Skip to main content

Full text of "Jednoca Stvoritelja -Zindani"

See other formats


JEDNOCASTVORTTELJA 

Abdul - Medzid Aziz ez-Zwdani 
Sarajevo, 2000. - 1420. H. G. Naslov originals 

TEVHIDUL-HALIK 

Naslovprijevoda 

jednoCa stvoritelja 
Pisac 


Lektorikorekor 


Abdat-MedzldAzizez-Zindani 


ZmetaBogwit 
OmerResulovtf 


Prevodilac 
Sabahetademan 


Stampa 
VKO"-Smjevo 


Seri/'atski recenzent 
Muhamed Mehano vid 


Tiral 10006 
KNJTGABR0J18 


Likomi i tehniiki urednik 


Cetvrto izdanje 


NediadKazi6 
Fadh Partial 


BESPLATNI PR, 


Savjetnikza bosanskijezik 
SenahidHaliiovtf 

Izdavai 

Sva piava Stampmja iizdavanja zadizava Visoki saudijski komitet za pomod Biff 

iKultumi center "Kralja Fahda" u Sarajevu CIP - Katabgizacija u pubiikaciji 

Nacionatoa i univerziietska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 

UDK 297.1 

ez-ZINDANI, Abdul-Medzid Aziz 

Jednoca stvoritelja/AbduLMedJid Aziz ez-Zmdani; ( s arapskog previa 

SabahetaCeman). - 4. izd. - Sarajevo: Visoki saudijski komitel za pomod 

Bosn, . Hercegovm, 1998. - 37! str.; 20 cm. - (Visoki saudijski komitet z 

pomoc Bosm t Hereegovini; knj. IB) 

Prijevod djela: TevhiduWialik - Biljeske: sir. 363-369. 

ISBN 9958 -880-11-0 
COBISS - ID 532742 4^% ■?> 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog RIJEC IZDAVACA Zahvala pripada Aliahu.dl.S., Onome Koji upuduje na pravi put, Kojije Svoje robove 
obdario razumom i sposobnoScu razmiSljanja. 

Salavat i selam donosim na Odabranog vjerovjesnika, najbolju Uputu, kojomje Allah, 
61.1, upotpunio prethodne objave i usavrSio plemenite ljudske dudi. 

Svako ko se zadubi u Kur'an i sunnet zapazit 6e da oni podstidu na razmiSljanje I 
promiSljanje, i kur'anski ajeti su jasni u pozivanju na upotrebu razuma i razmiSljanja o 
Allahovim znakovima. 

UzviSeni Allah, 61$., u suri En-Nahl kale: 

"On spusta s neba vodu koju pijete I kojom se natapa rastlnje kojima stokit 

On cini da vam pomocu nje raste zlto, i masllne, ipalme, I grotde, I svakovrsni 
plodovi-to je, zaista, dokaz za tjude kojl razmlSljaju. 

On cini da se noil I danom koristite, / Suncem / Mjesecom, a zvljezde su to/// 
Njegovo] potcinjene-to su, uistlnu, dokazi za ljude koji pametl imaju-l svim onlm 
Sto vam na Zemlji raznobojnog stvara-to je, dolsta, dokaz ljudlma koji pouku 

primaju." (10-13) 

Nase stalno razmiSljanje o ajetima i znakovima ne negira razmiSljanje o Bogu, o 
Onome Koje te znakove uredio, kao i njihovim tajnama i kretnjama i nadnaravnoSdu koju 
u sebi sadrle, a koja ukazuje daje Allah, 61$., Jedan Uedini. 

Naredujudi nam razmiSljanje o samima sebi, Allah, 61.$., kale: 

"... a / u vama samima su dokazi - zar ne vidlte ?" (Ez-Zarijat, 21) 

UzviSeni, takoder, kale: 

"Zar su oni bez Stvoritelja stvorenl Hi su oni sami sebe stvoriU ?! 

Zarsu oni nebesa iZemlju stvorili ?! Ne, nego oni node da vjeruju. " (Et-Tur,3&36) 

Allah, 618., u ovim ajetima nareduje upotrebu uma, razuma i razmiSljanja o Njegovim 
znakovima. Stoga bi Poslanik, s.axs., nakon Sto su mu objavljeni posijednji ajeti izsure 
Ali-'lmran, izlazio krajem nodi, upirao svojpogled u nebo i uGio te ajete. 


Predgovor jednoca stvontt Danasje neophodno da shvatimo svoje mjesto naspram poistovjedivanja nemorala i 
nazadnih obidaja u vezi s progresom i civilizacijom, i svoj sfav i pogled na kosmos 
Zemlju, zvijezde, nod, dan, Sunce, Mjesec, Mars, Jupiter, galaksije, zivot i njegovu svrhu 
smrt, znadenje dude i vjednosti] kako bismo izgradilicijelovitsavremeni koncept i dvrsto 
spoznali Istinu. Zapadni koncept svemira, iivota, civitizacije, dovjeka i odnosa prema 
tome, dovodi te u stanje zbunjenosti, razdvaja stvari iza posljedicu ima samo zbunjenost 
ikajanje. 

Taj koncept ne daje ti odgovor na pitanje: "Ko sam ja? Zasto sam stvoren? Gdje 
idem? Koje potdinio dan i nod, ucinio da teku rijeke i da se formiraju oblacP Koje dao 
hladnoduitoplotu, i ko je stvorio na Zemtji njene stanovnike, dovjeka, iivotiniu pticu 
kukca, gmizavca, ribuidn?" ' ' 

Knjiga "JEDNOCA STVORITEUA", koja je pred nama, pomaledase dodedo istine o 
Aliahovoj, dls., jednodi, aiije nuino da se razmislja o ajetima iznakovima kako bi se 
izgradio praviian koncept i odnos prema Bogu sa stajalidta "TEVHIDUL-ULUHUJE" 
(Aiiahove, did., jednoce u Njegovim osobenostima) 

"VaS Bog -jejedan Bog! Srca onih koji u onaj svfjet ne vjeruju, poricu, onise 
oholosdu razmecu. 

Nema sumnje da Allah, dU. t zna i ono Sto i oni taje, a i ono stojavno iznose- 

On doista ne voli one koji se onole. ' 

A kada ih neko upita: 'S~ta to Gospodar vaS objavtjuje ?' , oni odgovamiu- 

'Naroda drevnih izmisljotine!' ' 

Da bina Sudnjem danu nosili ditavo breme svoje idio bremena onih koje su, a da 
oni nisu bih svjesni, uzabludu doveli:A groznoje to sto ce oni nositi!" (En-Naht, 22-25) 

Covjekuje neophodna Uputa i odnos sa stvarnosdu bez uljepdanog i laznog govora i 
poigravanja rijedima, apstraktnosti i pokudenih rasprava. 

"Kadsu im poslanicl njihovi jasne dokaze donosiil, oni su se znanjem koje su 
imali didili, I snaSlo ihfe ono demu su se stalno rugali, " (El-Mu'min 83) 

MolimUzvisenog Allah, dU., da udini u ovoj knjizi korist, da nagradi pisca najboljom 
nagradom, da nam konsti u onome cemu nas je podudio i da ovaj posao bude samo u 
Njegovo ime. Direktor Hegionalnog ureda 
Visokog saudijskog komitet&a Evropu Naser 
JSaeetf PREDGOVOR 

U svojim tazmisljanjima o Stvoritetju dosao sam do saznanja da samo Ijudi sa apsttaktnim 
nadinom misljenja mogu lakse shvatiti islamsko poimanje Aliaha, dzellesanuhu. Predstava o 
Bogu kao vrhovnome bleu, Stioritelju, Koji sve vidi, sve cuje, sve zna, Kojije Jedan i Jedini, Kofi 
nije roden, raff je /toga rodio, kojije covjeku jako hiizak, ati nicemu nije nalik, pa ni vrhuncu 
svoga stvaranja, sasvim je apstraktna / potreban je takav nacin misljenja i mogucnost takvog 
shvatanja da bi se prihvatilo to transcendentaino bice koje predstavlja neogranicenu dimenziju 
kod svakoga pojedinca, pa i najsicusnijega bica u njegovome bkMkom postojanju kroz dug! 
vremenski period na nacin da prihvali ukupnu beskonacnost. 

Krscanska predstava o Bogu sasvim je ligurativna, ona Ga zarras7/a sa potpuno Ijudskim 
osobinama, Koji je 'stvorio 6ovjeka po Svojoj slid i prilici", Koji je irfvovao "svoga sina " i pre- 
pustio ga Ijudskim patnjama. Taj nadin razmiSljanja je primifivniji I dopusta graficko prikazivanje 
Vrhovnog Bica u slid i prilici ljudskoj. Figurativno razmisljanje je dostupno svakome te, uprin- 
cipu, nije potrebno posebno saznavanje, razmi&ljanje, meditacija, da bi se doslo do rezuitata i 
saznanja o Bozijem postojanju i jedinstw. Apstraktni nacin misljenja jeste Mahov dar talenti- 
ranim ljudima i istinskim intelektualcima*. pa je pristup sirokih mass u poimanju i prihvatanju 
Bozijejednode tezi onima koji toga dara nemaju i mogao bi biti postupak osuden na neuspjeb, 
posebno u sredinama koje imaju kontakta sa drugim religijama, koje se mogu uporedivati sa 
islamom, kao najuzvisenijom vjerom, i mogto bi se desiti da masa manje obrazovanih Ijudi pri- 
hvati one primitivnije i prostije, odnosno pragmaticnije, misaone obrasce. 

Tekst koji imas pred sobom, citaoce, rjesava ovaj problem koji bi mogao iskrsnuti u islam- 
skom poimanju i saznavanju Bozijeg jedinstva, Na jednostavan nacin, koristeci mogucnosti 
bioios'kog razvojaibitisanja, autor objasnjava istamsko poimanje Aliaha, dzellesanuhu, izvlaceci 
dokaze Njegovog postojanja, jedinstva i onih osobina kojima se sam predstavlja u suri El-lhlas. 
Knjiga je jednostavan, prihvattjiv, citak ipitak nadin predstavtjanja onoga do cega bi se mog/o 
doci apstraktnim razmi§tjanjem. Takav tekst nezaobilazan je u shvatanju Bozijeg jedinstva, 
posebno potreban izanimljiv u muslimanskim zajednicama rubnih muslimanskih podrucja kao 
§to su Bosna, Cecera/a, ASbanija itd. 

Dr. Faruk Konjhodzic 

■ Tragacima za znanjem jednoiastvoritelja UVOD Hvaljen je Allah, Gospodar svih svjetova. Neka je salavat i selam na naseg 
noslanika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe. 

Nakon ovog prologa (velim): Dragi citaoce, poklanjam ti ovu knjigu Jednoca 
Stvoritelja", sastavljenu iz tri poglavlja, za koju sam nastojao da bude u skladu s 
nasim vremenom. Obratio sam veliku paznju da navedem sto vise primjera, kako 
bi bio ostvaren zeljeni cilj na koji nas upucuje Kur'an, a na koji mnogo ukazuju t 
ucenjaci ovog vremena. Taj cilj je vezivanje vjerskih istma s njenim dokazima 
rasprostranjenim u univerzumu, kao sto, uostalom, kaze Uzviseni: 

"I zasto oni ne promisle o carstvu nebesa I Zemlfe t o §vemu onome 
sto je On stvorh, I da Im se, nwida, kraf nfihov prlmakao? Pa u koje ce 
rijeci, ako ne u Kur'an vjerovati?' (7:18$) 

Hi kao sto kaze Slavljeni Allah: 

"U stvaranfu nebesa I Zemlfe, u izmjeni nod I dana zalsta su zna- 
menja za razumom obdarene, za one koji i stojed 1 sfeded I lezed Allaha 
spominju i o stvaranfu nebesa t Zemlfe razmlslfafu. Cospodaru nas, IT 
ntsl ovo uz.ihid stvorio; bvalfen TI bud! \ sacuvaf nas od patnfe u vatrlV" 

(3:190,191) 

Citalac ce u ovoj knjizi naici na neke naucne cinjenice iz oblasti astronomye 
koje nije ranije poznavao. To nlje nikakav razlog ni smetnja da on o tim cinjenica- 
ma nesto sire sazna i iz strucne literature i uz pomoc profesora i strucnjaka iz ovih 
znanosti. Za poimanje i vladanje ovom naukom veoma su vazni pnmjen kao i 
upotreba razlicitih pojasnjavajufiih pomagala, kao sto su jednostavnost izrazavan- 
ja jasnoca ideje i lahkoca dokazivanja. Ovo su veoma vazni faktori u uevrscivanju 
vjerovanja u srcima Ijudi, a koriscenje kur'anskih ajeta veoma je korisno, jer nista 
ne moze ucvrstiti pojmove, ni potaci intuitivne osjecaje, kao sto to moze kur'anski 

ajet. 

A znaj, mladicu, muslimane, da je ova znanost o tevhidu osnova tvoje vjere i, 
ako je ne budes svladao, uci ces u krug sljepoce, u krug onih koji su vjernici, ah za 
tu vjeru nemaju nikakvih dokaza. Medutim, ako budes svladao i shvatio ovu 10 Jednoda stvoritelja znanost, bit ces sljedbenik ciste vjere, vjere onih koji su se pravilno okoristili svo- 
jim umovima. 

Uzvigeni Allah kaze: 

"Zarje onaj kojizna daje istlna ono ito ti se objavljuje od Cospodara 
tvoga kao onaj kojije stljep? A pouku samo razumom obdarenl prima- 
ju." (13:19) 

Kada se okoristis ovom znanos6u, kao i drugim korisnim znanostima duzan si 
poduciti svoju porodicu i prtjatelje, pa ces biti jedan od agitatora ■ da'ija - u Allahovu 
vjeru, za koje Allah, dz.s. t kaze: 

"A ko govori tjepse od onoga koji pozlva Allahu, koji dobra dfela cini 
Ikojlgovori: fasam, dolsta, musliman!'" (41:33) 

Ovako cete, draga braco, biti blistave svjetiljke medu va§im porodicama vasirn 
narodima (ummetom) i koristit cete ljudima, 

Molim Allaha, dzi., da ucini da djela {a i ovo djelo) budu samo u Njeqovo ime 
i da budu put koji vodi ka Allahovom zadovoljstvu. PRVO 
POGLAVLJE 


jednoca stvoritelja 13 SVJETLO IMANA I TMINA KUFRA Stajeiman? 

Muhammed, s.a.v.s., kaze: , ^ a ■ 

■/man nisu zelje riB gizdanje, negoje iman ono sto se nalazi u srcu a sto pomu\u A Uzviseni Allah kaze: 

"Pravi vjerniri samo so onl koji u Atlaha I Poslanlka Nlegova vjemfu, 
I postije vise ne sumnjafu, t bore se na Attahovom putu tmectma $ra//m 
/ ztvotlma svojim. Onl su IskrenW (49:15) 

Iman je vierovanje u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige (objave), Njegove 
poslanike Sudnji dan, odredenje dobra i zla. Iman je cvrsto i postojano vierovanje 
koje se nalazi u srcu, koje nije pomijesano sa sumnjom i nevjencom i koje se reflek- 
tira na covjeka i postaje (njegovo) ponasanje i dobra, uocljiva djela. 

Prvi rukn (ship imana) 

Prvi stup i temelj imana jeste vjerovanje u Allaha. Vjerovanje je, ustvart da 
mu'min potvrduje da postoji Stvoritelj, Sveznajuci i Mudri, Koji ga je stvorio nakon 
sto nije bilo nista i nije mu bilo spornena. Stvorio ga je od kapi sjemena (sperme), 
koja se ubaci (u rodnicu), uoblicio ga i uljepsao njegov izgled, a zatim ga doveo na 
Zemliu kao sto je to uradio s njegovim (pra)ocem i (pra)majkom. 

Mu'minov iman u njegovog Gospodara i Stvoritelja pociva na nepobitnim dokaz- 
ima, ocevidnim cinjenicama i jasnim i vizuelnim znakovima, razasujm u syim 
dijelovima prostranog univerzuma, poduprtim vahjom (Objavom) od Allaha, dz.s., 
koji nam je dostavljen putem iskrenih poslanika. 

Kada covjek spozna svoga Uzvisenog Stvoritelja i s Njime uspostavi kontakt 
(namazom, ibadetorn), uvidjet ce da je on samo vlasnistvo svoga Stvoritelja i da je 
samo On Taj Koji zasluzuje da Mu se ibadet cini i da Mu se buds pokorno i 
potcinjeno. Ovim se vjernik oslobada vlasti svih sila, osim Allaha, dz.s.: 
"0 tfudl, obozavajte Gospodara svoga, Koji je stvorfo vas I one 
prlfe vas, da blste se kazne sacuvati."(2:21) 

Mu'min zna da je samo Allah, dzi, Upucivafi u autenticnu istinu (vjeru) i niko 
nece bolje od Njega pozivati u Njegovu istinu, slavljen neka je On. 

'On dobro zna sve o vama, otkad vasje stvorlo od zemlje / otkad ste 
bill zamecl u utrobama majki vaslh... " (27:32) 

"Reel: Znate II bolje vl III Allah?" (2:140) 

"Red: 'Zar vl da obavjestavate Allaha o vjerovanju svome?" (49- 16) 

"A Allah one kofl vjeruju, dolsta, na pravl pot Izvodl. " (2254) 

Mu'min crpi uputu od svog Sveznajuceg i o svemu obavijestenog Gospodara 
zivi u ofcnlju svog Gospodara i Stvoritelja, slijedi Njegovu Uputu, koja je bespri- 
jekorna, i povinuje se naredbama svog Stvoritelja i Gospodara 

"Allah jezastitnik onlh kofl vjeruju I On lb Izvodl lz tmlna na svietlo, 
a onlma kofl ne vjeruju zastltnicl su sejtanl I onl lb odvode od svietla 

VmL?(2™5v Stan0Vn ' Cl Diehennema > onl * U n l emu **» 

Mu'min - onaj koji vjeruje u svoga Gospodara, uspijeva da se spasi od pakla 
razjedinjenosti medu uskim i kratkim ljudskim pravcima i pogledima, fife se znanie 
svakodnevno povecava. Oni svakodnevno istrazuju nove znanostf kako bi otklonili 
neznanje. Vjernik prima uputu od Stvoritelja svoga, Koji Svojim znanjem sve obuh- 
vaca, Koji je stvono ljude I dao im ogranicenu sposobnost da saznaiu ono §to nisu 
znaln da nadu put do onoga sto im je bilo nedostupno. 

"... lodgovori: Samo Allah upucuje na pravl put!' Pa da II ie onda 
dostofnife da se postlva Onaj Koji na pravl put upucuje III onaj koji nl 
sam nje mpravom putu, osim ako ga drug! na pravl put ne uputihta 
vam je, kako rasudujetel? Vectna njlh slijedi samo pretpostavke; all 

£$&!&& od kort$tihm M ubtim dobro - ono 

Ljudi su se medusobno veoma razisli, sto je prouzrokovalo sukobe, medusob- 
no istrebljivanje i obescascivanje. Trenutno, najznaeajnija ljudska razilazenja kruze 
oko prona azenja r odredivanja najboljih I najpodesnijih tokova liudskop zivo a kako 
od pojedmaca tako i kod zajednica. Ljudi su zaboravili, i svjeino smetS s uma 

■JafraSSn^ SPU k ° Ja ' h ^ ° d Zab ' Ude ' spasava od zla nes,a 

"Ml tebt objavljujemo Knjlgu da bl im objasnio ono oko cega se razl- 
laze, I da bude vjemkima uputa i mllost." (16:64) 

Imaju li ljudi pravo da se ne usaglase oko najboljeg nacina na koji treba raditi H& stvoritelja 15 j« mrtlna ili pogon, ako je pronalazac masine ili pogona poslao uputstvo sa 
IbuSnim o^snenjima, vezanim za masinu ili pogon I? 1 Stvoritelj sv, 
S S P nia ie takoder, poasnio ljudima nacin zivota, putem Njegovih iskrenih 
S osSa. Pa, je li dozvoljeno da se ljudi razidu oko stvari ko|u je objasnio 
Svezhajuci i Mudri Allah!? 


Drugi rukn 


Dnwi stup imanajeste vjerovanje u meleke, a koji se grana iz imana (vjerovan- 
• H \ u Doslanike koji su nas obavijestili o onome Sto je bilo nedokucivo nasem znan- 
u kao sto su meleki koje je Allah, dz.s., stvorio. Medu melekima postoje oni koji 
slave (tesbih cine) Allaha, oni koji su na sedzdi, oni koji donose Objavu, , oni koji 
vade I udske duse, oni koji se po Allahovoj naredbi brinu o svim stvorenjima, oni 
koje Allah, dz.s., salje da uevrste vjernike i oni koji su stalno s nama, radi biljezenja 
dobrih i losih djela. • 

"... a nad vama bdtju cuvarl, kod Nas cljenfenl pisarl, koji znaju ono 

sto radite." (82:10-12) 

Na ovaj nacin mu'min povecava svoje saznanje i poimanje u vezi sa Allanovim, 
dz.s., stvaranjem svih stvorenja. 

Mu'minova vjera u meleke ulijeva u njegovo sree simpatye i prisnost, zbog toga 
sto su meleki njegovog Gospodara stalno prisutni uz njega. Isto tako, njegova vjera 
u meleke unosi u njegova cula oprez od neposlusnosti (ma'sijeta) prema Allanu, 
dz s i od cinjenja grijeha, jer sve biljezi melek zaduzen za to. Ovaj vjernikov iman, 
jos uvijek u dusama vjernika, podsti£e jaku volju za cinjenjem dobra i dosljednog 
obavljanja poslova, sve dok im to, melek zaduzen za zapisivanje, ne upise u dobra 
djeta. Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao je: 

Voista su s vama oni koji vas ne napustaju, osim onda kada vrsite nuzdu i kad 
spotno opdite, pa ih se stidite i postujte in. " 

Ovako su vjernikova cula u stalnoj budnosti i oprezu, jer on osjeca da ga nje- 
gov Gospodar nadzire na svakom koraku i da dva meleka pratioca pisu sve sto on 
radi To je Bozanski nadzor koji u vjemiku pobuduje nagone dobra a obuzdava 
nagone zla. Ovaj nadzor precizniji je i jaci od nadzora jedne cijele tormacye polici- 
je i obavjestajne sluzbe. 

Tredi rukn 

Tree! stup imana jeste vjerovanje u Allahove Knjige koje su objavljene radi 
upute ljudi, Allah, dz.s., kaze: J 16 Jednoca stvoritetjg "... a nife bilo naroda kome nije dosao onaj koji ga Je opominjao." 

A Allah, dz.i, rekao je i ovo: 

"... a svaki narod imao Je onoga ko ga Je na pravl put upuclvao." 

J5I f t n f aini da J e ( bi, ° ko J e P^izvodno preduzece koje ne prilaze uz ono sto 
ESS kataloge i uputstva koja pojasnjavaju nafiin upotrebe zapostavilo uputst- 
va za upotrebu i da se smatra da postoji manjkavost i u administraciji i u iskustvu I 
da to preduzece ne poznaje ono §to radi, kao ni ono sto zahtijeva priroda posla? 
(t&m nafuzvisenijl prlmjer; On Je silan i mudar." 

Allah slavljen neka je On, stvorio je ljude I poslao im knjige koje ukazuju na 
S , P aL ° bjasnjavajucl ' Nasnjavajuci sve ono sto im je potrebno u njihovom 
zivotu. Ako u laicizam spada neslanje kataloga i uputstava od proizvodnoq pre- 
duzefia uz svoje proizvode, zar nije najveci laicizam ne koristiti se uputstvima koja 
su prilozena? Zar neslijedenje Allahovih knjiga I Bozanskih uputa, nakon sto su do 

upStama ™ " "^ ' aidZam? A mU ' m ' na ™ S vidjeti kako se koristi tim 

fa J!£l5 3?*" T° °™ *? mi Cospodar m °l obM"!* Ovo su 
Ju"'(7°203) *""*'" VaSeg ' U P utstV0 ' mt,ost « We koji vjeru- 

Ako su prethodne Bozanske Knjige izmijenjene i iskrivljene, Allah, slavljen neka 
je On sacuvao je Svojim robovima Njegovu posljednju Knjigu od bilo kakvih izmje- 

XSffi **" ies,e Kur ' an > koii ie obuh J ^ safe ™ ■ * 

Cetviti rukn 

da SS1SS!? B P t r0iZ , VOdn ° predUZe6e * a,je svoje P^stavnrke i inzinjere 
da poduce potrosace upotrebi njegovih masina, kao i nacinu na koii ce izvrsiti 
remont kada se desi bilo kakav kvar? Ovo je slocaj i s Allahovim poslanicima 
(16:0>) P P nafuzviien, f l P rim to On Je siian I mudar." 
17 \ Ailah ih salie kao one koji covjecanstvu ukazuju na pravi put, poducavaju ljude 
nme sto im popravlja njihovo stanje, sto im ukazuje na mudre nacine kojim se 
°Sia svaki nered (fesad) koji bi se desio u njihovom zivotu. Oni ih poducavaju 
E tnrne zbog cega ih je stvorio njihov Stvoritelj i zbog cega ih je postavio namjes- 
nirima na Zemlji. Oni ukazuju ljudima sta je ono cime je njihov Stvoritelj zadovoi- 
Z a sta ga srdi. Oni pojasnjavaju ljudima kakve ih nagrade i kazne cekaju za 
Lv3ko uradeno djelo, kao sto im donose radosne vijesti o uzicima koje im je 
pripremio Allah, dz.s., i opominju grjesnike, nevjernike i dvolicnjake o bolnom 
stanistu koje ih ceka. 

Allah, dz.s., kaze: 

"... o poslanicima kofi su radosne vijesti i opomene donoslli, da ljudi 
poslije posianlka ne bi nlkakva opravdanja pred AHahom imail. - A Allah 
ie silan I mudar." (4:165) 

Kod ljudi mjerodavni su rezultati, a stranice ljudske histonje prepune su imena 
filozofa, ucenjaka, voda i reformatora. Isto tako, te stranice biljeze i imena Allahovih 
poslanika. Ako usporedimo rezultate koje su polucile "Bozije agitacije" i ljudske 
agitacije" u obiasti reforme ljudskog zivljenja, uocit cemo ogromnu razliku. Izmedu 
ostalog, uvidjet cemo da je "Bozija agitacija" sveobuhvatna za sve sfere ljudskog 
iivota, ona izvire iz dubine duse, stalna je i kontinuirana sve dok je se ljudi 
pridrzavaju. S druge strane, ljudska agitacija" djelomicna je ■ ne obuhvaca sve 
aspekte ljudskog iivota, povrsna - nema kontrolu nad ezoterikom bica, privremena 
- brzo se zavrsava i brzo dozivljava poremecaj, a imena nosilaca tih agitacija brzo 
igceznu. To samo svjedoci da je "Bozija reforma" reforma Sveznajuteg i Onoga 
Koji je upucen u sve ono sto je stvorio. A ljudska reforma" jeste reforma onih koji 
svojim znanjem ne obuhvacaju sve, pa je ona nepotpuna i djelomicna. Moida 
vanjstina Ijudskih djela i ukazuje na reformu, ali ezoterika tih djela u sebi nosi nered. 
Allah, dz.s., o primjerima onih koji nered siju, kaze: 

"Kad Im se kaie: 'He remetlte red na ZemtJIV - odgovarafu: 'Ml samo 
red uspostavljamof Zar?! A, uistinu, oni nered siju, all ne opaiafu." 

(2:11 12) 

' Nase vjerovanje zasniva se na blistavim dokazima, jasnim argumentima i ocitim 
svjedocanstvima, koja svaki urn primoravaju da u njih vjeruje i koja pobijaju svaki 
argument nevjernika. Uzviseni Allah kaze: 

"Ml smo izasianike Nase s Jasnim dokazima slall I po nfima knjige I 18 Jednoda stvoritelja 19 m/erffa razllkovanfa dobra I da objavtflvaH, da bl lludl ptavedno postu 
pall. "(57:25) ^ 

Uocijivo je da je zivot vjemika svjetlo nad svjetlima 

On spoznaje svoga Stvoritelja spoznajom koju osjeca ljudska priroda, spozna- 
jom koja pociva na racionalnim dokazima I cinjenicama koji ispunjavaju svemir a 
izvorte spoznaje su i Bozanske Objave. 

Vjernik poznaje Posianika svoga Gospodara, koji mu donosi Uputu i Svjetlo 
spoznajom koja se temelji na ispravnom saznanju, a koje pociva na jasnim i 
nesumnjivim dokazima, kao i na racionalnim argument™ 

Spoznajom svoga Gospodara i Njegovog Posianika, vjernik saznafe zasto qa ie 

jegovGospodar stvorio, kakvaje svrha njegovog bitisanja, kao sto siznaje i svo u 

ulogu u zivotu. Na osnovu ove spoznaje on nema nejasnoca vezanih zaono sa 

radi, nit, zasto radi, n kakav je produkt njegovog rada. Kada mu dode smrt, on zna 

a ga ceka nakon nje I ne plasi se, niti ocajava, jer se pripremio za taj momenat 

kao i za ono sto dolazi poslije. »*■«■«■ 

Zahvaljujuci Uputi Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, vjernik poznaie 

S™iT d :° St U Uni r UmU ' kao j ul °9 u na Zemlji i odnos remaTugm 
Allahovim stvorenjima. On je dobro upucen od svoga Gospodara o svim stvarima 
apsolutnog i pojedinacnog karaktera. 

Uzviseni Allah kaze: 

"Zarfe onaj koji je bio u zabludf, a home smo Ml dall zivot I svjetlo 

kojlh ne Izlazl? A nevjemklma se ilni lijeplm to sto onl rade. " (6:122) 

Petirukn 

A» a L eti H S "T iman ^ jeste v J erovanje u Pos, ' edn J i ilj Sudn J' rfan ' Covjek koji vjeruje u 

&^mSS! ova ,a nije vieana ku6a ' ve6 da je ona k!ita rada l i£ p' a 

<«u 2* **° ¥ *2!J? d *™™o samo su naslade I ukrasl u zivotu na ovom 
flgrf* a ono stole u Allaha t bolfeje / trajnoje. Zasto se ne opameZT" 

nw c ?n iw° Vjek Zn r da njegov l ivofni v 'J ek l v 'l ek n J' e gove generacije ne traje vise 
od sto godina, poslije cega se seii u drugo (vjecno) boraviste 

"Zivot na ovom svljetu nije nista drugo do zabava I igra, a samo onal 
svljetfe zivot, kad bl samo onl znalll" (29:60) 

■ Vjem i 2 u a da SU Iedino sredstvo za Postizanje vjecne srece u Dzennetu dobra 
i u .me Allaha iskreno ucinjena djefa. Stoga, moze se uociti njegov upornostl Mt u cmienju dobrih djela od kojih on nema namjeru da ostvari ovosvjetsku, 
ma ™ kor t nego se ze ovim djelima spasiti na ahiretu, da bude zadovoljan 
Kgovog Gospodara, Stvoritelja i Vladara, kod Koga je pocetak , svrsetak 
Loa i pred Kim je polaganje racuna: 

"Nama ie se onl, zalsta, vratltl I pred Nama ie, dolsta, racun pota- 

natlf (87:25,26) 

Iskreni vjernik je na visokom stupnju ahlaka i lijepog je ophodenia prema drugim 
liudima To cudorede javlja se kroz lik covjeka koji se krece, koji se ponekad cisti i 
nrocistava od loseg ponasanja. To nije licemjerni ahlak kojim se zeli pndobiti pov- 
ierenje ljudi kako bi bill iskoriseeni. Vjernik je takvog cudoreda jer njegov Gospodar 
tako od nj&ga zahtijeva. On se boji da sutra ne zavrsi u vatri dzehenemskoj, ako 
nrekrsi naredenje svoga Gospodara. Vjernik je u neprekidnom strahu od kazne nje- 
qovog Gospodara i drazi mu je ahiret od dunjaluka. On vjemje da je dunjaluk stvoren 
radi njega i za njega, a on je stvoren za ahiret. Ako je ovaj vjernik trgovac, onda je on 
iskreni i povjerljivi trgovac. Ako je on siromasan, on je castan i radin covjek. Ako je on 
radnik onda je on marljiv radnik i onaj koji drugima savjetuje da cine dobro. Ako je ovaj 
vjernik bogat, onda je on darezljivi bogatas i onaj koji druge tjesi. Ako je on sudija, onda 
je on pravedan i razuman sudija, a ako je namjesnik, onda je on iskren i povjerljiv nam- 
jesnik Ako je ovaj vjernik predsjednik, onda je on skroman, energican i milostiv pred- 
sjednik, a ako je on sluga ili najamnik, onda je on snaian i povjerljiv. I ako je ovaj vjernik 
povjerenik nad opcedruStvenom imovinom, on je tada znan i pazljiv cuvar. Na ovim 
principima sazdano je islamsko drustvo i njegova vladajuca struktura. Prirodno je da su 
zajednica i njena vladajuca struktura makrokopija cudi pojedinaca i njihovih mentaliteta. 
Dru§tvo sastavljeno od ovakvih individua, zdravo je i posteno (drustvo). Ono daje pred- 
nost ahiretu nad dunjalukom, sputava svoja materijalisticka stremljenja i nije potanjeno 
njima U konstituciju bica jedne zajednice ulazi iskrenost i postenje trgovca, zalaganje 
i postenje siromaha, napor radnika i njegova srdacnost, darezljivost bogatasa i njego- 
va utjeha drugim ljudima, pravednost i mudrost sudije, ihlas - cisto vjerovanje i pov- 
jerljivost namjesnika, skromnost, samilost i britkost poglavara, snaga sluge i budnost 
cuvara trezora (povjerenik blagajni). Vladajuca struktura ipak je pravedna, smjerna i 
daje prednost principima nad interesima, daje prednost pravom putu nad prevarom. 
Djelovanjem ove zajednice i utjecajem vladajuce strukture bit ce ureden i javni zivot, 
koji ce se sav svoditi na vjerovanje i dobra djela, iskrenost i cisto uvjerenje, pravicnost 
u uzimanju i davanju i pravedan postupak s drugima. 20 JednoCa stvoritelja jednoca stvoritelja 21 Uzviseni kaze: 

"0 vjemlci, odaiovlte se Allahu I Poslanlku kada vas poztva Onom sto 
ce vam ilvot dati!" (8:24) 

Sesti rukn 

Sesti stup imana jeste vjerovanje u kader - sudfainu. Uzviseni Allah kaze: 
"Ml smo svaku stvar s mjerom stvorili. " (54:49) 

7^S anJe U ° dr ? den ^ izVOr je sre6e svak °9 v i ernika ' i er ono njegovoj dusi daie 
zadovoljstvo svim stfuacijama u kojima se nade, a u srcu smirenos Jer, v ernik zna 
da jenjegov Gospodar, Gospodar Svemira, Mudri, Sveznajuci, Onaj Koj je o svemu 

mudroscu. All ako je ta svrha i mudrost nepoznata covjeku to ie samo zfaoa 
nemogucnosti ljudskog saznanja da obubvati ono cemu ga je po u o Sezn|c 
Onaj Koj, Je o svemu obavijesten i Onaj Koji je Stvontelj svega. Vjernik je dakle 
zadovo^an sa svim stanjima i nije mrzovoljan, srdit ni nezadovo'an, jer on vjeruje da 
njegov Gospodar zna mudrost svega onoga sto postoji. Pa i pored oga viem k nas 
toji Prebrod.tr odredenje (sudbinu) koje je (s njegovog aspekta SZ no 
njega , uzrvat, u sudb.nl dobra, jer ga je Allah/ dli, zadSzio time po io m 
luh v d , srce Progres nauke koja istrazuje Allahovo carstvo nebesa i Zemfe 

SffiST ^ d ° kaZOm ° iSPraVn0Sti Vier ° Vanja mu ' mina ' *5 

"Ml smo svaku stvar s mjerom stvorili. " 

I nema i nijedne stvari a da njeni sistemi postojanja nisu precizno odredeni a 

(sunnet) koji vazi, kako za atom tako i za galaksiju 

Eto, to je stanje vjernika, obasjanog svjetlom svoga Gospodara, koji ide pravim 
putem, putem onih kojima je Allah, dz.s., dao Svoje blagodati, a ne putem "onih 
koji su srdzbu Tvoju zasluzlll, nltl onih koji su zalutall." 

Sta je to kufr (nevjerovanje) 

dosS^ 

* Svaki nevjernik zna da on nije stvorio samog sebe i da ima Stvoriteli Koii ie 
njegov Posjednik, Gospodar, all on ne posvecuje paznju spoznaji s^ sSf 
Hi, pak, on posvecuje paznju idolima, silnicima (tagutima) " nemocnoj SB ^arava i biva opsjednut hemijskim reakcijama koje su odredene preciznim sis- 
Sa i zakonitostima. Ponekad je nevjernik zbunjen, te je poput peruske koju 

n« vietar Pa kako nevjernik moze imati opravdanje, pored tolikog broja vjerov- 
Ska i Allahovih objava, i kako moze imati opravdanja kada "sutra" bude pitan? 
1 "A na dan kada lb On pozove I upita: 'Sta ste odgovorili poslanlci- 
ma r Toga dana oni nece znatl sta ce odgovorlti pa se nece medu sobom 

ni raspitivati. " (28:55,56) 

* Nevjernik zna da je Allah slao ljudima poslanike, kako bi ih uputili. On ih jo pot- 

mmaqao mudzizama i jasnim dokazima koji dokazuju njihovu tskrenost. Ti pes 

orimiietiti da su nevjernici bili upoznati s jasnim dokazima koje su poslanici pruzali: 

"Pa su lb onl Iz sllnlstva I oholostl porlcali, all su lb u sebi Istlnltlm 

driall." (27:14) . , 

Ismiiavali su ih slijedeci strasti ili se jedna njihova skupina okrenula i nisu se 
truditi da saznaju sto je objavio njihov Gospodar. Oni su se pravili slijepi i zaboravni 
pred torn Uputom koja im je objavljena. Pa, tesko ovim slijepcima i neha]nicima, 
kada im se "sutra" uputi ovo pitanje: 

"... Da II ste vl znake Mole poricall a da lb nlkakvlm znanjem nlste 
obuhvatHI, ill, pak, sta ste radill?" (27:84) 

Kakvo opravdanje mogu imati nevjernici kada vide ili cuju za veliku vjernicku 
povorku koja se protezala stoljecima, predvodena vjerovjesnicima i poslanicima, a 
oko njih okupljeni i iza njih idu milioni i milioni ljudi slicnih njima. 

"A onl kofl se raspravljaju o Allahu nakon sto su Mu se nekl odazvali, 
njihovi dokazl kod Gospodara nflhova nlstavnl su I Na njih }e srdiba t 
njima pripada zestoka kazna." (42:16) 

* Nevjernik zna da blagodati koje uziva u sebi, kao sto su: vid, sluh, razum, 
zdravlje i zivot; blagodati kojima se koristi na Zemlji, kao sto su: biljke, zivotinje, 
voda, zrak, razliciti resursi u prirodi i rude; te sve blagodati na nebu od kojih ima 
koristi, kao Sunce, Mjesec, smjena dana i noci; on zna da sve ove blagodati, 
skrive'ne i vidljive, nije On za Sebe stvorio. On zna da postoji Tvorac i Gospodar tih 
blagodati i da mu ih je On dao. Ali, on negira Allahove blagodati i svjesno zaborav- 
Ija i ne vidi dobrotu svog Stvoritelja, a te blagodati koristi u javnom ispoljavanju nev- 
jerovanja i grijesenja. 

"Allah /e onaf Kofi }e nebesa I Zemlju stvorio, Onaj Koji s neba kisu 
spusta I nfome plodove izvodi vama za opskrbut Varna }e I ladu potilnio 
da morem plovt po Njegovoj odredbl, a i rljeke na koriscenje dao vam 
je. On vam \e Sunce I Mjesec, koji neprestano jezde, da se korlstlte dao, 


22 Jednoca stvoritelja t noc I dan vama potcinio! I On vam darlva od svega onoga sto zamoilte 
od Njega! Cak I had blste Allahove blagodati onfall, ne biste tb nabro- 

U Hadisi-kudsijju Allah, dz.s., kaze: 

Voista ce se izmedu Mene i ijudi i dzina desiti veliki dogadaj Ja stvaram a 
obozava se pored Mene neko drugi. Ja opskrbu dajem, a zahvaljuje se nekom druqom 

pored Mene,.,.!!" 

Pa sta je ovim nevjernirima: 

"Zar ont da vjeruju u \ai, a nezabvalnt su na blagodati Allahovoi 
(29:67) * 

Da... To je, eto, nevjerovanje, laz, prikrivanje istine I zabluda 
Ch . y f" ,k luta !minama n ajveceg neznanja, ne spoznajuci svog istinskoq 

SSffi" ?"■ "r Zna "' 2a§t ° 9a je stvorio!? Ne zna za ^ S a & d ™* na ova sv? 
E2J * T 1 ™ T Je njegov Gospodar P° taini0 j ne ^najuci sta njegov 
rE& f nj ? a n da Uradi niti zna k °J e 6e d J el ° rasrditi Uzvisenog 
Gospodara, ako ga urad,. Dunjaluk je polcinjen Ijudima, all nevjernik ne zna svrS 

5/ °m' m J6 n n P0,C,njen? ' ° n jede f pije ' Spava ' usta i' e iz sna i ™ kao sto 
stoka umire... On ne zna zasto mu je zivot dat niti zasto je uopce zivio na Zemlii 

jedan vremenski ogranicen period?! Primijetit ces da nevjernik oko sebe korisii 

stvari, odvazno i avanturisticki, ne koristivsi uputstva od Stvoritelja, kao kad se 

neko pnhvati da stavi u pogon masinu ne koristivsi uputstvo proizvodacai Tako on 

na Zemlji cini nered, misleci da na njoj red uspotstavlja- 

pravlmo red! Zar tako! A zbllja nered cine, I to ne osjecaju." (2:11, 12) 
"I neka te nlkako ne zavarava to sto po zemljama putulu oni koii ne 
vjeruju. " (3:196) ' 

Kako samo nevjernifika civilizacija, u kojoj Ijudi zive bez imana, cilia i veze s 
Uzvisenim Stvonteljem, lici na konstruktora velikog udobnog i lijepSg broda n 
kojem se nalaze mjesta za objedovanje, spavanje, zabavu i razonodu. Zatim je taj 
konstruktor pozivao ljude da se ukrcaju na brod objasnjavajuci im kako e se a 
njemu hran,t,, pit,, kako ce spavati I zabavljati se. A kada a je jedan o pLtr 2 uSi 
tao. A kuda nas vodi ovaj brod?" - odgovorio je: "Ne znam!! Samo se vi S3" 
Nevjernik zna samo za svoj ovozemaljski - dunjalucki zivot i samo zna za 
voje ,nterese uzitke, , oni su ti koji usmjeravaju njegova djela i odredu™ ego 
odnose s drugim Ijudima. Zaista, nevjemici pretjeruju u "postovanju" ovog zivota 

Toje njihova razlna znanja," (53:30) 23 
Je( jno6a stvontelp__ . . 

jL: te z ooiedince medu nevjernicima koji su ogrezli u robovanju svorn bicu i 
JZ\ avaniu svojih strasti. Izmedu takvog covjeka i njegovog Gospodara prekin- 
Z STIea zbog njegovog nevjerovanja u poslanstvo Vjerovjesnika i zbog ne- 
u,a it vjero vanja u ahiret. Ovaj nevjernik jeste izvor nedaca u gradu u kojem zivi. 
SKtraovac on je prozdrljiv i lihvar koji zadrzava odredenu robu pa je prodaje 
IS J ooskupi I tako uzrokuje oskudice i krize. Ako je on siromah, on je zlobni sirom- 
K zeli da posjeduje ono sto imaju drugi, bez ulaganja ikakvih napora. Ako je 
Tn radnik on je radnik koji zakida druge. Zeli da uzme sve sto mu pripada, a ne 
Hale ono Sto je duzan dati. Ako je taj nevjernik bogatas, on je skrt i surov bogatas 
ko noma samiiosti niti sazaljenja prema drugima. Ako je taj covjek upravnik, on je 
va ralica i uzurpator. Ako je on covjek koji ima vlast i utjecaj-, on je despot i 
sebicniak koji samo gleda svoju korist i ugodnost. Ako je on sudac, on je tada slate 
i izdainik a ako je cuvar, on je kradljivac i pronevjeritelj imovine. Ako je takav covjek 
minister ili predsjednik drzave, on je materijaiista i sebianjak koji sluzi samo sebi, 
svoioi partiji i pristalicama i ne poznaje druge. Ako je takva osoba voda ill prvak, on 
ie eqoista koji uzurpira interese svojih podanika i gazi 5ast drugih zemalja Ako je 
on zakonodavac, on tada uvodi nepravedne zakone I visoke poreze, a ako je 
pronalazac, on pronalazi gasove koji unistavaju narode i ruse Zemlju. Tako je 
atomska bomba postala najvecim problemom koji prijeti svjetskom miru iz casa u 
cas A ako je taj covjek egzekutor, on je surov i nemiiosrdan egzekutor. Neki pojed- 
inci iz redova nevjernika Izdvajaju se iz svega ovoga, all su to u osnovi njetki 

slucajevi. . , . 

Od ovih iskvarenih pojedinaca formirana su nevjernicka drustva koja su posta- 
la materijalistieka. U njima se zajedno nalazi lihvarstvo trgovca, zloba siromaha, 
zakidanje radnika, skrtost bogatasa, varanje upravnika, despottzam onoga ko ima 
vlast i utjecaj, izdaja sluge, krada cuvara, vlastiti interes ministara, egoizam voda, 
nepravednost zakonodavaca, pretjerivanje pronalazaca i izumitelja i surovost 
egzekutora Od ovih materijalistickih jedinki nastaju veliki problemi u nevjernickim 
sredinama, a i cttavo aovjecanstvo pogodeno je njihovim tosim posljedicama. 

* Vidjet ces nevjernika kako zivi nemirnim zivotom u kojem nema smiraja niti 
spokojstva. To je nemiran I gnjevan zivot, a taj gnjev i nespokojstvo ne mogu mu 
nista pomoci. Taj zivot dusevna je patnja koja svojom zestinom obuzima nev- 
jernicka drustva u svijetu. . 

* Nevjernik svojim odbacivanjem obozavanja Stvoritelja, brzo se pretvara u 
odanog roba stvorenjima slicnim njemu, bilo da se radi o silniku, ili diktatoru ill 
vodi, ili idolu, a ponekad se pretvara u roba svojih strasti, praznovjerja i glupih Huz- 
ija. 


24 Jednoda stvoritelja Nagrada vjeraika i nevjernika na Sudnjem danu 

Uzviseni Allah kaze: 

"Ove dvlje neprifateljske skupine o Cospodaru svome raspravltalul 
Onlma koji ne vjeruju bit ce skrojena od vatre odjeca, a na glave L In, 
se llevatl voda kljucala, njome ce se Istoplti sve sto je u utrobama nil- 

HE f 26 ' a ° nl * Wtf/M " ' mlatwi maI hvima od zeljeza! Had god 
htfednu da zbog teskog jada Iz nje l za du, opet ce u nfu m ,„?„,. 

Iskuslte ognja patnfu/ Doista ce Allah uvesti one koji vjeruju I rade 
dobra djela u dzenetske basce kroz koje rijeke teku, u njima ce se gl z - 
dati narukvlcama od zlata I draguljima, a u njima in, je svila odlJa- i 

frwrwvl* " iepe m upu ™' "* na put 0n09a ' bvafe do «°- 

Uzviseni je rekao: 

"Doista od onlh koji ne vjeruju, I umru - a nevjernld su, nltl od 
jednog nece bltl primljeno blago da $e njime otkupi, makar ga kollko 

"Tako smo ih kazntll zato $to su nezabvalnl bill, a da II Ml kaznlava- 
mo Otoga drugoga osim nevfernlka, nezahvatnlka?" (34:17) Zakljucak 

* Iman je cvrsto i jako potvrdivanje Allaha, Njegovih meleka, knjiga, poslanika 
Sudnjeg dana i kadera. Plod takvog vjerovanja jesu dobra djela 

nJHTu V i er ° VanJe " A " aha ' dlX 2aSniVa Se na jasnim dokazima l Wn argu- 
mentima. Mu mm je potpuno osloboden robovanja nekome drugom osim Alia hu, 

SLenj? P SV ° 9a IStlnSk ° 9 StV0rit6lja ' k0ja " Spasava od P akla Nskih 

* Vjerovanja u meleke povecava svijest vjemika u pogledu Allahovih stvorenja 

ttZ 9 7u Ce r™ ° SjeCaj P " Sn0Stl ' (prisutnos,i meleka ) I u njemu pobudue 
o ecaje straha od cnjenja grijeha I pobuduje azurnost u cinjenju dobrih die a 
Utjecaj nadzora dva meleka nad vjernikom jaci je od nadzora cijelog odreda pS 
je. 25 jedno^ajtvorima 

* U neznanje spada nekoriscenje uputstava proizvodaca, kao sto je najvece 
eznanje ne koristiti se Knjigom Stvorltelja, slavljen nekaje On, kojaje ocuvanaod 

ovflke izmjene i iskrivljivanja. 

* Allah, dz.s., slao je vjerovjesnike da poduce Ijude kako ce slijediti Njegoyu 
UDUtu Ako usporedimo rezultate misije pozivanja poslanika i drugih ljudi, vidjet 
ipmo da poslanicka reforma obuhvaca sve aspekte zivota. Ona je duboka, izvire iz 
dubine duse i traje sve dok ljudi slijede Uputu Allaha, dz.S. Nase vjerovanje u 
noslanike zasniva se na dokazima i cinjenicama. 

* Vjernik zna svrhu svog stvaranja i svoju ulogu na Zemlji, kao i djela kojim je 
zadovoljan njegov Gospodar, a kloni se onoga sto srdi njegovog Stvoritelja. On zna 
adie ce mu bill zadnje odrediste koje ga ceka poslije smrti. Vjernik zna svog 
Stvoritelja i Poslanika svoga Stvoritelja. A nevjernika okruzuje tmina i neznanje i 
sve ono sto je spomenuto. 

* Vjerovanje u Sudnji dan podstice na cinjenje dobrih djela, posjedovanje lyepin 
normi ponasanja i cinjenje djela samo u ime Allaha, dz.s. Uvidjet ces da je vjernik 
izvor dobrih i korisnih djela. Drustvo koje je sastavljeno od pojedinaca - vjernika, 
najsretnije, najbolje I najbogobojaznije je drustvo. 

* Vjerovanje u kader, u dusl vjernika pobuduje zadovoljstvo, smirenost i spoko- 

jstvo. 

* Kufr je prikrivanje istine. Kafir ne vjeruje u svog Stvoritelja i pored ocitovanja 
Njegovih znakova na Zemlji i na nebu. On ne vjeruje u poslanike i pored ocitovan- 
ja njihovih argumenata i dokaza o njihovoj iskrenosti. Takvog ces vidjeti kako robu- 
je idolima i kako je pokoran tagutu (silniku) ili lazljivcu, bez tkakvog osnova ih 

dokaza. 

Pored toga sto nevjernik nije sebi stvorio blagodati, on negira dobrotu Onoga 
Koji mu je dao blagodati, a tim blagodatima se sluzi u grijesenju. 

* Nevjernik luta u tminama neznanja o svrsi svoga stvaranja, svojoj ulozi na 
Zemlji, odredistu (zavrsetku) koje ga ceka i djelima koja ga mogu spasiti. 

* Nevjernicke civilizacije uce Ijude samo kako ce zivjeti, ali one ne znaju zaSto 

ljudi zive. 

* Zivot nevjernika jeste poput divlje opasne zvijeri. On ne zna sta |e nalal, a sta 
haram. Njegova teznja ostvarenje je svojih interesa i uzitaka prije nego mu dode 
smrt. On se uopce ne uznemirava kada unistava usjeve i porod na putu do ostva- 
renja svojih ciljeva. Od ovakvih zlih ljudi sastavljeno je nevjernicko drustvo. 

* Nemir i ocaj obavijaju zivot nevjernika i njega ces vidjeti okovanog lancima 
robovanja tagutu, lascu, strastima ili obmani. 

* Allah, dz.s., nagraduje vjernike Svojim zadovoljstvom i Dzennetom, a nev- 
jernike kai'njava Svojom srdzbom i Dzehennemom. Da nas Allah sacuva od toga! jednoca stvoriteija 27 ALLAHOVA OPSTOJNOST Intuitivna istina 

Ti (covjece) postojis ... I ovaj svemir prepun Allahovih stvorenja, postoji. 

Stoga: , , 

Tvoj Gospodar je i Gospodar svemira, sve se Njemu krece, nad svim vlada, 

svime upravlja i, nema sumnje, On postoji. 

Uzviseni Allah kaze: ,-«_•» 

"... Zar se moze sumnjati u Altaha, Stvoriteija nebesa I Zemlfe?... 

(14-10) 

Jednom davno jedan beduin rekao je: "Ako balega ukazuje na devu, atrag ukazu- 
je na pravac njenog kretanja, onda, zar Zemlja po kojoj su brda razastrta i nebesa 
sazvjezdima okicena, ne ukazuju na Milostivog i Onoga Koji je u sve upucen? 

Nas iman zasniva se na nepobitnom dokazu 

(man iskrenog vjernika daje nepobitni dokaz za svaku krivotvorinu i neis- 
pravnost, i to je iman koji se temelji na jasnim i ocitim dokazima. 

"Red: Allah Ima potpun dokaz..." (6:149) 

Islam ne daje vrijednost vjerovanju mukallida (onaj koji oponasa, slyedi tradici- 
ju) ciji se iman nabrzinu uzdrma i ciji islam propadne uz najmanji napor sejtana, 
dzina i ljudi. Stoga nalazimo da Kur'an osuduje izjednacavanje izmedu vjerovanja 
onoga koji je razborit i ostrouman i vjerovanja onoga koji slijepo oponasa. 

Uzviseni Allah rekao je: 

"Zarje onaj fco// zna daje htlna ono ito ti se objavljuje od Cospodara 
tvoga kao onaj koji fe sllfep? A pouka samo razumom obdarenl prima 
/u." (13.19) 


28 , Jednoca stvorite/ja 

Musliman mora biti svjestan na osnovu jasnog dokaza svoga vjerovanja koie 
potvrduje sehadelom, koji ponavlja svakodnevno u svakom namazu: (Svtedocim 

llZTposZT) b09a ' mhn A " aha ' ' svledoiim da * **•— - 

Dokazi o Allahovoj opstojnosti 

Dokazi o Allahovoj opstojnosti nebrojeni su i njihov broj je onoliki koliki je I 
broj Allahovih stvorenja. Svako Allahovo stvorenje nosi sa sobom i dokaz koii 

s"zS^d^ V ° 9 Stv ° ritelja ' koji nas upozn * e s P«**i 

Uzviseni Allah rekao je: 
(4 H) nebeslm * lnaZem,il ' Mlsta 'P° sto l* d0 ^ 

Jedan^" *** "*** j " U SV@mU S ° nalaZ ' d ° ka2 koji ukazuje na t0 da ' e 0n 
Na dva nacina znamo da Alfah postoji: 

Prvo: Na osnovu dokaza do kojih dolazimo posmatranjem stvorenja 

Ovi dokazi temelje se na razumskoj osnovi po cemu se od nas niko ne razliku- 
je, bez obzira na njegovo vjerovanje, porijeklo, znanje ill polozaj. Ovo su te osnove: 

Nebitak ne moze uraditi nista 

Nemoguce je da nesto moze biti uradeno bez nekoga ko bi to mogao uraditi (ti 
samo od sebe). Nemoguce je da Nebitak uradi nesto, jer ne postoji. 

Djelo je ogledalo nekih sposobnosti pocinitelja kao i nekih njegovih 

karakteristika 

•Jr IS J 6 ' 3 1 P ° aini - teija Sm ' na je Veza Poeinitel J J' e uvod . a djelo je rezultat. 
Stoga u djekJ se ne moze naci nesto sto pocinitelj ne bi bio u stan u uc niti Tako 
naprimjer, ako gledamo u efektricnu sijalicu znamo da: 
* proizvodac te sijalice ima stakla, 29 j e dno6ajWntelia^___ 

* roizvodac moze oblikovati sijalicu u obliku u kojem je vidimo (oblik lopte), 

* Lizvodac ima iicu od volframa. 

Npmoauce je postojanje jedne sijalice od stakla i zice od volframa koja se 
lAziunutar stakla, a da proizvodac nema tog stakla i volframa, da nije u stanju 
oblikovati staklo i volfram u obliku u kojem vidimo sijalicu. 
Ako budes dobro promatrao sijalicu i promisljao: 

* UoCit ees preciznost u proizvodnji koja 6e tvom razumu ukazi- 
vati na to da je proizvodac sijalice ucen i precizan, 

* Uvidjet ees da ti naein konstrukcije iicane niti (unutar sijalice] 
svtedoci da je proizvodac strucnjak za struju. 
Ako promatramo auto kako se krace po asfaltnom putu, kako se 
pokrece kada je to potrebno, kako staje na odrertenom mjestu i 
kako knjzi na mjestu koje je odredeno za kruzenje, saznajemo: 
' da je vozac auta pamelan i da razmislja, 
' da on ima odredenu volju kojom odreduje pravac kretanja 
aula, 
' da on zna voziti auto, 

* da on postoji, jar da ne postoji ne bi se auto moglo pokrenuli 
na naein precizno odredenih radnjl. 

* Postoji preeizna veza izmedu proizvoda i proizvodaca i djeia i 
njegovog pocinitelja. 

* Nesto (neki dio) ne moze postojati u proizvodu nrii dyelu, ako 
proizvodac ili pocinitelj ne posjeduje sposobnost II karaktenstiku 
koja mu omogucavada to neSto (taj dio) natini u svom proizvo- 
du ili djelu. , _,,„,., . u „ 
■ Sve So se nalazi unutar nekog proizvoda ill djeia ulcazuje na 

sposobnosti karaktenstiku proizvodaca ili pocinitelja, 

* Proiivod i djelo ogledalo su nekih sposobnosti potlnltelja I nekih njegovih karakteristika. 
Stoga, ako razmlsljamo o bilo kojem proizvodu ill djehi. spoznat «mo Iz njega neke karakter- 
Irtlke njegovog prolwodaia 111 pocinitelja, kao I neke njegove sposobnosti. 
tsto tako; , ... . A . . 

* Ako razmisljamo o Allahovim stvorenjima, spoznat cemo iz njn neke od karaK- 
teristika Stvoritelja, kao i neke Njegove sposobnosti, slavljen neka je On. 

Ovako smo spoznali neke sposobnosti proizvodaca t vozaca, kao i njihove 
karakteristike, na osnovu utisaka koje imamo nakon posmatranja njihovih djeia 
ispred nas. Zbog svega ovoga djelo I jeste ogledalo sposobnosti njegovog 
pocinitelja kao I nekih njegovih karakteristika. 30 JednoCa stvoritelja Onaj ko ne posjeduje nesto, ne moze ga ni dati 

Ako bismo posmatraff ubijenog na uiici, niko od nas ne bi trazio da se uhaosi 
kamen, koji se nalazi pokraj ubijenog, pod optuzbom da je pocinio ubistvo jer 
kamen nema sposobnost da bilo sta ucini. ls{o tako niko od nas nece pomisliti da 
je neka zivotmja, koja nema moc rasudivanja, lansirala sateiit koji kruzi oko Zemlie 
jerzivotinja nema sposobnost kojom bi lansirala taj sateiit. Razum donosi nepobit- 
ni zakljucak da nije pocinitelj onaj ko nema sposobnosti da ucini odredeno dielo 
Onaj ko ne posjeduje nesto, ne moze ga ni dati. ' 

Primjena racionalnih osnova 

1. Ako bismo primijenili prvu osnovu: nebitak ne moze stvoriti nesto ti ako 
bismo posmatrali milione miliona dogadaja koji su svakodnevni u ovom prostranom 

moTe'sW SS ^ Zak '' Uaiti ^ ^ SVak ° dje '° P ° St0Ji ' P ° anitelj ' jer Nebi,ak ne 
"Zar suonl bez Stvoritelfa stvorenl III su onl sami sebe stvoHIITI Zar 

Tszssm*" 2em ' J,1, stvori " ?! Ne ' nego oni ne " da l,/era/u " 

«J: Ak l b ; s ™,P rim 'i e " ili dru 9 u osnovu: Djelo je ogledalo nekih sposobnosti 
i dS ada i ' ' " nJe90V ' h karakteristika ' uvid !' et te ™ da s u °va djela 

* savrseni u svom ustrojstvu, sto svjedoci da je to djelo Mudroga- 
usmjereni u svom kretanju, sto svjedoci da je to djelo Onoga Koji ima voliu- 

t velicanstveni u svom stvaranju, sto svjedoci da je to djelo VelicanstvenooV 
harmonicni u svojim djelima, skladni u svom stvaranju, sto svjedoci da je to 
djelo Jednog, Jedmog; ' 

* potcinjeni jednoobraznom ustrojstvu, sto svjedoci da je to djelo Vladara i 
Onoga Koji nad svim bdije. 

Svi umovi zakljucit ce da je Stvoritelj ovih stvorenja: Mudri, Sveznajuci Onai 
Koji je o svemu obavijesten... itd. ' ' 

Opstojnost 

a) Ako posmatramo ovaj cudesni vidljivi svijet, uvidjet cemo da je on stalno u 

, P P !lTl?r J T m T m j Sre 10 potvrdu J e svakom P ametn ™ Meku da 
je n egov Vladar Onaj Koji bdije nad njegovim kretanjem, Onaj' Koji nadzire niegovo 
postojano raznovrsno ustrojstvo, Onaj Koji je vjecan i u ciju opstojnost nema sumn™ 
31 "A ako in zapitas ko lb je stvorlo..." (43:87) 

>>A daih upttas: Ko fe nebesa I Zemlfu stvorlo I ko je Sunce I Mfesec 

P °^ai^Lmlla 1 sve ono stofe na n®, mate HT" (23:84) 

"Uoltai V ciioi ruci ie vlast nad svim,.." (23:88) 

Stat- Ko vas hranl s neba I iz zeml}e, ci/e so djelo slab I vid, ko 
ttvJiivo li neilvog, a pretvara zlvo u nezlvol ko «P™^™ ? J 
'Allah' - reel ce onl ■ a ti reel: Pa zasto ga se ondane bojlte? (10.31) 

b) Navedena svojstva za koja smo spoznali da su svojstva Stvoritelja svemira 
(Mudar Sveznajuci, Onaj Koji je o svemu obavijesten, Onaj Koji ima volju, 
Velicanstveni, Jedan, Jedini, Sudac, Onaj Koji nad svim bdije), ne mogu biti svo- 
jstva nepostojeceg, nego su to, bez sumnje, svojstva Stvoritelja, Koji postoji i Koji 

je vjecan. 

3. Ako bismo primijenili trecu osnovu: Onaj ko nesto ne posjeduje ne moze ga 
ni dati, uvidjet cemo da medu Allahovim stvorenjima ne postoji niko ko se moze 
opisati da je Mudar, Sveznajuci, Onaj Koji je o svemu obavijesten, Onaj Koji ima 
volju, Velicanstveni, Jedan, Jedini, Sudac, Onaj Koji nad svim bdije, Onaj Koji 
opstoji, Onaj Koji je vjecan. 
Dakte: 

Stvoritelj svemira nije isto sto i svemir koji je stvoren. On je: Mudar, Sveznajuci, 
Onaj Koji je o svemu obavijesten, Onaj Koji ima volju, Velicanstveni, Jedan, Jedini, 
Sudac, Onaj Koji nad svim bdije, Onaj Koji opstoji, Onaj Koji je vjecan. 
Uzviseni Allah kaze: 

"Onfe Allah, Tvorac, Onaj Kofi ni Iz cega stvara, Onaf Kofi svemu dafe 
obilk, On ima najtjepsa tmena. Njega hvale onl na nebeslma I na Zemljt, 
On fe SHni I Mudri. " (59:24) 

Uvidjet cemo da je najbolji put do spoznaje Allaha razmisljanje o Allahovim 
stvorenjima. Sto god vise covjek sazna o Allahovim stvorenjima i o tajnama nji- 
hovog stvaranja, povecava se i njegov iman. Stoga islam podstice na razmisljanje, 
kao i na trazenje korisne nauke, a posebno ukazuje na svemirske znanosti koje 
istrazuju tajne Allahovog, dz.s., stvaranja. 

"I zasto oni ne promisle o carstvu nebesa I Zemlfe I o svemu onome 
sto je On stvorio, I da im se t mozda, kraj nfihov prlmakao? Pa u koje ce 
rijeci, ako ne u Kur'an, vjerovati?" (7:185) 32 JednoCa stvoritelja Rekao je Uzviseni Allah: 

"Zar ne znai da Allah s neba spusta vodu I da Ml pomocu nje 
stvaramo piodove razlicitih vrsta; a postoje brda blfelih I crvenih staza, 
razlliltlh boja, I sasvlm cm/A. / ljudi I iivotinja I stoke Ima, isto tako, 
razlicitih vrsta. A Allaha se boje od robova Njegovih - ucenl, Allah Je, 
dotsta, sllan I On praita." (35:27,28) 

Drugo: Spoznaja Allaha putem Njegovih poslanika 

Ti si spoznao neke karakteristike tvorca-proizvodaca elektricne sijaiice, kao i 
vozaca auta, ali da li mozes spoznati ahlak - ponasanje proizvodaca elektridne 
sijalice na osnovu posmatranja njegovog djela? Da li je on plemenit ili je skrt? Da li 
je on milostiv ili je nemilosrdan? Da li ce ti prodati sijalicu ili nece? Da li je on skro- 
man ili je ohol? Koje stvari on voli, a koje ne voli? Bez sumnje neces biti u stanju 
da spoznas bilo sta od toga samo na osnovu posmatranja produkata proizvodaca. 
Put do spoznaje svega toga je preko proizvodacevog predstavnika koji ce ti potvrdi- 
ti da ova elektricna sijalica ima svog proizvodaca i da on posjeduje staklo, zicu od 
volframa, da je on strucan u elektrici, da je on sposoban da napravi ovakvu jednu 
sijalicu. Isto tako upoznat ce te s onim sto on zna o proizvodacevom ahlaku-vladan- 
ju, o cemu smo vec govorili. Ali, ti se neces pomiriti s time sto kaze proizvodacev 
predstavnik, sve dok se ne uvjeris da je on, doista, proizvodacev predstavnik i da 
on istinu govori. 

"...a Allah Ima svojstva najuzvlsenlfa..." (16:60) 

Mi ne znamo mnoga Allahova svojstva do cije spoznaje ne mozemo doci osim 
preko Allahovih poslanika. Oni su nosioci dokaza koji istinski potvrduju da su oni 
poslani i da su iskreni, a poslao ih je Allah, dz.s. Historija ovoga svijeta puna je 
vijesti i kazivanja o poslanicima, i gotovo da je historija ljudskog covjecanstva, ust- 
vari, historija koja se vezuje za poslanike. 

Drugi put do spoznaje Allahovog opstojanja, potvrdlvanja onoga sto smo saz- 
nali o Njegovim stvorenjima i spoznaja onoga sto nam je nepoznato od Njegovih 
stvorenja, jeste put spoznaje Njegovih poslanika koje je Allah potpomogao 
mu'dzizama, cinjenicama, jasnim dokazima, kojima oni dokazuju da su, doista, 
poslanici Gospodara svjetova. 

Allah, dz.s., kaze: «M smo izaslanike Nase s fanlm dokazima stall Iponflma knflge i 
terezlieobjavtjivall, da bl Ifudi pravedno postupall,..." (57:25) 

Neznanje 

nno sto te moze zacuditi jeste ovo smijesno neznanje koje drzi da se vjerovan- 

rSSmana zasniva na premisama koje se ne mogu prihvatiti. Da li umovi ne 

SJJulS^Shodno navedene premise?!! Nema sumnje da svaki urn, koji je 

ffi ffltteke tvrdokornosti, prihvaca i priznaje prethodne premise na ko|,ma 

e temelvjerovanje muslimana. 6'mjenice i jasne dokaze poslanstva nateg 

poslanika Muhammeda, s.a.v.s., navest cemo kasnije. 

Zakljucak 

* Vjerovanje u Allahovu opstojnost je, ustvari, intuitivno osjecanje koje izvire iz 

US Na vierniku je da potvrdi svoje intuitivno vjerovanje nepobitnim razumskim 
cinjenicama i jasnim dokazima, jer nema dobra u vjerovanju onoga koji slijepo 

0P °" a Broj dokaza o Allahovoj opstojnosti je onoiiW koliki je i broj Allahovih stvoren- 
ja, a dijeli se na dva dijela: 

a) dokazi do kojih se doslo na osnovu posmatranja Allahovih stvorenja, 

b) dokazi s kojim su do&li poslanici. 

* Razumske osnove kojima se covjek ne suprotstavlja jesu: 

1. nebitak ne moie stvoriti nesto; 

2. djelo je ogledalo nekih sposobnosti pocinitelja kao i nekih njegovih karakter- 

istikfl' 

3.' onajkone posjeduje nesto, ne moze ganidati. 

* Prim enom ovih osnova uvidjet cemo da ova stvorenja koja ispunjavaju ovaj 
svemir sv iedoce o tome da irnaju svoga Stvoritelja Koji je Mudar Sveznajuen Onaj 
Koji je o svemu obavijesten, Onaj Koji ima volju, Veli6anstvem t Onaj koji je Sudac, 
Onaj Koji nad svim bdije, Onaj Koji opstoji. . 

* Trajni poredak, neprestano precizno kretanje, sve to svjedoci da njihov 
Stvoritelj Onaj Koji bdije nad kretanjem I poretkom, opstoji. Isto tako karakteristike 
koie nam ostavlja u svoje tragove u svemiru dokazuju da su to, ustvari, svojstva 
SWorSja Koji je prisutan i Koji opstoji, jer neko ili ne&to sto ne postoj, ne moze n, 
imati ni svojstva niti tragove. , euonh iih 

* Nema stvorenja koje se moze opisati svojstvima: sveopca mudrost, sveobuh- vatno znanje, neogranicena volja, kontroia nad svim sto je u svemiru. Sve ovo svje 
doci da je Stvoritelj svemira neko drugi mimo ovih stvorenja koje vidimo. 

* Vjerujemo u iskrenost poslanika jer su nam pruzili nepobitne argumente i 
jasne dokaze o istinitosti njihova poslanstva, 

* Islam se temelji na razumskim premisama koje su prihvatljive razumu. Njih ne 
prihvaca samo onaj ko je tvrdokoran i ko zivi u neznanju. ALLAH JE TAJ KO JI IZDRZAVA I 
OPSKRBU DAJE ^fcovjek pogleda u hranu svoju: Ml obtlnukHu spustamo, zatlm 
rem TupiikoLaLra 5 llecamo t i'mimo da Iz n}e zito izrasta, i grozde, i 
SE "mZline, I palL, i baice guste, i voce i pica na uzivanje vama 
I stocivaso}." (80:24-32) 

Mi i hrana 

Svaki covjek je do jucer bio malo dijete, pa odakle je naraslo njegovo tijelo? 

Odakle je ovim ljudskom bicu koje se pokrece pred tobom dosla pokretacka 
snaga koja pokrece njegove dijelove tijela?!! 

Odakle je doslo ovo ocigledno zdravlje kod ljudi ?!! 

Jedan brz i kratak osvrt dat ce odgovor na to: 

Hrana je ta koja razvija djecu, prozima tijela pokretackom energijom i koja radi 
na tome da ih odbrani od boiesti. , , . 

Da li doista, hrana sve to cini po svom samostalnom rukovodenju i predo- 
dredenju, ili to hrana cini samo po rukovodenju i predodredenju Onoga Ko je stvo- 
rio hranu? Da pogledamo; 

"Neka covjek pogleda u hranu svoju" 

Uocit cemo da je za razvoj tijela, njegovo pokretanje i njegoyu odbranu od 
boiesti potreban neprestani dotok odredenih kolicina materya u «nutraaij)st srake 
celiie u tiielu Te materije su slijedece: bjelancevine (protein,), soli, tvanza_rast i 
Soj Si vitamini i voda=. Svaka celija ima potrebu za neprestanim izlucivan- 
jem ostataka hemijskih procesa kao i njenih otpadaka, jer mace bi je ti ostaci i 
otpaci unistili. 

Velika pitanja 

Pred nas se postavljaju tri velike zagonetke: m*****^ 

1 . Kako dolazimo do ovih specificnih materija koje omogucavaju celijama naseg 
tijela da se hrane. I 36 JednoCa stvoritefa 
Mikroskopskl 

presjek 
jedne celije. Ovo su veliki problemi 
bi umrlo i svako zivo bice. 2. Odakle nam ogromne kolicine ovih 
tvari koje rteprestano zadovoljavaju 
potrebe svake od milion miliona celija u 
ljudskom organizmu? Zatim, odakle svim 
ljudskim potomcima, a isto tako i svim 
zivotinjama, neprestana hrana za svaku 
celiju u svakom tijelu? Zaista postoji 
ogromna potreba za basnoslovnim 
kolicmama odgovarajucih hranjivih tvari 
koje ce neprestano dotjecati za ishranu 
celija. 

3. Kako je moguca opskrba svake celije 
u ljudskom organizmu svim ovim materija- 
rna, bez obzira da li ta celija bila usred 
mozga, u omotacu bubrega, u unutrasnjosti 
srca, u kostanoj srzi ili pak u povrsinskom 
sloju koze? Koliko samo postoji milijardi 
glavnih, sporednih i vlaknastih cjevcica 
koje trebaju opskrbiti svaku celiju u ljud- 
skom organizmu? 
i bez iznalazenja rjesenja za njih, mi bismo umrli, kao sto Gdje je rjesenje i ko ce ga ponuditi? 

Prvi problem ogleda se u pronalazenju odgovarajucih materija za ishranu celija 
atematerijesu: 

a) aminokiseline (protein i); 

b) seceri (hrana bogata skrobom); 

c) masne kiseline i glicerini (masne tvorevine); 

d) vitamini, 

Sve ove tvari ne mogu se samostafno naci nigdje na zemaljskoj kugli kako 
bismo mogli otici do tog mjesta i uzeti onoliko koliko nam je potrebno 

sa ihril tv' ° Ve r^' ^ m ° 9U ^ na6 ' samosta,ne ' nego ih nala2imo Pomijesane 
f) vodu mozemo naci samostalno u bunarima, izvorima, rijekama i podzemnim fidiemozemona6isveovemater- 
i, fl neophodnezanaSiivot? 
IJ Vefiinu prethodno navedenih 
msteriia mozemo naci u obliku 
S sastojaka u razlicitim biljka- 
ma ill mesu zivotinja koje se hrane 
ovim blljem, ili u iivotinjama koje se 
hrane samo biljkama. Osnovni izvor - 
sirovine - za navedene materije su ove 
bilike koje pokrivaju zemljinu koru. 

Sirovinske tvari koje se nalaze u 
biljkama uglavnom nisu podesne za 
direktnu ishranu tjelesnih celija. Ovo 
podstifie na novi problem, a to je: 
potreba za posebnim aparatima i 
posebnim materijama koje ce pribavl- 
jati ove sirovinske materije i koji ce ih 
preobraziti u odgovarajuce tvari koje 
su potrebne za ishranu 6elija. 

Specijalne tvari koje pripremaju 
sirovine u odgovarajucu hranu za tije- 
losu: 

a) enzimi: pepsin, renin, terpisin i 
erbicin, koji sluze za pretvaranje pro- 
teinskih tvari u aminokiseiine koje'su 
podesne za ishranu celija, Postoje i 
drugi enzimi koji sluze za pretvaranje 
skrobnih i masnih tvari u secer, masti i 
glicerin. Gdje da nademo sve ove 
specifics hemikalije u odgovarajucoj 
kolieini? 37 Nacrt dlgestivnog 
(probavnog) sistema Koii je to aparat koji ce uraditi to pretvaranje? Necemo se dugo bavtti ovim tvan- 
ma (enzimima), kao ni aparatom koji pretvara sirovinsku hranu u odgovarajucu 
hranu za celije, jer je odgovor na to u nama samima. Ove specififine nemijske tvari 
prisutne su u nasoj pljuvafiki, zelucu i crijevima. Bite su stvorene za nas i posebne 
6eli]e (zlijezde), jog dok smo bili u majcininn utrobama, kako bi proizvodile ove tvari 
u odqovaraju6im kolicinama. 

Aparat za pretvaranje jests digestivni (probavni) sistem u kojem se nalaze ove 38 zlijezde koje luce enzime za probavu. To je savrsen i precizan sistem koji je priors 
van za obavljanje svoje funkcije u cilju tacnosti i preciznosti, dok smo bill embrioni J 
utrobama majki. Jedna od preciznosti izrade ovog aparata je i ta da tvoj zeludac luci 
enzime koji rastvaraju meso. lako je zeludac od mesa, prekriven je opnom koia 
zabranjuje dolazak ovih rastopivih enzima do zeluca. 

Mi i biljka 

Dakle, izvor nase sirovinske hrane jeste biljka, a izvor hemijskih digestion tvari 
koje razgraduju sirovinsku hranu i pretvaraju je kako bi bifa odgovarajuca za nase celije 
su zapravo zlijezde koje luce enzime, koji su prisutni u digestivnom sistemu koji e 
mudro stvoren, dok smo mi jos uvijek bill embrioni i dok smo se hranili iz majcine krvi 
Jednoda stvoritefa 
Izgradnja hrane u biljci i njeno umnozavanje 

Saznali smo kako celije u nasim organizmima dolaze do odgovarajuce hrane 
One dolaze. do hrane na taj nacin sto uzimaju sirovinsku hranu iz biljke i probavljaiu 
je specijalnim tvarima u nasem digestivnom sistemu. Preostaje nam drugo pitanje a 
to ie: Odakle biljkama ogromne, neophodne kolicine koje su potrebne za ishrariu 
svakog zivog stvora? u ai de da malo razmatramo i razmisljamo o nasoj hrani. Kako je Milostivi i Onaj 

- .nikrhu daie dao rjesenje ovog pitanja: . 

m \ Smenke (biline osnove): do sjemenki i biljnih osnova dolazimo iz prethod- 
h Liaka a do prethodne biljke iz sjemenki i biljnih osnova, i sve tako dok se ne 
n imo s orvim korijenom za ove raznovrsne biljke. Uocit cemo Ijepotu u njenom 
nonovnom^varanju svaki drug, put, kao i njeno umnozavanje u ogromnim 
Enama koje su dostatne za potrebe svakog ko se hrani biljkama. 

^Tdatt mote iz n/e nice raznovrsno prekrasno bilje, da birazmls- 
„o iopomenuo se svaki rob kofi se Cospodaru svome obracaMisneba 
Tpuitamo vodu kao blagoslov, i cinimo da, uz pomoc nfenu, nku vrtovi 
izlto koje sezanfe." (56:7-9) 

Sirovinske tvari 

a) Zemlja: u izobilju ima dobre zemlje za zemljoradnju i to u ogromnim 
kolicinama koje su dovoljne za sva ziva stvorenja. 

Rekao ie Uzviseni Allah: 

"Zar oni ne vide kako cinimo da iz zemlje nice svakovrsno bilje ple- 
menito? To ie, doista, dokaz, aii vecina njih ne v/eru/e." (26:7,8) 

b) Voda: Stvoritelj je u izobilju dao vode - bez koje ne moze nista ni rasti - u 
kolicinama koje su dostatne svim zivirn stvorenjima. On nam je njenc » koristenje 
oiaksao, te je uzimamo iz tekucih rijeka ill izvora, bunara ili iz podzemnih voda koje 
su pohranjene blizu povrsine Zemlje. Osnova ovih voda su kiss koje ^se nepres ano 
spustaju izoblaka naZemlju, u prosjeku 16 milionatonau svako| sekundi. Iz miosti 
Onoqa Koji spusta kisu, ona se spusta u ogromnoj kolicini u obliku malih kapljca 
koje ne stete rastinju, niti Ijudima, a ni zivotinjama. Ti oblaci su, ustvar, pokretne 
vode koje pokrece vjetar iznad mora prema kopnu, gdje se nalaze sjemenke i zeml- 

"Kako oni ne vide da Ml gonimo kisu u ogoljelu zemlju, I cinimo da, 
uz pomoc njenu, nice rastinfe ko}lm $e hrani stoka njihova, a I oni saml 

- pa zaito nece da vide?!" (32:27) . 

c) Bez zraka ne moze rasti nijedna biljka na zemaljskoj kugli. Qdgovarajuc dio 
zraka za proizvodnju hrane jeste ugljendioksid koji izlazi iz nasih organizama, kao 
i iz svakog zivotinjskog organizma. Na ovaj nacin covjek i zivotinja su izvor, jedne 
od sirovinskih tvari neophodne za proizvodnju hrane Jedna od spe icno 
stvaranja i Allahovog odredenja jeste i ta, da ako bi ugljendioksid ostao u zraku, 1 li 40 41 Jedno6a stvoritetfe ugusila bi se sva ziva stvorenja. Ali, biljke ga neprestano uzimaju i nama daju kisik 
u zamjenu za ono sto smo potrosili u nasim organizmima. 
d) I posljednja sirovinska materija je sunteva svjetlost, koju uzimaju biljke od Sunca 
preko zelene tvan (hlorofila), koja se nalazi u biljnim celijama, kojaje odgovarajuca za 
zivot i koje ima u dovoljnim kolfeinama na zemaljskoj kuglj. Kada bi se Sunce udaljilo 
od nas pola sadasnje razdaljine, smrzlo bi se sve bilje i sva ziva stvorenja, a kada bi se 
priblizilo za pola sadasnje udaljenosti sva fiva stvorenja bila bi spaljena 
Presjek llsta Allah, dz.s., kaie: 

b ■ *kl£!l da " koHst,t€ Suncem ' M l esecom > **/' « ttolno 

e) Zelene fabrike u biljkama: u biljci se nalazi jedina fabrika u koju se unose ove 
sirovinske tvari (zemljane soli, voda, zrak, sunceva svjetlost) iz kojih se proizvodi 
secer, koji se, zatim, preraduje u razlifite hranjive materije: seceri, masnoce pro- 
teini, vrtamini. Do svega ovoga dolazi se uz pomoc specijalnih sastojaka enzima i 
precizno odredenih hemijskih procesa. Ove zelene fabrike su, ustvari male zelene 
kn iP dove u nekim biljnim celijama, a posebno u celijama listoya. Biljke 
ta5kice ko e P|ov fabrika omne ko| . 5Jne koje su dovo|)ne za izgracljnju 

pr oJrn°skm tvari, a potom dovoljno odgov arajuce hrane a ishranu svih zivih 

stvorenja. 

Uzviseni Allah rekao je: 

"On vodu i neba spusta, pa Ml 
„da cinimo da pomocu n/e nliu sve 
m te bltja I da iz nfega izrasta zele- 
nllo, a Iz nfega klasfe gusto, I Iz 
oalml, Iz rametka njihova, grozdovl 
koje }e tahko ubratt, I vrtovl hzom 
zasadenl, naroilto mas/Me I sipcl 
sticni i razliciti. Posmatrafte, zato, 
ptodove njihove kad se tek pojave I 
kad zriju. To je, zaista, dokaz za 
tjude koji v}eruju." (6:99) 

Dolazak sirovinskih tvari u fabriku 

Ako znamo da se fabrike hrane u biljkama grupisu u listovima i njihovim zelen- 
im dijeiovima, na nama je sada da spoznamo da su ovim fabrikama neophodne 
sirovinske tvari. Isto tako potreban im je I odredem astern, poreda ; ' u J*JJ "J 
osnovu koga bi dolazile ove sirovinske materije do zelenih fabnka. Kako je Stvontelj 
dao rjesenje ovog problema? 

1 . Voda: Saznali smo vec kako voda 
dolazi u zemlju i napaja je. 

2. Soil: Rastapaju se soli koje se 
nalaze u zemlji tvoreci vodenu rastopinu 
od vode i soli. Korijenske crpke koje se 
nalaze u biljnim sjemenkama apsorbiraju 
vodu i soli koje su rastopljene u njoj, 
pomocu snage koju je postavio Allah, 
dz.s., a naziva se osmotski pritisak. Ove 
korijenske crpke (korijenska vlakna) 
provode vodu i rastopljene soli do speci- 
jalnih cjevcica koje se nalaze u korijenju, 1 
Presjek korijena 42 Jednoda 
koje su pripremljene za prijem 
vode i soli, i njihovo podizanje 
do svih dijelova biljke, tako da 
dode u najmanje dijelove male 
zelene fabrike, 

3. Irak: Zrak ulazi u biljne 
fabrike kroz male otvore koji su 
savrseno postavljerti i ras- 
prostranjeni po povrsinskom 
sloju lisca, Stvorio je Stvoritelj, 
slavljen neka je, dvije ili vise 
celija koje su cuvari, koje imaju 

funkciju vratara koji otvaraju i zatvaraju po jednom odredenom redu i kada je to 

potrebno. 

4, Svjetlost: Ona direktno dolazi do zelenih fabrika rasprostranjenih po dijelovi- 
ma biljke sirom zemaljske kugle. Stalno pridriavanje polozaja biljke proporcionalno 
je s ovom potrebom otkako je izasao taj dio biljke (klica) iz rastuce sjemenke, koji 
podize navise zemlju i prasinu, a ne nanize kao sto to cini drugi dio koji ce postati 
korijen. Ovaj prvi dio nosi sa sobom osnovne, gornje biljne dijelove kao sto su: 
clanci, grancice, listovi, cvjetovi, piodovi. Nosilac listova ne gn'jesi u svom pravcu 
kretanja, kao sto-ne grijesi ni dio koji ce postati korijen, oak i kada bi sjemenka bifa 
postavljena naopako. Nosilac zelene fabrike, doista, zna svoj put koji uvijek ide 
navise gdje se nalazi sunceva svjetlost. 

Klice 
stvoriteiji Proizvodnja i uskladi§tenje 
Piodovi k, u™ «ta sirovinske tvari stignu u fabriku, a tu se ne nalazi jedna ili dvije fabrike 
N S fa de Sritetoje proizvode najznacajniji i najvredniji proizvod na sv,|etu To 
"^^oroSod iz jedinstvene fabrike koja je u stanju da proizvede proteine 
§X^^> »- * vode + soli + ugljendioksid (zrak) + sun5eva svjet- 

lost. i l 
U dobru stranu ove fabrike spada i to da ona radi bez ikakve buke i ometan]a, 
ita ovf fabrika einineprekidne, duge, hemijske procese u jednom postepenom, 
o vezanom ^| an c akX do lo do proizvida, a to su ukusni i slasn, piodovi ko,, 
ElSrugo dc Sadista u kojima je uskladistena hrana, i dobro je u5,njeno Sto 

SS dS "mo! toga da mozemo pobrati ove plodove i otvoriti ova skladista kako 
bismc fse nahraniN too Sto se hrani svako zivo stvorenje onim sto mu je Allah 
odredio kao hranu u biljkama. 


Jednota stvoriteft Svjeii plodovl s jednom 
sjemenkom 
plodovi s nekoliko sjemenki Treca zagonetka qaznaU smo kako su rijegene prethodne dvije zagonetke: zagonetka 
■ amP Joecificnih tvari za ishranu celija i zagonetka neprestanog osiguravanja 
pnP h Ta i u c SSSm kolicinama. Preostala nam ]e treca zagonetka, a to je: kako 
0V S dola ak ovih tvari do svake celije u ljudskom organizmu, bez obzi a da li 
L e P o na ^ usred mozga, u omotacu bubrega ili u povrSinskom aloju koze? Jer 
Im! Sa za osiguran e odredenih tvari bez njihovog dolaska do odredista. 
ne Sfpanietan treba znati da je Onaj, Koji mu daje opskrbu i Koji je jegov 
Izdriavatelj i Milostivi, pripremio savrsene aparate koji medusobno saraduju u 
ijefienju ove zagonetke. 

Prvo: Digestivni sistem ■ 

Diqestivni sistem jeste sistem koji pocinje ustima bez kojih nikad ne bi usla 
hrana u rurasnjost kojoj se otkida hrana (sirovine) na male komadice, zubima 
E pokrecu uz pomoc misica za zvakanje. Ovi komadici se, zatim, samelju ako 
bi olaksali probavu. Probava djelomicno pocinje uz pomoc pijuvacke koji i uce 
soeciialne zHjezde prisutne u ustima i kojs pomazu svojom elasticnoscu pr 
San u zalogaja. U toku svog prolaska do zeluca jezik prevrce hranu u ustima 
kako bi dovrsio njeno sjedinjenje s pljuvackom, zatim se spusti zaioga) do jednja- 
ka. 

Misici za zvakanje 

Zalogai se, zatim, spusta u grlo gdje mu jezik grkljana (resica) otvara vrata jed- 
njaka i zatiara vrata dusnika. Zalogaj se spusta u zeludac stezanjem i opuStan em 
misica jednjaka. Sluzave lucevine koje se luce u jednjaku, ,sto tako, pomaiu muj p 
spustaniu do zeluca. U zelucu nastavlja se proces probave, gdje se hrana pretvara 
uSkoja se naziva "zelucani sok", pred kojim se otvaraju vrata tehnfta-M 
upravlia prema dvanaestoflalacnom crijevu gdje se nastavlja proces probav , ko 
je zairavo, pretvaranje sirovinskih tvari iz hrane u odgovara|ucu tvar zaishranu 
elesnih celija. Ova War odatle nastavlja put do crijeva gd,e se upo W a za 
dio probave, i tu bjelancevine postaju aminotaseline skrobne tvari posta u 
secerom a masne tvari postaju masnirn kiselinama i glicennom. Na ova] nafim 
hrana po'staje dostupna za apsorpciju putem dlacica, koje se nalaze u crijevima, i 
za dalje kretanje krvotokom. 46 Jednoca 
47 Usta I grlo Zlfjezde koje luce 
pljuvacku 

Konstrukcija 
reslca u crijevu 
Drugo: Kruzni sistem U krvnim zilama neprestano se vrsi kruzno kretanje krvi u svim dqeKwma . i 
tackama tiiela i ona uzima i donosi u svaku tacku i svaki organ ono za Sto e 
TduTe a Ove se tvari kruzenjem dopremaju do posebnog mjesta toje muje 
od edeno u tiielu. Stoga ovo kretanje vrsi se i kroz crijeva, kao i kroz zeludac jed- 
Saki usta Ah ana se uzima samo iz crijeva nakon sto je zavr en proces probave 

dr a^e receno: nakon probave hrana prolazi kroz krvotok uz pomoc data 
koje su postavljene na odgovarajuca mjesta u kojim se vr§e sve reakcje , preo- 

^Ovaj kruzni sistem ima centralnu pumpnu stanicu, a to je: srce koje salje ovu 
krv koja neprestano kola. Ti sada mozes staviti svoju ruku na jmtato bi ogto 
njegov rad pri slanju ove krvi koja kruzi da bi je ponovo pnhvatilo. Sve se to desava 
u najvecoj "prometnoj" mrezi na Zemlji. 

Trece: Limfni sistem 

Hranjive tvari koje su presle iz crijeva u krv i koje je srce poslalo kruznim krvo- 
tokom d svake tacke u tielu, zarobljene su ^™^™E*fi££ 
su doista presle jedan dug put od zelene fabrike u biljci sve dok nisu dosle u blizinu 
leiiie Aiova hra a jos uv ek nije unutar celije jer zid krvnih vlakana zabranjuje pre- 
Sak iz Ea u ceju. Iz rzav telj, Onaj Koji opskrbu daje, stvono |e nesenp ■ za | 48 Jednoca stvont^ i swritelfa 49 
Krvotok ova] problem, stvaranjem limfnog sistema dok smo mi Jos bill embrioni u majcinim 
utrobama. Ovaj system koji spravlja limfu vrsi posrednistvo izmedu krvnih vlakana i 
celya, na taj nafiin §to filtrira foranu \i krvnog vlakna u iecnost koja povezuje krvna 
vlakna i cefije, a to je "limfa", teenost koja povezuje ove hranjive tvari do cefija 
uzima otpatke i preostale tvari iz celije i predaje ih krvnim vlaknrma koja ih prenose 
do sistema za odstranjtvanje, koji je za to pripremljen. Nodi tympkuuci 

iubm*nd)bulif« 

Nodi lyfliphiiki cctvtetki 

TtunLu* JkifjuliTh dcilcr, 

Duclui IvmptiiUciJi dtiKf 

Truciicuj uibdavlut denied 

Xnpilui witojiu dexter - 

V. mbcltvu 
, bf*chl«*phiHc* 

rkxtri' 
V, civi lupecur 
Due tyi IhcncKui 
Nodi lytnpfaattcl 
ijtllUre*—^-' -Nodi 1yq!P»»* tte » 

V« Jujijuljll* IflltTTIl 

Truncut juQuitni 

MB 

Truncal tubclavlwt finlxtct 
—Ducha nwradcui 
lubelnii 
Angului vcikbui 

Mm NodJ tym[ihallcl 
V- brjctihKTpJwtki itafrtlri 
l>i!:l>njii:i 

■IMoSMci 

htniiiuyjfM 
Trend rftltitlniks 

Truncus lumbiUi 
sinftlcr 


Limfni sistem 

Zbog ovoga sve je to pripremljeno 

Sve sto smo dosad spomenuli, pocev od kretanja oblaka koji nose vodu, 
suncevog sjaja koji daje svjetlost, korijenja koje apsorbira vodu i soli, u laska zra a 
kroz otvore na liscu, procesa proizvodnje u zelemm fabnkama do njegovog 
zavrsetka ulaskom aminokiseline, secera, masne kiseline, glicenna solne 
rastopine i vitamina putem limine tecnosti u celiju jeste prov^enje sirwnstahton 
do mjesta nove proizvodnje. Te hranjive materije dolaze Hi do kostyu, Hi do mesa, 
krvi sluzi do gledi u ustima, sperme koja se ejakulira, kose, noktyu, enzima za 
probavu hormona ili bilo cega drugog od cega se sastoji ljudsk, orgamzam. 50 Jednoca stvoritefa v 

Cetvrto: Sistem ekskrecije 

Prethodni proces proizvodnje koji se obavlja u tijelu ill u unutrasnjosti celija 
ostavlja iza sebe otpatke i ostatke. Kada se ne bi odstranili ovi otpaci i ostaci 
covjek b. bio izlozen propasti. Stoga je Milostivi, Onaj Koji opskrbu daje stvorio 
poseban sistem koji vrsi proces odstranjivanja ovih preostalih materija od kojir, 
nema nikakve koristi. Proces ekskrecije pocinje u debelorn crijevu koje nosi ostatke 
hrane, koji se nisu rastvorili u enzimirna za probavu, i odstranjuje ih kao izmet kroz 
analni otvor. Plucna krila odstranjuju ugljendioksid i vodenu paru koja se stvara pri- 
likom proizvodnje i izgradnje u celijama. Sto se lice znojnih zlijezda, koje se nalaze 
u kozi, iz njih izlazi so i voda. Bubrezi su spojeni s mokracovodom, mokracnim mje- 
huronn i mokracnim kanalima kroz koje se oslobada plin, mokracna kiseiina i voda 
iz krvi, te izlazi napolje kroz mokracni kanal. 
Urinarni sistem Znojna zlijezda Nervni centri Peto: Nervni sistem 

U ljudskom organizmu postoji i 
nervni sistem koji kontrolira kretanje i 
ustrojstvo svakog od prethodnih pra- 
cesa, kao i bilo kojeg drugog tjelesnog 
i duhovnog procesa. 
j ed nocastvorite^ 53 RAZMISLJAJTE, VI KOJI STE 
RAZUMOM OBDARENI ! 


* Ko ie odredio sirovinske tvari u dovoljnim kolieinama koje su dostatne potre- 
ha ma svakoq zivog bica? Ko je odredio kolicine ovih tvari koje odgovaraju onome 
toiivi od niih? Ko je stvorio ove sirovinske tvari: sjemenke, vodu, plodnu zemju za 
uzqoi suncevu svjetlost, ugljendioksid, zelene fabrike? Ko ih je u obilju dao? Sta bi 
se dogodilo da je Zemlja stvorena bez jedne od prethodnih tvari? 

Uzvtseni je rekao: ... . 

"On le nepomlcna brda po nfoj stvorio, I blagoslovlfenom /e ucln to, / 
profzvode n/ene na njoj odredio, sve to u cetirl vremenska razdoblja - 
ovo le ob/asn/en/e za one ko}l p/ta/u." (41: W) 

Kada bi se povecala debljina gornjeg sloja Zemlje za nekoliko kilome ara, 
potrosio bi se kisik koji je sada prisutan, za stvaranje dodatnog sloja Zemljine kore 
itada ne bi bilo ni biija, ni zivotinja, a ni ugljendioksida. U vodi u cijelom svyetu nalazi 
se 88,8% kisika, a ostalo je vodik. Da se kolicina vodika dupb povecala pnlikom 
oteiepljenja Zemlje, tada ne bi bilo kisika i voda bi prekrivala svaku tacku Zemlje. 
Kada bi se dan produljio za deset sadasnjih duzina, Sunce bi sprzilo sve b je na 
Zemiii pa ko je taj ko je odredio duzinu noci i dana na Zemlji upravo onoliko koliko 
je potrebno za zivot?!! Trebamo znati da je na nekim planetama dan deset puta duzi 
• nego kod nas, a na nekim je, u odredenim njihovim dijelovima, stalno dan, a na 
nekim stalno noa , , . 

"Red- ha vt mislite - ako bl Allah dao da vam noc potraje vfecno, do 
Sudnleg dana, kofl bog bl vam, oslm Allaha, svjetlo dao? Zar ne cujete?' 
Red: Sta vl mhllte - ako bl Allah dao da vam dan potraje vfecno, do 
Sudn\eg dana, koji bog bl vam, oslm Allaha, noc dao da u nfof 
otpotineterZarnevtdite?" (28:71,72) 

Ko rasporeduje kretanje Zemlje oko Sunca, vodeci racuna o Suncevom zracenju 
u onolikoj mjeri koliko je to potrebno biljkama i svemu zivom sto je na Zemlji. Kada 
bi se Sunce udaljilo od nas za pola udaljenosti koja je izmedu nas i Sunca, zaledilo 
bi se sve sto je zivo, a ako bi se isto toliko priblizilo, izgorjelo bi sve sto je zivo. 


54 Jednote stvoritefa 55 dr., I J f org ™ mm P roizvodn J u bil Ma kako bi mogle s laM 
sirovinske tvan? Ko provodi do njih ove sirovinske tvari ? Ko prenosi voduiz 2 
uzdize j flt kondenzira, tjera je (u oblacima), spusta je, sakuplja i provodi do mS£ 
na kojim se nalaze crpke biljnog korijenja? J sta 

h J S ie f Vi0 bi,jkU UsMbl1 1 naredi0 j °) da P ravi neprocjenjive i jedinstveno 
foari to je odgovaraju za ishranu zivotinja i ijudi ( proteini, skrob, masti, vitamin! 

Rekao je Uzviseni: 

"til, ko fetal koji re vas nahranltl, ako On hranu svolu uskratP -All 
onl hi upornl u iia/iatorf/ 1 u bjeianju od istine. " (67:21) 

* Ko je izgradio milijarde tffi malih zelenih fabrika koje prekrivaju Zemlju svoiom 
lepom zelenom bojom? Ko svakodnevno stvara ove jedinstvene fabrike u svS 
bi ci koja raste . u svakom listu koji nastaje? Koje dao toj maloj fabric,' tu cudesn 
moc da pretvara zemljane soil, vodu, ugijendioksid i sunfievu svjetlost u secer?i Ko 
ga, zatim, pretvara u odgovarajuce tvari za ishranu covjeka i zivotinja? Ko te 
proizvedene tvari iznosi u ta siatka hranjiva skladista (plodove) kako bi se olaksaio 
covjeku da dode na najlaksi nacin do najvece kolicine hrane? 

i™w W ff° r Sta ' Znao da se ona nalaze na P° 6etku d'gestivnog sistema 
kojima e ps dodao iijepe I vtdne zube koji sijeku, trgaju i meiju.,? Ko je dao da su 
kosti u tijelu prekrivene mesom, osim u ustima gdje kosti moraju biti otkrivene?' Ko 
je ta ko zna da su: sjeckanje, trganje, mljevenje i razmeksavanje hrane, neophod- 
ni za npo olaksano spustanje u jednjak, pa onda u zeludac, te je, stoga, stvorio 
pokre Ijive misice oko zuba? Ko je taj ko je stvorio jezik koji vjesto p evrce i 

z2 fhrw Je IZ9ra '° ? ^i eZde k0je U US,ima luee ^ 4 ra ^ksav 
2SSSS?, 1 T ° JOm - ep,J,V0SCU spaja n )' e 9° ve dj J elove - vr seci time jednu etapu 
probave? Ko je taj, o vi koji ste razumom obdarenf? 

Uzviseni Allah rekao je: 

"lar mu nlsmo datt dva oka i jezik I usne dvlje " (908 9) 

Ko je stvorio ta usta - pocetak digestivnog sistema - sa svim pomagalima koja 

to! s Si p— ssr raiu6em mjestu i sa od9ovarajudim ° diikama? K ° je 

* Hajde da maio zastanemo kod resice koja se naiazi u grlu, koia odreduie 
u azak zra^a u dusnik, kao i ulazak hrane u jednjak. Da nije Corona ova resi 
ca desio bi se nedostatak, manjkavost u digestivnom sistemu kao i u respira- 
ornom te b, covjek umrol! Ko je mogao znati za jednu takvu neophodnost za 
taj 'staknuti visa od mesa i krvi (resica) i ko ju je mogao staviti na to edin 
stveno mjes o u Ijudskom organizmu koje odgovara svrsi svoje f nkdj e? K o je 
poduco eovjeka, dok je jos bio embrion u majcinoj utrobi, i upiznao ga s tim da 


• n iraci iz skucenog prostora materice na prostranost i sinnu ovoga 
te e mbr«on em * £ 6e . zraR prolaziti kroz jedno mjes to, i da |e 

sV 'i eta ', . nfse stvori resica koja ce rasporedivati protok hrane i zraka? 
neoph ^ostivom moci Allah je stvorio resicu od krvi i mesa shodno trazenoj 
Sv0j ° m ^ vo i konstrukciji, obimu, tezini i postavljanju na tacno odredeno 
od "°l' f 7? ne vidis da se sve to odvijalo s odredenim predznanjem, ruko- 
^f lm mudroscu i preciznim predodredenjem? Hi se, pak, u tvom umu 
"°t ;? nedcst kao sto je nedostatak umova tvrdokornog dzahili eta, koji su 
na 3 h? e sv to iznenada desilo i da je sve to stvoreno bez znanja ih razumi- 
M J i vezanog a vrsenje ove znacajne uloge!! Da li meso i krv, dusnik .1, jed- 
iSSffnnrtort i Lvodstvo? Hi da nije, mozda, majoina matenoa , v taj- 
te P c de ne mudrosti, savrsene izgradnje i precznog topiranja? Da Li e 
1 na materica ta koja zna Sta ce se desiti s embnonom nakon s h nzade iz nje 
M izna da ce embrionu biti potrebna resica, te ju je stvonla u procelju?! Da 
je ispraJno poimanje i pripisivanje materici moc znanja, razm,sljan|a , 
rukovodenja? 

UzviSeni Allah rekao je: , . . mBttif 

«0 covfece, zaito da te obmanjufe to sto }e Cotpodar tvo\ [P'^f, 

Kofi te stvorio - pa uclnlo da si skladan I da si uspravan I kakavje htlo, 

Wfc ^fdniak jfSljivo crijevo koje luci sluz, marljivo radi kako bi olaksao 

spustanje alogaja do odredenog mjesta u zelucu, pa ko je taj ko spaja ovo cnievo 

Sn ak sa iekicem ? Zasto ga spaja s jetrom koja se naiazi pored zeluca ,h sa .s\V 

LJ c ijevom ili jedmm od plucnih krila? Zar ta skupina i veza ne doKazuje da ,\e 

t oritelj tog crijeia strucan za ono sto stvara? Ni u kozi, a n, u misicinu i nam 

Snihkretanja, niti se sluz neprestano luci a to sve dasava se ung^jha, 

jer on tim kruznim kretanjima, koja su upravljena prema zelucu, i lucanjima s M 

provod hranjivi zalogaj s ilaksanjem i lahkocom. Da li se sve to nasumice desava 

i e e n ak zraden mudroscu i strucnoscu kako bi obavljao odredene untoje i d 

li ie iednak sam za sebe odredio taj zadatak? Da 11 on ima znan|e Hi strucnost, 

KL?nja7 Da li on moze promijeni.i svoju funkciju kako bismo mogli reci: 

"On ima slobodu izbora, da radi ili da ne radi?" 

* Zeludac luci enzim koji rastvara meso, pa ko je mogao znati da^ce u zeludac 
doci meso te je stvorio u njemu zlijezde koje luce taj enzim, a to je job uwijek jedan 
ma S mbriona do kojeg dolazi tecna, rastopljena i provarena hrana putem 
mX krvi? I pored toga zeludac se sastoji od mesa. Stoga, ova] enzim preds^a 
Spl nu prijetnju za sami zeludac. Ko je taj ko je strucan i upoznat sa spec icno ma 
oSog enzima koji je izgraden; ko je taj koji je stvorio zapreku od sluzavog omotaca 'Ill 56 JedooCa stvori telja izmedu mesnog dijela zeluca i ovog enzima, nakon §to je upoznat s tim rip „ 
enzim ne ujece na sluzavi omotac? Ko je taj ko je izgradio ovu Ldesnu ^ 
ostroznost? Da li je zeludac taj koji ovim savino rukoL? Da SSS JS? 
azmiSljat, , rjesavat, probleme, planirati predostroznosti i da li ta sluzava eS 
mm svoju ulogu? Hi ona radi onako kako joj je odredio njen IS £ 
S T? da , P T- l|eni niti Zamijeni? (li < da ,j su t0 lahkomlslenost I puta duta?J 

SiSSr funkc, i e u bi, ° kojem dijelu Ijudsk °9 ° r 9 anizma - ** E5SK 

£ 5ft 0dg r ra,u6e ( . n ; j f ° j k0je su us P° stavile ova i sawfieni precizni p5 d a I 
kao §to su u to vjerovaJi kafiri - nevjernfd? H^aaK, 

Poglecfa] sta kaze jedan od velikana savremenih znanstvenika prof Krfci 

Knl^^^ akad - emije 2nanosti u * orku j bi ™ ^ Iz Ino P db " 
Naoionalnog vijeca za istrazivanja u SAD-u koji u svojoj knjizi, koja je prevedena na 

a apsk jezik, "Nauka poziva u vjeru", kaze: "... Prvo, tavimo u ovu radi™ nekn 

Uto vrsta hrane kao sirovu, nepreradenu tvar (sirovinu), ne oSKSnlm 

samu rad,on,cu niti razmisljajuci o tome kako se desava hern^S S 

kZf I T ?' kUpUS ' f 5 ™' pr5enu ribu f unosi ™ ihuz vodu u bfliffij 

S, ni'h ek " d U f 6 10 d0damo sum P° r j melasu kao ** " proljece. Izmedu 
svih ovih pomijesanih stari, zeludac izabere ono od cega ima korist Ho mS 
na hemyske sastojke svaku od ovih vrsta hrane, ne vodeci SSSSJSmM 
onog sto ostane preradevina) iznova ce izraditi nove proteine S ce po ati h?a 
nom za razhcite celne. Za to ce izabrati sredstva za varenje kaolto su vapn 
sumpor, jod, zeljezo i sve druge tvari koje su neophodne, vo eci Sa o tome da 
se ne izgube sustinski sastojci, da postoji mogucnost izg radnJE Sana da budu 
prisutne sve organske potrebe u odgovarajuL mjerama i a budu pmrnne 

^n £fkl b °H k ° JOm ne ° Ph0d ^ 0StL Z6ludac ima 2alihe ™™™ SSS " 
ervnih tan, kako bi se mogao suociti s bilo kojim hitnim stanjem kao sto ie olad 

Nakon sto raz oz, ovu hranu i iznova pripremi, zeludac je neprLanolat do svake 
od milijard, cehja ciji je zbir veci od sveukupnog broja IjudJ na Zemlj Ovo snabdiie 
vanje mora se neprestano odvijati do svake pojedi a ne celije ibi snabdSa ie 
tanma koje su potrebne odredenoj celiji kako bi twxila kosti, nSte, meTSH 
zube, zavisno od toga za sta se ta celija zauzima ' ' ' 

bh.?I j6 ' dak,e '. hemi i ska 'aboratorija koja proizvodi vise tvari od bilo koje druoe 
laboratonje koju je izumio ljudski intelekt. Ovo je sistem snabdiievania ko i te 
ve cans veny, od bilo kojeg drugog sistema za pJnos ili mSSX 
nao ovai svijet i sve j, njemu funkcionira na vrhunski nacinl. cida kao sS u ova 
ne mogu se nigdje naci, niti se ikada mogu desiti dok je god Ijudskoq z ota Sve 

Zije^taSr redu ' ovaj red je po,puno ^ *S-S5 

* Crijeva prihvacaju hranu iz zeluca, a neki dijelovi su upola svareni, kao bje- 

■ ^nmteini) 6iie varenje je pofielo u zelucu i nije dovrseno. Stoga slijepo cn- 
lan6e ! ,n , ?pdn enu hemijsku tar na Zemlji kojom se dovrsava varenje 
) ev0 £i a i niihovo pretvaranje u aminokiseline. Ko je mogao znatida to do cri- 
Dlelan&wM nj w ^ ^ ma ^.^ u buducnosti stici hrana koja je 

) eva ; ILpna kao sto su bjelanfievine i skrob, kako bi se moglo uspostaviti 
uP f e nhnoDOtpomaganje izmedu slijepog crijeva i ovih crijeva da bi se upotpuni- 
m^usobi gj^ ^ ari putem hemijsRe lucevine (enzima) koj, je jedmstyen , 
l0 i a T^ESunSu varenja? Da li ce razuman fiovjek povjerovati kada mu se kaze 
tX&S^V^ Na se desila u tminama materica blla bez poz- 
t anfa i Sa o tome da ce hrana doci do zeluca? Da li crijeva shvadaju kakvu 
SulogS imaju u nizu savreanog ustrojstva koje je isplanirano za protok odgo- 
uaraiuae hrane do svake delije u tvom tijelu? 

V a) k' prima hranu iz zidova crijeva nakon sto je varenje zavrseno po dolasku 
hrane do etre. Krv ne uzima hranu iz zidova zeluca, iako su takoder, krvne zile 
e) ra prostranjene po njenim zidovima. Da li to krv zna da varenje jo uvjek 
e z vrseno i da mora cekati upotpunjenje varenja koje ce se desiti u crijevima? 
A fita bi se desilo kada bi se oduljilo da krv ceka na upotpunjenje varenja sve dok 
ta a m :izade na analni otvor, a da krv nije uzela hranu? Da li je rv ta koja je 
znala za ta5no mjesto apsorpcije te je na to mjesto i postavila aparate za apsorp- 
u?Cudno! Da li krv moze da razmisljati i rukovoditi? Da li se krv. moze pnpisati 
razum i shvacanje? Opisivanje krvi ili njene prirode ili opisivanje bjo kojeg drugog 
«a ljudskog organizma ili njegove karakteristike nekom od ov,h karakter.st.ka 
nema sumnje nimalo se ne razlikuje od opisivanja gluhih kipova kao da imaju moc 
razumijevanja, shvacanja I slobodne volje. Nista od ovoga ne posjeduje moc mijen- 
janja, niti zamjene. Niti moze stetiti a niti konstiti. 

* Te krvne zile cine najkrupniju i najzamrseniju mrezu na svijetu. Ko H h je 
ispruzio do svake tacke na tijelu? Ko ih je povezao s pumpnom stanicom koja 
marljivo radi (srce) i s njenim ograncima, a da nije zaboravljena nijedna tafika na 
tijelu^ Da li je pruzanje te krvne mreze do svih dijeiova ljudskog organizma bilo 
svjesno i s razumijevanjem ili je to bilo nasumice I slucajno?! Da li bl povjerovao 
kada bi vidio sliku krvne mreze i kada bi ti bilo receno: Ove povezane linije su se, 
doista medusobno povezale u sliku putem hemijskuh reakcija koje su se odvijale 
izmedu boja i lista slike ili je slufiajno postavljena svaka crta na njeno mjesto? 
Postavlianje vodovodne mreze u nekom selu zahtijeva inzenjere i tehmcare. Ko je 
onda taj ko je postavio ovu ogromnu mrezu koja doseze do svake tacke tvoga orga- 
nizma dok si ti bio embrion u tminama materice? Da li je to savrseno dosezanje 
naoravila krv ili meso u misicu srca? Da li krv ili meso imaju moc razumijevanja Hi 
shvacanja? Hi je sve to doslo slucajno? Da li krv shvaca svoju ulogu i sve ono sto J 58 Jednoca stvoi^ stvoriteli 3 59 obavlja? Da li zna zasto je srce izbacuje kako bi kruzila i dolazila do svake tacko 

tijelu? Zasto kruzi i prolazi kroz pluca i uzima iz njih kisik, a ostavlia ugliendbkSS 

Zasto prolazi kroz slezenu i uzima iz nje inzulin, koji sluzi za razgradnju secern , 

tijelu? Krv prolazi i kroz endokrine (hormonalne) zlijezde gdje prihvaca njihove nt 

cizne iziucevme. Ona prolazi i kroz crijeva gdje uzima hranu i prolazi do bubrent 

kojem predaje urin. Krv prolazi i kroz znojne zlijezde kojima predaje znoj kako bi X 

rashladivalo tijelo prilikom povisene temperature. Ukratko, krv prolazi kroz svaki 

dio ijudskog organizma i predaje mu ono ito mu je potrebno, a uzima ono sto ie 

neophodno da se proslijedi iz tog dijela do drugih mjesta u organizmu. Ko je ucinio 

da ova krvna tecnost obavlja duznost marljivog raznosaca poste? Ko mu je odredio 

adrese? Ko je njome spojio tjelesne organe i dijelove tijela, nadahnuo ih znaniem 

da je ona povjerenik za izlucevine i da je ona upravnik koji ce da obavi svoju funkci- 

ju? Ko je odredio zivot krvi koja je u stanju da obavlja svoj posao? Ko joj je podario 

neprestanu pokretacku snagu? Ko je odredio srce u njegovoj krajnjoj savrsenosti 

da pokrece tu krv? Da li srce zna kakvu vaznu ulogu ima? Da II ono moze promi- 

jeniti svoju furtkciju? Onda, ko je taj ko ga pokrece?! 

Svaki organ i svaki dio Ijudskog organizma vrsi svoju funkciju I nije u stanju da 
obavlja bilo sta drugo, zato sto je stvoren da bude podlozan svojoj funkciji koja mu 
je dodyeljena i on nije nista drugo do organ koji nema slobodne volje, nema ni slo- 
bode, niti volje, niti izbora. Ko je taj ko je odredio kretanje ovih organa ko je taj ko 
je odredio njihove funkcije i uspostavio red medu njihovim djelovanjima? Ko je taj 
ko je uskladio i uspostavio medu njima savrseno, precizno I uzviseno ustrojstvo? 
Allah, dz.s., kaze: 

"Prokiet neka je covjek! Koliko \e on samo nezahvalant Od cega ga 
On stvara? Od kapi sjemena ga stvori, I za ono sto }e dobro za njega 
pnpremi, I pravl put mu dostupnim ucini, zatim mu zivot oduzme i 
ucmi da bude sahranjen, I poslije ce ga, kada On bude htlo, ozlvltl 
Uhtinu! On fos n//e hpunto ono sto mu /<■ On naredto! Neka coviek 
pogeda u hranu svoju: Ml obilnu kisu spuitamo, zatim zemtju in- 
kotmama rasijecamo / cinimo da iz nje zito izrasta, i grozde i povrce i 
matllnel palme, I ba'sce guste, I voce i pica na uzlvanie vama I stoci 
vasoj. (80:17-32) 

* Limfni sistem svojim cvorovima i cjevcicama provodi razlicite tvari od cellje do 
krvnih vlakana i od kn/nih vlakana do celija, pa zasto je limfa bespiatno u sluzbi 
celija, a da direktno ne prihvati bilo koju naknadu od celija? Da II je limfna tecnost 
svojevoljno stavila samu sebe u sluzbu celija kako bi do njih nosila hranu a odnosi- 
ia ostatke i otpatke? Ko je nadahnuo celiju i poducio je da limfna tecnost zastaje na 
vratima i dajo; ne predstoji nista drugo do da otvori vrata kako bi primila sastojke I 


ranila suvisne i stetne tvari. Ko ju je poducio da treba odstraniti suvisne i stetne 

tvar S nTlit teSta. zivahna i pokretljiva celija odlucila obavljati ono sto je pred 

S?JXno kao sto je: izgradnja i neprestani rad, odupiranje bolestima nakon 

S Sooila neopozivi sporazum sa svima koji ucestvuju u pripremi njene speci- 

fne hrane? Svaki ovaj znacajni dio obavlja svoj posao, to, stoga, nema potrebe 

1 „hu<;tavom rada ill za strajkom. 

Doista su sjemenke, plodna zemlja, mora, vjetrovi, oblaci, sunceya toplota, 
ritete Sra pidzemne vode, korijenje biljaka, zelene fabrike, svjetlost koja do lazi 
d Su S smjena noci 1 dana, ugljendioksid, pluca zivotinja, otvor, na liscu, skla- 
Sta hrane (plodovi), zubi, jezik, zlijezde koje luce pljuvacku, resica, jednjak zajed- 
D sa voiim kruznim kretanjem i izlucivanjem sluzi, zeludac sa svojim enzimima i 
Si ie oostavlien sluzavim omotacem, crijeva sa svojim dlacicama, enzimi u slije- 
oSevu krv i krvne zile (vene i aorte), srce, limfni sistem sa svojim cvorovima 
i cievcicama' sve ovo je odlucilo da opstane pod odgovarajucim uvjetima, svako od 
ni ih za sta je specijalizirano pri pripremanju hrane za celije. Ill, pak, ova stvorenja 
amo obavljaju posao koji im je predodreden. SWoritelj, Svemocn^Sveznajuci 
Onai Koji ima neogranicenu volju, Onaj Koji je o svemu obavyesten, On t e Taj Koji 
ie stvorii ljudske celije kojima je neophodna hrana. On je Taj Koji je stvorio za njih 
hranu i Koji je uspostavio svoj poredak i odredio njegove uzroke. Ko je onda 
Stvoritelj? Onaj Koji opskrbu daje? Ko je Sveznajuci? Onaj Koji je o svemu obavi- 
jesten? Ko bi to mogao biti osim Allaha? 

* Zar ova ocita zbivanja i dogadaji koji se svakodnevno desavaju pred nasim 
ocima, ne svjedoce o tome da postoji Stvoritelj Koji ih izvodi? 

* Zar sva ova savrsena rukovodenja ne svjedoce da je to djelo Mudroga, Onoga 
Koji ima neogranicenu volju? , 

* Zar ova milostiva ustrojstva zivota zivih btca ne svjedoce da je to djelo 
Milostivoqa 1 ? . 

* Zar ove spremne snage za rukovodenje opskrbom zivih bica na Zemlji ne 
svjedoce da je sve to odredenje Izdrzavatelja, Onoga Koji opskrbu daje? 

* Zar ovo potpomaganje i ustrojstvo koje vlada medu svim stvorenjima, koja 
neprestano ucestvuju u pripremi i dopremanju hrane do svake zive celije, ne svje- 
doci daje to djelo Milostivoga, Univerzalnoga, Velicanstvenoga, Onoga Koji opskr- 
bu daje Onoga Koji dobro poznaje sve sto je stvorio? Zar ovo ne svjedoci da je On 
stvoritelj Sunca, plodne zemlje, vlakana na korijenju, da je On Taj Koji zamjenjuje 
dan i noc da je On stvoritelj mora, vjetrova, oblaka, kisa i rijeka? Zar ne svjedoci 
da je On stvoritelj lisca i zelenih fabrika i da je stvoritelj tin gladnih stomaka, zapra- n i 60 
JednoCa vo, stvoritelj hrane i stvoritelj digestivnog sistema, kruznog sistema i krvotob 
limfnog sistema, sistema ekskrecije, nervnog sistema? Zar ne svjedoci da ie 7 
jedan Stvoritelj i jedan Gospodar Koji ima vlast u Svojim rukama? 

Da... Da... Sve navedeno svjedoci, kao sto musliman svjedoci jasnim i iskren 
im sehadetom (svjedocenjem) da su sva dosad navedena djela, dogadaii ustrokt 
va i snage-djelo Mudrog, Sveznajuceg, Onoga Koji je o svemu obavijesten 
Milostivog Mocnog, Onoga Koji opskrbu daje, Onoga Koji ima neogranicenu voliu 
Jednog, Jedinog, Univerzalnog, Uzvisenog, da je Allah Izdrzavateli i Onai Koii 
opskrbu daje, slavljen neka je. Ovako stvorenja govore nasim umovima o siome 
Stvontelju i svjedoee kao sto musliman svjedoci daje Allah Bog i da nema druaoa 
boga osim Njega. a H 

Istinu je rekao Allah, dzi., govoreci: 

"Zar su oni bez Stvorltelfa stvorenl III su on! saml sebe stvortll?! Zar 
suoninebesa I Zemlfu stvorlli?! Afe, nego oni nece da vjeruiu. Zar Ie u 
njlh blago Gospodara tvoga, III, zar oni vladafufl" (52:3537) Zakljucak 

osb^SiSliSS^ I* ne P restan , oni dopremom hranjivih tvari i odstranjivanjem 
^T?iKS kakt ? bl se u mgb razv, J ati ' POkretatf i odupirati bolestima. 
Tn zagpnetke u vezi sa ishranom tjelesnih celija iesu- 

na6i na" ze n rnf VanJe specifi6nin ' hran J lvin tvari ^ se ve6ina ne ™ze samostalno 

2. izgradnja dovoljne kolicine koja je neophodna svakoj zivoj celiji na zemlir 
nafeila° Preman]e r3ne d ° SVake 6e ' ije ' faeZ ° bz ' ra U kojem dijel " ^ Bia se ona 

ih , ,?ii P ?' 2Vod D e , .? ve tvar L u ob !l ku s ' rovinskih ml ' a di 9 estivni sistem pretvara 
,, n 7 r ? a T B " jke ,zgraduju hran J' ve sif0vinske ^ iz sirovinskih tvari koje 
HMW™ u °l roninim kolieinama otkak0 J e ona ^orena, kao sto su: 
plodna zemja, voda, sun6eva svjetlost, ili se svakodnevno izgraduju u dovoljnim 
kolieinama kao sto su: sjemenke, stabljike biljaka, ugljendioksid i zelene fabrike 
,„i r.K 3 ? 1 su savr ? eni putevi m dopremanje zemljinih sirovinskih tvari do 
zelenih fabnka unutar biljaka, kao §to su odredeni dijelovi bilike za uskladistenie 

SSplodovi' ^ SakUP ' JanJe na najmanjem ™9 u6em P^tom a " fff} 
* Onaj Koji opskrbu daje stvorio je za covjeka, dok je jos bio u majcinoj utrobi 
avrsene aparate koji se medusobno potpomazu pri dopremanju hranjiv h 5' 
nakon njfhove prerade u odgovarajuce tvari, do svake celije u tije u stvoriteija 61 »• >mi Qistem sastoji se od zuba, pljuvacke, misica za zvakanje, jezika koji 
' ? ig le e grla Se, jednjaka koji se kruzno krece i koji luci sluz zeluca u 
P revrce l Z laze sokovi za varenje (enzimi), crijeva koja su spojena sa slijepim cri- 
koien1 Sa se rvalazi ekstrakt za varenje i dlaciee koje apsorbiraju hranu. 
i eV ° m ^ doazi do crijeva u kojima se nalazi probavljena hranatj odgovarajuce 
■ ,S feliia te ie krv nosi i kruzi sa njom pored svake oelije, gdje putem 
^tStStie kroz krvna llakna doprema do teiija Limfna 
lim i 1 nreS ostie i otpatke, koje je primila od celija, kroz krvna vlakna kako 
^^ S ostaci dopremili do apara.a koji su pripremljeni za n„hovo 

° dS Sni ilstem'uLtvuje u uredenju svih ovih operacija u Ijudskom organizmu. 
* Ako budes razmisljao o prethodnim operacijama koje su se odigravale kako 
bi se provela ishrana zive celije, ako bi razmisljao o stvorenjima koja su podlozna 
1 izvrsavanje ove obaveze izgradnje odgovarajuce hrane i za njeno osiguranje u 
oqromnim kolieinama kao i za njeno dopremanje do svake celije; isto tako ako bi 
oosmatrao ove lijepo ustrojene, povezane i naizmjenicne korake koji se svakod- 
evno de§avaju jedan iza drugoga, kako bi se doslo s hranom tamo gdje je potreb- 
no - tvoj urn bi spoznao i dosao do logicnog zakljucka. Taj zakljucak je da je 
Allah di s Stvoritelj ovih savrsenih i preciznih radnji, Onaj Koji je ta stvaranja 
podloznim ucinio kako bi se pripremila, umnozila i dopremila hrana. To je Onaj Koji 
Tstvorio te lijepo ustrojene, povezane, naizmjenicne korake koji se svakodnevno 
desavaju Nema sumnje daje to Sveznajuci Stvoritelj, Mudri, Univerzalni, Ona] Koji 
ima neogranicenu volju, Onaj Koji opskrbu daje, Milostivi, Onaj Koji je o svemu 
obavijesten, Onaj Koji sve Svojim znanjem obuhvaca, Svemoguci, Sveznajuci, 

Jedan, Jedini. . ... ... . . _ 

* Kada bi razmisljao o svakom stvorenju koje posmatras III o bilo kojem 
tobozniem idolu, kao sto su: kipovi, priroda, slucajnost, hemijska reakcija neces 
moci naci nikoga ko bi se mogao opisati svojstvima: sveznanje, sveopca volja, sve- 
opca mudrost, opskrba, sveopca milost, sveopfia sposobnost, obavijestenost o 
svemu svemoc, sveopca jednoca. Tvoj razum ce zakljuciti da nista od ovih slabih 
I nemocnih stvorenja niti glupih kipova nema tu moc savrsenog rukovodstva, ni , 
mo6 uzvisenog stvaranja. Sve ovo sto posmatras svjedoci da jenjihov Stvoritelj 
neko drugi mimo ovih stvorenja, a to je Allah, Milostivi, Samilosni, Sveznajuci, Onaj 
Koji je o svemu obavijesten, Svemoguci, Onaj Koji opskrbu daje, nema drugog 
bozanstva osirn Njega. On je Allah Koji je slao poslanike. On je Taj Koji umove 
upucuje na pravi put Svojim znamenjima koji pune vidike. i stvoritelja 63 ^TINA IMANA I NJEGOVI PLDDOVI Iman - vjerovanje 

iman - vjerovanje u Allaha - predstavlja najplemenitiju vezu izmedu covjeka i 

nieaovoq Stvoritelja. Otud je i uputa u vjerovanje apsolutno najveca blagodat. Iman 

i ne ocituje samo izgovorom jezika, a ni unutarnjim uvjerenjem. Iman je vjerovan- 

jekoje ispunjava srce i koji ostavlja traga, kao sto iza Sunca ostaju zrake i kao sto 

iza cvljeca ostaje miris. 

Plodovi imana 

Prvi plod imana I prvi trag imana jeste: da Allah i Njegov Poslanik budu drazi 
covjeku od bilo cega drugoga i da to ispoljava svojim govorom, djelima i postupa- 

ma. 

Uzviseni Allah kaze: „ . , 

"Reel- Ako su vam ocevi vast, I sinovl vail, I braca vasa, I woe vase, I 
rod vas, I imanja vasa, koja ste stektl, I trgovacka roba za kofu strahu 
fete da nece probode Imatl, I kuce vase, u kojlma se prljatno osjecate 
mill}! od Allaha I Hjegova Posianlka I od borbe na Attahovom putu, onda 
prlcekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah gresntclma nece 
ukazati na pravi put." 3 (9:24) 

Iman nece biti poipun bez istinske ljubavi: ljubavi prema Allahu, ljubavi prema 
Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., i ljubavi prema Serijatu, kojeg je poslao Svome 
Poslaniku. U vjerodostojnom hadisu stoji: 

"Kod koga se nadu tn stmt osjetit ce s/ast imana: 

Idamu Allah i Njegov Poslanik budu drazi od bilo cega drugog; 

2 da voli iovjeka samo u ime Maha; 

3 da mat pomtak u nevjerovanje too sto mm da skoci u vatru, 

Kako se iman ocituje u ljubavi prema Allahu, ocituje se i u dzihadu - borbi na 
Allahovom putu, radi uzdizanja Allahove rijeci. Iman se ocituje i u oorbLza 64 Jednoda stvoritefa podrzavanje i zagovaranje istine, u borbi za zabranu nasilja i fesada na Zemlii 
Allah, dz.s\, kaze: J 

"Pravl vjernicl samo su oni kojl u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju 

I postije vise ne sumnjaju, I bore se na Allahovom putu imecima svoji m 

I zivotlma svojim. Oni su iskrenl!" (49:15) 

Tako iman postaje ocitim pulem strahopostovanja prema Allahu, dz.s., i strahu 
od Njega. Ko spozna Allaha i Njegovu velicanstvenost, ko je svjestan Njegove 
velicanstvenosti i moci, i ko spozna svoju manjkavost pri izvrsavanju duznosti 
prema svome Gospodaru, imat ce strahopostovanja prema Njemu i bojat ce Ga se 

Allah, dz.s., rekaoje: 

"... A Allaha se boje od robova Nfegovih uceni. ..." (35:28) 

Sve sto je spoznaja potpunija i bogobojaznost je potpunija. 

Iman povezuje vjemike s Allahom, dz.s., putem Ijubavi, kao sto odreduje vezu 
medu vjernicima i Allahovim neprijateljima koji glave okrecu od istine. Ovo svojst- 
vo doslo je do izrazaja u liku Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i njegovih ashaba, neka 
je Allah zadovoljan njima. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Muhammed je Allabov Poslanik, a njegovi sljedbenki strogi su 
prema nevjernidma, a samilosnl medu sobom; vidis lb kako se klanjaju 
I Ikem na tie padaju zelecl Alfabovu nagradu I zadovoljstvo ■ na Iklma 
su Im znaci, tragovl od padanja Ikem na tie. Tako su oplsanl u Tevratu. 
A u Indzllu: oni su kao biljka kad izdanak svof Izbacl, pa ga onda 
ucvrstl, I on ofaca, I Ispravl se na svojoj stablfkl izazivajucl d/rA/en/e 
sifaca - da bt On s vjernklma najedlo nevfernlke. A onima koji vjeruju I 
dobra djela cine Allah obecava oprost I nagradu veliku." (48:29) 

Dobro djelo kojim se cisti dusa, kojim se prociscava srce i odrzava zivot jedan je od 
tragova imana. Stoga se u kur'anskim ajetima iman vrednuje na osnovu dobrih djela 
Ako iman ne hi pratilo dobro djelo, to bi bio nistavan i bezvrijedan iman i bio bi poput 
stabla koje ne daje plodove niti daje hladovinu. Ako djelo ne bi bilo prozeto imanom 
postaje dvolicnjastvo i licemjerstvo, a to je zlo koje moze zadesiti insana. 

"Tako ml vremena - covjek fe f dolsta, na gubltku, oslm onih koji 
vferuju I dobra djela tine, I kojljednl druglma istlnu preporucufu I koji 
jedni drugima preporucuju strpljenje." (EI-'Asr) 

Ako covjek spozna svoga Gospodara razumom i srcem, ova njegova spoznaja 
urodit ce zrelim piodom i ostavit ce u samom sebi ugodan trag koji ce ga voditi pravom 
putu , sto ce potaci u njemu hrabrost, prezir prema smrti i zelju za onim sto se nalazi 
kod Allaha. Onaj ko zudi za susretom s Allahom i Allah zudi za susretom s njim stvoritelja 65 1 1 hup Dlodove spada i oslobadartje duse od utjecaja nepromjenjivostt. To je 
tool Sto iman zagovara svjedocenje da je Allah - Onaj Koji zivot i smrt daje, 
zW . L j, spusta i uzdize. Onaj Koji nanosi stetu i korist. 

aiiah di s poducavajuci Svoga Poslanika s.a.v.s., kaze: 

*a«i- lane mogu ni samom sebi neku korist pribaviti, ni od sebe 
. ^ stetu otkloniti; biva onako kako Allah hoce. A da znam pronkati 
Zne stekao bib mnoga dobra, a zlo bl bilo daleko od mene; ja samo 
Honosimopomene I radlsne vijesti ljudima kojl vjeruju. " (7:188) 

Iman podstice vjerovanje daje Allah, dz.s., Onaj Koji opskrbu daje, ne upravl- 
ja Njime zudnja pohiepnoga, ne odvraca Ga mrznja onoga koji prezire. 

Uzviseni kaze: 

"Na Zemlii nema nijednog zivog bica, a da ga Allah ne hrani. On zna 
ndie ce koje boravlti i gdje ce sahranjeno bitl. Sve to ima u jasnof 

Injlzi." (11*) 

Rekao je Allah, slavljen neka je On: 

"A koliko ima zlvotlnja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, 
a i vas! On sve iuje i sve zna." (29:60) 

Neka je uzvisen Onaj Koji je rekao: 

"Allah u Izobilju daje hranu onome kome hoce od robova Svojm, a 
nekomi uskracuje; Allah, zaista, zna sve." (29:62) 

iman je taj koji pokrece snagu covjeka i povezuje ga s najuzvisenijim pnm- 
jerom, a to je Allah Koji je izvor dobra, dobrocinstva i potpunosti. 

Iz ovoga covjek vidi da su dobro i sreca u cednosti i casti, a to je tajna 
povezanosti dobrog djela i vjerovanja u Allaha, dz.s. 

Potpima pokornost sverau onome sto je doslo od Allaha 

Ako je iskreno covjekovo vjerovanje u njegovog Gospodara i Stvoritelja, 
Vladara svega malog i velikog u ovom prebivaiistu, u nama samima, to ce uroditi 
piodom, a to je potpuna I sveopca pokornost vjeri koja je dosla od Allaha, dz.s. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"I tako Ml Gospodara tvoga, oni nece bitl vjemki dok za sudiju u 
sporovlma medusobnlm Tebe ne prihvate I da onda zbog presude Tvoje 
u dusama svojlm nlmalo tegobe ne osjete, I dok se sasvim ne pokore." 
(4:65) 

Allahov Poslanik, s.a.v.s„ rekao je: 

"Niko od vas nece vjerovati sve dok njegove teznje ne budu podudame s oritrn s 
c/mesamdosao." PI 1 ] S! 66 
JednoCa stvotifeifc 

Stoga tvoja pokornost vjeri treba biti potpuna i sveobuhvatna. Allah, dzi 
Svojoj Knjizi obznanio je stanje vjernika i nevjernika, pa je rekao: 

"A licemjeri govore: Mi vjerujemo u Atlaha I Poslanika I pokoravatno 
se' - zatim neki od njih glave okrecu; nisu on! vjernld. Kad budu pozvanl 
Allahu i Poslaniku Njegovu da Im On ptesudi, neki od njih odjednom 
leda okrenu; samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu 
poslusno. Da li su im srca bolesna, lit sumnjaju, Hi strahuju da ce Allah I 
Poslanik Nfegov prema njlma nepravedno postuplti? Nijedno, nego zele 
da druglma nepravdu uclne, Kad se vjernld Allahu I Poslaniku Njegovu 
pozovu, da im On presudi, samo reknu: Slusamo i pokoravamo sel' Onl 
ce uspjetl." (24:47-51) 

Rekao je Uzviseni: 

"0 vjernid, svi u vjeru mlra udlte..." (2:208) 

Vjernik se mora predati svome Stvoritelju u svim zivotnim pitanjima i da vjera 
koju mu je On poslao bude vjera za njegov razum, srce, oko, uho, ruku, nogu, tije- 
lo, stomak, olovku, jezik, za njegove dane i noci, njegov trud i djela. 

Poziv u Allahovu vjeru 

Iskreni vjernik, cvrst u svojoj vjeri, poziva i druge Ijude u nju. 
"A ko govori Ijepse od onoga kojl poziva Allahu, koji dobra djela dni 
I koji govori: fa sam, doista, musllman/" (41:33) 

Uzviseni Allah poducavajuci Svoga Poslanika, s.a.v.s, rekao je da govori u 
Njegovo ime i u ime onih koji Ga slij'ede: 

"Red: Ovoje mojput, ja pozivam k Allahu, imajudjasne dokaze, ja, 
I svakl onaj koji me slijedi'..."(12:108) 

Tako biva zainteresiranost pojedinca, vjernika i drustva koje vjeruje, propagi- 
ranje Ijepota vjere njihovog Gospodara, otkrivanje njenih Ijepota I vrijednosti, ula- 
ganje truda, onoliko koliko je moguce, u pozivanje covjecanstva u iman i ulazak u 
njegov krug, sve dok ta vjera ne postane vjera cijelog covjecanstva. 

Kao sto je priroda istine da se ona ne zadovoijava nicim drugim osim da ona 
bude dominantna, tako je srz prirodne naklonosti prema istini da se ona ne smiru- 
je kada se pred njom pojavi istina osim s ulaganjem truda i napora. A neprestano 
ulaganje truda u izdizanju rijeci istine i njenoj vladavini nad svakim zlom koji'joj se 
suprotstavlja, zapravo, duznosi je koju je Allah nametnuo vjernicima u rijefiima 
Uzvisenog: istvoritelfi 67 


Ht tMko jmo od vas stvorili pravednu zajednku da budete svjedod 
t Ztalih Hudi, i da Poslanik bude protiv vas svjedok,.," (2:143) 

P 4 mi necemo i biti svjedoci protiv drugih ijudi osim ako im dostavimo Njegovu 

Nasi casni prethodnici ponijeli su sa sobom ovu duznost, pa su putovah 

VjerL |inm od istoka do zapada, od sjevera do juga uzdizuci zastavu islama, podizuci 

\Mii imana pa su svi krajevi zemlje odgovorili njihovom pozivu i zovu njihovog 

imana Allahu ekber ■ Allah je najveci. 1 do dan-danas odgovaraju na njihov poziv. 

Slijedenje i neslijedenje 

Iskreni vjernik zna da je Allah, dz.s., upotpunio svoju vjeru onim sto je poslao 
Svome poslaniku Muhammedu, s.a.v.s. Stoga je Uzviseni Allah rekao: 

"... Sada sam vam vjeru vaiu usavrsio I blagodat Svoju prema vama 
upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera..." (5:3) 

Iza upotpunjenja nema nista drugo do nedostatak, iza upute nema nista drugo 
do stranputica. Ako neko misli da ce u vjeru dodati nesto novo, onda misli da Allah, 
dz s nije upotpunio ovu vjeru. To smatraju kafiri - nevjernici, da nas Allah sacuva 
od njih zato sto su laznim ovaj ajet uciniii, a ko jedan ajet smatra laznim, on je kafir. 

Stoga, iskreni vjernik strogo vodi racuna o slijedenu Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s. Rekao je Uzviseni Allah : ■ 

"Red: Ako Allaha volite, mene slijedite, I vas ce Allah voljetl ... 

(3:31) 

Prijateljstvo s vjernicima i neprijateljstvo prema nevjemicima 

Jedno od svojstava iskrenog vjernika jeste da je on ponizan prema vjernicima, 
a ponosit prema nevjemicima. Allah, dz.s., kaze: 

"0 vjernid, ako neko od vas od vjere svoje otpadne pa, Allah ce f sig 
urno, mjesto njih dovestl Ijude koje On voli I koji Njega vole prema 
vjernicima ponlzne, a prema nevjemicima ponosite; ..." (5:54) 

Iskreni vjernik zna da mu'mini idu putem koji vodi u Dzennet, a da katin idu 
putem koji vodi u Dzehennem. On mrzi slijedenje puta koji vodi u Dzehennem j 
blaze sav svoj trud kako bi udaljio sebe i svoju porodicu od ovog puta. Stoga ces 
ga vidjeti kako ojacava svoju vezu s mu'minima i zajedno s njima ide pravim putem. 

Uzviseni Allah rekao je: 

"lar mlslite da cete biti ostavljeni, a da Allah ne ukaze na one medu 
vama koji se bore I koji, umjesto Allaha i Poslanika Hjegova I vjernika, 

68 Jednoda stvorj lelja mm^ nikog za prisna prilate,ia? ' A Mah dobro zna ono it0 *»*/&. « 

Uzviseni kaze; 

"Vasi zastltnki samo su Allah I Poslanlk Njegov I viernld " (s-^\ 
Allah, dz.s., kaze: * *> ■ 

"Ovjernld, ne prijateljujte nlsa ocevima vaslm nlsa bracom vasom 
ako vise vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s nlliZ 
prljateljevao, taj se, dolsta, prema sebl ogrljesio." (9:23) 
Uzviseni je rekao: 

"We trebafu Ijudl kofl u Attaha I u onaj svijet vjeruju bitl u ljubavl sa 
ontma koji se Allahu I Poslanlku Njegovu suprotstavljafu, makar im onl 
bill ocevi njihovl, HI slnovl njihovl, III braca njihova, III rodad njihovi 
Njlma je On u $rca njihova vjerovanje usadlo I svjetlom Svojlm lb 
osnailo, I On ee ih uvestl u basce dienetske, kroz koje ce rijeke teci, da 
u njlma vjecno ostanu. Allah Je nflma zadovoljan, a I onl ce bitl zado- 
voljnl Njlme. Oni su na Allahovoj strani, a onl na Allahovol stranl ce slo- 
umo uspjetl." (58:22) 

Jedno od svojstava iskfenih vjernika jeste i ljubav prema vjerniku, a narocito 
prema asfiabirna Poslanika, s.a.v.s., koji su se takmidli u vjerovanju. Njima je bilo 
najvrednije takmicenje u imanu i pobjeda u njemu. Allah, dz.s., rekao je: 

"Allah je zadovoljan prvtm muslimanlma, muhadilrima I ensarljama 
I svlma onlma koji Ih slljede dobra djela clnecl, a I onl su zadovolfnl 
Njlme; za nflhfe On piipremlo dienetske basce, kroz koje ce rijeke ted, 
I onl ce vjecno I zauvljek u njlma boravlti. To je velikl uspleh. " (9100) ' 

Rekao je Uzviseni: n l ' 

"Onl kojiposllje njlh dolaze govore: Gospodaru nai, oprostl nama 
I brad nasoj koja su nas u vjerl pretekla I ne dopustl da u srclma naslm 
bude Imalo zlobe prema vjernlclma; Gospodaru nas, tl si, zalsta, dobar 
I mllostlv."' (59:10) 

Dobro djelo hrana je za iman 

Ako je dobro djelo plod imana, onda je svakako i njegova hrana, kao sto biljke 
proizvode hranu i hrane se onim sto proizvedu. Ako se iznenada zadesi ravnodusnost 
vjernika u vezi sa dobrim djelima i vjernik ne bude zurto da se oslobodi ove ravn- 
69 . a ravn odusnost nece oklijevati u tome da se pretvori u neprestanu ravn- 
od »' to tp se iman umaniiti zavisno od toga koliko se udaijio od dobrih djela. 

Uzviseni Allah rekao je: 

"Onome ko se slljeplm bude pravio da ne bl Svemlhsnog velkao, Mi 
■ ieitana natovarltl, pa ce mu on nerazdvojnl drug postatl; on ce Ih 
7pravog puta odvracatl, a Ijudl ce mislitl da su na pravom putu," 

(43M37) 

Onaj ko bude radio dobra djela, bude se sam sa sobom bono i bude se bono 
protiv zla na Allahovom putu, snaga njegovog imana povecava se i u njegovom 
srcu se povecava Uputa. Rekao je Uzviseni Allah: 

"One koji se budu zbog Nas borlll, Ml cemo, slgumo, putevtma koji 
Nama vode uputitl; a Allah je, zalsta, na stranl onth koji dobra djela 
cine!" (29:69) 

Zakljucak 

* Iman jeste vjerovanje koje ispunjava srce i kao plodove daje dobra djela, a to 
je najveca blagodat i najplemenitija veza izmedu roba i njegovog Gospodara. 

* Tragovi imana moraju izaci na vidjelo u rijecima i djelu. 

* Tragovi i znakovi imana su: 

1. da Allah i Njegov Poslanlk budu vjerniku drazi od bilo cega drugoga; 

2. da voli vjernika samo u ime Allaha; 

3. da mrzi povratak u nevjerovanje kao sto mrzi da bude bacen u vatru; 

4. dzihad na Allahovom putu imecima i svojim zivotima, 

5. strah od Allaha i od Njegovog pracenja, i strahopostovanje prema Njemu, 

javno i tajno; 

6. da volis svome bratu muslimanu ono sto samom sebi volis; 

7. dobrim djelom cisti se duSa, prociscava srce i odrzava zivot; 

8. oslobadanje od dominacije nekog drugog (osim Allaha); 

9. odvaznost 1 hrabrost bez straha od bilo koga, osim od Allaha; 

10. ljubav prema dobru i uzvisenom uzoru. r 70 •Jednoca stvori(ei k 
* Izmedu imana i dobrog djela postoji cvrsta veza, kada jedno ojaca, ojaca \ 
drugo. Ko zanemari cmjenje dobrih djela, brzo se umanji i zamre iman u njegovoJ srcu . , stvoritelja 71 POTREBA ZA POSLANICIMA 
I NJIHOVIM OBJAVAMA 

Spoznaja Stvoritelja 

covjece, ti si stvoren, pa da li znas ko je tvoj Stvoritelj? Da li znas Njegova 
svojstva? 

Spoznaja Vladara 

covjece, ti ne vladas sobom, niti vladas svojom rukom, okom, stopalom, niti 
najmanjom zlijezdom ili celijom u tvome tijelu, jer ti nisi niSta u sebi stvorio. Da li ti 
znas ko je tvoj Vladar, Stvoritelj Koji vlada svirn onim Sto se u tebi nalazi? 

Spoznaja Dobrocinitelja 

6ovjece, ti ne vladas vodom koju pijes, zrakom koji udiseS, hranom koju 
jedes, zemijom na kojoj obitava§, niti vladas bilo cime od Sega imas koristi, cime se 
koristis i cime upravljas u ovom zivotu. Da li znas ko je Vladar svih ovih blagodati? 

Spoznaja vjere 

covjece, tebi je data sposobnost rada na ovoj Zemlji, data ti je vrijednost 
spoznaja svih'stvari. Da li znas ko je Taj Ko te postavio halifom na ovoj Zemlji? 
Znas li ko te postavio za upravitelja ovih vrijednosti? Da li znas cime je On zado- 
voljan od tvojih djela? A Sto ga srdi od tvojih djela? 

"Zar oni da imaju bogove koji Im proplsufu da vferuju ono sto Allah 
nlfenaredto?..." (42:11) 


72 Jednoiastvortty 
Spoznaja mudrosti stvaranja 

covjece, tvoj rok na Zemlji odreden je, tvoji dani su odredeni i ti ieh s nje otfci 
kao sto si na nju i dosao. 

"A doci e'ete nam pojedlnacno, onakvi kakve smo vas prvi put s tv . 
rill, napustlvsl dobra koja smo vam bill darovalL." (6:94) 

Da li znas zbog cega si dosao na dunjaluk? U tvom nosu, doista, postoji 
mudrost i on nije uzalud stvoren. U tvom je liku mudrost i on nije uzalud stvoren. U 
tvom je stopalu mudrost i ono nije uzalud stvoreno. U najmanjim venama i krvnim 
zilama tvoga tijela jeste mudrost i one nisu uzalud stvorene. Ali, da li znas kakvaje 
mudrost u postojanju tvog cijelog organizma? Zasto si dosao na ovaj svijet? Ti ces 
to moci znati jedino poducavanjem od tvoga Gospodara, zato sto je On Taj Koji te 
stvorio, shodno Svojoj zeljt koju je realizovao tvojim stvaranjem. Moci ces znati 
kakva je bila Njegova zeija zbog koje si ti stvoren jedino Njegovim poducavanjem. 
Njegova se zelja ne moze spoznati drugacije nego Njegovim poducavanjem, isto 
onako kako Ijucff ne mogu saznati kakva je mudrost masine iii aparata, nego to 
mogu saznati jedino od njenog proizvodaca. 

Najveca neznalica 

Kako bi razumio vaznost spoznaje mudrosti tvog postojanja, sta ti mislfs o 
licnosti koja ne zna mudrost svoga oka? Sta mislis o osobi koja je veca neznalica 
od njega, koji ne zna mudrost svoga oka, nosa i uha. Sta mislis o osobi koja je 
najveca neznalica, koja ne zna mudrost svoga oka, nosa," uha, usta, glare, niti 
ruke? Da li sada znas ko je najveca neznalica? To je, doista, osoba koja ne zna 
mudrost svoga postojanja na Zemlji. 

Spoznaja kraja 

covjece, ti ides tamo kud su isli prethodnici i ti ces preci iz ove kuce kao sto 
si prethodno presao iz male kuce (materice) na ovu Zemlju. Da li znaS gdje je kraj? 

Sta te ceka nakon smrti?!! , stvoritelja 73 Spoznaja uzroka uspjeha , jece $ tei, bez sumnje, odgovarati pred onim ko te postavio za upravitel- 

TJ L siqu'rno biti nagraden ill kaznjen shodno svojim djelima na ovome svijetu. 

f 'nurno ne molei znati kojim djelima je tvoj Gospodar zadovoljan i koliki je njihov 

t Z tod Njega 1 ? Koja im je nagrada? Ti isto tako ne mazes' znati koja loSa djela 

Njega rasrduju? Niti koliko mogu ona biti losa? Koja je kazna za njih? Da II tl, o 

5ovjece, ne§to zna§ od toga? 

Potreba za poslanicima 

Sve dosadalnje znanosti predstavljaju izazov za 6ovjeka i koliko god bi o&roum- 
nosti bilo dato 6ovjeku, on ne moze spoznati niSta od onoga Sto je proslo, jedino ako 
ga o tome podu5i Stvoritelj, Vladar, Dobroainitelj, Onaj pred Kojim ce se ra6un pola- 
gati Onaj Koji raspolaze svim stvarima. Covjek moze znati o svemu onome Sto je 
proslo, jedino uputom Stvoritelja. Stoga je ljudsko covje5anstvo i bilo u najvecoj 
potrebi za poslanicima koje je Allah uputio u te znanosti kako bi poducili ljude i obav- 

ijestili ih o njima. 

Rekao je Uzviseni Allah; 

"On ta/ne zna I On tafne Svoje ne otkriva nikome, oslm onome koga 
On za poslanlka odahere; ..." (72:26,27) 

Nuznost bozanske potpunosti 

Ako bismo utvrdivali nesposobnost ili nedostatak bilo kojeg industrijskog pre- 
duze6a koje ne Salje izvje§taje koji pojaSnjavaju korist i djelovanje njenih proizvoda, 
prilikom dostave ovih proizvoda ljudima, na§li bismo dosta manjkavosti, Stvoritelj 
covjeka koji razmislja, doista je potpun i On je Taj Koji nema manjkavosti, niti Mu §ta 
nedostaje. U potpunost Njegove moci i mudrosti spada i to da On ne stvara Sovjeka 
koji je razumom obdaren kako bi se raspitivao o svome Stvoritelju, Njegovim svo- 
jstvima, mudrosti Njegovog stvaranja i Njegovog kraja i dr., a zatim ga ostavlja nje- 
govoj zbunjenosti bez upute i jasnog dokaza. Uzvisen je Allah i visoko iznad toga. 
Rekao je UzviSeni Allah: . 

"0 poslanicima, koji su radosne vifestl I opomene donoslll, da \[udi 
posllfe poslanlka ne bi nlkakva opravdanja pred Allahom Imall. ..." 
(4:165) 


74 
Jednoia stvoritej. !fa Dokazi poslanika Kako niko ne bi u laz ugonio Allahove poslanike, kako ne bi bili prozvani kao 
lazni vjerovjesnici i lazni poslanici, Allah je potpomogao Svoje poslanike jasnim 
dokazima koji svjedoce da su oni Njegovi poslanici. Allah, dz.s., istakao ih I 
izmedu drugih kako bi ljudima iznosili ove argumente i jasne dokaze, 

Rekao je Allah, dz,s.: 

"Ml smo izaslanike Nase s jasnim dokazima stall I po njima Knjige I 
terezije objavljlvall, da blljudl pravedno postupall, ..." (57:25) 

Kada bi poslanik osjecao potrebu, nakon ovih jasnih dokaza i nakon fito bi g a 
napadali nevjernici i oholi, odgovarao bi im zacudeno: 

"... Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a On le mene uputloT 
..."(6:80) 

Opisao bi ih onako kako ih je Allah opisao: 

"Onl porlcu prlfe nego temeljlto saznaju sta ima u nfemu, a jos im 
n//e dosto ni tumacenfe njegovo; ..." (10:39) styoritelja 75 NEKI OD POSLANICKIH DOKAZA Ovo su primjeri jasnih dokaza kojim Je Allah potpomogao Svoje poslanike. Tako 
• e Allah, dzl, potpomogao devom Svoga poslanika Saliha, a.s., koji je poslan nar- 

odu Semud. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"... Semudu smo kao vldlflvo cudo devu dall, alt onl u nfu nlsu pov- 

lerovall." (17:59) 

Narod Semud trazio je od svoga poslanika Saliha, a.s., da im izvede devu iz 
stijene kako bi bila dokaz iskrenosti njegovog vjerovjesnistva i poslanstva. Allah, 
dz § , dao je da deva izade iz stijene, all samo je mali braj njih povjerovao. 

Ibrahima, a.s,, njegovi neprijatelji bacili su u vatru koja se bila razbuktala, i 
Allah, dzi, spasio je Svoga poslanika iz ruku nevjemika. 

Uzviseni Allah rekao je: 

" Spaltte ga I bogove vase osvetlte, ako hocete da Ista udnlte! - 
povlkase. vatro' - rekosmo Ml - 'postanl hladna, I spas Ibrahlmul' " 

(21:6%, 69) 

Allah, dzi., potpomogao je Svoga poslanika Musaa, a.s., s devet ocevidnin 

znamenja kada ga je poslao faraonu: 

"Ml smo Musau devet ocevidnin znamenja dall, ..." (17:101) 

Allah, d2.fi., kaze: 

"Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojavit ce se blfela, all nece bltl 
botesna - bit « to)edno od devet cuda faraonu I narodu nfegovu; onl 
su, dolsta, narod nevfemlckt. I kad Im oclto dodose znamenja Hasa, onl 
rekose: Ovoje prava iarolljaV I onl lb, nepravednl i oholi, porekose, all 
su u sebl vjerovall da su Istlnlta, pa pogledaf kako su skoniall smutljiv- 
cl," (27:12-14) 

Allah, dz.s., poslao je Isaa, a.s., s jasnim dokazima koje Kur'an spominje: 

"Kad Allab rekne: '0 ha, sine Merjemln, sjetl se blagodatl Moje 
prema tebl I majct tvojo}: kada sam te Dztbrilom pomogao pa sis 
ljudima, u be$7c/ / kao zreo muz, razgovarao; I kada sam te I pis- 
76 Jednoca 
stvorit menostt, I mudrostl, I Tevratu I tndzllu nauclo; I kada s/ Vo „ 
Mo}om, od blata nesto poput ptlce napravh I u nju udahnuo I It* 
/e ona, voljom Mofom, postala ptlca; I kada si, voljom Mohm ! 
rodenja slljepa I gubava Isdjello; I kada si, voljom Mojom nirtl 
dlzao; I kada sam od tebe slnove hrallove odbio, kad si im ti l as „ 
dokaze donlo, pa onl su medu njlma kojl nhu vjerovall - poviul 
Ovo nije nlsta drugo do prava vradzblnat" (Si 1 10) 

Mozda su ovi snazni dokazi, kao sto je ozivljavanje mrtvih, 5ime je Allah dz « 
potpomogao Isaa, a.s., imali obrnut efekat sto je pomoglo neznalicama i onirna koii 
imajij iskrivljeno miSljenje, da opisu Isaa, a,s„ kao sina Bozijeg - estagfirullah 
(trazim oprosta od Allaha). To su neki Allahovi znakovi kojima je Allah potoomo" 
gao Svoje poslanike kako bi ljudi znali i Cvrsto vjerovall u istinitost poslanstva 
poslanika i vjerovjesnlka. A i ti oes" prona6i ove dokaze koji su postavlieni radi tooa 
da bi poslanika pratile stvari koje ne posjeduje niko drug! do Allah, dz.s., kako bi to 
bilo dokaz da je on poslan od Vlasnika i Vladara ovih stvari. Isto kao Sto vlade saliu 
svoje predstavnike, a s njima i oruzje ill policijska kola, oficire, vojnike, Sto biva 
dovolpm dokazom da je tog zastupnika poslala vlada koja ga je potpomogla onim 
dime raspolaze, §to je dovoljno da bi mu se povjerovalo, stvoritelja 77 1 ISTINITAKNJIGA , bi se ne ko zapitao koje su to mu'dzize (nadnaravne moci) Muhammeda, 
dokazi njegovog poslanstva, na osnovu kojih su mu ljudi povjerovali i na 
nfnovu kojih i danas ljudi mogu vjerovall? 

Prije odgovora na ovo pitanje moramo znati slijedecu istinu, a to je: 

Kur'an je Stampan u 
milionskom tirazu koji 
je sav isti. Dogadaji opisani u Kur'anu 
Dogadaji koji 
su se dogodili 
za vrijeme zi- 
vota 

Muhammeda, 
s.a.v.s. M 

Vjernici su vidjeli Nevjernici su svjedo- 

doqadaje pa su potpuno ci tih dogadaja i ne 
vjerovall mo 9 u negirati Kur an. 78 Jednoia Marfan, sfrortfe//a 79 Mu'dzize i dokazi koje je Allah, dz,s„ podario nasem poslaniku Muhammedi 
s.a.v.s., i dan-danas vidljivi su sto potvrduje njegovo poslanstvo, kao sto cem 
ubrzo i objasniti. Postoje mu'dzize i dokazi koje je Allah, dz.s\, podario nasem 
poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., a koji su prestali zavrsetkom vremena u kojem 1 
se desili i koji su bili Allahova pomoc Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., kao sto su vie 
tar, meleki i izviranje vode izmedu njegovih, s.a.v.s., prstiju. Ove mu'dzize i dokazi 
zapisani su u istinitoj Knjizi u koju razuman covjek ne sumnja. 

Prvo: Plemeniti Kur'an 

Kur'an je na svojim stranicama zabiljezio neke mu'dzize koje su se desile I koje 
su ljudi vidjeli. Kur'an je objavljivan postepeno, shodno dogadajinia, spominjuci ih 
komentarisuci i tumaceci njihove uzroke I izvlaceci iz njih pouke: 

"Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vasa, pa zasto se ne 
opametite?" (21:10) 

Svako razuman mora povjerovati da su svi dogadaji koje je Kur'an zabiljezio 
istiniti i da u njih nema sumnje, pa cak I kad ne bi bio musliman. Kur'an spominje 
pnmjer kada je Allah, dz.s., rasprsio saveznike (El-Ahzab), koji su se bili sakupili 
kako bi unistili muslimane, kada je Allah, dz.s., poslao na njih vjetar i vojsku, koju 
ljudi nisu vidjeli, ali su vidjeli njene tragove. 

Allah, dz.s., kale: 

"... sjetlte se Allahove miiosti prema vama kada su do vas vojske 
doile, pa smo Mi protlv njih vjetar posiaii, i vojske koje vi nlste vidjeil ■ 
a Allah dohro vidl ita vi radlte." (33:9) 

Posto je Kur'an zabiljezio ovu ocitu mu'dzizu i posto su vjernici i nevjernici culi 
ono sto je Kur'an zabiljezio, prilikom ucenja Kur'ana u namazu ili na znanstvenim 
skupovima i kruzocima, i ako bi vjernici uvidjeli da je istinito ono sto je zabiljezeno, 
povecao bi se njihov iman. 

A nevjernicima ne bi preostajalo nista drugo do da sute ili da postanu vjernici. 
Ali da je Kur'an zabiljezio nesto sto se nije desilo, rekli bi oni koji vjeruju u njega: 
"Pogledajte, o ljudi, sta Muhammed smatra? On smatra da su nas vjetar i vojske 
potpomogle, a to se nije desilo. Kako onda da vjerujemo u njega i istinitim sma- 
tramo ono sto kaze, a iza§la je na vidjelo njegova laz?!" 

Desilo se suprotno tome, a to je da se vjernicima povecao iman i zahvalnost na 
blagodatima njihovog Gospodara. A neki nevjernici su iz svog inata i nevjerovanja, 
u kojem su bili, presli u islam i orihvatili njegove jasne istine. 
Abdullah ibn-Revaha, jedan od ashaba, spjevao je pjesmu govoreci: 

-Hdadu nama Allahov Poslanik uci svoju Knjigu, 

Kada se rascijepi blistava zora, 

Uputanasjeprosvijetlilapavidimo, 

Nasa srca sigurna su da je istina sto kaze." 

Isto take, svako razuman treba se uvjeriti da je Kur'an koji danas uci potpuno 
, kao i onaj koji je objavljen Muhammedu, s.a.v.s. Kada bi bio uzet ovaj deveti ajet 
Sure ei-Azhab i odnesen u London, Pariz, Moskvu, Vasington, Peking, Tel-Aviv, 
sela u prasumama Afrike, Meku el-Mukerremu, kada bi bio uzet Mushaf iz svakog 
ovog mjesta i kada bi ih otvorili na suri El-Azhab uvidjeli bismo da je to jedna Knjiga, 
i jedan te isti deveti ajet iz sure El-Azhab. Naprotiv, uvidjeli bismo da sve sto se krije 
izmedu dvije korice jeste, zapravo, jedan govor koji se ne moze promijeniti, niti 
zamijeniti. 

Uzvi§eni Allah rekao je: 

"Ml, ulstlnu, Kur'an objavljujemo I zaista cento Mi nad njlm bdjetll" 

(15:9) 

Drugo: Poslanikov hadis 

U cijelom svijetu ne postoji covjek kao sto je nas Poslanik, s.a.v.s. Njegova je 
generacija vodila racuna o tome da se napamet uci svaki njegov govor i izreke, da 
se svakodnevno izucava. Organizirani su naucni skupovi kako bi se hadis izucavao 
i kako bi se potomstvo poducavaio. Uspostavljene su i posebne skole za izucavan- 
je hadisa. Ljudi su postovali one koji napamet znaju najvise sto je moguce, kao sto 
su imami mezheba. Stotine ravija - prenosilaca hadisa svoju zivotnu dob provode 
u sakupljanju hadisa, njihovom ustrojavanju, zapisivanju, pa cak i putovanju iz 
zemlje u zemlju radi uskladivanja dva hadisa, radi istrazivanja rijeci hadisa, nje- 
govih ravija i njihovih biografija, kao §to su bili Buhari, Muslim, Nesai, Ahmed, 
Tirmizi, Ebu-Davud i mnogi drugi. U ummetu nalaze se ljudi koji pamte vise od 
sedam stotina hiljada hadisa Poslanika, s.a.v.s., hadisa sa svim njihovim senedima 
(lancima predanja) i stepenima povjerljivosti.To je zato sto je hadis Poslanikov, 80 Jednoca stvorite . stvoritetl 3 81 s.a.v.s., dio vjere koji ureduje pravila svakodnavnog ponasanja jednog musli man 
u namazu, postu, zekatu, hadzu, prodaji, kupovini, sklapanju braka, razvodu m' 
dicnim vezama, o odnosu prema komsijama, kao sto objasnjava muslimanu i n je 
gove duznosti naspram njegovog Gospodara i njegovog ummela. Poslanikov je 
hadis dozivio ovoliku paznju muslimana nakon sto im je to naredio njihov GospodL 
u rijecima: 

"... ono sto vam Poslanlk kao nagradu da, to I uzmlte, a ono sto vam 
zabranl ostavlte; ..." (59:7) 

Poslanikov je hadis tacno zapisan, on je historijsko svjedocanstvo pred kojim s 
postovanjem zastaje svako ko razuma ima. U ovom svjedocanstvu koje je precizno 
u svom pamcenju i cuvanju, naci cemo mudzize i jasne dokaze koje je Muhammed, 
s.a.v.s., predstavljao ljudima. Na njihovim su temeljima ljudi i vjerovali i istinitim qa 
srnatrali. 

Poslanikova sira - biografija 

Ako zelig da spoznas nuznost poznavanja Poslanikove sire - biografije u 
biljezenju istinitih dogadaja, djela i njihove detalje u zivotu Muhammeda, s a v s 
promisli malo o najvecem poglavaru danasnjice, Upitaj samog sebe da li znas ime 
njegove majke, ill djeda, ili njegove kceri? Da li znas gdje se radio taj poglavar gdje 
Je odrastao, ko ga je dojio, ko ga je usvojio, ko su njegovi najbolji drugovi kako se 
om zovu, kako je otpocelo njihovo prijateljstvo, sta taj poglavar voJf da jede oblaci 
i pije? Kakvo je miSljenje tog poglavara o sveukupnim zivotnim pitanjima'? Tada ces 
uvidjeti da postoje mnoge tajne u zivotu tog poglavara koje ti ne znas, bez obzira 
na knjige, casoptse i radio koji govore o torn poglavaru... Uvidjet ces da ti ne poz- 
najes te stvari vezane za zivot Muhammeda, s.a.v.s. Naprotiv naci ces knjiqe koje 
specijalno govore o opisu lica Poslanikova, s.a.v.s., njegovog stasa, njegovoj boji 
odjeci, obliku njegove obuce, o najsitnijim dijelovima njegovog zivota i nisi sam u 
tome. Milioni ljudi u svim dijelovima zemlje i u svim vremenima znali su o svim 
detaljima zivota Muhammeda, s.a.v.s. Poslanikova, s.a.v.s., sira najpreciznija ie i 
najjasnija biografija na zemaijskoj kugli. Ne znamo ni za jednog covjeka koji je toli- 
ko zabavio milione ljudi u svom stoljecu i u svoje vrijeme, kao ni sioljecima posli- 
je njega, izucavanjem detalja njegovih djela kako bi to bio program za zivot 
zakon za ljude, dove u namazu i ibadetima, kao sto je to bio slucaj sa 
Muhammedom, s a.v.s ciji su hadisi sabrani, pazljivo ispltani i precizno 
precisceni. A uzrok ovolike brige o zivotu Poslanika, s.a.v.s., i biljezenju svega Q Hpqilo ieste to Sto je bavljenje ovim znanostima ibadet za koji 6e 
on°9 a § ^ nauradu koji ga priblizava Allahu, podize ga u drustvenoj IjesNic, 
**i fik irriat ' Si i ibav medu Ijudlma. Uvidjet cemo da su neke mudzize i 
° nosi ^1 e aS dlTpotpomogao Poslanika, s.a.v.s., prestale onda kada 
*> kazi Tn i ov dy an e P ! koje su zabiljezene u Istinitim knjigama, a to su. 
» zaVR S^Po lanikov hadis, Poslanikova sira. Bilo koji covjek moze doci do 
ydotaTmudzizau istinitim knjigama. 

Povjerljivi prenosioci 

Aim c ,i mudzize Allahovog Poslanika sacuvane u istinitim knjigama, onda su 
, ^n^Kp^Nlviii V Mb ie aovjecanstvo ikad poznavalo. Sve zeml- 
ffii ESimKvo k slozne su u svjedocenju o iskrenosti imana osvajaca 
,e t Lvh zTmaia Ove zemje su im se pridruzile, usle u njihovu v]eru, bone se 
M is nTma svS porijeklo su vezivale za njih, ucile su od njih njihovu vjeru i 
nLvje'ik-ldandanas te zemlje proslavljaju dan u kojem se es o osvojenje n 
ffiemlie od muslimana, a posebno ashaba Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Njih 
t ollanik s Ts poduSo, ocistio i oplemenio svojim uputstvima, jer su bill 

Segov m d^om. Kada su narodi posvjedocili o iskrenosti imana ashaba » 
ab ina pr daii im se iz ljubavi i postovanja, onda je sasvim normalno da su i osva- 
c posv edocili o predanosti, priznavanju vrijednosti i olemen.tost, njihovih pouz- 
da ih uSka - nadzornika u koje su imali potpuno povjeren)e. Ov, ucenjac. - nad- 
zor c es ti koj su prenosioci vjere i Allah, dz.s., preko njih |e sa&wao , Kur an, 
had si u Dovol no nam je ono sto Allah, di.§„ svjedoei o ashabima Njegovog 
Snika s a vl kako bismo spoznali vrijednost stepena do ojeg su on, do, 
kao i to da ih je Allah, slavljen neka je On, pocastio zbog toga Sto su bill prenosio 
ci Njegove vjere sirom svijeta. 
Rekao je Uzviseni Allah: 

"W $te narod najbolji ^ * vlh ko l l se lkada P ofavh: trai,te * 
dobra djela, a od nevaljalih odvracate, I u Allaha vjerujete. ..." (3:1W) 

Isto tako Allah, dz.s., kaze: ... * „i„j m i 

"I tako smo od vas stvoMI pravednu rajednlcu da ^^ 
protlv ostalih lludt, I da Poslanlk bude protlv vas svjedok.... (2.143) 

Svemoguci je obavijestio da je pocastio ovu generaciju zbog prenosenja 

P ° S S a i: T^u va ma Mabov Poslanlk; kad bl vas on u m no 9 o 
cJupo'^doista blste nastradalt; all Allah}* neklma odvaspravo 
vjerovanje omilio I u srclma vaslm ga lljeptm prikazao, a neiahvalnost I 


82 Jednoca 
83 stvorite raskalasenost I neposlusnost vam omrazio. ..." (49:7) 
Hvaljeni je rekao Svome Poslaniku, s.a.v.s„: 
"... On te podriava Svojom mod I vjernidma." (8:62) 

Allah, dz.s., obznanio je iskrenost vjerovanja ashaba, tabi'ina i tabi' tabi'ina t ■ 
su bill prenosioci ove vjere, te ih je Allah ucvrstio na Zemlji i postavio ih nam? 
ntcima na njoj: H ' nani J e s- 

djeia dnlii, stgurno namjesnidma na Zemlji postaviti, kao stlit 
postavio namjesnidma one prtje nj\h, i da ce im zadjeio vjeru nZt 

^™$$ on * ' da * *- ^^^M 

upu^ 3 PraV0VJema ' iSkrena ' pravedna za J' ednica J este la Na je prenijela ovu 

Zakljucak 

; Doista, covjekovo neznanje o svom Stvoriteiju, svom Vladaru svom 
Dobrocmitelju, o svojoj vjeri kojom je njegov Gospodar zadovoljan, njeqovo nez- 
nanje o mudrosti svoga stvaranja, postojanja, svoga kraja, kojim se priblizava svo- 
jom smrcu, njegovo neznanje o uzrocima svoga izbavljenja kod Gospodara i o 
uzrocima propasti na buducem svijetu, neznanje o svemu tome ga, doista samo 
odvraca od Upute koja dolazi od Allaha, d2.fi. 

* Bozija pravednost i potpunost iziskuju slanje jasnog, djelotvornog dokaza 
svom covjecanstvu koje je Allah, dz.s., stvorio, kao sto smo vac naveli 

* Kako bi ljudi imali dokaz i kako ne bi dedzal ill lazac sebi pripisivao poslanst- 
vo Allah, dz.s., potpomogao je svoje poslanike jasnim i ocitim dokazima i 
mudzizama, s kojim ne moze doci obicni covjek, a koje svjedoce o istinitosti 
poslanstva i vjeravjesnistva. 

* Medu dokaze prethodnih poslanika spadaju: Salihova deva, Ibrahimova vatra 
devet Musaovih znakova, Isaovo prozivljavanje mrtvih i izljecenje slijepih kao I 
mnogi drugi dokazi. s M 

* Allah, dz.s., potpomogao je Svoga poslanika Muhammeda, s a v s mnoqob- 
ropm jasnim dokazima i vjecitim argumentima, kao i mnogim mudzizama koje su 
i danas vidljive. Mudzize koje su prestale odmah nakon sto su se i desile kao sto 
je potonjavanje vjetra izviranje vode izmedu njegovih prstiju, umnozavan'je hrane 
Kadaje hrane bilo malo, zabiljezene su u vjerodostojnim knjigama. S (vor/fe(f'a ma tr a istinitom knjigom u kojoj su zabiljezeni dogadaji koji su se 
' KurW S ' Po a slv. Van je objavljivan postepeno, zavisno od 
yi Aiiahovo" osla ™ku ^ vjemik ^ ^ h 

d0gad tkaiir # ^cio. Da je Kur'an biljezio nesto sto se nije desilo, protur- 

^h^^^s^z istinitom knjigom. ^ernici su pamtili, 
* P0Sla t 1 s k i Poslanik s.a.v.s., izrekao, ili svaku saglasnost njegovu. 
tak0der ' T hot e ova^a ko i je odredivao njihovo pojedinacno poru*an,e. 
To je bl0 d«o njihOTog erav m kom ma> nphovom za)edn , 

njih0 vu vezu a Gosp darom njm p m ^^ ^.^ b[ 

jasilja desetine puta o ^g g ^ ™Zpo bavila istrazivan- 

niih ovom iskrenom v^anju , i— JJJ^- ^, d^M^ . 
£no a st! XJOS iv^S biii asnaci tab.nl i tabi^ini. 
] " i: 
85 0O& ;f/or'fe'/ a PRETHODNI NAGOVJESTAJ 


Prethodni nagovjeStaj 

u rinkaze ooslanstva Nluhammedova, s.axs., spada i dokaz koji je prethodio 

■ U t rnZiu a on u tome nije mogao imati utjecaja. Taj je dokaz prethodni 

nje9 ° SJ Maha dis I dima u prethodnoj Bozijoj knjizi. Taj nagovjeSta, je da 

ffi z fposlatfposankanaL Isaa, a,, Allah, dz.s , odredio je njegovo 

m el obznanr e predznake tog vremena, pojasnio je karaktens Mm 

PsSka kako bi ga poznali pri njegovom pojavljivanju. Kada su se po Se jayljati 

iK tnn i wemena krScanski 1 zidovski svetenlci i rabim obznan]iva!i su pri- 

SSSS^nika. Kako su ljudi Itteklvali njegovo javljanje, 

1 seTn o avio ntdredenom mjestu i u odredeno vrijeme. Krttansto ufenjaci 

Sovs i S dolazili su 1 pazljivo posmatrali njegove, s.a.v.s ta^tato 

bi uoaili njihovu podudamost. Mnogi od njlh obznanili su svoju pripadno* U amu 

s oie ,v Me napuStanje svoje dotadaSnje vjere i svoje prelazenje u novu v eru, 

S3 ^'uMmjesto uaenjaka koji ^IJjfW 

umjesto poglavara koji se slijedi. Cak 1 Kur'an izaziva idolopoklonike pr.hva6an|em 

islama ovih ucenjaka, sinova Israilovih: _ 

"Zar ovinia nije dokaz to sto la n/egra maju ucenl Ifudl sinova 

Israilovih? ' (26:197) 

"Onl kojtma smo dali Knjlgu strife Kur'ana, vferuju u njo, a kadalm 
se kazufe, govore: Ml vjerujemo u nfu, on fe htlna od Cospodara naseg, 
ml smo I prije bill musllmanl." (28:52, 53) 

Vrijeme pojavljivanja Allahovog Poslanika, s.a.v.s. 

1 Tevrat i Indzil su iskrivljeni i ne postoji Tevrat koji je objavljen i Musau a is Kod 
zidova postoji samo sveta knjiga koju nazivaju Tevratom, a ona nye m§ta drugo do FT 86 piskaranja nekth njihovih ucenjaka. Ono sto nedostaje ovoj svetoj kniizi i<*ta 
■ lanac prenosilaca, koji bi bio spojen sa Musaom, a.s. Isto tako Isaov 7? ^ 
je l i rukama krscana iscezao, izgubio se i zamijenjen je sa sedamdeset dJ ■'' 
indzila koji su na kraju sazeti u cetiri predanja indzila, tj. evandelja at nja 
Matej.no, Luk.no, Markovo i Ivanovo. Uvidjet ces da je svaki indzil pripisan l^'' 
van po njegovom vlasniku koji ga je pisao. Ova Sveta knjiga i evandelja uswh?" 
su biografya Musaa a.s., i Isaa, a.s., koje, ustvari. i nisi u potpunos i t a ne 'S 
n ih e napravljen Tevrat i Indzil. Vjersko je udaljavanje bilo najocitije kada 2 

SE POd ' J ?° R , a m ^° br0jne 9ru P aci J e k °J e su ^ dr ^ sm trafnev 
jernickom a nijedna od njih n,je imala cvrst oslonac. S druge strane, sukob S 

Sil EfiSStBT da su Mava,i j sramotili jedni ^ 0vu *3 

"Jevrefi govore: Kriiani nisu na pravom putu!', a krscanl vele . 
Jevreji nisu na pravom putu!' ... " (2:113) 

Na ovaj nacjn je svijet ostao bez Allahove upute i ljudi su zalutali u tminama 
musnCtag , ,ddopokloniekog paganstva. fzgledalo je svakom ko imalo poz 1 
Allahov zakon stvaranja, da je neophodno da Upucivac, slavan neka je On posal e 
Svjetta koje ce uputiti ljude na pravi put. U Barnabinom jevandelju, y 72 poglav lu 
m Ida a Isa, a.s„ obavijestio krscane o vremenu dolaska poslanika kojice doci 
poslyg njega, govoreci: "On nece doc! u vaiem vremenu; nego ce doci god 
taama kasnije kada se iskrivi moj Indzil I kada ne bude bilo vise od 
trideset v ernika. U to vrijeme, Allah ce se smifovati nad svijetom, pa ce 

obfok '' anHta iZnad iHe 9laVC " ne P restano lebdjetlbijeli 

Mnogobrojne vijesti o dolasku Poslanika, s.a.v.s., 

Buduci da su se pojavili predznad vremena u kojem ce se pojaviti oeekivani 
Poslanik, svecenici l rabini su sve vise obznanjivali doiazak ocekivanog Poslanika. 
Kur an, hadiske zbirke, kao i sira biljeze jedan dio lih vijesti. 

Tako, Sejf ibn Zi Jezin el-Humejri donosi radosnu vijest Abdul-Muttalibu o tome 
da ce oeekivani Vjerovjesmk biti iz njegove porodice, nakon sto je od njega cuo o 
njegovom ponjeklu koje se vezuje za Ismaila, as 

Ta ^f tS ' 9 ru PaniegoyJh drugova putovali su trazeci Ibrahimovu vjeru. 
Tako je Zejd dosao do rabina u Samu. On mu je rekao: "Dosao si da trazis vteru 
ah neofls naci nikoga ko ce te u nju uputiti. Do§lo je vrijeme pojave Vjerovjesnika' 

Si 33K T™ 9radu iz kojeg sl i2a " ao ' propo " jeda ^ vjeru lbraS ™ : 
I -a* pi liadi ie u svom govoru na pijaci Ukkaz rekao: "Allahova je vjera 

* is ibn 11 er t Icrb svom arapskom narodu," i Poslanik e je vri|erne 

bolja od ffj**. S\ sv viSe obznanjivali doiazak ocekivanog Vjerovjesnika. 

**■" ^S^Wonicima njegovom pojavom i time da ce ga slyed; i bo 

Prijetill su arapa toauw op ^ ^ |fem , Ad Kur , an abl! . 

" se pr0t ' V Iv ta7 S uSh s njime i suprotstavio se onome sta govore, jos pr„e 
ie^io oval n ) lhoV TuSani su aspravljali sa zidovima o tome i zidovi nisu imali 

°^ e K Sdo t TX^^^- a kada bi se osam r ali ' p ^ waral ' 

drugog izlaza do da io pnzngu h -Qospodaru nas, pomozi 

na T S 5^5 Ku nSeiio kako su zidovi molili od Allaha pomoc pro- 
SShSSonika, u vrijeme pcjave ocekivanog Poslan,ka u ryec,ma_ 
tW Tfcada «.**- od AHaha do/azl, kofa pr/zna/e kao ^»*f?» 
kol u lma}u onl - a /«s ranf/e s U pomoc pro«v mnogobozaca «f»J^ 
TJoiJt ono sto /m /e poznato, on/ u to nece da v/endn, / neka zato 

toga sta su zidovi obznanjivali o pojavi Vjerovjesnika. 

S Z^erntoe, on, 9 o V ore: W < - ^ - — /- 
drug/ma, kazn.- Zar cete /n. karfvat/ o onome sto /e A//ah samo vama 
ob/avto, pa da /m to bude dokaz protlv vas pred Cospodarom vas(m? 
lar se necete opametit/7' A on, zar ne zna/u da Allah zna I ono sto Mfu 

1 °£sCS'^^s^rethcdno ucinili i to su potvrdivali, iako su znaH 
hJL tnZX ored niihovim Gospodarom o tome da nisu vjerovali u 
Munammeda s a v s Stoga prigovarali jedni drugima zbog onog sta su gMh 

" u a « 

nistlo Muhammeda, s.a.v.s., a nisu vieroval, u njega. ^ °" ^ * ur f" 

sami sebi su oripisivali ludiio ("Zar se necete opametlti?") p onalazeci drugi 

radosnoj vijesti i pojavi Muhammeda, s.a.v.s. On, su mis li da Allah, dz.s., nete 
S n zasta drugo osim za ono za Sta su ljudi svjedocil, protiv njih. 

"zar Te e im kazlvatl o onome sto Je Allah samo vama ohfavlo, pa da 
lm to hutToka\ protlv vas pred Cospodarom vaslmT Zar se necete 
opametlti?" Stanovnici Medine primili su islam prije stanovnika Meke. Sve 
Poslanikovog boravka u Meki, stanovnici Medine slusali su od svoiih t |8n " 
zidova o karakteristikama i radosnoj vijesti o dolasku Muhammeda s a v » <f ja 
se i des o da Je neko b prve grupe Medinlija koji su primili islam, rekac % ° 9a 
tako mi Allaha, Vjerovjesnik kojeg zidovi najavljuju, pa neka vas oni ne P rete k n^ 

Oni koji su se uvjerili u znake poslanstva 

1. Monah Behira 

Kada je Muhammed, s.a.v.s., otlsao sa svoji„i amidzom Ebu-Talibom na out 

m puta u Sam, sreli su monaha Befiiru koji se zagledao u Muhammed "s a ' 

i primijetio znake poslanstva na njegovom lieu i izmedu ple6ki. Upitao je Ebu- 

Monah: "Sta ti je ova] djecak?" 

Ebu-Talib: "Moj sin." 

Monah: "Ne bi trebalo da mu je otac zivi" 

Mnn'Jh 3 ' Si? Ie 7 br f' ° tac mu je umro dok & J e majka u utrobi nosila." 
Monah. Istlnu si rekao. Vrati se s njim u svoje mjesto i cuvaj se 'zidova."" 

2. Monah Nostora 

nntn^l' 6 f^ f l ° * je Muflammecl vjerovjesnfk, tokom njegovog prvog 

putovanja u Sam tako je to i monah Nostora uofiio, vidjevsi bijeli o lak koji mu je 

hladovinu pravio. Allah, dU, rekao je: «"« roji mu je 

"/// oni ne pomafu Poslanlka svoga, pa ga 2at0 porlcu?' (23:69) 

3. Abesinski negus (vladar) Ashama 

Kada je Negus cuo neke kur'anske ajete koje je prouclo Diafer ibn Ebu-Taiih 
plakao je sve dok mu se brada nije natopifa suzaml, a je rekao? s a ovo o™ 
s fiime je dosao tea, as., izlazi iz jedne svjetiljke." 5 Zato e Abesinija bila uto6i tern 
muslimana pnlikom njihove prve i drugs Hidzre, nakon sto lm je SSS 

slan ka, s.a.v.s kojim ga poziva u islam, Negus je stavio pismo na svoiu alavu 
ponizno se spuStajuc, sa svoga kreveta. Napisao je Poslaniku, s.a v^sS™ ««* Kuoi islam Negus je poslao delegaciju krscana, koju su 
**" l \V besS iTSjU b Sanla, a to su: monah Behira, Idris, Esref, 
saSnjavala w " ^ Durejs . Ejmen Poslaniki sa , v .^ proucio je do krajasuru 

Ebr eha, Suma ^' ^ kada SLJ culi Kur'an. ovim krscanskim ucenjacima, cije su 

Ja " Si , n ' Cu suzama kada su culi Kur'an, objavljene su rijeci Uzvisenoga. 

° ai ftakZZs nail da su vfernldma na}btm pdjatell on kofl gov 

'"mLo kricanl', zato sto medu nfima Ima svecenika I monaha 
0f * inZ Zl i*da slusafu ono sto se ob^fe Poslaniku, vidis 
*V Z m *«« * ociju er znafu da }e to htlna, pagovore: 

4. Delegacija krscanskih ucenjaka koja se uputila u Meku 

Kada su krscani culi da se pojavio poslanik Muhammed, s.a.v.s., poslali su mu 
delegaciju koju je sacinjavalo 20 osoba. Posto su stigli kod Allahovog Pos an,ka, 
fa v a u Meku, culi Kur'an i odgovore Poslanika, s.a.v.s., na njihova pitanja, nji- 
hove su se oci ispunile suzama i oni su primili islam. Kada su ga napustil,, susreo 
ih e Ebu-Dzehl sa skupinom Kurejsija, P a su im rekli: "Dabogda Allah uni&tio 
skupinu. Vas su poslali ljudi vase vjere, koji su ostali iza vas kako biste za njih 
istrazivali i donijeli im vijest o covjeku. Vi niste dugo sjedili kod njega, a vac ste 
napustili svoju vjeru i povjerovali u ono sto vam je rekao! Mi ne poznaiemo skupinu 
goru od vas" ■ ill su im rekli nesto slicno tome. Na to su odgovorili: ' Neka |e na vas 
mir I spas. Mi necemo ruino s vama postupati. Nama nasa djala, a vama vasa 
djela. Mi sebi zelimo samo dobro." U povodu ove delegare i ovog dogadaia, 
objavljene su rijeci Svemoguceg: .. „ 

"Oni koiima smo datl Knjigu prl}e Kw'ana, vjeru^ u n/, a kada im se 
kaiuje, govore: W vferujemo u Nf, On fe istina od Cospodara naseg, ml 
smoi prije bill mustlmani/ Oni ce dobitl dvostrvku nagradu zato so 
trpe i sto tiiepim do uzvracaju I sto od onoga sto im dajemo ud/e/M«; 
a kad cuiu besmlslku kakvu, od n}e se okrenu I reknu: Nama nasa 
d/efa, a rama vasa djela; mir vama! Mi ne zelimo drustvo neuklh. 
(28:5255) 


90 5, Abdullah ibn Selam 

On jejedan od velikana zidovskih rafaina. Nakon sto je Poslanik s a v . 
u Medinu, njemu se uputio Abdullah ibn Selam kako bi se uvjerio u znakt 9a ° 
govog poslanstva. Kada se „ njih uvjerio, objavio je svoju pripadnost isJamu J 6 ' 
on trazio od Poslanika, s.a.v.s., da prikrije svoj islam kako bi mogao cuS' ,e 
zidova o njimu. Poslanik, s.a.v.s„ pozvao je zidove I pitao ih o njihovom p ? 
Abdullahu ibn Selamu, a Abdullah je bio skriven u blizini, pa su reklr On I !'! 
poglavar , sin naseg poglavara. On je najucenrji medu nama i sin najucenijeq m ? 
nama ' Tada je Abdullah ibn Selam izasao pred njih i pozvao ih u islam S 
je u Muhammeda, s.a.v.s., o kojem se govori u njihovom Tevratu. Oni s odb m 

K m m mog iidovsto9 utma obiavljene su rye6i Uzvi ^> 

'^'^tylmenHtacesvamabltlakojeKur'anodAllaha a 

i ° L^Jr 1 ^' ' Sk ° /C l&ian 0d $lnova ftra "°'«» PwWoilo da' e 
Ion odAllaha, pa on povjerovao, a vise uzoholM/ Allah, zalsta, n< 4 
ukazatl na pravl put narodu koji sebl nepravdu ilnl. " (46:10) 

6. Zejd ibn Sa'ne 

On je jedan od zidovskih rabina koji su primili islam. Neka nam on sam isorifia 

rift ££E ' Sla r Re ? a ° j6: " Kada Sam P°9 |edao u lice Muhammeda s v 
vidio sam sve znake poslanstva, osim dvije stvari, koje nisam provjerio-' 

(zaboral'r 3 P " M ™ P ° na§anjem u *»*% kada ne ^ zanemari 

2. glupo ponasanje prema njemu samo mu povecava blagost 

QOVU hS^I nnnl" ^ d0b f m kak ° b ! ^ SaStaJa ° S ^ l k3k0 bi S P° Zna0 "J* 

govu blagost i ponasanje u situacijama kada nesto previdi (zaboravi) Kupio sam 
nes od njega, tako da mi da u odredeno vrijeme, pa sam mu dao novae ZS 
tn dana pnje tog odredenog vremena, otisao sam kod njega, povukao qa za nabo re 
njegove kosulje ogrtaca i smrknuto gledajuci u nje g?re ka mm m 2a m 
neoe dati ono sto je moje, o Muhammede? Ta i mi Allaha o 2ft AbduT 
Muttahbov, vi ste, doista, oni koji odugovlace ' 

«h iS ?? r: '°m "?°" neprijatel J u ' 2ar fi 90voris Allahovom Poslaniku ovo 

5, hfrnl? m ' Allaha 'r a se ne bojim prekr ^ a ' ma < em bih « "darlo giavii.' 

jesib i rekao ■ S " P ° 9leda ° J6 ° mera m ™ l Spoko J no ' a onda se na ^ 
91 j^s^i* ■ • ^mu ie biio potrebnije nesto drugo od tebe, Omere. Da mi naredii da 
'' fTier ",' Ta da niemu naredis da lijepo trail tdi, Omere, i da/ mu ono^ storm 
to m^ f^'tome 20 sa'a umjesto njegovog straha - tj. u zamjenu za to Sto a ga 

P^f'^i'^r'Omere, sve znakove poslanstva sam vidio na 
Immedov ^ s.a.v.s., lieu, kada sam gledao u njega, osim dva znaka koje 

niSam ni Sablagost prevladava ponasanjem kada neSto previdi (zaboravi); 
" So oonasanje prema njemu samo povecava njegovu blagost 
i|o S i ja svjedocim da sam ja zadovoljan da mi Mah bude Gospodar, 

da mi islam bude vjera i Muhammed, s.a.v.s., vjerovjesnik. 

7.Selmanel-Farisi 

Kada je Selman el-Farisi cuo za dolazak Muhammeda, s.a.v.s., u Medinu, 
otisao je da se sretne s njim i da ispita tri znaka poslanstva: 

1 . Ne prima sadaku - milostinju, 

2 Prihvata hediju - poklon, 

a Znak na ledima, poputjajeta... Tjelesna oznaka da p on oSekivani 
Vjerovjesnik. Oveje znake nauciood rabina uSamu. 

Selman je donio pregrst hurmi Poslaniku, s.a.v.s., i rekao mu: Ovo je sadate, 
Poslanik, s.a,v.s., podijelio ih je medu ashabima i nije nijednu uzeo Ovo |e jedan 

Selman se vratio s drugom pregrsti hurmi i rekao mu: "Ovo je hedqa Poslanik 
ih je uzeo za sebe... Ovo je drugi. , 

Nakon toga, Selman je pokusavao vidjeti pecat v|erov]esnistva na 
Vjerovjesnikovim, s.a.v.s., ledima, sve dok ga nije vidio. Tada je obznanio svoju pri- 
padnost islamu. 

8. Muhajrik el-Jehudi 

Ovaj Muhajrik el-Jehudi, uvjerio se u vjerovjesnistvo Muhammeda, s.a.v s i obz- 
nanio s oju pripadnost islamu. Borio se s njime, a dokaz je IW^W^ 
gova opo uka Poslaniku, s.a.v.s., kojom on ostavl]a svoj imetak^ tohto au* ^ m 
u bid. Postao je sehid, neka mu se Allah smiluje, a njegov imetak je bio sadaka siro- 
masnim Medinlijama. 


92 Sve sto smo naveli samo su neki od hiljada i miliona primjera ehiu-kl^K- 
su dobrovoljno I sami zadovoljni time, obznanili svoje vjerovanje I svoi islamT k °)' 
/e spomenuo situacije nekih od njih iznoseci dokaze Arapima koii su rl atl 
Istini. r J u m r o tli rjeeii j 

Uzviseni je rekao: 

"Zar ovlma nlje dokaz to sto za njega znaju uceni Hudl cfc. 
Israllovlh?" (26:197) " 0va 

"Oni kojima smo dali Knjigu znaju Poslanlka kao sto slnove SVn , 
znalu..." (2:146) V ° le 

Krscani i zidovi mijenjaju radosne vijesti 

Nakon sto se pojavio Muhamrned, s.a.v.s., .zidovi i krscani promiienili si. 
radosne vyesti o poslanstvu, kako muslimani ne bi imali protiv njih fka v 
dokaza. Poznati engleski historicar Dzibon u 5. tomu svoje knjige rekao je: "Rabin 

SW ? u '^ e * nak0n P0jave islama ' "Ttogobrojnfl tekstove 
lev a a , Jndzila. Busra Zahar, Mihaii - krscanin kojeg je Allah uputio - u svojoj Ji 
a Muhamrned je Allahov poslanik", ovako najavljuje evandelja, pa kaze' "Mona i 

b kSh?,? ' lSkrM " ' ^^ T ° d0!22i d ° izra ^ ja u ^L izdanjima S 

nS "S aVUd e '- Esver 'Jnadbiskup) u svojoj knjizi Indzil i krst" iznosi neka od 
ovih skrivlpanja koja su se desila, pa tako upucuje na recenicu: "Hvala Allahu na 
Zemlji je mir, a medu Ijudima radost." Ovako nlje bib u Indzilu, nego: "Hvala Allahu 

SnSJJ 8 m 3 medu ljUdima je Ahmed " P °9 leda J kak0 i e doslo do iskrivlji- 
vanja Muhammedovog imena i naziva vjere. 

Ostaci svjetlosti 

Bez obzira na iskrivljavanje, u iskrivljenom Tevratu i Indzilu ostale su neke 
cinjemce koje ukazuju na Muhammedov, s.a.v.s., dolazak. Ovo su neki primjeri: 

U Svetoj knjizi - Tevrat 

1- U 18. poglavlju "Ponovljenog zakona" stoje njegove rijeci - tj. rijeci Musa, 
as.,: "Na to ml rece Jahve: Pravo su rekll. Podlgnut cu im proroka 
Izmedu njlhove brace, kao sto sf tl. Stavlt cu svoje rijeci u njegova usta 
rijeci tve sto im zapovijedim. A ne bode li ko poslusao moje i 

* *" kaie llbude govorio u moje Ime, taf ce odgovaratl preda mnom. 
it0 IH P T^i bi se usudlvao govoriti nesto u moje ime sto ja ne budem 
A P ror0 *; dit govori, i koji bi govorio u ime drugib bogova, takav pro- 

iaP ° Vi Z O sePogubl/''0B:20). 

rok JnL vilest kako kaze Busra Zahari Mihaii,' nije radosna vqest o Josui, 
°Z to sm tra iidovski rabini, kao sto to nije ni radosna vijest o Mesiji, kako to 

* Z S krscanskih Levita. Naprotiv ovo je radosna vijest o Muhammedu, 
tu 7 n I npknliko razloaa koje spominje Busra Zahari. A to su: 

i Su n e bila objavljena Knjiga (Objava). U Ponovljenom zakonu stoji. He 
^TsTvtopLk ulzraelu ravan Mojsiju -njega je Jahve pozna«o 
PZulice'" (34:10) Isto tako mesih Isa, a.s„ nije bio poput Musaa, as. Roden 
I Z oca gov ho je u kolijevci. On nije imao zakonik kao sto je ,mao Musa, a. ., 
fmriikute se od Musaa, a.s, i u nacinu smrti. Musa, a.s., urnro |e, a Isaa, a.s., 
J,S d s uzdiga je. Isto tako rijeci "Izmedu njlhove brace" ne rnogu se 
KhLfi ra'jSuu ko ie bio prisutan zajedno s dvanaest apostola. Da se ovdje 
° m J u li Mesiha b?o bi receno "od njih", tj, od sinova Israilov.M, u 

SLl i vHesti stDii" "izmedu njlhove brace", a Ismail, a.s., i njegovo po oms - 
io u koie Sa' i Sammed, s.a.v.s,, braca su Ishakova i Jakubova (lsra,l), 

ka °^,^p^poWrdujesedasu zidovi o5ekivali drugog Mesiju i v,,, 
jesnika mimo Mesije u vrijeme dolaska Mesije. U Evandelju po Ivanu sto],: fedn 
su od naroda, kad su cull te rijeil f govorill: Ovo je ibilja Prorok. Ovo je 
Meslja 1 , govorili su drugl..." (7:40,41) 

U radosnoj vijesti su rijeci "podignut cu lm'\ a Josua je bio tod Musaa i as., 
jedan od sinova Israilovih, pa kako se, onda, ove rijeci rnogu odnos, i na njega? 

U radosnoj vijesti su i rijeci "Prorok koji bude pripisivao Allahu ono sto 
On nlje naredio, neka se poguW/'Da M^rned,^ 
Poslanik, bio bi ubijen. Ali niko ga nije mogao ubiti, bez obzira na mno&tvo pokusa]a, 
bez obzira na sve spletke i zavjere koje su ga okruzivale. _ 

2 U Tevratu 9 stoji: "Nistavnim me bogom na ljubomoru potaknuse, raz- 
drazise me nlstavtlima svojlm, I ja cu njih ljubomomlm uctnltt, pukom 

nistavnim, razdrazit cu ih gluplm nekim «^^^^So 
"Zidovi su me, dolsta, ljubomomlm uclnlll obozavajucl kipove Kao 94 stoje tele, ija cu njih tjubomomlm uiinlti tako sto cu Uputu I Dn 

vo datijednom paqanskom narodu." Zidnvi sn natfeS™ mr,;i; a„ J ' an « ra datifednom paganskom narodu. "Zidovi su najzesce mrzili Am™ 
oni sinovi Ismaiiovi; on je sin robinje, a oni su sinovi njegovoq brata ishaE ^ 
sin slobodne zene. Ilcma k0jij e 

Ostvarila se ova Ijutnja zidova slanjem Muhammeda, s.a.v.s. 

"O/i )e jMufctou poslao Poslanika, jednog izmedu njih da im a Ui 
Nfegovekazuje, i da ih ocistl i da lb Knfizl i mudrosti nauci, ier stt *? 
bili u ocitoj zabludi. " (62:2) ' prf / e 

Neki ucenjaci Levita, kao sto kaze profesor Busra Zahari Mihail, pokusavali «, 

pripisati ovo paganstvo grckom narodu. Profesor Busra 10 odgovorio im je riiefim* 

Poznato je da su Grci, na stotine godina prije pojave Mesije, bili napredni u nauri 

i umjetnosti. U njegovo su vrijeme bili na najvisem stupnju potpunosti u umjetnoti 

i bili su svjedoci prapisa Tevrata i drugih knjiga starag vijeka." 

3. U sadasnjem Tevratu (koji je stampan na arapskom jeziku 1 844 god ) stoir 
Dosao fe Cospodar sa Sinaja, obasja nas sa Saira I zasja s brda Paran" 
Tumaci tyrde da ova recenica, koja se nalazi u Tevratu, ukazuje na mjesta na koiim 
se spustila Bozanska uputa na Zemlji. J 

Njegov dolazak sa Sinaja: Njegovo darovanje Tevrata Musau, a s 

Njegovo obasjavanje sa Saira: Njegovo darovanje Indzila Isau, a.s. 

Sair je lanac planina koji se pruza istocnom stranom Vadi arebe u Palestini a 
to je zemlja u kojoj je zivio Isa, a.s, 

Njegov visok polozaj na brdu Paran: Njegovo spustanje Kur'ana Muhammedu 
s.a.v.s. Paran je staro ime za podrucje Meke u kojem je zivio Ismail, a s kao sto 
se to spominje u Tevratu (Knjiga Postanka 21 :21 }. 

Svecenik koji je napokon nasao pravi put, Ibrahim Halil Ahmed, smatra da ova 
radosna vijest odgovara rijecima Svemoguceg Allaha: 

rtw7«° m/ $m ° kVe ' ma5//ne ' ' 5/na /**e gore, I grada ovog slgumog." 

Allah, dz.s., zakiinje se sa ova ista tri mjesta koja se spominju i u Tevratu Tako 
zaklinjanje smokvom i maslinom je, zapravo, metafora kojom se zamjenjuje mjesto 
u Palestini, mjesto u kojem je zivio Isa, a.s., a ono odgovara Sairu. 

Zaklinjanje Sinajskom gorom zakletva je planinom na kojoj je Allah dz s raz- 
govarao s Musaorn, a.s. ' ' '' 

Zaklinjanje gradom sigumim zakletva je Mekom El-Mukerremom, a ona odqo- 
vara Paranu. a 

4. U Tevratu" se nalazi obecanje Allahovo, dz.s., Ibrahimu, a.s., da ce od nje- 
govog sina Ismaila - robinjinog sina - naciniti narod koji ce biti velicanstven i vodeci 
i mje bilo velicanstvenijeg i odabranijeg naroda Ismailovog, a.s., porijekla od 
ummeta Muhammedovog, s.a.v.s.,: 
«,W nalbolil od svib koji se ikada pofavlo ..." (3.1J0) 

" Vi * Xd P r Sa bozanske s'vjetlosti koja je ostala u Tevratu Mu su 
0*£ "Sieli U Tevratu se nalaze i druge radosne vqesti osim ovih. 
iskrtvljivaei previa^. 

Iz Evandelja 

ii Fwandeliu po Mateju nalazi se govor Isaa, a.s., Isusa kako ga nazivaju 
1 <1 n^mse on obraca svom narodu: Reee Im Isus: Zamhte ntgda 

mafi lESV-W-** onole divno u nasim ocim*.Jakoce 

n/ T Wm m ™ nalazi se naqovjestaj o tome da ce Bozanska uputa biti oduze- 
, U SST idov ma krscanima, da 6e biti data drugom narodu ko|, 
SS'SLod postati "ugaonim kamenom" Muhammed, s.a.v.s., 

reka ML- m ,er / pnmjer poslanika kof, su biti prije mene je kao primjer covjeKa kojije 
.JlZSZ uepsao je > dotjem, ali nije stavio oigiu u jedan od ug ova svqe 
^iS^oLl!, Jise toj gradev/nl govorecl: Zasto W mno* 

2 S po Ivanu (4:20-24), nalazi se dijalog izmedu Isusa Isaa, a. .,) i 
zene We u kojem jl isa, a.,, obznanio da ce ^^^^_ 
okrecu, biti promijenjena u jednom drugom vremenu i da ce se M na*ujom m^s 
tu. Poznato je da se kibla nije mijenjala u vr,|eme saa, a.s., ao sto P I^Jda se 
kibla ne mijenja, osim preko poslanika kojeg Allah, dz s. #• ^^^ 
jala, osim u vrijeme dolaska Muhammeda, s.a.v.s sto ^e da se ova radosna 
vijest, koja se nalazi u Evandelju, odnosi na Muhammeda, s. a.™ UjJ 
E andelj navodi da je ta zena Samarijanka rekla Isusu. "Nasi su se ocev. Wan 

iati " "Vierui mi zeno" - rece joj Isus - "dolazi cas kad se necete kao at, 

to nl nalTgorl n/ u feJaLu. ... Bog /e Duh. «T m« » U-» 

morafu mu se klanjati u duhu i istM." 

Uzviseni je rekao Muhammedu, s.a.v.s.,: q 

-VldJ «r kako sa zudnfom bacas pogted F« "J*J*J2 

*i«..rn« uclnitl da se okreces prema stranl kou ti zetts: okreni zato nee 96 stranu. Oni kojima je data Knjiga slgumo znaju da ie to hti 
Cospodara njlhova - a Allah motri na ono sto oni rade "(2- 7441 

3. U Evandelju po Ivanu Isus kaze: "Ipak vam ktlnu vet'im: vamju h 
da a odem, jer ako ne odem, Branitelj (Farikiit) ce vam doci » /£* 
97 Framino 
iz nedos- , MorevaruonimakojIvlenifuuAttahovzakon. 16 Kadaje 

o^ 1 J!Z orihvatio ie islam i radio na Sirenju knjige koju je izvadio c 

sp° 2na0 S unutar koiih su ie zarobile pape. I pored izdanja na italijanskom jeziku 

tu P nih J e n S ,T'izdanie i na spanskom jeziku s pocetka 18. stoljeca. Svecenik dr. Carls 

Fariklit je arabizirana grcka rijec "iraWtos^tal^Ea" SulK, ( U:7 > ^f B to Id anio je u svojoj knjizi Izgubljeno isusovo zakonodavstvo 

Ahmed. Isfamski uceniari J mfi nH "1 *& 22"" 5? n ^ uha ^ed Fran ? no Tovoreci: "Evandelje koje se naziva Evandelje po Barnabi No je uklon- Ahmed. Islamski ucenjaci su trazili od krscana objasnjenje ove rijeci af^ 
odgovorili: "Korijen ove rijeci je grcki: "parakitos", a ima znacenje: Onaj L i H ? 
moc 1 slavu, i Ucitelj. J 0JI <% 

4. U Evandelju po Ivanu rekao je Isus: "Imao bih vam hi mnoqo reel „,, 
sada nemoiete nositi. A kada dode on, Dun Istine, uvesi cevas u*1 
istmu. On nece govoriti sam od sebe, vec ce govoriti ito cuje I oblaviZ 
van, buduce." (16:1173) Ovo je radosna vijest dolasku poslanika kojice d5 
nakon Isaa, a.s. A nye bio nijedan poslanik nakon njega koji bi obavijestii torn 
sfa ce se desiti u buducnosti sve do Sudnjeg dana, osim Muhammeda, s.a v s Ovo 
su nek ( od pnmjera radosnih vijesti koje se nalaze u sadasnjim Evandeljima. ' 

Iskra prve svjetlosti (Evandelje po Barnabi) 

Iskrivljavanja u Tevratu i Indzilu odigrala su veliku ulogu u prikrivanju radosnih 
E J h SU Se na f 2 " e U Tevratu l lndiilu P ri J e I u v Vme poslanstv 

Jw n Sr?-- S - a S - a ° S r° VU tih md0Snih vijes,i ' islam J e PnmUa defegacija 
zidovsk h I krscanskih uceniaka, kao i mnogi narodi. Bozanska providnost htjela e 

fnSo 7 '? nCa B ° Zanske svjetlosti ' a pa P e su radile na tomeda je prikriju! Tako 
je 492. god., tj. pnje pojave islama, izdata naredba pape Dzelasiosa zabrani cifan- 
ja nekih knjiga a medu njima i zabrana citanja knjige pod nazivom "Evandelje po 

EC£ *£! ? ? |e naredba ° konfiskaciji 0V °S Evandel J a sa svih mjesfa i 
jedino e papina biblioteka posjedovala jedan primjerak ove knjige. Allah je htio da 

Njegovi znakovi izadu na vidjelo preko latinskog svecenika Framina, koji e sasvim 

sucajno nasao pisma Ebrianosa u kojim se spominje Evandelje po Barnabi, cije 

c tate on navodi. Ljubav prema istrazivanju podstakla ga je da krene u potragu za 

ov m 1 Evandeljem po Barnabi. Stigao je do zeljenog cilja posto je postao jedan od 

saradn, a pape Seklusa Petog. Papina biblioteka je u sebi sadrzavala ovo 

bvandelje koje je bilo napisano na italijanskom jeziku i na italijanskom papiru koji je 

tiZZnll m l r T im r k ° ji Se " a,aze na n J emu ' ^ nnozebitMstinskim 
dokazom tacnom penodu tafyanskog izdanja. Svecenik Framin uzeo je ovo 
Evandelje 1 pracftao u njemu da Isa, a.s., nije nista drugo do Allahov poslanik I da je 
ocekivan, poslan.k Muhammed, s.av.s. U Evandelju po Barnabi stoji: "Ovakoce 
ostati dok ne dode Muhammed, Allahov poslanik, koji ce kad dode, otkfiV S°c'rSrnjeno *p"wo"vrljerne,"a rukopisi koji su'skoro otkriveni u "podrucju 
SSog mora potvrduju postojanje ovog Evandelja." 

Novi svjedok 

Napokon su otkriveni stari rukopisi, unutar zemljanih posuda, u iskopinama 
nored Mrtvog mora. Jordan posjeduje ove rukopise kojim je govono dr. D. F. 
Rrait a on je struenjak u nauci koja se bavi tragovima Evandelja. On kaze: U svi- 
iPtu ne postoji ni najmanja sumnja u ispravnost ovog rukopisa 1 ovi papin ce 
Lacavati ogromno blago u nasoj misli krscanstvu." Svecenik Paul Dejvis - pred- 
siedavajuci Crkve "Svi sveti" u Washingtonu, u svojoj knjizi "Rukopisi Mrtvog mora, 

njima kaze: "Rukopisi iz btizine Mrtvog mora stoljecima spadaju u najveli- 
canstvenije rukopise, po svojoj vaznosti, jer su promijenili tradicionalno shvacanje 
i razumijevanje Evandelja." U ovim rukopisima stoji: 

"Isus je bio krscanski mesija, a postoji i drugi mesija." 

I tako dalje... Stvoritelj, stavljen neka je On, poslao je Svojim robovima prethod- 
ne predznake u prethodnim objavljenim knjigama, tome da ce doci poslanik 
nakon Isaa, a.s., i da je njegovo ime Ahmed. U njima On obznanjuje njegova svo- 
jstva i karakteristike njegovog mjesta i vremena u kojem ce zivjeti. Buduci da su se 
pofieli pojavljivati predznaci tog vremena, povecao se govor svecenika 1 rabma 
tome. Kada se Poslanik pojavio, poceli su dolaziti oni koji su se zeljeh uvjenti u znake 
njegovog poslanstva, kao Sto su svecenici i rabini koji su dolazili u delegacijama, 
skupinama ili pojedina6no. Povjerovali su u njegovu iskrenost i njegovo poslanst- 
vo, a sam Kufan biljezi stavove skupine ucenjaka ehlul-kitab. Njih su slyedile hil- 
jade drugih pripadnika ehlul-kitab, osim onih koji su se zainatili 1 koji su poceli sa 
iskrivljavanjem nagovjeStaja i njihovim mijenjanjem, posebno nakon pojave islama. 

1 pored svega toga, ostalo je neSto slabe svjetlosti u Tevratu 1 sadaso|em Indztlu, 
Sto svjedo& poslanstvu Muhammeda, s.a.v.s, A Allah, dz.S., htio je da izadu na 
vidjelo njegovi znakovi, te je ucinio da jedan od svebenika, papinih saradnika, bude 
u mogucnosti da otkrije Evandelje po Barnabi. Ovim Evandeljem doSao je do istine 
koju su pape sakrile i bacile u tmine zatvora papine biblioteke. U njemu se nalazi 
govor jednog od apostola (Barnaba}, Isaovih drugova, u kome je govono 95 Jednoda stvorit* poslanstvu Muhammeda, s.a.v.s. Ovaj je svecenik Framino dao prednost istini ru 
neistinom, obznanio je svoju pripadnost islamu i raslrio Evandelje po Barnah^ 
Rukopisi pronadeni u blizini Mrlvog mora dosli su samo kao potvrda ovom Evan 
delju. Prolaskom vremena Allah, dz.s\, obznanjuje svoje znakove, jasno i odigled' 
no, koji svjedofie da je Muhammed, s.a.v.s., Allahov poslanik. 

Zakljucak 

* U dokaze poslanstva Muhammedova, s.av.s., spadaju prethodni Bozanski 
nagovjestaji koji donose radosnu vijest o njegovom, s.a,v.s., dolasku. Razjasnili su 
njegovo ime, njegovo mjesto zivljenja, njegove karakteristike, kao i karakteristike 
vremena u kojem ce se pojaviti. Ocito je da Muhammed, s.a.v.s., prije svoga 
rodenja, nije mogao imati nikakva udjela u postavljanju ovih nagovjestaja koji se 
nalaze u ovoj Bozanskoj knjizi. 

* Posto su Tevrat i Indzil iskrivljeni i posto je iscezla Allahova uputa, bilo je 
neophodno da Allah, dz.s., posalje Svoga Poslanika, s.a.v.s., o kojem je obavijes- 
tio u prethodnim knjigama. Monasi i rabini poceli su govoriti ljudima o vremenu 
skore pojave ocekivanog Poslanika, tako da se rasirila vijest medu ljudima o oceki- 
vanom Poslaniku, a posebno medu onima koji su imali bilo kakve veze sa ehlu-kita- 
bijama, kao sto su stanovnici Medine. 

* U odredeno vrijeme, kada se pojacala potreba covjecanstva za poslanikom 
koji bi ih vratio na pravi Allahov put, pojavio se Muhammed, s.a.v.s. On je posje- 
dovao sve oznake i karakteristike koje su obznanile prethodne svete knjige. 
Svecenici i rabini dolazili su da se osvjedoce i da ispitaju ove znake. Uistinu su ih 
i pronasii kod njega, pa su ostavili svoju vjeru, i slijedili Muhammeda, s.a.v.s. 
Povjerovali su u njegovo poslanstvo, i Kur'an, a.s., biljezi njihovo prihvacanje isla- 
ma. Medu njima su : monasi Behira i Nostora, abesinski negus, delegacija 
krscanskih ucenjaka, delegacija krscanskih ucenjaka iz Abesinije i Sama, rabin 
Abdullah ibn Selam, rabin Zejd ibn Sa'ne, Selman el-Farisi, Muhajrik el-Jehudi. 

* Nakon pojave islama kafiri su radili na prikrivanju onoga sto je bilo u njihovim 
knjigama, vezano za radosne vijesti o poslanstvu Muhammeda, s.a.v.s. AH, u 
iskrivljenom Tevratu i Indzilu nalaze se ostaci Bozanske svjetlosti na cije unistenje 
iskrivljivaci nisu obratili paznju, a koji svjedoce o poslanstvu Muhammeda s.a.v.s. 

Allah, dz.s., htio je da ljudima pokaze iskricu Bozanske prve svjetlosti, pa je 
latinski monah Framino uspio pronaci Evandelje po Barnabi cije citanje je Crkva 
bila zabranila prije Muhammeda, s.a.v.s. Ostao je jedan njegov primjerak u papinoj 
biblioteci u kojem se nalaze radosne vijesti o Muhammedu, s.a.v.s. Primio je islam 
i radio na sirenju ovog Evandelja. Historijski rukopisi iz Mrtvog mora, dosli su kao 
potvrda svega onoga sto je doslo u Evandelju po Barnabi. stvoritetja 99 KUR'AN PRETHODI ZNANOSTI Nova raudziza 

Mudzize (nadnaravna cuda) i jasni dokazi poslanstva Muhammeda s.a^s 
mn oaob o ni u , raznovrsni i vjeciti, jer je on pecat poslanika i vjerovjesn.ka. Jedan 
«h dokaza poslanstva naseg v erovjesnika Muhammeda, s.a.v.s., jeste i pojava no- 
SS posjeduje Knji a s kojom le dosao od Allaha, a to cudo je to Sto 
San 6asn prethodi znanosti. U njemu se navode istme o svemiru otojim 
LvieeaS nije nista znalo. Nakon sto su prosla mnoga stoljeca , nakon Sto su 
SSi znanstveni aparati za otkrivanje, ucenjaci su zastal, na jednom d^licu 
Sna o kojima Casni Kur'an govori vec stoljecima. To je otknce postalo dokazom 
da e Kur in objavljen od Onoga Koji zna sve tajne na neb es-ma , naZerr ,ip To^ 
I dikaz da je Muhammed, s.a.v.s„ poslanik koji |e poslan od Allaha, dzi., cqe 
znanje sve obuhvaca. 

Primjeri 

Primieri ovog novog cuda koje posjeduje Knjiga Allaha dz.s., jesu slijedeci: 
1 Vje a?Tpokretanje oblaka Najnovija podjela oblaka postawljena je na 
osnovu rste vjetra koji ih formira i pokrece. Meteorolozi su dosli do spoz a d 
vjetar formira oblake iz vodene pare koja » (fie .z mora teto toko vjetorjerai 
prasinu, to su znanstvenici dosli do spozna]e da vjetar sa sobom nosi mate ra ^ce 
brasine ili cvijetnog praha, ili dima. Tako dolazi do spajanja ove prasme vode- 
ram pa 1 kl se podize iz mora, pokrece se i okuplja oko ovih sitnih dljelova 
TsZcen u nju kako bi oblikovali vodeni omot koji raste i razvtja se, time form.- 
rajua i teSte kapljice. Casni Kur'an spominje uzdizanje oblaka pomocu vjetrova u 

"^^'Atfa/i le Taj Kofi vjetrove ialfa pa oni oblake f/era/u / On Ih po nebu, 
kako On hoce, rasprostire ..." (30:48) 

Isto tako, Kur'an spominje vjetar koji vrsi oplodnju biljaka i koji formira teske 
oblake iz kojih se spusta kisa, govoreci: 100 

"Ml saijemo vjetrove da oploduju, a iz neba spustamo kiiu rf a * 
sta plti ... " (15:22) aa ltn *te 

Kur'an, a.s., spominje i to da vjetar uzdize i kovilfa oblake i nosi ih nai - 
Uzviseni veli: "... a kada oni pokrenu teske oblake ..." (7,57) ti it 
Glagol upotrijebljen u ajetu, jezicki znaci: nosio gaje i podigao.To je tek u ifan?' 
vrijeme znanost otkrila, a Kur'an je davno na to ukazivao. nje 

"Ztvot na ovom svlfetu slican je hilju zemaljskom na koje Mi sm,», 
mos neba kisu s kojtm se ona izmijeia, kofim se onda hrane ljudi i st oka 
Pa kada se zemija ukrasl svojim rubom I oklti I kad stanovnki nlezlm 
pomhle, da m oni toga gospodari, dode zapovijed Nasa, nocu Hi danhl 
Ml to pokoslmo, kao da prije nicega nlje ni bilo. Eto, tako Mi potanko 
Izlazemo dokaze narodu kojl bote da razmisli." (10:24) 

Zavisnost noci i dana na Zemlji 

Ovaj plemeniti ajet govori o zivotu na dunjaluku navodeci nekoliko cinjenica- 
Prvo: Ovaj svijet ce se okititi i proijepsati do Sudnjeg dana, a to je danas ocito 
Drugo: Ljudi ce misliti da nemaju potrebe za Stvoriteljem i da su u staniu ura- 
diti sve ono sto ih se tice u njihovom zivotu. Ove su dvije stvari oclte u danasnjem 
zivotu, Naprotiv, nevjernici misle da nema mjesta vjeravanju u Allaha, u stoljecu 
tabnka, i da ono ne prilici nijednoj drugoj zajednici do zemljoradnickoji 
Trece: Smak svijeta koji Allah, dis., spominje u rijecima* 

m a" f 5"* $VilHa " " tnB oka dod " " ( 16:77 >< '/■ docl ce na Zemlju 
Hi danju Hi nocu, ' 

Ovdje ce se neko zapitati: Ako je smak svijeta kao tren oka, a nema sumnje da 

Ce .°" ™P'I - n,U ' n0CU ' za * t0 Kur ' an ' ai - n 'i e rekao: " Dode JOJ nasa zapovijed 
nocu ? Hi sfo nye rekao: "Dode joj nasa zapovijed danju"? Svaki covjek zna da ako 
smak svijeta ne bude nocu, bit ce danju. Zasto, onda, ove rijeci - estagfirullah (neka 
mi Allah oprosti): "... dode zapovijed Nasa, nocu Hi danju..,'? 

Ova se stvar razjasnila napredovanjem nauke i otkrivanjem skrivenih taini u 
ovom kur anskom izrazu. Da je Kur'an, a.s., rekao: "Dode joj nocu", bilo bi ispravno 
da bilo koji covjek kaze da je ovaj Kur'an od Muhammeda, s.a.v.s. A kada bi npr 
rekao: Dode joj nasa zapovijed danju", tj. da ce se smak svijeta, koji ce se desiti u 

5 J^?? 3 T' 0J 2emlji danju - m mmo da su n °c i dan na Zemlji stalni 
Tako kada kod nas I bude noc, kod nekih drugih ljudi bude dan, i tako ce se i desi- 
Allahova zapovijed "nocu Hi danju... ' Nocu kod onih kod kojih je noc, a danju 
kod onih kod kojih je dan. Istinu je rekao Velieanstveni kada je rekacr 
101 tako Ml potanko izlazemo dokaze narodu kojl hoce da 

rtztt"*" 3. Kapljica sjemena 

a m h 3 ie naoredovala medicina i kada su unaprijedeni mikroskopi, ucenjaci 

9U Si da kapHica sjemena, iz koje nastaje covjek, nije skupina sperme koja 

s J S ^ £om svakog izljeva. To je, doista, jedan sasvim sicusni dio sperme. Zar to 

1 ^iEe onoga o cemu smo obavijesteni u Ailahovoj Knjizi pnje stotine godma. 

S?i 8 |SS , 5S* da ce sam sebl prepusten bitl, da nece odgovarati? 
lar nife bio kap j/emena koje se ubacl?" (75:36,37) 

4. Uzrok nastanka muskog i zenskog roda 

Savremena je nauka otkrila da je tecnost muskarca uzrok muskog ili zenskog 
soola Ako je spermatozoid (kapljica sjemena koja se ejakulira) nosilac karaWens- 
£ muskog roda, novorodence ce biti muskog roda, a ako je nosilac karaktenstika 
zenskog roda, onda ce novorodence biti zenskog roda. 

hromozoml 

Sastojci jedne ljudske celije Ovo je slika skupine hromozoma (nosioci nasljednih osobina na osnovu kojih se 
formira covjek). Ovaj hromozom + tecnost koja u mlazu tzade iz muskarca, 
odreduju vrstu embriona i odreduje muski ili zenski rod. 

Casni Kur'an ukazuje na to da muski ili zenski spol odreduje tecnost muskarca, 
koja se ejakulira, a to su spermatozoidi. Uzviseni je rekao: 

"Zar covjek mhli da ce sam sebi prepusten biti, da nece odgovarati? 
Zar nije bio kap sjemena koja se abaci" (75:36,37) 

"I da On par, musko i zensko, stvara od kapl sjemena kad se izbacl. " 
(53:45,46) 

Kapljica sjemena koja se izbaci biva u tekucini covjeka, kao ito to spominje 
prethodni ajet. Drugi ajet precizira da se vrsta spola - muskog ili zenskog - odreduje 
u ovoj kapljici sjemena koja izlazi iz muskarca. Zemlju obuhvaca noc i dan 5. Dan se odvaja od noci 

Savremena je nauka otkrila da noc obuhvaca Zemlju sa svih strana i da je dio u 
kojem se formira dan, zapravo, zrak koji obuhvaca Zemlju, a predstavl t a praam 
omotac slican kozi. Kada se Zemlja krece, odvaja prozirno stanje dana koje se formi- 
ra ustijed reflektiranja suncevih zraka na molekule koje se nalaze u zraku, stouzroku- 
je nastanak dana. Ovim kruzenjem nastaje odvajanje dana od noci, a Allah, dz.s., kaze. 
"/ noc im je dokaz: Mi uklanfamo dnevnu svjetlost I onl ostaju u 
mraku." (36:37) 

6. Kosti i meso kod embriona 

Nakon sto je napredovala embriologija, lijecnici su spoznali da prve pret- 
postavke za stvaranje kostiju prethode prvim pretpostavkama stvaranja misica 1 104 

— ^ ^if!^ 

(mesa). Na to upucuje Kur'an, a.s, u rijecima: 

"...zatim od ugruska grudu mesa stvortll, pa od gnide mesa k 
napravffl, a onda kostlmesom zaodjenull. ..."(23:14) 

Sto se tice hadisa casnoga, navest cemo ovaj primjer: 

Mjera zdravstvene preventive 

Allahov Poslanik, s.a.v.s, u vezi sa kugom je rekao: "Ato 6ujete za nju da se 
nalazi u nekom rnjestu, ne idite tamo, a ako se zadestte u mjestu u kojem vlada kuaa 
ne izlazite tznjega bjezeci odnje. " Ovo je mjera zdravstvene preventive koju nam ie 
propisao nas Poslanik, s.a.v.s., a za koju Evropa nije znala sve do 1370. god. kada 
je italijanski grad Venecija poceo primjenjivati mjere zdravstvene preventive. Ovo 
Evropa nije ranije poznavala, a muslimani su in provodili stotine godina prije njih 
Dragi citaoee, ovo su malobrojni primjeri koji se danas javljaju u vezi sa znanstven- 
im cudima, koja se nalaze u Kur'anu, a.s., i u casnom hadisu, u stoljecu znanosti i 
znanstvenog napretka. Ovo je sve potvrda rijeci Allaha, dz.s., Koji kaze: 

"Ml cemo im pruilti dokaze Nase u prostranstvima svemlrskim, a t u 
njlma samlm, dok im ne bude sasvim jasno da fe Kur'an istina. ..." 
(41:53) 

Zakljucak 

* Kur'an, a.s., jeste mu'dziza koja se stalno obnavlja, a isto tako i hadis. U 
njemu se nalaze jasni dokazi da je Muhammed, s.a.v.s, Allahov poslanik. Kur'an, 
ai, govori o stvarima koje covjecanstvo nije poznavalo sve dok znanost nije 
napredovala i dok nisu unaprijedeni aparati za znanstvena istrazivanja. 

* Nauka je potvrdila da vjetar radi na pokretanju oblaka, kao i na njifwom formi- 
ranju, a o tome govori i Plemenita Knjiga. 

* Kur'an, a.s, opisuje Zemijine ukrase, njene Ijepote i zaslijepljenost njenih 
stanovnika svim onim sto ce doci prije smaka svijeta. Mi smo danas svjedoci toga, 
a Kur'an, a.s., o tome je govorio prije stotine godina. Kur'an a.s, isto tako, spominje 
da ce smak svijeta doci onima koji su na Zemlji nocu ili danju. Tek sada su ljudi 
spoznali da je na jednom dijelu Zemlje noc, a na drugom dan. 

* Kur'an obavjestava da covjek nije stvoren samo iz sperme, nego iz njene 
kapljice sjemena, a to je ono sto se u danasnje vrijeme precizno saznalo. 

* Casni Kur'an obavjestava da je tekucina muskarca, koja se izbacuje ta koja 
odreduje stvaranje muskog ili zenskog spola, a i to su spoznali istrazivaci 
danasnjice, 
obavjestava i o tome da dart slici kozici kada se odyaja. 

* si/, ntkrili da ie dan stanje osvjetljenja koje se nalazi u zracnom omotacu, 
lstra z,vac! su u ^ ^ ^, obav „ a dan sg gvih strana lstra - iva5j su u danasn]e vn . 

a hoje Snaii oreciznost tog kur'anskog opisa procesa odvajanja dana od noa. 
jeme ^^ Q \ uf ^ a .s, obavjestava da tost/ imaju prednost u sfvaranju nad 

, i . pmbn'onu a to je danas embriologija i potvrdila. 
""^lanik s a v.s, naredio je da se provode mjere zdravstvene preventive za 

■ , ipR/roca saznala sedam stoljeca poslije naredbe Poslanika, s.a.y s 
h0) VZ , ovo sviedoci da ove znanosti o kojim nas je obavijestio Muhammed, 
saVS S nisu nista drugo do Objava koja mu dolazi od Allaha, dz.s, Koji Svojim znan- 
jem sve obuhvaca. 107 ^TFROVANJE U TRANSCEDENTNO 
Vi <alm) I MATERIJALIZAM (GAJB) 


Oni koji vjeruju u gajb 

Allah, dz.s., pohvalio je vjernike opisujuci ih kao one koji vjeruju u gajb - nev- 

idijivo. 

Uzviseni kaze: . „ 

"Ova Kniiga, u koju nema sumnfa uputstvo /e svlma omma koji se 

bu du Allaha bojati; onlma kofi u nevidl}M tvijet budu vferovati ... 

f2 1Sovanje u gajb pohvalno je i uzviseno svojstvo, i ne dolikuje insanu da ga se 
osloboTdegenerira I izopaci u svijet zivotinja, koje ne znaju msta do ono sto se 

*X^& S-^o^e liudske spoznaje, a materpzam ;£ 
znanU Materijalista smatra da je on neprijatelj transcedentnog na zc a v^u- 
je, usred uobrazenosti i neznanja, da on vjeruje samo u ono sto vkJl Ako nesto ni e 
vidio ill se nije desilo u okviru njegovih os etila, on u to ne vjeru e n ti to smatra 
Snitil U bi se na tren osvrnuo na ono sto kaze, ovog ""g""^ 
stid i spoznao bi da je u spoznaji izabrao put zivotinja bez obzira na pota* 
ljudskog bica. Sta on misli kada bi se radio kao jetim - bez oca - da li b jponcao da 
ima oca zato sto ga nije vidio, niti ga osjetio pomocu svojih pet cula, samo zato sto 

16 ^S^^renja u sve ono sto kazu specif » svim dbjjj 
ma zivota, iako sve ono sto specialist! kazu neulazi u okvire Ua? Da i fc TOterijal 
ista smatra istinitim sve ono sto se nalazi u udzbenicima i znanstven m kn|igama, 
iako se one 90% sastoje od podataka koji se ne desavaju u okviru cula. 

Sta materijalista misli o onome sta razglasavaju radiostanice i sta ob|ayl]u|U 
novine? Da li smatra neistinitim sve ono sto kazu ovi aparati samo zato sto ne 
osjeca minis onoga o cemu je obavijesten, zato sto nije okusio slast onoga o cem 
govore niti je dotakao, niti vidio, niti cuo glas onoga sto spominju!!? Sta ova] 
materijalista misli o tome kada bi mu dosao brat ili sin i rekao mu: Tvoj otac me 108 poslao tebi, a on te ceka kod kuce." Da li ce materijalista povjerovati u ovu v 

A kako moze povjerovati da je njegov otac kod kuce, a on ne osjeca n^ 

miris, niti je osjetio njegovog oca, niti ga je dotakao, niti ga je vidio niti ii? V 

glas svoga oca koji se nalazi kod kuce? Njemu ne preostaje niSta drugo 1 ? 

nasrne udarcima na ovog svoga sina ili brata koji je trazio da povjeruje u rwi 

sto je odsutno od njegovih cula. Na njemu je isto tako da ulozi krajnji napor k7k 

bi zatvono radiostaniee, izdavacke kuce, stole i univerzitete, zato sto sve ov° 

organizacije traze od covjeka da bude spreman povjerovati u sve ono §to kali 

makar to bilo i izvan osjetila. Ove organizacije su ogromni centri za stavljanie 

nevidljivog u opticaj medu Ijudima. Ovaj materijalista treba traziti, od svakoq od 

toga zeli nesto saznati, da bude spreman da ga prenese na neko mjesto ill da 

mu prenese nesto o cemu zeli da mu govori, kako bi to mogao vidjeti ofiima 6uti 

svojim usima, pomirisati svojim nosom, okusiti svojim jezikom ili osjetiti svojom 

kozom. U protivnom to je nevidljivo, a od njega bjezi ovaj materijalista i Kada 

bismo se pridrzavali ove materijalisticke ideje, osudili blsmo nauku i spoznaju na 

uniStenje i preSli bismo u zivotinjski svijet. 

Ali pametan - pa i sam materijalista - nece krenuti ovim putem jer on zna da 
su njegova cula ogranicena.On zna da su drugi dosli do podataka do kojih on 
sam nije dosao. Vidjet ceg ga da ide u skolu i na fakultet kako bi cuo o podaci- 
ma koje nije znao, da slusa radio kako bi saznao o nekim dogadajima koje on 
nije osjetio svojim culima. Vidjet ces ga da cita novine ili knjigu kako bi saznao 
o podacima koji mu nisu dostupni. Vidjet ces ga da ide i kod strucnjaka za 
medicmu, arhitekturu, poljoprivredu ili neku drugu znanost, kako bi sto vise saz- 
nao od ovog strucnjaka koji poznaje ono sto on ne zna. Mi vjerujemo da su cula 
ogranicena i da je sfera njihovih djelovanja ogranicena. Isto tako vjerujemo da je 
jedini put prosirenja ljudske spoznaje da covjek bude otvoren kako bi saznao 
ono sto je skriveno od njega, shodno tome koliko drugi sazna i koliko se pro&ruje 
njegova spoznaja i povecava njegovo shvacanje, ali pod jednim uvjetom koji se 
mora ostvanti, a to je: da se uvjeri u ispravnost izvora iz koieg uzimamo ove 
podatke. 

Mi ne mozemo nauciti u stoli ili na univerzitetu, osim ako imamo povjerenja u 
istinitost njihovih podataka. Isto tako, mi ne vjerujemo strucnjaku, osim ako sto 
saznamo da li je iskren I koliko on zna. Na ovaj nacin covjek je bio u mogucnosti 
da prosin svoje znanje, a tako su i znanosti napretfovale. Svim se ovim coviek 
odlikuje nad zivotinjama. 
109 Ma lieu Zemlje ne nalazi se nijedan materijalista , nhrn razmislis u vezi s ovim, uvidjet ces da ne mozes naci nijednog covje- 
licuZemlje koji vjeruje samo onome Sto se desi u okviru njegovih osjetila, 
osim a aKo je ludak. 

Oni kojiraa je Allah, dzl, otkrio nesto od gajba 

Ako Dostoii nacin na koji mozemo doci do ovozemaljske srece^onda cemo to 
nniclako naucimo ono sto nismo znali o stvarima vezanim za nas dunjaluk i ako 
Semo povecavali nasu spoznaju tako Sto cemo nauciti od onih koji znaju ono sto 
Thp znamo Jedini put do ahiretske srece je da budemo u potpunosti spremni saz- 
Zi o znanju onih koji znaju ono sto mi ne znamo i koji poznaju stvan vezane za 
pocetak i povratak, za zivot na dunjaluku i na ahiretu. 

"On znaon a ito }e ga/o / On ne otkrtva Svoj gajb nlkome, osim 
onome koga On za poslanika odabere... (72:26,27) 

Ali pod jednim uvjetom 

Mi prihvacamo Ailahove poslanike svim nasim culima kako bismo od njih naucili 
i saznali o nasim vaznim pitanjima koja su nam nepoznata. All mi njih ne prih- 
vacamo tek tako. Mi prvo ispitamo njihovu povjerljivost, t da li su oni, uistinu, 
Allahovi postanici. Trazimo da nam izloze znakove njihovog poslanstva i ispjtujemo 
njihove mudzize. Nakon toga, svjedocimo o njihovom poslanstvu i po drugi put se 
uvjerimo da je, uistinu, istina ono sto citamo i saznajemo od njih. 

Ovim pohvalnim svojstvom se vjerniku otvaraju dubine vjerske i ovozemaljske 
znanosti, a znanostima ce se okoristiti i drugi struenjaci u raznim znanosttma i 
umjetnosti, kao i oni koje je Allah, dz.s., odlikovao uputom i svjetloscu. All sve je to 
nakon proviere istinitosti izvora. 

Na ovaj nacin vjernik ce se okoristiti svojim uhom, koje je Allah, dz.s., ucnio 
prozorom u nevidljivi svijet. Isto tako, vjernik ce se okoristiti jezikom koji je Allah, 
dz.s., ucinio sredstvom spoznaje svega onog sto je odsutno od nasih osjetila. 110 Zakljucak 

* Vjerovanje u gajb jeste uzviseno svojstvo kojim je Allah, dz.s., opisao ^ 
vjerne robove. °l e 

* Doista, onaj ko zeli da vjeruje u ono Sto se desi jedino svojim culima, time- 

- negira postojanje svoga oca, ako je umro prije njegovog rodenja; 

- negira sve ono sto ucenici uce u skolama, univerzitetima; 

- negira sve ono sto se nalazi u knjigama i disertacijama; 

- negira sve ono sto govore strucnjaci; 

- negira sve ono o cernu govori radio i novine; 

- negira sve ono sto mu govore ljudi, a on nije cuo njihov glas, niti je vidio nit- 
hove likove, osjetio njihove mirise, probao njihov okus, niti je osjetio njihov dodir 

Jer, sve ovo sto je navedeno, 90% desava se mimo osjetila. 

* Pametan covjek zna da su njegova cula ogranicena i da se milion stvari desi 
mimo cula. On zna da mora prosiriti svoje znanje, da se mora osloboditi neznanja 
i da se mora okoristiti onim sto su drugi spoznali, a on je bio odsutan. Ali, sve to 
moze postici jedino nakon provjere istinitosti izvora iz kojeg uci. 

* Svojim posianicima Allah, dz.s., otkrio je mnoge tajne nevidljivog, za koje mi 
nismo znali, a oni su ih znali. Mi samo ucimo od njih, ali nakon sto se uvjerimo u istini- 
tost njihovog posianstva i posvjedocimo da su oni, uistinu, Allahovi poslanici. 
111 PODLO PODOZRENJE Muhammed, s.a.v.s„ drustveni reformator!? 

zanadni orientalist! su ulozili mnogo truda u sirenju iluzornog podozrenja iz 
? mbe orema islamu i muslimanima, a islam su istrazivali kroz izreke njihovih nepn- 
felia Oni smatraju, kao i oni koji ih slijede, i koji su obmanuti njecrma orijentaUsta, 
f Muhammed, s.a.v.s., nije nista drugo do drustveni reformator koj. |e v,d,o 
iZdu tiraniju i nasilje. On se digao protiv nepravde, tiranije i nasija a sebi je 
Jripisivao poslanstvo kako bi mu ljudi bill pokorni i slijediii njegove naredbe, a klonili 
se njegovih zabrana. 

Muhammed je Allahov poslanik 

Mi vierujemo da je Muhammed, a.s., taj koji je popravio stanja ljudi i uputio ih 
na pravi put u svim zivotnim pitanjima. Ali sve to ne bi mogao posto dajiije Allahov 
Poslanik i ne bi ga moglo nista natjerati da poziva u vjeru, ostm trazenje zado- 
voljstva Allahovog, dz.s. 

Demant lazi 

Da ima osnove za ono sto smutljivici i neznalice kazu, nasli bismo u biografiji 
Muhammeda, s.a.v.s., slijedece: 

Prvo: Bilo koji zagovornik reforme, bez sumnje, svojim pozivanjem uvijek se 
zalaie za put koji vodi uspjehu. On isto tako ulaze trud da upozna one koje poziva 
- kako bi bio nepristrasan prema njima i kako bi popravio njihovo stanje - sto je i oil) 
nieqova poziva On ulaze svoj trud kako bi ih pridobio u svojim safovima, pa staje 
njemu s a v.s., da usmjerava svoje neprijateljstvo prema idolima i kuminma kako 
bi objasnio njihovu nistavnost i kako bi ukorio sve one koji in slijede!? Tako je sve 
pojedince drustva izazvao protiv sebe: nasilnika i onog nad ko|im \e nasilje 
ucinjeno, jakog i slabog. 112 Dmgo: Sta mu je pa ne odustaje, kada je vidio plodove svog poziva k I 
doveo do mucenja i ubijanja svih onih koji ga slijede, njihovog proUeriva? ^ 
Abesmiju, daleko od porodica i daleko od njibovih imetaka i domovine? Sta mu T U 
ne odustaje, a i on sam je zlostavljan, psovan, odbijan i protjeran iz svih piemen Pa 
koja se bio upulio sa svojim pozivorn? Sta mu je pa ne odustaje ako je zelio reform U 
jer vidi da njegov poziv nije postigao nista vise do raspad plemenskog jedinsS' 
zlostavljanje, protjerivanje i udafjavanje jednih od drugih? Sta mu je pa to odustaJ 
a doSIa mu je skupina Kurejslja nudeci mu ogromni imetak i vlast fifje naredbe neS 
osporarab, all pod uvjetom da odustane od omalovazavanja vjere njihovih ocevai 
djedova? Sta mu je pa cdbija da popravi stanje koje je izmedu njega i njegovog nam 
da, odbija poglavarstvo i imetak, a zadovoijan je zlostavljanjem, protjerfvanjem i mal 
trettranjem zbog jedne stvari, a to je: da oni obozavaju Allaha, dz.s., i da narod 
prestane s obozavanjem kipova. Ovo njegovo jadno stanje, kao i njegovih sljedbe 
nika, odvratilo je neke ljude od imana, iz straha da i njih nece zadesiti ono Sto je druqe 
zadesilo. Allah, dz.s., u Kufanu, a.S., govori o ovome: 

"Oni govore: 'Ako s tobom budemo pravl put slijcdiii bit iemo brio 
Iz rodnog kraja protjeranL. '" (28:57) 

Treee; Ako je zelio samo reformu stanja u kojem se nalazio njegov narod, Sta 
je to znacilo njemu i sljedbenicima Knjige? Sta on ima sa zidovima i krscanima'? 
Cemu onda ove misaone kampanje i dugi razgovori i cemu ovo koristi u pokusaju 
reforme druStvenog i moralnog stanja Arapa? 

Cetvrto: A sada, hajde da malo zastanemo kod onoga sto u osnovi proturjetii 
ovoj izmiSljotini. Ovo je Muhammed, s.a.v.s, koji pobjeduje, koji ostvaruje ono Sto 
zeli, cemu onda ova velika stega oko obavljanja pet dnevnih namaza i abdesta za 
svaki namaz, a sve to u pustinjskoj zemlji kojoj nedostaje voda!? Kakve veze sve ovo 
tma s pokuSajem reforme druStvenog stanja? Ovi su namazi razlika izmedu nev- 
jemika i musfimana, a namaz je i jedan od islamskih ruknova (temelja). 

A post... Kakve veze s tim ima naredba o postu jednog cijefog mjeseca svake 
godine? Da li je to samo radi drustvene reforme? Kako, kad on odreduje da onaj 
ko namjerno ne posti uz ramazan, smatrajuci da to nije vadzib, postaje kafirom • 
nevjemikom i izlazi iz vjere?! 

Cemu onda hadz, a on ga je ucinio jednim od islamskih ruknova za onoga ko 
je u mogucnosti? ZaSto onda, podsticanje na kupanje svakog petka, nakon svake 
necistoce, svakog bajrama, a sve to u pustinjskom okruzenju kojem nedostaje 
voda? Kakve ovo veze ima s pokuSajem drustvene reforme? Zar ove stege nisu 
smetnja i zapreka ljudima u ocima svakog pametnog covjeka koji odgovara na nje- 
gov poziv? Zar tvrdnja smutljivaca i nevjernika nije samo pokusaj druStvene 
113 ti zbog toga ova strogost i neprestano podsticanje na obavljanje 

fe,orme ' maza' dobrovoljni post i povecano vrSenje ibadeta? 

^ nlh , n ! ««o veze ima s reformom druStvenog stanja?!! 
Ka 2 kraiu mi smutljivcima odgovaramo: Vjerovanje muslimana u 
f^ Z ie poslan od njegovog Gospodara nije bez osnova. Naprotiv musli- 

PoS ' miP u ooslanstvo Muhammeda, s.a.v.s., koje se temelji na jasmm, nepobit- 

man i?2 dokazima, a oni su temelji vjerovanja. Nema nikakva dobra u imanu za 
o a top ne zna zasto vjeruje, koji ne zna da je istinito ono Sto je od Allaha, dz.S„ 

objavljeno Muhammedu, s.a.v.s. 

S te tnallo]lzna da Je Istlna ono sto tl se obJaW/ U /e od Gospodara 
tvoga kao ona\ koft Je $/J/ep7 A pouku samo razumom obdanni prima- 
jo," (13:19) 

Zaklju£ak 

* Postoie zapadni orjentalisti, smutljivci i oni koji sami sebe obmanjuju, koji Sire 
alasine o tome da je Muhammed, s.av.s., drustveni reformator 

9 ' MusJman vjeruje da je Muhammed, s.a.v.s., izvrSio najvecu drustvenu refor- 
mu ali qp on time niie orsio jer je on Allahov Poslanik. _ 

* Da i e MuhamS s.a.v.s! zelio samo drustvenu reformu, ne bi neprqateijsk. 
postupao prema necem sto je najvrednije kod ljudi - vjera njihovih oceva i djedova. 
Protiv nieqa borili su se i nasilnik i onaj nad kojim je nepravda ucinjena, jaki i slab. 
Odustai bi nakon sto je zlostavljanje njegovih sljedbenika doseglo najvisu razinu, 
kada su oni ostavljali svoje porodice i imetke. Neki od njih su zlostav am, neki ubi- 
jani, a u isto vrijeme ponudeno mu je poglavarstvo i ogromni imetak, sto je on 
odbio, jer od ljudi nije trazio nista drugo do da obozavaju Jednog Jedinog Allaha, 

di s 
' A da je usmjerio svoju paznju ka jednom cilju i da je ostavio po strani sljed- 

benike Knjige, poStedio bi sebe poteskoca. 

PokuSao bi ljudima olaksati u pokornosti prema Njemu, ne bi ih opteretio teskim 
stvarima kao sto su namaz, abdest, kupanje svakog petka i nakon svakog spolnog 
opcenja post, hadz, obavljanje nocnih namaza i drugih vrsta ibadeta, a posebno bi 
olaksao onim koji se nalaze u pustinjskom okruzenju. 

* Vjerovanje muslimana da je Muhammed, s.a.v.s., Allahov poslanik temelji se 
na cvrstim dokazima, a Allah, dzi., potpomogao je Svoga Poslanika, s.a.v.s„ jas- 
nim dokazima i mudzizama. 
115 rffi& morftelfo ^VTEK NIJE UZALUD STVOREN I 
C N °ECE BITI SAM SEBI PREPUSTEN „r j net ZZisen Allah, Vtafar Ufa* — ■ **W **■ «*■ 

Covjek je stvoren s mudroscu 

Svakom covjeku koji zamislja da ga je Gospodar uzalud stvorio i ne proistoji 
nista drugo do da obrise svoje oci kako bi vidio da h |e Allah, dz.s., uzalud stvono 

qov oc ? i °lli pak, da proba zacepiti svoje usi, kako bi spoznao mudrost njihovog 
Sana il da odsijece svoje prste kako bi uvidio uzaludnost rad, koje su p M 
KnUli da presije'ce malu'venu kako bi osjetio zestoke bolove Hop mu u lice 

fv neznalico, presijekao si ovu venu i uzaludnom si ucinio mudros 1 1 radi koje je 
stvorena. Kada bi covjek dobro razmislio o sebi uvidio b, da m . pjWb .da start- 
ra nekoliko godina na medicinskom fakultetu kako bi spoznao ™d r °st s v a kog 
dijela svoga tijela. Saznat ce da svi medicinsk, fakuteti. u svim kzavama s raz 
likom njihovih nacela i kategorija, proucavaju u potpumsti nauku koja se zove 

feda bi upitao: "Kakva je mudrost postojanja bilo mg^^tSL 
strucnjaci bi odgovorili rijecima: "To je potpuno vrsenje u nteja i tons M 
egzistencije." Tako usta jedu za cijeli orgamzam, srce pumpa krv za cijeli organ. 

zam i tako redom. , ., 

Tako je svaki dio u ljudskom tijelu stvoren s mudroscu. 
Ova mudrost je u potpunosti u sluzbi egzistencije. 
Da li pametnom covjeku pada na pamet, naton svega ovoga, da je covjek uza 

lud stvoren!? 116 


Veliko neznanje Kakav je nag zakljucak u vezi sa osobom koja ne zna kakva ie mudr™ , 
nja kuce u kojoj stanuje, ili postelje na kojoj lezi, ili odjece koju oblacP 51^'* 
nje da ovaj neznalica izaziva kod nas cudenje I porugu zbog njeqow rZ * m 
neznanja!! AH postoji neko ko je veca neznalica od njega. Neznalica to™ j 
mudrost postojanja svojih ofiiju, usta, u§iju ili glave, veci je neznalica od Zl t"? 
ne zna mudrost svoje kuce, postelje ili odjece. I pored toga postoji neznalK ° JI 
neznanje vece od btlo kojeg neznalice. To je najveci neznalica koii uopta n?? 
mudrost svoje egzistencije i svog postojanja!!! m 

Mudrost stvaranja covjeka 

Nevjernici se nefe osioboditi najveceg neznanja. Nece nikad ni znati mudra* 
svoga postojanja. Vidjet ces" ih kako znaju mudrost i svrhu i najmanjeg covjeko o 
dyela, all on, ne znaju mudrost postojanja ovih skladno i simetricno uradenih 3 
va jer mudrost bilo kojeg proizvoda ne mozes znati, osim ako to ne naucil od 

pilanja ' e9 ° V ° 9 ^^ Vidjet te " ih kako Su se iz 9^ili izmedu d!a 

Da li jedemo da bismo zivjeli? 

Da li zivimo da bismo jeli? 

Sto se tice muslimana, on zna mudrost svoga postojanja i stvaranja, a to je 
pokornost svome Gospodaru i cinjenje ibadeta Njemu. Sta ima proizvod koii se 
proizvodi, osim da sve tece shodno zelji njegovog Proizvodaca, a to je osnova 

Uzviseni je rekao: 

"Dzlnove I ljude stvorio sam samo zato da ml se klanjafu, ja ne 
traztm od nflh opskrbu nltl zellm da Me hrane." (51:56,57) 

Allah, dz.s., htio je da nacin, na koji bismo Mu ibadet cinili, 'kao i nacin na koji 
bi se ostvarila nasa pokornost Njemu, bude takav da mi budemo namjesnici na 
Zemljr, koje bi On postavljao, shodno Njegovoj volji, da zivimo i radimo u skladu s 
Njegovom voljom, i onako kako nas On poziva da radimo i da osfavimo sve ono sto 
nam On zabranjuje da radimo. 

Rekao je Uzviseni Allah: 

"...la «i na Zemlji namjesnika postavlti..." (2:30) 

Ovo postavljanje za namjesnika ispit je nase pokornosti Njemu u svemu onome 
117 ■ post avio kao namjesnike. Pokorni se vjernici isticu nad nepokornim 
y & m Z g Vr §i t ce se odredeni period namjesnikovanja i tovjek ce za sebe 
nevi ern * dQbr0 | zadovoljstvo svoga Gospodara ili pak stetu i srdzbu svoga 

Gosptdara i Vladara. 
iiTui^eni ie Allah rekao: .... ,, _, 

Se „ Zemlfl Ml smo kao ukras njoj stvorlli da Iskmamo Ifude 

. ■„ f , d ntth Ifepie vladatl." (18:7) 

£ zavrsetku odredenog perioda na dunjaluku, Allah, dz.s., uzet ce od ljudi 
namjesnistvo i povratit ce sve ono Sto im je dao. 

Allah dis., rekao je: 

"A docl cete nam pojedlnacno, onakvl kakve smo vas prvl put stvo- 
ifl napustlvsl dobra koja smo ram WW darovall ..." (6:94) 

' onaj Ko je stvorio ljude i postavio ih namjesnicima na Zemlji, izvest ce ih iz nje 
no zavrsetku odredenog perioda i ljudi ce umrijeti kako bi se preselili u kucu 
nagrade. Njih ce zamijeniti drugi narod i sve ovako dok se ne zavrse ljudske gene- 
rate i dok Gospodar ne dozvoli pocetak Sudnjeg dana. 

Rekao je Uzviseni: 

"Reel: Allah vam dafe ilvot, zatim ce uitnttl da poumlrete, a poslije 
ce vas na Sudnjem dam sabratl, u to nema ntkakve sumnfe, all veclna 
liudl ne zna'. Allahova je vtast na nebeslma I na ZemljU A na dan kad 
nastupi Cas oiMjenja, ° nt **" « '«' slljedlll, bit ce Izgubtjenl. 
(45:26,27) 

Covjek neie biti prepuSten samom sebi 

Buduci da svaki naS dio svjedofii da nije iizalud stvoren i da je Allah, dzi., stvo- 
rio covjeka s mudroScu, onda je mudrost covjekovog stvaranja ocevidna u zivotu 
na ovom svijetu. Umovi ce zakljufiiti da ta mudrost mora biti vidljiva i na drugom svi- 
jetu a to je zivot kojem idu ljudske generacije, jedna poslije druge. Zivot na ovom 
svijetu nije nicem slicniji do zivotu u majcinoj utrobi. Kada bi taj embrion razmisljao 
o sebi' ZaSto su meni stvorena dva oka od kojih sada nema nikakve koristi (u 
majcinoj utrobi)? Zasto su mi napravljena dva plucna kriia, kad sada nemaju 
nikakve vrijednosti (u majtinoj utrobi)? Za§to su mi stvorene ruke, stopala, zeludac, 118 


crijeva, jetra, bubrezi, us| nos, usta, kada sada (u majeinoj utrabi) nema * 
koristi od njihovog stvaranja?! Ali kada bi on {embrion) sacekao da izade b 
materice u zemaljski svijet, saznao bi da on nema nista sto nije s mT^ 
stvoreno, samo je to njemu bilo nedostupno u svijetu materice Kada bi m « 
imala moc rasudivanja i razmisljanja, zapitala bi se: "Kuda je otisao embrion nT* 
rodenja?" Odgovorit ce, shodno svom ogranicenom znanju, da je otiSao preou °" 
samom sebi. Ali kada bi bila u stanju da vidi taj embrion kako ide po zemlji i L 
njoj, saznala bi da taj embrion nije prepusten samom sebi. Period naseg zivota ^ 
orom svijetu najslicniji je periodu zivota u majeinoj utrobi, smrt je najsli6nfe 
radanju, a odlazak sa ovoga svijeta najslicniji je izlasku iz materice!! 
Uzviseni Allah rekaoje: 

«JL*"5 * a *° i m0 f * e sumn l ati " oiM Me pa, Ml vas stiraramo od 
fSL? HfJ a f is i €mena ' POtomodugruska, zatlm od grade mesa 
vldllvH, I nevldljlvih udova, da vam pokaiemo moc Nasu! Au matTri" 
smfestamo sta hocemo, do roka odredenog, zatlm clnlmo da se kao 
dojencadradate I da posllfe do muzevnog doba uzrastete; iedni od vas 

7o7naffi*n$° kU Star05t **** P* zaias »*™W» ono 

Pameiancovjek izbjegava da nesto uzalud radi, kao sto izbjegava da pravi 
neSto i uljepsa ga, a onda ga unisti, slomi i zdrobi ono sto je pripremio i uredio 
Takvog posfa bi se klonio svaki pametan covjek, a sto je jos prece Stvoriteli 
pame nog covjeka i svrh pametnih ljudi, bez sumnje, kloni se svega sto je uzludno 
kao sto se kloni ostavljanja stvari da se same o sebi brinu. 

"Zarste mislltl da smo vas uzalud stvorlll I da Nam se necete povratl 
ti? I neka /e uzvisen Allah, Vladar istlnlti, nema drugog boga ostm 
Njega, Cospodara Aria vellcanstvenogt" (23:115, 116) ' 

Da je Stvoritefj imao namjeru da se covjek brine sam o sebi, zasto bi ga stvorio 
ni iz Cega? Doslo je vrijeme da govorimo o covjeku o kojem se nije nista spominja- 
lo i da je covjekov put bio put napustenog, onda ne bi bilo potrebe da covjek bude 
stvoren od zemje, da se oblikuje iz kapi sjemena i da bude stvoren u na Ijepsem 
liku. A u osnovi bio je prepusten samom sebi. 

Uzviseni je rekao: 

"Zar covjek mlsli da ce sam sebi prepusten bltl, da nece odgovaratl? 
Zar nfe bio kap sfemena, koja se ubacl, zatlm ugrusak komeOn onda 
render odredl, I skladnim mu Ilk uclnl, I od njega onda dvije vrste, 
muskarca I zenu, stvori, I zar Taf nije kadar da mrtve ozlvl?" (75:36-40) 
1 Nagrada i kazna ■ a ia Allah di s , cist od toga da cini uzatudne stvari, kao sto je cist od 
Buduc. da £WKi ■ ^ ^ . ^ . Qvjeka im{ pos|ije ovog Z[VOtat 

- a f mu a e p ripremio zivot na Zemlji nakon njegovog zivota u majeinoj utrobi 
* a0 st ° - J nf Zemlii samo je uvod u zivot na drugom svijetu, kao sto je zivot u 
Nie9 Sod I u zivot na Zemlji, Ono sto covjek posije na dunjaluku, poznjet ce na 

ah '5S i ;S^n/ n e uklonlmo, 1 kad vldU Zemlju ogoljenu^a 
nu^veTsakuJ t nljednog nismo izostavttl - pred Cospodarom tvo- 

*Z voriti a tvrditt ste da vam necemo vrifeme za ozMMeadredltl 
TtnTace' biti postavlfena i rtd/et cete greinlke prestra^mzbog 
IS stole u nZ TeL namaV - govorit ce, kakva je ovo Knga, ni 
SnfveliMgnen nije propustiia, sve je nabrojalaV - ' «* « « 
"pLno ono sto si radili. Cospodar tvof nece nlkome nepravdu uciniti. 
(18:4749) 

Uzviseni kaze: , . 

"Onaj ko bude uradio koliko trun dobra ■ vldjet ce ga, a onaf ko bude 

uradlo i koliko trun zla - vldfet ce ga." (99:7,8) 

Izoblicavanje Ijudske prirode 

A sada, sta mislis o onome ko preraduje auto u ducan?! 

A sta inteligentni ljudi misle o onome ko zeli preraditi svo|e oko u prst?! 

Sta ljudi misle o covjeku koji preraduje pusku u drvo?! 

Sta inteligentan covjek misli o onom ko pokusa preraditi uho u usta kako bi 

njimajeo?! , . . , . 

Odgovor- Nema sumnje da svaki inteligentan Covjek ismijava bilo kojeg cov)e- 
ka koji pokusava koristiti nesto u svrhu u koju nije napravljeno ill stvoreno. Taj 
pokusaj nije nista drugo do iskrivljavanje, izoblicenje i propast necega sto se 

zloupotrebljava. , 

Da li sad znas, o brate citaoce, da kafir ne pokusava promjenu svrhe njegovog 
nosa, usta, uha, aula, puske, nego pokusava u potpunosti promijeniti mudrost 
svoga postojanja i svoga zivljenja. 


120 Allah, di§., stvorio je ljude da bi Ga obozavali, all kafiri mijenjaju svrhu 
ih je Allah, dz.§, stvorio; oholo se odnose prema cinjenju ibadeta i tako sa k °' e 
upropastavaju i izoblicuju svoju prirodu. Osim toga, rezuliat ovih promi* 
Sudnjem danu ce biti takav da ce nevjernici sami sebe baciti u vatru dzefj* na 

Rekao jeUzviseni: w,e nemsk u . 

"On! kojt poricu Knjigu I ono sto smo slali po poslanlcima saznat - 
posljedke toga kada sa okovlma o vratu I slndzlrlma bud,, «,«„, 
klfucatol vodi, a zatlm u vatrl przeni. " (40:70 72) *° 

"...onl ce, zato, sto dokaze Nase nlsu priznavall, stradatt. " (7:9) 

Ibadet i namjesnistvo (hilafet) 

Ti citaoce, uocit ces formu kojom je Allah, dz.s., zeffo da Mu cinimo ibadet a to 
je namjesnistvo na Zernlji, da zivimo na njoj, da sijemo na njoj, da ubiremo niene 
plodove, da krocimo po njoj shodno Njegovoj volji i slijedenju Njegove Upute Ne 
sastoji se ibadet samo od namaza i posta, jer ibadet cini i posao, izgradnja 
marljfvost, borba na Aiiahovom putu, kao i postavljanje za namjesnika svemu onome' 
sto je na Zernlji. Bilo koje covjekovo usmjeravanje prema necem za sto ga Allah nije 
stvorio, jeste, zapravo, izoblicavanje covjecanstva. 

Razlicite vrste ibadeta 

Ibadet je sveobuhvatni naziv za sve ono sto Allah, dz.s., vol! i cime je On 
zadovoljan, bilo da se radi o rijecima ili vidljivim i nevidljivim djelirna a obuhvaca 
sve ono sto rob zeli da ucini naspram svoga Gospodara, bilo da se radi o vadzibu 
- strogoj obavezi, mendubu - ono sto je lijepo ciniti, mubahu - ono sto je dozvoljeno 
ciniti (nema za njeg ni nagrade a ni kazne), ostavljanju harama - onoq sto je 
zabranjeno i mekruha - ono sto je pokudeno ciniti. 

U ibadet spada: 

Lizgovaranjedvasehadeta; 

2. izvrsavanje islamskih ruknova kao sto je to obznanio Allah i Njegov Poslanik; 

3 dova, trazenje pomoci i zasttte, u onome u cemu samo Allah ima moc Sto 
se ice onoga ko zatrazi pomoc od nekog ko posjeduje uzroke cinjenja dobra ili 
otklanjanja zla, a koje je Allah odredio, to se ne smatra ibadetom nekom drugom 
mimo Allaha, kao kada naprimjer, utopljenik trazi pomoc od plivaca (spasioca)- 
121 . smoseod Allaha, dz.s., trail utociste, 

4 ' 'h^ranie Allahu, oslanjanje na Allaha. Allah, dz.s., rekao je: 

5 0b ^ ^i /e , eto, Allah, Cospodar mo/ - u Nfaa se /a uzdam i Njemu 

hracam." (4210); 
se Vctrah i strahopostovanje. Rekao je Uzvisem: 

' ,ne boiteih se, a bojte se Mene, ako ste viernidl" (3:175), 

7'samo se Allahu zakletva i zavjet daje; 

8 ' samo se Allahu kurban-zrtva kolje; 

9 sud pripada samo Allahu, dz.s. 

Allah dz's stvorio nas je kako bismo Njemu ibadet cinitt I na nama 
i e da m ^l}en neka fe On, ibadet cinimo: "... I neka, ktanjajucl se 
Cospoda'ru svome, ne smatra Nfemu ravnlm nikogal" (ElKehf, 110) 

Zakljucak 

* Svaki dio ljudskog organizma stvoren je s mudroscu sto svjedoci da covjek 

nije uzalud stvoren. 

* Nije najveca neznalica onaj ko ne zna svrhu svoga oblacenja, stanovanja, 
svoje postelje, usta, nosa, oka, nego je najveci neznalica onaj ko ne zna mudrost 
svoje egzistencije i postojanja. 

* Kafiri ne poznaju mudrost svoga stvaranja i izgubili su se u nedoumici izmedu 
dva pitanja: 'Da li jedemo da bismo zivjeli? Da li zivimo da bismo jeli?" Ali musli- 
man ce reci: "Njegov Gospodar ga je stvorio da radi shodno Njegovoj volji. Allah je 
htio da covjek bude namjesnik svome Gospodaru na Zernlji, postavljajuci ga za 
namjesnika shodno uputi njegova Gospodara. Vjernik jede da bi zivio i radio na 
Zernlji, shodno Uputi svoga Gospodara, da bi Ga zadovoljio, usao u Dzennet i spa- 
sio se dzehenemske kazne. 

* Ocito je da je covjek stvoren s mudroscu a nedostatak ove mudrosti na du- 
njaluku svjedoci postojanju drugog zivota u kojem je ocita mudrost potpunog i 
ocevidnog stvaranja covjeka. Isto tako, ocita je mudrost stvaranja ociju, pluca, usta, 
zeluca, stopala kod embriona, nakon njegovog izlaska iz svijeta majcinog stomaka 

u zemaljski svijet. 

* Buduci da pametan covjek ne smatra nevaiecim sve ono sto je uradio i 
napravio i ne zanemaruje ono sto je priredio, onda je prece da se Stvoritelj 122 


In Jedno6 *s*on telk inteligentnog covjeka i svih inteligentnih ljudi ne odrice svega toga. To svi 

nas Stvoritelj, nakon nase smrti, nece dopustiti da budemo prepusteni sain' a 

* Ako Allah zeli da zanemari covjeka i prepusti ga samom sebi, pa n^ 1 
postojanja bio izgubljen, bez ikakve vrijednosti, onda ne bi postojalo opravda^ 16 
stvaranje covjeka i njegovo oblikovanje u najljepsem I najskladnijem liku ^ * a 

* Stvoritelj je htio da dunjaluk bude samo uvod u zivot na drugom svijetu k 
sto je zivot u materici uvod u zivot na dunjaluku. Tako, sve sto covjek posiie na'rt 
jaluku, poznjet ce na ahiretu. Un * 

* Kako znamo, pretvaranje bilo cega u nesto drugo, radi cega nije stvoreno 
predstavlja njegovo unistenje, izobiicavanje, zanemarivanje. Stoga, svaki pokugaj 
kafira tezi udaljavanju covjeka od cinjenja ibadeta njegovom Gospodaru, daleko od 
njegovog postavljanja namjesnikom na Njegovoj Zemlji, shodno Njegovoj volji - i t 
nije nista drugo do unistenje, zanemarivanje i izobiicavanje covjeka. To postaje 
jasno i ocigledno kada kafiri sami sebe upropaste u vatri dzehenemskoj. 

* Ibadet nije samo namaz i post, nego su to, takoder, i marijivost, borba na 
Allahovom putu, posao, izgradnja i svako kretanje po Zemlji kojim je Allah, dzi 
zadovoljan. 

^ Postoje mnogobrojne vrste ibadeta, a to je zajednicko ime za sve ono sto Allah, 
dzi., voli i cime je zadovoljan, bilo da se radi o rijecima ili vidljivim i nevidljivim dje- 
lima. 
123 SMRT Stajetosmrt 

Smrt je kada dusa napusta tijelo, kada prelazi u zivot u berzahu 17 , a kada se 
zemljano tijelo vraca svom prapocetku iz kojeg je nastalo. Izlaskom duse iz tijela 
prestaje rad bilo kojeg organa u ljudskom tijelu i u svakoj celiji, kao sto se rasprsnu 
sastojei svake celije i pomijesaju tjelesne tvari jedna s drugom. Tijelo prelazi u stan- 
je ukocenosti u kojem ne osjeca, ne raste, ne hrani se, ne pokrece, ne dise, ne 
razmislja, niti bilo sta radi. Smrt je najslicnija snu, jedino sto je u snu tijelo povezano 
s dusom, a kod smrti ona se u potpunosti odvaja od tijela. 18 

Rekao je Uzviseni Allah: 

"Allah uzima duse u casu njlhow smrti, a I onlh koji spavafu, pa 
zadrzava one koflma je odredlo da umru, a ostavlfa one druge do roka 
odredenog ..." 09:42) 

Meleki smrti 

Kada dode covjeku odredeni cas, Allah mu salje meleka smrti koji je zaduzen 
za vadenje duse. 

Uzviseni Allah kaze: 

"Reck Melek smrti, koji vam fe zato odreden, duse ce vam uzeti, a 
posllfe cete se Gospodaru svome vratiti/ A da tije vidfeti gresnlke kako w\ 124 


ce, oborenlh glava pred Cospodarom svojim, reel: 'Gospodaru 

feU smo I cull smo, pa nas povratl da dobra djela cinimo J*? "'* 

cvrsto vjerujemo!" (32:11, 12) ' '"«, 

Retooje Allah, dzi.: 

"... A da tl ie vldfeti nevjernlke u smrtntm mukama, kada mi 
budu Ispruzlli ruke svoje prema njlma: Spasite se ako moiete! Od 
cete neizdriljivom kaznom bit! kaznjenl zato ito ste na Allaha on/** 
n//e btina iznosili I sto ste se prema dokazlma Njegovim »fc 7 
ponaiall." (6:93) ^^ *•* 

Smrt je zakonitost kojoj se ne moze pobjedi 

Ova je generacija covjecanstva do§la nakon smrti naSih prethodnika i priie 
samo stotinu godina, ova generacija nije postojala, Smrt je dosla po one koji su bill 
pnje nas i nije nikog od njih ostavila, a nakon sto godina svi cemo biti u generaciji 
koja ce zivjeti u berzahu, i niko nece moci pobjeci od smrti. 

"Reel: Smrt od koje bjeilte zalsta ce vas stlcl. Zatlm cete Onome Kofi 
poznafe I nevldljivl I vidlfivl svlfet vracenl bltl I On ce vas o onom ito ste 
radill obavijestiti; " (62:8) 

A kada dode netzbjezni cas, smrt nece nikome zakasniti. 

Uzviseni je rekao: 

"... I kad rok njihov dode, nl za tren gafedan ne mogu nl odqodltl ni 
ubrzatl." (16:61) 

Neko ce se zapitati za medicinski lijek i da li on odlaze neizbjezni 6as? Odgovor 
je: Doista, onaj toga zadesi odredena bolest, ne moze ga zadesiti nista, a da Allah, 
dzi., nije znao za to. Allah, dz.s., takoder znao je da ce pronact Ijekara, da ce biti 
Jecen, da ce imati fijecenje u kojem je Allah, dz.s., odredio da bude lijek za bolest. 
Allah, dz.s., odredio je kraj bolesti naton koristenja lijeka, a On je to znao zapisao 
i odredio. Neznalica ce pomisiiti da je lijek dosao mimo znanja Allahova dz s a to 
nije ispravno. A onima kojim je dosao odredeni cas, pa oni se priblizavaju smrti bez 
obzira kakav lijek bio i bez obzira kakvu medicinsto njegu imali, too sto se prilitom 
smrti, desava predsjednicima i kraljevima. 

Naprotiv, smrt ce doci i covjeku koji je u punom zdravlju i njezi koja ce ga preni- 
jeti u svijet berzaha bez bilo kakvih tjelesnih nedostataka ili izlaganja bilo kakvoj 
/25 bolest' 
srfian' stvori&l 3 ka o sto se udar. desava onima koji iznenada umru; a takvu smrt ljudi nazivaju Obiljezja smrti in rilo islinske smrti jeste izlazak duse iz tijela. Dusa se ne moze okom vidjeti, 

In ' zlazak ostavlia tra9 ° Ve ' za S6be U tiie,U UmH ° 9 k0j ' d ° kaZUiU d3 j6 ° SOba 
"Lla a ta obiljezja su: 

1 'da sklopi oci... All i onaj ko spava skiapa oci!!; 

2 da prestaje disati... Ati utopljenik, koji nije mrtav, na tren prestaje disatt; 

' da stane sree... Srce zatreperi i stane na tren i po drugi put pocne raditi; 

4' da se citoplazma' 3 prestane kretati unutar celije, da svaki nukleus izgubi 
svoju nadmocnost nad sastojeima celije, da se tvari unutar celije pomijesaju jedna 
sdrugom i promijene sistem svake celije u ljudskom organizmu. 

Ako ova prva tri obiljezja nisu dovoljna za utvrdivanje napustanja duse, onda je 
cetvrto obiljezje najubjedljivije. Mudrost kupanja mrtvaca jeste da se kupa vodom 
kako bi tijelo moglo obznaniti da li je jos uvijek zivo. 

Sumnja 

Neke neznalice proturaju da su Ijekari sposobni ozivljavati mrtve, a sve to zato 
sto premisu postavtjaju pogresno, pa i rezultat mora biti pogresan. 

Oni kazu: "Korne zastane srce, umro je", a prestajanje rada srea nije nista drugo 
do znak koji se desi kod smrti ili kod bilo koje druge bolesti, kao sto je istovjetno 
sklapanje ociju prilikom smrti i prilitom sna. Da li, onda, pametnom covjeku doliku- 
je da kaze: "On je ozivio mrtvaca", jer je vidio da je neka osoba sklopiia oci, pa se 
probudila i otvorila svoje oci po drugi put!!? 

Zakljucak 

* Smrt je rastanak duse s tijelom i njen prelazak iz zivota na dunjaluku u zivot 
u berzahu, a san je najslicniji smrti. 

* Allah, dz.s., salje meleke koji su zaduzeni za vadenje duse kad dode odredeni 

cas. 126 * Lijecenje prilikom bolesti biva koriscenjem lijeka kojem je Allah, dz 5 
da bude ozdravljenje od bolesti, a Allahovo znanje sve obuhvaca. On zn ° dredl ° 
neki covjek oboljeti, da ce pronaci Ijekara i lijek kojirn ce biti izlijecen. On 2 ^ ** 
ce covjek oboljeti, da ce naci Ijekara i lijek, ali da ce umrijeti. Isto tako On T ' da 
ce covjek oboljeti, da nece naci lijek i da ce umrijeti, i nece se nista desiti sto S * 
dz.s., vec prethodno nije zapisao. h| 

* Smrt ima i obiijezja, a to su: sklapanje ociju, prestanak disanja, prestanak 
kucanja srca, prestanak kretanja citoplazme unutar svake celije u organizm 
mijesanje sastojaka celija jednih s drugim, poremecaj u tjelesnoj konstituciji, Ov' 
su najjaci dokazi i obiijezja smrti. 

* Prestanak rada srca i njegovo ponovno vracanje u funkciju lijecenjem I 
masazom, nije dokaz ozivljavanja mrtvih, osim ako se otvaranje ociju i budenje 
nakon njihovog sklapanja prilikom sna, smatra ozivljavanjem onoga ko je spavaoi 
sklopio svoje oci!! 

"Velicanstven Je Cospodar fvo/, Dostofamtvent, I daleko od onoga 
kako ga predstavljaju oni! I mir poslanlelma I hvalfen neka }e Allah, 
Cospodar svfetova!" (37:180- 182) 
"1 DRUGO 
POGLAVLJE POLOZAJ NAUKE TEVHTOU I 
PERIODIKROZKOJEJEPROSLA 


Polozaj nauke o tevhidu 

Dnln?ai znanosti o tevhidu (monoteizmu) u odnosu na druge znanosti jeste kao 
nnr^Se C Znanost o tevhidu osnova je vjere i zato su njeni temei], cvrst, 

naivS naauv nija nauka, jer velicina nauke mjeri se velicinom objekta 
SrSa) znanja! a tevhid je fikhul-ekber (najuzviseniji fikh-pcmanje) u odnosu 

^ slf 5°o5I n ne moS musliman niti istinski vjernik, bez poznavanja nauke 
o tevhidu do te mjere da njeno poznavanja ostavi vidljivog traga u govoru, djehma 

' U tfffiE — o tevhidu Jaca ie od potrebe za kisom * ^ 
s neba, ili suncevom svjetloscu kojom od njih odlazi jacina tame. 

Ljudska je potreba za tevhidom najvelicanstvenya potreba kqa prethod! svim 
drugim potrebama, jer srea nemaju zivota bez njega, niti i tovjek moze b* sre a 
ate ne oznaje istinskom spoznajom svoga Gospodara, Onoga Koj. se o zava 
svoga Stvoritelja sa svim Njegovim imenima, svojstvima, djelima Cov|ek ne moze 
biti sretan ako ne poznaje Poslanika svoga Gospodara koji|e poslan njemu dok se 
ne uvjeri u jasne dokaze i mu'dzize njegova poslanstva, dok ne spozna mudrod 
svoga postojanja na Zemlji, dok ne sazna sta je haial - dozvol]eno a sta je ha am 
- zabranjeno i dok ne spozna posljedice svakog svog djela u buducnosti prema 
koioj ide svojom smrcu. .. . b 

Allah, dis., iz Svoje milosti i mudrosti, Svoiim robovima slao e pM* 
bi bili ti koji ce ih upoznati s njihovim Gospodarom . pozivat, ,h Njemu koj, ce 
donositi radosne vijesti onome ko vjemje i koji ce upozoravat, onoga ko se bude 130 


suprotstavljao i ne bude vjerovao. Allah, dz.s., spoznaju bozanstva slavli 

je On, ucinio je kljucem njihovog poziva i sustinom njihovog poslanstva neka 

Uzvfgeni Allah kaze: 

"Kadsulm sa svtb strana poslanki njihovi dohzili / govoritr '« l, 
jajte se nikome do Allahu!'.., " (41:14) ' k ' 9t> ' 

Na ovoj se spoznaji grade temelji poslanstva i svega onog sto je u vezi s n " 

Covjek se sastoji iz duse i tijela 

Covjek se sastoji iz dva elementa: materijaini koji se razvija, krece - a to ie tin. 
to, i od dragulja koji je eist od bilo kakve rnaterijalnosti, koji posjeduje tu posebit 
potporu razmiSljanjem, znanjem, voljom, ljubavi, mrznjom, lijepim ili ruznim po- 
nasanjem - a to je dusa. Svaki od ova dva elementa ima svoje zelje koje pozuruiu 
svog vlasnika da do njih dode u najvecoj mogucoj mjeri. Tijelo ima zelju i potrebu 
za hranom, picem, drugim potrebama i tjeiesnim slastima. Naprotiv, neke zelje 
prelaze granice zivotinjskog, zbog sposobnosti razmisljanja koja im je na dar data 
pa otkriju druge vrste strasti koje prevazilaze zivotinjski nagon. 

Stoga je Kur'an, a.s., dosao s propisima vezanim za du§u ciji je temelj 
vjeravanje u Allaha, dz.s., i uvjerenje jasnom spoznajom koju ne koleba niti 
unistava sumnja. To je spoznaja koja uzdize covjeka do visina potpunosti koja ga 
cini ispravnom jedinkom u fjudskom drustvu, koja ga spasava iz dusevnih trauma 
koje ga svakodnevno uniStavaju zbog nepoznavanja Gospodara Koji ga je stvorio, 
Koji je stvorio sve oko njega i sve to mu potcinio. 

Kur'an, a.s., poziva aovjeka na samokontrolu, da se natjera na cinjenje dobrih 
djefa da ocisti svoju dusu od prljavih strasti i htijenja, da se kloni mrznje, zavisti i 
drugih oolesti srca koje su vezane za lose ponasanje, kako bi se duse okupile oko 
ljubavi, bratstva i mira. 

Neraa upute za covjeka bez poznavanja tevhida 

Covjek ne moze ici pravim putem prema istini bez poznavanja tevhida a kako 
bismo razjasnili ovu cinjenicu, hajde da proucimo ovu cudnu pojavu. 
Ljudsko znanje u skolama i univerzitetima dijeli se na dvije vrste studija' 
a) Studije koje su vezane za egzaktne znanosti (znanstveni odsjek). Ove studi- 
je obuhvacaju proucavanje materije i spoznaju njenih stanja, a zatim i nacin 
konscenja ove materije u korist covjeka. 
131 j0 o<*^ miia iiv v ~ ^___ 

■ koto su vezane za humanisticke znanosti (odsjek etickih vrijednosti). 
M s,udl|i L .Lsnaiu oroucavanje covjeka i njegovih stanja. W St |6 Svacaiu proucavanje covjeka i njegovih stanja. 
^ st* oM*a ^ ra , una o tom _ dg m&K napre(juje u dnjg|Mnim s ,, d , 

Mil n ! w h o u moqucnosti da se popravi i reformira ljudsko stanje koje pretho- 
J ama " k °fSckoc stanja. All, nazalost, covjek je dozivio neuspjeh pri postizanju 
di ref °f er to nije njegovo pravo, kao sto cemo vidjeti. 
0V °Usporedba egzaktnih i humanistickih studija: 

%^anZ d, £SZ e "^ zakonitosti i temelja. Tako je jedinstvena 
iweSina, koja se uci u svim dijelovima svijeta, kao sto je 5x5=25. Ova isti- 
na jedinstvena je i covjecanstvo se slaze u njoj. 

Humanisticke studije (eticke ) 

Covjecanstvo se razislo oko njenih osnova i temelja, i ono sto se uci u Skola- 
ma iedne zemlje razlikuje se od onog sto se uci u drugim zemljama kao sto se raz- 
S misljenje jednog nastavnika od misljenja drugog nastavnika. Jedan nastavnik 
nesto misli na pocetku godine i to se misljenje promijeni na kraju godine. 

Pftan/e: Zasto se covjecanstvo slaze oko cinjenica egzaktnih znanosti, a ne 

slaze se oko humanistickih znanosti? 

2. 

Egzaktne studije (znanstvene) 

■ Pojava istine u ovim znanostima ujedinila je covjecanstvo u ovim znanostima. 
Kada bismo sada cull da neko kuca na vrata, svi bismo se sloziti u tome da neko 
kuca na vrata, i tako dolaze do izrazaja cinjenice egzaktnih znanosti oko koje se 

Covjecanstvo slozilo. 

Humanisticke study* (eticke) . 

- Nepostojanje cinjenica u ovim znanostima prouzrokovalo je razilazenje 
6ovje6anstva. Ako se izgubi onaj ko je kucao na vrata, medu nama ce biti onaj ko ce 
reci da je to bio ucenik, drugi ce reci da je to bio leptir, treci ce reci dajeto bio direc- 
tor. Bit ce medu nama i onaj ko ce reci da je bio visok, drugi ce reci da je bio nizak, 
i sve tako. PoSto su nestale cinjenice ovih znanosti razisli su se i ljud. po njihovom 

Intanfe: Zasto su se ove filnjenice pojavile u egzaktnim znanostima, a nisu u 
humanistickim znanostima? 132 stVor 'teik iS tvoritetJ3 133 Egzaktne studije (znanstvene) 

- Pred covjekom pojavile su se clnjenice ovih znanosti jer je Allah, dz s t i 

je stvorio covjeka, podarfo mu moc spoznaje istine u egzaktnim znanostima ^ Ko|i 
Htimanisttcke studije (eticke) 

- Nestale su clnjenice humanisticklh znanosti jer Allah, dz.s\, nije dao few 
moc spoznaje clnjenica ovih znanosti, ,6ku 

Pltanje: ZaSto je Allah, dzi., dao £ovjeku moc" spoznaje clnjenica egzaktnih 
znanosti, a nije mu dao moc spoznaje u humanistickim znanostima? 
4. 

Egzaktne studije (znanstvene) 

- Jer, Allah, dz.s., stvorio je covjeka namjesnikom na Zemlji i podredio mu onn 
sto je na nebesima i na Zemlji, Podario mu je nauke vezane za namjesniStvo koii 
ma je potdmio ono sto mu je Allah, dz.s., podredio od svojih blagodati. 

Humanisticke studije (eticke) 

- Jer, Allah, dz.§„ stvorio je covjeka namjesnikom na Zemlji i sve mu potcinio 
pod jednim uvjetom, a to je da bude potcinjen naredenju Allaha dz.S. Zar ne vidiS 
da se ministru i gradonafielniku potcmjavaju ministarstvo i grad, ali covjek se 
potatnjava Onome Ko ga je postavio i proglasio za namjesnika. Isto tako onaj ko je 
postavljen za posiovodu u trgovini ili tvornici, njemu se potdnjavaju svi koji rade u 
trgovini ill tvornici iako on mora primiti uputstva od vlasnika trgovine ili tvornice. 

Rezultat: Allah, dzi, Sovjeku je potcinio sve sto je na Zemlji i dao mu 
raophodno znanje o njegovom zlvotu na Zemlji. On mu je omogudo da spozna 
cinjenice koje su vezane za poznavanje namjesnistva (egzaktne znanosti). Allah, 
dz.s., ovo je postavljanje namjesnikom stavio pod Svoju kontrofu i Uputu. On je 
Uputu covjeku ostavio u Svojim rukama kako bi covjek mogao primati naredbe od 
svoga Stvoritelja i Onoga Ko ga je postavio namjesnikom. Covjek ne moze znati 
ove cinjenice, osim od Stvoritelja, slavan neka je On, Koji ga je poducio tome. 
Stoga, Allah, dz.s,, poslao je poslanike, te se 6ovje£anstvo ujedinilo u Uputi 
Allahovog Posfanika, s.a.v.s. 

Periodi kroz koje je prosla nauka o tevhidu 

Prvo: Otkad je postala "drzava monoteizma" (tevhida), pod vodstvom posljed- 
njeg posianika Muhammeda, s.a.v.s., ostalo je vjerovanje da tevhid crpi svoju sve- 
tost iz Objave Allaha, dz.s, i nebeskog ucenja. Prvo na sta se oslanja vjerovanje , nianie na uzviSenu Allahovu Knjigu. Kur'anski metod koji je bio 
tevhida je« os ' ' V i e rovanja, bio je takav da ga predstavi Ijudima na najlak&i, tevhioa f- -- . • V i e rovanja, bio je takav da ga preostavi ijumma na ndjid^i, 
:a Jtitnik °Sii i nairiecltiji nacin, kako bi okrenuo svoj pogled premacarstvu nebe- 
najjednostavnij J ' iQ umove , naveo lh na raZ misljanje o Aliahovim znakovi- 

saiZ T' hi uoozorio njihovu prirodu na to da je utonula u osjecaj poboinosti i 

ma ' L nostoii drugi svijet iza ovog materijalnog svijeta. Allahov Poslanik, 

osie ' Z ovim e zakonitostima usadivao vjerovanje monoteizma u du§e svoga 

s ' a,V ' S ( ; «kre6ucl painiu, upufojucl na razmiSljanje I budefii umove, upozoravaju6i 

Uf11 2on I zalazuci se za odgoj i napredovanje, sve dok nije dostigao uspjeh I sve 

? £ bio u mogucnosti da prevede ummet Iz idolopoklonstva i mnogoboStvau 

ilvanie monoteizma, ispunjavju6i njihova srca imanom i jasnim dokazom, Uspio 

clie ashabe ufiiniti predvodnlcima reformi, vodama Upute i dobra, uspio je odgo- 

i Zraciju koja se uzdize imanom i koja se drii istine, Ova ganeranja je poput 

ovom dunjaluku, poput zdravlja Ijudima. Cak ih je i Kur'an opisao ryecima: 

»Vl lie nafboifi odsvlh naroda koji se Ikada pojavh; trazlte da se cine 
dobra diela, a od nevaljatth odvracate ..." (3: 110) 

Brno: Desila su se politifcka razilazenja i pripadnost drugim misaonim praycl- 
m (mezhebima), uvlacenje razuma u stvari koje ga se ne ticu, prouzroku]uci 
cdstupanje od kur'anskog metoda. To je bio uzrok pretvaranja imana iz njegove 
ooiednostavljenosti, pozitivnosti I uzviSenosti u (ilozofsko pltanje. logifiko mjerito i 
beznacalne teolo§ke rasprave. Iman nije vifee iman koji cisti duSu, kojim se fiine 
dobra diela, kojim napreduje pojedinac i kojim 2lvi ummet. Uzrok ovog odstupania 
od prirodnog DUta, padanje pod utjecaj misaonih pravaca, uvlafienje razuma u 
pitanja Objave^ dovelo je do podijeljenosti ummeta na razliftte pravce koje su ga 
pocijepali na razliSite grupacije i partije, 

Ovo razilazenje i medusobna prepirka bila je uzrok slabljenja vjeravanja i opceg 
slabijenja pojedinca, porodice, u dru^tvu i u driavi, sve dok ummet nije postao nes- 
posoban za preporod, izvana i iznutra. Ummet nije ostao onakvim kakvim ga je 
Allah zelio, da bude sposoban voditi i upucivati narode. 

Trece: Iza njih do§la su kasnija pokoljenja ■ halef - pa se slomila njihova 
odluenost, oslabio je njihov ugled, pa su se zadrzali na onome Sto je pnje njin 
zapisano u knjigama koje se zasnivaju na filozofiji. Zaustavili su se na tome i nisu 
razmi§lja!i svojim mozgovima, a ovo siljepo slijedenje zabranilo im je da razmisljaju 
svojim mozgovima, odvradalo ih je od razmiSljanja. Tako su mnogi gradili svoj iman 
na slijepom slijedenju. To se desavalo iako je vjera islam zabranjivala slijepo 
slijedenje bez oslanjanja na dokaze u koje bi bili ubijedeni i koji bi knttzirali sve one 134 koji nekoga ill nesto slijepo slijede, koji su se zadrzavali na starom i , 
pisanom, makar drugi bili upuceniji i najkorisniji. n ° Pro- 

Ono sto Kur'an navodi o kafirimajeste i njihova ustrajnost u sliieDom *«■ . 
UzviSeni Allah', dz.s., rekao je: tlJede % 

"A kada Im se rekne: 'Slljedlte Allahovu objavuV - oni odaov 
Necema, slijedit eemo ono na cemu smo zatekll pretke svofc < V %* lu: 
ontokad Im precl nisu nlita shvaiali I had nisu na pravom p Utu fc J*f 

Tako je ovaj period bio period taklida - sfijepog slijerJenja. Konzervativci *, n 
jedili prethodnike sve dok nije doslo do pogubnih iskrivljivanja. 

Cetvrto: Allah, dis., htio je da se ovaj ummet vrati pravom putu tako sto h 
uamao vjerovanje tevhida iz uzvisene Knjige. Pojavili su se pojedinci veil 
ucenjaci koji su pozivali da se radi po Allahovoj Knjizi i sunnetu Njeoovoo 
Poslanika, kao sto su to radili. selefi-salih. Oni su objasnjavali Ijudima da se sve 
dobro nalazi u slijedenju (Kur'ana i sunneta), a da se sve zlo nalazi u ucmalosti i 
novotanji. Tako su probudeni umovi iz gafleta, ustali su iz u&malosti, pronasfi su da 
ih Kur'an poziva na posmatranje stvorenja i na razmisljanje o neobicnim stvarima 
ovih stvorenja. 

Promatranje jeste gospodar razuma, pa su razmisljali, a savremene znanosti 
otknvaju cinjenice koje su ranije bile nepoznate. iako je Kur'an, a.s„ prije 14 stol- 
jeca na njih upozorio i jasno ukazao. Bilo je to djelotvorno tumaeenje Allahovih 
njeci: 

"Ml eemo Im pruzati dokaze Nase u prostranstvlma svemirskim, a I 
unjlma samlm, dok Im ne bude savim Jasno da /e Kur'an Istlna. A zar 
nije dovoljno to stofe Gospodar tvoj o svemu obaviieiten?" (41 S3) 

Allah, dz.s., rekao je: 

"/ reel: 'Hvala Allahu, On ce nam znamenja svola pokazatl, pa cete Ih 
vi poznavatl' ..." (27:93) * 

Isto tako, znanstvenici su otkrili da savremena nauka, u svojim razlicitim pravcima, 
otknva Allahove znakove koje je postavio u Njegovim stvorenjima. Ako prethodnici 
smatraju da u njihovom stvaranju ima mudrosti, koja svjedoci da je njen Stvoritelj 
mudar, onda su ove savremene znanosti dosle da otkriju ocite mudrosti kako bi covjek 
stao pred uzvisene tajne mudrosti i savrsenstva. Ako prethodnici vide na nebesima i u 
zvijezdama snagu i stvaranje, onda savremene znanosti su tu da prodube nas iman 
snagom otknvanja onoga sto se vidi iz giomaznosti zvijezda, prostranstva nebesa, 
snage poretka, cudesnog ustrojstva i savrsenstva. Ovako AJIah, dz.s., kaze' 
135 hei lma I na Zemlfl, zalsta, postofe dokazi za onekofl vferufu, 

* "tlTi zivotinja koje fe razasuo, dokazi su za ijude kop su 
i s** fan £,2j- i Jm/ena noil \ dana, i kisa kofu Allah s mba spusta da 
&** UV *Tzemllu nakon mrtvtta n/ez/na, oilvi, I promjena vjetrova - 

voctt n/e « / ' ti tmafu To su Allattovi dokazl k0/e tl kao 

dolta Zodtmo pa ukoje ce, ako ne u Allahove rifeci I dokaze Nfegove, 

ZakJjucak 

* Nauka o tevhidu glava je svih znanosti, ona je osnov vjere, njena pitanja kruze 
oko naffiih ljudskih problema i nije mogu6e odreci ih se jer s njom se nastavlja 

is!a -SaSm a t n evhida ostvaruje se covjekova spoznaja Gospodara. Pravim 

imanom hrani se njegova dusa, srce, urn, kao sto se tijelo hrani jelom i picem. 
'Nauka o tevhidu prosla je nekoliko perioda u islamskom urnmetu: 
1 Kuranski period koji se oslanjao na uzimanje dokaza iz Allahovih znakova 

koji su otkriveni u svemiru. Ovaj period se oslanjao na budenje pnrodnih i 

osiecania U niemu je izrastao najbolji ummet. 

1 2 Period filozof e i dijalektike U ovom periodu logi&no rasudivanje, filozofske 
premise i dijalekticka dvosmislenost prekrila je jednostavnost imana i ,™mjto™ 
vjerovanja kod onih koji su se njome zabavili. Prvo su se podqetdi mislioa, a zatim 
i ummet na grupacije, sekte i partije. 

3. Period taklida (slijepog slijedenja). To se desilo nakon Sto p oslabla 
odluanost, nakon sto je oslabilo svjetlo nauke i nakon sto se ummet podijelio prih- 
vacajuci vjerovanje tradicijom, iako islam svojim sljedbencima ne preporucuie tak- 
Rd. Taklid je prouzrokovao slijedenje istine, ali i neistine, dobrog i loseg, bez 

13 Cffi s otkricima savremene nauke. To je period u kojem mi sada 
zivimo Ovai period javlja se u vremenu kada su muslimani svjedoci da sve ono sto 
nam savremena nauka otkriva, nije nista drugo do potvrda tevhida i otknvan|e 
jedne nove vrste kur'anske mu'dzize. 137 ISTINSKO ZNANJE Vaznost istinskog znanja 

Mnoai liudi svoiim zivotom gospodare sumnjama, praznovjerjem i pret- 
rJLkama koje ga tjeraju da cini pogresne stvari koje nemaju nikakve vjerodos- 
Eosnove koja bi to potvrdivala. Tako se covjek uzalud trudi ili pak okrece prema 
losem, sto covjeku nanosi najvecu statu. 

Rekao jeUzviseni: „ ,*.«,, 

«„. o tome nisu nista pouzdano wia/i, samo su nagadah; ... (4:157) 

Allah, dz.s,, u vezi sa zidovima, rekao je: 

"Neki od njih su neuki, oni ne znaju za Kniigu, nego samo za gatke, i om 
se samo domisljaju." {2:781 

Allah, dz.s., o zalutalim rekao je: 

"... oni se samo za pretpostavkama povode, i oni samo neistinu govore." 

{6:116} 

Rekao je Hvaljeni: 

V mnogi, prema prohtjevima svojim, nemajuci za to mkakva dokaza, 
zavode druge u zabludu ..." {6:119} 

Uzrok svemu tome jeste da su ove misli, koje su uputile covjeka na zlo, 
odvracale ga od samog sebe. Tako je covjek zapao u varku laznih pretpostavki. 
Bilo je neophodno da se spozna pravi put kako bismo njime dosli do naseg znanja 
i kako ne bismo zapali u varku pogresnih pretpostavki, sumnji ili praznovjerja. 

Saznajna pomagala 
Pet osjetila 

1 . Jezik: To je organ kojeg je Allah, dz.s, stvorio za prepoznavanje okusa razlifitih 
vrsta hrane. Ako covjeka zadesi neka od bolesti, neka hrana ostane istog okusa, a 138 Jednoda stvoritelja IfrWIJ |ll rfHtlli miri B n«i "•"**"' 
Jezik |X|M-*, ll neka promijeni svoj okus. Djelovanje jezika veoma je ograniaeno, pa je tako i nje- 
govo prepoznavanje okusa ograniceno u okviru onoga Sto jezik dodfme, pod uvje- 
tom da se raslopl u pljuvaCki. Bib §ta Sto saznamo od jezika, to je znanje'koje s 
paznjom prihvacamo* ... Ali, saznanje do kojeg dolazimo jezikom veoma je 
ogranifieno i njegov trag gotovo se i ne spominje u stvaranju ljudskih saznanja. 

2. Nos: To je aparat kojim raspoznajemo mirise tvari koje imaju ovo svojstvo. 
Njegovo se djelovanje kvari ukoliko se 6ov]ek nahladi. Okvir njegovog djelovanja 
veoma je ogranicen, s obzirom da mo6 osjecanja mirisa ne prelazi granicu od 
svega nekoliko metara i predodreden je za tvari koje imaju mirise. Sve ono Sto 
nosom saznamo s painjom prihvacamo. Saznanja do kojih dolazimo nosom veoma 
su ogranifiena i njihov trag gotovo se i ne spominje u stvaranju ljudskog saznanja. jednoCa stvoritelja 139 

tjelescanajezitar 
Nosna Supljlna 
-, Af • \\ \ 
J 

140 Jednod ^m % 3. Koza: To je osjetilni aparat koji osjeca ono Sto se deSava na koJ- 
koliko se moze osjetiti njome. Tako moze prepoznati Sta je njezno a Sta n ° n ° llko 
je tesko, a Sta lahko, Sta je oStro, a sta nije ogtro, Sta je toplo a Sta hlari ' ^ 
ne zna za stvari koje se teSko raspoznaju kao Sto su: bakterije i sieugna T' Ko * a 
ill svjetlost, ili radioaktivni zraci, X-zraci, koji na nas djeluju, ali ih ne osiecVT-' 3, 
si. Krug njenog djelovanja veoma je ogranicen, ogranicavaju ga tjelesne ara ■ l 
trag saznanja putem koze gotovo se i ne spominje u stvaranju ijudskoo L,n ' a 
Tako, ucenik u skoli ne dolazi do svojih saznanja dodirom, mirisom ili okusom ■ 
u njetkim situacijama, u nekim pokusima. Saznanja do kojih dolazimo kozom' ?? 
vacamo opcenito. a m ' pnh - 

4. Oko: To je velika blagodat. Njime vidirno razlicite stvari i uocavamo nrih™! 
velicinu, daljinu, boje i oblike. Oko obmane ili prevari, kao sto vidi Sunce kao okZ 
hljeb, a ono je 1 .305.000 puta koliko I Zemlja. Oko vidi stap u vodi kao da je S 

Nervni zavrSeci 

dodir blagi dodir hladno 
pritisak bol toplo Jedn o^ ofitella 141 i nififiovom odvajanju od vode, 
iC^SLnifloovoaiasnogdjelova , pak, iz aviona vidi ku6e kao kutije za 
'^hTnieaovoglasnog" djelovanja ogranicen je odredenim brojem metara, 
cigareie. v™VJz u uopC enom svojstvu. Sve ono sto saznamo okom, mi u pot- 
aii se J n J?^ a camo. Tako nam Carobnjak pokazuje prasinu kao zlato. 

* b veoma vazan aparat u stvaranju Ijudske spoznaje. Vecina stvari koje 

■ inw mlris koje se mogu dotaci, potpadaju pod ono Sto oko moze vidjeti. 
m c ?ihn To ie' velika Allahova blagodat u okviru Ijudske spoznaje. Njime covjek 

( ' Snaniadrugih. Kao da su prethodna cetiri osjetila postala podlozna covjeku, 
. toThoa Drenosa rezultata njihovih saznanja preko sluSanja uhom. Polje djelo- 

iinha veoma je Siroko, a njegove su granice granice posmatranja cijelog 
nK roda Polje djelovanja uha prosiruje se na ono Sto su vidjeli poslanici i na 
ono sto im je otkrio njihov Gospodar, a Sto nismo znali i sto smo nau£ili iz Allahovog 
Sveznanja koji Svojim znanjem sve obuhvaca. 

Ali, i uho moze prevariti. Vijestt i cinjenice koje covjek cuje mnogobrojne su. Ima 
ih istinitih i laznih. Njime ucenici saznaju vise od 90% svojih saznanja, kao sto se 
viSe od 90% ljudskih saznanja temelji na tome. Mi ne prihvacamo saznanja koja 
nam dodu uhom bez provjere preciznosti izvora iz kojeg nam dolazi saznanja in 
vijest. S jedne strane uho Cuje glasove odredenog jezika, a s druge strane cuje 
zvukove oko sebe u svojoj blizini, kao sto su glasovi zivotinja, pokretanje nekih 
cvrstihtvariisl. 


142 Moc imaginacije 

Covjek posjeduje sposobnost imaginacije onoga sto cuje ili onog t 
razmislja, koncentrirajuci se na razumijevanje onoga sto cuje ili onog ^ 
razmislja. To je velika blagodat kojom covjek moze zacrtati svoj zivot i odrediti q* 
sto zefi raditi, Ona je oruzje pronalazaca i inzinjera, jer oni u svijetu maste i i ma n ° 
nacije, imaginiraju ono sto zele i pretvaraju ga u svijet geometrijskih oblika a z a tf 
u svijet stvarnosti. Ali postoji ogromna razlika izmedu stvarnosti i onoga sto liurf 
zamisljaju, zavisno od podrobnosti i preciznosti. ' 

Prvo sto je potrebno za moc imaginacije, jesu podaci koji dolaze od pet aula 
Tako covjek prihvaca ono sto mu dolazi od pet osjetila na jedan novi i original™ 
nacm. Covjek ne moze zamislttt nesto za sta nema osnove do koje dolazi culima 
Nismo culi ni za kog od prethodnika da govori o radioaktivnom zracenju ill o 
bezicnim valovima. Tako uvidamo da je imaginacija jednog covjeka vezana za nje- 
govu okolinu. 

Mot imaginacije Siroka je osnova maste u ljudskom zivotu i nije moguce pov- 
143 M. iiirlculirlj inprrtor Anthellx M. i nil trig I cut 

A n II I rig u I 
Flisuri ■nlllngohellcini 
Fom trlingultrlt M. lurlcuiuli interior 
M. hellcfi mijor Splni hellcli 

Crm hellcli 
IipHcIi minor Inrtiuri terminals iurl» Coudi hellcli- 
liKlsurl Interim, ftnn rime dolazi moc imaginacije bez dobrog pregleda koji ce razum 
i^ a \Lina ruznih fantazija koje se javljaju u covjekovom zivotu, izv.ru iz 
u£init i, ve .^ a g inacije § t0 se tice sfere djelovanja moci imaginacije, ona je veoma 
gaTo'buhvacasferesvihpetcula. 

Koje sudac koji rastavlja? 

Ako budeS razmisljao o prethodnim pomagalima, uvidjet 6eS da sum 
JSmZiam u gresku. Kako onda da razlikujemo istinu od neistine? AHah, 
K rSK nil je Fazum koji ce prepoznavati i razlikovati istinu od neistine. Zna- 
"nK udac do kojeg dolaze svi podaci iz pet cula i imaginacye, kako b, to 
So Ponekad razum pogrijesi, ne sam od sebe, nego zbog nepravilnosti pn- 
Sm iz laaanja podataka. Njemu dolaze nepotpuni podaci, ill pak nerazumni, stoga i 
S aTeida biva nepolpuna, pogresna i nerazumna, all to se ne yraca jpmu 
S sp^im utjecajima^a i pored toga, razum je temelj na ko|em se temelji istm- 
to saznanje. 

Ogranifienja razuma 

! nqraniten ja u domenui Mi znamo da pet cula ima ogranifienu moc i domen 
djelovanja. Mi znamo, takoder, da je moc imaginacije ogranicena s pet cula, jer ne 

Ova osjetila prozori 
prema vanjskom svijetu 
144 / 

Jednoti stvoritelja moze znati nista dok joj ne dodu podaci ovih cula koja su njeni otvoreni prozori i 
izlazi van ljudske egzistencije, Ako bismo zamislili osobu kojoj je oduzelo pet cula, 
ta osoba nece moci razumom doci ni do jedne spoznaje onoga sto se desava oko 
nje. 

2. Ogranicenja u sposobnosti: Ako postoje ogranicenja u domenu razuma, onda 
postoje i ogranicenja razuma u njegovoj moci i sposobnosti. Tako, naprimjer, razum 
nije u stanju da spozna samog sebe i do danas nije u stanju da spozna nacin 
svoga djelovanja. Kako razumije? Kako prepoznaje? Kako razmislja? 

Razum, isto tako, nije u stanju da spozna svoju du§u koja obuhvaca covjeka iii 
kojom je covjek okruien. 

Razum nije u stanju ni da odredi koji je najveci broj. Tako, ako bi ga pitao: "Koji 
je najveci broj?" - odgovorio bi: "Najveci broj je beskonacan," Ako bi mu rekao: 

"Saberi slijedece: beskonacan + beskonacan, koliki je rezultat?", odgovor ce biti 
smijeSan: "Beskonacan!!" 

Ako bi mu rekao: "Beskonacan x beskonacan", koliki je rezultat?", odgovorit ce 
smijesnim odgovorom: "Beskonacan." 

Ako bi mu rekao: "Beskonacan broj + 20 miliona, koliki ce biti rezultat?", odgov- 
orit ce smijesnim odgovorom: "Beskonacan." 

Ako bi mu rekao: "Beskonacan broj - (minus) 300 miliona, koliki ce biti rezul- 
tat?", odgovorit ce smijesnim odgovorom: "Beskonacan." 

Kao sto razum nije u stanju da sazna pocetak vremena ill, pak, da zna njegov 
kraj, isto tako ne zna ni kraj - zavrsetak ovoga svijeta. 

Razum zna da ce se sutra zbiti dogadaji, ali ne zna koji, i ne moze in saznati, 
iako ce se oni, nesumnjivo, dogoditi; iako postoje snovi koji nadmasuju razum. 
Tako covjek zna sta ce se sutra desiti, pa se desi kao sto je vidio u snu, ili priblizno 
onom sto je vidio. Razumu nije poznato ni sta ce nam se desiti sekundu nakon 
smrti, a istinu je rekao Uzviseni Allah govoreci: 

"... On zna sta je bilo prije njih i sta ce biti poslije njih, a od onoga sto On 
zna ■ dmgi znaju samo onoliko koliko On ieli ... " (2:155) 

Istinu je rekao Uzviseni Allah. 

Ovo su saznajna pomagala, a koji su njihovi izvori? jednoda stvoritelja 145 Izvori saznanja 1 . Stvorenja: ona koja se hrane, koja imaju osjetila, koja imaju miris, koja imaju 
vid i koja imaju sluh. Ovaj izvor jeste izvor naSih svakodnevnih podataka koje 
svakodnevno sakupljamo. Ovom izvoru mozemo dati ime - svijet osjetilnog proma- 

tranja. 

2. Ljudsko poducavanje: jezikom. Iz ovog izvora uzimamo sva saznanja koja 
covjek nije imao, jer se ne desavaju direktno u okviru njegovih osjetila. Covjek ih 
uci od onoga ko ih zna jezikom. Na ovakvim je saznanjima stvorena ljudska civi- 
lizacija, a ona predstavlja vise od 90% ljudskih saznanja koja se uce u skolama i 
univerzitetima, kao i u drugim naucnim institucijama. 

3. Objava: to je najvredniji izvor saznanja, jer njena saznanja dolaze od Onoga 
Koji svojim znanjem sve obuhvaca. Ona se salju samo onima koje je Allah, dz.s., 
odabrao izmedu Svojih robova kojimaje svojstvena Objava. Allah, dz.s., potpomo- 
gao je Svoje poslanike, nosioce Njegove Objave, znakovima, jasnim dokazima i 
mu'dzizama koje su potvrdivale istinitost njihovog poslanstva. 

Saznanja Objave najvrednija su i najuzvisenija saznanja kojima spoznajemo 
naseg Stvoritelja i mudrost naseg stvaranja na dunjaluku. Isto tako, iz nje saznaje- 
mo sta je halal i haram, nasu ulogu u svemiru, kao i put kojim idemo u nasem 
fivotu, kako bi nas Stvoritelj bio zadovoljan nama. Ljudsko saznanje nije u 
mogucnosti da spozna ove stvari bez Allahove Upute i Njegove Objave. Razuman 
covjek ce zastati pred vijescu o Objavi i povjerovati u iskrenost svega onoga sa 
cime je Posianik doSao, nakon sto je povjerovao i uvjerio se da je istinit izvor 
Objave. 

4. istinito sno\ridenje:\o je jedan od izvora saznanja i spoznaje, ali rijetko koja 
osoba ima takve snove i nije obavezno da drugi vjeruju u njih. 

5. Smatra se ponekad i ono sto dzin cuje fukrade) od meleka i prenese 
vraeaiima, izvorom saznanja. Ali dzin s jednorn istinom pomijesa i 99 lazi, kao 
sto je to doslo u hadisu, Ovo nam pojasnjava istinitost obavjestenja pojedinih 
vracara o odredenim stvarima, ali njihovo obavjestavanje ne odgovara pravom 
izvoru saznanja. Naprotiv, sve ono sto sadrzava 99 lazi u 1 00 obavjestenja, cini ga 
izvorom i osnovom zablude. Stoga je to islam strogo zabranio. 146 Jednoca stvoritelja Temelji savremenih znanosti 
Princip naucne spoznaje 

Neki filozofi imaju stanovista koja izazivaju ironiju i podsmjeh. Neki od njih sum- 
njali su u svoj razum i cula, i smatrali da je sve sto gledamo dio maste. Drugi su, 
opet, zanijekali razum, pa kazu da je istina samo ono sto su spoznala cula. 

Fransis Bekon bio je prvi koji je u Evropu prenio znanstveno nacelo (princip 
naucne spoznaje), na kojem se temelji preporod savremene znanosti, i to od mus- 
limana na andaluzijskim univerzitetima koji su granicili sa Evropom. Muslimani su 
to, bez sumnje, znali na osnovu rijecl njihovog Gospodara: 

"Ne povodi se za onim Sto ne Bias! ! sluh, i vid, i razum, za sve to ce se, 
zaista, odgovarati." (17:36) 

Princip naufine spoznaje glasi: 

Eksperiment ili fenomen (pojava) plus posmatranje plus zakljucak razuma, jed- 
nako je naufinoj istini. Mi posmatramo eksperiment, pratimo ga, spoznajemo nje- 
gove premise, slijedimo njegov tok i opazamo njegove rezuttate, zatim razumom 
dolazimo do naucne istine koja je veza izmedu onoga sto smo posmatrali u pocetku 
eksperimenta i onoga sto smo vidjeli kao njegov rezultat. Razliciti oblici 
osjetilnih tjelasca 

Jednoda stvoritelja 147 Ik 


JL 


t 


• 
trl 
T! Presjek oka Naucna istina ie. stoqa. 
svaki zakljucak do kojeg dotaze 
umovi od onog sto su cula spoz- 
nala 

Ako neke stvari ne mozemo 
eksperimentirati, kao sto je kre- 
tanje svemira ili djelovanje zivih 
tijela, onda se koristimo pos- 
matranjem fenomena umjesto 
eksperimenta. 

Stoga je naucna istina svaki 
zakljucak do kojeg dolazi razum, 
bez obzira sto nije vidljiva: 

1. Toplota rastvara snijeg. 
Ovo je naucna istina, snijeg + 
toplota = voda. 

Ko je posmatrao toplotu kako 
ujedinjuje cestice snijega i rast- 
vara ih, kako ga pretvara iz cvrste materije u tecnu? Prvo sto smo vidjeli jeste snijeg i 
izvor toplote koji je priblizen snijegu, i na kraju vidjeli smo vodu koja je u tecnom Stan- 
ju. Doslo se do zakljucka naucne istine, koju ne mozemo posmatrati, a to je da toplota 
rastvara snijeg. 

2. Kisik + vodonik- uz djelovanje toplote = voda 
Do ove hemijske istine dosli smo posmatranjima: 
Prvo posmatranje: kisik, hidrogen i toplota. 

Drugo posmatranje: Stvorena je voda dodavanjem toplote ovoj mjesavini. All niko 
nikad nije posmatrao postupak sjedinjenja atoma ova dva gasa niti postupak kojim 
toplota sjedinjuje sve ovo ciji rezultat je voda. Sve je to zbog toga sto do danas nije 
videna ni toplota niti atomi. 

Ako se malo zadubimo, vidjet cemo: 

Slika necega sto gledamo nije njegova istina, nego je to, zapravo, ono sto je nase 
poimanje razumjeto iz znakova koje posjeduje ocni zivac, kao i onoga sto se desilo 
unutar ocnog zivca pod utjecajem svjetlosti slike koja se stvara na ocnoj mreztijaci. 

Ove su svjetlosti rezultat utjecaja tijela, koje posmatramo, na zrake sunca ili 
svjetiljke koje na njega padaju. 

Stoga, ono sto se vidi okom nije nista drugo do spoznaja, saznanje i razumijeva- 
nje tragova razlicitih boja, bib kojeg tijela, pomocu svjetlosti koja se spusta na mrez- 
njacu. 148 Jedno6a stvoritelja Tijelo odbacuje zraku u pravcu oka 
koje je osjetljivo na ono sto mu §alje 
povrgina tijela svjetlosnim zracima koje 
se na njeg spuStaju. 
Ni sluh nije nisla drugo do shvacanje, poimanje i razumijevanje tragova zradnih 
vibracija koje utjecu na slusni zivac. 

Mi ne znamo sustinu tvari koje imaju miris, kao ni karakteristiku ustrojstva nji- 
hovih atoma, u vezi s mirisima, ali mi razumijemo, saznajemo i otkrivamo tragove 
ovih tvari osjetilima za okus. Ne postoji nacin na koji bismo dosli do spoznaje bilo 
cega sto ostavlja tragove na zivce vida, sluha, mirisa ili okusa, osim stvaranja 
aparata na kojem ce ostati trag od onoga sto se vidi, cuje ili dotice... itd. 

Saznanje o istinama ili stvarima nije samo doticaj s njima ili spajanje razuma s 
njima. Saznanje dolazi izlaganjem tragova stvari i istina koje se izlazu pred culima 
ili necim drugim (kao sto su znanstveni aparati za otkrivanje - mikroskopi), zatim 
shvacanjern, razumijevanjem, poimanjem znacenja ovih znakova i razumljevanja 
njenih istina torn velicanstvenom moci, moci razuma. 

Znanje o Allahu, dis. 

Do istine dolazimo intelektualnim zakljucivanjem i onim sto su cula spoznala. 
Do saznanja o istinama ne dolazi se intelektualnim dodirom s njima, nego direk- jedtiada stvoritelja 149 


tnim ili indirektnim izlaganjem tragova istine osjetilima, Na§e saznanje o Allahu, 
dz.s., temelji se Jos' i na ovim istinskim osnovama, kao i na stvaranju imana na 
osnovu posmatranja Njegovth stvorenja. Allah, dz.s,, ima znakove u Svom stvaran- 
ju, tragove Svoga sveznanja, Svoje mudrosti, Svoje svemoci, Svoje uzvisenosti 
razasute po cijeiom svemiru. Mi upoznajemo svoga Gospodara spoznajom 
Njegovih tragova koji se nalaze u Njegovim stvorenjima, posmatranjem ovih trago- 
va nasim culima, pa smo tako spoznali istinu i povjerovali u Altaha, dz.s., Koji je 
rekao u Svojoj Knjizi: 

"Allah vam tako objasnjava propise svoje da biste razmtetiti." (2:242} 
•'Na nebesima I na Zemtji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju." 
(45:3) 

Allah, dz.s., ima i poslanike koji su nas upoznali s Njim, nakon §to su nam 
pokazali mu'dzize koje potvrduju istinitost njihovog vjerovjesnistva i poslanstva. 

Svjetlo koje Allah spusta 

Znanje o Allahu je Uputa, ko ga trazi i nade ga, i Allah, dz.s., poveca mu nje- 
govo znanje o Njemu. Allah, dz.s., rekao je: 

"A one koji su na Uputi, On ce 'an Uputu povecati ..." (47:17) 

Spoznaja Allaha povecava se pokornoscu. Allah, dz.i, rekao je: 

"...I bojte se Allaha, ■ Allah ce vas pouciti..." (2:282) 

Svjetlom imana i Upute koje Allah, dz.s., stavlja u srca iskrenih vjernika, uvidjet 
cemo da je iman vecine, bez obzira na njihovo ograniceno znanje, jak i cvrst kao 
planina. 

Opci princip 

Ako razmislis o svemu prethodnom, uvidjet ces da su najvaznija pomagala saz- 
nanja u covjeku slijedeca: 

a) Oko koje vidi i svjedoci o onome sto okruzuje covjeka. 

b) Uho kojim se prenose informacije o onome sto im nije pristupacno i sto se 
desilo izvan njihovog posmatranja. 

c) Razum koji rasclanjuje istinu od neistine. 
Rekao je Uzviseni Allah: 150 Jednoda stvoritelja 
"Ne povodi se za onim Sto ne znai! I siuh, i vid, i razum, za sve to 6e se, zaista, 
odgovarati." (17:36) 

ZakljuM 

* Mnogi ljudi postanu zarobljenici shvaCanja, izmiSljotina i zabluda, zbog nji- 
hovog iskrivljavanja iii zanemarivanja znanstvene istine. 

* Allah, 6th., u Covjeku je stvorio pomagala kojima dolazi do spoznaje istine. 
Neka su od njih ograni£ena u svom djelovanju, kao Sto su jezik, koza i nos, Ovim 
pomagalima raspoznajemo okus, tezinu, dodir tijela i mirise. Neka od njih imaju Sirok 
krug djelovanja, kao sto su oko i uho pomo6u kojih su se razvijale ljudske znanosti. 
Postoji ogromna razlika u podrufiju nauke i spoznaje, izmedu onoga ko je izgubio 
Culo mirisa, okusa i dodira i onoga ko je izgubio culo vida i sluha. 

* 6ula kao Sto su nos i jezik, prevare kada se njihov vlasnik nahladt. Koza sve 
ne osjeCa, niti zna sta je sve dotiCe, pa je tako prevari anestezija. Oko prevari caroli- 
ja, daljina i fatamorgana, a uho prevari laz. 

* MoC je imaginacije ogranifiena onim Sto joj dolazi od ogranicenih fiula, Prevariti 
je mogu zablude i pretpostavke i biva obmanuta onim cime su i cula obmanuta. 

* Razum je, dakle, sudac koji razluSuje ispravno od neispravnog i istinu od lazi. 
Ali, i razum je ogranicen granicama cula, Ako zamislimo osobu bez Cula, onda nje- 
gov razum ne moie ni§ta spoznati, a razum precizno radi u granicama. Ako razum 
prede te grantee, njegovi zakljuCci mijesaju se sa stranputicom i nije u moguCnosti 
da spozna koji broj je najveci, i ni matematiCka pravila vezana za njega, kao Sto nije JednoCa stvoritelja 151 u moguCnosti da spozna granice svemira njegovog pocetka, ili da spozna pocetak 
vremena i njegov kraj, ili da spozna sustinu svoje duse, a to je nesto sto mu je 
najblize. 

* Saznanje ima i svoje izvore, a to su: 

1. stvari koje imaju okus, dodir, miris, koje se mogu vidjeti, i cuti; 

2. poducavanje iz pouzdanth izvorajezikom; 

3. Objava kojom je Allah, dz.S., odlikovao one koje je zelio. Iz nje znamo ono Sto 
nismo mogli spoznati naSim Culima, a niti onim Cemu su nas drugi poducavali; 

4. istinita snovidenja su rijetka i malobrojna i ne obavezuju druge; 

5. obavijest vraceva, ali ona su izvor stranputice zato Sto su veCinorn laz, a isti- 
na je u njtma rijetkost. 

* Znanstvena istina jeste: ono Sto razum zakljucuje na osnovu onoga Sta svje- 
doCe Cula i uglavnom se ove istine ne vide, nego se samo zakljucuju. 

* Djelovanje je Cula ostavljanje tragova i odredenih znakova na nervima razliCitih 
osjetila Cije znaCenje razum razumije i djelovanje osjetila nije doticanje s istinom. 

* Vjerovanje muslimana u njegovog Gospodara istina je do koje se dolazi 
zakljuCivanjem pomoCu razurna, shvadanjem tragova moCi njegovog Gospodara 
kod Njegovih stvorenja. Allah, dz.S., osvjetljava srea robova i bogobojaznih i 
povecava im iman i uputu. 

* Najvaznija sredstva saznanja (koja ce biti odgovorna i pitana pred Allahom, 
d2.S.) jesu: sluh, vid i sree koje shvaCa, razmiSIja i razumije. jednoda stvoritelja 153 ALLAHOVI ZNAKOVI U MATERIA Materija je ta od koje se sastojl ovaj vidljivi svemir, a i ono §to se ne vidi daleko 
u dubinama svemirskog bespuca. Od materije su sagradena na§a tijela, kao sto su 
sagradena precizna tijela mlkroba. Od nje su sagradena i ziva bi6a koja se nalaze 
u zraku, kao sto su sagradena i nebeska tijela. Materiju nalazimo u tri stanja, a ne 
u jednom stanju, i svako to stanje Ima svoju mudrost: 

Prvoi Cvrsto stanje omogucava materiji da ofiuva svoj izgled, oblik i formu. 
Covjek je iskoristio ovu njenu specififinost u izgradnji svoga doma, ]er je kamenje 
cvrsto, izmijesan cement koji se osusl, takoder je cvrst i Suva oblik ku6e. Isto tako, 
oblik covjeka je cvrst zbog cvrstode materije, kao Sto su kosti koje safiinjavaju Ijud- 
ski kostur. I Zemljina kora je fivrsta i mi boravimo na njenoj povrslni, ne udubljuje- 
mo se u nju. Da ne postoji cvrsta materija mi ne bismo imali staniSta na Zemlji niti 
bismo mogli zivjeti. A da postoji samo cvrsta materija ne bi se desile prornjene u 
mnogim detalfima svemira i zivota. 

Druges Te£no stanje spada u bitne specificnosti tekucina i one se oblikuju 
prema posudi u kojoj se nalaze. Tako se krv oblikovala prema arterijama, venama 
i kapilarima kojtma protice kroz ijudsko bi6e bez ikakvih pote§ko6a, kao Sto se vode 
oblikuju u obliku dolina i tako proticu rijeke i jezera. 

Allah, dz.s\, rekao je: 

"Zar ne wdfs da Allah spusta 8 neba kisu pajeu izvore u zemtji razvodi, a 
onda pomocu nje raznobojno bitje Izmdi »■" (39:21 } 

Voda, kao tekudina, ulazi u korijen, stabljiku, grane i listove u svijetu biljaka. Da 
je materija samo u tecnom stanju ne bi postojao nijedan cvrsti oblik. 

Treiei Gasovito stanje ima specifiCnost u rasprostranjenosti i nemogu6nosti 
opstojanja na jednom mjestu. Ovom svojom osobinom zrak se rasprastire, uz mod 
Milostivoga, na sve dijelove Zemljine povrsine. Da je sva materija samo u gasovit- 
om stanju ne bi mogla obitavati na odredenom mjestu. 
Iz prethodnog nalaztmo da: 754 Jednoda stvoritetja * Cvrstina materije ima mudrost kojom se koristimo da bismo dosli do tvari u 
ogranicenom, cvrstom obliku koji se ne mijenja. Tako je covjek izgradio zgrade i 
ustanove, napravio razlicite sprave, a sve to ne bi bilo moguce bez cvrste materije 
koja ima stalan oblik. 

* Tecnost materije ima mudrost kojom se koristimo da bismo napravili bilo koji 
oblik koji zelimo, kao sto je mijenjanje oblika tecnog zeljeza u razlicite sprave u 
trazenim oblicima i velicinama, 

* I gasovttost materije ima mudrost, jer bez nje ne bi bilo ni zraka niti vjetrova 
koji raznose kisu. Mi se koristimo gasovitom materijom u mnogim proizvodnjama i 
mnogim proizvodima, kao sto je pretvaranje benzina putem sagorjevanja u gas koji 
omogucava letenje mlaznog aviona. 

Ko je taj ko je stvorio ova mudra stanja u jednoj materiji? Ko je odredio 
neophodne zakonitosti za svako od ovih stanja? 

Da li je glupa materija vlasnica te mudrosti? 

Da li je glupa materija koja nije u stanju, niti ima moci, ta koja je izabrala ova 
stanja? 

Kako kad materija ne posjeduje mudrost niti odredenje?! 

Kako covjek - namjesnik na Zemlji - pretvara materiju iz oblika u oblik kada zeli 
i kako zeli, a ona ne posjeduje moc zabrane, pretvaranja niti zamjene? 

Ako ova odredena stanja nisu proizvod materije, ko je to onda? 

Odgovor je: Nema sumnje da je to djelo nekog drugog, Ko je drugi stvorio 
materiju i odredio njena stanja, ako to nije: 

"Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji 
u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba ured'to! Neki pored 
Njega pribvacaju bozanstva koja nista ne stvaraju, a koja su sama stvorena, 
koja nisu u stanju da odsebe neku stetu otklone ni da sebi kakvu korist prib- 
ave ..." (25:2,3) 

Metamorfoze 

Ako razmislis o stanjima materije, uvidjet ces da ona nije uvijek cvrsta, nego da 
ima moc metamorfoze u druga stanja, a i to je mudrost. Topljenje (taljenje) Cvrste materije pretvaraju se u tecno stanje topljenjem, kao sto je topljenje sni- 
jega ili zeljeza zagrijavanjem. Na ovaj nacin, covjek moze oblikovati metal onako 
kako zeli. 

Rastapanje 

Moguce je da se cvrsta materija pretvori u sastavni dio tekucine rastapanjem, 
kao sto komad cvrstog secera postaje sastavnim dijelom tekucine (caja ili kahve). 
Stoga je i rastapanje mudrost cime je moguc dotok zemljanih soli u biljke, zbog 
mogucnosti rastapanja zemljanih soli u vodi, Tako je omogucen njihov ulazak s 
vodom u sve dijelove biljke. Hrana se rastvara u sokovima zelucanog aparata sto 
olaksava njen dolazak do svih dijelova ljudskog organizma krvotokom. Rastapanje 
cvrstih materija velika je mudrost u pripremi i spravljanju hrane. 

Zamrzavanje (stvrdnjavanje) 

To je pretvaranje tecne materije u cvrsto stanje, kao sto je zamrzavanje vode i 
njeno pretvaranje u snijeg, kao i stvrdnjavanje otopljenih tecnih metala u cvrste me- 
tale. Bez stvrdnjavanja tetinih materija ne bismo bill u stanju doci do biio koje nove 
metaine sprave. 

Sedimentacija 

To je proces suprotan rastapanju, a desava se talozenjem rastopljene materije 
i njenim odvajanjem od tecnosti u kojoj se rastopila. Ovaj proces ima ogromnu 
mudrost. Tako se sedimentira materija kalcijuma - iz krvi, naprimjer - na mjestima 
stvaranja kosti od cega se razvijaju i nastaju jake kosti koje cuvaju covjeka i zivot- 
inju u njihovom obliku i skeletu, Covjek se okoristio ovom specificnoscu pri razdva- 
janju tvari jednih od drugih. 156 Jednoda stvoritelja Isparavanje 

To je proces pretvaranja tecnosti u gasovito stanje kao Sto je pretvaranje 
morske vode u paru koja se penje u nebesa. Jedna od vrijednosti isparavanja jeste 
ta da rastopljena materija u tecnosti koja se isparava ostaje i ne uspinje se. Tako 
nam je Allah, dis\, izvadio na povrslnu pitku vodu iz slane vode. 

UzviSeni je Allah rekao: 

"Vidite U vl vodu koju pijete, da 11 je vl III Mi $tvaramo? Ako iellmo, 
moiemo daje slatwm ucinimo ■ pa zasto niste zahvalni?" (56:68-70) 

Kondenzacija 

Kondenzacijom se materija pretvara iz gasovitog stanja u tecno stanje, Ovim se 
procesom vrada voda koja se uspinje kao para u obliku vodenih kapljica, stvaraju6i 
teSke oblake. 

Prethodni preobrazaji i pretvaranja ne desavaju se nasumice, nego se sve to 
desava shodno principima, propisima i osnovama koje su razjainjene u knjigama 
o karakteristikama materije, iz fizike i drugim knjigama, sto potvrduje da onaj ko je 
omogufiio ova korisna pretvaranja pri opisu materije i njenih karakteristika, stvorio 
ih je u preciznom i savrSenom redu koji ova pretvaranja clni korisnim, shodno 
savnlenoj op6oj putanji kojom plovi ovaj svemir. Ovi savrseni principi i ova 
odredena pretvaranja svjedoce da je njihov Gospodar Pravedan, Onaj Koji sve zna, 
Onaj Koji je o svemu obavljeSten, Onaj Koji sve vidi. 

"... Kojije sve stvorio i kako treba medio." (25:2} 

Posmatraj... i razmiSljaj! 

* Da je rasprostranjenost jedno od svojstava tecnosti, preplavila bi morska voda 
Zemlju I sve potopila. 

* Da je rasprostranjenost jedno od svojstava cvrstoce, brda i planine bi 
zakopaie sve Sto iivi na zemaljskoj kugli i nista ne bi moglo biti na svom mjestu, 

* Da su dvije karakteristike: stvrdnjavanje i tefinost svojstva gasova, zrak bi bio 
ogranicen na jedan skuceni dio Zemlje i bio bi onemogucen njegov lahak ulazak u 
pluca. jednoda stvoritelja 157 * Da je teCnost svojstvo fivrstih materija, ne bi postojala nijedna ku6a, niti spra- 
va, niti fivrsto postojanje Covjeka ni livotinje. 

* PoSto su ove karakteristike, koje posmatramo kod materije, odredene, 
stvorene i uspostavljene po strogim, efikasnim i odredenim principima, ko je, onda, 
stvorio ove specifiSnosti i podario ih materiji? Ko je odredio odredene propise po 
kojima je uredena forma materije? Ko je potclnio materiju ovim propisima? 

* Ove savrltene specifiinosti, deponirane u materiji, svjedoce da je to djelo 
Svemoguceg. 

* Poklanjanje ovih specificnosti materiji svjedo6i da je to djelo Onoga Koji sve 
daje. 

* Precizno i efektno uredeni principi svjedoce da je to djelo Gospodara i ZaStit- 
nika svega. 

* Potclnjavanje materije redu i propisima svjedocl da je to djelo Snaznoga, 
Silnoga, Zastitnika. 

* Ko je taj Stvoritelj, Mudri, Onaj Koji sve daje, Sudac, Onaj Koji je za&itnik, 
Snazni, Silni? 

To je, doista, Allah , hvaljen i uzvisen neka je On od svega onog Sto Mu prip- 
isuju. Jednoca stvoritelja 159 ISTI KORDEN Ako se zapita§ o osnovi materije, odgovorit ce ti strucnjaci: Najmanja je cestica 
u materiji atom, koji je osnova svake materije virjene na nebesima i rta Zemlji. Atom 
je ctgla zgrade u materiji svemira koji vidimo. 
Atomi helijuma i vodonika 

Istrazivaci su pronasli da se atom sastoji od drugih materijalnih tijela. Kako je 
napredovalo njihovo saznanje otkrivala su im se nova materijalna tijelesca unutar 
atoma sve dok neka od ovih tijela ne naprave u atomu vise od deset dijelova u mili- 
onitom dijelu sekunde. Najvazniji osnovni i postojani sastojci atoma zovu se: pro- 
toni, neutroni i elektroni. Svaka materijalna supstanca u svemiru sastoji se od 
atoma, bilo da se radi o ieljezu ili gasu, Nema razlike medu svim atomima razliditih 
materijalnih supstanci, osim u broju atoma od kojih se materija tvori i njihovom ras- 
poredu. Osnova zeljeza sastoji se od elektrona, protona, neutrona i drugih, a i kisik 
se sastoji od istih tvari, ali se samo razlikuju u broju i redoslijedu. 

Uzviseni je rekao: 

"Onai Koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio • ti u onome sto 
Miiostivi stvara ne vidis nikakva nesktada.,," (67:3) wo Jednota stvoritelja Razlikujuci se u broju i redoslijedu, nastala je ogromna razlika u materijalnoj 
supstanci. 

Ko je stvorio osnovu materijalne supstancije (elektroni, protoni, neutroni i dr.}? 

Ko ih je spojio time saclnjavajuci atome razlicitih elemenata, shodno 
odredenom redu i tacno odredenom poretku? 

Sama materija?! Bilo sta u materiji? Elektroni? Hi protoni? Hi neutroni? Koje od 
ovih tijeia je stvorilo preostale elemente atoma, ko ih je spojio i sjedinio tvored 
razlicite oblike? 

Sva ova tjelesca jesu dijelovi atoma, jedan dio ne stvara ostale dijelove. Stoga, 
bilo koje tjelesce ne tvori atom. 

Hi je to, mozda, slufiajnost stvorila protone? Slucajnost je ta koja je spoznala da 
je neophodna harmonifinost atoma (naelektrisanost) kako bi stvorila jednak broj 
elektrona i protona, te su tako slucajno stvoreni, jednako i harmonifcno, elektroni i 
protoni u svakom atomu koji su bezbrojni u postojecim atomima? Slucajnost!! 
Ovako je slucajnost stvorila kisik, a takoder, i atom vodonika u odgovarajucoj kolicini 
i sa trazenim karakteristikama za stvaranje vode dovoljne za sva ziva stvorenja! 
Slucajno je stvoren i atom ugljika, zeljeza, bakra i drugih elemenata, kako bi se od 
njih stvorio ovaj slucajno uredeni svemir! Koji slucajno nema nepotpun poredakl! 

ti razumom obdarenl! Da li ces povjerovati ako ti se kaze: Jedno od aula sa 
svojim dijelovima (toSkovi, motor, sjedala, branici itd.) stvoreno je slucajno I ti 
dijelovi su se slucajno spojili! Onda je i pisanje ovih redova slucajno! 

Isto tako... Da li ces povjerovati ako ti se kaze: Ove stepenice koje su ispred 
tebe, doista su slucajno stvorene?! 

Jedan od znanstvenika naveo je primjer neispravnosti upotrebe rijeci slucajno, 
paje rekao: "Kada bismo dali milion masina za pisanje milionu majmuna, i kada bi 
oni bili u stanju da pisu na tim masinama milijardama godina, nemogu6e je da 
ijedan majmun slucajno napise pjesmu Ahmeda Sevkija. Naprotiv, nemoguce je da 
bilo koji od ovih majmuna napise jednu skladnu i razumljivu recenicu." 

Savrseno sjedinjenje shodno preciznom poretku 

Strudnjaci nas, u pitanjima materije, obavjestavaju da se hemijski proces medu 
tvarima odvija po savrsenim i tacno odredenim propisima, da se moc ovih propisa 
prostire do svih mjesta na nebesima i na Zemlji, da nije moguce da se bilo koji 
hemijski proces usprotivi ovim propisima, kao sto se svaka materija mora predati i 
pokoriti zakonskim propisima. 

Da sada malo razmislimo. Sta ti tvoj razum kaze kada posmatras uredenu 
driavu, sve se odvija shodno zakonu i ustrojstvu? Da li negiras daje izatih zakona Jednoca stvoritelja 161 zakonodavna vlast koja je odredifa te zakone? Da li se ti zakoni provode u toj drzavi 
zbog jake vlasti koja provodi zakone i koja neprestano radi na njihovom ocuvanju?! 

* Ko je postavto savrsene zakone za ove materije Sirom svemira? 

* Ko je precizirao zakonske propise i odredio njihove mogucnosti? 

* Ko je svaku materiju podredio ovim propisima i zakonima? 

* Ovi precizni, savrseni, efektni zakoni svjedoce svakom razumu da je to djelo 
Suca, Zastitnika, Jakoga, Silnoga. 

* RazliSiti su atomi jednolicni, isto im je ustrojstvo u cijelom svemiru, §to svje- 
doci da je to stvaranje Jednoga, Mudroga, slavljen neka je On, Sumnja 

Neki nevjernici smatraju da se covjek temelji na hemijskim procesima i da u 
njemu ne postoji nista drugo osim materije koja medusobno hemijski reagira, sto 
dovodi do aktivnosti ljudskog organizma. Tako, jelo, pice, djelovanje, govor, smijeh, 
plac, ljubav, mrznja, hrabrost, kukavicluk i svako ljudsko ponasanje samo je rezul- 
tat hemijskih reakcija! 

Na ove rijeci nema potrebe odgovoriti s vise rijeci od slijedeceg: Covjek u 
ovakvom stanju nema slobodne volje u bilo kojem poslu koji obavlja, jer se hemi- 
jski procesi desavaju u njegovoj unutrasnjosti pa ga cine hrabrim Hi kukavicom, ple- 
menitim ill skrticom, u pokretu ill da stoji, da se smije Hi place, da govori Hi §uti, da 
cini dobro ili zlo. Ovo, takoder, znaci da kada ubije drugu osobu, nece za to biti 
pitan, jer su hemijski procesi, koji su se odvijali u njegovom tijelu, ti koji su pokrenuli 
njegovo tijelo na ubistvo!! 

Da je ovaj pogresni govor istina, radio bi i stao, isao i pokretao se, razgovarao 
i sutio hemijskim putem, bez slobodne volje i samoizbora, a ta je stvar ocito neis- 
pravna. 

Ti si, doista, dusa i tijelo, kao sto Allah, dz.s., kaze: 

"t kad mu dam lik i u nj udahnem dusu, vi mu se pokhnite!" (15:29} 

Dusa upravlja, a tijelo se pokrece onako kako upravlja ta dusa. 162 Jednoca stvoriteija Zakljucak 

* Materija ima tri stanja, a svako stanje ima mudrost: 

a) cvrsto stanje: cini oblike cvrstim pa gradimo kuce, pravimo sprave i nastan- 
jujemo se na Zemlji; 

b) tecno stanje: materija je u mogucnosti da mijenja oblik te krv tece nasim 
venama, voda protice kroz dijelove biljaka i njihove rezervoare; 

c) gasovito stanje: materija se moze rasiriti, pa zrak nalazimo u nasoj blizini i na 
svakom mjestu. 

* Materija se pretvara iz jednog stanja u drugo, i u svakom je torn preobrazaju 
mudrost; 

a) pretapanjem cvrstih materija u tecnost dolazimo do mogucnosti oblikovanja 
cvrstih materija kao sto je proizvodnja sprava od otoptjenog zeljeza; 

b) rastapanje materije u drugoj materiji omogucilo je biljkama da se okoriste 
zemljanim soitma rastopljenim u vodi, da hrana dolazi do svake celije u nasim orga- 
nizmima pomocu krvi koja protice u nasim venama i kapilarima; 

c) stvrdnjavanjem otopljeni metali oblikuju se u cvrste i korisne oblike; 

d) sedimentacijom se stvaraju cvrste kosti iz soli kalcijuma koji se nalazi rasto- 
pljen u krvi; 

e) isparavanjem podize se morska voda iznad planina pripremajuci se za njen 
prenos u dubinu kontinenata i ona se oslobada soli koje se u njoj nalaze; 

f) kondenzactja onemogucava podizanje vodene pare u visine, te se tako 
stvaraju oblaci iznad nivoa planina; 

* Svako stanje ima odgovarajuce karakteristike: 

a) da je svojstvo rasprostranjenosti jedno od svojstava tecnosti, morska voda bi 
sve preplavifa; 

b) da je svojstvo rasprostranjenosti jedno od svojstava cvrstih materija, planine 
bi ukopale sve Ito je zivo; 

c) da je svojstvo mijenjanja oblika jedno od svojstava cvrstih materija, preplan 
ili bismo Zemlju i rje bi bilo cvrstih obiika; 

d) da je svojstvo cvrstoce jedno od svojstava tecnosti, ne bi proticala krv ili rije- 
ka iii voda u biljkama; 

e) da je svojstvo cvrstoce jedno od svojstava gasova, zrak bi bio ogranicen na 
odredena mjesta. 

* Atom je cigla u zgradi svemira i svi atomi razlicitih materija jednovrsni su, sas- 
tavljeni od tijela (elektroni, protoni, neutroni i dr.), koja su povezana jedna s drugim. 
Uzrok razlicitosti materijalnih supstancija je u razlicitosti broja tijela u atomu i nji- 
hovom ustrojstvu. * Ta savrsena stanja materije, njeni uredeni zakoni, cudesne transformacije, 
savrsene materijalne reakcije, efektni propisi, jedinstvena konstrukcija svih atoma 
u svemiru, svjedoce da je to djeio Stvoriteija, Mudroga, Sveznajuceg, Suca, 
Snaznog, Zastitnika, Jednoga, a to je Allah, hvaljen neka je On. 

* Aktivnost ljudskog organizma nije rezultat hemijskih, materijalnih reakcija, jer 
je aktivnost slobodna i neogranicena i ona proizilazi iz slobodne votje duse t mater- 
ijalnog tijela koje je ograniceni izvrsitelj. "S MJEROM ODREDUJE I UPUCUJE" Pocetak stvaranja vode 

Stvoritelj, slavljen neka je On, odredio je da zivot ne moze postojati bez vode, 
pa je nadahnuo zemlju prilikom njenog odvajanja od tjela koja se nalaze na nebes- 
ima. Odvojio je odgovarajucu kolicinu dva gasa (kisik i vodonik), kako bi se stvorila 
odgovarajuca kolicina vode neophodna za zivot na Zemlji, uvjetujuci da ostane 
odgovarajuca kolicina kisika u zraku kako bi ziva bica mogla disati. Razmisli: Da se 
povecala kolicina vodonika pri razdvajanju, on bi se sjedinio s kisikom prisutnim u 
zraku te bi se povecala kolicina vode u mom koja bi prekrila kontinente i sve pre- 
plavila. A bez kisika u zraku mi umiremo i umire sve sto je zivo, 

Rekaoje Uzviseni Allah: 

"Ear ne znaju nevjemici da su nebesa i Zemtja bili jedna cjelina, pa smo 
ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve zivo stvaramo? I zar nece vjerovati?" 
121:30) 

Svaki zdravi razum zakljucuje da je odvajanje Zemlje od onoga sto je na nebes- 
ima bilo shodno savrsenom odredenju koje svjedoci da je njegov tvorac Sveznajuci, 
Mudri, Milostivi. 

Blagonaklonost prema ribama 

Poznato je da, ako se poveca stepen temperature vode, povecava se i njena 
zapremina, a i kondenzacija. Vrela voda podize se navi§e, a hladna voda spusta 
se nanize. Tako je kod svih tecnosti. 

Toplota + voda = povecanje zapremine vode i njeno podizanje navise, a i 
suprotno je tacno. 

Hladnoca + voda = manjak zapremine vode i spustanje nanize. 

Ova] Bozanski zakon djeluje kao i drugi preostali Bozanski zakoni. Odredena 
premisa daje i odredeni rezuitat ili jedna premisa daje i jedan rezultat. 

Prema ovom Bozanskom zakonu, Allah, dz.s,, odredio je da se podize vruca 
voda, a spusta hladna voda. Prema ovom zakonu led, koji se nalazi u zaledenim 
morima, mora se spustiti na dno i nagomilavati sve do povrsine. Tada bi more 
postalo jedna zaledena cjelina, smrznule bi se ribe i sve morske zivotinje bi umrle, 

Ali to se ne desava, stoga su ribe i preostale morske zivotinje u Sjevernom lede- 
nom okeanu zive, imaju svoju opskrbu, krecu se, piivaju. To je zato sto je Stvoritelj 166 Jednoca stvoritelja 

manje hladna voda topla voda , 
hladna voda h | adna voda 
Bez ovoga fenomena more bi 
potpuno zaledeno 
ucinio suprotnim ovo pravilo kad se doslo do opasne tacke, pa ju je ucinio: 
Hladnoca + voda = povecanje zapremine vode i njeno podizanje navise. 
Ne cudi se... Kako su premise postale jedno... 
Hladnoca + voda 
Data su dva razlicita rezultata: 

1. Hladnoca + voda = manjak zapremine vode i spustanje nanize. 

2. Hladnoca + voda = povecanje zapremine vode i njeno podizanje navise. 
To nije nikako cudno, jer bilo je neophodno da se desi ova promjena rezultata 

u korist zivota svakog zivog bica koje zivi u Ledenom morn. I pored toga, onaj ko 
je propisao prvu zakonitost, on je taj ko je propisao i drugu u korist svih iivih bica 
-1 5- -6 ■8- 


koja zive u vodi. Nacinio je i za svaku od ove prethodne dvije zakonitosti prostor u 
kojem ce djelovati. Tako, prva zakonitost djeluje pocinjuci od 4° C i u ovom pros- 
toru nema stete za morske zivotinje. Druga zakonitost djeluje pocinjuci od 0° C do 
4° C i ovaj prostor ostavlja ogroman trag na ziva bica u vodi, jer je led na povrsini, 
a ispod je voda koja je bistra i mlaka kod 4° C i u njoj se krecu ziva bica, nastavlja 
se u njoj zivot, bez obzira koliki sloj leda bio odozgo. 

Umovi ce doci do onoga Sto je proslo: Onaj Ko je uredio kosmos ovim zakoni- 
tostima i zakonima, oni Ga nisu ogranicili, nego je On Taj Ko ih je odredio onako 
kako zeli. Postavio je zakonitost i njoj suprotnu zakonitost. Koliko je bilo onih koji 
su razmisljali o stvorenjima koja su zastala kod ovakvih stvari, pa su ih nazvali 
izuzecima. Oni su rekli: "Svako pravilo ima i izuzetak." A vjernik ce red: "Pravilo je 
zakonitost i izuzetak je zakonitost, svako od njih nosi mudrost, kao sto svjedoci o 
sbbodnoj volji Stvoritelja koju nisu ogranicili hemijski process a ni materijalni oblici. 

Isto tako, umovi ce doci do zakljucka da je Onaj Ko je stvorio vodu, uputio je 
da izvrsi svoju funkciju u ovom zivotu onako kako joj je to odredio Stvoritelj, Koji 
joj je postavio zakonitosti i propise po kojima ce ici onako kako joj je odredeno. 
Postavio joj je zakonitost koja je cini oblakom koji leti, ili kapljicom kise koja pada, 
ili je pretvorio u rijeke koje teku ili izvore koji izviru. Postavio joj je zakonitost koja 
je tjera u lisce biljaka i njene grane. Ucinio ju je hemijskim sredistem odgovara- 
jucim za spravljanje hrane. Ucinio je vodu dijelom krvi koja protjece kroz vene, 
Ucinio je vodu morem koje je prepuno riba i drugih zivih stvorenja. Ucinio je da 
se more krece kako bi omogucilo kretanje brodova i kako bi olaksalo prevoz 
preko mora. 

Hemijsko sjedinjavanje 

Ako razmislis o hemijskom sjedinjavanju vidjet ces: 

* da se bilo koja materija sjedinjuje samo sa specificnim materijama iako je 
osnova materije jedinstvena (elektroni, protoni, neutroni...). Ko je taj ko npr. 
upucuje kisik i poducava ga da je mogiic proces s materijom (ugljika), a da nije 
moguc proces s materijom zlata? ; 

* da se materija moie sjediniti samo s poznatom koitcinom materije koja se 
sjedinjuje s njom i ta kolicina se naziva ekvivalentna tezina . Ko upucuje ekviva- 
lentne tezine na sjedinjavanje, a zabranjuje sjedinjavanje drugim tacno odredenim 
kolicinama? Zasto ovo ogranicavanje? Ko je vlasnik ovog ogranicavanja, kolicine i 
upute? ; 

* razum ce zakljuciti na osnovu ovih hemijskih reakcija da odredenje i 
ogranicenje zavisi samo od Onoga Ko ima neogranicenu volju i da upucivanje i 168 Jetfnoca stvoritelja uputa zavise samo od Onoga Koji upucuje. 

Ko je onda taj ko odreduje ove savrseno precizne procese diljem kosmosa? Ko 
je taj ko upucuje svaki proces prema njemu odredenom rezultatu? 

Razum ce odlucno potvrditi da je Stvoritelj ovih materija Onaj Koji ima 
neogranicenu volju, Koji je odfedio svoje zakonilosti. On je Taj Ko je pokrece. ... 
Doista je to Allah, dis,, ("Koji s mjerom odreduje i upucuje."}* 

Morskejegulje 

Jedan od istrazivaca savremene znanosti, Kris Morison 24 u svojoj knjizi, preve- 
denoj na arapski jezik pod nazivom "Znanost poziva u iman", obraca nam se, pa 
kaze: u ... Postoji zagonetka, teza od toga, koja zahtijeva rjesenje, a ona je vezana 
za morske jegulje. Ta cudna stvorenja, kada odrastu, preseljavaju se iz raziicitih 
jezera i rijeka, a ako se nalaze u Evropi, preci ce hiljade milja u okeanu s namjerom 
da stignu do dubokih bezdana juznih Bermuda 25 gdje polaiu jaja i umiru. Sto se tice 
njihovih potomaka koji ne posjeduju nikakvo sredstvo kojim bi saznali bilo sta drugo 
osim da se nalaze u pustim vodama, oni dalje nastavljaju, pronalaze svoje puteve 
i dolaze do obale s koje je dosla njihova majka, a onda u svaku rijeku, jezera i naj- 
manje jezerce. ... Bore se s jakim talasima, ocvrsnu kako bi se oduprijeli nedacama 
i prebrodili udarajuce talase na svakoj obali. Njima sada preostaje rast i razvoj sve 
dok ne upotpune svoj razvoj i dok ih ne pokrene skriveni instinkt na povratak tamo 
gdje su bili, gdje zavrsavaju svoje putovanje. Odakle je cuvar koji se brine o njima, 
koji ih upucuje na to?" 

Nasi ce umovi doci do zakljucka na osnovu ovog tacno upucenog putovanja, i 
na osnovu svih tacno upucenih djela koja se desavaju u ovom kosmosu, na Zemiji 
i na nebesima, na kopnu, u zraku ili na moru, da se iza tog savrsenog usmjeravanja 
krije volja Mudroga, Onoga Koji upucuje. 

To usmjeravanje je usmjeravanje koje je svemu odredilo ulogu u ovom kosmo- 
su, koje je sve uputilo da obavfja ono sto mu je omoguceno. Stoga: 

"Hvati me Gospodara svoga Svevisnjeg, Koji sve stvara i cini skladnim. i 
Koji sve s mjerom odreduje i upucuje," (87:1-3) jednoda stvoritelja 169 Covjekovo stvaranje 

Covjek je bio nepotpuna kapijica (spermatozoid) u testisu muSkarca, i druga 
polovina nepotpuna kapijica (jajasce) u jajniku majke. Svaka ljudska 6elija, bilo da 
se nalazi u muSkarcu ili zeni, dijeli se na dva dijela: 
Dioba celije 

Svaki dio, od kojih nastaju ova dva dijela, cini potpunu celiju u kojoj se nalazi 
46 genetskih prenosilaca hromozoma, osim tih podijeljenih celija u testisu 
muskarca i jajniku zene iz kojih se diobom stvaraju spermatozoidi kod muskarca i 
jajasca u zeni. Njihova je podjela suprotna svim drugim diobama u svim tjelesnim 
celijama, jer svaka spermatozoidna celija, muska ili zenska (spermatozoid ili 
jajasce), stvara se od 23 genetska prenosioca (hromozoma). Zbog cega se tzuzi- 
ma celija, od koje nastaje spermatozoid u muskarcu, od ostalih ljudskih celija po 
broju genetskih prenosilaca u svakoj od njih? 

Odgovor cemo znati nakon izlaska muskarcevog sjemena, i nakon iziaska 
zeninog jajasca iz jajnika. Susrecu se ova dva sjemena i stavljaju na sigurno mjesto 
(zenina materica), gdje se sjedinjavaju i stvaraju jednu 6eliju koja ima 46 genetskih 
prenosilaca (hromozoma). Odavde znamo zasto se desila ova raztika u dtobi sje- 
menih celija, koje se razlikuju od ostalih celija Ijudskog organizma. To je zbog toga 
Sto se celija u ljudskom organizmu smatra potpunom i samostalnom jedinkom. 
Neophodno je da broj genetskih prenosilaca bude potpun, a on iznosi 46 genetskih 
prenosiiaca. Sto se tice sjemenih celija, poznato je i razumijivo da se medusobno 
sjedinjavaju kako bi se stvorio embrion, te je obavezno da svaka od njih ima polov- 
170 Jednoca stvoritelja inu genetskih prenosilaca sve dok ne dode do sjedinjavanja i stvaranja potpune 
ljudske celije u odgovarajucoj koticini. Sta ti, razumom obdareni, zakljucujes iz ovog 
znamenja koje se desava u svakom odrasiom covjeku, cak svakoj odrasloj zivotin- 
ji? 

Razum ce zakljucifi da zna, onaj ko je stvorio muSko sjeme nepotpuno u broju 
genetskih prenosilaca (23 hromozoma), da je put ovog muskog sjemena u sjedin- 
javanju sa zenskim sjemenom koje se, takoder, sastoji od 23 genetska prenostoca, 
Razum ce zakljuciti da se njihovim sjedinjavanjem stvara potpuna ljudska celija 
koja se sastoji od 46 genetskih prenosilaca. 

Da It testis u muSkarca, a, takoder, i preostale hemijske reakcije, znaju Sta je 
pripremljeno u zeninom jajniku za upotpunjenje nepotpunog broja genetskih 
prenosilaca u celiji muskog sjemena koje se razvija u testisu? 

I da li zna testis, a takoder i jajnik, da je rezultat do kojeg dolaze nepotpune 
celije, sjedinjavanje i upotpunjavanje jedne drugom? 

Doista je pametan covjek podlozan ovim varkama, ali isto tako, on ni trena ne 
sumnja da je Stvoritelj muskog i zenskog sjemena obavijeSten o svemu Sta se 
deSava u dubinama utroba covjeka i zene, da je On Mudar u njihovom odredenju 
i u njihovom upravljanju. Razumom obdareni ne sumnja u to da prtroda nije ta koja 
je vlasnica tog znanja i odredenja. 

RekaojeUzviseni: 

"Kazite vi Meni: 'Da li sjemenu koje ubacujete W oblik dajete Hi Mi to 
cinimo'" (56:56,59) 

Isto tako, Mudrije rekao: 

"Proklet neka je covjek! Kofiko je on samo nezahvatan! Od cega ga On 
stvara? Od kapi sjemena ga stvori i za ono sto je dobro za njega pripremi, 
i pravi put mu dostupnim ucini, zatlm mu zivot oduzme i ucini da bude 
sahramen, i poslije ce ga, kada On bude htio oziviti." (80:17-22) 

"W ilMiMlMfl 


Zamisli kako se to sjeme pretvara u hranu koja plovi u majcinoj krvi i pretvara 
u ljudsko bice potpunog oblika, postojanosti i konstrukcije. Dio te hrane formira 
jednu ruku, drugi istovjetni dio formira drugu ruku, dio formira stopalo, dio formira 
drugo istovjetno stopalo, dio formira oko, isti dio, formira drugo istovjetno oko, 
takoder, dio formira plucno krilo, a isti takav dio formira drugo istovjetno plucno 
krilo, dio formira lobanju, dio formira crijeva, dio formira zeludac, dio formira jetru, 
dio formira kosti, dio formira meso, dio formira kozu itd. 

Ko upravlja tim preciznim stvaranjem u procesu istovjetne, uravnotezene i pot- 
pune izgradnje?! 

Razum ce doci do zakljucka, na osnovu onoga sto je vidio u covjekovom 
stvaranju kao i stvaranju drugih stvorenja, daje Stvoritelj Covjeka i zivotinje, koji ih 
stvara u tminama majcine materice ili unutar jajnika, bez sumnje, obavijesten o 
onome sto je stvorio, On sve zna o onome sto je stvoreno, On vidi sve ono sto je 
stvorio. 

Ko je onda vlasnik ove mudrosti, ostroumnosti, iskustva i znanja? 

Da li je hrana koja plovi u krvi vlasnik te mudrosti, iskustva i oStroumnosti? Ili je 
pak sjeme to koje je stvorilo poiovinu jajnika od majcine hrane, koje je stvoriio 
polovinu testisa od o£eve hrane? Da li je sjeme to koje je sve to uredilo, stvorilo, 
propisalo, uravnotezilo i preciziralo?! 

Ta hrana, doista, ne posjeduje volju, ili mudrost, ili oStroumnost. 

Ta utroba i crijeva ne znaju niSta osim onoga Sto su po prirodi skloni da rade i 
Sto im je odredeno da rade, bez ikakvog dodavanja ili umanjivanja. 

To sjeme koje je stvorio testis kod muSkarca i jajnik kod zene, nista ne zna, 
naprotiv, covjek koji je od njih stvoren, joS uvijek je neznalica koji ne posjeduje 
oStroumnost, mudrost ili odgovor tokom jednog perioda godina nakon svog 
rodenja. 

Bez sumnje, Sunce, Mjesec, vjetar, kiSa, biljke, Jivotinje, zvijezde i galaksija, ne 
ulaze u majclnu utrobu kako bi se obiikovale i stvorile hiljade ljudske djece kao i 
djece svih zivih stvorenja koja se svakodnevno radaju, Nema sumnje da sva ova 
prirodna cuda ne posjeduju razum ili oStroumnost, til mudrost. Kako su onda nez- 
nalice mogle misliti da je glupa i slijepa priroda ta koja je podarila covjeku razum, 
oStroumnost, mudrost?! Onaj ko nesto ne posjeduje ne moze ga ni dati. 

Ko je Stvoritelj, Koji je o svemu obavijeSten? 

Ko je Stvoritelj, Mudri? A. 11 


172 Koje Stvoritelj, Koji sve vidi? 

razumom obdareni... vi koji razmisljate! 

Doista je On Allah, Gospodar svjetova Koji je rekao u Svojoj Krtjizi: 

"Mi smo, zaista, covjeka od grumena zemlje stvorili, zatim g a * 
Siemens na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruskom uJ5 
zatim od ugruska grudu mess 26 stvorili, pa od grude mesa kosti nalTr 
a onda kosti mesom zaodjenuli, i posfije ga, kao drugo stvorenje, oi ivr ' 
mo, pa nekaje uzvisen Allah, najljepsi Stvoritelj! Iff cete, poslije tog a ,po 
rijeti, zatim cete, na ovom svijetu, ozivljeni biti." (23:12-16) Anatoraija oka 

Ako razmislis o procesu tvog stvaranja u utrobi tvoje majke, pronaci ces zna- 
menitosti i znamenitosti. Taj dio koji formira oko, zasto formira bas oko? Zato sto ti 
nemas potrebe za okom u utrobi tvoje majke!! Da li je nekad taj dio sjemena u tmi- 
nama matence, saznao da ce tobom vladati? Da li je obavijesten o sustavu sviet- 
losli, njenim propisima i zakonitostima, nakon tvog izlaska iz majcine utrobe te je 
tebi uredio aparat kojim ces gledati kako bi njime vidio ono sto se desava oko tebe 
konsteci svjetlost, njene propise i zakonitosti? Ko je obavijestio taj dio sjemena u 
majcinoj utrobi da ceS ti izaci iz majcine utrobe? Ko ga je obavijestio o tome da ce 
ti trebatt dva oka nakon tvog izlaska? Ko mu je odrzao lekciju o zakonitostima svjet- 
Suzni aparat i utjecaj svjetlosti na oko 
© 
Malo svijetla: proSiranje 
•SS ViSe svijetla: suianie 
173 ■ im tainama a on prije nije ni vidio svjetlost?! Ko mu je nakon toga podario 
l° sti ' n)6 c doturania'hrane, koja plovi u krvi, do tanke ocne opne, savrsene lece, 
sposobnosiu i^ mreinja5e ajjj jedan s , j sa ci n java 30 miliona ocmh zihca i 
roznjace, ™ .^ J, llnjh stapica? Ko je taj dio sjemena obavijestio o tome da iormi- 
3f T n ?ivac i ostavi odgovarajuci otvor na lobanji, da napravi poseban centar za 

jZmau i spoil ga s tim ocni m zivcem ? 
vid iKda razmisliS o plucima koja su ti napravljena u majcinoj utrobi dok si jos 

■ Shrion Zasto su stvorena ta dva plucna krila? Naprotiv, zasto se svakod- 
ne°vno stvaraju milioni plu6a kod svakog novorodenceta u embrionima ljudskog 
Jotomstva i zivotinja? 

Disni sistem 

Embrion nema potrebe za 
plucima, naprotiv, ako bi usla u 
embrion i najmanja kolicina zraka, 
doslo bi do ogromnog ostecenja. 
Zbog cega se onda stvara ovaj 
aparat za disanje koji prima zrak? 
Nema sumnje da Onaj Ko 
stvara ovaj aparat zna sta ceka ovaj 
embrion kod svakog covjeka i zivo- 
tinje. Doista, onaj ko ti je stvorio 
pluca i disajni aparat, bez sumnje 
zna tvoj put, zna da ces izaci iz 
majcine utrobe, da ce te zrak 
okruzivati sa svih strana i da ces 
imati neogranicenu potrebu za njim. 
On je Taj Koji mu pravi prolaz do 
svake tacke u Worn organizmu dok 
si jos bio embrion u majcinoj utrobi, I nisi nista znao. 

"... On dobro zna sve o vama, otkadvasje stvorio od zemlje i otkad ste 
bill zameei u utrobama majki vaiih..." (53:32} 

On isto tako stvara za zrak savrseni aparat, a to je disajni aparat. 
Sve ono sto se govori o stvaranju oka i disajnog aparata, govori se i o stvaran- 
ju aparata za odstranjivanje, o stvaranju krvotoka, digestivnog sistema i nervnog sis- 
tema. Za svim ovim aparatirna i sistemima ti nemas potrebe dok si u majcinoj utro- 
bi, i neces imati potrebe za njima sve dok ne izades iz majcine utrobe. Tada to 
174 postaju najvaznije stvari neophodne za opstanak u zivotu 

Zar svaki zdravi razum ne moze zakljuciti, na osnovu ovih djelovania u 
koji se odvijaju u majainoj utrobi, da se sve to desava po jednin tacnn m *& 
planu, shjedeci odredbu Mudroga, Onoga Koji je o svemu obavijeS n ^"^ 
znastasvepraviistvara. UdV 'festen, On g a K oji 

Koliko su povodljivi znanstvenici koji ispaljuju rakete, kao i istrazivaci k Q , m 
kada (n) glup, neznalica kaze da su neophodne pripreme, koje vrse isSfc 8 "- 
mosa pri njihoyom slanju u kosmos, dosle od prirode ili sasvim slijcainol S ** 
nja znanstvenika i strucnjaka! ' ' Dez 2 na- 

Musliman nece zanijekati ocitu istinu, dok ce nevjernik prekriti iasnu fctin, 
Musliman doista, svjedoci, kao sto svjedoci o svom sNaranj/da i e ^ 
Gospodar Stvoritelj, Onaj Koji sve zna, Mudri, Onaj Koji je o svlmu obLS 
Najjaci, Onaj Koji zastitu pruia, Svemocni, Koji ... ^avijesten, 

a .« Niko nije kao On! On sve citfe i sve vldi." {42:11} 

Istinu je rekao Allah, dz.s., govoreci: 

"0 covjece, zasto da te obmanjuje to sto je Gospodar tvoj plemenit, koii 
tfj^o.paucmiodasiskladanidasiuspravan-ikakavjehtioliktidaor 

Umovi koji razmisljaju ovako iznalaze da svako stvorenje ima put i djelovanie 
koje mu je odredio njegov Gospodar, zatim ga uputio da obavlja svoju funkciiu kao 
sto je uputio testis i jajnik, uputio je spermu i njene dijelove da obavljaju ono fiime 
su zaduzeni, uputio je oci i pluca, uputio je svaki dio da obavlja ono sto mu je 
odredio njegov Gospodar. J 

Zakljucak 

*_ Allah, dz.s., uputio je Zemlju prilikom njenog odvajanja da se odvoji u 
savrsenom srazmjeru, jer ako bi se povecala kolieina odvojenog vodonika, more bi 
preknlo Zemlju, nestalo bi kisika i pomrlo bi sve sto je zivo 

* Kljucala voda podize se navise, a hladna se spusta nanize. Ovo pravilo se 
mijenja tod opasne tacke za morske zivotinje pocinjuci od 0° C do 4° C kada prav- 
ilo postaje suprotno, pa se led podize (hladna voda) navise, a ispod njega osfaje 
topla voda kako bi se olaksao zivot zivih morskih stvorenja. Ova savrsena razlika 
u ustrojstvu vode svjedoci da je njen stvoriteij Milostivi, da je Njeqova volja 
sveobuhvatna, da On radi ono sto hoce i nije onako kako se kaze: "Svako pravilo 
ima r izuzetke." To je dokaz slobodne volje Onoga Ko postavlja pravila, jer On 
postavlja i izuzetke i On je Taj Koji je vodi odredio funkciju u zivotu i uputio je na 
onostojojjepredodredeno. 
175 •i ki se Droces desava samo s odredenim materijama i ogranicenim 

* He ^ n a, Koii je odredio proces izmedu materija s tim kolicinama, On je Taj 
^ inarn , a n^ svaki proces onome sto mu je predodredeno. 
K°i' J £ U fum ie odredio zivot morskih jegulja u jezercima i njekama Evrope, 

'?£ i nKhov put do Bermuda kako bi se parte i umirale na Bermudima. On je 
odre f°- £ Itio niihove potomke da se vrate u mjesta zivljenja njihovih roditeja, 
Taj K0) II na Bermuda po drugi put kako bi tamo umrli, a da se pri tome ne izgube. 
daS . e nnf Koii ie odredio stvaranje covjeka iz sjemena covjeka i zene, uputio je 

■i™ testis da proizvede polovinu, a zenin jajnik da proizvede preostalu polov- 
C0V LT doouniava prvu. Ni krv, a ni utroba nemaju uputu, ni znanje, ah ta uputa je 
2 Ea dz s i On je Taj Koji je uputio svaki dio sperme da obavlja svoju tacno 
ISu funkciju. Rezultat tog stvorenog covjeka bio je u najljepsem obliku, a taj 

rSni Dlan koji je prikladan postepenosti, u stvaranju covjeka, svjedoci da je 
£ dzl, Taj Koji uputu daje. A nisu hrana niti utroba te koje posjeduju mudrost, 

PU ' U Onai Koii°ti ^odredio da izades iz majcine utrobe kako bi krocio po zemlji i 
,idio sta e nalazi oko tebe, On je Taj Koji ti je stvorio dva oka dok si bio embnon 
s todno svjetlosnim zakonitostima i propisima. Doista, Onaj Koji ti je odredio da 
kroz nos udises zrak, On je Taj Koji upucuje taj dio sperme da naprav! disajni sis- 
tem u najpreciznijem obliku. Onaj Koji je odredio covjeku da zivi na ovoj Zemlji, On 
je Taj Koji je uputio svaki dio sperme da nacini aparat ili dio kako b. se zavrsilo 
cjelokupno stvaranje, pripremljeno za zivot na Zemlji. 
"NIKOJUJE KAO ON! 
ON SVE CUJE I SVE VIDI" Da li su eovjekova svojstva kao svojstva nezivog? 

Ako vidimo covjeka da se premjesta s jednog mjesta na drugo, da li cemo ga 
pilati ko ga premjesta? 

Sta je dokaz onome koji pita: "Zar nezivo ne treba nekog ko ce ga prenijeti?", 
pa tako potvrdi da i covjek treba nekoga ko ce ga prenijeti. 

Zar nije odgovor na pitanje onog koji pita, slijedeci: "Covjek se, doista, razliku- 
je od nezivog biea i nema potrebe za onim za cim nezivo ima potrebu. Na osnovu 
toga on ne osjeca potrebu za onim ko ga pokrece s njegovog mjesta, te su svojst- 
va nezivog razlicita od svojstava covjeka." 

Kakvo mi misljenje imamo o osobi koja negira da covjek ima razum i svijest, a 
njen dokaz je u tome da ljudski proizvodi ne posjeduju razum 27 , nit! svijest? 

Bez sumnje, svako pametan ce reci: "Hej til.. Ljudska svojstva i njihove speci- 
ficnosti su, doista, razlicita od svojstava njihovih proizvoda i pomagala. Ako im se 
ne pripisuje razum, to ne znaci da se covjeku, takoder, ne moze pripisati razum! 
Nije neophodno da sve sto odgovara covjekovim proizvodi ma, odgovara i samom 
rjovjeku. Ako zanijeces postojanje covjekovog razuma, onda si zanijekao i posto- 
janje njegovih proizvoda koji se ne mogu proizvesti, osim djelatnoscu uma, onog 
koji razmislja. 

Svako stvorenje na nebesima i na Zemlji razlikuje se od preostalih stvorenja po 
specificnostima i svojstvima. Da nema tog razlikovanja, sva stvorenja bila bi jedno. 
Kamen, drvo, zivotinja, covjek, voda, prasina, zrak i zvijezde bile bi jedno. 

Posto se stvorenja razlikuju jedna od drugih svojim svojstvima i specificnosti- 
ma, ono u sta nema sumnje jeste da se Stvoritelj razlikuje od svojih stvorenja koja 
je nacinio i kojim upravlja. Stoga je neophodno da se razlikuje od njih u Svojim 
Bozanskim svojstvima i posebnostima. 

Uzviseni je Allah rekao: 

"Nlko nije kao On! On §ve cuje i sve vidit" (42:11) 

Da postoji neko ko Mu je slican, bio bi Bozanstvo i Stvoritelj. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Da Zemljom I nebesima upravljaju drugl bogovi, a ne Allah, 
poremetiU hi Jfl. ..." (21:22) 178 Jednoda stvoritelja 
Zvjezdanl roj Plejade (VlaSi6), vldljiv golim okom u svemirskoj pustinjl. 

Pa i pored toga, jos uvijek sejtan zavodi ogromnim neznanjem, kao sto nas je 
o tome obavijestio Allahov Poslanik, s.a.v.s. Ovo se neznanje temelji na 
pogresnom izjednacavanju Stvoritelja i Njegovih stvorenja u svojstvima i poseb- 
nostirna - estagfirullah. 28 Sejtan zavodi govoreci: "Ovo je Allahovo stvaranje, a ko je 
onda Njega stvorio?" 

Znacenjeje ovog pitanja slijedece: kada posmatramo ova stvorenja, prvo cime 
cemo ih opisati jeste da imaju potrebu za svojim Stvoriteljem i Tvorcem. Ona nece 
postojati ako ne postoji njihov Stvoritelj. Stoga je neophodno da se On opisuje svo- 
jstvima kojim se opisuju Njegova stvorenja, jer On ima iste potrebe kao i Njegova 
stvorenja. 

Kao odgovor na ovo sejtansko neznanje mi kazemo: Ko je taj ko je odlucio da 
je neophodno da se onim cime se opisuju stvorenja, opisuje i Stvoritelj - estagfirul- 
lah?! Ko je povjerovao da je neophodno da i Stvoritelj ima potrebe za svim onim za 
cim stvorenja imaju potrebe, kako bi Stvoritelj i Njegova stvorenja postali jedno - 
estagfirullah? Stvoritelj nije kao i Njegova stvorenja, koja je On nacinio i kojim 
upravija, kao sto se covjek razltkuje od svojih proizvoda koje je napravio i izumio. 
Ono cime se Stvoritelj opisuje uzvisena su svojstva koja se moraju razlikovati od 
onoga cime se opisuju Njegova stvorenja. Suprotno tome, svi bi bili jedno. 

Ako stvorenja imaju potrebu za svojim Gospodarom, ako u svom postojanju 
imaju potrebu za svojim Stvoriteljem, doista je Allah Taj Koji utociste daje i Koji je neizmjemo bogat. On je Taj koji nema potrebe ni za cim, a potrebu za Njim imaju 
sva stvorenja. Ta svojstva su svojstva naseg Gospodara koja se razlikuju od svo- 
jstava Njegovih stvorenja. Ovaj prepuni svemir svjedoci o stvorenjima koja ne znaju 
da je Gospodar ovog svemira bogat i nema potrebe ni za cim, niti ima potrebe za 
nekim ko je Njemu slican, 

Sto se tice inadzije, ustrajnog u opisivanju Stvoritelja onim cime se opisuje 
stvorenje, onda ga njegov razum mora navesti na ovo veliko neznanje i on mora 
zanijekati svoje postojanje, i zanijekati sve sto postoji u ovom prostranom svemiru. 
Stoga, ne preostaje nista drugo, mimo Stvoritelja i Njegovih stvorenja, osim apso- 

lutnog nistavila. 

Kada posmatramo iz stanja stvorenja njihovu potrebu za Stvoriteljem Koji ih je 
stvorio i oblikovao, nasi ce umovi presuditi da ona ne bi postojala bez postojanja nji- 
hovog Stvoritelja, kao sto ne bi moglo postojati auto, ako ne bi postojao njegov 
proizvodac. Ako bismo povjerovali u neistinu kojom se nas Stvoritelj opisuje opisom 
Njegovih stvorenja - estagfirullah - i ako bismo rekli da Stvoritelj u svom opstojanju 
ima potrebu za nekim drugim, a osim Stvoritelja i Njegovih stvorenja postoji samo 
Nistavilo, tada bi Stvoritelj imao potrebu za nistaviiom koje nista ne cini. Onda, 
Stvoritelj ne postoji, jer nistavilo ne cini nista. Stoga, i ja, i ti, i ovi redovi i sve sto je 
u svemiru, ne postojimo. Nevjernici zele da naseg Stvoritelja neispravno opisu, tako 
sto ga opisuju svojstvima kojim se opisuju stvorenja, smatrajuci da On ima potrebu... 
za kirn? Za nistaviiom? Jer pored Stvoritelja i Njegovih stvorenja nije preostalo nista 
osim nistavila. Ali mi smo vjernici i vjerujemo da je Allah uzviseni primjer, uzvisenih 
svojstava, da Mu nista od Njegovih stvorenja ne slici niti mu je ekvivalentno. Buduci 
da je prvo svojstvo vidljivih stvorenja da imaju potrebu za svojim Stvoriteljem, njihov 
Stvoritelj je Taj Koji im utociste daje, Koji je bogat i nema potrebe ni za cim, niti ima 
potrebe za necim sto Mu je slicno. Mi vjerujemo daje Allah stvorio i oblikovao ovaj 
svemir. 


180 Jednoca stvoritelja Ako bismo predstavili niz: 


mi bismo na kraju dosli do istog rezultata do kojeg smo prethodno dosli, a to je 
da svi clanovi niza imaju potrebu za svojim Stvoriteljem, a pored ovog slijeda (sfi- 
jeda stvaranja) - estagfirullah - i stvorenja, nema nista osim nistavila. Onda ne pos- 
toji onaj ko je stvorio ova stvorenja kojima i mi pripadamo, te smo stoga svi nistavi- 
lo i ne postoji ovaj kosmos, niti mi postojimo. A negiranje naseg postojanja nev- 
jerovatno je i nemoguce. Ono sto proiziiazi iz nemoguceg je nemoguce i neis- 
pravno. 

Ovaj slijed zavrsava se Stvoriteljem, Svemocnim, Onim Koji ni za kirn nema 
potrebe, a za Kojim stvorenja imaju potrebu. On nema potrebe ni za kirn, On ima 
uzvisena svojstva kojim se ne mogu opisati Njegova stvorenja. Sada se slijed 
prenosi u podrucje stvorenja ovog Stvoritelja, Koji utociste daje, Jednog, Jedinog, 
za Kojim ima potrebu sve sto je stvoreno. "Nista nije kao On." "Reci: 'On je Allah - 
Jedan! On je Utociste svakom! Nije rodio i roden nije, i niko Mu ravan nije!'" 

Onaj ko odbije vjerovati u ovo, njegov razum zahtijeva da negira postojanje 
samoga sebe, kao i postojanje svih stvorenja u ovom divnom svemiru. Takvom ti, 
o muslimanu, reci kao sto nas je poducio Poslanik, s.a.v.s.: "Vjerujem u Allaha! 
vjenjjem u Allaha koji nije ni o cemu ovisan, Onaj koji je Utociste svemu, Jedan i 
Jedini koga trebaju sva stvorenja, a kome nije potreban niko." Nije cudno to sto 
umovi vjeruju da svojstva Stvoritelja nisu kao svojstva stvorenja. Naprotiv, umovi 
nam nuzno ukazuju da trebamo vjerovati da su Aiiahova svojstva razlicita od svo- jednoca stvoritelja 181 


jstava stvorenja. U protivnom, sve bi bilo jedno i ne bi postojao ni Stvoritetj niti 
stvorenja. 

ovom govori dr. Merit Stenli, clan Drustva za prirodu Amerike i strucnjak za 
prirodu i psihologiju. On kaze: "Nema sumnje da mi imamo potrebu da pokusamo 
opisati Stvoritelja i spoznati Njegova svojstva. Mi imamo potrebu za terminima i 
znacenjima koji se jasno razlikuju od onih koje upotrebijavamo kada opisujemo 
materijalni svijet, a posebno nakon sto nam je postalo jasno da ovaj svemir u kojem 
zivimo ne moze potpuno biti materijalan. On je sacinjen od materije, duse i vatre ili. 
drukcije receno, od materije i nematerije. Mi ne mozemo opisivati nematerijalne 
stvari na nacin kako opisujemo materijalne." 

Aiiahova uzvisena svojstva i Njegova sveta apsolutnost nepobitna su istina koju 
svjedoci cijeli svemir, o kojem govori covjekova priroda. Svako od nas osjeca da u sebi 
ima nedostatak i da nije potpun, kao sto osjeca kada posmatra bilo sto da postoji nesto 
sto je potpunije od njega. Ovo osjecamo zbog nedostatatnosti svega u svemu sto pos- 
matramo. Njegov osnovni regenerator u dusi je prirodni instinkt o postojanju Onoga 
Ko se opisuje uzvisenim svojstvima, Koji posjeduje najljepsa imena, sve dok taj 
instinkt ne vidi daje sve nepotpuno, osjecajuci da postoji Potpuni, Uzviseni, slavljen 
neka je On. To je Ijudska i vjemicka priroda koju je Allah, dz.s,, po prirodi ucinio imanom. 
Istinu je rekao nas plemeniti Poslanik, s.a.v.s., govoreci: "Svako dijete rodi&e onako kako 
gaje Mah stvorio, a roditeljiod njega nacine jevreja, /crscan/na Hi medzusiju. "Sto se lice nas 
muslimana, nase saznanje o Allahovim svojstvima i Njegovim lijepim imenima, zasniva 
se na osnovu direktnog poducavanja i potpunog upoznavanja od Slavljenog i to preko 
naseg poslanika Muhammeda, s.a.v.s. On nam je prenio govor naseg Stvoritelja Koji sam 

sebi govori, Koji govori o onome sta je nas Stvoritelj zelio da mi znamo o Njemu i 
Njegovim svojstvima. 

Al]sh dz s kszB" 

"Niko nije kao On! On sve cuje / sve vfdl!" (42:1 1) 

"Reci: On je Allah - Jedan! Allah je Utociste svakom! Nije rodio 1 roden 
nije, I niko Mu ravan nije!" (112:1-4) 

"Allah je - nema boga osim Njega ■ Zlvi i Vjecni! Ne obuzima Ca ni dri- 
jemez ni san! Njegovo je ono sto je na nebesima I ono sto je na Zemlji! Ko 
se moie pred Njim zauzimatl za nekog bez dopustenja Njegova?! On zna 
sta je bilo prije njlh I sta ce biti poslije njih, a od onoga sta On zna - drug! 
znaju samo onoliko kollko On zell. Kursi Njegov obuhvaca I nebesa i Zemlju 

1 Njemu ne dojadi odriavanfe njlhovo; On je Svevlsnjl, Vellcanstveni!" 
(2:255) 

"Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega - a I meleki I uceni, I 
da On postupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog I Mudrog!" 
(1:18) 182 Jednoca stvoritelja Gospodar je tvoj neovisan i pun milosti. Ako hoce vas ce uklonlti, I 
poslije vas one koje On hoce dovesti, kao ito je od potomstva drugih 
naroda vas stvorto." (6:133) 

"On\e Prvi i Posijednji, I VidljM I Nevidljvi; I On zna sve!" (57:3) 
"To vam je Allah, Cospodar vas, nema drugog boga osfm Njega, 
Stvoritelja svega; zato se Njemu ktanjajte; On nad svlm bdije! Pogledt do 
Njega ne dopiru, a On do pogleda dopire; On je mllostlv t upucen u sve." 
(6:102,103) 

"On je Allah, Tvorac, Onaj Kojl nl Iz iega stvara, Onaj Kofi svemu 
daje obllk, On ima nafljepsa imena. Njega hvale onl na nebeslma t na 
Zemljl, On je Stlnl I Mudrl" (59:24) 

"0 ljudi, vl ste slromasnl, vl trebate Allaha, a Allah je nezavisan I 
hvale dostofan. Ako hoce, uklonlt ce vas I nova stvorenja dovesti, to 
Allahu ntje tesko. I nlfedan grjesnik nece grijehove drugog nosltl; ako 
grljehovlma pretovarenl pozove da mu se ponesu, nlko mu Ih nece 
ponijetl, pa nl rodak. A tl ces opomenuti santo one kojl se Cospodara 
svoga boje, lako Ih nlko ne vldl, I kojl obavtfaju molltvu ■ onaj ko se 
oclstl, oclstlo se za svoje dobro, a Allahu sve se vraca. Nlsu nlkako Isto 
slljepac I onaj ko vldl, nl tmlne nl svjetlo, nl hladovlna f vjetar vruci, 
I nlsu nlkako Isto zivi I mrtvl, Allah ce uclnltl da cuje onaj koga On 
hoce, a tl ne mozes one u grobovlma dozvatl, tvoje je samo da opom- 
Injes. Ml smo te poslall s Istlnom da radosne vlfestl donosls I da opom- 
Injes; a nlje bilo naroda kome nlje dosao onaj kojl ga je opomlnjao, 
Ako te onl u faz utjeruju, pa - I onl prlje nflh su poslanlke u lai 
utjerlvall, a onl su im oclgledna cuda donosltl, I llstove, I Knjlgu 
svjetllju. I ja sam onda kaznjavao one kojl nlsu vjerovall, a kakva je 
samo blla Moja kazna! Zar ne znas da Allah s neba spusta vodu I da 
Ml pomocu nje stvaramo plodove razllcltlh vrsta; a postoje brda 
bljellh I crvenlh staza, razllcltlh boja, I sasvlm crnlh. I ljudi I zivotlnja 
I stoke Ima, Isto tako, razllcltlh vrsta. A Allaha se boje od robova nje- 
govlh - ucenl. Allah je, dolsta, sllan i On praita." (35:15-28) Jedan Jedini 

Dokazi (Allahovog)jedinstva 

1 . Ko razmisija o uredenju postojanog svemira, njegovim urednim pojavama, nje- 
govom urednom kretanju, uvidjet ce da orto sto se nalazi u svemiru svjedoci da se nalazi 
pod upravom jedne volje i pod utjecajern Mudroga i Jednoga. 

Rekao je Uzviseni Allah: 

"Da Zemljom / nebeslma upravljaju drugl hogovi, a ne Allah, poremetili 
bl se." (21:22) 

2. Ova savrsena i neprestana povezanost medu dijelovima svemira svjedoci da je 
on pod upravom jednog vladara, a da s Allahom postoje i drugi bogovi, svako bozanst- 
vo odvojilo bi ono sto je stvorilo i bili bismo svjedoci tih razdvajarija i ocitih podjela u ovom 
svemiru, Kako bi zivot bio uzasan da Sunce ima bozanstvo koje nam zabranjuje dolazak 
svjetlosti? Kako bi bilo da drvo ima bozanstvo koje nam zabranjuje da ubiremo njegove 
piodove? Kako bi bilo da oblaci imaju bozanstvo koje zabranjuje da nam pada kisa? 

Rekao je Uzviseni Allah: 

"Allah nlje uzeo Sebl slna, / s Njim nema drugog boga! Inace, svakl bi 
bog, s onlm sto je stvorlo ■ radio sta bi htio, I jedan drugog bl pobjedivao. 
..."(23:91) 

3. Da pored Alfaha postoje i druga bozanstva, neki od njih bi pokusali da prevlada- 
ju druge i tada bi svemir postao svjedokom strasnih ratova. Nebeska prostranstva bi 
postala megdanom silovitih borbi zavadenih bozanstava! lii, pak, nemocna bozanstva 
kojasu zavadena, ujedinila bi se s onim koji ima snagu i prevlast u ovim nebeskim pros- 
transtvima.J 

Allah, dz,s., rekao je: 

"Reel: 'Da pored Njega postoje drugl bogovi, kao sto onl govore, onl bl 
onda potrazlll put do Allaha Svevlsnjeg.' Hvaljen neka je On I vrio vlsoko 
Iznad onoga sto onl govore!" (1742,43) Rububijje i uluhijje 

Buduci daje Allah, slavljen neka je On, jedini Stvoritelj, On je i jedini Gospodar i 
jedini Bog. Ajeti koji slijede obznanit ce nam ono Sto Kur'an zeli rijecima: Rabb 
(Gospodar) i llah (Bog). 
184 JednoCa stvoritelja 
Allah, dz.s., kaze: 

"Upitaj: Clja je Zemlja I sve sto je na njoj, znate II?' AllahovaV - 
odgovorlt ce, a ti reel: 'Pa zasto onda ne dodete sebi?'" Upitaj: Ko je 
Gospodar Aria velicanstvenog?' Allah!' - odgovorlt ce, a ti reel: 'Pa 
zasto se onda ne bojlte?" Upitaj', V cijojje ruci vlast nad svlm, I ko 
uzima u zastltu, I od koga nlko ne moze zasticen blti, znate II?' 'Od 
Allaha!' - odgovorlt ce, a tl reel: 'Pa zasto onda dopustate da budete 
zavedenl?' Da, Mi lm Istlnu donoslmo, a oni su zalsta lazlflvci. " (23:84- 
90) 

Slavljen neka je On Koji je rekao: 

"Had covjeka nevoija snade, Cospodaru svome se moil, Njemu se 
obraca, a onda, poito mu Allah mliost Svoju darufe, zaboravi Onoga 
Home se prije molio, I druge Njemu jednaklm smatra, da hi s put a 
Njegova na stranputku odvodio." (39:8) 
Rekao je Uzviseni: 

"0 ljudi, sjetite se milostl kojom vas Allah obasipa. Postojl II, oslm 
Allaha, Ikakav drug! stvorltelj koji vas s neba I Iz zemlje opskrbijuje? 
Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se onda odmecete?" (35:3) 

"Red: Kazite vl meni, ako bl vas Allah sluha vaseg I vida vaseg lislo 
I srea vaia zapecatio, koji bl vam bog, osim Allaha, to vratlo?' ... " (6:46) 
"On je Allah, drugog boga oslm Njega nema; Njemu neka je hvala I 
na ovom I na onom svljetu! Samo On sudl I Njemu cete se vratltl. " "Reel: 
'Kazite vl meni - ako bl Allah dao da vam nocpotraje vjecno, do Sudnjeg 
dana, koji bog bl vam, osim Allaha, svjetlo dao? Zar ne cufete?'" "Reel: 
'Kazite vl meni - ako bl Allah dao da vam dan potraje vjecno, do Sudnjeg 
dana, koji bog bi vam, oslm Allaha, noe dao da u njoj otpoclnete? Zar 
ne vidite?" (28:70-72) 

"... On vas stvara u utrobama matera vaslh, dajuel vam flkove, jedan 
za druglm, u trl tmlne. To vam je, eto, Allah, Gospodar vas, Njegova je 
vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odmecete?" (39:6) 

"Onaj Kojije nebesa I Zemlju stvorio I Kofi vam spusta s neba kisu 
pomocu koje Mi dajemo da ozelene basce prekrasne - nemoguceje da vl 
uclnite da Izraste drvece njihovo. - Zar pored Allaha postojl drug! bog? 
Ne postojl, all su oni narod koji druge s Njim izjednacuje; Onaj Kojije 
Zemlju prebivallstem uclnlo I kroz nfu rijeke proveo I na njoj brda nepo- 
mlcna postavio I dva mora pregradio. - Zar pored Allaha postojl drug! 


bog? Ne postojl, nego veclna njih u neznanfu zivl. Onaj Koji se 
nevoljniku, kad mu se obrati, odazlva, I Koji zlo otklanja I Koji vas na 
Zemljl namjesnlclma postavlja. - Zar, pored Allaha, postojl drug! hog? 
Kako nlkako vipouku da prlmite! - Onaj Koji vam u tmlnama, na kopnu 
I na moru, put pokazuje I koji vjetrove kao radosnu vijest ispred mllosti 
Svoje salje. - Zar pored Allaha postojl drug! bog? Kako je Allah visoko 
iznad onih koji druge Njemu ravnlm smatraju! ■ Onaj Koji sve ni iz cega 
stvara, koji ce zatlm to ponovo ucinltl, I koji vam opskrbu s neba I iz 
zemlje daje. - Zar, pored Allaha, postojl drugi bog?" "Reck'Dokazlte, 
ako Istlnu govorite!" (27:60 64) 

"Onaj Kome pripada vlast na nebesima I na Zemljl, Koji nema djete- 
ta, Koji u vlasti nema ortaka I Kofi je sve stvorio I kako treba uredio! 
Nekl pored Njega bozanstva prihvacaju, koja nista ne stvaraju, a koja su 
sama stvorena, koja nisu u stanju da od sebe neku stetu otklone ni da 
sebi kakvu korist pribave i koja nemaju moci da zivot oduzmu, da zlvot 
daju, da ozive." (25:2,3) 

Kada promislimo o prethodnim ajetima, uvidjet cemo da ime Rabb (Gospodar) 
znaci apsolutni Sudac u ovom svemiru, On je njegov Vladar, njegov Zapovjednik, on 
je Onaj Koji mu je oblik dao, Onaj Koji ga upucuje, On je Jedan Koji nema sudruga. 

Iz ajeta vidljivo je i da ime Hah (Bog) znaci Vladar Koji ima svu vlasl i kompe- 
tencije na nebesima i na Zemlji. Stvaranje je Njegova specijalnost, sve stvari i 
blagodati su u Njegovoj ruci, snaga i moc su Njegovo vlasnistvo. Sve sto je na 
nebesima i na Zemlji postalo je Njegovim robom, koji se pokorava Njegovim 
zapovijedima, htio ne htio. Niko osim Njega nema upravu, niti iko osim Njega ne 
provodi zakone, kao sto niko osim Njega ne zna tajne stvaranja, uredenja, upravl- 
janja. Niko mu nije sudrug u kompeteneijama Njegove vlasti, nema, uistinu, boga 
osim Njega. 

Ibadet 

Zbog svega toga, samo Allah zasluzuje da Mu se ibadet cini. 

Uzviseni je Allah rekao: 

"0 vjernlci, jedlte ukusna jela koja smo vam podarill I budlte Allahu 
zahvalnl, ako samo Njemu Ibadet Unite!" (2:172) 

"Za one koji izbjegavaju da se kumirlma klanjaju i koji se Allahu 
obracaju, - njima su namijenjene radosne vijesti..." (39:17) 186 Jednoca stvoritelja "Sunce i Mjesec utvrdenim putanjama plove, I trava i drvece se poko 
ivafu." (55:5,6) 

"Nfega velicaju sedmera nebesa, i Zemlja, I oni na njima; I ne posto- 
ji nista sto Ca ne velica, hvaleci Ca; afi vi ne razumijete velicanje njiho- 
vo." (17:44) 

"Reel: 'Men! je zabranjeno, o tome su mi dosli fasnl dokazi od 
Cospodara moga, da se klanfam onima kojima se vi, pored Allaha, klan- 
fate, a naredeno mije da se pokoravam Cospodaru svjetova.'" (40:66) 

"Cospodar vas je rekao: 'Pozovite Me i zamolite, fa cu vam se odaz- 
vati! Oni koji iz obolosti nece da Mi se klanjaju - uci re, sigurno, u 
Dzehennem poniieni.'" (40:60) 

Allah zna tajne nebesa I Zemije i Njemu se sve vraca, zato se samo 
Njemu klanjaj i samo se u Nfega uzdaj! ..." (11:123) 

Ibadet obuhvaca zahvalu, pokajanje, cinjenje sedzde, slavljenje Allaha, 

•krusenost, predanost, cinjenje dove, oslanjanje na Allaha, kao sto se sastoji i od 

*,ivjeta, skrivenog trazenja pomoci od Allaha, klanja kurbana i straha od Allaha, 

dz.s. Allah, dz.s., zasluzuje da Mu se ibadet cini, jer je On jedini Stvoritelj, jedini 

Vladar, Gospodar u ovom opstojanju. 

Rekao je Uzviseni Allah: 

"To vam fe Allah, Cospodar vas, nema drugog boga osim Nfega, 
itvoritelja svega; zato se Njemu klanfajte; On nad svim bdife!" (6:102) 

Uzviseni je rekao: 

"Red: 'lar da za Cospodara traiim nekog drugog osim Allaha, kad 
j On Cospodar svega?' ..." (6:164) 

Znacenje ibadeta 

U Kur'anu, a.s., rijec ibadet navodi se u mnogobrojnim znacenjima. Mozda je 
sveobuhvatna definicija svih oblika ibadeta slijedeca: To je sveobuhvatno ime za 
sve ono sto Allah voii i cime je zadovoljan, bilo da se radi o rijecima ili djelima, 
vidljivim ili nevidljivim. 

Nije dozvoljeno ibadet ciniti nikome mi mo Allaha 

Rekao je Uzviseni: , 

"A naredeno im fe da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao 
pravovfernl, vjeru ispovifedafu, I da namaz obavlfafu, i da zekat udfelfu- Jednoca stvoritelja 187 


fu; atofe- Ispravna vfera." (98:5) 

"Dzinove I Ifude sam stvorlo samo zato da Ml se klanjaju." (51:65) 
"... Ko zudl da od Cospodara svoga bude lifepo prlmlfen, neka ilni 

dobra djela I neka, klanfafud se Cospodaru svome, ne smatra Njemu 

ravntm nlkogal" (18:110) 

Sirk je suprotan tevhidu (Allahovoj jednoci) i on oznacava potvrdu postojanja 
saucesnika Allahu u uluhijetu i rububijetu, koji su samo Allahove karakteristike, tako 
sto se priznaje kao Allahov suparnik u Njegovom Svetom Bicu ili Njegovim 
uzvisenim svojstvima ili pak djelima. 

Cetiri vrste sirka 

1. Ciniti ibadet nekom drugom mimo Allaha, kao sto su: kamenje, kipovi, 
drvece, zivotinje, grobovi, nebeska tijela, prirodne sile. U ovu vrstu sirka spada i 
uzimanje covjeka za bozanstvo, vjerovanje da je Allah inkarniran u covjeku ili da 
On ima sinove i kceri. 

2. Neka Allahova svojstva pripisivati stvorenjima, kao sto je vjerovanje u trojst- 
vo. Sin i Sveti Duh, po shvacanju krscana, imaju svojstvo vjecnostt, Bozanske moci 
i sveznanja. Sirk je i vjerovanje da postoji jedan stvoritelj za zlo, a drugi za dobro, 
kao i vjerovanje, po misljenju materijalista, da materija, koja nema pocetka, ima 
svojstvo vjecnosti. 

3. Sirk je da ljudi jedni druge uzimaju za bozanstva. Prenosi se da je, nakon sto 
su objavljene Allahove rijeci o sljedbenicima Knjige krscana i zidova receno: 

"Oni, pored Allaha, bogovlma smatrafu svecenike svofe I monahe 
svofe ... " (9:31) 

Adijj ibn Hatim - koji je bio krscanin prije prihvacanja islama rekao je Poslaniku, 
s.a.v.s.: "Krscani i zidovi, doista, ne smatraju bogovtma svoje svecenike i monahe." 
Na to je Allahov Poslanik, s.av.s., rekao: "NaprofrV, oni su zabranili ono stoje dozvol- 
jeno bilo, a dozvolili ono Sto je zabranjeno, pa su in slijedili. To je njihovo obozavanje. 
Njihovo vjerovanje fe upucuje na njib. " Svemir je Allahovo stvorenje, Njegovo je 
vlasnistvo, niko ne moze po svojoj voiji raditi bez Allahove dozvole, niko od ljudi 
nema pravo da dozvoljava i zabranjuje ono sto je u Allahovom vlasnistvu bez 
Njegove dozvole, Niko ne moze da upravlja onim sto je u Allahovom vlasni&tvu bez 
dozvole Vladara ovog univerzuma. 
188 Jednoca stvoritelja 


Rekao je Allah, dz.s.: 

"Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono sto Allah 
nije naredto? ..." (42:21) 

Slavljen neka je Onaj Koji je rekao: 

"On je Allah, drugog boga osim Njega nema; Njemu nekaje hvala na 
ovom i na onom svijetu! Samo On sudi i Njemu cete se vratltL" (28:70) 
Niko ne moze vladati nijednim dijelom Allahovog vfasnistva niti Njegovih 
stvorenja, suprotno Allahovim propisima. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"„. 4 oni koji ne sude prema onom sto je Allah objavio, oni su pravl 
nevjernici." (5:44) 

Rekao je Uzviseni: 

"Zar oni da traze da im se kao u pagansko doba sudl? A ko je od 
Allaha bolji sudija narodu koji cvrsto vjeruje?" (5:50) 

Uzviseni je Allah rekao: 

"I tako Mi Cospodara tvoga, oni nece bit! vjernici dok za sudifu u 
sporovima medusobnim tebe ne prihvate, i da onda zbog presude tvoje 
u dusama svojim nimalo tegobe ne osjete, i dok se sasvim ne pokore." 
(4:65) 

Allah, dz.s,, prethodne tri vrste spomenuo je u rijecima: 

"Red: sljedbenkl Knjige, dodite da se okupimo oko jedne rijeci, 
nama i vama zajedniike: da se nikome, osim Allahu ne klanjamo, da 
nikoga Njemu ravnim ne smatramo I da jednl druge, pored Allaha, 
bogovlma ne drzimol' ..." (3:64) 

4. Slijedenje strasti i pokornost njima, Covjek nema strasti za necim, a da tu 
strast ne slijedi, 

Rekao je Uzviseni: 

"Kazi ti Meni, hoces li ti biti cuvar onome koji je strast za boga 
svoga uzeo?" (25:43) 

Allah, dz.s., ucinio je sirkom slijedenje strasti, jer se pokornost necem drugom, 
mimo Allaha, u onome cime Allah nije zadovoljan, ubraja u sirk. Sirk je veliko neznanje Kada covjek razmislja o svemiru pronalazi znakove vahdanijeta - jednoce 
Allahove - koji svjedoce da je Gospodar ovog svemira jedan. Stoga sirk prema 
Allahu znaci vid bezobrazluka i ludila i to je uzrokom srdzbe Allaha, Vladara, Isti- 
nitog, Jednog Boga, slavljen nekaje On. 

Rekao je Uzviseni Allah: 

"Allah nece oprostiti da Mu se neko drug! smatra ravnim, a oprostit 
ce manje grijehe od toga, kome On hoce. ..." (4:48) 

Allah, dz.s., rekao je: 

"A kad oni koji su Njemu druge ravnim smatrall - bozanstva svoja 
ugledaju i reknu: 'Cospodaru nas, ovo su bozanstva nasa; njima smo se 
klanfali, a ne Tebl', bozanstva ce im dobaciti: 'Viste, uistinu, iazljlvci!'" 
(16:86) 

Rekao je Uzviseni: 

"A na Dan kad ih On pozove i upita: Gdje su oni koje ste Men! ravn- 
im smatrall?' Reel ce oni na kojim ce se rijec obistinitt: 'Cospodaru nas, 
ove sto smo na stranputicu navel! - naveli smo zato sto smo saml na 
stranputici bill; mi ih se pred Tobom odricemo, on! se nama nisu klan- 
jall.' 'Pozovite bozanstva vasal', reel ce im se, pa ce ih onipozvati, all im 
se ona nece odazvati, i patnju ce dozlvfeti i zazalit ce sto na pravom 
putu nisu bill. A na Dan kad ih On pozove I upita: 'Sta ste poslanlclma 
odgovorili?' Toga Dana oni nece znatl sta ce odgovorttl, pa nijedan dru- 
gog nece pitati. A onaj koji se bude pokajao, i koji bude vjerovao, i koji 
bude dobra djela clnio, on ce postici sta je zelio." (28:62-67) 

- ' Neznanje vezano za stepen evlija 

Nekim se vjernicima desilo ono sto se desilo i narodima prije njih koji su podiza- 
li stepen evlija, vjerovjesnika i dobrih tjudi od stepena ibadeta prema Allahu, na ste- 
pen koji je blizu Allahovu svojstvu uluhijeta i koji ga dostize. Do tog je doslo zbog 
vjerovanja da se evlije, vjerovjesnici ili dobri opisuju svojstvima koja pripadaju samo 
Allahu, kao sto su: mogucnost nevidljive pomoci, otkrivanje stete, darivanje djece, 
pomaganje nevidljivom silom koja izlazi iz okvira zakona i propisa po kojim se 
svemir krece. To ih je navelo da se tako prema njima ponasaju, ili da se prema nji- 
hovim grobovima odnose s postovanjem, velicanjem, sto prelazi u obozavanje i 
pokornost. Casni Kur'an prekorava one koji idu ovim pogresnim putem. 

Allah, dzi., rekao je: 

"A na Dan kad ih On sakupi, a i one kojlma su se pored Allaha klan- 
fali, te upita: 'jeste li vi ove robove Moje u zabludu zavell, ili su oni sami 5 pravog puta zalutali?' ■ Oni re red: 'Hvaljen nek si Tl, nezamislivo je 
da smo ml pored Tebe ikakve zastitnike uzimali' ..." (25:17, 18) 

Taberi u tefsiru ovog ajeta kaze: 

"Uzviseni Allah kaie: 'Na Dan kada budu sakupljeni oni koji nisu vjerovali u 
Sudnji dan, koji budu obozavali idole, koji pored Allaha budu obozavali meleke, 
ljude i dzine...' I nemoj gubiti iz vida da ce Allahove evlije prvi odbiti ovaj stepen na 
koji ih uzdizu neznaiice. Oni trebaju biti nas uzor ciji put cemo slijediti, ciji cemo 
nacm ibadeta prema Gospodaru slijediti, jer Allahove evlije imaju visok stepen kod 
Allaha i oni imaju radosne vijesti na ovom svijetu i na Kijametskom danu i oni se 
nece bojati, niti ce se zalostiti." 

Rekao je Uzviseni Allah: 

7 neka se nicega ne boje I ni za dm nek ne tuguju Aliahovi stlcenid 
(evlije), oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su 
dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu - Aliabove rijeci niko ne moze 
izmijeniti - to ce, zaista, veliki uspjeh biti" (10:62 64) 

Iz ajeta ces vidjeti da je evlija istinski vjernik koji je istinski bogobojazan. U nje- 
govom se srcu iman nastanio, njegova iskrenost je djelo, a djelo je slijedenje onoga 
sto je Allah naredio i izbjegavanje onoga sto je zabranio. To je znacenje vilajeta (da 
je neko evlija). Sto se tice radosne vijesti na ovom svijetu, pojasnio je hadis, za koji 
Hakim kaze da je vjerodostojan, u kojem se kaze da su to lijepi snovi koje covjek 
vidi, ili u kojim je viden (neko ko lijepo sanja). 

Allahov poslanik Isa, a.s. 

Allah, dz.s., poslao je Isaa, s.a.v.s., kojeg je potpomogao mu'dzizama, kao sto 
je ozivljavanje mrtvih. On nije zavrsio period svog poslanstva jer su krscanski 
ucenjaci bili izlozeni torturarna. Neron 29 je premazivao tijeia ucenjaka katranom, 
zatim bi ih zapalio kako bi njima osvjetljavao svoju bascu. 

Usljed nedostatka ucenjaka i njihove udaljenosti od naroda, pocela su se medu 
ljudima siriti iskrivljavanja vezana za licnost Isaa, a.s. Izgubljen je Isaov, a.s., Indzil, 
a pojavili su se drugi mnogobrojni indzili (evandelja), njih oko sedamdeset. Krscani 
su zabranili opticaj drugim evandeljima osim evandelja po Mateju, Ivanu, Marku i 
Luki, Na kraju se pojavilo evandelje koje je prethodno bilo zabranjeno, a to je 
Evandelje po Barnabi, Ovo Evandelje je umnogome istovjetno s onim sto se navo- 
di u Kur'anu o mnogim pitanjima. Krscani su uzeli vjerovanja prethodnih idolopok- 
lonika i unijeli ih u svoju vjeru. Smatrali su da je Isa Allahov sin, a njihov najveci Jednoca stvoritelja 191 


dokaz za to je njegovo rodenje bez oca. 

Kur'an je odgovorio na njihovu klevetu rijecima: "Isaov sfucaf je u Allaha istl 
kao i slucaj Ademov; od zemlje ga je stvorlo, a zatim rekao: 'Budi!' - i on 
bi." (3:59) To jest, ako je ovo vas dokaz, o krscani, sjetite se vaseg oca Adema, 
Allah ga je stvorio bez oca i majke. 

Da li to znaci da je on Allahov sin? 

Da li, po vasem misljenju, Allah, dz.s., nije u stanju da stvori eovjeka osim preko 
oca i majke? Allahova je moc veca nego sto vi mozete zamisliti. Kada nesto zeli, 
kaze: "Budi!" i ono bude. 

Ako Allah, dz.s,, zeli eovjeka bez oca i majke, On kaze: "Budi!" i bi Adem. 

Ako Allah, dz.s., zeli zenu bez majke, kaze: "Budi!" i bi Hava. 

Ako Allah, dz.s., zeli eovjeka bez oca, On kaze: "Budi!" i bi Isa. 

Dijalog izmedu muslimana i krscana 

1. Jedan je musliman rekao sveceniku: "Neki ljudi su me obavijestili da je 
poglavar meleka umro." Na to mu je svecenik odgovorio: "To je laz, jer su meleki 
vjecni i oni ne umiru." Rekao mu je musliman: "Kako? Kad ti sad u svojoj propovi- 
jedi kaies da je bog umro na drvenom krizu? Kako moze bog umrijeti, a da su 
meleki vjecni?" Svecenik se zbunio i nije ni rijec progovorio. 

2. Jedan je muslimanski ucenjak rekao: "Vjerovanja krscana, doista, sama po 
sebi nisu razumljiva. Oni smatraju da je 1=3, jer kazu: Otac, Sin i Duh Sveti su 
jedan bog..." 

Busajri je u svojoj kasidi rekao: 
"Trojicu su ucinili jednim, da su na pravom putu, 
ne bi veliki broj malim ucinili." 

3. Jedan je muslimanski pjesnik rekao: 

"Cudnovato je da su krscani 

Allaha za Mesijinog oca uzeli. 

Predali su ga zidovima i rekli: 

Oni su ga, doista, nakon ubistva, razapeli. 

Da sto kazu istina je, 

pitajte ih, otac gdje mu je? 192 Jednoia stvoritelja 
Ako je zadovoljan njegovim zlostavJjanjem, 

zahvalite im na ucinjenom. 

Aakojeljuti nezadovoljan, 

potcinite ih jer su ga nadvladali." 
Mnogi krscanski ucenjaci odrekli su se trojstva, kao sto su izasli na vidjelo 
rukopisi u kojim se kaze: "tea je bio krscanski mesija 311 , a postoji drugi mesija..." 
Allah, dz.s., obznanio je da ne moze biti bog onaj ko ima potrebu za hranom i 
pi6em, zatim, on ima i potrebu za tim da se rijesi ostataka hrane i pica iz tijela. 

"Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik - I prije njega su dolazili I 
odlazilt poslanid ■ a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su 
hranu jeli. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, 
njih kako se odmecu." (5:74) 

Neznanja i izmisljotine 

1 . Polaganje prava na znanje o nevidljivom. 

Ovom se izmisljotinom koriste mnogi proricatelji sudbine kako bi narod pljackali. 
Da oni doista znaju gajb - nevidljivo - sami sebi bi ucinili dobro, a od sebe bi otklonili 
svako zlo. Ali oni zapadaju u opasnosti kao i drugi ljudi, zaraduju i imaju mnoge 
blagodati poput drugih ljudi. Allah, dz.s., obznanio nam je da je Muhammed, s.a.v.s., 
najbofje Allahovo stvorenje - a on ne zna gajb osim onoliko koliko ga je Allah, dz.s., 
poducio. 

Allah, dzi., rekaoje: 

"... A da znam pronkati u tajne, stekao bin mnoga dobra, a zlo bi bilo 
daieko odmene;ja samo donosim opomene I radosne vijesti ijudima koji 
vjeruju." (7:188) 

A ko povjeruje da istinu govori proricatelj i vracar, postaje nevjernikom u sve ono 
sto je objavljeno Muhammedu, s.a.v.s. 

2. Vezivanje za kamenje i drvece. 

Ovo neznanje i druge izmisljotine navode covjeka da misli da kamen i drvo donose 
korist i stetu, jer se u njemu nalaze blagodati nekog covjeka, ill da je to blagoslovljeno 
mjesto. Allah, dz.s., naredio je Svome Poslaniku da objasni Ijudima da oni ne mogu koristiti, a ni stetiti. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Red: 'fa ne mogu ni samom sebi neku korist pribaviti, ni od sebe 
kakvu stetu otkioniti; blva onako kako Allah hoce ..." (7:188) 

3. Sihr. 

Ovo je velika zabluda u koju zapadaju neke neznalice. Allah, dz.s., obznanio je da 
sihr ne moze stetiti vjerniku, osim ako On to zeli, i da je to praksa koju upraznjavaju 
zidovi. Rekao je Uzviseni Allah: 

"Ipovode se za onlm sto su ieftanl o Sulejmanovoj vladavinl kazlvalt. 
A Suiejman nife bio nevferntk - sejtani nlsu vjerovall I ljude su uclli 
vradzbinl ( slhru)..." (2:102) 

Zakljucak 

U dokaze Allahove jednoce spadaju: stabilnost svemira i njegova opstojnost na 
savrsenom uredenju, bez uplitanja nasilja sto svjedoci dase sve krece po jednoj volji. 
Sve to svjedoci o povezanosti i harmoniji svemira koji se nalazi pod upravom jednog 
Vladara. Nepostojanje borbi medu svemirskim tijelima svjedoci da ne postoje drugi 
bogovi pored Allaha, dz.s., koji bi se borili za upravu nad svemirom. 

* Gospodar: On je apsolutni Vladar, Koji postoji, Koji svemu oblik daje i Koji nema 
sudruga. 

* Bog: On je Vladar Koji vlada svim silama i vrijednostima na nebesima i na 
Zemljt. Istina je Njegova specif icnost, sve blagodati su u njegovoj ruci; naredba je 
jedino Njegova; snaga i moc su u Njegovom vlasniStvu; sve sto je na nebesima i 
na Zemiji Njemu je potclnjeno; htjelo-ne titjelo, pokorno je Njegovim naredbama i 
niko nema vlasti osim Njega. Niko u svemiru ne provodi propise mimo Njega, jedi- 
no Njegovim zadovoljstvom, 

Ibadet se sastoji od zahvale, pokajanja, cinjenja sedzde, slavljenja Allaha, 
skru&enosti, predanosti, cinjenja dove, oslanjanja na Allaha, I niko mimo Allaha 
nema prava na ibadet. 

* Sirk: To je pridruzivanje Allahu druga u Bozanskoj biti, svojstvima i djelima, 
Postoje cetiri vrste sirka: 

1 . Obozavanje idola, kao sto su kamenje i zvijezde. 

2. Vjerovanje da je Allah drugi od dvojice, trojice tli vise bozanstava. rm 


194 ^^njeupute^ 3. Potcinjavanje drugim propisima, pored Allahovih, 
Allahove Upute. 

4. Slijedenje slrasti. 

1 Sirkje veliko nasilje prema istini i prema samom sebi. Ako Allah nra«t 
he gresnicima, On nece oprostiti onome ko Mu, znajuci istinu, pripise druaT ^ 

* Neznalice preuvelicavaju mjesfo evlija, vjerayjesnika i dobrih do te nnL 

ih podizu do mjesta koje dolikuje samo Allahu, dz.s. J e da 

* Nakon sto su Rimljani protjerali krscanske ucenjake, ozivjele su izmislhr 
medu krscanima i izgubio se Isaov, a.s„ Indzil. Izmisljena je zabluda i solefe 
tome da je Isa, a.s., sin Allahov, a njihov dokaz je to da nema oca Allah if -° 
upoznao je krscane lj Svojoj Knjizi o tome da je Allah mocan da stvori covjeka bw 
majke i bez oca, kao sto je ranije stvorio Adema, as., bez oca I majke kao stol 
slucaj s poslanikom Isaom, a.s. Allah, dz.s., upoznao je krscane o tome da 
Gospodar nema potrebe za hranom i picem, a samim tim rii za obavljanjem nuzde 

Pojavio se Indzil (Evandelje) koje su pape prikrile, a to je Evandelje po Bamabi 
koje je istovjetno s Kur'anom u mnogim stvarima. Neke od njih su- poslanstvo 
Muhammeda, s.a.v.s., Ijudskost Isaa a.s., a historijski rukopisi potvrduju ono sto se 
navodi u ovom Evandelju. 

* Postoje neznanja i izmisljotine koje su se rasirile medu ljudima, a koje islam 
pobija, kao sto su: polaganje prava na znanje o nevidljivom, vjerovanje da 
blagoslovljeno kamenje i drvece donosi korist i stetu, sihr i proricanje sudbine. 
195 NAJVECI IDOL ... PRIRODA Korijen idolopoklonstva 

Sto su se vise ljudi udaljavali od ibadeta prema svome Gospodaru i zaboravl- 
jali uputstva njihovth poslanika, pokusavali su da na Zemlji nacine otjelovljeni sim- 
bol u koji ce vjerovati. Prvo, vjerovali su da posjeduje Bozansku brigu, ili da u sebi 
ima posebnu Bozansku tajnu, te su ga posvetili. Prolazili su dani, a oni su 
povecavali propast cineci svetim ova stvorenja, sve dok im nisu pripisali cudesna 
djela, cineci ih na taj nacin Allahovim sudrugom u svetosti i ibadetu. Allah, dz.s., 
kazuje o arapskim musricima i njihovim rijecima o njihovim idolima: 

"... 'Ml im se ktanjamo samo zato da bi nas sto vise Allahu pribliilll 

...'"(39:3) 

Neznanje se povecavalo, a ovt idoli su uzimani za bozanstva pored Allaha, 
dzi. Ljudska historija zapamtila je mnogobrojne vrste idolathje, kao sto je 
obozavanje faraona, teladi i krava, zvijezda, kamenja, mora, groma, sunca, mjese- 
ca, kise i drugih prirodnih pojava. 

Najveci idol 

Novi idol obuhvatio je sve prethodne idole, a to je priroda koja se sastoji od zvi- 
jezda sa svim njenirn posebnostima; mjeseca, sa svim njegovim posebnostima; 
covjeka, sa svim njegovim posebnostima; zivotinje, sa svim njenirn posebnostima; 
vode, sa svim njenirn posebnostima. Tako su sabrani svi prethodni idoli u jedan 
idol, a to je najveci idol. Novi idolopokionici smatraju da je to Stvoritelj. 196 Teorija o samostalnom radanju Prirodoznanstvenici su posmatrali nastajanje crva iz izmeta covjeka ili » 
sto je pomoglo sirenju novog idoiopoklonstva. Tako se stvara bakteriia k je ' 
hranu i unistava je, pa su rekli: "Ovo su zivotinje koje se radaju iz same LnT^ B 
je teorija dosla do zalutalih srca, daleko od istinske Allahove Upute Ali k», a 
oklijevala da otkrije neispravnost ove teorije uz pomoc poznatog f rancuskoa X "■*' 
ka Pastera koji je potvrdio da je crv stvoren, da je bakterija - prethodno navel? 3 ' 
stvorena, i ne nastaje samostalno iz prirode. Ona nastaje iz malih osnova koie 2* \ 
nije moguce vidjeti. Paster je pruzio dokaze za svoje tvrdnje koje su nat2 
ucenjake da povjeruju u njegove rijeci. Stavio je hranu i zastitio je od zraka zaC 
usmrtio bakteriju kljucanjem i bakterija se nije ponovo stroma, niti je unistiia bran u 
Ovo je teorija na kojoj se zasniva ideja o zasticenoj hrani (konzerviranoj). 

Covjek je napredniji od prirode 

Ako covjek razmisli o sebi, pronaci ce: 

- Da je razuman, a priroda nema razum. 

- Da ima znanje, a priroda nema znanja, 

- Da ima volju, a priroda nema volje. 

- Da ima sluh, a priroda nema sluha. 

- Da ima vid, a priroda nema vida. 

- Da posjeduje cula i osjecaje, a priroda nema cula niti sta osjeca. 

- Da mudroscu radi, a priroda nema mudrosti. 

- Da ima lijepo ponasanje, a priroda nema ahlaka. 

Da ii, onda, razuman covjek vjeruje da je stvorenje naprednije od svog 

Da li je pojmljivo da se u covjeku nalazi razum koji nema razuma da se u 
covjeku nalazi znanje koje nema znanja? 
I volja se nalazi u covjeku, a sama nema volje? 
I sluh se nalazi u covjeku, a sam nema sluha? 
I vid se nalazi u covjeku, a sam nema vida? 
I cula i osjecaji nalaze se u covjeku, a sami nemaju cula ni osjecaja'? 
mudro djelovanje nalazi se u covjeku, a samo nema mudrosti? 
I lijepo ponasanje nalazi se u covjeku, a samo nema ahlaka? 
Kako, kad onaj ko nesto ne posjeduje, ne moze ga ni dati? 
197 mS T'Kaiite vl menl, ako W vas Allah sluha vaieg I vida vaseg lislo 
vaia zapecatb, koji bl vam bog, oslm Atlaha, to vrath?' Pogledaj 
(i T dokaze Iznoslmo, a onl opet glave okrecu," (6:46) 

,S- iako moiete, pored Allaha, da se klanfate onome koft nlfe u 
to da vam kakvu stetu ucini, nl da vam kakvu koiist pribavt, a Allah 
pTalKoltsvecufe Una?" (5:76) 

Priroda u sluzbi covjeka 

Allah dz.s., prirodu je potctnio covjeku i ukrotio je. On mu je potcinio zrak, mora, 
sunce, mjesec, zvijezde, prasinu, vjetrove. Covjek se sluzi metalima, biljkama i 
zivotinjama po propisima po kojima plovi svemir kako bi od koristi bio. 

Allah, dz.s., rekaoje: 

"Kako ne vldlte da vam fe Allah omoguclo da se korlstlte svlm onlm 
sto postoji na nebesima I na Zemtji I da vas darezljlvo obaslpa mlloscu 
Svojom, I vtdljlvom I nevldljtvom? A Ima Ifudl kofl raspravlfaju o Altahu 
bez Ikakva znanja, bez Ikakve upute I bez Knflge jv/etif/e." (31:20) 

Ali, nevjernici u svojoj iluziji i zabludi vide da im je On potcinio sve §to je na 
nebesima i na Zemlji, pa i pored toga, ne zahvaljuju na blagodatima Onome Koji 
blagodati daje. Naprotiv, oni kazu: "Prirodu smo potciniir, i to istodobno kada isticu 
da ih je ona stvorila. Cudan je to bezvrijedni bog koji stvara ono §to ce ga potciniti 
i ukrotiti, sto ce nad njim upravljati onako kako zeli! 

Onaj bog koji ne moze od sebe odstraniti nasilje, nije bog nego dijete. Jedan od 
prethodnih idolopoklonika vratio se svojoj razboritosti, posto je vidio kako curi 
mokraca lisice sa glave njegovog kipa, te je spjevao pjesmu govoreci: 

"Da li lisica mokri po glavi svoga gospodara, 

nisko je pao onaj na kome mokre lisice." 

Rekao je uzviseni Allah: 

"0 Ijudl, evo jednog pHmfera, pa ga posfusajte: Oni kojima se vl, 
pored Allaha, ktanjate ne mogu ntkako ni muiku stvorltl, makar se radt 
nje sakupllL A ako bl Im muska nesto ugrabila, oni to ne bl mogll od 
nje izbaviti; nejak je I onaj koji se klanja, a I onaj kome se klanjal" 
(22:73) Rekao je Uzviseni Allah: 

"Medu znamenjima Njegovim su noc I dan, I Sunce I Mjesec. Ne pads- 
jte litem na tie ni pred Suncem ni pred Mfesecom, vec padajte licem na 
tie pred Allahom, Kofi in je stvorio... " (41:37) Zakljucak 

* idolopoklonstvo se zacinje pogresnim uvjerenjem da Allah ima tajne u nekim 
svojim stvorenjima, te ih Ijudi velicaju i cine svetim. Oni cak smatraju da ova 
stvorenja imaju vlastitu svetost, te im zahvaljuju, zajedno sa zahvalom Allahu. 
Njihovo neznanje povecava se do te mjere da ih obozavaju i bez Allaha. 

* Prethodni idolopoklonici obozavali su dijelove prirode, a novi idolopokbnici 
smatraju da je priroda skup svih prethodnih idola, i ona je bog koji ih je stvorio. 

* Teorija o samostalnom radanju (nastanku) pomogla je sirenje idolopoklonstva 
prirodi sve dok se nije pojavio francuski ucenjak Paster koji je potvrdio netspravnost 
ove teorije. 

* U covjeku postoji razum, znanje, volja, sluh, vid, cula, osjetila, mudro djelo- 
vanje, ahlak - lijepo ponasanje, a nista od toga priroda ne posjeduje. Nemoguce je 
da priroda daje nesto nad elm nema vlasti, kao sto stvorenje ne moze biti napred- 
nije od svoga Stvoritelja! 

* Allah, dz.s., prirodu je potcinio covjeku. Nevjernici su mislili da su je pokorili. 
Cudno, kako stvorenje moze pokoriti svoga Stvoritelja!! Cudno, kako Stvoritelj ne 
moze udaljiti od sebe nasiij Jednoca stvoritelja 199 


MU'DZIZE I JASNI DOKAZI 
MUHAMMEDA, S.A.V.S. Nepismeni vjerovjesnik 

Nas Poslanik, s.av.s., bio je nepismen, nije znao ni citati ni pisati. Nepismenost 
Poslanika, s.av.s., bila je jasni dokaz da saznanja, koja mu dolaze, a koja su 
zapanjita ucenjake, dolaze od Allaha, Sveznajuceg, Mudrog, Allah, dz.s., pravo- 
vremeno je suocio musrike s ovom istinorn, koju nam biljezi Allah u Svojoj Knjizi, 
koju je sacuvao od bilo kakvog iskrivljavanja, kako bismo bili sigurni, kao sto su bill 
sigurni oni koji su zivjeli s Allahovtm Poslanikom, s.a.v.s., i koji su u tancine znali 
sva njegova stanja. 

Allah, dz.s., kazao je: 

"77 prije Nje nljednu knjigu nisi cltao, a nisi je ni desnom rukom svo- 
fom pisao; Inaie, posumnjali bi oni sto lail govore." (29:48) 

To jest, o Muhammede, ti, doista, nikad nisi citao, niti si pisao, a tvoj narod medu 
kojim si zivio, zna to. Da je citao ill pisao, oni sto lazi govore, posumnjali bi u Uputu, 
Znanje i Svjetlo s kojim si dosao, kao i da su to plodovi znanja do kojih si sam dosao, 
a do kojeg drugi nisu mogli doci. Nevjernici su culi za ovaj ajet i niko od njih nije 
rekao: "Kur'an govori iaz" - estagfirullah! Naprotiv, on kaze: "Muhammed, doista, ne 
zna citati niti pisati." Zar nije tog dana procitao tu knjigu, zar nije tog dana to pisao? 
Rijeci, slicne ovim, bile bi jemac za utjerivanje u Iaz Kur'ana, za razdvajanje musli- 
mana koji su bili oko Muhammeda, s.a.v.s., za pobjedu njegovih neprijatelja. Ali vlast 
oclte istine bila je jaca od svih inadzija i silnika. Nevjernici nisu govorili; "Muhammed 
je doista ucen", nego su govorili: "Kur'an mu je napisan i on ce dugo po njemu zivjeli, 
jutrom i veceri." 

Casni je Kur'an zabiljezio rijeci nevjernika, koje je u sebi sacuvao. Uzvisen Allah 
je rekao: 

"Oni koji ne vjeruju govore: 'Ovo nije nista drugo do vellka Iaz koju 
on izmislja, a u tome mu I drugi Ijudi pomazu' ■ I cine nepravdu I 200 Jednoca stvoritetja potvoru, I govore: 'To su izmisijotine naroda drevnlh; on trail da mu 
preptsuju I ujutro I navece, da mu ih citaju.' Reel: 'Objavljuje Ih Onaj 
Home su poznate tajne nebesa I Zesnlje; On mnogo prasta i samllostan 

je.'" (2S:4 6) 

Uzviseni je Allah rekao Svome Poslaniku: 

"Red: 'Da Allah nije htlo, fa vam ga ne bin kazivao nltl bl vas On s 
njima upoznao. Ta }a sam prije poslanstva dugo medu vama boravlo - 
zar ne shvacate?" (10:16) 

To jest, o ljudi, vi znate da ja ne poznajem ove znanosti koje se nalaze u ovoj 
Objavi. Vi znate da sam medu vama boravio 40 godina, i niste od mene culi da mi 
je bilo vazno ista od ovoga, ill da kazem nesto sto niste do tad culi, ili pak da 
razmisljam o tome. Pa kako mi je iznenada sve ovo doslo? To je, doista, Objava od 
Allaha, zar ne shvacate? 

Mu'dziza i jasni kur'anski dokaz 

Kur'an, a.s., izaziva 

Arapima je urodeno da vole stilistiku, knjizevnost, pjesnistvo i govornistvo. 
Dovoljno je reci da su se svake godine odrzavali sajmovi na kojim su se nadmetali 
pjesnici i takmicili govornici. U ovim dvobojima su presude donosili istaknuti pjesni- 
ci. Prosirila bi se slava i ugled onoga cija bi kasida pobijedila, spominjao bi se 
lijepim, ponavljale bi se njegove rijeci, a njegova bi kasida bila napisana zlatnom 
vodom i bila objesena na Ka'bi, 

Sedam poznatih kasida ■ "mu'alleka" i pijaca Ukkaz dva su ocita dokaza u historiji 
Arapa, koji svjedoce o istaknutom mjestu knjizevnosti i stilistike u narodu koji je svoj 
jezik nazivao knjizevnim, a druge narode su nazivali nearapima. Mu'dziza 
Muhammeda, s,a.v.s., bila je jaca u onome po cemu je njegov narod poznat, kako 
bi se jasno pokazala njihova nemoc i nemogucnost da nacine sum (poglavlje) 
slicnu kur'anskoj suri, a njegov je cilj bio da dokaze da Kur'an nije ljudski govor. 
Kako je bio obicaj kod Arapa da izazivaju jedni druge na takmicenje u govoru, u sti- 
hovima ili prozi, da organiztraju skupove na koje su pozivali sudije, Allah, dz.s., 
Muhammedu, s.a.v.s., je Kur'an, a.s., nacinio jasnim dokazom i njegovom 
najvecom mu'dzizom, koji se uci, a sacinjen je od istih slova, rijeci od kojih se sas- 
toji govor Arapa. Ali ni covjek, ni dzin nisu u stanju da daju nesto sto mu iole slici, 
ili sto slici jednom njegovom dijetu, ili sto slici jednoj njegovoj suri, pa makar jedni 
drugima pomagali. Poznato je medu upucenim da su stilistika i rjecitost urodene Jednoda stvoritelja 201 nadarenosti covjeka, ali je, ipak, neophodno da onaj ko se zeli usavrslti u tome, ufii 
ta umijeca i slusa govore, rasprave knjizevnika i dvoboje stilista. Ali Muhammed, 
s.a.v.s., koji je do§ao s ovim Kur'anom, nije cttao ntti pisao, niti je poznata bilo koja 
njegova izjava tokom njegovih 40 godina. Pa i pored toga, on izaziva ljude i dzine 
da se nacini neSto sto slici Kur'anu, ili sto slici jednom njegovom dijelu, ili sto slici 
njegovoj suri, jer on zna da stvorenja nisu u stanju saciniti neSto slicno govoru 
Stvoritelja, slavljen neka je On. 

Uzviseni je Allah rekao: 

"Reel: 'Had bl se svi ljudi I dzlni udruiiU da saclne fedan ovakav 
Kur'an, onl takav ne bl sacinlli, pa makar jedni drugima pomagali.'" 
(17:88) 

"Zar onl da govore: 'Izmislja ga!' - Ne, nego onl nece da vjeruju; 
zato neka onl sastave govor sliean Kur'anu, ako istinu govore!" 
(52:33,34) 

"Zar onl da govore: 'On ga Izmislja!' Reel: 'Pa sailnlte vi deset 
Kur'anu sHcnib, Izmlslfenlh sura, I koga god hocete, od onih u koje, 
pored Allaha, vjerufete, u pomoc pozovite, ako je Istlna sto tvrdite!' A 
ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo s 
Allahovim znanjem I da nema boga osim Njega - zato muslimanl postan- 
al" (11:13,14) 

"A onl govore: 'On ga izmislja!' Reel: 'Pa, dajte vljednu sum kao sto 
je njemu objavljena, I koga god hocete, od onlh u koje, mlmo Allaha, 
vjerujete, u pomoc pozovite, ako Istinu govorlte.'" (10:38) 

"A ako sumnjate u ono sto objavlfujemo robu Svome, nacinlte vl 
jednu sum slicnu surama obfavljentm njemu, a pozovite I bozanstva 
vasa, osim Allaha, ako istinu govorlte. Pa ako ne uclnite, a necete 
uciniti, onda se cuvajte vatre, za nevjernike prlpremljene, eije ce gorlvo 
biti ljudi I kamenje." (2:23,24) 

Bozanski znaci u Kur'anu 

Allah, dis., je Knjigu, koju je poslao s Muhammedom, s.a.v.s., jasnim dokazom 
i njegovom mu'dzizom ucinio, u koju je stavio znake koje ima samo Allahov govor, 
kako bi ljudima, kada bi ih vidjeli i zastali kod njih, bill dokaz njihovog Gospodara i 
kako bi na vidjelo izasla istinitost njihovog Poslanika, s.a.v.s. U ove znake spada- 
ju; 
l.Neprestananovost Svaki Ijudski govor istrosi se ako se ponavlja, i onoliko koliko se ponavlja toliko 
se i pohaba i tada njegovo mjesto blijedi. Kur'an se razlikuje od ljudskog govora u 
njegovoj neprestanoj novosti, na koji ponavljanje ne ostavlja traga. Koliko toga sit 
muslimani ponavljali, koliko puta svakodnevno ponavljaju sum B-Fatiha i kratke 
sure? Koliko puta su se povratili i iznova proucili Kur'an. Svi se slazu u tome da je 
Kur'an svaki put nesto novo na njihovim jezicima?! Ovaj je znak podlozan provjeri 
svakog covjeka koji zna arapski jezik, u bilo kojem vremenu i na bilo kojem rrtjes- 
tu. Ovo je Bozanski znak koji se nalazi u svakoj suri Allahove Knjige. 

Ugfedni orijentalista Leon govorio je o ovoj isttni, paje rekao: "Kur'an, a.s., pos- 
jedovao je ugled i velicinu proteklih 14 vijekova i nije se nigta moglo izgubiti od 
njegovog stria koji jos uvijek ne umanjuje njegov znacaj, kao da je jucer postao," 

2. Bozanski duh 

Bilo koji Ijudski govor odraz je licnosti govornika, kao sto je odraz njegovog zna- 
nja, karaktera i prirode. Isto tako, svaki govor nosi duhovnost svoga vlasnika, jer je 
to jedan od njegovih tragova. Ucac Kur'ana koji razmislja, mora osjetiti da je ovaj 
Kur'an Allahov govor koji je zapecacen ruhom Stvoritetja, slavan neka je On, Koji je 
rekao: 

"Na takav nacin Mi I tebi objavijujemo Kur'an koji ozivljava srca. H 
nisi znao sta je Knjiga, nltl Iman ... " (42:52) 

U ovom Kur'anu nalazi se posebna tajna koju osjeca svako ko se susrece s nje- 
govim tekstom, cak prije nego pocne traziti dijelove u kojim se nalazi kur'anska 
nadnaravnost (i'dzaz), osjetit ce posebnu silu u kur'anskom izrazu. Osjetit ce da se 
nesto nalazi iza znacenja do kojeg moze doci razuman covjek iz samog izraza. 
Covjek ce osjetiti da postoji supstanca koja se razlijeva u osjetilu, u toku samog 
slusanja Kur'ana, koju neki ljudi sasvim nejasno uocavaju, ali u svakom slucaju, 
ona je prisutna. To je, doista, osjecaj koji govori da je izvor ovog Kur'ana Uzviseni 
Allah. Ovaj Bozanski duh (koji ozivljava srca), izvire iz rijeci Objave i nadzire nas. 


JednoCa stvoritelja 203 3. Jedinstveni govor 

Bilo koji govor na zemaljskoj kugii moguce je izjednaciti s necim drugim, a da 
niko ne moze razlikovati taj govor od onoga koji se izjednacio s njim, zato sto je 
moguce da ljudi kopiraju govor bilo kojeg knjizevnika ili pjesnika. Ali, ako bismo 
uzeli suru tz Kur'ana ili deset ajeta i ako bismo pokusali da ih izjednacimo s bilo 
kojim drugim govorom, moraju se ti ajeti uociti. Ljudske rijeCi Rijefii vise ljudi 
mogu se mijesatt 


Rljeei drugog covjeka 


Rijeci jednog Covjeka 


Allahove i ljudske Rijeci vise ljudi 
rijeci ne mogu se 


Allahove rijeCi 


Rijeci vise ljudi 


uzvisene pa se raz- 
likuju. Samo je Kur'an jedinstveni govor u ovom univerzumu. Dr. Taha Husejn je u 
svojoj knjizi "Zena muslimanka", rekao: "Kur'an, a.s., nije proza, kao sto nije ni pjes- 
nistvo, nego je on Kur'an i nije moguce da se drugacije nazove, osim ovim imenom. 
On nije pjesnistvo i to je ocito, jer nije ogranicen pjesnickim ogranicenjima. On nije 
proza, jer on ima ogranicenja koja su samo njegova posebnost i niko ih drugi ne 
posjeduje, a to su ogranicenja koja se nalaze na zavrsecirna ajeta, a neka od njih 
imaju ritam." Do ovog je, takoder, dosao i jedan francuski orijentalista, dr. Morsi 
koji kaze: "Kur'an je, doista, najbolja knjiga koju je ikad do sad covjecanstvu izdala 
Praiskonska Providnost. To je Knjiga u koju nema sumnje." Orijentalista Dzejms 
Miciner rekao je u svojoj studiji: "Mozda je Kur'an najcitanija knjiga na svijetu, ali 
je on sigurno najlaksa knjiga za ucenje napamet. On je knjiga koja je svjedok u 
svakodnevnom zivotu, onome ko vjeruje u njega. Kur'an nije dug kao Stari zavjet 
i pisan je uzvisenim stilom koji je blizi vise pjesnistvu nego prozi." 

Jedna od njegovih posebnosti i vrijednosti jeste da su srca skrusena pri nje- 
govom slusanju, sto povecava iman. 204 Jednoca stvoritelja 4. Moc njegovog utjecaja (dojma) 

Probaj sam procitati bi!o koji Ijudski govor iz bilo koje oblasti zivota, zatim 
proCitaj ono 5to ti je najlakse od rijeci tvoga Gospodara iz iste oblasti. Tada ces 
osjetiti da Kur'an ima utjecaj, koji ni izbliza nema Ijudski govor. Hi, pak, poslusaj 
predavanje nekog predavaca, ili govor, i prati kakav ce trag na tebe ostaviti ono 
sto ce proucitt iz Kur'ana, i onoga sto on govori. 

Napokon, probaj da govoris' ljudima svojim rijecima, a zatim probaj da ljudima 
govoris Allahovim govorom (Kur'anom). Tada ces osjetiti razliku na licima onih koji 
slusaju, kao i u samorn sebi, pod uvjetom da si im objasnio neke kur'anske rijeci 
cije je znacenje nepoznato ve6ini ljudi u ovom vremenu. 

Jedan orijentalista dosao je do spoznaje ovog Bozanskog znaka, kao sto su ga 
mnogi drugi spoznali. On kaze: "Stil Kur'ana lijep je i detaljan. Cudno je da svojim 
stilom obuzima cula krscana koje privlaci njegovo ucenje, bez obzira da li bill oni 
koji vjeruju - ili oni koji ne vjeruju, koji mu se suprotstavljaju. "Onom ko razmislja, 
dovoljno je ono sto je ostaviio traga na zivot predislamskih Arapa koji su postali 
najboljim ummetom koji je na Zemlji postojao." 

5. Njegove znanosti 

a) Kur'an sadrzi tumacenja historije prethodnih vjerovjesnika i poslanika. To je 
historija cije pojedine dijelovenije niko poznavao osim svecenika i monaha, a i oni 
su se medusobno razilazili. Sto se tice Arapa, oni nisu poznavali nikakve pojedi- 
nosti iz te historije. Dosao je nepismeni Poslanik, s.a.v.s., koji je ponikao iz svog 
dzahilijetskog naroda, dosao je s detaljnom, jasnom i ocitom historijom poslanika. 
Mnogi svecenici i monasi priznali su je i povjerovali u istinitost onoga sto prenosi od 
svoga Gospodara, izasli su iz vjere ciji su ucenjaci bili, te su slijedili Muhammeda, 
s.a.v.s. 

Rekao je Allah, dz.s.: 

"To su nepoznate vijesti koje ti Ml objavljujemo; ni ti ni narod tvoj 
niste prife ovoga o tome nista znali. Zato fetid/ strpljiv, ishod ce, zalsta, 
u korlst iestitth btti." (11:49) 

b) Kur'an je donosio Objavu otkrivajuci ono sta se desava u prsima ljudi, a 
posebno munafika (dvolicnjaka). Kur'an ih je suocavao s istinom koju su skrivali u 
svojim prsima. Mnogi su Arapi isprobali istinitost poslansWa Muhammedova, 
s.a,v.s., prikrivajuci neke stvari koje je Objava otkrivala, pa su to oni priznavali i 
cinili tevbu - pokajanje. A mnogobrojni su oni koje Kur'an, a.s., spominje u torn kon- 
tekstu. 
Jednoca stvoritelja 205 


U vezi s nekim munaficima, Allah, dz.s., rekao je: 

"Kad se medu nfih vratite, oni ce vam se pravdatl. Reel: We pravda- 
fte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato sto nasje Allah o vama obavijes- 
tlo. Allah I Njegov Poslanik vidfet ce kako cete postupatl, zatim, vl cete 
bitl ponovo vracent Onome Kojem je poznat I nevidljivi I vldlflvi svljet, 
pa ce vas On o onome sto ste radili obavljestltl." (9:94) 

Primjeri toga su slijededi: 

1 . Plemena Benu-Harise i Benu-Seleme dogovorili su se da napuste Bitku na 
Uhudu, nakon uzmaka munafika, ali su oni ostali postojani u bid prikrivajuci to u 
sebi. Allah, dz.s., objavio je ono sto se desavalo medu njima, pojasnjavajuci im ono 
§to su prikrivali, te su to priznali, govoreci: "Ne bismo voljeli da to nije objavljeno", 
jer je Allah, dz.i, obznanio da im je, kao nagradu za njihovu postojanost, dodijelio 
da ne budu porazeni. 

Uzviseni je Allah rekao: 

"Kada su dva krila vasa gotovo uzmakla, Allah Ihje sacuvao. Neka se 
zato vjemlcl samo u Allaha pouzdaju!" (3:122) 

Biljeze Buharija i Muslim da je Dzabir ibn Abdullah rekao: "Nasim je povodom 
objavljeno: 'Kada su dva krila vasa gotovo uzmakla, ...' Rekao je: 'Mi smo 
dva krila: Benu-Harise i Benu-Seleme i mi ne bismo voljeli - ili ne bi me radovalo - 
da nisu objavljene rijeci Uzvisenog Allaha. -Allah ihje sacuvao."' 

2. Zidovi su donosili radosnu vijest o skorom dolasku vjerovjesnika koji ce se 
pojaviti u zemlji Arapa. Prijetili su Arapima da ce ga siijediti i zajedno s njim ratovati 
protiv njih, kao Sto je to bilo izmedu naroda Irem i Ad, Posto se pojavio Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., i nastanio u Medini, vjemici - Arapi, susretali su zidove i pod- 
sjecali Hi na radosne vijesti o kojima su govorili, pa su priznavali i obznanjivali svoju 
pripadnost islamu. Kada bi se osamili jedni s drugima, poricali bi da su priznali ono 
sto znaju o Poslaniku, jer ce to biti uzrokom da Arapi svjedoce protiv njih pred 
Allahom na Sudnjem danu. A sve zbog toga sto su smatrali da nece polagati racun 
pred Allahom, osim za ono o cemu ljudi budu svjedocili. Allah, dz.s., spustio je dio 
Kur'ana koji otkriva §ta su u tajnosti medusobno govorili. Nisu negirali ono sto je 
govorio Kur'an o njima, nego su, ostavljajuci svoju vjeru, u skupini usli u Allahovu 
vjeru. 

Allah, dz.s., kazujuci o zidovima iz Medine, rekao je: 

"Kad sretnu vjernlke, on! govore: 'Vjerujemo!', a elm se osame jedni 
s drugima, kazu: 'Zar cete im kazivatl o onome stoje Allah samo vama 
objavio, pa da Im to bude dokaz protiv vas pred Cospodarom vaslm? 
Zar se necete opametitl?' A zar oni ne znaju da Allah zna I ono sto krlju 
I ono ito pokazuju?" (2:76, 77) 206 Jednoca stvoritelja c) Casnt je Kur'an obavijestio o nepoznatim stvarima koje ce se desiti u 
buducnosti, u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., i nakon njega. Prolaskom vremena, 
pojavilo se objasnjenje onoga o cemu nas je Allah, dz.s., obavyestio u Svojoj Knjizi, 
Primjeri toga su slijedeci: 

1. Obavijest o tome da ce Bizantinci pobijediti Perzijance za manje od deset 
godina. Nakon radosti i pobjede idolopoklonika nad Bizantincima i njihove 
pripravnosti na laz koju je Allah predvidio u Svojoj Knjizi, nije proslo ni sedam god- 
ina, a obistinilo se ono sto je Aliah, dz.s., obecao. 

Allah, dz.s., rekao je; 

"Elif Lam Mlm. Bizantinci su pobijedeni u susjednoj zemlji, ait oni ce, 
poslije poraza svoga, sigurno pobijedti za nekoliko godina - prlje, f 
poslije, Aliahova je odluka - I tada ce se vjernici radovati Allahovoj 
pomoci - On pomaze kome hoce, On je Sllan i Samilostan • obecanje je 
Allahovo, a Allah ce obecanje Svoje Ispunltl, all veclna Ijudl ne zna." 
(30:1-6) 

2. Mnogi ljudi borili su se protiv isiama prilikom njegovog javljanja, ali su se 
povratili, primili islam i bill su najbolji vjernici. Njihove primjere imamo u Omeru, 
Halidu, Ebu-Sufjanu, Amru ibn El'Asu i drugim. Poslanikje ocekivao da ce njegov 
narod prihvatiti islam, osim onih osoba za koje je Kur'an obznanio da nikada nece 
prihvatiti vjeru islam, i da ce umrijeti kao nevjernici. Njihov primjer imamo u Ebu- 
Lehebu, i pored njegove rodbinske veze s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. Mogucnost 
njegovog prihvacanja isiama bila je veca od mogucnosti Omerovog prihvacanja isia- 
ma, da Allah, dz.s., nije rekao u Svojoj Knjizi o njemu: "Ucice on sigurno u vatru 
rasplamsalu, I zena njegova kofaje granje noslla," (1 1:3,4), te su i on i nje- 
gova zena umrli kao nevjernici. 

Primjer Ahnesa ibn Surejka, o kojem su objavljeni slijedeci ajeti: 

"Tesko svakom klevetniku, podrugiflvcu." Do rijeci Uzvisenog: "A ne 
valja takol On ce sigurno blti bacen u Hutamu! A znai II tl sta je 
Hutama? - Vatra Aliahova razbuktala, kofa ce do srca doplratl. " (104:1- 
7) 

Umro je kao nevjernik. 

Primjer El-Veiida ibn ei-Mugire o kojem je Allah, dz.s., rekao: "U Sekar cu ga 
baciti." (74:26), paje umro. 

3. Kur'anska obavijest o tome da ce Allah, dz.s., ocistiti Poslanika, s.a.v.s., od 
ljudi i od njihovih nasrtaja pri pokusaju njegovog ubistva. 

Uzviseni je Allah rekao: 

"I rekll smo tl: 'Svl su Ijudl u Allahovoj vlastll' ..." (17:60) Ako Arapi ne podnose da neko vrijeda njihove konje i njihovu Ijepotu, sta 
onda s ovim sto izruguje njihove snove, klevece njihova bozanstva, sta s onim 
koji smatra da su u zabludi njiriovi ocevi? Zabranjivali su mu, a on nije prestao, 
prijetili su mu da ce ga unistiti, a Kur'an obavjestava da Njegov Gospodar sve 
ljudske zavjere ima u Svojoj vlasti i da ga nece uspjeti ubiti. Bilo je neminovno 
da ga pokusaju ubiti prilikom njegove Hidzre, paje Allah, dz.s., osujetio njihove 
namjere. I medinski zidovi sprernili su zavjeru kako da ga ubiju, pa ih je Allah 
osujetio. Kurejsije su pokusali da ga pobijede u bitkama nekoliko puta, ali nisu 
uspjeli. Zidovi su mu potajno usuli otrov na Hajberu, pa ga je Allah, dz.s., spa- 
sio, a jedan od njegovih ashaba umro je od tog otrova. Dosao je covjek izvukavsi 
svoj mac, s namjerom da ubije Allahovog Poslanika, s.a.v.s., paje ispao mac iz 
njegove ruke. 'Umejr ibn Vehb je otisao s namjerom da ga prevah, pa se vratio 
primiv§i islam. Ovako se ispunilo obecanje Allaha, dz.s., i umro je na postelji, 
iako su trojica njegovih smjernih halifa, koji su bili na vlasti nakon njega, bili ubi- 
jeni. Niko nije imao vise pokusaja ubistva kao sto je on imao, ali Allahovo 
obecanje se ne moze promijeniti. 

4. U njih spadaju rijeci Uzvisenog: "Skup ce sigurno porazen bitl, a oni 
ce se u bljeg datl!" (S4:45) 

Ovaj je ajet objavljen u Meki, niko nije znao njegovo znacenje. Omer je 
rekao: "Koji skup 6e biti poraien? Koji skup 6e biti pobijeden?" Omer je rekao: 
"Skup ce sigurno poraien biti, a oni 6e se u bijeg dati!" Tada je spoznao nje- 
govo tumacenje, Obistinilo se ovo obecanje nakon Hidzre u Medinu, nakon sto 
su Kurejsije sakupile vojsku za borbu protiv muslimana na Bedru, Allah, dz.s., 
porazio ih je i oni su se u bijeg dali. 

5. Allah, dz.s., rekao je: 

"0 Poslanice, kazuj ono sto ti se objavljuje od Cospodara tvoga - 
ako ne uclnli, onda nisi dostavlo poslanicu Njegovu - a Aliah ce te od 
Ijudl stltltt. Allah zalsta nece ukazatl na pravi put narodu koji nece da 
vjeruje." (5:67) 

Ovaj je ajet dosao kao opomena Poslaniku, s.a.v.s., o dostavljanju poslanst- 
va, govoreci o tome jasnije od prethodnog ajeta : "Svl su Ijudl u Allahovoj 
vlasti", da ce Poslanika, s.a.v.s., Allah stititi od ljudi, da mu oni nece mod nau- 
diti. Aisa, r.a., rekla je: "Allahovog Poslanika, s.a.v.s., cuvali su sve dok nije 
objavljen ajet: "Allah ce te od Ijudl stltttl." Rekla je: "Promoiio je 
Vjerovjesnik, s.a.v.s„ svoju glavu kroz sator i rekao: "0 ljudi, ostavite nas, Allah, 
dil, ce nas stititi." Pored mnogobrojnih pokusaja ubistva Poslanika, s.a.v.s., i 
olaksavajucih okolnosti, jer sobe njegovih zena bile su od palminog granja, a 208 / Jednoda stvoriteija nakon objave ovog ajeta to je postalo lahkim jer nije imao cuvara, pa i pored toga 
Allah, dz.s., cuvao ga je od bilo kakve obmane. Mnogi su vladari bili ubijani, a 
boravifi su u svojim tvrdavama i dvorcima iza zeljeznih vrata, iza robova i cuvara 
koji su ih cuvali. 

6. U ove primjere se ubrajaju i rijeci UzviSenog: 

"... Pa ako ovl u to ne vjeruju, Ml smo time zaduzlli ljude koji ce u to 
vjerovatl." (6:89) 

Ovaj je ajet objavljen kao potpora Poslaniku, s.a.v.s., nakon Sto ga je njegov 
narod u laz ugonio, obavjeStavajuci ga o nepoznatoj stvari, a to je da ce Allah 
odrediti poslanstvo narodu koji ce ga nositi i nece ga negirati. Dosli su ti danl kada 
su se muhadziri i ensarije islicali medu ljudima noseci ovo poslanstvo onako kako 
je Allah, dz.s., ranije obavijestio Svoga Poslanika, s.a.v.s. 

7. Taj primjer predstavtjaju i rijeci Uzvi§enog Allaha: 

"Allah obecava da ce one medu vama koji budu vjerovafi i dobra 
djela Until slgurno namjesnicima na Zemlfl postavltl, kao stoje postavlo 
namfe$nklma one prtje njih, I da ce Im zacijelo vjeru njihovu ucvrstiti, 
onu koju Im On zeti, I da ce im slgurno strah sigurnoscu zamijeniti; on! 
ce se samo Menl klanjatl, I nece druge Meni ravnlm smatratl ..." (24:55) 

Muslimani su iz straha potajno obozavali Allaha, zatim su ucinili Hidzru u 
Medinu gdje su omrkavali i osvitali s oruzjem, pa je jedan ashab rekao: "0 Allahov 
Poslanice, zar cemo mi citavo vrijeme ovako strahovati, ili ce doci dan kada cemo 
biti sigurni i ostaviti svoja oruzja?" Na to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nedete 
jo$ mnogo saburiti kada ce doci vrijeme da covjek bez straha sjedi nenaoruzan, " 
Nakon toga je objavljen ovaj ajet koji donosi radosnu vijest da ce Allah, dz.s., od 
muslimana otkloniti strah, da ce ih zapovjednicima i namjesnicima na Zemlji uciniti 
i da ce pomoci njihovu vjeru mimo drugih vjera. Allah, dz.s., ispunio je Svoje 
obecanje za zivota Svoga Poslanika, s.a.v.s., i nakon njega za zivota njegovih 
smjernih halifa. 

8. Primjer su i rijeci Uzvisenog: 

"AT/ cemo tl datl slgumu pobfedu da bt tl Allah ranije I kasnije kriv 
tee oprostlo, da bl blagodat Svoju tebl potpunom uclnlo, da bl te na 
pravlput uputio." (48:1,2) 

Ovaj je ajet objavljen odmah poslije sklapanja sporazuma na Hudejbiji za koji 
su muslimani smatrali da je unistio njihove nade, da se, zbog surovih uvjeta koji su Jednoda stvoriteija 209 im postavljeni, u njemu nalazi nepravda prema muslimanima. Kur'an je objavljen i 
u njemu se govori o tome da je, ono sto muslimani smatraju porazom, zapravo 
velicanstvena pobjeda za islamsku misiju - poziv, Prosli su dani t muslimani su, 
nakon ugovora na Hudejbiji, ostvarili pobjedu I velicanstvena vjerska, vojna i poli- 
ticka osvajanja kojim su nakon samo dvije godine uspjeli osvojiti Meku. Nakon toga 
su muslimani shvatili ono o cemu ih je Kur'an obavijestio prije dvije godine. 

9, U ove primjere spadaju i rijeci Uzvisenog Allaha Koji je rekao: 

"Allah je zadovoljan onlm vjemlclma koji su tl se pod drvetom na 
vjemost zaklell. On je znao sta je u srclma njihovlm, pa je spustlo 
smlrenost na njih, I nagradlt ce Ih skorom pobjedom I bogatlm plljenom 
koji ce uzeti, jer Allah je stian I mudar. Allah vam obecava bogati piijen 
koji cete uzetl, a s ovlm je pozurio I ruke Ifudlje od vas zadrzao - da bl 
to bio poucan primjer za vjerntke I da bl vam na pravi put ukazao." 
(48:18-20) 

Ovim ajetima je Allah, dz.s., obecao muslimanima tri stvari: 

Iskorupobjiedu; 

2. piijen koji ce uzeti pri ovoj pobjedi i 

3. bogati piijen u buducnosti. 

Obavijestio ih je da je to Allah, dz.s., ucinio kao Bozanski znak vjernicima koji 
ce uevrstiti i ojacati njihov iman. Obistinilo se ono o cemu je Allah, dz.s\, obavijes- 
tio i sto je obecao: 

1. Mjesec dana nakon objave ovog ajeta, muslimani su osvojili Hajber; 

2. uzeli su bogat piijen; 

3. ubrzo nakon toga muslimani su uzeli bogat piijen, uzimajuci blago Kisre i 
Kajsara. 

10. U ove primjere ubrajaju se i rijeci Allaha, dz.s.: 

"Allah ce oblsttnltl san Poslanika Svoga da cete slgurno u Casnl hram 
uct sigurni ■ ako Allah bude htio - nekl obrijanlh glava, a neki 
podrezanlh kosa, bez straha. Onje znao ono sto vl niste znali ... " (48:27) 

Allah, dz,i, u ovom je ajetu obecao vjernicima da ce uci u Allahovu kucu kao 
hodocasnici, sigurni, obrijanih glava i podrezanih kosa. Oni se nece bojati 
zlostavljanja od Kurejsija koji su se borili protiv muslimana, zlostavljali ih i s 
gorcinom napadali i koji su vodili bitke protiv njih. Obistinilo se obecanje Allaha, 
dz.s., i ono o cemu ih je obavijestio. Ako su oni to smatrali nemogucim, pa On je 210 
Jednoca stvoritelja Taj Koji zna ono sto oni ne znaju. Desilo se onako kako je Allah, dz J., obavijestio 
u Svojoj Knjizi, te su muslimani ofaavili tavaf oko K'abe obrijanih glava, podrezanih 
kosa, sigurni i bez straha. 

11. Allah, dz.s., rekaoje: 

"Mi, ulstlnu, Kur'an objavljujemo I zaista cemo Ml nad njim bdjetlt" 
(15:9) 

Obistinilo se ovo obe6anje. Uzmi bilo koji Mushaf iz bilo kojeg grada na 
zemaljskoj kugli koji je stampan u bilo koje vrijeme i uporedi ga sa svojim 
Mushafom, uvidjet ces da je to jedna te ista knjiga, da imaju isti broj sura, imena, 
dzuzova i ajeta, da su im brojevi isti kao i broj slova. Uvidjet ces da je bilo koji 
Mushaf na zemaljskoj kugli isti kao Mushaf iz kojeg ucis, fflje ucenje slusas" iz 
razlicitih radiostanica, dok su nestali Musaov, a.s. Tevrat i Isaov, a.s., Indzil. 

12. Allah, dz.s., u Kur'anu, a.s., rekaoje: 

"Muhammed nije roditelj nijednom od vasih ljudi, nego je Allahov 
Poslanik I posljednji vjerovjesnik ■ a Allah sve dobro zna." (33:40) 

Ovim se ajetom obznanjuje da je Muhammed, s.a.v.s., posljednji poslanik i da 
nece biti posltje njega poslanika. Prosli su dani i evo danas mi zivimo u 14. stoljecu 
(po Hidzri) i potvrdujemo istinitost ove Bozanske vijesti koja se nalazi u Allahovoj 
Knjizi. Poslanici su slijedili jedan iza drugoga na Zemlji, pa cak u jednom vremenu 
su znala biti dvojica ill vise poslanika. 

13. U ove primjere ubrajaju se i rijeci Uzvisenog: 

"Red: On je kadar da poialje protlv vas kaznu Iznad vasih glava III 
Ispod vasih nogu III da vas u stranke podijeli I ucini da situ jedni druglh 
Iskuslte'..." (6:65) 

Muslimani su pitali Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: "Da Ii ce se obistiniti ovaj 
ajet?" Odgovorio je Posianik, s.a.v.s.: "On postoji, alljos se nije obistinilo njegovo 
znacenje," Zatim je Poslanik, s.a.v.s., protumacio da ce se obistiniti ovaj ajet u 
buducnosti, tj. kada narod ne bude pokoran svome Gospodaru, tada ce im se 
poslati ove vrste azaba. Muslimani su pitali Abdullaha ibn Mes'uda, r.a, a on je 
jedan od najvecih mufessira (tumaca Kur'ana), o istinitosti azaba koji ce doci odoz- 
go i odozdo, te bi im on odgovarao: "Ovaj ajet ce vrijeme protumaciti." Mi smo 
danas svjedoci jednog dijela ljudskog nasilja, a tako je u Kur'anu doslo za mnoge 
poslanike koji ce doci u buducnosti. Prosli bi dani i nepoznate vijesti bi se pojavile 
kao ociti dokaz istinitosti Allaha, dz.s., Koji je rekao: Jednoca stvoritelja 211 "I vl cete uskoro saznati njegovu poruku!" (38:88) 

Kur'an, a.s., do§ao je sa Serijatom - zakonodavstvom koje je poboljsalo stanje 
ljudi, koje je izvelo najbolji ummet medu ljudima. Pod njegovim okriljern su ljudi 
razlicitih boja, nacionalnosti, jezika i domovina, Serijat je pronasao rjesenje svakog 
problema u razlicitim zemljama i vremenima. Serijat je sa svojim Bozanskim poseb- 
nostima imao jak utjecaj zbog pravednih propisa i postojanih vrijednosti. On ima 
elasticnost koja odgovara svim vrstama savremenog zivota, koje potvrduju 
akademije driavnog zakonodavstva u nasem vremenu, pored svih razlicitosti te 
akademije s nasim vjerovanjem. Primjeri ovog svjedocanstva su slijedeci: 

1 . Pravnik Santiljana, u svojoj knjizi kaze: "U islamskom zakonodavstvu nalazi 
se sve ono sto je muslimanima neophodno za gradansko pravo, a da ne kazemo: 
'U njemu se nalazi sve sto je potrebno cijelom covjecanstvu.'" 

2. Jedan od cijenjenih stranih pravnika muslimanima kaze: "Vase je islamsko 
zakonodavstvo veoma siroko, do tog stepena da se uvijek cudim kad razmisljam da 
vi ne izvodite iz njega metode i propise koji odgovaraju vasem vremenu i vasim 
zemljama." 

3. Libanski krscanski pravnik Selim Baz kaze: "S potpunom sigurnoscu tvrdim 
da se u islamskom zakonodavstvu nalaze svi propisi vezani za ugovore, poslovan- 
je, presude i obaveze." 

4. Poznati njemacki pravnik Kohler kaze: "Nijemci su se razmetali pred drugi- 
ma, pronalaskom teorije o prisili i njenom uvodenju u njemacko gradansko pravo 
koje je izdato 1797. godine. Pojavila se knjiga dr. Mahmuda Fethija u kojoj opsirno 
govori kako ljudi koji se bave islamskim zakonodavstvom tumace ovaj princip.31 
On je objelodanio da islamski pravnici o tome opsirno govore pocev od osmog stol- 
jeca nove ere." Najprikladnije je da njemacki zakon prepusti djelovanje po ovom 
principu narodu koji je za njega znao deset vijekova prije Nijemaca, a ti ljudi su 
nosioci istamskog zakonodavstva." 

5. Profesor prava na Harvardskom univerzitetu, u svojoj knjizi "Dun svjetske 
politike", izdatoj 1932.god., kaze: "Put napretka islamskih vladara nije bio u prih- 
vacanju zapadnih metoda u kojim vjera nema udjela u ljudskom svakodnevnom 
zivotu, niti to cine zakon niti nebeski poredak. Naprotiv covjek mora u vjeri pronaci 
osnovu za razvoj i napredak i da se ponekad zapita: 'Sta ako islamski poredak 
moze stvoriti nove propise i izdati postojane propise koji odgovaraju potrebama Jednoda stvoritelja 213 savremenog zivota?' Odgovor bi na ovo pitanje bio: 'U njegovom poretku postoji 
potpuna unutarnja spremnost za razvoj, cak za nepredak koji je pozeljniji vise od 
identicnog poretka. Poteskoca nije u nedostatku sredstava za razvoj i preporod u 
islamskom zakonodavstvu, nego u nedostatku afiniteta za njegovom primjenom.' 32 
Ja osjecam svim svojiim bicem da kazem istinu kada priznajem da se isfamsko 
zakonodavstvo u obilju sastoji od svih neophodnih nacela za preporod." 

6. Profesor Scheira, upravitelj Pravnog fakulteta na Beckom univerzitetu je na 
simpoziju pravnika 1927, god, rekao: "Covjecanstvo ce se ponositi svojom pripad- 
noscu covjeku kao &to je Muharnmed, jer je on pored svoje nepismenostt bio u 
mogucnosti, prije vise od deset vijekova, da dode 33 sa zakonodavstvom. Mi 
Evropljani bit cemo najsretniji ako dodemo do njegovog savrsenstva nakon dvije 
hiljade godina," 

7. Profesor Lampjer je na Medunarodnom komparativnom stmpozijumu, 
odrzanom u Haagu augusta 1932. godine, obznanio svoju ocjenu Serijata s pravne 
strane. 

8. Medunarodni simpozij, takoder, odrzan u Haagu augusta 1937. godine, pro- 
glasio je slijedece: 

a) Islamsko zakonodavstvo smatra se osnovom opceg zakonodavstva, tj. 
isfamsko zakonodavstvo postalo je izvorom medunarodnog pravosuda, medunaro- 
dnih zakona, ne radi toga da bi ueinilo nadmocnim narod iz kojeg potjece Serijat, 
nego radi njegove vrijednosti i njegove unutarnje snage koja je nametnula samu 
sebe. 

b) Odrzan je simpozij koji je obznanio da je Serijat samostalan, odvojen od bilo 
cega drugog i nije uzet iz bilo kojeg drugog zakona. 

9. Na simpoziju za medunarodne advokate, odrzanom u Haagu 1948.godine, 
izdata je preporuka o proucavanju Serijata na nacln komparativne studije. 

10. Organizacija za opci medunarodni zakon priznala je Muhammeda ibn 
Hasana es-Sejbanija, ucenika Ebu-Hanife, za prvog zacetnika opceg medunarodnog 
prava. 

11. Za vrijeme odrzavanja Sedmice islamskog prava u Parizu, predsjednik fran- 
cuskih advokata rekao je: "Ne znam kako da se postavim prema onome §to nam je 

predstavljeno o bezivotnosti Serijata i isiamskog prava, koji nemaju kvalifikacije kao 
osnove za razvoj zakonodavstva. Sve ovo sto sam cuo, bez sumnje, potvrduje 
djelotvornost Serijata zbog dubine, originalnosti, preciznosti, mnogobrojnih ograna- 
ka i podesnosti naspram svih dogadaja." Simpozij je donio odluku o slijedecem: 

1 . Priznanje nacela islamskog prava za zakonodavnu vrijednost koja se ne 
moze opovrgnuti, 

2. Razlicitost fikhskih mezheba sadrzi zakonodavno blago, koje je daleko od 
cuda, iz kojeg islamsko pravo (fikh) odgovara na sve potrebe zivota. 

Ovaj Serijat, koji je postojan i elastican, na koji vrijeme nije utjecalo, koji ost- 
varuje pravednost i srecu za covjeka, u svako vrijeme i na svakom mjestu, pred- 
stavlja znak i Bozanski dokaz koji svjedoci da je njegov Gospodar, Allah cije znan- 
je obuhvaca svaku covjekovu potrebu, kao sto svjedoci da je Poslanik nepismeni 
vjerovjesnik koji dostavlja ono sto mu se objavljuje od njegovog Gospodara. 

Kur'an je jos uvijek onakav, kako ga je opisao Allahov Posianik, s.a.v.s.: "We 
prestaju njegova cuda ... nitiga se ucenjaci mogu zasititi, " Kako vrijeme prolazi, kako 
se iznova otkrivaju njegove mu'dzize i otkako su ljudi usli u vijek svemirskih 
znanosti, pronasli su da se u Allahovoj Knjizi nalaze vijesti cije ce im znakove Allah 
pokazati u svemirskim prostranstvima. 

Allah, dz.s,, rekao je: 

"Mi cemo im pruzati dokaze Naie u prostranstvima svemirskim, a i 
u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina ..." 
(41:53) 

Postoje mnogobrojni znakovi koji su se u svemirskim prostranstvima pojavili 
pred ucenjaeima svemira, a o kojim je Allah, dz.s., obavijestio Svoga Poslanika, 
s.a.v.s., ili je na njima zasnovao svoj propis ili je na njih ukazao, 

Kao dokaz ove istine, navest cemo nekoliko primjera: 

1 . Allah, dz.s., zabranio je brak sa sestrama po mlijeku. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Zabranjuju vam se matere vase, I keen vase, i sestre vase, I sestre 
oceva vaiih, I sestre matera vaslh, I bratline vase, i sestrlcne vase, i 
pomajke vase koje su vas doflie, i sestre po mlijeku ..." (4:23) 214 Jednota stvoritelja 


Dr. Ibrahim er-Ravi objasnjava nam tajnu ove zabrane, pa kaze: "Savremena je 
medicina u stanju da otkrije zastor tajni zabrane braka, u islamu, izmedu brace i 
sestara po mlijeku. Proucavanja savremene medicine utvrdila su da se na dijete, 
koje se hrani mlijekom zene, prenose nasljedni faktori. (sto take- prenosi se i osjecaj 
njeznosti kao i psihoioske reakcije koje ostavljaju traga prilikom dojenja iz zenskih 
prsa i njegovog pribijanja u njenom narucju. Nova tkiva t celije koje nastaju u 
djecijem tijelu i njegovim organima razvijaju se kao dio prenesen iz tijela zene dojil- 
je, gdje se prenosi dio njenih celija i tkiva mlijekom koje je pripremljeno za izgrad- 
nju novog tijela i za stvaranje novih, zivih tkiva i celija. 

Tako su stvoreni jedinstveni nasijedni faktori kod brata i sestre po mlijeku, sto 
uzrokuje nedostatak u potomstvu. 

2. Elementi privlacenja koji se ne vide: 

Znanstveni napredak otkrio je da je centar teze svake planete i svake zvijezde 
na nebesima, ugiavnom, u njenoj unutrasnjosti, blizu centra njenog sredista. Pored 
toga sto su ove planete i zvijezde u neprestanom kretanju, udaljenost izmedu cen- 
tara teze izmedu ovih planeta i zvijezda je stabilan - ne povecava se niti smanjuje. 
Ovo ukazuje na to da postoje elementi privlacnosti koji se ne vide, a koji, pored kre- 
tanja koje obuhvaca sva ova tijela, cuvaju centre teze u nebeskim tijelima na 
odredenoj udaljenosti. Kur'an, a.s\, ukazao je na ove elements koji se ne vide, u 
rijecima Uzvisenog: 

"Allah je nebesa, vidite ih, bez stupova podigao, zatim se nad Arsom 
uzvlslo, I Sunce I Mjesec potcinio, svako se krece do roka odredenog; On 
upravlja svtm 1 potanko Izlaze dokaze da blste se uvjerili da cete pred 
Gospodara svoga statl." (13:2) 

3. Crna vatra. 

Prije tri godine, tj. 1974., istrazivaci su otkrili da na nebesima postoji crna zvi- 
jezda, da ima jacu toplotu nego zvijezde koje svijetle bijelom bojom, a da bijele zvi- 
jezde imaju vecu toplotu od crvenih zvijezda koje svijetle crvenom bojom. 

Tako su istrazivaai saznali da je crna vatra najjaca vrsta toplote za koju se do 
danas saznalo. Poslanik, s.a.v.s., obavijestio je o tome, svojim hadisom koji nosi 
istinu, u vrijeme u kojem covjecanstvo nije moglo pretpostaviti da uopce postoji 
crna vatra. Rekao je s.a.v.s.: "Gorjelaje vatra (Dzehennem) hiljadu godina, dok nije 
pocrvenjela, zatim je gorjela jos hiljadu godina, dok nije pobijeljela, zatim je gorjela jos Jednoca stvoritelja 215 hiljadu godina, dok nije pocmjela, i onda je postala crna i tamna. " Ovaj hadis biljeze 
Et-Tirmizi, Ibn-Madze, El-Bejheki drugi. Istinu je rekao Allah, dz.s., govoreci o 
Svome Posianiku, s.a.v.s.: 

"On ne govori po hlru svome ■ to fe samo Objava koja nm se obz- 
nan}ufe." (53:2,3) 

4. Barijera izmedu dva mora. 

Istrazivaci su dokazali da se morska i rijecna voda ne mijesaju jedna s drugom. 
Pronasli su da se kod Gibraltara voda Sredozemnog mora ne mijesa s vodom 
Atlantskog okeana, pa se voda Sredozemnog mora spusta ispod vode okeana jer 
je Sredozemno more slanije od okeana. Muhammed, s.a.v.s., nije znao za more, 
nije posmatrao sastajanje mora i rijeka, niti je posjedovao bib sta od aparata za 
istrazivanje i analizu, kako bi razumio sta znaci ovaj ajet: 

"Pustio je dva mora da se dodiruju, izmedu njlh je pregrada I oni se 
ne mijesaju. " (55:19,20) 

Tu postoji dodirivanje, ali i pregrada, a Svemoguci kaze: 

"Onaj Kojije Zemlju preblvalistem udnio i kroz nju rijeke proveo i na 
nfoj brda nepomlina postavio i dva mora pregradio. Zar pored Alfaha 
postoji drug! bog? Ne postoji, nego vecina njlh u neznanju iivl," (27:61) 

Bozanski su znaci u Allahovoj Knjizi mnogobrojni, Neka od njih smo prethodno 
spomenuli, a Allah, dz.s., ucinio in je sustinom poslanstva. Nalaze se u Knjizi u kojoj 
je obznanio sta je halal, a sta haram, u njoj se nalazi jasni dokaz za sve ono sto je 
covjeku neophodno na zemlji. Ove znake ce pronaci svako ko razmislja o Allahovoj 
Knjizi. 

"Kako oni ne razmlsle o Kur'anu, HI su 1m na srclma katanci!" (47:24) 

Allah, dz.s., sacuvao je ovu Knjigu, kao sto je sacuvao jasne dokaze koji se 
nalaze u njoj a koji potvrduju Njegovog Poslanika, s.a.v.s., sve do Sudnjeg dana. Ovi 
Bozanski znakovi su Allahov dokaz da je Muhammed Allahov poslanik: 

"Allah svjedoil da je istlna ono sto tl objavljuje, objavfjuje ono sto 
jedinl On zna, a I melekt svjedoce; a dovoljan fe Allah kao svjedok," 
(4:166) 

Ovi Bozanski znaci svjedoce o Njemu i da je Kur'an Knjiga koja je dosla od 
Allaha. 216 JednoCa stvoritelja Uzviseni je Allah rekao: 

"Zar je onaj koji zeil samo ovaj svijet kao onaj kome je jasno ko je 
Gospodar njegov, na sto se nadovezuje Kur'an kao svjedok Njegov, ijoi 
prtje njega Knjiga Musaova, putovoda I milost? To su oni kojl vjeruju u 
Nj. A onima koji su se protlv njega urotHi, vatra ce boraviste bit!. Zato 
tl nlkako ne sumnfaj u nj, on je zaista Istina od Cospodara tvoga, all 
vecina fjudi nece da vjeruju. " (1 1:17) 

Stanoviste Arapa naspram Kur'ana i njegovog izazova 

Allah, dz.s., poslao je Muhammeda, s.a.v.s., njegovom naradu i naredio mu da 
dostavi poslanstvo, pa ga je njegov narod u laz ugonio, a pametni su od njega trazili 
dokaz njegovog poslanstva i jasni dokaz njegovog vjerovjesnistva. On ih je obavi- 
jestio o tome da je dokaz njegovog poslanstva Kur'an koji je objavljen Allahovim 
znanjem, koji nosi dokaz njegove istinitosti. U njemu se nalaze Bozanski znaci koji 
su dovoljni onome ko razmislja. Niko od ljudi i dzina nije u stanju saciniti nesto sficno 
njemu, ili pak deset slicnih sura, ill jednu slicnu sum. 

Rekao je Allah, dz.s.: 

"A ako sumnfate u ono sto obfavljujemo robu Svome, nacinlte W 
jednu sum slicnu objavljenim njemu, a pozovite i bozanstva vasa, os'tm 
Attaha, ako Istinu govorite. Pa ako ne ucinlte, a necete uiinitl, onda se 
cuvajte vatre, za nevjernike pripremljene, cije ce gorivo biti ljudi i 
kamenje." (2:23,24) 

Nepristrasni su posmatrali Allahov govor i posvjedocili da je ovaj govor Allahov 
govor i da nijedan ljudski govor nije njemu slican. Oni svjedoce da je nepismeni 
Muhammed zivio medu njima, godtnu za godinom, niko od njega nije cuo nijednog 
pjesnickog stiha, literarne izreke, a ni on nije bio u stanju saciniti jednu sum slicnu 
Kur'anu. 

Oni koji su se uznosili, razmisljali su o Allahovom govoru, te su uvidjeli da je 
kur'anski jasni dokaz prevladao njihova srca, pa su zabranili sebi i svojim pristali- 
cama da ga slusaju. Kur'an je zabiljezio ovaj njihov stav, prekoravajuci ih. 
Allan, dz.s., rekao je: Jednoca stvoritelja 217 1 "Oni koji ne vjeruju govore: 'Ne siusajte ovaj Kur'an, nego pravlte 
buku da blste ga nadvikali!" (41:26) 

Odbacivali su onoga za koga se znalo da je tolerantan prema slusanju Allahove 
Knjige kojaje rjecitija od njihove knjizevnosti, koja ih je nadmasila svojom stilistikom, 
a oni su knjizevnici i stilisti. 

Dosla je sezona dolaska plemena - a Kurejsije nisu slozni, niti imaju jedinstven 
odgovor oko Muhammeda, s.a.v.s. Sastali su se kod Ei-Velida ibn el-Mugire, oca 
Halidovog (Isukani mac: Allahov). 

On je rekao: "Skupine Arapa vracaju se, pa dogovorite se sta cete o njemu reci 
i ne ugonite u laz jedni druge." 

Rekli su: "Reci cemo vracar." 

Rekao je: "Take mi Allaha, on nije vracar. On ne mrmlja 34 i ne govori 
rimovano." 

Rekfl su: "Lud." 

Rekao je: "On nije lud, niti je razjaren, niti ima vesvesa." 38 

Rekli su: "Pjesnik je." 

Rekao je: "On nije pjesnik, Poznajem sve pjesnistvo, njegov redzez, 57 njegov 
hezedz, 3 * njegov karid, 39 njegov mebsuf i njegov makbud." 

Rekli su: "Da kazemo onda, carobnjak." 

Rekao je: "On nije carobnjak, niti ima nefes,* 2 niti ima 'ukd. 45 

Rekii su: "Sta onda da kazemo?" 

Rekao je: "Za sve sto ste do sad rekli, ja znam da ne odgovara, a najblize je da 
kazemo da je carobnjak, jer on" opcinjava, rastavlja oca i sina, rastavlja covjeka od 
njegova brata, muza i zenu, rastavlja covjeka od njegove porodice." 

Razisii su se i sjedili pokraj puteva upozoravajuci ljude da ce ih Muhammed, 
s.a.v.s., ako ga budu slusaii, opflniti svojim govorom, te su popustili pred 
Kurejsijama. Allah, dz.s., objavio je Kur'an koji je zabiljezio ovaj dijalog i koji prijeti 
onome ko tako razmislja. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Meni ostavi onoga koga sam ja huzetkom uclnlo I bogatstvo mu 
ogromno dao, / sinove koji su s njim, I cast i ugled mu pruzlo - ijos zudl 
da uvecam! Nikako! On, dolsta, prkosi ajetima Nasim, a naprticu ja 
njemu teskoce, jer je smisljao I racunao, I prokiet bio, kako je 218 Jednoca stvoritetja proraiunao! I joi jednom, proklet bio, kako je proracunao! Zatim j e 
pogledao pa se onda stnrknuo I namrith, t pototn se okrenuo I uzoho- 
lio I rekao: 'Ovo nije niita drugo do vradzbina koja $e nasijedufe." 
(74:11-24) 

Prosle su dvadeset i tri godine, a Kur'an izaziva one koji u laz ugone, da dodu 
sa surom slicnom njegovoj, da odrze skup, kao sto su skupovi na kojim se takmice 
govornici i pjesnici, kako bi utvrdili cije su rijeci najbolje. Nisu to mogli, a neki od njih 
su se uzoholili, govoreci: "Samo da zeiimo, rekli bismo nesto slicno ovom..." Ali nisu 
imali hrabrosti da dodu s bilo cim od toga, nego su pribjegli borbt i trosenju imeta- 
ka. A bilo im je dovoljno da dodu sa slicnom surom, umjesto da se bore i trose 
imetke i sami sebe, posebno sto je to sveopca prilika, i sto je dugo vrijeme. Ali, oni 
su priznali da su nesposobni, pa su rekli: "Ovo je govor koji opcinjava. Onaj ko ga 
cuje, njegovo srce biva opcinjeno." Ali njihov mat bio je ogranicen. Poslanik, 
s.a.v.s., jos nije bio umro, a islamske zastave su se vthorile diijem Arapskog polu- 
otoka. To je dokaz Muhammedu, s.a.v.s., o istinitosti njegovog vjerovjesnistva. 
Covjek ce se zacuditi zbog utjecaja Kur'ana koji ima na Arape, jer je to jak utjecajl! 
Uzrok tome vraca se na to da je Kur'an objavljen na njihovom jeziku, i nijedan nje- 
gov izraz im nije nepoznat. Oni su knjizevnici i stilisti, koji, bez sumnje, imaju 
najvise mogucnosti da spoznaju kur'ansku stilistiku (belagu) i njegovu cudotvornu 
cistotu jezika... I danas je poznat ovaj utjecaj Kur'ana na ljude, shodno njihovom 
razumijevanju arapskog jezika kao i njihovom razumijevanju njegovih stilskih odli- 
ka. 


Jednoca stvoritelja 219 

Ok -L. Ostali dokazi Neobicnosti 

Alfah, dz.s., uredio je svemir po poznatim zakonitostima i odredenim zakonima. 
Ove je zakonitosti i zakone Allah, dz.s., stvorio za nas kako bi sve sto je u svemiru 
bilo uskladeno prema njima. Niko osim Allaha ne moze th promijeniti, a ako bi se 
desila neka promjena ovih zakonitosti, koju bi ucinio Poslanik, onda bi ta promjena 
bila shodra rijecima Uzvisenog Aliaha: "Ispravno je ucinio Moj rob. Ovi dogadaji 
nazivaju se 'Neobicnostima'." 

Allah, dz.s., preko Poslanika, s.a.v.s., ostvario je mnogobrojna cuda, kojima je 
bila svjedok generacija koja je zivjela u vrijeme Poslanika, s.a.v.s. Ova cuda kojim 
je Allah, dz.s., potpomogao Muhammeda, s.a.v.s., razlicita su od cuda kojima je 
Allah, dzi., potpomogao prethodne poslanike, jer su zabiljezena u Allahovoj Knjizi, 
u kojoj nijedno slovo nije izmijenjeno. Ko god je slusao Allahovu Knjigu, bilo musfi- 
man ill kafir, niko od njih nije je zanijekao, kao sto nije zanijekao hadis, u koji su 
muslimani ulozili mnogo truda. U historiji ne postoji nista slicno hadisu, u vezi sa 
njegovim pamcenjem, utvrdivanjem tacnosti i verifikacijom. Isto tako, ne postoji 
ni§ta slicno Poslanickoj siri - biografiji, koja je zasla u sve pore zivota Posianikova, 
s.a.v.s., do te mjere da je biografija Posianikova, s.a.v.s., i dan-danas, na 
zemaljskoj kugli, preciznija od zivotopisa biio kojeg velikana. 

Ovi naucni, islamski izvori istirju se po tome sto su zaposlili muslimane, te su 
uspostavili skole koje ce se baviti njihovim proucavanjem, uvakutili su u tu svrhu 
mnoge vakufe i pocastili su sve one koji su se istakli svojim znanjem na ovim polji- 
ma. Tako su Kur'an, hadis i sira - historijski zapisi koji nemaju premca u historiji. U 
ovim historijskim zapisima nalazimo: 

1. U Kur'aiiu 

Allah, dz.s., potpomogao je Svoga Poslanika, s.a.v.s., kada je spustio san kao 
sigurnost na njegove vojnike, u Bici na Bedru, kada je spustio ktsu na njih kako bi ih 
njome ocistio i kako bi njihove korake ucvrstio, da ne bi nestali sa Zemlje. Allah, 
dzi., umanjio je broj katira u njihovim ocima, a povecao je njihov broj u ocima kafi- 220 JednoGa stvoritelja ra kada se bitka rasplamsala. Allah, dz.s,, spustio je vojsku meleka kako bi se borili 
u redovima muslimana, kao sto je spustio vojsku koja ga je stitila prilikom njegove 
Hidzre - preseljenja - iz Meke u Medinu. Isto tako, prekrio ih je sari u Bici na Uhudu, 
kao Sto mu je potfiinio vjetar u borbi protiv ahzaba - saveznika. Allah, dz,s\, preveo 
je Svoga Poslanika iz Mesdzidul - harema do Mesdzidul - akse, kao sto ga je proveo 
do Sidretul-munteha. Njegov narod ga je u laz ugonio, te im je pristupio s dokazom 
koji je potvrdivao njegovu istinitost, pa su se pomirili s tim dokazom. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Hvaljen neka je Onaj Kofi je u jednom casu nod preveo Svoga roba 
Iz Hrama casnog u Hram daleki, ilju smo okollnu blagoslovlli ..." (17:1) 

Kurejsijski kafiri traiili su od njega da im opise Mesdzidul-aksu, pa je precizno 
opisao. Oni su rekli: "Sto se tice ovoga, istinu je rekao." Drugi su, pak, trazili od 
njega da ih obavijesti o njihovom karavanu, pa ih je obavijestio i opisao im karavan, 
dao je tacan dan njenog dolaska. Karavan je dosao u odredeni dan i bio je onakav 
kako ga je opisao. Mjesec se rascijepio na dvije polovine i vecina kafira je rekla: 
"Opcinio nas je Muhammed." A rekli su i : "Gledajte sta ce reci putnici. Muhammed 
ne moze sve ljude opciniti." DoSli su putnici i rekli isto. Allah, dz.s., zabiljezio je ovaj 
dogadaj u Svojoj Knjizi, pa je rekao: 

"Biizi §e cas / Mjesec se raspoiutio! A oni, uvijek kada vide cudo, 
okrecu glave i govore: Xaroiija neprestana!' Oni ne vjeruju i povode $e za 
profit jevima svojim, a sveje vec odredeno." (54:1-3) 

Kafiri su culi ove ajete, pa su rekli: "Ovaj Kur'an je laz." 45 Bila im je dovoljna i 
najmanja greska, koju bi pronasli u Kur'anu, pa da potvrde kako istinu govore kad 
kaiu da je ne§to laz, ali, ocite istine ostavile su ih nijemim. 

Allah, dz.s., spustio je vojsku u borbi protiv kafira na Hunejnu, posto su mnogi 
muslimani pobjegli pred udarima plemena Hevazin I Sekif. Pored ovih, postoje i 
druga cuda koje pojedinacno pronalazimo u Allahovoj Knjizi. 

2. U hadisu i siri 

Sve prethodne neobicnosti 46 koje Kur'an, a.s., biljezi, navode se pojedinacno u 
knjigama iz hadisa i sire. U knjigama iz hadisa i sire, navedene su mnogobrojne 
neobicnosti koje su se desavale u isiamskim drustvima i njihovim zajednicama, 
Neki muslimani su ih prenosili u svoje vrijeme, dok su ih drugi preSutkivaii znajuci 
da je to istina. Da je to bila laz, oni ne bi sutjeli, jer su oni ti koji se u ime Allaha ne 
boje nicijeg prijekora. U ove neobicnosti ubrajaju se: govor drveca, kamenja i Jednoca stvoritelja 221 kamencica i njihovo svjedocenje o njegovom vjerovjesnistvu; tesbih koji je cinila 
hrana; govor zivotinja; izviranje vode izmedu prsta Poslanika, s.a.v.s,, kako musli- 
mani ne bi imali potrebe za vodom u toku putovanja i ratova; umnozavanje malo 
hrane koja je dovoljna samo za jednu ili dvije osobe, kako bi zadovoljila potrebe 
desetina i stotina muslimana; lijecenje ljudi s odredenim mahanama; pojava 
neobienih tragova na onome sto bi Posianik, s.a.v.s., dotakao, Sve ovo i ostaio 
desavalo se kao potvrda AHahovog Poslanika, s.a.v.s., kao njegova potpora i kao 
svjedocanstvo ljudima o istinitosti njihovog Vjerovjesnika, s.a.v.s. Cilj ovih 
neobicnosti i cuda nije bio u potvrdi vjerovjesnistva, nego u podupiranju jasnih 
dokaza i znakova s kojim je Kur'an, a.s., dolazio, sto dokazuje da su od Allaha, 
dz.s. Ove neobicnosti pomogle su nekim ljudima da spoznaju AHahovog Poslanika, 
s.a.v.s., i da posvjedoce u njegovo poslanstvo. 

Svjedocanstvo stanja u kojim se Posianik nalazio 

Mnogobrojni su dokazi poslanstva Muhammeda, s.a.v.s. Njegova, s.a.v.s., sta- 
nja - a ona su jasnija od zivota bilo kojeg velikana na zemaljskoj kugli - svjedocanst- 
vo su i jasni dokaz. Ona su svjedoci koji dokazuju da onaj ko ima ovakva stanja 
moze biti samo Vjerovjesnik, Posianik. Neophodno je da izade na vidjelo istina o 
covjeku, na osnovu njegovih stanja. Pa, oak, ako se i izgube na neko vrijeme, ta se 
stanja moraju pojaviti. Sto se tice Muhammeda, s.a.v.s., njegova biografija je ofiita 
i sve vise izlazi na vidjelo, otkako su muslimani podlozni oponasanju i slijedenju 
kafira silnika, radi novca i klevete. Kakva su, onda, bila stanja Poslanika, s.a.v.s.? 

1. Nije politicki voda Politicki voda je onaj ko laska i ugada narodu, narocito u njihovom vjerovanju, 
ili je to, pak, osoba koja, kada se jedna skupina ljudi suprotstavi drugoj, nastoji 
sakupiti drugs jace skupine kako bi bile pomoc i zastita napadnutoj skupini. Politicki 
voda vodi racuna o tome da zadovolji ljude, ili da nacini kompromis izmedu zelja 
svojih sljedbenika, Muhammed, s.a.v.s., kao i drugi, pronaiazi plodno tlo u svom 
pozivu kako bi se borio protiv stranaca koji nepravedno osuduju Arape, kao sto su 
Perzijanci i Bizantinci, sve dok ne pridobije u svoje redove Arape ili dosto- 
janstvenike, ili dok ne bude u mogucnosti da uskovitla klasnu podjelu, kako bi imao 
veliku vecinu, ili njihov veci dio, u svojim redovima, ili da im objavi moratni rat kako 
bi u svoje redove doveo ljude uzvi^enih moralnih vrijednosti. Ali, Posianik, s.a.v.s., 
izasao je pozivajuci sve ljude u vjeru sto je uzrokovalo da protiv njega budu i staro 222 Jednod 
| i mlado, i siromah i bogat, a on je napadao ono sto im je brio naiuzvisenii* 
njihova vjera i trgovina. Unistenje kipova znacilo je prestanak dolaska Arf ' 9 ,0 Su 
jetu Meki, a samim tim i onemogucavanje stanovnika Meke da dodu rin „ U m ' 
ekonomskih koristi. Stoga su se oni i borili protiv Poslanika savs i nih 
pnstaiica, progoneci ih iz Make, a oni su bjezali sa svojom vierom dafp'kl^ vih 
ka i potomstva. eKo od ifoefe 

Da li je ovo politicko ponasanje? On ne poziva ljude ni u sta dm™ h 
obozavanje Jednog Jedinog Allaha. On ne stavlja na kusnju svoje sliedbeX ?■ U 
kako bi njima bio zadovoljan njihov Gospodar na Sudnjem danu!! Slm 

Kurejsije su ti koji su Poslaniku, s.a,v.s., ponudili poglavarstvo imetak i ,»ni^ 
kako bi ostavio svoj poziv, ali Kurejsije nisu dobili nista drugo do zestoko odb a 1 
i oduku o nastavljanju njegovog poziva, u vrijeme kada su ashabi jos uviie 2 
zlostavljani ill progonjeni. Nakon sto je ostvario pobjedu, nije gazio po svili nti ! 
obukao brokat, nrti se nakitio zlatom. Njegova je kuca bila kao najednosta 
ljudske kuce, a znalo je proci i dva mjeseca a da se u njegovoj kuci ne zapaii vat 
ra Slusajuci svoju tetku Aisu, r.a., kako prica o ovome, Urve ju je upitao- "Tetka ori 
cega ste zivjeli?" Odgovorila mu je: "Od vode j datula." ' 

Jedanput je 'Omer ibn el-Hattab vidio Poslanika, s.av.s., na istrosenoj hasurf 
koja je ostavila traga na njegovom, s.av.s., tijelu, pa je zaplakao, na sto mu je 
Poslanik s a.v.s„ rekao: 7asto places?" Rekao je: 'Kako je Kisri i Kajsaru, spavaju 
na svtli i brokatu, a ti siAllahov Poslanik, a na tvojoj strani ostaje frag?" Rekao je Allahov 
Foslamk, s.a.v.s.: "0 Omere, zarne volis vise da njima hude dunjaluk, a namaAhkeP" 

Nakon sto su muslimani pobijedilt, doslo je blago Allahovom Poslaniku savs 
a njegove su zene zeljele da uzmu nesto od tog blaga, te su trazite od njega da im 

se kale 0d9WOr ** m ° W m °' bU ' ° bjav ' jen |e plemeniti ajet u koJem 

"0 Vjerovjeutlce, reel zenama svojim: Ako zeiite zlvot na ovome svi 
fetu i n/egov sfaj, onda se odlu&te, dat cii vam prhtojnu otpremninu I 
Ujepo cu vasotpustiti. A ako ieltte Allaha, I Poslanika Hjegova, I onaj 
svijet,- pa, Allah Je, onlma medu vama kojl cine dobra dfela pripremlo 
nagradu vellku,'" (33:28,29) iff 

Da li je ovo biografija politickog vode?! 

_ Narodi su u to vrijeme smatrali da njihovi velikodostojnici i vode imaju pravo da 
uzivaju u zemaljskim dobrima. Koliko narod bude jak i ugledan toliko ce njihovi 
velikodostojnici imati i raskosi, toliko ce biti i superiorni, shodno shvacanjima tog jednoca sivoritelja 223 mena, dok je u to vrijeme na zemaljskoj kugli jedino Poslanik, s.a.v.s., zivio 
unrotnoprethodnim velikodostojnicima. Kakvu je on korist imao od teskog zivota? 
7a§to je bio ravnodusan prema njemu? Nakon pobjede, mogao je ugodnije zivjeti. 
Zasto mu niko nije na tome prtgovorio? 

Poslanik, s.a.v.s., mrzio je da se istice medu ashabi ma i sjedao bi pored onog 
ko je posljednji sjedio na sijelima. Mrzio je da ljudi pred njim ustaju. Neki su ashabi 
htieli da ga velicaju i hvale, pa im je rekao: "Nemojte me pretjerano uzdizati i hvaliti, 
kao sto su to ucinili krscani s Mesihom, shorn Merjeminim. " Njegova je sira ostavila 
traga na smjerne halite, kao i na njegove ashabe. Ucto je pred Ijudima Kur'an u 
kojem se nalazi prijekor njegovog Gospodara zbog nekih njegovih postupaka. 
Svaki politicar strahuje od bilo kakve manjkavosti ili pogreske koja bi se mogla desi- 
ti na bilo koji nacin ili po bilo koju cijenu, dok je Poslanik, s.av.s., mora dostaviti, 
pa makar u tome bio i prijekor. Ovo su neki ajeti u kojim se navodi prijekor 
Allahovom Poslaniku, s.av.s., a koje je on ucio pred Ijudima onako kako mu je 
dostavljeno od njegovog Gospodara: 

"On se namrstio / okrenuo zato sto je sllfepac njemu prisao. A sta ti 
znas, mozda on zell da se oclsti, lllpoucipa da mu pouka bude od koristi? 
Onoga kojije bogat, ti njega savjetujes, a ti nisi km ako on nece da vjeru- 
fe; a onoga koji ti zureil prilazl I strah osjeca, ti se na njega ne osvrcel " 
(80:1-10) 

"Molio tl oprosta za njih ili ne mollo, motto cak sedamdeset puta, 
Allah tm nece oprostiti ... " (9:80) 

"Nijednom vferovjesnlku nije dopusteno da dril suznje dok ne pobi- 
jedi na Zemljl; vi zeiite prolazna dobra ovoga svljeta, a Allah zell onaj 
svijet. ■ Allah je stlan I mudar. Da nije ranije Allahove odredbe, snasla bi 
vas patnja vefika zbog onoga sto ste uzell." (8:67,68) 

Nakon sto je objavljen ovaj ajet Poslanik i Ebu-Bekr zestoko su zaplakali. 

"... U sebi si skrivao ono sto ce Allah objelodanltl i ljudi si se bojao, 
a preceje da se Allaha bojis..." (33:37) 

"lamato da te oni odvrate od onoga sto ti Mi objavljujemo, da bi pro- 
tiv Nas nesto drugo iznto, I tada bl te oni smatrali prijateljem. A da te 
nlsmo ucinili cvrstim, gotovo da bi Im se malo priklonlo, I tada bismo ti 
dolsta dall da iskusis dvostruku muku u zivotu I dvostruku patnju poslije 
smrti; tada ne bi ntkoga naiao ko bi ti protiv Nas pomogao. " (17:73-75) 224 2. Da li je bio drustveni reformator? Muhammed je bio Poslanik, Vjerovjesnik, i nema sumnje da ie on u **>* 
jstvu Poslanika, reformirao sve oblike ljudskog iivota. Neprijatel i islama K SVo " 
oslabiti Muhammeda, s.a.v.s., tvrde da je iskoristio priliku da pod imennm 2ele 
reformira drustvene prilike za koje je smatrao da su iskvarene HairJ 1 !? 
pogledamo stanja Poslanika, s.a.v.s., kako bisrno vidjeli da li da povieruiemi ,? 
sto su smatrali? J ci »'uuono 

Onaj ko poziva u reformu, svoje napore usmjerava ka svom ciliu oa a, 
Muhammed, s.av.s., ima od toga sto sebe i svoje ashabe izlaze propasti ?h™ 
pitanja Bozijeg jedinstva i iskrenosti u ibadetu prema Allahu, dz.s koie izalS 
tako daleko od ovog cilja? Kako je ostao ustrajan u svom pozivu pored zestokh 
zlostavljanja njegovih sljedbenika, pored izolacije, bojkota i proqona iz vtatfo 
domovine. Koja je to, onda, drustvena reforma? 

Sta mu je da svoje sljedbenike zaduzuje obavljanjem nocnog namaza kao i 
svakodnevntn namaza i obavljanjem postajedan cijeli rnjesec, a ove se stvari ubra- 
jaju u islamske ruknove? Kakve veze ima sve ovo s pozivom u reformu odredenih 
drustvenih prilika?! 

Sta mu je pa omalovazava zidove i krscane, navraca ih I poziva da ostave svoju 
Vjeru i da pnhvate njegovu vjeru? Kakve veze ovo ima s reformom drustvenih prili- 
ka Kurejsija? Njegov poziv cijelom covjecanstvu, njegovo objavljivanje da je on 
pecat poslanika i vjerovjesnika, kakve veze sve ovo ima s pokusajem reforme nekih 
drustvenih prilika? Obaveznost kupanja nakon dzenabeta, potvrdenost kupanja 
svakog petka, uzimanje abdesta pet puta na dan u prirodi pustinjskog karaktera, 
kakve veze ima sve ovo s pokusajem reforme drustvenih prilika? Zar sve ovo ne 
svjedoci da su ovo stanja Poslanika, s.a.v.s., koji dostavlja od svoga Gospodara i 
niko drugi za to nece racun polagati, 

3. Istaknuti znaci stanja Poslanika, s.a.v.s. 

* Poslanik, s.av.s., poslan je u vrijeme u kojem je svijet bio pripravan na nje- 
govo pojavljivanje, u vrijeme u kojem su sljedbenici Knjige umnogome govorili o 
dolasku Poslanika. Dosao je u tacno vrijeme i niko se poslije njega nije pojavio. 

* Znak (pecat poslanstva) koji se nalazio na njegovoj plecki, odgovara rados- 
nim wjestima o njemu, koje se nalaze u prethodnim Bozanskim knjigama. 

Cetrdeset godina zivio je medu svojim narodom i oni su ga nazvali Es-Sidik, 
Ei-Emin (Iskreni, Povjerljivi), a njegovi neprijatelji nisu mogli pronaci nijednu laz po 
kojoj bi bio poznat. 
225 * Kada mu je spustena Objava, otisao je svojoj zeni preplasen i drhteci, pa je 

"Pokrijte me, pokrijte me." Da je to bila izmisljotina, historija ne bi zastala kod 
Sdogadajabiljezeciga. 

* Kada bi se sastajao s Dzibrilom, Poslanik, s.a.v.s., padao bi u nesvijest, a s 
■ ovoq cela bi tekao znoj u danu koji bi bio izrazito hladan. Da li covjek moze ura- 

3r nesto slicno ovome? Kakvu ima potrebu za tim? Osim toga sto je spajanje sa 
Jiietom meieka zahtijevalo posebnu pripravnost, kada bi se onesvijestio Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., bivao bi pokriven sve dok se ne zavrsi silazak Objave. 

* Poslanik, s.av.s., ne bi naredivao ljudima nesto Sto prvi ne bi radio, kao sto 
■m ne bi zabranjivao nesto cega se ne bi prvi klonio. Zasto bi samog sebe 
opterecivao mnogobrojnim odgovomostima, ako on nije Allahov Poslanik?! 

* Poslanik, s.a.v.s., ustajao bi nocu i mnogo klanjao, dijelio je sve ono sto bi se 
naslo kod njega, sve dok nije umro, a tada je njegov stit bio zalozen kod zidova i to 
je jedino ostalo iza njega njegovoj porodici. 

* Kada je umro Ibrahim, sin naseg Muhammeda, s.a."v,s„ pomracilo se Sunce 
u vrijeme njegovog ukopa, a muslimani su dovikivali jedni drugima: "Ovo je Allahov 
znak. ." i pomracenje Sunca toga dana bio je jedan od postojanih astronomskih 
dogadaja koji su, u posljednje vrijeme, potvrdili astronomski proracuni. Ako 
Poslanik, s.a.v.s., pripada onima koji "love" cudesa i ne poricu ih, bill bi u 
mogucnosti da se pozovu na njih - da je to tako - estagfirullah - ovo cudo bi ga 
obavezalo da ne govori o njemu, niti da se poziva na njega, niti da ga porice. Ali 
Poslanik, s.a.v.s., u trenutku svoje zaiosti nije zaboravio emanet upute koji je nosio 
vjernicima, i u torn trenutku ih podsjecao govoreci: "Sunce i Mjesec dva su Allahova 
maka, ne pomracu'iu se rad/ necije smrti niti radi necijeg z/vofa. ' (Vjerodostojan hadis 
koji biljeze Buharija i Muslim.) Ovo je samo mali dio mnogih primjera koji postoje 

Odnosi Poslanika, s.a.v.s., s njegovim neprijateljima i 
sljedbenicima 

Kafiri su gledali Poslanika, s.av.s. , pa su ga izrugivali i klevetali. Rekao je 
Uzviseni Allah: 

"Had te vide, rugaju tl se: 'fe li ovo onaf kojeg fe Allah kao Poslanika 
poslao?"' (25:41) 

Na njega kleveta nije utjecala, pa su ga optuzili da je lud zbog neobicnosti 
onoga u sta poziva: 226 


"Onl govore: HeJ tl, home se Kur'an objavljuje, tl si Ustln 
laito nam meleke ne dovedei, ako je istina sto govorlh' Mi ,Utti 
ialjemo samo s Istinom, I tada im se ne bi dab vremena da cdT'f *! 

Kur'anska cudotvornost i Allahovi znakovi, u Njegovqj Knjizi, upucuiu 
hovog Gospodara. Nijedan musrik nije cuo Allahov govor, a da nije Kur'an nrih"'" 
tio svojim razumom i srcem i da nije prihvatio Allahovu vjeru Smatrali v!f 
Muhammed, s.a.v.s., opcinjava ljude, kako to Allah, dz.s., kaze: da 

"... A onl koji ne vjeru ju, govore o Istini kada Im dolaxl: Ovo nil 
nista drugo nego ocito vracanje!'" (34:43) 

Radili su na iskrivljavanju Istine sireci zablude i lazi: 

"Oni, cak, govore: 'To su samo smuseni snovi; on ga izmlslja; on fe 
pfesnlk; neka nam donese kakvo cudo kao I prijasnji poslanki!'" 
(21:5) 

"I govore: Necemo ti vjerovatl sve dok nam Iz zemlje zlvu vodu ne 
izvedes; III dok ne budes Imao vrt odpalmi I loze, pa da kroz njeg svuku 
da rijeke provedes; ill dok na nas nebo.u komadlcima ne oboris, kao sto 
tvrdij; III dok Allaba I meleke kao jemce ne dovedes, ill dok ne bndei 
imao kucu od zlata III dok se na nebo ne uspnes; a necemo vjerovatl nl 
da si se uspeo sve dok nam ne doneses Knjigu da je citamo.' Reel: 
rival jen neka je Cospodar moj! - zarja nisam samo covtek, Poslanik?" 
(17:90-93) 

Ovako je Allah, dz.s., poducio Svoga Vjerovjesnika, s.a.v.s., da im kaze: 
"Svaka je stvar u Alfahovoj ruci. On je Taj Koji me potpomaie dokazima kojim 
zeli, onoliko koliko je potrebno da se ljudi navedu na to da povjeruju u moju 
iskrenost. Allah, dii„ ne prihvada uvjete za ljudski Iman, da je tako, postavio bi 
uyjete klevetnicima koji pitanje poslanstva i uluhijjeta smatraju beznafiaino^, 
uzaludnoscu i gluposcu." 

Allah, dz.s., rekao je: "A zar im nije dosta to sto Mi tebi objavljujemo 
Knjigu koja im se kazuje; u njojje, dolsta, blagodat i pouka narodu koji 
vjeruje." (29:51) 

Pored mnogobrojnih znakova kojim je Allah dz.s. potpomogao Svoga Posianika, 
s.a.v.s., oni su pretjerlvaii u svim sredslvima, pa binekad govorili: 

"Oni govore: Ako s tobom budemo praviput slijedili, bit cemo brio 
iz rodnog kraja protjerani ' ..." (28:57) 

Drug! put, pak, pokazuju svoju sveopau mrznju prema Uputi kojoj zele smrt: 
227 "A kad su oni rekll: 'Boze, ako je ovo zbilja Istina od Tebe, Ti pusti 
nas kamenje s neba kao klsu III nam posalji patnju nesnosnu!'" 

(8&) 

Oni su neprijatelji Muhammeda,_ s.a.v.s., koji zele smrt i patnju 

Muhammedovim, s.a.v.s,, sljedbenicima. Sta ion bi da prelaze iz redova borbe pro- 
t|v njega, redova mrznje i pakosti prema njemu, u vojsku odanih njegovoj armiji, da 
oostaju njemu drag! sljedbenici, pokorni robovi svome Gospodaru, da postaju 
umjereni u dunjaluckim biagodatima. Njihove nade usmjerene su prema onome sto 
jm je obecao njihov Gospodar, u rijecima njihovog Posianika, s.a.v.s., medusobno 
se voleci i dajuci prednost drugima nad sobom kako bi njihov Gospodar bio zado- 
voljan njima. Oni obavljaju namaz u njegovo vrijeme i nocu ne odustaju od spom- 
injanja Allaha. Oni daju zekat iz svojih imetaka i takmice se u dijeljenju na 
Allahovom putu. Zele da poginu kao sehidi, kako bi polozili svoje duse za otkup nji- 
hove vjere, cime su njihove duse zadovoljne. Kako su ovi mudzahidi prihvatili vjeru 
pojedinacno i u skupinama? Kako su usli u Allahovu vjeru? Sta ih je natjeralo da 
vode racuna o njoj, da je sire diljem zemlje, da ulazu imetke i same sebe na putu 
slijedenja njihovog Posianika, s.a.v.s., bez obzira koliko ga opisivali ludim, koliko 
god ga klevetali i optuzivali za vracanje?! Kako se sve ovo desilo? Nema drugog 
odgovora osim onog koji svakodnevno ponavljaju, govoreci: "Svjedocimo da je 
Muhammed Allahov poslanik." Nista na um ne pada, osim da su se uvjerili u istini- 
tost njihovog Posianika, da su posvjedocili u njegovo poslanstvo, nakon sto su vid- 
jeli jasne dokaze poslanstva Muhammeda, s.a.v.s. 

Zakljucak 

* Muhammed, s.a.v.s., bio je nepismen, nije znao citati ni pisati cijelog svog 
zivota, Kur'an, a.s., zabiljezio je njegovu nepismenost, a to su culi njegovi ashabi i 
njegovi neprijatelji, koji to nisu negirali. Kur'an, a.s., njegovu je nepismenost ucinio 
dokazom da je on poslanik poslan od Allaha. Nisu se suprotstavljali Kur'anu, jer oni, 
uistinu, znaju daje on nepismeni vjerovjesnik. 

* Arapi su poznati po svojoj cistoti jezika. Organizirana su takmicenja izmedu 
pjesnika i govornika, a njihove najljepse izraze pisali su zlatnom vodom. Kur'an je 
dosao kao mu'dziza u onome po kojoj su oni nadaleko poznati, kako bi 
cudotvornost bila izrazajnija. Allah, dz.s., tu cudotvornost proveo je preko jezika 
nepismenog covjeka kako bi ona bila potpunija. Kur'an izaziva Arape, ljude i dzine 
da nacine nesto slicno Kur'anu, ill makar jedan njegov dio, ili, pak, jednu slicnu 228 Jednoda 
sprite suru. Ali oni nisu mogli dati nijednu slicnu suru, pa su pribjegli ubijanju unist 
ju imetaka i samih sebe, nakon sto ih je zanijemifa kur'anska stilistika. ' ' 

* Kur'an nosi Bozanski znak koji ukazuje na to da je od Allaha 1 1 t»t 
spada: ' la) 2n ak 

1 . Allahov je govor uvijek nov, ne mijenja se koliko god ga ljudi ponavljali- 

2. ako govor ukazuje na osobenost svoga vlasnika, oncfa ce ucac Ku'r*a 
osjetiti da je to Allahov govor kojem ne slici nijedan drug! govor; 

3. svaki je govor moguce pomijesati s nekim drugim, osim Kur'ana koji se is» 
od bilo kojeg drugog ljudskog govora, jer je to Allahov govor koji ne slici niiedmS 
drugom govoru; i° u "wi 

4. Kur'an ostavlja veliki trag na slusaoca koji razmislja, ne slici mu niiedan 
govor, jer je to Allahov govor; |eaan 

5. Kur'an u sebi sadrzi znanosti za koje ne zna niko osim Allaha. Neke od njih 

a) vijesti o prethodnim narodima, za koje nisu culi svecenici ni monasi svedok 
nisu povjerovali u poslanstvo Muhammeda, s.a.v.s; 

b) vijesti o onome sto kruzi u prsima ljudi, a ne zna ih niko osim Allaha, kao sto 
se desilo s plemenima Benu-Harise i Benu-Seleme, kao sto se desilo i sa zidovima 
koji su skrivali ono sto su medusobno govorili; 

c) Kur'an je obavijestio o stvarima koje ce se desiti u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., 
ili nakon njega. Dosli su ti dani o kojim je ranije Kur'an obavijestio. U te vijesti ubra' 
jaju se: 

1. pobjeda Bizantinaca za manje od deset godina; 

2. da ce Ebu-leheb i njegova zena umrijeti kao nevjernici, a isto tako El-Velid 
ibn el-Mugire i El-Ahnes ibn Surejk; 

3. Allahovo, dz.s., znanje o ljudima, otklanjanje njihovog zla od Ailahovog 
Poslanika, s.a.v.s; 

4. poraz kurejsijskih kafira u Bici na Bedru i njihov bijeg pred muslimanirna; 

5. cuvanje Poslanika od pokusaja zavjere, postavljanje njegovih cuvara i neusp- 
jeh svih pokusaja; 

6. obavijest o narodu koji ce nositi poslanstvo i koji ga nece negirati, nakon sto 
su Kurejsije negirali poslanstvo; 

7. postavljanje muslimana za halite na zemlji, mogucnost vjerovanja nakon nji- 
hove blokade i strahovanja; 

8. obavijest o pobjedi koja se desiia pri ugovoru na Hudejbiji, za koji su musli- 
mani smatrali da je poraz, ali je to, zapravo, bila pobjeda kao sto je Kur'an obavi- 
jestio; jednoeastvoritelja 229 9 obavijest o tome da ce muslimani uci u Mesdzidul-harem sigurni, obrijanih 
glava i podsjecenih kosa; 

10 obavijest o osvojenju Hajbera i o mnogobrojnom plyenu do kojeg su dosli 

muslimani; 

11. obavijest o cuvanju Kur'ana od bilo kakvog iskrivljavanja; 

12. obavijest o tome da je Muhammed, s.a.v.s., pecat vjerovjesnika i poslanika; 

13. obavijest o kazni koja ce doci muslimanirna kada budu neposlusni. Ta ce 
jtazna doci s nebesa i ispod njihovih nogu. Oni ce se razici na grupacije i vladat ce 
jedni nad drugima. 

d) Muhammed, s.a.v.s., dosao je sa Serijatom koji je reformirao sva stanja 
covjecanstva u svakom vremenu i na svakom mjestu. Pojavio se urn met najbolji 
medu ljudima. Strucnjaci svjedoce da je serijatski zakon bolji od svih zakona i 
propisa za koje je covjek do danas saznao. tome svjedoce i Santiljana, Fembri, 
Selim Baz, Kohler, Hju Ketendz, Sirel, Lampjer, Simpozij medunarodnog zakono- 
davstva - odrzan u Haagu 1 937. god., Simpozij medunarodnih advokata - odrzan u 
Haagu 194B.god,, Organizacija za opci medunarodni zakon, predsjednik francuskih 
advokata, svjetski pravnici koji su bili prisutni za vrijeme odrzavanja Sedmice islam- 
skog prava • odrzanoj u Parizu 1953.god. 

* U vrijeme astronomskih znanosti, istrazivaci su dosli do otkrica u svemiru. 
Isiamski ucenjaci su pronasli da je Kur'an vec obavijestio o tim stvarima jog u vri- 
jeme u kojem covjecanstvo nije nista znalo o njima. To je novi svjedok vjerovjes- 
nis'tva Muhammeda, s.a.v.s., i njegovog poslanstva. 

* Primjer toga je kur'anska zabrana sklapanja braka sa sestrom po mlijeku, jer 
se dojenjem stjecu specificnosti kod dojene djece , kao sto se stjecu i nasljedne 
osobine kod brace i sestara. Kur'an, a.s., obavijestio je o stupovima koji se ne vide 
medu nebeskim tijelima. Obavijestio je Poslanika, s.a.v.s., o crnoj vatri i o pregradi 
koja se nalazi izmedu dva mora koja se spajaju. 

* Sto se tice Arapa, koje Allah, dz.s., proziva, niko od njih nije slusao Kur'an, a 
da nije posvjedocio da je to Allahov govor. Stoga su kafiri preporucivali da ga niko 
ne slusa i na kraju nisu imali nista drugo do da ga opisuju, pa su rekli: "On je caroli- 
ja. Ko ga slusa, njegovo srce biva opcinjeno." Te njihove riject svjedoce da on nije 
ljudski govor. 

* Postoje drugi Muhammedovi jasni dokazi. Neki od njih su: 

1. neobicni dogadaji koje Kur'an, a.s., spominje, kao Sto su: Isra' i mi'radz, 
cijepanje Mjeseca, spustanje sna radi sigurnosti muslimana, kise za ucvrsdvanje 230 Jedno "^tv Qritelk njihovih stopala i za njihovo ciscenje, umanjivanje broja kafira, uvecanie hr ■ 
limana, spustanje meleka kao ispomoc musJimanima, spustanje vokki°? mus ' 
cuvala Poslanika, s.a.v.s., prilikom njegove Hidzre, potcinjavanje vietra 1, ? a ' e 
imaprotivahzaba-saveznika; J mu slim an . 

2. ono sto spominju poslanicki hadisi i knjige iz sire, u vezi sa nreth ri 
neobicnim dogadajima, kao i spominjanje drugih neobicnosti, kao sto su n 
drveta, kamena, zivotinja i njihovo svjedocenje o vjerovjesnistvu Muhamm? 
s.a.v.s., izviranje vode izmedu njegovih, s.a.v.s., prstiju, njegovo s a v s ijjeE ■ 
bolesnih, pojava neobicnih tragova na stvarima koje Alejhisselam dotakne; 

Ove su neobicnosti samo potvrda kur'anske mu'dzize. Postoje i druni i acn - 
dokazi o posianstvu. y ,dsni 

* Stanja svakog covjeka, cijelog njegovog zivota, otkrivaju njegovu stvamost 
Jos uvijek su stanja Muhammeda, s.a.v.s., ocitija, poznatija od bilo kojeg liudskoa 
zivota poznatog do danas. U njegovoj siri ne postoji nista nerazjasnjeno ili skrivenn 
Njegova stanja svjedoce: 

1 . on nije bio politicki voda koji je zelio ujediniti narod i da se njegovo ime spom- 
inje. Odbio je sve pokusaje da se njegova rijec i njegovi sJjedbenici ujedine s pie- 
menom, osim ako bi to bilo u skfadu s Allahovom Uputom. On i njegovi sljedbenici 
iskusiii su patnje koje ljudi ne mogu ni zamisliti. Kada su pobjedivali, odbijao je da 
uziva u dunjaluckim blagodatima. Njegova stanja svjedoce o njegovom posianstvu 
jer nije uskratio dostavu Objave koja je u sebi nosila zestoke priiekore upucene 
njemu; 

2. njegova namjera nije bila da samo izvrsi drustvenu reformu nego mu je na 
prvom mjestu bilo obavljanje namaza, posta, davanje zekata, obavljanje hadza. 
Covjek se pnbliiava svome Gospodaru, bilo da se radi o drustvenoj ili politlckoj 
reformi koju je Poslanik, s.a.v.s., ucinio, sve je to dio njegovog poziva; 

3. preostala njegova stanja svjedoce da su to stanja Vjerovjesnika, Poslanika. 
* Ko razmisli o odnosu Vjerovjesnika, s.a.v.s., s narodom, uvidjet ce da su 

potvrda njegovog poslanstava. Njegov narod je protiv njega pokretao neprijateljst- 
va na najzesci moguci nacin. Zeljeli su mu da umre prije nego sto su ga slijedili, pa 
im je iznio svoje dokaze I postali su njegovi sljedbenici koji vise zele smrt od zivota, 
kako bi ga zadovoljili. 
jednotastvoritelja 231 PREDZNACI SUDNJEG DANA 
I NJEGOVA OBIUEZJA Uzviseni je Allah rekao: 

"Zar on! cekaju da im Smak svijeta iznenada dode, a vec su predznaci 
njegovi tu? A sta ce im koristiti opomena kad im on dode." (47:18) 

Predznaci koji su u Allahovoj Knjizi 

Kur'an, a.s., spominje neke od velikih predznaka Sudnjeg dana, kao sto su 
Je"dzudz i Me'dzudz, zivotinja, pojava Isaa, a.s., po drugi put, kako to kazu neki 
tumaci Kur'ana. 

To se navodi u rijecirna Uzvisenog: 

"/ kad se otvore fe'diudi i Me'dzudz i kad se ljudi budu nil sve str- 
mine zurno spustati i pribtizi se iitinita prijetnfa, tada ce se pogied nev- 
jemika ukociti. 'Tesko nama, mi smo prema ovome ravnodusni biii; mi 
smo sami sebi nepravdu uciniii! 1 ' (21: 96,97) 

"I kada dode vrijeme da on! budu kaznjeni, Mi cemo uclniti da iz 
zemije izide jedna zivotinja koja ce im red da ljudi u dokaze Nase nisu 
vjerovali." (27:82) 

Allah, dz.s., o Isau, a.s., kaze: 

"I Kur'an je predznak za Smak svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj 
I slifedite uputstvo Moje, toje pravi put," (43:61) 

U drugom kiraetu stoji: "Onje predznak Smaka svijeta." Allah, dz.s,, za 
isaa, a.s., kaze: "I nema nijednog stjedbenlka Knjige koji, kada bude 
umirao, nece u njega onako kako treba povjerovati..." (En-Nisa, 159 ) 
Poznato je da Isa, a.s., nije umro, nego ga je Allah, dz.s., Sebi podigao zivog. 232 Jetfnoda Mufesiri su protumacili ova dva ajela, pa kazu da ce Isa, a.s., biti spusten 

dva puta. Mnogobrojna predanja hadisa potvrduju ovo tumacenie osim ? liu 

malog broja koji se s tim ne slaze. ' |edn °9 

Allah dz.sspomenuo je neke od predznaka Sudnjeg dana, a Doslaniai 
net navodi razlicite predznake, velike i male. Posianicki suri- 

Stanoviste nekih ucenjaka 

Neki ucenjaci ne priznaju predznake i znakove koji se navode u hadisu Hi 7h n „ 
sumnje u vjerodostojnost hadisa ili zbog toga sto shvacanje ovih hadisa offi 
ljudima njihov iman. Oni drze da je nevjerovatno da je Poslanik, s.a.v s fij 
ove hadise Ah ovi su hadisi veoma mnogobrojni i zabiljezeni su u svim hadS 
zbirkama (Ummehatu sitte), a dogadaji, koji su se desavali tokom JreZ? 
potvrduju mnoge od njih. ^mena, 

Primjeri iz hadisa 

1. Neobicne stvari koje ne padaju na pamet 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Sudnji se dan nece desiti sve dok ne vidfte 
velicanstvene stvari koje ranije niste vidjeli, niti ste ih zamisljali." Biljezi ga Ne'im ibn 
Hamad u svojoj knjizi poznatoj pod nazivom "Kitabul-fiten" od Semurre ibn Dzundu- 
ba, biljeze ga i Ahmed, El-Bezzar, Et-Taberani u svom djelu "El-Kebif. Poslanik, 
s.a.v.s, rekao je: 'Prije Sudnjeg dana vidjei cete stvari u ciju neobicnost cete posum- 
niati, pa cete govonti: "Da Hsmo to zamisljali?" Kada to vidite, spomentte Allaha izna- 
jte da su to predznaci Sudnjeg dana." Biljeze ga El-Bezzar i Et-Taberani od 
Semurre. 

2. Eksploatacija ruda od strane nevjernika 

Poslanik, s.a vs., rekao je: "Rudnike ce zastupiti najgori Ijudf"' Biljezi ga 
Ahmed u svom Musnedu'od covjeka iz plemena Benu-Selim. Rekao je Allahov 
Kosianik, s.a.v.s.: Sudnp dan se nece desiti sve dok se ne pojave mnoqi rudnici u 
ftrea na P fe2 ^iji ijudi" Biljezi ga Et-Taberani u knjizi "El-Evsat" od Ebu- jedno&swritelja 233 3. Ukrasavanje kuca i izduljivanje zgrada 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Kada vidis bose, gole, uboge pastire hako 
na tjmecu u izgradnji sto visit) zgrada, ocekuj Sudnji dan." Biljeze ga Buharija i 
Muslim. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Sudnji dan nece biti sve dok ne nestane nauke, 
dok se ne povecaju zemljotresi, dok ne bude vrijeme brzo prolazilo, ne pojavi se fit- 
peluk i dok se ljudi ne budu takmicili u izgradnji zgrada. " Biljezi ga Buharija u svom 
"Sahihu" od Ebu-Hurejrea. Alejhisselam je rekao: "Sfa cefe w kada se bude iskvari- 
la vjera, prolijevala krv, pojaviia prostitucija iuzdizale gradevine. " Biljezi ga Et-Taberani 
u djelu "El-Kebir" od Mejmune, majke vjernika, Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 'Sudnji 
dan nece nastati sve dok ljudi ne budu gradili kuce koje ce ukrasavati kao sto se 
ukrasava meradzii. " Meradzil je markirana odjeca. Ovaj hadis biljezi Buharija u 
knjizi" El-Edebu-mufred" od Ebu-Hurejrea. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "U predznake Sudnjeg dana i njegove 
osobenosti ubraja se da ce se graditi dunjaiucke pustosi, a demolirati njegove 
gradevine. " Biljezi ga Et-Taberani od Ebi-Mesuda i Ibn-Asakira, a oni od Muham- 
meda ibn Atijje. 

Prethodnictma je bilo tesko shvatiti odvijanje rusenja gradevina i izgradnje 
pustosi, a mi danas nalazimo potpuno nove gradove koji su nikli u potpuno pustim 
mjestima koja su bila bez ikakvih gradevina, a izgradeni gradovi bivaju sruseni da bi 
se ponovo izgradili. Hadis ne oznacava da je to haram, nego oznacava da su ovi 
dogadaji predznak priblizavanja Sudnjeg dana. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 
V predznake Sudnjeg dana i njegove karakteristike spada da ce se ukrasavati mihrabi 
i kvariti srca." 4, Sjedinjavanje dijelova Zemlje i njihovo priblizavanje 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Sudnji dan se nece desiti sve dok vrijeme ne bude 
brzo proiazito i dok se lemlja ne smota", tj. dok se ne sklopi i dok se ne sjedine kra- 
jevi jedan s drugim, Biljezi ga Et-Taberani u knjizi "El-Kebir" od Ebu-Musaa el- 
Es'arija. 234 Jednoca 
Uvoriielja 5. prevoznim sredstvima 1. Poslanik, s.a.v.s., obavijestio je da ce doci vrijeme u kojem se deve no' 
koristiti za prevoz i prenos robe. Logicno je da se nece deve koristiti, iako siT* 
raspolaganju, zbog postojanja boljeg sredstva, a nema boije i pogodnije zivotin? 
od deve za putovanja po pustinji. U ovo vrijeme vidimo da deva nije u stanju nos 
ti robu, sto je avakodnevna pojava. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Qstavit cefe deve" 
necete ici na njima. " Biljezi ga Muslim u svom "Sahihu" od Ebu-Hurejrea. 

2. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Pred kraj vremena, ljudi ce se voziti na vetikim 
sedlima, sve dok ne dodu do vrata dzamije." Biljeze ga Ahmed i El-Hakim od Ibn- 
Omera. A velika sedla su, kako je to protumacio 'Omer ibn el-Hattab, velicanstve- 
na sedla. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Posljednji, medu mojim ummetom bitce ljudi 
koji ce se voziti na sedlima slicnim sedlima deva, s kojih ce silaziti u dzamije. " Biljezi 
ga Ahmed u svom "Musnedu" i El-Hakim u svom "Sahihu" od Ibn-'Omera. Kakva 
su to velicanstvena sedla koja nisu sedla deva, ali im slice? Na kojim ce se to zivot- 
injama ljudi voziti do vrata dzamija, a nije poznato medu muslirnanima da su ukrotiii 
mazge ili deve ill konje kako bi na njih stavili velicanstvena sedla, s ciljem da odu 
u dzamije. Nema sumnje da su ova sredstva za prevoz vezana za nesto drugo osim 
ovoga, a hadis opisuje da ce se voziti na sedlima, a ne na konjima, ili devama, ill 
bilo kojoj drugoj zivotinji. Danas uocavamo da ovaj opis odgovara autima koja imaju 
sjedala, koja slice velicanstvenim sedlima, na kojim se ljudi voze do samih vrata 
dzamija. 

3. Poslanik, s.a.v.s., upitan je o brzini Dedzalovog hoda na zemlji? Rekli smo: 
"Allahov Poslanice, kolika je njegova brzina na zemlji?" Rekao je: "Kao kiia koju 
gonivjetar", tj. kao brzina kretanja vjetra. Biljezi ga Muslim u svom "Sahihu", i drugi 
od En-Nuvas ibn Sem'an. 

6. Govor zvijeri i neorganskih tvari 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Jake mi Onoga u cijoj rucije moja du&, nece se 
desiti Sudnji cas sve dok ne progovori zvijer covjeku i dok covjek ne bude govorio kao 
i kicanka njegova bica i kais njegove obuce (papuca), obavjestavajuci ga o tome sta 
se desilo njegovoj porodici nakon njega. "** 

Rekao je Poslanik, s,a.v.s.: Vedan odznakova Sudnjeg danaje da ce covjek zuriti 
da izade i nece se vratiti sve dok mu se ne obrati njegova papuca i bic, o onome sto se 
desilo njegovoj porodici nakon njega. "" Jel inote stvofitelia 235 nanas zivotinje iz cirkusa, rade cudnovate stvari. Policijski psi policiji ukazuju 

odatke i ovo je jedan dio tumacenja ovog hadisa, a buducnost je neogranicena 

113 nesto sto je vece od ovoga, a Allah najbolje zna. 

3 U nagovjestaju govora bica i papuca o onome sto se desilo ukucanima, nalazi 

viiest o govoru neorganskih tvari, a one su i progovori le. U njima se nalazi vijest 

se J aratu Z a prijem, preko kojeg domacin moze dobiti podatke o tome sta se 

Sesava unutar kuce, postavljajuci odredeni aparat unutar papuca, koji salje 

odatke, ili pak u bicu koji se nosi u ruci, Nezive su tvari danas progovorile, a 

luducnost je nepregledna i daje siroku mogucnost tumacenja preostalog dijela 

hadisa. 

7. Naucni napredak uporedo s vjerskim neznanjem 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: Vedan odznakova pribiizavanja Sudnjeg dana jeste 
wnostvo karija, mato fekiha ■ -ucenjaka, mnogo emifa - viadara i malo pouzdanih 
Id/." 50 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Jedan od predznaka Sudnjeg dana jeste da ce se 
pojaviti pero. r:i 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ' : Mom ummetu ce doci vrijeme u kojem ce se 
povecati bra/ karija, smanjiti broj fekiha, nestat ce znanje i povecat ce se heredi" 
Nestajanje vjerskog znanja desit ce se smrcu ucenjaka i nedostatkom onih koji bi 
ih naslijedili, kao sto je to hadis istakao. A herdz oznacava ubistvo i laz. 52 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: Jedan odpredznaka Sudnjeg dana jeste da ce ljudi 
koji idu u dzamiju jedni drugima proturjeciti i nece moci naci sebi imama da ih pred- 
vodi u namazu. " a 

Poslanik, s.a.v,s., rekao je: "Pred kraj vremena bit ce neuki poboznjaci i bezbozne 
karije."* 1 

8, Sirenje trgovackih kretanja i povecan uvoz 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Pred Sudnji dan ljudi ce selam nazivati sarra onima 
koje poznaju, rasirit ce se trgovina, oak ce zena pomagati svoga muza u tr'govini, 
prekinut ce se rodbinske veze, rasirit ce se pero, pojavit ce se lazno svjedocenje i 
prikrivanje istinitog svjedocenja." 55 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "U predznake Sudnjeg dana spada povecanje 
imovine, raskenost trgovine i pojava pera, "* Poslanik, s,a.v.s., rekao je: "Pfed Sudnji dan tjudi ce nazivati selam samo onima 
koje poznaju, rasirit ce se trgovina, tako da ce zena pomagati svome muzu u trgovi- m. 9. Razgolicenost zena Poslanik, s.a.v.s,, rekao je: "Pred kraj vremena pojavit ce se Ijudi koji ce se voziti 
na udobnim sediima kako bi doslipred vrata dzamija, njihove zene ce nositi iprozimu 
odjecu kao da su gole, na glavama ce im bill grbe kao u mrsavih deva, iproklinjite ih, 
one su (ionako) proklete,™ Na glavama ce im biti grbe kao u deva - tj, stavljat ce na 
glave nesto sto slicl grbama mrsavih deva, a mozda to ukazuje na kovrdzavost i 
grbavost njihove kose ili stavljanje sesira koje neke zene stavljaju, a Allah najbolje 
zna. 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Dvije vrste ijudi bit ce stanovnici Dzehennema, ja ih 
nisam vidio: silnici, u 6ijim su rukarna bioevi debljine kravljih repova, kojima tuku svijet, 
zene koje nose pfozirnu odjecu kao da su gole, razgolicene, nagnute (herave) izavode 
muskarce, a giave su im kao grbe u deva. Takve zene nece uci u Dzennet, niti ce 
osjetiti njegov miris! A miris njegov ski se na sve strane veoma daleko. ^ 

Grba deve, tj. grba kamile. Zahvaljujemo Ailahu, da se sada kod nas u Jemenu 
ne nalazi ova vrsta zena, a mozda su prethodni muslimani imali poteskoca u razu- 
mijevanju vidljive kontradiktornosti u rijecima Poslanika, s.a.v.s.: "Zene koje nose 
pfozimu odjecu kao da su goie. ' Vremenski napredak ucinio je da u islamskim zeml- 
jama, koje su pale pod utjecaj kolonizacije, vidimo zene koje oblace tijesnu odje6u, 
koja ocrtava dijelove zenskog tijela i clni ih vidljvim kao da su gole. Nalazimo zene 
koje se obtace u kucama, a skidaju odjecu na morsktm obalama i ostavljaju samo 
mali komadic na stidnom mjestu i na dojkama. Ovim se otklanja nejasnoca ovoga 
hadisa, a Allah najbolje zna. 10. Zene oponasaju ljude, a Ijudi oponasaju zene 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "U znake priblizavanja Sudnjeg dana spada kad zene 
oponasaju ijude, a ijudi oponasaju zene. ™ Jednoda stvoritelja 237 11. Pijenje alkohola i povecanje zinaluka 

Poslanik, s,a.v.s„ rekao je: "Nece proci vrijeme dok ne bude skupina iz mog 
ummeta pila alkohol, a naz/vat ce ga dmgim imenom. w 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Ljudi iz mog ummeta pit ce alkohol, a nazivat ce ga 
drugim imenom. '*'* Postoje Ijudi koji piju alkohol i kazu: "Ovo je pivo, a pivo nije alko- 
hol." 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Sudnji dan nece nastupitisve dok ijudi ne budu opcili 
na putevima, poput zivotinja. ^ 

Cujemo da se ove stvari dogadaju u nekim evropskim zemljama, da nas Allah 
sacuva od njih. 

Poslanik, s.a,v.s., rekao je: "Sudnji dan nece nastupiti sve dok zena ne bude 
polno opcila nasred puta usred dana, niko to nece osporavati. Najbolji medu njima, bit 
ce onaj koji ce feci: 'Da sije malo sklonio s puta. ' Da nas Allah satuva od ovoga. ™ 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Upredznake Sudnjeg dana spada da ce nestatizna- 
nje, rasiriti se neznanje, rasiriti se blud i da ce se mnogo piii alkohol. m 

12. Odgoj pasa i preziranje djece 

Poslanik, s.av.s., rekao je: "Doci ce vrijeme u kojem ce covjeku biti draze da 
odgaja psa nego dijete, nece postovati starije niti ce imati miiosti prema mladima, 
rasirit ce se kopilad, cak ce covjek polno opciti sa zenom nasred puta, navuci ce 
koze ovaca na srca vukova." 66 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Doci ce vrijeme kada ce bitibolje da svako odgaja 
psa nego da odgaja dijele koje je nastalo iz njegove kicme. " a 

13. Poslovanje s karaatom i njena rasprostranjenost 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Doci ce vrijeme u kojem nece ostati niko od Ijudi, a 
da nije jeo kamatu, a ko je ne bude jeo osjetit ce njenu prasinu. m 14. Pozdravljanje kletvom 

Poslanik, s.a.v.s,, rekao je: Vmmet ce zivjeti po Serijatu sve dok se ne pojave tri 
stvari: dok ne nestane znanje, ne rasire se nevaljala® djeca, ne pojavi se sekarun. Upitali Jednoca stvoritelja 239 


su: 'Staje to sekarun?' Rekaoje: 'Toje potomstvo koje ce nastati pred kraj vremena, iiji 
ce medusobni pozdrav biti prokiinjanje. "™ 

15. Sejtani i nebeske knjige 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: °U moru se nalaze zarobljeni sejtani koje je Sulejman, 
as., povezao, skoro da ce izadi i ljudima uciti Kur'an. "" 

Drustva za prizivanje duhova u danasnje vrijeme donose radosne vijesti o novo] 
vjeri. Ova drustva smatraju da su im meleki objavili nebeske knjige i knjigu koja se 
odnosi na drustvo za prizivanje duhova, a koja je objavljena Sikarbusu i Hvajt 
Howku, dvojici zastupnika meleka, kako oni smatraju, a to je knjiga "Intenzivna 
mudrost". 

16. Razilazenje brace po vjeri 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Sudnji dan nece nastupiti sve dok se srca ne ras- 
placu, dok se ne budu razlikovali govori i dok se ne budu razlikovala u vjeri braca po 
ocu i majci. " Utjecemo se Allahu da nas sacuva od toga. 71 Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Sta ce biti s vama kada se iskvari vjera, prolije krv, 
pojavi blud i gmdevine postanu visoke. m 

19. Uljepsavanje govora i cinjenje losih djela 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "U mom ummetu ce doci do razilazenja i cijepanja na 
grupacije, Narod ce uljepsavati govor, a ciniti iosa djela. "" 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Kada se budepojavio govor, nagomilao posao, raz- 
likovali jezici, kada se srca budu medusobno mrzila, kada svako prekine rodbinske 
veze, tada ce ib Allah prokleti I uciniti in gluhim i slijepim. m 

20. Mirovanje sablje 

Prenosi se od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Predznaci Sudnjeg dana su: lose 
ophodenje prema komsijama, prekidanje rodbinskih veza i mirovanje sablje od 
dzihada m 17. Srcani udar 21. Rasirenost fitneluka Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "U znake priblizavanja Sudnjeg dana spada baa 
smrt." 7 -- Ljekari kazu: "Srcani udar jedna je od savremenih bolesti koja nije bila 
rasirena u plemenskim drustvima. Rijetko se desavafo da seljaci i pripadnici pie- 
mena umiru od srcanog udara." 

18. Rasprostranjenost ubijanja 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Sudnji dan se nece desiti sve dok se ne pojavi tit- 
neluk, dok se ne rasiri laz, priblize trznice, sve dok vrijeme ne bude brzo protjecalo, i 
dok se ne rasiri herdz. " Rekao sam : "A sta je herdz?" Rekao je: "Ubistvo. m 

Poslanik, s.av.s., rekao je: "Sudnji dan se nece desiti dok brat ne ubije brata, a 
neznazastogajeubio."' 5 Prenosi se od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Pred Sudnji dan pojavit ce se 
smutnje poput pomrcine tamne nodi; smutnje poputpomrcine dima; umirat ce u njima 
covjekovo srce kao sto umire njegovo tijelo; covjek ce zanociti kao vjernik, a osvanuti 
kao kafir; narodi ce prodavati svoj ahlak i vjeru radi dunjatuka. " Da nas Allah sacuva 
od toga.™ 

Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: 'Pojavit ce se smutnje 
u kojim ce se covjek razici od svoga brata i oca, u njihova srca ce uci smutnja sve do 
Sudnjeg dana, sve dok se u tim smutnjama covjeku ne bude predbacivalo zbog nje- 
govog namaza, kao sto se bludnici predbacuje zbog njenog bluda. m 

Prenosi se od Aflahovog Poslanika s.a.v.s. da je rekao: "Ljudi su usli u vjeru u 
skupinama i izaci ce iz nje u skupinama. TO 240 / 

JednoCa stvoritetja 22. Skupina Ijudi koji podupiru istinu 

Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Postojat ce skupina 
mog ummeta koja ce podupirati istinu i nede im stetiti oni koji ih napuste, sve dok ne 
dode od Allaba odredenje. m 

Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Onaj ko se bude 
pridrzavao moga sunneta, prilikom nereda u mom ummetu, imat ce nagradu sehida. " 

Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Ko se bude pridrzavao 
mog sunneta, prilikom nereda u mom ummetu, imat ce nagradu stotinu sehida. I85 23. Mi i zidovi, Dedzal i Isa, sin Merjemin 

Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Protiv vas ce se boriti 
zidovi, pa cete zavladati njima icak ce kamen reck '0 vjernice, ovoje zidov iza mene, 
ubijga.' m 

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Borit cete se protiv zidova, sve dok se neki od njih ne 
sakrije iza kamena koji ce progovoriti: '0 Allahov robe, ovo je zidov iza mene, ubij 
ga'° s? 

Iz ovih hadisa zakljucuje se da ce zidovi imati drzavu, a to se smatralo 
nemogucim sve do pocetka ovog stoljeca. Dosli su dani potvrdujuci rijeci Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., ali ova drzava nije stvorena da bi opstala. Dosla je radosna 
vijest u hadtsu da ce muslimani pobijediti zidove pobjedom u kojoj ce ufiestvovati i 
kamenje. Zaborav muslimana je omogucio njihovim neprijateljima da sebi stvore 
drzavu, zbog njihovih razilazenja, cijepanja i rasirene neposlusnosti, kako je to 
doslo u hadisu koji biljezi Ibn-lshak ibn Bisr i Ibn-Asakir u djelu "Kenzul-'ummar od 
Ibn-Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., o Dedzalu koji je zidov, rekao: 
"Predznak njegovog izlaskajeste njihovo ostavljanje naredivanja dobra i odvracanja od 
zia, njihova ravnodusnost prema krvi, zanemarit ce propise, jest ce kamatu, podizat ce 
gradevine, piti alkohol, uzimat ce sluzavke, oblaciti svitu, ispoljavati izgled ftraunove 
porodice, nece ispunjavati ugovor, bavit ce se drugim stvarima pored vjere, ukrasavat 
ce bogomotje, iskvarit ce se srca, prekidat ce rodbinske veze, povecat ce se broj kari- 
ja a smanjiti broj fekiha, zapustit ce se serijatske kazne, muskarci ce oponasati zene, 
a zene muskarce, muskarci ce se zadovoijiti s muskarcima, a zene sa zenama, Man, 
dz.i, ce im tada poslati Dedzaia koji ce njima zagospodariti. " jednoti stvoritelja 241 Ibn-Abbas je rekao: "Rekao je Mahov Poslanik, s.a.v.s.: 'Tada ce bitispusten moj 
brat isa, sin Merjemin. tea, a.s., sici ce medu muslimane, mudzahide koji ce se boriti 
protiv Dediala i zidova. Dedzal ce biti ubijen, a Ijudi ce u skupinama ulaziti u Mahovu 
vjeru i niko na lemlji nece ostati a da nede primiti islam'. " 

Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Borit cete se protiv 
musrika, sve dok preostaii ne ubiju Dedzaia na rijeci Jordanu, vi na istocnoj strani 
rijeke, a oni na zapadnd. ' Ravija ovog hadisa rekao je: "Ne znam gdje se danas na 
Zemlji nalazi Jordan." 

Zidovi i njihovi svecenici, vec deset godina neprestano ponavljaju da se prib- 
Iztlo vrijerne Mesije, da ce se pojaviti u Izraelu, zaboravljajuci da je vec dosao istin- 
ski mestja Isa, a.s., a od dana njegovog rodenja prosio je 1988. godina. Ako im iko 
dode to ce onda biti Dedzal koji ce se predstavljati da je mesija. Muslimani ce pobi- 
jediti zidove - insa' Allah - i neminovno je da se borimo protiv zidova, kako bismo 
dosl do stepena sehida ill dok ne dode Ailahova pobjeda koju nam je obecao nas 
poslanik Muhammed, s.a.v.s. 

24. Veliki predznaei 

Ovo §to smo dosad naveli, zovu se mali predznaei, a postoje i veliki predznaei. 
Neke od njih spominje Kur'an i poslanicki hadisi, a neke samo poslanicki hadisi. 

Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Sudnji dan nece 
nastupiti sve dok ne budete vidjeli deset znakova: izlazak Sunca sa zapada, dim, 
dabbe - zivotinju, izlazak Je'diudia i Me'dzudza, izlazak isaa, sina Merjeminog, as., 
Dedzaia, tri pomracenja: pomracenje zapada, pomracenje istoka i pomracenje 
Arapskogpoluotoka, vatru koja ce izaciiz udubine Adena®, koja ce goniti Hi tj&ati ljude, 
poiivat ce gdje oni budu pocivaii, a odmarat ce sredinom dana gdje i oni budu 
odmarali." Hadis biljezi Ahmed, a ovako ga biljezi Muslim i vlasnici djela "Sunen" od 
Huzejfea. Mudrost spominjanja predznaka Sudnjeg dana 

1. Nakon sto rnuslman bude vidio predznake Sudnjeg dana, pojavit ce se u 
njemu strah od Allaha pa ce se pripremiti na cinjenje dobrih djela, tezeci cinjenju 
svega onoga sto je Allah, dz.s., naredio i kloneci se svega onoga sto je zabranio, 
prije nego istekne vrijerne. Kao sto je rekao Uzviserti: 

"Zar oni cekaju da im melekl dodu, HI Cospodar tvoj, ill neki predz 
naei od Cospodara tvoga? Onoga dana kada nekt predznacl od 
Cospodara tvoga dodu, nijednom covjeku nece bit! od koristi to sto ce 
tada vferovatl, ako pri/e nlje vjerovao III ako nije, kao vjernik, kakvo 
dobro uradb. Reef: 'Samo vicekafte, ml cemo, doista, cekatiV" (6:158) 

Znacenje rijeci Uzvisenoga: "III neki predznacl od Cospodara tvoga", tj, 
predznaci Sudnjeg dana. 

2. Potvrda vjerovanja da je Allahovo obecanje istinito, da ce Sudnji cas bez 
sumnje doci, da ono, o cemu nas je obavijestio Poslanik, s.a.v.s., o tome sto se 
sada dogada, moze biti samo od Poslanika kojeg je Allah, dz.s., poucio. To je 
(Poslaniku) dalo jasni dokaz da ce nas, ono sto nam je obecao Allah i Njegov 
Poslanik, stici i da ce nam se to dogoditi nakon nase smrti, stoga je On u na^u dusu 
ugradio poticaj za cmjenje dobrih djela koja ce nas spasiti od vatre dzehenemske i 
sto ce nas uvesti u Dzennet 

Spominjanje ovih predznaka predstavlja podstrek na cinjenje dobrih djela, a ne 
podstrek na ravnodusnost i ocajanje, jer nas ono ne spasava od Allahove kazne, a 
do Dzenneta se moze doci samo cinjenjem dobrih djela. 

3. Ovi predznaci urjvrsciiju nas u nasem vjerovanju na koje ne utjece pritisak 
dogadaja, niti ih potresaju nastojanja zalutalih, niti utjecaj smutnji glupaka. Oni 
navode covjeka da kaze: u Ovo je ono sto nam je obecao Allah, dz.s., i Njegov 
Poslanik, s.a.v.s., a istinu je rekao Allah i Njegov Poslanik. 

4. Ovi predznaci navode se u Allahovoj Knjizi i sunnetu Njegovog Poslanika, 
s.a.v.s. Njihovo poznavanje oznacava jedan dio vjere. Prenosi se od Poslanika, 
s.a.v.s., daje rekao - nakon stoje govorio o predznacima izlaska Dedzala: "Govo- 
rim vam ovo kako biste o njemu razmisljali, razumijevali ga i sbvacali. Radite na tome i 
govorite onima koji doiaze iza vas, kako bi oni govorili drugima, oni drugima... Doista 
je njegova smutnja najzesca smutnja. " Hadis biljezi Ne'im, a biljezi ga i El-Hakim u 
svom "El-Mustedreku". Jednoda stvoritelja 243 Vrijeme zivota nekih ucenjaka koji su biljezili hadise koje smo od njih 

prenijeli Ime ucenjaka 


Godina rodenja 


Godina smrti 


Ahmed ibn Hanbel 


164 


241 


Ne'im ibn Hamad 


... 


238 


Ibn-Ebi-Sejbe 


... 


235 


E!-Buhari 


194 


241 


Ebu-Davud 


202 


275 


Muslim 


206 


261 


Ibn-Madze 


209 


273 


Et-Tirmizi 


209 


279 


El-Bezzar 


... 


293 


Ed-Dejlemi 


210 


307 


En-Nesai 


215 


303 


Et-Tahavi 


237 


321 


Et-Taberani 


260 


360 


Ibn-Mendeh 


310 


395 244 Jednoda stvoritelja Ime ufienjaka 


Godina rodenja 


Godina smrti 


El-Hakim 


321 


405 


Ebu-Ne'im 


336 


430 


Ibn-Asakir 


499 


571 Zakljucak * Kur'an, a.s., spominje neke od velikih predznaka Sudnjeg dana, kao sto su: 
Je'dzudz i Me'dzudz, pojava Isaa, a,s„ po drugi put i dabbe - zivotinje. Mnogobrojni 
Poslanikovi hadisi spominju male i velike predznake. 

* Neki ucenjaci ne priznaju predznake koji se navode u hadisi ma, zbog njihove 
slabosti, ili zbog iskljucenosti da je Poslanik, s,a.v.s„ rekao ove vijesti koje nije bilo 
moguce zamisliti da bi se mogle desiti. 

* Mali predznaci o kojim nas hadis obavjestava su: 

1 . Desit ce se velicanstvene stvari koje ne bi bilo moguce zamisliti. 

2. Nemuslimani ce vaditi mnoge rude. 

3. Kuce ce se ukrasavati i uzdizati u visine. 

4. Dijelovi Zemlje ce se medusobno pribliziti. 

5. Deve se nece koristiti za putovanje. Ljudi ce se voziti na "velikim sedlima" s 
kojih ce silaziti ispred vrata dzamija, Brzina kretanja Dedzala na Zemlji je kao brz- 
ina kretanja oblaka. 

6. Zvijeri ce se obracati (govoriti) Ijudima, a i nezive materije ce progovoriti. 

7. Doci ce do znanstvenog napretka sa nepoznavanjem vjere. 

8. Trgovacka kretanja ce se prosiriti i povecat ce se utjecaj pojedinca. 

9. Zene ce se razgolititi. 

10. Zene ce oponasati ljude, a ljudi ce oponasati zene. 

1 1 . Povecat ce se konzumiranje alkohola, kao sto ce se povecati blud, 

12. Ljudi ce prezirati odgoj svoje djece, a voljet ce odgoj pasa. 13. Ljudi ce jesti kamatu i osj'etit ce njenu prasinu. 

14. Dod ce generacija gdje ce pozdravljati jedni druge prokletstvom. 

15. Pojavit ce se Sejtani koji ce citati Ijudima knjigu kao da je Kur'an. 

16. Braca ce se razlikovati u vjeri. 

17. Ra§irit ce se smrt srcanim udarom. 

18. Rasirit ce se ubijanje. 

19. Ljudi 6e uljep§avati govor, a kvarit ce djela, 

20. Sablja ce mirovati od dzihada. 

21. Povecat ce se smutnje. 

22. Skupina ljudi Muhammedovog, s.a.v.s,, ummeta podupirat ce isttnu. 
Nagrada onoga koji se bude pridrzavao Poslanikovog, s.a.v.s. t sunneta je kao 
nagrada jednog sehida na pofietku nereda, i kao nagrada stotinu sehida kada nere- 
di dostignu svoj vrhunac. 

23. Zidovi ce se boriti protiv muslimana i Allah, dz.s., ce protiv njih pomoci mus- 
limane. Dedzal ce se pojaviti medu zidovi ma. Isa, a.s., pojavit ce se medu musli- 
manima. Istinski mesija ce ubiti mesiju Dedzala. Bitka izmedu muslimana i Dedzala 
odvijat ce se na rijeci Jordan, muslimani na njenoj istorjnoj strani, a zidovi na njenoj 
zapadnoj strani. 

* Postoji mudrost spominjanja predznaka Sudnjeg dana 1. Jafianje pripravnosti muslimana za susret sa svojim Gospodarom. 

2. Potvrda vjerovanja da je Allah istina i da ce Sudnji dan, bez sumnje, doci sto 
je dokaz vjerovjesnistva Muhammeda, s.a.v.s. 

3. Vjerniku se daje cvrstoca pred smutnjama glupaka. 

4. Njihovo proucavanje jeste dio vjere, zato §1o su ti predznaci kur'anski ajeti i 
vjerovjesnicki hadisi. 

* Pojavili su se ucenjaci koji su biljezili hadise do kojih su mogli doci u periodu 
izmedu 64. i 571. godine, Nepojmljivo je da znaju gajb (nepoznato) - vezano za ono 
sta ce se desiti u ovom vremenu. Oni su ljudi koji se najviSe boje Allaha i nisu 
potvorili Poslanika, s.a.v.s., da je lazac, nego, naprotiv, oni su poznati po svom 
cuvanju i vodenju racuna o svim hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s. tstvoritelja 247 dokazi vjerovanja u sudnji dan 1. Allahovo obavjestenje o njemu 

Onai Ko je stvorio ljude i doveo ih na dunjaluk, generaciju iza generacije, Koji 
je iz njih izveo ummet nakon umineta, Koji je ljudima pojasnio istinu o njihovom 
posiojanju, preko poslanika koje je potpomogao mu'dzizama, kako ih Ijudi ne bi u 
laz utjerivali. Allah, dz.s., pojasnio je Svojim robovima da je odredio da ih postavi 
za namjesnike na Zemlji. da na njoj rade ono sto im je naredio, a da se klone onoga 
sto im je zabranio, te ce se, na taj nacin, ocitovati njihova pokornost. Ko bude poko- 
ran svome Gospodaru - zasluzuje nagradu, a ko se uzoholi i bude neposlusan - 
zasluiuje kaznu. Allah, dz.s., nije stvorio dunjaluk da bi bio kuca nagrade, nego je 
zato stvorio posebnu kucu nagrade, a to je kuca ahireta. 

Buduci da je rodenje nacin dolaska na ovaj svijet, Allah, je, dz.s., smrt ucinio 
nacinom dolaska u kucu ahireta. U njoj ce se nagradivati i kaznjavati shodno 
onorne sta je prpremao. 

Allah, dz.s,, rekao je: 

"Svako zivo bice ce smrt okusiti! I samo na Sudnfem danu dobit cete 
u potpunosti place vase, / ko bude od vatre udalfen I u Dzennet uveden 
■ taj }e postigao sto }e zelio; a ilvot na ovom svlfetu samo fe vartjivo 
nasladivanfe." (3:185) 

2. Ljudsko postojanje - nema znacaja bez njega 

Ako je svaki dio auta, ili aviona, ili olovke, stvoren iz mudrosti, onda nema sum- 
nje da su svi dijelovi auta i svi dijeiovi aviona, i svi dijelovi olovke, napravljeni iz 
mudrosti. Najvece je neznanje da covjek smatra da su auto, avion i olovka uzalud i 
bez mudrosti stvoreni. U vrijeme u kojem se vjeruje da je svaki dio auta ili aviona ill 
olovke stvoren mudroscu, da u covjeku ne postoji nijedan dio, ili celija, ili zlijezda, a 
da nije stvoren mudroscu, bez sumnje, covjek je u potpunosti stvoren b m 
n,je uzalud slvoren. Ako ogranicimo nasa shvacanja na dunjalufl? zivn -* m ! 
nikad necemo moci i naci znacaj ljudskog zivota niti njegovog postoiZ n Vjeka ' 
cemc i da smrt nadvladava svaku mudrost o kojoj razmisljamo adi L^' djet 
covjekovog postojanja na Zemlji. Obmanuti ce reci: "Covjek je stCn S Cenja 
varenja sretnog zivota." A mi cemo mu odgovoriti: "Zasto on onda um£ a S °* 
jek to ka ostvarenju srece?" Hi on, pak, kaze: "Covjek je stvoren radi 1* 
opstanak u z,votu." Mi cemo mu odgovoriti: "Zasto onda umire kad se jot i 'I 
ton?" , kaze: "Covjek je stvoren kako bi uzivao u slastima." Mi cemo eS vf 
umire? B-fosta sto covjek sebi predoci kao mudrost njegovog zivota udt £? 
smrt prevlada sve ono sto covjek sebi predoci? Jt ce da 

miu w ■ m f' na§li SUSe U Velik0j nedoumi ' ci k °J' a ih J e natjerala da neoiraiu 
mudrost covjekovog postojanja na Zemlji, zato sto, kako to Allah, dz s kazV 

"Oni znaju samo spoljasnju stranu zivota na ovom svlletu, a prem* 
onom svtjetu su ravnodusni." (30:7) P a 

Njihovo je stanje poput stanja djeteta ogranicenog u majcinoj utrobi. Malo sieme 

p i i 255 raSt6 ' T ija S8 ' i2 njega se stvara J u ^ savrsen ap£ 
ednaki i , tovjetn, organ,. Oko se stvara, a ne vidi se znacaj njegovog stvaran 

nutar matence, tu su i pluca kojim neces naci vrijednosti. Ruk stopaa S 

istovjetno stvoren,, a svi misle da je to uzalud stvoreno. Njihova nedoumi a 

povecava se nakon sto se upotpunilo stvaranje djeteta koje ne zna gdjede™ 

Svako pametan v,djet ce da covjek nije uzalud stvoren i da je stvoren radi mudrost!' 

a ako se ogranic, njegovo razmisljanje o dunjaluckom zivotu, nece naci ni mudrost 

nit, znacaj. Stoga nema sumnje da dnjgi zivot upotpunjava prvi zivot i daje Ijud- 

s om postojanju njegovu vnjednost i znacaj. Stoga i jeste zivot u potpunosti potvr- 

dio sve ono sto su rekl, poslanio, kao sto vidis pola auta, pola aviona, pola bilo koje 

sprave pokusavajuc, da spoznas mudrost samo iz te polovine. Pored toga sto znas 

tSSSS? 3n d '° fe f° f0Vine SpraVB ' da J e uzalud stvoren > ■ "eces moci 
spoznat, mudrost samo iz polovme sprave i nece se pojaviti njen znacaj. Zakljucit 

ZnkZT^ m Im ? *K P ° l0Vinu k °J a J e "Potp^njava i koja joj daje znacaj 
zbog ojeg Je styorena. sto tako, u vezi s prvim zivotom i drugim zivotom, ne dolazi 
do izrazaja znacaj covjekovog postojanja, osim vjerovanjem u njih. 

3. Ostvarenje Allahove pravednosti 

Sti&S' PraVed , n0Stl ' n P ° hvaln ° je Svojstvo aov J eka > a Allah je covjekov 
Stvontelj, Nema sumnje da je On najpotpuniji i velicanstveniji od Svojih stvorenja. sum nje daje Allah pravedan, niko od stvorenja Mu nije slican u pravednos- 
• 8 svaka pravednost koju posmatramo prema Allahovim stvorenjima je, zapravo, 
11 ' t ra g Njegove pravednosti, slavljen nekaje On. 

Sviedoci smo da pravednost stvorenja odbacuje istovjetnost silnika i onoga nad 
koiim je nasilje ucinjeno, izmedu pokornog i nepokornog, izmedu dobrocinitelja i 
onoQa koj« losa djela cini, izmedu ubice i ubijenog. Stvorenje ce uloziti sav svoj trud 
da uspostavi pravdu - kao sto to ljudi smatraju - u svojim zemljama. 

Ovdje dolazi pitanje: "Gdje je Bozanska pravicnost? Zasto se kaznjava onaj ko 
je losa djela cinio, a nagraduje onaj ko je dobra djela cinio? Pred nama ce se pojav- 
iti dvije stvari: 

1 . ili da izmislirno laz i neistinu, pa da kazemo - estagtiruliah - da je pravednost 
stvorenja potpunija od pravednosti njegovog Stvoritelja; 

2. ili da kazemo kao sto su poslanici rekli: "Allahova pravednost uspostavljena 
je na Zemlji davanjem dovoljnog roka za covjeka, zatim ga Allah, dz.i, prenosi u 
kucu nagrade gdje ce poiagati racun, za sve sto je malo i veliko, pa makar bilo i 
kolik' jedan trun." Ocito je da je prvi odgovor suprotan razumu i poimanju. Razumu 
ne preostaje nista drugo do da kaze ono sto je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Misle B oni koji cine zta dfela da cemo s nfima poitupitl fednako kao 
sa onima koji vjeruju i dobra djela cine, da ce Im zivot I smrt blti istl? 
Kako lose rasudufu." (45:21) 

"Da Allah kaznjava ljude prema onom sto zasluze, nista zlvo na 
povriini Zemljinoj ne bi ostavio; all, On ih ostavlja do roka odredenog, 
I kad Im rok dode - pa Allah dobro zna Svoje." (35:45) 

"A da smo lb kakvom kaznom prlje unistili, sigumo bi rekll: 
Cospodaru nas, zasto nam nisi poslanika posiao, pa bismo rljecl Tvoje 
slifedili prije nego sto smo ponlzeni I osramocenl postali.' Reel: 'Svi ml 
cekamo, pa cekajte I vi, a slgurno cete saznati ko su bill sljedbenki 
prave vfere I ko fe bio na pravom putu.'" (20:134,135) 

4. Uspostavljanje istine 

Allah, dz.s., sve je stvorio s istinom, uspostavio je nebesa i Zemlju s istinom. Ne 
mozes naci nijedan atom, a da ga nije Allah, dz.s, stvorio u njegovom pravom 
obliku, tezini i specif icnosti, na njegovom pravom mjestu. Tako je i sa svaktm 
dijelom svemira, osim s covjekovim zivotom na dunjaluku. Uvidjet ces da se dobar 
covjek nalazi na njemu nepodesnom mjestu, a zao covjek na neodgovarajucem 250 Jednofa J f, , j n n u e Zaslu2uja Doista ' P°smatranje postavljanja stvari s istin,, 
malih Hi vetitoh tjera umove da se vracaju, i ne samo to! nego da vier f h m ' bi, ° 
&*., nije zgubio istinu u Ijudskom zivotu. All, kao sto kazu poslanici Zn! Al,ah - 
skom zivotu una poseban dan, a to je Sudnji dan. na ° W 

Allah, dz.s., rekaoje: 

"4 Allah je nebesa I Zemlju mudro stvorio i zato da bl < v »li - . 
bio nagraden llikainjen prema ono me itoje zasluiio; nikomfn'ttt, 
udnjeno nazao." (45:22) nece Dl tl 

5. Upotpunjenje potreba covjekovog bica 

Allah, dz.s., stvorio je svaki dio covjeka, kao sto je stvorio sve ono sto mi, i. 
neoph 0dno: stvor ^ srcei stvorio mu kry u J ™» , m 

i hranu koja mu je dostatna, stvorio je oko i svjetlost koja mu je dovoljna i !ako dat 
U covjeku ne mozemo nista naci sto nije u dovoljnoj kolicini, osim dalekoseinih 
nadanja, jer n|ima nye dovoljan zivot, nego vjecnost, nj ma je potrebno da dK do 
svega onoga za elm zude. Kada posmatramo dunjalucki zivot, necemo ^S 
no t za ovu vaznu stranu ijudske egzistencije. Zasto su, onda, stvoren 
dalekosezna nadanja u covjeku?! I sta im je dovoijno?! 

Ako budes posmatrao bilo koju spravu sa svim njenim neophodnim stvarima 
za ,m pronades veliki otvor na toj spravi, bez sumnje des reci: Tvorac ove sprave 

tTntvnf SS ' mje ™ suce da J e uza,ud na P™N ovaj otvor. Ako uvidis da je 
taj otvor potrebno poknti, nema sumnje da je tvorac za njega napravio pokrivac a 
ako sada on nije prisutan, mozda je na nekom drugom mjestu. A ako je od tvorca 
dosio samo ovo, razumljivo je da ce i pokrivac doci, a mozda je samo malo zakas- 
mo na putu. 

r*J? I 6e da ' je , k0d * ebe postojati sumn J a ak0 tj dotfe P° ruk a od tvorca u kojoj te 
obavjestava o pokrivacu, i da ce ti doci pokrivac? Da li ce u tvom sreu ostati sum- 

Rekao je Uzviseni Allah : 

"Bogatstvo I slnovi su ukras u zivotu na ovom svijetu, a dobra djela, 
koja vjecnoostaju, bit ce od Cospodara tvoga bofje nagradena i ono u 
sto se covjek moze pouzdati, " (18:46) 

A rekao je Uzviseni i slijedece: 

"... vjecno ce u onom sto im budu duse zeljele uitvati." (21:102) jednoti stvoritelja 251 6. Cuvanje djela da bi se razmotrila Napokon je utvrdeno da je bilo koji glas, djelo ili kretnja zabiljezen u registru 
svemira i zapisan u Knjizi opstanka. Nista nije izgubljeno i nije moguce da bilo sta od 
, a nestane. Napravljena je nova sprava za snimanje koja je omogucila 
istrazivacima da snime dogadaje, sahat vremena nakon njihovog dogadanja, sto je 
doslo u tumacenju rijeci Uzvisenog Allaha: 

"Kada se Zemlja najzescim potresom svojim potrese i kada Zemlja 
Izbacl terete svoje, i covjek uzvikne: Sta jo) je?!' - toga Dana ce ona 
vijesti svoje kazivatijer ce joj Cospodar tvoj nareditt. Toga Dana ljudi ce 
se odvofetto pojaviti da Im se pokaiu njihova djela; onaj ko bude uradio 
koliko t run dobra - vldjet ce ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla ■ 
vidjet ce ga." (99:1-8) 

Prenosi se od Ebu-Hurejrea: "Mahov Poslanik, s.a.v.s., u&oje: 'Toga Dana ce 
ona vijesti svoje kazivati', pa je rekao: Va li mate koje su njene vijesti?' Rekii su: 
'Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s., najbolje znaju.' Rekaoje: 'Njene vijesti $u njena 
svjedocenja o svakom robu i ummetu o onome staje radio, i kada ce reci: 'Radio 
je ovo i ovo. ' Rekao je: 'Ovo su njene vijesti. " m 

Ako su istrazivaci, u ovom vremenu, otkrili da je svako djelo sacuvano i zabil- 
jezeno u Knjizi opstanka, zasto se, onda, biljeze djela? Zar umovi ne nalaze bolji 
odgovor od toga da kazu da se djela biljeze da bi se ponovo prikazala, ali mi ne 
vidimo njihovo ponavljanje na dunjaluku! Stoga, neminovno je da ce to prikazivan- 
je biti nakon ovog zivota, kao sto Knjiga o tome govori, kao sto su i poslanici gov- 
orili. 

Istina o dunjaluckom zivotu 
Covjek je namjesnik 

Ako covjek razmisli o svom polozaju na Zemlji, u vidjet ce da je on stvorenje koje 
je nadvladalo druga stvorenja. Pronaci ce da on nije stvorio nista od ovih stvorenja 
kojima upravlja onako kako zeli. Naprotiv, svojim razmisljanjem pronaci ce da nje- 
gove mogucnosti, kojim se sluzi, nisu njegovo djelo stvaranja. Tako, oko kojim 
gleda, ruka kojom radi, stopalo kojim se krece, uho kojim uci i slusa, razum kojim I : 252 

^1^ 

razmislja, raziiciti organ! koji vode racuna njegovom zivotu pa i on sam 
djelo njegovog stvaranja. Covjek ne posjeduje samog sebe niti bilo kol It t0n ' ie 
kojirn se koristi i koje je potcinio u sebi. Kako, onda covjek moze upravliLl*^ 6 
ne posjeduje?! ^ ,dVI J at| ne6im§ to 

Necemo naci odgovor na ovo pitanje, osim da je Stvoritelj covjeka i ovih <* 
nja Allah, dz.s., Koji je izabrao eovjeka da obavlja funkciju namjesnika t° fe " 
potcinio stvorenja i dao mu sposobnosti kojima moze upravljati drugima. " 1U 

Mudrost postavljanja namjesnika 

n „^L d - ro f P° s ^vl;anja namjesnika jeste u tome da namjesnik radi ono to fai 
onaj koji vada. Tako se mudrost cwjekovog postojanja na Zem i i mSo f n?J' 
govog postavljanja za namjesnika, ocituje u tome da covjek radi on! sto ze \ VS, 

va pokornost njegovom Gospodaru ocituje se ibadetom. J 

Allah, dz.s,, rekao je: 

"Diinove Ittude stvorio sam samo zato da Ml se klanlalu la n* 

Ispit pokomosti 

nii/^A™^ eov J ekov °9 stvaranja ibadet Allahu, onda ovaj duraaludki zivot 
nye nista drugo do ispit pokornosti. Allahova mudrost zahtiieva da dunjatuk bide 

va^'u&aS: 3 ahir6t kU6a na9fade ' da Smrt b ^e prela^akTEdjelo 

Allah, dz.s., rekao je: 
-JfflfcA °uH 1 ty°H e ™* **"* ■ On sve moze! - Onai Kollje dao 

Rekao je Uzviseni: 

Un 2tl^nm £2* ^T **?,«*"« n /°/ 5fwri " * hkusamo llude 
(1&7,8) iPS€ ' S iem ° "i ui 9° lom ^nom uciiiti." 

Uzviseni je rekao: 
ednote stvcitelja 253 Allahovo znanje jeste znanje o dogadajlma. Allah, dz.s., sve zna i zeli da 
fem racun za djela koja smo uistinu ucinili, a ciji svjedoci su nas sluh i vid, 

p ^Hi i °va Zeml i a k °J a nas nosi ' ' nik0 2a t0 nema ispriku ' 

Ispit s nedacama 

Stoqa neophodan je ispit namjesnika kako bi izaslo na vidjelo ko je pokoran a 
. neookoran Prvi je ispit iskusenje nedacama, nesrecama, strahom, gladu i 
Suaim raznim vrstama zla. Ako je covjekov iman jak, on ce se strpiti kod nedaca i 
S ce to u ime Allaha pokusavajuci odagnati zlo i nepravdu od sebe, a to ce 
nfiiiiti ne pribjegavajuci nasilju, niti ce dozvoliti ono sto je haram, kao sto nece 
zabraniti ono sto je halal. Time ce izaci na vidjelo iskrenost njegovog imana. Ako je 
dvoiicniak nece podnositi nedace niti ce saburiti i to ciniti u ime Allaha, vidjet ces 
na nezadovoljnog i ljutog zbog Allahovog odredenja, kako pokusava da se rijesi 
onoga sta ga je zadesiio, pa makar to bilo cineci i nasilje. Tako ce doci do izrazaja 
njegova dvolicnost i nevjerovanje. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Ml cento vas dovoditi u iskusenje malo sa strahom i gladovanjem, I 
time sto cete gubiti imanja I zivote, i Ifetine. A tl obraduj Izdrzljive." 
(2:155) 

Rekao je Uzviseni Allah: 

"... Mi vas stavtfamo na kusnfu i uzluiu dobru..." (21:35) 

Iskusenje dobrim 

Allah, dz.s., rekao je: 

"/ on je, zato sto voli bogatstvo - radlsa." (100:8) 

Iskusenje dobrim jace je od iskusenja nedacama, a iskrenost covjekovog imana 
dolazi do izrazaja jedino kada stanja ljudi osciliraju izmedu dobra i zla. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"... A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sadjednima, a sad drugima 
..." (3:140) 

Iskusenje je dobrim da Allah podari Svome robu ono sto zeli od blagodati, kako 
bi vidio da li ce se on udaljiti od svoga Stvoritelja zbog blagodati? Da h ce zaboraviti 
svoga Gospodara i predati se blagodatima, okrecuci svu svoju paznju prema njima, 
a ne prema svome Gospodaru. Preci ce svaku mjem na Zemlji i nece se moci str- 
piti u obavljanju ibadeta prema Allahu, dz.s„ niti ce ove blagodati trositi na 
Allahovom putu. Stoga je ovo osciliranje ljudskih stanja izmedu dobra i zla, zapra- 
vo, istinski pokus iskrenosti imana. f 254 
Allah, dz.s., rekaoje: 

"A da se pravog puta drze, Ml bismo ih vodom obllnom n««„ 
bismo ih time na kusnju stavlli ... " (72:16, 17) po f ifi > <fe 

Covjek se cijelog svog zivota na Zemlji, nalazi u fitneluku i na ispitu svp h , 
umre i ne preseli se u kucu nagrade. Ispit dobrim je, doista, najtezi isp'it ne 

Rekao je Uzviseni: 

Vel^™' imhk * postan€ obiiesan etm se neovlsnim "*tt- 

dobrim 09 *"** ^ P ° treSaJU tm m ka ° ' t0 9a ne u6ini obi J esnir * ispit 

Podsjecanje onoga ko je zaboravio, mozda se povrati 

Ako ljudi pocnu zaboravfjati ono sto im je doslo od njihovog Gospodara i pocnu 
ciniti nasilje. Allah, dis., poslat ce im nerede i nedace, kako bi ih podsjetio £ nii 
hovog Gospodara i upozorio ih na njihovu zabludu, mozda ce se povratiti Allahii 

uZ.S. ' 

Rekao je Uzviseni: 

"Zbog onoga sta ljudi rade, pojavh se metei I na kopnu / na moru, 

m.'Vo%) a zb ° 9 ono9a it0 rade ' " e bl " $e P°P rav ' 

Iznenadna kazna nakon otvaranja svih kapija 

S obzirom da se zaboravi ono sto je dobro od Allaha, dz.s., i s obzirom da se 
poveca nevjerovanje kazna Allaha, dz.s., bit ce kazna da zalutalim otvori kapije 
svega i da ih iznenada kazni, a da oni to i ne osjete. 

Rekaoje Allah, dz.s.: 

'' ka <l a *f zab °™M ono elme su opominfani, Mi bismo Im kapije 

E ?T*J **', J ^T* it0 im * e dat0 obradovali, Iznenada 
bismo ih kazniii i oni bi odfednom svaku nadu IzgubUI/' (6:44) 

Smrt je preseljenje u kucu nagrade 

I dode smrt. Zavrsava se ljudski zivot, generacija nakon generacije. Smrt nije 
nista drugo do izlazak iz kuce rada i ulazak u kucu nagrade. 255 


Allah, dz.s., rekao |e: 

»Vi cete sigumo biti iskusani u Imecima vasim, i zivotima vasim, i 

. t ; ete doista, mnoge uvrede od onlh kofima je data Knjiga prije 

a / od mnogobozaca. I ako budete izdriati i Allaha se bojall, pa - 

Tko trebaju postuplti oni kojl sujakom voljom obdarenl."(3:186) 

* Tako mi na dunjaluk ulazimo goli, nista ne posjedujuci. Nakon toga posjeduje- 

daiemo Allah, dz.s., nas postavlja za namjesnike i daje nam vlast do casa 

Hredenoq Ogranicen je period za ispit pokomosti i nepokornosti. Nakon toga 

5n azi smrt i Allah, dz.s., vraca stvari koje je dao na cuvanje, pa izlazimo sa dun- 

ialuka kao sto smo usli na njega. Sve to nakon sto je ocita razlika izmedu dobrog i 

Eeq covjeka, nakon sto je ocito ko je pokoran a ko nije, ko je vjernik a ko nevjernik 

i munaiik, kako bi svako pronasao nagradu ili kaznu za svoja djela i pobrao plodove 

onoga sto jeposijao. 

Ailah, dz.s., rekao je: 

"A docl cete Nam pofedlnaino, onakvl kakve smo vas prvl put stvo 
rill, napustivsl dobra kofa smo vam bill darovall ..." (6 94) 

Zakljucak 

* Onaj Ko je stvorio ljude i doveo ih na ovaj svijet, objasnio im je istinu o njima 
preko poslanika koje je potpomogao mu'dzizama, Objasnio im je da ih nije uzalud 
stvorio i da nema nijednog dijela, celije ili vene u covjeku, a da nije mudroscu 
stvoren. Stoga, nema sumnje daje covjek u potpunosti stvoren s mudroscu i da nije 
uzalud stvoren. Mudrost je u njegovom postavljanju za namjesnika na Zemlji kako 
bi covjek obozavao svoga Gospodara, radio ono sto mu je naredio, a klonio se 
onoga sto mu je zabranio. Ko bude pokoran svome Gospodaru, zasluzuje nagradu, 
a ko se uzoholi i ne bude pokoran, zasluzuje kaznu. Dunjaiuk nije kuca nagrade, 
nego je to drugi svijet. Buduci daje rodenje put do ovog svijeta, Allah, dz.s., je smrt 
ucinio putem do drugog svijeta kako bi bio kaznjen ili nagraden za djela koja je 
pocinio. Sva su djela sacuvana, a skoro je utvrdeno da se ne moze desiti nijedan 
zvuk, nijedno djelo, nijedan pokret, a da nije to zapisano u registru postojanja i 
zabiijezeno u Knjizi postojanja. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Toga Dana ce ona vifestl svoje kazlvati jer ce joj Cospodar tvoj 
naredltl. Toga Dana ljudi ce se odvojeno pojavitl da Im se pokazu np 
hova djela."(99>.4-6) 

Allah, dz.s., Svojom pravednoscu i miloscu, dao je covjeku dovoljno vremena 
na ovom svijetu. 256 
J^aWafcft Ako |e mudros eovjekovog stvaranja u ibadetu, onda ovaj zivot niie nib - 
do ispit Allah, dz.s., stavlja na kuSnju Svoje robove nedacama kakobi E 9 dru 9o 

Saha ° ' en ° St ' mana ' Tak °' b0feStan a ° VJek Saburi 1 10 Podnosi io^v'e^ 19 

On ih stavlja na kusnju i dobrim, i taj ispit tezi je od ispita nedacama ag . ■ 
ka ne potresa ispit nedacama, kao sto ga ne ucini obijesnim ispit dobrim im ' 

* Dolazi smrt, a to je izlazak iz kuce djeiovanja i ulazak u kucu naaradP v , 
smo na ovaj svyet dosli pojedinacno bez icega, tako 66mo otici iz nieoa ako 

Allah, dz.s., rekaoje: y 

Ml i d ° d J e ?J t f m P°M™no, onakvi kakve smo vas prvi put ^ 
W napustivsi dobra koja smo vam bill darovall ... " (6:94) 

"Vettcanstven je Cospodar tvof, Dostojanstveni, / dateko od onnn* 
kako ga predstavtjaju oni! I mtr postanidma i hvalfen nekaje S 
Cospodar svjetova!" (37: 180- 1 82) ' "' TRECE 
POGLAVLJE 


y / 
259 


VJERA I NJEN ZNACAJ Sta je vjera? 

Vjera je pravac i uputa. 9 ' 

Allah, dz.s, rekao je: 

"Onje poslao Postanika Svoga s uputstvom ipravom vjerom da bije uzdigao iznad 
svih vjera, makar ne bilo po volji mnogoboscima. " (9:33) 

Allah, dis., rekao je: 

"Reel: 'Ovofe mof put, \a pozivam k Allahu, imajucijasne dokaze, \a, 
I svakl onaj koji me slljedi' ... "(12:108) 

\z ova dva ajeta, a i drugih, razumije se da Kur'an, pod rijecju "ed-din", podrazu- 
mijeva metod i nacin ljudskog misaonog i znanstvenog zivota. 

Da li je vjera neophodna covjecanstvu? 

Bilo kojem djelu razumnog covjekatreba prethoditi misljenje i odredena misao, 
uvjerenje koje odreduje cilj njegova djelovanja, koje zamislja plan djelovanja, prije 
nego pocne bilo sta raditi. Da covjek zeli raditi nesto bez prethodnog razmisljanja 
Hi uvjerenja, koje odreduje cilj djelovanja i nacin njegovog cinjenja, pofiinitelj bi 
spadao u skupinu ludaka ili pijanica koji remete svojim djelima, te im djela bivaju 
beskorisna i bez cilja, a time gube sve ono sto su ulozili u njih. Sve smo ovo naveli 
ne uzimajuci u obzir je li to misljenje ili prethodno uvjerenje o odredenom djelu, 
ispravno ili neispravno. Vazno je znati da uvjerenje, ili misljenje, ili namjera, preth- 
ode djelu, odreduju njegov cilj i nacin njegova provodenja. Kretanje svemira, 
Sunca, Mjeseca, noct, dana, vjetra, oblaka, kise, rast bilja, kretanje zivotinja, sve 
ovo se odvija uzvisenom i skladno uredenom metodom, u koju stvorenja nemaju 
nikakva upliva. Instinktivno odredenom metodom usmjerava se kretanje zivotinja. 260 I -J2S*J«* 

A Allah, dz.s,, odredio je 6oyjekovo kretanje njegovim uvjereniem mar 
namjerom. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: Vjelase, doista Lnent im l 
j&ama. Svakom covjeku pripada samo ono sta namj&m . .. w narr >' 

S obzirom da su covjekova djela mnogobrojna i mnogostrana na svim Jl 
covjek ima neogranicenu potrebu za opcim idejnim planom {uvjereniemi i? 1 ^ 3, 
objedinjavati sva njegova djela, koji ce ih urediti i naciniti medusobno ieiS Ce 
pouzdanim, slijevajuci ih u jednu tacku, srecuci se kod jednog cilia a to ie «, ' 
cilj covjekovog postojanja u ovom zivotu. On bez opceg metoda'i opceo ZT 
odreduje kretanje covjeka, ureduje njegovo nastojanje, i njegova djela nlsuiS? 
na. Njegovi postupci i djela sukobljavaju se i nestaje svaki njegov trud To znafi 1 
je "din" (vjera) - metoda i nacin - neizostavan i neophodan covjeku. 

Univerzalna vjera 

Prava vjera - pravac i uputa - koja podmiruje sve potrebe covjecanstva treba 
zadovoljavati nekoliko uvjeta: 

Prvo: da njen Autor i Tvorac poznaje mudrost covjekovog stvaranja na ovoi 
Zemlji, da ova vjera odreduje: opci cilj covjekovog zivota na Zemlji, da odreduje 
covjekovu ulogu, njegovo mjesto i polozaj u ovom svemiru. 

Bez odredivanja opceg cilja covjekovog zivljenja, mijenjaju se svi sporedni cil- 
jevi u svim oblastima ljudskog zivota. Onaj ko je uredio ove razlicite strane 
povezao ih, ucvrstio jedne s drugim, a sve to bez ikakvog cilja, u torn slucaju Ijud- 
ski zivot postaje poput zivota vlade razdvojenih ministarstava koje nista ne povezu- 
je, ill pak poput aula rastavljenih dijelova: svaki did radi za sebe Sta nije dovoljno 
te je beskonsno bez poznavanja opceg cilja ljudskog zivota. Covjek zivi zbunjea 
smeten, izgubljen, umotan u mracne tmine, radi teskom mukom, trudi se a da i ne 
zna za&o? 

Drugo: da njegov Autor i Tvorac zna i poznaje sve malo i veliko, vezano za 
razlicite oblasti covjekovog zivota, kako bi mogao uspostaviti savrsenu vjeru u svim 
oblastima ljudskog duhovnog, misaonog, moralnog, politi6kog, ekonomskog, 
ratnog, zakonodavnog, porodicrtog i individualnog zivota. To je zbog toga sto je 
ljudski zivot rezultat procesa koji se odvija izmedu ovih razlicitih oblasti razdijel- 
jenih u ljudskoj egzistenciji. Ljudski zivot cvrsto povezuje dijelove svih ovih oblasti, 
spajajuci svaku oblast jednu s drugom, tako da se ta veza ne moze raskinuti niti 
razdyeliti. Svaka ova strana utjece jedna na drugu i ostavlja traga na njoj Sve ove 
261 povezuje jedna krv, u sve njegove sudove prodire jedan zivot, a to je Ijuds- 
S,r *ivot, a povezanost je ljudskog zivota kao povezanost razlicitih dijelova tijela. 
' Ako bismo odvojili jednu ovu stranu, ili je, pak, zaboravili, to bi bilo odvajanje 
wjnog dijela ljudske egzistencije ili njeno zanemarivanje i izoblicavanje ljudskog 

pota. 

Ako uzmemo u obzir vjeru koja ureduje samo ekonomski zivot (zato Sto takva 
vjera gleda na Covjeka kao gladan stomak), time bismo negirali sve druge strane 
ljudskog zivota, izoblicili bi ljudsku prirodu. Tako bismo bill poput onih koji 
pokuSavaju da zeludac opstane u Covjeku na ustrb svih drugih razlicitih tjelesnih 
organa. Neminovno bi bilo da dode dan kada bismo doSli u sukob sa svojom Ijud- 
skom prirodom, kojoj ne odgovara ovako amputirana vjera. Svaki politick!, socijal- 
n i, moralni, misaoni, dusevni I zakonodavni zivot ostavlja veoma vazan trag na 
drugima. Isto tako on ostavlja traga u vezi sa socijalnim, individualnim I drustvenim 
aspektom. 

Trees: da vjera bude cvrsta, da obuhvaca lijecenjem ljudsko ponasanje, da je 
ne mijenjaju svakodnevni dogadaji, da bude elastiina i odgovarajuda svemu 
onome Sto moze da se desi u ljudskom zivotu. Ljudi ne pribjegavaju mijenjaju vjere 
svakodnevno ili svake godine, a ni vjera ne moze imati karakteristiku elasticnosti i 
cvrstine ako ne posjeduje slijedece dvije stvari: 

1. da njene osnove i propisi budu vezani za ljudsku prirodu i cvrstu ljudsku kon- 
stituicju, koja se ne mijenja niti zamjenjuje. Mudrost nosa Adema, a,s„ jos je uvijek 
istovjetna svrsi tvoga nosa -i to je istovjetna svrha nosa bilo kojeg ljudskog bica, u 
bilo kojem vremenu i na bilo kojem mjestu, Tako je i sa bilo kojim drugim dijelom 
tvoga tijeia"... Attahova stvaralacka moc po kofof /e Ifude nailnlo - 1 ne 
treba se mlfenfatl Attahovo stvaranje ..." (30:30) 

Covjek u Indiji, Kini, Evropi ili Americi, istovjetan je covjeku u arapskim zemlja- 
ma, po svom tjelesnom ustrojstvu i po svom prirodnom stvaranju. To je isti covjek 
koji je zivio u vrijeme faraona, u vrijeme Poslanika, s.av.s., i u danaSnje vrijeme. 
Ako su vjerski propisi vezani za reformu covjekova stvaranja i covjekovu konstitu- 
ciju - koja se nije mijenjala i ne mijenja se - onda ova vjera ima svojstvo cvrstine s 
obzirom na tu konstituciju koja je ostala postojana; 

2. da se formuliraju opci ■ sveobuhvatni propisi u stvarima cije se forme razlikuju 
i ciji se oblici mijenjaju, kako bi to bilo odgovarajuce i prilagodljivo svakoj formi ljud- 
skog organizma i koji se mijenjaju zavisno od vremena I mjesta. 262 Jerfno(Ja j 


Cetvrto: da Autor i Tvorac ove vjere u potpunosti poznaje ono sto 
unutar ljudskih dusa, neSto sto pokrece zivot, sto stavlja u nedoumicu u^ ^ l 
filozofe, pa su se u vezi s tim razisli. Svi se slazu da je tesko razumjeti sta?^ 6 ' 
a Onaj Koji je uspostavio ovu vjeru za covjeka, On na Sebe stavlja obavezu d ' 
cizno poznaje sve ono sto utjece na covjekovu dusu, bilo da se radi o J^ m ' 
uspotstavljanja reda i mira, ili o neredima. ""™rima 

Peto: da ova vjera ima poticaje koji ce covjeka dovoditi u vezu sa ni« • 
izvrsavanjem, koji ce ga povezivati sa strahom od suprotstavljanja vieri Ako v? 
nema znacaja, onda se ne moze ni primjenjivati. ' a 

Nesposobnost covjeka da uspostavi univerzalnu vjeru 

Ako razmislimo o prethodnim, neophodnim i obaveznim uvjetima za opstoinosf 
univerzalne vjere - koja ureduje ljudski zivot, koja covjecanstvo upucuje na puteve 
njihovog raznovrsnog, povezanog i zamrsenog zivota, koji su neophodni 
covjeaanstvu - uvidjet cemo da covjek nije u mogucnosti da proizvede vjeru za 
samog sebe, zbog slijedecih uzroka: 

1 . Sveopci cilj radi kojeg je covjek i stvoren - kojim se povezuju sve grane Ijud- 
skog zivota, iz kojih se crpi opstojnost zivota i njegov znacaj - kao i sveopci ciij 
stvaranja ljudskih generacija, koji covjek ne moze poznavati, nitf moze samostalno 
spoznati, sve to ne moze znati niko drugi osim covjekovog Stvoritefja, Stoga svaka 
zemaljska vjera (ona koja je djeio covjeka) ne moze imati sveopci cilj ili ima neku 
gresku, na osnovu koje ljudski zivot postaje razdijeljen i rastavljen, Svaki taj dio ima 
odredeno polje rada, kao sto su rastavijeni i razbacani dijelovi auta koji pojediracno 
rade bez bilo kakve harmonije, ili znacaja, ili opce koristi. 

2. Covjekovo znanje o samom sebi nepotpuno je i svakodnevno se povecava. 
Ne postoji nijedna osoba niti skupina ljudi koji tvrde da poznaju sta se nalazi u fjud- 
skim dusama, koji tvrde da poznaju najsitnije dijelove njenog ustrojstva, zakonitosti 
njenog mnogostrukog i raznovrsnog kretanja. Ne postoji niko ko poznaje medusob- 
nu povezanost svih ogranaka Ijudskog zivota, ko poznaje vrijednost svakog dijeia, 
kao i njegovu vaznost i koji mu posao odgovara, jer sve to dovodt do spoznaje naj- 
tananijih tajni covjekovog stvaranja. Do toga jos nisu doprle ljudske znanosti. 
Predvodnici svih ovih znanosti kazu; "Spoznaii smo neke stvari, a neke nismo. 
Svakim se danom nase saznanje povecava." Psiholozi, sociolozi, politicari, 
ekonomisti i drugi, razilaze se i kontradiktorni su oko ovih zapetljanih tema Do kad j^n63f^ l a ^ 

r di cekati da saznaju sve ono sto je vezano za njihov dusevni zivot? Kad ce biti 

tB nucnosti da uspostave "univerzalnu vjeru" kojoj stremi njihov zivot? Kad bi ljudi 

H iaksi i kraci put do toga, uskratili bi sebi napore koji ih vode u zabludu i 

Gresku kao I nepotpune rezultate njihovog znanja ili neznanja. Kad bismo se 

kfenuli svome Stvoritelju Koji zna svaku njihovu stvar, sve malo i veliko u njihovom 

Laranju, kako bi bili upuceni na pravi put? 

3 Covjecanstvo ne poznaje svoju prirodu. Ljudi ne znaju kako ce se sutra 
oonaSati kada se stanje promijeni, kada se pojave novi faktori na svim poljima Ijud- 
skoq zivota. Covjek ne moze uspostaviti cvrstu, postojanu, potpunu i elasticnu vjeru, 
Ja odgovara savremenim zivotnim okolnostima. Sve sto covjek moze, jeste da 
postavi neke nepotpune teorije, da pozove ljude da ih isprobaju u jednom 
odredenom vremenu sve dok se ne pojave greske vezane za te teorije. Tada ce doci 
do ispravke te greske, kako bi se uslo u nove eksperimente i nove greske. Ovako 
pokoljenja zive pod eksperimentom, kao da su pokusne zivotinje. Na taj nacin dolazi 
se do zakljucaka. Nijedan eksperimenat nije bez gresaka, a pokoljenja su ta koja 
podnose te greske i ona su zrtva nepotpunosti Ijudskog saznanja. 

"... / reel: Samo Allah upucuje na pravi putt.,." (10:35) 

Ako su ljudi nesposobni da uspostave univerzalnu vjeru, ko je, onda, taj ko je 
uspostavio ovu neophodnu vjeru? 

Bez sumnje, jedino Stvoritelj Ijudskog potomstva poznaje istinu ove stvari. 
Sveopci je cilj Ijudskog zivota volja koja je svojstvena Stvoritelju i mudrost Njegovog 
sveznanja, koje ne moze niko poznavati, osim onaj koga On poduci. Mudrost bilo 
kojeg proizvoda poznaje se na osnovu uputstva njegovog proizvodaca. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"A kako I ne bi znao Onaj Koji stvara, Onaj Koji sve potanko zna, Koji 
je o svenw obavijesten." (67:14) 

Rekao je, Allah, dz.s.: 

"... On zna sta je bilo prije njih i sta ce biti poslije njib, a od onoga 
sto On zna - drugi znaju samo onoliko koliko On zeli. ..." (2:255) 

Uzviseni je Allah rekao: 

"... Samo On stvara I upravlja! ..." (7:54) 

Samo Allah, dz.s„ poznaje pojedinosti covjekovog stvaranja i sve ono sto je za 
to vezano. 

Rekao je Uzviseni: 264 
On dobro zna sve o vama, otkad vasje stvorlo odzemll* i 
9 zamecl u utrobama mafkl vailb ..." (53:32) oMt *d ste bill zamecl u utrobama mafkl vaslh ..." (53:32) 

Kur'an, a.s„ ismijava one koji se prave da znaju, govoreci: 
"... Reel: Znate II bolje vl III Allah?' ..." (2:140) 

A Allah, dz.fi., kaie: 

"Pa sta te onda navodl da porlces ova} svljet ■ zar Allah nlle «,,,«, 
najpravednlfl?!" (95:7,8) ' """/« 

Stoga, na§ Gospodar najbolje zna Sto nam koristi, a fito fiteti, Sto nas usitf ml. 
a Sto unesrecuje. Ispravno je, onda, da Stvoritelj bude Taj Koji ce izgraditl viem 
zacrtati granice naftina i metoda po kojima fiovjek treba 161, Svi ljudi prihvafialu owl 
Istinu ■ istinu upute i usmjerenja svakog onoga ko nefito napravi. Tako ljudi bivaiu 
prevareni i predaju se svakoj uputi koja dolazi od proizvodafia, tj sprave 
Prozvodaeu aparata obracaju se svi prilikom bilo kojeg nedostatka ill kvara na 
aparatu koji je napravio. 

Kako, onda, 6ovjecanstvo ne zna Hi zaboravlja da jedino Stvoritelj ima 
mogucnost upute stvorenja na pravi put?i! 

Zatim, zar Stvoritelj nije viadar svega onoga eime se koristimo i dime se 
sluzimo? Kako mi, onda, imamo pravo da upravljamo neflm fito nije u nafioj vlasti 
bez dozvole njenog vladara? Viadar nebesa i Zemije je Onaj Kome su potcinjena 
sva stvorenja na nebesima i na Zemlji, koja su Mu se predala, a najpreciznija djelo- 
vanja nafiih tijela su potcinjena Njegovoj voljl. Nema sumnje da je On najpreci da 
se slijedi i da Mu se bude pokorno, 

"Zar pored Allahove, zele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ill ne htjetl, poko- 
ravaju I onl na nebesima I oni na Zemlji, I Njemu 6e se vratltil" (3:83) 

"Heel: 'Zar vl da obavjestavate Allaha o vjerovanju svome kad Allah 
zna sve ito fe na nebesima I na Zem///f Allah sve zna.'" (49:16) 

Vjera i fitret 

Nijedan proizvodae nete proizvesti svoj proizvod, a da prethodno ne odredi 
mudrost i svrhu tog proizvoda, funkciju svakog dijela u njemu, nacin njegovog djelo- 
vanja, nacin kretanja ovih dijelova, te se dode do proizvoda shodno programu i 
planu po kojem se radilo. Ako osoba fell promjenu programa, neophodna je prom- 
jena i proizvoda i njegovog ustrojstva, zato sto je prvi proizvod bio shodan prvom 
programu, u suprotnom 6e doci do nedostatka i kvara na proizvodu 265 " Zar pored Allaha postofl druql bog?..."(27:60) 

Allah (fi.fi., stvorio je covjeka po volji koju je odredio, po programu po kojem se 
be i po kojem radi. To je vjera shodno kojoj je stvoren covjek. Stanje covjeka se 
e moze stabilizirati sve dok se ne bude kretalo po vjerskim propisima i po njenoj 
Iti ier je to vjera stvaranja i prirode. Ko bude zelio promijeniti vjeru, ili je zami- 
wiiti nete moci pobjeci od promjene Allahovog stvaranja kako bi nastalo novo 
Saranje shodno novoj zamjeni. Harold Laski, jedan engleski mislilac, u svojoj je 
Sizi rekao: "Na nama je da stvorimo covjeka, ako zelimo da mu odredimo zakon." 
Istinu je rekao Allah, dz.s., koji kaze: 

"71 upravl Ike svoje prema pravof vferi. Allahovom stvaranju, po 
kolem /e Ifude nactnlo - 1 ne treba se mlfenfati Allahovo stvaranfa }er to 
fe univerzalna vfera, all veclna ljudi to ne zna." (30:30) 

Islam je vjera fitreta 

lz ovoga sto smo dosad naveli mozemo spoznati da ne postoji put do spozna- 
je istinske vjere bez Allahove Objave. Da li je dosla ta Objava? 

Odgovor na to zna svaki eovjek. Vecina stanovnika Zemije slijedili su nekog od 
poslanika koji je dolazio s Allahovom vjerom, bez obzira na iskrivljavanja i zamjene 
koje su se desile u ovim vjerama. 

Mi smo sljedbenici Muhammeda, s.a.v.s., i kazemo covjecanstvu: "Doista je 
vasa vjera ona koja poboljsava vas zivot, koja vas usrecuje na dunjaluku i na ahire- 
tu. To je vjera koju je ljudima donio posljednji vjerovjesnik i pecat poslanika - 
Muhammed, s.a.v.s., - i ona je kod nas sacuvana od bilo kakvog iskrivljavanja. 
Jasni dokazi o istinitosti poslanstva i vjerovjesnistva Muhammeda, s.a.v.s., 
poslanstva i vjerovjesnistva, ne nestaju njegovom smrcu, nego ostaju ociti do dana 
danafinjeg, onome ko zeli da bude upucen. 

Nasa vjera islam jeste vjera fitreta koja sadrzava sveopci cilj u ovom zivotu, a 
to je da covjek bude namjesnik. 

"A kada Cospodar tvoj reee meleklma: fa cu na Zemlfl namfesnlka 
postaviti! ..." (2:30) 

Cilj u ovom zivotu jeste i da zivi na Zemlji, da je izgraduje i da na njoj upravlja 
onako kako je to Allah propisao. Covjek u ovom periodu namjesnistva podlijeze 
ispitu kojim se istrazuje njegova pokornost prema Gospodaru kao i njegova 266 Jednote stvoriteija nepokornost. Da li ce biti namjesnik na Zemlji shodno Uputi koja mu dolazi od nje- 
govog Stvoriteija? 

"Mi rekosmo: Silazite Iz njega svl! Od Mene ce vam uputstvo dolaz- 
Itl, I oni koji uputstvo Moje budu slijediii - nkega se nece bofati I nl za 
elm nece tugovatt. A oni koji ne budu vjerovali I Knjige Nase budu por- 
icaii ■ bit ce stanovnici Dzebennema; u njemu ce vjecno ostatV" 
(2:38,39) 

"Sve sto fe na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorlll da hkuiamo If tide 
ko ce se od njih Ijepse vladati." (18:7) 

Ovaj je svijet prolazna ku6a, djelovanje i prethodnica rezultata koji 6e ih pratiti 
na drugom svijetu. Ahiret je ku6a nagrade i kazne za orto sto ljudi budu predstavili 
od svojih djela na prvom svijetu. Ovaj princip obuhvaca sve oslale principe, tako da 
su covjekova teznja i njegov zivot povezani jednim ciljem, a to je: Allahu ibadet 
ciniti, rade6i dobra djela na dunjaluku, kako bi se spasio od kazne i kako bi sutra 
uspio u drugom zivotu. 

Nasa vjera obuhvaca sve oblasti ljudskog zivota, cak podufiava svoje sljed- 
benike kako ce u6i u zahod 93 , Nasa vjera je mnogostrana i vezana je za ljudsku 
prirodu po kojoj je £ovjek stvoren shodno njenirn propisima, jer je vjera od Allaha, 
Stvoriteija, Vjera sadriava propise koji se ne mijenjaju bez obzira na vrijeme ill 
mjesto, Ona podrobno izlaze propise obredosiovlja koji se ne mijenjaju promjenom 
vremena ni mjesta. Dovoljno nam je da je na§ islamski zakon uspostavljen u 
razlicitim civilizacijama, razliCitim zemljama vremenima tokom stotine godina. Nije 
se naSao nijedan problem za koji nije pronarJeno i rjesenje u naSem Bozanskom, 
postojanom i mnogostranom zakonu. Ovo je svjedocanstvo pravnika i orijentalista, 
na njihovom Medunarodnom simpoziju o komparativnom zakonodavstvu, 
odrzanom u Parizu 1 952. god., koji su u svom, konsenzusom donesenom proglasu, 
bez obzira na razlicitost njihovih zemalja, nacionalnosti i vjera, rekli; "... Ufiesnici 
Simpozija ostvarili su korist posredstvom istrazivanja koja su predotena u toku 
'Sedmice islamskog fikha" i na osnovu rasprava koje su se vodile oko ovih 
istrazivanja. Jasno je potvrdeno da se islamsko pravo zasniva na principima sig- 
urne vrijednosti u ciju korist nema sumnje, da razlifiitost principa u ovom ogromnom 
zakonodavnom aparatu sadrzi bogatstvo pravnih misljenja i skupinu izuzetnin 
umjetnidkih osnova koje pruza ovaj fikh, kako bi odgovorio fantasti6nom JednoCa stvoriteija 267 elasticnoscu na sve potrebe savremenog zivota. Cfanovi Simpozija oglasili su 
svoju zelju da se nastavi 'Sedmica islamskog fikha' kako bi nastavljali njegovo 
djelovanje godinu iza godine ..." 

Na§u islamsku vjeru zacrtala je ruka Mitostivog, Sveznajuceg, Onoga Koji je 
obavije^ten o onome sta se nalazi u unutrasnjosti dusa i o detaljima stvaranja. 
Vjera - "Lazfojje strana, bllo s koje strane..." (41:42) 

Na§a islamska vjera pobuduje u sreima svojih sljedbenika najjaci poticaj na 
djelovanje, a to je: zasluga Allahovog zadovoijstva i ulazak u Dzennet, pored 
onoga §to posjeduje bilo koja druga vjera, a isto je u vezi sa viadajucom viasti, kao 
Sto posjeduje najjaSu zapreku za suprotstavljanje vjeri islamu, a to je: Allahova 
srdzba i kazna dzehenemska, pored osude vladajuce viasti i muslimanskog 
druStva. 

Ovim uzvtSenim specificnostima na§e vjere islama oclto je da je vjera islam 
univerzaina vjera, vjera fitreta i vjera uzvisenog ljudskog zivljenja. Koliko su ljudi bili 
sretni u ovoj vjeri tokom mnogih vijekova, a koliko su ljudi propatili bez nje. 
Muslimani su bili najnapredniji, najvelicanstveniji i najsretniji narod, zavisno od 
toga koliko su se pridrzavali svoje vjere. 

Ako se uevrsti vjerovanje u Allaha, Gospodara vjere, olakSava se i predanost 
vjeri. Ako se uevrsti vjerovanje u Allahovog Poslanika, s.a.v.s., olaksava se 
slijedenje onoga Sto je doslo s njime bez ikakvog predomiSljanja I nedoumice, jer 
je on saSuvan od grijeha i dostavlja od Onoga Koji ne grijesl, od Allaha, d2i. 
Saznanje o Allahovom jedinstvu nije poput saznanja koje potvrduje vjerovanje u 
Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.s. Zakljufiak 

* Vjera je pravac i uputa ljudskog, misaonog i znanstvenog zivota. 

* Svakom ljudskom djelu treba prethoditi migljenje ili uvjerenje koje odreduje nje- 
gov cilj i nafiin djelovanja. Mnogobrojna povezana djela trebaju imati metod koji ih 
spaja i povezuje njihove dijelove, kako se ne bi sukobljavala tjudska djeia, kako ne 
bi jedna djela potiskivala druga i kako ne bi propao ljudski trud. Ljudskom je zivotu 
neophodna vjera koja bi odredivala misaoni i znanstveni put. Bez vjere zive samo 
ludaci ili pijanice koji ne znaju sta rade. 

* Univerzaina vjera jeste vjera: 

1 . koja obznanjuje covjekovo istinsko mjesto i ulogu na Zemlji, kao i mudrost nje- 
govog stvaranja. Ona povezuje dijelove zivota sa sveop6im ciljem ljudskog zivota; 
2. koja je sveobuhvatna i koja potjece od Onoga Koji po 2n aie h 
covjekovog zivota, Koji uspostavlja potpuno i povezano ustrojstvo n 0VP ie 
strane zivota jedne s drugim, onako kako to zasluzuje bez prekomL JUdi 
zapustanja; J nostl ili 

3. koja je cvrsta i vezana za reformu postojane ljudske prirode Niu n? m*« ■ 
hitni svakodnevni dogadaji; ie Potres aju 

4. koja dofazi od Onoga Koji u potpunosti poznaje istinu o liudskom stva rani , 
o tajnama Ijudskih dusa; n|u > 

5. toja ima snagu koju koristi u zivotnim dogadajima. 

* Covjecanstvo nije sposobno da uspostavi pravu vjeru, jer niko ne zna mudrost 
svoga stvaranja, osim njihovog Stvoritelja, jer je njihovo znanje o duSama nepot 
puno i svakodnevno se povecava. Zbog svog nepoznavanja istine o sebi samima 
nisu u mogucnosti da uspostave postojanu, prirodnu vjeru, te su pribjeql'i 
provodenju eksperimenata cije se greske neprestano i svakodnevno pokazuju. 

* Stvoritelj je jedini Gospodar univerzalne vjere, jer On jedino zna ono sMo je 
stvorio, On najbolje poznaje ono sto ce popraviti ljudski zivot, a sta ce unijeti nered 
u njega. On nas je sWorio shodno onome sto je zelio da nam bude vjera. 

* Allah, dz.s, poslao je iskrene poslanike s univerzalnom vjerom i potpomogao 
ih mu'dzizama. Vecina stanovnika Zemlje sljedbenici su ovih iskrenih poslanika. 
Bez obzira na to sta je zadesilo prethodne vjere, kao sto su zamjene i iskrivljavanje, 
mi se vezujemo za Allahovu vjeru koju nam je donio Pecat poslanika i vjerovjesni- 
ka, koju je Allah sacuvao od bilo kakvog iskrivljavanja ili mijenjanja, 

* Vjera islam jeste vjera istine koja je ljudskom potomstvu doS/a od Njihovoa 
istinskog Stvoritelja. IZLAZ IZ SKRIPCA 
SAVREMENE CIVILIZACIJE Savremena civilizacija napredovaia je na materijalnom planu, a nazadovala u 
humanistifikom. 

Ona je jedinstvena u pogledu Cinjenica materijalnih znanosti u svim dijelovima 
svijeta. Razlicita je i raznovrsna u pogledu cinjenica humanistickih znanosti u 
svakoj driavi, univerzitetu, institutu, osim u islamskim vjerskim Skolama. 

Dok istrazivac postavlja svoje aparate za istrazivanje kako bi saznao istine koje 
se desavaju u zvjezdanim galaksijama, u dubinama Zemlje i unutar dijelova atoma, 
nalazimo da su njegov sin i kci zbunjeni. Nijedno od njih ne poznaje svoju prirodu i 
ne zna da li da se ponasa kao musko ili kao zensko?! 

tstok priznaje Zapadu da je napredovao u materijalnim znanostima, kao sto to 
Zapad priznaje Istoku. Ali svako od njih omalovazava drugoga u humanistiCkim 
znanostima i smatra da grijesi, 

Buduci da je covjek postigao korisnu vezu s materijom i spoznao zakonitosti 
ophodenja s njom na najvelicanstveniji nacin, nalazimo da je njegova veza s 
bratom, covjekom - veza borbe i konflikta. 

Covjecanstvo je nepredovalo na materijalnom planu i zapalo u tjesnac na 
tiumanistickom planu, iz kojeg nema izlaza, osim prihvacanjem principa islama. 

Civilizacijski skripac 

1, Razilazenje u misljenju 

Covjekovo misljenje zasniva se na pet cinilaca: 

a) covjekovo znanje: ako se razlikuje znanje, razlikuje se i misljenje; 

b) covjekovo razumijevanje: neki ljudi razumijevaju dubinski, drug! povrsno, a 
treci dalekosezno itd... ; 

c) covjekovo ponasanje: Misljenje plemenitog razlikuje se od misljenja skrtog; 270 Jednoda stvoritelja d) covjekovo iskustvo: Ako se iskustvo povecava, mijenja se misljenje; 

e) covjekov interes: Covjekov interes ima velikog utjecaja na misljenje. Tako se 
Amerikanac bori za Ameriku, jer su njegovi interesi vezant za ovu drzavu. Rus ce 
isto uciniti, itd. Misljenje 
■ Ako zelimo ujediniti misljenje ljudi, na namaje da ujedintmo i cinitelje koji utjefiu 
na stvaranje misljenja kod covjeka, kako bismo ih u£inili jednim znanjem, jednim 
razumijevanjem, jednim ponasanjem, jednim iskustvom i jednim interesom, a sve 
ovo je nemoguce. Nemoguce je da se covjecanstvo slozi u misljenju, sve dok ne 
priznaju da je covjekov Stvoritelj Onaj Koji ima sveobuhvatno znanje, da obuhvaca 
sve sto je vidljivo i sto je nevidljvo. On ima savrSena svojstva i najuzviseniji primjer, 
prisutan je u proslosti, sadasnjosti i buducnosti. On nema nikakve kon'sti u tome da 
odvoji jedne od drugih, jer su svi njegovi robovi. 

Nema izlaza iz ovog tjesnaca, osim spoznajom Istinitog Allaha Koji posjeduje 
ova svojstva po kojima je On vlasnik istine u koju ljudi vjeruju. 

Sve dok ljudi ne spoznaju svog Gospodara, nece izaci iz tjesnaca raziazenja. 

"Medutim, oni ce se uvifek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima 
se Cospodar tvoj smiluje... " (11:1 18, 1 19) 

Onog dana kada Stvoritelj uputi ljude, ujedinit ce se miSljenja ljudi oko njihovih 
problema, od Dalekog istoka u Kini do dijelova Francuske na zapadu. Jednoca stvoritelja 271 Razlicita misljenja 
Borba Javlja se borba zbog toga sto je Allan, dz.s., stvorio u svakom covjeku ogrom- 
nu pohlepu, tako da Zemlja nije dovoljna da bi se zadovoljila pohlepa samo jednog 
covjeka, a sta je onda s pet mitijardi ljudi koji stvaraju guzvu na ovoj maloj Zemfji? 
Ako covjek zeli zadovoljiti svoju pohlepu i ostvariti svoje zelje, ne moze pobjeci od 
borbe, a to i jeste stanje covjeka. Borba izmedu blokova, borba unutar blokova, 
borba medu zemljama, borba unutar zemalja, borba izmedu partija, borba unutar 
partija, borba izmedu ogranaka partija, skupina i drustava, borba unutar tih ograna- 
ka, sve dok borba ne zavrsi u jednoj kuci, medu pojedincima. Nema izlaza iz tjes- 
naca borbe osim unistenjem pozuda koje izviru iz covjekove prirode i konstitucije, 
ili stvaranjem drugih zemalja koje odgovaraju ljudskim pozudama. 

Nemoguce je promijeniti ili zamijeniti covjekovu prirodu, kao sto je nemoguce 
da zadovoljimo pohlepu i strasti ljudi. Stoga je neminovna borba za malo uzivan- 
ja, a nagrada za to ce pripasti snaznome ili lukavome. 

Izlaz iz ovog tjesnaca jedino je u usmjeravanju ljudske iskonske prirode, kako 
bi bila ispravna zajedno sa cinjenicama njenog nacina na koji je stvorena (konsti- 
tucije) i cinjenicama postojanja oko nje. Sve to je moguce ako covjek prihvati istinu 
koju je Allah, dz.s., objasnio, a to je da je ovaj svijet kuca prolaza do ahireta, koji je 
vjecna kuca u kojoj se ostvaruju sve potrebe covjeka, bilo da se radi o vjecnosti ili 
o zeljama, ali pod uvjetom da se ponasa na ovom svtjetu na taj nacin da se njego- 
vo ponasanje zasniva na potpomaganju, milosti, ljubavi, njeznosti i si. 3. Nasilje Neophodno je da ljudi imaju sudije (vladare), Neophodno je da ljudi imaju i 
zakon po kojem ce im se suditi. Ako ovaj svijet ne zadovofjava pohiepu jednog 
covjeka, ako je Covjek ispunjen pozudom i pohlepom, onda je prilika postavljena 
pred vladare da prisvoje najveci dio dunjalutkih uzitaka, da postave propise koji ce 
koristiti njihovim interesima. Interesi naroda na Zapadu dati su na raspolaganje 
skupini kapitalista, a interesi naroda na Istoku dati su na raspolaganje skupini celni- 
ka partija. Tu se nasilje ne moze izbjeci, jer je onaj koji vlada medu ljudima jedan 
od njih. On ima svoje strasti, zelje interese o kojim vodi racuna u toku vladanja. 
Izlaz iz §kripca nasilja dolazi samo zakonodavstvom od Stvoritelja, Sveznajuceg, 
Mudrog, Koji ne odvaja jednu skupinu od druge, koji ne tea strastima. Slavljen neka 
jeOn, 4. Izgubljenost 

Onaj ko ne poznaje mudrost svoga stvaranja, on je samom sebi beznacajniji 
od isjecaka papira i bjedniji od svojih papuca, jer papir ima svrhu, isjecak papira 
ima svrhu, a on ne zna svrhu svoga stvaranja i postojanja. Covjek je pokusavao 
da spozna mudrost svoga Stvaranja, ali je zavrsio taj pokusaj neuspjehom. Jedan 
pjesnikje rekao: 

"Dosao sam ne znam otkuda? Ali sam dosao. 
Ugledao sam put pred sobom, pa sam isao. 
e> Solidarnost Borba Jednoia stvoritelja 273 lei 6u tim putem, htio ja to li ne. 

Kako sam dosao? Kako sam ugledao svoj put? Ne znam. 

A za§to ne znam? Ne znam." 

Ovo je stanje savremenog Covjecanstva. U njemu covjek ne zna zasto je 
stvoren? Niti zna za§to ne zna? 

6ovjek nece iza6i iz tjesnaca ove izgubljenosti sve dok ne spozna svoga 
Gospodara i Stvoritelja. Jedino On zna mudrost zbog koje je stvoren covjek. Ako 
se mudrost bilo kojeg aparata gubi u unutraSnjosti njegovog aparata, i saznaje 
se samo ako on podu6i o tome, onda je, onima koji ne znaju mudrost svoga 
stvaranja, doista, nepoznata ova istina. Oni ne znaju da je mudrost stvaranja 
covjeka skrivena u Stvoritelja i ne moze se poznavati, osim ako nas On poduci o 
njoj. Slavljen neka je On. 5. MoraJni i drustveni pad 

Opao je moral kod ljudi i zena. Cak mnogi ljudi smatraju da je ova karakteristi- 
ka neminovna u savremenoj civiitzaciji i nemoguce je od nje odstupiti, Porodice su 
razrusene zbog povecanja bluda i bra^nog nevjerstva. Covjek je napustio svoga 
komSiju jer strahuje pred njim pokazati svoj imetak, te godinama komsija zivi pored 
komsije a da ne zna njegovo ime. 

Uzrok moralnog pada snaga je strasti koju ne moze zaustaviti nista drugo do 
iman. Bez imana ljudi pod pritiskom svojih strasti izbjegavaju svaki zakon. Tako 
zakon ne daje svoje potpune plodove i ljudi brzo otkrivaju da su zakoni postal! okovi 
protiv strasti i devijacija u koje zapadaju? Oni tada brzo mijenjaju te zakone i 
nedosljednosti (devijacije) cine legalnim? Ovako zbog svojih strasti padaju iz pono- 
ra u ponor, sve dok se ne dozvoli blud i homoseksualizam, sve dok muSkarci ne 
pofinu oponasati zene, a zene muskarce. Sve tako te propadati dok ne iscrpe svoje 
snage i dok ne uniste svoju ljudsku prirodu. Raspadom morala dolazi do bluda, a 
blud dovodi do raspada porodice. DruStvo se raspada i slaba djeca upropastavaju 
se raspadom porodice, kao Sto se i roditelji upropastavaju u starosti iz istog razloga. 
Izlaz iz ovoga je jedino u imanu koji zaustavlja strasti serijatskim zakonom koji ide 
uporedo sa strastima, koji ne dozvoljava upadanje u provaliju. 
6. Nemir i tjeskoba Bilo kuda da odes, vidjet ces Ijeskobu, teskocu i bijedu, kao znakove 
savremene civilizactje. Vidjet ces samoubistva, odavanje opojnim sredstvima (alko- 
hol, droga), kako bi se zaboravio nemir i tjeskoba. Vidjet ces pokrete hipija i onih 
koji odbijaju da se suoce sa stvamoscu, a sve to vodi cinjenici da u dubini 
covjekove duse ne postoji razumijevanje niti vjerovanje, cime bi se covjek smirio. 
Pa, on ne zna ko ga je stvorio? Ne zna ko je njegov istinski Vladar i ko je vladar 
svega onoga cime upravlja u ovom univerzumu? On ne zna koje je njegovo staniste 
u koje moze preci iznenada, u svakom trenu? On ne zna da li je Gospodar ovog 
svemira zadovoljan njegovim djelom ili nije? S druge strane, njegova situacija s 
porodicom, komsijama, drustvom u kojem zivi, podlozna je trzavicama, te on zbog 
toga ne moze naci slast u unutarnjem smiraju. 

Vjernik je zadovoljan svim stanjima koja su mu propisana. On zna daje njegov 
Gospodar Mudar, da je Njegovo sudenje istina, kao sto zna kakva je veza izmedu 
njega i njegovog Gospodara i izmedu njega i Allahovih robova. On je smiren i zivi 
u sreci i zadovoljstvu, 

Rekao je Uzviseni Allah: 

"Vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a I On tobom zadovoljan, pa 
udi medu robove Moje, i udi u Dzennet Mo}!" (89:28-30) 

7. Nepotpunost ljudskog zakonodavstva 

Covjek ne zna mudrost svoga stvaranja, pa kako moze samom sebi odredivati 
zakon, kada ne poznaje fiinjenice te mudrosti. 

Covjek ne vlada samim sobom, niti bilo cime od cega ima ikakve koristi, kako 
onda, moze izdavati propise necemu cime ne vlada? 

Covjeka preplavljuju strasti, zudnje i pohlepa. Kako moze donositi zakon neko 
ko je prepun strasti, pozuda i pohlepe? 

Zakonodavstvo biva u sfuzbi strasti vladajuceg sloja i u sluzbi njthovih interesa 
te se desava ono sto se desava. A narodi btvaju zrtvom tog zakonodavstva. 

Kada se iskvari drustvo u losem smislu, oni potcine zakonodavstvo, zbog nji- 
hovog iskrivljavanja, te od iskrivljavanja naprave zakonski propis koji unesu u 
zakon. JednoCa stvoritelja 275 Izlaz iz ovog iskrivljavanja, u vezi sa zakonodavstvom, nalazi se u prihvacanju 
Serijata od Stvoritelja Koji zna §ta se nalazi u dusama. On vlada svime sto se nalazi 
u univerzumu. On se odlikuje svojstvima potpunosti i uzvisenosti, slavljen neka je 
On. On nijednu skupinu bespravno ne odvaja u svom presudivanju i ne cini iskrivl- 
jenje niti zlocin. 

I tako... Covjek je obogatio Zemlju savremenom civilizacijom, ali je on i pokvario 
ljudskost, koju je bacio u tjesnac iz kojeg nema izlaza, osim pomoiu islama. 

Zakljucak 

* U savremenoj civilizaciji, covjek je napredovao na materijalnam planu, ali je 
zaostao na humanisKkom planu. 

* Covjecanstvo je u savremenoj civilizaciji zapalo u nekoliko tjesnaca iz kojih 
nema izlaza, osim pomodu islama. 

* Znanje, razumijevanje, ponasanje, iskustvo i interes, sve su to temelji na kojim 
se zasniva covjekovo misljenje, koje se ne moze naci kod svih ljudi. Njihov izlaz iz 
iskrivljavanja je u prihvacanju Upute od njihovog Gospodara, Koji sve zna, Koji zna 
sve Sto je vidljivo i Sto je nevidljivo. Odlikuje se najpotpunijim svojstvima, prisutan 
je u proslosti, sadasnjosti i buducnosti. On nema nlkakvog interesa u tome da razd- 
vaja skupine jednu od druge. 

* Dunjaluk nije dovoljan da bi zadovoljio pohlepu jedne osobe. Ko je od kafira 
udinio pohlepu svojim ciljem, ne moze pobjeci od borbe. Musliman zna da je ovaj 
svijet prolaz do ahireta, pa je vezan za ahiret. On zna da ce doci do Dzenneta i nje- 
govih blagodati, jedino ako bude saradivao sa svojom bracom, ako ih bude volio i 
ako bude njezan prema njima, kako bi njihova veza bila veza medusobnog potpo- 
maganja i ljubavi, u zamjenu za borbu I mrznju. 

* Izlaz Iz covjekovog nasilja jeste jedino u prihvacanju Serijata koji nije uz sudi- 
ju, a protiv optuzenoga, Serijat ne moze promijeniti snazni niti bogati protiv slabog. 

* Mudrost covjekovog stvaranja ne zna niko drugi osim Allaha, i ne moze se 
znati ostm poducavanjem s Njegove strane. DokSe god covjek ne spozna svoga 
Gospodara, nece izaci iz tjesnaca izgubljenosti. Covjek ce za sebe ostati 
beznacajan i bezvrijedan. 

* Nece se zaustavffi moralni pad, niti postoji izlaz iz njegovog skripca, bez 
imana koji potpornaze Serijat kako bi se promijenile dusevne strasti i njene 
strastvene pozude. 

* Covjek nema izlaza iz nemira, zablude i tjeskobe sve dok u svojoj dubini ne 
nade ispravno vjeravanje koje spoznaje preko svoga Stvoritelja, preko muctrosti 
svoga stvaranja, preko svoga staniSta koje ga ocekuje, djelorn koji mu je propisan, 
kao i onim djelorn koji mu je zabranjen. 

* Ljudsko je zakonodavstvo nepotpuno, zbog nepoznavanja mudrosti 
covjekovog stvaranja, zato sto je on potGinjen i nema pravo da donosi zakone, zbog 
toga Sto je prepun strasti, pohlepe i pozude koje su suprotne Njegovim propisima i 
Njegovom zakonodavstvu, Nema tzlaza iz ovog Skripca osim prihvacanjem 
Stvoriteljevog zakonodavstva. Slavljen neka je On. Jednoda stvoritelja 277 VJECNO ZIVI Allahov zivot 

Allah, dz.S., sve je stvorio. Allah je stvorio nebesa i Zemlju. Allah je stvorio i 
stvara sve Sto je zivo. Nema sumnje, On je najpotpunija egzistencija. Ako su ziva 
bica naprednija od nezivih, nepokretnih bica, nema sumnje da je Stvoritelj ovih zivih 
bica potpunijeg postojanja od njih. 

On je, stoga, potpunijeg zivota od njih. Da nije ziv, neko od Njegovih stvorenja 
bilo bi potpunijeg postojanja od Njega, a to je nemogu6e. 

Ako svakodnevno vidimo "Ruku Bozanske moci" kako stvara milione stvorenja, 
polazeci od zvijezda, planeta, biljaka, zivotinja, covjeka, noci i dana u velicanstven- 
om obliku, savrsenog stvaranja, preciznog odredenja, bez sumnje je Stvoritelj ovih 
stvorenja, koja se svakodnevno obnavljaju, Mocan, Sveznajuci, Mudri, Onaj Koji 
ima neogranicenu volju; onaj ko je mrtav, nema nikakve moci, znanja, mudrosti, niti 
volje. 

Stoga, Allah je ziv. Njegov zivot je najpotpuniji zivot. Prizor zivota koji posma- 
tramo predstavlja slabi trag zivota Zivog, Samoopstojedeg, Koji u mrtvo udahne 
zivot, pa se potrese i udahne u nezivu tvar zivot, pa se ona pokrene. 

"Allah cini da zrnje i kospice proklijaju. On iz neziva izvodi zivo, a iz ziva nezivo, 
- to vam je, eto, Allah, pa kuda se onda odmecete?" (6:95) 

Srnrt se ne moze desitt Stvoritelju, jer smrt znaci prestanak uzroka za zivot i 
pojava uzroka smrti. Ako uzroci zivota dolaze od Allahovih stvorenja, onda je 
Allahov zivot prije postanka ovih uzroka. To jest, Allahov je zivot potpun, nije uvje- 
tovan postojanjem odredenih uzroka. 

Sto se tice uzroka smrti, ili su ovi uzroci stari, vjecni, a to znaci da je to vjecnost 
kao vjednost Stvoritelja. Ovo znaci da ne postoji Stvoritelj - estagfirullah - zato sto 
su uzroci Njegove smrti prisutni od praiskona, prije postojanja ovog svemira. Na taj 
na6in ne postoji ni ovaj svemir, jer je Onaj Koji te ga stvoriti mrtav od praiskona i 

278 JednoCa stvoritelja uzroci Njegove smrti prisutni su jos od praiskona. Ovo je neispravan i apsurdan 
govor. 

Hi su uzroci smrti iznova stvoreni, a i ovo je apsurdno, jer Uzviseni Stvoritelj 
nece stvoriti samom Sebi uzrake smrti. Samoubistvo je svojstveno nesposobnim i 
slabim, koji ne mogu pronact izlaz niti mogu pronaci pravi put. Stvoritelj je Snazan 
i Uzvisen, kada ne§to zeli, samo kaze: "Budl", i ono biva. 

Iz onoga sto prethodi, znamo da je Allah, 2ivi i Potpuni. Njegov zivot ne 
zaustavlja se na uzrocima zivota, kao sto je Njegov zivot potpun i ne prijete mu 
uzroci smrti. Allah je Zivi, Vjecni. On je Taj Koji ne umire, Ovako prosuduju umovi, 
ovako su nas iskreni poslantci obavijestili i o tome Knjiga govori: 
"Ti se pouzdaj u Zlvog, Kofi ne moze umrijeti ..." (25:58) 
"Allah Je - nema boga oslm Njega - Zivi I Vjecni! ..." (2:255) 
"Pokorlt ce se tjudi Zivome I Vjecnom ... " (20:11 1) Prvi Allahovo postojanje se proteze na vjecnost bez pocetka, gdje se ne moze 
zamisliti nikakvo postojanje prije Njega, S obzirom da je svako postojanje On stvo- 
rio, onda On svemu tome i prethodi. Allah je Prvi, Koliko god tvoja maSta zamislja 
opstojnost, znaj da je to Allahovo djelo stvaranja i da Allahova opstojnost tome 
prethodi. Pa, Allah je Prvi i prethodi svemu. 

Najfiudnije je da heretic! negtraju rijeci onih koji vjeruju u Allaha: "On je, doista, 
Prvi i prethodi svemu", u vrijeme u kojem materiju (supstancijainu maglicu) opisuju 
na isti nacln, pa za nju kazu: "Ona je prva i nema pofietka," Isto tako kaiu: "Ona 
nema Stvoritelja", u vrijeme kada su isprepletent dokazi posmatranja koji govore o 
tome da je svemir stvorio Nebitak, da se to desilo nakon sto ni§ta nije postojalo, da 
materija nije prva i bez pocetka, kao §to tvrde, nego je Allah njen Stvoritelj i On je 
Prvi. 

"Allaha hvall sve sto (e na nebesima I na Zemlji, I On je SIM I MudW. 
Nfegova je vlast na nebesima I na Zemlji; On zivot I smrt daje, I On sve 
moze. On je Prvi I Poslfednjl, Vldljlvl I Nevldljlvl; I On zna sve!" (57:1-3) Jednoia stvoritelja 279 Dokaz nastanka svemira 

Prvo: Ako promislimo o svemiru, uvidjet cemo da zvijezde predstavljaju izvor 
jake toplote. Uvidjet temo da su drugi dijelovi (svemira) hladni, kao sto su planete 
i si, Poznato je da toplota prelazi iz vt§eg stepena u nizi stepen, a da je svemir 
praiskonski, toplota bi se izjednaclla u svim dijelovima svemira. 

Dmgo: Postoje radioaktivne fiestice u svemiru, gdje se uredno, u jednom vre- 
menskom periodu, gube njeni dijelovi i prelaze u druge tvari koje nisu radioaktivne. 
Da je svemir praiskonski, ove radioaktivne cestice bi se u potpunosti pretvorile u 
tvar koja nije radioakttvna. 

Trece: Ako posmatramo konstituciju magline, naci cemo da je sastavljena od 
supstancijalnih atoma. Ucenjaci su saznali da su ovi atomi konstituirani od nekoliko 
elemenata - elektrona, protona, neutrana ltd. 

Iz ovih konstrukcija umovi izvode zakljucke da postoji pocetak stvaranja atoma 
u svemiru, da stvaranje atoma nije praiskonsko, ispred 6ega nema ni^ta, nego da 
je atom savremenog stvaranja, A to znamo na osnovu skupine razlifitih i promjen- 
jivih tvari (elektrona - koji imaju negativni elektricitet, protona - koji imaju pozitivnl 
elektricitet, neutrana, mezona itd.). To je isto, kao Sto zna§ da je olovka, koja je u 
tvojoj ruci, stvorena i nije praiskonska, na osnovu posmatranja njene grade; na 
osnovu starosti metala i tijela slonove kosti pracijenit 6e§ da je ona smjesa metala 
i slonove kosti. 

Umovi ce nam, takoder, ukazati na to da postoji tren u kojem su se spojili elek- 
troni sa pratonima, a oni s drugim elementima, kako bi se stvorio atom. To je trenu- 
tak stvaranja supstancijalnog atoma u ovom svemiru, od kojeg se sastoji maglina. 

Stoga, ova maglina nije praiskonska, stara, kao sto to danas tvrde kafiri. Nemoj 
misliti da su, prije spajanja elektrona sa pratonima i drugim elementima atoma, pos- 
tojali elektrani i protoni koji su plovili u svemiru, kao i preostali element! atoma, da 
bi se ujedinili u stvaranju magline. Nemoj misliti tako jer su elektroni stvoreni da bi 
se spajali sa pratonima i drugim elementima neophodnim za stvaranje atoma. 
Proporcionalno pozitivnom elektricitetu protona, stvoreni su i preostali elementi 
atoma, kako bi se stvorio atom, shodno savrsenom planu, preciznom uredenju i 
tacno odredenoj predestinaciji. Mudrost koja se ofiituje iz stvaranja protona, elek- 
trona, itd. jeste stvaranje atoma. 

Stoga je supstancijalni atom stvoren i nije praiskonski. HIT 280 Jednoda stvoritelja Nema sumnje, postojanje ovih elemenata (elektrona, protona itd.} stvoreno je i 
ono nije praiskonsko i bez pocetka, kako to tvrde kafiri. 

Trecet Ako razmisljas o stanjima materije, uvidjet ces da je ona ogranicena 
mnogim zakonitostima, i da prelazi iz propisa jednog zakona u prapise drugog 
zakona. Tako, na primjer, atom vodonika ima odredene zakonitosti i odredene 
specificnosti. Ako se sjedini s atomom kisika mijenjaju se zakonitosti i specificnosti 
u nove zakonitosti i nove specificnosti. Vodonik se s lahkoeom zapaljivao a sada je, 
spajanjem s kisikom, postao voda koja gasi vatru i ne moze gorjeti. Bio je lahak i 
penjao se u visoke sfere zraka, sada je postao tezak i pada na zemiju. Ako bismo 
pomocu njega htjeli letjeli u raketi, velikom brzinom, tezina bi se smanjila* Ako 
bismo stigli u bestezinsko podrucje, nestalo bi i tezine. Ako bismo ga zagrijali, nje- 
gova kolicina bi se povecala, a ako bismo ga ohladili, smanjila bi se njegova tezina. Propisi 
jednog 
zakona 

Propisi 
drugog 
zakona 

Materija 

W//////////M 
Stoga, materija je jedno, a zakoni su savim nesto drugo. 

Uvidjet cemo da su zakoni, koji su vezani za materiju, promjenljivi, §to nas 
dovodi do toga da sve stvari, koje su promjenljive, imaju svoj pocetak i kraj, Nema 
sumnje da promjenljivi zakoni i zamjenljive specificnosti imaju pocetak i kraj. 

Stoga, neminovno je da specificnosti i zakonitosti imaju pocetak koji odreduje 
materiju. 

Postojanje materije nije moguce bez specificnosti i zakonitosti, jer je nemoguce 
da postoji materija bez tezine, oblika, uredenja ili specificnosti. Nema sumnje da -L Jednoda stvoritelja 281 materija ima pocetak koji postoji otkako je zapocelo postojanje specificnosti i 
zakonitosti koje koriste materiji. Prije tog pocetka nije postojala ni materija niti 
zakonitosti, niti specificnosti. Ovo nas upucuje na to da ovaj svemir ima poaetak, 
koji je nastao nakon Sto je Allah, dz.s., odredio uredenje i dimenzije svemira, nakon' 
Stoje svemu podario njihove specificnosti i nakon sto je rekao materiji: "Budi u tim 
dimenzijama i sa tim specificnostima i svojstvima", i bila je. Istinu je rekao UzviSeni 
Allah govoreci: 

"On je Stvorltelf nebcin I Zem//e, / kada nesto odluci, za to tamo 
rekne: BudlV ■ I ono bude." (2:117) 

Stoga, ovaj svemir nije praiskonski, bez pocetka. Do ovih zakljucaka dolaze 
umovi koji posmatraju sta se de§ava u svemiru. Doista je Prvi, Allah, Stvoritelj 
ovoga svemira. 

Dr. Pol Klarens Apersold, profesor organske prirode, direktor Odsjeka za izo- 
tope i atomsku energiju u laboratorijama Ouk Ridza i clan Udruzenja za atomsko 
istrazivanje, u svom radu pod nazivom Trirodni dokazi Bozijeg postojanja", rekao 
je slfjedece: "Jedino u Sta mozemo sasvim biti sigurni jeste da se eovjek i ova 
opstojnost oko njega ne mogu razvijati sami od sebe iz apsolutnog niStavila, nego 
oni moraju imati po6etak, a svaki pofietak mora imati i osnovu. Mi znamo da je ovo 
velieanstveno postavljeno uredenje, koje upravlja svemirom, potfinjeno zakonima 
koje nije fiovjek stvorio, da cudotvornost zivota u sebi ima poaetak, kao sto iza 
njega postoji usmjerenje i uputa koja je izvan covjekovog domaSaja. To je sveti 
pocetak, sveto usmjerenje I savrSena Bozanska odredba." Jedan drugi istaknuti 
ucenjak, dr. Vilijem, specijalista za kopneni zivot, profesor prirodnih nauka na 
Univerzitetu Mi6igen i strucnjak za biijnu genetiku, u svom radu pod nazivom "Sa- 
nta materija nije dovoljna", rekao je slijedece: "Astranomija, na primjer, ukazuje na 
to da ovaj svemir ima prastari pocetak, da svemir ide prema kraju. Ne trebamo 
vjerovati da je ovaj svemir praiskonski i bez pocetka, ili, pak, da je vjecan i bez 
kraja. On postoji na osnovu promjena," Allahovo postojanje proteze se u vjecnost iza koje nije moguce zamisliti bilo 
kakvo postojanje. S obzirom da se svaka egzistencija zavrsava Njegovim 
naredenjem, On je i kraj svake opstojnosti. Koliko god tvoj urn zamislja opstojnost, 282 Jednofystn^ 


znaj da je Allahova opstojnost svrsetak svake opstojnosti. Prethodno smo ob' 
da je Allah Zivi, Vjecni, Onaj Koji ne umire. On je Posljednji nakon Koiea T m 
nista, niti On ima kraj, Uzviseni je rekao: ma 

"... Sve ce, osim Njega, propastl! ..." (Z8:88) 

Na ovo upucuju umovi, a iskreni poslanici su nas o tome obavijestili. 

ZakljuSak 

* Stvoritetj je savrseniji od svojih stvorenja. Njegov zivot je potpuniji od zivota 
svih zivih bica. 

* U stvorenjima vidimo tragove Allahove moci, znanja, mudrosti i Njegove volje, 
Iz toga spoznajemo da je Allah ziv, jer mrtvac nema moci, znanja, mudrosti, niti 
volje. Zivotni prizori nisu nista drugo do tragovi Njegovog zivota. Sfavljen neka je 
On. 

* Allahov se zivot ne osianja na uzroke, jer je zivot prisutan prije postojanja 
uzroka. Da postoje uzroci smrti, onda, Hi su ti uzroci praiskonski i tada nista ne pos- 
toji, Hi ih Stvoritelj stvara za samog Sebe, a to ne cini VeKanstveni, Mudri. Stoga, 
nema uzroka za Bozanski zivot, niti ima uzroka za smrt. Allah je Zivi, Vjecni, Onaj 
Koji ne umire, 

* Svaka opstojnost postoji mimo Bozanske opstojnosti. Allah je Prvi, prije bilo 
cega. Koliko god zamisljas prethodnu opstojnost, pa njen Stvoritelj joj prethodi. 

* Kafiri raspravljaju, u ovo vrijeme u kojem supstancijalnu maglinu opisuju kao 
prvu i bez pocetka. Ovo nije tacno, jer stanja magline ne ukazuju na to: 

a) da je svemir praiskonski, izjednacila bi se toplota u svim dijelovima i radioak- 
tivne tvari istrosile bi svoju radioaktivnost; 

b) atom od kojeg se tvori maglina sastoji se od razlicitih tijela. Spajanje razliaitih 
elemenata u atomu ukazuje na trenutak u kojem su se spojili ti elementi. Stoga, 
atom ima pocetak. 

Buduci da su elementi atoma stvoreni radi stvaranja atoma i buduci da atom 
ima pocetak, onda, nema sumnje, da i ovi elementi imaju pocetak, stoje suprotno 
onome sto smatraju materijalisti; 

c) zakoni koji upravfjaju materijom I njenim osobenostima, mijenjaju se. A sve jednoca stvoritelja 283 O no sto se mijenja ima pocetak i kraj. Stoga, osobenosti i zakonitosti materije imaju 
pocetak i kraj. Ne postoji materija koja noma zakonitosti Hi osobenosti, stoga, nema 
materije bez pocetka i kraja. Zbog svega toga, materija nije praiskonska, kako to 
smatraju materijalisti; 

* S obzirom da svakoj opstojnosti dode kraj po odredbi njenog Stvoritelja, onda 
je Stvoritelj Posljednji od svih opstojnosti. Allahovom zivotu ne prijete uzroci smrti. 
On je Zivi, Vjecni i On ne umire. 

* Na ovo ukazuju umovi, a iskreni poslanici obavijestili su nas o tome. I jednoca stvoritelja 285 NEKA ALLAHOVA SVOJSTVA Onaj Koji sve £uje i sve vidi 
U svojstva koji ma se Stvoritelj opisuje, ubrajaju se sluh i vid. Nemoguce je 
opisati Bozansku Bit bez sluha i vida. Ovo je istina koju Kur'an spominje rijecima 
Ibrahima, as., kada je pozvao svoga oca da ostavi kipove, rijecima: 

"0 oie moj, zasto se klanjas onome koji niti cuje niti vldl, niti tl moze 
od ikakve koristi btti?" (19:42) 

Znacenje je ovih rijeci u tome da Bog Koji se obozava, mora imati sluti i vid. 
Kur'an je ovo znacenje ponovio u mnogobrojnim ajetima. Od Aise, r.a„ prenosi se 
da je rekla: "Hvala Allahu Koji ima sveobuhvatni sluh. Desila se rasprava izmedu 
Have i Allahovog Poslanika, s.a.v.s„ u kraju kuce, gdje su razgovarali, a ja nisam 
cuia sta kaze, pa je Allah, dzi., objavio: 

"Allah je cuo rijeci one koja se s tobom o muzu svome raspravljala / 
Allahu sefadala - a Allah cuje razgovor vas medusobni, jer Allah, ustlnu, 
sve cuje I sve vtdl. " (58:1) 

Allah, dzi., rekao je Musau i Harunu, a.s,. kada su rekii: 

"'Gospodaru nas' - rekose onl - bojimo se da nas odmah na muke ne 
stavl III da svaku mjeru zla ne prekoraci' 'Ne bojte se!' ■ reie On ■ 'fa 
sam s vama, \a sve cujem I vldlm'," (20:45,46) 

Poznato je da je stepen Bozanske opstojnosti najvisi i najpotpuniji stepen opstoj- 
nosti, a svaki stepen opstojnosti opisuje se odredenim brojem egzistencijalnih svojs- 
tava koja su neophodna torn stepenu. Intuicija opisuje Bozansku, potpunu i najvisu 
opstojnost najpotpunijim I najvisim svojstvima. Razumljivo je da su sluh I vid dva vazna 
svojstva kod stvorenja, a medu stvorenjima su i ona koja imaju svojstva sluha i vida. 286 Jednoia stvoritelja Da nas Gospodar nije Onaj Koji sve vidi i sve cuje, bilo bi medu stvorenjima 
onih koji su potpuniji od Njega, a to je zabluda. 

Zatim, On je Taj Koji poklanja siuh i vid stvorenjima i neshvatljivo je da Onaj Koji 
je izvor toga, u isto vrijeme nema ta svojstva kod Sebe. Doista je Allah Onaj Koji 
sve vidi i sve cuje i to spada u neophodnosti Njegove opstojnosti. 

Osobina je stuha ono cime se otkrivaju stvari koje se mogu cuti. 

Osobina je vida ono cime se otkrivaju stvari koje se mogu vidjeti. 

Na nama je da vjerujemo da se do ovih otkrica nije do§lo aparatima, niti culima, 
niti vjestinom, sto je medu nama poznato, jer je nas Gospodar sebe opisao: 

"Hlko nije kao On! On sve cuje i sve vidi," (42:11) 

On je Istina, Onakav Kakav jeste i kako odgovara Njegovoj Biti. 

U dokaze Allahovog opisivanja svojstvima sluha i vida spadaju: On duje molbe 
molitelja i odgovara mu kako zeli. Koliko je ljudi bilo svjedokom spustanja kise, 
nakon sto su ljudi izasli traieci oprosta od Allaha, kajuci se i ponizno moleci svoga 
Gospodara da im spusti kisu nakon duge suse. Ko moze spustiti kisu nakon dove, 
osim Onoga Koji sve cuje? 

Ko ga vodi do odredenog mjesta osim Onaj Koji sve vidi? 

Svako ko cini dovu Allahu ponizno, iskreno i s imanom moleci Allaha, zateci ce 
odgovor koji svjedoci da je njegov Gospodar Onaj Koji sve cuje, sve vidi i Onaj Koji 
uslisava dove. 

Rekao je Uzviserti: 

"Onaj Koji se nevoljnlku, kad mu se obrati, odaztva, I Koji zlo otk- 
lanfa, i Koji vas na Zemlji namjesnlclma postavlja. ■ Zar pored Allaha 
postoji drug/ bog? Kako nlkako vl pouku da primltel " (27:62) 

Sveznanje 

Allah sve zna i Njegovom znanju ne prethodi neznanje, niti On zaboravlja. 
Nemoguce je da bude suprotan onome sta se de§ava. Njegovo znanje obuhvaca 
ono sto je ranije bilo, ono sto se sada desava i ono sta ce se desiti. Tako se izjed- 
nacava prosfost, sadasnjost i buducnost u Allahovom znanju. 
Jednoca stvoritelja 


287 Allahovo znanje obuhvaca vidljivo i nevidljvo, ono sto je na nebesima i na 
Zemlji, sto se nalazi na dunjaluku i na ahiretu. 

Sta je ovaj svemir i sta je uredenje i savrsenstvo u njemu, ako ne jasni dokaz 
potpunosti Allahovog sveznanja i Njegove mudrosti prema svim stvorenjima: 
sicusnim i ogromnim, velicanstvenim i beznacajnim? Stvoritelj svega, Onaj Koji 
stvara sva stvorenja jeste, doista, Sveznajuci, Onaj Koji zna njihove tajne i skrivene 
stvari. Ovo je jedan od ocitih dokaza na koji ukazuje Kur'an u rijecima: 

"Covortll vl ttho III glasno govorili, pa, On slgurno zna svailfe mlsill 
A kako I ne bi inao Onaj Koji stvara, Onaj Koji sve potanko zna, Kofije 
o svemu obavijesten." (67:13, 14) 

Covjek nesto zna o svojoj sadasnjosti, zna jedan dio svoje proslosti, a ono sto 
se krije iza toga, za njega je nepoznato. Covjek spominje iz svoje duge proslosti 
samo jedan mali dio dogadaja i ne poznaje dalekosezno historiju svijeta u kojem 
zivi. Jedino Allah prebrojava nasa prosla djela iz sahata u sahat. On biljezi prolaz- 
na stanja svijeta, nesrecu iza nesrece, dogadaj iza dogadaja. Faraon je rekao 
Musau, as., kao sto to Kur'an pripovijeda: 

"Uptta on: 'A sta je sa narodlma davnasnjlm?' '0 njlma zna sve 
Gospodar mo}, u Knflzl je, Cospodaru mome nije niita sakriveno I On 
niita ne zaboravlja.'" (20:51,S2) 

Allah zna pojedinosti ovoga svemira i njegove misterije: 

"U Njega su kljuievl svlh tajni, samo Ih On zna, t On jedini zna sta je 
na kopnu I sta je na moru, I ni jedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; 
I nema zma u tminama zemlje ntti Iceg svjezeg, niti lieg suhog, nleeg 
sto nije u jasnoj Knjizl. " (6:59) 

Bozansko sveznanje u potpunosti kontrolira ponasanje opstojnosti. On obuh- 
vaca Svojim sveznanjem broj (sitnog) pijeska u zemaljskim pustinjama, On zna broj 
kapljica u ovozemaljskim morima, broj listova na drvecu, broj plodova na granama, 
broj zrna u klasovima On zna koliko kose ima na glavama cijelog covjecanstva i na 
njihovoj kozi. Toje, doista, sveobuhvatno znanje. 

Allah, dz.s„ neke amove prosvijetii jednostavnim cinjenicama - prema stepenu 
njihovih mogucnosti - ve2anim za spoznaju svemira ili im propusti mali dio skrivenih 288 Jetinota 
nevidljivih stvari, po tacno utvrdenim propisima i uobicajenim principima. A on 
cega dode cdvjecanstvo, to je utvrdeno i poznato, Dato im je sasvim malo C 
Uzviseni Allah, kako kaze u Svojoj Knjizi; 

"Allah zna sta svaka zena nosi I kotlko se materice stezu, a kolik 
sire; u Njega sve Ima mferu; On zna nevidljivi I vldljlvl svijet, On fe 
Veticanst veni I Uzviseni; za Njega je fednak od vas onaj koji tlho govori 
I onaj koji to glasno clnl, onaj kojl se nocu skrhta I onaj koji po d atlu 
hodl." (13:8-10f 

Ako razmisliS o radu mtSicne, Hi nervne, Hi krvne, ili kostane celije, uvidjet ceS da 
ona obavlja svoj posao kao da u potpunosti zna §to se deSava oko nje, sta joj se 
daje i Sta se od nje uzima i daje preostalim dijelovima prganizma, iako je ta celija 
zatvorena u jednom skucenom prostoru. Ako promislis o aktivnosti tvogatijela, uvid- 
jet ceS da se sve desava kao da mu je poznato Sta ga okruzuje: svjetlost, zrak, grav- 
itacija, voda, hrana itd. Ako promislis o ovoj Zemlji na kojoj ziviS, uvidjet ceS da se 
ona krece s tijelima Suncevog sistema, kao da zna koja joj je uloga i veza s drugim 
nebeskim tijelima, Sto biva ravnotezom u kretanju. Mi znamo da Zemlja ne cuje, ne 
vidi, da je tvrda, da nema razuma, niti odredbe a ni znanja. Sve ovo postoji i svje- 
doci, govoreci umovima: "Doista, va§ Gospodar sve obuhvaca svojim znanjem," 

Ovo je suprotno onome sto vjeruju neki devijanti koji smatraju da je Allah, dzi., 
stvorio svijet, a zatim se popeo na nebesa, ne misle6i vise o njemu. 

Stvoritelj je, Saljuci Objavu Svome Poslaniku, s,a.v.s., Samog Sebe opisao go- 
voreci: 

"U sest vremenskth razdoblja On je nebesa I Zemlju stvorio, zatim se 
nad Arsom uzvislo; On zna sta u zemlju ulazl I sta Iz nje Izlazl I sta s neba 
sllazl I sta se prema njemu dlie, On je s vama gdje god bill, I sve sto 
radlte Allah vldl. Njegova je viast na nebeslma I na Zemlji, lAllahu sve ce 
se vratiti! On uvodl noc u dan I dan u noc, On zna svailje mlsll. " {S7.A6) 

Allahov govor 

Govor je sredstvo za ukazivanje onoga sto se nalazi u dusi, bilo da se radi o 
saznanjima ili o savjetima, raznovrsnim zeljama, i upoznavanju drugih s time. jednote stvoriteija 289 Nema sum nje da se Allah opisuje svojstvom govora. Navodi se da je govorio s 
H/jusaom, a.s. Kur'an govori o tome da je on (Kur'an) Allahov govor. Izvor govora 
Idi se slu§a, mora biti Njegova preokupacija i jedno od Njegovih svojstava, 
Uzvisen neka je On. 

Allah, dz.s,, zaduzio je mnoStvo meleka da obavljaju stvari vezane za ova bica, 
kao Sto je ozivljavanje i usmrcivanje diljem ovog prostranog svijeta. Drugima je 
zaduzio druge obaveze, o kojim znamo sasvim malo. Ovo je stalno stavljanje u 
sluzbu, pokoravajuci se Allahovim naredbama o kojim govori: stvaranje, davanje 
blagodati, podizanje, spustanje, suzbijanje, potvrdivanje, odredenje, upravljanje... 

itd. 

Bez sumnje, Allah zna sve Sta je bilo, sta se sada deSava i sta ce se desiti u 
beskonacnoj buducnosti. 

Rijeci koje ukazuju na ovo sveznanje, beskonacne su. Zar ne vidis da bilo ko 
od nas kada se susrece sa svojim ogranicenim djelima, ima potrebu za rjecnikom. 
Sta onda mislis o Gospodaru svjetova, Stvoritelju ovih bica, Onome Ko im sudi, 
Onome Ko upravlja njihovim djelima, Onome Ko ureduje njihove poslove? Zar 
Njegov govor ne potjece iz obilja i savrsenog vladanja gramatikom, o cemu Allah, 
dz.s„ kaze: 

"Reel: 'Had bl more bilo mastilo da se Isplsu rijeci Cospodara moga, 
more bl presahlo, all ne I rijeci Cospodara moga, pa i kad bismo se 
pomogll jos jednlm sllinlm.'" (18:109) 

Alah, dz.S., kaze: 

"Da su sva stabla na Zemlji pisaljke, adaseu more, kad presahne, 
ullje jos sedam mora, ne bl se Isplsale Allahove rijeci; Allah je, uistinu, 
sllan I mudar." (31:27) 

Knjige koje je Alah, dz.S., objavio Svojim poslanicima jedan su vid Njegovog opisa 
svojstva govora. Allah, dz.s\, razgovarao je s nekim Svojim vjerovjesnicima, kao Sto 
su Musa, a.s., i poslanik Muhammed, s.a.v.s„ u noci M'iradza, kada mu je propisan 
namaz. A Allah, dz.s., razgovarat ce s mnogo Svojih robova na Sudnjem da'nu. 

Govor je jedno od svojstava Uzvisenog Allaha, mi ne znamo njegovu karakteri- 
sticnost. Mi vjerujemo u to da to nije kao bilo koja karakteristicnost govora stvoren- 
ja, kojeg prave usne i jezik, koji pokrecu pluca, grlo i covjek. To je pitanje covjeka, 
a ne opis Milostivoga, gdje: 290 


"N/*o m/'e kao Onl On sve cuje I sve vldl." (42:11) 

Opisivanje Allaha, dz.s., svojstvom govora je jedno od neophodnih svotstav 
Njegovu potpunost i uzvisenost Razgovara kada god i s kirn god zeli: * * 

"Neke od tin poslanlka odllkovall smo vise nego druge. $ nektm oa 
nfthje Allah govorlo, a nekeje za vise stepenl Izdlgao ..." (2:253) ' 

Zakljucak 

* Allah je Onaj Koji sve cuje i sve vidi, Koji je stvorenjima slvorio sluh i vid. On 
je Onaj Koji sve cuje i sve vidi, Koji cuje dove moliteija i odgovara onome kome 
hoce. Sluhom se otkriva ono sto se moze cuti, a vidom se otkriva ono sto se mote 
vidjeli. Allahov sluh i Njegov vid nisu kao Ijudski sluh i vid, jer: 

"Nlko nije kao On! On sve c uje / sve vidi " (42; 1 1) 

* Allah je Sveznajuci, Njegovom znanju ne prethodi neznanje, niti Mu je zabo- 
rav svojstven. Allahovo je znanje sveobuhvatno i sve okruzuje, Kretanje svemira 
precizno je i savrseno, sto svjedoci da je Stvoritelj ovog svemira Onaj Koji ga kon- 
trolira i cije znanje je neograniceno. 

* Govor je sredstvo za ukazivanje na ono sto se nalazi u dusi, bilo da se radi o 
saznanjma ili o savjetima, raznovrsnim zeljama i upoznavanju drugih s time. 

* Allah, dz.s., razgovara s kirn zeli, bilo sa Svojim robovima, ili sa Svojim meleki- 
ma, ili s drugim stvorenjima koje Allah poducava, Njegov je govor neogranicen. 

* Razgovor je jedno od Allahovih svojstava, pa kada god zeli, On i razgovara. 

* Bozanski govor nije kao ijudski govor. To je govor koji dolikuje Njegovoj 
uzvisenosti, savrsenstvu, koji dolikuje Njegovoj uzvisenoj Biti. jednote stvoritelja 291 ISLAM, IMAN I IHSAN 


Islam To je ime po kojem je poznata vjera s kojom je dosao Muhammed, s.a.v.s, Ovaj 
naziv nije djelo Posianika s.a.v.s., nego je od Allaha Koji kaze: 

".., / zadovoljan sam da vam Islam bude vjera ..." (5:3) 

Filniosko znacenje hieci islam : Islam je termin kojim se oznacava pokornost, 
poslusnost, mir i sigurnost i cistota od vidljivih i nevidljivih poroka (grijeha). 

Serijatsko znacenje rijeci islam : Islam je termin kojim se oznacava Allahovo 
jedinstvo, poslusnost Njegovim naredbama, potcinjenost Njemu i iskrenost u ibade- 
tima koji su dosli od Allaha, dzi. 

Stvorenju, pred njegovim Stvohteljem, logi5ki ne predstoji nista drugo do da Mu 
se preda. Vjera je nacin na koji se ostvaruje predanost roba svome Gospodaru. 
Tako je vjera nazvana islamom - predanoscu - u svakom vremenu i na svakom 
mjestu. U danainje vrijeme sljedbenici Muhammeda, s.av.s., sebi su prisvojiii ovaj 
termin, a Allah, dzi., kaze: 

"Allahu }e prava vjera jedlno - Islam ..." (3:19) 

U Sulejmanovom, a.s. pismu, upucenom kraljici od Sabe, kako to Kur'an kazu- 
je, nalaze se rijeci: 

"Ne pravlte se veclm od mene I dodite kao musllmanU" (27:31) 

Kada su faraonovi carobnjaci prihvatili islam, i faraon im zaprijetio kaznorn, rekli 
su: 

"Tl nam zamjeras samo to sto smo u dokaze Cospodara naseg pov- 
jerovall kad su nam onl dosli. Gospodaru nas, daj nam snage da 
Izdrzlmo I ucini da kao muslimani umremo!" (7:126) 292 


Jednotastvoriteija Dova Jusufa, a.s., bifa je slijedeca: 

"... daj da umrem kao musllman Iprldruzl me ontma koji su d«#..i 
(12:101) m ' 

Ovako su rekli Isaovi, a.s., ucenici: 

"... W ■ rekoie uienid - 'ml cemo bltl pomagacl Allahove vlere mi 
if Allaha vjerujemo, a tl budl svfedok da smo ml muslimani'." (3:52) 

Uocit ceS da se, sve §to je u svemiru, potcinjava zakonitosfima predaie 
uredenju koje je uspostavio njihov Gospodar. Stoga, sve Sto je u svemiru,' predano 
je svome Gospodaru, potcinjeno Njegovoj vladavini, pa cak i usta kafira i njeqov 
jezik, jer ne rnoze govoriti bez odredenog zakona. Islam koji se od nas trazihiie 
prisilni islam -predanost, kao Sto je slufiaj s planetama i biljkama - prjsilna 
potcinjenost i predanost odredbi Stvoritelja. Islam koji se od vas trazi jeste 
potcinjenost na osnovu sJobodne volje, na kojoj se gradi zadovoljstvo Stvoritelja 

Rekaoje Velicanstveni: 

"Zar pored Allahove, iele drugu vjeru, a Njemu se, htjell III ne htjeli, 
pokoravaju I onl na nebeslma I on! na Zemlji I Njemu ce se vratitl!" 
(3:83) 

Citaoce, ti ces primijetiti da su samo muslimani ostali pod zastavom istinite 
vjere i njenog pravog imena. Sadasnje vjere svoj naziv pripisuju plemenu, kao sto 
su to ucinili zidovi, Hi odredenoj osobi, kao sto su to ucinili krscani Hi budisti. 

Iman 

U filoloskom znafienju: Iman je termtn za vjerovanje, prihvacanje. Jusufova 
braca rekla su svome ocu: 

"... A tl nam neces vferovatl ..." (12:17), to jest, ti nam neces povjerovati. 

U serijatskom znqoenjn: Iman je termin koji se nekad spominje za vjerovanje u 
Allaha, Njegove meleke, do kraja imanskih ruknova. Ovoje ako se spomene u kon- 
tekstu sa isjamom, kao kao sto je doslo u hadisu koji govori o Dzibrilu, a.s. A nekad 
se pod rijecju iman misli na cjelokupnu vjeru, a to je kada se spominje ta rijec poje- 
dinacno, nevezano za spominjanje islama, kao sto je: 

"Allah /e zastltnlk onlh koji vjeru ju ..." (2:257) 

"... A Allah Je zastltnlk vjernika/' (3:68) jednoda stvoritelja 293 


Ihsan 


ijjiin| n5kom zna6eniu : thsan je termin koji oznacava savr^enstvo djela i nje- 
govu preciznost. 

ii ji grijatskom znaceniu : Ihsan je termin koji oznacava vidljivo dobrocinstvo 
ainjenjem obredoslovlja i skriveno dobrocinstvo iskrenom predanoscu. 

Skup prethodna tri stepena oznacava univerzalnu vjeru, koju je Allah, dz.s., 
poslao po Plemenitom Vjerovjesniku, s.a.v.s. 

Hadis o Dzibrilu Prenosi se od Omera ibn el-Hattaba, r.a., da je rekao: "Jednog dana, dok smo 
sjedili sa Alfahovim Poslanikom, s.a.v.s,, pomoli sejedan dovjek u izrazito bijebj 
adjeci I izrazito erne kose. Na njemu se nije primjecivao trag putovanja, a niko ga 
od nas nije poznavao. Sjeo je pred Posianika, s.a.v.s., prisionivs'i kotjena uz 
Poslanikova kotjena, staviv§i svoje ruke na Poslanikova stegna, a zatim upitao: 
'Muhammede, obavijesti me o islamu'. Atlahov Poslanik, s.a.vs, re&e mu: Islam je 
da svjedo&S da nema drugog boga osim Allaha I da je Muhammed Altahov 
poslanik, da kianjas namaz, da dajes zekat, da postis ramazan i da obavis hadz 
ako ti to bude moguce.' Istinu si rekao' - reie. Mi smo se cudili, I pita i potvrduje 
odgovori Rekaoje: 'Obavijesti me o imam. ' Rekaoje: 'Iman je da vjerujes u Allaha, 
Njegove meieke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruje§ u 
odredenje dobra i zla.' Rekao je: 'Istinu si rekao.' 'Obavijesti me o ihsanu 
(dobro&nstvu). ' Odgovorio je: Ihsan je da obozavas Aiiaha kao da Ga vidis, jer ako 
ti njega ne vidis, On tebe vidi.' Rekao je: 'Obavijesti me o Sudnjem danu. ' Upitani 
o tome nista vise ne zna od onoga koji pita', odgovori Poslanik. Rekao je: 
'Obavijesti me onda, o njegovim predznacima.' Odgovorio je: 'Da robinja rod/' sebi 
gospodara (gospodaricu) i da vidis' gole i bosonoge cobane kako se natjecu u sto 
viiojgradnji.'Omer, r.a., rekaoje: tovjekje otisao, aja sam ostao zbunjen.' Zatim 
mije Poslanik rekao: 'Omere, da ii znas ko je onaj sto pita?' Rekao sam: 'Allah i 
Njegov Poslanik znaju.' On mi race: 'Toje Dzibril. Dosao vamje da vas poduci 
vasoj vjeri.' m 

Pojasnjenje onoga sto se natazi u hadisu: 294 

. J ^6astvori telja 

Brate citaoce, dovoljni su ti stepeni koji se navode u ovom hadisu zaipH 
njihovim propisima. ' J no s 

Prvo: islam je prvi stepen. Poslanik, s.a.v.s., terrnin islam je ovdje upowiph- 
za vidljiva djela i rijeci ■ a to je sehadet, obavljanje namaza, davanje zekata d 
ramazana i obavljanje hadza, za onoga to je u mogucnosti. Terrnin islam upotrebT 
Java se i pojedinaeno, nevezano za spominjanje imana, i to da se pod tim misli na 
cjelokupnu vjeru, njene osnove i ogranke vezane za vjerovanje, obredoslovlie 
meduljudste odnose, moral, kao sto je u rijecima Uzvisenog: 

"Allahu je prava vjerajedlno - Islam ..." (3:19) 

Drugo: irnan - Poslanik, s.a.v.s., ovaj terrnin upotrijebio je kao vjerovanje u 
Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i odredenje 
dobra i zla. Terrnin iman upotrebljava se i pojedinaeno, nevezano za islam, gdje se 
misli na cjelokupnu vjeru, kao sto su rijeci Uzvisenog: 

"Pravl su vjernld samo oni itfa se srea strahom Ispune had se Allah 
spomene, a had im se rijeci Njegove kazuju, vjerovanje Im ucvricuju I 
samo se na Cospodara svoga oslanjaju, onl koji molitvu obavljaju, I dio 
od onoga sto im Mi dajemo udjeljufu. Onl su, zbtlja, pravl vjernld ..." 
(8:2-4) 

Trece: Ihsan. Ovo je treci stepen. Poslanik, s.a.v.s., ovaj je terrnin upotrijebio 
za uljepsavanje vanjstine cinjenjem ibadeta i unutrasnjosti potpunim ihlasom. 
Terrnin ihsan upotrebljava se pojedinaeno, nevezano za spominjanje imana, i to da 
se pod tim misfi na cjelokupnu vjeru, kao sto su rijeci Uzvisenog Allaha: 

"Onaj ko se sasvlm preda Allahu, a uz to cini dobra djela, uhvatlo se 
za najcvrscu vezu ..." (31:22) 

Vjerovjesnik je jezgrovito protumacio ovaj hadis, vodeci racuna o znacenju, a to 
ne moze niko osim onaj tome je Allah podario jezgrovit govor. Tako je Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: "Ihsan je da obozavas Allaha kao da Ga vidis, jer ako ti Njega ne 
vidis, On tebe vidi." Ovo je obavijest o tome da stepen ihsana ima dva postupanja, 
kao i muhsini (dobrocinitelji). 

Prvi stepen - a on je najvisi: "Da obozavas Allaha kao da Ga vidis." To je ste- 
pen posmatranja, to jest, da sree bude osvijetljeno imanom i da ostroumnost pro- 
dre u spoznaju, tako da gajb - nevtdljivo - postane kao java. Ko bude obozavao 
Allaha kako bi Mu se pribltzio i primakao, kao da je kod Njega, kao da Ga vidi. To 
zahtijeva od njega strahopostovanje, strah, uvazavanje i velicanje. jednocastvoritelja 295 


Drugi stepen: iskrena predanost. Da covjek radi nastojeci da osjeca prisutnost 
Allahovog nadzora, posmatranja i blizine Njemu. Ako rob sve ovo nastoji da osjeca 
nrisutnim u svom djelovanju, on je odan i predan Allahu, ne obazire se ni na koga 
drugog, niti svojim djelovanjem zeli itoga pored Njega. 

Dobrocinitelj je onaj to obozava Allaha na osnovu poticaja iz svog licnog 
uvjerenja da Allah zasluzuje da Mu se bude pokorno, da Mu se cini ibadet, da Mu 
se bude potcinjeno, bez obzira na nagradu ill kaznu. On je takav, taj ko cini 
dobrocinstvo svojoj zemlji i vladi, ulazuci sav svoj trud za njen opstanak ne vodeci 
racuna o zaradi ili kaznjavanju.Vidjet ces ga pripravnog za sve ono sto se njega 
tice, a vezano je za njegovu vladu, te ce uloziti sav svoj trud i nastojanja kako bi 
otklonio opasnost i nerede, ne gledajuci ni na sta drugo. To je dobrocinitelj u svo- 
joj drzavi i njegov primjer je kao primjer dobrocinitelja u vjeri. Stoga i nalazimo 
Allahovu milost u blizini dobrocinitelja. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Ne pravlte nered na Zemlji, kadje na njof red uspostavljen, a Njemu 
se molite sa strahom I nadom; milost Aliahova je doista bllzu onlh koji 
dobra djela cine." (7:56) 

Dobrocintelji ce pridobiti Allahovu ljubav. 

Allah, dz.s., kaze: 

"... I dobro Unite; Allah, zalsta, vol! one koji dobra djela cine." 
(2:195) 

Isto tako, Allah, dz.s., obavjestava da je On sa dobrociniteljima i da je u njihovim 
redovima: 

"One koji se budu zbog Nas borili, Mi iemo, sfgurno, putevlma koji 
Nama vode, uputiti; a Allah je, zaista, na strani onlh koji dobra djela 
cine!" (29:69) 

Zakljucak 

1. Islam 
To je naziv po kojem je poznata vjera s kojom je dosao Muhammed, Allahov 
Poslanik, s.a.v.s. Ovaj terrnin filoloski oznacava: potornost i poslusnost, dobrobit i 296 Jednoia stvoritelja sigurnost i cistotu od vidljivih i nevidljivih poroka (grijeha). 

U Serijatu ovaj termin oznafiava Allahovu jednocu, posluSnost Njegovim nared- 
bama, potclnjenost Njemu. Tako je vjera nazvana islamom u svakom vremenu jer 
je to put kojim se ostvaruje predaja roba svome Gospodaru. 2. Iman 

Filoloski oznacava: vjerovanje, prihvacanje. A u Serijatu to je termin koji se 
nekad spominje za vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove 
poslanike, Sudnji dan i odredenje dobra i zla. Ovo je ako se spominje u kontekstu 
zajedno sa islamom. Nekad znaci cjeiokupnu vjeru, kada se spominje pojedinacno, 
nevezano za rijec islam. 3. Ihsan 

FiloJoSkf oznacava: savrgenstvo djela i njegovu preciznost, U Serfjatu 
oznacava: uljepsavanje vanjStine - ibadetoma i unutrasnjosti - iskrenom 
predanoScu. Dobrocinstvo je neophodno u svakom djelu. 

Skup prethodna tri stepena oznacava univerzalnu vjeru, koju je Allah, dz.s., 
poslao po plemenitom Vjerovjesniku, s.a.v.s., sto je ocito iz hadisa o Dzibrilu, a.s. Jednoda stvoritelja 297 KUR'AN PREDNJACI SAVREMENIM 
ZNANOSTIMA Kur'anjeknjigaupute 

Kufan nije objavljen da bi poducavao hemiji, ili gradevini, ill medicini, ili 
poljoprivredi, ili drugim znanostima koje su vezane za zivot na Zemlji, koju je Allah, 
dz.s., povjerio covjeku kao halifi na Zemlji, nakon sto mu je podario mogucnost 
izucavanja i stjecanja spoznaja. 

ovim osnovama Allah, dz.s., govori: 

"CltaJ, plemenlt /e Cospodar tvof, Kofi poucava pern, Kofi covjeka 
poucava onome sto ne zna." (96:3-5) 

Stoga, Kur'an nije iskljuflvo naucna knjiga vezana za ove znanosti, Na nama je 
da u njoj pronademo sve znanstvene istine, iz svih oblasti prethodnih znanosti koje 
se u njoj nalaze. Ali, Kur'an je objavljen kao uputa ljudima u najvaznijim ljudskim 
zivotnim pitanjima. On ih upucuje, upoznaje s njihovim Gospodarom, za§to ih je 
stvorio, te im objasnjava njihovu ulogu na Zemlji. On ih upoznaje s tim gdje ce 
covjek zavrsiti i §ta ih ocekuje nakon njihove smrtt. Kur'an ih upucuje na najbolje 
metode na kojim ce izgraditi svoje zivote, svoje ponasanje, svoj moral i 
meduljudske odnose. 

Allah, dz.s., rekaoje: 

"Oval Kur'an vodijedinom Ispravnom putu ..." (17:9) 
A Uzviseni je rekao i sljedece: 

"0 viernld, odazovlte se Allahu I Poslanlku kad od vas zatrazi da 
Unite ono sto ce vam zivot oslguratl ... " (7:24) Kur'an ukazuje na istine vezane za stvaranje 

Onaj Koji je stvorio covjeka i poducio ga, Onaj Koji je objavio Kur'an i pojasnio 
ga, obavijestio je i obecao u Svojoj Knjizi da ce ljudima, a posebno znanstvenici- 
ma, otkriti istinu Q jasnim znakovima koji se nalaze u ovom Kur'anu, kako bi im to 
bio dokaz o istinitosti poslanstva Muhammedova, s.a.v.s. 

Rekao je Uzviseni Allah; 

"Ml cemo Im pruzltl dokaze Nase u prostranstvlma svemlrskim, a I u 
njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an Istlna. A zar nije 
dovoljno to stoje Cospodar tvoj o svemu obavljesten?" (41:S3) 

Rekao je Uzviseni: 

"Oni kojimaje dato znanje, dobro znaju da je ono sto tt se objavlju- 
je od Cospodar a tvoga Isttna I da vodi na put Sllnoga t Hvaljenog." 
(34:6) 

Uzviseni je rekao; 

"... Eto, tako Mi podrobno tzlazemo dokaze ljudima koji znalu." 

(7:32) ' ' 

Obecanje se ispunjava 

Obistinilo se Allahovo obecanje. Ono sto se ispunilo u nasem vijeku, vijeku 
svemirskih znanosti, jeste da koliko god su napredovala znanstvena otkrica na svim 
poljima, toliko su se pred ljudima otkrivali znakovi ocitog stvaranja koji su povedavalf 
ljudsko vjerovanje u njihovog Gospodara i njihovog Stvoritelja. Otkrivena su, takoder, 
neka od znacenja, jer Kur'an nekad otvoreno govori, a nekad samo ukazuje na 
znafenje. Tako je odredeni ajet ostao, objasnjavajuci ili tumaeed, bez svog poja§nje- 
nja, zbog toga sto prethodnici nisu poznavali istine o Allahovom stvaranju kao i o pre- 
ciznostima na koje taj ajet upucuje. Ovo je jedna vrsta kur'anske nadnaravnosti 
(i'dzaza), koja se javlja u vijeku astronomije, svjedoceci da je Kur'an Allahov govor koji 
objedtnjuje istine, koje su cwjecanstvu nepoznate tokom mnogobrojnh vijekova, a 
koje je Kur'an potvrdio u svojim ajetima prije fetrnaest vijekova. To je svjedok da ovaj 
Kur'an nije napisao nepismeni covjek niti bilo koje ljudsko pokoljenje koje jo§ uvijek zivi 
u veiikom neznanju. On je djeio Onoga Koji je stvorio svemir, Onoga Koji Svojim zna- 
njem sve obuhvaca. Istinu je rekao Allah, obra6aju6i se Svome Vjerovjesniku: Jednoca stvoritelja 299 


"A ti, doista, primal Kur'an od Mudroga i $veznajuceg!" (27:6) 

Jasni ajeti prethode znanostima u utvrdivanju postojanih istina 

Primjer toga su kur'anske obavijesti o istinama o svemiru, a koje niko od ljudi 
nije znao. Doslo se do znanstvenog napretka otkrivajuci istinitost onoga o cemu 
nas je Kur'an obavijestio. Primjeri su mnogobrojni, a neki od njih su slijedeci: 

1. Otcjepljenje Zemlje 

Ucenjaci su prakticno utvrdili da se Zemlja otcijepila od nebesa. Razilazenje 
medu istrazivacima koncentrirano je na odredenje mjesta na kojem se odvojila od 
nebesa, Jedno od misljenja je slijedece: "Zemlja se odvojila od Sunca." Drugi kazu: 
"Odvojila se od zvijezde." 

Ako je fiovjeku tesko da zamisli Zemlju dijeiom nebesa, onda nomad najvise 
ima razloga da sum nja u ovaj govor. Allah, dz.s, ovu je istinu o svemiru prenio ljudi- 
ma preko nepismenog Covjeka koji ne zna ni Sitati ni pisati, jo§ prije cetrnaest 
vijekova, kada mu je objavijen Kur'an. 

Allah, dzi.,rekaoje: 

"Zar ne znaju nevjemid da su nebesa I Zemlja bill jedna cjelina, pa 
smo Ih Ml Iskomadall, I da Ml od vode sve zlvo stvaramo? Zar necete 
vjerovatl?" (21:30) 

2, Voda i zivot 

Ajet sadrzava I drugu istinu, a to je da je tecnost vode osnov za postojanje 
zivota. Na lieu Zemlje, osim vode, ne postoji nijedna tekucina koja bi priblizno odgo- 
varala zivotnim procesima, Neki istrazivacl utvrdili su da neke bakterije mogu zivjeti 
bez zraka, ali apsolutno ne mogu zivjeti bez vode. Ajet na to ukazuje prije nego je 
covjeSanstvo iSta znalo o tome. 

S obzirom da su do ove dvije istine do§li kafiri, prece je da ove rijedi, kao Sto je 
u ajetu, budu upucene njima, mozda budu vjerovali. 
300 Jednota stvoritefa 3. Izmedu sadrzine zeluca i krvi Nakon povremenog napredovanja nauke o anatomiji i poboljsanja mikrosko 
znanstvenici uspijevaju praiiti kretanje hrane u crijevima stoke. Istrazivali su kako^' 
stvara mlijeko, te su pronasli da kiseli enzimi pretvaraju hranu u kasastu smjesu ko^ 
se krece kroz crijeva. Krvne dlacice (vfakna) apsorbiraju rastvorene hranjive tvari iz te 
smjese, nakon cega se hranjive tvari krecu kroz krv sve dok ne stignu u mfene 
zlijezde. U mlijecnim zlijezdama se mlijecne tvari (od kojih se stvara mlijeko) apsor- 
biraju iz krvi, pa se stvara mlijeko koje je proizaslo prvo iz kasaste smjese u zelucu 
zatim iz krvi. Ovo je sadrzaj o kojem govori ajet: 

"VI Imate pouku u stock Ml vam dajemo da Iz utroba nfenih mlijeko 
cisto pljete, koje nastaje od griilna I od krvi - ukusno onlma koti ru 
plju." (16:66) ' y 

4, "Kao kad cini napor da na nebo uzleti" 

Nakon sto je covjek uspio da poleti, da se popne na nebesa i da se uspne na 
vise nivoe, spoznao je da sve sto se vise penje u visine, to se smanjuje kisik i zraCni 
pritisak, sto izaziva zestoku tegobu u prsima i poteskotu u disanju To je ono o 
cemu Plemeniti Kur'an govori trinaest vijekova prije nego je 5ovjek uopce bio u 
mogucnosti da leti. 

Allah, dz.s.,rekaoje: 

"Onome koga Allah zell da uputl - On srce nfegovo prema Islamu 
raspolozl, a onome koga zell u zabludf da ostavl - On site nfegovo steg- 
ne I tegobnlm uclnl kao kad cini napor da na nebo uzleti ... " (6:125) 

Rijec el-haredz znaci velika tjeskoba. Ajet ukazuje na djelo zbog kojeg 
zasluzuje da za njeg bude kaznjen ostavijanjem u zabfudi. Primjer njegovog stan- 
|a je kada npr. slusa predavanje vezano za islam i osjeti zestoku tjeskobu, to 
stanje je poput stanja kada cini napor da se uspne na nebesa. Sto nepismen 
covjek zna o toj istini o kojoj nas samo Allah moze upoznati? Koji covjek se onda, 
mogao uspeti na nebesa, da li je imao avion kojim je letio? jednoda stvoriteija 301 


Tmine koje se nalaze u dubinama mora i valovi koji ih prekrivaju 

Savremena je nauka otkrila da se na dnu dubokih mora - koja imaju mnogo 
vode (beskrajno duboko more) - nalaze mracne tmine u kojima ziva stvorenja zive 
bez aparata za vid, gdje zive pomocu sluha, a ovakve mracne tmine ne nalaze se 
u moru koje okruzuje Arapski poluotok. 

Savremena je nauka , isto tako, otkrila da postoji unutarnji val koji prekriva 
more, i taj val je duzi i slri od vaiova na povrslni mora. Istrazivaci su uspjeli slikati 
ova] val satelitom, a Kur 'an govori o ovoj istini vec vijekovima. 

Allah, dz.s., rekao je; 

"/// su kao tmine nad duboklm morem koje prekrivaju valovi, sve 
fedan za druglm, Iznad kojih su oblacl, sve tmine fedne Iznad drugih, 
prst se pred okom ne vidi - a onaj kome Allah ne da svjetlo t nece svfetla 
nilmati.' (24:40) 

Ove su tmine rezultat: 

1 . velike koliflne vode jer je to beskrajno duboko more; 
tmine nad duboklm morem koje prekrivaju valovi , 302 Jednoia stvoritelja Jednoda stvoritelja 303 2. unutarnji val koji odbija zrake i mnogim od njih ne dozvoljava prolazak 
nanize; 

3. povrsinski val koji odbija zrake i mnogim od njih ne dozvoljava prolazak 
nanize; 

4. oblaci prekrivaju mnoge zrake i ne dozvoljavaju im prolaz nanize; 

To su tmine jedne iznad drugih, a njihovi su uzrocnici jedni iznad drugih, 

"I planine klinovima nacinili." 

Klin se zabija u zemlju kako bi se ucvrstio sator, a tako su svojim izdizanjem 
planine probile elasticni sloj, koji se nalazi ispod kamenog sloja koji sacinjava kon- 
tinente. U odnosu na kontinente, planine su postale poput klina u odnosu na sator. 
Klin pricvrscuje sator dijelom koji se nalazi u zemlji, a tako i planine pricvrscuju kon- 
tinente dijelom koji se nalazi u njihovom elasticnom sloju koji se nafazi ispod 
kamenog sloja od kojeg se sastoje kontinenti. Istrazivaci su to utvrdili 1965. godine. 
Saznali su da bi kontinenti kruzili, da Allah nije stvorio planine kao klinove. Zemlja 
bi se kretala i podrhtavala ispod nasih stopala, a Allah nam navodi ovu istinu u 
Planine 

Planine 

Mehki 
zemljani sloj 

Kameni klin Planine su kameni klinovi 
i sicfra za kontinente 
^ Kur'anu, a,s., Allah, dz.s., kaze; 

"I planine klinovima naclnllt." (78:8) 

Uzviseni je Allah rekao: 

"On je po Zemlji nepomlina brda pobacao da vas ona ne potresa " 
(16:15} 

Putovanje po zemlji da bi spoznali kako je sve ni iz cega stvoreno 

Odredivanje znanstvenog programa istrazivanja najvaznija je stvar, a ovaj 
kur'anski ajet: 'Red: 'Putujte po svijetu da vtdtte stoje On nl It cega stvo- 
rio,..'" (29:20) odreduje nam znanstveni nacin za spoznaju kako je sve ni iz 
cega stvoreno, ukazujuci na to da je neophodno da putujemo po zemlji istraf ujuci 
i ispitujuci i da se spoznaja kakvoce stvaranja zaustavlja na nasem putovanju po 
zemlji. U dana§nje vrijeme istrazivaci su pronasli da je neophodno proucavati 
uzorke planina i uporedivati ih s razlicitim slojevima zemlje, ako zelimo spoznati 
iz cega je nastalo stvaranje na Zemlji. A ko je o svemu ovome obavijestio nepis- 
menog Muhammeda, s.a.v.s.? 

5. "Valovi sve jedan za drugim" 

Sve do 1900. godine ljudi su znali samo za jednu vrstu valova i to za one val- 
ove koji se nalaze na povrslni mora. Skandinavski moreplovci otkrili su ovome svi- 
jetu istinu koja je bila skrivena u dubinama mora. Ta se istina sastoji u tome da se 
u morskim dubinama nalazi druga vrsta valova koja hvata ronioce, kao sto gornji 
valovi hvataju plivace. Allah, dz.s., ovu je istinu objelodanio preko nepismenog 
Vjerovjesnika, s.a.v.s., prije vige od cetrnaest vijekova, koji cijelog svog zivota nije 
vidio more. 

Rekao je Uzviseni Allah: 

"III su kao tmine trad dubokim morem koje prekrivaju valovi, sve 
jedan za drugim, Iznad kojlh su oblaci, sve tmine jedne Iznad drugih ... " 
(24:40) 

Zamisli, kako ovaj ajet govori o ovoj istini?! Kako potvrduje da su to slojevi jedni 
iznad drugih? Otkud Muhammedu, s.a.v.s., znanje o znanosti o mom o kojem eye- 
lo covjecanstvo nije nista znalo sve do prije 76 godina?! 304 Jednoda 
stvoritefa 6. "U onorae sto iz zemlje nice" Medu ljudima bilo je poznato da samo kod ljudi i zivotinja postoji muSki i *«,, w 
spo!, a §to se tice biljaka one su kao preoslale nezive materije i ne moqu se onkf ,' 
kao muskog ili zenskog spola. Pored toga sto su proizvodaei datula - naprimier 1 
da nece roditi datule ako se ne oprase (oplode) udaranjem dijefova pupoljaka da2 
o pupoljke druge datule, za njih to nije znacilo niSta drugo do obicai za koii le «? 
sa potvrdila da donosi korist. Stoga u hadisi-serifu nalazimo kazivanje ove ml 
Kada je Poslanik, s.a.v.s., prosao pored sunarodnika koji su oprasivali datule 
zabranio im je to, pa su on prestali i nisu negodovali Allahovom Poslaniku s a v s ' 
govoreci: "Biljke su muSkog i zenskog roda i nece uroditi plodom ako se medusobno 
ne oplode (opraSe)." A to je bilo Poslanikovo Ijudsko znanje kojim je uskraeeno poz 
navanje spolnosti same datule, jer su dijelovi muskog I zenskog roda neizmjerno 
mail, te je zbog toga i doslo do te zabrane. Kada je doslo vrijeme da se pojave 
plodovi, datule nisu dale nikakvih plodova, pa su otisli kod Allahovog Poslanika 
s.a.v.s„ da mu se pojade. Poslanik, s.a.v.s., rekao im je: "W6o//e od mene poznaiete 
stvan vezane za dunjaluk", tj. ja ne poznajem ove poljoprivredne djelatnosti a vi to 
bolje znate od mene, i ono sto sam rekao nije bilo objava od Aflaha, nego Ijudsko 
rnisljenje. Ako vidimo nedostatak u Poslanikovom, s.a.v.3., Ijudskom poznavanju 
plodnosti biljaka, to je zbog toga sto je to bilo nesto nepoznato kod svih ljudi sve dok 
nije doslo do napretka mikroskopa i sve dok nije napredovala nauka o anatomiji bil- 
jaka, A ovo je tekst koji je dosao u Objavi od Onoga od Kojeg ne dolazi ono Sto je 
neispravno. 

Allah, dz.s\, rekao je: 

"Nekafe hvaljen Ona} Kofi u svemu stvara spol; u onome sto tzzeml- 
fe nice, u nflma samlm, I u onome sto onl ne znafu. " (34:36) 

7. "I u&nili da na njoj sve s mjerom raste" 

Ljudi nisu nista znali o razlicitom stvaranju razlicitih biljaka sve dok nauka nije 
napredovala u ovom vijeku i dok nije otkrila da se sve biljke sastoje od istovjetnih 
osnovnih matenja: ugljik, kisik, vodonik, azot, sumpor ili fosfor; i nekih drugih 
razlicitih materija. Uzrok razlicitosti biljaka jeste razlicita zastupljenost materija u 
svakoj od njih, kao i to da korijen svake biljke iz zemlje uzima onoliko materija koliko jednote stvoritetja 305 joj je tezinski ta6no odredeno. I o ovome Knjiga govori, 
Allah, dz.s\, rekao je: 
"I ucinili da na njoj sve s mjerom raste" (75:79) I 8. "Iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto" Covjefianstvo zadugo nije znalo kako nastaje zrnevlje i plodovi, naprotiv, nije 
znalo kako nastaju razliciti dijelovi biljaka. U ovome vijeku, mislioci su poceli 
proufiavati kako biljke stvaraju zrnevlje i plodove, kako bismo, mozda, bill u 
mogucnosti da ih opanasamo i proizvodimo hranu kao §to one proizvode?! Poceli 
su proucavati plodove i zrnevlje kako bi do§li do skrivene tajne, sve dok nisu dosli 
do rezultata koji je poznat kao fotosinteza ili sinteza hlorofila, Pronasli su da se u 
biljkama nalaze mate zelene fabrike (zeleni plastidi) koje biijkama daju zelenu boju. 
Zelena tjeleSca BHJna celija 306 JednoCa stvoritelja JednoCa stvoritelja 307 Iz ovih fabrika izlaze hranjive materije od kojih se stvaraju plodovi i zrrtevlje, kao 
preostali dijelovi biljaka. 

Ove "zelene fabrlke" nastaju u biljkama u toku njihovog rasta, a biljke nastaju iz 
vode koja se nalazi u njihovom korijenju. Ovo nalazimo u plemenitom ajetu: 

"On vodu s neba spusta, pa Ml onda cinimo da pomocu nfe nliu sve 
vrste bilfa I da Iz njega izrasta zelenilo, a iz njega Masje gusto, I lz patmi, 
It zametka njihova, grozdovl kofe je lahko ubratt, I vrtovi bzom 
zasadenl, naroclto masline I stpct, sllcnl I razllcttl. Posmatrajte, zato, 
plodove njibove kad se tek pojave I kad zriju. Toje zaista dokaz za ljude 
koji vferufu." (6:99) 

Nema nista cudnije od ove Knjige koja spominje istinu i ukazuje nam na to kako 
cemo doci do nje, govoreci: "Posmatrajte, zato, plodove njihove", Kad je 
covjek poceo razmisljati i promatrati plodove, dosao je do istine: "To }e zaista 
dokaz za ljude kofi vjeruju." 

Zamisli ovu preciznost u rijecima Uzvisenog: "/ da Iz njega Izrasta zeleni- 
lo, a lz njega klasje gusto", to jest da iz bilja izlazi zelenilo, koje je karakter- 
isticno po tome da iz njega izlazi klasje gusto. Ovdje se govori o zelenilu (hlorofilu), 
a ne o biljkama. 

9. "I kunem se casom kad se zvijezde gube" 

Nomad koji posmatra zvijezde, misli da su one blizu, i ako bi se popeo na vrh 
planine, mozo'a bi htio dohvatiti zvijezde, kao sto je to rekao Faraon: "0 Hamane, 
sagradl mijedan toranj ne bih II stlgao do staza, do siaza nebesklh, ne 
blh II se popeo do Musaova Boga ..."(40:36,37) Znanstveni napredak obz- 
nanio je udaljenost zvijezda, a to je ono o cemu zadugo covjek nije nista znao. 
Sunce je, tako, udaljeno oko 93 miliona milja, a svjetlost ovu udaljenost prede za 8 
minuta, jer je brzina svjetlosti 300 hiljada kilometara u sekundi, Udaljenost izmedu 
nas i najblize nam zvijezde, svjetlost prede za cetiri godine i tri mjeseca. Od nekih 
zvijezda svjetlost putuje do nas 340 godina, a od nekih putuje milionima godinal! 
Zar ovo otkrice nije sadrzano u ajetu u kojem se nalazi istina koja je dugi period 
vremena bila nepoznata? 

Uzvisenl Allah je rekao: vema^nm " 1 k * d " zvl,e * de gube ' a toh ' da znate ' zakletva 

10. "Iz oblaka velicine brda, On led spusta" 

"Zar ne vldls da Allah razgonl oblake, a onda lb spaja Ijedne nad 
druglma gomila, pa tl vldls klsu kako Iz njib pada; On s neba, Iz oblaka 
velicine brda, spusta led, pa njltne koga bote pogodl, a koga hoce 
postedl - bljesak munje Hjegove gotovo da oduzme vtd." (24:43) Gornji sloj 
komadi leda 
Srednji sloj 
kapljice vode i koma- 
di leda Donji sloj f r f f i f / / / 


f if I f # / / / 


f if Hi / / / 


liinif i y 


\itlli 1 1 1 


' at f i f / ; j 


« ■ ■ • ■ r i i 


a a i § t i i i 


1 1 i i i i i i « f * # I i $ 
. 308 Jednoda stvoritelja 

Tuma6enje ovog ajeta prepustit cemo predsjedniku Odsjeka za astronomiju na 
Prirodoslovnom fakultetu * Univerzitet u Kairu, dr. Dzemaluddinu el-Fendiju koji 
kaze: "Rekao sam studentima: 'Ovaj je ajet vrijedan spomena u sklopu znanstvene 
literature zbog svog opisa. Prvo sto smo saznali od istina vezano je za oblake. 
Neophodno je da to objasnimo znanstvenicima na Zapadu, koji su proucavali i 
istrazivali podrucje oblaka i koji su dosli do te istine, kako bi im bilo jasnije, da 
Kur'an prethodi znanosti,"* 

U karakteristike nagomilanih oblaka ubraja se i to da se uvts protezu do 15 kilo- 
metara, pa oak i vise. Stoga se i clni, onome ko ih posmatra, da su poput ogrom- 
nih pianina. 

Mogucnost za razvoj nagomilanih oblaka jeste preko zracnih slojeva, fiija 
temperatura ima ogromne razlike. Tako dolazi do nastanka vihora koji stvara led 
(gr'd). Stoga, jedino nagomilani oblaci rnogu stvarati led(grad), i ovo je istina koja 
nam se tumacl rijecima UzviSenog Allaha: 

"On s neba, Iz oblaka vellcine brda, spuita led" 

Nakon §to su znanstvenici koristili radar prilikom snimanja postepenosti 
stvaranja nagomilanih oblaka, krajem Drugog svjetskog rata, pokazalo se da se 
oblaci pocinju stvarati od nekoliko celija ill jedinjertja oblaka koje pokre6u zracne 
struje. Tako se dolazi do saznanja da se sjedinjavaju dvije ili viSe celija, zavisno od 
uvjeta, stvarajuci nagomilane kisne oblake, lako je 6ovjek dolao do ove 
velicanstvene naufine istine tek u skorije vrijeme, nalazimo da Kur'an s lahkocom 
ponavlja, govoreci: 

"Zar ne vidis da Allah razgoni oblake, a onda Ih spaja I jedne nad 
druglma gomlla," 

Ovako nam prvi dio ajeta poja§njava postepenost stvaranja nagomilanih oblaka, 
a zatim se razvijaju sve dok ne postanu poput pianina. Tada nastaje led. Nije 
neophodno da led pada iz oblaka, samo zato sto je stvoren, nego je moguce da ga 
nosi zracna struja koja se uspinje i ne spuSta ni na koje odredeno mjesto. Kada 
oslabi zrafina struja, led je nemilosrdan i kao da oblaci eksplodiraju. Ovo je 
tumacenje rijeci Uzvisenog Allaha: "Pa njlme koga hoiepogodl, a koga note 
posted!" 

Najvaznija karakteristika padanja leda jeste pojava grmljavine. Po drugi put 
nalazimo da samo mirni i nagomilani oblaci rnogu stvarati zestoke grmljavine. 
Gfedajuci u ajet uofiavamo da kaze: "Blljesak munje Njegove gotovo da oduzme 
vld", to jest, gotovo da blijesak munje koja prati led (oduzme vid), jer je led najbliza JednoCa stvoritelja 


309 imenica na koju se odnosi spomenuta zamjenica (Njegove munje). Mnogobrojni su 
ajeti koji govore o istinama u svemiru, a znanstveni napredak potvrduje istine koje 
se nalaze u Kur'anu, ai. Svakim znanstvenim napretkom mi iznova otkrivamo 
druge ajete, nova znanstvena otkrica u kojim Kur'an prednjaci. Postoje ajeti i 
kur'anski izrazi cija se istinitost nije mogla razumjeti sve dok nije doslo do 
znanstvenog napretka, koji otkriva preciznost tog znacenja kao i preciznost 
kur'anskih izraza, koji ukazuju svakom razumnom covjeku da je govor Plemenite 
Knjige - Allahov govor, 5ije znanje sve obuhva^a. Ako se neki izrazi i znacenja nisu 
mogli razumjeti, povecanjem prirodnih znanosti doslo se do toga da covjek spozna 
govor svoga Gospodara koji nije poznavao. 

To su slijedeci primjeri 

I.Allah, dz.s., rekao je: 

"Zatim se nebesklm vlslnama uputlo dok je nebofos magi in a (dim) 
bllo, pa njemu I Zemljl rekao: Pojavlte se mllom IH sllomf 
Pojavljujemo se drage voljef - odgovortli su." (41:11) 

Rijec magtina (dim) ovdje znact da su nebesa bila u obliku magline ili dima. 
Sada znanstveno istrazivanje potvrduje: "Osnova Zemlje i zvjezdanog neba je 
magiica." A maglica je izraz za gasove za koje su se zakacile neke druge dvrste 
tvari koje nisu kao zvijezde koje zrace i svijetle. Zar dim nije najpreciznji opisl? 

2. Allah, dz.s., rekao je: 

"Ml smo nebo moel Svojom sazdall, a Ml, utstlnu, jos netzmjerno 
mnogo mozemo," (51:47) 

Savremena je astronomija utvrdila da se nebesa jos uvijek prosiruju, bilo da se 
radi o neprestanom stvaranju novih sazvijezda ili da se radi o neprestanom udalja- 
vanju sazvijezda. 

3. Allah, dz.s., rekao je: 

"A nebo fe dlgao. I postavlofe ravnotezu." (55:7) 

Njutn je otkrio da na nebesima postoji savrseno precizni zakon koji vlada 
nebeskim tijelima, a to je zakon o gravitaciji. Korist ove gravitacije medu planetama 
je u ravnotazi medu njima (mizan). Otkrice dviju planeta Neptun i Pluton smatrase 310 JednoCa stvoritelja pobjedom nad zakonom koji je Njutn olkrio. Koriscenjem ravnoteze za gravitaciju, 
asironomi su utvrdili polozaj planete Uran, all putem teleskopa, pronasli su da se 
njen polozaj razlikuje. Tako su astrolozi dosli do zakljucka da druga planeta svojom 
gravitacijom utjece na Uran. Prorafiunom je utvrden polozaj Neptuna, koji se krece 
na nebesima i ima odredeni utjecaj na Uran. Taj proracun je odredio pravac u 
kojem je posmatran, nakon napretka sredstava za posmatranje zvijezda, u skladu 
sa zakonom o gravitaciji, Ovom ravnotezom omoguceno je otkrice druge planete 
Plutona. Da li je sada razumljivo znacenje rijecl Uzvi§enog Allaha; 

"A nebo je digao. I postavio je ravnotezu?!" 

4. Allah, dz.s., rekaoje: 

"A sta je teie stvoriti: vas III nebo? On ga je sazdao, a svod njegov 
vlsoko digao I usavrslo. Noel njegove mracnim, a dane svijetlim uilnlo. 
Posit je toga je Zemlju poravnao, Iz njeje vodu ipasnjake izveo, I planlne 
nepomlcnlm uclnlo." {79:27-1 1) 

U ovim su ajetima kur'anski izrazi, fciju preciznost je otkrio znanstveni napredak: 

a) "Nebo. On gafe sazdao" 

Znanstveni napredak potvrdto je da su nebeska tijela u svojoj strukturi poput sti- 
jena koje poctupiru jedne druge, svako se zasniva na drugom. Ako bi se poremetio 
red u jednom ili vi§e nebeskih tijela, poremetila bi se cijela njihova struktura. 

b) "Svod nfegov fe vlsoko digao" 

fiovjeku nije bilo poznato koliko su nebesa uzdignuta sve dok nauka nije otkri- 
la polozaj nekth zvijezda. Tako smo saznali da su nebesa uzdignuta i da nisu blizu, 
kao sto se to misli. 

c) "Noil nieaove mracnim. a dane svlje tilm uilnlo" 

Doista su Zemlja, Sunce i zvijezde bile jedno, nije se znalo za dan ni za no6. 
Nakon §to je doslo do otcjepljenja, neke planete su se pocele hladiti i kruziti same 
oko sebe, te su zbog svoje hladno6e postale mrafine, a svojim kruzenjem ispred 
Sunca i svijetlecih zvijezda izdvojio se dan, kao Sto se izdvojila i noc. Ovako nam 
je postala ocita preciznost ovoga izraza, 

d) "Posllfe toaa fe Zemlju prostro" 

To jest, prostro je, da bude odgovarajuca za rast biljaka, da bude korisna JednoCa stvoritelja 311 oovjeku. R#c (deha) prostrijeti u arapskom jeziku ima vise znacenja Ona znacT jaje 
ih kotrljati se, valjati se. Ocito je da je Zemlja nakon svog otcjepljenja pocela kruziti 
i kotrljati se u svojoj putanji i jos uvijek se kotrlja i prevrce ploveci u svemiru I po svo- 
joj putanji. Da li znanstvena istina nalazi jasnija znafienja u rijecima Uzvisenoo 
Allaha, Koji kaze; 

"Posllfe toga je Zemlju poravnao?!" 
el "Iz nfe fe vodu bven" 

Iz Zemlje izlazi voda od kise, a jos uvijek neki Ijudi smatraju da kisna voda pada 
iz bazena na nebesima. Voda iz prvih mora bila je dijelom Zemlje, kao rezultat 
hemijskih procesa koji su se desili u toku stvrdnjavanja Zemljine kore. Ovi procesi 
bili su u odgovarajudoj kolicini kako bi se doslo do odgovarajuce kolicine vode. 

5. Allah, dz.s., rekaoje: 

"/ Mjesecu smo odredlll polozaje; I on se uvijek ponovo vraca kao 
star! savijeni palmln prut " (36:39) 

Ovaj ajet potvrduje istinu, a to je da je uzrok promjene Mjesecevog izgleda 
svakog mjeseca, zapravo njegovo mijenjanje odredenih polozaja, kako bi se pono- 
vo povratio kao mlad mjesec, za koji ajet kaze: "kao savifen palmln prut" 

6. Allah je dzi. rekao: 

"Nekafe uzvlsen Ona} Kojije na nebu sazvifezda stvorlo I u nilma dao 
Svjetltjku I Mjesec koji slja. " (25:61) 

Kao i rijeci Uzvisenog: 

"On Je Sunce Izvorom svjetlosti uclnlo, a Mjesec sjajnlm, I polozaje 
mu odredio - da blste znall broj godina I racunanje. Allah Je to mudro 
stvorlo. On potanko izlaze dokaze Ijudlma koji razumlju. " (J0:S) 

Uzviseni je rekao: 

"/ nad njlma Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetlllkom uclnlo." 
(71:76) 

Iz prethodnih ajeta uocavamo razliku izmedu Sunceve i Mjeseceve svjetlosti. 
Svi kur'anski ajeti Sunce opisuju kao plamteiu i svjetlecu svjetiljku, a Mjesec ne 
opisuje kao svjetiljku nego kao svjetlo koje daje svjetlost. Kakva je raziika o kojoj 
govore ajeti? Da li postoji u Kur'anu, a.s\, pojasnjenje ove razlicitosti? Naucni je 
napredak utvrdio da je Sunaeva svjetlost sama po sebi svjetiljka, a da Mjesec ne 
; '-tli sam od sebe, nego daje obasjan Suncevom svjetloscu. 7. Allah, dz.s., rekaoje: 

"/ konje, I mazge, I magarce - da Ih jasete, I kao ukras - a stvorit ce i 
ono sto ne mate." (16:8) 

"Dokaz imje I to sto potomke njhove u ladama krcatlm prevozlmo I 
sto za njlh, sllcne njima, stvaramo one na kojlma se voze." (34:41,42) 

Prvi ajet govori o tome da postoji neSto drugo na cemu ce se covjek voziti, Sto 
6e ukraSavati. Stvorit ce to, a ljudi nece nista znati o njemu. To je vrsta na kojoj te 
se covjek voziti i koju ce ukrasavati, slicna konjima, mazgama i magarcima. Drugi 
ajet govori o tome da je Allah, dz.s., pripremio covjeku prevozno sredstvo slicno 
krcatoj ladi. Ako covjek promisli o prvim prevoznim sredstvima, nece niSta naci sto 
slid krcatoj ladi. Sta je to onda? Znanstveni napredak je dosao do odgovora, pa 
smo spoznali prevozna sredstva i njihove ukrase, pored konja, mazgi i magaraca. 
Saznali smo Sta je to sto lifii toj krcatoj ladi. To su: vozovi, autobusi (busovi), avioni, 
brodovi. Tako smo saznali na sta se odnose rijeci: "A stvorit ce I ono sto ne 
znate", kao i na sta se odrtose rijeci: "Sllcne njima stvaramo." 

Iz hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u kojem kaze: "Ostavit 6ete pods- 
edlice 98 1 necete ici na njima", vidimo da su ih savremena putnicka sredstva zami- 
jenila. 

8. Allah, dz.s., rekao je: 

"... On vas stvara u utrobama matera vasih, dajucl vam llkove, jedan 
za druglm, u trl tmlne. To vam fe, eto, Allah, Cospodar vas, Nfegova je 
vlast, nema boga oslm Nfega, pa kuda se onda odmecete?" (39:6) 

Kakve su to tri tmine u kojim se covjek nalazi u majcinoj utrobi, gdje prelazi iz 
stanja u stanje? 

Pitanje 5iji je odgovor postao poznat po preciznosti, nakon napretka u 
antropologiji, nakon §to je cfoslo do otkrica da omotac, koji se nalazi oko embriona 
u majfiinoj utrobi, nije zapravo jedan omotac kao sto se okom vidi, nego su to zapra- 
vo tri omotaca (amnion, horion - seroza i alantais) i bifo koji od ovih omotaca ne 
dozvoljava pralazak ni svjetlosti ni vode ni toplote. Zar te specificnosti tmine ne 
mogu biti te tri tmine? 

9. Allah, dz.s., rekao je: 

"Zar covjek mlsll da kostl njegove necemo sakupltlT Hocemo, Ml __^^^ 313 

moiemo ponovo stvorit! Jagodlce prstlfu njegovlh." (75:3,4) 

Jagodice: To su zavrseci prstiju. Ovdje znace: Njihovo ponovno vracanie kao 
Sto su po prvi put izgledale. Pa Sta je teze: Ponovno stvaranje jagodica ili kostiju? 
Na prvi pogled, ove dvije stvari su istovjetne, all kada znamo da svaki covjek ima 
razhcitu saru svojih jagodica, koje ne slide jagodicama nijednog drugog fiovjeka 
Otisci prstiju koriste se za prepoznavanje osoba. Ako znamo ovo, onda znamo 
tajnu znaienja ovog ajeta koja je odavno i&ezla, jer Sveznajuci, Onaj Koji je o 
svemu obavijeSten, kaze onima koji su negirali posianstvo: "Zar covjek mlsll da 
kostl njegove necemo sakupltl? Hocemo, Ml moiemo ponovo stvorltl 
jagodlce prstiju njegovlh," Jo jest, u naSoj moci nije samo sakupljanje kostiju, 
nego i neslo sto je ve6e od toga, Sto je preciznije, a to je izrada jagodica, ustvari,' 
njihovo ponovno stvaranje sa svim njihovim crtama po kojim se svaki pojedinac 
razlikuje. Sve do danaSnjeg vremena ljudi nisu znali da je ponovno stvaranje jagod- 
ica, onakvih kakve su bile, teze od sakupljanja kostiju. Nema li velicanstvenijeg 
Allahovog stvaranja i preciznijeg Allahovog govora od ovoga I! 
10. Allah, dz.S., rekaoje: 

"Raspustenlce neka cekaju trl mjesecna pranja..." (2:228) 
To jest, neka cekaju da produ tri mjesecna pranja, prije bilo kakvog novog skla- 
panja braka. ZaSto to nije bio period jednog mjesecnog pranja? Ili dva mjessfina 
pranja? Francuski zakon, naprimjer, o tome kaze: "Zena udovica ili raspustenica, 
ako zeli novi brak, mora cekati 300 dana od dana smrti muza ili od dana razvoda! 
osim ako bi se porodila prije isteka tog vremena." Ovaj period duzi je od devet 
mjeseci. Znanstveni napredak je dosao s odgovorom na ova pitanja, gdje lijecnici 
kaiu: "Mjesecni ciklus se prekida radi trudnoce, ali u izuzetnim slucajevima, u trud- 
noci se ovaj ciklus moze javiti i dva puta, ali nikako tri puta. "Stoga je ovaj period tri 
mjesecna pranja, a to je tacan, precizan i odgovarajuci period za odredenje trud- 
noce na osnovu ovog pravila - da li ona postoji ill ne. 
1t. Allah, dz.s., rekaoje: 

"Pltajute o mfesecnom pranju. Reel: To je neprtjatnost' Zato ne 
opclte sa zenama za vrijeme mjesecnog pranja..." (2:222) 

Opisujuci stetnost opcenja sa zenom u mjesecnom pranju, Ijekar kale: 
"Opcenje je zabranjeno (haram) u vrijeme mjeseenog pranja, iz slijedecih razloga: 1. uzbudenost spolnih dijelova kod zene, prilikom opcenja, u ovom periodu 
izaziva pritiv krvi sto uzrokuje upale materice ili jajnika ili karlice, sto veoma steti 
njenom zdravlju. Moze doci i do ostecenja jajnika ili jajovoda sto moze dovesti do 
steriliteta. U danasnje vrijeme, zenino izlaganje zraku (vjetruj steti njenim unutarn- 
jim organima, te se u njima moze desiti upaljenje; 

2. uiazak cestica mjesecnog pranja u unutrasnjost muskog spolnog organa, 
ponekad prouzrokuje gnojnu upalu. Ova upala je slicna kapavcu, a ponekad se ova 
upaia produzi i do sjemenika ostecujuci ih, a moze doci i do steriliteta muskarca. 

Zar ovo nije najprecizniji izraz savrsenog Kur'ana: 

"Pitafu te o mjesecnom pranju. Red: 'To je neprijatnost/ Zato ne 
opcite sa zenama za vrijeme mjesecnog pranja," 

12. Allah, tits., rekaoje: 

"Majke neka doje djecu svoju pune dvlje godine onima koje zele da 
dojenje potpuno bude ..." (2:233) 

U ovom ajetu se nalazi poziv upucen svim majkama da doje djecu, s 
iznosenjem primjera najumjerenijeg perioda dojenja. Znanstveni napredak je otkrio 
da u dojenju postoji jednaka korist i za majku i za dijete, Mahmud Vasfi to 
objasnjava rijecima: "Djetetovo izvlacenje mlijeka iz majclnih prsa predstavlja 
neophodnost za proces umanjenja materice (povratak materice u njeno prirodno 
stanje) i matericnih kontrakcija koje pokrecu dojenje. Dojenjem prestaje bilo kakvo 
izlijevanje bijelog pranja do kojeg dolazi otvaranjem posteljice i razlicitih embrion- 
alnih omoiaca. Pored toga, dojenje izaziva prekid mjesecnog pranja kod zene koja 
dobro doji dijete,.." Receno je i siijedece: "Oko tri cetvrtine uvecanosti materice 
posljedica je nehajnosti majki u vezi sa dojenjem njihove djece..." Takoder je 
utvrdeno da majke, koje su oboljele od bilo koje vrste zelucanih groznica, imaju 
koristi u nastavku dojenja, ako je njihovo opce stanje dobro. Tu nema nikakve stete 
za njihovu djecu, jer ona dolaze do tvari koje se nalaze u mlijeku na koje ne utjecu 
oboljenja majke... U mnogim slucajevima dojenje koristi i majkama koje su fizicki 
slabe ili koje imaju nedostatak krvi. Dojence se najvise okoristi majcinim dojenjem. 
Bez sumnje, majcino mlijeko u potpunosti odgovara zivotu djeteta, jer se njegova 
tezina povecava kao i njegovi sastojci, zavisno od njegovih potreba. U mlijeku se 
nalaze materije koje je nemoguce naci u drugoj hrani, osim u majcinom mlijeku. Jednoda stvoritelja 315 

Dr. Abdulaziz Ismail kaze: "U ovom periodu promijenila su se medicinska 
stanovista, Ljekari su savjetovali da se dijete doji samo devet mjeseci, a ponekad 
dvije godine. Ali, posljednji izvjestaj iz 1933. godine o koristi priradnog dojenja za 
tijelo i covjeka, kaze: "Period dojenja mora da bude iznad godinu dana, a najbolje 
je da bude dvije pune godine." 

13. Allah, dz.s., rekaoje: 

"Reel: 'ja ne vldlm u ovome sto im se objavljuje da je Ikome zabran 
jeno jesti ma sta drugo osim strvi, Hi krvi koja tstice, III svlnjskog mesa, 
toje, dohta, pogano, IH stoje kao grljeh zaklano u neilje drugo, aneu 
Allahovo Ime/A onome ko bude prlmoran, all ne iz zelje, samo tollko 
da glad utoll, Cospodar tvof ce, dolsta ,oprostltl I mllostiv blti. " (6:U5) 

Ovaj ajet zabranjuje konzumiranje strvine, u vrijeme u kojem su Arapi dozvol- 
javali da se jede, govoreci to iluzorno, ali djelotvorno: "Ono sto Allah usrnrti bolje je 
od onoga sto mi usmrtimo svojm rukamal!" Ali, Kur'an to zabranjuje, a znanstveni 
napredak nam je otkrio mudrost te zabrane. Covjek je saznao da je tijelo mrtve 
zivotinje podlozno bakterijama koje izazivaju truhljenje, koje se prirodno nalaze u 
crijevima zivotinja. One zauzimaju sve dijelove tijela, odmah nakon smrti, preko 
krvnih i limfnih sudova. Neke od ovih bakterija, u toku svog razmnozavanja, stvara- 
ju stetne materije, kao sto se stvaraju i otrovne materije kao rezultat oslobadanja, 
pa cak i nakon kljucanja. Pored toga sto se zna da se les oslobada krvi koja u sebi 
sadrzi urinarne tvari, opasnost se povecava ako je mrtva zivotnja bila oboljela, te 
time prenosi te bolesti na covjeka, kao sto su: tuberkuloza, psenicna groznica i 
druge. 

Zabranjena je krv koja tstjece. U toku samog izljeva krvi iz zivotinje, ona se 
zagadi bakterijama koje se u njoj brzo razvijaju, jer je to pogodno tlo za razvoj bak- 
terija. Isto tako, bijela krvna zrnca gube mogucnost njihovom suprotstavljanju. Krv 
je veoma sklona zgrusavanju, pa oak ako ostane njen i najmanji dio u zelucu, 
covjek ga povrati ill izbaci, ne probavljajuci ga, preko velike nuzde i kao crnu sluza- 
vu materiju. U toku prolaska krvi kroz digestivne kanale, ona truhne i steti tijelu. Krv 
nosi nas urin i druge razJicite materije iz tijela, a to su otpaci i njihovo ponovno 
vracanje u tijelo nije ispravno. Krv, isto tako, u sebi nosi i druge otrove, te ucestvu- 
je u njihovom oslobadanju iz tijeia. 316 Jednoda stvoritetja Ajet zabranjuje i svinjsko meso, Poznato je da konzumiranje svinjskog mesa 
nanosi Stete, a to su: 

1 . onaj ko jede svinjsko meso izlozen je oboljenju od trakavice. Medicinske 
knjige potvrduju da je ova bolest gotovo postala opca bolest u pojedinim dijelovi- 
ma Francuske, Njemacke, Italije. Ovaje bolest veoma rijetka u zemljama na Istoku, 
zbog zabrane konzumiranja svinjskog mesa; 

2. onaj ko jede svinjsko meso izlaie se opasnosti da oboli od trihinolosis spi- 
ralis (trihinoza) koja uzrokuje jake bolove u covjeku, posebno u mi§i6ima. 
Najvaznije sto se spominje u vezi sa ovom bolescu jeste da za nju nema lijeka, iz 
tehniGkth razloga, kao sto je nemoguce ovaj propis primijeniti na svinju koja nije 
oboljela od ove bolesti iz drugih, takoder, tehnickih razloga. Dr. Serof Bajron, u 
svom tekstu pod nazivom "Islam i ocuvanje zdravlja", kaze; "Koliko god sam se 
privikavao na islamski zivot, sve vise su me iznenadivali cudni propisi vezani za 
ocuvanje zdravlja, koje je vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s., postavio yjemicima... 
Mu hammed, s,a.v.s., strogo je vodio racuna o necistim stvarima: svinjama i psima. 
Cemu to? I Zaio sto svinja prenosi bolest (trihinozu) koja je veoma opasna bolest 
a koja je cesto i smrtonosna... Psi prenose opasne crve koji uniStavaju zivot onoga 
u cije tijelo udu." 

Zaklju£ak 

Casni je Kur'an knjiga upute za covjekov zivot i on nije tehnicka, ili astroloska 
knjiga, ili knjiga iz hemije. Mi moramo u njemu pronaci sve istine koje su vezane za 
ove znanosti. 

Allah, dz.s\, obecao je da ce ljudima pokazati Svoje znakove u svemirskim dalji- 
nama i da ce ih upoznati s njima. Ostvarilo se obecanje u vezi s ovom znanstven- 
om istinom u vrijeme znanstvenog napretka koji je doveo do otkrivanja ovih istina. 
Tako su ljudi spoznaii istinitost onoga sto se nalazi u Kur'anu, a vezano je za njih, 
kako bi ljudi znali da je Kur'an objavijen Allahovim znanjem i da je on Istina od nji- 
hovog Gospodara. 

U ove ocite istine spadaju obavijesti o otcjepljivanju Zemlje od nebesa, o vodi 
kao osnovi zivota; o mlijeku koje se uzastopno izdvaja iz zelucane kese i krvi; o 
onome ko se uspinje u nebesa i osjeti jaku tjeskobu u prsima; o dvije vrste valova T JednoCa stvoritetja 317 u moru, unutarnjem morskom valu I valu koji se nalazi na povrsini mora- o prisuf- 
nosti spolnosti kod biljaka koje se razvijaju shodno skladu odredenih materija- o 
hlorofilu i prozvodu, na osnovu kojeg nastaju sjemenke, zelenoj materiji koja'je 
pnsutna u biljkama; o velicanstvenom polozaju zvijezda, a ne onakvom kakvom ih 
smatra nomad; o nagomilanim oblacima koji se stvaraju od razasutih dijelova koji 
bivaju poput planina, kao uvjetu za stvaranje leda; padanje leda nije potcinjeno 
odredenom geografskom polozaju, nego se deSava bez ikakvog ogranicenja 
Postoje kur*anski ajeti cije je zna6enje i preciznost izraza otkrio znanstveni 
napredak, kao sto su: opis magline maglicom (dimom); neprestano prosirivanje 
nebesa; gravitacija koja povezuje nebeska tijela i cini ih poput gradevina; udal- 
jenost nebesa; ukazivanje dana i noci nakon perioda u kojem se nisu ukazivali; 
poravnanje i kotrljanje Zemlje; izvodenje vode iz Zemlje; obavijest o ponovnom javl' 
janju Mjeseca u obliku mladog mjeseca ciji je uzrok njegova promjena polozaja; 
razficitost Sunceve i Mjeseceve svjetlosti; obavijest o prevoznim sredstvima koja ce 
se koristiti; tri tmine kojim je embrion obavijen u majcinoj utrobi; mudrost u 
velicanstvenosti jagodica; mudrost odredenja perioda od tri mjesecna pranja za 
raspustenicu; mudrost opisa o nepodnosfvosti opcenja sa zenom koja je u 
mjesecnom ciklusu i mudrost u navodenju majki da doje svoju djecu u odredenju 
univerzalnog perioda od dvije godine; mudrost zabrane konzumiranja strvine, krvi 
koja istjece i svinjskog mesa, Sve ovo sto prethodi, dokazuje da je Kur'an objava 
od Ailaha i da nije znanje nepismenog covjeka koji je zivio u sestom vijeku nove 
ere. 
Jednoda stvoritelja 319 SUMNJE I ODGOVORI Mnogobrojnost smutljivaca 

Nate neznalice kazu: "ZaSto je Allah zadovoljan da su kafiri u vecem broju? 
Ako je islam istina, zasto, onda, u njega ne vjeruje vecina ljudi?" Neki zalutali 
postali su inadzijama i ahmacima govoreci: "Ako ce vecina ljudi uci u vatru, pa ja 
volim da budem s vecinom." Odgovor 

Polazeci od toga da je pogregno vjerovanje da je Zemlja centar svemira, ili da 
je ona nesto vazno u ovim svemirskim prostranstvima, iako se astrolozi slazu u 
tome da Zemlja medu zvijezdama ne predstavlja ni koliko kapljica u okeanu, kakvu 
vrijednost ima sve ono sto zivi na njoj u odnosu na velicanstvena svemirska pros- 
transtva. U hadisu se navodi: "Kada bi ljudi i dzini, prvi i posijednji, bill poput covje- 
ka u eijem srcuje najveci kufr, ne bi nista umanjili od Ailahove vlasti. A kada bi biii 
poput covjeka u 6ijem srcu je najveci obiik bogobojaznost, ne bi povecaii Aliahovu 
viast", jer cijeli dunjaluk kod Allaha nije ni koliko krilo muiice. 

U drugom se hadisu navodi: "Kada bi dunjaiuk kod Allaha vrijedio koliko krilo 
musice, kafir u njemu ne bi mogao popiti nijedan gutljaj vode. " 

Da razmislimo malo o prethodnim generacijama. Nesfale jesu sa dunjaluka, pa 
zar njihov nestanak ne&to umanjuje od Ailahove vlasti? Jedni druge ce zamijeniti: 
"NI nebo ni Zemlja nisu oplaklvalt, I nhu postedenl bill. " (44:29) 
"... Ako budete nezahvalnl, I vt I svl drug! na Zemiji pa, Allah, 
dotsta, ni o kom nlje ovlsan I Onjejedini hvale dostojan." (14:8) 

Zatim, to pitanje za Stvoritelja, Vladara nebesa i Zemlje, ne predstavlja pitanje 
manjine i vecine, nego je dunjaluk kuca djelovanja, a ahiret kuca nagrade i kazne, 
Ko bude dobro cinio, uci ce u Dzennet, a ko bude zlo dinro, njegovo staniste je 
vatra, i u tome su jednaki oni koju su u manjini i oni koji su u vecini. 320 Jednoia stvoritelja i U hadisu se navodi da ce u prvoj skupini onih koji ulaze u vatru biti 999 od 
svake hiljade, zatim ce biti kaznjavani shodno svojim losim djelima, pa ce izlaziti u 
Dzennet, sve dok u vatri ne ostane niko ko je rekao "La iiahe illallah" i u cijem srcu 
se nalazi makar i zehra imana. A zasto islam ne prigrli vecina ljudi, s obzirom da je 
islam istina? Uzroci tome mnogobrojni su . 

Allah, dis\, nece nijednog covjeka kazniti do kojeg nije doSIa Njegova vjera 
istine, 

Allah, dz.s., kaze: 

"... A M! nijedan narod nismo kazniti dok poslanika nismo poslatl!" 
(17:15) 

Stoga, istina ne zna za manjinu i vecinu. Koliko je biio skupina ljudi koji su se 
borili protiv njenih osnova, stajali protiv njih, da bi se nakon nekoliko godina ta 
skupina ijudi povratila u njen zagrljaj i ponosila time sto joj pripada. Allah, dz.s., 
Svome je Poslantku, s.a.v.s., protiv kojeg se cijeli dunjaluk sakupio zbog njegovog 
dostavljanja Objave od Njegovog Gospodara, rekao slijedece: 

"Ako bi se tt pokoravao vecini onih koji live na Zemlji; oni bi te od 
Atiahova puta odvratiti ..." (6:116) 

Onaj ko kaze da je spreman uci u vatru sa vecinom, neka sjedi na zeravici samo 
pet minuta!! On ne moze i nikad nece moci to uciniti. Onda je njegovo proglasavan- 
je da je zadovoljan vatrom, 6ije ce gorivo ljudi i kamenje biti, "...Kad Im se koze 
ispeku, zamffenlt cemo ih drugim kozama da osjete pravu patnju ..." 
(4:56) bilo sasvim uzaludno i lazrta propaganda. 

Islam i nazadovanje 

Neprijatelji islama kazu: "Doista je islam nazadovanje." Odgovor na ovu sumn* 
ju pofiinje pitanjem: Sta znaci nazadovanje, a sta znaci progres? 

Znacenje progresa i nazadovanja 

Ako je progres marljivo stremljenje ka promjeni lo§ih stanja u svim oblastima 
zivota ka njihovoj zamjeni ispravnim stanjima, to je ono cemu poziva vjera islam, 
kao sto je navodenje na clnjenje dobrih djela, medusobno potpomaganje u 
dobrocinstvu i bogobojaznosti, pripremanje svega sto je potrebno, dostizanje 
snage, sirenje znanja, postizanje lijepih svojstava kao sto su: iskrenost, pov- 
jerljivost, njeznost, hrabrost, skromnost, plemenitost, stid i borba protiv iskvarenos- 


Jednoca stvoritelja 


321 ti. Cakje Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah, doista, voliuzvisene stvari, a prezire bezvri- 
jedne. ' Rekao je i ovo: "Poslan sam da upotpuritm pravila ponasanja. " 

Akoje progres izgradnja gradova i sela, vadenje ruda, proizvodnja aviona, pod- 
morn ica i mostova, uspostavljanje jake vojske koja je opremljena svim vrstama 
oruzja, omogucavanje lijecenja, priprema zemlje i njeno zasijavanje, onda je to 
nesto na sto nas police nasa vjera i poziva da to cinimo. Ako bi se zanemarilo 
znacenje progresa, pa da znaci cinizam, nemoral, slaboumnost konzumiranjem 
alkohola; unistenje porodica bludom, sirenje iskvarenosti, obaveznost pokvarenos- 
ti razgolicavanjem i otkrivanjem stidnih mjesta; oznacavao bi dekadencu i raspad 
naroda na gmpacije i saveze; zamjenjivanje vjerovanja u Allaha, Zivog, Vjecitog, 
novim idolom, a to je otielovljenje boga u phrodi koja ne cuje, ne razmislja, ne razu- 
mije; negiranje prava oceva i majkt; koriscenje lazi, varki; iznosenje kleveta; ogo- 
varanje i prenosenje tudih rijeci. Sve ovo, po misljenju razumnih ljudi, predstavlja 
bestidnost i ludost. Sve ovo islam smatra povratkom u predislamski dzahilijet i 
odmetnistvo od Svjetlosti i Upute. Nazadovanje ne predstavlja nista drugo do 
onoga ko nazaduje u cijeloj vjeri, ili u nekoj od njegovih osnova, ili nazaduje inateci 
se istini, ili zbog gubljenja razuma. 

Islam i slabljenje musliraana 

Neznalica ce reci: "Ako je islam istina, zasto danas muslimane vidimo u jadnom 
stanju, bilo da se radi o arhitektonskom, industrijskom ili civilizacijskom nazadovan- 
ju." A odgovor je: 

To stanje musltmana nije dokaz protiv islama, nego je islam dokaz protiv mus- 
limana. Pozvao ih je da se ujedine, pa su se razisli; pozvao ih je da se bave 
naukom, pa su je napustili; pozvao ih je da pripreme svoje snage protiv neprijatel- 
ja, pa su spavali i Ijencarili; pozvao ih je da pravedno presuduju, pa su nasilje cinili 
jedni drugima; pozvao ih je da se bore protiv vlasti kafira, pa neki teze njihovim 
zemljama, njihovoj ljubavi, njihovim dobrtma; pozvao ih je da se lijepo ponasaju, pa 
su stremili podlosti i niskosti; pozvao ih je da pobiru zemaljske plodove, pa su to 
omalovazili... A njihovi ocevi i djedovi koji su iskreno vjerovali i odgovorili pozivu nji- 
hovog Gospodara najbolji su ummmet koji je izveden. Osnovali su najveli- 
canstveniju civilizaciju koju poznaje historija. Stoga su muslimani zaostali, ali samo 
zbog svog udaljavanja od islamskih nauka. 322 Jednoca stvoritelja Pfsaqje u Levhi Bozije znanje, Bozija stvorenja, Bo Ufa voljm 
\ 1 flgpvdn* ygfffl 1 Jobro Dzennet ? Dzehennem Kaznjavanje i pisanje u Levhi 

Neki sumnjivci kazu: "Ako je Allah, dz.s\, zapisao u Levhi" da cemo ciniti zlo, 
za§to nas onda kaznjava zbog onoga sto nam je propisao? Odgovor je jasan: 
Allahovo prethodno znanje koje je zapisano u Levhi nije bilo spusteno na Zemlju 
zbog prisile na cinjenje dobra ili zla, kako bismo potegli ovo pitanje. Allahovo, dil, 
prethodno znanje i ono Sto je zapisano u Levhi, nema snagu da nas prisili da cinimo 
odredene stvari, nego je to Allahovo prethodno znanje koje ima svojstvo otkrivanja 
onoga Sta cemo radrti nasom slobodnom voljom, a ne svojstvo promjene nasih djela. 
Svaki covjek u potpunosti osjeca da u potpunosti upravlja svojom slobodnom 
voljom. Svjedok tome su svi misici, koji se pokrecu voljom, a koji se nalaze u nasem 
tijelu i koji rade po nasoj volji. Misici koji ne rade shodno nasoj volji su oni misici u 
6ije usmjerenje covjek nema pristupa, kao sto su srcani i zelucani mi§ici. Zbog toga 
za djelovanje ovih misica nema ni nagrade, a ni kazne. Ako znas da ce neki covjek 
uraditi neko dobra ili lose djelo, da li tvoje znanje o tome utjece na to sta ce ta osoba 
ufiiniti? Takoder, ako, naprimjer, ucinis dobra djelo i neka osoba zapise da si ucinio 
dobra djelo, da li iko pametan onda kaze: 'To pisanje te prisililo da ucinis dobra 
djelo?" Naprotiv. Zapisivanje te osobe nije ntsta drugo do biljezenje onoga ste si ura- 
dio. Tako i zapisivanje u Levhi nije nista drugo do biljezenje onoga sta ces uraditi po 
svom izboru. I ne postoji nikakva razlka izmedu biljezenja onoga sta ce§ uraditi, Jednoia stvoritelja 323 prye nego se to dogodi, i biljezenja onoga sta si uradio, nakon sto se to vec dogodi- 
lo, Razlika postoji samo izmedu Allahovog sveopceg, sveobuhvatnog predznanja i 
oovjekovog osrednjeg i ogranicenog znanja. 

Razmisli malo o iskusnom prafesoru koji poznaje stanje svojih ucenika. Ako bi 
prije ispita u svom rokovniku zapisao imena onih koji ce proci i imena onih koji ce 
propasti na ispitu, da li bi u6enik koji je prapao imao pravo doci i reci mu: 
"Profesore, vi ste u svom rokovniku zapisali da cu ja propasti na ispitu, pa sam 
prapao." Na to bi mu prafesor odgovorio: "Nemoj moju preciznost procje'ne i poz- 
navanja stanja ucenika uzimati za razlog tvoje ravnodusnosti i (ijenosti. Ja sam 
znao kakvo je tvoje stanje pa sam predodredio tvoj rezultat. Ali to saznanje nije te 
prisiljavalo na tvoj odgovor na ispitu, nego si ti odgovorio svojom voljom. Ja sam 
znao kakvo je tvoje stanje, pa sam tacno predodredio, a moje znanje je prethodilo 
vremenu dogadanja." 

Sumnjivac ce se nekad zapitati govoreci: "Ako je Allah znao da cu ja uciniti lose 
djelo, zasto mi nije zabranio da ga uradim?" Odgovor je: 

Da ovaj uobrazenko zna istinu o svojoj molbi, odustao bi od te molbe i spoznao 
bi apsurdnost svoga prijedloga koji je iznio pred svoga Stvoritelja Mudrog. 

Onaj koje postavio ovo pitanje zeli da ga Allah, dz.s., obavijesti o cinjenju dobra 
i zla. To bi znacilo da Allah, dz.s., uskrati aovjeku najvaznije karakteristike, a to je 
karakteristika volje kojom svaki fiovjek cini ono sto zeli. Ako bi Allah, dz.i, prisilio 
covjeka da cini dobra djela, a ostavi losa, to bi, onda, oznacavalo: uskracivanje slo- 
bodne volje i slobodnog izbora, §to bi covjeka pretvorilo u masinu koja se pokrece 
bez svoje volje ili odredbe. Allah, dz.s.,pocastio je covjeka poklanjajuci mu slobod- 
nu volju i slobodu izbora. Allah, dz.s,, zna Sta ce stvorenja uraditi, samo On ne zeli 
da nas kaznjava za ono sto zna o nama, nego On zeli da nagrada ili kazna budu 
nakon perioda u kojem bi doslo do izrazaja djelovanje, o cemu bi svjedocili: Zemlja, 
meleki, zvijeri, ljudi I dzini, a covjeku ne bi preostajao nijedan nafiin da to zanijece. 
Da li kafir danas moze zanijekati da aini svoja djefa bez slobodne volje?! Da li kafir 
moze negirati znanje Stvoritelja o onome sto je stvorio? 

"A kako I ne bi znao Onaj Koji stvara, Onaj Kofi sve potanko zna, Koji 
je o svemu onavijesten." (67:14) 

"On zna poglede koji kriomke u ono sto je zabranjeno gledafu, a I 
ono sto grvdl kriju. " (40: 19) 

"Ako se ti glasno molii, pa, On zna I sta drugom tajno reknes I sta 
samo pomlsill " (20:7) 324 Jednoca stvoritelja Sta nam preostaje ako se tvrdoglavci ne pokore nakon Sto se pojavi jasna rsti- 
na. Allah, dz.S., rekaoje Muhammedu, s.a.v.s: 

"...71 si duian samo da obznanis ..." (42:42) 
"Tl, doista, ne mozes uputiti na pravi pat onoga koga tl zelii da 
uputli - Attah ukazuje na pravi put onome home On hoce ... " (28:56) 

Onl ce popustiti govoreci: "Ako Allah upucuje onoga koga hoce, zaSto nas 
kaznjava kad nas je u zabludi ostavio?" Da su oni koji su skrenuli s pravog puta 
razmislili o Allahovim ajetima, pronasli bi jasni i ociti odgovor. Znali bi da nlko nema 
vlasti nad svojim Gospodarom, i da to znaci: On je Allah, cini ono sto On hoce, a 
ne ono sto neko drugi hoce. On upucuje na pravi put onoga koga On hoce, a u 
zabludi ostavlja onoga koga On hoce. AH nas Gospodar je Pravedan, Mudar i 
uputlt ce samo onoga ko cini ono cime zasluzuje Uputu. 

Allah, dz.s., rekaoje: 
"A one koji su na pravom putu Once I dalje voditi ..." (47:17) 

"One koji se budu zbog Nas borill, Ml cemo, sigurno, putevima koji 
nama vode uputiti..." (29:69) 

Aliahova je volja pravedna i ostavlja u zabludi samo onoga ko zasluzuje da u 
zabludi buds ostavijen. 

Allah, dz.s. , rekao je: 

"... / kad onl skrenuse u stranu - Allah ucini da srca njihova u stranu 
skrenu..." (61:5) Gdjejevatra 

U ovoj sumnji stoji: Ako je Allah, dzi., opisao Dzennet da je prostran koliko su 
prostrana nebesa i Zemlja, pa gdje je onda, vatra? 

Odgovor je: Na drugom mjestu koje zna samo Allah. Zar ne vidiS da kad dode 
dan, noc koja je ispunjavala svemirska prostranstva, ode na drugu stranu?! Jednoda stvoritelja 325 Kljucevi gajba 

Covjeku je omoguceno da otprilike zna kada 6e pasti kiSa, posebno nakon 
unapredenja aparata za posmatranje. Neke obavijesti ukazuju na to da su lijecnici 
u mogucnosti da razaznaju spol embriona i to samo nakon nekoliko mjeseci trud- 
noce, kada je embrion jos uvijek u majcinoj utrobi. Neki neprijatelji islama 
pokusavaju ubaciti sumnju u hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji kaie: "Pef 
stvari ne zna rtiko osim Allaha. """" "Samo Allah zna kad ce Smak svijeta nastuptti, samo On spusta klsu 
I samo On zna sta je u matericama, a iovjek ne zna sta ce sutra zaradl- 
ti,lnezna iovjek u kojoj ce zemlfl umrtjeti; Allah, ulstinu, sve zna I o 
svemuje obavijesten." (31:65) 

Oni smatraju da covjek poznaje one stvari, o kojim nas je Poslanik, s.a.v.s., 
obavijestio da je znanje o njima specifi6no samo za Allaha, dzi. Ta tvrdnja se ne 
temelji na cvrstim osnovama. M uvijek covjek ne zna kada ce se desiti Smak svi- 
jeta, a plemeniti Poslanik, s.a,v.s., obavijestio nas je samo o njegovim predznaci- 
ma i da je njegov odreden cas - tajna koju samo Allah zna. Jedino Allah, dzi., 
sasvim tacro zna kada ce pasti ki§a, kao i period njenog padanja, mjesto padanja 
svake kapljice, kako i gdje ce zavrliti i kakav ee trag ostaviti. On zna kako 6e 
zavrSiti i kakvu ce korist donijeti. Ove stvari samo Allah u potpunosti poznaje. 
Jedino Allah u potpunosti poznaje sta se svakog trena desava u matericama, Sta 
se desava u svakom obliku, velikom Hi malom, Sta se desava u trudnoci, pa cak i u 
vrijeme u kojem trudnoca nema oblika nrti tijela. On jedino zna koje su sposobnos- 
ti i mogucnosti stavljene u tu kapljicu u tminama materice. To precizno i potpuno 
znanje o onome Sta se deSava u svakoj materia jeste specififinost samo Allaha, 
dzi.,slavfjennekajeOn. 

6ovjek zna, samo na osnovu vjerojatnoce i pretpostavke, Sta ce mu se sutra 
desiti. To saznanje nije dostiglo stepen sigurnosti potpunog saznanja o onome Sta 
ce ga sutra zadesiti. A to samo Allah, dzi., u potpunosti zna, 

Koliko puta je samo Covjek pretpostavljao da ce u sutraSnjem danu postici 
dobra, a ono, desila mu se propast. Koliko su puta putnici pripremili sta ce raditi po 
zavrsetku njihovog putovanja, pa nisu imali prevoznog sredstva. Ponekad covjek 
misli da zna u kojoj zemlji ce umrijeti i da mu se priblizilo vrijeme smrti, ne smatra- 
ju6i to pretpostavkom, pa pogrijesi. To su samo pretpostavke i sumnje, to su saz- 326 Jednoca stvoritelja JednoCa stvoritelja nanja koja ne dosezu stepen sigurnosli i tacnosti, kao sto ne dosezu stepen pre- 
ciznosti i saznanja. 

Ovako dolazimo do istinitosti onoga Sto se nalazi u hadisu Allahovog Poslanika, 
s.a.v.s., u vremenu u kojem je Ijudsko saznanje dostiglo stepen progresa. Tako 
dolazimo do sigurnog i potpunog saznanja o ovih pet stvari koje su jedino Allahu 
karakteristicne. Covjek nesto zna, a koliko stvari ga je mimoislo, pa i pored toga, 
njegovo znanje ne dostize Bozansko potpuno znanje. 

Allah, dzi., rekao je: 

"... A vamafe dato samo malo znanja." (17:85) 

Nije cudno da Allah poducava covjeka onim stvarima kojim zeli da ga poduci. 
Covjek ima uzvisen polozaj kod Allaha, jer je on halifa (namjesnik) na Allahovoj 
Zemlji. 

Sumnja u vjestacku kisu 

Buduci da je covjek uspio spoznati Bozanske zakonitosti koje je Allah, dz.s., 
uspotstavio, kao i uzroke i uzrocnike koje je odredio za padanje kise, ljudi su 
pokusavali da donekle iskoriste te zakonitosti kako bi spustili vodu iz oblaka kada 
se pojave, Neke neznalice su pomislile da je to Ijudsko zadiranje u Allahovu moc i 
izjednacavanje covjeka i njegovog Stvoritelja. Rekli su: "U ljudskoj mo6i je ono sto 
je bilo u Allahovoj moci," Uzrok te pretpostavke je nepoznavanje covjekovog mjes- 
ta koje je Allah odredio. Na nama je da se sada zapitamo: Ako kiSnica uzrokuje rast 
biljaka prilikom svog silaska u korijenje koje se nalazi u zemlji, da li je onda covjek 
taj koji daje da korijenje raste jer koristi Bozansku zakonitost, time sto poji korijen- 
je, pa ono raste?! Nije. 

Zar oni ne znaju da je Allah Stvoritelj stvari, njihovih uzroka i moci, da je covjek 
Allahov namjesnik na ovoj Zemlji. On koristi ove zakonitosti i moci, jer mu je Allah, 
dz.s., podario moc namjesniStva, time postaje iznad meleka, a to je mo6 saznanja 
i spoznaje. Ako je covjek u mogucnosti da napravi nesto sto ce prouzrokovati pada- 
nje kise iz oblaka koji su iznad njega, upotrebljavajudi stvari koje su u okviru 
Allahovih zakonitosti vezanih za padanje kise, zar to nije isto kao kad covjek pod- 
slice da izlaze plodovi i drvece iz uskladiStenog korijenja, stavlja ih u zemlju, poji 
vodom, onako kako je to Allah, dz.s., odredio, i sa moci i snagom koju je Allah, 
dz.s., podario covjeku. 

Kur'an, ai., ne zabranjuje covjeku da zazove padanje kise. Kao sto Allah uzga- 327 -. ja drvece i biljke, Svojom mo6i i odredbom, tako ne zabranjuje covjeku da i sam 
koristi moci vezane za zasijavanje (poljoprivredu), koristeci se zakonitostima koje 
su vezane za zemljoradnju. Naprotiv, na covjeku je da spozna gdje mu je mjesto 
koje mu je Allah odredio. On to spominje u Svojoj Knjizi govoredi: 
"... 'fa at m Zemlfi namjesnika postavitH..." (2:30) 

"I daje vam da se kortstite onim sto je na nebeslma I onim sto h na 
ZemllL." (45:13) ' 

Ako covjek ostvari progres i neku stvar sebi olakSa za koriscenje, neka 
spomene blagodati koje mu je podario njegov Gospodar i neka Mu zahvalan bude. 
Ni§ta od toga ne bi postigao da ga Allah nije postavio za namjesnika i da mu nije 
dao da se koristi odredenim stvarima. Dobro bi bilo da ovdje navedemo rijeci 
strucnjaka u ovoj oblasti. To je dr. Muhammed Dzemaiuddin el-Fendi, profesor 
astronomije i meteorologije na Prirodoslovnom fakultetu - Univerzitet u Kairu, koji 
kaze: "Prirodni uvjeti uzrokuju stvaranje bijelih kisnih oblaka i padanje kise, koju ne 
moze covjek nafiiniti, Cak nema nikakva upliva u to. Pitanje vje§tacke kise^ 01 i 
izazivanje padavina iz oblaka koji prolaze, samo su ekspertmenti fiiji uspjeh nije 
potvrden. Pa cak i ako bi uspjeli ovi eksperimenti, neophodno je da priroda stvori 
uvjete za prirodnu ki§u, pa cak i vjesta6ko izazivanje ki§e. 

Islam i osvajanje svemira 

Neke neznalice smatraju da se u poku§ajima osvajanja svemira nalazi udar na 
vjeru i pobuna protiv Stvoritelja Koji je stvorio covjeka. Kao §to vidite, ovaj pokufiaj 
nije bio na racun vjere, a nije joj nanesena Steta niti stvorena sumnja u srcima 
poboznih koji ne razumiju dobro. Oni ne znaju kako da odrede svoje stanoviSte u 
odnosu na ovaj pokusaj!! Oaito je da covjekova teznja ka otkrivanju svemira u sebi 
ne nosi nikakav udar ispravnom vjerovanju u Sovjekovoj dusi i to nije pobuna pro- 
tiv vjere islama, nego se u tome, uistinu, nalazi mu'dziza Njegovog Poslanika, 
s.a.v.s., kao i potvrda onoga sto je doslo u Njegovoj Knjizi, a vezano je za Allahovo 
znanje koje obuhva6a sve Sto se dogada i §to t& se desiti u vezi sa fiovjekom. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"0 druzine dzinova I ljudi, ako mozete da preko granica nebesa I 
Zemlje prodrete, prodrite, moci cete prodrijeti jedino uz veliku moil" 
(55:33) 

"Ml smo vama najblize nebo sfajnlm zvijezdama ukrasili I uclnlll da 
vatra Iz njih pogada sejtane ..." (67:5) Jedno6a stvoritelja Ako znamo da su zvijezde jos uvijek u prostoru dunjaluckog neba, to jest, u 
nebesima blizu Zemlje, ako znamo da je covjekovo znanje o zvijezdama koje 
ukrasavaju dunjalucka nebesa, ograniceno, te da su neprestani pokusaji u otkri- 
vanju novih zvijezda, koliko god da covjek poveca aparate za posmatranje - uz saz- 
nanje da je, izmedu nas i ovih nekih zvijezda, udaljenost koju svjetlost prede za 6 
milijardi svjetlosnih godina, a svjetlost u jednoj sekundi prede 300 hiljada kilometara 

- ako sve ovo znamo i razmislimo o Kur'anu, a.s„ pronaci cemo da nas obavjestava 

- prije cetrnaest vijekova - o tome da ce covjek pokusati zavladati i izaci iz oblasti 
nebesa i Zemlje, kao sto su to dzini pokusali prije njih i nisu mogli preci zabranjenu 
zonu u kojoj slusaju uzvisene meleke. Kur'an ukazuje na to da se ovaj pokusaj 
nece desiti sve dok covjek ne bude posjedovao razlog koji ce mu dati vlast i sred- 
stva kojima ce se popeti u nebesa, a taj razlog I sredstvo nije nista drugo do jedna 
od Allahovih blagodati. 

Allah, dz.s., rekaoje: 

"0 druzine diinova / Ifudi, ako mozete da preko granica nebesa i 
Zemlje prodrete, prodrite, moci cete prodrijeti jedino uz vellku moci" 
(55'33) 

"Pa koju btagodat Gospodara svoga poriiete." (55:34) I kao sto Kur'an 
obavjestava, pokusaj nije pretpostavka, nego ce se, doista, desiti, ali nece uspjeti 
sve dok covjek ne uspije izaci iz oblasti sedam nebesa. Naprativ, pokusaj ce im biti 
osujecen kod odredenog mjesta i propast ce zbog vatre i rastopljene mjedi, koje ce 
Allah, dz.s.. posiati na njih. 

Allah, dz.s., rekao je: 

"Ha vas ce se ognjetii plamen f rastopljenl mjed prolivatl, I vt se 
necete mod odbraniti" (55:35) 

Ovaj ajet ne odreduje mjesto sa kojeg ce doci do nebeskog gadanja, napada- 
juci cavjeka prilikom njegovog pokusaja da prodre preko granica nebesa i Zemlje. 
Znamo da ajeti u suri El-Dzinn govore o zabranjenim granicama do kojih su dzini 
dosli prije nas. Oni ucestvuju zajedno s ljudima u govoru koji im je upucen, a o kojem 
govore prethodni ajeti. Ajeti sure Ei-Dzin obznanili su da su se dzini prije nas penjali 
u nebesa, kako bi pristuskivali plemenite meleke. 

Allah, dz.s., govoreci o dzinima kaze: 

"/ mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo daje mocnlh 
cavara i zvijezda padaflca puno; I sjedili smo okolo njega po busijama da 
bismo sto cull, ali ce onaf ko sada prisluskuje, na zvijezdu padallcu koja 
vreba naici." (72:8,9) 


329 Stoga, prostor za osvajanje svemira pred covjekom je otvoren i na njemu je da 
se spusti na Mjesec, Mars i druge planete, sve dok ne stigne do zone u kojoj ce 
moci prisluSkivati plemenite meleke. Nema sumnje da ce tada naci zvijezde padal- 
ice, koje su i dzini prije njih nasli. "Na vas ce se ognjeni plamen I rastopljenl 
mjed prolivatl, I vl se necete moci odbraniti." Kur'an je prvi koji ovim ajeti- 
ma obavjestava o mogucnosti covjekovog osvajanja svemira, u vrijeme u kojem je 
bilo nemoguce govoriti o osvajanju. To je ocigledno svjedoCanstvo da je Kur'an 
objava od Allaha Koji zna tajne na nebesima i na Zemlji. 

Okruglost Zemlje i njeno kruzenje 

Neki kazu: "Kur'an opisuje Zemlju ravnom." U meduvremenu je nauka otkri- 
la da je okrugla. U Kur'anu se navodi: "I Zemlju - kakoje prostrta", a Kur'an 
ne obavjestava da je okrugla. Primjer ovih rijeci ne ukazuje na dubinu razma- 
tranja ovih piemen itih ajeta. Stoga je neophodno duboko razmisliti o rijecima 
Uzvisenog Allaha: 

"Pa zasto oni ne pogledaju kamlle - kako su stvorene, I nebo - kako 
je uzdtgnuto, I planine ■ kako su postavljene, I Zemlju - kako je prostr- 
ta?! ' (88:17-20) 

Ovi ajeti navode covjeka na razmatranje i razmisljanje o tome kako je stvorena 
deva, kako su uzdignuta nebesa, kako su postavljene planine, kako je Zemlja Noc 
0^k 


Dan 1 


W mWk W 
^^F 


ZeM 


Dan 

prostrta? Ajet jasno ukazuje na promigljanje o vainim pitanjima koja su danas poz- 
nata kao nauke: veterinarstvo, astronomija, geologija i geografija. Ukazivanje na 
prostrtost Zemlje, u ajetu, navodi na razmiSljanje o kakvoci onoga sto je na Zemlji 
nanizano: mora, kopno, planine, doline, jezera, rijeke, pustinje, led, topla i hladna 
podrucja, i druge specificnosti koje su vezane za Zemljinu povrsinu. Podsticanje na 
razmiSljanje o Zemljinoj povrsmi, ne dokazuje da Zemlja nije okrugla, naprotiv, vi§e 
kur'anskih ajeta ukazuje na to da je povrSina Zemlje okrugla. 
Allah, dz.i, rekao je: 

"... On tamom nod prekriva dan, koji ga u stopu prati... " (7:54) 
"... Niti noc dan moze prestlcl, svi onl u svemlru plove. " (36:40) 
Iz ova dva ajeta saznaje se da se noc i dan kredu, slijedeci jedno drugo, kako 
jedno drugo ne bl mogli preteci, i da svako od njih prepu§ta svoje mjesto drugome. 
Poznato je da se ovo slijedenje nalazi na Zemlji i u njoj. Ovo slijedenje biva Hi 
pravolinijski Hi kruzno, Kada bi slijedenje noci i dana bilo pravolinijski, na Zemlji bi 
bila samo jedna noc i samo jedan dan, sto ovakvo slijedenje na Zemlji cini nev- 
jerovatnim. Stoga, moguce je samo da ovo slijedenje bude u kruznom obliku, kao 
Sto na to ukazuju precizne Allahove rijeci: "On itnl da noc I dan naizmjenke 
nastupafu..." (24:44). Naizmjenicnost ozna5ava kretanje u kruznom obliku, a ne 
pravolinijsko kretanje. Ovo jos vise pojaSnjavaju rijeci: "... On nodi zavifa dan I 
danom zavifa noc..." (39:5). Zavijanje moze biti samo na kruznoj i okrugloj 
povrsini. Shvatljivo je da se noc i dan medusobno zavijaju. Iz ovih ajeta pojasnjava 
nam se slika o okruglosti Zemlje, o cemu se saznalo tek u skorije vrijeme. 
Istinu je rekao Velicanstveni, govoredi: 

"I red: 'Hvala Allahu, On ce vam znamenja Svoja pokazatl, pa cete Ih 
vtpoznaW..." (27:93) 

" Ml cemo Im pruiatl dokaze Nate u prostransMma svemlrsklm, a I 
if nfima samim, dok im ne bude sasvim jasno da Je Kur'an Istlna..." 
(41:53) 

Okruglost Zemlje poja§njavaju rijeci: 

"Poslfje toga /e Zemlju zaoblio. " (79:30) 

Glagol "deha", jezicki, znaci - valjanje, kotrijanje. A kotrljanje znadi krulenje Neki 
mufesiri smatraju da rijefii: 


JednoCa stvoriteija 33 1 "77 vidis planine I mlslli da su nepomlcne, a one promliu kao sto 
promliu oblacl - to je Altahovo djelo koji je sve savrieno stvorio;,.." 
(27:88), jasno ukazuju na to da je to kruzenje Zemlje. Oni su zanijekali da ce se 
to desiti na Sudnjem danu, jer Sovjek nece polagati ra^un sve dok Zemlja ne bude 
ravna ledina i kad se na njoj sve bude moglo vidjeti. 

Allah, dls\, rekao je: 

"A pitafu te o ptanlnama, pa tl reel: 'Cospodar moj ce Ih u prah 
pretvoriti I rasutl, a mjesta na kojima su bile ravnom ledlnom ostavHI, 
nl udublna nl uzvhlna na Zemlji neces vfdfetl.'" (20:105-107) 

"Sunce se krece" 

Ucenjaci 18. i 19. vijeka smatrali su da je Sunce stabilno i da se ne krece. Siijedili 
su ih neki sumnjivci u vjeri, pa su sumnjali u rijeci Uzvi^enog Allaha: "I Sunce $e 
krece do svofe odredene granlce, toje odredba Silnoga I Sveznafueeg." 
(36:38), sve dok znanost nije napredovala i otkrila pogresku do koje su dosli 
ucenjaci prethodna dva vijeka. Utvrdeno je da se Sunce krece oko svoje galaksije, 
cljim se dijelom smatra i Zemlja, koja kruzi kao Sto kruii mlinski kamen. 
Sunce se okrece oko svofe osovlne 

Tako smo saznali jedan dio onoga sta znaci: "/ Sunce se krece do svofe 

odredene aranfce/'Napokon je utvrdeno da se Sunce krece oko samog sebe. 
Ponekad ajet ima mnogobrojna znacenja koja do danas nisu razjasnjena. 


332 JednoCa stvoritelja JednoCa stvoritelja 333 I 
Galaksija 
se okrece 
oko svoje 
osovlne 
pa I Sunce 
sanjom "Pokazi nam Allaha" 

Ovo je drugi sumnjivac koji vjeaije u svoj razum, gravitaciju, radiotalase, u pos- 
tojanje onoga ko je stvorio razlicite sprave, a u isto vrijeme on ne vidi nista od onoga 
sto je prethodno navedeno. Kada se raspravlja o vjerovanju u Atlaha, on uvjetuje da 
vidi Allaha kako bi vjerovao u Njega, jer on vjeruje - shodno svom misljenju - samo 
u ono sto vidi. Kada bi ga upitao: "Kako onda vjeruje§ u ono na sto smo prethodno 
ukazali?", odgovorit ce: "Jer sam dodirnuo i osjetio njihove tragove, ili sam fiuo o 
njima iz pouzdanih izvora." Kada bi ga zapitao: "Zasto si povjerovao u njih, a da ih 
nisi ni vidio?", odgovorit ce ti da je njegov vid ogranlfien u svom djelovanju i svojoj 
moci, da ne mate svojim pogledom sve obuhvatrti. Da neko poput ovog covjeka 
razmislja i promislja, shvatio bi da Allah, dzi., ima znakove t tragove u Svojim 
stvorenjima koji nas upucuju k Njemu, kao sto nas na to upucuju stvari koje se krecu 
prema Zemlji zbog njene gravitacije. Covjekovi razumni postupci ukazuju nam na 
Njegov razum, dodajuci tome da Allah, dzi., ima poslanike koji su iznijeli jasne 
dokaze o svojoj iskrenosti, pa smo im povjerovali i povjerovali u naseg Gospodara. 
Ko se zavarava svojim vidom i ustraje na tome da zeli da vidi Allaha, neka isproba 
vid gledajuci Sunce samo jednu minutu, kada se ono nalazi u srediStu. Uvidjet te da 
nije u stanju da to podnese. Ako njegov vid nije u stanju da podnese suncevu svjet- 
lost, kako mote podnijeti videnje Onoga Ko je Svjetlo nebesa i Zemlje?! Kaburski azab nakon sagorijevanja mrtvog tijels U davna vremena, ijudi su se pitali kakav je kaburski azab koji se de-sava mrt- 
vacu kojeg su pojele zvijeri, ili je izgorio u vatri, ili se utopio u moru? Islamski 
utenjaci su odgovorili na to da je ta stvar u Allahovoj moci, jer se dusa nakon ras- 
tanka s tijelom vraca kako bi se ponekad sastala s tijelom, te se desi ili uzivanje ili 
azab(kazna). Ponekad se to desi svim dijeiovima, a nekad samo nekim dijelovima. 
Kada bi se ti dijelovi tijela razasuli po zemlji ili kada bi se spalili, ili zgnjecili, ili 
rasprsili u zraku, Allahu nije nemoguce da ih spoji s dusom po drugi put. Ako danas 
vidimo daje 6ovjeku omoguceno da prenosi treptaje glasa na svim radijima, koji se 
nalaze u najudaljenijim dijelovima Zemlje, gdje god da se nalaze ta radija, bilo u 
kucama, ili avionima, iii podmornicama, svaki od njih zatreperi u kratkim intervali- 
ma s istovjetnim treptajima. Neki ucenjaci, kao sto su Ibn-Hazm i Ibn-Hubejre rekli 
su: "Azab biva samo nad dusom koja napusta tijelo." Vecina ucenjaka se slate u 
tome da ce azab, nakon smrti biti nad dusom i tijelom zajedno. Mi ne znamo kakve 
su posljedice azaba, to nije nista drugo do prestanak bolova kod onog ko spava, 
kao i njegovog azaba, srece i radosti, pored toga sto mi ne osjecamo nikakve 
tragove na njemu. 

"Mi znamo sta ce od njih zemlja oduzeti" 

Od davnina sumnjivci postavljaju slijedece pitanje: "Kako ce Allah prozivjeti dva 
covjeka koji su pojeli jedan drugoga, i kako ce svaki od njih racun polagati?" 
Odgovor je: "Allah dz.s. ima moc koju nista ne mote oslabiti, a to je vjerovanje mus- 
lirhana u njegovog Gospodara. Allah, dzi., obznanio je onima koji sumnjaju gov- 
ore6i: 

"On! se cude sto Im je doiao jedan od njih da In opomlnje, pa, nev 
fernlct govore: 'To je cudna stvar; zar had pomremo I zemlja 
postanemo... ? Nezamlsllvje to povratak!' Ml znamo sta ce od njih zeml- 
ja oduzeti, u nasje Knflga u kojoj se sve cava." (50:2-4) 

Ovaj ajet govori da ce zemlja pojesti tijela, a to znafii da ce se, mozda, neka 
tijela pretvoriti u biljke, zatim u hranu, zatim u tijelo druge osobe. All Kur'an 334 Jednoda stvoritelja pojasnjava da postoji Knjiga 102 za koju Allah zna i koja odvojeno auva covjekovu 
egzistenciju, a u koju niko nema upliva, Poslanik, s.a.v.8., obavijestio je da se rep- 
njaca (repna kost) ne raspada, to jest ne jede je ni zemlja a ni crvi. Ponekad je to 
jedan sasvim mall dio koji u sebi sadrzi sve ljudske karakterisltke, pa je to taj dio 
na koji Kur'an ukazuje, Ovaj dio u covjeku biva kao mala sjemenka iz koje nastaje 
veliko drvo. Ovo ogromno drvo zavr§ava s granama, liscem i korijenjem, a ta mala 
sjemenka ostaje zdrava i aitava sve dok ne padne kisa, pa se razvije i ponovno vrati 
u oblik tog velikog drveta. Tako je i sa covjekom: 

"On lz neiivog stvara ilvo, i zivo pretvara u neiivo, On ozMjava 
zemlju nakon mrtvila njezina, tsto tako cete I vi biti ozivljeni. " (30; f 9) 

Allah, dz.s\, spustit ce kiSu na Sudnjem danu, kako se to navodi u 
Poslanikovim, s.a.v.s., hadisima, pa ce izrasti ovi ljudski korijeni koje nije uniStio ni 
vjetar, ni kisa, ni vatra, niti bilo sta drugo. Iz njih ce izrasti Covjek, kao sto izrasta 
drvece. Nije cudno da covjek bude uskJadisten sa svim svojim osobenostima u 
sasvim malom obliku, kao §to je sjemenka ili celija, ili ne§to sto je jos manje od 
toga. Mi smo prije naseg rodenja bili uskladisteni u malim nasljednim faktorima o 
kojima nauka danas govori: "Geni (nasljedna jedinjenja) u sebi sadrze toliku pre- 
ciznost - a oni su zaduzeni za sva ljudska stvorenja koja se nalaze na povrsini 
Zemlje, bilo da se radi o njihovim personalnim specififinostima, dusevnim stanjima, 
njihovoj boji ili nacionalnostima - da kada bi sve to na jednom mjestu sakupili i 
postavili, njihov obim bi bio manji od Cunka (cunak je metalni prekrivac koji krojaS 
stavlja na svoj prst prilikom §ivenja). 

Sazetak svega ovoga glasi: Allah, dz.s\, ima moc nad svime, u stanju je da odrzi 
osobenost svakog tiovjeka u Knjizi*, dobro ocuvanoj, Sto se ponekad (misli se na 
covjekovu osobnost) nalazi samo u repnjaci. Nekad to bude nesto sasvim drugafiije 
u repnjaci, na Sta ne utjecu razorni faktori na osnovu cega, po drug put, dolazi do 
ponovnog stvaranja covjeka. Allah, dzi„ ima nad svime moc. 
Jednoda stvoritelja 335 DARVINOVE TEORUE I UZROCI 
NJIHOVE RASPROSTRANJENOSTI Iskvarena vjera 

S obzirom da su krS6ani iskrivili svoju vjeru i izmijenili ono sto im je Allah, dz.s., 
objavio, Allah, dz.s., poslaoje Muhammeda, s.a.v.s., kako bi uputio ljude, ispravio 
ono sto su krscani iskrivili i obznanio ono sto su izmijenili. Neki su postali vjernici, 
a neki nisu. Krlcani su bili u toj svojoj iskvarenosti sve dok Allah, dz.s., nije dozvo- 
lio da se razotkrije ta iskvarenost vjere u kojoj su bili, pod vodstvom jedne njihove 
skupine. I bilo je onako kako je Allah htio. Jedna skupina priradoslovaca izasla je 
pred svoj narod, ukazujuai im na to da je njihova nauka otkrila laznost i iskvarenost 
te vjere. Ova skupina nije izbjegla ugnjeiavanje od svecenika, niti zlostavljanja 
Crkve koja je vrsila presudu nad njima ill spaljivanjem ilt prolijevanjem krvi ili zat- 
varanjem u zatvore. Ovako je buknula grozntcava i zestoka bitka izmedu ljudi 
iskvarene vjere i uaenjaka prirode koji su se sluzili svim sredstvima i koji su upotre- 
bljavali sva oruzja protiv svojih prativnika. U sredistu ove zestoke bitke javlja se 
Dan/in sa svojom teorijom o progresu. 

Teorija o evoluciji 

Ova teorija smatra da je korijen svih zivih bica u maloj zivotinjici koja je nasta- 
la iz vode, zatim je priroda utjecala na promjene u njenom stvaranju, sto je 
prauzrokovalo nastanak novih svojstava u ovom stvorenju. Ova dobivena svojstva 
nasljeduju potomci, sve dok skupina ovih svojstava, nastalih iz prirode kroz milione 
godina, nije izrasla u velka i napredna svojstva, koja su prabice uainili naprednijim 
biaem. Razvoj svojstava nastavio je svoj proces pod utjecajem prirode i razvoja 
stvorenja, sve dok se nije doSlo do ovih stvorenja koja su zavrsila u liku covjeka. 336 Jednoca stvoritelja Osnova teorije 

1. Teorija se zasniva na onome sto se u Darvinovo vrijeme moglo vidjeti u 
iskopinama. Pronasli su da se najstariji slojevi sastoje iz prabica i da se siojevi koji 
slijede, sastoje od bica koja su sve naprednija i naprednija. Darvin je rekao da su 
te napredne zivotinje nastale kao rezultat razvoja i uspona prazivotinja i prabica. 

2. Zasniva se i na onome sto je u Darvinovo vrijeme bilo poznato, a to je da su 
svi zivotinjski zameci slicni u svom prvobitnom obliku, sto ukazuje na to da je kori- 
jen svih bica jedan, kao sto je embrion jedan. Dogodio se progres na Zemlji kao sto 
se desava u matericama zivih bica. 

3. Ova se teorija zasniva i na postojanju slijepog crijeva u covjeku koje pomaze 
u probavi biljaka, koje sada nema nikakvu funkciju. To predstavlja trag koji je ostao 
od majmuna, a koji se nije razvijao, zato sto slijepo crijevo u sadasnje vrijeme ima 
svoju funkciju kod majmuna. 

Darvinovo objasnjenje evolucije i kako je tekla 

1. Prirodna predestinacija: Faktori propasti unistavaju slaba i mrsava bica, a 
ostavljaju snazna bica. Po njihovom miSljenju to se naziva zakonom "opstanka 
jacega". Tako ostaje bice koje je jako i zdravo, koje svoje Jake osobine prenosi u 
naslijede svojim potomcima. Snazne se osobine sjedinjuju tokom vremena stvara- 
juci novu osobenost u zivom bleu. To je evolucija koja cini da zivo bice napreduje, 
s tim razvijenim osobenostima, do viSeg stepena i tako se evolucija nastavlja. To je 
napredovanje. 

2. Seksualna predestinacija: Desava se zbog teznje muzjaka i zenke da se pare 
s jacim i zdravijim, kako bi se prenosili najbolji nasljedni geni. Umanjuje se 
mogucnost prenosa osobenosti zivotinja, koje su slabe, zbog nepostojanja 
medusobne teznje za parenjem. 

3. Koliko se god stvara nova osobenost, ona se prenosi nasljednim putem. 

Pobijanje temelja na kojem se zasniva teorija 

1 . Paleontologija je kao nauka jos uvijek nepotpuna i niko ne moze tvrditi da je 
upotpunio ispitivanje svih slojeva zemlje i ispod planina i mora, te ne moze ni JednoCa stvoritelja 337 pronaci nesto novo Sto bi bilo suprotno prethodnim izvjestajima. 

Pretpostavivsi pouzdanost nalaza ove nauke, postojanje prvih, a zatim napred- 
nijih prabica, nije dokaz evolucije naprednih bica iz najnize vrste bica, nego je to 
samo dokaz o redoslijedu postojanja ovih bica U skladu s prirodnim pretpostavka- 
ma njihovog postojanja u bilo kojem obliku. Ako iskopine u Darvinovo vrijeme svje- 
dofie da je najstariji vid zivota postojao prije 600 hiljada godina, onda najnovija 
otkrita u paleontologiji potvrduju da vid ljudskog zivota doseze do prije desetine Shema evolucije 

o o o o o o ®o o o o o o o o o o o ®o 338 JednoCa stvoritetja miliona godina. Zarovo nije najveci dokaz da se saznanja iz arheologije mijenjaju i da 
se na njima se ne rnoze zasnivati siguran dokaz, jer, mozda, vec se sutra otkriju 
nove cinjenice koje ce biti suprotne onima koje smo vec rekli? 

Ne postoji dokaz da se na osnovu prirodnih uvjeta razvijaju nova, harmoniena i 
savrsena svojstva, kao sto paleontologija (pretpostavljajuci tacrast i ispravnost 
redoslijeda koji se u njoj nalazi) daje jedan rezultat, a to je da se najnaprednija 
zivotinja pojavila nakon najnizeg oblika zivotinje. Ne postoji dokaz daje najnapred- 
nija zivotinja nastala iz najnizeg oblika zivotinje. 

Tako, naprimjer, kada bi geolozi dosli poslije nas za milion godina, i pronasli u 
prvim slojevima ostatke rucnih kola, u drugim ostatke konjskih kola, u trecim 
ostatke savremenog auta, u petinrt ostatke savremenog aviona, u sedmim ostatke 
rakete, u osmim ostatke svemirskog broda, da li ovaj vremenski redoslijed u nji- 
hovoj pojavi dokazuje da su rucna kola, pod utjecajem prirodnih uvjeta, evoluirala 
u svemirski brod? 

Hi pak, ovaj vremenski redoslijed dokazuje da su konjska kola nastala iza rucnih 
kola, a ne iz njih? Takoder, vremenski redoslijed postojanja naprednijih zivih bica 
nakon najnizih oblika, ne dokazuje da su naprednija dosla iza najnizih oblika, i ne 
dokazuje da su evoluirala iz njih, kao sto to tvrdi Darvin. 

Profesor Kejt kaze: "Mi covjeka ne mozemo uvrstiti ni u jednu od ovih vrsta," A 
prof. Brankov kaze: "Nauka paleontologija ne zna za covjekove pretke. Ono sto 
nazivaju covjekom (dzava) kojeg je otkrio Dibo 1891., god. nije ono oko cega obi- 
laze evolucionisti i on nije onakav kako ga opisuju evolucionisti." Na Trecem sim- 
poziju koji je odrzan u Lidu, Prof. Firso potvrdio je da je kost lobanje koja se pripisuje 
covjeku, (dzava), zapravo komad simpanzine lobanje ili covjekova butna kost." 

Sto se tice covjeka , sakupljeni su komadi ljudske lobanje i odvojeni od 
simpanzinih ostataka, kao sto to tvrdi izvjestaj koji je podnio prof. Herdlika. Artur 
Kejt utvrdio je da skupina ovih komada pripada stvorenju koje ne moze disati, niti 
jesti, a prof. Firso tvrdi da je ideja majmun - Govjek predmet razilazenja. 

Dr. Sorjal, u svojoj knjizi pod nazivom "Raspad Darvinove teorije", kaze: 

1. Izgubljene karike nedostaju medu zivotinjskim vrstama, a ne i izmedu covje- 
ka i ostaiih zivih bica. Ne postoje karike izmedu prvobitnih jednocelijskih i viseceli- 
jskih zivotinja, izmedu mekusaca i zglavkara, izmedu beskicmenjaka i kicmenjaka, 
izmedu riba i vodozemaca, izmedu ovih posljednjh i gmizavaca i ptica, izmedu 
gmizavaca i sisara. Naveo sam ih po redoslijedu njihovog javljanja u geoloskim 
stoljecima." JednoCa stvoritelja 339 

340 Jednoda stvoritelja JednoCa stvoritelja Kont Di Nevi kaze: "Svaka skupina, svaka vrsta kao da je iznenada nastala. Mi 
ne nailazimo ni na jedan prelazni oblik i nemoguce je da bilo koju novu skupinu 
pripisemo drugoj staroj skupini," 

Dr. Dzemaluddin ei-Fendi, profesor astronomije na Prirodoslovnom fakultetu 
Univerziteta u Kairu, kaie: "U dokaze koji pobijaju Darvinovu teoriju spada i duzina 
zivota na Zemlji, gdje su astrolozi i prirodoslovci odredili da ne prelazi tri milijarde 
godina. Biofozi su odredili da se neophodni period evolucije zivih bica, sve do stol- 
jeca starog vijeka, povecava na sedam milijardi godina, sto znadf da je zivot na 
Zemlji morao biti prisutan deset milijardi godina, dakle, duplo vise od Sunca. 

2. Slicnost zivotinjskih embriona. 

To je velika greska u koju se zapalo zbog toga sto nisu usavrsavani aparati za 
povecavanje koji ukazuju na precizne pojedinosti po kojim se zivottnjski embrioni 
razlikuju jedni od drugih, po svom stvaranju, konstrukciji i redoslijedu, izuzev falsi- 
fikata koji je ucinio njemacki znanstvenik Ernest Hejkel, koji je postavio istovjetne 
siike embriona. On je, nakon osude od embriologa, priznao da je bio prisiljen da 
dopuni izgled u oko osam od sto embrionalnih slika, zbog nedostatka prenesenog 
crteza. 

Rekao je: "Jedan broj mojih skica bio je krivotvoren... Stotine zoologa napravi- 
lo je istu gresku." Ovo je preneseno iz casopisa "Germaeine Zeitung - Munchen". 

3. Sto se tice postojanja slijepog crijeva u covjeku, kao zakrzljalog organa u 
evoluciji majmuna, ovaj slutej sa sigumoscu ne dokazuje da je covjek evoluirao od 
majmuna. Naprotiv, uzrok njegovog postojanja je u njegovom naslijedu od 
pracovjeka ciji je oslonac bio u biljkama, te je slijepo crijevo stvoreno kako bi mu 
pomoglo u probavi tih biljaka. Skoro je postalo poznato da slijepo crijevo obavlja 
funkciju sigurnosnog ventila protiv zagnojavanja u crijevima. Nauka je otkrila da sli- 
jepo crijevo ima i drugu svrhu, koja je sve do danas nama nedostupna. Nauka 
svakodnevno napreduje, i ako je hermafroditizam svojstvo karakteristicno za prvo- 
bitna dunjalucka bica, i ako je spolnost specificnost naprednih bica, dojke su 
znakovi zenstvenosti. Nalazimo da slon (muzjak) ima dojke kao i covjek, gdje u isto 
vrijeme muzjaci kopitara, kao sto su konji i magarci, nemaju dojki, osim onih koji 
imaju slicnosti s majkom. Kako je ostao trag dvospolnosti kod covjeka, a nije kod 
onoga sto je nize od njega, iako Darvin smatra da je covjek evoluirao iz neceg sto 
je nize od njega. Profesor E.S. Godric, s Oksfordskog univerziteta, kaze: "Glupo je 
reci da bilo koji dio ljudskog organizma nema nikakve funkcije." 341 


Pobijanje Darvinovog objasnjenja evolucije 

1. Darvin kaze: "Postoji sistem ili zakon koji radi na uniStavanju zivih bica kako 
bi ostala samp ona koja su najbofja i koja prenose nasljedne osobine na'svoie 
potomstvo. Nagomilavaju se snazne osobenosti koje stvaraju novu zivotiniu 
Uis mu postoje poredak, sistem i zakon koji ode na uniStenju svih zivih bica slabih 
i jakin, jer je Allah, dz.S, odredio smrt svemu sto je iivo. Jedan poredak i sistem 
rade nasuprot ovom poretku, a to je zakon o solidarnosti na zivot izmedu prirode i 
zivog bite. Allah, dz.fi., stvorio je zivot i otvorio njegove puteve. Tako nalazimo da 
se Sunce, mora, vjetrovi, kifie, biljke, gravitacija i tome slicno, medusobno potpo- 
mazu radi opstanka covjekovog zivota, kao i zivotinja. Posmatranje faktora destruk- 
cije i sklanjanje pogleda od faktora opstanka, uzrokuje nenormalnost u razmifiljan- 
ju. Ako postoji zakonitost vezana za destrukciju, onda postoji i zakonitost vezana 
za zivot i za svaki oblik u ovom zivotu. Ako su prirodni uyjstf: vjetrovi, grmfjavina 
temperatura, voda, poplave i si., u mogucnosti da izoblicuju stvorenja ili da unifite 
ono Sto su oni nacmili, kao fito je gubljenje vida ili rufienje gradevina, onda je neza- 
misiivo da odreduju ove prirodne, mrtve, nezive i glupe uvjete, da nacine oko 
onome ko ga nema, ili da poprave gradevinu koja ima neki nedostatak Razum pri- 
hvaca da prirodni uvjeti mogu biti odgovarajuci za unifitenje i propast, ali je nesh- 
vatljivo da ovi uvjeti budu odgovarajuci za tumacenje prekrasnog stvaranja, obliko- 
vanja i savrsenog i temeljitog konstruiranja. Bilo koji organ zivih bi6a temeljito je 
zacrtan, uredno stvoren, njegovi dijelovi su s mudroficu poredani i njihovo djelo- 
vanje s drugim organima uredeno je na najsavrfieniji nacin. Nemoguce je da se ta 
temeljitost i savrseno uredenje pripisuju udarima nasumicnih prirodnih uvjeta. 

Prof. Lok s Kembrickog univerziteta, kaze: "Samoizbor, bilo priradan ili 
vjestacki, ne moze stvoriti nesto novo." 

Dzemaluddin ef-Afgani u svojoj knjizi "Odgovor Dehrijama", nakon rasprave o 
ovof teonji kaze: "Nakon toga, ja cu ih pitati, kako se svaki dio materije, svojim 
otqepljenjem, uputio ka odredifitima preostalih dijelova. Pomocu koje sprave je 
svaki od njih upoznao preostale s onim sta namjerava traziti? Koji parlament ili 
senat - vijece staraca - bi zasjedao radi utemeljenja ovih komponenata svjetske 
konstrukcije i savrsene formulacije? Doslo je vrijeme da ovi dijelovi, dok su jos kao 
jaje vrapca, znaju neophodnost svoje pojave u liku ptice koja jede zrnevlje. 
Obavezno je da posjeduje kljun i volju za svoje zivotne potrebe?! Ovaj princip, koji 
je upotrijebio Darvin (opstanak jaceg) upropastio je ljudski zivot, jer je dao oprav- 
danje svakom silniku, bilo da se radi o pojedincu ili o vladama, jer silnik provodi 
svoju srdzbu, nasilje, rat i mrznju, ne koristeci se uzvifienim moralnostima. On se 
koristi prirodnim zakonom, kao sto je to Darvin smatrao. On se koristi zakonom 342 Jednoia stvoritelja Jednoia stvoritelja 'opstanka jaceg 1 , a taj zakon je omogucio kofonijalizaciji svu njenu odvralnost." 

2. Sto se tice prirodne predestinacije, koja uvjetuje teznju za razmnozavanjem 
medu snaznim jedinkama - sto je prouzrokovalo isceznuce slabih jedinki i opstanak 
jakih - nije dokaz evolucije te vrste. Iz toga se razumije da je to opstanak iste vrste 
i isceznuce slabe vrste. Da je receno da se evolucija desava bilo kojem bicu, onda 
bi to bilo smanjenje vrste, jer se smanjuje intimnost izmedu muzjaka i zenke, zav- 
isno od udaljavanja i razlicitosti oblika medu njima. Dojrzanski, najpoznatiji speci- 
jalista u oblasti geoloske specificnosti, 1958. godine - vijek nakon Darvina - rekao 
je: "Razlicitost oblika umanjuje teznju za razmnozavanjem. Teznja za 
razmnozavanjem umanjuje se zavisno od razlicitosti vrsta i kolicine te razlicitosti. 
Nije tacno da se dobra svojstva prenose nasljednim putem. Tako, naprimjer, kovac 
snaznih misica ne prenosi snagu svojih misica na svoje potomstvo, kao sto 
znanstvenik osebujnog znanja, svoje znanje ne prenosi nasljednim putem na svoje 
potomstvo. 

3. Tvrdnju da se desava evolucija nekih osobenosti i prolaznih svojstava, zatim 
njihovog prenosenja razmnozavanjem, savremena genetika u potpunosti odbacu- 
je. Bilo koje svojstvo ne skriva se u onome ko se razmnozava, niti je sadrzi bilo koja 
vrsta, i to je prolazno svojstvo koje se ne prenosi nasljednim putem na potomstvo. 
Nebil Dzordz, jedan od pouzdanih ljudi u ovoj nauci, kaze: "Prirodna predestinaci- 
ja, zbog ovoga ne koristi za slabljenje evolucionog puta - ili puta napretka - jer ona 
slabi stranu koju ne koristi, a ne slabi evolueiju nasljednih odlika medu jedinkama. 
Oni koji govore o iznenadnoj pojavi, misle na zivotinju koja nerna oka, koja iznena- 
da, putem nekih zraka ima oko!" 

Strucnjaci su utvrdli da iks-zraci mijenjaju broj plodnosti, ali zrake utjecu na 
promjenu samo onoga sto je prisutno, a ne na ono sto ce se razviti i sto ne posto- 
ji. Plodnost majmuna nije kao plodnost covjeka i zrake samo utjecu na plodnost 
onoga sto postoji, a da ne govorimo o tome da se dogode ove zrake koje nemaju 
ni razuma, niti poimanja. Covjek se svojim umom razlikuje od majmuna i svih drugih 
zivotinja. Zraci utjecu na plodnost koja vise lici na izoblicavanje nego na 
poboljsanje, kao sto se desava s radioaktivnim zracima. U casopisu "Life" kaze se: 
"Radioaktivno zracenje predstavlja uznemiravajuci kosmar u embriologiji." 
Istrazivanja Mollera i studije Donaldsona slazu se da se neznatne promjene uma- 
njuju, a velike ubijaju. A u casopisu "Sience Later", u svom broju izdatom u novem- 
bru 1950. godine, stoji: "Nije preuvelicavanje ako se kaze da su 99% gena, nastal- 
ih iz promjena, stetni geni. "Genetika je suprotna Darvinovoj teoriji i njoj nedostaju 
iskustva i shvacanja zidova i muslimana nakon njih, koji obrezuju svoje sinove, sto 
ne uzrokuje da se nakon dugog niza godina njihovi sinovi radaju obrezani. Tako, 
koliko god nauka napreduje, potvrduje se neispravnost Darwinove teorije. ovome 343 


Kris Monson, predsjednik Akademije znanosti u New Yorku i clan Izvrsnoo odbora 
Vijeca za nacionalna istrazivanja u USA, o ovom predmetu u svojoj kniizi "Znanost 
poziva u imaif, kaze: "Genetika postavlja pitanja na koja je teSko odgovoriSa 
druga otknca Darvinovo djelo predstavljaju kao velicanstveni korak napnled u f o- 
zofskom mi§l|enju. ^ 

Teorija koju ne potvrduje stvamost 

1. Da je teorija istinita, posmatrali bismo mnoge zivotinje, kao i covjeka kako 
nastaje evolucijom, a ne samo razmnozavanjem. Ako evolucija zahtijeva dug vre- 
menski period, nije zabranjeno posmatranje majmuna kako se pretvaraju u ljudska 
bica u postepenom oblikovanju citav niz godina, ili svakih deset godina ili svakih 
sto godina?! 

2. Ako prihvatimo da su prirodni uvjeti i prirodna predestinacija evoluirali maj- 
muna u covjeka - naprimjer - mi nikad necemo prihvatiti da su se ovi uvjeti ponovili 
kako bi se stvorila zena za tog covjeka, kako bi nastavili u razmnozavanju i kako bi 
ostali u ravnotezi s njima.™ 3 

3. Moc prilagodavanja koju nalazimo kod zivotinja - kao sto je kameleon, 
naprimjer, koji mijenja boju shodno mjestu na kojem se nalazi. To je skrivena moc 1 " 
koja se rada zajedno sa stvorenjima. Neke je zivotinje imaju u ogromnoj kolicini, a 
neke sasvim maio, gotovo u neznatnim tragovima. Ova mocje kod svih stvorenja 
ogranicena i ne prelazi svoje granice. Moc prilagodavanja je evoluciono svojstvo 
koje formira okolica, kao sto to smatraju zagovaraci ove teorije, u suprotnom priro- 
da bi podariia ovu moc i kamenju i zemlji i drugim nezivim bicima... 

4. Pored covjeka, zabe se odlikuju svojom osobnoscu zivljenja i na kopnu i u 
vodi, kao sto se ptice odlikuju sposobnoscu direktnog letenja i brzih preleta i to bez 
ikakve sprave. Isto tako, pasji nos ima osjetljivije culo mirisa od covjecijeg. Da li je 
onda, pasji nos vise evoluirao od covjecijeg nosa? Da li su zabe i ptice, napredni- 
je od covjeka u nekim aspektima? 

Oko deve, ili konja, ili magarca vidi i nocu i danju, dok covjekovo oko nije u 
mogucnosti da vidi u tami. A sokolovo oko je oStrije od covjekovog oka. Da li su 
onda, soko ili magarac napredniji od covjeka? Ako bismo smatrali zadovoljenje 
iicnih potreba kao osnov napretka (progresa), kao sto je slufiaj sa drzavama, onda 
bi biljke bile daleko iznad covjeka i svih zivotinja, zato §to same sebi proizvode 
hranu, kao sto je proizvode i drugima i one nemaju nikakve potrebe za drugom hra- 
nom. 344 Jednoda stvoritelja Ako bismo krupnocu uzeli osnovom za napredak, onda su, deva, slon i 
ogromne praiivotinje i naprednije od fiovjeka!! 

Stav pirodoslovaca o ovoj teoriji 

1 . Oni koji podrzavaju teoriju: 

Njihovo podrzavanje teorije bilo je uglavnom potpora slobodi miSljenja, koju je 
Crkva osporavala i protiv koje se borila. To je bio kontrarat koji su poveli priro- 
doslovci protiv crkvenog svecenstva, njihovih ideja, a nakon stoje izmedu njih vec 
izbio rat. 

2. Protivnici teorije: 

Oni traze opipljiv dokaz za utjecaj prirodne predestinacije na transformaciju 
vrsta, a narocito covjeka. Protivnici teorije, u svom trazenju prirodnih dokaza, nisu 
nista maiobrojniji niti manje oponiraju od svojih protivnika iz redova teologa u Evropi. 
Ovo su neki stavovi ucenjaka - protivnika teorije, koje prenosi prof. Ibrahim Hurani, 
koji kaze: "Ucenjaci nisu prihvatili niti potvrdili Darvinov pravac, a uz to su ga odba- 
cili i omalovazili, znajuci da se taj pravac izucavao punfh dvadeset godina. Medu 
njima su istaknuti ucenjaci Densel i Daias, ciji govor u sazetoj forrni glasi: "Razvoj 
prirodnom predestinacijom nije primjeren fiovjeku i neophodno je reci da je stvoren 
odjednom." U ove ucenjake, ubraja se prof. Ferho koji kaze: "Jasno nam je, iz 
zivotne prakse, da izmedu covjeka i majmuna postoji ogromna razlika. Mi ne 
mozemo prosudivati da je covjek potomak majmuna ili neke druge zivotinje i nije lije- 
po da o tome uopce govorimo." Jedan od njih je Mejfert, koji je nakon stoje proucio 
mnoge cinjenice iz bioiogije, rekao: "Darvinov pravac nije moguce podrzati i to je 
stav djeteta." Jedan od fanaticnih pristalica Darvinovog pravca je i sir Artur Keit koji 
kaze: 'Teorija nastanka jos je uvijek, sve do danas, bez argumenata i ona ce kao 
takva i ostati. Jedan razlog sto mi u nju vjerujemo, jeste jedini moguci argument koji 
ide u njen priiog, a to je vjerovanje u direktno stvaranje, a ono je potpuno 
nemoguce." A drugi prof. Votson, s Londonskog univerziteta kaze: "Biolozi vjeruju u 
nastanak, ne kao produkt posmatranja, odabira ili logicnog zakljucivanja, nego zato 
sto je ideja o direktnom stvaranju, ideja koju je nemoguce percipirati." Da. Ova ideja 
je neshvatljiva krscanima, jer oni misle da je bog sastavijen od tri osobe, a ustvari je 
jedan, i da je jedan jednako tri { 1=3 )!? Medu one koji se protive ovoj teoriji spada 
i poznati ucenjak Fon Biskon, koji je nakon izucavanja uporedne anatomije covjeka 
i majmuna zajedno s prof. Ferho, rekao: "Zaista, izmedu ovo dvoje postoji velika i 
sustinska razlika," U protivnike ove teorije spada i vrsni ucenjak Agasir koji u svom Jednota stvoritelja 345 tekstu o ponjeklu covjeka, koji je procitan na znanstvenom viktorijanskom skupu u 
sazetoj formi kaze: "Darvinov je pravac znanstvena gre§ka, netstina u osno'vi 
Njegova metoda nema nikakve veze s naukom i od njegovog pravca nema nikakve 
koristi." Poznati ucenjak Heksli, inace Darvinov prijatelj, takoder je protivnik ove 
teorije, koji ne spada u administrativni krug. On kaze: "Shodno jasnim dokazima koje 
posjedujemo, nemamo nikakvog argumenta da je neka biljna ili zivotinjska vrsta 
nastala prirodnim ili vjeStackim odabirom," Protivnik ove teorije je i vrsni ucenjak 
Tendei koji kao i Hejkel kaze: "Nema sumnje da oni koji vjeruju u razvoj vrsta, ne 
znaju da je to produkt premisa za koje se ne zna. Smatram da je neophodno izmi- 
jeniti Darvinov pravac." Ovu teoriju odbacuju mnogi ucenjaci, kao stoje prof. Fejlton, 
dekan Medicinskog fakulteta na Univerzitetu Montpelje, prof, embriologije na istom' 
Univerzitetu, kao i prof. Katrfaz, direktor Muzeja za historiju prirode u Parizu, koji 
kaze: "Mi ne znamo kako su se formirale sve vrste. Znamo samo da nisu sposobne 
da se transformiraju, kao sto sasvim sigurno znamo da Darvin i Lamark nisu otkrili 
istinsku zakonitost u pogledu nacina njihovog formiranja." 

Teorija a ne istina 

Zbog svega ovoga, sve ono sto je Darvin rekao o evoluciji (teorija o evoluciji), 
predmet je velikog razilazenja medu ucenjacima, da li je to teorija, istina (cinjenica) 
ili zakonitost? U njihovom terminoloSkom rjetniku, teorija je ono sto je moguce da 
u sebi sadrzi potvrdu i odbacivanje. Istina (cinjenica) ili zakonitost je ono sto u sebi 
ne sadrzi niti jedan dio neistine. Zbog cega se onda rasirila ova teorija? 

Razlog zbog kojeg se ova teorija rasirila jeste u njenoj pojavi u vrijeme u kojem 
je Allah, dz.s., dozvolio da se objelodani neispravnost iskvarene i neispravne 
kr§canske vjere, i to uz pomoc grupe sljedbenika te vjere. Znanstveni napredak 
imao je velikog traga u otkrivanju neispravnosti te iskrivijene vjere, Sto je dovelo do 
zestokog sukoba koji je odnio hiijade zivota prirodoslovaca. A na vatrenom 
popristu, svaka strana je upotrebljavala sva oruzja protiv protivnika. Tako je ova 
teorija rasirena kao oruzje koje su prirodoslovci uperili protiv svoje vjere, a zatim u 
lice svake vjere na fiiju zemlju su stupile njihove kolonijalizatorske noge. To je bilo 
jer su oni smatrali ovu teoriju istinitom, a i iz osvete prema toj neispravnoj vjeri, koja 346 Jednota stvoritelja JednoCa stvoritelja je stajala kao kamen spoticanja u istrazivanju na poljima prirodnih znanosti, a 
zatim, kao sredstvo unistenja vjere kolonijaliziranih naroda, kako bi kolonijalizatori 
lakse zavladali nad ovim narodima. Tako je obrazovanje, koje je donio kolonijaliza- 
tor, silom nametnulo ovu teoriju u skolskim programima i ponudilo je u znanstven- 
om ruhu, kako bi ucenici bili sigurni u istinitost ove teorije. Time bi se ostvarilo ono 
sto su zacrtali da izazovu u svijesti ucenika, a to je izazivanje kontradiktornosti 
izmedu znanosti, koju su iskrivili, i vjere, sto, pak, vodi napustanju vjere. Dovoljno 
je da se zna da je uz pomoc ove teorije mnogo muslimana napustilo svoju vjeru u 
svim islamskim zemljama. Zato je kolonijalizatortezio tome da se ova teorija izucava 
u Adenu, u osnovnim skolama, dok u isto vrijeme americki zakon zabranjuje 
izu6avanje ove teorije Jos' od 1935,god. 

Medutim, nakon sto je Evropa savladala svog protivnika "neispravnu vjeru", pro- 
glasila je Darvinovu teoriju, koju je koristiia u borbi, znanstvenom neistinom, samo 
teorijom ciju neispravnost znanost svakodnevno otkriva. 

Stav islamskih znanstvenka o ovoj teoriji 

1. Jedna skupina ucenjaka kaze: "Ova se teorija suprotstavlja poja§njenju 
nacina nastanka stvorenja, kao njihovom redoslijedu egzistiranja. Ovo je polje na 
dje izucavanje islam podstice rijefiima Uzvisenog: 

"Red: 'Putufte po svijetu da vidlte sta je On nl Iz nicega stvorio' ..." 
(29:20) 

U Kur'anu ne postoji kategorican tekst koji govori o naflnu na koji je Adem, a.s,, 
do§ao na Zemlju, ili, pak, sva stvorenja. Nama je ostavljeno da istraiujemo, pos- 
matramo i potvrdujemo kategorickim saznanjem ono do cega je dofilo na§e 
istraiivanje. Uz pretpostavku da je Darvinova teorija istinita, ona ne proturjerji kat- 
egoricnom kur'anskom tekstu koji ne prihva6a nikakvo razumsko tumafienje. 
Najpoznatiji zastupnik ovog stava je §ejh Hasan el-Dzisr, pisac djela "Er-Risala el- 
Humejdijje". 

2. Druga grupa smatra da je Allah, dzi., objasnio dogadaj vezan za Adema, a.s, 
tako Sto je rekao da je Adem, a.s, bio u DJennetu, pa je onda siSao na Zemlju i tu 
nema mjesta nikakvim tuma6enjima. Kur'anski ajeti eksplicitno govore da je Adem, 
a.s., stvoren kao samostalno bice koje je Allah stvorio s odredenom svrhom i nema 
potrebe tumaciti Kur'an, shodno sumnjivoj teoriji o kojoj nauka, svojim znanstvenim 
napretkom, otkriva da je laina. Pravedno bi bilo da kazemo, da ako je ova teorija i 
istinita, ona to moze biti samo u vezi sa stvaranjem zivih bica, izuzev fiovjeka. 347 


DOVA I PROPISI VEZANI ZA NJU Uslisatelj dova 

Izmedu vjernika i njegovog Gospodara postoji cvrsta veza. Vjernik, a i ostali 
Ijudi, potpuno jasno i nedvosmisleno vide tragove ove veze. Ti tragovi svjedoce o 
Allahovoj opstojnosti i Njegovoj blizini u odnosu na Svoje robove, kao sto svjedoce 
i o tome daje Njegova milost blizu onih, koji cine dobro. Ta veza sastoji se u dovi 
(molbi upucenoj Allahu) od stvorenja i u uslisavanju te dove od Stvoritelja, slavljen 
neka je On. 

Vizuelni dokazi 

1. Najizrazitiji vizuelni dokaz jeste zapravo ono sto muslimani sirom svijeta 
znaju o odgovoru njihovog Gospodara na njihove dove (molbe), u doba suse, kada 
kisa ne padne po nekoliko mjeseci ili godina i kada njihova situacija postane veoma 
teSka. Muslimani tada izlaze na jedno odredeno mjesto, kajuci se Allahu, dz.i, 
zbog grijeha koje su porjinili. Shodno stepenu iskrertosti njihove dove i iskrenosti 
nijeta, Allah, dz.i, udovoljava njihovoj dovi. Koliko su samo Jemenci imali prilika da 
vide u svojoj zemlji kako Allah, di.fi., aisto nebo iznad njih pretvara u nebo 
prekriveno gustim oblacima, a suhi zrak pretvara u zrak prepun kise, pomocu obla- 
ka koje stvara i rasprsuje nebom Onaj Koji cuje dove, a sve se to defiava nakon 
upu6ene dove. Ovo se nije desilo jednom, niti desetine puta, vec se defiavalo dese- 
tine hiljada puta. To je veoma poznato ljudima, a samo onaj ko ne vjeruje, negira 
takvo nefito. Ovo je samo vezano za Jemen, a ne treba govoriti o iskustvima mus- 
limana u drugim zemljama. 

2, Mnogi bolesnici uvjerili su se u to da njihov Gospodar odgovara na njihove 
dove. Nakon Sto je medicina bila nemocna da ih izlijeci, oni bi se dovom obracali 
Allahu, di.fi., a ta bolest bi Allahovom moci, koja je nevidijiva nasim culima, nakon 348 Jednoda stvoritelja nekog vremena i&ezavala. Mi smo zaduzeni da se lijeclmo, medutim, ako su ljudi ti 
koji nemaju moc za sve, onda je Allah taj koji sve moze. Postovani iitaoce, motes' 
pitati one koji su upoznati s ovakvim stvarima i vidjet ces mnoge primjere za to. 
Ateisti ovo objaSnjavaju rijecima: "Ovo je samo utjecaj ljudskog uvjerenja." Kako 
je ovo Cudno! A da II ti mozeS letjeti bez aviona, samo zato sto si uvjeren da to 
mozeS i §to to uvjerenje utjece na to da letisl? 

Ti se mozeS uvjeriti u odgovor na dovu od tvoga Gospodara, tako Sto ces Ga 
moliti, ali ces ispunjavati propise koji su u vezi sa dovom. 

3. Nasa islamska povijest nam je nepobitnim predanjima prenijela vijest o pob- 
jedi muslimanskih vojski, koje su bile malobrojne i slabo opremljene, nad njihovim 
neprijateljem koji je bio mnogobrojniji i tehnicki opremljeniji. 

Propisi vezani za dovu 

1. Da vjerujes u Allaha, dz.&, i da samo On odreduje sudbinu svega, da je samo 
On Taj Koji donosi §tetu i korist, te da se odazoves' Uputi i vjeri koja ti je dosla od 
Allaha, dz.§,, UzviSeni kaze: 

"A kada te robovi Moji za Mene pitaju, fa sam, doista, blizu! 
Odazivam se molb! molitelja kada Mene zamoli! Pa nek' se onl odazovu 
Menl, I nek vjeruju u Mene da bt upuceni bill." (2:186) 

2. Srcanost i nesumnjanje u odgovor. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaze: 

"Srca su posude, neka shvacaju bolje od drugih. Kada molite Allaha, o ljudi, molite 
ga, a budite uvjereni u primanje molbe, jer On nece uslisati molbu covjeku koji ga moli 
nemarnim srcem." 

3. Neishitrenost u trazenju odgovora na dovu, jer Allah, dz.s\, u svemu sto radi 
ima mudrost, koja ponekad nije nama dostupna. Ako se desi da odgovor na dovu 
kasni, to je samo zbog mudrosti, koju samo Allah, dz.s., zna, a nama je nedostup- 
na. Tako postoji jedan od propisa da se ne trazi brzo udovoljavanje molbi. 
Muhammed, s.a.v.s., kaze: 

"Dovi nekog od vas bit 6e udovoljeno ako ne bude traiio brz odgovor govoredi: 
'Molio sam ali mi nije udovoljeno. '" 

4. Dova ne smije u sebi sadrzavati grijeh ili prekidanje rodbinske veze. 
Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaze: 

"Afema muslimana koji moli Miaha, dli, molbom koja u sebi ne sadra grijeh ili 
molbu za prekidanje rodbinskih veza, a da mu Allah torn dovom ne6e dati tri sb/ari: ili 
da mu odmah odgovori, ili da muje ostavi do Sudnjeg dana, ili da od njega otkloni zio T 
I 


Jednoda stvoritelja 349 u vrijednosti dove. " Prisutni rekose: Vnda cemo mnogo upucivati dove, jer dove ne 
propadaju. " Poslanik, s.a.v.s., im re6e: "Allah je Taj Koji daje viie. " 

5. Nepodizanje glasa prilikom dove. U dva Sahiha se od Ebu-Musaa el-Es'arija 
prenosi da je rekao: "Neki ljudi podigli su svoje glasove prilikom dove Allahu, pa je 
Allahov Posiank, s.a.v.s., rekao: 

"0 ljudi! ljudi! Obuzdajte se, jer vi ne molite ni gluhog a ni odsutnog, vec molite 
Onega Koji sve cuje i sve vidi. * 

6. Prakticiranje naredivanja dobra, a odvracanje od zla. Vjerovjesnik, s.a.v.s„ 
kaze: 

7// cefe naredivati dobro, a odvracati odzla, ili ce Mah nad vama nadrediti najiosije 
ljude medu vama, pa 6e najbolji medu vama moliti Allaha, ali im nece biti udovoljeno. " 

7. Slijedenje onoga Sto je halal, bilo da se radi o jelu ili picu. Muhammed, 
s.a.v.s., kaze: 

"Zatimje spomenuo covjeka kojije dugo putovao, prasnjavog rasdupanog koji 
pruza ruke prema nebu govoreci: 'Ja Rabb! Ja Rabbi' - a njegova hrana je haram, 
njegova odjeca je haram i hranjen je haramom, pa kako da takvom bude udovol- 
jeno!" Dovajeibadet 

Dova je, doista, ibadet, i ne samo to, onaje, ustvah, srz ibadeta. Onaj ko moli 
Allaha svom svojom snagom i bicem, govori i priznaje da Allah, dzi., posjeduje 
sve, da upravlja svima i da On postupa kako hoce i radi Sto hoce u svemu Sto je 
vezano za Njegova stvorenja. Zato Kur'an dovu naziva ibadetom. UzviSeni Allah 
kaze: 

"... lovlte Mene! Odazvat cu vam se! Zbltfa, one koji se ohole pred 
tlm da Menl Ibadet cine, u Diehennem ce uct ponlienl. " (40:60) 

A Muhammed, s.a.v.s., kaze; 
"Za/ste /e dova /bacfer 
"Dova/escSadefa." 

Upu&vanje dove nekora pored Allah je sirk 

Stoga, onaj ko uputi dovu nekom drugom pored Allaha, misleci da taj ima snagu 
i da je Allahov saucesnik u upravljanju svemirom, on cini Sirk. Uzviseni Allah kaze: 350 Jednoda stvoritelja "A mjesta na kojim se tint sedzda, zbilja su Allahova, pa ne zazivajte 
uz Allaha nlkoga. " (72: 18} 

"77 reel: 'fa samo svoga Cospodara zazlvam.'" (72:20) 

Dova je trazenje pomoci a ne iskoriscavanje 

Dova je trazenje pomoci od Allaha, dz.s., nakon sto covjek uradi sve ono sto 
mu Allah nareduje, nakon sto upotrijebi svoje mogucnosti i nakon sto preduzme sve 
mjere. Od dove nece imati nista ako covjek trail da mu Allah ispuni sve teznje i cil- 
jeve, a da ne mifie ni prstom kako bi uradio ono sto treba, Hi da obavi duznosti koje 
mu je Allah, dz.s., odredio. Tako, on trazi od Allaha da mu obradi zemlju, zasije 
sjeme, da ga samelje, da od njega napravi tijesto i na kraju da od njega napravi 
hljeb i da ga njime nabrani. Hi da oduzme od njegovog nephjatelja oruzje, da mu ga 
dovede svezanog i da ga udah, a da on pri tome nista ne radii 

Ovo se ne ubraja u dovu, nego je ovo iskoriscavanje, a Allah, dz.s., iznad je 
toga i Uzvisen je! 

Upucivanje dove Allahovim lijepim imenima 

Najbolja dova jeste ona u kojoj covjek zaziva Allaha Njegovim lijepim imenima 
(Esmaul-husrta). 
Allah, dz.s., kaze: 
"A Allah najlfepsa imena ima, zovite Ca njima." (7:180) T 


JednoCa stvoritelja 351 * Tokom duge islamske povijesti iskreni muslimani su postali poznati po tome 
sto ih je Allah, dz.s., pomogao u borbi protiv njihovih nephjatelja koji su ih 
nadmasivali u broju i opremi. 

* Dova Ima svoje adabe (proplse), a onl su: 

1. vjerovanje u Allaha i odazivanje Njegovim naredbama; 

2. sreanost i nesumnjanje u to da Allah, dz.s., odgovara na dove; 

3. neishitrenost u trazenju odgovora na dovu; 

4. da dova u sebi ne sadrzi grijeh ni molbu za prekidanje rodbinskih veza; 

5. nepodizanje glasa prilikom cinjenja dove; 

6. prakticiranje naredivanja dobra, a odvracanja od zla; 

7. slijedenje onoga sto je halal u jelu i picu. 

* Dovaje ibadet, ustvari, ona je srz ibadeta. Onaje povjerenje i obracanje snazi 
i mod Allahovoj. 

* Ko se s dovom obrati nekom drugom, pored Allaha, dz.s,, smatrajuci da taj 
ima skrivenu sposobnost ili da ucestvuje s Allahom, dz.s., u upravljanju stvarima, 
tajjeuciniosirk. 

* Mi moramo upotrijebiti sve mjere koje nam je Allah, dzi, omogucio, u pro- 
tivnom nasa dova bila bi iskoriscavanje - da nam Allah oprosti - a ne trazenje 
pomoci. 

* Najbolji vid dove jeste da covjek moli Allaha, dz.s., Njegovim lijepim imenima. Zakljucak 

* Izmedu vjernika i njegovog Stvoritelja postoji vizuetna veza. Vjernik upucuje 
dovu, a Allah mu se odaziva. Mozemo vidjeti odgovor na dovu muslimana kada 
mole Allaha, dz.i, za kisu prilikom suse, kao i u izljecenju nekih bolesnika, nakon 
sto su Ijekari bili nemocni. 

* Ateisti smatraju da je ovo posljedica uvjerenja, a uvjerenja ne mijenjaju 
cinjenice. Medutim, utjecaj i djelovanje je prvenstveno i jedino od Allaha, dzi. Jednota stvoritelja 353 ' A OD ONOGA STO ON ZNA - DRUGI 

S VOJM ZNANJEM 0£UHVACAJU 

SAMO KOLIKO ON ZEIi " (2:255) Temelji nase spoznaje Allaha, dz.s. 

Prvo: Allaha, dz.s., spoznali smo Njegovim znakovima u stvorenjima. Ova 
spoznaja temelji se na tri razumska pravila koja je razum spoznao iz fivrste veze 
izmedu djela i njegova pocinitelja, 

a) Nema djela bez pocinitelja djela, jer Nebitak ne moze uclniti nt§ta. 

b) Djeloje retrospekcija moci njegovog pocinitelja i nekih njegovih karakteristi- 
ka. Djelo nece ni postojati, osim ako poainitelj posjeduje sposobnost i karakteristiku 
koja mu omogucuje da to djelo uradi. 

c) Pocinitelj djela nije onaj ko ne posjeduje sposobnost da uradi djelo, jer onaj 
ko ne§to ne posjeduje ne moze ga ni dati. 

Prakticna primjena ovih temelja: 

a) Spoznali smo da dogadaji i procesi koji su se desili u kosmosu, koji se 
desavaju i koji ce se desiti, nisu nastali ni iz cega, vec su to svjedoci da postoji nji- 
hov Stvoritelj, Koji ih stvara i formira. 

UzvfSeni Allah kaze: 

"HI su oni stvoreni bez Stvoritelja... " (5235) 

b) Duboko razmiSljajuci o ovim dogadajima i stvorenjima, vidjet demo da ona 
svjedoce da su to stvorenja Mudrog, Sveznajuceg, Onog Koji je o svemu obavi- 
jesten, Onoga Koji zivot daje, Onog Koji usmrcuje, Onog Koji daje opskrbu, Onog 
Koji radi §ta hoce, Syemoguceg, Onog Koji upucuje, Onog Koji je Sudac, Vladar, 
Onog Koji sve cuje, Zivog, Vjecnog i Jedinog. 354 Jednoda stvoritelja Uzviseni Allah, dz.s, kaze: 

"Dolsta na nebesima I na Zemlji za vjernike ima znakova/' (45:3) 

c) Ako razmislimo o svim dijelovima svemira, uvidjet cemo samo da postoje 
nemocna stvorenja koja ne posjeduju ni znanje, ni volju, ni iskustvo, ni vjecnost, niti 
uputu. Tako znamo da su ova stvorenja ovisna o Stvoritelju, Mudrom, 
Sveznajucem, Onom Koji je o svemu obavijesten, Koji se od njih razlikuje po Svom 
bitku i po Svojim osobinama. Njemu ovise sva stvorenja, a On je Neovisan, On 
je Onaj kod Koga se trazi utociste. Onaj Kome niko nije potreban jeste Allah, slavl- 
jen nekajeOn. 

Uzviseni kaze: 

"0 Ijudi! Navodi vam se prim jer pa ga poslusajte: Dolsta, onl koflma 
vi robujete mimo Atlaha, ne mogu ni musicu stvoriti, pa makar se radl 
nje svi sakuptlll A ako bi Im musica nesto ugrabila, od nje to onl Izbav- 
tt ne bi moglit Slab je onaj koji trail I ono sto se trail!" (57:72-74) 

"A onl koflma se, oslm Allaha, klanjaju, on! nista ne mogu stvoriti, I 
onl su saml stvorenl!" (16:20) 

Drugo: Poslanici, ciju iskrenost smo spoznali, upotpunili su nam nasu spozna- 
ju o nastem Gospodaru, koja nam je bila neophodna. 

Trece: Naseg Gospodara i Njegovu blizinu u odnosu na nas, spoznali smo tako 
sto On udovoljava molbi onih koji su Mu se odazvali i koji Ga vjeruju. Pojava koja 
to najjasnije ocituje jeste kisna dova. 

Uzviseni kaze: 

"A kada te robovl Moji za Mene pltafu, Ja sam, dolsta, btizu. 
Odazivam se molbi molitelja kada Mene zamoli! Pa neka se I onl oda- 
zovu Men! I nek' vjeruju u Mene, da bi upucenl bill." (2:186) 

Cetvrto: Allaha smo spoznali intuicijom koja nas upuduje na Njega i javlja se 
jasno kod covjeka kad god ga zadesi neko iskusenje ili poteskoca. Oovjek se 
Gospodaru svome obraca dovom. 

Uzviseni jerekao: 

"A od Allaha je sva blagodat koju Imate, a I kada vas nevolje pogode, 
vl opet Njega glasno zazlvatef A potom, kad nevolje od vas otklonl, vasa 
skuplnajedna opet Gospodaru svome priplsuje druga." (16:53,54) JednoCa stvoritelja 355 Da li nase znanje obuhvaca Allaha, dz.s. 

Ljudsko saznanje ne obuhvaca svojim znanjem Allaha, dis., naprotiv, ono ne 
obuhvaca ni samog covjeka, jer svaki dan covjek saznaje nesto novo o sebi. 

Jedna Engieskinja dosla je kod sejha El-Hakimija, a bio je ucenjak Jemena, koji 
je utjecao da veliki broj Britanaca primi islam. Ova zena htjela je zbuniti ovog alima, 
muslimana, pa mu je rekia: "Ne vjerujem u Allaha, o sejhu, osim ako me ne obavi- 
jestis koliko je Allah visok i koliko je sirok?" Sejh joj je rekao da je nase znanje o 
Allahu, dz.s., ograniceno i da se Allah ne moze mjeriti ovakvim mjerilimal? "Nlsta 
nljekaoOn." 

A zatim je dodao: "Da li volis svoga muza?" (A bio je s njome) Rekia je: "Da." 

On je opet upitao: "Da li osjecas da ljubav postoji?" "Da.", odgovorila je. 

Sejh rece: "Ja negiram postojanje ljubavi u tebi prema tvome muzu, osim ako 
mi kazes koliko tovara je teska tvoja ljubav prema muzu i koliko je duga i siroka ta 
ljubav?" Ona je tada uvidjela da je za svoje vjerovanje postavila glup uvjet. 

Da II je sveobuhvatnost uvjet za vferovanje? 

Nalazimo da nam je dovoljno u nasem vjerovanju u Allaha, dz.s., da smo sig- 
urni u Njegovu opstojnost, da znamo Njegova imena i svojstva, da je On potpuno 
Uzvisen i Savrsen, "nista nije kao On", da poznajemo Njegovu Objavu, 
poslanike, svrhu naseg stvaranja, umiranja i ozivljenja. Sve ove stvari, saznali smo 
u dokazima o njima, medutim, postoje mnoge stvari o Allahovom bicu i nacinu 
Njegovog djelovanja i postupaka, kao sto postoji mnogo stvari o Njemu koje su nam 
nepoznate. Ali, manjkavost ovog znanja nas ne vodi do toga da negiramo opsto- 
jnost Allaha, dz.s. A ako bismo to uradili, bili bismo poput onoga koji negira svoje 
postojanje, jer ne poznaje svoju du£u, ne poznaje broj pora na svojoj kozi, ne poz- 
naje broj dlaka u glavi, ne poznaje broj vena, krvnih sudova i celija u svom orga- 
nizmu. Ili bismo bili poput onoga koji negira postojanje svoje drzave, jer ne zna broj 
stijena i kamenja u njoj, ne zna broj zrna prasine i pijeska, niti broj drveca i travki. 
Tako vidimo glupost i zalutalost onoga ko zeli da nepoznavanje i neobuhvacanje 
svojim znanjem svih pojedinosti vezanih za neku stvar, ucini razlogom za negiranje 
postojanja te stvari. Zasto ne raozemo Allaha, dzi., obuhvatiti svojim znanjem? 

Uzviseni Allah nije ogranicen. Vidjeli smo da je ljudsko saznanje ogranifieno i 
da ono ne prelazi znanje o zvijezdama koje su ukras ovozemaljskog neba. Pa, 356 JednoCa stvoritelja kako moze, neko ko je ogranicen, obuhvatiti znanjem Onoga Koji nije ogranicen?! 
Kako onaj ko svo|m znanjem nije prodro dalje od "ukrasa zemaljskog neba", mole 
obuhvatiti Onog Cije "prijestolje obuhvata I nebesa I Zemlju"?! Da fi 5a§a 
moze da prihvati vodu jednog mora? Nase je znanje ograniceno, a sredstva i 
pomagala naseg saznanja su ogranicena i ona su poput male 6a§e koja iz mora 
Bozanskog Sveznanja moze primiti samo koJiko je njena zapremina. 

Uzviseni Allah je istinu rekao govoreci: 

"On zna sta je ispred ljudi I sta je Iza ljudi! A ljudi znaju od Njegova 
znanja samo onoliko koliko On zelHNjegovo prijestolje obuhvata I nebe- 
sa I Zemlju, I Njemu ne dojadi odrzavanje njlhovo. I On je Svevtsnjl, a I 
VeUcanstvent." (2:255) 

Zakljucak * Temelji nase spoznaje Allaha, dz.s.: 

Nasa spoznaja Allaha, dz.s., temelji se na tri spoznaje: 

a) Nema djela bez pofiinitelja, 

b) Djelo je odraz sposobnosti pocinitelja, 

c) Onaj ko ne posjeduje sposobnost da ne§to ucini, nije pocinitelj. Tako znamo 
da svako djelo mora imati pofiinitelja, Stvoritelja, Mudrog, Sveznajuceg, i On je 
Neovisan i Uzvisen. Poslanici su nam upotpunili spoznaju naseg Gospodara, koja 
nam je bifa potrebna, i pojasnili nam pravi put. U to spada i dova: "Mollte Mene 
I fa cu vam se odazvatl" 

Kisna dova je jedna casna pojava koja nam ukazuje na Allahovu dobrotu i 
Njegov odgovor na dovu. Takoder, Allaha spoznajemo naSim osjecajima i intuci- 
jom, a to dolazi do izrazaja kada smo u nevoljama. Mi Mu se tada obracamo da od 
nas otkloni zlo koje nas je zadesilo: "A kada te Moji robovl upltaju za Mene, 
ja sam bltzu." Da li smo svojim znanjem obuhvatili Allaha, dz.s.? Ako ljudsko 
znanje ne moze obuhvatiti covjeka, pa kako moze nase ograniceno znanje obuh- 
vatiti Uzvisenog Allaha?! "Nlsta nije kao On." 

Za vjerovanje u Allaha, dzi., dovoljno nam je da se uvjerimo u Njegovu opsto- 
jnost dokazima i argumentima, da poznajemo Njegova imena i svojstva, i da On 
nije nicim ogranicen. "A ljudi znaju od Njegova znanja samo onoliko koliko 
On zetl! Njegovo prijestolje obuhvata I nebesa I Zemlju, I Njemu ne doja- 
di odrzavanje njlhovo! On je Svevlsnjl, On je Veltcanstvenll" JednoCa stvoritetia 357 NEJASNI (MUTESABIH) AJETI 
U KUR'ANU Jasni (muhkemat) i nejasoi (rautesabihat) ajeti 

Jasni su ajeti ajeti preciznog, jasnog i odredenog znacenja, u kojima nema 
nejasnoca. A nejasni su ajeti ajeti koji u sebi sadrze vise znacenja. 

Jasni ajeti su srz Knjige 

Ako promislis o jasnim ajetima vidjet ces da su oni dovoljni u pojasnjenu akide 
- vjerovanja, Serijata - zakona, halala i harama i znakova Upute. 

"On je Taj Koji tebi Knflgu objavljuje, u njoj Ima razgovljetnlh ajeta 

I onl su matka Knjige." (3:7) Mudrost nejasnih ajeta 

Covjek je u vezi sa svim §to ga okruzuje i on je dio postojanja. Medutim, covjek 
o proslosti svoga bitisanja, kao i o bitisanju ovoga svemira, zna sasvim malo. 
cinjenicama postojanja zna samo ono §to obuhvacaju njegova ogranicena cula, a 
o svom Stvoritelju zna samo ono 5to vidi kroz Njegove vidljive znake. On o cinjeni- 
cama svog buduceg ztvota ne razumije nista. 

U upotpunjavanje Bozanske upute spadalo je to da Allah, dzi., upozna svog 
roba s onim cinjenicama koje imaju vezu sa egzistencijom Covjeka. Poznaju6i ove 
fiinjenice, covjek poima cinjenice o postojanju. Onaj ko nema ovakvih shvacanja, 
kratkovid je, uskog pogleda, zanemaruje ono sto je oko njega kao i one velike 
egzistencijalne cinjenice s kojima ima veze. Nejasni ajeti bave se ovim pitanjima sa 
sireg i obuhvatnijeg aspekta. 358 Jednoda stvoritelja Koji jezik je jezik prosvjecivanja i osvjescenja? 

Ovdje je potrebno da znas> porijeklo svoga jezika, Jezicki izrazi odredeni su za 
oznacavanje stvari koje ponekad (ne uvijek) mogu biti obuhvacene ogranicenirn 
ljudskim culima. Pa kojim onda jezikom da se vrsi proces prosvjecivanja covjeka o 
cinjenicama koje covjek ne poznaje i za koje u njegovom jeziku ne postoje izrazi 
koji bi ih oznacavali?! Ovdje do izrazaja dolazi dobrota Ailaha, dz.s., prema nama i 
Upula, jer je ucinio od nasih dvosmislenih izraza koje upotrebljavamo za "velike 
cinjenice" (o postojanju), znakovima za nase prosvjecivanje i uputu. To su dvos- 
misleni, nejasni ajeti u Kur'anu. Dvosmisleni izraz ne oznacava u potpunosti 
finjenicu koju simbolizira, nego joj samo slici s jednog aspekla. 

Prlmjerl: 1. Pretpostavimo da zeli§ da prosvijetis' narod koji je zivio prije 500 godina, u 
vezi s onim sto ce se desiti u napretku i razvoju iivota. Pa, kako bi im govorio o 
radiju, televiziji, autobusu, radarima, ili o bilo kojoj stvari iz ovog vremena? Ti bi 
pokusao da iz njihovog jezika uzmeS nesto za primjer, ne§to Sto slici spomenutim 
stvarima. Kada bi im govorio o radiju, ti bi rekao: *To je jedna kutija od zeljeza i 
drugifi materijala, kao Sto je npr. drvo. To je kutija koja govori kao sto govori osoba 
koja se nalazi negdje daleko." Je li radio, doista, kutija koju oni poznaju? Ili je on 
drugaCfja kutija koja u sebi ima naboje, strujna kola, kondenzatore i si. Rijefi kutija 
slici na radio u nekim aspektima, ali se ne moze u potpunosti poistovjetiti s njime, 
Medutim, ovaj izraz bio je nuzan u cilju prosvjecivanja (poucavanja). 

2. Ako doktor ili nautinik u atomskoj energiji bude htro da govori fjudima o 
naucnim cinjenicama koje poznaje, kako bi svoje sunarodnike prosvijetio s medicin- 
skog ili nawSnog aspekta; da li ce u torn slucaju ljudi ista razumjeti od fiinjenica i 
preciznih podataka iz medicine i nauke o atomima, a koje im govori Ijekar i atoms- 
ki fiziaar? 

Odgovor je: Ne!... Ljekar i atomski fizicar trebaju odabrati izraze koji sa nekog 
aspekta slide naucnim pojmovima, kako bi naucili ljude ovim izrazima koji odgo- 
varaju u potpunosti znanstvenim pojmovima. Naprotiv, trebaju samo na njih aludi- 
rati, i da slice u nekim aspektima. Dvosmisleni izrazi ne dajn potpunu istinu 

Ako se dvosmisleni izrazi ne podudaraju u potpunosti s istinom, nego samo 
slice u nekom od aspekata, dajucr time samo opcu predstavu o necemu, onda je 
zabluda da covjek pokusa u potpunosti saznati istinu kroz dvosmislene izraze, koji 
se s pojmom i istinom ne podudaraju u potpunosti. 

Primjer Pretpostavimo da si ti, prosvjecujuci narod koji je zivio prije 500 god., rekao torn 
narodu: "Zeljezo u nasem vremenu govori." A zatim ih nisi htio upoznati s nacinom 
na koji zeljezo govori, i da su za to potrebna strujna kola, valovi, magnetni naboj, 
frekvencije i si. Oni su, nakon Sto si ih napustio, htjeli da saznaju istinu o govoru 
zeljeza, uz pomoc dvosmislenih izraza: "zeljezo govori". 

Jedan je od njih rekao: "On nam je rekao: 'Zeljezo govori!' A da li zeljezo moze 
govoriti bez jezika? Prema tome, zeljezo mora imati usta!?" 

Drugi rece: "A moze li zeljezo imati jezik, a da nema usta? Prema tome, zelje- 
zo mora imati usta!" 

Tree! dodade: "Ako zeljezo ima usta, onda mora se hraniti i jesti!" 

Cetvrti na to rece: "PoSto se zeljezo hrani i jede, onda mora imati i stomak i cri- 
jeva i mora traziti sebi hranu." 

Pogledaj u kakvu su zabiudu upali oni koji nisu znali pravi smisao dvosmislenih 
izraza i koji su u njirna htjeli saznati istinu. 

Nase vjerovanje i povecanje na§e prosvijecenosti u pogledu 
dvosmislenih ajeta: 

Vjernik koji posjeduje znanje zna istinu dvosmislenih ajeta, on zna da su oni od 
Allaha, dz.s\, i da oni u potpunosti ukazuju na Cinjenice na koje se ti ajeti odnose. 
On vjeruje da su ti ajeti istina od Allaha, dz.s\, i on istice spoznaju i svijest bez 
poku§aja nijekanja i odbacivanja. 

"Oni koft su u nauku duboko uronili, govore: 'Ml vjerujemo u njih. 
Sveje od naseg Cospodara.'" (3:7) 

Svako znacenje dvosmislenih ajeta, a koje je supratno znacenju jasnih ajeta, mi 
necemo prihvatiti. 
Uzviseni Allah kaze: 
"U njoj Ima razgovljetnlh ajeta, oni su matka Knjlge." 360 JednoCa stvoritelja Oni u fiijim srcima je sumnja 

Oni u cijim srcima je sumnja, iskoriscavaju dvosmislene ajete i nastoje da ih 
izmijene, izvrnu njihova znacenja i dvosmislene ajete dovedu u medusobnu kon- 
tradiktornost, a sve iz dzehla (neznanja) i glupost Postoje i institucije koje su osno- 
vale nevjernicke zemlje clji je zadatak da muslimane dovedu u nedoumicu u pogle- 
du njihove vjere. Ove zemlje su uvidjele potrebu za osnivanjem ovih institucija pri- 
likom kolonijaitziranja islamskih zemalja, kada su vidjele da je otpor muslimana 
potaknut islamskim osjecanjirna, ili, pak, onda kada je naSa kulturna veza s drugim 
zemljama ojacala. Te su zemlje htjele da ideoloskim osvajanjem zavladaju nad 
nama. Medutim, jedino im je islam bio prepreka. Zbog toga su ove drzave i osno- 
vale te institucije, kako bi muslimane dovele u sumnju u pogledu islama i kako bi ih 
odvratile od njega. Veclna njihovih nedumica koje pokusavaju ubaciti zasniva se na 
tome da odabiru neispravno znacenje nejasnih ajeta koji pretpostavijaju viSe 
znafienja. 

Allah, dz.S., rekaoje: 

"On je Taj Kojl tebi Knjigu objavljuje, u njoj Ima razgovijetnih ajeta 
I oni su matka Knjige, a drug! ajeti su nefasnl! Oni u cijim srcima je zas- 
trana, oni slljede one nejasne Iz nje, zeljni smutnjje I zeljnl svoga 
tumaienfa! A tumacenje njihovo samo Allaha zna! A oni kojl su u nauku 
duboko zaronili govore: 'Ml vjerujemo u njib! Sve je od naseg 
Cospodaral' A samo oni umnl opomenu prihvacaju! Cospodaru naif 
Nemof da nam zastrani prepustls srca nasa, nakon sto si nas uputlo, I 
mllost Svoju nam podarll 77 si zbllja, Onaj Kojl mnogo daruje. " (5:78) Zakljucak 

Jasni su ajeti oni koji imaju samo jedno znacenje, a nejasni su oni koji u sebi 
nose moguiinost vise znacenja. Jasni ajeti sasvim su dovoljni za pojaSnjenje Seri- 
jata i Upute, Svrha i mudrost nejasnih ajeta jeste u isticanju da fiovjek o proglosti 
svog bitisanja, buducnosti, cinjenicama oko njega koje obuhvacaju njegova 
ogranicena cula, kao i o drugom svijetu - nije znao niSta. Tako u upotpunjenje 
Upute od Stvoritelja ulazi to da je Allah, dz.i, upoznao covjeka sa ovim cinjenica- 
ma. 

Jezik prosvjecivanja i osvjeScivanja sluzi za ukazivanje na ono sto se dogada u 
granicama naslh 6ula. Allah, dzi., u nasim dvosmislenim izrazima ucinio je Jednoda stvoritelja 361 zrtakove (ajete) za naSe prosvjeeivanje i na§u uputu. Dvosmisleni izraz, i pored 
toga sto se ne podudara u potpunosti s fiinjenicom, na tu fiinjenicu ukazuje i sKi joj 
u jednom od aspekata. Kao kad bismo pretpostavili da si se obraCao nekom naro- 
du i govorio o neeemu Sto nisu vidjeli, kao npr. o nekoj masini, ti bi im se obratio 
izrazima koji nisu u potpunosti podudarni cinjenicama, pojmovima, nego im samo 
slice s jednog od aspekata. Veoma je tesko da aovjek sazna potpunu istinu na 
osnovu dvosmislenih izraza. Na§e vjerovanje u nejasne ajete 

Vjernici vjeruju da su ti ajeti istina od Allaha, dz.i "4 oni kojl su u nauku 
duboko zaronili, govore: 'Ml vjerujemo u njlht Sve le od nasea 
Cospodaral"' (3:7) ^ 

Oni koji su zastranili, i pokuSavaju da te ajete izvitopere i da unesu zabunu 
medu muslimane u vezi s islamom. 

"Oni u cijim srcima je zastrana, slljede one nejasne Iz nje, zeljnl smut- 
nje I zeljnl svoga tumacenjal A tumacenje njihovo samo Allah zna. " 

Neka nas Allah uputi na Pravi put! 

"Vellianstven je Gospodar tvoj, Dostofanstvenl, daleko od onoga 
kako ga predstavljaju onll I mir poslaniclma I hvaljen neka je Allah, 
Gospodar svjetoval" (37: 180) 3S2 JEDNOCASTVORITRJA 1 To je onaj ko [ma vlast nad drugima i bez drzavne uprave. 

2 Zato sto je to jedina tacnost na zemaljskoj kugli koja je sama po sebi odgovarajuca 
za vitalne funkctje i izazivanje hemijskin organskih reakcija. 

3 Unutarnjim, razumskim. 

4 Ovo kazivanje biljezl Et-Tirmizi 4/296, Bunarija i Bezzar. 

5 Ovo kazivanje biljezl Ibn-lshak J El-Megazi, 11 , i 12. str. u "Siretu Ibni Hisam", i 
Ahmed, or. hadisa 1740, a Kurtubi navodi ovaj dogalaj u svom tefsiru. 

6 Nisam ill ispitao 

7 Et-Taberi, Ibn-Hiban, El-Hakim, El-8ejheki. 

8 U svojoj knjizi "Miinammed je Allahov poslanik, ovako najavljuju evandelja". 

9 Ponovljeni zakon (32:21) 

1 U svojoj knjizi "Muhammad je Allahov poslanik... 

11 Knjiga Postanka, 11:13. 

12 Evanflelje po Mateju, 21:42, 43. 

13 Sahih Muslim. 

14 Evanflelje po Mateju, Evanflelje po Luki i Evanflelje po Ivanu su Evandelja na koja se sada oslanjaju 
krscani. Sto se tice Isaovog, a.s., Indzila, on je izgubljen i danas se nalazi samo j svofstvu 
iskrivljenih biografija, Isaa, a.s. 

1 5 Pogledaj opSimije u knjizi "Sto Biblija kaze o Muhammedu", Ahmed Deedat (prim, prev.) 

16 Evandelje po Barnabi, poglavlje 220. 

1 7 zivot u berzahu -- to je fivot koji razdvaja zivot na dunjaluku i zivot na ahiretu i 
to je zivot iiicektvanja Sudnjeg dana, 

1 8 Izvori svjetskog spiritualizma navode da su u stanju slikati slabasno tijelo koje 
izlazi iz tijela covjeka koji spava, koje ostaje povezano s njime. Isto tako, navode 
da su u mogucnosti snirniti slabaSno tijelo koje izlazi iz tijela umrlog, U prisustvu 
nekih drugih tijela u sobi u kojoj se nalazi mrtvac, a sve to preciznim kamerama. 

1 9 Citoplazma je tecnost koja se nalazi u unutrasnjosti svake celije i koja neprestano kruzl. 

20 sferi uma i objave bit ce govora kasnije. 

21 Bojeci se fla bolest nije promijenila okus ill, pak, da razKite tvari imaju isti okus. 

22 Mi osjecamo lezinu necega, aii precizno ne znamo kakvu moc ono ima. Tako je i sa toplotom i 
hladnocom i si. 

23 Kur'an 87:3. 

24 Prethodni preflsjednik Akademije znanosti u Njujorku i clan Izvrsnog odbora 
Koleglja za nacionalna istrazivanja. JEDNOCASTWflllRJA 363 25 Blizu americkog kontinenta. 

26 Nauka o anatomiji embriona otkrila je da zapocinje stvaranje osnove kosfiju pri 

njegovom nastanku, nakon cega se stvara prva osnova za misice od mesa koji prekrivaju kosti. 

27 Elektronski razum ne iznosi nista drugo osim onoga sto je u njeg stavljeno i ne flolazi s mislju 
mimo one ljudske misli koja je stavljena u njega. 

28 Da mi Allah oprosti! 

29 Neron je bio rimski iflolopoklonicki vladar koji je protjerivao krScane u prvim danima svoje vfastj. 

30 Mesija znaci poslanik. 

31 Ovaj princip uzet je iz rijeci Poslanika, s.a,v.s, : "News nanosenja state niti umacanja na to. " Neki 
se ljudi koriste necim Sto je mubah, ali u njemu je steta za drugs, te je to, stoga, prisila u koriscenju 
prava koja su mubah (dozvoljeno). 

32 Ovaj zapadni zakon kritizira usmjerenost surovosti u Serijatu, a to je usmjerenje koje je 
kolonijalizam predstavio takvim. 

33 Ovo je zakonodavstvo floslo od njegovog Gospodara, jer je nemoguce da nepismen covjek dode, u 
ovom vijeku, sa zakonodavstrom koje prevazilazi sva zakonoflavstva, Sto je to rekao sam Scheira. 

34 Misli se na tthi glas koji se ne razumije. 

35 Misli se na govor ciji se zavrseci zavrsavaju rimom ili istim slovom. 

36 Vesvese su nesto sto biva ubaceno u srce, ili sluh, jednim skrivenim glasom. 

37 Redzez je vrsla pjesnistva, nesredenog metra i rime. Za ovu vrstu kaside kazu: erdiuza. 

38 Hezedz je naziv za more u pjesnika, i to je naziv za nesredenu vrstu pjesnistva (Hezedz je arapski 
pjesnicki metar od cetiri stope, prim. prev.). 

39 Karid znaci komadanje, a primjenjuje se opcenito za pjesnistvo, rafli odsutnosti specificncg govora 
sjednimodredenimciljem. 

40 Mebsut su produzeci kasida. 

41 Makbud je skraceni metar u pjesnistvu. 

42 Nefes je snazno puhanje. 

43 'Ukd*je cvor od uzeta i si. 

44 Tj. Kur'an. 

45 Jedan je turski casopis objavio da su istraiivaci pronasli kamen, j jednoj od kineskih pokrajina, na 
kojem je napisano: "Postavljen je ovaj kamen u goflini kada se Mjesec raspolovio na dva dijela." 

46 Postcji jedna mala skupina islamskin ucenjaka koji kazu da se Mjesec nije raspolovio. 
Protumacllt su ovaj ajet da ce se raspoloviti. Tumaclli su jasni Kur'an negirajuci ogromnu skupinu 
hadisa, koje prenose asfiabi, a to su: Enes ibn-Malik, Ibn-Omer, Ibn-Abbas, Huzetfe, Alija Dlubejr 
ibn-Mut'im, Abdullah ibn-Mes'ud, r.a. Sva ova predanja nalaze se u "Kutubu sitte". Dokaz koji 
oni (ufienjaci) navode je slijedeci: "Da se to dogodilo, vidjeli bi ga i flrugi narodi i prenosili bi tu 
vijesf Odgovor na to je slijedeci: "Da su ga vidjeli drugi narodi, a ne bi ga mogli vidjeti, osim 
oni narodi koji Zajedno s Mekom imaju jedno ishodiste izlaska sunca, koji nisu imali oblake u 364 JEDNOCASTVORfTRJA vrijeme cijepanja Mjeseca i koji su bill pripremljeni na to da posmatraju Mjesec. Pored toga, ovaj 
hadis, iako je cjdan i neobican, noma nikakva znacaja kod njih, i ako su ga ljudi prenosiJi u jednoj 
generaciji Hi dvije, ili tri, ili cetiri generacije; druge generacije ce zaboraviti taj dogadaj, polazeci od 
toga da to nije bilo brtno prvoj generaciji koja je vidjela, a nije zabiljezlla jednu ovakvu pojavu. 
Muslimani su suceljavali dnjge narode s Kur'anom i mu'dzizama njihovog Vjerovjesnika, i ti narodi 
nisu negirali ovaj ajet, nego su trail da'iju [onoga koji poziva u vjeru) da im ga protumaci. U nasoj 
tiistoriji islama potvrdeno je da su Kurejsije pitali putnike, pa su ih obavijesul. U neznanje se ubraja 
i misTjenje neznalica koji smatraju da se Mjesec spustio na Allahovog PoslaniKa, s.a.v.s. 

47 Bavljenje proizvodnjom ruda nije haram Allah, dz\s\, obavijestio je da je to znanje kojem je On 
poducio Svoje poslanike. On je rekao o Davudu, a.s.: "... / udinilida mumehko gvolde bude." (Sebe, 
W) Zilkarnejnu je rekao: "... Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijew. " fB-Keht 96) Davudu, 
a.s. rekao je: 7 muiismo ga da izraduje pancire m vas da vas stiti u borbi s neprijateijem... " (E7- 
Enbija 80/ Allah, dz.s., bio je miiostiv prema Davudu i Sulejmanu, a.s„ zato Sto im je poklonio znanje: 
"Davudu i Sulejmanu smo znanje dali ..." (En-Neml 15) Prethodni ajeti ukazuju na to da je bavljenje 
rudarstvom jedan die znanja. Poslanikov, s.a.v.s., hadis same je obavijest o napredovanju nevjemika 
na polju proizvodnje, na kraju vremena (pred Sudnji dan, -prim, prev.) 

48 Biljezi ga Ahmed u svom "Musnedu" od Ebi-Se'ida el-Hudrija; biljezi ga i Et-Tirmizi i kaie da je 
hasen-sahih i garib. El-Hakim kaze: "Hadis je salih po Muslimanovim uvjetima," S ovim se slaze 
Ebu-Ne'im U djelu "Hilje", kao i drugi. 

49 Biljezi ga Ahmed u "Musnedu" od Ebu-Hurejrea. 

50 Biljezi ga Et-Taberani od Abdurrahrnana el-Ensarijje. 

51 Biljeze ga Ahmed, El-Bezzar, Et-Taberani i drugi od Ibn-Mes'uda. 

52 Biljeze ga El-Hakim i Et-Taberani od Ebu-Hurejrea. 

53 Biljeze ga Ahmed i Ebu-Davud od Slame bint el-Harrana. 

54 Biljeze ga Ebu-Ne'im, u knjizi "El-Hilje" i El-Hakim od Enesa. 

55 Biljeze ga Ahmed, El-Hakim, u svom "Sahihu", i Bubari od Ibn-Mes'uda. 

56 Biljezi ga En-Nesai od 'Omera ibn Tagluba. 

57 Biljeze ga Ahmed i Buharija u knjizi "EI-Edebui-mufred", El-Bazzar, Et-Tahavi U knjizi "MusTdlul- 
asar", Et-Taberani i El-Hakim u svom "Sahihu" od Abdullaha ibn Mes'uda. 

58 Biljeze ga Ahmed i El-Hakim od Ibn-Omera. 

59 Biljezi ga Muslim od Ebu-Hurejrea. 

60 Biljezi ga Ebu-Ne'im u djelu "El-Hilje" od Huzejfe, a i drugi biljeze slicno ovome. 

61 Biljezi ga El-Hasan ibn-Sufjan u svom "Mesnedu" od Ebu-Umamea. 

62 Biljezi ga El-Hakim u svom "Mustedreku". 

63 Biljezi ga Et-Taberani od Ibn-Omera, 

64 Biljezi ga El-Hakim od Ebu-Hurejrea. 

65 Hadis biljeze Buharija i Muslim, a podizanje znanja oznacava smrt ucenjaka i povecanje neznanja 
* neznanja o vjeri. JEDNOCASTVORUEUA 365 66 Hadis biljeze Et-Taberani i El-Hakim od Ebu-Zerra 

67 Biljezi ga El-Hakim u djelu "Tarihu Nejsabur", a Et-Taberani biljezi slicno ovome u dugom Itadisu 
koji biljezi od Ebu-Zerra el-Gaffarijja. 

68 Hadis biljeze Ebu-Davud, Ibn-Madze i El-Hakim od Ebu-Hurejrea. 

69 Nevaljalo dijete, tj. kopile. 

70 Biljeze ga El-Hakim, Ahmed i Et-Taberani od Mu'aza. 

71 Biljezi ga Muslim od Ibn-'Omera. 

72 Biljezi ga Ed-Dejlemi od Huzejfe. 

73 Biljezi ga Ibn Ebi-5ejbe od S'abija. 

74 Biljezi ga Ahmed u svom "Musnedu" od Ebu-Hurejrea i smatra da je sahih. 

75 Biljezi ga El-Hakim u svom djelu "Tarih" od Ebu-Musaa. 

76 Biljezi ga Et-Taberani u djeiu "El-Kebir" od Mejmune, majke vjernika. Kada se iskvari vjera, tj. kada 
se pomijesa vjera. 

77 Biljezi ga Ebu-sVajb el-Harrani u djelu "Favaid", Ebu-Davud i El-Hakim u svom "Mustedreku" od 
Katade, Enesa i Ebu-Se'ida, Biljezi ga Ahmed, Ebu-Davud, Ibn-Madze i El-Hakim samo od Enesa. 

78 Biljezi ga Et-Taberani u djelu "El-Evsat" od Selmana. 

79 Biljezi ga Ibn-Merdevejh od Ebu-Hurejrea i Ebu-Ne'ima u djelu "Tarihu Asbahan". 

80 Biljezi ga Et-Taberani od Ed-Dahhaka ibn Kajsa a on od En-Nu'mana ibn Besira. El-Hakim biljezi 
hadis, slican ovom predanju, od Enesa. 

81 Biljezi ga Ne'im ibn Hamad u djelu "El-Fiten" i Et-Taberani u djelu "El-Kebir". 

82 Biljezi ga Ahmed u svom "Musnedu". 

33 Biljeze ga Muslim, Et-Tirmizi i Ebu-Davud od Sevbana. 

84 Biljezi ga Et-Taberani u djelu "El-Evsat" od Ebu-Hurejrea, i ovo se odnosi na pocetak nereda. 

85 Biljezi ga El-Bejheki od Ibn-Abbasa. Ovo je kada se pojacaju neredi. 

86 Biljezi ga Muslim u svom "Sahihu" od Ibn-Omera. 

87 Biljezi ga Buharija u svom "Sahihu" od Abdullaha ibn Omera, a biljeze ga i drugi hadiski ucenjaci. 

88 Biljezi ga El-Bazzar i kaze da mu je lanac predanja hasen, a biljezi ga i Et-Taberani i Ibn-Mendeh 
u djelu "Es-Sahabe" od Nuhejka ibn Surejm es-Sukuni. 

89 Poznato je da se Aden nalazi u grotlu vulkana. 

90 Biljeze ga Et-Tirmizi i El-Begavi u svom "Sahihu". 

91 A ima i druga znacenja. 

92 Biljezi ga Buharija. 

93 Islam preporucuje naginjanje na lijevu stranu prilikom obavljanja velike nuzde. 

Nauka o anatomiji nedavno je otkrila koristtoga, jer je otvor za nuzdu povezan sa debelim crijevom 
na lijevoj strani, fto pomaze pri izlasku velike nuZde. 1 366 JEDN0CAS1V0RITELM 95 Napokon se saznalo da brzina umanjuje tezinu. 

96 Onaj koji hodi, tj. vicfljivi. 

97 Biljezi ga Muslim. 

98 Podsedlice: deve. 

99 Pogledaj biljeskubr. 102 

1 00 Biljezi ga Ahmed od B urejde i kaze da je sahih 

101 To nije vjestacka kiSa, jer covjek ne moze napraviti klsu, nego je to kisa clje padanje covjek 
podstice. 

102 Dokazi zapisivanja u Levhi su slijedeci: Istinito snovidenje koje dolazl kao osvit jutra. Ono dokazuje 
da je onaj ko spava doznao sta ce se desiti u buducnosli, prije nego se ona dogodi, Sto ukazuje na 
to da postoji istinska egzistencija stvari i dogadaja na odredenom mjestu, prije nego se dogode te 
stvari i dogadaji. Onaj ko je imao istinito snovidenje, uspio je doci do saznanja o onome sta ce se 
desiti prije nego se desi. Naprimjer, covjek usnije da ce neki covjek umrijeti na torn i torn mjestu 
od metka. I dogodi se onako kako je obavtjestio onaj ko je to sanjao, sto znaci da je ubistvo covjeka 
na torn mjestu, bila poznata stvar prije nego sto se desilo. To znaci da je onaj ko je to sanjao, dospio 
do tog izvora ili do izvora koji je povezan s njime. Allahov Posianik, s.a.v.s., rekao je: 'Istinito 
snovidenje je dio od 45 dijelova Objave." Allah, dz.s., podigao je Objavu, a ostala su istinita 
snovidenja koja s oprobanim i opipljivim dokazima potvrduju da Allah, dz.s., onaprijed zna sta ce 
se desiti i da je to prethodno zapisano. (Pogledaj na strani 365 - 367.) 

Iz rijeci Allahovog Poslanika. s.a.v.s.: "Pet stvari ne ma niko osim Aliana", zatim ajeta koji je 
pomelo: "Samo Allah ma... "(Lukman 34), razumije se da ovo inanje sa svim svojim ogranicenjima 
iskljucuje covjeka, na osnovu zrtacenja pojasnjavajuceg ajeta koji je proucio nakon rijeci: "Pet stvari 
ne zna niko osim Altaha"... Ajet u sebi sadrzi razlicite konstrukcije. Tako konstrukcija u kojoj se 
kale: "On spusta kisu", ne negira da to neko drugi pored Allaha moze uciniti. U drugoj konstrukciji 
kaze se: " A ovjek ne ma sta ce sutra zaraditi", 5to ne dopusta covjeku bilo kakvo znanje o onome 
sta ce se sutra desiti. Na osnovu razlicitih konstrukcija koje se javljaju u ajetu, nakon hadtsa, znamo 
da je moguCe da covjek, ili bilo ko drugi, ucestvuje u znanju, u odredenim granicama, ali niko nije 
u stanju da ucestvuje u Allahovom znanju, A Allah najbolje zna. (Pogledaj stranu 365.) 

1 03 t Jer iaj covjek, naprimjer, koji je evoluirao iz majmuna, umrijet ce i nece imati potomstvo, jer se ne moze 

ozeniti majmunicom. Pa, iako hi se ozenio majmunicom, sta bi ona rodila!!! Ovako umire i ne ostaje!! 
Postoje ziva bica koja live samo jedan dan. Ona se radaju, sjedinjuju i umiru u jednom danu. Kada 
je, onda, tekla evolucija kod muljaka i zenki? Moraju postojati muzjak i zenka u isto vrijeme i u toku 
jednog dana. A ovo se desava samo posebnim stvaranjem. 

104 Take, naprimjer, u slucaju vrucine, iz ljudskog bjela izlazi znoj. Nezive materije ne znoje se jer 
nemajL znojne zlijezde, dok se ljudsko tijelo prilagodava odredenoj temperaturi znojenjem. Covjek 
kada se navikne dizati tegove i njegovi ce misici jacati, a ako covjek podize tegove itapom, 
vremenom stap te oslahiti i slomiti se, Prilagodavanje koje se nalazi u misicima jeste skriveno 
svojstvo koje je stvoreno zajedno sa covjekom i re formiraju ga prirodni uvjeti. 

1 05 Hadis biljezi Muslim od Ebu-Hurejrea. 
i SADRZAJ Predgovor j 

Uvod g 

PRVO POGLAVUE -\ 1 

Svjetlo imana i tmina kufra 13 

Allahovaopstojnost 27 

Allah je Taj Koji izdrzava i opskrbu daje 35 

Razmisljajte, vi koji ste razumom obdareni ! 53 

Sustina imana i njegovi plodovi 63 

Potreba za poslanicima i njihovim objavama 71 

Neki od poslanickih dokaza 75 

Istinita knjiga 77 

Prethodni nagovjestaj 85 

Kur'an prethodi znanosti 99 

Vjerovanje u transcedentno (gajb) i rnaterijalizam 107 

Podlo podozrenje 1 1 1 

Covjek nije uzalud stvoren i nece biti sam sebi prepusten ..115 
Smrt ...123 DRUGO POGLAVLJE 127 

Polozaj nauke o tevhidu i period! kroz koje je prosla 129 

Istinsko znanje .„ 7 

Allahovi znakovi u materiji 153 

Isti korijen *' 1gg 

"S mjerom odreduje i upucuje" 165 

"Niko nije kao On ! On sve cuje i sve vidi" 177 

Najveci idol... priroda 1g5 

Mu'dzizeijasnidokazi Muhammeda, s.a.v.s 199 

Predznacr Sudnjeg dana i njegova obiljezja 231 

Dokazi vjerovanja u Sudnji dan 247 

TRECE POGUVUE .'"*_"" 257 

Vjera i njen znacaj ' 259 

Izlaz iz skripca savremene civilizacije .;., 2 69 

Vjecnozivi 

277 

Neka Allahova svojstva . oot 

... ■■--.. too 

Islam, iman i ihsan „ g 

Kur'an prednjaci savremenim znanostima 297 

Sumnje i odgovori 31q 

Parvinove teorije i uzroci njihove rasprostranjenosti 335 

Dova i propisi vezani za nju 347 

"A od onoga sto On zna - drugi svojim znanjem 

obuhvacaju samo koliko On zeli" 353 

Nejasni (rnutesabih) ajeti u Kur'anu .. 357 

Bi,je§ke ' IIIIII362