Skip to main content

Full text of "இல்லற நெறி"

See other formats


d.*u ıjSirrmrjjrTTr A>#Dj». Sİ TTj «î llfb&MMUlO 


(Lp0Jbu$ÛLI2 ıq*#ûuâ' İS64 

SUfl«8)rjQ U$®j (C) Prof. N. SUBBU REDDIAR 
Sri Venkatesv/ara University» Tirupa^ i <Mso ©.18-00 TAMTL PLTHAKALAYAM 

576» Pycrofts Road f 
Triplicane» Madras-600 005 

&0iif<sB$ &#&&&, 16 9 Qp£gi QP&e6l Q&($» Q ^<Sr2nır-I4 J56ÖTjjllL|€ro{r &mrT<g,Lb. İğjoJcrğü &iL-&&LDtrm umBas>uj <$!(&$& muzıu 
ğüSsım — <gımu}&&rir Qanrg)jûma mıpmSiü Gu^mubû 


£§)&)®$j) Qt&£g}mıuû U€ûQsiT(Ssmm!^isâ€6l(^$^Lb e3<srrâSu3(§â 
ffi^rgf/fî ^®g)öü^@<sb â^CSoiTis^p q&$m!m&m çrçnrGît 

*&$$0m<3m3 ^jrâım&t iS&ojlû ^sufâtuıb. OuıyfrSiHajtf 
0mj$Q®ıjhjD <ifi^ <sağ^§& uSmeyû uır rrrrıl® ^j&gj/flajj», 

fâıj^m&uyL-m (ipujjhB &(&&§! *®6ö6û{D C1îsj$s®ho 9 «rgg^ 
oS<$«Sfi8*(yy/t. g)âîsî)fl3^«5>^ Q.€ajbffiiına+&t &i—Jb@ !&(&:$$ 
&$ğ$$m ıfğtiuSisü ^i^imıh ^(Şsorr&Bosr Qmtr($iûuğ$ iBmeym 

@mp0$$Qi)$&rrâ) Lf&jB®$§>)m u^o^tM @ea p$ $($&<& ıh.- 
— JL ****** v&Piiimnrtt. **<>„, * ıai(3S ı>ı_,u m * 
urrrrmL®8ı$tGjrtâr. Ljgl ifâ) «S, T. S. ClefOarmjSo'üt |jir&> (LpöSLD 

«/7/s/Q«/rewrL-. Gsu skiler sür rp m 

— örajrrıflmırş G^aff «u/Tp ««d «g;tt9jj)/ıi> ı3ijQÜq y ögl(5U)6innrıi g),fl>üi/ ^®\u ÇLp&rgg 
fg)&ıpâ®&qsgjLb ı£)xû GiutöanssKsui g^üı^L-tfSr (§n5lüLSİL~& 
&&aes>su. g)€»a/ ÇLpesrgBLb (LpestpGaj <&(§&?& <sürryp<$B<sfr 

@lt> (Lp&fâuj£gı<s)jLb <3i<sfl&ği6h6irGsr t ÇğjLbçLpârrüİGpjü) /g® 
j$rruJXLD(Ts; &ı<s®LD0gı&m ^uDemGui uıâaGtfîfâ #<sw<sw^ 

g)^5^îflr^ adb&gjit^&r a<aı<ssf)£&û ueo mıl.®uurT($&2sn 

LÛseyıh Q(sueffİLJU€SiL^. $(njtL<mû> <nânjgı &<sısflûuLİ 
(Bu.iTif)Gfr &,L-6tiurbjfi)uj£iLb > s-Giniufbtfilujğiıbp SLeterrA 
Slmıî&@ıujbjn!!luj$iLb i ^«&ü5)« sL-poıuıbjfilujğiLLrTast 

(Lp$ftâ&u28ssr& «/nl®Û3 eçıpmâ &nr<ssr q$ @ld. ^o°o^/ ^Q5 

/o/r«Q/Lf »6^(35 tt/ûi^)c5)aj LD&5reB--&orıurT&GqLb lûnrth&lSltötjDSI. 

mujımb, «L-<53)£D«^w(y£h £-ifl®s)u>&8siTiLjLb Gurr^ÛLjmSsntLjih 

2. $Qt)âQe0$ıb &®)Lbu&û:-Q&üJ. flö öM/rtî>*6»*ıdlâ> £>®u>«rıb a_oSıf0»rı$.Oijnr& ^j^ldJi^ a$® 

^ot uMjojbgl '«!$rrm« •&ın&'- mm jb Guır^^m ^ iff*ü*«fr 

sımm^^^m. dW«/ıî*<g$«B>L-iLi m$ûıî(&&^ €â($ûuâi3®f 
€itrrıp®m& tugjUtosmı&Gft gjroaj ' ujrrsupan^tı/d* @©^©^ 
u^if j&.p Q<3§tf<sfr®&^®r/f. ©p^^LO aja>p<â& g}@enpr^ 
uj&^^ijgtt/tb nırFQ*gır(5 fiu$ffi&anqüi&jSi g)®aıe»crtt/d> 

ııüâ> O^fûsfl^ ^mwuqG®ı~^mî ^os(§ıb si^^sr^ &&®0$ 

utr&û Qurrç$€U&(D(9)ib GüffOJÜiSdmjB ^(B^mjo^. *m@ 
ı~/r^ Q^®/ât95fira)ü>/r*G<aı u>6HTj$£)(fflpâ ı38smâmûQujbjn 

^LL^mîT&â Q&tü&!@fh(§^ (§(^ıhutb (tpüShu umr®$luj(TM 

lüfhpoiffuırGûGarrmrCPskm <g)$fL§ıh $ıh & ip j&m $mıl.(&& 
&£ûsB r$Gö@ıh GurrgjjLJLjth *gğ$uıt&<^m$-~aj uas>ı—ûutrjr)jD4b 
mSsırâ &&râ$Q&ıpS> Oetüaj&ıtb, ^mpmjBâ $pjs& (Lpmp 
ü$<5û mm&& Q&ı£sıu®jûi §ıdm .Q&ıûŞ^jB.m t . jajıiçtpfi»!— ıu 

mmwmıâ(BÜt3Gğ)lLb €pdıQ&rr(§ $wtj§$a^& §$Qf)WGm$ 
$($$)&) mıpâskî^ıu uç®L~»ÜLşd& ^/jswrL-.sS@ıa) ı&â<m mıs$r 
$08>jD®$ Q&!rsf?ı§ı$@ı<0 fflssrtf . jg)ü)(Xp«D ( iDa9â> j§ (/51ü otlu ^df *3!mm§$<s^jDğ$' (ğlgB$m%tu ı$mL~ÛLi$ gn&tL-<sd mrr<s$ı-* 

U€mL§m< ! kriL$îh mrrtpâmmtâtsî) QujbjD. : S /DÜıJaı®îL|^Ssnr?i|tQ 

(ipu^^s^jD^. $û(Lp<mL-tu @pQumfr f ın^ÜL5(^sâî 9 mcrij 
euıjSû uoSiBLj&& 9 «iifrLpffiı&s)® (ipmjD&sfr ^S(uaıp«D/D;â ;$*£> 

@£$$th j§}®<aı/r iDtnKBıh şp { ş@B@ %&u ül<sot/tq| ®r(LgSl6fajD 

^sm G$pâ&mm <ğjıu{bmıu3& Q<j(r($İ5fğliuQşrr&rg)t €r^u 
G@ttâmmtı3m çıpmm §ş<â?u §}}r§<s$ ıj)®C-(Bz®®® Sl-.^^^> 

Z> 0^s mrrit^mmGL^wû->$Q<zml immortalitiy *@â>«üj!) Qftjüîl f GrsSra) ^jğ^no) Şlidşmsm <surrı^eS^> 

uâ &LL®ıûutr®, u)âmıL<3ug)i t g}($>ömr&a%o/ urr& 
QurT(§&&& Qm(&B6tr, §l(§ubsm «ır/rpöfld) &.i-«>/06*)ü>t 
£cStp«/CT)L«öi $ı&<sürrıp&<s®m t usfâmeö <surri£$§ı ettir jo a$& 
@{iu<3û%<sâçi) unrı$ı<&fDÜ urr<§un(j)Q&tiJ§ı ^/DÜÖ/jjûp^arear. 

tâıufâöû uu^A'Suû q<g>(3a/fl-(75<fl&(gj ^tîsutb GT(y>tf u<s6«&.£f üJ^rrdi 
®l($&®&. erâ)0)trû u^^sdstriLiLb smâr0û u&tıpmjDÛ 
£Jtf J5£f£ Q*ıûŞla;Sğır$ Q&&Beü(r& Q-arâiQmn-Jt<sfTâ) vırooû 
uustif jg^d». ^/j-flSJsfr ®jgBglu3â) ıSsbetâ&mÖLj&aGfTtTa* 
Q&rtâ*ûQu!b!&&eır utu<s8rutİL~ gır&J&aflesr QL/töff3i«& f 

ua> SHmjna&fiçyıû) ^Jbg)iûu®$& gıSzssrıurrm ^mubfLfih. 
smıpmpjü uıumj$fa$ı ermjD Qup0ü utu&u®ş§ıâ 

Qû/otc5lû ^y^gy tâert&mıh mm ^i$vld$™ujû QutT@g&& 
W!huği *ll-& pcoû §£ı<ssr£€s>$ <&$<&&&& ^pûıSâr ^/«ü 

u(jLpği Gpıfl& eurrtpGaj <&%Q$gı Gurr^ıb. â.JU6Ö?(5iî çr&ıcugjû 
ıSjİH® smgs Gpıftm»Lû â£)#a>* Q#tü§tQarr<3rT<stT @j<u&iıb; 
erâjnigiüdlSssr ^HfiÛLS^jıb «Litf/t <surryş$<si) «Sn.'Şû). ^uSsfc, 
|>jff8<#@ majpıGffifiesr &$$<& 6Ta/sâ«£# a£)#<s*>,sFtt/dû $§)âj2sD; 

«r^rflj/ Quıu/t ©ıLifdl <2unrjbj&m(t. 

&&&^(&ıurr uscmiûâ&iisfr &.L-jjhmLgp Qfiiüujrr§iusû <&$ Loaarfl^ıi) p&(LpsmjDu96û &rrLbu£ğlu ft-^a/^arrâtar (tpoj.«ıı 
$&^, g)airf«<sfr SL(r)]ûqm®B&r jS%om-t *>~<sm!rrr§ı § ^a/j& 
{8Mb 6ü{fl gimır) Q$(flturrği e-Lpsfcrp, ^»iru^s»^ ®l£$§İ 

*£!$($$&*& fi-ttS/t rglBso&Gifltâr gıılumlB2srr& Q*âjaj<3<ssr 
*%j,!LJ(5ğ}i ^oijbjfi&r ®\u$>nm%sn sreu^h çrGtflG>\Qi) SL€m(§ıh 
(LpanjDifleo u<so ntfî&mdsrt er(Lp§!l Qajeâ)(i9Lİ(BiGrr araşit. j&$& 
j5/Lİunö*S^rQ(uö)ffl)frıB ı&e*&$jbQmrT<sfa® u<so &ıjgİ6Ûujâ> 

luır&oj&tGtr &-jpıÛL]&SftTÛ (SunrjbjjSiû qrr&&gU&' O/^^üS 

'•fiLDgl İ$(TLL®Lİ Lf«»i£«DU> 6T<&£B)/LÛ *&.tt9/t' |§)«<£nra) 

&rrıüQLûrr$u3â> jyfâ) uo) 0Jrr£&& &rr<3ö£ğji&(9j g$imıujjb& 
Q&tr*mL~rfig}Lb r : <$]$$€®&uj gırebaieıfiâr ©rtr/flttJ^tDttjflrcınıo 
«5>iLi£ Q*/r<n>«öa/ıi) (Ssı/fiâr© jüDrr M * sTOT-p $($} ofl. «. «2/sufî 

Q&nr€Btr(&<sir6tr GurresrıSjbt&tb Qu(iijiû§bûı5İj)<9)ib ^j^&jS 
ojıra S§)ji,3i/r&u ^©ı/î «soflar @0<sı/tf «lI^û u«»i— AfilsSrCîjOsSr- 
^icurf&eb «nrtltfttJ urrm&uüâ) Q<sf«)jj2/lİ> {ğl^gir^ 
<jyu>{r^£ra"l> Qu&rpı&&T <snGutt&<s(Tği ^fiıurrâ) #tÛ£p 
aa.^ /pâ) j2/cofiA Qu0Lfi)^^^L-fiîr 2L.<si>,rü<Zutrfc§i ueo lagm 

/0LD i9<* 6»«. 

3 

sii/r srsBr -4>//fî<u pemufî $((5. ®oj« (y>«flujnr6wrip. er^ru^iff; 
«sBfrssîprA^if siLfi&tJunr LDirjğlıfl suutf^dsüü udtafloSâ) 9sâıu ^immmCBoî^tı^uj $jLLumf®<fc?rQaj^m!FiJ) jj/gprS> *m0$ğ$ 
^0ihuL^û uı~ûm%m ^ımw$§ı& &$$ <^aj(Ş<#@ er&r ®~<sffmi 

«$ş^^? SfBt§j?.§H(§ &sm* Qpf&m$\Lm. Gt^ilt^tyırır ^mâmıl 

®lh, J/pTti® 4HP<§JD *®l$glî±(])& «j&dLTiT/t Cft££4İd a ^^ 

ii.rrAL-rf V. C aaırukâr girdi ^<sa;ıfa:tl(^— cts^ wmq$&$& 
$û?0mmû umfl®!GfcqL~tâ t/tortu® <$$& Q«ür«r<gp g><0& «(?5«8ttjır«.«Q«ır«fiır(5l ct^@/(Bot 0mrg$ $r^dm {ğjm$â£$ 
^tşlffûi^ ötû t;Q«fr«rârt- opoijB&tmuJ ğHm0™m(h0 gq&j£& O j5l QıufT€İfr rgl f£lâirrij(pmı 8&ıri0$?râ& 0ö5gîibt$ 
QuırjŞQiLi(rör (£jl ıSUfrp q€0srîrö : $Q® : iı $nrou6s 
^r51Q6Uîr6§rr0 ıgî«irn>^r6fr ^©of <gOT8«?r. 4 

1-1İ-200 j »•■■•"M QfTl-*WW ■4;. $®fipiofr;- ŞtytûfrglFihr-llöS B, slğ^ot^ tglmfr&ffi qp£lââ& m & T ®t&r&&İGiTffâ 

LjıfliLiLb^jbjDGb. 28—36 

3. (D^ırü- Qu(H)âmö Qurr(§$$th — Rh «v^y-fi-L-â) 

QutT(i$&&Lb, 37—42 

ıgSsü g)aijfi/&dr urm@-Bw (BjBnrtLi&fâ, . 57— Ö 7 


ÎÖ 

mftiımcfr-eB <*&$£$ jğ^souSsi) ^)/r«w^ jtfeyflssrr- 

«flj&jf Goj&fllıUjbjDib. 9 1 — 98 

jS^^mrreoıh — ı3rıhLûââ>ıfiıuûi — ö^T/tÖLDT^ 
tu&dssruS&t G&nr$$ssrm@ir~G8e8>i7&&rr[rf5im®t. 99 — 112 •Gluem «-pûq»6Îr 

mv-&Qijâ ®j£6k*^ , -®i>«»£J*<&'. 215 — 126 

11. (y)il.€S)L^uâ(<ş$uu>rT$â)-&rrâ t ûusîb $2jtlLuliliû- 

&(§û<mLtfl&r Q&tuâ), İZ7—IS6 

12* lûrrgeSL-fruj — LD/r^aSt-frıû «yıİL-Lü-yûtSa* 

9^®/. 137—148 

13. Qu€$a tLfpıÛLi — LnrT<sfr&dQ<sijmıfi<sn) — Q«ı/eyf? 

14. Qu€OTy«sB^(_-.ü> \3i03Hjurnssr Gun>r(îQLnrr®Sr&6fo — '» %t 

o^> ®JDrnfQu>rr&r&€fr. Î61-İ66 

&(&®IWI&<&. İ68-17T 

a(§ümuu3m LDîT0{Qw^m(§ûumrr<söA föesresrrs} 
ULb~%(tşüu &rr<soih t İ78-191 

&rr&&m—u*!r&GB L „(Tiü$ .<&fitr-jbpıb. 213— Z38 

20 §>&gjıâ<jp Glûjî)ulLl~ @ıpd&&err~-ğ!!i0>tLGS)L-.â 

§}ıu*— 4* @®?Jbuâ sıl®üufr® £4S 

«1. @®ıbu«* «ıl®ü U(T®; cfl.ar*«£2>— ■gJdr^}aj(HDLD İt GûrrtümFm ^<sssH &®t . B7$—&87 

25, $L.u3tflaJ$> (tp6®$m®rs;rrtn$ &jxüt3$<fârrû ıiuj sû—5; laâustL ^up 2Ö7 

2(5. m(§^^ıfliJi3ii)^!flıu mrrçrmrrij$i€fa — ©$* 9«j«s| 

j5<so uJtr$&a>ır. $98—307 

&7* c^«ot tû<s0®-— sB$§iû uıtdıu* ^şrrrüj3>&—sâ$ 

Qusm lû©)® - (cpfcLGDL-. (ip|£)©/5? mrr<3d&m@ 

Sa> ğ)«J®Sq «ist~$^ j$<fe)«e^. SOS — 323 1$ 

Otojî/Lb 9© uif qp^Qmjfrn)w. . 8B6-S37 

J89. ©sariJ Qti(^«s«i; (p&rrmırf[)]B^~mrtG®$§ilıb(3 

££fr<ssr '^m.SsrTfXib* 3 38-»3&9 

$ıuşb-6j ${§ı&6üarâ (SsSso 35i 

(tpesijB- 355 — 30£ 

çBâ&opsfo &mrsü®$<s& Q&uj<sb&&t — <y>$$) 

Qung)imtJb-~ ^ ı döm$B®siip&@im j^lLuld: 36$— 37$ 

32. uŞtiLfth onrs^o/ıjb — LB&e$ıflm urr^frâa^th 
<$mu m ld gj, â & (Lp ıh—G u em essif <sâr mırın 

qes7ft^©«s@ ojpGkmıt ^ârafrâr ı$ıs$.m& — 

LLdoSfsBıâ^ ^UJjb&r&dso. 37& — 387 u 

^ûsaardî<îs>L£i£«»<â asrrcüuı. 388 399 

84 m l/6bbt##® 03sü&ffl — eıınr^sfyujmütosnî <9h.rp}iJb 
$&5û&& — ^L~ojrr Q u<sm istifletir &]&$)&&&? — 
L[essrıfâ& 0Sso6r6irrrâ> &rrıhuj£$aj sljy)®] 

<surrLL@0<ko — ^asSâr rğlfoû<ss)ajû Qu<sm Gtap 
Q&n-m<§n>#â)— &-tL&rriT0fi /#&)— z_/jgİ£u (Lprnp 
&Gi—&rrcû ^râ) 3 400—410 

@ıu6b— 7; uıreb Quır(9g#â $«©«6* 41 1 

Qurrâ<§ıb &itJ3, 412—421 

tâ(n}ûuıB&miA—&rr[rmr(ma& — &(Lp®]rriLi m 422 432 

37? G-â&jŞfâ) sL.mrt?â&— ^6®i_üj (^ıs^üjrrmiLâ 

u3&r e88sîreij3;<srr--.&u)rr<5tââ<&ib (Lpmp&fâ. 433— -443 

38. ^<smx<stâ<sfr urrâ> eû(§üuüSl^ss>Lû-—^ı > emesiLûâ 
@e®jDeıı-~$&mg'Gurr& tiBpgı Q®j<sifİûu(Si&&— 
utrsd e3(QÛuıJSmmwâ(^â «/r/jöazff/â^--^ 

«rf*CI«<ft ^ 446-459 

39. urreygjÛLi&Grr &euwiTmiL—(LpLLı^ mLD ^ 
«Tiû-SOu/rAt/öBr/f^agJıuâi/.,- 460^466 

@ıu6b— 8: 0<®msm &ıw^sâeb tLL-â>®&>ûı 457 

40. GptrtujnjD eurryıoj— $®u> m oJiugj-eBeü&tTaj 

pır®a<aflâ>&(râr &mes>u) ub<m&—&ü>u® ÎS utrdo Qurr0^£(^û-(5(L/rr£9fi(â <®i£& &&eqmet 468 — 478 

42. $ı8sm6Bmip&& — m&)sâ LfrflaeSI<§û &mâ(& — 
«6waiOT — Lü&sreâıûtâr unr^dsuLLesis Osu/ö 
gyastLD — urrâ) «flöPigaSo) &rreır g$)uj&&ıb — urrsd 
e065>£p©/u) (ysılostL- uâ(&f®j(LpLb. &79 — 491 

4B. lo/T^fiât-nrttS^r Qurr(Lg& s^e/ — <ş)j£IgSiu 

&<sh—§!l($iLeıssr&§>ijbçj (Lp&asrıî &-jbqi&& — pff 
QuiT(njeiTir&(TF& aarûq; 506 — 517 g)üJ60 — d,* ID£0{£61{OT>L-UJ ®6b«Jirıj)4fi»« 529 

44. sMijpai66)ıu/r6i) Gşitl-itli — $lS1 iptim udcbbt 

— «JDL/ fl9<sınr«aii). 520 — 530 

45. f5rr&[f}&@§>)m tâdsnçq3><3(r~-$($iJbmt £$& pâr 
«b)lû<9î<sİt — $(/5L0«rar (LpurGĞBrun'GJi&Gir — Q£rr<sm 
u/Tilif/ö®* antrem rsj&efr; 531—539 8ttS<sw &!$<&$ met — uesstutrCÇŞıû Qurr(nj$$ü 

ijit®. 536—545 

4 7, QuTT($enn-$rr\x& «s* £)/««&— iLrriûtşştt iDiruSluırr 

S®) Q&rrpds$t&<sn m 546—55-» 16 

48, $(§w<m&tğıjjb(§ <&&&& ji)^<şıt<®^ Ott/6 

L-traıgn uif: 563— 560 

49 u>mnBâm<ş$â@)â fico @0ûqmâi. 56i— 570 

LD®fflb w rSHjÛ^] GTGfaf® GPJ»@/D ^j©pa>lû— - 4—1: uıu&ULİı- $ır®a®m 579—580 

ı9âresfi&mLJLj-~~B: Qu^(^mmu,^ı 581 — 59î g|îu$b«İ 

msmvû QuBr(5^ıi 

glmjr>gj. ^jtfSsıı sunm& ^4"> sl.6s>u.uj ggjeooırr && 
&<sfi®xw &ıftaJir& ^gshauj GaiOT®û). <&&& £-t~â> /#&ü, 
<sjpuL~ Qmı§ûnr(Bu>rru9&r 9 Lumruaâsmfra ^«5)iûGa/fr/fl^ 

W**»***' LD/jL/a/^), sİ^pl* göijftjtfdr ■ u*ş .«•*.«■ 
eQ8siT®ıa<Sfr lurranoj er&UGs>jB*i& *$ijS&& Guıflğiıb uiügsi ®. «js-# ıs âl*^^ QP(Lp(Lp^fi)Qurr(^^Lb ^em Qu<sssr <a/ifa//r«s;û Glurre® 

u>rfüT6wfl«îr6b60 ajflfcr6&w& ajırLpsûrrûî «rosi]«§gi& 
«rrfBr6wfİ6»T6Î)6C &0&® ıuırjp$uûinr @0Dn)flSî2s>« 
«6wrflfrfİ6W& «Oo°o§î|piffiJ «(ifiiBfiû &i«rn5«firLi 
Qu6wr€wflî5(fe 6ûırGifitrrr©ıb Qu(§i5ş«®a» jŞ^n^^. 1 

(oTGsrjD (§5rr<S6r&ibujB&û Qu(§mrr(sdlm' jğ!($üurrL-.%û ^dm<sq 

z_/<sü(g)@ijb. ^«sârs^ıu SLüSıflULiâ) 2 ^rrrrıü&SlujLb ^j<sujDes)p^ 

ujrr&lıu ^gşpû) @<sfrip/ t^fH^ÇS^ ^6SrG(nf/t ^(ijuîöüotijö 
fft6W*^> Qu<u/jrr<sü ^^Jı^e»//-. Şl^ınmr ıh mmuğş Q<sutrpıh 
tâdsaturrıL® 0&Q)&§ltumn)}; <$($ Qurr(Lgği Q$rrm0 mg)j 
Qurr(Lpği ^ıfiiLfib &rr&rrprmr& Q&ıu<sû68rg)i, ^oo^ı '^tâpmı 
anreû&ğîiû utan" . ^â/Q<su/T0 unrS>\ajnr& eumn-jŞğtf <5ii(§tb 

1. G$Gtirrrrib — sjL^ıs!^&r(Lp<5s>n) — $052. foı@jh<g} ^/ös/jÖs5)p ^mqâ aufijbcrr?®) jğltujbm& L$mtiâ 

Qm<mQ(t) gftıujbm& ^(^urrfSorrssicnLjib urr$ urrtğlmrT&jB 
Q&rrâ)g$16Râ8\târrDğl. ^jmımssiıh s\ıhmiB— ^üu^Gu^ksûû 
urrŞiı urrjSlujnr&Jb G ^nresr j& ıu 2L.u3{îm<stim sifB^ıh Lûevrçytıb 
Gfdssnu a-püq«d5(g5£b umrULLi—tSebr ^ıujhm& $ğt(§w<smjb 
fğm çıpsöcjû/ras si<stifr&& İâ)© 63 * 10 Qa($ı&§ı ^(^mLLiuırâS^ 
(Lp(^<s^)iü <suıpr5i<§§}<s$rjr)ğii. <s£ç§®sîld <5rmuğ$ ^gStld Gpıu 

<s8lLi%<sû 0târ GıujbG&rr&ât $ğt$ıı>mnjGu&<9r Q^rrt-/§gî 
uLldrmrGsnî <ötsst^ &(Lg8>luSi(n)j&<&nrüj a $ §D(§LDmrLb Q&rij§ı 
Q&rfm<sti&jh@ (LpcöT &m Gıurr&cfosr&cfciTâ &h.^!iDtr^üx G&ü 
ı%.((7)$@rrıiJ. $ç§iAmsı ıh ıjtip^Q®n , âîw&ğ)(9){Lpm ÇLp&G&rrıt 

G&rrmteiîgı &go<sûG&. $($ıii<5sısr@$l<5û um® GiutgiLb £-l-/ö 
&*.&}, gL.®râ3h.gı u&fiSltu Q& &$$%&& Q&etiQjrr& si$$§l 
G^msmL^rrGû ®}rrLpâes>&u5l<sû Lbm$6s>rt)®] Q«/r<sîr<6gLb 
(Lps®n)iâ<sû Qufrç§^^üufT(Bi 2> Qufrtf<sugjb<&& gtBsmıurrm 

$B<3û%söQıu<&rg$w, uıq.âs Geu<smıq.uj grr&s&râ (§$üı3£. 
QL~qgğlUirrgıth G3nLı^(§^nrâj t L\£pmâr &$m&u$G* u&) 
G&® uıiJâ@Lb ^timtit. deneti ®ıjbgı&rerrm; eujşğnGı&nrmr® 

Q^(^Ljpm dfşflG&rrostfl /5t-iS ü* Qprnüâ ^mmırstârnıf «sblL@ 
£İ)<PiM ^mmiL<sto\u& J&)@û>ljlj Qug}}isu^jb®ıîlaA 

t£}($m§i&&& up0 <ormricmji)fD d&mıhug-mt&Gft G^ırmjğiîu 9i Qutt($&&üufr(Şi—* Adjustmen t ^ 20 {ğjeiHsûp QfBj$ 

MGİfirmropârGfTGsr* $ ^&&gs>&uj gır&â8arû uıs^âs^â 
Geıısmu-iTû; £n$&<ss)&ıu <sB<sfrihiJrrfmm%smJ UfTitâ&GUih 
GoınmL-trû). ^ıBySeo ^jSleStuâ) ^ı^ûumı^ıâeo &<sû<so 

uıq.@ğjlû uojm Gu^mnrojrra; 

a.s5r QupG(^ıfs€iT g-fâr&srr&Jb Ga>ıfjsQ&(&&& Qu<sm 
*Ltfsr<2>@LJ ı3ıq-^^(3^Sssr(f^m (ormuosıg ^rğl^G^ij 
^ınmr sj jburr(j)&®T ıuır®ııb Gff]uşı3fû<§ $ç$mmû 
Qurr(ir,&&&<ss>&ü urnfüujjğlGû uıum ^sûBso. ^§luâ)jSiıu 
Q&iü$&dstr sip%®ı$&> 2L.emmLDu3G<soGuJ ^ıâs(SS)jo 
Q«/rönsrif0LJU/TttJ/r(i5<55r, @!ı§iw<s®rx &ıûı3ıjm%xrmujş 
$m<sföüGurTiLıq.($&&<so a».L-.rrj^ $($iLm(û Qurr($$${& 
ç®&ûuğ){$l ^f$j$ğ$G&rrffl6ffG<M^®LûrruSİG5r t Lû€5srLû&&GiB<5tir 

uj§<3aJ®a;6rr, 4 s\<süfrs^sSim Gurrğ$<oimm sl.l-.gu rgldsû 
^guuanojujbjâ eB<suprLorrs ^07rıu(3^dar®Lû. $($LD<sssrıb 
ujbjflM <$fhun(3ı&ffl t§<s®jQ<su Qug!M&jb(§(Lpm g)aı p<ss> p 

vurplâ&ûGujDjD <oT$$GBgumm Q£iq.Gq&iş$w Jg)si)&ı>7 çjdmtu 
gimjD&Bsnû Gu/röüöa/, jjğlcşLûassr Jb$g*lLb Gurr^^^üurr® 
<srmu§t gğı<ssrcfiluJ<5G>L&turr& G^m<sus8srr ^eû<so§! Gjgrrâ&rsı&dsfT 

GusmgjsyLb ueo srrp-^mmja^âsrrai ldssst 0§ıGsrrm(^ 
§l<ssrjO<sw[f GTmugt &.GssrmLDGojujrTu5l^]Lb 9 ^pssrg^ (Lpâfâtu 
Op/r£«i5M5(g!5«*flr« ıo6w#jj/ Gan®r<§2)&l6srfl)mfr <5T<ssrg)i 

~~~ 47 s-t-â) $so$m$m ©^ûtS®^ ufjğlGoj®— Health 
record.: (ğjajjbj&târ *ş>ııq-ûu<om~ü5}<sû /#&üöj/r<ssr sl/d®/ Qmrreftetrâ>; 
®-ffi<sm£><urr3nsytb &$îB$rrmır&çqıh ^<fcm<s8mıp$& qıfl&â); 

ı2imLn&§!&G&iTi—<sû— ^Siıu çtpsârp Q$n'&mmı&i§§&&rr&G<sa 
f$n-aıflmLD6toL-jhş mâ^df '^^iBsmm* sr^rp $© GgıüsSs 
<5Tfbuml.<ss>L-â «565src-<sw7f. £|)jj(3fc/ &-iuri'$@ uısstourr 

ptfq,âQ<£/T^(5^OT6ör/f. s-L-sb-^sOT-Lb-^/^o/ OTsarsş/tb 

p/f ^<s^™-Quott6ot^l-û> &jd$& /5tİL/ çr &u®&&jd§i . jg)® 
QjıflmL-GtütL]<s!rm Gurrğiâ ««a/ff^fflaserr, Qurr§ı&mm @ fl5î£ 
.G&nr&rmâT ^Siıumoj g)j&<55 e-pe^sı/L/ ıii<sSr|p£2) a_p^üjswı^ 

Gtimadsftû uglıî&gı Q8>ur<snmGqıb g)6»L-iU0®f u l- /t «$ 

s-i— JJ2//D©/ Q<£fT<sÎT<sn-Q/Lb öffl^iJb^SîOT^OTr/r. ajıfltlp ^/r6b«6& 
gi-mmü qmrrfâSes)üJÛ Guıflgııb Gurrpjfiiû u/rtrnrLİif® 
jj)/ıi>, GuûtüiLjipı Ljmrıîâ@lGüJ ^etrstrû u{<sss!tf&^müJ &-flj/j5)LJ 
u(gi&$ğl LDfrqsiit^ Qu0«©/ld sâ^©©«fr jd^/. «/r^eb 
6T<s5rLjg/ qcü|S}/<5wr? g)dru<ıpu) 5 u/öffj/LO 6 m<soJ5& g£(|5 
«soû/_/6îrar/f#ffl(5uJ. 

gerorOi-irif aflfor$6OTTiL}«n\ 7 
<oî<sfo(9 €W6W"®6iiû OLi^LOfTösflöSr <sı//7\s;«nj>aB srssisrrf pJ?A. p/f 5; L/cpgft/gggr/f- g)«5ruıî) — Seüsuality: ^mSı^Opıh GuGsümf} ı~(ipıb jgeâ/r/janrear #*ı//r£ffi çrjbu® 
tûiraSs^, ^oojSf • L~Gp]jDeB& Q&rr<sfar(& Q&&i&m& sBmtp 
eBBssr €T(tgûı3sBQıb^ jSiçşınmrib ^çtp«, &ıLL-Lj > rr<siJum<S!sr t 
<mfD <sp(i£ &&&$$& <süQg<Siî(r& urr®tfjD<s885tir 8 çrrbu(Btb§! 
Setir jügi; SLiâffiüJGû ^i^ûu^u.u3<so G$frâS(€S)6& $($Lnmrıl> 

m<siTiTâ>Bmn)§i^ t^LpsBsSsnûGun-pfiSI <sumıt&g}& &&® urrgı 

&STLJLJ \g>JGif}â<§Lb ULP<95«lb <oT0& 2^ti3film&$<5tflL~@gllh 

&$g(ğiuS!mrr ^Si üjoj ıfsılQ&Ğû<sorrih urr^aırüı^ ^(sâlm^th 
(ysmptÜGü Qu/r0<syr/T^iT|r^âCi-LÎ), <ss do <s8 $ J&î ıL l~ ıh 
Gurrmjr) fğlLLL-tm&ckr <su(^ûum^ Grmrmft <prr<3î. (ffTösröa/, 

jg>(7$U3OT*tİ> <5T<SSrU§l g)&STöâ6»Le#*«@ LDlL(]$lLO<sfr f£J ; g)tfWLJ 

Qu<3â&&jglrb@LDrr<®Lb. (5rr&ıfl& <°>jiq.ûu6s>L-tfl<sû ^mLD$^ 

Ourr^sîTîrgrrırîJ 0urr($*5£&: s_^gi/65)i-tti Qu;ö<3(75>jt 
î~ı^0§i<sü^rriû İğlçnjtLGmLb jSI&lp&gSigû grTLDjgtb çxfhu®Ç£\m 

$& Q $($L£><mrgSil ı (B<9j ^^^i2roûq s <$>&& 9(X£«£<s5ii), g?<£j5 
^mrmu}, g^£5^ guuu^i, Çp&& £-©, ^^.S ^mq 9 

Q^ei)a/û) GTfârri)} u&§ı sumsû GuırçşjBgfiı&Gfr g&pûGluâ) 
gyfâGrrm. {ğj&ütr<so&Çg!®i) Qu(§iburrG(Sûnrrr umrJ&$$dmGiLJ 
<&}$&& Qjpqffl^0Si^rp^srif7 Q&<sosi3ih ıBâ& g»Ojr. us®tâîr 
SL&tm ©©ılju^ji&îe*) ^d) tûsSsır^ Q«fr©âffi €Q(njÛLj@\târın<s$r!t 
OusOTarfflraflsSr Quji)G(nffî';. Q&®)GUib tfl@^,s g&O/r Qu<smr 
gg)/ gırgır (^©LTLi^^sî) ^dî /ld5@î/«©lj Qumr Qmrrm®T 6B(rjjm 

8ş unrGpjpGj — Sexual reJatiOBship." 
9, QınüJÛı—şjrp &5*($£)» LhmrüQurr(§0$ıb %S 

BfârjDsvrt 'imsmLB&GsflGsr GupG^ıf. &&)e® 9/7^0/ Quç§S!l 
<sü(§ıh gZlâ&rreo&jjğsû lckssst lû&ggt $&($&& <ssboS &$$($$& 
G<siJGm($iLb çnssrg)) aqşğiıb uıp&sıb (Lp®L£â&& G$rru.âl£l 
u3(njâ@l®srjT)ği!, LD6mü)>şi@?l<&r asctsBmüJÜu^jğl ıurreu(§üb 

&-<mr<ss)LD<oS)iu a mrçışıi] arnsû&GjlGOgrrGfr <g>ı%>sr&ğl& 8âu®Lû 9 
*S©«> f UGm£$rTGSi& &rbfl)<<>ü6S)çriLjLb &eoGOtTgrres>[riL]Lb 
^tİ£f«5)Gii«<gi£b Quıurr&& G&rrmjSl ®i(ri)§lfân)§!* İİ)i5^ 
GummLı^^m^ ^$6$(G3)6İ>a5/r6Br — SLmreüLoâ aedsStâ^eö 
grresr — ımL®uu(§ıjB& G>6i/sw©tx>. {ğjjh&û Gumıu ^/tf Gıunr® 
9LİL- GTJ3& S!0(§i)!jn'G$}\î> (tpıst-tîjırğji. Lj($&ûı3FrT&r 
&"(&&& (ipiLijh® gt$& <g>iG(TQ] Q<sü jDrfiluJGtoL-JS&ğ! çrasrumg 
[Bitlû ^jglGeurnÂ* ı3fr)sBüSG<sûGuj Gum&uLiçştb G&mfârtpıSlfâ 
pmit; Gwm$üjqijîb G<£rr<Mrfr))8l<5$rjD<s&rt: ©L£>/#$5Dtt/u> T0 

«j&P UmrjBglTGtoff £JD««e^L-tî) *g>l&T€llt-€$r Çğ}QJ)â& G<Sİ/<OT 

®Lb (stsstugs)^ <su0qn)j&&GQi<5m(i)ith; <3j&jD<§ti ı3p&[Trr(ipıb 
G&tûıu Goi<5W©û). (Südöbl-O öcj#S@)«) j§)û ıS p&rrrrLh 
utum &[rrrğii. wâm8srr& &&$& ajarfîttJ/r,s;# &jj)§}!&§ıû Gu& 
Gsumr&Lb: 

0($iûmrw Gumûmjfr &mf& : Qurr(§&rrT$(T[r& &h.j$8sw 

6&ujûQlhl]& Geu<swrui-UJ$ğİQ)%sû. <§®!huqpib $(njLû&ssr(Lpıx> 
cu<srr(f$& &G®gu5l8sGr ^/r/ruj^/râ) £§)<£/©/ örârfiroı/J 9/r<sn"®/ 
t/co^dîfrujjö Gurr&iTğii. ^jsmmLLâ &rr€ûtl> <a/Ğ3>juSeb £-.«>£) 

•glcbsûnrsöî* «stcSttd Qufr0fi^^)«ürr^ 0SsoıâeSl(§^§ı Gun-çg 
^(sışıi) — '@â)6ûır6Tr\ Oöwarswi—^ «rnso^Jösiî— çr«&r? ^)^sr^s/ 1 P« ÇŞyfyŞ&o — EnviroBmetıt» Şğijb<!§û QuFr(nj@&Lürrm®J(GS)<!Eâ i Q&tîıSl65rjDğjl> İİD^İP Glusssr 
eHtİL-mt *iDrrûı3®î8srr (srssrssr Q&£j£lfâ(n?[f? <sx^m uıs^jbffr 
(7ş«ssgî^(7yit?* GîtârjD <3%9<s<9;&yr(3ttJ qp&<sSI<sû <s8(ŞıâŞıûriDs®& fi 
QsıLıq.(^ûumü. s^>e3mtuqLt QurrdfLL®tb $&{€§)&& ®(5§& 
BtâtjDGsrıî. LLGsfi&Gsr «rrtl(5İ£fl£r/rfirârıç.ıu/T« <surryb$0 &ît<sû& 

oBç&fip&i. utq.&& &Qp&jbfStiaft Sl^SH ^£_-öwssfl(sSr Olu/r© 
syfıj,(pıb S>lp8osrQa} <sı/j&L/p,â^i/S)<S5f fflssnfz Sso şçıpmşfğımft 
g)® urrsorrıflmr Qurr($<s(îC-®fc ŞijofariLiû* aeurâflijb(& <&(&& 

CT6 ^"P /S grggarggfSfigr^ 6T<sff5r<OTLb «y/flGıu. ^)^C5sı/ S^/D/S^S 
(Zş^âGa/nsîr. $1%) g)eı><&,5SOT/Ei«e][flci> «««raf' !§&l£$& 
i3jD<§ 'Qun*(î$6ir6iju!îl|b ıSlıfl^fib' 6îWfl> ğyanjD ^mmsmûuıL 

<5®LDtâ(65)â> $İ£rıl®ı2> Q&eb<suGLD&ıBssr&S$epiLb ®$fi&ğji isjtssrgu 
u<sm6®L-Guimî $$$$(ti)&<§\hQu(!§mwtâ<fasr sr<sm<sssfiüQu(^ 
lâştb Gl&rrma. epı? ^t-«usSr Ga/tİ63)L-.eD/r©65(5i5?â) ^esr 
ğğjD&srâ «rrjLİif^ ^^J* ^}8mrsB<ss)iuvLjib Lûâ&BsiTiLfih mrrûu 

«JV®ıfî«« (Lpu^tLiıb srmjpi Qu>ıûûı3^0 i3jdGs «jysufisr spcş&ğğl 
«sflfl^ ^«ot" LnBssrsBajfraâ Ocss/röfr^jii» £~ffl®$)u)mujû Qujo 
Ofiis^ıijim <sT<ssrjD <suLp$&ıiı fflso ffTGfoSGüjrr &tLpagğğjmıfl<s®L~Qıu 
®l(3$&&(Ta «rılaıirıL Glajsfoil uurtrâ otsShd ^jû^ri" <&n$û 
ı3ıL®<3n6nnfr. ^oSs^*, ®s5r^/ Qu<sm8smû Quâ)G(^fr <3}£ **. The History of Human Marriage (Mac Miilan 
Çpmpany; iü<smûQua'(§^0ib 25 

ı&($J5&l çr§ıftûurrftûuGb<sodsi); $lIgs>ld <sy<a/^ ^&ıflûurrfâr 

QutT(ri)<dLL(B&jğifn<s$r> &<sötâtiJ0eq GurresrjD <&Q3 ffl©> ®\®sr0 
tiJ6smsuJrr<g &h.n)}mG<5iT jD^rp uû<smiA8>Gi£}L-ih s}G®teiiJ 
(Sadem ıs^ıuesicü <5T<ssrg)) Qu(ŞLhurrG<sûrriT ®(§gı(£lmff)<5stır. 
^mmjoüJ &(Lp$nrüJ ıglcfövıâeb fflo) &ÇLp&ıibm®fİ6û <S565ör<sı/f5)/û> 
ld8sswSIül]Gld Qurr(§<5îfıl.(]lıj5 $jDG^G®i--w®jrf&efrrr& g)0^ı^^) 

u&mg $â<sı}®lâ(§ıh Qur,pÛL/«5)L-(u<ai(g)« ğğ($&&& 
GaiSOTr(5)jLb. <şı$&m&QJ Qunr($mrr&rrcr 0dsûçrjBULLı~ — l9/d@5 
^5nr<sw ^/ajp/«@^ §I(§ld<smlû L//fl$$f Gsurm^ıb ,<s@ş@ a/© 
SlGsrpğjî srmuGş GucnjLburrfâmiAGuufrıflssr &($&&&&> 

&nr<sfT&<sıflâ> (sı/çşijb eBmıbufrrsiadsrr Gr§rrâ&lm ^jâssıımrmu) 
L/6i)(g)«iTL0jD Gunr&rraji. 'çfiltfcsrGuLJ c ^L-.<sı//r«@(£SfT■* ğt^jd 

a}LLd e 6S8 r û>' GTGsrjr) Lnâansıfltâr Gu&& ®3Lp&(gj& Gl^fTL-GSipriLfih 
<oT<sm<s$tflû umrûurrıufr&. Ggm <sh.LLiq.rn G&nrLhGuj$ 
wu3<sfr surrıpâmmmüj <örjh& ^t^m^ıtb Gw^Qsrrm<srT 
<sûrrmrrğ# ermuGg Gîtâr «ç/ş^j/. srmGoj, ^L-.®j6tfİ6$r 
Qurr(^mrT65rrıx 0dso (Lpâ@lujLDrr<m ^(§LD€mrû Qurr(2j&& 
u>rT§l<ssrn)ğii çrfârugı G$tr&® &&&&§!> 

$8sû — «^o/@/«@ü Qurr(75<syfıJL(5^^î/DsSîP <ştjj>ui1.l^ iBjD<Ş$ 
şrrtâr fBLBL3tqûi (şımmmu^Lh LO<smLD&&<sırnr& G<sıım?(Biuûrr Grtârgff 
$ G&tl.*G>iTib. j| «>&>>; ^jûuisf. <&jhuL~G<sı;<sm®(b «sr^rp 
aLLL-nriü(LpLh ^sodso. çş(j)Lbu&€s>&& &ıfliünr& ^ıL&G&ujiLiLb 
Qurrrp}ûq ^i—oi/np/a^ <sı/0d>6U63>trtfS6£/*i> Çği (§ il mr <£&$>&£> 
$Gft®ftû Gunr©<şşâ> ^ııûİGijmL-mLû ^&rr§t <5T<SGru§ı otot 
a^^, Qurr(§<s[m@rrprû urrgı&rrûy <*rjbu($iLb ueû<söir<sm($ı 12» <&$}&— İ3$z «sil® (Lpw<ası($j g)^yr©/tffQf tir s_L_d)/§&) $($LDmr&$jb<§ 

Gsusrf? *£/r MjsglG&rrGssrGL- GunS&jDgn ^t*®™, 
$(&ûf8turr&r Qutr<$mîrfirrıx ®%* <*r$)U®ıh €ues>tru3&ııb 
$($w<sm$m& ®$&û Gurr(&&<sû ^0eqmı^^mıumrm. 
&<smeü@ıâ<§& ffiîlıun-m Gurr^Grrrrşntj /0&> çrtbu®& m™? 

®$§} Qurr(§&&GLD. g)<g>s*r Gurr^ıLGı^. İ)sfrp** ffisürr— 
çtot? Qu®&un(&&nft--wmıı>mg)l&®& 8i(B&rr<M® G&rr£§ı 
«gyâîsüp G&rr$£û jg|® A* (5<5if«w5r©ıî) <sT65r,pü>, logotü)*.®*® 
^(aisîr GupG^ıf Sta şıdatsnMât y > tLt^tu^jüuGeumr&^ 
<ST^pıi> ^iflqg}}^§}^<ssrfDesnf* @}$& û Gurr($<srrrr&rrçr 

turr^ıb <su[r&LL®&mü (SuüJrr* uarrjölujgı. Ç&üGuüjpnm 
gjsârffj/ uırfTrr^Ln<ssrp0^<s5nrrreû ^drusâû^^ G&osmg 
ujrrs iLrrıi)jDÛQu{i)g))Gr<srrgi! ld&&<$(t Lûmû mrrçtf&Gtimrr 

qıFİ0&Q®frGmL~rr&jıb, ınâeuLGug)] <5jthu(BGü<o®şş şâreiflû 
GumL($>& Q,®[Tm®r<sûrrûi zrmrpı &($§ı@l<ssrjD<ssrri". Qu($Lbürr 
Gorrm g£arjb&ıbu$*edlâr (ipesr /gJpuj/ ®j6#d ı3rr&®%vGiLi; 

fiâr&Bû GurrL-G®j<swr®Lb <örmp ffrsmmr^^tir ^ı^ûumL-. 
uSIGgûGuj ueoıt s\&@& ^)®Lû63wıb qıfljb^G&rr<&<§$®İ6vrjDm[t. 
&(§jb$®M-ujbfiu ®JDj5& (Lpas>fl)z<sifl<®r <sBeurrm&m turr<sqıh 
^//i/@ uûmTLûâsm- ^$$£1 Gmnm^®<sfrrD®srri. ' gjco$& 
&(£&$& Q«5S(T<5W©lû, iLâa<srt Gşrrmau3<$r Gu^âa^m^ ujbjfl £>ıçr&rrmımGu) ı3fr&!T[rıÂ G&tûgı GuçşSıtârjDğji: ®lû 
Gurrâ(3 iAsbgs/lo ubLLi—rx&wrtm§ı <sTmn)}ih, ^&üQurrQ^efr 

€T<ssrjQjih t ^^/öî/ıli Qurr§ı (SıiKsm—uSİGgjıh &rsüQ^rrıi.ıs^m<sh TZ 
uuj r &S)i(n)ûu[rtLi> JÜ)£rff*<grrğ5} Gurr<ssrjD <Qrr<ssrâ Q<yâ)©j/f«sîff 

$($usmr&G>ltb(& &-i-6û08sû QPjDW!@gli& Qurr(§<sırrr 
grrpü Qurr(rj)&g(Lpü) (LpâSlıuth Grtârn)] Q uç§ ıh urr (3<so rrnr 

eaûGu<str t 

s\6sn4®ft<3tr* J3ş *oıQfr/rtİ£ç.— Wall Poster* B8 §)*«»# 9 fi /Si 2 

G$<xr. «rr^tf, g)«s)i-ttJ^Q/ uıL-nr^ 0ilq, ^jBsm eamıp£&, 

$($u>mıh (ârpun® Q&üıuüQagıwrîtâ<âst, ^}$^ çrpuır® 
Qojâ)f5lqL^6sr £}.*y)OûJ«fer@ıb. g)^*»** 1 Q$ıüeBs VJD 
ufrılö3>L-# Q^iûj/Q«frsîrârt- &$&&&(& mit LDeîroriû««s]ff?sSr 

(5i/fTiJQİ68)«'İDOT-(Xp/25î^^' 14 Ofil+fifi*** $ ^fififi(3^^IÜ. 

ü.ıZı*i®ıtig!i&vr uife$(BeusP* a * r <m*£& ss >*® uj S)££>@ §»* 

eâflBoStör/01 Qjn-i>£a>stt$Q) *r£.0«8j&* ®flâa*(r&ıü&jS* 
*rTQp8®&$ gi1tlfifB*!&*®* *tf«0. <=s>/lp@> 0**<" ®*»û 

wtry>&m& Q#ıh<ss>LDUjp ^ss)tDüjQsusssr(Bwrrtâdsr G&soeu $8so 
gtf&p LMİif j2/û> Gurr&rrgı <sr<svum& 4ijûfi&Q*rr& 
mrrmtrB. <st®siG<m, $®ld<ot ıh Qoı^3up OaıafcrStun-ttSefir 

(yy&jfltti $3feütt9saıb ®c5â«Ö€ii653r©û); S®**'®'*® 1 * 
utr $»**&&&£&, s<sı//t#ffl«sîr 9^©A«0oı«fer©ih, a-L- 
S^ÜL^soflfSr (y>jglıf*att/ı2» 16 ^)îi/s3r^süö3>fr Qurr®$ğt 14. LOOT-cy^flPa/— Divorce- 

15. gLöftara; Sfiff/t#9— Eraoti^n. 
1 6. gp^}rf#Ş— Matuıity-; ! tibmrûQL>rr(n}J&gıh 29 

©ld. u>mnn&&<5ifl<5$r euıuÇğleû 8ilLl-&&lLl~ j3tr<ssr(§ turrmr® 
&<sırnr6u§! GeujDgjiG®iJbiâ(n)âm Gsı/658r©ıjb. {|)«5><s <sTsror<5îfijfl^ 

pnrLL<55iL~û ı3[rmıjj&&rr(m)iü Jğj)sii®Lh um<5$rriTLL<5$>L~iJL9fX(T 
uj&grr&riTiü' <sr<s5rp umresi l^vü ^jfil&ır&Gfr mıufğıdm (sumrr 
üJGtofo G&uûğjjîh Gfrmg, Gr<swrm)j&. Çğ\ğ$<5®(njj5§! n)rrjbu§!<5iiuj§! 
0p-ıhı3tu /5S5)rr çıpjsrîGrnf <spQf > Qj(rjjâ(9)û uÇğl(6$)<s$r(&j <stfuj§ımm 
6d[flmâı &m<srfl€®ıu @^653TL_/r/5^/r/jıo/r<s5 lügsmiâ u f ifl6&<g&Gb 
ıBmâ Q&rr®mib çrmus$ı& $ sij&®ırrıu. G^OT@Lonr@)6b 
^/«u/t (Lpûuğji suujÇğijbçf) GidjdulLl-. <$(§ <o$)m&Qu<sıkr%sm 
LDGssrjfcğüGldirrGfTSfrsûfrıb. "JğiçniLDmrLb /g/^js^syi-öSr <3jooğtf 
çpifrrGm® /*(r/rOT©<95@6Îr lbBs&gB uuflJ&jsrTGû., LÜlöîr&rrLKSugy 
&($$ ^mQ(®s)(nj&§)lmuJ mim Ln6m&a<sûrrLb. oısuğü 
GPj§?rî"/5,£5 ^(§<sıı&n' t LD%5sr<sB<5®uj ^jLp^^L3ssr 9 iLdmsB^m&iurr&i 

öS^LbiSssr — Lnesvr^^ıGsifTeirefrsûfrLb^ ^jfBimımıJb Q&ajtun-ğjü 9 
SiLfi<sü&sF mm <s& osuna &ıL($®ı§ı 6h.L-rrğf. £D(/$<aJ/t sjoı&jtu^led 
GT0jğl8sûu3&) tûS537@ Q&ujğiiQ&[r<sfT6iflG5)dib, a/oJjtj GsujhrpîmLO 
(&nm@ SjĞOGûğji §}j5ğ>l&@)GLû<sû iDoA^^ 8h.L-.rrQ&mu§ı 
&GüGdl&9iJh&&&ğjt" ermjo ^©..flffl. «s, *$ı<sıjri"&<sıflm 17 
% &infil®{<sto[jrQS)UJ& &ij$jjğlûurTajrr&. 17. Qu6OTT6wfl(s5r Qu(5«)iB ^GûGûgı 6urrîpa56ö)«^gl&öOT 
{CTtİL-.frijb ufğlÛLi) — - Lf«s<gsıi)î B3$—34. 30 IğjGC&fi Qf5J$ 

t_6TTOT© $€tri&& Qp$ü&& : 2-.m<sir& &ımâ&Ût&&f 
(Lpjşltf&&\ Ts (or^ru§juprSl<sSİQjıjrLCırTae^ıb 6B<sfr&mwrra»a]th ı3 ssr 
esrtf SLm&tgj tsr(Lp§ıQoîssr; G/ş/flsg/Lb Ge^Ssı/Gar? GunrğjjGurrsi 
Q$(râ<j§ıBL~&§i Lom$SsûuSİ6$]ib, iSûusmy 1 * (j£$[fİ5& rglSso 
u$s$}(ipm<5fT usûif u9<$# &râı&L-.uMT06r @Lp/#&ı)#6rf? «j)/ıi> Lumrıh 

j$(§ûumşu4ih 9 Gsug)j ueoıf gûbctpetoL-üj LSûu^mı^am, 
mm ıgldsû&m, 20 qp^ıfâ^iUsts>L^uuFr^ [ğlBsûQunr^kp mtrpemmı 
«sssırrrâ? çrjBgsB&LLrnssr j$go<50 ©Lp/#&ü#<@f9j0<i> jğl(njiLmnJb 

onri—(o5)L-^ajı Qj{TLfi(Lpts^üJfr^j j5Î<flrârL-n"©<aj<s3> djtt/Lû sarsmeorTib. 
^aöoi, $8süiL[r<5ffgjib Lû@lıp&@luJiT<ssr§iLû{re6r s~jDeq (Lpmjo 
^/55)ü>ûo^)â) <sp$ &<5Gfiujrr<sıfl<s8r 21 ^t^mın 2 * Qu(§th um® 
Qug}iSlskp§ı sTöâru®»^ jB&jfil sumu irs. ^>J,(§9&t msmçü^jıb 
LûdsmeBujûi <@$ğil ®j rr ıpsu grnso §&$& &.psi](Lp€S>p 0<sfr(§ 

<g>ji5]immıb ^mubiu Gsusmu^tu ğfitâr jSiujs^iLiurrmıniLiib £g)â>$sü). 
<&-ûtm&®ı<sirfr&§ıû OıutTçş&şıb* çrfâruğji aumrsu^jLb ld<3sstgS} 

^ffurf«(gş(5a)i-üj ^(SHjoDtûsSsîrLJ Qurr(§^^^rr^Lh. ^{gjstou) 
mmüutrfûı^a J&(§S6«5u& mmûu®ûs. cgyoojgj ^Güjbffilm 

@0S5)LDÛ£Jfr(3)Lb &-€M®, ^dffiSftLÛüSsü ÜJJ76ST Q<#€W ! Ss3rüJ?6İ) 

18. şadıma Slea-ffâSuSesr (Lp^iıfâS— EmotioDal matu- 
Tity. 19» ıSüuısmtn — Temperament: 20. uot 
^}&ü— Dispositioru 22. gafiıun-m-- Individual.? 
M- eş©**»")— Peysonalitys eâ($LbLi®ltârGn)Gfrş ^az/ra®^ g^aırf $£$&($& &ırrxLorr3î <&(§ 
Qudw<fom LDmrfbgj Q&rrmrL-<sufr. (§®&u£b§ğm sjjöulLl- 
&(5&§I G®jrpıurr®&6Jfl<s5r t9SJT/r<swiLûnr<£©/ı]>, ^^«asifO^ifliLİL-. 

<®(Sııhu@!ğleb ^HMLojğl jg)6İ>&ü. <&®&u ©//r^AcMoSâ 
{ğjtâru(Lpıh Çğjeocfcû. Ljjğluj «s s /sr«s5t-/5/a®ib (tprj<smurr® «®fİJ», 

&j$j$<£ğjl g-mfxtumq.GmGsr t <srm&<$fi\mL-QüJ s^m<sff0^jD0^ 
Gu£& j3i~jB<5â/. u<sû(LpmjD &&$&& i3p<& sifr& mafil&fîl&r 
pîjmLiG&rTiİJ ^<§$miB&nm 22 ' ^şiısS^û Quff0&&ûunrı$.®sr 

^esrdssrtâ&tLSgı Q*rrmiıq.®$fi d$<&fğiıun&F u;Ö0r#Q«> 23 
®ı&JD(B& &iTp-mrLh <s7<ssruğjtıh GgtöuJ <&&&§!. İğfjB&û 
Ujbtrtf&<s8lm &rrpr<mnûnr&G®s s\wfr Lf^^rra <sı/^^a/©ı-<5sr 
Ggm&ıujnrtssr ^<sn®j s~p®ı esnsü^ğjiâGi&fT&retr ğ$ıu<sûe8Ğö3sû: 
g)orQ(ö90 ^dıu^)<35©OT c#/i5<35 «^ı— û//r &jsıi(n)6®u.üj 

GcüG(ü ÇğlfDjbgl <s$LİL-fnr. ,j>/3i/(7Ş6©ı-aJ '^^rfarOiL/ir 
Qurr(fj?6®w& oerarıi umu.^^<süeh; ^m ı&(gji&m<sit &<sq<sû 

<57<mum&& «FjfîüJmss <&$&§& &rt\motm (tpı^Gijâ® «sü^lû 
^fflffl^ö ® } eo2sû. {ğjaıâ&tâ aırrifiâGto&uSiğyûy ğ$muıh ||)©>3sü 
«Ü@ö j , â)®^ t-İ^M si^}mgû Qu$)g)] Gsajö^jTiff<s& $m 23. pcrıiH-i Gfsrriı ^(©gs^to— Neurotic FeTsonalUyT 

24. Qurr(jîf^^ûums^mmm— Mal-adjustment; 
25; L/jö^/^^—Attachm^t. 8% Ol&GOJD 

(§gjr&®)ib 6jjjbuû.(Si&GtTğ}i GT&njmşv-iib &ıjSl$G&<sföı 
jD^^eiJ ğğj<srrâı&rr&<sûifî<&r Çğjçfru <surryşâm&üSGû GujbG&ıflm' 

Sleo 9 apsisi s e/S &) ^(§tû€SSTLb &tj3j5& ıSm^snf ^mmimrrgısöâ 
&£-®& <&<$$& <§($iLbULb* ^\mu>$ğ$& Qarr®^^ cûdssrajpıb 
uQ}g>§ı§§mpmn"2 1 ^jûuifiâsLb sutfi <sı/£$ ojçşth 6$(nj f&jî) 
ULpâ&L&fTçşıh: Ji)^®^ mrrıRturrâ — lb($us3İ@t y^âJad* 

QujDG(n?rirL8g}fflffl ujt^J^^jiJb ısm 0G®jQGq Qmrr6frmjsg&& 

$(njusmr@ğ!ljD<j§ (Lpmmrt 0mâSi(§^^ ÖurrjgıûmuBjLb, 
Gu/tlL® £L.mrrr G®ımsr(j}th\' q^lıu ^fDsB^so ^m'^m^oj 

@®£Î3U fls®LWillf & ÇTJDULİ(B®Tm LjjglUJ Çğ($Ûu£®5>& STS33T 

<smflû urnîâaG<su<sssr($iib. L/-gh$rr<g5 LD^m^^ıGâirrmL^ gûıujğl 
®<®J>â(gj& &&$$?& Goı<sm(JSiLb; ^mtfmmûınr^âmaiuSsûGuâ) 

dŞLbujgî^sfr &<5&iBâ &lmL-.(BtLiiLi<sit$nr ujbgyfpıjğlıâepiLh, &lü 
QujjbG(ryâL~j5G& &t&&<2f>GhGnr up^sg^^nâ^jm 21 epoş&p-rr&ıfl 

Qajirmm$QÛ Ljj&â&mil&sGGurr Q<a/,p<s&<5(3<sı//r <9h.L~rrjgı> ®/5« 
uûmığtcfa) <su^^<süifmıLç§^^frm *SL.<shmâ SlmtfâSiû Qurr(§0 
fiûf ®j?b§i«&tLL~§ı eresrgı «0d56ü/r£iî. Qujr>G(rr?ıfl®n£gt 
QmrTmr®Gî<sır ^ımeq&(§ı£ $aj upnpgG<3û Qu($LhurrG<3ûrr % 6. ^©u/r®— Devo tion;, 
2 7. opp$/ 13— -Loyalty.: SifrrTsmiDirSimrfr)§fi ®^^w^ ^5®S/r Gangı um srrp-emil 

«©LÛ 2L.Gff&fT<S0* $prLDL] G&ÎTÜJ ^©«5)iû t31<SÛ<SÛ§1 £-<SfT Gj3(TUJ 

Ggyıh 28 ^(^û^iiürrm lügsstû Qurr(njJ&gûufr® *3}G®iûj5ğ#m 
Getrdim Çğjıu<sûrr& jğidsûiû^mrmmîf, sDsâr|p/ifl §l&sâL-ıb 
«a Ggjâ&LLt—rrujıh Q&tutqıh iLmûunmmih , Q&rr$&p-®i Q&ıû 

^®)rir&6üt g-<smmm eurrifiâesi&tâeBç^^^ı <&ûL3&ğjıiâ Q&fr<srr 
Simçfr Q&j<mrıq.â @ı$L€Lf€5)«<s5&yr Gu>fî)Q&rrtâ®'(gı jgıbmuuLjth 
UİJD.&& jB8fta3eB($âSG&jD&r-tt! Gqj^ Slsoıf urrgHGmıf&Şitâdb 
<&/|$ eâsüSî^ Q&mg)i u®> Qfij$G&fr<5$$aj unr^jjo^ Gujbgy 
Lûfâyo^m-pesrıf. Çğl@<£<ss>&tu &J5&ftüu®ım<$fîliû •gLGfterrS; 

Gsnmnq.aj &*.($ <%j } ®<&rpğji% 

*ll.jö QüîTt§p|Büs ; "s-L-p Qurr(§g&}Lb> tsrmfpı (tfissr 
&i$-&Jb$go &jSlLJi3LLGL-.târ ^dûsoojifr? sım^ü^îb §lj$§l 
SLmât^ GBmâ&G®j$m(SiLb. «sslIğJlo <^lp(<şlo jğ\rr®m($\ ^i(tp 
Q$mû GurrsSliLjıb gp/f {ği&r&ıaûratiiasHij sll^go $®>mQu(n}$ 

£-L~,jb Qurr(§&&ıb <sTfârua$ g/f ^LmGüût <$(§ Qumr 

qjflıyd> ğjlptâr — <4£@">. İÜ/M^ t3/r«#S^r Gl/^lûu/tj^lû 
^8mrüujBj$tuG&ujrr@Lb; @\go Qumr&<sifİL~(Lpth {ğl&@<sm&tu 
&-l-jü<§6®jo&®t @<$$js/ sıoııfs&T &Gû<sBâG& Qurr($&$ıBrr!r 
w4o ğ$($üu§ımr(§ı. Qu(njiÂurr®yih ^L-®J<$rflm asdsB L/iflujib 

ujrr<§ıh* t g$â(gjmp)u3(!!)üGurrıt &<sotâuB&)~2L.L~jBq®M:[T&&üS& 
—0mpG<5i}jhfQtb G&üjuj Qptq.turrgı; $l&&mmtu ^mpmtu 28. §idsm — MateT 

2B. mm<sB L/zflıyüb ^jdjd®)—* Potency* Si g]Aö>jD Q$jB 

&<sû lB$û Qu0/|^sifn^; ^suıfsstr &ıflıi)rrm ib(§^§i^j 
Qıurr&%mâi(9)û ı3jD<g)@rr<sfr ^r^iLemıb Q&ujgıQ&(T<3fr<srr 

(Lpmmrt&rrçsr *&ıf®drrm& &<surxıi>' G&tüğtiG&rrâr^Lb (sutpâsuh 
Ü)®/5J5* ®J$$ğji. ^i&Q&uj%so jSesijDGoj&Ipiib LnuSrf <sBds$r<§ijâ 
il(îJ)&§i®i &$$$}& /§L/s5Wfrır« Çğijtûumf. ^ı<süfr ^â Q&üj%sû 

j§m/D^^0jâ ID66BT UÛ&GsFltâ ««GüJfT^LI QuiT(n)£jggQS>giÛ 

up$**ü Qu6m<s$LLL~rr(§â@& @$üqQ&rr(I)ûu^(!My)&ş&Lb: 
Sj&jbQ&®x WS «lLl-otiî) mLpm@w Guıpâmopûs ğ)(!3J5g?l 

(««ssrssfî /grr) ^©^â)** (srmguıh oiLptûıfâ ®ıf5$&n®tB Q&tfl 

o/sffflöSr ^OT6ö>LûS5)tti^ (g>/fii&gl& ®&tr&%s$r Q&uJiLiLh®jy)&<9itb 

unrQn£eir^l ^t-cuö^sar ^öOTrerou) $%&$l[$&0ÛQLjp(n?<sû q/fîj5d5 ^^jueiiGa) ^!<âî<sOfr^)0jJd5/Töî), <$ı®j(rf)â(§& «<sü©8I 
M/flüJLû ^jb/DGO £-.6ff6frajrr, ^j^dSsüujnr <örmumg} îuntmm&snh 
^$1&<sö ıSÇx.®JLb ermn)) j§ <s8<5sr<sü<sûnrıh, Çğj&Bssr G>ı$rx<sb(Lpmn) 
ıi3(6$)@û&rr6sr ZQ &ij£l<şsû <9M3}ii>7 &tT<&rTcr<smLDiTm ^&jQeürr(Q 

$(®p&rr^û) uır@ıjn®jujbfi5l çr&nr<s>jği §t([^sS^ ^ı^jusu^ 
mpü GupGjD g)c5Üu/r. ^&w ^Gmgy ,£(££«¥ <göb f 

qemıfâ&&SsiT& &rr6şg#mımtr&}îb t (3&rry$ÛLfmnT£& f lj(h?û 
30. (Sprrû Qfi<5®ffl— Iııdiıect means; l/OT"/j«#SÎ QurrmjQ upmojıi3<mıûJsdT &®xsB Lj[fl@%sû& arrmjjâi 
«B/rjjj/Lb ğ^ârrtşştf&Giflmr mm&fğlço grG&ır p/i i&.65Br/f#S 
8etnf$Q$(Lgj5ği ^sm^rSl <sBs®!xJb@eo Gurrmp Q#ilj®> 
GiBifİL-GûiTib. ^&G<si] 9 &rr&rrrrGS8rL&rr& <şptf ^L-eum a<süs& 

Q&<âr?fasru3@) Q & eben $ gır ^(§onf $8l~u$.gû qrjî)ULLL~&rr&& 

Q@jjj}$!Guj ğ£i<soSsû (armtu^rrsâ Qffiir<&wûu(Şı®6$rjr)§ı. 
^L-si/OT Qu$m (03965 J2/İÎ)» Qusm *%j,(ş$5)g>sy& GurrSrjD 

<s8üJ&g(j3} $IS2L& LD17 jjj) fitil &SolT& <g /T gg)f M I^ITÛi £§),<© 55 63) <95 UJ 

gL.L~fj)(§m(nâ@ ^jöltâuJjSI&tt&Gfr asesiz/nü &rî<gs$)§fr($ûu§t 
sBüJÛurr&GGiS ^etîm^}! 

GaıAr®*!* mmrt) jğlıiJ^i j§)<â>&ü. &&>eB LjıfltLjLb ^ppeo (5<sı/,p; 

&($®IJQ& QdF(L/iqiû ^JDJDGO* 1 GsUg^i. <Şpiî ^L-<a/S3T <9S<S06# L//fl 

o/tf> *QJbjD&lı-âr g)<g«*tf«>/nh; ^(^)a), &3®l£)& Q&ujvqıh 

LjifliLjt ^jdjdGgö â)o)ei)/r^6i/<53f?t_Lb «,3«>/jd^ G^ÛJiLfih ^p 

ıS/r<£S&3r«&ifr ^rmruj&ı&rrGO Ol&Bsvr /$«§r@ 6te#<gG<a/<s3r. 
•£§)<ssnj Qu(Qâmü GurrçrğggLb* eresrugı s-L-ö) (&eû(Lpwtm 
(§LpeBaSstTÛ Gugpojgı. ^lol&rrmjğjü, u>6mwâa<sıfİL-ib £L.rp)$ £*. &GW* Qfffu<ytL <jşj,p>p<sû— Fertility. 


3£. *ll-& (Lpmn)uS&}~ Physically. 

83, gfimQwû>utrıluı~tüâ> Q£mmuS$>— EugenîçaHy^ wmrûQufT(ğ£0& £? g>l<ssrurrtfiB& Q&jB&<sbGeıiG06ğ)jâ(gj, 
$<som~: f5<5û®srj$nj sieurr» 

usagyâ® <$iG&ço§t 90 Lû$<ş$â@û ı3md3irû<luıp çrjbu®u>n' 
*9IGög03! GjpuL-îrştr erârumg (LpusbenGp- ^0^§iâQmrrm&t 
§jtu&jwnr ertârro ^ujld ®)ajâ)urr&G<sıı *L«3r u>m&$60 erg 
Görnb. ^tb; g)«is^/tb. <spr? ^L-Matâât Ltfğtşrrm gt®&*û 
Qujdjd 6$#Jtf«*>a/ 34 ^çfa Qu(0âQ(jurr& ($&rr$£ği 
^/a/ösrj/ «(75©/p# Q&ujü4lû ^j&^&ü* S) ti l-.<£<sî lLl~ ıB&$ 
&fiıurrm \$ı gı &u3 l„ (ipiftt/ıi)? ıSjneB &rrrr&&*$ ^(uciJiJjaîjg^ 
^56^63>iû 36 uS^Caeüfr ^sböögf G/srroS^Ssürr l9^ atrpemğ 
&rrG®)(r $jmûQu(!$âa sl ^ÜLjâ^efr U(t£&€toL-0& &rrrr<mr& 
&rrG<5ûrr <prr ^L-QjGsft<âr <<S0a/p£ Q#ı£m/üb ^fijD&vûujbflSl 

^iGLnffiâ&rr Gurrmp /5/r(5<9;<aftâ> jjğl($usmr&ğl i)(g> (Lp&ir&srıf 
O^ıûıuüGu^pLb Qujrji/ u>($&§t<su& G&rrş?ma$m Qurr(LpG& 
{ğlâG&fT&%5srtLiw Q*ıütuüQugj!g<sû G&j&fa®ıb <5T&rrpı Sleûtt 
<sı)jbL}(i)}&§ı§ımjDmfir. Çj$mMimGLD t 9$ QuGm<swfl<sfr aç§Gjjj)& 
G&tüiLiıb ^jbp&ûtLjû) LD$ûd9(&£eû &.(&&. ^ıfidfr, 90 
<§j$ûd$ ti t- mmruiâ&Gir e^mga G&rfjşgp d50©/p,£ Q&t£ıtL]ib 
^jb/DğHGtoL-üJisuif&iSirrr <or<ssrrr)i o-rry^ıurrm *g>ırpj$u3($6U&jb 
G&jbjn &[fîajrTm (Lpmpsert (ğigımırgytb &Gsstu.jfilüJÛQujD 
eBdûSso, <5TG3fî@/û), 90 u>(§@ğti®Jtt G^nr^dasraSesr çtpeoıb 
ıSGfr3siTûQu$ı 8l!ru)iLcr& ğJK§m&tArr ^âJo)^ ı3&tSsîTÛGuGp 

34. eSjbğji— Semen. $5. lSjdsB &m?jb ; &— Congenitaj,; 
£0; ^uj&tS&j&p gefamm— Abnormality, Rh «*-p: «^/S53r«»iût£3öi) ©(fljjŞ ^ırrrıü&föuSİGb Rh &>.rrjs 

tiSsgjGîrsrr <$(§ i3rr&§HGüj&LDrr®sr Qurr(§m?, Rlıesus öt^u^ 
90siİösd«<s5 <g>/7/5/@; (Lp&efr (tpşeQrr& {ğiûGurrcfiGrr sıdısumm 

<2AsS®> ^[T6mQL-(Lg]£&iT@luj Rh Grmuş&rrG<5ûGuj ^ûGurr(§ 
<gş#@iJ QuaJif)u.üQapjn§i. Gsu<sit%SîraJif}&) 85 <s3(L£âmrr($ 
&& @($J3>ju3<fo @lûQurr($8sfr& G&rr€mL~®JtT&&r; gg}<sijrt®Ssfr 
*Rh urnsiBıLt^.®!* sts^*^/ <a/££/Ef@Qj/f: «of^Sıu 2 d <sR(Lgâ 
&mL® Lûâ&çffjm <aş0,§)ü$6ö g^ûGutrcfşefr ^â>Bsû. ^eu fi- aort 
*Rh Qf3Sil.ıq-(âj* ere® <suL£ri!&ûQug)i@lmjî)6srn m . ığ&GıjiTâ 
&<âr 8Gsrrr#.®î Gurrmjoeıj itmişim *Rh urre^Lİt^oi* LD<s«<sfr 55 <Ş$ıf Rh urr<5K6}LLıq.dı ^ı^oum <p/r Rh GısaLLu^oj 
Gumrftsm ınem-^§ı ^GUifmıLçşü tBmdsrrû Gutşı çrjbu® 

ı3<sfrGurr(Lpgı sjGOGOğjl ı$jûfb& ®<sü (BrnLms^lsû 'ertfl&Gp-rT 

«rr£jorr&ü 39 , â-L-sb GSm&mî&Gk Gurrmtp <§jnfi}&<sfrtT<sö ^$0Ssq 

@jb@)(LptârQu i£[?!<&ğtfûGun'<Mğ8(i£A(lŞt. sr<sgfl|pü) 9 ^âımmıh 
ı$jDjh& 150 ^eûsûgı 200â<§ 9(75 <&ıp$®s>&&G& erıfl'£<3[nT 
ı3<sfrrr<stî)L-rrGrSldi) <sr<stjT) ğSsû <^n)u®Si^rp§ı <ârmr§}w a 
(§Lp$<sm& ı3jD$^<s^L^Gm q^^rrmû &çmL-.0tuûGujbn) 
Qft€ajDsarrrâ> (g($$muj& G&®x&]§l gğjoj®ırrg}i unrjğıâmû 87. <mfl.&Grrrr ıSeırrrâbu.ır&B^û—Eıythtobl'dsta.ns. 
38: @@;jg)£ G&rres)&— Anaenıia^ 
3 9: ^©^LİcK/TiD/r&ö— Jaun<Jice ? mmrûQurT(§£jBib $& 

OujhjD çrrrrrGfriDnm <§ıpeSI&&fİ66r &~u9fî&târ uır&Sirrâ&ü 
Quğ)î^ssrjD < ssr «rreSr/p/Lb sismmmaSdd mtâ&L-tf&ıuCıGuibtD 

ÇğlOşiLusmıh q/f)/ğ^/ Q&fr<âT6U<gjb@> (LpmGsrıf 0thuf§ı&®t Rh. 
&Lfi))&@â <§($$$ Q&rrg<!m Q&dı§s G&rrsrrstiğji &-&$#§! 

^sı/ff ^/â)<a)ff Grösrugı Gurrçşsırmrr)]? Rh sb.^}am Qarr(§ğ> 
&tr@ Guçnjtburreorrm gıbu§Îİ5>®rf <spç^ (SjLpjsmgtmujû Gugjj 
Simpmâ; sttoifîmâî &mmi—tm&m iüjG $ffm n$ıBm j$ü u<so 
@Lpd$m<kîiLiıh Gupçûtrıb. (g^&şımjBiÛGö ^ > prrûâ i @l G<a/<5G 
LDfrsi r§mıu.Quğ}Bâi G&rrsm® oi(§^mp§iı (gjQ$§!lû 
Quff(j^^^ı£immm^\u <rtâıG6ti<sîiG)]rrGrn<5ûGönrıî> &iûrr<sıflûu§j 
<5Tmuğ#ujbjğl ^cnrfL/<#ffla&6fr ^mı^GupiD^KsmmsTo^etfm^:, 

^001^^1— tu «.srfOTiû §>i(§iL<5mû Gurr (§&&&$$<& ıR&<sqıh 
<ğ^m0oJ<s®ibuJiT&ğS GTGSîumaâ jg &}$$§! G&rrsm !<%-($ û 
urruJ @,o°oğjl <5TG0Gûrr(nj&(§Lb <st«İ)q>jt# &j5g[rüarsj&(şn)â(3)ib 

Guır(§$^â^-t%uj ^mrmiB, &®ö<sBrx<§û &ıflnjrrm {ğj<sû<sorr& 90 

G¥ıflâ&rrgji. Çğj&gm&ıu slu^gö $%5öm\um Q&rrmrL~ $$(§<süri- 
Q«£F(£ı^ Oc&fror^ub stâjsü/t «usa)c55Lj G u rr ($ & & mı <s.® û> 
&.€8)j_-tfJ jg)(i7jLûĞWii> Gsi)ji)r$uJmL~uuinrğtf durr^^jıh 6h.@iLb: 
ö?T<S3f?fp/ii>» GurrgısijrrdiLJ urrft&&rr<sû &ıflıurr<ssr a-i_ <sb /^sdlû 
Çğl^uzmr&Çğl j)@ ^âsr $M<s®wujrT ^§1 form Q&rrGbfoj@j!)§l<sû%5ö. 

&rrıij&&<5ûrr6û 4 'b ^/öi/055>L-eu ®p $\ymmi3i<sfT Çğunrs) j£l3sûu5lât 40: [$£&& as/nû^â)— Scarlet fever. 40 g)*o\fl) ®$0 

H&aât^ QstıL(BO Gutr&eorrLh; ^^(tşsbl-üj aj/np/s/r&yr 1141b 
<§mpâ&<sûrrîb; si&<sogî ^sü®^*-*" Glunrg! U}<s$r$2sö®fârqıh 

srsarp Gu/rjg)j£/tb s &&u$mt§$eft g&<g«ıj/fluab $rrrr& ^L-]b 

G&rretrarûGlutDi&Gû 3or6âr®ta Qujb<!($ıt*GÎt g)£#«»*«u 

ğglrfftUsmrLb SLjgıfğl G&ıuıuûOujrymlmjTGö ^j0^sr *r®£gf£ 

şemam <§m pmdtar opmrmGp* gt®&B& mmLi-rriL& 

<sii068)C-iu (§mjQSS>ıu mjhpMft $ijjSlj5&®1L-târ u&Gsu/D/ (&\pû 
umı&fâ trr(igSı<sfrfDGsr; si<5®M *Lûmr~(ippfils3§lııb> Q&rrmr(j) «S<&S><!S<9*.If f£J65fr«6i/IJQ (LpifOQ)fT£İ), ^®£»J/#«rTLİL-rr#,U/rİ£)<S 

4#. srfğıfr&rrd ®m\İJÛi4â&®r— Prospects; LttmrûQuiT(§0^ih 4Î ' 9 , *$!ooğ9 gı<M($$G6>L~uj £LL-.<iö0l3sümtuû urr§!iâ&®>rrıi); &\<sti&Laıuth 
^<5W(g563)L-iU §L.uSIQrr Gumû^ıh Guır&Gûmit? ermGm, g)^ 
&es*mtu 0<k>u3dmıtımL-iw Gumrdsm& Q&rr<sm®<sfr<$ff 
Gu/bG^tfamr $($tLm$$jb& (Lp&rssrıî jğfâoıâ&sr <sr(ği&§ı& 
«rrtlıç.6îSL- G@dmr($iLb; ^^0dscmuj uysmibam epÜLj^ 
Qanr<smL-rr® Gojmı^ıb: ğj^^eb $(n)LD<smj-b$jh<g}û ıSfû<§> 

urr(]}m<sh &ıflujrrm (Lpes)jQu3sî> «gysnLûiu «^rj/o/ssarSî. 

(§Lpj&<sto&ûGuG{n Gensmı^rrûi eTssrny s^^jSlskp&j&ssir 
$($iL<smGu> qıfljbgıQxrr<Sîr<sfrâ &>.L- m rr&nr GT&rg» /g eBesren 
GOrnb. g)â&>, @<â>&»; LjifJjsgıG&iTGTGrrâ <9h.L~rrgı ^srmp 

Q«rr(5WL-.(Si/if«(£iff?6Sr iLOssreurrıpâms G®jjbj3tLiL-.<ssr @&ıp 
M<ss)& prrfâ m^uL®âgi6frGn)Qsr; G&tl®î£($â@ı<svrGp®sr. 
(§y>jb<s®& Qu t (D(Lpı%.üJiTgı GT&rp) &L0dssr eB<&&&9h.ıq.aj çr&srtu 
&1&1&GİT <şzıf ^ı^'oiidosrGajnr Gumr&mGıuır Çğl(!$uû<sm£ 

&&$!rûurûj&<sif)<so fiû>u§jsâr grrih ^^lûsottü) LftöjsgJiG&rrtâr 
™&JD<g> opmmfr <5p(§®](!$e®L-.uj (getopemuü ı30Q &rr(§<su ıf 
&fâ<&jLirfl]l)§lQmtTm<otr G su em (Sı ıh; gtbqpaaL-aj Lnm0<ko&8sır 
iLjıh st&&G&JQuü uâ<&<Müu®&$&Q&nm<s(rGqLh G^<ot©u>. 
&wQpmL-üJ ŞğçştLemıh &rrıb 0T^lnrurrıfâ<^iM G^mojs&îdssr^ 
m&ujtb &/$g! Jg(gtf jg> G&ujuj (Lpıq.üJrr^ Grmp fitkûiû&sr 
(ip&<s®Grr <3!jâ$& jgl8sûuS<G$ııb, *%ıpj5& G^sıfl^rrm 
mrr&Gûrrâ) gifrç$8rL-.ûGujbjn f^rr ^jSsrr^^îh 6£(/ş Qu®faGmtfLb 
suLt-ttıuıb $($i£>6mLb qıfli5§ıQ&rrm<sfT G<8ümr($iLb Grmgj} 
G&(§ıbLjGu®s><£ tsrrıh uso gğlL~.r5j$<sıf)<sû arremGûrrıb. jD^(g5)â> 
&Lb(Lpss)L»uj €T$ğıft3irr<3ö &-pGqujbjjSI$ £f£İ Gaurtsmu. 42 |D*öDj£ 0[BJ& 

çşifitâ&tşşLb G$nrtqjbjfil($â& 0<sı/dör®ıb a^tjo 0ujGŞi jD&S&D'S 

ib<so&®s)& (Lp<âr<mGtr ^gı G>iu3(&<su&jh(& çr&rrojgı ®ı$ 
&-<sfrm&rr srsfrp g?«"*â supsü/rû). ğftooğjl ^<ssrGmthurrıLı^. 
üj&oûujbjğluj^ ı§rr£&l$ssrujrr(§th: (jğ)&$ssr& 90 gi G8<srrâ<§ 

QL/6&?gp/ll> 4&LBâ@Û l3fi)â(gjLb (§LpÇ&5i€(l S-L— Q) <SU^tSS)LD 

srŞnfumfûutf t QujhG { rpıf £-i-.&>jB6ög>§lL~6ğ)iLb ı3p(j^â(§m 

ı$jDâ(§ûs <§ıpG8&(şn>'h ^rr^frıjsssr LDnraGsu {ği($ûu[f <sîmn$ 

&.<sfrüusmqm^rnifû> ^p^üSlI© çıpmGGtGrr Q<3ifİ6Bâ&& 
3h.iq.iu G&rr^%M&i<sfr «firarı— 0ıuû Qu(Tyj9($«@^Qurr(y)j/ 
ğ£ s ®j<stiirg)} <tfsmîGŞ5)i<su0 ıı9<ffiQ/Lb Qurr(§&gBL£>rr(9)Lb; ^uSmtıh, 
&üsujğl?;(§fj}6fr lurrrrrrtsdtgı <sprnj®jrî ^ı^sSiGsürr m-€fr&r^^lG€Ofr 

LDrrsr <spm^j @{j}thueurr<sorrjî)0Gû ^frmsrûuıLL^nro^Lb, siğji 
ujbjğluj CT©)6ü/râ88aro/«SwTtt/£h Guj!T&iâ&<g&nr(5sr GsiJmr(^ıb; 

*3»l06ifmıj6®ıuiL]Lb tştr l-Cd <su ot ® ıh. LûrrLfoiıı$>iJrr& fğj/omı'aâ 
Sh-u^u-i ^üJ<soı3m$& uG8SFLfx8srrû Jjhjfil fi ^jSlfcgjiGl&rrdretT 
G eu Ansını ğ# ıllmojth fğjtâr tu s& m oj rr &ğy . (ğjgBsısr ^/®^^ 44. ^<*$ıGu)&urr£.uı m uj<sû — Euşenics, uı#mûQurr(§&gtb 48 dÛLİGL-fâr *$iGû<sû$urr? *şı§ıujbj$aj 9\<so &($jBgl®&8sfT /^esar© lûitçsRl- â-L-sb ı£laLQ&â &l&&<sorrm £L.uSI[f) i!S ; u<foG<sisrpı 

LÜ&ûQu(ri)üsLJrrefr6®LBujrrG8r @L[)dâ&6k ®l&&®s>®ııı <§Gs>jnm 
Gâtârjfildtıj i3p!$gfi€Q(Sı§!®srjDQsr! gğjâjeunrjr)! LDp-^eüLfiüJn'^ü 

ujbflSlıu (SjBfTüJam, pp-ıÂLjujbnS (3?/5/Taj#âfr, &rrûı3m<mm 
ujbnSlıu Gprraj&dr, LDm($0rTuj&GfT «jysbsög/ (§<5®pmerT t @(!5© 
Q^«SI(p £g)$s>&/ QuffGsrjr)mGii <oT<sm<sssrjbjD <SHifl^ <g}€®j£>utT®& 

s^djQeurr(f^ glig5)&u3 çpııh ÇğjnjrğlBoû ■ LDrfLjOJySiiUfrs <sü$^^51T 
m%q suîjîluiîlfik Quırn51 gıluo): (Lp&eSlso umsry&et <s$($ 

4 5. &.u3ıS — OrgaDİsm? 
4 Ş, apCıgaft— Glands 9 İ4 gjâ&p QjB0 
ul-lc-2: g-tâprgft)] ıSuyro/pLû eS&tb? 

23 fi.tt9£r@y ı36trûuşjb@. <y>«8r <gO(rfl"Giflilff«8KΫ/r& 
Gurreû spn^ûsrrm ^esnu^â); ^jmsuGuj rgljD&G&rreös; 
<srrnrg><sû* 

3: rgljD&QarTQû&QT ^rrd$rL~rr®û LSIstroj^j^ed; 

4. LSsrrojjbn) ı@n)â<3&n-6û&dr gLiLa($diâr g)gg er Süttü 

5. &.u9çrgg)l g)rr(5Wi-rrd5Ü ı9®TQ/ffjifi&; ı3<srrei]jjbjD ^)/j-«rar© 

jBpâG&rr&aeir @©^S6İ>.. 
S. tLuStreşşr opjbjûgnü tS<srrfc§ı Qs>rtâl<ş$ş<sû; $jDâG&rrâ> 

«//TLpiffi»* «($QllbjD 1/200 ^jâı<&<sOLb gffyüsfiir 47 s®GijbjD GP£İ«»f^— Fertilised ovum. <&(§ (ipıl<55)L-.tt/ü>, @j5m&u5izGt dSmptâofilmrgji Gaısıflû 

Glht&tjd Qurr(iijffl&G(î ujırmoj? sl.lL&(§ İQ <ör®srûu®ıh 
Qurr(§<sft s-sîtarj^ @^)sö u/r^î ^rnıSsS? (LpıLmL^ajmjjeSI 

G&nr<si)&6fr(3u[r& Lnrrjgıfâ&rjDOsr*. snâp-gtttf &>6tâturrmü ı3â$& 
0W urrÇğliLJrr&û t9&T0^ıQsrr<smL^ 0ljoâGstreûsm ST eâssirr ^ > - - 

jOm* $I&Q&iugû UL-£fğie& (uu.Lb»l) <sBmm&üQujb$Qf>ûu 
ÜDiM 0jD^Gsnrsûmi^€ft §ı<so 'fi6frunr&€q-Lb 9 Q<sü ^iLööl-, 

4S. ©^65)u— Ovary. 

£J. ^p*0*ır*— Clııomosome. 46 §}<5Î)4ÎÖ,/D 

&.v$ıîl<mm&<sfîlm gL.L~GSİ6$j<m<sfr ^üS^gşps$jg/Lb s^G^r st<sw 
mflâ®s>&u-i6ftffl rgl {$&$& rr <so&(J>Gfr &.<srr<siT<s6r: (ğjcrûuıflsb ı&m 

Ö/p/ fi^y §imıQmmrrm Q^ııLıq.{^)<sû €TÛuıs^u3(§m^QmtT ^/d/ 

(uL~ıb 2) &rrmr&. rSpâGaırsûackr *<sumr<sm Q/2»rrS,s&<s/r* 

ıSjDâ(Ssîr^)fltt6îr; &^ü3ıj^jeBssr epçr^ @l p ü lS tu si) lj 
ujnGl&Gsflâ), sf$<sö ö£(tş <§$ûi$lLl-. (STmr&ssflâesistLj<sfT<sîr 

«LoS/fi Lorrflj/u®ü}. /^üS^âr ^.uScrm^sSeû 4 ^jdsm /# pâ Co«/tq) 
<9S®û), <ST6T6?üS<55r &.u3[T6Şğ)j<s£İGû 2 (ğjSsm &(§$&, (gjpmı&lGsr &.u3 
P"gş$)]6B<sû 54 jğpâ(Ssrreos(§j$ıh 9 LomLu^m £-aS/r£p/«ââ) 16 

/r ff (t tf. t\» « -v> 

23 g)&öBr«fflfr/T« m<sü&&üQup0($&$eö. 

0pâG&nrâ)$i§nj& £_sîr<syrs5r. mrr afili— g-ttS/rggya8â) -23 g)&ar 
0pâG&iTGb&<m g$(§âfâmjnm. g)/fe# 0pâGsrrGbaSftr 23 
{ğjdsm&mrr&û ı2filjb§l m<stiş$Trâ) $«jQaj(nf gg)&wa/ıi> 
fjnvf «$>o/â@ $G/r ">>Jg)/flaj/r<!R S®âı@ü>. ®l&&srû UL-$ŞğiGû ö£ snâprmyüıSflşj— Celi divisiojı. G&rr6$]th ştât fimgmg sı&&rr& msa^^ (ğ)[r<smL-fr& &~®S)t~ 
Simp^ ^S5>aaj/ro) ^aBrr^î ^rr$mL~rr&û iüfiujiEl&tros 
<s$<âıG&trnr £La3nrg$ı<s8$ptLb 23 ^)&sr 53 fg}pâQmm^mm ^mıx> 

^sLusSl^^^sû g)«5rQ^(ş opâ&lıu ç§$ûmuuL]ıh /g 0Ss$r 

BS £§}<%w 0®&Q&rriûmçfr ^j(§âSimjo<m &rmrr$ Qw(S&> &*.$ 
Gmdr ^Gûısûojrr? <g>j&(®6)6û &(ri)®jn)l*ıi<£ji>(g}â atrrx<smwrrm 
QpLL<s®ı~tâ6ğîLû GBfifissfyieSİGŞjib 83 ÇğjSsm 0fDâQarrâ>mQm 
^($â<j9)Qu)G8r{r)i /§ saşğiekirruj. ^}g!&nr<&r {ğjâ>8sû. ^p^mıf 
utrâ) (Lp$ıfâ@l 5 * <^/«»{_a^KteiT<a) jğ s GîrQ&(3 <sum m ınrrm 

çLpsotürras^^/râr §)$3rijQL/(/7j⣠â.üS/r@/â«sîr 55 Ql/öot^ 

Sldfrjgm. ^(65)<5û % <§)mp)$ğ}iû u@<g^<â) Q&ujgSİ£û ^j&j$Q^sssr 
rgtp&G&rrib&.Gİf- ' i-$$&ğg @&Q^rrtâg)jıh ($&ıü ^u3rj®^ı$jB(g& 
G&fâsy&ltârroğjil. LSmmır ^sm Qumr gjğımüQu®&m 
*• u5}pmgt&&<sîy ^^smiifûsurio J^ıbua/û} qp(ig 0jD® 

53. g)&w— Pair; 

54. u/r$(^@/fr#Q--~Sexual maturity. 

55 . g)63TL/Qu(vş4<s5 a.a3/r@i/— Reproductive cellş 
5ff * ^mpfigıû u@^#â~Reductkm division* 48 $6Û<5Ûfl) (UL-ib 4)48-â(gjû u§j>İ60rr& 46-û> 9 24-&@)LJ u$<sorr& 23-ld 

LD&Q(r$mrQ} as (75 o/ su ^p® (fpssr (LpCmL- Qu^®mp§ı er&umş fi ^^^/tüj/t^. «s/riü 0fim$ufiâr iümFÛQuır(§^^ıh 49 

QjBîLmt^ <$f®)<5Ûğl @LİOÎL-, ŞlOJÛLI s>îgû<sû§İ &fp]ÛLj &JQW, 

{ğjrrâsm Guırmrr) u®> (3}<mniı&(Şf$Lb £3)0^5 jg}jD&G&nr<sû&ış!$â 
@<sîr ^}L~riu®liL]@t<sfrm« ^mp^ı^m jğ)® &rrcrrrıflâ? <§Quhu£ 

$6ö st.mm ÇLf}&ms®&ıuiflmr @6OT/â<g>$»Tj^£İ) g)6S>&j gûtQfiGm 

gİOTr î^ljDâG^ırsbasOT; ^^Q<g9®.(îp«&S(Li Q^{£ıJgtoıu*yıJb 
Gmm. Qusm> ^uSürsmıeB^jârm- <o$<âıG®ırrtf ^BmnıB<5$f 

2-m<sfr®j?Bmpû umf&ği ğ$&dm@ Q@@¥İ®] Qugı&. @İJ5<£ 
s-çşoji Qeug)jurrQ6rr<5ir 0foâQmrriomm^uLb <sp(§ <&Lp$m& 

u<sû<s8<& G&nrjîijBfk&SâfTâ &tr&sm<5ûiTLbî J <£j@fü(§& fiss'utş. 
*3H®Jjr>$fi){g) 'srâm* (k) j§jD&Q3®rr®) stot^iû, 'Gpıû* (y) 
0n)&GsuTâ) «rsSrpu) QuMj^Cî^(^â^m jomâ. Qumr 
s-üSlrrgşsyeâ^jâîm ^(§u^§ı çLpûrqr?£u§! fğjBstmıuiTm £§)<sw 
fBjDâG&rroû iSTûQufr(Lp^jîh *<5T&m* <$j t ®g5<3rr®sr £,<sfr<OTjj« 

'<&&* ««««¥«*> g)0â^SQ)rrLb. MLiârrşşsyâ&m (ip$ıt&8i Giujbğy 
(LpıLmL-tuiT&Qqıh d$$^Gm$m(r&®$ih mfrr[)jm®>rr<sû ^mm 
spdsGojrrm/ğj^sh B8 ı§jr)âGan'€û3,m (^u$çrGj^<s£İ6gj<s(rm 
eufl)ofi}&) ucr§>l)gîr<srfl(i])&@ıb ^rm^th GubGeo 3h.jfilG®srm. 
g)<s3)a; @d/Qsiirrâr^/.i) g)3aar«Q«/r'<s5r(î[y« 23 £§)&B3r«g5<sjfl 
6Ö?d5^^fü) eujs^m®*» ^«CSaı, (iptİ65>t-ciSâ> çrûQunrQgğtfm 
*6T«<sn)* $p&G&ir<£û €pm $(§&(§ üs* ^(gsjsi)* fiSjs^gpoffleu 
<orûQurr(Lg&iiıh *zrâ<sm f $j®âG&rr& . $q$4i@ıb GTfâujgi&Sso; 50 g)<feo)ft> Ğ00 

'ermem* @63T r§pâG&rr6£]<srfm ^mr &(§ ^ggpf G&itJB&rrâ) 

&l&(®S)<İ0 JlS/D&^LO (^LpiJİ<55)^5 GlLKoSOT (SŞLP^GÖ) @UJîr& £|)(/5<5S(g>ifl7j 

Si^mımıElm j$ , *<5T&m* ^m jglpÂGmrro^efr&r Qumr m(§ 
c^gp/0/i-6ör *9üj* £g)«-w jSjnâG&ırspım&r ^mr m(§ ^ggtf 
G&ârB&rreo ^/^(s^sb i3pâç§iM (g)Lp$mg ^(grajss £g)ç75«<ajiî>, 
ffr«jrC5sı/, ıSrQ&G>ûGurr<&jib $3)ipj5€$ı@ *%<Ş3, Guem^s) sımr^J 
*$jn))ǧ!ii5l($Lb &h.fp] g$ç®$uSlL-Gi£i ^.msırği <or<5sru6s>& /f 
&JJ$@®> GGiı<5m($Lb. g^(35 ^ıbu^î«(g5iî(a5 ^<sm <3}ipjb<m@ 
ıSpâaeBeoBso srtffr.p Qu<3OT&ar<gî @<sb>jd G&rreo&jğji 
c^jîJlüJnreKLD. cg^&rar ldl1®ld ^saı^ Q&rrâxsû(ipuı„tLjuytT? 
ıgiojfâpjmu-iıj ot/555 e3j5@6§g)j (Lp@<sSleû <y}il.fâ>L~<smujûG>urruj 
^mı—SiesrjDgl Grmrrji ^oi^î/^^u) G^/flttJnr^ö^öüsı/rr? 

ğl&& jSftJJJğl wrrn)iULL®6fr&T§ı< ^j<su p n$ m *@üj' rğlpâGmır®) 

'«ğsffr'ö&OTr 57 ; <5$QjQ®tirr(§ $Ijt)&G&[tg5I®}]Lû LDp-i-l®Jy$& 
&».(£}&<& <gjL~&!&lâ @lL-â§ltârjDm <srm^ GiaGgö &h.ffilGmm: 

Gsrfltu £L.g)jÛLi&%sfr 'tiğmmffl* erar <aiL0/E/@&j/f. 'gğâsr&Gtfltâr 9 
Q&rr<g)jjğHLmG<sdGuj jglp&Ga>rreûa®r ^j^ll^§! Sl- âSlosrpm* 

^//fîj/. ^ppsûuSlâ^ ^jmrGu^âSiajnrâ) 9(5 $jy)&G&[t%so 
*$}>uu$&$6û <^J&/ ana fi) r$<sû G&nrâ&ûQuji)jr) s-çnjmr&nL- 
iDismfl&GnGurrGû arnsmû Qug)}Sl<ssrjjo§î: rğljoâG&msSltâr 
G&nrji)jD&®s>gû uı— ^@öi) &rr<smm (lil-iû 5). (Lp&fâüJLDrr& t 
<&loo§} <&(§ GjlıLL-LDrrçGr <5p(LpmSl&> ^jmmâ^ûGujhp gğfâ' 

0ifi}@ GwpuLLu.m®i; .snmsu 46 $jBâG&rr€ü&®dG$jLb &lû 

56. &jdQ&ujisû — Chance*; 

57. $£mm&-~« Geoes: tLtisstûQurr($&jBtb 31 

§&& g)iTLİ65)i-«<sınr/r<5Gsü ®0«@^- ^«>qi sofla) 6£öSr,p 
ujfr@u). $ı8smujrr&®i<sh<sfT 0pâQsirreoasS<âr <$fr^8mıâ süetim 

î 2 3* 

<3urr<ârjD Q&rrjDjD $%&* 

utİL- (tpmjDtfieo ®QfT G&tu&oû q!ÎlSi^rpm t p/f ^jSsmaS 
Q#ujjjbUL~L~rreo si®!Jû(f$<so ^&&üQu(§tJh &pût3\üı&Li 

*afi<sâr Gaiffyutlı- Q^<stf/rs;®«6İr ^^(^«s İ)&Bsrj5.s/ 
g)€5)L-üutİ£- 9itDÛduJisoıB^sr <sSl2sfTe&â&<sûrTii>; <&i<sûgû§i 6$(t$ 6Ü Ol&GOp OjSjS 

0r)SlmjD^rraiSJ 5S \Qu&ûQu(gıtb; mmp)J5& s-üScrgp/ dl<âr 
Ş!to& jÖpfitâr/D^T*.* 59 6h.fBÛQug)îih, {ğj#Qffiü$İx& 

Çğlçşâsusorn» ^(m'suufinSIm (tp<jp GBm&mm&Zm &.ıâıf njffeû 

f£/j«*r®/ g)#Q<sFüj.Ss^fr^.G)53(srf3®irrcS@ıiî. 

y>îFL|6iiiPû uAiisot g){Dmı@ıh qpotîji> : ■ (Lp$GönrQj&tr& 

aSstî €T®$gıâQ&(r®ı(Z3umb. Qu$G(n?ıt ğ£K§<M($ıb @tİ€S)L- 

iLi&rm «§â?&<sfil&> @İİsîîîİL-ûu/t«s of^yr^ıb £68rGDuD£/r«8r @ıg. 
Q«/rOTBrif©«*@."i- @ifi$GS>0iLiû) QujjbG(n?rr&8sîTÛGurr<5ö 

to/r«sraı@><s öi/ot^t çr§iG8(n>â8l®irjD§ı. ^(®$)<sq ? &rrıü &CmL~, 

£rr& ^)(5<s5@ib. GT($ğ)ğji&&rrLLL-fT& , (§LL®s}L~ıurr<sı$r $rrtu& 

58. §>r5j$5l $ppeû — Dominant; 
60. tüösr^ns/S jfi/.y/p*— Kecessive. ^/ıç-Gıun® LLGüj&jbğift GutTGuÇği&Bsû. Qff<sBıl.(g mLDtup-frm 
(ğj(n$üu<ş LDprL]6ijy$ıurr&Qjjb$ 8n.QjD sıetoum$ $ SI/S&- <&!&$ 

(ğj(W>&@Lh; ^surr&Gâm ®rr§}ib pmç§ G«ıL@ıh. <^rsg)©> (§)ıb 
LLrr^rFl l9ji)$^ @ypj5$$t<& g®. Off^û-Of^ifliı/L- sar Q#frj3& 
^rrGmrr ^&gûsj3 ^esrSmrûGurreo^ Q&€BLL{§mm&&LJ ı$jn$& 

Q&G8LL(§miûaefrrr& J|)(/5<s>{g>û>. (ğifmımmGm, ^GBıL(^00m 

ujrrıfİL^Lb ı3m^(EjQ 0mjQ $<so 0pm mıss&&d8ttğ> &($& umrq 
Guprm- ı3piJi$6fa Gurr§$ ep'iıgi 0<ssrpQ^ $&>$£)£ asm 

G«y®Lb fğcfcûtâ®) &rrıü şfeetoşuSiL-rıp&Tm 4 6 jD7;Q«/T6i)a®$â) 
23 &rru3L~LB(njJEğ}l& 23 ş$m$u3L-iB fyj&ğnıh G&frQmpm 
Gîmumş GlûGgo *h.ffiKSGsr&r . üt-^^îâ ^peûçtpıb stjâ&ğil 
Q&rr<ss8rL-.tTUJ. {ğlâısurrrpı j§ın&G&înr<so&<shr urrğğlıurr&& <§mjü 

60, js^3tLQ0roâ ®mr— Bıown eye t 54 Hl<50®>p Q&0 

umn9jb<§>& arrrr<smm r rm gBm&Gfft®) ^p GfSiLmL^ajrrm 

û9jB;£®p &ıurr(jrrm&u3â) ^m^J'Sft ĞD0«â0Û> 0jY)âG>&rr&) 
&8sfrû urrÇğıiLm&â (§mfB&gı& Gsrr&r^üisrTsû suurrûs erârjD 
utâtLSljİHgj £-föJ&&rr<m $®am<s$<sû gjjr cssrif sb fp&re®p Çjftıpjkğil 

giGÜnssıuamiLiâ G&trmrL* ^^aso/û) J§)0£<s8Gi)rrü). ^«(3a/ 

t3jr)&&ûQuır(§ıb ©ıpi&mş&â® «LiLiprıb sTsSrp ussısrıBdssrâ 

ffi^L-Lfl^/sö^/T, ^jGûGûğii U!TLLuı.ıâL^ijSI(§^(B^nr0rfm aj($ 
Slmp§/ m uitlLisj., urrCL-osr çrmjt) ^rrmr® (BuıfİL-LÛcnjJBŞI 

gŞ«fr ^rnû ö/^üu/rtlt-OTT ^â)<süj/ urrC.ıq.ıâı2±L£l'ii)!5ğ)l&rrGsr 

®0«@ld ^tfSlr <gıl«D£-L3r u rârL/ft>£_ (0^5 /t<£ £g)0<&i5 
tnrru5l®sr t3pâaü Gurr^ıh Gupesflesr s-l~6®®) â-s&err ^sfr 

G$LLmL-ûusi$tqmu.uj65r€i]rr& Çğjrnjûûesr Gupm Gj$lL<s®l~ 

g£gtfü)fr# §&($)& §1 <sBlLl^it<sû 9 çşıLmL-. ^sBr Q/gLİ65)i— 
®5&5re$L-. eudsrmiü uSl&s&rrai ğftntjbprrâ), Gupûr <gjLİ63>j5f 
ujit&Osu ojmıfsurr^r, şırıü ^^m^ıuiT {§) j<si]0il> Q$Lİ6B>i— iAmrtjQurt($$@ıb Sİ 

t$pûu$jî){§tb 9 ^jGûGOgı &rrıîJ &$m$ujrrn' jg) r§ <sıı (§ & 

u>FTi£ljDGuı.6sfiiLi£iT& @},(n}uu&fb(gıh urrıZ-L^m u/rılıg. suLflGaJ 

l£}(§j5^& jB$as>$u$L-L$ç$j5ğiLb <spGı~r uurfSıifl lûcrLj eviflmıuû 

Oaı/r® Qup<$(n?($i $£$& Qujî)Q(n?ıt&<sif}L~t£l®$gı &ld$3so 
&Gffi<so LDj/Ljstjy^müJLj Qui)i@i<5$rjî)<55r& <stmtr$ıb ^<sutfmi^ûi 

I u <g> Jş) m tu (LpûurrLLL~<5sr — urrtLıs^ıuih(rSiL^ıB(Q^§ııh Mt 
^jîÛj[sıssrQuy Q^rrı^!fğ§ı oju^su^ss^I^ sRSlg&jğltsb 61 Qup 
SlssrjDğtf. Gürrıp&mm srmgğtfüy jSGp-mLL-ib O^/rı— ıfjgjj/ 
Gumü&Q&rrGmGL~ ^(^â^imp^i; @Lp^^ $<ssişs$mL~iü 
ÇLpsû grnı &m $ü Quî)G([$ıf&GifİL~ıB(rf>r£g! ^sbsüjy QupG(r^{f 
«srr PLpsOLb Qug}}@l<ssrp§ı. jg) ©/s/car ıb <§(§ {şşLpjsmşıüm lüçtli 
GijyfiİLj u<$mLi&®T gtjgm (LpmG^ıî çgy&sröysrojnı/Lû GurrgyJbM 

mtuü SuTöSr gyGfcmğji; &ı&m Grspjği &ı$m &$*&£<$ 
^mı^ium^û Gurrmfrjji<sttffl§ı; s%&<s$r m*.r5geû uiril.tsf.u3 
6sjjG8)L~ium&üGurr6ö m(rmsnJuQ^<ssrp§i; si&$or ı3tq.surr0 
@6sard) utTLLt^^mL-.uj@s)<35ÛGunrGû ğğ}(n)&§itârfi)ğa. j§)<siı 
eufrgy &rr<mrüQun)]<siJ£Bjb(g) iDj35,<25 g§<ssr&GGfr «/r/r «öSTLûrr @â). 

61, ®/ıç.<»/<s565Bfl$ şâS^tîj — Geometıical ratio». 150 {ğâMÛJD O 00 

&h$&<iû B $@hrL- sı®&<so§l (§CmL M uj!T€sr u($&& dHçrâ)®m, 
&(nj<sBı$&m, jğ<sûe8tjj&<sfr t Qffihmu> UL-ft$& d$L$&6fr, 
QunrMf6$f}pGiA<5$» uarrr§pGunsıâ 9 ^rrmpuıpGm^â, @lL<5ö)c-, 

ugû §iR)ûı3üj<sûL}&m u<so &d&(Lpmfn&®®G®(3İ5ğ$ <H5y2$6®&&@ 
ûiOfiöSrpsBT; &h.[t@@uy!ğ}, O&tüjğlmBsrT G8€®rr<sı$rrm <&$<§& 
$jQm 9 ld$&ll$ (ip^©5î(UösrQ/ıb ü)/rqaii^û umsrLiaiGeir. 

Gr&fl@rr&®jıiı Q&aJGb&8srrıiJnrjbfD®® Gurrtârn) u€mLj&(Şf]ji3b imjjli 

Gurrssrp g&mmLnsKÇffjü) wrrqwtfîmtuûuprfilıiJmG$d. Qr5(ğfj& 

uğ)0ıu @assr/E/ff'(g$ıi) uyrjLjOJLffltuiT&Goj gj pufŞıSfim jD<s$r% 
lopııoJLfîuupnHfuLi G&ıü^&Ssn çpGrr &ıq.ş>ğ>ÇŞı£û (Lpu^JBğtf 

©SlII—J/. L£ıyLj®jL$iL]L~<&r ® l 8s5sr£gı ^j3ıuQeüsmıq.uj§ı 
<§ıp$8scıfilm Q ~ 2 urö® 4j@ı2> ı : @© <®Lpf5m@(âm i3pûı$<so 
6ifT6mûQu^jîh @G®p3i<sfr io/rös/jüb LQrrLj<5iıtglujiT& ®jj$&m®jnr? 

H6s><sı/ ujrrmoj? (j3$y)0%s$ujsr<5û €xpu(j}u'msi3 ermsu? ^rkmı 
mGw> GjBrrıü&ek £jd/jl/qjl$*£J£f<ss oj^^mpmmn-? ^fâf(rç? 

^(566ui5j«up$ırar. $2. ®jjbjfl$D— Ettyironment f w<mûQutr(§$g& 8î «^ü#Q«Fnrâ)^ uefcısıfliîSl&jih Q<su$âü3^]iM ^© ®Lp/5CT>d5«®& 
S)6S)i-~«â(^ü> ^gjUGüm&Gsfr ©yj/S&tf erGfruğji; ^S/flaı/f, 
Qu/f)G(3?ıf, i£$(8<v?rr ^/6ffU@Lb sariiAi]), @jp^«»^iı@«* 

^L-âfifli jö&oGıu ^J/- iö«orûu<swL|«(S5ii) 6S ıBûusmq 
*(sşû) 64 LDcrqa/ıSjL//T« Ç$ijDi&ıg@ârjDa* <ot<sstu§!u^)j& &(B@0 

lâm ^/^p^i/Lb 66 ^^mij^qww[rqmıfiıurreo ^§î^u3t^û 

U)S5)L-Qi^/İ)@Lb69 (Lp^^Lb Quir(pûurra#jD*r 6râr0f «/£ 

~~ 63. iossrLruOTTL/— -Mental quality. 

64; LEûumty— Temperamental quality. 

65. ^^Öu)iİ3Un*LİifiO^ < sP©^--"Eııgenist. 

66. ^$/D*-~Iûtellîgence: 

67. /5L-^^^^Q«o"^^<^ ü3<sfffî '— Behaviourist. 
6S. ^«« 08seiLj £!&&<$>— Conditkmmg. 

Ş0. <p<sü«<3îib— Doyelopment? 88 $!&®>JD ®!B$ 

fsrssr^m ^mm g)fT«5ar®tb L38smj&§l $jdu€S)gu errtârnyıh 

mrr^eBsû g$mL~<sBL~.rrği £§)€5>l_«$&w Lfifl&l<swrn)<m rî0 srsSr^y 
^/o/^«0T sh.gı§lmp<5snr; 90 ^p/Ss»^ ı3jnûu@jb[§ 
(Lp<ssrmGrr <gj§l <&$j$l&öu2<sfr G&GöGurr&m&û GujrySlmjBği 
eriştir g)} <sr(p^§ıâsnrıL(BSl^rjD<^rrf t OgsSrfirflısjâsn) <*T6srjn £-u2 
ff?ttJ6Dff5)©rf ş>i£s§$ a *i0îT6rfli— gJıusbıSIöir «L.uSlfRuJ6b ^!f.Û 

(sarrm sBefrâSSlüLjerr&Trrtf. (ipv^sürrm ^su/t <sp(fy (§ıp$®sı&ıâesr 
*3jr5l$fD<3r t jSL-^63)^. LSûurniL], LD<ssr0%so (y>ş<sSlaj<om<sıı 
mrrLj®)L$ <s$<sû<sûğjl (gLp/S&öojrro) LûnrjhjQÜu(])ü> ^sSrsflLDtt/siöL-. 

LDrrLjM$6®uJÛ GufbnytsrrGtT 90 *(/$ g)crLİ«»i-aj«s>cr[L/ii) 72 
&<osF)&&<srfIujrr&û ıSıfl&gi QoJ®ıGtoJg}} ©ı£/#&t)üSâ> mojûGutr 
ubrruSm ^ojitsot wm<5iimtf&Çft, ^ı$$mın t «yn"â)L/ 73 (Lp&sSluj 
Giifhjfi\<3ö §ı<5û wrr(rjjU(T®m$5nû GugvSKslîrpesnr. m^mam 
<9h.n5îs5r, LDrjuı<suL/Ş!<5®uj($Lurr (^ip0^muj(Bajrr uurjbfS ^HX^m(B 
g6$ajrr(sh&<sıf!€s>uGuj &<stâ&türrmQ€ti &urr® %%sn £L.<smL-.rr&<j9j 
&gû çıpiftt/ii) ermuğü ggjGsrssıjDtiJ SLoraSfuo) 74 &nrıl.($ııb 

Qi(ofT(gib <s$QjQGurrrî s-uS/fla/ıb 75 — &rr&ırrth, ı3jrr<s$$ 9 
LûGsfl &<sfo ^^)tuQjjöp<5Îr <oTgj<SL>rruSİ6ğ)JLb — wrxq<siJifiiLiıh ©/£ 

GossmOiLnrrıÛM' 9(75 $rrGtirrğ>Çğ\m <süm[T&@lu$<sû «j&to/jaSteair 

70; g)65)L-fifl&W4/fl — Interact. 

71. JenningarThe Biolıgi a Basis of Human Natore 

72. ^(7$ «0 g)frLİ(SWL-«Jfr — Tdentical twins. 
75. <f/t<&l/— Characterr 

74. s_©fr«îSI«J6Î3 — 'Fsychol.ogy* 

75. «LiıS/ff— Orgaoism? wmrûQurr($Jfr&üs 59 

8h.rr)l ^/L-./s/Sîtt/syr6iTjs/; *&ı§î jş sı) (ip S5> /$*£$©) mjmrtojğtfLb r&târjntâ) 
Qurrjr$j5gi6fT<srr§!: siğil uırmjr)iâ£û G8(Lgj$<gn'@y& 

LOGmsssRâû 63(i£[5$rrG£]th (ipdsfr&çşıb; ^(sşcb $tâ®L~ &rr®)ıb 
GunrLprrğti, gneosoğü utussr &rrrr§l* Gmrrıâşo&târ G u rr dr j& 
BiLt%.i— g)®<9S<g>«ö$®? €8(LgFB&rT<sû Grmm GptfİL~ıb Grtârumgs 

$/f, Qaıu9â Gurrtârp &rrt£%ı&rTesr j§B^mw&SsfTÜ Qujb($&>, 
*9loogı 9(5 SljDjS& &<TGurTwnrm $ü<sfr($ib; $ss)jr)i5& uajdssrujıb 
&($&. §>rî<sû\x <2i]®nt&9\â<§ <s8es>rrtij& G&ı<5M!($iLb; umrgfötfLh 

fâjGûSsû. $lçrmr($th ^ssfl^^^ıurrsojîh Q&ojjİ)Ul~ (Lpıq.ıurrgi; 

<&&$%& &}<stijb<5®JD& ®JB$<£ (Lp<s®fDiâ<sû eümfrâçşüi Gütrıhü 
ıSBssrjs &($Q<sisrn)gl; <3i<su®J®r<sıı&rTm. gg}ûQua-(Lggı <&<§<&}& 
amyzâmsuSİGö LD^q«t/|^a/£İ) ^\p0l^sûqâ> Gunyû u/sıg, ^mm 2L(ârrm)]; $jğjiG®J (ip il ©»i- it/L-.^ (Ovma) G&rfjsğl 

§lmjD§ı: 
77. <&mjD&0r— -Defecî.s 60 S}*«öp ®l$0 

ın[rqeuifiiurTs ®]$&m®jrrm&&rrGm m^^G^ıdm^ıh sr^rp/g 
fidssrâi&eonrıb; sfûuısı.^^rr<ssr ^mıniüGwım($ııb ^dırn) 

(su€frâ-$§! Qsîtmrı4.(§â^(h jfiSouSCJfiörr, ^l&eogt st§$ ıS-pâ 
@& fîSsûtâGsorr G&& @mn)®dsiT <$!<5ûgö§i GprrtüsSsfrû Qujb 

Qurr(Lg§ı g).-c ; £jruj5r— usp-Lieüifitunrai <su$&$%5t)G®uiJiLl& fiıSfijb 

&($®JPJD (ip&Gû ?yw,p tDir&mı &<$$&) Q^/tiü<ssr ^lLl-ld^iû 79 
Q§rnmT<so tÎ45wQul|/ ^&mr &rr[r<smLDrrm &$<*&■* tâ&r 
<m<MfjM)>% Q zrmûuQ}ih ^jdsr&ssfluj fi®üB «dr @rîu3L~ıâ(§îb§l 
^l^iâr ®Ju3â)jf}!$d aiGtr-($tb @tpGBtâL~& urrujjB@ji 3]&(§lfi$G®& 
uüm ol mire &ltâ& &<$&$> LDturresr ğfiuJtsûLS n&& u<smqaidsfr s-sw 

6$a) usîîGtst/p G &rr sn rrg)l &(&!—€& i3jnâ&<sûrrLb; <3i&@tpj3G®@ 

{ğlptiı&Gtiib GcSFüJturrp, jJJ/E//E/SBrG>;jo, 9^, ^/tüj ^^<sqfi)jB(3^ 
(jşvb&rr®) t3$&â*rrtüS : &G0!Tâı &T ^/r<s?@6S5F©, ^&JiffF a/uS/Dtf$î 

LDffi^eutfiturrm bj$&§! s\^^' sr«DrO«/ LDtrqeüiJSû u<smq 

mmugı, QujhG(fr?flGsr ^<s$rûQu(§â& &-iâ,j^&&®fİGû £§)<$£ 7S. sosumu — Womb. £0* ©»«u/tök)— Virüs'* 

79. Q^/fLûöSr £i.Z.c-.i&tif>u>— Ger man measles* 

51. tS&&& «/TüJ#ıSF<â)~~Typhoi(i fava?» 

#2. S©JL$«#~»fermş, @6i/si^<35@â) {ğjaJGûurr&Goj @/f gıujtjb sum wm@$&> 
GTtpeonrû). @0 (gjLpjbm&ıâesr 2LL-jh#h.jû§ğ)d®? strmrûGugyıb 
$ujgoi3*jb& @mp iL{rq®ılfituır® <5tij50&(r 3 ^f€sr(n? <zrmu 

<&(§ <&n%ûı$ıl.L- ^mjBuBdssrû QurTfg}@@§j. §}ık@ıh $ 

O/gfTuSSbartt/Lb G®jg)i ı3fil$gl ^j3$^Q&ırm6nGwGm(])§h. 
g)fiwı_uSâ> G/grf/5^Gj5U(iJ<ffi<sF (^(Şıbu^^^fJ ujbft$ıu€s>eu 

G/ş/fiiLİiL-. gJsffibiSsfir&ff Qi&&/b$&r*~ s «sırır «ot ld/FcS Gpq§ 

611(§€i]<3<55Tg)}; İİI&(§<5®P -^^^ &$&$&&<$&&& &L~£$Û 

&&r fğiL-L-uMSi LDrrqQJi^iiJfT& g^pm<&®t<sfc rom. ı3m$&®-&® 9 

&Bsûnp^jpQ- J tT&& G&>rrm g$Sı®sr}BG®. &i!&u5iosrGm > ^mr&sü^Bstsr 
ıifih &tr]ğld55i ujvb ujbfftıu Si^ûsumaâ G&rrmrrgı&âT, &muû> 

§oio ®rr<imüQug$m Gw®ı (§mp*®ı-~ ^mm tun-^ûi @mtD 
urr®mm ^ûım<sfrrrâ> çrjjbu($ıum®J. Gto^iib, 6p(§^(^mt^uJ 
auL-öb @<srnr&@ltqıh iDpıj®}i$iLm&â sn^.^^ûQu0n)î si&g& 
m rrtr ot wrr& <$($ @<SGtlaJfrm <&(§ @$ûi3iLl- G(&nrıü&@ 
@an0W*ö/tfJ a/p/flt-«o/rtb. g)d/^frff2/ ^(/ş @$CııSıLı~ 
<su<s®m& <§mn)®t$$>&®rr<m Qfâr -(yuf®/ ui$&$]Lb ıgldsd 83. OjBn , iLi--Ailmcnt. 

84. £§)63>l-üM G|5ffj6^— Acquired7 

80, g^mıhıStâtSsfr «ı/r^ıi— Infamile paîaîysis» Qu$Q(Hffr®fflrt<sû gıb @ıpeBaıL@â &l~$$û QujD<sû!Tib. 

L$m€tsnî çrjbu®ıb @yşı§3sdâ dh^sdsırû Qunrg)i&&şrr<8)Lb. 
^üGupjğm &rrrrmruûrr&, &rr@rrp-mrLürr8> $&)&) &-L-.&) 

Ü).$«« <^®/<s3ar©. â56$tl© jgljD& &<mra8smLi<5®L-uj Glujfo 

0x0 6ü (§0üt$LLGL~rrLû<iû<sûGürr? g)/5^&o0o/p SijdûiSiugol] 

L5irr^9idssrm^m <*pm(($& ğfiç$JBğji€U($&l&rj0gı. &rr$rrrr6miûrr&> 
$m<s$?Mu$ onsum g^gşa/zAcû) Lûmp^^mm ^mjnmıu ^gj/Jg) 
u3ı~â3h.uı>u $ğiıLı~t&rrm (Lpmjn turrQ$rrtârır)}Lb g)â>&ü.ı 
Qu/tjjûj/t£ @(/ş $&u§!im<3tâL-Lb ^r^^eB^mrrm m(j)®iHLUJrrm 

@®tbL/^^j)/ü) LDp-LfMySıunrg; g|p/ö@ıh <srj&&eB<g Gprnü 

($<5®l-oj @®ıhu Gup-eonrJjjğİGO Gprruj g$l($ûu$(ra& Oştöp 
&n<sû, <$fj5GjBiruJ ^0^^u5lmÂ(^ (ğljDfûıçşsugı O/Fnrtdâra/ros, 
«tyj? LZjjLjMljSıujrcGi @jjDtiı&û> (tpGtojD, <£H®Gprrıutreo 
@rrâ(3)SmL~ *3\6mmiû&®rr<sö a-psBmfî&ısıflm ^rmrsssDâema; 
G«x/,p o<su a tr posamı s m ^ğŞlaj&ıjfrmjBÛ Glutrgy&şgrrçajîfl. 
ğj0LDW O/ş/TüJ 80 erme®- mmumg $ <$ıj£}<sıırruj. 
(y5#efld> f ğ!jöG$7UJ iDFLjeij^ttJirai (ğijD r &@ih §»($ G$muırm& 
e>($gûQupjDği. ıSmmıf fğjolği «£(yş&/<ss}<g;<s5 &ça > ı£İ3>sniT& 
(Tubercîe baciilus) ^smı^n^imp^j ermg)} ^smı^flUajû 

<sutr&ffl 9 ar&rr&nrfj «ü«yjs;)<£ (§mp&ij&retr $jl~ &$$$<& ®jrrıpu 
86. @©u)*0/5irw^Tubecclosis. " ğll([!)iA<sö Gf$rrtJLi®î<5fr QupG(^(j^â(§û ıSpâçşıh ç§ıpeB&dsfi 
(ğl$G@rruj $rrâ<&jzı)&[b(§ ^^î« ®jrrıüÛLfGwr($\. <nmG®s 9 ®jfi 
G&rrajfT&flmGrr $&iBl~w gg/gG/sifruj fimi® ıh eurnıjuS^ıh 
<gjLp<sB&8sî7Û Qu(n?$ği(§ûugı p<so<sö§ı. jgjjbGprrıü u>£rq<a/£# 
turr& {ğjjDmçgıh Gprrıurr& ^eotsûn-^GurruB^th, Qunrgı<Skinr& 
{ğlj5Gi§rrrij ^Çğimmrrm Gufta&r urrtğlâ&û Qu $$(§&(& ıh 
(ğjQ}ıbum&ısfiî 6$}®t®T GpoşGutr ^/s//s/S3fGld urr^âmû 
Quâ)f$ ($&<&) ıh ^(giîhufûıs&d^ıefrm ^((ja/^t^ssr rnsmıh 

«örfÎL-Lb ^jfiG^rrıü Gidtl&rr&iLJ uprsu sjjî/öî/ot©. Qgjm—&si 
0<fa)iĞeû $fiQ&mü g)oûıSs3r ^gfasrâ a®#eö>«SF çzpsüiî) s^0 
®ıl.®ûUtfC-u^jB(9)®r' Q&rreım(j) ®i!jrA8h.@iu*rT$elil®sr t <^/<& 
@©LûL//s;.£<sYf?<â) Ln<sssnjoai%ssıGtiJrr LL<mrLD$8snG<nnr G^fffB 

u®.ıh $cfcû€®u> Qujf)G(Hfi?İL-.u5lqj)i5ğii tBmdsîraıL® ®jn&<§ 

grrâ(§g)l®3[t Grm<r)} Q&rT66<s$j<su&jb@l®)Sâti t <g>/&;ai/r/p/ 
^»ufra&r gn"â(g)GS8rL~rr6£}th &&& &1§ü&m&u3(<o$)6û S}&%°®'& 
@(&@§leBL-<sorrLb. ggjjpGprruj Lüp-^ojjfiıunrâî fğljD?ij(§ıh G^mü 
<sr®srg)i S®r^/^û fğldsü^fnLı^û GlupeBsûSsû. ^mmmGiL 9 

UGûGeUfj)] GplTüJ&fisfT GT<S$S)İ6Û <5Jjb(§lh &<S$r<5®LD Lb [T Lf SU ySllU.l di 

ğ£lJD®J(gjih gmmLûUJrrsi ^j(f§ûı3^jıh t @^>®S<sdr ^^(3/s/tüj 
amrrsû d ıq.â&ûQun)}si!!f Grtârg} 9<Ffrâ>fiü ^lusün-gı. S)jM 
r§%vmLDe®'dJ& SlS&nm&ÇLpGûıh <sT<stfl!jğl<so Gurrâ§lGBL~€ûrnh. 

GLD&Gfirtrij^ <srm jq £§)/T6W7® GprrıügiSstTÛ Gu^/ileâr^esr/t, 87. Liıi)iDiGprrıû-~> Cancer. 

8£, Qeum8sn — Goaorrhoça 89ı Oa)«Oünr(û— Sypljilisi 6i (İ!$)gojd 

&„<$ffffl@sf« OiGüffldsrtmıu GLOs&g&'Şi, Q®itLmL- <srmp Gıuıuft 

Gı&nrıâGfo Sh(njL£}&âr (§(§jğlu3®Ş)}<sfî L/@$j£f a.ju.(sfiisSr LbjhtQÜ 
u@$&<kır& &!¥&&&&> ^liflğji. Çğjğtf wjjL]®ıt$tLJrr&â (gjLp$m& 
ati® ®p*@ıi Cpırıû ^m$s» ^(g)®>, iS/D<&@ıb @£0ti8 
g)/68^rraS < gj^) LÎzfâs.jLiQu;D<rojrıb.." OPiS^o^ t3fl&<§ü* 
Qurrqgğj ^ijsGr&rruj ^j^ds^û UfbfgjSmpğj. ^TtfSsar 
&(§û^>u fiu/TûSj2/tb- Gajrr®$â@ıp<s5İ€$ııh ^^Gpnrıüâ &(§ıB 
&&-(gb(B $$*&* @fcPjfc*»jff ı$p&@&Qurr(j£0 ğjjgGrsrriüâ 

Ggırıiıâ S)0uS)<ssdr (^ıp^m^iâm &mtmfil<sû '.$&& <gf§>l&) 

®jiâ!tâ(î3iÂQurr(L£§ı <suifiû®uûrra& Q&tiı§ı®s(§& gğjıbfipmjD 

Gmm Grsrnû (oTSsruğjS lSsojû) Q«s5/t@ss>lûil'/7OT Gjsrrturr 
@lî). £İ)oojEf (gjflJlûtSIf-Lı— u@jğlmiLJ ldlLu^^lû <£rr&@Qj 
^<ssrp B â)o°°Ji/ â-*-^ (yiÇLpsumgstLjih &rrâ(§ib Q&nrıq.aj 
GtBfnû, Qurrgı<sım<5> ^j^Gb^ri ı9pûLfn)}ûq&is£<sû «^ebsüp 
.fiLu.fiS«Sr Sojp ug>jg).«s5«rf?â) <3itpp@luJfr&G®jrr q<sm<ç®$)mGeurr 
Q&rrmğ$$mp§&. ^^m» <s&m{r<sB®d <gqt£j^(§j$ğtf S\(^ı£lm(Sfr 

^Gtosu s-i_flS!*8r ^^rrmi^s 9(/ş uçajÇğluSİGû as/51© <#//£f(<ş 

$l$Gj$ırıû& Q&frfl)j$târ G&n-jbjD& &tr<5mûuıLı— u<so 
^€md)iai<sfr <3iifi0^t3n)^ib ^âiısBBsfroj&âr GrsıfİL-GOrrLb. &&$ 
$&i£m# (tpw>fl)$2sfT GtAfiG&rrsm® ğfijbGtsrrmtiJÜ Gurrâ&tr eâif sb j§)^/ (§ıpf&m&â<§ıb upro/tb. Qu(fiibuiTG^û> @lğl 
§rru$<âr jstğj&râGl&rruf. çıpsûtb @l£>$o»,5#@ guçşu*. £§)#> 
G^murrioıS uj.âs>ûQujbp) şrrıümrrft&û.® ^GpmLûirtGâ «©<# 

<sugs>!tu3 sg/Lb 5n.L- (J/ff/ffı_a)/n2>. (§)«;/? <g5iL<0><& <$ıp$m&mGfr 
®IJDJ5ğ!Lb ıSI/o&<§û>* ÇğlfiG&rTtiSdssrş ^msi^Lb ^jbfD&> 

(Bprmııb ı3ms3 &nrıî$& GprrGıutu&tjSl u>p-Lj®jy®üJFT& Qj(n>ü> 

&%srr& <§<mrûu®g$â(3l&rr<sneırrru)Gû fğçnjmmrıh H®l&§t 
Q&rr6h<şffjş<iû <£fo.ı— rrgn fğjîbGrşmîj ıSpç^â^û upGijrrği 
OTsar^y u}'($@ğii<sıııfİ6sr &-rpi§>lQufl)ji) ıSsfrmGrr jjğl (fitnem ıh 
LjfîljSğjiG&rrsrrısfT G®Jimr(j)Lb. gg)j£ Gşmuadsrrü Gurr&tgj&ı&jb 

(§LJ UGO ^/fl(ü (ipCîOjD^©^ U*(B0§l&<§$Lh rSÜ<AeS)LDÂ <35/T6Ü^ 

Jgîeb &<smL-nfiluJÛ Glujbgji&tmm. Vâ)Lfnr$3fîGü$B>LD®', 
•Gus&SîeSfiför*, *QL-rfijnru)<syö<sSr' Gurrssrjo ^fitu Lû(fij5ğH 
&Gfrnr<sû GGumBsfr G^rresnu <sp(fi <a//r/r#|3/&(HŞ<sir <§ orarÛM©^ J3 
<s8L~<sorTLb; Grsrrujmsif} g)/& GpıruSZSmû'! l9/d0<s@^ Q&nrp{pı 
®s $&&€&- tr$& &<s8rtâ&LjQup<sorrıh. Gın& Gşırmıu eBetoyeBeb 
@«s33rûu(5)^^ (i/3if tt/rfjgı. u<sd Lnrr&m&târ eBı^rr^ı G^ujujû 
Qug)iih @l£l£<ss)&u3(ş$)60 ^f&Gprrtâdssr qpjb$tgııh Gurrâs, 
Gömü; g)$ Gptruülefr ^ıj&^jSl^&i' Gl&ssruû.L-OjL-.'Sfr 
@l@l&<s®3 : mıu& şrTiLşıB<5fff8lJ5 G&ırL-tttbşı Gl&tügrreb, $çr0 
şrrLnrraGoj ^j^Gjsrrtâdssrû GurrâSSle3L-.<5öiTLb m Sso ^srâr® 
&mrr6Uğjiği!ıİ5GF5iTti] G(5rnurr&fiu3L-,LB &8soâ&rrıl.L~trğ}i @HlQ$$& 
LSjD(g)&rr&r, ^Gutf ^(^ınearıh LjıfîjfcğjiâQ&fr®rr6rr G<sumr(Sııbş 
{ğlpGfBrrujrreb tSıq.â&ûuLLL-GU<5S)rr ıB&& GGimLnrr&& ^ft/Sg/ 
^frnrıu(3«wsrör®ıh. LDÇfi&ğyGUiî SL-gytjğluJGifl&g ıSI sarsar (3 /r 
ŞiOŞLbGmıhujbjB /§Srards«S€Usıwj(5)ıb. 
i). O/B-5 66 Jgffljfie/D "GtsJH 

3u)«b 0»r$««»*— ©jJWtw* &Qu>tflâ&rTeÛâ>—Ğu>& 

suıtsâr $®wemû> Q^ÛJ§ıQx!Teirenâah.ı^rT^ <sr<sst& &C-1-Ş 
Şlmtıpeoü &($*** Qug)lSlssrjD&. $©">otü>- l^J/ 
Qsrreir&ıi 9«jQa»ır®«/(gıh ^jr^orrfît-ih a.ıflffl»U)#^t~© 90 

^/a/ıfleir ^rrm^^ifi <$^<rOTÜuü>Q#uJGajnr®<s<<5 ş® "»c^jS 

Oj)/DUil(_/Tffl), ıflafr®* J»o«f S»© ©©^a*""**»*® *^ 
ut_Oaı«fr@ıb. g)^«>au «1l_A**. u»t««l- §)«*"> &)£ 

®£ #&«rıurâ +»ıoadrp>ar. i)ApU> ®a> »t© «afla» 
*®«W Qu«îm©ü> @®0#3«r*&rA® ^iLui-Go/sot©"» 

Ou/rsıispeıSaar aj5fr<ü«fflffwfl*p& «nraaLiGLipSaârpeBr. 

«ar tS^*®w*/r* çr£u©ıh ^/â®**, «-*«* ©«nr*S 

G(j/r*p6S)«ua!«rrfr«i) u>sBr(3/5/rıû<B«îr a-saart-iTgl^/uaır srcîrjpı 
QfrTeoeoûQu^Steirp3l. «Tsuflgyıi), S® a-®nr G;5rnÜT6fr9 2 
ffljfifilüu/ 93 »£ ju>0 Oun-*p $>® 8» »«i Qatratr0** 
LD!T4a/iS<uTaî g)^Ei@ıi Gu/r«©&r« «ırıl®«^ır«ü G)u©tf> 
uırso/Tfinr u>®£§iaı jf^l©*** *®tf fi*/»™*. ^/ffl&r«»u5« 

90. a.ıfl«»ıı>* ftl©— License. 

9 1 . * frestjB&Lb— Certif icate? 

92. 2L.eaQşfTtLi— Psychosis. 
93': «u«9li4— Epilepsy. üb<smûÖuiT(nj&gLb 6f 

Strr<sûj5jgl$û <ÇLpSsrrıû<xr jy&oa&r's* sjeırpgl ei€BÛLi<3prrıüm8srr 

&(BLû<mrLb L}ftp§ı Gl&rnsiTGomıt LDcrLiaııflujb/Su a@£ 
gj&ZsniLiıb ®<sû gpâfiıu Gpmü&mrrsb çtjdu($ilû tâ8srTQ]&&fr 
njih ^j$lp§ıQ&!Tmm <3&/6wr©ıb erefrjpı ^/rsfr &(§§nu&!reo 
^sıııbmjD <şpp-Gtr<si] *fi & eBmıreurraâ t^jğlGmm. ^ieiblL^û 
ı$jB&&û<3u(rç§th @£0fl9«Grffâr peodssr trnsssnsssflujıh, pmlı^eû 
®JDJ5@ Gjsrrujıbjr) ^ı^mâ^Bsfr SL(5OTrt-nr<s« Gsı/«&ar(pLû <örmjo 
Qurrg$ümu$ &$$&§ııb umrLû&aeir ^âQ^dj^mBsnâ 

&rrpm <3i<sö<sûgı &.Lp6u<ârr5&)G0 eBemp-adsmm $<sb<sö <s38srrr§l<o0jB 
mgıyıh G&ıf0Q&$ûuği(Sunr<sb, prr(ipıl G && fcQ &($>& m 
G<sıı<om®Ln<sû<so<sıirr? tonrssflc- £g)<RHUû Q#$&§ı §ııâ@Qişjb@- r 
<g>l&jb($&jbn) €urr£ıüı98sar $Gö<&toişjb®-~-gğı& GÇ$$ğiG&r 
9J<srra/: Qu($jsgı25Sff LffltLjtJb <ormgı e-mıtoıırıü çresrgy 
çrsmgMtf S) <&ıGfl)<svr. 04.: Qfi5srruS<ssr #l%50-~ BıaÎB wave. 68 ğj&eop fâ&jS 6 

6âswfr<5fflffîc»ı— CSülj Qu6öw <5T®«SÎ65rn)6w/f; Lnrrûı3m8sfr urrıîâ 
6Û€«rfr«(gî56Îr ^©ldotü) G&ıûgı Qsrrmi^Stmpm[f m &<so& 

il^o/ G^fTOTL-freij 6^l1(5öİCT>« ınrrıbuLpmımm(3urr&) §irD$g> 

«5)1£ü5jjjİlû si^S^J(rpp€B^ııb Mrr)ûurr& stısnrrreuıf GTesrrpjib 
0tb GsfojSso ö£0 Q«ssn*dr$8><3îGurrâ) GusrSlssrpmıf. *&{&as><& 
Lûatâr, *3>ıg><oV)g> LD&<sh » LDfTLL6srLD&i<sfT s L&fTLDGfr lob^sf^ ^fâairrefr 
LD&.m GurresrfD G)£0/E/£î«sr s-pçâ 6$ it &<§n>&<§efr &û}uj5&ıb 

üjrr&&$rrm G&üjgû Ljifl£\mjD<sısr. grrtınb şjşm&ujıb ı&m 
GpçyımfâuJ 2>-jD<s&ff&<sniTa ğ£}(&ûLSl<&r <^Qıbum &h.fpı&<sİT 

§İJDÜ13UJQİ)LI8İ<SİT &JDÛU(TGSrGS>®llUIT& ğ$j ($$&&&) ^QS)(SU <g>££>û9 

j^u* u)6WiJU6Mr4<ffi®(fij^(jb (göopjLifrCSIcıoL-aissröJ/Tds ^(tjljiSğSt 
(§11} fam $8><sh Genom l-ûG U(nf& 8h.gji&8s!r LDprLj&JtfiujtTaû LüGS6rüQu[T(§jbgth 69 

«örfîâ) <g}&g6s>auj &thu$şmı&<sir <§mjt)UrrL~rrm u«wtl/ 
«(gşl-sst (^ıpsBa&r (S&rrGsrjDâ s>tr[nsfssnjûn-SfGS(SiSi<ssrjD6sr: 
Gr<aGrâ@& G&-ÎIJ5& $@ aJLpâ&0<şrjifl®sr @®ıi>u£$G& ^ıhmiû 
turrıf L$jr)eB&Q&6fil($i; QjLp&&f5!(Ç!jiflL-û) <oT^^s8^Lbr<ssr @6»it) 
u/r®*®!/) J§)<sb&u. si& (&)($Lbu&ğSleö cr&Gûrr ^<sm djerrZstr 
«(sşıî) G)<F6$ı_ /t<K63fr/TÖoj ı5 p^^estıf; Gueisr {^LpsBs<sâu.ib 

jgîsi) «j^<swr LSstrBâfTseor ıurr<su($ıh gmûesr (Lp&â<§jSlm3siTtL]Lb t 
Quem L$6k3°fr&<sîr ajır<sn(§\h £$<5®$a$<ssr (Lpmâ ^^sSoto/u) 
QauTessr®<sfT<srr<ssrfi'. prrafir ^ıjB^^ LDpQ([^(§ <§(&Lbu&$Gû 
prr<ssr(§) *%dsr ıSmdsfr&ışşıh J§)fTörâr® Gusmr ıSârckr 

@6®jDurrGL- xcr<<mûQujD<5&<sb8so. ^€W/f#d?(7$<»J0ü> £>ijB®S)& 

g)o//rsdr iLfrq&JtjSİ€5)UJ G&ırâSlesrlglGO g}®* ir pır ir <sıi}fiıâ&jth 
ueûıfli^Lb Q&g8lL®$ &<s$rmiL gfi®frfişır&$ Q$fi&&JD&'j 
^aGos, SL.psB<ssnfs^â(^m Q&ujuuûQug)j& $Qf>u*mıh @& 
Qeumssr<sıs>p)iLjıb 0<stâ& şediıurr* ^rrırıüpGş G&ıuıuû 
Qu$j&<sû (3<su65ar®ijb. gfiıutirjD&MF ®£&™&ıu ıfl* O/S®®! 
Sıu <9=d)u/0<5rf> G&ıü&Q&ır<M<sfrtr@($J5&eo posrgji: c^©<3> 

g)^€OdE(U *d)CJjft^OLÛ 3n.L^IT§i <ST<SST JTji Q*rt& J2/©I0JÖ@ 

ugs>l-u9gö €ütt0&cs>*& &%mmtü& G&ıfpG&®ûug!lG<> 

«».©LDfr OTöârp /J öSfearsucüfrıb. S^iB^ <§!£<& ts&ırûGujr) 
Oaı«fer®ıl> ffrsSrp pür<3<g)&s&$& ®®a*nr §ftevQiLihuırıLuiJU 
eSI& ^ulûu<s5)l-uSIgo <surrıpâ<gs)3>$§i3sm6S>uJ& G&ıtÎ5G&($ıâ& 

90. ^irûu®^ui— Statidârdiş'dt ®(vşA@ıi. mrr0<sû zl.gö§\gû <surrLpGeım ($&(§&, umr &&fTG®& 

U€5>l~ü3&> LD&esrssr ub<sûjxîhLimdstr (srıîıaınrssr; ^/sı/fiSr &€sr 
6#<$ûuûuifG(u, arGuj&Gfi&aJiTmGsu &&r Q&iuSsû& Q&ıü$i 

(W)t-.68)LûiL/fr@û). &müeü!flajrrai®]ıh &j56to&toiı$u-irr&<Si]t &.mm 
««ü«@LûC0L//raî; <^/«5>&/ £§)0"OTr© euanauyıjb (LpjB/$6$]& Gsug] 

G<Mn)}uıL®& Q<5Fâ>jy/Lb usssrq^8sfnqmu.ujm(sunrs<s^Lb @j®û 
ı3<ssr 9 §\JDJ5& u<sG%ssr GT$ğl(tüurtırâ&<sonrıi>. <oT68rG<su, {bgûgo 

g)(Sw(5LOU)UnrjLİ ifufi^) (|$)£U<«3^jg)<s5r (tpâSiiu Grsrrâ&ım&işışçrr 
^<smL-rrâ@<siJ<£nr(g>Lb: 

Î56Ö6Û IDfTfflîfİL- @6WIİ) : ^)<SW(3u)lîİU/TLL£f' U6Ö/<S3T (LpâfâtlJ 

G^rrâmıb psûo), s-üjit^^, Lûrr<srfİL~®}€sr£GG)& ^em@usm^j 
Qj&rr(&jLh; &!r&rrrr®S8r u&â&GföL-LBlçrjf&ğtııh mrrmGauuü), spms 
G&cr®) QurrG®*rr8ffl&<tâ(6G)<5ö@ljDJ5<ş amgjımZfaüGluıgjgümGcn? 
iöĞû<so<sım? <g}G& Q£®5>p iD/rsaik- ($!<!>&&$&(§& Qurr($jB£i 
LDmG((r?? ı%ır6BT$6rû «n-fibıli-tffcr 96 <5rmjo ^mSlso ^ıjjSlsBtLKsojğj 

ĞBg>&a][T. Lû«<9îöyfît-ti> &rr<sssrûQufr)]üi Qurr(§ıbu!7ısûrr<ssr 
Ga/flj/u/rfŞsöîr i5jt)ljl5îC5süC5uj ^adlû/s^sasu <5T<sâr ı /p/(jû, /şsbo) 

$rrm& Q&tüuj (Lpu^iLil GrofrrpjLb sj&jit ' <sujbLnr}&!£)(®s)ri' . gfim 
Guû&urrıl.ULUJ<sûflSl(ç$ır&<sfflm s(§^^jûuu^ @l<soır &.ı^<sb 

9Ş. ıSçrrr&rSlşb) &rr$>ıl.L-m — Fr^nçis Galton, U}mruQufT($£$Lb 71 

mj<&tG®LDuS$£jıl a.syreı/syr ( â^)jj)/LO snuft€iiss>Lı.ujQjtf &<snrrm s-sîr 
eamnr. iDjbnD®jrr&Grr şrr$GiimL-uj<5)Jif&6tTrr& ^(^â^^-^csr/f; 

üi<sG)&ıâmtf uebGeu^j «sFÇLpas^ ^jj)/«5)««syrnrjj)/u) ı3jo £-&<s8 

Qup<so ööi/OT3r©ıb <sr&tjr))tb t &rrt£J5gsi]m3iti9m(nj&(§ $)<s$r 
GiMLhurrLİıs^ujeûup^Slaj &6ûGBm>jj <3i<sîfi&ğjl ^jmûQu(^â 

mj£<5®&& Ç9)GtoJD&(3)lDrTg)l *$} $ <S*j gll & & G«l/5W©tû 6T<s5r tfJ/LD 

^jmGiBLhurrLLu^ ajGOffiltsşâsiGfr smgaSi^rjrimıf: 

ft-USîîflüLÎ^) ^|Î^.LIU655L.; GlLfD'Sh.jÖlUJGlJjbpfîl ] e6İQI)J5gü <Ş£fî 
2-<SlfcrmLÛ £-65T<S(gjÛ LjSÛ^S) % 60 fTİhl ^jSSrGLDîîiUfrLLli^îU<SÛ^(G^ff 

&wr ^lâıfloJiü) sfUŞ-ûumL-fâöû LLâ&tkrû un^urr® Qa=üJiqıh 
GüGtorr ^ı/«ıı/fj.®a5)L-tLi (Lpıq.eınsm &[fliLirrG (ğjmjâ&şorrü}; 

s^ujff^^euıfaidr <srm^jĞ> t ^fTLe/gajsı/ff^öfr srosrıgııb, 

tğimıt <sTG5r/pj£Îı L/rr^u/r® QffUJ±j& ğjasrflpjjrreo, «^/cı/ff* 

(6fKÇS)L~UJ (Lp6S)JJ)%<SfT SOSST L^OSf £Bg$ £(cŞ<SÎ7"Sirnr<SS QflS/fl(5)lİ}. 

^€âr®s)piL//5aîL-(Lp«5) j /y>i;@ «5/^f (tpjDfl5j0Û> QufT(ji)J5 girmeyişi 
GurruJsB(§iih. ^jmmp'u^çLpsi^^lso Qu($Lburr6$]Lb<s>ıj5&6®&u-i 
G®Jg)iurT($ıam Qurr($<sfrtT&rrrr& &&$ sii$.lju&5>l-.ü5I($goGuj 

<si)&3>ffl ıurrGii(njib @ûs(yj<s$) l~üj ^uj<3öurr&i ^ıes>wfi0 ^JD'sst 
&stfl(<5G)6û ^jûus^sBsdsrr Si<s®i—r5$<ssrrTff 9 ^eoeû^ &(T£5&ıorrGsr 
@ <£$ Bsoâ &>.(!}) a sâ sür &rrpr<mruûn"m (sr®. /5<â)6ü seos3 9 meû&) 

(tpşçBajm) ^\üug<sB&?m GiujbjDmrrrT <oTgsfuss>^ s^^^iuırs 91i #fr;0*ü^*— Staadarçls; 98. qfi&Qprrâç-FbTtşi$iit'; yi ®)gûcûjd Ğr&& 

&& $&&(&# Q9rr&<SĞ g)ttiöorrj5/î g)* jy ıSpGurrât&Gnea 
&rrp-rglfâ), <*^«j#&», ^pgjiûqpâ ©$/$&*> (Lpştâıuasusu 
ıB&& @p6»£Diü/T<s5ö/£İ umföıurrjbjSl «uc^sı/fi»^* * rr emeoır ld : 

l/l-jsSt ^)«Lpsıi65)^iL/tb urr/f ««sseönrıir; ercvGaı, @lâ&rT<sö&8>)<â>, 
^jm(SLDîhurrıLt4.ujeSI<ssr ^>ııq.üumL-iâQ) Q&ajjbu($KMQS>ş<8RL-~ 
<îT6İ)OöOJT(75âfe@öü) «â)ö3 GürrtüÛLj, çrSssrtu <stirnuÜL}mdsfr &<sd 
â(g)â) 0mjt)$& UGûcfosr çTfğirfuırıfâ&GorrLb ertâr'gn <*(5İ>)Qili 
^/frSsöT0tl> eT€bÖ€Orr0«@|Lû ^ıumpea^rx &LDLûnr<ssrsijmL]LJLi 
mdsîT $£û(§çti$iû sj$*tûîT& ^âmmjD ^fTLLu^Qj(^Sfmpmn' . 

u«) Q#ıü$£8at$ Q&fîl&§i G&rrmrL-rrtü, ^m^ı^^fmmdsrr 
a/ü) uif <ss«# Q&uj&. ^suiş&th utş.&& Qumr&rr<ssr GTfârgyth Ö0J6Û- <M ^^lU^l^ÜU6I»l_llSl«3 

^srâr, Qusw ^müQu(j^âm MmrL-eoriıa&friLiıb, ^euıbjâ&r 
Q&uj<sû&8sfTiqtb <spymeq Q$<sfi\®ırrm G&®râ<§)®<stop§l. 
LDmsrflc- s-l-sö®) g)asrtfQLJ<g£* 2L.g)iLJLi&®rL~m@aJ 

rscrtbLi Lo<ssmL~<so&@ltir g$ı<ım £*&&*& Q&ıujbu($ıûi &-<m<sq 

ffl*«öü/r«ör ^^ûqa;<sfru.mj^ıü Q&rr <§&*<& pesti turr&rra 
arrûurrjbg)}<sıiglGO urfüj/r^ffl<s5rp<Brş ^®«\ ûjDÛqgiûq 

&$m& M&ntûuŞiGû u> tltf jj2/ £0/rrir u&Aıutrjb &&&&»> 

Gugm- d)jQÜL42)iûq.s>Gri ,»£-/& fitti Q$rr(&$â<§ıh Qp®ü 
S\üj ®jbgjmu> n>ımî> 2 srrmrü Qu&a&p&. Ü)iM »/& 

gLP««swL-surr^/ ©j^)<İSÜu®^l/ Qu$gım<srrm. 1 : IÛ/T680L- A.o9/fr — Huraan organısm . 
£; <®pgpmiL ptuıb— Analogy* 1; ft.iiSlır®îi«8sTr 3 SL|î)Lişd3 Qffiûu4iî) smû& arorûıSâadr 4 

2. guşa* ^uSlırgps&aSsîr â.rfiıu gİL-isı*®»® <£jguûıSl« 

(§ıpg$jı2> §H)wr5jmLh Q&üj8süû LjifİffimjDGBr* 

3. tf^aıp^gıisıra aSljB^gpâa&Sîir (y)iL«»i-u9L-ib 
$#ır*(S>ıî) $tes@.& SL.mÜLi«3hr ; ^^L-tû ^<sm<g)0ujû> 

Qus$sr®s5flu.ıi> (Sıurrast) i; (§i£6pıib ğfi&ımssnb Gffiifj<3jLb Utssafl 

«sAl-lû £§) g^^lâB (^p^m^ıurrai eueır fljubsı/em/r <2>i& 9 mû unrgı 

«flflg!I'i-..(7-9 - ) Qu«8ar i3jdûlj $jûqşsrr Q&üJğ)u(ğKStim& 
tLjıh ^<suÎD0L~m *Q£fTi~ırLi<sff&T Q&iLiÇğıaidsrnn>b *Qu6wr 3. sL-tfifjsşşi&si&r— Germinal ceîls. 

4. srrmâ &rrût3&®F — Sex glatıds. 
Ö. g)«sr GmtT6fTtei®âr-~ Gonads. 

6. ^rd>fJ456îr— Ducts* 


0606®-. f$<sûG>mujrr(3)& 

Gtn&ûurbrıSlıu aqş g&gi&G sır ^<sîı&ırTprrüJ&9nurT(^ıti. <g\j£l 

Qu(t^âm tD6mi-.G0£56inşüujbfl5ltu &(§$ğjj&8sfr *9}j£)j5ğii 

G&rir&aû Qup<sqît ^jso^sû: ulLl~.ü uuj.üqsu€s>frû ULq.&(§ıiı 
<çrSswttj o3fT(^35)âcffi/f aîtl@Lû iD/rsafÎL-. &~L-doûûujDjSlıu eıflıutresr 

nyenerr njjr<s$lıfcsr ı&mtrç&û uu^^gı Sî&®n *gn<svusûd3(tonjB 
Qg®flsurr& <3fjfî)j5ğ)i Q&fT<sfr<5iırrıuır#>; £~<ssr gjBsmsBssuuiLjih 
uısf.â(^LûiT0 &nrmr(BiGUtTturr&. 

Çğl(i$LLismıh qıfij5§i G&rrGr&TÛGurrçşijb <sp<suQ<surr'$ $&& 
ıqib pmijsı&uf& ^(sm—GlLHsssr ı3jûûq^}&<sff}sir ^jemuûÛLS^ssr 
iljlû, «jw63)sü Q&ojji)u®ib (y}mjQü5l^ujth,^mûQu(rçâ&&$m 
^aj<sûı3dosr\L\w &ıflıurraıj Ljifl0§i Q&rr<sh(§nj$6û G?<3i/erâr®Lû, Q#m<fasr-İ7.) 70 fâl&GûJD 

GTGû<sorr sLgıÛLim&TlguCb &jv$$§l urreygiÛLi ^@& 

<9l&gl sliiSit Gurresrffl&rr&eSİGsr ^^mû usmes>L^Qujrnf 
*&.u3rfjğl8so* eresrrr)! Quujiî ©LLı^. &ı&6sr £]lLu$ss><sû l/öüû 

Şii)® (ipmmtf ^euQsarr(0 ^sp/ti) QLffiwr|jpıb ®l&ıjb®s>JD 
/irsâr® &-<smıx Gsumrut-iugı u5)$a/üb jJj)sSr jölujemDtLirr &§$. 

£-tâpGtt)il&&6trrr@luJ 8 tâ iş &6m)] £&($$&, Gumrmfitâr urreû 

Qu(njâ&<£§>\&r sîi^ûus&L^ıurr^ûi. <stgs(Q<su % ®ıasrûQuqijâ&£ 
e&$ü Qu(Tir))$£WiLıq.gtt& urrGpjrpjÛLi&aflesr 2 (Lp&<sbj§3sûâ 
G&ujgû sijs&fc&ü urrâd - o^ıârr^lâimdsrT ^lotsti— rrâ^sı/Co^ 
iüfr^tb. sTsafl^i/ıi, ^<rf<s3r uh/@ <D/M ^u2/jgg)/<3s#&yr 
a-«ff3TL-/Tc5@sii^/L-.65r fğlssrgjj Gutrtsıı£)lQ)8sû; ^qj âL(i5/r@/i; 

GurrtiJÛLi&m ^p-â&h.u^.oj j§)L-^@â> Q<gi/r6râr(p Gl&epj&gyth 
Qunrg}iÛL^Lb si<sti®fî\L-ib ^jıujbGSiSiifiâ) SiGtoinJBğji SlL-âfâlesr 
P§l' ^y^fğiSso s-târf&işnjm <$(§ fösoetJ ijSIeo ğjûQunrg})ûq 
*S>l®5)LnüJG&İGo85û. çr($\âjğtâimtrLLL-rrm, ®eo &L~GûajrrLpLSIijrrG5tâ 
soförn ^GissflGsrtLpth Q usm «sansar ip ıh ajrrıb g£j<55rûQu(§â&jğj 
$jb<§ ^lUg&Lûrm {ğj(§&<g) tbQurT(Lpğü ^ûinpest^uj urrâ) 

giTs^O urreSlm &$#)(§& Qpıt$ G&rrL-tÎL] ^jeoBsû; 

GQj5&6Şğ)l&®<Şa)t GPtlö»L-65(^5Lb <y/Sj?dB@L£) GiJ (T UJ Û l3 %5T & 

ŞJbQ&\uÇoGû t&tpıgliaSşSl&rjDği. 6T<srflgpııJb 9 Glûis» /£)&» â-u£ 
Qu63Wcazsf?6Sr âLL-.fiO©a<3o>nr ss-L-GSİGStf&rGGtrrr Q«/rs»ar(5) 8. urr&-^u3ıj6Ş5)i&a<sfr — Sex cells: 

9, urrşugıÛLi— Nex organ. 77 ^ifiSleSlajeûi^ûuiSii-iââ> SŞlaşuiGûsııh 

s-LİLifD&lgtâ) (Lptle®u.muJ# &jj>S!lâ§i}GfrjBG8r2 orearööi/ 
â-OTL-fr<gç@tb &-n)iÛLi&SofTiqth, ^ojoj^ıâs^sfrû Qu<oiar<s&fl 
u®^^ ^}jğlj$ğvQ&rr<5İT<str G<sumr(j}u>. 

Gumun-s. {£l®ûı3p<§â &£ &&*&&■ g|®dQug2/ıfcq£ 
@^)üS@/5ff T ^ Gtiiâfbj&svr gıpÛLJ<g)6)lu5lâ) <gj®s>LGfbğt £)*-<£<§"> 
â_0Lİq«<afîâr uâ<z®ımL(j)& <2^rrpp^<ss)^û UL-ib «nrtL® 

'{ğjjb&û uL~&8!leû mrrmr<sorrijb m 
6â<sû8so)8lg)J$(t £-<ssat~rt®&r<D§l> ^s»®* <Mifip$€sr(]>LDpu<§$ 1 . ı9jDÛi4tpıûy -ab srr— G&nital Organş . 
jl. Quır0gııLuib — Mechanism. 
i 2. @®üQu.^ı]bqi@|/Sf— Pelvis. 
1 5. u$G0<sürrû-~ Anus. 
14; a^/r«ıb— K'idneyT 
ı$3 ©ffj/^ff*®^»*— Ureter T8 $&)<sûn) Q{Bj$ Qgrr L-.tf $şrrjb(ourrâ) 2Ljjbuj5İiğluJfT@l& Os/rsrârSt- ®0<* 
g>6fr/Dj5f. sim ®$& Gj5T&$jb(§ 9(3 h 1 —*®™ ®*° gl®® 
«anr* ap/gffiJ^uuSei) Q&fr8i<ârpgı. -#ı&&0fiıtû Lfjo^lfl 
mı tb — 6; ^swr LSpûq^jûqas£^r stGtoLOÛLj 

(uâ&<sürrtL(&& G&rrppLb) 

77 QpğiQ&gxıhq& Gtşrru.â' ; 8. tâ$§[û a»ua<sir; 9, Lfijnrm 
Ot-tl #£T«JfL8; .10-. Cû«ı)«@t-«î); II. erfâoirrıü; 12. «rrıiif 
«DL-uStefi); 15 öS<s8)fr«6W'; 14. eSesp^û «s>ug 

iuit« T6 Qeu<stâûu(SiLbQim!r ^ûmuQS^>j^mi(^Siesrp^ } ^oo^rr I a. Sgufiâ-û LUD®jy6t~-* Ureihra. f9 ^^«âtLöütftjfu^L-ttSd) $Qf)Lbmt& 

ğtjjs&û muıâfâr &(Lp& ^figû <5mj&@th ldsû&çşl- j^/«@lû 

u><5mL-<sö&$®sr <&(§ u^^ifusr^ûi. fönyjBtt Lûmrı^o) &$JD(gj& 

ğlt^m L/«swırrr#ffl«Ss5r Qurrqg§ı 2L.mrL-.rrâ(§ıb efljsgjsa&iu/LO 

s^ısglû utsıüiûib: q653r/f#©üSıs5r Qurr(Lg§ı Q<su<sfiûu($ıh 
<sBf&§! €T<mu§ı <nmm, <2/->ojı/ GTÛQutT(n)<sfT&<sfm®) ^mgı, 
,2lü Qu ( T((5 «sYTds eîr <sT(&Q&!5iSğljhj$ğji <sü(ö)&ım post <srmum& 

0[fa*G<srr s ıürT<g)tb^ r . L}<ssst(f&&iu3<sb eS&ğl Q<sü®ftıuniğ)mı&rr<sû 
£g)j5£&<£ &pûn $rt&<siT 90/h/@ Q#âğ>§ı eB^gîeunrs Gsusıfl 1-7. g)^53r.i@ii) a.^/ÛL/— Copulative organ. 

IS. ^erâr©^— Penis. 

19. L/i7/r«i>C5£-il «s^l/iS— - Prostate gland. 

205 eBjBgiLi €»u— Seminal vesicle. 

21. ârp-ÛLf j|/f— Secretion-, 80 j|)«ı>®)fl) QjB0 pesr. u>rf0€»Bı-ıb aiGOÛLijDtb @âsrgiLb, gfı^û qpth <$&& 
mrrm gjfrsrâr© &®s>rr&®t «-«tora*. ®«»aı <sti(Lg<s>}Q£Ûurr<sv , 

qpC.es> u.iâtâ u®uxfr £§)©«@<i>î ^^^ «B»^ «5>uuSâ> 
@ /$<*©£ ı3mqpu>rr&& Q&rrm8luJ 0%sûü$ ğH&mmı (ğl&Vssr 

$m<stfıt ®fcpA*dir 26 ptr&q*etr (Lp&<s6lıu<ssr) G^ıf^^mm^^ 
Q&rr<&S>l3ıu €&&§! pvûlj ersSr^/ o/Lp/âsû Qug}®GsrjD<ss>& —Teste. 
eB&çrû 65>u— Scrotum. 14. a9/5i5J ppıÂL]— Sper 
matic cord. 25. eQp($&g)i @^»^— Vas deferensg 
i36 # £M<s$nâ gıpmü— Lymphatic vesscl. 23 SlfSm': <$âiQ<surr(nj (sBmpiLjih ®lL,l„<£ aşılı— 1-J-U ^//h/@«ü 
ljl-.lû — 3 dianpriLjıh <^f<g©/L-s§r ^jo^ll^^ @LOGpıth 
m^smı— 0<fcou3 satiri w S,p (§Lp®)&<smr®i>rrmğii m $j$v)gûuL-»Lb Sİ gjûtip Ğ00 

u&gğlujrrfâlâGl&rrmrGL* ^(rşâÇfiltârjDGStajrr <srmp ®diuw £-®sr 
umsû <ârtp<sûirfr. gfifiSso SLiâıîû ı$[rrrmfl$®flL-w eBjhmsmıâ 

©<si) LDrr&rsıaGm — s>~jbuj&§li\un-®ı&rjr)<m. çrdssnu LûfT^mımsiflsû 
^müQu<$â&JbM&ûQurrg)}&ŞLDLLu).6$jıİD eBmp-mmGl&ajji) 
u®«y^}Q)^i). <STGöfl|gî/û), Qu(§ıburr<50rrm s-tfitimû LSprrrtstâ) 

QsrT<smGu.iLjmisn<osr t iLGtâgm g)££ HlGsr&®»£& G&rtj5&<si] 
(§ş)$tâm^ ^evçti! l-û eğir gj/p^ ^lâtrmys&eh £.jbu$jgl 
ıımSimpom. ^(gjeb^rr^ lürf^eSr c£«üis$s3)üj 0^,75 <m8soıurr& 
®jmıf&gıs8ıİL~.rT<GS) iröjy «0^5 G®jsmruı.ijLjâreır§}! ^§1 

<Bu L— • <ffi en • 

Gsug} 90 L3[r&$iGtUîBUirrm ' ®j® rr it G unsur" 2,1 <srmp »pÛL] 
fiıOfasriLiû) &.GmL-nrâşgı< s frj D g} t g)j/ eB$§j<s3(ösflm^Lb Goj^ 
m §l- âi&^5 /j/f @<gj8ıı8gîföir Gjsurr^â &€Oâ&&jD£il g)a/ 
mm® «eotfu^çsgeb pedlıurrcitiı-ıb^ $& ®$ûı3L- m J&&4>& 

«çgıâ Q0(TifGi£ifT€srs(^Lb G8e®pr&®fl<sb ^emL^rrmGufr^i^jıb 
^meu *g>ı<5xjjDj3<ür Oa/cS/Ga/gt/ uf^^m&flâ) ^®ML~rr®<ssrf D <m* 

JJJ/lb G@Jg)JULİ.L-GS)<S}]« 

$&m%ümu®m; §i®)¥w\uıh $Bmrjûmu Quif}@rr&®]ih g)^ 
ıfi<so eSearjsim <oTÜQutT(iğ^ih sjGtreBıso GluıflgrrGsrçsioj &&&. 2 7* 0DrrıfGwfr<âr-~~HoTmQm 
88. 0s»ffw/r*— Indivîdual lorrm &rr<sû[5i&<sıf)<sû, *®igûgû§i Qsü/g/$/f<£ @s$üjj)/<s&@l/ ı3p@ n 
eBmrrûmu jgmr® @Lfirr& Çğipım(§®jD rglSsûttfİGO <s8<s®ıxa>8srr& 
mrremeûrrıh. <§effin' mrr<sûmm<sjft<iû 9 ©Ste/jû mutam <&&)&&$& 
ı9r(75râS) eÖOT>/j£ı muaâr s-l-sSott ^(/tjGöî G/joeb G>{5ir&Sl& 
Qxnr6mprûu@ı§ilmn)€W. ğgjâ &rrrxmstm3ifflrr<sû&rrü> <sf&mp®efr 
@l<5û &LûtLiLb GuıfluJGsreurr&GiiLh Seo ^unuıh §ı0ıu<sti®m&Gqt& 
^j^§dumQurreo sirremûGuguSimpm; eBmı^sBsn^ etflıurrcsF 
Qeuûu 03sou3sb m®j&tği(§âm <3<sumrı%.QuJ @l$&û Qurr0 
üJCtoLûÛLj Q&ujjî)u($ı£l<5mp§ı; dB®s>fra<srr Q<sııûu&m$iLiıb 
<§®fl m? ajan LÛ & $/ıLuLûrr# ^<smprâ3h.uı.uJestQjiT£G&târ > si<s®®ı 
&jbw&ÛL\fo u>trjbjnm&&&G>®jbuû urrapmn'â&ü Oupeû 
Q©jssbr®Lh; £§)ü urrğtf&rrümu ^vjpmm GsıüSie^p^ı, 
eSmp-ûsmuuüİGsr Q®jüuj§8sö j§m(Lpmu.uj 2-L~ç§ltâr ^^Qeuüu 
03sûgs>uug8l-« &İ60 &ry®3i6fr 29 @ss) fl)eım &G alsalar m m. eBffîp&etlt 
&flajrr& QsFiu&uQıaı&jD(§ @/5«£ Q€UÛu0S^o lüîasffl/Lb jDefr^S 
ıumihUJrrgj§!, <G$(§sB<g (LpuJ6û&®fl®sr G&mp-ûmu&eâesrGlGJGfBû 
l-IP&$gû u$ği%xrj$§ı $L£lı~Gf$prı Q®sûu£§>i%5vrâ «/nl©ûi^5 
(®ş)Gû eBss)rr^stt e30^s^jâm8sîT ^mfL^rrâç§û> G&tUGpj&çşgı 

SL<5WTL~!Tâ&â <g^®G)ıM5r.p*i> Qu}iüûû&&üQuji)(giGfffflğ$, 

^r arar® eBmifs^Sîb &rrmrûQu($$(§âi&Göirıh. @l$!$l<fcû 
8tpmj$â> §>(§®j(§â(§ fBxtp9NT.û>. â)syr©@^ 0&ûu$ei> ®ıp$ 

^(şyeo, @^6îjj^ ıSpüuşjb® (Lpmmrâ' «s>/63><aj Q$crmı^ 

«8ö»£r*cg5tb Sjftprûsaifi s&ojgı&m'fD&r; ^i®s>m euu$ji)jj$<so 

B9. &$m€fa~~~ Degrees 

30. 1010 ti®£ ^da»*©— Sterilfty 8 4 ^mjD Qp0 

Lorra ®S<sw/j<S(SÎr grrwrr&(B<5ü &ı$rQ!m§ı <s$©Lb; Şl®) &lûujw 
sıg$6®Gü çifiG$>n)&%sfrm m®ujrr<5ifor® ^!<5vjn<s®jD& Si^jDmmeqıh 

turreo &<smL~rfilüJÛ Q a jq gı âr '<ot §$ ■; ^aî(5«ıı, s^® (gtpeBaStâr 

g)OT65)lDÛ U(§^J^^\G<SûGüJ $$$&& &[jÛlJÎI $G®[T& ®lfi&SS>$ 

tLjLb UQ$®jJb$6£îû$ Z2 — GBmF&m SiıfijDrsı&rr /$ Ssü uSstö (73 ûiSewr 

e&mjfilü Guır&GûrrıJb. otw(3«u, g)® L\joynh GRmrf&m 
ÇğjjDfm&rr ffi&ûiââ) @(75<aı/t u>süıL®^5 ^ott^ld o/s© t- il/ sı/ rrrr&û 
Gurrgjb(g) çrjsto/srâr®. israf? |?p/Lb, ssSs^/jdS^/eîr <wrrÜL/ /g/f 

$jBÛqaJ60Li®<s(fltâr <sı/^r/t#© UfrgSl&&ûQu(n?8ij &rrgrrp-6wr 
tgl8süiâG<sûGaj ^.mm^'^ eBmum&r ^jpiımrr 0<k*u3 sgjmsrr 
^mr&etr ^L^€0fğ}8oüü5lg^Lb Lj6mrrir&$@ ğğfrossfİGpjıÂ ^/T^/r/j6aw 

öS«5>£T ^jD&®u$(3fe@w 'J2//İ (Bu[r§H£>rr<swe$. <s7wG<sıı, @0 
31. ®/D/â*/r fl9fi»cr«^r— Uudescended testes ^jSI^UJ^I^ÛUmL^fâSi Jg)®£jDOTlB 85 L/^D < p<syJ<syr rglSsûıâdosrâ ^/TilOeiij/. 88 ^)«5Ö«op ©W$ 

(Seste «Aaoıır? £)*£# «fl @y>**^ uıf ûuif ıuff* »©A 

^IjûSu 'CTiSlifsni-ifilrio' 33 «r^uja. ©i»JB ft-fiHÜıSA^Ti» 

«.jyıty «flajra&rOıuınlıç. /gOT^n-aSlâ) g)®L.uj/J_sSr ««ı 33 
3»ı_s8t a^OE/© ^lL^* Q « fr ot ® (tp <* ar g(." Ş)£# 
a.ffj;üq <v3sır$gı «©«aran- ©^AsOTfrsufrssrjs/. â)g» ®l1l-^ 
*ılı_ â)£r«Sr®^s@«o jgorçpılı «ır*«As«** 8 »<!W"|- lu 

^ırgıh; g)â/<n/s;üıSferL> c9ıfl££r *^5* @y&° jS^-*®* 
«s/31 fflılı_£*ılı- 20 ,»ıj.aı«ir g)®*®ıM g)*H[ilu>T«&«- 

JLL.«S* «?© «Î^JS® JJ«BU»ÛO(T®lb. g)£ ©&£>«""* @p« 

«oto/ ^ 6 ,5/iâ@ sı) d #rre& £-âtetr§i; g\?o&rraı§i Stli-^ 
#ılı_ «*^/f j/râ> ^/«ra/^frefr s«ru>nr« i)©*@^. «"Sı?. 
a>ı_ıfl«9cSr gps/ffljfî «fiMC*»®»*' «T«srüu®d> jyö/pj g>@ 
Qu/flıu <3ysğ!2iL.sSr @ı&m &«&&£)■ fi»** "«-«* »"S* 
«sür® £jjğIk: 

cfl^CS^H/ @£P®> eaestırû muıdeb Stosba^fra® oıBsıtjbgı 
GffSooım&s ssussff. gK»£f $© @Lpei>iy)«»d> Q^/r6B)t-a®â 

<D§i. ®^@ @Jtf u»fl»uif n/d» Sd; G/5T«€l^ ,S©d»ıS ®52(£> 
u/t* && Hû* mD®ı\fiu$®* ı3& LipşŞlû ^IrosSimiDSIi 
gi)j3 4 ir/r«uÖL-ıl *£rDıSss)(U^ $fâ»T;*gr*Q«tr«OT(5> Q#a>a/ 
^5/ö@ <y)sfrq «&# ®& ™<->urr& «ıSrf)^^©üus8)^ü ui_ıi 
9-g)«b «rrasru/Tiurr*. gj^â «fi£j8«a* @© u@£> OasAa^^sb 

«ff«8r ıgard) SIl1i-j4^i1i4 16 «g?/ra@«ödu @ £/*«««>/ Stlu-^ 

^iİl. î «Aga*; ea^&ı @y>A *j>a»*fii*&&®*# a * fismı^ ^jıfiajrrm o3$£mj3&&®r ı3rr\ummıhQ&ıİ!ği Q«ı/erf?a/ff 

$€$>£- çxjbuuı.&r 9 ^mr iogöl- /rffl d?©aj/rd&\ &rî$rtrf<sm 

©sstjdj/- ü^sfr&fi' G^frtt5s3r mrrîx^mwrr^ sfv^âsus^ İÜ)<£<85£pâ> 

Glarr&rm G/B/fl/Şıh. @/5^ $&MtS!j$>/iI> LismftğSltûtârGurrgı 
eBjsgı Qsueffiûu@glfâ'p§ı. g)^ Ljrrrr<5foGi-*LL &rrüt3tâG$jıb 

sâm&$û a» us «îr; $Bfi§jû G®u$<srr as5r£J6S>€W ü3ffy jgffü 

*gimiJbi5g!İ€fr<5rr utptsisrre)^, Jif0<sJii)&«fr , Gurr<&rjY) s^rgıÛL] 
csaır/r^Lb. c^$5>oi @0 ı3pr0^Qınmui!T€sr^jiılii3:6S)â> 34: €3^^ğ^ 

erpÛLi fiıflBssr zL.<smt~nrâ(§Q<&rj!)G5r. g)/&<3f /jSrf* gB&&6jm)]& 
«®l-<53t Q#frğ>ğji eB$ğtfLJ umÜLû&m&&z5 ^^â 9<gsLİü?. 
üJîtâSı <$ı@m ^meB3ssnqüi ^tğt&ıfiâi&â Q&ıüSitârjDğjl» İİÎİB 

Lfiin-âfodL-il »oriJiSI: l/ tr /t «ıfe Oi_.il &\jûıB eresrugı Slgı 

/gffÛ ffl»UtlS^ ^LfLJU<sa»^jgîf5ÎÎ IÛSÜ« @L-JJ2/S@ (Lp<SfrL(ffl 

3ö| <sB&§!û u/reûüSLb— Semi nal fluid. 
3 Ş . ıSir &<3 u«nr sfo—Fruclose * 8& g)A«p Qpfl 

eLjryÛLj <öt$fu§i UL.ıh-6 §?&/& UL~th-9 gttLjth 2L.jbg)} (Sptrâ 
çumrr Sl&lj&ıtû qjn<sutft £t&iî&§!& Q&®)g>]8lfâ , JDgi: $)d 

ğjGtrmssn <£$gı QM<sıflûu(&âl®iT3) 2-i~m G&rrm'g)i8l&p 
{£)fâu 2L.<smiT&9l {ğjûu@fSiu!iâ>&rr& ^.m<sn§s «nw ffy Qurr§ı 

y<smfr&8ltâmQurT(Lğ§j £-&& &%® ^«s^^^^L-sSr 38 ^^ 
QQj<sfiûu(Sııb rglZsöiââ* g)£ &urüı3 ^(§mSi QLD<sû<s®üJ&rrasr 
urreo (Sumssrjn &trÜLj fimtrü urrıü&agl&jD&l' ®#*frtf4 $<î 

$/fiöfr uıucSr g)<sw£5i/û> Q<sd?<sı/fr<s; ^jSimûGufo^Bdodsû. eBmrr 
u9<5sfl<faN)j Q®]<sfi\üuıLi—<sqL-m d§a)tr<surr«ss ^»«y/g^jG^ebs^Lû 
r^fbjDÜsüû Qu(n?<3& <sı9/5^ep/««OT H)/5<SS /grjt-s^P G&tr$& 
iSjdGs &1J5& ^/5,/D&i) ^mu.S^rp€sr. Qöi/örfÎLiLJ©Lb us*)»* 

UiBcuglL-âr <5&$§ıû urrıüu>jbf8ijb@û ı$rr&$Gw&i£rr<ssr <sp(§ 

riîrejpû UîrttıiûiJb; ffresr(Seu 9 LjımrftS® 1 ^®* Qgi/<s$ülj(]İJu) 
Sjb8tfto]tr<sısr§ı u<sû &çrûıS&&fl&tö<ssrn}iıb Q®j@fîûu($ıûi örpÛLf 
@rr&<sıfİ6sr O^/t^İü/t^lû. ®jfe,s# «jül/ $rr& Q&rr<g$uS<sû 
fitrssr çEjfr&my'âmGn ®<so$g} QQj®flûu($ı$İG$r pm . gj)d/6i/rr,p 

<siifrp eBffiğtf Qa/<s^ûo(pQi^)<sî) u/s/® Qss/r<sfr(swjLb Gunr/ğ) j/lL 
ulo tfl^o/tB ftAaoJ/rfiarjgf; LjmrrT&fâtâGsrGurrtLpğ} <şjjjbu($ııh 

37. QsuefR(3üJp^ıh j5/rı2>q«<sîr— -Ejaculatory ducts. 

38, &.&&0lBsd &~mrftâ(fi — Orgasm. 

«9. Q«ş»rutf 8 *{rtfiŞ— Cowpeı'g Klandı ^l0diuj<$ûı$üue)S)L^tâ$) 0l($mmrûı 89 

/5G8>l-Qu,plû Q&0Jsö$â9 lurrojûs Qp<ujb&\âfâe$iGm i{i ^snt- 
urrıuiJbmımZstîû « q /rrr<sn) 8 l__lL fflp/gffÛL/^a/t^sroıu^ Qj3rr⮣ 
Gurrâ) ^rrmr ^ujm&ah Gtjrrmr/r) &r(^ssms(siTfrâi> GBj5ğjjm®j 

çLpL-û Qurr)i§l<ssr/0gı. L$mnT&9lg& ^ıtq.ûq <o£ijm<oij çjjduiLl^ 

fi &£&&$<$ $smt~. G&rr&ğŞjD® qp&di $jb<3$—Şltpıffiıf& 
&lfiûuği &ıxutuinr& .$ç$ûujj$tâ<§j5& g$jm$ jb<s&® sijfiiw 
eornb* 

e8(§ıbqQ<&rGrDm,qfjnr<5foGı^ıL&ıjûi$â(g? (8/5/fî®ıA G^rr<snrrrQi 
«kot SpJu0B)t_ûıJj0(jb Q&nr<sm@Q&^<®ğiiQ<5W'jr)<ssr. fi^ 
ffîıfÜGtnuıÛGsr sıı^ûu/ğSŞiıâGû, ^V^drsiifroj0^)<ss), gJdiO/ffj/ÜLj 
^mtn^§}(^ûuG^ <2!<&&{§â ^rrp-ismiDnr^ib. Q<5ti<sndmQ$n'iL}tjb 
Q&rrjB$%°w& &ıfluJiTQsr «/reo^Slsb ^^)^öîî>«y Gf&tüturrğHGBLL® 
GBıl-L~rr<30 §ıjgı$ftü LipsuıfiuSm $ıpû u^jğteüjû urrjg)^ 
$)(/ş«<g>ri) GjBrriLt GLDG(^&$&Q&(ffîj$q!jfr<sfoGı^ıl.&prÛL9mtu 
il/lö @rr&(&jfâlG$rjr)0. Gsuny afTçrsBnrib&GfrrrGpıib (ği&&-rriJL3 
G$nıi4ff)}@i®srjDm* ®<® &UMJ& B(Sû(^â^^QojiLf^âû — SlIl-^ 
^tli— 50 <sii«jl£î<sb — (^âmpütB Qu$@rr&; GUGfrıtjsgı fgj65)t_û 

^l^j<5S)Qjâ fiffl#55>ff ÇLpSDLÛ S\&jJb(D G'SÜ'Sm U^ULfÜ} G (§ ifl t- (SU fT£İ) . 

L//jnr(sn)CİL-Lİ G<ssrrö3TfT£î/<syTGrrsiJff^<sjf/ı ıb gflys^ggg/gaîgh- ajth 40. öpajj&a— Volition^ tgjmjbjSdlİLLt—n'eö Sfağyû urrujı&($Ln Qeu<st^ûuu.fr§ı. <=§£(§[)«& 
*g]Gii[flu.û> sgogSI Ljiflıyıb fğtjDfâr {ğj(§&s$Q$rrmır(j)<&iT<sd ! l(n)â 

u mtB^mçtjj m (3 m $$$ <gj(r)j<s&eu $&&m& Q&£ıujüQuırıı®j 
Şfrâü, g)«arüQcJ0<sK«û)UjD J û5JûLf t3rx&@ıdo$rQaj Jf)/£/g> GTLp JUd/aırrfly Qeu<sıflûu®& <s&jbgıçs>Qiû Qu<smmfltâr (LpıLmı^. 8 91 ^mr ®0: ^sm <§jSımıu ^tç.ûu@gl 9 &§üu@f&, 
jşietâü u@$ *r$srjrji (LpsSrp u(&>$&®rrr&iJ ıS/fl.'s&sü/T'iİ). /5®t> 
»-(LpsBrSj&ıra) ^/T^ SjBifilİLI Lj!T)Ml$â @lÜîl££Jû 42 OSGSTLJrî' <9rprÛL$ILjlb 41; ^em @ff9— -Penis; 

-Pi ©#f£*d q Atıfla <$u5İ£&— Urethral bulb? 9Ü @l&tojD 

g-dfrGfîGGf. j/rfûu^âs) g-trüŞSuurrast ap&LL<s$>L- m Q&rrmr($ı<srf 
<srrgj}. <3i§i tâ^iımû) ^<sû<sûğy iflssgfl 43 gtgst euLpmıaûGunyıît; 
*g!&<s$r jş]<55flu3<so&rr<âr (figyfgrîü LUoeüi^aSim ^jqûl^ &.<sîr©nr^/; 
£İ)i5<Ş5 c^srar @nj) (ip(fpsıı^/ıi) ıBmçqıhQlr&fâi£<3ürrm 7 Qw£ûGBuJ t 
j$^$g68fm>LDtLi<5rr6fr G&rrçB^â) Gurrrî&@ûQujbır))<5fr6fTğji. 
İİ);âÖ£nrd> ^mr(§j)Siu5lm (ipmıLmi— gfiiTLl.etou.LDUi.uurr* 
^Lpıq.âQarreisr(SiSTt<afr§i. <gf&ch(g>GLD6$]Lh 0LLu^âQmrrsm(Sıet<srT 
G&nreû nj]Gsfl&G&rrâ)i± ^<sb<süj/ (zpfsSrCS^/röS) 4 ^ (orm^oiıpmimû 

Quff$/lJb. jğ^fifr Sim®} LD®tf}j55(l1)&(&j L£K5tâ@rî G<Mg)JU($lÜi. 

&GûrfİL~Lb @j^ iDssafîsftOJ (Lp(Lpsii^fLû ÇLpı^â Gsursmu^a^â^û)* 
^sü/Al-lc j§)j5f oprLgeuği'b çzpif « GâHTsmL^c^LiuğlsûSsd; fflo) 
ri?L_ıb Srtjîj/ıb ÇLpu.mjDQ^ih (ğl(njâ<8}Lb. Çğl&târ nj]<ssflıâ<sb 
öj/j/rsffiû/Töîsr /5JIİJL/ (zpifO/^OT ^.mstresr, ^«0a/ f @İ)lju@§>I 
ıR&ojib &-<smrf<sıı<s®L-tiJğ?. CT<s3fl|p£İ) f gfi&tksriLjı ^ısm^jâ 
ıâm (Lp&ıLmuiLjLb @fiSswr&@)Lb lûu^ûlj^ G&rrsû {ğ}G$r§V)]ıh 
<&lfğl zLûirm Glâytr® g-<sımrr&&z®iîj& Gsunsmu.^]. ^j^I^ldit^ 
j^tLu^â O^tfıarâr^^^^u) (LpmG&rreSlesr <sp(§ u@jjğls$)üj 
<g>!ğ)l&§l $&(§'suG& *&mfm&ğ$* iG «nOT/ry ®JLprm*.ûGurpj 
QssrjDğ2> ^0rfa^L^^m^m^nı£l^&-7(3âL^(ipıb (ğjûuLpâsıb 
(ğjârgiıb (ğj($!5gl su^^ssrp^j. opssr G^rr^jâ^ıh Lû<srf«@Lb 
fğjGDuuS&ıâreır g)L_jgg»6i> ğitîfjyrjbiDOJP&eır <3!(Lpâ@Lb &[tljlj 
^rfm^ıb &!ÛJ$rr$(rijLju&jî)(&jil> ^<sm @ş $1 <sB<s$)jr)$& $l?mu$<so 
LDsstâmuj GTGifl&rr&â SGtp gm(§njıu&ji)<§Gun £§)# «sFL-râ/(<sş 

Q^MJ(UÛQuffJ/g)63Tj2)J^. ^6337®/$ (LD(LD<SiJ ,§) JJ/Û)^ (§n%ÛUnr3i 

<glg(&r (Lp&LLuı~6û t (ormresMp/j) jB[TLhq (Lpu^oj&târ &_dr<5ff<âör. 
^«Oa/ f ^ssb?®^ (LpcLpsuglıb giLİULDfTm G^rr® Ljtsotksrâ 
Q^rr(5mCSımtsîT§j. ı£% nyLLuLDirm Q@rr($> q<sö<sfr gL.<5mrrGB<fa$râi 
Garrömu* ^em <§jıfilu3m (Lp&u.Lq.g$jm®r /ç.jiûl/ opu^si] am 43, eSlriısû} ^&go§i LDm8~~ Glaus. 

<£4 ; jşjsrfl&G grrob— Prepuce. 

45; (ipca-CJ^/rd)— Foreskinv 

<(?.; **«w£^— Circumcişioıj. Q*ıütuûQu'jbjD LD<stflg&r s\$& Gj5[TLb &<sösQ qıfl§l stresti; 
^/©i@/i@ 'g-â&fB&o &-mnf&@l 9il <öj-jbu®<sıjşjj)(9)â arr<so 

ıB&eıjıÂ /gOTU5/r« @j($jb sırdık, <^â)«üjs/ (lp«lİ65>l- OpS^ 

Q.&rreheu§l /5<a>eı>gJ. &rr£rrp<smu>rr&i <oTGûG<son(n)â<j§GLL ®§1 

<ndı<sum<sıı&Q&®JM<srrtoi Gıurratââ <^©5)|3y<sİT i8 <sB$gi ^y)tnfr 
&û urruJ#a : LJQupS}-sSr < ^ö ( snr ^aısusn-o/as^d/aısifTO/ 6$jJ5,<5 
eşp^astsir «0Û05)LJüSl@ı/sîr $1 s® £<&&£)<&& ^n-^^iûfrsısr 
<sımuJÛLj&<sn <5j^DU©^)öwp6sr. a5<s%©Jü>, ^sm (§ jûl s®<ss>jD&a5 
rglBscüSdû Gıurretflâ @L£ö$j})/Lb Gıurreöft 6$/5/ö5^j$ii> 49 ^ü<^ 
<5ü$&go Qu<sm L$jDÛL}!r)iLJLi&<stfl<50 ğjiuf.ûıSi8sısr sT(ipûq^sw 

muu3^iâî g-LİL/(gjLb eu^^ıuâ 1 &rr ş$mrrâ<g)®i6fo jB<ssr* 47. £l&&$S5û a-€3srfr<#S— -OTgasm; 

4 5. GLU/râfîdS @£psi)— Vagioa. 

49. GajtT@$<s$lısı&ûı— ClitOTİs.; 

56. Qu<sör ^jaS— Yulva. M SJAtf/D OM? 

«ff^i g$£ ݧ)ı-nâ«<i3fî<â) <$($# çBmpostr&û urriı$§j $m($m 

g)öi«i/r0i ,j&«fer .@jrS qss5Tff#gl^ ^ı^ÜLfi^m ®K3*<§& 

fiStoiâ&ıû ği(§â@ltârjr)gi« q<s3srrr#©<£ gıy. ûqâ *rr*oû> (tpif 
tt/£ia/«»£r ğj$fiSsco3d«o<İıu (ğl®*®**- ^ûGurr^^ı çşj&ıâtâ 

Sus ]gdBoes>ıu &*&L-.jfrğH «^©SÎOTrpjf. 

&fi{D<s(r®]üi $!($&<&&- <£\B sSlmjDj5& $?<oûu3gû »tonrrf- 

' 51^ G^n^ıSitu $%so— -Flaccid. mL-iu ^ot <®j)filu2<âr v $ımsSljb@Lb siM(&mL^uj <s<sü<s$qrfk/ıi> 
gs)ldgs)uj ^ı^JajsûfTLt. 9ij&u ^^<&$mtuâG&rr<5mr® fğlpmiD 

#(TBrrp-mnnfTm ^em^/Sl ç&mjD&ğn rffîfnuğjâ) sr^s 
m*, (gl metim Q&&surrâ(§ ursı^Gu g$&>l6vt pgg <ör&um& ^ıjBlıu 

eB(5S>p-a>m çpcşdiljg GM9rrıîGiArrds3T& Grrjüuşrrm çrjî)QamG><oV 
^j$J5$(§âQm<y?uj<sû&)<siiiT? £§)/5<s fiti* Gpyrr&â (§($$uSlâ> 

u9gû cSjtld £L®smri'&&mtLi er(LgÛL]®\<56rjDğî}; &ioo&rreu§ı ^ğji 
çy>dsnGs>üj& ^nmn^ ıBıLı-.jfilesuDiumis&dsn&'S* SaTit$QfiLp# 
G&ıüfâimjDgl* ğ£l&& ®L-!Ei&sfil®û$rrm <9söW«$â> &<smL~> seûsBâ 
G&tuGbaâr, üzgûgB Lfifltu ^(smmflıu /#&aro/<gîsyr, &eo<s& Llıfljsg 
(Lpm (tortu ^j/ua/-i/«5«5r u^eürr^iıı^mmm ^ıp3sfnâleo @^^s 
m&ıu arriAâ 1 <sF/rfrq63)i-.ıu ttioSMemrûı&Gİr rğpt&LSiuğtfib, ^rib 
<g)SfT<srr §il%.ûlj pŞıpFLbLi uısi&L^GO&ğmSi *$($ u^^uljitSIuj 

OpSstruâso L/6U3r/t#ffl g\®}(r<sBdsGr ffr(LpÛLj€u^ıj)(^ Öa/fii/ l/^d 53. ı£iLı~rfil muMJiEiaâr— Centres of Tecollectionş 

54. p® prrıl lj uıafeTL-syıb— -Central nervous system. 
5 7. GP@<ari£>--Medulla, 

0ö. uCgScir «Rioa/d»— 'Jiudge's cemi e. urrftGSHSu, ldotlü, <3&&gB, (BoJg)! q<sûtât&<sfr ^sögüj/ j§d$sr®i 
L-^ QgrrL-(7Li<o$)L-UJ<s®®j t <s5/TdŞQ)Q<ffi/TĞOTri— Qu<smr8sssrQuLjnr 9 
&<süfc&§i€8>ujiL\mL~üJ Qu<smckmG\urr a rr eforu. si) 5 as/riû s-SOTrrf 1 ^ 
^65)iU <5T(lgÜU®J6Û<S0 ^<s®&u$dmâ G& lLi—6î>, Gumsrefofl^r lS §1 
jBL-®ıüQujbg))6ftffl lb<3mtü Qu/T0<sfTSö»fîsSr mm® £&®S> (ip^ıt 
g><sû Gurrtârp Q&uj<sû&<sİT ^ojsBBsrrsB^sr g-<5foru.rrâ&<somb: 

&<sûeâ&ğiiui.ûurr& u)rrjj)jj)ûQujDir)j ğft®srûQLJ(nj&& s-rgıÛLf 

Gu}(b8h.fl!ilujQijb(rtî& çBmyr&><sâ®sr Q&ULH50iîG<sotT 9 &jftu8stir 
uSİGsr c5B/T/jĞWii3nr<ffiGsı/fT ®Bmro$@&) 0&LpSlG&jD£$ <5T<âruğ}i 
Q$<stöam@lG&(B§nı ^r<ssÜ!^jıh 9 (Lp^GûrreııÇğleû ®$&yr<s>/ â-L-Gcsr 
$t£Lpfâfâ(Dğ#; ğ£nj<smi— rrsujjğiGû mmnâ ^rrÛLSam 51 &ıflajrr&£ 
Q#uj jhUL-i-rr<5û Gbrrm ©S&yto/ çrjbuu.&3h.(&ıb. §i(r)jj$iTÛ&s>u 

$!XLbı3\âqF)£&ş><5ö, ©i «o j§l[rLtı3u3(§^^&)Gu[r€İsrp mrrpmnm 

<s<g5ii> d&osijD&şSsû j$6&Lb<S3âîaî@jLb Oöüp <sâ. < p#s/rrr@Lb. <£>/$) 
«rr^üü^â) u©«95iS5)«63)üJ eBıLGlL-Oğjb&ğiiıh &nrmıûQag))tb 
<sBmp&&4û 3>(Tu> &-<smfr&@imuJû upfBMgmg)}* ®§ij$>tîümu 
jğfjwı3tâ(§ûu*&rr€ğ]Lb 9 ld<sû&(§u.€û Ljrr rrduGu.il. firpüıSmıu 

6QG5*j0gjgj6$]Lb tn<5mt<mrnii®<s$l<o® GJ^/TL-rfıS^â) &.<smmıjnurrssr 

j/(gyfi«£5«îy @j$ıâm njjçsfiiââ) &rrmrûQun)Gûrrûı. g)û urruJLDib 
®Sj5Jt/«^öSr ££0 u@^)üJ«ârp. ^<sfor$]piü$$ğ)}Gk G)/5@£S «!/(/$ ıh 
®g}l0[tÛL-irBVJi$ Sjp/jıf a/(75<su^@iû, aSjsgf Geuaflüu® 

07* ds/rtû* $rfjûı3mm— Sex glands* *£!£$&*& sû* <$fLB<3ûî®&<sfr S $&£$$& $>!§$%&& $$!{§ $8%&rrd3û 

®i& f ®s}6ö «®$^ü urrtütLih'Q€ueJRüu(i!ır5!&rr& «mgi$ vJirQ$tr($ 

ıS&ıS&ûunrGsr &ms®LDtLfL~m arremûGuguıb» «nr&a/flroStiSlr 
GjşjültiJiTm @B$gıû unrıüeu&jblg $j&$!r®iLh mo$â§l® Qunr(t$ 

soreo <£$§$ urr£ı®Ji&rb(§) (ip^rmQtf ıBzâ %$aı ^ot®/ eB$ğji 
ffiSsy^OT®; y§/M 6B$§$<5B®z ıBm£ ffla>/f?i~(î?u3 gB $&§£#£ sefa 

G&rrzmGu. gloafieSrpflar. ^(®^>, ®* ^û^ /g/f «saf 
P>&* {jğj&&u>u j jbfğl4o ıSjDÛLjtpıûnâ ^5yî®9ö3r ^^n^a* &($&&w 

ffl/jfl«@<s GiSsnfoarSîiü^fissr^sîr. «$fG^ iflûujjb0& 9 (tpmdsmtu 
a>tf«£<â^â> @^îiJiSLİi-^GunrQî s i4rrrrâûQı^C &rrût3vjih 

&<sifim çıpGOih şmetâL-iLpehsrs &rrÛLjû> $mrrujib Q<su<sfö£ 5 8. «ü(jpâ5S(S> Qu/r(j5€fr— Lubricant B8 @l&Gûffl ®0J& 

Qeu<Qtflûu®m&rrâ) fflg»$rrû muıâ$fc ^i^ûqp&{ğl6$ı<shffl 
Gkirrıâeo grr(®ş)®& QmLLt$üJnr& ^pu^âGarrm^ıh <ore$ru€®& 
sjpG&mGeu &».pSliLi<5hG<s(r<5®, 

Sî<5srLi&r<str 9 9 Qg<stf}®irr& G8sfn®§\u5l(n>â@th <*rmâ sq^^^im(3jr}^* ^^ 
<s3jj$gieB6û ©l!l-^^l1l_ 400 *$i<sûsû0 500 iflâJeSıuöSr 60 

JjL-öffiT L|<S53T/t#âc35@Û L/«3®rtf #So|LÛ G<aipLf©lİ), $TLL#Ö5W<S5 

£î)6İ) — Qjrr/j<âas€iRfir<s®6İ) — «sos® Lfifiıurr^ ^mrLD&Gİsr (tfigieû 
£jrrsî) ^<SL/Qa;/rc^ ^i-jsttajüfJb Q«/«rf3ûü/©ıb <sBj5ğie&Gû ğ£lğ>& 

Gl^frt^/f/s^fr^Gurrâ) aS/5 j? QeusSûu(^^^üQup(^&a g)j6^5 $Ç, j^î^sSîUİsar— U#^l «Dil.dTlİ^ 106 g)dcP4> Qp0 

/J/f $8sd&@ su^^a/L-ısSr , ^!j5^ -&i çs$)i â&âr dl«8)fr<aüT« 
^6W<sfj5^ Q^â}o><&ai(5)tb. g£($ (sBjB&gğtfsStâr j$mtJs 1J600 

®jg®@û UL-j&£il& (uL-*ıh~ll) mrrmst&. LfÇğl&trm &r(^âBÛ 
Qujdjd urriLiih&fjğıoû sımsu Gp<âjQsun'Qjj jadîuSljg/Lİ> 8h.LLı~mi 
m<tfrrrm \$}m&G!um&3; &trmr6ûnrûi< ul~J&!$$û çprt <°pjD6®JD 
6Bj5&ğŞŞü®j& &jbtpiü Quıfî;jj ^OTsüâ) sn-Cı^ü Qui)jSl(§ûu 

eprir ^»//5/@6ü giTçn <&isshf0§i Q&gû®)& «».(ŞİLOfnb. 
ep& çpjbGBfl €®]5&$iW)j 30sfltijrrsî~~Quıf)tu Ş l ; #a»dıSjrfc*«8> ı*.— Tadpoîs, 6$ alî €urr8s\ y tqLh Q&rr<sm($mmrgti* &?<söü u@jğ}ıtBe$Lb &($ü 
u^^aS^jih^rr^r (Lp€$ı<ssrıîâ (g^L/tSıli— ğljD&lmrr&TMi&tjb 
Gğtâr&tşışıb ^L-/5iS)a/sîfs3fT®îr» (^tmzuGtu m & lj «m tfl û 

^0surrî£ı. §$$& jg)cr«îfer(P u^^mdr^rrm {ğjmû Qu($&m£ 

$vj&&£$<&r Gşıi&th (9jmp$ğ$Q&rr<sfaGL~ G^sfc-jy &mi-& 
u5!&} 0mG$($urr§}mfiiğ2* sB0$g$$!®şû> ^m&turr 08s$u$ 

eBj5&®Şğ)!&8>®? &çdsı:m<sq &rrçoth ^ıâGîX(rı^(§$g>m&^($ıh mest 

GuGkrestâm ^esrû Gu^âm SL.g)}ûqseâm ğjj]®* ^sSr ^ı^ıl 

GffiJs^uSâ) &ıçtij0f£%s$F etitrıp®] pasımı s$)qj<& xüQujb gjiGhm 
Gigüüu 08sû6®ojû Gurr £#&$§}, &rr&rrşrG$sr ^jmjDüSosr 

GtDggjıb &ü3rr sunr^sünr^ Q®ı§$Q®jğ$ûurT®st Qsuûuf§Bsûtââ> 
«®îqî tjSlût gğjtiJâ&ıb eBançr-ojnr&nûGajbgjj ^S5>sy r^pfD^o 

ipil), ^sjösj ff^csr ^;«soainr/f?üS«5İ) Gtfsu&tsOGujö/îyâ), ^stosü 
oso ^rrtl^dr ^uS (S p-fri}.©*® ıh; @G$/f/5<g/$%ü ^sujbjâsfo 
g^ıuSim&mfr& &jh®fr<s8t&i£}rr& 0gıjb$tâ<$ıh; d$ 5fa®ıbsş®&*u 

^ü2.QirS5rp a.o»p ı^^ü^^i; Q^rrswsrp o/^^t®) ^ısujbe&p 102 {ğ&top Q$$ $!â#i<sfr <»rûQutr(ip&lüs ^rrıorra ğfitUîm®âQ&rrmr® 

cs>«uu Qapjgl($üu§ı fiflaiL/ıS^î/Lû fiflttiüun-giibs 6$/5J5/û 
urriiiLfifBlgıııb, Gıunredlâ @ıp<s®&!Û, &(§& ssiuu3^î(ipârm 

mumuJ Gştrâfâ a>&ri-®s§ı q&)@)(§ıÂ< Gıurre^â <§y>€8g}l& 
&(§û csnju3£u(tp&ısrr $p<su&®s>& gizin Qli@*SuS* 
çtpsoıJb a#rrlüi$f5ir& §<su®]Gmmus Qş<sfit±ıûu($ıht g)£*ard 
UL-$jğı$ (uı~&—lt) */r«ar«, QtP!T<»$â @y>cSA ^jr<s@"> 
LîC-ib — T-%: 

em-miü ^Gmi-fâtârrjoasr. (iîöjjöpsfr ıfl<s o/^«»u5ttJrr<sîsr ©9$ 
OLİ© (y)£İ65)£_üS^)/(5Îr ^@®^rn5jsf; ^a&rgpy^gîü l/6ö(55) #nr 

©/<§5/*î>, ^^GftJ ^8$&LÛITX §)üJ/5/@<Sl/JîfIl) /5UD655LD Q®{ULJU6B>L-. 

ıu«# G&ujSUefrfBfâr: mrrgod s-söSj^tîs ««üaS qrfk/ı£ Q#ıu 
60j^tb ^mtsiâr^tTQm ^Gjl&Lûirm (ğjujrsj^BiSsr tnmtt? Qu<mr 
grrGesr ^<aı/?«<s$<s*> &($aımır$ Q&(ffBQ&@&§! ^tsami—Gfo 
g)ferS <5ST((r?<sîî? (LpC-<zs)L~u3$uiJb ($<&rr$Q&®â@js gl^^ g)^ 
«DflîuSGöîoCSüJ sfmiDğğt Slıl.âGl<5srjD§i* GumtLıg. Gurrıl®â 
Q#nw© «gjsSr&ar 0|&/T<!&£) «U(7$lû <s&$$^mm®F $<sto@ı& 

g)p ^^#6mr€ü€5>ıc/£<s Qu><ifö(?(7?GÎ) 63 6a®ff?jfe^5 tB&ûıfi&jGİT 
mgmuj €T<sm<$ç«8 <*r<s$srsstâl ıı>&L£>€wrüJrr<ss. • uaâresu-CSujtrJt 

$($LL<cm&$G0 <8r\UÛimm* <ST&t j& GfJD UfT il «W L- ^«S>U)^jS5 

CLpöS)jD^aJ <sT<srârgp/«gî. tŞKfiâ&estısfr g»(gafâr &fr<3<asr u)£#â 

îSlîTiiiûffiFrfluiib; g»®©"*" Li<mıîâSu2& FF(^uı^mnQ<sûQüj 
d}ğgl<s&Sssr& &nrûutTji)jfil(6$)<so <şr«gfr<aj.p p<ssrmwuj<sisri-.nr 
<sr€krr$ $ G&ıL&<sûrrıh: ÇğjglutbjS pû (tp^r^^ıfseiT çyrrrrerr 
mrrm &($£§ı&%ir$ Q#iBeB$$®âaâr jn<s*ft . <ı3Fibus&&tö 
lütis &rr£&&* ] <sT<sstu§ı pıb prrıL® sf0(®ır&tâ «flörı- (tpmp. 
Liş^ff, ffn&iagfr Qunr<ssrp ç®rrm& Q#<â)<sü!Î&eir §)ı2> Qp®s>rD&<3 membranç* 104 fjft&*ĞpQiBj& 

ajıs^me/B^t Şelf Pestraint versus Şelf Indulgence m<ssrjD 
rgffdsûü uıq.&a. ı3(r&LD&&ıflajmi &rr$t$ $L€®&mwıurrm' &wuj 
surrı£e8& FF^uıL^etm w<mnrm&®Fİ6®r (Lp&$$lâ) — ^eüifsm 
ssem^&üâ) — GuOcrrrstf} g?«oj s»£U/j2> &(rF)$ğ$&®fi&) ^($iGq& 
mL-ft j$ıpçQ(ŞiGüm$ıııw &ır&s&G>rTib. gsıBıg 0>nr iliç.®) {üct.tld 

&&&IXİh* {ğj&y}* etile* Q®ı$âeki($th &(§4&§ı&m sl^t Quır<s$rfD 
g}&vr@rf ^ıl@ flmjDbp usü&sr^ &(B&7 .«u/öaıb Sj®fü&@ 

®iL~g$frıî €um$rr&) ^grıriDcSIâıa ^işLasıAsk eurrifiâestaesnumb 
«^$9$$? Q«rr«^srL-fr©) <3}®j?î®m ®drrıpâm& G&ıhmubtLip 
um &-çfar6mû*8snû i3pıbwâ&ıflujılı &n , jb&eorr& ^jjSıueornbz 

e8$§ıû €®u&®fî®$ı<Lp&tetî «sBfc&mv&m&i uış.üut^ıurTS wfö&§i 

çyoss?(îpıb &0j£ı1'ÛLj/DGuıflu3& ?Lp®)(Lpıb Qeu@fiüu($i$ıiG®<®â 

sırmrsûnrıh. firinı- f§rrıl&dt &$&§! Qfi@& ^L»s5)«a/(urr<s>iJ 
L4mtft&@lu$İĞ Q®j®fİLiu(î)tb d$/S^/<sfl<& g)îii««ıb @ti»p£0 
€BjB&eğgtf&&0m srressrûu^SApea 1 çrtârtYtfüs, &ı0§$ mrr<mG>us 
^mt^ıâıLi^ Lj<sm(îâfâujrr<sû QaıaRûu(3ı& «8/Sj»«9# jg) uaaıi 


s_t_«$â? $<sü ^uûıJ^aîî«5 a-SOTL-rrffii; @0|Şn26Sr çtp«otb 

Qujbg)I <3}®JjDj$târ QjP(0^jd5«flâ) L&rrjDfDîiı&dsîr &.emL-rr&(§& 
Q€is^ü3tü0Qu!t(^mmGistr Q ^ a §ın)îr3î?<Sıı«r€wrai6îT* <sjmp Quwjjrrib 

sBstr 2u<sisn-rr&<j§tJû uğü &rjüıSa®t a-L-flS/sSr u<â>G<a/gy o@^ 

J9/fL-ıb3ufrâ) ^©»tD^^ısîrsîr umiEimtTiüâ &çrûı3<sâr* 7 » ©^ 
ö«95/Tö)rr/üâf6îr 6 s (^<an?r<B6$£-d5 g-ertm e8as>F&®r> Gumt &«ıflı— d> 
«LdrofT @/5®)U«€tt 69 ^ ^âi}iU65)<su üSso/üd <^£SuJiı>fr«ranûi. 
Qu0dbij/r6tf/T6Br @£omf®Lûrrtâr&6(r utrgü<smââ&uS jjj/ıfc gjcarijr 

mtDojib Q&uL}GOai8sna4thujDj$* @j#ûıS®(2fltftfir. 0il> a. t- «S 

Q&m-â@®j@ig£iih &tmr(j}&$gn& ®fr& ^rrıf(Ju>rr^*6iir 
Qu(§thum<® Qu(p8drjDar» $öiıQûJ/r® €HDnrnQwrr^â@Lb 
fStb a-L-eSm Qurrj$$iLLu&Şğl<sû &<s&ûuCl~ uw® â-srâr® 

tfZ Oaî^lttSÎüp Qunr(5<sîr<sî«fr~~ Chemical substaiices 

65. «#if <*£&»* *dtûiS— Pituitary gland 

tf@; Ljfilm&â»[riJ ı9— Thyroid gland 

6 7 , £jDrrA«/rıû*«0rûıS— Adrenal gland 

68* ^mdsrr&rfsîsâr — Gonads 

69ı <gj&fi&ci**--"Ovarie$ tos @j&&jD &$& 

Lii-irfiflifgj/ıl), ç-Sanucnoı vtilıurrm g^ıummrrm<sd ufr$&*û 

ft.dbrL_ırA@*ıO0 .^oibjSiA ^ûulİl- Q<<fiüq> ^ı** 
g)/j^# a/oüıSttJÖuaOor Qumr<sss?)u.L£l(§$£! ^2owrû ıS/fl£ 

urreBu.Lb xrr**ûQn< !! ?& »iç «« ft^tS'ü*q*«rn-A^»r^ 
®rîçurr€D/rfl»(rıı/i2> ıSû&fitfiıu&ııa&jD&.&JDÛyDÛLI*®** 

ı3p$&®jL~*fr &&& ıSpÛLi0Ûu t xdar*Q*n&Qı~ 1 &&3I 

ı3ıu<s»um^w &8M&&ırıl®®mrQm. dl^^S"®*';*^ 70 
OT>uüj<S5fî(5Sr (Lp*&$io LSemeiLjih &rrtq.KjLb ^(§&q®<tirjr)*®; 

&.L-^dr &ıLı~,GS)LDÛLjtb ®fDÛurr&. ^Q<m<mw Gaypu@,â 
fglâ &Tr£.®@ı&(DŞ5!.®F0}tû uiq.uutq.iLJ it & ^rrrjdsrmı^ 0119.01 £ 
cs>£Ü Qumı&&($&; Q*rrmım3i&<s(î U($â®<ssrfD<s®; (Ş}®ûq 

sdt cıpdofîâS^pm. (ğjmM&rrLh ®<s®L-r$%oü urr<oû$@fâ 
4smrr & Lb; £D<ss>«aı u« lS/t/t<sotS İ)<sst/h/<k^£-GP"> sırmûGuff 

Q&rTLhq*@fr opSsır âfâesr pm \ u<sû u^mmıûm^msâl^r Ü)p@<â 
(§6» su lü/TO/ıl} jfjs» l^&üli unreo $<§$&&&*• 

10. sBrr^jS uq$<5uıh— Puberty 

72. (3)p<sö®ı<faî — Laryiıx 

72. Osfrsrârorai— — Comb 

73. ©$(y>ıi«*— Spurs uır®adsır j$ &jfi)0$($ûuır!Ü. {^msu, oırreyıh €&&>(? ojui.$$ 
tsûnrG(sö(Bıu ffiafruenoı; §l£şm&ıu Q&ıueû u«rar 19.(5 jSG^ 
(®§l<ss>rr&<sjî t aırüstrad*, pmÜGât, y > Sswsm' t erfasnu <£lL($i 

UL^â^u^ıumeuturra&jib^jç^ûum^â &<su<stâüumurrö>. ^gshsu 
Q®nr(L£>üugiL-m Ljmrır&fögi gıt4.ûı3m$ııjLh atrmûGuyı icar. 

<sp(§>muuj€& eRrr&jfiluoştoim <5TUJ§j<stigBjb<§) rıpesrssnf s^gu 

QP(ssipçsimuj[reîrûQug)]Simp§ı; &(§&&&)&$&$& <&nr<55l(BrrLL 
ifo> LDrrgtT&GarrdieSlâ) unrL~&[f(gQ£ < &G®LOÛLJ&(D&rra&Q&uj 74. etömrrtuış* — Castrate 

75. &rrıq.%€ff — Wattles 

76. «rr&rc-— Bull 

77'^! <&(&§! — ÜX 

7®i â^oı-iaff^BA— Middle Ages* îü& fğjeûG&jn ®fB0 

&€$&) ÇğjâQ&uj<sû @C5)jD^^ sıLt—mr £S>I& Q&ujtuûQwr)!Ğs 
GTGsrjr) <sB<sfî(hufjü UGûm&mm Glgrrfk&ı&rrıh! £§]£rdş*uJrrdl&î 

u^^ujrrm $Hl($$§l®}ğ&&rrmâ sh.püQu^Qmp^s. Gıunrğy 
Gürr,& ^esrdmrrerrmısBsfr (§)L£$«g> p0 muıu@$L~ih (§)swil-/$&üli 
uit<5öj$ $$$&<& Q $rrtâr gyaı ğğ&Bso; <$!&& @® ^6®aj/r«0<aı 
«rrcOTijGîuffî/cyfrfiSr. {ipm&§>i<3û &rrış.u8&jfil t Gl&gûgBiu 
@[T$HL~târM Q£rr(t£&&^ı^gxu„<&r<3iGu$fy &tt€$8rûQujT)i€}JiTG$r. 

uırmr L-<s)jfr&Gifî6® Gpprnr<sm($â mfx$ğ#mpwrrC$âmsiiı3®bsi\ft& 

ı3m<s$rrr GBmrr&Sstr jBâ&igpâ), d^rrmj^iu ^s5iL^0d5ûüurrsorSi 
(§f$lmstt (Lp(Lpas§iLb iûm<9îii^Gû%5û* *5t®6İ?» 6UGrrıt&&iu3& 
t&rrâ)$)ih 9 Q®rr(ipûq Qu(§@$&) a usGsrjBBsû'» s-tâarâ lüssr/f^ffl Ö/Dsâr 90 i9 t rr<s®$ıâm 2z.L-<s$l®sflmg)}th «5(75 &rrrûı3s®uj $ «âsî 

&l($GBm<sûj$^ıt<K®r Q<sü *}$■ &6m®m jrmrr; ^ûıSçrrresş^l şâir 
$$Q{X ğ£jG®&G®&& &rrrf j$&€®GU&mır&®}iJ} ^^'««öD-tiİ).; Gsydı 
(Ssuıry ^Gsrgm^â &rr$^m®j&mrr&GiiLh İğiçşâvçorrtb; £§)<& 
^mrnıu G&rrg&Bssr&âr Q&târp rğffjb jg^ssts^sr ■p'î)ıûu(g)Slu3.&$ 
G&rr&fasr&$rr£& G&vJiuûGujfcpm» *&ı<sm $$>(&& m fr®)j5§H&> 
g)®ö©i QuSfu ^®r^&®8&QwJ}Q&n-mwû9aJ)gpü> ©ı<şS# 0<ssr> (ğj&âtfGSifBtâGb Gu,j>t&)ıîldJiT 6n)i&SBrâ T9 ^r^tüsuıfl^ 
g)j5^û iS/rrr<5îRîf3«^sîr ^©föfli-.£İ) Qusm<stf£esr ^(jütS^SsatLiLb 

^fSUlf OT6$<S5<8?r # §)(75QJöSJ«SS (LptLJ®)&6!t, @l€Ö U©SÜ>«U^OT ^^{JJ 

G^/D^^ljiSlLl-- G>fftr@ds$r&âi' m®fî\g>®$L~w ^ğ#&rTg$tb 
Q&ıUüJûQupp&rr&@Q@!flttJ6B4oS5û l LSzrrrsstâ&SzfTÜGurrGûG®! 

^(OT)â? I9î4-'ği&) 6ÖÎL.SÎÜL.6ÖÎ 80 CTÖSrp §£ff £>lQuûlfl&& LD(§gbg}l 

&rr&Bfth t <$f,fbjD%® ıgf$&tMrâG&uL!$rr&®iLh ^^^«»îrsyr/nf ; 
Gsa/p ^iûmrrmfrm^ih <^&$®s)&aj G&rr$%ssr&cfotr Gmjb 
Q&[r<ss®t($®îmmnr. Q6iıırg , (g)&û 8î &murTtf<g>[rrEiQtârG8eGi[r®%sfT 
£lL®# $jBUurrm fiâSsyraj^e&yr QsusiffiüStl®«îrör/r/f" . c^(g)^» 

®jrr@&$fb@ffiw$rr&Geis &~®î®r§ı. 19: Gu/j/rffi/flüJit ön)usL«ar«— Prof. Steinach 
61* Qwrr(T@rAû— VorotlOff. &m&\u uynrû)tQrm&m &&$ T &$$£)& Gu><5£im<sfr Srp-ûLS £<svr 82 

gülü jğtLp&lesrpmr ^rskmti Q&v&)<sûûQun)}g$6$rn)hr, Qusm 
*%iÇ55)3i LBcrrgııü ^«fiı— lû ^stför <sBmp&<!mûQun-mjT) ^mubûı^ 

&<smL~j$tuûQuji)j!)ği m ^usssısıssrdiD, ^«trâr Gumr^mLûrr^ıb 

&<sâ<â) &rr<mrûQ afifim* $\$& oımaıâ^m L-iJğluj «ı/<wnf<#S 

SlmjD^srff. urrp-^^^lö) <a/0«üb tğlŞip- muştam &G&(r&!j(6Ş)<sısr 
gaâsarıç, Qusm(ç$$)mû lSjd^SI ^(ç®$)% mrr^ıu gBjj>gs>&6&uj 
fpmr® rğ8ssr<sij &>.■&&, &l<so (ip65fl®iit3i<sıfltâr lSjdül] s$Güflö@ 
&®fl6sr çLpeoıü sjjDULİL-^rra lûessüCB tn^Bso çrtâFjD rFüT<sû(r&) s\(B 
BmQ(r$ıü* ^jiu0msu3<sk <sBQ$tr&&<ss>sb g£jwâ8lujrs!&<5fr gj)/s 

G>Lûrr6&a<5h — Çğlçşıüuçijtb ^ffl<5®LD<o®ıuıu<stfî&<g)Lh G&rr&dssr 

Q u jgı S) esr p m. <spç^ ®$ûi3C~l~ <su®jQg<sö8$û<3i(g)tj 
l2jd<3) &(2}ÇBds®rS ! &rrıîj$j& £rpLu3&<sâm Si G&ıueû (S5<sarrtj)di® 
&lmp§ı 6rmu6s>& $mü ^ijğKBsurrLb. Qu<smm<sfilı—iü j§)£ 
0dso ggiÜDğl ajtuay Q/5(75/sî@txÖufrjii Q^rr<^rga^lıshrp^i; 

8Z, g)p/i/r«#$M>@ GL&gxmm&!XÛL3&®î-**-SupT2LîQna,l 

glands; 
53. &mD&&!TÛLi $ft &&—> Sex Itormones. 
$4. &Q!)di95sr&'*ırıtfia «p'û^^^Germinal glandş* 1889~^go â5Lb(tp65ît«.LU sr(Lgu&Q&ırm(rrj<sti3$ euujÇğGû j&rrıâm 
gB m çr&<s$ sofistin}} ıh tsTÇ^âmûGupıt) &rrp$m&& g&m sll~g$64> 

Q&üjiLitb sBmrrû u<&$&%stı& «»(75/sS) ı&mpuj&<3i*($ıu}rrır)iLn 9 
Şiff)iTitQLDrrm®cfcfr &.fiu^ği Q&ajiLjih u^^sdsn uurjb^îih 

6T(S3r£Jfr(TŞLb LQfr6tifîL-.& @jjtâî§>İG8F ®rIjÜİ$&%ofT IDSîîfî^ 

6j(İ)ULLu.<m <5T®snj4£pç5}& âî^L-^jg/srrâfr ^nreâr ffjj&eir 
Guır&fr* 

^yi-,/tö5/6Îr®nrj/£ûfr€3r S6 c^<osw gyBrnîQus(TGGr &,GikîL~rî&&û 

mrr<sû$ğSiGû io)&uj0ma Qpmpu3&) (B&j$a3üJfb Quaç§<m&<$fîl 

QL-€ivL-[r$faQL~QprfT€isr Tf çîmüu®m £§)#<& ®mrrn(siLtr<âff 
&-L-@®<sv)j®T (sıırnâm çLp<sû(Lpth <&@$ÛLi(g)<&&<sü çLpsDçtptb 

S5i tSQ/T©rfflr-QdF<5^âL/rT/ftl~- Rrown Scquard, 

£6 . ^/juffsydrOT-—- Concentrate. 

$7';. Û]udid7i#Qjuûliırn , A'— Te&tosteione s 112 İğ®$WfB~Q§0' 

Q@m%sûû (Sun®) önm^ıÂ G&ıüfâesrpg}. <srm($®j 9 Çğ{&jb<g) 
^@?*@^ &®n®®Lü ^-W{? €îmgj Qg&ıfî&}târir)ğ$. 

o/ib f (^«sj^fg^/ Qurr<§ıJh Ljmrırâ&Jb gip 9 m& Çğl^ıhuû Qufl# 
S)sw/t<#ffl# Q^^^nri;@iluılıİQift«E6îrnr^<s6î(sSr, ^«siıoSSsar^OT ^jfS^ıuım!Sf.ûumL^tı3sö ^(r^insmıh İlâ 

10 

Q&töe8û(Su&F. 

u&$ Q&ıhGû§Lih siGujbonjDÛ Qumr<ssı£Gsfli—Lb G&frûuğtf 

«0 <gyâ>61)gj ^)Sff©@^> «WöT/7"#®üÜ6Sr U6t)GöJ.pUlf <£E6İr /5«5)L- 

«©d» Qu« jygjp«<95©ıb a'jfej^jaf ^sSrp G&tfSlmjn&sr! 114 §eo&)jD ®P0 

QıajbjD6B&> <sr«&«tf/r# Q&ıu&®ış!$Lb Gusm&stâtâr SLL-<a5J|p6rr 
OsyrSfü ^«KL-OoffySOT/D^sr «sTefrua»^ /j> *$ı0®Jinurr&. 
^<bSöw, ^©i(5563)iL-.ttJ g)<sarûQLi(75<â« &~g$ÛLi&(ş$ıh si<sısğ> 
$m Gt&w®>miş$& vB® ç8ıfl$& j#^üü3<a> s-^otsst; ^sot 
üL.ffj/ÜL/aS&r ®9ı~<5>/ıb ^<stijb$&r Oı&iüibmdsiî <&ı~<sijih 

ı3&û Qu(n)& u®}£i3ssrû Qujr))£ltârp6sr Grakumg ^.mrıfsun- 
turr®. 

mı—tu â-i-^^L/p^G^ sfemûjşgiGffGirm çrGsruçsijB /g ^/S 

w&m&tzi& gL.mri-.rr &<§§!<& jd®* <*rmuğ#w $ ®ijT<smt-~rr<su@rr& 
^esims «SjSjfû urrıîJUijbm&ü Qusmmfiu.ı2> Q&nrmr® 
Q ff jjy^ii) Mifl&dsfTtLfû ^ğ)jûqmSsîTiqLt Qarrmsı®<sfr<stîm 
çr&u§ı& a-esrs<g& O^ıflu/ıiî jg)JÖ*OT3ıo. Qu^«rfL-£pLb 
QP$0>rTeu$TT8iû urnsüğp/ «s&«&fr (Qp£.mı~&>%sir) fi-c&ri-jj 1 ®!* 
&püıB&m gL.âtmm; $jp emr ı~.rr <su&rr& @iM (tpLL€s>t-&i|p/<£ 

@ ip &&(§$>& ®){$iumti)ÛLi&<ş($& s~<sîîW63r* ÇğjQijbiBiL-& 

mm m^sü Qurg}&ımpmr; Qu^mtfL~s5ltâF Q$u®fiÛLjjn 
mrras &rr$mûQunyıh ıS^ÜL/^/ûqd50? g£iG&ûu($â&Jb$eû 

jj$û iSdrfi^it^ Q<$jf?«8ûGu<$r. $9. utrGg]$jÜLi &&<—$$$ Ofgaps, StjSdİiBGO ı%.ûumı~.u$<sb $(§iBmtıh tu (J[)f<Sff<Sfr UL-W (UL~LD — 15) QUOT5T $j®SrÛQUQ$&& LD6mL~GÛ$ 
5. UL-ih — 2$: Gusssr ıSpÛLjnrııÛLf&isâssr ^mmûi-i 
(uâmçürrC($& Q&rrj!)jr)th) 

0!tûmu. 6. scşûmu, 7* «0«@Lfid). #;, 

9. QPğ$Qm Jg/LDL/^ GglTL-lt* 10. : iûSöâ@L.^ 

surrtü. 

£İ)i5/ (Lpg$QmG$jû>Liâ Siyşû u^Şiâ^ıh fsaıâ/f}^}^ &r®j($&ç§Lh 

m@mıh 9 <süu3ğ)£iı& »enam ^©fflâ) fâıryfifrûmu ^j(§ûumfi 


90. $(&üQuG$ı&qıâ@fj$-~ Pelvisş İle {ği&eoff) Qf30 

<ssnfâ «fTLİLfCJ uu|»^ G^/râgî ^a. fi#f £ıtü otu*®!* 
utticgı-tfAS* ®0S)CÖ«i arrısdamıü GurrfâjD 8®*nfl 

g$l($ûum& G/2>itİ;@,s: @jgl#rrâr Scurr^^OLpâ) 9 * ct^uj;. 

#rrs& «(5Ljss)u 92 .<ffi0LJS3)uuSff5ir Gwjburrm$§ı<s6l($!&§l Ot&fr&Lj 
&err Gutrmg}} S(5 u£«® *«*«&** mtT<smüQu&w <§yş<sûm<srt 
&mh a®Â@ıpii>a>am@û> 3 . «#£@Lp&*dfa3r Q<su<sifîüqjD ®0T 
|9ttSa) uâ*£$jbQxrT<fir(!$xLi u<sotrâiQmrrıLmL~ Gutrmg)} 
suressrûGu^ıb ^ffûqmâr0trıb ©j&GDUtfd* 94 ' otcStus^öi/. 

g)$» «0iJ et» U0î)iU(L|iii ljjdJb$& &cr<smûQugjû> nurca» ct-sSt^ 
GJocmr a^ü^u^tâ (ğjfcmâfâesrjDSl- &<so<sBu3mQurr(Lgği 

ıufr@Lb; Lorrg<s8L-rrtâmQurr(j£ği s>($û<ss)Uiâ<sSl<@$§ı smgııüs 
$ğıp<süisım%xıv4& Oaıjp» Çğıpçumı&Zmmıh Gsü&flGujjbgjGiigııb 
{ğjûu秧lGiu m nfğlşrr&û ı3n)â<®Lb (ŞLppmp {ğjûu® $u3& 
çtpa)(3ıı> Glojeıflû/gS^r^SI. «T«ar8«f t g)£r <i3jdûlj cufflu9âr 9 
90 £j(gf^)ojfrSîfi^/r)^« &!T@rr[r€wnnrT<m Gujrr&sflâa&Lpeû &jb 
Gjd&Ç3j6®jduj çıpQ®& £i6b&>ğji ÇLpmjD6®[T ^/s/@sü j$<sfT(LpesF<str^ı. 

&eoe8 <surri£&<5®&®s>uJU-iLb ^oı&rğji ıS/r«5F<sii <stifX®)rrjhmjBtLi& 
Qutrn)i£&§i; w<mıorr&fr& GuGmGşgjâ® l£Ix ^ipmrrm 
Gujrr<stflâ<g)ip$UÛ) wsmtnrrSiû u<so ^ em © « önr /r «w 91 ? GıiJnrrf#<§ ££<&--- Vagitıa. 

927, açşümu — Ukerus or Womb. 

937 «®*@fco*— Fallopian tube. 

043 <ş/&0»L/—Qwy. 4lj$48aJQiuı.ûueBuu3& ^(§mmıtıh lif 

*9inj}u<siJLbijB&& m(^^^eü&&>âT 3h.^}Qmpmnr; Qu(^Lbutr^jıh 
(§Lp<sSlm ^Lp(y)Lb ^^(socLpûi Gusm «(^o/p^öOfrj^/ıb «(75 
GjuStrgB&ısûrrj&jGlLn LLtrfüjDih ^«s>l-S<s5t/d<sw. &eûdâu3(şs)& 
ibiLu}.6$}w ği)J5@ <&ı<srî€i]&®flâ> L£l&&<®mn)<t& LLrrfbjr)QtA <&$ 
u(B§l<s5rjr)ği. Guç^ıhunr^Lh s>-L-â)®u&0m Lbrrn$U{r®m<s(r 9 
&-<srr<sfrâB<strıfâ@l&<sfTnr6ü <5r/&Li(Ş)db &m&u3 g^â&rsj^&r 9 Gueför 

&tr[T6mLLrr§l<5Brjr)6Br er^r^j Q&rrâ)6$j@lm , pm , ır. &rrgrrrr<5Gsc 

<g)0 (eSltûj&ib) <*rojGurrg)i çıptârg)) ^ojgüjsj çLp^rj^mjr ^>//h/@co 

u/Tsb g)(uAu/r«Oaı stlpsd/tîİ: ^m^üujbjSf (£jam<£mıp# 
&lm Qurr$gjLLu&m&üupnfi}â 6h.tr#tbQurrQgğ>ı <sB<srrâ(§ 
Geuefr? &eoe&u51<skQu!r(Lggı <°£(swr(§$ Q*â «# ujû/^ rSturrofiâ 

9(5 &jS^i3lLl^ U{§$iLjıh ^\ı^mi^^mn)§ı; ^§1 Q\urr<sı£& 
çajLpeSlGsr G^^ÛL/^LD/raeysrrafr qm<sûQurr<s^rjo u^^üj/t^ldî 

ööl^r GfurrGafi^Lpsfc ^p^rp ^/s/@sü $m(Bu> j§)<7şiJ ıSggi/üb, 
Qu<srâr<sı$3fl<s5r ^%m68eii)Lp&&t5i]y® ^rr^rr^mru^ırm gı&§l 
*3H<3û<sogl g}$$a>[r simı^tsû fim mır a s{<s®ıs>@lGsrp§i; ĞD#@)â> 
^<m<j§n5ltLiLb ^jâısuıfitâsû pm® Gurr(^^§îgl^rrf)^ <sr<sfr 

GlGuafiGoj arremûGlurpııh Qu6$ürm)] /ryûıSo) GıurreısRâ 
(şıpek <3iS$§3 (LpiSj.ıqLb ®l-£İ 'Gajmssftomıû*'* 6 erostu Galibi 
m6ssru>rr&rr& Gumraaşşâ® GttJfrafl&jn'Gaj/r© @0 GlûgûgSIuj 95. g)€D LpturEisefr— Tissues . &&ı<sSI<sGr sjGtrojih ^®^@ ^<sfr L&rrg$u(j$Ç8ı<5$rfDğ$* ©«o/Alüi) 
&rr&!rprmrtMT& ^j o^ı<sp(§QLDeû(sSluj&QJ6iiGuiT€srGp g)©*@ü). 

(LpmjBGSiaj GmpG^rnsrtm G<5umr(ŞiLh: 

fğjGuj&njtiefr GuypurrûıS^j^rsrr si®^@ ^eââS'eijeS^Ğ) çy)i_û 
Qujhg)l6ftGfrğji. â)/5<S<£ <^dı«flâ) &<sfilGtoUJi& &ır&(j§ıb &rrût9m<srr 

&rreb f GmfburrÛL] oı&rî&gı QpetB$fgi(§ûugı(Surrâ) arresstü 
QutrjıSı<sfr]D§ı. ğ)45©«> «şrjö^®^ <xpa5@aâfr Q«sF/r/r Q&rrrrû 

Gl&tüSlmjDgl* ımsf.ÛL]&;m ^wıj<s3flc&@L0â> eBâeu^p^Lh 

GOrrssrğjl; j§^«> £-.atGrr <§0j£)<ss@L£>â><s<sîr Lj&ssnf&SftuSm 
Qufr(Lggp SLÛtS Gujfrssflâ^ifio^â^ 90aS<£ <sBGtofQÛı3d5sr& 
&(&§î&r(Dğl. Q$(njr$ıQu3(n)&<&>ıh @qf)$iâ(§ıp<sû&m 9 Gıurresflâ 
@£ps») ^em^^iLjL^m jB<svr<9j Qo^^0/5^ *m6®& porsur©/ 

@$ıâm §L.mrıî£@\ &($th ^frijbfJar (Lpıs^ojai^ıh Gturnstââ 
Ş&İ ^f@«(Ş— Layeı. @ıh. (§Lp<sSİGğ)i&r <$($ Qurr(§?m j$mt£â(§ıbQurrQfi8$&rrfâp 
<g>}m<sk} sS/fljğjf Qmrr(j)â<§ıb< S}?o$fr®J§l, (^vjâtımosr 0&ou3® 

s_6îföTjf. tumnBrrm Qü<OTeîns8i— tb ^^m Si®r®l ££®BTj2)C3>cr (LpsfrLi 3tmrr& ^m^ si^î(^<sö jSm(LpLb 9 ^u^® «£/JÖ@e» 
&($ûmu &usrrtf UGsr<stârr«m(& ^s/@sü j|0r(ip?İD â ^sâruj/ 

^fH/@<SÜ ^â5«50(lpifl, «TLİ® ^/5/@<SÜ &6SF(Lpîh 2-<5$tL~>U mUMtrSİ Gtı>jbLljD(Lpû> (S^/Süi urrawrî8iüJ &(t£&g! SgÛLunşpû 
m.($â£lefrjD§l. g$ûu@$tı3esr «j>/tfLiqp^^ /3©«8& a®* no §)A«>/e> Qj&f§ Q<5iyd?LfL/^)Lû/r«^(sSr0u)fr^ jDa-esar© <aj(^sıi(^ÜLfrr<^^pif««îr 

ı3tö$& $$©£; ı9iûQutTQ££i &jbıpiû GuiTIuj <süiLL~wrrm 
ğyevırrfjrıb &rr<mtûQuır)iıb. ı3(j&<sB$i£ Qu6mmfiL~th &(njü 
GSiuuSssr «sîi/TttSsîr sfilsfilıbLj (2u)($ıudr<s(TLDiTm ubis^ÛLf^^sirâ 
Q«/r<s5wuf.0«@LÎ); ^L-UJL/ûu^jgtoSîâ) uâs^^ipGsirrm^s; 
g)(g «c/5^(Ş^®)«sb<s^^ sürröb&sîr a/jSjy^if Ssfr/DGsr; s(^Û€S>u 
u3mgiQniûûwuüut~£j3&&rrmrm(uL-ıb-14y: &(n)ûmuu3G$r <gı|D^u 
ui— ü>-24; &(§ûe8>utLitjb sf^Çgllt—fâr QgrrL~ftq<sfr<srr 
a. «îr (©5 p Liq<gs (S51Û . 

®Q£&§! (Q&nt<s&â<sfa) 4. 8Qşûas>u'uSİGfo ojrnü. L}jDwrr& gUKLpgğjiû t$tq.&(SjLb Qurr(Lg^$rrm ^(§üss>uü3^st 
SL.mQ<sfT (LpâG&rrmr ojiç.«i/u3/T<sör GS)uQurrm , jo (§)l- ü> a_«rorı— rr &2str ^mL~fâmjO®s. @}§lG™ LoırgçBL-crtu çrmüu(&tb. 

&mrTGû &LLi-üQujbg)l ğ; } ®ûQu^jthqâ skLİifp/sö' &3so 
giprr&ib Q$rrm®& Q&rTtm®<sif<siT§ı. g)£;# ^nmwûq 
&($ûmu $jLJUt4.tLjLh ^/ûutş.tt/£İ3 qjn<smGQ*rr<str®Trr&uu}. 

Güifijb jB*® 'M-iLLypıb (Lp(L£®Jgııb GuMr&ssûQujbjâ(§â<&ü) 
ai6B)u" «r«8rgjfib Q a>&«$ tu (5 «gnnâ) #($Lj<ss>Lm36Sr Gldjd 

&($ûmuu$m «frajffcffisııftja/Lû ÇLp&jD($â@a&r 2L«îrafr<5ör. 
«(gıtaDUieScHr &-jjbqjQ£§)t<fo Gmi>qjDiDrrs {ğj($ûugı #<s)rfl£ 
<?<#«>/. @^ 3h.£(SuırârjD <5p($G8& Qurr($8sn& &rr&&t<sfajDgl' 
§)ûQurr(a)<sfr &(n)ü&mJuSİ6sr Lipeurnssstu G$rrâ@lû urrıüjBgl 

&rr&rrrrmrusrr® g)$<5ş ©üf^ ^/SSi" *S^ <VjhuıL®m 
Qmır<smGı~u$(§&<®)tb« Çğu$şâ&§l<5®<ssr Q*LLiq.&&ıfoeB>LD uht# 

<s8L-rresitu &ı(&&$i <g)£«afi¥ @tl®^^ <s5rs3) ^ tt / i - ,s5r &-<&&*&; 
«^(g)â>, §)#*&■ <#««&/ @ e© £>#$(#<£©">• çystlflDi- u«^<swii) 

Qu<T(Lpj$/ g)<£j uafl*Ef®3LMrc&rff)j O^Gfflaıırtfajıi, /S/fGu/rssr $#. wtou— Peritonitim'; ğll&Gfo <g5/r£rOTLorr«g&(?6if &(işümu&(ri)ûu&ırfâ&§$â)u^u)L~mj(9j 
&(§Ljmu&s>aJÛ qjD<sirrr@uu}* gırmıS fgljbSl^tpssF, 

Ufjb(r$İ0 9 &(JJ)Û6®U L/ff}<OT® 63Ü®ljb; <£>I<SÛGÖ$I <Sli^W/gj/6^®li)Ş 
^İJjLdB&lf jğl&ipSl&rjDğjl. «(3)63)10ÜJ/TĞ5T £JD<5»«yS«sfe«ffl5)öSf &rrrr<S8sr 

QL-rrsSrfl3/ Q&tüğii Oaîn-tffttsşüD Q<yüJo>ö5rr<63f ıB&çqıh «oisaf?^ 
&fb(g)iflıuğii„ &rr@rrrT6mLorr&û Qu<5m&<stT Şlg)}$nr slB^^<sS1q) 
&QJ6®& @m roQjrrm&ı<s(î<strmft , LHsouHSSsfKBrsp-ıh fflflp//Jıt «s^as 

ö(yyff«ffi6Îr ^ldjs/ Qumr ı3mdsfî&<sffiL~ıh ffig)i güüj$g§1 (§$(£$ 
(ğlûuLpâ&Lb <şrpLiL-fr^56jinr^ı/ uu2jî)8laj<5iflâ& <3&J6&br(5)ıi>, 

/g/f &$&<&& uıpâi&gGGişû Qu£b(frfGû t ı3jr)&rr<oût5§!l<sû ^jsuıf 

UL./T, ipOi upp&ıh— Ligament; &QF)ümutâm Gınpurr^^^ıâi uâmş$îj)Q&(T&!f(r$& Qarrıbi4 
mm Gurrmg^ {ğjrr<sm(B <§t£&)&®) ğlf:$ûu€®<&& arrismuiTiü. 

(Lp<£<sS!<$0 G$Q2lfl$ğtfâi <3h.J$üJGürf o O oQu^60îrLll5üJ6f0 T0 2 ÇT&Tti) 

^moj ooGuGeonrüıSiLHosr (SjLped&GfT 9 srmg)} eüipmimû 
Qug)f§imjDm'; gjooa; (LpesipGuu GŞtâjGİGiinrmrpjLb Stlt-^ 

çLpm pQiâ(^s<sîrrr€û ^mm®j« @l£6$sbt s-lIl/^/d^^^ G»ld#> 

Gurrmp &-<sw/f®/û u@^î ^mm^ğî ^gp® lduSitü ul~® 
GunmjD G&ttjbrn&®$*& <$}<sââ®m(Q§ı. <ğ\ş%ssr ^/<srör Quç$« 
&luSim çlp<sûm &frmsr<sûrrıjb, ğ£j&<sw *m 14.1a \<sSI(§üu§j gm&ujn' 

u(ri)J&ğ)!& <&)(ğj&Lb Gumssrp ıS/flö/asdr &[T<smûQufr)}@l6Grp<oStz 
(gjjbmuüSI®) (ipıLmi- uâ(§wLûnrQtâ(r$â@ıÂQurr(Lg§l â)«a? 

£ğlJ5&& @(^«£F£J LK&jğULjlh &Qİ)&(§Lp<sB$Û ®~(j)U&ÇğHim<§Lb ^0 

G@rrâ@i& «(njâagLpeBm i39\ıfGufTmp £L.n)iûLi&&fi<ssr &-<&gB 
aınĞû i5&ırj$ğ)i ojç^fsımfreû qmsnT&§lıurr& Q&j®flGuJfl)n)ûu(f!)ıÂ lOIg «(25tSs@i£)â)cg5(orr---Faliodian tubes or Oviducts. 

J02. QoCSoj/Tij£SüL/(sn) — Fallopîus? 

205; ^L-$<R$^aj^^<^tf— Anatosnist. 

104* tffirf"— Cilfa. stl1(5 fBTrıL&Girrr&lâtr/DGsr; 

fflöO &UMJLD «(fijSİ/jD/D (y)Lİ«»>£-üS<sS!r LJÜJS58TIİ) £S<SS)L-Lf 

&~mL~$§! <gj(/5jg)û Qu<75^S)^ar sBdsnçB&şıü GuGimcfcm 
@$l&$*5rj5 &($&& G<zu<sm(j)îb« Gojsfr^oîrGunrmp (B$rru3(&î)â) 

6U£r (ipı^üJrriLso Gu/rSsor/pj/. Q<sum(kr Gr&rru3-$$)<50 l$uj-&&û 
GujbjD Qumr&<3$eû Sieoıf LLGOt—nrSlGBfâojgji)® JÜJ/CBaj <£S/7£r 

Lfflopıh uâ&$j$pQ&[T(5$r(rr}&â 8>rr<smLjQun)ju<m®jGuJ ^n) 

Q«rrtla>L- çüi^<sü0m^m G&frtârL-G&eu? ^<sî;Q<sijfr6İsrtf}/Lû 
Gp®irjD«®[r ^jmı^iso $<srr(Lpû} 9 ^pr/s^o) *3l8i<sû(ipıh 9 <$/<ss>/r 

et/nrıfGLorresr aetr Qusm<sssflûr m-.L-jhQ&ıiJ€ti&<sıfl@) Qu(njLbursj(§ 
G&crsiîtşffyÇ&m pm. 9(/ş QüswsbîIîl-ü) &(§ümu t (gj/benumm, 

tt/û) GiSGfrrfâ&iLjgjiûı /^I^uil/üd, uâ<9j<süûuıLı~- (LpıLmi—U-iLb, 
o°ourreSISlefr Geüi^^^ı (LptlemL- âi(§â^ıpg^s^âr l/@lo j$&ü 
tt/ti ul-&$gû «nTLİL^LJ Gujbğysrr&TGisr. 

(gşjhsısiu&dr <sTmumoj ^sssUesr 6fls$)rx&8sfTLiGutT&srjıgj 

105. &(§â(§ıp6& «(75ÛU1ÎJ— IExtrapregnancy or Etopjç 
pıegnancy; &ff$SaJ&}m-UL?mLLtâGö ^©LûcssrtB US (LpL-fimu.SiBlU «(5«@|$uSİ6*> 

«UfTUJ Qug)i@& ğ$tu<sörr§j: @lp/5^^ «©stöeb <süm($m&tT<sû j§)<swzj 
Qu©^^ s2/@u<*45<sîr $tfrf?a*0 ı3ıB0gi Slfo* ®fi*»u*ri$ GüJBğS &®i®S&fâriDG®. Gu&ör ^ı<sfres>mû U(j$®ild <or\u§&ıh 

&ır&§i 0jjfr§ı<afcji)®ff« gJ^ijS <3!gşğ)]â&GGfr Qumr &($ sı^ssâ 
«d* 106 ((y>ıL$8)L~&<sfr) ertârn)) ^jıpmimüQu^Si^p€fsr. @&ı 
Qsü/T0 ®j&65>uu5ijg/£Jb (§Lp$68i@ t3jDâ^ıhQurr(Lp§i 30,000 
&(5 <3/gp/«<95d3r &-<shm&&. Gumst *Quıfİıu@j<sfrrr&l* ^Güetrğji 

@/Ö6ö>u<gs©fi sg/efrofr <£(/$ «3ygpr«« ofisi) ğ£6$r,p Gu3ö&<@> Gümftfaği 
Q&rr<sisr($i G^UGifsGıiJ guj$§i &($â(g)Lp6Sİ6$r ç§tş$&w Gurrtâr p 

UÇşf§HUtTĞÛ «O/İTÜGİUJDP <£®£J<o3>LJG3)aJ &l<5m2-&lfâ JB0. @(75 

(ip(ip eu®rfîâ&HLijhff)}û Gudsr &qş (LpıL€®L-$&rfT§)G9rp®sr. 
@ü umssflprmr® <$jâ)<5ûğji ujjğlGfrfLpGsr ay (yiLİsAL-dsâarGıu 
<sT<sîOT<S2Rjf?<s î »îS)5> /gflrgg)/r/n/(5s@Cg£iaâ) Qurr<sıjj$6û<fa) erdir us® £ 

§L.(glÜLim<sâisö Qu®kr<sst£m' &-L-.6$spOT |ji)(5<s?@ü> ^.g^ûqa^rr 
iDLİtf j^/lû Qşfil$gjiQ&rrıs8nL~rr£ı* gjöafl (^ffjsiDu&ısîfî©) 

x 3ltârq6fr®r, 
10Ş. Qumr m® ^«gtf #««*«-• Ova? 11 

jw,p ^ g/ âato Qjmıî&9ltL]!nn)}û Qumr &(§ (tpıLmL^ssırn' 
^sSrpssr çrmjr)} (9j0ûı3tLQL-tâı &ı<sû<sosım? epç$ Qum& U(nj<süLb 
^l<ss>L-pj& jBrr&r Ğî^/rtl® 1 " 07 «(vş ^Gmyâmefr qpǧıâ&&ujmL« 

QP$frfc§l sysyr^r^ G^rr^râ/^S^pear: ©($ u^sG) «gılg) ^/rıi 

«Bl~ t£l&ü Quı?l&rr§}& &&rBssr& &jhf$G$l& <&($ %5<u 

a.L-,0 3h.jbj$lüJ®>j$<g>fr tiflar£fifU£368)A g)£j *a£lffrrc&ı5lttJ63r 
o°oUîT66is^î6İî ,T09 sTsârÖp Guıpmi&ü Qug}i@ltârrr)ğ! t @lt& 
^iprmsr 6pQf)<5B$ jgfrsiiLi 63)UüS^5)cü/r<o5rjsr t §)#£# ^iT«tf <3>J§tâ> 

lutrSUmjDŞi. ĞDjS^ ^(25 u €5^ @®j5>^p6tfû> a„L-Qsü/H/@;ü) 
U0-6$ s-t-â) o/eır/f #Sa9& Qu0üîu@$^ıu^Lİfflq/flâ633r^^. 

207. uûq, u(75o/İû(5»iu^6î)— Puberty. 

I0ff. ®p-rrü— Oraafg 

10 9ş SiprtTolLSujâr oou/r«$<sfi)6fr— Graafian follicle 

j 10* <sTGfuC^frg^ftr~- Estroge&« 128 $I<8)<sojd QtB0 

Qj(Lgûuır<ssr (Lpmıh Gurr&rjo OL&GsrmLûiâefo ^j$(§j$&Gfr 
ujrreyıb {§!$& amrr&GmrrG&Gsr ^^psûrrdo ^C-® G&ıütuû 
Qu0Qssrpm. g^maı Gurr^tu ^meSeü f§($$ıâ<3û urjeuiT 
eBıs^eo» Qumr&sfT (xps^,g)â> ^Gçtitlbim (LpEsn &<§&>; (§p<sû 

ğll$& tofürnfGLDrrsfr &ç$ûu sirrso^^l<so fâgjj $tf)gjiiıb ^^«<sfe 
pik. 

<3ldjöu/tij€B)u ^6«)L-j5j5f &($ G&rrÜLjfflihGurr®) &rrmrûu$ 
&&JDSI. &$§& &nrG0jb$eû &s>uu3ssr «oı/f 3l.gs>l-uiL(& 

s>eff®rûQugı®<ssrjDm- S)£ &dsüu%eo &($â (şıpeSlesr <ıpif 
öflja/enrsff qesr<soGunri5srp ^gdldljlj ®ii) <ıpıİ6®L-63)UJ sjp 1 2 1 . jyıji«ıuB jjı~Abdomeof SfjS^Baj&v^ûuestL.aS^ ^(§wmnh 129 

Gurrmjn u(§^ıujrr^o <5jjB%ûQufQiLh<sumcr 9qş Q$fTL$.u$o> tT2 

aBirnrüuân) sgırılifUJüb; (LpLİ€5)£- uât^^iinmı^^ısû^m^^^ 
çqı~m ®[TiTolı$tufâo ourrG6iâQ<stâG0 BsûLDnrg^^eomm^mıpSl^sf 

e$($ı§lm-fl)§t. Ç^ğ>0 v jsüiâ&> {§}& ««ırirüufifo gffili£iutb ,TT * 
«Töârgı/ euıpriı&ûGurgııb. «^«(^^«iSsi) Q<y<s5r,p gâıSlaj 

<3imLûÛLi r5®sr((2& eumıfişgı Gı&nrtâsr® $uır<§Lb. £§)^ ^rsüu 

ınmjn^ıh. (ğltğlGû ms^jtb Lj($arrQ^<stoQL~G(jrrmî^ <<>r<5sr6gith 
Q0trıf(oLJûnr<sk ^ı<mûQu(^âm^ğfsi: Qu($ıh onsf@ Q<g>rrı5fr(g5 

tğ?jjb& GMDrnrGLnarGsr G&stosiî&<§& <§mp<mfrm &.jb'J4>$ Q&ıü 
üjû Qujb(!l?<5û &(§ûmu Qurr$tu ^jbjûditârj&â « .$*&££ 

Şjbmtnsû&ÇğKsû §$$& GMDTrrGLûrrZssr 2>mföy>&)Lb (§£§>) ÜLfçşgfğ UZ. Q/5<T*f-— Secoüdg 

214. &crıfûu<$fo ^aıLı^ujıt — Corpus luteınri^ 
2 lö. qö/rrrQ^^QjuQ(Tfrsir---pTogesteroûQ« j Î3Ö ğj&<söJD Q@0 

Qutr)iffiswjD§l &®x& G&rTGsr(Şmfâr. @«# Q&ıudsû jD/tsott© 
@ fomuaıştyib mdd^inr^ı ufâfrj5ğtfQ&rrmtçr$£lmrn)®$r sTsSr/ry jj 
CoSLİ«<5ü/rtx>. ^pCSa/sOT-; ^(75 &i£uuj&$sti çp® (^0^u^rr<5sr 
Q&!Ujbu®@ı®srfD§! çrâsrugı ^mmjD'u u*($£ğji3i: $jiLJ<sûrTifl<s8r 

sb&T Q&üJfbUL~<sûn'ib <srm^ü> 9 <3ı&&rt3jD(§ ^ı($ı$& «$j)<s$iU 
Q&ıujbu($!ib GTfârgpth rgİLimnî&err ah.ga^lshrpGsnf. ^<ârQ(^)(§ 
OpâSbıu G&tüŞğmaJiLjLb h=sw® j$ <3}jS}&gû QQjmrQth. çpqf)(&9 f B 

Q&ujujih. *®ğ)t wrr&jj>G&nrjp}û> sa® (yaLmı^mıu £L-jbu&S>l 

0/nû. LDfTcaflL-L/ Oosfer âararû Qu/rp,â^?-DLİif «0ib sjgumit 

çıpLLc5)L^Qeu<oâûu(Si<ski^fl>(^â ««ücöSiu gtfTGm($ı<$<30nr& *&ı<smo 

fimîpSifârjDgl' «U©^. Lûrrtâı~ûQu<smmBL-û> &eoa8u9(gû 
lâsgi/ıb ğft&eofrdiı%6ğ)lih &($ ^fşp/asssfr <£P^J35J/ (&jb®»ua&f) 
e8($&§l Qmi<sâdajr^®mpm m <spqs (LpLL6®L- pesr® (LpjSlrrjfrgı 
Qa/«yfîsı/0Lb $i%vu2eB(®â<g)thQuır(i£gt q sarar ff«#®«# Q&ıu& 

^Lİ^L- U«@«ü£JDS3>L-,g8sir^ §lfîl $ÛU(j}& ŞGÛtTlb. ^(®Ş)9b t 

iûirş6i5İL-!riL|ib (Lpılfimu u«@aıûü(Sl^g)|iîj; &luöOTr<sasfls3r ; &rrıjem uzrr&eifmm egımLoûtSgyLb G&üJ^s&fl^th mrrossnj 
Gugytıı türrfbjBmmm Gu(§ıburr<50]iî> (Sşjbmu&offtG® Q&tu®$ 
&8sfTÛ Gurr £!&($& jgsaJL-Gu.pgîsarpssr çr&ragı Q jnr^sijrrs 

u®®'^5i&@ (Lpmmç§w f QMs$ûu])thQarr§}ib, GeustflûuLLL* 

*Qf>L-mL~ LJ # (g> 31i £Û fitti— ^Sİ)* /565)SU- Qup£) SSTpjSf , (9j}jî)m ju3 

dülcşjbgi (LpCeni— GsuGtflûu®gG$]icı <gi&<tex <m®ğ>& o%urreSâ 
es)tu& G&rrL-iEi&£ G&t&fâfârjn®sr çrmn}} <9>Q$ğn&<sfojt)mn':. 

GeoQaj uur&sSii—truj 0&Lp&ğ$}& t uj/r^aÎL-rruj 0&ıgrr 
/8 si$j&§lG3irr®itefr (Ssü6h»"®İJö; ^rr^rr^smturTS @(§ Gususr 
BtârjDğjj 6T<skum& £-mnf$ği G&crâ>so (iptf curr^f. 

«g/ggg)i ^©jafîdir sBıji&eşipısSfSsfl&glLb (LpjbjjSIgMib mrrgjiuiLL-* 
^fr^ıb. Gusm «® ^@g; Gmrrsfr &Jiq. a/*3)L-«ujSf; ^g/b® Ut $!&*>& Q*fl 

sarsara «ssîfo"gp«@iJ q 60:09 as « <s».if!Oj|î ^ûuu^üSI(^ÛLB^iLb 
tglg! ı£l&6i]üb SfyJîaJO^. &nr<&îrrr6miDfr& ^#^L~ûQujöp<5Îr6)nr 
6^0 u&&$$6û ®rrmrûQug)]w <sp([i) (Lp0rgıüqâr®flm<iJ68L- m 
*$]§! u9$«/t& &ijû$n'&(33ü m-®tm§ı çrmgjj Q#rr&xsûGû rıjb. 
(y)«İOT>ı-u5ssr Qçu<sıflÛL]jD s Js &&B(SurrtârjD Sreujrr^) @jpû 

â^ıu Q«/r(LpÛL/^ ğ$GŞğ)i3;(§&€tnrâi rgltrü jû Qujbjrn®isfr§ı; 

usrârq«$s?Tj5 ^rrâıfâ rg}jn(gjth eSGsr&ckfajmi—UJ 0JD& 
Q&rr<siT&3sfr& QafrmrQ€h(m-^! t 

ıorr6rflu (iptl<»»L- — Sa5îrı^î(Lpıl^L.; 9g)rt)|flDU>; (LpâSltu 

^öârp öurrsöCSaj &_6İr<syr<53rş «ft®&, lorra&L- (£/}lL<s5>l- 
Sjfilujğji; Q«tlif ÜL//T68T 9jL.1c.g9a> çLpt-.üQupsi3ö»)S5ü; 
g)6»a/Gtu GsiijD^/eBiû^sn 1 . cy> ti s© t- tt3*Br a.^(3eyr GfdSljbğg 

a-6W/ffii/rr(u/T«. Qulİ€5)l«<s G^nrjfitûm (lpl!<s5)l* 
^(tuSsSt 6uu2pj$®<> $mi(3jcü$ğı<8ö"m; ^yjs? Q«u«rf}ttSâ> 0/75,5 
ı3p)Q& «^ «s> z— #rr i «ssû GîupSsarpj/. ^rruito emfdiesrjûKBüJ 
@g$ör (yiLİ6»i-uS<sb MGmî&ıgrrGö, (LpıLmL- Qa/if£j7<& @<çşm 
Q<5Li6ifleu(n)ib su esip tâ g$j ıh Gurnçşıb ^)6W<gj@j2/^0> G»aı.6wrıç.ûj 

^©S/rsyû», (gjdgoîtfil/ utr§!&Trâm <^& 9©ü» G®İOT(2Jlû, 

2 263 ld(£Ş<fjlL<s(75 — Yolk? 
2 27; a-ıİ*o-*Nucle'tıs. ^jeûBsûujrr&sEİGk, uûrrssffi— (LpıLçûL-, jjSîso/ud Slfflştr&Olsü &-ât 
[22 /gml-sefr /$68)jD©/ GlujbjD Gmn^â (§tş$&u3<fo 

I—Ü QuiT(756Tfd5Ssî7Ü^Lb Q IJ tfy S) 68T n36W, £§)/3î/(g><95 ^/TLİjL-LJ 

«ySîsSrpjj/ «t^lis»^^ a>/rsirarG>Lî/rLb. qmr[f£§luSl6srQurr(Lgğtf ÎS4 g!<s®ıpj$ğil Qu<sm Qfi£.€toL~<ss)UJ& &JBG>l&ap ^/^&sr# ®y?i5$/ 
Qmrrm(§tr)$itârpm. ÇğigSssrû ul.û) (ul~û> — 18) <sBmâa§ 

g)/5^5 eSjb&Ggsyâa&fİGû iflas toi&srmLüUJfrm <spır «jygşp 
«(5««ttfiS« aj^ı^ji rnçşümuuSim Q&wgö: «(^©/j&p £PlL<sb>i- &($ûmumuj 

"tofDTiîGüin'fâ' ^/sjgkaft'sjâ)" «(/şüodu,^ 2L.msrn t &$ 
(ipılmi—mıu <şTjjbugjb(9j& ^\urrrjrrm (ğı(!$â<j§Lûrrtr)i çröî/SJĞsr 
£)$?• &QjjÛG8>utL]tb g)«<g5LİL-^yr«(g« S(fiûuıq.JBğ}l ^5«SrgJ/ 
«3>t-eu &®f!â&âje88aisr& &mıt<&5Sl (ipıLcff>L- $mGğ)i<snG&r 

q«S>^j5^Q«95frOTTL- (İplimi- &<sââ&<3ti<sBtâQj)f&§i £MlLl-$ ı»l0s8iueotJi.ûumL-iı$â) 0-$uDmût m $Q5$&&> G<su<sm®&; <gi€®&JB@ır<so (LpıLGSH— L\m$fc§i Q&rr& 
Gtiğü &(B&a>ûQufp}§!ltârjDğt. a(§ûe®uu3&r ğtftq.ÛLj &jVt-<3> 
UL-IL- 


-19: &($a]fi)rD (LpLİmL~.uJ6şsji ^(i^ûmuuSlebLjmfi^^t 

tutrs Q®ı®fleu(§ıb suesirjuSlsû u<so gBuj&şçşj wrr ( fhfD'Ei&SotTtL]w 119% (ip65/©«b— FoetuS. -Iiiçufeatorş 136 ®*«M> 

ğjlL-m 2MJL-L~&6®&iLjLb «gtffiffl L-fâmjD§l % (LpLİ63)(— tâ 6$]6frffl 

L}m şJB&GmrrmiL- ^i—&$<s$lnj)JB§ı eumıf$0 <spıî &-g)lLİ 
ıStâr ÇLpeoıÂ gJ^&OTÛ GugySlesrjDg&'î ü)£ O^ıu&üü £S<s3r«sr/t 
®8firr«@C3sü<s5r. &(§ûu &rr6û&fjğ!m (ğjfr))j£iu9<sû @Lp/g«s>a5 Qsı/6*fl 
«v(5af0/6(9.£ $üjrr£rrr3> {ği(®â<§ü}QufT(Lg§ı ®($ûmuu3<ssr 
<su@HGurr<m &m&& 8rsıııf&6rr &($mı®ı (^ıp^m^mıu^ grruSm 

^q.tt9j^/<sîrOT açşû mutam mitili ei}L$ıwT& GoJGffKaiugu^issr 
JDğil> {ğâiMirıry (tpılent— Osı/syftsı/cfljOiCT^ü Gucm s-csar/j 
(Lpu^ujrr&ii; ^eu(§^â(§ «^^(gtf)©) turrQ&rr(§ ^sssrıfâ9lU-jth çrjö 
uQ)i$ı]S)}ebS50. gjfi^gi/ıb 9/f (LpâSlıu Q#«jjiteüJiı/üb Fsâar® rg 
^rSJBğiGl&tTMcrr CS<su6irar®iX). 90 Qu<sm x(§ûu(Lpjbjfil($& 

GtiGtorfüSlğgjhb (*$}&nr<siJğji (§ıpjBmg,4><g)û utt GpR £.($& &nr<so& 

Gu<sm<ssâ®tir iSjdûlj n)j ÜLj&ckr ^jfjjsğjîG&iTGfrişnjib fi 
mtuû ujî)jjSliLfib G&rfl&ğji Q&rr<sfrstT G>63JOT®ıh; gğı&2ssr 12 ^5nr<s5riD/Td5û9t«.nr[£/ 12T <s76fr,p (Sûipmı^^im pesrıf . Lonr^ûy^û^^ 
">rr^ Q5jy, fBıLGJı&jgırp-Lb, etiıL®e8<soâ<§, &&û(Lp(Lgâ@, 
JŞlL® (Lp&65lad Gl&rrjb&m üj/tq/£İ) LEHT&sBL-trmuJâ (a>jfilâ<g>tfr 
<sp($Q>jrT($ıl. u<ssrQLDrr$&®TrT(jşü>. &($ûu &nreoû) § &rrıü 
<&Lps8&<§ü lhtgû Qarr(j)&(g}Lb &nrçû& ^fâtumea <$<s8rr 905 
Qu<smm)jâ(3jû y,ûq »nijtğiuj &rr<so@S$Gû G^rn^âı^ıh wrr& 
$$l-ituj ffiT^rrrf&ssrLDrrs ®gıhu{£ mııugı <suss)[r u>rr@jfcG&nrg)jıb 

p€SBTL£>n'£, u&Q&rr<ssrugı sıĞûeöğjl g) >ujü Gütugimmjj <sr$& 
«tffc>@J£/"> @C5 Qumr (ipajâ) Lûrr&G&L-rrmuj — y,i3«»u — 
^«»L-iueorriJû.OoiÛLJLCLflcKffi /p/rLİtfâ) surr^ıb Guessrmeîr gıgı 
(SütuŞıGeoGıu mlue»L-fi«&7D«« , /f . <goB/f j&£ P^f* &P& 
GüüJ&rr&luu LSshosrGrr U(^euıh <3Tiû§iQmjB^^- aırrg£en&.u2&r 

Glusm&Gh cşmugj} «a/tuJSCocüiL/ıJb Q lj /fl tu «ı/<syr/r S) aSl® S) car pmiT* 
GimG®], 90 Quem U(7şsi/ü)ö3>l- geSİso si(T6mûQutr)}Lb euiügı 
Ösiiffj/Lifr® ^«udr <surr(Lgıb /5n-Lİfl?-<s8r Q<suûui$Bsü 9 ^çuerrgı 

IZl* uHrpdİLmiri!— Menstruation* Î38 ğft&GVJD Qi00 

^mtb, usrryeuıfi, ^ıLG$rr&f(§n>üs &-<mre$], si®ı<5rîğ$ topûdl 

etfğ$ GTmues)£&!jöl®j?ruunr&. uSğlmnpGsrgıı ojuu^jsö l^ûGuiîj^ 
öa/6wrtf'o Qumr u£ş>9$h"lL(5> isuiLi^rT^liLfıh U(^<suınemL^ıu 
<s&q)?&) gt& ($&),' ^$fbmrr&ü QujbQ{$ıfmefr sssucko Gsrrerr&r 
G<si/öîrarL-.mî». ^5/E/«<gp«<gs^5 Q&föj5& §l®ı&e$ı& (Lp6S)jD$SsfT 
OaJeûtsorrib Ct£j^Q«/r«nr(5l £§)<u/&«w« rgluj§muj& ğüffi@û 
u®&& (3«ı/srârif(u^)6İ)&o. çrGmofldö» Scü/t u&G&rrfâu&rT 

GuıugrrdılıLi-rrGû, usçışjBğiiGuıt ^Gçûtr&fismmuj Glûjd 
Q&tTerr<str Gsyö&sr®ı2>? G&eto$utun"®sr ^jetreif ^şr}mfGtntT^rmm 
{§Qjj§lıâdû ğ£)GûGOrre®iLGuj Çğl&fb(§& sarpam iDrr@ıb. &i(^umu 
sumıf^Si Qu(n?tLâ> (&,ıpJ5<5®&!i$m açşûmuGurrâ) &lj)$uj 
gn-aG®] g$l(njjBğüe8(f)*ugrr<30 «iüJjg/rfilofJ} S<stf/f?ı_-Lb ldtt# 
e$L-rrtLi G^rrmg^eu^lsöSsû. ğjgdssrjb &&& ^mrrnrGiMirm 
mmrrreû @mrûu(]}ıg>Şl eBu-GömÂ. 

iûir^«jSİL.rruJ «ji1l.ij>; usnr&çSL-rrdj &rr<&rrp-mrLDnr& 

S)jM <°$>Q£im(§(ipmjD mcremüGu^sSin)^!. Gu(n>Lbu(rG<sorrıfl 

ojmçr lAtrgyuılGL* 0sı^Stmp§j: ^(otjö), ^dıG^n-^^jç^â 
<a$*i> £§)/££ *qpg6)jd rBrnLsiefT 9 <spGrr 9ıjnm $!(§£&&) G^usmOib. 
&IÛuls}.u5I<sû&)itl£Gû (Lptâresyıb iSesr^jubirm Larrg<sBL~rîiLi (tpanjo 
&&?/$ çrj&uıİL-rr&i) «gy^/ u>rr^$âL^mâsû <sjjbuıl.($\<$ir$ir çrG&rr 
6p(§ G&rrefrrrn)! srcSr^ g-emır jsğtlG&rrerrGnGsıısmCSiıb. @jD6&>u 
&<sıf}®) gMrrtfıh 9i<sû SMDmfGuifresrm^ıh, ^ıq-£5g>d5û& &pûı3 
fljg^Tas ^/j^^ti) föço gfflrnrGumm KişnjGiL Lûnr^sBL^rruj qp<s®jQ 
£Gü(n?ğİl çrjbuL~â mrrcrmrLDrrQ<&rjr)Gsr. <9jiq~g&g<fo)& &srûı3 
LLLLuf.$$jLü u^^p G®jg)i GtoJfgı şmrrrîGLDfrssr&SsrT s^em 

1**8 &ty&&&o0 «ırüiS~Pituitaıy glandç fl$aj 8h.n$£t§£tb 2L&retrâ§lçiTit&&l ujbjfiiıu 5^/^*2) wrr& 
fâi-rrıü <5iiLLL~&Ş!esr §>(L£i£igı&$rû urrfğı&Simn)&sr. 

LDrr@d$L„iTu3®srQuiT(Lpği Q<su&flûuQib <§($$& «g)a/ 

@\£)&e8)& 0^[î/js/Q<sfr«ir«frCS<sı/«&rc5iiJb. LDrr^€3ı^rru3m'Qufr(Lp^! 
Qeu&f)ûu®nh @($£ Qp&id prnştşıh #g5>l-.© j5rT<ş$Lb Qsu<§ş£& 
&l<siiûun-&Qiûi g)«»L- prrtLaGâeo pdûec £)©jıJLj/raa/Lb @(5« 

^turmu^dodsû mesrugı FFem® ^jğıujb &â&gı m £§)«<gj(5jg) 
Qsii/p/ < ss«s; ¥ â ı ^«d5 ğüfT$rrjBfo&Gto&& Qmrr6m®mr<sfT&ji. <speij 
Q<sl//t(75 LDa-@<s8L-.rru36srQurT(L£ğitb $(/$ Qu«râr Ql1l-^^l1l- 
ÇLptâr/ÖI<sSI(3]5ğîl eni© ^oıssr^ojmır <&)(§$ği€8)tu (ğtjLpâ&l6sr(n?m mı 
®&jb 4 ölo^/lo (g>®@ QstiefîlQujj8lş$)<3C, 9uswrggy«s;<gj« 
@0^)<# Öa=/T«a)* <sjjbu®ib: ^«Gaı» <g<gs«a; ®£)<#<aö<9» (ipsüLû 
@(3>$ Qujrr(LpâSiBosr usLL®ûu@ı&gı&Ğû i/SUg/lû g)s3rflSaJö3)t£> 

fâltsr pssr . G&nrrsıstoa&târ uoş&ğü s-^ot 1 ® /gsysü 

u^a/cünraâ Q«rr(ipL/q uıgLjSjy sll- ^cS@«# G&yflûurrm 

Q&rr®â§i!lârjDğji. Quem(^0u3^ib ^jâ^^o^iM &-Grrmjub 
Q£<kn â® $B® &rrL~m@&ım pg$. £.l~6î) id/t ^/^^«SsrrûOurröüCSo/ 
&-m<stT@jjğt t 6$jtjb iûrrgıı&®)&m çrjhu(}}Sl6srjQG&. ®ı$ı£lıurfm 146 B 

%ö uSSlşorr&â &.£&w, ^rroarüb, sırına <g)jj$Liq<5S)L-UJ 
G&iTâ® (tp&eSliues)®] ujitojia ^Gtîmuûûucmmıû Qutâsr®8&L-& 

fifli-fTüj Şğıı&Otpmgı G/s/flı-serTii). Si<so &u>ıuıh .sıaıâr y,û 
GtuıİJjiM&jbçşâ ©«o Şğim&£ı&ıL<® (LpGsrmGLû &Sso®ı<sSl 9 tonıâ 
«ati, uSltâesretotû Gurresrp sı @ $ *& sut-&®t$ <şipuC-(BJb 
Q&rrj5&zr<sy umrmflâ Qanr^sn^^â&eûmh. &m<sti\û Qu<sm 
&<$$&(§& $M&âtG&rrg)i& 0&(ig& Lûrt&$SİL~rTuS®irQurrQg§i 
euu$$n)i G$rr<sq <sh$$lû <oj-fbuL~<8û(rth. &($ûmua$m eıırrıü 

ı^o/sîrsrrjs/. *$ı&(€$)€û <süu3 §>$}&} tâ <öj ıf}U®Sissr p§ı . ®i5^5 

glâ G^jT&T&T&ûrrih. <5>u&jjbj£lmı£§t Gsısfafafrûmu €®<sti<g§ıâ> 
^ı^rrm <sp?hpL~La GurnK^âGsrrsmL^rr^ih euüSpp G/ş/ro/ 

&<sh SLGrrsrr Qumr&efii—th Gu^ıhurr^jth mn-geBL-rnâtâr 
QutrQ£ğ$ GJiâjbo)} G$rrGq $$soâ&fTiL®GtiQ& J§)®)&ı>; 

«(sijiJ5»)Uiî5Î6b u>ır|bprâiffi6Îr; £g]63ff. Lûrr^sBı—rrıiJ <sj$bu($îb 
ğ8&&g®& ^ijSIgBujgû cg^q./JLJswt_ttSâ) 9(75$/$^ <s8 sır &<§$<& m* 
^(75 Gumr <&<sû Q&rr6ftsfrrr<&Qurr(Lgğ)i -gyo/âîr Lûrr^^G^rrn^ıb 
6T<s$mGL-rrQi£>tliflaj@G5>gâ &y$Jbğü $%(§zuG& ıurr^eBı^rnü 
mesrusy. s(^Ü€s>uu3est gLLİ.L-]joıh G utrıf g&ğü&G&rr <sm ts^(§<s 
@ıi) GldgcgSIuj &<sıfl&#&tG&ı ««r^&L-rrQu>ılfflüJiB' T33 <57Wffy lg3 t «T^CSı-rrOioCifliuıi— Endometrivım. SöSr/DJ/ Q$rrt—â&£ğSıâi> «ssrrâ) ^mi^sûâ &mt&§$p(g)âi 

*&l6rrGj j5&T({J?&& &ıq-&§iü utğj&ckmGurrçb lS(§§i®jitÇb} <sj9® 

Lûirjj)jr)!Ûı&efr t§3;y£&l<svrjr)6&« spq^ Quıfltu ^rj&ıf «£/<sü<süjsj (ip« 
^îtti <sB(nt)j$Şı@srâ ^(nşsiiff /stb eSttLuf. $<§? &j(/ş/5/3;fr6İ> asma jDorjâ 
gl<sWc95 «Lhuöjruj eBtâj£§ı si&ımp ®J!jGoJji)m Grjhurr(ğim<sft 
Q&tü<svğ)i Gurrmrgj &QT)ûmua3®sr SL.shQ&r <orji)ufr(Şı&Gtr İğjiujb 
C3)«0İjt«5Cp©İ $mL~Qu(rji&mjn®5tl &Qf)Û65)uu5lâi £§}o/aı/r$f 

(iptlo>L-eo^/ m(f$&(§ ip 6® sû <Sü(b§l &ıuırçrnr&£ griıfââG&rreî} 
€&®srtD§l. £Di5i5 j$?6tiu$®> Ljmnî&fö çr/buLLi—rreo â^/5^^/« 

ygj&GgjL-Gfr &<SÛ0ğl Sl^JSSFB #<tşq/jd# Gl&tü&sfojDgı. <s5(fl> 

grrüj*- &(§&& L$e6İ6û &m@lu2(njâ<g)Lb. <&t&jh®üiBpf3) ^mıGs 
^^51 fii/sîT/r J§)ı_ıi> ^)ei)3süaj/r^s^s&' ^-ejSİ(^0§i Gutuıfısğji 

ojpş <ss(5 *&i6Ş5)i &(ti)ÛGSiUiâsû &ıurrıjnr& £|)05<S5(g>ü> u^^&öot 
Gurr&rrD ^tLı^p0 G&rreBeû ^metesrü uS>l<5gıâQ serem® 
çmsırp-gb Q&rrL-fW(&j@l<&rff)ğ#. utşş&dsmıumınÛLiijü Ggıri—iTjBğjl 
<su<sfrttj$ğü ,§)®T(g©j2/«@ ^pjo ^ı^turrm &sıstLDJ5ğl eBğ&ssr 142 ®4brtjD 

(LpLÜssii—iueşğ)! sçı^eıi(nf e3iq.au <&ı & jb & rr & pssiL-Ou jbn) <%■$ 
urr(3ıam s%sûujj§5 Q^m^rsj^^lmn}&ff. &ıq-&ğy GJmri-jBğjj 
Q s /totG ı_ G urr m &(tşâ€muu3m 2-iLl]jd£G£BİT6SI&> Q<su££Ûq 
&& sj/puıl© si^m^i izıpGsr g$ fötr)} ği efor (Şiş, çır rr& G^j^oj^^j 
G3@\$İ€$rfl)<5isr. <jy su jb ,p(— sâr ^jgâr ^tq.uSeS,j^^^ @(/5$/<® @t£ 
ejytb ı3sfrj5ğiQ&tr6m(Si &-.j£l l 7&e®& «t/ i^. uj s>9 g)S car ^esr. jg)^Qa/ 
LDrr&G3i-~ntâ&r ınıftunırçşıh. §ıs®&J5& sTsmGu.rrQiûLLıfl{U 
(Lpıb @(75^)qıb «6i>/5dj Q j/t^Got i£>rrg<s3L~rra3târQurr(Lpğji 
Qeuefiû:j(Şi&sfojDğji. <gı~?oj&nr®jği!, uynr&dıl l-.it lü -srssrujs/ 

(gî^ufr^LD» t3essr(ğıb <£>{(&&& $m&<sn ®JrrûGufT®j&rrm 6ijg)/f 
unr/f-ioıâ) «crço/pp (LpL-mn-tâesr rğ)ıfil<$gtA, ^(^ûsısiijıûsû 
<âjjburr(Şım<srr 0&Lp$ Q^rtL^mi(^ıhQun-Q : gğ^ $ GîsmGL-irOlLûil. 
ıflj'Lb &tq.â&& Q$ni-im$lıugtıh (ğidısun-gı Q*v<sffİûu(Ş}Lb 

(y>Lİ«»L-aj@i/6VLb &<s$fc§t Gurnü LDfT&eSL-mü €p(Lpâ(^L^<svr 

Q<sıjrrçn> gt— $s>a/{L/â) (gj /D ot)l/<95 örfisi) SLf5WL-/r@Lû FFsrüjj^ıflesr^ 25 
'qGpnrQ g>sh)uı m m' T26 sresrjo şyDfrıtGtLtTear&târ «0Üs9)üi@ 
^Gvyüuü Qujbg)i ^/s/@ ^€»Qf ^%sm&s<süG3mı£a$ sî®s>ilû 
l3ğ) ff\o) Lûrrjbfl)!Ei<9i8siTjB GgrrL^ımSÜGDOJ&SlmjDmz 

€p6uQsurr(§ <®L-€5)sı/(t/ib uarTgeSL-trıü çrjfru(Ştb (LpmGu 
$60 Qu6m&(§g>â($$ &%>0toieB 9 &8srrÛLj, erıflğ&â) Gurrtssrjo 
<S>ljâ(§rSl&<srr (Lp&eû jBrrG&r G&n-fâj&d$(Şgl<ssrn)<aSt. ®<sû($â<§ 
<@mj$pr<om® $mL&<şt$â(§ (tpmmGrj- (lp&#$gû U($â&<siî 224. g)/5i5/r«i>— -u«*ıîî-I55. 

1^5, ^<sn?ı^/fl<swr — Estrin (Estrogenj; ,3!0G3uj{SûLq.LJLmL-ifiâ> ^®üj06wrA Î4S G^rroj Q&u®ûug!LO s_<srâr®; Söü(75«@as arrıü£s : ğü& <s»J5§3 Gıurrafiâ @ıp6$&> j$rsı®&G0; 3. ^Lpu^tqm<sfT rgldsütûsö &€&<$$& 
4. #tf»L-ttS«8r &îrpızmwrrm LürrgGSL-irtüâ <g50^î «0Û65>unSâ) 

(ş^Jg) &fil\urr& Osifsufla/j/rtpâ) ^«su-uıl©* &ı~ûuğîi<sfor(j). İ44 St&eOfl ®&0 

Qpgı!)Ui—w üjrrQşrr(j$ &mL~Gturr <M<s82iurr %^r0ü l^û 

l§?joti(âg>}6n<siT§t. <5j%xniJ çıpm p uu.w&<ş$ıb ^üQuujgıg6®sö 
G/5/fl©£J> G*msrrn"jr)]m3srr <sBsrrâ;<g)®l®sr pesr fğl[r<s8srL-rr<süğji 
ut—tb ««Srööfî^ &&ig8®) 33<a/fnj*'h ^Gûtsûarggim mrrçrçmıiırrmâ 

jg) ^^«î) « tu Olİsott s ©ıftsSr ««ir <sgfl # <£F6İ/qS^İ) LD(üj@g?l<siJ(t 
Q*tujö«5)« rLpmrou3&) s^(§ ğüeurrcrıh G^ulj^jsBlLl^ nâ) &.6trGeır 

l3jD® QP<5® jD® &!T g)}& ^(VŞ^^dSfflo/ Q&®J®j(ffG$r /5SλL-Qu^/Lb # 

«rr£T6WîrLDn"«« @©j@ (j>iuır<ssfîâ iğtpdSIâ) Q^msSlâ @\l~ûu 
m&â &crtL(])i@ijDgl< ®j°°°gl ^u^jg&ısr <sâ&yr«$ds«si<sE sh.u^ıu^j^ 

&>&& srrCt&SiârjDgl' #*« <3>/,p<o?s>aı ...âfi#a>* gpaub g)^§ 

UJtr^6îSlL.îrıİJsiSaiîr«rfr ı p»sîr.* Scü Gumrmefr ıorr &$($&& r$ı& 
çrj&u®ıh tArr&GBL~rru3<&rQurrQ£ğ}i €i/<sM(63)6tf Q^nrâ)&uû 

&lL®û u^Jgüüöb urrrrLDrrm g$(rf)&&<so a GpnrojjbjD rglâso 
Q&rt &$&&>> erıfl£&60 Garrmn)<si}jbjÛ6®(BjŞ>gl si(gimLOiurr<ssr 

^glatf G&ırâoj Guncirp $8sûmmrr Q&rrjp&rr®j&®ı Gptâu* 
€Orrûi. ^jeusun-0 u&CSaj ,p tS2sûmeıB'&ı> uâ^smıEim^Lb <su<s8lu5!m 
mrr pasın rsj&ferr jg)<Bfrg)/ı2> Q^«fl<3tffr« <g>jjûluJ&öh>t-,GSI&)3sû. LÜjnû 

L(g)lÛLI&Qn' *lflüJ[T3i 61/01777 #S QU(y5»(SÎ5)I£3, 3î(7$ÛıS5)LJ ı^psrâr ®<5S<5S6İ), £§)<S5T|pLÛ Oâ)(S<Sli fftf 8h.0&<SfF <SÜ G® IL] l—GÜT «9n.lJ.lLF U)[T J& 

«ss^üo/dsGffifT ınfT &dSi L-rrıu ğ> Qd5rr&@rrGq&3sfT £~€mL-rr&ç3)®im 
«ı/eött/sîıeifT lû/r^aâf— rnû«s@cS5 &îTfxmtm&mrr&<sû\Tİb. ğğjğiujo 

0OJ (Lf(lğı öSoJfrrE/^SîîTtt/LÛ, ®ÖÜ/ftf— LÛ ^^l&İLDfT(M 6£(Lp#@ 

<çrj&u®a/^5S3r mfrcr&mâısBsnvLjLh, dip Qt*£Ûj9«3anL/Lû s ffîgy 

61/6$ $ğ\(W)LÛ€mih q/f?/5JjtfQ£S/r<SWL-.^LÛ LDG8>tf)/5J/ (3 U/T «1/^5)^0/ LÛ 
PİM Öİ®Q(SîiJ/ÖU®Si/^SW ^U}.ÛU5S)L- tU/TöST &trrXG$® $®Sl &Ü 

Qurrn)i<&@ğ>i* $($tLmr ^jdsB^)^o sjjöulLl- ^.l-si) £_<sfrs)(7<5S 
gî«w/t#^ mTjhpm&m LDnr&GQL~rruj£ Q&tu<s§l<sb Q&<sû®j(râ 
fi)&asr# Q&^S*b$ğl <sv<s6İ5is)tuû Gutrâ&eûıTtb. Qu($ıbuiTs$]ih £§)# 

@(Lp/5/«/r6W j§)&5OT©S«OLp#-fi&8r {3iûjöQa/r$râr® /jj^jsü £.## 
/§&ü &-çm[t&§lü3ds&rû Gu^mj^friû stzitıf&çfr (gşjn®s>u&<sıf!dfr 
QffiüjeBoi> GüûtburrO çrjbu(ğt8lârjDğji. ^fflıufrosr ^m(sq @mnıî 

jpm. «^©)â>* G u^üaurrG^rr (5 <&(gj<ss <5&(2)ljulû a^saart-org) 
(SP#İÖ ıSsndsnüGug)} <&0uLLL-,GiL~m $jfi& ®jg8 (Lpjbjjfilegiıh 

1*7? ■«/itfAO*©— Debîlityg 
228; *.eır<Bpırtü lûg^po/jf— Psyehiatrist 
i£S. The lüustra.ted Encyclopedia of S € x (Cadillac' 
PubJishipg com Inct New York) uA« (İO-99)< 146 ®*«p Qpj$ 

fiıiıBe8(BG&jDgl. L3pûi]g$0q®6ifl®) GTJbufâib <g>(y>rsı&rrç& 

gBl-ituj ©itli- @S)l<sd çrjJou($iLb iDnrjbjDGpGui $$£)<$& &tT& 

sBîT;Ş3İL~iFuSlöwQu?!f(Lg§| mmmti&ı mrr $e&L-rru3mQurr(Lpğii 
ffrsîröar Gi&üjuj G<su6İ$f(])ijb gt eforu ast $■ ^diGoırr^ Gussbr|gp/£Jb 
j$m<®> G&ıfl&ğH G&rrmm G)®ımw($iLb2 ihrr^^İL-.rrv^m 

ı£&GLfihgjttiLi€®Ui'iiJir<o$r@rrt5i g]Q5^^â)ö®i«OT(9iJ). §$<&jhG &&&£)} 
LÜ!X&$ğlQıU3iLDrr®sr (Lpmp)u9& gamıfi£şûQujbfr)l gBjd&ü 

G&fâgp «<5ü6®£JL/G|5fT«j' T ^û (BurrmjD $&&& psûrstâmuj ^msr 
L~rrâ&l68®&eû «u®ıb. u>'rşdİL~ıruSltârQurTq£& '«•|îlL®£. 
&rr$" GTtârg}] G^o/öülö/t^ r§l?fosrtbğjıl& G$ırm6nTriA&û mn-ftsa 
a$jj)/Lb Lorr&uaSjj)/(Jb ç§<sâg>§} g-i~.Ssö<&ğtf[iümLD'±]rr& m<sti£§ıâi 
Qmrr<snefT GajsOTgJû). ®-LLup?h sjmflıyıh \ urr§tmrrüu& §$®s$ 
63>ajtt/û> £§)crsOT@ iû<rf<ss9a5rr<75 ^L,6W€i/ LArrjbj/Hü L/Jgtai 
ğl<swfîmıu ^sssfl jfc§ıQ&rrGİT<sfTG6um(j)û>. Qumr ®-(r$üi3mLB§ı 
<§,(§|§î &8lj5@! a-^p/SJI &nruj@ğ}j s⮣Î)U£f GBL-&<3h.L~rrgy: 
^idiGuüGurrçLgğı} GfojjBjgifieû &(Lg$8j5 ğ$®s)L-$ğ>l<£ 3jjtuj<s®ld 
lunrâBâ Qa»Tgn<g5£ci) G®}<sm(]}ıl>, $jâ®rr<sû<3$â) ^Jfflrcg 

i£rr@6BL-rrtfiltârGuır(Lp$ı *mm®irrm &.L-.jbG&ıu®)rT& 
ÇğâıG&rrm g#w®l<sû3sû: <3{m<sıı&<g) LffjaSıu g»(zpÂ@g)(9ÜfJg2/ijb % 

Gumr&âr eSSsnaJmL^a&fisû ' /f(Şij® £«> <9h.u-rrğtf* @^5(g5«î 

uSâ) «5>/^« Q#(/$##ıîb çt/öulİ® Ga/p G&rrfa <&?&]&<$$& 
2L€İBFL-rr<&Lb; 

130. sueSûy 8/5/tw— Tetaauss ^pSlsSıntsûıs^ûumL^uSâ) £$(§L&ımıh lif 

Q^rrı^m(§ıh mrr^^BL^rrû J5tr0u^6$ig]jjg8 ^j&üsûğ^ gg&t-tğü 

Quüjjx(j&) aiLp/s/@«//t. 9lQ)(§â^ g>.ıhu§ı ®jüjğji&@ Giûg^û) 

^ g$sB(j) sı/ ^ ıb &-<sm(j) Lhrr<&®BL~!rı£ı (S^rr^rgym <susu^jî)(§w 
^l§l 0mn$Qurrçg}ih ojflUjgbö^Lb ga^s^ j§iuğŞluıû> g}a>$a>g 
eBmpreRâ) Qurfİtu®jmrr(®)M GusmmsfİL^ıb $smL~&msoLb lûht^ 
eSL-iruh çrjnuL-GûrrıJh; <&rtw$LDrr&ü ^ûQuıü§sm Qu"smt<s®â 

LorrgsBL-rrtü ojlL*— tb 0jfcjr)6gjL„®rr (§y£j56®0QugiLb Q<y«j 

Ouirâsrstöjfl^r <su/T/_jb<s&ss><gsa$sî) 0^(73 (tpâSiıu ğSlçşüuı ^@£Î>; 
<&şâ)®5)u&m G)^£Ljffi)L/©5iıjsı @€5)psü^frâî^rr6İr j§}j^ $#££> 
Gk&jDğjl* ınrrgdİL-fTüJ 0jb®jtÂQurr(Lggi!ijb Qu<5m&<sâi-.ıh 

fl9:L//f«*@d); ©sütşs^ Q^(gjfiâ) GTifl£&®yLh aıa3jbrrjıûGuiT& 

UQj)Gii$ğiIL> Qumr$®f}L-ih ^jvueöurr^Gotj ^ıtği&ıfl $&&{$&& 

J£)â)&ü. ğjıiınî6srû> çj<hu(j)Gti§ı ıBmeq üb ^/fl^r. @^5<s5 @ul/®/ 

■***î ©#* g*tf«y— Menopau&ea 
ist: ımuâmıb— Dizzinsss^ Î48 ®&&p 

uc>rr&û(2urrâ§le0 dşa/p<s5sîr çrjbu®th^ Q<su<sfil<M($& @^ 

&_/n/ût| T33 (Lp@<s5lıiJ$sr $ıijî)jr5l& <»($râ^6$(5£)sSr ( fl}<sw\ föw 

(*urr&r0 fflsofflt-ti) 'Lp&&$<iû $L.GçrmDib (y>dsfrâ<^ıh' mı a-L-«$â> 
çrjbu@û) ggjfc&eB&turrm sı$®$&dsn tn's&^süfîlL-ih mrTiLu^ 
«<&<$ §\&l&m&6tovü GuijbGl&rrsfTsuğii r&â)(SO§!. {şnrjbugı guuj 

^İİSlQ/jot0 Gtusm sL.$ıûı3<stf\mg!ih (§(§$ &&!&&&<$) 
^«fftl^i— Q&ıüturru)çû uaji)&ğisuıfİL~& arrıLıs^â Q&ırŞği$ğ#â> 
Q*/rdr«r-Oiu«ftr®^. &fr&rrrrrniıiirr3;û LjjogıGpnriLi i34 p/r/ft 

eurrg)} <$ir sıfi® fim—o* &tr&t Q£itl-jö@ü>. §}$& stfitgfi 
LjsbjriiGpmâosr ^rru><§5LJUtlt- ^1 fi 15 fi <3 tuş 4«8w, 6£d/ 
Gîa/fr<7$ Oumrmyth ^'sm&G^frg^ıb gtbfsmLLÛ *Queo<sfil& 

Qıea<sfilûuijDum®& Q^âliL\fh l3 pû lj §ı öys far û afifi 133; Qu«5&r 2.^1/4- Vulva.; 
134. q^f)nry Gpırtü— Cancer? 
jjff j Quei>sââ 34p/r^?5af— Felvic egamlnatiotu ttJ U9 13 $8sdu51eû «Gıu/rssft* 186 si&!<sûği *Quem aL/p/ûq* srçfr g)i Qurrgl 


196, (Jtu/reifl— Vulya, (UL.&- 21) *-jbg» Qptr&8l<g)& @jjb& &-g$üi4&<3â&r sl0 

«®M Q®j<sâûqpû ıajDÛqg$ûq&ât <*rmr<smjhp iLtrıgı 
U(TQetsfr G^rrpjD^sSsîrâ 8rrıL®B&jD*r. Oa/dtaj.B'S*^ 88 ' 

gpqLaaJ/r $jD$(t&rr ggj(§â&<sotrıh; *âreS**û<i*ı g)<a>6üfru>jB/ 
«of? Ar Gaj/rafluSsar G&trjbjD&&tâ T4 < T &<n$öuLLL- G<sü0^mm 

mmecö Q«uOTîflsTO: gM», Qû/afldL/pü t3püqgaÛLi 

u/&£)&arLi Gu^S^/d®* Gr&rum@ <s8<srrâ(§G<si!fâr Q€kiaflû 
qpÛLSn)ûqn)iûqsdr &1iLl}jd ^mmüı^m^snû utrgsmrrûu 

SimrjBm. ®©tfQu,gyı2>L/£s4İ®£@ Guff)U@$ii3â> ^/sotsü 
9<7ij Q£jD<g«»><g? Gurrssrgı <sp6fr(rç&& Şbrig&G&fojD**» g)^^ 
«lûffsarsfö Q&ıs®nflsfe* 144 srsSr^/ «//^©aı/f. *^|pf"î 

Gumrsğgyıb ssûsâLiıfla^fsıarrâ) ^©Jff<ssö)i8«8r J§)©LjQuj2/i£qa6fr 13 7. Gi£>İûwiLl~ ^i<s®lûûl$— Ci>ntour 

I#a. Qa/(«Sq^öb<sfir— Outsr labia 

130; £-<sfr sL^cpcsdt-— înaer labia 

1 40. Gtürr<s$$Sm!&Lb— Clitoris 

241. GıurredluSâr G&rrnQjnmj&&f—~ Vulvar featuTes 

142^ <s3i&— lange 

143; &nT&Gb ÇL.€mûâ&$fir — ETOtîc sensatlcms 

144-7, Lo/rşfrçfi) Q«y<sur/fl<^)— Mons Veneris Sj$âaiîJ®ı$ûumL»tââ> 0(§iümâ> ÎBî 

&<$$&<&& Q 0(75/5/© iii £Lg?®/ ft.«âr©. ^dfr<g56$j_<ıpLh Qü«3^ 
«öf»L-(zptb ®nr<smûQug)iLh g)a»ı_$as>L3r Ufr®>0(@$&®flGö r46 
@jjk& &-G[TFrLn(ipw ®<ârg)j: g)^^ *J3jTtru>£ Ggrr&fQth 

(îP^sb ^$ <§$&($$& 9sSr(75>@Lb; (§)$£ «.öfr/naıb g)@ 
u/r6örr/fiL-.(Lpt]> &muijbgl®ûufği& a^üurrar Genpgyemjy 

G/5fT«Si; (geBB^rjogi; jf)jy (ScûeöS/snriıaüj ül#Sös>üj<£ 
Ga/reıran^. (tpaG^nreBisrijb Qutr®srıg} ^ımib^^mm^. Qaçm 
mfi.L-Lh a^ÇSprmûû u<g$ıûıssr Gldgû eB®f}ık>L] iDrr<s$r<sfo Oa/sarrfî 
<sm-"&@Gtü®) 9(75 ufââm&â OsnrgiGu/rsb ^ctid^jsi g^p 
GrsrrâSluj §l.&9i$®ui® Omrrmtu. Qpâ<3&rrmıbQutr<& sjmuû$ 
§l€fr<5tTg!; â)jS/§^D umhiSssr *UL-ıh(iunrâ> ^(^ûu^rrâi 

iSLİL-eSTft SufT SJ2/Iİ»/ 

^/«i3Q5j3 Lbiq,ûuımâr Gurrtâîry ^saiûjsği i3jd Qoj<$tâÖL]jr)û 
ı3g)ÛL]g#ûLi&8$fT& &i>0 <M^&^âQaır(5m(Bi0rT<sfTissr. @ss>s5j 
j^ıi) â-Gyr/rLOE/^bTr/T^) çpL-ûjHujbjŞit Gturr<s$u5}<sxr 2L.tsrrG<s!r 
<gim>LB]5 $($& @Lb ı£la> n^ıLamrrm L/^jg^&yrû urr^mrrâ&i 
aL&Gki&e&jD&r: ^<sfrû> Ou&ssrsaiSİL-ıb—ıS&SgırûCiugp çrjb 
UL-rrş ıB&& §ı0iü a-d*. &-$®&8srr<33 Q&nr<smL- Qum& 

145, giprrolû— Graaf 

246, g)<»&_j£)&>â tJT«o^SI®^fi«K*— socondary se* 

characteristîcs 
147. Q«g5rrtfyL£>— Umbilicuı orNavel 
143; Quıfltü &.$($ım<sfî— Labia majora 1SS ®&mpĞ0jtii 

çr&sruj ^}esimûqsdsırQüJsdsûrrLb wçtojDğ>§ı& Qmrr<sssruı*(2)& 

Qusfo m($eqjh jd 0?MuS&nb, <* © â/aS/fr <& @ ıi> Q o/r (ip j? ıb, «»oi 

uıs^ujtfm s8<sûSi ^«Srp OajtrotöuStâr çrdssrtu ugjglsSsr Gtoaffl 

&çfâr6§ğn&@û L/«o<g)g>ı2>: @sa>sü Qurflıu 's-0®#<g5«£® £D&ot 
tti/rc® SLsfrarssr; £§)«»&/ Gturr®$ıâ<sfo GiL0Garrv^u3^ 
Qj5/tu./h8£ &Ssî)Siftrr&aj<sfrefr V snrajrp ^j/ifSco GT(Lg£gıû 
Garrû €8ıRjb& &rr<smûQu£iû>. sarsıl, enî^mıh, ^/<swlûl/l/, 

<siesiGU ffig5sr gg/ ^fg# &ıflııjrr&û qsû(^s)snr^ ^Itr^® ıü#<£ 
©jtJîhj <y)s® î51 mcdldil(§jb& £-<sfrC2<afr 4€0«ffjftS®'A©ıb 
«T<â)@)/TLi L)(9j$ğl&3sıriLith lüGnpâgjib ^&r^â(^ ®iGfT{î$g 0^d 
tiSeö &($&f§Lâ Q&rr<smıq-(3âı@ıb ^<srâr® ğll<ss>ipıu LDUj.s;sflr< 5Î 
&jes>[ru$G$ııh Gsüg)iu(Şi&t®srjQm: ^l^jp^p ^mıLıs^û 
i3if^^/« Qa>ır<s8srL~rrQi>&nr<sBr GtufTGsf}®jrru5l!k)iijih T5 z lSjtj 

&b.L~ @Hjed<20rrg ^aso^mi—iu â-^^^^rtytjb ^)£r^ri-.-s5)£7 
^fâi^m ^gusûçLpGfrsir ^L^adsffiLfib s<5mL~&rras 149. 


®$*u «lj?®* dt— Labia minora 


250; 


g)€»£p /şujii>~- TextuT.e. 


151. 


(zp«(SI— Hidge 


182^ 


^)s»)Lpaj LDtç.^efr— Flaps of tîssus 


I «s 


Gujn"®$®jtrü$&-~ Yaginal oıificş ^t^tum^Ğumutâ^ 0($wmtrûi İSİ &-<srr 8-&$%afisfr GiM0qro^^ s^B^ıutrm G$rr& 
Guırmp ^jmıpıuıh mrremüQug)}Qs^jD§i. ^@fi&. sjeujd 
0sfr s-l1 urrûıSû LÛm gıu.uı&rrm ®<ı$euas>m g)a>jpttJih 

turnom* ^tâmoa; ^syrsfl jyıb ®$uj Lûrrjbpr&s&n • \mes>ı~iJ& 
^ı^uJssr^nr^offLpefrsiTiösr, etflıurresr çysevjDuSleö ®<sırâ-â&lGujj& 
uıLL-rreb ^ss)sü eâMjo'jjiT meyus a.p 9ıunr£«/Lb ^Slmpm m 
Sıuırsrf! a51iBi«ıi>; Gıurnstâtâçv GubpLfinıb Şjrrtâsr® $l& 
^©««sşıî) &j5$&ç$lû G&msssnh Gutrmt^meır @jL-&Şğl& 
Gıurretâ eSlmmıh ^muijBği&r&rği, g)^/ Gıurr<stâ& @wrr[r& 

&-tuır&§leİ> ^<ss>mfc§ı<$tm§ı; g)j* &&& ffl^/T* Qj®û 
ıSesyıh qmr[f&§tujgjuGu&$jb@ LÛ$î©/Lb Qpâ&tuu>rrar s-gtfû 
uo"@lû. Gfurresfl eâıkmıh sıenLOÛLSeb SIlLl-Js&lLl- ^öott 

&I®ts8<sû Şljölujgi; ^<smr$jj$u3â> $L.m&r§ı Gunrmjo 9ig)i$ıftJ 

Qurrğü<sijnr& ^aşssr j^/63fl ULLı~.rrmfis$)tuû Gurrefr $/ SL(§smu^ 
($&ç§Lb. Qu($LburT®tfLb gjgı tâmpâ<jş$&mçtoiBUfmm Sjentp 
tu$&nreorrmği; S$)i5£ ğŞjesiLpıu&tğleû sı ^ mır sû urt<s&ajtâı&r 

GTdssruJ Q<siKsfüûn0)Ğ ı3fflûqn)jûqm3ğrTÜ GumsöGısu 

lUı BgtıfiâÛLfjD a/y5— Urethra^ — İ$4 $}Ğwp Ğ$$ 

lA/rtfr ubtî^urTtLi^^srâ Gsrrsmri-gn ffla>rf?L-ıb J goj&f^}ûq 

&rrQ($un-<sû opjbjû&iüb çLpîSj-âGarrmr^dTmssr; *&&&*&■• 

&<£mafr& & rr<sm opusum ğ$, açıfilGgyıh Q j(ri)ii)UiT<80rrm Gumr 
&®fİL-Lb,ÇğijB@ ^İDîül] $<&t(rç& o/ömr/g^/ <5T©ffl,§)â) &gg®1—$ 
üj& &n.ı^ajQjrTg)j ^'«ss) u>$j$f6Îr s/r jif. 6£(/?j GuGsisrasdl&f Gıurrosfi 

^/ss;(g5«5)L-flu q<smtf&®0 §ııq.ö.ı3&r s_/r«pL-.(Ş(6B) ujrrGl^rr^ 
Gıurr^eSI ûjaıb^rrm <sp(§ Qumst<s$$fâf &Gûd3tLjmrn"S i @i 

u&rreû &0>dldBlBsıruJtrıLuı.&QurrQ£ğiıh aeû*8ujbj£laj ^-/DsÖsSr 
Qurr(i£glLb ^lLlş. £i(y>ık*âah.u).dj$rr& &-dtetrgı. Qu($ıb 
urr<sûfT®ff Qu<smm<sfilu-û> QıUiT<ssfîe6}®i4B&<s®& G&fr Qp<ssijDU$â) 

eSmjBÜLHîGtrgiLûrrGsr 0%sûü5L 9 js® 6TUJ§ıQ<&r(r)$!, «?&<©?)&, ^^«^ 
ftflpıü ^meB<âr &rrp-musrrai g)£/5 e&®nj§ûq O^syfla/rrs; 
g)ö)Sb); gL<swrprâ&>.uı.ıiJ@(T&@ıjıh g)â)&ı>. «öi)affiaS6»ru^S^C5« 

arâaRö *ûiûil'g)l&<5 £>\mwÜL4 GüJ,r^â @ıpe8ûr gıe&ıp 

sl«s?t ffi_£©«afl«Sr < ^ıç.d»«flıfcq9&®^6©L-QttJ g)©^^ 
Q £ /fi tu «a® ı&u ■*«Srfisflû Qu«ftr«wB£-il) ©^^5 aı/roS* ^/^£j 155, #«>*•**— R«*p;nse. @55)jfD^fr« çLpL-£jQu/5j25®^@^* Qu(§wurrGûrrasr Qu&sft&Gifl 

!SjD$G@ $l(§â@û>z *#»«>» «sSrcafl* ^ei/dS^ar eüis^ea^^ 
UGüG<sug)j LDirnyurr(Bıa&t mrrmtûOuKpB^rDm: B<so &louj& 
gOl§! Gturr®® ®jrru$8söâ SiİL-^ıİL- çLpiSflS sg/ıb ®@ sB^rrssrtb 
Gu/ro) î57 ©$£JŞ<2$«@l&; ^»(S)^ «=^^5^ /5®<s$<s& şrd^iT ş^/B 
&.£$& fP(3 %5?<u G^rr&ır 158 g)@£@d>. *rr&rr!ra*u>rrm 

^lolğSf Ç$(3 @5W®S (LpdmıiJGîT®] fi/jS^nr* {ğj($&&€0Tâ>; £>}&> 

^^p^Gıoâ) (§Q}âm<fflGq G&frmti- e$($ Gffrr&?jssr& 

Q&ujtL$ıb. Lnn , gs8L-rn& <5p(tgâ@û) çreksrıu ârpûuı $&&(§$& 
Q<sıiGifl(BuJrD G@Jzwr(j}L&&><50$WT? ^fi«ır*8e/ @)$$rDÛLI 

Q&iîj@€û Geutâtoföıb; ^jLiQurrQgğji&rrGsr zt-saGar Q@m§iâ 

SfTlLl^m UL-rİl&SsiT l8sSBT(Şi& <Sp(§QP6®jn £t-Pi£/ <3$fT&S 

ı£l&âSl{p ®jiş.g8®û mrrmsrü Gutpıfâârnoği}* mnstfli-. ÇğjGttü 

157. s^^rrssrdb — Diaphram 
löö- G&rrcfcrr — Apellere $Ssou3gyıâtetr, si<sdeö§j eufâmiBiujbp ^dst^âf 9<t g)«rri& 
GuemSomâ *<5®}JD& Q*£ıaıtrgi(3As 9@a9<£«â &®s>L-UJrr& 
®<?o§ı ^öTOtû^jtfsîrsffj/ CT<sSrfl3/Lb, <$($ OudsT &<$r §ı%sm 

ugvl-üSgû <g>iGmıs$& ^jbfD&o 63ıuâ(§iJb ^esiL^ajrrefriBrrsi 
*®<ss)iö$gı&<sfrgı sresrgıû) 8§^&i6û«<st<&6i5Îi?*û 760 GTGsrjD ®-<swoSttJ 
&)$<&>*'• *(§ &&&!($ ir; ^üuıq.\â($ûuç$}ıh r^sS^sr f5rrxtflx 
UD/T<ssf?ı_ 6urrip<565)<g>(£9â) &iğj}i<sü$jBiiMr& <sp(§ Qu<sm3smâ maş 
qjD& G&lûiljld &fcgifûu($LD ®sb6ü/rg#rr<sb, aî^rf# ^diöi/ 
*gq&&<ss>xttj *L.tfiıflujGb jyt%.ûutsmL-â Q&ujBsö(2uj ^ip$§}<sSlıL 
i—ğü çrmGjr) QmtT&m(l<sti<s$sr®ûs'; 

2L.L~jî)uıı3jh8lu3{$G)($<sûrr &ı&<so§! &Gü((Y?mâ m m tu trenim 

ıgj&srûuği &eurpj. *rr&ırrrmu>rr« QwpQsrr&t^5iQ v-L-jb 
uu2:i>®*<st?l(69®XLb, &nr&rrçr<ssmı>!T&ü ı3jDÛqfO}ûqmSsrr^ 
0Tiû®s>LD Q&uj<m&(<W)®xû &ıfl$ğji(Suır(gijb j^eıreB ö@ <3i&m 
&ltot&!meq Qi&<sû$üj&it& ^4odso. M§ı Bıfitn G6UGssr(Bito r ru3<$r 

Qajrredla@tp4a.ur £§jBLfiS%5r<£ Q&rn-rf$3l ^JD^uaturr^s 
6$>mujrr6m($ıiJ uı^ûuu^ıurrm @ ; Qgâm<sortb; <3t<sö<sû§ı ûB/fla/(i>uıg. 
Q&ujoj<sorTLb t .€T®£§ı&&mLL-rrai, usrr&<s8L~rruj &(£&&& 
urr§ı%rrûı3ib&rr9i &.ılqfDtJDrTm ^<astâ$^Qxrr<sn(@$& gl®s$ 
fipLş.65)OJLi ututânj(î!ig)ğjiQ}şrrâ) &Gsresfl&&£j®] §j$tLisriAGGûQiu 
eBıflSi0p§i7 GrmQoj 9 ^ojKSsriDrTssr uıflG&rr&dssrujrreû <s$(nj 

@&) g)(uj^/ıi. GTçtflşğtfLb, ««Srs^^^d/aS^ §jjDÛt-j ugûGsij $] 
Gw$!Ufr($®(§r!Jt-.<sto g$i($ûu$trâs Ou/floj ^/«)<sü^ <&&$$ 
jjğtjDÛLJ {ğjuJâsurr<sısr$rr ^ssr0 a>GûeRu5lç5)eo ^i<soeo§î ı9jD Q^ıu 
<sorrâ> jglzifiJBg&rr ermjpi Q*rrd)jj)/«kîjsf ^ıs^mûb. ÇğlcşiDGssrLb 
0*lP$ğ$ u ®> LDir&mai&T #fc#j5gJ*jb S 50 Qu<OT«<syfΣ— ti 
r * , cS63^65l?#^<ây6)/• &msmûuıİL-.&rrai i£>(nj&§i<stitr&<sfr &>.n))&itârjD 

l§0. G®2)âı®<9; craî^Serö— Havelock Ellis? mâ! $ t âj6Bt-&$â> 9 *âr«s9**aı*/ Sî|^qtbQun-(y)^ qj<s6I 
^>l€ûGûgı @©@«s aSfiy ®pu$®®tr(D&n <srmjD ^uıh ^tuâ> 
urr a Q®j 2Lm®sFİL~m GrLpeûrTLb. gft&ıajırgj $&Lpsü§l «fiîrsa»* 

j§l&d T ~t~, şım Qmrr<sm®Mm $jDÜı$&rsım<sq ^^ojsi}jbss>ır)û 

{ğj($â&®}rrth 9 $rrfâıujb Qurr($mrr&Gqih §)©« aîiso/r d<; si<so<sü§l 
3r(^mSl jB<§rj)Lb $$SrmwüLimL-UJ &&&&!& £|) 75 üssünü, &-£$$ 
turra^ıb g)Q5««ö>/T£b. ^«Gaı ^ı*oğji er cifi $ it & GUGSl^ıurr 
<5(9£)£ a9lQsurr {§(&/& .«fl/fl#â>«u©Lb. gSa)#u>ıu£Jb ^o°ojs/ 

62/IÎ) Q/5/fîı_-6ü/rıb; 

&Gff urrâjS^ırrfJlsâflr ariyûıSlssir 163 sr^^siiLD^^ijGu^SiOTjössr, 
^flD«ııQ^56rf3©jfrear u/r^Counrssr^û) Jg)ira*^68>j5# <3rp-&§lfârjr)Q5r; 

*&i$jiiDrr& ®([5<â;@iİ3. §)#<9r/riJtSîdB€fr G^rr^âitf^üJd^^ÜL/ 

udrmJ&Çğl&û u&&&!£ljb2mn'6fo(r$'ai £L«r@[r jğöcresar® lBi&&ij$uj 
ÇğfDÛLjm&flsti ®jy$üjfT& QsuciflüuQı$lsfr(r)®sr t : J gğjâ&jÛLi fitf 

lö I ; Q«stİL}.^ijfl5^«»tû— Consistency 

162. ■ g)©üL//|9ao— Positiotc- 

263. uff ^G^^r «0^ «^friJiS ««tr—Bartholin's glaüd^ 

I64j «u^asS® QufT(^«^— Lubricant Q\u^ıh^gr<SiJiM GüJrr6$u3<s&(§j$Q&rr {9 (SujrresBâ(3yQG6İ6Q&js(îg>rr 
^dsr^JÎ «(f5Ûö»Uü5^S?0/5(o^rr €uqt)g®)G2ijmr($iıh t lÜ^ûl^pül/ 

&$&($, UJn"Q&;!TQJ) @(L£><9SgŞüb <Sti(§ğ&<SÛ <Sîa.L-»rrj§J . 6jBoWUJ mrTGüfâ 

&<sifi<sû Q&rrL~ıff5§ı $Bl~it§i &rreımûQü^jıh <$(Lg&@ çrG&rr 

ıB 5$&®& <2$(§iLp6®jD «fcrt/g^ G^rr &(£}&, O üj ir g$?I e® $&&<£$$& ıh 
gkjpfi&û qjD5üf^^^r SŞ/DÜLj ca@d>; g)^«Sr suıfi^rra^ırâr 

@p /grr QdF3>j|2/i> <ğtift$)!T&. &-65®ja]ğjtL~çfr qmsnfâ§üî3m 
QuiT(igm g®I5£1 Q®j*$û^u.<5kjj) euySljJnrsi ^miB^^p§s» t 

Q^/TL-ftqLb j§)fib&a. ötcbtCSûi^ Spjg/fii '«bu£'@ü) Gıurr^sflâ 

8ji./8«»cr G>fBfXfr®û ljjd&G& QM<tâüuQ}$§p®ımjB§ı; i 
tg^dSoi, SpjSıt (Stuır'edlâıgiip dil •§*)]& a/(5^/D@^ &$<&ıtû **■*. $pûy»«~QnÜQ9* Qmrfmır)j GfB-ş&iBGta SLtfr&Tesr. CSldöo) &rrmrüQüg)jsügii 

65®®gÎOTr^j/. £§),&;,©<§# &>İg)}â Ç&($Lp t <spQjj Gj5/f â(E&rrıl.ıq.â) 9 

Gmrr &$&(&}!£<$(}! m ğijDÜLj £-mwrga; &!$£)(§& âla"**® st&tg) 

GlasmsiâDasâr; Sİ)<gJ«/T,pu> Q^<sOTöîRjflâSr Geu®îltJL]jDU 
LBn)ÛLig)iÛLjm8ofi çppretr®] eBstrâSllmm . OTGafljp-J), £§)aı/& 

pj-sar Q&ıt$ğü ^rrnraj Qsujssrısf.tu g$>Qij <şptt sl.$/ûl/ fi-^râr®." 
^)^^ gLji)iÛLiğ>rr& G&mûımm&m ^4û&§ı ^rdıüarrâa 

65jÖ@lû Qts>($t5i@lıu Q^rrL^[fq &.sm$ t GusmmflL-Lû £§)s3>i— 
rŞlSsûü urrmpSl(§fS&Bsfrâ an"LL($ısu§j&) g)<âi©/,pLJL/«OT lSI^iüt, 
(Lp&£lnjL£>(TmG5)®j. (ğjîujbjfîloisr Giıefrıf&S QuakTmfljk &itld& 

u®Ssârpj5f. $>p GiiujÇğlGû $,$/&/ saf? iâr ö^/r/aoDasasçgiıgıh 
B^juSıâm Q&rrii]m&&(§njâ(9jib (Sar J3,pGö>jj (Sıu $ji)8so; y,ûq 

JDGST. Lf-fğlgifT&Û l3/D&lg>& Ç9ji£J5®S>&3i(Ç$3i<&jÛ UfTİ) &JÛuQ$ 

Q<Fx/jg/L-.€8r g)63)«w Qusw^sö8i-.£İ3 «ss/tid ^ sırar ff «# S slL^ş as 
^&ü<s&<& 6*7(63) <ss <g{mLûÇ£\<ssrjDQsr; ^jsui^mu.uj gtf&ûfiisiGû&iSifİGgjth 
&$âsBdssr $€$«$} ıb (tpâfâıu UiüsfâldosnLfûi Gugı'sîlmpm. 9ijQÛ 
urrm *<Lp8soSî &m5sm®flguûı 9 *&!GiJjbGsi(D& &jb$iLitfr&r a^ığlp 

«fTLD^ 3tfTmrL~<5ÜıT6£Jlh &r(nj(mSSl efil €5) JD $£01350 68) uj si®ni—fâ<5W 160 Oiedeop Qfij$ 

u9jrfl&r®ıi>, @«â)6Dnr^şrrOT Qumr&ir(ipp tDJh£û" T67 «râ-^ 

£_6SW/t<95. 

^1 ^5 $sîj rai as t- g> §& nw . ler; (şp#— 40« 14 

öarrt <5T(Lg$ıw &UL&QLCiirG5rj!$sö Qusmmh$k' (ğ>jbe&u&&fl®t) FP<Sfi& 

Qu(smm^e^r çj%s®m dSpÜL} _Qjûq&sıfl<âr <SL'Ga , rir&@LGS>ıutL]th 
^/«/crf?LLiİ> ^mL-.j835dûurr<5Vj!5l<g>ffilâi$sfr a-swTL«f7\s&<g;a/65>£i 

e8ı^rriLS $ sçrşûuLb, uır &&$£$& 4&&tu G^uj^m8stnqssf 

(Sijûûurrm ^ıs^^^dsûâ &rrrûıBu5l<ssf : lmL^GüJ) @jfilûı3u.ği 

GiAjbG&rr&TmûuıLi— ^jırıü^Si^eiTfrâ) ^/tf^^^t)# »pûıü 
#rr&r uırr oy n$û\ ı&e/Hâr Gt&rn&Çği qp(Lğ zumsuzu G&ujjd 

03İ(l^Gld!€ s{6®<3d Gurrmp mrrğ)ü0isı&G<5ir Qu<smmfiefc g^/& 
Qujbjd GlLJsm L3[rtTmflu5lt—ûı Quot ^^(Sî&ld GumıtGuÇ 168., The llhistratid Encyclopaedia of $ex u«sç(l 75- I#0) 
J $a ,, «fi «©jroirç. $#*— Castration Jaâ §J<Sİ><50JB Qf$$ 

(&â&&p&; &rrujüurr<so a-p-ûıSmât glfliumüJfr&GijmsfrGsr: 

BmjDgl- QP$û®& ı$txtr<ssıSl\ı3i-w ©$^u<£6$«3r jfâauı 
ut£Ûuuj.iüir&â a>($ümu, «(/şâ^^p&tfâr, Ottjnrcaflâig'^öb 

&lûû?frmftti4ih Q&fT(Lp&ği& *nrOTÜu(5iadafpgJ* Q&nriht3iLS 

^«/öîfÎL-Lb y,üq $mL-Qu(n?$?; «ş/<si/@©»l~üj t3pûqg}jûq 

<»aiCSu/T<5üGa/ g)®«@ûi. Gld^3/ü)» ^<a/d3L-.i& &(r@rrfT<s®sr 
uorr« 9© OudfreraBL-iJb ^rouuuGafflfarıgLiU sl.l~<s6Iujgûujİ)$Iiu 

@ifQÜi3tLH5Û3i§ff>lM GUSflfr&@l QU(T^. ®$& <3j gtf G$) ®S ®gî<£<S5)<5F 

Qu<ot y,ûQuıü^üJ tSmrmıî Q&ujaJLjQujb(rf?$b t Lûrrppdi 
&G1ÎİG0 ^^1« Gsi/n3/uir®a»sir gjpr/r; ü>«üil©<4jfl>tfr«>ıo». iflfl";§5 
eBi-rruJ 0jbfl)ti> ûjDÜygıÛL} safim ^m&ı (&&*&&$>* &~i—gû 
Q&rr(Lgj5g$û Gurr&sû ^&tu <&($ fiso «8aBrfly668>!r8uJ ^ff-ib 
a/r«fcr86fe0çyıî». ®^^ §>&<$&&& ıSp© fffr@rr[r<mwrrt6 ^0 

L^ûGutp^iüJ ı3jD<® İ5fr^© <&pmum%sttüiLb $âS eBıLı-rr 
®yıh srrub a-ot/MSI— L/«rarjt.#ft p/rtlı-ıi— S^jftb urrjğiâ 
aûGujrjlGisjlğiGûSsû? LûrrasfİL-û GuGm&ssflu-ib urreb g}Uf.Ln3Bssr 

İ70; mıLı-ıB&ıfii u>ffl>j0ty— Atrophy, Gusmr &rrgrxrrmsrm(Tmû q€smtfâ9\ t&mLi— (ipsfo -sırat &ırT&G6U 
^(§ÛLjrr<sfT;^jGu&flL~ıÂ grubu j&$ğnu â-po/a (s^lû tğt&ü^üJrrm mrraû L$rrrmFl&®f)L~Lb um(Lpmjn QiDjî)Q^rrmsfrûQujDjBM' 
3ITLD& &h.rf$&i<s$m <5ymâ&?u$â) ^pmus^Sm ^ff)sB8swg 
jŞiıLı^uHra $g}l®jwg t (g (ilâ>G&nr&&5r*ûr §jomr G&ıhgmi i 
®ıî {ğjeırıh Gumr ı3rffrmFiıâu.ıb Ç3şjn6®u®8srr jğâQû ıS^rmfr 
^$<5$l-.m OaıOgyo g^droLfentu 0frjLİ«f <g)â> f ^ûLBfrıresdi 
&ırg5rrrrmrLûrr&û urr®) <sümfr&fâu$ds&tLiw <şi6toL-&&n) şı; 

0jb{§û u$<sorr&& ^^mumdsrr /şlL© <3i®djbj$iL-ih Gusm 

<£€8TG5)Ln <Siî<SfTîJ& Q&lÜŞgU& 0(T£(ğtULJU(î)&& JQ^ gj^J 

®Jtr0i Gu<sisr @mr<5®LD mmrjâ G&üJ8> <spq^ um0 <£>ig&<sû&i 
st€$ GuımSmrüGurrtârjr) Ggrrppgmgâ srriLiSf. utrâ) {Bı~ğ> 
m^mııiiLfûi <5T§)ıîe3?m u.!fl@S5Vtqm Gu>jnG&nrd?(^$sfar D ^2 
g£l&&®»&uj ı3crrrçstâıâL~Lb {§$ût3L-$g&m ^/«sfo/ (tpBsûâ 
®rrLbu&6k Qu@g§s, urrü} &ij$§ı f ^jgdfo (^LLı^s^â^ıJb 
urrG$mLu^ıu§ı ziî&o/ıb &@jmg$0@îfltu sBBsfîsiî,T(^ih; jg)tf 
ıSçrrressfl Gumr ı3çrrr<swfij®ujû (Burreolsu <srg)/fa$2br yıflfâlsm 
jDğil; aâ5M7£f gp/sîr m<sum&üQua)iıfc (^lLu^ü ı3rrn<s$tâ&<sâL-ih 
$ıLL-u>rr6sr $mûes>iLm&&£m&& &mL($iGl<&tjDgı. sısm 
mLbu3<si) ^/if ^aj^ı)# 8rrrûı3, (^pmu ^BıuojpjSi^ *rrjQ! 
&<kî& 8\gû ^smt^ırrrmB^ısfflu.ib @^üq@^ jğtG&Lûn-SSlıfl 
uurrssr <s&3$n®ı w?m& m<sm , (]$m'mmrf. GuçşıhurrGMih Sim 
G&jjgttSoJâ) j^s5aari-(si)(ffisyfl(55r GBBsn-GSşy&şrrtâr &nr£]mLD'(g&& 
(Lpıb pt-.&eto8>mh &rTcmffBurpıeuQtrQurr& G&rr<5srgyg\mjDgj. 

FFsfoijLifldfr, qQgsrQg^i^îflâk; ujjğlgrraû ı3p$g ^çfâ? 
Glkssst ç§ y)o8 &6iütât G&rrrsim&aısıfleû ftsi) &uxuıh urrâ) 164 ^&®p 

(FFMUf.ıftm) <$}$l&tQir&& &-rrüuşîşs)<sö *g]ğy (LpgKgşçB'^GŞjth 

(jğlt—ib LDrrjî>j§ $L~ûQujhjD®sr®jrr^ rı l ermjr) <g?tuıb a_ssr urrâ) 
g)ttJÖîurr«Giij çri£&>ırw7 6£(/y> QumresdİL^ı£l(^^§ı LDjjbQ(n?çn) 
Qu<mr§®)]%@ G$mü $&&(§& <mrrgr<s$sr$jğljb&rrdiG<sıırr ^sû 
(Süji/ «frtuds^u^^^r 1 72 GB8m€Büu&jb3irrmG®jrr @0mu 

G/srf/âaj Qurr(Lggı ^rpjm&j Loas&gjtoJit&Gfr 1,1 * G®jQ(n?0 
Gumımflm (^0€S>uu3ût $£(§ u<§>$ğimıu(3ujır <$ı<sû<sûğ>ı (y)Q£ 
(gşjbmuGtoüGtLinr &ntuss).&<3&) Guırmgjı çrjb^®& (sB3stTsBBssrS 
& f $ûu&jh<& (ğı®& G(5rrtLJfr$$tdltâr ^ıv^euıâj)ğ)î^ ^«»«sF^dîâ) 
L46&&$SSl($&£ltirrt)QRif'* GûJ(r<rS<g)<&û f74 ermunur surreSlsû 

&jbu GBSsney&Bsrrâ msm(^drmnrıf. gTggflg)/â) <gı®jçjjjmL-\u 
Gaiösomuû urb$HÛ> »p-ÜLSmdsn J§)*-lû Guuufjbgl &(])&& 
@)tfö ğj£l6mıpte&&% sfr & &rrdj m jhuwrr&&<sûrTih gî<süu§i LJjbnSl I7İ3 (i)c-db LorrjbjS #®— - Tranöplant 

I7#; arrıumipuıh— Rejunevation 

2 73 , «^i£î/ss>«w u>(5 £graf/f- — surgeon 

I74. 0ajfrjr<g9<&tf — Voronoff. ■ 

170; Mrrtâdortir &<§?&(§--> Chimpanzee 

J7^ jpıiıS*«»*aS*w)Lp--Scçpticiiaı- orafiasr <&jbmum%m ^âSeBıL® g)6&Q(g)Ç5 O -/saarsrarf?^ @jö 
€3>u«&yr ^Q/sjfÎL-.tî> ^LİL-rrd) ^a/eır/rsö (§tg$m& Qujq (ipış. 

ILjLLfT STfiST ffj/li $ *D,tLljDGdfrLh. GutLüf&ğj! J§L-ÛGujbjD ©/D*»" 

Q i55 nrL-ff /s ^/ omrrfrGubrrm ^dm iL.<smL~rrâ(j§ıb <sr<âra) j$üt$& 

®Sâ<s®& GmjbG&rrmGrrûGunySfârpğ)}: sredi-^ıtb, $<söîi— 
(LpGtor&ÛGû gğj&sdrrjp Ljjçğ&rr&û GuuJifJbgı tSL~ûQjjb{ü 

^5öb (Lpıq.\urrğji m <^&^> t JD^^öö^^ Co^rr^^sraîsyr ££}§!&&£)}& 
$mL~Qu(bjr)$rr&j8 G&fîliUGBGûdsû* ^&&@û u$i<sorr& ^)sSrj3l 

&rr<si> t £g);g<s<s3)«üj G&rr@do$ra€h' ı£& sjfö&rr&Gsu Gm^Gmrrısft 
GfrûGurr))§}Ç6r pm% 

ı3ıfl&G&($â&ûGufj)iSfârjD<s8r<si]rr ^otusûğy Gojfpj (LpGsıjotfliâ) 
&tunrıfl&mûQujr}t£ld5rn)eBoUtr ermır)! /g ^^^^,Ti&.c5fo/)#(I>3i/6tt , ,> 

<stâtârn)!]9brr<s$r &aJrnî G^ujmûGuprom. 6Tflrf?|g)/ua> ı£»frtinrft 
£|)08>aj Qu0ÛDU/rj£)/(Jo (gtğpıjbjD Gumr&<sifî€& §lfrjlı$(fl<ssft6&GjD 
çr(î}âmûGuâ)jD'5®« &&1&JD 03söü3&h @/5^ oarrrr (S ldtssT 

G@<sıf}*ıırrm Gojp^mınLfmL^aj ^jararS* o/orrıîG nurdur 

mmG<su fi «^/tfo/rnug (Lpfâresrit srçLg^aJsu^fii^s&heb^j^ujb^i!} 
prrtâr (§j$ût3LİG!^(!£!$ııjGrtGffltâr. <$Gsr(r)J» ersîûCG!xrrGğğfâı 
eTtâruğü; oplLgûl- (tp^(§ıb <& u it eB& Safla ğjooğü £L6ffsrı~.n 
Sarpa?: LDpGw?&rrpj ş LjGçrrrG^^jGL^Gp-rr^r Gî&njgı t ipe gI*»jo 

ğrnpâ® uûfâ&hL QLi/T0<^63r T7T ^gg^A^affaflârâyıb j§)£T 
SL.mrı^.rrSlfâ'ps}}; gg^aî ®sQrrrtQw!tÛF$çfilzsr uâıRldssrûujbjffl 

@.6B)^)65)öj^ $(§&& ©J ili Lm€$)jt)<squfhrBiD Q&tudsoıi]iJi $£j6$rû 
Qu(!$&5;&> O&'djZ&ûfLjLb 8tfT6MrL~.®]ûs ufLefoudŞg&ûGufpj 
©gSt^sst. tfr<s5#ğp/Lh s <3i<5u t wj$m otu ıpıl* <oT€ûB5üujû> J3lLi— 

jg)<sb Qusssr€s^^F urr<5ûf$ &m?rrt<lmiT®R mdsnû Gurrtârjo ukssstl) 
&SffiG®L-iu Qun m q§mm<sît Q&ft‮m (LpmjrtuSİGû' 1 7 8 slöottl- nrâı 

Sl&aı^â^tb GrefoLL($rr(rQg2<5$fle$r <sB%sfr<sqm%mü (SurrssrGjD 

ffrsyüiK3(rrrQ^OTr«(S5^(a5Ü u$®)nr&û uaJ&tuQi&$û Qü£y 
Sssf/om: <&jl)Q&mGQd (gşpmu&çrt $âmûQuji)p tSrrrr<s$sfl 

®j<fflrT&8ls®ujıqîh urrâ) $L-$m&<5®nJü4& Qurr £}&<&&! s® rru3& 
^mw @jj)66>u&<sıfl<s5r Q&tudsû^ ŞfraşLhu ^ffiiiöbSlçsrjDGsr^ 
i0}6$)$u &(§û®s)U f &(§mç3jtp<3ûm®t> (ŞaJrTGsFIâtgjipGû, QmrrıiiG8>gs 

177. u><&&lL QuT<jj-sfr— Yellow body? 278. G*/?£cs>« 
Ofimpıâ®) — SyntHeticalîyS @ULJ6İ>— 3 &<srr 9 &($ûumrr<söâ £S«rr<s]fr/T^«<5Îr, @£pjg«»^LiCp£Jfl[» (tp;§5«$ 
öjssîoj ST î)u®!$ı&rrâ) GtAjbQ&iTGrr<sfTÛQujD Goicsartg,^ 

®s)£5iurr(®5tl> (ipmpm<sfi 9 J§)/tlL€wi— <& (g>L£>€$ «Keyfi ©fr 1 ^otTö^ld 
uâ)G<aı/p/ $%$&<& ^Siıumeu (SurrfâjD ts<so G&ujjğl&ar ıe§ @«&(Ş0p 15 

OU(^^«SiJû g)«Wff)fill6^ ü68)L-£J£jsl) «T6Î)(5Ürr İ^tt5W £©(}?£_ (10 tlî 

fBmi£$§l <a/0ib fp/t ^jbuı& 0m^â&. uırâu*.ıflujrr (Bunrfârn) 
Qfi0[rrr $8süâ(9)ifluJ r <sp^)SSijD^&î &-u9ıt&®BL-& umsSIdb 
GojjDrpımLDGtu g)<â)^ö; ^<si/o/ttMas<syf?£-~Lb ^ot GT<sfrfpııb 

mrrıLı^rra g>/rgg/ &.hM- <öşrj-®TGq ®j enir £&lıqjf) pay & m ^o%^ 

^jUmTL^fTsû ıSıfliLjLh osmtjvSi^vb ojmıîjBgı <2P$W"<#® 
ıumL~j5ğ}i Q&>ır<5$srGL-. GufrSfssrfflesr. 'm®jn\Lffir' s <srrâsrjn ı^§l 
j%ftû iSrrrrmâ 9$/ £3$/ QLûraI.®«sîaî&yr r e3(B^esrfD^ı. ^asiöü 

JD<5&. fi£0 j^tlffOTl^Û LKtptoJLb 1 * L/01) 0@^5561fr/r«Lİ l$fî\JB§l Ğ^ffi/ 

@Ljb(ips5>fl)tt$â) Qu(25a&<gsu)S3)i-«ı/^)a) srj5<S5 fi$<5u5nr«sr urrGûjSlü 
Qurr0^îl.u(ipîb um® Qug}jQJ^İ€d8sQ. (ğjesisu uırebSaı/i) 
jpfl&usufflısböûır^ (ipsrojî)«6iifİ6b ^mûQu(n)â®iJû®bL~<siJ&tT&û 1* (tp^rrrr rgf8söâ(§ıfluj — Primitive 

£z 9/rgpı «Ltt^/fî—- Amoeba 

3; mto&LLrrrr— Hydra 

4;' Qlo/tl1©— Bud 

5. 0LL6»t-.ri qcy>— Flatworm Quçıj)â&LDe®L-j$& iSjdçş ^®ifb$L~û> G&rr&Qjib (ip§i€s>uyü 

smsoıb Çğjı&ısiGsrLb p®s>ı~Qujbjn tSp® ıfimrtyLb ^m®! ı9fil 
SlGsrjpm. g;<â/;a//rp ®<kmJ5§l r£l&(L£ib, G&tueSlâi 7 {jğjjfrm 
^)/r<OT© s-«S/f?«3î(gşû) &Lb(LpmL-iu ^çmıevsı&foü GuıraşGfr&Ssiî 
uıfİLDrrjSfâ Qsinr<sfT(^Simp€sr; £S)<# Q&aj$) &ı<wjb(£lL-& 
ğ!}€rr<s5>LD $($& aÖ&yrsfl&ar s-srârL-.rr«scg5İ Lfi€$sr®ıh ^fti/ö^L-ÛJ 
uır<soj$iU[r (LpmjDuSeo Qu($&&£mgs& Q&rrfâfr)â Q&dJ@l<ssr 

«Scb urrpQ&iLiG& <$â siı^ûumL- $&tfiâ9lujrr& ^qmtb$§i€İt 
m§ı ertârrpı &(§&<son"Lb t 

&m GîdfojD £J(r^@CSfu<gsLû/TOTr ^u3rrm^mmm^ SLmru-rr&l 
^<zujb0tâG&[r&m3iturr<5ûu*ılısı.6$]ib L/jguj£-i£M<ssfiîr G>&rr<sfrn)i 
@l<5$rjD<5$r 9 L£>«WL/(i£, t&ğ><s®& GufrtstijD ®a> ıSrrrrsşıfi şistti l~ tb 
@d/d9/j®s¥@ <sn®Dâî s_u$jgpj£a5©ü> ^G/rsLiiMi-fcb (B^rrsSr.p 
^sOT^fîsr. ctösH^/o),, Qu(^ıhurr<sorr€Sf ^mmı&®flL~&68ı$g(jğ!Şj& 
&8srr s-.65S7L-/Tcâ@Lb ^srâr, çy)il.<5®L-UJ6ğğ)i&&%orr s-OTt-nri 

8h.ıq-\u ^esmmm ^âfsnm; ^&ı®im& g göt ki s; örfî©) Quâ)Q(r^ft 
aîöff &$$&§# ^a//t« (^555) ı—tu urrsûjjOl ^|p/«#6ff G^ffsy^^ 73 @&5w/5jtf &$(!£& Q«piu&— Conjugation urr®>j$<ıpss>jD {ğımûQu($â&£$®) <§jH!IÛL3ui&&&m usu 
^sfr^LD&sfr esSSsrrSî^^sîsr. Gu^&G^ffâsdr ^ü)s®lû ğ£l!T®s®(& 
i3ıfl®]i9i®îrrmü ıS.fl@gtfâQ%rrsm(Sı Q&&&Güm&sBL~$ &nrıh 
umsöffil ujçşğyâ&Bsfî sumtL-rr &<§&}£$ uSlsmııb @i&&mu>iTG®' 

untsojjSI (LpzvjD ğ}G6FÛQu(nj& & ıh ı3(QÜu&i)<i§(ip<sfr (§i£jb6®& 
<$ljğim /5/rdr eumıf &&}£<§& giG0&&&§>)jb(§tb üD*-** £Q5«w 
^t-tfSr l3jdj$$ tSjD®& <gıâ@Lp$6®$tâL~Lb Qujb(2(f^ıfl<âr 

mrrm g5w<ss®L& (oa/flj/ ^pp^s^ıh <mL~wfâu3(n)ûu&rr j$to 
^ubystâjDtâeû $&s>u.Qurr)}Lh ^j^srûQ^j(^âmıb Lj$ğliJ®ım&u3Gû 
G®jtJ)jurr®mt6rr s-iâıfisâî Q^ır<5SFg^sü0jB(§tb Lfjğlıu 8h.ft&<sûtD 

^İÖ<^ ®a^ ep0 &İJD&& <5T(])lj5gJ&&!TlLL~rrÇ!)Û>. GBj$&6Wll& 

I677"ğjsd0frssr ^mrQu0&@lu3m' opçotb &mtL~n5l'uû Q~jjb 

&<sıf)dû (Lpjs®sr(Lp@<sûT8; aıtrskSusî 11 GrmurrprrrGû Q ı3. 1827 
£§)& &-ji)jr)! GjsrrâSlajfifiluJÛGujbrom. ^üS^jîm, u0Q&trmu 

9. G$Q®iGBrQ&ff)râ — Leeuwenho-ek 
l î . ojrrm Guıf — yon Baer $rrıh grrjb($Gfârıq.&r g)ff2/gttS?©>j5rr<^ §)<a/3#/7*{p <3ü®sım 

*2lj3;iJLiQurbjng}. gjârşşııb @£l&<sfr qp(ig ojpr<söfrfr)! &&H& 

umsûjSi g$<sBrûQu(rijâxıh QujjbO(r$itm<sif}<fa £-L-6t>a&«rf? 

Gu^&urrmrrm gıfojrrip L3rrrT<s®sfl&(şt$<srr ^ı^mrm^ıb Gumt 

a/ıb (LpıL&sH-üJesfiff&vFmımjo Qaj®fiûu®JB§ı&târjD*sr; <§)''» (85 
^'63)01 &js8î)&!9ii ^<âr tr$ f 3&trQ®sr jpmr. usöQajn)} sııflıu ı$[rnr<ssdB 
«syftsb {ğljb& {JSlçrtâsr® ^üSrr m>ı $&m}ûi *^|^>ı_ sıra» ®>w adu*^ 

gEJsför pesr. g)û 65>u ^>/£j ı3rrrr<s^ltı3m st-i—tâm Q<süötâÛLijDj& 
Qunrflâ(§ıh siTGûihsumı/ ^(2<sw ^f^s^mroâ &l£>jb§i G&obsH 

&-u$ır<stirri£ ı$çrrr<s8sR&<sifİL-.(LpLb dHjB&Gmtf &&<$$& (ipıLostL-. 
@€fr®0G®L-tu eBjbğitû urriLJiBj&m&ü Gumsrs^sflûr i9/dûl/$/û I£? 0^6W/j— Toad f «Obstetncal toad'j 

14; ^8to0d/rtl«»i-— Tadpole 

I »3 ^/fliu q/D®srss)L-sı/s3>s— Raıe exceptional type irs Uîrıii&Srsjsb 1 " 6 srtârgy <MLpr5imijQ' !0&itârjD§!. şpr§ Ssı) t3rr(T<s$tfl 

eB&gg&yâdiZsır (Sapırsa &qr ) iJGtouu$$§tiâr Q&g$}&§$6®(]} 
gltârpm. <<ğ}<sujhjj$İL-Lb $j8om%<&)& ^«p/ £$&$ ç&ı&rsrr jg/rso 

1^ 
aassrr 

(y> I— SS) L_ IU gp fîîT) 611 ff ®($J3& eâfbj£6Ş!?ıiâai6rr Qumsr<s®$Gfr ı3n}ûqrQ}ûqû urrmg 16; G&jsğtfû UTiüâ&şiö — Inseminafcion 
17. @(§<sues)& LD/TĞsr — Gazelle 18. ^mûOuoffâaLb 1?3 

Q&uj<io !5mL~ûQugieuss>&ü uı^Lb (uu.ıl-22) &3<sfrâ(&8l6vr 

cB™Lp*&&Qunr<y&Q&tâıurT&QmGB£sı um&Gurr<so şu^ş 
$($â@iA erûıum&mh && /dıâL-râsaBâ ^gı firf ğ8so<ssau 
^îmL^^^rn}^ nâr usa & ojit fi ^r&unrth, gfc&jjutrjpı fi<t 
filSsümtu ^ımL-fr&ğiıh eBj&g^ıâ&âT dtsBpeurrs &*irj3gı 

&-ssrâ(§& Qgr?Jııı&. s8fB&^}â&âr $ıBL-QuMTesrgx&&L 
^jtiî®iSûLb &&ıffb§l Gfedoyıb' <srmum& fi s^eıiTÛ. eBfrğt 
uıujth (ğjL-figleBç&fiği a($Lhmuu3skr mitili ^rrmı^eo glTrr& 

9© ®su 0uBi-iBi&ejB& s© umuttu <gjmL~fi§ı «Bjui. otösA 
guıb,. Ga/p uso 3h.g}i<şştiı g)^ j<^<5 m ^m Q&ûj®ımn)m. 
GÜpğl urrıü£&ü)QarTQ£§ıtb sj& l £@ÜL2m®rc$Lb ^ot g^J| 
lûm ^/6S)<?Q/j.6yrn"â) eBpşı urnÜLû&gglm &($ £j@ig «©ü 
GtouuBçsr <sünü3?m si 0» l-uj a' rrıh; ^mjpı stâsogı @/rw® 
glGifl&m <5ümâG<söQdLj Q&®üJ&jgûQufB®jLh GşıfİL-çürrıb. 
Gınozjtb, {ğ t %mGBmgâ&l®truLh *l£* fgldsomıu sjmL-iLfâ&rrsb 
(BujFTs^â^LfeSlssr &ss>& «©sg.a/^/rd) dtaıre^â ®ıp^ıh 
&($Û6®utLiLb Q/50««(ip^p <5Bf5&^ım.$<srt a($ümutû&r 

Sl&gpiıh @&ott <sB<z®Lps : &rr<sû QumrmflL~Lh qrjbu®tb &_#<* 

mjbğH-jfc eBıflfagı *@râa 2L-jfi)(&&ojgıGu!T&rp G&iufcûû L//fl 
®mjn$l erârjBiLo, ğ)£g8)â> GBfi&ûutnüu>£!B& ®(§ u@Şğl 
&-<s7rG#/râS ®kLpâ&ûQugug!ârf D gı er^r &L h S^rt «©^ 
Smjussnf. ^uSg/ıb, ®m u jb$ &ûsu3>Lorr<m (Stffr&Ssv cyjjj,. 174 ğ)*«)p Ğfi$ 

g^is&sîr Gıurretââ <®Lp<s®âr (&£& v j>*mıu Gmgy&gisi «k^lj 

*(04İ6©ua!Mar *£rûq jSrf^sî? ^eıreBöû &@aıtifigı O «"«*«* 

mumu ®!$rrâ8ı&Q&G0®J&jI)® &&jd &ıfl™ujiLiıb ^ntûâSâr 
p&r: §&&& tS>ff$& e3ğ@^l&&&&<& &rT&®wrrm sartİL-ü 
QLwr©^«&nyıb Qup®ı®ı®ım srm^m Q&n-ti<sûûQugı 

jp/e^&rir^. sr&ffiuû u@£ Qaj0i)3ıu a/tWaffifl®fi* 
#g/* Oıu/r«rf*@tffiS«b uo) ilot» O/peri* eBfr&tû umüiDih 

a®£0 .Cta/afurr® <M(8$m eı<sG*fl>&* Guırdlâ ®y>* 
eBfa§ıü ufrıÜLD&m& g-$(&&®ı§l gp® Ousssrosfî^r il.l~.isİ> 
ffite>&® çrjbfflgl G7<s®m&> Qu®ıbLm&es>u)iutrcp Qu*m$®r 

$jb(§ü ı3t£><§ gy3#«B»aıu u>v&&8soâ &rr<s5sr<so(TLh: 'g)drflp-b 
Slsosf urrLD(şs)(î tf il® «fl©jj<30 mırüdet 2mmuj @}pfldso&®A j)<S5TLlGU{75««Lb 275 &?&<§& gto fg/t^®Gü> İJlû uan gjı&Bso sussa u.(râ@a&jDa* 

&u&rr(t OP^rgl! $trC<&$ti sum? ^iû^rffTi^c^â^impssr. *ft<g)d» 
^S&sr jBrriL&m eurrçLgıhffT^rgjf @tlt-ıo/r<9î<& amr&Qt~û Qup 

fi$sbân), ^»£9«â> ^/«»^ g/TSOT® ^G0<S0§1 &>$&&! fBmL&($f$&(3> git «Afuır» ıî>a» 


«dr Gldsîî G^rra^) $&tfMgi G^mgü &(§üas>uuSi<âr gj© L/psr Qu0ih <$q$<sB& ışıcto!rûLj6töaJ$G8>&â k2 ' s Q&rr<5w(f}<sfr<sfr®sr 

ear/r. g)jsföaı, ®qj)tolJ9}&<sû $ & ıpsu $ €g] ıb (y^â^iuj u/a® 
Lorrasr gımrrÜLiGâıiJ(Lpth &)(§â(j3>&. m(§ûU(Lpgıı<sii&jb(§ıh @£/ 

€&&&$&§)} (LpıLmCL.uJ^im<siS ^ı m isti $$)<<§$ &(T$n"rr<om 
mnrs adısuGiGij &tfG0& çf£<$« <9â@ıb srosıg)! $ ç$m®jeûnrüsş 

19. «0a/ff2f^a)— Fertüisation £0. jâ)$,prâ>— - u&aıh 
(133-84J *i. ıSıfljb&ıfl— disintegrate. &2. ş&v$xrG!r(TBssr m>.g)}Q®j<â?ğ ®(§ûmuıâ<â? 0eiTLb mmrrft (ip^^j ^?/i>@®>ıÎ5 €rdfo 
ri)}Lb, @yj<$B^t fivnb &u>rrû *ğğ$t ^/h/@<söiû zr^njııb 

UMT&(g)fEI8n f & ^imOJ <S7<sSjS116)fraf Gûl^LDfF.S Jp&frSl&t JpGttdGÜfT 

^âîmmoi Goj&LBrfdiGod ^t~d)lg$$€k$i§ıh $mtf$4&rr& t ^m®] 
<pqg ^|<&<sö^ stil© jgı^L-E/«®^@ @# ^ml(§<$0ûı dt^ıh 
$&&$& Q®<$r&l <®ıp6®mr g)/pıj9«»ttJ sjcs>l-çu $#>(&$ Sil 

psfr$ğt Q&mg)j ®jy$iâ®& ıan-Q$rr([$ ^mL~n]Lb ^dû&ffGSil 

Oasrr^^tfcıps®^ <*>ımG ®iüjg&0, ssifâmiMumof sistir apş 

eum^.â^&S^f *mm&ü4w ^fârmınmıu mtLı^^th Qurr(§$$ 

G&ıuât&Bsfrû QutTjrjıjb&Q$tâtgiBib, ^&Qsu s$®®®ı @/,oSd 
^<sbi-~&§I s® ©/$/<£©> g)â*@/£b @mp$^ aır«o$&(S€0<Bıu 

gj Gsv}i G8m etfrfıpfBirGfr ı$rrjl)ujBQj&tl($ı lûotİ ®ıe®[rg5rr$t fiiq.fi 

<9im& m <mı&jn<&6b &<& mrılı^^m^tLiLb ^fljD&SHLiıb ^yo0§! 

ıââ> &<®GjtrjiQ}&&@ tojrrdjûGu gJöbSşü <srmf$ıh ^^rmthâ 
mrr<sû ^(rtrıuâSi (Lptq.Qi&<sîT[T&> ^^SS^iJb. j§)6İ/ajnrj3f <9S®6î/p 
0d> 0&&$& SfiO j$mlm<sffi& Qu<sm &($ûu(LpjjE)j£il(i$ûu 

SI— ifi 1 f 8 §jft&eop®l&0 

16 t£l($â>glGfrjDm. @ı$0%5ûuBâ> &(§ûmu ı^Şi^ırm &.sssn^rrm 
Q&(rmr($&tısfîği, &qşûmuıû®îF ss-GffGm j§)®<*@ 1 * <m%sm$ 

®$§l <Ski<sfrtt$$ $%soıûsb Lj$&rr& &.<smL^rrssr ^jdsssrâ <sfû/«$<sİ> 
&3srrujth /g ^j^^§sQarr^m Qtsumt®wı ®fifar uS^^ &(§&& %mûQu(§â&ibi 2 70 ûm$ğ$ Qm?r<sm($ı Jjüzrsrar® &®$ ^ggp^asOT/ras LDrr#$?©#®6?^ 

®€&OT®r: {§)s5>af a.(5<sı/^^^/£B ^^<ss)£fl£iS^ilî Q&ıru>mm& 

Gsı/fF^^iiû {D,jöOTL-fF«Li lÜGfrj&ğnGi&rTGtiısr® QiDrr&@üi 

n.u3pr^j^ai^i3 ^ç^su^^i^jm ^(^mmuS^lLh «$&rmjDÜ 

€T<sm<s®$âm®u3sû ^$mıfİ0§ı&Q&rr®kr(& <3uır(gfihQutrçLgği — 
(§m£$ği6£jıjb «$!®s>Lûüı$Gti? ^^rmıauSo^ıh Grebcöfr ^j^jâm 

g£«Sr#/ ®/jsrârt-.P"^, (&er$r&rr§>i, mi l. it 8 ğftâıeurrgy u4o8û 
Qu($8ü Gurr<®ıh ^ggp/^ssöfir J§)£r®rar®o/firfr &iT€û£gll$) G&m^âamrâain'mmsusmnrSl ^mG^GlL^rr^ı^ı Gs>ıf$§s 
»'3 ®& ^^m (SurrÛtjD G^rrprty^m^ <snas>L.a6&jD&t. §)$<£ 
GU<sfrir£@ı 08s>mtir (ul-ğ-24) ®îr£.ı^ûQu]B!f)}âtmm, ^.p^ı 
G^rrâfâl &.<smftjBSl Q&nrâr&. ^i^fâmarrr^ flp&ıSuj «©di 
Essrâ *s(gûujjbgı 9 er^gy <wıpm<®mâ' @ <§jjk0'toua4b$rr& 

&(3®lPjn$i Q@m^!iıgı 15 /pfrLİ««& tsumrruta^m f jg)a"d&® 
(surrrrû) mampıâgüLh) opCmı^ *($Û6m.fu94b ftiiı^ırurö 

<s*ü) 26 Qsrrûy,^â Qmmq.ii$&* r i oımâB^romz Gdurû^â 
Qsrrı^uS<âî%pm0^rr^t ®($ @!tu$gisRl„lB($$§i s^mr^ılı^ıb 

^©)<p §w© ( ®^) ıSte 28 <ormüQu{uıîQu@jıb™ §j$fglSsou3^ 
(Lp&fr&ç&e® gL@a/û) Quq$§t g)ow® $iSi&&<sü€B>it gu arıt fiğ 

Gurt<so £L(§®uıhQujDjo &(§ûufiğ}^jârmr erâfio/r^gpâaçgıft 
•fi»' ^/â)(5î)^ (Lpğıiç&â) <ormjQ Q[i$fo(rr?®ıgj 08sûmıu si®&i~~$§i 

gyıh ı$jf\$§ı @Lpjhm@ıâesr ^ı^dsûiummâ^ıb usssFlu3â> ff® 
u($@}târfD®ır. ıBsfi Q^rrL~âm jggsûiââ) çtpssr.p <$j(B)â<!§®<sıflâ) 
(tqmrr&<sıfi®û) £-ftf/7 r Jpr<&«âfr ^fmusBmrjBosr. $}m®3 ^mınû 

qmrrtâ<s6l($$gı G&rrâ), usıâıf, pmıb (lp@<s61ujg®<<m G&msfsrgj 
B&par. m jsfâÛLimiTiâdilçnjfisı g<s®e&<sk 9 <g@jg)â (sifi^aâr^ 
^^iMqam(^0^ıumm^€mL^ıramjQ<ssr 9 sultam [ru5le$(§$gı 

*B5.(ift8sîT $fe-Germical stage.^ 26. pg^piacen a? 
17. d&rrû&gâ Q*ırif -Umbilical cord; *8. g)®r$($A 
^ŞD-Embryo&lo stage? &rrgfsâr 9 mm[fû(3uir^ıh er jg/ubL/.®^ @m&&âr g @s>&&rr& 

g)j/ &ît<sû <3jmi(§mw $mm &.<sfrsft§$« gftptâr diren ğg $)â<®s£r 
g)€»ı— «Sjifii usrrsslÎL- £§)3ff<ğ>@â> ^rSbrcı urr§Hm$<5ti$&<s&dfa z ! 
^{7ş<53îaıü GufrsDCJai &-mm§$* ^$<s$L~îb Q^€^ot<s^t s2 
<g5/r©s5rû Qu^ıSî^rpar. ^^r uırıüibib jg/rnsıS 65>Lfo9& sy/np 

ggjgpÇğluSâ* ^§1 (ip&zsrîeû 3}fâ&Gû $®TLb &-<sîrar$^ gjıji 
Qurr(i£ğ>ı$rnftt sl(vşsîi < &ımı~*tU(Tmısi&â? mrrsm^ Gjsrrc^mtçgı 
Q<stirfD®*« ğşH^^ *9<©@> @|Pİİ«*>^ ıSpâgşıb <aj&&£rüM fi-c& 
@rj& (ips^sbîS^û 33 «^©^S a-t-&o«8c-ü Q u/fi <§snr sar «g^ 

QLin"(Lpj^ G^sîfloiiTs-s csrrsOTso/rds. uj§(S3)<7yaJ,^ eurr[r$$& 
9i9t &Lnrrrt ^jB^fT 3f⮫> fiaropıh ^rr^F(B sm^t® sr®»*- 
iLf Js Qaip&&tjD&l ^ûQatT(Lg^ ^ı§s $LİL2*wrrm Mafiş 

^)ai.sii/Tp Q&rrL~ttfc& fflrrjbu&rraıgı €uırrrih aL/OT>/re8â> (2 

HUT. şıeto[xv3p& - Lungs. 30. ^(ş®iOTfr<£Fgİ£iSiU<a) 

$q<OTjf«dr~Embryologists. 

51 ; (y>^?®p^î^)«-Foetal stagç. ua/s^er© ermL-iym gL<âfm§ı: ^jinmmûi <sp^fu§ı uvt&$$j& 
Os/raftrı*. ®~L~€ûirm mmft$§& <sB($ı§l<âi'jD§ı: (§l$& 0%& ul~$ 
^)â)^9, Q@rru&®£$s5i(n)fi<3$ unrilmih ğrrihtSsj mua3& 0ltis?ûQu($â3i1h Î83 

®\p$®s*& giipnrdlAQatr.«fo(& <a/<arnt$^ âî©S<s3r/D^. SMlfBÛ 
u<ssfi&<g)L- ^jg)$*) 3(i s-swrL-fr@£İî ğçşıb uu^ûuu^ıuftm &j$&fflfi 
ğlâ GatrrsmGu. Gu/r^tİL g)^^ /g/t ©ldjSsid^öS^ urr^mırû 

$<$&& Q«ırif; &ıra$<s& &(§ûmuıâ$) @ğ(t$â<g>ûı 
umuLu3<sfr tiBniûurr&ıh: 

çr&tjD @osfİLJumİL-.tq„®8air 0dssreq &h.ftm* (iptlmu* QP&&t 

Ocm^" 5 gî&îjo U(gşjg) <snmft<sij^rT3i GmGeo <§jj$üt9tlGu&? 
^GomsuiT? g$ûu<§$G>aj &ırmoJULjib G&moJiLjıh fğjSssısrAıgtb 
u®$mrr®üi: g}/&®<â<â5rr^ şmûnfa @<3jg)a/L& SaPttSsSr @®J§ 
ujıh ^«BrCSo^Ot-fr^^ Slır^ru.joA GGO&amujb Sfi&rrfajB 

&&ğ5$®JİhGu!Tâ} l£İ4> Q/5(/ÎJfflf®l£/#(5«'(5îjr2 $($}&& Qs/T£f 

^/ruSteSr <®($$GiürrıİL-fim£ULiLb G&ıfi<âr <g($$(3ıun' ilu.fi 

uâmıh S«so Qunr(§târ&efr £Dj&<£^ &®ımrr s§sr(Ş}(Ş6⣠G<f&go$ 
an.©ıb^ g>mılu.(LpLh ^(fiojû Gurrçrrjârs&fltât jgâ&(Lptb ufö 
mrrpfiim Q&rrâtmû Qugı$8i&pm. @yş$€5>& pmûcsBu. 
ıû(§$§l SMiluCt Qurr<§4frmd3rrû Qu /&&&&&; &$&]ü 
Quırqf>mm%mfi @rrtû®âÎL-ib &ım$j&d3(Şı£l$fcj!)gı. ş&ujr 
Lötr&â ®([$ûmu <surrıpâmmıâg$Lh G&ıü $rrıâtâr gp;§jg)a9 
6®(§ısG£ fLfdMtaıub 86 , n.mrtofû QutT(§<sft ^Boı&fiesijDÛ 
Guprr)] G7&$ûnrâ sl$®]û Qurr($®t&8ârrtLiıh ^â®®^ eutl 
u&ğğiGeoGıu aySfi§s e8(]>ı&lmp)ğ#. $<$ <§ıp$m@ ıSpû 84. u<wfl«@L-ijQ-Bag of.waters 

99. j»^**a*/rif-.Placçüta. 36§ «LOÎ/flmıi-Osygen, 184 ®S€®$û ul~ûs (ul~ğ)—26) <5Bm&<®<sıim@ SL^gaG^nrâS 
»m Omm^vSûe ®ıı$ujrr&& <§($§tâ eytâm aotıl. 

â)6w^@sî) /^^«^ Qafrif.a/ı-.âr £§)Ssw<9î@ud £-püC5£j 
g)(T«frtı.q.; &mıh çpmrjosmrr ^/5/@«oû>; g)$y ©lp^isîd^^^ 57; Q*ırü«$A Q*rr^-Umbîlical cord: ^jmüQu(§âsA 185 ıS/JUru/f. ^ûızurrgp &rmju.&r ^%m&müQutb $($&<§& 

I ı\U/""^"\H/i r 


'^ m^ /r &mL(§l@<iû, ^(rysüjg? ınnr^^^^ (%4®ı@! mrrrr&) B9« sıuh «wüS ^/-Abdomen 186 ğı&GöpĞfB0 

ÖOTTji9^Q«fr^r® Qu!TGum@û uı^th (uL-th~27) *&<strâ<§ 
&&P&, &-PB ö/şrr^g) stjâ^l &n&n V emusrrs <@tirgi 
*3¥<a>®>^ g)^ ^® S^âffi/T^rtf ^i&req ^Ipröuû) Qmrr<srt<sffâ 
sh.tq.aj &(§ûmu eril® <y>jfiâ> u0§ı iSsststlI <mmp $rr<aı& 
Qmrrât<strâ &*u}.üj ^<»ra/d&@ ^m ®*™ft$§l eB(&a&jD£l' 

«K<afî®> <$/$? ^afr umıpm ığBsdmujGaj <&jmL-j3§l âS®©^^^!- 

g?jSj5f ^/«}60J3^p ĞVfr/T>H/ai6Kf5®> &($ÛU&fT<SO @fâûlÛ<oSlQ!)$&$ 

tâ^&gı £>ı®ı 1 (20 um/®*©** @«5>/D^^ gB®S&jd§i: 

jV«Di-iS5l eBıLt-rrearr gğj&Ssûiünr ct^oj/ GT&iMirgj ^p^ 
üSt-üGup^^/D^r Grsfrum&ujıh /g *gy/z5îjlji? Q*/r<sn , sifr 

(Lpâ^aJtnırm <$($ 8ifâ<asrLûtT@Lbî ®m& LDtlif jg/ılb G)«/r6W5T(5 

90 GUfflSST «(TŞUtSörafl ^T^T£J/ GdF/T®)©) (Çiftti »T^f s <§<&&* 

G&rrss>®, üMTihSA «s*«fi, (3u>a> (S/sitüj, g)$LDâ3p/rı& Gunr&p 
Q]jb(S?& Lûrr&sBL-rruj &mL-Liu®ski£imr®. ıSjosBâ G&rrGtrrr 
& m S)© tS<sn®l Q&rrmiL~ m(§ÛGs>u6toUJ SL-emı-uj Qu<sm&Gfr 
&($ûu(Lpjî)to l$jd<&& ğğiLL-rrStâ Gauremı^r^ûuıf; &(§ü 
muu3m ep(§ u@^)oS<â) #(/ş ®]Gfîrir$§l QmrrmriS^(§âm^u5lâ> 
LûjjbQ(r$(!$ ^@^ ^^ «aâi^frsaiLJ «ajjLp£«KLbG»Li(rffl) Gîa/<afftiJi 
u®«5jglAQtfnr«*rıç.(j5A@iijb, Seö G)u6âHra6iı&i-.tb *ü>ffâiS8)a& t40 
G^fr<s8r,pib» &>Qt)iJU(LpmjB qp&â> §l<$o mrrtjtMsusâ^i çrjbu®ıb 
UHUs&Lb* @$so&jbjD&>» e*ıtT$$Gtjnr®[rjD ^ı$ç§(film%sfT Qoxr£m 

®rrSsdiâ®û@<r<sfo <şı$$u>rr& ^(j^â^ib; (ipşiû <ğgj[r<S5ör$ LDrr&rzl 

Qurr($€fr (§($$u3â) u^rsfl, ^J5J &P&ırra>«JO uır$üu&!T<sb 

40. 'tOff£rod^'Mormag sicküfsş* (LpjBâ) &<rtâr@ tntr&tb mm? ^ûufsw® 3 Qp#& çptârgp 
u>ır#&*aB& ^««ufl^ ıgıîû Qur 3 â®tb 9 um ^mreyû 

mmrtm ®g$ fîıtûmumıu ^cjfiâ&MjBrrtâ ^if.A*«ç. fl^r^/f 

*eû& Qtı©A«ıb, 0fr<fr«nreıgr unrjs£fi& B&$8^ ^«>j*©| 

Qusot &($Ü!$mBtLtrr Hj&dsöıurr *r&u*>&$ Qerrp£gı m 
Bârçifft s® ®lmw&m{D iBLİış.jjyıB /*<^© a. & a4tQjDârz 

«rtfrgtfih mc^ısB^uu mea£§ı& G&ıİL~rr<$» 9 ^Srsto gf^tıA 

AârâSâr ^ıq.ûı3Basr (Lpgssr (Lp^<sûtr& 1 8 1 8 -^ti &(rsfr ^®ht 
L~0$&&rr&$ Q@tö&!<ârfl)§ı Lj$}ır&&{ğlft&* r G&?rg2s5rü2<8i 
arfyûeûuaÜdSldşûuğt &}&&]& ^aJo)^ «ssiLiftuiT^ <sppmrö& 

4*. L]$ıtâ *$/fr-X~ıay. 1BB §)$®>pG$/$ 

<°Tt$iihL4m<sıflâi' 0ıp%sü $&($&& strcssF&jib ^tpı^u^ıh. 

tuiTçşib €mrrıf{3LûiTtâ?.%^fa zrmûu($iLb €$($&$ &rrrüuı$ft8imrr<îfo 

ıStâr çrdİ3i&B& $,A«büs^ «ffâfi Ssugigı <g>(§§lm aS&ı 

@«5)jDcu 9S 5^ €İ©^th a.0 3«j/t« 4>l ff $u3 lL(üi sSİL-<sorrth; 

4sş e^ <#<§*(§ «â&siD/r-Glucöse 

43; ggr&rİL~â Q&rrg8ssr-ZOüâsk test 

«5 ©|$^$-Rabbit; &0ü Gea^iaSajn) QurT(!i<kîâ <î8ftjb§J> Sljs^i-^ ^mrGoJrr® 

(LpılmL-iâL-& Q$rrL-®i{&}B^rjDğ)}* Gu^mî ®(w > üıâ<ss$mrfm 

&$&§! ÇğjGg} $®*c'zf!m^u ı£oSsi{$ıh G&rr&%5râ®û uıuefo 

g)65rQ(ss)0 (LpmjBiLjib da>@)il@ şA(§@ğa®ı 08soıjuiı&@f)& 

m®j&ğ$ *&}$&> G^m^ıh &®jSsnü$m fiffy/gs»jrü uıflG&rrğğâ 
($60 Gumr &r§üt3mâ etûrgşûı* &rrmrûQu(n?ıBuı.& 

ggcrerâr® <^â?eüjl ^#(np€i/j[f ®jrrrr$$®8) t§}us (ipm $& ot/tos 

«9J0ÛLJİİS CT.sirues)^ €T<S$jğlâ) &€mL-f$UJ (lp,iq.Sl&J0gl* 

eBıdsurrs ^j$l$ğji Gmtrsmı~ /§ GurreB si^ûu^m^üujbj^ 
iLfıb fâjjSlğtf Q&ıfî$gtf GsiTGffGfr G<sMsm(&Lb» GurrsSI m^üuıb^ 
erdsrutşı <g)LQJ$@s)& öa/OT?(pQi£)«3r^ JŞa$j7* st®3rr$qm<5fî Gusisr 
&@flı~.Lb &ff<€müGuıgnh 6$f&çB& ı&rrmfTiutb. &(§ûu&§$m 
OTâ)a)/r sijfilç3j(SLm<ş$â\ çrpuıL®® mm^9iu3m ^(dj^jm^tb 
"GurrujjJrnüû utpTbze&^fjjrnüû Gun-Guesi^g'** &rr€& 
GurnsSI ®Q$ûuıb er&gu e/^rirgSA^iant. j§)$f Quq$ıb 

» - i ■ — , . — — ™_^_ - _ - . 

46* 0^620 /r&si'-Toads. 

47* GufTöS &($ûuîb-Fa,l$e pregûancy. 19Ö Hj&eojnO&fSl 

Qmrt(igûıı <9t$mtorrm$ G&ır $s$ &($ût9esdlu3târ mıûpmroü 

Qp&m£$iT& ^dmı^^m^, ^jûGumraet ^Bmır^rrB^ 

İfifTiLKTSÜ &UlT®$j$!T& Ö7OT63SÖ B<so &u>ımh fŞÛİlll4b Gld/d 

QmâîmüQu^L& oı%?r wÛLfî2s* &&$&& Gutrdkn) ®l~^@ 

uıtr&mı&Gnr&afLb ^ıpğ,m^Gtn ı9jDâ&rriD& Gurr&ıhGuFrgg 

<9£{/şLfULb }ğj€fTih Qjsâtm®Bu-(y>ıb çrjDU®€kiği!Gm(]}. €r^@/ 
saoL-aı Q^©'5iSaj ^.^dl&sr/? ^(^eu^s^r iB(^mmi^â{§ g)jfe 
/$&D çrp)uu.ı~,ğ>ı. «gjmfî u<smS>&rrtrtTnr@6B<5sf u<8ûQ®âg$ 

&i$ûumwmw: &(§ûu ®rr<sûtb ^ tf^nr jr «sar id/t «gs 280 pml 
«öfrfLTâj? &frj5§itx Lû(r$ıb f spfâruğg <9irreûmrı^â'LDir^Lb)0uf.â 
S&jd&I* ğ£}&&rrwıh ^&>&ǧ <=^<âr tntrğ)iu($teüg!(Lp<5mr®: 
&(&®İ&JD ^rrât(tp$®t m(ij)®ıv3ft&<gjüi j$rr$fr<sumpr 266jBrrsl.8i®r 

*ıS/f«&@ıiî jşnrSsrrâ &$m&Sb$&bfâ , p<mtî .. «€»■£_©■ mrr^^âı^ırûj (ğl<5isrûQu(®â&ib Wl 

ffi©â@ıb çp$ğ$ QiQ§}®j$<sö8sd, &(njûmutâm <süfinr/f#Sa>?o^ 

G^rrLL^ü urrft$§i <&(§&}&!$ ı3tr&®s& <&pu®m prrflm ın(3& 

urrtî&miSörnhsTGJnjgjii g)a/rf«ĞÎr a683r<â@ giGisr&çS) $&• (y}j&ç®6û 
€rûQurrQ£ğjıi v $ig®&üj& Q<&TL~&ı®ajğ$ €7<s&r,p Qu(§ûurr 

QuiT(n)$$âQ&rr<5mr(iî} <sB$®mjn§l. ğttreün—Traiğji optârcgsııgi 

Qu^/tâq<â sılif gp/sfr Qurr.$jb§i®t®rp&. {ğj®Jjb®»JD Sjt^û 
umL~'djrr&3iQ$[rçm(])i iS/x<f©i /snr&yr ^jjyğğiıâL-Gûtrıb &&($ 

Q$PQpıh m3iûQugü qjpu®ıh GşrrQp& ma>rrG&®!Gğ)}â<®ûs 
ufijfiljj Q«sfujjü) s&n" «p/rsyrey <§8ıfl$tirT& eBetrâ @(3«ii^r. İSİ §JGÜ<®fl)®Şj$ 17 

U$$$fT& Qin'!J)Â68)&ll3â H<&$& LÛ€miA&&®t ®Qf)ÜU&>!î<5Ö$ 

Ssı> Qa«ar36iffÎL-u3 <çrjbu($ıSl6isrjr)§j t masumu uSetfitârjgıtb 

s^âfâm^ Grrmtuğji. $rru$ssfİL~ûs GmmG^mû ^j0ulluk§^ 
&rr€$î%, ^thm>i3, ^j^tLj^'U^r<sidrr 9 ıgl3u>rQJBturr Gurrtârp 
QpmÜ3>& m($mLDiüFr®8' &{rg>ğai—târ @trâ&l(6G)G£jLn f &rru3fâr 

fB&8r&Qain'iş.a9â) (iprrtü- toj/öutfgpüb, <3i<sb<so§ı ^j^/tösöt 
(Lptgt&Bm Qds/TSM*(5ssitİL-iTj)/Lb m($âfâm) ^eq &.m?L~rr@l@sr 
flgl* &$<s®@v34l$r sll-«& /5«uıb Guarn Gfsrruj, Q®jm$®î» w§t 
Gmırmib ^Sttuoijöcnfâ) £&<&$&&& |D<25J&J5f ^loi^mı^ıu tâ$0 49$ m<§â®m&$ı— Abortionş @mp<sti(T&Gqûi (ğfcnjâ&sotTLh; ^i^imiûnrs^ıb g)<vg£s$tf/n2L 

Q^ş/TL-./HiglüLj ı3fârq m($üı3çssfl <s#tL£fsö ^ıg)s££ /gı— u>frı— fr^r 
oıjfcmjD tûo^^oj/t &<suG$$ğifâQ&nrGrr6iitTiî ı : J 

«0#S«S>^«y @(53>j3)LO/T^£J !9#"<5F&IJİ) 5 ^ ffT^ffJ» *sutpmı&ûQujr)} 

GLebjDğHI &tru3ifât 2L.L-6& eytâm GiBmGf&mû, /gsösü âsarıİL- 
(Lpmm " a_6wrfJ<^65)£Dttifr«) ^sumğit &-t- öj ueodtssır ısmül 
çg^£&, €»a/tİL-uQ6^ E-ttSfi^ @€5>/z?q/» <gj0@^ G&nrm& t 
ojBirftGmrrosr&Gfr ^mnır^ djtuâıtgj&â) Gurr^rjD^sn ^)j5jÖ^^ 
tf/ryr6wr/â«6& ^«sürrû^ mqjjûı3<s®$mujû Gunr^^^s^jmır 
£§)jîf *«g5Lj ı3ff&toimrr&Qw (y)is^^mjo§^: <§ifi$m&u3& 
çıımtr&Sl f§mfl)&ıQLjj0jS[nT&&(€$)â} @£P/&o»^ <5T$S&rr&QGu$ıfi 
€UJB§1 fiSO^âSr^^f. (gjıp$m&®s>uj& &ırûutrjbjr}i<sii§ı&tr<ssr 
(LpmSıuü ı3rr&BBssnurr@lesFn)§ı. ı3n)â@LbGunr(Lggi &i&Qfr 
€T«»ti [BiTGoesicr ^rrrr^^^ıâ^^ @mjoaj[rjjğ}(!$$$nrâ) @$0 
€8)$68)ujü L36$)y&â& msa&ği Gumıî jBğseâL^Göirm* *<srtİL-frıb 
LDir&&£gl& ı3fDâ<g>m <§ıpJB<s®& Q^rrıltfa> çr(£?ğjl' GTefrrp} 

ıntr&ıh oftâSLıutb <^<sfrrp/; ı3 p&^thGurrçLgğji&m <sr6SiL~Gıu 

G<a?n"©r/rp<ss«fr ^pui— <£<5k,(pdb, «®£jutb <5T€&rr# G&fîl$&0m 
^(75 Gusırâr ,#©sr fflp/g«a)cr<# Q&rrtğiğ&^â GmrrmtmGsumsFC^Lt^ 

jp/fltuırtf# Q#üJ,©£J(g!6iij5Î6i)&u. /&nr(o£_/r0iıl> si^mrDÛGupi 

50. (gffiopüDfr^Li t9£r<sp«ıi"3 — Miscarrîage; 
fil— M İM £JÜ€SJGD 

Q®j$s$ns$.üJ &i$qjû Qurr(ii)âî3iâr @(§^îi3G&)GüJ ^s/Ö 
S®^^JD^* @(n>f£lu9€8(n)fi& GensâGıu Q&dbeû&&h.L-?f& 

Gtijffl£Qj5!rL-.ıiı<§B&rjD&* §&&*&& Q®s<s$Guj$(6$)â) c-L-Oor 

4$&®ıhG@iF<&f ,a9(^j2/"î fi^tf 0g"®!İı®<5tr Q&£İ®®&)ı±L_.<s3r 
<aî®tötr$ *310$3$ a-t-Seff ^@j|,s âS#6»M&ır GmpQmrrm&r 
Gaı«fcr©*2); g)â€öfnaSif a) osüoS^ gi^<s<sfr GfitTt-ftfişı 

#rr&/^£ jBâ«afl€S®^5rQ^5mi.<ÛfiA «©üu^İ6& , (y>i£.«/«ı«>fr 

iSorsS gj$£f jğliısisfî Qfiuf-fi§&w Gurrfiğğ <oî®$§$& Gsrrmnşj. 
Q&ır£fcsfT GoıeârCSlıb 1 ; $£«# ®ifffi$uSm «ss/t/totlû jg)^rgpû> 

&~mn-«®jL~<âr ojrrfi^l <âi®ğb&4û* ®ıa$jBg)j& @£fitlı_®> 

sBı^rr^ğ çtjqu®&&>, &. asara/ Q&&B€ufi& ıSfl)<g5 (3«rr«s>Lö 
@0İ^ g!»su 0®)$^ /g/r/r« Q€ii®ff? &($&&— ğü fi & G@rru3dfr 
*g>ljjSi@jj!)&mrr@ıb. &rrw&ıB^0 fiuf.£&û u(j}âms»!i3 
G®(5İ5gl ®&İ&g®8 : Qu tanığa r&®&<söğ$. {§!$& Gfirrıumsö ?tq.â 
&û GujbjD GpmurTdBaS&t g-fâmp-â&rr&tgiLb 0lB$&w Öcü 2 . c$*W «fiil*- Albumen? ı$F&®j &£&&$» @$mrr oı&ÜLf, &(§üu g)Ssy ztg&jd fâutürt 
«sırır epııh <suıpml@<5isıî» &<$$$$$$ (ip&<$) ^g$ £târaçg£ 

@rrdte g)<p (i&ırâtgı&pği. @so ^uHU/sraaffâ ıS/r^siiS^ı^^sr 
O^/n-^gıiOa/rgp^fib,, ı3ıx&S&& ı3£fom(§ıh ^0(B^rrii $&» S>pjS$eiî Lfıx&& srremûQup^ § ®rr<sû (y>«7â«ö8d> <aff£ 
&£İ «frcsvâ-~j|}£(90rrııSto (tp^o) ^f/ı9<g/öl«€» , /r®ıb3 ^aijö 

wu3jb$& @^£â <sı/<s$, ^nâ^ıB^mm GurrssrjB Btârmıii 
«®A G$(r<ârjgıüi 9 ®trGö<®rriD0iâ<s® , j$ iD(§^^i€um!r ®rrıq. 
^mtf Q^ıu\qm (ipmjDmBsîî ^j<sûtL@luJib ğgjtâr$& $($$giL~târ 

ojfpiih «rc&ffj/ıb, mqşeqjb]D (ipLİ65)L-. m($â(§ıpçEi& ai(j$üJlT&& 

§>â. <s<şi?@L06$âî «0LiU£İi— Tübal Pregnancyş 
05; s(^ümua3^ Q®i<s$Guj «s^şüuıb — Bıtrauteriüe 
pregnancy Î96 ^0fr>Qş0 muıâ &rrıL($ı&Qi>? &j€ffif0ğ3 <3jfljb€*$ıurraıgl <srmu§â @jge»?r<sî Gtmrr&L}, ®\p 
«S^ ^«»«ya® şo*öffö/ ditti $0tQ&tr&ç$ıh $târmi£i ^ıpOu §6S?ÛQîJ(§&&(b 197 tticfr^r (Lpı^ıurTgı; £#r*@ ^£«0 ^lL© effr<nâ«Q9*0(*£i>ö 

t3<sssfjâ@£ &frâı&Qpıst.uj[r& <suu3$^ Q pıra/ıh u>ıuâmQpıh çrfi 

^&QmQujQwmmihGu(T<sû ^ı^âQarr€^rı^(^âi^ıb; Qaı©fiöaj 

SI($&L4&<3û 9 çtfiâsr&tğişm £)&&>« ^<s®9i~/r(ö/râ) /p/r sii^ot© 
Guır&â), &em®®t g)@ıli3£â t ptry. ueö<s$6S!ûu($ı&â) m ^gî UL-ıb-2 9j ; & 8Tr&rrçrGml0dstoâ4û <y>ar@& jjı *@ü«DU(i2<î) 


1 98 $ğlGb®>pG[®j$l &(B§$û Qurrâmm $!&$$ gs>#$şi a§©aınrj?, $lıpjb& @(§ 

§$&(& FFL-İT8İÛ LfŞjtOJ @0^ttJLİ U!TIÜ&&QI& QcSFl£lSÜ/T^. g)£ 

ML~Lb-$0: 


)<9* ^65)IJDjj 


&rrıü &($®](âıîLJUjg&(§ Q$û?m&ır®& @©^) Q®ı@Bûu® 
<&&$>(& CB«siQ(75>0 mırfrçmopıh &.m^$ a Gu^ua-^jth &(§û 

$ışş& (urrttâ®; ul-ûs~29) &m@wmm iJi_<ijB&*rrLLı$.ajiJ£f. 
(uv-ûı-80) &($ûmuu3<s!srsı mtrıâzfa ^/®S^q?Gco ^tlıç.^ 

@>Pj$g2J& &($ûmutâtâr ojrrmıu ®(ş$& ^mu* &$($<&&&; 
g) °a^ 4tm~£gı&Q8tT&ruı.Q5ûufiçs)fy &ıp$m& «rr©8 

&($ûes>umıu ^jmL-£ğiâ G&nrmr^ûıSm *&Q&oıfltu& 
65)^}®»ui Qqj&8Guj «rO^ffl (ip^Mfib; ğH&G&nrmtrgg&Sğrrğ 


$4$ qp4fa<mmı-,ûLi $g5<#—^PIaçenta pıevl^ 18 

*(î§quSiirşş6İ) ujpjSSıu &6& Qmwskmmmm: qpq£ euıeifitâ& 

aapasoy umQ<ssr(])&ı&msûwn<3> İû^^^smîsiL® g^0 L/^crfTösr 
ınrrm ®t-^^îc00/5jy ^öSr&ar ©!i©©S^j^«Q<5siT«ar(5 Q«ü6»fî 
Gm&8sst 9 <otmu&îr&ü ULpriı&nreo lo<k««* 55 /ptbtS mı$&®srıî. 
$®$ö psûso $L.mı®j $Qf)®j&rra ğD&Qenrâ> SmjfilGaJrr «gyâ> 

&®fl€fa &rrçr<smLLfr& jgi&ifiSlesrjDgnr sî&tuğ$ Q&&fi<surr& <&}$ 
ıuâm>LL~63&<kı). £g)<ss>^5 G8®r&@<siJğ}iujbjı5lü ueo Q siren ma 
a«r 56 *h.ff)üQuft)®ıe(t<sır<ssr. ^(ssjeö <sp&rrr)i&h.L~ (Lpjbjâ&ııh *>/fl 
Oinr,gî 6B6fTâ&e8Go85ü,, u&&rreuğji wır$û> Q$m§iujğjiıh &(njû 
muu3<âr @6®&&<şn)&<§& &rr(G$)&çrjbu($iLb fp(§^^LûrresF Q$rrjb 
$prdl(G5)& &q$ümu <9r0/5/gî <s£lıflSŞl<ssrfOğji GT&tryıb, ^#(SB)â> 
&rrssr i$[r&<5uıÂ 0s^SimjD^ı (sr^gfiıb ah.g)i<sıjft 6p($ &rrprrrft. 

86. uıpımGireo w&&dfr — Primîtivc people 
86. G^frdrşisjds—- Tlıeory GugıfâGsrp^ sr&rajıûs ı&jjbQ($($ &rrrr(rıf jfc/pfaı/f. <^@)& 

EJifaj/r&ds «|75Û<sî5)uü56W' ©//ruj eBıfljS§t @p^)üjfr« ^(o£f 
(î 3 P(u ı /6gttSö) <§ıp$m$ GtU!T®sflâ<g}ip6SİGfr oj^flıuns Qeu&fl(Suj 

tSrr&eu ($GU$8ssrü5İGfo & ir gû sim®] <§ıp$m$vSi&t U(fşwûr, 

&m&u3<âr <s?(ş/E/(3j;d> c^^^si)^ &mâm Gurr^surrssr s-t-cb 
08sû op^eSlaj u&aG&un)i ah.gjtmfan'û GHurrfgj&gbgı. ı$rr&QJib 

dPgjfib ifl&Û; Sî^LJ ©DO &■(§(&&£ Q&!TL~r5}§IUjğlG$(§J5gl 

rglfâûGaj *(ip^6û rSî&o* <sT€srûu®ıi». Q^rrı~£a;j5,İ)â) sn«ö 
^mp-LûGstââG&rroj) &L~m®ı €u$ğ>ı Q & irem 14.(1$ âçşti). G$pih &0B Hl&$ûp®IBJ$ 

Qurr(Lgğîi (f)OT$LDfr Q&(T($g>^$â @ L-&ö£# l 5 ı £i£İ> G^tûıuGsumr 
J§)j8;gs sîisi (ips^ ®ju$(T)], ı3<â?g$($ÛLj(Lp@€BüJ ereboarrû urr&jB 

çşuuİL^Gglıb <surrğ}$ğltLfth 01/(750/^5? sâr(p. fflöO0«@ s\ıq-â®ı$-3 

g^d/Q(SH/r0 eueBuS&Glun'ÇLpsııb ^(^ümuıû^t (stiirıü ıB(§§i 
oı/rfi r&ûr&m 6&ıflj$§ıQmrrsfrı^Lb j sfesiL^Sl^jo^!' 

ıSpr^f©i Öai^&ar Q^rrt-/H/SüLi Qsö ujerf Gg>rT$§$â) &>(§ûmzj 
tâeto ısurrmuj ^mL-$ğ®&Q&!r<smu$-($&@ı& &<sâGurrssrj!) 

Qurr(§dr mıp^try §i$§ı (^(§^HLjL^<âr Q®j<stöGuj GiyB&pği. 

QotdlÛLj®ıl> @0$) Qarr<ğj&Lünrs(B<su g)®<*@ıi). sımışım 
tB&$ QueftrgB)ijgıûı9dl&iBitb <&($$ @q @qQsı/ösrü 
uırıüfrsı eu$&rr&) Qp<ssrmnsBL^ûq fB<&&Gurrtârjj) Gaırmrrjoı 

^rr<sm($i uıramrrS di(B&ârjD5i. Stpûucraib Qw<s®$ğiLO 

&(§ûmuıfim&<sısi&3iGİt 8r($rw(®LhQurrçLggı &($ü<smjâ@târ epçttj 

<5G)&muj j3ir&orruâs(Lpıb ^(Lpâ® Q<si]<sff)Guj &<sft<§$®M>jDgi. 
&(§ü®siuijSm &(£$$£$& ^0pso ^(75 Qu/fîo ut#®) 
çurretâm d3ı%.ûı3&t «.^^gdiuöSl- /p/r^r@ iDLJfc@ LÛâ®&ı 57i <$®$rr— Show. %wüQu($âMtb BOS G®u&<k&nâ<s& &r(§mQ çBâiL$ıh &(§ümu @(ş @tİ£^. ajirdssnâûr 
{jW>c- Ǥ& fîff«HwTd £&> ^d'^jı :SS» LiL-tb— «32* ıBrr&M&^dk çp£& UG5ftâ<§L-W muıû<sfa (surru^m difilfağj) Q&rr€mQL- GunrSârpgı. ğ£jâı®jrrg# 
Q&mff)3 €urru$<âr <s>ı&®}(Lptît (SaJ/raff^^LpeS^ ^/«sö^lû e^Öfr <g?yş$®s>@ QsM<sıfl<su(§ıb ^Ssüeump-iLjmm {Lpesrg)l $%sû&<sfîl<3ii> 
®tb Qp$Gû0dğQ ul^şŞksö (uı^m. 31) tiBGfrâ&ûQujbg)iett 
«WJS?« ^-pgüGfBrrâSi &-&râiQmtr6fr&;, Jg^fer* G&ıuâiaıştşb 
&mı~.Qug)i®j&jr)(§ (tp&fi ı3fj&<su&Şğl<sû uSŞ^gı mmS G($pr 
Q£û 9 <$f®££9 $&(L£Üi ıSrT&Qi$Şl<sû ^p wmfl G &!?(&& 

ojL-GmGıijrr sisdeo^ ıSff&oj Geu&<fosr Q@ırL-ıii(jştb (Lp<âr 
mGprnr SL.€®L~.j5gı ^®a/$jsw(5U gHjLjQurr(Lgği ussftdfe^L- /fft 
(Lpogsugııb Q<oi}<sâ(Bujj$ «aS^aı.gnrâ), ^©<gjs? $&Q£Ü> @ıp$ 
em&û L3pr&Guıh 9 C60ffj5j5 ıSİOTaTry^yp' 58 «rssr tkiLpUı&üGlugı 

Gurr®ıgiL-<5fr ıBrr&eti&rrçoopıb /gı$.sg)sfr©j>. 

Qunr(Lggı ı3p&<5ü Ga/^&ar ıB&eqth ^§$mmrr&çqıb «®«»ıa 
«Jnr*o/tl) g)@£@ı2>. &ıp$mfiss»tu Qoı<stöGajjD0Lh Qfttu&® 
u3<â) <sutûjhg)ijB fi*M>xfgsıb, njjesiprıâ[rGûa<stfifâ 59 *2>}iq-u$& 
*rrmûQugtıh €Bfi(r*rQpıb*Q &($û®s>uiLiu.<sfr @£gı $& 
Qsunr(^ aıtâıâ&r Qurr(Lpğiib m^mıSi M®sfrfQea^ g)tf 
Qunr(Lggi «(^ûıSarafl*® <zp£â;ggâ <^%)l&<8ûrrm Çğı<$ûuği 
Gurrmj® gLemrtîâ® <şrjDu(Bııh. ^j^^eû &($ûı3essd (y>â<& 
&jrr<sfr m &(§ûmatâerfl<svgiith p&igm tâiB$&Qan-<5m(Ş\Gff<5rr 
*8%&ûr aırruSst oı$ıijrrm GfurreSlâ^ıpsSisi <§ıp&<n5>& $d/ 5a, *â.o)/r^ ıSâıfârüGugn*— .«Dry labour'g 
60, e3@rrm& — liaphram, ^mûûu^âmib BOA 

SöfrjDösr. g)#6FLû£Uib ojeSl Gm^jtb G<su«üûfr<s5®/Lb &($ımu> 
lurraGfılt Q@rrL~ıî&@lturr&ei]ih ^mrı^rr^ih. SQtp g^joımSl 

a.ffj?ûi_/ g]«a>su«çgşi;@ <|j}^ lJ3 su ıq «faşır uâ&LO £-üıS& 

Gojıresfl surrmuj <3iGstL-.jk&£&Lb s^e^ıâıfâ^ıh Qa<smm}r&c§ 
LL<sorsıanj3&$ Q&Jssm®<sa^ Guit&jd <ptf â-srar /?<#£§ çr;öugiub; 
(§ıp$G&&uSim s-^üj utrmw uûwâ(§L-cfa) *3l(ipâ@<su<ş5(®s)isö 
jâ)j5<3? SL65W/f#â Q&nr<sfofp}B&pgı.QuJir<5itöu3&r çurraSetâfâr&ım 
qi)ip$m&u$&t &8so Q€v<sifîûuLLL~.ğg/ıb. «(/şûlS?^ G#rr$s/ 

G^nrâSSULjih &dsûuB6fr iS&turr&M Gldö) G/ş/rsisîa/u) g)<n>«<a$!İ>. 
&Qğjb§l <a/«5)/r Q«w«ffî «a/^^ıib <§ıp$w&. ^rr(63)asG«u {§)l- tf 
LijDGiDnr €W€ül/l/pCîlû/t &%sûs®iu& &0&m<sıı $($L)I$<3> 
G&rrfâi&ıi). ^m$&&nfâ (Lp$G&rrıf&<5fr 'gEsû ^i(^ıbq 

,9l£6ğ)jGSiL-.uj çtp<5@ # cu/rtû ^<stijbjB®fi\mg)iıb Ümrrmıp SijS 

&-t—Ğû 9 ^j,&<s&& 9 &{TQ)&6rî eresr g£a/Q<a//r<7£ &-jp}ÛLjih 
G<5i/«uarrâs Qû/6^Güj ^(tpaS^ ^rrüûfr«G<aı &jftjtfa0@SfiiirjDar.j 

ıSpaşûb *W& &tTiqL-m Qsrrûy,y^â G&nuj-ÇLpeoıb g^Lİifâ 
GUiTGrarîf 0«@ii>; j§)<&Q*/Ti}. #rraS«$r £gj#« <a«snrıç. ûL/L-sâr 61» ^âP<S5rairr(û-AçD^. «06 «ss©^@£J i3jd<§ &(§ûmu ı£mr(Şıû> Qmâ?<sı?$ #0/srS Sfiluj& 
(gîCHjJsîa/jüb $j$@GfT®] Q®!@BGuj G a rr û. (B Si <âr p &$; PB% ®^ ı3&r®sfi<fa)ü ıSpr&GDaA* 2 srear ojıpmmûOugfim: 

Mir? Sj3B^I«S* ®frA® ^6yct#rr«* menpbğpdH&Siâfpgı 
ı3ır&G®&& t9{D@ &.6&w m(§ûmuıâsftr tŞlfâo ul~&$gö «sf/rıl 
l-ûQ afiyet ®t$} (uL-.ıb~~3B). g)jr /B/rGı-nrjyıİ) S^j? 

^/ig.fiaiüSpp^^dr @0tâa£Q4ir«âr(5) fl8®a/£/rö <sxııâ&j$<s$r 

uffliAirGm&glıjDçşâ &eo($ucrtâg]i &i$.<ssrm!ra<& S^$j?a$(p 
ar $f $âBJÛd2®£iıh «Bujüum(Sq^? e$(§ <<S)ip$m$ Q®nstflüu{$ 

usOmm&ü û$&mm&m: £§}aje9L~4j3& ^ssr^ftîi ®a) 
Q&dj$&8sfttijüi j$ <3jj$$§f Oasmsfröir Gaı«rar®û>..- Q@ms$sr 

&Lprr&j£&ır®$Qij&®ûi (urnîâ&: ut-ih — £5) 64 ; «/râ)s®i2î 

<g$jıu<sûun'<®)Lh. $<!k) <s*jLLL~!Arrm®iLb £-pj§aj/r<gs©/â) gj^üu 

63 j- «ıS^re&B&DiJi ■■■£flcr*«tfi2> ır -Af terbirth- 

65. jg&o a-^iutiî-Head Preseatationg 
MS &!0&ITrr&-ıuA&ıh 1S2 208 @ı&$ojDQpjfil 

uâsytb @K2j$ğjl (Lp@$®&) (Lpa>Lb 9 m& s ^aîsüjf &rr&> ^şmûs 
as«îr ^ifÛLipû dlfapftjEi^sifr 965 mm $uıpı&&ûQug}§$<ssrjf)<mş 

Qu($wurr®st6®wıurrm u&fğıtâiĞ ^jis^û^^û i3&&®ı 08söu9 
QgoQuj $K§jBğ$ ı3tj&M*tr<söw Qi3(§m^^i^pQun'(Lg§ı &€& 
0d&maj uyrrjbj$&Q&rrmt(& &<kö (ip^sSlâi Qose^<sij(§ib 

qj£)«S5rr«s5Ü ı3/o$& &ififi^fi «@®J/r, (aş<a//T» ermrn)i «<j&jsf 
algi g)ıu«>Lf3 Uîrğ$mrrûuiL~<sfa ^jm(ğ@ı^nrm&j€^&T &mû<fâr 

&3 (§2ypj§%s0&(g) a/0/H.ssrrdb ^şmetirryzâmmuBıfo <5jprrr&rLDrr<sst 
ıurrjbpâı&fâ <srji)u($iQjg! gg)tu<sî)L/. ıSp/s^o/ı^sSî' gmâlasfiL- 

QujBQpui-®J$®û%so: â *2i(Lg@ı3<sft8str utrsd (gifdîgjiL 18 ctğ^ujp 

Off^u*— Gön,^2forüJ sz-fryÛLj&fgfjii Q&ujjî)ul-£ Q@nrız.(iiç$ 

<g?^i5®o^5 L3pûu§!&rr<s8r ^jinâ)q. ^ajidurrm pmL-.Qup 

65. giiq.ûıqpû L9p&6uâı&âr-Bı$Qch deliveıies 
6$, ü.üSfliüüî-Oxygea Q®j£$fâts}*m g£® 0ik$$$â(§ wâ<%^ SiFtLÛut~.Gaıtânıı.!U$&8§9i 

Gurr<^^$ ^ıp$m^ GT®flg5rr& ^/a/dr«ıl(ajû ı$fi)âQmpgii! 
glfiuıttf^ 1 ıJcr^sytû ^ggr L©/pjırrG6ff $®iSsûâ(§iM Guuıu sıi0 

jg)â> «^©jsrr ^(5 fljjröfr g$<7i) ®$j sl^hjo^S estir jb0^> Q$mji}f$€& 

&euj$â ffimsrjfrjfflsü 6B(Lg$@j eSıLL-nâ; ®tmrp$B<ğĞ ınrrâLj 
^im®] /f/f ^j(30^§l- ^ü^miDuıtrıf S^emğ)i^iû €B(i§âi&Gqc^G& 

G&rriT &nrmıuiLiLb G&mıuojib §&6mjnj$®®(B&Ml <&ıa»jbj$m[î m 
grrajûi G&ti4Lbj3m<ssR8si)iı3Gû (ğj<$ğt@mnt* gftûQurrQ£& (1961) 

M&01&Û u<so mnpmtmı&tât Çğl($!&@G®* {ğjûQuG&T3&ti& 
$JD$& fi-L-ditâ flsjgjrfiu^r 6£<afî /s*8r@ u®S&jd&; sLSOTfgp/b 

mf^mı^m st^lo^s «».©d) ^©ûGuff$>/££q<& «lLğ?i£ #rör@ 

^/a/ıt«{®5fiS)£-.îo $(fj)iA<sm(Lpıh Qu($ûiUfT6$ıûi ^-.josBmıfa^â 
<&&GmGoj pcaL~QuJ>ıpiQi($&&jD#. 0l&'&)& ®-*m&*. <ar<ss>*- 

G«tffDrf2J<w>u> gjoüu^l^aa). Glûj^lû, uyı&®aw&$& Glusfâı BU) $ı&®fiQ&0 

^fîSu) Gtf^sî? jl£-&o ıstâ<stâ2sûiâ<5& &&£&& Q*fr«arif ©ji 

Qu0p*rra. &&&**# iSjD** «-*** tı®«w^^O« 0ttJ ^ frıû 
»uttu jfa>L-0£l »*ûı3p**ı£fi&® $>- at <stm uS m it . ^rfiT. 

i5ira>fl*ş#«öT fifl&ıraı&âr: g)A«»jDttJ «^«Sâ «*"££ 

Qujb®}®tm§ı« g>-jD€B<>st&r stğStjd mrrrrmc &$$&&& uifü 
Q*eî)GStoıu<g @©iûOTLb Q*ı£fjsfQ*'/r©İ!*ü GupGçnprf^eff 
/F/fi*LiQu5J/ıb gar* cdröinEiaA ffrrjg), *ü>iuiî>, ®OTii) 

mtresr §>ff^t-QiQ5«s@ L$#a/dıQiûâ><î§<u G@rrjbjD(ip€S)L-tiJ §2® 

®y>&*>& ^Ö5>LDJ5J5l €fltİL-fT^> <g>/TüJ ®prWÛl3lTtF®j£®(b(§ 

2L.enmrr(&>M(fr?Gfr* Gıoj^tb, ®m&n<80&&ûQu<sm&Gmrr /js&eö 
sL.tm®{ 2Lmru$â>2sû; rs&eo ^G®fD&<sıfİGb <sü9iûu§nB<^ıdso. 

GB®prr$wrr® ^<^L-iu«rfa2arr^ü> ^estâSSm fosa it . gğjGSHSu 
ıurr®jib ı3p&6iî&$<sû uns/@Qffinr<srr©ii) ^«îd^^^sİp m<sfrfi& 

Qu(/5ix>ujT6i>/ib '««üıSfffftiıb» çı&u§ı ofiiujD GmnrLbuırâ §l*FÛQu@&mıb 2İİ 

cr/TLDâ) çşLpjBmjgmujû GujhBG® 1 - <&&w®!ğ?l ®jy3 {ğl&SsoüJir? 

srreomfrmü urr©ujıl® &]($$€& jn m ırz âİJS^rr^ıh tSp&eti 
Gsu^dssF^ljjSI^^L^^ Q@ıfluj(rijb6i)t$ıj&6B&& <sp(nj 6utj$(5®ujGujrr 

%56r®siujğ} <&rrâ]&(LpL^!urr$ı m^^ıh Qusma^â@ ^ojıtsBsır 

LDÇŞ&ğilGMif&iiSff S«üg$<şş Lûtuâ& LD(§0§j^SsifTm Q«fr(p&£î)g&r a) 

<suıf eB^ÜLiSij^iâiBsû, «msuri" &.l~ sj>/«<3> Q$tft®ıh 9oso Q^nr0 
@pr&ı&8sfT u}tL.(Şıüu(j}J&$iGurrGçrujfâ?jğ t ii/r^a/ Gm&>ds®muî 

pnrâff <ğ)ipf$m@ Q®j®fl<suıx g)tu@)/Lb. 

g)«»«i &rru3<ssr &-L-6ûGiîy$liüLJrr&& <&(§$tâ& ucreBâ 1 Q#majqıh 

G&IÜ *$j@%5tiS& &(Tr5l&(LpiSj.lUITğil LBlfl&ğtfLb GunT@imrD§l. &ITUJ 

&<siî &eımfâ&&iTğii K 3\m&&3jBg)i& fâlL-â@l€kp6W. ^mtoJ&SsfT 

u/r® Qu(75Lb£jfTL-irSGS(5®65rpj5i/ unuâ<9i ld($ faciam mç^ü 
mutam <3r0/â@tû ^mrmuy&s>ujiLjih Guıfitu ^nmG&ââurr$â&fâ 
jomr: <2Ij&(<5$}Gû @lp^65)^ ıSpfcgl /g(ğ>Jî" G&ksiSûulLl^^iÛİ 
&LLQL-esr& Sr^mBâi mıs^.esimrr^G^mi\j^uj &(§ûmu &qjjm 
mrrgı Q&rr&r Gı&rrmQe>i€8trf)j muGurrm $/ ^mıfâ^türra 212 ^â}<20fflQ&j$ 

Q&ırılıq.& &(§®füS[î&& &rrüjâ(gjû GujxrTU$<s®@ eSfateBâ* 
«>fr£Î)î Çjft&^&şnûı u>(75<g^ûi/?«sisfr w(§$§ı®<k!ü umm 

g)63fî f ^©^cg aU}.&$$ğl<50 L$F&<3Ü&fği<3Û G^/flL-«5İ«3n.|J.flJ 

erçıgğjiG<MGsr™ §oîrûQu(!$âm!h &Î& 19 §ı&fD§l. &(njümu, ı3p&oıü u@Jg>, <§ıpj&Gsı$ ^€s><su çıptâr 
j&eb çrG^gi/Lb s^^o) G&rr&mfgı çrjbuLLu.tr& ıSrrfGMÂ 

«g/ıh <şjjhu®ıh &lpwû ı3ır&QiSi*n& ıvem® eB&râ<§Gaı&; 
a^Lîfiou® SflBirflrnrp; iSp&oııb çr<s&$fTm$fTm gımıniü 

dip*®* Geu&dssr Q$rTL~mi® ^«»CıeffliL,""^ <şr jbtnLL-rr$> 
@y)j&ĞW^ o^L/iStlt- G&!j£jji>l® Gl€ueâ<sıı$gl «$©Sâr,s)£n 
^üuıs^aS^rjSlâ &Qi)û<sau $&($&& srç^miSi efl/flajrnuDSü â)iı-(* 
<g}<£ Offtü&rreû dip*<saıh &ırcû&rrtı>&Lbrr§l $iruJâ<§tb G*ıüâ 
@ıi) ucötâ&LûrrGsr Q&rr $$$ eqmetit (ST^lj©©^^^. «(tşl/u 

û-t-€Î)^«0j56»iJ5Ü urr&airreıjrrğji ^&CmL~ Q&tütyıb ^)öw"> 
Qu<ss&mett &[tlûû i3(r**ijb&jb® &-&enrc®<sto fomft ; G$<ss><su 
ujrresr #£§ıûQurr($6(t&m &($ûu mtr<sö&fği<sd sieSAsû 

Q}&mwujfl)n)iâ @Lpfamşesım Gosmıntrsâ §Gıp &&®r Qpq. 
ıurr& 0Ssûtâ^]&<srrm. «(jşüu strr<sû£!<ğl(5b mrt^mıhuıpûı 
ı&meq& pâteo mxıLL-&™&& Qmrr(B&@û. ULpıb §)&«ü/r# 
mn-Gû£Şı&> 'LMgısrrmiffi Rüknümü 9 tr^p ^«ı/rf(3<aj<5 
L~rr<ssRâes>&û um&u(B£&<son'&* $& &<Bti<x>u£ &m& $14 ^^<söjdQ00 

Şığ>& 3uGfrmrrQmjD®®ıî> GP^5«8r (Lp&,çûır& (ipûuği «uttjjgjö® 

ojtugjtû Qu®m&6fîl®sr $qi}ÛG®umiüuGuiT$fcjr$ L$&@jLb eueQ 
mu>ujrr& $8ıfİ$§! &($&(§ su $@&Ssû« ^&G<au , @lp/5<s$^ ıBft)âm 
*>-&$& ®ıtum&$ ^nr«ârcfo9LİL-. Glumstseb u<so(§â^ g)^s 

®(§û®stu Q<&ırL-&&J&06®Qi)0$$ (&<&?($&& &(n)(Ei&rrğ# a/jg/ 
ojjhğ)! GojSsö Q&mj§! ı3rr&®3$G®&â stnso^tTiB^ıh G&iûuj 

mut® G&rrÇŞ&ğtğ gL.p&!r<®$ğ$L^târ G^ıupoıİL- &(§ûmu 
®<5û usmB Gf$rr$$<£û Qetrfr$glQuırtLi $&($&$ 
®($m®$Bi¥lıu& &rrLD$& d&ıijğji £§)*_,£ gri UGmçmGOrrıb! 
Q&rrL-â®J&$çfiİ(§jhG<£ <sti®srmı&tâ<sfr0â Q<yuj/&u(5£Jb «gsçnjLf 

ub($fa§imdsttû uuj<stou($@ğjii®ıâ k . ğ$prmsrL.rrGUğ$ çümmıurrm 
UG0d?<ssr£m& 0aıit&§iûu&jÎH§& &Q$üı3<mflmajâ fâeo 
i£i(i$$ğjlxGfrrr& sapmış meuûutî. <3\<z®ıx mmfl G@rrwrreugı 
Ş&t($&£ ^jiiSiâ m&frÜL] j£rw£l tâ$&§ıâQ$rT<smt^.ajiLb 

ıSg&Sks uwafj&$efc SarrsîTfrp* ı3fT&®ııh SrrLDwrr<su&jb<g)û 
ıSrr&m unr&&$<sû çrjbu®tb Gmtrmrnrgy&^ıb <&rr&ç$sr&ırr& 

&(TF l ÜGs>uu3mr ojrnü SS$ğ3 QmnrQûu^}â> @£lL-â@& Q&tü 
<£nr€$ıw, Gtums^â @ıp%sû$ &jb/&tL]fâim &m&&®r &<strıî$ğg 6 7* ^®&QuG$jLbLiâ *ıl(5»-Pe!v!s LD/r«5 6S)aıg>§ıû urr§ı&nâ<g)\h Qurrrgjüq ^j(^ûQu^jıbqâ 
<9î£İlŞ.fp/6ö>l~üJgj, â)/&#* «ssıli^^^sîr ( ^S3)^P t 56&, $0rıiıq«6fr ,. 
@0@«â @>LpQ)«<s^ (Lp&eütum upeBâGaırsm® &(§û€®uâ(& 
^j^ltfâSi «şr^UL-rr^sıifTffsı U(§şff8mrGurT<& &rrfâ@l s-$®| 
BârjD&t: ^®ûQuj^ü)l/<s;<s5l1® *J*8r jg)®ûQuj)/Lbq, 68 

u<§§frmmrr g$}W <^â®ûQujbp ^m^tjB (sürrmuJiLiG&L-iu 
«95lL.63>l~ Gu/rö8rjîî p/f &./ryLifjfr@ti>. @Lpj&m@u$<*fr &&û 

ol- (osi/ {ğjujjnGmaıâGb ğjQûQuQ^LBLiâ <sıl® ^i&ggtjd 
eumâdssiiLfss)L^aj^mı3(i§sB^rjD§!* sı&tâjD <sufTit/CT>£-îü g)®ü 
GlU6$}ÜL{& «95Lİiç.^wa/«8)L-flü QL/6sar«<sfr GTĞffl^msi; s® 
eqvnrr&®efc(Bmn' . (gj/^Stu eurrûS&sriLjmL-iu ^QûGu^jihqâ 
«Lİif %ari Gaıreâsrı^. Gumr&efr ıSjr^öiı^J&îâ) iüh&a Q&rr$ 
$preya8s!T t symL-£l<ârjD6Sin'* £§)®Lf9£J j2/ıbL/<â;«ffiLİ® g)tu^«»« 
turr^ ^târr$& GffiiiJjDm&ajırsgjLD @ffj/Sa9t— «s s».®tf>. ®£# 
ojıutğlâ) gmıl.L-(Lpm6n s-smo] g)â)öü/rdİ£İi— rrâ> rflâQ«ıl^0 73 
crsârspLû öjûgrruj <&rbULL®ü Gu<sm<s$tâûr g)®ûQo^tiq^ 
sil® LÛaojih @g)}£§t& G&rrmr® ®£®©/.^frâ) 8/tloû ıS/r* 

g)®ijQus^/LûL/«sfe *ılq.a»r 4ia&jDeMrufa>t-ujgı, @p 
©<u (Sürmem ı^uj§j 9 Gprrıuırâ) fârpi&§lû (jJurrsBra^ SfyögSf 

68$ LSfâr g)®L/Qojj2/ıbL/-Ilium. 

€9. usa» g)®üG)uj)/ıbL|-îschIum. 

70. (ipssr ^©ûGueg/iij^-Pubis^ 

71. JŞ/fistit-Sacnım. 

72. £_6& aı/râ) (<S^5) <srj^/fi)L/-Coccyx. *26 ^oae&flQ00 <sr<s$ii>a> &($®]iûftâ Sistir nymıf: glicrtân-.rrcuği <summ& &i—iq. 
ojjj <M€®8iiâ<fosr& Q®rr<55srL-mııî&6fr ^tu$<s®gi®]L$uJiTmü ı3p& 

^p65>oı (^«»jd ®!t$(3®J&{îm Qu©ıborrj)/iû <5£p£ti»£C8>ıu 

<st®«« (tpı#.âil<s5F£3<p; ^fT^rsrraı^ mmmıâ%s®& Q®ft<smt-+ 

süfTLb; <s&9 Qu§fitr& g)®^^ıroî i%^&jh> S^LOLo/rg) 

g$lQûQugtfwqâ «ti® si&^p wrrıâdssntı®SiL-.u}&rrm ^mûGudğmmâ $îf ®ı<3<3 g)&$D. ©sı) Gutm&^â® Gıurî<sı£â@Lp8sd& &jjbj§ Glutisar&fşnjâçgjLk, ^mLu^aıû), &fiâ&<sh) Gurrfârjr) G^rrıfieSleb 
FF®uıl.(])6trGtF Ques&xfşn>âr§ûi Gajfr<s$&<§Lp%5û& & ı fbj$tLjfâr<5fr 

IğifâGurrg! &Grtıî$gı Q&trC$ıûu$â> r§)ı_«K@i<# Qs>ıl)§ı @jû 
Qu<smm3m& &p-LDLorrasr ı3rr&<sü &$$)<&} ıh ^«frarnr «s®® sarplar. 
®$râflDşuSİL.ıJı SsiTflinrjjgtı: @ljjımj>rrasr ı3rr&®j&$jb(&â 
@Lp^i«5)j5tt/ü> 0£0 c95fT0*s5srt£)/rd5 {jğKto&s&rrıb. Qu(njLbunr6$jıh 
<§&$&>& ^2rt)Szj£>/r«Q/tb ^«yssrıib GLDGO!Tm®]ib sL&feır 6p($ 
j§Ssûu3eû$nrGsr &(i$û&siuıâ<sû grisBuS ($&<§& 6î€&uç®$ gjjd 
G&mGw &}0J5ğ$ Gsrr<omısf.(^âQ(f^uü. ğ£j$@ f§%so ul~ $ 

«w^T &2sûiU[Tj$<s6}<svr £§)$<$ $&û «$a» ««^üliiİj* <otmrr$ı aıifliftsû 

fi «O &IAUJİÂ <9}Lp$GS)& <9i(^Û(5^Uu3â) G®Jg}l S^İÛJTdSO/d) 

«iT653rûQuffj/a/^sw(5. ^^ (Sojeü/Tdsea/u) ^<fswi1j ÇsLpnr&Gijıh 
&&$&>& &($ügs>uu51<so &i5i8lu3($jB&rrâ>(uL-iÂ-89) t3ş-&sü$ 
$& (tp$eSl<sû Q<su<sfiûu(Sı<suği ^ffiesrusrrts ®l($â<§ıb. ®<?o§t 
'$b&m A.j5iuıb v sTsar euLpiEi&ûGlLjgjLb. gğjLbuirrğğlıfî <§ıpj&m$ 
{ğj(3ÛUfi[b(5& mrrrrmnh tjptârnyıb &h.jr)(ifiisf.ujrr^; ®ıb(ipmn) 
(ûâ> (Lf>&66l<sb ^mlü, arrû&eîr, SLL-â) t cosad*, <kss)l-S 
w/ra» <£ g&o crfâgu ^guÛLimGrfopssipGuj Q$uetlûu®a&jD&r m 
®&Qpm>pıâeû ıSrrvosıb GrûQurr(Lp§ıGus &&uirrm&nra (Lpuj. 

g$i®üQu S uLbLiâ «il® 910^ <§£i®u3(r$$$rr&ıûı (ipşû 
ı3iT&to]&$<5û <^&m sl^üuü ı9pr&Qjıb S/r£J>u>/r9 fâ®®âtjD§ıı 

GeuGifiûufâglfâfDGsr. GeuefiûyjB&gıâ tzırpg)} «fla* cr^flfl %mûQu($A&w 219 glûı9&r &(§L}<s®uu3$$ı<sfr<srr uesRjgn- (ipâ®, surnü Qj$tun'& 
SLmrL-rrâSl ^pû<s^utqsh GBBm^B^^ e8($i§l<ssrjD§l' ®6ö 

&LDUJLÛ &(Lg£5ğ}l<SU€®rr l3ff&<3tf& «rafl^/TaS çtj&ljlL©^ ,s£&0 

OJFTtü <gi(Lg@@LDrrc£â <®Lp$mg,u3m' &(Lp&§SifâıBğ}l «»©s/© 

6$(pâî)ö?&r,ffi)ji?* (ğlg)}&sL£>rr<5isr «üü.İJ^öb &(Lg#!ğlGeû ğfjâ(§û 
gs>ujû Ljfğlıfâ s$!Î(Lpeöih G&rrtğı&® g)©ûQuj)/ıîjqâ 
mrrûuırjhjü eSL-GOirıhz, iSçt&oj ajjfiGm gj®DLp&gı& <j§Lp$m&uS<âr GLnrrojrrmujû 
tSif^^ı GLDGpıâ® GuSsîr&gı Q<M<sfâGıu §jQg$§ı «r(5^ö9(p 
ıq-Q5$&m$>(uL-.w-36)(y)&<»5l£> *L.$ıuwrr(Qib urrmıh <§ıp$m$ 
7*8 «ft*/^ tfiT4W*Musirgnıental delivery ~ ™ mıh 221 

0Qjrr&0 Q&iLJüJrre®ts$.â> @rnbâ<§ü$ G&uuâ<§Lb ı£lzGqıb s\uw 
«j^s»^ s38sîrsBâ(^ih t 2L.L-G<m 10(75 ,$jjf<sı//Mr gL^aSsroaJ 
prri— GoıdsıCBıb. &rru>$ıb Q&tu&rr<sû ub^^^çüfr Qj$ğjiih 
uuJGĞI&Gorrğ}} GurTiueBQiü> (^guâ^rrmû u(S^^}âQ&rrmr 

&(§m}®ı Sıffıqth ®ç§ûmu $Atl- Grsprıh Q&mjQ§ııh ı£&®jih 
G&rr?t$§& &.mG<sfr %$/S<5? ^©©ott/djs*. &ç$û&>uuS& &m* 
*sqrp:$ğ$Gurra3fâr <5ri1®<s;«.i— /ö*/T£ <g®j©Gıurrılı-.ıJb «sj^ 
u&(B& &mLjûı GffiLfûi w§&ğiçB®Güfr» ^jâıeumsiü ı9[r& 
q]$€8>& 0&ıp&& ĞD® £O0^^f«Wii?^r j»ârar-(jQ/«Bar®Lb. 9($auf 
«(^LrJesafliî® tûiuâasıL GsurtŞûurrıî; wjpQ(rf?®®iâ ı3y 

Gmtrmnteiurrir. ıBptg) ^j<ssrQ(^)(§ sırdsûtuıh Gojeââ 

^esaıb, <suu9£)} 9 QfB<®&> m&&3f 9 ı3pç§ şdso ere&rpı @PiS 
m$u3târ urr&mmdm qp<s®jdGiu Q®j<siBûu($ı&!Jğlû ıSçr&eujj&as>& 

<st®&&G<so «âttoıflıııâr 9 sı&e®®! Qj>as>jD <sr&rn# oiıpm&ü 

@û Ouujıf <p&uCı^ &$)(§& LHsoeB&LLrrm &os>$sim oiiip/sı® 
Gârper. g-»sSlıiJ6n) #<5Yi)rr 75 er&rueütt &rrı&âr oıoSfijjSâr 
<sü$Goj 9$£Q&(Bâa>ûQujbp ı3drBsnQujm£)jLb 9 si&i$b)& *.*• jST'tffl'** ^^ - JuliöS Caesaı <suîfi(stS <sü(§Sltârjn§ı; ®. (yy. 7İ5-<§)<sî> ^QrrnrLD(Tqıfl p&ıfîâ) 
çrjl)u(])JB&ûuil.i~. & ti ı^^^^ruış. ^p(§ Qu<mr <&tât &(j$lju 

m&muj gğjLhopmpuış. ı3fî\$Q$($ıâi3> Qoss^(Siwz i3jb®rreo£ 

mıtpâıÇBİesr. İÜ^^^İSJ^ 'Sotoıflât Q&âGi$^* ! enâr/p GuiLfif 
G&rT&j$tâ(fr)âm (3«a/<s53r®Lû çrmugı !HjqQ(^q^ &m& 
SL.emmLûUÜ®) ^0@û Gufuıf <rrüQurr(Lp§ı \urrtxrrso er&jb 

Qurr(Lp^ £Tj5,g5 jsrrıLıs^ei> uJrrrrnsû smsıurrmûuLLL^^i gtgstjd 

ljjd ib^&§#®ı j§8söüjmı&Gffl<si) ^ıfâr(r$L- jğlaifiâSıurrs Geujb0 
it/L-^ Qld0Q srrGtr&rûGujb nry su^Simp^, (§Lp$mgs j<§)®ü 
Gus^ıhLjâ sil.is.ssr ®ııj$(BaJ Ggu afi ojit (yn^mrr^ı «stsS? p ^O^ 

(ip^psars^i— ûl/ j5(ğj<* «(/ŞLf65>£Ja5(s8r euıreısnu (Lp(Lgsvğjjûi çtptç. 
ıfi(n)$@rr@yıh ^rrs^io.ü/ıb G^sroiLftt/ü* &(rûunrji)g)jGU!T6sr 

mır, &^üı3(ss^lâ(^ iLtuâmih Gmrr®jB& iSfâfij m(j^^^<süâ' 
G&rrü^ifissf&ıp oiuSjbjS&ıBsı ^j®üQu^jılqâ «s&ıLifcfr 
OP&rurr&LB çumpr ^p ^/âgşeuıi) QyS@gj, sq^ûmu&s)üuu^Lh 
&iSLj(g)tJ} ^meBjhi^â Qi$&g! 9 uesflâ (9>u.&m& slqs>l-&§i 

iD(75<£jjjsîj/7's;6$6OT' jy&ısr Caaiffiny®^; G&ujğp (Lpu[ m LJu&jb<§ 
g)($4* 9«j«*r®A? £!)<«*£» s^Sali ^j®ûGu0fi!ibqâ <sr^m otcht^ 9l0ğH €Bm&(gjG®sm. BfjrtB^rrm i3ij&sü$§$çû 
<3LU-I&&g®&û uıumu(^0§lû ı3prffiQJ@e®@ $l- &gjııh 
(LpmpGtu <4j,iLj&û ıBcr&MLb çrâsrugı gğjil>(Lp€®pu3<sb 

Gluıuıî. Forceps <sî<s^jd ^râffil^^^nrâ) JDsü^^ot GluorTigl 

Qu/r©<snr; @ğ>&& *@«fl İ)d5 Qurn>ıb 9#£ff£rfiâr£fatifr 
<sıs>mÛL3ıq.ujfr<5û ggjSoimâ&û QufbjD®s>w Guırtffrjpı Gspujujû 
GHjjBjryefreırğy. &fhmfr<8ö&Çğı£û lû(§^§isü jğlBoûiiJiii&GifİGb utussr 
u($Lb &($6® ®tpjb*B&u3& «g&ö ptâr(§ GurrçşjBğltAtrjrp a.ör 
a}dsn<sqeftm @£rsw® &&lLmi-(g$®> <gj>a*&? ÜI® I J®&®> &nrıüâ 

g)/j€OTTL-fraı^ $%süu3^Qurr(Lggij8rrm g)$r mmıurrmû 
GıunyBmjDgı* <§Lp$6®&u3<s$r aj&ü /şsfr^ifsi SıfijDmıS uesflâ 

#(£5)â> @Lp/6«ö>^ ı$jDâi&& &rru)&ıb çrpULLL-nrâ) LO($$gı<sıırir 
&<ât g)â «0€^65)üjû utumu(B^suif; s^û&nuuSesr sumu 

g£0 «öü/t^®qc5)t-tu evpGOnrgû ^(gjii*. ®^^ar<« «arar© 

76. ^ıı/<£U ıj£r#ffl/(i3— lnstrumeııta] delivery; 
773 o°ournîQ<îF£j«n>-~ Forceps. 
741; Q#ıîiuft^«§r— r haoabeîlenı £24 ^ji>9ûjoQpjjSl 

&rrft. j§)a/0ss>L-ttJ ınâ&Giî çp#£ ıSÛL-îr. gp&rruj ıSıİL.îr otöStjd 

2600- ^ıb (UfTOTr® (§)^/ m<omı~(§îüüQujjbj§(§â®Q®ı^®ıh 
OT<sfr$? £§K®&sûQutr$SiGBrfQ§ji. 8.ı3. İ60®<s®qi)$§$ 1726 
eumrr (B&ıhu$t<südifrx€fa Çğjâmc&GBıâA uıu^r ijûsmjbojit&Ggu 

arruemriLfrm eunreo^^Gl^âf rnı gfiilçg mmjB$ğî$Q&rr<ssısn-.nrâ'q 
*&im&!(§$gB LO0^j/QJ/T 90su0«&<g o oumrQ&üerî) <30©S 

Qunr(§m ^p'LLış.&G^rremiSı düğmeğim ğ$r5i@i<sorrJBğj! mj^ğg 
G*tfj&&rr&. <3}<suıf qp(Lp dÜsıı gr &m &ıqw <9h.(r$$î <5jtBrrıb0<sBLİ 
ı^^rtmâ Q&rrâ>&)ûQLjjgıBejrjDğjit G&ıhutT<s5İ6$r $dmqpm(n 

Gıutr Qu*gı®jrr$ Q<w<stâ®ısjB§l S. ıS H26-<Qib lünmr® 

«Slûöurnrıl* ermp wQf)&§ı<stifr 6£0<s>jrr ğ£j&&(n ) 68İGs>uj& 
m&turr<sıssr($ 90 (tipmü i3f&®j$g®& Q®jji)jSlujmt-.$ Q&tü 

^2arsı/0«@iâ Q®j<sfi\u$L-L-trft; çBmâBHLimff&&rrâı 
i773-^dî turrem® srıliöiinrıl aFrrûGiûısk eT&ruırrr ^)««©aS 
«Diuû uıumu(§ış§ım (Lp®s>$) 9 ^ı@& uıudb&fâ (LpşeSlıueııjD 

l2jd<® §)&(Lp<s®p n.GûQ®ıw@Lh urr<s®tu$ı. ^^t/gs r&rrG L-.rr gı ıh 
^u$rr&&mrâmiT6tir &ırıÜLûrr($ıb G&uj&fştştb ğftâ &(n)d$u3 ssjâ) 
ğ£ljDÛL$e®(rF)&§} &fTûunrji)pûQug)i@l<fârjr)$5râ': j uıpmımıreo^ 
@d) 90 Qu5w &($®]tâıî&(§!E}3irrâ> $Iüj®)l3&0& @0 Sıtaâ) 
çr/DuıİL-irsü şmLjıb GsPü^sh wâüum&$ gsBp- Gsutgı eu^Gıu 
@ö)2sd. GTsmsmjbp OuGssr&efr Q@nrpg}!Gı&(riü®&Trr€$iLb 
atoiaffiDjDjD <»ffi/r^rr^^frj)/4b umıüfrgmft. $dî<ssı jsrrmıfl&û 
Gtutâff&eır ugû(§&(§& %r£öû ıJ/7-«gp(Si/Lû <5jjî)ut^^jıh l9ij&qj 2„g)}LjL}3i8sfT LûLİif sşjGınıuesrnSl <g\<3tim§ı (Lpqg ^ı^Ssûiı^ıb 
Qjma%mQw<5ü<sûrcwı£l&Gqıh u(T$âfâ<ssrn)ğii. &Q$ü€®uü3târgürr(ü 9 

;$jb&nrtâmiürr3i # ^ l_ Q u/ryu©» sı/ 3 üj. ^jsapjS^F &qjjâ&Qpth 
uq£ğn jî r s/<9Sjj>/ı2» ıB& eB mrr<5iirrm $m^Quır$fâm joesr . ^$8 
tâ(B$â$ gtlL® MrrcriBl &&&<&<& ğğjGmaj $ıb umtfiuj 0dsöâ^0 

LUjdûlj tMtjŞltâssr ^«»^ e-£-(3'S5r &(§mım (tpı^ıunr &$dsû sjjbuû, 
u,rrâi &ı nimeti (ipe® p &&ı&m& GtAjbG&rrfâGtrûGugjı&lssrjDğp. 

ı3pr&68&& Gusssr s-l-CBöbt <sr(i£$§l a.Lİ<9î/r<2>a/^ &wg$, 

(y)^@ eu<sSI&&rrâ> ^®«urf &-@<sûliL]i-«tât LDgüussıb tğijşüıBü 
u®t&§ımQ&rrmmG>rrtb. manıiı &$&&$>, &rpj$ft «ss^jS <»<©»> 

eresfŞLDrr Q&rr®£§ıâ @ı_âı &£&wrrmı3p(§ *($$& SLLİmtrp 
eornb. /gfrsaraî/rûijs/, g£$&rr&s§ı j&rrLİ&Gfr ^jempâ(^m(ffSfrQuj 

8l6&jDmtr. ULpm&tTGO&ğjiû Guems&r t3cr&&&& ®sı> ldösbö 

fi<sBm prrıfitutt si& (Lpmpmıu (3u>$Q«/rs3ar(5) u<so&8$ $&&& 
fih-JJI 6rüQo/T(if>^ o/Tâ) »tr&S&pgl *r&u&ujbj&* ®$m «^P 

Qurörfaj urrıÛLDÛ *ıxâ>&&jD§l- ^B*(B^* P^'f® 51 ®™® 
Sl&eogi ^rrmmrr^m p*&e*™F $u$~&m&° {gHû® urr Q£& 

$H$&li urrıütD(y>W0!rıuöurr<s0rr3ia)Frff)jLh» Q&ıreodoıL!r&eto$4i 
UL-tb — 37. 1 Q&rrmı<s®&tâ<&r <j$<3 Q-sulL®£ (*&(rjbjD&$®>) 7$, Q®(r®mLLpîh<~*" Colostrum &fi®üt9jD@ fB^^âGsn-t^ QeueSlûutLi^gıib Q*ntimx*& 
utt@ö &tFâ®mpm. urreb &pûı3 uu.&&& (uL~ü>~3 7)®ml. 

$JDÛ o@©ttSo) &„mm®srı$>($ Gamr L^ÛGuıü^Lb *!rsojb&& 
&m&g$ i mıp!uâı&i€fr (£}$@â&fr6û®ı ir ili saflar ^mL-G<u$!r<sm® 
OaırriımiB&m ^mpa Gmmsff &/tç.dİd) er(Lgılıdîl «Lçgöjbrg} 

QPQ£ tumır*® GTtügıBfâfDmt. ^jûGufr(Lp^ 0tr <sBr utr m sh 

^>l$&Lûcr& $}($&<$& ®r m gı &(§$!£<& @<sugı. (Lp&rgı $Bw&€it 
uı_^@â) «nriİL-ûGiJi&^/sîrffifirsBr. (tp&Gû $Bsûiâ&> urrâo 

umâa <3rrrÛL9&<&m@lGs>L-.Giiu &&£$ <$j0 zmrr && Qsrr(Lpüq 

fj&pm® G&rrmf&s>&&<sifl®sr Q&rr?bfQw Guıfi&rra s-6öw^j; 

§l@& ®GBjDjk& ^Qfr(5a/ u/r®) <*/t«@lû 5 &®<squ5lir&& Gusmr 
mfiL~Lh ®rtDrr& gîlL® ^tbeog! <$târugi mrr&mj&fâ utr<& &?& 
Sl&jOgt q^jb$®rm<®ıpGB<3i<®£ ^muûuaGsû %)£# 
suasarsy ?r<®r& $LL L-.wrt8i (Lpi^sq &rrmrûGujngtf6fe€ir§ı:, 

&1TÜJÛUİ7İĞ LMLL^gÇjLh U0@Lh <§l£6Q&®fîmL~GlU @L-& 

Q&rr0@rr<5i]&6f? Gurr&rjDm®] G@rr<s®g$süG@ £D®>$a>» g)<& &2B (ğl&eojD Qş0 

iArr$eQL-.iTUJ ffio? Gusm&GiflL-tb d$mrr<surr&6ijLb ©cü/Al-üi 
$rnb$wrr&Gqıb çrjbuL-combı ^Lp^^â(^ü un&> Q«/r(p<ss 

ubir$d3iL-rrtü G&rttâfjDsonrıb. $&&&!& ^®sr ^gr<smL-rr®j§ı 
ı&rr£g>$€6)(§îj)g)j u^)Q<55TLİL-,nr«iijj/ M>rr<g>g)$ğl ı i)(9j6ft çrüGurr 
(igğl Gw<ssm(j)iiB(Tiâ$Ş}i[jb @nru3i-.tb LBn-^^Bı^rruj çr#)Lj($nJb} 

$£.$§! Lûrr&tei &$$Jb§fû Ljâ &&&$$& ^ı^ıÛLjih Gutgâaıh 
06O$y@l6sr[r)gl Gurrs^ih! 20 

6£<ston)lâ<§ (Blûjduiİl^ (3jips®&®fl<fâr ı3ft)ümuûup0^ &«o $>*irjBiffi® ©lûjbuiİL. @ıp«Sla5OTr : 9(5 ıS/j^cı/^^ 
Qurr(LpğV <spfârg$â<g) Gld/öuİİl- (§ıptâi&Gfr Q«ı/af?LfL/®öii^ 

<gji£J$m&ssfr t3jD$&&rr&& Q&ıu$ Qeu®fi<su$§tar<sırgı. u>(rj)$ 

6i>nr/r»t9î«r anr<smûQu^ıQ^jom; $rrjbu£Q&(ig (Su(§â^ 

««îr S«»ı-^^6flrs](r6ar, ^aı/fa^Âr çy>a/(7$«ö>L-tti @Lpû9sC»önr 
gL.uS($crrr® oırrifi$&Gsr. 1934-®I&> smL-rroSeû <&($€»(§&(§ 

g£<3fT &LÛUJ&§İâi> l3jDJb& Çjpsfrfr» QU6OT ^LPfiödS®]!), 1943- 

J§)a) Q«s«fr *g>ıQLûiflâ&iT<ss)<3uâ &rrıf$& ıS(»cr&6lâ> pırıl ıq.& 
Qcj©râr«(S5ti)», iPü-3* <g?<3>«£) /$nrxlı$.â $<v$si/0İ® @<*£T 

^üjLStfiç-û ı3jDÛuGS>&& «rrswS)Ö(7yıb. ,^/if £«££$ CS^nrOTr 
^pLb u& ı3fDi3&&dt<sö ^/y/fafiD/rsör @® serafl^ Q,g/rı_/rqû> 
g)(Y5ÛLi^rr«^ Q^/flg)ssrp^. «a ^«»pü ıSpsö<*@ $/f 
^ıLmı^ûi3(D€& dl&(Lpû>, 88x88â@, si&&tr<sü§ı &LLl~$ %m %&<®pQı$& 88x88x883®, &&#*&!& fi il t*. £ $ıİ£- 681,47$ 9$ 

^prtnû&9lüJiTGfr!Î&®fr & mr â isi £.($$&$& m it . ı£l<s sm^eumtrm 
u^sonrıâcrm iSpr&mtiifçfiâ) €$($L$ıj&<su$$â> *g$gı '3y>$^fi 

C«ypu®Sl^ff)^ ^târgaüs &®}®tö$$ğ& (®f$&^ e® <s*j£ berten e*r^; ^ıtârbiflâKtT($<s!) Qqı4tfaruJitxşffl$ ÇT€İfru&Q£il l $GsrûQu($â&ıh İ$t safî. 6tq)sö/t /5fr(pj5S»rtt/ı.beflt- {ğjtfGfyıurrsB sg/ûs sıajıfeütrg$ 
ue-Lb—59; 90 (yJtla)L-aiâ) *.jbufi&ajrr€r ®jrr& 
g)jrtl«»ı-* @Le65««îT ıS/DÛa^ gjsBar® *B şuura 0sıp İS2 ®j<sî)eOn)QjBffil 

^^ S)® <§\pGâ&ışi])ih £j<suıîm<stfl<ixr3>-L~&MGfiâ) ajrr&rr®ı@ı ep(§ 
U(§gğ!u9$) (QP&@ 4 Q&rrmcL 9 ı&rrfty, qtuti> Qfi&es>üJm<su}®Lİ 
iSL&QajTGfâr®!Ğ} ûpûu^emCB. &<stfl$$<5&ajrT8>û ı3püum<sü 

os5>®i««swr ffujfrıfîî^oglırıl^»L-.aifiîr 8T eT^^/ıb «ı/Lp/^«t!ıGΣJiTîr©^S>» 
joar: ğHiojeurrız)! ı3pâ(^ıh g)frıl«9i-*A g>Gfr urrG&m£ 

Qmrrıq.tâeB($fb§$ &rr<zsr @0^) urriLifağj Q^rresstu^(^â(§Lb7 jg)£ 

<§!P$S®&&<Sft «0«SC») QJ<Sfrft<SU6&@Û UL-&$6b (UL-&-39) 

&rr€SBrûQug)!ibz ğfie®®]0i&fitfir s-t— n)3h.gjs«^ıh &-6rrû ugsbtlj 
«®ıb sn.L_ g^ÖjaS^ujrraGtfü Ji)(î5<9?®">. İÜ*®*" $(115 s® 
@ö-!İOT)i_ıuîir8 2 ^r^y Mipmimû Gunyûn 

§şs)}&&mrrm £-Qj)ûGujngjJ <su<mrtî$ğja ğğprtârCSı <&jLp$G5><&&<5rrrr& 

£)<£ Q@®flQ] Gujry&î g)sî/<surr^j? ^ç7ş<aı/T@(i> ^LpaSasîr 9G0» 
<s(n)ûmuu3$) ^mSı^^jtb g^me* &<$$£<§ gğjrcir® #<nıfl ^<g« 
«*fr aıremûGlufryıb. ğfimoj <35Gitâ& $G&ıurTm # (75 «öc® (75^57 80; &rr&ırrrmr ®pCmL-&& — Normal twins. 
8 İz eıutrıûdo g)iTLİ.«5)t-«<sîr—- Siamese twins. 
Ş2.€$($ m® fğiırıLm-vıt— îdemical twi»$î $JH&rüQtJ®â®ih İSİ 
ut^ıb 


234 §<sb<sopQfBj$ umrqm^ıh Qw^ULL.ıç.;rç<*<gj£l>. £§)#>&/ s Saf §l;S s t!5 H^ 
G@ît$?j$ ^g-ıLm turnon m^ûmutû&Ğ ®($âı&ıb (ğcfcömajû 
â)£TLİ€B)L-.^ çsşy&çElaisfr aç§ümuu3â) J§)0<& 
®3. {§)($ «0 jŞirCaPL^ıy/f— Fraternaî twmş «(§Û€©uuSsb §lırsla)L-as ^siaaOsk r9^üffi#; gjjrıi 
€S>t-« (^Lp^Bm^f &(§ümuıââ) ueodDI&L&rra g)7ş#<gş£& $?fâ> 

(Lpûu$G&LL($ı ı$rr&®jâi%®?l<âr ^frıLmı^sst §)fr«Rfof(5i& asıp €»iSi/^ji/AQ-fi/rOT-i-. j§8sûiâ& gğKjnâ -satır ıh 
0Ssou3â> $!(!!)& xeorrtb ermjryıbi jşır $)&&(§ ^sâruj* ı3r&aımı ise j)«&eo jd Q$0 tojib Lbfi>Q(n?(fâr & *$!&&* &(Lg&m$$ &(LpeBtuuuı. &Ssdgs>uj& 
fâıprr&eyıb *$ı > &m$m& Gu><süfrssQ/Lİ> 6G>€u£ğii&Q&n"6SBrL~ 


SL.&0J 

9(5 ÇğjmûQu(§â&ûı âSf 

dlrr&€a&&$eû ^crem®^ @p«s/r««ss «©tfaDUttSa) u®£§l& 
mmâ* 

«âft—«gs ön/Şii)^ Qutr&ıçurT& ^),jiİ€îol-^ @ıp §$&>&&& srrmg^ 

&rr&rr[rmrLDrrm$ &<s$ajnraiü ıSps^ıh (jgLpjsea&tsdsff 
mıh <*T<sfi&rrsi pa>L-Qujb& €B$S&jd& GrmL-,u$@2i& g}<$ 

ı3fl)â£l&rjDa*. g)jy u>jrw <3ü$uJ(r& gj^sı^ıi) ^«fr^to *t^li 

SlGsrjDSsr. GT®&§ıâ&rrL-t~JT& t > <sp(3 Gusmr &./D©/ (tpmjntâ 
eSİGûGûrt& çLpmg) ^L-eu fimden <&($®}[r §3m ^(^sup-ırm 
ın6m$&rr<xr. <@ç$®]fiL-ib g)0rıl«HuiJi iSotSot^^û), ldjö 
Q(2?@aı/flı-ı2> çLp&gıdieff far &(§&&» gl^Oo^aiiflı-tb ig/röfr® 

&rrfbu&$i[rmr® t3m^srrsi3sfTÛ QujbQjD® £&*&<; $&&& 
Qoeir€33fîL-iİJ <s>ı<s6)U>p$ @Lp0&>&û Gujbfûltâr eurnıb ^su© %3$ @j&&pQpjtfl 

6£<75<s*//f ı$<ssr €p(§<öUrrrTss §)cr<saw© GumrSotssr iLGssr$®rrtâr. 
&(&£$>£<§ fğlrTLL®s)L~â ©tpefl^OLb, m jnG(nı? ($£$&(§ 

öT<sösruji(5^rL|) qşıpG8xLL@£ ^m^ıurrm Ç£lQ$$&rr<ssr; gj)<a/<s3r 
ıSmckrü(&ufh0®s && $rrL-($û qrxır<smâ @C5^s06S)/jıt/t2) 

eBmajiJLimFL^rrâ^ıh uss®q &.&forgğ Gresrug^ Q ı ss]^sıı^r©s^ , 

flJJSf. tB^TL/ SUUS^ &h>0Ssff$ $5<sBlX* (ipÛU&m$$ğğ GillJUJjğl 

urr€$jûs @jjlL«sîl-<& @tp<sB&sfr ^^mLLirsü ı3 jn&fâm ro<ssr 
erfârfipiLb, ^^^jîh G&mLjGO ^fT^mdsn^BL^ <a/t-.L/so $rr($ı 

§SgrıLss)L.« ©^«âaBsrflsir ^^üsîöu «^nlil^sb; £§)sfoQ(sa)(yş 

*&lg)}$u$(B&&> (UiLfiu/rasf; m(^ûu^nr(sû^§f€sr L9ssr u^ır^m 

s-t-cü^^^ &rnıj<3û®<stt €Miâjb0£&ı£§l Q<3€sruı—<sorrıh; Jg)^ 
@)ö) 6£63rflj/<5<3> (SiûjöljlLl- î§)<sır(g@sî)dî6& <sııu3jî>j$66l(§&m 
ö«a/s3sr(pu) ffieSroc»^ si&^ı^ı^ Qj>ış.^l<ssrjD§!» Q&nr&%sısru3<s8r 
Çipeoıh ^)fr<S5ar© @l$ıuiuG&fi& ^^ümuıqih gıj$tij<soiTLh; ıp/fl 

ı~.$jjğl6û /$Lâ?ı~^5jg),!f)<aş 140 6şc— OT6ijas<sîr dî&'Lpîh ld0 &§3<sti ît 

StârjDğl. Lf§ıt&&$ıî®<sfiesr (tpısüus/r-aso/u) £§)#&»• <#p^)aSL- 

<g*>P/5 urr£a) <&] g)l $11$ i-. (Lpıq.tLfj>rT Gitârg)} eâsst68uS(n)$ 

&(tüji &rr&rrrx®s® mmmm usûeB&tJDmsâ akjSigjpgpııb ilqjj& 
^<süQpmpLiuı^. (ğiğtfzrrjryiM ıurrQ^rr(^ (LpsmptLitb &<smL-jjül 
mü QufQg>&vr&$ G$ff}uueB&>B3t> ll Gumf@sBu.(Lpmt<sff ^®gt© f$mL-Qu r igy Gii($&i€8r pm . &<$ûiJ&rrGoJ&]<ğ}m qp&& çıpmğ^ 

<s@a83rar GLû/i)ÖLirrdfedsnr«sü unâ&§t «syûojjf <^,(^> <^®>«>^ 
Qu(o"öV(ğOT) sırnaş G&rrĞöçû {LpL$.wÇğı4ûdsû; çLpm(r$>sMj$ı mrtgtifr 
$:İ)@ü ıBmmfr&rrm LjjnudljBijy&rûLf&m G^s$©//r« 
^eı&LB^ssrpm; ÇğjLiGarroggi&frm ^&<§Lp$m&u3m ufrsB?jsst 

^{sşo) ^vğööüjs/ Qusınr(gsB) «T<sâr,p &ı ay İği tâ® ıh ^jdjdgû &$m$ 

&<s$®> ^Ssm sussa L—irâçşıb €B0^ m)i s&mıh Guçmdsm 
u&$ğlıu{r@lmpGsr. Gumnsstâı—tb gLmiL-rr&Lb (tptİ6»L- 

^<sm ^tfeSliLfih GusmastâBsıs' &-<smL-rrğ(&jih eBrB&gşştfGtji-m 
G«sF/f jS^rra) Gumr @LpsBiLiıb ı3jD&fâmjD®5t. <$(§ &rr€û&jgl& 
<&'ipb*to$ ^<şm) t&l&GûğU Gusmtms) <$r<&tum& £>lg)}§$tâ®& 
$mmtn qpıLss>L-tâ<s&t-~<Şm *m€S>ub$sş ^L-j5^^r «nw#y 

uâ&?LpGh(SfT (gşfbmuıââtr (LpıLass t^.^^]âsm Guem (^ıp^B 
aBsrrü i3jdli3&@w ermnyib ®Qjj§!imrr. <$;$&& G&rr&ım® 
$wn$ CTss?ujsf Gun£ıüı2â&û GujbgıdİLLL-gi: &®uâa 
@pff5)L?^üJ ^fjbpûG'tfljD Qumr&<stfİL-.Lb ^^ ®l£«8 ujıbcît) 84 <sr&rjB ı3rr&Gii u*(§&§l<5üft ®™<swâ]tufât si(gım®3 SiOiâ 
Q»&3i<fcrT [$L~&$üjQurr(LgQ@€ö<sOiTib (gşjbesHJ&Bstr /5<srâr<gî 

(§Lp$GSi$a3fâr unrgHâ@Lb ıutrQ&rr(§ G&trcıfyLh g)«)^0 

uSmurreBdssr #}ffji$ıfi î— as 0h.tq.1u ıunQ&rr(§ muguıh gğl&tfcd 
ermum&ujib stj$@&> Clai6sar(Ş)^>- (LpıLetoL-tLjıh rijffidsggy/dı 

(LpmjD&SsiTÖ utâfQm(j)i r 5i &(t<sûuûît& ^ırrrıu$ğy <sy(§®<s8rn)<âsr[t m 
»mrrft 150 ıurr<sm(j}&LL<<§ (LpGsr&srtî CQ$6Slm§mtrti\L S5 <sr<ârjo 

ujbjj$ıu 262 &(§§î(o&rrefTâi8sfT B6 eptârgı Jj^Lİcf <sp<siı 

Gl&rrGff&n&muj 0§i6R^ır, rBrreffmı^.eBsd <s$&j&jLb <&<sugjn 
srsârp GiiüthüıSâmü Qujbg)}<s8LLa.gı. &mır(î {ğl(§Uği 
(u/r<OT(5<9&il<g> (Lpmmıf &rrrr 0^ouSl^jsfr€fr smSIGJlut^sît 87 
«^ot £Ljj)ujB§&âi(g)$ §idsm Q&tû£l<stirfD&fT&®l&> sîlE&o 0Sğo 
tÛGgı&rstr om® Qurr(rjj<5fT Qusm s-jjbu &$&<§& gickm Q&ıü 

Gaımr(B>(2<sünr($&(§ @&wqS6ö>l£<# <»«$©<# &$(£! Qpmm$nrm 
ö^/rif 0Jib mu&nnu(&mıl®& &m>ır&S5û GıurraSm i^y^eSieb 
uüJ&tu(})&& C0ûisrâr(ŞLb <sr&tt$ıb f Qu<sm <ğiy)G8<smuj /^nr© 
Gsuarıf eûrrâuj~a ^uSeoâ me®,j&8soü Uü4€&u($ı&& G<suGwr(ŞiLb 
€T<ssrmjih &urrtftm Q&ıügnrıî. g)$r aje®p>u3 sjj/lo <3iâQ&rrGTa»& 
u3&i) SL.mrmuûü3(^ûu0Us &-gti$ Q&tûtuûQujD<sSl<s&8so. 

84. «®tL/f?ıLg> ö9â>«flttJih€yü«Whitridge Wliliams. 

85. ıLGp-eSlm <3aw ıf ıl-DrelincourL 

86. «0^G<ffi/rdr-Hypothesis. 
87 9 ®m® Ooflr^sir-Medium- SL.€toL£â§ifâjQm&; ^oitf^âı ı3sTrr<sssBa><siflb~tb g^^sopuSâ) 

QuGsfrGs£8stsr st-<smL-rr&@th ^gjjpr««&rra/üb $®fö$&etâ(üir&ü 

Q&vupmm (ipmptiS&i Gusmmfli-Lb urtiı &&&& postta J|)ı2> 
(Lf>es)jB &rr&fğtıuüut-& c9n.îf[UjSn"« ®ıq& $$&&&, «sy^a 
wrr®£lı~* {ğiasrj&$jt)(§ fpmt-.qpmp>& Q&rr®ıwrr&gıı 
u>nr$af?ı*. â)«»'^^iö@û QurT($0&â3h.ısı.uJ $$(§ Q£€®JD ğü^r 

<%mea üJrrGüjbmjoınıb &.&Q<gş)($ <%&(rıu G<ajtfrar©iî>; ^/O^^ Û-u ®w^£$lâ<§ \0m®ı&§ğâ a(!$ûurrm@ &tr$$ $rr& ®(§&&mL-&@ ^^IT^Î ^<B^^ ^^<S)®> 
G®G)mi(§&mâ}€0, w®tö&ifai$î <sjfâum&â mt^^ıu; •— gırürg Qün-@ıl^ır Siaısb — ■ 4 @(Bu)u« aaLcsnjuır© &wâ{§ Geu ssru.it ıh s»T^p &(§§$m&?r@) €î&&$&msma"mt 
afLLı^ğJjgtâ) ®(§&^fiiiurrü u($öı-£pıh m($$$iflâ<g)ib U(§eu(ipm 

LM(§<SliGlB «ah.® U{gM&* ^&^* §jÛU(F§€Ü$m& &~m$& 

O^mrommf Qu>jbQ&tTâr&tûQa &&&&**. ^mmı *^®för 

m(§&$mL- Qp€QjD&âP, *3fltfj9«9üâ «©J^^t». (ipmp%&f' ,! 
Gf^jB ^(§@jm& (tpmjBsm st-mimm* ;§3s^/p sib^^û (tpmjB 

&$&&&&£$& ^£i€q 08®ııS^ı>âtmr §$$# SL.uSfiaj& (LpmjB 
u$j$u Q&tij$®(^Lh ğ^mjbgıı^m O^/TL-rt-t/fifreır ffi*>ıû£) 
mıh Qu$ı£ifflpm» âdâ ü)^* 21 #ibu$&& <®tp$as>&$& 0«f«ârı-nrıh er&gı a^^ımsrrâ) 

&&PSUÛİ ®j&%xr si®&S er(g&û> Sim ss^^rsi^&S^jLb Q^/fl 
fD£ja>ıuti Qüj&Qp®£@"> Ou'fiSçffiî' (ipâSlaJLLrr<ssr g>($ i. (g©ı25u«s& tf«â®ûLifr(P— Family plaaning fiücSs»«Wtt/Lb urrgpmırâıa) GlutrggÛLjLh €$toiQ®m(§ smnsü^Sâ 
<gıb SL<ss&r(P: $$($ Guetör $£j$uJ<3ı&iTtİJ 1t &fry$!T& G&frriJ* 
g)(T5Ujca) 0^/tûli, $/#£fl«/ G/jmû ^©ûli UfBrrujmemTâ} urr$& 

^S^B@ g)«OL-.ttS eytâm srrso ^ımdâfaff GTf£liEiwı& ty&jD «^otö/ 
<8>î§!l&ûu(j}&§!lâQmrr&eiT (SojGssrtSitb €T&am& &ij$&&> 
(3<aı«för{pû>; Jjj)^ erostu aı/rtp-sc»* cSP«njD(â4& 90 Qo# -gî^r 
g)«ırûQ£i(i(5A«^ ^jd^ ®((5<s&@"> ^flcra/^^â <§tp$m& 
&8srrü Gujdjd <m<smemtB(§$ğji @&t$£imL-.BJ sll-.«î $«ö$ 
6»#û urr§ı&tr$§im G&nrm&G&sfouği jg)aJöOfr#Q«3srr^r0 

«r/f ®mp$$ <3f6xr«/ QP&& tan-Gİst®8LLqşû ı3&r®sr($iX &(§£ 
^5/fl^^a) £<&£». QşrriLtsürriL3üQu0p Gu&t&ış$&<g> §}$& 
g)fi»i-Qa/«fi (Ü^iptb ^/^«jıofT* jDd$^5& Ofli*fcr®d>J 
OujjB/ıb GujbQ(n?â'a&flfo ujn*Ö£rfP"> 9<7Şö/flfc.ıî> fLL_«& 
QatTeffrrG(n? $ &.eır&<S&(r&rrr($([g ^<$&<®&Gurr(iğ§i ®(3& 
$mı~ G*tügı®an'&aıgt /5«âr£». CT-6«r(3aı, ^d/Göinr® tassar 

ıurr$ğji srefruği QujDûu®8l<stop§ı* 

fifjrre8ıâ^F eamemtuâ aû.®üu®£@ u><stâ&fâ Guıfiaj 
QutrjjSia8str @<uâ<şS^ey«8r; Lf©M«ü«ftrı$„ 8 atfud uumtû &46 B^^P Qp0 

amLS (Lp$e8ltu *m0q^ ^mmûı^mBârr jyoımr <mmFL^0ğ 
&rrtât* Q~mrû&&$i*m (ipmp^Soirâ 2 m%ıu!rmr(B ^^ £§ıo»â 

®r<ârg$ Q&&-^0j<sıi$.{bBâ>8sı)* ığlSsarûdljbQ&tl.i~j[r& Qı$($ır§ı 

&/r&O0^sS!q§ğ(^0 w®$$®fc ^mâç^û ıStoâ^ıh ^tPi!®»^ 

afif^<ss ıpıqj®nr$ (§0pwrr&®$îb Bsû uıpmmrrsöâ &(ip®$§ği®srft 
®<B$ ^sğ^^rrs6qih Q&ıB§%Apa$; (®}Lp$m0M@8A «srss&r 

G&ırsmL- (ipmpm^t u5l&m$§M Qsrr(î}mLD?ü[rmmm; <£jucrajmrr 

iS&asr&â «500#So>^®/ G&dj&jih (LpmjD&ZkiT G u>/SQ<s5 ir sâr ı_ 

®ûQuwm ^nrtiımrrıî&isıflfâr G&rrmâmm^m^g fâ&mmrj&jBmmı. <$®ibu& stKŞûurr® B4f 

jp^rassöiö ^ss^ruidiasıJL (Sup. 3 
Guioyın* @lpj5®ö^# Q9&&£$& Spüatuâ &&£${#& um 

^mnyûuGrrsj^Fjglâ <gjip$m$&G&r {ğj&eorr^ GaFİsıu <srmq$i3. 

<sto$m<sft ı$jQâ&>(B®3Qfa®ıb; (§tp$m&mSsrr&&j!) Q&aj®)ir&û 
iSjD&s aS®<g$â) 3*L.tr£i. $û.l~iBlİ($û iSjb^@iq @y?*sSffi3nr 
*St0®i$$& i&sfruiâ&mrrmâ* QvuJiuGsusm($ıh; ^mıf&G&r 
uır§ı&rrÜLjL-Gğ)i$frm <§£&*&, ^suttmG&r 0,1-64 s-^ot» 
ufiüU€$frLj QjGfrrr£$fta3%ssr£ &&& (LpmjDtââ) Qujp-sutf , m u*9&$ 

^5JJ2/^@ dPj6Q^aj«î/r«B &ımm8l€&jDğ$ 4fc®6, uHrcaflc- 
®jrrLp«s«©«sııSâ) ^oo§i ^(/şoıçrşib — ««sara/ıop/u* uscbr^ltt/d) — 
iLi_â SL.<snm £-jD«y Osrrsnraj^jö^ŞLû ^ıç.ûusiDL-eLirr^ $l$®i 
S^Snp^. ^)^^«b®«oj 2ljbg8jİ)<& ^u^âaı^ mSmeB &(§üuw Q&rrefâruı.(n}$&rr&} gmât-ıh ®(§ûuü> <sTJbuu.tr§ı GT&rıry 
çTGsisrgjFii&ifâ'jomâ'. m($ûu arr€0&$â) Lutr@d3L~.rmj ıh (Lptl. 

Q£h <sx&uıLi-.!T$) ^âarreo^^led &($&}£!£$> &rr0ŞğıwûUL~ 
60/rıİJ. <§i£$m$ ıBjDfcs fiso wfr$fâmı$&& (^(T^isl^ j^^§s 

G&frtârpeotrıh; ^i^beo§j G^rr^t^ms^üb Gurr&eorrhh. fteofr 
iLrr&tiRLzıriü G&rrtârrp}Qi@ji)@ (Lp&fasr(njih «©©//p/Adr^sar/?. 
ueoif (§)[£$<5S)$ urr&> @ıq.â<§Lb arreo^^lGeoGıu «(Tşo/pSdP tf) 
mû. erearGeu, @££$*s>£i uırâ> qş>ul£$& «ftcoıi) Ooâffr «(75 

fptâripıh ^€Ö^o: uifiriımrT6Q£§!ldİQ5İlı&ğ}i(iunr& (gıp$ço$ 
utrâ> @ULâ<&tb &rreö£$â) aem&jfâr ®j8sıssre& €&(£&& q/fl#«> 
«kL-/rj» «râr^ g)aıjft* M «* &û.($iûıjrr(5ı £g)(## # #ır& Qutâr 
&<3&1 &}QJ&&@ eutnüûGu \ memojûr urr$$mib <aıcrıpâe$)&u9â) FF($ULLı&(§ûurr& ertârp 
*r& t$^&%tââQ&fT&m§^<sm®GiLiu&t $ , uıp^^ıBy) Lûâm&r S\§i fil— âm. çpGff ®?Lİif o) amraıeştııjb LD^sraSu^ti) $L.u.G$i$eq 
Q*trtâmırL£>ei> u& ptrıl&®fi(§üu£i — $^fâtömmt~Bnm^fâm 
GUtryş&em&anuJÜ QtJnr&jQ eurrypâmm (Bi-$4$®ı$} — jgıua)/r# 
«fT/floitİJ. @lfD$$ ldcbt *piL-&&ib &.€ftmsu(f^Q&r @w(Lpmpmuj 

çşıh ^ıh(Lpmn) &nr&§l(üûUL~<söıiirr; ^{SŞ}®» 0<smTL~ f5KLİ m *3f 
«65ör«ı/@yijb iû&BrdSa/u> &,l~.s$j poş Q&rrâtGfrrr $($$$&> «.t- 

fi-ujı/po/ tfl«o/ıb {ğıdbjfilujmLûSJtr&ğa. ®($$&€bl~ qpmp 
(yxsmjQu3& sjostuıjbğgâGmrrGm® G@<s®€uujjjbp ıSârSsırû Qu0 

GpojQeurr(§ QujbG(n?Qf>0 $ıh &L~mw&8stmimfft$gp <§{$uhuâ 
«LİCpüo/Til® (LpmjDsfârr GLûjbQmtTGİsrL M rr3s ^rr^ (z/safr 
GGsrjbjDiA&iL-uısb *r*8ru£f <$ıprfö<ssrıflfât &(§&§! ,***uffae& 

u$§!l<sfr <&ı<sugfrıuıh /5^r@ L/eo^^db. $i£ prrıltf.â iSpÛLj 
o8&&lb ^ıjğl&LbrrsGmh @iptiqSQ^w(§esip$^ıh mrr<mûu(if 
8l&rn)€sr. {jğjtrtâr® eâ£> &$$&<§& g)«nt-Gttiq^63r cr^r 

^nr«) u><s&<s&<sfr Ca^freaaıııS^Lh ^ı$mû Qu(§&m& ^nrössrûu® 

U6»i— ; pili ^nrıliftt) s^diGsu/r/t ^©«rOtb «-LDiT/f I50g)«JLİ 
*û) @lp£«»£«6& ı9pâ£l<sfojDGsr* âloı.ÂflSö) <şr ( /6Q«asöwG®i 
çtpâr^/ «3/â>a>jı ^#jB@> Gid/dulLi- @L£>#«s>«35«3s]frLj Qupp 

Guftserr ®dıG«Mrrrrrrmt(ŞiLb ^psSi^rpmâ; cgya/ffatgşssr 
4. $l!i-.($lLl- @®tbuüî— Planned fan ily 2BÛ QjA€û joQfljS 

jBL~ojış.âmm €T®&%üQujğl$& sıp&&ttö®* çşjj5l&Q$rT<5fr 
wu€m^m^ıqıb 40 Çjfr9i>C-*$fSidl<3$§ı £4 <ğlıw£-0$$jb>&& 

g}$0treisr®/b j©ıİL«/il5<jsg*is Qsu0jS^L^m . Q*ftij&u©ıb- 

<$L_«B>u>tt><u sLmrrtjbgı QutrrgıÛLjL-târ UGssBtun , 0p)(SQitâr®ıb. 
gte&jö^a *^©ii>y® ®ıl(pıjuınl@ (ş^|û s Ou/fljrıb ^?2ot 

Gurrabjo (ystârGssrjnjDOPtâm £rr®S6rf}& *9ibt9zrfiVUJ.B @{/JıJb 
ask** q$mjD&!T3sqıh «^lIl-üSlLi- (gĞJihu/sfs*** ^ı^mmrrm 

€qw gLĞf®T<mt. §)$jgki/r, ^^tunr, ^^ıJ/fi^afr, Q^^^/Q£jo 

§$$JLl~i£}iLl- <g®ıbu&aGfl& &f<â®m£âmm t£s€qth ^mpap. 

Qi(nj$ürriLfih Qurr(^ât oi^^nfih gL.mû$0 <m(ti£âmm$ $$(ipm 
S* &ûu3tr&(rajâ @®i1jü/ö**— Traditional family. &.mL~üJGüâ&®T t (SmBsoıâ^mrr^ fütârL-frıİL-dfitb ^m^B^â 

Q&®)€âo) g)*j/&@d> um ^$q« Q^mm^ &tl.L-w<*&ıb 
^®{^ $L.®t®rm* fğjâj&moı m&0ıufrm ^ıpğBso f)(5#^ 
(*o/r|i}j)|£Îs sifcprnL® ı&&mdb& o/ufr/fâ §)i7«fr® cj^^rf 

(gjipğm^&GfffA $r$i8[mRâm$mîu %§m$ûu<^ j? ^«r @®it& 

®@ıbu^*sınr« p ûiır$fi6ar0«tffr. §}$0m fiû>prriLış.& §}<& 

«ör?^ «/r^rasr^^fr^ ^oıâ'&SsırsBL* şırth g) ti» <£/>*»£> «b*j ^jg 

Lûâmâr ||î6B?@/£& "^ıhıSır^iTajâ @®£İ3iJ sımpiı^s* (ipss,©. 
^loGııı ^tğ!&L&!T®â *mı~ûıSuı.$£t 'gut £8 âr pot fi- ^ &w 

ı^ıu GurrgpömuiLfm $mmw£BL~ ^mıî&âî 4t$&to(ra ctijart 

ufrınp Lû<l;«<g5«@Lb â^^ 1 " .Q-Qmrt$$ ' öaıss»® tûörd^? 
«7W(3a/ ? ^dt«t^il£- ^®£bu . (ys*»^— g®ib :j £ «Lİ®tJ» 
Ufrtl® (xp«3>/p — g^O ^nrtlifsSp (tp&Ç3>&fjbffl£$j)i§ SLuSfi- 

ĞlfTiUfr«flî 

tĞ& ^emn^*® @(Şii.uc5 . «il®Dufrıl® (xpaîjp«^r£t/?Js 

*mmğ)mfQ GLûj^Omrtâr^m ®ı$$&<kîtı$îb i3jd G&ıu^mSsTmjth 22 

^uLi^mmmrtm§^ih ajrrQ$tr(nj (&&<§ uıu&&rr&§ıwrf<asr Qpss>jo 

4®L~rnû or£ı_£jgâ m(§&$fi -güirLİffi^tfl &<3&&!f!iLitr parıl 

â^jy 4ja£w¥**fr çyoeıub ^^§Şu3tl.(Sıât<str<s8rn i 9 @ıpfbeto& 
G®t<ım(&tiirru3<âr &<$&&$ $tTLİ®<sfö$ö «*®a/jdfiî>» G»€w®rarL-nr 
Qt0sfr(/y«> &<§M$föw $rTLİm<stö& Lütlı^^ıh «sMpaıj&ıb g)db 

«ırsar srdfrp «0,sjg lQ&u umtpmLDiurrmğji. ^)îrcnrı—n*aİ0"tb 

g^^ıis Ö$cr«> (Lpsw^ttS®) &(§&$flÛLjUjBjfiâ <§ flütü®®* 
/Bnr&âx($g60trıb. wrr&<s&L~rrıu&rrGO &$s$ı& v gı&ji)@)üıS&e5nî 

@Lb Gınrrm&â & ıL t^mm^ü <£$($$$ (Mosaic aws) $<25 @J#û 
l£l!i~ /prrıj.a&afflaî^^ 3 t ($$$föûi4 çrjhu(j)8ltârjDğ)l eTsfrp 
&(B)&Şğı%5®& us5isrmî^Qturrtf ^ $$$(§&&$& em ®ıh Gr&gy 
&Qf)&®)rrıh £D, ıS. Jg)cr6îrarL-/r£İ> ^sr^(f^msı^.^ 8L.GrrrrLb Gr&tto 

6* &$& @«J«s (zp^-Rhythnı methocL 
£. O^ffcrsîsrffe-Soranus @©ajti<K mıKpûurr® ^ M 

G«ûQuebiD!TOT 9 er^utrft 188$^jâ> &fr& QajdkSıLı~ 
«rırıf; &@®ı&&3sd <s8®wuır& u><s«r8/t ^j&p/rıJl*8ar£ ^® 

aa©u®«jib: tfi~/B<S5 S*"* uır*r©*enrır* Ou»^ 
Qaır&t<srrüQu(hjn ^ınetismır^ <&.(&u(§®ı& 9 upjflıu £)iLl- 

pırıl otl-* *tr(tğ>& Qu[rrr^âltu& m«$o iT ersku!T^û> 9 gü 
u/re«flajû GuijfrS^tti/f ®§®© 12 snsBrufr^ıib g)^«Dpıı9^ 
usö jL.6OT€5îii5«SsyT4 aJöwsrt-.i29^^röîr€flrOT/f; ^«üffffi^ Ouyft 
Q«n-<sffarL~ ^tijeq&&B& um®* ^(TşOusfercffijBeSr uurşdİL-inü 

a®ü>" &drı~j$ıuû Qujbp&L-& §&$# ifin-şeBı^ırıü a/ıl 9. 


GsûQu$> LD/rofr-Capellnıann 


ÎO. 


«^©LJ^a/Lû-Safe peıiod 


11. 


pfroö-Knaus 


12. 


fPg$G<g)-Ogino 


13. 


&(!5£>&tâ pfrılafifr-Fertile days 


14. 


m($$$töıuır prrû.&&- Sterile days 


10. 


«k®Lf(gaf£jb-Safe periöd İB4 S)A«op Q$0 

^ûm^ cts^ü^ oâ>C3a/p . s>~L~jb&*!B}Ujî)jS)w uAGoı-tf 

&mımjİ)uıiım?krü [Q Ouırjp^MSf. 9© QcjOTOT^L-tli $®t&<â 

^!$& (ipılmL- @mr^ımı~uJ n-u3ıtâ &S>$muJ-~<mo o$(rw§j 

iD&ti Qpp$$jb& Gldjİ}U(j}®s$&>Bsİ) erâru&ıh {Dâ'jp Qu/r,p 

«unra; ^^JJ<gjıt*€wrrr^- ©ûqâ Qmrr<stmûQu&jD &-<smmu> 
aarrr@û>. mmGm (yaLmu* Q<siJ®flûiJiİL-.®}t~târ» *3j&jSl 
Qm<sâûuC-L» ®m mosâ Gfflp&&jb®& ^^ ^@a/tfy«%tf , 

g^Q5 u>ît<®m «yS^^ı l5ot®£İ) @0 (ipilesîL»- uâ^mm «s/rot- 

^6»aji^i2» «©ûffi&u &&&& «(/şi;@g>^<g56fr' ¥ &&>&$$ 

<sB{$ıSlmrn)m* ^®Goı* (tpılmh- u«@süi1j <^«®L«^ıi> «ss/rco^ 
ğğı^&irm ©©* Q35irö&«nr# *rr$Şiıuûu(ŞHb $rmu§ıiA 9 £§)# 
«rrfi>,££tâ Gw0Q®nr^<5fîüQug)}Lh ğjBsmçBmıpâJsP 2Q mq$ü 

fflrrıl.&QİB& Gwğ)Q&fF^mûQun)!iLb &®ûSüj®"®) s(§ûuıb çrjb 
u®af£â>âo« Qu<s«fr68sSdr ı3pûqg^ûLjü uftm^ulm (tpCmı^ 

1 6, Sj ^pjs/«/&uiHi«önr- Assumptions 

J 7. (ipı£eDL--Ovu]Qa 

18. di^^5@yâı<g!â3r-Sperıus 

19. «0£@y>$-Fallopian tube 
»0, gJâa»fifl^ıp#^-Coitus ^Qıhuâ mıLQûutr(t)i &S§ 

<smıiiMmrrç§ih* §)^^€»«55iu &(m&§l*®®^ <$ış.öumL~.ıâ 

®j$m@> j|f fl^jSIoSı— öoiOTrOujiTdS^, *$(§ U}(F$$§L~~rî£ı mil 
<n<smum^0) $rrGmujj$İBgi$ Q&rîm^]@®& <3]ffignz Çğjıumrr^ 

860/7" (ipC-ttıL- U«@QİIB Sj<MI—Uj£l&n , 90£j§lâ> 0tt(tpmL„MJ 

^®«)» ıfl*£ 8t|yu/r3fiOTflL- ( 3.'i) g)# Q&iugq&€!! f§mı^ 

Qu^ıQ^n)m e Qurn)û)urrG<5ûirtr ğj£fiso&'if ^ijâ^jüstk? 

Qu(5JL/iTjj2/tb ibrr*&$BL~rriLJ oJiİL^mîıstt <ş$â ^(tgrsısrresr 
Qpmj&tâ®$ $GSiL-Qua$aıf$4û v JS0 9 Qu e&rgsgıÂçşû Qumr (ğj®j 
MLLt-j&jS^ sınsû ^$moj uurayufâıb, g^Git Qu€&rmJBL~ıb 

«».t- ^gsîfsfi 9 çrjburj}ibşr®hr @(igmmrr® m(§€ti$â}dsd» @© 
.'@^>jB«»^ ı^p$& ı3<âtm($â! 9 Gfştrujâ<§û ıS&Fmaştb, &#jpw 

<suLp&&ûGurrâ} eşit ^apmS^ <şjjhuL~!r§$. &rr&rrrrmmumm 

%l* ©j&ö»Lf-Ovary 

$3» öıiirrcfffîa; @tpd-Vagina 

£4. G$flrrâte<g»~Brea$t 

203 iAtr&$$L~rruj «ıli-ıb-Menstrual cycle BS6 Ol&GOfD Qfi0 

90 u>rr&<sBL~trıü a/ilt-^^l^r &fjiT8fi\ srreoıh 28 jBtrû.&miT 

0©) jPLDttJih <§mp®jrr&tojûi 8-<sftsfr§ı. &rr$[r[r<ss$njbnr& 9® 

eBı^rrıü ©İiLl-<§J5jö@lI> â-^syr «/töo (Sar/ryu/r© *%}>j5ltâc®jfi§t 

c^@p^ iDir^fiflumıı sjjlLl-û» G^frL-ifij^taj^/b® *4 ^|6b60gi 

Quprfİ6örjj5gı <»rtâta§ı g^^ı &<smL~jfiiiuü Gujbgüâretr a-saar 

$& sitiso ^earctoGijiLiıh ^Hpûr Gajpu/r©«^a/db 26 ^0üjss, 

<sr®£§lâ&rrıL(B&6tnr& d3lmâ<&(S<su&% 9® Üusrâr 30 /p/rıi 
tf<2ş£@ 90 GP«»/D uS« fp(Lpi5i&rrm iD&&eBL-.rruj ^®m(rı?®t 
eTtârgu Qatr€fr($€üiTLb. ^ö/6& mrr&eSi—rTiu ^@ıi) /p/rıLa^ıh 

0^j&f&r s8<siîâ&ûuL M J&ğglâ> (ul-lü-44) &rrLLL-üQu(hg»<sft 
mm. (Lp&jb u$@lıı2â) LDtr&e& l-.it iü Q#rrL*rsı@Lb pmLmâı 
&ntLı~üQu $ yetmen , 30 pml&tfr wrr$d*L-rTUj öi/lIl-4 
asma) wnr$€®âr t (Lpûu&rreugı u$$ü2& Qu(^â<xjb &$ (X) 
gftL^üGujDjfl^siSi&rpgı; g$m&& msmâS(SiiilsrT^> (Lp&â> 
u>rr$dila m rruj G&rr&gyLb iBiT<si8€SI($j&§ı ^ı(&&& LDrr&dâL-iruj 
GjBrrfâgiıb ^trsteumprâ amrâSL-Goıfârifiıb. (Lp&â) wtr$ 
&L-trıü Qprrâr&iıh prrStoâ &emâ&)jl)@ &(&$&& Garrefc®, 
*m®$& Loır&Gaı^rruJ G^fr^rg^ûi Qp$& prrfâr câtlO^it-, 
Geüswr®ıÂ. ul-.@§!i& &tân±,uu}. 9® Qufârmfi<sfr L£*rr& 
tâL-mLi Glö wrr$w qp$& G$$tı3â> Q^m^m^Si^rjo§i; 
£H®&& wnr&eBL-iri£ı Gw SO^jeb ® prTL- âl <&&<&#) &. 9® 
QoggargggflL^ü) ggâg flra) eumtrtump 9/r/7âBangL$ (§& fifiıurrm 

»6 , (?«/ ^/li/t®^^- Variations &®Lhuâ «Lİ©Ü£j/r® MSf a? 
1 ' 
j 


i 
_,. 
•5 
(S 

-J 

1= 
12 

•3 
J 

fes 

«. 
<3 

•»a 
«a 
§ 

J 

.■•J 

3 

•3 

J 
% 

«t 

fcs 

.9 


00 

<o 


CM 

co 
1 


co 


o 
co 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


XX 


X 


X 


X X 
er. 

<h3 
CO 
«M 
«t 


co 

CM 
<M 


O 
«M 


<n 


co 


r—. 


'£> 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


O 


o 


O 

o 


o 


O 
ır> 


it- 


er) 


oa 


- 


o. 


en 


00 


' o- 


lO 


un 


it 


CO 


' OJ 


• -3. 
J £ 

< S" 
«.. 

9 


«ftg 

-i S 1 


3 
C3 


co 
9 


o 

■s 


o 

i 


en 

-g 


CM 

•9 

J 

-3 
K> 


00 

J 

w 


t- 

CM 

• ts 

3 
-9 
3 
ıs 


ca 

■t 

3 
■9 

tb 
<* 


10 

i 

•t» 
r— 

$ 

•S) 

a 


'E 

■3 © 

3 

® 

•«8 
© ®< »61 
J 
İ 

a 
s 
® 

a 
J •J iSk J fc 
•J «a 

3 -a 

•a a- 

J J 
*8 | 
Si 

a I 

X 3 
* J 

a.J 

a o 

® * 
*-a 

S 3" ■■ 
®f | 

J® ® 
•J ^ -a ı 

J 

3 ÛD— 17 2§3 ^<sû®>jr) Q^jğ 

(ğj(§&@LÛITlâA sısu@fİL~& opilaDL. Q®j@8ûu($Lh $&!§§& 
6p(Lp&ıs(F<9i @0«@d>. $ğj$@m&ıu ($(Lgm®>!Tm mrr&ç8ı~~rriLi 
a/LİL-ti» • t ffr©ıfl ı $/r«r lûıT&eBi—mLi osıLi—Lb 9921 ' $r<sfon)j euıpmi 
sû Qurpı&&tD§l, gî<siisiiss>«s o/Lİı_ıi> lS , $7, %8 f 2B, 3i, 32 
OPg&dünJ {ŞfrıLs&TfTmmııh ^^ûo^ott®. <&($ ınrr®<§8L-rrtLiâ 
@ıi £l(Bjbâ>l $&(!£& mır $$Bl-{îiu %($$&<§& ^ımı^uıLı^ 
&m!.£& epGp GTmı<sGtflâm®u$Qi} Qftqt)ûuğji şrrâr *GT<sıfltLi 
iLnrfie3us,rrıü ®Jilı~~ıh 9 <Q<g>ıh <srd&um& ffg^?® fi ı&esr&ğl 

^rrfTîü00 j$rr& g>(w> Gusmes^^jmı^vu tArr&dİL-rriLi 
o/ıİL-ib 'CTafi^fTOT a/£İt-LDfT«» ^(Tşijuot)^ ^>u$$ğtfQ&rr<sm 
i—rr«&t ^a/ofii-Lb opıLmiL- Uiâa§Qdûu®^ &rrGüg>€is><Bttjth 

fâujgtfrğımtTâ) siğ$ &&J&1 Qunr€frff) SL.<smjDmuj £-.mBL^rr&çşıh 

gğl0& a-stDpüSoî w(£f}&fâ $JDÜ Qurr(§eîî (&rnrûu<srî) ğnrıLu^ 
tuûs) $L.<smL-rr@ın &&$& (Lpfârmıtâ @j&ûı$ıL®<sİTGGtT<5srj2 
ğll&@ tM(^&m $jdû Qun-($dr #ıflajrr& 14 ^rrC^m — wır$ 

filliİL-.^®ÎJ^« Q«/TOT3TL-. 6£(7Ş Q U ŞİST GffsFl 6® cSV®^,^ LO/T^ 

€8L-rrıü «srjj^ ^frsyf}^ G^m^rij^ıb <sî&ruç®&m &<s68rmSbı^& 
€h,®mft^9öir^ t s}$$fr®ft$<§jb^ 14 $rrLLmm ıS&Q<g)&Sâ 27. or&B&rresr mrr&dİL-rrtLi «ytli^db — Simple menstr- 

J^i (LpLLmı~.ujmjii~- -Egg celi nal cycle Qurr(§ât aLSOTL-iT(^ıi) 42 Lûmât <$$&&!$&{& (iptir €» it 
QpılmL~. ö8©Li©£5â> pos>LzQun)i&tirjD$n'$G6lâr* *m$&û 
GusmmıâL^m ^®$$ uHr$€8L-rrtü Q$iTL^m(®j€M0jİ)(§ 15 
^nrıl«(gş«@ (îp^mır (ipıLmi-. us{^oıüuQ8^rjD§l st^^î 
®-tr$[§$iL§rra& 3â*fD(!pvi.8tirjD§l* 

Z57~^ib uâ®$§6$ârGfr dim&mû UL-&$ti> «^©/gş 
65>£_ıu LorrfieSL-trdı eutLı—tb Glo tnrr&ıh QP$&> ptrâlF 

30 ^ıb j&rreâG®(n)$@i u§$Bssr$gı pırıL&tir §3ârQ<g)â&& 
m 658T â £)i1l- t q>, ^s5ierf?L-.ti) Gıo uur^ıb 10 ^ld ^ırâr 

^pıl^ı^Li uâ^aiuu©^^ $©»1— Gup&lısSr^^f &F^ram0 
■<&jûjkğjl Q3kfT&(§n>&tit(&(nîüi, ^}®s(ç§mL-.vü «m®$0 wrr& 
e&L-irtü aııLı—üi *%-*$& Zd-^m $&fr m rıpum Qug$S>ltitjDğ$i 
6T&u£s>£a/L£>, ffîfftb qpmm0iraQm s} g$ fğlüS C-(B €§4—0)1x10. 
{Dj5£ |Pi]r@ff3«$(şj5j0 (mnr<&$8i—rrdj oiLİı^^^tir @,pj$ j§ır^ff 
üLith (p&ıî&ği&Gafrefrörr GojOTr®ıi>) 2 5 /p/rtlaâır^ ^0^0 
«3isn@ifli~.Lb *$l(j)&$ opmtr) (Lpıl«s®£_ ijû^suûu^&İğ ^-»^ 
1%-^ıh 0rr<sifl<so &mL~-Qug))QmrjD§ı m&faum&tLiüı r&rrıh 
^p^a^Lİ© ©$*_ conrıî). er&B^frm Lorr&dtL^rrıü ®Jtlt-«&m0 
tt/OT>L~uj (SuOTajafk-iîi (tpılc»L~ u«si@6iîLJo©ijb pırılmât 
uğ)l{®s)çfg®ijğji uJb$ğHi3&) «i/ ılf—â @j$uJiTGû ( O) arrıİL-ü 
Qup0(^ûum^ü UL-^^âî mtrmtm. GLOj&»ssırtlif.ıu 
^BetrâsiûuL^^^^mlm^ Qufrmp (ipmpmej $pq$ £@$â 

Qmtr®t®rGöiTiA. g^wqp<s®p Qurrrrffiıfltuıt mw€tû OT^orrff 
«rr il if 10 «gfl-^db. 

0iTaQaifr g)®LiıJ^, (xptl«Di- uâ@afu>6s>f£.a/fZı /ifrgşcB 
qptârmgrrm®m!rr ^soeo^ $(fuİ$ûulLGi—it ®}(§w* cr(Bgi§ıâ 
mmLt-n&* <sp(§ Glumı 24 ^rrUm^â^ <&(§ (spmjn gnrrmrr 
<g)â>, ^«H<syfîı_L0 mtt&eBL~rrÛJ Q&rîL~m8m B~wg$ 0ît^ 
gailfiRöL« uÂ<$af<j0ti2DL-iıj(l>; ^5/aı«fflr 53 $ fr il « {§5 <&@ 9^ 
OPfflfD gnp'UMT(şg)&, <9i®j®Bı~~ıh Lûir$$BL~trüJ Q$rn*,ı$i&wı B6Ö ^â)®)fB 

2f-IBrrefr (ysLLGbL- ua@GkUDmL~.u4u}. öT6«rOaı f LDrr&sâL^rrıu 

*3I®&§1 $®(igw tûtr0sSu*tr£i Q^fTL«^« ^fr^p^^ds 

g)6»L-lJOiİL- $ml&®fi€& <ST^€®$&m& tJitrgfiU&lb 

§$IIss>uüulLl- &rrıL&e&tâf €f^tss^lâmm fiili— ^^lIl- 

GlstreStoL- Qu<sm®stâi-Lh (tpû.a>L± uâ^<süüu®m ^rrıLmdm 

€uCL-~mım<sâİG$ııb u4b-iJbîr$d$L~mü QJiİL^isls<s^^jih Gumr 
«dîı-tû (iptlcMt- uâ<§®!üu($ib (BrrLİsSsîT ^g}}^u3ı^â> 
ı&mojıh §immmfrm§ğ^ (tpibmi^uj^m u>rr &eB ı~ ir tü <<mlLl~®i 
stSsffâ Q^rrOTL- QuGm®s$G& tûnr^fiİL-frıîı /sırtlaâr sisur.® 

Qu# wrrû&& Qfi&& l$nû$ wrr&$İL-„rnü ^<®ş)S(r; ^ğj®ım§t 
^®<£<2i tAtr&tâL-trıü u*mîâ& £8-D«t> Q&m-.&&ıu3i m ®ü 

g!^ifi®tftfr 15 ptrıLsdsırâ aıjSi&§liJ utrır$&(rm ^i®i<s®l-w 
mırnâm 14-§)d (ipiİ6»ı- u&<§euınrTü3J)@ mm ^ Q@ıfl&!esr 

£§)$# ailIl-iI) M pırıladr^ı^ii). g)|?«$0/S^M5 pırıl 
«Sars m$&$ff&i ^ı®]<sföL-ih <şrû£r& 14-{§)â (ipıLmL^ gB($ 

«Qaı, «««ı-öflt-d» 0u> !4S-g)fiö <y>tl«»)i-. o«@si/l* 
otİL-j^ «Târgy Q@ıfi£ltârp§$? gjöiflfli-ib SfiO ^L0üJilî^7 
^mls&r <suLLL~Qpth % 9ieo pusiuiâ 30 p/rılasefr euıLı^opıh^ 
©öö «fiüîüjlİ* 32 /grnl<ss<s& ouLL-gpılk çrjbu(BiQiprr& t @©ti>u4 mC®ûw$ BSÎ *6 

* 

■J 

e 

j 

e 

•a 
ö 

••a 

«a 

S 
*ta 

J 
•J 

3 

'3 

»s 

J 
«8 

«L 

. S 


(O 
i 


vrj 
j 


İ 


PO 
i 


j 


CM 

m 
X 


X 
l 


X 


| 


tn 


i 
o 

en 


X 


X 


X 


X 
X 


! 


jj 


CM 


X 


X 


X 


X 


, 


ur, 

<\3 
«* 
CM 
i 


«M 
_p- 


«M 


1 — 
ı ■ 


O 
çn 
09 
o 


o! 


O 


- 


i 


i ! 


y» 


o|o 


.1. 


o 


o 
O! 


2 


! 


I 

j 
— t— — 

! 


^. 


I 
M 


o 


o 


o 


o 


— 


2 


~ 


O 
<T» 
03 


1 


i 
^ 


j 


i 


| 
W 


- i 


i 
m 


! 
ıfr 


I 


t 
-3.fe 

1 1 


■g 

ıs 


* 


* 
«3 


ers 


en 


! 


o 


US' 

© 

•İ 


.c, 

J 

O 

* 

c? 


2 
J 


2 

•te 
3 
•9 

a 


£ 

•9 


1 

«o 


«t 
9 

fc> 

O 
J. J -a -a M! 
I 

•S İ6Z {ğj&GûfflOlBjâ 

dlt~»rruj a/ili-tB (tpu^niLû j$(rLL®{Şf$ıb< (tpıLmı^ u<&@<aıü 
u®ib r^rrLLm^ıh ul_ <&^3<sb &rrıLL~.ûQujj)g$<sftm<m> ^JQJi0(^âi 
gğjûQu^mBL~ıfo ofiLLaaLL uâ<§®)üu($\th 0fr8sır ^^$)uSΣ~©> 

$â» ®fBûı3L-üQujjbjD Qu€âr- 30 jşulL^S <5ULLu.&m& 
ujm tutusu <stt, <3t®j$fBı~ıb (tp&sû uMTfieBu.n , a3& Q@trL~Si& 
@nr®fi€®(§0§S 14** l® $ I6sv§l ^Sıu ^P^P jp.Til««Bd> ct^p 

Qutr(ig$ı sı vargı mq$&&fö $rrLL®dtr 1 £-&& /&fr®â?<aşiib 

$rrıL®<sâ<sö mûGuırçLp^itb ^oıâr a(n^0/fl£a«0in2>. Lû/r^5 
e8L.tr iü G^fTL-sıSs^r j$rreıB€3(n)0§ı 11 ^rrıLmâı (ipifit/Lb 

(LpLLmL- o^@«üüu(5lib pmL&Ssfr supŞaSu. (yHq.ıurr& 
Gt^&Sl&ı sıeüifa^2>es>i-.uj &±®uçri)m&@Si& ®$(&<sdrrn)i 

7 $ULLm<s§tâ(n)$§l 32 pmlmert osmı? mrr^u(^m^rrmm 

<g>ıb g)®s)L-iJULİL-. fBrrıİ3i<sıBs& *rr^(75>®ıj? 9© ^/r«nr (lplL«s>l« 

& prrıL&8ar& «sâlIl-CS®/» ^ojtsşsiDL-tLr «(g^js/ff pirıLmen 

^©U(75®iiii (jp^fionrıl) 0nr<s£<s5l(t$pgı erıLL-rrıb $rrm (Lpu^uj 
gL.G&m (BfrLLsi&ıb $3-<su§g pıretfl €$(§$§& sj$@&u>rr@s8L~mü @®Lbu& stıLtŞıûuır® İ6S 

9 ç®($$ğ$ 2Z(y>ış.ıu SL®tm f§rn2*%&Bâ) m($jb&filûurniîi; tfflâr 
(uL~ıh»-46) mrrmrm; 

LûrT&G&L-rrıû a/tİL-^^«) ^ioiç/şgûl-uj &.jl~& OojliucJ* 

@J$&&!& Gai/Tsârt-frâJ» @^^ Geın3iuır(5«s^yr« «ır«swo)friJ). 
Qu(ştî>ofrj)/£B ^®mmrrv3<sû gğjjs® Qaıûu ^mmckî ^ım$§t 

JŞsö gJcrsKBr® sunrpr/sr«(§şi@ ©$,£? GmüuğPjsû 07-98°F 

«frfiD^jgtâlr sTâ&orfâ Gatuju/§&ı) *fi° aiss>/r ®gs>JD $$■$&§! 
*&l&<sSrı3rD(2) fğtSLQcr&r(*(& <$î<sbeoği$ uıq.ûuıq.ajtr&®eurr I°F 
a/«»/r iL.iüQi)&€tojDgt« «m&^rıSjDB Q<Sk!Üu$8sQ §8—99®]? 
oıaarr ığBsGujrrs {ğKş&ffitâr jn&t ; *&l(&0& ^nrrıh oımır jg$ 

ff/T^p«<s^ &.eamm <sr<sârpıb ^atamar/faar &h.^ıSlmpm(f; 
lümGjih ®JB$&§1 <nr<s»r*i$? sijS&^f^sâ^ 1 ®(§@0W&&. 

£0, Q<suûuı$8sû ^j29^p€»/D"-Teiiiperatııre ıııetlıod* M* 
,2, ©^•«L'§ $ .g*-3 * *■ a ^ fc 

«s ula -x~ 

fi 8 » 


<*& fc 

•9 J 3 «a 3 S „: J 3" .ı J © » © ®. s «ala 
e f . a ° ® 
•j (et g "a^ i ■9 

J 

3 <Ş«SILÖ€SîL-«l/;3&J&® (Lp€®$jV$6fr<3ff & (§$&$ OJİT ^rTtl««^* 

jŞfTLİ<5&^ s (î,PlL*S>I— U«&@«l*II&S5)l_.$aj Hİfl)® SL0TOT «{ş„& 

@ib Gî®srum&& ^âtuitm <g$g$$ıı$L~ opustu rr &<r $ c8<ssr 9 (ipjjb 
&q$qIjd£&&& (tpıla&L- £.MS®L-âr {ğl($ÛLjğt &rr&$uju>rr8isr 

üsnw «sçş^jgJ !ü/ri ârrsoub ots^/j^iIj, ^usOTt^nrıâ u<z$j&ta>af 
«©^/fî #/r<s$m er^t^tb 9 çLp^t<r$ıh u@jgteıu (tp0/)$8$jLb 

örffflı— iB ^wQpmg) @®ıg$@j6$ıih s-sot®. Qu(i$murrg$!tb ot® 

§Î$,Ö<3>« «*nrcrasrns/«a<srrfr@£İi. sr^ff@fLİJ 9 ^€ü/^l..ib a.L-®*$$»ö 
a^£İ) gL.®î&râ &Girıîâ&ı fiBâötLjib *er§!liî , urrprtr& Gusisrmtıb uırr$ Bit «r®CI#jraM>ata 

as. Sıa«>@a (jp«»,fl)--Additional ır.ethod 

$3. «ırjDjjapap-AUerüate method &66 gö^^S/ş/S 

rDQsr®(rw<tâf$ ®«»^0flJ (Lp$g$ıb iptç-ji^ (ip^jBiurrmâ 

urbjfttu ^rrrrıu&§ı ıBm 2LJb&trm'0ğHL~$r GLD/öQ«rr^®rrü 

a50^^65)l-,â aSOsâaS^TTLİ Utti^i-J®^,©.® «($ <£#«»*— 34. &>(§$$mL~.m «(ijdltf^-Coıılraceptives 

30. «S5<Ş0©i-CoİtUwS 23 

&(B$b&mL2.â ffi0«$«^rrıj unuttu® <$§$& &(§$<$mL-. 

Gajr&arüQrj/gyLraD«ij), «Gu^trar (ip^rpssOT* (id Sssrdî lurrât 
u> jö Q «/r ât <5früQ ti jpuc» en J CT®g* g)(^oi€9>«fjru(9db. «ss(5<^ 

st-âtenrm. &ıeujba*p) ®â atq~&$$&) (sBerrû^leiSiâr» seûeB 
ıâdk Qurr(Lgg$ €B0§ıü umuuub Qıurr®$â (§Lfidü-sfa ottöS 

QpG$)pUJlT®Lh« {ğt&:65)&) €&$ğ3Ü UlTlÜLDlh GamsrmB^t tüjpÜ 

(Lpmpmsu Qsujbjj$9ipuM'&& «5>.sscujr«wfrt_/r<sb ^©raflöSr e0£ 

$d$[îâ&ü Qug$S>ld&jnğji. ğ}âtg)i &-«R)£ü}â) (tpjbG ut &£&>!-.$ 
gl&tGfr <arâ)Gürr j&rr($i&Gfö gnw ğj'^Qfies>p QmpQ strmsrrü 

{ğl&$(y>s®jD uıpmmfTGûjfc Q&itl1Gl~ <suipâ^feB^0^ sij<;j^f±sp(^ 
Qp<5®p srmgtf wrr€$ı~ {ğjmGüp-ısorr&g)! ^^Jlgjffaöîr Q«sFLiL/©s$r 

#6. «g?rarsudr «suös' (jpOT>nj-Husban<i careful method İ6$ Çğiâ)<sûfl)Qı$$ 

wrr®sfiu. ^mıh G^rt^fâ ^Ssm^Sm ip â &>!)(§ ıh &(§®](dmi& 
(§ıb suaren- Q$rr L-fisnu «@!j®$® uj£-%&(r&£G8—disBdiİ!U 

M®fr<sğ)]€®ı~.uJ «3i sm cm Gsfl ®fr LBdssrsBujrrSlaj * m^ıhQusm8sm' 
uyessr$ğiQ*rrtftGrĞsüitâr(!)tb; j^$3 çrjburr£ m q.& *3$®jiî&lL@ 

Q&rr«ûçoü Qujb'nf&t; mmıh Gussfâasm iDessrûuğji ^si/otfjî? 

roacufrafirı-.rr6İ^ gj)£<3)â §)* Qs/r^5>« *@ot^ 
Qs/76fr«Da* 41 ^ısar/pı süLfiisîsûQujff@^rjD^I* j§)â/a9 £—£$}& 
/gıb ^rrtl(pû utrpfiâ &&>$&> <u 'S^mmı &h.!f^jrrujrrs, &$&&£! 
®@€^ ubâm^f ®BQ&0!T <sfî$şu^]ih 8^£){r/rf5f«£g}/ıb &&&$ 

57: *Jj)«öl-.u?l1(5 g)&jrsfloîL£)#<^— Coitus interruptus 

58, fij«r«fir— Onan 

3$. flflflSrflıuib— Bible 

40. 6Ti33cnu£ dFiiiiih— Hebrew law 

4i. @or6 Q®rr$fam® — Onanisnı uıtism® ^©(Siü/tiAsSf t3$rckrs(Jm Qmm^mıfMât 9 utremLz. 
msfmâi ^&ırf €îAum t sqîh rf£ot® Bğğfrûunıutr^ gjeîı 

&(rLL®Slm'n}ğ$» ^Ss&ip^orn^adstr^ Q^rr&^iTiJi3iU &rrm$ 

mS^m* Q&fr€S?mwiL$!h f®fr&âs<£§$$$r uıpm 1x1141% /P«^@ 14 & 

ğlj&®orrwışgjw 9 ^0^^mt^â m(§t$B&€â®sr Q^rrâ)<feû §£j<âmnr 
u>spıı% '«r/B@ıiı « , ûQorr(ifJj|ib QusjbQ&(tmmâ ^ıj^oj^trm 

Qu(§wu!rmmwuJirm LB(%)$ğ$m 0q^mifm& r^^mm $(n$ıh 
■Çipa&jDturrm s$ÜLjâQ&irm®d§)®ûSsi)' t uw®B^^ğ$€& Jg'S/® umâ 

j$!jû>q& GârrtiGrfrgyaorıTâ) utrjğl&&û Qujbfl) Oficnutrefrıf 
Aofteor 7 5 &$G8£l&t% §)"> (Lpmp®s)ULiâ m<3HJuır(§f$®ı$^QmQ>m 
GTjbu®§l&rpği srâp, §ır&%t4& (Ssır&Ttrtpsâr ujbjffluj 
/g?q®iörıjnr©üj #lâus<mrıi dlıriîtiiLİ 42 «rrrâ?^ &jS<g>ft «çg^giSâr 

@)â) &.u.6$UJ®ûuji)0iu Gasfrsrrnr^pâs^Lb $Lm®Buj®!>iJji)fl5liLi 
Gt&rriLia^ih çr0u($$i€®ptm €iwptû» 0€Bpr®jıh g)ıî)(ip«iD^) 

^/dfgu<s?ra| |ŞiİLS‮a €shu^«<İ 0<&$&§i ^«r,p er^t^ıûi 42. ^«^«rıl o°oiS0-ff uJiL-Sigmond Freucl *7Ö (Şjâ&ffl Q&0 

Qunr<ıpgııji 9 aÜ$<p QM®BGtun)iım&iTâ} ^mst^j® Gıutr<srflâ 

•'Guıflâru £&>$*• ^«s)L-.^)^(2p<s^, (£l&$ â)ö8ro . ffl-68Wff^a 

OT^p er essr asap şıra 0vûsuûQui)n2iGb<$frrrm . ğ)®jeıırrn)i 
g)d5 urrmmflmı^Gujü^th GtBiflfâuh ga/f ^ıpiasû), «aı&o 

(3&frmfrs)$&i<fcmifü) prr&q Gfşmü&cfcımjLb sLmrı^rrâ^B^rp^ 
OT^ru^r üL«araSüJ<â> in -g^gı sutta etti m gimfiurr&Lb. 

gğjLb(Lp<5®j0G®ıu GL£>09&nreff<§fljü) Qu<swr (LpjbjSöpitb uss? 

Q&tTL-.tT&&rrjb r DUi7â) <§(§Çğl2tUfrLLL-$£rr<8û o.ûlj#& çrjb 
£jtl® û-L-öb $a)<s Oş®£h $L.Ghm& âisnnt&9i (§GûâG&($iLh 

İ-63T, Ğ$$^ Q<5S/®ff5ÛO®â) $%StiU$& ^GSİsr @;$SS)lLf# «5FLİ 

miLtLjûı {^mjB$^ Gutr&târjDğp. ^di/ja/ıh» jL/^rrreyüGÎL-Lİ 
£§.<sn) 9i3 «srar^ Gp-ftü sı.efaru.tT&e&jDğjl? Çğj&:Lpmpmuj& 43* (Lpjbn%&iii> u«)rf«rıb-Impotence 

44. ^sm^/ğl eB^jDâ^iM «ufljtâ-Erection centre 

â 5 , LfcrrrM) L«/rLİ *#.*$«& — Prostatis u(5«u^ *"@{ip^ çriDLJ(5d) jg3ix«i/<s «®aS&> Qa/«ı8tfuiL(S>ijb 

ıB&r]&& #«»s$ qtö&&nr J guib çBjBJ&Bssr Olcu aflüu®jbj&r& 

u/T©ıi> a.^6^« Slenr/î-^flA #LİC5ûunr©d> GufâgiLb Qsumr(j)iA. 
gfi&&€S>*ıu uttî/6fiı«8aarıys»L-iu ^cftrad' gjri^ıb ®@tiu 

'0/p/fl®tD/r OfiHiı^iTfiir sr^um^s g)^@/£Îi u><$$gıaı £l6ü<s*î> 48, <$0iŞl UFnüâ&tr g)âOTfifl«»£P**-3oitus reservatsu 
47 * ^sp/fl&p-Sheath or condonı üt t Sı&afl>Qpfl 

g^mpmaj f*ğj3mrd!$mıg£&&(g} (ip<s$rmft ^/<srf^jı Gmrrdt^ 
Gaıç&($ûı> ^BsmG8$®yş3>Bm , QuT(Lpgı Q®j$iflÜLj(j$\Lh sBjsgı 
Qu<sm<sm$tâ$' ®(§ûmuu3€ğ)j6fc G^^Götrınısd ğJD&& . &-<s®pıâ 

Qu/rysu£i «_.«&# Gprrıü G^ırpnjî^g^ıj} J Gap 

j®mL-(Lpmjr)tââ} £§);r<sffar® eS&iûrr&t ^mpmmr 

&msûrrm§$* LûpQ({y?(§ ®jm& ^püurf SLCtojpujrrçşıb. £§}&gJ 

gğjüjpmm ğ}tTÛurrrrG®)rr ^m0 G^ıupms ^jıjüujfn'G&rr 
Q&ujıuûQuppğ$. (Lp&& <Sii<sm®is$)tiJÛ uıutânj(})$§$<stf$&p@ 
(ipfârmıî $dssr$§iü u&üu($&^ Gtaz «Hsr©ıjb; g)jü pmu. 

€qıb iğ}$$r ©Sföutt/tb ^n^^ıh; 'ğjgrûutf €Ugs>&gshu8&l~ g) Ajff 
ıSoû ®j%$frıuâ 8h>j$tiî$rr®eqıh j§).;y5«<g>zi). @^ , Q{g)d'jy, 

<SWL£)/S/^SÜfr. (3 LO £»«&.&/ 2-.€®p «SF/j&p 5$&İ5 U)«0A/^ «^(g)^ 

<stirrm gğjcrûuıf $L@s>p&Gif}GM' ©$cb ıSmG^tr&i ®Lemp&8srrti8L~ 

<s/r\s5 &.€frmm« ğ$ût(igmpu36û G^rrsösBa^^â öâifiu &§so @<s$)jd 
u/r©sâr gj^üjgvübjj *m&@€®punr(Şı&<sfî 6T<sâ$â> gstââs 

SL.&eBıâ<sçr$} srssı^tb eftâfî^â <3S,|P£g<&Q s&ıq.uj$&m8i 

48; 'ı£«s&G^/r^*' ıt.6is>jD-Fi$hskiîi sheath 
4ö. #ıM# ^-isj^-Thick sheath 


fi^Jf ğü$srr&®r §}â>&oQaJsar a-p^ Q&iü$ıQ&7â?sfr Goımı 

8h.®ıb. ^gG'oii ®~mjB -zSstTLJ uıiirör^(5jff^ıaı^j&© (ipe^mâ 
jD/TLiurf^ ^ıâıp %3sffû(&:Jtt&Ğ^ sm§$ $&& @«fii@ (Lpârssrtt 

&fr(6$)m $0$^ «$j$6$mm ®Bğğ$ Qusmm$ıüı§®) $0& 
G pıfi L~.mrrıb. ^mG<sa ^ asşı mıûeBUÛ Gu^eşğji r$jüıSç$(§0ğg 
crgtâgnjb Ourr^gı ^mpmıu $d(gj mmuS^â) i3uş-$§$â 
Gstrmm® «rr®<£« Gmmm^th, B& «sflûuiû uıutâru(S}$§ğtb 
Qu[T(Lpgğ £Lmp fây$0ğj$Gurr&®}û> Ojn/fic«)/nb. ggâ/ıuırp 

etrnraû^ uuj<&ru®@$â Q*rrâtGtr€X>rrıb. §j$&û Qurr(n>&ır 

&-€S>JD03âr SLLİLI}Q{tplb Q®JG&ÜLfJDW& p&fg) ^J-.6#Û uuıût 

u®^Jg@)©} ^o%ğj$ .m^mû urrgıa>rrÛLi ^®«ı/^c«Jr ^\fiıürr 
mo^tb £iQ*çırMBtuıb J§)â60nru>jj2/ıi> §(şiS^jD^f; UfU^sk* 
"®^&Sf/sf«*T& @^ S(fi^eBLLu.treb q«OT/f<$S<s£<aşLl ıStâanf 
Qu«w «ssf?^ tSrt)ÛL]g$ÜLj ®ıı$muj $<â?(n?s ««(Şaş*** Q&!Ûg$ 5Z 

50. g)jrtfLf/?£ <g>LSh£#d-Baloons 

51. u/r^û Q£j/r®ar-Jeliy 

52 ©ü^as^® Gu/r^dr-JLubricant 

5J. douche-CTs^^o) fiıî£@rr6®[r Garr^p SimmûıM 
(g)â) Qusmm^guûı3^t SLilyp^ğğ®* /g/f GmmiBrrmû UıriLjûî 
uış. G&tügı ^ı@2ssr& *(jpe/^â). @j@JD@$ güTUjmiLiurrm jg/f 
&&&)$! !£($$£! sajjS^g /g/f uoj^u®^^gijQjLj^jüb s 

a— 18 İli ğftâ>0>jı>Qpj& 

Gsrrû GaiOTF®!!rg uaı4ru($0§!luj ı3p<§ &~mpmmıı$ıh 

G&trüqjB j&mıoBpâlâ) /g^r@ &^uB ^.sûrr m®j^ğ$ü u®$ı^ıî 
^ıusâ<s m)aüuı^ff0 ^Jl»^^®) mmâ&Qa! €$$(]) im» &.mp 

£J6B>4"cfitifr «##<& iff Jl ULUSTU}®» UrT8jğmfT&&G>llh ÖQİ«r(5LÎ5T 

crâ/aıarâ/ urf^mırÛLf gt®&§$A Gsrr^mu.rro^ıb 9/r 

S^ÇOpmiU Çp&tgi- «$$^60^1 pfT&(§ ^f— 6m«Ü«(j®fpS@(o£û6İ3 
UfU&U®$$ (LpifttJUJİ/. 

@»pa6İr; Qu(jgıb£j/rf3awtf ^jih(ip€mpmtu m&turrsm 

fitfn-ıb. ğjib(LpG8>jDu3& (ğjmQ(®s)ǧ Qj)â£sliü (gjmjDiij^sm®. 
^em(§ji$ ®BmfQ$& 0âsûu3â>@rrm? ^M€qmpmtu siGstâ&ğji 
G&rtâtm qp.1q.u41h. g)^©aî ^)&bsi®Sct)i£)#* %9^ O/gp-ıİJ 
$mı-ûu(Bi8ie&n)&. SHeoâİL-ib fğjolgı <3j<s>jitr&<sfr M6ff$Bsomujû 
uirǧt$§$ $}cfas®GBm$&&'$ ^jD&snLjıb (ğiSstisreBeâ {£&&•& 

Şği&Bsû. $k®Brj-<sqû 9 £L.m\jmm &ı<s$&$ğ2i Q&tr<sfa®j&ır<3) ^zm 

eBmtpâ&rm ®~6®jDmuJÛ uuj<ssnj®Jlıjjjğü q^m(§ıb (LpmjDiLjLh 

54. er/fl#a»d)-lrritation 
5ö, ^/ffl)/5fas«j-Response 
f e. «$«âr 4»4r*»ı»-Potftncy @($iibu& mılflfüutr® lif 8 

@($âQ^0m. jğjğ&û urrt£ıus<&e®@ü Qu rr®â 

wrnû &.0(ğ)<5r®j$nr®) GutsfâFsmjnâ® <stjbul-& okuntu fluu*& 

ğğpr€mL~rT®j$tr&i, g&(ş Glumr &($£$$ ojit û urr^sırümuû 

^®i^ş«@ §jüu?rgj mtrÖLi $jâ)GOnr§ı QurrıüsB®û) 9 Qu<$ıb 

<5B6)$£$ji> Qumr&($&r GurrgyÜLi ejjbâmâ «Lif cu (ipıro^öî&rA 
matniTigşeügı p&gı. ggeafl, *Qumr qpmjj)a>8sfr 9 û t§^>0 2f6 (ğl€&<SûjB Q(B0 

24 

Quswr <zpflDjD«aflar 6i5irssıb: €â$^û urnlımıb Gınrrosh 
oj«7üS<s§gpsfr ^jm^nJULDâs &$âfîûuG@ c ^$m (Lpmp&GiBm 9 

Q&SM&^ si®aı^©aî tflilif.j0«iî 9(5 Qoot3T ^(/şûum a.#r 
«aı«£/D@ü (İLHr&iûirat&ârjBi ot^u^iüs s-«mri;@^ Q<s/f?qıb: 

Qojmr®m CT<sBrp (Lp^ssrCo/r eBmâQiLj<skGmA ^$â)<so®ın"? 
€â0^^iâs€t OaııredlA <gıpdBd)l(QJb3i a@fta>fjft9gprâr 

^@m «Toru<sw<© ^ot®^ @$ûi3l~ G®ıem($iiJb. G®j$u3iu& 

QpmjD®<$t, Qunr$ $jlLu (ipmjD&^ ermû Qu(sm (tpmp 
mor ^($mm®ûu($ıub« «%!,(Ş9<3b, Üi$$ (Lpmpmât @prOTr®£İ> @lû (Lpmn) «<@<s%*' (Lpmp GTGsrj® Goı^ıâıuâû (y>mjD3Jirç§ü) m 
qmnfâ$!â(ğ)ü LÜ&Gsrı? Qu<sm<s$$B®ar GaJffGsBâ (§ıp<sS!<s§}(ii}& 

t-ird g)ii (ipcvp g)<sSrgai/£İ> /gs3r@ uır&arrûudi&®ıb; 

&rr@ffg t msrubrr<®» dfirÛLf $Grr Gunr@$ıh otot^i eğitteki ıfi&m 
07. nmFqpf8-~ Antiseptics ©{pilsen miigĞuır^ iff 

Q&ıûgı Qmrr^m Gaı-5w(pi£! «r^rp ğ eBesraı&rth. ©S^epıA 

M6t STİLİ fp t§l£İL~âiSQfl& Çpft &fKl(gfGÖ S/ffıJIM r&şfrjİfgjl 

j§B*wq^ 8h.ıfşurrturra. qemtf^&n3(sSf QurT(y>ğp s8 ğf^^lâsmf 

&(§ûmuii36^ıiı g t ımıpiîjFrs§ş„^iLh s^/ş @im ]§t&ı~ Gjsçrjk^ 
^emmı ^mıpjs^ «k®i&. *^«Gaı» : qsmıfâQ OPJD&û 
Qu0jb g}$§ı j§£Üı_ Gi3ir^^Mm^f * f Q?6%*» Q4Ffü&Q*iT4leır 
Gsue^(î)iLb7 uQ)$ş 0lE®)$ı$60m &.&&&$$ $ $*sna9&ıib g)i2> 
(ipmjBmaj Gm0 Qaw^frmmrrıb CT*fc(y ejj/ıh, &.ıl&n > &$& 
08sûa3GgoQtu G&uj^ Gmırmt^^âı ıBm®$m ^Ag^ 9 0*;§ıSfm 

GB^jBğfîi fifitif—flrâ) *®[ğjs G$6QQjaj[rm <mmm] jg/f ^{ipâmğ 
«î«g«â ^(§^^rn)^: @Lp€§^ ^o£«n«aâ Gturredlâ<§Lpe8şğj3&r 

j$mıjâ Q&GgjgB& GsuesiffGJiib. /gff Oücott c^ülS^j^ 
utrujjksi Qm!T€miş.(§âıg$ıb Ou/rgpjı Ouasar, Gıurreslla2& 

(§âm Gsnsm®w; Gumr ^^ülS^t »..ştymSsırğ $<âr$ğ)jmL-Mj 

ıt$(§0$rr®b 9 Gum<stââ@Lpâ) $m(r$% d3ıfl$§$ flit fiskosu 
umûjbğn GeueıBGujgptb; c^LLqf®Qpm şû^çn?®^ ^(Lpmü 
Ougpüb. 

mumıuıijih <§ıprrüj çLpâm®ıi]w Oarreaüri-. st<ss>u>ûq @^ğ$2 

mjbGcnç^try, d&*rrmı@ıp9i) si^müıBdmâ Gmrrsmu* ^rjrü 
uıfâ @uQprr@ıls. ğjrrsmufe^ÎB ummiJ(])<$<®ö Ge/pıS 

58. (gşpeftssr çzps;®— Nozzle, İ7« ^&®JD ®!B0 

&($€BQuj-Grmi&Gğ)!ihQu(§ mıpm&trm 2L.Gfc<sfrğ$. ggbssçg)®* 

•«(Şaş*** (ipmrouSdssr ıo ti t%G$jıi> mmttJrr6sfr($ ^(§Qf^j 
$8î0$ $©<£«* (Lp^üL/ılı srcSr/ry g^jrj&ffîujtr&â Oött^so (ysuj. 
«J*rj&. £D$$@^ «ırjnran* gJAtffTLDâ» @<â5Sso. ^^r ^#5 

«muoSfgp/^ jğ]mLpei!@jS)(§ <samüÛLj &.etm§s t Ljsmââfâ 

Grtârgy Simit &®giS<s$rjz)Gffir: ^^sö, ^oo^ü @^fr©/ı2> 
QwiLiLit3â&û Gurgefö&cfâD. ««(Şaşr** (ipm/D Gturr6sfls& ®ıp 

lâm &$ti®Q$Lb si®®u*rr&Gıaj s-Gharsg. <st<sbK2&/, g)tb &&g0» Ljmrâ'â&âçşû ıS^rssrif &$§} çhüg/û* s^l-Bsö 0/5©p 53; a.jfl«£>»0*— Suction 
£0^ ^(şûapu «y/rai — Çerviş çrSssroj (ipmp'f {®5&@ @(Ş ğgBsm'jpGDpMrraÇistirr, Si^0 

G$mQjüjrrGsrQu[r(Lp§ı <3f^&!T (LpmfDiHftmGmrf^rrm um^ 

«*S§^«öl- ıiî(§»g!«&û ynjâru(pp§|ib (i$mp: <2m§$u3 
üjçb Qpmps<sâ& iDjbQ(2?($qp&>JD &(§0^sbl~, ınr$jbğH mmm 

Oficv^ £fljjrjfl«**üQiJ#fLb ı®(§&§$ s-©&r arif oj u*0jS 

Qurr<$«itaarjra>fr«ra>af. GıurnaM @i£€§âî S) â8)Af ***&&& 

Gıurresfîâ ^Lfi€®tâ? &<saıî&<str (Lp^m^ıb m(§ât§Lp<âBâF mıruS 
j2/ıh ıjp-efl @©si^ Liı_tt£i>ıra <$§mm0&} ^ğ^^iâm^f j&-âr 

GT&rroıgı ş/î s$u}-üumL~ü Qefr($0fB©f6fr «>®/<ia*üQ£jj&/p; 6 1 . <s>©^ «§50® «- ld© j^«a#«3)<sî4B«îr Contraceptiııes 
6^* s„0^îr öiitŞLa/ LD©s^56»t-.üqa^-Suppositories 

compounds 
05. Q<ssiT^C?4i/r OsuOTGçraraj-Cocoa butter $8Q ^mpQj30 

Qıurr®fö& @ıp<s§l^ G&cgSlâ GmrrmrCLrr^ ^jgr &mçr$38 &<*& 

T$lu$.ûumL û QuırQ$<$t &-q$®ıu0Lh £}$>§& €T<sfâîQ®s®ıis *m& 
öo^f mı^um@ r:> ® (Surrs&ti) UL-0>$m$â> m(§ûmuu$<fâr arnıâ 
«®*â) gL.<smL~rrâ8i GBjkmmifâm^ ^Cqmrr^Qirr^ $$($<£& 
^IP(§$G)m ^mmSi^fDsm: *mûGurr(L$§$ d$Q€8âmüQu$ııb 
Gqj$u3®j$ «s&.lL(5l£ Gunt($âr&>eit s300^sâmdsir ^m&nm 

ŞğljDGgymL-iiJ^ırs; ^ğotldiü Goıdv®iDrru3& &3>§jl ®Li-Gm 
&mg-j&âs G®jdk®w. ^(ggeb* f3mi-Qpmj!)u3£ö *@iobg$ Şifâmı 
mm «€S)^«4i@âı^ö. fâm &LDtuLb G&($B «gfmıriMmB G$[r& 

©©^fi^TjDarî ^mm c.($S <g)j)2f & » ^mm m^ûmuıü^St 
toirrıâSsü çtpış.&Gmtr<5fi<5i}Şğiâ)<fâ)« Lf<smnrâfâ (ipış-GyJbjD l8& 
çBmffdal^ ®30&®M$lâi&âr &a$ümuü3fâ)i<srr jğiG®y}$$&!T&& 
&rrmrüGart)}®a$!râ) ^£bi&(§$$mL-.ûıy®m(r®& umut 

Uygusu.® LB(§$ğ$m<sfr $ıbu$ $<§$$mmsrr& Çğj&Ssö* 

G&rrrr Gsufffî^G^rr^&çşfâskjDmrf: <$}Gt3tfl&mrr (SurrtârjD 

(Lpmpıââ) {ğıdıojmtB m(§$§tm®fr *$/«&» lûjosöîtiÎj; 

Lan , $İğim!X&®fİ6$ıîh tJ6i/i-it««fljy/il> ®snj25«^@^soırLOQ) 
g)&2gD. ımr$fğim!x&efr mmpjjiği &($&& mırrıqm®j d3(jj}68ûu 
G&rrL~£&$, Gvun"<ssflâ(§y)GSİ€ğ}iG& <sp(§@8j& ..gımpesHuiLfih 6Ş, ffisardru€s>iP-Gelatin tgfâıhuâ slLQöuît(P İSİ 

o/ds *3immSl^fD^ t ı&tr$$a>p&& *s5»trtfü^j&«şç# B^^mo^ 
FFpıh Gameti; &rr&rr[T6muirrG GtutT6dlâ (^ipeS&^ımm fp^iM 
®£#®d Öoo-^rr^. ^^€0nr«b, Qj»<^*ûutİL- iLrri^atır 
«mmırmmtâ ö/5Ttb aıfl$$t3jD<j$tb &mçnu?r$(ni&§)&p,&; 

io/rgJg€®/x &mpr$ğji j^çnpraSEssr G-GmL-irâSl<ş5)<g!Ûi ^ıgi Gurf^t^m umffü Qurf(§f§f$ıb 9ljB0^mm» sı esten 
0<fa}uSG<sonr 9 ^^mğn um& r§tâsouS®eorr ^^iiu^'T*, 
*$j®JjDjİiljİ>@ (§)&&». ^sS^Q|£r s ^mm Gıurretâlâ @^ecS«j2/û) 

urfoym ^mm ı%,öj§(S iliş id/t «ssr ^piâ&ri; GJ^nrakiL- «roî? 

«^âî«ojEr @£pfi£}^ *muş.u3 < g$}4t<srr &nrG3mıu^ ^S.a)©) urr@ü 
Qu/T0<ş?fî<sSr ^® u@,g} Gturredlâ @t£€İâ> Q9Gy£$ûQujgıijb m 

£20 ^j&lji3lLl^ <m<sn®l Ofr@üQufT(/ş&r Gıurresfiâ @&&e& 

<3<syrrr <3j&}G0ğn um&û GurrçnjGmfr (ipjlbfBsgjıfo r$wüA mi.iq.uj 
@nr& g)^)âo. ^aSIgVü)., prrmG>&ırrgııb iâts& ®Ijd$$ Guit^ot 

Quır(^<5ft&<5fr Qçû&wüJLb ^ı$®mrrm «*/(j£«S)® jgdsümm &.®m İSİ {ğj&GOfD Opjâ 

Qurr(^<sh FF[rJ&§&.68]th a.£riTaJsâj)/Lû r^ç®rjtû%m & &(5^^ JD§1 . 

ua/L~/t grreuûQag)i@lfâf9§j; dip® <m@l ^[TGû&mrrGb $<stoGO 
n^mp QJ(§û> mmçr (B^t® iSm&tuûGufgjÇslG&jBğ®. Jİ}jİ/§&ü 

,#jr@9*«/ri> Gurrtfj gjılu ^/r^^a/ıâ v $ı<5$)LD@l$rjBğ$, jgtb 
(Lfimjj) ıSmekiûb çr&fi&!T&& m&turrmû Gapmırıb; Q&m&]ib 
<®m(Q<sq; «j^sD, g)<p ®)*^l jg/tb 0>û>u<© ^@/l^ (ip«»/D «r«sr 

GurrySltârjDğğ. 

Gufr^ı&jfTs OojgüıâiüGû <3($^$65>l- m(t^^^mm jg/sı 

ıB%& fgsBrriLrrm ğ£j(§&$nrG$iLb t 8leo Q a <sm &<§$&<&> ^mm 

«ıl@ GTiRâ&Ssoe88sırG8&B& pm . ^as(5aı, 460^$*» t« iû($j6 
ğ$mmrr®û uıutâru®£&üQun)!Lb G«wJg)aSüLfj& GufTcn^^or 
^¥^<® ^L^ffe^^tmesrsurrs^^ $)(§£&& cg&sT&r. QuiTâ$eısrrm 

67. ^/6©£riJfuo/L-ff-Foam powder 
60; jfL-rföf—Cpncentratiop OuırjjS jpıluâ «<3$j5tol. rtpTj9%&r f5Wf, Gunr^^jıl 

GuiTfOljşjılu ^mmÜLiâ &($tâ&SsrTâG&7tât®tâj}>&Gş^&a&r 
GttJrresfi (gjtpdül ssR sorgu tb ® r ş$^%muuS^ mnu3?s5r ^ct)l-.flj/tld«) 

t/â S(§®8&tâ? «(75Ü«»iJtt9A' jFm£p,TUTttS%ö ^pş.JQ*rrgör^ 

Qu!r$ j/tlo ^»jrs^a «#|€»u>©iwı-n^, r 5|OTa./ üftiOc^ 

Qu6OT§pi6ö>JDOT5tLI ^|6otB^6İ); ^SOT &.«»,© STj^^ GffilTâ&$ 

&murrtflâ8iû Qu§p &.mpQm '«Guott t^ç^p* 9 ^^ mmûu(ı)ib. 
f&ejfltjbab'ji 1 &jbfl$Gj}iıb &!?mtuâ3h.ıq.^ıj #'jâ? &ı£t9c$>cu.$ 

v gqmi<§iS0Lt ®ımırtı3G0Ûı dSt&fft&srâ GaırssarL-ğji. ffiyuği-prğ 

Q&rr$dssr G^ıuıurr^ Gp f $ Gusm^jâ^ «r££ ^«ro/ SLCSijt) 

q« *tLt_€5>tD£JjJ«i> Quot^)/«@li Qu«r j^jg)« turr g# utr($ 
«sssfr £§)($£ zj£fr& ^@<si/(5^@Lİ Quır(j$ğ§$ıh &.mp :§)^Q^(vş 69, Gurr jtf^ılu— Mechanical 

70. Qü# a-flDjD— Diaphragm $84 $&$Ğ0QiB$ 

utrtÜLbib &(§ijmu®3®$$m Q^a>soıriD^î $gs>l- Q&ujujûQu0 
Bstp^î £?,$©>& S&@m)j y>LLa*L~ıuggisstaı <^sp?* (gıtı 
&ır$$n$) &($€qg)& &G8<î&müQufQi8l&rfD§l. Qu®d>urrjg/ıİ> 

ttfth ^(ş Qu« CTeylî^frs.ss «/fj^âOtffl-^efffüfrüJ. &.€»#«» tu 
^«»l-û Linr(ş ûQuif(şS5ff ^sî)^^ ua>#«i!U sr©^^ ^.mp 
urrmmi3€â§,'jih $®k@ s>t-.ajö<w«ftr©ıb §)&«** /Tfl0 Q&ujzu 
aSauâ (ipmpıâio urr§ımtrÛL$ıh çrjb'-J®£l&rjD§j; Sl^$& ı3/o@ 
o$Frg$ a^tüoj^iAeBijr^sSsırCiaj utu^fu&^SA Qstr&m&rrib; 

ftöujıra ^mıâ$§iQarrmrL~* e3<ss?®sf!Î sim GurrasBA <aştp<3$«& 

u9«8r ûifrcıS&sra|ıiî ^ı^^jmm ^BsrruîFjsMîLjih $&r(n?3> Qptq-â 

QmrrGm($^tm^rr GT<sfoum$ GB{j6®rr®ö Q^rrtL®tJ urnf^j/ 

11, Q&<$t§ *®«8— İnserter fiflL-«»/rıx; &&&& *«®$<3 /250-ot &nrSsö<sum[r er(Bâ&tr&ıh 

€Btl($isBL~€ûrrw« ^8smsBmıpâBjî)(^iJ tSp<§ «Lt-0«r «lota? 

,»#&»■ si&P0m i3mm(§m. «'©«aş**» G&ıû^i Gtuır®fâ& 
^ip<üm eSğ^ü urrıÜLûiB&jûl j^str® «(tpoi^ Q sırat git 

GQiom($m» @^jD@ Iî^<Ö @»l~tot- /fit <3fâıeû^ 
G&rrÜLiâ ««?$,# /S^ Gurr&iusrrmğp. qsmifâ9iâ^û 
nS^rmıf 8 ıcmB G/jşjjlb s_«>p fi-«&ö«rSıu @©jl^^^ /şsuıor 

Gm<ss5?ış.m (ğ^m jğl ojgs> us ili trenu* J§)«)âa). «g£(£B)6î>, ^4 ld6S9&$@ 

Öloq> Gr&*rrjx65&&GB>&Â Qs/r<£OT©dö &-€fop<ss)iiJ <&ı&»0(fif>iD@û 
Gs>Güğ?Çğt(if}&$Go c^«^JS® &~ssipmuj ^sstsBğğ? Q&rrm(^m 
(Lpe&tr.tiSBssıujLb ^m^fissr ^srb^ib (Lp€»puj8ssrafih uüSjdB 

2L€BfQ68>UJ SI&jbj!$*J iS^TSSFlf G&ITLJLI &€&$>$& Qm gg 

Q£t$§$ûunr<m jStenp&G&rrmr® $ı.mptû8m ^m^ &(Lg«3 

u€i}L~mrr<3 $L-d$ü Qutİ£ftS@®^ urrg$®nrüurr& ssusnâs 
G®j<sm($iûs, sum pmmü uuj®fru@$&çıı$jb($ (tpmmtf <s^dı 

oasüsuOTT ^fii^oSâ) m<su$ğ$& &,ır$5$r®& ($eu<ssar®Lb. srsmG&mıîı 
ojrrm^m Gurrmp *aflu>4«OT gt-mptâm Lfiğtf u@^o> 

!&.mpmıu ^ı<s$sfîıu& mji)tf)i&a&rr<5mL~ <s$(§ <skirrpr^0lp 

©tk- <şı&m ı$/p@ ^<S3W®<£ Qfffir0 (Lpmjn ^mdmû urnî$ 
&treû Gunr^jLBum^ı» <§y>$G®&ü Gup^p^ü ı3pG^rr 
«^süööjü t3jDÜq[r}iLJi$®& çrputlt— sigi®»®! fâfââm&Â&û tyıb Qmrr<s$â @Lps®sâr «ro/ii^^pü* Gpıfjfc G^rrı^â^ 
Qmırmr® smfifl&uıb <®%û!urr$(§â®th aıırıûüJfcMjıb 

pâ>@&âtp&. &{flıurrm ^meijmm &-<mjDU$%™' aılü^üb 

Q&ıî$Q&®&$}& @&® (LpmpuStâ ^<srf$<p Q«nrOTr® «âti 

^(B®ı@â@ıh ®&mr& Gurr@w. Gm^m 3 Li<smââ@&<® 
@<n)6üirüJ*ar 7s fiuırjfl» Q#uJ(L4jQu^ffi^jDösr. @#^<£ 

Qums &.mpmıuû ÖL/rsüto Q^mmmrrmQurr§ı gğ)$Sssrü 

^immwâ anm$b$i& $LQ<sûrrBtfa &i<3ûgo§i ûmîr&ûi^â® 
çgâ G&dıtuüGujhffl a<$oıırıü& @&&rruü&dr cr/sifa&gp/ıb 

fî. mç$mimü& ©#fwriiJ*«fr-~- Ctarvical caps @®ıİ3£j«4 sıl(Bûurr® M8Î 

ta ş^^os 0(?®)aj?â$.®Bâ) gğmsıj Lfl*o/ü> ®umfl& Q*ıuıuû 
GujbjDnr. â)«ı/j&a>â) gööij 9,/$ pnfocaiDUfsia®, (ği&ssummâ 

a^ €iı«iu — iDirşeBi—trıü &tıLu,âmırQSih OfltLpsuffigMLk — 

^€5^/5^ Q«/r«!fîjrjL- Qumr8»mujû) «^if<$<95£f# G&ır^&ğjj 
ct/8m«> çr$rrsu& £.s^OT^fr ctoto^^ <&ı$t$^ıQsrr®Fm 
GodGmCjŞtb» 

Gı&jb&h.0uj (ipmpmGmiLiistjS Gınsyıib f&eo (ipmpm&f 

$1 (t^esumı «L- $$&& . âi8 M^fl <3f jâ 

25 

$<&&. jga)C|Qf £J*T@«. 

&.u9ıfliuâ (ipm^mck: &(§$^mL~. (ipmpmsıflo) $<sû *&.u$ffi 
G^rr^v ? A*>ıâlmQıu &~âımm„ srjSâ k -3in'G)$fjSlâ> $>(§fifimL~ 

QpmtD*Gifl& 9^*fn **®h.(SıU0Qj 99 (ipmjD'jjrr&ıh. . (jğlfifasrû 

Qsır iLtLu®£#«if£/r@£jb? g)j&. d$^$m$ı&&Gfr gıebeogsı (ipti 

^m^umm; «3im$bj$âii£ §ı Q&ıûuLb u®LD/r,/p Q&tijıuû 

i3t~*fifiâm (ipmjBuSSt ^mpfi^ GurrS&rjDgı. ıSgrrrmâmdmû 
Qurrgf£fiMGQrr dlmrrümutâJktJîstf Q«ı#/j/f # ©*~fr®ır 
«ffj&ipi ^ö)«îjf ı£ûrd3mA<& ^Siuot uQLDffg}j Q&tü&rnâ) 
£IQjjbjiiİL-tb um mtrçrmiKm mmp di fi mam A sar 2L.pufi§SlJ& 
fimı^Ğu0Qm0^ e gŞ}ıhap*»p G&rrfidsurA&ırmA £)& uûetâ 
Şiî safi L~ıb Q&û>uüQuğ}ig}mf(Sîîğji t Qw€$}ih t Sö> ^rrrruj&fâ 
®C^ü ı3p^ §lû}Qpmp 90 fi&$ujfrm &(§$fimc-(Lpm>jp 
turrs G>ıanTfi& aâ (p m. 

yadlar dİmırraSiirafib Gtumzmfötât ^^mumdstru^m LjğğırA 73, *.u3iflüj& Qpmfl)%tsfr~. Biological methods 
^ @l$ffî&— uâ®m(%53~253) 
7te mnrw& #r$rüıSm®t-~ Sex glands s^tf^m uQmrrg$ Q&uj^rr& ^mo! (Lpmjndıu «flj^gggp<# 
mdsrr tLjjbu£fğl O+ujuftb ^p%miLitb (tpû.mı^tueş$)im®} *Ljb 

^im®$ s ^ımmû ul~».3 Q&t£ın$tb srrm <gqmeq ^Bajoıtbmj&û 

tarr&Geuır ®â>am-jgy3uırflMi®dı, c^aSgpHJ, i4$?r&%$ftmd5irâı 

*©^j5«»£-^ıi uıuâru®££i6u$& {§jSûı$L~jb&&m €&u$ 

^&mQ.aj(T ^ı^jâû Qu®mSsmGujrr tStrjjj&çr ujfiüL-ırASfiff® 

ğğıûzâ®J&ğ$®jğjğL~&i' Gus&rsaûjbCS&rr &ı&®)ğji ^msmgı erjğltt 

&ârjD&<T zre&umgbiijih ^jr#$üSlL- m & Q<su<sm($ıjb. Gî$ftmwso$ 
££)& §>(§ ^ip sşff^ ^psüGItûrr <^&)q)j? 93 Ösö m^^^mfrmdm 
s-eargsşıai&rrGeorr @<tş Go^aSrtoff ş® <§$ûl3lLl~ <sft€û 

UL~rrwjjb Gurr&ırğü. 
fl-İ9 £90 jgAtfjD QfijS 

«ırâıfaaru/ıb <#0&<££â Oöicrâj®iû. ^miM^mjD $6sf}tuîr<s$<sfo 
a^mmmm^^m^ıii^ jB$û$ Qau&aıaa/afcr©ı2)î «totosu 

m.iş.MJ0rfmmıĞ, #$** Q&msBm0^, sK§m(§ûi3mr0tqıb 

eSA S# j ıı9iLioî!,j}iLifir«?uDa)iiiiJ ojöjiS rflİ£o«wrL.AıScrırı£ııl 

Qturrûr0?mâm®$®L^$lîLjLh &ıjj$s8ıug}t66&£$jb<j5 öremem pp 
^«if*®ci Qu<ûr*ç$t2> mL~mı&ûUilısı.(njûiJâ ir<sSr,/p/ cgyaırr 

Ştrguıb, #iİl- g/>«u& si§$%^ «l!®liuit© â)©^j5/rjj2/ıî> 

L/«wr0tb £}jD@/<9&@tf> turrQ$rr(§ ^mL~nııBm0 ^ır$m®t 

LD(§0$im (tpmp çjpsütb «§fa?©)jf Lj^ıtâajjğrr&ârçıpsöLb 9® 
Qu«ifr SaarOtti/r ^^ottöioit jBzrjb$[riûrr& ^müQu(^âm 

(§Lp^ & ^imL^âsûQu^Q^p^ t €3mfr®<sâeû gL.jbu&jjğlnirr 
7£j s80G$w @^^— Yas deferens 0,^ibıBâ Sofiıtjb ^frmtruSâ) mıfc§ı Q9(§& oSjtö^ip &$& 
g)£®y>&u <y«/ılı».®,g2|i2> &&0)§ı aılifeBıİL-jrjyM}) sB$& 
e ojıra**L.-ıfl* 7ü CTÖrjpr a/Zjp/sr*üQu<pfiİ6arjD^. sB$^ıü ojto 

zSp@ıb Limrt#&u3-g>& QQi€fiûu®ıb oSjjfû umütoıb 

Qaiöflüu@ı2>. 4£*sg)#* d$0§ıö uırıÜLO$$& <sB0^%w}ı§â®^ 
§j!irr l M0& siB m ^ w(§0ğ$m (ipmpm>jj ^f&Ü^rrs^ Qffi£j§ı 

jgâs apOT)^a)ioâ «f>«!üfr«r(g gj^t Q#ıüıuCâQujgıS&jD£l» 
diıl L-ırâ»» <#«>«>5f asiliföBıİL-ird, @j&«»Litf«r8«ff©/SjSf 7 9 . fiMrrO* Al-ijS— Vasectomy 

aö« */r<^ıJOT Ûgiuıfl- Salpingectomy ©ıb« ^«Goı, ^zfâtmdsiî wmL-iT&qŞ)wm$tâız.ü Gufâr&Sftt 

Lj^ıfÂs^ıfm&trâ mrrmâ &rrûi9imısfil&ı£§jl ^rrâi^muı^ 

®ıb. gî^ör ®BBm®ı&â$ şıhu^^&rr ^monurrm ^(^ûu^n^ssf 
QoıAr««IİL.LÎ3 {§)<§&? £âi« g)ar63)£is(£S5<soCBûLi ©#« ^lüsBBssr 

G&trmmö Gug^B^rjD^i, mu30mpâ Qy5lâ&rru>G<soGuj 
&($& @ıpâs«2srr 4fGDt-£<$ıj> çEpcap jg)s3r,p &emL-f$\ıuû 
Qufigfâisifgı % 90 ] ı3p$§iGıumwnrm m($$i Giü!retââi<§ıp& 
m$mrr®& *ç$ües>uıâeşjiâr Q#($mûQuğ)n)i (Lpgtââ) 90 

Q&tütuüQuiDiB&jDgı t LÛ«rî3(S5Lİı-.^ı«D^ı* Q«/T65ar(5) â)iS 

Qpmp i)A@/üb p&çg* «uorâJa GujdgR&Bso. 

sTJgj7«fr«ü;$j9®> !$(§ihu€i]w @ıp$m@ G®j$m(j)Lb <orfâgjj 
®(§ğ$Bm?fl)&£âmisâ}L-.tb QGuu.L~üQujDa)&ıpâ)m8srr£ Çğiçşıhu 

G&n&müGupjDğfi. Gu(njtburrG<sornfiL~Lb g)jy Gojjbjjü 
luçâm&eB&Bzû. 9(75 ^gL~«B>&ı (^p^ds^r QaiLİif 68l1l~itğİ> 

QsirehmQlQ!GİarQ)ıb'î GtmGsu, 0{r$&[TLDnrm uoso® (asyssargjıâ 

€rdkg$ <®(§@ı&lmrpmıî®Gm ^ı^mm m(§£§jeu (Lpmjgmtu 

C^g)6İlSÛ® «T&dJkfö 8 * «Tcfr^ ^0(Q& ÇLp^g)J mrr posamı 

lUesfl <§ip$m$ i3jD0&rro» usds&eBuS&r isll»®) $&d ıHseyû* 

«i; ©#a g>«û«v— Menopause 

f i* 8^0«i]r«DA 6T&«Stefl)— HöYelock EJJis @®ıkü& &Lİ($ûurrQ $93 

<2&®ff$ıh erfâtp $dsû §j(§â&mGurr(ip0ijb 9 @tp0m&&<sifi(!$â 

^Q(şşs) Qu6^CI(ots) }£}$& qpmjt)mıu Oto j6Q sır «fir® u>m^rr£ 
QâQmfr&t&r Gm$âi{$iLh er^t0 s§eufr mçş^ıfâ^&â'; «rarGtaf, 

arrjjismm u&jtjvym, &(LpmsBmâ) mtrtrmıbuJbjiSaiıb* ^«uft 

(§&£ltâr(n?&r sr^rp G&rrfâGojrrıh^ j§}s3İ?* ^p^^oı^ Qpmp 
jg£& (LpmjBtıS& ®ıp$m@ Qu&aıa>& ^sıs^ e8(§wuiTfâ. 
g$j$fi2®ü$â> ^mst &{£&&%& Q®JiLQLb (tpmrBuSısû w<sûL«rr& 
SlâGarrmmısûirsh* 9® <§®&u&&& ®& $%® şr ( iÖ£i®fif 
mrrâ> ^Gmr $%foSs® ^ib^mroâ^ ®L.ılu(i)<®$â Gasrrdr^ 
&&([$&* fâGO&muJih ®ıp£as>&ûGugı çrLbu<Şirsi&fr& fâ®)(§&@ 
&£#$&&&&£& utrğŞâmû Qujoeûirıb; ^aî€t>jp (Lp€ft®r&@(sm 
©âı Gîsrnş. u3® Omrr€trnrgg &jbuL-mrtb. iğj^^mmıu Qusi® 

®jâ mfr0m?thu0j$ m^t^nrâ^âGmırmsu^rr^m; 

<&(§ <§®ûu£$& ^Gtşnş GusmGtşsıs) iû&Li®jtfl G$mû 

ı£}& njfrGgrrr 9(7Ş€y©»/T iA€&L-rrâ&}&G&rrm®ı ®B(§ıhu®ıi7iMy i 
şpçnj Gudfoestâmr iMçry wy$lıââ) o©> $ds®(ipmfDm®fö®û susSüq 
Gfirruj* 4 m$i4 suySojırm ^jjBmQ &/£?«aî/ru)| <$$&>&>ğ$ u®>ifîL~ıb 

83. ^<ssrGLB0ufTilı^ujâ)—Eııgtmcs 
§4. güşSül/ Gjp/rıûr— Epilepsy İ94 Ülâ}®&fl Q$jâ 

m§0m?rm (ğ)jD f xı& eti^®ı§ı js-jpjgliöfra;^ Q&iflJB&rr& sigum^jı 
Os/retaf «rnis» $&& $&Qu*tbutrıLuı.ıu&ujbjtiiiu ^(Tfr^mıb 

mj^QtiJfT ğ ^&«jü *m&J$t $®&§$$s®l~uj ^rsmemılim^^ Q$ıfl 
c0£s gjajfl>/r£ j§&öM c »9i0«s>i.ai Q@($mıfâiu $L.p®3 mitim 

*«M *lİljûoi££ ^©üu^ Quar§ıwâ&€fr <s8(i$üu $$$<&$ 
*B$pfTjBiMriB&; ^osftsm^ d$(§üu$m$ *3j®iidit<S8?û 

QuiFfi)!Ümu$ &ıLıq.â ®yŞlûu@(r@Lb: mrr<srfİL~ GurTigâmm 
ıBmS* 9l^am?rm§ğ. Gtirrtpâm®u3$} sr$iîmrrmjjb0& G$ıfİL~û 
Oufrm0dm'^m$UL$ıb (iptârmGrr ^(g'mtjrr^ııh sifBl$uSi-. Qpı^ 

Ghuğjııb 0?mmtu ^mL»m(t£tq*ıurri£ s$(§ «1/1$ u/r «25 u>; «rar(3«ı;, 
|f)£Jb opmtDsaoj Gub0Q&tr<sft®ı$ğ)@ (Lpstomıt er^&fil&m^ 


?0 e ®JD^— 4^7 Üıııd)— 5 LD«ffiil Gup mmajrrmâ %p«« Gmımm^ismıSât &$maj^ı&@ #«>«t> uoSasrsâ 

^d ınâmıKSugn &&UL~Gmem($ıth. #&&—$$*>&— 
®tp$*s>0 §!û>çj}^^^ .Q4Pfî0& yâ-^y S^nruıırfito &&& 
{yur$$ıb çf&ugı. &.m$lâ) g)ds çtpAgyıb 08sûQujd& ^ııjğımm 
gt&im$ «^«yjpAsOoı urnsmu-Gıumt mı^^dssr £§& 
çyttfdb<$LDrr&Qjıb Qmır<sm(j) mtjSuLLL^çstâ* ' g\wmı&$uj «^jüuır 
güiicû*r UDiBsfldyj ^AiSrfâî aSSsrjg^ «&V<!P€0* cr&pu>9& 
m!T9mâ^ mırâ&& $*& &$m^ujâm ^jtân3*tâjsbğ» tap* 
{§m *^ff(ip^ib* (§ı^ğm<® çn-Stugı zrmresâ şfrpjbutT&gt- 
$p>S ^ihu^mıl^s &ifi0m$ûGug# <şT&UL*rr$Q$üug} jğf($ 
ufF$ûrr$mL~G$iJiL$ih ^m-srr ^mj^mmü Qurr (Qi&&gt, Qusm 
<ss$<s$f SLt^ğ)^^ (ip&®Biijm®ı *tiutr& Çğj($]5$ı ^atfı- 
(Lp^m wm(B. airpmuM-mâ &Lp$m&ûQuny ^rpuı^rr^^âm 
«oırı2>. ^lâıtsımGm, ^mB^r $L.L-ğ)3h.g$ (y>$tâ\u<sm<sii Q#dJ«o«/ 
tuırm @(§$^ Qu&mm?İL-.qp<sirm suı^jb <9>Q&flmmtrg$ıîb l9jd 

g)© urTmırâmı^GııiîLi^m &<s®ı~®$sır j$âQ<ş$)®) «^ &ıbufği 

m&sj&m «Sjdjj urrüJ$§%& mç^^jBâ Q&tıi0&), &rr6ûi£>ĞOsönr& 
an&&$& Wipğm$ tSjB^m *&($>#$>, *#&&*£ <£©,&#&» 

G&tüjğs^tb ^ımjf)G(^® G&m^âLj&m ı3p £safâ«ç$ıfc 
g^üu&$ıâ®2i&?m pırârg miş. £isıaafld> (&Ş—Z$) ^rrrrujû M 3 ®&ö>/D Q®$ 

26 §&mum&efc £rir$eg)(g)aııriLJ 

er^tp uitl-Bsüû Qun"târjD si0q0Û uitl~60&6& @ıb s-dto^g 
*Jjb0 *m$?$tib ^tfârgjjib CTfi^^/Lİ) LD&aâr GuB m(§w®s>& 

ua>jfiı_ıb ^}(5lio€»^ p/n2> «<sror «g^L-fTa?^ «frssBrcö/rijb. s^â/ 

Qmrr(§ momiûâs^m ğğ$$mmuj <ı$srr8srrû Gugjı" çrjnu® tumm* L-iffssSaî 4 «Tö^jD &.tfSıfiıwsb ^${G]}1Î 5 dFtLıi|.a> oıstrf^ıh 
L$(§mfâm<sfr «mfğtmtjbtrmâ @ıli4.®{kr FFg)/©ı«>^!£f.b &1& 

Qi)îh ıB(§&mmsfc ^ığisiörresr P-em®f Qugt®j6&£tLfib -<$&>& 

ojlû fşifigâimtT&û Qun$$tfm&tLiû} ğll$0$$Q&& ^aı# sarp-em 
mrrmâ &*.$$%& ($&. &trıL.ısj.& om(Lgîh ğpıLu. e8G>1b(g%(3t 
m.ıLtq.£> ' <gımt—ĞUil(j}â &u.â(gıbQurr(i££t ^ımm 

Qu(§âsıh Q&İjiü (guttu $&fâ> or&ucn& tprrib «snr «ki-ir 

GeunjS 8«ö ^^rjğlmmmiLm , 0. akp^^ıi gğ)â6üflr6s>u> ffrf-jaay 

m^îs^ıh si$>G8ğ)l &iji)Qqi ğftÂGûtrğg Gtınroiö&ıjsa/ılî ^jffltâuj 

urr&û Gumr&etfİL-ü} ®ııuğ$w (g}Lp$m@ü Gu0g$â(§ ş® #. «©^^/flri*-/— Fertilîty 

4, ı_flrıfr«8sfr — Darwin 

5. s_ttS/fîsjâ) «^gSdsjff — Biologist 
e. uül/— Marurity 

f j (^^as ş(u©/— Menopaıısç *SS¥d>, UÜjJd Q J 0/rf H .£a£2> ®tp0ss>&û ^op^gu^®^ 

^ggm®! (tpmjo vlp&)w e$r§ @ıp0ga>j£miuü Qujb(f$& or<sfrg)l 

&K§mrr& gt($ t3$$ıSsffmuJÜ Qu0qşm erefrugiLb? $l&Qffiiu 

mojâgji ^j,jbt&& ^BCı^nmt er&rugitb, ^ÛLSsrrdsfrCSiU tSâSr 
mıf jjfiâ*ff Q«nr(g)9/u «35ffOTir^ st^ujild urrrr$A a<s$i& 
pusa® &r(&£&ıesırrâ§lfoj!)§ız 

Qffitu& ^®i@Sl~ü} 0&rg)j Gufrfâtârpğg. ©£« f£i£>«y ^aöt- 

9; çşujjû U0su u>»3-Adolescent sterility* mâ&tlQuğ§ SÛÎ 

^««ansii $m(D&@ ^(5 Sö) v 'fljtb ^tpugı ısa m si iSçrthıStu 
Quem&®8$> s£<7ş fio>0Ü> «©«f.iflpA m(§®$u3ıf$& Gt&tugl 

utğlBssrjbgı ®Jtu$ç6l(§ğ^ pfrjjb-j£ss)$j&£i a/aı^ai^/r— 
®târ(n?€tt stöstuG^i jBrrijb <3j[j$üj Ga/fl&rıçju O#ıûj5?{oı?*@şıjû, 

@L£j^6»^ Qüffj/ıi «gJ/psâr ğ^oşuljğe&trşj&ğü (tpûuğjt mtuğg 

a.^<* 08sûmuj ^ıa*L.&&jDğjt €T€fag$jib 9 ^^m dlfârmnr ^fi 
fğijD<s8r (ip^eöâ) Qudj^&i//t«95®/lû tSâtesrıî seyü* <g>mno 

fâ&jDğjl srsSr^Lİ) Gr&Geon-fTnrgpiLb ^ÜLjâGarr^rstTûGajt/D 
G&tüjjğ} €rtârum$ &uşıUQjjb£j& $&?{& «ırsOTSü/rii). ©$« 

{gjg)$ıı3â> <s>ijdG®j ^)öî6ü/rjsr GuırSârpğt. 9® ®«üif 
ıSehZatüGuGfD ®&®>fr $($$§& ©,$a ££üj©/ <^/©DL_qiJb 

LDrr$ffl @<25 ©6i>*r t &(§®jg)}Q!&jb&& «sb ir ijfiOT ili j§)^rgp/ii> 
lüdşŞ&Çki «.«uslu &mrL-jĞlajrr$ L/Jşi}£nr<s&Gaı &.@fr<$fr§ı. 30& {§ı&0)jx)Qpjâ 

*0£d> Qu/r®*afî2». ®#« 8>«M%«r « f ûiîry)4»««a* 

Qo«ff ,$*g)artfQu®*a£ Ş/o** glıp*a*®&- ^® 

ji) : psQmpm; «©«/^^^ <&***& ı-& $& 8* Qurr^m pgf. 

uq.ü«.ıifUJirtfü oır«ı çy^jT#g2<s@ OT©/5fsarıb ^surrprr 
&&fl3#rr> #tiıın saQiû ©#« şûeBafr ®püı3ıuâ>q®%>frâ 
@flS-'i9$ri> ıo/r.î) r ©ns/*®ıb 0£jş.Û£ii^ıuır^ÇI®j ^o^t-Gu^ 
fiifrp*r. $û(2lurr(Lf& *-'«-<& 0Bsi>0p®ûu mira)! 

u*L-aıijbu®aifiŞi&® , i> a > u *d B * r O* 1 "** u>tr&dlL-trua& 
Q#^p <y>if«ı«^BÛ Glw«d3q/, 8 -affFLM^ai^^ mfr^jDÛ" 
u^w&&$âb . tflifitftb Qöi«fltfu«ı_ıu/rse/6&ar Q<g=iu«âî 

ı^rr^sâı-iTüJ fi hpdl& Qutrtü (ipif ©^p «p . ®0£j* $©d*J 

j§:»ia»fîa)ii QtJ«ffgpp«@û Gliott ^§&mı&-r& tûir^u^Bm 

*aiıfr.öaH©AGftnr<fli (*ps®/D gapnâa/r* fisçgıb LûarfisBı—truj 

*«■«>#> J> jg&jçpıb &$& SjSfirrmâ {§mpw§ıt-<$& > 
(ğjp-sssr:$ı tûr^eaflL-ffiLr*©*® gJaoı-üuLİı-. */r«oıb /ga&r© 

@0J.g}ttS«> iBıT^SİL-friil i§S®r^ @>^« ^ÜJ®/ /56S)t-Qo^©6W 

jöjı* jj^gyıb fiso/fl L-ıb g)f2> usrr^L-nruJ 9(xp<ss(§5 

Jg^LJbuofii $p(Lğ;m^nrm as ir o). ^otl-u^lL® l-ssf <sjpoıJL@ ıa 
Qucâr$®fli-.tf> J§)oiaj/r,p (B&rrG&gıeuği (S/p/ndâr fidso 

9. eufrıjc>dbi5B>«Ü9«flr iünr^pdfc-Change of life. ^tr§j â-ilui- Qmmst($Lh ®rtâ$"g)$Lb *p$n$uQi$^iî®$ ^ıj^ıuâ 

us ırş sB t- mü 6$(Lgtâı&JÎ)JD (ipsMjyıâ®) çrjbuıl.t~.rr4i), tBffffî 

eâL-irıü 6pqg&($ $jbp®> ©S^ «£«&©/ iMü'$)fl)*ü}&mrr> ^mj$â 

mçüdso Q*ırdr®8dr/D68rıt. <jjfff Âaıç. Opıfi^ıb g)^6S>4B«i 
ggaıriı&d8n& $€aıt&aiGeı&r®u>ıru9&, ®^« 91110/ f$@t(^&i 

&jbu($th <snmpru$<sû ^ûnBHfppîb ğm^mstr^ a(§$^mL~ 
(Lpes»jD&M GwjbQ®tr<^®Jğ% $mrg$. eş çrrr sür ($&*&? mtr^ 

gğrm&rreû (Lp@<sB& «@®/jd<# a<F<£?qûs ^&jdS$ûü Quj&&& 
qgât. &fT@ırrjemwnr& ^üu(§Qiıh ujŞ&Gpâriff ojtujd&®fc$ı 

u£cb>£' &.ffi»£-.ff(S@;gâ) «s«.®w: CT$öf?^Jl2s s QlJSOT&8irfl8l_ 
g)aı«fl«-ib &<$€>! jd* Q&ıüqtb £}jpâr ü9as #&$ avrat «/rsı)il) 
<a/s5>£r fiıq.&8&jD&. <mg»u§i si&eögs er($u&ı ^tu^m^ır 

&0m&ıuvm Q&ıü$ &ır&srûQujrfiQ&p)gi. ^uS^ûs, ^ssar 1*3 $Bp*flV& ucgaııiı-Pubertyg $04 ^m/DÛş^ 

$Bm{p&8l>g)Q&Qtu «©û/^o) |gi»L«.Q£j£|f^«ı Q<a/sîftr®ü). 
<^pg)^* 8w/j?e— ub fi^(f^sü urrğjMD&ı sjj&ulLl^ um Loır$mi 
m^ ®t$0$ i3û?m(§ih açşûuS* @lmmGw G&rr&gjeuğjı&Ssö; 
Sj&gyvb&GMfİL-ıb ueo turrdfo($i3;ıL@û û^m^th @Lfiğm)&û 
öop çrj&u©a/j5)«??a). ^«Oaı, «rafit g>0«w©tb 6ruQuiT(Lpğ$ 
^(giûsmıh &y)0m@ü Guj$âfff$â «00^ tormum^ a.gygl 
tt/rr* JHP$u2$fi& {ğjıueorrği. ^SiBmrıh (ipış.0^i .-tpssr (yarar 
®« A fimpmı Ga^ıhmmrr &ı&mı sarih S(§ğ$<^€û ■3n.ı^rr§s 
cr^e$? ^«ü@ot)l-öj &qş$§ı. «rcafl^tb, ^mmmtb (ipist 

^& jğmmm &$&& ıStârmGıj $<$ @a> X3*/r#&ır*Sîir ö. fl j& 
Qsrr&mı& st$®imL~mLBttJtT&th 9 &rfild3ituâ> p-âr@ ajant£&l 
Gujbjo ğjâsrreoJBİglâ* er&fosrtijih SLi^^ıâ^ı^m ^pttüfrâH 
(Lpıq.®jmrrmr {tfuu&eugı ıBmeyth $8(§ûıu$^&&s$» 

«lL@<s &$p$m&üGu!r)s çr fi UL~rr &&&<§& mir&mnh eresresr 
**ır*§l<9&#âH*-®ıb er&uoDfi jg &jû$&Q srrdr&r <$a$ihL] 
ojrrüj sTdfrp «($#ârirG0âr; Scîififlt-^jBd) gjearri Qu©d *£ 
Q+ıu€8& Qp&&ıuu>nrgr uut.sfaûufijûl* *ıâg>ıonr&A &*.& 
wgl qpjbj$€$jth Qurr(§$gııh t 

(Lp&mm&um; m(§üuth €xfiu®oj^fi(§û Qu<smmâ^ 
ı9pÜLi™$u3& &($ümutâ^ Qirru3&®Q$> ^âio)^a^O€»u 

&ü Qupfi& G<suem®th>; ®r«wrL.ıraı$ıra: a®tfa>ij(E9â' 

^0^&Sâam <pjj$â> Q&&QJ&jBG®jhp<sıifrff)i ^ıflujrrm @ıp©$ö> £<&$) (tpCmL* g)<7$«« GaiOT®tb Gus^tâ, <ss(gû 
muuHıâ? ^^mâffdımıih mm®$ğ)$B o^ıLmı^ ^®kdm§j u$ğ$ 

^â> Gû/dfr®ıi>. ®j&£ (yQ«SlıuiöJT«ff jg^).®LB«er ^«safÎL-GiDir 
Gutrp şrfiuu.rrfğl(!&&$g}i&® {ğj(§uiT&rrıfİL~(tpm çşesıtpCiıurr 

LBsmrıh q$j5i$ G«ffOTFi~ ıSeSrOT/f ^aütsıl© £JD<£«ilG£Jp 
çrj&u®Sfifrj!D3# âr^P ^r^i-rmı<p uo®ssr (tpesijomui ^^5 

$«@lû @60rf* aırr^sâssonrıis. mâsıLGugy ^^mrrm^jib 

^&j[fm4i «suri'muı ^$ı~&@$â> <y>£ftt/ib, Gidjjj/li) 

@Lgjfe@p^ijGu,p ^mı^mmgB $ırm «frAâsârG^ıs^G^ 
®»iûiuiT<s3r umrq TS *®l&g}l« 9® GusotG^ ^Gigşs) qpp0 

13. (Lp(Lğmwtürrm £Jöwt 4- Absolute uality 
fil-20 300 @ t û&>tD Qp# 

0ib ui*M tg (şaııÜLlfipiİJ @g»paiff ; * g)®tJfiS^. si^®£- 

g)cr^ı^rıaı^ #L.«8)aıiüirff^ Ojs/f^O^ 1 ®^* Q«otott 
i-/rtf, ÎJoMirfiOff^*®!!) <§ıp$m&üQu& ^mîi^ır^^ön-Lb: 

P&» ǧıp§m0ÜQu0û$mui &® ^mpıurrmm sç§^ûQu ı 0JD 
0L-«Sr» QurffÖaw &&jb®& &mrrm?ıb «râr^ ®jbjn(Lp& 

e8jjb%§ ş© «frcr«Bru»rr*«if£İî st&>u>&&jD§i; lds^l! Guj$â) 
«nrüQu*^«r«rj6SjÖ@ıl)Qo/^ıiıS/ft@ü»|)«^*irSûi©aA 

(5»0y w ^ı^mmınâ «?T©?^jg^ GjjbuLLa— c ^(rn p «û*fioS«& (ipif ©/ 

«y^ö^ ^«to^Oi/ ^563r@ çrjbut-rr #&&>&■ &$& Gpifcy 

Q&mj^$ ğğck^m^mnJ jğmtrj&jğ Q&vbğjiQmrr&r&r ,ıpujB&®mp 
mâ, ^ıBip |&r/£İif€İî <<§tfi$m$ü Guj$m€ûrr$ $wufjfr&& 
^jfjrr&mâ^mıjıh Gurruü 6ii0«ugr @^IP^ Öu(§ mıp&mrr& 

erjbutl.® Qj(^m^rr^ (ğjûui£&&tb ^/p£JL-frLD®> eurresiipuu^ 

ojrrmıpujfftij fsmi~~QiJ0n)i ai^S^p^; $&(T&ffa üS^o/dı SiAp^l Birrifisms m^}Usu(LpLb &$$ı®ı sâ&ir^8smiLim €jfb 

^1 .3, Ctaını «L-^^rrdf* İ08 Üİ&G1JD (^Ş0 

27 

SLifteu anFmfBi&Bsrr eS-str&çşGtoiaar. iDO)® 1 * oTflfrp Q#Yfâ)caî 
0u>jbQ&trısirsııa>j&ç8ı- &(§&$(!lajiTLi ucmq rs •sr^kj® Q^fr^ 

&o& mmnm^ğQzj§g &fQJb$$g. losüJ €F<âfj$) Q*tr& 0ıj$fi!T 
miTMâ ®ipjb&$Qıu Ql$jd { ifnş.$ı,ı$rffj 0iSsûesnu ML.€mıfjBğH , J i 9 
«j^^d, t m «*ı/.jjOTL-.* &LbuJği i KBs!TiLiıh jg«f m m(§^ğ$®3 
(tpwffl$?ar (?tû r /&Q-*iT«&ı(5 &($&$&&&£ O^ıütüâ &tt(])mT$ 
«§»% 9 jîj& $/\?ı «f t >m« öîi m $ & u jg> ir âtâvât @ »^ n5 r «ar âı a <s © ^ #/fl 

^^ğâ&ânrü Gurnımâm s^ûmumS^ Qiiia3<sst(i&&l& 

fâS»# ı3pü^^ııjqû oır«<gaS©) Q&^j$$ opusum $ jBâsou9€B 
<$$&&&!&> ^aıgii»ı_ıo dfyS#gg)/£«e&' ^msâggjıh ^^r»ıo 

*($£&$£& S)'ü«)flr^. gj^ffi/üsrdj isB^easu GmrrGsfl® 
®ı^«§«) QaıraStr& <3*£2/&?> <tpjif iüit ıS^Süâ^â a rr yem ıh 
*%&!&&&** ı9pe8 eırâfrş ^^uğtpm G&l-u&" g J)©«^ 

i«. tı»«> j— : .orliiıy """" " ~ 

J 5. a; &$,rliajiTÛ u«ârq— -Intertility 
iö. ıS,^*ıntğ# ^/r^afeOcs®— Congeoital malfor 

-mation tAA?£İ9:.rgj[ 3 09 

eorrıb, cjırsg/jgjo/C* ~ cefa® < «f? r © tî ^©îsurrrsî.T^viL'i ıShfrsff/? 

6ÖarA@(2ai4f. -«»k»?*&s -^#'^r« &r $*$js(t /jT'Vüıü ?î-#0%r 

jyimy}ûu$jb®û Gurr&uyır&fiTs <3Vrrrti0q.gtf&, &&*>& 
/Djr. «jföirf.ssd ujrrQ$!T($ *{ş,5 r «»i-. {tpcaps Sara/da Qm0 

g)&lfe». g)^<^s®^ttS^ «ırg-«wı.j}ir«a(3aı <£/oi{$flD£-.(U 
hbdssreB m(§üu(ippS^Mt jysuıfİL-fipdrar $&&&>& jgâf££j5l 
Q#ûaJûQufijDğ9Û*» ^ıai(^mı^ıu to&srcfi tamirdim &(§üim 
Qfijb<&&. ©^.«^«^ ld ^iâr*&?â mırdku& &tigı: Qü(§th 

S«ftacDfr«vr ^4»u>d£9&srAQ«nr*âr<-- «srıSif «>L«.£^sn) t dijtO^ipr 

@lp^3 GuiTs^r jD^JÖ jtf J0^«ır uâGta/p girıb^meâûr otffl 
usuma Q®>s^g$ §)£$|3^ Sjs^aur® Qmdl^aj0pü Qug$ 

Qaııı*(ş $L-.@s>siia/ils Gajaffîiü?T@£jj eB&ğiû umıumb §3(75 
47. ^'.ototîus — Potency 8t0 §l Am P Q &$ 

uıriiuib Qu®û>utr$ıib qcrıro^i~ıl »vûıB&eA&p* 

Q00u utrtüu>&&& 9Q3 «arO^if ı£û.L~(§â@ 50 ıflâ>«fl 
aj€â€Bç3ğ^ 100 iSû^m^* Mmtrtâ&!& 6®$@^jâ&6?r 

&<&$& f® lo«b9 Of Hih oımır &.SQfxm^(§üu^ ^aJjÖ^^ 
8jZ>üı9fJâijjr@t2>. f^® « OT Q*âr«f ıiî ti t- ©A® jS&Jbugt 

tifitâ$|ü utriLiU» ^ffîrt£iff$ î ğll&gji &$&û uerıü 
m^m^ ^ttrrnüoı jBjb&û ^<o qpmjD&& amn^jfltuüGujb 

a/ıB ı$s# &ıflturra &ın)ij$tfl(B8}fârpasr. §>© ^t-s»»/ Q«i(Siff? 
oi/r^ıb €30ğ$ü umüus&&6$]âtm t&fa&egşyâG&ırâ «arar*»®® 
ctf&ıb, &QiJbj&& £Ltı3f?â &â$muLi ^nnıüfu&ıh, ^Qj r fhj6l^ 

b <$tG8>LLÜ®S)UILItJb G&lTJjğlÛUğlLh (§)«& £*/ 

urr&A($ıhQutrq£§ı &trth srrm^ıh 4&jb&$giJt&&Gİfl& ^*bî<fq/ 

tunm ^(§&(§wQun(§ıL(&û <s$&flûuL-.L£>n& GT^âmûGujö IS, &jb&û mu&târ — Serrinal vesicles 
$0, ^<m)-*«n> QuAı$utr— Azoospermia 


...... T -0*. 

<î^ M S; mim Mı ' % - J 

UL^ih 47; 
OL».iB 48: Q&ıû*u&jbQ*ijbjD ^srrey $<âr®tfick)iı$ ^mmm sr^um^ü 

G&srrângieüği. 
@/s/@ sBjbğjiû uırıüus&gij}®) tiff££ap£arî} g)«j«)nr«Dt£) 
i©(uo uı^^^im Glbg£} mıLı~üu@$ slgsbt it $ &§!&&&. 
QmmSm (S/prrıtS^d) er lü iq.es> L-LÛatBâ) <sjjDuılt-. of^a^^s^ 

anrıra&rLDrrâ, «S/gj» utruiLh ğirûiLi ^«öl~ui_L.®«s Si^OuOT^ü Qu(T(Lğ§§ıh e80(S$!giıh j/rtfcL/ safla* çr&(TQiğji &sstt-.&®fl 
®İ^ dHtfiggtâ*& Q^â}®jm$j& &®$prr&ııb §j$0%® 

UL-ii 47-u«9r #ûi3lL®$ GmmB®] Qug)ia; 8§«®ıfiı~.w 
®8$ğü Ufru^sh ^rmq.%€ââs ^mL^ûqmâf ^^uı^muıb. crjbuGith Q$&İQ& G pirit ®fâ 9 Gufr^surra f$Qpfâ@ 

Q^rr^g$. d$&$6şsfl⮣$$$r aLjbu£$mtuâ m^mmujütmü 
urrgâ&&jD& Ocj/r&ef/ra ®jq$ıh Q&fr®rQiG@FrtJU%(§$$t? 
qılı-rr«oıij«ı»u) 23 «rdr^ ö^/ncr B^ûuftmm ç§jBüi3l~& 
&âm§$* §j$G0(fis GBrf3i0u4ih u</$ûi£$)â> &ebeo& ^^JD^û 

®âte#"«@fl®> e8â&$s&$ SL<smQuismm)j^^tp^i ü}ğ@ dî&mth 
GBm&&<sâm simsu Q&ıuBUL~nrf8%oû 2 $mujGtLirr 9 ^^68<gî *I, rfAaıh— Inflammation 
23. LiıLı^ıreûtbeatL — Muınps 
*J. Q&tu0uı^rr ^—Atrophy U>J«?15cJ,;p? BÎB 

eorrm» u>Qr,$§iQ*u>dsifrâ® a»^« Q$rıurstö'.ı3&t e3ğ<^û utrû 

gşjgâ&Geır {ğjotBso. &ı>™ (§&(§£ ^^msmıh &wu~Q:jjb!ip ctlI 

L„rr<s«^(!{?m€t ^Qmrpm; s§«M'3i(9 $BT&mjıu*TQM^mâv $7 ıh 

Q0frı£î çrjputl. ı J5f. @^C5jSrr«J j£)âQ/LÖ S*-«a)frâ c $/cu0«ı»ı H -iu 

Q®ıg$ «ıru€OT^^ırö«)/T 90 eSmır urr$AaûQu([geBlil.L-n' 

&®t &-&Bu.rr<$ib m ^pmjB G&murt$e5)& &$a>&tugrrr<ssr cr$ 

&Bs$r($i}Jir ^ott^^ &.«ıwaFfr sr^um^ m(jjf$gB§§m jfjîJıgJfr 

@s5)jö«^îrqifî «QL-srü£^®©?/f u'SöJ^TiJeyS^ı st^jd 9.:,. %J?îu 

Q&tüuJGB®s<k> <sT<â$um@ &j8fi$rr& 9 â);£j(Ö@* «(^«i/îüj 
aırsfou& düseyiM ^rf^Sf. g)dr0raiG»,jr |§^JÖ@ A «(JP^^O»" 
&<smL~jSlıuü Qujn<sB<sû(k>, ^u3^m s g)££fss>/DJt9â j/l1u 
iû/r«r ^crnriLf^Sad)' psat-Oupp «ıı^Sâr^fisr. g)CJ^5 
G&rrfitesr GBjbşeşşıâGetBâr Q-bu£$ (B&'ipssırDttSigytit&TŞi 
GTGsrti)} «rrıJLif ug)â) f 6$ji<^ urrujû j/7ubL/a«0& -9/au_üq 

j5/rd)LS(S^ oııJSIuSsgiGrtm gasiL-mtu jg^SdÜı— «o/ni. Qp$e6lâ) g4: QL-«in)iÇîŞ68/f uCJttJ/rüfrö-Testicular biopsy 814 J$U«w© Q0j$ 

#&* ,®ai(rç»L M ajfii«irr..î&ff# &0$£ ®10§İ @a4-$& jS^O 

^m^mo Ouirtfiujnrfajs.jŞâ «frtrOTffis«OT ; @^^<S)($ 

M&Bu.Qm &!rmrûQuır)i8l&j0gı* QLi©t&u/yOG)fr/flt-.ıh «ss©«â 

*mm00m sl.uS&S' *â§btı3â (gang), ^ıek!İ)0^ &®frmiDU$6b 
&®®JB <$&£)<" @«»iD*«9<g5Ö6oC5tti $jğ0%â& ®n"smûQug)i 

SıLt^ıM^t ®»jp««? } Quîr§}mırm ^sû®)*® @j$üı3û m L- 
@L-â««§«ş Q^B!T0ğ^âm^T cf£©iU u«â)Caaıj2? mrrrrG8$n£i5;ofrnr&) 

$rrs0üi @d/a8&nr«y çr/&UL-.«>Tth. pif ^cssflLLtb çrjbu(j)iıb 
ö$ife^fpf<*ff«Mr aLjbu£$ LB3>â®âmwrrm, jşııLumırar 
Q*aj«)nr(gfLb; :$).&£? a.L-€$^) <şr,ıf)uQm @^üo/«syrfrâ) &-*— Got 

&<stHı~W8h.L^ ^mj&ıtjmîGir gBğ^ıû uırujiLib &.®t<sırğ$; ıBm 
cBâ$m 08süu3& QLDjbQarrdreırûQujjpıb <%rxtrûj&§i6$ıb j§)4 

@«0jDü3« srr/TtfOTfiî Q^ff^a//r«s ^^JıuûQupçB^>8so $B$ 

^â^ufiu um A.p««fr g}ârgyı2> lû($@$j®j gLSûaıb ^$turrû 
Lf§3tts; «rr/ra '3 . .-. «l dr «T6BT , QurrgjR£&&. @*@sw ( /o (§m t tr)&!rm ,«artlt-.ıî> &fr$mr 
LD!T&(B&ırr $ si^j$$& »g-LHSaefilayıeitsır G $rrfr gar Q]*etnrQ&fr, 

<3j^rj$ $j&nm§$ G^rrfi^smeâ^ ®rrnr€mmiT&Gmrf G$£lL 

LD/Tfflr ajorrıtGuMr&r&6Mr@ııb 9 Gaip jud(tş/|^ O&if^^^mtr 

jgfih Guıfluj ffî^miûmtu t5T§$tîurrffâxQStrıh t ^«ggd» dSmymffiî 
Q&ujjBtJ($m@$ ff*(f}G®Uiiurr&û uırlJfrâaûQufiflBl($$$(r& 
<£l@&@ fğUtârggoıztoir m(Lp<sımıû iun-G^trmg^tb mesffi^fSltuû 

Qufr§ıuwrQsr$(T& ^®ö<Mm&&S{â? 9 QiDfiQ&nreharüQutryîb 

«ruûiüijb $tbuj$scAI&r «uıri£â€to3i& Qmırw^§$â$ çrj&uĞJıh mu fi 

pmjmmrrâ) 9 fLtrrQj®rt(§ i3jT^.^G&J&wfrm ^Bim^ıifiâ^jS 

&L~â8&rjD5i. & y) fam&üGujû&mrr 9<§ âtiü^ılcjjgUâ' g>@ 
®<sü ubw@tm&m &GQajrrjb&€top , mıüQuifiQaiT&<$n)tiı&rr& semirt 
a&B^sr Gkirrşp&m&ıââ) çrfiu($Lb u>rr fi &&&&&•?& ^mâ^ıl 
@â <^tp$m^ûQufij^&sr dâSmeBâfâst jomG&ınr ^rm^ «mj£l 

<str $$$>}& 9/j«nr^ G^aSa/ iSjd&S&jdsi* 

g)ı_ıb Quojâ$$(n>fiffi&9 m(§ûmuiâ£^ıh jm^m ^8mâ 

gjftgjl$(â<â) <&j$ûı3ıLi~. arrcrmnh m(§B$^p <y>ıL«>L- 
*&8arû Lfj9.$£r£ Q«frö&r(S» çumâm^p^jB $&>L-uitrm $%o«ı»iF.'iı/*& «w«g5a>i-iu (D«rüOu;^A« losfori-eö^fl»^ 11 /** 

(y>£ıf#fl««) <-«/£>*> ^mpsûtrıh; &&&& ^ûutç. çy)jgkf«#S 

fiği» (İP$&00 ©Mİ*»*- crûQunr<ıpjj Q«@i oj© 

U(%mgm$ö afi/S*** ^.npîiOucr^^ ^rrOL-irj0ib GaiL/u 
jj9%k)fi»tıııjı ugifbgı «ırggfdb npatjDoS&r fâjf)ümu& <&0ûi3l1 
öt-«Sr küsüşür? «sH0%w ff^t® 0^®I «tifo/rnu/r*. ©sâ 

gn.Tjn o®) uitr#<kmeir «gı^rffiu. Qmüu fgdsdmSsrr <3j®fr$ğtf 

gpLİss>i- u£<$«U£A«»L_£)6nr f g)£rr, ^ Â^r GrûQurr(igğji /padl. Z&. «(ş^^ıfliurrû UQ$mıh—- Saf e period 
$6. «flsırrAsijıJL-.dJ — Chart 
ir. u®8«r®— Record mi&CGug^ Bîî 

®â#CT)j» Q&ıûi3iı^jî}@Lb Quâ&nib & Bsssr tu rr&.ojtoi satsa . 

f C tu ir 6sf!«@ı$ 6b y,8r <ıpi8)p' 3û otöf û*i£ffi/«üQu/ıyıb @©<ıp«»fl!> 

a/ıi t.HumufB&ârjDğji, L$rj"$$'2uj&mnrsâ Q&iîjujijQujİ}jd 

ûL/£İ3 /g/f isrrmG^frgtfLb sj^â^ûGu^^ 9® ^«râr^pıç. $(Lg€n£ 

G 0(75 i âiiSstr gyz.esieuş&â G&rr$$^ (iptlmL- Qp$ıtâ® 

jg/$©> @ljğl$m®$ prrGu.rrgpih €i®âmüQ i jjbgn *$}$%&& 

2d. ( 8>(n)ikHnü& ^«Ö-Cervical mucus 

M. uifa/s/<s5isf7-Crystals 

50. GiLiiT^ds^pâ) u«<ıpe»j0--Vagiual sn-ear nıelhod 

92. tî.^aF/r/H/@Lfâî-Syringe Qu&8âr#$ı? 'İğl&Qpaf>jD « ot «r@L.ırQiBLİîflıy uSaıırCıaST^ 
çrjbuCi— (*/>£«> ŞT€fr, Q0dJtuûQuga8^tp§ı . optlmt- 
mıtm ınır.pjBm^dffl' *gsf<sH>L~©ı&p$f. §)#;£ lûrrpp&ı&sfr 

$3» İQÎj5(9i*iî»-C!ongestion 3*: â^Öfi^^f-Pink 
55; «rjwr(3L- npfl)u>tl,/flttj u(îiüirti«fl-EncLometrial 

biopsy 

tory cycles' ®s&!$®yiM ©^«»paJö/ iBmL^Gu^ıh u^ûi^jgjjjds siş-âmtş. 
urrm § t müQu(şmmü u®eu£gigıı& ^$^â-3tq. j§*£&£i 

mL~muj3> &ğS$ûu&ji)ig}Lj Qumı<s$tâİ€%? ı3fl)ÜL§n)]ÛLjXG§®) 
osu jgOTL-dsdr §)®jg^ ^sndstr m<süış.ujrrs^QApm. {§),$ 

@ıfl ! jjtr 0?GWi3®y&rs{r Qusmm<sifîL~ıh {ğjüurr emiştir ffiflıurrm 

{§)£>®â> aSjs^f®*®/ Gturr®&& @L0«§jps&' Q&epj£& (zpif ai 
$£û<ko< ^ğ^Ssömojû t3jSQ^5rr(§ ^msuıb ^fj-trıiıGenm'; 

mtrtgiıb <oT6$Fum^ gL.asarr}$ğji&£jjb ^rraGaı ^^dm ffisw(&& 

$h.0Gmm. $ğ^Lû€wrıh 0mı^Qupp $rrmmn€m(t)®C.<8)ü 

€&<âû%so2 ^*u&yrj> G&nr!jğ}&&$ısû ğfi&mtTeo£jgiâ> ^(§ $L~mwm 
ah.u» ^®s<sâL~ıh (tpogmihujrrm ^dsmsBmıp$&r j$mL-Quj® 
eSeodso €rtâru§ı Q&ffl$g,§ı: erûuuj m QuıesÛ€b t ^su&ÜL^ib 
&m<ssfîâ &&1&1 siüuıs^Gm SfflıuırLoâ) ğl($J5&sış l ğj-$uıî®®flâ> 

LûtfcsreBtâL-ib çtjbuiLl- ^â&*s§im ©SSarr&j/ras ^<aı®r&t 
3 73 c^«âr«»a/— Potency İM g}*ffjD Q^0 

#oit**>* midlûm** v&uıL® ^«fr ®&™u ^mıpĞu§ı 

©>«*£ ®£$«>ı- fi&aûQufijD&& «*«* @jfi)a>ıu & mıpû 
u$ crdl$frtûjbgı, g)cr*&r*9 ^&®Bât ^€ii(§mc~ıiJ m^srtsâ 

mf§ûmıiü3iW oıvuS&ı&ar &m~aııb <tajrred)& ^l£<s3& 

&^0& #>»ı-.fii ym §(§$.0®t#h.(§im'i §j0jgpûq ıurr&rreı& 
gp© 9^(rjb0^ *ırrr&ar turta* $ «§if.«5S«ss &^^^njsrm «/jûıS 
^Jcrfrd fltxıbi3û9:3jbfiir& ..91 & «öj^@t/*«öi? Q&â>v$jb<& 

«o) «».»3u). @,^^»«w <§mr0uSBssrii]a>L-uj um Gusm&m 

0dmt$ #«9.J Öaıp /#&tf*8>u>« <gg»db «l dr arar, ^«Gsu, ^<âı 

Qoıırrş GuOT&srttfiib 0@$$&®$iijnr<3i ı&m^ G&rrjjğl$ğ$ 

«®&a}Ui9gp/sfr ç8$&gxpâ&&r jş]mıp$&m®!rr zr<â?um^ 

^lğMfğiQ3L-ti)mb. ^#3«rr^5&ar âî^p 'em^&m ssrıf 
Q*f>rr &%&**" ot«t,p ai f Lpfîı«û Qog^®Apğ$ 9 &mrmi®giL-,®Bir 

^8. »#j«^#«# «wcflJ4-Reflex spasnı 

$9. 5â.i3rûS^i£)i*i@ütS« 3*ır.$aaır-Posı-coital test 

40, ^jQ~*<mmtt G*/Tj58w-Huhner test; mâmilGug® 8İÎ aBL~ûQun)ı&&jD*r. g)^ co/r^sfi l-.it ili ®jıİL~$jğ^ 0^ü 
—Qu>jbQ*a'ârarû GupSâ-^. gSJfG+trffi&ar ^pmLh d$0 

Q&0'm jJDaJda; 08stiü3^jmmm çr&rtJ6&#u]ıb ^gıfğmSiL-iûfrıh. 

ootî^ <sn&$u3®&i0jb@ utnrQ$(r($ G & tr &dm iljü> m €$mL~0 mü 
Qü|)si®)^. *m.wa3jbc*p& Qıfl&*aru>& G^tfitpm^m 
&y£<5ö&8sn& G&n$ûu#fi®Lb % ^nw$0^}m «cş<£§«&îf 
$}£®W&^ ^rrrrdj^^p^m EJwQ@jr($ oı/flaj& g)^)ftt). ar ati 

9© ®j&ûi9il.t- ^ı&roj sıy>&* fî8aaa2& «($tf routfgtffifr 

««ar jjğpfag t§8sou3€®q$ûdİGfa, ©ütü/ &ıoı0mjD<5> 3iL*ğ§ı ^14. 

GUfruı <®mL-.(Bajjî)ULLş.(Ff)&ç2)w @L-<£g)j&@ «$jûunr<fo <S5L-.j&$? 

Gmpsr) ®ıtT!Li<£Bm ^i(Lp&a 0<kotâ®®Qş$@ı:i 9 ^fi^mtıSfigS^ 
ğjuçjjujû «©fâaoaj* 1 m®}J&§ıÂ QmC(^mQuîTQ^^ğ mmq 

'4 iş ^ı$.ûu$ «©aS— Stethoscope 

Hî-21 ^tâm^mC% (ip^«rOr t-ir*ı_/f ©.#!. ©fi* 43 ötot'P ^j[$<£$ 

fi&osi3&* $ârgtfd> «i/fkums sufijb&Q*rr&sıre>mb'î jD<# 

<3#fr£&r«4r @»j><sSot m0uju uıii6#u®QJjaL-.«5r s> ^»l- 
oılif(şA#w @y)**aar^ ^pûu^jb&ıh $ı%m Q&uj 

^f|^&öi@# SMM*D«Jrr««yrtb ow^u©Sot^<w» 

*®A©tf A*«9A çrilu©ıb ^0frmQ0fT(B öff«*ıb ^oı jb 

m^â&m^Bi ı$4b90i& m($®§tâıtüq çrjbuLLL- i3p@ (5piti®tb 

Aso §m«i| «u»p li&oaffir i (§ıp$m^û Qu$â}<sorr& 

mdsn $B$mîTm @«a>iiJj$ ^p-fr^^s otuzlu ^&$m$i~. 

4S; L^rrâi^â jg. i. gıM— Dr. 1.C- Rubiö 
44: ^«g«# «i«8xjq— Muscular spasm LBâ&ılQu(r$ M$B a-dteflrösr. |D<£ Shugumckr ^rjıriL$ıh (tpmpsm jg^Brfpm 
Itaıa-oflâ j 

€T&um& Lû($<$§t<sMtm^ ^ÛLi&G&rrâî&mpmıt. g)â 
£§* 9prrûâ@j£utbflu *fc#«tf-Pathological factors İİ4 &1&&P ®*fl 

mvSĞysSm 1 '® aMdm^Bâmmrrüi; ^*®§l *®*ljbjD opılmı^. 
&Q$ömutâ^ mmufseâ^û u$£gâQ*tt&G>s@&& <&**$&& 
^Süıtf®* 7 gjcf5**«öir*jb. $!<®<§&&M $&gtü 1$®*%® sr®^^ 
tSpB ®ıpik«»#û3uay «prjöutl® *$®B^jd@1 <$>(§ &&^$ 

Qusssr @y?# ÜJDİPSI- *&** «*#© smft&tL®® ®&0 
m@ûQuQp çr/i)UL. tfd*ö. ^mâmât Guıfîtu Q&®ûmtb@(t 

af A Ofâeffln&stftar 9®Aiıf «ati QuöOT&aar^ £& i£«|p<s£@ 

|p*as.@ uwrtitS«Mfafr Soıu^M «T<rarp ' ta&ÎLİp^S c^s^r 
mpÂsâ Q&$U0^» p(§ $co ıufT<OT(ps<B8â) J§)<§ ^tiıujgatL® 

e&*ı£$n& ^£0Uği (Bufr$?j& Q&t£ı§lmıiJ $ G*ıİ£ş.(§üufraj 
&7g&,p a($£f8Q^>cS)r. Qo^tr«^ &(§£gtflujrr 03sı*u3ç®(§ü 

'GUrr«ör©db f ©@ü$İ-ij tf«frG<ss)£l$;$ £V(5£j94QaJreflfr®ılı 

4f. sü6$İj^-~ Spasm 

4 f . ^Jtouif (5— Interf erence 8&JD&I- ı&(3$§!^iî ^M^M <«aiQy«r 0dsûmej %r&fi^<& &ıflû 
' ^mı^mm fi âQ®B($mffâ": 

uıb çrfbUL-iTtöjb GuırSl&rjoğji; ct)«sQslLi#.u^ oiiriıâ^ 
ujth opmjDsdmuııh ^sujhd^f® Q&îtl-û yorar Gmgji fiso ^l(^Caif&ıa5L.^^fsk. lif ğftA&JD QffS 

28 ırâ^€ffffiaırr«r»33ıurr6nSl«) : qp&Q&<3 *lm*££W Rh- 
Ajjy erÂtumşûujb/0& t®jfilûıSC-L-gl &~wâ<$ğds®®l Sim S 
0^ «x@ii # GtaAteruftea&d 4 ? a5 *#&&#& Rh-urrarSıL 
ifâ «K«4fi2>, l5 &@^Q&^ Rh-Oü*!!^ «$a€¥i2>, g)®^ 
&Otp**fr €f^0ih ^0ûiBıLQt^ût ^eoearr? Rh-u/raflıi 

mıL^ü üpâ^m (§ipsB @$m$a3ı~ıB(§J5§i Rh-urretâLL 

Rh-Q|PsıLifû/ $tTüSiL-,ih &&û<smuu9®& ojm^fsiarr^ g)<y$ 
@(şjg«®â@ü) Qurr($&@rrıg}Ssö ^©SsrL-rr^öSr/Djj. ı9/z>â<$£& 

iSjp^ tSpsFgıh @ıpsfia5affî-£İs {ğj$$(feo ^$muörrm ®&3sd. 

mm®m t ®j|$&> ^^ğm^îâ^&tr 0$sûâ<§) <§j$ûıSL-.$$âm 

mw§$ mrrrremmtrm ğj(§â®$BâıSsû, Giûjg/tb, $ı$$%sûmuj& 49: crtilfOfnr t$w?r0i~.rr&Q®i)~*~ Erythroblostosjs 0iiuJg)sLL@ erâıasifgjı ^sflmopmjBiââ} siûQubj$d$® «syoflA 

tuûOujbjD <g>&>jD*dstrû QufrtrjğJ^a^ S©^»# GiDjöGs;?r# 
mûQuğ)§! &i(§QAfl)§ı , SLi—dSIıu&LJjbjj&ıu ^mpm&t u®& 

Q9iûıuûQuıp&ârjD*** «Sğ^^âmm «»«>a>^ (jpti 

^mfT[fQmır^m^ıh nâıLL~ı&A®t§§üı ^ı<sââ%öQuğ)§Q^p 
mft, Qurr§ımfTm $ibu$&dllûr cllA— a. otw â8önf#S-- 
$sö£İ up^ r3i^^â <mmmıh m®S^^^ m ^^ î ^ î ^^ t J&®^ 
JDğ®» 9(3 SUöriJi—ti Qffaj/D«»«ttjır« oSj&^f urfiıâffS opmp 
iLj'Â Qu>jbQ&rr&&rûQu$$gl$rjDgp m 

QffUJji>ffl>9& (ip«DjDuSld) afflrejp UffULiffar^d); ^csslîıâr eB$^û 

t3püqn^ûqü urrm^uS^ Q&€0&§& 9(§Qaeât8amâ s(§®§0 
Q&ıû$Q6ö G&mjbmmtımm €§$^û urnuâ^Lb (ysmjBiurr&th. 

«B>L.fli€»<aı; gpıl «d l- gj ggp ctf fi Qu6fo6aa8fj$/>c8>ı_aj£r «rârug? 
GJoj «flüt/G» £-.. @«®«aı g)£rrar(5ib Gu^firafeSr «($£@£0C0â> 

mtrmü &3îj ir mâl m ^Mt^m Qub}hQ&frtâtmijQuıbğ)i m($8}A 'p&: 
fi ıS. I7Mj)a @)&&rrdltu jıjfisBajiûj&igşfr mtiisâımm 
«oiT6üfl' 5 " ü er^tuntt Qu» f$trQuj^j$ds®r ^ossuvrg^ m(§®ıp$ 

$><3 dâ&rfim^ifiâaçLfiSûûi Qu<s£® (§nu9^ Qmrrm p^f 

90; «ftud€»/T^«n)/r«#— Spallanzani u*QAJjyftfa»«£ ı9(rır«fl0SfiiBL.ib ($LD&9®rr€frmüGug}i 

8fcfrj0*N ««§fQı~-.rf?<*A* g^ctıc»*, Qpaj&m& t şrrıûm®fr 9 
£j*i«# f & Şener *fo-~@jûQufT(Lp£i Qutâr&&— ^Sajımeu 

msâı^ıh ad±jmm<b$ ^£~.CT*a*« d @^(!P ot j2> Q*ijbjS*m~& 
mmurrmû Gujh&âtmgn. 

Quı&8kflüQujDjD OfivtojO Q®ıt0& (5#ff^&r ^otö@^ 
£frtfer QtofbQsrrâlr€ttûQug)f&âtjD£l ®rtâr& «(ş^^5®î 

0«rcArL-ir. fiL«ı/tâ^€n«îSLÎ î3uTrmâm^fü ı3puıSĞu$$> 

QCu.&şil.L~ simmSV «tı/rOTr(p«ssLL# opAcrıf' ^Osr***"* 
©Jg«ıpra3»r m&*!Îü®uırıî ^Lb(ipmpmuJÜ uıuaru{$$!$$5nf 
«r«§r^p Q*Fff$eoûQij$ı£}.dkjD§l* ^(&>^> ®$& jsrpcya&r 
iş.m Q^m~âm$Şs®($$§u®rr<£r ^tbopmjDuSâr G&ujqfitmjDÛ 
tw* Quîr$amiTM p4rsj$ıuû Guthgyerr&rgı. $&% <$&tf& 
G^âmü Qujbp && ^^ ı3fTrr<sst£a9&r &&§$&%&& 
O&rr&G) ejrrpırmîjbtrm Gus^t ı3çnrestâ&8®T Sl!fasrûu®£$ 
«0L.cinrı2ı. mmmmrrmâ Q9mfil&mûQujb]D «B6&£ urrtütû£ 
**&£ &â* urr&xırûııi-.& G&rrfâ)s®gQi&m ®t-,ıö* il @ıb 
«j^gyüucDiTib. @#®^ Q$rr8sotâG$jâr&r Gu^r iSpttösbA 
«ç$ü» S}%vıunraı^jA0 Gurrıüöy çrtbu(j)£lfârp@ . £§)^p ö-«ö 

«Jf/S©* G&uJ0mmujrr® Sfcgpih umü&arib (LpsapmiH Locafl 
£/fad}f-cbtt£uır<ftrj^.jr/f. <öTotöes)iû>3[@fi<& erq£U$ıuJtrfâr(Şi ®^P 9(3 ^®ı®s>mâ &($£&tilturr §?®ümm%<kîâ +t&rrdRû 
u&jb&rr&G®} fiso QLfcâraaflı_d> ^jib(ipmp «î«?Lfir«rûOojp 

fâesrjDg!. ®^®> Si^^mı^tu amrosm^a £3ğ§$ı*ı u(r£ımQmrt 
Gosgjj 9/f ^l- ©JS5İ?ıs& *8fa$tûunrıüti)Guitr uimAu(î)$$ü 
Quip&&tD&z mm®M®&L-.ıh ^^mmiî3^mrr j§«fe> B Qumst 
«saflar Gajrreıtâ®muS@B& ^fâ>€0^ı &ç§ümunSA' mmâtâ^ 

Oaiirclif «cnra/cBflrîr 90 $s» eBğ^û utriıuD^ 0®âm&$ 9® 
ı3$&trmı®ıp9Ğ Qpwıh ^ojmr^ &(^ümutâ^ «fnrüS©İ«& GF/Fjff 

Gojgjj ş/f ^^oicafkaar cfi^^ı u&ıâtu®db&ü Qu £}&&$&• 

Gw&$w(j}&ısâi& *S/£>(2> ot t- fil cBfrğnû urrıüm^m^û 
uıu&u®£§iLh (tpmjD S)^p ffifl$)# 9ljğ^rrmü Qu^B oift 
Sl&JDgP* GussarGuesfifâr $i(nj$@â6Bâ&rr fite* m^orm Qatr(t$ği 9 
&ıhu§ja><sıflL~üb &ı£ı&LL@â <&$$*&& G«s/sâr®£b ct*^^ jpaı/r 
0€syjD0§i(^â(^ıh Qu(Lg§ı ^su&mâr g)(jgı ®s$mdm Gmğ) 
Q&rT&erTG)mb. 9*fr,p; (3«MQ(75>(?5©j/fte§r ^zpjlaî^sı&tü 
&$ğlûi3dı8srnurr& <*T®$@ıâQ&rrmQs^ i ü>jj&Q<n?ârp: 
Q&uj(Bm&u3&) sfâğğyû urrtû&mıh (ipmpmtu Qı&fiQ*rrtâr® 

9(/ç S«0/f gjLb^^ffjsroiüötti 6â<$£bqli^jpOT7t. <s;Qm®$$, 
ğ&Gusurrıgj ı9pâ@ıh @ıpğGS>&a3L~ûs Qu&Q<rglî*ei4r <®(§ 
&ırr§A uemLf&fâ $ÜDfis@jB&jD®sr, ^<g)#, 0$&^ dlmBstr 
öSl-ib fğjçjşurrıorriflâr <g>«55r/5>a€sfl®> 9©«>J/r5F umtLjsmrtrMgi 61, *^«»/r £■$#•— g Seır«i adoption' *ıtüL/40«,w«jr£ *£»• .tf€»jD«8®* 9© rf * iL*rfl*>jD*l 
cr*u®*#$£0 oimüûli BmL~âB^p§i> 0*^ w?msB 
*®qf)j0lf$&&t>Qurrqfi& mmrmı^ııb ı3jDâ*ûQurr®ıh 

^A Qo{§ u>ö$#fi»ıu 3ietilt&& (&&&*-* $&$&'* && 

a*^un»^ı** atb(ip«»pttS(g)^ gir s**® *m^®>§ı ^^0 

®y»«»**ırüQu^ffy u>fiy>#a ©«^«JTjr gji®&&&!0&rT5* 
QmrrâwûQujpa&rp&. i&û>u@«©£is w(&&0®$(B& P&® 
**00 Oıun&jkfi i3fl™A ^Qsrrmu.@jrre£u3^ i ®B0§lû umu 

{ğ(§m(§M #GÛ£#dl<Suj u>arûy>frmıu>rrx ^ıhqpm $)&<&& &ıb 

c'/rçpı* Öuırçp^ı fiüuğŞs^ fâjb$l& Q®rrmu.aja'<st?l turrtt 

$jfî(§â^ $?*» ^€ââmûQug}jQ^jD0 €rtârum@ıuü) 
Jtj5i$glQ*ırdtGrtrg!i(§$$& Guıfî^ıb 0«i5Ari-,(ÖLinr«)^r. 

^l&tmmtfrr 9€qıb, 0!&o>» a.t«<a> *9>rratT!r&ğilt~®l& iD®İ5 

0Hİ ££&nr,p?...f(5ıİL Öp) jf£J5iu/s/«6iffî®î — ( S)^^ <3lffl0rrm @mL- 

«g&<g)&, um mrr^âım&r <ğjtb(Lpmpmıu$ Q&rtL~ ffj&'jf «»'* 

ttjçfiûu$&Rv; GumstmGm mmı^rrm ||)</şi£^<r«& ($&(&>**>$ Uj.tuğğ&dsû'Ş ($lJ5§imj&u$®ö u€û &(§&^ Öcü jaıurr©*** gğ)@^ 

@l&8so.. €$(§ «G»r«ygy/î> ıo8ssrd3ııjûi eBcj&ûuSjb m^^ğ ıS«r&r 

turrm sr©J<^U5 ç§!p0m<®â@ gt^&it £L$*mms{^ıh erıinsıanb 

aPLİt_£jfUif fijj(|5Sfi^/D«rC3©jnr, ^/â/sfarCSîjD .â)©«ı©tfc ®B($w 
l§# Q4Piufi«3isajır& öij&^gü urruj£&>ıb (Lpmpmtr^ö Qu0ffl 

Quj6(^jj)/iLb f a QPQg& @$^*$3ı~^ §}^mrr^ QupQ$?& 

ğ$pfâBuB(t$üu$ır3& jğj&$@£$ırQ*ar er$4ûir .ML$mw£U&>tb 
<&lgllmu>rnB m(jt}$â} Q<suç^?($iıb? @ıb(tpmp §}ûQurr(ipgı$rr-ât 

&(3*HJD& Q&iûjb®& <Lpu$-*jnğ$% 9© Gam&mB^t (ipCm^mın 
er(j)ütL$&jD<§&* *&$&& gj<s8rQ(S3)0 QuAm£Lxw Q&ej/bmm 
üâtr&û ufğıûu&p&th (ğjtâttgtfıh utrQ&trQ& (tpmpu^ûı m®k? 

Qu!bp 0mıpâfâ Q®jrı-^jj$ds&& &kg^m^ &nrmû QtW($g$ 

&(& &&G$Iîtâû Gugrrr&ffliumjr LDsm$^ QMrr€âtrL~rrm« 

C~rr<$tt. ^<®«Br çifimıh ^«arsfr s3pG0u3Geo(ûtiJ ■jğmâiıS £$$0 m mmâ^^mtimğS^)^:,, um lAtrşmı&eit &<âr «sottsuctî/İ-- <s& 

Q«rrfifar{P utr paren & *$(§ GummSsmâ m($€>MD& Q&t£ı®ı 

urr£f#*â fipmptâsd &($€%& Qp^ <su(§ıh Qudfr|p/£@tf 
ucmıb *tLı~wu>ır&£ &{B**pblgib ^üutİL-frsfr jgtf 

0^^<bBl~. G«ıafa®d> tr4tuQ# gjoıdr «8^^ 0<J&®dssr t 

Otugp <3«Mfflfer(Şth §î«#jd «,«fr/t#ü mâısks&rmj ^tluubrrm^ 
«r0um0 sî§if«rj| (S^nr^^Q^tjs)^^Q(^? ©£<£$> «> «S rrO ot 
Sâ^ #/a&r«rf«u iLm?ıf$$lm}!U$ $($w mâmCJi ajbj&dsorû 

GmmLi^û Ğ>hxrrmû GufşâîaeB^&m^ıb &ıûGupj88ssr 
i2}*ffi/ft<tfnr4ttji urr{rtrtLıq m uı&€ir€srfr. wm(§mi* 52 €rtâ?p ssLm 
fll«JCBjSf@'ffefir «(ş^^ljuiş. ^m-üumt^ gğjtü@& y,â<9ifiis^ öf. a>â@a/rd— Mac Doughal 

M. fû*s**ı2»— parental instinct 

« £0irıf©/jiyf(9--.Harvard 

P5: @^S apıt/A— Rabbit 


<§jûqpğQ& (ytilm^ujeg^s&BsntLfib cflft« ggy <gg&arg/ih 
9*8r/pj Q^/f^j?« m^^pâ Q&uj@®} &ır$§&!Liöu(®âimrrâ}s 

®)/TL0, ^&%mt!4ih Q&®tâwnr&®Geu^« SL€wtL~rrâ®$QD 

8m®â? 9 ı$p ®L,ıûâmw^®T ^BajojpjSL-Lb gdıo/ır^ üuiM 
*8ar <^ıûm&0^^> aL®âsri— nr«««>/rJ>. g]dıaİ«rffii<s®f§^r Qütâr 

fğ$&§}<3urr<s®târ iLrijrgpj.4a®ubf Sex elements;g)oijB»^># 

Q^ınlrç,uM> 57 sStrrrmS^^rû ı$püı3â&£ Q&mmmırw. 
eüiT<ss$®&$<sür 0ıB$0& <®ç§mmm ıMmmât GuMtu ^meB® 
glâısurryı &-puJb$ Q*iLHuûQtJff&&per 

Sıagpû» 99ü if. (zp*ir3ffrj&jDib: QmpâkjSej (ipmptâ® 

5G, aart-tfii-rMedium 

5f. gg«wâ> Qo®â@Lb G^nrû, i|.— Breeding tank S$4 (ÜJĞmfl Qp$ 

«Abc/iâ)*-*» #&*libjD <guİ<«u.s«fr &.mi£â&& ff&mdsffQuur. 

m^§$' @ırrr«^ f¥âm^fiQmrr #®SA;D«ır. ®(§®i($wısö 
QpC*mı~ mmâmmm' *ufft^Q^(3© Qg<sıftstöl>YD* 59 ^^©)jr 
*«4raRü ıSjpfi8* 6i> «rdrjD Quuj*rnrd <suıp{^@mi!t *LaM?tJâ> 
^0^tm^t* fğı&Qfimpiâ& u€0®ammiJ ıSnrirestS.-ât (§mw 
Qu(^A&Q^rp'm t «rof}gprı2> , u<tf <mjâ*®Mmjğl(ş$&Mm dl$. 
£{gy£«aftfr §ı!İBunu(F& &q$®f$ı& (tpıLc&LsSsırCoiu si su M 

u$mm ^(§ Bm Qu«rji*-aiajf^BS«jd <g/r<sâr® Quır©âr 

Qzjrr(§ma8mQtu msutf ms$u(rm®L~rrtr m si&^ ıSjD(& &®s%srt 

5$» d&mbGujjSI ff-Drone. 

59. oiT/r,sgQ^{şö)QgwSafff€âı-'Parllîeııogeuesis«; 

£0; ««rircrito ĞpsB*-* Virgin birth.* 

61* grrâcn) ö«)fnuü-Jac ues Loeb". 

Mj- bea-urchins j/7fflSrL-söfr£b er&Lf£r &emL~j$ıiJûQij;f)jD&} < ^ımmımm 
sBJfc ^mdstrsf^f>â(&)iM* ^ır^rr^em (ipaî/pııSa» <sB0am}iâm 

#6$®? L/jg)üJ SLiâ [filoma ojm(§m x qjdjd&&& fUfrojıiî 
(lplL€8>l-u$Q€bGuj î®Lû$ğ$ Si—âS&rjD&r" (LpıLmı^. §&(§ 

mdssıuSeû gırâ €rfâurr($th sıai($L~& um$tufr0j$ıu si/S^jş^ 
aışptib ıBmâ mmfî&fâm&mnoB G&tr&Sssr Quj$r^tj$dm \2u>fi 

^«u/hs&isîr LDrrrfi— (ip ıLss>ı~« eforu QuJ)g$ ^wjtm@) ı&rre&L- 

€B$$^j&iB%m®Q&ır&$w® jl.l-«$^ lijd$G& &秫kjjn& Q&®J 

QmnmmüQuffljB G&rr@dssr turr^ıh, ç^P^p (ip ti »i- * * 

Quîî(g)il sşır erostu Back toMethııselah ^r^p^rsB^ 
^O Ourör «saflar ®ui-.j2l^@^ qjD&<&& 9® <BWÎ^ m & 9<B 

p/fûtufio/rOT @|^ <3^fiS?<s@« ®y>b*»&*& t3jgfa&*Bıl.L. $36 ®«a<y> QpjS 

^MİıQı^m rV ' f «rdr.© ıSıfklif.^ ^^nm0^ "*sr$glnrdsırfiO 
^t^ıâtu**' «râfrgp/Oı £cı>£r ^r^â? Qu(§ıhuıt<so(rm LDirstâ 
t-* ©^jiâtf^ «g atar #££)<& i9pjb&&8*(9 t * CT6sr^ 

mui«ûQujııb. @/â«#G^SfTir|/ib <y>gW$flu«»ı-tt/ıb 

^^ğm^mmrrâsüOu^â» g)«r Qt&LbuırC t ı$ajmuıs$. 

A-mttğ^ otms ^rfsr — » Qum u/râ)— , c ^gjpâ«»G@fr (*&tr$ 

mrrsâı^ $âjk^e®&& s^m^ts^â @L£>*&<ss©ffî©3 <sm<sıs&g$ 
sLL~®m SLmtp'uâ Q&üj&it®& eâfa&eşşyâ&Mr fi süt t- &ft€0& 

s^ gjuâajgfâso&BJÜ Qu^®^t{om t QLûLbufrt~~mL~&& u<so 

64. ^T&ÖL-d'-Haldane. 

(50. «-pıârg ^^-Dormant state» toAsil®uğ)i $$f 

çr&.Ög. (ipsbsûîr^ 6 ffnâtjB -3[Gıaflâ& SL.u$fiıumjfil<Qft ^n& 

«g/öi/f*^ Ülp0& ı3 <fâr<s&Q$ıb SL.ıâGfxmq.q$â<§)mrr g$ mm$ŞH 

®& 9(25©^» ^5fr^ fğjujfbmm erıûiği&j ıSp@L sreâimttbp 

mıqg;&&jD3i. gjflDoı ajırcytjb *9i$sBiü& u>mâQmrrılmfb- 
* 8«r 6T ıuârj$. t$$Qgrrmg}]UjQ)®). ^(^«J» jB&nrıi) umıpu 

Geurrusrr&: <g>tp$m&üGuıı$ ^&mır&wftm^$tb &$&üı3&d%t 
öT®^<gşLb (ipmjDü3BssrQuj GuûpQsrrâtGarrâmm!TSi. 0/$£rû 
iSmBssr «r® <$^ i9jd@ &G5 âsı)(25^@« <§tp$m&m<shr l$jd$İ33& 

$(5$ûiffiiaı«§»£ir6İr. ©7. <3jj&diıııâ) n»fflr*Ö«rrtİ6»ı«.«^-Scientific fantacie 29 fiûrr^iüb 6îr ; 9® ©sı) ıorr&mim<sft m$$ğ$ @«ö Q<a/eyflûo(Ş^5â> 
*«{§& ^«®^aj >6 ^ c^@">* €T6öfl|pıi>» &rr&rrfxmr euıpâSieb 
&frm$$)h<®(tp&r @ıpğ®>$ Qu0&& <sT&ru§ı» t s(§ûu(Lp0jo 

^wmtrmQm $83rtGB$&<Jso£ O&tötâ&SlârjDgış <öjq£ fğımmıl. 
@u iSjd@# cft'®d psSru^ ü)n-js^@iö@ (Lpesrear&tra, 

68. mtT&&$p®QP&' @££>j&«»;S Q"^#&— Miscarrîage 
69. *(75#a«D^©/— Abortion 
f â , <$ es>jDtı>crffiü ıS^r^ûiib— Prematüre birth ®/tî> Q&eâ®urm ^0ıuûQu(ff&mwı Quırgıwrai, *©«¥&/& 

$$@ <tp^<ssr&tr&Qw Qmıç$ü&JLL® ^pâsir^. £irıta0L* 
<^s»aj «/T60£û«îo5ir^ *rra£$a ®(§ümumw$ &qşm®âQ&iü 

&0>&GW)lâ£eigGw(r SL.mm ğSjaj&iSsibfi &tâ?muaıunrQmnr 
&&&)& mı&mjbffl (LpLLmı^îâtâ Q&nrL~âM&®ırm eumiîSS 
ojittir G&rrı^fîyârm «k£ya<af}A' $rr{remLBar*QımiT @ot^ 

g)®fr^ş®«§«r eu&rıîS® G^frı^&ğsi pmL~Qup Qpı$çu$&dn. 

£râ>» &($ûmu ®İL-û>Qu(iıâ&€b 9 &pûı3m&$® Qm Q#!rğ@ 
penmat * m eürii m ırp& t e8ıİL-t$Ar ®mjB®ı®m> Q&rrjbgı&&m? 

gJ^/Ö@£j GurrgpüiLMtrm ^mm^^t/oesr: &ortâ®tâL-(tpû mm 

m(§ûu$$& Qfi!rt^âs« &tr<soj&$G<so<İuj @«r<g3©& H>/fl£*L* 
ffljb(&â ®ar[rsmıiîm<s(T[rS^jBSsr srAu^p@# &ır&rn$®fâ su^t 7 i. ^«'©©^—JBmbryp $40 g)$«öjD ®@0 

s^üuıh vjbu®çûffi}b<§ (ip^tssr^ *«ı«flrıİ sr®$<£?A 
Q$rt&jSiBa[*qL-& &&® vjbun®*&ıt ct©^ji* <3<sfrfifir l-it 

Otf.'bJJt Q$rt^@(i®lMGâûr0â ^(§üuâ srreûih çy>;bj$£B& 
«fcÖttjA* «&atitaf, «©Lîuıb ^r ı /DU®oı^ ı f&@ cy^OTif *-t-&D 

§lv&ı3t£$fi®&rrmrf£}&fâ ^ıbuılı^rr^ıh ^oıpma) €F<s$ 
^& 0®$®$$ Q*iLi&Q*ır&eıreoınb; «<$ Qaiöflüu©ei£İ)® 
(ipdrarif Q*Jir«fi£@£0dtö <5®İ23« <ssS©/ G^ıraripıii); «W9- 
Qiû]bj&4B& Qp^®@lüı ^ı^lmubrrm a/6%<5OTC-JT@£ls. 

^jm &&& @mrrâGuitî&&%ıwjiJh oıcfil $&&&& w(§js§$&%®r 
«/d»"î*a a.ilQ«/r^®ı^/rjja/iİJ «©«fl&ar Gmsâûuı^fr^ @(B&§1 

Qoî€$sr(Btb. @®^ «ffie/ G&rr&F$uJ&(€Ş)G<sûGıu a® Qa/d)û 

a.€MT€®£jDûJ^J &Q5ÛU(LpibjD QU€®İSİ<S(Î $£&$<$> €£(§ Ü/SI® 

(2uj?aaflL-ı2> &®ûu£$âr Q&tri~â®& «fTG>££tö <&(§$& 

Qo0ÜboorOa)/r/t pacritöötfd §)©J5^ şmopmpîââi <§tfi$ 
m^mdsttû Quğ$8itârjDant< &(§üuik çrjbuilı~ ı3âraff<rj)& 
QpxL~&8Jbj$& 9(3 @«> Qo®HGTtf®S£i.ü> uur$dlı-trıÜ9(ig&® 

aııra8®/ ®©£@">. {ğj$$m&ıu 9(Lg&<& m(§QmeS-üii®m^jb 
u®sh §j&ds® «LL-G43ST m($&sı®ıtBi^Lü aırıliif. # G&nrğği$$ı& uâmıl&uğ/ İ41 

Qaıefiûu($Q)$ ■'}(& fflii 8h.gn^$fc €$&ıQai(ff) &(§ûu& «ırsö^Bji 
@â> Qaf6TİLio®aı^ j^/Atti sffâ(§0serF (Sfiffâr &&&&&* 
jS&tpJBjsn'db* <3$&&f *3iQ}$0 m(§ûuıh çrjbuGfoışfo® (tpeSranf 

ı3txJb!abQw*uM€Br tBû.L~ıBfâr®dmwıw @®!rfîGiMrrmrB$m$t$ü* 

(S&ıügı Qaffâı<sfT€ö Gunifoffl ın(j5^§iQs (y>mps^ff qf^ 
«5Gs.lL^-Qiu öıoi&Q«nrs!raBrL-nrQ) ^(BJİtğH 9© qpmp |§)«rcğ©d 

€ii©©ârjD^« g>® %S*u s-L-o) ^ı$ır#B ^&m§ı $L.âım& 

«ssSaj ^sswıt©|<W)L-.iiiai/t'^<sifrfT^6^^ «gjfeiifaa&f-. db ^)OT<g®«> 

iu.tot a. t- t /5uaS!/û8tf/ı2> lblL® iiTfitflüJ *Le»L£}ÛL/ı&afcî-- #rr^r 
jxmrwtr&& &y$ûtJ&m&ü urrŞğâmtrgı er&umjs 08ssreBâ> 
€aeu&mGaî€NB(Slıb? 

glpmgl tSjD^^eb/ SöO/flt-iiJ ®(p}np {§Ijd}Q# &JD& 
ffl^"jD^ 73 . @<sî/ai(r^/ l9jD$ffi& Sjrdfr® ^^«ojs/ &P<^£» «sf^S 7#* <§&&$*>& Çğjpfagl i$jd£$&— -Stili birth #4J g)< 

S^O^tb. £)«0 ^£ûiudb çr/)(a*€Br8«M Qumra®Bı~-(Lpefr®r 
Slfiiu Gprrtü 9 ©jp* /g£r<gs Q(&iruj, jşım[rdu'& O/srriLî Qurrfârjo 
tŞLU$$tr*r G$rriım*T?IĞr sır^easriLtrsA <3s®LiuLb a<s«so/T«ar 
^&i)«£û*aîr «SanrdlâafiD/rıb: g)ı2» mtr^nrrm &$&ftûuf& 

ıBsoith ^mBıuwrrQAp^ı: {ğ)& arrırmibujBjöl CJiû/d 
@«fr»jrr.0 Q&iıwm& ^(3^(3^ <g>ppu>n'&& «®^£û/tlL 

Qop cr/öotİL-rr^ ^^r gımL-&m (ipcs>&. 017.5 u0ıurr& 
*&l€s>w$gı &€&&($& &&?g)imix.uj <g}Lpj$<sto$â@Lb Ö«ss® uoj«s& 

fiO/rıb; &ı&&>ğp tâ(ff)WUTTfği($&meorrıh; ®mr®ıfoff$ glfl)$& 

ut±L~ &ç$ûu£e&& «7LitJ£ç.u/ıi) ^0mmQea &(§gıeurrfi k && 
727^^û^iJF^"2P^WapeutIc " ' &m®L-riiB&r 9 mmroj<fcsr$ 0p$&j§<fâ> Qurr4fcf& çrmrGmffijD 
Qsır<sm(B Q&gtı£ğ$&$rpm erfânjm& ^jSoı^nnrrM": 

®i(L£®i(nû iû(§mıBıh «(yjfcjfrajıb £-<s*r 75 
er&jtf sk$iLimmm@ FFsfât® $&araj «kifa; ®&®jbp&Ş}jb 

e&pmûGuguumoJ. &rrLD$@ğ>i srpuÇğnh ınır ^dk^trmtuâ 

«€üijq6»sr©/ jg^oJ/r^®*»©, &p-üı3m<sfr Qffiuiı&u®<aj§$& 
<ş&üq/<35<sît, &.<srtmâ Sanf#S «ar(zp£0i2>» lûssr^^aı^î 

©j/T/j/iz-sefr &m-ûutl® 0a»ıpeörTih. Sa> #u>uıb loo*# 
7<>. öifij2fA(fcB®-Dçbility., BU g)4o»jD 0«S 

«A ^ m mtt & #(&§**/>**. *®ûu$p* sfrgrmriDfrm 
gtfü» g)^&. M*«iDaııraO«ır 9(3 ^ usi ® *©*"* *-,W 
««fr durrdrp mrşğ^s&rff^ lunG^rr® uu&ib 3*»* 

Osırıâr® dfciı-ıSp® @^P«* Q*üöi#^adSD. 

«<g4âa>4W f?^Lf<P <MW$m®î (ipmpâ Q&oj<söT@Lb. 

«Mt ^&mâQmrr^(B m^ümuıâ^^^ ggjm&<®%& 
sısıhp 0«ı«fir®ıb; *@ü*DtfflM>' 4m.üu@pûfo $ı<tâû 

jf^&r# ©!>$SJâw ®«np«u/ö*a»r«/"> •@ö,Qffil«i- ,TT 

&**>»*. @ji# ^po>aı opmjDuıû <@ıy>Q^ l -g ,T8 

«rtftrp mıpûmü QuffSOrpff: ®m tSsçqm &&&&*& 
m m Q&üiMrr&eSl®ir gj^cb fi-ovif^f jM* (y>es>pu4ih Gtû/Ö 
Q«rrA*rı]rQu0&*00: Q«5&^ ^OiûiflAaırdid 9®tf* 

tâtâr ^pmmfrsoiîh QfHTiq.ıurrmû ue&â>®ı±&$çgl& @&&û 
q & $$ &®$&mu« Q*tüa&p*tıt. ©£<$ **(7$$<^ S^Ö 

®$@1 ®t$!T&$!b(§®' ®(§üt3smL~ıh Qeüeıfiüu®@ltârp 
Q0^g^tb *gyS&06ff/f : §)&<&$> &rr\Li&<® sr/öu®Lb tS«& 

ftpçûib ,^0ajĞQupsB&)dsû; 

«©# fi«»#öâ{6S)& ^rıf)0®Lb fiS^nr©/«ıât iflasa/ti» Oa/r® 

77? ® g£Q £r t^Ö t--Curette aâaCLdugf S4B 

^^©Ö^/rpıİJ 1000 Gusiffmâr m(§â9im^Qi Q#j£*«y<as©^ 

meâoü Qu(^LbufrQmrrn' m&L-rr&ü (SarrS&joanr- Ooçfçıjbu/r 

&mrr&rrtx <su&j§ıı3m'j§LJ uuShSH Qufn?&snn'&& SJjSSa* (Jhhö 

Oatrmr® @^^«r# G&is^ıreû 9£jw€*/ sfioJ^«ss&ır^ ,ö®« 

G&rrm&mıuâ !§eQjDÛu$jb&n'& a(gj£ö«».««fL_<â)r £#& 

Q«/r^o^aiqLb?^ Q&ujıuüQutbjrji eujb&j5(r&& &0ÜLfmwr 
mrr€müQun)j@i^ ı ff)m, «^cg)o), $nr,gs/fl&ıb lû*<sb &$mtr&$ 
$& ®?o§t erâHsiGsyj) Qu(§ mıp&*rtm @©j5jsr QJ®Sdr,/Dgr 
jpıb /B/rıLcgLâ) «pjDsı//f t©'îî «aî€ö/r r «aı/f«üsşLİ> £|}<sî^ örn/ö 
Q«/r«&rt^^ırâ) 0rım^p$^ mmrosdssnLiLb oso @LQj5€s>«gş«&*r 
lyıî) ufil$çB&m dİtLföüOurrar Qff^^m mm^mâr ocoûueü. •?9 f &&& Q«ır2to-Infanticide. S 46 §l&&jo Qfi 

m§ı ffâüf Q$â®J w(§ıis> 

^©ıydrOTjp. ®0rfl^w/rfifl# Q*rrdlujjb ^C-B çrpuLİtu 
®0m mire* *®h@&QaQv~l 920 $&--<§l& «ılı-üuı* 

^mSsrrtr^ ^oS.n/p. #&*cr&$$dl(§jk$ *GP* Guır($<sım 
$®rr fl&mw*€âl<iûr art[f€mmîr&<â 8(&$&eBL~u3& {ğljDtâ&lıu 

Qu^hurr-Mmwvrrm Gusto 3i<sîf}^&&rr<®tt'[r$®®&& mtTâçşıh 
Quff(§«Lİ® g)jS&r 9© Gurr^â &mrr$!r$$ $LİL-£ûiT<s;($aı 
Ga&t&Gsffârmö uû.L~@rrm& m*>[$imft„ Gumrmsdfâr £li_q) 
0a>£a>#ü 0ugvöi^/i>*ır*8«tf #&>&*> p&& G*iühjû 
Gu/bjd g)#Qjp(u2s)£jr uiuûuL-rnnâ) Gr®3(§Lh Qmj])Gmır^rea 
mtribcTât® Q&treBi!J$ «gıiSıflar/t *ılt-û) ^iUıbjSesrıî. 

ffilpQiûQu : bğ}l& &(§SBm&®®%sstâ l Q*ıÜ€u&jbQs&QjD «»« 

®M0$ m(§$0®jftam $tuıEâmûGu inendir . &im<ssi<sü 
Opmpmüi Qw'&Gmrr€ssfL~ i3jd® sp^Gusm ÇLps&fpı j5ir<sfr «sı! 
t-fraJLû ıjö(§$5^?af£®&rtt$&) £/£/* G®ı<SMr(iî)ti st^jd 0u0@8ssf 
®(3$&&> «"«Agy^» &P«^p mrr&$$jh@ OınpLiıit- «ç/şu 

G&rrd$injs &û.u.£j$gs)â> &{§âfâs®&®] &rrp€mı&ırm 

!§)JD$& GUSÛ CTOTT<KRîfî«<5ö)«95 @mp0&ğ# GTfârUğjl S-ÖWT 

«»toCStti. assfiipLû» ^§5&« LDQj)$ğii®j& sstosrrm^IĞıSeû G&uj 
ujûGugjjîh &(§&fömjg&®j «(gçLû QosOT<s33İ?<sSr <ll~.q> $<so$6s>&ü 
urr^lâsrr^ı eBfö&jŞl&Sso etefau® 9ij£İ0 mrreo^^^û ıSâr 
«arıt <m0iL}&Gaü)fD§} t ®^5(^)^ S) 00 Qu<srar<ss(sgi!@ıj u«î> 

&ffp& t$mjQiâmft m($£&m£sq G&ı£ı®j&rrâ> çrıbut^â 8h.iq.oj 
u&G®]£)$ fg!§i@&8maj ı ıi> $u&ğjiai<fcmL]Lbujbfi$ iLâ&efB *fltfB>£611 G&lLKSUmjStâl^ «(|Şp£flDL. Q*İ!c*jgı Spğ$&&l ct&tjd 
a($£es>$afû) uffüıSmft. Çğigsgituırm QdFrre8uj& ^jr* 1936 

8^«aîUjDjzSa/ü3 3 ınm&sfr Qo@^«lû Ö®i6fer®Lû «r^rp «/Tir 
mtLbujhjıSiLjLb ®(§$fâm 1 ®®ı Q&tü&& ®jhp& mmu&rrm& 
*ıLi-û ğlujbfSIttJgı. ®&& ^ğısrrıl^ &(§üt3mfîtfltâr 

QwtbQ&(T<srr®r<50trsrrgı er&p jgldsümui §)®$$f su^Sdfrp^r. 

Qufbn)}<srr<strm. <sp<5hQ®ırr([$ ^Lpm^^^jıb 90 to^^^oj^Lb 

mtrm <si/<7$lo Quârar«95&îr<sl &eu®âlâ§&ıârjDmâ'. ^f&{<ş oi^ld 
9«yfQ<a/rr0 Qo6ot&5t^ &Q&Jb&etflaiîr&3z &&<*$&& ^o/^ş 

Qurr(n>£$üuir®pâ Q&£)ğp mq$üu£m$& &m$âmtr 
$($â&Q<su guston G&uJ&lsvrfDGsrfî. G&emoJimrr&srMiî&LİÇ) 

t&Gg &woj£$& &Q$âBm#eqQffiuJ®j$rrâ) Gptö®Lb (3«®a3îir 

«gssff «ıİL-frttJiî) «0#©«5>^Q/ Q&ujG$ujrr& (3a/OT(5tb et&gf 
&-rrjj§SliL]L-.etâ(!$ğ&nrâ) j^eatfmdssrü dip @$Guu mınn w 9(25 
U}($£ğjl®Jâ xıp&&jlğtâr çy^a/J^ ^jesyÛLifâ&rrDOsriî. S«o 
<fçlP« 0%sûmijb&€frrrG$jLh Öffli^j/ &rr[rmrmi&Gxrnr g^lû #0# 

$0. c^OfiDir^^r* «|^«^^ıs&— Consultation coımcils. $48 {ğj&eüffl Q&j$ 

^âmıpm^smâf ^^srrırıh Olu ■&& ât mest. 

@(^Am $ 0QuvjS^» &LDüJLhu:hj£İİ!U OQ)(aar,p &(B$§I 
m^l^^ tS&sarğtğisfrGn'ğg, «^«Coûi» SQj^â8m^e93ssr& <&$£> 

p^@ M.€m$ t $j£üQup^ 8û/fl&r-.3â>. ^5 . o 35 nr «o j8^Jj2f^ sır 

uujâtuOji&ıfğı&dso, 

ımltfjgîfLb QmCoQmirmmû ı3rrwrrgrıh Q&ıbm G€H6m(j}Ln. 

#j^@ «r®â^f«»(r^* Ga/^SHi). ı®(§&m®t® mtrrraar'Lb 
vu®fljğj$ <&&%&$ #£* ı&<Tş$§ıwâ> m$m&rr<sv&öı3£ö 

(S) «r$75U&£0S%sr,£ ^^a^OT^ü^^stl^ûu^^CIgıı^r® 

urraı &ıflsuesi*asdar &J@$gj <m&ı fos® B& QsFUjjj)U$tj$& 
Osu *&*!)&, &.mrmLû\urrm(İGü /sarıl © ^öo/H/jB^jffih 

Gaorsför® G&0I&& gjajjj^ıb. wâ®slQağt 8âi 

G«L-iraj Q#üjöî:tö sSi^îroıırâKÛ ojj®S si SîSumt cröSr^D <##«» 

<glp&ırr5i& sstrıfituıfs^li &ı£$ıl*i—£&>& fi^OfimpuSg® 

$L~&m (tpı^ıiJiTM @Sa><S<g«f. ®£üjStt$â> «»Â^g® <3 1 ıvır s 

^ımısiGStGiD, ^'^İİ£j<ss«İİ(Şûo/tl1® (ipmpmSsrruLiıb &($$ 
$mı~» opmj&mZsmLiLû ubâ®®âmL~($uj j$m(ipmpıââ> uıu^r 

(LpmjB&GİfİGö - <3j$ûijrri& ç$(Lg&a& Q&t~trm G#ej««lL@li 
uai6WO(5^^ır@®i-iLijîr uûâasd?^ Guırr^ÛL], $trCL'& pevCSor 

©ld. iûö3W£j3fr€ar 0£d/Qaifr<25 #Lûu$}aB@ib ©^^«öpö®) ijtrttjLh^®® $Qtuesrâ@û ımâ&®&&$ pırtgiesrâ®; 
Q$fTqıhui£i 0Q<juımâ^$ gııbı3aıuı$, ^©/«sr<s®; 

y>$gjjlıbQiL~û $Qtum&<3>L Lfğ$®JuS!X& Jgnrgyssr «ss@; 
mırrmmmtfi fiGtum ®ı sâr*OT lduS&> jsrr^isstâ^: 

Qoımıe5sRw®ı fi Quumâ<§» Gloq/«s-®) pırıma®; 

aST^sstûy} /S Qaifiar^@, ti&jfla/uoa/f ^rr^j/esr^®; 
G£i«Qorr(g^r jSQfU6ar«sfe@Lİ <oU^ıQmrrıJ3 prrgf)iar&<&; 
prrpcssBuSâ) ®jrrg)i&)®&) 0(rıf$$(i$â<§Lb (§)«fru<2u>a>«D/rıİ> 
^(§(§®HArrüJâ #mm&$rrtul £L.eti<$nQfi<$$l adfrmıbuHrl 

— uırg-^lujîîiir «öferararttiûnr--- srdr &ırj&6ÖI-6. .-6 Ş^Otpemâi ffiSso «fiwnr«« «@^tjQojD6İ^^o. us^mı^â mrrm ^âta §ğmA 

jjg mjil frifûlSl sp/ld Quf& €8S)f {y)iûı3G$!ib uebQeag)i uorr /$&&&& 

cfltc/Lb «o/rf^&G&ısrartf o öcü Q&uj$m@t &.&mrm M QuA 
çstâ<s8rurr6$j$fr®r mtâtesflâ &®jd$Bssrâ &}y$üu§$@) $âıftÛL$ 

njlıluuirr& ^mı&$$i ö«uöOT®Lb. ^«BBflL-tyjLb GoOTsasfk- 

GuOTaiffîi-ib QPQ£ sueıiiîâSl GugjsBtâtfDm, {jğjSsm$3mıp& 
&SD® (tp<âtW(t<$ &wu$mât (Ji£>jbQ&ff®t®r öcu^rif iti o®> 

mm<s®{u& £\<ofrtT$Q&ıpâ G&tuıuâshuut.tu (ğjtz.m&®? WL&r@ff<$sr m 
uw &ıflıurr& ^mu>ujG®j<sm(!}LûtTu3âr g)©a//funrö^tb &.#*> ®/##J$&) JELf»f7,#â Ç-;.&LI®Ûİ jgâai). İİJÜ dFifloJIT* ÇT/ÖU© 

QüfSwjBa f . 30 tLu9ıflıu& sft^ûuosiı^ua^jıj} @iesrQu($âa ^ıı^ûumu.ıı3^tb 
@(§iDmr£@lâ) urrgüjDoıujbjHHIu ç$r5IĞı3ıl(j) ^ırntüfjk 

fflco «if ^«(»fl sj2/u) £@u>*ar££d utr^pe^up/glıu 9(73 ga> 

ıu^ f ^çtmâSlerrıfâSupjıSlıu <ga>p«^ ermmmm uiiçg Qu^ 

j£Qşu><m&$& u/r e# pa/ Qu($ld utâçş Gu^Sl^rp^ı <sr&t 
u<5S)& /5fi^@ <9ij$l0§ısrr®rmır. aessTeutir t&dssrdituıfİL-Lb #&) 

mrmrt, ^mt&m(ipıh e9i®s>&$Şğ(D{ipLh <stimb(B$unr& Gutr^fi 

£j€fl(pti) €TfiSr^y QjFiT^«ı^p^fiö^., UfrgyjDQ]ujî)j8luj ggjaj® 
ljld Qurrn5lgîLLu(LpLb @jSI£ffi gl&toa(!$&£i*&tr p&@ 
^jfil&gl Qmrr<sivı~n'&&ırfâ^ûQu i T(§£jBÜurr® 0&<§sigbiü 
ujib ers8r,pLb, GGOsSıûtâr 2 g»^ Seo «a» guLutSlmdütujnrtoigı 
0Lbu®&& ffl&<§ ^HffUjfrğl Gmnrofrm Ga/s&rgjLb er&rguh utr^ 

â. «öoafl— Coitus. 

S. utr$upQiâ*fâ> ^ujmrrcaıtsâF-- Sczualogists, 

flh- 23 İBİ §ûmp Qfij8 

uır&p*Ubtr& ıBs apâ&ıuuurm& er&g)} ugûit Ouâfi|il) 
«r(S>^»tı/ıî5 oi($Qârp>«*rt. §)mff&m G&or&mfföıMtuiîGLJrr^jn 
^}^iusnıh lââs ue§®mL~û QuıfîGtWTif®â? çşjıSlûıMıİL*. 

g)â&D. Qfi<r&*ırûı3ıuû 3k.jSuı&€ir u&^m<s®%û Qunr($$ 
0İıaBm ^psmQ®3 @.aJW Jlj.l-«3>^ *«6r(9 ğ^r^ı «.ıtaın* 
mrrm, £jwâ soHtSGiıurr& milı^^ih <&(§ ^(^ld^otA Qqijqjü 
fijjrs <jpıç.«/û> eritil/ Q* /rda/js^pBâfö). L^isSrajSîtr 4 <^i$.0 

#siBigg>tl G&$$su eu&nıpflsD &mtfl6gtfih 

G®ı®kt(î}m$ru3^ 9Tr$&ıwm «^«d* tSlm G®ı<sm(&Lb; . u/r^a» 
$&Ujjgl«flnâr eteni a».pa&snr: £@£ûiHff^B<fr utu&t 

fjfr&u®$g& ^ljld &rr&gxıb Çgfc5&&& Ö«ıa&r(S)ı£. g)® 
a/(5^3>ı— «o @®lİ3ijij u/riâ(g» ' g)(gûi(5flDt-iü asfiu/f^Sısöfr» 

wmûurt@Srmm®^ % çrmtmrü Gurr&^mât, Gurr^mfr^rrpr 

m$$t<srrm®ırr£B ^İ®lû$«> <3af^âr(5ü>» gJââ/orcı/Lb &ffiajtrm 
g)®$^? urr /ötf&J/r^S g)&«örrci ılınır jj5û>. m&<sû §1 uît oy p®ı 

4. f|<04toA— Senses § ppfiföm—lt totrıpâe®® $($û§bum , m §)/nr^İ£$,@ju) t $(§wmtû Gmıjhjf} 

Qugıfâ<s&fDğs wûtum$uj$üjmrrLB, g)^«g a.pdD& ^jmrâm 

tfilfârmmGturr, ^^cojg mm0mpsB^tmm(^mn" 9 ^j^ütM^f 

mırıb, 

<s5\#j$ Q&nr<fo&rrüı3aıw Gutr&rp ^mâmom^^m aurmt 

tâfâırjSImLcitrm ^j(§$ğs mçr&Sı&rpm* prnu&uurfr&<g!>ıjb ^ıp 
€U(Ttta<§n)Lb a/r^geö aL«w/î#ft68>jtı *@nrtum~'[ştrm§l 9 uırm 
LûtrmâQmrr<sfâr® ^jmpsuBsst ^mu-njLb ®j{$ıurr& <scâr@fltar 
mır. ©tftiOtSsır®^^ &L^&&Q&trıs^&<sGr *$^ümmm 

mrrilQâaarrr@ıh t ^(®ş)& 9 l90&®'&&£§!}& $p(§®Gû*$ij!$BJ(r&nrâ' 
Guefamfar ^$$§lü (ZugŞıyıb» {ğjosme&mLpâ&Essrjb &®ıg$ 

'iDir&fr j&Lbmtn jD(/Bo/ G&tLJüjth ıok-mLûes)tu& Q&nn®ş& t ^ 
ööi/rtb* 6 ertârnjı L]ğjimm&BG& unrcr^lıurr(§ıh % 'mâsmmujprirmû 

0irı±>L±qpuj<sfrjrjı&<5frmâ k ; $(75, ai, «. sf®Jir®& «r^^ıu 
W& ®IJİ3I&>jdu3& Q*tû§jefr<str uesaB tÛ&û Guâtuğjğ* &wunfc 
Grtârugp gj0 'Q&ıüdî& &-p®l* er&ruesy&tLfüi, @^^ «şjjöum.^ 

7 f ««âu>erf— £D«ö©ıB £û«rSö<gtr, gjefâtmt-*(StUfrtâ&r ^jfi0fi &$Jiter srsârercfl <>T<s$srmB (strıb 

t-ytr^p®iufbfiu4& SarD&ısûâ srûsfiltiO*» wm&&®v£~ ffrrmısnr 
«mîfl^8î-ffü^ f » iş.ârflâ»* 11 » rfl<*r6öF rı Quır^p&sâm^ 

mmlbt üJ0BJrr§ı* $w(ipmı~uj U6fiaas>ı~~ü Qtsq^mm€sıujvLiıb 

@wâ^£ O^rr^r^ttiaı/rp tSfifbjSaııh «rcpjglajıh eu®®fâ<D 
mft» g)drjpf ûusârcssfî^ ûü^adid Qurr0^ûQu^B^tp§i. 

wr$nı* Qu,©3<ryrr aQ<ar u><aflirii>a;&ör<& Ö^^üj^o/û) çrfiunr® 
mrfl, §)&& biatti-** && Qusm8ssmtqm &ırtb çrj&uır© 

1&&fle*fi! ^®&«ü Qü«âr«<^ &rru)(r&G«u &&maifa£ 

myjyth inâm&B^Sf uıestûdatrâmmGaj u>ırfljSoi(&Q&fflar. 

G&tT6m$fğl& Gptrâ&ih w&rpU€râreaw&s>tu &jbu(Şi$$ a/© 

£; G@0âıs»â crâdteü)— Havelock Ellis 

S. LûirjrâmGrrLİ mtoa>â— Marrgaret Sanger 

JO. Otojfl ^Oı-ırLieâ)— Marie Stopes. 

J i. ış m âStâr*&— Dickinson 

I£. fid>a#-~Kinse jğl(nju>mrâmfâ) 8 f 

ibuj mırıl© gırâsötr: $i®]$l.$$& g)^rQ@)(75 Q&ıügi 
o/ıl) Grsrrâ&gî «sâffijf. uıpmimtreû&lğiıâ) stâ>&>rr şnr(^moBQm 

|£/Ü) ÇLp&G&nrrt&efr LHT®yn)®IUn)0tLl öl/«@ (Lp<s®pçB<kr T ® 
g)^<grf«LL@ a.<K)p«âj5^nr* ^BaA3<7yLD. yüy 0mtpâtâ 
<ss>ıuâ Q«95/rfifflTL-./r(5>i£i â8u)/ra9& ^)^q/ld g^^ u@$j®Jrrm 
&t®»LD$$(r!)$&ğîl- u/rLD£nt«a8s5)Li.(5(0 $£$G8>mu ULpâaıb 
p<ss)i—Qupgl mfr&^&û GunrcoGo/, mppmûsıLQmm 
^/T«)(5<snr <sr(Lg&üQujbff)i ^<ss)3uilj<m Qu(§ ®Jtpâ&eS!Qjj$gB€St 
«r^ru<sw^5tt/Lû ^iffli®ût(İ(f$Lh; f Q«ır«$«ır« fffrj&jfifüi*» 
€tiür&Gbıurrıu<s6r(njmL-iü *«ırtfi<g3J5$lqrtb* Gurrûrn) gır&mtâr 
a jbQ(n? &&<§>& mrrınâ mfâdfâ>iLi ^^r@ ^«w/t^jjw^/&Q&£8rOjD 

^f < fl9fiflfusoifLHJS3)t-.ttS«) njjf&&&t ®&rr&j8 ai(^S«s^ 
Qujbg)J<srf<srrQ*; <sr(Lg$ûuLLQıb «u^S^pssr^ <3ltoin)G5>jD& 
Qupp jyr«î«ö«Gr ai/rıp«9j5@<â jp&aar Qffitujû>. simpmp 

urrjBs&eâ (ğı&rjfilQj<5G>LDiun'&&(r er&rg}i fi «8«raı«onrü). 
um&ğ&^cb iûiltç.jö/tî) «ı//rLerföfc^öı ^^©/«»titu Qp&rrm$ 

İS. o/££ Qfio>pa4f—T e ns $99 jD&ööp Qpfl 

ril«^b çrârump &refârm®ü uîfûüurrmrrm. «rsarGSaj, ertemin 

Mm ft-ööfflâ? ^âmımiJ) si®»ib $$(§&&&!& (iptf tti/rj*. Qunrgı 

Q&0u re gıo j@tî.ı^t£jff«îr qp6s>pu9â $L~$§ıQmır®i<§$ıb 

^jajûunrm mmû ®UirâGm rT H)ıoa?yâ«Lû crAujsır^Lb. 

^sö*â®a?^ jg^^i/ QuMÜjbjgi. (§ıp^û uqşM &$<&(§$($$ 

aır&HtirâsfiGsıp iMİ(&ûu®$Çği g)(u*8»u/r«sr urrib pt~$GS)# 

muiQm wrrfB0$®&HtetDm m §i(^wewLb ^sıstıS jdçşlû gğ)& 

Ofin-fi, Quj!tfİ($ft ^jmı&m&B^r çp&tmû usmnûâmtâ ^trcrrreır 

urr($Lb ULpâmosıpâsmia^ıb u>mnoâ&€&fâ dS(j§ûuûuu^ 
uırgupoı Q&rr&®§&JQ(§& ^^ı^mmrrs SL.&t<sff<sst . urr€^jpeq 
jp^^esr^ıti^ Qoip0 ®ujr)!0ajBjb@Lb sfl^lûu/rarjs/Lb &ıjfilçq 

urr€y$0& mılt^SijLb ^oıtfasafr ^)0Ü@«jLDrrasr g)&rar 

24. urrjbs&dl Sex education 

10. $ıajtâ>y,â&û— Instinct 

10. j¥7«frı-A— Stimulus 
17. u)«TLiClu/r^@-«Tendency 

I a. «Lâ^oDL*— Inhibitio OpmpuSeb Q&tf€m® 9 #j#J^ £«».£$ il? $p!m g>/f g)«id 

$ğl®sr$§$lâs mıLîs^^iti uits^jd^ Qmrrm^iû &fâ§$(tp6®jD B(3 

&rr(§ib. Qu(§ıhufrmrr€sr urr^$fâm&m®Bt~~ıb Jd jD&s* 

d$6$)ip&<3r Ljffi&ILb G&OJ& jf){&l^y^«$J9# ,jfif üu<OTı_,ü5âî' 
&j&<sûgn &pp6Sl& <3%ı$.üu6S)uu$G€örr 9 *M&rj$ 4fn^utii£<£h3r 

«ı/o-üS^öüfrdfe (S5jr/â®tf«& f mç&0Û&$i) ugö £i_68>£fstifr 

çpajfâjr)! <sspp ^gıuaiLb ■çrpuû.L- ı3<fâr@srtr&ır& ©sıöpo 

Oaır«u>*fi[ ft2 . *<&# ®fif»LDd«fl©jSar' Qti©Lû uaS/£>8 1 9 ; urr ®H<si5Btm8m&t~- Mammals 

BÖ. QurreöS> Q&ıü$& — Imitation 

fli. ft-tti/f a-ttSfl^sriâ*^— Primates 

02, şt±.jk®»&& S sn-floû)— Behaviour pattcrn f 60 (£l$>eop Qp$ 

§*t-£m& c^«^«6)(flc-(tptb Qusmm&SL^Qfiîb @nu&y,&m$fği&t 

$MmmfT]$ ğS(§ûj8®[ru>rrGsr un^ıp®} €unry*âmm susup 
GmiçmfâmmıH&r urr^yj&oıujfyfgaı tLjâ§H{ip<5topmiü 2 ± mâmtâr 

Opmpmrrmı^ mrrgı m&ugı ujbj&tLjijb ^â<srrâ@Q<suât, $(gü 

vı&ır&û iMtr,ğ$jpd3& ufâ($Qug$ıb n-L^jö^jö^eb, an-€flaje& 

Q®iT€fânq.($0#<8û Gaı*tor(Şıth; §jjırtâru m nrQj$rrm, ^wfi'&& 

QW>; ,#<&£*&&» Hl(§M(§&®tb $®*J>jSajrr«6y^ar (tp<ss>n)u3& 
€rtmwmîb uır^jpm^ Gmrrefrotgf «rd&ujı /&<s8r@> O^/fl^j©©^ 
jSS® ®mı<s®r(î}ûı. 

*^fâr ıSjpDt/0^q*®şti Qu<sSir ı3pûqtr;BÜqs(^ıh 9^0 
Q*û®&tpm er&rugı O^iü&^tro^. ^*<3©f. urr^jguûq 

urr® ^rrfân^guib o/râ) §tıq.ûıjib €jjbu(j)tiiM(Tâ> İ0»/fl(pi2> 
LoırjbjDfâm&uJhj&ajtb, $L^üqm0 ^ü^nurrosr (yusnpuSdö 
QjS5/TL-/tq < fl> ^«5>lo«j ,##©.£ ^ti>rj^«dy Qu>jbQarr&<str <3o/«âr 
ıç-OJ 0Ssom^u00iLfih^ Q «f&fgl/Lb GuGsfreşsyüi pfraraura/jr 

J&3. QutT($$&öurr($ı -Ad Justment ~ 

24, nijbfğiopmp— -Tecimi jue 

55. GtutrjfilgiLLuLh — Mechaüism 

#0. jg$ö*d*~- Postureş gü<srrm urre$ijB<sB<sBr Quırtğİ£!il.u$Gs>fi pâr @ ^f J Slğ$ (!3 $ 

r5l(B$&rr6b tam 0mpçqstm mmeBmıu^ #ıbugjl£& QPJD& 
gB&& (ipı^a/Lb tsr^u$(î)(®) <oT@t®rmQjüi g}tuı£!&?kQ; 
GuirrrSıfiujit m. müqQ^Liq.mm er(ipjjğ}iLi&r®r ««imrafİL- 
«ju& § ' çTtâfD gırdûDû uı$£@rrâ> {ğ)âı®j$<sBdssF fi şfâ@fr 
Qufr)i<skinruj. 

gL.<sfreBıiJâ) (Lf>m pu3 ^}tb SL.âr<stTâ§}mf?âf& (LpssıpaS^ıh 

&eiTQ] 41 $$$<$$$& G®nsfâr{$üy sr&tugı qm^)Qûrp^ m 
utT® gttş.ûdld£Br «T^ûuiîöaif tu ^jTemı^^m&tujhjSlıifth» 

€T$rî dl&staâr^gituoıjbjSlâr &€ug)iunrQmmup0tqih 9 uır^j 

Qlû&gs>u> 9 ~2t @ıp#|& qî<sg)m^, njiıluuirresr Quırâ(§ «^fiıu 

$&<& <&$$$($£$& Qoıem®ıb. $$#&>* v gjLLuû) <&$ 
fu/r$af/f«arr uS^m SL.emrir&QqL-& Lf6mtrâ@l<ss>uj stop-surr* 
dPt^MSÜ^C-®^ Q*rrJfea®s>L~$gji gır&ıQd3l($ı®!iî. *$ım$&iG®(D 
urbj}5lQtu(Lp0@ jpjâs ggjcoâSlıuû u&jbfHaiib ^müGutr^^t 

Qu(nj$gicfcs8r q/flı^Lb. Qt*nrği®ınra &jân§n>smfiâr ğjmu^^û 
urreyıh, &püunrmû q®)e8> qeoeB m!€m&&Lb Gunr&rm 

gimputhrSluj &mm (j^ço&Slujmmdsırujîb, G&tr&aırûtSıuû 

&7. Omûrmu) — Delicacy 
i S. <j9j/jb#S €WÇ3)«— Finessç &8İ SJ^cop Qp0 

Guffpaı ir îuır«. $ınr!£Sfi>&. {uıpğtüûun ı3rr$âısb, $qşâ@-rB) 31 


^ffilS^îTDiûs «@|jShüir»uı «rfsrL^(tgâ «itîö& 
Qtf nSlCSşırpûb $#ua*!*y) tûinl®^ 1 " 

Oldo) ^/ji9^ *#,/$&* {tp&&sr ^jSloı ^fjS^nrmmuıriı opış.^ 
Q&$tu (tp&cfosr& Q&j£l®j Q&$Mrrmı&ıumu qptq.ğ$$Q$m& 

i^« ıBm ğğj&r jfiunmLBinrr&ğg, {ğjmojujftjflıu &(§^^is^t 

80% g$jSsmtâ*s>Lpâ* — Coitus 
31. ©*)*&■— İlip $64 ®A«*>JD 000 

fiü q«>â% $rrj&pû y«»^rj— g)c»fiw tu/reyıib «süaSoSs&G J'^ûj 
uısı® QüfS^r/öW. &GodSltâfârQurr(Lg£i s-«^rt-f7^û) 
Qum§Slm wwpi£fâm<$fr sL.*dtmwtââ) enâfföib apS sluSiA (y>(if> 

m$&â «iârt-nrâ) ^oıojsârfii&ü) Q^snfÎQifr@ijb. £ş$»üfi&6W(£j,s& 

Q$rrL~(î$§$ GL&&0d& £L.mttî$8lmüJ ^mı^iLjLbsaesifr &($ 

adar j§)âOTi$«®#p£etf&' sLL~â)u&jfilıiJ ^jmâmuirr^th. 0rr&ır 
posa 03sûu$ât ^fipiprÛL/ 32 QiöS5r6ö>u>aJ/r««/û> Q,#rr/E*<i5şı2> 

@tb GurrcLggı <s%? §ı «Lp^fljrr«Q/tb, dles>/r)ûurraei]ijh, 

a£es>& SjemSl&tfD&ri Gturrasflâ<§Lp<*S)târ oıtrıü G&Stp&ğji 
Lûsocşıh @%svu9 6$iGfrert Qfim& ®j&Lp®<sîtGurr6ö — &$ garaj 

Qpth SjS'U &.&(&&(§§& tâmj!)$$ı& &j$<$<sfT6i}$LS)r7j$^ıb 00 3&; ^gpfflyûL/— Penis 

55. Q^/r/sr@ııîî/öSü— Flaccid state 

54, Qutim<§0— -Vulva j&(&McarAatito *M 

&tştt>ıh Giiqg &i(Lgûurre$t urnLnn£<s®&& Sryrğğjl «jSûl/jed 

mit mâ &!T6mûQugjıtjb ,d$jDÛLjfr$ÛLf&G$^ QLD0upûiqâ 

8ı&jD9St. ®i€$!sıîrrm§ııh <$^/7^nrar$jLûnrw $rnf 8 sS^&|.üq 35 , 
Cip-ssto» <$ıfğı&ûuıq.vJirGtsr &®s>&îâ Q&m&m®t, &ixüli& 

dSff\g5Q> fiLcsar/fo/a^nrtt/Lb *jfl<2>j|jpr <&/0ü) lûot Qj5(T$ffiSEif sacı 
o/d^ 7 ^moı ı£is &t$miB(rm ^ajıf^^â Q®rr€$$tGı~. 
(3orrS)ssrjD«isr. {ğjgpjgiıufT* $rrw §ft&.u$$âr Q&tr($i' K ıpş-mıu 

„gy<*ârp e8ıfltıiLbQurr(Lp§! ^«)6ö<gj SffiaıtbQurrQp'gt J$lj$ 

(^©opuSlssr 39 «jhotû/ g)0^@ni erâtugı &-&&&&&&&&!, &&> 
edlâ &eiiQ] GtûâieSliü&rr&oiih $$$$$&?&> us ü/«BCitti^nr«©/ıb 

#0. /prrtf^|j?L|.tJlL/— Pulse 

36. u/r«*> aı—Pupil (eye> 

5 7. LD$wQ/5®£**f — Tension 

9& d5^"csB#<yâ/o/— Hymen 

#0 . ^^«^«d/d— Discomfort mıp0§i Q# «£#* OtfnröAjJBdaı^gıî». 

cBıİL-rrd, c^® 01 ®^ <yp0ğX& g/»£0*/ıbQuır(y>ar ^«p 
Q$B$Fp§t« OıurrrfâSjBdlâr $]S®Lp®mtâSsû& &&r<stâ£&âı®ı 
tm mır® m P iU(TSİ S* 1 * ^«^^tO^öet^; cS^@,ûS Gajfns^â 

4<şsu#jÖ<aş §)*-& Gunr^jnrdîij.t-./7<â> Q&rrL-,â0ğji &?& 
u($ıb *m(tpâm *3}$&â [fâff&ar <5$mtg$ ıgi&eogl ueo g) 4-/51 

$â @(§!$ü Quç§â& ®0ği GjB[rJb$& $&ıgiGB®üs; eretâ 

JST42» @(§$ü Quq$â@ Bj$$ı G&tT&rpsûrrıh. {§)^&sr ,#©j 
mssasuürBÜ Qutr(^$luQ^^ G®ıwı$uj$â)8si)o 

4®* *«fr*«fl# #&*} S^&~-Deöoratioru &rr&Gw mrT^g^fL^rrCL^ $5$jb(<3 4:T a-u-uıl® eB@}®]&rr<® 

x $l$&(ipLh ^$&u*nrs ®j<3$$ır$u& (ip^ l/ov #<£l£kİGa> (2ıu 
^«sot <§j$mtu Qpjbj$6$itb ^mıpâm (tptusû (2&<>&£f.aj£tâ>aiD < 
^l®âm& Q&rrL~ftî5&nrjbQurr£> $&(igth not qmmıîâ&&eâfâr 

e&efasr sBâzsâ Q&ü&tr& Qusm<m^\^ şmâ@mpsq Çğj^eûrrgji 
Qurr6ugiL~& ^«uf@s5)L-.îy Lnm&&m<&i)tLjLh ^mro^^ &*.($&• 

öâSsrröi^OLD/rdS^» LjmnfâSmoj (yypg^üQupâ Q«rrswr(Ş 

Q<5F^2/j4^<S«65)^LJ U6Ü Ot &£.&<$$£<§>$ &&6İt)ÛGurr®&& 

8h.L~rr^; £§)£»&ar sp&$üGurr(§ım strestûı *w$ğs 0&rLa!r® 

slc-Göt wq$£§ı<stiâ&t Gturr&fcsrmBJ Giû/dO-s tr&t<sa§i pfâ&i; 
4 1 * mtr#$zrL-iT û.cwûı— Courtship SB8 jD&iop ®@jâ 

TîŞbftmtr&û UTr&mrry)&mmmujü Qurrıgıj&j&<ss>Güuj[rçşLb. 

tf®0* «.©il). gjjfi#*>a<3tLHrr? si®&®û u/r jj/jd©/ Q&rr& 

ct^u^î Qo/«rfİLfU«s>L-.. <&&$<$& «nrfrcssriJb ojtâıtjih <g©Jg)û 
Qu(§â@ıb $L.€fiffL~(T®jG&ujrn§ıb. <îTfflrG®J, (tp,$<& 0/rsir 

Gairrörıu^d} sj^ut- vfbuı^, ğ$($uiT<sûrr($â(&ıh $®ûjg) 
m€&â&$$â* Qpmpu3â> urr$un)e8fost ^&u©^Jgte$L-6ü/ni>. 

ım^p&fi® ®L-/sıQ*rr©ÜLij5j6@«y #/s/«*--l»ilj(5û//îj 

$&r m[rrrmmrrm®anr, ^mjS ü)arsö>£û(iSâ> Quflp uuSljî)&, 
oımfrÜLi ^®ıu®ijbf$& mrrprmruur&Gtom, <m&so§l /0«»i- 
Ou^DdfcAifiu fpoûm<g)mjoçqmd3nLi u&Dstirrjrp lBg8)Sûu($i£$uj 

Ofi^tmâ' mrr$gxiL~rriİL~ıh G^/flılif ($0&rr& si® GueförmB 

L-£b 0LblS^S»tfö/63W/?#ffliWflLJ oj&Trr $& si&& OfTJ^^ft/ 

uımmtrm Çğfcnj&a&Hrth; <$jQJGtBi—(Lpıh ^i£$& MGto65>u>uJnr<5sr 
uır@j&p& @K$&&wrrıb'$ «mflgyı&a «$aı& uffjıypifleafldr vû&q®$ih §)$<&mmıu 0$®Qıum$iFgg ğ$<3Ûu&?rm €î€^mâ — 
*^Licj£ş.QüiifF© 0l8to ç?jbuıİL-fT&—&ıpdast0 Q$mmm(rmt 
#j&Qlı-gBlCb QutrgnmiMti]L~w)i!b *ıorra8£&AQsfrdtarât 

&g$&g$öunrm 9^m^üqıh ğjârjj$t!jmmüUFr§§ (İI(B00^ 

$& uAGtaroy u^§$%mfi®$iih ^(300 ısifiâımnrm LBâm^r 
<utr€0rrjbj5iıu& 4 > 2 ujbj&aj $ır&&®R&) ^fi^manu utpâmms^ 

<sptt ^olıSıflâmû uı^m^ıq. tm&moât-ih m^t^iâ &&ıS®mM 
£%* mrr&töt- |D«sr «ifffiarr^^Iiüöb-Anthropology. &&ıBm&& *dıai&r«£ jpaartf®aı«DisOıu Q &*$***& 

^^Jw*at-.*aAr ( fl)fl. 9® Sto CTOüSGiDnr û/güfJrr/flL-ib 

#üQa &&&&&- ff®. s ûuır& 0rr(B&<sâeû ®a u@$a<sS<s& 
€utrqfih S®>^ @Lps$0©ffl#" ı3pÛLj®]ÛLjsiBsrr &rruj 

#âcy 8aı«r®Qiû^i^ Q&üJUJrr& (LpmjDu2G€öGuj ^y®âmû 
GufS*^* üiS^ 0rr(&a&fîâ) surr^ıh ueo u>(&$§wrt&& 

«j/n»' «rÛ?g$Qtfrr&>*oüQu g#B&jj)gi . {§)££ ^® $ gıâmml® 
^eSiS^^etâ* *<&S®%s® $&&&& semmıssBsk Gurrgjsû 
uûe§ı crârugı «#/ri)cJC0/r<5iK stresti â&®jd$%m $&&&& 9(3 

@^ «^rfauBO>aJ$ 43 jğliütrBLb Q^inLjıh ®(§^$%sst &j8fi& 
erofl&rrı&Lb. â3«s>$ gJöi/ai/T^ j&ıurr&ıh <*r<sfag}]Q&rr^®]£3L~tâf 
msmüu^âmmıâ^ mmsasu^t «^suiîJ *&&&&& $($$&%& 
Qaıjbji!}&cru>nr*& Q9\ünm$#tt& 0/pıfl£_£<ft.ı$.aLj ^m sBBsrr 

&l&ç$&&rrâr 4&Qifr&4r «asra/tpsrebeonr^ opmçgtoigji m®tö$ft 

jpıbQ&rr&QiğH ıfl$Q{ih Qutr($£&LOir(ğ&. e^pm, gî-<sfr®r& 

ı3dmâ Mûie$0^mu*&<g> qrjbfSI(uQşâ>airrıb ınrretâL-ü umt 
u/nl® ®ı«yrıf#,âaS®)- /prr «sırır «uıl ı— Jjg®) çfpuıLvL$rt<&ûi. 

Gwjh^jSw®ıJÎ)$65l($0$ı §$(§mesa &$jjb<$ (ip^mrf &<âto 
©$# &wS^ û uıflG&irlğJbğj ^£?p@$ ^« (ipslr 

Gmputr ti® l-^t m<5NG&â &tixıd$Bs$râ Qwıu^mm (LpetopuSfi) 

43. «OTö3f?ffi»tjD-Virginity Q&t£ı^ Qarrrfrç$#â <S®j6Ör©£İs. u}&£&Qnodatnı3& tLMr&oı 

(LpmjDoSoâ Q&tüğğ GmrnsfrGfrmnrıb; ^$0 <y>«»/D(iS«> 
JÜo/aiffjjı GJ^ıû^? Qsnrttai£r &â>uŞğ®ısföıfa wmûu?rıâ?mw 

p&ıso wmüuiF^muısıı~€ğiiLb ^j<sumprd3$rj{$ ^^mmrr 
Qaj/r©a/rf «jjrgp&sgd^ um &mu„®<kr$ &(B$ğ$& GmrF^tsîr 

u3& gğj^u&m&û Qujf)(($G&Lb Qups&rrih; Qu(^mg^ıl 
(Burr&eorrtl. Qu($wurrmrr*sı Qumto&& Q^rt^«ss^jgsâ 

$}^ru$mfi &eoL-9efr parti*; <zT®fi€^ib f 9£W*¥ si§&mw(tm, 

&6û j$nrû.&@T ®jm[ru2& u&ğ$jD®{0&(Lgsu$2iâGLm0psüiT{r$ 

u£m&û Gupsorrtt CTsâr^ sı^®? GT$ftumîjJb&®yib &h.($ik t 

^s)Qeû!T TT <3i&)<so$2 Gıunr<s^â @L£>«fitâ> îutrG&rr® <sr$&d5l33Br 

&J&&& (ğjâru&sûjB <3i<sâüu$ğlĞi)8sû; «3q0& &-JD&I, &«ûâ 
&&sipsB3s®rııjLh &ÇB&& &>.(&&; <#i0<gs)& ^eutâr Qu(§lû 
çutur pjn$m$iLjtb ^sm^fueûfrü). .ğft& f gg)4b ^m^t mmıh 

442 *^,#€»c~Inhibitk>n, : QiJWğ$$®mt£$rrM®f.ih er£&ıflâmmıuıT&mıw /pL-jft^r Qstr«âr 

■S&iiŞm&JUjûs $ *$lfl&gl Qm(r&ar& Qsusto'($û>; urr^peq 
mûtuğ^ SLi±.eûtrg$jüı ^^ar^^ırje/tb çrpu®ıb gıî ^j/u«u 
mır0üt. 4f$d LjGOGtââtuopıb iûot a.6g8rtf£9ujıb «€&£& 

âimı&sât g<g«n»prQ«ur®«wf i5f^r@ q$jft<£f Qmtrâs&î 
Q&â&$t G&ırtûrea Qoıeifa®Lb; $&<ıpmL-îu utrgüpeq$ 
®m^(&th* *M$>$trm§z &&(LpmL~uJ sL.p&jm®Râ> 'Öo/r«ssâ 

Ztp&rmptLfûı .uır£üpdl& ^jsmâsmırs ğj8m£&& GmrrGfor® 
QMrr(§&&ûurft~mL~GtsQ& *®utr&&m<%Q* cr&ugız ^dsm 

mmrj&^^r mıpâmmtrçsr Q&mmrrmQmtr &($gıpâ)9h l û.rr& m 

4faM@ıb (Lpmfflu9& (iptu&rs? Gugıûı ^s^uoı^m jD&rar 
Smıpâ® ^@ıl>. ffl^*»r 06&<g ®-mrır$& jgfiBjDugg/f 
®m&m& «gfi/Bairi't 

45. *rJB#«flaar-Reaction 

4ff, *8L//r#<*a>$ö»-«Art of sex.-* 

47* atf«fr a&Biâud&rcj- Aesthetic -uality *@rr®m ^üfÖar ^uSu^ «ır«sr 
«ıriûijp qavff£S ^{§^IIÛ^P f$£&&* 4 < 8 

90ai@fiOi.iu G^g3)ûf«agn£/dî tSpoüfimjDUjûs §JA' 

«®£i> p&gysnL-umıjbjlSigjııb ®®i3MUL-â#b.®th «r^rıı»^ 

#fr^ l®<ss ^/tloiûiraa/ıiî <3£i>4ri»£0fif/r£^ıb ^mıdsrr ^^gsfîm 

aa/s^®ılj €r$fâ£jm<®tL]ih sj0m$&fâö, ^fâmtgsr®us, mds®& 

jblot^ Q®raw£ur^ «^®#/f 4Sk0tiLj®tea ı 'meofilGStfth Qu}$}g8uj0 
a/raıi** 49 er4^u&& §L.G&rmm& mq$0g2 J5ö&@ E/ttçg&drç 

QurT&rQuoa"iflı®tuujib &rçmm8 epıfs. 4İ| <şp<sfr-2ii$| BT4 ®$>&p ®P$ $>®dA\ şm^t *m0w ^oırr, 

uAa|A uK^psı\w : $^(g?m (ip$)ft$S Qui>p <s$ç$m&<sto 

vjsmtfm OeiLİfiMOi/ra jwraart^ûQcj^ıb <y>£^ G^so^a*^ 
©«>*Muİ9afc; «&<g>*, ^#J*@ Mtrççmü £jcor*4⣠£?if tf 

ufr&ı&ar urr«$ır&®0*m$ûuğ)$» T 4ij6l<gf&mctö6fi>t-G<u 
urrgMÂmib «r^rujy 9® <f«ûoj * g)aaBr€8eö>tf *#£ ^?tf ûl/iA 

<3&jü# ffisö/f <ıp^€üfr«ii«»^ mıLış.G$ı t 3ı& Q&rrGft{§tş§l& co®fffr* 
Çğj$& ^(§&rrurr(§ih $rrujmm$ ^tsf.ûı3^ssrû Qutâte<sstâ& 50; u/rj0/Do/ Q«tfiji€3>a5-Sexual desire, 
öl 3 urrG$ırâmıb~St% înstitı jg<3£û6wrâ «&> Bf 

lurr&m er&uğp Q@âmm(§w« $®âmrrm QcsrûQu(§âm smâ 

mü OugyStâ'pj?; ^jg(OT)âs â €5r ^ G)ü(75««(ipiİ ft-afori—rr* 

Qan"fâmö Qupffiâ) } ^jesrûQu(^AmJBŞln)&û ıSjöf^ urr^l 
ti0®üuıb $®sı£$ğ$ Gutrs Qm^r(^Qm(p(f^? ^/âısrOTüb 
&mflğ@* 0u/r«di«>âS)3ıu; ^tfSgytb, <L6nrcs>u>flf $ «©liü 

@jğlÛL3iİL~ (LpmpüH®* ^m^mt^uj uır sg/j&^«§4r V2 g)<uâ> 

€Duqıİ3 ^mpûmuu^m urr!ijğiâm$$!r$r QffiLiQ^p§i. 

OLusmasfâm aıru> A.<nrff9^r HJöaf?» ^©&r Gustir oitjot^ 
&$cto&ü u&j&Bi 9C5 opâ&vatMrrest «(^Jg&sr ^cnnûG eıı/nl). 

«<?£;*£» mirdim® §>I®M§1 ojç$®stop^, jgaârı~ mne® 
ustrmGeu utrâasBçnjûuıh €T<fâtu@ ^«Rraflsfr qj>&& @%® Si®}®)^ 

(LpQgmwüJ1T68t UflİTL/ €T^fJ0th t Qu<SmGS$0(j§ §}$$» 52. u/t j$# ^-Libido* 
03. ^^ti-o-d— Acton, at $ £&«md Q§0 

msrmGm 9 ' «r^rjjj ^(ipJgİLf Gurtfi&rrtî; qmrtf^S ti9® ûeJgEpdtar 
OucftrcaMr Gına» «*®§®& ^faıgırp 5 '* vffijS* Q®gû<soû 
Otuhjp ®*tjBSi* sihuprfTLBrrıuem $§$<so (^ffûu&mmm^âs , 
umı^üıSdm ^rs^os^û UîTftûurrsurrm. ^âi—rrcfesrû 

g(ş «(g£$to(Ifli Q&ıreĞruı.(§&&eB<t. * tın 1 ©) gıış.ÛLiujbjOtu 

mıh «®jafaı^j&@ ^\ıs^üumı^Gu3 @)â)SD sr^Ss^pOTif » L/rr<â) 

«şşıS u«Srtffr(|Jiİ3 Qtf«İrtf<s$fc-<îjb &rt$rr[rmtubrrm Uft^^^û 

wnrs£ &&D&*ırû.®aı&&!ISi>. GTâzjDGutr^^û» 9(75 Qıu<s^ 

OurraîClaı lS««^İÎ) $dBtrLDrrm®n®ıQaj GT&Fum$ $rrtb &-&&& 
fiio G®ıd$t(j)tfo, e$g)&j©[>« sr&6Ö)s?& st^jd mfrm^jr^ 0qmr(f 
©o^raatf^r ufteğ!Tâmqpth ^sS[rmrrmG^ €r&g$ıh t *g(g)6İ> 
^aıd» ^(Lpümrrm tzjmrft$$ls®uj QtDjjbQ&ırtffarL~ ıSpGm 

A.tf/ftanitoâ' çr&mrredjbj$$>)Gt& ^<ss&L-th&rr<&r g)d/cy 
Qu«ir ^^^b^^/D@ü3jS^ûS<5İ) omeırrr g)($A&AjD£N £§)$# 04. «arı» £-$$«)— Erotic urge t $(§usmr aJfes $77 

Q<sueıfiûu($ı& urr$UGSsrfr&8ıû& ($sajbgi&m&<g>& aırg-m 

Qsm!rm—Q&Mg$iâ(§ ^m(rB—>^<§âBûtq$Ği; ^m^mt^m 

@/7«rra/ ^o/®6ii-üî «ıriD«5fe S«nf#fi çrjbutlı— ıSpt§$nnfo 
&l®j& qmfftâB0^^Qo^0jD^ ^ftiirfr/rfi*(jy«&. «ft&OTffiİL-iJ 
OusâBrötöffli— (Sus &-fâmıâ BmtîâgltLjtb Qtv<£i~tr€sı 

je-e5wjf*®ıqıî> 56 u/ro) €r$û'di9f*meti£}iib urrâ <p«/&*d> .-«8 

Ufr$xr0&G6l&r f£eBçr&$®o Q&eâw(r®sr &$@$jtuâmıh sırmrû 

g(ip/$<9î<r«ar qpmp)iûti> #&*&&&& @€»p^tb oı^Sâ'jDgr. 
^saaflı^ıb Çğj(§üu§ı($u(reû$ &rr(Q)mâ Sardcfife SL.emtî&& 

Qmıreitr®âtm& m usır^sâı^rno Q#/rfc-flö®£b Sto 0rnJLa<g0<g5 
«53)L-tti^/ (tpfğıö'fa® Q€u<sâüu@Lb u®oıjbgi j2/iû -Qü «ör 55. g)$j^&-— oâaıb 105 

55, CtarfL-frar a.«wr##8— Sentijnent, $78 gfi&®JD ®&jfi 

Oa/r^fiirnrfiSı^â) v <&Qiarğji ®~mrttâ@l GBmçr®®^ gîq£Üi3Sl-.û 
ıfl4r p„â®0$mm!U ^mı^ütiıh mrr<sû(Lp& @^®a/.s«r«rjii > 

Q&ujiLfib (tpmjnmtu 6Bmâ&(s>su<5fr. ğHjemgzâ Q&uJ§sıs8LİL-trâ> 

çr jbuLİ(&dS(&ıh, çşaşî&jemprGıunrçşekitt Ljrf?$jgf Qsır<sfr(sw>!jb 
iD«arLiGufri@r, g)®«ı/fl«»> L-GaJtLj&mfp&ği essrıfâS, &-<sfarmLD 
turrm (iptujbSi, iBmiBjSi^^ mıKŞüurr® ^§1 lusujbjöl {£$)$) 

ğjlıq.üq®d&râ fâorrî&G&Lpâ G&tûğji Ljmrft&Smuj ,°y®j$r 

Quaör&rorû q$wriTâ : #lffii<Şc^uj^a5Liu©^^ııî) c^flftflssr Gîffiud 
*6Îr: 9(75 GîusOT L}mrft&&â<g)& $aJrrrrn'Gii@®@L! aeo 
OHFüjodmeir (ipfârm&trm $m>L~QujQ (3ai6âuç.uj tâtmm* £|)&w 

0rr®£&* 0g>«fl (lp£&l8l~Q), (5«ip &rr$â> e8%tTturrLİ($i 

&7* gltecioS 'gtf^— Courtship ~^ ' QfitrCL®û uıâfhp^, Gurrtû afrg-nrCı^â), q«ıp^# 
&.t^eöu00tu ğireSrL-âtuHİuf.ffttb Gurr&ıb st^ujü pil» 

î&rr&gp&lârjDgi. 9/j€ir®f ^sot Qoı*&ar «§(şıl)fj fır® 

H&un)f€üm&û UQöQ®kSg$ t3rrırffi$®jmmm$âmı~»Güj!Lith mrrmst 
vrrıh. Guefâr mtâj^jâ® opâtmâ' «&<& LDu9â> G^nra0««8>oı 
fâifl£ğjSâQ&trmr(î) ^d)BtârjD§l. G&m&} Qut2.mL~^ Gmrrffl 

jySsüffl^jDjr, jL/«Bsr/t#Ss^ çp&osrft $rriım&BmL-«Gm {§)&sr 
JöSjg/#&o«sfe a?nr6wsrsojni», Gusâr cH&ot ^P ID*- 1 ^ 

Bisw/r uGüeB&ı&rrm&G&rrL-âjfc&ji Q«sp^,p Qucâr^ Qtup0 
6£iQu>(er — ©. ®ırreSl&Gûrr& @ör/&@««fr» LD®$}&it*&) Qucftr 
ffTfiardsı/, (LpogmmMJrrm QutT(§0$üu!T($ip mssr0mp»unrmr 

58. Qtûi£ı Q^înl®ü uuSjDsb— «s3£doj€& j$%râıtîte Qld£ 
tâfarjs ^OTTif Q/&(fŞf&@$& (©/OTr(2L«rr#$ Lû(§tiim%m&& 
Gurreo)» Qutrtu uınjrırıli-^— ^^ü£fi«<sSr ^Sîöiısa^ Löfrtl(5 

^^«ööS^r p&$6s>$ü urrrrrrıLL~4o ^(Tjsücşıb S(§iJ>uâ#kt$.uJ Q<sPtti«o/ra &mı&&& 3aıs^r®Lb. 
jvâ /Bir Af jı, qwrit#a«@ {y>^mtir&&mr®3&LDds$T0am>iJûu& 

tşmi&Mm^ qpmmw ^m^âr âı^mm: @e^ s y^mıtâ 
maıü ujbjSâ 9t$& m^Gm^: uırjjtf/Ddâ &~<®r& &*>& 
0^mm; tiirjpıpyû rfı$.m®tâ& §}$& ^rrms^>ı^u4ih 
Q,u^Bm pırif. 6Ü{§i1sl/«w$7 usjârorrilif^r ,ffif.üLf«Bf — 

a)?r«!£ ^f«»u)flj«)/rı2); g)30 (ip«90 i3j&Q&&<3 &usm& <$l®t 

«Tsaranr uujgpjıb j§İ6û, 61 
m&tj& Gü$?^§mâ <§j$ût3®ib <5®#ma>&>tu Gr6öS&r®ss8 tûSfjp^* 
^dBG«w» /g«oiL-(ip€»jî)ES«) Oüaj&OsfT^öior Gaf saar if tu /p £-$«?> # 
{ğj&oıırff&ıritr ^<s*îlû#& 3arcfir(5)tb» ^^«ojsf @® ®/lJW 

Ö9g nûfisrüuri®— Temperament 
Çî. @p^— -1 100 0®üsmrâ &cb 881 

fif6S>L.ttî ^ggiîgytl* (yî«8>pOju &-tütî0^si®r®ı mırm ğğjâm&mnu 
er(i#ÜL$$k$0Ji)i<§ü Gunr&LûüFe*$ı. amipti*» Qu(^ıhurrOG0rr 

âiı^ıh LjmrtrâBâ& qp&tm-@rrM Q^tş.urrm «Li_d js/r«İr 

QjBir©j»d» ^(jgaj^â), Qft£/6iB®#â> v $$,fâujwjh$}& apı^u* 
tSâi^co^. fi^/r ^«aflL-ib «/rıo J§)#üî#€®üj ergili oaıd«o 

u&Qurr€Oârfl$i $ Qu€âst®8&iL.Lb <3j$&mâsuj ğ^L~îit&û? d3ıflğ®ı 

crjS^ g)ü.^fi»^ Q£nr£İi_./r jjffb, a/ru> sl*otjt#Iİ Smıfğ 
Q&(!£&® «».(Sû). <srru> {D**»* ersfcu^ a,iüit ^Ss&ıâ^âtmr 
Q@ırq$ q<so$t ^^juoııb w«trp çrf- jjfjflçjff ehjjfiltLfâ'martt, 

uıra opüsdâ mmtm&r — ^fi il/ u^^mâr Spüurrssr n.msnf^ 
er&dso&ckrâ Q«nrsârL»«îö»sır| ajjr^afeıuîrîU6Wcr ct^jd «0*10 

UKstoGçn?? Qm^}Ğ> f gğjıujbmmû qmrıîâ& @pg««sfi2İr #& 

62. «Ssü g)i-s/<B6Îr (&Gûrrâb$nr6srw&m) — Art spots. 
6$. <gjBm—40B uırGtoır® G^mmsom ^jî)%) umsf\Qm®$ 

«nîfSQsoıs3p SffijÖilU ffsr 63 . 

«&r<$ ^Q£ m®OFr®0m' (y>ıl l~l£I L~®)rrG®orr şğçBrrusfrm mrrın 
jg)£^#*cter €r^ût3dSI(BjS^> ®».®û}. Çil &($$) £>&&<& &aır& 

'OP&gûı aırgııbQ«uıb Qp®an(tp%sö& mmr&^ûi (ipmıpuMğ) 
©yırârflû CuiîüÎoj 4)ar$Q$ır(Slıb ıjîfl^ıpsb saSlCi— fr«wr. 65 

eratta mmrmsr Gski mffv$.iLj s5r©rj|. <g*fr«5 cıpssjpaS^) 
@rt£»£i«w®s>a; £âtaiitL-.Eb G&rrs&fL- ^âm&mtu GajQ$L-& 
sdmajû > jifl@jpwr&(leı §jeoâ(&®i€8r güjûırtpm romun Gmp 
Qas/rOTTL-/r<* Güveydi! $(§wsssrw (y)i&$& Q&rrL~âmâ 

Qutr@t<sıwr® «lCl&d£ GjâsnrgSsu^^CSöOÖfU ^Jg)s urnsögjeoıûı 
«$ff QaraflttS®£«& an^ıih Jf)iLfdurr<£a/rîtar &h.â>&qpâ} $rrem 
Opîh at^ûuıs^tuırmâ m$ffi$Q$f3ıuûQujnjD®It~<& ı3püqfQjû 

ıjü U(&)$moj G@ptq~mfra$ Qd&rr®®j&rr& u(fGb3j l rr<sfârL-.& 
çrjbu(&&&jO&* Guefor @j8tâ®fo ur/üti ofiofoı&ıb <sb/Tü) 
ğft&m&mıu 6r<sâ!jğlâ) aqgüum&GQ$rr&Gq<sü$rr0. Ouot (gj/tfl 
oüsfr %5?iü SL^5®«dî®) <§ı^€0§ı Gajrr<s5ft& ^ıp^^t mrroSeSâ) 
Q&ujnııb Q£üjfS5i»i6ar $#)&)» (&>j$üurrm Gujrr&sfî dü mı m &€*>&$ 

fjBdsfrsBâ&ıb. $>\$& &-fr$ÛLj&<$tf} gşjlb (tpdsöâ mmrmstâGpıtb 
eBmpâ^ıb {ğjmıpujmımtâr ğUmpfagiGitmmoî turr&<s§ltâr t 
sırına Q®r!Îâ&u3<sfcQurrQ£gi *wm®} eBmpLjmuıijLD a./ry£g} 
«DöJtt/ıîi «§y0Dju.9&g)ar. <zrretâçg)iıb> gll<MjbasijD£ Q^ır(5«ii^î^ 
iS[r&$Guj&LBiT®ar &wm& sr(j}ı$ğji&Q3iir®rm Gsu<sm®ıh; 

$<ğ& G®ı<sm(j)û)« çş^lüurrmû Qutât <§jSlu3i($> %j)jf &V& 

64. @pett — IİBS 

§ö. ç&â'ûumrm&û-*- 94 0(§wmrâ *2fe i$g 

$($&(&& Qurr(i$@& <9/£ısrarfh Q£/r®af£jrâ> umek &.«âr®. 

SidfiAmopûk ı&C®ıât&®m mmıurr®r^ib Oajpe£jfir«r «rjg# 

(vLBjbâkjfflıu apsmjomdssr ^qjQqht(§ Lj&mttS&iâ^Guırap 

esininim «$ı$&ââ«â Q&tü§ı *3joi(krü L[&BfrjğBsoâ<gı& 

Q«irOTsr(5ai|7 (*afsâr®ı& CT*frp eB(§ıbLiihQurr(i^Q^âimirm 

Lim<tâ&&@Qp& Qwj!)Qsrr&r<G[TtjQug)Ji]} *0-#^/ri-/FtİL-^ 

^SiojmoJupjS <3Hmmtqıh. <*r@$€$)iiD a mSsm'sB s sur su &$]&<$£ 

(Joımn^tu j/r«§rL~«®*Hr summ, ^/or«y v a/ra>£& op&G&uuojp 
emjDîLjm Q$&8®Hrm &r($ı&ğjt& <3n.p&/$«â) ^şıo^sıb mû^rr^. 

@a> ,/p/7«>sî<srf?â> mtriû&m8sd@ntuûujbjj$ ı£l® <sB$üjxwrrm 8 84 ^sû^p Qfi0 

Qu$ı£l'§ûum^â *rr$a*mrıb t ğj^oı ejit©/İİî tû&arfifl "/râ> 

/Bir@i&. urr&fl)€Bâ> *trmûQutpıb G<su&£J!r®$><ş&Li.& 

G&ıtğ0mQ!s$) jtı$fi §jm£$âr @L~£m@â <3a»/r<sö^$^ ^(75 

mmS qHoıQfi^rugı g)ıu«ö/r0i Q<5PiU©>/r@il>; ^jî? Gâ(§Lbu& 

S)^®e? ^ ®-/D«t/ Q&aJjh<5®3> (ip€S)jDiâ(5û ^mLDJjjğg 

ıfifâ ®Jbuds®ujıb smd3t]fiıiitb 4B;§ûu(y>Gu} (Lp&8>lujLûîr& 

moodl &j$tıı£ımfr<sû* uolaflrdJ <$ım&ujrrğ$ euırmrr (ğjdB&mGajmr 
i^ıuj3a)£İü; ^mmmıh ^(^âMO^ıb «sk.L-rrjg. Gu^ıburrsjj/dj 
Qu$wr«ar ^rrıfe Lfmitt&SlmıiJ ®B(trjtbı3(6S)6$ııb &6m®j<stLorrıî 
&tbmwâ mmsBâ^ (ğjmrnb&â Q0iü<suonş(Sıu 6&(nj&Lj§ilârp Ü6 t SL.&&mı± m — Inhibitioü er&r$$ mi($®stâ£&rrıt Qunr^jıJb! &$fa ^mu.mıuü U00& 

S^üu^rOu/rA unreSûu^ı, a.râra>u> ^«&x/ı_*w zLtâm 
g>â/Qaı/r® u>«wTLD«®dj 08s®6a$> Sl®$&& <3afflfir£>£b. jgjü 

GufTğşümuGajeöeûrrüı 8tf>jöQ«/îW«ff®) GoısteŞıh* ^me^î 
Qu(§ıhuii(^ — (ipâSioı urn^ — QMirmmı$& ^garg» <$$$eg$w 
Q^srrL-./Ei*©/Lb G&uhiüGorrıh, ^öbt QuojDQ<3irrstT(ş$Lb «m* a-25 İ8$ g)&söp O&jfit 

Qsır^w^ g)aJ^ıJ<ssjÎ0 G^tum^m: ■*<&# *m®ıış$&<§ 

£rîhgy«s>L-iu $B($ûu(ipm SaritjbQ&3£&& sı^mâûu^ 
QurrmQm, Qussff§şğffiJb &€®$Qtââ) Şd3fTÛ.u&ç§ Gstr&f&s 

^S9)aı ^^ ««r©ifp«<a5Û 8tJifltf8ruj8€»^^ ^©af^/ögJ) 
&mTGSBnDtr&&jDGsr. g)d/o/fl&rfi8)ii) gd/uJsunrij Qudsir|şp£İ> 
^sfrmG&rrdfm'â) G®j<s$w®ıh. 

a«r §>c/şo/ıf mppmıBmt &-3nrtîjbG$(Lp$& o^ekmâ fâstrıtâfâ 

afiKftesfr&gytiı ®i([i}Q<fârfDğ$ er^um^ fi ^}$<mfTUJ. 
lmd&Q& Q^#(i/ıx> ı$jBÛLjg$ÛLim&î g)^3fraı#£fl'& jbot® 

Oıufrerö^^^gâ) jg]mıp$&â) a&.ı_ /rj?. Ü)$,$<# M-p-üy fiıf 

fi/LÛ ^@ /§#» .'£$T ^««BT (3^ JglS*>!ftQI&jblg <M(LgâQ(B 

Quır(§mtrm jf&uûSl&jDİjl; ofreg/saar/f^aa/ib ^Şf&rR&mâ 

®„çfrm&&lfflit&fft& ^oıâfts'jggLb çr&anu ©tlfŞİLiUfrSlds^Lb 
SÜJ&$û uır$G$ar«t8& &trû*S&& G&ujjnuL-rr^ zL.Grt@mt~ 

su$3<â)$>ö. {ğijpfi&ö vfiuiİL-rz&t G&tujfran® (LpmjDUJtrm 0(§mmrâ m&Q İ&f 

@t&(SBtru><i&Qiu Ljçmıfm ^m^oınrgı ^(§oi(§ib o.**fito 33 

A($riı«ınrû»: xrr$â> a.oar/f#S gJcoâgloJ/E/aarflsî) u& 
*«*«) (p«wuö=fir»/sf«^â)J 8®**fi7rub£nrd' (a-«aiö»#£ argosu 

a>*uifT6«ıri- GB&jb™&a4&> Qurr§iosrrm fflu>ği g)«o«S^/a 

^«ff^^l Q®]<ârr<strjİi &Q£$ğ>lQu>iTiî 

&rrQ&)trâ(g)W g\ıbu<5û<®<*9fr 

Qç&trtârsi(§& QujbjD*uffitâr 
^esr&p Q®j<sir&rıheujb (&&<!£ jb 69. $®âQaır&>*a(utrıt-~ B*T* ^IÇ^dsnûGuppmâ ^mı^^th *L.«üi3ıS«>flr g)drudı(3LJ/r«tf, 
&SsniLjib FFrtâx®s&& ıımif&fâıâ&f 8L.#&0%sûmtu$ ffl^Sjr 

p^K 9^ ^i-.«aiG@) &{&eû§t mmQetTrr mtr$& ®Lmtıî&B 

Qmgâ «LpÜLj&ffliflo) — @pûuır&û ı3pÖLiğ)!Üqm€&&) 
m$>&fftoi§$* ^JSJBfffJfü^f GtuıresRsSlm&ıh, §ıjfilıu s>~$®m®ft 9 

G&rrL-ttğgji şmu. Gugımîmırâ) sLemââ& &~&v 08sos®tu 

fid^ar. gjd/ajjrjpj sâj?u®ıl> ^0S58r3ıo '«iu**[â3sö 
uu^üuis^ajirsü qjr) sL.com jfi&srGaı {D^cmtjs? mempaj^ îO t ^jtbL/ stogğ&û'— Nervous tension. u(9/fi*/rd ^«hAl-A <Sjg/fl®ü) u*rrjbjDtâ*8ar Serrs^Gm^. 

ureisiûib Q$ustiûu(&&frjDgı. <sBf&Q&B (şy*^* ^$^ û 
mtm^f t/0rır€fi>8ı-ıl «stljlİ ^İ^asu ıfia <sufârmLDUJ!rm& 

Q*ıgjl*ırûıj $**&& 9&® <***$& *&&&& urriimmır 
S&jpar. aL6Wit#SfiS^ QuırQggı §!j&«$lj urrıüınıh ^ott 
($j!$ıû& m0w& €rdWmrpiD gj&B&arrrm OoieiBûu® 

^CtijbjÖl^ IL^J3LJL/£İ> £D«ti£(5£® IBSlsfi @lt G®lg)}U(B 

^©/sjgoj^rrâ) 6}ûjfl8üu@ıl> dl^&ü utrtütnoflüs $>(§ Q@â 

çrpu@iib iDtrjnjDtBi&dsiT {LpdkmGpr d!$<srr&§?lQmtâr ^^sosurr? 

®i0(€$®i («■-© ,jfâsOT^<&* (Lp$@ı£İL-.â>) gırmrL~.ûQugytb 
&mriî&fâMât Q@rre5l&» <ıpif «*/ fsrr^qmstB^â> f^cş Sö0/5fr£Jbq«£ 

^jmjbmjB u>âz££â£($ıik ^.6ssrffmfmsfrfrm &.mrıf&âitjD6Bi m 

mrrs çıpflsüiĞ^ &tr&eb iSttudımst' 1 ^ €r(tpSl^tpm; ğğj&(s$)€b ?*• ^$W®~ u * m & (98—98), 

7%. m0eBdsst— Reflex. 

r#, &TT&& tSdbu/5/«^— Erotic iınages, (§t{§Lû€8&Â <K(^D BÛÎ tıtl® *3tmoj 0($ûsu®jili &mr®ı@$L~th m9tm*Bes>ıu$ QgBrr($& 
tK_»-'- İl _ J g)^lj0^0T W<5$&<S$S 4ELIİUI-İb fiLl-^ILİ@/Sfr 

gfâjnesr. 0«yp sr^sörr^ ©«arıt #ffi<B6iıfî«& Quır(zp^ıı2) f ir-® 
f4 % <^fflûQu®<g$®>— Itching. 9® #«$£ 8jD«5q tLmr®; &m ®@® <*9Pib BarfiJSıph 

OusftrflirfİLJJî iLOTri-rr^ifi ımrjBfDiBi&sîr: ISM» Qos^r 
iBirjbsDfâ&Ssn €8&r&®(&Qi&r. Qu<si5r&6ifiL~(Lpniı ®$m 

UfrÛLjtb 4Wi<Qidljbjâ4* Sy)Ciurraqpıb «®fi@^^ Gurrtf&jD 

msSûq Qurrdbj3) &}€$)&&]%(§{$& Oj^^ugisa/âirsâr®. ©sü 
u®$&€&gutö<sff ğ2tq.ıjq*®* dbm eus^rmmüJfTm&jih Qj^$S- 
eurr&GilLb {ğkf$ûuj$rr&, &ır&rr{Tesısrus!r& j|)a»3W #«»L-Gu#r 

«<& cujgrçujftpıb 0fâDtujbgitb ®®üli£/fö, ^«s>a/ 70* Q*ırjıfil$& — Scratching. 
7$, QuOT|pt//pjLNLj— Vulva, erQ&rr 0mı±.Qurrg®ıgıQurr<sû Qutâ& sifSS^^^ Qu«$r 
«*fîc-ii> g}£^ 3z.â&0%>ö sLmrtîS® ^fameBu. Otûgı^trs^ib 

a/d> Gurrğiâi ®efftt£®BLfib ^^mâS§tâQs(T^tQt^ msq$&& 

jî/ıft G«ii«Lûfr««ûQu^}/S)ı^j2)js« *$($ ^^aSoiSili-. jğfâQiû& 
qpeq&>s 0%s®<$w Lûmptu^ Q&rrL~mi{§£lfârpgı; çıpSar 

77, utr®2jg)}ÜLf$ Q#nr<3jjg>-— Swıal apparatus B&4 ®^®>^> Qpf$ 

g£*u>cu£$d> Guta® sMjDÜLjgyûtSfâ? 6r<â><a) rr<# »p-ûıS&sffifşı 
earrıâfB&ıû fa/ROtun-âtp *trÛLffiil& 3t®r®j€a<m!T®i(r& ^jgs 

QPQ£l8ıSB>jDQtıb çrJbUL~& &rr[rmru}rruj &$&& jDğp'î &-&& 
mmrr® asrremr g^afcfi^ydK FFsm® &mLL-ûQufi&ı&er 

urr®&âr &€O0@ 0SsûüfiM &rr<$rr[rmnDtr@sr$ırm(£®j &(§@û 
çrjbu($ii5i&!T&— J§}j9®) oosöoıp 0Bs®&mr &.efrmm — ^»/aiöifrjf « $(§Uimtâ8i(İS} $$8 iâdssrtijib e8m&@®jgı* 
Qeu<sıfİ!JU(B&î®rTçû ^srâr <§0tâ j^srr $m&m sagum ^erafl^r $9$ $&0tp Q&$ 

Qurr&Qfi) @$# §}^<£« ^meoıv&ûs ^tiût^ çr$)UL-.â 

QuıtQ£&ı {$$&&rrm® §)aj£#^^#a/#®^ sp(B[r «rrco £@a> 

^l®jps®jD]& Q&GĞI®jrr& zLmrp-eomh, Glos^iû, ğğ&&wajj$ 
ğ)®û v ^8smüQurr®>Q<s>ı Qufflârfprtk Qa(§?Lpâ& sB($ı&t<®(n?e(t. 

QuGİtomfiL-Qpû ajrr&rreugıQ™eıfiûu(B£l&rp&rr er&gı $ sBesr 
eusûrrih* *3h.pG«ı/rifr; Li€mıî&Glujnr&) Gussisr, u(T60@ı/««Sar 
Q<sue&uu®^$M&rr& Çig}31&rrrj$ıh ^jq$)sjSΣlj®î «stotl-^İJu 

&<&& Osu i)/ @>65?£*"î &{rûu&nr3; ^gyJgtaS?L~LJ> Q*j#aS<â>&ü. 

@j$üıSCı- ^m&i fğıymıb G ıun etâ â(§ıp€®eü Qw<s£®turhfDÜ 

Q$ü&f}ûuf%<sıi&rr& ®<$üı3wtf& 9 Si& eS^sıü u/rüJtû^t-jsSr 
gsûiLSt-âfe^Lf uj^mjgı; ^ifsıısjssrıb ıg!&Lp<sktm& ^3®? Qüot 

^iiju^lasfirflum urreötesru ^|«rs^««r; sl#4F/0&ö s^mr&âS 
u3& QufTQ£ğt SL.mmrâSmffS& new & «#©#© do mtr$€$s 

GuGssresı&L-Opüs ueûGeurpiGSjŞBUsıratr Gsi/puırgJs^i— câr «vtf 

Gurrjsmj^^meu $(/$ astf/fît-db unrfSI&tuüi &$$GffGq Ü)(25<&« 
«pfrıiı; rop mj&QıuvffiL-M <£io%§2 £~L-a>, sl^6ît LüBifi&föuSGfr 

"CtttiDiAÜıSâr Qoı^!urrQaSs(TtLfûi 9 si®ttt mmğji tûosüunrmmu) 
7$, ^(^«Rflr/fö/T^Sensitivity, urr gu £$ uya etti & <şrjr)u®tb 3rq$&mw<s& Gutrfâtfflmı&mp 
ıspujaı çxjjbuL~& 9 (ipt^&ı^p *„mnt#® Gurr^fpwp&n0 g)($ 

0mjDeq Ougjııb £-/i)#/ö&tf *^OTrfr<#®tt2«ir si®ffS^}üs ıâ-£ 

<gî<syr ^.pâıBuı 0dsûa3^B^âasûrrth. ^«Goı ^üQurr(Lg§t 
^çueâL-ib Lj<smıî£&l&(9)ifltıı &tr&& &frıf$& ^somım^eû $t0 

ıt/Lb 2L.&&03SO â-«sarıt#© g>8jr <£T*ö<£$& cr.sDeiL./Jttia&rfflıb 
çr&tfrjt &eu3sQÛtj-L- (?€Wâârf9.aJ/9&&> <ssff5raJ&sJ?ı~.£Jh Qurrtpi 
mköiLjûi ®$g}emıîâ®Q4i~-tâ Ljfi0^Q&rrm^th LDmüurrm 

CJ/rtltfâasr ^«®iL-.ıua>/nK Qu6râr«a&î5r srjg/Töâgasr q$jqıji 
«rr«oıb 79 ^«»^fiiinr^ gJcgj^/rfff'Jı ^fsum sl.&&$8so &-mttt 
eâdsst ^<53)f-.ıu«s«».ifttJ«ii«rfr« (Dc^ûıSâr, J)@®> ıunr2^nt(§ 

m&t Gui0QditTGfr(Şîj)tiı L/süGofp $Mmek 9 &tTM& &®BtLiır£.L-$ 

QtUL£# G&ıûğp ^^(S3)â) st®t& Qupıb s*-.â&$dso &-€mrıî£& 
70. erjgiıf «â&ur 4/flajû> *(r«öüb— ReactioB time ui— <#Q#«ûsj©)/njb; <*T6İ/aı®fra/ ^/totjl-So &r®j<su<s(T®] mrreoıh 
£L.efarL~rrâQ^ş€$ıüs QPQ£ ^<srrGB^> &ırw& Q6irtt&$mujGıu 

«arif; ®ÜL9fr#ffi&r®fii^ t®0$§t& ıS^tmâ «jjjjr/rıüOoıd*. 

fflâçş Opo&mft Gınâ)Q&ırâi(§ajih &rr@@& <sB^trmrtLL^ 9 
Ljemft&B, Limnf&fâ&@)û iS^mfr ($LD0Q&rr<srr{ş§Lb f£?ij<a/Lû 

g)&SBr«0flO£>£Sâ' «/r«) ^sarfiS®) o®) Gmnjğurrfâızm sl.<stî sa <ssr , 

«.ı-# SÜ^* 1 "®* si®rti8<$> &&$!§%& G>ar/7#onr(g)«6nr g)^^^ 
^grr^ Q&ıü&<$FjD®sr* 9^ ^l-®/^ <s$$J5? Qsw<srf?S(ü jd jnıRm $ 
€8mp$$8sû <sHÛuıq*Qaj msiS0§iâQm!T^ıs^(^4;^ih mrreo 
^mroj, Qum& €T®&$rrm &j&60ğji &[TLûLûrr& 2l&&iSSsü &~mrtî 

uıreSl^âsLD 80 <şrj&u(pıis *$j<srrQi 9 sîi^âmıq.û urr^jpoj Gt&rrefr 
fs^ıh utpâsth GutrfâjD uâ)(s»suf[ji &&g)i&<krû Qunrg$$(3& 
&&&B& &treoû fiuL&SltârfDg!. &($ §l<so ^L-»®jrtmsfr &<sodi 

Qeu€İBQajjhjnıfi^0 j9«£&^J5?,asj)/ü3 <9&.(5d)j lAjbjBsurt&eîi 1 e$(§ 
0iMl~ ^fifiTö/ »Sal- /gif ^^f &&$&& (Lpu^ıurr^ rglSsûuSguıb 

«fift @0 Sco^jr fiL^öorfiarıt sr^tüif en>GİL-«Q«g56b 81 ötg&jü 
*#IJ&(&fi'' ifâ&tflÂrffrir 82 cr<ssrumfl& &($$glûuuı< eş® &rxrr&ift 
metö&fât g?$jS«®©J&$J u&§ı$ı£LL«a(TGûihwmır ^mn^jSlmnı 

80. urrtârpıâmtb-— Sexual tension 
fi. cw)Ql-«sIQ«öö— Stekel 
fi, *$.ASâr#<fr— Dickinson <&j$s®üjü Qusm (§j$u%@û &ım tp $ $ ı3 w& €3+urD$$ : i>mâ& 

{ğjiu&*rrğji siûuı%.{2ıu mm^^â Qsrr«mı^^ûu^p^ıb t 

fii/^tb Li<sm(§ıh 0.&ıfieû ^jğmdmû Qurr(§^^i 0«fr«w(5t 
0lSsûu9eb ^tfHuSh® o®®ij£^ı& Qmirsmış.^ j âm «jöjyıJ 

«fentti gş®$sü jö&o-B&nr»» &$£#& *if/5/49* «r<ıp$r3«MÛr. 

^1 (iş Sasîiı L-^^ır^ * 83, jfl^üssnr — Posturcs 34 gjçomımeâ&r ^mınmtu^ıh s^enjDÜmutLjth urr&â&eorrâ. 
&€oe8â@ü Qım($£$wrrm *®mw$§iii Gsrr&retrâ^ui.ıu 

&®u>ırjbp&&& mjixmr®ı&ış!5â@â *âı&u~âısış&&<&& *9W^ 

ufi$tü *r$0«ö<i5 ^prrrı£ı^S(âs^ıh qmrââ^ $?Jsoa>Ssnû 
upflıu** ^rrrriı#®tijth §5® QJ>â8iaJ u®&tuırs si™u>®âi 
JD&. @$#<* «ı».^^ <5Tâ>eorr fifamSarıı&ujbjû @jâû 
âKfraiffip® g)*~(£pû> g}a*D. Qu0Lb£irr®)/T65r j§8sö*dsrrû 
uıjbfiuJ <ıp(j|><20öij7/&*®<b oırr&&i>uurnu<ssrıfl& 'asnriü (gjgs^ırıb* 

Gün-â&sftttJiniJCTrİT «g&pLb i£)&û«6İr; CSjLD6i)^ı/rLİi^«> • ^ff^ 
enemem <$QitT&<stt ««^ö* 86 sr^#? @jfliûâi®' : âl&rpe*fr- 84. q€5ar/f^a— Coital position 
ö5. ^^âSftfj»)— -Science 
80, -sbS&o — Art ermj& Gtaififrufr ^if*€İd JH>Qlu£$ı ^rr^@ *&ûm& 

(§0ai3L-û Qufjb0{§ütsm0â mrr€m& ofrr<$cn)ıiJfrftjegttt 

&8sna]ib msmup^ mum&wmü uı§$0û <Su#&&(!$!t, '§)£$ 

(3) üsSotöS &-LLmtrıtjk& $5a», (4) ırû&rfiS jği^ıb 0kû t (5) 
ı&Bsadi i£mtış.ti3iL(B& «fr^a&riîjfsüb 6® sa Sara/J* j@m$$M 
§mı^rj$ü u&Qutr& g)(0£5(2> ]§&> «r«r mjjy u^JgSsiiİıÖ 

<^t-.ûiir OudBrı^ıflâr mm&mm; ||dG@)(Ş Q&ıЧ$mm 

tâû . ^ı^€ü(§ûi Qu€mış.f§ıh, f ıj &&&&*&& &.,pıjq 

j)/<s@ıjb {@PjD®}trtr)ltB &^g$ mmmmmtrmü tBâârnü 
Gtu0g$ffîtmmi? t utr $$}.§$ üuş®€fâdfa U($u>gp4tQm$jDQHr£)i i '" s 
^®$$&®iî (Lpıueb $um&tâm$(f, mrrdm ®ımm(i$mı? 9 ^^mtf 
curnatama €TdsFir$ çLpârnji ®jm&u3&st?rrr&Si[m; «jtfSjS «ayt&ü 
£j<sa>L«{iSa? taraflı? tonrâr susöisoSotj?» Qüaro @$mt? ®ımm 
tdtar/f, su/r&ar ajaıasaS arıt srarp çystârfjgi ®jm&tfimjjt(rm®jih 

a® . Jûuotl^- Temperament 

§f. Gl^îosSs^ €$€B>tF — Force of actidn 

33. u0tûA— Size 

i}— 26 40B ®*«JD ©İ^S 

g)o/^®^ 9*atfuıİL- isummıâmâ' g)&wtt//s>*/r£> u«î> 

urrjjfiDû/«®üs çrjDtül® eöwr<s5W < i6 ı wes>stufra* urr^jfl€q 

qanrrflr*il F92feoa6firrr6Sy £irıbü£$uJ smd&i $jd<5£& : Gıa/f) 
@^9üiSl1l- «ıfit^öriDtfifrajffsr/t &tâ*L-jfil$m u&Goıg» 
q«5BTff #S 0d®mmır& ptribu$$iiu s-jd©/ u<S>«nrp(ff girdi g^A 
Q$rp$ı sr&rum& fi J5«^@? ^«jrûto»*® 1 *'* çtp^eo/föy^/r*» 
g)£jfl8la&ır <$u>jbQ&rr&&&rr<â) 0iALf£*dU»L-aıu.®aıa 
u/r* &as>us0§l<sftGr 0c£ıafnr# &.&&& (§®s>rr)âaûQuıy 

L/rarff4fll erûQufrQ£ğiib @Öcr üHTjgl/fl o.dtar.9£ sr^-^ti), ,#ıfc 
(ip«aîL-«J ö/o/£f /§8a># ^«arif€W' u(nja/.gŞ&ü» ;gıİ!<ıpGs>ı-ıu ıJîü 

K % > §IUJaıfijjS}fi®*jbjptoirTg)! £j>nr(^jtf<3T<ffl[r<î<55 «röfrffj/Lb 9®e8;$ 
*<üüLiu.eü<3&@LbG'Jirsı si&*tâüt3%m fi*<9eiffifi>® £Ü£ 

utrg$jfrnûq&&B& ^mubûdlâr *rrjx<mu>tr& g*® <§f&üt3tLı~ 
4«r/f#aj9*o«S* $(§ûŞmrruw* *-*9fifa **-<sssrıîâ®u9&ı* 
<$fmL~uj qpıq.ui[T£ Qu<ârad &ıx>&(9>û Qan-($&&u>rr<sti 
CtaıOg?® qs5w/t#a $Ssûa98ssr Qu>pQ&rrmr® <ğ}0& &-em(tâ 

qsm* && ıfitoaflflor ıSıflqaor: <3u>3aî ® jtfüıSılı- ud 
'Oaıjgy q«rar/t#S f$8wm8mtLjib pnrıb #€»L-<zps5> l ©uSâ>, umdm 
^t^ûumL^ıuttsâ QarrmrL~ &G$nvçtisr ıâ&o«$rr er&jgıûi* 

a*. urr^jjD&ı — Sexunion 
»0, câ®üq— Curiosity 
- 4BH. ■ «ı.«»*0 Qu®d«ıi) — Yariety mmrâ mB® 4Ğ3 

Qı_i(?şd> msmsi&mmraiû u^^û Gave&nrtb, $»d*G«uf7<ş ®ımm 

erjbQ#$#û Liem^th $m&dsiT Qm$Qmrr€tlm Carcar®^* 
^mıtmestib QwpQ<Ktrmw&>r)®& *rrtr«*ısım& tutrmoj €t$rp 
dio/^nösd? lurrmjth mrrw ,/p/râ>s©$â» &m{® ç&mÂ3,üQug}i 
&&pe* t «mmeu turreym SLL^pmjr^ $dsomdsırü Ourr^^G^ 

simLD&&@IC3un-mKifimt^®ujiLiıb fi.4*j0&o&.mrff > £B fitli- 

^Btlt- ®Q& 9wtu£$9i ®puL~£ gtfam G^itS^pm, 

&mwfc&wm (ipmpmıuGuj Quç$LburrG*orrn' GmfiQarr$t^ 
®&ps*r(t. jâ}">(y>c®i2)aS& Gumr && QpgamM& u®âmm& 
*61(5&@ Û °©^srAQ«ır«âr(5 Q&ırmL~«8sıt «ıysjlif.cf 
$âa?ıtfjpü> Qpy}âıa>nreomGt &mdssr Gprrâfâ u>Lq.£gj ^sono^ı 

Qpy)mj&nr&&®B& USğub $mfftâ& sm&ffiiu @s)%m*âtâr Utgiih 
ffitrâi8l& Q*nr«ir(Si £& SLL-jburrçrtb «^a/efr lÎ^j ut-ır^ 

@jj$a>ujû Queör @jj9oSâı ^mtpüu^i sretfl&rT& gjçşjûu^r 
ı_âr gl^r^r© @^9*®u> @«âr«>p Gtucr&gjı £#« G^rââıu 

oSfâ Qunr©^g)(5A*<wrrLb; ^dajgı jğLLı^uJiğ^ııSsoğj^âm 
eonrıb. er«5fl|g)/ijb, ££cr«ff«y (tpıpısıarrSso uûiq.üuği ğft&Fj&ajmm 
tucrpğjl. smeuGşytb $m mm&dm$ $mpu3& $mor0& 4Ö4 g}e&60p Qp$ 

om m, Quemf mn-<soadsf? /gsLıg-û u(B$gı& Qmn®rw&rr& ^ot 

aıl®ıh (Gu&ıdieto) &nrıûj5§$ Q®rr®r®3&rr<sû Qiüir<ssfl& 
(^cSsBr q(§omuJâ Sp (âptvâSiıu $8sQu3<si> simm^ 

Qşnâ®u3(§ûu$rr& 9 ® (£}&<& Qurr($$gıib $%o &âajrrm 

Oaırcftr® ®&ırmL-m%xr <m&tLı$. a*Qi$&A Q«fr®&ri-.rr«> 

Qug}*ı&t-& 9 sim ^/ÖJ3/i* $JD0& $8sou3g$jıh a-titar&. 

40 â Q*ırflfcrL-/râ> g)®üQojj2/ibL/^ «lL© g)fi8r@/ıb /B^P@ 
&!îûj$m *®*®u>!b§l QuJtres$l& ©LpsfiJ^ airra/ıb (ip^^)/«@ 

(g>m sro&firrS^rpgl. 

atetâ &&& /Bilifjfi Q&fTmı~&Ssrro]ib &&ırj3 Qp($â®& 
Gsrrâımr G®smr®ü. @j00S®ü3® ^essr ®j8mw Qpjî>jfl®i& 
Q& $$}$& (Lpış-Mtrğy Go/raSgp/£İJ» ^afer ^^Sto/ıb Qu6m<svtâ& 

Qurîq$$@i®efop®** ^cboSi^û) #£$ @s5>p^^0«@ıb a-arftâgi aftu^ernS @*tıj^d* Qmio crâ&mtıA 

uma «mrti® ı9%>: Qm0 ®k.0m Ljm$$â3B 9 mmmâ 
&&& uurfbj&vaHAJtfi 0$s®{$m •uâmohtC.® fi9so* ^*®^« 

Q&ır&ç$Q&(n?Ğr, msmmegıtb «jyaf&r G^rrÂBeJ ğ3mâ^ 

mo& Q&ırmı~ ^a/ep4@«i &>%gıb» gjt-ûi4fijb G^trmL- 

(iiLjbGMTf&ıgş&ğp €7©rf?j^; m®meu@stfw m^Sufih o@.ta»*«uS 
68(§ûu&fT& 6${§W'(§mL~.&j u^sş @^Q(g)®aı/fi^^ u^m 
$û<k&. L4eM®Jit4M$fhı&m §)$fifâö eretâ^ırm SL&strğp. GmgM 
&$umm «ui«®înril(9 fiSso 9 9^8rj>-db *L6âr(P. ffijSstfiA 

•urrıLifâ* u(î}Jbj®& G&rr&^fâûtpmâ'. memeni ®l~ü 
Lf fitun mû u(Şıjb&â GmrrmrL~rr&» ^mtâ &&r ÇjftLjCHjfi£ 

^5fr/sfi*Q«rr^?g5fi«âr(7]ş>dr. ,j?£rîr ı3fi& sş&im $^f |§)i-.â 

«y/r/yy ®âamnoffgl Gurr«&$ G$rr^p&>tTLb; ^^^ {ğj$<fe® 
€tg#$& GmtbG<3iiTâtm®Hrti>. u&tf (ğj0fi%mQtmj£ Gffm&â'aJ 

«sarflar ıSfÜs&Gftuj Ouafisr SiûjbOaırâr^ş^; Qu^ 
^«rfdr flSfceau GuspQ&tr&^$û> L/«w/fr#8 0B§®BjLb iLiâr®, İ06 (gj&eojD 

ggj0fifâ!u9& Qumr Oşırmı-sifâr ^jmıLuf,â Qmrreto® «.ti 

u®&w&tı3& ıS§ı ^lûtf^Şl $l!i^û u®&§i& Q&rrâ<®2®&r 

<®$mıu£ $& ®$ıâw)i<$T Guefc 04&O5 Q*(/$ffl£ Q*/r<sfrar 
$£ $& ufaffeau9& ®j®ûıSi&sr$ ^/r/â9@«), sfn(t&&r j3)g 

ffip ^^öûL/^sar««)ttJ «ocı/^^i; Q«rrsaarL-nra) g)tb(ipc»/D ı£l£* 
$®û$maj st&tiâSlefrfD&i; çueğjHurrsoııl) *gqcs>usgl&jDgl. 
Gurr&mtra, ®&(ipe&jD QuGssr$mpâ<§ &&<$ (|)<u/e/($lî) «##$ 

Gus&r ^«H&sr (5^nr*g) ^a/d> Q,grr«DL-*afl& «-iL*/nt## 

JsSIujûul-S> 8h.u}.ıuğjiLntârfp); Q#Gir&fruJuwe8§ı iD&rgı, 

ututesr ^uLÛumL^turraâ Qarrtân- &tr$rr€m j§lfâ)m& 
«a@l^. Sl^jbjS^ ««OTTûigpjLb u*&sr€BiL]Lb 9©«w«D/rQtti/r0«u^ 
GfBtrrraû urrifâ^ıh 08sûu3eö &.âferr6srlt. 

Ocu*. @Lb(y>65>/&*$rfîâ> $*&#» - ıS«b u&« /fi2fa>* <=ft<gjû)« maıGtu Gu>fQQ&trân$$&&rjDm* sı^^trsu^ı Qu*Ör«JMfr 

OP&mmâ «irilip A Ga^OTifoşritı/nâr. d&sıaıraigtfûî ^0 
u4«LQnr«ü u®^£g£ Ganrtâer® ı3&i4pu>rrm ıa&ar^i*®ıu 

muiLjib utjjiâm&aSleü e®€U&gı& Gtffrdhaı<grdb «L^r®, 
^tPoffinreu&t (Lpıpmı&tr&am opıpmmMs^t ^&ujMfbmf®û 
u®âm&e3® 6S>af££rA Q«nr«ar® u«dfcfr jga»fl»aj Oiû/d 
G«/T«fr©«ufr6fr. «essraı^ ^«u^&^ü ıSd&Lj/puJnra @k$08 

U3fr€&» ^®, *<jp*»#» üSssr* qefl» ıiJJT&sr» @^5«»|T $&*><*$»* 
Oiû/öGasrrOTr® L/6W/ta/^r^psOT®; gjcnaf ^âiGoırr^rpıli 
*/rto jprdM» g>d/Ga/#r(*$ Qu/r@,j40iwr«flr GuoL/ff «ottö> «jlp/e* 
«LiGu^j^öSr^csr. g)Û3ip«©jD*«fî®> €rd«nrıb «ojaoaü Gu<şâ 

0$ ^(3# #UHU«5Jgtâ> C3(0(r6aBfifiîflö*(i/)ib jüresart-iJ Ql/|»^ 
^S«u p&mm&ZstrtLiıh &<£pr, 0«up ®flCH3ı-to** 
Q*armltBJÛ> &<&&& ğj&Sso. @)Lb(ipmjDu3® ^efot&jjS^ıu 

®rxm&m& eBdsn &&&&*)&. ^«flır^ı*, pıra/fi* iû^*«flı-LD 

t£l®^j|2/A@ü) g)ıh<y>6»j0(iSa g)L-ifla€Dir$ı Quır&+jo&* 92. urr jî/öot8«ss^— Mammals. 

93. ^ıjjSetiO'âmiLb— Curiosity. 

94. a/€»*ü Qu<5<s«£ afcjp-Element of vaıiety. 408 @6&«DP QjBjâ 

@0(3&® G/pıt (!P$ufâ®$®r mm&^âQ*tr<8fcm qpu^mır$ ^mp 

(ffsfa: £§)ûQcj/7çy)^ m<sti®r^ Qm§^iiJff^0Û QtsjbjD G^rtmi— 

QmjnQ®tTârm®)rrâı; $p(§<sufr ufgğesıeu iLjbjDtoift ^rr^m (Ssuafor 
HLfti ^AiSıiJch gtâ&D. §l<$airr& arr&sdsrrajıb u&G$s3g}! €B@ 

mnrth, ğğ$0<kQîââ) j^Gmıâmû Qu(smr§jSI a/L-sp 'û> (Sajırofi 
çrJbUL-OHTtb. $$$pr©/iib f Sî'b^P^/ö io^rsîiaSölr &(§üu& 

««(vşSâ) $«^ip? G^/re^© SfiOsw«s5)«# (gjL£>#a«â ğ$jr)^ıu.<fâr 
gLmmıt&& QiA$QmiT$}<sfTÛ Qun)i&fârjD£j. Gr(Bk§nâ&triL 

«$y@;6i Q^nr«8>L-«d?^) Qpjpı&8iûQtJjbWII&9 «GBörssJSsrjs/ 

g$ıh @iç$ûurr&, ^mr<®0mıuû Qamr&târ<§0u3fâ)tefr /0$fr@ 

mrr&m&rr #^@ iJtbjj5l&Q&nrG$tir($iih s$®g8$§3& QmsfsssrQLb 
Ofifâe^LbfifârgtfiMiresr ^«0*0/ «Sar &*tân~rrâS& Qmrr<sıkr($ıü 

q«88T/t€llfrfiîf', 

L/crarrîN#fi $2sĞa;<far wrr^0â Qxrrehr®j&rrâ> @tbu§}l 
msMı^Lt £,##$Sn> *.mt<t&% &jbu(BQifiL.& 9 ^«j/tafifr gjgı ^ır&tb §)fi#e*maj (tp<ıp«£&ft»frcv B^u$m0 *mu.ftf 

Qo«âr@yıI> (ipjtp @pâfe«^Lb tf®ıiâ«üQuj*asfi^MfiiJ 

Q£>/fAQ£®£gf« Q«iT^®tr Q(Euafir(pıb^ I ç"i~*®# 

«»jr«*ıro&ıu^ m^mırm® (ipm&Qm ffiuu-frjj. 

aj[T0 U(§§$ujir^Lb: mîT^&bmrtmmir {jğjûu(§§limm fimnra 

(Lp&<sfo (Lp&eotrm ^j®ı<sâi-»th Ljmnrâ$m»tu Gu>fiQmrr&eüjn;b 

(gjü) sBtflojrrm 0mL^qpmf&& ^jSÛLfmBsnrufib ^-%B^f^û , 
usisrmL^uj &}j${G$ttmm &ıhu$m6fB6®ı^Quj Goııb^S^rruarm 
ğpıb $jtâru$m<® $®&(g>®jğ)Hnır<m uıro^peB^sr ^rjbu(B^^iQJ0 
SssrGıu (y>âfâ®J Qf$w&&wrrm& Qmrr^uı.($0$®srâ k m gJstruıJbös 

G«l/ffiRir®İİ3 ÇT^g$ &®l&SÜlLl!bjDG< ©JS^ g&Q/QûJlT(5 <9n.L-.«gJlÛ 

<ıpâ®aj um®<fatû Qop^5^)ÖQjOTr®ijb «r^r^ııjbciimp^ar/f". 
^l-.©/^^ G^it^^lû, Qu«$rs538^ G^frasaüb, L$âr$siTÛ 
Gujbjfil<sfo G^nrJffiiJû» ®âru£@& G#/r<9BffiLb, «&ü<t|iiB»/f^ 
(ip@€Slaj ^>|2sar^^Lb Quır(§$§büJ çrjbu(rtl. ihtisara &msix~m(r. 
{ğ)g>&ss>muJ <çrjD£jnr©^5nr<s8r sırm^eb. <s£QiQ®ı?r(($ $ûıu$ıqw 

99. gî^roLb— Happiness 
#6 t u>fijj&#fi— Pleasurç 4 İĞ ğftâHSOJD Q§jâ 

{£)$& Gprr&sfâmdSrrü qıft$$> Q#rrcto® <®$3!T%frü uıûm 

§l($ui€ssrâ asSbıâf^) 97 epem u<g§H<3aJ urr®) atiSOiurr® b.9 8 

u*fV0mpom€sr (LpestjpuSeö &imLûtu Qeu&r®LûiTü9& gt$ 
&8gBr&ajrr ^t&miAÛ Qurr($£$ûurr@ı«ı§njLb ^Şğy&rr&ısBr 
*®Lb (S^smeuü u(gıfi«3)r;D«jr. (§lsujnes>jD Qtuıûeomh $&<§ 
&-6tritoQ atrçm (Ş^s rr& eutât<§f!)«uûQu($0$m& * us fi) a & m erattı 

*i($mtfğ}&8a> t &ı$& ğj^ruLb tutr^rr^aıh cuıpmiaû Qupo# 

@($u>emÂm&Qâ<§sLjDQis8>L~tu$ıajrr&rrx ®l($ûı3§p!Lb ^$Sssr 

g)#3sr p&r<$anr&$& pthptrıL® sij&^fra&f $($uicmrA 
a&öâ(§ (ğj&$uJGmı>aJcr&&rr&aı&G!T «ıru>««&Da>iLt 0£fr@ 
«ww/f^j5rü QurT(bf5itLiGh mastıt. @j&&& fi /p«Sr@ fi-€wr/f^^ 

<sq&Lfâtm 9 97. ^}0u)««ır<s«^o— Art of marriage. 

0$. ufro)#So— -Art of sex, 99, «gpofr-GO JüLİ& — 7 'S)l jürsasar ULjDöf* GT&ru§ı u&Q®J0 $;ö*k|pf«*& 
«#i_j&©«j «5(75 QHr$&ma viburr®, •^rjimpâ Qm(B&& 
sırık <§£}&$' «T*8ru«g* Gurr») g),*#«8>«ıu ö-^öfiaartjr trır^ 

Guctoam& Quâ&rrmû urrjğâS&rfDCsr. ^(§wmr mtrrıpdt& 
Lf* $0<®Lb pwt3uJ(®ıh 0iûmanu($ûi urr$ype8& m$â 

l-/ö,s&€&, utrguj$6B& GiJb0Qxtr&€trGaıeforijLtu «/£$ (ipmp 
«Sar <$ı$ajrr&$tr& Qpâ®& Ö*®*^ Gturreââ &(p& 
eudSIÛL] tSpÛLjı&ÛLi o/cöûtf ÖLi/T^r^sroo/ G^rfl©®/^ id® A 
«frcr«w/si«ö)'ı «s/«ıiifD«J>pû ÖonrJ@o) qpmpmfSt, Qu«&r 
*®0l-iİ unra) cö(75Û>ULfl^«öm G/j/Al-** srrtr ***&&&* «^o/jö 
cm^ü Gu/ras<g»Lû fiffi#«»^ <tp«s> ,$«*■&. &.â&0$fo n-emfîâ®Jb 
$jD€d}<sfras>ijaâ<&fiuj «s/r er mr t&mâr , ^mıpmp j§û/ıf$JJ 
QfuJiL]ih Qj$m<srr, ^L-a/ıt«v»ıfîı~.ıb #/r633rûQtJflrtfLb ^ot 

çpesifDmât* ufT&) Quır(§&&â 0#tlıg.p@ mtTfrmtmrrm 
ıSİP0Ûqgjsûqseâe8f Qurr(nj$firr$fâ), (pLLifa>iûjr sarıl) ^ 

6^8«5 U/TJ2/JD®/ ^SlUGDÛl UJÖJ&UJ Q#IÛ$*«&— g)Ü£J@jg 41i flitti fflOpjS 35 

*abri/ü). *ıî>ujB** ®®*®* p@û&spu>rr* (LpmpuSâ) 
g)£# *.&&&** GaiT&m (3®$es&t*ıu qp&Q<u £&&£** &vu> 

tj##0 Qa/r««r£-. ®fcır©ıt*®*, t//flj*# Q«ır*«rü0u«r®t2) 
®fere*«0â ®«ı^»^ JM»*« Q*ırtf ©** g)*/fl*ı«uı> 

Şleo *ıü&L~fds& <$0ifî(Buaırıââr r ^ojfbmpâ &$£&& 
®0@ih <3l$ıtâ®îumL-turr$ı <nr<srf)$<s& $sf®isrr<sm qflıUcO0>tr&: 

cr$i&un-ırtrjB €uenmıâ& atrçsgııh udssst®) gkL®£ad>. *l-/d 
9d5 ©,a9^ Sl0^§i Qmır®t<Mrr[tm$fTrrii3efr , ggjöĞtojrrgâm&ıuır 

&ç§gt&& <3«u*»n-fr. $($w&sr st-peyü Gurr^^^ûuıtiL î, urr&) QuiT($Jb&â 8as©— Sezual disharmony. 
*j $($usem «l^cj/— Matrimonys v %j f ^$mu}&&Kg)tmâ! 9 MLefrmâ fâmft&9tû urrffmrrûıS^r 
SL-tf)®}®®! ^Ç&üjmsn®$sır GT($ı0§$âmrrLL(jfamirs'â 4ajD<0m&» 

a&,©i0iTüSp/ijû ^:§mmm s.jd^^ *l ip Şıutrasr Qmpr$mmâ 
&rrmrwirth. gj^fl®® û^ıû^ltt/"» ffay© #jûltu$/Bâmgı 

Gsugy £l.js)®i (ipmpmsiH^^t&r Qu &($£&& ®k.gM&^ Bm 
ffiiûtmb urr®2i0Qj& a.'njJto'a/A <&e»pjk&â &k($ıh« mm 

gjOT-p u&s ^ıbUjptfoB* aırr/p^OT^iiS^ «ıraer «ü/rıh; gto 
&wu§ğ&®flâ? ©ınpcflör u/fl#<$ G«£<t«u<s>; gtUtrm€M~~« 
QutrrsH*& uâm (tpmpa.âr, uamfilüjırtt G®tr(i)mw Otutr&jp 

Qurr®en(r$iTir 0&oıuır£iı& uebutrıi® fifautrjjuıb Gos% 

^5Û3(Ip(S5>l_-(U UITO) Q^€»*W«S5TT P*&r<3> SL 655T ff^^|Q« OT OTTL-^f |f . 

3 . Gffl!r&(!p6Qjx) — in directy 
£. e.<fr£tfi»L_-- Inhibition 4 14 â^P °WÖ 

g]®»/©*®^ $®ü$ıu<rw (y)«»jD«5j2/^«r urrjj>/£>fiâfi8r 
<tpiaıu££raj£fl»££ Qus3wr«aB^ «-«rarrriBJtf Q<«srr*âr®fiffLİı~ 

u/r>j#ttJ çr«u/r/S&u*&rr f ^ŞmiLirASidRıLı-ea <st&u§i lûşd 
Q($($ Quır($&&u>rr<sv «snr/TCiwru>/r@Lû ®JJ<n>4£«« 
aLjfc#«>««fr, <*e/)# Ûtf&ajfr^tfsi?' CTöSrp ggi($8h.gı$<sfriTGb 

<y>«DL-iü #&p*^J3«> *©>**£ urr&ufrfSltu $l~&<ss)&u2& 

^dt£C»ı_0@4@ii9m--3 |U ^if*S££ (Lptremurr® er(y> 
&&jD$l. uifimarreû ld&&<siBgv>i~.Gui «sFgpa eurrıfcaj h utr& 
üiöjaStu ^rOT-«ö5r/s/«®û> taflan (Lpas)jDu3e8(§pp&trâ> urrâ* 
ujbj$u @s3>/DU/r(5>s«ar ao/öur^jft® <a/£«5jg)â>as>. «rr*3fl^/ti>, 
pt£çp«au_ıu uaferu/rtlif») «#âr<yı- eurrıpeB gebert ueoGsug» 

g© #Lbu$aGfl& unrâ>Qinr£&mmuSâ> ua>(3ûJ0j Qunr($$0& 
uırgBpflfil^ *mı«L.iBi«6Tr; urrgupoıu&r&uj #/â*L-./â«öîr 

Quır^/**(ipifUJ/T^ fl3aou3guıb @}(§$0&&>-(BiLb. er®$§ıâ 
65frılı~/r*, urr jj)/jD«y (LpjbjpûQugı<su$l(2so(iuJ &mmL-mım& 
ffrfğııtûUL-GOtTLb. £qo°o$(reugl> ^sm^jS^nu Qıun<stfl& (§i£ 
«fiâ> gi€QLpûu$G<soGıu u«>(3ûi©f Q#fr«>2sü&öfr G/s/fit-corni), 
q^/r« w<mfi$ıQ*ormt-* &Lb u$a& LjemtfâSmaJ qj>jdjd 

~~ t ^«rr j§&o~~Disability Qpş.ıu& Q«ır«S8ı(5 Q&$B$&l<Mg$> Qmp0ejmL^&Jrr^ Qurrm 

*&&&& Qw ınir&âımâı eumjfâ^m Q^rrt-#JI^5f |ŞâwQtf,(&jpf 

@fltuesnnÛLjM€$â» ill- i}&*jpurb$ıu ğ}ttJi&ı3mğ$ 0$sûssk 9 
jestti L~th Q&m€üujtresr «jy®rr«f L/esorgşıJb $p& ğj&mrrmtA 

Limıtâ&lapjğttj nj&$(tp6topmuj ^fiıun-ş xrrrrmr$&ır& 
®jxrreta®Qim!r LiGuuîS&muj QPpp(y>t^ajâ Q«/r«&r® 
Q#güâ& opu^iurrui^ ^sOTrt-rnf «ar/f , ^übujgs&tffr 93®/%^ 
Qi— /r(şsu/f LÛâdî < ^^rqa>i M fU€M/fsCS«Er; j^a/ff «®s»ı_tu jg(ş 

0)ttj/DÖaB«& turr€qû> utuer&fiâ&rTgg Qunra3m m ğftq$®i(§& 
a«s)t-Gıu tSora/ £û«ariLioır«îr«»Lûfli|Lû Q$trekp£ G^grrt-ârS 

u>Q!)£&<suıt G&rr$#§iû urnt&<$$& Queâr 'mmesfî suftmrrm 
QqdQuj 9 gğ($0&ır®ıl j§)ai6iflL-ıi> um2&v($ sL.L^m^a)jjotLjih 

&$&& ^ J fl5>ıuflr i s5«ı//f*€İr. (Lpıutârjpı*0Qitfjl& ajbçşıb opmp 

6. Opoj&jpı pmıfîâ *jb®& (Lp*B»p— Trial-and-error 
method 41® ®}&<sojD Qp$ 

^0$3miâ& «^«ûr @j$as>ıu Guurr@$â@L£65l<fo Gl&$*l&$(BGii 

SL.L^p)&k0dsmıqıh 9 ULjâğS (y>m fitıûdm m^ Ujbj$& fâjfflğn ®86fr& 

{JS!ljb& «r®,£3f£«frılif«5) öOTret#|p/£İ) urr^jp^Sssr^ BüSI^ld 

GonrJg^/d> y «#aı@tfâ<$^ G*$meuujrrasr ^otöj/ urr^ıjB^uıt) 
$w siJ2$®l V putLu^A ^ıi <n&rg$ Q«Frra)<a/^i)g)â?^ü. 

mvtâeo Gutm&Gm yemıtâ® <çrı?)urr®®8s!r Gu)th®mrr6m(j) 

LjesısftâBâ® «&/{$«» rr il tf^ QjBlTL^rsısQeu<5mfij^ıq^teır^; 

<fflüQurr(Lg£i <^«u«fr <sul$ Q&ffiturrwâı ^©Lûfr/p/a/agı £D*öâ)L/. 

ıSjDÜLjpLiL| 6U6ÖIÛ14/ &<sûs&up$uj &H$ummm ^&><sö^ 

£L€âffL-nrâS>l6B®S>ltârjD®* t QuQjjLûurr<sörrm Qusm&<fâ (Lp&& 
(tp&SĞrr®* ®GieSıû<sĞ /*®ujj/5jg;rr«) urrg)jjn$l%>sr$ &\$&§i$ğ) 
@ıîî @mr&®BmtLimL~ujaJiîa®r. &!r&rr[rmrLûir<9i Ç^^gcmu* 

StfttjDğH. *y«$|?p/ifc, ^)^^<5î>£- Sö)/İ?l- tb o«a Mnrjrrrûımfâ, 
usrr#£ımdrtoi<s®p' — <57*&? S«8 ^got®,»^ aısfl/jrakL- — /f !#.<&© sair 

(yxâSuj (LpC®â&ıLmLLUJ[r& s-öto^. <sptâr toçsipıurrosü® 
«5Lİ@ (ipmmnr iLessnurresr <&ldu$)&g& &(flajrrm opemmüSâ) <aaraRaF#aiû{' arrcmû3ujbp§l. smtm^mL^ıu $pkr 

mujâ Q*£2/££l£d g*u«>.T£jj<r*G«J â!(2>i&W- ««w» 1 * 

g)&OT^®|^#« LjiRw!paj&(g& t wB$wsBuaj$§$ 0İ)âı^mırâ$; 

00Uîrmt, g}©«tf(0il» (^J3jpu9ojoi»*af.ttJ S2tetikft£0£ft3«r 

g%aj&ı3*b& Ji6»toiJiiS®d) u/r £2rjp«f *^«J <ıpı*iJfiM>âa> 

«08 1- lû QL t n($$&rr£ g}âaHrüq ^^ULLrjta&LLi-. £f §7ife jpıfc» 
g}ıu&ı_ir«Ctar &ülBl-,w Qun(§$&üUtT$ g)o>a»Quidr^rib 

4*(§^mıf. *&ıwtt&dm ua{&&§iwtt ®&nr$$$ğği& ındmuBtâsk 

g>0 ^o>4F ^«fâtjGu 7 " &trrr<mıb er&u&ıb Q&töajmfk&m, 

L-âi&$sfj 4B3sre®s<§&. §/JB^£ ^s«t- @©«â^ U}0eBdsısf® 
uifr@Lû. ^r^ QtJ«««dtar eB(§üurrîî£& «tl^üu/rılif i)@ 

u>ır«»a«nr«Gfti §)©ûu/r^; ^«usrfît-Lb ıfl«.£ $$&pmarm 7. ^«55)^fiy«SiJL|— Muscular spasm 
S. G(UfTcıft®&pd «($«*« ti -Vaginimus 
â* u)jîSöflSfe8r-Reflex action 

a-27 4.18 âl^^p ®p& 

QP*ere>nrr<s*lû> ^ça&Gm* sırır ayıt al- ®®ûurr&. 

0»»0cri)& uD^eS^r «ırfıV ^^jl.®^ ©£» n-iİLf* 
opu^îuırfi $dmıâ%w ^mtL-rrs® «B©a^^*. -tirtai^iDM 

jB®»ıo«ır*fi rf®8*P#. ü>®&&aıit*& g^/ö&mıS&arû 

iflil»^» *»-*** 0™"**» 01 g)0rfl«B©e«frjD«. Dİ- 
ŞİLİ®) ^«><p a.«&«Mi ®mtt$®& 8h.g}Bâ* g)#<i>@£ 
&rrpmra&rrr& ^â^ırS. ymnîffiSlıâ® <sue6lmıu& #($lû 
ı3pûLi&ût$& &(r&rü«m fiSsoniLb ^jglBsomuj G88streB£sı 

GueSİLm 9 urr^ijD^pm ^^rrrresr^r^ $mea<s®0 &jh&rrÛLiü 

mm, g)sw<55>uj« **&$$& 4«iİL-ûQLJ^cb urrgujDG&dmü 

<@mm jg($iî<smâ &rreû£!3<sb gû/a/a>££ ^e»* eueBüıaSssr 

Qurr$i®m&û Qajh®Q3ft&ât un<sûujb0ıu Qurr($®t 

®npL8tüffl&r w®st$fğı<sû ıxr®iih> t GmlLslû» <®JDJD& GurrmjD 
mtpjjftâ $L<mıf#®urr&â a®ffiûQutjp&*rjD&. CSu>öj>/ii>» 
QupQqg<r &&*<$($ Qumr%m& Sff wuj$<s®(§$®& ^euefTğl 
ı3jDÛi4Şpûn*&n$ Q&(tl-& &.L-trQfi&gıth* <mûuLq.$ 
Q#mLt-rrâ> &®<ss)UMJ(rm jg s/@ öSSsura/ıb nnfâgtLh ^#*ffj/<2} 10. wjfilsB%sr fiu«6?Ljq-Reflex spasm 

11. L9pûqgnûq <ai€fîtJq-Geniial spasm 

12. &-*& ^5«»>L-.-Inhibition 
13; «B«£*â>-Taboo 

14, ub®,uiİ)j8uj Qi-ır©*AA-£€Xual topics glâGmrrçmü) eüfjşâltârrnfmî ı9 p s rr &>&$&) ^/ife^ ĞD«w^ 
Qusm utreö «tlC?LJU/r£İ£ç.6ĞI(5^j5? aiS^s&o QujhM$<sBL-L~ff 
G$jLb v ^Mefflt—Lh ı3m8srTÛ ı9ıjnruj&$ğltâr ımğ& vrruLj ınonü 

upjfiitu €r@/taâî^ar«cyflj)/Lb ^6ö/H/sö)<95€îfîs32/£Jb ^SamS^^â) 
<9â®Lb. ^aıcfr .«gsfr ^5OTö5wijQösr/25)C5ıu qmrıî&§lu3<stf}tâırrüiLb 
ı3<ssresBL-.&&L'$iLh; Jg-Agr *m<su<5ifti--ih iSjdüljidiûlj gugSIülj 
&jisj.€Bq> çp(§ urrğumrrÛLjü Qurr j$ g}LLuiArr$& rs G&rrjbjD 

&.€İ6rmLDUJ(rtÛ6ğ)iLb t ®su «spidiuld ^«döi jJotl- «/tğülo <suGS>çr 
u3g$]lb 9(7p Outfjsrsraöi— û) $ umarsa/ ıh Q&rijtq ; (&>f3ûu[r&â 

^l-/e/<8> 6^0 Qummfljb(§â ^lLl^üui^uljlû &çıpm sımı&aırp 

e&6>ı$ğjimm s-<sir ^mL^mBstrtLfiM eâ go â® amit â fanfan uy th 

t 5. utr^&rrûLjü OufrjaJl^C.uib-Defease mechanism 42û $[&eojD 

(LpmjDuSeû urr& 3&*8muj 4/afl£#â> Oaı«fr0* ctAuO* 

®jnrLp&a®) unteûupjB zmssrjDÛ Qu&ıi> L&mûurrmmm&m 
i3n)mrr&) ®ıtrıp<&<3û #mtmt& utr& pL-«*«>0«Diutf Quglgıh 
utrpâsvırıb. G/ü* (Lp^puS^ı &$$>?& &*> poS^jm Gut) 

u>pumu>&*aarujib we#jMj5&u>rre# *u>ş§l£.& jüesrtt. Gujb 
Q(rpâ*âr *ıRıunar**eu *&>* &&(fi?GS0S><su «î«»« <srfi3r<3(r$> 8 
&®$&m®ı mm&i <g«fTC5)ai ermen sr«fc<3(/5>, pûsûmeu erme* 

GüirıpeBĞü jyfiirîaç^flDL-ıu @p06»<s5«<aıfli-,(LPix> &L-&&Û 
Qu&S&pgl' ^J*Ott/» GupG(tr?âx<s(t âft> #Ü)0JIİ1 «snob 

gL($om*8iüj 6iifim/jtti«s>jD Q*tLieü$â> ^mmâ^th £%o&& 
e88orr<s8Sssr slssb it $qû (SûJsrâr©^. 

^©ro/ff@ ^«ürite&ar ^«'#«$û> G&ıüği #fijb<İ8JbjD urrjb 
aâdla3ds*ûi4*£-(Bw&£ll& Qu (£><*($ itam aosssnh G&rrmm 
Geumr(Bııb. tfssıaââ®u3&' Q$rrL~â3iާi<sö &Gsst<sıi<£&$rr<sfr 
Qu/rff)f€»o)«nöJtt/ÜJ *$iL-â&Jb®n&!Llû} QwjbQ<srrâT<sır 

Ga/fiâriÇ-ttJ ğjmjûfL'muitLirrmLB€S>üj SL6m(T&& G<sufâr($ıüii 

GurrgpÜLjrryğŞimmiLiib Qug$<su&ji)@ (tpaj&) (3<su<ansr®ı2) ertffru 
es)$tqLb qıfİ0§iQarr^S)7&> Qeneor(^şb» <surr&<sû)UjrruLim[fltât 
&(tş$glüuvi- Qu€m&& Gu&musajrresrejft&m; ®%m 

amr ^lû^l-^ &fttufî&üuyşmrr$ ^mra<srr<wQiit&8sfr ıB(§&& 
#asFLDtT& G&oşmı&lt&â), ^j<su(fadı ffl«ü eınuıb &eoeBmojQ(u 20. u[rjbQ&rr&û:*Se% pattem utta) Qurrq$£&&($m11a<sft &%*> 

^ıSiıprfmeft Gljem&SsiT Gmâi^uJSûfrıf 9 gt®* tryıh, ^i§l8l(5<soujrf 
«Weaker Sex* srssrpJb «Mip-m® ss}nr& ( Ssarr zT&rr)i &($& 

j$jbfâ<sm(5im ^suBsrr QfS(3^îs ÇSa/asarŞb &<&&] h a «5/aKgş 
mt^tu &üu$&m&as)UJÛ Qug)iM&&*aijbjD ajâ@ (LpenjD*%!r 
Qajâ)sûTib s sî/aj^ , «5)«(unr«w (3eısxsr$h st^^/ h aırjbtiö'urrıu 
car/T 1 «k/ry«j/f. si&?b(&®u çjjğİLiLisSstrar &$b '«^nrıo 

<&&$& &$<&** &($<SÜlî. 

eSs&Gueönrth, a^Gsı/öfr; qp$Gûrr$ti&rrm as erar su ğsy lâ ld&stsS 

LjfijBglGlaifTGhar 0«ifflBBr®ub: *dlai-.<ğ§!lâr ®tu<sa9%sr ppsfr® 
L//fî£<p9<as/T€âr© d?LİL-^fr<3(5ü(5(U st&%sn$ @($$§iaı 1 $fi 
@fijj GiirnîjÛLimsft sığSi&Lb* â-L-«8/«J«> f fflL«nraSJ*Jfiö, urr^jn 
&jâm2strupp5!aj ^0G&fosrû Qu®&& 9 us%>sr<sBu5lfo u>esrü 
urr^muûmuj iDirjbjfîi'uaDU>&&9i> t **~L-jb&>.jb0 $$}$*&* £1)*"®* 

Q&uujbm& (rps»puüd) <gsQ$r<»Bf?<£ 6FâıaS%ar fl9/fl<İ£â> öüTfiârp 
(Lpe®jD*8srT GLnjbGmrrmr® (S/p/AlLc— gL-.r?L»unxLif &wlji 
GunrA^oSi-so/TiJb, 45İ? @^$°$ GffifSI 

36 0j@ <sütâ\ı\mtL~rTM$ğ)(§â mırumtıh ermesr otsS^ $?$«waS 
u3(§$&*tili. «$ı@ urr&uıbj&M &r§nBL-rmm&rrr£> 0*ıpmmh? 

&,&&& §ft&&*>&ttJ Q&rr$Sür®l $&&&($&& (3<a/<SOT©û). 
mırtrom ms^ıh $L&!6frm* jj|) alisi) lü*/&# an—'OSn.p ^ımubûy 

<Şibsrdİ£*&Q»JtT&jD *>.&*& ^ £)&/«» a/ ttj<±> ı3jD*}ib g)£ 
^aj)«öj «u«fi?A(aşâ Btrçressnh*<3fTrr&<sorrw. (ğlâ&<5®*tu &mm 
t-ıb ü9a$ ^dîjrtflrra Jg^üıStfSr, yemıtâ® w?m<s®&<§ 
to©LÎ>#ffl(3ıu ^<stiâmrr§ı: £im& «afsü«fr (tp^jS j$dbQ «w /£/<&«« 

ULİL-rrtât; &&&&# ffiâi®] jB&@ <sBi$$& ueo jBnrLLgi(§tf><*(g>û 
<gy^ ü9«« &($miAUJrru9tf)rQi. jf)p$)<tf& ^^(enjâ^û L4®ssnî£ 

^ü9«)&t) sTsSr^ıi», u/r jg/0LfLj sofisi ^oro/ (3&j,(p/LJrr®a(36rr $ t lh0fâ)si(§â sırorsmıh <sr<&rgi& atcşğimiî; &ıhqpmı~ıu B<3 

tadatta t&®&®<Mâ Q*rrşfar&<§£.u®$$ r J Qujb&^ #1™® 
<5otl-«j Oıaefât <®$u3&jld Gturr<ssflâ@!fte8 g$ıth etiâ&Lb ««araarif 

L.ıi) [@gö®]& Q$rrL-fiıSıuğjiz &â&â smmıh g)sb?sD«jrrü5<s8r t 

®ıi>. '£g)&7r,©rr3; (Lpâtıarrıfo Q%rnüs ifrı srmjD (susrrışfşsüiî a/n\â 
IS&ar /*ot® &%ssr®ı ®*â&% 

Qum®*$fî\ı~m unrsb «9 v §ûuıSiâr6B)U>2 Qunr^®j/r«ss ^cwr 
«erfî^nL-O't/ı^tb Gu®&r<$<syf?sîn^(S?L/(t/üb unr&eBoD ıaeS<sû u®i 
(3sııg$ G>®j uyur® sefa a-öftOTcar ^öü/t iğsBrriMrresr urr€$}$&%so 

s_dî«tr«üff«s^ o«â)(5®/^0 uı^aseyfîâ) Lffrjy^ #&*)«& Q*rrmr®Grr(5fT 
mıf. Ufreû «8çnjûuı£ls8r6®Lû Qu,7?d>L/,p/ıb Gumff^effrrOso^ıu 

*ırıL(B&&jDgl. ®<soıfl*~-tb urrâ) <şrr<smL~Gw^ srressrûu^^ı 

,@<&>&u, Gojffjs fi«o/flı-i3b ŞdUpubtr&t oSot^o/ s,rr<smüQujQi 

®^İD^; !Ü6WSl|^^®/ <ST<S)fflj5jJ)/Lb <oT(LLÛUÛQU(î) &]£>&) 

0traeqm SLfifrssr^. ^@)ö)# ^6y»t<sdr İ7. @/D«ff—S7ö 

18. . u/r sg/ /&$&> — Sexual irive. 

19. urro? aâfTşûuLflsfr^Lo ~Sexual frigidity 

20. cjrrâ) jw«ân-â>— -Sexual urge 

fj. urr<sdd®ı-*rr-d}~- Sexııal appetite 4U ®&ap)Q0jfl 

mmrraojih sLOftarmâ'; {ğjajır&tâ urr$ujDdî%5r& $Q$w<sm $ 

SbtrırjBir, «şjebeogl 90 {§jj$öi3lLl- ^asrfİL-ib uLİif-gyA 
«9/Qi^ sfrÛJisıesrıh urrâ) ğgeotûısıâb Q#(T<tfimrr<sTnr srd&fD £D«uû> 
§İltu$)urr&Gsu jLdtaflı_£b «rjpiO/r/A. Q&<stâ®i u^^^^a/^. 
Slgiufifiu GsFUJJjğloinuj çpâıQeurr($GUîfİL-'Lpıh şafifificû 
**ır*$ $tfmrr^^^ Qöi/«âr®i2>. $(75 QLi«âr QPİb0&}& 

L-rfST £Ljr)ü]tfreir u<&ösı//j/ &k.trvaaB& dSIZsırsurm ^â/dİ55>Lp 
dltâtmuı @ın&iT€SI&tArrG8r@rrdhG6U{r $rr$fğı& (Ssero/DSMrsBT 

eB^itpsâ^eorr^ Qumrfamâ &rrmr j§i sitö@. &rrus£ j^r^r 
(-.&d$oj m^ı^ırtr^ Qutâ^L-&$rr&urr^çmâQ®iÇği!r(r§j. 

eBmip®] çrQ£Lb urr€$[psâ& &($&§lGûG9rr$ Qu(§i3Urr<sûrr&& 
LDm&flrfîfâr €üp>&nrji)GS)j9 ^ıü$& LQ'n>$£i<su $ yem* m dr <&i€uıf 
f$ç$İL~ıb fflso #iAiefi2> rjrr9Di$fmstL-&) ®j(§jb&&rrs6i]âi f*ptli#. 
€»iAjp«arLb? 2 3l&&gy sığı (3 ıtTtârp uırA *B%snurrıLq-âr t2 * 

^â>eû@} 9(75 ^jSûiJlIi- qpmpu2$> sıçjffjiHgfM&JbG&rr 
^fd*«oj^ &üT6mL„6$ıâQ&rT steo^afrenıji &rr€mûQugyfâ&fl) 
6&Q<sij uj&rtfj gp^/pjjj) jtfib urrâ* afitan^o/ g)«?60/f6»(jD ^tffr,p. 22. GPtİ£fs7DüD^«swLb— Masterbation 
53, urr^i) öS^rroinrLİCŞl— Sex play 


arrp-Gssrdb&Ssrr e&mâ<g>($®J&' . urr&)£)iq.ût3<sfo eüenıf&föajib 

&tL(î}ûu(î)jfrgû Qufi)}®ârjD§ı $T<sfru&jh® çrcrrrariLfra* 
&iTf&îg))mm &-târm<s&. €T®£ğ}fâ&B"tl.L-srm P Qusm LSfjrrçısâ) 
moHi—ih (tpCLsau. u&@Gt!Ûu(3ı£ı &ır&>r5ia®tl£i) ^^mınfresr 

sı^miLrrm ®®rrrTQınrT& e.jbu&§ŞlujiT*u(B& ®&P@â &rrcrmr 
ldif^ld, Qumr i3pnT65tâ&®5İL-Lb (&>$&) u&8sxr £â&G0LLL_/r& 9 
Oi&uifjoo&m öpen jr)u3 & Gusmemfflsisr ufreosynrrıfGubtT^raidsrî^ 
GüffjE/^li) urrpGl&ojSsûJs ^msn^eomh . ^@)«>, Guem 
«(SfİL-ti) <$r0u($ııb urrfi) &.$$& (t$e®fDJB& ^mQoJ Gtforft 
GLûrrfâr sı.jj)u£glmttJÛ Q urr p ,£ j& dr «ar j?. «rrcöflgsyû), gnû* 

&4. «&ıl(3ı_rr ^ılöo/t— Otto Adler. 

25. âfitâ>Q£UDâıi> syüQı_-Q^î— Wilhelm Stekel, 

W . ^p/D®)^ fl?— Iıcpotent, +&tb (!***« urrM®ûuıa*aux*>'U ***&*** **™>- 
^B^m uırâ> t fl ûq«* */B«ır«* (Lpmptââs ™mtt$® 
*ırp**uar*â <g djtû urc«ı*«>0 * *£« Qü *** *"* 

iâ& Gucşthuir^iib & : ıpm< umtunrC~(§, $L.<mmâÇ&snfî&& 

B-L~&B€fofD§i- dİprtrmflsussfltâr Lft£«uar/f£â çrssısFfflaüJ fi-j&p 
G0/r*S(S3>ö>, öıoö© Gutrsû Gurnsû urreo G^tuo^th unrâ) 

gp^ujld Q- t frgy$$($ûum$u]tb &rrmr<sotrtb. ^lİHjğü urrâa 
ı$s$ıb ^Jpa» «^/sarro/ ajbjDçUdfr G^ıu^ûirş^ib $mı^Qurgi urrfa Qurr(§£&â Gmıpmâr 4Bf 

Gum&û urrft&m<sûiTLb. urr 0Q jf jgSI sgjth ura) 0L-$>m& 
tiSsgjLb L/flj^ <9n.paösyr ^^mmrrs (ipâfâl u uısıS%wü Qutr& 
&<sfojD<ssr, ^«bGsîİ uırâ> <s8q$ü jıB£rm d ®L.GmL-rrQûı$jD® 

^nSIt®* Quımm<sfil&r &>Lpx& sedsBu3^r UGû&sufpı 03söm^^ 
mmft^t G«ı/jpurr©aĞ»fl<fr $pû> &trmrLiQugı@&fD§i sts&^j/ 

Ouc^Lburrmrrm Qu®s®&<sifit—tb lhtso £j€û!&&G®târ6tou)â(j3? 
®Wfj<smifi gi(fyu>6sar$$<î)@ ^ootl- /5/rLİ«©«@ qptârmQrr 

$&m (ipv^ıurrmmmrr ^ıh Q j($ıhurr&re6iU}iunrast Qu .ssr 
<35öi#l~lû ufir<@> ç8 f $üuı£l®tras>LD &rrsmûQun)iQâwp&. 

öj^Q*sar(S«sii t Q£Jsssr«<o$<--«Lû erı&jij<58/K*«$si)$ {gşSsö^asas &h.ı^.ıu 

&$$âüurmm<sfit®ü urreo s^6S)lp«S^3T (Lp>jbj$G$J®u> Gmeıflü 
01— rr^ ^f»L. Q<?iLi£â> «9h.®ıb. ^â&w 3 m<w<k>, urrSsûû 

UlbjSlU LflLJEİ), UOR^^ö^CI^LÛ «Tâfr/D *&}£&ıh t QlfS3ttJjbu(])Lb 

mmjB uujlb, âLt«.s^«5@ ^orp eBZsırujltDrr çrâarjD ^{âaFW 9 

GT(Lp<sü$P® (Lpâffi'Li &rrıj6mrmmmiT<9jîh. €r($ijB$ı&&rrıl.L-rra 
epc$ Güm? uorj^flje/ ı£l($a&şatriArr6srği , GsaiGOtAfrssr^sr, 

^I®i6fo ^£jŞL«^tf <9srr«$«$ssr aS&n)su/TW <L,i_Gfflâr-i£as> ı $0 

27. The lüustraıed Encyclopaedia of Sex; Chap 33 4İ8 g|*€D/D ®P0 

afifi cr**tiâ*ûQ'j&®& 9 si®ıdflı~& urr& ^üJ&urrmGeü 
$m(n?m® 9 şrrmrûuıSâ ^4^, urraıu>tr*gı zrfâfD $*®!T 
u>rrm çrm®mtth mmû®<sû *>(&&. &®t***£$!0®u 

LiıLiKgiiBir^*, ıSASarû ucgoı^* *****©* *-** 

■S* g)^ f .ö@ü o®? sr$js&&*rnL(9a%ırA ®rrmtsûrrw: 

®€mm&ı£§ı Q«fr.*®4r«r ti3«rü£J/rA«DU)6»aJB/£b Qurr^^ 
^m.m, $ır& &nr@Q<sö Q*rrm<sırrr& &&&& tunG&rr® 
«-<ZWû Şl&Gûrr$ ®<$ Qusâr«»afli-iJb urrg^jD^İ Q®rrfâtoi&rrâ) 

ğ$®}mm?mû Ljtâ&& (tpı^tusr^; pastil t-& Qmn&tı®$& a-p€& 
<g>â> g)«^Li^€îf)^tt|fb ^«5>l-^«) opı^ıuırgı. erflrâa/» 9® 
u>&W6$ $^ ®msr®i&tı£§} Qmrr<sft^$th utr& srfğlırs&PjssrzGfr 

^msnesr. gjsyp^o) -sarara/^ &<sujj$l t ®s)& uoSsaraStt/tb 
j$(r&rmL-G8& ^$u€$L~ıh urr^jjD®l Q&trâtış$w aeuiîâgltâ&sr 

(^LP&&GÛ S$$®Lb. <$G?RfF<&Jğ?p/€©t-.IU !§)<9fc(Ş«5> £)#©&» ^GJ«STJS €$$& Uî7<SÛ^fp^!IM rjJ ^/QJOT)/Sîî>£-ÎO U/T®) 0L-#«»£iyLb2 9 

&rnjsmmrrm ^e&Lbgiâ) 8h.($nb. sessrsaâf m^ssreBesnu «£jfgg)/<3> 

^©issAl-cİİ &8sûîLjmi[î&&i §}^)(SO'Taİ£f |pıl>» ^sii^ ^<OT|p 
<ss>l«uj ü>&3râa®a$L-Lb urrGpıetssfif&fâmuJS jâ/r©rar£jjL<s &eırtt$ 
Q&Lp& Q&ıû<sü$&> Qurrcn>ı3>&usjDp (Lpestp&cfcrrâ emmıurrmr 
L-rrspjıh^ ^/a/^t-iîı iL'irO^gnr® £.tiStf/f£Afi/£2> ($$rr&r([t}tLQû 
urTG$fn)G8jb(g)& ğ#6û& j Los® l~.il; itldİgû ^joiıek &$rGs$rûQun)} 
oıırtir. Glûji/lû, <55<o5srsü6ip/6ffî!_~fu uıribğjljDegyLb Gutr&jtLDirm 

gj2/ıh, u>&ffûfî(E9L-Lb Q$ug)iÛLimnî&§l G&rrm$û utrgyp 
ç&cfoaGtu G®Jfp]â&âeh.uş.uj /fi&o ^ö/ö^i—lû çjput-âi arrrrem 

J$âsû tglGVLDUJlSOfTLD; ^U^&^L^ <$j ®J €$ L-. LÛ â-SKS l_nT(3jLb IZÎ6ST 

(Lp $&]&<& ^Giı&fli—tb {ğjGfoa&f6Gsrıî£&GuJ (ğ\6û<sorrğti G&ıti&gD 
&h.(ğiLb m <g>ı&(G6)6û ^euetr un-GyfDGBfcsrûapjjfîluj GBmtpe&dssrGüj 

aS<s3r 6ra>$sv«ö>ıu «$69>(_aı/r£| ff ' Çğıâ&m<gj &suiT&&ğ<fa) 9 miij 
GTiü@ Gj8âıİL-rr<â) t $ırmmiL-.tâ& &mp-u365l(§$ğtf «nrçLgsu 
&jî)G& wrr)ij&&& «İ®lû sreSrLiOT)^ ^o/Ûa/nr^ «ssörara/fgı/ü) 
$8ssr<$8& §)<&& &1&& Gsnem®Lb! 

©(LgsııırıİJ: ^U)(wi£ $<o5>jbG®j$Iiij l$jd<9j &€m®s<sfr &dsr 
<m&jb<® wırQ@rr(B &Q£<surnııw g}&8sotutr <srm £# eBwreBü9(§0 

%8. unr&ĞjijDm — Sexual capacity 

£#, u/r* pL^&mfi— Sexual behaviour 430 gğı&<söjD ®@0I 

smtm^ $L.<mıî<<Bâ» Q$u<m(B& ^^<ss)mıâsö 9 ^aı^ 

g)ir*sOT® ı8/fl«ırr*tf ı3û£giâtGmfr; ^^âutrmrrmg- 
*ş/@ll(Ş<g>«â> } ^^^©^o), <y>$$tB(&ş& Gurrmn) a.u.£)ijDQl 

fhipıBı&u û> $>-L~.Lkmu$ Q@rt($ı@&) GurrsStjf} Q&tü<s5lm 
tâ($ûuQu> stP*u>rrs g}@£@ıi>; ^*Oaı &«gaı$â>, 

wrrm urrâ) sB^üuâjm3srrâ Q&rrmrıq.(§û< m; ^(S5)®î 
€jdssrQıurrfr u<sû ıorr ; $ı&9i& &$$& ıB^mlff — £}<sü ^öot® 

^imsij sn-(Lgûuû Quj}jr)iü urr6$j{D<s8eû g}G8p>Lûrr<s$f gBç$ûuği 
mdsnü Qujngtfû ufrj&Q&uJ65İ6£jLb (3u[fİ6foug)€®& erıüğjieun'. 
lABstneBuSm SL^j&Sîai föcfeûuSİGpjmm urr&$ğln)m&ffl (Lpogğyıh 
eneıritS® Qu({ip6toL0u3âr' arrpraRruyrraGsu (Lp&eS!®) ^Güsâi—û* 
(Lp(Lgmunu(TG& urr&i gi€ûrsı&8sfr& mrrmst (Lpi£$.&l^?/D$^%^. 

$®$lûULLQi—rrâ&t g)aiö)<55> uiLjLh ^jOJifİL^ıb sestim &rrrr<smjfc 

utrıifmebeB <&!&&$#&, ınBssr^âıââr Si&&mi&?stTÜ upjğiıu 

(LpGs>jBu28ssnL]w ujh0m e8mâ&& $Q!)$<sb p $(n)ü$iLirrm§jLh 
[&Lbı3âss>&uJiT§tLc>tr®ff «(^^^«»l-. (tpstojpaSsiTÛ ujhjğluj 30. ü>/ra— Moll 

31. üT^^^d— Seıual nrge <şrîburTQ&$sfT& Q&tu0Qm[T£tr<strâ> Gu(rfâ , jD&»Qi*eh {$&&**& 
&'emsuebr @m£5})6®L-iu uûdssrsBmıu fB^OpmjB^^ *-!$&£$ 

6T(jpÛL/Lb $p%ssr Qup£&, -gssflüuiLi— (LpmjDtiSâ) &ı®ı^â 

^imm rıpÂBuJinrrsâ &®ımjfr&®^& Q&ğ8&ğ$&®ö G®ımt(])w. 

usdssrısBmmü Quffg$J&& <aJ6©/jıJ$>, & erişir .$^$ğgmt~,uj 

ğ$lUjî}6®&& G^{T&t(T&9>8stTÛ L[lf)$£lQ*r7&1§!!)&& 9 &&®1 

iLmQ&rr($ g$mu&m$>ıi4m &&BÛ j$&2so srârpLO uS?«^ 
$($ûgfriLiu.şğ))LO Gj^ıfi^J/i-pifi ^İ^Lâffilf^ G#rTfc>d3J«S 
Q^nr<s?r®^5®) «üLD^«di. urr ı |i2/€8srfî , #S J$6sr6®L£€5>tu ^su^^^ 

erGsrgyû) ^(^^lâG^frâr^Si^psss-ıf. Çğ[$&maüJ <$($ wmû 

Gumteğ^jü} .$ûh& &.GffiEiQ® er &<&>$& Gsuemr(§iib. ğŞoşmmr 
ı£§i mjbjD^ti&r utr&&&âHB& ıfisıfia (ğı$Brj5ltümu>ujrr&^ 
Gutr^tmtr&sr &.<sff<strs; SimifS^iâ^r&snûmjjGojrr a/rıl® 

SL655r/t/B®) Ö€ü«w@(İ>. $«8rg)/L_û> &&* qpe®$u!&& urrA 4$İ ®^©>P O*/* 

^or^uDitSIsSr Qu/r©ıl®ıb u>meuırğ>&es>*a3& Ç&&u&&fo 
ujmmurr&g! cr^pıb gaıOcurr© (ausârfgpıb Q&<s£wtrmû 
SL«ar65iuuS0«î(3fiJ u>%meBıâ& u/Tâ g8®üuia $&?&** 

««JüSGsöGüi ^««€»jD G&nr&eugı QjrrmjD grrsisrL-Bso 
Qu>j&Q*n «&««#** iMrj»; ««MflaSftBrOıiJ Q£rrLL/â@oj0â 

e»L~aı a(§£Ştâ'GtiU>mtu!i{w uiq.uuiq.iurr m & &<3&§b& 
umrmâaieâL-Lb jg^tûerar a-jD©/ ®pûucr& j/ad umu Gojmr® 0($$mm m i-Şf&nm . UET& QUfT(^Jt t ®&®&dt İBS 37 *,&* r9&û s^tmk&gls @^/ö@ {tps&OTf er^Jgte scf.£fâ 
dsaflâı $ıfr#S& ®-&ffi@fâo &.ısmfi-âBmtnû ujhj$& @jfllüı5ltX 
if($£C!£4fr<Jifd«Daffr? ^m&uj^ uır&di<&ûuı8âr&Lomnmıtıb 

m®& Gu^tesâu.Lb utr& eBçşûuopm @®â@£b; iMm®Q^m 
&frQutr<ı$ği gL.estsrâ , &B9*t§®ih ^sBjx^fr&Qm Ç$l(§&&ı2ı« 

at-âefi&b &.mrââ®miD sig®l-w dfii^futrfi 0Ssüa$m ugri>. 

&rr<&rfrnûmwîr&LJ q$8ar/t 43f(9dfr (tptg,©| «suflör anriû JLarar/f 4S 
«956»rrr j2/w> $t~i>&$<fâ& 8L.mrıf$@l<s®uj iL6^L»rr«l@iû ^ssî^astid 

$-2$ İB4 g)âa>jD Qp j& 

^ıbu^m&S^ &jî)jgıa»u>& Qsılı^.p^ıh Qmtt<smı($i Q&g$i$0 

^upâsh.ş.tü 90- gAu a.€OTfî#SiiJfr(g£İî. S®) Qu<sMrasf* @âi 
3sufT<§ ««jsiöS^tb ^(§u^mum (tpmpaS^ SLâ&jgfâD 

f5fm?©„ jtı&Güği sı&jb<g> Öıo;âutlt- Ljmıtâ&aeJB& §>G>rr 
gto/f gd/cyffv/fcfi&flrtf Quip?$şS«a> sıiBğji; g)ffir|pı& Sstfr? 

utrââir,ır& fiBsouSleo $L€frmmıî. f^ojQi€mıfâ9i $%®mtuü 

Qugjith GuümasİT €f^$%*mQurt $T<^um&ûujbj$ OLogjıi 
ı-T# cgfX«"^j&«£f um qfflrfflfi^«i/j/5i«&r Qsu&Bo9LL®âıt.6iT€srâ' m 

m-fip^nimsfr ^/j«)*€3fSd afrOTarett/rzi). 

,#j€8sl.İU (pîfLiuîFflöiû^.g© sırtroBrifiiasir; Qu0t£>o/re0fr€3sr 
Qo snr&ofî t- ıb a-#<y/Ö&D &.6aar/t#S jŞISsûodiu <$]GS>L~ıqw 
p&<ssıu>u3[rn-$$jb(§ıfİ!U ®rrıjmiib!J]h0 ^)ssr@/ib «0^$f 

0Esû M.mnfâS «r«ı@ıb &wmwûQuıi)}ib $$($ Q#ıoo» «g/tibo) 
GömSt^lû, qmt(§[m&rreo Gurr^osrraü Qosw iSp-rresdia&B 
*- "> |§î<si/©|«sr/f<#SGfiJ &rrQssrüQugji€u£!lGii>!%o ertârjgjLû #h.jpı 38, §ş.â © Asn)^»— -Dickinson 
$#3 j^ıfiAı&ı-*— Himilto» #es>u>jb$(BÛuefii&û Quırg$$ğ$<ı$r<sfr§t. Qu©ıbL//r^tbQusftr 

«Ğîfld «SSfFLD «LOT/tö/ <ST©!&Ö.SISfr Q\urrG&*& 151 3: £§&&!& *^0 

u®oı^p@ (Lp^mıt (Şllb&ü ı3pöLiffÛLinSarâ <§0üumfB 
QajrresB d! !&&£&>&& jwdfrifü QL*OTr«âr asjrzD §J£fis>«9â> 

®mmwu3^i& (ip^-<®wrjrû u®9ü$fğı&jâ> ğlûu®$£Ssır£ 

ğrrsmL-ö Qu(gıeufi$96pj& as/rıo £L.mnt®$m®t aırra/ch Gıajgııi 

utr@& (Siury^âmm qp,!bfSgnıh $A(Lpss>n)tâ®) S!®®lû0@ ıSp@ii 

«i t- U0*J^6W/f^^«<^ OlüfT«fl«fl.'Ö«İJ Lİ<9£ta9(3a>(}jU 

$!X<s5®® ®L-&@&n)m > g^®**^ Qiâ($wun?€OFrm 
^f«0L-ttiG«j ojHfyüJtr&t gjj8smdİG»Lpâ&&(Lpıoıb &j$ı3&®Ş}îm 4$B g)âfi>p Q®0 

hûu Qg®Qej Gurubu® ğ&ûı &(Tld a-®ssr##© (ipimin <§ımi-$SL 

(tpmpıâGmrT ^a?«ö<g? 0^«a""^«ar ^®rsfl3o?/r GüJfirarf? 
«ır«BrüQüStfA §joJ^ı3mfifi ^dr«OiO*©A@ §)«rq<2> g>® 

Gu/ra^p^. .S©^» ^^@^ ^y>u>rr& gım^'h 

u<§ğ$tâ^ıfim® Q«w«B^4p JY<yM**ı2> çrjbuf-.a>mb; ^sâr 

Qu6isröd?L-& $($&&&$ Q&rrL-â&$$& pmL-Qu(&ıh 
ı^mrıfS&m^^ £I/t$$î«î/İ»s^ <şr0u(%Gu$£) &ıdSL-âım4ı 
Gf$&®&&jDm* Qu>$xtb> g)(5uır«>ırıflfi& sl^ûl/«®i1 

*mmwikm Gun$ûâ@ifidi& mjrrtı3G®(§&^ 3i#&&ıpıh <m@* 
üLİı-irâ» ^^^$ Q#rr®ı£ ^ff'iûûf-/ ^mj^mrrSi^tpsi. 

&>dı&L-.ih ^^lamfrS^fflm. <$i€&rmu>â <ssiT€0^3<â> Gaırrafi& 
gş^p€fi# ®*ır£/J@ıi) Gujflra£tdBâım£§>}ır)(&& @jmL-üuı±L~ ®m& ü.^m^ Gr^fgiiM ^i&ı^sâf &0â4tjZ)fir/t. ^r^S^ıh, 

*Fcfcr© t£«Ar(S}(2) 0^®®q «şuta. i3pûqg$ûtş oıdBûıS sg/ıfc 
&!$*& ^&®$gs(3m ®~â&0^ ssum $jD*B&es>umu 

**§& ®(B^M U[r $ ^@/r#a«d S6 (gıpfsBû uçşmû ı$ı$.ûe§ 
mât'S'T, fp(n>-utr& fhomo sex) MmıtâBGıuıır^'jD u/rJ&dtead 
«^ — ^HShügü farsın çr&rroıQ0fr<&?0 wlS909so SLmt&âB^ 
&€0&mefâ<sb &mi®t-.&3s!r &&*&£$& ak®ıb, jl##j0%> 

pateBtâ <z, OPJD0Sü^ ®rr^ s$m&~ G$üq& 3$« urr&.\yjSlfî , âB&&t — Sezual shocks 43B g)#<»/r> ®$0 

Qu<**B* rJtrjgsjD** *&* ^^ 4^ $P^ mmw 
fcfcâ) u/tyBu ŞıLı^mrtm j$*jj&ıS*tl0 *rfl9&2& 0Û$mm 

wr^um$ fi 0<Sf& Sfjûfigl Qsrrdm<3eıtâr®&- 

Qu®ıbu(rmrm Qu&*.*r ^(§û$aMrm çpm^ıS^ *.#.* 
fiB® $Lmrft⧪muj «#«pl-bj <pı*ttJ07WjftS* *»rfli«fl* 

uit«j @«i)©|«®iL.ırou3Öfu3^ mürrx<smwrrm &*ou>&&pSI. 
' vrrjtfrçmubtrm 90 Qu*s5sflA £J/r*-.*rj8)fttf8af L|<f>u/d>. 

lâs^ıh "Q»#arfr*a*ı pmL.Qujbjif a/@8Ap*r. 

SI&$trM& 9 <mmgâı~th &rrw§âm&mtu «r(ifj£jqa/^p 

mu.iu utr &$$&*$ $9ssB$&& Q.*frd><g9«b (ipmp <sr^g» 
#©jB®j2fd*ı. ^^J2/İD^JSD@ .Qp&aa&tra£ pfr§gtmn~ıu 
^SsmStû^ Smtpsqm%m er(gûyçu&jb® (y>aj«ö/rrfif.@|üs» 

*/r« ^@r(3@j jgifJB^r ^/öuA ^jSa €S6»0r«$& «~##/#8» 

Uk&ardta/cfa ıt.##$&0 jL«sBrıf#S€8»cu 4fa>J-tiifj9J&®£ ^?&ar 

«*.@ık Sı® *u>ofib g^<7^ Qu« şif ^L-or^c-^ <y$jb0&}& 

Lütrs s;mm^ı0jjD^ Grtârum&ıijib fi &.aarrî£â (p®ı^(5i^. 
«Tsafigyıb, «asra/isar^ u/r$€uA*8>LD ^^s>$? j£>pA 

$$j latA <ş«»/D^€5)t^€»ı©— Sei.ua 1 inade juacy. üJLİif «g/<3u> Qo«^r«safi^ *l«#«s>j§&d £.m/f4⣠^teom&gii 
&& &ç$§ı®ltârfl)mâ k . acnrafâriAfrjftör ^smmm 9ijrr&fi\ 
GfSrrsJb mrr&gm-trılı~.&&>& QmjbQ&rrekt(î!iâı* aassi qrf? 

Ousrâr (ip(ipmmujrrm0 0®)âı&;rr§$($ûu§£ ^aıstr ^rii^âtıS^ı 
4fâüjJjîî(35Liu^/i)@ p/f ^jj$&!$ ct^ji mıggıS&jDaBâ'- 
^®â> s ^/«fer«D£ûaİâ> Qm^QMir^mü Qujbp <^rrırı£ı#S 
&<stnr<sö SLâ&'rğiBso &.€mftâ^müJ ^mı^nım $p&rasR&r*s>u> 

<s3)üjG*u£r sLesiffif$$ sS«>& OTûSro«5)^5 /S <3lj&0^ G«y<sınır@kbi 

&<m<sudteı£§i upfr^mL^ıumıetrfrmoi^ ^^âmmrrth; ^uS^ıth 

fğtOŞLjjğİmtu ^«»l-oj (y>qf.ıu/r#«usi7/r.g;«yL2> §)(/ş<&« süfJ tb 4 

Qu®ıliUfr60rTfiir <?r^rf i ®>®a9<si> Gu€âra»«$r «6öcÖ£iS<5& 

jDmft. ^«Ga/ ^®j^r &Gûe&u9& &~3&0dm ^.^mââBmıu 

a.ff ffrSlâsû A.<Birir9 Au9ıîr«DU»u3 ir d$3sıra|«6îr; &(§ QüA 
SLâ&0%so $>-<5mfrâ8lmıu &es> ı—tuğ ^©tû3®^ ^&«g? ^a/'aş 

corrtl). «9â£g?G<aı^; g&® QüA jjğsSıriJürrm a.<nrff#£s5>ıu 4*4 $Amp.&$& 

fi(Aâ0Ki»ı~0* ^©** v+u*>fi mt*S m&L4&£& 

Onur**** m M*®* «5P«0«ır ^ajıiaı»*. «-***»» 
fLü»lf#a g^arQ$*LK»0<JttJ sı$ıun>$(3üum «w*®; 
«0* ı9p®#ır* ***** *ı* «o4ıu#uaı*««ır<r* 
'^«»L.ıigpifiı/ır^ <?p(H» ««* 0mpmosûu00m *^a»üu® 
'Btirp&fi. g»tfA8«u/ö*«B* <sti($& c^jfl&o ı -..«».<* #fi 
•ajûuı&^ıy'â/®«nr*ar**ıiinr«jtb ®ffl âttan* 0^muj& 

'4r*tf»#tt/Jİb jf *,&*&&& Oordhr®!*, **>«ı ,^u.aı**&ır 
«|A mmdUtsaam* #ıpu*i*p* *ır€WQpış.ujrr® n,®mââ® 

Q*48f4tefSdrps*. 

Qunıpû uı*.rr* (tpfiw<*(8ş. 41 

#rrdr aıârgpaıp Qu®jfc^»*-. «0Piu«@* *r*.p &f8Cii3& 
&&($& ir#^ a®^corr£]>, »4&ar»$ Giûiarflrıb'" sr^ffy üsaöö 

eptrtFİB ^ı^mâi^dmrr^ *&68gı u>* ©fB/flı~CI u>nr g)^^«s)ffitti 

*9g @pâ>— 110*. 

40. ®p*--2197.- 

42. @flâl~~1108. 

4B f ' $Q&QsırmQi*ıır&—4Q7* urrâ> Qun(§00â <S«®*# 44 t 

€t1Üğ$ıhQu(T(!g^QupJ&^ıfyüı3&£ , ^snra83rartt|îls Qu(rg#J> 

@j$«> g/d&o. ^©^, ^®J^ ı8&si$MW!Tm$ &jiT<s§sruûQuğ) 
<rp$ 9 &.&&08sû $L-mmââf&mm gtilj ^jtpj^ıufr &0d® sf<M®8ı^& 

ö/rtDAS«cr/r#S çr$u(5}/H)«rr& t urrdl s^^üq^eââi @^Sl> 

■ di®/BS8'tt/ıî» &t$Ğt- ı3'0$-ı&Gsr0mjDQttb ■®8to , ûu(r.j0-g)iû)t*' 
G$ıfl®®târiQm, «Tgrflgyıb $L.â&0fâ> £Lmnf£& çrjbUL~«8&%8) 
üjrru9<ssr, @JM 6®{&&Sato aıemtfâS opjbjpiLîGugji m $&)%$. 
&J&&G&J7& Q^afsr@j/tb $($û$tLiji)0 4f€m.tA0<ufip-08sısu3 
cBçşûurrâr. ^/if <*«ff Çğj£@şs>3Uü 02® gj^^^oSt^-üb çt/öul! 

■ i—rrû y9i<?o$ı 8LL-&9 tt w .6yrJ<g&üa/**ri?& G&ırG&r® Q&gpı£ğptb 

PcrıÂqâQ&rn>îTrrjr)iaî<sfTnQ) Q&rr&fâ)ûu(BGU&jî){3> O$0fâ)U4& 

0Liem1î&tâî tucrQ$n-(ri) Q^rn-ffqiJû j§J<sî>3& otsSt^ (tp <$«/<£(?« 

43. s-gjiÜLj <5Firit^^9— Local 

44. g&îrüunrjü^— Relaxation 

45. aıeSûLj CSürrüJ — Hy steria 

46. «(vş^^/flü^— Fertility 442 @I&®JD Qpjû 

umü**ûQuQ:B&ffl0; gB&&û un &**&&$ ^mBmr 

&&$agi*3i& Q*.'^mtâ^(ipL-mL-.uj^ım®ı ^€sn^ajQpı^vır 

Q&$rum0 $ $ûr@ sijâ^iTM* QumrmflL~ıb &.*ffj&8so ®%sû 

<$j»5? (ipılo»L- Q®ı®flûu(B^ $©>&». «*>«fl (Lpjnguûdugyıh 

gftşimrrjgııh $jm$uj]û0 tmrQ@?rx?i)€8@ıx>rrm #o , A , ,ptî) şoför 
Bûtpmtf er&ıgı u*($£gısü $Lfmt(t&<söt ^yrrûjfr^ ®mr(Bıât 
Opıs^ıunr^ Qu<smmBm 0dsomıu GT&uassrıb &*&ürc&&&9btrıb 

«W0&ar ^«aj^r (ip$€®& $($$$& G&nrârmsû ö®ı«âsr(5£b. 
Qug&rgBsflı~-Lb utr&bûufijSiüj şçaçnfoa w<s®üurr&tmw <§tq. 

47 fi-<& r #fl»uaâ , -~- Inbibitioas uırât Qurr(§&$â Q&®&& 44$ 

@(§@& &*.($&; ürpûıSâ Qmrr(srrrr^mdt &.dfr®rmâ $®Bu>Glb 

ssımoj^t ubdssrdSmvj ^mp(mıt) {LpmnomsuöujbjSI çTjb 
Q&mG®j (§j$aıâıL($â!mısujbmjDG®Jmmrrıh FFtm®' $dssr<sq 

iD&ra^s^îû^ £$ff<m?uı~ *gjm<sâı—ib t|sırar/t#9^ ğau$.ÛLith 

&<3$§l@& Gsüsm®ıb ' ınfardlaS t- d» mırtDâ&arâ'âSiujıb 

ajıh, sfM<^r gjftuj^pGiimfT qmnfâBmıaqm $ış-$&l tnBssreB 
Go?<sför(ŞÖh 

uâ)Gwj& Li<smttâ8l 0dsom^siTqw si®ı&0<fo gj$târf$iumw 
0rrcR>u>a>aJfl/ıb ®0ûi3iLGl-^? ^sösh/f? 48 ^suj&psfr 

utrgxg?ÛLia><stö<s® ^s»asLicSâ> §)!U$i©,süSa6ûGaj ^sntûjj 
^lörröîr G®ır<stnrg}3&<3âtâr ®ıra'mtuürrm {ğjajâiutrm aJiraj0il> 
(JiDjft<3*ınft®û qmtt*Slfi8n Qurr(&$$frın& Çjjfâ&sMrto; 
9(3 <§0ûı3ılı-~ iq<smtî&&@%® G^m^âmuarm Ji&>u>$gı 

&wâ<®ârGm sm$^Güjrr9iüu^ât <MQ$ır®0U*mqpı$&fl 
$usâ<§û Qurr(§^^mrrm urrâı sB^SürmerC® <sam®a&rr£ 48$ ^0ŞJTeü £j<$ail— 4<M 444 @)&*op 

çpmpm&ır ^ıs^âa^ ı&fr&jfitLjLb G#!T$jb§l& gmâıgû 

0Jireqth GuJtr^eB^s^^^jıh <$i£%«r$ «^jtf^*«r g)«-$£> 
£2/010 Q0fljk$mûufitr&> ^mûm^t @}%Me8mtfi#B(g)â> 

GıuırdfisSfâmü Lf®£6»u Ofl* gp»pıtfa ^r^î^S^^^rr^ 
#10$ s-m&âBmıuûQujD(Lptsi&&p&. ®£jflaiMSa»rtt/fiDi-ö 

QtJfr<jp<3#rr„ ^©><a>$r pır&a-**fi&o*-*s*&*Q&>u<9t** t *-0* 
üpG&rr semana Gjb^OP^JO^^ QıutrdRdifo&&m&& 

sl.$9$%® sL.em(t&@i<muJ ^mt-ıu (Lpıq.ıuiT^ @fâössıuj aıcranr 
«fiil® öfl®ûi5S)j»<îâL- @ııh(y>aBjDu3($9® #!&&& &&&&$& 
Lûdssreâıfiu.ü ^^uı^âm^i^ıu iLm(iftjöltiB&ar& &®ûu§ji 
ıûa*qû> 8ljD$&&l; ^&0vmm\urr& Q*İiiuûQujq Osı/Ar© 

Gaıfâr®Qu}âtGfl ^su^sar utrm$v3& Q#«) sjî/ü/^ crâr.^ib 

(ipcoıl) Qu0ih gi4ru£&jb@û uj$eorr&Â arrın g)£<S5>*«Dttj 

g)^utî> ffiojgsımL-iuG&aj&jfil, Gpıflaı §pes> puSeH Gtûjfr 
Q#rr^®5Lb g)&asrdIflP£i#« {§)«âru^fl»<5 qpjbırjiLi Qupâ 
Q0iÜQf$jbı® $ıbqpmjDa9&sr QiDJbQ&rr&®j$ı çr&â8<$.&g) 
£2rıb $&!($&&&; ®)uj$h3&$& Q#tu£2jiArrm(rgı. g)^jö@ 
ötD£2/iî) 9<^p <9n.n3/3aı<&: ^âssrâi^tr iD&sröSfluifîdDL-CJıu Ltırd 
Qurr®$$(Lptb urr& @«ar £a<Lpıî> <&jbu(j)isu$Jb,(§ (?ü>pQ<s;/r<Ö 
çşu> «r#0i d&$wrraar tm& uu309nâ^jıîi ^a/^^&û erânjOp. 
usu u>($$ğji<$ii 0LiGssrtt&aBtâr «©J&^rrgîibî ^dbgpeKjDoScb 0(3 ®MM & L-g&g&IT «İT . 38 

Q$mwadmû GujbjjpiMrmmıf; ^Giırt&tâ ^ı^âmı^ &<soaBıû®) 
&®üuqpıb Gmrf^^B^pmîf. ö«wtf» Sc0fflt_£b urr<si)di(§û 

vsırmöfr ğj^smeBm'Lp^» (LpmGLârr Gsı/^ opmjnuSGeörr fp(§ 
€tiirp$Çğı<sd ffp-frjıfl 3'3 $L~GB-suadr $B$ğ$ü UfrıüiLjbmş 

Qw€âüu(i)$§iB®® pûsrıf . ®ö^ mui&$$frm eş® Seoif g&0 

@<7ŞLD6OT jg&l), ff(tpa $&», ««Bîffl® jd%9, £-£-,& /#&9 QJ)&66İUJ ^«fâraeâL-.(Lpıb ^ûusmLj &fâvâ&[r û. L-.tr lî><$> £§)&&)„ jusö 
Qu€mmsff ^âıs&t a ırıfİL-ib onrd &~GB5nTâS(Ujbn) 

^^r<s3>üjq£İi 49 «ssitlû ^^^«jaSssr^ıiöit/Lb ^(/şû üssüde a/rtltç. 
ujGfî6fr$rr& i®(§J^$iqs [SLjmsttfmm 6h.ıgı8âr parti* ©&> Qo«âr 
<s<s?r 0i2>fjfit_d> ^Qiff<a€& ı&ârujbjgı ğ$($ûu&tr&& <§®»p 
«sfrt.ffy«w^|t-A ^aı/fdsd şihıBği j§ıl>ı3 âmâna*® j® g)@üu 

ıSilc ^SîîBBrsS«îiiıû Qurrn)i&@!& &rrmrüQuğ)}th a.L-ffl) 

oSfŞ/tfc, Qu($û>u/T(36öfnf?L~£2î «S¥<&5f §)auet)unr« r3i®ni£[Bg$ 

<çrpu®8târp§ğ» Geurgı çpçnj^^mtu mdmisBıurrm ^süft&^t 

^sijffaet g$($üutî mAu$rb(& gfiuzb @tf8r$/u9a)&ü a 

iLjL-eısB(§LJi3<sk ş ^^is^L^ıb ^<5mmmâ {§mpQjLh 5Q $$(§&&& 
ertârfl) j&mjğ Jg)<â)&î« utr&)e8(§ûuLB<5û€ûrr 51 ^tsu^t mtsûeB 
ü3<ât QurrQ£gn *$ıflııs(ip®fa<sn'®j{®s)m ğğftrşâ&GûrrLh} &<sû@Bmtuaj& 

jğj)â)6ü/r$$^fFâ) ^'«ı/dr o®) oırrpnsı&®fr Si<so^>0 ueo tûrt&ım&Ğtt 
unrâ> mQıpâBıâ^rjSQıu 52 m!T&0@mîm<socrâı a ^€fâr®s)Lüâ 
(g>€s>fl)QlGhm ^t—eues[lu.ıb ÇğeBçn&rrm ^jT®ııh â!©<s@£İ>. 
^ooğp ^if «sası^o/tû QpıfİLm&Hrıb. ^(®$®&> ^ai(gg«) G#63>&/ 
(unreîsr ^meq &.g)]§lsunrm eBmjD^&dso s$6®ı~.aj (tpş.ojnrg$; 

49. Li£rsö &~€mti , â®iJLjjî)ffl@tâFmın— Sexual apathy 

50. ^rtreDioA @ss)/D«y— Impoteney 
01. nırâ» flfl©ütıtflda)if— Seıullyf rigid 
6B. uırib afljb^fl— Sexual gratifcation 44» S<&®>p Qş$ 

«afl^r uitİö #@$ 53 &ımç$ı~$p®t<sn gtiBtruarcg urr &}&&** 

eBmtT€8& &-#«5Fjfi&8 ^€mifâQmıu ^mL^uS^!ib g si$& 
^t^auşs)® $<$û&&sruHre* utr&jjD®j®&rr ($LojBQ&rr&etr 
$}ıumiT$t. f^ınmr ®jrrıp&m&tââ> ^o/st* ÇğjdfruıhQup 

Gurrwrr(g>ıh* 

L{Sl^Qi ar/f. $(§wmr$§j}jî)<gû t3#x§tb ®«o 

mâBm&^up0tu &rrrr€wniı&srr[r(& $6§r lûSsaraSo/L-öftr urrso 

^ö8r«fît-.ıfc u/r<5ü #@J5Î (LpjDjj$gU& $j&<fcûQ nısfa rpı /p<sSr<g 

mrr® $(&& gt&jd pÛL3&mmtLjL-<s& $(§mmrLh z-//fl$£f 
Qsnr&ıg$®$? '©dür. gjgı lBs^ld Qmrr®ss)mıuırm Qs>ıu$> 
çr&ttim$â Q&{râxso$*fLb (oaitinrcjrtf). ^fifâmuyâ @s5)jDsy 

*t&& f§ıhı3âm& Q&tr$ftwğtf ^ı0sBÛtmmmrrfgfib. gğjjb 
§B A u(râ> &<&$— Sesual competence Qp$r?$& ^L-<a//t<9s®Lb Quema>ı§n>ıb unrâ>8h.j£l8stirGıu aassrâ 
Sljb® €T(&<&ğlâQ<3irr&<sfmL0& /çtltS^ «rrae/Lb^ •g$jâxsoLb' 
<5T<sfrgji Gştârgj çrfbu(ği$5iw$fb&iT3>çqıh ^(/şlû ereni) Q&ıijg$ 
Qmrr<sİT(^th jğcföo Geujpı; Gloiö^^ûiSlIl- /$^dGûi/t», âD^ 1 ^ 
esn^iLjih öîroj^^ <§ıpût3â Q&>nâî<şn)$& <3h.L-rrgi. $l($iBSStsr^ 

m_adfc.19.1u */5/«sBL-/âffi<âr T&ıd5SF$€Q$iLiw &tbu$a>m fljsSr® 
L](fl$ğîiQ&tT<ssfrL- i3jD@&ırm @0tû«9ar^^«) g)^>/5i« Ö6u«ör 

&rreo parafla) usa Ga/ $/ o/r® «sfr &.metrm GTtâruGs>$ çrjb 

Gıuür&$jjğiÇS)6$iLb dijD *ır$w(Sı&mtr$$ııh d2$ğjte8i8sıst ^l-.* 
(^ıb (tp€Sijom^sfTÜUjb0âi Gm<sfre8iLHpı£lGfr(3(rr?th ^^sosufr? 
&rr&tr[rmru>nr& <s8mjo0$ $<!fcoçs)ujû ueo /#LÖf-/E/«6ir j#$îd 

ğjfiaJâ&ıiımSsn Qu>jb&®n'mı^û>€kimpuSiGûireti§ı — 6B$ğyQaı®f)û 
ui-rr $($£#& Geum&Lû, <n<ssfig»Lb 9 ®&)rjzr®> gğj$&d; arreûtb 
oıODff&o-i— ûİssî^^^ fidoû®s>\u $$sû $ njı $ $ (Lpıq.&ı$&8sû, 
^leuıta&r &.£&$%& gL.mntâ®w>uj eâeûpreâü <3y«u_$£/û9® 
Ss^^fiBTff. g)^sw««j (g&üoâ^â) Q^nr«>aoLJu©a^^)a//r 

Oa/fflfltİLiil© o9®g)ö^ff)^. ^ârssı/Lû S«ü/flı__üb ^6âr@^8 
Quot ıBjQÛq^ûuımdsfT0 Q&rrıLL-®n„Gsr o9$£f GJo/öölî 

ttJflrj/. &tr$iTirmrLD(rdi L\€mft&&®!nü Qmâ)Qmftâı<sn9qıh g)oı/f A60 g)&fl>jiD ®&$ 

*rrtT**<j>tra*jD0 erdrumg fi p+@ #flfigıQaır*eır 

ub^) €İ0Ûüiflsks©u>fi&@© «ırçCTüfriıaA; g«fl. Gurrgı 
«uırs ^L.oı#*«8ı-«b u/r* rf®üuijMr«u>tt/ı2> 4 «fari»ıoâ 

g}£@cs»ı> û~l- &&**'&*&" fi/Û* 3 ** m^^m ®- m & 

GaısOT(pıl). ^oo^tros^ <sp® <§$üı3ıli~ ^L~eu<stfİL-Lb 
£fuâ>SJfra>Qa/ utr jjy^<a) &ır£$0&dsû83ğı&ar&rr, ^ı®J®o^ 

&nmı<& (Lfi$wrrgı. £n$ğnm?L~eo @f$g$ &rr<so$ğ$jî)G&[i 
^l^m^ &jhg)l fimu- arreo$$rbG&rr ajâres>ıcujjbjjSQşâ& 
Görrtfa; QuQ$thurrG$jLh ^/®f7«/«@ uEjjtfcLf &.l-$ ^mıpûGurî 
^&eüğ>> mm sLmypûGuır t g>f00<k}â<&& sırp-€mwır& ^gshdbj 08, Qurrf5lj$ııLuLb— Mechanism ğ-l-ĞsûGoj G^rrıfojpâ Q&ıû®ı@çs)^jıh <3\ş$ GpıfİL^eomh. 
@<sâ[T®jib eBm]D$@6$ıâ(§û unr^jğ^o) uûLLu$.G$jıbGurr&rr$ı t 

@®fflt$jrTm <®Ç9>fi@ LûmûuırmmiLii]L~®5)jLh $)($$&& uS&oiib 

Gunûtjj) Qg>tr®i4<20$ §iq.ûq^m[T^ıib 9 mıruy^ı^üıSdam 

sBSsfisBâ&û GurrçpdsfiGiütr ^â)«ı><g? &frm$$jb<§& sifıjsm 
uhhsb ^t-.pu@^üS^srÖiu/r sirr@8BU&nr$0Lb 9 Qu<smmR@ti' 
GuâfâBsvrâ GdHLu&troyıb» ^ı<sûeû0 Gîocot* ^/ömSo/üî mom 

fidesi ey&Ssn 1141b Ljrnnf^Sıâ^ öt em mt m&Zsfj 1141b fids®®ı tfa.it m 
ffîrr<spiib '<3)â«D£2 tfj&u&arüS®) ain'smu^rrspiLh ^Tipsûnrıb. 
«gs/riû^sro^ ^<sm®UGİ5fm)iıb ğfi®)â@liu<İBm<&ü uu^üu^rr^îib 

yemfîâfâ *^<#<Fii> Gunrmjp aknp&efr mtTu^â SmıfSBmajâ 
<§j£Ilji$lLl- ppribLj&gffidfr <su$üjit& fB®f3[TÜ>ı3m g^û 

e3®îbğH ^g*® (§$&<$& ®&&G$lLb f&pwL4&& &b&&ın.ûı3dssr 

@$\fii6$} < sn<sfr mu Gurrmjo ^eıo^a^â) @(§j$ figrıbuS^ 
p§l* <$($&& $m&$ Q&uj<sötTQû gil&<§(&$ $(§ûi3li 
utrıurr Loâ) ssısiGaGuj ^fsı^^^rjD^I. ®nu Gurrfârjj) ^mjB&dfa 
Ö1ÛÖJ2/ tb GtAGpiib §^fiBiu &-0<q& 4OT <§j&u3& uçnju>&m 

59. e&mffl$&& muuuLû— Erection«ceütre âSâ 

Q&û&&jDm *J©ü>gîfd> *-İP&*1 a > SLiüit$& st<sff^l Gurr^ıb 
ut-ih-5#? 0îT$rTpçmtofr& £-L-â), s-<ot tâdssr #£#fû £®usffîBjg/Jİ> ı#rır«fe3c-.tl «jriJuSflSjgfil» 8~&&r ®&> m&Qutf(§$0â <Sa($iMfâ 483 


45â gN&arfl* Q0j8 

Q&<u$u®$& t (S) ts&eo fiSoaS ğpıârar ^™s@0 4 S[y 

«florn-â» fiSfi»j2>^o> /Ö*&PT fi$oanuû uı^th (uı„Lb~54) 

§jL-mim<krvLjıb $ûiSl-®û utrtfM0 SLmrmiB f§Ssû&SsırgfjSi$â$ 

&m ^^eo^f 0hsfsq &ı4b&ğji &jfyu%Br i Utr& j/rsffan— *J Qug$ıh 
&(§&imı& u>çarfifa «rdruc»^ p^fr® ^$*ımiLi, ^jâ^mffâS 

^{63)&» ÇJü^ıbun-^sİ «jyc9.£.0&»4 *crL?t9o/Lb 5T uordüsmûâ 
urr§$â®ûQu{$ıb sBmrrm&r $$$m$ı$m%sfr &.jhu$fği 57. ^nf <&<P5^9# «sfr/yûtü-Pitıütery gland. 
£#. usrrtâmtrıüâ *orüıS- Su perarenal glands. 
0f . jD^ür Qcj<7ş^«^ §jjo<s$&rmiD - Incapacity to 
procreate (Iırpotentia Çterierandi). (er-®.dİ6siT*dhsfr jBâztb', GSu/r/fla) çr&j'jŞıh mmuih'' 

&ûQufQ$Lb Qunr(Lpğji â-o^L-nr^u» ^GfâFGtoinm ^mj® u>/& 

Opırtt/ıh* 1 Cpiûas OpmıHfo 1 ** ıSfâr tf&ırofsarff'igıb.ffs Ül$@ 
{ğj7sisr(Si 'liBTiümı§$'b (B^rr^fffjg^ı^^sû jy£)s ^otq| ^«^r 

urr§&m&û GugymiMfr^ j§)&ot£@lİ> 31/r^L/®®^ unr^«*Li 
QtMn)i$M« ffrrşrnruJLh^ dur-ru^^Besr eBPjSîfsBâ^mtjD^S :'■ 
Lûrrtro%mu€fo w Gmrrema^, 0G&rrmL~<ssr Qutr&p) jh©*«s®<3* 
^«âra>tûâ; @«©;D5§%ar s$?w®9£@uk flQ<str&n~&&ûujbj& 
<$>(§ <ftıS3ör<ö* pml®û q@6sr ^ftffluj/f ıfl* *ıtp*rr&& «*j# 
ULjGffGtrrriî. iC q<ss)^ıâc^}qıb Qusfa&ı§3)>b u€m£<sutf&&; g^&psfr 

^®Jit&>.jDM}i; <3i§l<BLDrrsâ> Sp a^ıl®* 3 " ı3i^üumıf 

m<sâL~.ıh ^mffissuDâ (gjmpsy «tostu QL/pSsSr,ü)Q^^P^» 
<3lüuLp&&$®s)& (ipjbjSgUÛ <55)<ss^İ il ı_rrâ> ^ott€S)ü) ıBsmtBıh 
flmpcq QuffQâtpği simdim ldq$$§i®3 ■ $14 «ot ■£** «<srâ 00. i-jAassı/fr^sth-Paralysis- 

61. s_l-q) sl0«® Gjg>nrtL/-.Tabes. 

62. G*b« G#fr ili- S^hil is. 

63. iSfi8r-fl9ânrQ/*<ö-^fter-effects. 

64. <pfrfr/rıU£i-Alcohol. 
P5. $,p «gjtL^-Cigarette, 456 g)â*>i) 

çıp&(n?mı§l cuma ^eSSresnnâ @5<sö>pQ/ «^«^ <$J& t &'& 1 ' 
dmrrmrrgım^ırû ujb0ıu&tr<§&. ffi«xt ^«aför @0u3&rj$tLI&9 
g)ör@yLb 8©)/* $juJ&dl&lk$ <y>«»fl)tf9& ufl*£ ffl^öJ ^«^ 

®<ss>jD®J. 4j€Ör ®j8ıfie!> vjbuf&ıb o«X3aiff}/ «9 ,«35 ssaffmmrrâi 

ML^mâSmıfâSiû afifim *fr/r^^«™ , « ) uıreöeB^ûu 
ıB&rmm susağı urr<sö fğıpetâ s&csvd ü.&L-rr&&JD5lj, 

u.ıiiG&, fflrrûy Gşmü ujbjSıu *şu$(&$&®t **-ptb&u /#% 

$p€tâtârmu>â® £iuı.ûu$siL-& strrressnDrrm ^es>LD$2lârjD®ff. 
^estâtit urrâ* pL-&an&â <3*fr«soijb 6T <<5$ipj6«»#û Lf<7$aı ^/j/ 
u&Jisı&eırrr&ııb uuSır)®ujnr@ııb m-($ûu(j)®<ârp§ı. urreSlâ) 

M<sh uitgû «^suetr Q«gRnr<sför©<s&fiir ujarL/Lifr^coto, ^&/g|p/«5>«—iu 

urro) (3^5c»a/«^îTa/ÛD Lj/r/ö Q<gp<xJ«)<s3ârra/(I> @jgiûı3L-$ $&m 

<2lQJ€sfl L-ih urr& OLojgpûıSfosnuıb ^ı&eogı !jit<sû <§€&&$&%& 

66, ®>($urr<k l/cott/t,*® ®oj«)l/— Homosexuality 
6f. jpu.0ss>£â GmrrçO'l— Behavioıır pattejrn mdsff sş0&g® G^ms®\h K 

sısırıûroın^ $ûvcim\ı& Offtu*. 68 
<âT&ru§s m£tış$Gûfr <surrâ&fâG($? §jtBuaarıh Q& ti* tutuna 

sdüTÛ GurrâSsBtlı^rrâ), ^sâansm&D «gfl*®)^ j^ot®lo iî^ifej» 

idsst ^«s^ûurr jsgfifc QpffİL-.£ liftti $rrıhL$S> O^fr/trfaasra/d). 
Gurr^nna-ssr «ptûo/, âsfftli- s-s&sr©/ ®jmmmât 9 n>â)a> <&!rjbj£& 

0u/r£8<& G^/reîrsKrsü/rLb. g)âSr@/£û tLi—üu ]$)$** Gsitesrnr^ 
«&fr<£ .g*<SB ^D ( T/t(Siûfr<İr«6iTrrj)fiîî f öS£İL»iÛ^ ft a-sOT®/ffi6ir/r 
jyıfc, ı3pÛLfg$ÛL]ü utrm£tıSi<fo G&iüajih B$&m&nwrsxib 9 

Qa5frfiar<s*r€ünim *r€Bflgp/ıb, QujQ5Lbijfr6Sr«nLOiü/r€8rai/f ?®ffît-tb 

OpmpsSsfT ÖUDpQ<35/T6OT® &llbLb(§&§l€Ütf ^Gaofr&BssriJuı^ 

<g/rtf5>, ^^fe s^L-rr Qpiujh®u4L-& GmjhGimrr&eırü Giugyıb 
fijbuuŞjb&tutr&ııb** «Lİ®L*iJCp^«a/^(r^/tb ^«bstlio®^^! 
öâi—cDirtiJ. % *Qa$ttQj&CBHU GlLKsmçFjnüluSâ) njîmıp$&<sqt-®P 

G[SifbQ&rr&effitt&$) jtmüjSiıufra g)aj/si«/T /0&Du9â S)©^^«ö 68. ®p&—948 

§p. @ibuiı$p8i— Şelf- Lraining 438 jgl**p Oş0 

^ıp$& &mtT&$m& OüBj6Q«ır#ar$2fih ^JDÛı^^ûı^i & m * 
mazr (5®x®ı $«i& fiartaijD* Q*û$g>}& Qu®fr&asm 
qtifi& *.®£b. gâaı/rtf uırjj lonr^JJ Oıo^OaırAortf Ol^i* 

(S&tTih &*&£&&&*!&&"*& sil^ûuml^.^ 11 cS^P^ 
s^/db &$0*>ifijb&& G™mr®û>. ®df/sı» , A 9<a«»S33r/f #8 

urn-tr&t SLSttsr®/ (tps»/D şeffaf 0^*®ıb CBa;© 4£®ü>. §)^İP? 
0T*/8* to«ffjS«S* &.**&&■■ #&&W** ytr&& &&§&®fr®t™ 

uc»* jg p*® sijgvmû. qıx&$€S>& <M$mu>(Tm s~tLQa/r«fr 
af^rrsö ^g)s jf«r«j «^ü9süü> SLö^t^rrg) ^/j? <g<g>g»3iLi/nl 
ı^ŞŞü £«»#<£? ct-Q«JÖgd>u/rflfl »prûıSıı>«ûrtifl>£«»£3<"- 

xmüafiQi*>*s& f uywe»sâ&* «(rr & soldü U($ÛLf^ ü>estâ<sûrr 
G^fTilfissL- (Burr&p Glmmlmu. ®iGs>$mât ^aıuoıpmjD 
^fğımiLîr® 2LLLQarrtân-rrâ> @®$a3 eytâm sjiS<so ££&€«> us 

a}iu$8s8f£ ^rT(smt^îüsatfmtl(S -~Qıuqş&utr oyth utrr&afl 

70. ^)a)i-.ÖQ/^îr — Interval 

7 2. o/rsb *Lİ®üu(r(Si— Semai control 

75. qjr$w>-~ Protein 

7$ r wjt&®$ â-.€wr«y— Veşetarian diet ı3mmft 9 L~ırç8fîû f dCç§LL, $â&rrdB n çp&tGtrrsıS ^SîtfJ 
GüjfomfDâ Qmrr€mL~ g-SBsro/ ıB*eqw $^mm uujâmm^nso^i: 
firpmuLb, L]m&ıâ<fa) 9 arrüıB, ($@ğrt s m^rrscrr mmam^ 
^3tu&JBGS>j9 sijD^tM /8<fl5©a9ı_dS> Oa/€BÎnr(pti Çğjğ.&ensitiJ 

&.mı<5i] ^ımmûdl (65)®) ^<smmijûG®uj c^jS)«/$^j$« Q%rrm6tr 
«oırtb. 

$1 (5 Sardı «bl. j5$ır<ir „ 460 g)s»«op &90 

39 QLffr(şj^ ö«©«&rtt|A ^afimpû Qutrâ@& (ipmpm^T 

fi©ıufl/tî) 7 * urr«»>Qu/r(!5-$0â 0*®*&ır flfl&ırsfliJLijgnr* UK/$<â 
mxdtt>*& ı£mmı& yitiği, l/jp^otl-hj/ts g^fitorfÎL-ib §)&ott 
«^?r <#da># orro) Qtıır©££* Oa©*aar ft.«fiffi-ırA*«>npıb. 

u®m§ı ı£®®jm ,«;%/. j/ns/jEiarSiû, %#u ^otö/^ot ^* 

^/r^ a-syrOTO^ssrpıls afiutSssrıuiTsâ &mdmQmiT$m(3 0<âruü 
7 4 . $o;®j n€S) id— Dir.proportion Oajrredlâ <$££«&* g^ıuji&acfrîö ^«asr© rfıflıuA «,^uifflsr 

Q9&g»&tirjD&: ^mı^^mı^su @mp Q<sıitsâûuıl®GB®Lb 

pmıf; ığm^m fia/f utr^jp^dmdu Qu>fiQmiT&anr& 

§I®mLt%.dsısr ^€3»©^ ^(şâ^Ö^iOT. ^oîsü fi-*-.d>anBr<y>tb 
i£€asraiöyT(y)d) &âror jg)@(j^G>5(jp oiUJ^an^ıu g&®utlı_^fTifl 

ıSprr ^ot&sf ^«»L-ttîöböO/r^i ^&ütd?®ı utr&ûm eutrtûû 

Bju $8süü2$$]ih ®BmjBjB$ 08mu$£üiA eptrstö j@<3soâ<§ Qw& 

^rrestsrûGupeâSSoû. &fr$TirmruiT& §}$&&> m tu moı^ûsd. 
çş/fîaj mtrrrmrıh dBs ^îpmrrm^T^oj £3($£@ıb. Gu^th 

ggl(®&@Lb. gJorflDZÛllStf ^)€H0S^iU.IU @$m&iU[Flt @aj/f?i_üî 

<sumprrrğ}i ermrg}} Q&U€Q^lu3(§00irâ . S©> fr ^©j/f 

(çrpuıl® ^<sSr â.£H£jq ®®<s« Qojmsi^ıu ^ sn sı^ s ^ Jg)£r/r 

7 S« g<sî)L£5iUfsı«<sfr — Tissues 
76 , iûfiBrÂG«(r«İ€ö)L-— Faniacy Vjbui-eorrıb. fljru»u>ır«r ıSrr&^rsim&S^ Qujır<stââ<@LpG®«® 

con-iAÖ OutrSiâtpsi. &®&a* i3u&qj (Lp<s®jD®®B(W)$) @^ 
&mıtâ8$ fimıprruaiii #($i&&üQuj&QÛfp§l; *$jûui$. QpiB& 

ı^rr^m ^^msuopmjB^ &Bâ6Si&u3<es)® &ıflQ&ĞıuüQug)} 

um±uv®& (ğıâ(®«®jDes>aj& &tiBırâs>60rrû}. qısmtrâ@ıu$târ 
Gurrçggı QüjîTmflâ,&ıpeBtâi> &m&m%m ^ı^Aatş. ®l@ı*aııb 

mıuajLb @<s^ &®m®JG$&r $L.6mfîâ&muJUjLb ^5üu(5^ 
cürrıJî. 

üSâ? urra) Qurr®$@â Q«Lİtç.&ar tâ&meBâ^ p§$ . g)ü 

®lü> 9 Qu£8MurrQ>rrıfîu.Lb ^gı lB$& <§®s>jD®ırrs} ^(BÛu^rrm 
mjLb &aıû&& ehnpifâmpıssııf. w®fîl&tÎ3i§njmL-tu urr®> 

mıh &rr(65)&$ ^ffsm@ıb (lp*s>jdu2& lB& ^i^miûsrm ^ımw0 

77. QfliLıq. mı&§imıh — Masterbation 

7#, Qurrââ— Ford 

7 9. i!i>— Beach 

öO. Jal 10 *^*^— Abnormal una) QuiTQj)$&A G&®&d? 4Bİ 

sTâ)o)/TLJ tMcrnrGiBtö&ışnjLb ^Lbopmi—uj ıSjDLJLjgjlÛLfmckîrâ 

Q&rrm<§$w ep(§6u<ss)m $Ltâfflıu&> (Burrâ&im o(aşJ£î «reSr^ti) 
&(§ğ$8ltârjD®*fr. uu^opmjn &ı<stT(î&&im Q affet €s>&Uiş.® 2 üu iş. 
Jg)gSf &rr<sûû(oUiTâ§Jlâ> &jbjD6plûi uâQ&rrfği$$G$ıuirTm ffîjntâr 
^Çğ&ıflâ&Gsu Goj&flûuesiL^oJrrsû qansr/f#$ıı$<sSr @<öG>pmuu 

L~ır&Geurr Q«si0flûo68)L.aJn-«®Clfiiifr GuojbG&rr&Girü Qug)l 
Ç&lsvrpğg «r«ssr^£Î> ^/«uftdBsîr &*$}$&& jr)Gff&. 

Gujjbgp öü/5^5^i. iD^iP/ cjy<55>«w üjn-€qih_Qsuğ)}Lb &jbu8swu$&) 

ujrrQ@rr(§ ^ jSeBıueo ^u^ûu^uvliim ® t <®8sûQiüe&g}iıh ^00 
u>(3&âl®ı 0Lf<sssıftme(T *(&&%& p^fr. i§)££ flJ uıpâa>&m$ 
Giû/f)Q«frö& , aı^/T«) <şjjDLi®ıb &ı£4Fib f @fop w®srûurr<sfomtn 9 
G&oj&û $8ü) Gurrfâp &cwr/tiffl«GOT jgıu «fc efo?©/ «a <sg <£<§,& 
« rr fj ö5S7iJn «r^rptû «^ûi/faâı gîgffar ggsy &lggy jnar.fr. ^crmııâSl 

Q$tîl-û$§i Gu}jbQ&rr6fiGtoirr($€®L-i!J ^ıdsi^mâ &&]&$$ 
&rr& &§ı ıüseqıh vifl&ıruûui— GM<mvfiu&trujâit<sfr$ı! 
ğfiesi&rjupffîl $©. «S. a; *g>i®]fr&cıflm &u}.İ5§ımpmmû 
uuj-grgu sı.6mmLD jğHfâGSHü a.«R&r/t«^. 

l$GförL~ $rnL&<snn , m ^^^«»«iu *«6£($^$&ü<& as/rü) ö$<3for di* Qi5^S GâsfTCfefljLj— Perverse 
S S. uîs^(ipsıs)fl) oıefffrâfö— Evolution 
53; Qu6rör6örfİCTr Glu^flöia ««ft)a)£r wn\$&6®8>$ spiker— 
crılt-ırıb u$ÛLf-u&&Lb(l48"15â) i 04 §)*«># Opjâ 

cBasırtiBdar $L.mn~trâB <sB(j)$mjDğt. Gu^murr^ıh gftû 

flS/r«MrigL(5ai â * g)OTOLû ssrujğji£[dfrpmıt; ^(^memûy «^«sstlİsSt 
arr? urrcyp®} Qm¥rffâ(Şf$û Qurr(ig§$ GüjrrG$&@Lp%sö$ 

Qusm «sse^i-Giû ğjâQmrnf.ıu uy>âa>w st$8>wrrm 0®>ı<sq 

&&tjD§l» Qumr&<sifİL-.Û! ğftûuLpâ&ib Q$rfl($Lb eBsup-fsi 

unr®? (SuırçnjğtjBâ GasıLıif&ar «7<aö.g)&) jğmıî^ğğ G&ıûgı 

^0dm Qm& uâ^mrrm^ fğıçşûıS mjoâaâ Q&ıûğ$m qjg)aj 

$JDjfr031* (y>^^®> «ssarsu^r ^5<sSr rosu9<5S)SGBG>iU GııırrGsfî 

^mı^tuâ Q&w&$> G«ı«S*®tf. S®} $L~®»a#<gî6fr ^mmmih 
■Q&m$ iSjd@ «Liç.ttjfius©j Qus53r ^^ojfriüdsüGüJ ^«Br 
«%@/ 4» Ui©£j ££/)Lb uujtâru($ı$&GQi&(jŞıtb; <m(B@ ym$ğ}&) 
ma&miuû uujmu($ı&ğğ} Güurresfle5lf5im<ğm@j5 §jş.<9*j£&> Q&tu 
Wğ$\h Q&rrL~ıfÎ5§t $mL-Qutt]$$6û G<su<sm(l)tb. tğj£&as>&ıu 

GTiİJJglıugpıÂ, fBtr&ımuG&G) QıurT€sfJâ(^LO^ gfT^(l?&35i)-gllajâ) 
urrm ^8sm^smLpâBdsıw^Guiir)GaiTmr(S <3fa/a&L_£fc £L<£«y 
0dsû %Lnmtrâ® <şjjj)UL~â> Qffiiû&&<3<mmr(ŞiLh. Guessr $jT)emu> 

tt/ûı srsıdîjgî®} LjiFI$^ıQaiT&r^ijb ökfitu ^^Bimt^iMmsmıramıth 

84. Öıu/r«rf?«flfiı*tb— cTitoris ~~ " 

W, Illustjrated Encylopaedia of Sex chap-flf utreo Qurr(ih$g& Qm($ı&fâ > 465 

^©rar^^ib erjSifruir& L\<smâ$® (ğjıuâtyL-GsyefrGîrmiî; ^ol 
ffiiTfugîi, €rjğin k urr<sûır!fİL~ıh utr€$ıjB®q Qmrrât(^Qj^^)GeûGaj 

$®s>&ıu Şğjtu&L] mdosûrr /j/tlI® usesfî& &çLp&&$mâL~(tpLh 

GumrmBsndSİL- ^®&&eâı~Gw gğjüuLpâ&Lb ^jgl&iö/rsa/ıjb 

ğğlûULpm&M G&nĞ&oıS&tâFjBğn. <surri£&m&u3<âr u^Gms^î 

Q&g$}g&§l&&rjB<m* Lûrris^msıf «$®JgUöfr> Gunrtî (ip&rnh&sfry 
fâG®jD&&rrdâi}&Gfr Guırssr fi)6Si<$ü&6îf}â) ^em&f^ıh Guemm^ıb 

G&rr<âr gyfâm pm ; ggsup^ö^ ^psı)£i) ^mıfsidr un<sû Goıılmm 
g®uj$ &6mfij&gt& G&rT&rtşrşfâ&rjDmfî. ffr^lıfun-sûfrtf 
Qxg<Tt-./tq ejpuiİL-^tb gŞjûutpm&ıh Qu(§ıbunr$gııh 

(gş^fijİssr 86 &tT£r<$musrrcB fğjûutfiâsû* ^ı^.$^l6B®^^JD^iS 

çtoauj uifiA&ıÂ çrjJbuQQS&ır)(g!â &rrpmtıh ^esr@/jjb Q&®fl 

çp(§uırâ)-Lie8Bntâ&l ^aJ&DLjîh unreüQurr(§^^& G«ssıu 

sl.<ss®l-!t&& Geuem(Ssh GT<sSrp dSLİL-./rıUib Jjj)®>&°« ®mıp&mm 
u3& (öjG^rr &0^rfüuâi^mp^i^GO $$(§ a«ü/fli— ıb ^^^sroseu 

80. ^<s5€$ü>a5 ©3te«y-~-Perscnality disturbance 
$-30 466 {§j®rtp ®&J$ 

Qu<gı*u/r8a>nrjflt.ıb Jgü ayıümû* <$uı&\urr® mmn)$G$ 
Ourr&ârjDff* §ı(§ws€s>t~tLî G&rrjbjD&$ e ®(§$§ı &*ıiRi-.ıb 

9<guırâ-q«wrjf*fiû Gurrâ®&srıqıh erglıtuiTÛ-LiaKrfiâ 

g£i Gu/rdISsI fertti) Qmrr$m®m&r<sp($8lsĞtf gaşLoasrıb LfiB&gı 
Qmit<®$®(B &(r®rrff<mwrrm (gOnbui^joeBSssr çrjbu(B$&€Banp 

«ofl«& ^fiîr^flto ^jSıumoGiSûGıu unsmtb qıff&^Q *rr <&<$$£} <sto 
pmâ; ^uamrıb şıhıBı^ıh ^ûGunr&£\%>® uoır.jbjûdl®ıb 

L06ssrjbf$6û §)jD/sı«Gûifet-rr^f; ^0lo6^iî> ®"® u/r <$ fi) &ar /g£ 

$(§i£imr Güiryıâas)mıââ) ğjpfiisû GuırBfârjBOJîî&shr 

Gqj0 ı%<£$â»sr<$&tftt/ü> *miSl$m Q&rr^m (3«wfi»ar®Lb «7sfrg» 
dsgjgOoı ^ı®ıjb®s>jD& Bh.$G<sısifâ. *m®â§l GTQ£§!& <S£f£jft 

$($ÛLiG®i€fc: Jujgî) — g ŞIçjldöböt cotTLpaSleî) âxjsbr5<suıi 

Goj6m($iîb 9 <sr^u§i ^£fr($({$ıî surrâçş. ««LL-iiurr/f- 
^0u2iGi) guifiıyffft ^yfîsııâ 9 ctöSto^t §Hc3Çipwıflâr T JgJr/şoiflrıû 
GiBrriB. Ğ$l(§LB<sm ®înrıp&<oSi& /ps&^a ^^LDiuGaıssarCgl 

Gaı«wr©dj, utt^p®} Qa>rreff®ıÇğl&) *.mtî&&&i$sır <<$(§ 
Q0j&ûu®£§H ^(xp«G©ısîâsr©ıh. «aı^ö e8«ü£}£ O^sarp ucü 
g)s$r€ar<a><gî&yr #0«ö^j^<& Q&rr<$hetrâ <E*L-(f$r. ğŞ^MmrJ} 

Gsumrıs^ıu «5iuj3 (B su &£!&>&» iLemLüâ&ai' (y>&®& «0 
u£m&$ ^lLl-uSl-®), a-ı*££6»ı-. (LpGRfflm&frJb (B&ftğ 

0iÂujğ&€S6®L--(J>tuiLi6ft<srî urr& G®JLLm& GeufigfimtumuJâ 
&iLrr<sffi&&eo» u>rr$&L~mü «(TştiuanrcüiİJ ©^5* $(£/©/ mıreotâı 
&6â£> fiLjDö/ G&rrnteuğiujhjğııj <^fSlûqssrr n So>jr£l 
erdodsû lB0uj Gvıuçûmm, uırâi 4rı_âff££rît eR&moj&efr, 

^Otû6wrıb (punrârjo ueo Geıüjgimfşgiib ^sai^ ^/t-âr G&iTL-ft 

(40-43 j ^fx(TUJÛQu^Sâtp&r; İ, $($LD$$!?L£ — f!4 468 (ğjtsomp Qj30 

40 

Sftirıupjj) €UîTî^a|: GjşnriLajDp a/zrLpCSaı (§mpsujî)JD G&â> 

©ıı.b'' cr^rujj/ ^^G^/t «9($aS<u mtrâ{§, §$(§wmLb qffi$§l 

mmıâ&) ueosf &$ €$©?£)<£ G&G&gü um fâj&r&r&m&ır eruj& 
£fi_& sıırrıpğ&ji ğj&eojo ®mifiâm&u3<ssr ^ûtuû Qug)im$stt 

ç§ıh @âi6®mtu(i!)th §\(§üismûi L4fflj$ğiG&n , tâ<sfîGMmr($ıijb; 
«iS®S^> U(ig&mâeh.L~nrğtf, 9 *GurrLb<s®Lü& 6<;<iĞ®s®iUir Qpss>jD 9 

|3®> G&rr&afrüLSıutr euotopuımjD G&ıüğ#m6fr ugsc$®jm&ü 

mm" 1 uffîiBssrjbğji 6Si«J^jö@ GiûjÖulLC&l- &iflıurrasr (LpmjBuBsö 

Simtt3i€&i^üi urrâ* Qp$tt£Q €Xpuıs^ gp/ı2>» 90 S«ö ^srar® 
«dr aıj$$& i3pQs ^isurîaeft ua-gya)®] Q<ssfrmî&r(B^usm®Lb m 
U66sres3i~& &ıByz cjy<£ÛQorr(/§<sîr ^j)&â<s5ttflr££tâ> &fâöu>m<âr 

u^ds%f$§i turrem® u&§$$ $3/Hf<ffi ®Lb, $dsûu>x& uğStGtşs)® 
iLinrOTf® u$ğ$$ ğğım&fşSLb $rFihuûGu{bjDMftmm(r& jDojJjtf 

" 27 w0-ö) 8rpüi3®m-~ Sex glands Q«nr«âr® **^lİo)' g»(zpoiâfff «rdr^ı m>>fDÛQLJ<?}g$<i^®rm& 
FFGm® 0%ssr®f mu&m, (ğjiîrsımib ^m&m^f &(§ğlu<£j @j$& 

ı9cnrıu(ipâ> FFfâQ& ML.mrrâmûuıİL-.$îr(b. -u®3@jrnr<ffir$u> 
ujbğ9& ^/h?«(©5lIs l/A« ^^)LD«3s)frnr©tb ujg)%8raj/r«?&r(Jlü3 *j$ 

Gu?b®t&®& arr&ıb; sar HeunrQp &&&§}&<§ Ğ Qunr($$&tr 
Q&m e®€Oâmû ®ujbjB&wîb ^SıÜıuftm&rnr^ grfSru^r. Q)oı 

GrsfrjD ğjatojD'jjçsşft &®TG3iugys®!rû u^^ af arar® S$jŞ**ld 
urr&ğji. €iwG(aı, j #&üiı>£tfdta>i-@flJ mm^Sek $*£>&& 

jğçğLDm 30^ ^p!İ!mGsu<sm($iB. SLiâStütâı ^ş.üumL-tıStso 
f§jeır$#&u$&& (&Lûrrtî İZ <süuj$&@ ($i3puıl.(Bû 
Quemm(Şff>Le l9 ' &ıntrtt 1§ &tu@ib@ (BubfluÜL® ^m&mtştşıfa, 

€BLLu.tssrtf9uır€ûâ MrrçmüQa0®gtftjb 9 ^4 f<gs©ffli«j& s-dîW35 
i. M gırputr 2-İ«Sr a.^ (70 ğjûap Qp0 

&l$fi 0JOJO8& ^)/3iift«fi^t-.tB çr&UL~rrğji. Si&b®û oso 
^6M®&&t &$$& tS&fostGrr ^û'oi-jrrgıûy ^ımâmZsrr oıfr 

^TöST? LJO) @®£Î)IJ/â«ölB«>— UOTTörffT^^ «w«"Jü Qpi4'&& 

(Sur) : ıh çrfiu(ŞiOim$x s;rrmrQsfr(B(n?iM Qu(^ıhurr&^th lo«ott 
u>£«erffcfr Qufl)3(ffâ'm(ieff @!£&Gm$a>!UÛ urrrrınfîlmçajih 
Qurr0Ûı3Bxr <&$f$!&Q®rrfâm($<SiS®miJi.uj 0Zfcüt‮Q$ûumg 
üjit urrltâB&rGtnfib* Şaması £§&ib®& Q&4bmğidsomıiJU4ih 
9/TOTfl/ &®w&Qfl)<8> sr®ş>8jiâ Qmrr8frar(teu-tâK($iih. £D^stf)s& 

^frrrem® Bjmrr Glue&rmfltâr QujbQ(P?ft' &ıbu$ğmGJB&F 

^l(§$0 eutyStârjDğji. LûmrLbâ$®tii—Ğı QufT(§<sfTflr$tTfXÜ 
QurrrpıÛLj-~£rrGus Qurr(^^tl(Bıh ^jd^ — ^}(§ûl3^t !§),$# 

Q#€ûm$$n' @($LbawsisâG$iLb £§]$$€» «as oj ®)ip&m£m& «y$ 
Lig» fiğ? ıh @%®IL]Ü> !ğjÇ$jkğ$ su($&ltâr(D§l! 

dlaiffirtu f5îr®«6tflsb^ırCTr glsrröDiû msmm: $ ) 6!rsmiM33> 
1$(§wçmLb Qffujııitb uıpâmıh Qu($ıbunrgptıh £§)$Jgî«ufr, ff(S5) 
duırtârjo âB<5U0nraj ptr($ı*6ifi<sd&msfo ^gjsujinra £İ)(5İ&,i5J 

wâmeıfl<smL~Quj Ou/r^ıo/rsar &jpı&fr)gÛLitb ®)($ûu$âi<3so; 

$â>&ü. Q&ır$&9rr<te&®<5!t $€SijD$& 0rr®$&fl&) ffrr&rrp-mr 

en®6unr<s5>ajij!i Qaj9GM^ı±u3($ûu$rr6$)ûi i ı3âr8siTûGun)i 
«T^&utİL-nrA €ü($<sijiTt£j <$urr&rr§ı erstp &ı&9ib J§)(3f3u 

g)®)^9| c^öÜOTj/ih^ «<7ş$0«b>l- opmjD&tö &ş$&LBrr&û uçr& 0(§wmr mtrrıfcfBâ} ât flmih 47 X 

&*($& ®j&&ırea$t$&} *9t®i&Lb (ğjmmLû Lomrıh &tfjği8iJbrrm$ 

&6s>£z.&mrr®& 'Gaırıhmiüâ &â>\urrmnb* Gurrtâro) Ç^mmu* 

SL.<sfr<str& ®lmtr&§l (&$&&& çrjbufâeij&ji)® <-Lp$tmQrr &($ 

ıSjD%$ıh, Qu€NBt &fgşâ<&û u$Q<ssnL($ı guüj@$ 0^jd$& 
d)fâm<gıh §Si(ff)iB€mıb Q&ıû*uğjj &ır&>& ®p$0$if(&ıh* $ğj$£9 
QiıuÇğı&> iDzmTLü &&(&$(&) çp petrol Lûmüu&@®j?ıpıb çr?miü 

^{j)u^l«stflglr 6üm§s Gsyf&pfifoiik; Qu(njibiJ?rg$ıh mm? 

ug>§i &$ eBfâ&th «^«uıîarâr fpjî$ euıugumL-iu GummmSsır 
wçBsrüu&!r&®ım u^gg &<%$$£}&& 0Û.GS)dû&BL^ ^S^ Gusm 
&2m uy$ssrüu0rrdn^ıh, jnjûlttJ&&L-&&&jD&. Jİ^fP^ ®®> 
&çıpm®%Gfil®i> usö ^mF$&®fe Qp&& Gu&mdsıssı 9«sr$? 
lo^SeuırLf uatsûm^iâ^ Lûemıh G&uJgı Qas/r(Ş<£@fi> uıpm&ıb 

&iT@) Gusm uso @£p£fa£«ıL@ j£ şmurtm ^^ûurrâıi J§)<gjs 
m&ıu uı^âmib J§)*Srgp/ıi S®> &&p&î£t&6â®> ®J$fi ®jl$ wjb0 
GaursimOL-. tuâterği. ^«%i/^» Qu($&uiTG$]ib 9 «o 

tŞiGm^&Gfr mtu^â» nBftötjDaıa $€ki&&r Gusm3&m w<smğ}8$ 

G&rrmtoL~rr&0?r^ $(§U3<smm uiöGûtrrbdg.Gyıh ld©lp#S 

tt/«»l_IU ( S,T5S ^GDCfilL/dK â)©a/<3«@Lb j§)«8>j~ 3 tU usu 4T& ®&®fD 

Sâm Öai€^r(?iİJ. jD^® ınsmâ^û Quır@üs <f£gg#* Outör 

<zp$d> aBrşûuıi: $a$Lû<mıh <$ş,®sn3jn@ çr$®%m umdur® 

Gmj<sm($ııfo «st^a;» €8m^u3m$&rruj. m.£B($aiGfo; ®&A 

Qu(§Lhurr6pjw §)<$ &&u$m<sfî\&t euaJ^, ^osıfmsifl^r fi. i- «3) 
$ sulu, ^Qiıîm<$$mL~uj *>g/>s, Quır(§mnr0rT{j-0^Q, ^oz/ts® 

Qurrgjı£&§ı. 9^/$^*® ^afrf9aîö&' &$$$ ı3^?m(f 
i3mr^fTÜQu^î <öxwj(Di®îgi&rr$r &/dûli erfouğu gt&f *(&$ 

Qaıaf(ÎQjp ^©sa^aSar £.6s>L~afa//f«a}, Q<aıd/(3a/,p oıp« 

Bsstf&mfr. *mtâ?crçL~ <surrtp&m&u$&) Çğ)®jiî&<sıfimL~(Buj 
Op&e®^ $$>&> Qaıt(§&&ûutT(B (Şj/i)LJ®^®) 0a/3sar®dJ. 

acgL-gtfife 94£^ Curr5W^(35iİ5 g^curf ld0jd^(5^^iu 

g)«Br£*ıpû> @&@ a-g$$üu®çü$jb®& 9 Q&(§rk®& 
Qurrm$gı$u $${<§&* &®tââ <§(]}Lbu&m@& Gt&âımtoiıurrai 

$%>srâ<§th Q>ö<sorrm& ^rrıu &$®n &tutrrr<M $ !Dǧû Qurrrj$mtT 
prrp (LpmpuS&ııh &.<srimâ Startta® (ip^ffâ^ıâ^ıh $thmw> 

Gai€®ar®M<sb®)®jrr? $j&jh@ @mrjj$!r®w® «jgj6ffir®#«r/rGif$r 

iüC8)tcıoiT^jsf. Q*âûfjft0ff <aş®ıJ5tJ^@(sar/t<ffi(S5£İî» çjSssrıu ^d$mmt Qitr$ıB& SLi^^pmıi 4f& 

Qurra$Gurrmü Qu«ör *!$$&<§ (ij(§u^ ^â)s0^ ®® ,j j£ 
(tp^â) lSot&ttli (Sup (tpûuğji 6UMjŞğitb^($mm çr $'■*(&& £&& 

&(§ğ8&& &&*WS. ueo tuırfiâr(Ş)£rîr (Lp<âr~<§m[rü u^euıh 
&ı~~$^ $<som suL-â oımff&f&iLjıb mm ojonf #Sffif'l Gujftjr) 

CööGkj OuöOTad*" ®jp$6to$&8sırû Qu$G fi)Q}iüueû$ $mh 

Sl^jD^srıf; $rrwu$§luj &.$&$($& çrjbunr® Q&uj(â$tj$mıt, 
@ ip jbm &&{§$& m$m® mâm&üJtrmû ıSjBâBmroml gjLi 

<suaj^tr®ı$ı 0mjQ<sq Gu'ffinâ) $3m%srrü'2afr$ çrjbutLL-ir& 
$tTu$mr ®-.L-&>0dsü Qufîl§aw urrfğı&&ûQtjg$tb t ^iımm^ d 

Oto öjj/iîs &.®î€fr@4 Gr&rçygtıüi,- muj^G^^mj^ §Bjq^ @{7şQusir 

Gurr<%€û 6h.î^nrğ® <frfâruQ& cj>®<£j9û/ jBLjmrıraGtflm a®,£jjr; 

&çLp& 0mmmsBsfî QıutTil.t$» *m0(ş$!Î&Gâsw &(§£&£$& 

$ç$ÛLj-QeıiH)iÛLiaim (Lpştâıu um^&işı &*&$}%€& u/sı@ 4f4 gfâHtfp Qşj$ 

@lpsBm&ü^ urr&*rrûdljb®& @fl»pafl&%D. ®3*60ir /£I%du9 

r g)(5iD4fÖ/Û) <53)^B/Stl®Lh; (ip&LD£tol& 

Qunrq$ı8(5pr$ m*€U<y>d>; #6wr iS«D«>J>^(Xp^— 

QüQl)jgl<so&§l& Q*-&&Q£us& Q(r$(§mmGqsrm— 
i5is&th&Bûufr®ft Gutöğjjıb urroııhl 

•£l$(i&rr!sr& ®iu3$Q(B(!£t& u&aJL-iit&ıblffl 

(<s$)iul*?rmûQuıruj Gffiûytb <$ıî(S&ıtJi 

Pjb&ıriûjbjpi ^#(5#i£/ib <sî$ufrrûj£ 

Qaprrâ>Qsû!T(m)3 ^ujiî €tuj$ QpıB$iib. dip® ^wn&<sfilât 
cgdi-, aiasBf <5T%s5rıu urr§ımrrÛLj m&fğt&tLçş &r$fo<m Q*uj 
eügı? Gurr^tsıms 93Ş gwu$&âr ^jcrsmC^ ^<so<sO0 Qpmrg0 

@PiSsa>^5 Qu-ssa ç$ıpj&m$ıuTrm ^($&ı$târ Quji)($(fr?ıî$ ofistir 

tD©L£J#S QPjh'0ğDl& iğotofDOJ Qug$Û)« g)/H?/H/5nSTLÛ ^0 @J«3>£r 

Qmrrmr($(®tgJBmgbmtlCı$$ &â& s»<$d^âaj<sıfl^^€urrıpâ€m^â(§ 
QJL/2®J@$ğH& Qah , (Şı£ğii > ^€iht$<!j5îî& «F(ip$ rr il? ^jSâi «u><ssfl 
$if$mT&* «^£$ Oft/.'^tgLoı Gurrgjfûssıu^ Oa^d/suGsısr $mjD GoıJbgi&& Qpıq.nfih g)#(OT)«ı> &nrtâ& «Lt-â/5'sD(ip h Q&t~rr 
İŞ® «(g ıb. 

O«0 Qusîrar«OT *®oıgıa&fl)svfr. fama ğl^uyomıb ^m 

Qutr& Gu&$mtu& fith &>£«€/)&$& ^frâfâû umfâmGmî^ 

erŞiHSprr&aOlıu {£k§â£lfâjDm!Î. ^$@Utâ®) 9İı>âpır®a& 
OliitA ®<$&&mL~<ıpm!r)mdsrt msıunrsfo® t3âr8arû(!ujbjBlfat 

Q*ırÜJU.T®û). ^s3r@ t^if^ icrana 4 ad* Qu0ü>urı\g2/fb 
^ ö WttJ tff *ıjbffit3mG*@®tfieurib Lffijb&Gi **&(&&& (&(t m 
Gfîrr&GBsfa, sieutf-seSr a^ifiesiu. (Lpmpmtuâ mmvurrmG^smf 
ı$ıu 4t«uSiu<3ad ®^&); ^tfu^ ffâr^gnafir® ^ı<sm®&& 
&tDâ@û i3m3srrûQug2 &0UL~rr§&($$&rr&û #&QpmL-iu 

*($£&™<~ (y*mjD*^â €s>aajrrı$g>M£i ^ojrt«Lİ@# ilcriDçtp 
er&fi&oi) GusiY)Q&rr&r®r6i(rijb. 

QwjqQ mfT&><şnfzu§$ jjj/lo $thu!§l$& ^$ûunr&(ğj j&^&Gsue&t 
®£b. ©su Gp«s>jDs«A$8)d ®C(5«W(/S*@£û urr<£>Qurr($&$ûurr® 
&jbu£-® &<sos®u3®) ®>(§g8& §$($ö§liLiLb çrjbuL-Görrıb; @lso 
(LpmfD9>6iflç@şQi) ^sî/^^ <surrujûq O/jı/fîL-fruj.gî/Lb Gurraeon'Lh. 

sz-â&ığlSsû £L.6mâ&fâmaj ^6s>ı_&/ Qpt^<su jŞâ)&ı>. (D'&^ds «ssar 
«ıiösr ^«as (LpmjDmuu$ Ggirt$Q&($ı&ğiı!$ ^(§û^imrrssr urropı 
jDd&fosr <ş?jbu($$fği& Gasrrâtm®) G<M~m($>Lh« ^m-ısı &Gu>* 476 Ij^âtmp Q@j$ 

mâ) G®Limr($Lh. 

{Şar.® @^muâ «i1<9^uti1(9 ^gya/aa/âsaffâ ^fi^S 

&â&&üQ itip qpmjD«^tr ®s>mvLirr^m®<sş)^ turrO^rr^ 
$ib@ûi §)«)& *rtârum<®3 $&<j§İMât a-osr/f^®* Gm$m(j}ib. 
Qu($Lburr&6mı>ıufrsiff w(§$$}^0 jemıtmariTi) G$ftfhQ&®â 

®q$€8m(krâ Q&($Sâ . Q&rr<srr <§$$&* (ge3>L-a?Lİ © jD^ 

Qwth§ı Qa»fT«r<aıig)a> ^^Bgtmrrm GaıgluSlujjb Qurrc3<sfrmSsfrü 
uıu&u(&£$&—Gurr&r& (ipmjD%%sff* GS>mıunr<ş$iü$rrQb 

Q$rrâ>8sömsit (SjBifİL-€Qnrıh m cS'sçj&t si^ıSmrrprmGupjB OP^syjB 
sstâât *$jM& m ®M @ ss>p jfr® «dfr ujnrQ&rr<â?jr)iıb ^âöBsû^ıutâr 

(LpmjD&Zkrrâ mmujft^m^rr^jth Qw5İGr<s®fîlı—ûı ldsolL^S 
&sfoww 6 Gurr^p m®>>jD®{§!$& Gj5/fl©a#jgla>:fcD «röîruc» #fl/ıi> 
0d5iff€BıMq!)&§ısiJfrıurrm . ^jâı^arr^ (§l)ıbsj& m ılf^ü un il® & 
$£~L„$%G$}mm ^lâffLb Guammıstr ^jıbyymjDmSstîâ GmmGBtL 
i—ğlıb Qu($LbutT&ir6S)iû(îujrrıî ^p u*nrj$£$ır)(g)<sfir &(tf)®]0jj) 
mâ cnsSr^th ^mft%€fö$$}ib Qu(§ihurr^mmG'urrıf (ip@&> 

gt&jD <31&&(®lû QsHrm<sfrg> Ojg€»aıııSâ)S50, j&$B(BÛ9BUva&GacnBdi($jbsiû» ®q$U(®$GiLirr<stââ<§ıptâ^ 

ir®iifi€®(§jp§$ıb 9 <$(§u@§H <SajıredlâQHp*B& gımLp<sıınnı$e®târ 

i)s^pOT. g)£r ıflae/ıÂ @m.p$ffi ^mmj §}(t$ûu&rr<sû 
(jğj&Bssrü Qu<sm m<sue&üuG@ jg^&ü. unr&<sBL~triLiâ@â 
F/öp (Lpmrw)iLb iSösrgp/ii) §tQjQwiT(Lgâ<&â &jh& <#£>« 
iLir&Oloı sn-amüGugyıh, (LpıLmL- uâgaı u>c»ı-tt/ı2> &rr®)& 
$& @l®s Qo<sOT^6îf?t-ü> ue®&®urT<®rjD $[reuqfiLb Q<smsâü 
u®^jjy«Kfr®. §ıdıQQ}ff(Lpâ(^ G&m-irğ&ub ^@®wrr&eıjLD 
mrrmrûQu0m ^gı " g>ır«®önrrflııjit'* 7 sr&jD'OpıriLiâ® *ıj& 

«ü<$* Q$ırp®l&<b&ır ^$<&j$wır$€®^ a t-G«sr @.ft&sr iü®^ 
gioııflfr *&&&&&&* Q*fT&®®M(®&& QoiGk®ıh; upgl, 

tt/ıiı /j ^ijâM^ G<M<sm®Lh« u&Gojgv mfigremûasirirso 

l-it&, GiLri6$â<®y.e®& *^m%&$B>umm sn) Q&j6§®6Ö!«n> 9 
srtfSrp jj5)^# ftjtfoj &jb&>fflBJ^ıeün&[rG&uJ *.aSdtoS<g> 

#/rtfi&<s aLidMteS©£)2/*b gdyQ<swcr(L|)İ^ GpıfKB®mp<şı« ^$& 
gufiıfi&efT ctot^/CSlo &e&eBtugjumth ge»)«ır# Qu<sm&8mû 

@L-e&tf®Jk£r Q&ırjr fitti® && Qm<m(Bih m&gy &®&û 7 . jj2/rAO*nr/flıu/r— Leukorrhea. 

5, jD^fioJ G(3ntiJ&®t~~ Venereal diseses, 

0. ijj.«»frA(3AflrLciriBr«ft) Q«/ggl®«S»Tto— Trichomonas 

vagenalis 
10. uj/T«B«fiıu.flr— Monilia 478 §fi*p 

eorrüb* fâeo&iûtuLb ^m^â^m ÇğıjkG&tTUj Q&rrpj& 9 Sgijğtf'u 
LipojfLflıâoi) @ij$$Gfroj epqgâG>!8s5r tiB8sfre8âm<sorri$}; &£}$& 

g)d/«u/rp^OT ^(Amm^^ıh ğ)$Q@tTjürr)i GuAas^^ 
<5xrDUL-.â Brrprmrüs ^&<svrrû). 

Q<yıo«y<g@)^ ^l$0^o uır$â&ûQujDGûrrLû. jglLLL„u>rrm 
<3$mMtfitâr Qutr(Lp$ı#rrâr ^(goflSssr* 9 ®m&Qmrr<sîi<!3$&<sû 

®(Lg&<§ <şrjbu(jj}Lb Qunr(Lp$ı &rr&rrp-essrL£>ırm£ gnıh®s>w 
Q&ii\uâmxis^ıu ^meij «*$<>% Q#üjj? G&rrefrmeorrLh. çp® 
G$<£*(r<srârif ^sffö/ &nr&rru<sm SLÛıSdm $($ ©amvf ti ^ot©/ 
(s/t€ü(53İ?«) @rrârS& ^® u/e/@) Q<sa$$fi\<sd Gurrıl.® ^0 
fifi&srâ Grnrrem® ''(Şaş,» Osfüj^? Q*/r6wrL_./r6b Gu/rj» 
ıurrmgı, §<y><s@ u9« ^^&wsrai @jqf,LJi9<%r, u>($&gı<suâ 
Qturî#dmüutq. LB(§0^0mp-û uuJGS!u®£$â Q&rrm<şrş$â) 

^0(SftffijffiL.f5$ır6İr. §ği(§M€m m n £S& ®ll*& 0cdiİ> 4 f§ 

41 earrm ®«o/Û@fi*/D5r- «*Jnaıi>* «t A/d Q<p/f«>&ö oım^ 

pırmıntrpm ®Jf5®-& Oiûoıfi (rygjıb* 
u>â&eâ}L-&®@wfâ$ «fitoıâ® ufi&>*ı (y>0«S<u ffr«i)fl)/r &-uS/f 
&<&t&rrrfr. g}iH/sarıJ> §<s*ru£]î trâcı>/r a-tfffA@ı2> Qu/tj» ^n 


â®0 Ü)âtiDjD 

Quöâ6rf|p/üfe g£âfrfljj«j&.ıç. fğı&tssrsSsıaLp^ar [j/fiâefr/p sar/t . (§)£## 

<§>üî gHıtâtj$uj<s®mıurrâ srfp-smuifrs (ğl(§&&G0!T6ğ)lth 9 ^jû 
Ljmrrr$$& $m(y}ub siaQ®i{r(Lg&MLb ^\^r0ujmwuj(rü 
Qurr($eh&eSl&&Q&(nf8 ^(^îb&GûrrsGyıh ^gSssrû umrestı^û 
QuıflQojf7tî «®ı®öQu[r(Q€fr €im& fâjDÛLÜJ}, ^$%srû u<so 
û/nrp GBıfl$ğîJib 9 ^wâm€msuesi[rıump Q&tü$HLb t {gsöââ&J&j^- 
£tâ Qunr§$$$ııh Qurr^(S«arCoo/r/f> Guit £>$,&&. *$!$& 

w&&>& oamjmmjp Q&ıû§£ Qmrret<str Gsusm®Lb srstusm^ 

(ip&Gass)® jBffçgiiiı ©#«£z> $mjD ı3tâtQ(ş$)Q!j $rri§§m ertârn)i 
&wtî <9*./pıu. £B(nj&^ıfl&(<9jth prrC-a&fteû ^p"smQL^fr(^ pırıl 

lumjprü Ljemır&&* m&p ^3JUQjQuirrıJS<ss)ıu Gprrâ<&m 

$$ Qaff([i(^mp £®eB qıfl&& G<&mr(BLb mârgp opmın^j 
6$ Qit£g l &icnDfiı gmmiSmıf $&sg$â^ Gmfi 0(njwm eı/ıîıprftâ) £LL~â>pG)iî> 4İ1 peo£a>&ûQarrff£gıüi 9 ^wfâGLDibQ&nrem($!Jtsfr ^^euSsû 

6£(/ş (LpmjD®*es>cr mrrjbjûlâO&rrGhGtrGiınb zıdkf® 0nt§$ &-^i 
&r§i. <sBs8€®n &ıreSl^w fj/ap*^ sr&unrıî ®m[r&$0& ®® 
Oftası jD&eoeSİG&dj Ojlû ı i)Qanr «ör t-ırd> &ibu$meiB& &~l~.wj$®)ğ} 

isrüuış. £L.<âr®rg$ çrtânj§$ upjfil C»iû«î>0srr©««)(fi®> uto LfâreiB 

«ır$$ır)6nr ÖL-oÖsm'" 5 zrmunn ^ıfiptb Quessr<m$m *B&rrâ$& 
jğtisû <5T(igu$j &@<s8£}&ıb *trr!r&&jb<& &&$&(&$& u «o 

prr&if®& @o @L~meu §Bjtqpıb s^eom 4iiş.&*ıq.Ufû> Gasp 

u$&nuSpû u$Qoj(&&Bsnü u®$$û urrâ&§ı €rmru@$ı 
££& *ficB8$ijb &û.u@a& mjrrpjb^rb® 8>*jflP«0©jİ$l 

çıp^gil &L~mms&tâı d?&(ipıb 9 $fir<ssr@ &&€$&& ıh prrGı-nrgyLb 

*mj£$ıuûQujbp§l. g/ârû©© *%!?rrujS>gııı3â) çpoııruSlp'iJb 

jj2/r0fî— Luther 
j¥jgl/ffiy-«T«âr— Fre uency 
«/r^/fktr 8i-«8€fe— Catharine Davis 
u>nrjf««Qiril #/T/H/aıf ^ptrujâ&iâ &(ft&ıb-—MaT 
garet Sanger Research Bureau. 
a-31 18. 


14. 


15. 


16. 4 8M $ğl®)®)Jt) Qfi0 

^p/^ltfiû/T««/Lû f ryıûu£Q£rrm juldü® fiği a_pûu<ğmjg0g) wtu 

mntt. âj)$<5 CTflHtr^ycJb 0rrjb J$<sQ(3&gı &rr pusan $fc§ı 
û/üJ^«@tluili-.siirf«s5öy0L-.Lb ojırrp-^^jh^â &$n-&$ 

UtİL-.0//f«Öffîl-tî) GtifTrr &$&(§& ffilflTSPlfl ö£(?5 ^I-.6B)«l/d5@« 

mrrmrûQuııpıföGfrfl)ar, 

G&frGftest&mtu 1 '® wjbun)j$& (Lpıq.iLJrrQ&mn)i <şppr<siTQ] j^jSi 
&dfrQ(nr?a>&&)<skitT? &etâûuLLGı^rrfflssT urr&jjğijDm' f urr&$8($ü 
uw t ^î^AmiS^ LD(Tg)iUL M â3h.uj.üj o&Cpss/jy 08somâr a ©(£$&!> 
aâr Gurrmjp u^CSai^/ &h.g)iseff &<sos8a9üfr ^^/fa/ m-smdsm 

^eneyâ® ı£jğıu <3<su2so 9 ^<sfr«r«s®sn7f#®£ Q&rrâeq 
17. &)swG»0fi>— Kinsey 
IS. «#«#<*— Range 

2S3 ıSı$.Mrr&â Qmtr&&s)&— Dogn;atisn j^LDorar GurrtfeoBâ) &.L,«>/gsı>LÎ) 4BS 

(Lp&eSluıemaı urrâ> jflgâr £«.&»* ®e»jD<&^<$öW>; ^«L/ey, 

6ptb g)«»ai Gurrısfrjr) &xg)im®ı urreû ji/7«£ar l-Ssü ıfi&ojû) ^§i 

&ea 9 Q^fTi^.ffsesi^s8strû uuf.ûu&rrG$jıh i UL-â&rrC&&8srr 
^ifÂasifû UtTlîûu$rrg$jıh 9 jstrL^&ıh (BmLu^uuıh Qurtmp 

G><9S«f?<fl5«S>«<SS®flöİ> <m$*W /^(5)U(56U^nröJ)/£û LÛ «« «İ? 68)1—0 «i 

§)cbar«Sa)L£)#«9r $&<§$&& prrea <&ı$&ıflJBgıâ G^rremGı^. <a/0 

t-Lû tojji)U@iLh s2-L~(î)($0rnTGB8ssr Çğj&fasr^rrytğtâGiLb si<srr<sucr& 
Q&rrâr<srrG)rrLb. Lfemırâfö qpıs^eqpp§iûx ^eomğp <3i&rb<g) 
lo g} firnştşıb ^0«u/fît— ld <&!$&& G&rrrf®] «ssnreırar üQu jn(g}G> $ 
tPlGurf «sücS Qffiiu®}&cfcfr <&)Gtop$§ıâi G&rrsheaoa Q®}<sm®ıb, 
GrGsflGsyü), &eû68& 2lâFiiJ $£jâ<!§ ü tS&tmâ €$çnj<s8&& @<srntâfâ 

uy^Gınn^fimıu j$ds$r68fbQarT€8at® &wgj £.L-â>/#&tf, tosar 
[lj!8so&($&jbpw& tf«üaS<s3)UJ GiflpQ<s/r «ir otocu etreoâ &;&$ 

*ıflûu®p$e8®£l&r(rr?ıt; ge»* tâçşfrğpLb gğjesfi&rrm ^sblû 
&h& jd§i; ^/iiK/orCoLO, aesarsucsr Lû25a7«âaj/fls5>ı_.(3ıu Grqgıh 

otö&ğjl&Gımörm&r (LptueûQsu<sssf(SiLO; ^ûGiuırçLgği g)â) ±84 @l&eop ö/sjtf 

^«D^jBi» ffl/DÜu(r* ®u& @ û>. 9®u>*afi&* Quır<9**£> 

orr<S)CS«Jil»«ııS«) g)®«<fl«>ı_(Juıifû®^ûıSı-J*A*.«w^ 

BmûŞutr* <y>™jDu3â> rfûü®*^ Q*,T«r«T«> a«ıiOT<?u>. 
<a!*i,@ü u&Ca/ff» ^feaarrâ maıdlfifi* 0«*®d.. asodi 

uuoftb (SffiuS^A. Qoa>r &a3rf?««> *ihİu«di_«S* 

«<r*. /Bii>cy>«»ı_ıu *^* «"""i^* ®* OflUjbUL-ITsgliSSO 
uuSpSıun-jü/û), ut3jbjD»ırffi** u>frq «0urra w®ıl> uy>* 
*^Tjaü> #*«■ « ıbLi&fiiiüOujbyı aı®G)mjDâl. ®eo 
*,ıp«ıfr«a0* ^tiu^ai«ft@©ai©üı a*»rt*fl«>«niu*T*»u> 

uıra>ır«w #ep«**«fl& urr^pe^seâeû Ousfer Q9a1pu1-.iT 
fiSsomıudıu GupGHunrâteiT Oa/aKniftt/s&OTiB. <^,<sGsu, ff/r,s/r 
0-6OTicır<B^ ^ti>«wü> ^«m - G)#<rt-<**« *ıreo#@â> urrâ> 

Qsffâr«ugı «**#; Qu©ıbLUT«ff«r e-pa/asir aemaıargı 
ea«ı>ifi&js3sıtQıurrLLıq.(Suj peoı-Qujb9l «w©Sasrp«5r, <3u>j>/ü> 
g)«r«uıt>âa®s>ı_<u LoasarsSuiİOT cjır«>jfi».LU_/a<g5ii> E-pâı®dJ 
$&süiâeft(&ûu&rr4i> 2ü (y>$sSâ> «s«»ot ,js«w@/fi»ı_aj uitS) 
G&6tısua8sniLiû> uırsb^sSra&rrtt/JÎJ JU&jb&&Q*'r&a>&$ll& 
g)uj«)/r^ ;§&8tfSsfl©<sSs8r(!y«fr. fflj&g/ *T«uıia/«Bjr Çeşmem 
fi.psı/affl' fpflraro/ ^«&-(gp«D^)uSffl) g,«»u>$& ı3ânssıQ(r <9faı 

QfirrL-.i5>@S<SitD'W; ^«Oa/, djaJ^OTnj/ü urr&ıpe8jb<§ f£© 
20. a.prsıSlıu $l8a> — Dorınant state fi®mm mrr$4a& eLt~&0G0& 488 

Qurr($dfr <suu30ı3ffftqb $%ösuşpı*®& Q&°ry$ *-GBttftş§l'h 
®mıâ<şorrm t 

<««_<nferffiL.SBr 6xiL^IQ^ırı^İTB d£lfr«(g>râjSflr<& (ipaspi^ırfsı nj/r/f jf&gl&a>T/flL*££r* (Srfirp jSTLpa/ O^frâd) (DcrjS^r 

panraı &?®>Su3l~££I <su$§i «sn^e/ G&nr&tâ ^jrfrm 0^SS 

&ûu& Çğ<î$&trıî i$tât®srfrû u&ajjbfD«&L-$gı> <qpâra*tt 
<*rıbu>nrjr> uQ {ğıf&&<su(rnruj g)«u/f ĞÜ^iP* ^ü>Jü uSotioli 
Gıjtr&&ıruyjb Gur^nrıf* «rr«»Sr,p ^caafl^jp <#f6Lrrf?£-«ü> 9#*8r,p 

$<ssd\JB&<sum ûâreaft G^ıılmm ıSjnjS& u(§®ı@$mrniJ 
g8 $—$§!$ •<£ps8>«r/fr srârsıpâ) G»jtfLL68>'5 şasdlğl&futrn'tu .©aı/t 

£D«^İP «töbt^B G^nıLm^muj^ @GS$uJmjûjh Gurrmmf 9 €r^0 

aSsodıu! 9 €tmp G&rrıfluSitö <g>$ÛLi &<smfy ^FsSoessrpur^^. 

&($ûud&&rjj5K$aj u<ssd\ıuâ3h.u^üjmsmnrm {§j'3&&rrG$jıh a 
^«ssfijL-ib 5;rr£D ,§)#S5>^ *rLprrtBt m ..L-iT6Qiih A jh& ' 67(ip$<pt£> 

$Bmj&$@gû 0SLprr<sBtLL-*rr€$iLfi sısuesr ^aâ$srd3imLpâ@lâi} 

«gt&GOgy &jb*-*G5l&Uirr* r3ieuedJL.it G^rrtfGojrr *%rrûl .it 
£ î , urrcTüâ mĞBI İ I " ~" "" ~~~~~~ """'"""" 48$ B®*°P ®&$ 

Q*rr&<aıSSl& &9ar*ıe*& unrâ>Sa>Qc* ®'W& u/Sı® Qup 

«rrr$| ^sSr £o%ar«0o9^ LM , d>#«ıfi*Cg54(Js ı /& Jö/A, #nr«fc 
^^j^LbGurrgı sî<m& qfiajıb rt$ts8Sssrm(&%G&&'J<syû 

Q«/râwdGa/<fr®ı2>; urro^pdSso ®(DW@m&(İ>@ ^«" 
rf®d ^*ıw (jp(i|> tos»' $mjt)®j Qmrr<sfT&T^9h,u^uj (d&eiısBasHU 

oiUDfâlU §)&&&» ^t^İaif LD&öTfiiSJiI/Lb «C53T«i^8T «^@)/@ 

ÇlurrğtMrrz; g-fartu & gı sefil fiso sû sornb Qunrgı£&ÛLiiT($ 
müsnjk. Q *rrtâsr($ıtfteır «cırarû/fgj/ıi Lû&sraSof-b 9(7$«i(/$£ 
Q3fr($®tn'*~ %]p&& ^sSfiS^o^Lû ufflafl&aftt/Lb Garr^^if^Lj 

xır<sû&<âs>$ajj8{5§ı #$&u t 7$ap*l Q*fr&$)*ı&& uJrrQ$rr(9 0($mmt 0/nrjpdtdr *Lt_&/0«*t& 48 f 

(ğjtuâ$LbGu!T& j§)0ÜU£ir« ^»n$îQ<îm'W ^rrrrtüJBğft «asr®<sfr 
eırmrf* ^aipsiısûas OTd)«6î«n> # (Stûjfl «fa®ı_srÛ€n>, ösn^g&tflfiir 

d®L-rrıü QiLİL-^g)â) ^a/syftc-Lb ^rpLi®tb urr<â) gBq$ûu&$9İ> 

Oo^ıîsu/T^^toCaiunr/flL-üi JD^&BT* «rr€53r6Ö/Tlİ) «7<S^^/ 

G&rrefrffjB &!&&<§& Seo pmlaHgşA® Qp<sto afi (§$<$& ^tbıBi^ıh 
&rru> @£<S3><9F ^SH&tb 6T(if> o/#rr «gsü Qo<T5Lbonr^s5>u3iurr«r 
Qu<smmâr &».$! &<&$&& i ®<^p/"> Sso/t mtr&tâi-trtiı 
G&(r^00J&ıb(g>û iSjd<25 ^LbıfiİL-tî) g)#a)tf <m$mmrrm 

urröypto] Q&tr&reirrr§Slc§$$&nL'uır4i> stİjulİi- <s$£~rr(3ıu 

<gfü -ıS&esnî ı9jDÛqpüt^«s«fi^ (S^jrdrtfj/ıb u>rr $$>&&& 
sı„&&$^uSi-tâ($üu$&%sûmtT$tâ®!r* 2L.L~e3İ!U<souLÛu<svı~u3â) 
£g)ffj&@« &Trymsrw fptirgBiJb ğjeb&o. <&(§ Sso Qus^5îsîr— ■ 
ttöaîJı @«ö)^)«wrr€Br £T6wr©safl<sfe«»<9;aS ^âfSerr/r/t — Lorr^siSi— /T 
uStffr Qunr(igG$ uır^jp^ Qa(T6frsu&jb(g>ıb GBGtoipfâ&rfDaffit- 
tArr&s8L-rrıü GkiıLL-&Şı&t j5'$ûu(§$u3<âi> $>(# ®*tf 0nrıL 

LS®£>6*r(7$>/fr. cf£^)ö& Qu($<l>urr&e®LDUJfresr w($âgW 

(ip^t€sr(^ib Lûrr$cBL-rriLi «wlLl-^^^ j5(?üu@^ttS«) 

(ZpLLGDL-tJl u£(ŞSW££ ^68>L_iqLÛ «rrCD^$£2fl2> £§]<#«»* ^$«ri> 

$)& {£JL.iî>-5S) «fFLİL-.L»QiJ b<r$&®resr. G&rrL-iîfa&tTjb 
Gurreû (8s(i^ıh ğjır<sm l 3 mrr&eSİL-.rTiü «ıılı-/â*&ırü r »l-û> 488 ® 

*&(§$<$ 93 QuOTr$asfl«& tûtr&çBL-rrujı smLı-Mf§& (ipılflDL. 
®-,3}«¥ ^f/şoL/»^^ «rt-fi3sra)r?m «Ldto«»u>HM>, g)#^<SPa9«Sr T(Lptb u>€nı^/B&.(g0mutâafi$Brg)iiû> Goimfiû jf^ib şrr&£ato $Q tu.tr & 
UjJSıu gL&ettğji. ^sCS^» qmr⣧l $&>L~Qujb-jDğil& «gyj/ 0(§mmr ®ifTi£ti$& &.l-q>$o>iB 489 

Qun-(igğ2 C«î/s^r(5)tû/r(£Spf£İı qGim<f£&l /0a<ıp£İ. ^<«ç)d # 
&lto}$0i-(ipıb uıriû d2(njûurıpw târrâ* fB'.~£esı&tL]iZ> ^ç5 

u*rr&jb$& 9r«5 @,/35)*JlSlİ£— mır €d £§&&$*& -mŞğmiürrmm 

«5/r^r (^âınu®rı&($&rr&frxı@lfârjr)m mtâgp &ı /fildi ot &$$$#&& 

QjBdBwır& sf0tuA&n.ıs^\u^rrm {ğjebSso. Gid^gö f^jğûtSLLi^ 

Co^nr€sr^f«w^jö@ Q£*frarç$@h»iT &rreû'h Guessr & (§Gq tr$ w g> jb . 
««fr«r d5/T6öib <$}mgj8» (y>ıl«8>L- GjgT^fl^ü) «itgülo Q /^râr 

gp/ıb ^ij(rıü&&&GffrT&^(!)i$ûu($£&û12ujDdi&8$0. (LpLİont-. 
uâi^€uûu(pî^MfT<sû Guessresitöu-ib O/p/flSJib £L.W€frâQMtî&@l& 

m&GLıu ğ/Bsm Q*ıüfâ<stojD§t cr<s8r /pj mrrrr^m ^rrıflmü Qurrq^0 
#lo arremsûınh ^ıûıtsıar(İLû 9 LLrr&dİL-rruj Q$rrtârn)!®ı $JB<§ 
qp<âem& m^ûmuuSâf st%sm&&&ıdi<so çşçşfği Qj&(§&diisf. çrjjb 

eus^dsi; £s)©ırrr«#Si) Grçıp&lfâFjDğg <or4forr$ih &h.^Q^jQmâ t . 
Gldjjî/ü),, ®(§m£$®J&jh(§ Gtirrujûı3iâ)sörr$ KrrGûJz&Lb Gosâar 

^jnfiltfJ&§İL-&@l<&rf0§}« 4tfoo£»n*QJ£f» LÛfflifl i grî'«&?FLf QU(T(f)}&$ «luj/t aoMşsnJb — pr ir. ate 490 $l&®>,® ®$$ 

SLtûâttuü w$üqıb ^ı~~/sı® &.&&# cr&W *(3&®l lD S)«-^ 
a.*»®. «rûQuır<!pjp ÖaıafrtSiO'nflsyıb QiJ* ^4rard 

tf jg/ıfc ©^«rMfl *rr**ûQu&a*rjD9; S'S** «ı*rf#8 

U$)s *-*'**,* #%mM ^«8>^â5» ^^^^^ **»**SA®lb 
geo oı«8)fi «mSıflssr.iı*©B& QurârdİL.w O^T^jptb g)* 

Ofiib &ty<tı®<V)e»!D ^«© *£##«#•■ -g)diö/uS/fl sarrafla 
^^V**^ 880 ©/S^lU- uf/9«ı/âff«B* 6B&®m» â 
ster &-&u$$ Q*iLia/gA&; ®ûQ'Jira>Sr «ar** u ° r « ö 

^surJÛGiJfro)^^ ^€ÛrQ^i-^fl fiflj&^S»**** *-fru£$ 

^r^ıl)(3«fO^/»(5urT«ü3«ii ^yjsâr Lwaö8®LkJi&*® t2 > uit«) 

uJirQ&rr(§ utr&eütLı-Opıh** {ğ}(3Ûu&nrs& a Q^fleu«fl*&0; 
®so *u>0Jib ^a/rft~ıb (5#ır4r^rtl) g)#«»#ıı8*fr <&&#>(&& 
«.fiirarAasırıt^fisöBtf Oj*fl0ı2> u>rr^)!D^9ter(Siurr Quırgı$ 
^«»öi/ *$ıfâr£! <sr<sstum& ^.enmQmrT<sit(SüfTtuiTm. 

usfasre&uSlâr smo i)#OT)<yttS«^ **-$&$%sümıu &$$&&*& 
^o/s/fit-ü) urr^}njeq Qmrr<sfcmâi) GoJtâa(BiLb zrGstjD s&<sii(n?<ssr 

$3; Li/rd>aııİL-ıi)— Sexual cycle 0ç§mçseı Girrğ^Sâi &.t^G&&6öLb 49Î 

@lb* &ı$p &fî nrrfâr g)(/?>u5 sarar a-^ö/cK^ır 638orr€&ûa&jb(§ıb 
#«?6ü tğ}emÂ&&ea$U4ih urnğû Qurrq$&$&es> giyin çrfbu($££i 
&#£><§& §ı&mqıflıuâ &>.($ıQLD<ssrg)i <sktjbQ$l Jbgt®ı&&<§Q lû 

«$/<a/erf)ti.ii) G^rrL-ifLj Q3>(r&err& Gsusm^ıb» ^dssm arreomı 
g)«&^0. 0fiö«O Qaır($$$ûurr®jbjD &Lbu$*(§f$w 9(/$<su/f?L_tf» 42 FPrrtT0 0/T®LD tğj&®!& * ST^tiCJ^ 

GuıjnSI €utrmtf $/ısttsfÎQ/. 14 
[<B$(râ&rr&-ıglBssrajfrâ'; ^ssups-ıSfitufis, ^meorbmj 

CTstru^ gh&n&ii C5«fr«o«ı. f ip&& ^/>sfrjry /g^ıl «a-tİL-^pû) 
Ö^ınLi^^"3)ı-tûT^«frg3tf ı iî, (ip^â» çıpsSrp flnrgjıb a(7$a;6i0LD 
turra>uuutr&ı b Qp$â> çpâiFip fŞTLLmdft •jjgmru.nr pırıLmâlt* 
^u$m* @l&U!!)j$(t'U y > üq *jğıl®* <sr^rm mııpımsû 2â ,$j } &rr?x& Gmrrm®j~42 @Û 4^ÛL/ jS^LjŞJîST $8aûiR}& ÇT®]$tiiTğ)j g>(Lp@©/nT65r $TG&UG8>&â 

urj&€®<gıâjj) ı9ıfl0& StLpG&jtrm' i&8swgB 
y,ûı$ti$r iBjdüuît t£.rr,p /&rr®ub 
/g^jS^ör ^ı^jD^âî ı&pjb&ır psSrOp. 26 

eurf; 4 * 4£^l/ sb-mfr&$ûQujbiD ^Bsûı^mm, mnu$<sû 

usadır upr£tfâ><ş&ıurr lq er lLi— er <$$)•& (ipsisi esri târjo Gıufta^mm &-.<sm 
Qı_«n§r/p/ <srujğîiLO, Qp$f$rî(§2)<& G^rrpGaıl^ıb «s>£$ £-s»p 

w&®twnrıl® 6$($ Qutr(f$mui (B&nâstgjLb urj^m^tuâ wmL(& 
0mgiı eup&nGmGsr; &ıûQLtr(rrjmw &® Q®!@®f}m>nj& 
Q&njb&6®&(3&'> «^â/Ofiuoafi GiufiıuG^tnf Q<ohîhmıxmtuS 
G^ineBs^ıl; &6uQsuûu$$<gğĞi> d>($U}irLL@l<wmûuL~ri&rrıb; 
uı--n&ıruHraGw 9 &JD&fi& WQg®JtTLb m&u§ı, ^^(ot^, 

• ^üqLJ L/jDÛutli— (Lpjpjbfii&ü) &<srr&f)LLi-~ umasfla!) j$n(§$ıb 

çrâsruğfi ği€tiffl®j 9 &&({$&&<§)> (Lpjbjsrîiçi$rm<9hiq. SLenjoıuû 

u(ğfhj ®jbfl*u &s®Gi®9 vasrlım» y,ûqtJ ljjbüulLl- {®(rfâfj)l 

0.mjD *cö) GLü5jr}$<s» ^tfltLjLb; ^rjmtt-nLb prr<âr 0m jd X($ %6 t fğps>ffl~&Gtr-jŞIT]l>. **' 494 ğgj&eojD Qpj& 

ertâruğü 

* I^üljop $&> çtp/süirrsfr Ljsmçrfrıî; Ljmrtfltâr 

tUfTÛLjBI W(rt3<ssr @o0tJb ^lû/t®^ 

ujrr&& mpemıh ^10^^ <5T6&Lf. 
ermû ı3w$& ®Slg)ir ****&' ' &a>u>ıurrQ#arusı. 99 pâ 

y,ûdi*sr qpüurr tSLpgp 0T<g5dı 
jg^^assSr nymjDtufi' enssnjû^ıf q<sûsıiff 

«®^8i5nr«8ra|A «s/rsüuî «Tfi8r«" sTsfojy g) mıhy,? fmq$ ıh; 
^&o«â(5uoâ) std^ld s-«j)irûuT0ib a.5ffff y>üqü t/ff)û 

urT®u}D($âL &*g)jthQu(t(Lg§ı 8*.(j)u(njGii$<o5)$ GuangruJfjpıjSğiiâ 
«ctöfifr mqi)$ğ)imdsfT fpû&ıL® ^-arar/t*. 51 * ®^5» /5«»t- (Lpmpıââi Gu^thunreorrm s>çLpa,waeiReb üQfr$<s$ L-.fr ıû ^â 
G&<&e®ıu gnsSİGyib g)âıa//r^pr ££jf«® aporâçjib o^pA«ü) 

Q u i) /pfiür arrgı. 

LDrr &G® L-rriLi ^fâliLfarm GlussafsaBL-tb WfrQ$ır(î$ (&jSlhSlLl- 

©60 /5#arû Qunr(nj&a>m ğjçşûu&rraâ amu. $$$($£$ 

a/CS^g 'Lpu.ûutpâ&&§!l& sijâ&jâ er&gj! ®<sûpnr®> *qş&û 
Qugy®mjDğîi: ^rm^^ıh <giGs*L~$& & (ip s mis®?} m lû!T$ 
eSL-rnü ^fâu-iGJrm Qu<sm&SsnJ& $*mL-rr$(ii)S5$®) <srmp 
ULpdm(2uy ı&mjD$ğjl g9lLl-.jp cresrtiDrrdb ; ^sutf&sfr GTâ><sorr£ 
#ÇLp& &. /Demedi e^üa u⧠Q«Tsfr(gş£l$fra)sff/f , id ir ^ @9l- nr ıh 

^fâmâîGIT QusSBt&GifİL~Ûl £f) BsSST ffli 55) f£ «# # Ljlfl&GOrTeû 

ainrG)^/T0 $m@ıh Çği@öBoû »TsSrffyLb, ^j£/ <s8(jşıbu<!5 &&rr& 
jB@srg)i Grtârtgjüi Qa(njûbuır(stsûrrıt &(n>ğjiıSlâirjDWt}. sts^^/J), 
mnr@G8L-rrıâm , QurT(Lgğji Ourörsoflofr U[rğ$jffjaüq&<sıfl& 

uSlso urrgH/DOi G&rreîtGtfitâr si&$®}®d s£(tp«<g? «arj3 hâlûuğaı^^r 

Lj®&jQ£$>uj £im8$ğ)i msûsB Lf(fljp$T n ğpi;h 9 «soaSd5@û tSfo&ıf 
^«asAâr fögvjSrtü qjDsu(flu3â> âsi) «sfloojlo epj^sâ^ $rtfl£&G0 
Gprrmjrtffâmpğn. g)j/ uy r r^€Bi^cr(üâ s&ojMffl ^üunrmffi 

(Slû/ö^joJlJİlJlLl- itoQ})&§l®i& surpmnh ^^pıi 
@2J<**4 ^!$&mif& şogâ® İğl($&®ıb Quir(iggı Ljmıtt&& ^jpgraır/f^aaKüCJiu u0Qurrmâ Q&di&&rr@ıb «rtfetf 
QL/Q5tbufr6&ö»iû3tti/r/f ^®^®^jD<sstf. ^«^^ül/lû, tâeoâ 
*rr*raıfiadlı~ı* *^@* urr<sûsB(3Ûuqpıb gijorrgi crft/piı* 
9© «(5j*5I #®?<^ oı &&&&&. *iûif#Ş $ıl®* ffr«sfru(l£ 

«T6^0to» «©«VS/ib /#a^LO<£S^rr#Qu/r(t£jr Glumr 
®jrr& «nr<W3«wr/fliA-(/pds mtremûQug)im gJeucÖL/ ctotp^/ 3»($jsj 

&$<&&*&- (El&*tr GÛ &@&Q un '<tP& &<S0S& L]fl&<S0lT<3Ö jg/Hİ 

®<sû?&) er&jpi &($$&}}&, ^offftssîr uj/rsı/^ıiı <£«><aS LjfiıiJn 
ldit®5i <$(ysâQ(n)â{§ıbQuir(!£§ı ufr&ğire&L-G.eo âh.ı^tr§s 

@«î s-jD®/ G&nefrsuGtofiûujbjS'-u Seo &(§&§£ m %srriL]Lt> Q&fi 
eBâs e8($&Li8lârQp8r. Gacrştburr&rostui'jJiTGir u /rey/ «arar e&rö 
«s-s/fîı-Lb GlİOTt &\§Gi]jhpğjl& ^cftj&j ^aaasrü uar^jp^Bp^ 
çfj£)ujj$â>3si) ı$ı g&€0 '«dl- (o urrsbQ&uj<sû mçjşûu &(rçö &$§}!& 

Gurr&lm'pğij. uıpm^rr®) uoesft&iî&&8L- (Lp& ®q$üu &rr<sû<&$ 
j$üb @pji®s>^ u/Tâ) uQ5@il) u^ai^^jjj/ii uitg$jjt)®] Glarrtâ 
&]ğ$ ^o/p ctotjd up« *ıJ) â©i5â? «tfjSjSjy* ıSiîfl/.uîrcbıl 

&9, Î3iBolurr&&— Briffault. G&trL-fâ®luS(§âm Goımr^ıb çrârfflib, g)tf rj(y$Qf£g>â QuoM 
©rafi^r sırın si-mr&â® çrjD$&rrıp ^ı^)ubŞ QujbjBlc$ûu&rr& 

fğirmmiSâi uı^ûuu^ıufrm g)* aıL3£jrufr£)«âr ifgtaı 
Qu/rr(5^rifi ^ırns/S uıti^pıi) ğSiS^ıb Qmrrdt-sfTm s^ış.mmmtrm 

®0Û£S.g)|ib -g)OTOT)/D'ü (Brmıîim mrr^âmrmuS^ g)<g$<ss>L~«^ 
lümjnjb'Sş (Burnâm; s(§ûu ®rr$û&$®d jljdo/ Qmrr<$rm<m& 
Lû⮀fr $*m &&& <sTOT(5(g> ^<aî©>.p uıruıb «r*G<y a($£iaı 
$&&&. #&!&&&&.{$&,!***&* <surr^S^ ınâznsfr s&eûiil 

iDcgşgjioııfkfr uıflngjiaHrs &(i$üum(reo$$jgiâ> OuAgrsg 
ıurrG$fr© Gmrreırrrgjitb gjâcofraSff^ <®W$ m & &P&&& 

«fTüqt-<sSr urrG$ifO®l Qmırst&tr<sû!rtb ctsStujj <§)âr«B)/D<u 
*<güuı)b çtjdulLl- g){r«&r© &&a>&QP&Wi iLrrpt&mA m! mır 

uâ®!b<® Ç&L-m®**®*** &®wtr&®rr m ıh 9 m®&($y>tâ^Lb 

gâSsîrsflsaîA ^®u>fr^6üfr^ai a;®Lİtf<snröü ®p$ü3â> u/r^/?) 
«fi&ar^ $*&(*&& Qoıessr(&& <rra* $/ıi> ^su/t<s^ *r«âr^/©«fr 

@db ®<g94 a«pıj* qi«Sü 4 £2) Q$*fJilt-ır48iı2> «^ijli 
#rr«> <y><&eı$&* »*&/>*** Ou>/&Q«ırd«r<Iaı s».Unr<s. 

Ğö-32 49B ®*«»p OpjS 

&($ûu&ıreoJjb$â> &0}6®qs)üj Gu)fbQmrr<sfr®ı06Q]th 
^@%smû Ljtâ®J$£HLM 9(7$ 0^rr<5ĞT{LpüiQajmr(5iLB. ^ı^âaısf. 

&rt<s&&$<3ö Gtuır<stââ<§ip& QffJb&sB®ıb; @ g» £> qi2><3 o/r @lo. 
m($ümutâ^r ıBgl Jai(Lp&&<&m@<<b &dâıîâm Gsuem® 

$l&&rr<söj5§!iGû Gmjbfâ&rrfâmüGutgiıh q6ssnî£föu5İ€b l9&t~ 
/#&ü, um &mn &.($-$%$> <31&<sû§1 &$&[flâG&iT&î>-@S5û ^^üj 
çLp&rgy $SâO&<@$û> $$(§ ®(§<s8?js$r$ &rrı£ı@Lb QosCT ggg)f «&@ 

a,<7$6nuSîr^gy«@üıS!sör «6ûdl; 0(T&rrp-GBBrL&[rm &($ 

urrG$ijD®l Q&nr&r®j&s>&& &G3ıf&&st) C5«jö&r®ıJb. uLp®jmıreo$ 
fğlsd @ıpib6®& Linr«) (g>if«<^ü> qj m rju$g)jLû LûSssT^âuSt^Lb 
aassfGutâr u/rjpfp®/ Q&tTGi<sfrQ) 8kL-rrğji çt&jd oB^u^ld $ğj($$ 

uSgpitb urrgtjjB®] Q&ır®r6frrrü utpâmopıh {ğKütJBğH «h/s^JJ. 

^^ QuaRir ®sö ajrrfflar(5«ö& urTsyjoSsu Ots/röfr^ıî) 
oırrıuüGu ®j&<sonr$(nj$$ği. {gj&^eo&nrfâ uıj$<ss>&u9j) 
iS/fla/ıb <öUipâs k Lpıb şıHıp pmLıq.â> ®(B$&§1 Gunrsytb! 

&&flâ) arrsmeûrrth, &çnj®]u3â , g)& QusssrG6tâL~tb &.po/ 
Q&rrâr(§tîj®Jgıu infial &s®l~. eBeBdünı gırcSIed &}$&& «®SWIÛ 
0Jrrm&(T& J§)â>2a>. G»a)/röa><5F<« ^iIl-ulj- 30 ^gtot @£pato<uLj 
QujbQjn®&& Qu<sm pnrjBu&Q$[T(ijj pmla^Lb, Qu<sm 
<gfyb$BmiLiû QujbQjD(Bd&& Qu<sssr <srsmu§ı firrıL&ışşıh 

umLi^.jB(§ â-L-eöfıua) ujdjöIuj aırpremıb Q$&Bçuır& sifiıuâ 
B€ Gmtrm&a #tlı-/s/«âr— Mosaic Laws; Şğl®i3sm öıtr$<â& iLL^a>/&aWb 499 

.«flcb^ ^uSmyLb, §)$$ ^gpeurrır ğj6S)i^Qoı&B 
fğj&rmptu u>(§&§ı<sutî <9h.0ib ^gı <sunr(T£§iL-& QutT($ğgı 

GuessassBfâ' L3jî)ûq(r)iiJLi&<sfr uSs ,#jg}«£ûfr«»r mrrjbp<mmdsxı 
^imL-fâfâflesr ct€^ujj! QsueSiJu&s>L~; ^«wsu &[r$rrp-€m 
wrra>£ &w xp65)LL.ıu umy>ıu $8somuj ^«dl-öj^jö®,* @«»JD$ 

&&fl& &(g>&£l. sr«ar(pa/, £§)«&« rröü^jgâ) urrgpjpaı G&rrsfcm 
uoeiî ^t<sujbj8i& g)ıud>u/ıw &<3&ai$$pı§ ajırujÜLj$&pr 
Q<sü<smu^oj^ LBaeyth § i &j&üjes>iDUjfr&gı <sr&tum$ <s$âı 

Q«Urr(7?> Lfl «Wru>« «95 <§r$LD â-©Rffff #«) (S a/ «KETALİ). 

*<wfli^ıi> Jg)#<S5 LDfTjDjDih WJBU($i€kj$jr){g>â &fig)I (Lp&ar($ıb 
çrjbu(Bâımrr€ü&jğle$]Lb <3T$$8ssGiurr eB&uurasr Qarretr(rgfamr 
ö^rfÎL-6ü/rLb. ^€uj}f$3ffaQiuâ)eQrrıh FFsm®eâifîşı/iT& eSmâ® 
&jb@ ®ı-d> £§)«>&ü; ^n®jjBm>jD ^i0(Q& r$ır&s8tâ& ««râr® 

s-L.fiû u>ırff)juır(gt*âr; (ip^«Ö«) fiLi_«fi«) çrfiuGjuh wır$} 

S&jDgl' $~L-QGûâı<g)üi § s>M8sır# «fs»^ $0<$2>®&JD&I* §00 
OunmjD §L~ıws®fiâ) &j$&ld(t&& ffrpıgS>&&jD&. §l&<gp& 

81* §}JBj$fî& — u&sld 147 

fl«. Illustrated Encylopaedia of sex— Chaps 8M 9 5$ 9 
5d t ö0-^(Cadillac PubİishingCompany. New York.) 500 {j^ebeop Qpj$ 

u/rO«)ir)flı-iî» urr®û&yüı3*Gm :ıpjbf$§2]& ırna^ij» «fi® öd* 
pgar; (ipâa>£«aBflr<s& «T©ûuır*Q/iJ) ^ s ®%w#. &rj)nüliLi<5rrm 

eanuıb #frp Si-^^d au<3fr/TtDB/*(g5ü> Gşnâr®-3ü§ı&®. 
Gusrâr @$uMr (Slûj^s&ot ^flDMgjıi) GuiHoj s-#® 

g9®> S^Uj&ıraüfib, GüD^^aJ^fT^ofm, @/p/«(5ürr6sr^/T«Q/ijb 

<ss«r gL.jbuJb$wıu ^ipüa^rrea <srımGu.n^â^ iûgestl-©)^® 
(toOfti Qu($uDrrn)jDLh Qpfil(BıQârpgl. ®#@)^ usosS^â 
Q&rrmrrgpm$t <srq£Slfâtpsm 9 gj)<s«s(rGtf <£$)©> QuOTHr<£6*flL-.«2> 

«rr^r ^«Saflfr, L/(urs/<gs«fi,g>/Lû «/rAacıfljB/LD» @$££â>«M«8«fr,> 

m((f)ûmuü Lipg}iGfşfrıü Gurr^jB Q&rF&8sûa8tm& Gumsr&Gfr 
QprT€ûfa)iLjg»€urir. {^toijitmp «§/fl££)6$r Qu<j5®ıh* a-sn- iûrrıpîuır®ffi6îr; g)offt ®~<str&r &!§<$> sjj&u^iB lmf^ 

cg^ıl». g)i5î«5)â> Qus^r«s56^Sr tûssruurr^a)iû(3ttJ tbtrgi&lb 
fl^gT *gu$s>ıh 9 ©otlu, ğpajprih, & S ijilj âj&& m u>o9â> @«s>j2)*y 

GuırtârjD ^-^mifâBmet ^t^âmı^^ G&rrfâtg)i&®srf!)Gsr. &rr&rr 
fX<smwırm J§)ss>aı «gsafhjuiİL- Gu«fcr<sd)6& ^«^•«ri-.^JSLb tifü 

«6nflL-th ;g8n)£*rnLL(5)ajQ# gJaJ^o: «g^Ç*^» #rr<Krf?<gs şrrfilıufr 
pir&Lj£&mfr&ŞltutT$}iiJb £jD6srâr(5tfiT€srrr-p«€!riTöj2/Lb urrğHâmû «fl®ıi)L/SsisrG < fl>s8r. QLr©ıbuTo)fr«Br «g5Lbu$)«<sfr g)^%w iD(ş<â 
ffirruuırm g)rşLio/fr ; ^i^öoj» LnmBnjtrırrra ©(şliu/îj ^&go§i 

Qu($Lburrdb€5>UHurrasr Qu*^r««îfîi— lû @5>£* ş>(Lrıı/ çr/5 
Start* $ <2#rr4r$ı8&p&; ^sn/tas^ onr®)tf«ojywfl®& ,£/$ 

çrpLf©Lb ıuTJbjD&*& ı3jnÛLf(pıÛLim6iflâ) &$& sıtöütSdsm 
eSiZstTeBâS^fD®** Ü!«S(£3)«â> Qos^r«SBfi<s& ««»sarih iS/d^ "ö/û 80â §)&a>p <^0jS 

$j)«fc #fT(2> ^JŞ&iûrrasJ <£6öd3 Ljifffüeorrıb <sr<â?jD ^3$^7 &?$$& 
«rrtü) ^©flJ«»a/ ^/jpasıarrar <5S/T££<& ^syr/f^©*® &xrrıj-Gmfâ 
amrr(9)Lb: ^rûtısı^rih j$ıjğımııırr$ısr uTr^oSmıpçif Qutâfem8L~th 

^fjtf üJ/rG^fr^ıii Qu«îSflrc®fl^ s-l-söz^® Sf^9tr§i &-ar oirrtfcâ 

er6$ff€ssrtöa& sjfMGfflt~-&Lffğlıu L£>60LJurrsfrG5>tD6toaj$ Q^rrny^ 

wuj$ı mı$& usö(§&(§ &rrajrrm ^«ar ı3dtt **($&, Söü Qtı«âr 

£§)($£& Ö«u«âr(Ş)i£) çrtâr0 wlL(Bl&jSüj ^<suâ) j$uı.Q£rfârn}i 

ıne&pıuü Qu(T&<Hrp®& «rs^/0 pmdUeSI ^«îcügtf £>fisra/ü 
GurrpmLt- £$târ <$!$<§$ tu rrçştJb. u«ö Qus3ar«^ £§)tf Qu65&r«<aflı-(ipLb £$ıh(jyDs©L-tu uırâ>&uı.üux<!faT& $($&§& 
turrağ <$&tTG5T0 ^Qjrfmsfrnr<sû &ıU$ıûu f 1)$$ (Lpıq.njır$ ^sn 

«ar/f; ^«&«o<9sj iBjDâfâ&rjoosrft. ^j^^msıu Gtumtrmfâr Qu(§ıb 
UfT^iib ^%m<şşırmd$r(*üj~- fflss «pujkjld apa/ff«%r(t/tî>— 5âtl 

0frS<£ 8y)üu®oı^«»^ı0flirriıfl* Q«!F®>6g/ibQa«î&r ü>«»fl>A<$ 

/pı-^^r^ sı/ffL£)^<5îJ)sıJ^r @p,§ (sm^mıh um u&m <d|£ffl$ 

iû6W r8«BjD6i| Qun)jD «JDL|«»L- taaîstflfr: OijdOö» s^aJs^^ 
«af&ar .«££»*& g)ai«)orrcg5Öaı «Y&eDrrû Quçsto safi t— <xptl> df^/r^r 

«offcfe urrgp&ırûdi&jib aâHsBaSlguıb FF(But2-($i& &<M%îöQmrrât 

«afifijyıb g®8[ru>iT& FP®oıltf0^@ıb Qosott«©^ ^jeumıfi 
&etö£i> <srafi&(rm$ gcpıhL/alJpsbSD; Qu(/şıİ£JKr,$!/ıh <§tfi&m& 

ıun-Q&rr(§ $ıLı~iL!TGst Ocu&oıı/uŞtör/ıS) «•/S&t «$<sıflüJrrtİ£-£ÎJ, 
G«6yfi«it$5><§8 Q*rr®*rr€r oıırj£&as>* t &rreûMmrmsrLb h% *&tr Ş 4 . &itço<su sssrsm ti — Fashion 604 Ol&eöJ!) ®&$ 

#<^ &.t^<k>û U00OJ mojmtb (Sutr^rpmsıbjB^ f$n-ıİL^(LfiGh'isıt 
Qus®siatş$ıb Qw$3hj$ttD €T0)^l8$(U Q&uJ<§ûmış$â® gfieoâ 
&n$<3r poffif , fğ}&j3b(§ wTT(şaü Qu(§ıbu(r&tmwujfrm Gutâsr 
mat ğfimuagrustreısr (ğı&ojrryp&tgjû ıSsfrmiî turrG^nr^ 

&a?jnm$. @l&8svâ mı~$& di^rmıf gŞiıu&urr* $©ni-, 
Qujb QQiegBUf.ıuGUi!bjjSI& @fât<ksr($tJU wjd$§1 Lû©Lp#&qÛ3 

srârjpr O^ır^mrrûıSüjff <K*£}/ıi> ^jSlÂQmrr^â^ j§)<5D<sfc 

QPJbj$6$}& iMff&GBL-rrıü Gpq£â@ 0^rptS^r€srif, unreb etilenıp 

Ljıflujsombtr «T^rp jf 6$©sr a/co/rijb : 8h.rmGtoi&r; @$& pa/cy 
çrpuCLL* /Js#rL~ «irsini» o/csî/jııfjg/* urrâ) tümtpof 
Oudksctöı—th j^®A*^^fTfi8r Q&ıiJ®4faro£i; föeo 

0^rOfQufrm^ urrepırâ'sib iBGtojDtM&jbogLb &ırrrGBsrusrr§)â$sû. 
€U'jj$iT66r Gumk&tâL^Lb &rr£nrrrmriBr&û uıro) GsmlLgb)* 
£D«)jD5«)-g!a/d»OfJ; ^ûSgî/ijb @&* <p^«V $^ff) tSsfrsısr^Lb 

ttS^j/iî)— sı$0(§ Q'ung&ib—$difrth!TfB urr<sbtâL~rnû &.sfr«ır£r. 

QfiG®pıı3â) unrgBjooı Gsrr&tsff&irrîh : <&$m ®tLJ®]â asrröü^^la) 00. Q$?r&-Qu/7@^-,i5/&Lj--5I (£§}ör£hj ^($&ûjmıau-.$£>ır6İr. $06 ^^P ®P& 

43 um +j$®*** ^âglMJDtââ) 4urtriı*aster Gu>t>Qmtrm*® 
trn Qmrrtâmm&%tr Gsu^dıL^^^^rtf, ^suıbmjD *Jtıu 

mn-Wfl)®&& <®ırryzâmmuS$r u>rr&jD&* &&?& Miptimû 
Qua9gri>* jpaof QLi*«fii9ı-.db CJ^ırâJrffVd) ®#* ®tLida%aû 

/0dr» g)or^ Qüj®«3S*,£ S.0g)f-fc ü>f»/D*f0 (Sur&rgp «j&fifrr 

fifaıâ&iü ıurrQ#fr($ ^ 3 jfl* &»•«/* Q&vb& «flüug>€&23>. 
srssflgpüb, ufla ^i^mı^rrsst Gioı&rrmğtib LbdR&ğglLb uı^û 

U)rop$<^Q<fsnraarGL- eı<gfi«8r0«r. &mpM&& $9$w#&Ş$ 95. IlUıstrated Encylopaedia of Se*~ Çhap.~ 4 7. Oaırrrf ajttJ«gf 4 a «« u^ ©#%* g^üuafrır «r*/D 
g/tiiîı a-^runr«) sTiOCO/rLİ>; tf(ipûi$r g)Lf&«»*8«J. «.*»» 
aSa> ^o°ojf ^/âisfssrıb g)&&ö âtafom Of/rLo/r^csr *F/r*8r/pr 
$rr& sL.<srrar§ı> ®&rmmtâ& as«sflııS& *$[g>su>Taî f^u® 

u*râ) Q#tti€0ib C3^rr^r/z9^sr st^^^t^- /ştü> ö£® <y>£f©/â® 

uSq$$&fTVLJ. un-fi) ^L~â®&<s®B zreöQ<sörr(§Lb Gu>tbQ&rr<srt&r 
Qpıq.tutr5i; Lj&®srL~âxû uu3jb®\n&®r 93 ®zoTrr&&rr<ssr 

ttj/s?««r/râ) ^jrflro; «tl®ûu(9^^sorrtb. ctöîCS «it®* @c2> g)Lb 
OpmrDm&t &fîlûuıL® oırrp-tr. urreo çBmy>€B&* Göj@i-A' 
*&jrsuQ#6Sru<£f <$$to£r«* Q*n-ıiq; g)üi«üfr^ Q*üjö». ®}&m 

un-®mfarâQ*rrsmL-&. utr€8iue8& ^$dssrûQatr®stp <sutr&£ 
^pfflL-Lûirssr Gaip GlufroGar g)â8» «rortf/rıi. O^/rL-ıf *# 
utT&p*l*dB*fl ®<5*** QPPJ&£X& <**© uwA*ır$r 
erer (^«Sr&ırGuj/rrf Quır&€ürr* 91b d) **£$*&• ^mı^mû #7" Lîfr^i) ^t-.««tî>— Sexual continençe. S^8 g)&«Ö,/D QfH& 

«^^fL-.^ {£!($&&& aL.L-&®M$$jh@û Qurrç$$&rr§t «r^p 

&w<to @}®ufi$ıu $û.ı~.u>rrm (ipti**! ®tirg>& Gfireb 

«üîitld^ jyrfi^i-^OL' Qo^(3«ıı/r(75Û) urr^j(D^^^$ &63(î&m 

im*i-lû ^$080$ fOGBcuif (Bjm<sûs<sıfl& GJrryşGeutraşih ©.g^â) 
^jg^tb urr$âxûQiJ!gıeu!$$>fâ). ^«Oon ^ıSırırılııl 7 «r^fr 

Georrçştb Qu*fhQmrrârm Qsndto®ıb *r«3rp GURMTiUffjiiöugı 

am$&, ^Zm&mi£§&?jsst $ mıh eurTıpâG®&u3& ıS/öu@gl 
ıâ& #&g$â «gsMî ^a/<g^£Q*rr«SBBr® fl&<&«0 fi-t-^J 000$ 

Gûirr/f uSasü u«oıt. «najrGaj, $($ ^)^ouJa , ^«t!iQu ı /6/D unrd 
ojrraJnrs , 

58* mm* SLcssrrt^S— Libido 
59 n ıSrrrnüıl — Freud L-nrtt &ı&i§i&$$g} mçşfâıûrpmiT; ^th^fnlt^^ *gı& 9 m $}($ 
umrmL-Gujnrrt ®<5İ®l- &msB mt® jg/ijb @%sûmm->g>d8üGBıufî' 

{ğjgt JD$ 9QJP&9İ M &LBUJ «^-If.ÜLffiDJL. &($qjDiB®âGf 

CT/ö<3s^)iii) Qu(iş <skiıpâ&rr& &.wmsst t L-rr&L~ıf ı+AdUmBcöm'** 
çrmuntT *Qş£&ûuıq. jğjaijjhjfi p@â& 3ü uıh, * 5 Q&ttji)gı 9 s* 
ıuar«/ G^aflûu/r®^ ^©«u çıp@tn$w opustu ^mı^smurm 

u/r ^5 &($üu$<5®g>û Quqi)&u(r^ıh @€® $£^eBLLL~€sr; ergdir 
0&& LD(jJj0ğjl&&fitâr B5 6u«rr/r^S Q^rr $$$$)&> su^ıh e8u$ 
ğjlÂ&ZsfTÛ Qu(jŞLûUiTjpııb Gutr&SleBLLi-m çrmaji Q&msd<so 
eotrıÂ. Qpm(H}€u&(T<3i &~mm ^«»l- «F^asıc «if(qıii ML<enro] 

a$$eû u«sartf Qj)jl>& «Lİ-@ijitjır®*'fiîr $mı8l& &&&$&& 
G&rrGfrr$tLj<oh<ofTgi2. @IJB& <&<*&& tû€BLiUir&G6>Lûu3<g!)& &çtp& 
(iptb ®dsn<Qfr â-60«(^)<iJ urrt£6®L-&ğl <suç$fâ&BF pm . «iril® 
ü5)(y5»«rarif«ar0jj)/ıiı G««wflîü>/r<ss mâi^eâ&sr Qutrâ(§ Gurrujm 60, g)j5^/r«>— uAatb, 527 

6I3 ifâSlöSreyüs^— Dickinson. 

62. «(tşûulû — ConceptionT 

63, O^/rjöfl— Infection. 

64; a-sifro/^Qo/©fiûü/rO— Deteciion: 

65ş sr^/f /s <#<* m($jb& eüm$mm— -Antibiotics, 810 (ğ&&fl) 0&$ 

S}6®LD$ğü <sBlİL-.§il €7^(7? ,££/"> <0ÎUOTLJ.tf £- S8 £) /D @ £ &$§!& 

Gurr&&mh; *&&}£><<§ ^afff<sBiL@<£ &&$§!?& s-^aorgj. 

OP&rssnf uıre$jr&®] Q<95/T€îra/ö3)^ &$£&& ^ıım&auflûuğllGofâû. 

Q&tT&$(f)&âr jLmft; sefa esti & u3ıurr§S)(rijüuğjj ş<7$ uasssrû 
Gumesdâr ^m jf$ıu muttu tr$ uGmuiT&Geu &Qf)&LjQ> trpj 

^jfltürrtojessrMSiıb s$ı csfiûO o oâr M&rrraGeu LûtrppûQupp 
GDjULjLb {ğj$&û u<mı3efr ^u±üumL-u3iG)$fTm ermuği 

(Lpmp)&&f}& Guefar safim &rbq Guıfltu <&jsn<si]&<sff} o» &mftfr§? 
g3lLl- Qun-$G$}ih $(§u>em&js>lji)<3j (Lpssrmıf g£(yş Qua~aw 
urr6$ıjr)e3& Sğp&&& gı &n8€u Getr ili rruS<svr, ^eu&r $<sto 
spıSBssrû umruiLb msuâ&l&r(n?öit rtGtoGjo Q&rr<5hm&) Gsuasst 
©ii>; ^\$$asım\ü€kiGft *çLpm$$&r mŞğiüdldssrû Gugioırrat 

B($üuıh *».£-. g)j£®)â> G&tâL-Gjtb ,g)i-<y>flör(5. <95(/ş^£«di_ 
OpaDj&mSetı Gu)tQQmrrm<sijjği£ö msuesrâ^ssi^osrrGeoır 9 ^ûçûğy 
^u(ipes>fl)«6âl§^m&r @<s®jD$®fl(fâ)GQı>rT a(njû<Jib çnöuıl® 
66. Lû&a^râ^l — ı£m€ti€sfi&r mm&t; urrtr&prrff& &(3Qljn& 
Gsu^^Bıurr&mp-ü QujfcQj0(}))£$<sıi€fr. utrrr&p-ıfl&r 
0®ııii§l<ss)L£}ujtr& ı£«âr@t2) atâresfltuır&iojârj 

&l$F<5ijtâr sj(ff)6nrr& mfîamSssr ff^t^i USssartŞııÂ ^jeııât 
güm utrGeoG tu s&edimuimsj ^mt^0^mâf 0(§tL®m totrr$6S!â) iLL^Apmıh 811 

#ıâ*ı_ıî>. $q$LDGm&$jî)(§ (Lp&resr&nrs: ^ysusfr #(/$û/j&40f 
©Mf~/r<â) şişken <şjfbu($ttb ı3p &&&&&& uıummtriBrrmmtsü; 

<gj8züûumsu çr<smum@ ££si/Qa/rr(7ş Qu€mr^tıh &<&(&> sssstıf 
0â) 0«ı«fisr©ı2). ^rkmmıh $($ Ousrârcaafl^ €ü/r$<5S«8>«#a« 
esffffi/ a0&rreö<j|@û) a/ «far arar û> &&rrm (LpestroaSâ* urr^ıjoof 
Q&rr&tçtf§ı <oiGüGjeneq G&L.rr<ssr — o/Toıc/rcar — Qffiuâ> **& 

Qti0iiîLi/rjj?/ıb $ğ}(njUDmrıW8>®r ^)®rr<»3)tûttSf(2öa<3iLi pmL~Qufb 
pm; SLüSıtîtnâ) (Lpğ$[i&@i çrjbuLLL-ğiih urr^jpeqs^Lb 0<s*>l- 

0(rorj0Bsû 9 Quem &&eâtıâ<5û (Lp&(B<ssrjr)jDÜ> 9 <&ır&LL&cmsr(Lpe8>p) 
Qun&tp€st€üQtu $ji$8â0â<§& &rrpemm3>m <n&gp Q&rrsoeû 
€ûrrıb, ^(r^uâsıh fpÇLgâa, ^p § *ıx>ıu t «sFtİL-« mCQû 
uit@&&i $d LQ€tsr &$]?)(§ opm&sıt #«»f-.Qu,/p/û) urrs^ıp)eq 
&8stTâ *£f $&<&m em ıâ(rt)&&târ pesr , &6sfl®p]Lb 9 *3iQ$ #mıuğ> 

0rp€mL-üQujbn)} ®i(!}}&&jDğji; unâû sBan^sij uâ)<3«/#r 

ÖL/*ıi) l/l~« srrıl&ı&sn, LutfS&&&®rGu[r& ^tir^L-ih 

Q&ıüfğı$$rrGiî&Ga , Güzafla» di mıh tıp (Lp<s®jDm<sir~~ £§)6a>«ı/iiJ/re/tb 

u « âi tb unr«) &}]T6mL~<k)iLjLb LD0Q(rtf(§ uâmıh &LL®üurr®m2srr 
lyıi) 6£® Li.35.sib mfTLDâSmtfâStûBssriLjLb ınıj)Q(r^Q^ us&ıh 81 i §^®>p ©«S 

(L]ârGfT& {§)&# ^MtfB€$&r ill-A, ®-®retrâ&lmıî$g$ &.njs$û 

*($££!*&*£ OjB/Bdfl^S^jDCTr/f. 9© etrp-rrır $($wmr& 
$jb& rıptâ&rfr Q* seSr esti) u.-ıp firar @:Lgâaı$$0®ih &{Lp&Li 
usötiS/dîşiİ» &ıtJLÜuGS>L~.ujfTxGqâiF6tT Mjby t£İ8ai'b $jfojfl(U®S>Ul 

U{Tğ$&Tîâ&Qmms[®ıh crstrp ah-gloııt. $($f.nmrLb <tpif©/ 
^iu,âmıh u«î3qj*T£titj3/û> fifl^LbuûOun^SApj» ■ «rö&'pâ)» 
Q&rr$$ <y>ffaGarjbjD&$$Jb®& &i($(£$Q&üjâ> &jD$Sbjb®& 

Opmroıââi utTg$ın)®{m<kT& Qanrât(^ib 0(§wmr (Lp^rQm^ 
urr($g;dsrr£ Q&üJğ$ e8u.Qsü<sm®ih Gîfâgıi uatîmâ 1 . (Şljs-fi 
^Tj)UTrCıs^Bssrâ «splLl-lû ^ût\mQ3i(r firman CSaisMr®£b<5T^&^/£i ( 

gp-û ı9ifLr0uıT ^o>©>^l Qu[r($<s(rrr&rrrrû GurrıgıûGurr 

g)£#6»«tti ®~peqû Quff(§$&ıl-0£fâjBrrtf$&th~-<5p(iş @n$û 
ıJCi- «nra> «oT«)^U€S5>öj^ ^frfirartf ££i«/t-.^r 9 ^ısbeogı Qu«ar 
a(ff)Q}fip0ib(§û i3<s§f 0iT[b$!TLbrraB' $($Lû€m&&h.rpl&8siT 
Otusoson-LD ^asH—ibğjiGB.L- GsusmCgıû çr&rtY)i Gajnrv&srufih 
«fcffyaı/f. JgJAgyü» ^(75 9tTjjvttt <suıuğiQj0(3j&rrıfl& urreb 
pu.$Gs>&u3® *u>ıu 9 -*&>&& *Lİ®ÛLHr®*(to &h.ujrgı 
er&gjıüs» ^j^fmjDiu ®srrt£$8& &LL($üunr($!&&t $mtî$ğji®3Qj)ih 

«u/TL]b«<s3>«® &nLL®LB(n?&auı* «nffıpia)* t $j > &liüeısjD&djDs8u.& er®m<sm?lû umtûuQ@ £§)«&&>. ^ai^/£Jb, Çğjğg tynsıımm 
®ıuiTffdmaı&w ^^(ry®$^ ggı<fâmfDiLi$ Q$m®ı®8sfr£ $(§û§} 

<s5®8m> uw®& Q&m<5u®&f}$) erogûy ı3pr&£ıds5r&3sfr<® jğıî&&& 

^mG&j» unr&> ^t^^m^üu^^iuj &%£&& mLL($ıüurr(j)i 1M& 
lB&> ^G&jütiüGVuiUJtr&ğşi; ueo &$£&&& afim l~Q oj vlj im g}<£ 

mıh uû)0m eBğd&m $<soaiih ®ies>p- urr® 0l-&€$>&u3go &&$ 

«&ffiyuû s,ıL(Büunr($ım%sauıûi ıE0 ğDtr&Btüuytrm Qmjh 

Qmnr&<snûQuff)iıM &-ff)®j (Lpmp&fâ, urr& ğjiL^ÜLj&Ssfr uoszsr 

iLtres ($&(ğımckî G@8srrsB$ğğ ^<§f$®s)Lûm (g>&QG&8s6ru]-ûi s-titsırA 
Smrt4@& &watöSaûâ 6 ® @ıtGmLLmL-»ULfLb a,sâr-ı^ırâ@S^rpar m 
fÇLpm mrjL\ (L£<5®jo&3snÜLjjbj$ <5p(§®jır *m$®i $dwtâ$û &&& 

ğğlıjııarM ğ$(§&m®)iTih; ^ıflmtfti &.^mm Bmıî&fâ (LpmpuB^ 
€6£,(j)ûuıLQı— ^(§&®($®JG$iffj%.iLi®!ecr$i f gjfirûjmımib SLiâiflai 

{ğlmL-GtLULjâım ^ii^üumL^'iJrrm (ipg-s&rumLu^^ssr psû 

Q<SlUT(Jl)6UlfİL-,QJ}Lb ^rfÛOtİA- (L£<o®pü$6Î) &LDlTQB$ğ$& $&&£ 

68. <Fü36Bfl3su«Balarıce 
^-33 5Î4 g)<&«»^ QfB0 

ı3<$rmıîâ s^püGupp ah.QjD Gu® us®y)&®M>UJ!i]^ #$ a 

®iGS>&ıâdssr£ &rT&ırumrwrn&& şjb&rrdim e>-jDG®(6$)â)—G8Ss) 
u>rr@ıf&<sSL-& Qu0ib ^psB&srû Gurr€s?G(rr? t *?ıp&$&<s®L-. 
«ıl@ m&® g)/j<K^«Jiûfr(S£J Gugyıh 'jim*?* &.jj)sBdssrû 
GufT&®(($ ©-^<syr iL^aS ? ;ö)&> Qug]&â> (LpULiurrgı. <3}<sst<sü 

çrmuğt GurrsstjD ^j^uaiiû/raCSaı (zpif.fi/Lb. GeumiDira 

utr&> eupıp&m&upjjSlıiJ LO$ürf($ı&<sâtâr &&& LLrrnfilâ 
G&rrmr® <su $ &rr şy lû , g»©®**-»©^ cpGa/ tfl*<# 

®ii @ < /?5)<s&(î><9sn r 6fr 0<fcömtıfi* <@dıQ®jrrqf) iMemiûâs^ûi rglBssr 
sBsû j§)0#^<©â) GûiasargiLb. 

uıhj]Sl lT 9<B ®»> G&rrjb&tit u*ûfrği ÜI& «if.<gs<£«8>$ apifti 
GusSr, jg^iûOTÛ Qunr($£j5r5i&8sır8 <&j$ûı9LİL~GuiTğii 
ffiL-Lj» u/Tjy^sy, g©ıbuıb <^Sju çLptâımjDiLfib fiaşiLcmjb 

ujneq& fimjoO&ığUtjûrruSm» =^jfGaı @ AjiGs/röfr ^l(^LD9ssrtb 69; (§jD&~91$ 

70. &ıûurrır-&0 ! &!r-(&ffl&L£<^-G0 i uûı. 34. 

7i. <®j)SI&<2®fr& ^(5Lo«rdi«Ideal marriage 0($mmr ojiTıpdiâ) 8-b-&p&th SİS 

ıSjDÜGu @£$«»üi ^dsr«»LO ^«ararG&L-n"® 
£-</5«/ rğlg)J0& sutlu Gurrtfliâ* 

öts^-^ G&n-Gû&rrûtSiü j^r fuı/rfliâ «ottu ujb§ıe8& $>û 

«/«TsrTL/if ^^2/3«u«8r. tSln>tJi4 «tsötl/j^ 3f0<&®mri~ SUT*!* 
euesıâl&ıt Qeueır!TSfTtf ^tuıf Öa/tlSlsi/fT" (gj/Dai'*' jgjdsmuft 

urrSîüJ tspogâ&Lbujjbnfilıu @üj.taj/r«¥< ^mrssaü ot^ujsj, 

eueSI2uüJ[rrr€S>uiiLfLûfrth ^jy &8$ûLD&ehr lmtlL(Biü GusmmLû 
lurr^ıh; ^&$rreü& QusımLq.ttâ(§ ^tu&urr&tu &rr6mû ıp$ 

60fTü3&S€ljLb QuOTC3af/t«DU)tt/LÛ, c^OöT© <ÖI&U§İ 9 ö£(W>Û//flstr 

U($<5ur5i &Lfljfegı u$Î63)p ı3ıjnrujı£&rr€S)dLb umsstipöm® ıMrrtr 
uJ&&nı§n)Lh ^#â>. 2-*$ ct^pli^» «u«srüq. ı3j9l$5£ «ırıa 

^&&nrGUgı, f^0sw/fLD/rtlc5) 9(5 aı/f <s;@ /fi<$(Lpı£> &f&Lf n iSaöjd 

72. Q (S g5frö)-Qunr(y5«rr-Qti3UJLi-aö (yü^^.) 

73, <dptrâ)-QutT($&-gır fi, 190 (<^<smh.) 516 ğjA&jD Qfi0 

GujğmGjDâ) && utrdso 0mû> Gurrâ) aıpaferf- <3tiırıpmmm 

marnın ıqm*B{i£ıh .u»gı*8&r QjD*Pgtu 
Q#&P($& ®BmıpıiL$L& Q*u3#gıt sffLlSiâ 

fi_dgy«, #«Br«/&vıyd> w2s®gBg® tu 1141b g^&âmü ıS<sss8â<§ıb 
««firari 1 *" 6 @fcPit«»j5 «r<fr(jyâ <m§i Lfl6».*w«8rp. 

Gunr(56irr£5ff9â &ırüq: ^($wGm&$<sĞ Gurr^&nr^ftgrıb 

&nrm ıumsTinâ^âi *usmü GuıutrıLL-ib* ^t- QmAıs$* tu £§)«för 
j®iumwvL$[rmiM gHjöûflso. GGti<smı$-OJ ^m®ı gj&i3{g>0ğilib 9 
LHT& QU{F,(§^@ĞUIT(& g)©d^ıijı ıoA*Lİ(Jup 3,(3^^ 

um S^^mımm&m surrı^âms^ Gj&mamsâs&mımujrrâ), 
ojg^muiUJif&i^ Quor (fittir &rrpû utr^MmJîM^muMurr^T 
(Lpj$l$ğ}$ Guu&dirjDaagf $rrıb tsır^mâ) g)a)&. lğjûQufT(§ 
mrr&!Y(T& {§mj&$B\g$)m <sr^^dmGüJiT <^L~®t(§Lb Qusmı^.(^m 
Mesut lS& jûl $i(§Lium$tL§ıb atr&rSfr&(i(r$ih tsrmGoj» 
§$Q$wm? Qojjuj&â®û QuiT(§ttn-^frıxâ mrrü^Lb l£I&&]ld 

74. @^öir-öO 

76, «erârGsafl-Link 

77. Qurt<$wır&rrfjâ <«/rü£/~Economic security 6$jmw(îâB* er&rıyı 0€U(n?aâ «©Lf&r Garajı Q di ir «fer® 

(talGG8f($lLb . 78, 0^#«4§7 Opefi&ıâtr ı3w*$3 *rr$fitâ Ot-öebeSprâ) 
SQg&i§l *«flıâ*ıi aıprrstgt S-^S)* 

— @preQşıraD«-I67 5ujsb — 9 G<ai<sOTrL-^&u/r©)jEi. (tp^t8ssfGujnrıfl^t eunrıpâm® ıSJstr&sr 

Ourr &§}<sû oıtârcfasrCsUJrnî <surrtpâ<s$>® er^^dssrGturr <ıpa>p 
&<sâ&> — GurrÂ@m&f\&) — 68ıfl$g$w §jıfl$ğjith mir iopıo 

#ıJSlLQifi®fr $<W)U}®B5r 'opmiDmetp ^tfltutâfâr ersin m s® m 

uTT®m9tr t vetosu 5T(LpQj&jb®& mrrtjGm&i'Bm , ^«msu «t(^lİd 
^pa/öîD-sî (Lpçoıiı&&, j9(V5ü»«wr Qiüji)nfilâ&rT€ff m*.tt$&<3ir 

^Sîıu Q^aj@^(g5üî ji/a/jögı/L-^ Q@(rL-rrLjmm i3n)Q&tij$ğı 
«®û> g)ûu@^}üS©) ^gı a.(9.$aûa6if)6b (4 4-49) <ş$yrmçq 44 

$®?^. £o><3ssr <5$&î?y<E': 

9($afgyA@d> &($&&&&& çnbuQjı& */r£& ®~p®l smıfi&t 

«râr/o Q$rr&>mrrüıSuj gırjpurrû u^^ajrr^ ®&%m SJjSfU 
eorrtb. ^*&l/«dl- ojiti* ®<g6uıt mrrQ$rr($ (£pfu,/f)SiLftb &-& 
ara (§jj%öqtQ^jgl Qpjbt3jDÛi9âr $ısb<s3?js8rû uaJ6S)®& ^ıbuS 

gavrir&^r (zrtârngâ, Gl^ûaıû Ljerorf &$' <st^İö/lo eummı&ssrit. 

mt&ıurr^ 6 3L®jfî'$$ utrm $rT%smıâ$r* erârn)lıb t st®jd$Q$®j(!?jib 
UGmmL-û ıSjDÜLjmetioû utâsSitiJğg Q&ı£fğıııj (BiLi]$(r&i !Li®ğjmprıunr@}(flıij(§Lb ^rr^eûtt &cn>&(d& , r(tr)i8$şı -j^firrojuıL 
L-gBİb<$û *urr&eumiT$ G^iımGm 9 [ost^ıp] mrrrr$mrih 

®StİL« 90 sjff Q<spar/p (Smrr^^rrğ) Qurrmotw, Qgumi&§tt 
®m€Bııjw ^«trsçjiî/t LDf£tuqpûi $&m% m(Lg<sB$ $d&üGum 

g?.ğğ§l<fc®sr t Qu(iş$Şld3m «tös* şr-'!£"vm.®Hjnr®LJi$ıfl.jB§?l &-mrx& 
$ar it uzmmt-.ü QuıflQıurrıfsB&î. m&â&l%stT erefrugı , 97$ 

tDLÜ®/i> «^fiart9;ö3)«î <9».cf aı/Tjjpg»cfld> <&ıefr€Bp$gb Gmıl.mm 

ŞG5#&9£ MITLÛLD ^(gjlî). ®^^ @i)fT£]}L£7€Wr^ «QlJ($<RJ)U> 

^â^sanr^ £&DU)<ft£*fr a.pa/' srtâruıt; mm $t^l#$? &£$& 
tu^/f &<sîTGBıu®m9}ifl$uır $j$%ssr 9 '<£iâtQutr($ Ljemıfğ^ $?# 2- ®«»jdij; simtâ-şırjb .2- S* *-«®JTı Bât (ğj&eojD $pj$ 

Ü)©$,£®)> ı3fl&S> 9 ^sfft-o), g)(r/H/«â) <sr&0 ®£& «jy«frq«»L-. 
ujrrçrgt e$(Lga<soırjr$ LÎ/f?^jfûdu4PÛ Gunyû. @^(^© (Lp&eSlıij 

GutT&Q&G0eorrth urrSso* q<smrt0(so fBrr)]&(9jfi5l@$@l 

Qu($$$Ssssr srâru^ Qurr(§fe&rr& arru>th; sjol&nrsugl ep& 
oırrâ «ırtoLb. (§ıLı~G$trtü 'GucışGtBrruj 9 sT€arLJ-Jil«-jsr 
Öurrfiö6i/ii> s ®jî}Oq 'Gci^ıb ıS/f?ea/* mmüuiLL-gsı Qurr<so<sqıb 

Qurr(§$@rr@ sıruııh— Gam^tu &rrmıh — Qu($$jS&w srcasrû 
ULLi—ğH, s£<7$aı*âr &(nj£$turrfâıu (ğ}($«U($6fr ^(nyQj(§SiGarr([^ 

•Qu(rrâ^!ta: 9 sT«8r/ry eaıpmmüGujjbiD§i; ^resrCBsn» uzmmı^ 
Gtutrtr g>t<* <£$SsmQiiJir(Lpâm&m$ fş($$şfcöâ mcrmLb, <&&& 
«ırujLi.). ^d/a/rrs &mD& GT&gp Optâripi G$rr($ûurrm& &*.$ 
uj âı ar as it sr«ru«j)^ &jjjfileurruurr& @j&(issr G&nr'Sû&fTÜıSaJn', 

ertffrfl) j5/7jD u/r «il fr«) Qüa} anoı&Slârçrpıt. es>mâ§l8sır<sv)aj (Lp& 
«5?fij2/ib» Q£j0j5@^rar«j)iu $) gı Jjğiu3 g$j ab &>.$ *67(Lp|ö&aar' 
sreargü G^rrmm <&*.jğujj&ır®) $l€®t~*0târp§ı *g>,$§>lS5m* sresrü 

(nj$&<ssııî. ^QJifa&f}&) $p&& U(§®3(ip<3am &rr&rruj(i]jth aesretâ Q&ıflturri£><sb p€*L-Qujb& <a//5^«p. ts>r*mmL,.<sB& g§)#%r 

u®£&a>& %&dm 3!fSi$& «ftAoJf ^^ü) Qu^8toİ 
@« (§0ûurr&& &>.$ usmııb (Lpıq.âm (yuKsüaııt. jgfl$a/ıf 
GujBG^djFfih &.Gû$$ıQu@t 4i&mtrjB€0($4i@ usemıh (Lpış.ûuıf; 
S«ü #,xıuıl) Q.i ?p(2(H?($ıj g)A a>?rj®8sû 4Nj8fi& u>ewrdb qj>uf.üu 
ggû> &.«ott®. &rr^&) ld^otû) 0€s>L-(tpâ>jDtıa& g)cara>LD«Jnrd, 
Qa(§ıburre$jıb ^jâ ®rr$mıtâQm L£sm$â?&F$L-&3inrgt Gurroj 
&0P&B®.. ğğj'i'rmmıh <s$(§ fâ®> Qusm,<swsBûr GujbG&Gcrfr ^«) 

tSHmLp&ğfiieujB^t $ yınmnh Q & tü & »y ıh slsîot©. g}&«//r,gy 
/gL~«<^££ %rr&jb3>®)ût3& Gu^lufr^ııb sL6Îrarûq$öflTn##UiJLi 
pss>L-.Qu£)}Lb. usûit ^fiıu Lûsm $ğiiQ %(r€mL~ ıSmetsfGpr 
GunüiLjğ}! q«w/f#£> $*<jpıi>. §><$ $«ı>/tiı_<fc ÛLDiûıı/gy 
L/€3w/f#ffl 0j,$®ştfüı $ m ip m r w. fflso âPLûiüii) QtJffl«r«w9s8r 
&>rriü& <§j$ümu <£$$$& Qujb3(t$ıt &ıh tamsa dy&aarajSar 
$rr®fâ&t(!$m sresrâ a&ğj $>&& U(g>ûi<ı/)«r«r Q€üQq$(§ 
o/|P#@ .c£flnrd> Gu* 5 (tpdssr ğ@rr& &lGto&uJj8l$$ ^ûQu<sm 
G&trır&Geurr *&i&ûgO0 ($<£&$ (Lp$dSKttunrıt çyioomtrmG&irr £j«8r 
&<3$$%s&â &m.QujpQ(n?rT&çş ^jgldiûunâr; Qu &$&($& 

âa> Qu«waras<5fr /g/rösartfe £j5Î<^@ ^gıb &($£&>& Qmı<siflu3L~rr 
Loâ) &frijo&&irriLiS&Q)rrGö ^«ör^RpuasgjLb &, p matruş g$j ıh &.l~&> 
eurrufû mujB^ıuth i3uj.&&8istt QarreSl($ûuıf <$£? ««assrj— 

uSt-i @jğ (a&LLutf; GajjfitumLurrmhar <$jâ>eûğ>l £-©<£6S>« BU B^ & P Q @J® 

Opıuo&mıft, sim «d*«- -yû Qutâr*& && O^Tjflfcu/t op&th 

$L.<smmw®s>ajö y&ıûu($i£gıaııt . Qj&G(g($& ®-®m^'om!ü 

urir. wâ&Qpüi «s/û/jtö/lİ) ıB &&$*&> masşçpj&mmıBs® -ld, 

<£T<ârrr;j ^§}Qjff ^msSıu0)!r(f. U($mû Qusm&<sfr ^^& 

tjD«) SL.pâım!TLBSö SL.m fBi&Gh&rrssa® u(Şi£$ u($âm&turnüSı 
BL~â@& $dsûmvûQLm<ĞrjoQ& ®fifi&oiürr@ıb. «rrıoO/prrOaj 

L-frdî si%za&§l& a$o'eı2aff&*&rı- UGsRGuıfod /g'ifStaBgkfc. 

«®^|? WQfliirtİ£fOüJ QiBjb9*n5l-ti®MT&l 0€Qi—QujfrjD &.<som 
&j^pâ&th jşrr&r*$iL-is&eb Lfoûsuıfsmrrısû 3fl)ût9$ğjiı*ı urri-ü 
dugyıh ^Ssûmoj ^mL^msoiTiûp^, fâjDfb$ Lj<msum «urrifiâ 

$&> u65)L-(jrjj3&&u. ^mfb^fD iAfTjjbnSI'ifih g$(§ Q$0$<sö 
^mm^^ıh $TLpj$$®jji)m3) £-turir$$®» suıurra Lorr.j)jğfqtb 

oOTr».u.^ şıBıpû L§<sû6U!fmm G&ujgmtî. ^i^dmGuu {ğjGOâ 
&<smr jşrreûrrıf 'iso-L-a' migm® 9 *sra?g$ &sıprm@€tf(t. ^^dssrâ 4. Hııdson. W. H: An Introductiön to tfce Ştu4y 
pf Literatüre, page 92, ajLfiiiHgi&iğlLb a.fflftj©. ğjib&v, 

uırı_& ffirrörjD ıj60<?65r$l sutpassû» 5 

«u^^g Qfiir®£s* 9l&ş*. ^o°a&ır*ı& Qa=6İ>a/.ş 

uC-i-rrrr amı&, &&&$* Qanr©LiOunr©ı£!«ir^) *©" 
0u(r®ij9^^ Goole»* ıB®$vtrğ> Li<mâ&&rrıf erarafLbi 

te »SttJ«) *ijfiâ*ıraıg. e-eo*$#nıt s&sMfia®® @#£l 
o/® s,eo. oırı-.* *râ^) q«»a«r^ «ic*a«Mr«*. gâıBe* 
««.«urrOfA uırı_* ***iö «*>**©&" <p£«ırü Qu©0 

S*®/* Q*tf«ır4®ii>. &>&$ ***<*"»<&"> S*-*""* 

..Raııfl* «*«»« »«*•*: *ıty><fl* £®u«Rr 
« ff| »rftad q«Q-#J> «tf*-«# «^ Û^arro H2& {gâ&JD Opjâl 

Gu&&& &tBîp uyg-Lj. ı9çru>&» dtirr&rru&ijğlajLû, ^âı^ıh^ 
«r«rp LD<s$>tD*uJrnf G&ff&gl L£>mp<& stlL© ^ammtutrmû 
lurrsm® ıSrrLDLAâ&ıfltULb &tr<!b@rrırt(§û u<&r<srfl(T$sisr($> osıugıû 

@«ffU>Lj#ıl@Lo Qutrfbte>ektsıwüfcşı &aijbj&& fl?3)ö$&> usum 

Qune5l$§l &ırrıp<s8!jrr& 9 zrast fifteunnf&gjiü QusmSmr<s 
Q&cr®üuğ), O&ûemh erssruğji* Ggü&tgB Q&ıü& ^fâıfluı 
€5}/<&fö QGüGn68$ j? <ıp<stf çsrfî &<sfr6sfî$sııiJ& «rr etrafla ss> zıurr&& 
Qarr(j)üu&t . *rr^^(5«iidb çrmugı t ^<7$a/@/Lb &®jb$glııiib 
6T$/füuıLı- S)i-iJB**«.£fü ıSıBeiği. ^ı&rrû €rtitu& w 

guOT&ır &6sai£$jb.<3)töteGütâr, eB&G&jbjûl^ı&r ^sudsfr 

<su6âsmt& Q0ih$<rjh<&û GusssBsmâ Q*(r®ûugı. Olrrrrâ 
^ mıh çr&uğji,- &târ(®ş}âi> &B(^ıbuûULLL^ Qu<sm8sm jy<a/sfr 

Q*«)«a/$r. tf»u<yrT4Pili sr^u^f, çtp^^nr«cr ^oSiîfr^OT' 
a&(ş$essr(î) &<s&&&rr& ^&lGturrmrT& ds*.®a/^. g)dıQaııl© 

Gî^cûsutû, tunGıpfrif aâiLu-ii), ^(^shQufT(§€a aS&ar 0Sso 9 
{ğjrrrr&&@&» GuvujglSsû erm w\pm<®<stfft ^mpıu^tî &etrsBm 

@ıi> t s3>u*rr<5FLb <&)&&aıîâ@)Lb t &rr0gâ'€uûı er&GOrrıîâçffLb 
ss-ifltuGsrturr&â m.pûQufirpjeirıstrği: «îîre^^aiîls— «etraf; ®ji>ıg|6miJD; (SiLjbfcnSliu zrtâffmmm 

ifj^ıb g*fi$ı85wıvS&*jnrjbu®ûı Grmgyıh jğj®rü>y,rrmr(§üi 
(&&fâ^(î& Sesti uj K! *, ıh ök^Q//f„ «j5^S(§€U @osrr(r©tb &&€tfiıu. 
Qf s Lb @Lbqp&T er$fitüuLLQâ <s<ot® ğj&tıujtştTjbGurGOfi &8so 

(Lpâtm G*ytng)l6tou>&SsniLJLb fi *m$&<so G&/<aar(piî), ajr££@a/ 
ojLpâfâ®) Qu>tLia/gy gov/f^fi öp^^sftâsp 'Cerrar jpaıgı. 

ıufflQ>6iı <9âiç.€iirr^j^, iSsfcösr/i Sğjtr>j5& mrr^nıu^m gdütp 
sÛ&\xm& GTtârGvjjıb g)(7şsw/f turrQi£!Tâ ^tlc-toTâDiu «rrjg^^a/ 

(Lp€®JBuBfD QuFT(^^^UJQJffS&T ^TQSf0 -$1£<S3> G $ffÂ& .SSELptTİÎ 

00 gp iLuSit '■■&JDJB0- €ûfX(Sûrr00 p js& &esıa(B& &&$ûunrujrr&, 
û/t-a/rf U)S53TLD/r®tfj mn-$m($w &$jh<g)& SL&t<srr ® uSır $<fcü mmfb$mQm p mm<3<m ^rr)i$Q@rrmsû q<ss)m(njiM ^.mmû 
qsmnrâ^Qi!Jnâ<s^ft)QuJ &m®Bâ@}ifl®J fâjDÛıMuj@)L$rr& o9/ft<â 

gL.mm <imıfigmwıı3dssr {jj£J68&£r &Sm&{j§®Li@{T(§th. JDjöj/lL 

@<s sjbıS&fN ^6S)ldîO0/ü) Quff)iLb, ı FT-mmO)® &jj)L$m0® 
a sn Göm miLiurr^ 99 ^ zımgi &h.jfîlın^e(rm<$ii ®$(rÂt&$$âi&ğji* 

aSeböürr «Liu/f ld m devamı it ^leuttasiT fğjfâsistiİmL-SıijUjûı, 

iSİJDUÖU @I^«DIİ> ^6OTT6»LD UJ İT 6OTT C» t- 8J ((jjl) 

«resı/D Q&rrwmrrûi3ıiJ jşırıbuneSI®) 3h>rQûQujhg}JGİiGîr ujBğn 

ffTOTL ss>^ «toâ^Gaifiir, g^£# u^a/ıiı s_©>ssjij) (Lp^oBaj 
ufbğjitb & fifrar 9@<a/^iLû <Q(nj&$iLfLh $thmiL& Qmrr@uurr(^ıh 

&aGui Gi$riüuıL(Bâi &h.®ıh &*.lLl~Gld amoJir^m, ■ ,£|]lû 
Of&ifiiâeo £m&Q&pfi) <slH ifii.<fâ3 Jb&dsm mm p gb $!TmrT&®Gü 

6, Q #n &~G urr($®î-&6a®j~- gtf ji) J ($<#,) 
7» Q&n&»QunQ$&~Qwıûû^ntf[fi) *ö. ^©^. S)*f«¥*fc *£$$©/, q<sus$, amı.^ o-mr/tay, jj/fl^f 

gt<sSt^3I g>$js? ®t6®&ıu?r& ^i&üuûijljim, ^eüjbgpâr £ö®§q/st^l/jp, 
âs<syrof (Lpp^flS Lûmrfc^G&rrmtL-. surumu, wssfâ(§mp $gif& 

L]<SÖG®-l&€Br(BGüg}lUlT($l, jtj$&û l/®)öS $tİ£füzS^ «^oojr 
sarı— <a) «T©rö/ıîî, â£tr!_â LÛâ&ğg *jtfrf* sr«ara/tİ3 eujfiiss&ü 

<&$mLiP$<Mfâi$ 2>~mr(r$& atararrf^ai •*. «ranta/ cf£@üh ıS/fl^f 

a(T€S8rûQutbjD uıpâamismcr^luj a. «üs ojLfi&SSssFGuj Qurr(§ 
mar&â Oaırcâar© utp'^fitSğû ıjmsiifî&m {jğ<®®§&ıuw Q&£ı 
&<s$i[î. g|4»Ösw s-öüds ®iıp&Qidm &!£&&& Li&ûj&ğ? tjsos^ıf 
L//r®Lû Q«sF(ütt/«îr 6ULp«ö£Dnr@iLb. gJ/s/ffiiöTLb ^1^10 £§)©)<& Sİ iiıaâ 

mırmiüGugjiLb gı£y)ifl& LûmitoicrLp&mâsmuj â)^^>p«U uJflffl? *5Ö lD$<â),/2) ®P/S 

(J«rd&\ ğ)su0mp 9,7^0/ eâtöaınra £>ı$J5gtQarr<arcır 
Ö€u<swr(pLDnr(S3}<î») «*Qg5H'6b«irLiL9ıtJib aırıl®ıb «uiTipasfim®" 5 ^" 
gt&JB üyrdüfaffû uış^^§i Si0$§lQ*rr<sriGürTUJrrm . 

$(7$S6unâıa&L.j5£ir6İr. 8. &ûli Q/rtlif lurrif , p; a^ırcbaırûıflujıis «ırıl®ıb 45 Qu(§ibufTGpiLb /5^j)l-Qujd4î/ «"($& $®iû€SBiiBi&far <y)s8r 

«jL/«D«s5ttSâ) ^{-««cü/tlû, L06mmxtâr d? il ı—mfİL~ıfil(§j5ğ$l 
uıüıULû a//r/5/@^f «|2/ii)t Quöâr «stftİL-nrrr Quçfoggşff&@â : S it 

ö&sfrrt)^ ©o> Gü<§ûurrıfİ6S>L- ı9jD(§jflLn3Lİi- &£&£& a/cr 

gjojppûutlc- tfiLc^rr^ıi) @jğlûı3L-&&â(S p&es>m 
Qiürr&rpû gloûü^a;^ G&tfluıeB&Zso. g)«S@>«> «aJDr^ 
a^asrijGutLj» '#ı<sfaUGâûy$ Q&Mes>&'üJiTm usrrj&uj&msı! 
Sieiı su sn ©/ ^5 fr ^fr. 

«®û) JH^SLLcrsû uııâ*$ Q&m-.mı8ltqj!esr€irrr ^eutf^&i 

QP&G6StjöjD&&rrg}iıh uâstâ mrrıpâasis; iLnrjû &*(§&&&& 
Qu(3ibun-^jth uıq.£pQiit*<&û sıgysu® u/r/t£®sfr(3(7??<7$ıi> 5Sİ {jğj&GOfD QfB0 

*8&LDrrm ®(j}wu ^ımtı>ûq çjjbuıL(3<3ı<srr§ı o®) arr? asrisi 
seffrreö &<smm^]Lh LL8s*re£tqû) t i£>â*&Lû QujhG(^(B^ 9 &*& 

wrrLpQ<s»esiBVş.uJ gjOrfiıu&otLiuırmiL^ıb <s*mtijüqa<ş$ih 

er&jD $%®tHLb Sso @©ıburâ«dîâ) <&&u£l® o/(§&&jd&. 
@©Lbuıb <$(3 &gA 0dmuâmQufrm g)(ü(âS <sü§>&§i mtrj® 

&<sm®J*® g/fii-ıi. (&®wuıb fj»rf?ı_û), QujbQ(fj?ıt g>/f?t-£î>, 
ı3®%m*&r $ıflt-iJb-8T«8r0J £i3nrfl5) «iiripOftU&rifriu 0%mmujü4th 
g$l<BrmfDU &&&&$$> &nrmFwrrıh. §)wmımıh @®iBoü 
QuiT0ûqıh ^6Dü)üqLû <şj>gr<srr®j iLtTj8€ü($&&]0&i; ^tâ^jLh 

tim a-pa/ Qufi($([f?!r ı3&8ar*aB& Q&rr$& st-pey Q/50®£) 
of@£târ;Ddf. ^im^tâ $&$&& «6WQJ@/ıb mfaseBuım 
#& Qup®(g(t*8sneBL-® Ööijf fi/7/f*««8â ®Jtry)G<su<swıq„ 

$K$\û(m§0m »AiMaar: pistim pır adla *Qpa£j9â> 

iSpasrrao/ib* urr^jpsB^ lösar^to^©/ Qujdqiû> 9 Ln&®tl 
Q<3=â)<ajıÎJ ^ssîtDiuo/^ €y£fla/|jSaifr«€si©ıJs MijL$&fy$LJ uemLf 

&mauj (Lpâfâiü Q&m£d&dssî$ §Şt($w<m . EL.pmı~(§q}ıÂLi 
^aüûÛ4-/§6B)/D8ûi jöjö Qi($SlG&a)ğS. L/«Qfiüâ«üiTth Q«y©fl 
üSi-/Eiaîd3®) Qa»(55T^ıı ^©»ıp^jg ^^}ğ>§$& ^(§Lbqıb ^l- 

^j©Dü)^î®D«Liû Qug^8m , jD<ssr(f. &&&&& ldlLiç. jjj/û) ^ejyaio) 
ui7/f«â@ı2ı @®tbu$|5?©3 *jd&<s$ § ı &€0â8tp£$vb[r& ®(&$ğl 
gSlL® &ı$]Guâ>&cfcfî$ $/qlqul-ü unrf$§t (Sk](^8m(njeff ; $(§ 

<K653ra.@/tİl LûSsSIsSiLflh $G$J5t$ GMTOgLÛ &®ÛU$ğği&i>@fîm m&l$®]mL-uj (ğj^sıurtpâm® 5$3 

mâffiilSu şsbso d!n> . 9 
m^jn oi6İ(gs*jLJ Q.j(§0$m*BtL$m ıSjDT&'bduTjb tj/lo ff £û^ «lü 

«aB^r &.L~<a) 9 ı^<sfrarûJ<OT/f<#g5sLİ@ çrpjDğjl srskg^ &.©fr@$ıu 

yık ^ip^sm^uS^' &.®t$frâ&mâ'&£i mmıfâSâ&üi <3i$fât 

OT^r/pi ^6^5* ft.b7Ttû(î5^jfa/ ^(üfiörr^ılj'î" «d0qfr)l$>§Sl qjç$ 
Sistir pssnf: GtmQ>®ı» LûrrsaflL-, j§)«bt GüicIrunrLİîfâs ^JltOLfGtû 

£fl2aır«Dfil'ıS6wrA<g| | B©d>iû65ar (tp^So/*©^ cgyş-«<ssif dj3?/flj 

£û€»r (2<$ıî0g$<s®us®'sfr $®ifi0ğ®&fr^ qj0&g®2 ^«^@/^ f 
@®ibu£B a6B>jEcaf/D68d&Dj mmmm^ #tİL-.tb, &%pmâ 
m&ıq& &m$*uttu}$> a l!©lj li®,^!? ®3$@G&i ®^0 <®f^ 9 @JD& — 51. n/ti). QuiûOey/ftfil®Lb @Lp^sw^«LİO£2) g)«Di_OttJa/ıh «3f« 

g)^rjp ^Bfrö58röQtj^tJb #&au>tr& Qptnurr<stösiGfil<sto 
n<^etâsmmmıuâQmrr<m® @«&*0 £-fiü®®> O/gfnü ^« 

Sl$*uM®£ Q$tr<sfrjfiü9($Liu&n'6İ) &IJ5& <M&$&8srT ■&$* 
Lûtrm LDâ&srr uüJ&u®£f§âQ&rr<sm(& ^@®^/dgw/? <oî&gi 
şjdfr «®j5<3af*®^. ^©/sisstGid, jıŞmurtea mem(Lpj5İQj 

Q#ırârgpeifijb@& mrrprmrib* mâsm Qurr($$&nr0 jŞ© 

m&rrû uaj&u®&gi&4rpe*it eT<sfruG&ıuiT<®üb. ^«Oaı» 

JS_6W6»£DttS«) ^OiİLllİ g«5><!&0Jf QLJfr<S<06İ)&Ö; <#j» l/|3iu 

Sı&rjDğl ertâr&l Q & rr eften ir uJtT&. 

(iporfiwruınlif rb@* «mrsrorffiisOTr ; G$($us6ssf at-peBcd 
Q/5/f?®(2> mnrprmif5i&8s!T ÇLpfârgp Gu^ıb LSıfl&i^&Trraû L9ıflâ 
*«ı>/nî>, (ip^60irûJ§i; ««jsbtsmO^» uKfearfflÖCpttJ/r» <«^&fiö$? 
g}^a/0(2u)/T ft-«5r«r*sfe Scnr/f#aa9â (Lp§lcrrr& jglSâöuSâ» ®(5* 
*«ü/rtb; ^«)«)^ /5£T^ Gpırtüujbjûlıu ^®tfs>*i>tt/ö»*--aJ«w/î 
3imfTs&lLb gfi($â&eOrrLb. g)£<g)d jg)<5âi/fl<sWL-(3tLJtt/ıi> $@ûj9 

g^onri-ıraijii* @® @ j£!üi3l1l- ^ıbu^söifl-sSr â-pa/ vfiturra 
&ietoLDüJrrğpLb ğğq$âmGû(TÜ} t ^sutfs^^L^tu iLQnûurr&rmtJ& 

#<*<$ «#«ra/ Oa/aruflP®*«B©A*«ırıb; cgy&öüj» S&)<25«w/fl«»ı- 
Gıwqth auır&Lûiroa' &\<sfreq mrr^^jiû ^fârLjLb j§)«)«>frjg)(7$<3; 
dscorrd). ^>/ai/t^(g5îî>L-.fu itftâ) aı/T/jP^croa ğglçşöfjğluS&GOrr 
p®â**trib; ^®®gl (§y>$™p ®*«nr $&o<yıb «>«»<* m&İ!£Gf€s>L±üj $jâ>oırry?&mm 533 

QujbG(n?rr #3Sî«f® Qurr&jo t-ljDç8m?&<srrrrâ> GTLpcorrtl; 
@}â3h.jj$ajeu&£$eir turr&nraiği çp& B ««rorö/dr-LO^^fl 
ttJ/fl*»L-(3flJ Ğiiffrrç^Lb js&gjny&Sssrâ <§?jsö£gıd3L~.& sb.©ü>. 
<#(şrEf<£<& ^^^su $($Lûmr (ipfrOTLjfr(pı5öfidr Q/>sü/5>a^ 
0Lbujg)a<3yflsfr ^(^«»iû.Bfiîr, Qurr®jbffirrjb Jgbçujısasrûî, ^su/f 
sert <a//T(tpd> @i£/S&ü ^g}ai ^pdfr,p u@$tfSsi> ^f_ıö@ 
Bâtpest. Gootbu/rjj/Lb (^j<a^LJ/r(5)<Brf& «r^aijgj&^/fluj 
anrp6mmi$& ğli®J î)(t)l& üJir&rreıigı 9(7$#&DüıS|pd* «3/l-.# 
«(3öwnp # ^«jojjsj *m®ıjhmjD$ &<sâltutrmû L9tfi£&jSuıQ<s>m 
Jg)<u«ürrjtf, srOöareafid), <s$târj8& u&G&jtpı &b,f$&<srt uil® 
Qu>g!£imjr)ar> @l&4kgı*tgj>ıb ^sfrOTpsÖıl® ş^jfl^srLjr 
L3ıfl&&jâluJ (ipu^üjrra^fr^ı t3m<tâûı3d$w$§ı Siu.âSâfpffst. 

srrrrGmfEJ&efr tutrojil @<5£)<a5 (tpfârmfr Qj»n"â>amjı3nJtf 
&rr ılıcalar u^^&jcdsû Quır(§£$mıa<5ifiQi> ep&Gçtf uöü 

unftûu®jnr&ıL@û qçoçs)(§ıb, ^fgıımosr ıh «-.«rarftjfejj urrttm $36 g)*«»jD 

46 iMfi&F*, 0c£«Daâ <3®rr<somi®$rr> &$&%&, G&ilksö 
^«Jgoj» $(®Lûmr qp$S$@& ı& * opâ&tutDirarmaı «r^r 

0ib &jbuQw$â>fa ctöSt^i g^Jlütf lLl-jjt ^m&t®f§ p jssr<sB(§m 

GSimâ ^kğ^a&fTs GmtrtifârL- mâm^ıb 9 ZL.esr <3#nrnS&sr 

a/<OTi„.«üT5 Quirâ%9>m<fâiT& Qsrrmr(Bi^rr(§Lb GTfj}&G&&mrT6st 

II.. *ırâq-Character 

I*. ıf ûu®r y-Temperament 

İS, u>«r$&-Disposition 

14. ppihL} G {$ rr hj 'm ı^-aj-Neurotic 

19. ft.«r8f»rıû~Psychopathy Gfflj/r^afluju) OaiiMTL-ÛLi(î}ûb. ğ&'fii&im a^/DÜâ* -m$^mm 
Gujırtî Grımmımıb Ou/t^^ut® ^*»ı~<gâ> ÇJUlu §$!'%? 

s®l-.oj jBjjıtiL) Qf$rrûj /5i—^®d^s5)ü^ ^(§iB$m $uj®Sg$th 

L*d> giQ5 @/p? iJsotâ-® şr/& JLİL-rrs^iB ^aıot ^rrciLf aîıl 
iç.jfi@ 0£$.ti9(5)aırT , â'; ^f5/iH®rQ£0 ^dfrgysBL-ffj ®B(§üiJ®ı 
mtL^â S/pj @<o®l~ çr jduu.ul.it ey ıh ^u^mııf Qm 

mSsît^ ^tLi^â &jflûu$â)&?rmGm @i£$5»«9£® tutum* 
BâBL~ûurrft. gHı$$m&m jgtbujga^dr ttirj£dtö ıS[r&Bdmr 

®jım&ü5l& 0dsûîutrm ^&mm ^Gsı.Lûûqu.Gşsr(Siu .j$(§m$m& 


538 Çğl<foeoj9 Qjfi0 

@ıb 9 J)(Osî)L/L-.(lr65) &ı<$ö<sû0 sj(oS)^iLjıh Qarrır$&9i opu^'urg 

®jujgû }i„G(6$) ZL.'znmr ğ^® Quott ğ) $us$mgifğıb(9)ü ı3jn r ğ 

<şrjBir)®jrrn)i şp-r$ Q'J«ot&jst iDrrjb$ sBc-gûtlû er<sfr rr$ erglltî 
urrıîâtjajLh mmrsugyLb ^fİjisisstGiû &<£fr®s)]6is) „ cu eBq^ûu^ 

<ffGfamr0$ij)Gmjhfl)<surrn)j @fâr msmsudssr lûfrjbjfil 6#£~.a>/rı2> 
ffr^tfj/ m(if;ğjw u)%sr$BtLiLh lS s ^^mtûrrosr çrLûrjbjD&*s>&Gtu 

(Lpâfâ umrrssrgı ^âtstrâ^eırfSffi Qp$ftâ>@i zresruği. vıflurrev 
^imoj şrjbu^üb eu<sfrrirâ$i r $uj <y>£W*ficuırgıİ>. fL.L-<sûjgl%D 

ı3/D<ss>crQıu 0rnfjfr§t&m§} ^âHsımGıo, 9^ ©t£>#s3># 
arrırmr anrıfloj (LpevpıâĞ» 8l$$âm (Lpu^ıurr^ jS^ou3ğn^rsrr§ıs 

®L/u/Til©L-@/âî s-öîföyr^Sofr^ffli; *ıL®tfLjrr(5)i_.«gî7Lİ) aB&sr tu Gll&GumbSmm BB9 uSjg/db, ^fijapsiDL-îU Q& 11 & &&$$$] ıh lt (§Lp$6®& 0%dıâ 
(tpjg)(t$ffl«<Bfr<ajr s}j$(g)f)fil&tâ ajrremsu? ğj<su0€sıp fi &l0jbgS 

&-&($& &3f?etrûQuâ)jDatıf&*tt ir&gıû> t Qsusjfâsû^ufipwıt 

Q(75>0 e8&u>trs>Q]ih srmaüâ'Gi sır &ç$Gi&Q(nfi3>. p^ni ^su^^O' 
«iot/7 ^Lb«»tû 0!Tü> uif üuif «Lirr* jıssr® L//f?^â» Q*rr&&îM 1 6; SL&Gprrâ©— Insight 
17. QpmQprrâ ® -ForesighU LÛ 84® ğj^ m $ ®&0 

^û>ıp<o3>ı^£o Q&tıs<&&<s$sfa ry)i$.®/3?&7 (Lp^s00rm(S^ı ^9ft 

0Lh(tpmıuıu ftj|i?3«raSjaf'İ» G*fîu«$j>j£İ> j5d>3p«»i-.ıu «fl.^ü 
mkmdsfr j&âföpıBâ* p*r& ^gtfiDJ9£LiJ9*SD; fifl^tfu/â 

ljgo^ «flTLia^ ,*<gâj^, jfl&*«¥* T Si&^^sr 21J ^Sajsıijö 

&rrft$£&m w<s$l$®$t~th un-^&(TÛq (ğj^&o; ,3fa/gjp/<sB>L-iu 
$jD&r&&flft ^>$oiiG5)]&Q® fBiJbLSâmss {§mp<3ı$rrmGq<3İî<srt§ı. 

vqâtm^; sm^ ^&p^jb r 3^ urrgımtrûı9jb@ıb ı3jDmıjQüi 

ot/t^t; jpdt ^t-^CT)^gA@^^»rC868r Qu/rpı3hJnr«fl<ıiJTS^eyâr. 
^I®jût U£fisGBe^xdsn<SıurT «u<T6sr£Q« irticai—* Sar ^ot>iüli 
um&GuJtr jpâ>©>j£ £j>£U^sld ^^üû uır«9'f!&*8>!r(3ıurr (2u>$ 

18. 4«o^ a-6wr7f#a— Sensation.. 

19. £/&&& «ir ilâ— Perception. 
«o. «®^^r— Concept. 

$l. $&*«/— 'Memory. 

00. S^^&«r— Thinking. 

0^3 #ctf/irgj— Develop. <5&jr)û uSlfifağs Q&rrtâraiğtfLB Qp§jir&&lu3& mpG(n?tt <$$$ 

G&mmı&dsnmb $<5®flGskSj0j£faiQ&iiTm6frQQd $&($ Quır(§Ssfi 

^(SstiSot 1 uısmGu (oaiffy Guırâ&8ssrajo>L-iuği m ^ojsf 
<tfGm®m&ımSsiiiLiw 9 fi.OT/îcyaSfcniLjLb, £L.mL~.$mmû Qunr(^&î 

LûĞÜLpeyL-târ g;©*«sB <3ö/ot®ld ct^tu^l-OT" £«t w <&î<5srL]â@rf! 

mıu& &($& j&)0u:OT gLjx}eBıf(§ ı£&®jih Çjfr&jöuMLDiurrşği. 
<$(§ <®W$ m & w$<tâ$s®ıâm &ulûu6quuSI& Q*ıujbu&&& 
u^L_uSâ>-|g)ttJ&4t«* «$fif ûumL-u3Qi-p6QL-Qugı8i&j!jCsr m 

&wm 8$$ÛLjgSi&8B0; gjj&rfl&fitfaı a/OJ^i ö/ji^aıjfldr Q*ıuâ 

G&rblD® jn "& && ®&ıii&&.dsn Lûrrpjff&Qen&i6unfr. (tpjjğlıt&Sl 
tL/tb«ıl@ÛLJiT©Lb &ıımûQiupıl; $8sQmu)&&$ &<$&& Bit -{ği&edfl> OfBjâ 

ojfrgy *$ı<stiâ- &ıh Q&tu<ktû Qutr($$&ûurrıİL-.esîu-iL]thuıq. 

çrjBg}lâQ#;rr®îaırrri'; Qumrpüss>ua/û> ^^srnr0m^ıqûb 

^ûuı$, £$&§i<*®\pjbğ$ ^BsûsmiDuSdssrâ 1 ^u>nr&S0^A 
Q&iT®t®Jtrfî* 

©9jj2/tÎ5 £Ş6§G5î£JOÜ$6$Lb UHT p L/@LÛ . j§)jî# S_6i)S)«) ^IT<Sm(B 

Guıîa&r ö^Gfr iürrjjiifiu>nra ®}ctfjüu®&)%si>. ^.ı^&)jS^5du3e^th, 
9($oi($â(a«ir($aJff ®w@ıu®ı®]it. ^ iBjnûutrotfib gu&tiîûli 

QujbQ($ıBı-dB($fc& rşrrıh Qu@ıw a.ı^pu A Lfs^fh 9 
®jtsrr(§r5i8>fTĞû (aj > \£0%3Oi&$& opsoıb pnrıh Glugyıh <r«.p<gs(gş h 

«fressrûGİLipLjb Qû/^|U/T®âs sîr «ptrs/ro/ /51i) Quji)($(n?[fîı-. 
ı&3$§! ^*»*~#0 &-L~jb4*'rni&GiD& &rrrr<s8Bnûrr&eifLb 9 

LDrrpâ£fh.(j}iLQrr &€6lm, /5d>(y>€B>L-.*u ii>«arL/urröSröroa)S(g5Lb #<— ,$ 
<s3)^5«sl Cp<sî/r«ü/â<a;(S3|5Lb iû/r gaSldır rom . sî®Jb§i&&TnLt—rr& ^âr 
ı~j& 41 > &!J®I İ Â 0*®p$& @00SsöuSâ> sumıfâsûQujDjo §)(/$ 

&rrÛLi £-mrıî®]û> <sueaâ'â^s^jDSSF; QunrgıûujDjD <&ı&soğji tunssT &tm<sq (Lp!Jğlââ@uus$>L„$$ tn<sçf}@ıta&rr^ &rrçssn-.eb 
^ıflgl Grsfrujgj Q&&f}€urr£}GsrjDgGû<sosunr? $ıhQfi&* ueoıf 

@yzp™&<s®ıuûQurr62i®fGmtTtb; gjfi&mroıu çurrıfieBei) pırın 

u/rj/<snrûtS6W65)LD 4©^^^^ aS&rro/sösyr ®^/&^<s 

ğlSsm6BaJifİL~(LpıÂ SeosPLomû} &trmıûQurr)iLn (ip$$ââ&\DmL~ 
turr@ çâdssr&Gfr erjjğlrî 4B<fcsr&&f}fâr *9}jj$l(§$&83iTiLiû> aurpremâı 

Qurrtpiâ<g)t utsmLfüb çrjhjgi&Oimrr ohtştfrıh umrı^û^ o/ar^Lİ). 
J|)^<3«w <xpg)/t<#9 ®ujbjD$fb(gj ®q5®ı®s)ai$ a>rr&r((r?(§Lb? i 

&tLpm çşOgm&frgpıb €T^fîmn-&> Lûâ&ofim (Lp§$rtâ& ^jestub 
Shtssrpğjl <oî&um$ g£6ÛQa//r(7$ ^LOLi$3<gi<g5Lh fiL-arar/f^o) 

U6iferuırıL(jjü Gluır^^ûunr® ; ^nr^fTfjressruyfrM 6£<vş 
$Lbulğ&®Bi—Lb /p/rıh Gtû(Sco 3h.j^lüJ&.6t<srTâSlmıf^S @p$/f«#S 

6T(LgSl<ssrjD<s8r , gğj&$6S>muL! (LpFtârLmGİ&fflujrTOjM <zp^r«sBif #$ 
u&$6$]<s(r6rr Gumr (&rT£rr!rmtu*rTX g>.JB&rr<&Jğ>t «u@uq §44 (ğjâmjD Qş0 

utluûGujhji) 9(3 Ö" 5 ^ udfsâuâ^^^ G@iîq]&li^û 

Gşâu<$orrû). Çjftğ ^(^mmsıâimmt ujitojim Q*âaf,££târ 

^iş.ûumuu3g^ıh <snSm$ ld&sgt mrrmA mmm s^pof 

g)£j9©u>«OTrâ/*d}A ^ Q^JB$uj(r<®gi!ih s>-gâr©; Ssö 
(tp^eSI®* <$0üi3C.L~ ^l-®ii? ^fjyaiâî utrââ@ıh ^ı^mm<sâ 

®U^î-.n-ûi^ırffiffi ç§0ûl3lLl- Gum? effılı^g^ıh QaiedlaS 
S0LD S<sü uif^^aııts(^L«OT &rrrrcîmintr®û uyş^™®®^® 
«bot© ^oj(®Ş65)i-tû «grar®/^ e${şs$}S <j»/su<s)frj? ULp&&fâı&®fl&r 
ı£^ mwûu(g®iği$<m(!). ^ısımm ıh ğl^r esi ptu eurr Sitesi si a3â) 
u&Ggü&I &rrrr<sMi&}&<s$<sw ^ıs^ûumutâ^) (Lptjsmunr®^<sîf 
jtmLJiffi &&ufği&3arTâ &rr<sm<sorrtb. <^<b$mmw (tprx&murr® 

««.©i*. âÖ@<s%JİiP Goî&a&jputlu. &?ıp® u*faurrıl®3 
<&$ıpj$<k) <3suS)lur7®&Sar& Gmrremu. ^j(§^(^ıh ^^LD^mm 

gj)/5f@<£ «6öaraj@/üb m8ssr^BiL]ih €$($€ti€®rrQaJ(T(§m(T $m<§ 

eurr&ı $u0§iQB(T<sfrmâ} Ga/eâ*®!* 6T<s^g)i mjBLig)i$g5rr' 

uıs^ÜL-Jpdsû Qvti€$ JD m$f$&<fcr,tL\mu-uj<ei ıfe^ıh lûsotjIjs 

ü0ss «eg^^a? «ffilGtetfr ^f?'6üıyü)j G:a/'6İiGa/^ı &lüuj£ 
6&$â €ctâ0$®iâa(@[f)LL iA6wı$ğ$ Gsır^m® &ijDÛurr& 

fP$@®jrrğ.Si€z<5Ff§Ss!''» <sp$$mekiri r S&&tir 9 fp£& uemurr®, 
$$>£> €llillc 9 $p$$ sbfFğâmaü Gurr&<§ (Lp^eSltum lUHGqih Qu^Lh şrpun® «£/6fap. ^^lûcsstlû gt^lijİJ» <or&&m(J><sa 

@®Û3li^«d^ si®»u)üu&ji){§Lb GlffiUjtuüGugpıh pıt sjrjBtî/r® 
<5T&ugg)& 0Sssrtâeö ®j($£ğitomiLjtr8>> eresrOaı $(§ 
$&u§b&Gftt $gû<8û ^fiâyun*«6ffnr«6y£b s (5<â)6ü o/rjgfjD&/ü u/sr 
&tr&fi&<srnrmeqth, pâ>a> Qu jb$ ($ it sar rr seyit ğl($ûı3& 

eajbj8i& ^i$.ûu<sb>l-.^ 0^«0QJ«^yru7Lb 0/pnr*«iâ«&tt/tfl 
uaûpğB Gunrıpâası&uSâ) anranreonh. D— 35 54 Û {ğjebeojD ' 

47 GlöF^^ a>ıq.$&$<sĞ $(§uûsmü Qurr(^0^ûuırıZ.u^0) 

G^«Sr. <$igs)gu iurnsijLb g&u0&dfflûuib$ıi)m<sir r3i&&sh.rp} 
«öw/rsi> er (Lpu<s%, su turr $€$€&$ *gı&3jbe®jD$ ^asflaj/ras ^rrırıürh 

<&j8iüı3ıLQL~fâr ^«J«ü<sw/r? &€m<3ti®to&rrm Gurr^ea G$©£jb 
Qunrff)iûurr®fl &<&$&* LûBssfeB <§(j}&u$€&& $L-&ğîiw 
GutrgyûıSSss? iLjmu.ıuQj& <ortifon$w (§j$ûı3LLL~.ğii& «-6arâ@ 
0%smeq ÇğlQ!)â<g)Lb. uıpmı&îf<sûjb$4& Guçjj&urreyiLb <sT<süsurr# 

&çtp&£f$Qût $j$08sü Lûrr0â G&rrmt® M^BmjDğîi* /5/rıL©tf 

&&jDğ$. Gusm&m <&ı§ll&Lürr&û uı^.^^ W(nj<sti$rr®û 9 ^ojıf 
«(gjıi) ^jg/€y®>«6& unr[t&&jB @SsûüulL(]} eBC-L^mâ. uısfâ 
&rr& urrtûçr çjmıpâ <&(]).wuâı&&f}£b Gumz&(§njLb &-.mıp<&ğjL& 

eujBği®}msı, §)$<£$)&) ueo fi&a>u>&& çr$utL©6fr«r#Br« 
QurrQf>wır&fljjS m&jfcğğtp-Lû ğğjâteotF&Guaogği atiar'a/gı/â mmırdû Q#ır ispiti g)&eörruidl($&$ği. ®sSr$7 jğjmoıGuj 
Qurr(§$@rmm^Lb &ffiujfr& ^ı^m^^^LLu.rrâi &&#&$£ 

QutT({F}6frrr@rrıj& ^s»^©/, Goı<feûa3&<sörr$ $QfaL~.rrıİL~Lb 
<3urr<sfrjD $<kü®nLû$6fr $6wr«tf§p/&<35d> LD^arsââ^d) g)sL.Gıı 

Q&6&$§$ısB(B$e®JDğ)l, « 8 (|)ei>€i>/TöDfr sraî6öiT0Lb ^^(gşa/zf^- 1 

s rrp 6m@$jb® it #<ss s^pûQujb0<$ütSGG)iLh t g}©> <g>(5i]sufi/ 

26 Şİö6ütfl-~£6, 548 @Aö)p <3pfi8 

«rıruır*. Qutr®artr&rrpû urr#*trûıaâr™tBiurr& <5T®u®w 

&M%ö®&ıh ^â&m®^ @<®wuğ>m@ü Guâtu ^orcfl* 
uır$â@th; §&(®®> &mi®J@lâ@& Ln&m*Bâ@ıh ^mı^^ıu 

Quır<$*rrrfinır$ Q&rr&$sû&®t ^ûû^m "«cssriuCSaf msm 
U€rils& §<svtpııh §($â®fâjıo®ffit- ffi*tr# eıtfivSeö Q&dû<ş&Lb 

LDirsjû©tr» lûirıfluıırıfiA Q^ır^&û@6İr; S«) ©©iİLiiHaafl^ 

g>mu~&m[rm ^<$üu§iL~®sr ^t^â&ıq. (tprr<smurr($&<sfr sn^ea 
#m&ı~®ı&®î %tjem(B cBşuht* ^srıpsOfiLû; ^sssr^/G® lo&st 

ıufrQ^rr(§ eBşiLtresr GurrjrpûLisSmujLb ^rrrrm<so 6Tâ)©)fr<£ e®&(®& ®~$i®^ Qu j)?ıpitm%ırlıu jjî^® ^ssrf . ®mrw$* 
tftlt«.â tti/rO^gyti flp &3â*L«!b çrjb'JiLı-rrıgıııh <mm$£ 
+LDiraB4><&ûs gijosdlÛfıSI &rrı£ı dfıl^L- Q§rrâQ &<$&&& 
can?, uifieoGuıt]± w GujiT&dssrGOfuujıb §ğ8mrmıuıqıli ^f-Ei^S 
@cr^ Qujo $%sM^Q<ârrDM!t, ermâ^jğ Q^^$^ $p($ Ouefir 

<a>£ Jj}(şldot3Flö ^Q£ »'jûTit 2 ^ot:^«s^ ^jSOTr^)«ar; 

*t££V ®L0j&6»£*£İ<<5£ <S5TaJ.TQöflLİL-frö^; tD.r/şujsfigytb 

loc/şiûsî^A ofr$tb aımûüı/.b # m"s® im â â) .«tA 'D'şâSff)^. 

^(Jgg)fLİ3 siluet £Ü*ip/i'û *Tâ>o> Ta/ .&/#£) şth <^*rQS){u"]?tif 

<^$<S OflJ/rffâ«r«ı>ıuqLû 4far%arâ «a>£?£ ^rûaıgS^^ı). 

^ai|pxi> s •srûuuı.ıurreuği g^SajtlOtb; @®ı2ı rjıb /jsiL-^^rroj 

Qurq$£&ûuTr mm <5st &$$ $<hufğl sarraf su srttL9i sı<stâ<s» 

€&($$($& Q^â)Q)Lî ıS^^srrfUfr&i euentıî&sû Quh(r#sfr; 
ı3m85rrûQuffi}<sû®)!T& Glır)fl)âır%8niftb ^OTrq arrıl^ ®30$fr&. 
Quj!)Q(n?!T<®Gfr ffl/p/ sıiıjj§i€SI(§$Q^ ^mtmBiLjib ^ &/ srr , 7 <ss# 

<spnb Q&tu€&€$jLb @)LQ$m$m!îJÛ du«T©)deı/ ©^Afis^çrp^. 
er&Q9 ıh mışıl opsifr Q*üj$ ®B8s®- ^mımmiLD , ®J$<^ 

Gaip âtf/ftcıb Ouj&G^j-f ajrrQ$trç$ di^ınrrm S,p 

GurrgyÛLiaiSfflULiLb $p"Frğ$ 'ğj^ûus^^A a/roBTfiD/nb. tcerar 

LOfrıf 1 «gwoiOT «$J G«ıp<ssrjp $ib m(§S§$3t(kr fğjm$$fhugli 8B0 dl&®}& (&&0 

GTmtgg m($ğll@&jOGSHt. Lûçşmmçfo $!&%*& ^©ıb^nrdîtf gp/ıî» 

0(§m€mâ ^mgıü* &wuğ$m<sfr &&$&&) ®wuth 6®&j$ğs 
®}fr0®}0$fffâr 9ljDJ$&ğji* umsrmı^â &rr<s8$0â} ^t^p^ 

ğlfâ<sfr§l. €r<&ıum& ^{75U55sw (ifif/emurr^s^ürû ufbfB 

#srf?«& ^$a$*©ji3«# &>.£$&&, ^>!€kiıf&m§ı sL.âtm&&mâ'£§l 

®&v<&§$Mff<®th. ifijî)Q(53«irp: ^muŞimdr $($&($& 
Çğjmrib8û<3uiT(g>& &miG], ^ojfrserr^ ^$0 <5S€s//t#©s6fr f 
«ttrgpdMr <J-uırâ®s& ^SıumsuujLb; @ıLt3Jb@& ^ı&n9(b 
(§w, uır'gypoı §t(njû$â(§ıb t <§®&u&m& lBt-~$&®J&Jb 
@ûs *gieu!Îm®f}ı~ıb \3imı&$§ımeiT &iiq*ûu<s®L*.& GS^^snastgşıb 
^İ-/s@üj Q^5ir@^w/r@il>. gp6ârQ{gprirp; Qurr(^mrr^îTrxü 

@®öu &.pQf$& ^Stnm^ ^{L^m&aj <3$<r<şpJg}(tJ/r<grf>, *21g$$u3L~ ugü Ö^T^^araStr ^(uJ^^G^ıûtu (ip%?ır$#OTrrr, 
(Lp&e8<Bb &gGii(î$â! ğl^iDsm iim?srr ^gyjŞüS S»d> [ratingj 
6£ÛL/ar«yal <9â,p€%?riî 2 7 «gsaart^sar/f ; ^,£13* tSjD(^ ««ssra/^r 
ıntksrö&ııjfr ®j®r[f$£ @ıpj§%D, jy©//r«<OTjj ^t^'muyuıbjSluJ 

çrprrmLDirm &%m&*%snâ (%ffmfö$$<sstfrı ®i&^5 (|)jrs5âr® 

*$>l&rtolL~^r Quırç$$jğû UTtfgB&mıî. ®j$ £ ^çrnrujâBuSI^ 
K $l®j!Î&fâ @Lbuğ$m<srt sisnrıfcğs @^0dsom€fr t s{<sûfîmçffğj$ 
çtiiuği*etir, &<®$B, Q<&t$qğ s jgışıofiBar^giû® (ip^ear/f 

/$&ü f #u>>m2>,< urr&>» (§ıps&%®t (§)€»aJLS/£)#S ^aı/fd5€*r0j7 
<ss)u*& <9h<g)i üSstrujû) sımama ®®dssfi&§ı ^uj$&mft. (§}A££ 

srrsssr (Lptuesrpasrrir. 

&8süiû$û $(§u}mıjBJjğl&sr <su<strıî$fâu33ssr f£,jfiffa/ (ip&mGp 
•£}J$j3âi& <3h,jDG0&LQ çrt^0Lû Gâsö/f &Lbq§$&rjr)mıT m ^uSgptıb, 

aSCSsüCSüj, g)(7ŞLiu^rr^« &<§&&& pc*ıt g)£ Ga'/Tjss&ar 
17» ş>ût/«r«j£ 5a/p«#— -Çritena. B5B g)a>«ö2) QfB0 

ujb0tu (Lptq.Q]mfâfT (iprhfajD {ğjıueorrği. 6Teaf?ğpıB # £İ)^J#g»jd 2Ş t 9^& rg}ffiis& «u$— Socjal scjence, LDgİLpû/®>L-iu gfi&&n-!£âm& 853 48 t$rrfâr s_*5r<&(§? GTQ£ğH<5ü(ŞLb &Q$mim%girû UGOr$& uî$.$ 
§&Qjjüuft orsa 0dsısfâ£\tâFGr0<sfo. <5xQm®sfi<&, §$(§ısimrih 

iDs^su üJtrmm çrfâruğiuj&flfilû usotf mı^^ıb <srq£§!i d$<ssreB 
U4&mmft t €$eı}Q&î(T(fy gl&rgjgofcb. (ğj&rth QuGmçwf!tb ^(75 

Qmrrtâm(5MsSsrıq.uJ&rr<§& t g)^i$ı ^L»<su(§ıh Qufân4~($& 

«artf. çrprrarLûirm u€sar$<ss>$uj& snr&>$m$u4& ^^pmtrmâ 
guşa® lBs^w @^j2JIfi/«»ü>ıUfr^arQirra/^«fr jgJf/ştDsssr 
Gsygi/tb ^âssmp Qa>rr®taı§!l<â}fâo; GturrgjÛLjib er(]}&§gı& 

SjGfo&t— ourrtpeBâ) ^suif^&f §}&&§!& eü^Slmp^rf, ^tâ 
GgULb, GımyşSûr @Q$ &L($m < $<saçq<sftm $($ insim ıh ujbjj$ 9® a.d*L~rr£leBL-i-gı. srrtt <n/ır<5f*3a/«âr(5>ıi> srsîr.p srssrssfl 
t-iij Q£ifls3&jBtTfi. /5T«& jfaııflt-ı». •'.*«> "«(T. «.T/fa/frıSa 
OaıcBrtfLU* ,»««■«&. /fOjır ©^rr©*; lOfftf^O çt£»ü> 
aıaıb&h 4i®*û umş>™& stâtmiVt* Q*ûaıg? $<f «»r/f 
•ıırA^u^/ft® <y»*«r»f ***»* «f_ffl/ü>(y>6» ( 2)fflJ>«u «^«r 

a.p^ajrr« /g.ffl.saarp/rCTra/ JUPfiût-**!*. &e*fi$fi Q»«o 
a8â> u<ıp0*»# 9fiiMU®$0 g)iS* ^«M 5I&ot <3ff(üu/rf>» 

^rr^r. *.r* .»u>ırrf- g)r 5 U£r tu/rfâr^aar/r* ıfl0aı«ftrif" 
«ou*fr-9*a«tr0jD*. M'«*>ö>. #fi*aıstoı*d* u namım satir 
QuttJ#x%n^>- £ij$3ıu*8r. eumrı^ıâ^ vG$®l& 

g)££&oo9« /srrdr «rrıfl* QuırjûjsiCa&mfi* B$g)lâQmiTfr 
ua *r£>Qx?" «r4»wıf. a.u.O«r <B/r*. '«J)@a> «tssTot ^^ 
»w«lı? i8*** «aıl'S* «r**? «"^ «^ SU ® İ ^^ 

£^3a0"!> j U J$flQ«jr*«nrıo(l»'J« **>& 4*** «"^ 
Scfr/KAT; ©^sâs&ırü Ou/öpû «a®&* p** . $/i)t-jfc 
a*ır0h]> g)«rüQu@*asuı «a.ı_<au£ı»*Q*ır.*® J ST* «<g 

fflsfl(5iB<s *rtru*«leû> g*® «So/S^t^S.-" <wfl»u>*£4r. 
st^u,® ^sfesîSLoGaJ ^uSjj/iiı. Oujıbu/ra»<r«ia 

srsarp a8$ü(3u !g)a>^w. ^.IP*. 

Jb. QutT0^Cum— Mechanism 

30 /jû|i)ffl/«ör<4. — Cycle. 

32.* sfijiü^Aaıb— Instinct of curic-ity mSüifi&jmL^tu Çğjâ>®t!r(ft&m& 888 

siJfTtijçş eutrı£Gii@$(j9} <§><& Q çurr (§ sn @ w mrreâı^ si.l~8şûûu®j$ 
B/t2> uımssflu. 2L.^<sfrâB€ffft$®md$frû ujbjgltLith* 2 pm<§ ^$$ 

a<sir ^S}mm®jujj)j$uj &.mımLom%m sf$$£3Qmn-&<§$fâtâr 
(fJ?QrriT» <&j6U®]m<sıı ametistim®} sfeulî $($LB6m&$®& j&&0> 
^L~{hQunr@0£üufT®&8fiT ^<ss)iB^^âQsnr^m <yxg.a/ıii. 

«to&GtoajüujjojgfLjih &&(LpmL-uj u>mûurrtâr<ss)w&8mu4Lb 
gına® ®jrrıpâm&g^85miurr& eu(n)Gmwnfl&r unGsrûuurmmm 

&-€mââ& ^©(L/sıı/Dj2?^ utsıçiGurgiLb m*.n)}&SsntLitAuji)f$tLi 

ü9« $â>€û (ipmjDiâtfo &-errsırâ£lmtîâŞPliJjbjjBİM Qunr@<$&û 
ojt® *$i6SiL~.GkS&ır)(§$ guSssarujrrai @(0J <&<#>">. &($i5i &&**$&*, 

umı— <$ij$&ı uSlzçutb {ğ)mj3} umLûüJirgğti r 

ujDjjSiLjLkı $>ıh 'ipmi-tu usmûurrmmwmm $LbıpmL-uj surrıpâ ş i. fc.dr«rA8fiff##ö— Emotion 556 ®âfl>/r> Ofinfî 

s(^m eusrrft^Si Qu!BiQ^(D$$r. .^j*0«ı, ı3&9ira>£Qâ> 

Ü3SSTOUTO;" oTD'j» s>(3snr lâsey.h (y)âjSriJü>/röBrc»ûi sr^ross)^ 

iıS(3©)(3aj Qpn/Sİûu®£çi&â uâlsfisefifo afi A S tu U!İısnr#& 

Qoj&tof$ıh m ^«Gaı, ustaf? <a/ Tıp i; ös> *dâ ldt^) sarfa <syf?«^ 

m&ujbnaiiLfLûfresr ^mos^m^râ &&)d®iLiL-.<s%r mw0§i uuSp^a 

OpGüjDssııuûujbjfiliLiûi sj&<^ @$&jj$uJGauiUjrr6S)^iJi0jfilıi]û 
&®}gB SLffldStüGû ıg[T®ö®<sâ}Gb #<si$8r®Gas/r6fir<ss.^ «sB6S)j£/r/fl«6*$®> 
^(^m^smLh @®ijbL/ surrıpâGto&üjbjiül u uitl~& ^)lLi— /e* ■«CSsır 
«®)dl sTıfö ı/TLİLfo) 34 (ipjS'ii ufiâS^û Qjp^si) Goi/sîrar 
©â> <&QiLtfiâ<3irrdlâ> jğrrfbfr$&â<smâ®rrm «Q)j07"/f?s®d?^) 

jDJ»« MJbg)l& $ ^ğjixn-fpiıhGT(Lgj&ûQLJîbt0 £if. ı $'5/<9sa8â> £)(/$ 

'(Bunr&> ğ$(fj)U*<smLb qıfl$g$Q zrrm^h Qfimq Ü)3sn , g5'î *®r 
«gj[&ır«j(/$ıJb gfrşj'jsütb l£I%& $fiJ&(3$!Tir&3sff /0flrtg.£ ^nrıÂuts 

(tpûi <gj$Lbu eunrLp&Gü&ajıh Q<jdiai(ff«r ^®5)LDU-fih sttâıu 

33. &tÛLiQrnlış.iünrff 9 $\ a&diaLar€B(U&u&[3 94-27 H 
[er do. aırr^sSr sû)Qus3fl, Q#ût?m-l] m&& &3sssranu Gıurr$&§$ $<$!(y$mjDü3&) G&n'$Q&(&jbfi& 

Qmrr$lr<sfr Qw^m(gtıh çr($?Uğ# (ğjrre^gu.rrçü^ uu^turr^ıh^ 

G&â$Q&(S!&&& QutTg)iûq @®sis:j/âı«&ırGıu &n it $&&&&. 
@(î}ıbu@$^}4ım Q'.ipQ(n^ıfs^ıh €xBswuj çLp$G&rrıî<®^m 
LDsmû Gusm <^a?©>^ u>rTÛı3&8stranu$ Q&#&Q&(giâ&iâr 

^mtmmm mnsö&$<so g)ûuLp««ıi i£sîT^9«Q«nrOTr® ®îq$ 

ibrrût3<sh<!ıs(tmw$ &rrt Q&ıfl&Q&(&&& lürrûtS^^fr ^gdsö^i 

uıpâ^th Q&®fl'»viT&G®Ji tûfrjS ®i(B®tâtfD§i* Gusm^ıtb 
UMrûtS&T&ntıjLb &p00j(^âQssrr(§euîf uLpçşıh tomujûLf ^/<s^J 
&üQuqrfg$ GurrıûğğyLb sp^m^pr Qujrr($®stî utrıfâ^§iM 
eufTtüÛL] Qu(jF,ıhuır^jLb ^crûGu^Si^rf)^. $ğl(njwmr moj^ 
ojfr& ı3p<®û> Gu ($ûunG<sorr($s@ && Q*t&j9acbr <m0JB§! 
G&rrmm&jn® ^/j/uûiûs Gurr&rrgı. QujhG(i$tî ^öüsu^i 
>Lp&G&rrıfltâr gi&zm ^eujbj^ed (ğj<âr j&iümiB ojitti G®ıemL~ü 

ğ$<sfr& Gu>&ifi{T{])&*ââ) g)&r<g#*Offlr gık ^dmeuıf 
&?err& G&rt$G$®&§ı& G&tresîm$ ^dmı^â^m ®}g®mu3®& 
^ fğiSiü^ıs^üumı^iüik G&rr&dssr&fetrtıjLh *âçG$$&tr<3fit qpmp 
&8sniLI& ^tvgb&th Q&ıü@jğ&} Qj)iDji)@$&<sfr Gu}jbG®rtmmû 
Gujb& <SU(§Sl&fD<6®. {ğjM&($&> @Lbu$&<sâG®L»GıiJ ğ}(§âs 
Gojesmu^uj Qurr(s£$& ^jölBssnijLb $(§wmr Qeujh$<s®ıuü 

*âr ^ılyS^pOT/t. ^pm&uj G&?r&8aff&€k Q<so $B<sşıumı 
«öîfî®îs.^OT $mL~mdmiL!ith gfl»ı-fti£y*&wrtt/ıb tnrâımiGStth 
&usır<sââ&<>QirLb m&tum&& &ıhu$ğl$m §>rjm®j &)$$$$ 
Q&rr<5hsu&p)<®& &%swr G&dJtLt®)trü). c^fl9@ı/ıb, @i&mQimrT$ 
G&rîj$G&@â*& §ı%5mı\töM&jb®*Ppwrrj& SD#f*f£M G&ujjjbuOıfâl&rpmtî sr^n^ &rrmr®jLb s ^iısB^jm G<su$ü 

utT€t5rmu>mm &.sfrûQunrâc§ss<âr f w^ûd(Bm&t Qp&6®tu 
w$bmp iDjbjDGvıf <&ijB^Gq& mrrıiıüq^^ı &($&&($ m im (Şm* 

«?/&<£ tS/öff©/ &rr&!ğlaJÛLJ($Lb er<fâtum& stg] um &&*&$ rrcSr 

«Sltoj&p-iAtr® rğ)&ffiuSJb$Qi> Quç§$&<sxî(np® Qfii^ m îijw i ^j^tmpıu 
j$rraıfl& slcü&«) * % &tâ®L-§iLb &rr$4b" srofrfl) (tpçapu3â> 

m®ft&&iT$(j$ijum&m &rrmreQiTth: JŞlaşt&mnh Q<süij)0 Gugı 

&-<smmLûQ>ıu: cf£ r g)â>, as/ı\g«> Grtârugjs sp/f &.âîtarâ 
S&rıfâ&lujâiFgı; *$ıg} ueöGetsfi)} gL.mr â of ®%m iLfût smâS^Bsrr @65>;D$$?6$(5Ujb CTs&ffjı Q&rr&<sö$ G&mw (gjâ&ö. QP$ı?$jSB 

^/^? (ip<nfrQ(®s)(!ş &uş. J & l &$GbZ5 (BgrrıfitıS^ ^ihumı^â^lmeS 
muuû Gunrmjj) Uffssrurn&ıÂ. 

&m&&8süû uu$.üu@(fâ)G$ıü> 9 i£Â&G$mL-Qaj G&£ûstirrâ@û 

0{TL-âi $ff Ciltlik Gu&LD L/L-i5/«*fr ^Slî£i Gaafî4S65>£«&yrLb 

L~ih ^ı£j&ğ$ u&ffisfopgji. atTGsrSsû $fî GT&tgp {SibLjtbGurrâ^ 
&j6urt&<5if}L-Lb jglSsıGupjfr G>&rrL-âi(3}®tâ?jDğü, fâmıt 0ıp0 
UL-$ğğ;®> snm)jLb # ©n jl.il/ e» l~ ui7<si}8sw®SsrrüjmL-iu Qu®& 
Ssssrü Gurr&jD <$($$$ $<s®&(g} iLds®<sB\Lmm surnüâm Qm<sm 

'arr&â}' ldlLu^^JLO Gunr@rr§ı. «gı<suûm<sâ}ı~th u&>Gwg} 
«ot, &£& wğ$üıS(B&®Tt &&& ®(§0§ımm t fp&& <&f&® 
«üff iLjbpGücr& ®$&dosrâ(§Lb a.6arrî£S4@ftb lb^ûli #©;§«> 35 , @$gn&~-~&â&Lb* 354 S6Ö g)A«>JD ®(B0 49 

^/T(L?. OJİT L£<S<55><SS ÇTmUğji <5ti6&>jm®S)J0 @$&90tr$ fi£((5 QrJ(jŞ/Hf 

^(Tşo/Gjssarcj^ «Töjfîıu Gl&ıueû&ff)}. çr&tm @j&üıjmd$ır& 
&f3<&rre2iû) ^meu turreyıb zrâ>Qeonr($â&ıh Qufr($$g$®iğ®ih 

tâ&turr® §K$üu&rr& ®i&<®fjSlÛLf&& ®vareq$rr<sk Quırçf$£ 
u3sû @(tş ®«ü @fi6lÛLiai?jsiT ^jâmt^^^âi &($&m($r£>3r: j Q&trdmr Geu<sm®LbS ^ûuı±ıurr(şs)â) <rr<ssr«r? *lu-& Q&ujp 

uamûm SlJB&fasr, s-633r(f#â ^ffl<u€ö>öJ ujhjStu^jjSoj ıH^it 

£H&^® Q*rr<sh®<Z(rj?<2u>rr t Siûuq.&&rrtâr jBLb(ipss>s^uj 
glSsmmujüupjjSiiLiû 0«fr@ ^^Q*nr<sn6nr (iptf ı^û>. §)<£ 56M g)A«^> Û*-İÖ 

pgjöJG&jrO «ır^aıı* 9(rıt$& aıır£&â> zrmtJD ®-L„Auış.âms 

^^aırfâr â™p^Qu>iFLfl»ıii /*sfe© ı§?jm®$ Ajf*. mır ip 
eB^ııb $rr$€Bg$îW» guSfLi^fiS) gr&u££)£2/t2>, jgssü<g 
£}@t/tb G/jıraîgptb Quır0($LJ uır^&(rüu^0rrQm $ğ($wmr 

a.sw»ii>ıy^L|Lû uD®LpJ>aqıl> ioaarrfıdİL-ıh jı&ıSİter 

&&&$& §âü n.fiOTrtf#S Guırâı®^ Q&ıûqû), &müu$ 

u*rr&gp QurrsîrC3fiiıröJ«oijb4/fl(y3^ö^ 

^i(§ıhQujr)p urr&jrrıü ^(§ıâıf ın(§$Q$ 
u>3$ıdtaf>t~.ü tSjB®3rr w6B$BGtu «TdO^ır #0; Qmû-LzBaffUJftib~-~eırâ {7S-90J (qıH&âf) gL&orar. ^os0g$&î ^<ssrıS {ğjmıp&Gfr ^Jpsijb. 

mırrifiâmm rıp<ss>fom & (ip^çBtummGiu ©ji^ J§)^^««ffvr@ıb. 

l§(§wmrıb &.ryı§!lıutra jfi2so3u^6»i -1 .(u^nrgLb <sTtfoum$â 

Q^/rda?©|sj) ööiottOldit? g)iEfjsfsarcb fi.gy£)af<rar, ğış.^0 

(îpârtngAigi : â?(7ŞLi><s3ar& ^are/L-or ««raroıepılî ındssreB 

o/£b mu$.tı$®}mçr OupG&ıfm&siîû i3â^§ğ &®$& ^(gnbuıh 

&^>ı~e$F G&tr0@$ a//ry>ai£Kg)«ı ^OT-çyt- oüiıpsi^ uâCtaıp 
S/p?ffip ıSpr^aSarafifr €îQ£îbm ^^>«u (uırcyıb ^otj$ &vr&f® 

QuiBtü Q&&eo(r& ^tmmeafijb® çr&S®l®sv(B. mmEtumî 

#®iQ«)â3a>/Tib QujbG(H?tt&€tâ& &8sûtfi® Gunrâtp ûrrâffi^r 

a#sü<p «ü^45 tSp^ili fflöo QufrgyÜLi&Ssfr$ ^ıhugi&âî Gw<jh 
<3*ırdeffirtfılı-.ırâ> a»frtfi&es>mıı3& ^jtöiCJiû Aoııfaıl^ü 

q^fXfrmü Qu w £!€&(&&. . <^«!r(fl?£- &!*&&& <&(igû* um 

CT«ra©i» ^Lhu$mmQiJjb®<&^£.&$ #*& ^,Jbj!)Gm^ış.ıu 
au„mLD$iBmiLjüi aıugf su^râ «*P® £*•* Gu}/ûQ<ssır«&«r 37. uğtpoıp— Loyalty 5$4 (ği&GOp ÛjSjzS 

<3©/«fcrfLfi9- SLffimu>&$3rrtLjâ ®<frwQaf«r Q#€Meunraû ntifcm 

aSsdmtuâ mmt™& &&(§ #JBitoaQ*n** Gaı«&r©Lb. p«* 
(tpasijDiââ* uır& Quır(§&$ıh #0*10$ &ır& $(§ınmr st-peyü) 

mcoeS Lifiyth (ipmpm$srrqtb jgtfSr® <®$&!£l($&&& 
Qeumr®Lb. {§($&($& $dsssr$& ı3Ssssr$§l «u/T(Lprs/*rr6İ) ujbjS 

Gtafafe®ü>, uır^}p<sqm<sst ufi*& $($û$ıurrm ®mı~Qug)i 

um& <®!j$l®ırraJtr&. ğjmpıu^if aeffeBaj&û ^fi/fluıt «*s;/ri£Li 
Ljtmıfâ® gJcşeıııMr g^tf»* 8 ff7*8r^ a.fluSİ($$fi8B0uıth 
sı&jb<§ (Bâ^prtf &&& «-«D/r &uj&<ss>&ajûı sıflfrfirrü ǧl&<tâ 

$8sûâ(g) ı&mawâ>mffl £l2> «»!!>£ ^^^IttJfrâg)^ O.ssrrtfrreo' 
Got/«far®ıi>- <§lp$w&ü (üugıujbflmib &!£$&*& ®j<sırfrûq 

QdBfT^OT(5a/«OT®tb. Qufl)G(n?tîsi&r <&i£jsm&&8sfr ggj&rmui 
u3& û/€H7t<sfc@Lb opeüpBdsfiû Qurrg)}$Q$ &ı®jnrm&Btâr &-i~.â> 9 Ş8> ğk$®jDBJ<gs)it aw*&ıuGt~jşp[JD M $&f(i$& us68r$J3>l& ®<BiJb§il&fo <3a/«for(5)ü). /5©>o> iLaarfiy» 
jB®)6ü &.«»*— t öu/r^iD/Tısar urr^3rrûq 9 (ğjmj/StumLDtuiT^ 

GoJ6m($uh, 

&$<S8>& wmjb&nri)irp $&r$ &ımoıaj$§ı 

u>&&gju5l[tâ Ga&eorrLb jgcsfljı* 41 

$eo&mgB &&*<$ ®-Q£ğ3 f&&<sû s&m$ hdsrt sm&rj$l^& £«• 
eBSsrreBBssrû ^63>L~tt/iûnrûGLffrG60 QujbQ(^ıf $ü> ^y^eBaıL^ 

Qeu<sm($ltb; eunrıüûqm&fT 3tGS)iog>ğV eMtfi&rrıLL- Gûfflfor®**»» 
u5fib K &i6G)Lb$ğîl& Q&rrm®i(r{t&m <srfâru§# 9(75 ^&&ü. ^«ss(o«ı/» 39. <&jn&—®7. 40. @jd&—69 Ş$6 §}&g>P Q&j$ 

qj& oıarâm® CTcöroıi $$®wuâ SLL®^urnlmı^ «310®$ 
mt-miMiiL-târ sia»u>$SJl&Qmn'd3rar doıs^O^ sr&rum$ 

Sorflfltf Our^^A çr/ftufi'SIalİL-d flara&r!3:î>. 8rfto/tl> 

&qp^nraj&$p(âm Qu@$ $m<® e8terdl£ıu&rr@ıb. mmrmâ 
«dr şûiSâmmuJrrm &(§$$mL~ (ipmjDmifar $£s&@ Q&tö$ğjl 
Gsrrârm Qoı*fr(5t(2>? ^o/jB^/ds msnım^ih qpmpm(kriL$Ğs 

fi.L.eî P&&&L-&I& iû«sr ®ı<srr.$^ f-gyıb «ı/r(ipıb QiJâ<J<y/f 
u®aı&ıb B (îp^«s)LD«f<â) siLiGufgı <öxjbu($ı$®2iıb e8(§thujb 

(§®ıhuih o/onf^d G8y^ıhuJb&mM0* g^j @|£«$ ıJ3pûu$jb 
®tfc ü0j©9c^© @jyps9 iSjDÛLfjjjB^üb g)cBju«Sjs2r^ar «sıra 
«jyorcy ffltrfr® 'a%r®£& £D®^J» &JDİk&Bl ^rruB^r 

£& eB(njtbu$$&m$&j9i. çşy&d&sucfar *^0sü0$^ u»A« 
mrrs'â Q&uj$g$ııh ^jemfmBarâ &MJ50 & murrıpâ çfiib GuırıL®* Q«ff««ff«) etniği; ^euıt UOTr©ffl<1*jM 
aiT0 @rTGn£e«>& 3T6ifl#<5> £ivs>iD&§l& Gstretreırtomb, ut® 
&,$) ^©ajçşti» #<rartb 3u/r(5«igr f5»®«uır,ti»»r* ^otu»İ.«t<» 
|£)/&$%D«s>« srafl®* ^sa-û^§lâQatTâr«ır g)ıu«oır#. "^ 

Qurr0ûı3&ı<!fi&ar&. Q#frı-**jâ@«! ©S» Qurr@j&#ar£f 
#^j aifLoruurs g|<güıSfp»ı», unSj&fiuırarıi ıy»««« 

$®u>8<ssr$$g!iû> u>tmo»s*t*n-Qu&<5Û$' M -<!P m a * 
a.ı_â, &.0tmâSi&t&*9ıü Qurr<3&,sûutr®«ât #ı$<s>u>aj $& 

a^tb aifr£A«a öP«0^*©H> mjbpaıO-31 *u.*»*A ^"^ 
ftrf* sıra»!) -ılı-ırıud) Sa/«*®<i. *®*4£ **•«■/» 

«A^û Gurrai^®* sn* @s»«-u?© Jf«a«d» O«*0». 
u,®»** mır»®* «rrıfl u/r© ı_* 9**û Quırfifi&u>, 

#«> G«iiffl&r©ii>. 8£«Q*iî.«»<u ifljriflir^* «urojrttS^üj «5^ 
au»«»^ Ouır-a*. 4@^ ^»«r ».p»*" 1 0"^ 

«A «touıra *«*«**«». <**««3ii>, »■"»**: $68 @jâwp Q0f& 

Gıuaj®rm Lpeq Q*\fl$§l «u<strrr& m^m 9#«jo^; sjemeu 
Qçüu3®yıh LDesitpiLiLûtra (£l<3$§l sı&Vssr ojernarTs ®jsfrrr# 
G&tüiLfıh. mam u>maaf)es>L~QaJ s-«8tor ^n^rq us<sısr$&meBâi 
$jbjD& <3urr&rr@$ Q*/ra)«D/rj>/th G*üJ<sûrr®2]W <$ı§$ Q®ıetöû 
u®&eo GatfârGıûi. mest s\etr^m^ m ^^ *&* ^ip^rrm 

Q0/ft#«ö Qeumr®th. Q&(reöeym Q*\u&& $0P@& 3*%®* 
O&ıüiLjib, GffirrıLL^â&nrırGfr Q^ısf.u3^r ojenit&&â(& -g|6»L- 

$(§ıt>mr sL.pe*ıâ@£ &6S>L~xentrm ^mLûtifıh m^^m^str 

&<&&§! uurıputr®&Gr l9 . (S&rra&rrumi&iGfr, (2-sı/p tSrr^S^ar 
&eh (turrâtjDOifbenjD ^j(3^(3^ $<&*(§ &eo$ j? OoS $&®& 
Qarrefretrei) Oö/öottOlo. • §j8enfiira opeb u>tx& Qsrrâ)a^ 
erdtop OurniJüjrr GiLûrrı^muj erensrestfi ^eujbGS) #> ^ıdteuû 
Quırqg§ı $&®mQmrr&eaed vıreod utu&&(®üi. girmenin 

mesmınâmeh &tb ^)e3)t-^£»«^»r^ ^rrıurmü GurrâSlâ 
Q&trdr&r ^jıueorr^ j$SsDu9e6l(njjb$nr& $&&rr *&- $rr(Bmeö 
Gmıesb®ıh. fUçsiAemıbujöjfiluJ &ij8eq mjn <su ıp{ft(§ $$> ğilfârg)! 

&ÇLpm sı0d&QjQO0<Qft&$r 9 «<â)dl $Lfmrıîxeh ^fâGturrıf {ğjû 
i4$üj®ım&i &&)&£ G^treSüi^e^m uıûv&uSguih &thmm fp® 
u®$$âQ&tr<s5to(]) eü m &&&*&&. utârb® Qu0p 0qem ıf &&t 44. t$fflGft-~S7$ sorma) uso #<s5>L-#^rr /^(sşo/jj^g^ mZmrujrrM j§)($Ü£j/t, 

UiT^tmrrÛLf gğlGfremiDuStâr gL-mrrtâ§ı t ^^><so^ ^^mrrrf ^<sunr t 
Q&rr®ıeff g)(u«u/rflStç.«) ffi&mrrmrrâQmrrmt® &!&&@& 

LHsStitLj us mru&â &<$%>& <§ j9â&a/Lû ^^r^i/ssöiîDajffr^^fr^iiJ. 
gçfşo//? LBPpmtcr^ ®.~6mr!tâ&lm82îruiLb Q@mw j.8srrajıh *&}$&& 

@ÇL_<$r atf&ssflj^©) Ga/aör©J>. ğj'fj&paımır ®(§QJfr lb *jd 

LOfrssJîi- &~p®{â<®) dü sefih G®ımrL-.jbunreom$u* jgJ^LOsaar 
ujL-tât iğı&(Lgth, iBthf&rr® «$($#&*} Qusi)ğ^metr^ı. uı&&dT 

ujür@£f f urr ti ^1 (tpan^aSa) f£if,$ğ$& Gsrrmm (Lpıu^^o) 

©yfpLû ercfrue&js LDmnjûâ&tâ Sî/E^^i&fû u/rö^^â) 

{ğjğBKtrtgith €r(Lg§$aj ueo muf.&f5J&®fi® $($&&& Lbujbj&ıu 57 Ö ğ$$>®>J!) Q ®0 

&u^$mı&&t mır ,$]i£luJ(r&&$ih $66>0 BmLm»!Utr&Qtıh ^ımın$<sû İİUJ&--İ0 LDÜJÖÎ6Ü €UITLp£)Jjl 

50 

eâıuo) ^(ŞüustoL-uSâ) «J^JS^J Q&rrGsaru.rrıü. ^(f^msm 

<§ıb <gımeu ıB&eyıh g^esrj&ıumtiıUJn'&mtü; QurrmQ<ssfQunn) 
(ffiUrrjbjjHI &-sm[r$&â&m<>iî» âöesft» Qurrğji<surrm ^(75 &<sq&(it > & 

@«îa* nrıps8eo jş]<o5)Lp®d£jJb&rr&Q<5U ^ö/eı/ sarar /f 61/ (2@rr<sfrrr)i 
S^r^j^. J5)<25u>68BTd> L]tâJB§lQmrrGm($\ ^ınrı^âismss $L-$ğjimi 

Qurrrpj68>LD 9 ğfüJiT^Lb, jğj)a»a/ er®)G0iT€Ujhnfilfb(9jıih <*/iç.üU6wl- 

GainruSloa Q&rrsff<şnj£ie&joaîr. ^j(§surt «ürrtpGSl6$]& &<âtr<ssrGöib 
Qmıl®û uprf$®)Lb Qu(§(§)Q^jb§i. g)«ıı«îSr gj}Arâ- ^Ssfr 

Cy^S ®^«fr g)«WSW ^^)6&(77p6ff, (ğ)(§eUQJ}Lb <<$($o3[f FF($L-.& 9 

ulL©<3& &Il~$£ sıtârLj $jûQuiT(Lpgı @0«ı//f urrgyjLB cj/raS 
u>jD$M <j§Lj>jşemp8 l <8iB&' fB«o&$ıâQ&m w<rı£G<su(TpfTŞ!}$r 

(t)<S1STff > &®}$ürr ı&Lp?mâ &&fiiLffD<$> 

Q@ıri-fîp§l Ujbjgl 
LD&eorrıî Ljiu$$â> eBfanurr® 

CT«w-p nırdsr® &}$&& wmûQutr)0& &ipümu sr®$ 
G&n-ği#<sorrei) ih&mC-®up$ıât Guç^^iBmm *.mp&(Tİb, 
u>*û(tupflj>QÛ t3p@ $1(3™®* g)«»u>«S* çrılif* 

«dud«ö>*u g)(5Lwr«ü/r/fl€»L-0ıu O&rrp&eaüugı 4B®e&turr@û; 

4 6OTrir6iSİ6ûrr g|«ır»ıo Gidöu^ 

<p©öfl<sürr£ G*fra)^ gutumu* 
pmpıfisûir u>rr&ü &®ie& 

&6s>jDu3eorr $&?& Gurroyıh 

crcfrjD ûi&ffiurnj0}# Q<fFUJq&ff G/srr«(g*. «r«gO«ı, ^© urr$ 
ıurr8liLi *%&& $® unr$<ufr©tu Qu«rar@/ıi> ^u)i0û 5. e9â)6âu/rc?^ıi-#ÛJUfiki# *<25««Ji3-5Ö Jfr«fo. prırgıb 
u£ülj..J Qu@ıb Quirg$ûL$ «aı*®*; &dlp& <yHU&& QujB^m^ 
19.1u Q^pg^(. g)© Li/r^n/tb 4f*L9®d ıS&sv£*û 

ü65) ^ ardr^aK? Gma-ıliJ(ril.L~rr<$® &j&ıuûQuj$ıh g»/f. 
^.gâr«ö)us. afd9rg9«iffî opüatr^ <ia^®Q^üjA/$ iBtrjburr^ 

Aj/raü iSpjfc* Q#rrıfljb Quıutt m «il© 4fcba>jl <S&*r «flılı^ 

rft-/r@û) pcgaıgy** 9<$&fiN& &&utr& fsB(ig®ı®ü 
Qu0g)l£ m&® âısıB ^ u «"»#«¥ &L~.$gıtb glt-Oiû 

(ipti) ^jÖjD j§)u.Gu>6&<si)rri2> «ff3L-ıunr@ı2». gjdiöî/ss)^)^ ğflfrEJ 
ûS^Tffî g)drLfii> j£lcD^t2> ®L-ıb Qu^p 'tf®' cts^otüiIs 

$&i>ajfr®&i «$© crârfijy A <ıp£&0fjMi8dtojpıb d$p&@gl 
(sr^atf «ajtfl©* stotCBoi, fi£T(9 öt^to^ ^â^gyA *$!$)&$ 

4 # fÛL&ıruûİM^ ŞT. 


wmıpÇşfrdm&<§ uyrrc^turrii Lnrramumm$@ arrûurrtü 

srsfrp l^iKsou^ajtrmp- Opırs^m. çrâssum®] Q&âû®j& $jqû 

unı&UL~rrg$ <âr<âru§$ &„mrcr$ &&&§$. 

@!&Gürr£â,&i&û5l4b '^ufiturr Çğ)$^uûi' srmu^ «eosiöj/r^ 

ş< "fmmısfjUrfitmfŞ Ö7& d&MjD ®fij& 

«i/TLpâSâ) ««ösfl $($ 8k($&<sB<&r> sı*®® oitrifijBrrât (Lpogms 

Opfâtmft GiBtiJiLjg}! L/6»sr/t#â€in£U 0lg)l&$ <aS®«gâ> 0$8rp. 
jD^öfr t£fl)@ş «ot^/s^ LD<fasr$®es>uJ& ^^rfp/jL-^r ı3pis«g 
ep(f$Jb$ujn'&&]& ^rrıurr&$ifüb Gsrrefr&rü uuSeoâ) Gai6&ar®ı2). 

ai(g)«ö/Lb $$€qşujit&qi& G&rrfâmü uıâeo^Qoj<sm®ûi, g)® 
oi(§ıh Qui£ıiL]g)l yemıî&fö /S^^ t3<s&mtî &-i—£b &l~$0 &-<sıt 
jfUdsütââ) ®(m&$%ssrâ Q9gp$$ £~ı_i£>iSfp/srr G&nru$<sû 
G$rre&r(])fâ<str ^fâTLj& *L-«/G« nr ® «l/d«/ Qmrr<srr®rü uıp® 
$& Öoıssar© K Qu$i% <âreûeorrû U(smq&^f$ih 0mp$0 spr^ 

SkjSlLI&SfrGSltî* 

Öuqâ3 «ararota Guföğjiçm—û GumiLÜfâckY 

mnrrrapsr mırâıu to/r@/s/ m&tûıSmetr 
y,crmr ööj&jg/ Gurr$ğ}$ Lj[rrr&GBFI 

er&@ı ögl(/ş(Lp6ûir GusmBsm^ £BirprLDrT$Gyıb 9 ^rnunr&ojLB 
LDmeffrr&ojib» mL~eq®m&®i\h G^rrs^nsj.(§S^^sû^ &rr<sm®. 
LDjf)njJLb f 

Gurr&afl&r siyi)<§& qsBûGurres)jD^ıh—®J^r€Si(ip^ 
öaıffl jşpıûgyıb eBpGsruifi fğıfltLjtb 

f fiS^) ^)-ai â> «o «s) u) J 
II. 0$GGus&rurr*>SO mıfiQ&vât tDifiâfââ) ®je8(Burrûi wdssrQiUGtâQ®>rr 

^IjjfrGgjfT gğımstiQoJ<sorrih Guırth,^ 

ertârjB fif§ı&rr!j&<sto$u4ib arrsmm. @â/afrrsfr(»<n?/? Guirr^fi 
mefötâ? s-Gfrmrâ StL^&m&oDUJ £uman&§$ ®Jtrtp&<k> aırrı^mm 
2L.mftT£5gı aııry>£*>fr@ib. aîrrLJbeaaı ^^S<aurâ) 9(y>ffif@ 

wm$j$fl @<9Sjş<ss»i<5& sı&u6s>.$ <3H$$Q&6fr; tL& $$<*#&. 

dtö&?ıu/ro9â' fi &ı<sııjheıs>jD jyfiuçgâ® ©Ssıriî^^nrıunr^. 

çBar&*th CTiûjüLb; §)a/£«Da £/ıliJ#*«& (Ofro/dî j§}rf<g? l/o> 
<g)«^Q#ır«-./s/@ıî). Quswgpü5 f^ g)ajj&©»« «tf6BrıâGuflr*ö£ 

guSj^ıb, jfso u>{ös5)(S5tqLb, ^ysSltu u>eu(ff>£b, tfanp^ Qsrn$. 
iLiü>r<3l(^Qairr$â<§ûı umfimı&û, iBjd^û ®($®ı<§ ^jöot® 
Qu^(aaar«vû Ou/Mfl^a»»' /t mcrss&urrtü. &üQun-<tp& 

12. fip*rrırû>'' 
$—87 5 7 g §)<&a>p ®@0 

Jü/Û) $sîr &&mtâH& u»ff8w/r^ aıâ-®Af* oı®;** 
«ı/r**»* Oj^nM p<g>*q/*. tf*L/*# ffilifüuA«flr«lr® 

g)<s*>/D<ai*8> ^}0«i/©öîî q/Ha//T®^ ct^p ,#01* jBcsaıg.s&n' ^tâjölıu Gutr&opûs Gıuır®(ipw ®>$@(TitJ 4 > 

— <ss dbu/f 


SArtjP Qw0 QP$3i^> 14, utrso$nr mr«misı.i£>msû~&6 ULUSİFTUIİL. jît^^ot 

1. Anaram Scheifeld: The Nev» Yon and Heredity 

2. Edith Sprou*: The Science Book of Human Body 
8. Gandhi, Mî K: Self-restraint versus 

Şelf— indulgence 

4. Drs» Hannaand Abrahamstone/ A Marriage 

Manual 

5. Pitirim A. Sorokin; Sane Sex Order 

6. Robertsft Harry: The Miracle of the Humarı Body 

7. Vatsyayana; Kama Svtra 

8. Ers. Willy. Vanier and Fisher; The Illustrated 

Eııcyclopaedia of Sex 1. <mm®fr®şjî§l 

3, „ : (tp§$G®JT 

4. g)önfi3*nr <jpf.a«fr : Bmüu^mnrçrüs 

6. &ldu!î : « übupr rriû/r aı «far ıb 

9. tfLoaar (^«ofloı/fd^ 1 : /5frso£f mır/f 

10* 9&ffö&9 ftr&fisp* f u>«*83'i>s&D 880 

II. »ûqajrLİ!».ıu/nf, 0. Gu/r/rfl/flıu* ; «®>afi sumaıuA 

^ ojrrtpmmm^ ğtfosssı 

II, Q^şx/ffprd5 ; ^L-fHJ^^ (tpc^p 

M. Q&rr$)mrrûı3uJ(î : O^rrdaiTÜLSttiılı— Qun-©fflr@.35rrcr"J 
(glcırıbfcKriOTit, p^SıgjıMSflflfcHf. Qutrrr$ıf!®Jtî 

£4. fşnreontâçr $&sBuü ı&pufa&m 

27. urrcr$0rr&târ : &tâm&&& 

M. Qu06*jrniSls5r Qpmt<sfî\turtrr : ^sFirırâQ&rrmm 

10. tûîrautf^a om&mâ : J$q$âG&FrmmujrTrir 

$1, f , : $(§mıtr&&Lb 

32, ®j4&^ırâ' Q@mrrır&üı3âfdw ; gO*0«orriJir£SıujrarLb. 

$8, oı &ır w ıru jgl 

J4 ? t£€b€SİLi&giT!T(rtt ; urr&@ih 


4| 
&*&&&& 521 

<mui*M&fâö& &FLJ13 105 

^mL^&frâ^ûi mu I71 
*mıhuırs5lmm 069 

**&• 401 

53 î 
<3l€W*@$td Quûi£Imt 31® 

&rrrrmttm®dı? 314 ^&rrrrâ Q&ırmGij 492 

^ıLOı^rr ^ılsu/f 42,5 
^srfcifî *mtTjî}j)Qiti 9 50u 
^€mf}^> a($Qjp4> Q&jsjiL]ğ 

$JD<^ 3 08 

Qu>jbQairrâtç!p#& 4Q§ 

^^Hmpmaj ^gsi£@$İ 211 

I0<sfâşsun 44® ^€^ nsımpaâS' 243» 267 
^%(Ammâ @<ss>0)€s/ 44 f 
rM^&û ıSrr&mıh 220, 223 

JS * 528 

*Qmtuıfı& Lnmtii$$m 525 

<=% m 0& GltmSmıb 440 _ 268,435.475 

gti&mıSmıpg®. 3$3 f 479 

$Ş}3mdİ€»!fi$&â mır'sûLh 398 
Gm**»* 320 

®&»8FâiflD^a«) a/«§ 422 

372 

dlffLLmL^â (§Lp$®®&t 230 

$%&&$& 235 

104 58İ §}âtf jP (3fBj$ g)p-ı?Goî^«-af(Tiû 30 G 
®(§ m (§ (SitrıLGoı^ajıf 234 

^&&m<sm sBenssû 493 
'* Jâîa) -m % 23 

g)sırLbL^^«rıf 480* 494 @ 

511 828, 827 
^jmmiM memıh 470 
(Şpırıo lÎiİl,^ 224 
{£jDJb8 ûp$JB*> 340 

493 

ÇğimfDiU(6$)â" &®T®8nıâ) 373, 
469 9 564 

eoır&töu* 372, 521* 5e>2 

epjmp- 469 

ıurr&fia.Ht 521 , 520, 527, 

52a 

unr&0 (LpetojD 169 

urf€cQoı0gi€mm $jû®)<r 

168 

$ğjm$û Quq§&&<$ (o&ıreiFrrn)! 
aâf 38 

ofîlmmiB 454 

#ıh 35, 37 

ğjmGtDihuml ş.m^ 

Qurrr§0^ıb 41 

m 16î e 163 352,389 433 

mrrg-<sm!$$^<â$ 434 

390 

s ât 439 

(tpesttomOı 442 

utSiig 437 
çrjî)>j(Siıb uuş~mm 393 

*$$m®j®i®f? B9f 

mmt 392 

a-L-aîj5«5^ aLi/r@^j5£b 3$ 
a-u.jb QufT($0$ah 33 
&.LİıSSfrrf^^ 08so 40 ö 
§L.mt$qü ursıS^ 349 
ısLüSjrip/ tSaroj^ıh sB&& 44 
aoS/flaj^ .^ifÜLi^L- 71 
fi.tt9ifl&fâ) QpmjB&tât 288 
&.ıâıf fiSsö. 76 
&.C0A qjlp<s&@ş 524 
fi-«D/fj(gjg; dâmZkffû Sup 20 
a-OTT ®($?r£ı&<sfr 6 6 
sudt ^-^Cpssör 252 

&& 32 

Qpjglf&® 30 

m<srr 539 

®r<sftmû Ljmsrtf⪠533 ââtaâSmûq»Z mi &-joe8mâ&®fi€s>L-Gaj ^(75 

LBmMib 68 sueSturreo Q$rru*rirL] 

520 

<5ti1o)otl1 &nûG>u}G& $24 
çrıLekiftLL G^ddCmnââ 24 
<srsOTÖL».rr GmCıflvâı 140 
CT6aâîrGL_ö* OusiLj&kj 

iiGıurrÜM® 318 

Gufi«@ 4© 6 
«TiS^. mL~ıBm 86 
erffl$Qu(r ı3ma-®0L-rı<sk€(Sltiü 
3$, 326 
erGJ6iiJuiTr$G8L-.üjetiLLL-ib288' 
cT«toıLGjnTg6BT 127 J 65 

9 

S£0 a© g/[rfl«>ı_iuıf- 232 

g)£D'®jq 4 65 
«5 «ir 223 Sp>6öJ"ösr Q<ss/7<sfî«sj«gs ptfö© 26^ 
2a3 
253 ° o unr/f GdFiJ§n> 223 

«siff 123 
%Qufrûı3ajm 123 
olGunıfC 462 Ga/LL«»ff GoijbgjiGfrLD 480 

a? ıc 0/7 itlisi il? «w ıb 508» 574» 

a(njât&ıp&&(&ÛLjib 124 9 ÎSB 

*@#96»#*¥ 1»2, 333, 

342» S46 

mrrprıb 346 

&.($&&€& £iÇq*tâı 3â2 

«©^^«mıu 34?» 475 

ess mistir BB9 

&m&&ıfliHrrû ueSaq 308 

&*(§üu$$l 180 
&(§ûu&ıreûih 190 
&(§üu&rt'eoâ@lmmm]&tiıl86 

^mif 4 97 
sç^ümu 119 

S(rj)ûmut!3w mnrjbpSı 

&tir 140 
&(§ûmutı3^ uûfrfi)n)ih 185 
&(fFjWiJi£}S : &®fl 3i 7 
«©oırriLicS @ &) eûtrıö a dm 

^İ6sb8&& 286 
&(§çqu3â^$fâ) 2 00 
ğjrfmsfL^rrLû $dsû Z40 

€B(§ümum Gaırorrrfpı İ83 
&tpjj»<s®$a$L~Lb G&rrmtrgM 
218 
&m Q&(rtik€Sims>tiı £00 $Ğ4 §^«öp ÖM 

««sar £ii «ssfru) @£jŞi!r& $57» 400 

u*rrp<8i~tf-ib$ ®&(rrb 40 î , Ati 

pıh BB8 mtrm r$t®& 40B 

OP^tfo 0<&û 2Ö6 &murbuxtb 164 

çtpOrr/)?^ 0-8® B06 &&&)$$£)& Qpd& <§ifiğ^m 

&<so$B 498 snrûetî) ^ffLLa^üJih 147 

«rtsMTöBr 343 Sicr^ooiSaıût olu ıreS i® afr 

&€ö<sBâ@û :*qpât «enr«if€sffâr lif, 1^4 

Q#n^«öir365 ,r ^rriTooû 1İ7. löl 

smeBqtfla4Lb^tbjD& 34 S^Ö*> 556» «98, 427, 440 

««Defi qfl^«Bİ «otݧ 4#Ö W5-,4W 
x*$[&&&§iti uyana 38 5 

«Kofluk 355 © 

«ar©/ tiftvJa*. M* ®3«*jM8. 

afiH dBar&aû 529 <§Q&mft /jŞ&Dâgyâtar 

a&ctifsâıoi US. 204,417 ^^ 474 

«ö3r©sff«# #rî/a/ «tftgâ 360 '®0*«^ ! £Jrrâ®aJrrmû> 475 

«&*&£' 3*frd US ®^^9ıuflHDU/rc»£û 244 

«^rfû i%s$ 834 rf«rA*ıh £44 

«^•s5Ö«s)o> 370 <§(Bi&uâ mıl(t}ûurrıl(j} 

^ ©du£r#ti>u$^6ÎT<s!r&//t 475 

«İT @£fl£TÜLI^«l/ 11160® 300 

«/r/âO*ıua I0J ®«Q<rıl(Jı- m 

.„,« «,_*», *,«, •sg5£tR4îl* to . 

®i)^mtA 3 27 -@ıp$m&e3& urrSsû *mg)f!§l 

Qmpgnmm 5%7 uSı^sb £58 iu-i 585 ®pâf il, 247, &9Ö 9 868, 
'373, 380» 38i, 382» 
410, ûS3 9 457» 814* 
516, 517, öJ3, 563, 
547, &65 t 566, 668. 
575 

^jSâQmrrar $(§ussmth 464 
@j29<£#ûuırıL® 5ü 8 
igtgy&BlS^ 408 
<giipr#Q#nr«®cR 25, '518 
@gj$&Q&rrm&û q€û^ıf 528 
<g>G®p&m û t/g^gö) 47 
@«5>n>a>/r,gLJ ıSpr&euib i93, 

338 sh.(])U(§<suLb 243, £53 262 8s 
0«ı M ıu#«frijii9 105 

GaQu<si>£Dnreiı 25$ 

Glsır 
OaırâOafrs ^fr^^fjLû 357 

G&rrÛL^ıpâi Odrrif İSO 
ûffnrfrfftfr. 480 

Qd5nr€ö6w)tlijıi 226 

Qaanr *&& ^jtuâ&ıh 377 

Blumum g)/yLİ.<5S)t-«^ 2#2 ^u)^ il o°oûrrrrii İL~İ 69 , 

219, 221,22® 
®(B&tflujm Q&&®$<s$r-199, 
2BI 

Ü^® /E/ «O" £T LÛ $#8 

562 

# 

£sy«<^ 56« 

8ufrır8/8ıuıf 360 0J0, 556 
«»ttitbûi/rıb 103 

#©#«> 45 @0a p£ro/ 147, 292, £99 
301 

499 
fi.ı_eb ifiirgjurrÇBafâ 499 
&-<5frLDrrjrMU(r(î}m<$® 501 

501 
ajf>L/68>L-aı coao9/f 503 

#617®® 504 
©rtÜLf65sr<sroa! 3f6 0j 38^ 58^ Q&tumıQmrrmFL~.rrâ' $84 
Q&ujMi®t gjLpâmıb 525 

'Cm 
Gevrıurreto® $$>?!£$ &&ıh 29 f 
Q&tr&mm 552 
©ir 

18 
L-.tr 
ı^!rıfS^ 299 

iş. 

39«, 43 4 g 509 
iç. sa) CT « (5 * nr £û ff €W c«) 
Qoı$§m}e5l<srû 477 

Q 

@<sfy (ipmjD 276 

Qu 
QL-ft$ürm&&& 65 
QL-&i)L-irâoQt2-Q[rrr&t 111 

QL-6n3if (§wrrûQıurrij<5(Q - 
3Î3 
il 
iLG/TsS^Ga/îTTLİ «40 

^ıBıpâtât SL&a- ®Jip&<& 5^2 
g&dSİLpıfltâr ui^mmmmm^i 52* 
^ıbu^meâ^ osıuğp 

G®ljD5»«»iB 472 

&miA&$&fâ 52i 7 
@<fa>sı.@ujıb 201,218 

§!($â;Q&rrm®jujrrâ' 388» 571 

^(^ÜUîTGSKSit 555 

fğiQf>$mm«$6tL~ fBtruj(®s)rr 249 
g)($iD6öW£2> 26, a 1. 2* 3*£ ^(şiDsar sl^oi 43 

■ g-^o/asâ* 50® 

. git ıgrâ&töâmm 525 

552 

<%n'F®M'mı&i€fr 534 
^)(şu)«ssr a/öj^ 468 

$($LDjBg!icrih 467, 576? 
^>($Qpo>/r 467» 576 

urr& 373 

#©. «0. <5s 29, 355. 463 
^(TjGıaıijbunrfiif)®/ 355 

sır 

jî/rp-iiı 256 

G&ojrrcrLh 2 8, 570, 577 

Q<S5§F 

Gı&ıreb&rrLHStULb 2®* 525 
Qj®rrĞi)&rrüd3ujLb &mL<$uh 
€urtıpâmm 530 
Q&rrebmrrûı$ajiî354,4î3 

468, 411» 522 f 5«a 

5^5, 5^7» 535 

m 

fiâScnf 4®$* 564» 
p&&çs>A , âQaRıuıî 494, 5B1 
j$â& wrr$$ 194 
jg?<^« 280 
0<g5<9r# Q<gs/r£f 2#3 
j$Lbi3ıurrç[jjffâ> 577 
#«î)a> umtg&l- {ğjmîb 70 
13 sû sı] 547 ıS^etâ&müq~2 6 at &lb($l%sm 354 

mw 
j3rrL~m GiJipâ® 524 
l$(Tujm~$munSl Ufrmm $55 

/Srrsocş.ttJfrıf 8 75 

®rr<sfo £53$ ^59 

û 
$tr>â®mTr®Ğ!i$t! 46 t 101 

S 
jbŞğı&rrpıh 5 77 

u 

uâ*j§Bsü 408 
u<&j»«sjiît*l1® 08m 405 
u§İîljlo urrğHifoeqıh 374 
uıl®Sİ6&mLûuJÛi 95 
UGmû (SuturfıLt—ûı 516 

LfFF*® 54$ 

u&$Q&ir'rtâr' »pûı3 157 

886 

uır 

urrefad) 5 73 
urrtr$@rr&G& 242 
UfT&$mîrû M6. 298, 35i) 
355 

$84 

urroû $<§$&& 106 

mıh 169 
urrejpijDGBsb &m}mL-(£i®dfa414 

UtTğ$ip'S&&- ej/s@> 3 53 

.41* UlTG0Jf)®}tJl])0UJ iLjm^ı ıp^jD 
&60 
U{T<®ıt[$ûq&%âr ^d/aiTsa&to 
460 
UtrgfM'â*ık 374 
urrdsûâ <t«6I 485 
urr%g$üurrş.w 

Qu(n)m}&>($r®(B&rr 485 

eSdm®ımckr 507 
urrât&eka 412 

uır in gteoıiı&m 424 
urr& g$®}iım$§lı&€®M mrrır 
mrifâmdr 4B$ 

uor& pı~£m& 4§9 

utr&> QuiT(§$^ıh 47 5 

urrısû Qurr(§<fa$m dmıL® 

mm®&$? 412 

urro) üjâ^ (Lpmjo&tâ 444 

uır® a/ıli-.t& 490 

unr &) .cff ü u ıb 365 

u rr a) fiâc^üuıiî^Sr ıS3)O343^,450 
&rriT6mr[m&Gk 450 
0â<§w Qpmfl)m^ 456 

j§)(tf<S -SS Ii> 406 

£§}«arû Qtj(ijj&mıb 168 
ufr&&&GBiâ€k j^&t&aıtb 357 
urrjbd&rreotb 4E0 

û 
ıJffiSirL-jg&ö 180 5S8 g)â)«üjD Ğ(Bfâ ı3rr&fru$ğ}ıuLn ısı 

iSlJLblA&tfliLJLb 103 

l3ıflo oUrn®LL 496 
ı3Qçrwr& Q9â<§3urvfîLL 'IX 

«öfr 45# 

lSjpiÛLjg}JtJLlâ®6tfl<sfc <g65)i- 

scfr 319 

i3[DÜqg)iLjq m®Slüq 416 

41 8 

gül® 419 
&07iT6mâ!m^ 418 
i9jd€& &ırft$& f^mpmett İl LjmsnîâB $Bsö&&? 852, 400 

&<sb 402 
LjmrıtS>@} @3sü&€tö®ir ı5/flaf 

mısh 402 

^Gstiltâr ıSis^amm 3#0 

Ljtğlaj (®€ûd&) opmpzeü 40» 

m$$jifil&(imır& $$$> 408 

sS^ru^s 0%® 406 
grr&m qpa>ja> 408 

qörnr<sn)(İL-.tl mpüıS 87 
LjrTrrQ*gstoQL~GfxtT€fo 129 

W5 

Ljlfl<S®&& &!XÛİ$ İlâ 

LjQgrırQgDtâı$m IŞI, l§$ Lj<sûQ<sw0 ojLpâftLh 5^5 
LfjDfBrrGgjrjr)} 843 

y> 

y>üı3&? si(f$®$®tâ 13# 
l^ûiS^ G*rrmrrn$*& 143 

Qüssar 2l.®!ûl4 113, 129 

uS*&65>ro 4B3 

Qus^nş.ıf <siHS®mMdt 401 

375 

283 

^mfttâr Q&iu&&<5t 378 
Qu« tösü© 315 

«wır«£ı 331 

Ousotf (ipmpsiâi 243. 267 

276 

Qu($0§jlSsssr 521 

Qujf(65)Lİ fiaşffr 334 

Qy$r 
Qurrıib«3>iü<s& ®Gbtu?r<smîh 4 71 

468 

QumüojrrQiBW0 295, 517 
Qurr($Grrrr@rr!j4k&b>n)!m<$rr 546 

Qurr(§mrr^rrrrû Qurr { §<® 

&lo 22 

Qurrj$giLLuâ &(§&estL-. 

' 283 ı$3?6tâ?6mLiq-2 589 m 

519 
L0«(5«ssfrQ) 332 
tA&âm& 186 

w<smûQurr(!$£&tJb Î7 

Qurr(iT)$@ijb 41 
-®) QLmçş$$ih $3 
-®&$mü Qurr (§&&&$ 9 

fiû 32 

u}<s$tâ$u&&mû Q uçsun mssp 

440, 671 

usçrq<$u$ü umrtf&izfî gî/D^ 
@tb (y>mp 5Z 

UGİ8lL4&Gİr 55 

iB[TLi®jy$aSI®sr GurrjjS gjıluıh 

43 
LD6Ü® 308 

wm (Zjşırûj&m 6 6 
i£>%ssr<sâu3m ^<u## jSSsû 386 

tAir 

Mirastf) âm€urr&&ıf S88 
iurrgjB jgiL© 496 
usrr@G®L~rrıü 137 
wrr@G8L~trıüm G&rrmtrnyaiGit 
144 
u>ır@G&L~n r tÛQa>Qurr(Lp§i 

s>-tDsq 4B2 
<3irfiİ€BaJGönrıflm «(/ş^j? 

495 «OiOTTtî) 146 

tûrr&sBu.rrıü âiLİL-ib 13* 

376 

Lûrrğ^arim g)çr#muc5Tib 2 13 

iûffLD ^n" , iû r rı£lüjırfi' Q&rrv® 

8so*& 548 

£jDir«$«$iL!nr 4 77 

ıfi 
iB$%sû& Q&>®&$& 5 74 

ıS 
ı^^G^ırâî c-€»^> 27^ OP 

403 

(Lp&ıbifr§i İ80 

(ipu-if 65>iDj5f6srLb 4-24» 462 

(iptl«»i_ fjâ($Qfub 498 
(ipıL6iDt_tt£<$afL>u©j$â> i 30 

(Lptl<SÎ>L- U«S@fiS*LJe©/5/ 

«?sıra>£İ> &55 

mrr6û$G®@ ^i^^ciSl-su 316 

(tp^â)»ss@ûutb 4 72 
(ip^o) ^fT©^ L4®mtt&&l 368 
(ip@jb &<iû &%*) 178, 180 

(LpüJâ^J 440 

(yıdçuıt «t#. Gg. 337 600 ^eû/D Qp0 (Lpfar fiSso İSO 

ÖP 
QP$@ iSlLl-i? %%4 

Qiû«â)6Ö£L>a3fr/t 42 î 

GmmG^rruj 6 3, 64 
GuaıflsfO&û($L~flrûeh) 356, 49 7 

itilir 
Gıurretââ @Lpâ) 11(5 

476 

Gıurra£m(j9rii£®ti y,0r(ipmp 

317 
G(UfrcB0sSiEf«ıb 153, 4#5 

£T#/SI*fflffî^ LD^^S^ 3S$ 

OT 

0-/r« 335 

îfl 
/fl«QsLL<»n? 215 

(3 

çç>!$tâ? & ®ğ t fi, 32^ 

«Bil €&)*»€&■ i09 GpirâG&rrtfliDnr 477 
Gğl^rr 48\ 

eumrsm Q§t®&€?i 48 
Qjpr^ilB8mrûGu(£jZ6 9 531 
GuefilÛLf 195 
tojtâÜLi C&jşrnü 146 
m dmamutğ 0.7$ 4 10» 440. 535, 
6i/<sfr<g5®j/? 35'- 550» 457 t 

477, 575 

a/dr(sş<aı/f mtrıiıGu&rryS 375 

aıır 

<surrQapâı~-Lfil 9 I 
®str$6füujmüm!î 357, 367 

38M0O. 40* f 405, 
400, 44# 
öi//rLp^<5W«a5^ LDfrppıh 30â 
Gun-târGuıf 170 

" eâ 

eBılıflğ) ' eBebeSİJjJihsfo 240 

6^/R& ggg)/ &-ff@T aı@d) <a/L# 84 

uStârmLB 3i 2 
mrr[r<smm&m 31 2 
d$$& 6mı &<3î£$zxr &mmuy 99 
G®$gH&&€®B 0â*ıb 314 
s8$$ı arrıü*&rr (^Ssssr 

€8mLp&& 271 
g8$§jlj ■urriLtâ&fiâ* ,17i 
$B$§ğû uırdJiLib 79, ®8 

310 

«töjBG&njR @£,p& 86. 

fflSsB/jnii^^^â) I§7 ? i6I 
fiStaojjGif/râ; €$$ğj§ Gmjsâû 

u®$<sû 44$ 
$Mâı<§® urrpr&ıb y/3 â&r<>sFl8muq-2 6§î dtâ>d9ajı2ı BüGutrâıl 224 

e8&6®uju} <3&ıbuıfdff& 224 

eBmp^^â) miDiUih 451 

sS 
eSıLfŞtınfât 108 

Glsıı. 

Qmüu 0^m ^ı0qpmjB 263 
GlşueJftuj&iSigb&r i 51 
Q<suea8m 68 

Gsu&GâijLjrr&ıf %69. 336 
Qguw 

gjrrâ'eto Geotrujû 334 
şgrrtf^ Qutt(m}tL aştr 2*2 
ggnr&r Gl~& i 88 
^nr&sr Qi^â Gffirr&Sssr 188 ğgûrmm ÖO, 101 
g>-®e®ıu®»@mâ 221 

<sh)u*.uj€srâ 111 
&oQl~$;Q&<& 398 
&oQL~ıâ&r& İli 

§mrnî®mrrfâr&& 1 05 
&mrrıfGwnr^t ^emmınâ 

pjDtr&tGL-âr 4Sâ 

@jd~° atomu Q&it$dar 320 

G@jt)QjG0â çt&gBgto 186, 

292, 356» 376, 487 
e®gmıLırnr 1§8 ^©ffllUrflsîJT LDJPJP J1T6\)«CİT Religioıı and Phi'.osophy of Nalayiram wlth 
Special Reference lo Nammalvar. 96—00 

Collected Papers. (in The Press) 

$ıBÇp ua9jb&lû> (LpG®JD 
a&eB &~6îT®8tued 6 00 

6 00 

10 00 S §2 G®JLÛS8Tfr 

«©to^ ajrşjuetiih 

Q&rrâ)&rTüı3uJib <SBra*Lİ(pLb amy^âmm &>) 


2 


50 


2 


50 


3 


50 


7 


00 


4 


00 


5 


00 


'6 


00 


S 


00 


6 


00 
24 50 


5 


00 


8 


00 


l 


50 


£ 


00 


£ 


00 


3 


00 


3 


00 


5 00 
7 50 
â 50 

7 00 
t., 'i'\v.V-v ". /üBıBjjpû