizi ve Ebu DSvild. 

(963) Muslim. 

(964) Muslim, Ebu Hiireyre'den. 9 uneu KtTAB - 2 nci BAB - DUAYI GIZLtCE YAPMAK 881 

4 — Duayi gizlice yam hafif sesle yapmak : Nitekim Ebu Musa'l- 
E§'ari diyor ki: «Resul-i Ekrem ile bir yolculuktan donmii§tuk. Me- 
dine'ye yakla§tigimiz zaman, Resul-i Ekrem tekbir almca, herkes yiik- 
sek sesle tekbir aldi. Bunun iizerine Resul-i Ekrem : 

i 

«Ey insaiilar! Sizin duit cttiginiz (Allah) ne gaibtedir ve ne de 
sagirdir. Sizin dua cttiginiz (Allah) sizinle atlannran boynu arasin- 
dadir.D (965) buyurdu.» 

Hazret-i Ai§e, Allahli Teala'nin : 

((Namazmda ne fazla bagir, ne de sesini gizle, yani orta derecc- 
de oku.» (17-isra: 110) 

kavl-i kerimindeki «bi-salatike» den muradi «bi-dua'ike» dir, buyur- 
du. Yani dualarimzi bagirarak yapmaym, algak ses ile yapm demek- 
tir. 

Nitekim Allahu Teala duasuu gizlice yaptigi itjin Zekeriya Aley- 
hisselami sena etmek iizere §6yle buyurdu: 

«0, Rabbine gizlice niyaz ettigi zaman.w (19-Meryem: 3). 
Diger Ayet-i celilede de : 

flRabbinue gonulden ve gizlice yalvann.a (7-A'raf : 55). buyu- 
ruiuyor. (965) Buhlxl ile Muslim. 

C. I - F. 56 882 k« ?,- ■'".:;-MrDDIN — Cilt: i -- RUB'U'I. - IfUDAT 5 — Duada yapmacik sozlerden sakinmaktir. Dul eden (kapi- 
daki sail gibidir) : tevazu ve husu icinde istemeli ve kulfetH sozler- 
den sarf-i nazar etmelidir. 

Resul-i Ekrem bir hadiste : 

«ileride, duada haddini tccaviiz cden cemaatler lureycccktir.» bu- 

yurmu§tur. Allahu Teala Kur'an-i Kerim'de buyuruyor : 

uRabbinizo goniilden ve gizlice dua edin, O. asari gidenlcri sev- 
mez.» (7-A'raf : 55). 

Duada tekelliif edip seci'Ii sozler konu§anlan Allah sevmez. En 
dogrusu Hazret-i Peygamber ve sahabelerinden varid olan dualardan 
fazlaya kacmamaktir. Qiinkii insan, bazan haddini asjarak luzumsuz 
§eyleri isteyebilir. Bunun igin Muaz'dan §6yle rivayet edilmistir : 
«Cennette bile alimlere ihtiy&.c vardir. Qunkii Cennet halkina, ne is- 
terseniz isteyin dendigi vakit onlar ne isteyeceklerini ve nasil isteye- 
ceklerini bileraiyecekleri i$in alimlerden sual edeceklerdir.» 

Diger bir hadiste de : 

«Duada scci'den, yaymacik sozlerden kacimn. "Allahim! Senden 
Cenneli ve brni Ccnnctc yukla^tiracak siiz vc amcli diler; Celiennem- 
den vc Cehcnnemc yaklastiracak soz vc islerden sana siginitira" dc- 
mck kafidim, buyurdu. (966) 

Yine haberde : C06G) Bu ifnds ile garibtir. 9 uncu KiTAB — 2 nci BAB — DUADA YAPMACIK SOZLERDEN KA^INMAK 883 utleride 6yle insanlar gelecck ki, onlar dua ve temizlikte liaddi 
a§acaklardir.» Buyurulmu§tur. 

Seleften bir zat, kissaci bir duahana tesadiif ediyor. Adamin boy- 
le seci' ve yapmacik sozler ile du& ettigini gBrunce: «Bu seci' ve bu 
kiilfeti Allah'a kar§i mi yapiyorsun? Bilmis. ol ki, ben Habib-i Acemi- 
yi §6yle dull cderken gordiim: "Allahim bizi, iyilerden yap. Allahim, 
Kiyamet gunii bizi mahcub etme. Allahim, bizi iyi i§ler yapmaga mu- 
vaffak eyle." insanlar da her k6§eden onun duasina istirak ederlerdi. 
QJunkii duasinin makbul olmasiyle tanmmi§ bir zatti.«> dediler. 

Diger bazilan da: Dua fesahat ile degil, tevazu' ve hu§u' ile ya- 
pilmahdir, dediler. 

Denildi ki: Hakiki alimler ve Allah'm dostlanndan olan bazi eb- 
dallar, dualannda yedi kelimeyi asmazlardi. Nitekim Bakara Suresi- 
nin sonundaki ayetler de bunu ogretmektedir. Allahii Teala kullari- 
nm dualannda, bu miktardan fazlasini haber vermemi§tir. 

Seci'den gaye kiilfetli sSzler aramaktir. Qiinku bu tarzda dua 
edenin hali, duaya uygun degildir. Yoksa vezinli kelimeler demek de- 
gildir. Resul-i Ekrem'in duasmda bile kiilfetsiz, mevzun kelimeler var- 
dir. Nitekim bir duasinda : «*£ C *fil "d\S Sjo U-j ty jj^il;-5*^ ji^ $\j 

«[Allahim!] riiku ve siicud ederek sozlerindc duran \e sana ya- 
kin olan mukarreblerle beraber, korkulu giinde emniycti ve ebediyet 
guniinde Cenneti senden dilerim. Zlra dilcdigini yapan, merhamet 
edip aciyan, ancak Sensin.» (967) Diye buyurmustur. 

Metindeki kelimelerde seci' vardir. Fakat bu, kiilfetsiz ve kendili- 
ginden akip gelen bir seci'dir. Buna mumasil daha niceleri vardir. O 
h&lde dua eden zat, eserde varid olan dualar ile kifayet etmeli veya 
kiilfetli sozlerden kagmmalidir. Dua ederken aczini ifade etmeli, hu- 
zur ve husuL' iginde zilletamiz bir lisan ile yalvarmalidir. Allahii Te- 
ala'nin sevdigi ve kabuliine mazhariyet kazanacak olan, ancak bu gi- 
bi dualardir. (967) Tirmizi, ibn Abbas'tan. 834 IHYAU "ULCMl'D-DIN — CHI: 1 — RUB'U'L-lBADAT 

6 — Huzu vc liu§u' iginde Allah: tan korkarak vc kabulimii uma- 
rak istedigi §eyde israrla durmaktir : (Tazarru ve hu§u'a dair misal- 
ler yukanda ge(jmi§tir.) 

Simdi ragbet ve rehbete dair mis&lleri verelim : 
&YETLER : 

nOnlai iyi i§leie ko§arlar, sevatia ragbet ve ikabdan korkarak bi- 
ze dua ederler.w (21 -Enbiya- : 90) 

«Babbinize gizli ve goniilden dua edin.» (7-A'raf : 55) 
HADlSLER : cr^ «AUahii Teala, Mr kulunu sevdigi zaman, yalvan§iiii duymak 
igin, onu bazi dcrtler He miibtcla eder.n (968) 

7 — Duasinda azimli ve kabuliinde iimitli olmak suretiyle Al- 
lah'a kar§i hiisn-i zanda bulunmaktir: Bu husQstaki hadisler : 

-a >i t^*-i* "i ii L> IS tdi" iy £ii ii 

«Dua ettiginiz zaman: Allahim! Dilersen beni magfiret cylc, di- 
lersen bana rahmet eyle, deineyin. Isteyeceginizi kat'i surcttc Allah,' - 
dan isteyin. Zittcn onu icbar edecek hi$bii- kuvvet yoktur.» (969) (9GB) Ebfl Mansur Doylcmi, Enes'den. 
(9G9) Buliai 1 ! He Muslim, Ebu Hiireyre'den 9 uncu KfTAB — 2 r.ci B\B ■- DUADA LSRAR ETMEK 885 


J 1 J (iSizden biriniz dua cttigi zaman kabul olunacagma biiyiik limit 
beslesin. Qiinku onun kabulii Allah i^in kolaydir.n (970) 

% j > i»\ 3 i/iiij jifji %>■ £^ ^ ^ 

«Dua ettiginiz zaman, kabul olunacagma inanatak AHah'a dua 
edin. Bilmig olunuz ki, gaflctle yapilan dualan Allah kabul ctmez.» 

(971). 

Siifyan bin Uyeyne: «Kimsenin kusurlan, onu dua etmekten ali- 
koymasin. Qiinkii Allahu Teala en kotii mahliik olan §eytanm bile 
duasim kabul etmi§tir.» Rahmet kapisindan koguldugu vakit : :•>.■, i *>.*,> ttRabbim! (tnsanlar) dirilinceye kadar bana miihlet vein diyc 
dua edince, «Vakt-i ma'lunia kadar bekletilenlerdensin; sana muay- 
yen Mr zamana kadar musaade edilmi$tir.» (7-A"raf : 14, 15) Buyur- 
mu§ ve dilegini kismen olsun kabul etmi§tir. 

8 — Tekrar tekrar isteyerek duasinda israr etmeklir: 
Ibn Mes'ud, Resul-i Ekrem hakkmda §oyle rivayet ediyor: 

>• tie. jt^. jb. v>\ j t.JiSU'i CVfii 

«Dua ettigi zaman iic kere dua edcr vc Allah'dan bir §ey istedigi 
zaman uc kere isterdi.» Ayni zamanda duada aceie edip gecikmekden 
iizuntu duymamak lazim. Zira Resul-i Ekrem : (970) Ibn Hibban, Ebfl Httreyre^en. 
,(971) Ttrmizi, Ebfl Hureyre'den. 886 IHYAU 'ULOMi-D-DIN — Cilt: 1 — RUB'U'L - IBADAT 

«AUahu Teala duamzi kabul eclcr. Ta ki dua cttini, hala kabul 
olmadi deyip acele etmedikce. Allah 1 tan colt isteyin. <^unku siz ke- 
rem sahibindcn istiyorsunuz.» (972) buyurmu^tur. 

Hatt& zatin biri: nAllah'tan- yirmi senedir bir dilekte bulundum; 
heniiz dilegimi yerine getirmedi. Fakat duamin kabul edileceginden 
eminim, bundan umidirai kesmem. istedigim §ey bo§ ve luzumsuz §ey 
leri terk etmekte bana yardimci olmasithr» dedi. Yine Resul-i Ekrem 
bir hadisinde §6yle buyuruyor : .rfii i 'xji jii' *xtf ^'&> 'tffo ^f^ ju'.ij 

«5izden biriniz bhsuy isteyip dilegi kabul olimdugu zaman, "iyi- 
likler onun ni'metiyle tamamlanan Ailahii Teala'ya hanidedcrim." 
§ayet heniiz kabul edHmeitiig dileklci'i var ise, "her hiU u karda yinc 
ona hamdederim" desin.n (973) 

9 — Duaya Besmele ile bastamak : 

Duaya, arzu ettigin §eyi hernen istemekle degil, Ailahii Teala'nin 
adini anmakla ba§lamaktir. 

Seleme bin Ekva anlatiyor : 

(tSiibhane Rabbiye'l - aliyyi'I - a'la'l - vehhabu demcden Resul-i 
Ekrem'in hie bir duaya bagladigini duymadim.n (974) 

(972) Buhari ile Muslim, Ebu Hureyre'den. 

(973) Beybaki, Ebfl Hureyre'den. 

(974) Ahmed ve HAkim. 9 uncu KlTAB — 2 nci BAB — DUADA ESAS BATINf EDEBDtR 887 

Ebu -Suleyman Darani : cAllah'dan birs.ey isteyecek olan klmse 
once Salavat-i §erife getirsin, sonra ihtiyacim istesin ve sonra Sala- 
v&t-i §erife ile duasini bitirsin. Zira Allahii Teala'run iki taraftaki Sa- 
lavat-i swife'yi kabulederken aradaki dilegi de kabul etmemesi, onun 
keremine yakismazo demi^tir, Resul-i Ekrem de bir mtibarek soziinde 
soyle buyurmugtur : 

J £ -At %\i -£ /Jul ljvge %&. fa ]i;ii j ^ <>\ 

nAUah'tan bir §ey dileyeceginiz zainan, Salavat-i §erixe ile bagia- 
yin. Zira Allahii Teala iki dilekten birini kabul edince digerini reddet- 
raeme hususunda daha kercmlidir.o (Yani bir duayi kabul edince, di- 
gerini de kabul eder.) (975) 

10 — Duamn kabul olmasinda asil olan batini edebdir: O da 

tevbe etmek, helalle§mek ve butiin himmetini Allah'a baglamaktir. 
Duanm kabul olmasmda en kuvvetli ami! budur. 

Ka'ab el-Ahbar'dan §6yle rivayet edilmi§tir: Musa Aleyhisselam 
zamanmda biiyiik kurakhk ve kitlik olmu§. Musa Aleyhisselam Israil 
Ogullan ile tit; gun duaya ciktigi halde duasi kabul olmamiijti. Allahii 
Teala «icinizde koguculuk yapan kimse oldugu muddetce ben duani- 
zi kabul etmem» buyurdu. Musa Aleyhisselam : «0 kimdir? Bize bil- 
dir de onu aramizdan <;ikarahm» deyince, Allahii Teala: Ya Musa, 
ben sizi koguculuktan menederken kendim mi kogueu olayim?» diye 
vahy eder. Bunun uzerine Musa Aleyhisselam da: «Hepiniz kogucu- 
luktan tevbe edinij buyurmus, ve hepsi tevbe ettikten sonra Allahii 
Teala onlara rahmetini vermis,tir. 

Said bin Cubeyr de §byle anlatiyor: Yine israil Ogullannda ku- 
rakhk oldu. Zamamn hiikumdan yagmur duasma £ikinca: <cYa, Al- 
lah bize yagmuru verir, yahut da biz ona eziyet ederiz» dedi. «Sen 
Allah'a nasi! eziyet edebilirsin» denilince: uO'nun dostlanm oldiir- 
mekle» diye cevab verdi. Bu heyecan ile duaya i§tirak eden halkm di- 
legini Allah kabul etti ve yagmuru yagdirdi. 

Sufyan-i Sevri anlatiyor: Beni israil'de yedi sene yagmur yag- 
madi, kithktan copluklerdeki letjleri yiyecek vaziyete dugtuler. Hatta 
cocuklan bile yediler. Bu vaziyette daglara cikarak Allah'a dua etti- (975) Merffl olarak mehaz: bulunamami.jtir. Ebu Talib-i Mckki rivayet etmi^tir. 888 iHYAU •ULCMt-D-.DiN - Cilt: 1 - RUB'U'L - lB\DAT ler, yalvardilar ve niyaz ettiler. Fakat Allahii Teala onlarin Peygam- 
berlerine §6yle vahy etti: oEger bana dogru yiiriimekten ayaklarmiz. 
dizlerinize kadar siirtulse, elleriniz semaya degecek gibi yiiksek dag- 
lara tirmansamz ve duadan dilleriniz de yorulsa, kul haklanm ode- 
medikce, duaniza icabet etmem ve agladiginiza aciniam.» Bunun 
iizerine onlar kill ttaklanm odediler ve birbirleriyle helalla§tilar. Al- 
lahii Teala da rahmet ve bereketinl onlara indirdi. 

Malik -bin Dinar da soyle anlatiyor: Yine Ben! Israil devrindc 
zuhfira gelen bir kurakhktan duaya gikmi§lardi. Allahii Teala onla- 
rin peygamberlerine sijyle bildirdi: «Sen onlara haber ver, pis beden, 
haram ile dolmu§ mide ve kana bulanmis. eller ile benim karsima Qik- 
mi§, benden rahmet diliyorlar. Halbuki bu vaziyette rahmet soyie dur- 
sun, ancak benim gadabimi benden uzakhgi kazamrlar. Bu halls- 
rinden vazgegsinler, ki onlara rahmetimi vereyim.» 

Tabimden olan Ebu Siddik Naci de §6yle anlatiyor: Sujeyman 
Aleyhisselam maiyetiyle yagmur duasina c.ikmis,ti. Yolda sirtiistii ya- 
tan ve ayaklan havada bir karinca gordti. Kannca « Allahim! Ben de 
senin yaratiklanndan biriyim, senin rahmetine ve senin bana verece- 
gin nzka muhtacim, sen bizi ba§kasmm sucundan dolayi helak et- 
me» diye dua ediyordu. Bunu goren Siileyman Aleyhisselam: '<Geri 
donelim, yagmur igin gerekli dua ,yapilmi§tir» dedi. 

Evzai (Allah rahmet etsin) §6yle anlatiyor: Bir gun insanlar 
yagmur duasina cik.mis.ti. Bilal bin Saad, Allahii Teala'ya hamd ii se- 
na ettikten sonra: «Ey cemaat ! Kusurlu oldugunuzu itiraf edersi- 
niz degil mi?» diye sordu. Halk: «Evet, Allah afvetsin» dedi. Bunun 
iizerine Saad, cemaatiyle birlikte ellerini kaldirarak: « Allahim! Biz 
Benin "lyi davrananlara mes'uliyyet du§mez." (9-Tevbe: 91) buyur- 
dugunu biliyoruz. Kusurlarimizi itiraf ederek huzuruna geldik. Mag- 
firetin, bizim gibi kusurunu itiraf edenleredir. Allahim! Sen bizi af- 
fet, bize merhamet et ve rahmetini bize inzal eyle» diye dua etti. Al- 
lahii Teala da rahmetini inzal buyurdu. 

Malik bin 'Dinar'a, «AlIah'a dua, et, bize rahmet versinn dedikle- 
rinde: «Siz yagmurun geciktiginden §ikayet ediyorsunuz, ben ise bi- 
zim bu hal ve hareketlerimize gore uzerimize ta§ yagmasinin gecik- 
mi§ oldugunu soyliiyorum» dedi. 

Rivayet olundu ki: Bir giin Isa Aleyhisselam bir cemaat ile yag- 
mur duasi igin sahraya cikti, orada cemaate donerek: «Gunah i§le~ 
yen ve gunahkar olanlar geri donsun» buyurdu. Giinahkar olduklan 
igin herkes geri dondii. Icterinde tek bir kisi kaldi. isa Aleyhisselam 9 uneu KiTAB — 2 nri BAH — DU.vDA KSAS BA'FINt EDEBDiR 889 

ona ddnerek: «Sen hie giinah i§lemedin mi?» diye sual etti. Adamca- 
giz: «Vallahi bir defa namaz kilarken (parmagiyle i§aret ederek) §u 
goziim oradan geqen bir kadma ilisti, namazi muteakib bu goziimu 
Sikardim. Bundan ba§ka giinah i§ledigimi bilmiyorum» dedi. Eunun 
uzerine isa. Aleyhisselam; «0 halde' sen dua et de ben amin diyeyim» 
buyurdu. O da boyle yapti ve yagmur yagdi. 

Yahya Gassani de §SyIe anlatiyor: Davtid Aleyhisselam zamanm- 
da kurakhk oldu. Halk dua etmek i£in aralarmdan uq alimi se?tiler. 
Onlar da dua icin sahraya ciktiklannda itjlerinden biri ; 

(■Allahim! Kitabinda bize, zulm edenleri afvetmemizi bildirdin. 
i§te nefislerine zulm eden bizler, huzuruna geldik. Senden af dileriz. 
Bizi afveyle» dedi. Digeri : 

«Allahim! Kitabinda koleleri azad etmemizi bizlere tavsiye ettin, 
i§te kul olarak huzuruna geldik, bizleri azad eyle» dedi. Usuncusii de: 

dAIlahim! Sen kitabinda "Kapiya gelen saili reddetmeyin, ondan 
yiiz <;evirmeym" buyuruyorsun; i§te biz sail olarak huzuruna geldik, 
senden rahmet diliyoruz, sen bos. cevirme» diye dua edince Allahu 
Teala hepsinin dualanni kabul ederek rahmetini inzal etti. 

Ata es-Sulemi (Basra'da otururdu) diyor ki: Kurakhk oldu ve 
yagmur duasma giktik, Sa'dun el Mecnun'u kabristan i^ersinde dq- 
la§ir gordiim, o da beni goriince: «Ey Ata, bugttn insanlarin mezar- 
lanndan kalktiklan, dirilme gunti mu, yoksa Kiyamet gtinu miidur? 
Ne oluyor?» diye sordu. Ben «Hayir yagmur duasma cikiyoruz» de- 
dim. Mecntin: «Gunahkar ve dtinyaya bagh gonullerle mi, yoksa Al- 
lah'a mtiteveccih gonullerle mi Qikiyorsunuz» diye sorunca, ben: «Ha- 
yir Allah'a baglanmis, ve tevbekar kalblerle gikiyoruzn dedim. Mec- 
nun: «Ey Ata, sen o haktan aynlanlara soyle, hak ve hakikatten ay- 
rilmasinlar, zira sarraf olan (Allah) onlan g6ruyor» dedi ve sonra 
gozlerini semaya dikerek, «AHahim! memleketini kullannin isyaniy- 
le helak etme, gafillerin gozunden saklanan senin esma-i hiisnan ve 
kapali olan ni'metlerine sigmarafe memleketini suvaracak ve kullan- 
ni sulayacak bol rahmetini senden isterim, ey her§eye kadir olan AI- 
latum" diye dua etti. Ata devamla diyor ki: Dua daha bitmemisti ki. 
gok giirledi, §im§ek ?akti ve hardaktan dokulurcesine yagmur yag- 
maga bagladi, bunun uzerine bir ko§eye cekilerek §6yle soyledi : 

«Zahld ve abidler ne giizel insanlardir. Zlra onlar Mevla'lan icjn 
yemegi, igmeyl terketmi§ler. Allah sevgisinden gozlerine uyku gelme- 
di, geceler ge<jti, kendileri hala uyaniktilar. Allah'a kulluk onlan her 
seyden alikoydu. Gafil insanlar onlan mecnun sanmislardi.» 890 1HYAU ULCMi'D-DIN - Cilt: 1 - RUB'U'L - IBaDaT 

ibn Mubarek de hatiralanni §byle anlatiyor: §iddetli bir kitlik 
ve kuraklik senesi idi. Medine'ye giltim, halk ile beraber yagmur dua- 
sma giktik. tJzerinde adi ketenden iki elbise bulunan ve birini izar, 
digerini de pes.temal oiarak kullanan siyahi bir geric benim yam ba-r 
§ima gelerek oturdu ve: «AlIahim! Amellerimizin kotulugu giinahla- 
rimizin ijoklugu senin katinda yuzlerimizi karartti, bizi terbiye et- 
mek igin rahmetini bizden kestin. Ey hilm ti vakar sahibi olan ve ey 
kullari kendisinden iyilikten ba§ka bir sey bilmeyen Allahimiz, su 
anda kulanna rahmetini inzal etmeni senden dilerim» diye dua etti: 
«Bu saatte bu saatte» derken gokyiizii bulutlandi ve her taraftan 
yagmur yagmaya ba§Iadi. ibn Mubarek §6yle devam ediyor: Oradai: 
aynldik, Fudayl'in yanma gittim. Fudayl: «Ne oluyor, seni mahzun 
goruyorum?» dedi. Ben de hadiseyi kendisine anlattim ve siyahi de- 
likanhnin bizi gecmis, oldugunu soyleyince Fudayl bir ah cekerek ba- 
yildi ve yere du§tii. 

Yine rivayet olundu ki: Hz. Omer bin Hattab (Radiyallahu anh), 
Hazret-i Peygamberin amcasi Abbas (Radiyallahu anh)'in da bulun- 
dugu bir cemaatle yagmur duasina ;ikmi§ti. Hz. Omer: «AlIahim! 
Sevgili Habibin ve onun amcasi vasitasiyle sana iltica ediyoruz. Sen 
bunlann yuzii suyu hurmetine bize rahmetini inzal eyle» diye duasi- 
ni bitirdikten sonra, Hazret-i Abbas elini kaldirarak: <iAllahim! Se- 
madan gelen her bela gunah sebebiyle gelir ve bu belayi tevbe kaldi- 
nr. Ben sevgili Habibinin amcasi oldugum icin halk benim vasitamla 
Sana muracaat ediyorlar. i§te gunahkar ellerimizi Sana kaldirdik r 
boyunlarimizi tevbe ile kar§mda egdik. Sen, kayb olani terketmeyen, 
beli kinlani ihmal etmeyen bir koruyucusun. t§te kiiciikler perisan, 
biiyukler sefil oldu. Bu yiizden §ikayet sesleri Sana yiikseldi. Sen a§i- 
kareyi de bilirsin, gizliyi de. Allahim, kullarin limidleri kesilip helak 
olmadan onlann imdadina yeti§, 2ira Senin rahmetinden ancak ka- 
firler limit keserler. Rahmetini yeti§tir» diye dua etti. Duasim ta- 
mamlamadan daglar gibi bulutlar gokyiiziinu kaplad: ve rahmet yag- 
maya basladi. 9 uncu KITAB - 2 nci BAB — SALAVAT-I §ER1FE GETtRMEB 891 

BESCL-1 EKREM UZEfclNE GETiRiLEN SALAVAT! 
§ERlFE'NtN VE RESUL-I EKREM'IN FAZtLETI 

Ayet-i celile : 

«Muliakkak, Allab vc Melekleri, peygamber iizcrine salat ederlcr. 
Ey inian serefiyle miigcrfef olan kullanm! Siz dc ona salavat getirin 
ve tarn bir teslimiyctle selam verin.» {33 - Ahzab : 56) 

Hadisler : 

Rivayet olunur ki, Resul-i Ekrera bir gun giiler yuzlii ve sevingli 
oldugu halde meclise gelerek §oyle buyurdu : 

i^'jA& "viijs. jfc^; idiA rf^'j >a ^ "^ 

uCebrail Aleykisselam bana gelerek: "Ya Muhamined! Ummetin- 
den sana bir salavat gelircne on salavat, bir selam getirene dc on rso- 
lam getirmeme razi olmaz mism*' dedi. t.§le benim ne§'eli olusum bu 
sebebtendir.» (976) 

Yine Resul-i Ekrem soyie buyurdu : 

«Bcnim uzerime bir salavat gctircn i?in melekicr on kere istigfar 
ederler. Binaenalcyh isteyen (salavati) azaltsin, isteycn cogaltsin.a 
<977) (876) Neaei ve tbn Hfoban. Ebu Talha'dan. 
(977) tbn Mace, Amir b. Rebi'a'dan. 892 iHYAU ■ULOMi'D-DIN — Cilt: 1 — RUB'U'L - 1 BAD AT ^ yfc iVji^l a^^i Jj15J ninsanlanii bana en yakini, bana en 50k salavat-i §erife gelireni- 
dir.» (978) 

«Ki§inin cmiriligi i^in, yaninda anildigim halde, benim iizerimi* 
salavat-i fjerifc getirmemesi kafidir.» (979) > > ' «Ciim'a gunleri benim uzcrinie bolca salavat getii:iii.» (980) 

<(Ummetimden Uzerime salavat getirene on sevab yaziltr ve on 
gunahi mahvolur.w 

kSflj &&■&&!& Oj Ufa : iitt^ J J0 p' J* 36 ]f 

«Ezan vc ikameti duydugu vakil yukanda yazili tiuayi okuyan 
kimscye §efaatim bor? olut.» (981) (978) Tirmizi, Ibn Mes'fid'dan. 

(979) Nesei. 

(980) Ebu Davfid. Nesei ve Ibn Mace. 

(981) Buliari. Cabir'den. 9 uncu KiTAB - 2 nci BAB — HAZRET-I OMER'lN AGlTI 893 

«Kim hcrhangi bir kiiabla benim iizcrimc salavat-i gerife geti- 
rirse, yani salavat-i gerifeyi kitaba yazarsa ismim orada kaldigi mttd- 
det^e melekler o adam igin istiglar ederler.» (982) 

«Yeryiizundc seyahat eden melekier vardir. tjniuietimin selami- 
m bana teblig cderlcr.» (983) 

«Kim olursa olsim, bana selam getirdigi vakit Allahii Teala nmt- 
laka riihumu hide edcr vc ben onun selamim alirim.n (984) 

&*&;&&&$ ^ ^ ±y& <*&$ 

Hazret-i Peygambere: «Nasil salavat gctirclimn diye soruldukta: 
«Yukandaki salavati okuyumizn buyurdu. (985) 

HAZRET-I OMER'tN, REStJL-1 EKREM'E AGLAMASI 

Rivayet olunur ki, Resul-i Ekrem'in irtihalini duyan Hazret-i 
Omer (Radiyallahu anh) §u sekilde aglarmstir. 

((Annefn babam sana feda olsun, Ya Resulallah. Bir hurma kii- 
tiigune dayanarak hutbe okurdun. Cemaat sogahp minber yapildigi 
zaman, senin hasretine dayanamayip aglamaga ba§layan hurma aga- 
cini, ok§aman ile teskin ettin. Bir hurma kutugii senin hasretine da- 
yanamayip aglarsa, iimmetinin aglamasi evleviyetle sabit olur. 

Anam babam sana feda olsun, senin Allah katinda mevkiin o ka- 
dar yiice idi ki, sana itaati kendisine itaat sayarak: (982) TaberSnE. 

(983) Hac bahsinde gegmisjlir. 

(984) Ebfl DavOd, Ebii Hureyre'den. 

(985) Buhari ile Muslim. 894 IHYAU 'ULOMl'D-DIN - Cilt: 1 - REJB'UX - IB4DAT «ResuI'e ilaat eden, Allah'a itaat etmi§ oIur.» (4-Nisa: SO), bu- 
yurdu. 

Anam babam sana feda olsun, Allahii Teala'nm katinda senin 
mevkiin o kadar yuce idi ki, Allahii Teala kusurunu bildirmeden on- 
ce afvettigini bildirerek : 

«Allah sejii afvetsin. Onlara iii?in izin vei'din.» (9-Tevbe : 43) 

Anam babam sana feda olsun. Allah katinda mevkiin o kadar 
yuksek idi ki, seni son Peygamber gonderdigi halde Kur'an-i Kerim'- 
de diger Peygamberlerden ewel zikretti ve soyle buyurdu : 

«Hatir1a o zamam, ki biz biitun jicygamberlercttn misak aluii§* 
tik. Senden de, Nuh'tan da ve Ibrahim'den de.» (33 - Ahzab : 7) 

Anam babam sana feda olsun ya Resulaliah. Senin Allah katm- 
da mevkiin o kadar all idi, ki Cehennem halki Cehennemin tabaka- 
lan arasinda yanip dururken, sana itaat etmis. olmalarim ve bu hale 
diismemelerini candan arzu ederdin. Onlar ki : 

«Eyvah bize! Keske AHah'a ve Resuliine itaat etseydik.» (33 -Ah- 
zab: 66) derler.» 

BU AGLAMA ESNASINDA IIAZRET-i OMER'lN 
ANLATTlGl BAZI MUCtZELER 

«Anam babam sana feda olsun Ya Resulaliah! Allahii Teala mu- 
cize olarak Musa Aleyhisselama tastan su gikartti ise, sana da par- 
maklanndan su sikarttirdi. 9 uncu KlTAB -- 2 nci BAB — HAZRET i OMER'lN AfilTI 895 

Anam babam sana feda olsun, Allahii Teala Suleyman Aleyhis- 
selama sabahleyin bir ayhk mesafeyi katedecek ve ogleden sonra ge- 
ri cevirecek rtizgari teshir etti ise, sana bundan daha kuvvetli olan 
Burak'i verdi. Bir gecede Mescid-i Aksa'ya oradan AHah'm diledigi 
yerlere gittikten sonra yine sabah namazim Kabe'de kildin. 

Anam babam sana feda olsun ya ResulaHah, eger Allahii Teala 
Musa Aleyhisselama, oluyii diriltmek nwcizesini verdi ise, sana da 
pismifj koyunu konus.turdu ve zehirli oldugunu haber verdi.» 

HAZRET-i OMER, AGITINDA RESUL-i EKREM'IN 
GtJZEL AHLAKINI §OYLE ANLATIYOR: 

"Anam babam sana feda olsun Ya ResulaHah, Nuh Aleyhisselam 
kendi kavmi icin : 

wRabbim yeryiiziindc kafirlerden bir tane btrakma.u {71 - Nuh : 

26). diye dua ettigi gibi sen de dua etsen bir tanemiz kalmazdik. Hal- 

. buki giil yanagmi yardilar ve dis,ini kirdilar, sen beddua §oyle dursun: 

((Allahim: Kavmi mi sen magfiret cyle, ciinkii oiilar bilmezler.» 
dedin. 

Anam babam sana feda olsun Ya ResulaHah, omriinun kisalig; 
ve dostlannm azligina ragmen, uzun sender Nuh Aleyhisselama ta- 
bi olan iimmetten gok daha fazlasi sana t&bi olmu§tur.» 

HAZRET-i OMER'iN AGLAMA ESNASINDA RESCLULLAH'IN 
TEVAZUU HAKKINDA ANLATTIKLARI 

"Anam babam sana feda olsun Ya ResulaHah! Eger sen yalmz 
emsalin He oturup kalksan biz senin §erefli sohbetinle mu§erref ola- 
maz ve senin yanmda oturamazdik. Eger emsalinden baskasiyle ev- 
lenmesen bizlerden evlenmeyecektin. Eger yalmz emsalin ile yeyip 
igseydin bizim soframiza oturup bizimle yeyip icmiyecek ve bizimle 
§akala§miyacaktm. Halbuki Allah'a yemin ederim ki, bizimle hem 896 , JlIYAU 'ULOMi;D-D!N — Cilt: 1 — RUB'U'L • 1BADAT sohbet ettin, hem beraber yedin igtin ve hem de bizlerden (kiz ahp) 
evlendin. Tevazu eseri olarak sof giydin, mcrkebe bindin, terki ve 
arkasma adam aldin, toprak uzerinde yedin., parmaklanm siyirdin.» 

Zawii bin §6yle anlatiyor: «ResuI-i Ekrem'e salav&t getirir, fa- 
kat selam kelimesini yazmazdim. Bir gece Resul-i Ekrem'i riiyamda 
gbrdiim ve: "Nicin salavati tamamlamiyorsun?" Dedi. Ben de ondan 
sonra salavati, selam ile tamamladim..» 

Ebu'l- Hasan e§ - §af i'i'den rivayet olundu. Diyor ki: Resul-i Ek- 
remi riiyamda gordum ve: «Ya Resulallah, imam §afi'i "Risale" adh 
kitabmda: "Allahim Resul-i Ekrem'i zikr edenlerin zikri ve gaflet 
edenlerin gafleti kadar Ona salat eyle" diye yazmifjti. Buna karstfik 
da miikafat aldi mi?» diye sordum. Resul-i Ekrem: "Hesab gormeden 
Cennete girecek" buyurdu. iSTlfiFARIN FAZILETI AYETLER : ■ i mX I^UJT ti^G VjO> \1\ jj»5 «Onlar fcna btr gey yaptiklarmda vcya yalntz kcndtlcrinc zuliiui 
ettiklerindc, Allahi aiiarak gimahlari icin magtirel isteycnler...» (3 - 
Al-i Imran : 135) 

Alkame bin Kays ve Esved bin Yezid'den, Nehai, Abdullah bin 
Mes'ud'un soyle dedigini anlatiyor : <(Allahin kitabmda iki ayet 
var; bunlan okuyup istigfar eden her giinahkan, Allah magfiret 
eder.» Bunlann birisi yukanda okudugumuz ayet'dir, -digeri de' §u- 
dur: «Kiin kotiiliik i§ler vcya nefsine zuliim eder de sonra Allah'dan 
magfiret dilerse, Allah'm magfiret ve merhamet sahibl oldugunu go- 

riir.n (4-Nisa: 110). 9 uncu KlTAB -2nd BAB — ISTiGFARIN FAZILETt 897 

Ba§ka bir ayette Allahii Tefiia §5yle buyuruyor : (cRabbini tesblh et, O'na hamdeyle ve O'ndan magfiret dile. Mn- 
liakkak ki O tevbelerl son derece kabul edendlr.n (110 -Nasi 1 : 3). 
«Ve sefaer vakitlerinde magfiret dileyenler.n (3 - AM imran : 17) . 
HADfSLER: 

«ResuI-i Ekrem devamh olarak: "Allahun! Seni nohsan sif&tlar- 
■dan tenzth eder ve Sana hamdederim. AUahim! Beni magfiret eyle, 
Sen tevbelerl kabttl eden merhamet sahibisin" derdl.» (986) 

«Tevbe ve istigfara devam eden kimseye Allahii Teala her sikin- 
tidan bir kurtulus ve her darhktan bir genisUk verir ve ummadigi 
yerden kendisini nztklandinr.» (987) 

«Ben giinde yetmis. kere Allab'a tevbe ve istigfar ederim.» (988) 

Halbuki Hazret-i Peygamberin gegmig ve gelecek gunfthlari ba- 
gi§lanmi§ti. (986) HUim. tbo Mes'Qd'dan. 

(987) EM DftvQd ve Nesel. tbo Abbu'du. 

(988) BuhSrl, Ebfl Hflreyre'deu. 

C. I - T. 57 898 IHYAU 'ULOMl'D-DIN — Cilt: 1 - RUB'UX - 1BADAT a;^% Sifo a Ci ^£^4! &£'$ Oil) 

aKalbiiiiin ufuklanni bazan hafif bulutlar kaplar gibi olur ve bu 
sebebten giinde yiiz kere Allah'dan magfiret dilerim.n (989) uYatagma girdiginde ii$ kere "Estagf iru'llahe'l - azitn, ellezl la 
Hahe ilia hiivc'l - hayye'l - kayyumu ve etubii ileyhi" diyen kimsenin 
giinahlan, deniz kopiikleri veya Temim diyanmn kumlari veya aga? 
yapraklarmin sayisi veya diinyamn giinleri kadar cok olsa da, Allahii 
Teala onun giinahlanm bagi§lar.» (990) 

Diger bir riv&yete gore, Hazret-i Peygamber Efendimiz : 

m •**! -* f-X- "\^ *\ ' >> *■*■ *-■*■ <*\ 't-ri •>■ «Bu istigfan yapan kimse harb meydanindan ka$mi§ olsa da gii- 
nahlan bagi§lanir.» (991) buyurmustur. 

Huzeyfe §5yle anlatiyor : 

«Ben ijoluk socugum arasinda kaba dil kullanan ve sert konu- 
§an bir insan oldugum igin ResuM Ekrem'e dilimin beni Cehenneme 
koymasmdan korkuyorums dedirn : 

Resfil-i Ekrem : (989) MQslim. 

(990) Tirmizi, Ebij said'den. 

(991) EbG DavOd ve Tirmizi. 9 uncu KiTAB — 2 nci BAB — ISTtGFARIN FAZILETl 899 

«Hani tevbe ve istigfann? (Baksana) Ben (bile) giinde yiii kere 
Allah'a istigfar ederim.» (992) buyurmugtur. 

Hazret-i Al§e (Allah ondan razi olsun) Resul-i Ekremin kendisi- 
ne §6yle buyurdugunu haber veriyor : 

Ǥayet blr giinaha yaklastinsa, Allah'a tevbc ve istigfar et. Gu- 
nahtan tevbe etmek, nedamet ve magfiret dilemektir.ti (993) 

Resul-i Ekrem §6yle istigfar ederdi : j^ * 'jfcTaT ft *j*\ j j^sy's j*~> 4^ 4:^ #»» 
. *£+ aj'i -^3 ^> i,fe» j^-5 : i& J, v 1 ^' «Allahim! Senin bildigin ve benlm (bilerek veya) bilmiyerek had- 
dini a§mak suretiyle yapinig oldugum biitun hatalannu affeyle. 

Allahun! §aka, ciddi, sehven ve kasden benim icin yapilinasi 
miimklin olan biitun kusurlanmi magfiret et. 

Allahitn! Takdint ve tehir ettigim, glzli asjkare i§ledigim ve Senin 
bildigin her ce§it kusurlanmi bagigla, mukaddem ve muahhar olan 
Sensin, her §eye kadir olan Sensin.n (994) 

Hazret-i Ali (RadiyaUahu anh) anlatiyor: «Ben, Resul-i Ekrem- 
den bir hadis duydugum zaman, AUahu Te&la'nin diledigi kadar o 
hadisten faidelenen ve hukum gikarah bir kimseyim. Resulun asha- 
bindan birisi Resul-i Ekremden bana bir rivayet nakledecegi zaman, 
dogru soyliyecegine ona yemin verdirir ve yemin ettikten sonra ina- C992) Nesel. 

(993) Buh&ci ile Muslim. Hz. Aise'den. 

(994) Buhflrf ile MiisUm. 900. 1HYAU 'ULOMi'D-DIN — CM: 1 — RUBTJ'L - 1BADAT 

mrdim. Dogru soyliyen (Siddik) Ebu Bekir ResuM Ekremin §u ha- 
disini bana rivayet etmi§tir. 

uKim olursa olsun bir giinah igledigi vakit, guzelce temizlenir„ 
abdcst alir, iki rek'at namaz kilar vc tevbe edcrse, Allahii Teala onun 
gunahlarim bagiglar. Ve soma da bu mealde olan "Onlar fena bir 
seyi yaptiklarmda veya nefislerine zulitm ettiklerinde Allahi anar- 
lar" (3-Al-i imran : 135) ayet-i celilcsini okuyarak bu davasina de- 
til getirmistix.» (995) 

Ebu Hiireyre de Resul-i . Ekrem'den §6yle rivayet ediyor : 

«Mii'min kul bir giinah yapti mi kalbine siyah bir nokta konu- 
lur. O, bunu tevbe ve istigfar ile kopanp atdigi zaman kalbi cilalan- 
dinhr. Fakat tekrar (gtinaba) dBnerse o noktalar arttinlir. Nihayet 
kalbini kaplar. l«fte bu Ceoab-i Hakk'm "Kella bel rane ala kulubi- 
him = Hayir (hakikat oyle degil), bil'akis, onlann kazanmakta ol- 
duklan (irtlkab edegeldikleri masiyet ve gunahlar) kalblerini yen- 
mi$ (paslandirimg, kaplaim$)dir." (38 - Mutaffifin : 14) ayetinde be- 
yfln buyurdugu Raan = (pas) kelimesinden murad olan mana bu- 
dur.» (996) 

Yine Ebu HUreyre'den rivSyeten Resul-i Ekrem §6yle buyurmug- 
tur: (995) SOnen S&hibleri. 

(996) Tirmlzi, Nesei, Ibn Mflce, Beyfcflki, tmStn Ahmed, tbn Hibban ve Hakim r 
Ebfl Hiireyre'den. 9 uncu KlTAB - 2 nri BAB ~ ISTICFARIN FAZILETt 801 

t 

«AUahu Teala kuluna, Cennette yiiksek dercceler verir. Kul: "Ya 
Rab, bu derece nereden geldi" diye sorar; Allahli Tcala da: |"<?ocuga- 
nun senin icin tevbe ve istigfar etmesindendir" buyurur.n (997) 

Hazret-i Ai§e'nin riv&yetinde RestU-i Ekrem §oyle buyurmu§tur: 

«AlIahim! Beni iyilik ettigi zaman (ihlas ile ettigi i^in) Cennet 
lie mtijdelenen, kotiiliik ettigi zaman da, akabindc istigfar edcn kul- 
lanndan eyle.» (998) 

Yine Resfll-i Ekrem §6yle buyuruyor : 


«KuI bir giixtah igleyip de. "Allahim beni niaglirct eyle" dedigi za- 
man, Allahu Teala §oyle buyurur: "Kulum isjedigi giinahtan otiiru 
kendisini cezalandiracak olan ve bu giinahi bagi§layan Rabbinin var- 
ligim bildi de O'na tevbe etti degil mi? Ey kulum! Istedigini yap. Ben 
sen! magfiret ettim."» (999) 

Yine Resfil-i Ekrem diger bir hadlsinde §6yle buyurmustur: «Giinahmdan istigfar edenler, giinde yetmis. defa bir giinaha 
diigse yine de israr etmig sayilmaz.» (1000) (997) Imfim Ahmed hasen senedle rivfiyet etmistir. 

(998) Ibn MAce. 

(999) Buftfirt ile Muslim. 

(1000) Ebu Dflvfld ve Krmizt. 902 1HYAU 'ULOMl'D-DIN - Cilt: 1 - RUB'U'L - 1BADAT 

Yine Resul-i Ekrem : 

(tOmrunde iyilik nanuna bir gey i§lemcyen bit kimsc, giiniin bi- 
rinde gozlerini semaya dikerek: "Benim de (digerleri gibi) bir Bab- 
Mm var. Ey Rabbim! Sen beni magfiret eyle" derse Allahii Teala da: 
"Ey kulum Ben seni magfiret cttim" buyurui\» (1001) demi§tir. 

Yine Resul-i Ekrem buyurmu§tur : 

«Yaptigi giinam, Allahii Teala'mn bildigine inanan (ve icinde bu 
korkuyu ta§iyan kimse) giinahmdan tevbe etmese de Allahii Teala 
onu afveder.» (1002) 

(Bu ifade giinaha bir te§vik degil, Allahu Teala'mn fazl-i rah- 
metini izhardir.) 

Yine Resul-i Ekrem kudsi bir hadisde soyle buyurmustur : 

-a 4 l,i % ii$± ij£$&i$J'> S} ft yZ # 

«Ey kullanm! Hepiniz giinahkarsiniz, ancak benim korudukla- 
nm miistesnadir. Benden magfiret dileyin ki, Ben sizi bagiglayayun. 
Kim Benim kendisini magfiret etmege kadir olduguma inamrsa, mu- 
balatsiz olarak Ben de onu magfiret ederim.» (1003) (1001) Mehazi bulunamamigtir. 

(1002) Tabsranl. 

(1003) Tirmiz! Ve Ibn Mace. 9 uncu KtTAB - 2 nci BAB - SEYYIDO'L - ISTlGF^R 903 

Yine ResAl-i Ekrem §oyle buyurmu§tur: 

«"Allahim! Seni noksan sifatlardan tenzih ederim, nefsime zulm 
ettitn, kotti i$lerde bulundum, Senden bagka guitahlanmi bagiglaya- 
cak his hi* kuvvet yoktur, Sen beni afvet" diyen kimscyi, akin halin- 
de bulunan kanncalar kadar gunahi olsa da Allah avfeder.n (1004) 

SEYYlDC'L - ISTlGFAR 

Rivayet olunur ki, tevbe-i istigfarm en efdali §6yledir : 

1 * I" — ■ I* - 

>». ell lv t^- ^' '£$ *> i£? ft 

uAUahtm! Sen benim Babbim ve ben de Senin kulunnm. Beni 
Sen yarattin. Ben Sana giiciimun yettigi kadar veidigim soz uzerin- 
deyim. Yaptigim kotuluklerden Sana sigminm. Verdigin ni'metlere 
kar§i kusur ettim, nefsime zulm ettitn. Gunahlanmi huzurunda itiraf 
eder, gecmig ve gelecek giinahlanimn magfiretini senden dilerim. Be- 
ni magfiret eyle, her ne gekilde olursa olsun biitiin giinahlan senden 
bagka kimse magfiret edemez.» (100S) 

TEVBE VE ISTlGFAK HUSUSUNDA, 
ISLAM BtJYUKLERiNiN SOZLERI 

H&lid bin Mid'an diyor: Allahu Teala §6yle buyuruyor: «Benim 
kafamda en sevimli olan kimseler, goniilden mescidlere bagh olanlar HKi) Beyhakl. 

*&&) Buhflri. §eddSd bip Kvs'den. 9Q4 IHYAU 'ULOMl'D-DlN — Cilt: 1 — HUB'UX - IBADAT 

ve gecelerde tevbe ve istigfar edenlerdir. iste bunlardir kl, yeryuzun- 
defci ins&nlara azab edecegim vakit, onlan hatirlar ve bu azabtan 
sarf-i nazar ederim.» 

Katade anlatiyor: aSize, hastahginizi te§his ettirip tedavi $are- 
lerini bulduran Kur'an-i Kerim'dir. Hastahgimz giinah irtikabi, te- 
davisi ise, tevbe ve istigfardir.u 

Hazret-i Ali : «Kurtulus. careleri elinde iken helak olan kimseye 
s.a§anm» buyurdu. «0 gare nedir?» sualine cevab olarak; oTevbe ve 
istigfardir» buyurdular. 

Yine Hazret-i Ali : oAllahti Teala azab etmegi murad ettigi bir 
kimseye istigfari talim etmez. Kime istigfari talim buyurdu ise, ona 
da azab etmez* demistlr. 

Pudayl soyle diyor: «Ki§inin "Estagfirullah" demesi, Allahim, 
gunahimi kaldir, yok et demektir.n 

Diger bazilan: «Kul, ni'met lie giinah arasindadir. Yanl bir yan- 
dan kendisine bol ni'raetler verilirken ote yandan isyan eder. Kula 
yakigan; ni'mete hamd, gunaha tevbe etmektir» demi§lerdlr. 

Rabi bin Haysem (Allah rahmet etsin): «Ki§i "Estagfirullah vc 
etubu ileyfai (Allahtan magfiret diler ve Ona tevbe ederim)" deme- 
sin. CunkU sonra bciyle yapmazsa yalanci ve giinahkar olur. Ancak 
"AUahQmmagfirli ve tub aleyye (Allahim bent magfiret et ve giinah- 
lannu bagigla)" desin,» demistlr. 

Fudayl : «Gunahlan terketmeden tevbe etmek yalancilar tevbe- 
sidlr.» 

Rabia-i Adaviye de (Allah rahmet etsin) : «Bizim tevbelerimiz, 
baska ve uzun tevbelere muhta§tir» demi§tir. 

Hiikemadan blri : «Nedametten evvel istigfar edenler, bilmeyerek 
Allah lie istihza edenler gibidir.n demi§tir. 

, Kabe duvanna sanlan bedevlnin biri goyle dua ediyordu: «AUa- 
himl Gunaha devam ile istigfar etmem kUstahlik, Senln genl§ afvi- 
m bilerek tevbeden sarf-i nazar etmem ise, kStii bir hareket olur. Ba- 
na ihtiyacin olmadigi halde, nice ni'metler vermekle sevgimi kazan- 
din; ben ise, daima sana muhtac. oldugum halde isyan etmekle gada- 
bini celb ediyorum. Ey iyilikleri va'dettigi zaman sfizfinde duran, 
vaadinde yani azab ile korkutmasmda afvedlp bagi§layan Allahim. 
Benim bfiyuk kusurlanmi Senin buyiik ve genis, olan afvimn arasina 
al, ey merhamet edicilerin en merhametllsii Bana rahmet eyle!.» 

Abdullah bin Verrak §6yle anlattyor: Yagmur damlalan ve de- 
als dalgalan kadar gunahm olsa da ihlas ile s,u istigfari okursan At- 
lahtt Teala onlan bagislar : 9 ubcu KtTAB — 2 nci BAB — TEVBE HUSOSXJNDA SOZLER 905 

«Allahim! Tevbe ettikten sonra tekrar ettigim butiin giinahlar- 
dan sana istigfar ederim. Sana va'ad edib soziimde durmadigim biitiin 
bareketlerimden sana istigfar ederim. Senin nzan icm yapmayi kas- 
dettigim balde riya ile ba^kasini ortak ettigim biitiin amellerimden 
Sana istigfar ederim. Bana in'am ettigin ni'metlerie isyan ettigim bti- 
ttin hatalardan Sana istigfar ederim. Ey gizli ve agikareyi bilen Alla- 
him, giindiiz aydinhginda, gece karanhginda, cemaatte, yalnizlikta, 
gizli ve agikarede yapmis. oldugum biitiin hatalardan Sana istigfar 
eder ve senden magfiret dilerim, ey hilm sahibi olan AIlatnm!» 

Bu duanin Adem veya Hisnr Aleyhisselanun istigfan oldugu soy- 
lenir. uguNCu bAb SAHlH HABERLERDE NAKLEDILtP SEBEBiNE VE ERBABINA 
^ NlSBET EDILEN DUALAR BEYAnINDADIR. Hakikat yolculan 15m sabah ak§am ve her namazin akabinde 
okunmasi miistehab olan dualar : 

Sabahin iki rek'at siinnet namazmi miiteakib Resul-i Ekremin 
(S.A.) okudugu dua : 

' (Abdullah) ibn Abbas (R.A.) §6yle anlatiyor : 

Resul-i Ekremin ne §ekilde ibadet yaptigim ogrenmem 15m ba- 
bam Abbas, beni Resul-i Ekreme gonderdi. Ben de aksam uzeri Re- 
sul-i Ekremin evine gittim. Resul-i Ekrem, zevcelerinden teyzem 
Meymftne'nin evinde idi. Orada kaldim, Resfil-i Ekrem gece namazi- 
na kalkti (Ben de onunla namaz kildim) . Sabahin siinnetini kilinca, 
farzmdan ewel s,6yle dua etti : 

Sabah duasi : 


908 1HYAU "ULOMt'D - DIN - Cilt: 1 — RUB'U'L ■ tBADAT 

^3A£.4? Cfjj i i\j IS&i z&j *4$ fa j 'ft/ 1 

•'&# ii\- |/ j5 ^ ^ ^ ^ *p^\j&\ 
I _j$i tfS'sfei *„v!& £\ jfe^ 1 ^ 4>t. 

*«i} b>J uA-»4 bj" 4 J-r 1 >WI <^-- -t*-jV«-l ^J 7 9 uncu KTTAB - 3 lincu BAB — MOSTEHAB DUALAH 903 

f .*- .'l , X* >.' ^ '.■.#*. * -" • f >. " .-.,-*>.-- 

,Oj>j »>r-j;y>j <-^ :# j* Uy.> ^ ^4 wj ^->j 

« Allahim! Gonluraii sana baglayacak, darmadagan halimi bir 
-araya toplayacak, daginik ve par^alanmis. iglerimi birbirine yakla§ti- 
racak kotii itiyat ve fitnelerdeo beni koruyacak, dilimi lslah edecek, 
batinimi koruyacak, zahirimi yukseltecek, atnelimi temizleyip artlira- 
■cak, yuziimu ak edecek, rizana ula§tiracak ve her kotuliikten beni ko- 
ruyacak olan rahmetini scnin fazhndan isterim. 

Allahim! Bir dalia kiiftir dti§itnmeyecek §ekilde sadik ve jakiii 
bir imam, diinya ve ahirctte de lfituf ve kereminin en yiiksck merte- 
besine beni ulastiracak olan rahmetini senden isterim. 

Allahim! Kazalarda sabir ve kurtulu§u, sehitler mertebesini, iyiler 
yagayismi, diismanlara galib gclmegi ve Peygamberlere arkadas. ol- 
magi senin fazhndan isterim. 

Allahim! Her ne kadar hayirlisim bilemezsem vc amelim kusurlu 
ise de, biitun dileklerimi sana arzeder, senden yardim dilerim. Yalmz 
senin rahmetine muhtacim. Ey goniillere sifa vcrip biitun dertlcrc 
derman olan Allahim' Biiyiik kudretinle birbirine yakla^mis. iki de- 
niz suyunu yekdigerine kan§tirmadigm gibi, Cehennem azabindan 
helak oldum diye feryad ctmekten vc kabrin fitnesinden beni koru. 

Allahim! tstemesinde veya Irak etmesinde kusur cttigim vc kul- 
lanndan herhangi birine va'dettigin veya verecegin her tiirlii iyilik- 
leri candan arzular ve onlari senin fazhndan isterim. 

Allahim! Bizi, sapan ve saptiranlardan degil, hidavettc olup .hi- 
dayete ulastiranlardan, diismanhmndan uzak!a§tirip dostlanna yak- 
lasanlardan, sana kulluk edenleri senin man icin sevip, isyan cden- 
lere rizan icin husumet besleyen kullanndan eyle. 

Allahim! Ben dilimin dondiigii kadar dim cdiyorum. Kabulii sen- 
dendir. Sen kabul eyle. Ben elimden geleni yapiyorum, itimadim sana- 
dir. Biz Allah iciniz ve O'na yonelecegiz. Kuvvet ve kudret ancak aza- giO 1HYAU 'ULOMt'D-DfN — Cilt: 1 — RUB'U'L - IBADAT 

met sahibi oian Allah'mdir. Kiyamet giiniinde cmniyeti, ebcdi giinde 
de ahdini ycrine getirip ruku' vc siicud eden iyiler ile beraber Ccnneti 
senden isterim. Kerem ve ihsamna nihayet olmayan, dostluk edenlere 
sonsuz sevgisi olan ve diledigini diledigi gibi yapan sensin. Ey izzet 
ridasina biiriiniip herkese galib olan Allahim! Seni noksan sifatlar- 
dan tenzih ederim. Ey ululuk vc yiicelik ridasina biiriinerek kullarma 
fazl u in'amim csirgemeyen Allahim! Seni tesbih eder, noksan silat- 
laidan takdis ederim. 

Ey takdise ve tenzihe ancak kendisi layik olan Allahim! Seni her 
tiirlii noksanlatdan tenzih ederim. Ey fazl u kerem sahibi Allahim! 
Seni tesbih ederim. Ey kudret ve kerem sahibi Allahim, seni tesbih 
ederim. Her seyi ilminde toplayan Allahim. 

Allahim! Kalbimi, kabrimi, goziimu, kulagimi, derimi, tenimi, ka- 
nuni, kemigimi, oniimii, ardihn, sagimi, solumu, alt ve iistumii biiyiik 
nurun ile tenvir eyle, beni nurlandir ve nurumu arttir.u (1006) 

HAZRET-t AISE (RADtYALLAHU ANHA)'NIN DUASI 

Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve seliem) Hazret-i Aise'ye hi- 
taben §6yle buyurmusjtur : (1006) Tirmizi ve TaberSni. 9 uncu KtTAB — 3 ttncii BAB — HAZRETl FATIMA'NIN DUASI 911 

«Butiin dualann nmnalanni icine toplayan ciimleler ile dua et, 
dim ederken §6yle soyle: "Alhilum! Halde vc gelecekte bildigim vc bil- 
medigim biitiin iyilikleri senden ister, bildigim ve bilmedigim halde 
ve gelecekte biitiin kotiiliiklerden sana sigimrim. AUahun! Cenneti ve 
Cennete gotiirecek soz ve i§leri senden ister, Cehennemden ve Cehen- 
nerae siiriikleyecek soz ve harekctlerden sana siginirim. Allahun! Ku- 
lun ve Resuliin Muhammed Sallallahii Aleyhi vc selleinin senden istc- 
digi hayir ve iyilikleri senden ister ve sana siginip iltica ettigi (kotu- 
liiklerden) her geyden ben de sana sigimrim. Allahim! Benim icin tak- 
dir ettigln herseyin sonu hayir olmasini senden, senin merbametinden 
•dilerim. Ey merhamet edenlcriii en merhainellisi!"» (1007) 

HAZRET-t FATIMA (RADIYALLAHU ANIlA)NIN DUASI : 

Restil-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) Hazret-i Fatima'ya : 

<* '&& 4 ^5 £ 5# ^ ^ jjs?-ii liii -ai^ 

«§u tavsiyemi dinlcnickten scni nc men' ediyor? Dua ederken §oy- 
le soyle: Ey hayy u kayyuni olan Allahim! Biitiin isjerimi diizeltmeni, 
tiir an bile beni kendi basima biiakmamam, lalnneline siginarak sen- 
den islerim.» (1008) 

EBC BEKR ES-S1DU1K (KADlVALLAHU ANH)'IN DUASI : 

ResOl-i Ekrem (Sallaliahii aleyhi ve sellem) Ebu Bekr'e §u du&yi 
ogretmigtir : (1007) Ibn MSce ve H&kim 

(1008) Nesei. 912 tHYAU 'ULCMi'D-DIN — Cilt: 1 - RUB'U't - tBADAT 


! " ' M '""."M * - *i>*' - "*'\ • •f-' "t -- ."7- V-i't' "-* 

^£Uj^ >^j 4 1 aA afcfc i^-SiS j.:Vi > ' 
iiLt,»S.^r> ( ^\£ &&; rf |\&y aliiis «i3£:t 

CiJtib <^'i -^15* i£S> a £Tj SSffl J>'$\ iii 

1^5 'J&£ ^JS.Ij^ ;;£:£ _,£>w£ ^S rf |\ 2£L 

^.J^^^— T >-.-' J-^-^j JTjk-^'j ^j ^V3 ,y-^ "'i^-* 

aAIIahim! Peygamberin Muhammed, dostun Ibrahim, sirda§m Mu- 
sa, Kelime ve rubundan olan Isa hiirmetine, Mftsa'ya inen Tevrat, 
tsa'ya inen tncil, Davud'a inen Zebur, Muhammed'e (salat ve selam 
hepsinin uzerine olsun) inen Kur'an hiirmetine, butnn peygamberle- 
rine yaptigin vahiy hiirmetine, mahlukatin tizerindeki kaza ve takdt- 
rin, senden isteyenlere verdigin, fakir ettigih zenginler, zengin ettigin 
fakirler, hidayete ulagtirdigm sapiklar hiirmetine; Musa Aleyhissela- 
ma bildirdigin, kullann nziklarim boldiigtin yeryuzuntin, nareketten 
siiktina erdirdigin daglann, ayakta tnttugun, arg-i azami tagittigin ism-i 9 uncu KltAD — 3 iincii BAB - BOREYDE VE KABlSE'NlN DUASI 91. 

ftzanun hurmetine; Kur'an-i Keriinde nazil olan samed, aliad ve tahir 
isimlerinin hurmetine; gundiizleri aydmlatip geceleri karartan ismin 
hurmetine; azamet-i Kibriyan ve nur-i vechin hurmetine, senin kuv- 
vet ve kudretinle Kur'an-i Kerimi okuyup anlamagi ve onu biitiin vii- 
cuduma duyurmani ve biitun hareketlerimi ona uydurmami senden 
dilerim. Kuwct vc kudrct ancak sendendir. Yfi erhamerrahimin.w 
(1009) 

BttREYDE EL-ESLEMi (RADIYALLAHt) ANHJNIN DUASI : 

Rivayet olundu ki, Resul-i Ekrem (Sallallahii aleyhi ve sellem) 
Bureyde'ye spyle demi§tir. : 

«Ya Bureyde! Allahu Teala'mn, hayir murad ettigl kimseye ta- 
lim buyurdugu duayi sana ogreteyim mi?» Bureyde: uOgret ya Re- 
sulailah» deyince Resul-i Ekrem soyle buyurdular : 

*■* \" '"\'\ n '■*. - ■*". -ii-r • -'' <*. ". "l H»"u1 

*.t *■ . m + f ■> -* - | ' > \ i ^ r' i 1 ' ' - v i • O i i -- • \ -~ «Allahim! Ben zayif vc aciz bir kimseyira. Rizani tahsil i^in sen 
beni kuwetlendir, beni daima iyilige gotiir. Son emelimi islamiyet kil. 

Allahim! Ben acizim, sen beni kuwetlendir. Ben zclil bir kimse- 
yim, sen beni izzetlcndir. Ben fakirim, sen beni zengin!e§tir yii erha- 
merrahimin.w (1010) 

KABISE BIN MUHARfK'lN DUASI : 

Bir gttn Kabise, Resul-i Ekrem 'e: Ya Resulallah, ya§im ilerledi, 
bircok §eylerden kaldim, yapamaz aciz bir hale du§tum, bana bir gey- 
ler 6gret ki, onlardan istifade edeyim. Bunun iizerine Resul-i Ekrem : 
Diinyahgin i^in, aksam namazim miiteakip tig kere: «Subhanallahi ve 
bihmmdihi subhanallabilazlm, la havle vela kuwete ilia bi'llahi'l - aliy- 
yi'l • azfaw de ve buna devam et. Ciinku buna devam eden f elc, alalik (1009) Hm Hibban. 

(1611) HUdn. BQreyde'den. 

- C. I - F. 58 914 tHYAU -UUVMl'D - DIN - Cill: 1 — RUi'UM. - lUADAT ve cuzzam gib; hastaliklardan, elem ve kederden emin olur. Ahiretin 
igin de §u duayi oku : •J>i & %¥~ <■&& ^ ft fl '^ ^» ^ ^ tj'i ^ «AIIahim, bana kendi katiudan hidaycl ihsan cyle, kcndi fazl u 
kereminden bana ihsan cyle, rahnietini bana akit vc bcrekctlerinden 
bana inzal cyle.n (1011) 

Sonra Resul-i Ekrem devamla soyte buyurmus.tur: «Bu duaya 
kim devam ederse, Kiyamet giiniinde kendisine Cennetin dort kapisi 
agilir, istedigi kapidan igeri girer.» 

EBC'D-DERDA (RADlYALLAHU ANH)'NIN DUASI : 

Bir gun Ebu'd - Derda'nm mahallesinde yangin gikti. Kendisine 
haber verdiklerinde «Allah benim evimi yakmaz» dedi. «Kos yeti§» 
diye iitj defa haber verdikleri halde, her iiciinde de ayni sozii tekrar 
etti. Hakikaten de yangin onun evine yakla§inca, ate§ sondii. Bu vazi- 
yeti gelip kendisine haber verene: «Ben bunu biliyordunu> dedi. Bu- 
nun lizerine: «Ne acaib ifadelerin var» diye kendisine sordukiannda: 
Ben, Resul-i Ekrem'in §6yle buyurdugunu i§ittim: 

«Gece veya giinduz §u duaya devam eden kimseye hicbir §ey za- 
rar vermez.» (1011) ibnii's - Sinni sEl - Yevm Ve'l - Leyle» de. Imam Alitned. Kabise'den. 9 uncu KtTAB — 3 iincu BSB — HALlL JBRAHlM'tN DUASI 915 

I* 1 ■ . , " -■ 

«AHahim! Sen benira Rabbimsin, senden ba§ka ibadelc layik kim- 
se yoktur. Sana guveniyorum, iimidim sana ve senin ralimetmcdir. 
Arg-i a'zamin Rabbi de sensiii. Kuvvet ve kudret ancak Ulu olan Al- 
Iah'mdir. Dilcrse olur, dilemezse olmaz. Allahu Teala'nm her§eye kaa- 
dir oldugunu bilirim- O'nun Hmi hergcyi kaplami? ve hei^eyi oldugii 
gibi bilir. Allahim! Kendi kotiilugiimden ve her§eyin zaranndan sana 
sigimrmi.» 

Ebu'd-DercUi «i§te bu duayi okudum» buyurdu (1012). 

HALtL lBRAHlM ALEYHISSELAMIN DUASI : 

Her sabah vakti Halil Ibrahim Aleyhissel&m §u duayi okurdu : 

-u^i y<4* v -> *^*% '& ^ **& *& ^ Sj lift 

t J J, W"*»_» ^j J iff, Wy^ k~^- <j> i>» Jj^j <^1>>j j 

' ,i - # »., * ' $ >,'■ 'Si 1 (--*■* 1^ '^.- * - » : - 
.*>>£=> j j j j At-- 1 j -»■* ^) <A*-£* * ^- 0; 5^ 4j ^* 

u Allahim! tgine girdigimiz .511 gun yeni bir yaiatiktir. Bugiinii ba- 
na ibadetle baglat, magliret ve nzan ile neticelendir. Bugun de iyilik- 
ler yapmami bana nasib et. Onlan benim i$in arttir ve cogalt. Bugun 
de yapmis oldugum hatalan bagi§la. Sen magfiret, merhamet, dostluk 
ve kerem sahibisin.n (1012) Taberani, Ebu'd - Derda'dan. 916 1HYAU -UI-l'MfD-DIN — Cill: 1 — RUBU'L IBaDaT 

Her sabah bu duaya devam eden, o guiiiin §ukrimu 6demi§ olur, 
demigtir. 

ISA ALEYHiSSELAMIN ttUASI: t t^ yjl ^JSilj Jt^j.) v-;--=j* j^wjIj ijrj*J=--*.^ ^y]! ^-~'! A&£ ^ J^^ & 4^ -^^^ ^^^ HAllahiin! isledigimi almaga isteiiiedlgimi tie dcfctmcgc muktc- 
dh' olmayarak sabaha ciktim. Sevk-i idarem bagkasinm (Scnin) elin- 
de, anielimin mes'ulii olavak sabahlairas. halcleyim. Benden fakir kim- 
sc yoklur. 

Allahim bcnimle, dii^nianimt scvindirme, doslumu malicub etmc, 
ibadetimdc bana kusur cttirme. Biitiin gaycm ditnyahk olmasin. Bana 
acitnayam bana musallat etmc yii Hayy n yii Kayyum.n 

IIIZIR (ALEYHlSSELAM)'IN DUASI : 

Hizir ile ilyas (aleyhimesselam) her mevsimde bir araya geldik- 
lerinde tju duayi okuyarak aynlirlar : 

** ** 

«Bisnii2!ah. Allah neyi dilcrsc, (c olur.) Kuvvet vc kudrct ancak 
Allah'mdir. Allah neyi dilersc (o olur). Her ni'met Allah' tandir. Allah 
neyi dilersc (o olur). Hayrin tarasmi AUali'ui ycd-i kudretindedir. Al- 
lah neyi dilerse (o olur). Fcnahklan insanlaidan del eden ancak Al- 
lah'lir.D 9 uncu KtTAB — 3 iincu BaB — MA'ROF-l KERHI'NtN DUASI 917 

Kim sabahlan bu duayi iic def a okursa yangmdan, bogulmaktan 
ve hirsizliktan Allah'in izniyle emin olur. 

MA'RUF-1 KERHl (RADtYALLAHt) ANH)'NlN DUASI: 

Muhammed bin Hi§am §byle anlatiyor : Ma'rlif-i Kerhi bana: (.Sa- 
na on ciimle ogretecegim, besji dunya, be§i ahiret i£indir. Bunlar ile 
kim dua ederse Allah ona icabet eder» dedi. Ben, yazayim mi dedigim- 
de nHayir ben nasil Bekr bin Hanis'in tekrar tekrar okumasiyle ezber- 
ledimse sana da tekrar tekrar okuyarak ezberletirim» dedi. Dua sudur: 


«Dinim igin Allah bana kaU; diiuyii'igJin i<;in Allah bans kati: 
biitiin iniihim iglerim 19111 Allah bana kai'i; bana haksizlik clmck iste- 
yenlerc hilm ve kuvvet sahibi olan Allah kati; bana koiiiliik dii$uncn- 
ler i^in Allah kafi; bliim annida, mcrhanict suhibi olan Allahim bana 
kafi; kabir sualinde, esirgeyici olan Allahim bana kiifi; hcsab vaktmde 
kerem sahibi olan Allahim bana kali; mizan basinda liiluf sahibi \nnn 
Allahim bana kali; Sirat iistiindc, kaadir olan Allahim bana kafi; kcn- 
disindcn baska Tann olmayan Allahim bana k«ri. O, btiytik arsjin Rah- 

bidir, ben ona baglaiKhin.» 

Ebu'd - Derda'dan rivayet olunmu§tur: Gunde ycdi kere : 

«Eger onlar yiiz <jevirfrlerse, de ki: Allah bana yeter, O'ndan ba$k;« 
ibadcte layik kimse yoktur. Yalniz O'na giiveniyornm. O Ar^-i A'zanun 
Rabbidir.n (9 - Tevbe : 129) ayetinj okursa ahiret ile alakali islerini Al- 
lahu Teala kolayla§tinr. 918 IHYAU ULOMt'D-DIN — Cilt: 1 — RUB'U'L - tBADAT 

UTBETU'L - GULAM'IN DUASI : 

ftPw.(^ fe» CO ^'i'^i^j jl& i*Uly lift 
s^'j S^'S oc^j* ^ l^S^ iijjCi'S 

«Ey sapiklan hidayet eden, cy giiiuilikarlara raerhamet eden ve 
ey suclulann elinden lulan AHalum! Biiyiik giinahlara sahip olan bu 
kuluna ve butiin miisliimanlara rahmet cyle. Bizi, kendilerinc in'ain 
edip hayn merzuk etligin, salihlcr, $ehitler, siddiklar ve Nebiler ziini- 
resine ilhak cyle. Amin ya Rabbet Alemin.n 

Denildi ki, Utbe oldiikten sonra ruyada g6rulmu§ ve «Bu duaya 
devam ettigim igin Cennet'e girdim» demi^tir. 

ADEM ALEYIltSSELAMIN DUASI : 

Hazret-i Ai§e (Radiyallahu Anna) anlatiyor: Allahu Teala, Adem 
Aleyhisselamm tevbesini kabfil buyuracagi suada, Adem Aleyhisselam 
o zaman bir tepecik §eklinde olan Kabeyi, yedi defa tavaf etti ve iki 
rekat namaz kildi. Sonra §u duayi okudu : 

i ^ ^ . - - - \ - ,- 

O* ^ >l^£ 3 c tLi'i^ jiC CLtcl ditil 

a^;^ i' j, *<y t; uyu tit &li*~ t l/i ^ 

«Allahim! Gizli vc a§ikare her halimi bilirsin, istedigimi de bilii- 
sin, sen dilegimi yerine getir, gonliiinden geceni de bilirsin, beni mag- 
first eyle. 9 uncu KlTSB — 3 uncu BAB — HAZRET-t AU'NiN DUASI 919 

Allahim! Bagima gelen her musibetin senin mukadderatmla ol- 
dugunu bildirecek ve taksimatina nza gosterecek, saglam bir Imana 

beni sahib kil ve ger$ek bir yakini kalbimc yerle§tir. Ey ululuk ve ke- 

rem sahibi olan Allahim.» diye dua. ettikten sonra Allahu Teala ken- 

disine §6yle vahy etti : 

«Ey Adem, ben seni magfiret ettim. Hatta evladlarindan kim bu 
dua ile bana dua ederse, onu da magfiret eder ve biitun sikinlilarini 
gideririm. Onu hazine-i gaybiyyeinden merzuk eder, zenginlegtiririm 
kendisi istemese bile diinya kendisine tevecciih eder.» 

Hz. ALI BIN EBU TALtB (RADIYALLAIIU ANH)1N DUASI: 

Hz. Ali'nin, Resul-i Ekrem'den rivayet ettigi dua §udur : . OX ■£<$ LZ & ft ji yj^Jjj 'fid* j£2 jG -it 51 

iffl^ ^ $/# tfai j^'i -ifi i^G^i 

># i&'l iSiil ^ j^ j># £j$ $£\ *pi\. 920 iHYAU ULCMI'D-DIN — Cilt: 1 — RUB'U'L - 1BADAT 

«Allahu Teala her gun kcndi zatmi sena cderek §i>ylc buyuruyor: 

Ben aleinlerin Rabbi olan Ailahim. Ben, Hayy u Kayyuni olan Al- 
lahim. Ben kendisindcn ba§ka ilah olmayan Allahun. Ululuk ve aza- 
met bana mahsustur. 

Benden ba§Ua ibadcte layik kimse yok, ibiidcte layik elan bir Al- 
lahim. Dogurmadtm, dogmadnn. Af ve magfiret cden ancak benim. 
Hergcyi icadedcn vc her$ey kcndisinc donecek olan, aziz, hakim, rah- 
man u rahiin sifatlarimn sahibi, ccza giiniinun maliki ve hakhiw mut- 
laki, hayri, §erri, Cenncti ve Ccbennemi yaratan, zatinda, sifatmda 
ortagi olmayan, tek olup kimseye ihtiyaci ofmayan, c§ ve evlad cdin- 
meyen, bit ve tek olan kapah ve agik her §eyi bilen, melik, kuddus, se- 
lam, mii'min, miiheymin, aziz, ccbbar, miitekebbir, lialik, musavvir, 
kebir, miite'al. muktcdir, kahhar, halim, kerim olan Allah ancak be- 
nim. Ogiilmegc ve ta'zime yaratan da benim. Gizli ve sakli her§eyi bi- 
lirini. Her§eye giicii yc'tcn nzki veien, yaratiklar vc tabiatlamim fev- 
kinde olan da yine benim .» (1013) 

i§te Hazret-i Ali bu duayi okur ve her cumlesinin ba§inda «inni 
ena'Hah la ilahe ilia enen derdi. Bu duayi okuyacak olan, bunun yerine 
«inneke enta'llahu la ilahe ilia. ente» demelidir. Bu duayi. kirn okursa, 
Cennette, Hz. Muhammed, Hz. Ibrahim, Hz. Mtisa ve Hz. isa ve diger 
peygamberlere (Salat ve selam onlarm uzerine olsun) kom§u olur. Yer 
ve goklerde ibadet edenlerin sevabim ahr. 

SOLEYMAN BiN MU'TEMiB'tN DUA VE TESBlHt 

Yunus bin Ubeyd, Rum diyannda §ehit du§en bir zati ruyasinda 
gordii ve kendisine «Ahirette gcjrdugiin en faziletli amellerden bana 
haber verir misin?» dedi. Onun da «ibn Mu'temir'in tesbihlerini gor- 
dum» diye cevab verdigi hikaye edilir. Dua §udur : (1013) Mehazi bulunamamislir. 


-\! ' 9 micu KlTAB — 3 iincii BAB — IBRAHIM BlN EDHEM'iN DUASI 92i 

£u ^jj ^£ ^ib-i^j ^t U jj^ '^p' 1 ^ «iiL fy 
;}2jl SLj %£'j*K%s ^i^Su 5 ^J> ^c Vjj 

o^j l i)j l^^ cS» «^> £r*-> ^LJS jl-U J jOa-j ,^1> J 

^&^ pui jb'i '^s £V; ^isp ^ ^ 

uAIlah liirlii noksanhklardan munczzehlir. Hamd Allah'a mah- 
sustur. Allalrdau ba§ka Hah yoktur. Allah her§eydcn yiicedir. Giinali- 
tan riicu vc ibadete tevecciih, ancak yiice vc azim olan Allah'in yardi- 
mi Hedir. Bu kelimeleri, Allah'in yaratmi§ ve yaratacagi mahluklarin 
adedince, yaiatmi§ oldugu ve yaratacaklarmin agirhgmca, yaratnu,^ 
olduklanrun ve yaratacaklannm dolusu kadarmca goklerin ve yerlerin 
dolusu kadarmca ve bunlarin misli kadar Ickrar cdcr ve siiyleritii. Bu 
tesbihleri mahlukalin adcdince, ar§m agirhgmca, ralunetinin engin- 
llgi kadar keliraclerin adcdince, rizasina crinceye ve benden razi olun- 
caya kadar, dunyamn yaratildigindan bugiine kadar, mahlukatimn 
O'nu andigi kadannca ve bundan boyle kiyamctc kadar her sene vc 
her ay, her cum'a, her gun, her gece, saatlerin her birinde, her nefeste, 
ebediyyen, bir ebedden diger ebede, diinya ebedinden, ahiret ehedine 
ve butun bunlardan daha fazla, cvvel eksilmez ve ahiri gelmez, sonu 
ahnmaz bir $ekildc bu kelimeleri soylcr vc tckrar ederlm.n 

tBRAHiM BtN EDHEM'lN DUASI : 

Hizmetcisi Ibrahim bin Be§§ar, Ibrahim Edhem'in her cuma gu- 
irii sabah ve ak§am bu duayi okudugunu haber veriyor. 922. 1HYAU ULOMt'D - DIN — Cilt: 1 - RUB'U'L - 1BADAT >Jsj\ #y jji'i jji -ii^ /jiit; «ua^ 
>^j j e*£ > iJ.il 0^ ^i-i j ip. <d±* 

%£^i s^.s j^\ i.S tf A *i»> ^u &£> ^ a: s 
a^t-ft j*& ^ nji -ji * ^ 3 xjii ^-^ tv,- 

^4^£ «rjS iit 41 ail <£*}£?& && 
4-ib ai^f *#> a'S 2?v. '^33i ari^jaS 9 uncu KlTAB — 3 unci! BAB — IBRAHIM BlN EDHEM'lN DUASI 923 

&$ \k i& * m'i ; j ji; # ^L'j ^ ail . i^ \ 'S\ 
■ii j .*£» j^t'115 v>> ft vjj^ C^ ti :£ fttt 

1 * 'i '■, 

^yitGi J£r j^it ^:l; i^iir »*!r.*g t^iftr- 

i-"J £^ ^:'* j £p ££S» A'; tt^Qs U.A 
-•iV-" *<^r* -1**1*.' • «*» > wi' »{*--- .'.■ii'.* i *\- • -, r . 

^^ Arfb ^Ut. Jii^ ^d a'fei Zt'Cr 

i#s tub iJ'3^' iiaji u^ ^i Sj 31* 924 1HYAU 'ULOMt'D-DIN — Cilt: 1 — RUBU'L- 1BADAT 

«Merhaba ey bereketli olan ycni gun, ey katib ve §ahidimiz. Bu- 
giin bizim bayramimizdir. §u sdylediklerimizi bizim icin yaziniz, ha- 
mid ve mecid olan yaratiklan iizcrinde diledigi gibi hiikm eden Alia- 
hin isnriyle, Allah'a iman ederim. O'nun huzuruna cikacaginu tasdik 
ederim. O'nun azametini iliraf ederek giinahlanmdan istigfar ederim. 
O'nun rebubiyeti kar§ismda saygi ile egilir ve O'ndan baska ilahlari 
reddederim. Ancak kcndisine arz-i ihtiyac ile O'na tevekkiil eder vc 
O'na baglamnm. AUahi, melckleri, hamelc-i anji, peygamberleri ve bti- 
tiin yaratiklan §ahid tutarim ki, ibadete layik olan, ortagi, dengi ve 
henzeri olmayan ancak O'dur. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve sel- 
lem) O'nun kulu ve Resuliidur, Cermet, Cehcnnem, havz, §efaat, nekir 
ve miinker meleklerinin sualleri haklir vc gerccktir. Ailahim, va'din de 
hak, vaidin de haktir. Huzurunda muhasebe gormek de haktir. Kiya- 
metin geleceginde ve biitiin oliilerin dirileceginde hie §iiphe yoktur. 
Bu itikad iizerinde yagiyorum. Ingaallah bu itikad ile olecek ve bu ima- 
na sahib olarak dirilecegim. 

Ailahim! Sen benim Rabbimsin. Beni yaradan sensin. Senden ba§- 
ka ibadete layik kimse yoktur. Ben senin aciz bir kulunum, guciimiitt 
yettigi kadar sana verdigim soz uzerindeyim. 

Ailahim! Kendi kusurlanradan ve haricten gelecck kdtiiliiklerden 
sana siginmm. 

Ailahim! Ben isyan ile kendime zuliim eden bir kimseyim, senden 
bagka giinahlan kimse magfiiet edcinez, biitiin kusurlanmi sen mag- 
firet eyle. 

Ailahim! Beni giizel ahlakli bir insan seviyesine ulastir. Giizel la- 
tere senden ba§ka kimse hidayet edemcz. Biitiin kotuliiklerden beni 
uzaklashv. Buna da senin giiciin yeter. Emrinde ve hizmetindeyim. 
Biitiin iyiliklcr senin kabza-i kudrctindedir. Ben ancak sana istigfar 
eder ve sana tevbe ederim. 

Ailahim! Gdnderdigin Peygamberlere ve indirdigin kitablara inan- 
dim. Allahiimme Salli ala Muhammedin ve ala Al-i Muhammed. 

Ailahim! Habibinin havzindan icmegi bize de nasib eyle ve bizleri 
onun camiasinda ba§r eyle. 

Ailahim! Diinya fitnelerinden beni koruyarak senin sevdigin ve 
razi oldugun geyleri yapmaga muvaffak eyle. Halimi diizelt. Kelime-i 
tcvhld iizerinc diinya vc ahirette beni sabit kil. Kusurlu da olsam beni 
saptirma. Noksan sifatlardan seni tcsbih ve tenzih ederim. Ey Yiice vc 
Ulu Ailahim! Ya Bari, ya Rahim, ya Aziz, ya Cebbar. Ey.her kogesiyle 
gijklerin kendisiui tesbih ettigi Ailahim! Seni noksan sifatlardan ten- 
zih ederim. Ey biitiin dalgalan ile denizlerin, kendisini tcsbih ettigi 
Ailahim. Seni her tUrlu noksanlardan tenzih ederim. Ey kendi dilleri 9 uncu KtTAB — 3 iincti BAB — IBRAHIM BIN EDHEM'jN DUASI 925 

ile baliklann kendisini tesbih eltikleri Allahun. Seni tesbih ederim. Ey 
biitiin burclan ile yildizlann kendisini tesbih ettigi Allahim. Seni ten- 
zih ederim. Ey kokii, goVdesi, dallari ve meyveleri ile aga^lann ken- 
disini tesbih ettigi Allahim! Seni takdis ederim. Ey yedi katyer ve yedi 
kat goklerin, icierinde bulunanlar ile beraber kendisini tesbih ettigi 
Allahim! Seni her titrlii noksanhklardan tenzih ederim. Ey yaratikla- 
no hepsinin kendisini tesbih ettigi Allahim! Seni her tiirlii noksanlik- 
lardan tenzih ederim. Sen her tiirlii noksaiihkJardan miinezzeh ve bu- 
tiin kemal sifatlan ile mcvsftfsun. Seni tesbih ederim. Ya Hayy! Ya 
Kayyum! Ya Alim! Ya Halini! Seni tesbih ederim. Senden ba$ka iba- 
dete laytk ma'bud yoktur. Hem oldiiriir, hem de diriltirsin. Sen ise 61- 
meyen (layemut) bir dirisin. Biitiin iyilikler senin elinde ve sen her- 
seye kaadirsin.» DORDttNCt) BAB 

RESOLULLAH (S.A.) VE ONUN ASHABINDAN, SENETLERi 
HAZPEDiLDifii HALDE RtVAYET EDILEN 
DUALAR BEYANINDADIR. Bunlar, Ebu Talib-i Mekki, ibn Hiizeyme ve Ibn Miinzir'in (Allah 
hepsine rahmet etsin) topladiklan dualardir. 

Evrad bahsinde de anlatacagimiz vechile, ahiret yolcusuna yaki- 
§an, sabahlari ilk i§ olarak muayyen bir evrad duasi okumaktir. Eger 
Peygamber Efendimize uyup, ahiret yolcularindan olmak istiyorsan, 
namazm akabinde dualarma ba§larken sen de Resul-i Ekrem gibi : 

diyerek ba§la. Sonra tig kere : 

«Rab olarak Allabi, din olarak Islamiyeti, Peygamber olarak da 
Muhammed Aleyhisselami kabul ettim ve buna razi oldum.» (1014) de, 
sonra da : (1014) Buhari ve Muslim, Mugire bin SQ'be'den. 928 1HYAU ■ULOMl'D - DIN — Cilt: 1 — RUB'UX - IBADAT 

«Ey yer vc giiklcri yaratan, gizli ve a§ikarc hcr§eyi Irilip hcr^cyc 
malik olan Allahim! Bir olduguna vc scndcn ba§ka ibadeLe layik kim- 
senin bulunmadigina §ehadet edcrim. Kcndi kotuliiklerimden §eyta- 
nin hiyle ve desiselerinden sana sigininm.w de sonra : ■*■ - ""■ r i -:?!■,. *JLs>' ' W C I jj I ^^ I ' — i^ i-i 

-* c^tCj'\ ^. J^'ij -*&~j ^^ 

« Allahim ! Sendcn, din vc duiiyam, mal ve ailem hakkinda af ve 
afiyeti dilerim. 

Allahim, kusurlariim ort ve beni tehlikelerden emln lul. Siircme- 
lerimi azalt, ontimden, ardimdan, sagimdan vc solumdan, beni koru 
ve azametinle alt taraftmdan (Uzerinde yiirudugiim sju tupraklardan) 
gelecek zararlardan beni koru. 

Allahim! Beni mekrinden, gadabmdan emin olanlardan kilma. Ba- 
na bagkasim musallat etme. Daima kusurlarum iirt ve beni zikrinden 
aynlan gafillerden lulma.» (1015) dedikten sonra ii? kerre. «Seyyidii'l - 

IsUgfaro denilen §u duayi ve diger dualan oku : (1015) EbQ Davud, Nesei. tbn Mace ve Hakim, Ibn Omer'den. 9 uncu KlTAB ~ 4 iiucii BAB - SENISTLISItt IIASiFEDlLEN DUALAR 929 aAllahun! Sen benim Babbiinsin. Senden ba§ka ibadete layik ma- 
bfid yoktur.. Beni yaratan sensin. Ben scnin kulunum, guctimiin yet- 
tigi kadar sana verdigim soz ve ahid tizerindcyim. Yaptigim kotiiliife- 
lerden sana sigimr, verdigin ni'mctlere §ukr eder, kusurlannidan sana 
iltica ederim. Giinahlanmi magfiret cylc, scndcn baska magfiret cden 
yoktur.n 

Sonra iic. kere : 

aAllahun! Goziime, kulagima ve butiin bedenime sihhat ve afiyet 
ihsan eyle. Senden ba§ka hakiki mabud yoktur.» de; 

uAllahim kaza ve kaderine rizayi, uldiiktcn sonra huzur igindc ebe- 
di saadeti ve cemalini miigahede zevkini, sana vasil olma hcvesini, da- 
yamlmayacak zararlardan ve sapitici fitnelerden beni korumani, sen- 
den ister; zulmetmek ve zalim olmaktan, ba§kasma tecaviiz ctmck ve- 
ya tecaviize ugramaktan vcya affcdihncyccek bir giinah irtikabmdan 
da sana sigmmm.a (1016) 

Oku ve daha sanra §u dualari oku : (1016) Butiftri, ijeddad bin Evs'den. 

C. I - V. 59 930 iHYAU 'ULOMlD-DIN — Cilt: 1 — RUB'U'L- 1BADAT 

v&'jS. ditir, .ji^ij h&jjij i6* iita Jl U*' 

cl tJ5 ,&£i &fc> Cji Czt -cS «ifcfa .a;ct ^ 

# r£s &* tis %;■* Sty iui ji &\ . V- 

ijft,i *#£ i^ij £^4 i^'v^ jsCsI'j d^ 

ClX \J*Vj «&*& ty jjLi 3 .^5 M ^Vfc<i^S 

SLfej.^Vi^ ji^ GjJJ JJtf .;<U j&5 s5^ '*&> i 9 uncu KlTAB — 4 iincii BAB — SENETLERi HAZFEDlLEN DUAtAR 931 ■.&. cyJj ,itx au erjLi fc\ aft ^5 aii c&; 

< fcQ V^lj't* iEiifc; tSiiCii e/j'jSi ji-ljifr 

'{**"•) J!?J~~ **"*lF JUj 'J*r*^ *^ i-P /**f^> ^- *5 -ul^-1 

%^ < ^ Qu&v 02.1 -ail 1 031 ii ^ Ji »32 IHYAU -ULOM( ; D-DIN'— Cilt: 1 — RUB'U'L - IBADAT 

<£ "4^ < ffi i>§* ci\ "d\ & $ & a-j & i&\ 

i i^5 #11 j/tf t&V; < jjls'i S^-S %£fo iJ' tit.'! 9 uncu KlTAB — 4 uncu BaB - SENETLEBt HAZFEDlLEN DUALAR 933 

\&S Sj % £# j [££<& i &fb £X^ if &%j 

iiAHalum! Din ve azinimdc sebali, ru§diimdc azimeti, iyi islere az- 
metmeyi senden isterim. Nimetinc siikrii ve sana giizel ibadet edebil- 
meyi sendcn isterim. Her seyden salim ve hussti siinibi katbi, diiriist 
ahlaka sadik ve zakir Iisana sahib olmayt, nimetine siikiir ile giizel 
ibadet ve makbul amellerde bultinmami senden isterim. Bildigin bii- 
tiin iyiliklcri senden ister ve bildigin biitihi k ; .>liiluklerden sana sigtni- 
nm. Bildigin biitiin giiiiahlardan sana tcvbe edcrim. Sen liilirsin ben 
bilcmcm. Biitiin gizli seylcri en iyi bilen sensin. 

Allahlin! Gccmis - gelecek, gizli -asikarc ve senin bildigin biitiin 
kusurlaritm magfiret et. Ilk ve son, hergeye kaadir ve her gizliyi bilen 
sensin. 

AHahim! triidadi kabul etmeyen imam, tiikenmeyen nimetleri, 
«HiiId» Cennetinde Jiesnl-i Ekrem Muliaranicd Al-"yliisseliima arkada?- 
hgi sendcn isterim. 

AHahim! Stiz vc isterili giizelini vc biitiin iyilikleri, kotiiliiklerden 
uzak kalmagi, yoksullari sevmeyi, sendcn isterim. Seni sevmeyi ve seni 
seveni sevmeyi ve sevginc yaklasttracak her anicli sevmeyi sendcn iste- 
rim. Giinahlarnm bagi$lamam, beni magfiret etJin mc-hamct ctmeni 
senden isterim. Kavmimi iptila edecegin zamfm hemen beni kendine 
ai ve fitiie ile kar§dastirma. 

AHahim! Gaybi bihncn ve her seye olan kudrclin hiinnclme, hak- 
kimda hayat hayirh oldugu miiddetce beni yasat; iiJiim hayirh oldu- 
gunda da ruhumu kabzcyle. Gizli ve a$i!«>re hasjyet iizcre buhinmami, 
hiddet ve siikilnctlc adaletten ayrilmainann, zenginltk vc fakirlikte 
itidali ve zatimn cenuilinc bakmanin zevkini ve sana nla^niamn ask 
ve hevesini sendcn ister; zarar vercn scylerin niazarratiiidan vc sapi- 
tan fitnelerden sana sigimnm. AHahim iman cevheri ile bizi siislendir. 
Hidayette olup hidaycte ulastiranlaixlan eyle. 

Allahnn! isyan ile aranuzda perde olacak sekMde bizc basket ih- 
san eyle. Cennetine ulagtiracak taa-ti, dimya ve ahirct ntuslbetlerini 
ehvcnlestirecck yakini bize ver. 

AHahim! Yiiziimiizu haya, kalbiinizi koiku ile iloldur. Sana kitl- 
luk edecek gekilde goniillerimize heybet ve azametini ycrles.lir. 934 llIYAU 'ULOMt'D-DIN — Cilt: 1 — RUBU'L - 1BADAT 

En iistiin sevgilimiz ve en cok korkacagimiz sen ol. 

Aliahim! Icine girdigimlz bugiinun ewelini salafa, ortasim felah, 
matluba crniek, sonuna da saadet-i kamileye ulagtirmak kil. 

Aliahim! Bugiinun ewelini nimet, ortasim rahmet, sonunu da 
magJiret ve keramet kil. 

Hamd o AHah'a ki azameti karsisinda her§ey tevazu gosterdi, dize 
geldi. Yiiceiigi karsisinda her§ey yerlere serildi. Miilk ve ululugu kar- 
srainda her§ey egildi. Kudretine herkes tesliin oldu. Hamd, o AHah'a 
ki heybetl kargisinda hergey durakladi. Hikmeti He her §eyi, aciga ci- 
kardi ve kibriyahgi karsisinda hersjey kiiculdii, 

Aliahim! Bizi mtittaki olan dostlanndan, felaha ermig cemaatin- 
den vc salih kullarmdan eyle. Sevdigin isteri bize tevfik eyle ve bizi le- 
himtze olan iyi isjevc tevecciih ettir. 

Aliahim! fyilikleri toplayan evveli ve ahiri iyilik olan herseyi sen- 
den Ister, kotiiltiklcri toplayan, evveli ve ahiri kotiiluk olan hergeyden 
sana sigininz. 

AMahim! Benim iizerimde olan kudietin hakki icin bana rahme- 
tinle leveccuh ct. Sen tevbeleri kabul eden azim merhamete sahibsin 
AlSalum hilm ii keremin hakki icin beni affeyle, bagisla. Sen magfiret 
edici ve hilm sAhiblsin. Aliahim, halimi bilirsin, merhamet et. Ztra sen 
merhamet edenlcrin en merhametlisisin. 

Aliahmi! Bana olan malikiyyetin hiirmetine, beni nefsime hakim 
kil vc neisimt bana musallat etme. Zira diledigi gibi yapan melik vc 
Ccbbar sensin. 

AUahim! Scni noksan sifatlardan takdls, tesbih, tenzih tder vc 
sana hamd ederim. Senden ba$ka Tann yoktur. Kotuliikler lrtikabiylc 
nefsime zuluni ettim, gunahlarimi magfiret eyle. Sen benim Rabbim- 
sin, gunahlaniin ancak sen bagislarsin. 

AUahim! Sana gidecck dogru yola beni ilnam ct ve nefsimin kotii- 
luklerinden beni koi'U. 

Aliahim! Beni lkab etmeyecegin helal lokmayi bana nzk et. Beni 
t&ksitnaiUna kani olanlardan eyle ve bana ayirdigm nzk ile, senin ka- 
bfil etiecegln iyi sjeylerde beni cahstir. 

Aliahim! Senden, giinahlanmm affini, viicudumun aflyetini, 
hiisn-ii yakin ile diinya ve ahirette huztir, refah ve saadeti dilerim. 
Ey giinah kendisine zarar vetmeyen ve magfiret kendisinden bir jgey 
eksiltmeyen Allalnm, sana zaran dokunmayan giinahlannu bana ba- 
gi$Ia, senden bir gey eksiltmeyen magfiretini de bana ver.» 

«Ey Rabbimiz! Bize sabir ver, miisluman oldugumuz halde ruhu- 
muiu kabzeylen (7-A'raf: 126) 9 uncu KtTAB - 4 uncii BAB — SENETLERi JIAZFEDfLCN DUALAR 935 

«Sen dunya ve ahirette benim doslum, yardinici ve koruyucum- 
sun, benim cammi mustiiman oldugum halde al vc salililere kat.n {12- 
Yfisuf: 101) 

«Sen bizim velimiz ve dostumuzsun bizi affet ve bize rahmet et, 
magfiret cdicilerin en hayirlisi sensin.» {7 - A'raf : 155) 

«Bizitn icin bu diinyada ve ahirette giizel olam yaz. Biz sana te- 
vecciih ettik.» (7 - A'raf : 156) 

«Ey Rabbimiz! Sana tevekkul vc sana tevecciih ettik, Ruck ve do- 
mis, ancak sanadir.n (60 - Mumtehine : 4) 

«Ey Rabbimiz! Bizi bu zalim kavmhi i§keiicesme ugratma.» (10- 
Yunus : 85) 

«Ey Rabbimiz! Kafirleri bize musallat etmc. Bizi magfiret eyle, 
sen mubakkak aziz vc hakimsin.n (60- Mumtehine : 5) 

«Ey Rabbimiz! Giinahlanmizi vc i^imizdeki a^irs liarekeiierimizi 
magfiret eyle. (Du§manla muharebede) Ayaklanmm sabit Jul, tesanii- 
dumuzii arttir ve kalirlere karsi bize yardim et.» (3 -AM imran : 147) 

«Ey Rabbimiz! Bizi ve imanda hizden once ohm din kardeglerlraizi 
magfiret eyle ve kalblerhnizde mii'minler icin kin ve based birakma. 
Ey Rabbimiz! Sen cok §efkat ve cok merhamet sahibisin.» (59-Ha§r: 
10). 

«Ey Rabbimiz! Bize senin katindan rahmet ver. f^hnizde bize dog- 
ru bir yol tuttur.n (18-Kehf : 10). (1017) 4,131 c»\S; as %zz~ ;.^4 s fc^ fia^ U £j «Ey Rabbimiz! Bize diinyada hasene ver, ahirette de hascne ver ve 
atesra azabmdan bizleri koru.» (2-Bakara: 201) «Ey Rabbimiz, dogrusu biz bir inimadi i§ittik. O, Rabbimizc iman 
edin diye imana cagmyor, biz de iman ettik. Ey Rabbimiz! Giinahlan- 
mizi magfiret eyle. Kusurlanmizi art ve bizi iyiler meyaninda oldtir. 
Ey Rabbimiz, resullerinin lisani ile va'dettiklcrini bize ver. Kiyaniette 
bizi riisvay etme. Muhakkak ki sen soziinden donmezsin.» . (3 - AM im- 
ran : 193-194) (1017) Tirmizi, Nesei ve Hakim. 936 1HYAU 'ULOMt'D - DIN — Cilt: 1 — RUB'U'L - tBADAT 

«Ey Rabbimiz egcr unuttuk veya yamldiysak bissi mes'ul tutma. 
Ey Rabbimiz bizden oncekiiere yiikledigin gibi bize de agu* yiik yukle- 
me. Ey Rabbimiz takat gelnemiyccegimiz §eyleri bize yuklcnie. Bizi 
affet, hatalannuzi bagisla. Bize ralnncl cyle. Sen mevlamizsin. Koru- 
yucu vc yardnnc:mizsin. Kafiricte karsi bize yaidira el ve nusret vcr.» 
(2-Bakara: 286) 

«RabIiim! Beni, anne ve baliami inagfirct eyle. Onlar, kiieiiklu- 
giimde beni aciyjp liaktiklari gibi, sen dc onlara rahmct cyle. Kadm 
erkck butitn nm'niin vc miiKliimanlann olii ve dirilcrini affet. Rabbini, 
bana inagftrel ve nicrhatticl et. Bildigin (kusuilanmdan) vazgcc. Iz- 
zet ve kereui sahibi sensin. Merhamct cdicilciin en hayirhsi, magfirct 
edicilci-in de en hayirlisi sensin. Biz Allah iciuiz, AUah'tan geldik vc 
O'na dimeccgiz. Kuvvet vc kudret, ulu ve yiice olan Allah'mdir. Allah 
bize yeter. En iyi koruyucu O'dur. Halcmu'l - Enbiya Hazret-i Muhani- 
med vc aline salilt vc selam olsun.» (1018) (1018) Ebu Daviid ve ibn Mace. 9 uncu KlTAB — 4 until BAB — RESOL-t EKREM'DEN MERVI fSTfAZELER 937 
RESCL-1 EKREM'DEN KlVAYET EDILEN ISTlAZELER 

'A'v "a * fi 'i~ *v< - *. *r- .'Nv - *»^ -> -*■— u^4^i .M^ i>15^. ^Uls^Ii \rt- Zji£iiL ^ <^. ^Ciift^ijis .Gild -.I 938 IHYAU 'ULOMID-DIN — Cilt: 1 — RUB'UX - IBADAT 


g»i^ij 41141^ j^s Ji'ij j^\i a^b i^a'ij 

J ^ : i p&s '-,1^-i ^Jij *pi>j .j-^o? & l£'* J,i 'U* 1 icAUahini! Ciinrilik vc korkakitktan Sana sigimrun, Erzel-i omiir- 
den (bunaklik giinlcii), cl ayak tutmayip atehe (bunaklik) getirecek 
ve akli muvazeneinin bozulacagi §ekilde ihtiyarhklan sana sigininm. 
Diinya sikmlilanndan vc kabir azabmdan yinc sana sigimnm. 

Allaluni! Tabiat halinc gelecek ve beni lekeleyecek tania'dan ve 
tama' cdilmcyccek seylcrc Lama' ctuiektcn ve ulasilmayacak §eylere 
tama 1 etmcktcn sana sigimrun. 9 uncu KtTAB — 4 uncii BAB - RESOL-1 EKREM'DEN MERVI ISTlAZELER 939 

Allahim! Faidesiz ilimden, hususuz kalbden, kabul olmayacak 
duadan ve doyniak blhneyen nefisten sana sigimrim, sjddetli lzdirab 
vereo achktan ve kotu bir huy olaii liiyanetlikten, tcmbellik, cimrilik, 
korkaklib, ihtiyarhk ve atehden, deccahn fitneslnden, kabir azabindan 
ve hayat ve mematin fitneletinden sana sigminm. 

Allahim! Yoluna girmis, hu§u ile senden korkan kalbe sahib ol- 
mayi senden isterim. Allahim! Genis. magfiret ve rahmetini gerek- 
tiren seyleri ve her giinahtan selameti ve her iyiligc sahib olmayi, Ce- 
henneme varmayip, Cennctc ulasmayi senden dilcrim. 

Allahim! Gcrilemekten, yiiksekten diisiip hielak olmaktan, sikin- 
tidan, suda bogulmaktan ve bina altinda kalmaktan sana sigimnm. 
Hak yolundan ayrilmaktan veya dunyabk ugrunda olmekten sana si- 
gininm. 

Allahim! Bildigim ve bilmedigim biitiin kotiiliiklerden sana sigi- 
ninm. 

Allahim! Kotu huy, kotii amel, kbtii hastalik ve nefsiri kotu arzu- 
larindan beni uzakla§tir. 

Allahim! Cetin ibtiladan, helaktan, kaza ve kaderinden ve dus- 
manlannu sevindirecek ibtilalardan sana sigminm. 

Allahim! Kufurden, borclan, fakirlikten, Cehcnnem azabindan ve 
deccahn fitnesinden sana sigimnm. 

Allahim! Goziimtin, kulagimm, dilimin, kalbimin, diisunce ve seh- 
vetimin serrinden sana sigimnm. 

Allahim! pol ve yolculuk komsulan gecicidir. Daimi ikamctgahim- 
daki kotii komsudan sana sigimnm. 

Allahim! Kati yurekli olmaktan, gafletten, darliktan, zillet vc 
meskenetten, hakir ve fakirlikten sana sigimnm. Kiifiir, yoksulluk, 
asikare isyan ve haktan ayrilmaktan, nifak, riya ve gosteristen, kotii 
huy ve dar gegimden, siim'a ve riyadan sana sigimnm. Sagirlik, dil- 
sizlik, korliik, cinnet, ciizzam, alahk ve benzeri kotii hastaliklardan 
sana sigimnm. 

Allahim! Verdigin nimetin zevalinden, verdigin sihhatin boznlma- 
sutdan, ani olarak gelecek musibet ve felaketten, gazabim mucib ola- 
cak biitiin harekellerden sana siginmm. 

Allahim! Cehennerain fltne ve azabindan, kabrin fitne ve azabin- 
dan, fltne uyandiran zenginligin ve fakirllgin serrinden, deccahn 
uyandirdigi fltnenin serrinden ve butiin kusur, gunah ve isyanlardan 
sana sigimnm. 

Allahim! Doymak bilmeyen nefisten, husu'u olmayan kalbden. 940 tHYAU ULOMi'D-DtN — Cilt: 1 — RUBU'L - IBADXT 

faidcsiz namazdan, kabul olunmayan duadan, gam, gussa ve gogiis 
darhgmdan sana sigimnin. 

Allahim! I)u§manimm bana galebesindeu ve sevinmesinden sana 
sigimruii. Muhamtncd'c vc butitn iyiiere salat vc selam olsun.n (1019) (1019) BuhSri. RFSINCi BAB 

BAZI MUHIM HADISELER ANINDA EDILECEK 
DUALAR BEYANINDADIR. 

Sabahleyin ezam duydugun vakit, muezzine kavien de icabet ede- 
rek ezanm sonunda, abdesthaneye giri§ ve cikis;ta ve abdest aldikta 
yapacafin dualan, mahallinde, yani taharet ve namaz bahislerinde 
anlattik. 

Mescide girerken yapilacak dua : 

nAllahiin! Kalbimi, giiziimii, kiilagum, dMinii, sag vc sol, on, ard, 
alt vc iistiimu nurlandir. Allahim, bana nur ver.w (1020). 

Allahim, sendcn isteycnler askina vc senin nzan ugruiia attigim 
bu adimlar hiirmetine. Ciinktt ben kiiiran-i nimet vc gtisteris icin $ik- 
madim. Ancak gatlabindan korkarak vc mam mnarak ciktim. Beni 
Cehennemden koru vc giinahlarmn inagfirel ct. Zira sendcn bagka (1020) BuhSrf ile Muslim, iUifjkla ibn Abbas'dan. 042 IHYAU UL0M1'D-D1N — CHt: 1 - RUBU'L - tBADAT 

kimse giinahlariim magfiret edemez. Ancak sen magliret edcrsin-» 
(1021) 

Bir ihtiyacin igin evinden giktigin zaman : 

«Bismlllah ey Rabbim! Zulm etinek ve zulm olunmalklan, ceha- 
Ietten ve techil edilmekten, unutmak ve unutulmaktan sana sigim- 
Tim. (1022) 

Bismillahirrahmanurahim, kuvvet ve kudret, ulu vc yiice olan Al- 
lah'a mahsustur. Itimad ancak O'nadir.n de. (1023) 

Mescidin kapisinda : 

«Salavat*i §crifeden soma; Allahim biitun gunahlannu magfiret. 
et ve rahinet kapilanni bana ac.» (1024) 

Ve sag ayagm ile mescide gir, mescidde ah§-veri§ edeni gordiigiin 
zaman : 

«Allah ticaretini arttirniasin.» de. (1025) Mescidde kaybettigini 
arayan kimseyi gordiigiin zaman ; 

«ixt§aaluth onu bulamazsin.» de. (1026) Resiil-i Ekrem boyle emir 
buyurmugtur. 

Sabah namazimn iki rek'atim kildigm zaman : 

Ibn Abbas'dan rivayet ettigimiz gibi bu duayi sonuna kadar : 

okursun. 

Rukuda : (1021) ibn Mace Ebik Said-i Hudri'den hasen sened ile rivayet etmigtir. 

(1022) Sunen sahibleri. 

(1023) Ibn Mace. EbCt Hureyre'den. 

(1024) Tirmiii ve Ibn Mfice, Hz. Fafama (R. Aa.)'dan. 

(1025) Tirmizi. 

(1026) Muslim, EbO Hureyre'den. 9 uncu KiTAB — 5 inci BAB — MUHlM HADtSELERDEKl DUALAR 943 duasini oku (1027). tstersen a§agida oldugu gibi tag kere nSiibtrane 
Rabbiye1-arim» (1028), istersen «Siibbuhun, Kuddusiin Rabbiina ve 
Rabbul-melaiketi ve'r-Ruh» de. (1029) Rukftdan ba§ini kaldirdigm zaman : 

^>jYi iui ^ifi»SE-.^i .a' £j ^ y. & ^ 

dualanni oku. (1030) Secdeye vardigm zaman : 

duasini oku (1031) veya iic. kere «Subhane Rabhiye'I - a'la» de. 

(1027) MUslim, Hz. AlTden. 

(1028) Tirmizi, Ebft Davitd, Beyhaki. ibn Mes'Gd'dan. 

(1029) Muslim. Hz. Ai$e'd«i. - Hadis No. 223/4BT. 

(1030) Miislim, Ebu Said-i Hudri vc Ibi> Abbas'dan. Buk Hadis No. 205/477 va 
206/478. 

(1031) Muslim, Hz. Ali'den. 944 iliYAU 'UU;1U'1J-D!N - Oil: i - : IUJI5 U'L - ItfADAT 

Namazi bitirip selam verdikten sonra : ( 

H ££fo jiffi- a c aj a , jsui\ a^ ^suj \ ctf #fi 

de (1032) ve yerinde anlattigimiz ciigsr dualan oku. 

Herhangi bir mecJisten dagihrken,' oradaki hatalanmr. bagi§lan- 
masi icin §u duayi oku : p ^_ u 


«AliaUun! Scni tesbih cder vc saiia hamd cdcrim. Scnden baska 
Ibadete layik kimsc ohnadigma jjchadct eder, sender* magfiret diler vc 
sana tevbe edcrim. Gtin&li islsdim, nei'nimc zulmcttim. Sen beni affey- 
le; ^linkii giinahlari ancak sen msgfirct edcrsin.s* (1033) 

Sokaga gikacagm zaman : 

5 -£Jj J, A# Tj &! >i *i a^ -if >m >il } I -j i </ 

'- _:-,Y-»aJ- ,.;-=-=» Jc _-a _j ..JJ «.v__, J£*-j >_> .»* «Allah birdir, $criki vc beiizeri 'yoktiir. Miilk O'nundur. Hamd 
O'na mahsuslur. Oldurcn de, dirilten de O'tiur. Kendisi olmcyen bir 
diridir. Hayir clindcdir. O hen-icy** kaadirdir.n (1034) 

Devamta §u duayi oku: (1032) Muslim, Sevban'dan. 

(1033) Nesai, Rafi' bin Hud eye' c! en. 

(1034) Tirmizi, Hz. Omer'den. 9 uncu .KlTAB - 5 inci BAB - MQHtM HADlSELERDEKt DUALAR 945 

«BismJHah: Allahim, bu farginm ve bu ?ar§ida nianlarm iyi taraf- 
lanm senden dilcr ve kdtiiliiklerinden sana siginirim. Allahim, burada 
yalan yemtn He kar§ila§maktan ve zararli ali§ - veri§ten sana sigini- 
rim.H (1035) 

Eger borcu varsa : 

((Allahim! Helal rizkm ile beni haiamdan koru ve fa/1 u kercminle 
beni baskalanna niuhta 1 ? olmaktan kmtar.» (1036) 
diye dua eder. 

Yeni bir elbise giydigi zaman : 

«Allalnm! Bu elhiscyi bana sen giydtrdin, sana haind ederim. Bu 
elbiseyi sihhatli olarak giycrck iyi isJorde eskitmemi senden isterim.n 
(1037) 

Ho§lanmadigm bir §ey gorduguii zaman : 


((Allahim! iyilikleri veren sen, kotiiliikleri de. yok eden yine senshi. 
Kuwet ve kudret ancak azamct sahibi ulu AUah'indir.n (1038) (1035) Hakim. Burt'yde"den. 

(1030) Tirmizi ve Hakim, Hz. Ali'den. 

(1037) Tirmizi. 

(1038) Ibn Ebl §eybe ve EbO, Nairn. 

C. I - F. 60 946 UlYAU" 'ULOMi'D-DiN - Cilt: 1 — RUB'U'L ■ JlSADAT Yeniye gegen ay'i gbrdiigii . zaman : 
j>5LLSi\j «U>iJ>j -J\j jli^j y>% V-&" '& %M 

,8-Vjl"! ibj J Jlj < iajc- 1 °J> iiLJ- 1 ^ Lff'j^J V^^ l?^-' -* 

iiAUahim! Bu ay'i, enitiiyet ve selametie, iman ve islainiyetimizin 
devaimyle gegirmemizi nasib eyle. Ey ay! Benim vc senhi Rabbimiz 
Allah'tir.B (1039) 

«Hakkmnzda liayirh bir ay ol. Senin itJndc iyi i§ler giHelim. Seni 
yaradana iman ettini.n (1040) 

tcAUaluni, mukadde i allium hayuhsini vc bu ay in hakkinuzda ha- 
ynli olmasim senden diler ve Mah§er giinuiiiin dehgelindcn sana sigi- 
nirmi.H der ve ilk once uc; kere tekbir ahr. 

SjjiddeLli riizgar estigi zaman : 

zlL-J\ vizi ^ t.^ £jl>$*% ^ui 31 iai 

uAllahim! Bu ruzgarin haynm, icindc olan hayn ve btmunla giin- 
derdigiii iyilikleri senden istcr, kbtiiliigiindcn ve gelirdigi koliilukler- 
dcn sana .sigimrim.n (1041) 

Bir muslumanm vefatinda : 

«l(iz Allah u aidiz, elbetti; O'na donecugiz.» (2 - Bakara : 156) (l!i:iil) Da ivnii, Ibn Omer'den: Tirmizi. Talha bin Uboydullah'dan. 

(1(H0) Klni Davud, KaUde'den. 

(Mil) Tirmixi ve Nesai. Ebi bin Ka'b'dan. 9 uncu tOTAB - S inci BAB - MtlHtM HADISELERDEKl DUALAR 047 

«Ve subhesiz biz Rabbimize diinccegiz.» {43-Zuhruf : 14) 

^ t&\i z$* 4 >*;tf j^* * 5^ j '3 #' ' «Aliahim bu oliiyil iyiler nieyanmda yaz. Kitabim iilit-i illiyyin'de 
ktl, geride kalaiilara hayirli haleflerini ver. Ecrinden bizi nialirum et- 
me. Buadan sonra bizi ibtfla etme, onu ve bizi magfiret eyle.w (1042) 

Bir sadaka verdigi zaman : 

«Ey Rabbimiz, bizden gu hizmeti kabul buyur. Muhakkak ki sen 
hem i§idir, hem bHirsin.» (2-Bakara: 127) 
Blr i§e ba§lanacagi zaman : -* ^J 11:J UJ &J ^ t£ £Jj^ h'\ \il: J-* «Umulur ki Rabbimiz, oua bedel bize dalia hayirlisim verir. Mu- 
hakkak biz Allah'a ragbet edenlci-aeniz.» (68-Kalem : 32) 

Bir i§e baglanacagi zaman : 

«Ey Rabbimiz, bize kendi indind«n rahmet ver ve bu i§imizden 
bizim i?ln muvaffakiyet hazirla.n (18 - Kehf : 10) (1042) ibo Sen! ve Ibn HibbSn, Hz. Ommu Seleme'den. 948 tllY.UI 'ULOMi'D - DtN — Cill: 1 - RUBUJ, - IBaDaT 

iiRabbim, gogsiimii gcnigleltir ve i§imi kolayla$lir.» (20-Ta-b.a.: 
25 - 26) 

Gokyiiziine bakdigi zaman : 

«Ey Rabbimiz! Sen Imnlan lio§una yaratmadm. Seni tesbih ede- 
rim. Bizi Cehcnnemin azabindan koru.» (3-Al-i Imran : 191) 

**£ ^ ^fe *** '&* &S* »s« j 'fc <& a ;<? 

«Allah'in §am alidir. O ki goktc, burclan ve ziyasiyle giindiizleri 
aydinlatan gune§ ve nuru ile gece karanligim izale cden ay'i yaralti.n 
(25-Furkan : 61) 

Gok gurlediginde : 

uBulut ve inelcklerin kehdisini tesbih citigi AUahu TcahVyi nok- 
san sifatlardan tenzih ederhn.n (1043) 

§im§ek gaktigi zaman : 

«A!iahmi: Bizi gadabmla oldlirme, azabinla helak etnie, bize afi- 

yet ver.n (1044) (1(H3) Imam Malik, «Muvatta* da, Abdullah b. Ziibejr'den. 
(1044) Tirmizi. Nesai. Ibn Omer'clen. 9 uncu KlTAB — 5 inci BAB - MOHlM HADtSELERDEKl DUALAR 949 

Yagmur yagdiginda : 

^Shs &>!& >&\ "i&u & t OX td XJJ. 33f» 

(cAllahim! Bu yagmuru Mzlere karh vc faydali kil.n (1045) 
(lAUahim! Bunu, azab yagmuru dcgil, ralunet yagmuru kil.» (10- 
46) 

Hiddet amnda : nAIlahim! Gunahlamm magfirel et, goiilitimiii hiddctini leskin 
ct ve beni jjcylamn §crrinden koru.n (1047) 

insanlardan korktugu zaman : 

«Allahim, onlan sana havalc eder ve kotiiliiklcriiidcn sana sigi- 
mriin.n (1048) 

Muharebe esnasmda : 

«A]lahim! Yardmicim sensin. itiiiiadim saiiadir. Scnin yardumnla 
harbederim.ii (1049) (1045) Buliari, Hz. Aisc'den. 

(1046) Nesai, Said b. Museyyeb'den. 

(1047) Ibn Sen!, Hz. Aise'den. 

(1048) Ebil DavGd ve Neaai. Ebfi Musa'dan. 

(1049) EbO Diiviid. Tirmizi, Ncsai. Hz. Rnos'dcn. W50 IHYAU ULOMl'D-DIN — Cill: 1 — RUBU'L - iBADAT 

Kulak ginlamasinda, ResuM Ekrem'e salavat getirdikten sonra 
§oyle soyle : ^ jj^ J 'y ^ S^*= ^ «Bcni iyiliklc yad cdeni, Allah zikretsin.» (1050) 
Dileginin kahul oldugunu Eordiigii zaman : 

«lzzct ve celili He iyilikleii taniani olan, Allahu Tcala'ya hanid 
ederim.» 

Duanm kabulii geciktigi zaman : >«JC."Ais— *&&'•>& «Her halde AHah'a hamd ederfm.n (1051) 
dersin. Ak§am ezamni duydugun zaman : iiAllahim! Bu gecenin geli§i ve giinduziin gidigi, sana davet ede- 
nin sesi, namaza hazirlanntaklir; beni majffiret elmeni sendcn dilerim» (1050) Taberini, tbn Adiyy, Ibn Seni. EbG Rati'den. 

(1051) Dud kitabinda £e£migti. 9 uncu KITAB — 5 inci BAB - MOlilM HADiSELERDEKt DUaLAR 951 

Sikintili zam&nlarmda : 

ic.>.dj>a^ ^\ j: diu:\ ii]Q i/jii , iCf5. : j 

itAHahim ben seniii kuhimim. Kulun ve cariyenin ogluyum. 
Hayatim, boynum kabza-i kudrclindedjr. Benim i$in hiikmuu 
cari, liakkimdaki kazan mahz-i adulcltir. Kcndi zatim adlaiidirdigm, 
Kur'an-1 Kerim'de bildirdigin, kullanndan hcrliangi birliie ogrettigin 
veya ilm-i gaybinda bildigin, csma-i liiisiian huririetine, Kur'an-i Kr- 
rim'in, gonltimiin bahan, gogsiimiin num. gam vc gussamm cilasi, 
«lem ve kederimin gidcrilmesinc vesile olmasim senden dileiim.» (10- 
52) 

Resfll-i Ekrem (S.A.V.) : «Kim bu duayi okursa, Allahu Teaia 
onun sikintisi ve tasasmi giderir, yerine ne§'e ve seving verir» buyur- 
mu§tur. 

Bir yeri agndigi zaman : 

Senin veya ba§kasimn bir yeri sancilandigi zaman, Resul-i Ek- 
rem'in rukyesiyle (bir dua) oraya oku. insamn herhangi bir yeri ag- 
ridigi zaman, §ehadet parmagim o yere koyup kaldirdiktan sonra 
§6yle du& et : (1052) Imam Ahmed bin Hanbel eMiisned» inde. iinam Bcyhaki «Kiit.i- ui Esma 
ve's-Stfat» da Abdullah Ibn Mes'Od'dan senedi ile riv&yet etiiu;lerdir. Aynca Hofuoglu- 
nun Muslim Terciimesi C. 8. shf : 165' c bakintz. 952 1HYAU ■ULCMi'D-DiN — Ciit: I - RU13U'L- IBADAT ^A> U_~> js j ->J*-J \~fi& — " (_/--^ tl^ij" 5-^Jr! r*?'- 1 ' *i*^ i^ V*^ 

tiBismillaii, Ailnhti Tcala'mn wniyJc ln'izi khii.sck-riii thjasHlc l»iz: 
hastahklar §ifayab olur.n (1053) 

Yine sancilanan yer iizerine paimagmi koy ve iJ£ kere «BismiI~ 
lah», yedi kere de : 

«£cktigim bu act ve lztiraptan AHaii'm izzct kudrclinc iliica cder 
vc ondan gifalav dilcrim.w (1054) 
de. Mii§kilat karjjismda §u duayi okLi: (10?;)! »** 'j*. ?-s. >J*\%\ -i 


Uykuya yatacagm esnada evvela abdest al. Sonra lableye kar§i sag 
omuzun iizerine yaslartarak otuz durt kere nAllahu Ekber», otua tic 
kere «SubMnallah», otuz tie kere de *EIhamduIilIah» dedikten sonra 
§u duayi oku : (105.'?) Buhiirf vo Muslim. Hz. Atao'den. 

(1054) Muslim. Osrruw bin Ebii'i - As 'dan. 

(1053) Bu duft Buliiir? ve Muslim tarafindan illifakla lun Abbas'dan rsviiyet cciit- 
mistir. 9 uncu KlTAB — 5 inci BAB — MUHlM IIADlSEI.ERDEKi DUALAR 953 c&'Z ai <2 ^3 i\ y£ii n' ^ aft . a> a ij^i >* ^-l^.;i jj «Allahim! Gadabindaii riz;uia, ukubctiiidcii aHyetine ve sendim 
yine sana iltica. ederim. Allahim seni Iiakkiyle scna ctmcklen acizini, 
sen kendini ogtiiigiin gibisin. 

Allahim! tsminle oliip ismini yad edcrck diiilcyiin. 

Ey goklerin, yerin ve her geyin Rabbi vc maliki Allahim! Toliuinu 
yanp bitkilcri bitiren, agaclar i^in ^ekirdcgi yaratan, Tevrat, fncil, Ze- 954 1HVAU ULOMl'D-DtN — CUl: 1 - RUB'UL - IBADAT bur ve Kur'an'i indiren Allahim! Kotiilerin kotiiliigunden ve biitiin 
canh varliklann zatarlanndan sana sigimrim. Evvel sensin, scndcn 
evvel fair sey yoktur. Ahir sensin, scnden sonra bir gey yoktur. Zahir 
sensin, senden a§ikare olau yoktur. Batin sensin, senden sakh olan 
yoktur. Fakirlikten beni koru ve borcumu odeme imkanlanm bana 
bahseyle. 

Allahim! Bent sen yarattin ve sen oldiireceksin. Hayatim da senitv 
oium de senindir. Oldurdiiguude, magfiret ederek oldiir, yasaLirsan be- 
lli her turlu tehlikelerden koru. Allahim, diinyada vc ahirette senden 
af ve afiyet dilcrim. 

Ey Rabbim! Senin isminle ba$imi yere koydum. Sen beni magfi- 
ret eyle. KuIIarim bir araya topladigm Maimer giinunde beni azabin- 
dan muhafaza eyle. 

Allahim! Sana olan askim, iimirt ve korkumdan kendhni sana tes- 
lim ettim. Yiinumu sana cevirdim, umur-i idaremi sana havale cttim. 
Sirtnni sana verdlm, sigimlacak ancak sensin. Yardim ancak senden- 
dir. tndirdigin kitabina vc gondcrdigin ]jeygamberine iman cttim.n 
(1056) 

Yapacagin du&nin sonu bu olsun. Resul-i Ekrem boyle buyurmus,- 
tur. Bundan once §oyle dua etmelidir : 

■(Allahim! Katinda en sevimli olan saatlerde beni uyandir. Beni 
nzana yaklagtmp gadabmdan uzaklasfrracak en sevdigiri amelleri 
yapmami nasibet. Ben senden isterim, sen vcr. Ben magfiret istiyo- 
rum, sen affet. Ben dua ediyorum, sen kabul eyle.» (1057) (1056) Buhari. Mfislim, Nesai, Tirmizi. 

(1057) Ebu Mansur Deylemi «Musncdu'l - Firdevs» de tbn Abbfis'dan. 9 uncu KlTAB — 5 inci BAB — MOHlM HADtSELERDEKl DUALAR 955 

Uykudan uyandigi zam&n : 

> & gAj ££i ,_j&» ^r, &tf ua; Coi rf l' A ^ 
■ - - . -• - . -■ ^ *-*,-i w -- 

aBizi oldiirdiikten sonra dirilten Allah'a harad ederim. Doniig 
O'nadir. 

Miilk, ululuk, yiicelik vc saltanat AUah'in oldugu halde hepimiz 
sabaha girdik. 

Islam fitrati, ihlasi, gehadel kelimesi, Muhammed AleyhisselanV- 
m dini ve mtigrlklerden olmayan, hanif olan Ibrahim Aleyhisselfimm 
milleti iizerine sabahladik. 

AUahim! Sabaha sikmaimz, akgama ula$maimz, ya§amaimz ve ol- 
memiz hep senin emir ve iradenledir, sana dimecegiz. 

AHahim! Bugiin de her turlti iyilik yapmak icin bizi diriltmcni 
diler, herhangi bir koUiliik irtikabindan ve bir miislum&ni zarara ug- 
ratmaktan sana siginmm. Sen Kur'an-i Kertm'inde : ttGeceleyin sizi 
olii gibi uyutan, gtindtizftn kalblerinizi bilen, ecelinize kadar giindiiz- 
leri sizl tekrar kaldiran ye hayMa kavu$turan da O'dur.n (6-En'&m: 
60) buyurdun. 956 tHYAU 'ULCMt'D-DtN — Cill: 1 — RUBU'L - IBADAT 

Ey geccyi yarip giindiizleri cikaran, geceyi siikun ve istirahat icin 
ayiran, giine? ve ay'i, sender! bilmek i^in hesapla yaratan Allahim! 
Bugiintieki hayir vc iyilikleri senden ister ve buguniin, kotiiliiklerin- 
den ve bugiinde olan kotiiluklerden sana sigminm.» (1058) 

(cBistnillah, Ma§aallah, kuvvet ve kudret ancak Allah'mdir. Ma- 
$aallah, biitiin nimetler Allah'mdir. Ma^aaliah biitiin iyiliklet Alia* 
li'in kabza-i kudrelindedir. Ma$aaHah kutiilukleri ancak Allah yok 
edcr. 

Allalu Rab, islaim din, Muhammad Alcyhissclami da Peygamber 
olarak kabul cttitn.n 

t(Ey Rabbimiz, sana tevckkiil, sana tevecciih ettik. Doniisumiiz de 
ancak sanadir.w (60 - Mtimtehine : 4) (1059) 

Ak§ama erdigi zam&n ylne aym duayi okur, yalmz: «Asbahna» 
yerine «Emseyna» der; bununla beraber §unu da Have eder: 

^- J; ^>-r^ J* *■*! ^ — 'J 

«Esma-i husnasi, tarn vc makbul olan kelimeler ile Allah'a iltica 
etlcr; licr giiniiniin, yaralligi hev canlinin vc yarattigi hcr§cyin kotii- 
liigiindcn O'na sigimnm.n (1060) (1058) Stinen sahib] eri. 

(1059) Ibn Adiyy «el-Kamib de Ibn Abbas'dan. 

(1060) Ebll §eyh Abdurrahman bin Avf'dan. 9 uncu KlTAB — 5 inci BAB — MOHlM HAD1SELERDEKI DUALAR 957 

Aynaya baktigi zaman : 

"- ' > - - ' - *\ *"• '\' l * - AS \ > ' 'l'l 

»^j->* _»^^=> «1 -L«s u^* - 1 - f> ~ u ■■***' >*J -*-*— *-' 

uBent en giizcl bir surette yaratip, yuzumii guzelle§ttren, vc beni 
musliimanlardan kilan, Allatiu Teala'ya hamd edei'im.n (1061) 

Bir sey satin aldigi vakit, eger canh ise boynundan tutarak : 

«AUalnni, her bakimdan bu hayvanm hakkmida hayirh olmasmi 
diler ve her tiirlii kotiUiigunden sana sigininm.» (1062) 

Yen! evlenenleri gordugiinde: «AUah miibarek ctsin ve sizlere hayirh gcgimler ihsan etsin.n 

(1063) 

Alacakhsma borcunu odediginde : 

«Allah malini ve coluk ^ocugunu korusun ve miibarek etsih.» 

der. Zira Resul-i Ekrem (S.A.V.) : (1061) TabnrAni vc Ibn Sen!. Enes'den. 

(I0C2) Ebfl DAviid ve Ibn MSce, Amr bin guayb'den. 

(1063) Ebii Davud. Tirmizi ve Ibn Mace, Ebu Iliireyre'den. 958 llIYAU ULOMlD - DIN - Cilt; 1 - RUBU'L - IBADAT «Borcunun kar§ihgi, onu zamamnda odeyip sahibinc tegekkiir et- 

incktir.» (1064) diye buyurdu. 

i§te buraya kadar dercettiklerimiz, ahiret yolcularinin ezberle- 
mesinde faideler mulahaza ettigimiz dualardandir. Hac, Salat ve Ta- 
haret kitablannda, sefer, yolculuk, namaz ve abdest ile alakali diger 
dualan da zikretmi§tik. 

DUANIN FAtDESt 

§ayet, «AlIahu Tcala'mn kaza vc kaderini degigtirccek higbir kuv- 
vet olmadigma gore duanin ne faidesi var?» dersen : 

Bilmi§ ol ki! Dua ile belanin reddi de ilahi kaza cumlesindendir. 
Du&lar, belalarm reddine ve ilahi rahmetin celbine sebeb olabilir. Kal- 
kan, okun geri tepmesine; yagmur, bitkilerin bitmesine sebeb oldugu 
gibi, dualar da ilahi rahmetin celbine ve belalarm reddine sebeb olur- 
lar. Ok ile kalkan kar§ilastiklan zaman kalkanm oku geri ittigi gibi, 
bela ile dua kar§ila§inca dua, belayi geri iter. Bu da Allah'm bir ka- 
zasi ve hukmiidiir. Allah'in kazasina nza, sebebe miiracaat etmeye 
mini degiJdir. Nitekim AUahu Teala : 

y, - ■* \ *■ K 


iiTedbirinizi alin.n (4-Nisa: 71) buyurmu§tur. 

Tolium ekildikten sonra sulamaga ne hacet. Eger bu mahsulun 
bitmesini Allah takdir ettiyse bitecek, takdir etmedi ise bitmeyecek, 
sulamaga ihtiyag yok, denemez. Belki sebeblere ba§vurmak mecburi- 
dir. Asil kaza, esbabi, miisebbebata baglamaktir. Hayri takdlr eden, 
onu bir sebebe baglami§; serri takdir eden de onu def'etmek i$in se- 
bebler hazirlamistir. Akh ba§inda olan kimse bu babta tenakuz olma- 
digini kolayca kavrar. Ayni zamanda Zikir bahsinde anlattigimiz gibi, 
duanm, pek 50k faydalari da vardir. (1064) Nesai. Abdullah bin Ebi Rebi'a'dan. 9 uncu KiTAB - 5 inci BAB - DUANIN FAlDESl 95t 

Dua, Allah'a kar§i huzur-i kalbi temin eder. Bu ise ibadetin son 
hazzidir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz §6yle buyurdular : 

«Dua, ibadetin iligidir.» (1065) 

Ne yazik ki insanlann ekserisi, daraldiklan zaman Allah'a tevec- 
cuh eder; ancak o an kalblerini O'na baglarlar. Qunkii insan bir kotti- 
liik He karsilashgi zaman, biitun samimiyet ve ihlasi ile Allah'a yalva- 
nr. Zira ihtiyac, duaya luzum hissettirir. Dua da kalbi siikunetle Al- 
lah'a baglar. Bu sayede ibadetlerin en §ereflisi olan zikir meydana ge- 
lir. Bunun i?in belalann en buytigu Peygamberlere, sonra velilere, 
sonra derecesine gore diger kullara verilir. Zira bela, goniilleri arz-i ih- 
tiyag ile Allah'a baglar ve Allah'i unutturmaz. Fakat zenginlik, ekse- 
riyetle insam tembeUe§tirir. Qunkii insan, ihtiy&gtan mustagni olunca 
azar. 

t§te Dua ve Zikir babinda anlatmak istedigimiz bunlardir. Hayra- 
tevfik eden ancak Aliah'tir. Yemekte, sofrada, hasta ziyaretinde ve 
diger hususlarda yapilacak dualar da in§aallah onlar ile alakah kisim- 
larda gelecektir. ftimadimiz Allah'adir. 

nEzkar Kitabiu burada sona erdi. in§aallah bunu «Eviad Kitabi» 
takip edecektir. 

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, Salat u Selam O'nun Re- 
sult! Hazret-i Muhammed'e ve O'nun Al ve Ashabmadir. Allah'a hamd 
eder, Resulune salavat ve selam ederim. 

(ihya-Cilt: 1 - Kitab: 9'un sonu) <106S) Tirmizi, Hz. Enes b. Malik 'den. www. ihya.org Web Sitesi 
Iftihar ile Sunar 

Web Sitemizde 

Online Kurani Kerim Arama Motoru 

Kutubu Sitte, Sahih Buhari 

Ruya Tabirleri Sistemi 

Binlerce Siir ve Sairler 

Kamus Projesi 

Turkce-Almanca-lngilizce-Hollandaca 

Sozlukler 

Fazilet Takvimi Arka Yaprak Konulari 

Mehmed Emre'nin Eserleri 

Muhtasar llmilhal 

Muhtasar Islam Tarihi 

ve nice ekitaplar, islami bilgiler 
yer almaktadir.. 

HIZMET MUVAFFAK OLSUN DA, 

VARSIN BIZIM YERIMIZ 

CAMININ PABUCLU6U OLSUN 

(S. H. Tunahan ks.) 

Eser Hakkinda 

ya da 

web sitemiz hakkindaki gdrus ve fikirlerinizi 

bizimle paylasmak icin mutlaka 

ziyaret ediniz.. 

www. ihya.org 

www.yakup.info & www.hanci.org