Skip to main content

Full text of "Ka Buke a Moramona - Hawaiian Language Book of Mormon"

See other formats


KA BUKEA Ji' BUKE A M^ <^ He Mooolelo i Kakauia r 
Maluna iho o na 
Mailokomai 
o Ne Nolaila, he mooolelo la i hoopokoleia o ka mouole 
i palapalaia aku i ko Lamana poe, he koena no lal 
a me ka poe Genetile no hoi: i palapalaia ma ke 1 
a me ka hoikeana no hoi. Kakauia, a silaia aku, s 
la mea; e puka mal ai ma ka haawina a me ka j 
mea: i silaia ma ka lima o Moroni, a i hunaia n 
pono ma ka poe Genetile la; ma ka haawina o 1 

A he mooolelo hoi i hoopokoleia, a i kakauia 
la o ko lareda poe : he poe i hoopuehuia i ka man 
kanaka ma ka wa a lakou e kukulu ana i hatepa 
aku ai 1 ke koena o ko ka hale o Iseraela i na mea 
a 1 Ike ai lakou i na berita a ka Haku, aole lakou 
ana no hoi i ka poe ludaio a me ka poe Genetile, ( 
LOA, e hoike ana ia ia iho i na lahuikaaaka a pau 
no ka hemahema no o na kanaka ua mau mea la: 
1 loaa ai oukou me ke kina ole ma ka noho hookol- Ua Unuhiia ma ka Olelo Beritai Ua Unuhiia ma ka Olelo Hawaii e 

a Maheleia i na Mokun 

a Hookomoia na K 

e Jakoba F. N 

3all Ulc. Citj 


THE 


DESERE 
L!b\°a, 


Ihe 


Church 
Hqm NA HOIKEANA A N/^ KA HOIKEANA A NA MEA 

E IiKe n& Ifthuikanaka, na ohana, La olelo, a rat 
huke, o naakou Dei, ma ka lokoiuaikai o ke Akua ka 
ua ike makou i na papa maiuna iho olaila i kakauia 
poe, a o ko Laniana poe no hoi, na hoahanau o lako 
mai ua halepakni la mai, ka mea i oleloia; a ua ike 
a me ka maua o ke Akua, no ka mea, ua kona leo 
niaoU makou me ka maopopo, he oiaio ua buke u 
ike makou i na kaha maiuna iho o na papa; a ua 1 
mana o ke Akna, ao)e ma ko ke kanaka. A ke hai 
ia kekahi anela o ke Akua mai ka lani mai, a ua laT 
mau raaka, a nana aku la makou a ike i ua papa, i 
a ua ike makou ma ka lokomaikai o ke Akua ka Ms 
makou ike aua, a me ko makou hoike ann'ku i ka 
ia i ko makou mau maka, aka hoi, na ka leo o ka 
keiamea; nolaila, ke hoike aku nei makou no k 
Akua. A ua ike no hoi makou ina e hoomau pon 
makou i ko makou mau anhu i ke koko o na kanak 
nobo-hookolokolo o Kristo, a e noho pu mau loa a 
me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele ka hoonanii A A1E KA HOIKEANA A Na A 

E ike na fabuikanaka, na ohana, na olelo, a m 
buke, ua hoike mai o losepa Samika. Opio, ka m( 
papa, na mea i oleloia'i, a ua like me ke gula i ka n 
i unubi ai, ua haha makou me ko makou mau lim 
olaila, a i ka nana aku i ua mau mea nei a pau he h 
A o keia ka makou e hoike aku nei me ka biaio no, 
ka mea, ua ike makou a haha no hoi, a ike maoli m 
papa a makoji i olelo aku nei. A ke haawi aku nei 
e hoike aku i ko ke ao nei i na mea a makou i ike a 
ka hoike no ka oiaio o ia mea. 

Chkirttan 'S 
Jacob Whj'i 
Peter Whv. 
iTojfN Whit:> L NA INOA O ^ I NBPAI (I Nep.) 

II NBPAI (II Nep.) 

lAKOBA (lak.) 

BNOSA (En.) 

lAROMA (Jar.) 

OMANAI (Om.) 

NA OLELO A MORAMONA (Na C 

M08IA (Mos.) 

ALAMA (Ala.) 

HELAMANA (Hela.) 

III NBPAI (III Nep.). 

IV irSPAI (IV Nep.) 

MORAMONA (Mor.) 

BTBRA (Bt.) 

MORONI (Moro.) KA BUKE A MC KA BUKE MUA !> 

KONA NOHO ALIT ANA A ME KANA HANj He mooolelo o Lelii a me kana loahine o Sar 
eha, i kapaia, {e hoomaha ana ma Tea In 
Sama, a me Nepai. Ao aku la ke Ah 
aina o lerusalema, ho ka mea, ua wana 
ko lakou luma Jietva ana; a imi iho I 
Hele aku la oia me kona ohana i ekohi. 
hele. Lawe ae la o Nepai i kona mm 
ka aina o lerusalema no ka mooolelo o I 
ka popilikia o lakoiL. Ka lawe ana o li 
maela i mau wahine na lakou. Ko la 
ohua, a hele aku la i ka loaonahele. Na 
ma ka loaonahele. Ee alahele a lakou i 
kou i ka moana nui. Kipi mat' la ko 
lioohilnhila iho la oia ia lakou, a kapil 
aku la lakou ia 2vahi o Momona. IIolo 
ka nioana nui, i ka aina i hai mua ia 
Nepai; no ka mea, na'u net, na Nepai, moe:una 1. 1. Owau, o Nepai, ua lianauia ma 
Dolaila, ua aoia mai la au i na mea 
maknakane ; a ua ike au i na pilikia . 
hoi, ua lokomaikai nui ia mai la an e k 
he oiaio, ua loaa mai la ia'u ka ike nui 
mea pohihihi o ke Akna, nolaila, ke kal 
mea a'u i liana'i, i ko'u mau la; 

2. He oiaio no, ke liana nei au i i 
ko'u makuakane, o ka ike o ka poe 1 
Aigupita poe ka i huiia ma ia olelo. 

3. A ua ike au i ka mooolelo a'u e 
liana nei au ia mea me ko'u lima iho ; ; 
e like me ka'uike. 

a Mos. 1: 4. Mor. 9: 32. 
A I NEPAL [mok. I. 4. No ka mea, eia kekahi, i ka hoomaka ana o ka 'makahiki 
mua o ka noho alii ana o Zedekia, ke alii o luda, (ua noho ko'u 
makuakaue Lelii ma leriisalema i na la a pan oua;) a i na 
makahiki la liele mai la 'na kaula lie uui, e wanana akn ana i na 
kanaka, e niihi lakon e pono ai, a i ole ia e lukuia aim ke Im- 
lanakauhale iiui o lerusalema. 

5. No ia mea, i ka liele ana aku o ko'n makuakane o Lehi, 
pule aku la ia i ka Haku, he oiaio, me kona naau a pau, i loko- 
maikaiia mai kona poe kanaka. 

G. Eia kekahi, i kana pule ana i ka Haku, ua iho mai la he 
Ida ahi, a noho iho la maluna iho o kekahi pohaku imua ona; a 
ua ike oia a lohe no hoi i na mea he nui wale ; a no na mea ana i 
ike ai a i lohe ai, ua makau iho la kela a haalulu nui iho la no hoi. 

7. Eia kekahi, hoi aku la ia i kona hale iho ma lerusalema; 
a moe iho la ia maluna o kona wahi moe; ua uluhia i ka Uhane a 
me na mea, ana i ike ai; ' 

8. A i kona uluhia ana pela i ka Uhane, ua laweia'ku ia ma 
ka hihio, a ike aku la oia i na lani ua weheia, a manao iho la oia 
ua ike oia i ke Akua e noho ana maluna iho o kona noho alii, i 
hoopuniia e na anela he lehulehu hiki ole ke heluia, e hoolea ana 
a e hiilaui ana i ko lakou Akua. 

!). Eia kekahi, ua ike aku la oia i kekahi mea e iho mai ana 
maiwaena mai o ka lani, a ike aku la ia ua oi aku kona alohilohi 
mamua o ko ka la ma ke awakea ; 

10. A ike aku la no hoi oia he umikumamalua mau mea e ae 
e hahai ana ia ia, a ua oi aku ko lakou lilelile mamua o ko na 
hokn ma ke aouli; 

11. A iho mai la lakou ilalo, a hele aku la maluna o ka ili o 
ka honua; a hele mai la o ka mea mua, a ku iho la i mua o ko'u 
makuakaue, a haawi mai la ia ia i buke, a kauoha mai la ia ia e 
heluhelu. 

12. Eia kekahi, i kona heluhelu ana, ua hoopihaia oia me ka 
Uhane o ka Haku, 

lo. A heluhelu ia, i ka i ana, Auwe, auwe lerusalema! no ka 
mea, ua ike aku la au i kou mau mea hoopailua; he oiaio, he nui 
na mea a ko'u makuakaue i heluhelu ai e pili ana ia lerusalema, 
''e hiknia ananei ia, a e lukuia aku he nui wale o na kamaaina 
olaila, e ka pahi kaua, a e lawe pio ia aku no hoi he nui wale i 
Babulona. 

14. Eia kekahi, i ka wa a ko'u makuakane i heluhelu ai a ike 
ai i na mea irai a knpaiauaha he nui wale, olelo aku la ia i na 
mea he nui loa i ka Haku; me neia, Manoniano a kupanaha no 
kau hana, E ka Haku, ke Akua mana loa! Ua kiekie kou noho 
alii ma na lani, a o kou mana, a o kou lokomaikai, a me kou aloha, 
maluna iho ia o ko ka honua nei a pau; a no kou aloha, aole oe 
e hooknu mai i ka make i ka poe e hele ana ion la ! 

Vn Na bii21: IS. c U OibliioO: 15, IB. f? II Oihlii 30; 17-20. MOK. 11.] I NEPAL 15. A mamuli o keia ano ka olelo a 
ana ikona Akua; no ka mea, ua hauo 
piha iho la kona naau a pau, no na nn 
na mea a ka Haku i hoike mai ai ia ia. 
16. Ano, owan o Nepal, aole au e kal 
mea a pau a ko'u 'makuakane i kakau 
oia i ua mea he nui wale ana i ike ai i 
na moe uhane; a ua kakau iho la no In 
ana i wanana mai ai, a i olelo mai ai i 
mea a pau aole au e kakau ana; 

17. Aka, e kakau no au i ka mooole 
la. Aia lioi,ke kakau nei au i olelo i '1 
o ko'u makuakane, maluna o na papa i 
lima iho; no ia mea, mahope iho o ko'r 
olelo o ko'u makuakane, alalia, e kakg 

■ ko'u oia iho. 

18. Nolaila, ua niakemake au e ike 
hoike ana o ka Haku i ua mau mea k 
ko'u makuakane, ia Lehi, no ka lukuia 
hele aku la oia iwaena o na kanaka, t 
aku, a e hai aku ia lakou no na mea a 

19. Eia kekahi, hoomaewaewa mai 
na mea ana i hoike aku ai no lakou ; n 
aku la oia no ka lakou hana hewa ana, 
pailua ana; a hoike aku la oia, o na laei 
o na mea no hoi ana i heluhelu ai iloko 
ana ia mau mea no ka hiki ana mai 
lioolaia ana no hoi o ko ke ao nei. 

20. A lohe ka poe ludaio i keia mau 
ia ia; he oiaio, e like me na kaula kahi 
lei aku ai, a i hailuku ai, a i pepehi ai; 
i kona oia, e lawe aku ia mea. Aka ho 
Nepal, ia oukou aia no ke aloha nui o k 
a pau ana i koho ai, no ko lakou manac 
i poe ikaika a hiki i ka mana e ola'i. MOKUNA 1. No ka mea, eia kekahi, olelo mt 
knakane, iloko o ka moe uhane, a i mai 
oe, e Lehi, no ua inea au i hana ai ; a m 
ua hai aku oe i keia poe kanaka i na m 
oe, aia hoi, ke imi uei lakou e lawe aku c I Nep. 6:1. f I Nep. 6: 1. 
4. 3: 13, 14. 4: 1, 2. 7: 26, 27. 
1-11. g II Oihlii. .%: Ki. 9: 2-5. 10; 1. 19: 
Enosa 1; 13, 15-18. I NEPAL [HOK. II. 2. Biakekalii, kanoha mai k^ ka Haku i ko'u maki.iakane, 
iloko o ka moe iihane, e lawe aku i kona ohana, a e hele aku iloko 
o ka waouahele. 

3. Eia kekahi, lioolohe io iho la kela i ka olelo a ka liakn, 
no ia mea, hana no ia e like me ka ka Hakii kauoha ia ia. 

4. Eia kekahi, hele aku la ia i ka waonahele. A haalele iho 
la oia i kona hale, a me kona aina hooiliua, a me kona gula, a 
me kona kala, a me kona man mea maikai, aole ia i lawe aku 
i kekahi mea me ia, o kona ohana wale no, a me ka ai, a me na 
halelewa, a hele aku la i ka waonahele; 

5. A iho mai la oia ma ua palena kokoke i ke kahakai o ke 
Kai Ula; a hele aku la oia i ka waonahele ma na jjalena e kokoke 
ana i ke Kai Ula ; a hele aku la no ia i ka waonahele me kona ohana, 
oia no ko'u makuwahine, o Saria, a me na kaikuaana o'u, o La- 
maua, o Lemuela, a me Sama. 

G. Eia kekahi, ia makou i hele ai i na la ekolu ma ka waona- 
hele, knkulu iho la oia i kona halelewa ma kekahi awawa ma 
kapa kekahi muliwai. 

7. Eia kekahi, knkulu iho la ia i kuahu pohaku, a kaumaha 
aku la ia i mohai i ka Haku, a haawi akn la i ke aloha i kaliaku, 
ko kakou Akua. v ■ 

8 A eia kekahi, kapa aku la oia i ka moa o ka muhwai o 
Lamana, a ua kahe aku la ia iloko o ke Kai Ula; a o ke awawa 
ma na kapa ia e kokoke ana i ka nuku o ua muliwai la. _ 

9 A i ka ike ana akn o ko'u makuakane i na wai o ka muliwai 
e kahe ana ia i ke kumu o ke Kai Ula, olelo mai la oia ia Lamana, 
i ka i ana, Ina e like oe me keia muliwai e kahe niau ana iloko o ke 
kumu o ka pono a pan. 

10. A olelo aku la no hoi oia ia Lemuela: ina e like oe me 
keia awawa, he naueue ole, a ku paa man i ka malama ana i na 

kauoha a ka Haku. i • i i 

11 No ka mea, olelo aku la oia pela no ka ai oolea o Liamana 
laua me Lemuela; no ka mea, ohumu iho la laua ma na mea he 
nui e ku e ana i ko laua makuakane, no ka mea, he kanaka ike 
hihio no ia, a na alakai mai la ia laua mailoko mai o ka aiua o 
levusalema, e haalele aku i ko laua aina hooilina, a me ko laua 
ffula a me ko laua kala, a me ko laua man mea maikai, e make 
ma ka waonahele. A, ua hana no ia i keia, wahi a laua, no na 
manao lapuwale o konanaau. 

12 A pela i ohunm ai o Lamana laua me Lemuela— o laua na 
keiki inua— e ku e ana i ko laua makuakane. A ua ohumu laua, 
no ka mea, aole laua i ike i ka hana ana a kela Akua nana laua i 

^^ 13 Aole hoi i mauaoio laua e hiki ke hoopauia o lerusalema, 
kela knlanakauhale nui, e like me na olelo a na kaula. A iia like 
laua me ka poe ludaio, e noho ana ma lerusalema, ka poe i imi e 
lawe aku i ke oia o ko'u makuakane. MOK. LU.] I NEPAL 14. Eia kekahi, olelo aku la ko'u i 
awawa o Lemuela, me ka mana, i hoopi 
lulu iho la ko laua man kino imua ona. 
ia laua, a no ka niakau, aole i hiki ia la 
no ia mea, hana iho la no laua e like m 

15. A noho iho la ko'u makuakane 
Hi. Eia kekahi, owau, o Nepal, ua 

ke kino, a ua iini ikaika no hoi au e i 
Akua, nolaila, ua kahea aku au i ka H 
la ia io'u la, a na hoopalupalu mai la i 
na olelo a pau i oleloia mai e ko'u mak 
ku e aku ia ia e like me o'u man kaiku 

17. A olelo aku la au ia Sama, e ho 
a ka Haku i hoike mai ai ia'u, ma kou 
manaoio oia i ka'u mau olelo ; 

18 . Aka hoi , aole i hoolohe mai o I 
ka'u mau olelo; a kaumaha iho la ai 
inau naau, a ua kahea aku la au i ka E 

19. Eia kekahi, olelo mai la ka Hal 
kai no oe, e Nepal, no kou manaoio, 
me ka haahaa o ka naau. 

20. A ina e malama pono oe i na ki 
oe, a " e alakaiia oe i kekahi aina i ol 
aina a'u i hoomakaukau ai no oukou; 
makeia mamua o na aina e ae a pau. 

21. A ina ^e kipi mai kou mau ho 
kiia aku lakou mai ke alo aku o ka Ha 

22. A ina e malama pono oe i ka'i 
auanei oe i luna a i kumu malmia iho i 

23. No ka mea, aia hoi, i ka la a 1 
hoopai aku no au ia lakou me kekahi 
lakou ka mana maluna iho o kau liua, 
hoi ia'u. 

24. A ina e kipi mai lakou ia'u, e 1 
hahau ai i kau hua, e hooeueii ae ia lake MOKDNA c 

1. A eia kekahi, hoi aku la au, c 
pu ana me ka Haku, i ka halelewa o k 

2. A, olelo mai la oia ia'u, i ka i 
au i ka moe, a ua kauoha mai la ka H 
e hoi aku oe a me kou mau kaikuaana 

a I Nep. IS: 22. 23. Etera 1; 43. 2; 7-12. b 11 
e I Npp. a: 29. II Nep. 5: 19. d I Nep. 12: 22, 2a. 
15. HI Nep. 2: 15, Ki. Wor. 5: 15. (i I NEPAL [mOK. III. MOK, III.] I NEPAL o. No ka mea, aia ia Labana ka mooolelo o ka poe ludaio, a 
me ke kiiauhan o kou poe knpuiia, a "ua kahakahaia ia mau mea 
makuia o na papa keleawe. 

4. Nolaika, ua kauoba mai la ka Hakvi ia'n e hele akii oe me 
kou man lioahauaii i ka hale o Labana; a e imi aku i ka mooolelo, 
a e lawe mai ia mau mea ilalo nei i ka waonaliele. 

f). Alio la, ke oliumu nei kou mait kaikuaana, i ka i ana, he 
mea paakiki ka'u i noi aku a\ ia lakou; aka hoi, aole na'u i noi 
aku ia mea ia lakou, aka he kauoha ia na ka Haku mai. 

(). Nolaila, ea, o hele, e ka'u keiki, a e hoopomaikaiia auanei 
oe e ka Haku, no ka mea, aole oe i ohumu, 

7. Eia Ivekahi, i aku la au, o Nepal, i ko'u makuakane, E 
hele no au, a e haua iho i na mea a ka Haku i kauoha mai ai, no 
ka mea, ua ike au aole e haawi ana ka Haku i na kauoha i na 
keiki a kanaka, ke hoomakaukau ole kela i ala no lakou e hooko 
pono ai i ka mea ana i kauoha mai ai ia lakou. 

8. A lohe aku la ko'u makuakaue i keia mau olelo, olioli nui 
loa iho la oia, no ka mea, ua ike oia ua hoopomaikaiia mai la au 
e ka Haku. 

9. A hele aku la au, o Nepal, me ko'u mau hoahanau,ikawao- 
nahele me ko makou ma,u halelewa , e pii aku ai i ka aina o lerusalema. 

10. Eia kekahi, a hiki aku la makou i ka aina o lerusalema, 
kukakuka pu ae la au me ko'u mau hoahauau, kekahi me kekahi; 

11. A '' hailona iho la makou e ike i ka mea o makou nana e 
hele aku i ka hale o Labana. A lilo ka hailona ia Lamana; a 
hele aku la o Lamana iloko o ka hale o Labana, a kamailio pu 
me ia, ia ia i noho ai iloko o kona hale. 

12. A noi aku la oia ia Labana i na mooolelo i kahakahaia 
maluna iho o na papa kelea-we, maluna olaila ke kuauhau o ko'u 
makuakane. 

13. Eia hoi, huhu iho la o Labana, a kipaku mai la ia ia ma- 
waho, mai kona alo mai; aohe ona makemake e lilo na mooolelo 
ia ia. No ia mea, olelo mai la oia ia ia, Aia hoi, he powa oe, a e 
pepehi no au ia oe. 

14. Aka, holo mai la o Lamana mawaho, mai kona alo mai, a 
hai mai la ia makou i na mea a Labana i haiia'i. A hoomaka mai 
la makou e hookaumaha nui loa ia, a aueane ko'u mau hoahanau 
e hoi i ko'u makuakane la i ka waonahele. 

15. Aka hoi, i aku la au ia lakou, Ma ke oia o ka Hakn, a ma 
ko kakou oia hoi, aole kakou e hoi aku i ko kakou makuakaue la 
ma ka waonahele, aia a hooko aku kakou i ka mea a ka Haku i' 
kauoha mai ai ia kakou. 

Ki. No ia mea, e ikaika kakou i ka malama ana i na kauoha 
a ka Haku; nolaila, e iho aku ka-kou i ka aina hooilina o ko ka- 

a I Nep. 3: 12, HI. 21), 2i. i: 24. 38. S: 10-22. 13: 23. Ifl: 22. II Nep. 4: 2. 5: 12. 
J[os. 1:3, 1. 28:211. Alama 37: 3-12. 03: 1,11-14. Ill Nep. 1 : 12. (i losua 18 : li, 10. 
Luiiu,. 21): 9, Oililii 1: 2(1. kou makuakane, no ka mea, aia hoi,ua t 
ke kala, a ia mea waiwai aku ia mea wai 
la oia ia mau mea a pau, no na kauoha i 

17. No ka mea, ua ike oia e '^lukuia 
ka hewa o na kanaka. 

18. No ka mea, ua hoole aku la lak 
Nolaila, ina ua noho ko'u makuakane u 
kona kauohaia ana e holo aku mailokc 
make no hoi oia. No ia mea, he mea e 
mailoko aku o ka ama. 

19. Aia hoi, he mea kupono i ko k( 
kakou keia mau mooolelo, i malama pon 
poe keiki , i ka " olelo a ko kakou mau ki 

20. A i malama'i no hoi kakou no 
mai ai e na waha o na kaula hemolele 
mai ia lakou e ka Uhane a me ka mana 
maka ana o ke ao nei, a hiki loa i keia i 

21. Mamuli o ke ano o keia olelo i 
hoahanau, i ikaika lakou i ka malama pi 
Aku a. 

22. Eia kekahi, iho aku la makou i \i 
hoiliili mai la makou i ko makou 'gula, 
me ko makou mau mea maikai. 

23. A mahope iho o ko makou hoili 
nei, pii hou aku la makou i ko Labana 1 

24. Eia kekahi, hele aku la makoi 
nonoi aku la ia ia e haawi mai ia mako 
kahaia maluna iho o na "papa keleawe, 
haawi aku ai makou ia ia i ko makou gu 
a me ko makou mau mea maikai a pau. 

25. A ike mai la o Labana i ko mak( 
kuko iho la oia mamuli o ua waiwai n 
makou, a ken a mai la i kaua mau ka^ 
loaa ai ia ia ko makou waiwai. 

26. A auhee aku la makou imua o r 
ka pilikia, haalele iho la makou i ko m. 
ua waiwai nei iloko o na lima o Labana. 

27. Eia kekahi, auhee aku la makou 
kou i loaa mai i na kauwa a Labana, a 
ka Ina o kekahi pohaku. 

28. Eia kekahi, huhu mai la o Lams 
kane no hoi; a peia no hoi o Lemuela, r 
i na olelo a Lamana. No ia mea, olelo i 
Lemuela i na olelo hoeha he nui wale ia 
kaina, a ua hahau mai la laua ia maua r cl Nep. 2: 4. 
il 1 Nep. 3: a. <l II OihliiyG: 14 20. e I Nep. 1: I NEPAL [mOK. IV. "0. Eia liekahi, i ko l&im hahan aua ia maiia me kahi laau, 
aia hoi hele mai la kekahi anela a ka Haku, a ku ae la imua o 
lana a'olelo aku la oia ia iaua, i ka i ana, No ke aha la olua e 
hahau iiei i ko ohia kaikaina i ka laau? Aole anei olua i ike, ua 
koho aku ka Haku ia ia e lilo i "luna maluna o olua, a o keia mea 
uo ka olua hana iuo aua? Aia hoi, e pii liou aku no oukou i Le- 
rusalema, a e haawi mai ka Haku ia Labana iloko o ko oukou 

man lima. , . 

liO. A maliope iho o ka olelo ana a ka anela la malcou, noi 

aku la ia. i i -i 

;il. A mahope iho o ka hoi ana o ka anela, hoomaka hou iho 
la o Laiiiana Iaua me Lemuela e ohumu, me ka i ana, Pehea la e 
hiki ai i ka Haku ke haawi mai ia Labana iloko o ko kakou man 
linvi" Aia hoi, he kanaka koikoi ia, a e hiki ia la ke kena aku i 
na kanaka he kanalima, he oiaio, e hiki no ia ia ke pepehi i na 
kanaka he kanalima; a no ke aha la e hiki ole ai la la ke pepehi 
mai ia kakou! MOKUNA 4 

1 A olelo aku la au i ko'u mau kaikuaaua, i ka i ana, E pii 
hou aiai kakou i lerusalema, a e hoomau pouo kakou i ka malama 
ana i na kauoha a ka Haku; no ka mea, ua mana loa oia mamua 
o ko ka henna nei a pau, a no ke aha la i mana loa ole ai mamua 
Labana a me koua poe he kanalima, he oiaio, a mamua o kona 
mau uini tausani no hoi. 

'•; Nolaila, e pii kakou, e ikaika kakou e like me Mose;— no 
ka mea, olelo aku la oia i ke kai o ke Kai Ula, a kaaAvale iho la 
ia ma o a ma o, a hele mai la ko kakou poe kupuna mawaena ma 
ka aina maloo, mailoko mai o ka noho pio ana, a hahai mai a ka 
poe kaua o Parao, a piholo iho la iloko o ke kai o ke Kai Ula. 

■] • 4no aia hoi, ua ike oukou he mea oiaio keia; a ua ike no 
hoi oiiliou u'a olelo mai la kekahi auela ia oukou, a no ke aha la 
e kanalua nei oukou? B pii kalcou; ua hiki i ka Haku ke hoo- 
pakele mai ia kakou, e like me ko kakou poe kupuna, a e pepehi 
aku ia Labana, e like me ko Aigupita poe. 

J- Ano, i ka wa a'u i olelo aku ai i keia mau olelo, ua huhu 
no Iaua, a ua ohumu no; aka hoi, hahai mai la nae lakou mahope 
o'u a hiki aku la makou mawaho o na pa o lerusalema. 

' 5 4. ma ka po no ia; a koi aku la au la lakou e pee ae ma- 
waho () ua pa. A mahope iho o ko lakou pee ana, kokolo aim la 
svm, o Nepal, iloko o ke kulanakauhale, a hele aku la i ka hale 

Labana. , ., 

6. A ua alakaiia au e ka Uhane, aole e ike ana mamua i na 

mea a'u e hana ai. MOiv. IV.] I NEPAL 7. Aka hoi, hele uku la au, a i ko 
bana hale, ike aku la an i kekahi kana 
honua imua o'u, no ka mea, ua ona oi, 

8. A hiki aku la au io na la, ua ik 

9. A ike iho la au i kana "pahikai 
mailoko mai o kona wahi, a o ke au o 
ia, a ua nani loa kona hanaia ana: a i 
maikai loa ia. 

10. Eia kekahi, ua koiia mai la au ( 
Labana ; aka, nalu iho la au iloko o ]v 
aku i ke koko o kanaka; a emi mai la 
pepehi ia ia. 

11. A i hou mai la ka Uhane ia'u, 
Haku ia ia iloko o kou mau lima; he oif 
ua imi keia e lawe aku i ko'u oia iho; 
mai i na kauoha a ka Haku ; a ua ka 
makou waiv/ai. 

12. Eia kekahi, i hou mai la ka Uh 
ka mea, ua haawi mai la ka Haku ia i 

13. Aia hoi, e lukn ana ka Haku i : 
ai i kana mau hana pono. A e aho 
hookabi, mamua o ka emi ana a me k 
kanaka iloko o ka hoomalolia. 

14. A, ano, owau, o Nepal, i ka y 
olelo, hoomanao iho la au i na olelo 
ai ia'u ma ka waonahele, i ka i ana m 
poe hua i ka'u mau kauoha, e 'pomai 
i hai mua ia'i. 

15. He oiaio, a hoomanao iho la h( 
malama i na kauoha a ka Haku e like 
ole e loaa ia lakou ke kanawai. 

l(i. Aua ike no hoi au ua kaliakt 
na papa keleawe. 

17. Eia hou — ua ike au ua haawi 
iloko o na lima o'u no keia mea, i loa 
e like me Icana mau kauoha. 

18. Nolaila hoolohe aku la au i ka 
la ia Labana ma kona lauoho, a old a 
pa hi kaua iho. 

19. A mahope iho o ko'u old ana 
kaua iho, lalau iho la au i na aahu c 
ko'u kiuo iho; he oiaio, i na mea a f 
aahu kaua ma ko'u puhaka. 

20. A mahope iho o ka'u hana 
kahi o ko Labana waihona waiwai . » IlNep. 5: 14. 
20, 23. laUoba 1: 10. Mos. 1: llj. Na : 10 I NEPAL [mOK. IV.. liona Avaiwai o Labaua, aia hoi, ike ae la au i Ice liaiiwa a Labana, 
ia ia na ki o ka waihoua waiwai. A kauotia aku la au ia ia ma 
1-:a leo o Labana, e bele pu me au iloko o ka waihona waiwai. 

21. A manao iho la kela o kaua haku o Labaua no au, no ka 
mea, ike mai la oia i ua aahu o Labana, a me ka paliikaua no hoi, 
i kaeiia ma ko'u puhaka. 

22. A olelo mai la oia ia'uno na lunakahiko o ka poe Indaio, 
ua ike oia na hele p\i kana haku o Labana me lakou i ka po. 

2;-!. A olelo aku la au ia ia me he mea la o Labana no, wan. 

24. A olelo aku la no hoi au ia ia, e halihali ana no au i na 
inooolelo i kahakahaia maluna o na "papa keleawe, i knu mau 
kaikuaana la, aia lakou mawaho o na pa. 

2.5. A kena aku la no hoi au ia ia e hahai mai mahope o'u. 

26. A e manao ana oia no ua kaikuaana ma ka ekalesia ka'u 
olelo ana, a owau io no ua Labana la a'u i pepehi aku ai, nolaila, 
hahai mai la oia ia'u. 

27. A olelo piuepine mai la oia ia'u no na lunakahiko o ka 
poe ludaio, ia'u i hele aku ai i knu mau hoahanau la, mawaho o 
ua i^a. 

28. Eia kekahi, ia Lamana i ike mai ai ia'u, makau nni loa 
iho la no ia, a me Lemuela laua me Sama no hoi. A hole aku 
la lakou mai ko'u alo aku; no ka mea, manao iho la lakou o 
Labaua no ia, a ua pepehiia au e ia, a ua imi oia e lawe aku i ko 
lakou mau oia no hoi. 

29. Eia kekahi, kahea aku la au ia lakou, a hoolohe mai la 
lakou ia'u: uo ia mea, hooki iho la lakou i ka holo ana mai ko'u 
alo akn. 

30. Eia kekahi, i ka wa a ke kauwa a Labana i ike ai i ko'u 
man hoahanau, hoomaka oia e haalulu, a aneane oia e holo aku 
mai o'u aku, e hoi aku i ke kulanakauhale o lerusalema. 

HI. Ano, he kanaka kino nui au, o Nepal, a ua loaa mai ia'u 
I'.a ilcaika nui, mai ka Haku mai, nolaila, hopu ae la au i ke kau- 
wa a Labana, e hoopaa ia ia, i holo ole aku ai kela. 

;)2. Olelo aku la au ia ia, ina e hoolohe mai oia i ka'u mau 
olelo, ma ke oia o ka Haku a ma ko'u oia no hoi, ina e hoolohe 
mai oia i ka makou mau olelo, e hoola aku makou ia ia. 

33. A olelo aku la au ia ia me ka hoohiki, e makau ole e pono 
ai; a e lilo oia i kanaka ka okoa e like me makou, ina oia e iho 
pu i ka waonahele me makou. 

31. A olelo aku la no hoi au ia ia, i ka i ana. He oiaio, ua kau- 
oiia mai ka Haku ia makou e hana i keia mea, a, aole anei makou 
e hoomau i ka malama ana i na kauoha a ka Hakuf Nolaila, ea, 
ma e iho pu oe i ka waonahele i kuu makuakane la, alalia, ooe 
pu kekahi me makou. 

35. A eia kekahi, laua hou ka manao o Zorama i na olelo a'u 

c I Nep. I: 3. MOK. v.] I NEPAL i olelo aku ai. A o ^Zovama ka iuoa o 
la oia, e iho pu oia i ka waonahele i ki 
hoohiki mai la no hoi oia ia makou, e m 
ia mauawa aku. 

36. Ano, ua makemake makou e u 
keia kumu, i ike ole ai ka poe ludaio i 
ka waonahele, o alualu mai lakou if 
makou . 

37. A ia Zorama. i hoohiki mai ai 
makou hopohopo nona. 

38. Eia kekahi, lawe aku la makoi 
ke kauwa a Labana, a hoi aku la i ka ^ 
ka halelewa o ko makou makuakane. MOKUNA 5. 1. Eia kekahi, a hiki aku la makov 
kou makuakane la, aia hoi, ua hoopih. 
ko'u makuwahine no hoi, o Saria, ua h 
ua uwe io oia no makou ; 

2. No ka mea,' ua manao iho la oi 
waonahele; a ua hoohewa aku la no h 
me ka olelo ana ia ia, he kanaka hihio i 
alakai mai la oe ia makou mai ko mah 
ka'u mau keikikane aohe lakou, a ke m 
nahele. 

3. A mamnli o ke ano o keia olel 
luakuwahine i ko'n makuakane. 

4. Olelo ae la ko'u makuakane, i L 
kanaka hihio wan; no ka mea, ina a 
Akua maloko o ka "hihio, ina ua ike ol 
Akua, a ua noho au ma lerusalema a n 
hanau. 

5. Aka hoi, ua loaa ia'u ka aina 
mau mea lie hauoli nei au; he oiaio, a 
no ka Haku i ka'u mau keikikane mai 
bana, a e lawe hou mai ia lakou io kauj 

6. A mamuli o ke auo o keia olelo, 
kane o Lehi, i ko'u makuwahine, ia Se 
e hele ana ma ka waonahele e pii aku i k 
ai ka niooolelo o ka f)Oe ludaio. 

7. A ia makou i hoi aku ai i ka ha] 

rtlNep. 1G:7. H Nep. 5: 0. lakoba 1 : ],"!. Alami 
a I Nep. I: J3. 1'. I NEPAL [MOK. V. ka olioli, a ua hooluoluia ko'u maku- aia Jioi, ua piha laua 

''"'"r\ olelo mai la oia, i ka i ana, Ano, ke ike io nei a,u ua 
" kauoiia mai la ka Haku i ka'u kaue e liolo iloko o ka waonahele ; 
he oiaio a ua ike io no hoi au ua hoomalu mai la ka Haku i .^a u 
mau keikikane, auahoopakele mai la ia lakou mailoko aeona hma 
Lalmua, a haawi ae la ia lakou i maua i hiki ai la lakou ke hooko 
i ka mea a ka Haku i kauoha mai ai ia lakou. A mamuli o keia 

alio l^'^^g^^^JJj:';^^^. jQ^ ii^o 1,^ laua, a kaumaha iho la i mohai a me 
na mohai kuni i ka Haku; ahaawi aku la laua i ke aloha i ke 

Ikua o ka Iseraela., . -, • , i -i • ■ 

" 10 \ mahope iho o ko laua haawi ana aim i ka hoomaikai i 
ke \lcua o ka Iseraela, lawe aku la ko'u makuakane, o Lehi, i ua 
uiooolelo i kahakahaia maluua o na n:>apa keleawe, a imi iho la 
oia ia man mea mai ka hoomaka aua. , , v n.r 

11 \ ike iho la oia aia uo iloko olaila na buke elima a Mose, 
ka mooolelo e lioakaka ana no ka hanaia'na o ke ao nei, a me 
.\damu laua me Bwa, na kupuna mua o kakou; 

12 A he mooolelo no hoi o ka poe ludaio, mai kmohi a hiki i 
ka hoomaka ana o ke au ia Zedekia, ke alii o luda; _ 

r\ A me na wanana uo hoi a na kaula hemolele, mai kmo- 
hou a'hiki i ka hoomaka aua o ke ao ia Zedekia; a o na wanana 
he nui wale i oleloia e ka waha o leremia. . -. , • , 

11 Eia kekahi, loaa iho la i ko'u makuakane, la Lehi, mahma 
dio na papa keleawe, ke ^n.aiauhau o kona poe kupuna; no la 
mea ua ike oia he mamo ia na losepa; he oiaio, o ua losepa la 
ke keiki a lakoba, ka mea i kuaiia aku i Aigupita a o ka mea 
01 1 hoolaia e ka lima o ka Haku, i hiki m la ke hoola i kona 
makuakane, ia lakoba, a me Ico kona hale a pan, mai ka make 

ana 1 kc^wi^ alakaiia'ka lakou no hoi mailoko mai o ka noho pio 
ana, a mailoko mai o ka aina o Aigupita, e keia Akua hookahi 
no nana i hoola ia lakou. . -r , • i i ^ 

' 16 4 pela i loaa'i i ko'u makuakane, la Lehi, ke kuauhau o 
kona poe kupuna. A he mamo no hoi o Labana na losepa, no 
ia mea, ua malama oia me kona mau makua i na mooolelo. 

17 A i ka wa a ko'u makuakane i ike ai i ua man mea nei a 
pan, ua piha iho la ia me ka Dbane, a hoomaka iho la e wanana 
mai no kana poe hua ; . i,u,- 

18 B hele aku auauei keia mau papa keleawe i na laliui- 
kauaka a pan, a me na ohana, na olelo, a me na kanaka o 

kana^ ^^^^^^^.^^^^ j ^^^.^. ^^ ^j^ ^^Jq ^ p^po ana keia mau papa kele- 
awe-^ aole hoi e ponalonalo ana i ka waiho loihi ana. A ua wa- 
nana mai la oia in^mea he nni loa M^ilL^^BMii^B^J'^iill'^^-- 

V\^^r^?l7^V\'^<^V.Zr^^^^aT^^^:T^- Tk Hi. li: 2. Alum_al0:3. 37-. 3. MOK. VI, YII.] I NEPAL 20. Eia kekahi, a hiki i keia maui 
me ko'u makuakane i na kauoha a ka 
la maua. 

21. A ua loaa mai ia makou ka m 
mai ai ia makou, a imi iho la i ua ma 
mau mea i makemakeia; he oiaio, h< 
no ka mea, e hiki ia makou ke mai 
no ka makou poe keilci. , 

22. No ia mea, he mea pouo la i k 
pu makou ia mau mea me makou, 
waonahele i ka aina i olelo mua ia'i. MOKUNA 

1. Ano, aoleau, o Nepai, e kak; 
poe kupuna ma keia wahi o ko'u mo( 
nawa e aku e kakau ai au ia mea ma 
kakau nei. no ka mea,.ua kakauia la n 
lamaia e ko'u makuakane; uolaila, e 
keia buke. 

2. No ka mea, ua lawa ka u ole 

losepa. 

3. A ua makemake ole au e kak 
a pan o ko'u makuakane, no ka mea, 
mea maluna o keia mau papa, no ka 
kahi kaawale i kakau ai au no na m<; 

4. No ka mea, eia ko'u niakema 
i na kanaka e hele mai i ke Akua la 
Isaaka, a i ke Akua o lakoba, a e Ik 

5. Nolaila, o na mea e olioli ai k 
aka o na mea e olioli ai ke Akus 
ao nei. 

6. No ia mea, e haawi aku aua 
hua, i ''hoopiha ole ai lakou i keia m ole ai na keiki a kanaka. MOKDNi 

1. Ano, ke makemake nei au e 
pan ana o ka "wanana ana o ko'u i 

a 1 Nep. 1: 10. h lakoba 1: 1-4. 3: 13, 14. 4 
15. Omanai 1: 1, 3, 9, 11, 25. Na olelo a Mor. 1: . 

(I I Nep. 1: le. 2: 14. 14 I NEPAL [mok. vir. B pili ana i kana poe hua, olelo hou mai la ka Haku ia ia, i ka i 
aua, he mea pono ole nona, no Lehi, e lawe aku i kona ohana 
wale no i ka waonahele; aka na kana man keikikane e Mawe mai 
1 na kaikamaliiue i man waliine na lakou, i liiki ai ia lakou ke 
hoohna niai i na liua no ka Plaku, iloko o ka aina i olelo mua ia'i. 

2. Bia kekahi, kanoha mai la ka Haku ia ia, e hoi hou aku 
an, Nepal, a me ko'u man hoahanau i ka aina o lerusalema, a 
e lawe mai ia "Isemaela a me kona ohana ilalo iloko o ka waona- 
hele. 

;;. Eia kekahi, hele hou aku la au, o Nepal, me ko'u mau hoa- 
hanau iloko ka ivaonahele e pii aku i lerusalema. 

4. Pii aku la makou i ka hale o Isemaela, a ua loaa ia makou 
kalokomaikai imua o ke alo o Isemaela, a olelo aku la makou ia 
ia i na olelo a ka Haku. 

n. Eia kekahi, hoopalupalu mai la ka Haku i ka naau o Ise- 
maela, a me ko kona hale no hoi, a hele pu lakou me makou ilalo 
iloko o ka waonahele, i ka halelewa o ko makou makuakane. 

(i. Eia kekahi, i ko makou hele ana i ka waonahele, aia hoi, 
kipi mai la o Lamana laua me Lemuela, a me elua o na kaikama- 
hine a Isemaela, a me na keikikane elua a Isemaela, a me ko lakou 
man ohna ia makou; he oiaio, e ku e mai ia'u, ia Nepal, a ia 
Sama, a i ko lakou makuakane ia Isemaela, a me kana wahine, a 
me kana man kaikamahine ekolu i koe. 

V . Eia kekahi, ma ua ku e aua nei ua makemake lakou e hoi 
i ka aina o lerusalema. 

5. Auo hoi, ua kaumaha iho la au, o Nepal, no ka paakiki o 
ko lakou mau uaau, nolaila, olelo aku la au ia lakou, i ka i ana, 
ia Lamana a ia Lemuela, Aia hoi, he mau kaikuaana olua no'u; 
no ke aha la ka paakiki loa o ko olua mau naau, a me ka pouli 
no hoi ma ko olua hoomaopoopo ana, i lilo ia i mea pono no olua, 
na'u, na ko olua kaikaina, e olelo aku ia olua, he oiaio, a e lilo i 
mea e hoohalike ai no olual 

0. No ke aha la i hoolohe ole ai olua i ka olelo a ka Haku? 

10. No ke aha hoi olua i hoopoina iho ai i ko olua "ike ana i 
kekahi anela o ka Haku? 

11. No ke aha la i hoopoina ai olua i na mea nui a ka Haku i 
hana mai ai no kakou, i ka Mioopakele ana ia kakou mailoko mai 
o na lima o Labana, a i loaa no hoi ia kakou ka mooolelo! 

11. He oiaio, a no ke aha hoi i hoopoina iho ai olua, ua hiki i 
ka liiiku ke hana i na mea a pan, e like me kona makemake, no 
na keiki a kanaka, ke hana lakou ma ka manaoio iloko ona; no- 
laila, e hooniau pono kakou ia ia. 

i;!. A iua e hoomau pono kakou ia ia, 'e loaa auanei ia kakou 
ka aina i olelo mua ia'i; a e ike auanei oukou, i » kekahi manawa 
aim, i kah ookoia ana o ka olelo a ka Haku, e pili ana i ka hoopau- 1' I Nep. ]li: 7. 
22, 23. ,, H Nep. c I Nep. 
8, 0. 25 : 0, 
10. 19. d; I Nep. 3: 
Omanai 1 : 15. 29. 
Hela e I Nep. 4. 
8: 20, 2). fl Nep. 2: 20. 18: MOK. VII.] I NEPAL ia ana o lerusalema; no ka mea, o ua i 
mai ai no lerusalema e hookoia no ia 

14. No ka mea, aia hoi, e hooki ko] 
i ka paio ana me lakou; no ka rnea, e 
lakou i ka olelo a na kaula, a ua hoc 
iloko o ka halepaahao, a ua imi lakoi 
makuakane, a ua kipaku mai la lakou 

15. Ano hoi, ke i aku nei au ia on' 
lerusalema, e make pu no hoi oukou n 
make oukou, o pii aku i ka aina, a e h( 
olelo nei ia oukou, ina e pii oukou, e 
mea, pela i koi mai ai ka Uhane o ka 

16. Eia kekahi, i ka wa a'u, a Nep 
olelo i ko'u mau hoahanau, ua huhu n 
kau mai la laua i ko laua mau lima m 
aia hoi, nui loa iho la ko laua huhu — t 
kaula, no ka mea, imi iho la laua e la 
ia laua ke haalele ia'u ma ka waona 
hihiu. 

17. Aka, eia kekahi, pule aku la ^ 
E ka Haku e, e like me ko'u manaoio 
ia'u, mai ua lima mai o ko'u mau h 
mai ia'u i ka ikaika e hiki ia'u ke m 
paa'i. 

18. Eia kekahi, ia'u i olelo aku ai 
ua hemo wale ae la na kaula mailuna 
ko'u mau wawae a ku ae la wau imu 
olelo hou aku la au ia laua. 

19. Huhu hou mai la laua ia'u, f 
lima maluna iho o'u. Aka hoi, o kek 
maela, a me kona makuwahine no h 
kane a Isemaela, nonoi aku la lakou i 
palupalu ae la lakou i ko laua mau ua 
laua hooikaika ana e kaili aku i ko'u 

20. Eia kekahi, ua kaumaha iho 
kulou iho la laua imua o'u me ka non 
ka hewa a laua i hana mai ai ia'u. 

21. Eia kekahi, kala aku la no wa 
aku i na mea a pau a laua i hana'i. 
laua e pule aku i ka Hakn , i ko laua . 
A haua iho la la.ua pela. A pau ka la 
ila, hele hou aku la makou ma ko mi 
o ko makou makuakane. 

22. Bia kekahi, hiki aku la makoi 
makuakane. A mahope iho o ko'u 

1\ ler. 44; 4-6. i ler. 37: 15. j X Nep. 2:1. l(i I NEPAL [MOE. VIII. hoahanau, a me ko ka hale a pau o Isemaela, i kahalelewao 
Ico'u makuakane, haawi aku la lakoii i ke aloha i ka Haku, i ko 
lakouAkua; a kanmaha akn la lakou i mohai, a me na mohai 
kuni ia ia. MOKUNA 8. 

1 . Eia kekahi, ua hoiliili mai la makou i na hua a pau o kela. 
ano o keia ano; o ka «luia liilii o kela ano o keia ano. 

2. Eia kekahi, i ka uoho aua o ko'u makuakane i ka waona- 
hele, olelo mai la oia ia makou, i ka i ana, Aia hoi, ua moe au i 
ka moe, a ua ike iho wau i ka hihio. , , , 

3 Aia hoi, no ka mea a'u i ike ai, he kumu no ko u e hau- 
oli ai i ka Haku uo Nepal a no Sama no hoi: no ka mea, he ku- 
mu no ko'u e manao ai e hoolaia auauei laua a me ka hua a laua 

he nuiwale. . , 

4. Aka hoi, e Lamana a me Lemuela, ke makau nui loa nei 
au no olua; no ka mea, aia hoi, manao iho la au ua ike au iloko 
ko'u moe, i kekahi auakua pouli a eehia. , . - ■ 

5. Eia kekahi, ike aku la au i kekahi kanaka ua hoaahuia oia 
i kekahi aahukeokeo: a hele mai la oia a ku imua o'li. _ 

6. A olelo mai la oia ia'u, a kauoha mai la oia la u e haliai 

ia ia. . -, •, i ■ 

7. Eia kekahi, i ko'u hahai ana la la, ike ilio la au aia wan 

iloko o kahi neoneo, pouli, a eehia. 

8 A mahope iho o ko'u hele ana no kekahi mau hora ilokoo- 
ka pouli, hoomaka iho la au e pule i ka Haku, e aloha mai oia 
ia'u, e like me ka nui o kona lokomaikai oluolu. 

9. Eia kekahi, mahope iho o ka'u pule ana i ka Haku, ike 
aku la au i kekahi aina Imla, ua nui a akea hoi. 

10. A ike aku la au i " kekahi laau, a o kona hua he mea i make- 
make loa ia e hauoli ai ke kanaka. 

11 Eia kekahi, hele akn la au, a ai iho la i kona hua; a ike 
iho la au ua ono loa ia, mamua o na mea a pau a'u i hoao ai ma- 
mua. He oiaio, a ua ike au i kona hua he keokeo la, e oi ana 
mamna o ua mea keokeo a pan a'u i ike ai. ■ ■ i , 

12 A i ko'u ai ana i kona hua, hoopiha mai la la i ko n iiaau 
me ka hauoli nui loa; no ia mea,, ua kupu mai ka makemake iloko 
o'u e ai pu uo hoi ko'u ohana; no kamea, na ike au uamakemakeia 
oia mamua o na hua e ae a pau. _ . . 

13 A i ka alawa ana ae o ko'u mau maka i o a la nei, maUa 
paha e loaa ia'u ko'u ohua, ike aku la au i kekahi ''kahawai, e 
kahe ana ia, a ua kokoke ia i ka laau nona ka hua a u i ai ai. '" 'a 1 Nep. IS: 21. h I Nep. 8; 15, 10, 21, 25, 30. ]1 : S, 9, 21-23, 25. 
Ill, IS. 15: 26-29. c 1 Nep. 8; 19. 12: MOE. VIII.] I NEPAL 14. A nana aku la au e ike i kona wah 
la au i ke kumu ona aole mamao aku ma 
la,dke aku la au i ko oukou makuwahin( 
me Nepal ; a ku iho la lakou me he me 
lakou wahi e hele ai. 

15. Eia kekahi, peahi aku la au ia 
hoi au ia lakou, me ka leo nui, e hele ms 
ka hua i makemakeia mamua o na hua e 

16. Eia kekahi, hele mai la lakou io' 
ka hua. 

17. A ua makemake au e hele mai 
Lemuela, a e ai no hoi i ka hua; nolai 
mau maka i ke kumu o ke kahawai, mai: 

18. Eia kekahi, ike aku la au ia la 
mai io'u la. 

19. A ike aku la au i kekahi ^kookoc 
ia ma ke kapa o ke kahawai, a hiki w 
ku ai. 

20. A ua ike no hoi au i kekahi aia p 
ke kookoo hao, a hiki i ka laau kahi a 
no hoi ia aia ma ke kumu o ke kahawa 
nui a akea, me he honita okoa la ia; 

21. A ike aku la au i na lehulehu o ' 
luia ; e luliimi mai ana he nui wale o lak( 
e hiki mai ai i ka laau, kahi a'u i ku ai. 

22. Eia kekahi, hele mai la lakou, 
hiki aku ana i ka laau. 

23. Eia kekahi, pii mai la he ohu po 
a pouli, a o ka poe i hoomaka ma ke a. 
wana aku la, a nalowale iho la lakou. 

24. Eia kekahi, ike aku la au i na mt 
a hele mai la lakou, a lalau aku la i ka "v 
hooikaika mai la lakou iwaena o ka ohi 
ke kookoo hao, a hiki mai la lakou a ai i 

25. A mahope iho o ko lakou ai ana 
ae la lakou i ko lakou mau maka i o a 
hilaliila lakou. 

26. A owau kekahi i alawa'e i ko'u n 
aku la au ma kela aoao o ke kahawai, 'i 
a ku iho la ia me he mea la ma ka lew 
honua; 

27. A na piha ia i na kanaka, na m 
opiopio, na kane a me na wahine; a o 
he maikai loa ia, a e ku ana lakou e ho 
kuhikuhi ana me ko lakou manamana 11 
e ai ana i ka hua. 

(Z II Nep. 5 20. el Nep. 8: 24, 30. 15:23,24. fl 
B 18 I NEPAL [MOK. IX. 28. A maliope iho o ko lakou lioao ana i ka hua, hilahila iho 
la lakon, no na mea e hoowahawaha ana ia lakou; a haule aku 
la lakou i ua ala i papaia, a nalowale iho la. 

29. Auo hoi, aole au, o Nepal, e olelo aku i na olelo a pau a 
ko'u makuakane. . , . ., 

30. Aka, i pokole ia ma ka palapala ana, aia hoi, ike aku la 
oia i na lehulehu e ae e hooikaika ana; a hele mai la lakou a lalau 
ae la i ka welau o ke "kookoo hao; a hooikaika ae la lakou imua, 
e puili mau ana i ke kookoo hao, a hiki mai la lakou, a hina ilalo, 
a ai iho la i ka hua o ka laau. 

31. A ike no hoi oia i na lehulehu e ae e huh ana i ko lakou 
ala i ua hale nui la a akea. 

32. A eia kekahi, he nui loa ka poe i "piholo i ka hohonu o 
ke kumuwai-; a he nui no hoi i nalowale i kona ike aku, e auwana 
ana ma na alanui e. 

33. A he lehulehu ka poe i komo aku iloko o ' ua hale ano e la. 
A mahope iho o ko lakou komo ana iloko o ua hale la, ua kuhi- 
kuhi mai la lakou me ka manamana lima, e hoowahawaha mai 
ana ia'u, a i ka poe no hoi e ai pu ana i ka hua; aka, aole makou 
i hoolohe ia lakou. 

34. na olelo a ko'u makuakane keia: no ka mea, o ka poe 
i hoolohe ia lakou, ua haule iho la. 

35. A ^Lamana me Lemuela aole laua i ai i ka hua, wahi a 

ko'u makuakane. • i i 

36. A mahope iho o ka olelo ana a ko'u makuakane i na olelo 
a pau o kona moeuhane a o kona hihio, a he nui loa ua mau olelo 
la, i mai la oia ia makou, no na mea ana i ike ai iloko o ka hihio, 
ua makau nui loa iho la oia no Lamana laua me Lemuela; 
he oiaio, ua makau oia o Miooleiia'ku laua mai ke alo aku o 

ka Haku; , , , • vi 

37. A hooikaika aku la oia ia laua, me ke aloha nui e like me 
ka makua lokomaikai, e hoolohe mai laua i kana mau olelo, i 
aloha mai paha ka Baku ia laua, a e hoolei ole aku ia laua mai 
ona aku;*he oiaio, ao aku la ko'u makuakane ia laua. 

38. A mahope iho o kana ao ana'ku ia laua, a me kana wa- 
nana ana ia laaa no na mea he nui, kauoha aku la oia ia laua e 
malama pono i na kauoha a ka Haku; a hooki ae la oia i ka olelo 
ana ia laua. MOKUNA 9. 

1. A o keia mau mea a pau ka ko'u makuakane i ike ai, a i 
lohe ai, a i olelo ai , ia ia i^noho ai iloko o ka halelewa ma ke 

t 1 Nep. 8: 20. INep. 8: 19. 15: 23, 24 
4, 17, 18. k II Nep. 5: 20. 

o INep. 2: 7. i4. h INep. 8; 13, 14. 15: 26-29. j Pau. MOK. X.] I NEPAL awawa o Lemuela, a me na mea e ae 
hiki ke kakauia inaluna iho o keia mau 
. 2. Ano hoi, ua olelo no au ''no kei 
maluna o ua mau papa nei a'u i kakau 
ko'u poe kanaka; no ka mea, o na pap 
mooolelo a pau o ko'u poe kanaka, ua 
Nepal; no ia mea, i kapaia'i ua mau 
mamuli o ko'u iuoa ponoi; a ua kapaia 
papa o Nepal. 

3. Aka hoi, ua loaa mai ia'u he ht 
hana aku au i keia mau papa, no keia kr 
ai ka mooolelo no ka lawelawe ana o ko'u 
kahuna. 

4. A maluna na papa e ae e kahat 
noho alii ana o na'lii, a me na kaua a n 
naka; nolaila, o ka hapa nui o keia ma' 
oihana kahuna ia ; a o ka hapa nui o 
alii ana o na'lii, a me na kaua a me m 
no ia. 

5. No ia mea, ua kauoha mai la ki 
mau papa, no kekahi "manao naauao i 
ua ike ole au. 

6. Aka, ke ike nei no ka Haku i b 
mai; nolaila, e hoomakaukau no oia i a 
hana a jjau mawaena o na keiki a kaiif 
ia ia no ka mana a pau i ka hooko ana 
A pela io no. Amene. MOKUNA 10. 1. Ano, ke hoomaka nei au, o Ne 
maluna o keia mau^ papa, no ka'u hana 
ana, a me ka hana ma ka oihana kahi 
ana o ko'u mooolelo iho he pono no'u 
ko'u makuakane, a me na hoahanau hoi 

2. No ka mea, eia kekahi, a pau a] 
makuakane i na olelo o kona moeuhane, 
laua e hooikaika loa, olelo mai la oia i 

3. A mahope iho o ko lakou lukuii 
lanakauhale nui la o lerusalema, a he ni 
i Babulona, e like me ka manawa ku p( 
auanei lakou; he oiaio, "e lawe hou ia mi bl Nep. 1: f. 
Nep. 19 3. c N« Olelo a Mor. 1: 7. Berita a II Nep. 6: 8, 9. Dan. 9: 2. 20 I NEPAL [mok. X. pio ana; a maliope iho o ko lakou lawe hou ia ana mailoko mai o 
ka noho pio ana, e noho hou no auanei lakou ma ko lakou ama 

hooilina. , , ., . • , -, j 

4 He oiaio, he mau ' haneri makahiki eono mai ka wa a ko u 
makuakane i haalele ai ia lerusalema, "e hoala mai ana ka Haku 
ke Akua, i kekahi kaula iwaena o ka poe ludaio; he oiaio, he 
Mesia, a ma na olelo e ae, he Mea e Ola'i ko ke ao nei. 

5. A olelo mai la no hoi oia no na kaula, "^ua hoike mai la ka 
nui loa o lakou no ia mau mea, no ua Mesia nei, ka mea ana i olelo 
mai ai, a oia ka Mea e hoolapanai i ko ke ao nei. 

6 Nolaila, o ko ke ao nei a pau, Hia lilo, a ua haule no hoi, 
a e mau loa aku lakou peia, ke ole lakou e hilinai aku maluna o 
ua Mea Hoola nei. , , , ■ 

7. A olelo no hoi oia no kekahi 'kaula, e hele e mai ana ma- 
mua o ka Mesia, e hoomakaukau i ke ala o ka Haku ; 

8 He oiaio, e hele no auanei oia a e kala aku ma ka waonahele, 
B hoomakaukau oukou i ke alanui o ka Haku, a e hana i kona 
maukuamooipololei; no ka mea, ke ku nei kekahi iwaena o 
oukou ka mea a oukou i ike ole ai, a ua nui aku kona mana ma- 
mua o ko'u, aole au e pono ke kala ae i ke kaula o kona kamaa. 
A ua nui ka olelo a ko'u makuakane no ua mea nei. 

9 A i mai la ko'u makuakane e bapetizo no ia ma Betabara, 
ma kela aoao o loredaue; a i mai la no hoi ia e bapetizo no oia 
me ka wai; he oiaio, e bapetizo auanei la i ka Mesia me ka wai. 

10 A mahope iho o kona bapetizo ana i ka Mesia me ka wai, 
e ike no oia a e hoike aku, ua bapetizo aku oia i ke Keikihipa a ke 
Akua, nana e lawe aku i na hala o ko ke ao nei. 

11 Eia kekahi, a pau ae la ka olelo aua a ko'u makuakane i 
keia mau olelo, olelo ae la oia i ko'u mau hoahanau no ka euane- 
lio e haiia aua iwaena o ka poe ludaio; a no ka "emi ana no hoi 
o ka poe ludaio iloko o ka hoomaloka. A mahope iho o ko lakou 
pepehi ana i ka Mesia, ka mea e hele mai ana, a mahope iho o 
kona make ana, e ala no oia mai ka make mai, a e hoike aku ma 
ka Uhane Hemolele, ia ia iho i ka poe Genetile. 

12 He oiaio, olelo nui mai la ko'u makuakane no ka poe 
Genetile, a no ko ka hale o Iseraela, e hoohalikeia auanei lakou 
me kekahi ''laau oliva, o kona mau lala e haihaiia auanei, a e hoo- 
kauliiliiia aku maluna o ka ili a pau o ka honua. 

13. Nolaila, i mai la ia he mea e pono ai e alakaua kakou me 
ka lokahi o ka manao, i ka *aiua i hai mua ia'i, i ka hooko ana i 
ka olelo a ka Haku, e hoopuehuia'i kakou maluna o ka ill a pau o 

ka honua. , . , i i i i t i., 

14 A mahope iho o ka hoopuehuia'na o ko ka hale o iseraela, 
ehouluulu hou ia lakou; a ^mahope iho o ka loaa ana i ka poe 

, ^:^\l: 27/\^I^NTp.'3lf4--18'- yRonff U. la.oba .: 16.^ Ill Nep. 15: 23. U la.oba 5 a 
me' G pau. INep. 2:20. 18:23. lakoba 5. Ill Nep. 16: 3-7, 21.1-11. MOK. X.] I NEPAL Genetile ka euanelio mana a pololei, e p 
oli o ka laau oliva, oia na koena o ko ki 
ia lakou ka ike no ka Mesia oiaio, ko la 
Mea e Ola'i. 

15. A mamuli o ke ano o keia mau 
makuakane, a olelo ae la i ko'u mau 1 
ae no hoi he nui wale, a'u i kakau ole a 
ka mea, ua * kakau au i na mea i ku poi 
iloko o ka'u bnke e ae. 

16. A ua hanaia keia mau mea a p 
'noho ana o ko'u makuakane iloko o ki 
o Lemuela. 

17. Eia kekahi, owau, o Nepal, mah 
na olelo a pau a ko'u makuakane, no ns 
ka hihio; a me na mea no hoi ana i oleh 
Uhane Hemolele ; a o ua mana la ua 1 
i ke Keiki a ke Akua ; a ■ o ke Keiki a 
hele mai ana; ua makemake no hoi w 
lohe, a e ike i keia mau mea, ma ka ma 
o ka "' haawina no ia o ke Akua i ka po 
ia ia, i ka wa kahiko no hoi e like me k£ 
ia iho i na keiki a kanaka; 

18. No ka mea, oia mau no ia, inehi 
pau ole; a ua hoomakaukauia ke ala no 
hookumuia ana mai o ke ao nei, ina e i 
na la; 

19. No ka mea, o ka mea e imi ikai" 
e weheia na mea pohihihi o ke Akua ia 
Uhane Hemolele, i keia manawa no h 
kahiko ; a i na la kahiko no hoi e like n 
ana; nolaila, o ka hana a ka Haku oia ] 

20. Nolaila, e hoomanao, e ke kam 
pau, e hookolokoloia auanei oe. 

21. No ia mea, ina ua imi oukou e h 
ko oukou noho ana ma ka honua, ala 
paumaele imua o ka noho hookolokolo c 
i kekahi mea paumaele ke noho pu me 
leiia aku oukou no ka wa pau ole e pon- 

22. A ke haawi mai nei ka Uhane I 
olelo aku i keia mau mea, aole e hoole i 

k I Nep. 1: f. II Nep. 1: 14. m II Pet. 1: 21. Library of 
The Church ColU 
Hawaii 22 I NEPAL MOKUNA 11. [MOK. XI. 1. No ka mea, eia kekahi, mahope iho o ko'u ake ana e ike i 
na mea a ko'u makiiakane i ike ai, a e manaoio ana no au ua hiki 
i ka Hakn ke hoike mai ia mau mea ia'ii, oiai hoi au e noho ana 
me ka nalu ana iloko o kuu naau, kailiia aku la au iloko o ka Uhane 
a ka Haku, i kahi mauna kiekie loa, a'u i ike ole ai mamua, ma 
kalii a'u i ku ole ai ko'u wawae mamua. 

2. A i mai laka Uhane ia'u, Aia hoi, heaha kau mea e make- 
make ai? 

3. A i aku la au, Ke makemake nei au e ike i na mea a ko'u 
makukane i ike ai. 

4. I mai la ka Uhane ia'u, Ke manaoio nei anei oe, ua ike 
kou makuakane i ka " laau ana i olelo aku ail 

5. A i aku la au, Ae, ua ike oe ua manaoio au i na olelo a 
pan a ko'u makuakane. 

6. A pan keia mau olelo i ka oleloia e au, hooho ae la ka 
Uhane me ka leo nui, i ka i ana, Hosana i ka Haku, ke Akua 
kiekie loa; no ka mea, oia ke Akua maluna o ka honua a pan, 
he oiaio, maluna iho o na mea a pau loa: a pomaikai no oe, e 
Nepal, no ka mea, ua manaoio oe i ke Keiki a ke Akua kiekie loa; 
nolaila, e ike no oe i na mea au i makemake ai. 

7. Aia hoi, e haawiia keia mea ia oe i hoailona, mahope iho 
o kou ike ana i ka laau i hoohua mai ai i ka hua a kou makua- 
kane i hoao ai, e ike no hoi oe i kekahi kanaka e iho mai ana no- 
loko mai o ka lani, a e ike oe ia ia, a mahope iho o kou ike ana 
ia ia e hoike aku no oe oia no ke Keiki a ke Akua. 

8. Eia kekahi, i mai la ka Uhane ia'u, E nana'ku! A nana 
aku la au a ike aku la i kekahi laau, a ua like ia me ka laau a 
ko'u makuakane i ike ai; a o ka nani o ua laau nei ua oi loa aku 
ia, he oiaio, mamua o na nani a pau; a o kona keokeo ua oi aku 
ia mamua o ke keokeo o ka hau maemae. 

9. Eia kekahi, i ka wa a'u i nana aku ai i ka laau, i aku la 
au i ka Uhane, Ke ike nei au, ua hoike mai oe ia'u i ka laau i 
maikai loa mamua o na mea a pau. 

10. A i mai la oia, Heaha kou makemake! 

11.' I hou aku la au ia ia, E ike i ke ano maopopo o keia mea; 
no ka mea, ua olelo aku la au ia ia me he kanaka la e olelo ana; 
no ka mea ua ike aku la au ''ma ke ano o ke kanaka ia; aka, ua 
ike nae au o ka Uhane o ka Haku no ia; a olelo mai la oia ia'iT 
me he kanaka la e olelo pu ana me hai. 

12. Eia kekahi, i mai la oia ia'u, E nana! A nana aku la au 
me he mea la e nana aku ana ia ia, aole nae au i ike ia ia; no ka 
mea, ua hala aku la oia mai ko'u alo aku. 

13. Eia kekahi, nana aku la au a ike iho la i ke kulauakau- 
hale nui o lerusalema, a me na kulanakauhale e ae no hoi. A ike a I Nep. 8: 10-12. 15: 21, 22. h loane 14: 16. 17. MOK. XI.] I NEPAL aku la au i ke kulanakauhale o Nazar* 
kauhale o "Nazareta ike aku la au i kek 
loa kona maikai a me kona keokeo. 

14. Eia kekahi, ike aku la au i na 
mai la kekahi anela a ku iho la iraua o' 
Nepal, heaha kau e ike nei? 

15. A i aku la au ia ia. He wahine p 
mamua o na wahine puupaa e ae a pau. 

16. A i mai la ia ia'u, Ke ike nei a 
haahaa ana ia ia iho? 

17. I aku la au ia ia, Ua ike au h 
keiki ; aole nae au i ike i ke ano o na m 

18. A i mai la oia ia'u, Aia hoi, o ki 
nei, o ka ''makuwahine ia o ke keiki a k 
ke kino. 

19. Eia kekahi, ike aku la au ua 1 
Uhane; a mahope iho o kona kailiia 
no kekahi manawa, olelo mai la ka ai 
nana'ku! 

20. A nana aku la au, a ike hou aku 
Mi ana i kahi keiki ma kona mau lima. 

21. A i mai la ka anela ia'u, E nant 
Akua, he oiaio no, i ke Keiki a ka Mat 
anei oe i ke ano maopopo o ka laau a kc 

22. A pane aku la au ia ia, i ka i ai 
Akua no ia, e ninini ana ia ia iho maws 
a kanaka; nolaila, o ka mea ia i makei 
a pau. 

23. A olelo mai la oia ia'u, i ka i ai 
ia e olioli loa ai ka naau. 

24. A pau kana olelo ana i keia mai 
E nana'ku! A nana aku la au, a ike aki 
e hele aku ana mawaena o na keiki a 
na mea he nui i hina ilalo ma kona mai 
ia ia. 

25. Eia kekahi, ike aku la au, o ke 
kuakane i ike ai, o ka ke Akua olelo 
ke kumu wai o na wai oia, a i ka laau o 
mea ia e hoohalike ai i ke aloha o ke K. 
ka laau o ke oia, he mea ia e hoohalike 

26. A i hou mai la ka anela ia'u, E 
Akua hoohaahaa ana ia ia iho ! 

27. A nana aku la au a ike aku la i 1 
nei, oia ka mea a ko'u makuakane i oleic 
hoi au i ke "kaula, nana e hoomakaukai 3: 9 cLukal; 26, 27.. 
e I Nep, 11: 25. d Luka 1: 31, 32. I Nep. 11: 20 
Mor. 8: 26, (1 Nep. 8: 19. i 24 I NEPAL [mOK. XI. hele aku la ke Keikiliipa a ke Akua a ua bapetizoia e ia; a ma- 
hope iho kona bapetizoia'na, ike aku la au i ka lani ua hamama, 
a iho iho la ka Uhane Hemolele mailoko mai o ka lani, a kau 
maluna ona me he manu nunu la. 

28. A ike aku la au ua hele aku oia e lawelawe ana i na ka- 
naka, ma ka mana a me ka nani nui ; a ua hoakoakoaia na lehu- 
lehu e hoolohe ia ia ; a ike aku la au ua hoolei aku lakou ia ia 
maiwaena aku o lakou. 

29. A ike no hoi au i na mea e ae he ''umikumamalua e hahai 
ana ia ia. Eia kekahi, ua kailiia aku lakou iloko o ka Uhane, 
mai ko'u alo aku, aole au i ike ia lakou. 

30. Eia kekahi, olelo hou mai la ka anela ia'u, i ka i ana, E 
nana'ku! A nana'ku la au, a ike aku la au i na lani ua hamama 
hou, a ike au i na anela e iho mai ana maluna o na keiki a ka- 
naka; a lawelawe ae la lakou ia lakou la. 

31. A olelo hou mai la oia ia'u, i ka i ana, E na,na'ku! A 
nana au, a ike aku la i ke Keikihipa a ke Akua e hele aku ana 
iwaeua o na keiki a kanaka. A ike aim la au i na kanaka mai. 
he nui loa, a ua loohia i na mai o na ano a pau, a me ua claimo- 
nio, a me na uhane haumia; a olelo mai la ka anela, a hoike mai 
la i'keia man mea a pau ia'u. A ua hoolaia lakou e ka mana o 
ke Keikihipa a ke Akua; a ua mahikiia'ku na daimonio a me na 
uhane haumia. . 

32. Eia kekahi, olelo hou mai la ka anela ia'u, i ka i ana, E 
nana'ku! A nana au a ike aku la i ke Keikihipa a ke Akua, a ua 
laweia'ku e na kanaka; he oiaio, ua hookolokoloia ke Keiki a ke 
Akua man loa e ko ke ao nei; a ua ike au a hoike aku. 

33. A ike aku la wau, o Nepal, ua hookiekieia oia iluna ma ke 
kea, a pepehiia iho la no na hala o ko ke ao nei. 

34. A mahope iho o kona pepehiia ana, ike aku la au i na. 
lehulehu o ka honua, ua hoakoakoaia'e la lakou e kaua aku i na 
aposetolo a ke Keikihipa; no ka mea, pela i kapaia'i ka poe umi- 
kumamalua e ka anela o ka Haku. 

35. A akoakoa ae la ka lehulehu o ka honua; a ike aku la au 
aia lakou iloko o kekahi hale nui a akea, e like me ka * hale a kuu 
makuakane i ike ai! A olelo hou mai la ka anela o ka Haku, i 
ka 1 ana, e nana'ku i ko ka ao nei a me ke akamai olaila; he oiaio, 
E nana'ku, ua akoakoa pu ae la ko ka hale _o Iseraela e kaua aku 
i ua aposetolo he umikumamalua a ke Keikihipa. 

36. Eia kekahi, ua ike au a hoike aku, o ka hale nui a akea, 
o ka haaheo no ia o ko ke ao nei ; a haule iho la ia, a ua nani 
wale kona haule ana. A olelo hou mai la ka anela o ka Haku 
ia'u, i ka i ana, Peia auanei ka lukuia ana o na lahuikanaka, 
na ohaua, na olelo, a me na kanaka a pan, e kaua aku ana i na 
aposetolo he umikumamalua a ke Keikihipa. h I Nep. 11: 34-36. 12: 9. 13: 24-26, iO, 41. 14; 20. I Nep. 8: 26-28. MOK. XII.] I NEPAL MOKUNA i; 1. Eia kekahi, i mai la ka anela i 
kau hua, a me ka hua a kou man hoaha 
ike aku la i ka aina i hai mua ia'i; a i 
•0 na kanaka, he oiaio, me he mea la n 
ke one o ke kai. 

2. Eia kekahi, ike aku la au i na le 
kekahi i kekahi; a ike aku la au i ni 
kaua, a me ua luku nui ana me ka p. 
lianaka. 

3. Eia kekahi, ike aku la au i na h 
ana mamuli o ke ano o na kaua a me 
aku la au i na kulanakauhale he nui w 
helu i ka nui o lakou. 

4. Eia kekahi, ike aku la au i ka 
ka ili o ka aina i olelo mua ia'i; a ike 
hekili, a me na olai, a i kela ano a i k( 
ike aku la au ua naha ka honua a mi 
au i na mauna e liiolo liilii ana ; a ike f 
laha o ka aina, ua hoapuupuuia; a ike 
hale he nui wale, ua poho lakou; a ike 
man wahi ua puhiia i ke ahi; a ike 
mau wahi ua liiolo i ka honua, no ka h 

5. Eia kekahi, mahope iho o ko'u 
aku la au i ka uahi o ka pouli, ua mao 
honua ; a ike aku la au i ka lehulehu o 
no ka nui a me ka weliweli o ua hoopa 

6. A ike aku la au i na lani ua hi 
a ke Akua e '' iho mai ana mailoko ma 
a hoike aku la ia ia iho ia lakou. 

7. A ike no hoi au a hoike aku, u£ 
maluna o na mea e ae he " umikumama 
ke Akua, a ua waeia. 

8. A olelo mai la ka anela ia'u, 
ua haumana he umikumamalua a ke I 
lawe i kau poe hua. 

9. A i mai la oia ia'u, Ke hoomar 
tolo he umikumamalua a ke Keikihipa 
e hookolokolo i na ohana he umikum, 
laila, e hookolokoloia auanei na apos 
kau poe hua e lakou; no ka mea, : 
oukou ; 

10. A o keia mau aposetolo au e ik 
kolo auanei i kau poe hua. A aia ho 

a I Nep. 19: 10-12. II Nep. 26: 3-7. Heia. 14: 20- 
Ala. 16: 20. Ul Nep. 11: 3-7. c III Nep. 11: 22. 

4-36. 27 a me 28 pau. IV Nep. 1: 1-14. I NEPAL [MOK. XII. wa pail ole; no ka mea, no ko lakou manaoio i ke Keikiliipa a k© 
Akua, ua hookeokeoia ko lakou man aahu i kona koko. 

11. A i mai la ka anela ia'u, E nana! A nana aku la an, a 
ike aku la ua make na ''hanauna ekolu ma ka pono; a ua keokeo 
ko lakou man aahu, he oiaio, e like me ke Keikiliipa a ke Akua. 
A i mai la ka anela ia'u, o lakou nei na hookeokeoia i ke koko o 
ke Keikihipa no l^o lakou manaoio iloko ona. 

12. A, ike aku la no hoi owau, o Nepal, i na mea he nui wale 
o ka 'ha o ka hanauna, ua make ma ka pono. 

13. Eia kekahi, ike aku la an i na lehulehu o ka honua i ho- 
uluuluia. 

14. A i mai la ka anela ia'u, E nana'ku i kau poe hua, a i na 
hua no hoi a kou mau hoahauau ! 

15. Eia kekahi, nana'ku la au a ike aku la i na "kanaka o 
ka'u hua i houluuluia he nui loa, e ku e i na hua a ko'u mau 
hoahauau; a ua houluulu pu ia lakou e kaua. 

16. A olelo mai la ka auela ia'u, i ka i ana, E nanaaku i ke 
kumu wai o na wai lepo a kou makuakane i ike ai; he oiaio, i ke 
'kahawai ana i olelo ai; a o na wahi hohonu ona oia no na wahi 
hohonu gehena; 

17. A o na ohu o ka pouli oia no na hoowalewale o ke diabolo, 
e hoomakapo ana i na maka, a e hoopaakiki ana i na naau o na 
keiki a kanaka, a e alakai aku ana ia lakou ma na alanui akea, i 
make lakou, a ua nalowale no lakou; 

18. A o ka hale nui a akea a kou makuakane i ike ai, oia na 
mauao kiekie a me ka haaheo o na keiki a kanaka. A na kekahi 
awawa nui a weliweli i hookaawale ia lakou; oia hoi ka olelo _o 
ka hoopai pololei a ke Akua mau loa, a o ka Mesia, oia ke Keiki- 
hipa a ke Akua, a nona ka hoike ana o ka Uhane Hemolele, mai 
ka hookumuia'na o ke ao nei a hiki loa i keia wa, a mai keia ma- 
nawa aku a mau loa aku. 

19. A i ka ka anela olelo ana i keia mau olelo, nana aku la aii 
a ike aku la e paio ana na hua a ko'u mau hoahauau ma ke ku e 
i ka'u poe hua, e like me ka olelo a ka anela; a no ka haaheo o 
ka'u poe hua, a me ka hoowalewale ana o ke diabolo, ike aku la 
au ua lanakila na hua a ko'u. mau hoahauau maluna o ka'u poe hua. 

20. Eia kekahi, ike aku la au i na kanaka o ka hua a ko'u 
mau hoahauau, ua lanakila lakou maluna o ka'u poe hua; a hele 
aku la lakou he poe lehulehu wale maluna o ka ili o ka aina. 

21. A ike aku la au ia lakou ua houluulu lehulehu ia; a ike 
aku la au i na kaua a me na lono o na kaua mawaena ojakou, a 
iloko o na kaua a me na lono o na kaua ike aku la au i na » ha- 
nauna he nui i make. 

22. A i mai la ka anela ia'u, Aia hoi, e emi auanei lakou 
nei iloko o ka hoomaloka. d II Nep. 26: 9, 
Mor. 6. f I Nep. I . Ala. 45: 10-14. 
13, 14. 15: 26-29, Hela. 13: 5, 6, 9, 10. Ill Nep. 27: 31, 32. Mor, 
g Oi aku na oeneturia be 14. MOK. XIII.] I NEPAL 23. Eia kekahi, ike aku la au mah^ 
iloko o ka hoomaloka, lilo iho la lak 
pailuaia, a he poe kanaka ekaeka, pil 
keia ano a me keia ano o na mea i hoc MOKUNA 1 1. Eia kekahi, olelo mai la ka an( 
aku ! A nana aku la au a ike aku L 
aupuni he nui wale. 

2. A i mai la ka anela ia'u, Ke il 
la au, Ke ike nei au i na lahuikanaka 

3. A i mai la oia ia'u, lakou m 
na aupuni o ka poe Q-enetile. 

4. E a kekahi, ike aku la au iwae 
poe Genetile i ke kahua o kekahi " eka 

5. A i mai la ka anela ia'u, E n 
ekalesia i ino loa ia mamua o na e 
mea ia e '' pepehi ana i ka poe hoani 
hoeha ana ia lakou, a e nakii ana ia li 
ia lakou me kekahi auamo hao, a e la' 
noho pio ana. 

6. Eia kekahi, ike aku la au i ua 
ike aku la au o ke "diabolo oia ke kah 

7. A ike aku la no hoi au i ke '*gi 
kilika, a me ka lole ulaula, a me ka 
ka lole maikai o keia ano keia ano, a 
hookamakama he nui wale. 

8. A olelo mai la ka anela ia'u, i 
gula, a me ke kala, a me ke kilika, a 
lilina i miloia a nani, a me ka lole ma 
kamakama, oia ka makemake o ua ek 

9. No ka olelo hoomaikai a ko ke 
poe hoano o ke Akua, a lawe ia lako 

10. Eia kekahi, nana aku la au a 
wale ; a hookowa ae la lakou i ka poe 
ko'u mau boahanau. 

11. Eia kekahi, i mai la ka anela 
inaina o ke Akua maluna o na hua a 1 

12. A nana aku la au a ike aku la 
ka poe Genetile, ka poe i hookowai£ 

h II Nep. 5: 20-25. Ala. 3: 6-19. Mor. 5: 15. a Pau. 6, 26, 28, 32, 34. 
IS; 24. cl Nep, 14: 9, 10. 
Atelauika. f Calamabia. I Nep. 14: 3, 9-17. b 
22: 22, 23. d Mor, 8: I NEPAL [mOK. XIII. mail hoalianaii e na kai he aui loa; a ike aku la au i ka Uhane o 
ke Akua, ua iho mai la ilalo a hooikaika iho la maluna o ke ka- 
naka; a holo aku la ia maluna o na kai nui, a hiki aku i uahua a 
ko'u mau hoahanau, ka poe e noho ana iloko o ka aina i olelo 
mua ia'i. 

13. Eia kekalii, ike aku la au i ka Uhane o ke Akua, e hoo- 
ikaika ana ia maluna o na "mea e ae o ka poe Grenetile; a holo 
aku la lakou mailoko ae o ka noho pio ana, maluna o na kai nui. 

14. Eia kekahi, ike aku la au i na kanaka he nui loa o ka 
poe Genetile maluna o ka aina i olelo mua ia'i; a ike aku la au i 
ka inaina o ke Akua, ua kau ia maluna o na Miua a ko'u mau 
hoahanau; a ua hoopuehuia lakou imua o ka poe Genetile, a ua 
hahauia. 

15. A ike aku la au i ka Uhane o ka Haku, maluna la o ka 
poe Genetile; a ua hoopomaikaiia lakou, a loaa iho laia lakou ka 
aina i hooiiina no lakou; a ike aku la au ua keokeo lakou, a nani 
loa a maikai, e like me *ko'u poe kanaka, mamua o ko lakou pe- 
peliiia ana. 

16. Eia kekahi, ike aku la owau, o Nepai, i ka poe Genetile, 
ka poe i hele aku mailoko ae o ka noho pio ana, ua hoohaahaa no 
lakou ia lakou iho imua o ka Haku; a o ka mana o ka Haku oia 
pu me lakou; 

17. A ike aku la au ua houluuluia ko lakou poe ^ makua Gene- 
tile maluna o ke kai, a maluna o ka aina no hoi, e kaua ku e ia 
lakou ; 

18. A ike aku la au o ka mana o ke Akua oia pu me lakou; a 
o ka inaina o ke Akua maluna no hoi ia o ka poe a pau i houlu- 
uluia 'ku e kaua ia lakou. 

19. A ike aku la wau, o Nepai, ua «^hoopakeleia aku la ka poe 
Genetile, ka poe i hele aku mailoko ae o ka noho pio ana, e ka 
mana o ke Akua, mailoko aku o ua lima o na aupuni e ae a pau. 

20. Eia kekahi, ike aku la au, o Nepai, ua hoopomaikaiia la- 
kou ma ka aiua; a ike aku la au i kekahi 'buke, a ua halihaliia'ku 
ia iwaena o lakou. 

21. A i mai la ka anela ia'u, Ke ike nei anei oe i ke ano o ka 

buke? 

22. A i aku la au ia ia, Aole au i ike. 

23. A i mai la oia, Aia hoi, e puka ana no ia mailoko ae o ka 
waha kekahi ludaio. A ike aku la wau, o Nepai, ia buke; a i 
mai la oia ia'u, ka buke au e ike nei, he mooolelo ia o ka poe 
ludaio, a iloko ona i kakauia ai na berita a ka Haku, ana i hana'i i 
ko ka hale o Iseraela; a iloko ona no hoi i kakauia ai na wanana 
he nui wale a ka poe kaula hemolele; a he mooolelo ia e like me 
na mea i kahakahaia maluna iho o na '"papa keleawe, aka, aole 
uae he nui e like me ko na papa; ua kakauia nae iloko ona na 

g Na Bilikane 102 i pae mai i Araerika M. H KWO, a me ku poemahope mai o lakou. h Na 
Inikini. j Mor. 6: 17-22, j Na Bilikane. & Amerika uuipuia. i Baibala. mlNep. 3:a. MOK. XIII.] I NEPAL berita a ka Haku, ana i hana aku ai i 1 
laila, ua nui ka maikai o ia mau mea i 
24 A i mai la ka anela o ka Haku 
puka mai la ka buke mai ka waha mai 
puka mai ai mai ka waha mai o kekahi 
ona ka euanelio o ka Eaku me ka ma( 
tolo he umikumamalua i hoike aku ai; 
me ka oiaio iloko o ke Keikihipa a ke 

25. Nolaila, puka aku la keia mau 
ka poe ludaio aku i ka poe Genetile, 
ke Akua ; 

26. A mahope iho o ka puka ana'ls 
lima la o ka poe aposetolo he umikur 
mai ka poe ludaio aku i ka poe Geneti 
o kekahi ekalesia nui a ino loa, i ho( 
ekalesia e ae a pau ; no ka mea, aia 
mai ka euanelio aku o ke Keikihipa, i 
a maikai loa ; a me na berita no hoi he 
lawe aku ai; 

27. A ua hana iho la lakou i keia 
Jakou ke hookahuli ae i na aoao poloh 
lakou ke hoomakapo a ke hoopaakik 
kanaka; 

28. Nolaila, ke ike nei oe a mahope 
buke mawaena o na lima o ka ekalesia 
na mea moakaka a maikai loa i lawei 
ka buke o ke Keikihipa a ke Akua ; 

29. A pau keia mau mea moakaka ; 
puka aku la ia i na lahujkanaka a j 
mahope iho o kona puka ana'ku i i 
Genetile, he oiaio, i keia aoao o na ka 
Genetile i holo aku ai mai ka noho pi( 
nui o na mea moakaka a maikai i Is 
buke, na mea akaka i ka hoomaopopo 
like me ka moakaka iloko o ke Keik 
mau mea i laweia'ku ai mailoko aku o 
he nui loa ka poe i hina, he oiaio, a n( 
tana mana maluna iho o lakou; 

30. Aka hoi, ke ike nei oe o ka "pc 
noho pio ana, a i hookiekieia iluna e 
luna iho o na lahuikanaka e ae a pai 
maikai mamua o na aina e ae a pau, 
Akua i berita ai me kou makuakane, e 
i aina hooiiina no lakou, aole no lakou 
"kau poe hua i huiia mawaena o kou i 

n Pau. 28-32. o Amerika Huipuia, II Nep 10: 30 I NEPAL [mok. xin. 31 . Aole no hoi e ae aku oia i ka poe Genetile e anai loa i na 
«hua a koii man lioahauau; 

32. Aole hoi e ae aku ka Haku ke Akua e noho mau loa ka 
poe Geuetile iloko o ua noho weliweli ana la o ka pouli au e ike 
uei ia lakou iloko, no ka huuaia ana na mea moakaka a maikai 
loa o ka euanelio o ke Eeikihipa e ua ekalesia ino loa la, ka mea 
nona ke kukuluia ana au i ike ai. 

33. Nolaila, wahi a ke Keikihipa a ke Akua, e aloha auanei 
au i ka poe Genetile, ma ka hoopai ana i ke koena o ko ka hale o 
Iseraela iloko o ka hoopai nui. 

34. Bia kekahi, olelo mai la ka anela o ka Haku ia'u, i ka i 
ana, Aia hoi, wahi a ke Keikihipa a ke Akua, mahope iho o ko'u 
hoopai ana i ke koena o ko ka hale o Iseraela, a o ua koena nei 
a'u i olelo ai, oia na hna a kou makuakane; no ia mea, mahope - 
iho o ko'u hoopai ana ia lakou i ka hoopai, a ''hahauia aku lakou 
e ka lima o ka poe Genetile; a mahope iho o ko ka poe Genetile 
hina nui loa ana, no na mea akaka lea a maikai o ka euanelio o 
ke Keikihipa i hunaia e ua ekalesia ino loa la, oia ka makuwa- 
hiiae o na wahine hookamakama, wahi a ke Keikihipa; e aloha 
aku no au i ka poe Genetile i kela la, a no ia mea e hoopuka aku 
no au ia lakou ma o ko'u man a iho, he nui o ko'u euanelio i 
akalca a i maikai, wahi a ke Keikihipa; 

35. No ka mea, aia hoi, i mai la ke Keikihipa, e hoike aku 
auanei au ia'u iho i kau poe hua, a e kakau auanei lakou i na mea 
he nui a'u e hana aku ai ia lakou, na mea maopopo a maikai; a 
mahope iho o ka lukuia ana o kau poe hua a me ka emi ana iloko 
o ka hoomaloka, a o na hua no hoi a kou mau hoahanau; aia hoi, 
e 'hunaia auanei keia mau mea, e puka aku ai i ka poe Genetile, 
a ma ka haawina a me ka mana o ke Keikihipa e puka aku ai; 

36. A iloko o ia mau mea e kakauia'i ko'u euanelio, wahi a 
ke Keikihipa, a me ko'u pohaku a me ko'u oia; 

37. A pomaikai lakou ka *poe e imi ana e hoopuka i ko'u 
Ziona ma ua la la, no ka mea, ia lakou no auanei ka haawina a 
me ka mana o ka Uhane Hemolele; a iua e hoomau lakou a hiki 
i ka hopeua, e hookiekieia'e auanei lakou ma ka la hope, a e hoolaia 
iloko o ke aupuni mau loa o ke Keikihipa; a o ka mea nana ehoo- 
laha auanei i ka main, he oiaio, i na olelo o ka hauoli nui, nani 
wale auanei lakou maluna o na manna. 

38. Eia kekahi, ike aku la au i ke koena o ka hua a ko'u mau 
hoahanau, a i ka "buke no hoi o ke Keikihipa a ke Akua, ka mea 
i puka mai, mai ka waha mai o ka ludaio, a ua hele mai la ia mai 
ka poe Genetile mai, i ke koena o na hua a ko'u mau hoahanau; 

39. A mahope iho o ka puka ana mai o ka buke ia lakou, ike 
aku la au i "na buke e ae, i puka mai ai ma ka mana o ke Keiki- 

S Na luikini. I Nep 13: 33,34. IH Nep. 16: 7-10 Mor 5: 19 21. r Na Inikini. sU 
Nep 27: 0-26. lU Nep. 16: i. Mor. 8: i. f U Nep 30: 3. lakoba 5: 70-75. 0: 2,3. 
« Baibala, v Buke a Moramona. Berita a me na Kauoha, a pela aku. MOK. XIV.] I NEPAL hipa, mai ka poe Genetile mai ia lako 
ka poe Genetile, a me ke koena o na li 
me ka poe ludaio no hoi, i hoopuehui 
ka honua, ua oiaio na mooolelo hoike 
he umikumamalua a ke Keikihipa. 

40. A olelo mai la ka anela ia'u, i 
keia man mooolelo hope au i ike ai n 
i ka oiaio o na mea '" mua, oia hoi ka n, 
hia a ke Keikihipa, a e hoike aku 
a maikai i laweia'ku mai o ua mau i 
auanei i na ohana, a me na olelo, a 
Keikihipa a ke Akua oia ke Keiki a 
Mea e Ola'i no hoi o ko ke ao nei; a 
naka a pau e hele mai io na la, i ole, ao 

41. A he mea e pono ai e hele ma; 
hookupaaia'na e ka waha o ke Keikih 
na olelo a ke Keikihipa iloko o na i: 
iloko no hoi o na mooolelo o ka poe a 
a ke Keikihipa; nolaila, e ''hookupaa: 
ka mea, aia no hookahi Akua a hook 
ka honua a pau ; 

42. E hiki mai ana ka manawa e 
na lahuikanaka a pau, i ka poe lude 
hoi; a mahope iho o kona hoike ana't 
a i ka poe Genetile no hoi, alalia, e h 
poe Genetile, a i ka poe ludaio no hoi 
a o ka poe mua i hope. MOKUNA 1 1. Eia kekahi, ina e hoolohe mai 
hipa i ua la la ana e hoike aku ai ia i£ 
ka "mana no hoi, ma ka hana io, i ka 
mea e hina'i, 

2. A ina e hoopaakiki ole lakou i 
i ke Keikihipa a ke Akua, alalia, e ''hi 
na hua a kou makuakane; he oiaio, e 
o ko ka hale o Iseraela; a e lilo lakou 
ka aina i olelo mua ia'i, no ka wa pau 
lakou "ilalo iloko o ka noho pio auf 
hou ia ko ka hale o Iseraela ; 

3. A o kela Iua nui i eliia'i no h 

w Baibala. a: II Nep. 3; 12. 29:13,14. Ez. 37 a Pau. 14. I Nep. 13: 37. 
10. c II Nep. 10: 10-14. lakoba 6: 2, 3. 1) 111 32 I NEPAI. [mOE. XIV. loa la, i hookiimia'i e ke diabolo a me kana poe keiki i hiki ai la 
ia ke alakai aku i na nhane o kanaka i gehena; he oiaio, e hoo- 
pihaia auanei ua lua nui la, i eliia'i no ka make ana o kanaka, 
me ka poe na lakou ia i eli, i ka make loa ana o lakou, wahi a ke 
Keikihipa a ke Akua; aole i ka make ana o ka uhane, aka o kona. 
hooleiia'na iloko o kela gehena hopena ole; 

4. No ka mea, aia hoi, ua like keia me ka hoopio ana o ke 
cliabolo, a ua like no hoi me ko ke Akua hoopai ana malunaiho 
ka poe a pau e hana ana i ka hewa a me na mea hoopailua. 

imua ona. , . ^^ . . , . 

5. Eia kekahi, olelo mai la ka anela la'u, la Nepal, i kai 
ana, Ua ike aku la oe ina e mihi ka poe Genetile, alalia, e pomai- 
kai auanei lakou ; a ke ike nei no hoi oe no na berita a ka Haku 
i ko ka hale o Iseraela; a ua lohe iho la no hoi oe, o ka mea aole 
e mihi, e make io no oia; , ., • , i • v 

6. Nolaila, "^ auwe ka poe Genetile, ina e hoopaakiki lakou i ko- 
lakou man naau e ku e i ke Keikihipa a ke Akua; _ 

7. No ka mea, e hiki mai ana ka manawa, wahi a ke Keiki- 
hipa a ke Akua,- e hana aku no au i kahi hana nui a "kupanal^a. 
iwaena o na keiki a kanaka; i kahi hana man loa aku, ma keia 
lima, a i ole ia, ma kela; i ka hoomaopopo ana ia lakou i ka ma- 
luhia a me ke ola man loa, a i ole ia, i ka hookuu ana ia lakou i. 
ka paakiki o ko lakou mau naau a me ka pouli o ko lakou hoo- 
maopopo ana, i ko lakou laweia ana ilalo iloko o ka noho pio ana, 
a i ka make ana no hoi, ma ke kino a ma ka uhane, e like me ka 
hoopio ana o ke diabolo, a'u i olelo ai. 

8. Eia kekahi, i ka wa a ka anela i olelo mai ai i keia mau 
olelo, i mai la oia ia'u, Ke hoomanao nei anei oe i na berita a ka. 
Makua i ko ka hale o Iseraela? I aku la au ia ia, Ae. _ _ 

9. A i mai la oia ia'u, B nana a e ike i ua ekalesia nui a mo 
loa la, o ka makuwahine ia o na mea ino loa, o kona kahua o ke 

diabolo no ia. n , ■ i 

10. A i mai la ia ia'u, Aia hoi, 'elua wale no ekalesia; o ke- 
kahi oia ka ekalesia o ke Keikihipa a ke Akua, a o kekahi oia ka. 
ekalesia o ke diabolo; nolaila, o ka mea aole no ka ekalesia o ke 
Keikihipa a ke Akua, no ua ekalesia nui la ia, oia no ka maku- 
wahine o na mea ino; a o ka "wahine hookamakama no ia o ka 
honua nei a. pau. 

11. Eia kekahi, naua aku la au a ike aku la i ka wahme hoo- 
kamakama ka honua a pau, a noho iho la ia maluna o na waL 
he nui; a he aupuni kona maluna iho o ka honua a pau, ma- 
waena o na lalmikanaka a pau, na ohana, na olelo, a me na 

kanaka. . 

12. Eia keka.hi, ike aku la au i ka ekalesia o ke Keikihipa a 
ke Akua, a ua "kakaikahi kona mau heluna, no ka hewa a me ka (Z HNep. 28: 32. UI Nep, 16: 7-15. 21:11-21. e Isa. 29: U, 
22-26. (/ Pau. 11-17. Hoik. 17 : 5, 15. Mil Nep. M: 11. Is. 24: C f Pau. 11-17. 22: 14=, 
Mat. 24: 37. MOK. XTV.] I NEPAL ino o ka wahiue hookamakama, ka n 
wai he nui; aka hoi, ike aku la au i 
oia ka poe hoano o ke Akua, maluna 
o ka honua; a he uuku ko lako-, aina 
no ka hewa o ka wahine hooka makar 

13. Eia kekahi, ike aku la au i k 
ino e houluulu ana i na lehulehu mah 
lioiina, iwaena o na aupuni o ka p' 
Keikihipa a ke Akua. 

14. Eia kekahi, ike aku la au, o N 
liipa a ke Akua, ua iho ino la ia m 
ekalesia o ke Keikihipa, a maluna ih 
ka Haku, ka poe i hoopuehuia'i ma 
honua; a ua kahikoia lakou me ka pon 
iloko o ka nani nui. 

15. Eia kekahi, ike aku la au ua i 
Akua maluna iho o ua ekalesia nui la 
kaua a me na lono o na kaua iwaena 
oliana a pan o ka honua; 

16. A i ka hoomaka ana o na ' fc 
mawaena o na lahuikanaka a pau o i 
ino, olelo mai la ka anela ia'u, i ka i 
ke Akua maluna ia o ka makuwahine 
a, aia hoi, ke ike nei oe i keia man in 

17. A i ka wa e hiki mai ai ka la < 
ke Akua maluna o ka makuwahine o 
oia ka ekalesia nui a ino loa o ka hon 
oia no ke diabolo, alalia, ma kela la 
Makua, i ka hoomakaukau ana i ke 
mau berita ana i hana mai ai i kona 
Iseraela. 

18. Eia kekahi, olelo mai la ka 
nana ! 

19 . A nana aku la au a ike aku la 
huia oia me ke aahu keokeo ; 

20. A i mai la ka anela ia'u, E n 
setolo he umikumamalua a ke Keikih 

21. Aia hoi, e ike auanei oia a e k 
mea; he oiaio, a me na mea nui no h 

22. A e palapala no hoi oia no ka 

23. Nolaila, o na mea ana e palap 
aia hoi, ua kakauia ia mau mea ilol< 
puka mai ana mai ka waha mai o ka 
mau mea nei i puka mai ai mai ka w 
manawa o ka buke i puka mai ai ma 

I 1 Nep. 13: 37. 38. lakoba6: 2, 3. / I Nep. 22: 
15,16. ill Nep. 20:20. 21:20,21. Mor. 8: 41. I 
C 34 I NEPAL [MOK. XV. ua maopopo na mea i kakauia, a pololei, a maikai loa, a akaka i 
ka liooinaopopo ana o na kanaka a pan. 

24. A, aia lioi, o na mea a ua aposetolo nei a ke Keikihipa e 
palapala'i, oia na mea he nui au i ike ai; aia hoi, e ike auanei oe 
i ke koena; 

25. Aka, o na mea au e ike ai, ma neia hope aku, aole nan e 
kakau, no ka mea, ua wae mai ka Haku ke Akua i ka aposetolo 
a ke Keikihipa a ke Akua, e Icakau oia ia man mea. 

26. A i na kanaka e ae no hoi i hala aku la, ia lakou oia i ho- 
ike aku ai i na mea a pau, a na " kakau iho la lakou ia mau mea; 
a ua silaia ia mau mea e puka mai ai me ka pololei i ko ka hale o 
Iseraela, e like me ka oiaio iloko o ke Keikihipa, i ka wa ku pono 
o ka Haku. 

27. A, owau, o Nepal, na lohe au a ke hoike aku nei no hoi, 
"loane ka inoa o ka aposetolo a ke Keikihipa, e like me ka 
olelo a ka anela. . 

28. A na papaia mai la owau, o Nepal, e palapala ole aku i ke 
koena o na mea a'u i ike ai a i lohe ai hoi; nolaila, ua lawa no'n 
na mea a'u i kakau ai, a ua kakau an i na mea uuku wale no o 
na mea a'u i ike ai. ^ 

29. A ke hoike aku nei au ua ike aku la au i na mea a ko u 
makuakaue i ike ai, a ua hoike mai la ka anela o ka Haku ia mau 

mea ia'u. , • -i 

30. Ano. ke hoopan nei an i ka'u olelo no na mea a u_i ike ai, 
ii-ko'u kaikaiia'na aku iloko o ka Uhane: a ina aole i pau na 
mea a'u i ike ai i ka palapalaia, ua oiaio na mea a'u i palapala'i. 
A pela io no. Amene. MOKUNA 15. 

1. Eia kekahi, a mahope iho o ko'u, ko Nepal, kaiUia'na aku 
ma ka Uhane, a ike ana aku i keia mau mea a pau, hoi aim la 
au i ka halelewa o ko'u makuakane. 

2. Eia kekahi, ike aku la au i ko'u mau hoahanau, e hoo- 
paapaa ana lakou kekahi me kekahi, eo na mea a ko'u makua- 
kane i olelo ae ai ia lakou; 

3. No ka mea, ua olelo io oia i na mea nui he lehulehu la 
lakou, he mau mea paakiki i ka hoomaopopo ana, ke ninau ole 
ke kanaka i ka Haku; a no ko lakou paakiki ma ko lakou mau 
naau, nolaila, aole lakou i nana aku i ka Haku e like me ka mea 

e pono ai lakou. i •! • i 

4. Ano, ua kaumaha iho lawau, o Nepal, no ka paakiki o ko 
lakou uiau naau, a no na mea no hoi a'u i ike ai, a i ike maopopo MOK. xy.] I NEPAL Eterii a : 2), 27. 12: 21. 11 Nep. 27: fi-23. Pau. 20. J) 1 Nep. 8: ai no hoi e hooko io ia ana me ka hil 
lea hewa o na keiki a kanaka. 

5. A kaumaha iho la au no ka 
mea, ua manao au ua nui aku ko'i 
])au, no ka lukuia ana o "ko'u poe ka 

a au i ko lakou hina ana. 

6. Eia kekahi, mahope iho o kc 
aku la au i na hoahanau o'u, a ninau 
mu ko lakou hoopaapaa ana. 

7. A i mai la lakou, Aia hoi, ac 
maopopo i na olelo a ''ko kakou mai 
lala maoli o ka laau oliva, a no ka pc 

8. A i aku la au ia lakou, Ua ni; 

9. A i mai la lakou ia'u, Aole n 
aole e hoike mai ka Haku i kekahi m^ 

10. Aia hoi, i aku la au ia lakou 
e malama pono i na kauoha a ka Ht 
make, no ka paakiki o ko oukou mai 

11. Aole anei oukou e hoomanao 
ai, Ina e hoopaakiki ole oukou i ko 
mai ia'u ma ka manaoio, me ka pauh 
me ka ikaika i ka malama pono ana 
lioikeia'ku no ua mau mea nei ia ouk 

12. Aia hoi, ke i aku nei au ia o 
hale o Iseraela me kekahi " laau oliv 
iloko o ko kakou poe kupuna; a, aia 
liaiia mai, mai ko ka hale o Iseraela a 
o ko ka hale o Iseraela! 

13. A, ano, o ke ano o ka mea a 1 
mai ai no ka pakuiia ana o na lala mi 
poe Genetile, eia ia, ma na la mahopt 
<' hua i emi iho ai iloko o ka hoomalc 
loa, a me na hanauna he nui, mahope 
o ka Mesia ma ke kino i na keiki a k 
euanelio mana a pololei o ka Mesia 
])oe Genetile ae i ke koena o ka kakoi 

14. A ma ia la, e ike ai ke koene 
liale o Iseraela lakou, a o ko ka Haki 
lakou; alalia, e ike lakou a e loaa ka i 
a ka ike no hoi no ka euanelio o ko la] 
lio i haiia mai e ia i ko lakou poe kup 
nei ia lakou ka ike no ko lakou Mea e 
lei o kana ao ana, i ike ai lakou i ke i 
e hoolaia. a Ka poe a Nepal. Mor. C. 6 1 Nep. 9: 1. c Pa 
1-4. d Na Inlkini. Pau. 14-20. I Nep. 22: 8-12 J 
Mor. 5: 10-15, 20, 21. 3(3 I NEPAI [MOK. XV 15 Alalia ma kela la, aole aiiei lakou e hanoli ai, a e luilaui aku 
ai i ko lakou Akiia mau loa, ko lakou pohaku a me ko lakou ola? 
He oiaio, ma ua la la, aole anei e loaa ai ia lakou ka ikaika, a me 
ke ola mai ke kumu waina oiaio mail He oiaio, aole anei lakou 
e hele mai i ka pa oiaio o ke Akua! 

16 Aia hoi ke i aku uei au ia oukou, Ae; e hoomauao iiou la 
lakou mawaena o ko ka hale o Iseraela; e pakuiia auanei lakou, 
he lala maoli o ka laau oliva, iloko o ka laau oliva oiaio ; 

17 ke auo keia o ka olelo a ko kakou makuakaue; eia hou 
kana,'aole ia e hiki mai, a, mahope aku.o ko lakou hoopuehuia 
aua e ka poe Genetile; eia uo hoi kaua, e hele mai auanei la ma 
ka aoao o ka poe Geuetile, i hiki i ka Haku ke hoike aku i koua 
mana i ka poe Geuetile, uo koua hoouialama'ua e ka poe iuclaio, 
oia hoi ko ka hale o Iseraela ; i i i 

' 18 Nolaila aole i olelo mai ko kakou makuakaue no ka kaKou 
hua wale uo, aka, uo ko ka hale o Iseraela a pan no hoi, me ke 
kuhikuhi ana'ku i ka beiita e hookoia ana ma na la mahope; oia ka 
berita a ka Haku i hana mai ai i ko kakou kupuna kane, la Abera- 
hama, i ka i ana. Ma kau hua e hoopomaikaua'i na ohana a pan 
o ka hoiiua. . . . , , • 

iq Eia kekahi, olelo uui aku la au, o Nepal, la lakou uo keia 
mau mea; he oiaio, olelo aku la au ia lakou no ka hoi hou aua o 
ka ''poe ludaio, ma na la mahope; 

20 A hai aku la au ia lakou i na olelo a Isaia, ana i olelo mai 
ai no ka hoi hou ana o ka poe ludaio, a o ko ka hale o Iseraela; 
a mahope iho o ko lakou hoi hou aua, aole e hoohoka hou la la- 
kou aole no hoi e hoopuehu hou ia lakou. A olelo aku la an i na 
olelo he uui i ko'u mau hoahanau, a na hoolauleaia lakou, a hoo- 
haahaa iho la ia lakou iho imua o ka Haku. „ ' , i 

21 Eia kekahi, olelo hon mai la lakou la'u.ikai ana, Heahake 

ano o keia mea a ko kakou makuakaue i ike ai ma ka moeuhane? 
Heaha ke alio o ka ' laau ana i ike ail , , vi -i 

22. A i aku la au ia lakou. He mea la e hoohalike ai ka 

laau o ke ola. , , i i i 

23. A i mai la lakou ia'u, Heaha ke ano o ke "kookoo hao a 
ko kakou makuakaue i ike ai, e moe ana i ka laau? 

'M A i aku la an ia lakou, oia ka olelo a ke Akua; a o ka 
mea e hoolohe i ka olelo a ke Akua, a e hoopaa mau i ua olelo la, 
aole loa lakou e make loa aku; aole hoi e hiki i na hoowalewale 
a me na ihe wela o ka mea ku e, ke lanakila ae maluna o lakou, i 
ka hoomakapo ana ia lakou, e alakai aku ai la lakou i ka make. 

25 Nolaila, ua hooikaika aku la au, o Nepal, la lakou e hoo- 
lohe i ka olelo a ka Haku; he oiaio, ua paipai aku la au la lakou 
me ka ikaika a pan o ko'u naau, a me ka makaukau a pan a u i e 1 Nep. 19: 13-1(3. 
UINep 5; 21-26. 20 
Nep. 8 19. 22: 11, 12. II Nep. 6: lO-lo, 
29-31. 21: 26-29. 29: 1-S. 9: 1, 2, 
Mor. 5: 10: 5-9. 25: 10, 17. 30: ' 
14. M Nep. 8: 10-12. Sl MOK. XV ] I NEPAL loaa'i, e hoolohe lakou i ka olelo a ke . 
lama pono mau i kana mau kauoha mi 

26. A i mai la lakou ia'u, Heaha 
kakou makuakaue i ike ai! 

27. A i aku la au ia lakou, ka "w 
ai, o ka paumaele ia; a no ka lilo uui 
e ae, aole oia i ike i ka lepo o ka wai; 

28. A i aku la au ia lakou, he *avsf8 
wale ana i ka poe hewa mai ka laau a 
hoano aku no hoi o ke Akua. 

29. A i aku la au ia lakou, he mea 
hena weliweli , a ka aiiela i olelo mai a 
no ka poe hewa. 

30. A i aku la au ia lakou, ua ike a 
Imakaue, e hookaawale ana no hoi k 
ka poe hewa mai ka poe pono ae ; a o 
nie ke alohilohi o kekahi ahi e lapalap 
Akua, a mau loa aku a mau loa aku, & 

31. Ai mai la lakou ia'u, Heaha 1 
anei o ke kino ma na la o keia noho 
ana anei o ka uhane mahope aku o ka 
paha? A i ole ia, ke olelo mai nei a: 
una nei? 

32. A i aku la au ia lakou. He mea 
ke kino a o ka uhane no hoi ; no 
ka la e hookolokoloia lakou e pono ai : 
oiaio, uo na hana i hanaia'i e ke kino 
uoho ana ma ka honua; 

33. Nolaila, ina e make lakou ilok< 
leiia aku no hoi lakou e pono ai, i neje 
e pili ana i ka pono; nolaila, e laweia 
ke Akua, e hookolokoloia no ka lal 
-' paumaele ka lakou mau haiia, e pan 
a ina paumaele lakou, aole loa e hiki i 
aupuui o ke Akua ; ina pela, e paumaele : 

34. Aka hoi, ke i aku nei au ia ^ 
aupuni o ke Akua, aole e hiki i kekahi 
ke aupuni o ke Akua: nolaila, he m 
kauia'i kahi paumaele no ka mea paun 

35. A ua hoomakaukauia kau v?ahi 
weliweli a'u i olelo ai, a o ke diabolo o 
aia ma ke aupuni o ke Akua ka noho 
naka, a i ole ia, e hooleiia'ku mawaho i 
a'u i olelo ai ; \ I Nep. 8: 13. i 
37. Ala. 11: 37. Mor. 
21, 23. lakoba 6: 10. II Nep. 1:13. Ala. 26: 20. He 
9: 4. /£ Pau. 29. U Nep. 1: i; 
Ala. 12: 16-18. Ill Nep. 27: 11, 38 I NEPAL [MOK. XVI. 36. Nolaila, ua hookukeia'ku ka poe hewa mai ka poe pono 
aku, a mai ka laau aku o ke ola, uona ka hua i maikai loa a i 
makemake loa ia mamua ae o na hua e ae a pau; he oiaio, a o 
ka haawina nui loa ia mamua o na haawina a pau o ke Akua. A 
pela ka'u olelo i ko'u mau hoahanau. Amene. MOKUNA 16. 1. Eia kekahi, mahope iho o ka'u olelo ana'ku i ko'u mau 
hoahanau, aia hoi, i mai la lakou ia'u, Ua hai mai la oe i na 
"mea paakiki ia makou, i hiki ole ai ia makou ke hoomaopopo. 

2. A i aku la au ia lakou, Ua ike au, ua olelo aku la au i na 
mea paakiki i ku e i ka poe hewa, e like me ka oiaio ; a ua hoo- 
pono au i ka poe pono, a hoike aku la e hookiekieia lakou ma ka 
la hope ; no ia mea e manao ana ka poe hewa he mea paakiki ka 
oiaio, no ka mea, e hou ana ia iloko loa o lakou. 

3. A, ano, e ko'u mau hoahanau, ina ua pono oukou a ua ae 
aku e hoolohe i ka oiaio, a e malama pono ia mea, i hiki ia oukou 
ke hele me ka pololei imua o ke Akua, alalia, aole oukou e ohumu 
no ka oiaio, aole hoi e i mai, ke olelo mai nei oe i na mea paakiki 
i ku e ia makou. 

4. A kauleo aku la au, o Nepal, i. na hoahanau o'u, me ka 
ikaika, e malama pono i na kauoha a ka Haku. 

5. Eia kekahi, ua ihoohaahaa lakou ia lakou iho imua o ka 
Haku; a ua loaa ia'u ka hauoli a me ka lana nui o ka manao no 
lakou, e hele paha lakou ma na ala o ka pono. 

6. Ano, ua oleloia a ua hanaia keia mau mea a pau, oiai ko'u 
makuakane i noho ai i ka halelewa, ma ke '' awawa ana i kapa'i 

Lemuela. .,,■,- , •, 

7. Eia kekahi, lawe mai la wau, o Nepal, i kehahi o na kaika- 
mahine a "Isemaela i wahine na'u; a lawe ae la no hoi ko'u mau 
hoahanau i na kaikamahine a Isemaela i mau wahine na lakou; a 
lawe ae la no hoi o Zorama i ke kaikamahine hanau mua a Ise- 
maela i wahine nana. 

8. A pela i hooko ai ko'u makuakane i na kauoha a pau a ka 
Haku, na kauoha i haawiia mai ia ia. A owau no hoi, o Nepal, 
ua hoopomaikai nui loa ia mai au e ka Haku. 

9. A eia kekahi, olelo mai la ka leo o ka Haku i ko'u makua- 
kane, ma ka po, a kauoha mai la ia ia, e hele aku ma kona hele 
ana iloko o ka waonahele, ia la ae. 

10. Eia kekahi, i ke ala ana'e o ko'u makuakane i kakahiaka, 
a hele aku la i ka piika o ka halelewa, ike aku la ola ma ka honua a Pau. 2, .1 
c 1 Nep. 7; 2-6, 19, 22 Nei). 1: 21), 27. Enosa 1 : 23. Mora. 9: 4. h 1 Nep, 2: 8, U. 9: 1. MOK. XVI.] I NEPAL me ke kahaha nui, i kekahi "^ mea poe 
a he keleawe maikai no ia. A iloko 
mau manamana elua: a e kuhikuhi ai 
ai makou iloko o ka waonahele. 

11. Eia kekahi, ua hoiliili mai h 
no makou e halihali iloko o ka waoi 
makou ai a ka Haku i haawi mai ai 
makou i ka hua o kela ano keia ano, 
iloko o ka waonahele. 

12. A lawe aku la makou i ko n 
iloko o ka waonahele, i kela aoao o k 

13. Hele aku la makou no na la e 
i ka hema, hikina hema, a kukulu ho 
mau halelewa ; a kapa aku la makou i 

14. Eia kekahi, lalau aku la make 
a me na pua, a hele aku la i ka waoi 
i ai no na ohana o makou; a mahope 
i na holoholona i ai no na ohana o mi 
i ko makou mau ohana i ka waonahel 
hou aku la makou i ka waonahele mi 
e hele ana ma na wahi momona loa o 
kokoke i ke Kai Ula. 

15. A hele aku la makou no na la 
na holoholona i ai ma ke ala, me ka i 
pua a makou, a me na ala a me na m 

16. A hahai aku la makou i ke 1 
poe, a kuhikuhi ia ia makou ma ub 
nahele. 

17. A mahope iho o ka makou hel 
kulu iho la makou i ko makou mau hi 
i hiki ia makou ke hoomaha hou ia m 
makou mau ohana. 

18. Eia kekahi, i ko'u hele ana'e 
ai, aia hoi, hai iho la au i ka'u kakaka 
"kila maikai: a mahope o ka hai ana 
hu mai la ko'u mau hoahanau ia'u, no 
no ka mea, aole i loaa ka ai na makoi 

19. A hoi hou aku la makou me 
ohana. A no ka luhi loa o lakoa ma '. 
popilikia no ka nele i ka ai. 

20. Eia kekahi, hoomaka iho la o 
a me na keildkane a Isemaela, e ohuti 
na popilikia o lakou ma ka waonahek 
ko'u makuakane e ohumu i ka Haku 
kaumaha nui loa iho la lakou a pau , a ol: d Pau, 1(1, 2G'-M. I Nep. 18: 12, 21, 
Nep. 5: J5. iuromal; 8. Etera7; 9, 11 Nep, 5 
Halelu 18: 40 I NEPAL [MOK. XVI. '>1. Eiakekahi, ua hoopilikia pu ia wau, o Nepal me ko n 
mau hoabanau no ka haki ana o ka'u kakaka; a ikaika ole iho 
la ka lakon man kakaka, a hoomaka iho la ka popihkia nm, he 
oiaio, i hiki ole ai ia makou ke loaa ka ai. 

29. A olelo aku la au, o Nepal, i ko'u man hoabanau, no ko 
lakoii hoopaakiki hou ana i ko lakou man naau, i ka hoohewa 
ana i ka Haku i ko lakou Alma. . ^ ^ .. , . , .. ^ ■ . 

■>3 Eia kekahi, hana iho la au i kekahi laau i kakaka, a i ke- 
kalu laaa pololei i pua; nolaila, kahiko iho la au ^a.'^^ ^ho me ke 
kalvaka a me ka pua, me ka maa a me na ala. A i aku la au i 
ko'u makuakane, Ihea la Avau e hele aku ai, e loaa ka ai^ 

"4 A ninau aku la oia i ka flaku, no ka mea, ua hoohaahaa 
iho IVlakou ia lakou iho no ka'u olelo; no ka mea, ua olelo aku 
la au ia lakou i na mea nui ma ka ikaika a ko u uhane. 

>5 Eia kekahi, liiki mai la ka leo o ka Hakii i ko'u makua- 
kane ; a na ao io ia oia no kona ohumu ana i ka Haku, a ua hoo- 
haahaaia oia ilalo iloko o ke kaumaha nui. 

26 A i mai la ka leo o ka Haku ia ia, E nana'lcu oe ika 'mea 
noeT3oe a e ike i na mea i Icakauia'i. _ ■ , i ■ 

h ^. i ka wa a ko'u malaiakane i ike ai i na mea i kakauia 
maluna'o ka mea poepoe, makau iho la ia a haalulu nm iho la; a 
meko'umauhoahanaunohoi, a me na keikikane a Isemaela a 

me ka makou man wahine. i i -i i,- 4i„v„ « Va 

'\S \ ike aku la owau, o Nepal, i na mea kuhikuhi iloko o ka 

mea poepoe, ua holo laua mamuli o ka manaoio, a me ka hooikai- 

ka a hoolohe a makou i haawi aku ai la laua. 

'of» \ ua kakauia no hoi maluna o laua, he palapaia hou a 

ua maopopo i ka heluhelu aku, e haawi mai ana la makou i ka 
ke no na aoao o ka Haku; a ua kakauia a ua hoololiia i ke ^ ma 

nawa i keia manawa, e like me ka manaoio a me ka hooikaika 

ana o makou ia ia. A pela kakou e ikenei, ma o na mea uuku la, 

ua hiki i ka Haku ke bana i na mea nui. ^ . . 

■10 Eia kekahi, hele aku la wan, o Nepal, i ka piko o ka 

mauna, e like me ke kuhikuhi ana i baawiia mai maluna o ka 

""" 31'." Aifepehi aku la au i na holobolona hibiu, a loaa iho la ka 
ai no na ohana o makou. . , , , i 1 

V> \ hoi hou aku la au i ko makou mau halelewa, me ka ha- 
awe r,na 1 na holobolona a'u i pepehi ai; ano la la lakou 1 ike 
mai ai ua loaa mai ia'u ka ai, nam wale ko lakou hauoli. A bop- 
iiaahaa iho la lakou ia lakou iho imua o ka Haku, a haawi aku la 

' ^'*';!3^'' Eia kekahi, hele hou aku la makou, e hele ana me ke ala 
aneanelikemekinohou: a mahope ibo o ko makou hele ana 1 
kekahi man la he nui, kukulu hou iho la makou 1 ko makou mau 

halel^waJJulELill^'!^]^^^^!^^^ 

fl Nep. 16: 10. MOK. xvn.] I NEPAL 34. Eia kekahi, make iho la o "Ise 
i kapaia'i o Nahoma. 

35. A uwe nui iho la na kaikamah 
ana o ko lakou makuakane, a no ko 
waonabele, a obumu aku la lakou me 
no kona lawe ana ia lakou mailoko ix 
mekaiana, Ua make ibo la ko makou n 
wana nui makou ma ka waonabele, au, 
nui, ka pololi, ka makewai, a me ka 
mau mea eha a pan, e make io auane: 
ka pololi. 

36. A pela lakou i ohumu mai ai i 
kane, a ia'u no hoi, a ua makemak* 
lema. 

37. A i ae la o Lamana ia Lemu( 
no hoi, Aia hoi, e pepehi kakou i lio 
kakou hoabanau o Nepal no hoi, ka n 
i luna no kakou, aikumu ao no hoi 
kuaana : 

38. Ano, ke i mai nei oia ua olel 
lawelawe ae la na auela ia ia. Aka Ik 
la oia ia kakou ; a ke bai mai la oia i k 
hana mai la oia i na mea nui ma kai 
ke hoopunipuni i ko kakou mau mak 
ia ia ke alakai aku ia kakou i kekahi 
iho o kona alakai ana'ku ia kakou, u; 
ia ia iho i alii a i luna maluna iho o 
me kakou e like me kona manao a mi 
muli o keia ano i hooeueu ai ko'u kai 
kou mau naau ma ka buhu. 

39 . Eia kekahi , o ka Haku oia pu 
pae mai la ka leo o ka Haku, a olelo 
ia lakou, a paipai nui loa mai la ia la 
kou paipaiia'na e ka leo o ka Haku, i 
buhu, a mihi iho la i ko lakou man 
mai la ka Haku ia makou me ka ai, i MOKUNA 1. Eia kekahi, hele hou aku la 
ma ka waonabele ; a aneane hele aku 
hope aku. A hele a auhele makou 
ma ka waonabele ; a hanau mai la 
keiki ma ka waonabele. 

il 1 Nep. 7: 2-G, 19. 42 I NEPAL [MOK. XVII. 2. A no ka nui o na mea pomaikai o ka Haku malima o 
makou, oiai makou e ai ana i ka io maka ma ka waonahele, 
ua haawi aku la ko makou man wahine i wain a lawa na ka 
lakou man keiki, a ua ikaika, he oiaio, e like me na kane; a hoo- 
maka iho la lakou e lioomanawanui ma ko lakou hele ana me ka 

ohumu ole. 

3. A pela kakou e ike nei e hookoia na kauoha a ke Aku a e 
pono ai. A ina e malama pono na keiki a kanaka i na kauoha a 
ke Akua, e hanai oia ia lakou, a e hooikaika ia lakou, a e 
hoomakaukau i na mea e hiki.ai ia lakou ke hooko i ka mea ana 
i kauoha mai ai ia lakou; nolaila, ua hoomakaukau mai la oia 
i na mea e pono ai no makou, oiai makou i noho ai ma ka waona- 

hele. , • , 

4. A noho iho la makou no kekahi mau makahiki he nui, he 
oiaio, he mau makahiki ewalu ma ka waonahele. 

5. A hiki aku la makou i ka aina a makou i kapa aku ai o Mo- 
mona, no ka nui o kolaila hua, a me ka meli o ka nahelehele no hoi ; 
a ua hoomakaukauia maikeia mau mea a pau e ka Haku, i ole ai 
makou e make. A ike aku la makou i ke kai a makou i kapa 
aku ai o Ireanatuma, ma ka hoohalike ana, o na kai nui ia. 

6. Eia kekahi, kukulu iho la makou i ko makou mau hale- 
lewa ma kahakai; a ua loaa e makou i na popilikia he nui, a meke 
kaumaha nui, he oiaiOi no ka nui i hiki ole ai ia makou ke pala- 
pala ia mau mea a pau, aka uae, ua hauoli nui loa makou i ko 
makou hiki ana ma ke kahakai ; a kapa aku la makou ia wahi o 
Momona, no ka nui o kolaila hua. 

7. Eia kekahi, mahope iho o ka noho ana o'u, o Nepai, ma 
ka aina o Momona i na la he nui, hiki mai la ka leo o ka Haku 
ia'u, i ka i ana, E ala a e hele aku oe i ka mauna. Ala ae la no 
au a pii aku la i ka mauna, a kahea aku la i ka Haku. 

8. Eia kekahi, olelo mai la ka Haku ia'u, i ka i ana, E kapili 
auanei oe i moku, mamuli o ke ano a'u e hoike aku ai ia oe, i 
halihali aku ai au i kou poe kanaka i kela aoao o keia kai. 

9. A i aku la au, B ka Haku, ihea la au e hele aku ai, 
i loaa'i ia'u he pohaku hao e hoohehee, e hiki ia'u ke hana i na 
mea paahana e kapili ai i ka moku, mamuli oke kumulikeau i ho- 
ike mai ai ia'u? 

10. A hai mai la ka Haku ia'u, kahi a'u e hele aku ai e loaa i 
ka pohaku hao, i hiki ia'u ke hana i na mea paahana. 

11. Eia kekahi, hana iho la au, o Nepai, i upa makani me na 
ili holoholona, i mea e puhi ai i ke ahi; a mahope iho o ka'u hana 
ana i upa makani, i hiki ia'u ke puhi i ke ahi, puke aku la au i 
kekahi pohaku i kekahi, e loaa'i ia'u ke ahi; _ 

12. No ka mea, a hiki i keia manawa aole i ae mai ka Hakuia 
makou e hoa nui wale i ke ahi, iko makou hele ana ma ka waona- 
hele, no ka mea, i mai la ia, E hoolilo aku au i ka oukou ai i ono, i 
hoomoa ole ai oukou ia mea ; MOK. XVII.] I NEPAI. 13. A owau no hoi ko oukou mai 
a e hoomakaukau no wau i ke ala imu 
i ka'u mau kauoha; nolaila, ina e 
mau kauoha, alalia, e alakaiia oukou 
e ike no hoi oukou e alakaiia'ua ouk< 

14. He oiaio, a i mai la no hoi ka 
kou pae ana aku ma ka aina i haimu£ 
Haku, ke Akua; a owau nei ka Haki 
aku ia oukou mai ka make aku ; he c 
oukou mailoko mai o ka aina o lerus; 

15. Nolaila, ua hooikaika au, o 
kauoha a ka Haku, a paipai aku la 
hoomaii pono, a e hooikaika. 

16. Eia kekahi, hana iho la au i i 
a'u i hoohehee ai noloko mai o ka po 

17. A i ka wa a ko'u mau hoahai 
e "kapili i moku, hoomaka iho la laki 
He kanaka naaupo ko kakou kaikain 
oia ua hiki ia ia ke kapili i moku: a 
ia ia ke holo aku i kela aoao o keia 1 

18. A pela ko'u mau hoahanau 
makemake ana lakou e hana ole, no 
ua hiki ia'u ke kapili i moku; aole ] 
au e ka Haku. 

19. Ua kaumaha nui loa iho la ; 
ko lakou mau naau, a ia lakou i ike 
iloko o'u, ua olioli lakou iloko o ko li 
la lakou maluna iho o'u, i ka i ana n 
ia oe ke kapili i moku, no ka mea, u 
ike ; no ia mea, ea, aole e hiki ia oe 
e like me ia ; 

20. A ua like no hoi oe me ko ka 
e na manao lapuwale o kona naau; : 
ia kakou mailoko mai o ka aina o . 
la kakou ma ka waonahele no keia 
hana ikaika ka kakou mau wahine, 
hanau mai la lakou i na keiki ma 
ina pilikia a pau, koe wale no ka 
mamua o ko lakou puka ana mai m 
ua aho ia mamua o ko lakou loaa a 

21. Aia hoi, ua nui ko kakou ma 
hiki he nui ma ka waonahele, oiai us 
me ko kakou mau mea waiwai,ma k 
me ka noho pomaikai no hoi; 

22. A ua ike kakou he poe kanal 

a 1 Nep. 2: 20. 18: 23. 6 Pau. 9, 10. c Pau, 44 I NEPAL [mOK. XVII. ma ka aiiia o lerusalema; no ka mea, ua malama lakou i na ka- 
nawai a me ka hooponopono ana o ka Haku, a me na kauolia ana 
a pan, e like me ke kanawai o Mose; nolaila, ua ike kakou he 
poe kanaka pono lakon, a ua hoohewa aku la ko kakou makua- 
kane ia lakou; a ua alakai mai la oia ia kakou no ko kakou hoo- 
lohe ana i kana mau olelo; he oiaio, a ua like ko kakou kaikaina 
me ia. A mamuli o keia ano o ka olelo, i oliumu iho ai ko'u mau 
hoahauau a hoohewa mai la ia maua. 

23. Eia kekahi, olelo aku la au, o Nepal, ia lakou, i ka i ana, 
Ke manaoio nei anei oukou, i alakaiia mai ko kakou poe kupuna, 
o na mamo a Iseraela, mailoko mai o ua lima o ko Aigupita poe, 
iua na hoolohe ole lakou i na olelo a ka Haku! 

24. He oiaio, ke manao nei anei oukou i alakaiia lakou mai- 
loko mai o ka noho luhi ana, ina ua kauoha ole ka Haku ia Mose 
e alakai ia lakou mailoko ae o ka noho luhi anal 

25. Ano, ua ike oukou e noho luhi ana na mamo a Iseraela; a 
ua ike oukou ua hookaumahaia'ku lakou ma na hana luhi, kau- 
maha e auamoia ai; nolaila, ua ike oukou he mea e pono ai no 
lakou e laweia'i lakou mailoko mai o ka noho luhi ana. 

26. Ano, ua ike oukou ua kauohaia mai la o Mose e ka, Haku 
e hana i ua hana nui la; a na ike oukou, ua hookaawaleia'e ke 
kai ke Kai Ula i o a ia nei, e kana olelo, a hele aku la lakou 
iwaena ma ka aiua maloo. 

27. Aka, ua ike oukou ua make iho la ko Aigupita poe i ke 
Kai Ula, o lakon no ka poe koa o Parao. 

28. A ua ike no hoi oukou ua hanaiia mai la lakou me ka ma- 
ne ma ka waonahele; 

29. A ua ike no hoi oukou ua hahau aku la o Mose i ka po- 
haku, ma kana olelo, e like me ka mana o ke Akua iloko ona, a 
puka mai la ka wai, ihild i na mamo a Iseraela ke kena i ko lakou 

makewai; ^ 

30. A ua alakaiia aku la lakou, e hele ana ka Haku ko lakou 
Akua, ko lakou Mea e Ola'i, imua o lakou, e alakai ana ia lakon 
ma ke ao, a e haawi ana ia lakou i ka malamalama i ka po, a e 
hana aha hoi lakou i na mea a pan e pono ai no na kanaka e loaa'i, 
aka, ua hoopaakiki nae lakou i ko lakou mau naau, a hoopouli iho 
la i ko lakon hoomaopopo ana, a hoino aku la me ke ku e ia Mose, 
a me ke ku e i ke Akua ola a oiaio hoi. 

31. Eia kekahi, e like me kana olelo, ua luku aku la oia la 
lakou; a e like me kana olelo, ua alakai mai la oia ia lakou; a e 
like me kana olelo, ua hana iho la oia i na mea a pan no lakou: aole 
i hanaia kekahi mea, ke ole ia ma o kana olelo la. 

32. A mahope iho o ko lakou hele ana ma kela aoao o ka 
muliwai o loredane, ua hoolilo mai la oia ia lakou i ikaika, i ke 
kipaku ana aku i na keiki o ka aina, he oiaio, i ka hoopuehu ana 
aku ia lakou a make. , ., . 

33. Ano, ke manao nei anei oukou o ka poe keiki o ua aina MOK. XVII.] I NEPAL nei, ka poe i noho iloko o ka aina i 
pakuia aku e ko kakou poe kupuna, 
he poe pono lakou! Aia hoi, ke i a 

34. Ke manao nei anei oukou hi 
kakou poe kupuna mamua o lakou, i 
aku nei au ia oukou, aole; 

35. Aia hoi, hookahi no io ko na 
manao : o ka mea pono ua lokomaik 
hoi, ua hoomalau aku la ua lahuii 
olelo a ke Akua, a ua oo lakou ma 
lakou ka nui o ko ke Akua inain 
aina e ka Haku no lakou, a hoopomt 
kou poe kupuna; he oiaio, no lakou o 
la i ko lakou lukuia ana ; a ua hoo] 
ko kakou poe kupuna, i ka loaa ana 
luna iho o ua aina la. Aia hoi, ua hana mai la ka I: 
a ua hana mai la oia i kana 36 
hoia'i 
laila. 

37. A ke hoala mai la oia i na la 
la oia i na lahuikanaka o ka poe he^ 

38. A ke alakai nei oia i ka po( 
luku ae la oia i ka poe hewa , a no la 
ai i ka aina no ka lakou hana. 

39. Aia no ke noho alii kiekie nt 
oia no kona noho alii, a o keia honu 

40. A ke aloha mai nei oia i ka ] 
no lakou. Aia hoi, ua aloha mai la 
A berita mai la oia me lakou, he 
Isaaka a me lakoba : a hoomanao 
hana'i ; nolaila, lawe mai la oia ia li 
Aigupita, 

41. A hoopololei mai la oia ia \a.\ 
na laau hahau, no ka mea, hoopaa 
mau naau, he oiaio, e like me oukoi 
Haku ia lakou no ka lakou hana he^ 
nahesa wela e lele ana iwaena o lab 
nahuia'na, hoomakaukau mai la < 
ke hoolaia; a o ka nana aku ka 1 
ka pohihihi ole o ke aia, a no ka pa 
nui loa ka poe i make. 

42. A hoopaakiki iho la lakou 
nawa aku ia manawa aku, a uuku il 
hoi; aka hoi, ua ike oukou ua alaka 
ikaika loa, iloko o ka aina i hai mu 

43. Ano, ea, mahope iho o keia 
la ka manawa a lakou i lilo ai i poe 46 1 NEPAL [mOK. XVII. a, aole au i ike, aneane paha lakou e luknia i keia la; no ka mea, 
na ike au e liiki io mai auanei ka la, e lukuia lakou e pono ai, a 
he uuku wale no e koe, a e alakaiia lakou la iloko o ka noho 
pio ana; 

44. Nolaila, ua ''kauoha niai la ka Haku i ko'u makuakane e 
liele akn ia iloko o ka waonahele; a ua imi iho la ka poe^Iudaio e 
kaili aku i kona ola; he oiaio, a ua 'imi no hoi oukou e kaili aku 
i kona ola; nolaila, he poe pepehi kanaka oukou iloko o ko oukou 
niau naau, a ua like oukou me lakou. 

45. Ua wikiwiki oukou i ka hana hewa, aka lohi i ka hooma- 
nao i ka Haku ko oukou Akua. Ua ike "oukou i kahi anela, a 
oleic mai la oia ia oukou; he oiaio, ua lohe oukou i kona leo ia 
manawa aku ia manawa aku ; a ua olelo mai la oia ia oukou ma 
kahi leo malie, a uuku, aka, ua pan ko oukou hoomaopopo ana, i 
hiki ole ai ia oukou ke hoomaopopo i kana mau olelo; nolaila, ua 
olelo inai la oia ia oukou me he leo o ka hekili la, e hoonaue ana 
i ka honua me he mea la e kaavvale ana ia. 

46. A ua ike no hoi oukou, ua hiki ia ia ma ka mana o kana 
olelo mana loa, e ''hoano e i ka honua nei; he oiaio, a tia ike no 
hoi oukou ua hiki ia ia ma kana olelo ke hoomania i na wahi 
* a puupuu, a ke hooapuupuu ae i na wahi laumania. E ! no ke aha 
la i paakiki loa ai oukou me iieia ma na naau o oukou? 

47. Aia hoi, ua walania loa iho la ko'u uhane me ke kaumaha 
nui loa no oukou, a ua eha no hoi kuu naau; ke makau nei au o 
Jiooleiia'ku auanei oukou no ka wa pan ole. Aia hoi, ua piha au 
i ka uhane o ke Akua, nolaila aole ikaika ma ko'u kino. 

48. Alio, ia'u i olelo aku ai i keia mau olelo, huhu mai la la- 
kou ia'u, a ua makemake lakou e hoolei mai ia'u iloko o ka ho- 
honu o ke kai ; a i ko lakou hele ana mai e kau mai i ua lima 
maluna o'u, olelo aku la au ia lakou, i ka i ana, Ma ka inoa o ke 
Akua maua loa, ke kauoha aku nei au ia oukou, mai hoopa mai 
oukou ia'u, no ka mea, ua piha au me ka mana o ke Akua, i ka 
■'hoopauia'na o ko'u io; a o ka mea nana e kau mail kona 
mau lima maluna iho o'u, e mae wale ia me he ohe maloo la; a e 
lilo ia me he mea ole la imua o ka mana o ke Akua, no ka mea, 
e haliau mai ke Akua ia ia. 

49. Eia kekahi, i aku la au, o Nepal, ia lakou, mai ohumu hou 
lakou i ko lakou makuakane ; mai aua hoi i ka hana a lakou mai 
o'u aku, no ka mea, ua kauoha mai la ke Akua ia'u e kapili i 
moku. 

50. A i aku la au ia lakou, ina ua kauoha mai la ke Akua ia'u 
e hana i na mea a pan, ina ua hiki ia'u ke hana. *Ina e kauoha 
mai oia ia'u e olelo aku i keia kai, e lilo oe i honua, alalia he ho- 
nua no ia; a ina au i olelo pela, e hauaia no. d 1 Nep. 2: 
i 1 Nep. 12: 4. 
55. 3 1 Nep. 1: 2. el Nep. 2: 1. 
19: 11, 12. 11 Nep. 
2S, 27. fclNep. 3: f I Nep. 16:37. 5 1 Nep. 3:33. A 111 Nep. 26: 3. 
26:4-6. Hela. 14: 21-24. Ill Nep. 8: 5-19. j Pau. 52- 
7. Iflkoba 4; G. MOK. XVIII.] I NEPAL 51. Ano, ina he mana iiui ko ka 
hanaia na hana mana he nui loa iwaen 
keaha la i hiki ole ai ia ia ke ao mai ii 

52. Olelo aku la au, o Nepal, i na 
hoahanau, a hoka iho la lakou, a hiki 
me au; aole hoi e aa lakou e kau mai i 
o'u, aole hoi e hoopa mai ia'u me ko L 
no na la he nui. A no, aole lakou e ai 
lakou imua o'u, no ka mana o ka Uh 
hana ai maluna o lakou. 

53. Eia kekahi, i mai la ka Haku i 
lima i kou mau hoahanau, aole lakou ( 
hoohikilele au ia lakou, wahi a ka Hal 
lakou owan no nei ka Haku, ko lakou 

54. Eia kekahi, o aku la au i ko'u 
aole lakou i mae wale imua o'u; aka, h 
lakou, e like me ka olelo ana i olelo m 

55. Ano la, i mai la lakou, Ke ike 
kekahi jm me oe, no ka mea, ke ike 
Haku oia ka mea i hoohaalulu ia m 
imua o'u, a aneane lakou e hoomana ii 
lakou, i ka i ana, Owau no ko oukou 
kou kaikaina ; no ia mea, e hoomana 
a e mahalo oukou i ko oukou makuak 
wahine, i loihi ai ko oukou mau la ma 
oukou Akua, i haawi mai ai ia oukou. MOKDNA 1 1. Eia kekahi, hoomana aku la la 
aku la me au ; a hana iho la makou i u; 
A hoike mai la ka Haku ia'u ia mana^ 
kumu like e hana'i au, i na laau o ka 

2. Ano, aole au, o Nepal, i "hana 
i aoia e na kanaka, aole hoi au i kapil 
ke ano o kanaka; aka, kapili aku la ai 
ka Haku i hoike mai ai ia'u: nolaila, a 
hana. 

3. A pii pinepine aku la au, o " 
pinepine aku la au i ka Haku ; no ia i 
i na mea nui ia'u. 

4. Eia kekahi, mahope iho o ko' 

I Pau. 48, 54, 55. n 1 Nep. ! 1 : 8. 48 1 NEPAL [iVIOK. XVIII. like me ka olelo a ka Plaku, ike ae la ko'u man hoaliauauua mai- 
kai no ia, a o ka hana ua naui loa; nolaila, hoohaahaa hoii lakou 
ia lakou iho iniua o ka Hakii. 

5. A hiki mai la ka leo o ka Haku i ko'u makuakaue, e ku 
ae makou a e iho aku iloko o ka moku. 

6. Eia kelcalii, ia la ae, maliope iho o ko makou hoomakau- 
kau ana i na mea a pau, i ka hua, a me ka io nui mai ka waona- 
hele mai, a i ka meli a lako, a i ka ai, e like me ka mea a ka 
Haku i kauoha mai ai ia makou, iho aku la makou iloko o ka 
moku, me ko makou ukana a pau a me na Miua kanu o makou, a 
me kela mea keia mea a makou i lawe pu mai ai; o kela mea keia 
mea o makou e like me na makahiki oua; nolaila, iho iho la ma- 
kou a pau iloko o ka moku, me ka makou mau wahine a me na 
keiki a makou. 

7. Auo, ua hanauia na ko'u makuakane na keikikane elua, 
ma ka waonahele: ua kapaia ka mua o lakoba, a o ka muli o 
losepa. 

8. Eia kekahi, mahope iho o ko makou iho ana iloko o ka 
moku, me ka lawe pu ana me makou i na mea ai a me na mea e 
ae i kauohaia mai ai makou, hemo aku la makou i ke kai, a puhi 
aku la ka makani ia makou, me ka'ihu i ka aina i olelo mua ia'i. 

[). A mahope o ko makou puhiia'na e ka makani, no na la he 
nui, aia hoi, hoomska iho la ko'u mau hoahanau, a me na keiki 
a Isemaela, a me ka lakou mau wahine no hoi, e hoolealea ia la- 
k'ou iho, a hoomaka lakou e haa, a e memele, a e olelo me na liua- 
olelo ino, he oiaio, a hoopoina iho la lakou i ka mana i lawe mai 
ai ia lakou malaila; he oiaio, ua hookiekieia'e la me ka wa- 
wa nui. 

10. A hoomaka iho la au, o Nepal, e niakau nui loa o huhu 
mai auanei ke Akua ia makou, a e hahau mai ia makou no ka ma- 
kou hana ino, a e aleia makou i ka hohonu o ke kai; nolaila, hoo- 
maka iho la wau, o Nepal, e olelo aku ia lakou me kekuoo nui; aka 
hoi, huhu mai la lakou ia'n, i ka i ana, Aole makou e ae aku i ko 
makou kaikaina e lilo ia i ■' alii maluna o makou. 

11. Eia kekahi, lalau mai la o Lamana laua me Lemuela ia'u 
a nakii mai la ia'u me na kaula, a hana mai lakou ia'u me ka 
lokoino nui; aka hoi, ae mai la ka Haku i keia mea, i hiki ia ia 
ke hoike mai i kona mana, i ka hooko ana i kana olelo, ana i oleic 
]nai ai no ka poe hewa. 

12. Eia kekahi, mahope iho o ko lakou nakinaki ana ia'u, i 
hiki ole ia'u ke oni, old iho la ka hana o ka "panana, i hooma- 
kaukauia'i e ka Haku; 

13. Nolaila, aole lakou i ike kahi a lakou e hookele ai i ka 
moku, a nou mai la ka makani ino, he oiaio, he makani ino loa a h T Nep, 8: 1. 
HO. 14: 2. 13: 2: 
1(1: II. Ki: 11. Pail. 24. 
, 2:i. d I Nep. 2: c 1 Nep. 2: 20. 5: 5. 22. 7: 13. 12 
22. IB: 37, 38. II Nep. 1: 25-27. 1, 4. 13; 12, 14.. 
i: 3. ID. i Nep. MOK. XVIII.] I NEPAL weliweli hoi, a ua puhiia makou iho] 
ekolu, a hoomaka iho la lakou e mak 
lakou i ke kai ; aole nae lakou i hooku 

14. A i ka ha o ka la o ko makou j 
ka makani ino a ikaika loa. 

15. A aneane makou i aleia i ka he 
iho o ko makou puhiia'na ihope maluii 
maka iho la ko'u mau hoahanau e ike, 
ana o ke Akua, a e make no lakou, ke 
mau hewa; nolaila, hele mai la lakou io' 
mea paa ma na pulima o'u, aia hoi, ui 
a pela no me na opuupuu wawae o'u 

16. Aka hoi, nana aku la au i ko'u 
a pau ka la ; aole au i ohumu aku i ka ] 

17. Ano, o ko'u makuakane, o Lei 
mea he nui loa ia laua, a i na 'keikika 
ha aku la lakou i na olelo hooweliweli 
no'u; a ua nui na makahiki o na m; 
maha i loaa'i ia laua no ka laua mau 
ilalo me ka mai, maluna o nawahi mo 

18. No ko laua kaumaha, a eha nui 
mau hoahanau, ua aneane laua e law 
halawai pu me ko laua Akua, he oiai( 
oho hina e moe ilalo i ka lepo; he oiaio 
iloko o ka lua kupapaukai. 

19. A o "lakolaa a me losejja no ho 
e pono ai no laua e loaa ka mea e ikai 
no ka popilikia o ko laua makuwahine 
me ka waimaka a me ka noi ana, a i 
aole i hoopalupaluia na naau o ko'u 
mea, e hookuu mai ia'u. 

20. Aohe he mea e ae, o ka mana 
weliweli ana ia lakou me ka make, i h 
kou mau naau; nolaila, ia lakou i ike 
i ka hohonu o ke kai, mihi iho la lakoi 
a hookuu mai la lakou ia'u. 

21; Eia kekahi, mahope iho o ko 
hoi, lawe ae la au i ka *panana, a hel 
makemake. A pule aku la au i ka H 
pule ana, malie iho la ka makani, a pa 
kai a ua malie loa. 

22. Eia kekahi, ■' hookele aku la i 
holo hou aku la makou i ka aina i oleh 

23. A mahope iho o ko makou h( 
aku la makou i ka ^ aina i olelo mua ia' 

f I Nep. 7: 6- g Pau. 7 h I Nep. 16: 7. t Pai 
manaoiois ma kahakai ia raa ka apana aina o Chili, Am 
D 50 I NEPAL [mOK. XIX. MOK. XIX.'] I NEPAL mahi i ka honua, 
makou iloko o ka 
lawe mai ai mai ka 110- uka maluBa o ka aina, a knkulu iho la makou i na halelewa o 
makou, a kapa aku la makou ia aina ka aina i hai mua ia'i. 

24. Eia kekahi, hoomaka iho la makou e 
a e kanu i na anoano; he oiaio, kauu iho la 
lepo i ko makou ' mau anoano a pau a makou i 
aina mai o lerusalema. A kupu nui loa ae la ia mau mea; 
laila, ua hooponiaikaiia mai la makou me ka lako. ■ ,• 

25. Eia kekahi, ike aku la makou ma ka aina i olelo mua ia i, 
ma ko makou hele ana i ka waonahele, aia ma ka ululaau na 
'" holoholona o kela ano o keia ano, o ka bipi-wahine a me ka bipi- 
kane, a me ka hoki, a me ka lio, a me ke kao, a me ke kao hihiu, 
a me kela ano keia ano o na holoholona hihiu, i ku "pono i ke ka- 
naka. A loaa raai la ia makou kela ano keia ano o na mea e hoo- 
heheeia, o ke gula, o ke kala, a me ke keleawe. MOKUNA 19. 

1. Eia kekahi, kauoha mai la ka Haku ia'u, nokila, hana iho 
la au i na^papa mailoko mai o ka mea i hooheheeia, i hiki ia'u ke 
kahakaha maluna o lakou i ka mooolelo o ko'u poe kanaka. A 
maluna iho o na papa a'u i hana'i, kahakaha iho la au i ka '' moo- 
olelo o ko'u makuakaue, a me ko makou hele ana no hoi ma ka 
waonahele, a me na wanana a ko'u makuakaue: a he nui no hoi 
o ka'u mau wanana ponoi a'u i kahakaha. iho ai maluna o 

lakou. , . 1 1 1 

2. Aole au i ike ma ka manawa a'u i olelo aku ai la mau wa- 
nana, e kauohaia'na au e ka Haku e hana i ua mau papa nei: 
nolaila, o ka mooolelo o ko'u makuakane a me ke kuauhau o kona 
poe kupuna, a me ka hapa nui o ka hana a makou ma ka waona- 
hele, ua kahakahaia maluna iho o ua mau papa la a'u i olelo mua 
ai; nolaila, o na mea i hala e mamua o ka'u hana ana i keia mau 
papa, he oiaio iho la, ua kakau nui ia ia mau mea maluna o na 

papa mua. . , . i 

3 A mahope iho o ka'u hana ana 1 keia "mau papa ma ke 

kauoha la, loaa mai la ia'u, ia Nepal, he kauoha e kakauia na 
mea maopopo a maikai loa o ka oihana hai olelo, a o na wanana, 
maluna iho o keia mau papa; a e malama pono ia na mea i kakauia 
no ke ao ana aku i ko'u poe kanaka e noho ana auanei ma ka 
aina, a no na hana naauao e ae, ua ikea ua mau hana la e ka 

^i. Nolaila, kakau i ho la wau, o Nepal, i mooolelo maluna iho 

;iNep 8-1. m En. 1:21. Ala. 18:9. 20:6. HI Nep 3:22. 4:4. 6:1. Et.9:18,19, 
31.34^0:19-21: « I Nep. 19:1. U Nep. 5: U-IO. lakoba 2: 12, 13. Hela. 6: 9-11. Et. 

9: 17. 10: 7, 12, 23. a I Nep. 1 : f. !i I Nep. 1: 10, 17. 19:2. c Na papa lua. o ''na papa e ae, he mooolelo nui ae ; 
a me ka kikuia ana o ko'u poe kana 
kauoha aku la no hoi i ko'u poe kan 
ai ke hana, mahope iho o ko'u hele 
keia mau papa mai kekahi hanauna f 
mai kekahi kaula aku i kekahi, a hik 
kauoha e ae a ka Haku. 

5. A e kakauia auanei ka mooo 
mau papa i kekahi manawa e aku ; a 
me ka mea a'u i olelo ai; a ke hana i 
ia na mea laa loa no ka hoonaauaoia 

6. Aka hoi, aole au e kakau i ke 
ke manao ole au he mea laa ia. Am 
ua lalau ka.poe o ka wa kahiko. Ao] 
pono ia'u iho no na kanaka e ae, aka 
mamuli o ke kino, i makemake ai au 

7. No ka mea, o na mea a kekab 
kai i ke kino a i ka uhane hoi, o ke 
Avaha lakou, a hehi ilalo o ko lakou i 
no na kanaka i ke Akua io o ka Isei 
lakou; ke i aku nei au, hehi mala] 
aka, ke makemake nei au e olelo ma 
waha aku nei lakou ia ia, a hoolohe ( 

8. Aia hoi, e hele mai ana oia e 
i ka 'makahiki eono haneri mai ka i 
haalele ai ia lerusalema. 

9. A no ka hana ino loa a ko ke 
nei lakou ia ia me he mea ole la; e 
ia, a e ahonui ana oia ma ia mea; £ 
e ahonui ana oia ma ia mea. He oia 
maluna ona, a e ahonui ana oia ma 
maikai a me kona ahonui i na keiki t 

10. A o ke Akua o ko kakou poe 
mailoko mai o Aigupita, mailoko ma 
lamaia no hoi ma ka waonahele e ia ; 
hama, a o Isaaka, a me ke Akua o It 
e like me na olelo a ka anela, me he 
na kanaka hewa, e kaulia iluna e li] 
e kaulia ma ke kea e like me na ole 
kahi hale kupapau e like me na oleh 
ai no na 'la pouli ekolu, he hoailona 
make, i ka poe e noho ana ma na mo 
wiia me ka maopopo nui i ka poe o k 

11. No ka mea, penei wahi a ke 1 

rf Na papa mua. eUNep. 5: 30. Berita a mi 
10: h. ffAl.-j. 33: 15. 34: 7. Hela. 8: 20. Ill Ne^ 
6: 1. Ala. 33: 3, 13, l^. 34: 7. Hela. 8: 19. 15: 
III Nep. 8: 19-23. 10: 9. I NEPAL [MOK. XIX. ma ia la i ko ka hale o Iseraela a pau; i kekahi poe me kona-'leo, 
no ko lakou pono, i ka liauoli nui aua o lakou a i ka hoolaia na 
no hoi; a i kekahi poe e ae me ka *hekili a me ka iiila o kona 
mana, ma ka makani ino, ma ke ahi, a ma ka uahi, a ma ka ohu 
o ka pouli, a ma ka hamama ana o ka honua, a ma na maiuia e 
laweia aku ana iluna; ■ ,• i i i 

12. A e hiki io mai keia man mea e pono ai, wain a ke taiiia 
Zenosa. A e nahaha io no na 'pohaku o ka honua; a no ka an- 
we ana o ka hoima, e olelo aku auanei na'lii he nm o na moku- 
pnni ke kai, ma o ka Uhane la o ke Akna maluna o lakou, Ive 
eha nei ke Akua o na mea a pan. 

13. A penei wahi a ke kanla, no ka poe e noho aua ma ievu- 
salema, e hahauia lakou e na lahuikanaka a pau no ko lakou kau 
ana i ke Akua o ka Iseraela ma ke kea, a no ka hoohalm ana e i 
ko lakou mau naau i kahi e, me ka hoomalau ana i na hoailona a 
me na mea kupanaha, a me ka mana a me ka nam o ke Akna o 

ka Iseraela; , . , , i 

14 A no ka hoohaliu ana'e o lakou i ko lakou inau naau, 
wahi a ke kaula, a no ka hoowahawaha ana hoi i ka Mea Hemolele 
o ka Iseraela, e auwaua auanei lakou ma ke kmo, a e make, a e 
lilo i mea e hoinoia a e kuamuamuia, a e inainaia iwaena o na 

lahuikanaka a pau ; . . , i • i i i • 

15. Aka hoi, i ka wa e hiki mai ai la la, wahi a ke kaula, i 
■" hoohaliu hou ole ai lakou i ko lakou naau e ku e i ka Mea He- 
molele o ka Iseraela, alalia, e hoomanao oia i na berita, aua i 
hana mai ai i ko lakou poe kupuna ; ■ , i ■ 

16 He oiaio, alalia, e hoomanao oia i na mokupum o Ice kai; 
a e honluulu no an i na lahuikanaka a pan o ko ka hale o Iseraela, 
mai na kihi eha o ka honua, wahi a ka Haku, e like me na olelo 
a ke kaula "Zenosa; . -i , , i„ 

17 He oiaio, a e ike ko ke ao uei a pau i ka hooia ana o lea 
Haku wahi a ke kaula; a e hoopomaikaua kela lahui keia lahm, 
kela o'hana keia ohana, kela olelo keia olelo, a me na kanaka 

a pan. . . '. • , , i' 

18. Ua palapala au, o Nepal, i keia mau mea i ko u poe ka- 
naka, i hiki paha ia'u ke koi aku ia lakou e hoomanao i ka Haku, 
i ko lakou Mea Hoolapanai; , , , t i 

19. Nolaila, ke olelo aku nei au i ko ka hale a pau o Iseraela, 
ina paha e loaa ia lakou keia mau mea. 

20 No ka mea, he mau hakoko ana ko'u ma ka Uhane, e hoo- 
luhi ana ia'u, a ua ikaika ole ko'u mau ami a pau, no ka poe e 
noho ana ma lerusalema; no ka mea, ina ua lokomaikai ole ka 
Haku ia'u, ma ka hoike ana mai ia'u no lakou, e like me kana i 
ka poe kaula kahiko, ina ua make pu no hoi an; 

21. A ua hoike io oia i ka poe kaula kahiko, i na mea a pau e j ni Nep. 9. 
IS, m 1 Nep 15 k Hela. H: 20-27. HI Nep. 8 
e. H 1 Nep. 19: h. 5-23. J Hela. 11: 21, 22. JU Nep. 8: 17, MOK. XX.] I NEPAL pili ana ia lakou ; a ua hoike no hoi i 
niakou ; nolaila, he mea e pono ai i ike 
ia lakou, no ka mea, ua "palapalaia n 

22. Ano, eia kekahi, ao aku la ai 
haiiau no ia mau mea. A heluhelu a 
wale ia lakou, i kaliakahaia maluna o 
hoi lakou i ka hana ana a ka Haku m; 
poe o ka wa kahiko. 

23. A heluhelu ae la au i na mea In 
o ka buke a Mose; aka, 1 hiki ai ia'u k 
manaoio i ka Haku i ko lakou Mea I 
lakou i ka mea i palapalaia e Isaia; ik 
au i na palapala hoauo a pau ia mat 
hoonaaiiao ana ia makou . 

24. Nolaila, olelo akii la au ia la 
mai oukou i na olelo a ke kaula, o on] 
hale o Iseraela, he lala i uhaiia; e h 
ke kaula , i palapalaia i ko ka hale a pi 
ia mau olelo ia oukou iho, i loaa ia o: 
me na hoahanau o oukou, mailaila mai 
ka mea, mamuli o keia ano i palapala MOKUNA 20. (Enano 

1. E haliu mai a e hoolohe i keia, 
poe i kapaia ma ka inoa o Iseraela, a i 
o ua wai o luda, ka poe i ''hoohiki ma 
kaulana i ka inoa o ke Akua o Iseraek 
"ma ka oiaio, aole hoi ma ka pono. 

2. Aka hoi, ke kapa nei lakou i 
kauhale hoauo, aka aole lakou i ^hilii 
Iseraela, oia ka Haku o na Lehuleln 
Lehulehu kona inoa ia. 

3. Aia hoi, 'ua hai aku la au i na 
mai ko'u waha i puka aku ai lakou, 
mea. Ua hoike hoohikilele aku ati i r 

4. A hana iho la au ia mea no 
paakiki oe, a o kou "ai he olona hao, i 

5. A ua hai aku la au ia oe, ''mai 
hiki ana mai, hoike aku la au ia ma 

HI Nep. 10: 16, 17. p I Nep. 3: o. fi Is 48; 26. h Kana G: 13. 
e Mik. 3: 9-11. , f Is. 11: 22. 42; 
Kaua. 31: 27. 7i I Nep. 20; f. Is. G5: l(i. Zep. 1 
9. 43: 9. 41: 7, ( 54 I NEPAL MOK. XX. olelo auanei oe, Na kuu kii i bana i keia mau mea, a na kuu kii i 
kalaiia, a na kuu kii i hoolieheeia i kauoha mai ia mau mea. 

6. Ua ike oe a lohe hoi i keia a pau; aolc anei oukou e kukala 
akul A ua hoike au ia oe i na mea liou mai ia manawa, he oia- 
io, i ua mea hoi i hunaia, aole hoi oe i ike ia lakou. 

7. Ua hauaia lakou i keia manawa, aole mai kinohou mai ; 
mamua o ka la au i lohe ole ai ia mau mea, ua haiia lakou ia oe, 
olelo auanei oe, Aia, ua ike no wau ia mau mea. 

8. Oiaio, aole oe i lohe; he oiaio, aole hoi i ike; he oiaio, 
mai ia manawa mai, aole i hoohakahakaia kou pepeiao: no ka 
mea, ike mua no au e hana ana oe me ka hoopunipuni nui loa, a 
mai ka opu mai ua kapaia oe he *lawehala. 

9. Aka hoi, no ko'u inoa no wau e hoopanee aku ai i ko u 
inaina, a no kuu nani e hoomanawanui au ia oe, i hooki ole aku 

ai au ia oe. 

10. No ka mea, aia hoi, ua hoohehee maemae au laoe; ua 
koho aku au ia oe ma ka umu o ka popilikia. 

11. No ko'u pono iho, he oiaio, no ko'u pono iho, e hana aku 
ai au i keia; no ka mea, aole au e ae aku e hoohaumiaia ko'u inoa, 
a ^ aole au e haawi aku i ko'u nani ia hai. 

' 12. E hoolohe mai oe ia'u, e ka lakoba, a me ka Iseraela hoi 
ko'u mea i heaia ; no ka mea, owau no ia ; owau ka * mua, a owau 
no hoi ka hope. , ,• 

13. No ko'u '■ lima no hoi i hookumu i ka honua, a na kuu lima 
akau i ana aku i na lani; "'hea aku no au ia lakou, a ku pu mai 

la lakou. , , i • i 

14. "E boakoakoa ia oukou iho a pau, a e hoolohe; owai ka 
mea iwaena o lakou i hai aku i keia mau mea ia lakouf Ua alo- 
ha ka Haku ia ia, oiaio, a e hooko oia i kaua olelo, ana i hai aku 
ai ma o lakou la; a e "hana no oia i kona makemake maluna o 
Babulona, a e kau no kona lima maluna o ko Kaledea. 

15. Penei hoi, wahi a ka Haku: Owau no ka Haku, oiaio, ua 
olelo aku la au; oiaio, ua ^hea aku no au ia ia, e kukala, a na'u 
no ia i lawe mai nei, a e hooopomaikai no oia i kona hele ana. 

16. E hookokoke mai oukou io'u nei; mai kinohi mai, "aole 
au i olelo main; mai kona wa i haiia'i, i olelo ai au; a ua hoouna 
mai ia'u ka Haku ke Akua, a me kona Uhane. 

17. A penei wahi a ka Haku kou Hoolapanai, ka Mea Hemo- 
lele o Iseraela; ua hoouna aku au ia ia, ka Haku kou Akua, ka 
mea e ao aku ana ia oe i ka mea e pono ai, ka niea e alakai ana la 
oe ma kahi e pono ai oe ke hele, ua hana'ku oia ia mea. 

18. Ina i hoolohe mai oe i ka'u kauoha! ina ua like kou malu 
me ka muliwai, a o kou pono hoi me na aui o ke kai; 

19. Ina ua 'like no hoi kau hua me ke one; a me na keiki o 40 I Hal. 58: 3. 
28. 11 I Nep. j Is. 42: 8. k Is. 41; 
20: /. Is. 44: 28. p 1 4. Hoik. 1: 17, 22: 13. i Hal. 102: 
i. 45: 1-4. (/Is. 45:19, r Kino. 22: 17, 25. 
Hos, r)i Is. 
1: 10. MOK. XXI.] I NEPAL kou opu me kona iliili; aole e okii 
aiiaiia aku imua o'u. 

20. "0 haele oukou o Babulona, ( 
aku, me ka leo o ke oli e hai aku, e h 
laha i ke kukulu o ka honua ; e i ak 
Haku i kana kauwa ia lakoba. 

21. Aole lakou i "makewai: alakf 
na waonahele ; hookahe oia i ka w 
no lakou: wawalii no hoi oia i ka po 

22. Ua hana iho la oia i keia a p£ 
maluhia no ka poe hewa, wahi a ka ] MOKUNA 21. (Ena 

1. Eia hou: e hoolohe mai, e k( 
a pau i haihaiia a i kipakuia'ku, no 
poe kanaka; he oiaio, o oukou a pau 
i a i 0, ko'u poe kanaka, e ko 
mai ia'u, "ena mokupuui, a e hoolohe 
ma kahi mam ao aku; ua hea mai 1 
mai; mai ka' opu mai hoi o ko'u m 
inoa. 

2. A ua hana mai la oia i ko'u ■ 
oi ; ma ke aka o kona lima i huna m 
oia ia'u e like me ka pua i anaiia; 
kona aapua; 

3. A olelo mai la ia'u, Ooe no 
iloko on e hoonaniia'i au. 

4. Alaila, i i iho la au, ua hai 
wau i hoopau ai i ko'u ikaika me ka 
Haku ko'u aponoia, a me ko'u Akin 

5. Ano, wahi a ka Haku, ka me 
mai i ' kauwa nana, i mea e hoihoi 
boakoakoa ole ia ka Iseraela, e nan: 
Haku, a o ko'u Akua ko'u ikaika nc 

6. A i mai la oia, he mea uuku 
hoala mai i na ohana o ka lakoba, a 
o ka Iseraela. E haawi aku no h' 
"kapoe Genetile, i lilo oe i mea h 
honua. 

7. Penei wahi a ka Haku, ka H 

sJer. 50:8. 51:0,44,45. « Is. 4i: 22, 23 i q Pnu. 8. Is. 51: 5. 
c m Nep. 21: 11. CO: 9. 06: 19. I Nep. 22 5 (J I NEPAL [MOK. XXI. Mea Hemolele hoi, i ka mea i hoowahawaliaia e kanaka, i ka mea 
a ua lahiiikanaka i hoopailua ai, i ke kauwa a na mea e npho ahi 
ana, e ike aku na moi a e ku iluna, e hoomana aku uo hoi na hi, 
no ka Hakii, ka mea oiaio. , i . 

8. Peuei wahi a ka Haku, i ka manawa aloha ua hoololie an 
ia oe "e na mokupuni o ke kai, a i kahi la hoola ua kokua au la 
oe- a e malama no au ia oe, a e haawi aku ia oe i ''ka'u kauwa i 
berita no na kanaka', e hookupaa i ka honua, e hoili aku i na hoo- 

ilina neoneo ; ■ -n i i ■ i ■ 

9 I hiki ia oe ke olelo aku i ka poe i paa, Jii hele iwaho;_ a i 

ka 'poe e uoho ana ma ka pouU, E hoike ia oukou iho. E ai no 

lakou ma na alauui, a o ko lakou mau wahi e ai ai, ''ma na wahi 

kiekie lakou a pau. ■ , , • , i 

10 Aole lakou e pololi, aole e makewai, aole hoi e hahau mai 
ka wela a me ka la ia lakou; no ka mea, o ka mea e aloha la la- 
kou nana lakou e alakai, he oiaio, "ma na waipuua oia e alakai 

ai ia lakou. , , . . . 

11. A e hoolilo aku no au i *ko'u mau kuahiwi a pau i alanui, 
a e J hookiekieia auanei ko'u mau kuamoo. 

12 Alalia, e ko ka hale o Iseraela, aia hoi, « e hele mai no 
keiapoe mai kahi loihi mai; aia hoi, o keia poe mai ke ku- 
kulu akan a mai ke komohana mai; a o keia poe hoi mai ka ama 

o Sinima mai. . , , i 

13 'E oli, e na lani; a e hauoli hoi, e ka honua; no ka mea, 
e hookupaaia na wawae o ka poe ma ka hikina ; e poha mai i ke 
oli ana, e na mauna; no ka mea, aole lakou e hahau hou la; no 
ka mea, ua hooluolu mai la ka Haku i kona poe kanaka, a e aloha 
mai no ia i kona poe i hoopilikiaia. ■ , , , -„ , ■ , 

11 Aka hoi, ua olelo mai o Ziona, ua haalele ka Maku la u, a 
ua hoopoina ko'u Haku ia'u nei; aka e hoike mai no ia aole la i 

hoopoina. , . _, , . . . 

15 No ka mea, '" e hiki anei i ka wahme ke hoopoina i kana 
keiki omowaiu, i ole ai ia e aloha aku i ke keikikane o konaopii! 
Oiaio, e hiki no ia lakou ke hoopoina, aka aole au e hoopoina la 
oe, e ko ka hale o Iseraela. 

16. Aia hoi, ua kahakaha au ia oe ma na poho lima o u; ua 
mau loa kou mau papohaku ma ko'u alo, 

17 E wikiwiki no kau poe keiki e ku e i ka poe na lakou oe i 
pepehi; a o ka poe i hooneoneo ia oe, e puka aku no lakou mai 

ou aku. , , . 

18. E alawa ae oe i kou mau maka mao, a mao, a e nana noi; 
"ke akoakoa mai nei lakou nei a pau, a e hele mai auanei lakou 
iou la. A me au e ola nei, wahi a ka Haku, e aahu lo no oe la a I Nep "1 • n e 11 Nep. 3: e. f 11 Nep. 3:5. <? Ma na wabi kiekie o na niaiina po- 
haku. TlNc^p. 20: u. i iVep. 21 : g. ils. 40: 3 62: 10- Na alamu bao . hook^k^e.a 
ma na walii kiekie o ka honua, a ma ka wauakua. h Is. 4J: 5-7. I Is. 44. ii. m Hal. 

103: 13. " » Mika 4: 1M3. MOK. xxn.] I NEPAL oe iho me lakou a pau me he kahiko 1 
like me ka wahine mare. 

19. No ka mea, o kou mau wahi i 
ka aina o kau lukuia ana, e haiki loa a 
ka poe e noho ana; e loihi lilo loa ki 

20. O na keiki e loaa'i auanei ia oe 
o ka poe mua, e olelo hou no lakou i k 
loa au i keia wahi; e haawi mai ia'u i 

21. Alalia, e olelo iho oe ma' kou 
mai i keia poe na'u, ua nele au i ka'i 
lie pio no, a e kuewa ana i o a i o? . j 
keia poe? Aia hoi, ua waiho wale ia 

22. Ke olelo mai nei ka Haku, ke . 
pai no au i 'ko'u lima i ka poe Gene 
hae i na lahiiikanaka ; a e lawe 'mai 
ma ko lakou mau lima, a e kaikaiia kf 
lakou mau poohiwi. 

23. A e lilo na'lii i poe makuakanc 
hine a lakou i poe makuwahine hang 
ilalo ia oe me na maka o lakou i ka he 
o kou mau wawae ; a e ike auanei oe 
mea, o ka poe e kali ia'ii, aole lakou t 

24. No ka mea, "e kailiia'ku anei 
ikaika aku, e hoopakeleia anei na pio 

25. Aka, penei wahi a ka Haku, ( 
poe ikaika, a e hoopakeleia ka waiwa 
mai; no ka mea, e paio aku au i ka b 
ola no au i'kau poe keiki. 

26. A e "hanai au i ka poe i hoplu 
ponoi iho; a e ona auanei lakou i ko 1 
me ka waina ono ; a e ike no na mea i 
kou Mea e Ola'i, a me kou Hoolapai 
lakoba. MOKUNA 2 1. Eia kekahi, mahope iho o ko'i 
i keia mau mea i kahakahaia ma na 
ko'u mau hoahanau io'u nei, a i mai 
keia mau mea au i heluhelu ail Aia 
keia mau mea e like me ko ka Uhai 
ko ka Uhane, aole mamuli o ko ke 1 

Pau. 17, p Na obana he umi, i nalowale, pau. 2 
66:18-20. s Is. 62: 10. II Nep. 15: j). t 1 Nep. ; 
Nep. 23: 12-14. ulNep. 14: 15-17. 22: 13,14 Ills « I Nep. 3: a. 58 I NEPAL [MOK. XXII. 2 A i aku la au, o Nepal, la lakou, Ala hoi, ua hoikeia max 
la la mau mea i ke kaula e ka leo o ka Uhane; no ka mea ua 
hoikeia mal ma ka Uhane na mea a pan i ka poe kaula, e hiki 
mai ana auanei maluua o na keiki a kanaka mamuli o ko ke kmo. 

3. Nolaila, o na mea a'u i heluhelu ai, he mau mea e pih aiia 
i na mea o ke kino a me na mea hoi o ka uhane; no ka mea, eia 
kahi mea akaka, e hoopuehuia'e ko ka hale o Iseraela ma neia 
hope aku, maluna iho o ka ill a pau o ka honua, a iwaena no hoi 
o na lahuikauaka a pau. ' •.,.,. 

4. Ala hoi, ua nalowale Iho la he nui loa i keia manawa, i 
ike ole la e ka poe e noho ana ma lerusalema. Olaio, ua alakai- 
ia'ku la ka nui o na oliana a pau; a ua hoopuehuia ma o, a ma o, 
maluna o na "mokopuni o kekai; a o kahi a lakou i noho ai, 
aole kekahi o kakou i ike, eia wale no, ua ike kakou ua alakaiia 

aku lakou. 

5 A mahope mai o ke alakaua ana'ku o lakou, ua wananaia 
mai la keia mau mea no lakou, a no ka poe a pau e hoopuehuia 
a e hoohokaia ma neia hope aku, no ka Mea Hemqlele o ka Ise- 
raela; no ka mea, e hoopaakiki no lakou i ko lakou mau naau e 
ku e la ia; no ia mea, e hoopuehuia'e lakou iwaena o na lahui- 
kauaka a pau, a e inainaia e na kanaka a pau. 

6. Aka hoi, mahope iho o ka hanaiia'na o lakou e ka poe 
'Genetile, a i hapai ka Haku i kona lima maluna iho o ka poe 
(lenetile, a i kukulu ia lakou iluna i hae, a i hiiia ka lakou poe keiki- 
kane ma ko lakou la mau lima, a i halihaliia ka lakou poe kaikama- 
hine maluna o ko lakou la mau poohiwi, aia hoi, o keia man mea 
i oleloia, no ke kino ia; no ka mea, pela io no ka berita aka Haku 
i ko kakou poe kupuna kane ; a e pili ana ia la kakou ma na la e 
hiki mai ana, a me ko kakou poe hoahanau no hoi o ko ka hale o 

Iseraela. ., . . , 

7. A eia no hoi kekahi ano, e hiki mai ana ka manawa, ma- 
hope iho o ka hoopuehuia'na o ko ka hale a pau o Iseraela, e ho- 
ala no ka Haku, ke Akua, i kekahi ^aupuni ikaika, mawaena o 
ka poe Genetile, he oiaio, maluna iho o ka ili o keia ama, a e 
"hoopuehuia auanei ka kakou poe hua e lakou. 

8 A mahope iho o ka hoopuehuia'na o ka kakou poe hua, e 
hoomaka no ka Haku, ke Akua, 'e haua i kahi hana kupanaha, 
i%vaena o ka poe Genetile, i kahi hana e pomaikai loa ai auanei 
ka kakou poe hua; nolaila, ua hoohalikeia ia i ko lakou haiiaua 
ana e ka poe Genetile, a i ke kaikaiia ana ma ko lakou mau lima, 
a maluna o ko lakou mau poohiwi. r. ^.-i i 

9 A he hana no hoi ia e » pomaikai ai ka poe Genetile ; aole 
ka poe Genetile wale no, aka "ko ka hale a pau o Iseraela, i ka 
hoomaopopo ana'ku i na berita a ka Makua o ka lam la Abera- i U Nep. 10: 20-22. c I Nep. 21 
Nep. 13: 35 11: 7. 11 Nep. 25: 17. 
Nep. 13: 34-42. 14: 1-5 U Nep. 28 
M: 17. II Nep. 29: 13.. 14. EO: 7,8. 22 23 d Amerika Huipuia. e Ko Lamana poe. f I 

27;' 26. 29:1.2. Ill Nep, 21: 1-9. Et. 4: 15. f/ 1 

2. 30: 3. niNep. 21: 6 23: 4. h 1 Nep. 13: 39. 
HI Nep, 5: 23 20. ifi: 4, 5. 21: 26-29. MOK. XXII. J I NEPAL hama, i ka i ana, Ma kau hua e hoop 
a pau o ka honua. 

10. A ke makemake nei au, e ko'u 
ua hiki ole i na lahuikauaka a pau o 
kaiia, ke ole hoike mai oia i kona '. 
lahuikauaka. 

11. Nolaila, e hoomaka no ka He 
kona lima imua o na lahuikauaka 
kana mau berita a me kona euanelio, i 

12. Nolaila, e lawe hou uo oia ia ^ 
pio ana, a e houluuluia lakou i ko lak 
mai noloko mai o ka pouli, a noloko 
auanei lakou, o ka Haku oia ko lakou 
Mea Hoolapanai, ka Mea Mana o ka . 

13. A o ke koko o ua ekalesia nui 
hookamakama o ka honua nei a pan 
ko lakou mau poo ponoi iho, no ka mc 
o lakou iho, a e haule ka pahikaua o 
ko lakou mau poo ponoi iho, a e ( 
koko ponoi iho. 

14. .A na lahuikauaka a pau e ki 
Iseraela, e hookueia auanei lakou k 
lakou iloko o ka 'lua, a lakou i eli ai € 
a ke Akua. A e lukuia ka poe a pa 
ua wahine hookamakama nui la, n 
pololei o ka Haku, he oiaio, o ua ekal 
auanei ia i ka lepo, a e nani wale koE 

15. No ka mea, aia hoi, wahi a ke 1 
manawa, *aole o Satana mana hou i 
a kanaka ; no ka mea, e hiki koke n 
heo a pau a me ka poe hana ino, me 
mai ana ka la e ' pau ai lakou i ke ah 

16. No ka mea, e hikiwawe mai am 
ai ko ke Akua inaina nui, maluna iho 
no ka mea, aole oia e ae aku i ka ] 
pono. 

17. Nolaila, e hoola no oia i ka p( 
ma ka haawi ana mai i kona inaina n 
he oiaio, i ka lukuia'na o ko lakou 
mea la, aole e pono no ka poe pono e 
wahi a ke kaula, e hoolaia no lakou, 
ke ahi la. 

18. Aia hoi, e o'u mau hoahana 
e hiki koke mai no auanei keia mau r 
koko, a me ke ahi, a me ka oliu o ka i 1 Nep. 14: 3, 15-17. 
76. I Pau 17, 18. 21 : 26. j Pau. 19, 20. GO I NEPAL [MOK. XXII. 1 o ;i; n l-n hnnua nei; e liiki mai ana ia i iia kanaka ma ke 
iSn^ infJ hc^P^SSo^i ko lakou man naau e ku e i ka Mea 

^^''??^to°li meTatioi, aole e hiknia ka poe pono; no ka mea, 
e hiho m^ l" manawa, e hookiia'ku ai ka poe a pan e kana aku 

""''^1? A°e hoomakankau io no ka Hakn i ala iio kona poe ka- 

^^:iS:?^rarrnt W^: e okUa lakon, mai ka poe ka- 

"''^ -^l'^' Auo ke liai akn nei an, o Nepal, ia onkon, o keia kank a 
Mo^e i deli mai ai, oia ka Mea Heinolele o ka Iseraela; nolaila, 
ehoopainc><.am^a^pono^^^ o lakon mea e makau ai, no ka 

"■; i;H?n 1 a we e lioolioka ole ia. Aka, o ke aupnm o ke 
SSolokameaeCklia ana mawaena o na keiki a kanaka, a 

-?. » 1 ia ua anpuni la mawaena o ka poe ma ke kmo , 

ua ^,^! ^^^^™f_ "^^„^^'Peykikoke mai ana ka manawa, o na " ekalesia a 

- i Nokamea eh iciKm . j^^^^^^^i^.j^^ lo^a'i 

pan 1 knknlua ^ ^o*^.^; ,^^^^' ™^' ^^ poe i knknlnia e lilo i mea e 
ka mana malnna o ke kmo ^ m® ^^^ I* • ^ ^^ ^.^ poe e imi ana 

"^t knkoTlS iZ rm:i«^^^ke'ao nei, a'e liana i kela 
;-^tV^^^keja.IOoka^a^^^^^ 

ke anpnni o ke ^^^^f ?l«';^i^^^,ti ,,'o ta^l^^^^^ e hoohaahaaia ilalo ma 
k^Lpniirkk^l^: -^ ani me lie inanu la; a na like 

^"^r'SriS mfana ka man.wa, e alakaiia ib^^aka 

' ! in^ niP nai'bipi keiki i knpalma, a e nolio alii ka Mea 

SS : ^^^^ - ka lanaki^, a me ka ikaika, a me ka 

"^'o?' V^tiSumai la oia i kana poe ^ keiki mai na kihi 
1 f V; 1 oiua a ke helu mai la oia i kana poe hipa, a na ike 
n llvon ^ ia a e mo auaaei i liookalii olmna liipa a i hookahi 

kahnki,S.r a e liaLi oia i kana poe hipa, a iloko ona e loaa'i la 

lakon kaai kanaka, ke mana oleko Satana; 

2( . A m. l-a poi ^ ^ ^^ ^^^ na makaliiki he nui wale; 

nolaila, aole ^.^''^''^l^^^^^^ o na naan o na kanaka, no ka 

^^llrrScTat'^iT mfS pono, a e iioho alii ana ka Mea 

Hemolele o ka Isevaela. ^ ^ . 19. 21, 28. o I Nep. U: 10, 15-17. H NtT P„,a. 21. Ill Nep. 20. 23^ ^l^j^ Nep 1- "sli."*!^-. 8:' 2^'32,"33,'h«-38. ,. HI Nep. 
't'nfi.O-)^. ^^: «"c^"r: l". ?fr?I.' Hoi.. 18: 4, 5. Kpeso l: 10. MOK. I.] II NEPAL 27. Alio, aia hoi, ke i aku nei an, 
mai ana no keia man mea a pan ma k 

28. Aka, aia hoi, e nolio maliihii 
pan, na ohana, na olelo, a me ua kan 
lele ka Iseraela, ke mihi lakou. 

29. Aug, ke hooki nei au, o Nepa: 
olelo hou aku i keia manawa, no keia 

30. Nolaila, e o'u mau hoahanau, 
manao oukou,he oiaio na mea i kab 
keleawe ; a ke hoike mai nei ia mau i 
naka e hoolohe i na kauoha a ke Aku 

31. Nolaila, aole pono no oukou e 
maknakane na mea wale no i hoike, i 
mea. Nolaila, ina e hoolohe pono 
mau pono i ka hopena, e hoolaia oiil 
io no ia. Amene. KA BUKE LUA Ka mooolelo o ka make ana o Lehi. i^ 
hoahanau ia ia. Ao mai la ka L 
waoruihele- No kona hele ana m 

MOKUNA 

1. Alio, eia kekahi, mahope iho ( 
i ko'u mau hoahanau, olelo ae la no 
Lehi, i na mea he nui loa ia lakou, i 
i hana mai ai no lakou, i ka laweia'n; 
ka aina o lerusalema. 

2. A olelo ae la oia ia lakon no i 
ke kai, a me ke aloha o ke Akua i 
ole lakou i aleia iloko o ke kai. 

3. A olelo ae la no hoi oia ia lal 
i loaa'i ia lakou; a no ka nui o ka 1 
ao ana mai ia lakou e holo mailoko 

4. No ka mea, aia hoi, wahi am 

»• I Nep. 3: a. a I Nep. 18: 9-20. h Pau. 5-12. I Nep. 2: b. (il: II NEPAL [mok. I. ike au iloko o ia luea na lukoia o lerusalema; a ina ua noho ka- 
kou ma lerusalema, ina ua make pu no hoi kakou. 

5. Aka, 1 mai la oia, me ko kakou man pilikia, ua loaa nae 
ia kakou he aina i olelo mua ia'i, he aina i oi aim ka maikai ma- 
mua o na aina e ae a pau; he aina a ka Halm ke Akua i berita 
mai ai me au, e lilo i aina hooilina no ka'u poe hua. Oiaio, ua 
berita mai ka Haku i keia aina no'u a no ka poe hua no ka wa 
pau ole ; a no ka poe a pau e alakaiia mai noloko mai o na aina 
e, e ka lima o ka Halm. 

(). Nolaila, ke wanana nei au, o Lehi, e like me ke kuhikuhi 
ana o ka Uhane iloko o'u, aole e hele mai auanei kekahi mea 
iloko o keia aina, ke lawe ole ia mai lakou e ka lima o ka Haku. 
Nolaila, ua hoolaaia keia aina i ka mea ana e lawe mai ai. 

7. A ina paha lakou e hookauwa aku nana e like me na kau- 
oha ana i haawi mai ai, e lilo ia i aina kuokoa no lakou; nolaila,, 
aole loa lakou e laweia ilalo iloko o ka noho pio ana; ina pela, ea, 
no ka hana ino ia; no ka mea, ina he nui loa ka hana ino, e "ho- 
inoia ka aina no lakou; aka, i ka poe pono, ea, e hoopomaikaua 
ia no ka wa pau ole. 

8. Aia hoi, he mea pono ke hunaia keia aina i keia manawa 
me ka ike ole mai o na lahuikanaka e; no ka mea, e kawowo aua- 
nei ua kanaka ma ka aina nei, a koe ole he wahi no Ija hooilina. 

9. Nolaila, ua loaaia'u, ia Lehi, he olelo paa, ina e malama 
pono ka poe a ka Haku ke Akua e lawe mai ai noloko mai o ka 
aina o lerusalema, i kaua man kauoha, e hoopomaikaiia lakou 
maluna o keia aina; a e hoolcaawaleia aku lakou mai na lahui- 
kanaka e ae aku, i hiki ia lakou ke loaa keia aina ia lakou iho. 
A ina hoi e malama pono lakou i kana mau kauoha, e hoopomai- 
kaiia lakou maluna o ka ill o keia aina, aole mea e hoopilikia ia 
lakou, aole hoi e lawe aim i ko lakou aina hooilina; a e noho no 
lakou me ka maluhia no ka wa pau ole. 

10. Aka hoi, a hiki mai ka manawa e emi ai lakou iloko o ka 
hoomaloka, mahope iho o ko lakou loaa ana na mea pomaikai nui, 
mai ka lima mai o ka Haku; a i loaa no hoi kaikenoka hanaia'na 
ka houua nei, a me na kanaka a pau, e ike ana i na hana nui a 
kupaianaha a ka Haku, mai ka hookumuia'na mai o ka honua 
nei; a i loaa ia lakou ka mana no hoi e hana i na mea a pau ma 
ka mauaoio ; a i loaa na kauoha a pau no hoi mai kinohi mai, a i 
laweia xnai nei e kona lokomaikai keu loa i keia aina maikai i hai 
mua ia'i; aia hoi, ke i aku nei au, ina e hiki mai ka la a lakou e 
hoomalau ai i ka Mea Hemolele o ka Iseraela, i ka Mesia oiaio, 
ko lakou Mea Hoolapanai a me ko lakou Akua, aia hoi, e kau no 
ka hoopai ana o ka Mea Pono maluna o lakou ; 

11. He oiaio, e lawe mai oia i na ^lahuikanaka e ae io lakou 
la, a e haawi no oia i mana ia lakou, a e kaili aku oia i ko lakou 
ainahooiUna; a nana lakou e hoopuehu aku a e hahau no hoi. MOK. I.J II NEPAL d Ala. 45: 10-14, Hi. lilor. 1: 17. Et. 2:S-12. e 1 Nep. 13: 12-20. Mor. o: 19,20. 12. Oiaio, mai kekahi hanauna 
hookahe ana o ke koko a me ka hoo 
laila, e a'u mau keiki, ke makemake 
he oiaio, ke makemake nei au e h< 
olelo. 

13. E! ina e aia oukou; e aia ae 
mai ka hiamoe o gehena, a e hoolei e 
oukou i paa ai, oia na kaula hao i pa 
kai pio ia'ku lakou ilalo i ke awawa 
poino ! 

14. E aia! a e ku iluna mai ka h 
a kahi makua haalulu, o kona mau 
ilalo iloko o ka lua kupapau anu a 

i kekahi mea hele aku ke hoi mai; h( 
hele no au i ke aia o ko ke ao nei a ] 

15. Aka hoi, ua hoolapanai mai 
gehena mai: ua ike au i kona nani, 
lima o kona aloha. 

16. Ke ake nei au e hoomanao oi 
hoopai pono ana o ka Haku ; aia ho 
manao nui ai mai kinohi mai. 

17. Ua hooluhiia mai la ko'u n 
nawa aku ia manawa aku; no ka n 
mai ka Haku ko oukou Akua i ka r 
'oukou, no ka paakiki o ko oukou n 
kou a make mau loa aku ; 

18. A i ole ia, e hiki mai kekahi 
kou no na " hanauna he nui ; a e hal 
e ka wi, a e hoowahawahaia, a e alaka 
a me ka noho pio ana o ke diabolo. 

19. E ka'u mau keiki, ina aole e 
luna iho o oukou, aka, ina he lahui 
oukou e ka Haku. Aka hoi, e han 
mea, ua pololei kona mau aoao a mt 

20. A na i mai oia, ''Ina e mali 
kauoha, e hoopomaikaiia auanei ouli 
oukou e malama i ka'u mau kauoha 
alo aku. 

21. Ano, ina e loaa i kuu uhane 
haalele ko'u naau i keia ao me ka 1 
ia'i au ilalo i ka lua kupapau me k 
naau, e ala'e mai ka lepo mai, e na 1 
kupaa ma ka manao hookahi, a ma 
ma na mea a pau, i ole ai oukou e la n Nep. 2; 23. II Nep, 5: 21-24. 
roraa 1: 9. Omanai 1: ti. Mos. 1: 7 
111 Nep. 5: 22. Ala. 3: 6-19. 
2; 22, 31. J (M IX NEPAL [MOK. I. 22. I ole ai oukon e lioomainoinoia me ka poino elia; i loaa 
ole ai'hoi ia oukou ka huhu o ke Akua hoopono maluiia o oukou, 
i ka make ana, he oiaio, i ka make mau loa ana o ka uhane a me 

ke kino. , ., ■ i i , -i , 

23. E aki, e ka'ii mau keiki: e aahu iho i ke kahiko o ka pono. 
E hoolei akn i na kanla hao o oukou e paa nei, a e puka mai mai- 
loko mai o ka pouli, a e ku mai ikma mai ka lepo mai. 

24 Mai ku e hou i ko oukon kaikaina, o kona ike ' ua nam 
ia a ua malama oia i na kanoha a ke Akua mai ka raanawa a ka- 
ko'n i haalele aku ai ia lernsalema, a ua lilo ma i mea hana ma na 
lima o ko Akua, i ka lawe ana mai ia kakou i ka ama i hai mua 
ia'i- no ka mea, iua aole oia, ina ua make io no kakou i ka ■' po- 
loli ma ka waonahele; aka hoi, imi iho la oukon e '^kaili akn i 

■ ■ ka eha nni o ka naan no kona oia; he oiaio, a ua loaa ia ia 

oukou. , 1 ■ 1 1 

25. A ke makau nni nei au a haalulu no hoi no oukou, o loaa 
hou oia i ka pilikia; no ka mea, aia hoi, ua hoohewa oukou la la 
me ka olelo ae, ua imi oia i ka mana a me ka 'hookiekie maluna 
o oukou ; aka ua ike au aole oia i imi i ka mana a me ka hookie- 
kie maluna o oukou; aka ua imi oia i ka nam o ke Akua, a i ko 
oukon pomaikai man loa. 

26. A ua ohnum iho la oukou no kona hai maopopo ana la ou- 
kou Ke i mai nei oukou na oi kana olelo ia oukon ; ko i mai nei 
oukou ua huhu ae la oia ia oukon. Aka hoi, o ka oi o kana oia 
ka "'oi o ka mana o ka olelo a ke Akua, iloko ona; a o ka mea a 
oukon i kapa mai ai he huhu, oia ka oiaio, e like me la iloko o ke 
Akua, ka mea i hiki ole ai ia ia ke uumi, e hoike aku ana me ka 
wiwo ole no ka oukou hana ino ana. 

27 A o ko ke Akua mana pu me ia e pono ai, oiaio, i kana 
kauoha ana ia oukou, i hoolohe oukou. Aka hoi, aole oia, aka o 
ka Qhane o ka Haku iloko ona, e hoohamama ana i kona waha e 
olelo, i hiki ole ia ia ke pane. ^ , , o 

'18 Auo, e ka'u keiki Lamaua, a me Lemuela olna me bama 
hoi, a me na keiki a'u no hoi oia na keiki a Isemaela, aia hoi 
ina e hoolohe oukon i ka olelo a Nepal, aole oukon e make._ A 
ina e hoolohe oukou i kana, ke waiho nei au he hoopomaikai no 
oukou, he oiaio, o kuu hoopomaikai mua ana. 

29. Aka, ke ole oukou e hoolohe i kana, e lawe aku au i kuu 
hoopomaikai mua ana, he oiaio, i kuu hoopomaikai ana, a e kau 

ia maluna ona. . . • . • 

30 Ano, e Zorama, ke olelo aku nei au la oe; Aia hoi, ooe no 

ke "kanwa a Labana; aka hoi, na laweia mai la oe noloko mai o 

ka aina o lerusalema, a ua ike au he hoaaloha lo oe no ka n keiki 

no Nepal, a mau loa aku. . . , 

31. Nolaila, no kon malama pono ana, e hoomaikai pu l a icau 

INep. 16:32. fc 1 Nep. 1(5: 37. JINep. 16:38. m 1 Nep. I Ncp U: I. IS: 3. 

1 Nep. i: 20, 35 MOK. n.] II NEPAl. hua me kana hua, i noho loihi ai lakou 
o ka ili o keia aina; aole mea e hoeha, 
lakou noho pomaikai ana, koe wale no 
kon iho, maluna o keia aina no ka wa ri 
32. Nolaila, ina e malama pono onb 
ua hoolaa mai la ka Haku i keia aina i 
kau hna me na hua a ka'u keiki. MOKUNA 2. 

1. Ano, e lakoba, ke olelo akn m 
" hauan mua ma na la o ko'u popiUkia 
hoi na loohia oe i kou wa kamalii i ka i 
nui, no ke kolohe o kon mau hoahanau 

2. Aka hoi, e lakoba, ka'u hanan r 
ke ike nei oe i ka uani o ke Akua ; a < 
mea nou e pomaikai ai. 

3. Nolaila, e hoopomaikaiia kon u 
oe me kou kaikuaana, o Nepal; a e h( 
ka hana a kou Akua. Nolaila, ke ike 
no ka pono o kou Mea Eoolapanai ; nc 
mai ana oia i ka manawa ku pono, e h 

4. A ua ike hoi oe i kona nani ma 1 
ua hoopomaikaiia oe e like me ka poe 
ke kino; no ka mea, oia man no ka IT 
man loa aku. A na hoomakaukauia ke 
o ke kanaka, a ua haawiia mai ke oia n 

5. A ua lawa na kanaka i ke aoia 
a me ka hewa. A ua haawiia mai ke 
ke kanawai aole i hoaponoia kekahi i: 
wai, ua hookiia'kn na kanaka.. Oiaio, 
ua hookiia'kn; a ma "ko ka uhane kani 
mai ka pono akn, a lilo lakou i poe poi 

6. Nolaila, ke hele mai la ka hooL 
sia Hemolele a ma o na la no hoi ; n 
lokomaikai a me ka oiaio. 

7. Aia hoi,ke haawi mai la oia ia 
e hooko i ka hana a ke kanawai, i ka j 
pain a me ka uhane mihi; aole loa e h 
wai i kekahi mea e ae. 

8. Nolaila, he mea nni e hoomaop 
ko ke ao nei, i ike lakou aole e hiki i 1 
o ke Akua, ke ole wale no ma ka pon( 

« INep. 18: 7, 19. 6 II Nep. 9: 4, 6, 7. Ala. H: 
6.9. Hel. 14: 16. c 11 Nep. 9: 8-15, 26. Moa. 16; - 

E 66 II NEPAL [mOK. II. lokomaikai o ka Mesia Hetiiolele, nana e wailio aku ilalo i kona ola 
luamnli o ke kino, a e lawe liou ia mea ma ka mana o ka Uhane, i 
hiki ia ia ke lawe mai i ke ''alahou ana o ka poe make, oia no ka 
mea mua e ala mai ai. 

9. Nolaila, oia uo ka Inia mna i ke Akna, no ka mea, nana e 
'uwao no na keiki a pan a kanaka; a o ka poe a pan e manaoio 
ia ia e hoolaia lakoii. 

10. A no ka uwao ia ana no na mea a pan, e hiki aku ana na 
kanaka a pan i ke Akna la; nolaila, ekn analakou ma ke alo ona, e 
hookolokoloia e ia, e like me ka oiaio a me ka hemolele iloko ona. 
Nolaila, o ka hope o ke kanawai a ka mea Hemolele i haawi mai 
ai, i ka hoopai ana i ka nku hoopai i kauia mai, a e kuee ana na 
nku hoopai nei i kania mai, i ka pomaikai i kania mai, e hooko i 
ka hope ke 'kalahala; 

11. No ka mea, ma na mea a pan e "knee ana kekahi aoao i 
kekahi e pono ai. Ina aole pela, e ka'u hanau mua ma ka wao- 
nahele, he mea i hiki ole i ka pono ke hanaia; aole hoi i ka hewa; 
aole i ka hemolele aole hoi i ka poino ; aole i ka maikai aole hoi 
i ka ino. No ia mea, ina pela e hui pu ia na mea a pan i hookahi; 
nolaila, ina hookahi kino ia, e waiho ia me he mea make la e po- 
no ai, aole ola aole hoi make, aole palaho aole palaho ole, aole 
pomaikai aole hoi poino, aole ike aole hoi ike ole. 

12. Nolaila, ina pela, na hanaia mai la ia i mea ole; no ia mea, 
aole kuum io no ka hauaia'ua o ia mea. Nolaila, e hoopau no 
keia mea i ka naauao o ke Akna, a me kona man manao paa man 
loa, a i ka mana, a i ke aloha, a me ka hoopono ana o ke Akua 
no hoi. 

IB. A ina e i aku oulcou aole lie kanawai, e i no hoi onkou 
aole he hewa. A ina e olelo onkou aole he hewa, e olelo no hoi 
onkou aole no he pono. A ina aole he pono, aole hoi he pomai- 
kai. A ina aole he pono, aole hoi he pomaikai, alalia, aole he 
hoopai aole hoi he poino. A ina aole keia man mea, aole he 
Akua. A ina aole he Akna, aole o kakou, aole hoi ka honua; no 
ka mea, aole i hiki ke hanaia kekahi mea, aole e hana aku, aole 
hoi e hanaia mai; nolaila, ina ua nalowale iho na mea a pau. 

14. Ano, e ka'u man keiki, ke olelo aku nei an i keia ma,u 
mea, no ko onkou pomaikai a hoonaauaoia'na; no ka mea, aia 
no he Akua, a ua hana mai la oia i na mea a pau, ma ka lani a 
ma ka honua no hoi, a me na mea a pan oloko; o na mea e hana 
aku, a me na mea e hanaia mai; 

15. A no ka hooko ana i kona manao man loa i ka hana ana i 
kanaka, mahope iho o kaua hana ana i ko kakou man kupuna 15: 8,9,20-27. id: 7-11. Ala. 5: 15. 7: 12. 11 : 
Mok. 40. 11:2-5. 12:23. Hela. 14: 15-17, 25. 
7: 0. 9: 13. More. 7: 41. 10: 34. e Pau. 10. 

f II Nep. 9: 7, 21, 22, 25, 26. 10:35. 25:16. la- 
0,7. 13:28. 18:2. Ala. 5:27. 13:5,11. 21: 
9 '>'>■ -H 'l- 13. 30:17. 33:22. 34:8-16,30. .36:17. 42:15,23. Hela. 14: 15, 10. 
ill Neji. 11: 11. 27: IS. Mor. 9: 13. Moro. 7: 41. 8: 20. 10: 3. g Pau. 15, 18. <; II Nep. 9: 4, 19. 22. Mos. 13: 35. 
41-45. 12:12-18,24,25 22:14. 33:22. 
Ill Nep. 23: 913. 26:5. Mor. G: 21. 7 
Mos. 14: 12. 15: 8. Muro. 7: 27, 28. 
kohal: 11,12. Mos. 3: 11.15,19. 4: MOK. II.] II NEPAL mua, a. me na holoholona o ke kuls 
me ua mea a jiau i hanaia, he mea 
mea * kuee ; oia ka hua i papaia e k 
o kekahi he ono in, a o kekahi he R^^ 

16. Nolaila, haawi mai la ke AI 
haiia e like me kona manao iho. No 
ke hana e like me kona manao iho, 
keia, a i ole ia, e keia. 

17. A ke manao nei an, o Lehi, « 
helu ai, na haule kekahi anela o ke i 
me 'ka mea i palapalaia; nolaila, lih 
na imi ana i ka mea hewa iinua o ke 

18. A no kona haule ana mai ka la 
no ka wa pan ole, imi iho la no hoi 
a pau. Nolaila, i ae la oia, o keia na 
oia hoi ka makuakane o na mea wain 
i ae la oia, E ai i ka hua i papaia, 
auanei olua me ke Akua, i ka ike ai 

19. A mahope iho o ko Adamn la 
papaia, na kipaknia aim la laua iwal: 
mahi i ka honna. 

20. A na hanan mai la laua i na 1 
ko ke ao nei a pau. 

21. Ana hooloihiia na la o na k( 
makemake o ke Akna, i hiki ia laki: 
kino; nolaila, lilo mai la ko lakou nol: 
a ua hooloihiia ko lakou manawa, e li 
i haawi mai ai i na keiki a kanaka. ] 
i kauoha no na kanaka a pan e mihi ] 
la no hoi oia i na keiki a kanaka a j 
ka hala o na kupuna mua o lakou. 

22. Ano, aia hoi, ina aole o Aclan 
oia i haule ; aka, ina ua noho oia ma ' 
ua oia man na mea a pau i hanaia'i, 
hope mai o ko lakon hanaia'na; a ii 
a man loa akn, aole hoi hopena. 

23. -* Aole hoi laua e hanau i na k( 
ka noho hala ole ana, aole hanoli, no 
ka poino; aole e hana ana i ka pono, 
i ka hewa. 

24. Aka hoi, ua hanaia mai la na 
ka mea nana i ike i na mea a pau loa 

25. 'Haule iho la o Aclamu, i loa; 
na kanaka, i loaa ai ia lakon ka oliol 

26. Ke hele mai la ka Mesia i kf 

/j Pau. 11. ( II Nep. 9:8. Ka Momi Waiwai Ni 
wai Nui, aoao 10. A: Pau 23. 68 II NEPAL [MOK. III. ia ke hoola i na keiki a kanaka mai ka liaule ana mai. A no ko 
lakou hoolaia'na mai ka hanle ana mai, ua lilo lakou i poe 'kuo- 
koa a man loa aku, e ike ana i ka pono a me ka hewa; e haua no 
lakou iho, aole e hanaia mai, ma ka hoopai ana o ke kaiiawai 
wale no, ma ka la nni mahope, e like me na kauolia a ke Akna i 

liaawi mail ai. 

27. Nolaila, mamuli o ke kino ua kuokoa na kanaka; a ua 
liaawiia mai la na mea a pan ia lakon i ku pono i kanaka. A ua 
noa lakou e koho aku i ka noho pio ole a me ke olamauloa, 
ma o ka Mea Uwao nui la o na kanaka a pan; a i ole la, e koho 
i ka noho pio a me ka make, e like me ka noho pio ana a me ka 
mana o ke diabolo; no ka mea, ke imi nei oia i ponio pu na ka- 
naka a pan e like me ia iho. 

28. Alio, e ka'u mau keiki, ke makemake nei an e nana ou- 
kou i ka Mea Uwao nui, a e hoolohe i kana mau kauoha nui; a e 
ma.lama pono i kana mau olelo, a e koho aku i ke ola mau loa, e 
like me ka makemake o kona Uhane Hemolele. 

''9 Aole e koho aku i ka make mau loa, e like me ka make- 
make o ke kino a me ka hewa koloko, oia na mea e haawi aku 
ana i ka uhane o ke diabolo i ka mana e hoopio, a e lawe la oukou 
ilalo i gehena, i hiki ia ia ke noho ahi maluna o oukou iloko o 

kona aupmii. ^ , ,,.,,.. , 

30. Ua olelo aku au i keia man olelo kakaikahi la onkou a 
pan, e a'u mau-keiki, ma na la hope o kuu hoaoia ana; a ua ko- 
ho au i ka mea e pono ai, e like me na olelo a ke kaula. A o ko u 
mauao wale no, o ke ola mau loa no ia o ko oukou mau uhane. 
Ameue. MOK UNA 3. 1. Ano, ke olelo aku nei au ia oe, e losepae, ka'u « hanau hope, 
ua hanauia mai la oe ma ko'u wa popilikia ma ka waouahele; he 
oiaio, ma na la o ko'u kaumaha nui loa, ua ha.pai mai la Ivon 
makuAvahine ia oe. . . . 

2. A e hoolaa no hoi ka Haku i ''keia ama nou, he ama mai- 
kai loa no ia, no kou hooilina a no ka hooilina o kau poe hua me 
kou poe hoahanau, no kou maluhia a mau loa aku, ma e malama 
pono oukou i na kauoha a ka Mea Hemolele o ka Iseraela. _ 

3. Ano, e losepa, ka'u hanau hope e, a'u i lawe mai ai no- 
loko mai o ka waouahele, kahi o'u i hoopopilikia'i; na ka Haku 
e hoopomaikai ia oe no ka wa pau ole, no ka mea, aole e "hoopau 
loa ia kau poe liua. 

( Piiu. 27-29. Ala. 29. 41; 7. 42:27. Hela. 14;30. a I Nep. 18: 7, 19. h I N^p, 2: 20. 18; 22, 23. c I Nep. 13; 30. MOK. m.] II NEPAL 4. No ka mea, aia hoi, ooe no ka hu 
''niamo no au na losepa, ka mea i lawe pio 
ua uani na berita a ka Haku, ana i hana m 

5. Nolaila, ike io o losepa i ko kakou 
he olelo hoopomaikai na ka Haku mai, e 1 
Akua i kekahi lala pono i ko ka hale o Ise: 
hua a kona puhaka ; aole o ka Mesia, aka 
aka hoi, e hoomanaoia ma na berita a ka f 
sia ia lakou ma ua la mahope, i ka mana 
puka ana'ku ia lakou noloko mai o ka pc 
he oiaio, noloko mai o ka pouli i hunaia, a 
pio ana i ke kuokoa. 

(i. No ka mea, hoike io mai la o losep 
auanei ka Haku ko'u Akua i kahi "Mea na 
mea nana Uiima pookela i ka hua a ko'u i 

7. Oiaio, olelo io mai la o losepa, p 
ia'u : Na'u no e hoala i kahi mea nana Urima 
na hua a kou puhaka ; a e mauao nui ia oi 
kou puhaka. A ia ia au e haawi aku ai 
kahi hana no ka hua a kou puhaka, kona ] 
pomaikai nui ia lakou, i ka laweia'na m 
berita a'u i hana aku ai i kou mau kupunt 

8. A e haawi no au ia ia i kauolia, i 
hana e, o ka hana wale no a'u e kauoha a 
lilo au ia ia i mea nui imua o ko'u mau ms 
no oia i ka'u hana. 

!). A e nui auanei oia e like me Mose, 
ai e hoala auanei an ia ia no onkou, e hool 
ko ka hale o Iseraela. 

10. A e hoala no au ia Mose, e hoopa 
mailoko mai o ka aina o Aigupita. 

11. Aka e hoala no au i kekahi mea n 
ka hua a kou puhaka ; a e haawi no an 
puka mai i ka'u olelo i ka hua a kou puhf 
ana mai o ka'u olelo wale no, wahi a ka . 
opopo ana ia lakou i ka'u olelo, i hele e 

12. Nolaila, e palapala auanei na hua i 
pala auanei na hua a ka puhaka o luda ; 
ia auanei e na hua a kou puhaka, a o 
palaia auanei e na hua a ka puhaka o ludi 
i hookahi, i ka hoohoka ana i na ao wahe 
ana i na.paio, a i ka hookupaa ana i ka 
hua a kou puhaka, a i ka laweia'na mai 
lakou poe knpuua ma na la mahope; a 
mau berita, wahi a ka Haku. (11 Nep. i5; 14 10. 
21: S-ll. Moi-. 8: 10, Ala. 10: 3. 
2.5. f Bz. 3: e I Nep. 13: 30. Mos. 
; 16-20. g III Nep. 5: 70 II NEPAL [mok. hi. 13. A noloko o ka imwaliAvali e hooliloia auanei oia i ikaika, 
ma ia la e hoomaka'i ka'u hana mawaena o ko'u poe kanaka a 
pan, i ka lioihoi ana ia oe, e ko ka hale o Iseraela, wahi a ka 
Ilaku. 

l-Jr, A pfla i waiiana mai ai o losepa, i ka i ana: Aia hoi, e 
hoopomaikai no ka Haku i ua mea nana Uiima la; a o ka mea e 
iiiji e pepehi iaia, e hoohokaia lakou; no ka mea, o keia mea hoo- 
pomaikai a'u i loaa'i na ka Haku mai, no ka hna ako'n puhaka, 
6 hookoia anauei ia. Aia hoi, ua ike io no au e hookoia'na keia 
olelo hoopomaikai. 

15. A e kapaia auanei kona inoa ''mamuli o ko'u; a mamnli 
ia ka inoa o kona makuakane. A e like auanei oia me au; no 
ka mea, o ka mea a ka liaku e hoopuka mai ai ma kona lima, 
ma ka mana o ka Haku, e ' lawe mai auanei ia i ko'u poe kanaka 
i ke oia; 

16. Oiaio, peia i wanana mai ai o losepa; Ua paa ia'u keia 
mea, oia, e like me ko'u kanalua ole i ka olelo hoopomaikai no 
Mose; no ka mea, ua olelo mai la ka Haku ia'u, e malama au i 
kau poe hua no ka wa pan ole. 

17. A ua i mai la ka Haku, E hoala au he Mose; a e haawi 
no au i mana ia ia ma ke kookoo; a e haawi au ia ia i ka naauao 
ma ka palapala ana. Aole nae au e hoomohala i kona elelo, i 
olelo nui oia; no ka mea, aole au e hoolilo ia ia i ikaika ma ka 
olelo ana, aka e kakau auanei no au, i ko'u kanawai ia ia, me ka 
manatnaua lima o ko'u lima poooi; a a hana au i kanaka hai 
olelo nona. 

18. A i mai la no hoi ka Haku ia'u, E hoala au i ka hua a kou 
puhaka; a e hana no au i 'kanaka hai olelo nona. A owau nei, 
aia hoi, e haawi no au ia ia e hiki ia ia ke palapala auanei i ka 
palapala ana o na hua a kou puhaka, i ka hua a kou puhaka; a 
na ke kanaka hai olelo a kou puhaka e hai aku auanei ia mea. 

19. A o na olelo ana e kakau ai, oia na olelo ku pono i ko'u 
naauao, e hiki aku ai i ka hua a kou puhaka. A e like auanei ia 
me he mea la ua kahea aku ka hua a kou puhaka ia lakou mai ka 
lepo ae; no ka mea, ua ike au i ko lakou manaoio. 

20. A e '•■ kahea no auanei lakou mai ka lepo ae; he oiaio, i ka 
mihi i ko lakou poe hoahanau, mahope iho o ka luake ana o na 
hanauua he nui wale mahope o lakou. Eia kekahi, e laha aku 
ko lakou kahea aua, e like me ka pohihihi ole o ka lakou mau 
olelo. 

21. No ko lakou manaoio, e pnka'ku auanei ka lakou mau 
olelo noloko aku o ko'u waha i ko lakou poe hoahanau, he poe 
hua lakou a kou puhaka; a e hoolilo au i ka nawaliwali o ka la- 
kou mau olelo i ikaika ma ko lakou manaoio, i ka hoomanao ana 
i ka'u berita a'u i hana akn ai i kou mau kupuna. 

ft losepa. i n Nep. 27: 0-20. En. 1; 12-18. Ala. 37: 1-20. 111. Nep. 18: 10, 11. Mor, 
7: 8-10. ,;■ Berita a me na Kauoha 100: 9, 11. k U Nep. 20: 16.- Mor. 8: U-IC, 23, 25, 20. MOK. IV. ] II NEPAL 22. Ano, aia hoi, e ka'u keiki losepa, 
nana mai la ko'u kupuna kane i ka wa ka 

23. Nolaila, no keia berita ua hoopon 
aole e anaiia kau hua, no ka mea, e ho( 
olelo o ka buke. 

24. A e ku iluna auanei 'kekahi mea 
nana e hana i ka pono he nui, ma ka ole^ 
he mea paa hana oia ma na lima o ke Aki 
loa, e hana i na hana kupanaha loa, a e 1 
ka maka o ke Akua, i ka lawe hou ana 

i ko ka hale o Iseraela, a i ka hua a kou ] 

25. Ano, ua pomaikai ooe, e losepa. 
nolaila, e hoolohe i na olelo a kou kaikua 
mai auanei ia oe, e like me na olelo a'u i 
i ua olelo a kou makuakane e make ana. MOKUNA 4. 1. Ano, ke olelo nei au, o Nepal, no 
kuakane i olelo mai ai, no losepa, ka me 
pita ; 

2. No ka mea, aia hoi, wanana io n: 
pau. A o na wanana ana i kakau mai ai, 
i oi aku mamua o kana. A wanana ma 
na hanauna e aku o makou ; a ua kaka 
"papa keleawe. 

3. Nolaila, mahope iho o ka pau ar 
kuakane no na wanana a losepa, kahea a 
mana, i kana mau keikikane, a me kana n 
la ia lakou, Aia hoi, e a'u mau moopunak. 
puuawahine, na keikikane a me na kail 
hiapo, ke makemake nei au ia oukou e 
ka'u mau olelo; 

4. No ka mea, ua olelo inai ka Haku 
ka'u mau kauoha, e pomaikai auanei ouk 
malama ole oukou i ka'u mau kauoha, 
mai ko'u alo aku. 

5. Aka hoi, e ka'u mau moopunaka 
puuawahine, aole i hiki ia'u ke iho ilal 
waiho ole au he hoopomaikai aua malui 
ua ike au, ina e aoia oukou ma ke aia e 
aole auanei oukou e hele hewa malaila al 

I He kaula Inikiui. a I Nep. 3: a. II NEPAL [MOK. JV. G Nolaila, iua i hoomainoinoia onkon, aia hoi, ke waiho nei 
au i ko'ii hoopoinaikai ana maluna o oukou, i laweia aku ai ka 
hoomaiDomo mai o oukou aku, a e hookoia maluna o na poo o 

ko oukou mau makua. _ xtqV,! 

7 Nolaila, no ko'u hoopomaikai ana, aole e ae aku ka Maku 
ke Akua e anai loa ia oukou; nolaila, e "aloha no oia la oukou, a 
i ka oukou poe hua a mau loa aku. 

8 Eia kekahi, mahope iho o ka pan ana o ka oielo ana a 
ko'u makuakaue i na keikikane a me na kaikamahme aLamana, 
kouo ae la oia i na keikikane a me na kaikamahme a Lemuela, e 

la^Feia mai imna ona. , . i ■ _ „ 

q A olelo ae la oia la lakou, i ka i ana: Aia hoi, e na moo- 
punakane a'u a me ua moopuuawahine a'u, na keikifome^a me na 
kaikamahine a ka Iua o ka'u mau keikikane; aia hoi, kewaiho 
e an ia oukou i ka hoopomaikai hookalii ana no, me au i waiho 
aku ai i na keikikane a me na kaikamahine a Lamana; nolaila, 
aole oukou e anai loa la; aka, ma ka hopena e hoopomaikaiia ka 

oukou p^e^ ™J'^^^jj \ 1,^ ,^a i pau ai ka olelo ana a ko'u makua- 
kaue ia lakou, aia hoi, olelo ae la oia i na <* keikikane a Isemaela, 
he oiaio, a i ko kona hale a pau. . . n • i ■ 

11 A pau kana olelo ia lakou, olelo ae la oia la Sama, i ka i 
ana- Poinaikai ooe, a me kau hua; no ka mea, e noho no oe ma 
ka a'ina- e like me kou kaikaina o Nepal. A e ;hehi pu la kau 
poe hua me kana poe hua; a e like auanei oe me kou kaikaiua, a 
e alikealike kau poe hua me kana poe hua; a e hoopomaikaiia oe 

"""l^^Eia kekahi' mahope iho o ka olelo ana a ko'u makuakaue, 
o Lehi i ko kona hale a pan, e like me na manao « ^ona naau a 
me ka Uhane o ka Haku iloko ona, elemakule loa iho la la. Eia 
kekahi, make iho la ia, a ua kanuia iho la. 

S Eia kekahi, aole he nui na la mahope iho o kona make 
ana, huhu mai la o Lamana laua me Lemuela, a me na keik.kane 
a Tsemaela ia'u, no ka paipai ana o ka Haku; , , , • , 

U No ka mea, ua koiia mai la au, o Nepal, e olelo aku la la- 
kou e like me kana olelo. No ka mea, ua olelo aku la au i na 
mea he nui wale ia lakou, a pela hoi ko'u makuakane, mamua o 
kona make ana; a ua kakauia he nui o ua man «!« « "^^ ^f "- 
o ko'u mau papa e ae; no ka mea, o ka mooolelo nm ae ua ka- 
kauia maluna o ko'u 'mau papa e ae. 

15 A maluna "o keia mau papa, ke kakau nei au i na mea o 
ko'u uaau, a he nui no hoi o na palapala hemolele i kahakahaia 
maluna o ua papa keleawe; no ka mea, ke hauoli nei kuu naau i 
ua palapala hemolele, a ke uoonoo nei ko'u naau la mau mea, a h T Nep. 1^>-. 31- 
Nep. 2(1; 22. Jlor. 
H. f 1 Nep. 9; 4. UNep. 10: IS, 19. lakobaS: 3-9. 
: 20.21. Et. 1!!; 0, S-11. c Pau. 5-7 
' f;l Nep. G: 1-5. Hela. 7: 2:1, 24. 
rt 1 Nep. 7: (i. 15: 10-17. Ill 
elakobal: 12- MOK. IV.] 11 NEPAL ke palapala nei ia mau mea no ka hooui 
maikaiia'na o ka'u poe keiki. 

16. Aia hoi, e olioli ana ko'u uhane 
a e uoonoo mau ana ko'u naau i na 
ai hoi. 

17. Aka hoi, nani ka lokomaikai o 
mai ia'u i kana mau hana nui a kupaiif 
kuu naau, Auwe hoi au ke kanaka po: 
nei ko'u naau no ko'u io. Ke ehaeha 
hana ino. 

18. Ua hoopuniia au no na hoowalefl 
puni wale mai ana ia'u. 

10. A ia'u ka makemake e hauoli ai 
ko'u mau hewa; aka hoi, ke ike nei a 
aku ai. 

20. O ko'u mea kokua oia no ko'u 
oia ia'u iwaena o ko'u popilikia ma kf 
mai la oia ia'ii maluna o na kai liohonu 

21. Ua hoopiha mai oia ia'u me kor 
ana i ko'u io. 

22. Ua hoohoka aku la oia i ko'u m 
ana ia lakou imiia o'u. 

23. Aia hoi, ua lioolohe mai oia i ko 
ua haawi mai la oia i ka ike ia'u ma ua 

24. A ma ke ao ua mahnahua aku 
pule ikaika imua ona; he oiaio, ua hooJ 
iluna; a iho mai la na anela a lawelawe 

25. A maluna o na eheu o kona Uha 
maluna o na manna kiekie. A ua ike 
nui; he oiaio, i oi aku i ka mea ku pot 
kauohaia mai la au e kakau ole ia mau 

26. E! ilia ua ike au i na mea nui 
Haku ma kona manao haahaa 1 ua keik 
kanaka me ke aloha nui e like me neia, 
naau, a kakali ko'u uhane ma ke awav 
ko'u kino, a emi ko'u ikaika, no ko'u j 

27. A no ke aha la au i ae aku ai 
Oiaio, no ke aha la i ae aku ai au i ua i 
i ka mea ino kau wahi ma ko'u naau, e 
e liookaumaha i ko'u uhane! No ke al 
euemil 

28. E aia, e kuu uhane! Mai lulu 
hauoli, e ko'u naau, a mai haawi hou 
oko'u uhane. 

29. Mai huhu hou no ko'u mau en 
ikaika, no ko'u popilikia. 

30. E hauoli, e kuu naau, a e kahea 74 II NEPAL [MOK. V. B ka Haku, e hiilani no au ia oe no ka wa pau ole; he oiaio, e 
banoli ko'u uhaue iloko ou, e ko'u Akua, a o ka pohaku hoi o 

^^ 31^ E ka Haku, e hoolapanai anei oe i ko'u uhanel E hoo- 
pakele auei oe ia'u noloko mai o na lima o ko'u poe enemir E 
bana mai auei oe ia'u i haaluki ai au i ka ike aku i ka hewa^ 

32 E paui mau ia anei na ipuka o ka po imua o u, no ka moa, 
ua naiiae ko'u naau, a ua mihi ko'u uhanel E ka Haku, aole 
anei oe e pani i na ipuka o ko'u pono imua o'u, i hele au ma lie 
kaamoo o ke awawa haahaa, i pololei au ma ke alanui akaka^ 

33 E ka Haku, e puliki mai anei oe ia'u a puni i ka aalin o 
kou r)on()« E ka Haku, e hana mai anei oe i ala no'u e pakele ai 
:,nna o ko'u poe enemi? E hana mai anei oe i ko'u k"amoo i 
Dololei imua o'ul E waiho ole anei i mea hma ma ko u ala?_ Aka 
ma ooe e hoomakaukau i ko'u ala imua o'u, a e keakea ole i ko u 
ala, aka i na ala o ko'u enemi. , , • 

34 E ka Haku, na paulele au la oe a e paulele au la oe a man 
loa aku Aole au e hilinai i ka lima o ka io; no ka mea, ua ike 
au poino ke kanaka i hilinai i ka lima o ka lo., Oiaio, poino ke 
kamlka i hilinai i ke kanaka, a i lilo ka lo i ikaika nona. _ 

35 Oiaio ua ike-au e haawi lokomaikai mai ke Akua i ka mea, 
noi Oiaio, e haawi mai no ko'u Akua ia'u, ke ole au e nonoi. 
hewa nolaila, e hookiekie no au i ko'u leo iluna lou la; oiaio e- 
kahea aku no an ia oe, e kuu Akua, ka pohaku o ko u pono Aia 
hoi, e pii mau loa no ko'u leo iou la, e kuu pohaku a me ko tt 
Akua mau loa. Amene. MOKUNA 5. 

1 Eia hoi kekahi, kahea imi aku' la au, o Nepai, i ka Haku 
ko'u Akua, no ka -» huhu o ko' u mau hoahanau. _ _ 

2. Aka hoi, mahuahua no ko lakou huhu ia'u; a imi mai la. 
lakou e lawe aku i ko'u ola. . . , • ^r 

3 Oiaio, ohumu mai lakou no'u nei , i ka i ana: Ke manao nei 
ko kakou kaikaina e alii ae maluna a kakou; a nm ka pihkia i 
loaa la kakou nona; nolaila, ano e pepehi kakou la la, i ole piU- 
kia hon kakou no kana olelo. No ka mea, aia hoi, aole kakou i 
makemake ia ia i alii no kakou; no ka mea, no kakou, no na kai- 
kuaana ia, e noho alii maluna o keia lahuikanaka. _ _ 

4 \no, aole au e kakau ana maluna o na papa nei i na olelo 
a pau a lakou i ohumu mai ai no'u nei. Aka, ua lawa ka n olelo 
ana, ua imi lakou e lawe aku i ko'u ola. 

5. Eia k_ek ahi, hoike mai la k a Haku ia'u, e hele au, o JNepai, 

an NepriTls. Eiiosal:20. Bios. 10:15. |. MOK. v.] 11 NEPAI mai o lakou aku, a e holo aku i ka w 
e makemake ana e hele pu me an. 

6. Nolaila, lawe aku la au, o Ni 
rama hoi a me kona ohana, a me i 
kona ohana, a me lakoba laua me I 
me ko'u mau kaikuwahine, a me ka ■ 
pu me au. A o ka poe a pau i hek 
naoio i na olelo ao a me na hoikeana 
mai la lakou i ka'u mau olelo. 

7. A lawe aku la inakou i ko m£ 
mea i hiki ia makou, a hele aku la i 
na la he nui loa. A mahope iho o 
he nui loa, kukulu iho la makou i ko 

8. A ua makemake iho la ko'u j 
wahi o Nepai ; nolaila, kapa aku la n 

9. A o ka poe a pau me au, la 
kapa aku ia lakou iho ka poe kanaka 

10. A ua makaala makou e mali 
kanawai, a me na kauoha a ka Haku 
ke kanawai a Mose. 

11. A o ka Haku kekahi pu me 
iho la makou ; no ka mea, lulu iho 1 
hou mai la makou me ka lako. A 1 
pua a me na ohana, a me na hoi 
keia ano. 

12. A ua lawe pu no hoi au, o ] 
kahaia maluna o na "papa keleawe; a 
oia no ka panana, i hoomakaukauia 
hma o ka Haku, e like me ka mea i j 

13. Eia kekahi, hoomaka iho la n 
ia, a e mahuahua ma ka aina. 

14. A lawe aku la wan, o Nepai, 
mamuli o kona ano, hana iho la au 
hiki mai auanei paha ka lahuikanak 
ko Lamana poe, maluna o makou a e 
taea, ua ike au i ko lakou 'inaina ia' 
poe i kapaia, o ko'u poe kanaka. 

15. A ao aku la au i ka'u poe e k 
keia ano i keia ano o ka laau, a o kt 
p ke keleawe, a o ke kila, a o ke gi 
maikai i eliia, a ua nui loa. o ia mau i 

16. A kukulu iho la au, o Nepai, 
la au ia ia mamuli o ke ano o ka luat 

6 0mai.ail: 12,27. Na Olelo a Mor. 1 : 13. Moi 
15,19,22, 21:2(1. 23:35-38. 28, i, 5. 29:3. Ala 
2e-34. 25: 13. 27: 14. 47: 1,20, 50: g. 11. 51: l> 
0. dINep, lG:d. e I Nep. 4: a. Ml Nep. 5: a. 
1: 17. Ala. 16: 13. 23: 2. 20: 29. Hela. 3: 9, 14. s 76 II NEPAL [mok. V. aole ia i kiikuluia me iia mea makamae he nui loa e like me la; 
no ka mea, aole i hiki ke loaa ia mau mea maluna o ka ama; no- 
laila na hiki ole ia ke knknhna e like me ko Solomona kiakini. 
Aka' na like ke ano o ke kukuluia'na me ko ka luakiui o Solo- 
mona; a iia uani loa ka hana ia ana. 

n'. Eia kekaM, ao aku la wau, o Nepal, i ko'u poe kanaka e 
haua man, a e hana me ko lakou mau lima. 

18 Eia kekahi, na makemake mai la lakou e lilo wau } 'aiu 
no lakou. Aka, makemake iho la an, o Nepai, e noho lakou me 
ke alii ole; aka hoi, hana akn la au no lakou e like me ka mea i 

hiki ia'u. , ^ _, ^^ ^ . , , 

1') \ia hoi, ua hookoia'e la na olelo a ka Haku i ko u mau 
hoabauau, ana i olelo mai ai no lakou, e lilo au i^luna no lakou 
a i kumu no hoi no lakou; nolaila, he luna no au no lakou a he 
kumu no hoi no lakou, e like me na kauoha a ka Haku, a hiki i 
k-a inanawa a lakou i imi ai e Mawe aku i ko'u ola. . . . , 

20 Nolaila, i ko ai ka olelo a ka Haku, ana i olelo mai ai la u, 
ika"^! ana- Ina aole lakou e hoolohe i kau olelo, e 'hookiia'ku 
ananei lakou mai ke alo aku o ka Haku. Aia hoi, ua -hookiia 
aku la lakou mai kona alo aku. 

21 A ua haawi ae la oia i kekahi porno e haule maluna o la- 
kou oiaio, i kahi poino nui, no ka lakou hana ino. No ka mea, 
aia hoi ua hoopaakiki iho la lakou i ko lakou mau naau e ku e 
ia ia, a i lilo me he pohaku paea la; nolaila, me lakou i k-okeo ai 
mam'ua a nani loa a oluolu, haawimai la ka Haku ke Akua 1 ill 
haulaula maluna o lakou, i ole lakou e lilo i mea hoowalewale i 
ko'u poe kanaka. 

22 A peneia wahi a ka Haku ke Akua, E hoolilo au la lakou 
i poe iioopailuaia e kou poe kanaka, ke mihi ole lakou i ka lakou 

liana hewa. i i i 

23 A e poino no ka hua a ka mea nana e huipu me ka lakou 
hua^ no ka mea, e poino pu lakou me ia poino hookahi no. A 
olelo mai la ka Haku ia mea, a ua hanaia. vi i i 

24. A no ka poino i kau mai ai maluna o lakou, lilo aku la 
lakou i lahuikanaka palaualelo, piha i ke kolohe a me ka maalea, 
a imi iho la ma ka waonahele i na holoholona hihiu. 

25. A i mai la ka Haku ia'u, E lilo auanei lakou imea "hahau 
i kau poe hua, e hooeueu ia lakou e hoomanao mai ia'u; ama 
aole lakou e hoomanao mai ia'u, a e hoolohe mai i ka'u mau olelo, 
e hahau no lakou la ia lakou i ka anai loa ia ana. 

2(i. Eia kekahi, hoolaa aku la au, o Nepal, ia lakoba laua me 
losepa, i "lilo laua i mau kahuna a i mau kumu maluna o ka ama 
ko'u poe kanaka. . . 

27. Eia kekahi, noho iho la makou mamuli o ke ano pomaikai. ; II Nep. 0; 2. laUoba 
10. (1: 4-7. i I Nep. 2: c 
1-2: Ul. Ala. 45: !1-19. Ifi: • 9 U, 15. laroma I: 7, 14. Omanai 1: 12, 10, 2.3, 24. Mns. 1: 
!■ Pail. 2. I 1 Nep. 2: (). m I Nep. 2: d. n I Nep. 2: 24. 
24. JMor. (i. 11 Nep- 0; 2. laliobal: 18, 19. MOK. VI.] II NEPAI. 28. A ua hala aku la na makahiki h( 
nawa a makou i haalele ai ia lerusalema. 

29. A ua malama wau, o Nepai, i i 
kanaka, maluna o ko'u mau papa a'u 
manawa. 

30. Eia kekahi, i mai la ka Haku ia'u 
e ae; a e kahakaha auauei oe 1 na mea 
mea i maikai ma ko'u maka, no ka pom£ 

31. Nolaila, i hoolohe pono ai au, o 1 
Haku, hele aku la au a hana iho la i keia 
kou kahi a'u i kakau ai i keia mau mea. 

32. A kahakaha iho la au i ka mea ol 
oluolu ko'u poe kanaka i na mea o ke Ali 
lakou i na mea a'u i kahakaha ai iluna o i 

33. A ina « makemake ana ko'u poe 
olelo nui o ko'u poe kanaka, e imi lako 
pono ai. 

34. A ua lawa ka'u olelo ana, ua hah 
kanaha, a ua loaa ia makou na kaua a m 
poe hoahanau. MOKUNA 6. 1. na olelo a lakoba, ke kaikaina i 
ai i ko Nepai poe: 

2. Aia hoi, e o'u mau hoahanau i al 
kaheaia mai e ke Akua, a "hooliloia mam 
hoano, a i hoolaaia e ko'u kaikuaana o Is 
nana nei me he mea la he ' alii a he mea 
kou e hilinai nei no ka maluhia, aia hoi 
aku la au i na mea he nui loa ia oukou ; 

3. Aka hoi, ke olelo hou aku nei au : 
iini ana au i ka pomaikai o ko oukou mai 
ko'u pihoihoi no oukou; a ua ike oukoi; 
No ka mea, ua hooikaika au ia oukou me 
aku la au ia oukou i na olelo a ko'u mat 
la au ia oukou no na mea a pan i palapa 
ana mai o ke ao nei. 

4. Ano, aia hoi, ke makemake nei 
no na mea o keia wa, a me na mea e hiki 
helu no au ia oukou i na olelo a Isaia. A 

p I Nep. I: f. q I Nep. 9: c. a U Nep. 5: 2(i. lakoba 1; 19, 19. b 11 Nep. 5: (. 78 II NEPAL [mok. VI. kuaana i makemake mai ai ia'u e olelo aku Ja oukon., A ke olelo 
aku uei au ia oukou no ko oukou pomaikai, i ao ai onkou a e hoo- 
nani i ka iuoa o ko onkou Akna. 

5. Ano hoi, o na olelo a'u e helubeln ai, oia na olelo a Isaia 
i olelo mai ai no ko ka hale a pan o Iseraela; nolaila, e hiki ke 
hoohalike ia man mea ia oukou; no ka mea, no ko ka hale o ise- 
raela oukou. A he nui na mea i oleloia mai e Isaia, e hiki ke 
hoohalikeia ia oukou, no ka mea, no ko ka hale o Iseraela oukou. 

(i. Ado, eia na olelo: "Penei wahi a ka Haku ke Akua: Aia 
hoi, e hapai no au i ko'u lima i ka poe Genetile, a e kau ae i ko'u 
hae i na iahuikanaka: a e lawe mai lakou i kau poe keikikane 
nui ko lakou mau lima, a e kaikaiia kau poe kaikamahiue ma ko 
lakou mau poohiwi. 

7. A e lilo na'lii i poe makuakane hanai nou, a o na lu wa- 
hine a lakou i poe makuwahine hanai nou; a e kulou no lakou ia 
oe me na maka o lakou i ka lionua, a e palu iho i ka lepo o kou 
mau wawae; a e ike auauei oe owau no ka Haku; no ka mea, o 
ka poe e kali ia'u, aole lakou e liilahila. • i , • 

8. Ano, ke makemake nei au, o lakoba, e olelo akui kahi 
mea no keia mau olelo; no ka mea, aia hoi, "ua hoike mai la ka 
liakn ia'u, ua pepehiia a lawe pio ia'ku la ka poe i noho ma le- 
riisalema, mai kahi a kakou i hele mai nei; 

!). Aka hoi, ua hoike mai la ka Haku ia'u e hoi hou no la- 
kou. A ua hoike mai la no hoi oia ia'u, e hoike mai la ka Haku 
Ice Akua, ka Mea Hemolele o ka Iseraela, ia ia iho la lakou ma 
ke kino; a mahope iho o koua hoike ana ia ia iho, e hahau no 
lakou ia ia, a e kau ia ia ma ke kea, e like me na olelo a ka anela 
nana i hai mai ia mea ia'u. 

10. A mahope iho o ko lakou hoopaakiki ana i ko lakou mau 
uaau, a hooolea ana i ko lakou mau ai e ku e i ka Mea Hemolele 
o ka Iseraela, aia hoi, e haule mai auauei na mea hoopai o ka 
Mea Hemolele o ka Iseraela maluna iho o lakou. A e hiki mai 
ana ka la e hahauia'i lakou a e hoehaia'i. 

11. Nolaila, mahope iho o ko lakou kipakuia ana i o a la nei, 
no ka mea, penei i olelo ai ka anela, e hoopilikiaia kekahi poe he 
nui ma ke kino, aole nae e aeia e make, no na pule a ka poe pono; 
e hoopuehuia auanei lakou, a e pepehiia, a e inainaia; aka hoi, e 
aloha no ka Haku ia lakou, a i "^ka wa e loaa'i ia lakou ka ike no 
ko lakou Mea Hoolapanai, e honluuln hou ia lakou iko lakou aiua 

hooilina. 

12. A pomaikai ka poe 'Genetile, ka poe a ke kaula i pala- 
pala mai ai; no ka mea, aia hoi, ina e mihi auanei lakou, ae 
kaua ole ia Ziona, a e hoohui ole ia lakou iho i kela "ekalesia nui 
a ino loa, e hoolaia auanei lakou; no ka mea, e hooko no ka Haku 

,. Jc M- 22 n. d 1 Nep. 7: 13. U. e I Nep. 1,5: e. f I Nep. 13: 12-23, 30-35. 38-42, 
11: l-f,; ii Nep. 10: 8-U, \S, 19. UI Nep. 10: G, 7, 20; 27. 21 : 2-U, 22-25. Mor. 5: 19. 

1 Sep. !:i: IT. ■ k f n- MOK. VII.] II NEPAL ke Akua i kana mau berita, ana i ban 
a no keia kumu i palapala mai ai ke k 

13. Nolaila, o ka ''poe e kaua aku 
rita o ka Haku, e palu iho lakou i ka 
Avawae; aole e hilahila ka lahuikanak 
o ka Iahuikanaka o ka Haku, oia kt 
lea mea, ke kali nei lakou i ka hiki an, 

14. Aia hoi, e like me na olelo a 1 
Mesia ia ia iho i ka *lua o ka manawa 
e hoike oia ia ia iho ia lakou me ka m 
anaiia ana i ko lakou poe enemi, i ka 
kou e manaaio ai ia ia; aole e anai < 
ia ia. 

15. A o ka poe i ^manaoio ole ia i; 
a e ka makani ino, a e na olai, a e ka 
ke ahulau, a e ka wi. A e ike no auai 
Akua, ka Mea Hemolele o ka Iseraela 

16. No ka mea, e *kailiia'ku anei 
ikaika aku; e hoopakeleia anei ke pio 

17. Aka, penei wahi a ka Haku: ] 
poe ikaika, a e hoopakeleia ka waiwai 
ka mea, e hoopakele auanei ke Akua n 
No ka mea, penei wahi a ka Haku: E f 
pu me oe. 

18. A e hanai au i ka poe i hoolu 
iho ; a e ona auanei lakou i ko lakou k 
ua ono; a e ike no na mea io a par 
Mea e Ola'i, a me kou Mea Hoolap 
lakoba. MOKUNA 7. (-E nana 

1. Oiaio, penei wahi a ka Haku 
oe, ua hoolei aku anei au ia oe no ka 
penei wahi a ka Haku: Auhea ka 'pah 
makuwahine? Ia wai la wan i haawi i 
o ka " poe a'u i aie ai i kuai lilo aku a 
la au i kuai lilo ai ia oukou! Aia hoi, i 
lilo aku oukou ia oukou iho, a no ko 
ko oukou makuwahine ; 

h I Nep. 22: ,/. i II Nep. 21: 11. 25; 17. 29; ] 
n Nep. 10: 15, IS. 27:2-4. 28:15-32, lU Nep. 16:8 
5:22-24. Et. 2:8-11. *; Is. 49; 24-20. a Mai. 2: 16. Mat. 19: 19. 
Mat. 18: 25. d Is. 52: 3, b Kana. 24: 1-4. lej S'2 II NEPAL [mOK. VIII. 13. A lioopoina hoi i ka Haku i kou mea nana oe i liana, i lio- 
liola ae la hoi i na lani, a i hookomu i ka honua; a "ua makau 
man loa i na la a pan, no ka inaina o ka mea hooluhi, ina paha ia 
e makankan e Inku ihof ''A auhea la ka inaina o ka mea 
hoolnhi? 

14. 'Wikiwild ae la ke pio'kulou, i weheia'i oia, i ole ia e 
make iloko o ka lua, i pan ole hoi kona berena. 

15. Aka owan no ka Haku, kou Akua, nana na ale i haalulu; 
ka Haku o na Lehulehu ko'u inoa. 

IG. A na hahao no au i ko'u mau huaolelo iloko o kouwaha, 
a ua uhi aku ia oe i ke aka o ko'u lima, 'i makia aku ai au i na lani 
a e liookumu i ka honna, a e olelo aku ia Ziona, *Aia hoi, ooe no 
ko'u poe kanaka. 

17. E ala, e ala, e ku iluna, e lerusalema, 'ka mea i inu ma 
ka lima o ka Haku i ke kiaha o kona inaina ; ua inu oe i ka ma - 
kn o ke kiaha o ka haalulu i wiliia; 

18. Ache mea e alakai ia ia iwaena o na keikikane a pau ana 
i hanau ai; aohe hoi mea i lalau i kona lima, iwaena o na keiki- 
kane a pau ana i hanai ai a nni. 

19. " Ua hiki mai keia mau keikikane elua ia oe; na laiia e 
minamina non; a me kou neoneo a lukuia ana, a me ka wi a me 
ka pahikaua : A ma owai la au e hoomaha ia oel 

20. Ua maule kau man keikikane, koe wale no keia mau mea 
elua; ke kaa nei no lakou ma na poo o na alanui a pau, e like me 
ka bipi hihiu maloko o ka upena ; ua piha lakou i ka inaina o ka 
Haku, i ka paipai ana o kou Akua. 

21. Nolaila, e hoolohe mai oe i keia, e ka mea popilikia, a ona 
hoi, aole nae i ka waina; 

22. Penei wahi a ka Haku, ke kokua nei ka Haku kou Akua i 
ka aoao o kona poe kanaka; Aia hoi, ua lawe aku laaui ke kiaha 
ka haalulu, i ka maku o ke kiaha o ko'u inaina, mai kou lima 
aku; aole oe e inu hou. 

23. Aka ' e waiho aku ia mea iloko o ka lima o ka poe i hoo- 
kaumaha ia oe; o ka poe i olelo i kou uhane, E moe ilalo, i hele 
aku makou maluna ae; a ua hoomoe oe i kou kino e like me ka 
lepo, a me he alanui la hoi i ka poe i hele ae maluna. 

24. "'E ala, e ala, e aahu i kou ikaika, e Ziona; e komo i kou 
lole nani, e leiusalema, ke kulanakauhale laa; "'no ka mea, ma 
keia wa aku aole e hele hon ia oe, ka mea i okipoepoe ole ia a me 
na hanmia. 

25. "E lulu oe ia oe iho mai ka lepo ae; e ku iluna, a e noho 
ilalo, e lerusalema; e wehe oe i na mea paa o kou ai, e ke kaika- 
mahine pio o Ziona. INep. 22: 17. 
22. s Pau. 3. Hal 
II Pau. 20. Hoik. 11 
Is. 52: 1.2. .!■ loel. p I Nep. 22: /. q Pau. 16, 21-25. Is. 60 
46:4-7. 48:1-3. 102:13-16. (Is. 40: 

3-1.^. V loel. 3; 9-10. Ze. 12: 2, 3, 8, 9. 
3: 17. Ze, 14: 21. y II Nep. 8: q. 12, 14. r Is. 65; 17. 66: 
1, 2, 9, 10. Luk, 21: 22-24. 
14: 3, 12, 15. w Pau. 9-11. f % 
I' MOK. IX.] II NEPAL MOKUNA 9. 1. Alio, e o'n man hoahanan i alohaia 
man mea, i ike ai onkou no na berita a ka . 
ai me ko ka hale si pau o Iseraela; 

2. I oleloia mai la e ia i ka poe ludai 
poe kaula hemolele, mai kinolion mai, ma 
kahi hananna, a hiki mai ka manawa e^hoi 
lesia oiaio a ohana hoi o ke Akua; i ka wa 
i ko lakou aina hooilina, a e hookupaaia m 
pau i hai mua ia'i. 

3. Aia hoi, e na hoahanau i alohaia o' 
ia onkou i keia mau mea i hauoli ai onkou, 
mau poo no ka wa pau ole, no na mea e po 
haawi mai ai auauei maluna o ka onkou po 

4. No ka mea, ua ike au ua imi nni 
ike i na mea e hiki mai ana ; nolaila, ke il 
e mae aku ko kakou io a e make ; aka hi 
kino e ike ai kakou i ke Akua. 

5. Oiaio, ke ike nei au ua ike oukon, n 
ai oia ia ia iho i ka poe e noho ana ma I 
kakou i hele mai nei; no ka mea, he mea e 
iwaena o lakou; no ka mea, he mea pono 
hana i na mea a pau, e hookuu aku ia ia 
naka ma ka io, a e "make no na kanaka a ] 
pan malalo iho ona, 

6. No ka mea, e like me ka hooiliia'n 
na kanaka a, pau, pela hoi he maua o ke 
hooko i ke kumu-manao aloha o ka Mea lu 
a pau, a ''e hiki mai ke alahouana i kanaka 
ana; a ua hiki mai ka haule ana no ka la 
ana o kanaka, ua hookiia'ku la lakou 'mai 

7. Nolaila, ea, he 'kalahala mana loa 
kalahala mana loa, ua hiki ole i keia palah 
ole. No ia mea la, o ka "hoopai mua ana i 
naka, na mau loa ia maluna ona, ia ao a 
l>ela, ua moe ilalo no keia io e palaho, a e 1 
kua, aole ala hou mai. 

8. E! ka naauao o ke Akua! Koin 
No ka mea, ina aole e ala hou ka io, e lilo i 
malalo iho o keia '■ anela, ka mea i haule i 
Akua mau loa, a lilo iho la i diabolo, e pii 

9. A ina ua lilo ko kakou poe uhane 

a 1 Nep. 15: e. h Pau. 15, 22, 26, 38. Mos. 16: 10. Ala, 
40: 21 42: 23. Hela. 14: 15-18. Ill Nep. 27: 14, 15. Mor. 
22. Hela. 14: 15-18. Ill Nep. 27: 14. 15. rill Nep. 2:2. 
21 Hela. 14: 16, 1". fUNep.2:f. j; Pau 8-16. Mos. 3 
12: IS, 26, 30. 42: li, 9, 14. Hela. 14: 16, 17. Mor. 8: 13. 1 
46. INep. 14; 3, 4, 7. 11 Nep. 28: 20, 23. Mos. 16: 2-5, 11. so II NEPAL Tmok. A'II. •■>^ Nolaila, ia'u i hele mai ai, aobe kanaka; «ia'u i kahea 
aku ai, he oiaio, aohe mea i o inai. E ko ka hale o Iseraela, ua 
hoopokole iki ia anei ko'u Uma, i ole e hoola aku, aole anei o u 
maifa e hoopakele ail Aia hoi, i ' kun papa ana, hoomaloo no an 
i ke kai a hoolilo no au i «ko lakou mau muhwai i waonahele, a 
^ pilau mai la ko lakou ia, no ka mea, ua maloo iho la ua wai; a 
make lakou no ka makewai. -i i„ 

;3. 'Hoaahu no au i na lani i ka pouli, a 'kau aku au i Ice ka- 

pa makeua i uhi no lakou. ■ , ■ i i i^ . Un 

4 ' Ua haawi max la ka Haku ke Akua la'u i ka olelo o ka 
mea akamai, i ike ai au e olelo aku i kahi olelo i ka manawa pono 
ia oe, e ko ka hale o Iseraela. Ia oukou i luhi ai, ala niai la no 
oia i kela kakahiaka i keia kakahiaka. Hoala mai oia i ko u pe- 
peiao e lohe e like me ka mea i aoia. 

5 . Ua hoohakahaka mai la ka Haku ke Akua i ko'u pepeiao, 
aole au i kipi aku, aole au i hoi hope. 

6 Haawi no au i ko'u kua i ka mea hahau, a me ko u papa- 
lina i ka poe i uhuki lauoho. Aole au i huna i ko'u maka mai ka 
hilahila a me ke kuha ana. ■ ■ u ,.r 

7 No ka mea, na ka Haku ke Akua e kokua mai la u; no- 
laila, aole au e hoopalaimakaia. Nolaila, i kau ai au i ko u 
makk me he pohaku paea la, a ua ike au aole au e hilahila ana; 

8 A ua kokoke mai ka Haku, a e hoopono ana oia la u. 
Owai ka mea e hakaka me au? E ku pu me au. Owai lako u 
hoa paiof E hookokoke mai oia ia'u, a e ' hahau aku no au la la 
me ka ikaika o ko'u waha; , r-r i i ai ■ j a r, 

No ka mea, e kokua mai no ka Haku ke Akua la u. A o 
ka poe a pan e hoohewa mai auanei ia'u, aia hoi, e "'lilo no lakou 
a pau i mea kahiko me he lole la, a e ai no ka mu la akcni 

10 Owai la ka mea iwaena o oukou i makau i ka ilaicu; e 
hoolohe ana hoi i ka leo o kana kauwa; ka mea e hele ana ma ka 
pouli, aohe on a nialamalamal „-.„„„; ;« 

11 Aia hoi, o oukou a pau i hoa i ke ahi, ka poe i hoopum la 
oukou iho ma na huna ahi, e hele oukou i ka malamalama o ko ou- 
kou ahi, a ma na launa ahi a oukou i kuni ai "E loaa no keia la 
oukou ma kuu lima— e moe no oukou ilalo iloko o ka eha. MOKDNA 8. (jE nana ia Isaia 51.) 

1 E hoolohe mai ia'u, e oukou ka poe hahai i ka pono: E 
nana oukou ma ka pohaku kahi a oukou i kalaua'i, a i ka lua hoi 
o ke ana kah i a oukou i kohua'i. 

1. , , o , .3- T>. rn- 19 (if,- 1 ler 7: 13. 35: 15. Berita a me na Kauoha 133: G7. 

l5. 51 ; (i, 8. n Berita a me na Ivauoha 133: 70. k i; MOK. Vm.] II NEPAL 

2. B nana oukou la Aberahama, k( 
hoi, i ka mea nana oukou i hanau; no 

i hea aku ai, a hoopomaikai ia ia. 

3. No ka mea, e "hooluolu mai ka 
mai oia i ''kona mau wahi neoneo a p 
"waonahele e like me Edena, a i ''koi 
mahinaai o ka Haku. Maloko olaila, ( 
hauoli, ka hoolea ana a me ka leo o ke 

4. E hoolohe mai ia'u, e ko'u poe 
pepeiao ia'u, e o'u lahuikanaka; no 1 
kanawai mai o'u aku nei, a e hoolilo ai 
i malamalama no na kanaka. 

5. Ua kokoke mai no ko'u pono; 
kuu lima e hookolokolo i kanaka. 'E 
a ma ko'u lima lakou e hilinai ai. 

6. E "alawa ae i ko oukou mau i: 
nana ma ka honua malalo ; no ka mea 
e like me ka uahi, a e apulu no hoi ka 
no e make ai ka poe e noho ana malun 
no ko'u oia, aole e hoopauia ko'u pon( 

7. E hoolohe mai ia'u, e oukou la 
iiaka iloko o na naau o lakou wau i 
mai makau oukou i ka hoowahawaha c 
ka lakou olelo hoino ana; 

8. No ka mea, * e ai no ka mu ia 
hoi ka huhu ia lakou e like me ka h 
ana ko'u pono a i ke ao pau ole; a m( 
nauna aku a ia hanauna'ku. 

9. jE ala, e ala! *^E aahu oe i 
Haku e ; e ala e ' like me ia i na la kal 
nana i '" okioki ia Rahaba, a hoeha hoi 

10. Aole anei oe ka mea nana i ho( 
ka hohouu nui; i hoolilo hoi i na hohc 
ai ka poe i hoolapanaiia? 

11. "Nolaila, e hoi mai no auanei 1 
ia, e hele mai no lakou i Ziona me ke 
lele mau loa maluna o ko lakou mau p 
oUoli a me ka hauoli; e hee loa al 
kaniuhu. 

12. Owau, oiaio, owau no ka mea i 
Aia hoi, owai la oe, i makau aku ai o 
make ana, a i ke keiki a ke kanaka h( 
mauu la ; « Pau. 12. 
32: 15-20. 35: 
f I Nep. 21: «. 
lit. Il.Nep. 7., 
74: 13, 11 89 Hal. 102: 13. Is. 40: 1. 52: 9. 6 1 
1, 2, fi, 7. 43:19,20. d! Is. 35: 1, 2, C 

n Hal. 102: 25, 26. Mat. 24:35. II Pel 
j Hal. 42:23. Is. 52:1. fcHal. 93:: 

10. Is. 27: 1. 35: 8. 43: 16. Ez. 2 Si) U NEPAL [mOK. IX. 25. Nolaila, ua haawi mai la oia i kanawai; a ma kahi i haa- 
wi ole ia i kanawai, aohe he hoopai ana; a ma kahi o ka hoopai 
ole ana, aohe he hoohewa ana; a ma kahi o ka hoohewa ole ana, 
e hoomalu ana na mea aloha o ka Mea Hemolele o ka Iseraehi 
maluna o lakou, no ke ' kalahala ana; no ka mea, ua hoopakeleia 
lakou e ka mana oua; , , -i , , • 

26. No ka mea, e hooluolu ana ke kalahala i ka hookoia ana 
o kona hoopai maluna o ka poe a pau i haawi ole ia mai ke kana- 
wai ia lakou, a ua hoopakeleia lakou mai kela mea nui weliweli, 
o ka '" make a me ka po, a me ke diabolo, a me ka loko ahi a me 
ke kukae pele, oia ka ehaeha pau ole; a e hoihoi hou ia lakou i 
kela Akua nana i haawi mai ia lakou i ka hanu, oia ka Mea He- 
molele o ka Iseraela. ... 

27. Aka, auwe ka mea i haawiia mai ke kanawai la la; he 
oiaio, ka mea i loaa na kauoha a pau a ke Akua, e like me kakou 
nei, a e ae maluna o ia mau mea, a e hoomaunauna ana i na la o 
kona nohohoaoia ana; no ka mea, ua weliweli kona noho ana! 

28. E! ka hana maalea o ka mea ino! E! ka haaheo, a me 
ka nawaliwali, a me ka lapuwale o kanaka! Ia lakou i *aoia'i,, 
manao iho la lakou ua naauao, aole lakou e hoolohe i ka oleloao 
a ke Akna, no ka mea, waiho wale lakou ia mea e kuhi anaua ike 
lakou no lakou iho. Nolaila, ua lapuwale ko lakou ike, aole ia 
he mea e pono ai lakou. A e make no lakou. 

29. Aka, ua maikai ke aoia, ke hoolohe lakou i na olelo ao a 

ke Akua. 

30. Aka, auwe ka poe waiwai, ka poe i waiwai ma na niea o 
ke ao nei. No ko lakou waiwai, ke hoowahawaha nei lakou i ka 
poe huue, a hoomaau no lakou i ka poe akahai, a ua kauia ko 
lakou mau naau maluna o ko lakou waiwai; uolaila, o ko lakou 
waiwai he Akua ia no lakou. Aia hoi, e make pu auanei ko lakou 
waiwai me lakou hoi. 

31. A, auwe ka poe hookuli, e hoolohe ole mai ana; no ka 
mea, e make no lakou. 

32. Auwe ka poe makapo, e nana ole mai ana; no ka mea, e 
make no hoi lakou. 

33. Auwe ka poe i okipoepoe ole ia ma ka naau; no ka mea, 
e hoowalauia ka ike o ka lakou hana ino ia lakou ma ka la hope. 

3i. Auwe ka mea wahahee; no ka mea, e hahaoia oia ilalo i 

a;ehena. , • i 

35. Auwe ka mea pepehi kanaka, nana i pepehi me ka noonoo 
e; no ka mea, e make ia. 

30. Auwe ka poe e^moekolohe ana; no ka mea, e hahaoia 
lakou ilalo i gehena. 

37. Oiaio, auwe ka poe i hoomaua i na kii; no ka mea, e lea- 
lea ana ke diabolo o na diabolo a pau ia lakou. 

„I[ Nop '• f If II Nep. 9: j. -.r Pwi. 29, 42. U Nep. 2fi: 20. 27: lo-2G. 28: 4, 15. 
.V 11 Nep. 2S: )3. laltoba2:2S. Ala. 39 : 5, 9, 11. Ill Nep. 12: 27-32. MOK. IX.] II NEPAL 38. A, eia hoi, auwe ka poe a p 
mau hewa; no ka mea, -e hoi hou m 
i kona maka, a e noho mau no iloko 

39 . Ea, e na hoahanau i alohaia o 
o ka hana ino ana i kela Akua Hemo 
o ka ae wale ana aku i ka hoowalew 
E hoomanao, o ka manao ma ke kinc 
ma ka uhane he oia mau loa ia. 

40. El e o'u mau hoahanau i alo 
i ka'u olelo. E hoomanao i ka naui < 
raela. Mai olelo iho ua olelo aku la 
ia oukou; no ka mea, ina paha e c 
oukou i ka oiaio; no ka mea, ua ok 
oukou Mea nana i hana. Ua ike a 
oiaio e ku e ana i ka paumaele a p 
makau ia mau mea, no ka mea, e mai 
aole hoi i hoonaueueia. 

41. E! e o'u mau hoahanau i alo 
ka Mea Hemolele. E hoomanao ua 
hoi, ua ^^ololi ke ala no kanaka, aka i 
ona, a o ka mea kiai puka oia ka IV 
aole oia e hoonoho ana i kekahi kau 
ala e ae, ma ka puka wale no, no ka 
puuipuniia; no ka mea, o ka Haku 1 

42. A o ka mea kikeke, e wehe n 
auao, a me ka poe i aoia, a o ka poe 
lakou ike, a no ko lakou naauao, a n 
oia ka poe ana i hoowahawaha mai a 
mau mea mai o lakou aku, a e mana^ 
imua ke Akua, a e hele mai me ka 
no lakou. 

43. Aka, e hunaia na mea o ka i 
mai, mai o lakou aku no ka wa pau 
kai i hoomakaukauia no ka poe hoan 

44. E na hoahanau i alohaia o'u, ( 
e nana mai, ke wehe nei an i ko'u n 
mau mea imua o oukou ; ke pule nei 
nana mai oia ia'u me kona maka ike 
ma ka la mahope, i ka wa a na kai 
no ka lakou mau hana, ua ike ke i 
aku au i ka oukou mau hana ino 
ku nei au me ka huali imua ona, a i 
koko mai. 

45. E na hoahanau i alohaia o'u, 
kou mau hewa ae; e lulu aku oukou 

g Pau. 15. Alii. 40: 11. 2a II Nep. 31: 9, 17, 1 
30. Ill Nep. 14: 13, 14. 26 Fail. 28. U Nep. 28: 84 II NEPAL [mOK. IX. ua lilo kakou i poe diabolo, he poe anela i ke diabolo, e hooku- 
keia iwaho mai ke alo aku o ko kakou Akua, a e noho pu me ka 
■raakua o na wahahee, ma ka poino, e like me ia iho; he oiaio, i 
kela mea nana i hoowalewale i ko kakou mau kupuna mua; ka 
mea e hoolilo ana ia ia iho, aneane e like me kahi auela o ka ma- 
lamalama, a e paipai ana i na uaau o na keiki a kanaka ma ka 
hnipumalu ana o ka pepehi kanaka, a i na liana hnna o ka pouli 
o kela ano keia ano. 

10. E! nani ke aloha o ko kakou Akua, nana i hoomakaukau 
i ala no ko kakou pakele ana, mai ka puliki ana mai o keia mea 
nui weliweli ; he oiaio, kela mea nui weliweli, o ka-'make a me 
ha. po, a'u i kapa aku ai ka make o ke kino, a ka make hoi o ka 
nhane. 

11. A no ke ala o ko kakou Akua, ka Mea Hemolele o ka Ise- 
raela, e pakele ai, o keia make, a'u i olelo ai, oia ko ke kino 
make, e haawi mai ia i kona poe i make; a o ua make nei oia no 
ka lua kupapau. 

12. A keia make a'u i olelo ai, o ko ka uhane make ia, e 
haawi mai no auanei ia 1 kona poe make; a o ua make nei oia no 
ka po; nolaila, e haawi mai no ka *make me ka po i ko laua poe 
i make e pono ai, a e haawi mai ka po i kona poe ubane i pio, a e 
haawi mai ka lua kupapau i kona poe kino i pio, a e hoihoi hou 
pu ia na kino a me na tihane o kanaka, kekahi i kekahi; a ma o 
ka maua la o ke alahouana o ka Mea Hemolele o ka Iseraela 
ia mea. 

13. E! nani ke kumu-manao o ko kakou Akua! No ka mea, 
eia hoi, e liaaAvi mai ka 'paradaiso o ke Akua i na uhane o ka 
poe pouo e pono ai, a o ka lua kupapau hoi e haawi mai ia i na 
kino o ka poe pono ; a "' e hui pu hou ia ka uhane a me ke kino, 
a e lilo na kanaka a ]3au i palaho ole, a i make ole, a he poe kino- 
uhane oia lakou, i loaa ka ike paka e like me kakou nei, ma ke 
kino; eia ka like ole, e akaka lea loa auanei ko kakou ike ia 
manawa; 

14. Nolaila, e loaa ia kakou ka " ike lea no ko kakou mau hewa 
a pan, a me ko kakou haumia, a me ko kakou kohana; a e loaa 
i ka poe pono ka ike lea no ko lakou pomaikai, a me ko lakou pono, 
i aahuia me ka hemolele, he oiaio, me ka aahu o ka pono. ^ 

15. Eia kekahi, i ka wa i hele aku ai na kanaka a pan mai 
keia make mua aku i ke oia, i ko lakou lilo ana i ka make ole, e 
ku no auanei lakou imua o ka noho hookolokolo o ka Mea Hemo- 
lele o ka Iseraela; alalia e hiki mai ka hooponopono ana, a, ala- 
lia e hookolokoloia lakou e like me ka hooponopono hemolele ana 
o ke Akua. 

16. A oiaio iho la, ma ke oia ana o ka Haku, no ka mea, ua ; Pan. 1M3, 2S. Mos. 10:4-8. Ala. 12: 21-27. 40: 
Iilor. 9:13. JtllNep. 9:j, ! Ala. 40: 12, 14. I^^ Nep. 1 
43. 40; 21-24. 41. ji Mos. 3: 25. Ala. 11:43. 12:14. 23-26. 42: 6-15. Hela. 14: 15-19. 
: 14. More. 10: 34. »i Ala. 11: 42- i>' MOK. IX.] II NEPAL olelo mai ka Haku ke Akua ia mea, a o 
hiki ole ke haule wale ; a o ka poe i pone 
no, a o ka poe i paumaele, °e mau no ko 
o ka poe i paumaele, oia no ke diabolo a 
hele aku no lakou i ke ahi pio ole, i hooi 
ko lakou ehaeha me he loko ahi la a i 
kona lapalapa e pii ana ia, ia ao aku ia a 

17. B! ka nani a me ka pololei o k 
mea, e hooko ana oia i kana mau olelo a 
mau mea mailoko mai o kona waha, 
kanawai. 

18. Aka, aia hoi, o ka poe pono, ka i 
molele o ka Iseraela, o ka poe i manaoio 
Iseraela, o ka poe i hooraanawanui i ni 
uei, a i hoo waha waha i ka hoohilahila re 
lakou ke aupuni o ke Akua, i hoomakar 
hookumuia'na mai o ke ao nei, a e piha 
no ka wa pau ole. 

19. E! ka nani o ka lokomaikai o ! 
Hemolele o ka Iseraela! No ka mea, k 
kona poe hoano mai " kela mea ino weliwe 
ka make a me ka po no hoi, a me kela lokc 
oia no ka ehaeha pau ole. 

20. E! nani loa ka hemolele o ko ka 
ke ike nei oia i 'na mea a pan, aohe kek 

21. A e hele mai ana oia i ke ao nei 
. kanaka a pau, ke hoolohe lakou i kona 

e loaa ana ia ia " na eha o na kanaka a 
kela mea oia o keia mea oia, o na kane, i 
e pili ana i ka ohana a Adamu. 

22. A e loaa keia ia ia, i loaa i na kau 
e hiki ia lakou a pau ke ku imua ona, n 

23. A ke kauoha mai la oia i na kan 
e pono ai, a e bapetizoia ma kona inoa 
ka Mea Hemolele o ka Iseraela, i ole ia, 
hoolaia iloko o ke aupuni o ke Akua. 

24. A ina aole lakou e mihi a e mans 
bapetizoia ma kona inoa, a e hoomau a 
hewaia lakou e pono ai; no ka mea, ua 
Akua, ka Mea Hemolele o ka Iseraela, i o 1 Nep. 15: .3:1-35. Ala. 7: 21. Mor. 9: 14. p Ala. 1 
5:47. Ill Nep. 26:5. Et. 3: 14. 4:14,15,19. 12:32-3 
r Ala. 7:13. )3:7. 18:32. 26:35. Hela, 9: 41. lU 
22. .s Pau. 5, 7. Mos. 3:7, 14. 15:10 AI». 7: 11-13. : 
I0I7. Ill Nep. 9: 22. 11: 11.14 15. 27:14,15. Mor. i 
2:38. Mar. 1: 4. Mat. 3: 5. 6. Luk. 3:3. loa. 3:5. 1 
Ala. 15: 12-14. 19: 35. 02: 45. Hela. 3: 24-26. 5: 17, 19 
1.2. 18:5,11,30. 19:10-13. 22:5. 26:17.21. 27:1, 
1:1. Mor. 7: 8, 10. 9:23. Et, 4: 18. Moro. 6: 1-4. 8; 88 II NEPAL [MOK. IX. makemake ana e nakinaki ia oukou a paa; e hele mai i ua Akua 
la, oia ka pobaku o ko oukou ola. 

46. B hoomakaukau oukou i ko oukou mau uhane no kela la 
nani, i ka wa e haawiia mai ai ka uku pono i ka poe pono; oia ka 
la liookolokolo, i hopepe ole iho ai oukou me ka makau weliweli; 
i ole oukou e hoomanao i ko oukou liewa weliweli iwaena '" o ka 
hemolele, a e koiia e liooho aku, Hemolele, hemolele kou hoopai 
ana, e ka Haku ke Akua mana loa. Aka, ke ike nei au i kuu 
hewa, ua ae aku la au maluna o kou kanawai, a o ko'u lawehala 
ana no'u no ia, a ua ^''loaa au i lie diabolo, i pio au i koua pomo 

weliweli. . . 

47. Aka hoi, e o'u mau hoahanau, lie mea e pono ai anei e 
hoala aku au ia oukou i ka ike maopopo weliweli i keia mau mea! 
E hoowalania anei au i ko oukou mau uhane, ina i maemae ko 
oukou mau naau! E olelo maopopo aku anei au ia oukou, e like 
me ka maopopo ana o ka oiaio, ina ua maemae oukou mai ka 

hewa aef • i i 

48. Aia hoi, ina ua hemolele oukou, e olelo au la oukou no ka 
hemolele; aka, no ko oukou hemolele ole, a ke nana mai nei ou- 
kou ia'u me he kumu la, he mea pono ia'u ke ao aku ia oukou 
i ka hopena o ka hewa. ... i 

49. Aia hoi, ke hoopaikia nei no ko'u uhane i ka hewa, a ke 
hauoH nei kuu naau i ka pono ; a e hoolea no au i ka inoa hoano 
o ko'u Akua. 

50. E hele mai, e o'u mau hoahanau, ^^-kela mea keia mea i 
makewai, e hele mai oukou i na wai; a o ka mea kala ole, e hele 
mai hoi e kuai no a e ai iho; oia, e hele mai e kuai i ka waina a 
me ka waiu me ke kala ole a me ke kumukuai ole. 

51. Nolaila, mai hoomaunauna i ko oukou kala no ka mea 
lapuwale, i ka oukou hana hoi no ka mea i hoomaona ole. E 
hoolohe pono mai oukou ia'u, a e hoomanao i na olelo a'u i olelo 
aku ai, a e hele mai i ka Mea Hemolele o ka Iseraela, a e ai a 
maona i ka mea e make ole ana, aole hoi hiki ke hoopalahoia, a 
e olioli hoi ko oukou uhane ma ka mbmona. 

52. Aia hoi, e na hoahanau o'u, e hoomanao i na olelo a ko 
oukou Akua; e pule mau ia ia ma ke ao, a e hoolea aku i kona 
inoa hoano ma ka po. E olioli ko oukou mau naau. 

53. A e ike i ka nui o na berita a ka Haku, a me ka nui hoi o 
kona manao haahaa i na keiki a kanaka; a no kona nani, a me 
kona lokomaikai a aloha, ua olelo paa mai oia ia kakou ^^aole e 
luku loa ia ka kakou poe hua, mamuli o ke kino, aka nana no e 
malama ia lakou; a ma na hanauna e aku, e hlo lakou i lala pono 
o ko ka hale o Iseraela. 

54. Ano, e o'u mau hoahanau, ua makemake au e olelo hou 
aku ia oukou; ma ka la apopo e hai ai au ia oukou i ke koena o 
ka' u mau olelo. Amene. _^ 

^ 2cnNep. 9:»i. 2rf U Nep. 9: i. 2e Is. 55: 1, 2. 2M Nep. 13: 30, 31. I Nep. 13: p. r 

f. ■4 W MOK. X.J II NEPAL MOKUNA IC 1. Ano, owan o lakoba, ke olelo 1 
mau hoahanau i alohaia, no keia "lala 

2. Nokamea, o na olelo hoopor 
mau olelo pomaikai ia kakou mamuli 
me ka mea i hoikeia mai ia'u, ^e make 
kou poe mamo ma ke kino, no ka boon 
ke Akua i kekabi poe be nui loa ; a e b 
mamo, i hiki aku ai lakou i ka mea e h 
oiaio no ko lakou Mea Hoolapanai. 

3. Nolaila, e like me ka mea a'u i ok 
pono ai no Kristo, (no ka mea, i ka po ne 
inoa ia'u, oia keia, ) e hiki mai iwaena o 
poe hewa loa o ke ao nei ; a e kau aku la 
mea, pela e pono ai ko kakou Akua; a 
e ae ma ka honua, nana e kau aku i 

4. No ka mea, ina e hanaia na bar 
lahuikanaka e ae, e mibi no lakou, a e 

5. Aka, no ka hana maalea a na 
ino, e hooolea ka poe ma lerusalema i 
ia, i kaulia'i oia ma ke kea. 

6. Nolaila, no ka lakou hana he-? 
lakou ka lukuia ana, ka wi, ke ahulau, i 
koko; a o ka poe i anai ole ia, e boopi; 
na lahuikanaka a pau. 

7. Aka hoi, penei wabi a ka Hak 
la e manaoio mai ai lakou ia'u, owau n^ 
berita au me ko lakou poe kupuna " e 
kino, maluna o ka honua, i ko lakou n 

8. A e hiki mai no keia, e bouluuluii 
hoopuelm loibi ia'na mai, mai na mol 
kihi eba o ka honua ; a e nui auanei 
Genetile ma ko'u maka, wabi a ke Aki 
i ko lakou aina booilina. 

9. Oia, a e hlo "^na'lii o ka poe 
banai no lakou, a o na'lii wahine a la 
nai, nolaila, ua nani na olelo pomaikai 
tile, no ka mea, ua olelo mai la oia ia 
ke hoopaapaa aku? 

10. Aka hoi, o keia aina, wabi a 
booilina nou : a e ' hoopomaikaiia ka poe 

11. A o keia aina be aina kuokoaai 
aole hoi e boalaia na'lii maluna o keii al Nep. 15: 12 17. II Nep. 3: 5. 9:53. lakoba 5 
15: d. clNep. 15:e. ci I Nep. 13 : Eo, 39. 15:17,1 
2: a. fINep 13:15,19.34-42. 14:1-7. 15:13,17. 22 
Jlor. 5: 19. Et 2: 12. 9{) 11 NEPAL [mok. X- 12. A e '' pakii aku au i keia aina i ua lahuikanaka a pan ; 

13. A o ka mea uana * e kaua mai ia Ziona, e make oia, wahi 

a ke Akua ; .,..,. 

14. No ka mea, o ka mea nana e hoala mai i alu e ku e mai 
ia'u, e make oia. No ka mea, owau ka Haku, ke Alii o ka lani, 
e lilo au i alii uo lakou ; a he malamalama no au ia lakou a man 
loa aku, i ka poe i hoolohe mai i ka'u mau oleic. 

15. No ia mea, i ko ai ka'u mau berita, a'u i liana aku ai i na 
keiki a kanaka, o na mea a'u e hana aku ai ia lakou ma ke kino, 
he mea e pono ai na'u e anal aku i *na hana malu o ka pouli, o 
ka pepehi kanaka, a o na mea hoopailua; 

16. Nolaila, o ka mea e ^kaua ana ia Ziona, o ka ludaio, o ka 
Genetile paha, o ke kauwa a me ke kauwa ole, o ke kane a me ka 
wahine, e make loa lakou; no ka mea, o lakou no ka *= wahine 
hookamakama o ka honua nei a pau ; no ka mea, o ka poe aole 
uo'u, e ku e ana lakou ia'u, wahi a ko kakou Akua. 

17. No ka mea, e hooko no au i ka'u mau olelo hoopomaikai 
a'u i hai aku ai i na keiki a kanaka, no na mea a'u e hana ai no 
lakou, ia lakou e noho ai ma ke kino. 

18. Nolaila, e ko'u poe hoahanau i alohaia, penei wahi a ko 
kakou Akua: E hoeha no au i kau hua ma o ka 'lima la o ka poe 
Genetile; aka hoi, e hoopalupalu no au i na naau o ka poe Gene- 
tile, i lilo lakou e like me he makuakane la ia lakou; nolaila, e 
hoo'pomaikaiia auanei ka poe Genetile a e helu pu ia mawaena o 
ko ka hale o Iseraela. 

19. Nolaila, e hoolaa mau loa aku no au i '"keia ama i kaii 
hua, a i ka poe hoi e helu pu ia auanei mawaena o kau hua, i 
aina hooilina no lakou; no ka mea, he aina maikai loa ia, wain 
a ke Akua ia'u, mamua o na aina e ae a pau; nolaila, iloko o'u 
ka raauao, no na kanaka a pau e noho ana maluna ona, e hoo- 
mana mai ia'u, wahi a ke Akua. 

'20. Ano, e o'u man hoahanau i alohaia, i ko kakou ike ana 
ua haawi mai ko kakou Akua aloha i keia ike nui no keia mau 
mea, e hoomanao kakou ia ia, a e waiho wale aku i ko kakou mau 
hewa, aole hoi e kulou ko kakou mau poo, no ka mea, aole i hoo- 
leiia'ku kakou; aka hoi, ua kipakuia mai la kakou mailoko mai 
o ko kakou aina hooilina ; aka ua alakaiia mai la kakou i kahi 
aina maikai ae; uo ka mea, ua hana mai la ka Haku i ke kai i 
alanui no kakou, a maluna no kakou o kahi mokupuni o ke kai. 

21. Aka, naui na olelo hoopomaikai a ka Haku i ka poe e no- 
ho ana maluna o na "mokupuni o ke kai; nolaila, ikona i ana mai 
i na mokupuni o ke kai, ke ike nei au aole o keia mokupuni walo 

;,Tl^Is7l3^^T?;;r7(irTNep. 22: ]l, W. H Nep. 27: 2, 3. i U Nep 9; 9. 2G: 32. 
■■7-"7 lu -h-n '!'> Helal:ll,12. 2:3-U, 3:23. 0:17-30,37-41, 7:4,5,20,21,2.,. 
o! TV 07 or' ' 9-'(i'"' 10- 3 11:2,10,25-33. lU Nep. 1 : 27-30. 2:10-19 NaMok. 3, J. 
t- it li' 98-,n 7- fi 9-12. 9: 9. IV Nep, 1 : 42, 46 Mor. 1: 18. 2: 8, 10, 27. 8: 27, 40 
'i-t 8 ,)-or <i 1 5, (i, 26. 10:3.3. 11:15,22. 13:1.0,18 14:8-10. .H Nep 10: 7,. A- 1 
Nep 'l4 « ■ I 1 Nep 13: 14, 15, 30, 31. I Nep 13: ;), <j. m 1 Nep. 13: Id. I Nep. '.-: <i 

HlNeplOlii. 22:3-5. Is. 49:1. 51:5. GO: 9. GG: 19. MOK. XI. J II NEPAL no, aka he nui ae; a e noho ana hoi m 
o lakou. 

22. No ka mea, ua "alakai ae la : 
ia manawa aku ia manawa aku, mai 
like me kona manao a makemake. 
nei no ka Haku i ka poe a pau i ha: 
manao nei oia ia kakou hoi. 

23. Nolaila, e hoolana i ko oukou i 
kuokoa oukou e hana no oukou iho ; « 
mau loa, a i- ole ia, i ka aoao o ke oia 

24. No ia mea, e o'u mau hoahana 
kou ia oukou iho i ka makemake o ke 
ke diabolo a me ke kino; a e hoomai 
hoolauleaia'na i ke Akua, ma o ka lol 
no e hoolaia ai oukou. 

25. Nolaila, na ke Akua e hoala : 
mai, ma o ka mana la o ke ^alahouan 
mai no hoi, ma o ka mana la o ke " 
ke hookipaia iloko o ke aupuni mau 
oukou ke hoolea ia ia ma o ka lokonia MOKUNA 1 1. Ano, olelo aku la no o lakoba 
poe kanaka ia manawa; aka hoi, o k 
kauoha aku ai e kakauia; no ka mea, 
ua lawa ia'u. 

2. Ano, ke palapala nei no au, o l" 
no ka mea, lealea ko'u uhane i kana 
hoohalike no au i kana mau olelo i ko 
aku no au ia mau mea i ka'u poe hua 
aku la oia i ko'u Mea Hoolapanai, e 

3. A ua ''ike no hoi ko'u kaikaic 
ko'u ike ana ia ia; nolaila, e hoouna 
ka'u poe hua, e hooiaio ana i ka oiaio 
Nolaila, ma na olelo o na mea "ekolu, 
kupaa no au i ka'u olelo. Aka hoi, e 
■' na mea hoike he nui ae ; a ke hooiai 
pau ana. 

4. Aia hoi, ke lealea nei ko'u uha 
poe kanaka i ka oiaio o ka hiki ana ; 

I Nep. 22: 4, 5. p U Nep. 2: ((. q II Nep. 2: f a II Nep. 18: ]. Is. 59: 20 I II Nep. 2: 3, 4. 
me na Kauoha 5: II, 15. 17. Buke a Mor., aoao v. 
a Mor., aoao v. 9'i II NEPAL [MOK. XII. nolaila i liaawiia mai ai ke kauawai a Mose; a o na mea a pau i 
haawiia mai e ke Akua mai ka hoomaka ana o ka honua nei, i 
ksnaka he mail lioailona kela mau mea nona. , tt i 

5 Eia ™oi, ke olioli nei no ko'u uhane i na ben a a ka Halm 
ana i hana mai ai i ko kakou poe kupuna; oia, e olioli ana ko u 
u ane i kona lokomaikai, a i kona hoopono a mana, a aloha, ma 
ka hana nui a mau loa o ka ^ hoola ana mai ka make mai. 

6 A e hauoli ana ko'u uhane i ka hooiaio ana i ko u poe ka- 
naka 'ke hiki ole mai o Kristo, e make io no na kanaka a pau. 

7 Nokamea,ina aole o Kristo, ina'ao e he Akua; a ma 
nole he Akua aole o kakou, no ka mea, aole i hiki ke haiiaia ke- 
ilaM met Aka, aia no he Akua, a oia no o Knsto; a e hele mai 

°^^ ^^X~l£iS^ i kekahi m.u »olelo a Isa^a, i hiki i 
ka iDoe o ko'u poe kanaka e ike ana i keia mau olelo, ke hookie- 
Me^aku i ko akou mau naau, a e hauoli no na \^^^^^ ^J^; 
Alio eia no na olelo; na oukou e hoohalike la mau olelo la oukou, 
a i na kanaka a pau. MOKUNA 12. (E nanaialsaia 2.) 
1. Ka olelo a Isaia, ke keiki a Amosa, i ike ai, no ka luda a 

"^' ^^' ^^B Bm mai no keia i na la mahope, i ka wa e kukulu paa 
iT aili:a mauna o ko ka Haku " hale maluna o na mauna, a e hoo- 
kiekieia maluna ua puu, a e holo no io na la na lahuikanaka 

"" ''I' He nui loa na kanaka e hele me ka olelo, E hele mai ou- 
kou a epii kakou i ka ^ mauna o ka Haku, i ka hale o ke Akua 
oTakoba nana e ao mai ia kakou i kona mau aoao, a e hele no 
kakou ma kona mau alanui; no ka mea mai Ziona aku e lalia 
akuaike kauawai, a o ka olelo a ka Haku hoi mai lerusale- 

™'' I^Nana no e ^looponopono iwaena o ko na aina a e papa 
aku fna lahuikanaka he nui loa; a e ^kui lakou i ko lakou mau 
pahikaua i mau oo palau, a me ko lakou mau ihe hoi i mau pahi 
pa™ aole e hapai ko kekahi aina i ka pahi kaua e ku e i ko 
kekahi aina, aole hoi lakou e ao hou i ke kaua 

5 E kJ ka hale o lakoba, e hele mai, a e hele kakou ma ka 
malamalama oka Haku; 'oia, e helejiiai^^ioka^ea^ua^aua^ 

' " ^^ 77! T. 771 in . 99 9^ Mnr 9' 19 ff E nana ia Isaia mai 

,a u :K^ a-e .^1^ ^rf'^^^s'^e ^i.*f i^^^^a ^u. 13 e a&, ilawe. a> e .epat, 

mai na papa keleawa mai. 

, ,n I. p,„ q TTT Npn 21-1 c Berita a me Da Kauolia)33: 13. <! U Nep. 
o, . tt^- ''■ '1i Nep 2"; 9 To keia hopuua olelo aole ia iloko o ka Baibala keia wa. 

i Nep. 13. IviOK. XII.] II NEPAL aku la oukou a pau, o keia mea keif 
hewa. 

6. Nolaila, e ka Haku e, ua liaalel* 
ko ka hale o lakoba, no ka mea, ua pih 
hikina mai, a ''lioolohe hoi i ka poe na 
tia, a olioli no lakou i na keiki a na ma 

7. *Ua piha hoi ko lakou aina i ke 
pau i ka heluia ko lakou waiwai; ua pi 
lio, aole e pau i ka heluia na kaakaua o 

8. ^ Ua piha hoi ko lakou aina i na' 
lakou i ka hana a ko lakou mau lima : 
mau maiiamana lima i hana'i; 

9. * Aole e kulou ana ilalo ke kana' 
liaka nui e lioohaahaa ana ia ia iho 
oe ia ia. 

10. "' E ka poe hewa, e komo oe ilols 
i ka leiao, no ka makau i ka Haku, a e 
hanohano ia oe. 

11. A e hiki io mai keia, e "hoolia 
kanaka, a e liookulouia ko ke kanaka lai 
no ke hookiekieia i keia la. 

12. No ka mea, "ehiki koke mai t 
Lehulehu maluna o ko na aina a pan 
keia mea; oia, maluna o na mea ^'hanoh 
hoi o keia mea keia mea i hookiekieia 

13. Oia, a e hiki mai ka la o ka Ha 
dera a pau o Lebauoiia, no ka mea, ua 1 
luiia hoi na oka a pau o Basaua. 

14. A maluna hoi o na ' kuahiwi ki( 
13UU a pau, a maluna o na lahuikanaka 
a maluna o ko ia aina aku, ko ia aina a 

15. A maluna o "na hale kiai kieki* 
kaua Idekie a pau, 

16. A maluna o na moku a pau o ki 
ku a pau o Taresisa, a maluna o na n 

17. "E hookulouia ilalo ko ke kanali 
hoi ka manao kiekie o ke kanaka; o ka 
kieia i keia la. 

18. A "e hoopau loa oia i na'kua ki: 

19. "Ekomo no na kanaka iloko 
iloko o na Ina o ka honua, no ka mea, 
Haku maluna o lakou, a e hahaii no k£ 
lakou, ia ia e ku ai iluna e hoonaueue i 

g Nah. 23: 7. h Kana. 38: *. i Kana. 17: 10, 17 
huaolelo aoln ua ioaa elua luauawa ma keia hopun-a olelo 
n Pau. 17. n Nep. 15: 15, 16. o Zep. 1: 14-18. p Us 
31:3. Zek. 11: 1. 2. r Is. 30: 25. sZek. 1:10. 1 
ii Pau. 11, V Pau. 20- w 11 Nep. 12; m. 1)4 11 NEPAL [mok. xm. 2(i. la la la • e kiola aku ai ke kanaka i kona mau akuakala, a 
me koiia man akua gula, ana i hana'i i mea hoomana, e lilo i na 
iole a me na opeapea; 

21. E liele no lakou iloko o"na ana pohaku, maluna o na 
piko o na pali paa, no ka mea, e haule no ka makau i ka Haku 
maluna o lakou, a e hahau no ka nani o kona lianohano ia lakou 
ia ia e ku ai iluna e lioonaueue ai i ka lionua. 

'22. Mai hilinai oukou i ke kanaka, nona ka hanu ma kona 
pukailsn; no ka mea, lieaha ia i manaoia'i oia? MOKUNA 13. (E nana ia Isaia 3.) 

1 . No ka mea, aia hoi, o ka Haku, ka Haku o na Lehulehu, 
e lawe ana ia i na kookoo a pan mai ko lerusalema aku, a mai ko 
luda aku, i ke kookoo a pan o ka ai, a me ke kookoo a pau o 
ka wai, 

2. I "ka mea ikaika, a me ke kanaka koa, i ka lunakanawai, 
a me ke kaula, i ka mea akamai, a me ka mea kahiko, 

3. I ka lunakanalima, a me ke kanaka koikoi, 1 ke kakaolelo, 
a me ka mea i ike i na hana, i ka mea no hoi i akamai ma ka 

oleic. 

4., '' E haawi no au i na kamalii ia lakou e lilo i na aln no la- 
kou, e uoho alii no na keiki ai wain maluna o lakou. 

'f). E hookaumahaia na kanaka, kekahi e kekahi, a kela mea 
keia mea hoi e kona hoa; e hookiekie no ke keiki maluna o ka 
iiTea kahiko, a me ka mea i hoowahawahaia maluna o ka mea 
hanohano. 

(]. I ka wa a ke kanaka e lalau ai i kona hoahanau o ka hale 
o kona makuakane, a e i aku, ea, he aahu no kou, e noho alii oe 
maluna o makou, a e hiki ole mai hoi keia poino malalo iho o kou 
lima; 

7. Ia la la, e hoohiki ai oia, i ka i ana, Aole au e noho i mea 
hoola; no ka mea, aohe ai ma ko'u hale, aole hoi he mea aahu; 
mai hoonoho ia'u i alii maluna o na kanaka. 

8. No ka mea, ua poino o "lerusalema, a ua haule o luda; 
no ke ku e o ko lakou alelo a me ka lakou hana i ka Haku, e 
hoonaukiuki aku i ua maka o kona nani. 

9. O ka hoikeia ana o ko lakou mau helehelena ka i hoike 
kue ia lakou, a ke hai aku nei no hoi lakou i ko lakou hewae like 
me <^Sodoma, a na hiki ole ia lakou ke huna ia mea. Auwe ko 
lakou poe uhane! no ka mea, ua haawi lakou i ka hewa i uku no 
lakou iho. .<■ piu). IS. y U Nep. 12: nr 

aUV.:,]u2i: U. !, Keka. 10: IC. cMik. 3:12. ciKiu. 13:13. 18:20,21. 19:5. "MOK. XIII. II NEPAL 10. E olelo aku i ka poe pono, e pouii 
e ai no lakou i ka hua o ka lakou hana a: 

11. Auwe ka poe hewa! no ka mea, 
mea, maluna o lakou ka uku o ko lakou i 

12. A o ko'u poe kanaka, o nia kamali 
na wahine ka i noho alii maluna o lakou 
ka poe na lakou oe i ^alakai, ke hoolalau 
nei lakou i kou mau alanui. 

13. Ke ku nei o ka Haku e hoakaka i 
'' hookolokolo i na kanaka. 

14. E hele mai ana no ka Haku e hoo 
ko kona poe kanaka, a me ko lakou po( 
a pau oukou i ka ''paAvaina, aia hoi, ma k 
kaili wale ia o ka poe hune. 

15. Pehea la ke ano o ka oukou hana 
oukou i ko'u poe kanaka, a kui a wale i i 
wahi a ka Haku, ke Akua o na Lehulehu. 

16. Eia hoi, ua olelo mai la ka Haku, 
kaikamahine o Ziona, a hele me ka oeoe 
leho hilahila ole, he hele hooioi ko lakou 
me ko lakou mau wawae ; 

17. Nolaila, e hahau no ka Haku i^i 
mahine o Ziona me ka eha, a * e hoike i 
wahi huna. 

18. Ia la la e lawe aku ai no ka Haku 
mau mea kanikaui e nani ai, a me ua upei 
lei i poepoe e like me ka mahina, 

19. I na kaula nani a me na kupef 
iiahinahi, 

20. A i na papale, a me na kaula kupei 
a i na papa iki a me na pepeiao gula, 

21. I na komolima, a i na gula ihu, 

22. I na aahu kuai nui, a me na hololi 
me na hao i owili ai i ke oho, 

23. I na aniani nana, a me ka ie nani, 
me na pale poo. 

24. A e hiki mai keia, ma kahi o ke at 
kahi ke kaei, he wahi nahae; ma kahi o 1 
a ma kahi o ka pa-u hanohano, he kaei in( 
o ka maikai. 

25. E haule no kou poe kanaka i ka 
ikaika ma ke kaua. 

26. '"E uwe a e u kona mau pukapa; 
a "e noho ilalo ma ka lepo. cPati.4. ^Is. 9:lfi. ffMik. 6:2. Ms. 5: 7. i Is. 
2i. iler. 13:22. Nah. 3:.'5. i Is. 22: 12 Mik 1- 1( 

11 Nani, 2; 10. I; i; w 9G il NEPAL [MOK. XIV, XV, MOKUNA 14. ( E nana ia Isaia i . ) 
1 Talala »e lalan akn ai iia waliine ehiku i ke kanaka 

makou ma kon iiioa i mea e pau ai ko makou ^omoia^ 

o la la la ''he nani a he haiiohano ka lala o ka iiauu, e 
uanxTo a e mSkai no ka hna o ka honna i ka poe a pakele o ka 

1 waitoit ma ler salema e kapaia ananei he heme ele, o na mea 
1 A\amoui ma ^ ana ma lernsalema; 

" ^^"1 ' t; wa a ka Hakn e° holoi ai i ka pelapeja o na ka.ka- 
mahhie o ZioTm, a e hoohemo ai i ke koko o lernsalema maiyae- 
na akn ona, ma ka nhane o ka hoopono, a me ka "nhane o ke 

"'' ""s^'a 'e hana no ka Hakn mahma o na wahi noho a pan o ka 
,mnna Ziona a malnna o na aha halawai ona, i " ao a me ka uahi 
ka a a i ka malamalama o ke ahi lapalapa i ka po; bo ka mea, 
. 1 a/i mai no ka main mahina o na mea nam a pan o Ziona. 
e kan '"-^jj^lelewa no e main ai i ke ao no ka wela, he " punho- 
nua a'he wahi main hoi, no ka ino a me ka na. MOKUNA 15. (E nana ia Isaia 5.) 

1 Alaila e mele akn no an i knu hiwahiwa i ka mele o kun 
hiwinwt no koVr^pawaina. He pawaina ka kun hxwahxwa a.a 

"^ T^Z^^^^ i pa a puni, a hoolei akn la . na^>oh^ 
-^i.ii.-, in i Vann ai i kumn wama maikai, a laikuin no noi 

pawama. .^,^^ ^,^ ^^^^^ ^^^ ^^, , pawaina, i 

hana'olfrranXko onal . Ndaila W.w kakah a. nooa e hna 
mai i ka hna waina, hua mai ai i na hna mahii. '^ ,\..,o No „a boop.iia e kakaikahi ai na kaae, bo ia mea, e >alau -k""" "3".^ iT 

.\ '. i . 4:ll'0' /J.i3.iJ'J. 

h Is. 25: 4. ; li, IE a Hal. 80: S. Is. 27: 2. ler. 2:21. Mat. 21: »3. Mar. 12: 1. Luk.20: I lakoba 5. MOK. XV.] n NEi 5. Ano, e hai akn no a,\\ ia o 
pawaina ; " e wawaiii an i kona pa 
a e hoohiolo an i kona pa pohaku 

6. A e liooneoneo an ia wah 
olaolaoia ; aka e nln no ke '* kakal 
kala; a na'u no e "kanoha i na ao 
Inna ona. 

7. No ka mea, o ka pawaina 
ko ka hale o Iseraela, a o na kana 
olioli ai ; kakali iho la oia i ka hoi 
ana; kakali no i ka maikai, aia k 

8. Anwe ka poe i hoopili i 'l^ 
ole kahi kaawale, i noho lakon av 

9. Ma kun man pepeiao, wal 
oiaio no e lilo ana na hale he nni 
na knlanakanhale nni a maikai. 

10. Oiaio, e hua mai ana na 
"bata, a o ka omera hna e hoohni 

11. ''Anwe ka poe e ala ana 
awaawa; a hoomau a poeleele, i ■ 

12. *A o ka mea kani, a me k 
hookiokio, a o ka waina kekalii n 
lakon manao i ka hana a ka Ha 
lima, aole lakon i ike. 

13. Nolaila, hele pio akn la 
aole o lakon ike ; a make no ko h 
maloo ko lakon lehulehu i ka mai 

14. Nolaila, na hoomahtiahua 
loa i kona waha ; a o ko lakon na 
ko lakon hanohano, a me ka n 
iloko ona. 

15 . ' E hooknlouia ilalo ke ks 
kanaka nni, a e hoohaahaaia na i 

16. Aka "' e hapai nni ia ka Hf 
a e hoanoia ke Akua, ka Mea He 

17. Alalia e ai no na keikihi] 
ai no na malihini i na wahi neon( 

18. Anwe ka poe kauo i ka hi 
wale, a me ka hewa hoi me he m 

19. Ka poe i olelo, E hana "w 
na, i ike makon ia mea; e neenet 
o ka Mea Hemolele o ka Iseraeli 

20. Anwe ka poe i kapa aku : 
kai he hewa; ka poe i hoolilo i 

c Hal. 80:12. (2 Is. 7: 33, 24. 32:13. e 

22. Sol. 23: 29-32. Keh. 10: 17. i Am. 6: 5 

i: 6. Luk. 19: 44. I Is. 2: 9, 17. m Is. 2: 
G ,:''■:.■! 98 II NEPAL TmOK. XVI. malamalama hoi i pouli; a hoolilo i ka mea awaawa i ono, a i ka 
mea oiio i awaawa! 

21. Auwe ka poe akamai ma ko lakou mau maka iho, a naau- 
ao hoi i ko lakon nana iho !, 

22. Auwe ka poe ikaika i ka inn waina, a me na kanaka ikai- 
ka i ke kaawili i wai awaawa e inu ai ; 

23. Ka poe i hoapono aku i ka poe hewa no ke kipeia, a kaili 
aku i ka hoapono o ka mea i pono mai ona aku la! 

24. Nolaila, e lilse me ka ai ana o ke ahi i ka opala, a me ka 
pau ana o ka mauu i ka lapalapa o ke ahi, e lilo ko lakou kumu i 
ka popo, a e lele iluna ko lakou pua e like me ka huna lepo; no 
ka mea, ua hoolei aku lakou i na kanawai o ka Haku o na Lehu- 
lehu, a ua. hoowahawaha hoi i ka olelo a ka Mea Hemolele o ka 
Iseraela. 

25. Nolaila, i hoaaia'i ka inaina o ka Haku i kona poe kanaka, 
a ua o aku oia i kona lima e ku e la lakou, a ua hahau no oia ia 
lakou; a haalulu iho la na mauna, a ua haehaeia ko lakou mau 
kupapau iwaena o na alanui. Aole nae i hiili kona huhu no keia 
mau mea a pau, aka ua o ia no kona lima i keia manawa. 

26. A e kau no oia i kahi^'hae i na lahuikanaka mai kahi 
^ loihi mai, a e kahea ae ia lakou ' mai ka welau mai o ka honua; aia 
hoi, me ka wikiwiki loa lakou e hele mai ai; aohe mea o lakou e 
lualoeloe, aohe mea kulanalana iwaena o lakou ; 

27. Aohe mea e luluhi na maka, aohe mea e hiamoe; aole hoi 
e weheia na kaei o ko lakou mau puhaka, aole e molcu ke kaula 
o ko lakou mau kamaa ; 

28. A e hookalaia ko lakou mau pua, a e lenaia ko lakou mau 
kakaka a pan, a e like na maiuu o ko lakou mau lio me ka pohaku 
paea, a o ko lakou huila kaa me ka puahiohio, a o ko lakou uwo 
ana me ko ka liona. 

29. E uwo no lakou e like me na liona hou; oiaio, e uwo aua- 
iiei lakou, a e hopu aku i na mea pio, a e lawe aku me ka malu, 
aohe mea nana e hoopakele. 

30. A ia la la e uwo ku e aku no lakou ia lakou la e like me 
ka halulu ana o ke kai; a ina e nana lakou i ka aina, aia hoi, 
he pouli a he kaumaha, a ua hoopouliia ka malamalama ma na 
lani ona. MOKUNA 16. f-iS" nana ia Isaia 6.) 

1. I ka makahiki i make ai ke alii, o Uzia, "ike aku la no 
hoi au i ka Haku e noho ana ma ka noho alii, kiekie a i hapaiia 
iluna, a piha ka luakini i kona poe ukali. 

jjisa. 11: 10,12. Vi: 2. 18: 3. 49: 22. 66: 19. Zek. 9: IG. g Mamao loa aku, iiial 

I'alesatiije akxi. r Fio aku mai kekahi aina mamao. U Nep. 29: 2. Moro. 10: 28. I Nalii 22: 19. loa, 12: 41. MOK. XVI.] 11 NEPi 2. Ku mai la maluna na serap 
i keia mea; me na mea elua ia i 
mea elua ia i uhi ai i kona mau 
lele ai. 

3. A hea ae la kekahi i kekahi 
no ka Haku o na Lehulehu. *Ua 
nani. 

4. Haalulu na paepae puka i : 
ua piha iho la i ka uvvahi. 

5. Alalia, olelo iho la au, Auwf 
he kanaka lehelehe haumia au; a 
lahuikanaka lehelehe haumia; no k 
i ke Alii, ka Haku o na Lehulehu. 

6. Alalia, lele mai la kekahi o 
kona lima kahi lanahu enaena,ana ; 
mai ke kiiahu mai; 

7. A hoopa mai la ma kuu wah 
pa keia i kou man lehelehe ; a ua ; 
kou hala. 

8. A lohe iho la no au i ka leo 
wai la au e hoouna aku ai, a owai k 
Alalia, i aku la au, Eia no wan; e I 

9. A i mai la ia, hele, a e ha 
he io no oukou, aka aole o lakou i 
kou, aka aole akaka ka ike ana o la 

10. E hoopalaka i ka naau o k 
ko lakou mau pepeiao, a e hoomak 
ike lakou me ko lakou mau maka, i 
pepeiao, a e hoomaopopo me ko la 
hoolaia lakou. 

11. Alalia, i aku la au, E ka Ha 
la ia, ''A neoneo na kulanakauhale 
iiaka ole na hale, a neoneo loa ka ai 

12. A lawe Moihi aku ka Haku i 
lele nui ana auanei iwaena konu o k 

13. Aka he hapaumi koe nae, a 
auanei, e like me ka laau hukaa, a e 
iloko laua, ia laua i helelei ai na la 
hemolele no ka ikaika auanei o lako h Hal. 72: 
JKi, 9: 2. c Mat. 13; 14, 15. loa. 12: 41 100 II NEPAL [MOK. XVII. MOKUNA 17. (J^ nana ia Isaia 7.) 1 Eia kekahi, i ke au ia »Ahaza ke keiki a lotama, ke keiki 
a Uzia, ke alii o ka luda, liele mai o Eezina, ke alii o Suna, a me- 
Peka ke keiki a Remalia, ke alii o ka Iseraela, e kaua ku e la, 
lerusalema, aole uae i liiki ke lanakila mahina o la wahi. 

2 A na haiia mai la i ko ka hale o Davida, i ka i ana, Ua, 
kuikaiii o ko Suria me ko Bperaima. Alalia haalulu kona naau, 
a me na naan o kona poe kanaka, e like me ka haalulu ana o na, 
laau o ka ululaau imua o ka makani. ^ . „, , , 

3 Alalia, i mai la o ka Haku la Isaia, hele aku, ano e 
halawai me Ahaza, ooe, a me Seariasuba kau keiki, ma ka. 
welau ka ' auwai o ka waipuna ma ke alanm o ke kula kopa, 

^ ^^'4 A e i aku oe ia ia, E ao oe, a e noho malie; mai makan, 
mai maule kou naau no na welowelo alua o keia mau momoku. 
ahi no ka huhu o Eezina me ko Suria, a me ke keiki a Remaha. 

5. No ka mea, ua kukakuka ino o ko Suna, ko Eperaima, a 
me ke keiki a Remalia, e ku e ia oe, i ka i ana'e, 

6 E pii ku e kakou ia luda, a e hoopilikia aku la wahi, a e- 
mahele ia wahi no kakou a e hoonoho i alii iwaena olaila, maio, 

ke keiki a Tabeala ; , i i ■ i i „; 

7. Penei wahi a ka Haku ke Akua, ' aole e ku keia, aole hoi 

g'^^NcTka mea, o ke "poo o Suria, o Dameseko ia, a o ke poo. 
o Dameseko, o Reziua no; a maloko o na makahiki he kanaono- 
kumamalima, e wawahiia o Eperaima, i aupum o e la. 

9 A o ke poo o Eperaima o Samaria la, a o ke poo o bama- 
ria, oia ka Remalia keiki . " I ole ai oukou e manaoio i keia, oiaio,, 
aole oukou e hookupaaia. . , • i • 

10 Olelo hou mai la ka Haku la Ahaza, i ka i ana: 

11. fE nonoi oe ihoailona nou, mai ka Haku kou Akua mai; 
e nonoi ma ka hohonu, a ma kahi kiekie paha. 

12. Aka, i aku la o Ahaza, Aole au e noi, aole hoi au e aa aku 

' \?, Ti mai la ia, E hoolohe oukou, e ko ka hale o Davida; 
he mea uuku anei ia oukou ke hoopaupauabo i kanaka, aka e 
hoopaupauaho pu hoi anei oukou i ko'u Akua« _ _ 

14 Nolaila, na ka Haku ponoi e haawi mai la oukou i hoai- 
lona- Aiahoi, "e hapai auanei kekahi wahme puupaa, a e ha- 
nau mai ia i keiki, a e kapa aku i kona inoa o "Imanuela. 

15. ka wain bata a me ka meli kana e ai ai, i ike oia e hooit- 
i kahewa, aekoho ika pono. , , -i • i ^„io i v.. 

16. No ka mea, 'mamua o ka ike ana o ke keiki e hoole i ka. Luk. 1: 3), 3i. Ala. 7; f. h Is. 8: 8. i Is. 8: 4. I 1 if OK. XVIII.] 11 NEPAL hewa a e koho i ka pono, e neoneo e li 
i ^'kona mau alii elua. 

17. *Na ka Haku no e hoopuka mi 
■0 kou poe kanaka, a maluna o ko ka he 
i hiki ole mai ai mamua, mai ka la i 
aoa i ka luda, ke alii o Asuria. 

18. A e hiki mai ma keia la, na ke 
iialo e noho ana ma na welau loa o 
peeha ma ka aina o Asuria. 

19. A e hele mai hoi lakou, a e k 
awawa olohelohe, a ma na lua o na po 
ooi, a maluna o na laau haahaa a pau 

20' la la la hookahi no na ka He 
'iimiumi i hoolimalimaia, me ka poe i 
me ke alii o Asuria, i ke poo, a me 1? 
•e hoopau auanei ia i ka umiumi. 

21. A e hiki mai i keia la, e hanai 
me na hipa elua; 

22. A e hiki mai keia, no ka nui h 
haawi mai ai, e ai oia i ka wain bata; 
mea keia mea i koe ma ka aina, i ka ■> 

23. A e hiki mai ma ia la, o keia ^ 
ai na kumuwaina he tausani ma na 
wahi i ka " nahele ooi a me ka laau kt 

24. Me na pua a me na kakaka e 1 
ka mea, e nahelehele ana ka aina a 
ka nahele ooi. 

25. A o na pun a pau i olaolaoia i 
makau i na laaukalakala a me na nab 
ka hoouna ana'ku i na bipi, a no ka h 
■uuku ae. MOKUNA 18. (Enar 

1. Eia hou, i mai la ka olelo a kj 
i kahi palapala owili nui, a e kakau 
iiaka peiii "no Mahera-sala-hasa-baz? 

2. A lawe iho la au i kekahi ma 
Qria ke kahuna, a me Zekaria ke kei 

3. A hele aku la au i ke kaula 
a hanau mai la he keikikane. Alalia 
kapa aku i kona inoa Mahera-sala-ha J II Nalii 15; 30. 
II 0ihlii28: 20, 21. 16: 9. k II Oih. 28: 19-21. 
n II Nep. 15: d. 102 11 NEPAL [mok. xvni. 4. ''No ka mea, mamua o ka ike ana o ke keiki e hea aku, E 
ko'u makuakane, e ko'u makuwaliine, e laweia'ku no "ka waiwai 
o Dameseko a me ka waiwai pio o Samaria imua o ke alii o Asuria. 

5. Olelo bou mai la ka Haku ia'u, i ka i ana, 

6. No ka hoole ana o keia poe kanaka i na wai ''o Siloae- 
kahe malie ana, a hauoli hoi ma ^Eezina a me ka Eemalia keiki; 

7. Nolaila, aia hoi, ke la we mai la ka Haku maluua o lakou i 
na wai o ka muliwai, he ikaika a he nui, oia i ke alii 'o Asuna, a 
me kona nani a pan; a e liu no ia mawaho o kona auwai a pan, 
a e kahe malmia o kona man kapa a pan; 

8. A e hele ia mawaena o luda; e hu no ia a e holo maluna, 
ff e pii no ia a hiki i ka ai ; o ka bohola ana o kona man eheu e 
hoopiha auanei i ka palahalaha o kou aiua, e ''Imanuela_. 

9. 'B hui pu oukou, e na kanaka, a e wawahi liilii ia auanei 
oukou; a e haliu mai ka pepeiao o oukou a pau e ko na aina ma 
kahi loihi; e kaei oukou ia oukou iho, a e wawahi liilii ia oukou; 
e kaei oukou ia oukou iho a e wawahi liilii ia oukou. 

10. E kukakuka pu oukou a e lilo auanei ia i mea ole; e hai 
mai i ka olelo, aole ia e ku ; no ka mea, o ke Akua pu me makou. 

11. No ka mea, olelo mai la ka Haku ia'u penei me ka lima 
ikaika, .a ao mai la ia'u aole e hele ma ka aoao o keia poe ka- 
naka i ka i ana, 

12. Mai olelo oukou, he hui pu ana, i ka poe a pau a keia poe 
kanaka e olelo ai, he hui pu ana; mai makau hoi i ko lakou mea e 
makau ai, aole hoi e hopohopo. 

13. ka Haku o na Lehulehu, oia ka oukou e hoolaa ai, oia 
hoi ka oukou e makau ai, oia ka oukou e weliweli ai. 

11. A e lilo ia i puuhonua; aka i^pohaku e kuia'i, a i pun 
hoi e hala'i i ko na hale elua o Iseraela, i pahele a i upiki no ka 
poe e nolio ana ma lerusalema. 

15. A he nui wale mawaena o lakou *=e okupe, a e hina, a e 
wawahiia, a e lioopaheleia, a e hoopaaia. 

16. E hoopaa i ka hoike ana,' e sila hoi i ke kanawai iwaena o 
ka'u poe haumana. 

17. A e kakali no au i ka Haku, ka mea e 'huna ana i kona 
maka mai ko ka hale o lakoba aku, a e nana aku au nona. 

IS. Aia hoi, owau a me na keiki a ka Haku i haawi mai ai 
na'u, he mau hoailona a he mau ouli hoi makou i kauia maloko o 
ka Iseraela, mai ka Haku o na Lehulehu mai, ka mea e noho la ma 
ka Mauna Zioua. 

19. A i ka wa a lakou e olelo aku ai ia oukou, •" E nui i ka 
poe me na uhane haukae, a i ka poe nana uhane hoi, a namu lii- 
lii ; aole anei e pono " e imi na kanaka i ko lakou Akua! No na 
mea oia auei e lohe mai na mea make mai! _^ 

aIsT-16. c IlNalii 15: 29, :iO. dNeh.3:lB. loa 9: 7. e Is. 7: 1-6. Ms. 10: 12. i; Is. 
30-28 his 1: U. iIoe3:9-U. j Is. 28: 16. Luk.2:34. Roma 9: 33. IPet.2:8. 
t Mat. 21:44. Luk. 20:18. Boma9:32. els. 54:8. )». I Sam. 28: 8. Is. 19:3. .n la. 
29. li Nep. 27: c. it MOK. XIX.] II NEPAI 20. "Ma ke kanawai a ma ka ho: 
e like me ia olelo, no ka malamala: 

21. A e hele aku lakou iwaena o 
ka pololi, a e hiki mai keia, ia lako 
kou e huhu ai, a e kuamuamu i ko la 
a e nana iluna. 

22. A e nana lakou i ka honua; 
pouli, be ^'pouli o ka ehaeha hoi, a e MOKUNA 19. (Eru 

1. Aole nae e like ka ""pouli e h 
nui, ia ia i kinohi i boopilikia iki ai 
ka aina o Napetali, a mahope iho i 
o ke Kai Ula ma keia aoao o lore 
kanaka. 

2. O na kanaka i hele ma ka po 
lama nui ; o ka poe i noho ma ka ai 
luna o lakou i alobi mai ai ka malan 

3. Ua hoonui oe i ka lahuikam 
olioli ; ke olioli nei lakou imua on e 
ibili ai ana, e like me na hauoli ana 
nauwe ai i ka waiwai pio. 

4. No ka mea, ua haki oe i ka a 
ke kookoo o kona poohiwi, ka laau 
hewa. 

5. No keia kaua keia kaua o ke 
ele, a me ua aahu, i ojoeope pu ia m^ 
aa ana auanei a me ka wahie o ke a) 

6. No ka mea, ua "hanauia mai 
i haawiia mai ai he koikikane; a '^m 
puni ; a e kapaia kona inoa o Ku 
'Akua mana, o ka Makua mau loa, c 

7. "Aole e pau ka mahuahua 
main, maluna o ka noho alii o Davil 
ppnopono ia mea, a e hookupaa ia ia 
kai mai keia wa aku a i ke ao pau ol 
na Lehulehu e hana i keia. 

8. Hoouna ae la ka Haku i kani 
ia maluna o ka Iseraela. 

. 9. A e ike auanei na kanaka a { 
poe e noho ana ma Samaria, ka poe 
me ka hookano o ka uaau, 

Luk. 10: 29-31. p Is. 5: 30. 9: 1. o Is. 8: 22. 
25-28. e Tit. 2 6 Mat. 4: 15, 16. 
13. Mos. 7: 2b. c Is. 7: 14. I 
/■Ep. 2: 14-17. 104 II MEPAI. [MOK. XX 10 Ua hiolo na pohakvi lepo ula, aka e kukulu no makou me 
uapoiiaku i kalaiia; ua kuaia ilalo na laau sukomorea, aka e 
hoolilo makou ia lakou i mau laau kedera. . i,^,;„« 

11. Nolaila, na ka Haku no e hoala mai i na enemi o Kezma 
ekn eiaia, a e Imipuikonapoeenemi; „ ^ u^^ 

12 ko Suria mamua, a o ko Pilesetia poe ihope; a e Jioo; 
pan lakou i ka Iseraela me ka waha hamama. "Aole nae i hull 
aku kona buliu no keia mau mea a pan, aka ua o la kona imia i 

keia manawa. . , i i • 

1*3 No ka mea, aole i hull na kanaka i ka mea nana lakou i 

liahau, aole hoi lakou i imi i ka Haku o na Lehulehu. 

14 Nolaila, e oki ai ka Haku, mai ka Iseraela aku, i 4ie poo 

a me ka buelo, i ka lala a me ka naku i ^ ka la hookahi. _ 
15. *0 ka mea kahiko oia ke poo; a o ke kaula i ao mai i ka 

wahahee, oia ka huelo. i i i i„i.„; i.„ 

16 No ka mea, 'o na alakai o keia poe kanaka ke alakai he- 
wa nei lakou ia lakou la; a o ka poe i alakana e lakou ua lukuia 

^''^'l?' Nolaila "' e olioli ole ka Haku i ko lakou poe opiopio, aole 
hoi ia'e aloha aku i ka poe makua ole a me na wahmekanemake 
o lakou; noka mea, he "hookamani a he mea hana hewa keia 
mea keia mea o lakou, a olelo ae na waha a pau i ka lapuwale. 
° Aole nae i hull aku kona huhu no keia mau mea a pau, aka ua o 
ia kona lima i keia manawa. 

18 No ka mea, ^ e a ana ka hewa e like me ke ahi ; e hoopau 
no ia i ka nahele ooi, a me ka laau kalakala, a e a la maloko o 
ka ululaau paapa, a e pii lakou e like me ka punohu ana o ka 

""^"lO ■ Ma ka ukiuki o ka Haku o na Lehulehu, " ua hoopoeleeleia 
ka aina, a e lilo na kanaka e like me ka wahie i ke ahi; 'aohe ke- 
kahi kanaka e hookoei kona hoahanau. . 

20 A ' e kaili oia ma ka lima ak&n, a e poloh nae; a e ai hoi 
ia ma'ka lima hema, aole nae lakou maona; e ai no keia mea keia 
mea i ka io o kona lima ponoi; , , • ■ nr 

21 ManaseiaEperaima; a o Eperaima hoiiaManase; e 
hui no laua e ku e ia luda. ' Aole nae i huh aku kona huhu no 
keia mau mea a pau, aka ua o ia no kona lima i keia manawa. MOKUNA 20. {E nanaia Isaia 10.) 
1. Auwe ka poe "hooliolo i na kanawai hewa, a i kakau i ka 
hookaumaha a lakou i kau mai ai ; ft Pan. 17, 21. I.S. fi: 25. 
3: 12. m Hal. 147: 10, 11. 
q Is. 8: 22. r Uik. 7: 2-6. 

a. Hal. 58: 2. M: 20. 10- 1 ler. 4: 8. i Pau. 15. j Is. 10: 17. k Pan- J*- / !»• 
«'Mik. 7: 2, 3. 11 Nep. 19:. h. p Is. 10: 17. Mai. 4: 1. 
s Oih. 26: 26. (II Nep. 19: h. ."MOK. XX.] II NEP. 2. E kipaku ae i ka poe nele 
■aku i ka pono mai ka poe bune ah 
na wahinekanemake i waiwai pio i 
:mea makua ole! 

3. A '' heaha la ka oukoii e ban 
ka neoneo ana e biki mai ana mai 
ion e bele ai no ke kokuaia mail 
•oukou nani? 

4. Ke ole au, e kulou no lak( 
no ilalo o na mea i lukuia. ''Ao 
lieia mau mea a pau, aka ua o ia i 

5. B ko Asuria, ka laau bahs 
ma ko lakou lima o ko lakou inair 

6. E lioouna aku au ia ia e ki 
iQani, a e ku e i ka lahuikanaka a' 
ia, e hao i ka waiwai pio, a e law€ 
lakou ilalo e like me ka lepo o na ; 

7. Aka hoi, aole pela kona n 
pela ; aka o ka luku no ka mea ilo 
lahuikanaka aole he uuku. 

8. No ka mea, i mai la' oia, 
no ko'u poe alii! 

9. Aole auei i like o^'Kaleno 
boi me Arepada? Aole anei i lik( 

10. E like me ka hookumu an 
akua'kii, a o ko lakou akua kii i 
-a mamua hoi o ko Samaria; 

11. Me au i hana aku ai ia Bi 
aole anei au e hana pela ia lerua 

12. Nolaila, e biki mai keia, 
liana a pau ^ maluiia o ka mauna 
lema, alalia ^wau e lioopai aku ai 
^lii Asuria , a me ka liookano o 

13. No ka mea, na olelo mai i; 
ma kuu akamai ua hana au i keia 
lea au ; na'u no i hooneenee i na 
aku boi i ko lakou waiwai, a ua b 
like me ke kanaka koa; 

14. Me be punana la i loaa'i 
naka ; a e like me ka boiliili ana 
leleia, pela no au i boiliili ai i ko k; 
ka eheu, aohe mea i hamama ka " 

15. E bookiekie anei ke koilip 
ine ia? E baanui anei ka pabi 6 lob. 31: 14. 
10-13. g Amo. 6 : : 
IS. Ms 37: 24-38. Hos. 9: 7. 
i. h II Olh d U Nep. 19: 
35: 20. i II 


lOG II NEPAL [MOK. XX. oloolo^ me he laau la i wiliwili ia ia iho e ku e i na mea e hapai 
ana iaia, e like me ke kookoo hoi i hoala la la iho me he laau 

""^^ 16 Nolaila, e hoouna mai ai ka Haku, ka Haku o na Lehu- 
lehu ikawiwi iwaena o kona poe puipui; a malalo iho o kona 
lani'e pnhi ai oia i ka mea aa e like me ke aa ana o ke ahi. 

17 A e lilo ka malamalama o ka Iseraela i ahi, a o kona Mea 
Hemoiele hoi i lapalapa ahi, a e ™ puhi no ia a e hoopau i kona 
nahele ooi, a me kona laau kalakala hoi ma ka la hookaiu; 

18 A e hoopau loa i ka nani o kona ululaau, a o kona mahi- 
uaai hua nui, i ka uhane pu me ke kino ; e like auanei lakou me 
ka mea hapai hae, ia ia i maule ai -i i -i • 

19. A he kakaihahi ke koena o kona ululaau, e hiki no ike keiki 
uuku ke palapala ia lakou. -, -r , i 

"^0 A e hiki mai ia la, o ke koena o ka Iseraela, a me ka poe 
hoil pakele o ko ka hale o lakoba, "aole lakou e hilinai hou ma- 
luua ka mea nana lakou i pepehi; aka e hilinai no maluna o ka 
Haku ka Mea Hemoiele o ka Iseraela ma ka oiaio. 

21! "E hoi mai auanei ke koena, oiaio, ke koena o lakoba, 1 

ke Akua maua loa. ,., , 1 1 t 1 i 

22 No ka mea, ^'ina ua like kou poe kanaka o iseraela me ke 
one^oke kai, «e hoi mai no nae he koena o lakou; ''o ka hoopau 
ana i kauia e hu auanei ia me ka pololei. _ 

23 He oiaio no, ua holo ka olelo, e hana mai no auanei ka 
Haku'ke Akua o na Lehulehu i ka hoopau ana mawaena kouu o 

kaainaapau. . , -tt , 1 n t i, i i, 

21. Nolaila, penei wain a ka Haku ke Akua o na Lehulehu, 
E ko'u poe kanaka e noho la ma Ziona, "mai makau oukou i ko 
Asuvia- e hahau mai no oia ia oe me ka laau hahau, a e hapai no 
hoi i kona kookoo ia oe, e 'like me ka hana ana a Aigupita. 

25. Aka he wahi manawa uuku ekoe, a e "kaa ko'u inaina, a 
me ko'u ukiuki hoi ma ko lakou anaiia ana aku. 

26. Na ka Haku o na Lehulehu e "hoeueu i laau hahau nona 
e like me ka luku ana i ko '"Midiana ma ka pohaku o Oreba; a 
me ka ■= laau ona maluna o ke kai, pela no ia e hapai ai e like me 
ka hana ana i ko Aigupita. ■ . , , , , 

27. A e hiki mai ma ia la, e "laweia aku kona mea kaumalia 
mai\ou poohiwi aku, a o kona auamo hoi mai kou ai aku, a e 
hakiia auanei ka auamo no ka ^poni ia ana. 

28. Ua hele mai oia i Aiata, ua hala aku la 1 Migerona; ua 
waiho oia i kona man kaa ma Mikemasa; 

29. Ua "-"■ hele mai lakou ma kela aoao o ke ahua; aia ma (riba 
ko lakou wahi e moe ai ; ua makau ko Eama ; ua holo ko 2" Gibea 
o Saula. m Is. S): 18,19. 37: :Ui 
f/Is. 6: 13. ris. 28: 22. 
HI Lmi. 7: 25. Is. 9: i. : 
23. 26 I Sam. 11:1- ,,, IlNaliilfi: 7-9. 11 Oih. 28: 20,21. o la. 7: 3-9. j) Bom 9: 27. 
s Is 37: 6, 7. ( Puk. U. h Dan. 11:36. « H Nalu 19: 35. 
PuU. 14: 2G, 27. y Is. U: 25. s Hal. 105: 15. 2a I bam. 13: MOK. XXI.] II NEP 30. E hookiekie i kou leo, e 
hoolono aku ia mea ia ^'^Laisa, e ^' 

31. Ua hooneeia aku la o ^'Mai 
iho, ka poe i noho ma Qebima, e 1 

32. keia manawa e noho oit 
oia i kona lima ,e ku e i ka mauna 
puu o lerusalema. 

33. Aia hoi, na ka Haku, na kf 
i ka lala me ka mana weliweli; a e 
a e hoohaahaaia ua mea hookano. 

34. A e kua ilalo oia i na ululi 
hauleia o Lebanona e kekahi mea MOKUNA 21. iE'> 

1. A " e kupu mai no ka lala i 
e hua nui mai kekahi oha o kana a 

2 . A '' maluna ona e kau ai k 
naauao a me ka hoomaopopo ana, 
uhane ike a me ka makau i ka Ha 

3. A e hana mai ia ia me ka r 
i ka Haku; aole ia e hoopono ma 1 
hoi hoopai ma ka lohe o kona man 

4. Aka " uie ka pololei e hoop( 
hoopai me ka pono no ka poe akal 
uua me ka laau o kona waha, a e li 
ha ana o kona man lehelehe. 

5. ka "pono no ke kaei o k( 
kakoo o kona kikala. 

6. E 'noho pu hoi ka iliohae i 
ka leopadi me ke keiki kao ; o ke ' 
me ka mea i kupaluia ma kahi hoc 
alakai. 

7. A e ai pu ka bipi wahine re 
mail keiki ; a e ai ka liona i ka ma 

8. A e paani no ke keiki omo 
a e kau no ke keiki i ukuhiia i i 
pepeiaohao. 

9. "Aole lakou e hoeha, aole 1 
ano a pan, no ka mea, e ''piha ai 
Haku, e like me ka moana i uhiia ic I Sam. 25: 44. 
22: 19. Neb. 11: 32. 2d Lun. 18: 7. 2e los. 
27i Is. 13: 2. 2t Ama. 2 a Pail. 10. Is. 53: 2. Oih. 13: 23. Hoik. 5: 
2,4. Hoik. 19; 11. a! lob. 4: 9. Mak.4:6. II T 
6:14. f Is. 65:25. Eze. 34:25. Hos. 2: 18. o 108 II NEPAI [mOK. XXII. 10. A ma ia la e • pnka mai ai kekaiii aa no lese, a e ^ ku aua- 
nei ia i hae no na lahuikanaka; a e Hmi no ka poe Genetile ia ia; 
a he nani hoi kona hoomaha. 

11. A e hiki mai keia i kela la, e hohola hou mai ka Maku i 
kona iima no ka lua o ka ' manawa, e hoola i ke koena o kona poe 
kanaka, i ka poe koe '"mai Asuria mai, a mai Aigupita mai, a 
mai Paterosa mai, a mai Kusa mai, a mai Elama mai, a mai Si- 
nari mai, a mai Hamata mai, a mai na mokupuni mai o ke kai. 

12. A e "kau no oia i hae no na lahnikanaka, a e hoiliili hoi i 
ka "poe aea o ka Iseraela, a e ^hoakoakoa mai i na mea puehu o 
ka Incla mai na kihi eha mai o ka honua. 

13. E haalele no ka "huahua i ka Eperaima, a e hookiia ku 
na euemi o ka luda; aole e hnahua ka Eperaima i ka luda, aole 
hoi e hoomaau ka luda i ka Eperaima. 

14. Aka e lele no lakou maluna o na poohiwi oko Pilisetia i 
ke komohana ; e hao pu no lakou i ka poe o ka hikina ; e kau no 
lakou i ko lakou lima maluna o Edoma a me Moaba; a e hoo- 
kauwa na keiki a Amoua na lakou. 

15. A e ' hoomaloo loa ka Haku i ke kaikuono o ke kai o Ai- 
gupita; a me kona makaui ikaika e lulu oia i kona lima maluna 
o ka muliwai, a e haliau no ia ma na kahawai ehiku, a ^e hele na 
kanaka i kela aoao me na kamaa maloo. 

16. A e hoomakaukauia he alanui no ke koena o kona poe 
kanaka, ka poe i koe mai Asuria mai, e like me ka mea i ka 
Iseraela ma ka la ana i hele mai ai mai ka aiua o Aigupita mai. MOK UNA 22 . (E nana ia Isaia 12 . ) 

1. "'Ia la la e olelo aku no oe: B ka Haku a hoolea aku no 
au ia oe; ua huhu mai oe ia'u mamua, aka ua hull aku kou huhu, 
a ke hooluolu mai nei oe ia'u. 

2 Aia hoi, o ke Akua ko'u oia; e paulele au, aole au e ma- 
kau; no ka mea, o ka Haku, o'-IBHOVA oia ko'u "ikaika a me 
ko'u oli; ua lilo mai hoi oia i oia no'u. 

3. Nolaila, me ka olioli e "^huki oukou i ka wai mailoko mai 
na punawai o ke oia. . , tt i v 

1. A ma ia la, e olelo ai oukou, E "hoolea i ka Haku, e ka- 
hea aku i kona inoa, e hookaulaua i kana man hana iwaena o na 
kanaka, e hai aku ua hapaiia'ku kona inoa. i Pau 1 Bom 15- 12. j Pau. 12. II Nep. 15: p. & Beiita a me ua Kauolia 45: 9,10. 
UINep. 0:'i. m Zek 10:10. .lUNep. 15:p o tU Nep. 15: y. _ JJ I Nep 15: . q lev 
3- IS r Zek 10- 11 s Hoik. 16: 12. t Benta a me na Kauoha 133: 27. Zek. 10: 11. 
Is, 35:8-10. i.Puk. 11:29. Is. 51: 10. 63:12,13. a Is. 2: 11, 
« 1 Oib. 16: 8, !) Hal. 83: 18, 
Hal. 105: 1-5. 145; ; Puk, 
4-G. 15: 2. Hal. 118: 14. d loa. 4: 10, 14. ?: 37, 38. MOK. XXIII.] II NEPAl 5. E oli aku i ka Haku; 'no k 
nani; ua ikea keia ma ka honua a j 

6. E "hooho aku a e hookaui, c 
ka mea, ua mana ka Mea Hemolek MOKUNA 23. {Em 

1. Ka wanana no Babulona, 
ike ai. 

2. E "kau aku oukou i ka hae i 
kie i ka leo ia lakou, *" e peahi ka 
na pukapa o na'lii. 

3. Ua kauoha aku au i "ko'u p( 
hoi i ko'ti poe kaulaua, no ka mea 
na mea e olioli ana ma kuu hanohai 

4. Ka hooho a ka poe ma na 
kanaka nui: he wawa nui o ''na a 
koaia: o ka Haku o na Lehulehu ( 
lehu o ke kaua. 

5. E hele mai ana lakou mai 
welau mai o ka lani, oiaio, o ka "H 
kona ukiuki, e anai i ka aina a pau 

6. E aoa oukou; no ka mea, 
Haku ; e hiki mai ia e like me he 
loa mai. 

7. Nolaila, e nawaliwali na lim; 
a pau o kanaka ; 

8. A e makau auanei lakou; e 
me ka naliu huakoko; e kahaha no 
ana ko lakou maka me ka lapalapa 

9. Aia hoi, ka la o ka Haku ke 
ukiuki a me ka inaiua nui, e hoolilo 
aku oia i ka poe hewa ona a pau loa 

10. " No ka mea, o na hoku o ka 
8 haawi mai i ka malamalama ; e h 
ana, aole hoi e hoomalamalama mai 

11. A e '' hoopai aku au i ko ke 
lawehala hoi no ko lakou hala ; e he 
ka poe hookano, a e hoohaahaa au 

12. E hana aku au a *minamina 

f Hal. 68: 32-35, 98. f/ Is. 54:1. Zep. 3: 14-2 re II Nep. 15: iJ. 6 Isa. 10: 32. e Ice. 3: 11. 
14:2,3. e Ice. 3:11. Zep. 3:8. Zek. 12: 4. 8, 9. 1 
1,5- ff Is. 24:23. Eze. 32:7, 8.. loe. 2: 31. 
21:25. Hoik. 6: 12. A Is. 2:17. 24:0. Mai. 4 110 II NEPAL [mOK. XXIV. gula maemae; oia, he kanaka mamua o ka paukn gula o Opira. 

13. Nolaila, e •*' hoonaueue au i na laui, a e neenee aku ka ho- 
nna mai kona wahi aku, no ka inaina o ka Haku o na Lehulehu, 
a i ka la kona ukiuki wela. 

14. A e like ananei ia me ke dia i hahaiia, a me he hipala hoi 
ache kanaka e liapai ae; e huli *kela mea keia mea i kona poe 
kanaka iho, a e holo no kela mea keia mea i kona aina iho. 

15. E houia kela mea hookano keia mea hookano; oiaio, a e 
haule ma o ka pahikana la, kela mea keia mea i liui pu ia me ka 
poe hewa. 

16. E 'ulupaia hoi ka lakou poe keiki imua o ko lakou mau 
maka; e haoia ko lakou mau hale, a e moe wale ia ka lakou mau 
wahine. 

17. Aia hoi, e '"hoala no au i ko Media e ku e ia lakou, 'i ka 
poe manao ole i ke kala a me ke gula, aole hoi lakou e lealea ma 
ia mea. 

18. Na ko lakou mau kakaka e ulupa i na kanaka ui, aole la- 
kou e aloha i ka hua o ka opu ; aole e menemene na maka i na 
keiki uuku. 

19. A o "Babulona, ka uani o na aupuni, ka nani hoi o ko 
Kaledea hanohano, e like ananei ia me ka wa a ke Akua i hooka- 
huli ai ia " Sodoma a me Gomora. 

20. ^'E kanaka ole ana ia mai ia wa aku, aole hoi e uohoia 
mai ia hanauna aku ia hanauna aku ; aole hoi e kukulu ka Ara- 
bia i halelewa malaila; aole hoi e hoomoe na kahuhipa i ko lakou 
poe hipa malaila; 

21. Aka malaila no e moe ai na holoholona hihiu o ka waona- 
hele; a e piha ko lakou mau hale i na holoholona aoa; a e noho 
no na pueo malaila, a e haa wale na mea ino malaila. 

22. A e uwo na holoholona hihiu o na mokupuni ma ko lakou 
mau hale neoneo, a me na moo ma ko lakou mau hale alii nani; 
•■ua kokoke mai no kona manawa, aole hoi e hooloihiia kona la. 
No ka mea, e luku koke aku au ia ia; oiaio, e aloha au i ko'u poe 
kanaka; aka e make loa ka poe hewa. MOKUNA 24. (J5 nana ia Isaia 14. ) 

1. No ka mea, e "aloha mai no ka Haku i ka lakoba, a e wae 
■ananei i ka Iseraela, a e hoonoho ia lakou ma ko lakou aina iho; 
a e hui pu ia ananei na '' malihiui me lakou, a e hoopili lakou i ko 
ka hale o lakoba. j Is. 24: 17-20. Hag. 2: G, 7. Ill Nep. 26: c. J: ler. 50:- 10. 51:9. 
Nau. 3:10. mis. 21: 2. ii. Is. 14: 1-27. o Puk. 19: 24, 25. Kan. 29: 2.3. p ler. 50: 3, 39. 51: 29, C2. Is. 34: 11-15. Hoik. 18: 2. Z Hal. 137: 8, 9. 
ler. 49: 18. 50: ' ler. 51: 33. a Zek. 1: 17. 2: 12, h Is. 00: 4, 5, 10. MOK. XXIV.] II NEPAI. 2. A e lawe na lahuikanaka ia lakou 
lakou wahi iho; oiaio, mai katii loihi ma 
IX e hoi hou no lakou i ko lakou mau aii 
iLoho no ko ka hale o ka Iseraela ma ia 
ka Haku e lilo ia no na "kauwakane a m( 
lawe pio lakou ia lakou la, i ka poe i hoo 
iilii lakou maluna o ka poe nana lakou i 1 

3. Eia kekahi ma ia la, e hoomahi 
mai kou pilikia mai, mai kou makau mai 
mai i kauia maluna on. 

4. A e hiki io mai keia ma ia la, e 
ao e ku e i ke alii o Babulona, a e i aki 
luea nana i hookaumaha, ka pau ana o 

5. Ua uhaki o ka Haku i ke *kooko( 
kookoo alii o na luna. 

6. O ka mea nana i hahau i na kaiiE 
hahau ana hoomaha ole, o ka mea i noho 
na me ka huhu, ua hoomaauia ia, aohe n 

7. Ua main ka honua a pau, ua mi 
iiei lakou i ka olioli. 

8. Oiaio, 'hoaikola na laau kaa ia c 
liebanoua, i ka i ana, Mai kou wa i moe 
mai e kua mai ia makou. 

9. " Ua pihoihoi ka po malalo nou, e 
ana aku; nou no ia e hoea mai ai i na n 
kiekie a pau o ka honua; ua hooku ae 
pau o na lahuikanaka, mai ko lakou noh( 

10. E olelo mai lakou a pau ia oe, a e 
i nawaliwali e like me makouf Ua 1 
makou? 

11. Ua hoopohoia kou hanohano ilal 
]()he ole ia ke kani ana o kou mau viola; 
lalo iho ou, a ke uhi mai nei no hoi na ilo 

12. '' Auwe kou haule ana mai ka lani i 
a ke kakahiaka! Ua kuaia oe ilalo i ka h 
nawaliwali i ko na aina! 

13. No ka mea, ua olelo no oe iloko o 

i ka lani, e hookiekie no wan i ko'u noh 
<) ke Akua ; e noho no wau ma ka maunt 
na aoao o ke kukulu akau ; 

14. E pii aku no wau maluna o kahi 
aaa au me ka Mea kiekie loa. 

15. Aka e hoohaahaaia oe ilalo *i ka 

16. ka poe e ike aku ia oe, e hak c Is. 60: 10-12, 14. 61: 3. 
/Is. 55: 12, 13. g Eze. 32: 21. 
S. II Tes. 2:4. h Pau. 9. d Is. 13: 19. Hab. 2: 6-8. 
h Berita a me na kauoha 112 II NEPAL [MOK. XXIV. iiiakaikai aku no ia oe, a e olelo iho, O keia anei ke kanaka nana, 
i boonaneue i ka boium, a liooluliluli hoi i na aupum, 

17 Nana i hoolilo i ka honua me he waonahele la, a anai hoi 
i koua poe kulanakauhale, a wehe ole i ka hale o kona pee pio? 

18. na'lii a pan o na aina, oia, o lakou a pau,_maloko o ka 
naui e moe nei, o kela mea keia mea ma kona hale iho. 

19 A.ka na hooleiia'ku ka oe mawaho o kou lua kupapau me 
he lala la i hoopailuaia,, a o ke koena o ka poe i pepehua, i houia 
i ka pahikaua, i hele ilalo i na pohaku o ka lua; me he knpapau 
la i hahiia malalo iho o na kapuai. 

20 . Aole oe e huipuia me lakou ma ke kanu ana, no ka mea, 
ua hooki loa oe i kou aina iho, a Inku hoi i kou poe kanaka; aole 
e 'kaulana na mamo o ka poe hana hewa a i ke ao pan ole. 

21 E hoomakaukau i ka make no kona poe keiki no ka '" hewa, 
o na makua o lakou; i ole lakou e ku mai, aole hoi e komo i ka 
aina, i hoopiha ole lakou i ka ili o ke ao nei i na kulanakauhale. 

22. Na'u no e ala'e iluna e ku e ia lakou, wahi a ka Haku o- 
na Lehulehu, a e hooki loa mai Babulona aku i "ka inoa, a me 
ke koena, a me ke keiki, a me ke "keikikane o na hoahanau, waht 

a ka Haku. , . n i • 

2B. E I'holilo aku hoi m ia wahi no ke kipoda, a no na kio- 
wai; a e kahili au ia ia me ke kahili o ka make, wahi a ka Haku 

na Lehulehu. -r i , , • i ■ tv/t^ 

21. Ua hoobiki mai ka Haku o na Lehulehu, i ka i ana, Me 

ka'u i manao ai, pela io no ia; o ka'u e noonoo ai, oia ke knpaa; 
25 1 lawe au i ko Asuria i ko'u aina, a maluna o ko u kua- 

hiwi e habi au ia ia malalo ilio o ke kapuwai; alaila, e haalele 

"kona auamo mai o lakou aku, a e haalele hoi kona mea kaumaha 

mailuna aku o ko lakou man poobiwi. 

26. Oia ka manao ' i manaoia'i no ka honua a pau; a oia. 

ka lima i o ia mai maluna o na labuikanaka a pau. ^ , , , 

27 No ka mea, ua holo ka manao o ka Haku o na Lehulehu, 
a owai la ka mea hiki ke hoole? Ua o ia mai kona lima, a owai 
la ka mea e hoihoi aku ia mea? 

28 I ka makabiki i » make ai o ke alii o Ahaza keia wanana. 
20 Mai olioli oe, e Palesetina a pau, 'no ka hakua'na o ka, 

laau i bahau ia oe; no ka mea, mailoko mai o ke aa o ka nahesa 
epukamai ai ka moopepeiaobao, a o"kana hua hoi he moo- 

lele ia. , ., , 

30 A e ai no ka makahiapo o ka poe hune, a e moe no ilalo 
ka poe nele me ka malubia; a e hoomake no au i kou aa me ka 
wi, a e luku oia i kou koena. , , , , i. i 

31 E aoa, e ka pukapa; e uwe aku, e ke kulanakauhale; ua 
hebee oe, e Palesetina a pan; no ka mea, e hele mai auanei he llob. 18: 16-21. Hal. 21: 10. 3J: 38. 
7 ler 51 62. o lob. 18: 19. p .s. 34: 
16: 2(1. t U Oil). 26: 6. i( H Nalii 18: 8 109: 13 
11-1.5. qh Piik. 20: 
. 10: 27. 5. Mat. 23: 35. 
r l3. 13: 4-13. » Sol. 10: 
s II Nalii MOK. XXV.] 11 NEPAL uwabi mai ka akan mai, aole kekahi mea 
manawa kohoia. 

32. Heaba la e pane aku ai ia manawE 
"' Ua hookumu o ka Haku ia Ziona, a e pi 
kona poe kanaka iloko ona. MOKUNA 25. 1. Alio, ke olelo iki nei owau, o NepE 
kau ai i oleloia'i e ka waha o Isaia. No 1 
mea a Isaia i olelo mai ai i " paakiki i ke 
iiaka i ka boomaopopo ana; no ka mea, i 
o ka wanana ana mawaena o ka poe luda 

2. No ka mea, aole wan, o Nepal, i 
mea he nui e pili ana i ke ano o ka poe Ii 
lakou man hana he mau haua ia o ka p 
ana hoi o ka hana ana ia i ila mea boopai 

3. Nolaila, ke palapala nei au i ko'u 
pan e loaa ana ia lakou na mea a'u e ka 
na hoopai o ke Akua, e hiki mai an£ 
labuikanaka a pau, e like me ka olelo &m 

4. Nolaila, e hoolohe mai, e ko'u pc 
Iseraela, a e haliu mai i ka pepeiao i ka' 
ole na olelo a Isaia ia onkou, aka hoi, i 
i ka poe a pau i hoopihaia me ka Uhane 
haawi aku nei au i wanana ia oukou, e ] 
o'u; nolaila, e wanana no au e like me 1 
iiiai ka manawa a'u i puka mai ai mai I 
raakuakane; no ka mea, aia hoi, ke olio] 
olelo moakaka i ko'u poe kanaka, i ao ai 

5. He oiaiio, a ke olioli nei ko'u uhai 
no ka mea, hele mai la au aoloko mai o Ii 
mau maka i na mea o ka poe ludaio, a m 
ka poe ludaio i na mea a na kaula, ao 
labuikanaka e i na mea i oleloia i ka poe 
eia wale no ua aoia lakou mamuli o ke 
ludaio. 

6. Aka hoi, aole owau, o Nepal, i a 
laamuli o ke ano o ka poe ludaio; aka I 
rusalema, nolaila, ua ike au no ka aina 
au i ka'u poe keiki no na hoopai o ke V Na misionari, i ole na liauwa a ke Akua. w Hal. I 

Zek. 11: 11. «Iakoba4: 14. i) Pau. 7, 8. Iakoba4: 13. 
H ii I 114 II NEPAL [MOK. XXV. na ka poe ludaio, e like me iia mea a pan a Isaia i olelo mai ai, 
a, aole au e kakau ia mau mea. . 

7. Aka hoi, ke hoomaka nei au me ka'u wanana ponoi iho, e 
like me ka maopopo ia'u; ma ia mea, ua ike au ua hiki ole i ke- 
kalii kanaka ke kuhihewa; aka hoi, ma na la e ko ai na waoana 
a Isaia, e ike paka na kanaka, ma na manawa o la mau mea e 

hiki mai ai; . , -i ■ i i 

8. Nolaila, he pomaikai ia mau mea i na keiki a kanaka, a o 
ka mea e manao ana aole pela, ia lakou au e olelo pololei ai, a e 
kakau i na olelo i ko'u poe kanaka ponoi; no ka mea, uaike au ua 
nui loa ka pomaikai o ia mau mea ia lakou ma na la mahope; no 
ka mea, ma ia la e ike maopopo ai lakou i ua mau mea la; nolaila, 
no ko lakou pomaikai ua palapala au i ua mau mea la. 

9. A e like me kekahi hanauua i lukuia mawaena o ka poe 
ludaio, no ka lakou haua ino, pela no lakou i lukuia ai, la ha- 
nauna akn ia hanauna aku, e like me ka lakou hana mo; aole hoi 
i lukuia kekahi o lakou, ke ole i hai e ia'e ia lakou e na kaula a 

ka Haku. , -i • i i 

10. Nolaila, ua haiia'ku ia lakou no ka lukuia ana e hiki koke 
mai ana maluna o lakou, mahope koke iho o ka haalele ana o 
ko'u makuakane ia lerusalema; aka hoi, hoopaakiki iho la lakou 
i ko lakou mau naau; a e like me ka'u wanana, ua lukuia lakou, 
koe wale no ka poe i "lawe pio ia i Babulona. ^ 

11. Ano, ke olelo nei au i keia mamuh o ka uhane iloko o u. 
A oiai nae ua laweia'ku la lakou, e hoi hou lakou, a e noho hou 
ma ka aina o lerusalema; nolaila, e hoihoi hou la lakou i ko la- 
kou aina hooilina. 

12. Aka hoi, e loaa no ia lakou na kaua, a me na iono o na 
kaua; a hiki mai ka la e hoike mai ai ke Keiki Hanau-kahi o ka 
Makua, he oiaio, o ka Makua o ka lani a me ka honua, la la iho 
ia lakou ma ke kino, aia hoi, e hoole aku lakou la la, no ko lakou 
mau.hewa, a me ka paakiki o ko lakou mau naau, a me ke oolea 
o ko lakou mau ai. . 

13. Aia hoi, e kau aku lakou ia ia ma ke kea, a mahope iho o 
kona wtiihoia ana ma ka lua he mau la ekolu, e aia hou mai oia 
mai ka make mai, me ke ola ma kona mau eheu, a o ka poe a 
pau e manaoio ana i kona inoa, e hoolaia lakou ma ke aupuni o 
ke Akua; nolaila, ke hauoli nei ko'u uhane e wanana aku nona, 
no ka mea, ''ua ike au i kona la, a ke hoonani nei ko'u uhane i 
kona inoa lioano. ,111 

14. Aia hoi, e hiki mai keia, mahope iho o ke alahouana o ka 
Mesia mai ka make mai, a i hoike aku ia ia iho i kona poe ka- 
naka, i ka poe a pau i manaoio i kona moa, aia hoi, e luku hou 
ia o lerusalema; no ka mea, auwe ka poe e kaua ku e aku ana 1 ke 
Akua a me na kanaka o kona ekalesia. c I Nep. 1; 13. 10: 3. I Nep. 7: g. d I Nep. 11: 13-34. MOK. XXV.] II NEI 1.5. Nolaila, e "hoopuehuia'ku 
aina a pau; he oiaio, a e anaiia 
hoopnehuia ka poe ludaio e na la" 

16. A mahope iho o ko lakou " 
ka Haku ke Akua ia lakou ma o 
nauna he nui wale, oiaio, mai ia 1 
hiki i ka wa e hoohuliia ai lakou e 
ke Akua, a i ke " kalahala mana h 
mai ia la a lakou e manaoio ai ia , 
ma kona inoa, me na naau niaem 
nana hou ole aku no kekahi Mesi 
hiki mai ka la no lakou e manaoi( 

17. A e hohola hou ka Haku 
nawa, e hoihoi i kona poe kanaka r 
a i haule ai. Nolaila, e hana oia i k 
e kahaha'i hoi iwaena o na keiki 

18/ Nolaila, e hoopuka aku oi 
ma ua mau olelo nei e hookolokol 
mea, e haawiia no ia mau mea rrn 
i ka Mesia oiaio, ka mea i hooleiia 
ana ia lakou he mea e pono ole s 
kekahi Mesia e hele mai, no ka r 
ole ia he Mesia wahahee, e hoopui 
hookahi Mesia wale no i oleloia e 
oia ka mea e hooleiia 'ku ai e ka i: 

19. No ka mea, e like me na c 
ka Mesia, ma ka makahiki ' eono 1 
kane i haalele ai ia lerusalema ; ; 
a me ka olelo hoi a ka anela o ke 
ke Keiki a ke Akua. 

20. Ano, e o'u mau hoahanai 
hiki ole ai ia oukou ke lalau ; a mi 
nana i la.we mai i ka Iseraela nolc 
i haawi mai la ia Mose i mana e 1 
iho o ko lakou uahuia'na e na mo 
lakou mau maka i ka moo, ana i 
haawi no hoi ia ia i ka mana i h; 
]puka mai ka wai; aia hoi, ke i al 
oiaio o keia mau mea, a e like r 
inoa e ae i haawiia mai malalo i 
Kristo nei a'u e olelo nei, i mea e 

21. Nolaila, no keia kumu i ok e I Nep. 10: 12. 19: 13, 14. 22: 5. II Nef 
6: 11, 14 10: 7-9. ?5: 18. 26: 12. 30: 7. ] 
(? II Nep. 2: f. ft II Nep. 6: 14. 21: 11. 29: 
8. II Nep. 27: 26. 29:1. Ill Nep. 22: 9. 29: 
40. II Nep. 27: B-2(>. Ill Nep. 16: 4. Mor. 3: 1 
10-18. 26:12. Mor. 3: 21. 5:12-15. i I Nep 116 11 NEPAL [MOK. XXV. ke Akua ia'u, e malamaia, a e hoopakeleia hoikeia mau mea a u e 
kakan nei, a e haawiia'ku i ka'u poe hua, ia hanauna aku la ha- 
iiauna aku, i ko ai ka olelo hoopomaikai ia losepa, i luku ole la 
kana hua oiai ka honua nei e ku ana. • , , ■ i , „„ 

''2 Nolaila, e hele aku no keia mau mea mai kahi iiaiiauna 
aku i kahi hanauna aku oiai ka honua nei e ku ana; a e hele aku 
no lakou e hke me ka makemake a me ka oluohi i ke Akua; a o 
na lahuikanaka e loaa ana ia lakou keia mau mea, e"hooko o- 
koloia auauei lakou ma keia mau mea g like me na olelo i pala- 

23 ' No ka mea, ke hooikaika nei makou me ke kakau ana e 
hoohuli i ka makou poe hua, a me ko makou poe hoahanau hoi, e 
mauaoio ia Kristo, a e hoolauleaia i ke Akua; no ka mea ke ike 
nei makou ma o ka lokomaikai la e ola'i kakou, mahope iho o na 
mea a pan e hiki ai ia kakou ke hana. . 

'^4 A °me ko kakou manaoio ia Kristo, ke malama nei nae 
makou i ke kanawai o Mose, a haka pono imua me ka naueue ole 
ia Kristo, a, hiki i ka wa e ko ai ke kanawai ; 

25 No ka mea, no keia mea ua haawiia mai ke kanawai; no- 
laila ua lilo ke kanawai i mea make ia makou nei, a ua hooliloia 
makou i poe ola iloko o Kristo, no ko makou manaoio; aka, ke 
malama nei makou i ke kanawai no na kauoha; 

26 A ke kamaiho nei makou no Kristo, ke hauoh nei makou 
iloko o Kristo, ke hai aku uei makou no Kristo, ke wanana nei 
makou no Kristo, a ke palapala nei makou e like me na wanana 
a makou, i ike ai na hua a makou i ke kumu e nana ku ai lakou 
no ke kalaia ana o ka lakou mau hala. _ . 

27 Nolaila, ke olelo nei makou no ke kanawai, i ike na hua a 
makou i ka make ana o ke kanawai; a e hiki la lakou, mako la- 
kou ike ana i ka make ana o ke kanawai, ke haka pono imua i 
keia Ola aia iloko o Kristo, a e ike i ke kumu o ka haawiia ana 
mai o ke kanawai. A mahope iho o ka hookoia'na o ke kanawai 
iloko o Kristo, i ole ai lakou e hoopaakiki i ko lakou mau naau 
e ku e ia ia, i ka manawa e pono ai e hoopauia ike kanawai. 

28 Ano, aia hoi, e o'u poe kanaka, he poe ai oolea no oukou, 
nolaila, ua olelo maopopo au ia oukou, i hiki ole ana oukou 
ke hoomaopopo ole. A e ku no auanei na ol«lo/ " ^ «^«^« ^, , 
mea hoike ku e ia oukou ; no ka mea, ua ku pono lakou eao aku 
i na kanaka i ka aoao pololei; no ka mea, eia no ka aoao pololei, 
e manaoio aku ia Kristo, aohe hoi e hoole la la; no ka mea, i ka 
hoole ana ia ia, e hoole ana no hoi oukou i na kaula a i ke 

vanawaL^^^ aia hoi, ke i aku nei au ia oukou, o ka aoao pololei Et. 4: 8-10. 
). Mos. 2: 3. Pau. 25-30. 
3: U-10. 12: „ Pau. IS. II Nep. 33: 30-15. HI Nep 27: 23, 27. 29: 34 
l^^"^^ J^^arV;^: "^5 ^l!"2^-U-^. 30:-^-ii:r-3i;i3,U. He,a. 15 
i TliNep.'l:24, 25. 9:17-19. 12:17,18. 15:2-10. MOK. XXVI.] II NEPAI oia ka manaoio aku ia Kristo, aohe 
no ka Mea Hemolele o ka Iseraela 
imua ona e pono ai, a e hoomana a 
ka naau, a me ka ikaika a pau, a me 
e hana oukou i keia, aole loa oukou 
30. A e like me ka mea pono, 
mea e hanaia'i a me na oihana a ke i 
ke kanawai i haawiia mai ia Mose. MOKUNA 1. A mahope iho o ke aia ana 
" hoike auanei oia ia ia iho ia oukou 
poe hoahanau i alohaia; a o na ole 
ke kanawai a oukou e hana'i auane 

2. No ka mea, aia, ke i aku n 
au e make auanei na hanauna he ni 
auanei na kaua a me ua paio he nui 

3. A mahope iho o ka hiki ana 
*hoailona i ko'u poe kanaka no k 
make ana a me kona alahouana no h 
ia la i ka poe hewa; no ka mea, e i 
no lakou no ko lakou hoolei ana aki 
hoano, a hailukiV ana aku ia lakou, 
kou; no ia mea, e pii auanei ke "to 
hoano mai ka honua ae i ke Akua 1; 

4. Nolaila, o ka poe i haaheo, 
la e hiki mai ana ia lakou me ka w( 
hulehu, no ka mea, e like auanei la 

5. A o ka poe i pepehi i na kai 
auanei ka hohonu o ka honua ia lal 
hulehu ; a e uhi auanei na manna i 
hiohio ia lakou, a e hiolo na hale n 
kou a mokumoku, a e okaoka ia la 

6. A e hoea mai maluna o lake 
me na oiai, a me keia ano keia ano 
lioaia auanei ke ahi o ka inaina c 
lakoa me he mauu la, a e hoopau 
wahi a ka Haku o na Lehulehu. 

7. E! ka eha, a me ke kauma 
lilo ana o ka poe i pepehiia o ko'u 
ike wau, o Nepal, ia mea, a aneane a Pau. 9. 
6: 23, 25, 7: I Nep. 11: 7. 
10, 14, 19. 12: 6. INep. 2; 21, i 118 II NEPAL [mOK. XXVI. o ke alo o ka Haku; aka,lie mea e pono ai no'u e kahea aku i ke 
Akua, Ua pololei kou man aoao. _ 

8. Aka hoi, o ka poe pono, ka poe e hoolohe aku i ua oleic a 
ka poe kaula, a e pepehi ole ia lakou, aka e nana imua ia Knsto 
me ka uaueue ole no na hoailoua e haawiia mai ai, me ka inakau 
ole i na hoomaau ana a pau; aia hoi, o lakou no ka poe ■'e luku 

ole ia. 

9. Aka e 4ioikeia ke Keiki o ka pono la lakou ; a e hoola 
oia ia lakou, a e loaa ia lakou ka maluhia me ia, a hiki i ka wa 
e hala aku ai na ^lanauna ekolu, a he nui no hoi o ka ha o ka ha- 
nauna e hala akn ai iloko o ka pono. 

10. A pau ae la keia mau mea, e hiki mai ana ka, luku wawe 
maluna o ko'u poe kanaka; no ka mea, me ka nui o ka eha o 
ko'u uhane, ua ike uae an ia mea; nolaila, ua ike an e hiki mai 
ana auanei ia; a e kuai aku ana lakou ia lakou iho noka mea ole; 
no ka mea, e ohi auanei lakou i ka make loa ana, i uku no ko 
lakou haaheo, a me ko lakou naaupo; no ko lakou ae ana aku i 
ke diabolo, a koho ana aku i na hana o ka pouh mamua o ka ma- 
lamalama; nolaila, e iho iho lakou i gehena e pono ai. _ 

11. No ka mea, aole e hooikaika mau ka Uhane o ka Haku i 
kanaka. A i ka wa e old iho ai ka hooikaika ana o ka Uhane i 
kanaka, alalia, e hiki mai ana ka luku wawe; a ke hookaumaha 
nei keia i ko'u uhane. 

12. A e like me ka'u olelo e ana no ka" hoohuhia na o_ ka poe 
luclaio, e ike ia lesu oia ke Kristo io, he mea e pono aihoi, e ''ike 
ka poe Genetile, o lesu o ke Kristo no ia, ke Akua man loa;_ 

13. A e hoike ana oia ia ia iho i ka poe a pau i manaoio la 
ia, ma ka mana o ka Uhane Hemolele; oiaio, i na lahuikanaka a 
pan, i na ohana, i na olelo, a me na kanaka, e hana ana i na haha 
mana nui, i na hoailona a me. na mea kupaianaha, iwaena o na 
keiki a kanaka, e like me ko lakou manaoio. 

14. Aka hoi, ke wanana aku nei an ia oukou no na la hope; 
no us. la a ka Haku e *hoopuka mai ai i keia mau mea i na keiki 
a kanaka. 

15. Mahope iho o ka ^ emi ana o ka'u poe hua a me na Jiua a 
ko'u poe hoahanau iloko o ka hoomaloka, a i hahauia e ka poe 
Genetile; he oiaio, mahope iho o ka *hoomoana ku e ana a puni 
o ka Haku ke Akua ia lakou, a i hoopuniia lakou me ka puu, a i 
hanaia na pakaua e ku e ia lakou: a mahope iho o ko lakou hoo- 
haahaaia ana ilalo i ka lepo, i lilo lakou i ole, aka hoi e kakauia 
nae na olelo o ka poe pono, a e hooloheia na pule o ka poe oiaio, 
aole e hoopoinaia lakou a pau, ka poe i emi iloko o ka hoo- 
maloka ; (f niKep. fl; i:!. 10: 12 IS. eINep. 12:6. M Nep. 13: 12. Ala. 4d: 10 12 Hela. 
IS. 5 t) 10 III Nep. 27: a2. Mor. fi: B-23. gll Nep. 25: f. h. I Nep. 13: s. 1 Nep. 13: 
.S4 2B A 11: l-.S Mor. 3: 21. tUNep. 2o:j. ; I Nep. 12: 22, 23. 3:14,31. Mor. 5: 
1.5, 20. k Isn. 29: 3. MOK. XXVI.] II NEPAL ■' 1(3. No ka mea, 'e kamailio mai 
kou mailoko mai o ka houua, a o k 
mumu ia noloko mai o ka lepo, a e 
ko ka mea nona kekahi uhane hoolai 
no ka Haku ke Akua i mana ia ia, i hi 
oia, me he mea la mailoko mai o ka 
e hawanawana auanei ia noloko mai 

17. No ka mea, penei wahi a ka 
lakou i na mea e hanaia'i iwaena o 1. 
mea a e hoopaaia iloko o kahi bul 
emi iloko o ka hoomaloka keia mau 
lakou e hoopau i na mea o ke Akua ; 

18. Nolaila, e like me ka poe i lu 
a ka "lehulehu o ko lakou poe wel 
ka opala lele. Oiaio, penei wahi a 
wawe ia, ma ke sekona. 

19. Eia kekahi, e hahauia ka po 
maloka e ka lima o ka poe Genetile. 

20. A ua hookiekieia iluna ka p( 
lakou mau maka, a ua *hina, no ka 
a ua kukulu iho lakou i na ^ekalesia 
ana lakou i ka '' mana a me na hang 
ia lakou iho, i ko lakou ike, a me ko 
ia lakou ka 'waiwai, a kui a wale i i 

21. A he nui na ekalesia i kukuli 
onioni, a me na paio, a me na manai 

22. A, aia no hoi na mea^hui] 
kahiko, e like me na huipu ana o ke 
kumu o keia mau niea a pau; he oi 
kanaka, a me na hana o ka pouli; o 
kou ma ka ai me kahi kaula olona, £ 
kou a paa, me kona mau kaula ikail 

23. No ka mea, aia, e o'u poe 
nei au ia oukou, aole ka Haku ke A] 

24. Aole ia i hana i kekahi met 
ko ke ao nei; no ka mea, ke aloha 
waiho ana oia i kona oia ponoi, i "ki 
na la. Nolaila, aole oia e kauoha ma 
kona hoola ana. 

25. Aia hoi, ke kahea nei anei oi 
aku, mai o'u aku nei? Aia hoi, ke 
aka, ke i mai nei oia, E hele mai io'i 
honua, e '"kuai i ka waiu a me ka 
kumukuai ole. 

! is. 29:4. mEnosal:14. Mor. 6: 6. « li 
p I Nep. 13: 29, 34. 14:1-3. g I Nep. 14: 9, 10. ! 
Nep. 28:5, 6. Mor. 8: 26. 9:7-26. Moro. 7: 33-38 
Nep. 28: 12, 13. Mor. 8: 28, 32, 33, 36-39. u II Nep 12G II NEPAL [MOK. XXVI. 26. Aiahoi.ua kauoha mai la anei oia i kekahi e hele aku 
lakon iwaho o na halepule, iwaho hoi o na hale halawai? Aia 
hni ko i aku nei ati ia oukou, aole. ■ • i i 

27 Ua kauoha mai la anei oia i kekahi iloaaole ai la lakou 
kona hoola anal Aia hoi, ke i aku nei au la oukou, aole; aka 
un haawi mai la oia ia meL, me ke kumukuai ole, no na kanaka 
a pan a ua kauoha mai la'oia i kona poe kanaka e hoohuli mai 

' ^^^28"lt\:i!ua^karhf anei ka Haku i kekahi e loaa ole ia 
lakoiikona lokomaikai? Aia hoi, ke i aku nei au la oukou, aole ; 
aka ua uL ko kela kanaka ko keia kanaka pomaikai, aole i pa- 
paia kekahi . ^^^. ^.^ ^^^^ ^^^ ^ hanaia ka hana hoopuni- 

vmA^ na kahuna pule ; no ka mea, ea, eia hoi ke ^ ano o ka hana 
CminTpuni a na kahuna pule, e hai ana na kanaka, a e hoonoho 
SEuiho ilunaimilamalama i ko ke ao nei, i loaa'i a 
iTkon ka waiwai, a me ka mahaloia mai o ko ke ao nei; aka, aole 
laknn i imi i ka pomaikai o Ziona. 

SO S hoi, ua pa^pa mai la ka Haku i keia mea; nolaila, na 

haawimai la ka Haku i kauoha, i aloha na kanaka a pan a o ke 

Sia^ la lokomaikai no ia. A i ole ia lakou ke aloha .he man 

mea ole la£on; nolaila, ina ia lakou ke aloha, ma aole lakou e ae 

aim i ka Daahana ma Ziona e make. _ 

Vl Aka o ka paahana ma Ziona, e hana no la no Ziona; no 
ka mea i^ia e hana lakou no ke kala, e make no auanei lakou. 
5^ A eia hoi, ua kanoha mai la ka Haku ke Akua aole na 
kanaka e pepehikanaka ; aole hoi lakon e wahahee; aole lakou 
e a hue- aole hoi lakou e hoopuka aku i ka inoa o ka Haku o ko 
lakou Akua me kekumu ole; aple lakou epaomoni ; aole lakou 
e lokomo aole lakou e paio kekahi i kekahi; aole lakou e moe- 
kolohe aole lakon e hana aku i kekahi o keia man mea ; no ka 
mea o ka mea nana i hana i keia man mea, e make no la; 

^3 No ka mea, aole hookahi o keia man hana mo mai 
ka Haku mai; no ka mea, ke hana mai la oia i ka mea pono 
wa^i^o nakeiki a kanaka; aole oia e hana mai ana i kekahi 
ef ke^ maopopo ole ia i na keiki a kanaka; a ke kono mai la 
o a i'a lakou a pin e hele mai io na la, a e loaa kona lokomaikai; 
a aole oia e hoole ana i kekahi mea e hele ana lo na la, o 
namea eleele a me na mea keokeo, o ka poe i paa a me ka 
Zef^ole,o na kane a me na wahine; a ke hoomanao mai 
la oia'i ka poe ike ole ia ia, a ua Hke na mea a pan i ke Akua, o 
ka luflaio a me ke Genetile hoi. . ^ 111 Nep. 21: 19-21. 29:4-9. Mok. 30. 1/ Moro. 7: 47, i8. 8:26. z Pau. 23, 14. 3I0K. XXVII.] II NEPA MOKUNi 1. Aka, aia hoi, ma na la hope 
he oiaio, o na lahuikanaka a pau o 
luclaio hoi, o ka poe e hele mai ana 
lia poe e noho ana auanei maluna 
na aina a pau o ka honua ; aia ho 
hana ino, a me kela ano keia ano o 

2. A hiki mai ia la, e ''hele mj 
lakou, me ka hekili a me ka olai, a 
makani ino ikaika a me ka ino, a n 
pau ana; 

3. A o na lahuikanaka a pau 
hoopilikia'ku ana iaia, e like auanei 
hihio o ka po; oiaio, e like auanei 
ana o ka mea pololi, aia hoi, ke ai 
ua hakahaka kona naau ; e like h 
mea makewai, aia hoi, ke inu la, a 
ua nawaliwali, a ua ikaika loa ka n 
pela auanei ka lehulehu o na lahui] 
ka manna o Ziona ; 

4. No ka mea, aia hoi, e oukc 
e pihoihoi oukou a e kahaha, no ] 
hooho; oiaio, e ona auanei oukou, 
auanei oukou, aole nae i ka wai or 

5. No ka mea, aia! ua ninini 
kou i ka mauao hiamoe loa. No k 
koii i ko oukou mau maka, a ua he 
a ua uhi oia i ko oukou poe alii, a 
oukou hana ino. 

6. Eia kekahi, e hoopuka mai 
na olelo o kekahi "buke, a o na ole^ 

7. Aia hoi, e ''silaia ua buke i 
ike ana mai ke Akua mai, mai ka ] 
a hiki i ka hopena ona. 

8. Nolaila, no na mea i silaia, 
i ka 'la o ka hana hewa a me na 
Nolaila, e auaia ka buke ia lakou. 

9. Aka, e haawiia ka buke i k 
i na olelo a ka buke, oia hoi na oh 
po; a e haawi aku no ia i keia ma 

10. Aka o na olelo i silaia, aol 
haawi aku i ka buke. No ka mea, 
Akua, a o ka hoikeana i silaia, e o Is. 29:9. 6 Is. 29: 6-10. c I Nep. 13: .^4, 
11. En. 1:13-18. Mor. 5: 12, 13. 8:14.16,25-3! 
"7. g losepa Samita, Opio. Ji Martin Harris. 122 11 NEPAL [MOK. XXVII. biki mai ka *mauawa ku pono o ka Haku, i pnka mai ai lakou; 
no ka mea, aia hoi, ke nioike mai nei lakou ma mea a paii mai 
ka hookumuia'na mai o ke ao nei, a liiki i ka hopena ona. 

11 A e liiki mai ana ka la e heluhelma'i na oleic o ka buke i 
silaia,' malnna o na kua hale; a e heluhelnia l^kou manmli o ka 
mana Kristo; a e ^hoikeia na mea a pan i na keik a kanaka i 
hana e ia'i iwaena o na keiki a kanaka, a e hanaia aim ana aua- 
nei a hiki loa i ka hopena o ka honua nei. _ 

12 Nolaila, ma kela la, i ka wa e haawua'ku ai ka buke i ke 
A kanaka a'u i olelo aku nei, e hunaia ka buke mai na maka mai o ko 
keTo nei i ike ole ia'i ia e na maka o na kanaka, koe-na mea 
hoike ekolu, o lakou auanei ke ike ia mea ma ka mana o ke Akua, 
okoa ka mea i haawiia'i ia ia ka buke; a e hoike aim no lakou no 
Va niaio o ka buke, a me na mea oloko; 

iT Aole mea e ae e ike i ka buke, koe he « kakaikahi wale no, e 

like me ka makemake o ke Akua, e hoike aku no kana olelo i na 

eiki a kanaka; no ka mea, ua olelo mai la ka Haku ke Akua, E 

olelo auanei na olelo a ka poe pono me he mea la mai ka " make 

™''' 14 Nolaila, e hoomaka no ka Halm ke Akua e hoopuka mai i 
na olelo {'0 ka buke; a ma na wahao^na hoike i ku pono i 
kona manao, e hookopaa oia i kana olelo; a auwe ka mea nana e 
«hoomalau i ka olelo a ke Akua. _ i i i „ v„ tToV,-, 

15 Aka aia hoi, e hiki mai auanei keia, e olelo aku ka Maku 
ke Akua i ka 'mea e haawiia'i ia ia ka buke, E lawe aku oe i 
keia man olelo i sila ole ia, a e haawi aku »ia hai, nana e hoike 
tkuiS^meaiaonniia,me ka olelo aku ''B heluhelu i keia 
ke noi aku nei an ia oe. A e i mai auanei ka mea i ao nui la, E 
lawe mai i ka buke, a e heluhelu no an la mau mea. _ 

16 Ano i loaa'i ka hoonaniia mai o ko ke ao nei, a i loaa ka 
waiwai, e olelo auanei lakou i keia, aole no ka hoonauua mai o^ 

^^ 17?' A e i ae ke kanaka, Ua hiki ole ia'u ke lawe mai i ka bu- 
ke no ka mea, ua silaia. .,.,.,,1111 
18. Alalia, e i mai ka mea aoia, Ua hiki ole la'u ke heluhelu 

la mea._^^^^^^^^ ^ ^.^. ^^. ^^ ^^^.^^ ^ ha&-wi hou no ka Haku ke 
Akna'i ka buke a me na olelo oloko, i ka "mea 1 ao ole la; a e 
olelo mai auanei ke kanaka i ao ole ia, Aole an 1 ao nui la 

''O Alalia e olelo aku ka Halm ke Akua la la, E heluhelu ole 
ka mea i ao nui ia ia mau mea, no ka mea, ua lioolei aku lakou la 
man mea, a na hiki ia'u ke hana i ka'u hana iho; nolaila, e helu- 
helu no auanei oe i na olelo a'u e haawi aku ai la oe. ^ I TTT- ;wi i- T-, k E( i- 0, 7, 13-17. ! loseca Samita, Opio. m 11 Nep. 

^^;^^:ivt- '''■ 's M:.'ti,f SaJJisr- ' " pS.i.41'uo .\'-.u,ana.au.a,e o Nu lo.a.. 
n Is. 29: H- " losepa Samita, Opio. MOK. XXVII. J 11 NEPAL 21. Mai '"hoopa i na mea i silaia, 
ia mau mea i ko'u manawa ku pono; 
i na keiki a kanaka, ua hiki ia'u ke h 

22. Nolaila, ia oe i heluhelu ai i r 
ia oe, a loaa ia oe ^na hoike a'u i ( 
e sila hou aku oe i ka buke, a e hi; 
ai au i na olelo au i heluhelu ole ai, i 
ko'u naauao, e "hoike aku i na mea 

23. No ka mea owau no ke Aku; 
hana mana ; a e hoike aku no au i ko 
inehinei, a i keia la, a i ka wa pa 
iwaena o na keiki a kanaka, ke ole 1 

24. Eia hou, e hiki mai keia, e oi 
ka ' moa e heluhelu ana i na olelo i he 

25 . '^ No ka hookokoke ana mai o 
lakou waha, a i hoomaikai mai ai ia'u 
aka ua hoomamao aku i ko lakou mau : 
lakou makau ia'u ua aoia'ku e na kau 

26. Nolaila, e ^Miaiia aku ai au i 
kahi hana kupanaha; oiaio, i kalii hai 
haha'i hoi; no ka mea, e pan auanei 
akamai a aoia, a e pee auanei ka naa 

27 . A auwe ka poe e imi hohonu ana 
mai ka Haku aim. A aia ma ka poul 
mai hoi lakou, Owai la ka mea e nana ir 
mea e ike mai nei ia makoul A olelo h( 
ioia e like me ka palolo o ka mea kawili, 
mea iluiia a ilalo. Aka, aia hoi, e hoi 
a ka Haku o na Lehulehu, ua ike au 
No ka mea, e olelo anei ka mea i haiii 
Aole ia i hana mai ia'u? E olelo ane 
nana ia i kapili, aole ona ike! 

28. Aka hoi, wahi a ka Haku o he 
na keiki a kanaka, he manawa uuku 
nona i mahinaai hua nui ; a e manao 
me he ululaaii la. 

29. ^° A ma ia la e lolie ai na mea 
e ike ai na maka o na mea makapo i 
ka poeleele ; 

30. A e mahuahua auanei hoi k 
Haku hoi ko lakou olioli ; a e hauoli 1 
naka, iloko o ka Mea Hemolele o ka 

31. ^''No ka mea, he oiaio no ma 1 
nei lakou e hooliloia'na ka mea ikaik w Et. 5: 1. 
2a Is. 29: 13. 14. X II Nep. 11 : c. 
2h 11 Nep. 25: : 1/ ]l Neo. 27: 7, S 
2c II Nep. 27: c k 12J II NEPAL [MOK. XXVIII mea hoowaliawaha, a e hookiia'ku ka poe a pau i makaala i ka 

^'^^r> A me ka poe i hooliewa mai i ke kanaka no ka olelo hoo- 
kahi, a e hoopahele lioi i ka mea e ao ana ma na pukapa, a e hoo- 
hiili ae i ka mea pono no ka mea ole. • i i ■ a i.„,.o 

33 Nolaila, penei walii a ka Haku, nana i hoola la Abeia- 
liama, no ko ka hale o lakoba, Aole o lakoba e ^^hilahila ano, 
aole lioi e mae wale hou kona maka. 

34 Aka ia ia e ike ai i na keiki ana, i ka hana a ko u man lima, 
iwaena konu ona, e hoolaa mai no lakon i ko'u iiioa, a e hoolaa i 
ka Mea Hemolele o ka lakoba, a e makau i ke Akua o ka 

35 ■"' lakou lioi ka poe i lalau ma ka uhane e hiki auanei i 
ka ike, a e ao lioi ka poe ohumu, a e loaa ia lakou ka ike. MOKUNA 28. ■ 1 A ano, aia lioi, e na hoalianau o'u, ua olelo akn la an la 
onkon, e like me ke koi ana o ka uhane ia^u; nolaila, ke ike nei 
au e ko io ana auanei ia man mea e ponq ai. 

9 na mea e palapalaia noloko mai o ka « buke, he nui aua- 
nei ka pomaikai o ia mau mea i na keiki a kanaka, a e nui ae i 
na hua a kakou, he koena lakou o ko ka hale o Iseraela 

3 No ka mea, eia kekalii ma ia la, o ' na eka esia i kukulma, 
aole hoi i ka Haku, ia lakou e olelo aku ai keka hi i kekalii, Aia 
hoi owau, owauno ko kaHaku; a e olelo kekahi,_Owau owau 
no ko ka Haku. A pela e i mai kela mea keia mea, i kukulu i na 
■pkalesia. aole no i ka Haku ; . ,,11 

4 Aepaio lakou kekahi me kekalii; e paio aku ko lakou 
i.oe kahuna kekahi me kekahi a e ao aku lakou me ko lakou "ike, a 
e hoole i ka Uhane Hemolele, nana i haawi mai 1 ka olelo ^ 

5 A ke hoole nei lakou i ka "mana o ke Akua ka Mea He- 
molele o ka Iseraela; a ke i aku nei lakou i na kanaka, E lioolohe 
mai oukou ia makou, a e hoolohe oukou 1 ka makou kauoha; no 
ka mea aia hoi, aole he Akua i keia la, no ka mea, ua hana ka 
Haku ka Mea e ola'i, a ua pau kana hana, a ua haawi mai 01a 1 
kona mana i kanaka. . 

6 Aia hoi, e hoolohe oukou i kuu kauoha; ma e olelo mai 
lakou ua hanaia kekahi hana mana, e ka lima o ka Haku, mai ma- 
naoio oukou ia mea; no ka mea, keia la aole oia he Akua na 
hana mana; ua hoopau oia i kana hana. INep. 15:e. 2/' I Nep. 13: 35-38. 14:1-3. (I IINep. 27: c. !)l£Nep. 26: g. c U Nep, 20: 20. UNep. 20:.-. MOK. XXVIII.] II NEPAL 7. Oiaio, a e i mai kekahi poe he i 
no ka mea, i ka la apopo e make ai kal 
aei kakou. 

8. A e i mai hoi kekahi poe e he n 
e makau iiae i ke Akua, e "hoapono m 
uuku; oiaio, e wahahee uuku,e imi poi 
muli o kana mau olelo, e eli i lua no 
ma keia. A e hana i keia mau mea 
apopo e make ai kakou ; a ina ua hew 
kakou e ke Akua, a ma ka hope e hooL 
ke Akua. 

9. Oiaio, a e: ao mai na kanaka he 
i ke ao hoopunipuni ana, a lapuwale, a : 
kou ma ko lakou mau naau, a e imi hob 
ana mai ka Haku aku ; a aia ma ka po 

10. A e hea mai ke 'koko o ka poe 
e ia lakou. 

11. Oiaio, ua hele aku la lakou a pa 
mia iho la lakou. 

12. No ka haaheo, a no na kumu 
punipuni ana, ua haumia na "ekalesia 
na ekalesia o lakou; no ka haaheo, ua 

13 . Ke hao nei lakou i ka poe ilihun( 
kou ; a ke hao nei lakou i ka poe ilihune 
ke hoomaau nei lakou i ka poe akahai 
ka naau; no ko lakou haaheo, ua kiek 

14. Ke hele nei lakou me na ai oc 
oiaio, a no ka haaheo, a no ka hewa, a 
ka moekolohe ana, ua lalau aku la li 
koe, o lakou nei he poe hahai haahaa i 
kaiia lakou nei, i lalau lakou nei ma m 
''ua aoia lakou nei e na kauoha a kana^ 

15. Auwe ka poe iiaauao, a me ka 
waiwai, i kiekie i ka haaheo o ko lakoi 
pau e hai aku ana i na ao wahahee i 
moekolohe ana, a e kapae ana i ka aoa 
we, auwe, auwe lakou, wahi a ka Haki 
mea, e hahaoia auanei lakon ilalo i gel 

16. Auwe ka poe e ^' hookapae ae i 
ole, a e hoino i na mea maikai, aei 
ka mea, e hiki mai ana auanei ka la e 
Haku ke Akua, i na kanaka o ka hoii 
e *oo loa'i i ka hana ino, e make no la' 

17. Aka hoi, ina e mihi na kana 

e Pau. 21, 25, 26, Mor. 8: 31. f 1 Nep. U: 13. 2'. 
il. Et. 8: 22-24. Berita a me na Kauoha 58: 53. 63:2. 
26: q. 7i II Nep. 27: 35. j I Nep. 22: 23. U Nep. 2( 
4-9. Mor. 8: 41. 9:26. j II Nep. 27: 32. i I Nep, 2 12(1 11 NEPAL [mok. xxviii. liana liewa a i na mea hoopailua, aole lakou e luknia, wahi a ka 
Hakii o na Lehnlehu. 

18. Aka hoi, o kela ekalesia nui a ino loa, o ka wahine hookama- 
kama o ka honna a pan, e 'hiolo oia i ka honua e pono ai; a e 
nani wale ka hiolo ana ona; 

19. No ka mea, e '"liaalulu no auanei ke aupuni o ke diabolo, 
a o ka poe o ua. anpuni la e paipaiia lakou i ka mihi e pono ai, a i 
ole ia, e puliki ke diabolo ia lakou me na kaula hao man loa ona, 
a e hoeueuia lakou i ka huliu a make loa; 

20. No ka mea, ma ia la e"huhu ai no ia iloko o na naau o na 
keiki a kanaka, a e hoeueu ia lakou e huliu ku e i ka mea pono; 

21. A e "hoona oia i kekalii poe e ae, a e hoohiamoe ia lakou 
iloko ko ke kino maluhia, a e i aku lakou, Ua maluhia na mea 
a pan ma Ziona; oiaio, ua pomaikai o Ziona, ua maluhia na mea 
a pan ; a pela hoi e hoopunipuni mai la ke diabolo i ko lakou poe 
nhane, a ke alakai aku la ia lakou me ke akahele ilalo i gehena. 

'22. Aia hoi, ke hoomalimali mai la oia i kekahi poe e ae, a ke 
hai aku la oia ia lakou, Aole he gehena; a ke i mai la oia ia lakou, 
Aole an he diabolo, no ka mea, aole diabolo; a pela e hawana- 
wana ai oia iloko o na pepeiao o lakou, a, hiki ia ia ke puliki ia 
lakou me *' na kaula hfio weliweli ona, mailaila aku aole kahi e 
pakele ai. 

23. Oiaio, ua 'pnlikiia ae la lakou e ka make, a e gehena; a 
o ka make, a me gehena, a me ke diabolo, a me ka pop a pan 
i hopuia e lakou, e ku no lakou e pono ai imua o ka noho alii o 
ke Akua, a e hookolokoloia e like me ka lakou mau hana, malaila 
aku e heie ai lakou i kahi i hoomakaukauia'i no lakou, oiaio, i 
kahi ' loko ahi a me ke kukae pele, oia ka ehaelia pau ole. 

24. Nolaila, auwe ia, ka mea e noho ana me ka nanea ma 
Ziona. 

25. Auwe ia, ka mea e kahea ana, Ua maluhia na mea a x^au; 

26. Oiaio, auwe ka mea e ^hoolohe ana i na kauoha a kanaka, 
a e hoole ana i ka mana o ke Akua a me ka haawina o ka Uhane 
Hemolele. 

27. Oiaio, auwe ka mea e olelo ana, Ua loaa ia makou, 'aole 
pono no makou e loaa hou mai. 

28. Eia hou, auwe ka poe a pau e haalulu ana, a e "huhu ana 
no ka oiaio o ke Akua. No ka mea, aia hoi, o ka mea i kukuluia 
maluna o ka pohaku, e hookipa ana oia ia mea me ka olioli ; a o ka 
mea i kukuluia maluna o ke kahua one, e haalulu ana oia, o hina. 

29. Auwe ka mea nana e olelo, Ua loaa ia makou ka olelo a 
ke Akua, "aole pono e loaa hou ka olelo a ke Akua, no ka mea, 
ua lawa makou. 

U Nep. U: 3, 4, G, 7. 15-17. I Nep. 14: fc. )» I Nep. 22: 22, 23. U Nep. 28: 20-32. 

II Pail. 28. oUNep. 2C:29, 28:7-14. Mor. 8: 31. )) II Nep. 1: 13, 23. 9: 4n. Pau. 19. 
Ala. 12; 11. 17. 30:18. f; II i\'ep 9:/. r I Nep. 15: it. s II Nep. 26: r. II Nep, 28: 31. 
i Pan. 28: :;0. Ala. 12: 10, 11. Ill Nep. 20: 9, 10. Et. 4: 8. n Pau. 20. i. Pau. 27. II Nep. 

28: /. MOK. XXIi .] II NEPAL 30. No ka mea, peuei wahi a ka Hi 
an i na keiki a kanaka i '" lalani malun 
luna o ke kauoha, he uuku ma kela 
wahi ; a pomaikai ka poe a pau e hoo 
haawi i ka pepeiao i ka'u olelo ao, no 
ka ike; no ka mea, *i ka mea i loaa'i, 
ka poe mai e olelo ana, Ua lawa makoi 
aku na mea a lakou i loaa'i. 

31. E poino ana ke kanaka i hilina 
iho i ka io i ikaika nona, a e hoolohe i 
haawi ole ia ka lakou mau kauoha 
Hemolele. 

32. "Auwe ka poe Genetile, wahi £ 
Lehnlehu; no ka mea, e kikoo no an 
aku ia la aku, e hoole nae lakou ia'u; 
lakou, wahi a ka Haku, ke Akua, ke 
nei; no ka mea, ua kikoo aku la ko'u 
ka Haku, ke Akua o na Lehulehu. MOKUNA 2i 1. Aka hoi, he nui loa ka poe ma 
e hana i kekahi "hana kupanaha iwaei: 
an i na berita a'u i hana aku ai i na ke 
ai au i ko'u lima i ka 'lua o ka mana 
naka, o ko ka hale o Iseraela ; 

2. A i hoomanao ai no hoi au i n 
hana aku ai ia oe, e Nepal, a i kou n 
hoomanao i ka oukou hua ; a e puka at 
hua noloko aku o ko'u waha i ka oul 
olelo a'n i na kihi o ka honua, i 'hae e 
ka hale o Iseraela. 

3. A no ka ha ana'ku o na olelo a' 
ka poe Genetile, He 'baibala, he baiba 
kou, aole i hiki mai i baibala hou. 

4. Aka penei wahi a ka Haku, ke . 
loaa no ia lakou he baibala ; a e puka 
ae, ko'u poe kanaka berita kahiko. 
lakou i hoomaikai aku ai i ka poe luds 
loaa'i mai o lakou mai? Oiaio, heah 
Grenetile? Ke hoomanao nei anei lakou 

Hi Is 28: 10. i; Ala. 12: 10, 11. j/ Pau. 3-14. Ill ft U Nep. 25: i. 6 II Nep. 0: ». c II Nep. 3: 21. i: 
10:28. c Is. 5: 20. 18:3. 19:22. 02:10. Berita a 
4, 0-14. 128 II NEPAL [MOK. XXIX, a i na eha o ka poe Iiidaio, a me ko lakou molowa ole ia'u, i ka 
hooDuka ana'ku i ke ola i ka poe Genetile^ _ 

^5 E^oukou ka poe Genetile e, ua hoomanao anei oukon i ka 

poe ludai'o, ko'u poe kanaka berita l^^^^^i^^^"^ ,^t m.VotlaTakou' 
mainoino aku oukou ia lakou, a ua mama aku oukou la lakou 
S.k hoi oukou i imi e hoihoi ia lakou. Aka hoi, e hoihoi no au i 
keia mai'mea a pau makma o ko oukou mau poo iho; no ka mea„ 
owau ka Haku, aole au i hoopoina i ko'u poe kanak 

6 E ka mea "naaupo, e i mai auanei, He baibala he baibaia 
no koxnakou, aole pono e loaa hou he baibala Ua loaa anei la 
oukou he baibala, ke ole ia ma o ka poe ludaio la! 

7. Aole anei oukou i ike he nm ae na lahuikanaka , aole oo 
kahi wale no? Aole anei oukou i ike ua hana owau ka Haku ko 
oukoiTAkua, i na kanaka a pan, a ke hoomanao nei au i ka poe 
e iioho ana ilialuua o na mokupuni o ke kai; a ke noho aln nei au 
maualauiiluna, a ma ka houua ilalo; a ke hoopuka nei au i 
;S?u oleTo i na keiki a kanaka, oiaio, maluua iho o na lahuikanaka 

^ 'T^^^ ke aha la oukou e ohumu nei, ik, ka loaa hou 
ana'e ka'u olelo ia oukou! Aole aneioukou i ike « ka olelo oike 
ana lahuikanaka elua, he hoike la J^ ^^kou no'u <^wau no ke 
Akua, a ke hoomanao uei no hoi au i kekahi l^^^^^.^l^ke me ke- 
kahi"? Noiamea, ke olelo nei au i na olelo ke i kekahi la liui 
me kekahi. A ia laua e holo hke ai, e Miolo like no hoi ka laua 
hoike aim.^^ ^^^^^ ^^. ^^^ . ^^^.^ . ^^^^.^.^ ^^^ ^^^ • ^^^^^^^ 

he nui loa oia mau no au, inehinei, a i keia la a i ka wa pau 
ole a e o elo aku au i ka'u mau olelo e like me ko'u makemake 
ho' A no ka'u olelo ana'ku i kekahi olelo, aole o oukou pono e 
manao ua hiki ole ia'u ke olelo hou i kekahi; no ka mea, aole i 
pau ka'u hana i keia manawa; aole hoi e pau auane , a hiki i ka 
hone o kanaka; aole hoi mai ia manawa aku a mau loa aku. 

10 Nolaila, no ko oukou loaa ana he baibala, mai manao ou- 
kou eia iloko ona ka'u mau olelo a pau; mai manao hoi oukou ua 
kauohaole auinameahou epalapalaia'i; 

n No ka mea, ke kauoha aku nei au i na kanaka a pan, ma 
ka hikina, a ma ke komohano, a ma ka akau, a ma ka t^eona «, 
ma na mokupuni o ke kai, e palapala lakou i na olelo a'u e olelo 
"ku ai ia lakou; no ka mea noloko mai o 'na buke e palapalaia 
e ihookolokolo no au i ko ke ao, i keia kanaka i keia kanaka e 
like me kana hana, e like me ka mea i palapalaia. . . ■ ^ 

12 No ka mea aia hoi, e olelo aku au i ka poe 'ludaio, a e 
kakau lakou ia mea; a e olelo aku no hoi aui ko ' Nepai poe a e 
kakau no lakou ia mea ; a e olelo no hoi au i na ohana e ae o ka (I Pa\i. 3. 7i U Nep 
12-]4. m Nep. 27; 23-2G. Hoik. 20: 12 
39-42. U Nep. 3: 12, 18-21. 2fl: 111, 17. 1'^ Eze 37- 15-20. i U Nep. 27: c. j U Nep. 25: 18, 22. 29: 
12. J-^<=--"- '\^ Nep. 13: 23-29, 11 Nep. 3: 12. i I Nep. 13: 
; 6-20. MOK. XXX.] II NEPAL hale o Iseraela, a'u i alakai aku ai, a e 
e ™ olelo aku au i na " lahuikanaka a p 
no lakou ia mea. 

13 . A e " loaa no i ka poe ludaio na 
loaa i ko Nepal poe na olelo a ka poe Ii 
me ka poe ludaio e loaa no ia lakou na 
o ka Iseraela; a e loaa no i na ohana 
olelo a ko Nepal poe a me ka poe ludai 

14. Eia kekahi, e houluuluia ko'u p 
Iseraela, i ko lakou wahi i ko lakou aim 
no hoi ka'u olelo i hookahi. A e hoike 
paio i ka'u olelo a i ko'u poe kanaka 
owau no nei ke Akua, a ua berita no £ 
manao i kana hua a mau loa aku. MOKUNA 30 1. Ano, aia hoi, e o'u poe hoahana 
nei au e olelo ia oukou; no ka mea, aol 
ia oukou e manao ua oi aku ko oukou j 
No ka mea, aia hoi, ke ole oukou e m 
ke Akua, e pau like ai oukou i ka mab 
he mea pono ole ia oukou ke manao e 
Genetile. 

2. Mo ka mea, ke i aku nei au ia o 
mihi, lakou no ka poe kanaka berita 
ludaio, i mihi ole, e hooleiia'ku auanei 
hana berita ka Haku me kekahi mea k< 
manaoio i kana Keiki, oia no ka Mea I 

8. Ano, ke makemake nei au e war 
e ae no ka poe ludaio a me ka poe Gen 
iho o ka puka ana aku o ua "buke la a 
i ka poe Genetile, a i sila hou ia i ka 
poe ''he nui loa i na olelo i palapalaia 
mau mea i ke ' koena o ka kakou poe h 

4. Alalia, e ike ke koena o ka kakc 
no ka puka ana mai o kakou mai lerusi 
lakou na ka poe ludaio . 

5. A e haiia'ku ka euanelio o lesi u( III Nep. 15: 1-3. 17:4. n Pau. 7-11. II Nep. 
5: 13, 14. pll Nep. 29: o. a U Nep. 27: c. b I Nep. 13: 34-42. 14: 1, 2, 5, 12 
26:8. c 1 Nep. 15: 13-18. 22:8-12. ill Nep. 16: 0-13. 
Nep. 16: 11, 12. 21:3-7,24-26. Mor. 5: 15. 
I 130 II NEPAL [MOK. XXX. iiolaila, e lioihoi hou ia ananei lakou i ka "^ike no im kupuna o 
lakou, a i ka ike hoi no lesu Kristo a na kupuna o lakou i loaa'i. 
(3. Alaila, e liauoli lakou; no ka mea, e ike lakou he pomai- 
kai ia no lakou mai ka lima mai o ke Akua; a e hoomaka ko la- 
kou man unahi o ka pouli e haule mai ko lakou mau maka aku; 
aole he nui na hanauna e hala mai iwaena aku o lakou, a e pan 
lakou i ka lilo i Hahuikanaka keokeo a oluolu. 

7. Eia kekahi, o ka poe ludaio i hoopuehuia, e hoomaka 
no lakou e manaoio ia Kristo; a e "hoomaka lakou e houluulu ma- 
luna o ka ili o ka aina; a o ka poe e manaoio ia Kristo, e lilo no 
hoi lakou i lahuikanaka e olioli ai. 

8. Eia kekahi, e hoomaka no ka Haku ke Akua i kana hana, 
iwaena o na lahuikanaka a pau, na ohaua, na olelo, a me na ka- 
naka, e hooko mai i ka ''hoihoi hou ia ana o koua poe kanaka ma 
ka honua. 

9. * A me ka pono e hookolokolo ai ka Haku i ka poeilihune, 
a e hoohewa me ka pololei no ka poe akahai o ka honua; a e hahau 
no ia i ka honua me ka laau o kona waha; a e luku no ia i ka poe 
hewa, me ka ha ana o kona mau lehelehe; 

10. No ka mea, e wikiwiki mai ana ka manawa, e hana ai ka 
Haku ke Akua i nuahele nui iwaena o na kanaka; a e luku no 
oia i ka poe hewa; a e hoopakele oia i kona poe kanaka, oiaio, ina 
ma o ke ahi la kona luku ana aku i ka poe hewa. 

11. *A ka pono no ke kaei o kona puhaka, a o ka oiaio hoi 
ke kakoo o kona kikala. 

12. Alaila, e noho pu ka iliohae me ke keikihipa, a e moepu 
ka leopadi me ke keikikao; a o ke keikibipi a me ka liona hou, a 
me ka mea kupaluia, ma kahi hookahi; a na ke keiki uuku lakou 
e alakai. 

13. A e ai pu ka bipi wahine a me ka bea; a e moe pu ka laua 
mau keiki ; a e ai ka liona i ka mauu maloo me he bipi la. 

14. A e paani no ke keiki omo wain ma ka lua o ka moo make, 
a e kau no ke keiki i ukuhiia i kona lima, naa ka lua o ka moo- 
pepeiaohao. 

15. Aole lakou e hoeha, aole hoi e luku ma ko'u ruauna hoano 
a pau; no ka mea, e piha auanei ka honua i ka ike i ka Haku, e 
like me ka moana i uhiia i ke kai. 

16. ^Nolaila, e hoikeia auanei na mea o na lahuikanaka a pau; 
oiaio, e hoikeia mai na mea a pau i na keiki a kanaka. 

17. Aohe mea huna i koe e hoike ole ia; aohe hoi kekahi hana 
ka pouli i koe e ike ole ia ma ka malamalama; aohe hoi ke- 
kahi mea i "' silaia maluna o ka honua e hoohemo ole ia auanei. 

18. Nolaila, o na mea a pau i hoikeia i na keiki a kanaka e 
hoikeia ma ia la ; " aole mana hou o Satana maluna o na naau 

e 1 Nep. 15: 14. U Nep. 3; 13. Mor. 7: 1, 9, 10. fllNep. 5:21. I Nep. 11: (J. Ala. 
'3- IS III Nep. 2: li-10. 9 II Nep. 25: f. /i I Nep. 15: e. i Isa. 11: 4. j I Nep. 14: 7. 
22:16,17. fcls. ll:5-a. "ui Nep. IM4. Et. 4: 0, 7, 13-17. lii I Nep. 14: 26, n I Nep. 
22; la! 2(i. lak. 5: 70. Et. 8: 2G. ' MOK. XXXI.] II NEPAL o na keiki a kanaka, no ka manawa lo 
hanau i alohaia, ke hooki nei an i ka'ii MOKUNA 3: 1. Alio, ke hooki nei an, o Nepal, 
kou, e o'u poe hoahanau i alohaia. 
wale no ka'u i hiki ai ke palapala, a'u 
a he mau olelo kakaikahi wale no hoi, 
olelo a ko'u kaikaina o lakoba. 

2. Nolaila, ea, na lawa ia'u na m 
mau olelo kakaikahi na'u e olelo aku, i 
laila, e olelo aku an ia oukou me ka 
opopo o ka'u wanana ana. 

3. No ka mea, ke hauoli nei ko'u 
opopo; a mamuli o keia ano ke hana Ig 
na o na keiki a kanaka. No ka mea, 
ke Akua i malamalama i ka naau; no 
i na kanaka e like me ka lakou olel 
po ana. 

4. Nolaila, ua makemake an e hoc 
aula oukou, no ''kela kaula a ka Hi 
mea e bapetizo aku auanei i ke Keik 
nana e lawe aku i na hewa o ko ke ao 

5. Ano, ina he mea e pono ai no 1 
hemeahemolele no hoi ia, ke bapetizoi 
ka pono a pau, ea, he nui aku keia mea 
hemolele ole, ke bapetizoia, he oiaio, i 

6. Ano, ke makemake nei an e 
hoahanau, ma ka mea hea i malama'i 
lia pono a pau, i kona bapetizoia'na m 

7. Aole a,nei oukou i ike ua hemo 
molele no, ke hoike mai la nae oia i u£ 
haa ana oia ia ia iho ma ke kino imua 
i ka Makua e hoolohe ana oia ia ia, 
mau kanawai ; 

8. Nolaila, mahope iho o kona b» 
iho la ka Uhane Hemolele maluna or 
nunu. 

9. A, eia hou, e hoike mai ana k( 
i ka ololi o ke ala, a me ka "pilikia o 
kou, ua hana oia ia mea i kumu hoohf 

10. A i aku la oia i na keiki a kana] Nep. 25: 6. 6 1 Nep. 10: c Pau. 6, 7. 132 II NEPAL [mOK. XXXI. Nolaila, e o'n poe lioahauau i alohaia, e hiki anei ia kakou ke hahai 
ia lesu, ke ae ole aku kakou e malama i na kauoha a ka Makua* 

11. A i mai la ka Makiia, E mihi oukou, e mihi oukou, a e 
'bapetizoia ma ka iuoa o ke Keiki pnnahele. 

12. Aia hoi, hiki mai la no hoi ka leo o ke Keikiia'u, i ka 
i ana, ka mea e bapetizoia ma ko'u inoa, ia ia e haawi mai ai ka 
Makii'a i ka Uhaue Hemolele, e like me au nei; no ia mea, ehahai 
oukou la'u, a e hana i na mea a oukou i ike mai ai la'n e 

hana ana. .... 

13. Nolaila, e ko'u poe hoahanau i alohaia, ua ike au ma e 
hahai oukou i ke Keiki, me ka manao ikaika o ka naau, e hana 
ole ana i ka hookamani, aole hoi i ka hoopunipuni imua o ke 
Akua, aka me ka manao oiaio, e mihi ana i ko oukou mau hala, 
e hoike ana 1 ka Makua, e ae ana oukou e lawe maluna iho o ou- 
kou i ka inoa o Kristo, ma ka bapetizoia ana; oiaio, ma ka hahai 
ana i ko oukou Haku a me ko oukou Mea e Ola'i ilalo iloko o ka 
wai, e like me kana olelo; aia hoi, alalia e loaa'i ia oukou ka 
Uhane Hemolele; oiaio, alalia e hiki mai ai ka bapetizo ana o ke 
ahi a me ka Uhane Hemolele; alalia e hiki ai ia oukou ke olelo aku 
me ka » olelo a na anela, a e hooho i ka hoolea ana i ka Mea 
Hemolele o ka Iseraela. • • i ■, • 

14. Aka hoi, e ko'u poe hoahanau i alohaia, penei i hiki mai 
ai ka leo o ke Keiki ia'u, i ka i ana, Mahope iho o ko oukou mihi 
ana i ko oukou mau hala, a hoike ana aku i ka Makua e ae ana 
oukou e malama i ka'u mau kauoha, ma ka bapetizo ana o ka 
wai, a loaa ana ka bapetizo ana o ke ahi a me ka Uhane Hemo- 
lele, a i hiki ke olelo me ka olelo hou, oiaio, me ka olelo a na 
anela, a mahope iho o keia ina e hoole mai ia'u, ua aho la uo 
oukou, ina na, ''ike ole oukonia'u. 

15. A lohe ae la au i kahi leo mai ka Makua mai, i ka i ana, 
Oiaio, o na olelo a ko'u mea hiwahiwa ua oiaio a ua pololei. 
ka mea e hoomau ana a hiki i ka hopena, e hoolaia oia. _ 

16. Ano, e o'u poe hoahanau i alohaia, ua ike au ma keia, t 
ole e hoomau ke kanaka a hiki i ka hopena, i ka hahai ana i ke 
kumu hoohalike o ke Keiki a ke Akua ola, aole e hiki la la ke 

hoolaia. • , ■ i • • i 

17. Nolaila, e hana oukou i na mea a'u i hai aku ai la oukou 
a'u i ike ai, i na mea a ko oukou Haku, ka Mea Hoolapanai, e hana'i 
auanei; no ka mea, no keia mea ua hoikeia mai la ia mau mea 
ia'u, i ike ai oukou i ka 'puka kahi a oukou e komo ai. No ka 
mea, o ka puka kahi a oukou e komo ai, oia uo ka mihi, a me ka 
bapetizoia ana me ka wai; alalia e hiki mai ai ke kalaia'na o ko 
oukou mau hala i ke ahi, a i ka Uhane Hemolele hoi. 

18. Alaila aia oukou iloko o ke aia ololi a pololei e hiki aku ai 
i ke ola mau loa; oiaio, ua komo oukou iloko ma ka puka; na f 11 Nep. 9: u. 
15: 20, 27. Ala. 21 g Pau. 11. 
30. 39: 6. II Nep. ;i2: 2, 3. 

III Nep. 37: 17. h Pau, 15, 16. 
Mor. 1: 16, 17. lak. 6: 7-11. Mos. 5: 11. 
i II Nep. 31: e. MOK. XXXII.] II NEPAL liaiia oukou e like me na kauoha a ka . 
loaa ia oukou ka Uhane Hemolele, ka i 
kua a me ke Keiki, i ka hooko ana i 1 
haawi mai ai, ina e komo oukou ma ke 

19. Ano, e na hoahanau i alohaia o 
komo ana iloko o keia aia pololei a olo 
anei ka hana? Aia hoi, ke i aku nei a 
kou i hiki i keia wahi, i ole ma o ka ol 
naoio naueue ole ia ia, e hilinai loa e 
maikai a ka Mea mana e ola'i; 

20. Nolaila, e holo ikaika oukou e ; 
o Kristo, me ka nani loa o ka man£ 
Akua a i na kanaka a pau. Nolaila, 
ahaaina ana ma na olelo a Kristo, a h' 
aia hoi, wahi a ka Makua, E loaa ia o 

21. Ano, aia hoi, e na hoahanau i a 
aole kekahi aia e ae, aohe hoi kekahi 
iho o ka lani, i mea e ola'i ke kanal 
Akua. Ano, aia hoi, o ke ao ana a Ki 
ke ao oiaio ana a ka Makua, a o ke K( 
lele, oia *hookahi Akua, me ka hopens MOKUNA 3: 

1. Ano hoi, e ko'u poe hoahanau 
e noonoo ana oukou ma ko oukou mau 
na oukou e hana, mahope iho o ko oul 
aia. Aka hoi, no ke aha la oukou e noi 
ko oukou mau naau? 

2. Aole anei oukou e hoomanao, 
oukou, naahope iho o ko oukou loaa a 
hiki ia oukou ke olelo aku me ka " ole 
hea la e hiki ai ia oukou ke olelo aku 
aole ma o ka Uhane Hemolele la? 

3. Ke olelo la na anela ma ka ma: 
nolaila, ke olelo la lakou i na olelo a ; 
au ia oukou, e ahaaina ma na olelo a 1 
e hai no na olelo a Kristo i na mea a i 
kou ke hana. 

4. Nolaila, mahope iho o ka'u ole^ 
e hiki ole ia oukou ke hoomaopopo ia 

j 11 Nep. 31: e. S; Ala. 11:44. Ill Nep. 11 : 27, 2! 
rt II Nep. 31: g. 134 II NEPAL [MOK. XXXIII. ole ano ko oukou kikeke ole ke kumu; no ia mea, aole oukou i la- 
weia iloko o ka malamalama, aka e make ana no iloko o ka pouli. 

5. No ka mea, aia hoi, ke i hou aku nei au ia oukou, iua ou 
kou e komo iloko ma ke ala, a e loaa ia oukou ka Uhane Hemo- 
lele, e lioike no ia ia oukou i ''na mea a pau e pono ai oukou ke 

hana. i i • i 

6. Aia hoi, o keia no ke ao ana a Kristo; aole hoi e haawna 
mai ke ao hou ana, a hiki i ka wa mahope iho o kona hoike ana 
ia ia iho ia oukou "ma ke kino. A ia ia e hoike aku ai ia ia iho 
ia oukou ma ke kino, o na mea ana e olelo aku ai ia oukou, oia 
ka oukou e malama ai a e hana aku ai hoi. 

7. Ano, ua hiki ole ia'u, ia Nepal, ke olelo hou; ke hooki 
mai nei ka Uhane i ka'u olelo ana, a ua waihoia au e uwe aku no 
ka mauaoio ole, a me ka hewa, a me ka naaupo, a me ka ai oolea 
o kanaka; no ka mea, aole lakou e imi i ka ike, aole hoi e hoo- 
maopopo i ka ike nui, i ka wa i haawiia mai ai ia ia lakou me ke 
''akaka, oiaio, me ke akaka lea o ka olelo e hiki ai. 

8. Ano, e ko'u poe hoahanau i alohaia, ke ike nei au e noo- 
noo ana oukou i keia manawa ma ko oukou mau naau; a ua hoo- 
kaumahaia au, oiai, he mea pono ia'u ke olelo aku i keia mea. 
No ka mea, ina e hoolohe oukou i ka Uhane nana e ao i ke ka- 
naka e pule, e ike oukou he mea e pono ai no oukou ke pule; no 
ka mea, aole e ao mai ana ka uhane ino i ke kanaka e "pule, aka 
e ao ana ia ia e pule ole oia. 

9. Aka hoi, ke i aku nei au ia oukou, e pule mau oukou, aole 
e hoonawaliwali, aole he mea pono no oukou e hana i kekahi mea 
i ka Haku, ke ole oukou e pule e mamua i ka Makua ma ka moa 
Kristo, nana e hoolaa mai i ka oukou hana ana ia oukou, i lilo 
ka oukou hana ana no ka pomaikai o ko oukou mau uhane. MOKUNA 33. 

1. Ano, ua hiki ole ia'u, ia Nepal, ke kakau iho i na mea a 
pau i aoia iwaena o ko'u poe kanaka; aole hoi au "ikaika ma ke 
kakau ana, e like me ka olelo ana; no ka mea, i ka wa a ke ka- 
naka i olelo aku ai ma ka mana o ka Uhane Hemolele, na ka 

!) I Nep )0- 17-19. 13:37. II Nep. 31:13. lar. 1:4. Ala. 5: 46-48. Ill Nep. 12: 1, 2. 
10- C Mok 30. Et. 4:11'12. Moro 10: 4-7. c 1 Nep. 12: 6. 12: b. d II Nep. 25: b. 

ilNep 1 5 0:21. 8:8. 15:8-11. 17:7. 18:3,21. II Nep. 4: 23, 24, 28-35. lak. 7: 22. 
En 1 4 U 13-18. Mos.3:4. 4:13,11,19,22. 9:17,18. 21:14. 26:39 Ala. 6: 6. 17: 
•! 'l 8- 41-43 19- 14-16 ''2; 10. 27:11.12. 31:10,26-35. 33:4-11. 34:39.38:8.43:49, 
50 45-1 46- 13, 10. 68:10. 62:51. Hel. 11 : 3, 4, 10-16. Ill Nep. 1: 11-14. 13:5-13. 14: 
7 11 IT-'s 15-17 21. 18:15-24,30. 19:6-10,17-36. 20:1. 27:1,2,7.9,28,29. 28:1-9, 
30 'Mi.r! g! 6, 21,28, 36, 37. Et. 1:34, 43. 2:14,15,18-22. 3; 1-6. Moro. 6: 4, 5, 9. 7:0- 
10, 26, 48. 8: 3, 26. 10; 4, 5. a Et. 12; 23-27. MOK. xxxm.] II NEPAL mana o ka Uhane Hemolele i hahhal 
na keiki a kanaka. 

2. Aka hoi, ua nui wale ka poe e 
mau naau e ku e i ka Uhane Hemo 
wahi iloko o lakou; nolaila, ke hoolei 
nui i palapalaia, a manaoio ia mau n 

3. Aka, owau, o Nepal, ua kakau 
a ke manao nei au ia mea he mea pc 
poe kanaka. No ka mea, ke pule mai 
a e hoopulu ana ko'u mau maka i kuu 
a ke kahea nei au i ko'u Akua ma ka 
lohe no oia i kuu hea ana ; 

4. No ka mea, ua ike au e hoolaa 
mau pule no ka pomaikai o ko'u poe 1 
nei n a olelo a'u i kakau ai me ka na^ 
kou; no ka mea, e hoohuli ana ia ia la 
aku nei ia ia lakou no '' ko lakou poe 
no lesu, a ke hoohuli nei ia lakou e n 
hiki i ka hopena, oia no ke oia mau L 

5. A "ke olelo ikaika nei ia e ku « 
ke akaka o ka oiaio; no ia mea, aole 
ma na olelo a'u i kakau ai, ke ole no 

6. Ke hauoli nei au ma na mea '' 
ma ka oiaio; ke hauoli nei au i ko'u 
panai oia i ko'u uhane mai "gehena m 

7. Ia'u no ke aloha no ko'u poe 
nui iloko o Kvisto, e halawai auanei 8 
nui ma kona noho hookolokolo. 

8. Ia'u ke aloha no ka ludaio; k( 
ka mea, ke olelo nei au no lakou, ka ] 

9. Ia'u hoi ke aloha no ka poe Gi 
ka manaolana no kekahi mea o ua ] 
lakou ia Kristo, a e komo iloko o ka ' 
ala pololei, e hiki aku ai i ke oia, a 
hiki i ka hopena o ka la o ka noho ho 

10. Ano, e o'u poe hoahanau i a) 
a me oukou, e ko na welau o ka lionui 
i ua mau olelo nei, a e manaoio oukou ii 
oukou i ua mau olelo nei, e manaoio 
manaoio auanei oukou ia Kristo, alail; 
ua mau olelo nei ; no ka mea, o lakou 
haawi mai oia da mau mea ia'u ; a e 
naka a pau e hana pono lakou. 

11. A ina aole ua mau olelo nei na 
oukou; no ka mea, ua Kristo e hoil ill Nep. 3: ST. 30: 
12. Na Olelo a Mor. 1: e. c I Nep. 16: 1-3. 17: 48 

17. Moro. 9: 4. cl II Nep. 2! 136 lAKOBA. Tmok. I. hope nne ka mana a me ka nani urn, nana no ua man olelo nei 
a e kn onkou me an nei, he maka no he maka, imna o kona wah 
hookolokolo; a e ike ananei onkon na kanohaia an e la e kakau 
i kpia man mea, me ko'u nawaliwali nae; ^^ ■ ^ i, 

1? A ke pnle nei an i ka Makna ma ka moa o Knsto e ho- 
olaia mai ka nni o kakon, i ole kakon a pan loa, iloko o kona an- 

mini ma kela la nni mahope. 

pum maKei hU.anan i alohaia o ka poe a pan o 

ko ka htle J Iseraelafa me ko na welan o ka honna, ke olelo akn 
nei ania onkon, me 'he leo la o kekahi e.^hea ana mai ka lepo 
mai • e aloha ananei onkon a hiki wale mai ua la nui la 

14 A o onkon hoi, e ka poe i hoao ole i ka lokomaikai o ke 
ikna ■ a maSma ole i na olelo a ka poe Indaio, a me ka'u man 
ole o no Toi, a me na olelo e pnka mai ana no oko inai o ka waha 
o ke Keikihipa a ke Akna, aia hoi, ke nwe nei an i ke aloha man 
baia onkon! no ka mea,'^na keia man olelo onkon e hoohewa 

''"\rlokamea,'okameaa'n e ^sila ai ma ka honna nei e 
laweia a^ianei ia e kn e ia onkon ma ka noho hookolokolo ; no ka 
I™ peTka Hakn i kanoha mai ai ia'n, a he pono la'n ke hoo- 
lohe. Amene. KA BUKE A lAKOBA, 

KE KAIKAINA NEPAL na olelo o kana hai olelo ana i kona poe hoahanau A no kona 
iZLa ana i kekaJii kanaka i hm e hookahuh ^ J^fJ'O ma 
a Kristo. A he man olelo kakaikahi no ka mooolelo o ko 

Nepal poe. . - 

MOKUNA 1. 

1 Eia hoi, na hala akn la na makahiki he kanahmakumama- 

lima mt ka manawa mai o Lehi i haalele akn ai la lerusalema; 

o aila haati mai la o Nepal ia'n, ia lakoba, i kanoha no «na 

a V nnku malnna o lakon i kahakahaia'i keia man mea 
papa nnkii^ ma ^.^ .^ ^^^^^^^ . ^ ^^^^^^ ,i 

ai an malnna o keia man papa, i_nameaj^akaikah^^ 

— ^^,^^;77-^77nX'^i^;r;:^7^n^27. 7,nNep.26:L iIINep.27:,. ,' H,l. 

10:511. II Nep. 27: 9. 

a. 1 Nep- 6: h. MOK. I.] lAKOBA. i manao ai he maikai loa ; i kakau ii 
olelo o keia poe kanaka i kapaia o ki 

3. No ka mea, i mai la oia e kab 
poe kanaka malnna o kona ^ mau papa 
man papa, a e haawi akn i ka'u poe 
hananna akn. 

4. A ina he olelo i haiia a i laa, 
paha i nani, na'u e kahakaha iho i n; 
luna o "keia man papa, a e palapala.: 
ka mea e hiki ai, no Kristo, a no ki 
kanaka ; 

5. No ka mea, no ka manaoio i 
mai ia makon no ko makou poe kana 
malnna o lakon. 

G. A na loaa ia makon hoi na 
Uhane o ka wanana nni; nolaila, na 
kona aupnni, e hiki mai ana ananei. 

7. Nolaila, ua lawelawe molowi 
makon poe kanaka, i hoohnli mai a 
io Kristo la, a e loaa ka lokomaikai 
iloko o kona maha, o hoohiki mai \ 
aole lakou e komo iloko, e like me k 
ka hoaoia'na, oiai na mamo o ka li 
nahele. 

8. Nolaila, o ko makou makem 
kou ke hoohuli i na kanaka a pau, i 
na,nkinki ole akn ai ia ia e hnhu mai, 
a pau ia Kristo, a e nana i kona ma] 
hoomanawanui i ka hoohilahilaia ma 
lawe nei an, o lakoba, malnna o'n e 
kaiknaana, a Nepal. 

9. Alio, na elemakule o Nepal, s 
make ana oia; no ia mea, poni iho Ie 
luna hoi malnna o kona poe kauaki 
ana o iia'lii. 

10. Ua aloha nni loa la o Nepal e 
nni ia ia lakou, ua kana akn oia me 
Inhia'i lakou, a ua hana oia i kon 
pomaikai ; 

11. No ia mea, ua makemake na 
inoa. A o ka mea e noho alii ana m 
e na kanaka, o 'Nepal elna, o Nepai 
ka noho alii ana o na'lii; a pela lako 
paha o ko kela inoa ko keia inoa. h 1 Nep, 1: /. c Na papa uuku. I Nep. 6; &. 
17. 22:7,8. II Nep. 1:5-12. 2:3. 3. 4:1-11. 
« Pau. 1-4. f Pau. 9, 14, 15. 11 Nep. 5:18, 138 lAKOBA. [MOK. II. 12. Eia kekahi, make aku la o Nepal. 

13. Ano, o na kanaka aole uo ko Lamana poe, no ko Nepal 
poe lakou; aka hoi, ua kapala ko Nepal, ko lakoba, ko losepa, 
ko Zorama, ko Lamana, ko Lemuela, a me ko Isemaela. 

14. Aka aole an, o lakoba, e kapa aku la lakou ma neia hope 
akn ma keia mau Inoa, aka, e kapa aku au 1 ka poe i Imi e lukii 
mal 1 ka poe kanaka o Nepal, o ko Lamana poe; a o ka poe 1 
oluolu ia Nepal, e kapa no au la lakou o ko Nepal poe, a i ole la, 
o ka poe kanaka o Nepal, e like me na au o na'lil. 

15. Ano, ela kekahi, hoomaka Iho la ka poe kanaka 6 Nepal 
malalo iho o ka noho alii ana o ke " alii alua, e hoopaakikl 1 ko 
lakou mau naau, a e hookuu ia lakou iho ma kekahi mau hana 
ino, e like me Davlda i ka wa kahiko, a me Solomona hoi, kana 
keiki, e makemake ana 1 na wahine a me na haiawahine he nui; 

16. He oiaio, a hoomaka iho la lakou e imi 1 ke gula a me ke 
kala he nui, a hoomaka iho la e hooklekieia iluna me ka haaheo; 

17. Nolalla, haawi aku la wau, o lakoba, 1 keia mau olelo ia 
lakou i ko'u ao ana la lakou iloko o ka '' luakini, olal ua loaa e ia'u 
mamua ka'u olelo mal ka Haku mal. 

18. No ka mea, 'ua hoolaaia mal la wau, o lakoba, a me ko'u 
kalkaina o losepa, e ka lima o Nepal, 1 mau kahuna, a 1 man ku- 
mu ao 1 keia lahuikanaka. 

19. A ua hoonani mau maua 1 ko maua olhana imua o ka Ha- 
ku, e auamo ana maluna o maua iho 1 ke kolkol o la hana, e lawe 
ana 1 ua hala o na kanaka maluna o ko maua mau poo iho, ina 
aole maua e ao aku ia lakou i ka olelo a ke Akua me ka molowa 
ole; no ia mea, ma ka hana ana me ko maua Ikaika a pau, 1 kau 
ole mai ai ko lakou ^koko maluna o ko maua aahu, 1 ole pela, e- 
kau mal auanei ko lakou koko maluna o ka maua aahu, a, aole 
maua e loaa me ke kina ole ma ka la mahope. MOKUNA 2. 1. na olelo a lakoba, ke kalkaina o Nepal, i olelo al 1 ka. 
poe kanaka o Nepal, mahope iho o ka make ana o Nepal: 

2. Ano, e o'u poe hoahanau 1 alohaia, owau, o lakoba, e 
like me ka mea 1 hooiliia mal ai maluna iho o'u e ke Akua, e hoo- 
nani mau aku 1 ka'u olhana me ke kuoo, a 1 hiki no hoi ia^u ke 
"hoomaemae i ko'u. aahu mai ko oukou mau hewa ae, ua pll mal 
au iloko ka luakini 1 keia la, 1 hiki ia'u ke hai aku 1 ka olelo a 
ke Akua ia oukou; gi'au.U. ftUNep. 5;7i. i U Nep. 5: 26. j U Nep. 9: «. lak. 2: 2. 
a lak. 1: j. MOK. II.] l^'^O^^- 

3. A ua ike oukou, a hiki i keia ma 
ma ka hana o ka'u olhana; aka, o keia J 
ilalo me ka makemake a me ka manao nu 
ko oukou poe uhane, 1 oi aku mamua o ko u 

4 No ka mea, aia hoi, a hiki i keia n 
kou 1 ka olelo a ka Haku, a'u 1 haawi akt 

5 Aka hoi, e hoolohe mai oukou la 
ma ke kokua ana la o ka Mea Mana loa 
me ka honua, e hai aku ia oukou no ko ( 
ka hoomaka ana o oukou e hana lioko i 
nei i ko'u nana ana'ku, he mea hoopaili 
a he mea hoopailua hoi i ke Akua. 

6 He oiaio, ke hoeha mai nei la met 
ia e ku emi al au me ka hilahila imua o 1 
hana, 1 hoike aku ai au ia oukou no ka he^ 

7 Eia hoi, he mea e hoeha mai ana 
ka wiwo ole 1 ka olelo no oukou, imua 
a me ka oukou mau keiki, o ka nui o h 
palupalu loa, a maemae, a lahilahi imui 
ia mea i ke Akua ; . . . , , 

8 A ke manao nei au ua pu mai la 
i ka olelo olioli a ke Akua, he oiaio, o ] 
uhane i hoehaia. . . 

9. Nolaila, ke hookaumaha nei la 
mai ai au no kekauoha ikaika a'u i k 
palpal ia oukou, e like me ko oukou 
palapu o ka poe 1 hoehaia i keia manaw 
hoola aku i ko lakou mau palapu; a o ka 
kahi o ka ahaalna ana ma ka olelo oli 
pahi oi ia lakou e hou 1 ko lakou mau n 
mau manao. . 

10 Aka, me ka nui nae o ka mea 
pono ai e like me na kauoha ikaika a.k 
kou no ko oukou mau hewa a mau mf 
poe maemae ma ka naau, a me ka naa 
ka nana ana mai 6 ka "maka oi o ke A 

11 Nolaila, he mea e pono la u k 
me ke '^ akaka o ka olelo a ke Akua 
aku ai i ka Haku, peneia 1 hiki mai ai 
lakoba, e hele ae oe iluna iloko o 

a e hai aku 1 ka olelo, a'u e haawi 

kanaka. , , , 

12. Ano, aia hoi, e o'u poe hoaha 
aku n-i la oukou, ua hoomaka iho la 
ke gula, a 1 ke kala, a me keja^^no_ 

6 Pau. 9, 28. 33, 35. lak. 3: 7. Moro. 9; 9, 10. 
31. d U Nep. 33: c. e 11 Nep. 5; 7i. 140 lAKOBA. [mok. II. eliia; a ua 'mii loa o ia mau mea ma keia aina, a he »aina po- 
iiiaikai ia ia oukou, a i ka oukou poe hua. 

13. A ua lokomaikai mai ka lima o ka Haku ia oukou a oluolu 
loa, i loaa ia oukou ka waiwai a nui loa; a no ka loaa ana i ke- 
kalii poe o oukou ka waiwai a nui loa aku mamua o ko oukou mau 
hoalianau, ua hookiekieia oukou iluna ma ka haaheo o ko oukou 
mau naau, a ''hele me na ai oolea, a me na poo kiekie, no ka nui 
o ke kumu kuai o ko oukou kapa, a hoomaau ae i ko oukou poe 
hoalianau, no ko oukou manao wale ua oi aku ko oukou maikai i 
ko lakou. 

14. Alio, e ko'u poe hoahanau, ke manao nei anei oukou e 
hoapono aua ke Akua ia oukou ma keia mea? Ke i aku nei au 
ia oukou, Aole. Aka ke hoohewa nei oia ia oukou, a ina e hoo- 
■mau aku oukou ma keia mau mea, e hoea hikiwawe mai no kona 
lioopai aua maluua o oukou. 

15. E! ina e hoike mai oia ia oukou ua hiki ia ia ke hou mai 
ia oukou, a ua hiki ia ia ke hahau koke ia oukou i ka lepo, me ka 
'nana hookahi ana mai o kona maka. 

16. E! ina e hoohemo ae oia ia oukou mailoko ae o keia hewa 
a mea hooDailua. A ina e hoolohe mai oukou i ka olelo a kana 
mau kauolia, a e ae ole aku i keia haaheo o ko oukou mau naau 
e luku i ko oukou mau uhane. 

17. E hoomanao i ko oukou mau hoahanau, e like me oukou 
iho, a e launa me na mea a pau, a e lokomaikai hoi me ko oukou 
waiwai, i ^ waiwai lakou e like me oukou. 

18. Aka mamua o ko oukou imi ana i ka waiwai, e imi aku no 
oukou i ke aupuui o ko Akua. 

19. A mahope iho o ko oukou loaa ana ka manaolana iloko o 
Kristo, e loaa no ia oukou ka waiwai, ke imi oukou ia mea; alalia 
e imi oukou ia mau mea, me ka manao e hana i ka maikai; e ho- 
aaliu i na mea kapa ole, a e hanai i na mea pololi, a e hookuu i 
ka mea i pio, a e hooluolu i na mea mai, a me na mea pilikia. 

20. Ano, e o'u poe hoahanau, ua olelo aku la au ia oukou no 
ka haaheo; a o ka poe o oukou i hoopilikia'e i ko oukou hoalauna, 
a i hoomaau ae ia ia, no ka haaheo o oukou ma ko oukou mau 
naau, no na mea a ke Akua i haawi mai ai ia oukou, heaha la ka 
oukou no ia meal 

21. Aole anei oukou i manao ua hoopailuaia na mea e like me 
neia e ia, e ka Mea nana i hana mai i ka io a pau! A ua like ka 
maikai o kekahi mea me kekahi imua o kona maka. Anoka lepo 
mai ka io a pau ; a no ka hopena hookahi oia i hana mai ai ia la- 
kou, i malama lakou i kana mau kauoha, a e hoonani aku ia ia 
no ka wa pau ole. 

22. Ano, ke hooki aku nei au i ka'u olelo ana ia oukou no MNep2:20. 4: U. 5:22. 12; 1,4. 13:12,14,30. 
Nep. 5:.!/. /i H Nep. 28: 14. Mor. 8:30-10. ilak. 1: 
2C-30. IV Nep. 3: 11-20. 17: 13, 14. 18: 8 23, 25. g II 
0. j Mos. 4; 10, 22, 20. Alu. 1: MOK. n.] UKOBA. keia haaheo. A, ina aole he pono na'u 
ka hewa i oi aku ka ino i keia, ina ua ol 
oukou. 

23. Aka, ke hookaumaha mai nei ka 
ko oukou mau hewa i oi ae. No ka m( 
ka Haku, Ke hoomaka nei keia poe ka 
hana ino; aole lakou i hoomaopopo i ni 
ka mea, ke imi nei lakou e hoapono i 
kolohe, no na mea i palapalaia no Davi 
keiki. 

24. Aia hoi, he oiaio no, he ''nui loa 
wahine ka Davida a me ka Solomona, 
imua o'u, wahi a ka Haku; nolaila, pen 

25. Ua alakai mai la au i keia poe 
aina o lerusalema, ma ka mana o ko' 
hoala mai no'u i kekahi "'lala pono mai ] 
losepa. 

26. Nolaila, aole owau, ka Haku ke . 
kanaka e hana e like me lakou o ka wa 

27. Nolaila, e ko'u poe hoahanau, e 1 
lohe i ka olelo a ka Haku ; no ka mea, 
ka ke kanaka e loaa'i mawaena o oukoi; 
nana kekahi ; 

28. No ka mea, e oluolu ana owau, 
maemae o na wahine. A o °na moekol 
imua o'u; pela wahi a ka Haku o na Le 

29. Nolaila, e malama mai keia poe 
oha, wahi a ka Haku o ua Lehulehu, i 
aina no lakou. 

30. No ka mea, ina wau e makema] 
Lehulehu, e hoala i hua na'u, e «kau( 
kanaka; a i ole pela, e hoolohe mai nc 

31. No ka mea, aia hoi, ua ike au, o 
a lohe hoi i ka.uwe ana o na kaikamahi 
ka aina o lerusalema; he oiaio, a ma 
kanaka, no ka hewa a me ka hana 1 
kane. 

32. A aole au e ae aku, wahi a ka H 
mai io'u nei ka uwe ana o na kaikamali 
a'u i alakai mai ai mailoko mai o ka 
ku e i na kane o ko'u poe kanaka, wahi a 

33. No ka mea, aole loa lakou e ajs 
a ko'u poe kanaka, no ka palupalu o ua 

k 1 Nalii 11: 1-13. Kan. 17: 14-17. I Sam. 3: 2-5, 14. 
16. 16:21,22. 19:5. 20:3. 1 Nalii 1: 1-3. il Nalii 11:] 
13:23-27. Kan. 17:14-17. rail Nep. 3:5. »» Pau. 34. lal 
Ala. 45: 16. Et. 2; 7-12. B nana i Ija hoikeana no ka i 
me na Kauoha 132. r Ke kanawai i haawiia ia Lehi, pau. 142 lAKOBA. [mOK. III. liahaii ole au ia lakou me kekahi 'mamoino eha, a hiki wale i 
ka auaiia ana'ku, bo ka mea, aole loa no lakou e "moekolohe, e 
like me ka poe o ka wa kahiko, wahi a ka Haku o na Lehulehu. 

34. Ano, aia hoi, e ko'u poe hoahanau, ua ike oukou "ua haa- 
wiia mai keia mau kanoha i ko kakou makuakane ia Lehi ; no- 
laila, na ike e oukon i keia mau mea manaua; a ua komo oukou 
malalo iho o ka lioohewa aui ia; no ka mea, ua hana oukou i keia 
mau mea, i pono ole ia oukou ke hana. 

35. Aia hoi, ua hana oukou i na mea oi aku mamua o ka ko 
Lamana poe, ko kakou poe hoahanau. A ua hoopepe oukou i na 
naau o ka oukou mau wahine palupalu, a ua lilo aku ka paulele o 
ka oukou mau keiki, no ka oukou hana pono ole imua o lakou; a 
ke pii aku la ka tiwe o ko lakou mau naau i ke Akua la e ku e ia 
oukou. A no ka '"ikaika o ka olelo a ke Akua, i iho mai ai e ku 
e ia oukou, ua make na naau he nui, i houia me na eha hohonu. MOKUNA 3. 

1. Aka hoi, ke makemake nei au, o lakoba, e olelo aku ia 
oukou, i ka poe i maemae ma ka naau. E nana i ke Akua me 
ka naueue ole o ka naau, a"e pule aku ia ia me ka manaoio ikai- 
ka, a e hooluolu mai oia ia oukou ma ko oukou mau pilikia, a e 
kokua oia i ko oukou aoao, a e hoouna mai ilalo i ka hoopai ma- 
luua iho o ka poe e imi ana i ko oukou make. 

2. E ka poe a pau i maemae ma ka naau, e hookiekie ae i ko 
oukou mau poo, a e loaa ka olelo olioli a ke Akua, a e ahaaina ma 
kona aloha; no ka mea, ua hiki ia oukou no ka wa pau ole, ke 
naueue ole ko oukou mau naau. 

3. Aka, aiiwe, auwt) oukou ka poe i maemae ole ma ka naau; 
ka poe i pelapela i keia la imua o ke Akua; no ka mea, ke mihi 
ole oukou, Hia hoomainoinoia ka aina no oukou; a nako Lamana 
poe, ka poe i pelapela ole e like me oukou nei, (aka "ua hooma- 
inoinoia nae lakou me ka poino nui,) e hahau no auanei ia oukou 
a hiki i ka anai loa ia'na. 

4. A e hiki wawe mai ana ka manawa, ina aole oukou e mi- 
hi, ''e loaa ia lakou ko oukou aina hooilina, a e alakai aku no ka 
Haku ke Akua i ka poe pono iwaho, mai o oukou aku. 

5. Aia hoi, o ko Lamana poe, o ko oukou poe hoahanau, a 
oukon i inaina'i, no ko lakou pelapela a me ka" poino i hiki ae ma- 
luua o ko lakou ili, ua oi aku ko lakou pono mamua o ko oukou; 
no ka mea, aole lakou i hoopoiua i ke kauoha a ka Haku, i haa- 

t lak. 2: p. u U Nep. 28: i. v I Nep. 1: 10. 17, 6; 1. w lak. 2: 27, 3i. 3: 5. 

rr II Nep. 32: c. hUk.2:p. o I Nep. 2: rf. d Om. 1 : 3-7, 12, 13. e I Nep. 2: ri. 


t, MOK. HI.] ^^^^°^^- 

wiia mai ai i ko kakou mau makua i 'h^ 
wahine; a i haiawahine ole a lakou; a e h£ 

mawaena o lakou. ^i^^aiQl^ 

6 Ano, o keia kauoha ke hoolohe la 1, 
no keia hoolohe ana ma ka malama ana i 
Haku ke Akua e anai aku la lakou aka 
kou; a ma kekahi la "e lilo lakou i pc 

^"""""T^Aiahoi, ke aloha la ko lakou p 
wahine, a ke aloha la ko lakou poe wahu 
fl ke aloha la ko lakou poe kane a me k 
fakou man keiki; a o ko lakou iiooma^o^ 
ia oukou, no ka hewa la o ko lako^u man 
la ko oukou maikai mamua o ko lakou, n 
Nui nana oukou i hana! 

8 E o'u poe hoahanau, ke makau 
mihi i ko oukou mau hewa e keokeo loa 
mamua o ko oukou i ka wa a oukou e la 
imua o ka noho alii o ke Akua. 

9 Nolaila, he kauoha ka'u e haaw 
olelo a ke Akua no ia, i kuamuamu hou 
ka ^ haulaula o ko lakou mau ill ; aole ha 
fa lakou no ko lakou pelapela; aka e hoc 
pelapela iho, a e hoomanao hoi ua hiki 
ko lakou mau makua. 

10 Nolaila, e hoomanao iho i ka 
kou hoeha ana i ko lakou man naau no 
imua o lakou; eia hoi>.« 1^«°^X ^^^^^^ 
i ka oukou mau keiki i ka make, no k 
ahuia ko lakou mau hala maluna iho o 

^^ \T^E ko'u poe hoahanau, e hoolohe 
i ka ikaika o ko oukou mau uhane; e li 
i aia ai oukou mai ka hiamoe mai o ka i 
oukou iho mai na eha mai o gfliena 
anela no ke diabolo, e hooleiia'ku ilok 
kukae pele, oia no ka naake l^a. , 

12 Ano, ua olelo aku au, o lakoba 
poe kanaka o Nepal, e ao ana la lakou 
makaleho, a i keia ano keia ano o ka 
ka hopena weliweli o la mau mea ; 

13 A ua hiki ole ke kakauia malm 
hapa iianeri o ka hana a keia poe kan 
mahuahua a lehulehu; aka, ua kakauic 
hana ana maluna iho o 'na papa^ flak. 2: n. 
■j I Nep. 15: A-,. 9 I Nep. 15: 13-18. 22:8 II Nep 3 
ft Na papa uuku. 1 Nep. fl : &- ' 1 J 144 lAKOBA. [MOK. IV. kaua, a me ko lakou mau paio, a me ka noho alii ana o 
na'lii. 

14. Ua kapaia keia mau papa, o na papa o lakoba; a ua ha- 
naia lakou e ka '"lima o Nepal. A ke liooki nei an i ka'u olelo 
ana i keia mau olelo. MOKUNA 4. 1. Ano, eia hoi kekabi, ua lawelawe nui aku au, o lakoba, i 
ko'u poe kanaka, ma ka olelo, (a be uuku wale no i MM ia'u ke 
kakau iho o ka'u mau olelo, no ka "paakiki o ke kabakaba ana i 
ka makou olelo maluna o na papa,) a ua ike makou e paa mau 
ana na mea a makoii i kakau ibo ai maluna o na papa ; 

2. Aka o na mea a makou i kakau ibo ai maluna o kekabi 
mea e, ke ole na papa, e lilo i mea ole a e mae wale ibo; aka ua 
biki ia makou ke kakau ibo be mau olelo kakaikabi maluna o na 
papa, a na ua mau mea nei e baawi aku i ka makou poe bua, a i 
ko makou poe hoabanau i alobaia boi, he wabi ike no makou, a 
no ko lakou poe kupuna. 

3. Ano, ma keia mea ke hauoli nei makou; a ke hana ikaika 
nei makou e kabakaba i keia mau olelo maluna iho o na papa, 
me ka manaolana e loaa ia mau mea i ko makou poe hoabanau i 
alohaia, a me ka makou poe bua, me na naau aloha, a e nana ia 
mau mea, i ike ai lakou me ka hauoli, aole me ke kaumaba, aole 
no boi me ka hoowahawaha, no na kupuna mua o lakou; 

4. No ka mea, no keia manao ua palapala makou i keia mau 
mea, i ike ai lakou ua ike makou ia Kristo, a be manaolana ko 
makou no kona nani, be mau haneri makabiki maniua o kona hiki 
ana mai, a, aole no makou wale no ka manaolana no kona nani, 
aka o na kaula bemolele no boi a pan i noho mamua o makou. 

5. Ala boi, ua manaoio lakou ia Kristo, a boomana aku la i 
ka Makua ma kona inoa; a ke boomana aku nei hoi makou i ka 
Makua ma kona inoa. A no keia mea, 'ke malama nei makou i 
ke kanawai o Mose, e kubikubi ana ia mea i ko makou mau ubane 
ia ia; a no keia mea, ua boolaaia ia mea i pono no makou, me ia 
i hooliloia'i ia Aberahama ma ka waonahele, e boolohe aku i na 
kauoba a ke Akua, i ke kaumaba ana'ku i kana keiki ia Isaaka,, 
he mea like no ia me ke Akua a me kana Keiki Hanau-kahi. 

6. Nolaila, ke imi nei makou i ka na kaula; a be nui ko ma- 
kou mau boikeana, a me ka Ubane o ka wanana; a ia makou keia 
mau boike a pau, ua loaa be manaolana ia makou, a ua lilo ko 
makou manaoio i naueue ole, a biki io ia makou, ke "kauoha aku HI I Nep. 19: 2, 3. 
23-26. fi Et. 12 
s. 13; 3-6, II Nep. 5 
b II Nep 30-32. Ala. 14: 26-29. o: 0. 
Heln. 10 c I Nep. 7: 17, 18. 17:48,50,53-55. lok. 7: 13-19 
5-11. lU Nep. 28: 19-22. Mor. 8: 24. Et. 12: 30. MOK. IV.] lAKOBA. ma ka inoa o lesu, a e boolohe mai m 
mauna, a o na ale o ke kai; 

7. Aka e boike mai ana nae ka 
nawaliwali ia makou, i ike ai makou r 
me kona aloha nui i na keiki a kai: 
mana e hana i keia mau mea. 

8. Aia boi, he nani a manomano 
hiki ole ke huliia ka bohonu o na m- 
hiki ole i ke kanaka ke ike i kona ma 
kabi kanaka i ike aku i kona mau a 
mea ia ia; nolaila, e na hoabanau, mf 
ana a ke Akua. 

9. No ka mea, ma ka '*mana o k 
kanaka ma ka ili o ka honua nei; a 
ma ka mana o kana olelo. No ia m( 
olelo aku, a ua hanaia ka honua; a 1« 
ke kanaka, ea, ina pela, no ke aha la 
i ka honua, a i ka hana paha a kona 
ili o ua honua nei, e like me ka oluolii 

10. Nolaila, e na hoabanau, mai ii 
e loaa mai ka olelo ao mai kona limj 
oukou no oukou iho, e ao ana oia ma 
a ma ka lokomaikai nui, maluna o ka: 

11. Nolaila, e o'u poe boabanai 
oukou ia ia, ma o ke "kalahala la o K 
kabi, a e loaa ia oukou ke 'alabouant 
alahouana aia no iloko o Kristo, a e h 
mua la o Kristo, i ke Akua, i loaa'i ki 
lana maikai o ka nani iloko ona, man 
iho ma ke kino. 

12. Ano, e na pokii, mai kahaba i 
i keia man mea; no ka mea, no ke ah 
''kalabala ana o Kristo, a e loaa'i hoi 
ka loaa ana o ka ike no ke ' alahouang 

13. Aia hoi, e ko'u poe hoabanau, 
wanana aku oia i ka hoomaopopo a 
olelo ana ka Ubane i ka oiaio, a e w 
olelo ana ia no na mea e like io me ]i 
na mea e like io me ko lakou ano r 
mai keia mau mea ia kakou ^ me ke a 
kakou poe ubane. Aka hoi, aole o i 
keia mau mea; no ka mea, ua olelo i 
mea i na kaula o ka wa kahiko. 

14. Aka hoi, he poe kanaka *ai . d 11 Nep. 2: 14, 15. Mor. 9: 17. Mos. 2: 25. II 
21-23. Ala. 40: 16-21. Hel. 14: 25. Ill Nep. 23: 9-13 
Nep. 25:6. )b II Nep. 25: 2. lak 6: 4. 
J 14(3 lAKOBA. [mok. V. hoowahawaha lakou i na olelo moakaka, a pepehi ae la i ka poe 
kauki, a imi ae la no na mea i hiki ole ai ia lakou ke hoomaopopo. 
Nolaila, no ko lakou makapo, a ua hiki mai ua makapo nei 
ma ka nana ana'ku ma o aku o ka mea kupono, e pono lakou ke 
liaule; uo ka mea, ua lawe aku la ke Akua i kona ' moakaka mai 
o lakou aku, a kaawi ae la ia lakou i na mea he uui i hiki ole ai 
ia lakou ke hoomaopopo, no ko lakou makemake ana ia mea. A 
uo ko lakou makemake ana ia mea, ua hana ae la ke Akua ia 
mea, i hina ai lakou. 

15. Alio, ua alakaiia mai la au, o lakoba, e ka Uhane i ka 
wanana ana; no ka mea. ke ike nei au ma ka hana ana o ka 
Uhane iloko o'u, ma o ka hina ana la o ka poe ludaio e "'hoolei 
aku ai lakou i ka pohaku, kahi o lakou i hiki ai ke kukulu, a loaa 
ke kahua paa. 

16. Aka hoi, e like me ka na "palapala hemolele, e lilo auanei 
keia pohaku i ke kahua nui, a i ke kahua paa, a hope hoi, oia hoo- 
kahi wale no, kahi o ka poe ludaio e hiki ai ke kukulu iho. 

17. Ano, e o'u poe pokii, peliea la e hiki ai i keia poe, ma- 
hope iho o ko lakou hoole ana i ke kahua paa, ke kukulu maluna 
ona, i lilo ai ia i "pohaku kumu kihi no lakou? 

18. Ano, e o'u poe hoahanau i alohaia, e wehewehe aku au i 
keia mea pohihihi ia oukou, ke hoonaueue ole ia mai au, ma 
kekahi mea, mai ko'u kupaa ana ma ka Uhane, a e hina no ka 
manao nui o'u no oukou. MOKUNA 5. 1. Aia hoi, e ko'u poe hoahanau, aole anei oukou i hooma- 
nao i ka heluhelu ana i na olelo a " Zenosa ke kaula i olelo aku ai 
i ko ka hale o Iseraela, i ka i ana: 

2. E hoolohe mai oukou, e ko ka hale o Iseraela, a e hoolohe 
mai i ua olelo a'u, he kaula a ka Haku; 

H. No ka mea, aia hoi, penei wahi a ka Haku, E hoohalike 
au ia oe, e ko ka hale o Iseraela, e like me kekahi ''laau oliva ka- 
hu, a kekahi kanaka i lawe ai a i malama ai iloko o kona pawaina ; 
a ulu ia, a oo iho la, a hoomaka iho la ia e popopo aku. 

4. Eia kekahi, hele aku la ka Haku o ka.pawaina, a ike aku 
la oia e hoomaka ana kona laau oliva e popopo; a i ae la ia, E 
paipai aku au ia ia, a e elieli a puni ia, a e kipulu ia ia, anoai 
e pepeiao mai ia i na lala hou a palupalu, a e make ole ia. 

5. Eia kekahi, paipai ae la oia ia laau, a elieli iho la oia a 
puni ia, a kipulu ia ia e like me kana olelo. ( n Nep, 25: b. m II Nep. IS. Is. 8: U, 15. n Hal. 118: 22, 23. o Hal. 118: 22, 23. ti 1 Nefi. 19: 7(. i I Nep. 10: 12, 14. 15:7,12,13,16. II Nep. 3:5. lak. 0: 1-7. MOK. V.J lAKOBA. 6. Eia kekahi, mahope iho o keki 
ia e pepeiao iki mai i na lala hou a ] 
maka ae la ka welau nui ona e make. 

7. Eia kekahi, ike aku la ka Hal^ 
mai la ia i kana kauwa. He mea e hoe 
o keia laau ; nolaila, ea, o hele aku a 
kahi "laau oliva ulu wale, a e lawe m 
no kaua i keia mau lala kumu e hoo 
hoolei aku no kaua ia lakou iloko o ke 

8. Aia hoi, wahi a ka Haku o ka 
uui o keia ''mau lala hou a palupalu, 

i makemake ai; a he mea ole ia ina pa 
o keia laau, na'u e malama aku i na 1 
lawe aku au i keia mau lala hou a pa 
lakou ma kahi a'u i makemake ai. 

9. E lawe oe i na lala o ka *laa 
mai ia lakou, ma ko lakou la wahi; a 
aku ai, e hoolei aku au iloko o ke a 
Ida ole ai lakou i ka aina o ko'u pawa 

10. Eia kekahi, hana iho la ke kau-\ 
e like me ka olelo a ka Haku o ka paw 
o ka 'laau oliva ulu wale. 

11. A kauolia mai la ka Haku o ki 
ni, a paipaiia, a e kipuluia, i ka i an 
hoeha ana ia'u ka lilo ana'ku o keia 
keia mea, i hoola ai paha au i na aa < 
lama au ia lakou no'u iho. 

12. Nolaila, ea, o hele aku oe; e n 
ia ia e like me ka'u olelo. 

13. A o "keia mau lala e waiho i 
ko'u pawaina, ma kahi a'u i roakema 
ke hana nei au i keia, i hiki ai ia'u b 
maoli o ka laau; i hoahu ai hoi au i i 
no'u iho; no ka mea, he mea e hoeh 
keia laau, a me na hua ona. 

14. Eia kekahi, hele aku la ka Ha 
la i na lala maoli o ka laau oliva kahi 
ka pawaina; o kekahi ma kau wahi, 
e like me ka makemake a oluolu ona. 

15. Eia kekahi, *hala iho la ka i 
Haku o ka pawaina i kana kauwa, E 
iloko o ka pawaina, -i hana ai kaua m 

16. Eia kekahi, iho pu iho la kj c Pau. 9, 10 17, 18, 30-37, 46, 57, 65, 73. Rom. 11 
43-46,62,54,67.68. lak. 5: c. flak, 5: c. <; lal 
niao aku mai Palesetina akn. h Ka poe ohana he ui 
ko losepa ma Amerika. Kekahi poe e ae ma na moki 148 lAKOBA. [mok. V. kaiia kanwa hoi, ilalo iloko o ka pawaiua e hana. A i aku la k& 
kauwa i kona Haku, Aia hoi, e uana maanei; e nana i ka laau. 

17. Eia kekahi, nana aku la ka Haku o ka pawaina a ike i ka. 
laau, iloko ona i pakuiia'i na lala oliva ulu wale; a ua ulu mai la 
ia, aUia hoomaka e lioohua mai i ka hua. A ua ike oia ua mai- 
kai; a o na hua ona ua like ia me na hua maoli. 

18. A 1 mai la ia i ke kauwa, Aia hoi, ua loaa i na lala o ka 
* laau ulu wale ke kohu o ke kumu ona, i hoohua mai ai ke kumu 
ona me ka ikaika nui; a no ka ikaika loa o ke kumu, ua hoohua 
mai la na lala ulu wale i na hua maoli; ano, ina ua pakui ole 
kaua i keia man lala, ina ua make aku la ke kumu ona. Ano, 
aia hoi, e hoahu au i na hua he nui a ka laau i hoohua mai ai; a 
o na hua ona e hoahu no au, no ka wa pono, no'u iho. 

19. Eia kekahi, i mai la ka Haku o ka pawaina i kana kauwa, 
E hele mai, a e hele kaua i kahi malalo loa o ka pawaina, a e na- 
na, niaha paha ua hoohua mai na lala maoli i na hua he nui no 
hoi, i hoahu ai au i ua hua ona, no ka Ava pono, no'u ]ho. 

20. Eia kekahi, hele aku la laua i kahi a ka Haku i huna'i i 
na lala maoli o ka laau, a i mai la ia i ke kauwa, E nana i keia 
man mea. A ike aku la oia i ka mua, ua hoohua mai i na hua a 
nui; a ike aku la hoi ia, ua niaikai ia. A i mai la ia i ke kauwa, 
E lawe aku i na hua oua, a e hoahu ia mea no ka wa pono, i ma- 
lama ai au ia mea no'u iho; no ka mea, aia hoi, wahi ana, ua 
kipulu au ia mea i keia manawa loihi, a ua hoohua mai ia i na hua 
he nui. 

21. Eia kekahi, i aku la ke kauwa i kona Haku, Pehea la i 
hiki ai oe ia nei e kauu i keia laau, i ole, i keia lala o ka laau? 
No ka mea, aia hoi, o kahi 'panoa loa ia o ka aina a pau o kou 
pawaiua. 

22. A i mai la ka Haku o ka pawaina ia ia, Mai ao mai oe 
ia'u; ua ike au he wahi panoa ia o ka aina; nolaila, i aku la au 
ia oe, ua kipulu au ia mea i keia manawa loihi; a ke ike nei oe ua 
hoohua mai la ia i na hua he nui. 

23. Eia kekahi, i mai la ka Haku o ka pawaina i kana kauwa, 
E nana mai maanei; aia hoi, ua kanu aku la au i kekahi lala e o 
ka laau hoi ; a ua ike oe '" ua panoa loa keia wahi o ka aina ma- 
mua o ko ka mua. Aka, e nana i ka laau; ua kipulu au ia ia i 
keia manawa loihi, a ua hoohua mai la ia i na hua he nui; nolaila, 
e hoiliili oe ia lakou, a e hoahu ia man mea, no ka wa pono, i 
malama au ia mau mea no'u iho. 

21. Eia kekahi, i hou mai la ka Haku o ka pawaina i kana 
kauwa, E nana mai maanei, a e ike i "kekahi lala e hoi a'u i 
kanu aku ai; e nana, ua kipulu au ia ia no hoi, a ua hoohua mai 
i na hua. 

25. A i mai la ia i kana kauwa, E nana mai maanei, a e ike i j Ka poe Genetile ma na ia o ua Aposetole. 
wahi i ike oie ia. k lak 5: c. I He wahi i ike ole ia. ; He MOK. v.] lAKOBA. ka mea hope; aia hoi, ua kanu au i ke 
aina ; a ua kipulu au ia ia i keia manaw 
" kekahi hapa o ka laau wale no i na hu; 
o ka laau ua hoohua mai i na hua ulu w 
i keia laau e like me na laau e ae. 

26. Eia kekahi, i mai la ka Haku o \ 
E uhaki aku i ' na lala i hoohua ole mai 
lei aku ia lakou iloko o ke ahi. 

27. Aka hoi, i aku la ke kauwa ia ia, 
elieli a puni ia, a e kipulu ia ia i keka 
paha e hoohua mai ia i ka hua maikai i 
no ka wa pono. 

28. Eia kekahi, malama iho la ka ] 
ke kauwa a ka Haku o ka pawaina i na 

29. Eia kekahi, ua hala aku la keka 
la ka Ha'ku o ka pawaina i kana 'kauv 
kaua ilalo iloko o ka pawaina, i hana he 
pawaina. No ka mea, aia hoi, ke kok 
a e " hiki koke mai ana ka hopena ; nola 
i na hua no ka wa pono, no'u iho. 

30. Eia kekahi, iho pu iho la ka H 
kauwa, ilalo iloko o ka pawaina; a hi 
lala ma,oli i haihaiia'i, a i pakuiia'i na 
luluu iho la ka laau i " na ano a pau o k 

81. Eia kekahi, hoao aku la ka Hak 
o keia ano keia ano e like me kona hel 
ka pawaina, Aia hoi, o keia manawa loi 
laau, a ua hoahu au no'u iho no ka wa 

32. Aka hoi, o keia manawa ua hooh 
loa, '" aole kekahi ona i maikai. A, a 
huaino; aole he mea no'u e pomaikai 
a pau; ano, he mea e hoeha ana ia'u k£ 

33. A i mai la ka Haku o ka pawaii 
ka kaua e hana aku ai i ka laau, i hool 
kai ona no'u iho. 

34. A i aku la ke kauwa i kona Hal 
ana i na lala o ka laau oliva ulu wale, ua 
oia lakou, a, aole lakou i make; nolaili 
lakou i keia manawa. 

35. Eia kekahi, i mai la ka Haku o 1 
Aole o ka laau mea e hoopomaikai ma 
mea e hoopomaikai mai nei ia'u, ia 
hua ino. o Amerilia. p Ko Nepal poe q Ko Lamaaa poe 

ceueturia t losepa Samita. u I Nap. 22: 15-26. U 1 
75, 7G. fi; 2. Ill Nep. 29: 4. Mor. 8: 41. Et.4:16. v 
w Pau. 35. 37, 42, 46. x lali, 5: tu. 15G lAKOBA. [MOK. V. 3G. Aka hoi, ua ike au ua maikai na aa ona; a no ka'u hana 
ua malama au ia lakou; a no ko lakou ikaika nui, ua hoohua mai 
a liiki i keia maiiawa 1 ua hua maikai mai na "lala ulu wale mai. 

37. Aka hoi, ua ulu aku la na lala ulu wale, a ua lanakila ma- 
luna o na aa ona; a no ka lauakila ana o na lala ulu wale maluna 
o ua aa ona, ua hoohua mai la ia i ^na hua ino a nui loa; a no ka 
hoohua ana mai ona i na hua ino a nui loa, ke ike nei oe e hoo- 
raaka ana ia e make; a e lilo koke ia i oo, i hooleiia'i ia iloko o 
ke ahi, ke hana ole kaua i kekahi mea e hoola ia ia. 

38. Eia kekahi, i mai la ka Haku o ka pawaina i kana kauwa, 
e iho kaua ilalo i na ^owahi ilalo loa o ka pawaina, a e ike, malia 
paha ua hua mai la hoi na lala maoli i na hua ino. 

39. Eia kekahi, hele aku la laua ilalo i na wahi ilalo loa o ka 
pawaina. Eia kekahi, ike aku la laua ua lilo na hua o na lala 
maoU i ino no hoi; he oiaio, o ka ^^-mua, o ka ^Mua, a o ka '■"'hope 
no hoi; a ua lilo lakou a pan i ino. 

40. A o ^"na hua ulu wale o ka mea hope, ua lanakila ia ma- 
luna o ka 2'hapa o ka laau nana i hua mai ai i ua hua maikai, a 
ua mae ua lala la a make. 

41. Eia kekahi, "-^nwe iho la ka Haku o ka pawaina, a i mai 
la i ke kauwa, Heaha la ka mea hou i hiki ia'u ke hana no ko'u 
pawaina? 

42. Aia hoi, ua ike e au ua lilo na hua o ko'u pawaina a pau, 
i ino, o keia mau mea wale no i koe. A, ano, o keia mau lala i 
hoohua mai la i hookahi manawa i na hua maikai, ua lilo ka hoi 
i ino. Ano, o na laau a pau o ko'u pawaina aohe o ^'' lakou mea 
e pono ai, eia wale no e kuaia ilalo a e hooleiia'ku iloko o ke ahi. 

43. Aia hoi, o keia laau hope, nona ka ^'lala i mae, ua kanu 
au iloko o ^^kahi maikai o ka aina; he oiaio, ma kahi maikai loa 
ia'u, mamua o ua wahi a pau o ka aina o ko'u pawaina. 

44. A ua ike oe ua kua aku au i ka mea i ^^hoopilikia i keia 
wahi o ka aina, i hiki ia'u ke kanu iho i keia laau ma kona 
hakaha,ka. 

45. A ua ike oe i ^'kekahi hapa ona, i hoohua mai la i na hua 
maikai; a o 2'" kekahi hapa ona, ua hoohua mai la i na hua ulu 
wale. A no ko'u uhaki ole i na lala ona, a hoolei iloko o ke ahi, 
aia hoi, ua lauakila lakou maluna o ka lala maikai, a ua mae ia. 

46. Ano, aia hoi, me ko'u malama ana a pau a'u i malama'i 
i ko'u pawaina, ua lilo nae na laau ona i ino, i ^^ hoohua ole mai 
lakou i na hua maikai; a ua laua ko'u manao e malama au i keia 
mau mea, e hoahu i ua hua o lakou, no ka wa pono, no'u' iho. 
Aka hoi, ua lilo ka lakou e like me ka laau oliva ulu wale; a, 
^°aole lakou mea e pono ai, e kuaia ilalo wale no, a e hooleiia 
hoi iloko o ke ahi: a he mea e hoeha ana ia'u.ka lilo ana o lakou. « lak 5c e lak. 5: «'. 2a Isa mokupuni i mamao aku. 2b Pau, 20. 2c Pan. 2'A. 

2d Fuu. 25. ' 2e Ko Luiuaiia pop. 2f Ko Nepal poe. 2ci Is. 6: 4. 2h lak. 5: w. 2t Ko Ne- 
pal poe. 2j Amerika, 2k Ko lareria poe. 21 Ko Nepal poe. 2m Ko Lamana poe. 2n lak. 
5: w. 2o ke ano o ka noho aua o ka poe Inikini i keia wa. MOK. v.] lAKOBA. 47. Aka, heaha la ka ^*mea hou i 
ko'u pawaina! Ua hoonawaliwali an< 
ole au ia ia? Aole ; ua kipulu au ia 
a ua paipai au ia ia, a ua kipulu au ia 
lima aneane pau loa ka la; a ^"ke ko 
A he mea e hoeha ana ia'u ko'u kua 
ko'u pawaina, a hoolei ana akuia lakot 
kou. Owai la ka i hana ino mai i kuu 

48. Eia kekahi, i aku la ke kauwa 
no ke kiekie o kou pawaina? Aole £ 
maluna o na aa i maikai! A no ka lar 
o na aa ona, aia hoi, ua ulu nui aku h 
na aa, e loaa ana ka ikaika no lakou 
au, aole anei keia ke kumu o ka lilo ai 
i ka hoinoia? 

49. Eia kekahi, i mai la ka Haku 
E haele kaua, a e kua aku ilalo i na la 
aku ia lakou iloko o ke ahi, i hoopili 
ko'u pawaina; no ka mea, ua hana au 
^'ka mea hou i hiki ia'u ke hana no kc 

50. Aka hoi, i aku la ke kauwa i 
hookoe mai ia ia i kekahi. manawa hoi; 

51. A i mai la ka Haku, He oiaio, 
kekahi manawa hou aku ; no ka mea, 1 
lilo ana o na laau o ko'u pawaina. 

52. Nolaila, ea, e lalau aku kaua 
a'u i kanu ai ma na wahi ilalo loa o te 
kaua ia lakou iloko o ka ^' laau nona 
kaua mai ka laau aku i keia mau 2" lal 
a e pakui aku i na lala maoli o ka la 

53. A o keia ka'u e hana'i, i mak( 
hoola au no'u iho i na aa ona, no ka'i 

54. Aia hoi, o ^"na aa o na lala 
aku ai ma kahi a'u i makemake ai, a 
hoola ai no hoi au ia lakou, no ka'u ] 
^'"lala o keia laau, a e pakui au ia la' 
oiaio, e pakui aku au iloko o lakou la 
makua, i hoola ai au i na ^"aa hoi no' 
ai lakou, malia paha e hoohua mai lal 
e loaa paha ka nani ia'u mahope ma i 

55. Eia kekahi, ^^lawe aku la lau£ 
i ulu wale, a pakui aku la iloko o na 
wale : 2p Pau. 41. 49. 2q lak. 5: u. 2r Pau. 41, 49. 
hapa o ka poe Genetile i oi aku ko lakou ino. 2v Na lal 
Genetiie i manaoio mai, 2x Ka poe o Iseraeia i hooki 
kauliiliiia. 2z Na Genetile i manaoio mai i hui pu ia 152 lAKOEA. [MOK. V. 56. A *'lawe aku la hoi laua no na laau maoli mai i lilo i ulu 
wale, a pakui aku la iloko o ko lakou laau makua. 

57. A i mai la ka Haku o ka pawama i ke kauwa, Mai uhaki 
aku i na lala ulu wale mai na laau aku, o na mea i '''" awaawa loa 
wale no; a iloko o lakou e pakui aku oe, e like me ka mea a'u i 

i aku ai. . . 

58. A e kipulu hou aku kaua i na laau o ka pawama, a e pai- 
pai aliu kaua i na lala ona; a e uhaki aku mai na lala aku i kela 
mau lala i '"^oo, ku pono e make, a e lioolei aku ia lakou iloko o 

ke ahi. , , • ^ 

59. A o keia ka'u e hana ai, malia paha e loaa i na aa ona ka 
ikaika, no ko lakou maikai; a no ka loli ana o na lala,i lana- 
kila'i ka maikai maluna o ka iuo; 

60. A no ko'u hoola ana i na lala maoli, a me na aa ona; a no 
ko'u pakm hou ana i na lala maoli, iloko o ko lakou laau makua; 
a hoola hoi i na aa o ko lakou laau makua, i hoohua hou mai paha 
na laau o ko'u pawaina i na hua maikai; a i loaa hou ia'u ka oli- 
oli ma ka hua o ko'u pawaina; anoai e hauoli mii loa an, i ko'u 
hoola ana i "Hia aa a me na lala o na hua mua. 

61. Nolaila, o hele aku, a e kahea aku i ^^la kauwa, i hana 
molowa ole ai kakou me ko kakou ikaika iloko o ka pawama, i 
hoomakaukau ai kakou i ke ala, e hoohua hou mai ai au i na hua 
maoli, a o na hua maoli nei he ono ia, a maikai loa mamua o na 

hua e ae a pan. , , , -i -i 

62 Nolaila, e haele kakou, a e hana aku me ko kakou ikaika, 
i keia 3'mauawa hope; no ka mea, ke kokoke mai nei ka hopena; 
a o ka manawa hope keia na'u e paipai aku a] i ko'u pawama. 

6.3 E pakui aku i na lala; e hoomaka ma »»ka hope, i lilo la- 
kou i mua, a i lilo ka ^"mua i hope, a e elieli ae a puni na laau, 
na mea kahiko pu me na mea hou, o ka mua a me ka hope, a 
o ka hope a me ka mua, i hoouluia ai lakou a pan i hookahi ma- 
nawa hou no ka »' manawa hope. • ■ , 1 

64 Nolaila, e elieli ae a puni lakou, a e paipai la lakou, a 
e kipulu hou ia lakou i hookahi kipuhi ana, no ka manawa hope; 
no ka mea ke kokoke mai nei ka hopena. A ma paha e ulu aua- 
uei keia mau mea i pakui hope ia, a e hoohua raai i iia hua ma- 
oli, alalia na oukou e hoomakaukau i ke ala imua o lakou, i ulu 

65' A ia lakou e hoomaka'i e ulu, e waele aku oukou i na lala 
e hoohua mai ana i na hua ^^ awaawa, e like me ka ikaika a me 
ka nui o na lala maikai; aole na oukou e waele aku 1 na mea mo 
ona ma ka manawa hookahi, o ikaika loa na aa mamua o ka la a 
i pakuiia, a e make auanei ka lala i pakuiia, a e hlo aku na lala 
o ko'u pawaina. 

aTlETpoe manaoio a i hooUauliiliiia'iTia Iseraela, i helu pu ia me ka poe GeneHle i ma- 
naoio mai 36 Ka poe i oo no ka hoopalla ana. Pan. 58 f.D, CO, (3, li- He I.A 5. M. 

"dUktzv 3e Pau 70, 72. 74, 7,5. lak. 0: 2. rlMak. o: ». 3y Na GeneUle. .ia Ue- 
raela. I Nep. 13: 42. 3i lak 5; u. 3j lak 5: 3h. MOK. v.] lAKOBA. J, i» 66. No ka mea, he mea e hoeha ana i 
o ko'u pawaina; nolaila, ea, e waele ak 
me ka ulu ana o ka maikai, i like pu ka 
welau, a hiki mai ka wa e lanakila'i ka 

a e kuaia ka iuo ilalo, a e hooleiia'ku ik 
ole ai lakou i ka aina o ko'u pawaina; a 
ka ino mailoko aku o ko'u pawaina. 

67. A e pakui hou no au i '*na lala ( 
ka laau maoli; 

68. A o^'na lala o ka laau maoli, e p; 
maoli o ka laau; a pela au e hoohui pu 1 
mai lakou i na hua maoli; a e lilo lakou 

69. A e hooleiia'ku ka ino; he oia 
aina a pau o ko'u pawaina; no ka mea 
hookahi wale no ka'u e paipai aku ai i k 

70. Eia kekahi, lioouna aku la ka Ha 
kauwa; a hele aku la ke kauwa a bar 
Haku kauoha ai ia ia, a lawe mai la oia 
^''kakaikahi wale no lakou. 

71. A i mai la ka Haku o ka paw 
aku, a e ^''hana iloko o ka pawaina, me 
mea, aiahoi, o ka manawa hope keia emal 
no ka mea, ua kokoke mai ka^'hopem 
ka wa pono ; a ina e hana oukou me ko ( 
loaa auanei ia oukou ka ^'hauoli ma na h 
no'u iho, no ka wa e hiki koke mai ana. 

72. Eia kekahi, ^"hele aku la na kai 
lakou ikaika; a hana pu mai la hoi k 
lakou ; a hoolohe aku la lakou i na ka 
waina, ma na mea a pau. 

73. A hoomaka iho la na hua maoli ( 
a hoomaka na lala maoli e ulu a kawow( 
ae la e uhakiia ae na lala ulu wale, a '" 
lama lakou i ke kumu a me ka welau o 
ka ikaika ona. 

74. 'A pela lakou i hana'i, me ka ika 
oha a ka Haku o ka pawaina, a hiki i k 
ino mawaho o ka pawaina, a ua hoola 
hou na laau i na hua maoli; a lilo iho h 
kahi la ; a ua like pu na hua ; a ua mah 
pawaina nona iho i na hua maoli, i m 
mai . 

75. Eia kekahi, i ka wa a ka Haki 

3k Pau. 5(). 3/ Pan. 55. 3m Pau. 66. 73, 7*. 3n ] 
26. II Nep. 30: 9, 10. 3o losepa Samita. 3p O lakou i 1 
a me ua Kauoba. 3q 1 Nep. 14: ]2. 3r Berita a me na 
43: 28. 6: 3,4. 24: 19. U: 3. 21: 9. 3s lak. 6: u. 
6: 3. 3m lak. 3t>. 3v lak. 5: 3b. 3w lak. 5: 3m. 3: s" 


154 lAKOBA. [MOK. vr. maikai kona hna, a '^Hia ino hou ole kona pawaina, kahea akii la 
oia i kana poe kauwa, a i mai la ia lakon, Aia hoi, no keia ma- 
nawa hope ua malama kakou i ko'u pawaina; ake ike nei oukou 
ua hana aku la au e like me ko'u makemake; a ua malama iho la 
au i na hua maoli, i maikai ia, e like me ia ma kinohou; a 
pomaikai o oukou. No ka mea, ua molowa ole oukou i ka hana 
pu aua me au iloko o ko'u pawaina, a ua malama i ka'u mau kau- 
oha, a ua lawe hou mai ia'u i na hua maoli, i ino hou ole ai ko'u 
pawaina, a o ^"ika ino ua hooleiia'ku ia, aia hoi, e loaa no ia 
oukou ka ""hauoli nui me au, no na hua o ko'u pawaina. 

76. No ka mea, aia hoi, ''"no kekahi wa loihi e hoahu ai au i 
na hua o ko'u pawaina no'u iho, no ka wa pono, e hiki koke mai. 
ana; a ua malama au i ko'u pawaina *<*no ka manawa hope, a pai- 
pai ia ia, a elieli a puni ia, a kipulu ia ia; nolaila, e hoahu ai au no'u 
iho i na hua, no kekahi wa loihi, e like me ka mea a'u i olelo ai. 

77. A hiki mai ka manawa "'"e komo hou ai na hua ino iloko o 
ko'u pawaina, alalia e hoiliili aku au i ka maikai a me ka ino; a 
e hoola mai au i ka maikai no'u iho; a e hoolei aku au i ka ino. 
iloko o kona wahi iho. Alalia e hiki mai ana ka wa pono a me- 
ka hopena; e puhi aku au i ko'u pawaina *'{ ka ahi. MOKUNA 6. 1. Ano, aia hoi, e ko'u poe hoahanau, e like me ka'u i olelo ■ 
aku ai e wanana ana au, aia hoi, eia no ka'u wanana: E hiki io 
mai no na mea a ua kaula nei, o "Zenosa i olelo mai ai, no ko ka. 
hale o Iseraela, ma ua olelo nei ua hoohalike mai oia ia lakou i^ 
ka ''laau oliva kahu. 

. 2. A ma ka la ana e liohola hou mai ai i kona lima i °ka lua. 
ka manawa e hoola i kona poe kanaka, oia no ka la, he oiaio, 
oia no ka ''manawa hope, e hele aku ai ua kauwa a ka Haku ma^ 
kona "mana, e kipulu a e paipai i kona pawaina; a mahope iho ■ 
o ia mea 'e hiki koke mai ana ka hopena. 

3. E! uaui ka pomaikai o " lakou ka poe i hana molowa ole 
iloko o kona pawaina; e, nani hoi ka ''poino o lakou kapoe. e 
hooleiia'ku mawaho, iloko o ko lakou wahi iho! A e *puhiia aua-. 
nei ka honua i ke ahi. 

4. E! nani ka lokomaikai o ke Akua ia kakou; no ka mea, , 
ke hoomanao mai la oia i ko ka hale o Iseraela, o na aa a me na 
lala pu; a ke kikoo mai nei oia i kona mau lima ia lakou, a pau 3s lak. 5: 3n. 4a lak. 5: 3n. 46 lak. 5: St. 
22: 2G. II Nep. 30: ». 4<;lak. 5:». it; Hoik. 20: 
Nep. 20: 3, 4. 4c Hookahi tausani makahiki. I Nep. 
7,8. 4^ Hoik. 20: U. lak. G: 3... HI a I Nep. 19: h. b lak. 5: b. c U Nep. 6: i. d lak. i 
(J I Nep. 13: t. h Fau. 7-10. Berita a me na Kauoha 41: 1. e I Nep. 13: t. f lak. 5. 
, ab,. 5;, 77,. . lU Nep. 2fi: 3. MOK. XVII. J lAKOBA. loa ka la; a he lahuikanaka ^'ai oolea 
o ka poe e hoopaakiki ole i ko lakon 
auanei lakou iloko o ke aupuni o ke A 

5. Nolaila, e o'u poe hoahanau 
oukou me na olelo kuoo, e mihi, a e he^ 
ka naau, a e pili aku i ke Akua me 
oiai kona lima aloha i kikoo mai ai ia 
o ka la, mai hoopaakiki oukou i ko ou 

6. He oiaio, i keia la, ke hoolohe 
paakiki i ko oukou mau naau ; no ke i 

7. No ka mea, aia hoi, mahope ih 
me ka olelo maikai a ke Akua, a pau 
mai anei oukou i na hua ino, i kuaia'i 
iloko o ke ahif 

8. Aia hoi, e hoomalau anei oukoi 
malau anei oukou i na olelo a ka poe t 
oukou i na olelo a pau i oleloia'i no Ki 
ana a keia poe he nui loa nona ; a e ] 
a Kristo a me ka mana o ke Akua, a i 
Hemolele, a a kinai i ka Uhane Hen 
anei i ke kumu manao nui o ka hooh 
oukou t 

9. Aole anei oukou i ike, ina e hai 
na ka mana o ka hoolapanai ana a me ! 
e kai mai ia oukou, e ku me ka hila 
imua o kahi hookolokolo o ke Akua? 

10. A e like me ka mana o ka hoc 
e hiki ke hooleia ka hoopai pono, e hel 
o keia 'loko ahi a me ke kukae pele, 
ia, a o kona uahi epii ana ia, ia ao aki 
la a me ke kukae pele, o ka ""ehaeha j 

11. Nolaila, e ko'u poe hoahanau, ( 
ma ka "puka pololei, a e hoomau ilokc 
wa e loaa'i ia oukou ke oia mau loa. 

12. E, e naauao oukou; heaha la 1 

13. Eia ka hope, ke uwe nei au ia ( 
i ka wa e halawai pu ai au me oukou i 
ke Akua, e hoowalania ana ua wah: 
hewa me ka makau weliweli a me ka 1 j ink. i: k. ft lak. 7: 19. Mos. 15: 26. Ala. 39: 
m Berita a me na Kauoba 19: 10-12. Mos. a: 25, 27. 
I Nep. 15: 29, 30, 3o. Ala. 12: 17. HI Nep. 27: 11, 17 
2a. .0 More. 10: 34. 156 lAKOBA. MOKUNA 7. [mOK. VII. 1. Eia kekahi, mahope iho o kekalii mau makahiki i hala 
aku, hele mai la kekahi kanaka mawaena o ka poe kanaka o Ne- 
]iai, a o Serema koaa inoa. 

2. Eia kekahi, hoomaka aku la oia e hai olelo iwaena o na 
kanaka, a e hai aku ia lakou, aole loa no he Kristo mahope. A 
hai aku la oia i na mea he nui e hoomalimali ana i na kanaka; 
a ua hana oia i keia e hiki ia ia ke hookahuli ae i ke ao ana a 
Kristo. 

3. A hana ikaika aku la oia e hiki ia ia ke alakai aku i na 
naaii o na kanaka, a ua alakai aku oia i na naau he nui wale; a 
e ike ana oia he mauaoio ko'u, ko lakoba, ia Kristo, ka mea e hele 
mai ana, imi mai la ia i ka wa pono e hiki mai io'u nei. 

4. A ua aoia oia, i ike lea oia i ka olelo a na kanaka; nolaila, 
ua hiki ia ia ke hoomalimali nui, a ke olelo aku me ka mana o ka 
olelo, raamuli o ka mana o ke diabolo. 

5. A he manaolana kona e hoonaue mai ia'u mai ka manaoio 
aku, me na hoikeana he nui nae, a me na mea he nui wale a'u i 
ike ai no keia mau mea; no ka mea, ''ua ike io au i ua anela, a 
ua lawelawe mai la lakou ia'u. A ua lohe no au i ka lep o ka 
Haku e olelo mai ana ia'u me ka olelo io, ia manawa aku ia ma- 
nawa aku; nolaila, ua hiki ole ia'u ke hoonaueueia mai. 

6. Eia kekahi, hele mai la ia ia'u; a eia ke ano o kana olelo 
ana ia'u, i ka i ana: E lakoba, e ka hoahanau, ua imi nui au i 
ka wa pono e olelo aku ai au ia oe; no ka mea, ua lohe au a ike 
no hoi, e hele nui ana oe a puni, e hai ana i ka mea au i kapa aku 
ai ka euanelio, oia hoi ke ao ana a Kristo; 

7. A ua alakai aku la oe i kekahi poe he nui loa o keia lahui- 
kauaka, i hookapae ai lakou i ka aoao pololei o ke Akua, aole hoi 
i malama i ke kanawai o Mose, oia no ka aoao pololei; a hoohuli 
ae i ke kanawai o Mose i ka hoomana ana i kekahi mea au i olelo ai 
e hele mai ana ma kekahi mau haneri makahiki, ma neia hope 
aku. Ano, aia hoi, ke hai aku nei au, o Serema, ia oe, he olelo 
hoiuo keia; no ka mea, aohe kekahi kanaka i ike no ia raau mea: 
no ka mea, ua hiki ole ia ia ke hai mai i na mea e hiki mai ana. 
A mamuli o keia ano, paio mai la o Serema ia'u. 

8. Aka hoi, ninini mai la ka Haku ke Akua i kona Uhane 
iloko o ko'u naau, a hoohoka aku la au ia ia ma kana mau olelo 
a pau. 

9. A i aku la au ia ia, Ke hoole mai nei anei oe i ke Kristo 
ka mea e hele mai ana! A i mai la ia, Ina he Kristo kekahi, 
aole au e hoole aku ia ia; aka, ua ike au aole he Kristo, aole ma- 
mua aku, aole ma neia hope aku. 

10. A i aku la au ia ia, Ke manaoio nei anei oe i na palapala 
hemolele! A i mai la ia, Ae. « H ^fep. 2: 3, 4. 10:3. 1]:3. Ink. 1; 17. 2; 11. 7: 12. MOK. Mil.] lAKOBA. 11. A i aku la au ia ia, Ina pela, aol 
mea; no ka mea, ke hoike io mai nei h 

12. Aia hoi, ke i aku nei au ia oe 
palapala, aole hoi i wanana, ke olelo o 
nei. Aole o keia wale no; ua hoikeia m 
ua lohe no au a ike no hoi; a ua hoike 
mana o ka Uhane Hemolele; nolaila, u 
mai ke kalahala ana, e lilo loa aku no r 

13. Eia kekahi, i mai la ia ia'u, E 
ma keia mana o ka Uhane Hemolele, i 
me neia. 

14. A i aku la au ia ia, Heaha la o' 
Akua e hoike mai i hoailona ia oe, ma 1 
Aka e hoole nae oe ia mea, no ka mea, 
nae e hanaia ko'u makemake; aka ina e 
e lilo ia rnea i hoailona nou he mana 
houua; a e hiki mai aha no hoi o Krist 
ka Haku, ke hanaia, aole o ko'u. 

15. Eia kekahi, ia'u, ia lakoba, i'^oL 
haule mai la ka mana o ka Haku malm 
ka honua. Eia kekahi, ua hanaiia oia 

16. Eia kekahi, i aku la ia i na kai 
la apopo, no ka mea, "e make ana au; 
au e olelo aku i na kanaka mamua o ki 

17. A ia la ae, ua hoakoakoaia mai 
opopo mai la oia ia lakou, a hoole ae h 
ia lakou; a ae mai la oia no Kristo, a 
Hemolele, a me ka lawelawe ana o na i 

18. A olelo maopopo mai la oia if 
oia ma ka 'mana o ke diabolo. A oleic 
keia ao aku, a no ka ''hoopai pau ole. 

19. A i mai la ia, Ke makau nei i 
*hala e kala ole ia, no ka mea, ua waht 
ka mea, ua hoole aku au ia Kristo, me 
na palapala hemolele ; a ke hoike io n 
kuu wahahee ana peia i ke Akua, ke m 
ino auanei ko'u noho ana; aka ke hoo 

20. Eia kekahi, ia ia i olelo aku ai i 
la ia ke olelo hou; ' a lele ae la ke aho, 

21. A i ka ike ana o ka *lehulehu i 
mau mea i ka wa aneane lele ae ke al 
kou; a haule mai la ka mana o ke Aku 
iho la lakou, a hina iho la lakou i ka h 

22. Ano, he mea oluolu keia ia'u, : b IINep. 2: 
h lak, 6: m. i f. c Pau. 4, 18. 
lak, 6; k. j Pau. d lak. i: 
16. k Pau. 17 « Pa 158 lAKOBA. [mok. vir. ua a hull iho la lakou i na ' pala- 
aku i na olelo a keia kanaka noi aku au i ko'u Makua ma ka lani no ia mea; no ka mea 
lohe oia i kuu hea ana, a hooko mai la i ka'u pule. 

23. Eia kekalii, ua hoi hou mai ka maluhia a me ke aloha o 
ke Akua mawaena o na kanaka; 
pala hemolele, a hoolohe hou ole 
hewa. 

24. Eia kekahi, ua nui ua mea i hanaia e '"hoohuli mai ai a e 
hoihoi hou mai ai i ko Lamana poe, i ka ike i ka oiaio; aka, ua 
make hewa na hana a pau; no ka mea, e lealea ana lakou ma na 
kana a ma ka hookahe koko ana ; a he " inaina pau ole ko lakou 
ia makou, ko lakou poe hoahanau. A imi mai la lakou ma ka 
mana o ko lakou mau mea kaua e luku mau mai ia makoii ; 

25. Nolaila, i paku aku ai ka poe kanaka o Nepal ia lakou la 
me ko lakou poe koa, a me ko lakou ikaika a pau, me ka paulele 
ana i ke Akua a i ka pohaku o ko lakou ola; nolaila, na lilo lakou 
a hiki i keia wa, i poe lanakila maluna o ko lakou poe enemi. 

2(3. Eia kekahi, ua hiki mai ka wa elemakule o'u, o lakoba; a 
ua kakauia ka mooolelo o keia lahuikanaka ma "na papa e ae o 
Nepai, nolaila, ke hoopau nei au i keia mooolelo, me ka hai ana 
aku ua kakau iho au mamuli o ka mea a'u i ike ai, me ka i ana, 
ua hala aku ka manawa me makou, a ua hala aku hoi ko makou 
ola, e like me he moe uhaue la ia ia' makou; he lahuikanaka me- 
hameha a kuoo makou, he poe aea, i hooleiia mai ai mailoko mai 
olerusalema; hanauiamailamakapopilikia, ilokooka waonahele, 
a "iuainaia e ko makou poe hoahanau, oia no ke kumu o na kaua 
a me na paio; no ia mea, ua kaniuhu makou i ko makou mau la 
a pan. 

27. A ua ike au, o lakoba, e iho koke ana au i ko'u lua kupa- 
pau; nolaila, i aku la au i ka'u keiki o Bnosa, B lawe i keia "man 
papa. A hai aku la au ia ia i 'na mea a ko'u kaikuaana, a Ne- 
pai, i kauoha mai ai ia'u; a ae mai la ia e hoolohe i na kauoha. 
A ke hoopau nei au i ka'u kakau ana maluna o 'keia mau papa, 
a o na kakau ana nei ua uuku ia; a ke aloha aku nei au i ka mea 
heluhelu, me ka lana o ka manao e heluhelu na mea he nui wale 
o ko'u poe hoahanau i ka'u mau olelo. E na hoahanau, e aloha 
auanei. 

I He mau kope paha mai na papa keleawe mai. Ala. 63: 12. m En. 1: 14. 20. it Pau. 
20. Eu. 1:14, 20. lar. 1 : C. Mos. 10: 11-18. 28:2. Ala. 26: 23-25. oINep. l:^ B lak. 
7: It. q I Nep. 6: li. lak. 1: 1-4. s I Nep. 6: 6. MOK. I,.] ENOSA. KA BUKE A E MOKUNA 1. 1. Aia hoi, ua ike no au, o "Enosa 
iiaka pouo ia; no ka mea, ao mai la oi 
a ma ka hoopono a me ka hoonaauao o 
man ia ka inoa o ko'u Akua no ia mea. 

2. A e hai aku no au ia oukou no 1 
ke Akua, mamua o ka loaa ana ia'u ke 

3. Aia hoi, hele aku la au e alualu 
ma ka ululaau; a o na olelo a'u i lohe 
kane e olelo ana no ke ola mau loa, a n 
ano, ua komo loa iloko o kuu naau. 

4. A pololi ae la ko'u uhane; a ku 
ko'u Mea nana i hana, a kahea aku la 
pule ikaika, no ko'u uhane iho; a pau 
ana ia ia; he oiaio, a hiki mai la ka po 
i ko'u leo iluna, i hiki ai ia i na lani. 

5. A pae mai la kekahi leo ia'u, i 1< 
laia'e la kou mau hala nou, a e pomaikf 

6. A, ua ike au, o Enosa, ua hiki o 
nolaila, ua kahiliia'e la ko'u mau hewa. 

7. A i aku la au, E ka Haku, pehei 

8. A i mai la ia ia'u, No kou mana 
lohe ole e ai mamua, aole hoi i ike. i 
he nui loa mamua o kona hoike ana ia u 
o hele aku, ua ola oe i kou manaoio. 

9. Ano, eia kekahi, ia'u i lohe ai i 
ae la ka makemake iloko o'u no ka ] 
hanau, o ko Nepai poe; nolaila, ninini 
pau i ke Akua no lakou. 

10. A oiai au e aumeume ana pela n 
hou mai la ka leo o ka Haku iloko o ko' 
no au i kou poe hoahanau, e like me kc 
lama ana i ka'u mau kauoha. Ua''haa¥ 
kou a he aina hoano ia ; a e hoomainoii 

Blak. 7: 27. ' I Nep. 2: a. 160 ENOSA. [mok. t. no ka hana hewa; iiolaila, e hele aku au i kou poe hoahanau me 
a'u i olelo aku ai; a e hoohaule au i ko lakou mau lawehala me 
ke kaumaha maluna o ko lakou mau poo iho. 

11. A maliope ilio o ko'u lohe ana i keia mau olelo, hoomaka 
ae la ka manaoio o'u e onipaa i ka Haku; a pule aku la au ia 
ia me na auuieume loihi no ko'u poe hoahanau, no ko La- 
mana poe. 

12. Eia kekahi, mahope iho o ko'u pule, a hana ana me ka 
ikaika a pan, i mai la ka Haku ia'u, E ae aku au ia oe e like me 
kou makemake, no kou manaoio. 

13. Auo hoi, eia no ka makemake a'u i makemake aka ai ia 
ia: Ina paha, e haule aku ko'u poe kanaka, ko Nepal poe, iloko 
o ka hewa, a ma o kekahi mea la e anaiia'i, a e anai ole ia ko 
hoopuka 
i ko Lamana poe, i kaiia mai ai paha lakou i ke ola: 

14. No ka mea, 'Hm makehewa ko makou hooikaika ana i 
keia manawa, e hoihoi hou ia lakou i ka manaoio. A hoohiki ae 
la lakou ma ko lakou huhu, ina he mea hiki, e hoopau loa lakou 
i ko makou mau mooolelo i kakauia, a me makou pu kekahi; a, 
i na mooolelo a pan no hoi o ko makou poe kupuna. 

15. Nolaila, no ko'u ike ana ua hiki i ka Haku ke Akuake 
"malama i ko makou mau mooolelo, kahea mau aku la au ia ia; 
no ka mea, ua i mai la oia ia'u, ka mea an e noi mai ai ma ka 
manaoio, me ka paulele ana hoi e loaa ana ia oe ma ka inoa o 
Kristo, e loaa no ia ia oe. 

16. A he manaoio ko'u, a kahea aku la au i ke Akua nana c 
malama i ua mooolelo; a berita mai la oia ia'u, nana e 'hoopuka 
aku ia mau mea i ko Lamana poe, i kona wa ku poao. 

17. A ua ike au, o Enosa, e like auanei ia me ka benta ana 
i hana mai ai; nolaila, ua maha kuu uhane. 

18. A i mai la ka Haku ia'u, Ua noi mai kou mau makua a 
me na kupuna hoi ia'u i keia mea; a e hanaia auanei ia mea ia 
lakou e like me ko lakou manaoio, no ka mea, ua like ko lakou 
manaoio me kou. 

19. Eia kokahi, kaahele aku la au, o Enosa, iwaena o ka poe 
kanaka o Nepal, me ka wanana ana aku no na mea e hiki mai 
ana, a e hoike aku ana no na mea a'u i lohe ai a i ike ai hoi. 

20. A ke hoike aku nei au ua imi ikaika ka poe kanaka o Ne- 
pal " e hoihoi hou mai i ko Lamana poe i ka manaoio oiaio i Ice 
Akua. Aka, ua make hewa ka makou hana; ''ua paa ko lakou 
inaina, a ua alakaiia'ku lakou e ko lakou ano ino, i lilo lakoii i 
lahuikanaka hihiu, a hae, a puni koko; piha meka hoomaua ku, 
a me ka pelapela; e ai ana i na holoholona hihiu, e noho ana lua 

i! Pan. 20. lak. 7: 24. e Pau. 13. MI Nep. 27: c. ff Pa». c Pan. 15-18. 
14. lak. 7: 24. ri Nep. 27 < 
li lali. 7. 11. MOK. I.] ENOSA. na halelewa, a e auwana ana a puni iloli 
kaei ili pokole a puni i ko lakou mau pu] 
mau poo ; a o ko lakou akamai aia no 
pahikaua pokole, a me ke koi lipi. A 1 
i ai i ka io maka wale no ; a e imi mau i 
makou. 

21. Eia kekahi, mahi aku la ka poe 
a *loaa mai la keia ano keia ano o na I 
a me na pua o na mea wawae eha, a me 
pau, o keia ano keia ano, a o na kao, a 
lio he nui loa. 

22. A ua lehulehu na kaula mawae 
naka he poe ai oolea lakou, he paakiki 

23. Aole o kekahi mea, Jo ka paipai 
ana a e wanana ana no na kaua, a me 
e olelo mau ana ia lakou no ka make, a 
ao aku, a me na hoopai a me ka mana 
mea a pau e hoeueu ana ia lakou, i no 
i ka Haku. Ke i aku nei au, aohe ke 
mea, a me ka oielo aku me ka maopopo 
ka iho koke ana i ka make. A mamu 
iho nei no lakou. 

24. A ike aku la au i na kaua maw; 
ko Lamana poe, ma na la o'u. 

25. Eia kekahi, hiki mai ka wa eli 
makahiki hookahi haneri kanahikukum 
ko makou kupunakane, a Lehi, i *^haa 

26. A ua ike au e iho koke ana au 
hooikaikaia au ma ka mana o ke Akua i : 
aku ai au i keia lahuikanaka, a i hai ai 
ka oiaio iloko o Kristo. A ua hai aku 
o'u, a ua hauoli loa au ma ia mea, imu 

27. A e hele koke ana au 1 kahi o 
ko'u Mea Hoolapanai; no ka mea, ua 
wan ; a ke hauoli nei au i ka la e aahu 
laho ole, a e ku imua ona; alalia, e ik 
olioli, a e i mai oia ia'u, E hele mai io' 
aia no he walii i hoomaka.ukauia'i n 
Makua. Amene. i I Nep. 18: 25. 
MiEt. 12: 32-34. j I Nep. 16. a. k I Nep J^^. 162 lAKOMA. [MOK. I. KA BUKE A lAROMA. MOKUNA 1. 1. Ano hoi, ke kakau iiei au, o laroma, i mau olelo kakai- 
kahi, e like me ke kauoha a ko'u makuakane o Enosa, i malamaia 
ai ko makou kuauhau. 

2. A he uulai no "keia mau papa, a ua kakauia keia mau 
mea mamuli o ka manao, he mau mea ia e pomaikai aiko makou 
poe hoahanau, ''ko Lamana poe, uolaila, he mea e pono ai na'u 
ke kakau uuku; aka aole au e kakau i na mea o ka'u wanana 
ana, aole hoi o ko'u mau hoikeana. No ka mea, heaha la ka mea 
nui aku i hiki ia'u ke kakau mamua o na mea a ko'u mau kupuna 
i kakau ai? No ka mea, aole anei lakou i hoike mai i ke kumu 
manao ke ola! Ke i aku uei au ia oukou, Ae; a ua lawa 
keia no'u. 

3. Aia hoi, he mea e pono ai ke hanaia ua mea he nui iwaena 
o keia lahuikanaka, "no ka paakiki o ko lakou mau naau, a me 
ke kuli ko lakou mau pepeiao, a me ka makapo o ko lakou mau 
naau, a me ke oolea o ko lakou mau ai; aka hoi, ua lokomaikai 
nui mai ke Akua ia lakou, a, aole oia i kahili aku ia lakou a hiki 
i keia wa, mai ka ili aku o ka aina. 

4. A he nui wale na mea iwaena o makou i loaa'i na hoikeana 
he nui; no ka mea, aole lakou a pau he poe ai oolea. A o ka 
poe a pau i ai oolea ole, a i loaa ka manaoio, he kohu ko lakou 
me ka Uhane Hemolele, ka mea e hoike mai ana i na keiki a ka- 
naka e like me ko lakou manaOio. 

5. Ano hoi, via hala ae la na makahiki elua haneri, a ua ma- 
huahua ikaika ae la ko Nepal poe ma ka aina. "* Ua malama aku 
la lakou i ke kanawai o Mose, a me ka la Sabati hoauo i ka Haku. 
Aole lakou i hoohiki ino ; aole no hoi i kuamuamu. A ua ikaika 
loa ua kanawai o ka aina. 

6. A ua hookauliiliiia lakou maluna o ka ili he nui o ka aina; 
a me ko Lamana poe hoi. A ua oi aku ka lehulehu o lakou ma- 
mua ka poe o ko Nepal; a o ka lakou ^puni ka pepehi kanaka, 
a inn hoi i ke koko o na holoholona. 

7. Eia kekahi, liele mai la lakou i na manawa he nui e ku e 
mai ia makou, i ko Nepal poe, ma ke kaua. Aka he poe kanaka a I Nep- (i: b, 
7: 2-1. lak. 7: n. h n Nep. c En. 1: 23. d II Nep. 25: o. e En. 1: 14, 20. lak. ■MOK. I.] [AEG MA, ikaika ko makou mau alii a me ko 
manaoio i ka Haku ; a ao mai la 1 
ka Haku; nolaila, ua ku e makou i 
la ia lakou mailoko aku o ko makou 
e paku aku i ko makou mau kulanaj 
wahi o ko makou hooilina. 

8. A mahuahua nui loa iho la i 
ili ka aina, a lilo iho la i poe 'wai^ 
kala, a • ma na mea maikai, a ma 
hale, a i na mikini, a i ka hao no 
a me ke keleawe, a me ke kila, e ha 
ano keia ano e mahi i ka aina, a me 
pua maka winiwini, a me ka aa pua 
ihe, a me na mea lake a pau no ke 1 

9. A pela i hoomakaukauia'i e ^ 
•aole o lakou lauakila mai maluna i 
ka olelo a ka Haku ana i olelo mai s 
ka i ana, "Ina e malama pono oukoi; 
maikaiia oukou ma ka aina. 

10. Eia kekahi, hooweliweli iho 
;poe kanaka o Nepal, e like me ka ol 
e malama i kana mau kauoha, aka 
■*lukuia'ku lakou mai ka ili aku o ki 

11. Nolaila, ua hana ikaika na 1 
na kumu, e hooikaika ana me ke a 
-ole; e ao ana i ke * kanawai o Mose, 
•^ua o ia mea; e kono a,na ia lako 
<e manaoio ia ia e hiki mai ana, me ] 
mamuli o keia ano, ao aku la lakou 

12. Eia kekahi, ma ka hana ans 
lakou la i luku ole ia'i lakou la ma 
mea, ua o aku la lakou i ko lakou 
hoeueu mau ana ia lakou la i ka mil 

13. Eia kekahi, ua hala aku la e 
walu makahiki, mamuli o ke ano o : 
na ku e, no ka hapa nui o ka manai 

14. A, aole au, o laroma, e kak 
uuku na papa. Aka hoi, e o'u poe 
"ke nana i ■'na papa e ae o Nepal; : 
lakou ua kahakahaia ka mooolelo o 
me na palapala ana o na'lii, oia hoi 
-aku ai e palapalaia'i. 

15. A ke liaawi aku nei au i keif 
ka'u keiki o Omanai, i malamaia'i 1 
ko'u mau kupuna. 

nNep. 18:n. g II Nep, 1: ft. 7» 1 Nep. IE 
Ml Nep. 27: 32. Mor. C. i II Nep. 25: o. ; I N( 164 OMANAI. [MOK. I. KA BUKE A OMANAI, MOKUNA 1. 

1. Aia hoi, ua kauohaia mai au, o Omanai, e ko'u makua- 
kane o laroma, e kakau iho i kekalii mau mea maluna o "keia 
mau papa, i mea e malama'i i ko ruakou knauliau; 

2. Nolaila ma ko'u mau la, ua makemake au e ike oukou ua 
kaua nui aku au me ka pahikaua, uo ka hoopakele ana i ko'u poe 
kanaka, i ko Nepal poe, i liaule ole ai iloko o na lima o ko lakou 
poe enemi, oia ko Lamana poe. Aka hoi, owau la, he kanaka hewa 
au, a ua malama ole au i na kanawai a me na kauoha a ka Haku, 
me ka mea o'u e pono ai. , . , 

3. Eia kekahi, ua hala aku la na makahiki elua haneri kana- 
hikukumamaono, a ua loaa la makou na kau maluhia he nu.i loa; a 
he nui wale na kau o na kaua kaumaha ame ka hookahe koko. He 
oiaio hoi, ua hala aku la elua haneri kanawalu a me na makahiki 
keu elua, a ua malama ati i keia mau papa e like me 'na kauoha 
a ko'u mau kupuna; a haawi aku la au ia mau mea i ka'u keikt. 
ia Amarona. A ke hooki nei au. ^ 

4. Auo, ke kakau iho nei an, o Amarona, i na mea a u e ka- 
kau ai, he kakaikahi uae ia mau mea, iloko o ka buke a ko u 

makuakane. . , , -i • 

5. Eia hoi kekahi, ua hala aku la ekolu haneri makahiki a. 
me iwakalua, a "ua lukuia ka poe hewa loa o ko Nepai-poe; 

6. No ka mea, aole ka Hakri e ae aku, mahope iho o kona 
alakai ana ia lakou mailoko mai o ka aina o lerusalema, a malama. 
ana a hoopakele ana ia lakou i haule ole ai lakou iloko ona lima 
o ko lakou poe enemi ; he oiaio, aole oia e ae aku i hooiaio ole ia 
ai na olelo, aua i olelo mai ai i ko makou poe kupuna, i ka i ana^ 
''Ina aole oukou e malama pono i ka'u mau kauoha, aole e hoopo- 
maikaiia'ku oukou ma ka aina. 

7. Nolaila, ua hele mai ka Haku io lakou la me ka hoopai 
nui; aka hoi, ua hookoe mai oia i ka poe pono, i make ole lakou, 
aka'ua hoopakele mai oia ia lakou mailoko mai o na lima o ko- 

lakou poe enemi. • i , i -i • 

8. Eia kekahi, ua haawi aku la au i na papa i ko u kaikama 

ia Kemisa. , ___, a I Nep. G; h. b lak. 1; 1-4. 27. liu-. 1; 1,2, 15. c lni-. 1: Zi. d a Nep. 1: h. MOK. I.] OMANAI. 9. Ano, ke kakau nei au, o Ken 
€ kakau ai, iloko o ka buke hookahi 
mea, ua ike au i ka mea hope ana i I 
kona lima ponoi ; a ua kakauia e ia i 
ia mau mea ia'u. A mamuli o keia i 
ko makou mau mooolelo, no ka mea 
ko makou poe kupuna. A ke hooki 

10. Aia hoi, he keiki no au, o A 
lioi, ua ike au i ke kaua a me ka paio 
kanaka, ko Nepal poe, a me ko Lams 
me ka'u pahikaua iho, i na oia o na i 
i ka hoomalu ana i ko'u poe hoahans 

11. Aia hoi, ua kahakahaia ka r 
maluna o 'na papa aia no i na'lii, e ] 
i ike i kekahi hoikeana i kakau ole ij 
nolaila, ua lawa na mea i kakauia. 

12. Aia hoi, he keiki no au, o An 
iioi, e oWo akn no au i kekahi mau 
mea i hooliloia i alii maluna o ka ain 
aia hoi, ua aoia oia e ka Haku e rrn 
•aina o "Nepal, a o ka poe i hoolohe 
hele pu lakou me ia, iloko o ka waor 

13. Eia kekahi, hana iho la oia e 
ia ia. A hele aku la lakou mawaho 
hele, o ka poe i hoolohe aku i ka le( 
lakou ma na hai olelo a me na wan 
ma ka olelo a ke Akua ; a ua alakaii 
lima, mawaena o ka waonahele, a hil 
o ka aina o ''Zarahemela. 

14. A loaa iho la ia lakou kekah 
poe kanaka a Zarahemela. Ano, u£ 
ka *poe kanaka o Zarahemela; a o 1 
oli nui loa, no ka mea, ua hoouna mi 
me^na papa keleawe, aia iloko o 
ludaio. 

15. Aia hoi, ike aku la o Mosia n 
poe, mailoko mai o lerusalema, i 1 
Zedekia, ke Alii o luda, i Babulona, 

16. A ua hele ae la lakou ma ks 
la ma ka lima o ka Haku, maluna m 
i'loaa'i lakou ia Mosia; a ua nol 
nawa mai. eOm. 1:S. ^INep. l:f. p II Nep. 5; 6. I 
no ia, i ole, kokoke ma ia wahi, ma Amerika Hema. 
ma ka akau ia o ke kumuwai o ka muliwai o Magad 
mai ka liema aku o ka puali. i Pan. 15-19. I 

10. 8; 21. j 1 Nep. 3; a. & 11 makahiki mahop. 
Om. 1: i. I Fau. 14. 166 OMANAI. [mok. I. 17. A i ka manawa i loaa'i lakou ia Mosia, ua Jilo lakou i lehu- 
lehu loa. Aka hoi, ua loaa ia lakou na kaua a me ua paio kau- 
maha, a ua haule ma ka pahikaua ia manawa aku ia manawa 
aku; a '"ua ano e iho la ka lakou oleic; a, aole lakou i lawe pu 
mai i na mooolelo me lakou; a hoole aku la lakou i ke ola ana o- 
ko lakou Mea nana i hana; aole i hiki ia Mosia, aole hoi i ko Mo- 
sia poe, ke hoomaopopo i ka lakou. 

18. Aka, eia kekahi, kauoha aku la o Mosia e aoia lakou ma- 
kana olelo. A, mahope iho o ko lakou aoia'na ma ka olelo a. 
Mosia, haawi mai la o Zarahemela i kuauhau o kona poe kupuna, 
e like me ka mea paa naau ia ia; a ua kakauia ia mau mea, "aole- 
nae malnna o keia mau papa. 

19. Eia kekahi, hui pu iho la ka poe kanaka o Zarahemela, a. 
me ko Mosia; a ua waeia'ku o Mosia i "alii no lakou. 

20. Eia kekahi, ma na la o Mosia, ua laweia mai kekahi po- 
haku nui io na la, *me na kaha maluna ona; a "hoike mai la oia. 
i ke ano o na kaha, ma ka haawina a me ka mana o ke Akua. 

21. A hoike mai la ia mau mea i ka mooolelo o kekahi mea i 
kapaia o ''Korianatuma, a me kona poe kanaka i pepehiia. 
A ^ua loaa o Korianatuma i ka 'poe kanaka o Zarahemela; a no- 
ho pu iho la oia me lakou, i eiwa mau mahina. 

22. A ua olelo mai la ia he mau olelo kakaikahi no kona poe ku- 
puna. A kona poe kupuna mua ua hele mai la lakou mai ka 
"hale pakui mai, i ka manawa a ka Haku i hookahuli ai i ka olelo- 
a na kanaka; a haule mai la ka inaina o ka Haku maluna o lakou, 
e like me kona hoopai ana, a ua pono ia; a ke waiho mokaki la. 
ko lakou *mau iwi ma ka aina akau. 

23. Aia hoi, ua hanauia mai la an, o Amaleki, ma na la o Mo- 
sia; a ua ola au a ike i kona make ana; a o Beniamina, o kana 
keiki, ka i noho alii ma kona hakahaka. 

24. Aia hoi, ua ike au ma na la o Beniamina ke alii, i kekahi 
kaua kaumaha, a me ka hookahe koko nui ana, mawaena o kO' 
Nepal poe a me ko Lamana poe. Aka hoi, ua loaa ka lanakila i 
ko Nepal poe maluna o lakou; he oiaio, a no ia lanakila i kipaku. 
aku ai ke alii o Beniamina ia lakou iwaho o ka "aina o Zara- 
hemela. 

25. Eia kekahi, hiki mai la ka wa elemakule o'u; a aole a'rt 
keiki, a ua ike au he kanaka pono o Beniamina ke alii imua o ka 
Haku, nolaila, e haawi aku no au i keia »= mau papa ia ia, e kau- 
leo ana i na kanaka a pau e hele mai i ke Akua la, i ka Mea He- 
molele o ka Iseraela, a e manaoio i ka wanana ana, a i na hoike- 
ana, a i ka lawelawe ana o na anela, a i ka haawina o ka olelo 
ana ma na olelo e, a i ka haawina o ka hoomaopopo ana i ke ana ]2. 
11: 
h. m Pru 18. n Ua kakauia paha maluna iho o na papa i.ui, i malamaia e Ba'lii. o Pau^ 
j3 Phu. 21. y Mos. 8: 13-18. rEt. 12:1,2. 13:1,2,13-31. 14. 15. sEt. 13:21. 
20,21. tOm.l-.i. «Mos.23;17. Et. 1: 1-6. d Mos. 8: 3-12. Om, 1: 3. wOm.lt 
X 1 Nep. 6; b. MOK. I.] NA OLELO A MOB./ o na olelo, a i na mea a pau i pono; i 
pono, ke ole ia mai ka Haku mai; a 
diabolo mai no ia. 

26. Ano, e ko'u poe hoahanau i a] 
e hele mai oukou io Kristo la, oia no 
raela, a e loaa'i kona ola, a me ka m. 
He oiaio, e hele mai io na la, a e haa^ 
pau me he alana la ia ia, a e hoomar 
"'ka pule ana, a e hoomau a hiki i ka 
Haku, e hoolaia oukou. 

27. Ano, ke makemake nei au e i 
no kekahi poe i pii aku i ka waonahe 
''Nepal; no ka mea, ua nui no ka poe i 
aina hooilina; 

28. Nolaila, pii aku la lakou i ka 
luna he kanaka ikaika a mana ia, a 1 
nana i hookomo i ka paio mawaena c 
kou a pau^ma ka waonahele, koe wah 
mai la lakou i ka ^' aina o Zarahemela 

29. Eia kekahi, kai aku la hoi lake 
loa, a hele hou aku la i ka waonahele 

30. A he hoahanau ko'u, ko AmaL 
aole au i lohe hou no lakou mahope 
ilalo ma ko'u lua kupapau; a ^''ua j 
hooki nei au i ka'u olelo ana. O NA OLELO A ^ MOKUNA 

1. Ano, owau, o Moramona, ua 
"mooolelo a'u i hana ai iloko o na 1 
aia hoi, ua ike au i ka aneane e pau \ 
poe i ka lukuia. 

2. A he ''mau haneri makahiki is 
ana mai o Kristo, ka haawi ana o'u i 
'ua lima o ka'u keiki; a ke manao i 

)/ II Nep. 32: e. e II Nep. 5: 6. 2a Mos. 9: 1 
2d Ka mooolelo mulune iho o na papa uuku, he mooo 
aku ai me na olelo a Amaleki. o III Nep. 5: 10. Mor. 1: 1-4. 2: 17, 18. 5: i 
Moro. 9: 23, 24. 10: 1-5. 6 Mor. 6: 5. e Mor. 6: ( 168 NA OLELO A MOEAMONA. [mok. I. ia'na ko'u poe kanaka. Aka na ke Akua e ae mai ia ia e ola 
mahope aku o ko lakou make aua, i <*kakau ai oia i kekahi mau 
mea no lakon, a i kekahi mau mea no Kristo, i pomaikai ai paha 
lakou ma ia mea ma kekahi manawa aku. 

3. Ano, ke olelo nei an i kekahi mau mea no ka mea a'u i 
kakau ai; no ka mea, mahope iho o ka'u hana ana i ka 'mooolelo 
i hoopokoleia mai, 'mai na papa mai o Nepai, a hiki i ke "an o 
Ifeia alii o Beniamina, a Amaleki i olelo mai ai, imi iho la au 
iwaena o ''na mooolelo i haawiia mai ai iloko o ko'u mau lima, a 
loaa iho la ia'u ' keia mau papa, iloko o lakou keia mooolelo uuku o 
nia kaula, mai lakoba, a hiki i ke au o keia alii o Beniamina; a 
a me 'na olelo he nui no hoi a Nepal. 

4. A no ka oluolu o na mea maluna iho o keia mau papa 
ia'u, no na wanana e pili ana i ka hiki ana mai o Kristo; a no ka 
ike ana o ko'u poe kupuna na hookoia he nui loa o ia mau mea; 
he oiaio, a owau kekahi i ike ua hookoia na mea i wananaia no 
makou a hiki i keia la; a o na wanana no na mea mahope aku o 
keia la, e hiki io mai e pono ai; 

5. Nolaila, ke koho nei au i 'keia mau mea e hoopaa i ke 
koena o ko'u '"mooolelo maluna iho o lakou, a e lawe au i ua ko- 
ena nei mai na "papa mai o Nepai; a aole i hiki ia'u ke kakau i 
ka ha pa "haneri o na raea o ko'u poe kanaka. 

6. Aka hoi, e lawe au i J'keia mau papa, aia no iloko o lakou 
keia mau wanana a me ua hoikeana, a e hui pu ia lakou me ke 
koena o ko'u « mooolelo, no ka mea, he mau mea i makemake ia 
e au ; a ke ike nei au e makemake nui ia auanei ia mau mea e 
ko'u poe hoahanau. 

7. A ke hana nei au i keia no kekahi "■ manao naauao; no ka 
mea, pela ia i hawanawana mai ai ia'n, e like me ka hana ana o 
ka Uhane o ka Haku. iloko o'u. Ano, aole au i ike i na mea a 
pau; aka ua ike ka Haku i na mea a pau e hiki mai ana; nolaila, 
ke hoolalelale nei oia iloko o'u e hana e like me kona makemake. 

8. A no ko'u ''poe hoahanau, ka'u pule i ke Akua, i hiki aku 
ai lakou i hookahi manawa hou i ka ike i ke Akua; he oiaio, i ka 
hoolapanai ana o Kristo; i lilo ai lakou i kekahi manawa hou aku 
i 'lahuikauaka e olioli ai. 

9. Ano, ke hoopau nei au, o Moramona, ike koena o ko'u 
"mooolelo, a'u i lawe mai ai mai na papa mai o Nepai; a ke hana 
nei an ia mea e like me ka naauao a me ka ike a ke Akua i haawi 
mai ai ia'u. d Mor. 8: 1-8. eMor.5:9. f Na papa Dui a Nepai. I Nep. 1 : /. jt Om. 1 ; 23-25. 
h Mor 4: 23. i I Nep. 6: b. j Enos, laroma, Omauai, Amarona, Keraisa, Abinadoma a nie 
Amaleki fc Nana ia I Nep. a me II Nep. i Na papa uuku. m UI Nep. 5: 14-18. Mor. 1: 1. 
7t Na papa nui. Pau, 3. INep. l:f. o Pau. 3. Ill Nep, 5: 8-11. 26:6-12. Mor. 5:9. 
ij Na papa uuku. q Ka mooolelo i hoopokoleia e Moramona. r Unuhi iho la ke kaula o iosepa 
Samita i ka hapa mua o ka mooolelo i hoopokoleia e Moramona, a ua aihueia na pepa maluna 
olaila i kakauia'i ia mea; mahope iho, uuuhi iho la ia i na papa uuku o Nepai e pani aiiko la- 
kou la wahi. Berita a me na Kauoha 3. 10. s Ko Lamana jioe. « U Nep. 30: 6. ii Ka 
mooolelo i hoopokoleia e Moramona. MOK. I.] NA OLELO A MOKA 10. Nolaila, eia kekahi, mahope ihc 
i "na papa iloko o na lima o ke alii o 
ia lakou a waiho pu me '"' na papa e ae 
lioiliia mai ai e na'lii ia hanauua akx 
na la o ke alii o Beniamina ; 

11. A uahoiliiamai ia mau mea m 
lianauna aku ia hanauna aku, a hiki la 
nei. A ke pule nei au, o Moramona, 
mau mea, mai keia manawa aku. A 
no lakou; no ka mea, ua kakauia na n 
noloko mai o ia mau mea e " hookolok( 
me ^"ko lakou poe hoahanau, ma ka 1 
olelo a ke Akua i palapalaia. 

12. Ano, no keia alii o Beniamina 
iwaena o kona poe kanaka ponoi. 

13. Eia hoi kekahi, iho mai la ka 
mailoko mai o ka ^''aina o Nepai, e ke 
Aka hoi, hcmluulu ae la o Beniamina 
ku iho la oia me ke ku e aku ia lakoi 
ikaika o kona lima ponoi, me ka ^"pal 

14. A ma ka ikaika o ka Haku i p 
poe enemi, a, pepehiia aku la he nui n 
e lakou. Eia kekahi, paio aku la lak 
i ka wa i kipakuia'ku ai ua poe la ir 
pau o lakou nei. 

15. Eia kekahi, a mahope iho o 1 
wahahee, a i papaniia ko lakou mau 
like me ko lakou mau hewa ; 

16. A mahope iho o ka hiki ana 
me na kahuna hai ao a me na kumu ^ 
naka, a i hoopaiia lakou a pau e like 
mahope iho o ka hiki ana mai o na p 
hana he nui, e hoopili aku ana i ko Lai 
Beniamina, me ke kokua pu ana o na 
waena o kona poe kanaka , hookupaa 

17. No ka mea, he kanaka hemoL 
noho alii oia maluna o kona poe kana 
kanaka hemolele ma ka aina ; a hai a 
Akua, me ka ikaika a me ka mana; i 
^*ooi nui no ka ai oolea o na kanaka; 

18. Nolaila, me ke kokua ana o 
mina, ma kana hana ana me ka ikail 
kaukau o kona uhane holookoa, a me 
kupaa hou oia i ka maluhia ma ka ai; v Na papa uuku. w Na papa nui. x III Nep. 5 
s Ko Lamana poe. 2a 11 Nep. 23: 18. 29:11. 33: 
8-10. 5: 4. 26 II Nep. 5: 6. 2c I Nep. 4: «. 2d 170 MOSIA. [mok. r. KA BUKE A MOSIA. MOKUNA 1. 1. Ano, aole paio hou ma ka^aina a puni o Zarahemela, ma- 
waena o ko ke alii Beniamina poe kanaka, no la mea, ua maluhia, 
man ke koena a pan o kona man la. 

2. Eia kekahi, aia he man keikikane kana ekolu; a kapa akii 
la oia i ko lakou man inoa, o Mosia, a o Helornma, a me Hela- 
mana. A kanoha aku la oia e aoia lakon ma ka ''olelo a pan o 
kona poe kupuna, i lilo ai lakon ma ia mea i man kanaka naaimo, 
i ike ai lakou no na wanana i oleloia ma na waha o ko lakou poe 
knpnua, i haawiia mai ai ia lakou ma ka lima o ka Haku. 

3. A ao aku la hoi oia ia lakon no na mooolelo i kahakahaia 
malana o na papa "keleawe, i ka i ana, E a'n man keiki, ke make 
make nei an e hoomanao onkou, ina aole no keia man papa, me 
keia man mooolelo a me keia mau kauoha iloko, alalia, na noho 
pihkia kakon iloko o ka naanpo, ma keia manawa, e ike ole ana i 
na mea pohihihi o ke Akua; 

4. No ka mea, he mea i hiki ole ai i ko kakon kupuna kane 
o Lehi ke hoomanao i keia man mea a pan, e ao mai i kana poe 
keiki, ina aole no ke kokua ana o keia aiau papa; no ka mea, "^na 
aoia oia ma ka olelo a ko Aignpita, nolaila, na hiki ia ia ke helu- 
heln i na kaha nei, a e ao mai ia man mea i kana poe keiki, i hiki 
ia lakon ma ia mea ke ao mai i ka lakou poe keiki, a pela e hooko- 
ana i na kanoha a ke Akua, a hiki loa no i keia manawa. 

5. Ke i aku nei an ia onkou, e a'u man keiki, ina aole no> 
keia man mea, i maJamaia'i a hoolaia'i ma ka lima o ke Akua, i 
hiki ia kakon ke heluhelu a ke hoomaopopo i kona man mea po- 
hihihi, a i loaa mau ai kana man kauoha imua o ko kakon mau 
maka, ina no ua emi iho no hoi ko kakon poe kupuna iloko o ka 
hoomaloka, a alikealike kakon me ko kakon poe hoahanan, o ko- 
Lamaua poe, ka poe i ike ole no keia mau mea, aole hoi i ma- 
naoio ia mau mea, i ka wa i aoia'ku ai ia mau mea ia lakou, no 
na "mooolelo pololei ole o ko lakon poe kupuna. 

6. E a'u mau keiki, ke makemake nei au e hoomanao onkou 
he oiaio na mau olelo nei; a he oiaio no hoi ua mau mooolelo nei. a Om. 1: h. b Pau. 4. 1 Nep. 1: 2. Mor. 9: 32. c I Nep. 3: a. d Mos, 1:6. c lak. MOK. I.] MOSIA. A me ua papa no hoi a Nepal, aia no 
me na olelo a ko kakou poe kupuna 
haalele ai ia lerusalema, a hiki i kei; 
man mea; a na hiki ia kakou ke ike : 
aia no lakou imua o ko kakou mau m 

7. Ano, e a'n man keiki, ke m£ 
oukou e hull ia man mea me ka molo 
ma ia mea ; a ke makemake nei au e 
a ke Akua, i hoopomaikaiia'i oukou m 
i olelo mua ia'i, a ka Haku i hana ma 

8. A he nui loa na mea e ae a ke 
i kana mau keiki, i palapala ole ia ilo^ 

9. Eia kekahi, mahope iho o ka 
alii o Beniamina i kana mau keiki, eh 
la ia e hele koke auauei oia i ke aia o 
manao iho la ia he mea e pono ai, e 
luna iho o kekahi o kana poe keiki. 

10. Nolafla, kauoha aku la oia e t 
a eia no na olelo ana i olelo aku ai ia 
ke makemake nei au ia oe e kukali 
keia aiua a pau, mawaena o keia po 
" poe kanaka o Zarahemela, a me ka ' 
e noho nei ma ka aina, i houluuluia m 
no ka mea, i ka la apopo e kukala a 
mai knu waha ponoi aku, 'ooe ke Alii, 
poe kanaka a ka Haku ke Akua i haa 

11. A eia hoi, e haawi aku no au i 
i kaulana ai lakou ma o ia inoa la : 
ka Haku ke Akua i lawe mai ai mj 
salema; a ke hana nei au i keia, no 1 
Iowa ole lakou ma ka malama ana i ui 

12. A ke haawi aku nei au he inc 
mau loa aku, ke ole ma o ka lawehals 

13. He oiaio, a eia hoi, ke i aku n 
keia poe kanaka i hoopomaikai loa ia 
hala, a e lilo i lahuikanaka hewa a n 
Haku ia lakou, i lilo ai lakou ma o u£ 
me ko lakou poe hoahanan ; aole oia 
kona mana kupauaha like ole la, me : 
poe kupuna mamna aku . 

14. No ka mea, ke i aku nei au ia 
kona lima ma ka hoopakele ana i k( 
haule aku lakou iloko o na lima o ko Lc 
make i ko lakou la inaina. 

15. Eia kekahi, mahope iho o ka fll Nep. 1: h. 
Mos. 5: 11. g Om. 1: i. Ji Ka poe a Nepi '■• 172 MO SI A. [mok. ii. Beuiamina ke alii i kana keiki, kauoha aku la oia ia ia no na mea 
a pau e pili ana i kona aupurii. 

16. A eiahoi, kauoha aku la oia ia ia no na olelo i kahakaliaia 
maluna o * na papa keleawe ; a me ' na papa o Nepal no hoi; a me ka 
"' pahikaua hoi a Labaua, a me ka " mea poepoe, o ka mea kuhi- 
kuhi no ia, o ka mea i alakai mai ai 1 ko makou poe kupmia ma- 
waena o ka waonahele, i hoomakaukauia ma ka lima o ka Haku, 
i alakaiia'i lakon ma o ua mea la, o kela mea keia mea e like me 
ka hoolohe a me ka molowa ole o lakou ia ia. 

17. Nolaila, me lakou i malama pono ole ai, aole lakou i po- 
maikai, aole hoi i holo mua ma ko lakou haukai hele, aka "ua 
hoihoiia lakou ihope, a loaa ia lakou ka huhu o ke Akua maluna 
o lakou; a, nolaila, ua hahauia lakou me ka wi a me na popili- 
kia eha, e lioeueu ai ia lakou ma ka hoomanao i ko lakou mea 

pono ke hana. , , i-i 

18. Ano, eia kekahi, hele aku la o Mosia, a hana iho la e like 
me ka kona makuakaiie i "kauoha mai ai ia ia, a kukala aku la i 
na kanaka a pau ma ka « aina o Zarahemela, i hiki ai ia lakou ke 
hoakoakoa ia lakou iho, e pii aku i ka 'luakini, e hoolohe aku i 
na olelo a kona makuakane e olelo aku ai ia lakou. MOK UNA 2. 1. Eia kekahi, mahope iho o ka Mosia hana ana e like me ka 
kona "makuakane i kauoha mai ai ia ia, a ua kukala aku i kahi 
olelo hoolaha ma ka aina a puni, hoakoakoa mai la na kanaka ia 
lakou iho mawaena o ka aina a pau, i hiki ia lakou ke pii aku 
i ka ^ luakini, e hoolohe i na olelo a ke alii o Beniamina e olelo aku 

ai ia lakou. , . , , , i ■ , , 

2. A he lehulehu loa lakou, a no ka nui loa aole lakou i helu 
aku ia lakou; no ka mea, ua laha nui loa aku la lakou, a paapu 
ma ka aina. 

3. A lalau aku la hoi lakou i na hanau mua o ko lakou pua 
holoholona, e hiki ai ia lakou ke kaumaha iho i mohai a me na 
mohai kuni e like me ka ke " kanawai o Mose ; 

4. A i hiki hoi ia lakou ke hoalohaloha aku i ka Haku, i ko 
lakou Akua, nana i lawe mai ia lakou mailoko mai o ka aina o 
lerusalema, a nana i hoopakele mai ia lakou mailoko mai o na 
lima ko lakou poe enemi, a i wae aku i na kanaka pono i poe 
kumn no lakou; a i kekahi kanaka pono i alii no lakou, nana i 
hookupaa i ka maluhia ma ka " aina o Zarahemela, a nana i ao aku k INep. 3: ( 
p Pau. 10. Mos. I 1 Nep. 1 
1. q Om. : f. m I Nep. 4: a. 
1: h. r U Nep. 5: a Mos, 1: 10, 18- h H Nep. 5: 7i. c II Nep. 25; n I Nep. 16: I. o I Nep. 18: 12, 13. d Om. 1: h. MOK. II.] MOSIA. ia lakou e malama i na kauoha a ke ^ 
hoopihaia ai me ke aloha i ke Akua, a 

5. Eia kekahi, ia lakou i hiki aku 
kulu iho la lakou i ko lakou man halel( 
keia kanaka e like me kona ohana, oia he 
mau keikikane, a me kana mau kaikan 
keikikane, a me ka lakou mau kaikamah 
panina, o kela ohana keia ohana i kaa^ 

6. A kukulu iho la lakou i ko lake 
'luakini, o ko kela kanaka keia kanakf 
e Iroli ana i ka luakini, i hiki ai ia lake 
mau halelewa, a e hoolohe aku i na 
olelo mai ai ia lakou ; 

7. No ka mea, no ka lehulehu nui 
Beniamina ke ao aku ia lakou a pau il 
nolaila, kauoha ae la oia e kukuluia 
kona poe kanaka ma o ua mea la k 
olelo aku aiia lakou. 

8. Eia kekahi, hoomaka iho la oia 
naka mai ka hale kiai; a ua hiki ole 
kana mau olelo, no ka lehulehu o na ke 
ia e palapalaia na olelo ana i olelo al 
poe i lohe ole i ka pae ana o kona k 
kana mau olelo. 

9. A eia na olelo ana i olelo aku a 
palaia, i ka i ana, E ko'u poe hoahana 
koa mai uei ia oukou iho, ka poe i 1 
mau olelo, a'u e olelo aku ai ia oukou 
au i kauoha aku ia oukou e pii mai r 
a'u e olelo aku ai, aka i hoolohe mai a 
i ko oukou mau pepeiao i lohe ai ouko 
hoomaopopo ai oukou, a i ko oukou ma 
pohihihi o ke Akua i ko oukou ike. 

10. Aole au i kauoha aku ia oukor 
mai ai oukou ia'u, aole hoi i manao ai 
mua o ke kanaka ku i ka make ; 

11. Aka ua like au me oukou ih( 
kela ano keia ano o ka nawaliwali ma 
hoi ; aka me au i kohoia mai ai e ke 
mai ai e ''ko'u makuakane, a aeia mai 
i lilo ai au i luna, a i alii hoi maluna il 
malamaia mai a hoolaaia mai ma konf 
wa na ou^kou me ka mana, naau, a me 
i haawi mai ai ia'u; 

12. Ke i aku nei au ia oukou, me 
aku i ko'u mau la ma ka oukou hana 

« II Nep. B: h. f II Nep. 5: /(. (j Fau, 8. h 174 MOSIA. [MOK. II. me ka imi ole i ke gnla, aole hoi i ke kala, aole no hoi i kela ano 
i keia ano o ka waiwai mai o onkou mai; 

13. Aole hoi an i ae akn e hoopaaia'iiu onkou iloko o na hale- 
paahao pouli, aole hoi i hoolilo ae onkou ia onkou iho i man kan- 
wa hooluhi kekahi na kekahi, aole hoi e pepehi kanaka onkou, 
aole e powa, aole e aihiie, aole e moekolohe, aole ani ae akn i hana 
akn ai onkou i kela ano keia ano o ka hewa ; a ua ao akn ia on- 
kou he mea pono no onkou ke malama i na kanoha a ka Haku, 
ma na mea a pan ana i kauoha mai ai ia onkou; 

14. A owau hoi, owau iho, na hana me ko'u man lima ponoi, 
i hiki ia'u ke kokua ia onkou, a i hookaumaha ole ia'i onkou me 
na auhau, a i ole ai i hiki mai kekahi mea maluna o oukou he 
luhi ke halihali; a no keia mau mea a paii a'u i olelo ai, he mau 
hoike oukou i keia la. 

15. Aka, e ko'u poe hoahanau, aole au i hana i keia mau mea 
i hiki ia'u ke kaena, aole au i hai akn i keia man mea i hiki ia'u 
ma ia mea ke hoohewa ia oukou; aka, ke hai aku nei au i keia 
mau mea, i ike ai oukou ua hiki ia'u ke hoike akn he lunaikihala 
maemae imua o ke Akua i keia la. 

16. Aia hoi, ke 1 aku nei au ia oukou, no kuu i ana ia oukou 
ua lioopan akn au i ko'u mau la ma ka oukou J' hana, aole o'u 
makemake e kaena, no ka mea, ma ka hana a ke Akua wale 
:no au. 

17. Aia hoi, ke hai akn nei au ia oukou i keia mau mea, i loaa 
ia oukou ka ike ; i ike ai oukou i ka wa a oukou e noho ai ma ka 
hana a ko oukou poe hoa noho, aia wale no oukou ma ka hana a 
ko onkou Akua. 

18. Aia hoi, ua kapa mai oukou ia'u, o ko onkou alii; a ina 
OAvau nei, ka mea a oukou i kapa mai ai o ko oukou alii, e hana 
no ke kokna ana ia onkon, alalia, aole anei e pono no oukou ke 
hana no ke kokua ana i kekahi i kekahi? 

19. Aia hoi, ina owau, ka mea a oukou i kapa mai ai o ko on- 
kon alii, ka mea i hoopan aku i kona man la ma ka onkou *hana, 
ma ka hana nae a ke Akua, e hoalohalohaia mai e oukou e pono 
ai, E! pehea la ko onkou pono e hoalohaloha akn ai i ko onkou 
Alii lani! 

20. Ke i akn nei au ia onkou, e o'u poe hoahanau, ina e haa- 
wi aku oukou i ke aloha a me ka hoonani a pan i hiki i ko oukou 
uhane a pan ke loaa i kela Akua nana i hana mai ia oukou, a i 
malama mai, a i hoola mai ia onkon, a i hoohanoli mai ia oukou, 
a i ae mai hoi i noho ai oukou ma ka maluhia kekahi me kekahi; 

21. Ke i aku nei au ia onkou, ina e hookauwa aku oukou na 
ka mea nana oukou i hana mai kinohou mai, a e hoola ana ia ou- 
kou ia la aku ia la aku, ma ka haawi ana ia oukou i ea, i ola ai 
oukou a i hele ai, a hana e like me ko oukou makemake iho, a e 
hanai ana ia oukou mai kekahi minute aku i kekahi ; ke i akti 

i Pau. 11, 17-19. k Pau. 11, 16-18. MOK. n.] MOSIA. nei au ia oukou, ina paha e hookauw 
oukou mau uhane a pan, he poe kan^ 
-akn ai. 

22. Aia hoi, o ka malama ana i k 
no ka mea ana i makemake ai ia oul 
kai mai oia ia onkon, ina e malama oi 
hoopomaikaiia oukou ma ka aina; aoh 
-ana i olelo mai ai ; nolaila, ina e mala 
•oha, e hoopomaikai oia ia oukou, a e 1 

23. Ano, eia ka mua, ua hana ma: 
la ia onkou i ko oukou ola; no ia mea, 

24. A eia ka Ina, ke makemake m 
ia i kauoha mai ai ia oukou ; no ia me 
pomaikai koke uaai oia ia onkou, a nc 
kou . A ua aie nae oukou ia ia ; i 1 
aku , a man loa akn a man loa aku ; ] 

■onkou e kaena ail 

25. Ano, ke ninau aku nei an, e ' 
iki no onkou iho? Ke pane aku nei 
hiki ia oukou ke olelo, he '"lepo o ka 
naia nae onkou mai ka lepo mai o ka ho 
'ka mea i hana mai ia oukou. 

26. A owau, owau nei hoi, ka mea 
■oukou alii, aole au i maikai loa akn m 
hoi a.u. A ke ike nei oukou ua elemal 
ae i keia kino make i kona maknwahii] 

27. Nolaila, me au i i aku ai ia oi 
-au na oukou, e hele ana me ka naau 
pela au i kauoha aku ai i hoakoakoa 
loaa hewa ole au, a i kau ole mai ai 1< 
la'n e kn ai e hookolokoloia e ke Akuf 
:mai ai ia'u no oukou. 

28. Ke i aku nei an ia oukou, ua k 
■ae oukou ia oukou iho, i hiki ia'u ke h 
aahu mai ko oukou koko mai, ma keif 
iho ilalo i ko'u lua knpapau, i hiki ia'i 
a i pii aku ai ko'u uhane palaho ole ( 
iluna ma ka hoolea ana i ke Akua pon 

29. A eia hoi, ke i aku nei au ia c 
hoakoakoa oukou ia oukou iho, i hik 
na hiki ole ia'u ke noho hon i knmn n 
■onkon ; 

30. No ka mea, aia no e haalulu m 
i keia manawa, oiai au e hoao ana e o! illNep. l:7i. m II Nep. 2: 15. 29:7. lak. 4: 
18: 28,34,36. 22: 10-13. 42: 2. Mor. 6: 15. 9: 11, 
m Pau. 11, 12, 14-19. o Mor. 7: 7. 176 MOSIA. TmOK. II, kokua mai nei ka Haku ke Akua ia'u, a ua ae mai ia'u e olelo 
aku au ia oukou, a ua kauoha mai ia'u e hai aku au ia oukou i 
keia la, he *alii a he hma ka'u keiki o Mosia, mahma iho o 
oukou. 

31.. Ano, e ko'u poe hoahanau, ke makemake nei au e hana. 
oukou me ka oukou i hana mua'i. Me ka oukou i malama'i i 
ka'u mau ka,uoha, a me na kauoha hoi a ko'u makuakane, a I 
hoopomaikaiia'i, a i hoopakeleia'i hoi i haule ole ai oukou iloko 
o na lima o ko oukou poe enemi, pela hoi ina e malama oukou 1 
na kauoha a ka'u keiki, a i na kauoha a ke Akua, e haawiia aua- 
nei ia oukou e ia, e hoopomaikaiia oukou ma ka aina, aole no h& 
mana ko oukou poe enemi maluna o oukou. 

32. Aka, e ko'u poe kanaka, e makaala, o ala mai auanei na 
paio mawaena o oukou, a e haliu ae oukou e hoolohe i ka mhane 
ino, i oleloia mai ai e ko'u makuakane o Mosia. 

33. No ka mea, aia hoi, ua hookauia mai kahi poino maluna 
o ka mea nana e haliu ae e hoolohe i ua uhaue la; no ka mea, 
ina e haliu ae oia e hoolohe ia ia la, a e noho a e make iloko o^ 
kona mau hewa, oia ke iuu i ka hoohewaia o kona uhaue iho; no- 
ka mea, e loaa ana ia ia kekahi 'hoopai mau loa i uku nona, oiai, 
na lawehaia i ke kanawai o ke Akua, me ke ku e i kona ike iho. 

3i. Ke i aku nei au ia oukou, aole kekahi mea mawaena o ou- 
kou, o ka oukou mau keiki uuku wale no i koe, i no ole ia no- 
keia mau mea ; i ike ole ai he poe aie mau loa oukou i ko oukou_ 
Makua i ka lani, e haawi aku ai ia ia i na mea a pau o oukou a 
me oukou pu kekahi, a i aoia hoi no "na mooolelo i piha'i me na 
wanana i oleloia'i e na kaula hemolele, a hiki loa i ka wa a ko 
kakou kupuna kane a Lehi i haalele mai ai ia lerusalema; 

35. A me na mea a pau no hoi i oleloia'i e ko kakou poe ku- 
puna, a hiki i keia manawa. Aia hoi, olelo mai la hoi lakou i na. 
mea i kauohaia mai ai ia lakou e ka Haku; nolaila, ua oiaio a. 
pololei ia mau mea. 

36. Ano, ke i aku nei au ia oukou, e ko'u poe hoahanau, ma- 
hope iho o ko oukou ike ana a ao ana i keia mau mea a pau, ina. 
e lawehaia oukou, a e hele me ke ku e i ka mea i oleloia'i, i hoo- 
nee aku ai oukou ia oukou iho mai ka Uhaue o ka Haku aku, i 
ole no keia kau wahi iloko o oukou e alakai ia oukou iloko _o na. 
alanui o ka naauao, i hoopomaikaiia'i oukou, i hoolakoia'i, a I 
hoolaia'i hoi, 

37. Ke i aku nei au ia oukou, o ke kanaka e hana ana i keia,, 
oia kekahi e kipi ana ma ke akea i ke Akua; nolaila, e haliu ana. 
oia e hoolohe i ka 'uhane ino, a e lilo ana i enemi i ka pono a. 
pan; nolaila, aole no ka Haku kau wahi iloko ona, no ka mea, 
aole oia e noho ana iloko o na luakini hemolele ole. » Mos. 1: 10 6: 3, 4. q 11 Nep. 2: i 
4:14. IG; 3. Ala. 3 : 2(i, 27. 5; 20, .39-42. 
15,16. 13:37. IH Nep. 27: 11, 32. Mor. 1 
6; HI. s Na papa keleawe. t Mos. 2: g. 9: 39. 18: 19. 28:20-22. 32: 8. Mos. 3: 6.. 
30: 42, 53. 34: 34, 35, 39, 40: 13, 14. Hela. 7r 
19. 5:18. Moro. 7: 11-14, 17. 10:30. r lat MOK. III.] MOSIA. 38. Nolaila, ina e mihi ole keia kan 
mi i ke Akua, e hoala ana ke koi ana o 
uhane make ole i ka ike lea i kona he 
emi aku ai ia mai ke alo aku o ka H 
naau me ka hewa, a me ka eha, a me ki 
me ke ahi pio ole, nona na lapalapa 
ao aku. 

39. Ano, ke i aku nei au ia oukou, 
maluna o ua kanaka la; nolaila, o ka 
ole ka hoopai hope ona. 

40. B, auhea oukou, e na elemakul 
na kanaka opiopio, a me oukou hoi, e r 
ke hoomaopopo mai i ka'u mau olelo, 
au ia oukou, i hiki ia oukou ke hoonia( 
e ala ae oukou i ka hoomanao ana i 1< 
poe i haule iloko o ka hala; 

41. A eiaTioi, ua makemake au e 
pomaikai a hauoli ana o ka poe i mala 
No ka mea, aia hoi, ua hoopomaikaiia 
ko ke kino a me ko ka uhane hoi ; a i 
hiki i ka hopena, e hookipaia aku lali 
lakou ke noho pu me ke Akua ma ket 
kai pau ole. B hoomanao, e hoomanf 
no ka mea, ua olelo mai ka Haku ke 1 MOKUNA I 1. A eia hou, e o'u poe hoahani 
maliu mai oukou, no ka mea, he mau 
ai ia oukou; no ka mea, aia hoi, he 
ia oukou, no na mea e hiki mai ana; 

2. A o na mea a'u e hai aku ai ia 
e kekahi anela mai ke Akua mai. A 
ala ae la au, a aia, e ku ana oia imua 

3. A i mai la oia ia'u, B ala, a e 
e hai aku ai ia oe; no ka mea, ua hik 
i na olelo olioli e hauoli nui ai. 

4. No ka mea, ua lohe no ka I 
hoopono mai i kou pono, a ua hooun 
hauoli ai oe, a i hai aku ai oe i kou pc 
hoi lakou me ka hauoli. 

5. No ka mea, aia hoi, e hiki mai 
liu aku ia, e iho mai mai ka lani mai i: n lak. 6: m. lak. G: 178 MOSIA. [MOK. III. kiekie loa, ka mea e noho alii ana, ka mea mamua, a "eia hoi 
auo mai ia ao aku ia ao aku a mau loa aku, mawaeaa o na keiki 
a kanaka, a e noho iloko o kahi ''kiuo maole, a e hele aku no 
mawaena o na kanaka, e hana ana i na "hana mana nni, e like 
me ka hoola ana i na mea mai, e hoala ana i na mea make, e 
hoohele ana i na mea oopa, e haawi ana i ka ike i na mea ma- 
Icapo, a me ka lohe i na kuli, a e hoola ana i kela ano i keia auo 
na mai; 

6. A e mahiki aku oia i na daimonio, i ole ia, i ''na uhane ino 
e noho ana iloko o na naau o na keiki a kanaka. 

7. Aia hoi, e loaa no ia ia na hoowalewale, a me ka "eha o 
ke kino, ka pololi, ka makewai, a me ka luhi, e nui aku ana ma- 
mua o ka mea i hiki i ke kanaka ke hoomanawanui ai, ke ole nae 
ia he mea e make ai. No ka mea, aia hoi, e puka mai ana ke 
koko mai kela makalua keia m'akalua, no ka nui launa ole o kona 
ehaeha no ka hewa a me na mea ino o kona poe kanaka. 

8. ' A e kapaia oia o lesu Kristo, ke Keiki a ke Akua, ka Ma- 
kua ka lani a me ka honua, ka Mea nana i hana i na mea a 
pau, mai kinohi mai; a o kona makuwahine e kapaia oia o 
^ Maria. ^ ... 

9. Aia hoi, e hiki mai ana ia i kona poe iho, i hiki mai ai ke 
oia i na keiki a kanaka, ma o ka mauaoio la ma kona inoa; a ma- 
hope iho o keia mau mea a pau, e manao nae lakou he kanaka ia, 
a e olelo aku he daioionio kona, a e hahau aku ia ia, a "e kau 
aku ia ia ma ke kea. 

10. A e alahou no oia i ke ''kolu o ka la mai ka make mai; 
aia hoi, e ku ana oia e hookolokolo i ko ke ao nei. A, aia hoi, 
ua hanaia keia mau mea a pau, i hiki mai ai ka hooponopono po- 
lolei maluna o na keiki a kanaka. 

11. No ka mea, ' ke huikala nei kona koko i na hewa o ka poe i 
haule ma o ka lawehala la o Adamu, ka poe i make, me ka ike ole 
i ka makemake o ke Akua no lakou, oia hoi ka poe i ^ hana hewa 
no ka uaaupo. 

12. Aka, auwe, auwe ka mea i ike e kipi ana oia i ke Akua; 
no ka mea, aole e hiki mai ke oia i ka poe e hke me ia, koe wale 
no ma o ka mihi la a me ka mauaoio i ka Haku, ia lesu Kristo. 

13. A ua hoouna mai ka Haku ke Akua i kona poe kaula he- 
molele mawaena o na keiki a pau a kanaka, e hai aku i keia mau 
mea i kela ohana i keia ohaua, i ko kela aupnni i ko keia aupuni, 
a i kela olelo i keia olelo, ma o ia mau mea la i hiki ai i ka poe e 
manaoio aua i ka hiki ana mai o Kristo, ke loaa ke kalaia'na o 19: G. 26; 12. Mos. 15: 1-5. Ala. 11: 38,39,44. 13: 7 9. Hel. 14: 12. 

S: 18. Berita a me naKauoha 39; 1. 29: 33. 70; 4. 6 I Nep. 9: 18-21. 

fr 9. 9: 5, 25: 12. 32; (i. Mos. 7; 27. 15: 1-7. Ala. 7: 9-13. 19: 13. 

lUNep. 1:14. 9:15,16. 10:18,19. 11-28. Mor. 3:21. cINep. 11:31. 

26; 13 Ala. 7: U. d Mos. 2: q. e 11 Nep. 9; s. f AU. 7: 10. (/ I Nep. 

10,13 U Nep. 6:9. 10:3. 25:13. Mos. 15: 7. Ill Nep. 11: 14, 15. ft 1 Nep. a II Nep. 
Moro. 7: 22. 
II Nep. 2; 4. 
Hela. 14: 4. 
11 Nep, 10 i 

11: 33. 19. ^-, --- , . - 

19:10. II Nep. 25: 13. Hela 14: 20, 27. Ill Nep. 20; 9. i II Nep. 2: ^ j II Nep. 9: 25 
20. Mo.s.3; 20-22. 15:24,25. Ala. 9: 15,10. 29; 5. 42:21. Hela. 15: 14, 15. Moro. 8:22 MOK. III.] MOSIA. ko lakou mau hala, a e hauoli me ka c 
ua hiki io mai oia mawaena o lakou. 

14. Aka, ike mai la ka Haku ke AI 
kona poe kanaka, a hookau mai la oia 
nawai o Mose. 

15. A he nui na ouli, a me na met 
lona, a me na aka, ana i hoike mai ai 
mai; a olelo ae la no hoi na kaula hem 
ana mai; aka hoopaakiki aku la nae h 
a hoomaopopo ole he mea e pono oh 
ole ma o ke ' kalahala ana la o kona k( 

16. A ina paha he mea i hiki ai i m 
aole e hiki ia lakou ke hoolaia; aka k( 
maikai lakou; no ka mea, e like me 
Adamu la, i gle ma ke ano maoli, peh 
Kristo i "'ko lakou mau hewa. 

17. A eia hoi, ke i aku nei au ia oe 
inoa e ae, aole hoi kekahi aia e ae, aok 
mai ai ke oia i na keiki a kanaka, mah 
no o Kristo, ka Haku Mana kiekie loa 

18. No ka mea, e hookolokolo ana 
ponopono ana, a "e make ole ana ke 1 
ma kona wa uuku ; aka e inn ana na 1 
lakou mau uhane iho, ke hoohaahaa oL 
e like me na keiki uuku, a e manaoio 
keia manawa, a e hiki mai ana, iloko 
la o Kristo, ka Haku Mana kiekie loa. 

19. No ka mea, he enemi no ke ki 
ke Akua, a ua like pela, mai ka haule 
aku ia ao aku ia ao aku a mau loa 
ke komo ana o ka Uhane Hemolele, a > 
ano maoli, a e lilo i mea hoano, ma o 1 
ka Haku, a e lilo e like me he keiki la 
e haahaa, e ahonui, piha me ke aloha, 
o na mea a, piiu a ka Haku i ike ai he 
ona, me he keiki la hoi e hoolohe ana 

20. A eia hoi, ke i aku nei au ia o( 
wa, e hoolahaia'ku ka ike o ka Mea e o 
ko keia aina, a me na ohana, a me na 

21. Aia hoi, a hiki mai ia manawi 
kahi imua o ke Akua, koe nae *na kei 
mihi a me ka manaoio ma ka inoa o 
kiekie loa ; 

22. A i keia manawa hoi, ia oe e 

i na mea a ka Haku ke Akua i kauoh 

fcUNep. 25:o. MI Nep- 2: ^ m Pau. 18, 19. M 
3: 111. U Nep. 2: f. p Mos. 3: m. m 180 MOSIA. [mOK. IV. loaa hou ole lakou me ka hewa ole ma ka nana mai o ke Akua, 
ina aole ku like me na olelo a'u i olelo aku ai ia oe. 

23. Ano, ua olelo aku an i na olelo a ka Baku ke Akua i kau- 
oha mai ai ia'u. 

24. A peuei walii a ka Haku: E ku auauei ua mau olelo nei 
me he lioike hulali la e ku e i keia poe kanaka, ma ka la hookolo- 
kolo; no ia mea, e bookolokoloia auanei lakou, o kela kanaka 
keia kanaka, e like me kana mau hana, ina paha he pono ia mau 
mea, a ina paha he hewa ia mau mea; 

25. Ina he hewa ia mau mea, e waihoia lakou i ka ike weli- 
weli i ko lakou hewa iho a me na hana ino hoi, a he kumu ia e 
ku emi hope ai lakou mai ke alo aku o ka Haku, iloko o kahi poino 
a me ka« ehaeha pau ole, mailaila mai i hiki ole ai ia lakou ke hoi 
mai: uolaila, ua inu lakou i ka hoohewaia o ko lakou mau 
uhane iho., 

26. Nolaila, ua inu lakou noloko mai o keia kiaha o ka inaina 
o ke Akua, ka mea i hiki ole ai i ka hoopono ke hoole ia lakou, e 
like me ka hiki ole iaia ke hoole i ka haule ana o Adamu, no ko- 
ua ai ana i ka hua i papaia; nolaila aole o ke aloha kuleana hou 
maluna o lakou a mau loa aku. 

27. A o ko lakou eha 'me he loko ahi la a me ke kukae pele 
ia, nona na lapalapa e pio ole aua, a nona ka uahi e punohu ana- 
ia ao aku ia ao aku. Pela ka ka flaku i kauoha mai ai ia'u. 
Amene. MOKUNA 4. 1. Ano, eia kekahi, i wa a ke alii o Beniamina i hooki aku ai 
i ka olelo ana i ua olelo i haaAviia mai ai ia ia, e ka "anela o ka 
Haku, alawa ae la oia i kona mau maka a puni maluna o ka lehu- 
lehu kanaka, a, aia hoi, ua haule iho lakou i ka honua, no ka 
mea, ua kau mai ka makau o ka Haku maluna o lakou; 

2. A ua nana lakou ia lakou iho ma ko lakou noho kino ana, 
he uuku loa malalo iho o ka lepo o ka honua. A hooho aku la 
lakou me ka leo hookahi, i ka i ana, E aloha mai, a e hoopili mai 
i ke ''koko kalahala o Kristo, i loaa mai ai ia makou ke kalaia'na 
ko makou mau hala, a i hoomaemaeia'i ko makou mau naau; 
no ka mea, ke manaoio nei makou ia lesu Kristo, ke Keiki a ke 
Akua, ka mea nana i hana i ka lani a me ka honua, a me na mea a 
pau; ka mea e iho mai ana mawaena o na keiki a kanaka. 

3. Eia kekahi, mahope iho o ka lakou olelo ana i keia mau 
olelo, kau mai la ka Uhane o ka Haku maluna o lakou, a ua hoo- 

3 lak. fi; m. r lak. 0: m. a Mos. 3: 2. I II Nep. 2: MOK. IV.] MOSIA. pihaia lakou me ka hauoli, me ka loi 
kou mau hala, a me ka maha o ko lakot 
naoio nui loa o lakou ia lesu Kristo, 1 
me na olelo a Beniamina ke alii i olel 

4. A oaka hou ae la o Beniamim 
maka ae la e olelo ia lakou, i ka i am 
o'u poe hoahanau, o'u ohana a me o'l 
hou nei au e maliu mai oukou, i lohe 
koena o ka'u mau olelo a'u e olelo als 

5. No ka mea, aia hoi, ina ua li 
maikai o ke Akua ia oukou i neia mf 
a me ko oukou noho haule a maikai c 

6. Ke i aku nei au ia "oukou, ina 
i ka lokomaikai o ke .A.kua, a me kon 
naauao, a me kona ahonui, a me koi 
a kanaka, a i ko "kalahala hoi i h 
<*hookumuia ana mai o ka honua nei, 
mea la i ka mea e paulele ana i ka H 
ka malama ana i kana mau kauoha, ; 
a hiki i ka hopena o kona ola; ke pil 
make ; 

7. Ke i aku nei au, o keia no k 
ma o ke "kalahala la i hoomakaukau 
mai o ke ao nei, no na kanaka a pan 
ka haule ana o Adamu, a e ola nei 
neia hope aku, a hiki loa i ka hopem 

8. A ma o keia maiT mea la e hi 
kahi ola e ae, o keia wale no, ka me; 
hana e ae ma o ia mea la i hiki ai 
wale no ka hana a'u i hai aku ai ia c 

9. E manaoio i ke Akua; e mar 
mai oia i na mea a pau, ma ka lani i 
naoio nona ka naauao a pau, a me li 
ma ka honua no hoi ; e manaoio hoi i 
i na mea a pau i hiki ai i ka Haku k 

10. A eia hou, E manaoio he me 
kou mau hewa, a e haalele aku ia 
oukou iho imua o ke Akua ; a e no 
nana e kala mai ia oukou; ano, ina 
mea a pau, e makaala oukou a e hai 

11. A ke i hou aku nei au ia ou 
e like me ko oukou hiki ana i ka ike 
ua ike oukou i kona lokomaikai, a 
loaa ke kalaia'na o ko oukou mau h 
neia hauoli nui loa iloko o ko ou 

f, n Nep. 2: f. d Pau. 7. Mos. 18: 13. Ala. i; 
42:26. Hela. 5: 47. HI Nep. 1: U. 26:5. Et. i 182 MOSIA. [MOK. IV. makemake ai ia oukon e hoomaiiao, a e hoopaa naau i hoomauao 
mau ai, i'ka iiui o ke Akna, a me ko onkou ole, a i kona loko- 
maikai a hoomanawanui ia oukou ka poe pono ole, a e hoohaahaa 
ia oukou ilio i haahaa loa, e kahea ana i ka inoa o ka Haku i kela 
la i keia la, a e kupaa naueue ole ana ma ka mauaoio i ka mea e 
liiki mai ana, i oleloia'i ma ka waba o ka anela; 

12. Aia hoi, ke i aku uei au ia oukou, ina e hana oukou i keia,, 
e liauoli mau no oukou, a e hoopihaia me ke aloha i ke Akua, a e 
loaa ke kala mau ia'na o ko oukou mau hala; a e mahuahua aku 
oukou ma ka ike no ka nani o ka mea nana oukou i hana, a ma ka 
ike i ka mea i pololei a i oiaio hoi. 

13. Aole hoi o oukou makemake e hana ino aku kekahi i ke- 
kahi, aka e noho maluhia, a e haawi aku i kela kanaka i keia ka- 
naka, e like me ka mea ku pono ia ia. 

14. Aole hoi oukou e ae aku i ka oukou mau keiki, e hele po- 
loli lakou, a me ke kapa ole; aole hoi o oukou e ae aku e lawe- 
hala lakou i na kanawai o ke Akua, a e paio a e hakaka kekahi 
me kekahi, a e hookauwa na. ke diabolo, oia no.ka haku o ka hewa, 
oia hoi ka uhane ino i oleloia'i e ko kakou poe kupuna; he enemi 
ia i ka pono a pan; 

15. Aka e ao aku no oukou ia lakou e hele ma na aoao o ka 
oiaio a me ke kuoo; e ao aku no oukou ia lakou e aloha aku i ke- 
kahi i kekahi, a e kokua aku i kekahi i kekahi; 

16. A oukou iho no kekahi e kokua aku no i ka poe i ku 
pono e kokuaia'ku e oukou; e manawalea aku oukou i ko oukou 
waiwai i ka mea nele ; aole no oukou e ae aku i ka mea '' ilihune 
e noi mai ia oukovi me ka loaa ole aku, a e hookuke aku ia ia & 
make. 

17. Malia paha e i mai oe, Ua hoili ae la ke kanaka i kona 
poino maluna ona iho; nolaila, e kaohi au i kuu Hma, aole au e 
haawi aku i ka'u ai ia ia, aole hoi au e manawalea aku ia ia i ko'u 
waiwai, i ole ai e pilikia oia, no ka mea, ua pono koi^a hoo- 
paiia ana. 

18. Aka ke i aku nei au ia oe, e ke kanaka, o ka mea e hana. 
ana i keia, he kunm nui kona e mihi ai; a ke mihi ole oia i ka 
mea ana i hana'i, e make mau loa ana oia, a, aole ona kuleana 
iloko o ke aupuni o ke Akua. 

19. No ka mea, aia hoi, aole anei he 'poe noi kakou a pauf 
Aole anei kakou a pau e hilinai ana maluna o ka mea hookahi, 
oia ke Akua, no ka lako a pau i loaa'i ia kakou; no ka ai a me 
ke kapa, a no ke gula, a no ke kala, a no ka waiwai a pau i loaa 
ai ia kakou o kela ano keia ano! 

20. Aia hoi, ma keia mana,wa hoi, ua kahea aku oukou i kona 
inoa, a e noi ana no ke kalaia'na o ko oukou mau hala. A ua ae mai 
anei oia i noi aku ai onkou me ka makehewaf Aole; ua ninini 

fMos.i:a, g Mos. 2: i]. /i Pau. 19, 20, 22-25. iMos. 4:7>. MOK. IV.] MOSIA. mai la oia i kona Uhane maluna o 
ko oukou mau naau me ka hauoli, 
mau waha, i hiki ole ai ia oukou 1 
oukou hauoli. 

21. Ano, ina o ke Akua, nanai hi 
oukou e hilinai nei no ko oukou oia, 
loaa'i a me oukou no hoi, ke haawi 
pono a oukou i noi aku ai, ma ka m 
loaa ana ia oukou, E, aole anei he 
aku i ka waiwai a oukou i loaa'i, ke 

22. A ina e hookolokolo oukou i 1< 
no ko oukou waiwai, i make ole ai • 
nui aku ana ka pono o ko oukou hoi 
ana i ko oukou waiwai, ka mea aoL 
ka mea nana no hoi ko oukou oia 
aole hoi mihi i ka mea au i hana'i. 

23. Ke i aku nei au ia oukou, ai 
e make pu kona waiwai me ia; ano, 
mea i ka poe i waiwai, manmli o na 

24. A eia hou, ke i aku nei au i 
ka mea e lako ai, aka i lawa nae n 
kekahi la aku i kekahi la ; ke olelo 
e hoole ana i *ka mea noi, no ka nei 
au e nalu iho oukou iloko o ko ouko 
au no kuu nele; aka ina he lako ko' 

25. Ano, ina e nalu iho oukou 
naau, ua hewa ole oukou, a i ole ia 
pono ko oukou hoohewaia ana ; no 
ka mea a oukou i loaa ole ai. 

26. Ano, no ka pomaikai o keia 
oia hoi, no ka pomaikai- o ka loaa 
mau hala ia la aku ia la aku, i hele ^ 
Akua, ke makemake nei au e man; 
waiwai i ka poe ilihune, o kela kans 
mea i loaa ia ia, meneia, 'e hanai a 
ana i ka poe kapa ole, a e hele ana 
maha ai lakou, ma ko ka uhane a 
lakou nele. 

27. A e ike e hanaia keia mau m 
ka pololei; no ka mea, aole he m 
holo kiki mamua o kona ikaika. A 
ke hooikaika oia, i hiki ia ia ma ia i 
e hanaia na mea a pau ma ka polole 

28. A ke makemake nei au e ho< j U Nep. 32: e. k Mos. i: h. I II Nep. 26: 
Ala. 1: 27,. 30. i: 12, 13. 34: 28, 29. lU Nep. 12 
39. Moro. 7: 6-8. 184 MOSIA, [mok. v. waena o oukou e noi lilo ole ana i kona hoalaiina, he mea pono 
ke hoihoi hou aku oia i kona mea ™i noi lilo ole ai, e like me ka- 
na olelo, a i ole ia, e liana hewa ana oia, a malia paha e lilo oia i 
kiimu no kona hoalauna e liana hewa ai no hoi. 

29. A eia ka hope, ua hiki ole ia'u ke hai aku ia oukou i na 
mea a pau e hewa'i oukou; no ka mea, ua nui loa na aoao a me 
na kumu, a no ka nui ua hiki ole ia'u ke helu ia man mea. 

30. Aka o keia ua hiki ia'u ke hai ia oukou, ina aole oukou e 
kiai ia oukou iho, a me ko oukou mau manao, a i ka oukou mau 
olelo, a me ka oukou man hana, a e malama i na kauoha a ke 
Akua, a e hoomau ma ka manaoio a oukou i lohe ai no ka hiki 
ana mai o ko kakou Haku, a hiki loa i ka hopeua o ko oukou mau 
oia, e make io no oukou. Ano, e ke kanaka, e hoomanao, a e 
make ole hoi. MOKUNA 5. 1. Ano, eia kekahi, i ka wa a ke alii o Beniamina, i olelo aku 
ai pela i kona poe kanaka, hoouna aku la oia iwaena o lakou, me 
ka makemake e ike no kona poe kanaka mai, ina ua manaoio la- 
kou i ua olelo ana i olelo aku ai ia lakou. 

2. A hooho aku la lakou me ka leo hookahi, i ka i ana, Ae, 
ke manaoio nei makou i ua olelo a pau an i olelo mai ai ia makou; 
a ua ike makou ua paa loa, a oiaio ia mau mea, na ka Uhane o 
ka Haku Mana kiekie loa, i hana mai he hoololi maua iloko o 
makou, oia hoiko makou mau naau, i ole makou makemake hou e 
hana ino, aka e hana mau i ka pono. 

3. A makou hoi, ma o ka lokomaikai mana loa la o ke 
Akua, a me na hoikeana o kona Uhane, ua loaa ia makou iho ka 
ike nui no na mea e hiki mai ana; a ina he mea e pono ai, ua hiki 
ia makou ke wanana aku no na mea a pau. 

4. A o ka manaoio a makou i loaa'i no na mea a ko makou 
alii i olelo mai ai ia makou, oia ka i lawe mai ia makou i keia ike 
nui, ma o ia mea la e hauoli nei makou me keia olioli nui loa; 

5. A ke ae aku nei makou e komo iloko o kahi berita me ko 
makou Akua, e hana i kona makemake, a e hoolohe i kana mau 
kauoha, ma na mea a pau ana e kauoha mai ai ia makou, i ke ko- 
ena a pau o ko makou man la, i ole ai makou e hoili mai nialuna 
o makou iho i ka "ehaeha pau ole, me ia i oleloia'i e ka ^-anela, i 
ole makou e inu uoloko mai o ke kiahi o ka iiiaina o ke Akua. 

6. Ano, o keia no na olelo a ke alii o Beniamina i makemake 
ai mai o lakou mai; a nolaila i aku la oia ia lakou, Ua olelo mai 

m in Nep. 12: 12. 

a lak. 6: m. b Mos. 3: 2, 3. 1:1. MOK. V.J MOSIA. oukou i na olelo a'u i makemake ai; a 
he berita pono ia. 

7. Ano, no keia berita a oukou 
keiki a Kristo, o kana poe keikikane, 
no ka mea, aia hoi, i keia la ua hai 
Uhane ; no ka mea, ke i mai nei ouk 
kou mau naau ma o ka manaoio h 
hanauia mai oukou nana, a ua lilo oi 
kaikamahine nana. 

8. A malalo iho o keia inoa, ua 
e hiki ia oukou ke hookuuia'e ma o 1 
haawiia mai kekahi ''inoa e ae, ma c 
nolaila, ke makemake nei an ia ouk 
ka inoa o Kristo, e ka poe a pau i k 
Akua, e hoolohe oukou a hiki i ka 

9. A e hiki mai keia, o ka mea 
auanei oia ma ka lima akau o ke A 
i ka inoa i kapaia mai ai oia; no ka n 
o Kristo. 

10. Ano, e hiki mai keia, o ka m( 
inoa o Kristo, e kapaia no oia ma 1 
loaa ana oia ia ia iho ma ka lima hei 

11. A ke makemake nei au e ho' 
ka inoa a'u i olelo aku ai e haawi i 
ia'na a mau loa aku, ke lawehala oh 
lawehala ole ai, i holoi ole ia ai k 
naau aku. 

12. Ke i aku nei au ia oukou, ke 
iiao oukou e hoopaa i ka '' inoa i kal 
naau, i ole ai e loaa oukou ma ka ' 
lohe oukou a i ike i ka leo o oukou ( 
hoi ana e kapa mai ai ia oukou ; 

13. No ka mea, pehea la i ike ai 
hookauwa ole aku ai, a he malihini 
mai na manao a me na makemake o 

14. A eia hou; ke lawe nei anei 
kona hoalauna, a malama ia iai K 
aole hoi oia e ae aku e ai ia mawaer 
na, aka e hooemu aku no ia ia, a e 
Ke i aku nei au ia oukou, pela no 
ina aole oukou e ike i ka ^ inoa o on 

15. Nolaila, ke makemake nei i 
kou, e lawa mau ana ma na hana Mos. 27: 24-27. Ala. 5: 14, 19. 22:15. 36; 
2: 8. II: 6 25: 20. .91: 21. Mos 4: 8. 13: 28. 
9. e Pan. 9-14. Mos. 26: 18, 24. Ala. 5: 38. 

/Mos. 5:c, (r Mos. 1: 11, 12. ft Mos. 5: e. i\ 186 MO SI A. [mOK. VI. * Hakn ke Akna Mana kiekie loa, ia oukou nona, i laweia'i oukou 
i ka lani, i loaa ia oukou ka hoolaia a me ke ola mau loa, ma o 
ka naauao la, a me ka- mana, a me ka hoopono, a me ke aloha 
oua, nana i 'liana i na mea a pau, ma ka lani a ma ka honua, oia 
no ke Akua maluna o na mea a pau. Amene. MOKUNA 6. 1. Ano, manao iho la o ke alii o Beuiamina he mea e pono 
ai, mahope iho o ka pan ana o ka oleic i na kanaka, e hoopaa oia 
i na inoa o ka poe a pau i komo iloko o ka berita me ke Akua, e 
malaraa i kana mau kauoha. 

2. Eia kekahi, aole kekahi mea i komo ole iloko o ka berita, 
a i lawe ole maluna ona i ka ""inoa o Kristo, o na keiki uuku 
wale no i koe. 

3. A eia hou kekahi; i ka wa a Beniamina ke alii i hoopau 
ai i keia mau mea a jjau, a ''i hoolaa ai i kana keiki ia Mosia, i 
luua a i alii maluna o kona poe kanaka, a i haawi aku ai ia ia i 
na kauoha a pau no ke aupnni, a i wae ai no hoi i "na kahuna e 
ao aku i na kanaka, i hiki ia lakou ke hoolohe a ke ike i na kau- 
oha a ke Akua, a e hoeueu ia lakou e hoomanao i ka ''hoohiki a 
lakou i hana'i, hookuu ae la oia i na kanaka, a hoi aku la lakou, 
kela mea keia mea e like me ka lakou mau ohana, i ko lakou mau 
hale iho. 

i. A hoomaka ae la o Mosia e "noho alii ma ko konamakua- 
kane hakahaka. A hoomaka ae la oia e iioho alii ma kona maka- 
hiki kanakoln, ke hui holookoa ia, aneane eha haneri kana- 
hikukumamaono makahiki mai ka ^wa mai a Lehi i haalele ai ia 
lerusalema. 

5. A ola ae la o ke alii o Beniamina i ekolu makahiki, a make 
aku la ia. 

6. A eia kekahi, liele aku la o ke alii o Mosia ma na aoao o 
ka Haku, a ua hoolohe oia i kana mau olelo paa, a me kona mau 
kaiiawai, a ua malama i kana mau kauoha, ma na mea a pau ana 
i kauoha mai ai ia ia. 

7. A kauoha ae la ke alii o Mosia i kona poe kanaka e mahi 
lakou i ka honua. A ua mahi oia no hoi i ka honua, i hiki ia ia 
ma ia mea ke lilo i mea hookaumaha ole i kona poe kanaka, i k Mos, 3: 5, 17, 18, 21. 
Et. 3: U-IU. . 4: 7. !Mo3. 3: 8. i: I. Ala. 11: 39. HI Nep. 9; 15. Mor. 9: 17. a Mos. 5: e. h Mos. 1: J. c II Nep. 5: o. Mos. IS: 18. 24. 28. 21: 33. 23: 16, 17. 
25: 19, 21. 26: 7. 27: 1, 5, 22. 29: 42. Ala. 1: 3,26. 4; 7, 16, 18, 20. 5: 3. 6: 1. 8. 8: 
11,23. 13: 1-20. 15; 13. Ifi: 5.18. 18: 34. 23: 4,16. 24: 7. 29: 13. 30: 20-23,29,31. 
43:5. 40:38. 49:30. Ill Nep- : 21, 22, 27. U:21,22. 12:1. 18:36,37. IV Nep. 1: 
14. Moro. 2:1-3. 3. 4. 0:1,7. 7:2. 8:1,2,28. d Pau. 1, 2. Mos. 5: 5-7. e Mos. 
1: 10, 15. fl Nep. 1: 4. 2: 4. MOK. VII.] MOSIA. hiki ia ia ke hana mamuli o ka mea 
ma na mea a pau. A he paio ole m 
pau. no na makahiki ekolu. MOKUWA 

1. Ano, eia kekahi, mahope iho 
sia ka maluhia mau, no na makahil 
ike no na kanaka i pii aku i ka ain, 
kulanakauhale o Lehi-Nepai; no ka 
lohe i kekahi mea no lakou, mai ka 
ka aina o *" Zarahemela ; nolaila, hoc 
lakou noi nui ana. 

2. Eia kekahi, ae aku la ke alii 
kumamaono o ko lakou poe kanaka 
Lehi-Nepai, e imi i ko lakou poe ho; 

3. Eia hoi kekahi, ia la ae, ala a 
me lakou kekahi mea i kapaia o i 
mana hoi ia, a he ^mamo ia na Za 
hoi ia. 

4. Ano, aole o lakou i ike i ke 
ka waonahele, e pii aku i ka *aina c 
lakou no na la he nui ma ka vs^aonaht 
la ko lakou auwana ana. 

5. Aialakoui auwana'i no nala 
i kahi puu, aia no ia ma ka akau o 1 
lakou i kukulu ai i ko lakou mau ha 

6. A lawe aku la o Amona i na 
leki, o flelema, a me Hema ko lakot 
iloko o ka " aina o Nepal; 

7. A, aia hoi, halawai ae la lake 
i noho ma ka aina o Nepal, a ma k£ 
puniia lakou e ko ke alii poe koa, s 
haoia iloko o ka halepaahao. 

8. A eia kekahi, ia lakou i nol 
la, ua lawe hou ia lakou imua o k 
mau mea i paa ai ; a ku ae la lake 
aho ke olelo, ua kauohaia lakou, e pi 
mai ai ia lakou. 

9. A i aku la oia ia lakou, ai; 
keiki a Noa, oia ke keiki a Zenifa, ] 
o ka * aina o Zarahemela e loaa keia 
poe kupuna, a i hooliloia mai i alii i 

re II Nep. 5: 6. 6 Om. 1: ft. c II Nep. 5: 6. 
16, 21. Mos. 9: 6, 8, 14. 10: 8. 11: 12, 13. 22: E 
h. 7iMos. 11: 1. 19: 16. iOm. 1: ft. ; Moi 188 MOSIA. [MOK. VII. 10. Alio, ke makemake nei au e ike i ke knmu o ko oukou *aa 
ana e hookokoke mai i ua pa o ke kulanakauliale, oiai au meko'u 
poe koa, mawaho o ka pnka? 

11. Alio, no keia mea ua ae aku au e hoolaia oukou, i liiki 
ia'u ke uinau aku ia oukou, i ole keia ua ae aku au i ko'u poe 
koa 'e pepehi ia oukou a make. Ua aeia oukou e olelo mai. 

12. Ano, ia Amona i ike ai ua aeia mai oia e olelo, hele aku 
la ia a '"kulou iho la imua o ke alii ; a i ke ala ana'e i aku la oia, 
E ke alii, ke aloha nui aku nei au imua o ke Akua i keia la, no 
ko'u oia ana i keia mauawa, a i aeia mai au e olelo; a e hoao no 
au e olelo me ka wiwo ole ; 

13. No ka mea, ua ike paka au ina ua ike mai oukou ia'u, 
aole oe i ae mai ia'u e hele me keia man mea i paa ai. No ka 
mea, owau no o Amona, a he "mamo no na Zarahemela, a ua pii 
mai nei an mai ka " aina o Zarahemela mai, e imi i ko makou poe 
hoahanau, ^a Zenifa i lawe mai ai mailoko mai o keia aina. 

14. Ano, eia kekahi, mahope iho o ko Limai lohe ana i na 
olelo a Amona, ua olioli nui loa ia, a i mai la, Ano, ua ike oiaio 
au ''ke oia la i keia manawa ko'u poe hoahanau, ka poe i noho 
ma ka aina o Zarahemela. Ano, e hauoli no au; a i ka la apopo, 
e hoohauoli ai au 1 ko'u poe kanaka. 

15. No ka mea, aia hoi, ua hooluhiia mai makou e ko Lamana 
poe, a ""na auhauia mai i kekahi auhan kaumaha e hali ai. A, 
ano hoi, e hoopakele mai no ko makou poe hoahanau ia makou 
mailoko mai o ko makou luhi, a mailoko mai o na lima o ko La- 
mana poe, a e lilo makou i poe kauwa na lakou; no ka mea, ua 
maikai loa ko makou lilo ana i poe kauwa na ko Nepal poe, ma- 
mua ka hookupu ana'ku i ka waiwai i ke alii o ko Lamana poe. 

16. Alio, kauoha aku la ke alii o Limai i koua poe koa, aole 
lakou nakiikii hon ia Amona, aole hoi i kona man hoahanau, aka, 
kena aku la ia lakou e hele i ka" puu ma ka akau o Sailoma, a e 
lawe mai i ko lakou poe hoahanau iloko o ke kulanakauhale, e 
hiki ia lakou ke ai, a ke iuu, a ke hoomaha ia lakou iho mai ka 
luhi mai o ko lakou hele ana; no ka mea, ua hoehaehaia lakou ma 
na mea he nui wale; 'ua loohia lakou i ka pololi, i ka makewai, 
a i ka luhi. 

17. Ano, eia kekahi, ia la ae, hoouna ae la ke alii o Limai, i 
olelo hoolaha mawaena o kona poe kanaka a pan, e hiki ia lakou 
ke hoakoakoa ia lakou iho i ka "Inakini, e hooloh'e i na olelo ana 
e olelo aku ai ia lakou. 

18. A eia kekahi, ia lakou i hoakoakoa mai ai ia lakou iho, 
olelo aku la oia ia lakou peneia, i ka i ana, E, auhea oukou, e ko'u 
poe kanaka, e hoea mai oukou i ko oukou man poo a e hooluoluia; 
no ka mea, aia hoi, ua kokoke mai ka manawa, aole loihi aku, e 
noho hon ole ai kakou malalo iho o ko kakou poe enemi, me ka fc Mos. 21: 23, 
9: 1. q Mos. 21: 24. I Mos. 21.: 23, 
2o, 26. r Pau. 23. m Ala. 47: 22, 23. n Om. 1: U. Cm. \: h. p Mos. 
Mos. 19: 15. s Pau 5. « Pau. 4. ii II Nep. 5: ft. MOK. Mil.'] MOSIA. nui loa nae o ko kakou aumeume ana 
manaolana nei au aia hookahi aumev 
hanaia. 

19. Nolaila, e hoea mai oukou i ko 
e paulele aku i ke Akua, i keia Akua o 
a o Isaaka, a me lakoba; a i ua A 
niamo a Iseraela mailoko mai o ka ai 
lakou mawaena o ke Kai Ula ma ka 
lakou i ka mane, i make ole ai lakou 
na mea e ae, ana i hana mai ai no la 

20. A" eia hou: Ua lawe mai la ua 
]3oe kupnna mailoko mai o ka aina o 
ua hoola mai i kona poe kanaka, a 1 
no ka kakou hana hewa a me na han 
iloko ka hana luhi. 

21. A he poe hoike oukou a pau 
i hooliloia i alii maluna o keia poe 
oia e loaa ka aina o kona poe kupui 
ma ke akamai a me ka maalea o ke 
ke kuikahi me ke alii Zenifa, a ua hi 
na okaoa o kekahi hapa o ka aina, 
"^Lehi- Nepal, a me ke kulanakauhal 
a puni; 

22. A ua hana oia i keia a pau, r 
i keia lahuikanaka malalo iho ona, 
A, aia hoi, ke hookupu aku nei kal 
Lamana poe, i ka ^hapalua o ko ki 
bale, a me ko kakou hua liilii a pau, 
ka hapalua o ka mahuahua o ko kali 
mau ohana holoholona; he oiaio, i 
pan a kakou i loaa'i, oia ka ke alii 
nei, a i ole ia, i ko kakou mau oia. 

23. Ano, aole anei keia he mea k 
anei he nui ko kakou popilikia nei! 
kakou e kaniuhu ai. 

24. He oiaio, ke i aku nei au ia 
kumu e kaniuhu ai; no ka mea, aii 
poe hoahanau ka i pepehiia, a i hool 
a o keia a pau no ka hewa. 

25. No ka mea, ina aole o keia p 
hala, ina ua ae ole mai ka Haku i ili 
o lakou. Aka hoi, aole lakou i ho 
ala ae la na paio mawaena o lakou, ; 
kou i ke koko mawaena o lakou iho. 

26. A ^"ua pepehi aku la lakou i V Mos. 9: 1. 
17: 12-20. : Mos. 9: 3. UNep. 5: 6, 190 MOSIA. [mOK. VIII. oiaio, be kanaka i waeia e ke Akua, ka mea i hai aku ia lakou no ka 
lakou man liana hewa a liana ino, a wanana mai la no na mea he 
imi e liiki mai ana, he oiaio, no ka hiki ana mai o Kristo. 

27. A no kana i ana'e ia lakon, o Kristo no ke ^'Akua, ka . 
Makua o na mea a pan, a i aku la hoi e lawe ana maluna ilio ona 

i ke auo o kanaka, a o ke ano ia o ke kanaka i ^''ha.naia'i i kinohi; 
oia hoi, i aku la oia ua hanaia ke kanaka mamnli o ke ano o ke 
Akna, a e iho mai aiianei ke Akua mawaena o na keiki a kanaka, 
a e ^^'lawe maluna iho ona i ka io a me ke koko, a e hele aku ma 
ka ili ka honua; 

28. Auo, no kana oJelo ana i keia, ^"pepehi ae la lakou ia ia a 
make; a he nui na mea e ae a lakou i lianai, i lawe mai ai ilalo 
nei i ka inaina o ke Akua maluna iho o lakou. Nolaila, owai la 
ka mea e kahaha ana no ko lakou iioho luhi ana, a no ko lakou 
hahauia'na me na popilikia eha? 

29. No ka mea, aia hoi, ua i mai la ka Haku, Aole au e kokua 
aku i ko'u poe kanaka i ka la o ko lakou lawehala ana; aka e 
keakea aku no au i ko lakou man ala, i pomaikai ole ai lakou ; a 
e lilo ko lakou man liana me he mea hina la imua o lakou. 

30. A eia hou, ke i mai nei oia, Ina e lulu aku ko'u poe ka- 
naka i ka paumaele, e ohi auanei lakou i ka opala ona, iloko o ka 
i:)uahiohio; a o ka hope ona, o ka awaawa make no ia. 

31. A eia hou, ke i mai nei oia, Ina e lulu aku ko'u poe ka- 
naka i ka paumaele, e ohi no auanei lakou i ka ^'makani hikina, 
ka mea e lawe mai ana i ka make koke. 

32. Ano, aia hoi, ua ko ka olelo a ka Haku; a ua hahauia ou- 
kou, a hoopilikiaia. 

33. Aka ina e huli ae oukou i ka Haku me na manao ikaika o 
ka iiaau, a e paulele aku ia ia, a e hookauwa aku nana me ka 
molowa ole o ka mauao; ina e hana oukou i keia, nana no, e like 
me koua makemake a oluolu iho, e hoopakele mai ia oukou mai- 
loko mai o ka noho luhi ana. MOKUNA 8. 1. Eia kekahi, mahope iho o ka pau ana o ka ke alii Limai 
olelo ana i kona poe kanaka, no ka mea, olelo aku la oia i na mea 
he nui wale ia lakou, a he kakaikahi wale no o ia man mea ka'u 
i kakau ai ma keia buke, hai aku la oia i kona poe kanaka i na 
mea a pau no ko lakou poe hoahanau, ma ka^aina o Zarahemela; 

2. A hooku ae la oia ia Amona imua o ka ahakanaka, nana e 

2fi I Nep. 19: 7, 10. II Nep. 2: li, 15. 10:3. 25:12. 26:12. Mos. 3: 5. 8. 15:1-5. 
Ki; 15. 37.30,31, Ala. 11 : 38. 39. HI Nep. 9: 15. 11:11. Mor. 3: 21. 9:11,12. Et. 4: 
7. 2c Ala, 18: 31. Et, i: xo, 10. 2a Mos. 3: i. 2« Mos. 7: 2a. 2/ Mos. 12: 6. MOK. VIII.] MOSIA. Om. 1: ?i. hai aku ia lakou i na mea a pau a k( 
mai ai, mai ka wa a ' Zenifa i pii ni! 
a hiki i "kona wa i pii mai ai mailok 

3. A hai aku la hoi oia ia lak 
Beniamina i ao mai ai ia lakou, a w( 
na kanaka o ke alii Limai, i hiki ia 
olelo a pau ana i olelo mai ai. 

4. A eia kekahi, mahope iho o 
iookuu ae la o ke alii Limai i ka 
hoi aku lakou, o keia mea keia mea : 

5. Hia kekahi, kauoha ae la oia 
i kakauia'i ka mooolelo o kona po 
lakou i haalele aku ai i ka '' aina o 

i heluhelu ai oia ia man mea. 

6. Ano, ia Amona i heluhelu ai 
ke alii ia ia, e ike ina ua hiki paha 
hai aku la o Amona ia ia ua hiki ole 

7. A i mai la ke alii ia ia, Ua I 
kia o ko'u poe kanaka, a hoouna aki 
me na mea keu ekolu o ko'u poe 1< 
waonahele, e hiki ia lakou ma ia n 
hemela ; i hiki ia makou ke nonoi a 
e hoopakele mai ia makou. mailoko 

8. A ua hili lakou ma ka wao 
aka ua molowa ole lakou, aole nae 
aka hoi hou mai la i keia aina, mahc 
hi aina m.awaena o *na wai he nui vi 
me Mia iwi o na kanaka, a o na holol 
me na koena o na hale o keia ano 
aina i hoopiha e ia mamua me kel 
like me na lehulehu o ka Iseraela. 

9. A i mea e hoike mai ai he m 
mai ai, ua lawe mai lakou i *na pa 
piha me na kalia ; a he gula maemai 

10. Aia hoi, ua lawe mai hoi la 
. nunui; a he '"keleawe melemele, a i 

mea, a, aohe kina iki. 

11. A eia hou, ua lawe mai lako 
na au o ia mau mea, a ua aiia hoi na 
kahi mea ma ka aina i hiki ke unuh 
maluna o na papa. Nolaila, i aku i 
ke nnuhif 

12. A ke i hou aku nei au ia oe, l> Mos. 7: )). c Mos. 7: 3. d Mos. 3. 4. 5. 
fOm. 1: h. g Mos. 21: 25. 1i Om. 1: h. i Ala. f 
21: 26, 27. Hela. 3: 3-7. E nana i ka Buke a Et( 
.21-31, Hela. 6: 26. Et. 1 : 1-5. 15:33. i Et. 15 192 MOSIA. [mok. viii. mea e hiki ke tinuliif No ka mea, ua makemake au e uuuhiia 
keia man mooolelo iloko o ka kakou olelo. No ka mea, malia 
paba e haawi mai no ia man mea i ka ike, no kekahi koena o keia 
poe kanaka i liikuia, mai ia lakou mai keia man mooolelo; a i ole 
ia, e haawi mai palm ia man mea i ka ike no keia poe kanaka po- 
noi, ka poe i kikuia; a na makemake au e ike i ke kumu o ko la- 
kou lukuia'na. , • i • 

13. Ano, i aku la o Amona ia ia, Ua hiki lo la'u ke hai aim la 
oe, e ke alii, no kekahi kanaka i hiki ke unuhi i na mooolelo; no 
ka' mea, nona na mea i hiki ai ia ia ke nana, a ke unuhi 1 na moo- 
olelo a pan o ka wa kahiko; a he haawina ia mai ke Akua mai. 
A ua kapaia keia mau mea "he man mea unuhi olelo; aole e hiki 
i kekahi kanaka ke nana iloko olaua, ke kauoha ole ia oia, o na- 
na oia no ka mea e pono ole ai ia ia, a e make oia. A o ka mea 
i kauohaia mai e nana iloko o laua, ua kapaia oia. He mea nana- 
Urima. 

14. Aia hoi, o ke alii o na kanaka ma ka aina o Zavahemela, 
" oia no ke kanaka i kauohaia e lawelawe i keia mau mea, a nana 
keia haawina kiekie mai ke Akua mai. 

15. A i mai la ke alii, Ua nui loa aku ka mea J'nana-Urima 
mamua o ke kaxila. 

16. A i aku la o Amona, ka mea nana-Urima he mea hoike 
oia, a he kaula hoi; aole e hiki i ke kanaka, ke loaa ka haawina 
nui ae, ke ole loaa ia ia ka mana o ke Akua, ka mea e hiki ole ai 
i ke kanaka; aka e hiki no i ke kanaka ke loaa ka mana nui ke 
haawiia mai ia ia mai ke Akua mai. 

17. Aka ka mea nana-Urima ua hiki ia ia ke ike i na mea i 
hala, a i na mea hoi e hiki mai ana ; a ma o lakou la e hoikeia 
mai na mea a pan, e aho ke olelo, e hoikeia mai na meahuna, a 
e puka mai i ka malamalama na mea nalo, a o na mea i ike ole 
ia, e hoikeia mai auanei ma o lakou la; a e hoikeia mai no hoi na 
mea ma o lakou la, aole e hiki ke ikeia ke ole lakou. 

18. Pela ke Akua i hoomakaukau ai i ala i hiki i ke kanaka, 
ma o ka manaoio la, ke hana i na hana mana nui; nolaila, e lilo- 
ana oia i mea e pomaikai nui ai kona poe hoauoho. 

19. Ano, ia Amona i hoopau ai i ka olelo ana i keia mau olelo, 
hauoli nui loa ilio la ke alii, a hoalohaloha aku la i ke Akoa, me 
ka i ana. He oiaio no paba, aia no be mea " pohihihi nui iloko o 
neia mau papa; a be oiaio no, ua hoomaka.ukauia keia mau mea 
unuhi olelo no ka wehewehe ana i na mea pohihihi a pan me neia 
i na keiki a kanaka. 

20. E! kupauaha na hana a ka Haku, a loihi kona hooma- 
nawanui ana me kona poe kanaka; he oiaio, nui ka makapo a me 
ka paakiki o ka hoomaopopo o na keiki a kanaka ; no ka mea, MOK. IX.] MOSfA. 71 Pau. U-19. Om. 1: 20-22. Mos. 21: 27, 28, 2S-. 11-19 
2H 28. 4:5. Beritii a me na Kauoha 17: 1. ,).Mos. 21: 28 
a nie naKiinoha21: 1. (/fit 3. -ilZS. i: 1-8. Ala. 10: 2. 37:21-26. Et. 3: 
28: 17. p Pan. 16-19. Berita 
II Nep. 27; 7, 8, 10, 11. Et. 5: 1. aole lakou e imi i ka naauao, aole o 1 
oia maluna o lakou. 

21. He oiaio, ua like lakou me he 
mai ke kahu hipa aku, a e hele liilii 
holoholona o ka ululaau. MOKDNA 

Ka Mooolelo a Zenifa. — He moooleh 
tua a lakou i haalele aku aii ka 
ka wa i hoopakeleiaH lakou mail 
mana poe. 

1. Owau, o Zenifa, ua aoia au m 
poe, a ua loaa e ia'u ka ike no ka^aii 
mua ko makou poe kupuna, a ua h 
waena o ko Lamana poe, e boomaka' 
koa, i hiki i ko makou poe koa ke le 
aku ia lakou; aka ia'u i ike ai i ka i 
ua makemake au e pepehi ole ia lake 

2. Nolaila, paio aku la au me ko 
nahele; no ka mea, ua makemake ai 
kuikahi me lakou. Aka he kanaka 
kauoha mai la ia e pepebiia au; a 
hookahe nui ia'na o ke koko; no ka 
kane i ka makuakane, a me ka hoal; 
kuia ka nui o ko makou poe koa ma 
la makou, ka poe o makou i koe, i 
aku ia mooolelo i ka lakou poe wahii 

3. Aka 'ua iini ikaika loa nae a 
poe kupuna, a bouluulu ae la au i na 
e pii akii e loaa ka aina, a bele hou i 
hele ana iloko o ka waonahele, e pii 
hauia mai makou me ka wi a me na 
lohi makou e boomanao i ka Haku t 

4. Aka hoi, mabope iho o ka ai 
ka waonahele, kukulu aku la mako 
ma kahi o ko makou poe boabanau 
i ka «aiua o ko makou poe kupuna. 

5. Eia kekahi, hele hou aku la 
iloko o ke kulanakauhale, iloko i 
ano o ko ke alii manao, a i ike ai h 
hele iloko me ko'u poe kanaka, a e a n Nep. 5; b. 
Nep. 5: b. 

M b Om. 1: 28, c Mos. 7: 21. 194 MOSIA. [mok. IX. 6. A hele aku la au iloko i ke alii la, a hana bei'ita mai la oia 
me au, e lilo ia'u ka aina o 'Lehi-Nepai, a me ka aina o 
■"Sailoma. 

7. A kanolia aku la no hoi oia i kona poe kanaka e hele aku 
mailoko aku o ka aina, a hele aku la au me ko'u poe kanaka 
iloko ka aina, i uoho ai makou malaila. 

8. A hoomaka aku la makou e kukulu aku i na hale, a e 
hana hou i na pa o ke kulanakauhale, he oiaio, i na pa o ke ku- 
lanakauhale o Lehi-Nepai, a me ke kulanakauhale o Sailoma. 

9. A hoomaka ae la makou e mahi i ka honua, he oiaio, me 
''kela ano keia ano o na anoano, me na anoano o ke kurina, a o 
ka huita, a o ka bale, a me ka 'neasa, a me ka ■'seuma, a me 
kela ano keia ano o na anoano o na hua; a hoomaka aku la ma- 
kou e mahuahua a e hoopomaikaiia mai ma ka aina. 

10. Ano, no ka ^'maalea a me ke akamai o ke alii Lamana, e 
lawe mai ai i ko'u poe kanaka iloko o ka noho luhi ana, 1 haawi mai 
ai oia i ka aina, i noho ai makou malaila. 

11. Nolaila, eia kekahi, mahope iho o ko makou noho ana 
ma ka aina no na makahiki he umikumamalua, hoomaka ae la ko 
ke alii Lamana oluolu ole, o mahuahua paha ko'u poe kanaka a 
ikaika ma ka aina, a e 'hiki ole ia lakou ke lanakila maluna o 
lakou nei a e hooluhi mai ia lakou uei. 

12. Auo, he '"poe molowa a hoomanakii lakou; nolaila, ua 
makemake lakou e "hooluhi mai ia makou, e hiki ai ia lakou ke 
hoopiha ia lakou iho me ka hana a ko makou man lima, he oiaio, 
e hiki ia lakou ke hoomaona ia lakou iho ma ua pua holoholona o 
ko makou kula. 

13. Nolaila, eia kekahi, hoomaka ae la ke alii o Lamana e 
hookonokono i kona poe kanaka, i paio mai ai lakou me ko'u poe 
kanaka; nolaila, hoomaka aku la na kaua a me na paio ma ka 
aina. 

14. No ka mea, i ka makahiki umikumamakolu o ka noho 
alii o'u ma ka aina o Nepal, ma o ma ke kukulu hema o ka aina 
o ° Sailoma, i ka wa a ko'u poe kanaka e hoohainu ana a e hanai 
ana i ko lakou mau pua holoholona, a e mahi ana i ko lakou mau 
aina, hiki mai la kekahi poe kaua he lehulehu o ko Lamana poe 
maluna o lakou, a hoomaka ae la e pepehi ia lakou a make, a e 
lawe aku i ko lakou mau pua holoholona, a me ke kurina o ko 
lakou mau kihapai. 

15. He oiaio, a auhee mai la lakou, ka poe a pan i hopu ole 
ia, iloko o ke ^' kulanakauhale o Nepal, a noi mai la ia'u no ka 
hoomalu ana. 

16. Eia kekahi, kahiko aku la au ia lakou me na kakaka, a 
me na pua, me na pahikaua, a me na pahikaua pokole, me na 

/HNep. 6:6. g Mos. 7: f. ?iINep. 8:1. 38: 2i En. 1 : 21. i Ua ike ole ia. 

; Da ike ole ia. k Pan. 11. 12, Mos. 7: 22. 10; 18. 19: 26, 28. 21: 3, 13. I J£os. 9: k. 
m En, 1: 20, n Mos, 9: k. o Mos. 7: f. p II Nep. 5: b. MOK, X.] MOSIA. newa, a me na maa, a me kela ano k 
ia makou ke hana, a hele aku la au i 
Lamana poe ma ke kaua; 

17. He oiaio, ma ka ikaika o ka 
kaua aku i ko Lamana poe ; no ka i 
me ko'u poe kanaka i ka Haku, nan 
mailoko mai o na lima o ko makoi 
hoalaia mai makou e hoomanao i ka 
poe kupuna. 

18. A lohe mai la ke Akua i ka i 
la i ka makou mau pule ; a hele aku 
He oiaio, hele aku la no makou e ki 
la a me ka po hookahi, i pepehi aku 
me kanahakumamakolu ; a pepehi al 
i ka wa a makou i hooauhee aku ai 
aina o makou. 

19. A owau hoi, ua kokua au me 
ko lakou poe make. Aia hoi, no ka 
a me kanahikukumamaiwa o ko m£ 
makou i ke kaumaha a kupinai nui. MOKUNA 1. Eia kekahi, hoomaka hou aki 
aupuni ; a hoomaka hou makou e nc 
A kauoha ae la au e hanaia kela an( 
hiki ia'u ma ia mea ke loaa na mea 1 
ka wa e hele hou mai ai ko Lamana 
kanaka. 

2. A hoonoho iho la au i ua mea 
ole ai i ko Lamana poe ke lele hou 
ike oleia'ku, a e luku mai ia mak( 
poe kanaka, a me ko'u mau pua ho 
mai ka haule ana aku iloko o na limi 

3. Eia kekahi, noho iho la mai 
poe kupuna, no na makahiki he nui; 
iwakaluakumamalua. 

4. A kauoha ae la au i na ka 
hooulu i '' na ano a pau o na hua liili 
kela ano keia ano. 

5. A kauoha aku la au e milo ni 
hana, a e hana i "na ano a pau o ka 
lole o kela ano keia ano, e hiki ia m 
olohelohe ; a pela makou i pomaikai 

n, II Nep. 5: 6. 6 Mos. 9: A. e Ala. 1:29, E 196 MOSIA. [mok. X. makou i loaa'i ka maluhia mau ma ka aina no ria makahiki he 
iwakaluakumamalua. 

6. Bia kekahi, make aku la ke alii Laroana, a hoomaka ae la 
kana keiki e uoho alii nia kona hakahaka. A hoomaka ae la oia 
e hoeu i kona poe kanaka i ke kipi ku e i ko'u poe kanaka; no- 
laila, hoomaka mai la lakou e hoomakaukau no ke kana, a e pii 
mai e kana i ko'u poe kanaka. 

7 Aka ua hoouna e aku an i ko'u poe km ma o a maaaei a 
puni lia aina o •' Semalona, i loaa'i ia'u ka ike no ko lakou hoo- 
makaukau ana, i pale aku ai au ia lakou, i hiki ole mai ai lakou 
maluna o ko'u poe kanaka a e luku mai ia lakou. 

8. Eia kekahi, pii mai la lakou ma ka akau o ka aina o ^ bai- 
loma, me ko lakou poe kaua he lehulehu, o na kanaka i 'kahikoia 
me na kakaka, a me na pua, a me na pahikaua, a me na pahikaua 
pokole, a me na ala, a me na maa, a ua koleia ko lakou mau poo, 
i olohelohe ai lakou ; a ua kakooia me kekahi kaei ili a pum ko 
lakou mau puhaka. 

9. Eia kekahi, kauoha aku la au e hunaia na wahuie a me 
na keiki a ko'u poe kanaka ma ka waonahele; a kauoha aku la 
hoi au i na elemakule a pau o'u i hiki ke hali i na meakaua, ame 
ko'u poe kanaka hou hoi i hiki ke hali i na mea kaua, e houiimlu 
ia lakou iho e hele e kaua aku i ko Lamana poe; a hooiioho papa 
ae la au ia lakou, kela kanaka keia kanaka e like me kona mau 

makahiki. -it 

10 Eia kekahi, pii aku la makou e kaua i ko Eamaua poe. 
A owau hoi, i ko'u wa elemakule, owau kekahi i pii aku e kaua 
i ko Lamana poe. Eia kekahi, pii aku la makou ma ka ikaika o 

ka Haku, e kaua. . , , , . i tt i 

11 Ano, aole o ko Lamana poe i ike i kekahi mea no ka Haku, 
aole no hoi i ka ikaika o ka Haku ; nolaila, paulele aku la lakou 
i ko lakou ikaika iho. Aka, he poe kanaka ikaika lakou, ma ka 
ikaika o kanaka; . . 

12. He poe hihiu, a hae, a puui koko lakou e manaoio ana i 
ka "mooolelo a ko lakou poe kupuna, eia ia: E manaoio aim ua 
kipakuia mai lakou mailoko mai o ka aina o lerusalema, no na 
hewa o ko lakou poe kupuna, a ua hoolawehalaia lakou ma ka 
waonahele e ko lakou poe hoahanau ; a ua hoolawehalaia no hoi 
lakou, oiai e holo mai ana ma ke kai. , , , 

13 A eia hou: Ua hoolawehalaia lakou oiai ma ko lakou 
''aina hoihna mua, mahope iho o ko lakou hiki ana mai ma keia 
aoao ke kai; a o keia mau mea a pau, no ka oi ana aku o ko 
Nepal ikaika ma ka malama ana i na kauoha a ka Haku; nolaila, 
ua lokomaikaiia mai oia e ka Haku, no ka mea, lohe ka Haku i 
kana mau pule a hooko mai la ia mau mea, a* oia no ka mea i ala- 
kai ma ko lakou hele ana ma ka waonahele. JMo<.11-12 19-6. 20:1. 24:1. Ala. 23: 12. . eUos.T:f. /-En. 1:20. Ala. 3: 
i 17: l" 15 43: 18 21. g lak. 7: «. hi Nep. 18: 23. i U Nep. 5: 5-9. MOK. XI.] MOSIA. 14. A ua huhu kona mau hoahan 
kou i hoomaopopo i na hana a ka i 
ia ia maluna o na kai; no ka mea, 
ko lakou mau uaau e ku e i ka Haku 

15. A eia hou: Ua huhu lakou i 
ka aina i olelo mua ia'i, no ka mea, 
oia i ka uoho ^ alii ana maluna o na 1 
kou mau lima ; a imi aku la lakou e 

10. A eia hou: Ua huhu lakou i 
me ka hele ana iloko o ka waonaheh 
ai ia ia, a *lawe pu ana i na mooole 
papa keleawe ; no ka mea, i mai la 

lakou. 

17. Apelalakouiaoakuaiikala 

lakou ia lakou nei, a e pepehi mai ai 
mai ai a e hao mai ai ia lakou nei, a 
hiki ke auai mai ai ia lakou nei ; : 
lakou i na mamo a Nepal. 

18. No keia kumu i hoopunipuni 
kona maalea a akamai wahahee, 
ia'u, i lawe mai ai au i ko'u poe ka 
hiki ia lakou ke luku mai ia lakou i 
la makou iloko o keia mau makahils 

19. Ano, owau, o Zenifa, mahojc 
mau mea a pau i ko'u poe kanaka r. 
aku la au ia lakou e hele e kaua me 
lele ana i ka Haku; nolaila, paio aku 
no he maka. 

20. A eia kekahi, hooauhee hou 
loko aku o ko makou aina ; a pepel 
ka luku nui, a no ka nui loa aole m 

21. Eia kekahi, hoi hou aku la i 
"hoomaka hou ae la ko'u poe kana 
pua holoholona, a e mahi i ka honu 

22. Ano, ua elemakule au, a he 
luna o kekahi o ka'u mau keiki ; nc 
A na ka Haku e hoopomaikai i ko' MOKUNi 1. Eia kekahi, hoili iho la o 
Noa, kekahi o kana mau keikikan 
e noho alii ma kona hakahaka ; ao 
ma kuakane. 

/ a Nep. 5: 1-4. h 11 Nep. 5: 12. ( lak. 7: 198 MOSIA. [mOK. XI. 2. No ka mea hoi, aole oia i malama i na katioha a ke Akua, 
aka hele aku la oia mamuli o ua makemake o kona naau iho. A 
he "nui na wahine a me na haiawahine ana. A he kumu ia no 
kona 1306 kanaka e hana'i i ka hewa, a e hana'i i ka mea hoopailua 
ma ke alo o ka Hakn. He oiaio, a ua hana lakon i na ''moekolohe, 
a me na ano a pan o Ija hewa. 

3. Akaumailaoiaika auhau hapalimamalunaonameaapau 
laljou; i ka hapalima o ko lakou gula a o ko lakou kala, a i ka 
hapalima o ko lakou "zifa, o ko lakou keleawe ulaula, a o ko la- 
kou keleawe melemele a me ko lakou hao ; a i ka hapalima o ko 
lakou man holoholona i kupaluia; a i ka hapalima hoi o ko lakou 
hua liilii. 

4. A ua lawe oia i keia mau mea a pau, e hanai ia ia iho, a i 
kana mau wahine, a i kana mau haiawahine, a i kana poe kahuna, 
a i "^ka lakou mau wahine, a i ka lakou mau haiawahine; pela oia 
i hoololi ai i na oihana o ke aupuni. 

5. No ka mea, hoopau ae la oia i °na kahuna a pau i hoo- 
laaia e kona makuakane, a hoolaa ae la i 'na mea hou ma ko la- 
kou hakahaka, i na mea i hookiekieia ma ka haaheo o ko lakou 
mau naau. 

6. He oiaio no, a pela lakou i hanaiia'i ma ko lakou palau- 
alelo ana, a ma ko lakou hooraana Idi ana, a ma ko lakou moe- 
kolohe ana, ma o " na auhau la o ke alii a Noa i kau mai ai ma- 
luna o kona poe kanaka ; pela i hana ikaika ai na kanaka no ke 
kokua ana i ka hana hewa. 

7. He oiaio, o lakou hoi ka i lilo i poe hoomana kii, no ka 
mea ua hoopunipuniia ma na olelo haakei a malimali a ke alii 
a me ''na kahuna; no ka mea, ua olelo ae la lakou i na mea 
malimali ia lakou. 

8. Eia kekahi, kukulu iho la o ke alii Noa i na hale nani a 
akea he nui wale ; a hoonani ae la oia i ua mau hale nei me ka 
hana maikai o ka laau, a me na ano a pau o na mea maikai loa, 
o ke gula, a o ke kala, a o ka hao, a o ke keleawe melemele, a o 
ka *zifa, a o ke keleawe ulaula; 

9. A kukulu no hoi oia i hale alii akea nona, a i noho alii 
mawaena konu olaila, o keia mau mea a pau o ka laau maikai ia, 
a ua hoonaniia me ke gula, a me ke kala, a me na mea mai- 
kai loa. 

10. A kauoha ae la no hoi oia i kana poe paahana e hana i na 
ano a pau o ka hana maikai iloko o na paia o ka ^luakini, o ka 
laau maikai, a o ke keleawe ulaula, a o ke keleawe melemele; 

11. A o ua noho i hookaawaleia no *na kahuna nui, maluna o 
na noho e ae a pau, oia kana i hoonani aku ai me ke gula mae- 

a lak. 2: n. b II Nep. 28: i. c Ua ike ole ia. Pau. 8. d Tak, 2: n. e Mos. 6: c. 
/■Pan. 7, 11, 14, Mos. 12: 17, 25. 13:1. 17: 1, 6, 12-18. 19: 21, 23. 20:3,18,23. 21:20, 
23. 23: 9, 12, 31-35, 3\l. 24:1-6, 8 11- Ala. 21 : 2, 3. 4. 23:14. 24:1,28-30 25:7 12. 
Ala. 43: 13, 14. g Pau. 3. h Mos. 11: f. i Ua ike ole ia. Pau. 3. ; II Nep. 5: h 

k Mos. 11: f. MOK. XI.] MOSIA. mae; a kauoha aku la ia e hanaia k 
lakou ; i wahi no lakou e hilinai ai 
lakou mau lima^ oiai lakou e olelo 
haakei i kona poe kanaka. 

12. Eia kekahi, kukulu iho la oii 
i ka '"luakini; he oiaio, i kahi hale 
ua hiki ia ia ke ku maluna olaila, a 
loma, a i ka aina o "Semalona hoi, 
ai; as ua hiki ia ia ke nana aku mali 

13. Eia kekahi, kauoha ae la oi 
ma ka aina o Sailoma ; a kauoha a 
" hale kiai nui ma ka puu aia ma 1 
kahi a ka poe keiki a Nepal i hele n 
i ''auhee aku ai mailoko aku o ka a: 
waiwai ana i loaa'i ma ka auhau an 

14. Eia kekahi, kau aku la oia 
waiwai, a hoomauuauna aku oia i 
uhauha ana me 'kana poe wahine e 
pela hoi kana "poe kahuna i hooma 
nawa, me na wahine hookamakama 

15 . Eia kekahi , kanu iho la oia 
aina; a kukulu iho la oia i na wahi 
waina a nui loa; a nolaila, lilo iho 
me kona poe kanaka no hoi. 

16. Eia kekahi, hoomaka ae la 
maluna o kona poe kanaka, maluna 
pepehi ia lakou a make ma ko lako 
malama ana i ko lakou mau pua ho 

17. A hoonoho aku la ke alii \ 
pale aku ia lakou ; aka aole ia i hoc 
laAva, a hiki mai la ko Lamana poe 
ae la ia lakou a make, a hoa iho la 
lakou mailoko aku o ka aina; pela 
e luku mai ia lakou, a e hoopai m 
lakou nei. 

18. Eia kekahi, hoouna aku la 
ku e ia lakou la, a ua hooauheeia 1 
kou ia lakou la i hope no kekahi m 
lakou e hauoli ana no ko lakou wai 

19. Ano, no keia lanakila nui, 
haaheo o ko lakou mau naau ; a ka 
ikaika iho, me ka i ana, ua hiki i k 
i na tausani o ko Lamana poe; a 
olioli i ke koko, a i ka hookahe ana I Mos; 19: 5. 6. 
1: 12, 13. rlak. 2; m II Nep. 5: 7(. n Mos. 7: 
n. s Mos. 11: f. 200 MOSIA. [mok. XI. hanau, a o keia mea no ka hewa o ko lakou alii a me 'na ka- 
huna hoi. 

20. Eia kekahi, aia mawaena o lakou kekahi kanaka, o Abinadi 
kona inoa; a hele aku la oia iwaena o lakou, a hoomaka iho la e 
wanana, i ka i ana, Aia hoi, penei wahi a ka Haku, a peneia oia 
i kauoha mai ai ia'u, i ka i ana, E hele aku a e olelo aku i keia 
poe kanaka, penei wahi a ka Haku; Auwe keia poe kanaka, no 
ka mea, ua ike an i ko lakou man mea ino, a me ko lakou mau 
hewa, a me ko lakou mau moekolohe; a ke mihi ole lakou, e hele 
aku au io lakou la ma kuu inaina. 

21. A ke mihi ole lakou, a hull i ka Haku i ko lakou Akua, 
aia hoi, e haawi aku au ia lakou iloko o na lima o ko lakou poe 
enemi; he oiaio, a e laweia aku lakou iloko o ka "noho luhi ana; 
a e hoopilikiaia lakou ma ka lima o ko lakou poe enemi. 

22. A e hiki mai keia, e ike auanei lakou owau no ka Haku 
ko lakou Akua, a he Akua lili, e hoopai ana i na hala o ko'u poe 
kanaka. 

23. A e hiki mai no hoi keia, ke mihi ole keia poe kanaka a e 
hull i ka Haku i ko lakou Akua, e laweia lakou iloko o ka "noho 
luhi ana; aole loa kekahi mea e hoopakele ia lakou, o ka Haku 
ke Akua Mana loa wale no. 

24. He oiaio, e hiki mai keia i ka wa a lakou e kahea mai ai 
ia'u, e '"lohi no au i ka hoolohe i ko lakou hea ana; he oiaio, a e 
hookuu aku au ia lakou e hahauia lakou e ko lakou poe enemi. 

25. A ke mihi ole lakou iloko o ke kapa inoino a me ka lehu, 
a e kahea ikaika mai i ka Haku i ko lakou Akua, aole au e hoo- 
lohe aku i ka lakou mau pule, aole hoi au e hoopakele aku ia la- 
kou mailoko aku o ko lakou mau popilikia; a pela wahi a ka 
Haku, a pela oia i kauoha mai ai ia'u. 

26. Auo, eia kekahi, ia Abinadi i olelo mai ai i keia mau olelo 
ia lakou, ua huhu lakou ia ia, a imi aku la e kaili aku i kona oia; 
aka hoopakele aku la no ka Haku ia ia mailoko mai o ko lakou 
mau lima. 

27. Ano, i ka wa a Noa ke alii i lohe ai no na oleJo a Abmadi 
i olelo mai ai i na kanaka, ua huhu uo hoi oia; a i aku la oia 
Owai la o Abinadi, i hoohewaia mai ai au me ko'u poe kanaka e 
iai A owai la ka Haku, nana e hoili mai maluna iho o ko'u poe 
kanaka i ua popilikia nui me neial 

28. Ke kena aku nei au ia oukou e lawe mai ia Abinadi maa- 
nei, i pepehi aku ai au ia ia; no ka mea, ua olelo mai la oia i keia 
mau mea, e hiki ia ia ke hoeueu i ko'u poe kanaka i ka huhu, 
kekahi me kekahi, a e hoala i na paio mawaena o ko'u poe ka- 
naka ; uolaila, e pepehi aku no au ia ia. 

29. Auo, ua hoopouliia na maka o na kanaka; uolaila, hoo- 
paakiki iho la lakou i ko lakou mau naau e ku e i na olelo a Abi- 14. t Mos, 
15. U: f. n Pau. 23. Mos. 9: fc. 12:2. u Moa. 11: ii. w Pau. 25. Mos. 21: MOK. XII.] MOSIA. nadi, a imi aku la lakou mai ia mana 
paakiki iho la ke alii Noa i kona nai 
ku ; a, aole oia i mihi i kana mau ha MOKUNA 1«. Eia kekahi, mahope iho o n. 
o Abinadi mawaena o lakou me ka p 
ia, a hoomaka ae la e wanana aku i 
Penei ka ka liaku i kauoha mai ai if 
hele aku a e wanana aku i ko'u poe 
hoopaakiki aku la lakou i ko lakou m 
mihi ole lakou i ka lakou mau hana 
lakou la ma kuu inaina, he oiaio, mi 
ai au io lakou la ma ko lakou mau h 

2. He oiaio, auwe keia hanauni 
E o aku i kou lima, a e wanana, mi 
Haku: E hiki mai keia, e laweia au 
kou mau hala, iloko o ka "noho luhi 
palina; he oiaio, a e hooauheeia " e 
ai auanei na manu nui o ka lewa, an 
hihiu, i ko lakou io. 

3. A e hiki mai keia, e manaoic 
aahu la iloko o kekahi umu wela ; n( 
no ka Haku. 

4. Eia kekahi, e hahau aku no 
na popilikia eha; he oiaio, me ka w: 
kou e 'hoaoa aku a pau ae ka la. 

5. He oiaio, a e 'hoohaawe aki 
maluna o ko lakou man kua ; a e ho 
hau, me he hoki leo ole la. 

6. A e hiki mai keia, e hoouna 
waena o lakou, a e pehi ia mea ia lal 
i ka "makani hikina; a e hoopilikia 
hoi, a e ai i ko lakou hua liilii. 

7. A e hahauia lakou me keka 
keia mau mea a pau, no ka lakou 
pailua. 

8. A eia kekahi, ke mihi ole lal 
lakou mailuna aku o ka ili o ka horn; 
mooolelo mahope iho o lakou, a e i 
lahuikanaka e ae, ka poe e loaa ana o Mos. 11: II. h Moa. 21: 3. c Pau. 5. Mos 
1-15. f Mos- 21: 3.. sr7:31. A 1 Nep. 12: 19 
13: 5, 6. Ill Nep. 27: 32. Mor. 6. i Mor. 8: 14- I 202 MOSIA. fMOK. XII. 110 ail i keia, e liiki ia'u ke hoakaka aku i ka hana hoopailna a 
keia poe kanaka i na lahuikaiiaka e. A he nui wale iia mea a. 
Abiiiadi i wanaiia ku e mai ai i keia poe kanaka. 

9. Eia kekalii, hiiliii ilio la lakou ia ia; a hopu aku la lakou 
ia ia a kaikai aku la ia ia me ka paa i ka nakiikiiia iaiua o ke 
alii, a i aku la i ke alii, Aia hoi, ua lawe mai makou i kekahi ka- 
naka imua on, nana i wauaiia ino mai no kou poe kanaka, a ke i 
mai la e hoopau ana ke Akua ia lakou ; 

10. A ke wanana mai la no hoi oia i ka ino no kou ola, a ke i 
mai uei e like auanei kou ola me he*aahu la iloko o ka umu ahi. 

11. A eia hou, ke i mai nei oia e like auanei oe me he ohe la^ 
oia, me he ohe maloo la o ke kula, i holoia maluna e na holo- 
holona a hahiia ilalo o na wawae. 

12. A eia hou, ke i mai nei oia e like auanei oe me na pua o 
ka puakala, ia ia i oo loa ai, ina e pa mai ka makani, e hoo- 
pueliuia'ku ia ma ka ili o ka aina; a ke hookokohu mai nei ia me 
he mea la na ka Haku i olelo mai ia mea. A ke i mai nei oia e 
hiki mai keia a pan maluna on, ke mihi ole oe; a o keia no kau 
mail hala. 

13. Ano, e ke alii, aia hoi, heaha la ka ino nui au i hana'i, a 
heaha la hoi na hewa nui a kou poe kanaka i lawehala'i, i hoahe- 
waia kakou e ke Akua, a i hookolokoloia e keia kanaka? 

lU. Ano, e ke alii, aia hoi, ua hewa ole makou, a ooe, e ke 
alii, ua lawehala ole; nolaila, ua wahaliee mai la keia kanaka 
noil, a ua wanana mai la me ka makehewa. 

15. A, aia hoi, ua ikaika kakou, aole no kakou e komo iloko 
o ka uoho luhi ana, aole hoi e lawe pio ia e ko kakou poe enemi; 
he oiaio, a ua hoopomaikaiia oe ma ka aina, a e hoopomaikaiia 
auanei oe. 

16. Aia hoi, eia no ke kanaka, ke haawi aku nei makou ia ia 
iloko kou man lima ; nan no e hana me ia me ka mea maikai 
ia oe. 

17. Eia kekahi, kena aku la ke alii o Noa e hooleiia'ku o 
Abinadi iloko o ka halepaahao; a kauoha ae la oia i na kahuna e 
hoakoakoa ia lakou iho, e hiki ia ia ke kukakuka pu me lakou no 
koua mea e pono ai ke hana me ia. 

18. A eia kekahi, i aku la lakou i ke alii, E lawe mai ia ia 
maanei, i niele aku ai makou ia ia. A kauoha aku la ke alii e la- 
weia mai oia imua o lakou. 

19. A hoomaka ae la lakou e ninaninau a.ku ia ia, i hiki ai ia 
lakou ke hoohauhili iaia, i hiki ai ia lakou ke loaa kekahi mea e 
hoahewa'i ia ia; aka pane aku la oia ia lakou me ka wiwo ole, a 
pale aku la i ko lakou man niele a pau, he oiaio, ua nui ko lakou 
kahaha; no ka mea, pane aku la oia ia lakou ma ko lakou mau 
niele a pau, a hoohoka aku la ia lakou ma ka lakou mau olelo 
a pau. 

*: Pail. 3. I Mos. 11: f. MOK. XII.] MOSIA. 20. Eia kekahi, i mai la kekahi 
ano o na olelo i palapalaia, a i aoia e 
i ana: 

21. '"Nani wale ma na mauna na 
ana i ka olelo maikai ; ka mea e hooL 
e lawe mai ana i ka olelo maikai o k 
ana i ke ola ; ka mea e olelo ana ia 
Akua ; 

22. sO kou poe kiai e hookiekie ai 
leo auanei lakou e hookani pu ai, n< 
nei ko lakou ike ana, i ka wa a ka " 
Ziona. 

23. E hookani olioli; e olioli pu 
lerusalema; no ka mea, ua hoomaht 
kanaka; ua hoolapanai oia ia lerusal 

24. Ua hoike ka Haku i kona lin 
o na lahuikanaka a pau; a e ike auan 
nua i ka. hoola ana o ko kakou Akua. 

25. Ano, i aku la o Abinadi ia li 
oukou, a e hookokohu ana e ao i k 
opiopo i ka Uhane o ka wanana ana, 
ike mai o'u aku i ke ano o keia mau 

26. Ke i aku nei au ia oukou, auw 
i na aoao o ka Haku. No ka mea, i 
i keia mau mea, aole oukou i ao aku i 
kapae oukou i na aoao o ka Haku. 

27. Ua hoopili ole oukou i ko ou^ 
laila, aole oukou i naauao. Nolaila, 
ai i keia poe kanakal 

28. A i mai la lakou, Ke ao aku 
Mose. 

29. A i hou aku la oia ia lakou, Ir 
nawai o Mose, no ke aha la oukou i 
ke aha la oukou i kau aku ai i ko on 
waiwaif No ke aha la oukou i " moel 
i ko oukou ikaika me na wahine hoo! 
kumu no keia poe kanaka e hana he^ 
ku ia'u e wanana ku e i keia poe kan 
ino nui no keia poe kanaka? 

30. Aole aiiei oukou i ike, ke oleic 
io, ua ike no oukou ke olelo nei au i 
ai ke haalulu oukou imua o ke Akua. 

31. A e hiki mai keia, e hahaui; 
hala; no ka mea, ua i mai oukou, e i 
Mose; A heaha la ka oukou i ike ai m Is. 52: 7-)0. . Mos. U: f. II Nep. 25: o. 204 MOSIA. [mok. xm. 
Heaha ka ou- hiki mai ana anei ke ola ma ke kanawai o Mose? 
kou e olelo mail 

32. A pane mai la lakou, a i mai la, Ua hiki mai ke ola ma 
ke « kanawai o Mose. 

33. Aka, ano la, i aku la o Abinadi ia lakou, Ua ike au ma e 
malama oukou i na kauoha a ke Akna, e hoolaia oukou; he oiaio, 
ina e malama oukou i na kauoba a ka Haku i haawi mai ai ia 
Mose ma ka mamia o Sinai, i ka i ana: 

34. ''Owau no ka Haku o kou Akua, ka mea nana oe i lawe 
mai nei mai ka aina o Aigupira mai, mailoko mai hoi o ka hale 
hooluhi. 

35. Aole ou Akua e ae imua o ko'u alo. 

36. Mai hana oe i ke kii i kalaiia nou, aole ma ka like ana o 
kekahi mea i ka laui iluna, a me na mea i ka honua ilalo. 

37. Ano, i aku la o Abinadi ia lakou, Ua hana anei oukou i 
keia man mea a pau? Ke i aku nei au ia oukou, Aole, aole loa 
oukou i hana. A ua ao aku anei oukou i keia poe kanaka e hana 
i keia man mea a pauf Ke i aku nei au ia oukou, Aole, aole ou- 
kou i hana. MOKUNA 13. 

1. Ano, i ka wa a ke alii i lohe ai i keia mau olelo, i aku la 
oia i -kaua poe kahuna, B lawe aku i keia kanaka, a e pepehi ia 
ia; no ka mea, heaha la ka kakou e hana'i me ia, ua he- 

hena oia. ■ ■ , , , 

2. A ku mai la lakou a hoao iho la e kau mai i ko lakou mau 
lima maluna ona; aka, pale aku la oia ia lakou, a i aku la la 

lakou. . 1.1 

3. Mai hoopa mai ia'u, no ka mea, e hahau mai no ke Akua 
ia oukou ina e kau mai oukou i ko oukou mau lima maluna o'u, 
no ka mea aole au i hai aku i ka olelo a ka Haku i hoouna mai ai 
ia'u e hai; aole hoi au i hai aku i ka mea "a, oukou i makemake 
ai ia'u e hai aku; nolaila, aole e ae mai ke Akua e pepehiia au i 
keia manawa. 

4. Aka, he pono ia'u ke hooko aku i na kauoha a ke Akua, 
ana i kauoha mai ai ia'u, a no kiiu hai ana aku ia oukou i ka oiaio, 
ua huhu mai oukou ia'u. A eia hou, no ka'u olelo ana i ka olelo 
a ke Akua, ua manao mai oukou ua "hehenaau. 

5. Ano, eia kekahi, mahope iho o ka Abinadi olelo ana i keia 
mau olelo, aole i aa na kanaka o Noa ke alii e kau mai i ko lakou 
mau lima maluna ona; no ka mea, maluna ona ka Uhane o ka 

q II Nep. 25: o. r fiik. 20: 2-4. Mos. 11-, f- 6 Mos. 12: 20-24, c Paul. MOK. xm.] MOSIA. Haku; a alohi aku la kona maka mi 
ko ''Mose, oiai ma ka mauna o Sinai 

6. A olelo aku la oia me ka i 
Akua mai; a hoomau aku la oia i ka 

7. Ke ike nei oukou aole o out 
nolaila, ke hai aku nei au, a pau ka 
He oiaio, a ke ike nei au ke hou nei 
mau naau, no ka'u hai ana ia oukou 
hala: ^ 

8. He oiaio, a ke hoopiha nei ka 
kahaha, a me ka pihoihoi, a me ka I 

9. Aka ke hai aku nei au i ka'u 
mai ai ; alalia, he mea ole kalii a'l 
olaia au. 

10. Aka, eia ka'u e hai aku nei i 
e hana mai ai ia'u, mahope aku o k 
aka hoi o na mea e hiki mai ana. 

11. Ano, ke heluhelu aku nei ai 
kauoha a ke Akua, no ka mea, ke ik( 
ma ko oukou mau naau; ke ike nei a 
la i ka liewa, i ka hapa nui o ko ouk 

12. Ano, ke hoomanao nei oukou 
mai hana oe i ke kii i kalaiia nou, a 
mea i ka lani iluna, a me na mea i . 
o ka wai malalo o ka honua. 

13. A eia hou: » Mai hookulou o( 
hoi e hookauwa na lakou ; no ka mi 
Akua, he Akua lili, e hoopai ana i 1 
a hiki aku i ke kuakahi a me ke 
mai ia'u; 

14. A e aloha ana i na taugani o 
malama hoi i ko'u mau kanawai. 

15. Mai hoopuka wale oe i ka ino 
ke kumu ole; no ka mea, aole loa e 
hoopuka i kona inoa, me ke kumu ol 

16. E hoomanao i ka la Sabati, s 

17. I na la eono e hana oe, a e h; 

18. Aka, i ka hiku o ka la, o ka 
Akua, aole loa oe e hana i kekahi 
keikikane, aole hoi kau kaikamahii 
aole hoi kau kauwawahine, aole hoi [ 
kanaka e ma kou mau ipuka; 

19. No ka mea, i na la eono i hi 
me ka honua, a me ke kai, a rae na d Puk. 34: 29-35. 
20; 0-17. e Mos; 17; 13-19. 19: 20. 206 MOSIA. [MOK. XIII. mea; iiolaila hoi i lioomaikai ai o ka Haku i ka la Sabati, a ho- 
auo ai lioi oia ia la. 

20. E hoomaikai aku oe i kou makuakane, a me kou maku- 
wahiiie ; i loihi ai kou man la maluna o ka aina a ka Haku a kou 
Akua i haawi mai ai ia oe. 

21. Mai pepelii kanaka oe. 

22. Mai moekolohe oe. Mai aihue oe. 

23. Mai hoike hoopunipuni oe e hewa ai kou hoalauoa. 

24. Mai kuko oe i ka hale o kou hoalauna, mai kuko oe i ka 
wahiiie a kou hoalauna, aole hoi i kana kauwakane, aole hoi i 
kana kauwawahine, aole hoi i kona bipi, aole hoi i liona lioki, aole 
hoi i kekahi mea a kou hoalauna. 

25. Eia kekahi, mahope iho o ka hoopau ana o Abinadi i keia 
mau olelo, i aku la oia ia lakou, Ua ao aku la anei oukou i keia 
poe kanaka, e hoolohe lakou a e hana i keia mau mea a pau! e 
malaina aku i keia mau kanawaif 

26. Ke i aku uei au ia oukou, aole; no ka mea, ina ua ao aku 
oukou, ina aole ka Haku i kauoha mai ia'u e hele mai a e wanana 
ino' no keia poe kanaka. 

27. Ano, ua i mai oukou, E hiki mai ana ke oia ma ke kana- 
wai o Mose. Ke i aku nei au ia oukou, he mea e pono ai no ou- 
kou e ''malama i ke kanawai o Mose i keia manawa; aka, ke i 
aku nei au ia oukou, e hiki mai auanei ka manawa, *e pono ole 
ai ke malama hou i ke kanawai o Mose. 

28. A eia hoi, ke i aku nei au ia oukou, aole i hiki mai ke oia 
ma ke kanawai wale no; a ina aole no ke ^ kalaliala ana a ke 
Akua ponoi iho e hana mai ai, no na hewa a me na hala o kona 
poe kanaka, ina ua make loa lakou me ka pale ole ae me ke ka- 
nawai o Mose pu nae. 

29. Alio, ke i aku nei au ia oukou, ua ku pono e haawiia 
mai i Itanawai i ka poe mamo a Iseraela, he oiaio, he kanawai 
ikaika; no ka mea, he lahuikanaka ai oolea lakou; hiki wawe 
e hana i ka hewa, a lohi e hoomanao i ka Haku i ko lakou Akua; 

30. Nolaila, ua haawiia mai i kanawai ia lakou, he oiaio, lie 
^kanawai o na mea e hanaia a me na oihana; he kanawai e ma- 
lama i3ono loa ai lakou, ia la aku ia la aku, e paipai ia lakou e 
hoomanao i ke Akua, a me ka lakou hana ia ia. 

31. Aka hoi, ke i aku nei au ia oukou, o keia mau mea a pau 
lie mau hoailona lakou o na mea e hiki mai a,na. 

32. Ano, ua hoomaopopo anei lakou i ke kanawai! Ke i aku 
nei au ia oukou, aole, aole lakou a pau i hoomaopopo i ke kana- 
wai; a o keia no ka paakiki o ko lakou mau naau; no ka mea, 
aole lakou i hoomaopopo aole e hiki i kekahi kanalia ke hoolaia, 
ke ole ia ma o ka hoolapanai ana la o ke Akua. 

33. No ka mea, aia hoi, aole anei o Mose i wanana mai ia la- 
kou no ka hiki ana mai o ka Mesia, a e hoola auanei ke Akua i 7i U Nep. 25: o: i HI Nep. 9; 19, 20. 15: 2-10. '• II Nep. 2; f. k II Nep. 25: o. MOK. XIV.] MOSIA. kona poe kanaka, he oiaio, a o na kai 
i wanana mai mai ka makamua mai 
kou i olelo mai i uuku paha i nui pah 

34. Aole anei lakou i olelo mai, '" 
oia iho, mawaena o na keiki a kanak 
ke ano o kanaka, a e hele aku ma kt 
ili ka honuaf 

35. He oiaio, aole anei lakou i oh 
mai auanei i ke '" alahouana o ka poe 
e hoopilikia oial MOKDNA 14. (Unan 

1. He oiaio, aole anei o Isaia hoi 
manaoio i ka makou hoike ana, a ia w 
o ka Haku? 

2. No ka mea, e ulu mai no oii 
like hoi me ke aa kupu mailoko mai 
maikai o ke kino, aole ona hanohano 
ia, aole ona helehelena maikai i mai 

8. Ua hoowahawahaia oia, a ua h 
kanaka eha, a ua ike oia i ka popilikii 
la i ko kakou maka mai ona aku ; ua 1 
ole hoi kakou ia ia. 

4. He oiaio no, ua kaikai no ok 
ua halihali no oia i ko kakou mau el 
ia ia ua papaiia, ua hahauia e ke Aku 

5. Aka, ua houia oia no ko kak 
oia no ko kakou mau hala; maluna oi 
kou malu; a me kona hahauia'na ua '. 

6. Ua hele hewa kakou a pau, e 
keia mea keia mea i kona aoao iho; 
maluna ona i ka hewa o kakou a pau. 

7. Ua hoinoia oia, a ua hoopilikii 
kona waha; e like me ke keikihipa, u 
e like hoi me ka hipa i pane ole im 
pela no oia aole i ekemu ae kona wahi 

8. Ua laweia aku la oia, mai ka 
hoi; a owai la ka mea e hai i kona ha 
okiia'ku oia mai ka aina o ka poe c 
poe kanaka ia i hahauia'i. 

9. Hana iho la oia i kona lua k 
me ka poe waiwai hoi i kona make ; n 
ka mea hewa, aohe hoi hoopuni puni n 

; Mos, 3: b. m 11 Nep. 2: d. MOSXA. [MOK. XV. 10. Aka, manao no ka Haku e paopao ia ia; ua hoeha oia ia 
ia; i ka wa e haawi aku ai oe i kona iihane i mohai hala, e ike no 
oia i kana hua, a e ho.oloihi no oia i kona man la, a e pomaikai 
auanei ka makemake o ka Haku ma kona man lima. 

11. E ike aku no oia no ka lulii ana o kona uhane, a e oluolu 
oia; ma kona ike ana e hoapono no ka'u kauwa hemolele i na 
mea he nui; no ka mea, nana no e amo i ko lakou naau hewa. 

12. Nolaila, e maliele aku au nana he wahi haawiua me ka 
poe koikoi, a nana no e mahele i ka waiwai pio me ka poe ikai- 
ka; no ka mea, ua ninini aku oia i kona Uhane i ka make; a ua 
hblu pu ia oia me ka poe lawehala ; a lawe no oia i ka hewa o na 
mea he nui, a uwao aku la oia no ka poe i lawehala. MOKUNA 15. 

1. Ano, i aku la o Abinadi ia lakou, ke makemake nei au e 
hoomaopopo oukou, "e iho mai ke Akua, oia iho, ilalo mawaena 
o na keiki a kanaka, a e hoola i kona poe kanaka; 

'^ A no ''kona noho ana ma ke kino, e kapaia auanei oia ke 
Keiki a ke Akua; a ua hooliloia'ku ke kino malalo iho o ka make- 
make ka Makua, o ka Makua a me ke Keiki no la; 

3 ka Makua, no ka mea, "ua hoohapaiia oia ma ka mana 
o ke Akua; a o ke Keiki, <« no ke kino; pela e lilo ai i Makua a i 

•1. A «hookahi Akua laua, he oiaio no, 'o ka Makua lo man 
loa ka lani a o ka honua; t^ -i ■ 

5. A pela ka io 1 lilo ai" malalo iho o ka Uhane, a o ke Iveiki 
malalo iho oka Makua, o ke ''Akua hookahi no ia, *e loaa ana ka 
hoowalewale, aole nae e ae ana i ka hoowalewaleia, aka e ae 
ana oia e hoomaewaewaia, a e hahauia, a e kipakuia mawalio, a 
e hooleia e kona poe kanaka. . . 

6. A pau ia hana a pau, mahope iho o ka hana ana i ■» na 
hana mana nui he nui loa, mawaena o na keiki a kanaka, e ala- 
kaiia oia, he oiaio, me Isaia i olelo mai ai, *e like me ka hipa i 
mumule imua o ka mea nana ia e ako, pela no oia aole i ekemu 

ae kona waha; ,-,.,. -, .. ,. 

7. He oiaio, pela no ia e alakaha'i, 'kaulia'i, a pepehua i, o 
ka io e '"lilo ana ia malalo iho a hiki i ka make, o ka makemake 
ke Keiki i aleia iloko o ka makemake o ka Makua; 

8. A pola ke Akua e uhai aku ai i na"apo o ka make; me ka 
loaa ana ka lanakila maluna o ka make; e haawi ana i ke Keiki i 
ka mana e "uwao n o na keiki a kanaka; __^ 

„Mos 7:^. bUos. 3: b. c I Nep. 11 : 13.21. Mos. 3. 8, 9 Ala. 7: 10 19: 13 

HI Net. l- li Mor. 9: 12. <* Mos. 3:6. e II Nep. 31: fc. f Mes, 3: a Pau. 2. h U 
Nep a'l': V i 11 Nep. 9: s. j Mos. 3: .. h Mob U: 7. Is. 53: 7. I Mos. 3: g. m Pau. 
2, 5. 11 a Nep. 9: g, ]■ £■ U Nep. 2: e. MOK. XV.] MOSIA . 9 . I pii aku ai iloko o ka lani ; ia ia k 
haia me ka lokomaikai no na keiki a kt 
o lakou a me ka hoopai ; i '" uhai aku ai 
we ai « maluna ona iho i ko lakou mau 
hala; i hoolapanai ai ia lakou, a hook( 
ka hoopai. 

10. Ano, ke i aku nei au ia oukou, 

i kona hanaunal Aia hoi, ke i aku nei 
e lilo ai i«=' mohai hala, e ike oia i kan; 
oukou e olelo mai ai! A owai la auanc 

11. Aia hoi, ke i aku nei au ia ou 
olelo a na kaula, he oiaio, o ka poe kai 
ka hiki ana mai ka Haku; ke i aku n 
pau i hoolohe i ka lakou mau olelo, a 
Haku i kona poe kanaka, a ua nana i 
ana o ko lakou mau hala, ke i aku ne 
no keia poe, a o lakou nei no na hooilin 

12. No ka mea, o keia ka poe no la 
ai ; o keia no ka poe no lakou ia i mak 
mai ko lakou mau hala mai. Ano, a 
nana? 

13. He oiaio, aole anei na kaula ke 
i ekemu ae kona waha e wanana, i hai 
ke olelo nei au no na kaula hemolele a 
o ke ao nei! Ke i aim nei au ia oukou 

14. A lakou nei no ka "poe i hool 
i lawe mai i na olelo maikai o ka olioli 
oia; a i olelo mai ia Ziona, ke noho al 

15. A nani wale ma na manna ko 1 

16. A eia hou, nani wale ma na ma 
hoolaha ana i ka malu, i keia manawa 

17. A eia hou, e nani wale ina na 

e hoolaha aku ana auanei i ka malu, 1: 
aku a mau loa aku. 

18. A aia hoi, ke i aku nei au ia oi 
no; no ka mea, e nani wale ma na m, 
lawe mai ana i ka olelo maikai, ka mei 
oiaio, oia ka Haku, ka mea nana i hool 
he oiaio, o ka mea i haawi mai ai i ke 

19. No ka mea, ina aole no ka 1 
mai ai no kona poe kanaka, i hoomak 
muia'na mai o ke ao nei; ke i aku ne 
keia, ina -"ua make loa io no na kanak 

20. Aka hoi, e *'uhaiia'ku auanei n 

p II Nep. 9: 9, j. q Mos. 12. 5-8, 11, 12. r Mos. 
11. Mos. 14: 12. i; Mos. 12: 21-24. 13.52:7-10. w Mi 
9: p, j. 

N 210 MOaiA. [mok. XV. alii nei ke Keiki, a he maiia kona maluiia o ka poe make; nolaila, 
e lawe mai ana oia i "ke alaliouana o ka poe make. 

21. A e liiki mai ana kekahi alahouana, he oiaio, ^"he ala 
mua ana; he oiaio, he alahouana o ka poe i ola, a o ka poe e ola 
nei, a ka poe e ola ana auanei, a hiki aku i ke alahouana o 
Kristo; no ka mea, pela oia e kapaia'i auanei. 

22. Ano, o ke alahouana o ka poe kaula hemolele a pan, a o 
ka poe a pan i manaoio ma ka lakou olelo, a oia hoi ka poe a pau 
i malama i na kauoha a ke Akua, e puka mai auanei lakou ma ke 
ala mua ana; nolaila, o lakou no ko ke ala mua ana. 

23. Ua hoalaia lakou e noho me ke Akua nana i hoola ia la- 
kou; pela lakou i loaa'i ke ola mau loa ma o Kristo la, nana i 
uhai aku i na apo o ka make. 

24. A o lakou nei no ka poe e loaa ke ala mua ana; a o lakou 
no ka poe i make mamua o ko Kristo hiki ana mai, '"' ma ko lakou 
uaaupo, me ka hai ole ia'ua o ke ola ia lakou. A pela ka Haku 
e lawe mai ai i ka hoolaia'na o keia poe; a ia lakou hoi ke ala 
mua ana, a me ke ola mau loa, i hoolapanaiia e ka Haku. 

25. A e loaa no hoi i na 2« keiki uuku ke ola mau loa. 

26. Aka hoi, e weliweli a e haalulu imua o ke Akua; no ka 
mea, he pono no onkou ke haalulu; no ka mea, aole e hoola ana 
kaHaku i ka mea e kipi ku e ana ia ia, a make iloko o ko lakou 
mau hewa; he oiaio, o ka poe a pau i make iloko o ko lakou mau 
hewa mai ka makamua mai o ke ao nei, o ka ^-^poe i kipi hookuli 
i ke Akua, ka poe i ike i na kanawai o ke Akua, aole nae i ma- 
lama ia mau mea; o lakou no ka poe e ^"loaa ole ai ke ala mua ana. 

27. Nolaila, aole anei he pono ia onkou ke haalulu? Nokamea, 
aole e hiki mai ana ke ola i ka poe me neia; no ka mea, ua ho- 
olapanai ole ka Haku i ka poe me neia; he oiaio, aole hoi i hiki / 
ka Haku ke hoolapanai i ka poe me neia; no ka mea, ua hiki ole 
ia ia ke hoole ia ia iho; no ka mea, ua hiki ole ia ia ke ^'hoole i 
ka hoopai ina he kuleana kona. 

28. Ano, ke i aku nei au ia oukou, e hiki mai auanei ka ma- 
nawa, e haiia'ku ai ke ola o ka Haku i na lahuikanaka a pau, a 
me na ohana, i na olelo, a me na kanaka. 

29. He oiaio, e ka Haku, e ^uhookiekie auanei kou poe kiai i 
ko lakou leo; me ka leo auanei lakou e hookani pu ai; no ka mea, 
e alikealike auanei ko lakou ike ana, i ka wa a ka Haku e hoi- 
hoi hou mai ai ia Ziona. 

30. E hookani olioli. e olioli pu oukou, e na wahi neoneo o 
lerusalema; no ka mea, ua hoomaha mai ka Haku i kona poe ka- 
naka, ua hoolapanai oia ia lerusalema. 

31. Ua hoike ka Haku i kona Uma hemolele imua o na maka 
o na lahuikanaka ; a e ike auanei na kukulu a pau o ka honua i 
ka hoola o ko kakou Akua. z n N»p 2: d. 2a lak. 4: <j. 26 Mos. 3: ). 2c Mos. 3: m. 2d lak. 6: k. 
24. 2/ Ala. 42: )-2G. 2(7 Is. 52 : 8-10. Mos. )2: 22-24. 2e Pau. MOK. XVI.] MOSIA. MOKUNA 1. Eia kekahi, mahope iho o ki 
mau olelo, o aku la oia i kona lima, a 
ka manawa e ike ai na mea a pau i \ 
alikealike ai ka ike ana o na lahuika: 
lo, a me na kanaka, a e hai aku ai im 
hoopai ana; 

2. Alalia, e kipakuia'ku ka poe 
ko lakou e aoa ai, a e uwe ai, a e kan 
mau niho ; a o keia mea no ko lab 
Haku; nolaila, e hoolapanai ole ana 

3. No ka mea, ma ke ano kino a 
*he mana ko ke diabolo mahma o lal 
iahiko nana i hoowalewale i ko kak 
kumu no ia o ko laua haule; a o ke 
na kanaka a pau loa i ko ke kino, i 1^ 
-e ike ana i ka hewa mai ka pono ma 
malalo iho o ke diabolo. 

4. Pela i^poiuo ai na kanaka a ] 
loa lakou, ina ua hoolapanai ole ke A 
ko lakou ano poino mai a haule ana 1 

5. Aka, e hoomanao, o ka mea 
kino ano, e hele ana ma na aoao o kj 
Akua, e noho ana oia ma kona wahi 
bolo ka 'mana a pau maluna ona. ] 
la i hana ole ia ka hoolapanai ; he en 

6. A o ke diabolo hoi he enemi c 
o Kristo i hiki mai iloko o ke ao nei, 
mai ana, me he mea la ua hiki mai i 
hiki mai ka hoolapanai ana. 

7. A ina ua ala ole o Kristo mai 
i na apo o ka make, i ''ole ai lanaki] 
hope *awa ole ka make, ina ua hiki ( 

8. Aka aia no he ' alahouana, no 
ana, a ua aleia ka huelo hope 'awa 

9. Oia no ka '"malamalama a n 
•oiaio, he malamalama pau ole, i hiki 
aku ; he oiaio, a he ola pau ole hoi 
make ma neia hope aku a mau loa al 

10. He oiaio, e aahu ana "na mea 
mea palaho i ka palaho ole, a elaweia 
kolokolo o ke Akua, e hookolokoloia o Mos. 3: 20, 21. 15: 28, 31. b I Nep. 15: k. 
Nep. 9: e, g. f \l Nep. 9: i. g Mos. 15: g, j. 
i Pau. 8. Ala. 22:14. 24:23. Mor. 7: 5. j II Ne] 
38: 9. in Nep. 9: 18. 15: 9. 18: 16, 24. Etera. 3 
2: d. II Nep. 9: j, m. 212 MO SI A. [mok. XYII- hana, ina paha he maikai ia mau mea, ina paha he iuo ia man 

™^ n Ina he maikai lakou, i ke alahouana o ke ola a me ka po- 
maikai pau ole; a ina he ino lakou i ke alahouana o ka pomo pan 
ole; e haawiia'ku °i ke diabolo nana i hookauwa la lakou, oia no. 

ka P°"^^'^^^^^^g^g g ^i]-g j^e ]jo lakou makemake a iini iho ma ko- 
ke kino; a ua kahea ole aku i ka Haku, oiai na hma o ke aloha i 
o ia'ku ia lakou, no ka mea, ua o ia na lima o ke aloha m lakou, 
aole o lakou i makemake; ua aoia lakou no ka lakou man hala, 
aole nae lakou i haalele aku ia mau mea; a ua kauohaia lakou e- 
mihi, aole nae lakou i mihi. i ^-i,; ; 

13 Ano, aoleanei e pono ia oukou ke haalulu, a ke mihi i 
ko ouiiou mau hewa, a e hoomanao, iloko a ma o Knsto la wale- 
no e hiki ia oukou ke hoolaia? . ' -, ■ i,,r 

U. Nolaila, ina e ao aku ana oukou i ke ^kanawai o Mose, e 
ao aku hoi he aka ia o kela mau mea e hiki mai ana; _ 

15 E ao aku ia lakou e hiki mai ana ka hoolapanai ana ma o- 
Kristo la ka Haku, oia no "ka Makua mau loa iho. Amene. MOK. XVII.] MOSIA. MOKUNA 17. 
1 Eia kekahi ia Abinadi i hooki ai i keia mau olelo, kauoha. 
ae la ke alii e lawe aku ''na kahmia ia ia, a e kauoha aku e pe- 

pehiia oia.^ ^^^ i^ekahi mea mawaena o lakou, o Alama kona inoa, 
a he mamo hoi ia na Nepal. A he kanaka opiopio no la, a ma- 
nao^o ho la oia i na olelo a Abinadi i olelo mai ai, no ka mea, ike 
aku la oia no ka hewa a Abinadi i.hoike ku e mai ai la akou; no- 
laila, hoomaka ae la ia e noi aku i ke alii e huhu ole aku la Abi- 
nadi, aka e ae aku ia ia e hele aku me ka malu. , . , • ,, 

3 Aka ua huhu nui ae ke alii, a kena aku la e kipakuia'ku 
Alama maiwaena aku o lakou, a hoouna aku la oia i kana mau 
kauwa e alualu ia ia, i pepehi aku ai lakou la la. 

4 Aka holo aku la oia imua o lakou, a pee aku la, a loaa ole 
oia ia'lakou. A ua pee iho la oia no na la he nui, a nana i kakau 
i na olelo a pau a Abinadi i olelo mai ai. i • • i ^ 

5 Eia kekahi, kena aku la ke ahi i kona poe koa kiai e hoo- 
puni ia Abinadi, a e hopu ia ia; a hikii iho la lakou la la a hahao 
iho la ia ia iloko o ka halepaahao. . , , , , . . ^ , „ 

6 A mahope iho o na la ekolu, i kukakuka pu ai oia me ka- 
na h^oe kahuna, kena ae la oia e kai hon la oiaimua ona. 

7. A i aku la oia ia ia, E Abinadi, ua loaa la makou he mea, 
e hoohewa'i ia oe,j5;jiaj5ujwn^^ ^ 

5 Mos. 3: n. IINep. 9: ■p II Nep. 25; o. a Mos. U: /. !) Mns. 11: f. 8. No ka mea, ua i mai oe, 'e ih 
iho, mawaena o na keiki a kanaka; e 
oe a make, ke ole oe e hoole i na olelo 
no'u, a no ko'u poe kanaka. 

9. Ano, i aku la o Abinadi ia ia: 
au e hoole i na olelo a'u i olelo aku a 
naka, no ka mea, he oiaio ia mau me; 
mai au a i lilo iloko o ko oukou mau 1 
ia mau mea. 

10. He oiaio, a e ae aku au e ma 
ka'u man olelo, a e ku no ia mau mee 
kou. A ina e pepehi mai oukou ia'i; 
koko hala ole, a e ku no auanei ia me 
kou, ma ka la hope. 

11. Ano, ua aneane ke alii o Nos 
mea, ua makau oia i kana olelo; no k 
mai auanei na hoopai o ke Akua mah 

12. Aka'*hookiekie aku la na kah 
■e ana ia ia, a hoomaka ae la e hoohe^ 
ino ae oia i ke alii. Nolaila, ua hooi 
hu ia ia, a hookuu aku la oia ia ia, e 

13. Eia kekahi, lalau aku la lakoi 
hahau iho la i kona ill me na laolao li 
-'make. 

14. Ano, i ka wa i hoomaka ai k 
hea aku la oia ia lakou, me ka i ana' 

15. Aia hoi, e like me ka oukou i 
nei ia, 'na kau hua e pepehi i kekahi 
eha o ka make, ma ke ahi; a o keie 
ma ka hoola ana o ka Haku, o ko la; 

16. A e hiki mai keia, e hoopiliki 
o ka mai, no ka oukou mau hala. 

17. He oiaio, a e hahauia oukou 
auheeia a e hoopuehuia i o a ia nei, m 
e na holoholona hihiu a hae. 

IS. A ma ia la » e alualuia ai oukc 
ko oukou poe enemi, a, alalia e main 
ino nei, i na eha o ka make ma o ke 

19. Pela ke Akua e hoopai aku a 
e pepehi ana i kona poe kanaka. E 
knu uhane. 

20. Ano, ia Abinadi i olelo aku £ 
la ia, ua''loaa na eha o ka make ma 
pehiia; no ka mea, aole oia i hoole 
sila aku ia i ka oiaio o kana olelo mi Mos. 7: 27. i:.!: .'!4. 
-12. g Alu. 25: 8, 'J. d Mos 
h Mos. 11; 

17: e Pau. 2W MOSIA. MOKUNA 18. [mok. xyiii. 1. Ano, eia kekahi, o Alama ka mea i liolo aku mai na 
kauwa aku a Noa ke alii, mihi iho la oia i kona mau hewa a me- 
na liala, a liele malu aku la oia mawaena o na kanaka, a hoomaka, 
ae la e ao aku i na olelo a Abiuadi ; 

2. He oiaio, no na mea e hiki mai ana, a no ke "alahouana. 
hoi o ka poe make, a me ka lioolapanaiia ana o na kanaka, na 
mea e laweia mai ai ma o ka mana la, a me ka eha ana, a me ka. 
make ana o Kristo, a me kona alahouatia a me kona pii ana i ka, 
lani. 

3. A o ka poe a pan i hoolohe i kana olelo, \va ao aku oia ia 
lakou. A ao malu aku la oia ia lakou, i hiki ole ai i ke alii ke 
ike ia mea. A ua nui loa ka poe i manaoio i kana olelo. 

4. A eia kekahi, o ka poe a pau i manaoio ia ia, hele aku la 
lakou i kalii i kapaia'i o ''Moramona, ua loaa ia wahi kona inoa 
mai ke alii mai, ma na palena o ka aina i hoopilikia e ia mamua 
i kekahi mauawa, a i kekahi man kau, e na holoholona hihiu. 

5. Ano, aia no ma "Moramona he punawai maemae, a hele 
pinepine aku la o Alama ilaila, aia kokoke ma ka wai he ululaau 
o ua laau uuku, malaila ia i pee ai ma ka la, mai ka imi ana aku 
o ke alii. 

6. Eia kekahi, o ka poe i manaoio ia ia, hele aku la lakott 
ilaila e hoolohe i kana mau olelo. 

7. A eia kekahi, mahope iho o na la he nui wale, na hoakoa- 
koaia na kanaka he nui ma kahi o Moramona, e hoolohe mai i na. 
olelo a Alama. He oiaio, ua hoakoakoaia lakou a pau, ka poe i 
manaoio i kana olelo, e hoolohe mai ia ia. A ao aku la oia ia. 
lakou, a hai aku la i ka mihi ia lakou, a me ka hoolapanai ana, a 
me ka manaoio i ka Haku. 

8. A eia kekahi, i aku la oia ia lakou, Eia no hoi '' ka wai o 
Moramona; no ka mea, pela ia wai i kapaia'i. A, ano, me ou- 
kou i makemake ai e komo iloko o ka pa o ke Akua, a e kapaia. 
kona poe kanaka, a ua ae aku e kaikai kekahi i ko kekahi mau 
mea kaumaha, i mama lakou ; 

9. He oiaio, a ua ae aku e uwe iho me ka poe e uwe ana; he 
oiaio, a e hooluolu i ka poe ku pono e hooluoluia, a e ku me he 
poe hoike la no ke Akua i na mauawa a pau, a i na mea a pau, a 
i na wahi a pau a oukou e noho ai, a hiki aku i ka make, i hoolaia 
mai ai oukou e ke Akua, a i helu pu ia'i me ka poe o ke 'aia mua 
ana, i loaa'i ia oukou ke oia mau loa; 

10. Ano, ke i aku nei an ia oukou, ina o keia ka makemake o 
ko oukou mau naau, heaha la ko oukou mea ku e ai i ka 'bape- 
tizoia'ua ma ka inoa o ka Haku, i mea hoike imua ona ua komo 
oukou iloko o kekahi berita me ia, i hookauwa ai oukou nana, a e a n Nep. 2: a. b Fau. 5, 8, 16, 30. 
e lak. 4: g. f U Nep. 9: it. in Nep. 5: 12. Mor. 1:5 c Pau. 4. d Pau. 5. Mok. xvm.] MOSIA. malama'i i kana mau kauoha, e hik 
Uhane he nui loa ae maluna o oukot 

11. Ano, i ka wa a na kanaka i 
pai ae la lakou i ko lakou mau limf 
Oia no ka makemake o ko makou m 

12. A eia kekahi, lawe aku la o . 
kahi o na mea mua, a hele ae la a ki 
aku la, i ka i ana, E ka Haku, e ni 
luna o kau kauwa, e hiki ia ia ke " 
molele o ka naau. 

13. A ia ia i olelo aku ai i keia r 
Uhane o ka Haku, a i ae la ia, E H( 
ia oe, "ua loaa ka mana mai ke Aku 
ua komo oe iloko o kekahi berita e 
aku oe i ka make, ma ke kino make 
o ka Haku maluna iho ou ; a nana - 
ia oe, ma o ka hoolapanai ana la o 
kaukau ai mai ka *hookumuia'na m 

14. A mahope iho o ka Alama ( 
kanu pu ia o Alama laua me Helami 
laua, a hele mai la mailoko mai o ka 
ai me ka Uhane. 

15. A eia hou, lawe aku la o i 
aku la i ka lua o ka mauawa iloko 
ia ia e like me ka mea mua, aole na 
ko o ka wai. 

16. A mamuli o keia ano oia i bi 
mea i hele mai ai i 'kahi o Moramc 
aneane elua haneri a me na mea kf 
petizoia lakou iloko o na^wai o M 
ka lokomaikai o ke Akua ; 

17. A ua kapaia lakou ka ekales 
o Kristo, mai ia mauawa aku. E 
tizoia ma o ka mana la a me ka po 
kona ekalesia. 

18. Eia kekahi, ua loaa ia Alam 
a 'hoolilo iho la oia i na kahuna; i 
lima i keia kanalima o lakou, oia k 
lakou, a e ao aku ia lakou no na m 
Akua. 

19. A kauoha aku la oia ia lakoi 
mea, i ole ia he mea ana i ao aku 
waha o na kaula hemolele. 

20. He oiaio, kauoha aku la oIe g Ala. 5: 3. lit Nep. 11: 25. 
(. I Mos. 6: c. h Mos. i: d. 21G MOSIA. [mok. XVlII. kekalu mea, koe wale no i ka mihi a me ka manaoio i ka Haku, 
nana i hoolapanai i kona poe kanaka. 

21. A kauoha aku la oia ia lakou, e paio ole aku kekahi me ke- 
kahi, aka e nana lakou imua me ka maka hookahi, me ka manaoio 
hookahi a me ka bapetizo hookahi; me ko lakou man naau i hoo- 
kuiia iloko o ke kuikahi a o ke aloha, kekahi i kekahi. 

22. A pela oia i kauoha aku ai ia lakou e hai aku. A pela la- 
kou i lilo ai i poe keiki na ke Akua. 

23. A kauoha aku la oia ia lakOu e malama lakou i ka'^Ja ba- 
bati, a e hoano ia la, a e aloha aku no hoi lakou i ka Haku i ko 
lakou Akua i kela la i keia la. 

24. A kauoha aku la oia ia lakou, na"na kahuna ana i hoolilo 
aku ai e hana me " ko lakou mau lima ponoi no ko lakou oia ; 

25. A ua hookaawaleia i* hookahi la ma kela hebecloma ma 
keia liebedoma no lakou e houluulu ia lakou iho e ao aku i na 
kanaka, a e hoomana aku i ka Haku i ko lakou Akua, a e hoakoa- 
koa no hoi ia lakou iho i na manawa a pau e hiki ai. 

26. Aole no na kahuna e kaukai aku maluna o na kanaka no 
«ko lakou oia; aka, e loaa no ia lakou ka lokomaikai o ke Akua 
no ka lakou hana, i hiki ai ia lakou ke mahuahua ma ka Uhane, 
me ka ike o ke Akua, i hiki ia lakou ke ao aku me ka mana a me 
ka pouo mai ke Akua mai. • , i i i 

27. A eia hou; kauoha aku la o Alama i na kanaka o ka eka- 
lesia e haawi aku i ko lakou waiwai, --kela mea keia mea e like 
me kona lako; ina he lako nui kona, e haawi nui aku oia; a ma 
he lako uuku kona, he uuku ke makemakeia mai; a e haawua ku 
i ka mea nele. . . , , 

28. A pela lakou e haawi aku ai i ko lakou waiwai, no ko la- 
kou^aioha maoli iho a me na makemake maikai i ke Akua, a i 
kela poe kahuna i nele, he oiaio, a i na mea nele, kapa ole a pau. 

20 A hai aku la oia ia mea ia lakou, no kona kauohaia na 
mai e ke Akua; a hele pololei lakou imua o ke Akua, e haawi ana 
kekahi i kekahi, ma ko ke kino a ma ko ka uhane no hoi, e like 
me ko lakou nele a me ko lakou makemake. 

30. Ano, eia kekalii, ua hanaia keia mau mea a pau ma'Mo- 
vamona- he oiaio, ma na 'wai o Moramona, ma ka "ululaau ko- 
koke i na wai o Moramona; he oiaio, o kahi o Moramona, o na 
wai o Moramona, a ka ululaau o Moramona, he nam wale la man 
Avahi i na maka o ka poe i loaa malaila ka ike no ko lakou Mea 
Hoolapanai; he oiaio, he naui ko lakou pomaikai, no ka mea, e 
memele aku lakou me ka hoolea aku ia la, la ao aku la ao aku. 

31. A ua hanaia keia mau mea ma "na palena o ka aina, i hiki 
ole ai i ke alii ke ike ia mau mea. 

32 Aka hoi, ua ike aku la ke alii i ka naele ana mawaena o 
na kanaka, a hoouna aku la oia i kana poe kauwa e hoomaka'kiu. Ill Mos. 13: ie-19, 
2: j. s Mos, 18; 6. n Mos. 8: c. o Pau. 20, 28. P Ala. 32: U. q Pau. 24. 
tPaii. 5, 8. Mos. 2G. 15. ii Pau. 5. « Pau. 4, r lak. MOK. XIX.] MOSIA. Nolaila, i ka la a lakou e hoakoakoa 
ka olelo a ka flaku, ua loaa lakou i 1 

33. Ano, i ae la ke alii e hookon 
naka e kipi aku ia ia ; nolaila, hooun 
e luku mai ia lakou. 

34. A eia kekahi, ua ™ao e ia mi 
naka o ka Haku no ka hele ana mai 
lawe aku la lakou i ko lakou mau hi 
ohana, a haele aku la iloko o ka wao 

35. A o ka helu o lakou ua anean MOKUNA 

1. Eia kekahi, hoi aku la ka "p 
makehewa no ka poe kanaka o ka Hi 

2. Ano hoi, he uuku ka poe koa 
lioomaka ae la ke ku e mawaena o k( 

3. A lioomaka ae la he poe uukii 
well i ke alii, a hoomaka iho la ka ps 

4. Aug, mawaena o lakou kek. 
inoa, a he kanaka ikaika ia, a he ei 
ae la oia i kana pahikaua a hoohiki i 
pehi oia i ke ahi. 

5. A eia kekahi, hakaka aku la 
ike ai ua kokoke ia e lanakila ai id 
holo a pii ae la maluna o ka *ha 
"luakini. 

6. A alualu ae la o Gicleoua ia is 
o ka hale kiai e pepehi aku i ke alii, 
mau ihaka i ka aina o'*Semalona, 
Lamana poe iloko o na palena o ka a 

7. Ano, uwe iho la ke ahi i ka 
ana'e, E Gideoua e, e hookuu mai 
Lamana poe maluna o kakou, a'e lul 
oiaio, e luku mai no lakou i ko'u po( 

8. Ano, aole o ke alii i manao r 
me kona oia iho; aka hoi, hoopakele 

9. A kauoha ae la ke alii i na kf 
la oia imua o lakou, a hee aku la lak 
ka lakou poe wahine a me ka lakou i 

10. A eia kekahi, alualu mai la k( 
lakou, a hoomaka iho la e pepehi mn 

w Mos. 23: 1. a Mos. 18: 33, 34. 6 Mos. 11: 12. c 11 Nep. 5 218 MOSIA. [MOK. XIX. 11. Alio, eia kekalii, kaiioha ae la ke alii ia lakou e «haalel& 
akii iia kanaka a pan i ka lakou mau wahine a me ka lakou man 
keiki, a e auhee aku imua o ko Lamaua poe. 

1'2. Alio, lie nui wale ka poe i liaalele ole aku ia lakou, aka ua 
mauao e aho ke nolio a ke make pu me lakou. A o ke koena, haa- 
lele aku la lakou i ka lakou poe wahine a i ka lakou poe keiki a 

liee aku la. , , , i ■ 

13. Eia kekalii, o ka poe i noho me ka lakou poe wahme a me 
ka lakou mau keiki, kauolia ae la lakou i ka lakou ''man kaika- 
mahiue ui e ku aku a e noi aku i ko Lamana poe, aole e pepehi 

mai ia lakou. • , i i 

14. Eia kekahi, aloha mai la ko Lamana poe la lakou, no ka 
mea, ua puuihei lakou i ka "ui o ka lakou poe wahine; 

15. Nolaila, hoopakele mai la ko Lamaua poe i ko lakoumau 
ola, a lawe pio aku la ia lakou, a kai aku la ia lakou i ka ''aina o 
Nepai, a ae mai la ia lakou e noho ma ka aina, ke haawi aku 
lakou 'ia Noa ke alii, iloko o na lima o ko Lamana poe, a me ko 
lakou waiwai, oia, i ka Miapalua o ua mea a pau a lakou; i ka 
hapalua o ko lakou gula, a i ko lakou kala, a me ko lakou mau 
mea maikai a pau; a pela lakou e hookupu waiwai aku ai i ke 
alii o ko Lamana poe, ia makahiki aku ia makahiki aku. 

16. Ano, mawaena o ka poe i lawe pio ia, kekahi o na keiki- 
kane a ke alii, o ^ Limai kona inoa. 

17. Ano, ua makemake o Limai e pepehi ole la kona makua- 
kane; aka hoi, aole o Limai i naaupo no na hewa o kona makua- 
kane; no ka mea, he kanaka pono no hoi oia. 

18. Eia kekahi, hoouua malu aku la o Gideona i kekahi poe 
kanaka iloko o ka waonahele, e imi aku i ke alii, a me ka poe pu 
me ia. A eia kekahi, halawai aku la lakou me na kanaka a pau 
ma ka waonahele, koe wale no ke alii a me kana ^- poe kahuna. 

19. Ano, ua hoohiki iho la lakou ma ko lakou mau naau e hoi 
mai i ka aina o Nepai, a ina ua pepehiia ka 'lakou poe wahine a 
me ka lakou mau keiki, a me ka ™poe hoi i noho pu ai me lakou, 
alalia e imi iho lakou e hoopai, a e make pu hoi me lakou. 

20. A kauoha ae la ke alii, aole lakou e hoi aku; a ua huhu 
lakou i ke alii, a pepehi aku la iaia, a make "i ke ahi. 

21. A aneane lakou e lalau i "na kahuna hoi a e pepehi la la- 
kou, a hee akn la lakou la imua o lakou. 

22. Eia kekahi, aneane lakou e hiki mai i ka aina o Nepal, a 
halawai ae la lakou me na kanaka o Gideona. A hai ae la na 
kanaka o Gideona ia lakou i na mea a pau i "hiki mai ai maluna 
o ka lakou poe wahine a me na keiki; a no ka ae ana mai o ko 
Lamana poe i noho ai lakou ma ka aina, ma ka hookupu waiwai 
ana i ko Lamana poe i ka « hapalua o na mea a pau a lakou. ^ Pan l' 19 /' Pau. 13. 7iIlNep. S:6. tMos. 9:fc. j Mos. 7: ft. fcMos. 11:^ 
/ Pan. Il,'l2.' m Pun. 12. « Mos. 12; 3, 10-12. oMoa. 11:1'. p Pau. 14, 15. g- Mos.. 

9: k. MOK. XX. J MOSIA. 23. A hai mai la ka poe kanaka 
pepehi ae la lakou i ke alii, a ua hee 
o lakou aku iloko loa o ka waonaheh 

24. A eia kekahi, mahope iho o 
ae la lakou i ka aina o Nepai, e hau 
ana o 'ka lakou poe wahine a me ka 
lakou ia Gideona i ka mea a lakou "i 

25 . Eia kekahi , hoohiki mai la k( 
hoohiki ia lakou, aole e pepehi mai 

26. A o Limai hoi, o ke keiki a '. 
ke aupuni maluna ona e na kanaka, 
Lamana poe, na kona poe kanaka 
oia, i ka "hapalua o na mea a pau a 

27. Eia kekahi, hoomaka ae la 
puni, a e hookupaa i ka malu mawa( 

28. A hoonoho iho la ke alii o ko 
ka aina, i hiki ai ia ia ke malama i r 
aina, i hiki ole ia lakou ke haele a] 
hanai aku la oia i kona poe koa mai 
i loaa'i ia ia mai ko Nepai poe mai. 

29. Ano, ua loaa i ke ahi Limai 1 
no na makahiki elua, i ole hoopilik 
lakou, aole hoi i imi e luku mai ia la MOKUNA 1. Ano, ma "Semalona kekahi 
a ko Lamana poe i akoakoa ai e me 
ia lakou iho. 

2. A eia kekahi, malaila i kek 
lakou i akoakoa'i e mele a e hula. 

3. Ano, ua hilahila ''na kahuna 
"kulanakauhale o Nepai, he oiaio, uj 
na kanaka ia lakou, nolaila, aole Is 
poe wahine a i ka lakou poe keiki. 

4. A ua noho iho la lakou ma 1 
kou i na kaikamahine a ko Lamans 
kupua iho la lakou ia lakou la ; 

5. A i ka wa i akoakoa ai he p 
ae la lakou iwaho o ko lakou mau 
a kaikai aku la i a lakou iloko o ka 

r Pbu. 20. s JSIos. 11: /. i Pau. U, 15, 19, 21 
21: 5. 22: «, 10. x Mos. 9: fc. 

a Mos. 10: i. b Mos. 11: f. c 11 Nep. 5: 6. 220 MOSIA. [mok. XX. kalna a me kumamaha o ^ua kaikamahiiie a ko Lamana poe la- 
kou i lawe aku ai iloko o ka waonahele. 

6. Bia kekahi, i ka wa a ko Lamana poe i ike ai ua nalowale 
ka lakou mau kaikamahiue, liuhn iho la lakou i ka poe kanaka o 
Limai; no ka mea, manao iho la lakou o ka poe kanaka o Limai 

no ia. , , . . 

7. Nolaila, hoouna aku la lakou i ko lakou poe koa; he oiaio, 
o ke alii kekahi i hele aku la imua o kona poe kanaka; a pii mai 
la lakou i ka aina o Nepal, e luku mai i na kanaka o Limai. 

8. Ano, ua ike aku o Limai ia lakou mai ka 'hale kiai aku; 
ua ike aku la oia i ko lakou mau mea makaukau a pau e kaua ai; 
iiolaila, houluulu ae la oia i kona poe kanaka, a hoohalua iho la 
ia lakou ma na kula, a ma na ululaau. 

9. A eia kekahi, i ka wa i hiki mai ai ko Lamana poe, hoo- 
maka ae la ka poe kanaka o Limai e lele maluna o lakou mai ko 
lakou mau wahi i pee ai, a hoomaka e pepehi aku ia lakou. 

10. Eia kekahi, lilo iho la ke kaua i ikaika nui loa, no ka mea, 
kaua iho la lakou e like me na liona no ko lakou mea i pio ai. _ 

11. A eia kekahi, hoomaka ae la ka poe kanaka o Limai e 
hooauhee aku i ko Lamana poe imua o lakou ; aka aole i like ka 
nui o lakou me ko ka hapalua o ko Lamana poe. Aka kaua aku 
la lakou no ko lakou oia, a no ka lakou poe wahine, a uo ka la- 
kou poe keiki; nolaila, hooikaika aku la lakou, a e like me na 
deragona lakou i kaua ai. 

12. Eia kekahi, loaa iho la ia lakou ke alii o ko Lamana poe 
mawaena o ko lakou poe make; aole nae i make oia, ua hoehaia 
a haaleleia maluna o ka honua, no ka holo kiki o kona poe 

kanaka. . 

13. A lawe aku la lakou ia ia a wahi ae la i kona man paJapu, a 
kai ae la ia ia imua o Limai, a i ae la, Aia hoi, eia no ke alii o ko 
Lamana poe; a ua lochia oia i ka eha, a hiua iho la mawaena o ka 
poe make, a ua haalele mai lakou ia ia; a, aia hoi, ua lawe nun 
makou ia ia imua ou; a, ano, e ae mai oe ia makou e pepehi aku 

ia ia. . , , i • ■ • 

14. Aka, i aku la o Limai ia lakou, Aole oukou e pepehi la la, 
aka e lawe mai ia ia ia nei, i ike ai an ia ia. A kai ae la la,kou 
ia ia. A i aku la o Limai ia ia, Heaha la ko oukou kumu i pn 
mai ai e kaua mai i ko'n poe kanaka! Aia hoi, " aole o ko'u poe 
kanaka i nhai aku i ka hoohiki a'u i hoohiki aku ai ia oe; no- 
laila, no ke aha la oukou i uhai mai ai i ka hoohiki au i hoohiki 
mai ai i ko'u poe kanaka? , -i • i 

15. Ano, i mai la ke alii, Ua uhai aku au i ka hoohiki, no ke 
'' kaikai ana ae o kou poe kanaka i na kaikamahiue a ko'u poe ka- 
naka; nolaila, i ko'u huhu ua kena aku au i ko'u poe kanaka e 
pii mai e kaua i kou poe kanaka. Pan. 6, 7, 15, 23. Mos. 23: 30-35. f Uoa. U: 13. g Uos. 19; 25, 2(> h Pau. 1-e. MOK. XX.] MOSIA. 16. Ano, aole o Limai i lohe e iki 
oia, E hull aku no au mawaena o kc 
nana i hana i keia mea e make no oif 
e imiia mawaena o kona poe kanaka. 

17. Ano, ia Grideona i lohe ai i I 
kapena no ia, hele ae la ia a i ae la : 
oe e hooki ae, a mai imi i keia poe k 
maluna o lakou. 

18. No ka mea, aole anei oe i ho 
makuakane, ka poe a keia poe kanak 
aole anei lalcou iloko o ka waonahe 
na lakou i ^ aihue i na kaikamahine a 

19. Ano hoi, e hai aku i ke alii i 
ai oia i kona poe kanaka, i hoolauleai 
ka mea, ke hoomakaukau nei lakou i 
kou; a, aia hoi, he kakaikahi wale n 

20. Aia hoi! ke hele mai la lakoi 
lehu ; a i ole e hoolaulea aku ke alii 
ia no kakou. 

21. No ka mea, aole anei i ^ko n 
nana ku e mai ai ia kakoul A o k 
lohe ole i na olelo a ka Haku, a ] 
hala aku. 

22. Ano, e hoolaulea aku kakou i 
i ka ' hoohiki a kakou i hoohiki ak 
kakou e noho iloko o ka luhi, mamui 
mau oia; nolaila, e hooki aku kakoi 
koko me neia. 

23. Ano, hai aku la o Limai i na 
kane, a mo '" na kahuna i hee aku ai 
ili aku la i ka hahhaliia ana'ku o k 
ua poe la. 

24. Eia kekahi, hoolauleaia iho ] 
a i mai la oia ia lakou, E haele aku 
poe kanaka, me na mea kaua ole; a 
me ka hoohiki, aole e pepehi mai 
kanaka. 

25. Eia kekahi, hahai aku la lat 
na mea kaua ole e halawai me ko I 
la me ko Lamana poe ; a kulou iho 
imua o lakou la, a noi aku la ia 
Limai. 

26. A i ko Lamana poe i ike mai 
a, aole o lakou mea kaua, menemen 
a ua hoolauleaia lakou, a hoi aku la 
i ko lakou aina iho. 

i Mos. 11: f. j Pau. 5. k Mos. 12; 1-8. I A. 009 MOSIA. [mOK. XXI. MOKUNA 21. 1. Eia kekahi, hoi aku la o Limai a me kona poe kanaka i 
ke kulanakauhale o Nepai, a lioomaka ae la e noho liou ma ka 
aina me ka malu. 

2. Eia kekahi, mahope iho o na la he nui wale, hoomaka hou 
ko Lamana poe e hooeuia me ka huhu i ko Nepai poe; a hoo- 
maka lakou e komo mai iloko o na palena o ka aina a puni. 

3. Alio, aole lakou la i aa e pepehi mai ia lakou no ka " hoohiki 
a ko lakou la alii i hoohiki aku ai ia Limai; a,ka, ua papai mai la 
lakou la i ko lakou '' mau papalina, a i hookiekie ae maluna o la- 
kou; a i hoomaka e hoouka mai i "na ukana kaumaha maluna o 
ko lakou mau kua, a e ''hoa aku ia lakou me lakou la i hana ai i 
kahi hoki leo ole ; 

4. He oiaio, ua hanaia keia a pau, i 'ko ai ka olelo a ka 
Haku. 

5. Auo, ua nui na popilikia o ko Nepai poe; a, aole hoi ke- 
kahi ala i hiki ai ia lakou ke hoopakele ia lakou iho mailoko ae o 
ko lakou la mau lima, no ka mea, 'ua hoopuni ko Lamana poe ia 
lakou ma kela aoao keia aoao. 

6. A eia kekahi, hoomaka ae la na kanaka e ohumu me ke 
alii no ko lakou mau popilikia; a hoomaka lakou e makemake e 
hele ku e aku ia lakou la ma ke kaua. A hoopilikia nui lakou i 
ke alii me ko lakou ohumu ana; nolaila ae aku la oia ia lakou e 
hana e like me ko lakou makemake. 

7. A houluulu hou ae la lakou ia lakou iho, a kahiko mai la 
i ko lakou mau mea kaua, a hele aku la e ku e i ko Lamana poe, 
e kipaku aku ia lakou mawaho o ko lakou aiua. 

8. Eia kekahi, lanakila mai la ko Lamana poe maluna o la- 
kou, a hooauhee mai ia lakou, a pepehi mai la i na mea he nui o 
lakou. 

9. Alio, he uwe a he kanikau nui mawaena o na kanaka o 
Limai; e uwe ana ka wahiuekanemake no kana kane; ke keiki- 
kane a me ke kaikamahine e uwe ana no ko laua makuakane; a 
me na hoahanau i ko lakou poe hoahanau. 

10. Alio, he nui na wahinekanemake ma ka aina; a uwe ikai- 
ka lakou ia la aku ia la aku, no ka mea, ua hiki mai ka makau 
nui i ko Lama,na poe maluna o lakou. 

11. A eia kekahi, ua hoouaukiuki ko lakou uwe mau ana i ka 
poe i koe o na kanaka o Limai e huhu aku i ko Lamana poe. A 
hele hou aku la lakou i ke kaua; aka ua hooauhee hou ia lakou, 
me ka luku nui. 

12. He oiaio, hele hou aku la lakou, i ke kolu o ka manawa, 
a pela hou hoi i lukuia'i; a o ka poe i pepehi ole ia, hoi hou aku 
la i ke kulanakauhale o Nepai. a Mos. 19: 25. 
6. e Bios. 12: 2-7. b Pau. 3. Mos. 12: 2. 
20: 21. /"Mos. 19: it'. c Pan. 13. Mos. 12: 5. d Pau. 13. Mo3. 12: MOK. XXI.] MOSIA. 13. A hoohaahaa iho la lakou ia 
liookauwa ana ia lakou iho i ka "ai 
paiia, a e hahauia i o a ia nei, a e 
makemake o ko lakou poe enemi. 

14. A hoohaahaa iho la lakou ia 
a ua kahea ikaika aku la lakou i ke 
ka la lakou i kahea aku ai i ko lak( 
lakou mailoko mai o ko lakou mau ] 

15. A, ano, ua ''lohi ka Haku i k 
ana, no ka lakou mau hala; aka hoi 
ka lakou pule ana, a hoomaka ae la 
ko Lamana poe, i hoomaka'i lakou 
kaumaha o lakou ; aole nae ka Haki 
kele ia lakou mailoko aku o ka nohc 

16. Eia kekahi, hoomaka lakou 
aina, a hoomaka ae la lakou e hoou 
me na pua a me na ohana holohol 
pololi. 

17. Ano, ua oi aku ka nui o na 
nolaila, kauoha ae la ke alii o Limai 
e haawi aku no ke ola o na wahinel 
kou, i ole ai lakou e make i ka pololi 
no ka nui o ko lakou poe i pepehiia. 

18. Ano, ua noho pu iho la ka 
liookahi, me ia i hiki ai ia lakou, a 
liilii, a me ko lakou mau pua holohc 

19. A o ke alii hoi, aole oia i hi 
ke kulanakauhale, ke ole *kona poe 
kau o haule oia iloko o na lima o ko 

20. A kauoha ae la oia i kona p 
puni, i hiki paha ia lakou ke hopi 
poe i hee aku ai iloko ka- waonahele 
mahine a ko Lamana poe, a o ka 
luku nui i hiki maluna o lakou ; 

21. No ka mea, ua makemake la 
hiki ia lakou ke " hoopai aku ia la] 
mai lakou la iloko o ka aina o Nepa 
lakou hua liilii a me na mea he nui 
nolaila, hoomaka'kiu lakou ia lakou 

22. Eia kekahi, aole haunaele he 
a me ka poe kanaka o Limai, a hil 
kona mau hoahanau i komo ai iloko 

23. A aia mawaho o na pukapa 
a ike aku la oia ia Amona a me kc 
ana oia o na kahuna o Noa lakou, i g Mos. 12: 2-S. h Mos. 
I Mos. 11: f. m Mos. 20: S, 11: 24. 25. i Pan. 
n Pau. 23. Mos. 7 224 MOSIA. [mOK. XXI- piiia lakoii, a hikiiia, a hahaoia iloko o ka halepaahao. A ina o 
lakou ua kahuna a Noa, ina ua kauoha aku oia e pepehiia lakou; 

24. Aka ia la i ike ai aole o lakou ka! aka o kona man hoa- 
hauau lakou, a ua hiki mai ^'mai ka aina o Zarahemela mai, ua 
piha oia i ka "olioli nui loa. 

25. Ano, ua lioouna e aku la ke alii o Limai, mamua o kahiki 
ana mai o Amona ma, i kekahi 'poe kanaka he uuku e imi aku i 
ka aina o Zarahemela; aka aole i hiki ia lakou ke loaa ia wahi; 
a *ua hili lakou ma ka waonahele. 

26. Aka hoi, ua loaa ia lakou kahi aina i piha e i na kanaka; 
he oiaio, he aina i 'uhiia me na iwi maloo; he oiaio, i piha e i na 
kanaka, a i anai e ia mamua; a ua "kuhi iho la lakou o ka aina o 
Zarahemela ia, a hoi hou mai la i ka aina o Nepal, ua hiki e la- 
kou ma na palena o ka aina he mau la uuku mamua o ka "hiki 
ana mai o Amona ma. 

27. A lawe pu mai la lakou i kekahi ""mooolelo me lakou, he 
mooolelo hoi ia o ka lahuikanaka no lakou na iwi a lakou i loaa'i; 
a ua kahakahaia ia mau mea maluna o na papa gula. 

28. Ano, hoopiha hou ia o Limai me ka olioli, ia ia i lohe ai 
mai ka waha mai o Amona aia i ke alii JNJosia he haawina mai ke 
Akua mai, i hiki ia ia ke lioike mai i ke ano o na kaha me neia ; 
he oiaio, o Amona hoi kekahi i hauoli pu. 

21). Aka, ua hoopihaia o Amona a me kona poe hoahanau me 
ka eha, no ka nui loa o ko lakou poe hoahanau i pepehiia'i; 

30. A no ka lilo ana hoi o ke alii Noa, a me kana^'poe kahuna 
i kumu no na kanaka e hana'i i na hewaa me na hala he nui wale 
i ke Akua; a uwe iho la hoi lakou no ka -make ana o Abinadi; a 
no ka ^"hele ana'ku o Alama, a me na kanaka i hele pu me ia, o 
ka poe i lilo i ekalesia o ke Akua me ka ikaika a me ka mana o 
ke Akua, a me ka manaoio i na olelo i oleloia'i e Abinadi; 

31. He oiaio, uwe iho la lakou no ko lakou hele ana'ku, no ka 
mea, aole o lakou i ike i kahi a lakou i holo aku ai. Ano, ina ua 
hiki ia lakou ke hui pu me lakou la, ina ua olioli, no ka mea, ua 
komo lakou iho iloko o kahi berita me ke Akua, e hookauwa aku 
nana, a e malama i kana mau kauoha. 

32. Ano, mahope o ka hiki ana mai o Amona, ua komo aku 
ke alii o Limai iloko o kahi berita me ke Akua, a me kekahi poe 
hoi he nui o kona poe kanaka, e hookauwa aku nana, a e malama 
i kana mau kauoha. 

33. Eia kekahi, ua makemake ke alii o Limai a me na kanaka 
he nui ona e bapetizoia ; aka aole kekahi mea ma ka aina ia ia 
ka 2' mana mai ke Akua mai. A makemake ole o Amona e hana 
i keia mea, e manao ana ia ia iho he kauwa pono ole; 

34. Nolaila, aole lakou i hoolilo ia lakou iho i ekalesia ma ia p Om. 1: h. q Mos. 7: 14. r Mos. 8: 7. s Mos. I 
7, 8. 1' Mos. 7: fi-11. w Mos 8: k. x Mos. 8: ii. y Mos. 
18: 34, 35. 26 Mos. 18: 13, 17. HI Nep. 11; 25. : 8. t Mos. 8: 7-11. ii Mos. 8: 
11; /. s Mos. 17: 12-20. 2a Mos. MOK. XXII.] MOSIA. manawa, 6 ^"kali ana i ka Uhane a 
make lakou e lilo e like me Alama a 
poe i holo aku iloko o ka waonahele. 

35. Ua makeiuake lakou e ^-^bapet 
akaka'i e ae ana lakou e hookauwa al 
mau naau a pan; aka hoi, ua hoopa 
nawa; a e ^"^haawiia'ku auanei ka mc 
ia'na. 

36. Ano, e noonoo mau ana o . 
naka, a me ke alii Limai a me kona p 
ia lakou iho mailoko aku o na lima o 
'^"nolio luhi ana aku. MOKUNA i 

1. Ano, hoomaka ae la o Amona 
pu me na kanaka, no ka mea a lakon 
ia lakou iho, mailoko aku o ka noho 1 
ua i na kanaka a pan e hoakoakoa ia 
keia i hiki ia laua ke loaa ka lep o na 

2. A eia kekahi, aole i hiki ia la 
hoopakele ai ia lakou iho mailoko a 
wale no, e lawe aku i ka lakou poe 
keiki, a ine na pua a me na ohana 1 
halelewa o lakou, a e hele aku iloko < 
no ka lehulehu o ko Lamana poe ua 
Limai ke paio aku me lakou, me ka 
iho mailoko aku o ka noho luhi ana, 

3. Ano, hele ae la o "Gideona a 
aku la ia ia, Ano, e ke alii, ua hoolo 
olelo i na manawa he nui, ia kakou e 
hoahanau, me ko Lamana poe. 

4. Ano, e ke alii, ina aole oe i 
au, a ina ua hoolohe iki mai oe ika'u 
pomaikai oe ia mau olelo, pela au e 
lohe mai i ka'u olelo i keia manawa, 
hoopakele aku i keia poe kanaka ma; 

5. A ae aku la ke alii ia ia e ole: 
ia ia, 

6. Aia no ke alahele hope ma k 
kulanakauhale. ■* Ua ona ko Lamana 

2<j Pau. 35. 3d 11 Nep. 9: n. 2e Mos. 25: 17 a Mos. 20: 17. b Mos. 20: 17-22. e Pau. 0. 
O 226 MOSIA. [mOK. XXII. ma ka po; nolaila, e hoonna aim kakou i olelo hoolaha mawaena 
o keia poe kanaka a pau, e honluulu pu mai lakou i na pna a me 
na ohana holoholona o lakou, e hiki ia lakou ke lioa aku ia lakou 
la iloko o ka waonahele ma ka po. 

7. A e hele aku au e like me kau kauolia, a e liookupu aku i 
ka ^auhau hope o ka waiua i ko Lamana poe, a e ona lakou ; a e 
hele aku kakou ma ke ''alahele huna aia ma ka hema o kahi hoo- 
moana, ia lakou e ona ai a e hiamoe ai; 

8. Pela kakou e hele aku ai me ka kakou poe wahine a me 
ka kakou mau keiki, o na pua holoholona o kakou, a me na ohana 
holoholona o kakou iloko o ka waonahele ; a e hele no kakou 
" mawaho aku o ka aina o Sailoma. 

9. A eia kekahi, hoolohe aku la ke alii i na olelo a Gideona. 

10. A kauoha aku la ke alii o Limai i kona poe kanaka e ho- 
uluuln mai i na pua holoholona o lakou; a hoouna aku la oia i ka 
^hookupu o ka waina i ko Lamana poe; a hoouna aku la hoi oia 
i waina hou ae, i makana ia lakou; a *inu nui iho la lakou i ka 
waina a ke alii Limai i hoouna aku ai ia lakou. 

11. A eia kekahi, hele aku la ka poe kanaka o ke alii Limai 
ma ka po iloko o ka waonahele, me na pua holoholona o lakou, 
a me na ohana holoholona o lakou, a hele aka la lakou ^ mawaho 
aku o ka aina o Sailoma ma ka waonahele, a hele aku la me ka 
ihu i ka *^aina o Zarahemela, i alakaiia'i e Amona a me 'kona 
poe hoahanau. 

12. A ua lawe aku la lakou i ko lakou gula a pau, a me ke 
kala, a me ko lakou mau mea maikai, i hiki ai ia lakou ke hali; 
a me ka lakou ai pu no hoi me lakou, iloko o ka waonahele; a 
nauwe aku la lakou ma ko lakou hele ana. 

13. A hala ua la he nui wale ma ka waonahele, hiki aku la 
lakou i ka '"aina o Zarahemela, a )jui pu iho la me kona poe ka- 
naka, a lilo ae la i poe kanaka malalo iho ona. 

14. A eia kekahi, loaa ae la lakou ia Mosia me ka olioli; a 
loaa ia ia hoi ko lakou "mau mooolelo, a me "na papa mooolelo 
hoi a ka poe kanaka o Limai i loaa'i. 

15. Ano, eia kekahi, i ka wa i ike ai ko Lamana poe ua haele 
aku la ka poe kanaka o Limai ma ka po, hoouna aku la lakou i 
kekahi ''poe koa iloko o ka waonahele e alualu mai ia lakou nei; 

16. A ia lakou i ahialu ai i na la elua, aole i hiki ia lakou ke 
hahai i ko lakou nei mau meheu; nolaila, "uahili iho la lakou 
ma ka waonahele. e Pau. 610. f Pau. 6. 
Mos. 7: /. k Om. 1: h. 
Mos. 8; k. p Mos. 23: 30-; (7 Pau. 11. Mos 1: f. /i Pau. 7. i Pau. 6, 7. ; Pan. 8. 
Mos 7: 2, 3. m Om. 1: h. n Mooolelo a Zenifa, Mos. 9. 
). q Mos. 23: 30, 36, 37. MOiv. XXIII.] MOSIA. me na ko 
ka luaoi He mooolelo no Alama a 
kipakuia mai ai iloko 
ke alii. 

MOKUNA 

1. Ano,ua"aoia o Alama e ka I 
koa o ke alii o Noa maluna o lakou, 
kona poe kanaka, nolaila, houluulu 
holona o lakou, a lawe aku la i ko la 
iloko o ka waonahele imua o ka poe 

2. A hooikaika mai la ka Haki 
poe kanaka o ke alii Noa ke loaa aki 

3. A holo aku la lakou i ko ' na 
waonahele. 

4. A hiki aku la lakou i kahi ai 
olu a nani loa; i kahi aina o ka wai 

5. A kukulu iho la lakou i na 1 
ae la e mahi i ka honua, a hoomaka 
mea aku ia mea aku; he oiaio, ua n 
ikaika loa. 

6. A ua makemake na kanaka : 
ka mea, ua alohaia oia e kona poe k 

7. Aka, i aku la oia ia lakou, I 
kakou ke lilo kekahi i alii ; no ka 

'' Mai manao oukou i kekahi io mami 
kekahi kanaka ia ia iho maluna o 
au ia oukou, aole ia he mea e pono 

8. Aka hoi, ina he mea hiki ia r 
pono i poe alii no oukou, ina he m 
he alii. 

9. Aka e hoomanao i ka ^hewa 
kahuna; a owau hoi, 'ua heiia au il 
la i na mea hoopailua he nui imua o 
i 'mihi ai me ka ehaeha; 

10. Aka hoi, mahope iho o ka i 
Haku i ka'u hea ana, a ua hooko m 
mai ia'u i mea hana i kona mau lim 
ka ike i kona oiaio. 

11. Aka hoi, aole au i kaena al 
au pono ke kaena aku no'u iho. 

12. Ano, ke i aku nei au ia oukc 
oukou e ke alii Noa, a ua noho *pio 
kahuna, a ua laweia iho la iloko o 
nakinakiia oukou me na mea i paa i n Mos. 18: 34, 35. b Mos. 18-: 33, 3i. 19: 1. 
ma na palena o Nepai. d Pau. 8-15. Mos. 18: 21 
/Mos. 17:1-4. 24:8-12. ff Mos. 18: 1. A Mos, 228 MOSIA. [mok. XXIII. 13. Alio, uie oukou i hoopakeleia mai ai, ma ka mana o ke 
Akiia, mailoko mai o keia mau mea i paa ai, he oiaio, mailoko 
mai o ■'na lima o ke alii o Noa a me kona p.oe kanaka, mailoko 
]iiai hoi o na mea i paa ai o ka hewa, pela au i makemake ai e 
kupaa oukou ma keia lanakila i hookuuia mai ai oukou, a '-e hili- 
nai ole i kekahi kanaka e alii ai maluna o oukou ; 

14. A e 'liilinai ole ana i kekahi mea i kumu no oukou, aole 
hoi i luna no oukou, ke ole ia he kanaka o ke Akua, e hele ana 
ma kona mau aoao a e malama ana i kana mau kauoha. 

15. Pela o Alama i ao aku ai i kona poe kanaka, e aloha aku 
keia kanaka keia kanaka i kona hoalauna '"me ia ia ia iho; i ole 
ai he paio mawaena o lakou. 

16. Ano, o Alama, oia ko lakou "kahuna iiui, oia hoi ka i hoo- 
kumu ai i ko lakou ekalesia. 

17. A eia kekahi, aole i loaa i kekahi ka mana e hai olelo, 
aole hoi e ao aku, ke ole ma o na la mai ke Akua mai. Nolaila, 
hoolaa iho la oia; i na kahuna a pan o lakou, a me na kumu a 
pan o lakou, aole i hoolaaia kekahi ke ole lakou he poe kanaka 
pono. 

18. Nolaila, kiai aku la lakou maluna o ko lakou poe kanaka, 
a ua hauai aku ia lakou me na luea e pili ana i ka pono. 

19. A eia kekahi, hoomaka ae la lakou e hoopomaikai nui loa 
ia ma ka aina; a kapa aku la lakou i ka aina "o Helama. 

20. A eia kekahi, mahuahua ae la lakou a hoopomaikai nui 
loa ia ma ka aina o Helama; a kukulu iho la lakou i kulanakau- 
hale a lakou i kapa aku ai o ke kulanakauhale o Helama. 

21. Aka hoi, he mea ku pono i ko ka Haku manao e paipai 
mai i kona poe kanaka; he oiaio, e lioao ana oia i ko lakou aho- 
nui a me ko lakou manaoio. 

22. Aka hoi, o ka mea i paulele aku ia ia, oia ke ** hookiekieia 
iluua ma ka la hope. He oiaio, a pela no ia me keia poe kanaka, 

23. No ka mea, e hoike aku no au ia oukou ua laweia lakou 
iloko o ka noho luhi ana, a, aole i hiki i kekahi mea ke hoopakele 
ia lakou, o ka Haku ko lakou Akua wale no; he oiaio, o ke Akua 
o Aberahama, a me Isaaka, a o lakoba. 

24. A eia kekahi, ua hoopakele mai la oia ia lakou, a ua hoike 
mai la oia i kona mana ikaika ia lakou, a nni ko lakou hau- 
oli ana. 

25. No ka mea, aia hoi, oiai lakou ma ka aina o Helama, he 
oiaio, ma ke kulanakauhale o « Helama, oiai e mahi ana i ka aina 
a puni, aiaka! he puali o ko Lamana poe ma na palena o ka 
aina. 

26. Ano, eia kekahi, holo aku la na hoahanau o Alama mai 
ke kihapai o lakou aku, a houluulu mai la lakou ia lakou iho iloko 

yiFln. 1-3. Mos. 18: iti. 35. fc Pau. 0-9. Mos. 29: 5-36. ! Mos. 18: 18-29. m Mos. 
18:21 niNep. 14:]2. « Mos. 18:18. Bios. 6: c, o Pau. 20, 23, 26. 29, SS, 38, 39. 27: 
16. Ala. 24: 1. j) 1 Nep. 13: 37. 16: 2. Ala. 26: 7, 28. 38:5. Ill Nep. 15: 1. 27:14, 

15,22. Mor. 2: 19. Et. 4: 19. ff Mos. 23: o. MOK. XXIII.] MOSIA. o ke kulanakauhale o Helama; a nui 
ana mai o ko Lamana poe. 

27. Aka hele aku la o Alama a ku 
kauleo ae la ia lakou aole e pono ke i: 
kou i ka Haku, i ko lakou Akua, a i 
lakou ; 

28. Nolaila, uumi iho la lakou i ko 
aku la e kaliea aku i ka Haku, e hoo] 
ko Lamana poe, i hookoe mai ai lak 
hine a lakou, a me na keiki a lakou. 

29. A eia kekahi, hoopalupalu ae 
Lamana poe. A hele aku la o Alam£ 
a haawi aku la ia lakou iho iloko o ns 
la i ko Lamana poe ka 'aina o Helanc 

30. Ano, o ka poe koa i alualu ai 
*ua hili iho la ma ka waonahele no m 

31. Aia hoi, ua loaa ia lakou ke 
kau wahi a lakou i kapa aku ai o " ^ 
lakou e noho ma ka aina o Amulona 
i ka honua. 

32. Ano, o ka inoa o ka luna o n 
no ia. 

33. A eia kekahi, nonoi aku la o i 
hoouna aku la oia i na wahine a la 
lakou a ko Lamana poe, e noi aku : 
luku ole ai lakou la i na kane a lakou 

34. A menemene ae la ko Lamam 
poe hoahanau, a aole i pei^ehi aku 
wahine. 

35. A hui pu aku la o Amulona a 
ko Lamana poe, a e hele ana lakou 
aina o Nepal, ia lakou i loaa ai ka a 
Alama a me kona poe hoahanau. 

36. A eia kekahi, olelo paa mai ! 
a me kona poe hoahanau, ina e_ hoil 
aku ai i ka "aina o Nepal, alalia' e ae 
noho pio ole ai hoi. 

37. Aka, mahope iho o ka hoike 
ke aia e hiki aku ai i ka aina o Nepa 
lama i ka lakou olelo paa; aka, hoon 
kiai a puni ka aina o Helama, malm 
hoahanau. 

38. A hele aku la ka poe i koe ( 
hoi hou mai la kekahi poe o lakou i r Mos. 23: o. s Mos. 22: 16. 
12. Ala. 21: 2-4. 23: 14. 24: 1, 
33. J,: Mos. 23: 0. 1/ II Nep. 5 t Mos. M: f. « P 
28-30. 25; 4-12. 
; b. 3 Pau. 38. 230 MOSIA. TmOK. XXIV. mai la hoi me lakou i na wahine a me na keiki a ka poe koa kiai 
i wailioia'i ma ka aina. 

39. A na ae aku ke alii o ko Lamana poe ia ^"^ Amnlona, e lilo 
ai i alii a i luiia maluna o kona poe kanaka e noho ana ma ka 
aina o Helama; aka hoi, aole i loaa ia ia ka mana e hana i ke- 
kahi mea kn e i ka makemake o ke alii o ko Lamana poe. MOKUNA 24. 1. A eia kekahi, loaa iho la ia Amulona ka oluolu imna o na 
maka o ke alii o ko Lamana poe; nolaila, ae aku la ke alii ia ia 
a me kona poe hoahanan, e hooliloia i "poe kumu maluna iho o 
kona poe kanaka; he oiaio, maluna iho o na kanaka ma ka aina 
o ''Semalona, a ma ka aina o "Sailoma, a ma ka aina o "* Amulona. 
. 2. No ka mea, ua loaa i ko Lamana poe ua mau aina nei; 
nolaila, ua hoonoho iho ke alii o ko Lamana poe i mau alii ma- 
luna o na mau aina nei a pau. 

3. Ano, o * Lamana ka inoa o ke alii o ko Lamana poe, i ka- 
paia'i mamuli o ka inoa o kona makuakane; a nolaila, ua kapaia 
oia o ke alii Lamana. A he alii oia maluna o kahi lahuikanaka 
he kinikini; 

4. A hoonoho aku la oia i 'na kumu maiwaena mai o na 
hoahanau o Amulona, ma kela aina keia aina i nohoia e kona poe 
kanaka; a pela i hoomaka'i ka "olelo a Nepai e aoia mawaena o 
ua kanaka o ko Lamana poe. 

5. A he lahuikanaka oluolu lakou kekahi me kekahi; aka 
hoi, aole lakou i ike i ke Akua; aole hoi i ao aku ''na hoahanau 
o Amulona ia lakou i kekahi mea no ka Haku, no ko lakou Akua, 
aole hoi i ke kanawai o Mose; aole hoi i ao aku ia lakou i na, 
olelo a Abinadi ; 

6. Ao aku la lakou ia lakou la e kakau i ko lakou la *moo- 
olelo, a na lakou la ■'e palapala kekahi i kekahi. 

7. A pela ko Lamana poe i hoomaka'i e mahuahua aku ma 
ka waiwai, a e kalepa aku kekahi me kekahi, a mahuahua nui, a 
hoomaka ae la e lilo i lahuikanaka maalea a akamai, ma ke aka- 
mai o ke ao nei; he oiaio, he lahuikanaka maalea loa; e lealea 
ana ma kela ano keia ano o ka hewa a me ka hao wale, koe nae 
mawaena o ko lakou poe hoahanau iho. 

8. Eia kekahi, hoomaka ae la o *Amulona e hoohana i kona 
mana kaumaha maluna o Alama a me kona poe hoahanau, a hoo- 

2a Mos. 23: m. a Pan. 1-6. . I> Mos. 10: d. c Bios. 7: f. d Mos. 23: u. e Mos. 9: 10, 11. 10: 6. 
f Pau. 1. g Kokoke 470 makahiki i hala mai ka wa i kaawale ai ko Nepai poe a ko Lamana 
poe, a iloko o ia wa ua boano e ia ka olelo a ko Nepai poe, iwaena o ko Lamana poe. 7i Mos. 
11: f. i Ka moooielo o iia poe Lamana. j Ma ke ano a ko Nepai kakuu ana. h Mos. 23: 32.. MOK. XXIV.] MOSIA. maka ae la oia e hoomaau mai ia ia, 
poe keiki e hoomaau mai i ka lakou 
9. No ka mea, ike mai la o Am 
hoi o ' kekahi o ka ke alii poe kahi 
mea i manaoio i na olelo a Abinadi, 
alo aku o ke alii; a nolaila, ua huhi 
malalo iho oia o ke alii Lamana; afa 
maluna o lakou, a kau mai i na han 
mai la i na luna hooluhi maluna o li 

10. A eia kekahi, no ka nui o ko 1 
ae la lakou e kahea ikaika i ke Aku 

11. A kauoha mai la o Amulouf 
kou hea ana ; a hoonoho mai la ois 
o ka mea i loaa'i e kahea aua i ke i 

12. A, aole o Alama a me kona 
ko lakou mau leo i ka Haku. i ko 1 
lakou i ko lakou mau naau ia ia; a 
o ko lakou mau naau. 

13. Aka, eia kekahi, hiki mai 1 
iloko o na popilikia o lakou, i ka i i 
oukou, a e hoolana hoi oukou, no k 
oukou i hana mai ai ia'u; a e hana 
kanaka, a e hoopakele aku ia la. 
luhi ana. 

14. A e '"hoomama no hoi au i : 
maluna iho o ko oukou mau poohi 
ike ia mau mea maluna iuo o na ku 
kaluhi; a o keia ka'u e hana'i, i 
no'u, a i ike lea oukou, e hele an 
ko'u poe kanaka iloko o ko lakou r 

15. Ano, eia kekahi, o na ukani 
iho o Alama a me kona poe hoahi 
mea; he oiaio, hooikaika mai la ka 
kou ke hapai aku i ko lakou mau z 
a ae aku la lakou me ka manaolana 
make a pau o ka Haku. 

16. Eia kokahi, no ka nui o ko 
hoomanawanui, hiki hou mai la ka 1 
ana, E hoolana i ka manao, no ka i 
no au ia oukou mailoko aku o ka n 

17. A i aku la oia ia Alama, e 
kanaka, a e hele pu au me oe, a e 
naka mailoko aku o ka ° noho luhi 

18. Ano, eia kekahi, houluulu i 
kanaka ma ka po, i na pua holoho I Mos. 17: 2-4. 
Ala. 5: 5, 6. 29: 11 m Pau. 9. 15. 
12. 36: 2, 29. n Pau. 9, ] MOS[A. [MOK. XXV. liilii hoi; lie oiaio, a pan ae la ka po i houluulu pu ai lakou i na 
piia holoholona o lakou. 

19. A i kakahiaka ae, liookau ae la ka Haku i ka^hiamoe nui 
nialuua o ko Lamana poe, he oiaio, ua pauhia ko lakou poe luna 
hooluhi i ka hiamoe lea. 

20. A liaele aku la o Alama a me kona poe kanaka iloko o ka 
waouahele ; a ia lakou i hele aku ai a pau ae la ka la, kukulu iho 
la lakou i na halelewa o lakou iloko o kekahi awawa, a kapa aku 
la lakou ia wahi o ke awawa o Alama, no ka mea, alakai ae la 
oia ia lakou ma ka waouahele ; 

21. He oiaio, a ma ke awawa lakou i ninini aku ai i ko lakou 
aloha i ke Akua, no ka mea, ua lokomaikai niai oia ia lakou, a 
ua hoomaha mai la i ko lakou man ukana kaumaha, a ua hoo- 
palcele mai la oia ia lakou mailoko aku "o ka luhi; no ka mea, 
iloko o ka noho luhi ana lakou, a, aole i hiki i kekahi mea ke 
hoopakele mai ia lakou, ke ole ka Haku ko lakou Akua. 

22. A aloha aku la lakou i ke Akua, he oiaio, ka poe kane a 
pau o lakou, a me ka lakou poe wahine a pau, a me ka poe keiki 
a pau a lakou i hiki ke olelo, hookiekie ae la i ko lakou mau leo 
i ka hiilaui aku i ko lakou Akua. 

23. Ano, i mai la ka Haku ia Alama, E wikiwiki oe a hele 
aku 06 a me keia poe kanaka mawaho o keia aina, no ka mea, 
'ua ala ae la ko Lamana poe, a ke alualu nei ia oukou; nolaila, 
e hele aku oukou iwaho o keia aina, a na'u auanei e kaohi i ko 
Lamana poe ma "ua awawa nei, i alualu hou ole aku ai lakou i 
keia poe kanaka. 

21. A eia kekahi, haele aku ]a lakou mawaho o ke awawa, a 
hele aka la iloko o ka A?aonahele. 

25. A ia lakou ma ka waonahele he 'umikumamalua la, hiki 
aku la lakou i ka aina o Zarahemela ; a hookipa ae la no hoi ke 
alii Mosia ia lakou me ka olioli. MOK. XXV.] MOSIA. MOKUNA 25. Ano, kauoha ae la ke alii Mosia e bouluuluia na kanaka 1. 
a pau. 

2. Ano, aole e like ka heluna o ua keiki a Nepal, aole hoi e 
like ka heluna o ka poe mamo a Nejaai, me ka poe kanaka o 
Zarahemela, oia no kekahi "mamo a Muloka, a me ka poe i hele 
pu mai me ia ma ka waouahele ; 

3. A, aole e like ka heluna o ka poe kanaka o Nepal a me ka 

2:1 Pail. '1V>. q Mos. 24: 0. r Pau 19. s Pau. 20, 21. i He utuikumamalua la hele ana 
mai ke awawa o Alama. Mai Heiama a hiki i ke awaiva o Alama he hookahi la hele aua ia. 
Mos. 2;:>; c. WolaiJa, mai lie kulanakauhale Nepal a hiki aku i Zarahemela he iwakaluaku- 
mamalua ia hele ana. u Oui. i : Ji. i-filos. 22: li. a Om. 1 : l. poe kanaka o Zarahemela me ko La 
like ka heluna o lakou me ka hapalua 

4. Ano, ua hoakoakoaia ka poe t 
ka poe kanaka a pau hoi o Zarahemel 
i elua poe. 

5. A eia kekahi, heluhelu ae la 
heluheluia, "na inooolelo o Zenifa i 
heluhelu ae la oia i na mooolelo o ka 
ka wa a lakou i '*haalele ai i ka ain 
wa a lakou i "hoi hou mai ai. 

6. A heluhelu ae la no hoi oia i 
kona poe hoahanau, a me ko lakou r 
wa a lakou i 'haalele mai ai i ka aina 
ka wa a lakou i " hoi hou mai ai. 

7. Ano, ia Mosia i hoopau ai i ka 
ua pau kona poe kanaka i noho ma 1 
pihoihoi ; 

8. No ka mea, aole lakou i ike 
ka mea, ia lakou i ike ai i ua poe la 
mai o ka noho luhi ana, ua piha lako 

9. A eia hou, ia lakou i manao a: 
ka poe i pepehiia'i e ko Lamana poe, 
a kulu iho la na waimaka he nui o kc 

10. A eia hou, ia lakou i hooman; 
ke Akua, a me kona mana i ka 'hoopa 
j)oe hoahanau, mailoko mai o na lim 
noho luhi ana hoi, hookiekie ae la ] 
hoalohaloha aku la i ke Akua. 

11. A eia hou, ia lakou i manao i 
kou poe hoahanau, a no ko lakou uc 
hoopihaia lakou me ka walania a me 
uhane o lakou. 

12. A eia kekahi, huhu iho la 1 
me kona mau hoahanau, ka poe i 
Lamana poe i mail wahine na lakou, 
makuakane, aole lakou e kapa hou is 
makuakane, nolaila, lawe ae la laL 
inoa o Nepal, i kapaia ai lakou o na 
me ka poe i kapaia ko Nepal poe. 

13. Ano, 'ua helu pu ia ka poe 
Nepal poe, a o keia no ka hoili ole ia 
mea ke ole lakou he poe mamo a Ne 

14. A eia kekahi, ia Mosia i ho 
'"heluhelu ana i na kanaka, noi ae la 
i na kanaka. 

I, Pau. 13. c E Dana i ke poo o Mos. 9. d Mo 
4. !7 Mos. 24:25. ?! Mos. 22: 11-13. i Mos. 24: 
23: 33. I Om. 1: 19. m Pau. 5-7. 234 MOSIA. [mOK. XXV. 15. A olelo aku la o Alama ia lakou, ia lakou i hoakoakoaia'i 
ma na aha imi, a hele aku la ia mai ia poe aku ia poe aku, e hai ana 
i na kanaka i ka mihi a me ka manaoio i ka Haku. 

16. A kauleo aku la oia i ka poe kanaka o Limai a me kona 
poe hoahanau, ka poe a pau i "hoopakeleia mai ai mailoko mai o 
ka nobo hilii ana, e lioomanao lakou na ka Haku lakou i hoopa- 
kele mai. 

17. A eia kekahi, mahope iho o ke ao ana aku o Alama i na 
kanaka i na mea he nui, a i pau aku la kana olelo ana ia lakou, 
ua makemake iho la ke alii Limai e bapetizoia; a ua makemake 
kona poe kanaka a pau e bapetizoia hoi lakou. 

IS. Nolaila, hele aku la o Alama iloko o ka wai, a "bapetizo 
iho la ia lakou; he oiaio, bapetizo aku la oia ia lakou mamuli o 
ke ano ana i bapetizo ai i kona I'poe hoahanau iloko o na wai o 
Moramona; he oiaio, a o ka poe ana i bapetizo ai ua huiia lakou 
i ka ekalesia o ke Akua ; a o keia no ko lakou manaoio ma na 
olelo a Alama. 

19. A eia kekahi, ae aku la ke alii Mosia ia Alama, i hoonoho 
aku ai oia i na ekalesia mawaeua o ka aina a puni o Zarahemela; 
a haawi aku ia ia i ka mana e " hoolilo i na kahuna a me na kumu 
maluna o kela ekalesia o keia ekalesia. 

20. Auo, ua hanaia keia no ka lehulehu o na kanaka, no ka. 
liiki ole ke hoomalnia lakou e ke kumu hookahi; aole hoi i hiki 
ia lakou ke hoolohe mai i ka olelo a ke Akua i ke anaina 
hookahi. 

21. Nolaila lakou i akoakoa ai ma na anaina okoa, i kapaia'i 
na ekalesia; a ua loaa i kela ekalesia i keia ekalesia kona 
mau kahuna a me ko man kumu, a e hai ana kela kahuna 
keia kahuna i ka olelo e like me ia i haawiia mai ai ia ia ma ka, 
waha o Alama; 

22. A pela me na ekalesia he nui, hookahi ekalesia nae lakou 
a pau; he oiaio, o ka eka'esia o ke Akua; no ka mea, aole i 
haiia kekahi mea ma na ekalesia a pau i ole ka mihi a me ka ma- 
naoio i ke Akua. 

23. Ano, he mau ekalesia ehiku ma ka aina o Zai'ahemela. A 
eia kekahi, o na mea e makemake ana e lawe maluna iho o lakou 
i ka 'inoa o Kristo, a o ke Akua hoi, hui mai la lakou i na eka- 
lesia o ke Akua; 

24. A ua kapaia lakou ko ke Akua poe kanaka. A niniui 
mai la ka Haku i kona Uhane maluna o lakou, a ua pomaikai la- 
kou, a main ma ka aina. MOK. XXVI.] 6; c. n Mos. 22: 11-13. 24:10-25. o JI Nep. 9: !(. Mos. 21: 32-35. p Mos. 18: 8-17. (j Mos. • Mos. 5 MOSIA. MOKUNA 1. Ano, eia kekahi, he nui na m 
ole ke hoomaopopo mai i "na olelo a 
keiki liilii i ka wa ana i olelo ae ai i i 
i manaoio i ka mooolelo o ko lakou p 

2. Aole lakou i manaoio i ka me 
o ka poe make ; aole hoi lakou i manaoi 

3. Ano, no ko lakou hoomaloka, 
maopopo mai i ka olelo a ke Akua; ; 
lakou. 

4. A, aole lakou i ae e "bapetizo 
mai i ka ekalesia. A he poe okoa la 
noho mau pela ma ia hope aku, ma k 
no ka mea, aole lakou i kahea aku i 

5. Ano, ma ke au ia Mosia, aole 
hapalua o na kanaka o ke Akua; aki 
na o na hoahanau, ua mahuahua aki: 

6. No ka mea, eia kekahi, hoop 
he nui loa me ka lakou mau olelo r 
ekalesia, a ma o lakou la lakou i *hi 
laila, he mea e pono ai e aoia ka pot 
ekalesia, e ka ekalesia. 

7. Eia kekahi, ua laweia mai h 
haawiia ae la i 'na kahuna e na kun 
ia lakou imua o Alama, oia no ke "1 

8. Ano, ua haawi aku la ke al 
maluna iho o ka ekalesia. 

9. Eia kekahi, aole o Alama i 
nui na hoike ku e ia lakou ; he oiaic 
hoike mai la no ko lakou hala he ni; 

10 Ano, aole i hiki mai kekahi 
ka ekalesia; nolaila, anoninoni iho 
a kauoha ae la ia e laweia' e lakou u 

11. A i ae la oia i ke alii, Eia h( 
i lawe mai ai imua ou, he poe i hoo 
hanau; he oiaio, a ua loaa lakou ms 
i mihi i ko lakou mau hewa; nolaih 
lakou imua ou, 1 hookolokolo mai a 
kou mau hewa. 

12. Akai aku lake alii Mosia 
hookolokolo aku ia lakou; nolaila, 
iloko o kou mau lima e hookolokoh 

13. Ano, anoninoni hou iho la 1* o Mos. 2-5. h II Nep. 2: d. c II Nep. 9: u 
111 Net) 26: 21. e Pau. 713, 19. 25-.-lb. Ala. 5: i 
29- 42 Ala. 4: 4, 18, 20. 5: 3. 44, 49. 6: 8, 
43: 2.' 46: 6, 38. 49: 30. Hela. 3: 25. 23(i MOSIA. [mOK. XXVI. la oia, a iiiuau aku la i ka Haku i ka mea ana e hana'i no ua 
haua nei, no ka mea, hopohopo iho la oia o hana hewa oia imua o 
ka maka o ke Akua. 

U. Eia kekahi, mahope iho o kona uinini ana i kona nliane a 
pau i ke Akua, liiki mai la ka leo o ka Haku ia ia, i ka i ana, _ 

15. Pomaikai ooe, e Alama, a pomalkai hoi lakou, ka poe i 
'■'bapetizoia iloko o 'na wai o Moramona. Ua pomaikai ooe no 
kou manaoio ikaika loa ma ua olelo wale no a ka'u kauwa, a 

Abiuadi. • -i -i ^ 

16. A pomaikai hoi lakou, no ko lakou manaoio ikaika loa ma 
ua olelo wale no au i olelo aku ai ia lakou. 

17. A pomaikai ooe no kou kukulu ana i-'ekalesia mawaena 
o keia poe ka,naka; a e liookupaaia lakou, a e lilo no lakou i poe 

kanaka no'u. 

18. He oiaio, pomaikai hoi keia poe kanaka, ka poe e ae ana 
e hali i ko'u * inoa; no ka mea, ma ko'u inoa e kapaia'i lakou; a 
na'u no lakou. 

19. A no kou ninau ana mai ia'u no ka mea ' lawehala, ua po- 
maikai oe. 

20. Ooe no ka'u kauwa; a ke_berita nei au me oe, e loaa aua- 
uei ia oe ke oia mau loa; a e hookauwa mai no oe na'u, a e hele 
aku ma ko'u inoa, a e houluulu mai i ka'u poe Iiipa. 

21. A o ka mea e hoolohe mai i ko'u leo, he hipa ananei ia 
na'u; a nau ia e hookipa'e iloko o ka ekalesia; a na'u no hoi ia 
e hookipa'ku. 

22. No ka mea, o keia no ko'u "'ekalesia; o ka mea e " bape- 
tizoia, e bapetizoia oia i ka mihi. A o ka mea au e hookipa'e 
ai, nana no e manaoio mai i ko'u inoa; a na'u no iae kala olu- 

olu aku ; . 

23. No ka mea, owau no ka mea e lawe ana maluna o u i na 
hewa o ko ke ao nei; no ka mea, owau no ka mea nana i "hana 
ia lakou ; a owau no ka mea e haawi ana i ka mea i manaoio a 
hiki aku i ka hopena, i kahi ma kuu lima akau. . • -i 

24. No ka mea, ma ^' kuu inoa i kapaia'i lakou; a in a, i ike 
lakou'ia'u, e puka mai ananei lakou, a e loaa ia lakou kahi mau 
loa ma kuu lima akau. 

25. A e hiki mai keia i ka wa e kani ai ka pu elua, alalia e 
puka mai ka poe i ike ole mai ia'u, a e ku ananei imua o'u ; 

26. Alalia e ike no lakou, owau no ka Haku ko lakou Akua, a 
owau ko lakou Mea Hoolapanai ; aka aole o lakou makemake e 

hoolapanaiia. . , ■ i i. 

27. Alalia, e hai aku no au ia lakou, aole au i ike la lakou; a 
e hele aku no lakou iloko o ke "ahi pau ole, i hoomakaukauia'i 
no ke cliabolo a me kona poe anela. 

28. Nolaila, ke i aku nei au ia oe, o ka mea e hoolohe ole nmi 

I Mos. 26: e. m Mos. MOK. XXVI.] MOSfA. h 11 Nep. 9: 11. 
2G: d. n II Nep. 9: ; Bios. 18: I. 
iL. Mos. 5 j Mos. 25: 19-24. 
L p Mos. 5: e. k Mos. 5; e. 
q I Nep. 15: i ko'u leo, 'mai hookipa aku oukou ii 
ka mea, aole au e hookipa aku ia ia i 

29. JNolaila, ke i aku nei au ia oe, 
hewa mai ana ia'u, nau ia e hookoloi 
i hana'i; a ina e hai mai oia i kona i 
nei, a e mihi ma ka oiaio o kona naai 
aku no hoi an ia ia; 

30. He oiaio, a i na manawa a pa 
ai, e kala aku no au ia lakou i ko lak 

31. A e kala aku hoi oukou 'kek; 
hala; no ka mea, he oiaio ka'u e olei 
kala ole ae i ka kona hoalauna lawel 
mihi oia, oia ka i lawe ia ia iho mak 

32. Ano, ke i aku nei au ia oe, o 
i kona mau hewa, oia ke "helu pu ok 
naka; a e malamaia keia mea mai kf 

33. Eia kekahi, ia Alama i lohe j 
iho la oia ia mau mea, i paa ua mai; 
ke hookolokolo i na kanaka o ua ekah 
ke Akua. 

34. Eia kekahi, hele aku la o Alai 
poe i loaa'i ma ka hewa, e like me ki 

35. A o ka poe i mihi i ko lakoi 
mau mea, o lakou kana i helu pu ai : 
ka ekalesia; 

36. A o ka poe i hai ole mai i ko 
i ka lakou hala, ""aole lakou i helu p 
naka o ka ekalesia, a ua holoiia'ku n 

37. A eia kekahi, hooponopono i 
pau o ka ekalesia, a hoomaka hou ae 
nui a me ka pomaikai nui loa ma n 
pololei ana imua o ke Akua; e loaa 

" bapetizo ana i na mea he nui wale. 

38. Ano, na Alama a me kona p 
mau mea nei a pau, ka poe i noho 
hele ana ma ka ikaika a pau ; e ao al 
ma na mea a pau ; e loaa ana na ano 
ino ia mai e ka poe a pan i hui ole m 

39. A ao aku la lakou i ko lakou 
kekahi i aoia mai, keia mea keia me 
like me kona mau hewa, a me kona c 
ohaia'i e ke Akua e ^pule hooki ole, 
mea a pau. 

J- Mos. 26: a. s Mos. 26: e. ill! Nep. 13: : 
w Pau. 29, 80. i; Pau. 32. y 11 Nep. 9: u. e II N 238 MO SI A MOKDMA 2V. [mOK. XXVII. 1. Alio, eia kekahi, no ka nni loa o na liana ino i hoiliia mai 
maluna o ka ekalesia, e na mea hoomaloka, hoomaka ae la ka 
ekalesia e ohumu, a e hoopii ae i ua luna o lakou no ia mea; a 
lioopii mai la lakou ia Alama. A waiho iho la o Alama i keia mea 
imua o ko lakou alii, o Mosia. A kuka pu iho la o Mosia me 
kaua poe kahuna. 

2. Eia kekahi, liooima ae la ke alii o Mosia i olelo hoolaha 
mawaena o ka aina a puni, i hoomaau ole aku ai kekahi o ka poe 
hoomaloka i kekahi o ka poe i pili aku i ka ekalesia o ke Akua; 

3. A ua kauoha ikaika ia mawaena o na ekalesia a pau, i ole 
ai ua hoomaau ana mawaena o lakou; i "noho like ai na kanaka 
a pau ; 

4. I ole ai lakou e ae aku i ka haaheo, a i ka hookiekie e 
hoopau ai i ko lakou maluhia; i manao ai hoi kela kanaka keia 
kanaka i koua hoalauna ** me ia ia ia iho, e hana ana me ko lakou 
man lima iho no ko lakou ola ; 

5. He oiaio, a na ko lakou °poe kahuna a me ko lakou poe 
kumu a pau e hana me "^ko lakou mau lima iho no ko lakou ola, 
ma na wa a pau, koe wale no ka manawa mai a me ka wa hune 
niaoli; a i ka hana ana i ua mau mea nei, ua lako lakou ma ka 
lokomaikai o ke Akua. 

6. A hoomaka ae la ka maluhia hou ma ka aina; a hoomaka 
ae la na kanaka e lehulehu loa aku, a hoomaka ae la e palahalaha 
aku maluna iho o ka ili o ka honua, he oiaio, ma ka akau a ma 
ka hema, ma ka hikina a ma ke komohana, e kukulu ana i na 
kolanakauhale nui a me na kauhale ma na kihi a pan o ka aina. 

7. A kokua mai la ka Hakii ia lakou, a hoopomaikai iho la 
ia lakou, a lilo lakou i lahuikanaka nui a waiwai. 

8. Auo, ua helu pu ia 'na keiki o Mosia mawaena o na mea- 
hoomaloka ; a o kekahi hoi o na keiki a Alama i helu pu ia ma- 
waena o lakou, ua kapaia oia o Alama, mamuli o kona makua- 
kane; aka hoi, lilo iho la oia i kanaka hewa loa a hoomana kii. 
A he kanaka oia o na olelo he nui wale, a olelo malimali nui aku 
la oia i na kanaka; nolaila, alakai aku la oia i na mea he nui o 
na kanaka e hana mamuli o ke ano o kona mau hewa. 

9. A lilo iho la oia i mea i alalai nui ai i ka pomaikai o ka 
ekalesia o ke Akua; e aihue aku ana i na naau o na kanaka; e 
hookomo ana i ke ku e nui mawaena o na kanaka; a wehe ana i 
ka puka no ka enemi o ke Akua e hana mai me kona mana ma- 
luna o lakou. 

10. Ano, eia kekahi, oiai oia e hele aku ana e hoohiolo i ka 
ekalesia o ke Akua; no ka mea, hele main aku la oia me na keiki- 
kane a Mosia, e 'imi ana e hoohiolo i ka ekalesia, a e alakai he- <i liik. 2; ;. 6 Mos. 4 
28; 3, i. Ala. 26: 17, 18. c Mos. 6: ( 
G, 9, 11. 38: d Mos. 18: 21, 26. e Pau. 10, 34, fUos. MOK. XXVII.] MOSIA. wa i na kanaka o ka Haku, me ke ku 
a o ke alii no hoi : 

11. A me a'u i i aku ai ia oukou, ( 
ana i ke Akua, aia hoi! ikea aku la kj 
a iho iho la oia me he mea la iloko o . 
me he mea la o ka leo o ka hekili, a 1 
nua a lakou i ku iho ai ; 

12. A no ka nui loa o ko lakou p 
ka honua, a hoomaopopo ole i na ol 
lakou . 

18. Aka hoi, kahea hou mai la ia, 
ae a e ku mai, e, no ke aha oe i hoorr 
ke Akua? No ka mea, ua olelo mai 
ekalesia, a e hookupaa aku an ia ia, 
hiolo ia ia, ke ole ia ka hewa o ko'u p 

14. A eia hou, i mai la ka anela, 
Haku i na pule a kona poe kanaka, a i 
wa a Alama, oia no kou makuakane; 
oia me ka manaoio nui nou, i laweia'i 
laila, ea, ua hele mai nei an e hoomao] 
a me ka makaukau o ke Akua, i hool 
kauwa e like me ko lakou manaoio. 

15. Ano hoi, e hiki anei ia oe ke 
Akua? No ka mea, aia hoi, aole anei 
ka honua? Aole anei oe i *^ ike mai ho 
unaia mai nei au mai ke Akua mai. 

16. Ano, ke i aku nei au ia oe, o he 
pio ana o kou mau makua ma ka aina 
o Nepal; a e hoomanao i na mea nui 
ka mea, iloko o ka noho lulii ana lak 
oia ia lakou. Ano, ke i aku nei au ie 
kou aia, a e imi hou ole e hoohiolo aku 
aku, i hookoia'i ka lakou mau pule; 
makemake ana oe e hooleiia'ku nou ih 

17. Ano, eia kekahi, o ua mau oleic 
anela i olelo mai ai ia Alama, a hele al 

18. Ano, "hina hou iho la o Alam 
ka honua, no ka mea, nui iho la ko li 
me ko lakou mau maka ponoi^iike 
Haku; a o kona leo me he hekili la ia, 
a ua ike lakou aohe kekahi mea, ke ol 
hiki ai ke hoonaueue i ka honua a e he 
la e kaawale aku ia. 

19. Ano, no ka nui o ka pihoiho g Pau. 15, 18. Ala. 36: 5-11. 38: 
J Mos. 27: h. fc Mos. 27: fr. (Mos 
23: IA. o Pau. 12. y Mos. 27: g. 7. 7i Pau. 15, 1 
23: 0. m II Ni 
q Mos. 27: ft. 242 MOSIA. [mOK. XXVIII. MOKUNA 28. 1. Ado, eia kekahi, mahope iho o ka hana ana o "na keiki a 
Mosia i keia mau mea a pau, lawe pu aku la lakou i kekahi poe 
he iniku me lakou, a hoi aku la i ko lakou makuakane la, ke alii, 
a noi ae ia ia e ae mai oia ia lakou, i hele aku ai lakou me ua poe 
nei a lakou i wae aku ai, e pii aku i ka "aina o Nepal, e hiki la 
lakou ke hai aku i na mea a lakou i lohe ai, a e hiki ia lakou ke 
haawi aku i ka olelo a ke Akua i ko lakou poe hoahauau, i ko 

Lamana poe; , . , -i 

2. E hiki paha ia lakou ke hoohuli ae ia lakou la i ka ike no 
ka Haku ko lakou Akua, a hoomaopopo ia lakou i ka hewa o ko 
lakou poe kupuna; a e hiki paha ia lakou ke hoopau aku i ko_ la- 
kou la nnaina no ko Nepal poe, i hiki ai hoi lakou ke laweia e 
hauoli iloko o ka Haku ko lakou Akua, e hiki ia lakou ke hoalauiia 
aku a ke hoalauna mai kekahi i kekahi, a e paio hou ole ma ka 
aina a pau a ka Haku a ko lakou Akua i haawi mai ai ia lakou. 

3. Ano, ua makemake lakou e haiia'ku ke ola i kela mea i 
keia mea; no ka mea, aole loa o lakou oliiolu e make kekahi 
uhane o kanaka; he oiaio, o ka manao wale ana e loaa paha i 
kekahi uhane ka ''ehaeha pau ole, ua lilo ia i.mea no lakou e na- 
ueue ai a e haalulu ai. 

4. A pela ka Uhane o ka Haku i hana mai ai maluna iho o 
lakou, no ka mea, he " poe hewa loa lakou o ua mea hewa. A ike 
iho la ka Haku ma kona aloha nui loa, he pono ke hookoe ia la- 
kou; aka hoi, pilikia iho la lakou i ka ehaeha o ka naau, no ko 
lakou mau hewa; a pilikia nui iho la hoi, e hopohopo ana o hoo- 
leiia'ku auanei lakou no ka wa pau ole. 

5. A eia kekahi, noi aku la lakou i ko lakou makuakane i na 
la he nui e pii aku lakou i ka ' aina o Nepal. 

6. A hele aku la ke alii Mosia a ninau aku la i ka Haku, ina 
e hookuu aku oia i kana mau keikikane e pii aku maw-aena o ko 
Lamana poe, e hai aku i ka olelo. 

7. A i mai la ka Haku ia Mosia, E hookuu akuia lakou e pn 
aka, no ka mea, e manaoio na mea he nui i ka lakou mau olelo, 
a e loaa auanei ia lakou ke ola mau loa; a e "hoopakele aku an i 
kau mau keiki mailoko mai o na lima o ko Lamana poe. 

8. A eia kekahi, ae aku la o Mosia e hele aku lakou, a e hana 
e like me ko lakou noi. 

9. A hele aku la lakou ma ko lakou hele ana iloko o ka wao- 
nahele, e pii aku e hai aku i ka olelo mawaena o ko Lamana poe; 
a e haawi aku auanei au i ka ''mooolelo a ka lakou hana. 

10. Ano, aole mea a Mosia lie alii e hoili aku ai i ke aupuni, 
no ka mea, aole e lawe kekahi o kana mau keiki i ke aupuni. 

11. Nolaila, lawe aku la oia i na mooolelo i kahakahaia'i ma- MOK. XXVIII.] MOSIA. a Mos. 27: 34. 
Nep. 5; h. g Ah ftllNep. 5:!-. clak. 7:)i. rflak. G:hi. e Mos. 27: S-11. MI 
J7: 35. 19: 22, 23. h Ala. 17-28. luna o 'na papa keleawe, a me ■* na pa 
mea a pau ana i malama'i a i pulama' 
Akua, mahope iho o kona unuhi ana 
na mooolelo i kahakahaia'i maluna ih 
kanaka o Limai i loaa'i, a i haawiia 
Limai; 

12. A ua hana oia i keia, no ka iir 
mea, ua makemake nui loa aku lakou, 
i lukuia'i. 

13. Ano, unuhi ae la oia ia mau i 
elua la i hoofjaaia'i iloko o na apo elu 

14. Ano, ua hoomakaukauia ua mi 
a ua haawiia mai mai kekahi hanau 
aku, no ka oihana o ka unuhi ana i 1m 

15. A ua malamaia a pulamaia ma 
mai ai oia i kela mea keia mea e loai 
na mea hoopailua o kona poe kanaka 

16. A o ka mea nana ua mau mea 
nana-Urima, maimuli o ke ano o ka w 

17. Ano, mahope iho o ka hoopau 
i ua mau mooolelo nei, aia hoi, he mc 
i lukuia'i, mai ka manawa o lakou i 1 
kuluia'na o ka *'hale pakui nui, i ka 
kahuli ai i lia olelo a na kanaka ; a 
mao a maanei maluna o ka ili o ka « h 
ia wa hoi a hiki i ka 'hanaia'na o Adi 

18. Ano, he kumu ua mooolelo r 
uwe nui loa ai; he oiaio, ua piha lak 
haawi mai la ia mooolelo ia lakou i ki 
i hauoli ai. 

19. A "6 palapalaia ua mau moool 
aia hoi, he mea e pono ai ia e ike ai i 
palapalaia'i iloko o ua mooolelo nei. 

20. Ano, me au i olelo aku ai ia oi 
ana o ke alii Mosia i keia mau mea, 
keleawe, a me na mea a pau ana i ] 
Alama, oia no ke keiki a Alama; he ( 
a me " na mea unuhi hoi i ke ano o 
mau mea ia ia, a kauoha aku la ia ia 
mau mea, a e kakau hoi i mooolelo no 
ia mau mea ia hanauna aku ia hana 
mea nei i haawiia mai ai mai ka man? 
ai ia lerusalema. g^t I Nep. 3: a. j 1 Nep. I: f. k Mos. 8: k. I M 
is. Mos. 8; j p Hale pakui o Babeia, Om. I: 20 
^; 111. s Buke a Etera. 1 1 Nep. 3: a. u Na pa 
■ka mea poepoe kiipanaha, na papa gula he iwaka 
V Mos. 8: 11. 244 MOSIA. [mOK. XXIX. MOKUNA 29. 1. Alio, ia Mosia i hana'i i keia, hoouna aku la oia mawaena 
o ka aina a pau, mawaena o na kanaka a pan, e iini ana e ike i ko 
lakou makemake no ka mea e lilo ai i alii no lakou. 

2. A eia kekahi, liiki mai la ka leo o na kanaka, me ka i aiia, 
Ua makemake makou ia Aarona kau keiki, i alii no makon, a i 
luna no makon. 

3. Ano, na pii aku la o Aarona i ka "aina o Nepal, nolaila, 
na liiki ole i ke alii ke lioili ae i ke aupuni maluna oua; aole hoi 
Aarona i ae e lawe maluna ona i ke anpuni ; aole hoi i ae mai 
kekahi o ^ na keiki a Mosia e lawe maluna iho ona i ke aupuni. 

4. Nolaila, ihoouna hou aku la o ke alii Mosia mawaena o na 
kanaka, he oiaio, he olelo i palapalaia kana i hoouna aku ai ma- . 
waeua o ua kanaka. A eia na olelo i palapalaia, i ka i ana: 

5. Aia hoi, e o'u poe kanaka, a me o'u poe hoahanau, no ka 
mea, ke manao nei an ia oukou pela; no ka mea, ke makemake 
nei au ia oukou e noonoo i ka mea i heaia'i oukou e uoonoo; no 
ka mea, ke iini nei oukou e loaa i a,lii. 

6. Ano, ke hai aku nei au ia oukou, o 'ka mea nona ke kule- 
ana pololei i ke aupuni ua hoole mai, aole e lawe ae maluna iho 
ona i ke aupuni. 

7. A, ano, ina ewaeia kekahi mea ma kona hakahaka, aia 
hoi, ke makau nei au e ea mai na paio mawaena o oukou; a owai 
la ka i ike, e huhu paha auanei ka'u keiki, ka ''mea nona ke au- 
puni, a e kauo aku i kekahi poe o keia poe kanaka mahope ona, 
a he mea ia e hoala'i i na kana a me na paio mawaena o oukou; 
a he mea ia e hookahe aku ai i ke koko a nui, a e hookapae ai i ka 
aoao o ka Haku; he oiaio, a e luku ai i na uhane o ua kanaka 
he nui. 

8. Ano, ke i aku nei au ia oukou, e naauao kakou a e noonoo 
i ua man mea nei, no ka mea, aole o kakou pono ke hoopoino i 
ka'u keiki, aole hoi o kakou pono ke hoopoino ia hai, ke waeia'e 
oia ma kona hakahaka. 

9. A ina paha e huh hou ae ka'u keiki i kona haaheo a me 
na mea lapuwale, e hoole mai oia i na mea ana i olelo mai ai,_a 
e koi mai i kona hooilina no ke aupuni, a he mea ia e hoala'i ia ia 
a me keia poe kanaka hoi e hana nui i na hewa. 

10. Ano, e naauao kakou, a e nana e imua i ua mau mea nei, 
a e hana i ka mea e lilo ai no ka main o keia poe kanaka. 

11. Nolaila, owau no ko oukou alii i ke koena o kuu mau la; 
aka hoi, e wae aku kakou i «ua lunakanawai, e hookolokolo i keia 
poe kanaka e like me ko kakou kanawai, a e hooponopono hou 
kakou i na oihana o keia poe kanaka, no ka mea, e wae aku no 
kakou i na kanaka naauao i mau lunakanawai, na lakou a hoo- a II Nep. 5: h 
38, 39, 41. Ala. 2; 
16, 19, 39. 7: 4. h Mos. 27: 34. c Pau. 2, 3, 7, 9. d Pau. 2, 3, 6, 9. e Pau. 25-27, 34, 
3-7. i: 10, 17. 50: 39. Hela. 1: 3-5, 13. 2-: 2. 3: 37. 5: 1, 3, 4. 6: 
1: 27,28. 9. Ill Nep. 1: 1. 3: 1. 6: 19,21-30. 7: 1-3. MOK. XXIX.] MOSIA. ponopono aku i ua poe kanaka nei i 
Akua. 

12 Ano, e aho ko ke kanaka Ik 
mamua o kona e ke kanaka, no ka me 
ke Akua, aka aole pololei mau na h 

13. Nolaila, ina paha e hiki ia out 
i poe alii no oukou, he poe e hooku] 
Akua, a e hooponopono i keia poe ki 
kauoha; he oiaio, ina paha e hiki ia 
poe alii no oukou, he poe e hana ana 
o 'Beniamina i hana'i no keia poe kai 
kou, ina he mea hiki mau keia, alai 
mau ia oukou na'lii e noho alii ai ma 

14. A owau hoi, ua hana owau il 
iioeau i loaa'i ia'u, e ao aku ia oukou 
hookupaa aku i ka malu mawaena o 1 
na paio hoi, i ole aihue, aole hoi po' 
naka ana, aole hoi keia ano keia ano 

15. A o ka mea nana i hana i ka 1 
ai i ku i ke kanawai i haawiia m 
poe kupuna. 

16. Ano, ke i aku nei au la ouk 
pau, nolaila, aole ia he mea e pono i 
mau alii, e noho alii ai maluna o ouli 

17. No ka mea, aia hoi, nui na 1 
kahi la e hana'i! He oiaio, a nui loi 

18. He oiaio, ehoo manao i ke " i 
kana hana hoopailua; a me na hewa 
o kona poe kanaka. Aia hoi, nui k 
iho o lakou ; a no ka lakou mau ha 
o ka ''noho luhi ana. 

19. A ina ua hana ole mai ko lal 
kou i hana, a o keia no ko lakou mi 
ka noho luhi ana me ka hiki ole 

nawa. . 

20. Aka hoi, hoopakele mai la o 
haahaa ana ia lakou iho imua ona; 
ia ia, hoopakele iho la oia ia lako 
ana; a pela ka Haku e hana'i me k 
mawaena o na keiki a kanaka, e o 
i ka poe i paulele aku ia ia. 

21. A, aia hoi", ke i aku nei au i 
ke hoonele aku i kekahi alii hewa i 
paio nui ana la, a me ka hookahi ai 

22. No ka mea, aia hoi, ia ia h^ f Om 1- 23-25. Na Olelo a Moramona 1: 3, 1' 
19. 17: i-20. ;i Mos. 12: 2-8, t Mos. 21:14. : 24f) MOSIA. [MOK. XXIX. lakou ma ka lima o ka ia, ka leo o na kanaka e a e hoouobo ana oia i koua poe koa a puni oia; a e liahae ana oia 
i na kanawai o ka poe i nolio alii ai ma ka pono mamua aku ona; 
a e lielii ana oia malalo ilio o kona man wawae i na kanawai o ke 
Akua; 

23. A e liooholo ana oia i na kanawai, a e hoouna aku ana ia 
man kanawai mawaena o kona poe kanaka; he oiaio, i na kana- 
wai mamuli o ke ano o kona liewa iho; a o ka mea i hoololie ole 
i kona man kanawai, e kena aku oia e pepehiia; a o na mea i kipi 
aku ia ia, e hoouna aku oia i kona poe koa e kaua aku ia lakou, 
a ina e hiki ia ia, e luku no oia ia lakou; a pela kekahi alii pono 
ole i hookapae ai ina aoao o ka pono a pau. 

24. Ano hoi, ke i aku nei au ia oukou, aole ia he mea pono ke 
kau mai i na mea ino me neia maluna iho o oukou ; 

25. Nolaila, e koho aku oukou ■'ma ka leo o ua poe kanaka nei 
i na lunakanawai, i hookolokoloia'i oukou e like me na kanawai 
i haawiia mai ia oukou e ko kakou poe kupuna, a ua pololei ua 
mau kanawai la, a ua haawiia mai ia 
Haku. 

26. Ano, he mea i ike pinepine ole 
makemake ana i kekahi mea i ku e i ka mea pololei ; aka he mea 
i ike pinepine ia no ka hapa uuku o na kanaka e makemake i ka 
mea pololei ole; nolaila, o keia ka oukou e malama'i, a e hooliloia 
i kanawai no oukou, e hana i ka oukou hana ma o ka leo la o na 
kanaka. 

27. A ina e hiki mai ka manawa e *koho aku ai ka leo o na 
kanaka i ka hewa, alalia, oia ka manawa e Hi mai ai na hoopai o 
ke Akua maluna iho o oukou; he oiaio, alalia, oia ka manawa e 
hoopai mai ai oia ia oukou me ka luku nui, me ia i hana mai ai 
mamua aku i ko keia aina. 

28. A, ano, ina he mau lunakana,wai ko oukou, a, aole lakou 
e hookolokolo aku ia oukou e like me ke kanawai i haawiia mai 
ai, alalia ua hiki ia oukou ke hoopii aku e hookolokoloia'i lakou 
e kekahi lunakanawai kiekie ae ; 

29. Ina e hookolokolo ole ko oukou mau lunakanawai kiekie 
ae i na hookolokolo pololei, alalia e hoakoakoa oukou i kekahi 
poe he uuku o ko oukou mau lunakanawai haahaa, a na lakou e 
hookolokolo aku i ko oukou mau luna kanawai kiekie ae, e like 
me ka 'leo o na kanaka. 

30. A ke kauoha aku nei au ia oukou e hana i ua mau mea 
nei ma ka makau i ka Haku ; a ke kauoha aku nei au ia oukou e 
hana i ua mau mea nei, a e noho oukou me ke alii ole; ke hana 
ua poe kanaka nei i na hewa a me na hala, e hooiliia'i ua mau 
hewa la maluna iho o ko lakou mau poo iho. 

31. No ka mea, aia hoi, ke i aku nei au ia oukou, o na hewa 
o na kanaka he nui ua hanaia ma o na hala la a ko lakou poe j Mos. 29; tAla. 2: 3-7. 10: 19. Hela, 5: 2. fi: 38-40, i Mos. 29: e. MOK. XXIX.] MOSIA. alii; nolaila, ua hooiliia ka lakou n 
o ko lakou poe alii. 

32. Ano, ke makemake nei au i 
hope aku ma keia aina, o ka oi aku 
naka nei; aka, ke makemake nei ; 
kuokoa, i loaa alikealike ai i keia kf 
mea e pono ai a me na mea e poms 
ka Haku e ike ai he pono, e oia ai a 
be oiaio, i ka manawa a pau a kekahi 
ai ma ka ili o ka aina. 

33. A he nui aku na mea e ae a 
lakou, e wehewehe ana ia lakou i n£ 
ke alii pono; be oiaio, i na mea lubi 
poe kanaka, a me na obumu ana i 
alii; a hoomaopopo aku la oia i ui 

34. A hai aku la oia ia lakou aol 
pono ai ; aka e ili mai ke kaumahs 
pau, e hiki i keia kanaka keia kana 

35. A wehewehe aku la no hoi o 
ai lakou, ma ka noho alii ana o 1? 
lakou ; 

36. He oiaio, i kona mau hala 
kaua, a me na paio, a i ka hookahe 
me ka powa ana, a i ka hana ana i 
keia ano o na hala, i hiki ole ke h 
ua mau mea nei he mea e pono 
mea la i na kauoha a ke Akua. 

37. Ano, eia kekahi, mahope ii 
sia ke alii i ua mau mea nei iwaens 
lakou ka oiaio o kana mau olelo ; 

38. Nolaila, haalele iho la lako 
alii, a makemake nui loa i " alikeali 
kanaka mawaena o ka aina a pau ; 
naka keia kanaka e hoopaiia no ko 

39. Nolaila, eia kekahi, houluuh 
na aha a puni ka aina, e koho aku 
hooponopono ia lakon e like me t 
lakou; a ua hauoli nui loa iho la la. 
wiia mai ai ia lakou. 

40. A mahuahua ikaika ko lake 
manao nui aku lakou ia ia mamua 
ka mea, aole lakou i nana aku ia i 
ana i ka waiwai, he oiaio, no k« 
uhane, no ka mea, aole oia i aul 
aole hoi oia i olioli ma ka hookahf 
kupaa aku oi a i ka main ma ka ai i 

m II Nep. 1: 7. Ala. 46: 10-28, 34-30. n M •liS MOSIA. [mOK. XXIX. poe kanaka e boopakeleia'ku lakou mai na mea ano luhi aku a 
pan; nolaila, ua manao niii loa lakou ia ia, he oiaio, i hiki ole ke ana] a. 41. A eia kekahi, «wae aku la lakou i na lunakauawai e nolio 
luna maluna o lakou, a e liooponopono iho ia lakou e like me ke 
kanawai; a o keia ka lakou i hanai mawaena o ka aiua a pau. 

42. A eia kekahi, waeia'ku la o Alama i lunakauawai nui kie- 
kie; a oia no hoi ke 'kahuna nui; ua hooili mai kona makuakane 
i ka oihana maluna ona, a i haawi aku ia ia i ka malama ana no 
na mea a pau o ka ekalesia. 

43. Ano, eia kekahi, hele aku la o Alama ma na aoao o ka 
Haku, a malama aku la oia i kana mau kauoha, a kau aku la oia 
i na hoopai pololei; a he maluhia mau mawaena o ka aina; 

44. A pela i hoomaka'i 'ke au o ua lunakauawai mawaena o 
ka 'aina a pau o Zarahemela, mawaena o na kanaka a pau i ka- 
paia ko Nepaipoe; a o Alama oia no ka lunakauawai mua, a 
kiekie hoi. 

45. Ano, eia kekahi, make aku la kona makuakane, he kana- 
walukumamalua kona mau makahiki ; ua oia iho la oia e hooko 
aku i na kauoha a ke Akua. 

46. A eia kekahi, make aku la no hoi o Mosia, ma ka maka- 
hiki kanakolukumamakolu o kona noho alii ana, a he "kauaono- 
kumamakolu kona mau makahiki; ke huiia, elima haneri ku- 
mamaiwa makahiki mai ka wa mai a Lehi i haalele aku ai ia 
lerusalema ; 

47. A pela i pau ai ke "au o na'lii maluna iho o ka poe ka- 
naka o Nepal; a pela i ™pau ai na .la o Alama, ka mea nana i 
hookuniu ae i ko lakou ekalesia. q Mos. 29: e. 
42. »■ Pan. 45. ■ Mos. 26: sMos.29:e. ( Om. 1 /i. n Mos. fi: 4. i' Pau. 41, MOK. I.] AIjAMA. KA BUKE A KE KEIKI A AL. 

ha mooolelo o Alama, oia no ke kei 
lunakauawai nui mahma iJio o ka 
kahuna nui hoi maluna iho o ka t 
au na lunakanawai, a me na k 
■na kanaka. A me kekahi mooolet 
ko Nepal poe a me ko Lamana 
Alama, o ka mua o na lunakanau MOKUNA 1. Ano, eia kekahi, ma ka makj 
kanawai maluna iho o ka poe kanak. 
aku, a "ua hele aku la ke alii o Mc 
pau, ua paio aku la i ka paio maika 
ke Akua, e waiho ole ana i kekahi e 
aka hoi, hoouoho paa mai la oia i 
kona poe kanaka ia mau mea; uoIe 
ma na kanawai ana i hana'i. 

2. A eia kekahi, ma ka makahi' 
ka noho hookolokolo, "ua laweia mai 
e hookolokoloia ; kekahi kanaka ua 
kona ikaika nui ; 

3. A ua hele aku la oia a puni n 
ana ia lakou i ka mea ana i kapa ai 1 
maha ku e ana i ka ekalesia ; e hai e 
lilo kela kahuna keia kahuna a me 
he mea ''e pono ole ai no lakou e h 
aka he pono ke hanaiia lakou e na k 

4. A hoike aku la oia i na kai 
pau loa ma ka la hope, aole pono i 
haalulu, aka na lakou e hoea mai i k 
no ka mea, ua hana mai la ka Haku 
olapanai mai la hoi i na kanaka a pa 
ua kanaka a pau ke oia mau loa. 21: 6. a Mos. 29:40. S Pau. 14, 18. c Pau. 15. dl 250 ALAMA. [MOK. I. 5. A eia kekalii, no ka nui o kona ao ana'ku i ua mau mea 
nei, he nui ka poe i manaoio ma kana man olelo, a no ka nui o 
iakou i hoomaka ai lakou e hanai ia ia, a haawi aku i kala ia ia; 

6. A hoomaka ae la ia e hookiekieia ihma ma ka haaheo o 
kona naau, a e komo ae i ke kapa kumukuai nui; he oiaio, a 
hoomaka ae hi hoi e kukuhi iho i ekalesia, mamuli o ke ano o 
kana hai olelo ana. 

7. A eia kekahi, ia ia e hele ana e hai aku i ka poe i manaoio 
i kana olelo, halawai mai la oia me kahi kanaka no ka ekalesia o 
ke Aku a, he oiaio, me kekahi o ko lakou poe kumu; a hoomaka 
ae la ia e paio ikaika me ia, e hiki ia ia ke alakai aku i ka poe 
kanaka o ka ekalesia; aka pale ku e aku ke kanaka ia ia, e ao 
ana ia ia me na olelo a ke Akua. 

8. Ano, o Gideona ka inoa o ua kanaka la; a oia no ka mea 
paahaua ma ka lima o ke Akua, i ka ''hoopakele ana i ka poe 
kanaka o Limai mailoko mai o ka noho luhi ana. 

9. Ano, no ko Gideona ku e ana ia ia me na olelo a ke Akua, 
ua huhu iho la oia ia Gideona, a unuhi ae la oia i kana pahikaua, 
a hoomaka ae la e hahau mai ia ia. Ano, he nui loa na maka- 
hiki o Gideona, uolaila, aole oia i hiki ke pale aku i kona hahau 
ana, nolaila, ua pepehi loa ia oia ma ka pahikaua; 

10. A ua hopuia ke kanaka nana ia i pepehi mai e na kanaka 
o ka ekalesia, a ua kaiia oia imua o Alama, e hookolokoloia ai e 
like me na hewa ana i hana'i. 

11. A eia kekahi, ku iho la oia imtia o Alama, a olelo pale 
hihia oia nona iho me ka wiwo ole nui. 

12. Aka i aku la o Alama ia ia, Aia hoi, eia ka manawa mua 
i hookomoia'i ka ke kahunapule wahahee mawaena o keia poe 
kanaka. A aia hoi, aole oe i hewa ma ka wahahee kahunapule 
wale no, aka, ua hooikaika oe e hoolanakila ia mea me ka pahi- 
kaua ; a ina paha e hookomoia ke kahunapule wahahee mawaena 
o keia poe kanaka, e lilo auanei ia o ko lakou mea e luku loa ia'i. 

13. A ua hookahe aku oe i ke koko o kahi "kanaka pono, he 
oiaio, i kahi kanaka nana i hana i ka pono a nui mawaena okeia 
poe kanaka; a ina paha e hookuu aku makou ia oe, e ill mai 
auanei kona koko maluna o makou no ka hoopai ana ; 

11. Nolaila, '' ua hoahewaia oe e make, e like me ke kanawai i 
haawiia mai e Mosia, ko kakou alii hope; a ua aeia mai ua mau 
kanawai la e keia poe kanaka; nolaila, he pono no keia poe ka- 
naka e kupaa ma ke kanawai. 

15. A eia kekahi, lawe aku la lakou ia ia; a o 'Nehora kona 
inoa ; a lawe aku la lakou ia ia maluna iho o ka piko o ka puu o 
Manati, a malaila oia i ae mai ai, mawaena o na la,ni a me ka 
houua, ua ku e na mea ana i ao aku ai i na kanaka i ka olelo a 
ke Akua; a malaila oia i loohia ai i ka make mainoino. ^Moa. 22: 3-lG. Pau. 9. APau. 1, 18. i Ala. 1:1-20. 16:11. 24:28-30. MOK. I.] ALAMA. 16. Aka hoi, aole o keia i hooki a 
kahunapule wahahee mawaena o ka 
no kekahi poe he nui i na mea lapuwa! 
la lakou e hai aku ana i na ao wahahc 
hana'i ^no ka makemake i ka waiwai i 

17. Aka hoi, ua aa ole lakou e wj 
makau i ke kanawai, no ka mea, ua 1 
nolaila, hookohukohu iho la lakou e hi 
manaoio; ano, aole mana o ke kanawi 
naka no 'kona manaoio. 

18. A '"ua aa ole lakou e aihue, r 
no ka mea, ua hoopaiia ua poe la; aole 
aole hoi e pepehi kanaka ; no ka mea, 
hoopaiia oia i ka make. 

19. Aka, eia kekahi, o na mea aole 
hoomaka ae la lakou e hoomaau mai i 
Akua, ka poe i lawe maluna o lakou i 

20. He oiaio, hoomaau mai la lakoi 
la ia lakou nei me keia ano keia ano 
lakou nei haahaa; no ka haaheo ole 
maka iho, a no ko lakou haawi ana i ^ 
i kekahi, me ke kala ole a me ke kum 

21. Ano, aia no kekahi kanawai ikf 
o ka ekalesia, i ole e ala'e kekahi k; 
" hoomaau aku i ka poe aole no ka e 
maau mawaena o lakou iho. 

22. Aka hoi, he nui ka poe mawae 
haaheo, a hoomaka ae e paio hahan 
a kui aku a kui mai; he oiaio, ua ''ku 
lakou mau puupuu lima. 

23. Ano, ma ka makahiki lua keia 
e popilikia nui ai i ka ekalesia ; he oia 
i ka ekalesia; 

24" No ka mea, ua hoopaakikiia r 
wale, a « ua holoiia iho la ko lakou ma 
ia'i lakou mawaena o ka poe kanaka ( 
la no hoi na mea he nui ia lakou. 

25. Ano, he mea hoao nui keia i 
naoio ; aka, ua kupaa a naueue ole la 
kauoha a ke Akua, a hoomanawanui Is 
maau i hoahuia'i maluna iho o lakou. 

26. A i ka wa a ka ''poe kahuna i 
^ hana e hai aku i ka olelo a ke Akua i 
no hoi na kanaka i ka lakou hana e ho 
A i ka wa a na kahuna i hai aku ai ia 

j Pan. 5, 6, 12. k Pan. 5, 6. 1 Ala. 30: 7-12. i 
22-25. p Pau. 21, 23. ff Mos. 26: 32, 36. fMos. 6: ALAMA. [mok. I. hoi hon ae la lakou a pau me ka ikaika i ka lakou mau liana; a 
aole e manao nui ana ke kahuna ia ia iho maluna o kona poe i 
hoolohe mai; no ka mea, aole i maikai ae ka mea hai akii ma- 
mua o ka mea i hoolohe mai, aole hoi i maikai ae ka mea i ao 
aku mamua o ka mea i aoia mai; a pela lakou i like ai, a liana 
iho la lakou kela kanaka keia kanaka e like me kona ikaika ; 

27. A haawi aku la lakou i ko lakou waiwai kela kanaka keia 
kanaka ' e like me ka mea ana i loaa'i, i ka poe hnue, a i ka poe 
nele, a i ka poe mai, a i lia poe pilikia; a aole lakou i komo i ke 
kapa i nui ke kumukuai, aka ua maemae a ua maikai nae lakou; 

28. A pela lakou i hookupaa'i i na hana a ka ekalesia; a pela 
lakou i hoomaka ai e loaa hou ai ka malu mau, me ko lakou hoo- 
maauia mai nae. 

29. A, ano, no ka naueue ole o ka elialesia , hoomaka ae la e 
nui loa ko lakou waiwai ; me ka lawa o na mea a pau a lakou i 
inakemake ai; ua lako ma na pua holoholona, a me ua ohana 
holoholona, a me na mea kupaluia o liela ano o keia ano, a me ka 
lako no hoi o na hua liilii, a o ke gula, a o ke kala, a o na mea 
maikai; a me ka lako o ke "kilika a me ka ie i milo makalii ia, a 
me na ano a pau o ka lole manoanoa maikai. 

30. A pela lakou ma ko lakou noho po maikai ana i kipaku ole 
aku ai i "kekahi mea kapa ole, aole hoi i pololi, aole hoi i make- 
wai, aole hoi i mai, aole hoi i hanai ole ia; aole lakou i kau aku i 
ko lakou mau naau maluna o ka waiwai; nolaila, ua lokomaikai 
aku lakou i na mea a pau, i ka poe kahiko a i ka poe hou hoi, i 
ka poe paa a i ka poe paa ole hoi, i ka poe kane a i ka poe wahiiie 
hoi, ina mawaho paha o ka ekalesia, ina iloko paha o ka ekalesia, 
aole e malania ana kekahi mamua o kekahi o ka poe i nele; 

31. A pela lakou i hoopomaikaiia'i a i lilo ai i poe waiwai nui 
ae, mamua o ka poe aole no ko lakou ekalesia. 

32. No ka mea, o ka poe aole uo ko lakou ekalesia, ua hana 
aku la lakou ma ka aiiaaua, a i ka hoomana kii a me ka 
palaualelo, a i ka haanui, a i ka paonioni ana a me ka paio ; e 
komo ana i ke kapa i nui ke kumukuai; i hookiekieia'i ma ka 
haaheo o ko lakou mau maka iho; e wahahee ana, e aihue ana, e 
powa ana, e hana ana i ka moekolohe, a e pepehi kanaka ana, a me 
na ano a pau o ka hewa; alia hoi, "ua hanaia'ku ke kanawai 
maluna o ka poe a pau e a'e ana maluna oua, me ia i hiki ai. 

33. A eia kekahi, ma ka hana ana i ke kanawai pela maluna 
iho o lakou, o kela kanaka keia kanaka e loaa ana e like me ka 
mea ana i hana'i, lilo ae la lakou i poe noho malie ae, a aa ole e 
hana i kekahi hewa, ina i ikea la; nolaila, ua nui ka malu ma- 
waena o ka poe kanaka o Nepai, a hiki aku i ka makahiki elima 
o ke au o na lunakanawai. t Ink. 2; ;. 
Mos.29: 15, 41. » Mos. 10: 0. Ala. i: ti. Hela. B: 13. i' lak, 2: j iii Pau. 14, 17, 18, 33. MOK. 11.] ALAMA. 

MOKUNA 

1. A eia kekahi, ma ka hoomakt 
ko lakou au, hoomaka ae la kekahi ] 
no kekahi kanaka, i kapaia o An 
lea loa oia, he oiaio, he kanaka na 
ke ao nei ; mamuli no oia o ka aoao 
ia '' Gideona ma ka pahikaua, ka mea 
ke kanawai . 

2. Ano, ua hoohuli ae la ua Ami 
la, i na kanaka he nui Avale mamuli 
maka ai lakou e lilo i ikaika loa; a 
ikaika e hoonoho aim ia Amalilci i al 

3. Ano, he mea keia e makau ai 
ka poe no hoi i alakai ole ia'i mamul 
liki; no ka mea,ua ike lakou mamuli 
ke hooholoia na mea me neia ma ka 

4. Nolaila, ina he mea hiki ia 
kanaka, a he kanaka hewa no ia, e 1 
ko lakou mau mea i pono ai a i pon 

. ia mea aku ia mea aku, no ka mea, o 
mai i ka ekalesia o ke Akua. 

5. A eia kekahi, houluulu mai h 
waena o ka aina a pau, o kela mea : 
nao, ina paha no Amalild, ina paha 
ma ka hoopaapaa nui a me na paio : 

6. A pela lakou i houluulu ai ia 
mau mea nei; a ua waihoia mai imu 

7. A eia kekahi, hiki mai la ka 
ia Amaliki, i ole ai oia e lilo i alii m 

8. Ano, he mea keia i laipu ma 
naau o ka poe i ku e ia ia ; aka hoc 
ka poe i makemake ia ia, e huhu a 
ia ia. 

9. A eia kekahi, houluulu aku li 
iho la ia Amaliki i alii no lakou. 

10. Ano, ia Amaliki i lilo ai i a 
aku la oia e lalau aku lakou i na me 
hoahanau ; a haiia iho la oia i keia, 
ia lakou nana. 

11. Ano, ua hookoaia ka poe ka 
Amaliki, i kapaia'i ko. Amahki poe 
ko Nepai poe, a o ko ke Akua poe 1 

12. Nolaila, ua ike ko Nepai p( 
liki, a nolaila, hoomakaukau lakou 
oiaio, 'kahiko mai la lakou ia lak 

a Ala. 1: is! b Ala. 1: 9. c Ala. 1:15. d Mc 
En. 1:20. lar. 1:8. Mos. 10: 8. Ala. 3:5. 43:18-: ■254 ALAMA. [mOK. II. na pahikaua pokole, a me na kakaka, a me Ba pua, a me na ala, 
a me na maa, a me na mea kaua a pau, o kela ano o keia ano; 
13: A pela lakou i hoomakaukauia'i e halawai me ko Amaliki 
i ka mauawa a lakou e hiki mai ai. A ua waeia na kapena, a me 
na kapena kiekie ae, a me na kapena kiekie loa, e like me ko la- 
kou helu. 

14. Eia kekahi, kahiko iho la o Amaliki i kona poe kanaka 
me na mea kaua a pau, o kela auo o keia ano; a wae ilio la no hoi 
oia i na luna a me na alihi kaua maluna o kona poe kanaka, e 
alakai ia lakou e kaua i ko lakou poe hoahanau. 

15. A eia kekahi, hiki mai la ko Amaliki poe maluna o ka pun 
Amanihu, aia no ma ka liikina o ka "muliwai o Sidona, e kahe 
ana ma ka '' aina o Zarahemela, a malaila lakou i hoomaka ai e 
kaua me ko Nepal poe. 

16. Ano, o Alama no ka * lunakanawai nui, a kiaaina hoi no 
ka poe kanaka o Nepal, nolaila pii pu aku la oia me kona poe 
kanaka, he oiaio, me kona 'poe kapena, a poe kapena nui hoi, 
he oiaio, ma ke alo o kona poe kaua i ko Amaliki poe e kaua; 

17. A hoomaka ae la lakou e hoouka aku i ko Amaliki poe 
maluna o ka * pun ma ka hikina o' Sidona. A paiomailako_ 
Amaliki poe me ko Nepal poe me ka ikaika nui, a haule iho la he 
nui wale o ko Nepal poe imua o ko Amaliki ; 

18. Aka hoi, hooikaika mai la ka Haku i ka lima o ko Nepal 
poe, a luku aku la lakou 1 ko Amaliki poe me ka luku nui, a hoo- 
maka ae la lakou e hee aku imua o lakou nei. 

19. Eia kekahi, ahialu aku la ko Nepal poe i ko Amaliki a 
pau ae la kela la, a luku aku la ia lakou me ka luku nui, a pe- 
pehiia'ku la o ko Amaliki, he umikumamalua tausani elima ha- 
neri kanakolukumamalua ; a ua pepehiia mai la o ko Nepal poe, 
eono tausani elima haneri kanaonokumamalua. 

20. A eia kekahi, ia Alama i hiki ole ai ke alualu hou aku i 
ko Amaliki, kauoha ae la oia i kona poe kanaka e kukulu iho i 
na halelewa o lakou, ma ke '"awawa o Qideona, ua kapaia ke 
awawa mamuli o ua Gideona la i pepehiia'i ma kalima o"Nehora 
me ka pahikaua ; a maloko o ua awawa nei ko Nepal poe i ku- 
kulu ai 1 na halelewa o lakou no ka po. 

21. A hoouna aku la o Alama i na kiu e hahai aku i ka poe i 
koe o ko Amaliki poe, e hiki ia ia ke ike no ko lakou man manao 
a me ko lakou mau mea e kuka'i, ehiki ia ia ke hoomalu mai ia 
ia iho ia lakou, e hiki ia ia ke hoopakele mai 1 kona poe kanaka 
mai ka lukuia'na mai. 

22. Ano, ka poe ana i hoouna aku ai e hoomaka 'kiu aku i 
ka poe kaua o ko Amaliki, ua kapaia o Zerama, a me Amanora, 
a me Manati, a me Limera; o lakou no ka poe i hele aku me ko 

cj Ua manaoia o ka muliwai o Magadalena ia. Pau. 17, 27, 34, 35. Ala. 3: 3. i: 4. 6: 7. 
8: 3. 10: 0,7. 43:22,27,32,33,39-41,50-53. 44; 22. 60: 11. 56; 25. 7|. Om. 1 ; ll. . iMos. 
29:42. ; Pau. 13, 14. it Pau. 15. i Ala. 2: (/. m Pau. 20. Mos 22:3-16, Ala. 1:8, 
9. 6; 7. ' S: 1. it Ala. 1: i. MOK. II.] ALAMA . lakou poe kanaka e hoomaka 'kiu a 
Amaliki. 

23. Eia kekahi, ma ia la ae, hoi h( 
moana o ko Nepal, me ka wikiwiki nu 
hia'i me ka makau nui, i ka i ana: 

24. Aia hoi, hahai aku la makou 
kahaha nui o makou, ma ka aina o "M 
o Zarahemela, i ka ihu o ka "aina o 
ka puali kinikini o ko Lamana poe ; a 
Amaliki poe me lakou, 

25. A, aia no lakou maluna iho o 1 
ua aina la; a e auhee ana lakou mar 
holoholona o lakou, a me na wahine e 
kou, i 'ko kakou kulanakauhale ; a 
e loaa ana ia lakou la ko kakou kulai 
kakou poe makua, a me ka kakou p 
poe keiki. 

26. A eia kekahi, lawe aku la ki 
halelewa o lakou, a haele aku la maw; 
i ko lakou kulanakauhale, oia no ke ki 

27. A, aia hoi, me lakou e hele 

' muliwai Sidona, hiki mai la ko La 
poe, ua kokoke ka lehulehu o lakou, r 
kai, maluna o lakou e luku mai ia lak 

28. Aka hoi, o ko Nepal poe, ua 
lima o ka Haku, ua pule ikaika aku i 
ia lakou, mailoko mai o na lima o k( 
hoolohe mai la ka Haku 1 ko lakou h 
ia lakou, a haule iho la ko Lamana po 
o lakou. 

29. A eia kekahi, kaua aku la o 
pahikaua, he maka no he maka; a pj 
i kekahi. 

30. Eia kekahi, he kanaka no ke 
oia i ka manaoio nui, kahea aku la ■ 
e aloha mai a e hookoe mai i ko'u oh 
kou mau lima, e hoola a e hoopakele 

31. Ano, ia Alama i olelo ai i keii 
oia me Amaliki; a ua hooikaikaia mE 
Amaliki me ka pahikaua. 

32. A paio aku la hoi oia me ke 
hee aku la ke alii o ko Lamana poe 
hoouna ae la oia i kona poe koa kiai 

33. Aka, paio aku la o Alama, m( Aneane elua la hele ana ma ka akau o ke kulan 
5 II Nep. 5: iJ. r Zarahemela. sAla. 2: m. tA 256 ALAMA. [mOK. Ill poe koa kiai o ke alii o ko Lamana poe, a, luku aku la a hooauhee 
aku la oia ia lakou; 

34. A pela oia i hooakea ai i ka aina, a me ke kapa, ma ke 
komohana o ka "muliwai Sidona, e hoolei ana i na kino o ko La- 
DDana poe i pepehiia, iloko o na wai o Sidona, i hiki i kona poe 
kanaka ma ia mea ke loaa kahi akea e liele aku ai i kela aoao, a 
e paio aku me ko Lamana poe a me ko Amaliki poe, ma ka aoao 
komohana o ka muliwai Sidona. 

35. A eia kekalii, ia lakou a pau i hele aku ai i kela aoao o 
ka muliwai o Sidona, hoomaka ae la ko Lamana poe a me ko 
Amaliki poe e hee aku imua o lakou, he poe lehulehu loa nae la- 
kou i hiki ole ai ke heluia ; 

36. A auhee aku la lakou imua o ko Nepal poe, i ka waona- 
hele ma ke komohana a ma ka akau, ma o aku o na palena o ka 
aina; a alualu aku la ko Nepal poe ia lakou me ko lakou ikaika, 
a luku aku la ia lakou ; 

37. He oiaio, na halawai lakou ma kela a me keia aoao, a 
luknia, a hooauheeia, a, hoopuehuia lakou ma ke komohana a 
ma ka akau, a hiki aku lakou i ka waonahele i kapaia o Hera- 
manna ; a oia kahi o ka waonahele i noho ai na holoholona hihiu 
a hae. 

38. A eia kekalii, he uui ka poe i make ma ka waonahele no 
na palapu o lakou, a na alia e ua poe holoholona la, a e na manu 
hoi o ka lewa ; a ua loaa mai la ko lakou mau iwi, a ua hoahuia 
iho la ma ka honua. MOKUNA 3. 1. A eia kekahi, o ko Nepal poe ka poe i pepehi ole ia ma 
na mea kaua, mahope iho o ko lakou kanu ana i pepehiia; ano, 
aole i heluia ka poe i pepehiia, no ka nui loa o lakou; mahope 
iho o ka pau ana o ko lakou kanu ana i ko lakou poe make, hoi 
aku la lakou a pau i na aina o lakou, a i na hale o lakou, a i na 
wahiue a lakou, a me na keiki a lakou. 

2. Ano, ua pepehiia na wahine a me na keiki he nui me ka 
pahikaua, a me na pua holoholona o lakou, a me na ohana holo- 
holona o lakou he nui loa no hoi ; a ua nui na kihapai hoi o ka 
hua liilii i hoopauia, no ka mea, iia hahiia ilalo e na puali o 
kanaka. 

3. Ano, o ka poe o ko Lamana poe a me ko Amaliki poe i 
pepehiia ma ke "kapa o ka muliwai Sidona, ua kiolaia'ku iloko o 
''na wai o Sidona; a, aia hoi na iwi o lakou iloko o ka holionu o 
ke ''kai, a he nui loa lakon. a Kapa komoiiaua, Ala. 2; 34. V Ala. 2: g. e Ke kai o Caribeaua MOK. III.] ALAMA. 4. A ua ike okoa ia ko Amaliki 
ka mea, ua hoailona aku la lakou ia j 
ko lakou mau lae, mamuli o ke ano 
aole lakou i 'kole i ko lakou mau po 

5. Ano, ua koleia na poo o ko L, 
lakou, koe wale no kahi ili i kaeiia a 
a me ko lakou "aahu pale kaua, i ka 
kakaka a lakou, a me na pua, a me r 
a lakou, a ia mea aku ia mea aku. 

6. A ua haulaula na ili o ko Lan 
lona i hookauia mai maluna iho o k( 
kekahi poino maluna o lakou no ka 
kou kipi ana i ko lakou mau hoaham 
losepa, a me Sama, he mau kanaka ] 

7. A imi mai la ko lakou poe kai 
nolaila, ua hoomainoinoia lakou; a 
Akua i 'hoailona maluna iho o lakou, 
mana laua me Lemuela, a me na kei 
wahine a ko Isemaela ; 

8. A ua hanaia keia, i ike okoa ia 
poe mamo ae a ko lakou mau hoaha 
mea ke hoola mai i kona poe kanakt 
manaoio ma na mooolelo pololei ole, 
lakou. 

9. A eia kekahi, o ka mea nana 
ka ko Lamana poe, ua la we mai la oi 
luna o kana hua; 

10. Nolaila, o ka mea nana i ae 
mana poe, ua kapaia ma kela inoa, a 
maluna ona. 

11. A eia kekahi, o ka poe i ma 
Lamana poe, aka, i manaoio i kela n 
mailoko mai o ka aina o levusalema 
hoi a ko lakou poe kupuna, ka poe i 
Akua, a malama aku ia mau mea, us 
ka poe kanaka hoi o Nepal, mai ia m 

12. A o lakou no ka poe i kakau i 
kou poe kanaka, a me ka poe kanakc 

13. Ano, e hoi hou aku kakou i h 
ua hookauia'e la i hoailona no hoi mi 
hookau ae la lakou i ka hoailona mai 
* hoailona ulaula ma ko lakou mau lai 

14. Pela i ko ai ka olelo a ke Aki 
ana i olelo aku ai ia Nepal; Aia hoi, 
mana poe; a e kau aku an i hoailona d Pan. 13, 15, 16, 18, 19. e Pau. 5. En. 1: 
h I Nep. 2: d. i 1 Nep. 2: d. j 1 Nep. 1: f. 

Q 20. 

k A 258 ALAMA. [mok. hi. kaawaleia'i lakou a me ka lakou poe liua mai ou aku a me kaii 
poe hiia, mai keia manawa aku a mau loa aku, ke mihi oie lakou 
i ko lakou mau liewa a e hull mai ia'u, i aloha aku ai au la 

15 A eia hou, e kau aku au i hoailona maluna o ka mea e hui 
pu aua 1 kaua hua me kou poe hoahanau, i hoomamomo pu la i 

uo hoi lakou. . , ., i i 

16. A eia hou, e kau aku no au i 'hoailona maluna o ka mea 

e kaua mai ana ia oe a i kau poe hua. , , , ■ i 

17 A ke i hou aku nei au, o ka mea e haalele ae la oe, aole 
oia e kapa hou ia kau hua; a e hoopomaikai aku no au la oe, a 
pela aku, a me ka mea e kapaia auanei kau hua, ma neia hope 
aku a mau loa aku; a oia na olelo hoopomaikai a ka Haku la 
Nepal, a i kaua poe hua. , , • 

18 Ano, aole o ko Amaliki poe i ike e hooko ana lakou ina 
olelo a ke Akua, ia lakou i hoomaka'i e -hoailona la lakou iho 
lua ko lakou mau lae; aka hoi, ua puka mai la lakou ma ke kipi 
ana ma ke akea i ke Akua; nolaila, he mea e pono ai e haule ae 
ka hoomainoino maluua iho o lakou. 

19. Ano, ke makemake nei au e ike oukou ua lawe lakou ma- 
luua lakou iho i ka hoomainoino; a pela no o kela kanaka keia 
kanaka i hoomainoinoia, i lawe ai maluna iho ona i kona hoo- 

hewaia iho. , , ., , , 

20 Ano, eia kekahi, aole he nui na la mahope iho o ke kaua 
i kauaia'i ma ka aina o Zavahemela, e ko Lamana a me ko Ama- 
liki poe, hiki mai la kekahi puali koa hou, o ko Lamana poe maluna 
iho ka poe kanaka o Nepal ma ''ua wahi hookahi la, kahi a ka 
poe kaua mua i halawai pu ai me ko Amaliki poe. 

21. A eia kekahi, ua hoounaia'ku la kekahi poe koa e kipaku 
aku ia lakou la mawaho o ko lakou aina. , ■ ■ , i 

22. Ano, ua pihkia iho la o Alama me kahi eha, aole oia i hele 
e kaua aku i keia manawa iko Lamana poe; 

23 Aka, hoouna aku oia i poe kaua he lehuiehu e ku e la 
lakou la; a pii aku la lakoa a luku iho la i ka poe he nui o ko 
Lamana poe, a hooauhee aku la i ka poe i koe o lakou mawa- 
ho o na palena o ko lakou aina ; , i i 

21. Alalia, hoi hou ae la lakou, a hoomaka ae la e hookupaa 
i ka main ma ka aina, a ua hoopilikia hou ole ia mai no kekahi 
manawa e ko lakou poe enemi. . . 

25. Ano, ua hanaia iho la ua mau mea nei a pau, he oiaio, ua 
hoomakaia ua mau kaua a paio nei, a i hoopauia hoi ma ka maka- 
hiki elima o ke au o na lunakanawai ; 

26. A i ka makahiki hookahi ua hoounaia'ku na tausani a me 
na umi tausani o na uhane i ke ao pau ole, e hiki la lakou ke ohi 
i ko lakou uku e like me ka lakou hana, ina paha he maikai la, 
ina paha he in o ia, e ohi i ka pomaikai mau loa, a i ole la, i ka MOK. IV.] ALAMA ■"poino mau loa, e like me ka ^uha 
lama , ina paha he uhane maikai, : 
27. No ka mea, e loaa ana i 1< 
iiku mai ka mea ana i hoolohe mai 
na olelo a ka Uhane o ka wanana ; 
A. pela i pau ai ka makahiki elima MOKUN I Ala,. 3: d. Pau. i. n Ala, 2; 24. 1. Ano, eia kekahi, ma ka ma] 
kanawai maluua iho o ka poe kar 
aole hoi na kaua ma ka "aina o Za 

2. Aka, ua hoopilikiaia na k 
nui loa ia no ka '' poino ana o ko la 
ana aku hoi o " na pua a me na o 
ka poino aua o na kihapai o ka h 
na wawae a i hoopauia e ko Lamai 

3. A no ka nui o ko lakou p' 
keia mea e uwe ai; a manaoid iho 
ke Akua i hoounaia mai maluna o 
ko lakou mau mea ino; nolaila, ua 
mea e pono ia lakou ke hana. 

4. A hoomaka ae la lakou e 1 
lie oiaio, a he nui ka poe i '*bapeti: 
a i 'hoohuiia mai i ka ekalesia o k 
lakou ma ka lima o Alama, ka me 
luna o na kanaka o ka ekalesia, m 
Alama. 

5. A eia kekahi, ma ka maks 
kanawai, ua aneane ekolu tausani 
ia lakou iho i ka ekalesia o ke i 
pau ai ka makahiki ehiku o ke au 
o ka poe kanaka o Nepal; a ua 
a pau. 

G. A eia kekahi, ma ka maka 
kanawai, hoomaka ae la ka poe 
hua aku ma ka haaheo no ko lakoi 
kou mau kilika nani, a me ko lak( 
nui wale o na pua a me na ohan 
lakou gula, a me ko lakou kala, a 
pau a lakou i loaa mai ai ma ka h 

a lak. (i: m. p Mos. 2; a. a Om. 1; h. b Ala. 2: 19. 3: 1, 26. 

i Mos. 26: d. q Mos. 20: g. h II Nep. 9: 260 ALAMA. [mOK. IV. mea nei a pau ua hookiekieia ae la lakou ma ka haaheo o ko la- 
kou mau maka, no ka mea, hoomaka ae la lakou e komo i ke^ 
kapa i niii loa ke kiimukuai. . 

7. Ano, he meakeia e liookaumaha mii ai ia Alama, he oiaio,. 
a i na mea he iiui hoi o ka poe kanaka a Alama i Jhoolaa'i i poe 
kumu, a i poe kahnna, a i poe lunakahiko, maluna iho o ka eka- 
lesia; he oiaio, he nui wale ka poe o lakou i hoeha nui la, no ka 
hewa a lakou 1 ike ai ua hoomaka mawaena o ko lakou poe 

kanaka. ., ., , , i 

8. No ka mea, nana aku la lakou a ike iho la me ke kau- 
maha nui ua hoomaka ae la ka poe kanaka o ka ekalesia e hoo- 
kiekieia ma ka haaheo o ko lakou mau maka, a '^e kau aku i ko 
lakou mau naau maluna o ka waiwai a maluna o na mea lapu- 
wale o ko ke ao nei ; a hoomaka ae la lakou e haakei, kekahi i 
kekahi, a hoomaka ae la lakou e hoomaau aku i ka poe i manaoio 
ole e like me ko lakou makemake iho a oluolu hoi. 

9. A pela ma ua makahiki ewalu nei o ke au o na lunakaua- 
wai, hoomaka ae la na paio nui mawaena o na kanaka o ka eka- 
lesia; he oiaio, ua nui na paonioni ana, a me ka hakaka, a me 
ka lokoino, a me ka hoomaau, a me ka 'haaheo, e oi aku ana 
mamua o ka haaheo o ka poe i hui ole ia me ka ekalesia o ke 

Akua. 

10. A pela i pau ai ka makahiki ewalu o ke au o na iunakana- 
wai; a o ka hewa o ka ekalesia he mea ia e hina'i i ua poe la i 
hui ole i ka ekalesia; a pela ka ekalesia i hoomaka ai e lohi ma. 

kona holo ana. ,,.,.. . ' 

11. A eia kekahi, i ka hoomaka ana o ka makahiki eiwa, iker 
aku la o Alama i ka™hewa o ka ekalesia, a ike aku la no hoi oia, 
e hoomaka ana ka hana a ka ekalesia e alakai aku i ua poe hoo- 
maloka la, mai ia haixa hewa aku ia hana hewa aku, pela e lawe- 
mai ana i ka lukuia'na o na kanaka; 

12. He oiaio, ike aku la oia ua nui ka like ole mawaena o na. 
kanaka, o kekahi poe e hookiekie ana ia lakou iho iluna me ko 
lakou haaheo, e hoowahawaha ana i na mea e ae, e hull ana i ko 
lakou mau kua i ka "poe nele, a kapa ole, a i ka poe i pololi, i ka 
poe i makewai, a i ka poe i mai a i pilikia. 

13. Ano, he kumu nui keia e kanikau ai mawaena o na kanaka, 
oiai na mea e ae e hoohaahaa ana ia lakou iho, e kokua ana i ka 
poe ku pono ke kokuaia, meneia, e "haawi ana i ko lakou waiwai 
i ka poe hune a me ka poe nele; e hanai ana i ka poe pololi; a e 
loaa ana kela ano keia ano o na popilikia, no ko Kristo pono, ka 
mea e hele mai auauei e like me ka Uhane o ka wanana ; 

14. E nana ana imna i kela la, pela e pau mau ai ke kalaia'na. 
o ko lakou mau hala; i hoopihaia'i me ka olioli nui, no ke ^ala- 
hou ana o ka poe i make, e like me ka makemake, a me ka mana. MOK. v.] ALAMi )■ Mos. fi: c 
p IINep. 2: d. k Pau. 6, 9-12. I Ala. i: k. Ala. i: k. n lak. 2: j. o lak. 2: K a me ka hoopakele ana o lesu 
make. 

15. Ano, eia kekahi, ua ike o 1 
hahai haahaa i ke Akua, a me na 
lakou e ka poe i koe o kona poe k 
like ole a pau, hoomaka ae la oia ( 
aole i haalele ka Uhane o ka Haki 

16. A wae aku la oia i kekahi k 
•o ka ' poe lunakahiko o ka ekalesij 
like me ka ' leo o na kanaka, e hi 
holo i na kanawai e like me "na 1< 
hookau mai e like me na hala a mi 

17. Ano, o Nepaiha ka inoa o 
lunakanawai nui; a noho iho la < 
hookolokolo aku a e hoomalu aku 

18. Ano, aole o Alama i haawi 
huna mii maluna iho o ka ekalesia 
o ke kahuna nui ia ia iho; aka, h, 
kolokolo ia Nepaiha; 

19. A keia kana i hana'i, e 
o kona poe kanaka, a oia hoi maw 
e hiki ia ia ke hai aku i ka olelo a 
ia lakou e hoomanao i na mea poi 
ia, ma o ka olelo la a ke Akua, 1 
ka maalea a pau, a me na paio a 
uaka, e ike ole ana i kekahi ala e 
te ole ma ke kaomi ana ma ka he 

20. A pela ma ka hoomaka an 
na lunakanawai maluna iho o ka 
la o Alama i ka noho hookolokol 
ana ia ia iho i ka oihana kahuna 
Akua, i ka hoike ana i ka olelo, e 
ana a me ka wanana. MOKU O na olelo a Almna, ke IcaJmna m 
ke Akua, ana i hai aku ai i i 
a me na kauJiale o lakou mau 

1. Ano, eia kekahi, hoomak 
olelo a ke Akua i na kanaka, ka 
mailaila aku mawaena o ka aina g 11 Nep. 9: g, j. r Pan. 6-12. s Pau. 7 
26: g. w Pau. 17, 18. x Mos. 26: g. 

a Om. 1: A. 262 ALAMA. [mok. V. 2. Alio, eia na olelo ana i olelo aku ai i na kanaka iloko o ka 
ekalesia i kukuluia ma ke kulanakauhale o Zarahemela, e like m& 
kona mooolelo ponoi, i ka i ana: 

3. Owau o Alama, na hoolaaia mai au e ko'u makuakane o 
Alama i ''kahnna nui maluna iho o ka ekalesia o ke Akua, ia ia. 
ka ' mana a me ka pono iiiai ke Akua mai e liana i keia man mea, 
aia hoi, ke i aku nei au ia oukou, ua hoomaka ae la oia e knkulu 
i ekalesia ma ka aina e kokoke ana i na palena o Nepal; he oiaio, 
o ka aina i kapaia ka ''aina o Moramona; he oiaio, a "bapetizo 
iho la oia i kona poe hoahanaii iloko o na wai o Moramona. 

4. Aia hoi, ke i akn nei au ia oukou, 'ua hoopakeleia mai 
lakou mailoko mai o na lima o ka poe kanaka o Noa ke alii, ma 
ka lokomaikai a me ka mana o ke Akua. 

5. A, aia hoi, mahope mai o ia mea, ua laweia mai lakou. 
iloko o ka noho luhi ana e ko Lamana poe, " iloko o ka waona- 
hele; he oiaio, ke i aku nei au ia oukou, iloko o ka noho pio ana 
lakou a hoopakele hou mai la ka Haku ia lakou mailoko ''mai o 
ka noho pio ana ma ka mana o kana olelo; a laweia mai la kakou 
iloko keia aina, a maanei kakou i hoomaka ai e kukulu iho i ka 
ekalesia o ke Akua mawaena hoi o 'keia aina. 

6. Alio hoi, ke i aku nei an ia oukou, e o'u poe hoahanau, 
ka poe noloko o keia ekalesia, ua hoomanao pono anei, oukou i ka 
■'noho pio ana o ko oukou poe makua! He oiaio, a ua, hoomanao 
pono anei oukou i kona aloha a hoomanawanui mai ia lakou? A. 
eia hoi, ua hoomanao i3ono anei oukou, iia hoopakele ae la oia i 
ko lakou poe uhane mai *gehena aku I 

7. Aia hoi, hoololi mai la oia i ko lakou mau naau; he oiaio, 
hoala mai la oia ia lakou mai ka hiamoe loa ae, a aia ae la lakou 
ike Akua. Aia hoi, mawaena o ka pouli lakou; aka hoi, ua 
hoomalamalamaia mai la ko lakou mau naau ma ka malamalama 

kana olelo mau loa; he oiaio, ua hoopuniia lakou i 'na apo o 
ka make a me '"na kaulaliao o ka po, a e kali ana ka make mau 
loa ia lakou. 

8. Ano, ke ninau nei au ia oukou, e o'u poe hoahanau, ua. 
lukuia anei lakou? Ke i aku nei au ia oukou, Aole, aole lakou i 
lukuia. 

9. A ke ninau hou nei au, ua uhaiia anei na " apo o ka make, 
a o "na kaulahao o ka po a lakou i hoopuniia'i, ua hookuuia mai 
anei ia mau mea? Ke i aku nei au ia oukou, ae, ua hookuuia 
mai, a hooakeaia na uhane o lakou, a memele aku la lakou i ke- 
aloha hoolapanai. A ke i aku nei au ia oukou, ua hoolaia lakou. 

10. Alio, ke ninau nei au ia oukou, ma na hana liea lakou i 
hoolaia'if He oiaio, healia ko lakou man kumu i lana'i ka ma- 
nao no ke oia? Heaha la ke kumu o ko lakou hookuuia'na mai 

6Mos. 26:ff. cUos.lS-.g. dMoB. ]8:6. cllNep. 9:«. fMos. 23:1-3. g lloa. 
23:37-39. 24:8-15, A Mos. 24: 17-25. j Zarahemela. jAla. 5:f, 9. t I Nep. 15: i> 

1 II Nep. 9: (/, j. m \l Nep 28: p. n U Nep. 9: g, II Nep. 28: p. MOK. v.] ALAMA J'naapo ae o ka make! He oiai 
kapo? 

11. Aia hoi, na hiki la'u ke hai 
makuakane o Alama i manaoio i m 
o Abinadi? A, aole anei oia he k; 
i olelo mai i na olelo a ke Akua, a i 
o Alama ia mau mea? 

12. x\ e like me kona manaoio ] 
loa ma kona naau. Aia hoi, ke i 
iho ua mau mea nei a pau. 

13. Aia hoi, hai aku la oia i ka 
a ua hana ia he hoololi mana loa n 
a hoohaahaa iho la lakou ia lakou 
Akua oiaio a oia. Aia hoi, ua oni 
ka hopena; nolaila, ua hoolaia ai 1 

14. Ano hoi, ke ninau nei au if 
ka ekalesia, "ua hoohanauia anei c 
Ua loaa anei ia oukou kona ano 1 
loaa anei ia oukou ua hoololi loa n 

15. Ke hana nei anei oukou mt 
ana o ka mea " nana oukou i hanj 
oukou imua me ka maka o ka ma 
e hoalaia mai i ka make ole, a o 1 
palaho ole, e ku iho imua o ke i 
na hana i hanaia ma ua kino mab 

16. Ke i aku nei au ia oukou, i 
wale e hoolohe ana oukou i ka leo 
ma ia la, E hele mai oukou io'u n 
ka mea, aia hoi, o ka oukou mai 
maluna iho o ka ili o ka honua? 

17. A i ole ia, ke manao wale : 
ke wahahee aku i ka Haku ma ua 
ka makou mau hana he mau hana 
ka ili o ka honua, a e hoola mai a 

18. A i ole ia, ua hiki anei ia 
oukou imua o kahi hookolokolo o 1 
i piha i ka hala a me ka \yal£ 
oukou mau hala a pau; he oiaio, i 
mau hewa a pau; he oiaio, me k 
na kanawai o ke Akua? 

19. Kei aku nei aula oukou, e 
i ke Akua ma ia la, me ka naau 
Ke i aku nei au ia oukou, e hiki i 
ke ano like o ke Akua i kahakahi 

20. Ke i aku nei au ia oukou, h. p II Nep. 9: g 
11 Mos. 5: c. , j. q 11 Nep. 28: |). r M 
V Mos. 5: i. w II Nep. 2: o 264 ALAMA. [mok. V. e hoolaia oukou, ia oiikou i ae aku ai e lilo i ^/poe kauwa na ke 
diabolo? 

21. Ke i aku nei au ia oukou, e ike oukou ma ia la, aole e Mki ia 
oukou ke hoolaia; no ka mea, aole e hiki i kekahi kanaka ke lio- 
olaia ke ole kona mau aahu i holoiia a keokeo; he oiaio, e hui- 
kalaia no kona mau aahu, a, hoomaemaeia'ku ia mau mea mai na 
kohu mai a pau, ma o ke ^ koko la o ka mea i oleloia e ko kakou poe 
kupuna, ka mea e hele mai a e hoolapanai mai i kona poe kanaka 
mai ko lakou mau hewa ae. 

22. Ano, ke ninau nei au ia oukou, e 6'u poe hoahanau, pehea 
la auanei ka manao o kekahi poe o oukou, ina e ku auanei oukou 
imua o kahi hookolokolo o ke Akua, me ko oukou mau aahu i 
kohuia me ke koko, a me ka paumaele o na ano, a pau! Aia hoi, 
heaha ka keia mau mea e hoike ku e mai ai ia oukou? 

23. Aia hoi, aole anei ua mau mea nei e hoike mai he poe pe- 
pehi kanaka oukou, he oiaio, a he poe hewa no hoi oukou ma na 
hewa o na ano a pau! 

24. Aia hoi, e ko'u poe hoahanau, ke kuhi nei anei oukou e 
hiki i kekahi mea me neia ke loaa kahi e noho ai iloko o ke au- 
puni ke Akua, me Aberahama, me Isaaka, a me lakoba, a me 
na kaula hemolele a pau, ka poe no lakou na aahu i huikalaia, a 
i kina ole, a maemae a keokeo? 

25. Ke i aku nei au ia oukou, aole, ke ole oukou e hoolilo ae 
i ko kakou Mea nana kakou i hana i mea wahahee mai kinohi 
mai, a kuhi paha he mea wahahee oia mai kinohi mai, aole e hiki 
ia oukou ke kuhi e hiki i kekahi mea me neia ke loaa ke kau 
wahi iloko o ke aupuni o ka lani, aka, e kiolaia'ku lakou no ka 
mea, o lakou no ^"na keiki o ke aupuni o ke diabolo. 

26. Ano hoi, ke i aku nei au ia oukou, e o'u poe hoahanau, 
ina ua loaa ia oukou kekahi ano e o ka naau, a ina ua manao ou- 
kou e memele aku i ka mele o ke aloha hoolapanai, ke makemake 
nei au e ninau, e hiki anei ia oukou ke manao pela anol 

27. Ua hele anei oukou, e malama ana ia oukou iho me ka 
hewa ole imua o ke Akua! Ua hiki anei ia oukou ke olelo, iloko 
o oukou iho, ina ua kaheaia mai oukou e make i keia manawa, 
ua haahaa pono oukou? A ua hoomaemaeia no hoi ko oukou 
mau aahu a hooliloia i keokeo, ma o ^'ke koko la o Kristo, ka 
mea e hele mai e hoolapanai mai i kona poe kanaka mai ko lakou 
mau hewa ae? 

28. Aia hoi, ua nele anei oukou i ka haaheo! Ke i aku nei 
au ia oukou, i ole pela, aole oukou makaukau e halawai pu me ke 
Akua. Aia hoi, e hoomakaukau koke oukou, no ka mea, ua ko- 
koke mai no ke aupuni o ka lani, aole hoi no kekahi mea me neia 
ke ola mau loa. 

29. Aia hoi, ke i aku nei au, aia mawaena o oukou anei ke- 
kahi mea i haalele ole i ka paonioni! Ke i aku nei au ia oukou, 2 n Nep. 9: f. 2a I] Nep. 9: 2b U Nep. 2: f. MOK. v.] ALAMA t aole i makaukau kekahi mea me nei; 
makaukau koke oia, no ka mea, U8 
i ike i ka manawa e hiki mai ai ka 
kekahi mea me neia me ka hewa ol 

30. A eia hou ka'u e i aku nei 
]rou anei kekahi mea nana i hoolih 
lioomaewaewaia'i, a e hooili ana 
maau anal 

31. Auwe kekahi mea me neia, n 
a ua kokoke mai ka manawa e m 
hiki ia ia ke hoolaia ; 

32. He oiaio, auwe oukou a pau 
€ mihi, e mihi, no ka mea, ua oleh 
mea. 

33. Aia, ke hoouna mai la oia i 
no ka mea, ua o ia na lima o ke ale 
E mihi, a e hookipa no au ia oukor 

34. He oiaio, ke i mai la oia, [ 
■oukou i ka^'hua o ka laau o ke ola 
kou i ka berena a me na wai o ke c 

35. He oiaio, e hele mai io'u ne; 
pono, a, aole oukou e kuaia ilalo a 

36. No ka mea, aia hoi, ua kok 
i hoohua ole mai i na hua pono, a < 
•o ka pono, he kumu kona e uwe ai 

37. E, auhea oukou ka poe e 
haakei ma na mea lapuwale o ko k 
oukou i na aia o ka pono; aka hoi, 
la me ke kahu ole, ua kahea m 
■e kahea ana i keia manawa ia oul 
i kona leo. 

38. Aia hoi, ke i aku nei au ia 
^"kahuhipa maikai ia oukou; he ( 
kahea nei ia oukou, oia no ka inoi 
hoolohe mai i ka leo o ke kahuhip 
kaheaia mai ai, aia hoi, ina no aole 
maikai. 

39. Ano, ina aole oukou na hip 
ka pa hea oukou? Aia hoi, ke i al 
bolo no ko oukou kahuhipa, a no t 
mea e hiki ia ia ke hoole mai i keit 
oukou, o ka mea e hoole mai ana 
"^B keiki o ke diabolo oia ; 

40. No ka mea, ke i aku nei ai 2o I Nep. 8:6. 2d I Nep. 15: k. 2<! Pau. 3< 
III Nep. 16-24. 2^ Ala. 5: 2e. 2g II Nep. 9: i. 
19. 10: 6. 266 ALAMA. [mok. V. kai keia mea maikai, mai ke Akua mai ia, a o kela mea ino keia 
mea ino, mai ke diabolo mai ia; , i ■ ,• i 

41. Nolaila, ea, ina e hoohua mai ana ke kanaka i ^'na liana 
maikai, e hoolohe ana oia i ka leo o ke ^^Icaliuhipa maikai, a e 
hahai ana oia ia ia; aim, o ka mea e hoohua max ana i ^^na hua 
ino, oia k& i lilo i ^'lieild na ke diabolo; no ka mea, e hoolohe 
ana oia i kona leo, a e hahai ana ia ia. 

12. A o ka mea nana e hana i keia, he pono ke loaa kona uku 
mai ona mai; nolaila, no kona uku, e loaa ana ia ia ka make, 
ma 2"'na mea e piU ana i ka pono, oiai ua make oia ma na hana 

maikai a pau. . , , i 

43. Ano, e o'u poe hoahauau, ke makemake uei an e hoolohe 
mai oukou ia'u, no ka mea, ke olelo aku nei an ma ka ikaika (>■ 
ko'uuhane; no ka mea, ua olelo moakaka aku an ia oukou, i 
hiki ole ai ia oukou ke kuhihewa, a ua olelo aku e like me na 

kanawai o ke Akua. , , , i- i • 

44. No ka mea, ua kaheaia mai au e olelo aku mamuli o keia 
ano, e like me ka ^'^ aoao hemolele o ke Akua, aia no iloko o Kristo 
lesu- he oiaio, ua kauohaia mai au e ku a e hoike aku i keia poe 
kanaka, i na mea i oleloia e ko kakou poe kupuna, no na mea e 

hiki mai ana. . , . ., 

45 Aole keia wale no. Aole anei oukou i manao ua ike au 
i ua man mea nei no'u iho? Aia hoi, ke hoike aku nei au ia ou- 
kou ua ike au he oiaio keia man mea a'u i olelo aku ai. A pe- 
hea 'la oukou i manao ai ua ike au i ka oiaio o ua mau mea nei? 

46 Aia hoi, ke i aku nei au ia oukou, ua hoikeia max la man 
mea ia'u ma ka Uhane Hemolele o ke Akua. Aia hoi, ^"ua ho- 
okeai au a pule aku la i na la he nui, i ike ai au i ua mau mea. 
nei no'u iho. A, ano, ke ike nei au no'u iho he oiaio la mau 
mea- no ka mea, ua hoike mai la ka Haku ke Akua la mau mea 
ia'u ma kona Uhane Hemolele; a oia no ka Uhane o ka hoikeana 

iloko o'u. . . . 

47 A eia hoi, ke i aku nei au la oukou, e like me la i hoikeia 
mai ai ia'u, ua oiaio na olelo i oleloia e ko kakou poe kupuna, 
pela io no e like me ka Uhane o ka wanana iloko o'u, oia no hoi 
ma ka hoike ana o ka Uhane o ke Akua. 

48. Ke i aku nei au ia oukou, ua ike au no'u iho o ka mea 
a'u e olelo aku ai ia oukou no na mea e hiki mai ana, ua oiaio la; 
a ke i aku nei au ia oukou, ua ike au e hele mai ana no o lesu 
Kvisto; he oiaio, o ke Keiki, ka hanau-kahi a ka Makua, piha me 
ka lokomaikai, a me ke aloha, a me ka oiaio. A, aia hoi, oia no 
ka mea e hele mai ana e ^J'lawe aku i na hala o ko ke ao nei; he 
oiaio, i na hala o kela kanaka keia kanaka ke manaoio naueue 
ole ma kona inoa. . 

49. Ano, ke i aku uei au ia oukou, oia no ka ^-^aoao mamuli 

,; iiiNep H-16-20^ 2iAIa. 5:2e. 2t Ul Nep. 14:16-20. 2ni Nep. 9:t. 2mlINep., 
2:c." 2n Mos. 26:<;. 2o Mos. 27J. 2;) it Nep. 2:^ 2q Uos. 2,6:g. MOK. v.] ALAMA. ona i kaheaia'i au; he oiaio, e hai al< 
haia; a i kela mea i keia mea hoi 
oiaio, e hai aku i na mea a pau loa, 
opiopio no hoi, i ka poe paa a i ka p 
ke i aku nei au ia oukou , e ka poe k 
me ka hanauna e ea mai ana; he oif 
mihi a e ^'' hanau hou ia lakou e pone 

50. He oiaio no, penei wahi a ka 
na welau a pau o ka honua, no ka m 
o ka lani; he oiaio, ke hele mai la 1< 
nani, ma kona ikaika, hanohano, mai 
e ko'u poe hoahanau, ke i aku nei ; 
Uhane, E nana aku 1 ka nani o ke 
alohilohi koke mai no hoi ke Alii o i 
pau a kanaka; 

51. A ke i mai nei no hoi ka Uh 
mai nei ia'u me ka leo mana, i ka i £ 
i keia poe kanaka, B mihi, no ka m( 
loa e hiki ia oukou ke loaa ke aupui 

52. A eia hou ka'u e i aku nei ia 
Aia hoi, ke waiho nei ke koi lipi ma 
o kela laau a o keia laau e hua ole 
^"kuaia ia ilalo, a e kiolaia'ku iloko 
hiki ole ke hoopauia ; a he ahi pio ol 
olelo mai ka Mea Hemolele ia mea. 

53. Ano, e o'u poe hoahanau, ke 
anei ia oukou ke ku e mai i ua mau 
ia oukou ke waiho wale i keia mau 
Hemolele malalo iho o ko oukou mai 
ia oukou ke haakeiia ma ka haahe^ 
oiaio, e hoomau anei ma ke komo a 
a e kau ana i ko oukou mau naau m 
ao nei, maluna iho o ko oukou waiw 

54. He oiaio, e hoomau anei ouk 
kai ae kekahi mamua o kekahi; he 
ma ka hoomaau ana i ko oukou poe ' 
ia lakou iho, a i hele mamuli o lia a 
o ua mea la lakou i laweia mai a 
maemaeia e ka Uhane Hemolele; a 
hana i ku i ka mihi ; 

55. He oiaio, a e hoomau anei 
oukou 2" mau kua i ka poe hune, a i 
ana i ko oukou waiwai mai o lakou 

56. A eia ka mea hope, e ka po 
oukou hana hewa ana, ke i aku nei 

2)- Mos. S.e. 2s Pau. 35, 30. lak. 6:7, III N 
8:36-39. 2u lak. 2:;. 'JIJ8 .*LAMA. [mok. VI. ka poe e ^"kuaia ilalo a e kiolaia iloko o ke ahi, ke ole lakou e 
mihi koke. 

57. Ano, ke i aku nei au ia oukou, e ka poe a pau e make- 
make ana e hahai mai i ka leo o ^""ke kahuhipa maikai, e puka 
mai oukou mai ka poe hewa mai, a e kaawale ae oukou, a, 
aole lioopa aku i ko lakou mau raea haumia; a, aia hoi, e ^^holoiia 
auanei ko lakou mau inoa, i helu pu ole ia na inoa o ka poe hewa 
me na inoa o ka poe pono, i ko ai ka olelo a ke Akua, i ka i ana, 
E hui pu ole ia na inoa o ka poe hewa me na inoa o ko'u poe 
kanaka. 

58. No ka mea, e palapalaia na inoa o ka poe pono iloko o ka 
buke ke ola; a ia lakou wau e haawi akii ai i hooiliua ma ko'u 
lima akau. Auo, e ko'u poe hoahanau, heaha la ka oukou e olelo 
ku e mai ai i keial Ke i aku nei au ia oukou, ina e olelo ku e 
mai oukou i keia, lie mea ole ia, no ka mea, e hookoia no ka olelo 
a ke Akua. 

59. No ka mea, owai la ke kahuhipa mawaena o oukou nona 
ua hipa he nui wale, i kiai ole ai ia lakou, i komo ole na ilio hae 
a e ai i kona pua? A, aia hoi, ina e komo kahi ilio hae iloko o 
kona pua, aole anei oia e kipaku aku ia ia iwaho? He oiaio, a 
mahope, ina e hiki ia ia, e pepehi aku no oia ia ia. 

60. Ano, ke i aku nei au ia oukou, ke kahea mai nei ke ^"kahu- 
hipa maikai ia oukou; a ina e hoolohe oukou i kona leo, 
nana no e lawe mai ia oukou iloko o kona pa, a o kona poe hipa 
110 oukou; a ke kauoha mai nei oia ia oukou anle oukou e ae aku 
i kahi ilio hae e komo mawaena o oukou, i make ole ai oukou. 

61. Ano, ke kauoha aku nei owau, o Alama, ia oukou ma ka 
olelo a ka mea nana au i kauoha mai, e malama oukou e hana i 
ua olelo a'u i olelo aku nei ia oukou. 

62. Ke olelo aku nei au ma ke ano he kauoha ia oukou, ka poe i 
Imiia mai me ka ekalesia; a i ka poe i hui ole ia me ka ekalesia, ke 
olelo aku nei au ma ke kono, i ka i ana, e hele mai a e ^bape-^ 
tizoia i ka mihi, i lilo oukou i poe hoaai pu hoi i ka hua o ka 
" laau o ke ola . MOK. VII.] ALAMA. MOKUNA 6. 1. A eia kekahi, a pau ae la ka olelo ana a,ku a Alama i na 
kanaka o ka ekalesia, i kukuluia ma ke kulanakauhale o Zara- 
hemela, "hoolilo iho la oia i ua kahuna a me na lunakahiko, ma 
ke kau ana aku i kona mau lima e like me ka aoao o ke Akua, e 
uoho luna a e kiai maluna o ka ekalesia. 2i) Ala. 5:2s. 
Nep. S:b. 

a Mos. 6:c. 2toAla. 5;2c. 2a; Mos. 26:32-36. iy A\&. 5:'ie. 2s U Nep. 9:i(. 3o I 2. A eia kekahi, o na mea i hu 
poe i mihi i ko lakou mau hewa, '' u 
hookomoia iloko o ka ekalesia. 

3. A eia hoi kekahi, o ua mea i 
i mihi ole i ko lakou hewa, a hoohae 
Akua; ke olelo nei au up ka poe i 
ko lakou mau naau; ua kiolaia'ku ua 
inoa o lakou, i helu pu ole ia ko 
poe ponn ; 

4. A pela lakou i hoomaka ai e 
lolei ana o ka ekalesia ma ke kulans 

5. Ano, ua makemake au e. ik€ 
olelo a ke Akua i na mea a pau, aole 
o ka hoakoakoa ana ia lakou iho e h 

6. Akahoi, uakauohaia mai na 
pinepine ia lakou iho, a e hui ma ki 
mana, no ka pomaikai o na uhane 

7. Ano, eia kekahi, ia Alama i 
hooponopono nei, haalele aku la oia 
lesia ma ke kulanakauhale o Zarah( 
hikina o ka ' muliwai o Sidona iloko 
laila ua kukuluia kekahi kulanakaul 
hale Gideona, ma ke awawa i kapi 
muli o ke kanaka i ''pepehiia'i w 
pahikaua. 

8. A hele aku la o Alama, a he 
olelo a ke Akua i ka ekalesia i kukul 
e like me ka hoike ana o ka piaio o 1 
kupuna, a e like me ka Uhane o ka v 
hoike ana o lesu Kristo, ke keiki a 
ana e hoolapanai i kona poe kanaka 
a me ka ^' aoao hemolele hoi ana i he 
ai. Amene. MOKUNi Na olelo a Alama, ana i Jiai aku ai 
niamuli o kona m< 

1. Aia hoi, e ko'u poe kanaka, 
oukou nei, nolaila, ke hoao aku n^ 
ka'u olelo; he oiaio, ma kuu wahs 
mua i olelo aku ai au ia oukou ma bllNep. 9:«(. c Mos. 2C:32, 36. Ala. 5:57, 5 
yAla. 2:m. ftAla. 1:9, 15. i Ala. 1:15. /Ala. 270 ALAMA. [mOK. VII. oiai, "na boopaa loa ia au ma ka nohohookolokolo, a no ka nui 
o ka'u liana i hiki ole ia'u ke hele mai io oukou nei; 

2. Aole no hoi au i hiki ke hele mai i keia manawa, ina Hm 
haawi ole ia'ku ka nohohookolokolo ia hai, e uoho ma kuu haka- 
haka ; a ua ae mai ka Haku ma ke aloha niii i hele mai ai au io 
oukou nei. 

3. A, aia hoi, ua hele mai nei au me ka manaolana nui a me 
ka makemake nui, i ike ai au malia paha ua hoohaahaa oukou ia 
oukou iho imua o ke Akua, a ua hoomau aku ma ka noi aua i kona 
lokomaikai, i ike ai an ia oukou me ka hewa ole imua ona; i ole 
ai au e ike ia oukou iloko o ka hihia weliweli o ko kakou poe hoa- 
hanau i hihia ai ma Zarahemela; • 

4. Aka, e hoomaikaiia ka iuoa o ke Akua, ua haawi mai la 
oia ia'u e ike, he oiaio, ua haawi mai la ia'u i ka olioli nui loa i 
ka ike ana ua hookupaa hou ia lakou ma ke ala o kona pono. 

5. A ke Ian a nei au, e like me ka Uhane o ke Akua iloko 
o'u, he olioli no auanei ko'u no oukou; aole nae au i make- 
make e hiki mai ko'u olioli no oukou, ma o na pilikia a me na 
kaumaha la me a'u i loaa'i no na hoahanau o " Zaraheniela ; no 
ka mea, aia hoi, ua hiki mai ko'u olioli no lakou maliope iho o ka 
auhele ana mawaena o na pilikia a me ke kaumaha nui. 

6. Aka hoi, ke lana nei au aole oukou iloko o ka noho hoo- 
mailoka nui ana e like me ko oukou poe hoahanau; ke lana nei 
au aole oukou i hookiekieia iluna ma ka haaheo o ko oukou mau 
naau; he oiaio, ke lana nei au aole oukou i kau aku i ko oukou 
mau naau maluna o ka'^waiwai, a me na mea lapuwale_ o ke 
ao nei; he oiaio, ke lana uei au aole oukou e hoomana kii ana, 
aka e hoomana ana oukou i ke Akua oiaio a ola; a e nana ana 
oukou imua no ke kalaia ana o ka oukou mau hala, me ka ma- 
naoio mau loa e hiki mai ana. 

7. No ka mea, ke i aku nei au ia oukou, ua nui na mea e 
hiki mai ana; a, aia hoi hookahi mea i oi aku ka nui mamuaoia 
mau mea a pan; no ka mea, aole e loihi aku ka manawa, e ola 
ana ka Mea Hoolapauai, a e hele mai ana mawaena o kona poe 
Ivanaka. 

8. Aia hoi, aole au e i aku nei e hele mai oia mawaena o ka- 
kou i kona wa e noho ai ma kona kino maoli; no ka mea, aole i 
olelo mai ka Uhane pela ia'u. Ano, aole au i ike no ia niea; aka, 
eia ka'u i ike ai, he mana ko ka Haku ke Akua e liana i na mea 
a, pau i ku i kana olelo. 

9. Aka hoi, ua olelo mai ka Uhane i keia ia'u, i ka i ana: E 
kahea aku i keia poe kanaka, i ka i ana, e mihi oul<:ou, a e hoo- 
makankau i ke aia o ka Haku, a e hele ma kona mau kuamoo, he 
pololei lakou; no ka mea, aia hoi, ua kokoke mai ke aupuni o ka 
lani, a e hele mai ana ke Keiki a ke Akua maluna iho o ka 
h onu a . ^ 

alios. 29:42. 6 Ala. 4:16-18. Om. l:h. d Ala. 5;2(. MOK. VII.] ALAMA. 10. Aia hoi, e hanauia mai oia ne 
no ka aina o ko kakou poe kupuna 
ipu maikai i waeia, e hoomaluia oia, 
Uhane Hemolele, a e hanau mai i 1; 
Xeiki a ke Akua ; 

11. A e hele aku oia, e auamo an 
me na hoowalewale o keia ano keia 
■olelo e olelo ana, "E lawe no oia i 
mai o kona poe kanaka ; 

12. A e lawe maluna ona i ka m 
-''na apo o ka make e hoopaa ana i k< 
maluna iho ona i na nawaliwali o 1 
hoopihaia me ke aloha, mamuli o ka 
muli o ka io e kokua i kona poe kan 
-o lakou. 

13. Ano, *ke ike mai nei ka Uha 
kia ana nae ke Keiki a ke Akua ma 
lawe maluna ona i na hewa o kona 
holoi mai i ka lakou mau hala, mami 
"kele ana; ano hoi, oia no ka hoike a 

14. Ano, ke i aku nei au ia ouko 
*e hanau hou ia; no ka mea, ke i mi 
kou e hanau hou ia, aole e hiki ia o 
lani; nolaila, e hele mai a 'e bapetiz- 
mai ko oukou mau hala ae, i loaa'i i 
Keikihipa a ke Akua, oia ka mea "'e 
ke ao nei, oia hoi ka mea mana e hoi 
mai na mea pono ole ae a pau ; 

15. He oiaio, ke i aku nei au ia 
hopo ole, a e waiho aku i keia hewf 
ana ia oukou, e nakinaki ana ia oukc 
a e hele aku, a e hoike aku i ko ov 
mihi i ko oukou mau hewa, a e komc 
e malama i kana mau kauoha , a e h 
la, ma ka hele ana iloko o "na wai o 

16. A o ka mea nana e hana i ke 
ke Akua mai ia mauawa aku, oia ke 
aku nei ia ia, he oiaio, e hoomanao i 
loaa no auanei ia ia ke ola mau loa, 
Uhane Hemolele, e hoike nei iloko o 

17. Ano, e ko'u poe hoahanau i 
•oukou i keia man mea! Aia hoi, k 
ua ike au ua manaoio oukou i ua i 
ike ai e manaoio ana oukou ia mau : 
■0 ka Uhane iloko o'u. Ano, no ka eMos. 3:8. i- 1 Nep. 11 :13-21. Mos. 3:8. 
■li II Nep. 9:i'. ; Mos. 14:fi, 8, 12. k Mos. 5:c. Ala. 
I II 'zri ALAMA. [MOK. VII. i olelo ai, ua nui ko'u. 110 ia mea, he oiaio, no ia mau mea 
hauoli . 

18. No ka mea, me a'u i olelo aku ai ia oukou mai kinohi, ua 
nui ko'u makemake i ole ai oukou iloko o ka liihia "e like me ko. 
oukou poe hoahanau, pela wau i ike ai ua ko mai ko'u makemake. 

19. No ka mea, ke ike nei au aia oukou ma ke ala e hikt 
aku ai i ke aupuni o ke Akua; he oiaio, ke ike nei au *e hoopolo- 
lei ana oukou i kona mau kuamoo ; 

20. Ke ike nei au ua hoikeia mai ia oukou ma ka hoikeana o- 
kana olelo, ua liiki ole ia ia ke hele ma na ala kekee; aole- 
hoi oja e lauwili ae mai ka mea ae, ana i olelo mai ai; aole hoL 
ona lull iki ae mai ka akau i ka liema, aole hoi mai ka mea i po- 
lolei i ka mea i pololei ole; uolaila, o kana hana ana oia "hookahL 
mau loa no ia. 

21. Aole oia i noho iloko o ' na luakini hemolele ole; aole hoii 
e hiki i ka paumaele, aole hoi i kekahi mea i maemae ole ke hoo- 
kipaia iloko o ke aupuni o ke Akua; nolaila ke i aku nei au ia 
oukou, e hiki mai ana ka manawa, he oiaio, a ma ka la hope no- 
ia, o ka mea i paumaele, ''e noho no oia iloko o kona paumaele. 

22. Auo, e ko'u poe hoahanau i alohaia, ua olelo aku au i keia. 
mau mea ia oukou. i hiki ia'u ke lioala ia oukou e ike i ka mea. 
pono a oukou e hana aku ai i ke Akua, i hele hewa ole ai oukou 
imua ona; i hele oukou mamuli o ka aoao hemolele o ke Akua^ 
mamuli o ia mea i loaa'i oukou. 

23. Ano, ke makemake nei au e haahaa oukou, a e hoolohe, a. 
akahai; oluolu ke noiia mai; piha me ke ahonui a me ka hooma- 
nawanui; e pakiko hoi ma na mea a pau; e molowa ole ma ka» 
malama ana i na kauoha a ke Akua i na manawa a pau; 'e noi 
ana no na mea a oukou i nele ai, no ko ka uhane a no ko ke kino» 
hoi; e aloha mau ana i ke Akua no kela mea keia mea i loaa'i ia. 
oukou ; 

24. A e ike oukou no oukou ka "manaoio, ka manaolana, a, 
me ke aloha, alalia, e lako mau oukou ma na hana pono; 

25. A ua ka Haku e hoojaomaikai ia oukou, a e malama kina. 
ole i ko oukou mau aaliu, i laweia oukou mahope e noho pu iho> 
me Aberahama, o Isaaka, a me lakoba, a me na kaula hemolele, 
ka poe i oia mai ka hoomaka ana mai o ke ao nei, me ko oukou. 
mau aahu kina ole, e like me ke kina ole o ko lakou mau aalia 
ma ke aupuni o ka lani, e hele hou ole ae iwaho. 

26. Ano, e o'u poe hoahanau i alohaia, ua olelo aku la au i_ 
keia mau mea ia oukou, e like me ka ka Uhane hoike ana mai. 
ia'u; a ke hauoli nui loa nei ko'u uhane, no ka ikaika a malama. 
nui ana o oukou i ka hoolohe mai i ka'u olelo. 

27. Ano, e kau mai ka maluhia o ke Akua maluna iho o ou- 
kou, a maluna iho o ko oukou mau hale a mau aina, a maluna ih* 

Fan. 3-6. p U Nep. 9:2a. q I Nep. 10:19. Ala. 37:12. r Mos. 2:37. Ala. 34:36.. 
Hela. 4:24. s 11 Nep. 9:o « II Nep. 32;«. h Ala. 13:29. Et. 12:31-34. Moro. 7. MOK. YIII.] ALAMA, ua pua a me na ohana holoholona 
a oukou i loaa'i; o na wahine a m 
ko oukou manaoio a hana maikai, i 
loa aku. A pela wau e olelo aku n MOKUNi 1. Eia kekahi, hoi aku la o A 
ae, mahope iho o kona ao ana i na 1 
nui i hiki ole ai ke palapalaia, a u, 
ekalesia, me kana i hana e ai mami 
he oiaio, hoi aku la oia i kona hale : 
ia ia iho mai na hana ana i hana al 

2. A pela i pau ai ka iwa o ka 
kanawai maluna iho o ka poe kanal 

3. Eia kekahi, i ka makamua 
na lunakanawai maluna iho'o ka pc 
la o Alama ia wahi, a hele aku la n: 
ke komohana o ka ''muliwai o Sicl 
palena o ka waonahele ; 

4. A hoomaka ae la oia e ao 
Meleka, mamuli o ka " aoao hemole 
ai; a hoomaka ae la oia e ao aku i 
Meleka a puni. 

5. Eia kekahi, hele mai la na ]< 
palena a pau o ka aina ma ka aoao 
lakou mai o a o, o ka aina a puni; 

6. A i ka wa i pau ai kana hana 
ia wahi, a hele aku la i ko na la ek 
aina o Meleka ; a hiki aku la oia i 1< 
o ' Amoniha. 

7. Ano, he mea mau ia me Is 
lakou mau aina, a i ko lakou mau 
mau kaiihale, he oiaio, i ko lakou 
mamuli o ka inoa o ka mea nana i 
pela hoi ia me ka aina o ^Amoniha 

8. A eia kekahi, ia Alama i 
Amoniha, hoomaka ae la ia e hai 
kolaila poe. 

9. Ano, ua nui ka mana o Safc 
kanaka o ke kulan'akauhale o Amo: 
lohe i na olelo a Alama. aAla. 2:Hi. bOm.l:h. c Pau. 4-6. Ala. 
26:g. /'Ala. 8:c. ^ II Nep. 9:u. A Ala. 8:c. 
15:1,15,16. 16:2, .3, 9, 11. 25:2. 49:1,3,10,11, 
R 274 ALAMA. [MOK. VIII. 10. Aka hoi, hana nui iho la o Alama ma ka Uhane, e hakoko 
anameke Akua ma ka'^pule ikaika, e niuini mai oia i kona 
Uhane maluna o na kanaka iloko o ke kulanakauhale ; a nana 
hoi e ae mai ia ia e '■ bapetizo aku ia lakou i ka mihi; 

11 Hoopaakiki iho la nae lakou i ko lakou mau naau, i ka i ana 
ia ia, Aia hoi, ua ike makoii ooe no o Alama; a ua ike makou ooe 
no ke "'kahuna nui maluua iho o ka ekalesia an i kukuiu ai ma 
na wahi he nui o ka aina, e like me ko oukou mooolelo; aole ma- 
kou no kou ekalesia, aole makou i manaoio i na mooolelo lapu- 

wale me neia. i -i i i ^„ 

12. Ano, ke ike nei makou no ko makou komo ole iloko o kou 
ekalesia, ua ike makou aole on mana maluna o makou; a ua.haa- 
wi aku oe i ka "noho hookolokolo ia Nepaiha; nolaila, aole oe ka 
lunakanawai nui maluna o makou. . ■ , • • i 

13 Ano, i ka wa o na kanaka i olelo mai ai i keia, a i ku e 
mai ai i kana mau olelo a pan, a i hoino mai ai la la, a i kuha 
mai ai maluua iho ona, a i kipaku mai ai la la iwaho o ko lakou 
kulanakauhale, haalele iho la oia ia wahi a hele aku la i ke ku- 
lanakauhale i kapaia o Aarona. -,-11 1 • 

14 Eia kekahi, oiai oia e hele ana ilaila, 1 hookaumaliaia 
ilalo me ka eha o ka naau, e auhele ana mawaena o ka pilikia a 
kaumaha nui loa ka naau, no ka hewa na kanaka iloko ke 
"kulanakauhaleo Amoniha, oiai o Alama 1 hookaumahaia peia 
ilalo me ka eha, aia hoi, ikea ae la kekahi anela a ka Maku e la, 

a i mai la: , • • 1 

15 Pomaikai ooe, e Alama; nolaila, e hooea mai 1 kou poo a 
e hauoli, no ka mea, he kumu nui kou e hauoh ai; no ka raea,ua 
ikaika oe i ka malama ana i na kauoha a ke Akua mai ka wa an 
i loaa'i kau kauoha mua mai ona mai. Aia hoi, owau no ka mea 
nana i ^'haawi aku ia mea ia oe; , 1 • 1 ■ 

16 A, aia hoi, ua hoounaia mai au e kauoha aku la oe e iioi 
aku i ke kulanakauhale o Amoniha, a e hai hou aku 1 ka poe ka- 
naka o ua kulanakauhale la; he oiaio, a hai olelo la lakou. lie 
oiaio, e i aku ia lakou, ke ole lakou e mihi, «e luku no ka Haku 
ke Akua ia lakou. . i -i ■ • 

17 No ka mea hoi, ke kuka nei lakou 1 keia manawa e luki la 
■lakou ke hoopau i ke kuokoa ana kou poe kanaka, (no ka mea, 

pela wahi a ka Haku,) he mea ku e ia i ua olelo kupaa, a me na 
kauoha, a me ua kanawai ana i haawi mai ai 1 kona poe ka,naka. 

18 Ano hoi, mahope iho o ko Alama loaa ana ka olelo mai 
ka anela mai a ka Haku, lioi koke aku la oia i ka aina o Amoniha. 
A komo aku la i ke kulanakauhale ma kekahi aia e, he oiaio, ma 
ke aia ma ka hema o ke'- kulanakauhale o Amoniha. 

19. A i kona komo ana i ke kulanakauhale ua pololi 01a, a 1 :mok. yiii.] ALAMA k 11 Nep. 32 :e 
27:11-16. q Pau. 29, JUNep. 9;u, wi Mos. 26:<?. n Ala. 4:16, 17 
Ala. 9:4, 12, 18, 24. 10:19, 23, 27. 16:2, 3, 9-11. Ala. 8:t. 
r Ala. 8;i p Mos. aku la oia i kekahi kanaka: E, e ha 
wa haahaa a ke Akua i kau wahi m 

20. A i aku la ko kanaka ia ia, 
he kaula hemolele oe no ke Akua, 
a kahi anela ' i i mai ai ma ka hiliio 
pu me au iloko o ko'u hale, a e ha, 
a ua ike au e lilo aua oe he mea : 
kai ai. 

21. A eia kekahi, hookipa mai la 
hale; a ua kapaia ua kanaka nei o 
berena a i ia, a kau mai la imua o j 

22. Eia kekahi, ai berena iho la 
pomaikai iho la oia ia Amuleka a i 
la oia i ke Akua. 

23. A mahope iho o kona ai ana 
leka, Owau no o Alama, a o ke "ke 
ekalesia o ke Akua mawaena o ka a 

21. A, aia hoi, ua kaheaia ma 
Akua mawaena o keia poe kanaka a 
hoike aua a me ka wanana; a ma 
hookipa mai ia'u, aka "kipaku aku 
ane au e hoohuli ae i kuu kua i ua ; 

25. Aka hoi, ua kauohaia mai i 
nana aku i ua poe kanaka nei, h 
lakou no ka lakou mau hala. 

26. Ano, e Amuleka, no kou ban 
mai ia'u, ^ua pomaikai oe; no ka u 
-"ua hookeai au i na la he nui. 

27. A noho iho la o Ahima i ua ] 
o kona hoomaka ana e hai aku i ka 

28 A eia kekahi, mahuahua nui 
lakou hana hewa. 

29. A hiki mai la ka olelo ia A 
olelo aku hoi i ka'u kauwa o Am 
aku i keia poe kanaka, i ka i ana 
penei wahi a ka Haku, ke ole ouk( 
keia poe kanaka iloko o ko'u iuaina 
ae i kuu inaina wela. 

30. A hele aku la o Alama, a ( 
kanaka e hai aku i na olelo a ke Al< 
ka Uhane Hemolele; 

31. A ia laua ka mana i haawi: 
ke hoopaaia iloko o na halepaaht 
kanaka ke pepehi mai ia laua; aole 
laua mana a hiki i ka wa i ^^ nakina 

s Ala. 10:7-9. « Pau. 22, 26. Ala. 10:7, 11. « 
20. Ala. 8:i. t/ Mos. 27:(. s Ala. 8:g. 2a Ah 276 ALAMA. [mOK. IX. hooleiia iloko o ka halepaahao. Ano, ua hanaia mai la keia i hiki 
i ka Haku ke hoike mai i kona mana ma o laiia la. 

32. A eia kekahi, hele aku la laua a hoomaka ae la e bai aku 
a e wanana aku i na kanaka, e like me ka Uhane a me ka mana 
a ka Haku i haawi mai ai ia laua. Na olelo a Alama, a me na olelo hoi a Anmleka, i haiia ahit 
ai i ha poe kanaka e nolio ana ma ka aina o Amonilia. A 
ua hooleiia hoi laua iloko o ka halepaahao, a hoopakeleia ma- 
ka mana kupaianaha a ke Akua iloko a laua, e like me ka moo- 
olelo a Alama. 

MOK UNA 9. 

1. A eia hou, ua kauohaia mai owau, o Alama, e ke Akua, i 
"lawe aku ai au ia Amuleka, a e hele aku a e hai olelo hou aku i 
ua poe kanaka uei, i ka poe kanaka iloko o ke '' kulanakauhale o- 
Amoniha; a i ka wa a'u i hoomaka ai e hai olelo aku ia lakou,. 
hoomaka ae la lakou e paio mai me a'u, i ka i aua,_ 

2. Owai oef Ke manao nei anei oe e manaoio makou i ka 
hoike ana o ke kanaka hookahi, ina e hai mai paba oia ia makou 
e hala aku ana auanei ka hooual 

3. Ano, aole lakou i hoomaopopo i na olelo a lakou i olelO' 
mai ai ; no ka mea, aole lakou i ike e hala aku auanei ka honua. 

i. A i mai la hoi lakou, Aole makou e manaoio i kau man 
olelo, ina paha e wanana mai oe e anaiia mai keia kulauakauhale 
nui i ka "la hookahi. 

5. Ano, aole lakou i ike ua hiki i ke Akua ke hana mai i na 
hana kupauaha me neia, no ka mea, he poe kanaka naau paakiki 
a ai oolea lakou. 

6. A i mai la lakou: Owai la ke Akua nana i hoouna mai i 
hookahi kanaka hoike wale no ma^¥aena o keia poe kanaka, e- 
hai mai ia lakou i ka oiaio o na mea nui a kupaianaha me neiaf 

7. A ku mai la lakou e kau mai i ko lakou man lima maluna 
o'u; aka hoi, aole lakou i kau mai. A ku iho la au me ka wiwo 
ole e hai aku ia lakou, he oiaio, hoike wiwo ole aku la au ia lakou, 
i ka i ana: 

8. Aia hoi, e ka hanauna hewa a kekee, nani wale ko oukou 
hoopoina ana i na mooolelo o ko oukou poe kupuna; he oiaio, 
hiki wawe ko oukou hoopoina ana i na kauoha a ke Akua. 

9. Aole anei oukou i hoomanao ua kaiia mai ko kakou ku- 
punakane niailoko mai o lerusalema ma ka lima o ke Akua? 
Aole anei oukou i hoomanao ua alakaiia mai lakou a pan e ia ma- 
waena o ka waonahele? Ala. 8:29. b Ala. 8:c. Ala. ia;S, 10. MOK. IX.] ALAMA 10. A ua hoopoina anei oukou i 
o na manawa ana i hoopakele mai 
mailoko mai o na lima o ko lakoi 
lakou i ole ai e lukuia, ma na lim 
ponoif 

11. He oiaio, a ina aole no kona 
me kona hoomanawanni mai ia ka 
me kahi ole e pakele ai, mai ka ili 
keia manawa, a habaoia paha i ka 

12. Ano, ke i aku nei au ia oi 
oukou e mihi ; a ke ole oukou e mi^ 
komo iloko o ke aupuni o ke Akua 
Ua kauoha mai la oia ia oukou e r 
oukou mailuna aku o ka ili o ka ho 
oia ia oukou ma kona inaina, a m; 
hull ae. 

13. Aia hoi, aole anei oukou e h 
mai ai ia Lehi, i ka i ana, Ina e " a 
man kauoha, e hoopomaikaiia oukc 
oleloia, Ina aole oukou e malama 
aku oukou mai ke alo aku o ka Ha 

14. Ano, ke makemake nei at 
Lamana poe malama ole ana i na 
aku la lakou mai ke alo aku o ka 1 
na ko ka olelo a ka Haku ma keia 
mana poe mai kona alo aku, mai ki 
lawehala ana ma ka aina. 

15. Aka hoi, ke i aku nei au ia 
o lakou i ko oukou, ma ka la hook( 
ko oukou mau hewa; he oiaio, e a 
keia oia ana, ke mihi ole oukou, 

16. No ka mea, ua nui na ole 
mana poe; no ka mea, no na *moc 
noho ai lakou iloko o ko lakou noh 
ae no ka Haku ia lakou, a e^hool 
aina. 

17. A ma kekahi manawa e la 
kana olelo, a e ike i ka pololei ole 
kupuna; a e hoolaia be nui wale o 
no ka Haku i ka poe a pan i kahea 

18. Aka hoi, ke i aku nei au ia 
kou ma ka oukou hana hewa, aole 
la ma ka aina, no ka mea, e booun 
maluna o oukou ; a ke mihi ole o d lak. &;m. 
i Mos. 10:11-17. e Ala. 8:q. 
j En. l:c. f Ala. 8:29. 
UNep. 27 ;c. Hela 278 ALAMA. [mok. ir.. manawa a onkou e ike ole ai, a e lioopaiia oukou me ka ^Inku loa.. 
ia'na; a e like ia me ka 'inaina wela o ka Haku; 

19. No ka mea, aole oia e ae mai ia onkou e noho iloko o ka, 
onkou man hnU, e luku mai ai i kona poe kanaka. Ke i aku nei 
an ia oukon, aole; ua oi aku ka ma.kemake ona e hookuu mai i 
ko Lamana poe e Inl-iu mai i keia'" poe kanaka a pan, ka poe i ka- 
paia ka poe kanaka o Nepal, ina he mea e liiki ai ia lakou ke 
haule iloko o ua liewa a me na hala, mahope iho o ka loaa ana 
ka malamalama a nui me neia, a me ka ike a uni me neia, i liaa- 
vnia mai ia lakou e ka Haku ko lakou Akua; 

20. Mahope iho o ka lilo ana i lahui hoopomaikai nui loa la. 
mai me neia e ka Haku; he oiaio, mahope iho o ka hoopomaikai 
loa ia'na mamna o na anpimi, o na ohana, o ua olelo, a o ua la- 
huikanaka e ae a pan; mahope iho o ka hoikeia'na mai o na mea 
a pan ia lakou, e like me ko laliou makemake, a me ko. lakou 
manaoio, a uie ka lakou pule, no na mea i hala, a me na mea i 
neia wa, a e hiki mai ana; 

21. I alakaiia'i ma ka Uhane o ke Akua; i kamailio pn ai me 
na anela, a i oleloia mai ai ma ka leo o ka Haku; a i loaa'i ka 
haa^vina o ka wanana, a me liia Ubane o ka hoikeana, a me na 
haawina he nui hoi; o ka haawina o ka olelo ana liia na olelo e, 
a me ka haawina o ka haiolelo, a me ka haawina o ka Uliaue 
Hemolele, a me ka haawina o ka "unuhi olelo ana; 

22. He oiaio, a mahope iho o ka hoopakeleia'na mailoko mai 
o ka aiiia o lerusalema ma ka lima o ka Haku; i hoopakeleia mai 
ka wi mai, a mai ka mai mai, a mai na elm a pan mai o kela ano 
keia ano; a ua hoomahuahua ikaika ia mai ma ke kana,i luku ole 
ia'i lakou; i laweia mai ai "mailoko mai o ka noho Inhi ana ia 
mauawa aku ia manawa aku, a i malamaia a i hoolaia a hiki i 
keia manawa; a na hoomaikaiia lakou a waiwai loa ma kela ano 
keia ano ona mea a pan. 

23. Ano, ke i aku nei an ia oukou, itia e haua hewa keia poe 
kanaka, ka poe i loaa'i ua mea pomaikai a nui loa me neia mai 
ka lima mai o ka Haku, me ke ku e i ka malamalama a me ka ike a 
lakou i loaa'i; ke i aku nei an ia oukou, ina pela ka haua, inae 
haule lakou iloko o ka hewa, e aho loa no ko Lamana poe ia 

lakou. . -1 ■ 1 TT 1 

21. No ka mea hoi,^'ua o ia mai na olelo pomaikai a ka Haku 
i ko Lamana poe, aka, aole ua man mea nei ia oukou, ke lawehala 
oukon ; no ka mea, aole anei ka Haku i olelo paa mai a i hooholo 
paa iho, ina e 1dpi aliu oukou ia ia, " e luku loa ia auanei onkou 
mai ka ili aku o ka honua? 

25. Ano, no keia mea, i ole ai onkou e lukuia, ua hoouna mai 
ka Haku i koua anela e ike i na mea he nui o kona poe kanaka, e MOK. X.] ALAMA. k Wa \6-2 3 9-U i Ala. 8:29. 9:12. „i I Nep. 12 :15, 19, 20, 15:5. Ala. 45:10-14.. 

HeUu k':5-10. 15':17. Mor. 6. n Oni. 1:20.22. Mos. 8:1319. 28:11-17. o Mos. 22:11-13, 
24:17-20. j)Ala. 9;/. jAln. 9:m. hai ana ia lakou, e hele aku no lake 
poe kanaka, i ka i ana, E mihi ouk 
lie aupuni o ka lani ; 

26. Aole he nui na la ma keia 1 
a ke Akua ma kona nani; a o kona 
Hauau-kahi o ka Makua, piha i ka 1 
piha i ke ahonui, i ke aloha, a me 
e hoolohe i na kahea ana a kona pc 
me ka lakou pule. 

27. A, aia hoi, e hele mai ana c 
pan '■ e bapetizoia i ka mihi, ma o 

28. Nolaila, ea, e hoomakaukai 
no ka mea, ua kokoke mai ka mai 
i ka uku o ka lakou mau hana, e h 
haua; ina he pono ua mau hana la, 
ko lakon poe uhane, e like me ka r 
lesu Kvisto ; a ina he ino ua mau 1 
i ka poino no ko lakou poe uhaa 
hoopio ana o ke diabolo. 

29. Ano hoi, o ka leo o ka an 
kanaka. 

30. Ano, e ko'u poe hoahanau 
poe hoahanau oukou, a e alohaia 
hoi oukou i na hana i ku i ka mihi 
paakiki loa ia ko oukou mau naau 
ka ike ana hoi he poe kanaka ' lilo 

31. Aka, eia kekahi, i ka wa a 
mau olelo nei, aia hoi, huhu iho la 
ae ia lakou, he poe kanaka "naau 

32. A no ka'u i aua'e ia lakou, 
kou, ua huhu mai lakou ia'u, a i 
mau lima maluna iho o'u, e hiki is 
o ka halepaahao ; aka, aole i ae m 
mai ia'u ia manawa, a e hoolei n 

33. A eia kekahi, hele ae la o . 
ae la e hai olelo aku ia lakou no 
olelo a pan a Amuleka ; he hapa i 
palaia iloko o keia buke. MOKUN 1. Ano, eia na olelo a Ample] 
ma ka " aina o Amoniha, i ka i ar 7-II Nep. 9:i(. 
a Ala. 8:i. slINep. 9:i. « Pau. 32. 280 ALAMA. [mok. X. 2. Owau no o Amnleka; a o ke keiki wau a Gridona, oia bo 
ke keiki a Isemaela, oia no kekabi mamo na Aminadi ; a ua Ami- 
nadi la no nana i hoakaka mai i ke ano o ka palapala ana maluna 
o ka paia o ka luakini, i kakauia'i ma ka lima o ke Akua. 

3. A he mamo o Aminadi ua Nepai, oia no ke keiki a LeM, 
ka mea i hele mai mailoko mai o ka aina o lemsalema, he mamo 
oia na Manase, ke keiki a losepa, ka mea i kuaiia iloko o Aigu- 
pita ma na lima o kona poe hoahanau. 

4. A, aia hoi, he kanaka Jiaulana no hoi au mawaena o ka 
poe a pan i ike mai ia'u; he oiaio hoi, a Hia nui ko'u hanauna a 
me na makamaka , a ua loaa ia'u ka waiwai nui ma ka'u mau 

hana man; 

5. Aka hoi, me keia nae a pan, aoie au i ike nui i na aoao o 
ka Haku, a me kona mau mea pohihihi a me kona maua kupa- 
naha. Ua i akn au aole au i ike nui i keia mau mea; aka hoi, ua 
kuhihewa au, no ka mea, ua ike nui au i kona mau mea pohihihi 
a me kona mana kupanaha; he oiaio, ma ka malamaia ana i ke 
oia o keia poe kanaka ; 

6. Ua hoopaakiki nae au i kuu naau, no ka naea, ua heaia 
mai au i na manawa he nui, aole au i hoolohe; nolaila, ua ike au 
no keia mau mea, aole nae au i makemake e ike; nolaila, hele 
aku la au e 1dpi ana i ke Akua, ma ka hewa o ko'u naau, a hiki 
aku i ka la eha o keia malama ehiku nei, oia no iloko o ka maka- 
hiki umi o ke au o na lunakanawai. 

7. Ia'u i hele aku ai e ike i kekahi hoahanau pili loa, aia 
hoi, "ikea kekahi anela o ka Haku e au, a i mai la ia, E Amuleka, 
e hoi aku oe i kou hale iho, no ka mea, e hanai aku oe i kekahi 
kaula o ka Haku; he oiaio, he kanaka hemolele, oia no he kanaka 
i waeia e ke Akua; no ka mea, ua "hookeai oia i na la he nui no 
na hewa o keia poe kanaka, a ua pololi oia, a e hookipa aku oe ia 
ia iloko o kou hale a e hanai ia ia, a nana " e hoopomaikai ia oe a 
a me ko ka hale ou ; a e kau mai ka pomaikai o ka Haku maluna 
on a me ko ka hale ou. 

8. A eia kekahi, ^loolohe iho la au i ka leo o ka anela, a hoi 
aku la i ko'u hale. A ia'u i hele aku ai ilaila, loaa iho la ia'u 
ke "kanaka a ka anela i i mai ai ia'u, e hookipa oe iloko o kou 
hale- a aia hoi, oia no ua' kanaka la nana i olelo ae nei ia oukou 
no na mea o ke Akua. 

9. A i mai la ka anela ia'u, He '•kanaka hemolele la; nolaila, 
ua ike au he kanaka hemolele no ia, no ka mea, ua oleloia e kahi 
anela o ke Akua. ■ ■ , 

10. A eia hou, ua ike au o na mea ana i hoike mai ai, he oiaio 
ia mau mea; no ka mea, ke i aku nei au ia oukou, ma, ke oia ana 
o ka Haku, pela oia i hoouna mai ai i kona anela e hoike mai i ua h Pau. 11. Alu. 15:16. 
20, yAla. 8:S0. ?i Pau. ' c Pau. 8, 9. Ala. 8;20, dMos.27:«. e Ala. 8;<. /'Ala. 8: MOK. X.] ALAMA. man mea nei ia'u ; a o keia kana i li 
ua Alama nei ma ko'u hale; 

11. No ka mea, ^'ua hoopomaikai 
maikai mai oia ia'u, i ka'u mau wf 
ko'u makuakane, a i ko'u poe hanai 
koko a pau kana i hoopomaikai ai. 
ka Haku maluna o makou e like m 

12. Ano, ia Amuleka i olelo aku 
na kanaka e kahalia, i ka ike ana u 
hookahi e hoike ana no na mea i hi 
hoi e hiki mai ana, e like me ka Uha 

13. Aka hoi, aia no kekahi poe ii 
e niele ia laua, e hiki ia lakou ma kc 
hoohihia mai ia laua ma ka laua ma 
ka mea hoike ku e ia laua, e hik 
laua i ko lakou mau lunakanawai, e 
ke kanawai, a e pepehiia laua a mai 
ka halepaahao, e like me ka hewa i 1 
a e hoike ku e mai ia laua. 

14. Ano, o ua poe kanaka la ka 
he 'poe loio lakou, i hoolimalimaia, j 
lawe i ke kanawai ma ko lakou wa f 
kolokolo o na hewa o na kanaka, in 

15. Ano, ua aoia ua poe loio nei i 
pau o na kanaka ; a o keia mea e k 
i poe noiau ma ka lakou oihana. 

16. A eia kekahi, hoomaka ae 1 
hiki ia lakou ma ia mea ke hoolilo 
iho, a e hoole aku paha i na olelo ai 

17. Ano, aole lakou i ike ua hiki 
mau manao. Aka, ia lakou i hooma 
la oia i ko lakou mau manao, a i i 
kou, e ka hanauna ino a kekee; e '" 
no ka mea, e hoomakaukau ana ouj 
no ka mea, e hoomakaukau ana ou 
pahele ai i na mea hemolele o ke At 

18. E hoomakaukau ana oukou 
aoao o ka poe pono, a e hoohaule nc 
luna iho o ko oukou mau poo, a hik 
kanaka ; 

19. He oiaio, ua pono ka Mosia i 
alii hope, ia ia i manao ai e haawi a 
mea e hooili akti ai ia mea, e kauol 
kanaka e ko lakou mau leo iho ; h 
mai ai, ina e hiki mai ka manawa ( 

i Ala. 8:27. ; Ala. 8:«. fc Ala. 9:6. i Pa 
18,23-28. m Ala. 10:i. »i Moa. 29:27. 282 ALAMA. MOK. X poe kanaka i ka lieAva; me neia, ina e hiki mai ka manawa e 
haule ai keia poe kanaka iloko o ka hakx, alalia, e oo no lakou no 
ka Inkuia'na. 

20. Ano ke 1 aka nei au ia oukou, ua pono ko ka Hakn hoo- 
kolokolo ana 1 ko oukou mau hala; ua pono kana kahea ana i 
kona poe kanaka, me ka leo o kona poe anela, E mihi oukou, e 
mihi, no ka mea, ua kokoke mai ke aupuni o ka lani. 

21. He oiaio, he pono kona hea ana, ma ka leo o kona poe- 
anela, E ilio ako au mawaena o ko'u poe kanaka, me ka pololei 
a me ka hoopai iloko o ko'u mau lima. 

22. He oiaio, a ke i aku nei au ia oukou, ina aole no na pule a 
ka poe pono, e noho la ma ka aina, e hoopaiia oukou ano me ka 
luku loa ia'na; aole nae ia ma ke kaiakahinalii, e like me ua ka- 
naka ma na la o Noa, aka, ma ka wi, ma ke ahulau, a ma ka 
pahikaua. 

23. Aka, ma o "na pule la a ka poe pono oukou i hoolaia'i; 
ano, ina e hoolei mai oukou i ka poe pono maiwaena ae o oukou, 
alaila, aole e hooki ka Haku i kona lima, aka e hele mai oia ma 
kona ''iuaina wela e ku e ia oukou; alaila, e hahauia oukou ma 
ka wi, a ma ke ahulau, a ma ka pahikaua; a ua kokoke mai ka 
manawa, ke mihi ole oukou. 

24. Ano, eia kekahi, ua hnhu mii aku na, kanaka ia Amiileka, 
a kahea mai la lakou me ka i ana: Ke hoino mai nei keia kanaka 
i ko kakou mau kanawai, a he pololei ia mau mea, a i ko kakoii 
"poe loio naanao no hoi a makou i wae ai. 

25. Aka, o aku la o Amnleka i kona lima, a kahea ikaika nui 
ae ia lakou, i ka i ana: E ka hanauna ino a kekee; no ke aha i 
loaa'i ia Satana ka raana nui me neia maluna o ko oukou mail 
naauf No ke aha la oukou e hookuu aku ai ia oukou iho i hiki 
ia ia ke loaa ka mana maluna o oukou, e hoomakapo i ko oukou 
man maka, i hoomaopopo ole ai oukou i na olelo i oleloia'i, elike 
me ka oiaio o ia mau mea! 

26. No ka mea hoi, ua hoike ku e anei au i ko oukou mau ka- 
nawai! Ke hoomaopopo ole nei oukou; ke i mai nei oukou ua 
olelo ku e au i ko oukou kanawai; aka aole pela; aka ua olelo 
aku au ma ka aoao o ko oukou kanawai, i ko oukou hoohewa- 
ia'na. 

27. A, ano hoi, ke i aku nei au ia oukou, e hoomaka ana ke 
kahua e hooknmuia no ka 'inkuia'na o keia poe kanaka ma ka 
pono ole o ko oukou *poe loio a me ko oukou poe lunakanawai. 

28. Ano, eia kekahi, ia Amnleka i olelo mai aiikeia man 
olelo, nwauwa ku e mai la ua kanaka ia ia, i ka i ana, Ano, ke 
ike nei kakou he keiki ua kanaka nei no ke diabolo, no ka mea, 
ua wahahee mai oia ia kakou; no ka mea, ua olelo ku e mai i ko 
kakou kanawai; ano, ke i mai nei oia, aole oia i olelo ku e mai 
ia mea. ^ MOK. XI.] ALAMA. 29. A eia hou, ua hoino mai oia i 
kakou poe lunakanawai, a ia mea ak 

30. A hookomo aku la na loio 
naau, i hoomanao ai lakou i ua mau : 

31. A aia kekahi mea mawaena 
inoa. Ano, o ka mea mua oia e hd 
Alama; oia no kekahi mea akamai 1< 
hana he nui e hana'i mawaena o na 

32. Ano, o. ka makemake o ua jx 
uku ; a loaa no ia lakou ka uku " e 
lima. n Nep. S2:e. j) Ala. g Ala. 10:/. rAla. 8;g. s Ala. 10: MOKUNA 

1. Ano, aia no ma ke kanawai c 
kanaka i lilo i luna ma ke kanawai, 
lunakanawai, e loaa no ia lakou ka 
lakou i hana'i e hookolokolo i ka 
liookolokoloia'i. 

2. Ano, ina ua aie kekahi kana 
kaa i kona mea aie, alaila, ua hoopi 
na ka lunakanawai i hana aku, a i ke 
mai ke kanaka imua ona ; a hookol 
mamuli o ke kanawai a me na hoik 
pela e koiia'i ua kanaka la e hookaa 
hookukeia'ku maiwaena aku o na . 
ka powa. 

3. A loaa iho la i ka lunakana^ 
'' kona manawa; he ''senine o ke gnli 
he ■' senuma o ke kala, ua hke pu ia 
a ua like keia me ke kanawai i haaw 

4. Ano, eia na iiioa o keia apa 
gula, a o ko lakou kala, e like me 
haawiia na inoa e ko Nepal poe; 
mamuli o ka poe ludaio ma lerusale 
mull o ke ano o kapoe ludaio, aka 
ana a me ko lakou ana ana, mamul 
ana o na kanaka, i keia hanauna i li 
na lunakanawai; a ua hoonohonoho 
Mosia. 

5. Ano, penei ka heln ana: he 
ke gula, be suma o ke gula, a he lie 

« Ala. 11:20. u Ala. 11:.3, 20. 

(i Pau. 3:20. Ala. 10:31 , 32. b Pau. 20. AI 
lU Nep, 12:20. d Pan. 6, 7, 11, 12, 15. e Mos.29. 284 ALAMA. [MOK. XI. 6. He "sennma o ke kala, lie amanora o ke kala, he ezaroma 
o ke kala, a he onati o ke kala. 

7. He senuma o ke kala ''ua like pu ia me kekahi senine o ke 
gula; a o kela a o keia no kekahi busela o ka bale, a no kekahi 
busela o kela ano keia ano o ka hua liilii. _ 

8. Ano, o ka nni o kekahi seona o ke gula, ua palua la i ka 

nui o kekahi senine; . . t • i i i,- 

9. A he suma o ke gula, ua palua la i ka nui o kekatu 

seona; . i i i 

10. A ua like ka nui o ka limma o ke gula me ko lakou nei 

a pan ; , i i i 

11. A ua like ka nui o kahi amanora o ke kala ma ko na se- 

numa elua; , , i i 

12. A ua like ka nui o kekahi ezaroma o ke kala me ko na se- 

iiuma eha ; . i i , • 

13. A ua like ka nui o kekahi *ouati me ko lakou nei a pan. 

14. Ano, eia no ka nui o na mea uuku o ko lakou helu ana: 
is! kahi sibalona he hapalua ia o kahi senuma; nolaila, 

hookahi sibalona no ka hapalua o ka busela hookahi o ka bale ; 

16. A o kahi sibaluma he hapalua ia o ka sibalona; 

17. A o kahi lea o ka hapalua ia o ka sibaluma. 

is! Ano, oia no ko lakou helu, mamuli o ko lakou helu ana. 
19! Ano, ua like pu kahi anationa o ke gula me na subalona 

ekolu. 1,1 1 

20. Ano, no ka manao wale no e loaa ka uku, no ka mea, 
loaa iiio la ia lakou ko lakou uku ■' e like me ka lakou hana ; no- 
laila lakou i hookonokono ai i na kanaka i na hana uhauha, a 1 
kela ano i keia ano ka haunaele a me ka hewa, i nui aku ai ka 
lakou hana; e hiki ia lakou ke loaa ke kala e like me na hihia 1 
laweia mai ai imua o lakou ; nolaila, hooeueu ae la lakou 1 na ka- 
naka e ku e ia Alama laua me Amuleka. 

21. A hoomaka ua Zezeroma nei e niele ia Amuleka, 1 ka 1 
ana: Ea, e pane mai anei oe ia'u i maa wahi niele a'u e niele aku 
ai ia oel' Ano, he kanaka akamai o Zezeroma ma na manao maa- 
lea o ke diabolo, i hiki ia ia ke hoopau i ka mea i pono; nolaila, 
i mai ai oia ia Amuleka, E pane mai anei oe i na niele a'u e ninau 

aku ai ia oef ...,.,• -, tti 

22. A i aku la o Amuleka la la, Ae, ma e like la me ka Uhane 
o ka Haku iloko o'u; no ka mea, aole au e olelo aku 1 kekahi 
mea i ku e i ka Uhane ka Haku. A i mai la o Zezeroma la la, 
Eia hoi *ua onati kala eono, a o ua mea nei a pau ka'u e haawi 
aku ai ia oe, ina e hoole mai oe i ke oia ana ka Mea Kiekie loa. 

23 Ano, i aku la o Amuleka, Auwe oe, e ke keiki o gehena, 
no ke aha la oe e boowalewale mai nei ia'u? Aole anei oe i ike e 
ae ole ana ka poe pono i na hoowalewale me neia? 

24. Ke mauaoio nei anei oe aole he Akua? Ke i aku nei au MOK. XI.] ALAMA g Ala. ll:d. h Pau. 3. : Pan. 6, 22, 25. 7 Pau. 1, 3. Ala. 10:32. fc Ala. 11: ia oe, aole; ua ike oe aia no he A 
nei oe i ua kala la mamua o kou ale 

25. Ano, ua wahahee mai oe in 
oe ia'u, Eia hoi ua mau 'onati eono 
a e haawi au ia oe, oiai oe i mana( 
ua mau mea la mai o'u aku; a o 1« 
aku au i ke Akua oiaio a oia, i loaa 
mai ia'u. A, ano hoi, no keia he 
kou uku. - 

26. A i mai la o Zezeroma ia \t 
he Akua oiaio a oia! 

27. A i aku la o Amuleka, Ae, i 

28. Ano, i mai la o Zezeroma, H 
o ke Akua hookahif 

29. A pane aku la oia, Aole. 

30. Ano, i hou mai la o Zezeroi 
ua mau mea nei? 

31. A i aku la oia, Ua hoike m 
mea nei ia'u. 

32. A i hou mai la Zezeroma 
mai auanei? ke Keiki anei la o 

33. A i aku la oia ia ia, Ae. 

34. A i hou mai la o Zezeroma 
kanaka " iloko o ko lakou mau hah 
Ke i aku nei au ia oe, aole loa, no 
ke hoole mai i kana olelo. 

35. Ano, i ae la o Zezeroma i n 
i keia mau mea; no ka mea, i mai 
no; aka, ke i mai nei nae oia e t 
Akua, aole nae oia e hoola mai i k( 
no ia nei ka ° maua e kauoha aku i 

36. Ano, i aku la o Amuleka ii 
no ka mea, ke i mai nei oe ua olelo 
mana e kauoha aku i ke Akua, no 
kona poe kanaka iloko o ko lakou i 

37. A ke i hou aku nei au ia oe 
ia lakou iloko o ko lakou mau hali 
ke hoole aku i kana olelo, a ua i m; 
paumaele ke loaa ke aupuni o ka ] 
hoolaia'i, ke loaa ole ia oukou ke 
aole e hiki ia oukou ke hoolaia ilol 

38. Ano, i hou mai la o Zezeror 
o ''ka Makua mau loa auei ia? 

39. A i aku la o Amuleka ia i 
oia o ka lani a o ka honua, a me 
ke kumu a o ke welau, o ka mua a 

i!Ala.ll:i. m Ala. 10:10. ii Pau. 37, 38. He: 286 ALAMA. [MOK. XI. 40. A e liele mai auanei oia iloko o ke ao nei e hoolapanai 
mai i kona poe kanaka; a e lawe oia malona ilio ona i " na hala o 
ka poe i manaoio ma kona inoa; a o lakou nei no ka poe e loaa'i 
auanei Ize oia man loa, a e hild ole mai ana ke oia i kekahi 
poe e ae; 

41. Nolaila, e noho ana ka poe hewa me he mea la aole hoola- 
panai ana i hauaia mai, 'eia wale no ma ka hookuu ana mai i na 
apo ka make; no ka mea, e hiki mai ana ka la e ala ae ai na 
kanaka a pan mai ka make mai, a e ku imua o ke Akua, a e hoo- 
kolokoloia e like me ka lakou man haua. 

4'2. Ano, aia no he make i kapaia he make kino; a *e hookuu 
mai auanei ka make ana o Kvisto i na apo o na make kino nei; 

43. ka uhane a me ke kino e hoohui pu hou ia auanei, ma 
kona ano maoli; *e hoihoi hou ia ka lala a me ke ami hoi i kona 
wahi ponoi, e like me kakon e noho nei i keia manawa; a e kaiia 
kakou e ku imua o ke Akua, e ike ana me kakou e ike nei, a me 
ka "hoomanao hiki Avawe i ko kakou mau hewa a pau. 

44. Ano, e hiki mai keia "hoihoi hou ana i na mea a pau, o 
ka poe kahiko a me ka poe hou, o ka poe paa a me ka poe paa 
ole, o ka poe kane a me ka poe wahine, o ka poe hewa a me ka poe 
pono; a, aole i lilo ae kekahi mea u.uku loa me he lauoho la o ko 
lakou mau poo ; aka e hoihoi hou ia na mea a pau i kona wahi 
ponoi, me ia i keia manawa, ma ke kino, a e kaiia a e hookuia 
imua o ka noho hookolokolo o Kvisto ke Keiki, a me ke Akua ka 
Makua, a me ka Uhane Ilemolele, oia ke '" Akua man loahookahi, 
e hookolokoloia'i e like me ka lakou mau hana, ina paha he mai- 
kai, ina paha he ino. 

45. Ano hoi, ua olelo aku au ia oukou no ka make o ke kino 
maoli, a no ke alahouana o ke kino maoli. Ke i aku nei au ia 
oe, -nia hookiekieia ua kino make wale nei i kahi kino make ole; 
oia no mai ka make mai; mai ka make mua mai hoi, i ke oia, ^i 
hiki ole ai ia lakou ke make hou; e hui ana ko lakou poe uhane 
me ko lakou poe kino, e hookaawale hou ole ia; pela ia mea a 
pau i lilo ai i kino uhane a i make ole, i hiki ole ai ia lakou ke 
ike hou i ka palaho. 

46. Ano, ia Amuleka ihooki aii uamau olelo nei, hoomaka hou 
ae la na kanaka e kahaha, a hoomaka hoi o Zezevoma e haalulu. 
A pela i pau ai na olelo a Amuleka, a o keia na mea a pau a'u i 
palapala'i. q Mos. 14:5. 
i: II Nep. 2:d. ■r 11 Nep. 9:q, 
II Nep. 31:*:. . i. s II Nep. 9:^', j. 
II Nep. 2:d. y Ala. 1 f II Nep. 2:(i. 
;;18, 20. u U Nep. 9:n. MOK. XII.] ALAMA. 

MOKUNA 

1. Ano, i ko Alama ike ana ua 
Amuleka, no ka mea, ike aku la oia 
" wahahee ana a hoopunipuni ana, e 
tia hoomaka oia e '' haalulu ma ka ik 
la oia i kona waha a hoomaka ae 1 
aku i na olelo a Amuleka, a e hoon 
a e wehewehe nui loa aku i na pa 
Amuleka i hana e ai. 

2. Ano, o na olelo a Alama i 
lohea e na kanaka a puni ; no ka n 
kanaka, a olelo aku la oia penei: 

3. Ano, e Zezeroma, i ka ike an 
ana a maalea, no ka mea, aole oe i 
110, aka ua wahahee aku oe i ke Aki 
nei oia i ° na manao ou a pau ; a ke 
manao ou ia maua ma kona Uhane ; 

4. A ke Jke mai nei oe ua ike 
kou manao, ma ka maalea o ke dia 
puni i keia poe kanaka, i hiki ia o 
maua, e hoino mai ia maua, a e hoo 

5. Ano, he manao keia o kou ii 
i kona mana iloko ou. Ano, ke ma 
o ka'u e olelo aku ai ia oe, o ka' 
a pau. 

G. A, aia hoi, ke olelo aku nei 
keia o ka mea ku e, ana i hoomaki 

"kanaka nei, e hiki ia ia ke lawe ia 
ana malalo iho ona, e hiki ia ia ] 

mau "kaulahao a puni, e hiki ia ia 1 
'ka make mau loa,e like me ka mai 

7. Ano, ia Alama i olelo mai 
ae la o Zezeroma e haalulu nui loa 
opopo nui loa ia oia, a nui loa aku i 
hoomaopopoia no hoi oia he ike ko . 
no ka mea, " ua hoomaopopoia oia 
na makemake o kona naau; no ka 
ia laua i hiki ia laua ke ike i keia i 
o ka wanana. 

8. A hoomaka o Zezeroma e 
ia ke ike hou no ke aupuni o ke AI 
Heaha la ke ano o keia mea a Amu 
houana o ka poe make, i ala'i auac 
mai, o ka poe pono a me ka poe p 
ke Akua, e hookolok oloia e like mt 

a Ala. 11:20-38. b Ala. 11:46. cIINep. 9:i 
<j:m. (/ Pau. 3. ft II Nep. 2:rf. 288 ALAMA. [mOK. XII. 0. Ano, hoomaka ae la o Alama e hoakaka i ua mau mea nei 
ia ia, i ka i ana, Ua haawiia mai i na mea he nui e ike i na mea 
pohihilii o ke Akua ; malalo iho nae lakou o kekahi kauoha ikai- 
ka, i ole ai lakou 'e haawi aku e like wale no me ka hapa o kana 
olelo, ana i haawi mai ai i na keiki a kanaka; e like me ka ma- 
lama ana a me ka hoolohe ana o lakou ia ia; 

10. A nolaila la, o ka mea nana c hoopaakiki i kona naau, oia- 
ke loaa'i ka ■> hapa uuku o ka olelo; a o ka mea nana e hoopaa- 
kiki ole i kona naau, ua haawiia ia ia ka * hapa nui ae o ka olelo,. 
a hiki i ka wa e haawiia ia ia e ike i ua mea pohihihi o ke Akua, 
a hiki ia ia ke ike paka i ua mau mea nei a pan ; 

11. A ka poe e hoopaakiki ana i ko lakou mau naau, ia, la- 
kou i haawiia'i ka hapa uuku o ka olelo, a hiki aku lakou i ka 
ike ole no na mea pohihihi ona; alalia 'ua lawe pio ia lakou e ke 
diabolo, a alakaiia ma kona makemake ilalo i ka make. Ano, 
oia no ka mea i manaoia ma '" na kaulahao o gehena; 

12. A ua olelo akaka mai o Amuleka "no ka make, a no ka 
"hookiekieia'na mai ua make nei mai i ka noho make ole ana, a e 
laweia imua o ka noho hookolokolo o ke Akua, e hookolokoloia'i 
e like me ka kakou mau haiia. 

13. Alaila, ina ua hoopaakikiia ko kakou mau naau, he oiaio,, 
ina ua hoopaakiki kakou i ko kakou mau naau e ku e i kana olelo, 
i loaa ole ai ia mea iloko o kakou, alaila he well well loa ko kakou 
noho ana, no ka mea, alaila e hoohewaia'i kakou. 

14. No ka mea, ua ka kakou mau olelo kakou e hoohewa mai, 
he oiaio, na ka kakou mau hana a pau kakou e hoohewa mai; 
aole kakou e loaa me ke kina ole; a na ko kakou mau manao no 
hoi kakou e hoohewa; a ma keia noho weliweli loa ana, aole ka- 
kou e aa aku e nana ae iluna i ko kakou Akua; a e hauoli no- 
kakou ina ua hiki ia kakou ke keua i na pohaku a me na kuahiwi 
e haule mai maluna iho o kakou, a e uhi mai ia kakou mai kona. 
alo ae. 

15. Aka, ua hiki ole keia; e hele aku kakou e pono ai a e ku 
imua ona iloko o kona nani, a iloko o kona mana, a iloko o kona 
ikaika, a hanohano, a hoomalu ana, a e ae aku me ka hilahila. 
mau loa aku, ua pololei kona mau hoopai a pau ; a ua pololei hoi 
oia i kana mau hana a pau, a ua aloha oia i na keiki a kanaka, a 
ia ia no ka mana a pau e hoola i keia kanaka i keia kanaka e- 
niauaoio ana ma kona inoa, a e hoohua mai ana i ka hua ku i ka 
mihi. 

1(3. Ano hoi, ke i aku nei au ia oukou, alaila e hele mai ana 
kahi make, oia, he make lua, a he » make uhane ia ; alaila oia ka 
manawa o ka mea e make ana iloko o kona mau hewa, ma ka make MOK. XII.] ALAMA. i ni Nep. 2C:6-U. 
p. 71 Ala. 11:41-45. 
lak. 3:11. Et. 4:1-7. 7Ala. I2:i. JtAla. 12;i iUNep. 9:i. mllNep. 2Sr. 
o II Nep. 2:ri. p Pau. S2. Ala. 13:30. U Nep. 9:o. I Nep. 15:*;. ana ma ke kino, e make no auanei 
oiaio, e 'make no oia ma na mea e 

17. Alaila, oia ka manawa e like 
ahi la a me ke kukae pele, a o koii 
aku ia ao aku; alaila, oia ka mana^^ 
make mau loa ana, e like me ka n 
ka Satana; ua hookauwa aku oia if 
make. 

18. Alaila, ke i aku nei au ia oe 
olapanai i hanaia; no ka mea, ac 
naiia mamuli o ko ke Akua hoopon( 
make, no ka mea, aole e palaho hoi 

19. Ano, eia kekahi, ia Alama i 
mau olelo nei, hoomaka ae la na k 

20. Aka, malaila kekahi mea, o . 
waena o lakou, hele mai la oia a i 
olelo mai ai, " e ala auanei ke kanaka 
mai ua make nei i ka noho make oL 
ke make! 

21. Heaha ke ano o ka palapaL 
noho iho la ke Akua i na kerubima, 
ka hikina o ka mahinaai o Eclena, o 
mua a ai i ka hua o ka laau o ke oia 
kakou i ike ai aole loa he mea hiki : 

22. Ano, i aku la o Alama ia ia, 
iho ai e hoomaopopo aku. Ano, ke 
o Adamu ma kona ai ana i ka hua : 
ke Akua; a pela kakou i ike ai, ma 
kanaka a pau i '"poe poino a haule. 

23. Aia hoi, ke i aku nei au ia oul 
ke ^ai i ka hua o ka laau c ke oia i 
a ua lilo ka olelo i mea ole, e hoolil 
hee; no ka mea, i mai la oia, " 
make oe. 

24. A ke ike nei kakou e hiki m, 
kanaka, he oiaio, o ka make i '^ olelo 
kino ; ua haawiia mai nae i kekahi 
o ua wa la ke mihi; nolaila, lilo iho 
ana ; he manawa e hoomakaukau 
he manawa e hoomakaukau ai no ui 
aku ai e maua, oia no mahope aki 
make. 

25. Ano, ina aole no ka manao I 
ka hookumuia'na o ke ao nei, ina a ? Pau. 32. I Nep. 15:33. Ala. 40:26. Hela. 1 
20. Ala. 11:45. « Pau. 12-18. v Puk. 3:24. w 
Ala. 42:2^9. j/ Puk. 2:17. a Ala. 11:41-45. 2ii 

S 290 ALAMA. [MOK. XII. make- aka, aia no he kumumanao hoolapanai i hookumuia'i, oia 
no ke'lawe mai auanei i ke - alahouana o ka poe make, i oleloia'i 
26 Ano hoi, ina ua hiki i ko kakou man kupuna mua ke hele 
aku a '^ ai i ka hua o ka laau o ke ola, ina ua poino man loa laua, me 
ka ioleehoomakaukauai; a pela e hoflom'ike kumumanao 
hoolapanai i mea ole, a o ka olelo a ke Akua hoi i mea ole, aole 

''''2?Aka hoi, aole ia pela; aka ua hookauia m^j i kanaka e 
make lakou e pono ai; a mahope iho o ka make, e he e aku lakou 
Tka hookolokolo e pono ai; oia na hookolokolo hookahi la a maua 
1 nlelo aku ai. aia no ka hopena. 

28 A mahope iho o ko ke Akna hookau ana i na man mea nei 
e hiki mai ai i kanaka, aia hoi, alalia ike aku la oia he mea pono 
e ike ke kanaka no na mea ana i hookau mai ai la lakou ; 

29 Nolaila, hoouna mai la oia i na anela a ^^kamailio pu me 
lakou' a ma o lakou la na kanaka i ike ai no kona nam 

30' A™ oomaka ae la lakou ma ia manawa aku e kahea a^ku 
ma kona inoa; nolaila, -kamaiiio mai la ke Akua me na kanaka, 
a hoike mai la ia lakoA i ke kmnumanao hoolapanai i taakau 
kauia'i mai ka ^niookumuia ana mai o ke ao nei; a o keia kana i 
hoike mai ai ia lakon e like me ko lakou manaoio a mihi, a me ka 
lakon mau hana hemolele; , . , i 

31 Nolaila, haawi mai la oia i na kauoha i na kanaka ua ae 
P ne la lakou maluna o '" na kauoha mua ma na mea o ke kmo, a 
e mo ana me he poe akna la, e ike ana i ka pono mai ka hewa ae, 
e 1 oonoho ana ia lakou iho ma kahi e hana'i, a i hoonohoia ma 
Lm e haiia'i e -like me ka makemake a me na mea oluo u o la- 
kon! ina paha e hana aku i ka ino, a ina paha e hana aku i ka 

^""'3?' 'Nolaila, haawi mai la ke Akua ia lakou i na kauoha, ma- 
hone iho ka i- hoike ana ia lakou i ke kumumanao hoolapanai 1 
ole ai lakou e hana i ka ino, o ka hoopai ana no la mea 01a no he 
«make hm ana, he make mau loa ia ma -na mea e pili ana 1 ka 
t)o^o 1 oka m^a, aole loa he mana ko ke, kumumanao hoola- 
paua maluna o ka poe me neia, no ka mea, - aole 1 hiki ke hoo- 
pama na hana o ka hoopai, e like me ka lokomaikai kiekie loa 

^' 3?" Aka, kahea mai la ke Akua i na kanaka, ma ka inoa o 
kim keiki (oia no ke kumumanao hoolapanai 1 hookumuia 1,; 1 
£TiS:-l^a oukouemihi, a hoopaakiki ole . ko oukon i^^^^^^ 
naau, alalia, e aloha aku au la oukou, ma o ka u Ke.ki hanau 

^"'l^.'^'Nolaila, ka mea e mihi ana, a e hoopa^kik^ole^ 2c U Nep. 2:(i!. 2cl Pau. 23. Ala. 42:2-9^ . 2e Berita a n« - fa-Ua 11 f|;/^-^„^Mom^ 
Waiwai Nni: aoao 9,2. 2. Mon. W.wa. N„. aoao 12^^ 2.JIos. 4^. 

ka hi>a 1 pjjpaia. _ ,.\1I ^ep.^ -^lU^ ^ -) ^ ^^^^ j^.^. ,, ^j^ jg-.?. 2m Moa. 16:27. Ala. 
in ilomi Waiwai Nui. aoao 10, 12, 16, 17. 36. lak. 3:'ll. Alf 
34:15,16. 42:13-25 MOK. XIII.] AX, AM A. kona naau, e loaa auanei ia ia ke ku 
Keiki hanau-kahi la, i ke kalaia'na 
nei no ka poe e komo ae iloko o ko' 

35. A o ka mea nana e ^"hoopaal 
ka hewa, aia hoi, ua hoohiki au m 
komo mai iloko o ko'u maha. 

36. Ano, e o'u poe hoahanau, ai 
kou,ina e hoopaakiki oukou i ko oul 
e komo ae iloko o ka maha o ka I 
ana ko oukou mau hewa ia ia a e 1 
maluna iho o oukou me ia ma kona 
oiaio, e like me kana oleic me ka "^"l 
no hoi ma ka mua, i ka ^'' make loa 
nolaila, e like me kana olelo, i ka ^^ 
1 ka make ^'mua ana. 

37. Ano, e ko'u poe hoahanau, r 
mea nei, a he oiaio no ia mau mea, 
ole i ko kakou mau naau, i hoonaul 
i ko kakou Akua, e huki mai i kons 
ka ^"lua o kana mau kauoha ana, i 
aka e komo aku kakou iloko o ka 
kaukauia'i e like me kana olelo. MOKUNA 

1. A eia hou, e ko'u poe hoaha 
kuhikuhi aku i ko oukou mau naat 
Akua i haawi mai ai i ua mau kauol 
makemake nei au e hoomanao ouko 
Akua i "poe kahuna, mamuli o koni 
muli o ka aoao o kana Keiki, e ac 
kanaka ; 

2. A ua hooliloia ua poe kahun 
na Keiki, ma kekahi ano i hiki ai i 
la, ke ike i ke ano ku pono e nana ir 
panaiia'na. 

3. A eia no ke ano o ko lakoi 
hoomakaukauia mai, 'mai ka hool 
like me ka ''ike mua ana o ke Ak 
loa a me na hana maikai; ma ka i 

2o Momi Wniwai Nui, aoao 17. 2p Pau. 31. 
2k. 2t Pau. 23. 2i( Momi Waiwai Nui, i.a aoao ] 
12, 13, 16, 29. 16:17. a Momi Waiwai Nui, na aoao 10, 13. Berita a i 
wai Nui, na aoao 10, 13, 17. Ala. 13:o. c Mos. 4: 292 ALAMA. [MOK. Xllli ka maikai, a i ole ia, i ka ino; nolaila, o lakou ka i ^koho aku i 
ka maikai, a e booikaika ana me ka manaoio mu loa, ua kaheaia 
lakou me kalii oihana lioano me kela oiliana hoano i hoomakan- 
kauia'i me kekahi hoolapauai hoomakaukau, a mamuli no hoi o 
ia mea, no ka poe e likeme ia; ., , ■ i i 

4 A pela lakou i kalieaia'i i 'na oihana hoano nei no ko la- 
kou manaoio, oiai na mea e ae i hoomalau ai i ka Uhane o ke 
Akua no ka paakiki o ko lakou man naau a me ka pouh o ka la- 
kou hoomaopopo, oiai, ina aole no ia mea, ma uahikiia lakou 
ke loaa ka pomaikai nui e like me ko lakou poe lioahanau 

5 No ka mea, mamua aia pu lakou ma kahi hookahi e ku ana 
mekolakon poe hoahanau; pela i hoomakaukauia'i ua oihana ho- 
ano nei "mai ka hookumuia'na mai o ke ao nei no ka poe i hoo- 
paakiki ole i ko lakou man naau, aia no ia iloko a ma o ke kala- 
hala ana la o ke Keiki hanau-kahi, oia ka i hoomakaukauia; 

6 A pela i kaheaia'i ma ua oihana hoano nei, a hoohloia i 
ka * oihana kahuna kiekie o ka aoao hoano o ke Akua, e ao aku i 
kana man kauoha i na keiki a kanaka, e hiki no hoi la lakou ke 
komo iloko o konanxiaha; ^ . t^ -i ■ 

7 A o keia '' oihana kiekie mamuli la o ka aoao o kana IveiKi, 
a ua aoao la mai ka 'hookumuia'na mai ia o ke ao nei; a ma na 
olelo e me ka "'makamua ole o na la aole hoi hopena o na maka- 
hiki,i hoomakaukauia mai ai"ia ao aku ia ao aku a mau loa aku, 
e like me kona°ike mua ana ma na mea a pau. tt i u • 

8 Ano ua hooliloia lakou mamuli o keia ano: Ua kaheaia 
me kekahi oihana hoano, a hooliloia me kekahi kauoha hoano, a 
e lawe ana maluna o lakou i ka ^oihana kahuna kiekie o ka aoao 
hemolele, a, o keia oihana hoano, a kauoha hoano, a oihana ka- 
1-iuna kiekie, aole " makamua aole hoi hopena; 

9 Pela lakou i lilo ai i poe 'kahuna kiekieno ka wa pan ole, 
mamuli o ka aoao o ke Keiki, ka hanau-kahi a ka, Makua, aole 
^ ona makamua o na la aole hoi hopena o na makahiki, a oia ka 
i piha i ka lokomaikai, i ka pololei a me ka oiaio. A pela lo no. 

10 Ano ua olelo aku an no ka aoao hemolele o ua ' oihana 
kahuna kiekie nei; a he nui no ka poe i hooliloia a lilo ae i "poe 
kahuna kiekie o ke Akua; a no ka nui o ko lakou manaoio a mihi 
ana a me ko lakou pono imua o ke Akua la mea, e makemake 
loa 'ana lakou e mihi a e hana i ka pono mamua o ka make; 

11 Nolaila, ua kaheaia lakou mamuh o ua aoao hemolele nei, 
a ua hoomaemaeia, a ua holoiia ko lakou mau aahu a keokeo, 
ma o "ke koko la o ke Keikihipa. . 

12. Ano, o keia poe, mahope iho o ka hooma emaeia na e ka 

irMor, 9-115 Ala 13-31 ^Ala. I3:a. g Uos. i:d. MNep.2:f. i Uos26:g. 
2e. tMos. 26:y. n BeritR a me na Kauoha 107:40-5o. 84:6-2^. i' 11 JNep. ., .(. MOK. XIII.] ALA MA Uhane Hemolele, me ko lakou ma 
maemae a kina ole imua o ke Akua 
aku i ka hewa, ke ole me ka hoopai 
maemaeia, a komo aku la iloko o L 
kou Akua. 

13. Ano, e ko'u poe hoahanau, 
e hoohaahaa ia oukou iho imua o ' 
hua ku i ka mihi, e hiki no hoi ii 
luaha la;, 

14. He oiaio, e hoohaahaa ouk( 
kanaka ma na la o ^Melekisedeka, 
muli o keia aoao hookahi a'u e ole] 
iho ona i ka oihana kahuna kiekie 

15. A oia ua Melekisedeka hoo: 
Aberahama i ka hapaumi; he oiai( 
puna kane o Aberahama i ka ^ haj 
ia ia. 

16. Ano, ua haawiia mai ua ir 
ano, i hiki i na kanaka ma o ua me£ 
Keiki a ke Akua, he hoailona ia mi 
no hoi ia; a o keia, e hiki ia lakou 
laia ana o ko lakou mau hala, e Ml 
^maha o ka Haku. 

17. Ano, he alii o ua Melekised( 
Salema ; a ua mahuahua ikaika ak 
hewa a me na mea hoopailua; he 
pan; ua piha i kela ano i keia ano 

18. Aka, ua hooikaika o Meleki 
a loaa iho la ia ia ka ^* oihana kahi 
hemolele o ke Akua, a hai aku la 
A, aia hoi, mihi iho la lakou; a h( 
i ka malu ma ka aina i kona mau 
alii o ka malu, no ka mea, o ke al 
oia malalo iho o kona makuakane. 

19. Ano, 2° he nui wale ka pot 
wale ka poe mahope mai, aka aole 
ua olelo nui mai lakou nona. 

20. Ano, aohe he mea e pono 
ua lawa ka'u olelo ana. Aia hoi ^ 
oukou; ina e hookapae ae oukou ia 
no ko oukou make iho. 

21-. Ano, eia kekahi, ia Alama 
nei ia lakou, o aku la oia i kona Ub w Ala. 12:2r. x Pau. 15-18. 1/ Pau. 7-9. J 
2b Mos. 26:fy. 2e Berita a me na Kauoha 107 :i( 

2e Ala, 14:1. 8. 14. 294 AliAMA. [MOK. XIII. leo ikaika, i ka i ana, Ano ka wa e mihi ai, no ka mea, ke hoo- 

"""^r^ ke' iSi ti ka leo o ka Haku .ia n.ea, ma ka 
-wata cTna anela, i na lahuikanaka a pan; he oiaio, ke hana nei 
ihikiiaoukouke loaa ka olelo olioli o ka hauoli nm ; he oiaio 
a L hooMia ^ei oia i na man olelo olioli nei mawaena o kona poe 

kanaka a pan, he oiaio, i ka poe i ^-OP-^^-^ -f 
ka honna- nolaila, na liiki mai la man mea la kakou. 

'3 A na hoike a mai na man mea la ia kakon ma na olelo ma- 
opo^o, rhkAa kakou ke hoomaopopo, i hiki oleai la kakon ke 
kSewa; a o keia, no ka mea, he poe aea kakon ma kahi ama 
e aila kakon i hiopomaikai loa ia'i peia, no ka mea na hana 
mai na man olelo olioli nei ia kakon ma na wahi a pan o ko ka- 

^"'sfNoTa mea, aia hoi, e hai ana na anela la mea i kekahi 
poe he nni wale keia manawa ma ko kakou aina; a o keia no ka 
Sianao e 1 olmakankau ae i na naan o »f ^eiki a kanaka e hoo- 
kipa mai i kana olelo, ma ka manawa o kona hiki ana mai iloko 

*" ^9r Aifo' ke kakali wale nei no kakon e lohe i ka olelo olioli e 
hi\£mtii: kakon, ma ka waha o na anela, no kona hiki ana 
ma no ka n,ea e hiki mai ana ka manawa, ao e kakou i ike i 
kioiM ko'n makemake i ke Akna e hiki mai la mea ma ko'u 
man la ;■ aka ina he kokoke ina paha he loihi, ma la mea wan e 

^""Je' A e hoikeia mai ananei ia mea i na kanaka hemolele a 

hooDono ma ka waha o na anela,i ka wa o kona hiki ana mai, i 

o S na olelo a ko kakon poe kupuna, e like me ka mea a lakon 

I olelo malt noua, a na like ia me ka Uhane wanana iloko o 

^'^27' Ano, eo'npoehoahanan,ke makemake nei an mailoko 
mai oko^n naan, he oiaio, me ka iini nni, a me ka eha, e hoolohe 
m2 onkon i kl'n man olelo, a e hootei aku i ko onkon man hewa, 
a P hnopauee ole aku i ka la o ko onkon mihi ana; 

'^^ Aka e hoohaahaa ia onkon iho imna o ka Haku, a e ka- 
heatkn ma'kona inoa hoano, a e makaala a e -pule man, i hoao 
ole iS onkon mamna o ka mea i hiki ai ia onkon ke hoonaanawa- 
nni a pela e alakaiia'i e ka Uhane Hemolele, e lilo ana i haahaa, 
iakali£!ihoo£he,i ahonm,pihai ke aloha a me ka hooma- 

"™™Me^^kamanaoio i ka Haku; me ka manaolana e loaa 
Ihma ma ka la hope, a e komo iloko o ^'konamaha|________ 2f Pan. 24, 
21i Hela. 13:7. 
21 Ala. 12:2r. Mos. 3:2 27. Ala. 8:U.17 20 10:7-10 20. "f- 
14:20,28. lUNep, 7:18. 2t 11 Nep. 32:e. 2Ml=»-7.n, 2.(7 II Nep. 25:?). 
2fc Mos. 23:p. MOK. XIV.] ALAMA. 30. A na ka Haku e haawi ia ( 
hoohanle mai ilalo nei i kona inaina 
onkou e hoopaaia ma na ^"' kaulah, 
e loaa ^"i ka make lua. 

31. A olelo aku la o Alama i na 
i palapala ole ia iloko o keia buke. MOKUNA 1. A eia kekahi, ia ia i hooki ai 
he nni wale o lakou i manaoio ma k 
la e mihi, a e imi i "na palapala hei 

2. Aka, o ka nui loa o lakou 
Alama a me Amnleka ; no ka mea, 
no ke ''akaka o na olelo ana ia Zez 
wahahee aku la o°Amuleka ia lak 
kanawai, a i ko lakou poe loio a me 

3. A ua huhu no hoi lakou ia 
ko laua hoike maopopo ana me ki 
imi iho la lakou e pepehi main ia la 

4. Aole nae lakou i hana pel 
laua a hikii iho la me na kaula ika 
o ka lunakanawai nni o ka aina. 

5. A hele aku la na kanaka a h^ 
ana ua hoino aku laua i ke kanawai 
poe lunakanawai o ka aina, a me na 
a hoike aku la no hoi hookahi A: 
mai i kana Keiki mawaena o na kai 
lakou; a he nni na mea me ia i h' 
Alama laua me Amnleka. Ano, n 
kanawai nui o ka aina. 

6. A eia kekahi, ua kahaha o ! 
na ike no hoi oia no ka pouli o na 
na kanaka, ma 'na olelo wahahee 
uhane e hoowalaniaia ma ka ike a 
hoomaka oia e hoopuniia a pnni m( 

7. A, eia kekahi, hoomaka ae 1 
i ka i ana: Aia hoi, owau no ka i h 
naka nei imna o ke Akna. A hooi 
no laua, mai ia hope aku; aka hoin 
Ooe anei kekahi i iiluhia no hoi n 

2m 11 Nep. 28:p. 2>i Ala. 12:jO. a Pau. 8, 14. Ala. 13:20. 6 Ala. 12:3-7. 
^ Ala. 10:31. 11:21-38. 296 ALAMA . [mOK. XIV. lakou maluna ona, a lioolei aku la ia ia mawaho maiwaena aku o 
lakou a me ka poe a pau no hoi i manaoio i na oleic i oleloia'i e 
Alaiua a me Amnleka; a "lioolei aku la lakou la ia lakou mawaho, 
a hoouna aku la i na kanaka e nou aku i na pohaku ia lakou. 

8. A hoakoakoa pu mai la lakou la i ka lakou poe wahmf a 
poe keiki, a o na mea i mauaoio, a i aoia e manaoio i ka olelo a 
ke Akua,'kena aku la lakou la e "hooleiia lakou iloko o ke ahi; a 
lawe mai la no hoi lakou la i na mooolelo a lakou, i piha'i me 'na 
palapala hemolele, a hoolei aku la no hoi i na mau mea nei iloko 
o ke ahi, i puhiia'i a i 'pan ai ua mau mea la i ke ahi. 

9. A eia kekahi, lawe aku la lakou ia Alama laua me Amu- 
leka, a kaikai aku la ia laua i kahi e make ai, e hiki ia laua ke 
ike i ka make ana o ka poe i puhiia'i i ke ahi. , ■, • 

10. A ia Amuleka i ike ai i na eha o ua wahine a me na keiki, 
aa eha no hoi oia, a i mai la oia ia Alama, Pehea la i hiki ai ia 
kaua ke ike i keia mea weliweli loal Nolaila, e o akukauai 
ko kaua mau lima, a e hana me ka *mana o ke Akua iloko o 
kaua, a e hoopakele ia lakou nei mai na lapalapa ahi ae. 

11. Aka, i ae la o Alama ia ia, ke koi mai nei ka Uhanee o 
ole aku au i kuu lima; no ka mea hoi, ke hookipa aku nei ka 
Haku ia lakou io na la, iloko o ka nani; a ke ae mai nei oia 
ia lakou e hana i keia mea, a e hana ae na kanaka i keia mea ia 
lakou, e like me ka paakiki o ko lakou la mau naau, i pololei 'na 
hoopa'i, ana e hana mai ai auanei maluna iho o lakou la ma kona 
inaiiia;' a e ku auanei ke koko o ka poe hala ole me he hoike ku 
e la ia lakou, he oiaio, a e kahea ikaika me ke ku e ia lakou ma 

ka la hope. . . , ■ t , 

12. Alio, i mai la o Amuleka la Alama, Aia hoi, maha paha e 
puhi mai no lakou ja kaua no hoi. 

13. A i ae la o Alama, Aia no e like me ka makemake o ka 
■aaku. Aka hoi, aole i pau ka kaua hana; nolaila, aole lakou e 
puhi mai ia kaua. 

11. Ano, eia kekahi, i ka "'wa i pau ai na kino o ka poe i hoo- 
leiia iloko o ke ahi, a me "na mooolelo i hoolei pu ia me lakou, 
hele mai ia ka luiiakanawai nui o ka aina, a ku iho la imua o 
Alama laua me Amuleka, ia laua i paa ai; a papai mai la oia la 
laaa me kona lima ma''na papalina o laua, a i mai la ialaua, Ea, 
niahope iho o ka mea a olua i ike iho nei, e haiolelo hou anei olua 
i keia poe kanaka, e hooleiia mai auanei lakou iloko o kekahi 
ploko ahi a me ke kiikae pelel 

15. Aia hoi, ke ike nei olna, aole o olua mana e hoopakele aku 
i na poe nei, ka poe i hooleiia iloko o ke ahi; aole hoi ke Akua 
i koopakele mai ia lakou, no ko lakoa manaoio anae like me ko 
olna.'^ A papai hou mai la ua lunakanawai la ia laua "ma f/AUi. 15:1. ft Pa.i. 15. AUi. 15:2. t Pau. 1, U. 
26-3i) Ala. 8:30, 31 ZPaii.2G-29. Ala. 1C:2, 3, 9-U. 
1.5 17, 20, 2-t, 25. p Aia, 12:17. a Ala. li:o. Ala. 13:20. j A]a. U:h. Ic P&u. 
Ill Ala. U:^. n Ala. li:i. a Pan MOK. XIV.] ALAMA ua papalina, a ninau mai la, Hi 
olua iho? 

16. Ano, o ua lunakanawai nei 
manaoio o 'Nehora, nana i "pepelii 

17. A, eia kekahi, aole ekemu a 
ia ia; a 'papai hou mai la oia ia lai 
ilamuku e hooleiia iloko o ka halepi 

18. A ia laua i hooleiia'i iloko o 
hele mai la na loio he nui, a me na ' 
a me na kumu, he poe no ka oihai 
lakou iloko o ka halepaahao e ike 
lakou ia laua no na olelo he nui; als 
lakou. 

19. A eia kekahi, ku iho la ka 
mai la, No ke aha la olua e ekemu 
kanakal Aole anei olua i ike he 
olua i na lapalapa? A kauoha mt 
aole loa laua i ekemu aku. 

20. A eia kekahi, haalele aku la 
ele hou mai la i kakahiaka ae ; a p; 
laua ma na papalina o laua. A he i 
"pa,pai mai ia laua, i ka i aua, E k 
kolo mai i keia poe kanaka, a e hoc 
wai! lua na olua ua mana nui nei 
kele ole ai ia olua iho? 

21. A he nui wale na mea me 
laua, e uwi ana na niho o lakou ia 
laua, a me ka i ana, Pehea la auai 
lielena i ka wa a makou e hoomaim 

22. A he nui na mea me neia 
neia o keia ano keia ano ka lakoi 
lakou i hoomaewaewa mai ai ia lau 
la lakou i ka ai ia laua, i pololi lai 
laua; a kaili mai la no hoi lakou i 
aku, i olohelohe laua; a pela laua 
ikaika, a hoopaaia iloko o ka halep 

23. A eia kekahi, mahope iho o 
no la he nui wale, (a ma ka la i 
lama umi, ma ka makahiki umi o k 
iho o ka poe kanaka o Nepal,) hele i 
luna iho o ka aina o Amoniha, a ix 
poe kumu a me ko lakou poe loio, i 
Alama laua me Amuleka i nakinaki 

24. A ku iho la ka lunakanawai 
mai la ia laua, a i mai la ia lauf 

r Ala. 1:15. s Ala. 1:7-14. 2:20. «Ala. 14:o. 
.a: Fail. 21. !/ Pau. 1, 23, 21). Ala. 8:21. 298 ALAMA. [mok. XV. Akna e nioopakele ia olua iho i ua mau mea paa nei, alalia, e 
manaoio makou na ka Haku e hoopau mai i keia poe kanaka, e 

likfl me ka olua mau olelo. . • i • 

like me Ka . ^^ ^^^^^ ^ pau a papai mai la la 

laua e olelo ana i ua mau olelo hookahi la,_ a hiki aku i ka mea 
Ze ■ a ka wa a ka mea hope i olelo mai ai la laua maluna iho 
o llama laua me Akuleka ka -maua o ke Akua, a ala ae la laua 
a ku iho la ma ko laua mau wawae ; i i i ;u; ^ 

26 A kahea aku la o Alama, i ka i ana, Pehea la ka loihi e 
kn Haku e auamo ai o maua i keia mau popilikia nui? E ka 
flaku e halw mai ia maua i ka ikaika e like me ko maua ma- 
naoio UokooK^isto, i ka hoopakeleia'na; a mokuaku la laua i 
na liula i nakinakiia'i laua; a i na kanaka i ike ai la mea, hoo- 
x..aka lakou e naholo aku, no ka mea, ua hiki max ka -makau x 

^^ ifl^SSS:?,^^^ nui o ko lakou makau, haule xho la 
lakon i ka honua, aole i loaa ia lakou ka puka mawaho loa o ka 
hale aahao naueue ikaxka ae la ka honua, a naha iho la na paia 
o 1 ?lialepaahao iwaena, a hiolo iho la la mau mea i ka honua; a 
o ka - luSnawai nui a me na loio, a me na kahuna, a me na 
kumu,ka poe 1 papai mai ia Alama laua me Amuleka, ua pau 
ln-1 lakou i ka make ma ka hiolo ana o la mau mea. 

28 A puka mai la o Alama laua me Amuleka mailoko mai o 
ka halepaahao, aole laua i eha; no ka mea„ua haawi mai ka 
H.knf mana la laua, e like me ko laua manaoio la Kristo A 
hetlok mai ?a laua mailoko mai o ka halepaahao.; a ua - hoo- 

S^tko^ot p^iront koe lale no o Alama^aua me Amuleka ; 
^^^^^^iStk^l^llranfot 

1 ! hnlPiWiao a ua ^^ hiolo iho la na paia ona i ka honua, 
rioohia S a likoA i ka makau nui, a auhee aku la mai ke alo 
ll n . AI ima laua me Amuleka me he kao la i auhee aku ai me 
nt keil^ al maTna liona elua aku; a pela lakou i hee aku ai mai 
ke alo aku o Alama laua me Amuleka. MOKUNA 15. 
1 A Pia kekahi ua kauohaia mai o Alama laua me Amuleka 
e heleatuma^S^l-k.:^^ 

■If Pau. 27. 2fl Pan. 27. 24 Pau. 27, 28. MOK. XV.] ALAMA. hele aku la iloko o ka aina o " Sidom 
loaa'i na kanaka a pau, ka poe i has 
ka poe i ^ hookukeia mai iwaho a i 
manaoio ana i na olelo a Alama. 

2. A hai aku la laua ia lakou i : 
i "ka lakou poe wahine a poe keiki, 
laua "■ mana i ka hoopakeleia'na. 

3. A e waiho ana hoi o Zezeron 
kahi mai kuni wela, no na pilikia nu 
^kona hewa, no ka mea, ua manao ( 
Amuleka; a ua manao oia ua pepehi 
A o keia hewa nui, a me kona mai 
hoowalania iho la i kona naau, a ehs 
pakele ole ia mai; nolaila, hoomaka 
kuni wela. 

4. Ano, ia ia i lohe ai aia o Ala 
'aina o Sicloma, hoomaka ae la kom 
una koke ae la oia he kauoha io lau; 
e hele io na la. 

5. A eia kekahi, hele koke alo 
ana i ke kauoha i hoounaia mai ia 1< 
ka hale io Zezeroma la; a loaa iho 
wahi moe, ua mai a "nawaliwali loa 
eha loa no hoi kona naau, no kona 
laua, o mai la oia i kona lima, a no 
laua ia ia. 

6. A eia kekahi, i aku la o Ala 
ka lima, Ke manaoio nei anei oe 
hoolaia'na? 

7. A olelo mai la oia, a i mai h 
olelo a pau an i ao mai ai. 

8. A i aku la o Alama ia ia, Ir 
panai ana o Kristo, ua hiki no oe b 

9. A i mai la oia, Ae, ke mana 
olelo. 

10. Alalia, kahea aku la o Alana 
Haku, ko makou Akua, e aloha ma: 
ia ia e like me kona manaoio ia Kri 

11. A ia Alama i olelo aku ai i 
Zezeroma ma kona mau wawae, a 
hanaia keia mea me ke kahaha nui 
la ka ike o keia mea mawaena o ka 

12. A-'bapetizo aku la o Alami 
hoomaka ae la oia ma ia hope aku « a Pau. 3, 4, 11, 13, U, 17. 
11:21-38. 14:G, 7. /Ala, 15: 
Nep. 9:it. 6 Ali J. 14:7. c AI 
g Pau. 3. 1 L 300 ALAMA. [mOK. XVI. 13 A kuknlu iho la o Alama i kahi ekalesia ma ka '^aina o 
Sicloma, a hoolaa iho la i 'na kahuna a me na kumu ma ka 
aina, e bapetizo aku i ka Haku i na mea e makemake ana e 

'^^^14 ^ Xeia kekahi, he nui loa lakon; no ka mea, hele paapu 
mai la lakou mai na wahi a pan e kokoke ana ma Sidoma, a ua 

'" bapetizoia. -, ■ i -i 

15 Aka o na kanaka e noho ana ma ka "ama o Amoniha, ua 
uoho mau lakou ia manawa he poe naau paakiki a ai oolea; aole 
lakou i mihi i ko lakou hewa, e manao ana no ke diabolo ka " mana 
a pan o Alama laua me Amuleka; no ka mea, no ka aoao o ^i^e- 
hora lakou, a, aole i manaoio i ka mihi ana no ko lakou mau 

^'^Te A eia kekahi, hele aku la o Alama laua me Amuleka; ua 
" haalele o Amuleka i kona gula a pau, a me ke kala, a me kona 
man mea maikai, ma ka aina o Amoniha, no ka olelo a ke Akua, 
a ua hookaeia oia e kekahi poe, he ^soe makamaka lakou nona 
mamua, a e kona makuakane a me kona ohana no hoi; _ 

17 Nolaila, mahopeiho o ko Alama kukulu ana i ka ekalesia 
ma 'Sidoma, ua ike i ke kaohi nui ana, he oiaio, e ike ana ua 
kaohiia na kanaka ma ka haaheo o ko lakou mau naau, a i hoo- 
maka ae e hoohaahaa ia lakou iho imua o ke Akua, a i hoomaka 
ae e hoakoakoa ia lakou iho ma ko lakou ' mau halelaa e hoomana 
aku i ke Akua imua o ke kuahu, e makaala ana a e pule mau ana, 
e hiki ia lakou ke hoopakeleia mai, mai o Satana aku, a mai ka 
make aku, a mai ka luku aku; 

18 Ano me a'u i i aku ai, ua ike o Alama i keia mau mea a 
pau nolaila, lawe oia ia Amuleka a hele aku la i ka aina o Zara- 
hem'ela, a lawe ia ia i kona hale iho, a lawelawe ae la la la ma 
" kona mau pilikia, a hooikaika iho la la la iloko o ka Haku 

19. A pela i pau ai ka makahiki nmi o ke an o na Innakana- 
wai maluna iho o ka poe kanaka o Nepal. MOK. XVI.] ALAMA MOKUNA 16. 

1 A eia kekahi, ma ka makahiki umikumamakahi o ke au o 
na kuiakanawai maluna iho o ka poe kanaka o Nepal ma ka la 
elima o ka lua o ka malama, ua nui ka main mamua o keia la ma 
ka •'aina o Zarahemela; aole kekahi kaua aole hoi paio no kekahi 
mau makahiki; a hiki aku i ka la elima o ka lua o ka malama. Ic Ala. 15:<l. I Mos. U; 
2-15. -2:20. q Ala. 10:4, 
Hela. 3:9, H. Hi U Nep. 9;ii. « Ala. 8:i. o Ala. 14:26-29. 
■Ala. 10:4, U. sAla. 15:a. (Ala. U:13. 2). I). '.: p Ala. 1 : 
1:7. 23:2. Om. l:h. a Om, l:'i. ma ka makahiki umikumamakahi, 
mawaena o ka aina; 

2. No ka mea, aia hoi, ua hiki 
poe ma ka aoao waonahele, ma he 
o ke '' kulanakauhale o Amoniha, a 
kanaka, a e anai i ke kulanakauhal 

3. Ano, eia kekahi, mamua o 
loaa ka poe koa a lawa e hooaul 
aina, ua "luku e aku la lakou i na 
hale o Amoniha, a i kekahi poe hoi 
''Noa,. a ua lawe pio aku i kekahi j 

4. Ano, eia kekahi, ua maken 
poe i lawe pio ia'ku iloko o ka wao: 

5. Nolaila, o ka mea i waeia i 
koa o ko Nepal poe, (a o Zoramf 
keikikane, o Lehi laua me Aha;) 
ana elua, ua ike no o Alama no ke 
ekalesia, a ua lohe hoi, ia ia ka Uh 
mai la lakou io na la a noi mai la 
ka Haku e hele aku lakou iloko o 
poe hoahanau, ka 'poe i lawe pio i 

6. A eia kekahi, ninau aku la ' 
A hoi aku la o Alama a i aku la ia " 
mana poe i keia kapa o ka » muli'^ 
hema, ma o aku o na palena o ka 
malaila oukou e halawai pu ai me 1 
wai Sidona, a malaila e haawi mai 
poe hoahanau, ka-'poe i lawe pio i 

7. A eia kekahi, hele ae la o *^ 
keia kapa o ka ' muliwai Sidona, r 
aku la ma o aku o na palena o '" 
hema, aia no ma ke kapa hikina o 

8. A lele aku la lakou maluna 
poe a ua hoopuehuia'ku ko Laman 
ka waonahele ; a lawe aku la lako 
poe i lawe pio ia'ku e ko Lamana 
lilo o "ka poe i lawe pio ia. A ue 
poe hoahanau e noho ma ko lakou 

9. A pela i pau ai ka makahi 
kanawai,ua hooauheeia'ku ko Lai 
lukuia'e ka^poe kanaka o Amoi 
mea oia keia mea oia o ko Amonit 
kou kulanakauhale nui, a lakou i 
ke anai mai, no ka nuiona. 

!) Ala. 8:i. e Fau. 9-11. Ala. 9:18. 25:2. 

4. gAl«.2:g. ft Pau. 7. Ala. 17:1. 22:27. 4) 

28, .99. 59:6. i Ala. 2:;;. ) Pau. 3. 4. fc Pa 

3-6. Pau. 3. p Pau. 2, 3. Ala. 9:18. q Ah 302 ALAMA. [MOK. XVI. 10 Aka hoi, ma ka la hookahi ua waiho neoneo ia oia; a na 
haehaeia na heana e na ilio a me na holoholona hihm o ka 
waonahde|^ ^^^^^^ .^^ ^ ^^^^^^. ^^^^ j^ ^^ ^^^.^ ^^ j^^^l i^ 

ua kino make o lakou maluna iho o ka ili o ka konua a ^^a uhiia 
akoi me ka lepo papan. A no ka nui o ka pilau o lakou, ao e i 
hele akn na kanaka I noho ma ka aina o ^moniha no na maka- 
hiki he mii wale. A na kapaia la ka neoneo o ko -Nehoia poe, 
no ka mea , no ka aoao o Nehora lakon, ka poe i pepehna ; a wai- 
lio neoneo ia iho la na aina o lakon. . . 

12 A aole i hele hou mai ko Lamana poe e kaua ku e mai i 
ko Nepal poe a hiki akn i ka makahiki umikumamaha o ke an o 
ll SSrawai malnna iho o ka poe kanaka o Nepa. /^P^^^^ 
ma na makahiki ekoln i loaa'i ka poe kanaka o Nepal ka main 

nm ka f^^V^ • ^ ^ ^^^^^ ^^^^^ ^^, ^^,,,,^ e hai ana i ka mihi i 

ua kanaka iloko o ko lakon nnan l"-ki"i^^^^«M«^« f,^i«" l^^^^^ 
halelaa, a iloko o ko lakon Mnan halehalawai, i kukuluia i ma- 
lunli o ke ano o ko ka poe Inclaio. , , i • 

U A o ka poe a pan i hoolohe mai i ka lana olelo, na haawi 
man akn lana ia lakou i ka olelo a ke Akua, me ka manao ole i 
ko ke kanaka helehelena. . ii ^^ r,n 

15 A pela i hele akn ai o Alama lana me Amuleka, a me na 

mea e ae no hoi he nui wale, he poe i ^'^^'^^ "« ^VSnl^'na^o 
aku i ka olelo mawaeua o ka aina a pum. A o ke kukuluia na o 
ka ekalesia na lilo ia i mea laha mawaena o ka ania, ma na wahi 
a puni, mawaena o ko Nepai poe. 

16 "Aole he noho like ole ana mawaena o lakou; mnini mai 
la ka Halm i kona Uhane maluna iho o ko ka ama a pau, e 
hoomakaukau mai i na hoomaopopo o na keiki a ka-^^aka^ -/^^-: 
makaukau mai i na naau o lakou e hookipa i ka olelo e aoia i 
ananei mawaeua o lakou i ka wa o kona hiki ana mai_, 

17 I hoopaakiki ole ia'i lakon e ku e i kana olelo, i hooma oka 
ole i lakon!!! hele aku i ka make aka i ^f K^ !^\«" ^« Xm^" 
i ka olelo me ka olioli, a me he lala la i pakuiia iloko o ke kumu- 
waina oiaio, e hiki ia lakou ke komo iloko o ka »maha o ka Haku, 

^'"^ S'^AnMraiolelo aku la ua ^'poe kahuna la ka poe i hele aku 
mawaena oia kanaka, me ke^kue aku i ^^^ ^^^^^^^^^^^^^V^ "^^"^^ 
hoopunipuni ana, a me ua paoniom ana, a me na paio ana, a nae 
i lioomauhala, a me na hoino ana, a me ka aihue ana powa ana 
hao ana, pepehi kanaka ana, moekolohe ana, a me kela ano keia 
ano o ka makaleho a pan, e hea ana aole no ua man mea nei e 
pono ai; =,,.. i^in;S .r^^i'iiKi^^-^^^^^^^ Ala MOK. XVII.] ALAMA. 19. B hoike ana i na mea e hik 
hoike ana i ka hiki ana mai o ke 1 
eha a make, a me ke ^"alahouana no 

20. Aninaumailakekahipoehen 
Keiki a ke Akua e hele mai ai; a ua 
oia ia ia iho ia lakou mahope iho o 
la na kanaka i keia mea me ka olioli 

21. Ano, mahope iho o ke kukuh 
o ka aina a puni, a ua loaa ka lanak 
a ua haiia ka olelo a ke Akua ma 
puni, a e ninini mai ana ka Haku 
maluna iho o na kanaka ; pela i pa 
maha o ke an o na lunakanawai, m 
Nepai. He mooolelo o na keiki a Mosia, ka 
kuleana i ke awpuni, no ka olelo 
aina o Nepai, e haiolelo aku i ko 
ka hoopakeleiahia o lakou, e like 

MOKUNA 

1. Ano, eia kekahi, i ko Alama 
ona aku i ka hema, i ka ''aina o Ma: 
nui ona, halawai aku la oia me °na 
''aina o Zarahemela. 

2. Ario, me Alama pu ua poe k( 
mua ia ka anela e ia; nolaila, hauoli 
i kona man hoahanau ; a o ka mea i 
lakou no kona man hoahanau iloko 
he oiaio, a ua mahuahua ikaika ma 
he man kanaka me ka hoomaopopo 
ole lakou i 'na palapala hemolele, i 
a ke Akua. 

3. Aka, aole o keia mau mea 
lakou iho i ka "pule nui, a i ka hool 
Uhane o ka wanana, a me ka Uhan 
lakou e ao aku ai, ao aku lakou me 
Akua. 

4. A ua ao aku lakou i ka oleL 
he umikumamaha, mawaena o ko L 
maikai nui ma ka lawe ana i na 

2alINep. 2:d. 26 11 Nep. 12:6, a Ala. 2:m. I AU. 16Ji. c Mos, 27:34, d 
g n Nep. 32:e. Mos. 27:*. "AU ALAMA. [MOK. XVII. oiaio; he oiaio, ma ka maua o ka lakou mau olelo, ua iiui loa ka 
poe i laweia imua o ke kuahu o ke Akua, e kahea aku i kona moa, 
a e liai aku i ko lakou mau hewa imua ona, 

5 Alio, eia ua mea i pili pu me lakou ma ko lakou hele a,na, 
no ka niea, ua loaa ia lakou ua pilikia be nui wale; ua liqopilikia 
nui loa ia lakou, ma ke kino a ma ka naau hoi; ma ka poloh, a 
me ka makewai a luhi, a me ka hana nui hoi ma ka uhane. 

6 Alio, eia ko lakou hele ana: Ua haalele iho i ko lakou 
" makuakane ia Mosia, ma- ka makahiki mua o ke au o na luna- 
kanawai; *ua hoole aku i ke aupuni a ko lakou makuakane i 
makemake ai e hooiii mai maluna o lakou; a o ka manao no tioi 

keia o ua kanaka ; . r^ i i i 

7. Haalele iho la nae lakou i ka ^ama o Zarahemela, a iawe 
aku la i ka lakou mau pahikaua, a me ka lakou mau ihe; a me 
ka lakou mau kakaka, a me ka lakou mau pua, a me ka lakou 
mau maa; a o keia mau mea ka lakou i hana'i, i hiki la lakou ke 
hoomakaukau i ai na lakou iho, oiai ma ka waonahele; 

8. A pela lakou i hele aku ai iloko o ka waonahele ma ka 
poe a lakou i * wae aku ai, e pii pu aku i ka ' aina o Nepal, e hai 
aku i ka olelo a ke Akua i ko Lamana poe. _ 

9. A eia kekalii, haele aku la lakou i na la he nui wale ma 
ka waonahele, a '"hookeai nui loa aku la lakou, i haawi mai ai ka 
Haku ia lakou i kona Uhane e hele pu me lakou, a e noho pu me 
lakou, i hiki ia lakou ke lilo i mea hana ma ka lima o ke Akua, e 
Iawe mai, ina he mea hiki ia, i ko lakou poe hoa.hanau, i ko La- 
mana poe, i ka ike i ka oiaio; i ka ike i ka "ino o ua mooolelo o 
ko lakou poe kupuna, he pololei ole ia mau mea. 

10. A eia kekahi, hoalauna mai la ka Haku la lakou me kona 
Uhane, a i mai la ia lakou, "E hooluoluia; a ua hooluoluia lakou. 

11. A i mai la ka Haku ia lakou no hoi, ^-E hele aku mawaena 
o ko Lamana poe, ko oukou poe hoahanau, a e hookupaa aku i 
ka'u olelo; aka e ahonui oukou ma ka hoomanawanui a me na 
popilikia, e hiki ia oukou ke hoike aku i na kumu hoohalike mai- 
kai ia lakou ia'u, a e hoolilo aku au ia oukou i mea hana ma ko'u 
mau lima, i ka hoola ana i na uhane he nui wale. 

12. A eia kekahi, loaa iho la ka ikaika i na naau o na keiki- 
kaue a Mosia, a me ka poe a pan no hoi i hele pu me la,kou, e 
hele aku i ko Lamana poe, e hai aku ia lakou i ka olelo a ke 

Akua. , 1 • 

13. A eia kekahi ia lakou i hiki ai ma na palena o ka ama o 
ko Lamana poe, hookaawale aku la lakou ia lakou iho, a haalele 
aku la kekahi i kekahi, e paulele ana i ka Haku e halawai pu hou 
ma ka hopena o ko lakou ohi ana; no ka mea, manao iho la lakou 
ua " nui ka hana a lakou i hoomaka'i. 

11. A he oiaio iho la ua nui loa io no ia, no ka mea, ua hoo- 

rMos.29:3. )0m,l:A. t Mos 28:1. J U Nep. 5:(). 
,12. Ahi. 26:27. j)Ala. 2G:27. j Pau. 14-16. MOK. XVII.] ALAMA. 7,Mns. 28:1, 5-9 29:41-44. 
Jlos. 27:f. 11. lak. 7;n. o Pau maka lakou e hai aku i ka olelo a ke 
hihiu, paakiki, a hae; he lahuikans 
ana i ko Nepal poe, a i ka powa ana 
ua kauia na naau o lakou maluna o 1 
ke gula a me ke kala, a me na pohal 
lakou e loaa ua mau mea nei ma ka 
hao wale ana, i hana ole ai lakou no 
mau lima ponoi; 

15. A pela iho la he poe kanaka ] 
wale ka poe o lakou i hoomana'i i na 
mainoino o ke Akua maluna iho o la 
kou poe kupuna; aka hoi, 'ua o ia n: 
a ka Eaku ia lakou, ina lakou e mihi 

16. Nolaila, no keia mea ua hoo 
"hana, e hiki paha ia lakou ke Iawe 
hiki paha ia lakou ke Iawe mai ia lak 
hoolapanai; 

17. Nolaila, "hookaawale iho la la 
kekahi ae, a hele aku la mawaena o 
kanaka oia wale no, e like me ka ole] 
i haawiia mai ai ia ia. 

18. Ano, o Amona oia no ke pi 
oia no ka i lawelawe ia lakou ; a hat 
hope iho o kona hoopomaikai ana is 
mau wahi i ku ai, a ua haawi aku i 
a lawelawe aku la ia lakou mamua o 
i hele aku ai i ko lakou kaahele ana 

19. A hele aku la o Amona i ka " 
hoi ia aina mamuli o ^na keikikane a 
lilo i ko Lamana poe. 

20. A ia Amona i komo ai i ka £ 
ko Lamana poe ia ia a nakinaki ia ia 
naki ai i ko Nepal poe a pau, ka poe 
lima, a kaikai aku ia lakou a pau im 
ia'i i ka makemake o ke alii e pepe] 
paa aku ia lakou iloko o ka noho pio 
ia lakou iloko o ka halepaahao, a 
lakou iwaho o kona aina, e like me 1 
manao; 

21. A pela o Amona 1 kaikaiia'l 
maluna iho o ka "aina o Isemaela; ; 
he mamo oia na ^Isemaela. 

22. A ninau mai la ke alii ia Ai 
anei ia, e noho ma ka aina mawaena 
o kona poe kanaka. 

riak. 7:«. s I Nep. 2;rf. i Ala. 9:j. u Ala. 
20:14, 15. 21:18,20, 22:1,4. 23:9. 24:5. 25:13. 
T 306 ALAMA. [MOK. XVII. 23. A i aku la o Amona ia ia, Ae,ke makemake nei au e noho 
mawaena o keia poe kanaka i kekahi manawa; he oiaio, a hiki 

^^r^AliVraLVurtl^a nui ke alii I^-ni ^ A 
Irnnohaakula ia e ^"welieia na mea paa ona; a la makemalie 
S Imona e\aw6 i kekahi o kana man kaikamahxne i wahme 

""""25 Aka, i aku la o Amona ia ia, Aole, aka e lilo au i kauwa 
nnn uolaila lilo iho la o Amona i kauwa na ke ahi Lamom. A 
eia kekaM ua hoonohoia oia, mawaena o kekahi poe kauwa e ae, 
e liSu i na pua holoholona o Lamoni, e hke me ka aoao ko 

"^'^S^YiT'ia ma ka hana a ke alii i na la ekolu i kona h eh. ana 
ae me na kauwa o ko Lamana poe, me na pua « ^^^o"^ ™ 
ka wai, oiaka i kapaia o ka -wai « febusa; (ila la 1 hoa^^^^ 
ai ko Lamana poe a pan i na pna o lakou, 1 loaa 1 la lakou ka 

^'^^. Nolaila, ia Amona a me na ^anwa a ke alii i hoa aku ai 
i na i-jua lakou i na wahi nei o ka wai, aia hoi, ku iho Ja kekani 
poeokoLamB.iapoe,ka poe i.hele aku me na P^^o lakou e 
hoohainu ai,-a -hoopnetm ae la 1 na pua « ^moaa, a me na U^^ 
wa a ke alii, a hoopuehu ae la lakou la lakou, a naholo aicn 

'"''"h' Ino'^toomaka-iho la na kauwa a ke alii e ohumu, i ka i 
ana Ano e'p peS mai no ke alu la kakou, -me kana , ko kakou 
poe'hlh^na^i.'no ka hoopuehuia'na "«P"«^^ f ^ Jfenwe 
hana hewa la a keia poe kanaka. A ^^^^l^^a^^^,^*^ ^^ kaZi 
nui loa, i ka i ana, Aia hoi, ua hoopuehma ku na pua o taliou 

"""Vcf ■ Ano uwe iho la lakou no ko lakou makau i ka pepehiia 
r..i A^r^rimona 1 ike ai i keia mea, ua pihakonanaau 

ka hoihoi hou ana 1 keia man pua 1 ke alu, ^'^'ki ia'n ke altkai 
naau o na poe nei, o ko'u poe hoakauwa e hiki la u ke alatai 
mai ia lakou e manaoio mai 1 ka u man olelo 

30 Ano, oia no na mauao o Amona, la la 1 ike ai 1 na pUiliia 
o ka poe ana i kapa ai he poe hoahanau ^^f- 

31 A eia kekahi, hoolana aku la 01a la lakou ma Kana man 
olelo nS ka i ana, E ko'u poe hoahanau, e hoolana 1 ka manao a 
fhel'e iku Lkou e imi i -M^na, e Miouluulu mai kakoiu^^^^^^^ 

a e hoihoi hon mai i kahi o ka wai ; a pela kakou e malama ai 1 
na nua no ke alii, a aole oia e pepehi mai la kakou. 

32 A em kekahi, haele aku la lakou e imi 1 na pna, a hahai MOK. XVII.] ALAMA. 2a Pan. 20. 2i) Pau. 34. Ala 
19:20,21. 2(? Ala. 18;4-V. 19;20. 18:7. 19:20,21. 
2e Pau. 32. 2c Pau. 29, 31-33, 35, 39. Ala. 18:3. mai la lakou ia Amona, a holo kiki i 
la i na pua o ke alii, a houluulu hou 

33. A ^'ku hou iho la ua poe ka 
pua o lakou ; aka i aku la o Amona 
hoopuni oukou i na pua a puni i auhi 
au a e paio aku me ua poe kanaka n- 
i na pua o kakou. 

34. Nolaila, hana iho la lakou m 
lakou, a hele aku la ia a ku iho la e 
poe i ku ma ^"na wai o Sebusa; aole 
heluna; 

35. Nolaila, aole lakou i makau 
kulii lakou ua hiki i kekahi o ko lal 
ia, e like me ko lakou makemake, nc 
olelo paa mai ka Haku ia Mosia, e ^'' 
keiki mailoko mai o ko lakou man lii 
kehi mea no ka Haku; nolaila, ua h 
o ko lakou poe hoahanau; a no kei 
hoopuehu aku i na pua o ke alii. 

36. Aka, ku iho la o Amona a h 
pohaku ia lakou me kona maa; he c 
i maa aku ai i na pohaku mawena ( 
aku ai i ^^ kekahi poe o lakou, a hoo 
ikonamana; aka hoi, ua huhu la 
lakou poe hoahanau, a ua paa ko la 
laila, i ka ike ana ua hiki ole ke pa ( 
pohaku, hele mai la lakou me na ne^ 

37. Aka, o keia kanaka keia ka 
e pepehi mai ia Amona, ooki aku li 
pahikaua; no ka mea, pale aku la < 
ka hahau ana i ko lakou niau lima m 
a hoomaka lakou e kahaha, a hoom 
era; he oiaio, aole hoi he kakaikah 
oia ia lakou ma ka ikaika o kona lin 

38. Ano, ua haule eono o lakou i 
i kekahi, me kana pahikaua, o ko la 
la oia i na lima a pau o lakou e like 
ia, ^'aole lakou he kakaikahi. 

39. A ia la i hooauhee aku ai ia 
la oia, a hoohainu iho la lakou i na ] 
ia lakou i ke kula o ke alii, alalia, h 

^'"e hall ana i na lima i ookiia'ku ai 
ka poe i imi e pepehi mai ia ia; a r 
la, i mea hoike no na mea a lakou 1 2/ Pau. 27, 35. 2g Ala. 17:2!). 27» Mos. 28:7. 
Ala. 18:16, 20. 2k Pau. 38, 39. Ala. 18:16, 20. 
18:16, 20. 308 ALAMA. MOKUNA 18. [mok. XVIII. 1 A eia kekahi, kena aku la ke alii Lamoni i kana poe 
kauwa e ku mai, a e hoike mai ''i na mea a pau a lakou i ike ai 

no ia mea. . . . ., 

2 A la lakou a pau i hoike aku ai i na mea a lakou i ike 
a i a ua ike oia i ka malama pono ana o Amona ma ka hoopakele ana. 
i im luia ona, a no kona mana nui hoi i kona paio ku e ana aku i 
ua poe la, ka poe i imi e pepehi mai ia la, ua kahaha nui loa oia, 
a i ae la, He oiaio ae la, ua nui ae oia nei mamua o ke kanaka. 
Aia hoi, aole anei keia ka ''Uhane Nui nana i hoouna mai i na 
hoopai nui me neia maluna iho o keia poe kanaka, no ko lakou 

pepehi kanaka anal . , , t i, • i 

3 A pane aku la lakou i ke alu, a i aku la, Ina paha oia ka. 
Uhane Nui, ina paha he kanaka, aole o makou i ike; eia ka ma- 
kou i ike ai, "aole oia e hiki ke pepehiia mai e na enemi o ke 
alii- aole hoi e hiki ia lakou ke hoopuehu mai i na pua o ke alii 
ia ia e hele pu ana me makou, no kona akamai a ikaika nm; no- 
laila, ua ike makou he hoaaloha oia no ke alu. Ano, e ke aiii, 
aole makou i manaoio na kekahi kanaka ka mana me neia, na 
ka mea, ua ike makou aole oia e hiki ke pepehiia mai. 

4 A ano i ka wa a ke alii i lohe ai i ua man olelo nei, i ae 
la oia'ia lakou', Ano, ke ike nei au oia no ka "Uhane Nm; a ua 
iho mai nei oia i keia manawa e malama mai i ko oukou mau oia, i 
pepehi ole aku ai au ia oukou, ^me au i ko oukou poe hoahanau. 
Ano, o keia no ka ^ Uhane Nui noua i olelo mai ai ko kakou poe 

"^T^Ano, oia no ka mooolelo o Lamoni, ana i loaa'i mai kona. 
makua mai, aia no he Uhane Nui. Me ko lakou manaoio i kahi 
Uhane Nui, ua manao iho la nae lakou o ka mea a lakou i hana i, 
hepololeiia; aka hoi, hoomaka iho la o Lamonie makau nm 
loa; me ka makau no ka manao ua hana hewa paha la i ka pepehi 
ana i kana poe kauwa ; , ■ i i i „ 

6 No ka mea, ua pepehi oia i na mea " he nm o lakou, no ka. 
hoopuehu ana o ko lakou poe hoahanau i na pua o lakou ma kahi 
ka wai; a pela ae la no ka hoopuehuia'na o na pua o lakou, ua 
pepehiia iho la lakou. 

7 Ano, he mea maa i ko Lamana poe, e ku ma ''na wai o- 
Sebusa, e hoopuehu aku i na pua o kanaka, i hiki la lakou ke hoa 
aku i kekahi poe he nui i hoopuehuia'i, i ko lakou ama iho, he 
hana ia e powa ai mawaena o lakou. 

8 A eia kekahi, ninau ae la ke alii Lamoni i kana poe kau- 
wa i ka i ana, Ai la ihea ua kanaka nei nona keia mana nui ^ 

' 9 A i aka la lakou ia ia, Aia hoi, e hanai ana oia i kou mau 
qio 'Auo ua kauoha e mai la ke alii i kana poe kauwa mamua MOK. XVIII.] ALAMA. a Ala. 17.31-38. b Paxu 3-5, 11, 18, 26-28. Ala. 22:9-11. c Ala ":3i^38 
Pau. 5, 6. Ala. 17:28,31. fAla.W.i. ff Ala. 18;e. ft Ala. 17:2b. iPau.a.lU. (JAla. 18:6. 
1 Nep.l8;m. aku ka wa i hoohainu ai i na pua 
kou i kona mau lio a mau kaakaua , a 
o Nepal; no ka mea, ua kukalaia he 
Nepal, e ka makuakane o Lamoni, oi 
aina a pau. 

10. Ano, i ke alii Lamoni i loh 
Amona i kona mau lio a me kona 'm 
loa ae oia, no ka malama pono o Am< 
kekahi, kauwa mawaena o ka'u poe 1 
me keia kanaka; no ka mea, ke hoc 
mau kauoha a pau e hana aku ia mai 

11. Ano, ke ike lea nei au o kei 
makemake au ia ia e komo mai il 
nei au. 

12. A eia kekahi, ia Amona i hoo 
kaakaua no ke alii a me kana poe ^ 
ke alii la, a ike aku la oia ua ano e a 
nolaila, ua anehe oia e hoi aku mai 1 

13. A i mai la kekahi o ka ke alii 
oia ma ka hoohalike ana, E ke alii n 

. lakou poe alii, he poe mana; a pela 
na, ke makemake nei ke alii ia oe e ] 

14. Nolaila, hoohuli ae la o Amoi 
ia ia, Healia la kou makemake i ha 
A aole ke alii i ekemu mai ia ia no 
mull o ko lakou manawa, no ka mei 
olelo mai ai ia ia. 

15. A i hou aku la o Amona ia ia 
A ekemu ole mai ke alii ia ia. 

16. A eia kekahi, ua piha o An 
nolaila, ike iho la oia i na manao o 1 
No kou lohe ana anei ua ''hoopakele 
kou man pua, a pepehi aku la i eh 
me ka maa, a me ka pahikaua, a oo 
e ae, i hiki ke hoomalu i kou mau 
hoi, keia anei ke kumu o kou kahe 

17. Ke i aku nei au ia oe. Heal 
ana me neia? Aia hoi, he kanaka n 
laila, o ka mea au i makemake ai i ] 

18. Ano, i ke alii i lohe ai i kei 
la oia, no ka mea, ike ae la oia ua hi 
mai i kona man manao ; aka me 1 
Lamoni i kona waha; a i mai la ia ia 
Nui anei oe, nana i ike i na mea a pi 

19. Pane aku la o Amona a i aki illNep. 5:6. & Ala. 20:9, 13. 
« Ala. 18:!). oINep. 18:m. p Ala. I Pau. 9, 12. 
18:i. qUl!> 310 ALAMA. [mok. XVIIl. 90 A \ mai la ke alii, Pehea la oe i ike mai ai i na tnanao o 

XraTr.'ooiiab':;™.' C'^'VCU poe ho.h.Ba„. ka po. , 
to„p„eh„ mai ai i n« P^»_»;»-.^,^, ,„ „, „„ „,. „ei, o k. mea 

--rr;;aVa°tt"e^iT:ir.fs:'Vkraiit^irr.'., 

2o. A paue ixidi lo. ' . • ^ akamai. 

" ;,r\To"„.ltX'o /n£ Toir akn » ia m^ k^wiw. 
„le, a i aku la ,a i. Ke man.o.o n» a„« oe a a o « Ak»-_,„ „ 

25. A pane mai la la, a i mai la la la, Aoie au x mc 

'"^ ''26'a alalia, i aku la o Amona, Ke manaoio nei anei oe aia 
no he Uhane Nui! 

27. A i mai la oia, Ae. , at a i imn aim la o 

no hoi ke Akua, i hana mai ai i na mea a pan, uoku 

'^^^9^ A i maUa oia, Ae, ke manaoio nei an .-na i hana mai i 

-^SlY^^H^r^:^^^^'^^ -1-- akn o ka 
^'°™''- A i aVn la Amona, Ae, a ke nana mai la oia ilalo nei 

Akna mai? • ■ tt^ VanaVa no an- ana hanaia 

oi T aVn In n Amoua la la. Me lianaKa no au, « "" 

.aitLt^i^^4^ohi,mamuli^^^^^^^^^^^ 
l^^elTke^ialLrnatre S^^e^a^ nSon e^ ike \ ka mea i poloM 

^ ^^st^Akenohon^^ MOK. XVIII.] ALAMA. wi mai ana ia'u i ka ike, a i ka mana 
a me na makemake iloko o ke Akna. 

36. Ano, ia Amona i olelo aku ai 
ae la oia ma ka hanaia'na o ke ao ne: 
mn, a hai aku la ia ia i na mea a pan 
hai aku la a waiho ae la imua ona i 
pala hemolele o ka poe kanaka, i ole! 
i ka wa a ko lakou kupunakane o J 
salema ; 

37. A hai aku la no hoi oia ia lal 
kana poe kauwa ia olelo,) i '"na ka 
poe knpuna ma ka waonahele, a i 
pau me ka pololi a makewai, a me 1 
aku ia mea aku ; 

38. A hai aku la no hoi oia la lal 
na laua me Lemuela, a me na keiki 
ko lakou kipi ana a pau oia kana i 
maopopo aku la oia i ='na mooolelo i 
pau, mai ka manawa a Lehi i haah 
hiki mai i keia manawa ; 

39. Aka, aole o keia wale no; n 
la oia ia lakou i ke kumumanao ho 
mai ka ^bookumuia'na mai o ke a 
oia ia lakou no ka hiki ana mai o E 
ka Haku i hoike aku ai ia lakou. 

40. A eia kekahi, mahope iho o 
mea nei a pau, a wehewehe aku la 
ke alii i 2" kana man olelo a pau. 

41. A hoomaka aku la oia e kah 
E ka Haku, e aloha mai oe; e like 
aloha mai ai i ka poe kanaka o Nep 
me ko'u poe kanaka. 

42. Ano, ia ia i olelo mai ai i ke 
nua, 2* me he mea la ua make oia. 

43. A eia kekahi, ^'lalau iho la i 
aku la ia ia iloko i kana wahine la, i 
wahi moe ; a inoe iho la oia me he 
la elua a me na po elua; a uwe iho 
man keikikane, a me kana mau kai] 
ano o ko Lamana poe, e kanikau i 

V Mos. 2:m. w Na mea i kopeia mailoko mai < 
1/ Na mea i kopeia mailoko mai o na papa o Nepal. 
Ala 19:1, 5-12. 2c Ala. 19:4, 9. 2d Ala. 19:1, 5. 312 ALAMA. ( MOK. XIX. MOKDNA 19. 1 A eia kekahi, ■» mahope iho o na la elna a me na po elua, 
na aieaue akou e la'we aku i kona kino a e waiho aku laiailoko 
o kalu Sekupapau a lakou i hana'i no ke kanuia'na o na mea 

'"'''2 'lt'"a lobe ke aliiwahine i ke kanlana o Amona, nolaila, 
innnnna mai la oia a makemake ia ia e hele aku 10 na la. 

SAe a kekahi, hana iho la o Amona me la 1 kauohaia mai 
ai a helt aiu la ilok'o x ke al.iwahine la, a ninau aku la la.a e xke 

' ^^rir^l^r^V:^^^^^^ la ^na kanwa a ka'u 
kane ia4 iS kaula oe na kekahi Akua hemolele, a la oe ka mana 
i.mTQ i na harm mana he nui ma kona moa; 

mai nei kekahi poeameo , , ^ ^^ ^^^ ^ pono ai e 

l^moiroirilokfo^r^ikupWau; aka, ia'n nei ea, aole o.a 1 

^''""'V'^Ano keia no ka mea a Amona i makemake ai, no ka 
^n ikp'oia malalo iho ke alii Lamoni o ka mana o ke Akua; 
"^^ uU oil u. hoSe ia'ku ka paku pouli ka hoomaloka maa kona 
ua Ike o a ^^^'^^^^^^^i^^f^ nana i hoomalamalama 1 kona na- 
af'ia ^0 ka mairmalama o ka nani o ke Akua oia he malama- 
au, oia no Ka md^ lokomaikai; he oiaio,ua hookomo ua ma- 

r*." mVL .liiwahZi makeuoake 'ai ia ia; a nana ak„ la o,a 
' ^= '"ViSfiri T'ke""u',rMne, A„,e oia i .^ake.^aifa ke MOK. XIX.] AI/AMA la apop'o e 'ala hou oia; nolaila, moe nei oia i ke Akua, a i ka 

mai kan^i ia^a .^ .^ ^^^ ^^^^^^.^ . ^^^^ ^^ ■ ^^ia? 

A ■ ;n« nta a ia Aole o'u mea hoike, o kau olelo wale no, a me 
4^Telo': Smau; poe kauwa; ke manaoio nei nae au e ko aua- 

"" fo 'A^akulaT Amona ia ia, Pomaikai ooe, no kou manaoio 
nuiioa ke i aku nei au ia oe, e ka wahine aole kekahi manaoio 
nui e Uke me neia mawaeim_oJ^aj)0^kand^^ 

Ala. 18:43. o Pan. 1. Ala. 13;43. d Pau. 1. e Ala. a Pau. S. Ala. 18:43. 
1-8:43. ^Pau. 11, 12. B Pau. 9. 11. A eia kekah!, kiai iho la oia 
kana kane, mai ia manawa aku, a h 
la apopo a Amona i hoomaopopo al 

12. A eia kekahi, ala ae la oia, 
a ia ia i ala ae ai, o ae la oia i kon 
E hoomaikaiia ka inoa o ke Akua, i 

13. No ka mea, he oiaio me oe 
ko'u Mea Hoolapanai ; a e puka i 
kahi ''wahine, a e hoolapanai mai o 
manaoio ma kona inoa. Ano, ia ia 
ua piha kona naau iloko ona, a hau 
a haule iho la no hoi ke aliiwahine 

14. Ano, i ka ike ana o Amou 
nininiia mai e like me kana mau p 
poe, kona poe hoahanau, ka poe i 
mawaena o ko Nepal poe, a mawae 
Akua, no ka lakou hana hewa ana 
haule iho la oia ma kona mau kuli, 
i kona uhane ma ka pule a me ka h 
mea ana i hana mai ai i kona poe h 
hoi i ka olioli ; a pela i haule ihc 
honua. 

15. Ano, i ka wa a na kauwa a 
lakou, hoomaka ae la no hoi lakou 
mea ua hiki mai ka makau o ka He 
no ka mea, * o lakou no ka, poe i ku 
ia no ka mana nui o Amona. 

16. A eia kekahi, hea aku la 1 
ma ko lakou ikaika, a hiki aku i ki 
ka honua, koe wale no ^hookahi 
Abisa kona inoa, ua hoohuliia oia 
nui, no kekahi hihio kupaianaha a 

17. Pela oia i hoohuliia'i i ka E 
mea mamua; nolaila, ia ia i ike ai 
moni a pau i ka honua, a me kona 
wahine, a me ke alii, a me Amon< 
ike oia o ka mana o ke Akua no ia 
kupono keia, ma ka hoike ana i i 
mawaeua o lakou, ma ko lakou ike 
oia ia lakou e manaoio i ka mana ' 
oia ia hale aku ia hale aku, e hoiki 

18. A hoomaka lakou e hoakoa 
alii. A hele mai la he poe lehuh 
lakou, i ike aku ai lakou i ke alii, 
poe kauwa, e moe papu ana ma ] 

y Pau. 8. ftlNep. ll:d. i Ala. 18:1, 2. 314 ALAMA. [MOK. XIX. ilaila me he mea la ua make lakou; a ike aku la no hoi lakou ia 
Amoua, a, aia hoi, he Nepal oia. 

19. A, ano, hoomaka ae la na kanaka e ohumn mawaena o 
lakou iho; e olelo ana kekahi poe, he mea iiio nui ia i hiki mai 
malnna iho o lakou, a maluna iho o ke alii a me ko kona hale, no 
kona ae ana i ua Nepal la e Hioho ma ka aina. 

20. Aka, papa aku la kekahi poe e ia lakou, me ka i ana, Ua 
lawe ke alii i Iceia iuo maluna o ko kona hale, no kona 'pepehi 
ana i kana poe kauwa, ka poe no lakou na pua i hoopuehuia'i ma 
'"na wai o Sebusa. 

21. A ua papaia no hoi lakou e ua poe kanaka la, ka poe i ku 
ma ua wai o Sebusa, a i hoopuehu aku i na pua a ke alii, no ka 
mea, "ua hnhu lakou ia Amona, no ka nui o ko lakou poe hoa- 
hanau ana i pepehi ai ma na wai o Sebusa, oiai e paku ana i na 

pua a ke alii. . , .. ,. 

22. Ano, o kekahi o lakou, nona ka hoahanau i pepehiia'i me 
k-a. "pahikaua a Amona, ua huhu nui loa ia Amoua, unnhi ae la 
oia i kana pahikaua a hele aku la e hiki ia ia ke hoohaule ia, mea 
maluna iho o Amona, e pepehi ia ia; a ia ia i hoaka ae ai i ka. 
pahikaua e hahau ia ia, aia hoi! haule iho la oia, a make aku la. 

23. Ano,ke ike nei kakon ua hiki ole ke pepehiia mai o Amo- 
na, no ka mea, ua olelo mai la ka Haku ia Mosia, ^kona makua- 
kane, E hoopakele an ia ia, a e hanaia auanei ia ia e like me koii 
manaoio; nolaila, ua hookuu aku o Mosia ia ia i ka Haku. 

24. A eia kekahi, i ka wa i ike ai ka lehulehu " ua haule ke 
kanaka a make loa, ka mea i hoaka ae i kana pahikaua e pepehi 
ia Amona, hiki mai la ka makau maluna iho o lakou a pau, aole 
lakou e aa e ae i ko lakou mau lima e hoopa mai ia ia, aole hoi 
i kekahi o ka poe i haule ; a hoomaka ae la lakou e kahaha hou 
mawaena o lakou iho no ke kumn o keia mana nui, a me ke ano 
o keia mau mea. 

25. A eia kekahi, ua nui wale ka poe mawaena o lakou, i olelo 
ae, Amona oia no ka '' Uhane Nui, a olelo ae la kekahi poe e ae 
na'hoounaia mai oia e ka Uhane Nui; 

26. Aka, papa aku la kekahi poe e ia lakou a pau, i ka i ana. 
He mea ano e oia, he mea i hoounaia mai, mai ko Nepal poe mai 
e hoeha mai ia kakou; . 

27. A aia kekahi poe i olelo ae, ua hoounaia mai o Amona e 
ka Ukane Nui e hoopilikia mai ia lakou, no ka lakou hana hewa; 
a o ka Uhane Nui ia, ka mea i hele pu mau me ko Nepal poe, 
nana i hoopakele mau ia lakou mailoko aku o ko lakou nei mau 
lima; a i ae la lakou o ua Uhane Nui nei ia, nana i luku mai i ke- 
kahi'poe he nui o ko lakou poe hoahanau, ko Lamana poe; 

28. A pela i hoomaka ai ka paio ana e ikaika nui loa ae ma- 
waena o lakou. A oiai lakou e p aio ana peia, hele mai la ke 

n Ala. 17:27. 18:7. o Ala. 17:38. MOK. XX.] ALAMA fe Ala. 17:22, 23. J Ala. 17:2cL 
p Mos. 28:7. Ala. 17:35. ? Pau. 22, m 26 Ala. 17:26. 
r Ala. 18:6. "kauwa wahine nana i hoakoakoa i 
i ka paio mawaena o na kanaka, ui 
a kulu kona waimaka. 

29. A eia kekahi, hele aku la oi 
ma ka lima, e hiki paha ia ia ke ho 
a i kona hoopa ana i kona lima, ah 
mau wawae, a kahea aku la me ka 
maikai, nana i hoola mai ia'u mai 
ke Akua pomaikai, e aloha mai i k 

30. Aia iai olelo mai ai i keia, f 
ua piha hoi i ka olioU, e olelo ana i 
ole ia; a ia ia i hana'i i keia, lalau 
ma ka lima, a, aia hoi, aia ae la o: 
wawae ; 

31. A i kona ike ana i ka paio 
hele koke aku la oia, a hoomaka e 
ao aku ia lakou i " na olelo ana i lo 
na; a o ka poe i lohe i kana mau o 
huliia mai i ka Haku. 

32. Aka, ua nui ka poe mawae 
kana man olelo; nolaila, haele aki; 

33. A eia kekahi, ia Amona i 
hoi oia ia lakou, a me na kauwa 
aku lakou i na kanaka i ka mea h 
mau naau; i ole lakou i makemak( 

34. A, aia hoi, hai aku la kek 
ike lakou i na anela, a ua kamaili( 
mai ai ia lakou i na mea o ke Akui 

35. A eia hoi kekahi, ua nui Ic 
mau olelo ; a o ka poe a pau i mar 
la lakou i poe kanaka pono, a kuk 
waena o lakou; 

36. A pela i hoomaka ai ka h 
Lamana poe; a pela ka Haku i 1 
Uhane maluna iho o lakou ; a ke i 
i na kanaka a pau, ka poe e mihi MOKUN 

1. A eia kekahi, ia lakou i k 
makemake mai la ke alii Lamoni 
ka "aina o Nepal, i hoikeike aku 

s Pan. 16, 17, 29. «INep. 15;fc. m Aia. if 
a II Nep. 5:6. 316 ALAMA. MOK. XX. 2. A hiki mai la ka leo o ka Haku io Amona la, i ka i ana, 
Aole loa oe e pii aku i ka aina o Nepal, no ka mea hoi, e imi no 
ke alii 1 kou ola; aka, ea, e hele aku oe 1 ka "alna o Midom; no 
ka mea, aia kou kalkuaana o Aarona, a me Muloki, a me Ama 
hoi "iloko o ka halepaahao. . . 

3. Ano, ela kekahl, la Amona 1 lohe ai 1 kela, 1 aku la oia la 
Lamonl, Aia hoi kuu kalkuaana a me na hoahanau "* iloko o ka 
halepaahao ma Miclonl, a e hele ana au, i hoopakele akn ai au la 

lakou. 

4. Ano, i mai la o Lamonl la Amona, ke ike nei au, ma ka 
ikaika o ka Haku, ua hiki la oe ke haua 1 na mea a pan. Aka 
hoi, e hele pu au me oe 1 ka "aina o Miclonl; no ka mea, o ke alll 
o ka aina o Miclonl, o Anatiomano kona Inoa, he hoaaloha la 
no'u; nolaila, e hele aku al au 1 ka aina o Midoni, 1 hoomallmali 
aku al au 1 ke alll o ka aina; a e hoolei mai' oia i kou man hoa- 
hanau iwaho o ka ^lalepaahao. Ano, 1 mai la o Lamonl la la, 
Nawal la oe 1 hai aia o kou man hoahanau lloko o ka halepaahao? 

5. A 1 aku la o Amona la la, Aole na kekahl 1 hai mai ia'u o 
ke Akua wale no ; a 1 mai la ola Ia'u ; " E hele aku a e hoopakele 
aku 1 kou mau hoahanau, no ka mea, aia no lakou lloko o ka 
halepaahao ma ka aina o Midoni. 

6. Ano, ia Lamonl 1 lohe al i kela, kena aku la ola 1 kana 
poe kauwa e hoomakaukau 1 kona '^ mau llo, a me kona* mau 
kaakaua. 

7. A 1 mai la oia ia Aoaona, B, e hele pu au me oe ilalo i ka 
' aina o Midoni, a malalla au e nol aku al 1 ke alii, e hookuu mai 1 
kou mau hoahanau Iwaho o ka halepaahao. 

8. A ela kekahl, 1 ka hele ana'e o Amona laua me Lamonl, 
halawai pu Iho la laua me ka makuakane o Lamonl, ola no ke 
alii Hualuna iho o ka aina a pan. 

9. A, aia hoi, 1 ae la ka makuakane o Lamonl la ia, No ke 
aha la oe i hele ole mai al 1 ka 'ahaaina, ma kela la nul a'u 1 ha- 
na'i 1 kahi ahaalna 1 ka'u mau kelki, a 1 ko'u poe kanaka! 

10. A 1 ae la no hoi oia ia la, E hele ana oe Ihea me kela Ne- 
pal, ola no kekahl o na mamo o kekahl mea wahaheel 

11. A ela kekahl, hai aku la o Lamonl la ia 1 kona wahi e hele 
aku ai, no ka mea, iBakau iho la oia o huhu mai kela. 

12. A hai aku la ola la ia 1 ke kumu o kona noho ana ma 
kona aupuul iho, 1 hele ole aku al ola 1 kona makuakane la, 1 ka 
'" ahaalna ana 1 hoomakaukau al. 

13. Ano, ia Lamonl 1 hai aku al la la i ua mau mea nel a pan, 
aia hoi, me kona kahaha, ua huhu kona makuakane la la, a i 
mai la, B Lamonl, e hele ana oe e "hoopakele aku 1 keia mau 
Nepal, he mau mamo lakou a kekahl mea wahahee. Aia hoi, hao 

!. Pan. 3-7, U, 15, 28, 30. Ala. 21 :12, 13, 18. 22:1, 3. 23:10. e Pau. 3-7, 13, 16, 22, 24, 
26-30 Ala 21:13. 22:2, *A!a.20:c. e Ala. 20:6. f Ala. W:c. y Pau. 2. A 1 Nep. 
IB-vi iAlal8:L ) Ala. 20:4. )fc Ala. 22:1. ! Ala. 18: J;. i»Ala. 18:fc. n Pau. 4, 7. MOK. XX ) ALAl wale mai la oia 1 ko kaua poe ku] 
hoi kana poe mamo mawaena o 
lakou maalea a wahahee ana, e h' 
la lakou ke hao hou wale mai ia 1 

14. Ano, kauoha ae la ka mak 
la Amona me ka pahlkaua. A ki 
e hele ola 1 ka ^alna o Midoni, ak 
o Isemaela. 

15. Aka, 1 aku la o Lamonl 
Amona, aole hoi au e hoi hou 1 
ana au i ka aina o Midoni, e hlkl 
hanau o Amona, no ka mea, ua i 
kou, a he mau kaula hemolele o 1 

16. Ano, 1 ka wa a kona maki 
ua huhu oia ia ia, a unuhi ae la c 
ke hahau la la 1 ka honua. 

17. Aka, ku Iho la o Amona a 
oe e pepehl mai 1 kau kelki ; e ah 
kou ; no ka mea hoi, ua mlhl ola 
haule oe 1 kela manawa, lloko o 1 
kou uhane. 

18. A eia hou, he mea pono n 
pehi mai oe 1 kau kelki, (he kana 
no kona koko mai ka lepo ae, 1 
hoopal e hlkl mai maluna on ; a ( 

19. Ano, ia Amona 1 olelo al 
pane mai la ola ia ia, 1 ka 1 ana, 
ka'u kelki, e hookahe no au 1 ke 
no ka mea nana i 1ml e hoopoino 

20. A o mai la ola 1 kona limE 
pale ae la o Amona 1 kona haha 
kona lima 1 hiki ole ai la ia ke ho 

21. Ano, 1 ka wa a ke alll 1 Ik 
mai ia ia, hoomaka ae la oia e no 
kona ola. 

22. Aka, hoaka ae la o Amon 
ia, Ala hoi, e hahau aku no au 
"hookuuia mai ko'u mau hoahanf 

23. Ano, no ka makau o ke ai 
Ina e hookoe mai oe ia'u, e haa 
mea au e nol mai al, Ina paha ia 

24. Ano, ia Amona 1 ike ai u 
like me kona makemake, 1 aku 
'hooleliamai ko'u mau hoahana 
noho no hoi o Lamonl ma kona a 

o lak. 7:n. p Ala. 20:6. q Ala. 17:w. 318 ALAMA. [MOK. XX. ia aka e ae mai e hana aku oia e like me na makemake ona, "ma 
na mea aaa e manao ai, alalia, e hookoe au la oe; a i ole, e ha- 
hau au ia oe i ka honua. , , , i 

25. Ano, ia Amona i olelo aku ai i keia mau olelo, lioomaKa 
ae la ke alii e hauoli no kona ola. , • • • 

26 A ia ia i ike ai aole o Amona makemake e pepehi la la, a 
ia ia i ike ai hoi i ke aloha nui ona i kana keiki ia Lamoni, na ka- 
haha nui loa iho la oia, a olelo mai la, No kou makemake ana i 
keia mau mea wale no, i "liookuu aku ai au i kou mau h ahanau, 
a i ae aku ai i ka'u keiki Lamoni e noho ma kona aupum, aia hoi, 
e ae aku no au ia oe e noho ka'u keiki ma kona aupum mai keia 
manawa aku a mau loa aku; "aole au e noho alii hou maluna 

ona ma neia hope aku. . . ,, , i 

27 A e ae aku no hoi au ia oe e ^ hookuuia'ku kou mau hoa- 
hauau mawaho o ka halepaahao, a ooe me kou mau hoahanau e 
hele mai ia'u, ma ko'u aupuni; no ka mea, e makemake nui aua- 
nei au e ike ia oe; no ka mea, ua pihoihoi nui ke alu ma na olelo 
ana i olelo aku ai, a ma na olelo hoi i oleloia'i e kana keiki o La- 
moni; nolaila, ua makemake oia e ao ia mau mea. 

28 A eia kekahi, liele aku la o Amona laua me Lamoni i ka 
J'aiLia o Midoni. A loaa iho la ia Lamoni ka oluolu ma ua maka 
ke alii o ka aina; nolaila, ma laweia mai na hoahanau o Amo- 
na mailoko mai o ka halepaahao. 

29 A ia Amona i halawai pu ai me lakou, ua kaumatia nui loa 
ia no ka mea hoi, ua olohelohe lakou, a ua pohole nui ko lakou 
ili' no ka nakinakiia'na me ^"na kaula ikaika. A ua ^'loaa no 
ho'i ia lakou ka pololi, ka makewai, a me keia ano keia ano o na 
pilikia a pau; aka hoi, ua hoomanawanui lakou iloko o ko lakou 
mau eha ana a pau. • i i m i 

30. A me ia i hiki mai ai, o ko lakou puu la e hauie iloko o 
na lima o keka,hi poe kanaka i oi aku ka paakiki a ai oolea ; no- 
laila, aole lakou la i hoolohe i na olelo a lakou, a ua hoolei mai 
ia lakou iwaho, a ua hahau mai ia lakou, a ua hookuke mai la 
lakou ia hale aku ia hale aku, a ia wahi aku la wahi aku, a hiki 
aku lakou i ka ^^ aina o Midoni ; a malaila lakou i hopuia i a i hoo- 
leiia'i iloko o ka halepaahao, a i nakinakna me ^'hia kaula ikaika, 
a hoopaaia iloko o ka halepaahao no na la he nui; a ua hoopa- 
keleia e Lamoni laua me Amona. „ Pau, 26. Ala. 21:21,23. 22:1, « Pan, 27, Ala. 22:2 

Pau. 2(3, ;/ Ala. 20:6. aPau, i:7. 2a Pau, M, 2(> Ala. 21:14. w Ala 21:21. 22, 22:1, 
2c Ala. 20:6, Id Pau, 29, MOK. XXI. J ALAMA He mooolelo o ka Jiaiolelo ana a Aa. 
hoahanau o laua, i ko Lamana 

MOKUNA 

1. Ano, i ka wa a Amona a m€ 
kaawale ae ai ia lakou iho ma na i 
poe, aia hoi, hele aku la o Aarona 
mana poe, o *Ierusalema; ua kapais 
ko lakou poe kupuna, a ma o aku 
Moramona. 

2. Ano, ko Lamana poe, a i 
"^ poe kanaka o Amulona , ua kukulu 
nui, i kapaia o *Ierusalema. 

3. Ano, ua nui ka paakiki o t 
aka, ua paakiki nui ae ko Amaleki 
ma lakou la i hoopaakiki iho ai k 
naau, i mahuahua ikaika'i lakou n 
kou mail mea ino. 

4. A eia kekahi, hiki aku la o 
« lerusalema, a hoomaka mua oia 
poe. A hoomaka aela oia e hai 
''mau halehalawai, no ka mea, ua 
halawai, mamuli o ka aoao o ko 1 
poe o ko Amaleki poe a me ko An 
o ko Nehora. 

5. Nolaila, i a Aarona i komo 
kou man 'halelialawai e hai aku i 
ia lakou, aia hoi, ku iho la kekahi 
la e paio me ia, i ka i ana, Heaha 
^Uaikeanei oe i kekahi anela! 
anela e makou! Aia hoi, aole ane 
kanaka me kou poe kanaka! 

6. A ke i mai nei no hoi oe, Ib 
no auanei makou. Pehea la oe i ik 
make o ko makou naaul Pehea la 
e mihi ail Pehea la oe i ike ai aol 
Aia hoi, ua kukulu iho makou i ' 
makou e hoomana aku i ke Akua. 
ola mai no ke Akua i ™na kanaka i 

7. Ano, i aku la o Aarona ia i 
hele mai auanei ke Keiki a ke Ak 
naka a pau mai ko lakou mau hala 

8. A i mai la ua kanaka la ia a Ala 17:13, 6 Pau. 2,4, Ala, 24:1, lU 

« Pau, 1:4, /Mos, 23:i(, g Pau. I, 2. h Ala, 
57:10-16,34, I Ala. 15 U. m Ala, 1:4, 15:15, 320 ALAMA. [mOK. XXI. ike oe i kekahi mea e like me ia. Aole makou i manaoio i keia 
man mooolelo lapuwale. Aole makou i manaoio ua ike oe no na 
mea e hiki mai ana, aole hoi makou i manaoio ua ike kou poe 
kupnna, a me ko makou poe kupuna no lioi, no na mea a lakou i 
olelo mai ai, no na mea e hiki mai ana. 

9. Ano, hoomaka ae la o Aarona e wehewehe aku i na pala- 
pala hemolele ia lakou, no ka hiki ana mai o Kristo, a no ke "ala- 
houana no hoi o ka poe iTiake, a, aole hoi e hiki mai ka hoolapanaiia 
ana o na kanaka a pan, ke ole ia ma o ka make ana la a me na 
eha ana o Kristo, a me ke "kalahala ana o kona koko. , 

10. A eia kekahi, ia ia i hoomaka ai e hoomaopopo aku i ua 
mau mea nei ia lakou, ua huhu iho la lakou ia ia, a hoomaka ae 
la e hoomaewaewa ia ia; a, aole lakou i hoolohe mai i na olelo 
ana i olelo aku ai; 

11. Nolaila, ia ia i ike ai aole lakou i hoolohe "mai i kana mau 
olelo, haalele aku la oia i ko lakou "halehalawai, a hele aku la i 
kekahi kauhale i kapaia o Ani-anati, a malaila i loaa'i ia ia o 
"Muloki e hai ana i ka olelo ia lakou; a me Ama hoi, a me kona 
mau hoahanaiT. A paio aku la lakou me na mea he nui no ka 
olelo. 

12. A eia kekahi, ua ike lakou e hoopaakiki ana na kanaka i 
ko lakou mau naau; nolaila, haalele iho la lakou, a haele aku la 
i ka ''aina o Midoni. A hai aku la lakou i ka olelo i na mea he 
nui, a he kakaikahi ka poe i manaoio ma na olelo a lakou i ao 
aku ai. 

13. Aka hoi, o Aarona a me kekahi mau mea o kona poe hoa- 
lianau, *ua hopuia a hooleiia iloko o ka halepaahao, a o na mea i 
koe, mahuka aku la lakou mailoko aku o ka aina o Midoni, i 
na wahi e kokoke ana a puni. 

14. A ka poe i hooleiia iloko o ka halepaahao, loaa iho la 
na mea eha he nui wale ia lakou, a ua hoopakeleia lakou ma ka 
lima o Lamoni laua me Amona; a ua hanaiia a hoaahuia. 

15. A hele hou aku la lakou e hai i ka olelo; a pela lakou i 
hoopakeleia mai ai no ka manawa mua mailoko mai o ka hale- 
paahao; a pela lakou i eha ai. 

16. A hele aku la lakou i kahi a lakou i alakaiia'i e ka Uhane 
o ka Haku, e hai ana i ka olelo a ke Akua i kela halehalawai i 
keia ' halehalawai o ko Amaleki poe, a iloko o na ahakanaka o ko 
Lamana poe, kahi i hiki ai ia lakou ke komo. 

17. A eia kekahi, hoomaka mai la ka Haku e hoopomaikai 
mai ia lakou, a lawe mai la lakou i na mea he nui i ka ike i ka 
oiaio; he oiaio, ua hoomaopopoia kekahi poe he nui no ko lakou 
mau hewa, a no na mooolelo o ko lakou poe kupuna, i "polo- 
lei ole. 

18. A eia kekahi, hoi hou aku la o Amona laua me Lamoni n U Nep. 2:d. o U Nep. 2:f. p Ala. IGai. q Pau. 13, li. 
20:6. s Pau. 14, )5. Ala. 20:26-30. ( Ala. 16:h. ii lak. 7:n. Ala. 20:2, 3, 28-30. r Ala. MOE. xxn.] ALAMA. mai ka " aina mai o Midoni, i ka "" a 
kpu aina hooilina. 

19. ^Aoleiaemai o ke alii L^ 
nana, aole hoi e lilo i kauwa nana; 

20. Aka, kauoha aku la oia e ku^ 
aina o Isemaela ; a kauoha aku la 
oia hoi ka poe kanaka e noho ana 
akoakoa ia lakou iho. 

21. A hauoli iho la oia maluna o 
kou i na mea he nui wale. A hai b 
poe kanaka lakou malalo iho ona, a 
^ua kaawale lakou mai ka hooluhi h 
kuakane; no ka mea, ua ae mai k 
oia maluna iho o ka poe kanaka iL 
iloko o ka aina a pau a puni. 

22. A hai aku la no hoi oia ia 
hoomana i ka Haku, i ko lakou Akt 
make, ma kela wahi keia wahi a Is 
ka aina malalo iho o ka noho alii ai 
olelo aku la o Amona i ka poe kana! 

23. A eia kekahi, ao aku la oia i 
mea e pili ana i ka pono. A kaulec 
i keia la, me ka ikaika a pau; a hool 
a ua ikaika lakou i ka malama ana i MOKUNA 1. Ano, ia Amona e ao mau am 
moni, e hoi no kakou i ka mooolelo 
hoahanau; no ka mea, mahope iho i 
o Midoni aku, ua alakaiia'ku oia e li 
i ka hale o ke alii "malima iho o ka 
''aina o Isemaela; a oia no ka 'mak 

2. A eia kekahi, hele aku la ok 
alii halealii, me kona mau hoahanav 
alii, a i aku la ia ia, Aia hoi, e ke 8 
o. Amona au i 'hoopakele mai ai m 

3. A, ano, e ke alii, ina e hool 
oia, e lilo makou i mau kauwa nau. 
E ala ae, no ka mea, e ae aku au ia 
aole au e ae aku e lilo oukou i mau 
au i lawelawe mai ai oukou ia'u ; no 

D Ala. 20:6. tuAla. 17:«'. t, Ala. 17:25. y a Ala. 20:6. 6 II Nep. 5:6. c Ala. 20:8. dA 
V 312 ALAMA. [mOK. XXII. kekahi mau mea ma ka naau, no ka Mokomaikai, a me ka nm o 
na olelo a kou kaikaina o Amona ; a ke makemake nei au e ike i 
ke kumu o kona pii pu ole mai mai Micloni " mai, me oe. 

4 A i aku la o Aarona ike alii, Aia hoi, ua kahea ka UJiane 
o ka Haku ia ia i kekahi ala e; ua hele aku la oia i ka 'ama o 
Isemaela, e ao aku i ka poe kanaka o Lamoni. 

5 Ano, i mai la ke alii ia lakou, Healia la keia mea a oukou 
i olelo mai ai no ka ^Uhane o ka Haku? Aia hoi, o keia no ka 
mea e anoninoiii mai nei ia'u. . • ^T -i • 

6 A heaha keia hoi a Amona i i mai ai: *lna e milii oe 
<e hoolaia auanei oe, a ina aole oe e mihi, e hooleiia aku auanei 

oe ma ka la hope! ^ , ■ ■ rr 

7 A pane aku la o Aarona ia ia, a i aku la la la, Ke manaoio 
nei anei oe aia no he Akua! A i ae la ke alii, Ua iki au ke i mai 
la ko Amaleki poe aia no he Akua, a ua ae aku au la lakou e ku- 
kulu i 'na halelaa, i akoakoa ai lakou ma kahi hookahi, e |ioo- 
mana aku ia ia. A ina e olelo mai ana oe ano, aia no he Akua, 
,aia hoi, e manaoio no au. 

8 Ano, ia Aarona i lohe ai i keia, hoomaka ae la kona naau 
e hauoli, a i aku la oia, Aia hoi, he oiaio, me oe e ola nei, e ke 
alii, aia no he Akua. 

9 A i aku la ke alii, ke Akua anei keia '"Uhane Nui nana 
i lawe mai i ko kakou poe kupuna mailoko mai o ka ama o 

lerusalemaf . tt. -kt ■ i 

10. A i aku la o Aarona ia ia, Ae, oia no ua Uhane Mui la, a 
ua hana mai la oia i na mea a pan, ma ka lani a ma ka honua no 
hoi; ke manaoio nei anei oe i keia? . . 

11. A i ae la oia, Ae, ke manaoio nei au na ka Uhane JNui i 
hana mai i na mea a pan, a ke makemake nei au ia oe e hai niai 
ia'u no ua mau mea nei a pau, a e manaoio no au i kau mau olelo. 

12 A eia kekahi, ia Aarona i ike ai e manaoio ana ke alu i 
kana mau olelo, hoomaka ae la oia ma ka "hanaia'na mai o Ada- 
mu, e heluhelu ana i "na palapala hemolele i ke alu; no ka hana 
ana a ke Akua i kanaka mamuli o kona ano like iho, a haawi mai 
la ke Akua ia ia i na kauoha, a no ka lawehala ana, ua haule ke 

kanaka. . . i i i, 

13. A hoomaopopo aku la o Aarona la la i na palapala nemo- 
iele, mai ka hanaia'na mai o Adamu, e hoomoakaka ana i ka 
haule o ke kanaka imua ona, a me ko lakou noho kmo ana, a me 
ke kumumanao hoolapanai no hoi, i hoomakaukama i mai ka 
^hookumuia'na mai o ke ao nei, ma o Kristo la, no ka poe a pau 
i manaoio ma kona inoa. • t,-i • 

14. A mahope mai o ko ke kanaka haule ana, aole loa i niKi 
ia ialie loaa kekahi mea ma ona iho; aka " e kalahala ana na eha 

„ Ala 20:26. 7» Ala. 20:5. i Ala. 17:,... ^- Pau. 4. fc Ala. 20:17 18. 'Alalo:' 
m AU It.h » P^LU. 13. Mos. 2:m. o He kope mailoko mai o na papa keleawe. Ala. 63. 
12. p Mos. i-.d. q IT Nep 2:f. MOK. XXIi.] ALAMA. a me ka make o Kristo no ko lakou 
a mihi la, a pela aku; a nana e ''mo 
'lanakila ole ai ka lua, a i aleia'i ki 
o na manaolana o ka nani; a hoomo 
mau mea a pau i ke alii. 

15. A eia kekahi, mahope iho o 1 
i ua man mea nei ia ia, i mai la ke 
loaa mai ai ia'u ua ola mau loa nei i 
heaha la ka'u e hana'i, i "hoohanau 
keia "uhane ino i uhukiia mailoko i 
kona Uhane, i hoopihaia'i au me ka 
ma ka la hope? Aia hoi, wahi ana, 
mea a pau a'u i loaa'i ; he oiaio, e ] 
e hiki ia'u ke loaa keia olioli nui. 

16. Aka, i aku la o Aarona ia if 
keia mea, ina e '" kulou iho oe ilalo i 
e mihi oe i kou mau hewa a pau, i 
Akua, a e ^ kahea aku ma kona inoi 
ana e loaa mai ana ia oe, alalia, e lo 
i makemake ai. 

17. A eia kekahi, ia Aarona i o 
kulou iho la no ke alii ilalo imua o 1 
he oiaio, "hoomoe ilalo oia ia ia iho i 
ana, me ka i ana, 

18. E ke Akua e, ua hai mai o 

a ina aia no he Akua, a ina o ke Ak 
iho ia'u, a e haawi aku no au i ko'i 
ia oe, a i hoolaia mai ai au mai ka m 
mahope. A, ano, i ka wa a ke a 
nei, ua loohia oia ^''me he mea la ua 

19. A eia kekahi, holo aku la ka 
ke aliiwahine i na mea a pau i hiki 
A komo mai oia iloko i ke alii la ; a 
me he mea la ua make, a e ku ana 
mau hoahanau ^'' me he mea la o lali 
ana, ua huhu oia ia lakou, a kena ae 
ka poe kauwa a ke alii, e hopu ae ia 

20. Ano, ua ike na kauwa i ke 
uolaila, aole lakou i aa e kau i na 
Aarona, a me koiia mau hoahanau; 
wahine, i ka i ana, No ke aha la oe 
pepehi aku i keia mau kanaka, i ka 
kekahi o lakou mamua o makou uf 
makou imua o lakou. 

21. Ano, i ka wa a ke aliiwahin r II Nep. 9:g, j. 
18. X II Nep. 32:e. s Mos. 16 :A. t Mos. ]6:(. 
y Pau. 16. s II Nep. 38 ;e. 324 ALAMA. [mOK. XXII. kauwa, hoomaka no hoi oia e makaii nui loa, o hiki raai kekahi 
mea ino maluna iho ona. A kena ae la oia i kana poe kauwa e hele 
aku a e ^"kahea aku i na kanaka, e hiki ia lakou ke pepehi mai la 
Aaroua a me kona man hoaliauau. 

22. Ano, ia Aarona i ike ai i ka manao paa o ke ahiwahme, a 
e ike ana no hoi oia i ka paakiki o na naau o na kanaka, makau 
iho la oia o hoakoakoaia mai na kanaka he lehulehu, a e paio nui, 
a e haunaele nui auauei mawaena o lakou ; nolaila, o aku la oia i 
kona lima a hoala mai la i ke alii mai ka honua ae, a i aku la la 
ia, E ku. A ku iho la oia ma kona mau wawae, e loaa ana kona 

ikaika. ,,..,. 

23. Ano, ua hanaia keia ma ke alo o ke ahiwahme, a me na 
mea he nui o ka poe kauwa. A ia lakou i ike ai ia mea, kahaha 
nui iho la lakou, a hoomaka ao la e makau. A ku iho la ke alii 
imu a a hoomaka aku la e lawelawe aku ia lakou. A lawelawe 
aku la oia ia lakou, a ^dhoohuliia ko kona hale a pau i ka 

Haku. , , , ,1 1 

24. Ano, ua hoakoakoaia mai no he ' poe lehulehu no ke kauoha 
a ke aliiwahine, a hoomaka ae la na ohumu nui ana mawaena o 
lakou, no Aarona a me kona mau hoahanau. 

25. Aka, ku iho la ke alii mawaena o lakou, a lawelawe aku 
la ia lakou. A ua hoonanaia lakou ia Aarona, a me ka poe pu 

me ia. ..,■,• i 

26. A eia kekahi, i ka wa a ke ahi i ike ai ua hoounaia na ka- 
naka, hooku iho la oia ia Aarona a me kona mau hoahanau ma- 
waena konu na kanaka, i hai aku ai lakou i ka olelo ia lakou la. 

27. A eia kekahi, hoouna aku la ke alii i '^'■olelo hoolaha ma- 
waena o ka aina a pau, mawaena o kona poe kanaka a pau, ka 
poe e noho ana ma na wahi a pau, e waiho ana ma ke kai, ma ka 
hikina, a ma ke komohana hoi, a i hookaawaleia mai ka ama ae 
o ^^ Zarahemela e kekahi wahi paiki loloa o ka waonahele, mai ke 
kai hikina a hiki wale aku i ke kai komohana, a, a puni ma na 
kapa kahakai, a ma na kapa o ka waonahele aia ma ka akau, 
ma ka aina o Zarahemela, mawaena o "^^ na mokuna o Manati, ma 
ke poo o ka ^'muliwai Siclona, mai ka hikina aku i ke komohana; 
a pela i hookaawaleia'i ko Lamana poe a me ko Nepal poe. 

28. Ano, o ka poe palaualelo loa o ko Lamana poe, noho iho 
la lakou ma ka waonahele, a noho iloko o na halelewa; a ua hoo- 
palahalahaia lakou mawaena o ka waonahele, ma ke komohana, 
ma ka ^^aina o Nepal; he oiaio, a ma ke komohana no hoi o ka 
aina o Zarahemela, ma na palena, ma ke kahakai, a ma ke komo- 
hana, ma ka aina o Nepal, ma kahi o ko ko lakou poe kupuna 
hooilina mua, a pela e moe ana ma kahakai. 

29. A he nui no hoi ko Lamana poe ma ka hikina ma kaha- 
kai, kahi a ko Nepal poe i hoo auhee aku ai ia lakou. A pela ua 

2c Pau. 24. 2dAla. 23-.3. 2e Pau. 21. 2f Ala. 23:1-4. 2sf Om. 1:A. 2ft Ala. 16:A. 
2iAla. 2:?. 2j II Nep. 5:6. MOK. XXII.] ALAMA. aneane poai puniia ko Nepal poe e 
loaa iho la i ko Nepal poe na wahi a 
moe ana ma ka waonahele ma ke p 
ka hikina a hiki aku i ke komohan 
hele; ma ka akau, a hiki wale aku L 
aku ai o ^^'Momona. 

30. A moe iho la ia ma ka aina i 
neo ; ma ka akau loa ia a hiki aku 
na kanaka, a i lukuia, no lakou ^" na i 
mea i loaa'i i ka ^"poe kanaka o Zai 
i ^2'pae mua ai. 

31. A hele mai la lakou mailaila 2" 
hele hema. Pela ae la ua kapaia ka 
a o ka aina ma ka hema ua kapaia 
nahele i piha i na holoholona hil 
o kekahi poe o lakou ua ^' hele mai 

32. A, ano, ^hookahi la a me \ 
ka hele ana no kekahi o ko Nepal \ 
Momona, a me ka aina Neoneo, mai 
hana ; a pela iho la ua aneane hooj 
ka aina o Zarahemela, me ke kai; 
aina mawaena o ka aina ma ka akai 

33. A eia kekahi, ua noho iho 
Momona, mai ke kai hikina a hiki b 
ko Nepal poe ma ko lakou naaua 
a me ko lakou poe kaua, i hoopuni 
ka hema, i hiki ole ai ia lakou ke lo 
akau, i hiki ole ai ia lakou ke kawo 

34. Nolaila, ua hiki ole i ko Lai 
wahi e noho ai, ma ka aina o Nepal 
a puni. A he mea naauao keia ma 
enemi ko Lamana poe ia lakou, i ol 
mea pilikia ma keia aoao keia aoai 
hoi kekahi aina kahi a lakou e he 
mau makemake. 

35. Ano, mahope iho o ka'u o 
au i ka mooolelo o Amona, a me . 
mani, a me ko lakou mau hoahanai 

& Pau. 31-33. Ala. 50:32. 51:28,30,32. 62:9 
Hela. 1:23, 28, 29. 4:5,6. 5:14. Ill Nep. 3:23. 
63:5. Ill Nep. 3:23. Mor. 3:5. 7. 4:1-3,8,13,19, 
31:5-28. 28:11-19. Ka Bake a Etera. 2o Om. 
Hela. 6, 10. 8:21,22. 2? Itoko o ka aiua o Mon 

ka Hema, o Lehi, a Amerika Akau, o Muleka. H( 
;2sA]a. 22:&. 2« 1 Nep. 18:m. 2« Hela. 4:7. 

Mor. 2:29. 3:5. 326 ALAMA. [mok. xxiii. MOKUNA 23. 1. Eia hoi kekahi, hoouna aku la ke alii o ko Lamana poe i 
"olelo hoolaha mawaena o kona poe kanaka a pau, aole lakou e 
kau i ko lakou mau lima maluna ilio o Amona, a me Aarona, o 
Omaneta, a me Himani, aole hoi maluna o kekahi o ko lakou 
mau hoahanau, ka poe e hele aku e hai ana i ka olelo a ke Akua, 
ma kela wahi keia wahi a lakou e noho ai, ma na mokuna a pau 
ko lakou aina ; 

2. He oiaio, hoouna ae la oia i kekahi kauoha mawaena o la- 
kou la, aole lakou la e kau i ko lakou la mau lima maluna iho o 
lakou e nakinaki ia lakou, aole hoi e hoolei ia lakou iloko o ka 
halepaaliao; aole hoi e kuha lakou la maluna iho o lakou, aole 
hoi e papai ia lakou, aole hoi e hoolei ae ia lakou mawaho o ko 
lakou ''mau halehalawai, aole hoi e hahau ia lakou, aole hoi lakou 
la e nou ae i na pohaku ia lakou , aka e komo lakou me ke keakea. 
ole ia iloko o na hale o lakou la, a i "na luakini hoi, a i'^na 
halelaa ; 

3. A pela e hiki ai ia lakou ke hele aku a ke hai aku i ka 
olelo a ke Akua, e like me ko lakou makemake, no ka mea, ua 
hoohuliia mai ke alii i ka Haku, a me ^ko kona hale a pau; no- 
laila, hoouna aku la oia i ua ''olelo hoolaha iiei mawaena o ka 
aina i kona poe kanaka, i alalai ole ia'i ka olelo a ke Akua, aka 
e hiki ia mea ke holo aku mawaena o ka aina a pau, e hiki i kona 
poe kanaka ke hoomaopopoia no » na mooolelo ino o ko lakou poe 
kupuna, e hiki ia lakou ke hoomaopopoia he poe hoahanau lakou 
a pau, a he mea e pono ole ai no lakou e pepelii kanaka, aole hoi 
e powa, aole hoi e aihue, aole hoi e moekolohe, aole hoi e hana i 
kela ano i keia ano o ka hewa. 

4. Ano, eia kekahi, i ka wa a ke alii i hoouna aku ai i ua 
'' olelo hoolaha nei, hele aku la o Aarona a me kona mau hoa- 
hanau ia kulanakauhale aku ia kulanakauhale aku, a mai 'kahi 
hale hoomana aku i kekahi, e kukulu ana i na ekalesia, a e hoo- 
laa ana i ■'na kahuna a me na kumu a puni ka aina mawaena o ko- 
Lamana poe, e hai aku a e ao aku i ka olelo a ke Akua mawaena. 
lakou ; a pela lakou i hoomaka'i e loaa ka pomaikai nui. 

5. A ua laweia mai ua tausani i ka ike i ka Haku, he oiaio, 
ua laweia mai na tausani e manaoio i*na mooolelo o ko Nepal 
poe; a ua aoia lakou i na mooolelo a me na wananai haawiia laai 
ai, a hiki wale aku i keia manawa; 

6. A me ka oiaio o ka Haku e oia nei, me ia o ka poe i ma- 
naoio, o ka poe i laweia mai i ka ike i ka oiaio, ma o ka haiolelo- 
ana la a Amona a me kona poe hoahanau, e like me ka Uhane o 
ka hoikeana a o ka wanana, a me ka maua o ke Akua, e hana 
ana i na hana mana iloko o lakou; he oiaio, ke i aku nei au ia ou- o Pau. 2-i. Ala. 22:27. b Ala. 16:u. cIlNep. 5:S. dAla. 15:«. 
23:a. i? lak. 7:«. 7iAla, 23:a. i Ala. 16:!(. H Nep. 5:A. Ala. 15:( 
kope mailoko mai o na Papa keleawe, na Fspa a Nepal, a pela aku. i Ala. 22:23. /Ala. 
)■ Mo.9. 6:e.. k Na. MOK. XXIII.] ALAMA. kou, me ka Haku e oia nei, o ka poe 
mai i ka lakou haiolelo ana, a i Ik 
kou i haule hou aku ma ia hope aku 

7. No ka mea, lilo iho la lakou 
iho la lakoti ilalo i na mea kaua o 1 
e kaua ku e hou i ke Akua, aole hoi 
hoahanau. 

8. Ano, eia ka poe i hoohuliia i 

9. O'ka poe kanaka o ko Lai 
™aina o Isemaela, 

10. A o ka poe kanaka hoi o ko 
ka "aina o Midoni, 

11. A o ka poe kanaka hoi o ko I 
"kulanakauhale o Nepal, 

12. A o ka poe kanaka hoi o ko 
ka ^aina o Sailoma, a e nohd ana 
ma ke kulanakauhale o Lemuela, a 
nailona; 

13. A oia ua inoa o na kulanaka 
huliia'i i ka Haku; a o lakou nei i 
mea kaua o ko lakou kipi ana, he 
lakou ; a no ko Lamana poe lakou i 

14. Aole i hoohuiiia'e ko Amale 
aole hoi kekahi o ''ko Amulona poe 
i ko lakou mau naau, a me na naau 
wahi o ka aina a lakou i nobo ai 
mau kauhale a pau, a me ko ko lake 

15. Nolaila, ua kakau makou i r 
pau o ko Lamana poe, iloko olaila 1 
i ka oiaio, a i hoohuliia'i. 

16. Ano, eia kekahi, o ke alii s 
makemake lakou e loaa kekahi inoa 
hookoaia'e mai ko lakou poe hoahai 
iho la ke alii me Aarona a me keka] 
kahuna, no ka inoa a lakou e lawc 
hookoaia'i lakou. 

17. A eia kekahi, kapa iho la 1 
Anati-Nepai-Lehi; a ua kapaia lake 
hou ia ko Lamana poe. 

18. A hoomaka ae la lakou e lil 
ka hana; he oiaio, a he aloha i ko 
palapala lakou me lakou la, a "hahi 
o ke Akua ia lakou. I Ala. 27:27. Hela. 15:6-18. m Ala. 17:to. 
qUos.W:d. t-Mos. 23:»i. s Mos. 6:c. « Ala. 2 
« Ka ill haulaula i laweia ae. INep. 2:d. II Nep 328 ALAMA. [MOK. XXIV, MOKUNA 24. 1. A eia kekahi, o ko Amaleki poe, a me "ko Amulona poe, 
a me ko Lamaiia poe e noho ana ma ka aina o Amulona, a ma ka 
*aina o Helama no hoi, a ma ka "aina o lerusalema, a ma ka aina 
a pan a puni, ka poe i hoohuli ole ia'i, a i lawe ole ai malunaiho 
o lakou i ka inoa o "^Anati-Nepai-Lehi, ua hookouokonoia'e e ko 
Amaleki poe, a e ko Amulona poe, e huhu aku i ko lakou poe 
hoahanau ; 

2. A lilo iho la ko lakou inaina ku e ia lakou i mea eha nui 
loa, a hoomaka ae la lakou e kipi aku 1 ko lakou alii, a aole lakou 
i makemake ia ia i alii no lakou; nolaila, lalau aku la lakou i na 
mea kaua e ku e niai i ka poe kanaka o Anati-Nepai-Lehi. 

3. Ano, hooili iho la ke alii i ke aupuni maluna iho o kana 
keikikane a kapa iho la oia i kona inoa o Anati-Nepai-Lehi. 

4. A make aku la ke alii i ua ipakahiki hookahi la a ko La- 
mana poe i hoomaka ai e hoomakaukau iho no ke kaua ku e mai 
i ka poe kanaka o ke Akua. 

5. Ano, i ka wa a Amona a me kona -man hoahanau, a me 
ka poe a pau i pii pu me ia, i ike ai i ka hoomakaukau ana o ko 
Lamana poe e luku mai i ko lakou poe hoahanau, hele ae la lakou 
i ka aina o Midiana, a malaila o Amona i halawai pu ai me kona 
mau hoahanau a pau ; a mailaila i hele aku ai lakou i ka ' aina o 
Isemaela, e hiki ia lakou ke kukakuka pu me Lamoni, a me kona 
kaikuaana hoi o 'Anati-Nepai-Lehi, no ka mea a lakou e hana ai 
e hoomalu ia lakou iho i ko Lamana poe. 

6. Ano, aole kekahi mea mawaena o ka poe kanaka i hoo- 
huliia'i i ka Haku, nana e lalau aku i na mea kaua e ku e i kona 
poe hoahanau; aole loa, aole hoi e hoomakaukau aku i kekahi 
mea no ke kaua; he oiaio, a kauoha mai la no hoi ko lakou alii ia 
lakou, i ole ai lakou e hana pela; 

7. Ano, eia na olelo ana i olelo aku ai i na kanaka no ia mea: 
Ke aloha aku nei au i ko'u Akua, e ko'u poe kanaka i alohaia, 
ua hoouna mai ko kakou Akua nui ma ka lokomaikai i ko kakou 
poe hoahanau nei, ko Nepal poe, ia kakou e haiolelo mai ia ka- 
kou, a e hoomaopopo mai ia kakou no "na mooolelo o ko kakou 
poe kupuna hewa. 

8. A, aia hoi, ke aloha nei au i ko'u Akua nui no kona haa- 
wi ana mai ia kakou i kekahi hapa o kona Uhane e hoopalupalu 
mai i na naau o kakou, i ''hoomaka ai kakou e hoolauna aku, me 
keia poe hoahanau, me ko Nepal poe; 

9. A, aia hoi, ke aloha aku nei hoi au i kuu Akua no ka hoo- 
maopopoia'na o kakou ma keia hoalauna ana no na hala o kakou, 
a no ka nui o na pepehi kanaka ana a kakou i hana'i; 

10. A ke aloha aku nei no hoi au i kuu Akua, he oiaio, i kuu a Mos. 23:ti. b Mos. 23:o. 
lak. 7;«. h Ala. 23:18. c Ala. 21:6. d Ala. 23:i!. e Ala. 17:w. C Ala. 23:t. MOK, XXIV.] ALAM./ Akua nui, no kona ae ana mai ia k 
a no kona kala ana mai no hoi ia 
kakou mau hala a mau pepehi kam 
ai, a lawe ana'ku i ka hewa mai b 
hana maikai la a kana Keiki. 

11. Ano, aia hoi, e ko'u poe hoi 
kakou (no ka mea, o ka poe lilo lo 
ke mihi i ko kakou mau hewa a pa 
he nui loa a kakou i hana'i, a e no 
mea mai na naau aku o kakou, no 
ka lawa ana o ko kakou mihi imua 
ko kakou kohu. 

12. Ano, e o'u poe hoahanau i i 
ke Akua lawe ana aku i ko kakou 
kaua a kakou i huali, 'mai hookohi 
a kakou ma neia hope aku "ma k 
hanau. 

13. Aia hoi, ke i aku nei au ia i 
kou i na pahikaua a kakou, i hook( 
o ko kakou poe hoahanau ; no ka r 
hou aku kakou i na pahikaua a kal 
hou ia ua mau mea nei ma o ke kc 
Akua nui, e hookaheia auanei no 
mau hewa. 

14. A ua aloha mai ke Akua nu 
mau mea nei ia kakou, i make ole 
mai oia i ua mau mea nei ia kakou 
ka mea, e aloha mai ana oia i na, u 
aloha ana i ka kakou poe keiki; nc 
launa mai nei oia ia kakou ma o ] 
kumumanao hoola ke hoikeia mai 
na hanauna e hiki mai ana. 

15. E, nani wale ke aloha o ko 
he mea ane hiki ole ia kakou ke lot 
o kakou mai o kakou aku, a ua hoc 
ea, e 'huna aku kakou ia mau met 
mea la, me he mea hoike la i ko 
ma ka la a kakou e laweia mai ai e 
aole kakou i hookohu aku i na pahi 
o ko kakou poe hoahanau mahope 
olelo ia kakou, a i hoomaemae mai 

16. Ano, e ko'u poe hoahanau 
hoahanau e luku mai ia kakou, aia 
pahikaua a kakou, he oiaio, e kan 
mea iloko o ka honua, i malama hu 

t Pau. 6, 13, 15-19. / II Nep. 2:^ it Ala. 24 
10, 11. 56:6-8. m Ala. H:l. 330 ALAMA. [mok. ixiv. ike la ma ka la hope aole kakou i liana aku me ua mau mea la; a ina 
6 luku mai ko kakou poe hoahanau ia kakou, aia hoi, e haele aku 
uo kakou i ko kakou Akua la a e hoolaia. . • , • 

17. Ano, eia kekahi, i ka wa a ke alii i hoopau ai i keia mau 
olelo a i hoakoakoa pu ia mai ai na kanaka a pau, lalau aku la 
lakou i na pahikaua a lakou, a me na mea kaua a pau i hanaia l 
no ka hookahe ana i ko ke kanaka koko, a kanu hohonu iho la 
lakou ia mau mea iloko o ka honua; 

18. A o keia ka lakou i hana'i, he mea la ma ko lakou mauao 
e hoike aku ai i ke Akua, a i na kanaka hoi, aole lakou e hana 
hou aku me na mea kaua no ka hookahe ana i ko ke kanaka 
koko; a o keia ka lakou i hana'i, e hoohiki ana a e hana benta 
ana me ke Akua, ua makemake loa lakou " e haawi aku i ko lakou 
mau ola iho, mamua o ka hookahe ana i ke koko o ko lakou poe 
hoahanau; a ua makemake loa lakou e haawi aku na kekahi hoa- 
hanau, mamua o ka lawe ana mai mai ona mai; a ua makemake 
loa lakou e hana nui me ko lakou mau hma, mamua o ka hoo- 
maunauua ana i na la o lakou ma ka palaualelo ; 

19. A pela kakou i ike ai i ka wa i hoohuliia mai ai keia poe 
o Lamana e manaoio a e ike i ka oiaio, ua kupaa lakOu, a e "hoo- 
mauawauui aku a hiki aku i ka make, mamua o ka hana hewa 
aku- a pela kakou i ike ai, ua kanu iho la lakou i na mea o ka 
malu, oia hoi ua kanu iho la lakou i na mea kaua, i loaa i ka 

20 A eia kekahi, hoomakaukau iho la ko lakou poe hoahanau, 
ko Lamana poe, no ke kaua, a pii mai la i ka aina o Nepal me 
ka manao e pepehi mai i ke alii, a e hoonohonoho iho i kekahi 
mea ma kona hakahaka, a e luku mai no hoi i ka poe kanaka o 
J-Auati-Nepai-Lehi mailoko aku o ka aina. 

21. Ano, i ka wa o ka poe kanaka i ike ai e hele ku e mai ana 
lakou' ia lakou uei, haele aku la lakou nei e halawai pu me 
lakou, a hoomoe iho la lakou nei ia lakou iho imua o lakou i 
i ka honua, a hoomaka ae la e kahea aku i ka inoa o ka Haku; a 
pela iho la ke ano o ko lakou mau kino i ka wa i hoomaka ai ko 
Lamana poe e haule mai maluna iho o lakou, a hoomaka iho la e 
pepehi mai ia lakou me ka pahikaua; ., ,i , 

22 A pela iho la me ke ku e ole ia'ku, pepehi mai la lakou ia 
i hooliahi tausani a me na mea keu elima o lakou nei; a ke ike 
nei kakou ua pomaikai lakou, no ka mea, ua haele aku la lakou e 
noho pu me ko lakou Akua. 

23 Ano, i ka wa a ko Lamana poe i ike ai aole e hee aku ko 
lakou poe hoahanau mai ka pahikaua aku, aole hoi lakou e huk 
ae i ka lima akau, aole hoi i ka lima hema, aka e moe no lakou 
ilalo a make, a hoolea aku i ke Akua i ka wa e make ana malalo 
iho o ka pahikaua ; » Pau 16. 21-27. oAla. 24:». _pAla, 23:«. MOK. XXV.] AI 24. Ano, i ko Lamana poe i 
ka pepehi ana ia lakou nei; a ] 
pilihua iloko o lakou no ka poe 
iho malalo iho o ka pahikaua, i 
mea a lakou i hana'i. 

25. A eia kekahi, hoolei ihc 
lakou, aole lakou e lalau hou ak 
nia iho la lakou no na pepehi k; 
la lakou ilalo e like me ko lakoi 
aloha o ka poe no lakou na lims 

26. A eia kekahi, ua hui pu 
ia la kekahi poe he nui ae mam 
ka poe i pepehiia mai he poe ] 
kumu ko kakou e kanalua ai no 

27. A, aole kekahi kanaka 1 
aka, ua nui ae lakou mamua o ] 
ka ike i ka oiaio ; a pela kakoi 
na aoao he nui e hoola mai i ko 

28. Ano, o ka nui loa o ua 
pehi ae i ko lakou poe hoahan 
Amulona poe lakou, a mamuli c 
o lakou. 

29. Ano, mawaena o ua poe 
kanaka o ka Haku, aole kekahi 
''ko Amulona poe, aole hoi no 
mamo io na Lamana laua me L( 

30. A pela ua hiki ia kakou 
malamalamaia'na o na kanaka i 
ka ike nui no na mea e pili an 
iloko ka hewa a me ka hala, u 
a pela i lilo ai ko lakou noho an 
ina' aole lakou i ike e i keia mai MOKl 1. A, aia hoi kekahi, ua hu! 
no ko lakou pepehi ana i ko lak 
iho la lakou e hookau aku i ka 1 
a, aole lakou i hoao hou e pept 
Nepai-Lehi ia manawa; 

2. Aka, lawe aku la lakou : g Ala. 1.-2-15. 
47:36. a Ala. 2Z:t. r Mo8. 23;«, s Ala. 1 332 ALAMA. [MOK. XXV. ma na palena o ka aina o Zarahemela a haule iho la maluna 
iho o ka poe kanaka e noho aua ma ka " aina Amoniha, a ■- luku 

ae la ia lakou. . i xt 

3. A maliope iho o ia mea, ua nui na kaua o lakou me ko JNe- 
pai poe, a ma ua mau kaua nei ua hooauheeia'ku a pepehiia'ku 

lakou; .... 

4. A mawaena o ko Lamaua poe i pepehua, ua aneane pau 
loa ka ^poe hua a Amulona a me kona poe hoahanau, ka poe ka- 
huna lakou mamua a Noa, a ua pepehiia lakou ma na lima o ko 

Nepal poe; , , , •, , i 

5. A ka poe o lakou i koe ua holo aku iloko o ka waona- 
hele hikina, a ua lawe pakaha iho i ka mana a me ka noho alii ana 
maluna iho o ko Lamana poe, a kena ae la o kekahi poe he nui o 
ko Lamana poe e "puhiia ma ke ahi, no ko lakou manaoio; 

6. No ka mea, o kekahi poe he nui loa o lakou, mahope iho o 
ka loaa ana ka poino nui a me na mea pilikia he nui wale me neia, 
hoomaka iho la e hooeueuia e hoomanao iho i 'na olelo a Aarona 
a me kona poe hoahanau i hai aku ai ia lakou ma ko lakou ama; 
uolaila, hoomaka ae la lakou e hoomaloka aku i "na mooolelo o 
ko lakou poe kupuna, a e manaoio i ka Haku, nana i haawi i ka 
mana nui i ko Nepal poe ; a pela hoi he nui wale o lakou i hoo- 
huliia'i ma ka waonahele. 

7. A eia kekahi, kena ae la ua poe luna la, o lakou no ka 
poe i koe o ''na keiki a Amulona, *e pepehiia lakou nei, he oiaio, 
o ka poe a pau i manaoio i ua mau mea nei. 

8. Ano, no keia luku ana ua hooeueuia kekahi poe he nui 
loa o ko lakou poe hoahanau me ka huhu ; a hoomaka ae la ka 
paio ma ka waonahele ; a hoomaka ae la ko Lamana poe e imi i 
ka ^poe keiki a Amulona a me kona poe hoahanau, a hoomaka, ae 
la e pepehi aku ia lakou, a hee aku la lakou iloko o ka waonahele 

hikina. 

9. A, aia hoi, ua imiia lakou i keia manawa e ko Lamana 
poe; pela i *^ko mai ai na olelo a Abinadi, ana i olelo mai ai no 
na hua a ka poe kahuna, ka poe i kena mai i loaa'i ia ia ka make 
ma ke ahi. 

10. No ka mea, i aku la oia ia lakou, 'O ka mea a oukou e hana mai ai ia'u, he hoailona auanei ia no na mea e hiki mai ana. 

11. Ano,.o Abinadi no ka mua i loaa'i na eha o ka ™makema 
ke ahi, no kona manaoio aku i ke Akua; ano, eia no ke ano o ka- 
ua olelo, e loaa auanei i kekahi poe he nui ka make ma ke ahi, e 
"like me kana i loaa'i. 

12. A i aku la oia i ka poe kahuna a Noa, na ka lakou poe 
hua e kena aku auanei e pepehiia a make na mea he nui, ma ke i Ala. S:i. 
n. ?iMos. 23: 
17.13-20. n Pau. 5-7 e Ala 16:2, 3, 9-U. ti Mos. 23:t(. « Mos. 17:/. / Ala. 17-23. gUk.l: 
i Mos. n-.f. j Mos. 23:m. k Mos. 17cl5-20. I Mos. 13:10. m Mos. MOK. XXVI.] ALAS ano e like me ia, a e hoopuehuia'l 
hipa la me ke kahu ole i hoaia'ku 
hihiu; ano, aia hoi, ua ko mai u 
hoaia'ku lakou e ko Lamana poe 
hauia'ku lakou. 

13. A eia kekahi, i ka wa a 
ole ia lakou ke lanakila maluna il 
la lakou i ko lakou aina iho ; a ue 
mai i ka ^ aina o Isemaela a me 
iho la' ia lakou iho me ka poe ka 
naka o ''Anati-Nepai-Lehi; 

14. A 'kanu iho la hoi lakou i 
ka hana ana a ko lakou poe hoah 
lilo i poe kanaka pono ; a hele aki 
a malama iho la i kana mau kauo 

15. He oiaio, a ua malama il 
no ka mea, he mea e pono ai no 
Mose i keia manawa, no.ka mea, 
me ke kanawai nae o Mose, ua r 
maio Kristo, emanao ana he hoa' 
hiki ana mai, a e manaoio ana h- 
lama i keia mau oihana kuwaho 
mai ai oia ia lakou. 

16. Ano, aole lakou i manao i 
wai la Mose; aka, o ke kanawa 
ai i ko lakou manaoio iloko o Kri 
mai ai i kekahi manaolana, ma o 
e hilinai ana i ka Uhane o ka wa 
mau mea la e hiki mai ana. 

17: Ano, aia hoi, hauoli nui lo 
a me Omanera, a me Himani, a 
ka pomaikai i loaa'i ia lakou ma^ 
ike ana ua haawi mai la ka Hali 
"mau pule, a ua hooko mai no 
mea a pau. MOKII 1. A, ano, eia na olelo a An 
ua mau olelo nei: E ko'u poe ho 
ia oukou, he kumu nui ko kakou 
anei ia kakou ke manao, i ka ¥ Pan. 8, 9, 
t II Nep. 25 :o. Mos. 17:18. p Ala. 17:mi. 
u II Nep. 32:«. a Mos. 28:9. Ala. 17:6-9. 334 ALAMA. [mok. xxyi. *aina o Zarahemela, e haawi mai ana ke Akua ia kakou i na mea 
pomaikai nui me neial 

2. A, ano, ke ninau aku nei au, heaha la na mea pomaikai 
nui ana i hookau mai ai maluna iho o kakoul E hiki anei ia ou- 
kou ke hai mai! 

3. Aia lioi, ke pane alra nei au no oukou, no ka mea, aia 
iloko o ka pouli mamua ko kakou poe hoahanau, ko Lamana poe, 
he oiaio, iloko o ka lua pouli loa; aka, aia hoi, pehea la ka "nui 
loa o lakou i laweia mai e ike i ka malamalama kupaianaha o ke 
Akua! A eia no ka pomaikai ana i hookau mai ai maluna iho o 
kakou, ua hooliloia mai kakou i man mea hana ma na lima o ke 
Akua, e hooko i keia hana nui. 

4c. Aia hoi, ke hauoli nei ''na tausani o lakou, a ua laweia 
mai iloko o ka pa o ke Akua. 

5. Aia hoi, ua oo ka mahinaai, a pomaikai iho la oukou, no 
ka mea, ua hookomo aku oukou i ka pahikakiwi, a hoiliili iho la 
me ko oukou ikaika, he oiaio, a hana aku la oukou a pau ae ka 
la; a, e nana aku oukou i ka nui loa o na pua a oukou, a e hoili- 
iliia auauei lakou iloko o na halepapaa, i helelei liilii ole ai lakou; 

6. He oiaio, aole loa lakou e ulupaia ilalo e ka ^makani ino, 
ma ka la hope; he oiaio, aole e hapukuia e na puahiohio; aka, i 
ka wa e hiki mai ai ka makani ino, e hoiliili pu ia lakou ma ko 
lakou wahi, e hiki ole ai i ka makani ino ke komo iloko o lakou; 
he oiaio, aole hoi lakou e puhiia e na makani ikaika, i kahi a 
ka enemi e makemake ai e 'hali ia lakou. 

7. Aka hoi, aia no lakou ma na lima o ka Haku nona ka ma- 
hinaai, a nana no lakou ; a»e hookiekie mai oia ia lakou iluna 
ma ka la hope. 

8. E hoomaikaiia ka inoa o ko kakou Akua; e memele aku 
kakou i koua nani, he oiaio, e haawi aku kakou i ke aloha i kona 
inoa hoano, no ka mea, ke hana la oia i ka pono a mau loa, aku. 

9. No ka mea, ina ua pii ole mai kakou mailoko mai o ka 
''aina o Zarahemela, ina ua walania ano keia poe hoahanau aloha 
nui ia o kakou, ka poe i aloha nui mai me neia ia kakou, 'me ka 
inaina ku e mai ia kakou, he oiaio, a he poe malihini no hoi lakou 
i ke Akua. 

10. A eia kekahi, ia Amona i olelo ae ai i ua mau olelo nei, 
papa mai la kona kaikuaana o Aarona ia ia, i ka i ana; E Amona, 
ke makau nei au e kai ana kou olioli ia oe, e kaena aku. 

11. Aka, i ae la o Amona ia ia, Aole au e kaena nei ma ko'u 
ikaika ilio, aole hoi ma ko'u naauao iho; aka hoi, ua piha ko'u 
olioli, he oiaio, ua piha kuu naau me ka olioli, a e hauoli no au 
iloko kuu Akua ; 

12. He oiaio, ke ike nei au he mea ole au; ma ko'u ikaika, ua 
uawaliwali au; nolaila, aole au e kaena aku n o'u iho, aka e kaena 

: Hela. 4:12. UI Nep. 14:26, 27. ClINep. MOK. XXVI.] ALAMA. b Om. 1 -.h. c Ala. 23:8-13. 
9:t. (J Mos. 23:p. h Om. 1:^. d Ala. 23:5. 
i lak. 7;». aku au no ko'u Akua; no ka mea, r 
ke hana aku i na mea a pau ; he c 
hana mana uani a kakou i hana aku 
mea nei, ea, e hiilani aku kakou i 1 

13. Aia hoi, nani wale ka nui 1 
ana i hookuu mai ai, mai-'na eha > 
lakou e memele aku i ke aloha hooli 
ka mana o kana olelo iloko o kako 
he kumu nui e hauoli ai? 

14. Ae, he kumu no ko kakou e 
ia ao aku, no ka mea, oia no ke A 
mai i ko kakou poe hoahanau mai * 

15. He oiaio, ua hoopuniia lake 
mau loa; aka hoi, nana no i kai ms 
lamalama mau loa, he oiaio, iloko 
puniia lakou a puni me ka lokomait 
oiaio, a o kakou no na mea hana j 
"ua hana nui a kupanaha nei ; 

16. Nolaila, e kaena ae kakou, 
iloko o ka Haku; he oiaio, e hauoli 
ko kakou olioli; he oiaio, e hoonan: 
BO ka wa pau ole. Aia hoi, owai li 
iloko ka Haku mamua o ka mea 
ka mea e hiki ke olelo oi aku man 
mana nui, a no kona aloha, a no k( 
a kanaka! Aia hoi, ke i aku nei au 
olelo aku i ka huna uuku loa a'u i i 

17. Owai la ka mea i manao 
neia, i kona kaili ana mai ia kakou 
hewa, a haumiaf 

18. Aia hoi,haele aku la kakou 
weliweli ikaika e ' hoopau aku i kon 

19. Aia hoi, no ke aha la oia i h 
make weliweli loa; he oiaio, no ke 
i ka pahikaua o kona hoopa,i e haul( 
hoolilo mai ia kakou i ka ™ poho me 

20. E, me he mea la aneane e h 
nao la. Aia hoi, aole oia i hana mi 
kakou, aka, ma kona aloha nui ua k 
o keia " awawa mau loa o ka make i 
o ko kakou mau uhane. 

21. Ano hoi, e o'u poe hoahanai 
ano maoli, i ike ai i keia mau mea' 
aole kekahi i ike i ua mau mea nei, 

22. He oiaio, o ka mea e mihi 

niNep. 28:p. it 11 Nep. 28:j). i Mos. 27:]( 336 AX,AMA. [mOK. XXVI. naoio, a e hoohua ae ana i na hua maikai, a "e pule mau ana m& 
ka hooki ole; i na mea e like me neia ua haawiia mai e ike i na 
mea pohihihi o ke Akua; he oiaio, o ka poe me neia e haawiia 
mai auanei e hoike aku i na mea i hoike ole ia'ku; he oiaio, a e 
haawiia mai auanei i ka poe me neia, e kai mai i na tausani o na 
uhane i ka mihi, oia, e like me ia i haawiia mai ai ia kakou e kai 
mai i ua poe hoahanau nei o kakou i ka mihi. 

23. Ano, ke hoomanao nei anei oukon, e ko'u poe hoahanau, 
ua olelo aku kakou i ko kakou poe hoahanau ma ka aina o Zara- 
hemela, Ea, ke pii aku nei makou i ka aiua o Nepal, e haiolelo 
aku i ko kakou poe hoahanau, i ko Lamana poe, a hoomahuakala 
mai la lakou ia kakou! 

24. No ka mea, i mai la lakou ia kakou, Ke kuhi nei anei ou- 
kou ua hiki ia oukou ke kai mai i ko Lamana poe i ka ike i ka 

Ke kuhi nei anei oukou ua hiki ia oukou ke hoomaopopo oiaios aku i ko Lamstna poe i ka ^ hewa o na mooolelo o ko lakou poe 
kupuna, he poe kanaka ai oolea me lakou la; no lakou na naau e 
hauoli ana ma ke hookahe ana i ke koko ; no lakou na la i lilo ai 
ma ka hana hewa loa; no lakou na aoao he mau aoao o ka mea 
lawehala mai kinohi mai! Ano, e ko'u poe hoahanau, ke hoo- 
manao nei oukou oia no ka lakou olelo. 

25. A eia hou ka lakou i olelo mai ai, E, e lalau aku kakou i 
na mea kaua e ku e ia lakou e hiki ia kakou ke hoopau aku ia la- 
kou a me ka lakou hana hewa mailoko aku o ka aina, o kawowo 
mai lakou maluna iho o kakou a hoopoino mai ia kakou. 

26. Aka hoi, e ko'u poe hoahanau, haele mai la kakou iloko o 
ka waonahele, aole me ka manao e hoopau aku i ko kakou poe 
hoahanau, aka me ka manao e hiki paha ia kakou ke hoola aku i 
kekahi mau uhane he uuku o lakou. 

27. Ano, i ka wa i«kaumaha ai ko kakou mau naau, a aneane 
kakou e hoi hou, aia hoi, hooluolu mai la ka Haku ia kakou, a i 
mai la, E hele aku mawaena o ko oukou poe hoahanau, ko La- 
mana poe, a e haawe me ka "■ hoomanawanui i ko oukou mau po- 
pilikia, a e haawi aku au ia oukou i ka pomaikai. 

28. A, ano hoi, ua haele mai la kakou, a hele aku la mawaena 
o lakou; a "ua hoomanawanui iho iloko o na eha o kakou, a ua 
loaa ia kakou kela mea pilikia keia mea pilikia ; he oiaio ae la, ua 
hele kakou mai ia hale aku ia hale aku, e hilinai ana maluna o ke 
aloha o ko ke ao nei ; aole maluna o ke aloha o ko ke ao nei wale no, 
aka maluna'e o ke aloha o ke Akua. 

29. A ua komo aku kakou iloko o na hale o lakou a ao aku la 
ia lakou, a ua ao aku la kakou ia lakou ma na alanui o lakou; he 
oiaio, a ua ao aku kakou ia lakou maluua ae o na puu o lakou; a 
ua komo no hoi kakou iloko o 'na luakini o lakou, a me "na hale- 
halawai o lakou, a ao aku la ia lakou; a ua "hooleiia mai kakou U Nep. 32:e. p lak 
t II Nep. 5:}i. u Ala. 16:ii. :ji. g Ala. 17:9-12. )• Pau, 28. 
w Ala. 20:29. 30. 21:11. Ala, 17:11. s Ala. 26:?-. MOK. XXVI.] ALAMA. mawalio, a hoomaewaewaia mai, a kul 
ko kakou mau papalina; aua hailukuii 
a nakinakiia mai me '" na kaula ikaiki 
halepaahao; a ma o ka mana a naaui 
kele hou ia mai kakou ; 

30. A ua loaa ia kakou kela ano ke 
mau mea a pau, i hiki ia kakou paha k( 
uhane ; a ua manao wale kakou e pih 
paha ua hiki ia kakou ke lilo i -^poe he 

31. Ano, aia hoi, ua hiki ia kakou 
na hua o ka kakou hana; a he kakaik 
nei au ia oukou, aole, he ^nui loa aku 
ia kakou ke hoike aku no ko lakou oi 
hoahanau o lakou, a ia kakou no hoi. 

32. No ka mea, aia hoi, ua makems 
aku i na oia o lakou, mamua o ke ka 
poe enemi ; a ua ^^ kanu hohonu iho la 
o ke kaua iloko o ka honua, no ko ] 
hoahanau. 

33. A, aia hoi, ke olelo aku nei 
anei me neia mamua ma ka aina a pi 
au ia oukou, aole, aole hoi mawaena o 

34. No ka mea hoi, ua lalau no lak( 
lakou poe hoahanau ; aole lakou i ae 
Aka hoi, e nana aku i ^''ka nui loa o u, 
i na oia o lakou ; a ua ike kakou ua ha 
Akua la no ko lakou aloha, a no ko lal 

35. Ano, aole anei o kakou he ku 
aku nei au ia oukou, aole loa he poe 
nui mS neia e hauoli ai e like me kakoi 
ke ao nei; he oiaio, a ua kaiia aku 
ma ko'u Akua; no ka mea, nona ka 
pau, a me ka ike maopopo a pau; ke 
2°na mea a pau, a he Mea aloha, a hi 
poe e mihi ana a e manaoio ana i kona 

36. Ano, ina he kaena keia, alalia ] 
ka mea, o keia no kuu oia a me kuu 
me ko'u hoolaia'na, a me ko'u hoolapa 
loa mai. He oiaio, e hoomaikaiia ka 
malama mai i keia i^oe kanaka, he ^''l 
raela, a ua ^'lilo ae la mai kona kino a 
oiaio, ke i aku nei au, e hoomaikaiia i 
i malama mai ia kakou, he poe ^'aea i] 

37. Ano, e ko'u poe hoahanau, ke 
ana ke Akua i kela lahuikanaka i k 

ID Ala. 20:29, 30. •■); Pau. 26. !/ Ala. 23:8-13. Ala 
26 Ala. 24:22. 2cIINep. 9:»-. ZdUk.5:b. 2e lak. 
V 338 ALAMA. [MOK. XX VII. aina keia ama a lakou i noho ai; be oiaio, ke helu mai la oia i 
kona poe kanaka, a, aia no kona aloha maluna iho o ko ka honua 
a pan. Ano, oia no ko'u olioli, a me ko'u hoolea niu ana ku; he 
oiaio, a e aloha aku an i ko'n Akua no ka wa pan ole. Amene. MOKUNA 27. 1 Ano, eia kekahi, i ka wa a kela poe o ko Lamana, ka poe 
i hele akn e kaua ku e aku i ko Nepal poe, i ike ai, mahope iho o 
»na aumeume he nui o lakou e anai mai la lakou la, ua makehe- 
wa ke imi ae i ko lakou anaiia ana, hoi hou aku la lakou i ka 

'aina o Nepal. ., , , . n , • 

2 A eia kekahi, ua huhu nui loa iho la ko Amaleki poe, no 
ko lakou poino. A ia lakou i ike ai ua hiki ole ia lakou ke hoopai 
aku i ko Nepal poe, hoomaka ae la lakou e hookonokono ae i na 
kanaka e huhu aku i ko lakou poe hoahanau, ka poe kanaka o 
"Anati-Nepai-Lehi; nolaila, hoomaka hou ae la lakou e luku mai 

ia lakou nei. , ■ , i i ■ 

3 Ano, hoole hou aku la ua poe kanaka nei e lalau aku i na 
mea kaua o lakou, a ae aku la lakou e pepehiia mai e like me ka 
makemake o ko lakou poe enemi. 

4. Ano, ia Amona a me kona poe hoahanau i ike ai i ua nana 
luku nei mawaena o ka poe a lakou i aloha nui aku ai, a mawaena 
o ka poe i aloha nui mai ia lakou; no ka mea, ua malamaia lakou 
nei, me he mea la he poe auela lakou nei i hoounaia mai mai ke 
Akua mai e hoola ia lakou mai ka make man loa; nolaila, la Amo- 
na a me kona poe hoahanau i ike ai i ua h ana luku nui nei, ua 
haehae ae la lakou me ke aloha, a i ae la i ke alii, 

5. B, e houluulu aku kakou i keia poe kanaka o ka Haku, a 
e iho kakou ilalo i ka " aina o Zarahemela i ko kakou poe hoa- 
hanau, i ko Nepal poe, a e auhee aku mailoko aku o na lima o ko 
kakouDoe enemi, i luku ole ia mai ai kakou. 

6. ^Aka, i mai la ke alii ia lakou, Aia hoi, e luku mai ko Ne- 
pal poe ia makou, no ka nui o na pepehi kanaka a me na hewa a 
makou i hana'ku ai ia lakou. . i • i 

7. A i ae la o Amona, e hele aku no an a e nmau aku i ka 
Haku, a ina e olelo mai oia ia kakou, e iho aku ilalo i ko kakou 
poe hoahanau, e hele anei oukou? : tt i • i 

8. A i mai la ke alii ia ia, Ae, ina e i mai ka Haku la makou 
e hele, e hele aku no makou ilalo i ko kakou poe hoahanau, a e 
lilo makou i poe kauwa hooluhi na lakou, a hiki aku i ka wa £^ ma- 
kou e hoouku aku ai ia lakou, no na- pepehi kanaka a me na he- 
wa a ma,kou i hana aku ai ia lakou. • i , 

9. Aka, i ae la o Amona ia ia, He mea ku e i ke kanawai o 

a AlaTli:!^, 3. 6 H Nep. 5:6. cAla. 23:t. d Om. \:h. MOK. XXVII.] ALAMA ko kakou poe hoahanau, ka mea i 1 
' noho kauwa hooluhi ana o kekah 
iho kakou ilalo a e hilinai aku i ke 
hanau. 

10. Aka i mai la ke alii ia ia, ' 
e olelo mai oia ia makou e hele, e 1 
ke no makou ma ka aina. 

11. A eia kekahi, hele aku la 
Haku, a i mai la ka Haku ia ia, 

12. ~ E lawe aku i keia poe kanaka 
ole ai lakou, no ka mea, ua nui ko ! 
Amaleki poe, ka "poe je hookonob 
huhu ae i ko lakou poe hoahanau, 
e hele aku oe mailoko ae o keia aina 
naka ma keia hanauna ; no ka mea 

13. Ano, eia kekahi, hele aku li 
i na olelo a pau a ka Haku i '' olelo 

14. A houluulu pu aku la lakou 
oiaio, i ka poe kanaka a pau o ka 
na pua a me na ohana holoholona o L 
o ka aina, a komo aku la iloko o ki 
ka aina o Nepal mai ka aina o Zan 
kokoke i na palena o ka aina. 

15. A eia kekahi, i ae la o Amc 
me ko'u man hoahanau e hele aki 
Zarahemela, a e noho no oukou mt 
hoi hou mai ai ; a e hoao aku mak 
hoahanau, ina paha e ae mai lakou 
lakou aina. 

16. A eia kesahi, j ko Amona 
aina, halawai pu ae la oia a me ko 
ma o *ma kahi i oleic e ia; a, ai 
neia. 

17. Ano, no ka nui loa o ka olic 
he oiaio, ua aleia oia .loko o ka oliol: 
o kona ikaika ; a ^ haule hou iho la 

18. Ano, aole anei keia he oli 
keia a kekahi e "oaa ole ai ke ole i£ 
haa i ka pomaikai. 

19. Ano, o ka olioli o Alama 1 
hoahanau ua nui io no ia, a me 1 
Omanera, a me Himani; aka hoi o 
maluna o ko lakou ikaika. 

20. Ano, eia kekahi, alakai ak 
hanau 1 ka * aina o Zarahemela, i e Mos. 29:32, 38, 40. f Pan. 11. 
14, 17. k Om. l:h. I Ala. 15:18. g Pau. 2, 340 ALAMA. [mok. xxvii. la lakdu a liai ae la i ka '" lunakanawai nui i ua mea a pau a lakou 
i loaa'i ma ka "aina o Nepal, mawaena o ko lakou poe hoalianau, 
ko Lamana poe. 

21. A lioonna aku la ka luriakanawai nui i kekahi oleic hoo- 
laha mawaena o ka aina a pau, e noi ana i ka "leo o na kanaka 
no ka hookomo ana i ko lakou poe hoahanau, ka poe kanaka o 
''Anati-Nepai-Lehi. 

22. A hiki mai la ka leo o na kanaka, i ka i ana, Ala hoi, e 
haawi aku makou i ka " aina o leresona, aia no ia ma ka hikina 
ma ke kai, e pili ana i ka aina ' Momona, a aia no ia ma ka hema 
ka aina o Momona; a o na aina leresona nei oia no ka aina a 
makou e haawi aku ai i ko makou poe hoahanau i hooilina. 

23. A, aia hoi, e hoonoho aku fmakou i ko makou poe koa 
mawaena o ka aina leresona a me ka aina o Nepal, e hiki ia ma- 
kou ke hoomalu i ko makou poe hoahanau ma ka aina o leresona; 
a o keia mea ka makou e hana'i no ko makou poe hoahanau, no 
ko lakou makau e lalau aku i ua mea kaua e ku e i ko lakou poe 
hoahanau, o hana lakou i ka hewa; a ua hiki mai ua makau nui 
nei o lakou, no ko lakou mihi maoli ana, no ka nui loa o na pe- 
pehi kanaka o lakou, a me ka lakou hana hewa well well. 

24. Ano hoi, o keia ka makou e hana'i i ko makou poe hoaha- 
nau, i ill ai no lakou ka aina o leresona ; a e paku makou ia lakou nei 
mai ko lakou poe enemi aku me ko makou poe koa, ina e 'haawi 
mai lakou i kau wahi o ko lakou waiwai e kokua mai ia makou, e 
hiki ia makou ke malama pono i ko makou poe koa. 

25. Auo, eia kekahi, ia Amona i lohe ai i keia mea, hoi aku 
la oia i ka poe kanaka o 'Anati- Nepal- Lehi, a o Alama no hoi 
kekahi pu me ia, iloko o ka waouahele, i kahi o lakou i kukulu ai 
i na halelewa o lakou, a hoike aku la ia lakou i keia man mea a 
pau. A hai aku la no hoi o Alama i kona "hoohuliia ana me 
Amona, a me Aaroua, a me. kona poe hoahanau. 

26. A hoohauoli nui iho la ia mea ia lakou. A iho akii la la- 
kou ilalo iloko o ka aina o leresona, a noho iho la ma ka "aina o 
leresona; a ua kapaia'e lakou e ko Nepal poe, ka poe kanaka o 
Amona; nolaila, ua hoomaopopo loa ia lakou ma ia inoa '°ma ia 
hope aku; 

27. A mawaena o ka poe kanaka o Nepal lakou, a ua helu pu 
ia no hoi lakou mawaena o ka poe kanaka no ka ekalesia o ke 
Akua. A ua kaulana no hoi lakou no ko lakou manao ikaika i ke 
Akua, a i ua kanaka hoi; no ka mea, ua pono loa lakou a pololei 
ma na mea a pau; a ua kupaa lakou ma ka manaoio o Kristo, a 
hiki aku i ka hopena. 

28. A i;a nana aku la lakou i ka hookahe aua i ke koko o ko 
lakou poe hoahanau me ka hoopailua nui loa; aole hoi i hiki ia la- in Aia. lac-is. nllNep. 5:6. o Mos. 29:c. p Ala. 23 -J. 
28:1, 8. 30:1,19. 31:3. 35:1,2,0,8,13,14. 43:4,1.5,18,22,25. 
43:13. (Ala. 23:(. « JIos. 27:10-17. i-Ala. 27:ff. iiiAla23:i. q Pau. 23, 24, 26. Ala. 
r Ala. 22:2k. s Ala. MOK. XX vm.] AIjAMA kou ke koiia mai e lalau aku i na r 
hoahanau; aole hoi lakou i nana ak 
no ko lakou manaolana e ike ia K 
laila, ua aleia ka make ia lakou 
maluna o ia mea ; 

29. Nolaila, e ae aku lakou e ^i 
a hoopopilikia loa i hiki ke hanaia 
mamua o ko lakou lalau ana i ka 
kole paha e hahau aku ia lakou. 

30. A pela iho la he poe kanal 
kou, he poe kanaka i hoomaikai nt MOKUN. 1. Ano, eia kekahi, mahope ib 
kanaka o Amona ma ka ^ aina o I( 
kukuluia ma ka aina o leresona; a 
Nepal a puni ka aina o leresona ; 
a puni ka ' aina o Zarahemela ; ai 
koa ko Lamana poe i ko lakou pi 
hele. 

2. A pela hoi he kaua well we 
ia kona like mamua mawaena o 
aina, mai ka manawa mai a Lehi i 
he oiaio ae la, ua lukuia na umi o i 
hoopuehuia'ku la i o a ia nei. 

3. He oiaio hoi, he luku weli^^ 
kanaka o Nepal ; ua hooauheeia a 
poe, a hoi hou aku la ka poe kanal 

4. Ano, he manawa keia i lohe 
kau mawaena o ka aina a pau, ma^ 
pai a pau ; 

5. He oiaio, ke kupinai o na ^ 
ka lakou poe kane, a mena maku 
poe keikikane, o ke kaikamahine n 
kaikunane no ka makuakane ; a p 
uwe ana mawaena o lakou a pau 
pili koko i pepehiia'i. 

6. Ano, he oiaio no, he la kt 
manawa luuluu io no, a he manaw; 

7. A pela i pau ai ka makahi! 
luna ana o na lunakanawai maluna X II Nep. ll:d. y Mos. iG:'i. Ala. 21:20-! 11 Ala. 27:26. 6 Ala. ii:q. e Om. l:/i. d ;m2 ATjAMA. MOK. XXIX. 8. A oia uo ka mooolelo o Amona a me kona poe lioahanau, 
o ko lakou hele ana ma ka aina o Nepal, o ko lakou man eha ma 
ka aina, o ko lakou mau kaumaha, a me ko lakou mau popilikia, 
a me ko lakou ''olioli i liiki ole ke hoomaopopoia'ku a me ka hoo- 
kipaia'ua a me ka malu o ka poe hoahanau ma ka "aina o lere- 
sona. Ano, na ka Haku, ka Mea Hoolapanai o na kanaka a 
pau, e hoopomaikai i ko lakou mau uhane ho ka wa pau ole. 

9. A o keia no ka mooolelo o na kaua a me napaio mawaena 
o ko Nepal poe, a me na kaua no hoi mawaena o ko Nepal poe a 
me ko Lamana poe; a ua pau ae la ka makahiki umikumamalima 
o ke au o na lunakanawai ; 

10. A '' mai ka makahiki mua a hiki 1 ka umikumamalima, ua 
hiki mai ka hoopauia'na o ke ola o na tausani he nui; he oiaio, ua 
hiki mai ka hookahe koko wellweli loa ana ; 

11. A ua waiho haahaa ia na kino o na tausani he nui iloko o 
ka lepo, oiai e 'popopo ana na kino o na mea he nui na tausani 
ma na ahu maluna iho o ka Hi o ka honua; he oiaio, a ua > ni na 
tausani e uwe ana no ka make ana o ko lakou poe pili koko, no 
ka mea, he kumu ko lakou e makau ai, e like me na olelo paa a 
ka Haku, ua hookuuia lakou la 1 kahi o ka poino pau ole; 

12. Olai e uwe io ana na tausani o na mea e ae no ka make o 
ko lakou poe pili koko, e hauoli ana a e kaena ana nae lakou 
iloko o ka manaolana, a e ike ana no hoi, e like me na olelo paa 
a ka Haku, ua hookiekieia lakou la e noho ma ka lima akau o ke 
Akua, 1 kahi o ka pomaikai pau ole, ia ao aku ia ao aku; 

13. A pela kakou e ike nei i ka ntii o ka like ole o na kanaka 
no ka hewa a me ka hala, a me ka mana o ke diabolo, 1 hiki mai 
ai ma o na manao maalea la, ana i noonoo ai e hoopahele mai i 
na naau o na kanaka; 

14. A pela kakou e ike nei he mea nui loa ka e pono ai ka 
hooikaika o na kanaka e -^hana iloko o na pawaina o ka Haku; a 
pela no hoi kakou e ike nei i ke kumu nui no ke kaumaha, a no 
ka hauoli ana no hoi: o ke kaumaha no ka make a me ka luku 
mawaena o na kanaka, a o ka hauoli hoi no ka malamalama o 
Kristo 1 ke ola. MOK UNA 29. 

1. E, ina he anela au, a i hiki ke loaa ka makemake o kuu 
naau, e hiki ia'u ke hele aku e olelo aku me ka pu o ke Akua, me 
kahi leo e hoohaalulu ai i ka honua, a e hea aku i ka mihi i kela 
lahuikanaka i keia lahuikauaka; 

2. He oiaio, e hai aku no au i kela uhane keia uhane, me he 
mea la me ka leo okahekili, i ka mihi a me ke kumumanao ho- f Ala. 26. 27:16-19. j Aia. 27:<?. 7i Ala. 1-28. i Ala. ; lBk.6. MOK. XXIX.] ALAMA. olapanai, e' mihi lakou a e hele mai i 
kaumaha hou maluna iho o ka ill o k 

3. Aka hoi, he kanaka no au, a 1 
makemake ana; no ka mea, he pono 
ka Haku i haawi mai ai ia'u. 

4. Aole wan e pono e alealeia m 
kauoha paa o ke Akua pololei, no ka 
ana oia i na kanaka e like me ko lak( 
make, ina paha 1 ke ola; he oiaio, us 
1 na kanaka, e like me ko lakou ake 
loa ua mau ake nei ina paha i ka ma' 

5. He oiaio, a ua ike au ua hiki 
imua o na kanaka a pau ; a o ka met 
hewa aku ua kina ole ola ; aka, o k£ 
ka hewa, ia la 1 haawlla mai ai e like n 
e makemake ana i ka pono, a 1 ole u 
1 ole ia 1 ka make paha, 1 ka olioli a 
naau. 

6. Ano, 1 kuu ike ana i ua mau 
makemake ai 1 ka mea nui loa ae ma 
ai au e hana! 

7. No ke aha la au i "makemake 
ke olelo aku i ko na welau a pau o ki 

8. No ka mea, aia hoi, ke haawi 
kanaka a pau, o ko lakou lahui a ole] 
ma ka naauao, 1 *na mea a pau s 
lakou ke loaa; nolaila, ke ike nei i 
ma ka naauao, e like me ka mea i pc 

9 . Ua ike au i ka mea a ka Hak 
kaena nei au ma ia mea ; * aole au 1 k 
nei au ma ka mea a ka Haku 1 kauo 
keia ka'u e kaena ai, i lilo ai paha au 
o ke Akua, e kai mai 1 kekahi uhane 
olioli. 

10. A, aia hoi, ia'u 1 ike ai 1 na : 
hanau e milii io ana, a e hele mai am 
la, alalia, ua hoopihaia ko'u uhane r 
iiao ana au 1 ka mea a ka Haku 1 ' h 
kona hoolohe mai 1 ka'u pule; he o 
au 1 kona lima lokomalkai ana 1 o m£ 

11. He oiaio, a e hoomanao ana 
o ko'u poe makua; no ka mea, ua Ik 

-i hoopakele mai mailoko mai o ka i 
nei i hoonohonoho ai i kona ekales 
Akua, ke Akua o Aberahama, ke Ak a Mos. 3:/. ft U Nep c Pau. 1. d Aia. 344 ALAMA. [mOK. XXX. lakoba, uana i hoopakele mai ia lakou mailoko mai o ka noho 
Inlii ana; 

12. He oiaio, na hoomanao mau au i ka noho pio ana o ko'u 
poe makua ; a o kela Akua liookahi nana i hoopakele mai ia la- 
kon mailoko mai o ua lima o ko Aigupita poe, i hoopakele mai 
hoi ia lakou ' mailoko mai o ka noho luhi ana; 

13. fie oiaio, a na ua Akua hookahi la i hoonohonoho mai i 
kona ekalesia mawaeua o lakou; he oiaio, a ua kahea mai ua 
Akua hookahi la ia'u ma kekahi ''oihana hoano, e hai aku i ka 
olelo i keia poe kanaka, a ua haawi mai ia'u i ka pomaikai nui, 
a ma ia mea ua piha au i ka olioli; 

14. Aole nae au e olioli ana ma ko'u pomaikai iho wale no, 
aka ua piha nui ae au i ka olioli no ka pomaikai o *ko'u poe hoa- 
hanau, ka poe i pii aku i ka ' aina o Nepal. 

15. Aia hoi, ua hana nui loa iho la lakou, a ua hoohua ae i ka 
hua a nui; a e nani wale auauei ko lakou uku. 

lij. Ano, ia'u e noonoo ana i ka pomaikai o ko'u poe hoa- 
hanau nei, ua kaiia'ku kuu uhane, me he mea la e kaawale ana 
ia mai ke kino aku, no ka nui loa o ko'u olioli. 

17. A ano, na ke Akua e ae mai i ko'u poe hoahanau nei, e 
noho iho lakou. iloko o ke aupuni o ke Akua; he oiaio, a o kela 
poe a pan no hoi ka poe hua o ka lakou mau haua, i hele hou ole 
ai lakou iwaho no ke ao pan ole, aka i hoolea aku ai lakou ia ia a 
mau loa aku. A na ke Akua e ae mai e hauaia mai e like me 
ka'u mau olelo, me a'u e olelo nei. Amene. MOKUNA 30. 1. Aia hoi kekahi, mahope iho o ka hoonohoia'na o ka "poe 
kanaka o Amona, ma ka '' aina o leresona, he oiaio, a mahope hoi 
ka ""hooauheeia'na o ko Lamana poe mailoko aku o ka aina, ua 
kanuia hoi ko lakou poe make e ka poe kanaka o ka aina 

2. Ano, aole i heluia ko lakou poe make no ka ''nui loa o la- 
kou; aole hoi i heluia ka poe make o ko Nepai poe. Aka, ma- 
hope iho o ke kanu ana o lakou i ko lakou poe make, a mahope 
hoi o na la o ka "hookeai ana, a uwe ana, a pule ana, (a ma ka 
makahiki uraikumamaouo ia o ke au o na lunakanawai maluna 
iho ka poe kanaka o Nepal,) hoomaka ae la ka malu mau ma 
o a o ma ka aina a puni; 

3. He oiaio, a malama aku la na kanaka i na kauoha a ka 
Haku; a ua ikaika lakou i ka malama ana i na oihana a ke Akua, 

jr Mos. 24:10:22. 7i Ala. 5:3. i Ala. 17:8, ) U Nep. 5:1. a Ala. 27:26. 6 Ala. 27:3. c Ala. 28:2, 3. d Alo. BO;c, « IMos. 27:/. MOK. XXX.] ALAMA •e like me ke kanawai o Mose; no 
malama i ke 'kanawai o Mose, a hi 

4. A pela hoi aole no o na kan 
hiki umikumamaono a pan o ke au 
o ka poe kanaka o Nepai. 

5. A eia kekahi, ma ka makah 
na lunakanawai, ua maluhia mau. 

6. Aka, ma ka hopena o ka mi 
mai la kekahi kanaka iloko o ka e 
Anati-Kristo, no ka mea, hoomaka 
me ke ku e i na wanana i olelo e ia 
ana mai o Kristo. 

7. Ano, aohe "kanawai e ku e 
no ka mea, e ku e ikaika ana i na 
ana o kekahi kanawai e hoonoho lil 

8. No ka mea, penei wahi a ki 
oukou i keia la, i ka oukou mea e r 

9. Ano, ina Ua makemake kekf 
Akua, ua hiki no ia ia, e aho paha 
ke Akua, ua hiki no ia ia ke malam 
i manaoio aku ia ia, aole he kanawi 

10. Aka ina i pepehi kanaka 
make ; a ina i powa aku, ina ua hoc 
oia, ina ua hoopaiia no hoi oia; a 
hoopaiia no hoi oia; he oiaio, no k( 
hoopaiia lakou; 

11. No ka mea, aia no he kant 
like me na hewa o lakou. Aka ho: 
ko ke kanaka manaoio; nolaila, na 
tewa wale no ana i hana'i; uolai 
kanaka a pau. 

12. A o ua Anati-Kristo nei o I 
ke kanawai kuleana maluna iho o 
aku i na kanaka, aole loa no auanei 
ano oia i hai aku ai, i ka i ana: 

13. E ka poe i hoopaaia malalo 
a lapuwale, no ke aha la oukou e 
me na mea lapuwale me iai No ke 
no kekahi Kristol No ka mea, ac 
kahi mea e hiki mai ana. 

14. Aia hoi, o keia mau mea a 
wanana a oukou i olelo aku ai ua ] 
lele, aia hoi, he mau mooolelo lapu^' 
poe kupuna. 

15. Pehea la oukou i ike ai i ka fll Nep. 2o:o. 
-.29:32. ff Pau. 9, 11. /ilosua24:l 346 ALAMA. [mOK. XXX. 110- aole e biki ia oukou ke ike i iia mea a oukou i naua ole ai ; 
laila, aole e hiki ia oukou ke ike aia no auanei he Kristo. 

16. Ke nana nei oukou imua a olelo iho, ua ike oukou i ke 
kalaia'na o ko oukou man hala. Aka, no ka naau i lioopupuleia 
keia mea ; a o ua pupule nei o ko oukou mau naau ua liiki mai 
la no iia mooolelo o ko oukou poe kupuna, na mea e alalia! aku 
ana ia oukou e manaoio i na mea io ole. 

17. A ua nui na mea e ae me ia ana i olelo ae ai ia lakou, e 
hai ana ia lakou aole e hiki ke hanaia ke kalahala ana no na 
liewa o na kanaka, aka ua loaa i kela kanaka i keia kanaka ma 
keia ola ana, e like me ka hooponopono ana o ka mea i hanaia; 
uolaila, ua pomaikai kela kanaka keia kanaka e like me kona ano 
akamai, a ua lanakila kela kanaka keia kanaka e like me kona 
ikaika; a o kela mea keia mea a ke kanaka i haua'i, aole no ia 
he hewa. 

18. A 23ela oia i hai aku ai ia lakou, e alakai aku ana i na 
naau o na mea he nui, a ma o na la lakou i hookiekie ae ai i ko 
lakou mau poo iluna iloko o ka lakou hana hewa; he oiaio, e ala- 
kai aku ana i ua wahine he nui wale, a me na kanaka no hoi, e 
moekolohe ; e hai ana ia lakou i ka wa e make ai ke kanaka, o ka 
pau ae la no ia. 

19. Ano, hele aku la o ua kanaka nei i ka *aina o leresona no 
hoi, e hai aku i ua mau mea nei mawaena o ka 'poe kanaka o 
Amona, o lakou no ka poe kanaka o ko Lamana mamua. 

20. Aka hoi, ua naauao nui ae lakou mamua o kekahi poe he 
nui o ko Nepal poe; a lalau aku la lakou ia ia, a nakii ia ia, a kai 
aku la ia ia imua o Amona, oia no kekahi '"kahuna nui maluna 
iho o kela poe kanaka. 

21. A, eia kekahi, kauoha ae la ia e halihaliia oia iwaho o ka 
aina. A hele ae la oia iloko o ka "aina o Grideona, a honmaka 
ae la e hai aku ia lakoii no hoi; a, aole nui kona pomaikai ma 
na wahi nei, no ka mea, ua hopuia iho la oia a nakinakiia, a kai- 
kaiia'ku la imua o ke "kahuna nui, a o ka lunakanawai nui hoi 
maluna iho o ka aina. 

22. A, eia kekahi, i aku la ke kahuna nui ia ia. No ke aha la 
oe i hele ai i o a ia nei e hookapae ana i na aoao o ka Haku? No 
ke aha la oe i ao aku ai i keia poe kanaka, aole no auanei he 
Kristo, e alalai mai i ko lakou hauoli ana? No ke aha la oe i 
olelo ku e mai ai i na wanana a ka poe kaula hemolele a pau? 

23. Ano, ko ke kahuna nui inoa o Gidooa ia. A i ae la o 
Korihora ia ia. No ko'u ao ole aku i na mooolelo lapuwale o ko 
oukou poe kupuna, a no ko'u ao ole aku i keia poe kanaka e na- 
kii aku ia lakou iho malalo iho o na kanawai a me na oihaua lapu- 
wale i hookauia e na kahuna kahiko, e lalau wale iho ai i ka ma- 
iia a me ke alii ana maluna iho o lakou, e hoomau iho ai ia lakou 

k Ala. 27:g. I Ala. 27:26. m Mos. 26:^. n Ala. 2:»l. o Mos. 20:i/. MOK. XXX.] ALAMA . iloko o ka naaupo, i hiki ole ai ia 1 
mau poo, aka e hoohaahaaia ilalo e 1 

24. Ke i mai nei olua, he poe kai 
nei. Aia hoi, ke i aku nei au, aia m 
ana. Ke i mai nei olua, he oiaio 
Aia hoi, ke i aku nei au ia olua, aoh 
mea. 

25. Ke i mai nei olua, he poe kar 
haule ua poe kanaka nei, no ka law 
Aia hoi, ke i aku nei au ia olua, aole i 
kupuna. 

26. A ke i mai nei no hoi olua 
Aka hoi, ke i aku nei au ia olua, a 
he Kristo. A ke i mai nei no hoi 
hala a ko ke ao nei; 

27. A pela olua e alakai aku nei i 
na mooolelo lapuwale o ko olua pc 
olua mau makemake iho; a ke hoc 
ilalo, me he mea la iloko o ka not 
hoopiha ia olua iho me na hana a 
ai lakou e nana iluna me ka wiwo o 
ko lakou mau mea e pono ai a e pom 

28. He oiaio, aole lakou i aa ak 
mea ponoi, o huhu mai ka lakou poe 
ai i ka auamo maluna o lakou e like me 
ua kai aku ia lakou e manaoio ma o ] 
me ko lakou mau moeuhane, a me k 
me ko lakou mau hihio, a me ko lak 
hee, ina aole lakou e hana e like me 
huhu aku lakou i kekahi mea i ike oL 
ke Akua oia; he mea aole i nanaia, ao. 
mai, aple hoi ma keia hope aku. 

29. Ano, i ka wa a ke kahuna nu: 
ike ai i ka paakiki o kona naau ; he c 
aku no hoi oia i ke Akua, aole lau 
olelo ; aka kena ae la laua e nakinaki 
ia ia iloko o na lima o na ilamuku, 
*aina o Zarahemela, e hiki ke kaiia < 
lunakanawai nui, oia no ke kiaaina i 

30. A eia kekahi, ia ia i kaiia'i 
lunakanawai nui, hana mai la no oia 
hana'i ma ka aina o Gideona; he oia 

31. A ku ae la oia iluna me na o 
Alama, a hoino ku e ae la i na ""kahu 
ana ia lakou no ke alakai ana aku i n 

p Om. l:;i. q Pau. 2.S-28. r Mos. 6:c. 348 ALAMA. [mOK. XXX. olelo hnpo o ko lakou poe kupuna, no ka makemake e hoolealea 
ma na liaaa a na kanaka. 

32. Ano, i aku la o Alama ia ia, Ke ike uei oe aole makou i 
hoopiha mai ia makou iho ma na hana a keia poe kanaka; no ka 
mea hoi, ua hana au mai ka makamua mai o ke an o na luna- 
kanawai, a hiki i keia manawa me 'ko'u mau lima ponoi, no kuu 
ola, me ko'u hele ana lie nui wale nae a puni ka aina e hai aku i 
ka olelo a ke Akua i ko'u poe kanaka. 

33. A me na hana he nui wale a'u i hana'i iloko o ka ekalesia, 
aole loa i loaa ia'u kekahi 'senine no ka'u hana; aole hoi kekahi 
o ko'u poe hoahanau, "ke ole iloko o ka noho hookolokolo; alalia, 
ua loaa ia makou e like me ko ke kanawai no ko makou manawa. 

34. Ano, ina aole i loaa ia makou kekahi mea no na hana a ma- 
kou iloko o ka ekalesia, heaha la ka pomaikai no makou ke hana 
iloko o ka ekalesia, ke ole ia e hai aku i ka oiaio, e hiki ia makou 
ke loaa ka hauoli ana ma ka olioli o ko makou poe hoahanau? 

35. No ke aha la oe e olelo mai nei, ke hai olelo aku nei makou 
i keia poe kanaka i loaa'i ka waiwai, i ka wa au i ike ai nou iho 
aole i "loaa ia makou ka waiwai. A, ano, ke manaoio nei anei 
oe e hoopunipuni ana makou i keia poe kanaka, i loaa'i ka olioli 
me ueia iloko o ko lakou mau naauf 

36. A pane mai la o Korihora ia ia, Ae. 

37. Alalia, i aku la o Alama ia ia, Ke manaoio nei anei oe aia 
he Akua"? 

38. A i mai la oia, '" Aole. 

39. Ano, i aku la o Alama ia ia, E hoole hou mai anei oe i ke 
Akua, a e hoole mai hoi i ke Kristo'? No ka mea, aia hoi, ke i 
aku nei au ia oe, ke ike nei au aia no he Akua, a e hiki mai aua- 
nei o Kristo. 

40. A heaha la kou mea e hoikeike ai aole he Akua, aole hoi 
e hiki mai ana o Kristo? Ke i aku nei au ia oe, aole on mea, o 
"= kau olelo wale iho no. 

41. Aka hoi, ia'u na mea a pan i hoike no ka oiaio o ua mau 
mea nei ; a ia oe no hoi na mea a pan i hoike ia oe no ka oiaio o 
ua mau mea nei ; a e hoole mai auei oe i ua mau mea la? Ke 
manaoio nei anei oe he oiaio keia mau mea? 

42. Aia hoi, ke ike nei au ua manaoio no oe, aka ua uluhia oe 
me kahi uhane wahahee, a ua pale ae la oe i ka Uhane o ke Akua 
i loaa ole ai ia ia kahi e noho ai iloko ou; aka he mana ko ke 
diabolo maluna ou, a ke kai ae nei oia ia oe i o ia nei, e hana i na 
mea maalea, e hiki ia ia ke hoopau mai i ka poe keiki a ke Akua. 

43. Ano, i mai la o Korihora ia Alama, Ina e hoike mai oe i 
"hoailona ia'u, i hoomaopopoia'i au aia no he Akua, he oiaio, e 
hoike mai oe ia'u he mana no kona, alalia, e hoomaopopoia au 
no ka oiaio o kau mau olelo. s Mos, 18;24. 27:5. « Ala. ll:c. il Ala. 11:1, 3, 20. 
Pan. 28. y Pau.-45, 48-50. V Pau. 27. w Fau. 38, 29, 48. MOK. XXX. J ALAMA 44. Aka, i aku la o Alama ia ia, 
a lawa; e hoao aku anei oe i kou AI 
e hoike mai i hoailona ia'u i ka wa ; 
a pau kou poe hoahanau, a o ko ka 
pau? Ua waihoia ^na palapala hen 
hoike mai la na mea a pau aia no h( 
a me na mea a pau maluna iho o ka 
no hoi; he oiaio, a me na hoku a ] 
pololei, ke hoike mai la aia no he M 

45. Akeheleneinaeoeioianei, e 
o keia poe kanaka, e hoike mai ana 
ke hoole nei nae oe me ke ku e i ui 
mai la oia, Ae, e hoole no au, ke 
lona ia'u. 

46. Ano, eia kekahi. i aku la o i 
no au no ka paakiki o kou naau ; h( 
hoopale ae i ka Uhane o ka oiaio, i i 

47. Aka hoi, e alio e make kou 
ou i mea e kai aku ai i na uhane he 
wahahee ana a ma kau mau olelo ho 
ole hou mai oe, aia hoi e hahau ae n 
^aa, i ole ai oe e hoohamama hou i 
aku, i ole ai oe e hoopunipuni hou a^ 

48. Ano, i mai la o Korihora ia i 
ke ola ana i kahi Akua, aka, aole au 
i aku nei no hoi au ia oe, aole oe i il 
^"^ hoike mai i hoailona ia'u, aole au ( 

49. Ano, i aku la o Alama ia ia, 
ia oe i hoailona, e hooliloia oe i aa, c 
ke i aku nei au, ma ka inoa o ke A 
ai oe e ^^ekemu hou ae. 

50. Ano, ia Alama i olelo aku ai 
liloia o Korihora i aa, i hiki ole ia i 
olelo a Alama. 

51. Ano, i ka wa a ka lunakana\ 
aku la oia i kona lima a palapala aki 
Ua hoomaopopoia anei oe no ka mar 
i makemake ai ia Alama e hoike ae ai 
make anei oe ia ia e hoopilikia ae i r 
hoailona ia oe? Aia hoi, ua hoike 
ano, e hoopaakiki hou auei oe? 

52. A o mai la o Korihora i kona 
i ana: Ua ike au ua a a wan, no ka n 
a ua ike au aohe kekahi mea, i ole ii s Na kope raai na papa metala mai. Ala. 63:12. 
2c Pau. 49, 50, 52. 2d Ala. 30:.i/. 2e Pan. 47,50. 350 ALAMA. [MOK. XXX. 

a he oiaio, ^'ua ike ai ke hooili mai i keia mea maluna iho o 
no hoi au aia he Akua. 

53. Aka hoi, ua hoopunipum mai ke diabolo ia'u; no ka mea, 
■^"ikea mai la oia e au ma ke ano o kahi anela, a i mai la ia'u, E 
hele aku a e hoohuli ae i keia poe kanaka, no ka mea, ua auwana 
aku la lakou a pau mamuli o kekahi. Akua i ike ole ia. A i mai 
la oia ia'u, Aohe he Akua; he oiaio, a ao mai la oia ia'u i ka'u 
mau mea e olelo aku ai. A ao aku au i kana mau olelo; a ua ao 
aku au ia mau mea, no kamea, e hoolealea ana ia mau mea i ko ke 
kino naau; a ao aku la au ia mau mea, a loaa mai ia'u ka pomai- 
kai nui, a manaoio loa iho la au he oiaio ia mau mea; a no keia 
mea, ku e aku la au i ka oiaio, a hiki i ka wa a'u i hooili mai ai 
i ua poiuo uui nei maluna iho o'u. 

54. Ano, ia ia i i mai ai i keia, noi mai la oia ia Alama e pule 
aku i ke Akua i ^''laweia'ku ai ka poino mai ona aku. 

55. Aka, i aku la o Alama ia ia, Ina elaweia'ku ua poino nei 
mai on aku, e alakai lalau hou ae oe i na naau o keia poe ka- 
naka: nolaila, e like auanei ia ia oe, me ko ka Haku makemake. 

5G. A eia kekahi, aole i kailiia aku ka poino mailuna aku o 
Korihora; aka ua hookukeia oia iwaho, a hele ae la oia ia hale 
aku ia hale aku, e ^'noi ana i ai nana. 

57. Ano, ua hoolaha koke ia ka lono no ka mea i loohia'i ia 
Korihora, mawaena o ka aina a puni; he oiaio, ua hoounaia 
aku ka olelo hoolaha e ka lunakanawai nui, i na kanaka a pau ma 
ka aina, e kukala ana i ka poe i manaoio i na olelo a Korihora, e 
mihi lakou e pono ai, o ili mai ia hoopai hookahi maluna iho o 
lakou. 

58. A eia kekahi, ua hoomaopopoia lakou a pau loa no ka he- 
wa Korihora; nolaila, hoohuli hou ia lakou i ka Haku; a hoo- 
pau iho la keia mea i ka hewa mamuli o ke ano o Korihora. A 
hele ae la o Korihora mai ia hale aku ia hale aku, e noi ana i ai 
no koua oia. 

59. A eia kekahi, i kona hele ana mawaena o kekahi poe ka- 
naka, he oiaio, mawaena o kekahi poe kanaka, ka poe i hookaa- 
wale ai ia lakou iho mai ko Nepal poe ae, a kapa iho la ia lakou 
iho o ^^ko Zorama poe, i alakaiia e kekahi kanaka o Zorama kona 
iuoa; a ia ia i hele aku ai mawaena o lakou, aia hoi, ua holoia 
oia, a hehiia ilalo, a make loa aku la; 

60. A pela kakou e ike nei i ka hope o ka mea e hookapae ana 
i na aoao o ka Haku ; a pela hoi kakou e ike nei aole ke diabolo 
e kokua i kana poe keiki ma ka la hope, aka, e kauo koke aku 
ana ia laliou ilalo i ^*gehena. SlOK. XXXI. J _ 2f Pau. 41, 42. 2f/ I] Nep. 9:9. 2* Pau. 56. 2i Pau. 58. 
3. (-11, 13, 34. 38:3. 39:2,11. 43:4-0,13,20,44. 52:20,33. 2j Ala. 31:1-4, 7-12. 33:2, 
Zk 1 Nep. 15:4. ALAMA. MOKUNA 1. Ano, eia kekahi, mahope ih 
pa loaa iho la ia Alama na lono e h( 
i na aoao o ka Haku, a e alakai am 
mea alakai, i na naau o na kanaka 
ole, a pela aku, a ua hoomaka hou 
no ka hewa o na kanaka ; 

2. No ka mea, he kumu ia mea 
e ike i kp hewa mawaena o kona p 
maha nui loa iho la kona naau, no 1 
poe mai ko Nepal poe ae. 

3. Ano, ua houluulu ae la ko Z( 
o kahi aina a lakou i kapa aku ai o 
o ka " aina o Zarahemela, e waiho ko 
ka hema o ka ''aina o leresona, oia 
waonahele hema, a ua piha ua waoi 

4. Ano, makau nui iho la ko Ni 
Zorama poe me ko Lamana poe, a e 
ai ma ka aoao o ko Nepal poe. 

5. Ano, o ka hai ana i ka olelo h 
kanaka e hana i ka mea i pono ; he 
o ia mea maluna iho o na naau o nt 
kana, a mamua o kekahi mea e ae, i 
manao iho la o Alama he mea e pone 
mana o ka olelo a ke Akua. 

6. Nolaila, lawe aku la oia ia 
Omanera; a waiho iho la oia ia Hii 
'Zarahemela; aka, o na mea mua ek 
a me Amuleka laua me Zezeroma r 
lawe pu no hoi oia i na keiki ana elui 

7. Ano, aole oia i lawe pu aku i 
Helamana no kona inoa; aka o na ii 
me ia, o ''Sibalona kekahi, a o *Ko 
inoa ua poe la, ka poe i hele pu m 
poe, e hai aku ia lakou i ka olelo. 

8. Ano, o ko Zorama poe he poe 
poe ae; nolaila, ua haiia'ku ka olelo 

9. Aka ua haule iho la lakou ilol 
no ka mea, aole lakou hoolohe e mah 
a me na kanawai, e like me na *kaua 

10. Aole hoi lakou i malama i ua 
mau aku ma ka ' pule a me ka noi al 
la, i komo ole ai lakou iloko o ka hoo 

11. He oiaio, ua kapae ae lakou fflAla. 30:2j. 6 Aia. 43:5, 15, 22. 
Ala. 8:c. A Ala. 38. i Ala. 39-12. c Ora. l:7i. 
j Ala. 30:2r 352 ALAMA. [MOIi. XXXI. meahenui; iiolaila, no keia knmu, hele akn la o Ala ma a me- 
koua poe hoahanau iloko o ka aina, e bai aku i ka olelo ia lakou. 

12. Alio, ia lakon i hiki aku ai iloko o ka aina, aia hoi, me ko 
lakou kahaha, ike aku la lakou ua kukulu iho ko Zorama poe i 
na '" halepule., a e hoakoakoa ana lakou ia lakou iho i kahi hoo- 
kahi i kekahi la o ka hebedoma, a kapa iho la lakou i ua la la o 
ka la ka Haku; a hoomana aku la lakou mamuli o kekahi ano 
a Alama a me kona poe hoahanau i ike e ole ai mamua ; 

13. No ka mea, ia lakou kekahi wahi i kukuluia iluna ma- 
waena konu o ko lakou halepule, i "kahi e ku ai, a ua kiekie ia 
maluna ae o ke poo; a ua hiki i ka mea hookahi wale no ke komo 
maluna ae. 

14. Nolaila, o ka mea e makemake ana e hoomana aku, nana 
no e hele aku a e ku maluna ae olaila, a kikoo aku i kona man 
lima i ka laai; a kahea aku me ka leo uui, i ka i ana: 

15. Hemolele, hemolele ke Akua; ke manaoio nei makou ooe 
no ke Akua, ke manaoio nei makou ua hemolele oe, a he uhane 
no oe mamua, a he uhane no oe ano, a he uhane no oe a mau 
loa aku. 

16. E ke Akua hemolele, ke manaoio nei makou ua hookaa- 
wale mai oe ia makou mai ko makou poe hoahanau ae; aole o 
makou manaoio i ka mooolelo o ko makou poe hoahanau, ka mea 
i haawiia mai ai ia lakou ma o ke ano kamalii la o ko lakou poe ku- 
puna; aka, ke manaoio nei makou ua wae mai oe ia makou e lilo 
i poe keiki hemolele nau ; a ua hoike mai no hoi oe ia makou 
aole no auanei he Kvisto; 

17. Aka, oia mau no oe i ka la inehinei, i keia la a i ka wa 
pau ole; a ua wae mai oe ia makou, i hoolaia'i auanei makou, 
oiai i waeia ka poe a pan a puni makou e hooleiia e kou 
iuaina ilalo i gehena ; no keia hemolele, e ke Akua, ke aloha aku nei 
makou ia oe; a ke aloha aku nei no hoi makou ia oe no kou wae 
ana mai ia makou, i ole ai makou e alakaiia'ku mamuli o ua moo- 
olelo lapuwale o ko makou poe hoahanau, na mea i hoopaa ai ia 
lakou ilalo e manaoio ia Kristo, na mea i alakai ai i ko lakou mau 
naau e auwana mamao aku mai ou aku la, ko makou Akua. 

18. A eia hou: ke aloha aku nei makou ia oe, e ke Akua, no 
ka lilo ana o makou i poe kanaka waeia a hemolele. Amene. 

19. Ano, eia kekahi, mahope iho o ka lohe ana o Alama a me 
kona poe hoahanau, a me kana mau keiki, i keia mau pule, ua 
kahaha nui loa iho la. 

20. No ka mea, aia hoi, hele aku la keia kanaka keia kanaka 
a pule ae la i na pule oia hookahi no. 

21. Ano, ua kapaia ua wahi la e lakou o Rameumapatoma, 
ma ka hoohalike ana, o ka Awai Hoano ia. 

22. Ano, ma ua awai uei lakou i pule ai, o keia kanaka keia MOK. XXXI.] ALAMA. HI Ala. 3():». n Pou. 21, 5 kanaka, i ua pule hookahi la i ke AI 
kou Akua no ko lakou "waeia'iia e ii 
lakou mamuli o ka ^mooolelo o ko h 
aihue ole ia ana o na naau o lakou e 
ana, a lakou i ike ole ai. 

23. Ano, mahope iho o ka haawi 
i ke aloha mamuli o keia ano, hoi ae 
i noho ai, e olelo hou ole ana no ko 
a hiki aku i ka wa a lakou 1 akoakoe 
haawi aku i ke aloha mamuli o ko If 

24. Ano, ia Alama i ike ai i keia 
mea, ike ae la oia he poe kanaka he^ 
ike ae la oia ua kauia ko lakou mau 
a maluna ilio o ke kala, a maluna ih 
waiwai nani a pau. 

25. He oiaio, a ike ae la no hoi 
mau naau iluna i ka haanou nui, ilol 

26. A hookiekie ae la oia i kona 

i ana: Pehea la ka loihi, o ka Haku, 
kauwa e noho ilalo nei ma ka io, e i 
neia mawaena o na keiki a kanaka. 

27. Aia hoi, e ke Akua, ke kahej 
aleia nae ko lakou mau naau iloko ( 
e ke Akua, ke hea aku nei lakou ia 
oiai no nae ua haakeiia lakou a kiek 
ke ao nei. 

28. E nana ae, e ko'u Akua, i kc 
me ko lakou lauoha owiliia, a me ko 
ko lakou mau mea gula e nani ai, a 
mea maikai a lakou i hoonaniia'i; a 
kou mau naau maluna iho o ua mai 
nae lakou ia oe, 'Ke aloha aku nei 
ka mea, he poe kanaka waeia mab 
mea e ae. 

29. He oiaio, a ke i ae nei lakoi 
aohe auanei he Kristo. 

30. E ka Haku ke Akiia, pehea 
hewa a me ka hala me neia e noho 
naka? E ka Haku, e haawi mai ar 
ia'u ke haawe i kuu mau nawaliwali 
an, a ke hoeha mai nei ka hewa me : 
naka i ko'u uhane. 

31. E ka Haku, ua kaumaha nu 
mai anei oe i ko'u uhane iloko o K 
anei oe ia'u i loaa'i ia'u ka ikaika, i 16, 17. i> Pau. 10. 
W g Pou. 13, 21. 354 ALAMA. [MOK. XXXII. me koia mau pilikia e hiki mai ana maluna iho o'li no ka hewa o 
keia poe kanaka? 

32. E ka Haku, e hoolnolu mai anei oe i ko'u uhane, a e haa- 
wi mai i ka pomaikai ia'u, a me ko'u poe hoalawehana no hoi eia 
pu me a'o, he oiaio, ia Amona a me Aarona, a me Omanera, a ia 
Aimileka laua me Zezeroma no hoi, a i ka'u 'man keikiliane ehia 
no hoi; he oiaio, o lakou uei a pan kau e hooluohi mai ai, ea, e 
ka Hakuf He oiaio, e hooluolu mai oe i ko lakou mau uhane 
iloko Kristol 

33. E ae mai anei oe ia lakou e loaa ia lakou ka ikaika, e hiki 
ia lakou ke haawe aku i ko lakou mau pilikia e hiki mai ana ma- 
luna iho lakou, no na hewa o keia poe kanaka? 

34. E ka Haku, e ae mai anei oe ia makou i loaa'i la makou 
ka pomaikai i ke kai hou ana ia lakou la lou la, iloko o Kristol 

35. Aia hoi, e ka Haku, ua makamae ko lakou poe uhane, he 
nui wale o lakou he poe hoahanau no makou, nolaila, e haawi mai 
oe ia makou, e ka Haku, i ka mana a me ka naauao, e hiki ia 
makou ke kai hou ae i ua poe nei, ko makou poe hoahanau iou la. 

36. Ano, eia kekahi, ia Alama i olelo ae ai i ua mau olelo nei, 
" kau iho la oia i kona mau lima maluna iho o lakou a pau me ia. 
A, aia hoi, me ia i kau iho ai i kona mau hma maluna iho o la- 
kou, ua hoopihaia lakou me ka Uhane Hemolele. 

37. A mahope iho o ia mea, hookaawale iho la lakou ia lakou 
iho kekahi mai kekahi ae; e "manao ole ana no lakou iho i ka la- 
kou mea e ai ai, a i ka lakou mea e inu ai, aohe hoi i ko lakou 

mea e aahu ai. . , ■ , i 

38. A hoomakaukau mai la ka Haku no lakou i ole ai lakou e 
pololi, i ole ai hoi lakou e makewai; he oiaio, a haawi mai la no 
hoi i ka ikaika ia lakou , '" i ole ai lakou e loohia i kekahi ano o ka pili- 
kia, ke ale ole ia iloko o ka olioli o Kristo. Ano, ua like no keia 
me ka pule a Alama; a o keia mea no kana ''pule ana me ka 
manaoio. MOKUNA 32. 

1. A eia kekahi, hele aku la lakou, a hoomaka aela e hai aku 
i ka olelo a ke Akua i na kanaka, e komo ana iloko o ko lakou 
«mau halepule, a iloko o ko lakou mau hale; he oioio, hai aku la 
no hoi lakou i ka olelo ma na alanui o lakou la. 

2. A eia kekahi, mahope iho o ka hana nui mawaena o lakou 
la, lioomaka ae la lakou e loaa ka pomaikai mawaena o ka poe 
hune o na kanaka; no ka mea, ua hookukeia'e lakou mawaho o 
ko lakou mau halepule, no ka nani ole o ko lakou kapa; t Pan. 7. « in Nep. 1S:37. •Ill Nep. )3;25-31. < Pau. 32. ■ Pau. 26-35. n Ala. Killl. MOK. XXXII. J ALAM^ 3. Nolaila, aole lakou i aeia 
halepule e hoomana aku i ke Akua 
nolaila, ua ilihune lakou; he oiaio, 
poe hoahanau me he oka la; nolail 
o ko ke ao nei; a ua hune no hoi u 

4. Alio, ia Alama e ao ana a e 
o ka puu x> Onida, hele mai la he 
lakou no ka poe i oleloia iho nei e 
naau , no ko lakou nele ma na mea 

5. A hele mai la lakou io Ah 
lakou, i mai la oia ia ia, Aia hoi, h 
hoahanau e hana'i, no ka mea, ua 1 
naka a pau , no ko lakou ilikole ; he 
poe kahuna; no ka mea, ua hooki 
waho o ko makou mau " halepule i 
kulu, me ko makou mau lima pono 
makou no ko makou '^ilikole loa, 
mana aku ai i ko makou Akua; a, 
hana'i? 

6. Ano, ia Alama i lohe ai i k( 
na maka ia ia, a ike aku la oia, mc 
ike oia ua '^hoohaahaa io ae ko la 
makaukau ana lakou e lohe i ka ol 

7. Nolaila, aole oia i olelo hoi 
ae la oia i kona lima, a hea aku la 
i mihi io, a i aku la ia lakou, 

8. Ke ike nei an, ua haahaa o 
pomaikai oukou. 

9. Aia hoi, ua i mai kou hoa 
hana'i? No ka mea, ua hookukeia 
kou mau halepule, i hiki ole ai ia 
makou Akua. 

10. Aia hoi, ke i aku nei au ia 
kou ua hiki ole ia oukou ke hoor 
iloko o ko oukou " mau halepule wf 

11. A eia hou ka'u e ninau aku 
hoomana aku oukou i ke Akua i he 
pono ai ma ka '' hebedoma? 

12. Ke i aku nei au ia oukou, 
ana'ku mailoko aku o ko oukou n 
a i aoia'i hoi oukou i ka naauao; 
110 oukou e aoia i ka naauao; no t 
ana, ua hoowahawahaia oukou e k 
oukou ■' ilikole loa, ua laweia oukou 
mea, ua koiia oukou e lilo i haahaf h Pau. 4, 5, 12. Ala. 34:40. 
g Ala. ]6:?i. h Mos. 23:25. i c Ala. 10:?/. 
Ala. 10 ;m. j Pa 356 ALAMA. [mOK, XXXII. 13. A no ko oukoii *koiia'na e lilo i haahaa, na pomaikai ou- 
koii; no ka mea, o ke kanaka i kekahi manawa ea, ina i koiia 
oia e lilo i haahaa, e imi oia i ka mihi; ano, he oiaio, o ka mea e 
mihi ana, e loaa no ia ia ke aloha; a o ka mea eloaa ana ke alo- 
ha a e 'hoomaii ana i ka hopena, oia ke hoolaia auanei. 

14. Ano, me a'u i olelo aku ai ia oukou, no ko oukou '"koiia 
ana e lilo i haahaa, ua pomaikai oukou, aole anei oukou i manao 
na pomaikai nui ae ka poe i hoohaahaa io ia lakou ^iho no ka 
olelo? 

15. He oiaio, o ka mea e hoohaahaa io ana ia ia iho, a e mi- 
hi ana i kona man hewa, a e "hoomau ana i ka hopena oia ke 
hoopomaikaiia auanei; he oiaio, e hoopomaikai nni loa ia mamua 
o ka poe i koiia e lilo i haahaa, mamuli o ko lakou ilikole loa; 

16. Nolaila, pomaikai lakou ka poe i hoohaahaa ia lakou iho 
me ke °koi ole ia mai e lilo i haahaa; a ma kekahi olelo e, po- 
maikai ka mea i manaoio i ka olelo a ke Akua, a i bapetizoia me 
ka paakiki ole o ka naau; he oiaio, me ke koi ole ia mai e ike i 
ka olelo, aohe hoi i koiia e ike mamua o ko lakou manaoio ana. 

17. lie oiaio, he nui ka poe i olelo mai, Ina e hoike mai oe ia 
makou i hoailona mai ka lani mai, alalia, e ike oiaio makou; 
alalia, e manaoio no makou. 

18. Ano ke ninau nei an, he manaoio anei keia! Aia hoi, ke 
i aku nei au ia oukou, aole; no ka mea, ina e ike kekahi kanaka 
i kekahi mea, aohe ona kumu e manaoio ai, no ka mea, ua ike no 
oia ia mea; 

19. A, ano, na oi aku ka ^ poino o ka mea e ike ana i ka make- 
make o ke Akua, a e hana ole, mamua o ka mea e manaoio wale 
ana, i ole, e loaa ana paha ke kumu wale no e manaoio ai, a i 
haule iho iloko o ka hala! 

20. Ano, no keia mea, e noonoo pono oukou. Aia hoi, ke i 
aku nei au ia oukou, ua like ia ma kekahi ano, me ia ma kekahi; 
a e hauaia auanei i keia kanaka keia kanaka e like me kana 
hana. 

21. Ano, me a'u i olelo aku ai no ka manaoio: ka manaoio, 
aole ia he «ike lea i na mea; nolaila, ina he manaoio ko oukou, 
ke manaolana nei oukou no na mea i ike ole ia, he oiaio nae. 

22. Ano, aia hoi, ke i aku nei au ia oukou ke makemake nei 
au e hoomanao oukou ua lokomaikai ke Akua i ka poe a pan i 
manaoio ma kona inoa; nolaila, ke makemake nei oia, o ka mea 
mua, e manaoio oukou, he oiaio, ma kana olelo. 

23. Ano, ke haawi mai la oia i kana olelo ma o na anela la i 
na kanaka; he oiaio, aole i na kanaka wale, aka, i na wahine no 
hoi. Ano, aole o keia wale no: o na keiki uuku ua haawiia mai 
na olelo ia lakou i na manawa he nui wale, i hoohoka aku ai i ka 
poe naauao a me ka poe i aoia. 

fc Pau. 12, 14-16. !HNep. 31:7i. mAla. 32:7;. nllNep. 31:7r. o Ala. 32:*:. j) Be- 
rita a me na Kauoha 41 :1. q Pan. 17-19. MOK. XXXII.] ALAM^ 24. Ano, e o'u poe hoahauau i 
mai ai e ike mai a'u aku i *■ ka mea 
hoopilikiaia'na a hookukeia'na; a: 
mai oukou e manao ana au e hooh 
e like me ka oiaio ; 

25. No ka mea, aole au i mana 
haahaa ia oukou iho; no ka mea, 1 
kekahi poe mawaena o oukou e "hi 
paha ma keia ano o ka noho ana u 

26. Ano, me a'u i olelo aku ai 
lea, pela no hoi me ka'u mau olelo 
ike i ka oiaio o ia mau mea i kinol 
ka manaoio aole ia he ike lea. 

27. Aka, ina e aia oukou a e he 
naau o oukou, a lioao mai i ka'u r 
huna o ka manaoio; he oiaio, ina 
wale no e manaoio, e kuu aku i '. 
oukou, a hiki ia oukou ke manaoio 
wale ae i wahi no kau wahi o ka'u 

28. Ano, e hoohalike kakou i 
ina e hookaawale ae oukou i wah 
iloko ko oukon mau naau, aia ho 
maikai, ina aole oukou e hoolei ak 
ole, i ku e ai oukou i ka Uhane o 
no ia e kupu ae iloko o ko oukou n 
i keia kupu ana, e hoomaka no on 
he oiaio, he hua maikai nei a, a oia 
mea, ke hoomaka nei ia e hooakea 
hoomaka nei ia e hoomalamalama 
he oiaio, a ke hoomaka nei ia e lilo 

29. Ano, aia hoi, aole anei e 
manaoio? Ke i aku nei au ia oukc 
ike lea. 

30. Aka hoi, i ka omaka ana o 
nlu, alalia, e pono no oukou ke ol 
mea hoi, e pehu ana ia, a e omaka 

31. Ano, aia hoi,ua ike paka a 
Ke i aku nei au ia oukou, ae; no 
hua keia hua i kona ano like ; 

32. Nolaila, ina e ulu ana keka 
ina e uln ole ana ia, aia hoi, aole i; 
leiia'ku ia. 

33. Ano, aia hoi, no ka hoao a 
la i ka hua, a e omaka ana, a e ] 
pono ai oukon ke ike ua maikai ks 

/■ Pan. 5. s Ala. 32:fc. dot aLAMA. [MOK. XXXII. 34. Ado, aia hoi, ua lawa anei ko oukou ike! Ae, ua lawa ko 
oukou ike ma ua man mea la, a ua moe ko oukou manaoio; a o 
keia mea no ko oukou ike ana; no ka mea ua ike oukou ua lioo- 
akea mai ka olelo i ko oukou mau naau, a ua ike no hoi oukou 
ua omaka ae ia, a e hoomaka ana ko oukou hoomaopopo ana e 
hoomalamalamaia mai, a e hoomaka ana ko oukou mau naau e 

hooakeaia. 

85. E! aole anei keia he oiaio? Ke i aku nei au la oukou, 
ae; no ka mea, he malamalama ia; a o ka mea i malamalama he 
maikai ia, no ka mea, ua hiki ke ikeia; nolaila, he pono no oukon 
ke ike lea he maikai ia. Ano, aia hoi, mahope iho o ko oukou 
hoao ana i ua malamalama nei, ua lawa anei ko oukou ike! 

36. Aia hoi, ke i aku nei au ia oukou, aole; aole no hoi oukon 
e waiho ae i ko oukou manaoio, no ka mea, ua hana me ko oukou 
manaoio wale no ma ke kanu ana i ka hua, e hiki ia oukou ke 
hoao aku, e ike ina he mea maikai ka hua. 

37. A, aia hoi, i ka laau e hoomaka ai e ulu, e olelo no ou- 
kou, Ea, e malama pono loa kakou ia ia i komo ai kona aa, i uln 
ai ia a e hoohua mai i ka hua ia kakou. Ano hoi, ina e malama 
pono loa oukou ia ia, e komo no kona aa, a e ulu ae, a e hoohua 
mai i ka hua. 

38. Aka, ina e hoopalaleha oukou i ka laau, a manao ole i kona 
malamaia ana, aia hoi, aole no e komo na aa ona ; a i ka wa e 
hiki mai ai ka wela o ka la a i hoowela mai ai ia ia, no ke aa ole 
ona, e mae ia, a e uhuki aku oukou ia ia, a hoolei aku iwaho. 

39. Ano, aole keia no ka maikai ole o ka hua i kanuia; aole 
no hoi ia mea no ka maikai ole ana o ka hua ona i ohiia. Aka, 
no ka panoa o ko oukou lepo, a, no ko oukou malama ole ana i 
ka laau, nolaila, ua hiki ole ia oukou ke loaa ka hua ona. 

40. A pela hoi, ina aole oukou e malama pono i ka olelo, e nana 
ana imua me ka ma,ka o ka manaoio i ka hua ona, aole loa e hiki 
ia oukou ke ohi mai i ka hua o ka laau o ke ola. 

41. Aka, ina e malama pono oukou i ka olelo, he oiaio, e ma- 
lama pono i ka laau me ia i hoomaka ai e ulu, ma ko oukou ma- 
naoio me ka ikaika nui, a me ka hoomanawanui, enana ana imna 
i ka hua ona, e komo no auanei na aa ona; a, aia hoi, e lilo no 
auanei ia i laau e ulu ana i ke ola mau loa ; 

42. A no ko oukou ikaika, a me ko oukou manaoio, a me ko 
oukou hoomanawanui me ka olelo me ka malama ana ia ia, i 
komo ai ilalo na aa ona iloko o oukou, aia hoi, mahope e ohi no 
oukou i ka hua ona, ka mea i 'maikai loa, a i ono loa hoi mamua 
o na mea ono a pan, a i keokeo loa mamua o na mea i keokeo a 
pau, he oiaio, a i maemae loa mamua o na mea i maemae a pan; 
a e ahaaina auanei oukou ma keia hua, a piha ae oukou, i po- 
loli ole ai oukou, aole e makewai. (, I Nep. 8:6. MOK. XXXllI.] ALAMA. 43. Alalia, e ko'u poe hoahanau 
ko oukou manaoio, me ko oukou ikt 
nui, e kali ana no ka laau e hoohua MOKUNA 1. Ano, mahope iho o ko Alam 
hoouna mai la lakou io na la, e maker 
e manaoio i ke Akua hookahi e hiki 
ana i olelo ai , a i ke ano o ko lako 
ka olelo, aua i olelo aku ai, ana i 
iloko o ko lakou mau naau ; a i ke s 
ai e hoohana i ko lakou manaoio. 

2. A i aku la o Alama ia lakou 
hiki ole ia oukou ke hoomana aku i 
na hookukeia mai oukou mailoko a 
Aka hoi, ke i aku nei au ia oukot 
hiki ole ia oukou ke hoomana aku 
oukou, a he mea pono ia oukou ke 
ina e manao ana oukou ua ao mai x 
ia oukou, aole oukou i hoomaopopo 

3. Ke hoomanao nei anei ouk 
a ''Zenosa, ke kaula o ka wa kahikc 
no ka hoomana ana! 

4. No ka mea, i mai la oia, Ua 
ka mea, ua lohe oe i ka'u pule, ia' 
oiaio, ua lokomaikai oe i ka wa i 
euemi, a nau i hoohuli mai ia lakou 

5. He oiaio, e ke Akua, ua h 
hea aku ai ia oe ma ko'u kihapai; i 
pule, ua maliu mai oe ia'u. 

6. A eia hou, e ke Akua, ia'u i 
liu mai oe ia'u ma ka'u pule. 

7. A ia'u i hull ae ai i ko'u ke 
pule aku la ia oe, ua maliu mai oe i 

8. He oiaio, ua lokomaikai oe i 
aku ai ia oe e maliuia e oe, aole e ni 
ia lakou ; 

9. He oiaio, e ke Akua, ua lok 
ka'u hea ana mawaena konu o na a 

10. He oiaio, a ua maliu mai no 
kuia mai ai iwaho, a i hoowahawahaii a Aia. 32:5. h Ala. 16:«. c Na kope mai na 
19:h. ellNep. a2;e. 360 ALAMA. [mok. XXXIII. ua maliu mai oe i ka'u hea aua, a huliu ae la i ko'u poe enemi, a 
na lioopai ae oe ia lakou iloko o kou inaiua, me ka luku koke; 

11. A ua maliu mai ia'u no kuu mau popilikia a me ko'u oia- 
io; a uo kau Keiki pela oe i lokomaikai mai ai ia'u; nolaila, e 
kahea aku no au ia oo iloko o ko'u mau popilikia a pau; uo ka 
mea, aia iloko ou ko'u olioli; no ka mea, ua hoohuli ae la oe i 
kou mau hoopai mai o'u aku nei, no kau Keiki. 

12. Ano, i aku la o Alama ia lakou, ke manaoio nei anei ou- 
kou i ua 'mau palapala bemolele la i palapalaia e ka poe o ka wa 
kahiko? 

13. Aia hoi, ina pela, alalia e manaoio no oukou i ka mea a 
" Zenosa i olelo mai ai, no ka mea, aia hoi, i mai la oia, Ua hoo- 
huli ae la oe i kou mau hoopai, no kau Keiki. 

14. Ano hoi, e ko'u poe hoahanau, ke makemake nei au e ui- 
nau aku, ina ua helulielu oukou i ''na palapala hemolele? Ina 
ua lieluhelu, pehea la e hiki ai ia oukou ke manaoio ole i ke Keiki 

a ke Akua? 

15. No ka mea, aole ia i palapalaia o 'Zenosa wale no ka i 
olelo mai ai uo ia mau mea, aka o ' Zenoka hoi kekahi ka i olelo 
mai ai no ua mau mea nei; 

16. No ka mea, aia hoi, i mai la oia, Ua huhu oe, e ka Haku, 
i keia poe kanaka, no ka mea, aole lakou i hoomaopopo iho i kou 
mau lokomaikai au i hookau mai ai maluna iho o lakou, no kau 
Keiki. 

17. Ano, e ko'u poe hoahanau, ke ike nei oukou, ua hoike 
mai ka lua o ke kaula o ka wa kahiko no ke Keiki a ke Akua; a 
uo ka makemake ole o na kanaka e hoomaopopo iho i kana mau 
olelo, hailuku ae la lakou ia ia a make loa. 

18. Aka hoi, aole o keia wale uo; aole o laua wale no na mea 
i olelo mai no ke Keiki a ke Akua. 

19. Aia hoi, ua oleloia mai nona e Mose; he oiaio hoi, ua 
'■hookuia'e he hoailona iluna ma ka waonahele, i hiki i ka mea 
makeaiake ke nana'ku i ua mea la a oia. 

20. A ua nana'ku kekahi poe he nui wale a oia iho la. Aka, 
he kakaikahi ka poe i hoomaopopo iho i ke ano o ua mau mea 
nei, a o keia no kapaakiki o ko lakou mau naau. Aka he nui 
wale na mea uo ka paakiki loa aole lakou i nana'ku; nolaila, 
make aku la lakou. Ano, o ke kumu o ko lakou nana ole ana, 
no ka manaoio ole o lakou e hoola mai ana ia mea ia lakou. 

21. E ko'u poe hoahanau, ina ua hiki oukou ke hoolaia, 
ma ka alawa ana'e o ko oukou mau maka, i hoolaia'i oukou, aole 
anei oukou e nana koke ae, a i ole ia, e makemake loa paha ou- 
kou e hoopaakiki iho i ko oukou mau naau iloko o ka hoomaloka 
a e molowa, i ole ai oukou e alawa ae i ko oukou mau maka, i 
make ai oukou? MOK. XXXIV.] ALAMi f Ala. :i3:c. 
liesa keleawe. g I Nep. 19:?i. 7i Ala. 3S;c;. 1 Nep. 19:/i, ; I JNep. 19;^. ft Ka na- 22. Ina pela, e hiki mai ka pc 
aole pela, alalia e alawa'e oukou i 
maka e manaoio aku i ke Keiki a 
hoolapanai mai i kona poe kanaka 
auanei a e make i 'kalahala no ko 
mai auanei oia mai ka make mai 
"' alahouana, i ku iho ai auanei na 
kolokoloia, ma ka la hookolokolo 1 
liana . 

23. A, ano, e ko'u poe hoahauj 
kou e kanu iho i keia olelo iloko o 
hoomaka ai e kupu, pela hoi e mai 
manaoio. Aia hoi, e lilo ae ia i la 
i ke oia mau loa. Alalia, na ke A 
ko oukou mau ukana, ma o ka olio 
pau ua hiki ia oukou ke hana, ke i MOKUN 1. Ano, eia kekahi, mahope 
keia mau olelo ia lakou, noho iho 
o Amuleka a hoomakalae la e ao £ 

2. E ko'u poe hoahanau, ke n 
uaaupo oukou no na mea i olelois 
Kristo, ka mea i aoia'ku ai e mak 
oiaio, ua ike au uaao niii loa ia' 
mamua o ko oukou ku e ana s 
makou. 

3. A oiai oukou i makemake 
nei, e hoike aku oia ia oukou i ka 
oukou mau pilikia; a ua olelo aku 
e hoomakaukau ai i ko oukou ms 
aku oia ia oukou e manaoio, a e h 

4. He oiaio, i loaa'i ia oukou 
ka olelo iloko o ko oukou mau 
maikai; 

5. A ua ike maua o ka ninau 
ina paha iloko o ke Keiki a ke A 
auanei he Kristo. 

6. A ua ike no hoi oukou ua 
oukou, ma na mea he nui, aia no 
hoola as a. 

i n Nep. 2:/'. m II Nep. 2:d. 

a Ala. 32:5. 6 Ala. 33:23. aAla, 31:l«. 362 ALAMA . [mok. XXXIY. 7. Ua hea ae ko'u kaikuaana i na olelo a '*Zenosa, e hiki mai 
ana ka hoolapanai ana ma o ke Keiki la a ke Akua, a i na olelo 
hoi a "Zeuoka; a na lioopii ae oia ia 'Mose, e hoike mai he oiaio 
na man mea nei. 

8. Ano, e hoike an no'n iho, he oiaio na man mea nei. Aia 
hoi, ke i akn nei an ia onkou, na ike an ehiki mai ananei o Kristo 
mawaena o na keiki a kanaka, e lawe malnna iho ona i na lawe- 
hala o kona poe kanaka, a e "panai akn ananei oia no na hala o 
ko ke ao nei; no ka mea, na olelo mai ka Hakn ke Akna ia 
mea ; 

9. No ka mea, he mea e pono ai e hauaia mai ka mea e kala- 
hala'i; no ka mea, e like me ke knmnmanao nni o ke Akna man 
loa, e hanaia kahi mea e kalahala ai e pono ai, i ole ia, e ''make 
loa na kanaka a pan me ka hiki ole ke pale ae; he oiaio na paa- 
kiki na mea a pan; he oiaio, ua haule na mea a pan, a ua lilo, a 
e make loa io no, ke ole ma o ke 'kalahala ana la ka mea e pono- 
ai ke hanaia mai ; 

10. No ka mea, he mea e pono ai e hanaia i mohai nni 
a hope, he oiaio, aole he mohai kanaka, aole hoi holoholona, aole 
hoi kekahi ano a ka manu; no ka mea, aole loa ia e lilo ana i 
mohai kanaka ; aka, he mohai mana loa a man loa aku e pono ai. 

11. Ano, aole kekahi kanaka e hiki ai ia ia ke mohai aku i 
kona koko iho i mea e panai ai no na hala o hai. Ano, iua e pe- 
pehi kanaka ana kekahi kanaka, aia hoi, e lawe aku anei ko ka- 
kou kanawai, ka mea pololei, i ke oia o kona hoahanai\T Ke i 
akn nei an ia oukon, aole. 

12. Aka, e koi ana ke kanawai i ke oia o ka mea nana i pe- 
pehi i ke kanaka; nolaila, aole kekahi mea, e emi ana malalo iho 
o ke ■'kalahala mana loa, i ku pono no na hala o ko ke ao nei; 

13. Nolaila, he * mohai uui a hope e pono ai; a, alalia e ho- 
okiia'ku, i ole he mea hole pono aike hooki aku i ka'hookaheia'na 
ke koko; alalia, e hookoia'i ke '"kanawai o Mose; he oiaio, e 
hookoia mai ia a pan loa ; o kela hnna a lihi iki keia huna a 
lihi ilci, aole mea e lilo aku. 

14. A, aia hoi, o keia no ke ano a pan o ke kanawai; o kela 
hnna keia huna e knhiknhi ana i kela mohai nni a hope; a o "na 
mohai nni a hope la o ke Keiki a ke Akua no ia; he oiaio, he 
° mana loa a mau loa ; 

15. A pela oia e lawe mai ai ananei i ke oia i ka poe a pan _e 
manaoio ma kona inoa; o ke kumn no keia o ^ua mohai hope nei, 
e lawe mai ai i ka naau o ke aloha, o ka mea ia e lanakila ana 
maluna o ka hoopai, a e lawe mai ana i na mea i na kanaka i lo- 
aa'i ia lakon ka manaoio e mihi ai. 

16. A pela e hiki ai i ke aloha ke "panai i na koi ana o ka 

d Ala 33:3. INep. 19:71. e Ala. 33:15. lNep.l9:J(. /'Ala, 33:19. g 11 Hep. -l-.f. 
A n Nep 9:e, p. tllNep. 2:^ ) Pau. 10, 14. i; Pnu. 14, 15. i lU Nep. 9:19. ih 11 
Nep 25:o. ii, Pau. 13, 1."). o Pau. 10. p Pau. 13, li. g Ala. 12:2m. MOK. XXXIV.] ALAMA. hoopai, a i hoopinii ai ia lakou ilokc 
mea i liana ole aku me ka manaoio ( 
nawai a pau o na koi ana o ka hoopi 
nona ka manaoio e mihi ai, i laweia 
mau loa o ka hoolapanai. 

17. Nolaila, na ke Akua e ae m 
hanau, e hoomaka onkou e hana a 
mihi, i hoomaka ai oukon e hea ali 
mai ai oia ia onkou ; 

18. Oia, e hea aku ia ia no ke 
kona e hoola mai; 

19. Oia, e hoohaahaa iho onkoi 
ma ka pule ia ia ; 

20. E hea aku ia ia oiai oukon il 
oiaio, maluna iho o ka pua holoholo 

21. E hea aku ia ia iloko o na hi 
iho o ko ko onkeu hale, i ke kaka. 
ahiahi; ■ 

22. He oiaio, e hea aku ia ia me 
oukon poe euemi ; 

23. He oiaio, e kahea aku ia ia 
euemi no oia i ka pono a pau. 

24. E hea aku ia ia malnna iho 
Idhapai, i pomaikai ai onkou ma ia 

25. E hea aku ia ia maluna iho ( 
kou man kula, i mahuahua ai lakou 

26. Aka, aole o keia mau mea 
pono ai i ko onkou mau nhane ma i 
a ma na wahi main o onkou, a ma 1 

27. He oiaio, a ia oukon e hea 
pihaia ko onkou mau naan, i kaiia'i 
onkou pomaikai, a no ka pomaikai 1 

28. Ano, aia hoi, e o'u poe hoa 
an ia oukon, mai manao oukon o 
mahope iho o ka onkou hana ana 
hookuke ae oukon i ka poe nele, a.] 
e ike i na mea mai a pilikia, a haa"s 
ina he lako ko onkou, i ka poe i n( 
ina aole onkou e hana i kekahi o 1 
*makehewa ka onkou pule, a e ho( 
me he poe hookamani la onkou i h< 

29. Ina aole oukon e hoomanac 
la onkou a na mea hoomaemae i he 
aohe ia he maikai,) a na hehiia ma 

30. Ano, e o'u poe hoahanau, 1 

r It Nep. 32:c sMos.4;!. ( Moro. 7:6-8. 364 ALAMA. [mok. xxxiy. iho o ko oukou loaa ana ua hoike he nui wale me neia, me ka ike 
lioi e hoike mai aua " na palapala hemolele no keia mau mea, e 
heJe mai oukou a e hoohua ae i ka laua i ka mihi; 

31. He oiaio, ke.makemake nei au e hele mai oukou a e hoo- 
paakiki hou ole iho i ko oukou mau uaau; no ka mea hoi, ano ka 
mauawa. a me ka la o ko oukou mau ola; a, nolaila, ina e mihi 
oukou a iioopaakiki ole i ko oukou mau naau, e lawe koke ia mai ke 
knmumanao nui hoolapanai ia oukou. 

32. No ka mea, aia hoi, o keia ola ana oia no ka manawa no 
ua kanaka e hoomakaukau ai e halawai pu me ke Akua; he oia- 
io hoi, o ka la keia ola ana oia no " ka la no na kanaka e hana 
ai i na hana a lakou. 

33. Ano, me a'u i olelo e ai ia oukou mamua, oiai ua loaa ia 
oukou na hoike he nui wale me neia, nolaila, ke noi aku nei au 
ia ouliou, e hoopanee ole aku oukou i ko oukou la e mihi ai a hiki 
i ka hopena; no ka mea, mahope iho o keia la o ke ola, i haawi- 
ia mai ai ia kakou e hoomakaukau ai no ke ao.pau ole, aia hoi, 
ina aole kakou e hoonui ae i ko kakou manawa oiai m.a keia ola 
ana, alalia, e hiki mai ai ka po o ka pouli, iloko olaila e hiki ole 
ai ka hana ke hanaia. 

34. Aole e hiki ia oukou ke olelo, ia oukou e laweia mai ai i 
keia manawa pilikia weliweli, E mihi no au, e hoi no au i ko'u Akua. 
Aole, aole loa e hiki ia oukou ke olelo ae i keia; no ka mea, o 
keia uhane hookahi nana i noho ma ko oukou kino i ka manawa 
a oukou e puka aku ai mai keia ola aua'ku, na ua uhane hookahi 
la auanei ka mana e noho ma ko oukou kino ma kelaao mau loa. 

35. No ka mea, aia hoi, ina ua hoopanee ae oukou i ko oukou 
la e mihi ai, a hiki wale aku i ka make, aia hoi, Ua lilo ae oukou 
malalo iho o ka uhane o ke diabolo, a e hoopaa ana oia ia oukou 
noua; no ia mea, ua haalele iho ka Uhane o ka Haku ia oukou, 
aohe ona kuleana iloko o oukou, a no ke diabolo ka '"mana a pau 
maluna iho o oukou ; a oia no ka noho hope ana o ka poe hewa. 

36. A o keia ka'u i ike ai, no ka mea, ua i mai ka Haku, 
aole oia e noho ana iloko o '^na luakini hemolele olo, aka iloko o 
na uaau o ka poe pono oia i noho ai; he oiaio, a ua i mai no hoi 
oia, e noho iho no ka poe pono iloko o kona aupuni, e hele hou 
ole aiiwaho; aka e hookeokeoia ko lakou mau aahu, ma o ke 
koko la o ke Keikihipa. 

37. Ano, e ko'u poe hoahauau aloha, ke makemake nei au e 
hoomanao oukou i keia mau mea, a e hana aku oukou i ko oukou 
ola aaa me ka makau imua o ke Akua, a e hoole hou ole oukou i 
ka hiki ana mai o Kristo; 

3S. E paio ku e hou ole aku oukou i ka Uhane Hemolele, aka 
e hookipa aku oukou ia ia, a e lawe ae maluna iho o oukou i ka 
"iuoa o Kristo; a e hoohaahaa oukou ia oukou iho i ka lepo, a u Maluna o na papa keleawe, a me na papa e ae. 
l:r. y Mos. 5:i:. V Ala. ]2:2o. w H Nep. 9:(. k Ala. MOK. XXXT.] ALAMA hoomaua aku i ke Akua ma keia wf 
ai, iloko o ka uhane a iloko o ka i 
aloha aku i keia la i keia la, no ka 
mea pomaikai ana i hookau mai ai : 

39. He oiaio, a ke kauleo aku r 
poe hoahanau, e makaala oukou i 
aku ai oukou e ka hoowalewale ana 
kila oia maluna iho o oukou, i ole a 
na ma ka la hope; no ka mea hoi, 
kekahi mea maikai. 

40. Ano, e o'u poe hoahanau ale 
aku ia oukou e ahonui, a e hoomaui 
ka pilikia keia ano o ka pilikia; i c 
poe i hookuke mai ia oukou iwaho 
lilo oukou i poe lawehala e like me 

41. Aka, i ahonui oukou, a hoor 
Ida la, me ka manaolana paa e hoc 
la mai ko oukou mau popilikia a pa MOKDNi 1. Ano, eia kekahi, mahope ih 
i keia mau olelo, haalele iho la laua 
iloko o ka " aina o leresoua ; 

2. He oiaio, a o ka poe hoahan 
ana i ka olelo i ''ko Zorama poe, he 
o leresona. 

3. A, eia kekahi, mahope iho 
hanohano ae o ko Zorama poe no uj 
ua huhu lakou no ka olelo, no ka m 
oihana; nolaila, aole lakou i lioolol 

4. A hoouna ae la lakou a hot 
aina apau, i na kanaka a pau, a ku 
olelo i oleloia'i. 

5. Ano, aole na luna o lakou, i 
na kumu o lakou, i hoike ae i na 
makemake ai ; nolaila, ike main ihc 
naka a pau. 

6 A eia kekahi, mahope iho o 
o na kanaka a pau, o ka poe i ma 
Alama a me kona mau hoahanau, i; z II Nep. 32:e. 2ri Ala. 32:3-5. 
a Ala. lt:rj. () Ala. 30;2;. ](;6 ALAMA. [MOK. XXXV. ;i he mii loa lakou; a hele mai la no hoi lakou i ka "aina o 
leresona. 

7. A eia kekahi, lawelawe ae la o Alama a me kona poe hoa- 
hanaii ia lakou. 

8. Alio, na huhu ko Zorama poe i ka ''poe kanaka o Amoua 
e noho ana ma leresona, a o ka luna nui o 'ko Zorama poe he 
kanaka hewa loa ia, hoouna mai la oia i ka poe kanaka la o 
Aniona, e makemake ana ia lakou e kipaku aku mawaho o ko la- 
kou aina i ka ^poe a pau i hele mai mai o lakou la ae iloko o ko 
lakou aina. 

9. A ha ae la oia i na olelo hooweliweli he nui wale ia lakou. 
Ano, "aole ka poe kanaka o Amona i makau aku i ka lakou la 
man olelo, uolaila, aole lakou i kipaku aku ia lakou, aka, hookipa 
ae la lakon i ka poe hune a pau o ko Zorama, ka poe i hele mai 
io lakou la; a '' hanai ae la ia lakou, a hooaahu ae la ia lakou, a 
haawi ae la ia lakou i na aina i hooilina no lakou; a kokua ae la 
lakon ia lakou la e like me ko lakou la nele. 

10. Ano, hoonankiuki keia mea i ko Zorama poe e huhu mai 
i ka poe kanaka o Amona, a hoomaka iho la lakou e hui pu me 
ko Lamana poe, a e hookonokono ae i kela poe no hoi e huhu 
mai ia lakou ; 

11. A pela i hoomaka ai*ko Zorama poe a me ko Lamana 
poe e hoomakaukau no ke kaua ku e i ka poe kanaka o Amona, 
a i ka poe kanaka o Nepal. 

12. A pela i pau ai ka makahiki umikumamahiku o ke an o 
)ia Innakanawai maluna iho o ka poe kanaka o Nepal. 

13. A haalele iho la ka'poe kanaka o Amona i ka*ainao 
leresona, a hele mai la iloko o ka 'aina o Meleka, a hookaawale 
ae la i wahi ma ka aina o leresona no ka poe koa o ko Nepal poe, 
e hiki ia lakou ke paio me ka poe koa o ko Lamana poe, a me ka 
l)oe koa o ko Zorama poe; a pela i hoomaka ai kekahi kaua nia- 
waeua o ko Lamana poe a me ko Nepal poe, ma ka makahiki 
umikumamawalu o ke au o na lunakanawai ; a e '"haawiia'kn 
auanei he raooolelo o ko lakou man kaua. 

14. A hoi hou aku la o Alama, a me Amona, a me ko laua 
man hoahanau, anie"na keikikane elua no hoi a Alama, i ka 
"aina o Zarahemela, mahope iho o ko lakou lilo ana i man mea 
]iaa hana ma na lima o ke Akua i ka lawe ana mai i kekahi poe 
lie nui wale o ^ko Zorama poe i ka mihi; a o ka poe a pan i la- 
weia i ka mihi, ua "kipakuia mai ko lakou aina aku; aka, aia no 
ia lakou na aina no na hooilina o lakou ma ka 'aina o leresona, 
a na lalau aku lakou i na mea kaua e hoomalu ia lakou iho, a me 
ka lakou poe wahine, a poe keiki, a me ko lakou mau aina. 

15. Auo, o Alama, ua ehaeha oia no ka hewa o kona poe ka- r.Alii. 27:?. d Ala. 27:2fi. 
/ Ahi. HI):;. i Aia. 27:21). 7.-. AI 
1 :),. I Al:>. ;i0:2i, q Fim 0. c Ala. 30:2/. ?' Pan. 6. (; Ala. 27 :2(i. h Mos. i:l. 

Tea. (Ala. 8:c. m Ala. 43:4i. n Ala. .-31:7. oOlii. 
• AUi. 27:i;. MOK. XXXVI.] ALAMA, naka, he oiaio, no na kaua, a no nf 
paio mawaena o lakou; a ua hele : 
hoounaia e hai aku r ka olelo maw 
kela kulanakauhale keia kulanakau 
ana na naau o na kanaka e mahua 
maka ana lakou e hoonaukiukiia no 
maha nui loa kona naau ; 

16. Nolaila, kena ae la oia e hoi 
kane, e hiki ia ia ke haawi pakahi 
mea i kana kauoha, no na mea e p 
olelo ko makou no kana mau kauoh 
•e like me kona mooolelo iho. Na kauoha a Alama i kan 

MOKUNi 

1. E ka'u keiki, e haliu mai ka 
ka mea, ke hoohiki nei au ia oe, "ii 
ke Akua, e hoopomaikaiia auanei o 

2. Ke makemake nei au e hauf 
manao ana i ka noho pio ana o ko 1 
iloko lakou o ka ''noho luhi ana, a 
hoopakele mai ia lakou ke ole ia 1 
Akua o Isaaka, a o ke Akua o lako 
ia lakon i ko lakou mau pilikia. 

3. Ano, e ka'u keiki, e Helaii 
malii oe, a nolaila ke noi aku nei f 
man olelo, a e aoia e au; no ka mea 
nai aku ana i ke Akua, e kokuaia n 
lakou, a me na pilikia o lakou, i 
" hookiekieia iluna auanei ma ka la 

4. A, aole o'u makemake e i 
mamuli o ko ke kino, aka mamuli ( 
ka naau kino, aka o ke Akua. 

5. Ano, hoi, ke i aku nei au i 
au e ke Akua, ina ua ike ole au i ui 
mai ke Akua, ma ka "waha o kona 
"uei ia'u, aole no kekahi pono no'u i 

6. No ka mea, haalele ae la au 
imi ana e hoohiolo aku i ka ekalesi 
mai la ke Akua i kona "auela hem 
ma ke aia. a n Nep. J:h. b Mos. 23:23. 
/ Mos 27:10. ,/ Ala 3G:e. 24:17-21. cJ 368 ALAMA. [mOK. XXXVI. 7. A, aia hoi, olelo mai la oia ia makou, me he mea la he 
* leo o ka hekili ia, a haalulu iho la ka honiia a pau malalo iho o ka 
makou mau kapuai, a hiiia iho la makou a pau i ka honua, no ka 
mea, hiki mai la ka makau o ka Haku maluna iho o makou. 

8. Aka hoi, i mai la ka leo ia'u, E ala'e. A 'ala ae la au a 
ku iluna, a ike aku la i ka anela. 

9. A i mai la oia ia'u, Ina paha e makemake ana oe i ka 
■'make nou iho, mai imi hou ma neia hope aku e hoohiolo aku i 
ka ekalesia o ke Akua. 

10. A eia kekahi, '^hina iho la au i ka honua; a no na 'la 
ekolu a me na po ekolu, ua hiki ole ia'u ke hoohamama i kuu 
waha; aole hoi i hiki ia'u ke hoonioni i na lala o'u. 

11. A olelo mai la ka anela ia'u ina mea e ae, ilohea e ko'u mau 
hoahanau, aka aole au i lohe ia mau mea; no ka mea, ia'u i lohe 
ai i na olelo, Ina paha e makemake ana oe i ka '"make nou iho, 
mai imi hou e hoohiolo aku i ka ekalesia o ke Akua, ua loohia au 
me ka eehia a pihoihoi, o hoopoinoia mai paha au, a haule iho la 
au i ka honua, a lohe hou ole aku la au; 

12. Aka ua hoowalaniaia iho au me ka "ehaeha mau loa, no 
ka mea, ua hakukoi nui loa ko'u uhane, a hoowalaniaia me ko'u 
mau hewa a pau . 

13. He oiaio, hoomanao iho la au i ko'u mau hala a hana ino 
a pau, no keia mau mea ua hoomainoinoia au me na eha o ge- 
lieua; he oiaio, ike iho la au ua kipi aku au i kuu Akua, a ua 
malama ole au i kana mau kauoha hemolele; 

14. He oiaio, a ua pepehi loa au i na keiki he nui ana, a he 
oiaio, ua alakai lalau aku au ia lakou i ka make; he oiaio, a no 
ka nui o ka'u mau hana ino, o ka manao wale ana i ke komo ana 
ma ke alo o ko'u Akua, he mea ia i hoowalania iho ai i ko'u uha- 
ne me ka weliweli hiki ole ke haiia'ku. 

15. Manao iho la au, ina ua hiki au ke kipakuia mai a lilo i 
mea ole, o ka uhane a me ke kino pu, i ole au e kaiia'ku e ku ma 
ke alo o ko'u Akua, e hookolokoloia no ka'u mau hana. 

16. Ano, no °na la ekolu a me na po ekolu i hoowalaniaia mai 
ai au, me na eha o kahi uhane poino loa. 

17. A eia kekahi, i ka wa- a'u i hoowalaniaia mai ai me ka 
ehaeha, oiai au i hoohakukoiia mai ai ma ka hoomanao i ko'u 
mau hala he nui loa, aia hoi, hoomanao iho la no hoi au i ka hoo- 
lohe ana o'u i ko'u makuakane i wanana akn ai i na kanaka, no 
ka hiki ana mai o kahi lesu Kiisto, ke Keiki a ke Akua, e "panai 
ai no na hala o ko ke ao nei. 

18. Ano, i ka hopu ana o jso'u haau i ua manao nei, hea aku 
la au iloko o ko'u naau, E lesu, e ke Keiki a ke Akua, e aloha 
mai ia'u, ka mea iloko o ke au o ka awaawa, a i hoopuniia a puni 
me *na kaula mau loa o ka make. 

/iMo3. 27:11. t Mos. 27:13, 15. j Mos 27:16. ZcMos. 27:18. J Pau. IH Mos. 27: 
)!)-2:i. >ii Mo.9. 27:10. iilak. C:»i. a Pau. 10. Mos. 27:19-23. plINep.2:/. i? II Nep. 28:;>. MOK. XXXVI.] ALAMA 19. Ano hoi, ia'u i manao ai i 
manao hou aku i ko'u mau eha; he 
ia au e ka hoomanao ana i ko'u ma 

20. A nani wale ka olioli a me 
a'u i ike ai; he oiaio, na hoopihaia 
aku ana e like me ko'u eha i oi aku 

21. He oiaio, ke i aku nei au ia 
mea e like ai ka eha a me ka awa 
oiaio, a ke i hou aku nei au ia oe, e 
aole loa he mea e like ai ka maikai 
olioli ; 

22. He oiaio, manao au ua ike a 
kane o Lehi i ike ai, i ke Akua 6 ] 
nohoalii, i hoopuniia me ka poe an 
heluia, e himeni ana a e hiilani ana 
nui nui iho la ko'u uhane e hiki ilai] 

23. Aka hoi, loaa hou iho la i ko 
a ku ae la wan ma ko'u man wawa( 
' ua hoohanauia mai au e ke Akua ; 

24. He oiaio, a mai ia manawa i 
aku au me ka hooki ole, i hiki ia'u 
tnihi; i hiki ia'u ke kai mai ia lake 
a'u i hoao ai; i hiki ia lakou no hoi 
ke 'J hoopihaia me ka Uhane Hemole 

25. Ano, aia hoi, e ka'u keiki, ke 
i ka olioli nui loa i na hua o ka'u ha 

26. No ka mea, no ka olelo ana : 
he nui no ka poe i ^ hoohanauia e ke 
i hoao aku ai, a ua alikealike ko lal 
nolaila, ke ike la lakou no ua mau m 
a'u i ike ai; a o ka ike i loaa'i ia'u : 

27. A ua kokuaia mai au malalo 
pilikia o kela ano keia ano, he oiaio 
nui wale; he oiaio, ua ^hoopakele m; 
paahao mai, a mai na mea paa, a m; 
ke paulele nei au ia ia, a e hoopakeh 

28. A ua ike au e hookiekie mai i 
ua ike au e ^hookiekie mai no oia i; 
pu me ia ma ka nani; he oiaio, a ( 
ka wa pau ole, no ka mea, ua la we n 
puna raailoko mai o Aigupita, a na 
ke Kai Ula ; a alakai mai la oia ia 1 
ka aina i olelo mua ia'i; he oiaio, na rlNep. 1:8. s Mos. 27:23. « Mos. 5:c. ul 

17-19. II Nep. 31:13, 14, 17, 18. 32:2,5. \la31-- 

11:35,36. 12:1,2. 18:37. 19:13,14. 30. IV Nep 

2 Mos. 23:;j. '^ 

X 370 AT.AMA. [mok. xxxvii. kou mailoko mai o ka luhi a me ka noho pio ana, ia manawa aku 

ia manawa aku; . . , , , i 

29. He oiaio, a ua lawe mai la no hoi oia i ko kakou poe ku- 
puna mailoko mai o ka aina o lerusalema; a ua hoopakele mai 
no hoi oia ia lakou ma koua mana mau loa, mailoko mai o ka 
luhi a me ka noho pio ana, ia manawa aku ia manawa aku a hiki 
i keia la; a ua hoomaimo mau au i ko lakou noho pio ana;^ he 
oiaio, a he mea e pono ai nou no hoi e hoomanao mau, me a u i 
hoomanao ai i ko lakou noho pio ana. 

30. Aka hoi, e ka'u keiki, aole o keia wale no; no ka mea, he 
mea e pono ai nou e ike, me a'u e ike nei, ^''ina e malama oe i na 
kauoha a ke Akua, e hoopomaikaiia auanei oe ma ka aina; a he 
mea e pono ai nou ke ike no hoi, ina aole oe e malama i na kau- 
oha a ke Akua, e hookiia'ku auanei oe mai kona alo aku. Ano, 
ua ku keia i kana olelo. MOKUNA 37 1. Ano, e ka'u keiki Helamaua, ke kauoha aku nei au ia oe 
e lawe oe i na mooolelo i " waihoia mai me au ; 

2. A ke kauoha aku nei au ia oe e kakau iho oe i mooolelo 
no keia poe kanaka, me a'u i hana'i, maluna iho o ''ua papa o 
Nepal, a e malama laa i ua mau mea nei a pan a'u i malama ai, 
e like me a'u i malama ai ia mau mea; no ka mea, no kekahi 
"kumu nui naauao i malamaia'i ia mau mea; 

3. A me keia man papa " keleawe i piha'i me keia mau kaha, 
me " na mooolelo o na palapala hemolele maluna iho o ia mau mea, 
a me ke kuauhau o ko kakou poe kupuna, mai kinohi mai. 

4. Ala hoi, ua wananaia mai e ko kakou poe kupuna, e ma- 
lamaia ua mau mea nei, a e 'haawiia'ku mai kekahi hanauna aku 
i kekahi hanauna aku, a e malamaia a e pulamaia ma ka lima o 
ka Haku, a hiki i ka wa e hele aku ai ia man mea i na lahuika- 
uaka, a me na ohana, i na olelo, a me ua kanaka a pau, i ike ai 
auanei lakou no na mea pohihihi i kakauia'i maluna olaila. 

5. Ano hoi, ina e malamaia ia mau mea, e man ko lakou 
"huali e pono ai; he oiaio, a e mau no ko lakou huali; he oiaio, 
a me na papa a pau no hoi i piha'i me na palapala hemolele. 

6. Ano, e manao paha oe he mea uaaupo keia iloko o'u; aka 
hoi, ke i aku nei au ia oe, ma o ua mea uuku a ano ole la, e 
laweia mai ai a ko na mea nui; a e hoohoka ana na mea uuku i 
ka poe naauao ma na manawa he nui. 2a U Nep. l:'i. 6-11. Mos. 28:20. 
d 1 Nep. 3: 6 1 Nep IJ. c Pau. 12, 14, 18. Ea. 1:13-18 
:. BlNep. o:d. / I Nep. 5 :16-19. fflNep. o;19. Na Olelo a Moraiuoua 1: MOK. XXXVII.] AliAMA . 7. A ke haua la ka Haku ke A 
mai ai i kona mau kumumanao nui 
uuku loa la e hoohoka ana ka Hak 
mai ana i ke oia no ua uhane he nui 

8. Alio, a hiki i keia manawa, h 
i malamaia'i ua mau mea nei; no I 
ua mau mea nei i ka hoomanao ana 
a hoomaopopo hoi i na mea he nui i 
ao, a lawe mai la ia lakou i ka ike i 
ana o ko lakou mau uhane. 

9. He oiaio, ke i aku nei au ia > 
a ua mau mooolelo nei i piha'i, i ka 
papa nei, ina ^'ua hiki ole ia Amona 
hoomaopopo aku i na tausani he m 
ua mooolelo pololei ole o ko lakou p 
mai ua mau mooolelo nei a me ka ' 
ka mihL; oia, ua lawe mai ua mau 
ike i ka Haku, ko lakou Akua, a e 1 
lakou Mea Hoolapauai. 

10. A owai la ka mea i ike, anoa 
haua i ka lawe ana mai i ua tausani 
a me na tausani he nui wale hoi o ki 
lea, ko Nepal poe, ka poe e hoopaa 
uaau iloko o ka liewa a me ka haua 
Hoolapauai? 

11. Aole i hoikeia mai keia mau 
keia manawa ; nolaila e hooki no au 

12. A e lawa paha ia ke olelo ' 
mau mea nei uo kekahi *haua uaau 
Akua; no ka mea, ke ao mai la oia 
kana mau haua a pau, a ua 'pololei 
ana, oia '"hookahi mau loa no ia. 

13. E hoomauao, e hoomanao, ( 
nui o ka ikaika o na kauoha a ke AI 
malama mai oukou i ka'u mau kai 
ma ka aina; aka, ina e malama ole 
hookiia'ku oukou mai kona alo aku 

14. Ano, e hoomanao, e ka'u ke 
ua mau me laa nei, ana i malama 
ai a " e pulama ai no hoi no kekahi 
ia ia ke hoike ae i kona mana i na 1 

15. Alio, aia hoi, ke hai aku nei 
ka wanana, ina e ae oe maluna o ne 
e laweia aku keia mau mea laa m h Berita a lue na Kauoha {>4:33, i Mos. 1:3-5. 
; 11 Nep. 9:2o, m I Nep. 10:19. Ala. 7:20. »i I 372 ALAMA. [mOK. XXXVII. Akiia, a e hookuuia'ku oe ia Satana, nana e kanana mai ia oe 
me lie opala la imua o ka makani ; 

16. Aka, ina e malama oe i na kauoha a ke Akua, a e hana 
aku me keia man mea laa, e like me ka mea a ka Haku e kauoha 
mai ai ia oe, (no ka mea, he pouo nou e hoopii aku i ka Haku no 
na mea a pau au e hana aku ai me keia mau mea laa,) aia hoi, 
aohe he mana o ka honua nei a o ka po e hiki ai ke lawe aku i 
ua mau mea laa la mai oii aku, no ka mea, he mana ke Akua i ka. 
hooko ana i kana mau olelo a pau; 

17. No ka mea, e hooko mai no oia i na olelo pomaikai a pan 
ana e haawi mai ai ia oe, no ka mea, ua hooko mai la oia i na 
olelo pomaikai ana i haawi mai ai i ko kakou poe kupuna. 

18. No ka mea, olelo paa oia ia lakou e hookoe mai oia i ua 
mau mea nei no kekahi hana naauao iloko ona, i hiki ia ia ke ho- 
ike ae i kona mana i *na hauauna e hiki mai ana. 

19. Ano, aia hoi, ua hooko mai oia i kekahi kumumanao i ka 
hoihoi hou ana 1 «na tausani he nui wale o ko Lamana poe i ka 
ike i ka oiaio; a ua hoike mai oia i kona mana iloko o lakou, a e- 
hoike mai no oia i kona mana iloko o lakou no hoi, i 'na hanauna 
e hiki mai ana; nolaila, e malamaia ua mau mea nei; 

20. Nolaila, ke kauoha aku nei au ia oe, e ka'u keiki Hela- 
maua, e ikaika oe i ka hooko ana i ka'u mau olelo a pau, a e- 
ikaika hoi oe i ka malama ana i na kauoha a ke Akua, me ia i 
palai:)a]aia'i. 

21. Ano, e olelo aku no au ia oe no keia 'man papa he iwa- 
kaluakuinamaha, i malama ai oe i ua mail mea la, i hoikeia'ku ai 
i keia poe kanaka na mea pohihihi a me na hana o ka pouli, a me^ 
ka lakou mau hana malu, oia no 'na hana malu a keia poe ka- 
naka, ka poe i anaiia'i; he oiaio, e hoikeia'ku ko lakou pepehi 
kanaka ana a pau, a powa ana, a me ko lakou hao wale ana, a. 
me ka lakou hana ino, a mau mea hoopailua, i keia poe kana,ka; 
he oiaio, e malama oe i keia "mau mea kuhikuhi nei. 

22. No ka mea, aia hoi, ike aku la ka Haku ua hoomaka kona 
poe kanaka e hana iloko o ka pouli, he oiaio, e hana i na mea 
hoopailua a me "na pepehi kanaka malu; nolaila, i mai la ka. 
Haku, Ina aole lakou e mihi, e '"anai loa ia lakou mai ka ili 
aku o ka honua. 

23. A i mai la ka Haku, E hoomakaukau no au no ka'u kau- 
wa Gazelema, "'he pohaku, he mea ia e alohi aku ma ka pouli i 
maiamalama, e hiki ia'u ke hoike aku i ko'u poe kanaka, ka poe 
a malama ana ia'u, e hiki ia'u ke hoike ia lakou i na hana a ko 
lakou poe hoahanau; he oiaio, i ka lakou ^'mau hana malu, i ka 
lakou mau hana o ka pouli, a me ka lakou hana ino a mau mea 
hoopailua. 

24. Ano, e ka'u keiki, ua hoomakaukauia ua 'mau mea kuhi- 

j) Pau. 19- g Ala. 23:5-13. r Pau. 18. s Mos. 8:i, / U Nep. 10:t. » Pau 23 28.. 
Mos. 8:ii. I! II Kep. 10:i. luMos. 8:j. s;Mos. 8:ii. i/IlNep. 10;i. z Mos. S:ii. MOK. XXXVII.] ALAMA kuhi nei, i ko ai ka olelo a. ke A 
i ana: 

25. B hoopuka aku no au nolok' 
lama, i ka lakou ^^ mau hana malu 
pailua a pau; a ke mihi ole lakou 
mai ka ili aku o ka honua ; a e hoo] 
lama i ko lakou' mau mea malu a r 
keia lahuikanaka i keia lahuikanal 
ma ka aina. 

26. Ano, e ka'u keiki, ke ike ne 
laila, ua ^"anaiia mai lakou, a pela 
ke Akua; he oiaio, o ka lakou han 
uoloko mai o ka pouli, a ua ^^ hoike 

27. Ano, e ka'u keiki, ke kauol 
ka lakou mau hoohiki a pau, a me 
lakou ae like ana iloko o ko lakou i 
a me ko lakou mau hoailona a me 1 
e aua mai mai keia poe kanaka mai, 
o haule iho paha lakou iloko o ka 
auanei. 

28. No ka mea, aia hoi, aia no 
keia aina a pau, e hiki mai ai ka ; 
a pau e hana ana i ka pouli, e like 
kou e 00 loa ai; nolaila, au e mali 
keia poe kanaka. 

29. Nolaila, e aua oe i keia mai 
ka lakou mau hoohiki a me ka lat 
kanaka ae; a no ka lakou hana ino, 
aua, a me ko lakou mau mea hoo] 
aku ai ia lakou; a e ao aku oe ia h 
hana ino e like me ia, a me ua mi 
ana; a e ao aku no hoi ia lakou, u 
nei no ka lakou hana ino, a me na 
pepehi kanaka ana. 

30. No ka mea, aia hoi, pepehi 
o ka Haku a make loa, ka poe i h( 
aku ia lakou no ka lakou mau hana 
poe a lakou i pepehi iho ai, i ka B 
hoopai maluna iho o ka poe nana 
mai ai na hoopai o ke Akua malun 
pouli a me ka hui pu malu ana; 

31. He oiaio, a e ^'' hoopoinoia 1 
ua poe la e hana ana i ka pouli a r 
auaiia'na, ke mihi ole lakou mamuf 

32. Ano, e ka'u keiki, e hooma 2a II Nep. 10 :i. 
28. Ala. 45; 16. 26 Mos. 8:/. 2c Ko larecla ALAMA. [MOK. XXXVII. akii ai ia oe; mai waiho aku i kela mau mea i kuka malu ia i keia 
poe kanaka, aka e ao aku ia lakou i ka inaina mau loa i ka hewa 

a me ka ino ; ■ • i tt i 

33. E liai aku ia lakou i ka mihi, a me ka manaoio i ka Haku, 
ia lesu Kristo; e ao aku ia lakou e hoohaahaa ia lakou iho, a e 
akahai a e haahaa ma ka naau; e ao aku ia lakou e pale aku i kela 
hoowalewale i keia hoowalewale o ke diabolo, me kO lakou manaoio 
i ka Haku o lesu Kristo ; . 

34. E ao aku ia lakou e hoopalaleba ole i na hana maikai, aka 
e akahai a e haahaa ma ka naau; no ka mea, o ka poe me neia e 
loaa ia lakou ka maha no ko lakou mau uhane. 

35. E hoomanao, e ka'u keiki, a e ao i ka naauao i kou wa 
opio; he oiaio, e ao ma kou wa opio-e malama i na kauoha a ke 

Akua; , i , • 

3G. He oiaio, a e ^'hea aku i ke Akua no kou kokuaia mai a 
pau; he oiaio, e hana aku oe i kau hana ana a pan i ka Haku, a 
i kela wahi keia wahi au e hele aku ai, e hele oe iloko o ka Haku; 
he oiaio, e kauia kou mau mauao a pau i ka Haku; he oiaio, e 
kauia na kuko o kou naau maluna iho o ka Haku no ka wa 

pau ole; , ,• 

37. E kuka oe me ka Haku i na mea a pau au e hana i, a e 
kuhikuhi mai no oia ia oe no ka maikai; he oiaio, ia oe e moe iho 
ai i ka po, e moe iho i ka Haku, i kiai mai oia maluna iho ou 
i kou hiamoe ana; a ia oe e ala ai i ke kakahiaka, e piha kou 
naau me ke aloha aku i ke Akua; a ina e hana oe i keia mau mea, 
e ^^hookiekieia auanei oe iluna ma ka la hope. 

38. A, ano, e ka'u keiki, he mea ka'u e olelo aku ai ia oe no 
ka mea a ko kakou poe kupuua i kapa ai he mea poepoe, a 2" he 
mea kuhikuhi; no ka mea, kapa aku la ko kakou poe kupuna la 
mea, liahona, oia no ma ka hoohalike ana, he panana; a na ka 
Haku ia i hoomakaukau. 

39. Aia hoi, aole e hiki i kekahi kanaka ke hana maimuli o ke 
ano ka hana akamai me ia, aia hoi, ua hoomakaukauia ia mea 
e hoike ai i ko kakou poe kupuna i ke ala a lakou e hele aku ai ma 
ka waonahele ; . . 

40. A hana aku la ia no lakou e like me ko lakou manaoio i 
ke Akua; nolaila, ina he manaoio ko lakou e manaoio ai ua hiki 
i ke Akua ke kauoha mai i kela manamana e kuhikuhi i ke ala a 
lakou e hele aku ai, aia hoi, ua hanaia ia; nolaila, ua loaa ia. la- 
kou keia hana mana, a me na hana mana e ae he nui i hanaia mai 
ai ma ka lima o ke Akua, ia la aku ia la aku; 

41. Aka hoi, no ka hanaia ana o kela mau hana mana ma na 
mea uuku, ua hoike mai la no nae ia mea i na hana kupaianaha 
ia lakou. Ua hoopalaleha lakou, a hoopoina iho la e hana me ko 
lakou manaoio a ikaika, alaila, ua oki iho la kela mau hana ku- 
paianaha, a, aole lakou i hol omua ma ko lakou hele ana; 

2/"UNep. 32:e. 2srMos. 23:p. 2ft I Nep. 16:d. MOK. XXXVIlI.j ALAMA 42. Nolaila, noho iho la lakou m£ 
i hele ma ke ala pololei, a ua hoopi 
makewai, no ka lawehala ana. 

43. Ano, e ka'u keiki, ke maker 
aole o keia mau mea me ke aka 
poe kupuna i palaleha ai i ka mala 
no ko ke kino keia mau mea, ) aole 
ia me na mea o ko ka uhane ; 

44. No ka mea, aia hoi, ua lik 
aku i ka olelo a Kristo, ka mea e 1 
ka pomaikai mau loa, me ia no ko 
aku ai i ua panana nei, kamea nai 
^'ala pololei i ka aina i olelo mua i 

45. Ano, ke i aku nei au, aole i 
No ka mea, e like me ka oiaio o k 
kuhi i ko kakou poe kupuna, ma 1 
2* aina i olelo mua ia'i, pela no hoi 
aku kakou i ke kuhikuhi ana o ia 
kakou ma o loa aku o keia awaawi 
aina i olelo mua ia'i, i oi loa aku I 

46. E ka'u keiki, mai hoopalal 
ke ala; no ka mea, pela no ia me 
mea, pela no ia i hoomakaukauia'i 
hiki ia lakou ke oia ; pela no hoi i 
kauia ke ala, a ina e nana aku ka 
ka wa pau ole. 

47. Ano, e ka'u keiki, e maka 
laa nei; he oiaio, e makaala e nan 
hele aku i keia poe kanaka, a e ha 
ka'u keiki e, aloha. MOKUN Na kauoha a Alama i k 

1. E ka'u keiki, e haliu mai k 
ka mea, ke i aku nei au ia oe, me 
« e malama oe i na kauoha a ke AI 
ma ka aina ; a ina e malama ole 
hooleiia'ku oe mai kona alo aku. 

2. Ano, e ka'u keiki, ke lana 
ia'u ka olioli nui iloko ou, no kou 

2» n Nep. 9:2o. 2; Pau. 38. I Nep. 16:d. a II Nep. \:T\. 376 ALAMA. [mok. xxxviii. Akua; uo ka mea, me oe i hoomaka ai i kou wa kamalii, e nana 
aku i ka Haku, i kou Akua, pela au i manaolana'i e hoomau oe i 
ka malama ana i kana man kauoha; no ka mea, ua pomaikai ka 
mea e hoomau pono ana a ^ hiki i ka hopena. 

3. Ke i aku nei au ia oe, e ka'u keiki, ua ]oaa mai ia'u ka 
olioli nui iloko ou ano, no kou hoomau pono ana, a me kou ikai- 
ka, a me kou ahonui, a me kou hoomanawanui mawaena o ka poe 
kanaka 6 "ko Zorama. 

4. No ka mea, ua ike au iloko oe o na mea paa; he oiaio, a 
ua ike no hoi au ua hailukuia no oe no ka olelo; a ua hoomana- 
wanui oe i keia man mea a pau me ke ahonui, no ka mea, o ka 
Haku no kekahi pu me oe; a ke ike nei oe ano ua hoopakele mai 
uo ka tiaku ia oe. 

5. Ano, e ka'u keiki Sibalona, ke makemake nei au e hoo- 
manao oe e like me ka nui o kou paulele ana aku i ke Akua, pela 
ka nui o kou hoopakeleia'na mai mailoko mai o kou mau hoaoia 
ana, a me kou popilikia, a me kou mau eha; a e "^ hookiekieia 
auanei oe ma ka la hope. 

6. Ano, e ka'u keiki, aole o'u makemake e manao oe ua ike 
au i keia mau mea ma o'u iho, aka, o ka Uhane o ke Akua no ia 
iloko o'u, nana i hoike mai i keia mau mea ia'u; no ka mea, ina 
aole au i 4ioohanauia mai e ke Akua, ina ua ike ole au i keia 
mau mea. 

7. Aka hoi, hoouua mai la ka Haku, ma kona aloha nui, i 
kona auela e hai mai ia'u, e hooki aku i ka hana luku mawaena 
o kona poe kanaka; he oiaio, a ua 'ike au i kekahi anela he ma- 
ka no he maka; a olelo pu oia me au, a o kona leo me he hekili 
la la, a hoohaalulu iho la ia i ka honua holookoa. 

8. A eia kekahi, "he mau la ekolu a he mau po ekolu o'u 
iloko o ka eha awaawa a walania loa o ka uhane; a, aole loa i 
loaa ia'u ke kalaia'na o ko'u mau hala, a hiki i ka wa a'u i hea 
aku ai i ka Haku, ia lesu Kristo, e aloha mai ia'u. Aka hoi, ka- 
hea akn la au ia ia, a loaa iho la ia'u ka maluhia i ko'u uhane. 

9. Ano, e ka'u keiki, ua hai aku au i keia ia oe, i aoia'i oe i 
ka naauao, i aoia'i oe e au aole kekahi ala e ae, ''aole hoi kekahi 
hana e ae, ma o ua mea la i hiki ai ke kanaka ke hoolaia, iloko 
a ma o Kvisto la wale no. Aia hoi, 'oia no ke ola a me ka ma- 
lamalama o ke ao nei. Aia hoi, oia no ka olelo o ka oiaio a 
me ka pono. 

10. Ano, me oe i hoomaka ai e ao aku i ka olelo, pela no au 
e makemake nei e hoomau oe e ao aku; a ke makemake nei au e 
ikaika a e pakiko oe ma na mea a pau. 

11. B makaala, i ole ai oe e hookiekieia iluna i ka haaheo; he 
oiaio, e makaala i ole ai oe e kaena aku iloko o kou naauao iho, 
aole hoi no kou ikaika nui; 6 It Nep. 31.-/I. c Ala. 30:2/. dMos. 23:p. «Mos. o:c. 
27:19-23. Ala. 36: 10, lU. h Uoa. oul. iMos. 16:m. /■Mos. 27:11-17. g Moa. MOK. XXXIX.] A LAM 12. E hana me ka wiwo ole, ac 
e makaala no hoi e kaulawaha oe 
me ke aloha ; e makaala e haalele 

13. Mai pule oe me ka •'ko Zo: 
ua ike oe e pule ana lakou e lohea 
no ko lakou naauao. 

14. Mai olelo, e ke Akua, ke ; 
aku makou mamua o ko mako 
olelo aku, e ka Haku, e kala mai 
ae oe i ko'u poe hoahauau i ke a 
pono ole imua o ke Akua i na mar 

15. A na ka Haku e hoopomai! 
pa aku ia oe ma ka la hope iloko ( 
ka maluhia. Ano, e hele, e ka'i 
keia poe kanaka. E kuoo. E ka Na kauoha a Alarna i lean 

MOK UN 

1. Ano, e ka'u keiki, he mau 
aku ai ia oe, mamua o ka'u i olelo 
mea hoi, aole anei oe i ike i ka 
kona hoomau pono ana , a me kor 
kauoha a ke Akua? Aole anei oia 
e hoohalike ail 

2. No ka mea, aole oe i hoolo 
like me kou kaikuaana, mawaena 
uo ka'u i ku e ai ia oe; hele ae la : 
a i kou naauao. 

3. Aole o keia wale no, e ka 
mea i hoeha mai ia'u; no ka me 
olelo ana, a hele ae la iloko o ka 
palena o ko Lamana poe, mamuli 
Isabela ; 

4. He oiaio, aihue ae la keia i 
aka, aole ia he mea e hoaponoia'i 
lama ana i kau oihana i waihoia'i 

5. Aole anei oe i ike, e ka'u 
pailuaia ma ka maka o ka Haku 
mamua o na hewa a pau, koe waL 
hala ole, a me ka hoole ana i ka I 

/ Ala. 30:2/. a Als. 30:2/. 6 Pau. 7, II. IlNep. 28:( 378 ALAMA. [mOE. XXXIX, 6. No ka mea, aia hoi, ina e hoole akn oe i ka Uhane Hemo- 
lele ia ia i uobo ai iloko ou, a ua ike oe e hoole ana oe ia ia; aia 
hoi, he hala keia e "kaha ole ia'na; he oiaio, o ka mea e pepehi 
kanaka ana me ke-^kii e i ka malamalama a me ka ike o ke Akiia , 
he mea paakiki nona e loaa'i ke kalaia'na; he oiaio, ke i aku nei 
an ia oe, e ka'n keiki, aole ia he mea maalahi nona 6 loaa'i ke 

kalaia'na. • , . i ■ ^ 

7. Ano, e ka'n keiki, ua makemake an i ke Akua ma na he- 
wa ole oe i ka hewa nui me neia. Aole au e olelo loihi ma kou man 
hewa, e hoowalania i kou uhane, ina aole ia no kou pono. 

8. Aka hoi, ua hiki ole ia oe ke huna i kou man hewa mai ke 
Akua ae; a ke mihi ole oe, e ku no ia man mea me he hoike la e 
kn e ia oe ma ka la hope. '_ , , , 

9. Ano, e ka'u" keiki, na makemake au e mihi oe, a e haalele 
akn i kou m'au hewa, a e hele hou ole aku mamuli o na kuko o 
kou man maka, aka ''e alalai ia oe iho ma keia man mea a pan; 
no ka mea, ke liana ole oe i keia, aole loa e hiki ia oe ke loaa ke 
aupuni o ke Akua. E hoomanao, a e lawe ia mea maluna iho ou, 
a e alalai ia oe iho ma na man mea nei. 

10. A ke kanoha akn nei an ia oe e lawe maluna iho on e 
aoia e kou man kaikuaana ma kan man mea e hana'i; noka mea 
hoi, eia no oe i kou wa opio, a ua ku pono oe e hooikaika a e koiv 
mau kaikuaana. A e hoolohe aku oe i ka laua olelo ao; 

11. Mai ae aku oe e alakaiia'ku e kekahi mea lapuwale a na- 
aupo;' mai ae aku i. ke diabolo e alakai hou aku i kou naau, ma- 
muli o keia 'mau wahine hookamakama ino. E nana iho oe, e 
ka'n keiki, i ka hala nui an i lawe mai ai maluna iho o ko Zora- 
ma poe; no ka mea, ia lakou i ike ai i kau hana, aole lakou i 
manaoio mai i ka'u mau olelo. 

12. Ano, ke i mai nei ka Uhane o ka Haku m'u, E kauoha 
aku oe i kau mau keiki e hana pono, o alakai aku lakou i na na- 
au o na kanaka he nui i ka make loa; nolaila, ke kauoha aku nei 
au ia oe, e ka'n keiki, iloko o ka makan i ke Akua, e haalele aku 
oe i kan man hana hewa; 

13. I hull ai oe i ka Haku me kou naau, a ikaika, a mana a 
pau; i alakai ole ai oe i na naau o na mea e ae, e hana i ka hewa; 
aka' e aho e hoi aku ia lakou, a e hai aku i kou mau hewa, a e 
hoomanao i ka hana pono ole an i hana'i; 

14. Mai imi aku i ka waiwai, aole hoi i na mea lapuwale o ko 
ke ao nei ; no ka mea hoi , aole e hiki ia oe ke hall pu ia mau mea 

15.' Ano, e ka'u keiki, ke makemake nei au e olelo aku i ke- 
kahi mau m'ea ia oe no ka hiki ana mai o Kristo. Aia hoi, ke i 
aku nei an ia oe, oia no ka mea e hele io mai auanei, e lawe aku 
i na hala o ko ke ao nei; he oiaio, e hele mai ana oia e hai aku i 
na mea olioli o ke oia mau loa i kona poe kanaka. MOK. XL. J AXiAMA. 16. Ano, e ka'u keiki, o keia m 
hai aku i keia mau mea olioli i keia ] 
i ko lakou mau naau; oia hoi, i hiki 
ia lakou ke hoomakankau i na naau 
lohe i ka olelo, i ka wa o kona hiki a 

17. Ano, e hooluolu aku au i kou 
ke haohao nei oe no ka ikeia'na o ke 
ihi me neia mamua o ka hiki ana mi 
ia oe, aole anei i like ka maikai o k( 
ke Akua, me kekahi uhane i ka man 

18. Aole anei o ke kumumanao 1 
ke lioikeia mai i keia poe kanaka, 
keiki? 

19. Aole anei i like ka olnolu i 1 
hoouna mai i kona anela e hai mai i 
kou, me ia i ka kakou poe keiki; a t 
hiki ana mail MOKUNA c Moro. d Pau. 5. e HI Nep. 12:30. f Pau. 3, 7-9. 1. Ano, e ka'u keiki, eia hou 1 
oe; no ka mea, ke ike nei au ua boo 
houana o ka poe make. 

2. Aia hoi, ke i aku nei au ia oe 
ia, e olelo au ma na olelo e ae, '' aole 
make ole; aole e aahu ana keia palal 
i ka wa mahope iho o ka hiki ana mi 

3. Aia hoi, e lawe mai ana oia i 
ke. Aka hoi, e ka'u keiki, aole 1 1 
Ano, he mea pohihihi ka'u e wehe^i 
nui na mea pohihihi, i auaia'i i ike 
Akua wale no i koe. Aka, ke hoike 
i ninau molowa ole ai i ke Akua, i ii 
houana. 

4. Aia hoi, aia no he manawa 
na mea a pau mai ka make mai. A 
manawa la, aole o kekahi mea i ik 
ka manawa i waeia'i. 

5. Ano, ina paha he manawa 
manawa koln, e puka mai ai na k 
mea pili ole ia; no ka mea, o ke At 

o Mos..S:2-17. 27:11-27. Ala. 11:31. 13:24. a 11 Nep. 2:ri. !> Mos. 16:10. 11 Nep. 2:rf. 9: ^Ju^.. 380 ALAMA . [mOR. XL. pan; a na lawa ia'ii e ike he oiaio keia; ua waeia be manawa e 
ala'i iia mea a pau mai ka make mai. 

6. Alio, aia no he wa e pono ai mawaena o ka manawa o ka 
make, a me ka manawa o ke alahouana. 

7. Ano, ke makemake nei an e ninau, heaha la ka mea i ha- 
naia mai i na uhane o na kanaka, mai ka manawa o ka make 
ana, a hiki i ka manawa i waeia no ke alahouana"? 

8. Ano, ina paha he nui aku na manawa mamua o ka ma- 
nawa hookahi i waeia no na kanaka e ala'i, he mea pili ole ia; 
no ka mea, aole e make ana ua mea a pau i ka manawa hookahi, 
a he mea pili ole keia; o na manawa a pau ua like ia me ka la 
hookahi me ke Akua; a ua anaia mai ka manawa i na kanaka 
wale no; 

9. Nolaila, ua waeia he manawa i [na kanaka, e ala'i lakou 
mai ka make mai; a aia no he wa mawaena o ka manawa o ka 
)uake a me ke alahouana. Ano, no keia kowa o ka manawa; o 
ka mea i hanaia mai i na uhane o ua kanaka, oia ka mea a'u i 
ninau molowa ole ai i ka liaku e ike; a o keia no ka mea a'u i 
ike ai. , 

10. A i ka hiki ana mai o ka manawa ia lakou a pau e ala'i, 
alaila, e ike no lakou ua ike o ke Akua i na manawa a pau i waeia 
i na kanaka. 

11. Ano, no ka noho ana o ka uhane mawaena o ka make ana 
a me ke alahouana. Aia hoi, ua hoikeia mai ia'u, e kekahi anela, 
ua laweia'ku na uhane o na kanaka a pau, i ka wa a lakou i haa- 
lele ai i keia kino make; he oiaio, na uhane o "na kanaka a pau, 
ina he maikai lakou ina he hewa paha, ua laweia'ku i keia Akua 
nana i haawi mai ia lakou i ke ola. 

12. Alaila, e hiki mai keia, o na uhane o ka poe i pono, ua 
hookipaia iloko o kahi o ka pomaikai, i kapaia o '^ paradaiso ; he 
wahi maha; he wahi raaluhia, kahi o lakou e noho hoomaha ai 
mai ko lakou mau pilikia ae a pau, a mai ke kaumaha ae a pau, 
a mai ka luuluu ae, a me ia mea aku ia mea aku. 

13. Alaila, e hiki mai keia, o na uhane o ka poe hewa, he oia- 
io, o ka poe i ino; no ka mea hoi, aole o lakou wahi kuleana, aole 
hoi wahi lihi iki o ka Uhane o ka Haku; no ka mea, ua koho aku 
lakou i na hana ino, mamua o na hana maikai; nolaila, *komo 
ae la ka uhane o ke diabolo iloko o lakou, a loaa iho la ko lakou 
hale; a e hooleiia'ku ua poe nei iloko o ka pouli mawaho; ilaila 
ka ''uwe ana, a me ke knmakena ana, a me ka uwi ana o na niho; 
a o keia man mea no ko lakou mau hala iho; i alakai pio ia'i i ka 
makemake o ke diabolo. 

14. Ano, oia no ka noho ana o na uhane o ka poe hewa; he 
oiaio, iloko o ka 'pouli, e nana weliweli, hopohopo ana no ka uki- 
uki wela o ka inaina o ke Akua maluna iho o lakou ; pela lakou MOK. XL.] ALAMA. c Fan. 15, 17. Kek. 12:7. 
g Pau. 13. dllNep. 9:!. e II Nep. 9:i. ^Mos. 16:2. 1 Nep. ]5:J-. 1 noho ai ma keia wahi, a o ka poe ] 
a hiki aku i ka manawa o ko lakou 

15. Ano, ua manao kekahi poe 
ka pomaikai, a me keia wahi o ka 
ke alahouana. He oiaio, ke ae aki 
paia he alahouana; *o ke aia an 
waihoia'na i ka pomaikai, a i ole ia, 
i oleloia'i. 

16. A eia hou, ua oleloia, aia no 
a,na o ka poe a pau i noho mamua, 
ka poe e noho ana auanei, a hiki ak 
ka make mai. 

17. Ano, aole o kakou manao o ] 
ai ma keia ano, o ke alahouana o *■ 
waihoia'na i ka pomaikai, a i ole i 
oe ke manao o keia no ka mea i ma 

18. Aia hoi, ke i aku nei an ia c 
naoia oia no ka ' hui hou ana o ka 
'"mai na la o Adamu, a hiki wale a 

19. Ano, ina paha e hoohui hou 
keia poe a pau i oleloia ae nei, ma 1 
hewa pu me ka poe pono, aole an e 
e i aku nei e puka mai lakou a pau 
ana ko lakou alahouana "mamua o 1 
ana mahope iho o ke alahouana o 1< 

20. Ano, e ka'u keiki, aole an 
lakou alahouana ma ke alahouana 
aku nei an ia mea me he manao 1 
uhane a me ua kino o ka poe pouo, 
me kona pii ana i ka lani. 

21. Aka, ina paha ma kona alah 
aole an e i aku; aka, o keia ka'u 
mawaena o ka make a me ke alahoi 
o ka uhane iloko o ka pomaikai, 
hiki aku i ka mauawa i waeia e ke 
make, a e hoohui hou ia, o ka uhan 
ku iho imua o ke Akua, a e hookolc 
hana; 

22. He oiaio, e lawe mai ana .' 
keia mau mea i oleloia'i ma na wal 

23. E "hoihoi hou ia ka uhan 
uhane; he oiaio, a o keia lala keia 
hoihoi hou ia auanei i kona kino ; 

24. He oiaio, aole e lilo kekahi 
hou ia na mea a pau i ko lakou w; 

^ilINep. 9:i. t Ala. 40:c. ) lak. 4:c. kj 
n Pail. 10, 18, 20. o Jak. i:g. p Pau. 0, 9, 11-15 382 AIjAMA. [mok. xli. ka'u keiki, o keia no ka hoihoi hou ia ana i oleloia ma na waha 
o ka poe kaula ; 

25. A, alalia, e alohi aku auanei ka poe pono iloko o ke au- 
pnui o ke Akna. 

2G. Aka hoi, ''e hiki mai ana kekahi make weliweli maluua iho 
o ka poe liewa; no ka mea, e make ana lakou ma na mea e pili 
ana i na mea o ka pono; no ka mea, ua paumaele lakou, *aole e 
kiki i kekahi mea paumaele ke loaa'e ke aupuui o ke Akua; aka, 
ua hooleiia'ku lakou, a waihoia e ai i na hua o ka lakou ma,u ha- 
ua a me na mea a lakou i hana'i, he ino ia mau mea; a ke inu la 
lakou i ka maku o kekahi apu awaawa. MOK. XLI.] ALAMA. MOK UNA 41. 1. Ano, e ka'u keiki, he mau mea ka'u e olelo aku ai no ka 
hoihoi hou ia ana i olelo e ia'i; no ka mea, aia hoi, ua hookapae 
ae kekahi poe i na palapala hemolele, a hele auwana loa aku no 
ia mea. A ke ike nei an ua hoohihiaia kou naau no hoi, no keia 
mea. Aka hoi, e hoomaopopo aku no au ia mea ia oe. 

2. Ke i aku nei au ia oe, e ka'u keiki, he mea e pono ai ke 
kumumanao o ka hoihoi hou ia ana me ka pololei o ke Akua ; no 
ka mea, he mea e pono ai e hoihoi hou ia na mea a pan i ko la- 
kou ano pouoi. Aia hoi, he mea e pono ai a ua pololei hoi, e 
like me ka mana a me"ke alahouana o Kristo, e "hoihoi hou ia ka 
uhane o kanaka i koua kino, a e hoihoi hou ia keia apaua keia 
apaua o ke kino i kona wahi iho. 

3. A he mea e pono ai me ka pololei o ke Akua, e hookolo- 
koloia auanei na kanaka e like me ka lakou man hana; a Mna he 
maikai ka lakou mau hana ma keia ola ana, a ua maikai na make- 
make ko lakou mau naau, e hoihoi hou ia lakou no hoi, ma ka 
la hope, i ka mea i maikai; 

4. A "ina he ino ka lakou mau hana, e hoihoi hou ia auanei 
ia mau mea ia ia no ka ino; nolaila, e hoihoi hou ia na mea a pau 
i ko lakou ano ponoi ; o keia mea keia mea i kona wahi maoli : o 
ka make e " hoalaia i ka make ole ; o ka palaho i ka palaho ole ; 
e hoalaia i ka pomaikai pau ole, e noho ma ke aupuni o keAkua, 
a i ole ia, i ka "poino pau ole, e noho ma ke aupuni o ke diabolo, 
kekahi ma kekahi lima, a kekahi ma kekahi lima; 

5. kekahi mea e ' hoalaia i ka pomaikai e like me kona 
mau makemake i ka pomaikai; a i ka maikai, e like me kona mau 
makemake i ka maikai; a o kekahi hoi i ka "ino, e like me kona 
mau makemake i ka ino; no ka mea, me ia i mak emake ai e ha- 

r Ala. ]2:i;. s Ala. 11:3". 

aAU.iO:q. f) Pau. U, 7, U. c Pau. 10-13, 15. tJMos. 10:10. llNRp2:(i. elak. 
e-.m. f Ala 41:ii. (;Ala.ll:c. Tia ino a pau ae ka la, pela no oia e L 
^a e hiki mai ai ka po. 

6. A pela no ia ma kekahi lima 
mau hewa, a * makemake ae la i ka 
o kona mau la, pela no oia e ukuia'i 

7. lakou nei no ka poe i hooli 
16, o lakou nei no ka poe i unuhiia 
'■ po pau ole ae o ka pouli ; a pela lak 
ka mea, aia hoi, na lakou e wae aku ] 
kai, a i ole ia, e hana 1 ka ino. 

8. Ano, •'ua hiki ole ke hoololiit 
laila, ua hoomakaukauia ke aia, 1 
iele iloko olaila a e hoolaia mai. 

9. Ano, aia hoi, e ka'u keiki, n 
liou 1 kou Akua ma keia mau kumu: 
oe 1 aa ai mamua aku nei e lawehala 

10. Mai mauao oe no ka oleloia 
e hoihoi hou ia auanei oe mai ka In 
ke 1 aku nei au ia oe, *aole loa ka h 

11. Ano, e ka'u keiki, o na kam 
noho maoli ana, oia hoi iloko o ka 
iloko o ke au awaawa, a iloko o na i 
lakou i ke Akua ma ke ao nei, a ua 
ke Akua; nolaila, aia no lakou m 
maikai. 

12. Ano, aia hoi, o keia anei ke 
ana, e lawe i kekahi mea no kahi ki 
kahi ku pono ole, a i ole ia, e waiho 
Tiona ano maoli! 

13. E ka'u keiki, aole loa ia peh 
houana: '" e hoihoi hou aku i ka ii 
ko ke kino, 1 ko ke diabolo no ko ke 
mea 1 maikai ; i ka pono no ka n 
mea i pololei ; i ke aloha no ka mea 

14. Nolaila, e ka'u keiki, e mak 
hoahanau; e hana me ka pololei, e 
■e hana mau 1 ka maikai; a ina e h 
pau, alalia, e loaa no la oe kou uk 
Auanei ke aloha ia oe ; e hoihoi hou 
hoihoi hou ia auanei ka hoopono po 
auanei ka maikai ia oe; 

15. No ka mea, o ka mea au e 
ia ia oe, a e papaui hou ia; nolaila. 
huaolelo holholhouana 1 ka laweh 
ana ia ia. h Ala. 4l;&. i lak. 6:m. 
« Ala, 41:6. o Ala. 42:28. ;■ Mor. 9;19. kt ■684 ALAMA. [mok. xlii^ MOKUNA 42. 1. Alio, e ka'u keiki, ke ike nei an aia no kekahi mea e ae e 
hoohihia ana i kou naau, i hiki ole ai ia oe ke hoomaopopo, oia 
no ka pololei o ke Akna, ma ka hoopai ana i ka mea lawehala; 
no ka mea, ke hoao nei oe e manao he mea pololei ole ka waihoia 
ana o ka mea lawehala i kahi o ka poino. 

2. Ano hoi, e ka'u keiki, e wehewehe aku no an i keia mea 
ia oe; no ka mea, aia hoi, mahope iho o ke kipaku ana mai o ka 
Hakn ke Aku a i ko kakou mau kupuna mua mailoko mai o ka 
mahinaai o Edena, e mahi i ka honua, "i kahi o laua i laweia mai 
ai; he oiaio, kauo ae la oia i ke kanaka mawaho, a hoonoho iho 
la oia ma ka hikiua o ka mahinaai o Edena, i kerubima, a me 
kekahi pahi wakawaka e ka ana i o ia nei, i malamaia'i ka laau o 
ke oia. 

3. Ano, ke ike nei kaua ua lilo ke kanaka e like me ke Akna, 
e ike ana i ka pono a me ka hewa; a o kikoo aku oia i kona lima, 
a e lalau hoi i ko ka laau o ke oia, a e ai iho a oia mau loa, hoo- 
noho iho la ka Hakn keAkuai kerubima a me ka pahi wakawaka, 
i ole ai oia e ai i ka hna; 

4. A pela kakou i ike ai, ua haawiia mai he manawa i ka- 
naka, e mihi ai, he oiaio, he ''manawa hoao, he manawa e mihL 
ai a e malama ai i ke Akna. 

5. No ka mea, ina na o koke aku o Adamu i kona lima, a ai 
iho la i ko ka laau o ke oia, ina ua "oia mau loa oia, e like me ka 
olelo a ke Akua, me ka wa ole e mihi ai; he oiaio, a ina ua ko 
ole no hoi ka olelo a ke Akua, a e hooliloia'e ke kumumauao o 
ka hoolapanai i "^mea ole. 

6. Aka hoi, ua haawiia mai i ke kanaka e make; nolaila, me 
lakou i hookiia mai ai mai ka laau o ke oia aku, jjela lakou e ho- 
okiia mai ai mai ka ili aka o ka honua; a lilo iho la ke kanaka i 
mea poino no ka "wa pan ole; he oiaio, lilo iho la lakou i kanaka 
hanle. 

7. Ano, ke ike nei kakou ma keia mea, ua okiia mai ko ka- 
kou mau kupiina mua 'ma ko ke kino a ma "ko ka uhane no hoi 
mai ke alo aku o ka Haku; a pela kakou i ike ai ua lilo iho la 
laua i mau mea hahai mamuli o ko laua '' makemake iho. 

8. Ano hoi, aole ia he mea e pono ai i * hoopakeleia mai at 
ke kanaka mai keia make kino ana ae, no ka mea, he mea ia e 
hoopau ai i ke kumumanao nui o ka pomaikai; 

9. Nolaila, me ka Jhiki ole loa i ke uhane ke make, a ua hoo- 
ili mai ka haule ana i ka ^make uhane maluna iho o na kanaka a 
pan, a me ka 'make kino no hoi; peneia, ua hookiia mai lakou n Mos. 2:i«. liAla. 12;2o. c fan. 3. rt Pan. 6. 8. Ala. 12:23, 20. e Ala. 12 M^ / 11 
Nep. 2:b. ci II Nep. 2:c. li U Nep. ■>:l, i Ala. i2:i. j Pau. 11. Aole e hiki kei hoopau 
ia, aole hoi ke hoomaheleia kona ano hookahi, i hoopan aku al i ke kanaka uhane. k 11 Nep 
2:c. I II Nep. 2:!/. MOK. XLII.] AIjAMA. mai ke alo aku o ka Haku ; he mea 
ai na kanaka mai keia make uhane 

10. Nolaila, me lakou i lilo ai i 1 
ke diabolo, ma ke ano maoli, ua lik 
i wahi no lakou e hoomakaukau ai ; 
kaukau. 

11. Ano, e hoomanao, e ka'u ke 
nao hoolapanai, (a ina aole ia,) e " 
i ka wa a lakou e "make ai, i okiia 
Haku. 

12. Ano, aohe mea e hoopakele 
noho haule ana ae, a ke kanaka i la 
kona hookuli ana. 

13. Nolaila, mamuli o ka pololei 
hoolapanai ke hookoia mai, eia wale 
naka ma keia ^noho hoao ana; he c 
kau nei; no ka mea, i ole keia mf 
ke hana " ke ole e hoopau aku ia i ki 
hiki ole i ka hana o ka hoopai ke he 
ko ke Akua noho Akua ana. 

14. A pela kakou i ike ai ua ' ha 
ua paa lakou iloko o ka hoopai ; he 
ka mea i waiho ai ia lakou 'no ka 
kona alo aku. 

15. Ano, aole e hiki ke kumui 
mai, ke ole^e hanaia kekahi mea e " . 
ana ke Akua, oia iho, no na hala o 
ke kumumanao o ke aloha, e "hoom 
hoopai, i hemolele ke Akua, i pol 
hoi oia. 

16. Ano, ua hiki ole ka mihi ke 
ole kekahi hoopai ana, he mea '"ma 
oia ka uhane, e hookau ku e ia i k 
he mea mau loa no hoi ia e like me 

17. Ano, pehea la e hiki ai i ke ! 
hana hewa? Pehea la e hiki ai ia u 
kanawai, a pehea la he kanawai, ke 

18. Ano, ua hookauia mai keka 
mai he kanawai pololei, ka mea i la 
o ka naau. 

19. Ano, ina ua haawi ole ia mi 
pehi kanaka aku kekahi kanaka e i 
make oia ina oia e pepehi kanaka! m Ala. 12:2«. n I ka wa i make ai ko lakou n 
12:2a. 9 Ala. 12:2m. r II Nep. 11 :/. ■ s II Ni 
ti Ala. 12:2m. w lak. 6:»!. x Ke oia o ka uhan« 
e, g. 

Y 386 alama. [MOK. XLII. 20. A eia hoi kekalii, ina aole i haawiia mai kekahi kanawai 
e kn e ana i ka hewa, ina aole makau na kanaka ke hana hewa, 

21. A ina aole i haawiia mai kekahi kanawai ke "hana hewa 
na kanaka, heaha ka mea i hiki ai i ka hoopai ke hana, a me ke 
aloha no hoi; no ka mea, aole o laua kuleana mahma iho o ke 

kanaka. ... 

22. Aka, na haawiia mai ke kanawai, a he hoopai ana ka i 
hookauia mai, a ua aeia mai ka mihi ana; a e koi ana ke aloha i 
keia mihi; i ole ia, e ^koi ana ka hoopai i ke kanaka, a e hooko 
aku ana i ke kanawai, a e hooili ana ke kanawai i ka hoopai- ana; 
ina aole pela, e hoopauia na hana o ka hoopono, ^"a e pan ko ke 
Akua noho Akua ana. 

23. Aka, aole e pan ana koke Akua noho Akua ana, a e koi 
ana ke aloha i ka poe mihi io, a e hele mai ana ke aloha ma o ke 
2" kalahala ana la ; a e lawe mai ana ke kalahala ana i ke 2" ala- 
honana o ka poe make ; a e lawe hou mai ana ke alahouana o ka 
poe make i na kanaka imua o ke alo o ke Akua; a pela lakou e 
S'^hoihoi hou ia'ku ai imua o kona alo, e hookolokoloia e like me 
ka lakou mau hana; e like me ke kanawai a me ka hoopai; 

24. No ka mea hoi, e hana ana ka hoopai i ua koi ana ona a 
pan, a e koi ana ke aloha i kona mau mea a pan; a pela hoi, aole 
e hoolaia kekahi mea koe wale no ka poe mihi io. 

25. Ka! ke manao nei anei oe ua hiki i ke aloha ke hao i ka 
hoopai! Ke i aku nei au ia oe, aole; aole i kekahi lihi iki. Ina 
pela, ^'e pau ko ke Akua noho Akua ana. 

26. A pela e lawe mai ai ke Akua i kana mau hana nui a man 
loa, i hoomakaukauia'i mai ^^kq, hookumuia'ua mai o ke ao nei. 
A pela e hiki mai ana ke ola man loa a me ka hoolapanai anao 
ke kanaka, a me ko lakou make mau loa a me ka poino no hoi; 

27. Nolaila, e ka'u keiki, o ka mea e makemake ana e hele 
mai, ua hiki ke hele mai, a inu i na wai o ke ola me ke alalai ole 
ia mai; a o ka mea e makemake ole ana e hele mai, aole e koiia 
ua mea la e hele mai; aka ma ka la hope, e ^''hoihoi hou ia la la 
ia, e like me kana mau hana. 

28. Ina ua makemake oia e hana aku i ka ino, a ua mihi ole 
oia ma kona mau la, aia hoi, e ^"hanaia'ku ka ino ia ia, e like me 
ka hoihoi liou ana o ke Akua. 

29. Alio, e ka'u keiki, ke makemake nei au e ae ole aku oe i 
keia mau mea e hookaumaha hou mai ia oe ma neia hope aku, a 
e ae aku i kou mau hewa wale no e hookaumaha ia oe, me keia 
kaumaha, ka mea e lawe mai ia oe ilalo i ka mihi. 

30. E ka'u keiki, ke makemake nei au e ^'hoole hou ole oe i 
ka pololei o ke Akua ma neia hope aku. Mai hoao e hoapono ia 
oe iho ma keia mea, no kou mau hewa, ma ka hoole ana i ka po- 
lolei o ke Akua, aka e ae aku oe i ka pololei o ke Akua, a me V Bios. 3;/. s Ala. 12:2m. 2a U Nep. 9:/-. 26 H Nep. 2:/'. 2c II Nep. 2:cJ. 
40:21-20. 2e II Nep. 11:1'. 2f Uoa. i:d. 2(/ Ala. 41:15. 2;tAla. 41;c. 2l Fau. 1. 2d Ala. MOK. XLIII.] ALAMA. kona hoomanawau 
aku oe ia mea e kona aloha, a me 
kou naau; a e ae 
lepo i ka haahaa. 

31. Ano, e ka'u keiki, ua kaheaia 
olelo i keia poe kanaka. Ano, e ka'; 
aku i ka olelo me ka oiaio a me ke k 
i na uhane i ka mihi, i loaa'i i ke kui 
leana maluna iho o lakou. A na ke 
like me ka'u mau olelo. Amene. MOKUNA 1. A eia kekahi, hele aku la na k 
kanaka, e hai aku i ka olelo ia lakou. 
hiki ia ia ke hoomaha, a hele aku la i 

2. Ano, aole makou e olelo hou 
wale no, hai aku la lakou i ka olek 
Uhane o ka wanana a me ka hoikef 
mamuli o ka "aoao hemolele o ke Akt 

3. Ano, ke hoi hou nei au i ka m 
o ko Nepal poe a me ko Lamana poe, 
mawalu o ke ao o na lunakanawai. 

4. No ka mea, eia hoi kekahi, lil 
ko Lamana poe; nolaila, i ka hooma 
kumamawafo, ike aku la ka poe kan 
mai ana ko Lamana poe maluna iho o 
kau no lakou i na mea no ke kaua; 1 
kou i ko lakou poe koa iloko o ka " ai] 

5. A eia kekahi, hele mai la ko I 
lakou ; a hele mai la lakou iloko o 1 
no ka aina ^ o ko Zorama poe ; a he kar 
oia no ko lakou alihi kaua. 

6. Ano, he poe opuino a puni ko 
mua o ko Lamana poe, ma ko lakor 
iho la o Zerahemana i na luna papa n 
poe, a o ko Amaleki poe a me 'ko Zo 

7. Ano, o keia kana i hana'i, e h 
kou "inaina i ko Nepal poe; e hiki ia : 
lalo iho ona, e hooko iho i kona mau 

8. No ka mea hoi, o kona mau mau 
ko Lamana poe e huhu ku e aku i ko IS 
ai i hiki ai ia ia ke loaa ka mana nui a Moa. 26:, 
g lak. 7:n. b Ala. 30:2 c Ala, 27:?. dA 388 ALAMA. [mok. XLIII. ai no hoi ia ia ke loaa ka mana maluna iho o ko Nepal poe ma ke 
kai ana ia lakou iloko o ka nojjo luhi ana, a pela aku. 

9. Ano, o ka manao no ia o ko Nepai poe e kokua i na aina 
o lakou iho, a me na hale o lakou, a me na wahine a lakou, a me 
na keiki a lakou, e hiki ia lakou ke hoopakele ia lakou la mai na 
lima o ko lakou poe enemi, eia hoi kekahi, e hiki ia lakou ke 
hookoe i ko lakou mau mea e pono ai a me ko lakou mau mea e 
pomaikai ai; he oiaio, a me ko lakou ''noho kauwa ole ana no hoi, 
e hiki ia lakou ke hoomana aku i ke Akua e like me ko lakou 
mau makemake; 

10. No ka mea, ike iho la lakou ina e haule iho lakou iloko o 
na lima o ko, Lamana poe, o ka mea nana e hoomana aku i ke 
Akua, ma ka uhane a ma ka oiaio, i ke Akua oiaio a ola, e pe- 
pehi mai ko Lamana ia ia; 

11. He oiaio, a ike iho la no hoi lakou i ka 'inaina nui loa o 
ko Lamana poe i ko lakou poe hoahanau, i ka poe kanaka o 
^Auati-Nepai-Lehi; o ka poe i kapaia ka *poe kanaka o Amona; 
a, aole lakou lalauibo i na mea kaua; he oiaio, ua komo iho la 
lakou 'iloko o kahi berita, a, aole lakou e uhai ae ia mea; no- 
laila, ina e haule iho lakou iloko o na lima o ko Lamana poe, e 
ajiaiia lakou. 

1'2. Aole nae e ae aku ko Nepai poe e '"anaiia mai lakou; no- 
laila, haawi ae la lakou i na "aina ia lakou la no ko lakou la 
hooilina. 

13. A haawi mai la ko Amona poe i ko Nepai poe i kekahi 
"maheie nui o ko lakou waiwai, e kokua i ko lakou poe koa; a 
pela i koiia ai ko Nepai poe, o lakou wale no, e ku e aku i ko La- 
mana poe, he huina lakou o ko Lamana a o ko Lemuela, a me na 
mamo a Isemaela, a o ka poe a pau i haalele mai i ko Nepai 
poe, o ko Amaleki poe a me *'ko Zorama poe, a me na mamo a 
ka «poe kahuna a Noa. 

11. Ano, ua aneane like ka nui o kela poe mamo, me ko Ne- 
pai poe; a pela i koiia mai ai ko Nepai poe e paio aku me ko la- 
kou poe hoahanau, a hiki aku i ka hookahe ana i ke koko. 

15. Eia kekahi, i ka houluulu ana o ka poe koa o ko Lamana 
poe ma ka 'aioa o Anationuma, aia hoi, ua hoomakaukauia ka 
poe koa o ko Nepai poe e halawai pu me lakoia ma ka * aina o 
leresona. 

16. Ano, o ka alihi kaua o ko Nepai poe, oia hoi ke kanaka i 
hoonohoia i kapena nui maluna iho o ko Nepai poe; ano na ka 
luna koa nui e hoomalu i ka poe koa a pau o ko Nepai poe; a o 
Moroni no kona inoa; 

17. A na Moroni ka hoomalu ana a me ka hooponopono ana a 
pau i na kaua o lakou. A he iwakaluakumamalima wale no ona 

/jMos. 29:m. i Ala. 27:2. j Ala. 23:*. S: Ala. 27:26. i Ala. 24:16-19. m Ala. 27: 
23,24. 71 Ala. 27:32. o Ala. 27:24. j^ Aia. 30:2). q Mos. ll-.f. r Ala. 31:6. s Ala. 27:?.. MOK. XLIII.] ALAMA. mau makahiki i ka wa i hoonohoia m 
iho o ka poe koa o ko Nepai poe. 

18. Eia kekahi, halawai aku la o 
palena o leresona, a ua kahikoia k< 
kaua, a me na pahikaua pokole, a m 
kaua a pau. 

19 . A ike iho la ka poe koa o 
naka o Nepai, ua hoomakaukauia e 
a me na pale-Iima; he oiaio, a me i 
poo o lakou ; a ua kahikoia no hoi 1 

20. Ano, aole i hoomakaukauia 
kekahi mea me neia. Ia lakou wa 
a me na pahikaua pokole a lakou, 
pua a lakou, ka lakou mau ala a ; 
olohelohe lakou, " koe wale no he ili 
puhaka; he oiaio, ua olohelohe lake 
rama poe a me ko Amaleki poe. 

21. Aka, aole lakou i kahikoia i 
me na pale-lima; nolaila, ua makai 
koa ko Nepai, no ko lakou nei me 
loa aku nae o ko lakou la nui mamu 

22. Aia hoi kekahi, aole lakou i 
poe ma '"na palena o leresona; noh 
o ka ^aina o Anationuma, iloko o ki 
a puni ma ka waonahele, ma o ma 1 
e hiki ia lakou ke komo iloko o ki 
aina; no ka mea, aole lakou i mana 
i kahi a lakou i heloi aku ai. 

23. Aka, i ka wa a lakou i haele 
roai i na kiu iloko o ka waonahele, 
ike ana no hoi o Moroni no na wa 
oia i kekahi mau kanaka io ua la, e 
aku i ka Haku i kahi a ka poe koa < 
e hoomalu aku ia lakou iho i ko Lai 

24. A eia kekahi, hiki mai la ka 
hai aku la o Alama i na elele o Mor 
ko Lamana poe mawaho ma ka wac 
mai iloko o ka ^"aina o Manati, e hi' 
poe nawaliwali ae o na kanaka. A 
hai aku la i ka olelo ia Moroni. 

25. Ano, e waiho ana o Moroni 
koa ma ka '"' aina o leresona, o kon 
mana poe iloko o kela aina a e lo 
ae la oia i ka mahele i koe o kona ] 
ka ^"aina o Manati. 

tAU.21:g. u Ala. 2:^ v Pau. 37. Bq. 1:2( 
!/Ala. 2:j. s Ala. 16:ft. 2a Ala. 16:7i. 26 Ala. 390 ALA.MA. [MOK. LXIII. MOK. XLIII.] ALAMA. 26. A kauoha ae la oia i na kanaka a pau ma kela mokuna o 
ka aina, e liouhmlu ia lakou iho e kaua aku i ko Lamana poe, e 
hoomalu i ko lakou man aina a me ko lakou aupuni, i ko lakou 
mau mea e pouo ai a me ko lakou kuokoa ana; nolaila, ua hoo- 
makaukauia lakou no ka wa o ko Lamana poe e liele mai ai. 

27 A eia kekahi, kena ae la o Morom i kona poe koa e pee 
iloko ke awawa aia ia e kokoke ana i ke kapa o ka ^timuliwai 
Sidona, ma ke komohana o ka muliwai Siclona ma ka waonahele. 

28. A hoonoho iho la o Moroni i na kiu a puni, e hiki la la ke 
ike i ka wa a ka poe koa o ko Lamana poe e hele mai ai. 

29. Ano, ua ike iho o Moroni i ka manao o ko Lamana poe, o 
ko fakou ^nianao ia e pepelii mai i ko lakou poe hoahanau, a i 
ole ia e hoopio mai ia lakou a lawe ia lakou iloko o ka noho luhi 
ana, e hiki ia lakou ke kukulu i aupuni no lakou iho, maluna iho 
o ka aina a puni; 

30 A ike iho la no hoi oia ua ^fmakemake wale no o ko 
Nepal poe e hookoe i ko lakou mau aina, a me ko lakou kuokoa 
ana a me ko lakou ekalesia, nolaila, aole oia i manao he hewa 
kona hoomalu ana ia lakou ma ka hana maalea; nolaila, ike iho 
la oia, ma o kona ^^'poe kiu la, i ke ala a ko Lamana poe e hele 

aku ai. . , , i ■ i • i 

31 Nolaila, mahele ae la oia i kona poe koa, a kai ae la i ke- 
kahi poe ma o aku iloko o ke awawa, a huna iho la la lakou ma 
ka hikina, a ma ka hema o ka ^''puu Ripala; 

32 A ka poe i koe, huna iho la oia iloko o ke awawa komo- 
hana, ma ke komohana o ka '^'muliwai Sidona, a ^^pela aku iloko 
o na palena o ka aina Manati. ' , ,., i 

33. A pela oia i hoonoho ai i kona poe koa e like me kona 
makemake, a ua makaukau oia e halawai pu me lakou. 

34 A eia kekahi, pii mai la ko Lamana poe ma ka akau o 
ka puu, ma kahi a kekahi hapa o ka poe koa o Moroni i pee ai. 

35- ka poe koa i pee ma ka hema o ka puu, ua alakana e 
kekahi kanaka o Lehi kona inoa; a i ka wa a ko Lamana, poe i 
maalo ae ai i ka ^'puu Eipala, a komo iloko o ke awawa, a i hoo- 
maka ai e hele aku i kela kapa o ka 2- muliwai Sidona, alakai 
aku la oia i kona poe koa a hoopuni ae la 1 ko Lamana poe a puni, 
ma ka hikina, ma ko lakou hope. . . , ^t 

36. A eia kekahi, i ko Lamana poe 1 ike ai 1 ko Nepal poe e 
hele mai ana maluna o lakou ma ko lakou hope, huh ae la lakou, 
a hoomaka ae la e paio mai me ka poe koa o Lehi ; 

37. A hoomaka ae la ka hana a ka make, ma na aoao elua; 
aka ua oi aku ka weliweli ma ka aoao o ko Lamana poe; no ka 
mea, ua waiho ^"olohelohe ia lakou i ka hahau ikaika ana ko 
Nepal poe, ^"me ka lakou mau pahikaua a me ka lakou mau pahi- 2d Ala, 2:g. 2e Pau. S, 10, 
20. 48:10-16. 25f Pau. 23, 28. 
35. 2i Pau. 31, 34. 2m Ala. 2 ig 2f Pau. 9, 45, 48, 49. Ala, 44:5. Mos. 29:m. Ala. 46:12- 
2h Pau. 33, 35. 2i Ala. 2:<7. 2; Ala. 16:h. 2k Pau. 31, 
')i Pau. 20. Ala.43;ii. 2o Pau. 18. kaua pokole, aneane lawe ana i ka mak 
hahau ana; 

38. Oiai ma keia aoao, he kakaikah 
waena o ko Nepal poe, ma ka lakou 1 
kahe ana o ke koko ; ua paleia lakou ix 
nui ai o ke kino, oia hoi, o na wahi o k 
luhia mai ka hahau ana ae o ko Laman 
pale-umauma, a me ko lakou mau pale 
pale-poo; a pela ko Nepal poe i hana'i 
waena o ko Lamana poe. 

89. Eia kekahi, makau iho la ko Le 
waena o lakou, a hoomaka ae la lakou i 
Sidona. 

40. A ua alualuia lakou e Lehi a r 
hooauheeia lakou e Lehi iloko o na w 
lakou ma kela ^'kapa o na wai o Sidon; 
kona poe koa ma ke kapa o ka mulwai 
i kela kapa. 

41. A eia kekahi, halawai ae la o 1 
me ko Lamana poe ma ke ^' awawa, mi 
Sidona, a hoomaka ae la e lele malu 

• lakou. 

42. A hee hou aku la ko Lamana p( 
o Manati ; a ua halawai hou lakou me 

43. Ano, i keia manawa, kaua nui ] 
he oiaio, aole i ike e ia mamua ke ka 
me ka makau ole a me ka ikaika nui 1 
mai kinohi mai ; 

44. A ua hooeueuia lakou e ^"ko Zc 
poe, ko lakottpoe luna papa nui a po( 
oia no ko lakou luna koa nui, a o ko h 
main hoi; he oiaio, kaua mai la lakou 
ua pepehi loa ia kekahi poe o ko Nepal 
he oiaio, no ka mea, hahau mai lakou 
he nui o lakou ; a hou mai la no hoi i 
lakou; a oki mai no hoi lakou i ua 1 
ko Lamana poe i hahau mai ai ma ko 

45. Aka hoi, ua hooeueuia ko Ne] 
nui ae; no ka mea, aole lakou e kau£ 
aole hoi no ka mana; aka, ^""e kaua e 
wahi i noho ai, a me ko lakou kuokoi 
wahine, a me ka lakou poe keiki, a m 
loa; he oiaio, no ko lakou mau oiht 
lakou ekalesia; 2p Pau. 19, 21, 44. Ala. 44:9. 48:13. 49:6,24. 1 
2r Ke kapa hikina. 2s Pau. 32. 2t Ke kapa komoha 
i ke kapa ma ka akau. Pau. 32. 2v Pau. 6. 2ic A: 392 ALAMA. [mok. xliii. 46. A e hana ana lakon i ka mea a lakou i manao ai he pono 
imua o ko lakou Akna; no ka mea, na i mai ka Haku ia lakou, a 
i ko lakou poe kupuna no hoi, Ina ^^aole oukou hewa ma ka hi- 
hia mua, aole hoi ma ka lua, aole loa oukou e hookuu aku ia ou- 
kou iho e pepehiia mai ma na lima o ko oukou poe enemi. 

47. A eia hou, ua i mai ka Haku, Na oukou e hoomalu aku i 
ko oukou mau ohua, a liiki aku i ka hookahe koko ana; nolaila, 
110 keia mea e paio ana ko Nepal poe me ko Lamana poe, e ^^^ hoo- 
malu ia lakou iho, a me ko lakou mau oliana, a me ko lakou mau 

,aina, a me ko lakou mau aupuni, a me ko lakou mau mea e pono 
ai, a me ko lakou hoomana ana. 

48. A eia kekahi, i ka wa a ka poe kanaka o Moroni i ike ai i 
ka ■■"ikaika a me ka huhu o ko Lamana poe, anehe lakou e ku 
emi aku a hee aku mai o lakou la aku. A i ka ike ana o Moroni 
i ko lakou manao, hoouna ae la oia a hooeueu ae la i ko lakou 
mau uaau me keia mau manao; he oiaio me ^''na manao no ko 
lakou mau aina, me ko lakou kuokoa ana, he oiaio, me ko lakou 
kuokoa ana mai ka noho luhi ana ae. 

49. A eia kekahi, huli ae la lakou i ko Lamana poe, a kahea 
aku la lakou me ka leo hookahi i ka Haku i ko lakou Akua, uo 
^"ko lakou noho kauwa ole ana, a me ko lakou kuokoa ana mai 
ka noho luhi ana ae. 

50. A hoomaka ae la lakou e ku e i ko Lamana poe me ka 
mana ; a ma keia hora hookahi a lakou i hea aku ai i ka Haku 
110 ko lakou noho kauwa ole ana, hoomaka ae la ko Lamana poe 
e hee aku imua o lakou; a hee aku la lakou a liiki wale aku i ^"^na 
wai o Sidoiia. 

51. Alio, he nui loa aku ka uui o ko Lamana poe; he oiaio, 
he uui loa aku mamua o ka palua ana o ka nui o ko Nepal poe; 
aka, ua hooauheeia nae lakou a houluuluia makahi hookahi, iloko 
o ke ^"awawa, ma ^''ke kapa, ma ka muliwai Sidona; 

52. Nolaila, hoopuni iho la ka poe koa o Moroni ia lakou a 
puni; he oiaio, ma na kapa elua o ka muliwai; no ka mea, aia 
hoi, ma ka hikina ka poe kanaka o Lehi; 

53. Nolaila, ia Zerahemana i ike ai i ka poe kanaka o Lehi ma 
ka hikina o ka muliwai Sidona, a me na poe koa o Moroni ma ke 
komohana o ka muliwai o Sidona, a ua hoopuniia lakou a puni e 
ko Nepal poe, ua pauhia lakou me ka weliweli. 

54 Ano, ia Moroni i ike ai i ko lakou weliweli, kena aku la 
oia i kona poe kanaka e hooki lakou i ko lakou hookahe ana i ke 
koko. 

2); Berita a me na Kauoha 98:23-48. Ala. 18:14-16. 22 Ala. 43:2f. 3a Pau. 44. 36 Ala 
i3:2f. SoAla. 43;2f. 3d Ala.. 2 -.g . 3« Pau. 32. 3/ Ke kapa komohana. Pau. 32. MOK. XLIV.J ALAMA MOKUNi 

1. A eia kekahi, hooki aku la 
lakou ae. A i aku la o Moroni ia 5 
Zerahemana e, aole makou i make] 
koko. Ke ike nei oukou eia no oi 
lima, aole nae makou i makemake ( 

2. Aia hoi, aole makou i liele n 
hiki ia makou ke hookahe aku i ko 
ka mana; aole hoi makou i makemi 
iho o ka auamo o ka luhi. Aka, o 
kou hele ana mai e ku e mai ia mali 
ia makou no ko makou hoomana an 

3. Aka, ano, ke ike nei oukou ( 
a ke ike nei oukou ua haawi mai oi 
mau lima. Ano, ke makemake iw 
hanaia mai keia ia makou * no ko 
makou manaoio ia Kristo. Ano, k 
oukou ke hoopau mai i ko makou ii 

4. Ano, ke ike nei oukou o kf 
Akua; he oiaio, ke ike nei oukou 6 
malama mai a e lioola mai ia makoi 
e pono ai ia ia, a i ko makou man 
ana ; aole loa e " ae mai ka Haku 
iho makou iloko o ka hala, a hoole 

5. Ano, e Zerahemana e, ke ka 
iuoa o kel£|_ Akua mana loa, nana : 
mau lima, i loaa'i ia makou ka man 
makou manaoio, ma ko makou haij 
oihana o ka hoomana ana, a ma ko 
na laa i hooiliia mai ai maluna o i 
poe wahine a me ka mako'u mau ]i 
ana, ka mea e hoopaa ana ia makoi 
makou aupuni; he oiaio, a ma ke k( 
a ke Akua, ma o ua mea la i loaa'i 
a pau; a ma na mea a pau i maikai 

6. He oiaio, aole o keia wale i 
oukou ma na makemake a pau o ou 
kou i ko oukou mau mea kaua ia 
ko oukou koko, aka e hookoe aku n 
e hele aku oukou, a e hele hou ole i 

7. Ano, ina e hana ole oukou i 
ko makou mau lima, a e kena aku 
iho lakou maluna iho o oukou, a e 
make ma ko oukou poe kino, i anai 
kakou i ka poe e loaa auanei ka ma 

a Ala. 43:8. 6 Ala. 43:49, 50. c II Nep. l:ft. 394 ALAMA. [mok. XLIV. uaka; he oiaio, e ike kakou i ka poe e kaiia auanei iloko o ka 
iioho luhi ana. 

8. Ano, eia kekahi, ia Zerahemana i lohe ai i keia mau olelo, 
hele mai la oia a haawi mai la i ^kana pahikaua, a me kana pahi- 
kaua pokole, a me kana kakaka iloko o na lima o Moroni, <a i 
mai la ia ia, Aia hoi, eia no ko makou mau mea kaua; e liaawi 
aku no makou ia man mea ia oukou, aka aole makou e ae e 'hoo- 
hiki aku ia oukou i ka hooliiki a makou i ike ai e uhaiia auanei e 
makou, a e ka makou man keiki no hoi; aka e lawe aku i ko ma- 
kou mau mea kaua, a e ae mai ia makou e haele aku iloko o ka 
waonahele; a i ole ia, e aua makou i ka makou mau pahikaua a 
e make makou, a i ole ia, e lanakila. 

9. Aia hoi, aole makou no ko oukou manaoio; aole makou 
manaoio na ke Akua i haawi mai ia makou iloko o ko oukou mau 
lima; aka, ke manaoio nei makou o ko oukou maalea no ka mea 
i hoopakele mai ai ia oukou mai ka makou pahikaua aku. Aia 
hoi, o "ko oukou mau pale-umauma, a me ko oukou mau pale- 
lima, oia ua mea i hoopakele mai ai ia oukou. 

10. Ano, ia Zerahemana i hoopau ai i kana olelo ana i keia 
mau luia olelo, hoihoi hou aku la o Moroni i ka pahikaua, a me 
na mea kaua i loaa'i ia ia, ia Zerahemana, i ka i ana, Aia hoi, e 
kaua kakou a pau ke kaua. 

11. Ano, aole e hiki ia'u ke hoole i na olelo a'u i olelo aku ai; 
nolaila, me ka Haku e oia uei, aole loa oukou e haele, ''ke ole 
haele oukou me ka hoohiki, e liele hou ole mai ai oukou e ku e 
mai ia makou e kaua. Ano, eia no ouIjou ma ko makou mau 
lima, a e hookahe no makou i ko oukou koko ma ka honua, a i 
ole ia, e ae mai oukou i na mea a'u i olelo aku ai. 

12. Ano, ia Moroni i olelo aku ai i keia mau hua olelo, hoopaa 
iho la Zerahemana i kana pahikaua, a ua huhu oia ia Moroni, a 
holo kiki mai la ia i hiki ia ia ke pepehi mai ia Moroni; aka, ia 
ia i hoaka ai i kana pahikaua, aia hoi, hahau aku la kekahi o ko 
Moroni poe koa ia mea i ka honua; a haki aku la ia mea ma ke 
an; a hahau aku la oia ia Zerahemana, a 'oki i ka ili o kona poo, 
a haule iho la ia mea i ka honua. A emi aku la o Zerahemana 
mai ko lakou alo aku, mawaena o kona poe koa. 

13. A eia kekahi, o ke koa e ku pu ana, nana i oki aku i ka 
ili poo Zerahemana, lalau iho la oia i ka ili poo mai ka honua 
ae, ma ka lauoho, a kau ae la ia mea ma ka welau o kana pahi- 
kaua, a aku la ia mea ia lakou, i ka i ana ia lakou me ka 
leo uui, 

14. ^Me keia ili poo i haule iho ai i ka honua nei, oia nohoi 
ka ili poo o ko oukou alii, pela no oukou e haule iho ai i ka ho- 
nua nei, ke ole haawi mai oukou i ko oukou mau mea kaua, a e 
haele aku, me '' kekahi berita o ka malu. MOK. XLIV.] ALAMA. e Ala. 43:20. 
18. k Ala. U:f. / Pau. 6, 11, 15, 19, 20. ;; Ala. 43:2fi. h A]a. ii:f. i Pau. 13-15. j Pau. 15. Ano, aia no kekahi poe he i 
keia mau hua olelo, a ike mai la no 
ka pahikaua, lochia iho la lakou me 
mea he nui wale a hoolei mai la i na 
Moroni, a komo iho iloko o ka beril 
pau nana i hana iho i ka ™ berita, m 
aku iloko o ka waonahele. 

16. Ano, eia kekahi, ua ukiuki nr 
hookonokono ae la oia i ke koena ( 
paio ikaika nui loa mai i ko Nepai pc 

17. Ano, ua huhu o Moroni, no k 
nolaila, kena ae la oia i kona poe kai 
o lakou la, a e pepehi aku ia lakou 1 
Lamana poe me ka lakou mau pahik, 

18. Aka hoi, ua waiho wale ko 1 
lakou mau poo pale ole, i na pahikau 
io, ua houia a ua hahauia; he oiaio, 
imua o na pahikaua a ko Nepai poe; 
laiia ilalo e like me ka ke " koa o Moi 

19. Ano, ia Zerahemana i ike a 
anaiia'ku, hea ikaika mai la oia ia M 
rita no oia, a me kona poe kanaka h 
koe lakou i na oia o ka poe i koe, "a 
ia lakou ma ia hope aku . 

20. A eia kekahi, kena ae la o M( 
make mSwaena o na kanaka. A lai 
mai ko Lamana mai ; a " mahope iho 
o ka berita o ka malu me ia, ua aeia 
waonahele. 

21. Ano, aole i heluia ka nui o h 
loa o lakou; he oiaio, ua nui loa it 
make ma ko ko Nepai poe, a ma ko 

22. A eia kekahi, hoolei aku la la 
ko o ''na wai o Sidona; a ua laweia 
iloko o ka hohonu o ke kai. 

23. A hoi ae la ka poe koa o ko 
hiki ae la i ko lakou mau hale, a me 

24. A pela i pau ai ka makahik 
na lunakanawai maluna iho o ka poi 
pau ai ka mooolelo a Alama, i kaka 
Nepai. 

! Ala ii:i. m Ala. 44:/. « Ala. 43:d. o Pai 
2:g. si Nep. 1:^ 396 ALAMA. [moe. XLV. Ka mooolelo o ka poe kanaka o Nepal, a me ko lakou mau kaua, a 
me ko lakou mau paio, ma na la o Helamana, e like me ka 
mooolelo a Helamana, ana i palapalaH i kona mau la. 

MOKUNA 45. 

1. Eia hoi kekalii, ua hoohauoli nni loa ia ka poe kanaka o 
Nepal, DO ka lioopakele liou ana mai o ka Haku ia lakou mailoko 
mai o ua lima o ko lakou poe enemi; nolaila, aloha aku la lakou 
i ka Haku i ko lakou Akua; he oiaio, a "hookeai nui a 'pule nui 
aku lakou, a hoomana aku la lakou i ke Akua me ka olioli 
nui loa. 

2. A eia kekahi, ma ka makahiki umikumamaiwa o ke au o 
na lunakanawai maluna iho o ka poe kanaka o Nepal, hele mai 
la o Alama 1 kana kelki o Helamana, al mai la ia ia, Ke manaoio 
nei anei oe i na olelo a'u i olelo aku ai ia oe "no kela mau moo- 
olelo i malamaia'il 

3. A i ae la o Helamana ia ia, Ae, ke manaoio nei au. 

4. A i hou mai la o Alama ia ia, Ke manaoio nei anei oe ia 
lesu Kvisto, ka mea e hele mai auanei? 

5. A i ae la oia, Ae, ke manaoio nei au i na olelo a pau au i 
olelo mai ai. 

6. A i hou mai la o Alama ia ia, E malama anei oe i ka'u 
mau kauoha! 

7. A i ae la oia, Ae, e malama no au i kau mau kauoha me 
ko'u naau a pau. 

8. Alalia, 1 mai la o Alama ia ia, Pomaikai ooe; a na ka 
Haku e hoopomaikai auanei ia oe ma keia aina. 

9. Aka hoi, he mau mea ka'u e wanana aku ai ia oe; aka, o 
ka'u e wanana aku al "la oe, mai hoike aku oe; he oiaio, o ka'u 
mea e wanana aku al la oe, aole ia e holkeia aku, a hlkl wale aku 
1 ka wa e hookola'i ka wanana; nolaila, e kakau iho i na olelo a'u 
e olelo aku al. 

10. A eia na olelo: Ala hoi, ke ike nei au o keia poe kanaka, 
ko Nepal poe nei, e like me ka Uhane o ka hoikeana iloko o'u, 
ma '^na makahiki eha haneri mai ka wa a lesu Kristo e hoike mai 
al la la iho ia lakou, "e emi iho iloko o ka hoomaloka; 

11. He oiaio, a, alalia e ike ai lakou 1 na kaua a me na mai 
almlau, he oiaio, a me na kau wl, a me ka hookahe koko ana, a 
hiki aku i ka wa 'e anal loa ia'i ka poe kanaka o Nepal; 

12. He oiaio, a o keia mea no ko lakou emi ana auanei iloko 
o ka hoomaloka, a liaule ana iloko o na hana o ka pouli a me ka 
makaleho, a me keia ano keia ano o ka hewa; he oiaio, ke 1 aku 
nei au ia oe, no ka lakou hana auanei i ka hewa ku e i ka ma- 
lamalama a 1 ka ike nui e like me nela; he oiaio, ke 1 aku nei au ia a Mo3. 27 r«. 
Mor. P. JiIINep. 32:e. c Ala. 37. cJ I Nep. 12:d!. e Mora. 9. ^HNep. 25:10. MOK. XLV.] ALAMA oe, mai ia la aku, aole e hala aku 
mamua o ka hiki ana mai o keia he 

13. A 1 ka wa e hiki mai ai keh 
ana ka mauawa o ka poe e noho an; 
ka poe i helu pu la ano mawaena o 
e helu pu hou la auanei ma ia hop 
Nepal ; 

14. Aka, o na mea e koe ana, a 
wellweli, e '^helu pu ia auanei lakou 
ae auanei e like me lakou, o lakou s 
mea kakaikahl, he poe e kapala a\ 
Haku ; a e alualu no ko Lamana pi 
i ka analla ana mai. Ano, no ka h 
keia wanana. 

15. A eia kekahi, mahope iho o 
mau mea ia Helamana, hoopomaikf 
mau kelki e ae no hoi; a hoopomal 
no ko ka poe pono pomaikai. 

16. A i mai la oia, penei wahi i 
poinoia no ka aina, he oiaio, o keia 
na ohana, 1 na olelo a me na kanal 
ka luku loa ia'na, ia lakou i oo loa 
aiianei la; no ka mea, oia no ka 1 
maikai ana o ke Akua maluna iho c 
e hiki i ka Haku ke nana mai 1 ka 

17. Ano, ia Alama 1 olelo mai ai 
kal ae la oia 1 ka ekalesia, he oiaio, 
ma ka manaoio, ma ia hope aku; 

18. A ia Alama 1 hana'i 1 keia, 
?aina o Zarahemela, me he mea la e 
A eia kekahi, aole 1 lohe hou ia nou 
make a me kona kanula'na hoi, aoh 

19. Ala hoi, o keia ka makou 
kui aku la ka olelo ma ka ekalesia, 
a i ole ia, ua kanuia ma ka lima o 1 
hoi, ke 1 mai nei ka palapala hemol 
Mose io na la; a ke manao nei mai 
ma ma ka Uhane, io na la, nolaila, 
Ike ikl no kona make a kanula'na. 

20. Ano, eia kekahi, ma ka ma 
mamaiwa o ke au o na lunakanawa 

Nepal, hele ae la o Helamana ms 

1 ka olelo ia lakou; 

21. No ka mea hoi, no ko lak 
poe, a me na knee uukn he nui wal (?INep. 12:d. 
l:h. I Ala. 8:c. h Moro. 9:24. 1 Nep. 13:31. I?;. 398 AtiAMA. [mok. XLVI. o na kanaka mamna ilio nei, ua lilo i mea e pono ai, e haiia'ku 
ka olelo a ke Akua mawaena o lakon; lie oiaio, a e hanaia ka hoo- 
ponopono mawaena o ka ekalesia ; 

22. Nolaila, hele aku la o Helamana a me kona mau hoalianau 
e knknlu hon i ka ekalesia ma ka aina a puni, he oiaiOj ma kela 
knlanakauhale keia kulanakaubale ma ka aina a puni, i nohoia'i 
e ka poe kanaka o Nepal. A eia kekahi, hoonoho iho la lakou i 
'"na kahuna a me na kumu ma ka aina a puni, maluna iho o na 
ekalesia a pan. 

23. Ano, eia kekahi, mahope iho o ka hoonoho ana o Hela- 
mana a me kona mau hoahanau i na kahuna a me na kumu ma- 
luna iho o ua ekalesia, ea mai la kekahi kuee mawaena o lakou, 
a, aole lakou i hoolohe mai i na olelo a Helamana a me kona 
mau hoahanau; 

24. Aka, lilo iho la lakou i poe haaheo, i hookiekieia^i iluna 
ma ko lakou mau naau, no ko lakou waiwai nui ]oa;_ nolaila, lilo 
iho la lakou i poe waiwai ma ko lakou mau maka iho, a, aole i 
hoolohe mai i ka lakou nei mau olelo, e hele pololei imua o ke 
Akua. MOKUNA 46. 1. Eia kekahi, o ka poe i hoolohe ole mai ia Helamana a me 
kona poe hoahanau, ua houluulu pu ia lakou e ku e mai i ko la- 
kou poe hoahanau. 

2. Ano, aia hoi, ua nui loa ko lakou huhu, a ua paa ko lakou 
manao e pepelii xnai ia lakou nei. 

3. Ano, o ka luna o kela poe, ka poe i huhu mai iko lakou 
poe hoahanau, he kanaka nunui a ikaika oia; a o Amalikia kona 
inoa. 

4. A ua makemake o Amalikia e lilo ae i alii; a o kela poe 
kanaka, ka poe i huhu, ua makemake no hoi lakou e lilo bia i alii 
no lakou; a o ka nui loa o lakou o ka poe lunakanawai haahaa 
lakou o ka aina ; a e imi ana lakou i ka mana. 

5. A ua alakaiia'ku lakou ma na olelo malimali a Amalikia, 
ina e kokua lakou ia ia, a e hoonoho ia ia i alii no lakou, e hoo- 
lilo iho oia ia lakou i poe luna maluna iho o na kanaka. 

6. Pela lakou i alakaiia'ku ai e Amalikia, e kuee mai, me ka 
haiolelo ana nae a Helamana a me kona mau hoahanau; he oiaio, 
me ko lakou malama nui ana nae maluna iho o ka ekalesia, no 
ka mea, he "mau kahuna nui lakou maluna iho o ka ekalesia. 

7. A he nui ua mea iloko o ka ekalesia i manaoio i na olelo m Bios. 6:g. . Mos. 2«: MOK. XLVI.] ALAMA. malimali a Amalikia ; nolaila haalei 
ekalesia; a pela ua naueue a weliw 
kanaka o Nepal, me ko lakou '' lana 
"maluna iho o ko Lamana poe, a me 
aa'i ia lakou, no ko lakou hoopake 
Haku. 

8. Pela kakou i ike ai i ka ho 
kanaka i ka Haku, i ko lakou Aku 
hana i ka hewa, a e alakaiia'ku ai e 

9. He oiaio, a ke ike nei no h 
kahi kanaka hewa loa 1 hiki ai ke 
kanaka ; 

10. He oiaio, ke ike nei kakou u 
noonoo maalea, a he kanaka o na oi 
ia mea, alakai aku la oia i na naau c 
hewa; he oiaio, a e imi e hoopau w 
e hoopau iho i ke kahua o ke kuokoi 
ai ia lakou, oia hoi ka pomaikai a 1 
luna iho o ka ili o ka aina, no ka po 

11. Ano, eia kekahi, i ka wa a ]\ 
nui o ka poe koa o ko Nepal poe, i L 
ana, ua huhu oia ia Amalikia. 

12. A eia kekahi, "haeliae iho la 
iho la oia i kekahi apana o ia mea a 
ia mea: I mea e 'hoomanao ai i ko 
mana an^, a me ka noho kauwa ole 
i ka kakou poe wahine, a me ka kal 
la oia ia mea ma ka welau o kekahi 

13. A^hoopaa iho la oia i kona ; 
nmauma, a me kona mau pale-kaua 
e kahiko ai ma kona puhaka; a lala 
ka welau ona kona kapakomo i ha 
mea ka ''hoailona o ke kuokoa ana, 
honua, a 'pule ikaika aku la oia i 1 
kai o ke ■' kuokoa ana e kau mai mai 
i na manawa a pan oiai kekahi pap 
noho ana ma ka aina; 

14. No ka mea, pela i kapaia m 
oiaio ia Kristo, ka poe i huiia me 
poe i hui ole ia me ka ekalesia; 

15 . A o ka poe i huiia me ka eki 
he oiaio, o ka poe a pau i manaoio c 
me ka olioli maluna iho o lakon, i 1 
Kristiano, me lakou i kapaia mai 
Kristo, ka mea e hele mai ana; 

6 Ala. 43:44. c Mos 29:m. (! Ala. 43;16. e 
AAla. 43:2f. i II Nep, 32:e. ^Ala. 43:2f. fc Pi 400 ALAMA. [mok. XLVI. 16. A nolaila, i keia manawa, pule aku la o Moroni e kokuaia 
mai ka aoao o ka poe Kristiano, a me 'ke kuokoa ana o ka aina. 

17. A eia kekahi, ia ia i '"ninini aku ai i kona uhane i ke 
Akua, kapa ae la oia i ka aina a pan ma ka "hema o ka "aina 
Neoneo; he oiaio, a me ka aina a puni, ^ma kai akau a me ka he- 
ma no hoi, he aina i waeia, a me ka "aina o ke kuokoa ana. 

18. A i iho la ia, He oiaio ae la aole ke Akua e ae mai ia ma- 
kou, ka poe i hoowahawahaia no ka lawe ana mai maluna iho o 
makou i ka ''inoa o Ivristo, e hehiia mai ilalo a e lukuia, a hiki 
aku i ka wa e lawe mai ai makou ia mea maluna iho o makou, 
ma o ko makou lawehala ana la. 

19. A ia Moroni i olelo iho ai i keia mau olelo, hele aku la oia 
mawaena o na kanaka, e hooluli ana i ka * apana o kona kapa- 
komo ma ka lewa, ehiki i na mea a pan ke ike i ka 'palapala ana^ 
ana i palapala ai ma ka apana, a e hea ana me ka leo nui, i ka i 
ana : 

20. Aia hoi, o keia mea keia mea e malama ana i keia hoailona 
maluna iho o ka aina, e hele mai lakou ma ka ikaika o ka Haku ; 
a e komo mai iloko o kekahi berita "e malama i ko lakou mau 
mea e pouo ai, a me ko lakou hoomana ana, i hoopomaikai mai 
ai ka Haku ke Akua ia lakou. 

21. Ano, eia kekahi, ia Moroni i kukala aku ai i keia mau 
olelo, aia hoi, hele mai na kanaka e holo paapu mai ana, me na 
mea e kahiko ai o lakou i kaeiia ma ko lakou mau puhaka, e 
"haehae ana i ko lakou mau aahu i hoailona, a me he berita la, 
aole lakou e haalele aku i ka Haku i ko lakou Akua; oia hoi, ma 
na olelo e ae, ina e ae lakou maluna iho o na kauoha a ke Akua, 
a e haule iho iloko o ka hala, a e hilahila i ka lawe ana maluna o 
lakou i ka ™inoa o Kristo, na ka Haku e haehae mai ia lakou me 
lakou i ■'' haehae ni i na aahu o lakou. 

22. Ano, oia no ka berita a lakou i hana'i; a hoolei ae la lakou 
i na aahu o lakou ma na wawae o Moroni, me ka i ana'e, Ke ha- 
na berita nei makou me ko makou Akua, e anaiia mai makou, e 
like me ko makou poe hoahanan ma ^ka aina akau, ina e haule 
iho makou iloko o ka hala; he oiaio, nana e hoolei mai ia makoit 
ma na wawae o ko makou poe enemi, me makou i hoolei aku ai i 
na aahu o makou ma kou mau wawae, e hehiia malalo iho o na 
wawae, ina haule iho makou iloko o ka hala. 

2;]. I ae la o Moroni ia lakou, Aia hoi, he koena kakou o ka 
hua a lakoba; he oiaio, he koena kakou o ka hua a losepa, ka 
mea nona ke ^kapakomo i haehaeia e kona mau kaikuaana, i na 
apana he nui; he oiaio, ano hoi, e hoomanao kakou e malama i 
na kauoha a ke Akua, i ole ia e haehaeia mai auanei na aahu o 

I Ala. i3:2f. m 11 Nep. 32:e. n Anierika Hema. o Ala. 22:26. p Amerika Akau. 
g Ala. ta-.Zf. iMos. 5:e. s Ala. 46:e. * Pau. 12. a Ala. 43:2/'. ti Ala 46:e. i« Mos. 
a:c. a;Ala. 46:f, y Ka anaiia'na o ka poe o ko lareda ma Amerika Akau. Et. 1-15. 

2 Kiu, 37:;il-33. MOK. XLVI.] ALAMA. kakou e ko kakou poe hoahanau, a i 
ka halepaahao, a i ole ia e kuaiia 
ia mai; 

24. He oiaio, e malama kakou i 
he koena la o losepa; he oiaio, e h 
lakoba, mamua o kona make ana; i 
ua hookoeia he apana o ke koena o 
popopo ole ia. A i mai la oia, ^''Me 
ka'u keiki i hookoeia mai ai, pela e ho 
o ka hua a ka'u keiki ma ka lima o kc 
oiai e make auanei ka poe i koe o k 
koena o kona kapakomo. 

25. Ano hoi, ke haawi mai nei k( 
uhane; aka, he hauoli ko ko'u uha 
hapa la o kana poe hua, e laweia'ku 

26. Aia hoi, oia no ka olelo a la] 

27. Ano, owai la ka i ike anoai c 
mai ia kakou, o lakou no ke koena o 
e like me kona kapakomo; he oiaio, 
kupaa ole kakou iloko o ka manaoio 

28. A eia kekahi, ia Moroni i olel 
aku la oia , a hoouna aku la no hoi n 
kahi o na kuee ana, a houluulu-mai 
e makemake ana e malama i ko h 
Amalikia^ a me ka poe i kuee a haa 
Amalikia. 

29. Eia kekahi, ia Amalikia i ike 
kanaka o Moroni mamua o ko ho A 
kanalua kona poe kanaka no ka po 
aku ai; nolaila, me ka makau o loaa 
make ai, lawe aku la oia i kekahi o 1 
ana, a haele aku la iloko o ka ^''aina 

30. Ano, manao iho la o Moroni 
ko Lamana poe ka ikaika hou; nola 
aku i ka poe kanaka o Amalikia, a 
hoihoi hou mai i hope nei, a e pepe 
he oiaio, noka mea, ua ike oia e hoo 
e huhu mai ia lakou nei, a e hookon 
mai e kaua mai ia lakou nei ; a ua il 
keia, e hiki i a ia ke loaa kona mau r 

31. Nolaila, manao iho la o Mo 
lawe aku i kona poe koa, ka poe i 1 
hiko ia lakou iho, a komo i ka berit 
lawe aku la oia i kona poe koa, a h( 
hele, e alai aku i ke aia o Amalikia ; 2a, Ala 43:2/. 
Nep. 5:ft. 

Z 2& Kakauia raalnua iho o na 1 402 AIjAMA. [mok. xlvi. 32. A eia kekahi, hana iho la oia e like me kona mea i manao 
' ai, a hele aku la iloko o ka waoiiahele, a poai puni i ka poe koa 

o Anialikia. . , i i 

33. A hee aku la o Amalikia me kekahi poe he uuku o kona 
poe kanaka, a o ka poe i koe, ua haawiia mai iloko o na lima o 
Moroni, a ua kai hou ia iloko o ka aina o Zarahemela. 

34. Ano he kanaka o Moroni i hoonohoia e na lunakanawai 
nui a me ka ^'leo o na kanaka, nolaila, he mana kona e like me 
kona makemake, me ka poe kanaka o ko Nepal, e hooponopono 
a e hana me ka mana maluna iho o lakou. 

35 A eia kekahi, o kela mea keia mea o ko Amahkia i komo 
ole iloko o ka berita e kokua mai i ka ^''aoao o ke kuokoa ana, e 
hiki ia lakou ke malama i kekahi aupuni kuokoa, kena ae la oia 
e pepehiia a make; a he mau mea kakaikahi wale no ka i hoolo 
mai i ka berita ke- kuokoa ana. 

36. A eia hoi kekahi, kena ae la oia e kauia ka ^^hoailona o 
ke kuokoa ana maluna iho o kela hale kiai keia hale kiai ma ka 
aina a puni, i nohoia'i e ko Nepal poe; a pela o Moroni i kukulu ai 
i ka hae o ke kuokoa ana mawaena o ko Nepal poe. 

37. A hoomaka lakou e loaa hou ka maluhia ma ka ama; a 
pela lakou i malama'i i ka maluhia ma ka aina, a aneane hiki aku 
i ka hopena o ka makahiki umikumamaiwa o ke au o na lunaka- 

38. A malama iho la no hoi o Helamana a me ^"na kahuna 
nui i ka pololei iloko o ka ekalesia; he oiaio, no na makahiki eha, 
ua loaa iho la ia lakou ka maluhia nui a me ka hauoli ana iloko o 
ka ekalesia. 

39. A eia kekahi, he nui no na mea i make, me ka manaoio 
paaua hoolapanaiia ko lakou mau uhane eka Haku o lesu Kristo ; 
pela lakou i puka aku ai mailoko aku o ke ao nei me ka hau- 
oli ana. ... . , 

40. A make aku la kekahi poe me na mai kuni, na mea i hoea 
pinepine mai ma ka aina ma kekahi mau kau o ka makahiki; 
aka, aole i make ka nui o lakou me na mai kuni, no ke ano mai- 
kai ioa o na mea kanu a me na aa a ke Akua i hoomakaukau mai 
ai, e hoopau mai i ke kumu o na mai o na kanaka i lochia mai 
ai, ma o ke ano la o ka aina. 

41. Aka, he nui Ioa ka poe i make no ke kahiko mau h no; a 
o ka poe i make iloko o ka manaoio o Kristo, ua pomaikai iloko 
ona, me makou e pono ai ke manaoio. 2« Mos. 29:e. 2/- Ala. 43:2f. 2a I'au. 12, 13. 27i Mos. 25:9. MOK. XLVII.J ALAMA. 
MOKUNA 1. Ano, e hoi hou kakou i ka k 
a me ua poe la i " hee pu ai me ia 
mea, ua lawe aku oia i ua poe la ka 
la i ka '' aina o Nepal, mawaena o ko 
ae la i ko Lamana poe e huhu mai i 
ia mea, hoouna ae la ke alii o ko 
mawaena o kona aina a puni, mawac 
i houluulu hou ai lakou ia lakou iho 
i ko Nepal poe. 

2. A eia kekahi, i ka wa i kuii 
waena o lakou, ua hopohopo nui Ioa 
hopo lakou e hoonaukiuki i ke alii, i 
hele ana mai e kaua me ko Nepal 
mau oia. A eia kekahi, aole lakou 
lohe ae ka hapa nuio lakou i na kai 

3. Eia kekahi, huhu iho la ke ; 
nolaila, haawi ae la oia ia Amalikia : 
pa o kona poe koa, ka poe i hoolohe 
ae la ia ia e hele aku a e koi ia lake 

4. Ano hoi, oia no ka makemal 
kanaka maalea Ioa oia i ka hana in 
i ka manao iloko o kona naau e "ka 
Lamana poe. 

5. Ano, ua loaa ia ia ka noho 1 
mana, ka poe i aloha i ke alii; a in 
o ka poe i hoolohe ole ; hele aku la 
da, no ka mea, malaila kahi o ko 
aku ai; no ka mea, ike aku la lakou 
a me ka manao e hele mai ana ua pc 
laila, holo aku la lakou i Onida i ka 

6. A na hoonoho iho lakou i 
kaua maluna iho o lakou, me ka ma 
naau aole Ioa lakou e koiia mai e he 

7. A eia kekahi, ua houluulu ! 
hookahi maluna iho o ka piko o ka 
hoomakaukauia e kaua aku. 

8. Ano, aole ia o ko Amalikia 
like me na kauoha a ke alii; aka he 
ke aloha o ka poe koa o ko Lamai 
ia iho maluna iho o lakou, a e ''kaili 
a e loaa ke aupuni. 

9. Ala hoi kekahi, kena ae la 
iho i ko lakou mau halelewa ma ]• 
Anatipasa. 

a Ala. 46:33. 6 II Nep. 5:6. c Pan. 8, 16, 35 404 ALAMA. [mok. XLVII. 10. A eia kekalii, i ka wa poeleele, hoouna ae la oia i ke kau- 
olia main i ka pun Anatipasa, e makemake ana i ka alibi kaua o 
na poe la maluna o ka puu, o Lehouati no kona inoa, e ilio mai 
oia malalo o ka pun, no ka mea, ua makemake oia e kamailio pu 

me ia. 

11. A eia kekahi, ia Lehonati i loaa'i ke kauoha, aole ona aa 
e iho malalo iho o ka puu. A eia kekahi, hoouua hou ae la o 
Amalikia i ka lua o ka manawa, e makemake ana ia ia e iho ilalo. 
A eia kekahi, aole o Lehonati makemake; a hoouna hou oia i ke 
kolu o ka manawa. . . . . 

12. A eia kekahi, ia Amalikia i ike ai aole i hiki la la ke koi 
ae ia Lehonati e iho malalo o ka puu, pii aku la oia i ka puu, a 
kokoke i ko Lehonati wahi i hoomoana'i ; hoouna hou aku la oia 
i ka ha o ka manawa, i kana kauoha ia Lehonati, e makemake 
ana ia ia e iho ilalo, a e lawe pu i kona poe koa kiai me ia. 

13. A eia kekahi, ia Lehonati i iho iho ai ilalo me kona poe 
koa kiai io Amalikia la, makemake ae la o Amalikia ia ia e iho 
iho ilalo me kona poe koa i ka po, a e poai puni i kela poe ka- 
naka iloko o ko lakou mau wahi i hoomoana'i, i ka poe a ke alii i 
haawi iho ai malalo iho ona e noho luna ia'i, a nana e haawi ae 
ia lakou iloko o ko Lehonati mau lima, ina e hoolilo mai oia ia ia 
(ia Amalikia) i alihi kaua lua maluna iho o ka poe koa a pau. 

14. A eia kekahi, iho iho la o Lehonati me kona poe kanaka, 
a hoopuni i ka poe kanaka o Amahkia, a mamua o ko lakou ala 
ana nia ka wanaao, ua hoopuniia lakou, e ka poe koa o Lehonati. 

15. A eia kekahi, ia lakou i ike ai ua hoopuniia lakou, noi ae 
la lakou ia Amalikia e ae mai oia ia lakou e hui pu me ko lakou 
poe hoahanau, i luku ole ia'i lakou. Ano, oia no ka mea a Ama- 
likia i makemake loa ai. 

16. A eia kekahi, hookuu ae la oia i kona poe kanaka, me ke 
Hm e i na kauoha a ke alii. Ano, oia no ka mea a Amalikia, [ 
makemake ai, e hiki ia ia ke hooko i kona mau manao i ke "kaili 
ana i ka noho alii o ke alii. Lamana poe, ina e pepehiia ko 
iho i ka lua o '' na alihi kaua i 17. Ano, he mea mau me ko 
lakou alihi kaua nui, e hoonoho 
alihi nui no lakou. 

18. A eia kekahi, kena ae la o Amalikia i kekahi o kana poe 
kauwa e hanai liilii i ka laau make ia Lehonati, a maker aku 

la oia. 1 -1 1 1 

19. Ano, i ka wa i make ai o Lehonati, hoonoho iho la o ko 
Lamana poe ia Amalikia i luna a i *ahhi kaua nui no lakou. 

20. A eia kekahi, hele aku la o Amalikia me kona poe koa, 
(no ka mea, ua loaa ia ia kona mau mea i makemake ai,) i ka 
■Jaina o Nepal, i ke kulanakauhale o Nepal, oia no ke kulanakau- 
hale nui. f Pau. 3, Pau. 4, 8, 35. h Po.u. 13, i Pau. 13, 17. ill Nep. 5:6. MOK. XLVII.] ALAMA. 21. A hele mai la ke alii e halawa; 
kiai ; no ka mea, manao iho la oia i 
kana mau kauoha, a ua houluulu iho 
me neia e hele ae i ko Nepal poe e ka 

22. Aka hoi, i ke alii i haele mai , 
ae la o Amalikia i kana poe kauwa e 
alii. A hele aku la lakou a kulou ihc 
he mea la e hoomaikai ia ia, no kona 

23. A eia kekahi, kikoo mai la k( 
lakou e like me ka aoao o ko Lamana 
maluhia, a ua loaa ia lakou keia ' han 

24. A eia kekahi, ia ia i hoala vat 
honua ae, aia hoi, hou ae la oia i ke i 
iho la oia i ka honua. 

25. Ano, mahuka aku la ka poe k 
la ka poe kauwa a Amalikia, i ka i ar 

26. Aia ka! ua hou iho la ka poe 
puuwai, a ua haule iho la oia, a ua 
hoi, e hele mai a nana. 

27. A eia kekahi, kena ae la o An 
aku, a e ike i ka mea o ke alii i loohis 
wahi la, a loaa iho la ke alii e moe a 
kokohu iho la o Amalikia me he me 
mea keia mea i aloha i ke alii, e hele 
poe kauwa, i pepehi loa ia'i lakou. 

28. A eia kekahi, ia lakou ka poe 
ai i keia mau olelo, hele mai la lako 
kauwa a ke alii. 

29. Ano, i ka wa i ike ai ka poe 1 
koa e alualu ana ia lakou, ua makau 
iloko o ka waonahele, a hele mai la 
hui pu iho la me ka "poe kanaka o A 

30. A hoi hou aku la ka poe koa 
makehewa ia lakou la ; a pela o Am£ 
i loaa'i na na,au o na kanaka. 

31. A eia kekahi, ia la ae, komo 
kauhale o Nepal, me kona poe koa, i 
kauhale. 

32. Eia kekahi, i ke aliiwahine i ] 
make; no ka mea, ua hoouna ae la 
aliiwahine la, e hoike ana ia ia ua 
kauwa; a ua alualu aku la oia ia laki 
makehewa ia , a ua pakele ae la lako 

33. Nolaila, i ke wa a ke aliiwahi 
una ae la oia ia Amalikia, e makem; 

i: Pau. 3. ZMoa. 7:12. ni Oin. l:7t. m Ala. 5 406 AIjAMA . [ MOK. XLYIII. ka poe kanaka o ke kulanakauhale ; a ua makemake no hoi oia 
ia ia e komo mai io na la a e lawe pu mai i na mea koike me ia, 
e lioike mai no ka make o ke alii. 

34. A eia kekahi, lawe pu ae la o Amalikia i^'uakauwala 
nana ke alii i pepelii, a me ka 'poe a pan i ku pu me ia, a hel(^ 
ae la iloko i ke aliiwahine la, i ka wahi ana i noho ai; a hoike ae 
la lakou a pau ia ia ua pepehiia ke alii e kana poe kauwa ponoi; 
a i ae la no hoi lakou, Ua mahuka aku la lakou; aole anei o keia 
he mea e hoike ku e ai ia lakou"? A pela lakou i hoouana i ke 
aliiwahine no ka make o ke alii. 

35. A eia kekahi, imi iho la o Amalikia i ke alohao ke alii- 
wahine, a lawe ae la oia i kela i wahine nana; a pela oia ma ko- 
na epa a ma ke kokua ana o kana poe kauwa maalea, ''loaa iho 
la ia ia ke aupuni; he oiaio, ua aeia oia i alii mawaena o ka aina 
a puni, mawaena o ka poe kanaka a pau o ko Lamana a me ko 
Lemuela, a me ko Isemaela, a me na mea a pau i kuee a haalele 
i ko Nepal poe, mai ke an ia Nepal a MM loa i keia manawa. 

36. Ano, na ua poe kuee nei ke ao hookahi ana a me ka naau- 
ao hookahi me ko Nepal poe; he oiaio, ua aoia i ka ike hrokahi 
ka Haku; aka hoi, he mea kupaianaha e hai aku, aole liuliu ma- 
hope iho ko lakou kuee ana, Milo iho la lakou i poe paakiki a 
palaka loa, a i poe hihiu, hewa a hae loa, maroua o ko Lamana 
poe e hui pu ana me na mooolelo o ko Lamana poe; e ae ana i 
ka molowa, a i kela ano i keia ano o ka makaleho; he oiaio, e 
hoopoina loa ana i ka Haku, i ko lakou Akua. MOKUNA 48. 1. Ano, eia kekahi, i ka wa a Amalikia i loaa'i ke aupuni, 
hoomaka ae la oia e hoopiha i na naau o ko Lamana poe e ku e i 
ka poe kanaka o Nepal; he oiaio, hoonoho iho la oia i na kanaka 
e olelo aku i ko Lamana poe mai ko lakou mau hale kiai aku, e 
ku e ana i ko Nepal poe; 

2. A, pela oia i hoopiha ai i na naau o lakou e ku e i ko 
Nepal poe, a, ma ka hopena o ka makahiki umikumamaiwa o ke 
au na lunakanawai, ua hooko aku oia i na mea ana i noonoo ai 
a hiki wale i keia manawa; he oiaio, ua hooliloia oia i alii maluna 
iho ko Lamana poe, a imi no hoi oia e noho alii maluna iho o 
ka aina a puni; he oiaio, a maluna iho o na kanaka a pau ma ka 
aina, o ko Nepal pu me ko Lamana. 

3. Nolaila, ua hooko oia i kona mea i noonoo ai, no ka mea, 
ua hoopaakiki iho la oia i na naau o ko Lamana poe, a hoopouli 
iho la i ko lakou hoomaopopo ana, a hookonokono ae la ia lakou p Pau. 24. g Pail. 22. »• Pan. 4, 8, 16. s Ala. 34:39, MOK. XLYIII.] ALAMA. e huhu, a, ua houluulu iho la oia i kel^ 
mai e kaua iko Nepal poe. 

4. No ka mea, ua paa kona mam 
poe kanaka;, e lanakila maluna o ko Ne 
kou iloko o ka noho hooluhi ana ; 

5. A pela oia i hoonoho ai i na Inn, 
lakou no ka poe i ike lea i ka ikaika o ] 
kou mau wahi i akoakoa ai, a me na wj 
kou man kulanakauhale ; nolaila, hooni 
poe luna nui maluna iho o kona poe koi 

6. A eia kekahi, lawe aku la lakou 
a nee mai la i ka '' aina o Zarahemela, i 

7. Ano, eia kekahi, oiai e loaa e i 
ma ka epa a me ka hoopunipuni, aia o 
ao, e hoomakaukau e ana oia i na naai 
pono i ka Haku i ko lakou Akua ; 

8. He oiaio, e hooikaika e ana oia 
poe, a e kukulu ana i "na pakaua, i k 
iiooahua ana i na puu lepo a puni, e a] 
kukulu ana i na pa pohaku e hoopuni i 
lioi ko lakou mau kulanakauhale, a me 
aina; he oiaio, a puni ka aina a pau ; 

9. A iloko ko lakou mau pakauf 
la oia i ka nui o na kanaka; a pela oia 
i hooikaika ai 1 ka aina i nohoia'i e ko 

10. A pela oia i hoomakaukau ai <*( 
ana, a me ko lakou mau aina, i ka lake 
kou mau keiki, a me ko lakou maluh 
ka Haku, ko lakou Akua, a hiki no ho 
mea i kapaia e ko lakou poe enemi, ka 

11. He kanaka ikaika a mana hoi 
ka ike; he oiaio, he kanaka i lealea ol 
kanaka nona ka uhane i olioli ai i ka ' 
ke kuokoa ana o kona aupuni, a me k 
noho hooluhi ana a me ka noho kauwa 

12. He oiaio, he kanaka nona ka 
aloha aku i kona Akua, no ka nui o ue 
kai ai, ana i hooili mai ai maluna iho ( 
naka hoi i hana ikaika loa no ka pom 
poe kanaka ; 

13. He oiaio, a he kanaka oia i pa! 
a ua hoohiki e oia me kekahi olelo kuf 
poe kanaka, a me kona mau mea e pc 
kona hoomana ana, a hiki aku i ka ho a Ala. 30:2). 6 Om, l:h. e Ala. 40:13, 18-24. 5( 
55:25,26,33. 56:15,20,21. 57:4,23.58. 62:20-24. 3 
Mor. 2:4, 21. 3:0. d Ala. 43:2^ e Ala. 46;fc. fA ;ff fel 408 ALAMA. [MOK. XL VIII. 14. Auo, ''ua aoia ko Nepal poe e hoomalu aku ia lakou iho i 
ko lakon poe enemi, a liiki aku i ka hookahe a,na i ke koko, ina 
he mea ia e pono ai; he oiaio, a na aoia no hoi lakou e hoohihia 
ole loa aku; he oiaio, a e hoaka ole loa aku i ka pahikaua, ke ole 
ia i kahi enemi, ke ole ia e hoopakele i ko lakou mau ola; 

15. A o keia no ko lakou mauaoio, ma ka hana ana peia, e 
hoopomaikai mai ke Akua ia lakou ma ka aina; oia hoi ma na 
oleic e ae, ^ina e ikaika lakou ma ka malama ana i na kauoha a 
ke Akua, e hoopomaikai mai oia ia lakou ma ka aiua; he oiaio, 
e ao mai ia lakou e liee aku, a i ole ia, e hoomakaukau no ke kaua 
e like me ko lakou popilikia; 

16. A e hoike mai no hoi ke Akua ia lakou, i kahi a lakou e 
hele aku ai e ■'hoomalu aku ia lakou iho i ko lakou poe enemi; a 
ma ka hana ana pela, e hoopakele mai ka Haku ia lakou, a oia 
no ka mauaoio o Moroni; a na olioli kona naau iloko o ia mea; 
aole ma ka hookahe ana i ke koko, aka i ka hana ana i ka mai- 
kai, i ka hoopakele ana i kona poe kanaka; he oiaio, i ka malama 
ana i na kauoha a ke Akua; he oiaio, a i ka pale ana aku i 
ka ino. 

17. Oiaio, he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, ina ua like 
na kanaka a pan mamua aku, a i keia manawa, a ma keia hope 
aku, me Moroni, aia hoi, alalia ua *hoonaueuela na mea mana o 
gehena no ka wa pan ole; he oiaio, aole loa i loaa i ke diabolo 
ka mana maluna iho o na naau o na keiki a kanaka. 

18. Aia hoi, he kanaka like oia me Amona, ke keiki a Mosia; 
he oiaio, a me na keiki e ae a Mosia; he oiaio, a me Alama no 
lioi a me kana mau keiki, no ka mea he poe kanaka lakou a pan o 
ke Akua. 

19. Ano hoi, o Plelamana a me kana mau kaikalna, aole i emi 
iho ka lakou hana no na kanaka malalo iho o ka Moroni; no ka 
mea, hai aku la lakou 1 ka olelo a ke Akua, a 'bapetizo iho la la- 
kou i ka mihi 1 na kanaka a pan, ka poe 1 hoolohe mai 1 ka lakou 
mau olelo. 

20. A pela lakou i hele aku ai, a na hoohaahaa na kanaka la 
lakou iho no ka lakou mau olelo, a, ua kokua nui ia lakou e ka 
Haku ; a pela lakou i kaawale ai mai na kaua a me na paio ae 
mawaena o lakou iho; he oiaio, no na makahiki eha. 

21. Aka, me a'u 1 1 aku ai "'ma ka hopena o ka makahiki umi- 
kumamaiwa; he oiaio, me ko lakou maluhia nae mawaena o lakou 
iho, na koiia lakou me ka makemake ole e paio aku me ko lakou 
poe hoahanau, ko Lamana poe; 

22. He oiaio, aole loa i hookiia na kaua o lakou no na maka- 
hiki he nui wale me ko Lamana poe, me ka nui nae o ko lakon 
makemake ole. 

23. Ano, ua kaumaha lakou i ka lalau ana i na mea kaua e ku 

)i Ala. i;i:2)/. iUNep.l:h. ; Ala. 16:5-8. 43:23,24. Ill Nep. 3:18-21. fc I Nep. 
22:26. niNep. 9:ii. m Fim. 2. MOK. XLIX.] ALAMA. i e 1 ko Lamana poe, no ka mea, aole lal 
ana 1 ke koko; he oiaio, aole o ia mea 
lakou e hlo ae i kumn e hoouna aku ai 
kou poe hoahanau iwaho o ke ao nei : 
me ka makaukau ole e halawai pu me 

24. Aka, aole e hiki ia lakou ke ae 
mau ola, 1 lukuia'i ka lakou poe wahln 
e ka haaa lokoino a aloha ole hoi o 
hoahanau lakou i kekahi manawa a 
mai 1 ko lakou ekalesla, a ua haalele n 
c anal mai la lakou, ma ka hui ana i k 

25. He oiaio, a ua hiki ole ia lakor 
kou poe hoahanau maluna iho o ke k 
noho ana kekahi poe nana e malama 
no ka mea, eia no ka hoohiki a ka Hal 
kana mau kauoha, e hoopomalkaila la' MOKUNA 4f 1. Ano, eia kekalii, ma ka malai 
makahiki umikumamaiwa, ma ka la 
ka poe koa o ko Lamana poe e ne 
Amoniha.* 

2. Aia hoi, ua kukulu hou ia ke ki 
ilio o Moroni i kekahi poe koa ma na j 
a 'ua hoahua aku lakou i lepo a puni, i 
mai, a me na pohaku a ko Lamana po( 
lakou me na pohaku, a me na pua. 

3. Aia hoi, na 1 aku an ua kukuli 
o Amoniha. ite i aku nei au ia oukou 
ia, a no ka anal e ana o ko Lamana poi 
mamua no ka hala o na kanaka, ua n 
mea pio oluolu no lakou. 

4. Aka hoi, nani wale ka ko lako 
ko Nepal poe ua "'kope ae la lakou i 
no ke kiekie ua hiki ole i ko Lamana p 
mau pohaku a me ka lakou mau pua u 
kou nei, aole hoi i hiki ia lakou ke leh 
ke ole ma, ko lakou nei puka e komo ai 

5. Ano, i keia manawa na kahaha 
ko Lamana poe, no ke akamai o ko Ne 
ana 1 na wahi o lakou e malu ai. 

« II Nep. l:h. aAla. 8:i. 6 Ala. 48:<!. c Ala. 16:2, 3, 9-11. d 410 ALAMA. [mOK. XLIX. 6. Ano, ua manao na luna o ko Lamana poe, no ka lehulehu 
loa o lakon, he oiaio, ua manao lakou e aeia'ku lakoii e lele mai 
maluna o lakou nei me lakou i hana'i mamua aku; he oiaio, a ua 
hoomakaukau no hoi lakou ia lakou iho me ''na pale- lima, a 
me ua pale-umauma ; a ua hoomakaukau no hoi lakou ia lakou 
iho me na aahu ili; he oiaio, na aahu manoanoa loa, e uhi i ko 
lakou olohelohe. 

7. A no ka lioomakaukauia'na peia, ua manao lakou e lana- 
Icila lakou me ka luhi ole a hookauwa iho i ko lakou poe hoahanau 
i ka auamo hooluhi, a i ole ia e pepehi a e luku mai ia lakou nei 
e like me ko lakou mea e lealea ai. |'J,3 

8. Aka hoi, me ke kahaha nui loa o lakou, ua hoomakaukauia 
lakou nei no lakou, ma ke ano i ike e ole ia mamua mawaena o^ 
ka poe niamo a Lehi. Ano, ua hoomakaukauia lakou no ko La- 
mana poe, e kaua ''mamuli o ke ano o na olelo ao a Moroni. 

9. A eia kekahi, ua kahaha nui loa iho la ko Lamana poe, a 
o ko Amalikia poe, ma ke ano o ko lakou hoomakaukau ana, no 
ke kaua. 

10. Ano, ina ua iho mai ke alii o Amalikia mai ka "aina mai 
o Nepal, ma ke alo o kona poe koa, malia paha ua kena ae la oia 
i ko Lamana poe e hoouka mai i ko Nepal poe ma ke kulanakau- 
hale o '' Amoniha; no ka mea hoi, aole ona manao i ke koko o 
kona poe kanaka. 

11. Aka hoi, aole i iho mai o Amalikia, oia iho, e kaua. A,, 
aia hoi, aole o kona poe luna nui i aa e hoouka mai i ko Nepal 
poe ma ke kulanakauhale o Amoniha, no ka mea, ua hoano e o 
Moroni i ka hooponopouo ana o na mea mawaena o ko Nepal poe, 
a no ia mea, ua loaa ole iho i ko Lamana poe ko lakou man wahi 
e pee ai; a, aole e hiki ia lakou ke lele mai maluna iho o la- 
kou nei ; 

12. Nolaila, hele aku la lakou iloko o ka waonahele, a lawe- 
aku la i ko lakou man halelewa, a haele ae la i ka *aina o Noa, 
me ka manao o ka wahi maikai e ae ia no lakou e hele ai, e ku e 
iTiai i ko Nepal poe ; 

13. No ka mea, aole lakou i ike ua hooikaika o Moroni a-^'ku- 
knlu iho la i na pakaua e malu ai no ko kela kulanakauhale no 
ko keia kulanakauhale ma ka aina a puni; nolaila, haele ae la 
lakou i ka aina o Noa, me ka manao paa; he oiaio, hele mai la 
ko lakou poe luna nui, a hoohiki iho la lakou e anai mai lakou i 
ko kela kulanakauhale. 

11. Aka hoi, me ke kahaha 
*Noa, he wahi nawaliwali no ia 
keia manawa, ma o Moroni la i o lakou, o ke kulanakauhale o 
mamua akii, ua lilo iho la ia i 
wahi ikaika; he oiaio, e oi aku ana mamua o ka ikaika o ke 'kulanakauhale o Amoniha. oAla. 43:2p. fAlo. 48:c. c; 11 Nep. 5:ii. 
jAla. 48:c. fc Ala. 49:i. iAla. 8:t. A Ala. 8:t. iPau. 13-15. Ala. 16:3. ; MOK. XLIX.] ALAMA. 15. Ano hoi, he naauao keia ilok( 
manao iho la oia e hoopuiwaia lak 
Amoniha; a o ke ™ kulanakauhale o 
ma ka aina mamua aku, nolaila, e h< 
a pel a no ia, e like me kona makema] 

16. Aia hoi, ua hoonoho iho la ( 
maluna iho o na kanaka o ia kulanal 
ia, nana i kaua pu me ko Lamana poe 
ka "muliwai Sidona. 

17. A aia hoi kekahi, i ko Lamai 
luna no ke kulanakauhale, ua hoohols 
ua hopohopo nui loa iho la lakou ia 
iho la ko lakou poe luna nui me kahi 
i ke kulanakauhale; nolaila, kai mai 

18. Ano hoi, aole e hiki i ko Lam 
o ko lakou nei mau pakaua e malu ai 
ka puka, no ke '^ kiekie o ka puu i hoc 
nu o ka auwaha i eliia'i a puni, ma k 

19. A pela i hoomakaukauia'! ko 
mea a pau e hoao ana e pii iluna e kc 
kahi aia e ae, ma ka hoolei ana i t 
lakou. 

20. Pela lakou i hoomakaukauia'! 
kou poe kanaka ikaika loa, me ka la 
lakou mau maa, e hahau aku i ka poe 
mo ma ka ''puka e komo ai, iloko o ' 
pela i hoomakaukauia'! lakou no ka f 
Jjamana poe ae. 

21. A eia kekahi, kai mai la ka p 
})oe ! na puali o lakou imua o ka pul 
la e paio mai me ko Nepal poe, e kon 
wahi e malu a!; aka hoi, ua hooauhe 
ia manawa'ku, a pepehi nui ia lakou, 

22. Ano, ia lakou ! ike ai ua hiki i 
na maluna iho o ko Nepal poe ma ke 
la lakou e 'eli ilalo ! ko lakou nei ma 
ke loaa'e he alahele no na puali o lakoi 
kai like e kaua; aka hoi, ma keia mE 
lakou me na pohaku a nae na pua pa 
ma kahi o ka hoopihaia'na i na auwa 
na puu lepo, ua hoopiha hapa ia me i 

23. Pela he mana loa ko ko Nepa: 
poe enemi ; a pela ko Lamana poe i 
pa! poe, 'a pau ae la ko lakou poe m Ala. 49;i. « Ala. 43:35. o Ala. 23. ^ Pau 
.■i Ala. 49:»-. « Ala. 43:c. 412 ALAMA. [mok. l. oiaio, a ua oi akn inainua o ke tausaui hookahi o ko Lamana poe 
i pepehiia, a ma kekalii aoao hoi, aole hookahi mea o ko Nepai poe 
i pepehiia. 

24. Ua kokoke he kanalima i hoehaia, ka poe i paku ole ia 
mai na pna paua ae o ko Lamana poe ma "kahi "e komo ai, aka 
ua '"paleia lakon e na pale-lima, a me ko lakou man pale-uma- 
nma, a me ko lakou mau pale-poo, a no ia mea, ma na wawae ko 
lakou mau elia; a ua nui loa kekalii o ua mau eha nei. 

25. A eia kekalii, i ka wa o ko Lamana i ike ai '^ua pepehiia 
ko lakou poe luna nui a pan, hee aku la lakou iloko o ka waona- 
hele. A eia kekahi, hoi aku la lakou i ka ^aina o Nepai, e hai 
aku i ko lakou alii, o Amalikia, he Nepai hoi oia ma ka lianau 
ana, no ko lakou poho nui. 

26. A eia kekahi, huhu nui loa iho la oia i kona poe kanaka, 
no kona loaa ole ana kona mea i makemake ai maluna iho o ko 
Nepai poe; ua hookauwa ole oia ia lakou i ka auamo hooluhi; 

27. He oiaio, ua ukiuki nui loa oia, a kuamuamu aku la oia i 
ke Akua, a me Moroni no hoi, a ''hoohiki ino iho la me kekahi 
olelo kupaa e inu no ia i kona koko ; a o keia no ka malama ana 
o Moroni i na kauoha a ke Akua i ka hoomakaukau ana no ka 
maluhia o kona poe kanaka. 

28. A eia kekahi, ma keia aoao, ua aloha aku ko Nepai poe i 
ka Haku, i ko lakou Akua, no kona mana loa i ka hoopakele ana 
mai ia lakou mai na lima mai o ko lakou poe enemi. 

29. A pela i pau ai ka makahiki umikumamaiwa o ke au o na 
lunakanawai maluna iho o ka poe kanaka o Nepai; 

30. He oiaio, a he main mau mawaena o lakou, a me ka po- 
maikai nui loa ma ka ekalesia, no ko lakou hoolohe ana a hooikaika 
ana i ka malama ana i ka olelo a ke Akua, i haiia'ku ai ia lakou 
e Helamana, a me Sibalona, a me Korianatona, a me Amona, a 
me kona ]3oe hoahanau, a ia mea aku ia mea aku; he oiaio, e ka 
poe a pau i hooliloia'i e ka ^"^ aoao hemolele o ke Akua, i bape- tizoia i ka niihi, a hoounaia'e 
kanaka, a pela aku. la e haiolelo aku mawaena o na MOKUNA 50. 1. Ano, eia kekahi, aole i hooki ae o Moroni i kona hooma- 
kaukau ana no ke kaua, a i ole e pale aku hoi i kona poe kanaka 
mai ko Lamana poe ae, no ka mea, kauoha ae la oia i na puali 
ona e hoomaka ma ka makamua o ka makahiki iwakalua o ke au u AI 
2a Mos. 26:(/ 48;5. tjAla. 49:r. lo Ala. 43:2j). a; Ala. 43:6. yllNep. 5;!). z Ala. 51:9, 10, MOK. L.] ALAMA. o na lunakanawai, e kope ae i "ua puu 
hale, ma ka aina a puni i nohoia'i e k( 

2. A maluna ae o ua mau puu lep 
piliia na laau, he oiaio, na laau i like 1 
a puni na kulanakauhale. 

3. A kauoha ae la oia e kapiliia h 
na laau, a puni; a ua ikaika a kiekie 1 

4. A kauoha ae la oia e kukillu 
nana maluna o ua mau pa laau ooi la 
kuluia na wahi e malu ai maluna iho ( 
ole ai i na pohaku a me na pua o ko 

' ia lakou. 

5. A ua hoomakaukauia lakou, e 
na pohaku mailuna ae olaila, e like me 
ko lakou ikaika, a e pepehi i ka mea e 
mai i na pa o ke kulanakauhale. 

6. Pela o Moroni i hoomakaukau i 
e hiki mai ai ko lakou poe enemi, a pu 
kulanakauhale ma ka aina a pau. 

7. A eia kekahi, kauoha ae la o ¥ 
aku iloko o ka waonahele hikina; he c 
liooauhee aku la i ko Lamana poe a ] 
ka waonahele hikina, i ko lakou mau j 
ka ''aina o^arahemela; 

8. A moe pololei iho la ka "aina o 
i ke komohana^ 

9. A eia kekahi, ia Moroni i hoo 
poe mawaho o ka waonahele hikina, 
inau aina hooilina iho, kauoha ae la oi 
ma ka aina o Zarahemela, a ma ka ai: 
ka waonahele hikina, a hiki wale aki 
kai, a e noho ma ka aina. 

1.0. A hoonoho iho la no hoi oia i k 
na palena o na hooilina o lakou, a kau- 
iho i ''na pakaua, e hiki ia lakou ke m; 
a me ko lakou poe kanaka mai na 
enemi. 

11. A pela oia i hooki aku ai i na \ 
ma ka waonahele hikina; he oiaio, a : 
hooikaika ana i ka" palena mawaena o 
mana poe, mawaena o ka 'aina o Zai 
Nepai; mai ke kai komohana, e hele 
wai Sidona ; e noho ana ko Nepai , j 
akau;: he oiaio, i ka aina a pau ma ka j 
like me ko lakou makemake. 

a Ala. 48:c. 6 Om. 1:A. e II Nep. 5:6. d Ala. 
Nep. 5:6. A Ala, 2:(/. i Amerika Akau. ^ Ala. 22:1 414 ALAMA. [mok. l. 12. Pela o Moroni, me na puali ona, i mahuahua ai lakou i 
kela la i keia la, no ka manaolana i ka hoomaluhia ana o kana 
mau hana i liookupu mai ai ia lakou; nolaila, imi iho la lakou e 
hooki aku i ka ikaika a me ka mana o ko Lamana poe, mai ko 
lakou mau aina hooiliua aku, i ole mana ko lakou la maluna iho 
o ko lakou mau aina hooilina. 

13. A eia kekahi, hoomaka iho la o ko Nepal poe i ke kahua 
o kekahi kulanakauhale ; a kapa ae la lakou i ka inoa'O ke *ku- 
lanakauhale o Moroni ; a ma ke kai hikina ia ; a ma ka hema la 
ma ka palena o na hooilina o ko Lamana poe. 

14. A hoomaka iho la no hoi lakou i ke kahua no kekahi ku- 
lanakauhale mawaena o ke kulanakauhale o Moroni a me ke ku- 
lanakauhale o Aarona, e piU ana i na palena o Aarona a me Mo- 
roni; a kapa ae la lakou i ka inoa o ke kulanakauhale, a o ka 
aina hoi, o 'Nepaiha. 

15. A hoomaka iho la no hoi lakou i ua makahiki la, e kukulu 
i na kulanakauhale he nui ma ka akau ; o kekahi ua kaulana a 
lakou i kapa ai o ™Lehi, ma ka akau, ma na kapa o ke kahakai la. 

IC). A pela i pau ai ka makahiki iwakalua. 

17. A ma keia noho pomaikai ana ko Nepal poe i ka maka- 
mua o ka makahiki iwakaluakumamakahi o ke au o na lunakana- 
wai maluna iho o ka poe kanaka o Nepal. 

18. A ua hoopomaikai nui loa ia lakou, a lilo iho la lakou i poe 
waiwai loa; he oiaio, a hoonui aku la lakou, a ua ikaika ma ka 
aina. . . 

19. A pela kakou i ike ai i ka nani o ka lokomaikai a pololei o 
na hana a pau a ka Haku, i ka hooko ana i kana mau oleic a pau 
i na keiki a kanaka; he oiaio, ua hiki ia kakou ke ike ua hooia- 
ioia mai kana mau olelo i keia manawa, ana i olelo mai ai ia Le- 
hi, i ka i ana, ... 

20. "Pomaikai oe a me kau poe mamo; a e hoomaikaua aua- 
uei lakou, a ina e malama mai lakou i ka'u mau kauoha, e hoo- 
pomaikaiia auanei lakou ma ka aina. Aka e hoomanao, ma aole 
lakou e malama mai i ka'u mau kauoha e hookiia'ku lakou mai 
ke alo aku o ka Haku. 

21. A ke ike nei kakou ua hooiaioia mai ua mau olelo pomai- 
kai uei i ka poe kanaka o Nepal; no ka mea, na ko lakou hakaka 
ana a me ko lakou paio ana, he oiaio, no ko lakou pepehi kanaka 
aua, a me ko lakou powa ana, a me ko lakou hoomanaku ana, 
ko lakou moekolohe ana, a me ko lakou mau mea hoopailua, ma- 
waena o lakou iho, i lawe mai ai maluna iho o lakou i ko lakou 
mau kaua a me ko lakou lukuia'na. 

22. A o ka poe i molowa ole i ka malama ana i na kauoha a 
ka Haku, ua hoopakeleia mai i na manawa a pau, oiai i hookuuia 
ai na tausani o ko lakou poe hoahanau hewa i ka noho hooluhi k Pim.-H. Ala. 41:22-24. 50:5. ()2:32, 34, lUNep. 8:9. 9:4. 
7-11. 62:14, ]8, 20, 30. lii Pau. 25-28, 36. Ala. 51:1, 24, 26. 50:5, i Ala. 51 :24-26. 59: 
62:30. n I Nep. l.h,. MOK. L.] ALAMA. ana, a i ole ia, e make i ka pahikaua, . 
ka hoomaloka, a e hui pu me ko Lama 

23. Aka hoi, aole he manawa i oi a 
o ka poe kanaka o Nepal, mai na la o 
o Moroiji; he oiaio, ma keia manawa, 
kumamakahi o ke au o na lunakanawa 

24. A eia kekahi, pau ae la no hoi 
inamaiuli o ke au o na lunakanawai m 
me ka iwakaluakumamakold makahiki 

25. A eia kekahi, ma ka makamua 
kumamaha o ke au o na lunakanawai, 
na o ka poe kanaka o Nepal, ina aole 
na o lakou no ka "aina o Lehi, a me 
pill pu ana me na palena o Lehi; ma 
kahakai . 

26. No ka mea hoi, o ka poe kans 
jMorianatona, ua koi ae i kekahi hapa 
hoomaka ae la ka paio ikaika mawaen 
Morianatona i na mea kaua e ku e i k( 
paa ko lakou manao e pepehi ia lakou 

27. Aka hoi, o ka poe kanaka i no! 
ae la lakou i kahi a Moroni i hoomoan 
kfikua ; no ka mea, aole lakou iloko o 

28. A qja kekahi, i ka wa o ko Moi 
kaiia e kekahi kanaka o Morianatona 
ae ko Lehi i kahi a Moroni i hoomoaiiE 
kou o hiki mai ka poe koa o Moroni m 
aku ia lakou ; 

29. Nolaila, hookomo iho la o Mc 
mau naau e maliuka aku lakou i ka i 
me na moanawai nui, a e noho i ka aii 

30. A, aia hoi, e hooko ana lakou 
pola he mea ia e minamiua nui ia,) a 
Morianatona, nolaila, ua huhu oia i ] 
wahine, a lele ae la oia maluna iho on 

31. A eia kekahi, mahuka ae la ( 
Moroni i hoomoana'i, a hai mai la ia IV 
hana; a no ko lakou mau manao e 
akau. 

32. Ano hoi, o ka poe kanaka e r 
mona, i ole o Moroni, ua makau oia o 
a Morianatona, a e hui pu me kona pc 
ai kela mau wahi o ka aina, a e lilo ia 
ino nui mawaena o ka poe kanaka o IS 
mau mea poino i mea e "hookahuli ai Ala. 50:m. p Pau. 26, 28, H6. 51:26. 
s Ala. 60;m. t Amei-ika Akau. « Mos. 8:8. 55:33. 
Hela 416 ALAMA. [MOK. L, 33. Nolaila, hoouna ae la o Moroni i kekahi poe koa, me ko 
lakou mail halelewa, e alai i ko Morianatona poe, e oki aku i ko 
lakou liolo ana iloko o ka aina akau. 

34. A eia kekahi, aole lakou i alai ia lakou la a hiki aku la- 
kou i na paleua o ka ™aina Neoneo; a malaila lakou i alai ai ia 
lakou la, ma ka ^puali ololi, kahi e hele aku ai ma ke kai iloko 6 
ka aina 'akau; lie oiaio, ma ke kai, ma ke komohana, a ma ka 
liikiua. 

35. A eia kekahi, halawai pu ka poe koa i hoounaia'ku e Moroni, 
i alakaiia'i e kekahi kanaka o Teanakuma, me ko Morianatona 
poe; a ua paakiki loa iho la ko Morianatona poe, (i hoeueuia'i e 
kona hewa a me kana man olelo malimali,) a hoomaka ae la ke 
kaua mawaena o lakou, a ma ua kaua la pepehi aku la o Teana- 
kuma ia Morianatona, a lanakila maluna iho o kona poe koa, a 
lawe pio ae la ia lakou, a hoi mai la i kahi a Moroni i hoomoana. 
ai. A pela i pau ai ka makahiki iwakaluakiamamaha o ke au o 
na lunakanawai maluna iho o ka poe kanaka o Nepal. 

,36. A pela i hoihoi hou ia mai ai ko Morianatona poe. A ma 
ka lakou hana berita ana e noho malie, ua hoihoi hou ia lakou i 
ka ^ aina o Morianatona, a ua hanaia he kuikahi mawaena o lakou 
a me ^ko Lehi; a ua hoihoi hou ia lakou no hoi i ko lakou man 
aina. 

37. A eia kekahi, ma ua makahiki la o ko Nepal poe i hoihoiia 
mai ai ka malu ia lakou, make aku la o Nepaiha, ka ^''lua o na 
lunakanawai nui, a ua hoopiha oia i ka noho hookolokolo me ka 
pololei loa imua o ke Akua; 

38. Aka hoi, ua hoole ae oia ia Alama e lawe i ^'' kela mau 
mooolelo a me kela man mea i manaoia e Alama a me kona poe 
kupuna he laa loa; nolaila, ua hooili mai o Alama i ua man mea 
la maluna iho o kana keikikane o Helamana. 

39. Aia hoi kekahi, ua hoonohoia ke keiki a Nepaiha e hoo- 
piha ai i ka noho hookolokolo, ma ka hakahaka o kona makua- 
kane; he oiaio, ua hoonohoia oia i lunakanawai nui, a i kiaaina 
hoi maluna iho o na kanaka, me kekahi hoohiki a oihana laa hoi 
e hookolokolo pouo, a e malama i ka maluhia, a me ke ^"kuokoa 
ana o na kanaka, a e ae aku ia lakou i ko lakou man pono laa e 
hoomana aku i l?:a Haku, i ko lakou Akua; he oiaio, e kokua a e 
malama i ka aoao o ke Akua i koua mau la a pau, a e kai mai i 
ka poe hewa i ka hoopai, e like me ko lakou hewa. 

40. Ano hoi, o Pahorana no kona inoa. A hoopiha iho la o 
Pahorana i ka noho o kona makuakane, a hoomaka ae la oia i 
kona au ma ka hopena o ka makahiki iwakaluakumamaha, ma- 
luna iho o ka poe kanaka o Nepal. w Ala. 22:2Z. 
2c Mos. 29:?H. ; Ala. 22:2l). y A\a. 50:p. 2 Ala. 50;Jii. 2a Ala. 4:16-18. 26 Ala. 37. MOK. LI.] ALAMA. 

MOKUNA 51, 1. Ano, eia kekahi, ma ka makan 
luakumamalima o ke au o na lunakani 
kanaka o Nepal, ua hookupaaia ka ma 
" ko Lehi a me ' ko Morianatona, no ko 
iiiaka hoi ka makahiki iwakaluakumam 

2. Aole nae lakou i malama loihi h 
ka mea, hoomaka ae la he paio mawaei 
nakanawai nui, no Pahorana; no ka m( 
o na kanaka i makemake e hoololiia'( 
kanawai. 

3. Aka hoi, aole no o Pahorana i hi 
e hoololiia'e ke kanawai; nolaila, aole < 
i hoouna mai i ko lakou mau leo a me 
ka hoololiia'na o ke kanawai; 

4. Nolaila, o ka poe i makemake 
ua huhu ia ia, a makemake ae la e noh 
wai nui maluna iho o ka aina; nolaila, 
keia mea, aka aole nae i ka hookahe ko 

5. A eia kekahi, ua kapaia ka po( 
mai o Pahorana mai ka noho hookolokc 
alii, no ka mea, ua makemake lakou e 1 
kekahi ano e hookahuli ae i ke aupuni 1 
alii maluna iho o ka aina. 

6. A lawe mai la ka poe i makemak 
i lunakanawai nui maluna iho o ka aii 
mahma iho o lakou ; a pela iho la ka n; 
kou; no ka mea, ua hoohiki ka poe-ku( 
e malama i na pono o lakou, a me na 
niana ana ma kekahi "aupuni kuokoa. 

7. A eia kekahi, ua hoopauia keia 1 
ina na leo o na kanaka. A eia kekahi 
kanaka ma ka aoao o ka ''poe- kuokoa, 
ma ka noho hookolokolo, a he mea ia 
o ka poe lioahanau o Pahorana, a me i 
poe-kuokoa; o lakou hoi ka i hoohamai 
i aa ole ai lakou e ku e mai, aka, ua 
kuokoa. 

8. Ano, o ka poe i makemake i n 
ina ka hanau ana; a imi iho la lakou e ] 
lakou e ka poe i imi i ka mana a me ka 
o na kanaka. 

9. Aka hoi, he manawa pilikia kei 
waena o ka poe kanaka o Nepal ; no ka a Ala. 50;m. 

7. g Mos.29:m. 

AA b Ale. 60:p. 
h Pau. 6. c Ala. 50:40. d Pau, 
i Mos. 29:to. j Ala. 5J 418 ALAMA . [mOK. LI. liou Amalikia i ua iiaau g ka poe kanaka o Lamana, e ku e mai 
i ka i)oe kanaka o Nepai, a e houluulu ana oia i ua koa, mai na 
kihi a pan o kona aina, a e kahiko ana ia lakou, a e hoomakau- 
kan ana ia lakon no ke kaua, me ke akahele loa; no ka mea, ua 
hoohiki oia e 'inuilioi ke koko o Moroni. , i •, • 

10. Aka hoi, e ike auanei kakon o kana oleic hoohiki ana i 
hana'i, ua lapuwale ia; aka, hoomakaukau nae oia ia la iho a me 
na puali ona, e hele mai e kaua me ko Nepal poe. 

11 Ano, aole lehulehu loa na puali ona e like me ka manawa 
mamua aku, no ka nui o na tausani i pepehiia'i ma ka lima o ko 
Nepai poe; aka me ko lakou lilo nui, ua houluulu ae la nae o 
Amalikia he poe puali nui loa, no ia mea, aole ona makau e iho 
mai i ka aina o Zavahemela. _ , , i t 

12 lie oiaio, iho maoli mai la o Amalikia ma ke alo o ko L,a- 
maua poe. A oia ma ka makahiki iwakaluakumamalima o ke an 
o na lunakanawai; a ma ka manawa hookahi hoi la a lakou i 
hoomaka ai e hoopau i na mea o ko lakou man paio no ka luna- 
kanawai nui, '"o Pahorana. 

13. A eia kekahi, i ka wa a na kanaka, ka poe i kapaia bo 
poe-makemake-alii, ilohe ai e iho mai ana ko Lamana poe e kaua 
mai ia lakou, ua hoihoi lakou iloko o ko lakou man naau, a ho- 
ole mai la lakou e lalau iho i na mea kaua; no ka mea uaiikiuki 
lakou i ka lunakanawai nui, a i ka "poe-kuokoa hoi, aole lakou o 
lalau iho i na mea kaua e hoomalu aku i ko lakou aupuni. 

14. A eia kekahi, ia Moroni i ike ai i keia a i ike ai no hoi e 
hele mai ana ko Lamana poe iloko o na palena o ka ama, ua hu- 
hu nui loa iho la ia, no ka paakiki o ua poe kanaka la, ka poe 
ana i hana'i me ka ikaika nui no ka hoopakele ana; he oiaio, ua 
ukiuki nui loa iho la ia; ua hoopihaia kona naau me ka huhu la 

lakou. . . 1 1 • „ 

15 A eia kekahi, lioouna ae la oia i palapala noi, me^-na 
leo o na kanaka, i ke kiaaina o ka aina, e makemake ana la la 
e heluhelu ia mea, a e haawi mai ia ia, (ia Moroni,) i ka mana o 
koi aku i ua poe kuee la e hoomalu i ko lakou aupuni, a i ole la, e 
pepehi aku ia lakou a make ; . . 

16. No ka mea, o kona manao mua la e hoopau aku i na paio, 
a me na kuee me neia mawaena o na kanaka; no ka mea hoi, oia 
no ke kumu mamua a hiki wale i keia manawa o ko lakou lukuja 
ana a pan. A eia kekahi, ua aeia mai ia mea, e like me ka leo o 

na kanaka. . . , , , , 

17 A eia kekahi, kena aku la o Moroni i kona poe koa e helo 
ku e aku i ua ^^ poe-makemake-alii la, e hoohiolo iho i ko lakou 
haaheo a me ko lakou ano hanohano, a e hoohaahaa iho la lakou 
i ka houua, a i ole ia, e lalau iho lakou i na mea kaua a e kokua 
i ka aoao kuokoa. I Ala. 19:27. m Pau. 2- ■n Ala 51 :«. Mos. 29:>». p Mos. 29:e, gAla. 5];«. MOK. LI.] ALAMA. 18. A eia kekahi, hele ku e aku la 
hiolo iho la no lakou i ko lakou la haa 
hanohano, a ia lakou la i hoaka ai i ko 
kaua mai i ka poe kanaka o Moroni, ua 
hoohaahaaia iho la i ka houua. 

19. A eia kekahi, he mau tausani ( 
■okiia ilalo me ka pahikaua; a o na luna 
ko kaua, ua hopuia a hahaoia iloko o ki 
aohe manawa no ka hookolokoloia'na o 

20. A o ke koena o ua poe knee la, a 
kiiokoa ana, e makemake ana ia mea 
ilalo i ka honua me ka pahikaua, a ua 

*■ hoailona o ke kuokoa ana maluna ihc 
ma na kulanakauhale o lakou, a e lalau 
malu aku i ko lakou aupuni. 

21. A pela o Moroni i hoopau ai i us 
ole i ikea kekahi ma ka inoa poe-mal 
hoopau ai i ka paakiki, a me ka haahei 
poe i kaena ae he koko alii ko lakou ; al 
haahaa ia lakou iho e like me ko lakou 
makau ole lio ko lakou 'kuokoa ana ma 

22. Eia hoi kekahi, oiai o Moroni < 
nie na paio ana mawaena o kona poe ks 
lakou i ka maluhia a me ka noho mail 
mea hooponopono e hoomakaukau ai 
poe, aia hoi, ua komo mai la ko Lamani 
Moroni, ma na palena ia ma ke kahakai 

23. A eia kekahi, aole i lawa ka ikai 
kulanakauhale o Moroni; nolaila, hooai 
lakou, me ka pepehi ana i na mea he 
iho. la ia Amalikia ke kulanakauhale; h 
kaua a pau o lakou. 

24. A o ka poe i auhee ae la mailo 
hale Moroni, hele aku la lakou i ke '"1 
a houluulu iho la ko ke * kulanakauhale 
Tin ae la, ua makaukau no ka apo ana 
kaua. 

25. Aka, eia kekahi, aole e kuu aku 
poe e hele ku e aku i ke " kulanakauhaL 
alakai ae la ia lakou ilalo ma kahakai, e 
ma keia kulanakauhale keia kulanaka 
malu ia wahi; 

26. A pela oia i hele ae ai, e loaa i 
nni; o ke ^kulanakauhale o Nepaiha, a f Ala. 46:12, 13. sAla. 51:e. tMos. 29:m. h Ai 
3:Ala.50:»i. j/ Ala. 50:L 2 Ala. .50:!. 2a Ala. 50:m. 420 ALAMA. [mok. LT. Lebi, a me ke ^^ knlanakauhale o Morianatona, a me ke kulana- 
kauhale o Omonera, a me ke 2« kulanakauhale o Gida, a me ke- 
^''kulanakaiiliale o Muleka, o keia mau wahi a pau ma na palena. 
hikiiia lakou, ma ke kahakai. . 

27. A pela ko Lamana poe i loaa'i, ma ka maalea o Amalikia, 
na kulanakanhale he nui, ma o ko lakou mau puali la hiki ole ke.; 
heluia, lie mau wahi i ^''hana ikaika nui ia'i lakou a pau, mamulr 
o ke ano o na pakaua o Moroni ; a lilo iho la lakou a pau he mau 
wahi paa no ko Lamana poe. 

28. "'A eia kekahi, hele mai la lakou i na palena o ka ama. 
Momona, me ka hooauheeia ana o ko Nepal poe imua o lakou, a 
me ka pepehi ana i na mea he nui wale. 

29. Aka eia kekahi, ua halawai lakou me Teanakuma, nana i 
=" pepehi ia Morianatona a make, a i alai ae i kona poe kanaka i 
kona mahuka ana. 

30. A eia kekahi, alai ae la oia ia Amalikia no hoi, a e hele- 
ana oia la me kona poe koa kinikiai, i loaa'i ia ia ka ^''aina Mo- 
mona, a me ka aiua ^'akau no hoi. 

31. Aka hoi,loaa iho la ia ia ka poho, ma ka hooauheeia'na e 
Teanakuma a me kona poe kanaka, no kamea, he poe koa nui la- 
kou; ua oi aku kela kanaka keia kanaka o Teanakuma mamua o ko 
Lamana poe ma ko lakou ikaika, a ma ko lakou akamai i ke kaua, 
a no ia mea, loaa iho la ia lakou ka lanakila maluna iho o ko La- 
mana poe. 

32. A eia kekahi, hoopilikia aku la lakou ia lakou la, a luku 
aku la ia lakou la a poeleele iho la. A eia kekahi, kukulu iho la: 
o Teanakuma a me kona poe kanaka, i ko lakou mau halelewa 
ma na palena o ka ^j aina Momona; a kukulu iho la o Amalikia i 
kona mau halelewa ma na palena ma ke one ma ke kahakai, a 
mamuli o keia ano lakou i hooauheeia'i. 

33. A eia kekahi, i ka wa i hiki mai ai ka po, nihi main aku 
la Teanakuma a me kana kauwa a hele aku la ma ka po, a hele 
ae la iloko o kahi a Amalikia i hoomoana'i; aia hoi, pauhia loa 
iho la lakou i ka hiamoe, no ka luhi nui o lakou, a o ke kumu hoi, 
ma o na hana la a me ka "wela o ka la. 

34. A eia kekahi, nihi main ae la o Teanakuma iloko o ka 
halelewa o ke alii, a hou aku la i kekahi ihe i kona puuwai; 
a pepehi koke ae la oia i ke alii, i hoala ole ai oia i kana poe 
kauwa. 

35. A hoi main hou oia nei i kona wahi iho i hoomoana i, a, 
aia hoi, e hiamoe ana kona poe kanaka; a hoala ae la oia ia lakou 
a hai ae la ia lakou i na mea a pau ana i hana'i. 

36. A kauoha ae la oia i na puali ona e ku makaukau, o aia 
mai ko Lamana poe, a e lele mai maluna iho o lakou. 

26Ala. 60:p. 2c Aia. 55 :7, JO, 25, 2(i. Hela. 5:15. 2(! Ala. 52:2, 16 17, 19 20 22, 26,. 
28, S4. 53:2,6. 2eAla48:c. 2fAla. 22:2&. 2ff Ala. 50:35. 2ft Ala, 22;2fc. 2t Amerika. 
Akaii. 2; Ala. 22:2*. 2fc Ka -wela o Ue kaei wela. MOK. LII.] ALAMA. 37. A pela i pan ai ka makahiki iw 
o na lunakanawai maluna iho o ka po 
pan ai no hoi na la o Amalikia. MOK UNA £ 1. Eia kekahi, ma ka makahiki ii 
o na lunakanawai maluna iho o ka pc 
i ka wa a ko Lamana poe i aia ai i i 
lama mua, aia hoi, ike ae la lakou ua 
halelewa ponoi; a ike mai la no hoi la 
kuma e kaua aku ia lakou ia la. 

2. Ano, i ko Lamana poe i ike ai 
haalele loa iho la lakou i ko lakou 
"aina akau, a hoi-aku la lakou me ko 
o ke '' kulanakauhale o Muleka, a imi 
'- man pakaua. 

3. A eia kekahi, ua hoonohoia ih 
i alii maluna iho o na kanaka; a o A: 
i hoonohoia'i o ke alii Amorona, ke 1 
alii ma kona hakahaka. 

4. A eia kekahi, kauoha ae la d 
lama i u^ mau kulanakauhale la a L 
kahe ana i ke koko ; no ka mea, aole 
lanakauhale me ke kahe nui ole o ke 

5. Ano, ike aku la o Teanakuma 
mana poe e malama i kela mau kula 
ai, a me kela mau wahi o ka aina a h 
no hoi i ka lehulehu o lakou, manao 
he mea e pono ai e hoouka aku ia 1 
pakaua; 

6. Aka, hoonoho iho la oia i kon 
mea la e hoomakaukau ana ,oia no ke 
kaukati io ana oia e hoomalu ae ia ia 
'^hoahu ana i na paia a puni, a e hoi 
akoakoa.ai. 

7. A eia kekahi, a pela oia ihoon 
a hiki i ka wa a Moroni i hoouna ae a 
loa e hooikaika i kona poe koa; 

8. A hoouna ae la no hoi o More 
lama paa oia i na pio a pau i haule Jl 
mea, me ko Lamana poe i hoopio ma 
hoi e hoopaa ai oia i na pio a pau o 
ua poe la a ko Lamana poe i hoopio 

a Amerika Akau. & Ala. 5l:2d. c Ala. i8:c. 422 ALAMA. [MOK. Lll. 9. A hoouna ae la no hoi oia i na kauoha ia ia nei, e kukiilu 
i pakatia i ka "aina o Momoiia, a e hoopaa aku i ka 'puali ololi e 
liiki aku ana i ka "aiua akau, o loaa auanei i ko Lamana poe ua 
wahi la, a e loaa ka mana e hoopilikia mai ia lakou ma kela aoao 
keia aoao. 

10. A hoonna ae la no hoi o Moroni ia ia, e makemake ana la 
ia e onipaa oia i ka malama ana ia hapa o ka aina, a e imi oia i 
kela manawa maikai keia manawa maikai e hahau aku i ko La- 
mana poe ma ua wahi la, e like me ka mea e hiki ai ia ia, i hiki 
paha ia ia ke hoopio hon aku, ma ka hana maalea, a i ole ia ma 
kekahi hana e ae, i ua mau kulanakauhale la i kailiia aku ai mai- 
loko aku o ko lakou mau lima; a i hana ai no hoi oia i ''na pa- 
kaua a e hooikaika i na kulanakauhale e kokoke ana a puni, i 
haule ole iloko o'na lima o ko Lamana poe. 

11. A i ae la no hoi oia ia ia, Ua makemake au e hele aku io 
oukou la, aka hoi, aia no ko Lamana poe maluna iho o makou 
ma na palena o ka aina ma ke kai komohana; aia hoi, e hele aku 
ana au e ku e ia lakou, nolaila, aole i hiki ia'u ke hele aku io ou- 
kou la. , ^ . 

12. Ano, ua hele aku la ke alii (o Amorona) iwaho o ka ama 
o »Zarahemela, a ua hoike aku i ke ahiwahine no ka make o ko- 
na kaikuaaua, a ua houluulu ae la i na kanaka he nui loa, a ua 
hele ku e mai la i ko Nepai poe, ma na palena ma ke kai komo- 
hana; . 

1',]. A pela oia i hoao ai e hoopilikia mai i ko Nepal poe, a e 
kai aliu i kekahi hapa o ko lakou nei poe koa i kela hapa o ka 
aina, oiai hoi oia i kauoha ae ai i kela poe ana i waiho aku ai e 
noho ma na kulanakauhale ana i hoopio ai, i hoopilikia mai ai na 
hoi lakou i ko Nepai poe ma na palena ma ke kai hikina; a e loaa 
ai ko lakou nei mau aina e like me ka mea e hiki ai ia lakou la, e 
like me ka mana o na puali o lakou la. 

14. A pela ko Nepai poe ma kela noho pilikia ana, i ka pan 
ana o ka makahiki iwakaluakumamaono o ke au o na lunakana- 
wai maluna iho o ka poe kanaka o Nepai. 

15. Aka hoi, ei a kekahi, ma ka makahiki iwakaluakumama- 
hiku o ke au o na lunakanawai, ua hoonoho iho o Moroni i na 
puali e hoomalu aku i na palena hema a komohana o ka aina, a 
ua hoomaka ae la oia i kona hele i ka^aina o Momona, e hiki ia 
ia ke kokua ia Teanakuma me kona poe kanaka, i ka loaa hou 
ana na kulanakauhale o lakou i lilo aku ai. 

16. A eia kekahi, ua loaa ia Teanakuma na kauoha mai o Mo- 
roni mai e hoouka aku i ke *^ kulanakauhale o Muleka, a loaa hou 
ia ina he mea hiki. 

17. A eia kekahi, hoomakaukau iho la o Teanakuma e hoo- e Ala. 22;2«:. 
& Ala. 51:2(J. fAla. 22:2i'. » Ameriba Akau. A Ala. 48:c. i Om. l:h. ; Ala, 22:2i. MOK. LIT. J ALAMA. uka aku i ke kulanakauhale o Mulekf 
koa e ku e i ko Lamana poe; aka, ik 
ia ia ke lanakila ae maluna iho o L 
pakaua o lakou ; nolaila, haalele iho 
hoi hou ae la i ke ""kulanakauhale o J 
hiki ana mai o Moroni, i loaa'i ia ia 

18. A eia kekahi, hiki aku la o M 
aina o Momona, ma ka hopena o ka i 
hiku o ke au o na lunakanawai malu: 
Nepai . 

19. A i ka makamua o ka maka 
akoakoa ae la o Moroni, laua me Tei 
he nui wale, e kuka no ke kaua, i ka 
mai i ko Lamana poe e puka mai ia 1 
hiki ia lakou ma o kekahi mea la, 
mailoko mai o ko lakou mau wahi ] 
lanakila maluna iho o lakou, a e loa 
jMuleka. 

20. A eia kekahi, hoouna aku la 1 
o ko Lamana poe, ka poe e malama 
Muleka, i ka luna o lakou, o lakoba 
hele mai mawaho me na puali ona e 
kula mawaena o na kulanakauhale eli 
Zorama no oia, aole oia e puka mai 
yiu me lakou ma ke kula. 

21. A eia k-ekahi, aole o Moroni m 
rae lakou me na kahua pololei, nolaih 
hoowalewale aku i ko Lamana poe n 
lakou. 

22. Nolaila, kena ae la oia ia Te 
poe kanaka he uuku, a e hele aku ilal 
liele ae la o Moroni a me kona poe 
hele, ma ke komohana o ke ^ kulanak 
la ae, i ka wa a na koa kiai o ko Lai 
anakuma, holo ae la lakou a hai ia 
lakou. 

23. A eia kekahi, hele ae la ka p 
ia Teanakuma, me ka manao ana nc 
kila maluna iho o Teanakuma ma, no 
ia Teanakuma i ike aku ai i na puali 
ana io na la, hoomaka ae la oia g hee 
ka akau. 

24. A eia kekahi, i ka wa a ko La 
maka ana oia e hee aku, hooikaika it 
lakou nei me ka lohi ole. A. oiai o Te 

I Ala. i8:c. m Ala. 22:2*. ' n Ala. 51:2d. o I. 424 ALAMA. [MOK. LII. ko Lamaua poe pela, ka poe e alualu ana ia ia me ka loaa ole, 
aia hoi, kanoha ae la o Moroui i kekahi hapa o kona poe koa pu 
me ia, e hele.aku iloko o ke kulanakauhale, a e laws ae a paa ia 
walii. 

25. A pela lakou i hana'i, a luku aku la i ka poe a pan i wai- 
hoia e malama iho i ke kulauakauhale ; he oiaio, i ka pOe a pau 
i haawi ole mai i ko lakou mau mea kaua. 

26. A pela i loaa'i ia Moroni ke « kulanakauhale p Muleka, me 
kekahi hapa o kona poe koa, oiai oia i hele aku ai me ke koena e 
halawai pu me ko Lamana poe, i ka wa a lakou e hoi mai ai mai 
ke alualu ana mai ia Teanakuma. 

27. A eia kekahi, alualu ae la ko Lamaua poe ia Teanakuma 
a hiki aku lakou kokoke i ke 'kulanakauhale o Momoua, a, alalia 
ua halawai lakou me Lehi, a me kekahi poe koa he imku, i wai- 
hoia e malama ilio i ke kulanakauhale o Momona. 

28. Ano hoi, i ka wa i ike ai na luna nui o ko Lamana poe ia 
Lehi, me kona poe koa, e hele mai ana e ku e ia lakou, naholo 
aku la lakou me ka pioloke nui, o hiki ole paha ia lakou ke loaa 
ke " kulanakauhale o Muleka, mamua o ka loaa ana. o lakou ia 
Lehi ; no ka mea, ua maluhiluhi lakou no ko lakou hele ana, a ua 
maluhiluhi ole ko Lehi poe. 

29. Ano, aole ko Lamana poe i ike aia ma ko lakou hope o 
Moroni me kona poe koa; a o Lehi me kona poe kanaka ko lakou 
mea wale no i makau ai. 

30. Ano, aole i makemake o Lehi e loaa lakou, a hiki i ka wa 
e halawai pu ai lakou me Moroni a me kona poe koa. 

3L A eia kekahi, mamua o ko lakou auhee loihi ana, ua hoo- 
puniia lakou e ko Nepal poe ; e ka poe kanaka o Moroni ma ke- 
kahi lima a me ka poe kanaka o Lehi ma kekahi, he poe maluhi- 
luhi ole a piha lakou a pau me ka ikaika; aka, ua maluhiluhi ko 
Lamana poe, no ko lakou hele loihi ana. 

32. A kauoha ae la o Moroni i kona poe e haule iho lakou 
maluna iho o lakou la, a hiki i ka wa i haawi mai ai lakou la i ko 
lakou la mau mea kaua. 

33. A eia kekahi, o lakoba no ka luna o lakou, 'he Zorama 
no hoi oia, a he uhane no kona e hiki ole ke hoopioia ; alakai 
ae la oia i ko Lamana poe e kaua, me ka ukiuki nui loa e ku e ia 
Moroni. 

34. Aia o Moroni ma, ma ko lakou aia e hele ai, nolaila, ua 
paa ka manao o lakoba e pepehi mai ia lakou, a e ooki mai i ko- 
na alanui mawaena a i ke "kulanakauhale o Muleka. Aka hoi, 
ua oi aku ko Moroni a me ko kona poe kanaka ikaika ; nolaila, 
aole lakou i hee aku imua o ko Lamana poe. 

35. A eia kekahi, kaua pu lakou ma na aoao elua me ka uki- 
uki nui loa; a he nui no ka poe i pepehiia ma kela aoao keia aoao; 'A\B.51:2d. r Ala. 22:2*:. sAla. 51:2d!. t Ala. 30:2;. iiAla. 51:2(i. ■MOK. LIII.] ALAMA. he oiaid, a ua hoehaia mai o Moroni, 
a make. 

36. A hooikaika ae la o Lehi ma 1 
uki nui, me kona poe kanaka ikaika, 
ina,na poe ma ka hope i ko lakou mau 
lakou, ua pioloke nui, a ike ole kah 
hau ai. 

37. Ano, i ka ike ana o Moroni i 
oia ia lakou, Ina e lawe mai oukou i 1 
e haawi pio mai ia mau mea, aia hoi, 
ana i ko oukou koko. 

38. A eia kekahi, i ko Lamana po( 
hele mai la na luna nui o lakou, o ka 
hoolei mai la i ko lakou man mea kau 
kena ae la no hoi i ko lakou poe kaua 

39. Aka hoi, ua nui no ka poe : 
i haawi ole mai i ka lakou mau pahik 
ae, a kailiia'e la na mea kaua o lakou 
e hele pu aku me ko lakou poe hoal 
inona. 

40. Ano, ua oi aku ka nui o na m^ 
" ka nui o ka poe i pepehiia; he oiaio. 
ma na aoao elua. MOKUNA 1. A eia kekahi, hoonoho iho la 
iho o ka poe pio o ko Lamana poe, a 
aku a e kanu iho i ko lakou poe make 
ke no hoi o ko Nepal i pepehiia; a h 
kanaka maluna iho o lakou e kiai iho 
aku ana i ka lakou mau hana. 

2. A hele pu ae la o Moroni a m( 
Muleka, a lawe ae la i ka noho luna 
haawi ae la ia mea ia Lehi. Ano hoi, 1 
pu me Moroni i ka nui loa o kona ma 
ia e like me Moroni; a hauoli iho lau 
me ko kekahi; he oiaio, ua alohaia ". 
liaia no hoi e ka poe kanaka a pau o 

3. A eia kekahi, mahope iho o 1 
poe i ke kanu ana i ko lakou poe me 
Nepal, ua hoohele hou ia'ku iloko < V Ala. 22:2A:. 

a Ala. 51;2(f.. ii Ala. 22:2S:. 426 aLAMA. [mok. liii. aku la o Teauakuma, ma o na kauoha la a Moroni, ia lakou e 
boomaka i ka «eli ana i kalii auwal a puni ka aina, a oia hoi ke 
kulanakauliale Momona ; 

i A kena ae la oia ia lakou e kukulu aku i pakaua o nalaau 
ma ke kae o ka auwai iloko; a hoahua ae la lakou i ka lepo noloko ae 
o ka anwai i ke alo o ka pakaua laau; apela lakou i lioobana aku 
ai i ko Lamaua poe, a, lioopuniia ae la ke <* kulanakauliale o Mo- 
mona e lakou me ka pa ikaika o na laau a me ka lepo, a kie- 

kie loa. .... , 

5. A lilo ilio la ua kulanakauhale nei i wahi paa loa ma la 
hope aku ; a iloko o ua kulanakauhale nei lakou i kiai ai i ka poe 
])io o ko Lamaua; he oiaio, iloko o kekahi pa a lakou i kena aku 
ai ia lakou la e kukulu ilio me ko lakou la man lima ponoi. Ano, 
ua koiia o Moroui e hoohana aku i ko Lamana poe, no ka mea, 
he mea paakiki ole e kiai iho ia lakou, oiai ma ka lakou hana; a 
ua makemake oia i kona poe koa a pau, i ka wa ana e hoouka 
aku ai i ko Lamana poe. . , •, n 

6. A eia kekahi, pel a o Moroni i lanakila ai maluna iho o ke- 
kahi o ka poe iiui loa o na puali o ko Lamana poe, a ua loaa mai 
la ke ' kulanakauhale Muleka, oia no kekahi o na wahi paa loa o ko 
Lamana poe, ma ka aina o Nepal; a pela no hoi oia i kukulu aku 
ai i wahi paa e maiama'i i kona poe pio. 

7 A eia kekahi, aole oia i hoao hou e kaua aku me ko La- 
mana poe ma kela makahiki, aka, hoohana aku la oia i kona poe 
kanaka i ka hoomakaukau ana no ke kaua; he oiaio, a i ka liana 
ana i na 'pakaua e pale aku ai i ko Lamana poe; he oiaio, a i ka 
hoopakele ana no hoi i na wahine o lakou a me ka lakou mau ke- 
iki mai ka wi ae a me ka popilikia, a i ka hoolako ana i ka ai no 
na puali o lakou. . 

8. Ano eia kekahi, o na puali o ko Lamana poe, ma ke kai 
komohana, ma ka hema, i ka wa a Moroni i kaawale ai, no kekahi 
hana malu mawaena o ko Nepal poe, i mokuahana ai lakou, ua 
loaa ia lakou he lanakila maluna iho o ko Nepal poe, he oiaio, a 
ua loaa ia lakou la he iiui o na kulanakauhale o lakou ma la hapa 

o ka aina; . 

9. A pela no ka hana ino mawaena o lakou iho, he oiaio, no 
na kuee a me ka hana malu mawaena o lakou iho, ua waihoia la- 
kou ma ka noho pilikia loa ana. 

10. Ano hoi, he mau mea ka'u e oleic aku ai no ka "poe ka- 
naka o Amona, o ko Lamana poe lakou, ma kinohou; aka, "ua 
hoohuliia'e e Amona a me kona mau hoahanau, oia hoi, ma ka 
mana a me ka olelo a ke Akua, i ka Haku; a ua kaua mai lakou 
iloko o ka <aina o Zarahemela, a ma ia hope mai ua hoomaluia 
aku e ko Nepal poe ; ,,..., -i i , 

11. A uo ko lakou ^'hoohiki, ua hookiia iho mai ka lalau ana cAla. 48:c. d Ala. 22:2k. e Ala. 51 •.2.?. f Aia. iS:c. 
i Om. l:;i. ) Ala, '24:17-19. 9 Ala. 27:26. ft Ala. 23:8-13. MOK. LIII.] ALAMA. ae i na mea kaua e ku e i ko lakou poe 
hoohiki iho la lakou, aole loa lakou e h 
a mamuli o ka lakou hoohiki, e make i 
kuu aku lakou ia lakou iho e haule iho 
poe hoahanau, ina aole no ka meneme 
Amona a me kona mau hoahanau i loa 

12. A no keia mea, ua kaiia mai la 
Zarahemela ; a ua hoomalu mau loa ia 

13. Aka eia kekahi, ia lakou i ike 
nui o na pilikia a me na eha a ko Nej 
no lakou, ua hu ae ko lakou aloha, a i 
na mea kaua ma ka hoomalu ana i ko ^ 

14. Aka hoi, ia lakou e auehe an; 
mau mea kaua, ua hoopioia me na oleL 
mau kaikaina, no ka mea, ua aneane 1 
hiki a lakou i hana ai ; 

' 15. A ua hopohopo o Helamana o 1 
ma ka lakou hana ana peia ; nolaila, u 
poe i komo aku iloko o ua berita nei 
hoahanau e auhele ana mawaena o ko 
ko lakou noho weliweli ana, i keia mai 

16. Aka, eia hoi kekahi, he nui na 
ole iloko o ka berita e lalau ole lakou 
ke pale^ana aku ia lakou iho mai ko la 
houluulu ae la lakou ia lakou iho i keii 
i hiki ke lawe ae i na mea kaua; a kap 
ko Nepai poe; 

17. A komo iho la lakou iloko o ka 
' ke kuokoa ana o ko Nepai poe ; he o: 
ka aina a hiki i ka waihoia'na aku o n 
na berita iho la no hoi lakou, aole loa 
kou kuokoa ana,, aka, e kaua aku la] 
hoopakele aku i ko Nepai poe a me ' 
hooluhi ana. 

18. Ano hoi, he mau tausani elua o 
ka poe i komo iloko o ua berita nei, a 1 
mea kaua no ka pale ana i ko lakou ai 

19. Ano hoi, me lakou i lilo ole ai 
poe mamua, lilo iho la lakou ano i keia 
no ka mea, lalau aku la lakou i ko h 
makemake lakou ia Helamana i luna u 

2Q. A he poe kanaka ui lakou a pa 
makau ole, a no ka ikaika a me ka el 
keia mau mea wale no ; he poe kana 
nawa a pau ma kela mea keia mea a It 

& Ala. 24:17-19. ;Mos.29:»i. 428 ALAMA. [mok. LIV. 21. He oiaio, he poe kanaka lakou o ka oiaio a me ke kuoo, 
uo ka mea, ua aoia lakou e malama i na kauoha a ke Akua, a e 
bele pololei imua ona. 

22. Ano, eia kekalii, hele aku la o Helamana ma ke alo o kona 
mau tausani koa opiopio elua, e -kokua aku i ua kanaka ma na 
paleua o ka aina ma ka bema ma ke kai komohana. 

23. A pela i pau ai ka makahiki iwakaluakumamawalu o ke 
au na lunakanawai maluua iho o ka poe kanaka o Nepal, a 
pela aku. MOKUNA 54. 1: Ano, eia kekahi, ma ka makakiki iwakaluakumamaiwa o 
ua lunakanawai, hoouna mai la o Amorona io Moroni la, e make- 
make ana ia ia e haawi aku a e haawi mai i na jjio. 

2. A eia kekahi, hauoli nui loa iho la o Moroni ma keia noi 
ana, no ka mea, ua makemake oia i ka ai i haawiia'ku i ka poe 
pio o ko Lamana i hoopioia, e hauai aku i kona poe kanaka po- 
uoi ; a ua makemake uo hoi oia i kona poe kanaka e hooikaika 
mai i kona poe koa. 

3. Ano, ua hoopio mai ko Lamana poe i na wahine a me ua 
keiki he nui loa; aole no kekahi wahine aole hoi kekahi keiki ma- 
waena o ka poe pio o Moroni, oia hoi ka poe a Moroni i hoopio 
aku ai; nolaila, noonoo iho la o Moroni i hana maalea, i loaa ai 
na mea pio a pau o ko Nepal poe mai ko Lamana poe mai, e like 
me ka mea hiki ia ia; 

i. Nolaila, palapala iho la oia he episetole, a hoouna aku la 
ia mea me ke kauwa a Amorona, ka mea i lawe mai i episetole 
io Moroni la. Ano, eia na olelo ana i palapala iho ai ia Amorona, 
i ka i aua'e, 

5. Aia hoi, e Amorona e, ua palapala iho au i kekahi mau 
mea ia oe uo keia kaua au i kaua mai ai i ko'u poe kanaka, i ole, 
a kou kaikuaana hoi i kaua mai ai ia lakou, a ua paa hoi oe ano e 
hoomau mai mahope iho o kona make ana. 

6. Aia hoi, e hai aku au i kekahi mau mea no ka hoopai o ke 
Akua, a me ka pahikaua a kona inaina mana loa, e kau ana ma- 
luua iho ou, ke ole oe e mihi a hoihoi hou i na puali ou iloko o ko 
oukou aina iho, i ko oukon mau aina hooilina, oia no ka "aina o 
Nepal; 

7. He oiaio, e hai akn au ia oe i keia mau mea, ina ua hiki 
ia oe ke hoolohe mai i ua mau mea nei; he oiaio, e hai aku au ia 
oe no keia '' gehena weliweli i hoomakaukauia e loaa " na mea 
pepehi kanaka e like me oe a me kou kaikuaana, ke mihi ole oe a 

a U Nep. 5:6. SI Nep. 15:*:. c Ala. 47:18, 22-34. MOK. LIY-] ALAMA. hooki mai i na manao pepehi kanaka c 
ou i ko oukou mau aina iho ; 

8. Aka me oe i hoomalau mai ai i 
mai i ka poe kanaka o ka Haku, pela i 
mai ana no oe. 

9. Ano hoi,ua makaukau makou j 
oiaio, a ke ole oukou e hooki i na mar 
e huki iho oukou i ka inama o keia A 
maluua iho o oukou, i ka luku loa ia'n 

10. Aka, me ke oia o ka Haku, e 1 
makou maluna iho o oukou, ke hoi ole 
auanei oukou me ka make, no ka met 
makou mau. kulanakauhale a me ko mi 

. malama makou i ko makou hooman 
makou Akua. 

11. Aka, ea, ke manao nei au he 
mailio ana aku ia oe no keia mau mea 
iki a gehena no oe; nolaila e hoopau i 
ka hai ana ia oe, aole au e haawi aku 
■* haawi mai (fe i kekahi kanaka, a mc 
mau keiki, no ka pio hookahi; ina e 
aku au a e loaa hou mai. 

12. Aia hoi, ina e hana ole mai o^ 
ku e ia oukou, me na puali o'u; he 
w^ahine o'u a me na keiki o'u, a e he 
hahai aku au ia oukou a hiki iloko o k 
aina o ko makou "hooilina mua; he oi 
koko auanei; he oiaio, ke oia no ke c 
kou, a hiki i ka wa e lukuia'i oukou e 

13. Aia hoi, ua huhu no au, a me li 
imi mai oukou e pepehi mai ia makou, 
hoomalu aku ia makou iho. Aka hoi, 
mai ia makou, e imi no makou e luki 
a e imi aku no makou i ka 'aina o ko 

14. Ano, ke hoopau nei au i kuu 
roni ; he alibi kaua no owau o ka poe 

15. Ano eia kekahi, ia Amorona i 
bu oia, a palapala mai oia i kekahi ep 
na olelo ana i palapala mai ai, i ka i a 

16. Owau no o Amorona, ke alii o 
kaina no wau o Amalikia, ka mea a o- 
hoi, e hoopai aku au i kona koko mab 
e hiki aku au maluna iho o oukou me 
aole o'u makau i ka oukou mau olelo 

17. No ka mea, ea, bookolohe mai 

d Pan. 3. ell Nep. 5:6. MI Nep. 5:!). ff Ala 430 ALAMA. [mok. lv. na kaiknaana o lakoii, a liao mai la lakou i ko lakou ''pono ma ka 
uoho hma aua, oiai no lakou ponoi no ia. 

18. Auo hoi, ina e waiho ilio oukou ilalo i na mea kaua o on- 
kon, a e liookuu mai ia oukou ilio e noho alii ia e ka poe nonu 
ponoi ka noho alii ana, alalia, e kena ae au i ko'u poe kanaka o 
waiho iho i na mea kaua o lakou, a e kaua hou ole aku ma 
ia hope aku. 

19. Aia hoi, ua ha mai oe i na olelo hooweliweli e ku e ana ia'n 
a me ko'u poe kanaka; aka, ea, aole o makou makau i na olelo 
hooweliweli au ; 

20. E ae aku nae au e haawi aku i na pio, a e loaa hou mai e 
like me kou noi mai, me ka olioli, e hiki ia'u ke malama i ka'u ai 
no ko'u poe kanaka kaua; a e kaua aku makou i ke kaua e mau 
loa aua, i ka hookauwa ana'ku i ko Nepal poe i ko makou noho 
alii aua, a i ole ia, i ko lakou anai mau loa ia'na. 

21. A uo kela Akua au i i mai ai ua 'hoomalau aku makou, 
aia hoi, aole o makou i ike he mea o ia ano; aole hoi oukou; aka, 
iua paha he oiaio ia aia no he mea o ia ano, aole makou i ike ina 
ua hana ole ia mai makou e ia e like me oukou; 

22. A ina paha he oiaio ia aia no he diabolo a he gehena, aia 
hoi, aole anei oia e hoouna iho ia oukou ilaila, e noho pu me ko'u 
J kaikuaana, ka mea a oukou i pepehi iho ai, ka mea no hoi au i 
olelo mai ai me he mea la ua hele aku la oia i kekahi wahi e like 
me ia! Aka hoi, he mau mea ole ua mau mea nei. 

23 Owau no o Amorona, a he mamo na *Zorama, ka mea a 
ko oukou poe kupuna i hopu ai a kai mai ai mailoko mai o leru- 
salema. 

24. Aia hoi, ano, he Lamana wiwo ole au. A ua kauaia aku 
ua kaua nei, e lioopai aku i na apikiia mai o lakou, a e malama, 
a e loaa hou na 'pono o lakou ma ka noho alii ana; a ke hoopau 
aku nei au i ko'u episetole ia Moroni. MOKUNA 55. 1. Ano, eia kekahi, ia Moroni i loaa mai ai keia episetole, ua 
nui ae kona huhu, no ka mea, ike iho la oia he ike paka ko Amo- 
rona no kona hoopunipuni; he oiaio, u a akaka ia ia ua ike o 
Amorona aole he kumu pololei ka i hooeu ae ia ia e kaua mai i 
ko Nepal poe. 

2. A i ae la oia, Aia hoi, aole au e haawi aku a e haawi mai 
i na pio me Amorona, ke " hooki ole oia i kona manao kaua, me /i HNep. o:l-i. Iak.7;n. , i Pan. 9. j Ala. 52:3. ftlNep. 4:35. i Ala. B4:7i. MOK. LV.] ALAMA. a Ala. 51:6, 13. a'u i i aku ai ma ko'u episetole; no k 
loaa ia ia ka mana e oi aaa mamua o b 

3. Aia hoi, ua ike au i ka wahi a 
ai i ko'u poe kanaka, ka poe a lakou i 
na i ae ole mai ai ia'u ma ko'u episeto 
au ia ia e like me ka'u mau olelo; he < 
make mawaena o lakou, a hiki i ka wa 

4. Auo, eia kekahi, ia Moroni i o; 
kena ae la oia e hull aku mawaena o k( 
ai paha ia ia kekahi kanaka he man 
lakou. 

5. A eia kekahi, loaa iho la ia lake 
inoa ; a oia no " kekahi o ka poe kan 
Amalikia. 

6. Ano, kauoha ae la o Moroui ia 
kanaka he uuku, e hele aku i kahi o k 
ana i ko Nepal poe. 

7. Ano, ua kiaiia'e ko Nepal pof 
aida; nolaila, wae ae la o Moroni ia 
kekahi poe kanaka he uuku e hele pu i 

8. A i ka wa poeleele, hele aku Is 
ka poe i kiai maluna iho o ko Nepal pc 
e hele aku ana, a hea mai la lakou ia i 
kou, Mai makau; aia hoi, he Lamana 
mai makou mai ko Nepal poe ae, a e 
hoi, ua lalau aku makou i ko lakou 
makou. 

9. Ano, i ka wa a ko Lamana poe 
hookipa mai lakou ia ia me ka olioli ; 
haawi mai i kou waina ia makou, i inn 
kou no kou la we pu ana mai i waina, i 

10. Aka, i aku la o Lamana ia laL 
kakou waina a hiki i ka wa e hele aku 
kaua. Aka, hoonui wale iho la keia 
e inu i ka waina. 

11. No ka mea, wahi a lakou, ua 
mai oe ia makou e inu i ka waina, a e 
hope, ma ka mahele ana o ko makou c 
ia kakbu e hele aku e kaua i ko Nepal 

12. A i aku la o Lamana, Aia no 
ko oukou makemake. 

13. A eia kekahi, inu nui ae la lak 
la i ko lakou hoao ana ; nolaila, inu n 
a ua ikaika no ia, i hoomakaukauia'i i 

6 Ala. 47:29. c Ala, 51:2c. 432 ALAMA. [mok. lv. 14. A eia kekahi, imi iho lakou a ua lealea, a mahope na ona 
lakon a pan. 

15. Ano, ia Lamana a me kona poe i ike ai ua ona lakou a 
pau, a e hiaiiioe loa ana, hoi mai la lakou io Moroni la, a hai ae 
la ia ia i na mea a pau i hoea mai. 

l(i. Ano, ua like keia mea me ka manao o Moroni. A ua hoo- 
raakaukau ae la o Moroni i kona poe kanaka me na mea kaua; a 
lioouna aku la oia i ke '^kulanakauhale o Gida, oiai ko Lamaua 
poe e hiamoe loa ana, a ona, a hoolei aku la oia i na mea kaua 
iloko i ka poepio, a na kaliikoia lakou a pau, 

17. He oiaio, pela hoi, ka lakou poe wahine, a me ka lakou 
poe keiki a pau, ka poe i hiki ke hana aku me kekahi mea kaua, 
i ka wa a Moroni i kahiko ai i kela poe pio a pau me na mea 
kaua; a ua hanaia'ku kela mau mea a pau me ka walaau ole loa. 

18. Aka, iua ua lioala ae lakou i ko Lamana poe, aia ua ona 
lakou, a ua hiki i ko Nepal poe ke pepehi aku ia lakou. 

19. Aka hoi, aole o keia ka makemake o Moroni. Aole ona 
lealea i ka pepehi kanaka ana a i ka hookahe koko ana; aka lealea 
iho la oia i ka hoola ana i kona poe kanaka mai ka lukuia'na ae; 
a no keia mea i ole oia e hooili mai maluua iho ona i ka hoo- 
hewaia no ka hana pono ole, aole oia e haule iho maluua o ko 
Lamana poe, a luku aku ia lakou i ko lakou wa i ona'i. 

20. Aka, ua loaa ia ia kona mau makemake; no ka mea, ua 
kahiko aku oia i ua poe pio la o ko Nepal e noho ana iloko o ka 
pa o ke kulanakauhale, a ua haawi aku la ia lakou i rnana e loaa 
ai ia mau wahi maloko o na paia; 

21. Alalia, kena ae la oia i kona poe kanaka pu me ia, e emi 
iki mai mai o lakou ae, a e hoopuni ae i na puali o ko Lamana 
poe. 

22. Ano, ua hanaia keia ma ka po, a, i ko Lamana poe i ala'i 
i kakahiaka, ike mai la lakou ua hoopuniia'e e ko Nepal poe ma- 
waho, a ua kahikoia ko lakou poe pio maloko. 

23. A pela lakou i ike ai he mana ko ko Nepal poe maluua iho 
o lakou, a ma keia pilikia ua ike lakou aole ia he mea e pono ai e 
kaua mai lakou me ko Nepai poe; noiaila, koi ae la ko lakou poe 
luua nui i na mea kaua o lakou, a lawe mai la lakou ia mau mea, 
a hoolei mai la ma na wawae o ko Nepai poe, me ka noi mai e 
alohaia aku. , _ 

24. Ano hoi, oia no ka makemake o Moroni. Lawe aku la oia 
ia lakou i poe pio kaua, a loaa ke kulanakauhale, a kauoha ae la 
e hookuuia'ku ka poe pio a pau no ko Nepai ; a hui mai la lakou 
i ka poe koa o Moroni, a he ikaika nui lakou i kona poe koa. 

25. A eia kekahi, kena ae la oia i ko Lamana poe ana i lawe 
pio ai, e hoomaka i ka hooikaika ana i *na pakaua a puni ke ku- 
lanakauhale o Gida. d Ala. 51:2c. Ala, 48:c. MOK. LVI.] ALAMA. . 26. A eia kekahi, ia ia i hana paa 
Q-ida, e like me kona makemake, kena i 
poe pio- i ke » kulanakauhale Momona. 
kulanakauhale me ka poe koa ikaika lo; 
, 27. A eia kekahi, me ua hana main 
ua malama aku la a hoomalu nae lakou 
hoopio ai, a hoopaa no hoi.i ka aina a j 
kou i loaa hou ai. 

28. A eia kekahi, hoomaka hou ae 1 
aku, a e loaa hou na pono o lakou a me 

29. He nui na manawa a ko Lamans 
puni mai ia lakou ma ka po, aka ma kei 
na pio o lakou i lilo aku. 

30. A he nui na manawa a lakou i 
mai i ko lakou waina i ko Nepai poe, i 
mai ia lakou nei me ka mea awaawa ma 

31. Aka hoi, aole i lohi ko Nepai poe 
ko lakoli Akua, i ko lakou mau mana"p 
lakou ke hooheiia iloko o na pahele o la 
kou e inu iho i ko lakou la waina, ke oL 
mamua i kekahi mau mea o ka poe pio 

32. A ua makaala lakou pela, i ole 
mea make mawaena o lakou ; no ka m( 
lakou waina i ko Lamana, ina e hoomat 
a pela lakou i hoao ai i ko lakou mau m 

33. Ano, eia kekahi, he mea e pom 
kaukau ae e hoouka aku i ke * kulanakf 
ka mea hoi, ua hana ikaika iho ko Lams 
hana, i ke kulanakauhale o Morianaton 
paa loa; 

34. A e kai mau ana lakou i ka poe 1 
kauhale la, a me ka ai hou no hoi. 

35. A pela i pau ai ka makahiki iwa 
o na lunakanawai maluna iho o ka poe 1 MOKUNA 56 1. Ano, eia kekahi, ma ka makamu 
ke au o na lunakanawai, i ka la Iua, 
iho la ia Moroni kekahi episetole mai o 
ana i ke ano o ka noho ana o na kanal 

2. A eia na olelo ana i palapala mai 

f Ala. 5l:Ze. ^Ala. 22:2S:. h A\a. 50:p. i Ala. a Ala. 53:8, 22. 
BB 434 ALAMA. [MOK. LYI. haiiau i aloha uui ia, o Moroni, ma ka Haku a ma na pilikia o ko 
kakou kaua no lioi; aia hoi, e ko'n hoahanau aloha, he man mea 
ka'u e hai aku ai ia oe no ko makou kaua ma keia hapa o ka 

3 Aia hoi, eia '' na tausani elua o na keiki a kela poe kanaka, 
a Amona ma i kai mai ai ilalo, mailoko mai o ka "ama o Nepal. 
Ano, ua ike oe he poe mamo lakou nei na Lamana, oia no ke ke- 
ikikane makahiapo a ko kakou kupunakane o Lehi. 

4 Ano, aole he mea e pono ai no'u e hai aku la oe no ko Ja- 
kou "niau moooielo a me ko lakou hoomaloka, no ka mea, ua ike 
oe no keia mau mea a pau ; , , i , 4. 

5 Nolaila, e pono no'u e hai aku la oe ua lalau aku «na tau- 
sani eiua o keia poe kanaka opiopio i na mea kaua, a makemake 
mai la ia'u i luna no lakou; a ua hele mai makou e pale no ko 

kakou aina. . ,11 

6 A ano, ua ike no hoi oe no ka berita a ko lakou poe ma- 
kua i "hana'i, aole lakou e lalau iho i na mea kaua o lakou e ku e 
aku i ko lakou poe hoahanau, e hookahe aku 1 ke koko. 

7 Aka, ma ka makahiki iwakaluakumamaono, m lakou 1 ike 
ai i ko kakou mau eha a me ko kakou mau popilikia no lakou, ua 
anehe lakou e 'uhai iho i ka berita a lakou 1 hana ai, a e lalau 
iho 1 ko lakon mau mea kaua no ke pale ana no kakou. 

8 Aka, aole au i ae aku ia lakou e uhai iho 1 ua berita nei a 
lakou i hana'i, me ka manao ana na ke Akua e hooikaika mai la 
kakou, i ole ai e nui loa aku ko kakou pilikia no ka hooko ana 1 ka 
hoohiki a lakou i hana'i. ,.,.•• i 1 -m 1 „ 

9 Aka hoi, eia no kekahi mea e olioli nui ai kakou. JNo ka 
mea hoi, ma ka makahiki iwakaluakumamaono, hele aku la owau, 
o lielamana, ma ke alo o keia "mau tausani kanaka opiopio elua, 
i ke "kulauakauhale ludea, e kokua ia Anatipusa, ka mea au 1 
hoonoho iho ai i luna maluna iho o na kanaka o kela hapa ka 

''^™l'o. Ahoohuiakula au i ko'u poe keikikane • elua tausani 
(no ka mea, ua ku pono lakou e kapaia'ku he poe keikikane o u) 
i ka poe koa o Anatipusa ; a ma keia ikaika ua hauoli nui loa o 
■ Anatipusa; no ka mea, ua hoemiia mai kona poe koa e ko J^a- 
mana poe, no ka mea, ua pepehi mai ka poe koa o lakou 1 na ka- 
naka he lehulehu o kakou; no ia mea, he kumu ko makou e 

kanikau ai. , , ■ • 1 1 -i ^ 

11. Aka hoi, ua hiki ia kakou ke hooluolu mai la kakou ilio 
ina keia mea ; ua make lakou ma ka aoao o ko lakou ama a o ko 
lakou Akua; he oiaio, a ua pomaikai lakou. 

n. A ua hoopaa ko Lamana poe i na pio he nui wale, he poe 
luna nui lakou a pau; no ka mea, aole lakou 1 hookoe mai 1 ke- 
kahi mea ola e ae. A ke manao nei makou aia no lakou ano 1 

f Ala. 24:17-19. 6 Pau. 5, 10. 
53:13-15. ij Ala, Ala. 53:22. c 11 Nep. 5:h 
53:22. A Piui. 15. 18, 57. d lak. 7:»i 
Ala. 57:11. e Ala. 56: 
Ala. 56:f). MOK. LYJ.] ALAMA. keia manawa iloko o ka ^ aina o Nepal 
ia lakou. 

13. Ano, eia na kulanakauhale o k 
hookahe ana i ke koko o ko kakou poe 

14. ka *aina o Manati, oia hoi ke 
a me ke kulanakauhale o Zezeroma, a 
Xiimeni, a me ke ™ kulanakauhale o Ai 

15. A oia na kulanakauhale a lake 
hiki ai ma ke "kulanakauhale o ludea; 
me kona poe kanaka e kamau hana ai 
hana paa i ke kulanakauhale; 

16. He oiaio, a ua kaumaha lakou i 
no hoi; no ka mea, ua kaua makau o' 
kamau hana iho la ma ka po, e malamf 
kauhale; a pela lakou i loaa'i na piliki 

17. A, ano, ua paa ko lakou mana( 
a i ole ia, e make; nolaila, ua hiki ia c 
wi ae kfeia poe koa he uuku a'u i lawe ] 
^'poe keiki la o'u, i na manaolana nui a 

18. Ano, eia kekahi, i ko Lamana p 
lipusa ka ikaika nui ae i kona poe koE 
kauoha la a Amorona, e hele ole mai ib 
e kaua mai ia makou. 

19. A pela kakou i hoopomaikaii'a 
mea, ina ua hele mai lakou maluna ihi 
waliwali nei, ina ua luku mai paha lake 
ku ; aka, pela makou i hoopakeleia ma 

20. Ua kauohaia lakou e Amorona 
lanakauhale a lakou i hoopio mai ai. 
hiki iwakaluakumamaono. A i ka mai 
kaluakumaraahiku, ua hoomakaukau i 
lanakauhale a me makou iho e pale aki 

21. Ano, ua makemake makou e hel 
luna iho o makou; no ka mea, aole o m 
aku ia lakou ma na wahi paa o la,kou. 

22. A eia kekahi, hoonoho iho la 
lioomaka'kiu aku i nahana a ko Lamar 
alo ae ia makou ma ka po, aole hoi mi 
kahi o ko makou mau kulanakauhale, i 

23. No ka mea, ua ike makou aole 
ua mau kulanakauhale la e halawai pu 
makemake makou, ina e maalo ae lake 
luna iho o lakou ma ko lakou hope, a ] 
kou ma ka hope, i ka manawa hookah 
ke alo. Ua manao makou ua hiki ia d 

J 11 Nep. 5:!*. i Ala. 16: A. i Ala. 57:7, 12, 23, 31 
II Ala. &6:h. o Ala iS:c. p Pau. 10 } Ala. 56:^. 436 ALAMA. [mor. lvt. luna iho o lakou; aka hoi, ua loaa ole ia makou keia makemake 

o makou. 

24. Aole lakou i aa e maalo ae ia makou me ko lakou poe koa 
a pau, aole hoi lakou i aa me kekahi hapa, o lawa ole auanei ka 
lakou ikaika, a e haule iho lakou. 

25. Aole hoi lakou i aa e hele ae ilalo i ke 'kulanakauhale o 
Zarahemela; aole hoi lakou i aa e hele aku i kela aoao o ke poo 
o «Sidona, i ke 'kulauakauhale o Nepaiha. 

2(3. A pela, me ko lakou poe koa, ua paa ko lakou manao e 
malama i ua mau kulanakauhale la a lakou i hoopio mai ai. 

27. Auo, eia kekahi, i ka malama lua o keia makahiki, ua la- 
weia mai ka ai a nui ia makou, mai "na makuakane mai o "ko'u 
poe keiki elua tausani. 

28. A ua hoounaia mai na kanaka elua tausani ia makou mai ka 
'" aina mai o Zarahemela. A pela ua hoomakaukau makou me ua 
kanaka he umi tausani, a me ka ai no lakou, a no na wahine a 
lakou, a me ka lakou mau keiki no hoi. 

29. A i ka ike ana o ko Lamana poe i na koa o makou e ma- 
huahua ana pela i kela la i keia la, a me ka hiki ana o ka ai no 
ka hoolawa ana ia makou, hoomaka ae la lakou e hopohopo, a, 
hoomaka ae la e puka mai, ina he mea hiki, ke hooki mai i ko- 
makou loaa ana ka a) a me na koa. 

dO. Auo, ia makou i ike ai e hoomaka ana ko Lamana poe e 
oluolu ole ma keia mea, ua makemake makou e hana aku i hana 
maalea e ptmi ai lakou; nolaila, kauoha mai la o Anatipusa ia'u 
e hele aku me ko'u poe keiki uuku, i kekahi kulanakauhale e pilt 
koke mai ana, me he mea la e hali ana makou i ai i kekahi ku- 
lanakauhale kokoke. 

31. A na makou e hele kokoke i ke ^kulanakauhale o Anati- 
para, me he mea la e hele ana makou i ke kulanakauhale ma o- 
aku ma na palena ma ke kahakai. 

32. A eia kekahi, hele aku la makou, me he mea la me ko ma- 
kou ai pu kekahi, e hele aku i ua kulanakauhale la. 

33. A eia hoi kekahi, hele mai la o Anatipusa, me kekahi hapa o 
kona poe koa me ka waiho ana i ke koena e malama i ke kulana- 
kauhale. Aole nae oia i hele mai, a hiki e au mawaho me ko'u 
poe koa he uuku, a hookokoke ae la i ke kulanakauhale o Anati- 
para. 

34. Auo, ua hoonohoia iho la ma ke "kulanakauhale o Anati- 
para, ka poe koa ikaika loa o ko Lamana poe; he oiaio, ka poe i 
oi aku ka nui. 

35. A eia kekahi, i ka wa i haila'i ia lakou e ko lakou poe km, 
puka mai la lakou me ko lakou poe koa, a hele ku e mai la ia. 

makou. ■, ^ • ^ 

3G. A eia kekahi, hee aku la makou imua o lakou i ka akau. 

Aole keia ke kulanakauhale i kuhikiiliiia e ka huaolelo I, Ala. 
ii>Om.l:h. a;Ala.56:m. i/ Ala. 56:m. r Om. 1:*. s Ala. 2:g. t 
50. V Ala. 27:26. v Pan. 10. ■MOK. LVI.J ALAMA. A pela makou i alakai aku ai i ka po( 
mana poe; 

37. He oiaio, i kahi loihi, a no ia n 
ka poe koa o Anatipusa e alualu ana 
ikaika, aole lakou lai kapae i ka akau, i 
alumai la lakou ma ke ala pololei mai 
i manao ai e manao ana lakou e luku i 
loaa ana o la,kou ia Anatipusa, a o keii 
puniia'e e ko makou poe kanaka. 

38. Ano, i ka ike ana o Anatipusa 
lalelale ae la oia i ka hele ana o kona 
iho la; nolaila, aole i loaa makou ia 1 
ia Anatipusa; nolaila, hoomoana iho 1 

39. A eia kekahi, mamua o ka weh 
e alualu mai ana ko Lamana poe ia mi 
makou ikaika e paio aku me lakou; 1 
haule iljo ko'u poe keiki uuku iloko o 
hoomau aku la makou i ko makou heh 
iloko o ka waonahele. 

40. Ano, aole lakou i aa e kapae i 
ma, o hoopuniia lakou; aole hoi au i 
ka hema, o loaa mai auanei au ia lakoi 
ke kupaa imua o lakou, aka e lukuia 

a pela makou i hee aku ai ia la a po iL 
i ka poeleele ana. 

41. A eia kekahi, i ka puka hou a; 
ke kakahiaka, ike aku la makou i ko 
makou, a hee aku la makou imua o la 

42. Aka, aole lakou i alualu loihi i 
lakou ku ana ; a i ke kakahiaka ia o 1 
•ehiku. 

43. Ano, ina ua loaa lakou ia A 
aka, i aku la au i ko'u poe kanaka, 
malia paha ua ku lakou me ka manf 
lakou, e hiki ia lakou ke hoohei m 
pahele. 

44. Nolaila, e ko'u poe keiki, heal 
ku e aku anei oukou ia lakou ma ke 1 

45. Ano, ke i aku nei au ia oe, e 1 
voni, aole au i ike e i ka nui o ka mat 
waena o ko Nepal poe a pau. 

46. No ka mea, me a'u i kapa ma 
Id, (no ka mea, he poe opiopio loa la 
i mai ai ia'u, E ka makua, aia hoi, m 
aole oia e ae mai e haule iho kakou; 

z Pau. 10, 17, 27, 30, 39. 438 ALAMA. [MOK. LVl. aole kakoii e pepehi aku i ko kakou poe hoahanau, ina e hoopili- 
kia ole mai lakou ia kakou; nolaila, e hele kakou, o lanakila aua- 
nei lakou maluna iho o ka poe koa o Anatipusa. 

47. Auo la, aole o lakou net i kaua e mamua, eia nae, aole o 
lakou makau i ka make; a ua manao nui loa aku lakou ina ka 
nolo kauwa ole ana o ko lakou 2" poe makuakane, mamua o ko 
lakou manao ana ma ko lakou mau ola iho; he oiaio, ua aoia la- 
kou e ko lakou poe makuwahine, ^Mna aole o lakou kanalua, iia 
ke Akua e hoopakele mai ia lakou. 

48. A hai mai la lakou ia'u i na olelo a ko lakou poe maku- 
wahine, i ka i ana, aole o makou kanalua no ka ike o ko makou 
poe makuwahine ia mea. 

49. A eia kekahi, hoi hou aku la au me ko'u mau tausa,ni elua,. 
e ku e aku i ua poe nei o ko Lamana ka poe i alualu mai ia ma- 
kou. Ano hoi, ua loaa lakou i na puali o Anatipusa, a ua hoo- 
maka k' kahi kaua weliweli. 

50. Ua maluhiluhi ka poe koa o Anatipusa noko lakou hele 
loihi i ka wa pokole a ua aneane lakou e haule iho iloko o ua 
lima o ko Lamana poe; a ina ua hoi ole ae au me ko'u mau tau- 
saui elua, ina ua loaa ia lakou la ka mea a lakou la i manao ai; 

51. No ka mea, ua haule iho o Anatipusa ma ka pahikaua, a 
he nui no hoi o koua poe luna papa, no ko lakou luhi, i loaa'i ma 
ka hele kiki o lakou; uolaila, ua pioloke ka poe kanaka o Anati- 
pusa, no ka haule iho o na luna o lakuu, a houmaka ae la lakou e 
hee aku imua o ko Lamana poe. 

52. A eia kekahi, hooikaika iho la ko Lamana poe, ahoomaka 
ae la e alualu ae ia lakou ; a pela ko Lamana poe e alualu ana ia 
lakou me ka i'kaika nui, i ka wa a Helamana i hoouka aku ai ma 
ko lakou la hope me kona 2= mau tausani elua, a hoomaka ae la e 
pepehi nui loa aku ia lakou la, a no ia mea, oki iho la ka poe koa 
a pan o ko Lamana, a hull mai la io Helamana la. 

53. Ano, i ka wa o ka poe koa o Anatipusa i ike ai ua hull ae 
la ko Lamana poe, houluulu ae la lakou i na kanaka o lakou, a 
hoouka hou ae ma ka hope o ko Lamana poe. 

54. Ano, eia kekahi, hoopuni iho la makou, ka poe kanaka 
Nepal, o ka poe kanaka o Anatipusa, a owau hoi me ko'u man 
tausani elua, i ko Lamana poe, a luku aku la ia lakou; he oiaio, 
a ua koiia'ku lakou e haawi mai i na mea kaua o lakou, a me la- 
kou iho no hoi i poe pio o ke kaua. 

55. Ano, eia kekahi, ia lakou i haawi pio mai ai ia lakou iho 
ia makou, aia hoi, helu ae la au i ua poe kanaka opiopio la, ka 
poe i kaua pu me au, me ka hopohopo ana o pepehiia mai paha 
he nui o lakou a make. 

56. Aka hoi, me ka oholi nui o'u, ^''aole i haule iho kekahi o 
lakou i ka honua; he oiaio, a ua kaua aku lakou me he la Ala, 27:S(j. 26 Ala 57:21. 2d Ala. 50:6. Ala. 57:25. MOK. LVII.] ALAMA. me ka ikaika o ke Akua; he oiaio, ao 
mamua i kaua aku me ka mana ki 
mana loa o lakou i haule iho ai malun 
weliweli' aku ia lakou la; a no keia me 
poe ia lakou iho i poe pio o ke kaua. 

57. A, aole o makou wahi no ko ma 
ke kiai iho ia lakou e malama'i ia lab 
mana poe, nolaila, hoouna aku la mi 
Zarahemela, a o kekahi poe pu me lakoi 
pusa, ka poe i pepehi ole ia'i; a lawe i 
pu mai la me ko'u ^'poe opio Amona, 
lanakauhale o ludea. MOKUNA i 1. Ano, eia kekahi, loaa mai la i 
Amorona mai, ke alii, e olelo ana in 
a makou i hoopio mai ai, e haawi mi 
o Anatipara no.makou. 

2. Aka, hoouna aku la au i kek 
ana, ua ike lea makou ua lawa ko mE 
ke kulanakauhale o Anatipara ma ko 
makou he naaupo makou ke haawi 
lanakauhale la; ma ka hoihoi hou ana 
pioia e lakou, malaila wale no makoi 
poe pio. 

3. A hoole mai la o Amorona i t 
aole oia e haawi mai a haawi aku i ui 
iho la makou e hele ku e aku i ke ku 

4. Aka, haalele ae la ko 'Anati 
hee ae la i kekahi o ko lakou mau k 
noho ai, e °hana paa'i ia mau wahi; a 
kauhale o Anatipara iloko o na lima 

5. A pela i pan ai ka makahiki 
au o na lunakanawai. 

6. A eia kekahi, ma ka makami 
kumamaiwa, loaa mai la ia makou ki 
kahi poe koa hou i ko makou poe kc 
hemela, a mai ka aina kokoke a pu 
naka o lakou, okoa he kanaono o na 
poe i hele mai e hui me ko lakou poe 2eOm. l;?i. 2/ Ala. 27:26. 2? Ala. 56:ft. a Al«. 56:>n. 6 Ala. 56:m. c Aia. i8:c. -340 AXiAMA. [mOK. LVII. o na tansani eliia. Ano hoi, ua ikaika raakou; he oiaio, a ua nui 
no hoi ka ai i laweia mai ai ia makou. 

7. A eia kekahi, na makemake makou e katia aku mekapoe 
koa i hoouohoia e hoomaki iho i ke 'kulanakauhale o Kumeni. 

8. Ano hoi, e hoike aku no au ia oe aole Muliu, a hooko aku 
la makou i ko makou makemake; he oiaio, me ko makou poe 
ikaika, oia me kekahi hapa o ko makou poe ikaika, hoopuni iho 
la makou ma ka po, i ke ' kulanakauhale o Kumeni, mamua iki o 
Iva wa e loaa'i ia lakou lie hoahu lako ai. 

9. A eia kekahi, hoomoana iho la makou a puni ke kulana- 
kauhale no na po he mii ; aka, hiamoe iho la makou maluna o na 
pahikaua a makou, a hoonoho iho la i na mea kiai, i hiki ole ai i 
ko Lamana poe ke hiki mai maluna iho o makou ma ka po, a e 
pepehi mai ia makou, ka mea a lakou i hoao mai ai i na manawa 
he nui; aka, o kela manawa keia manawa a lakou i hoao mai ai 
ia mea, ua hookaheia'ku ko lakou koko.' 

10. A mahope, hiki mai la ka lakou ai, a ua aneane lakou o 
komo aku i ke kulanakauhale ma ka po. A ma kahi o ko La- 
nuiua poe, o ko Nepal poe ka; nolaila, lawe aku la makou ia lakou 
a me ka lakou man mea ai. 

11 . Me ka hookiia'ku o ko Lamana poe mai ko lakou ola ao 
mamuli o keia ano, ua paa nae ka manao o lakou e malama i ko 
kulanakauhale; nolaila, ua lilo i mea e pono ai no makou e lawe 
i ua ai la a e hoouna aku ia mea i''Iudea, a me ko makou poe pio 
i ka ' alna o Zarahemela. 

12. A eia kekahi, aole i hala'ku na la he nui wale, mamua o 
ka pio ana o na manaolana o ko Lamana poe no ke kokuaia mai; 
nolaila, haawi mai la lakou i ke kulanakauhale iloko o na lima o 
makou, a pela makou i hooko ai i na manao o makou, i ka loaa 
ana ke •'kulanakauhale o Kumeni. 

13. Aka, eia kekahi, no ka nui loa o na pio o makou, ua koiia 
makou, me ka lehulehu loa nae o makou, e hoohana aku i ko 
makou poe a pau e malama'i ia lakou, a i ole ia e pepehi aku ia 
lakou a make. 

14. INo ka mea, e kipi mai no lakou he nui loa, a e hakaka mai 
me na poliaku a me na newa, a me kela mea keia mea i hiki ai ia 
lakou ke loaa ma ko lakou man lima, a pepehi aku la makou a 
make i elua tausani a ken o lakou, mahope mai o ko lakou hoo- 
kuu ana mai ia lakou iho i poe pio o ke kaua; 

15. Nolaila, ua lilo ia i mea e pono ai no makou, e hoopau 
aku makou i na ola o lakou, a i ole ia e kiai aku ia lakou, me ka 
pahikaua ma ka lima, a hiki ilalo i ka '^aina o Zarahemela; a o 
ka makou ai hoi aole lawa loa ia mamua o ka mea kupono no ko 
inakou poe kanaka iho, me ia pu nae ka ai a makou i lawe pio 
mai ai, mai ko Lamana poe mai. 

/Ala. 5i;:(. b Ala. 50:/. ftAlfl. 56;;i. i Om. l:h. /Ala. 57:Z. k Ova. l:h. MOK. LVII.] ALAMA. 16. Ano, ma keia noho pilikia ana 
liolo pono ana no na mea e pili ana i u 
lioi,ihooholo paa makou e hoouna aku 
i^arahemela; nolaila, wae ae la makou 
poe kanaka, a haawi ae la ia lakou i k 
poe pio, no ka iho ana ilalo i ka aina c 

17. Aka, eia kekahi, ma ia la ae, h 
aole makou i ninau aku ia lakou no k 
hiki mai ko Lamana poe maluna iho o 
i ka wa pono e hoopakele mai ai ia ma 
iloko o na lima o lakou. No ka mea, 
Amorona i ai hou, a me kekahi poe ko 
kua no lakou. 

18. A eia kekahi, ua hiki mai 'ua 
hoouna pu aku ai me ka poe pio, i ka ^A 
la, ia lakou la i aneane ai e lanakila 

19. Aka hoi, kaua makau ole loa a' 
tausani a me kanaono; he oiaio, ua nai 
mana poe, a luku aku la lakou i ka 
lakou; 

20. A me ke koena o ko makou p 
aku imua o ko Lamana poe, aia hoi, \ 
ole ia ua mau tausani nei elua a me ka 

21. He oiaio, a hoolohe mai lakoi 
hooko ana i kela huaolelo i keia huac 
loa; he oiaio, a e like me ko lakou mi 
kou ; a hoomanao iho la au i na olelo 
aoia lakou e ko lakou poe makuwahiuf 

22. Ano hoi, no ua poe keiki nei o' 
makou i " wae aku ai e kai aku i ka p 
makou; , no ka mea, o lakou no ka p 
ko Lamana poe; nolaila, ua hooauhee 
kauhale o Manati. 

23. A paa ia makou ko makou "k 
aole i pepehi pau loa ia me ka pahik£ 
makou. 

24. A eia kekahi, mahope mai o k] 
aku la au e laweia 'e ko'u poe kanaka 
<) ka poe make, a kauoha ae la e lapa 

25. A eia kekahi, ua maule iho { 
ol aa tau sani a me kanaono , mamuli o ke 
mamuli o ka lokomaikai oke Akua, a e 
a o na enemi no hoi o ko makou poe 1 
o lakou i make; he oiaio, aole hoi ke! 
i loaa ole ai na eha he nui. 

i Pau. 16. )n Pau, 6, Ala. 56:6. H Pau. 26. A 
lfi:7i. gAla. 56:(. r Ala. 56:50. 442 AI.AMA . [mok. lvii. 26. Alio, o ko lakon hoolaia'na lie mea e hookabaha ai i ko 
makou poe koa a pau; he oiaio, i hoolaia mai ai lakou, oiai ua 
pepehiia a make i hookahi tausani ko makou poe hoahanau. A 
ke haawi pono nei makou ia mea i ka mana kupaianaha loa o ke 
Akua, uo ko lakou ptiulele nui loa i ka mea a lakou i aoia'i e 
manaoio, aia he Akua hoopouo, a o na mea i kanalua ole, *e hoo- 
pakeleia mai lakou ma o kona mana kupanaha la. 

27. Alio, oia no ka manaoio o ua poe nei a'u i olelo ai; ua 
opiopio lakou, a ua naue ole ko lakou mau naau; a ke paulele 
man aku nei lakou i ke Akua. 

28. A eia kekahi, mahope iho o ko makou malama ana pela i 
ko makou poe kanaka eha, a me ke kaiiu ana i ko makou poe make, 
a me ka poe make uo hoi o ko Lamana, he nui wale no lakou, aia 
hoi, niele ae la inakou ia Grida no ka 'poe pio a lakou i lawe aku 
ai ilalo i ka aina o Zarabemela. 

29. Ano, o Gicla no ka luna nui maluna iho o ka papa i waeia 
ai e kiai aku ia lakou a hiki ilalo i ka aina. 

30. Auo, eia na olelo a Gida i olelo mai ai ia'u, Aia hoi, hoo- 
maka aku la makou e iho ilalo i ka "aina o Zarahemela, me ka 
kakou poe pio. A, halawai ae la makou i na kiu o na puali o 
kakou, ka poe i hoounaia'ku e hoomaka'kiu i ka poe koa o ko 
Lamana poe. 

31. A hea mai la lakou ia makou, i ka i ana, Aia hoi, e hele 
ana na puali o ko Lamana poe i ke "kulanakauhale o Kumeni; a, ' 
aia hoi, e haule iho no lakou la maluna iho o lakou, he oiaio, a e 
luku ae i ko kakou poe kanaka. 

32. A eia kekahi, lohe ae la ka makou poe pio i ka hea ana o 
lakou, a hooikaika iho la ia mea ia lakou; a kipi mai la lakou ia 
makou. 

33. A eia kekahi, no ko lakou kipi ana, hahau ae la makou i 
ka makou mau pahikaua maluna iho o lakou. A eia hoi kekahi, 
holo lokalii mai lakou maluna iho o na pahikaua a makou, a ma 
ia havui, ua pepehiia'ku ka nui loa o lakou; a puka ae la ke koena 
o lakou mawaena o makou a holomoku aku la mai o makou aku. 

34. A ia lakou i holo aku ai, a ua liiki ole ia makou ke loaa 
lakou, hele mai la makou me ka wikiwiki i ke '" kulanakauhale 
nei o Kumeni; a, aia hoi, hiki mai la makou i ka manawa ku 
pono e kokua makou i ko makou poe hoahanau i ka hoopakele 
ana i ke kulanakauhale. 

35. Aia hoi, ua hoopakele hou ia mai kakou mailoko mai o 
na lima o ko kakou poe enemi. A ua hoomaikaiia no ka inoa o 
ko kakou Akua; no ka mea hoi, nana no kakou i hoopakele mai; 
he oiaio, i haua mai i keia mea nui no kakou. 

36. Ano, eia kekahi, i ka wa a'u, a Helamana, i lohe ai i keia 
mau olelo a Gida, ua hoopihaia au me ka olioli nui loa, no ka s Ahi. 57:ii t. Pail 10. Oni. l:h. V Ala. 56: w Ala. 56 :i. MOK. LVIII.] ALAMA. lokomaikai o ke Akua i ka hoopakele 
ai makou a pau; he oiaio, a ke lana ne 
na uhane o ka poe i pepehiia iloko o 1 MOKUNA 5^ 1. Aia hoi kekahi, o ka makou hai 
ai ke " kulanakauhale o Manati ; aka hi 
kou ke alakai mai ia lakou mailoko m; 
na papa uuku o makou. No ka mea 1: 
i ka mea a makou i hana e ai mamua £ 
makou ke hoowalewale aku ia lakou mi 
mai; 

2. A no ka nui loa aku o lakou ma 
aole makou i aa e hele aku a e hoouka 
o lakou. 

3. He oiaio, a ua lilo i mea pono 
ko makou poe kanaka, i ka malama a 
aina, a makou i hoopaa mai ai o na 
lilo iho la ia i mea e pono ai no mako 
ikuika hou mai ka ^ aina mai o Zaraher 
hoi i ka ai. 

4. A eia kekahi, pela au i hoouna i 
o ko kakou aina, e hoike aku ia ia no 
poe kanaka. A kakali iho la makou 
ikaika, mai ka aina mai o Zarahemela. 

5. Aka hoi, he uuku wale no ko m 
no ka mea, e loaa ana no hoi i ko Lami 
la aku ia la aku, a me ka ai he nui h 
ana i neia wa. 

6. A e puka ku e mai ana ko Lan: 
nawa aku ia manawa aku, e manao paa 
la, e luku mai ia makou; aole nae i hiki 
mo lakou, no ko lakou mau wahi e p 
wahi paa. 

7. A eia kekahi, kali iho la mak( 
nei, no na malama he nui, a aneane mi 
ka ai ole, 

8. Aka, eia kekahi, loaa mai la i 
liild mai io makou la e kekahi poe koa 
ana ia makou; a oia ke kokua wale n^ 
hoomalu ana ia makou iho a me ko ma 

a Ala. 16:7i. h Om. 1:A. 444 ALAMA. [mok. ltiii. ae iloko o iia lima o ko makou poe enemi; he oiaio, a no ka paio 
ana me kekalii enemi e hiki ole ke lieluia. . 

9. Ano, o ke kumu o keia man pilikia o makou, a i ole, keku- 
mu ko lakou hoouua ole mai i ka ikaikahou ia makou, ua ike ole 
makou; nolaila, ua hookaumahaia mai makou, a hoopihaia mai no 
hoi i ka makau, o hiki mai paha na hoopai o ke Akua maluna iho 
o ko kakou aina, i ka hoohioloia mai a me ka luku loa ia mai o 
kakon; ■ ' 

10. Nolaila, ninini aku la makou i ko makou mau uhane ma 
ka "pule i ke Akua, i hooikaika mai oia, a i hoopakele mai ia ma- 
kou, mailoko mai o ua lima o ko makou poe enemi; he oiaio, a e 
haawi mai no hoi i ka ikaika ia makou, e hiki ia makou ke hoo- 
paa iho i ko makou mau kulanakauhale, a me ko makou mau 
aina, a me ko makou mau hooilina, no ka pomaikai o ko makou 
poe kanaka. 

11. He oiaio, a hooiaio mai la ka. Haku ko kakou Akua ia 
makou, nana makou e hoopakele mai; he oiaio, a olelo mai la oia 
i ka maluhia i ko makou mau uhane, a haawi mai la ia makou i 
ka manaoio nui, a hoolana mai la ia makou e hiliuai aku no ko 
makou hoopakeleia'na ma ona la. 

12. A hooikaika iho la makou me ko makou poe koa uuku i 
loaa'i ia makou, a ''ua paa me ka manao ikaika e lanakila aku 
maluna iho o ko makou poe enemi, a e malama i ko makou mau 
aina, a me ko makou mau hooilina, a i na wahine a makou, a me 
ua keiki a makou, a me ka aoao o ko makou kuokoa ana. 

13. A pela makou i hele aku ai me ko makou ikaika e ku e i 
ko Lamana poe, e noho ana ma ke "kulanakauhale o Manati; a 
kukulu iho la makou i na halelewa o makou ma ka aoao waona- 
heie, kokoke no ia i ke kulanakauhale. 

14. A eia kekahi, ia la ae, i ko Lamana poe i ike mai ai ua 
liiki makou ma na palena ma ka waonahele kokoke i ke kulana- 
kauhale, hoouua ae la lakou i na kiu o lakou a puni makou, i 
hiki ia lakou ke ike i ka nui a me ka ikaika o ko makou poe 
koa. 

15. A eia kekahi, ia lakou i ike mai ai aole o makou ikaika, 
mamuli o ko makou nui, a e makau ana o hooki aku makou ia 
lakou mai ko lakou hoolakoia'na ae, ke ole lakou e hele mai ma- 
waho e kaua mai ia makou, a pepehi mai ia makou, a e manao 
ana no hoi ua hiki ia lakou ke luku mai ia makou me ka maalahi 
me na puali lehulehu o lakou; nolaila, hoomaka ae la lakou e 
lioomakaukau iho e hele mai io makou la e kaua. 

1(5. A ia makou i ike aku ai e hoomakaukau ana lakou e hele 
mai mawaho e ku e mai ia makou, aia hoi, kena ae la an ia Gida, 
me kekahi poe kanaka uuku, e pee oia iloko o ka waonahele, aia 
Teomanera hoi, me kekahi poe kanaka uuku, e pee no hoi lakou 
il oko o ka waonahele. ' 

c I Nep. 32:e. cUNep. 32:e. dMos. !i9:m. eAla. 16;7i. MOK. Lvm.] ALAMA. 17. Ano, ma ka akau 6 Gida a a 
kou la ma ka hema; a ia lakou i pee 
la au me ke koena o ko'u poe koa, ] 
kukulu mua ai i ko makou mau hah 
mai ai ko Lamana poe ma ke kaua. 

18. Ano, hele mai la kd Lamana 
poe koa lehulehu e ku e mai ia makor 
a e aneane ana e haule mai maluna ih 
kena ae la au i ko'u poe kanaka, i ka 
iloko o ka waonahele. 

19. A eia kekahi, alualu mai la 
makou me ka wikiwiki loa, no ka me 
makou, e hiki ia lakou ke pepehi mai 
mai la lakou ia makou iloko o ka wao 
'mawaena konu o Gida ma laua me ^ 
ia lakou e ko Lamana poe. 

20. A eia kekahi, i ka wa a ko La 
i ka wa a ka poe koa i maalo ae ai ; a 
manera ma mai ko lakou mau wahi 
kiu ko Lamana poe, i ole ai lakou 
hale. 

21. A eia kekahi, ia lakou i hooki 
la i ke kulanakauhale*, a haule iho la 
hoonohoia'i, e kiai i ke kulanakauhale 
kou la, a loaa iho la ke kulanakauhak 

22. Ano, iia hanaia'ku keia no ks 
mana poe i ko lakou poe kaua a pan, 
waonahele, koe he mau kiai he kakaik 

23. A eia kekahi, ma keia hana ua 
nera ko lakau mau wahi paa. A eia 1 
mahope o ka hele nui ana ma ka waor 
o Zarahemela. 

24. A i ko Lamana poe i ike ai e 
Zavahemela, ua hopohopo nui loa lal 
alakai ia lakou i ka make; nolaila, h 
hou aku iloko o ka waonahele, he oiah 
kahi a lakou i hele mai ai. 

25. Aia hoi, ua po iho la, a kukul 
o lakou ; no ka mea, ua manao na lur 
maluhiluhi ko Nepal poe, no ko lakou 
ana ua hooauhee mai i ko lakou nei po 
lakou la manao iki no ke '' kulanakauh 

26. Ano, eia kekahi, i ka wa i hiki 
au i ko'u poe kanaka aole e hiamoe, £ 
kekahi aia e, i ka aina o Manati. 

/^ Pau. 16, 17, 20, 23. g Om. l:7i. 7i Ala. 16:7i. 446 ALALIA . [MOK. LVIII. 27. A no keia liele ana o makou i ka po, aia hoi, i kakahiaka 
ae, mamua makou o ko Lamaua poe, a hiki e makou mamua o 
lakou i ke knlanakauhale o Manati. 

28. A pela i hiki mai ai, ma keia hana maalea, i loaa mai aj 
ia makou ke 'kulanakauhale o Manati, me ka hookahe ole anfi i 

ke koko. ■ , -i • 

29. A eia kekahi, i ka wa a na puali o ko Lamana poe i hiki 
mai ai a kokoke i ke knlanakauhale, a ike mai la ua makaukau 
makou e halawai pu me lakou, ua kahaha nui loa iho la lakou, a 
loohia me ka makau imi, a hee aku la iloko o ka waonahele. 

30. Ee oiaio, eia kekahi, hee aku la na pnali o ko Lamana 
poe mailoko aku o keia hapa o ka aina. Aka hoi, ua lawe pu la 
aku me lakou ua wahiue a me na keiki he nui wale mailoko aku 
o ka aina. 

31. A o keia man kulanaka,uhale i hoopio e la e ko Lamana 
poe, aia no lakou a pan i keia manawa i nohoia'i e makou; a e 
hoi hou mai ana ko makou poe makua, a me ko makou poe wa- 
hiue, a me ko makou poe keiki, i ko lakou mau wahi i noho ai, o 
lakou a pau koe keia poe wale no, ka poe i hoopioia a laweia'ku 
e ko Lamana poe. 

32. Aka hoi, ua miku na puali o makou, e malama aku i ua 
knlanakauhale he uui me ia, a me na hooilina nui me ia. 

33. Aka hoi, ke paulele nei makou i ko'kakou Akua, nana i 
haawi mai i ka lanakila ia makou maluna iho o keia mau aina, i 
loaa mai ai ia makou na mau kulanakauhale la a me ua mau aina 
la, no kakou pouoi mamua. 

34. Ano, aole makou i ike i ke kumu no ka haawi ole mai o 
ke anpuui i ikaika nui ae ia makou ; aole hoi ^ ua poe kanaka la 
ka poe i pii mai ia makou, i ike i ke kumu o ko makou loaa ole 
ka ikaika nui ae. 

35. Aia hoi, ua ike ole makou, malia paha ua pnmaikai ole oe, 
a ua kauo ae oe i ua koa iloko o keia hapa o ka aina; ina pela, 
aole makou makemake e ohumu. 

36. A ina aole pela, aia hoi, ke makau nei makou aia no he 
>•■ mokuahana ma ke aupuni, i ole ai lakou i hoouua mai i na ka- 
naka nui ae e kokua mai ia makou; no ka mea, ua ike makou ua 
oi aku ko lakou lehulehu mamua o ka poe a lakou i hoouna. 
mai ai. 

37. Aka, he mea ole ia; ke lana nei ko makou manao na ke 
Akua makou e hoopakele mai, me ka nawaliwali nae o na puali o 
nuikon, he oiaio, a e hoopakele mai ia makou, mailoko mai o na 
lima o ko makou poe euemi. 

38. Aia hoi, o ka makahiki iwakaluakumamaiwa ueia, ma ka 
hope o ka makahiki, a ke noho nei makou ma ko makou mau aina; 
a, ua hee aku ko Lamaua poe i ka 'aina o Nepal. i Ala. l(j:h. Pau. k Ala. PI. I II Nep. ot)). MOK. LIX.] ALAMA. 39. A eia pu me au nei ua poe kf 
kaena ai, ma ke "kulanakauhale o M 
Haku ia lakou, he oiaio, a hoopakele 
ana ma o ka pahikaua la, i "pepehi oh 

40. Aka hoi, ua loaa ia lakou na i 
paa nei lakou ma ua kuokoa ana la a 1 
lakou; a ua ikaika lakou ma ka hooir 
kou Akua, ia la aku ia la aku; he oiaio 
i kana mau kanawai, a me kona mau 
kauoha; a ua ikaika ko lakou manaoic 
■e hiki mai ana. 

41. Ano, e ko'u hoahanau i alohais 
kakou Akua, nana kakou i hoolapanai 
lama mau ia oe imua o kona alo ; he 
mai i keia poe kanaka, i loaa'i ia oe ki 
na mea a pau a ko Lamana poe i kai 
na mea e hoolako ai ia kakou. Ano 
i ko'u episetole. Owau no o Helaman MOKDNA 5! 1. Ano, eia kekahi, ma ka makal 
1 Linakanawai maluna iho o ka poe kani 
ko Moroni loaa ana a me ka heluhelu i 
tole, ua hauoli nui loa oia no ka pomai 
kai nui loa i loaa'i ia lielamana, ma k 
lilo ai; 

2. He oiaio, a hoike aku la oia ii 
pau, ma ia aina e kokoke ana a puni. Is 
hoi ia lakou ke hauoli pu. 

3. A eia kekahi, hoouna koke ae 
rana la, e ma,kemake ana ia ia e kens 
naka, e hooikaika ae ia Helamana, a 
hiki ai me ka oluolu ia ia ke malama i 
ana i hoopomaikai kupaianaha ia'i ma 

4. A eia kekahi, ia Moroni i hoou 
i ka " aina o Zarahemela, hoomaka hoi 
mea, e hiki ia ia ke loaa ke koena o k( 
na kulanakauhale a ko Lamana poe i 
aku . 

5. A eia kekahi, oiai o Moroni e 
ka hele ana aku i ko Lamana poe e kar 

m Ala. 27;26. «Ala. 16:A. o Ala. 5B:56. 57:25 a 56-58, Ala. 50:40. cOm.l:h. 448 ALAMA. [mok. lx. o ''Nepaiha ka poe i houluuluia ae mai ke ' kulanakauhale o Mo- 
roni mai, a me ke 'kulanakauliale o Lehi, a me ke " kulanakau- 
hale o Morianatona, ua hooukaia mai e ko Lamana poe. 

6. He oiaio, o ka poe i koiia'ku e holo aku mai ka ''aina o- 
Mauati aku, a mai ka aiua a puni aku, ua hele mai la a hui pu ao 
me ko Lamana poe ma keia hapa o ka aina; 

7. A pela ua lehuleliu loa, he oiaio, a e loaa ana ka ikaika la. 
la aku ia la aku, ma ke kauoha a Amorona, i liele mai ai lakou 
me ke ku e i *ko Nepaiba, a hoomaka lakou e luku mai ia lakou 
nei me ka luku nui loa. 

8. A no ka nui loa o na puali o lakou, ua koiia mai ke koena. 
ko Nepaiha e hee aku imua o lakou la ; a hele mai la hoi lakou 
a hui mai la me ka poe koa o Moroni. 

9. Ano ua manao o Moroni e pono ke hoounaia na kanaka i 
ke ' kulanakauhale o Nepaiha, e kokua ae i ua poe la e malama iii> 
kulanakauliale, a e ike ana he mea oluolu loa e malama i ke ku- 
lanakauhale mai ka baule ana iloko o na lima o ko Lamana poe, 
mamua o ka lawe hou ana ia ia mai o lakou mai, ua manao oia e 
malama oluolu ana lakou me ka pilikia ole i ua kulanakauhale la; 

10. Nolaila, hoopaa mai ia oia i kona poe a pau e malama i 
ua man wahi la ana i loaa hou ai. 

11. AijO, ia Moroni i ike ai ua lilo aku la ke kulanakauhale o 
Nepaiha, ua kaumaha nui loa oia, a hoomaka ae la e kanalua, 
no ka hewa o kanaka, anoai o haule iho auanei lakou iloko o na 
lima ko lakou poe hoahanau. 

12. Ano pela no hoi kona poe luna nui a pau. Kanalua iho- 
la lakou a kahaha no hoi, no ka hewa o kanaka; a o keia no ka 
pomaikai o ko Lamana poe maluna iho o lakou. 

13. A eia kekahi, huhu iho la o Moroni i ke aupuni, no ko la- 
kou palaka no ke '^kuokoa ana o ko lakou aina. MQKUNA 60. 

1. A eia kekahi, palapala hou ae la oia i ke kiaaina o ka 
aina, oia no o "Pahorana, a eia na olelo ana i palapala iho ai^ i ka i 
ana, Aia hoi, ke kakau nei au i kuu episetole ia '' Pahorana ma ke 
kulanakauliale o Zarahemela, oia no ka lunakanawai nui a me ke 
kiaaina hoi maluna iho o ka aina, a i ka poe a pau no hoi i waeia 
ae ai e keia poe kanaka e hoomalu a e hooponopono iho i na niea 
o keia kaua; 

2. No ka mea hoi, he man mea ka'u e olelo aku ia lakou ma (!Ala. 50:!. « Ala. 50:fc. A Ala. 
50:i. jAIa. 50;«. i;Mos. 29:»i. 

a Ala. 50:40. h Oni. l:;i. ffAla. 50:j). 7i Ala. 16: A. 58:29,30. -i Ala. MOK. LX.J AXvAMA. ka hoohewa aku; no ka mea, ua ike o 
iiohoia'e oukou e houluulu ae i na kan 
kou me na pahikaua, a me na pahikau; 
a pau, o keia ano keia ano, a e hoour 
mana poe, ma keia wahi keia wahi a li 
ko kakou aina. 

3. Ano hoi, ke i aku nei au ia ouk 
a ko'u poe kanaka no hoi, a o Helamai 
e na ehaeha nui loa; he oiaio, e ka pc 
luhi, a me na pilikia o keia ano keia ai 

4. Ano,'ea, ina o keia wale no ka : 
e ohumu , aole hoi hoohewa aku ; 

5. Aka ua nui no ka luku mawaeu 
he oiaio, ua haule iho la na tausani ma 
la, ina ua haawi mai oukou i na puali 
kokua ku pono no lakou. Pie oiaio, u! 
ana mai ia makou. 

6. Ano hoi, ke makemake nei ma 
malama ole loa ana ia makou; he oiai< 
e ike i ke kumu o ko oukou noho nane 

7. E hiki anei ia oukou ke mam 
oukou mau noho alii, me ka noho lolo. 
mai ana ko oukou poe enemi i ka hant 
He oiaio, oiai e pepehi loa ana lakou 
poe hoahanau ; 

8. He. oiaio, i ka poe hoi i nana a 
kele ana mai, he oiaio, a i ''hoonoho i 
hiki ai ia oukou ke kokua mai ia lakou 
kou mamua ke hoouna mai i na puali i 
lakou, me ka hoopakele mai i na tausa 
mai ma ka pahikaua? 

9. Aka hoi, aole keia wale, ua au 
lakou ae, a he lehulehu na mea i kai 

, lakou koko, no ka makemake nui o la 
lahuikanaka; he oiaio, a oia ka lakou 
ana lakou e make i ka pololi, no ko or 
lakou. 

10. Ano, e ko'u poe hoahanau aloh 
oukou e pono ai; he oiaio, a o ko ouki 
ia oukou iho me ka mikimiki nui loa t 
kuokoa ana o keia lahuikanaka ; aka 1 
kou ia lakou, a no ia mea, e ili mai a 
maluna iho o ko oukou mau poo no ] 
mea, ua ikeia e ke Akua ko lakou ka 
kou mau eha a pau. c Ala, 1:1. A Mos. 29:e. 
CO 450 ALAMA. [MOK. LX. 11. Aia hoi, ua liiki anei ia oukou ke manao ua hiki ia oukou 
ke noho maluiia iho o ko oukou mau noho alii, a no ka lokomai- 
kai nui loa o ke Akua, ua hiki ia oukou ke noho wale, a e hoopa- 
kele ae oia ia oukou ea! Aia hoi, ina ua manao oukou i keia, 
ina ua manao makehewa oukou. 

12. Ke manao nei anei oukou, no ka nui loa o ko oukou poe 
hoahanau i pepehiia mai, no ko lakou hewa ia? Ke i aku nei au 
ia oukou, ina ua manao oukou i keia, ina ua manao makehewa 
oukou; no ka mea, ke i aku nei au ia oukou, he nui no na mea i 
haule iho ma ka pahikaua; a i ko oukou hoohewaia'na no ia; 

13. No ka mea, e hookuu mai ana ka Haku i ka "poe pono i 
pepehiia mai, i hiki mai ai kona hoopai a hoohewa maluna iho o 
ka poe hewa; nolaila, aole e pono no oukou e manao ua poino 
aka la ka poe pono no ka pepehiia'na o lakou, aka hoi, ke komo 
aku la lakou iloko o ka 'maha o ka Haku ko lakou Akua. 

11. Auo hoi, ke i aku nei au ia oukou, ke ma.kau nui loa nei 
au e hiki mai na hoopai o ke Akua maluna iho o keialahuikanaka, 
no ko lakou molowa loa; he oiaio, ka molowa hoi o ko kakou ati- 
puni, a me ka nui loa o ko lakou malama ole i ko lakou poe hoa- 
hanau, he oiaio, i ua poe la i pepehiia mai. 

15. No ka mea, ea, ina aole no ka hewa i hoomaka mua ma 
ko kakou poo, ina ua hiki ia makou ke pale aku.i ko kakou poe, 
enemi, i ole lakou i hiki ke loaa mai ka mana maluna iho o kakou; 

16. He oiaio no, ina aole no i puka mai ke kaua »mawaena o 
kakou iho; he oiaio, ina aole no ua ''poe-makehaake-alii la, ka 
poe i hoomaka i ka hookahe koko nui ana mawaena o kakou iho; 
he oiaio no, i ka wa o ko kakou paio ana mawaena o kakou iho ina 
ua hui pu kakou i ko kakou ikaika, e hke me kakou i hana'i ma- 
mna aku; he oiaio, i ole no ke kuko mana a me ke alii ana hoi a 
ua poe-makemake-alii la i loaa'i maluna iho o kakou; ina ua oni- 
p)aa lakou i ka aoao o ko kakou kuokoa ana, a hui pu mai me 
kakou, a hele aku e ku e aku i ko kakou poe enemj, aole ma ka 
lalau aua iho i na pahikaua a lakou e ku e mai ia kakou, a o 
ke kumu no ia mea o ke hookahe koko nui ana mawaena o kakou 
iho; he oiaio, ina ua hele aku kakou me ke ku e aku ia lakou, 
ma ka ikaika o ka Haku, ina ua hoopuehu aku kakou i ko kakou 
poe enemi; no ka mea, ina ua hanaia mai ia i ka *hookoia'na o 
kana olelo. 

17. Aka hoi, e hele mai ana ano ko Lamana poe maluna iho o 
kakou, a e pepehi mai ana lakou i ko kakou poe kanaka nei me 
ka pahikaua; he oiaio, i ko kakou poe wahine a me ko kakou poe 
keiki, e noho ana ma ko kakou mau aina, a e lawe pio aku ana 
no hoi ia lakou nei; e hoeha aua ia lakou nei me na pilikia a pau; 
a o keia no ka hewa nui o ua poe la i imi i ka mana a me ke 
alii aua; he oiaio, o ■'ua poe-makemake-alii la. e Mos, 17:10. 
i Ala. 51 :e. Ala. U:ll. f Ala. 12:2i'. (/ Ala. 51 : 13-27. h Ala. 51: i II Nep. l:h. atOK. LX.] ALAMA. 18. Aka, no ke aha la au e olelo n 
mea, aole makou i ike, anoai o oukoi; 
mana? A aole makou i ike, anoai h 
ko oukou aina? 

19. A i ole ia, ua malama ole mai a 
■oukou noho ana mawaena konu o ka ai 
•e ka maluhia, i ole oukou e kena ae e 
kou, a me na kanaka no hoi e hooikf 
pnali! 

20. Ua hoopoina anei oukou i na kf 
kou Akua? He oiaio, ua hoopoina ane 
■0 ko kakou poe kupuna? Ea, ua hoof 
nawa he nui o kakou i hoopakeleia mai 
■o ko kakou poe enemi? 

21. Ke manao nei anei oukou e ho 
ia kakou ano, oiai e noho ana kakou m 
ho alii, a e hana ole aku ana me*na me 
kau mai ai no kakou? 

22. He oiaio, e noho anei oukou ilol 
puniia oukou me na tausani o keia p' 
tiiusani, ka poe e noho ana no hoi iloko 
aua na tausani ma na palena o ka aina 
he oiaio, i hooehaia a me ke kahe ana i 

23. Ke manao nei anei oukou e na 
me he poe hewa ole la, oiai e noho mi 
ana i keia man mea? Aia hoi, ke i a 
Ano, ke makemake nei au ia oukou e ho( 
'E hoomaemae mua ia ka ipu oloko, ah 
■owaho no hoi. 

24. Ano, ina aole oukou e mihi i ka 
e hoomaka e eu a e hana, a e hoouna r 
makou nei, a io Helamana la no hoi, e 
inau wahi la o ko kakou aina ana i ho 
makou nei ke loaa hou mai ke koena ' 
keia mau wahi, aia hoi, alalia he mea 
ilka makou me ko Lamana poe, a p£ 
■oloko i ka hoomaemaeia; he oiaio, o 
aupuni; 

25. A ke ole oukou e ae mai i ko'u 
a e hoike mai i ™ ka uhane oiaio o ke ^ 
iho e kokua mai a e hoonui mai i na 
mai ia lakou i ai no ko lakou ola, aia 
kahi hapa o ko'u poe kuokoa e malami 
aina, a e waiho aku no au i ka ikaili 
Akua maluna iho o lakou, i hiki ole ai 
na ku e mai ia lakou ; 

k Pan. 11. I Pan 24. m Ala. i3:2f. 452 ALAMA. [mok. lx. 26. A o keia no ko lakou manaoio nui loa a me ko lakou hoo- 
manavTanui ma na popilikia o lakou; 

27. A e hele aku au io oukou la, a ina mawaena o oukou ke- 
kalii iiona ka makemake i ke kuokoa ana, he oiaio, ina "e koe- 
ana kekahi huna o ke kuokoa ana, aia hoi, e hookonokono au i 
na kipi ana mawaena o oukou, a hiki i ka wa e pau ai ka poe na- 
na ka makemake e lalau wale iho i ka mana a me ke alii ana; 

28. He oiaio hoi, aole o'u makau i ko oukou mana, aole hoi i 
ko oukou alii ana, aka, o ko'u Akua no ka'u i makau ai, a ma- 
muli no ia o kaua mau kauoha a'u i lalau iho ai i ka'u pahikaua. 
e hoomaha aku i ka aoao o ko'u aina, a no ko oukou iuo i loaa'i 
ia makou ka poino nui me ia. 

29. Aia hoi, ua ku pono ka manawa; he oiaio, na kokoke loa 
mai ka manawa, ina aole oukou e hoolalelale ia oukou iho ma ka 
hoomalu ana i ko oukou aina a me ko oukou poe uuku, e kau ana 
ka pahikaua o ka hoopai maluna iho o oukou; he- oiaio, a e haulo- 
iho auanei ia maluna o oukou a e hoopai ia oukou a hiki i ko ou- 
kou luku loa ia'na. 

30. Aia hoi, ke kali nei au i ke kokua, mai ia oukou mai, a ko 
ole oukou e lawelawe mai i ke kokua ia makou, aia hoi, e hele aku 
au io oukou la i ka "aina o Zarahemela, a e hahau aku ia oukou 
me ka pahikaua, i ole ai o oukou mana hou e alalai mai i ka. 
holomua ana o keia lahuikanaka ma ka aoao o ko kakou^ku- 
okoa ana ; 

31. No ka mea hoi, aole e ae mai ka Haku e aia oukou a e 
mahuahua ikaika ma ko oukou mau hana ino, e anai mai ai i ko- 
ua lahuikanaka pono. 

32. Aia hoi, ua hiki anei ia oukou ke manao e hookoe ma,i ka 
Haku ia oukou, a e puka ae ma ka hoopai i ko Lamana poe, i ka 
wa hoi a " na mooolelo o ko lakou poe kupuna i hookumu ai i ko 
lakou inaiua; a ua papaluaia ia e ua poe la i haalele ku e mai ia 
kakou, oiai ko oukou iuo no ko oukou aloha i ka hanohano, a me 
na mea lapuwale o ke ao nei? 

33. Ua ike oukou ke lawehala nei oukou i na kanawai o ke 
Akua, a ua ike no oukou ke hahi nei oukou ia mau mea malalo- 
iho o ua kapuai o oukou. Aia hoi, ke i mai nei ka Haku ia'u, 
Ina aole keia poe a oukou i wae ae ai i poe kiaaina no oukou, e 
mihi i ko lakou mau hewa a me na hala, e hele aku auanei oukou 
e kaua ku e ia lakou. 

34. Ano hoi, ua koiia mai wau, o Moroni, mamuli o ka berila. 
a'u i haua'i e malama i na kauoha a ko'u Akua; nolaila, ua 
makemake au ia oukou e hoopili aku i ka olelo a ke Akua, a e 
hoouna koke mai io'u nei i ka oukou ai a i ko oukou poe kanaka, 
a io Helamana la no hoi. 

35. Aia hoi, ina aole oukou e hana mai i keia, e hele koke aku . AU. i3:Zf. Om. l:h. jd Ala. 43:2/'. g lak. 7:ii. MOK. LXI.] ALAMA. ■an io oukou la; no ka mea hoi, aole ke 
e make i ka pololi; nolaila, e haawi 
•oukou ai, ina no ma ka pahikaua. 
hooko aku i ka olelo a ke Akua. 

36. Aia hoi, owau no o Moroni, k 
au e imi ana no ka mana, aka, e hoohi 
au e imi ana no ka hanohano o ko k€ 
ko'u Akua, a me ke 'kuokoa ana a m* 
A pela au e hoopau nei i ka'u episetoh MOKUNA 6: 1. Aia hoi kekahi, aole liuliu mai 
una ana aku i kana episetole i ke kia: 
kekahi 'episetole mai o "■ Pahorana mai. 
olelo i loaa ia ia: 

2. Owau o Pahorana, ke kiaaina i 
aku nei au i keia mau huaolelo io Mo 
iuna iho o ka poe kaua, aia hoi, ke i a 
aole o'u olioli ma ko oukou mau pilikii 
maha iho nei ia mea i kuu uhane. 

3. Aka hoi, aia no kekahi poe e 
popilikia; he oiaio, a ua ea mai lakou n 
poe-kuokoa no hoi o ko'u poe kanaka 
\ia lehulehu loa lakou. 

4. A o ka poe i imi mai e kaili r 
mai o'u aku, o lakou no ka i hookumu 
mea, ua hana lakou me ka hoomalima 
kf)U i na naau o na kanaka he nui wa 
popilikia eha nui auanei mawaena o r 
ka lakou ai, a ua hooweliweli ae i ko r 
Jcou i hele aku io oukou la. 

5. Aia hoi, ua kipaku mai lakou 
holo aku au i ka "aina o Q-ideona, me i 
koloaa. 

6. Aia hoi, ua "hoouna aku au i ki 
na o keia aoao o ka aina; a eia lakou 
kou nei i keia la keia la, me na mea 
malu ana i ko lakou aina, a me ko Ib 
])ai aku i ko makou apikiia mai. 

7. A ua hele nui mai lakou 16 i 
aaia'ku keia poe i aia mai ma ke kipi 

r Pan. 33. s Ala. 43:2/. o Ala. 50:40. 6 Moa. 29:m. c Ala. 2;»t. dUi 454 ALAMA. [mOK. LXT. 

ke makau mai nei lakou ia makou, a aa ole e hele mai mawaho- 
iiei e kn e mai ia makou ma ke kana. 

8. Ua loaa ia lakou ka aiua, a oia hoi ke ^kulanakauhalo o 
Zarahemela; ua hoonolio ilio lakou i alii maluna iho o lakou, a 
ua palapala ae la oia i ke alii o ko Lamana poe, a iloko o ia mca. 
ua hana oia i kuikahi me ia; a ma ua kuikahi uei, ua ae aku oia 
e malania i ke kulauakauhale o Zarahemela, a ma ia malama ana 
i mauao ai oia e kokua i ko Lamana poe e lanakila maluna o ko 
koeua o ka aina, a e hoonohoia oia i alii maluna iho o keialahni- 
kauaka, i ka wa a lakou e noho ai malalo iho o ko Lamana poe. 

9. Ano, ma kau episetole ua hoohewa mai oe ia'u; aka ho 
mea ole ia, aole au i huhu, aka, ma ka nui o kou naau ke hauoli nei 
au. Aole au, o Paliorana, e imi ana no ka mana, eia wale no o 
hiki ia'u ke noho ma ko'u noho hookolokolo, e hiki ia'u ke m:i- 
lama aku i na pono a me ka 'noho kauwa ole ana o ko'u lahui- 
kanaka. Ke kupaa nei ko'u uhano ma ua noho kauwa ole ana la, 
a ke Akua i hookuu mai ai ia kakou. 

10. Ano hoi, e pale aku no kakou i ka hewa a hiki i ka hoo- 
kahe koko ana. Aole kakou e hookahe aku i ke koko o ko l^a- 
mana poe, ina ua noho lakou ma ko lakou aina iho. 

11. Aole kakou e hookahe aku i ke koko o ko lakou poe hoa- 
hanau, ina aole lakou i ea mai ma ke kipi ana a lalau iho i ka 
pahikaua e ku e mai ia kakou. 

12. E hookauwa aku no kakou ia kakou iho i ka auamo hoo- 
luhi, ina ia he mea e-pono ai me ka hoopono o ke Akua, a ina e 
kauoha mai oia ia kakou e hana pela. 

13. Aka hoi, aole oia i kauoha mai ia kakou e hookauwa aku 
kakou na ko kakou poe enemi, aka, na kakou e paulele aku ia ia, 
a nana e hoopakele mai ia kakou. 

14. Nolaila, e ko'u hoahanau i alohaia o Moroni, e pale aku 
kakou i ka ino; a o kela ino keia ino i hiki ole ai ia kakou kepale 
aku me ka kakou man olelo, he oiaio, e like me na kipi ana a mo 
na knee ana, e pale aku kakou ia man mea me ka kakou pahi- 
kaua, e hiki ia kakou ke paa ko kakou kuokoa ana, e hiki ia ka- 
kou ke hauoli i ka pono nui o ko kakou ekalesia, a i ka hana a ko 
kakou Mea Hoolapanai a me ko kakou Akua. 

15. Nolaila, e hele koke mai oe io'u nei, me kekahi poe uuku 
o kon poe kanaka, a e waiho aku i ke koeua malalo iho o Lchi 
laua me Teanakuma; e haawi aku ia laua i ka mana e hoopono- 
pono i ke kaua ma ia aoao o ka aina, e like me ka Uhane o ke 
Akua, oia no ka uhane o ke kuokoa ana iloko o laua. 

16. Aia hoi, ua hoouna aku au i ai uuku ia lakou, i ole ai la- 
kou e make a hiki mai oe io'u nei. 

17. E houluulu ae oe i na kanaka a pau au e hiki ai ma kou' 
hele ana mai ia nei, a e hele koke aku kakou e ku e i ua poe haa- e Om l:h. f Mas. Z9:m. MOK. LXII.] ALAMA. lele kuee la, ma ka ikaika o ko kakon 
naoio iloko o kakou. 

18. A 6 loaa ae ia kakou ke "kulati 
loaa'i ia kakou ka ai nui aku e hoou 
Teanakuma; he oiaio, e hele ku e aku k 
ka o ka Haku, a e hoopau aku kakou i 

19. Ano, e Moroni, ke oHoli nei au i 
no ka mea, ua anoninoni uuku au no ] 
ina paha he pono no makou e hele ku > 
hanau. 

20. Aka ua i mai oe, ina aole lakon 
la ka Haku ia oe e hele ku e aku oe ia ' 

21. E makaala oe e Jiooikaika iho if 
ma ka Haku; e hai ae ia laua e mak 
Akua laua e hoopakele; he oiaio, a me 
ma ka noho kauwa ole ana, a ke Akua 
Ano, ke hooki nei au i kuu epistole i 
Moroni. MOKUNA 62 1. Ano, eia kekahi, ia Moroni i lo£ 
ikaikaia iho la kona naau, a ua hoopiha 
ka onipaa ana o Pahorana, i ole ai oia i 
ana a me ka aoao o kona aina. 

2. Aka, uwe nui loa iho la no hoi i 
nana i kipaku aku ia Pahorana mai ka 
oiaio, ao ua poe la nana i kipi mai i k 
Akua no hoi. 

3. A eia kekahi, lawe ae la o M( 
uuku, e like me ka makemake o Pahc 
Lehi laua me Teanakuma i ka noho lur 
ena o kona poe kaua, a hele aku la oia 

4. A hooku ae la oia i ka^'hae 
wahi ana i komo ai, a loaa ia ia kela k 
ia i kona hele ana a pau i ka " aina o G 

5. A eia kekahi, akoakoa mai la n 
lau iho la i na pahikaua a lakou e hoc 
ana, i ole ai lakou e komo iloko o ka n 

6. A pela ia Moroni i houluulu n 
hiki ia ia ma kona hele ana, hiki ae la 
a i ka hui pu ana o kona poe me ko Pa 

gOm.l-.h. A Ala. 60:33. oAIa. 2:m. 6 Ala. 46:12, 13, 36. c Ala. 2:m. t 456 ALAMA. [mok. lxii. poe ikaika loa, e oi aku ana mamua o ka poe kanaka o Pakusa, 
oia no ke alii o iia poe kuee la, ka poe i kipaku mai i ka 'poe-ku- 
okoa mailoko aku o ka aina o Zaraliemela, a i loaa ka aina. 

7. A eia kekahi, iho a,ku la o Moroni laua me Pahorana me 
na puali o laua iloko o ka "aina o Zaraliemela, a hele ku e aku la 
i ke kulanakauhale, a lialawai aku la me ka poe kanaka o Paku- 
sa, a o ke kaua aku la uo ia. 

8. A, aia hoi, ua pepeliiia a make o Pakusa, a ua hoopioia 
aku kona poe kanaka; a ua lioihoi hou ia o Pahorana i kona no- 
ho hookolokolo. 

9. A ua hookolokoloia'ku ka poe kanaka o Pakusa, mamuli 
o ke kanawai, a me kela '' poe- makemake- alii, ka poe i hopuia a 
•hahaoia iloko o ka halepaahao; a ua pepehiia lakou mamuli o ke 
kanawai; he oiaio, ua poe kanaka la o Pakusa, a me ua poe- 
makemake-alii la hoi, o kela mea keia mea i lalau ole iho ai i na 
niea kaua e hoomalu aku i ko lakou aina, aka, i kaua ku e mai ia 
ia, ua pepehiia'ku a make. 

10. A pela ia i lilo i mea e ppno ai e malama ikaika i keia 
kanawai, no ka maluhia o ko lakou aina; he oiaio, a o kela mea 
keia mea i loaa e hoole ana i ko lakou kuokoa ana, ua pepehi 
koke ia'ku mamuli o ke kanawai. 

11. A pela i pau ai ka makahiki kanakolu o ke au o na luna- 
kanawai maluna iho o ka poe kanaka o Nepal; ua hoihoiia ka 
maluhia e Moroni laua me Pahorana i ka •' aina o Zaraliemela, ma- 
waeua o ko lakou lahuikanaka ponoi, me ka hookau iho i ka make 
maluna iho o ka poe a pau i paa io ole i ka *aoao o ke kuokoa. 

12. A eia kekahi, ma ka makamua o ka makahiki kanakolu- 
kumamakahi o ke au o na lunakanawai maluna iho o ka poe ka- 
naka o Nepal, keiia koke ae la o Moroni e hoounaia'ku he ai a 
me kekahi poe koa eono tausani io Helamana la, e kokua aku ia 
ia i ka malama ana i kela aoao o ka aina; 

13. A kena ae la no hoi oia a hoounaia'ku kekahi poe koa 
eono tausani, me ka ai lawa ku pono, i na puali la o Lehi laua 
me Teanakuma. A eia kekahi, ua lianaia'ku keia no ka pale ana 
i ka aina mai ko Lamana poe ae. 

14. A eia kekahi, e waiho ana o Moroni laua me Pahorana i 
kekahi poe kanaka lehulehu ma ka'aina o Zai-ahemela, a hele 
aku la me kekahi poe kanaka he nui i ka ™ aina o Nepaiha, me 
ka manao paa e hoohiolo iho i ko Lamana poe ma ua kulanakau- 
hale la. 

15. A eia kekahi, me lakou e hele ana i ka aina, hopu aku la 
lakou i kekahi poe kanaka he nui o ko Lamana poe, a pepehi aku 
la i na mea he nui o lakou, a lalau aku la i ka ai a lakou la, a me 
ka lakou man mea kaua. 

16. A eia kekahi, mahope iho o ko lakou hopu ana ia lakou f Ala. 51 :( 
i Ala. 51:19. ,7. §1:4. 
j Oat. l:7i. g Om. l:h. h Pau. 6, 
k Ala. 4S:12, 13, 3B. 10,11. Ala. 51:5, 7, 17, 21. 00:16. 
I Om. l:h. m Ala. 60:1. 61:8. MOK. LXII.] ALAMA. la, koi aku la lakou ia lakou la e ko: 
lakou la e lalau hou iho i na mea ka 
Nepal poe. 

17. A ia lakou la i komo ai iloko 
ia lakou ia lakou la e noho pu me 
tausani elia paha o lakou, i pepehi o 

18. A eia kekahi, ia lakou i hooui 
aku la lakou i ko lakou hele i ka " aii 
i ka wa a lakou i hiki aku ai i ke k 
kulu iho la lakou i na halelewa o lak 
koke no ia i ke kulanakauhale o Nep 

19. Ano, ua makemake o Moroni 
.Qiawaho, e kaua mai ia lakou ma na 
poe i ko lakou koa loa ana, a ua ik( 
nolaila, aole lakou la i aa e hele mai 
iiolaila, aole lakou i hoouka i ke kau 

20. A i ka po ana, hele aku la o 
liiki aku la maluna iho o ka pa e hoc 
kauhale a ko Lamana poe i hoomoai 

21. A eia kekahi, ma ka hikina L 
iiioe iho la lakou a pau. Ano, hoi ae 
a kena ae la e hoomakaukau wikiwi^ 
ua alapii, e hookuuia ilalo mailuna i 

22. A kena ae la o Moroni i koiiE 
ae maluna ae o ka pa, a e hookuu i 
kela aoao o ke kulanakauhale, he oii 
ko Lamana i hoomoana ole ai i na p 

23. A eia kekahi, ua hookuuia ih 
kulanakauhale ma ka 130, ma o na 
na alapii o lakou ; a pela i ka weh( 
lakou iloko o na pa o ke kulanakauh 

24. Ano, i ke ala ana o ko Lama 
na puali koa o Moroni iloko o na pa 
holo aku la lakou mawaho ma ke ala 

25. Ano, ia Moroni i ike aku ai 
kena ae la oia i kona poe kanaka e 
aku la lakou i na mea he nui , a hoopui 
hoopio aku la ia lakou ; a holo aku la 
■!'aina o Moroni, ma na palena ia ma 

26. Pela i loaa ai ia Moroni laua 
hale o Nepaiha, me ka lilo ole o kek 
poe o ko Lamana i pepehiia'ku. 

27. Ano, eia kekahi, he nui loa n 
me ka makemake e hui mai me ka » 
i poe kanaka kuokoa. 

M Ala. 27:26. o Ala. 50:?, p Pan. 2n. q AU 458 ALAMA. [MOK. LXII. 28. A eia kekahi, o ka poe a pan i makemake ua aeia'ku ia 
lakoii, e like me ko lakou makemake; 

29. Nolaila, hni ae la ka poe pio a pan o ko Lamana me ka 
poe kanaka o Amona, a hoomaka ae la e liana ikaika loa, e rnahi 
ana i ka aina, e liooulu ana i kela ano keia ano o ka hua Inlu, ae 
hoolaha ana i na pua, a me na ohana holoholona o kela ano keia 
ano; a pela i hoomahaia'i ko Nepal poe mai ke kanmaha nm ae; 
he o'iaio, ua hoomahaia mai ka poe pio a pan o ko Lamana. 

30. Ano, eia kekalii, mahope iho o ko Moroni loaa anake *ku- 
lanakauhale o Nepaiha, na boopio aku i na mea he nui wale, a he 
mea ia i hoemi nui loa ai i na puali o ko Lamana poe, a ua loaa 
no hoi na mea he nui o ko Nepal poe, ka poe i lawe pio la, a he 
mea ia i hooikaika nui loa mai ai i ka poe koa o Moroni; nolaila, 
hele aku la o Moroni mai"ka aina o Nepaiha ae i ka aina o 

Lehi. , ^ . ., ... 

31. A eia kekahi, i ka wa o ko Lamana poe i ike mai ai la 
Moroni e hele aku ana e ku e ia lakou, ua weliweli hou lakou, a 
holo akn la imua o ka poe koa o Moroni. 

32. A eia kekahi, alualu akn la o Moroni a me kona poe koa 
ia lakou niai ia kulanakauhale aku ia knlanakauhale aku, a,hala- 
wai lakou la me Lehi laua me Teanakuma; a auhee ae la ko La- 
mana poe mai o Lehi aku laua me Teanakuma, ilalo ma na pa,- 
lena ma ke kahakai, a hiki aku la lakou la i ka "aina o Moroni. 

33 A na houlnuluia'e na puali o ko Lamana poe, a pau pii 
lakou ma kahi hookahi, ma ka aina o Moroni. Ano, o Amorona, 
ke alii o ko Lamana poe, oia pu no hoi me lakou. 

34 A eia kekahi, hoomoana iho la o Moroni, a me Lehi, a me 
Teanakuma, me na puali o lakou a puni ma na palena o ka aina 
o Moroni, a na hoopuniia'e ko Lamana poe ma na palena ma ka 
waonahele, ma ka hema, a ma na palena ma ka waonahele, ma 

kahikina; i.„; „„ 

35 A pela lakou i hoomoana'i no ka po. No ka mea hoi, ua 
maluhiluhi ko Nepal poe a me ko Lamana poe no hoi no ka loihi 
o ko lakou hele ana; nolaila, aole lakou i noonoo i kekahi hana 
maalea i ka po, koe wale no o Teanakuma; no ka mea, ua hu- 
hn nui loa oia ia Amorona, a manao iho la oia o Amorona a me 
Amalikia kona kaiknaana, ke kumu o keia kaua nui a loihi ma- 
waena o lakou a me ko Lamana poe, o ke kumu no la o ke kaua 
a me ka hookahe koko nui ana, he oiaio, a me ka wi mil hoi. 

36 A eia kekahi, hele ae la o Teanakuma ma kona huliu iloko 
o ka wahi a ko Lam ana- poe i hoomoana'i, a hookuu iho la oia la 
ia iho ilalo ma kela aoao o na pa o ke kulanakauhale. A hele 
aku la oia me ke kaula olona, ia wahi aku ia wahi aku, a loaa iho 
la ia lake alii; a pahu aku la oia i kekahi »ihe pokoleiaia, a 
hou iho la oia ia ia ma kahi kokoke i ka puuwai. Aka hoi, ho- MOK. LXII.] ALAMA. <Ala. 50:L II Ala. 50:m. I'Ala.SO:*". to Ala. 51:34. ala e ae la ke alii i kana kauwa mami 
alu mai la lakou ia Teanakuma, a pe] 

37. Ano, eia kekahi, ia Lehi laua 
o Teanakurha, ua kaumaha nui loa 1 
no oia i kaua koa loa no kona aina, 
ke ^kuokoa; a ua loaa oia i na popi 
hoi, ua make oia, a ua hele aku i ke e 

38. Ano, eia kekahi, hele aku la c 
Ilka aku la i ko Lamana poe, a luku 
ka luku nui, a hooauhee ae la lakou i 
a naholo aku la lakou la, a aole i hoi 
ku e mai i ko Nepal poe. 

39. A pela i pau ai ka makahiki 
fiu o na lunakanawai maluna iho o 
I)ela i loaa ai ia lakou na kaua, a me 
ka wi, a me ka popilikia no na maka 

40. A he nui na pepehi kanaka, a 
a me kela ano keia ano o ka hala ma 
.Nepal; aka hoi, no ka pono o ka poe 
a ka poe pono, ua hookoeia lakou. 

41. Aka, no ka loihi loa o ke kai 
a me ko Lamana poe, he nui no ka 
loihi loa o ke kaua ; a he nui no ka 
popilikia o lakou, a hoohaahaa lakou 
iloko o ka hohonu o ke akahai. 

42. A eia kekahi, mahope iho o kc 
mail wahi o ka aina e waiho kokoke a 
loa ia mau wahi, hoi ae la oia i ke ^"i 
a o Helamana hoi kekahi ka 1 hoi ak 
ua hookupaa hou ia ka maluhia m 
Nepal. 

43. A haawi ae la o Moroni i ka : 
puali koa iloko o na lima o kana kei] 
hoi aku la oia i kona hale iho, i hiki 
ena o kona mau la ma ka maluhia. 

44. A hoi ae la o Pahorana i koi 
hou mai la o Helamana maluna iho 
ka olelo a ke Akua; no ka mea, no 1 
paio, ua lilo ia i mea e pono ai e 
ekalesia; 

45. Nolaila, hele aku la o Helamt 
a hai aku la i ka olelo a ke Akua m< 
opopo ana i na kanaka he nui no ko 
ia no lakou e mihi ai i ko lakou m£ 
Haku ko lakou Akua. 

a: Ala. 46:12, 13, 36. yUNep.m-.e. a Ala. 4 4G0 ALAMA. [mok. LXIII. 46. A eia kekahi, hookupaa hou aku la lakou i ka ekalesia o 
ke Akua, mawaena o ka aina a piini; 

47. He oiaio, ua lian'aia na mea hooponopono e pili ana i ke 
kanawai. ^"A ua kohoia na lunakanawai o lakou, a me na luaa- 
kanawai nui o lakou. 

48. A hoomaka ae la ka poe kanaka o Nepal e hoopomaikai 
hou ia ma ka aina, a hoomaka ae la e hoolaha a e mahuahua nui 
hou ma ka ikaika ma ka aina. A hoomaka ae la no hoi lakou e 
mahuahua nui loa ma ka waiwai; 

49. Aka, me ko lakou waiwai, a me ko lakou ikaika, a me ko 
lakou pomaikai, aole nae lakou i hookiekieia'e ma ka haakei o ko 
lakou mau maka; aole hoi lakou i lolohi e hoomauao i ka Haku, 
i ko lakou Akua; aka, hoohaahaa nui loa lakou ia lakou iho imua 
ona; 

50. He oiaio, hoomanao iho la lakou i na mea nui a ka Haku 
i hana mai ai no lakou, oiai ua hoopakele mai oia ia lakou mai ka 
make mai, mai na mea paa mai, a mai na halepaahao mai, a mai 
kela auo a mai keia ano o ka popilikia; a ua hoopakele mai la 
oia ia lakou mailoko mai o na lima o ko lakou poe enemi. 

51. A ua ^lipule mau aku la lakou i ka Haku ko lakou Akua,' 
a hoopomaikai mai la ka Haku ia lakou, e like me kana olelo, a 
mahuahua ikaika ae la lakou, a pomaikai aku la ma ka aina. 

52. A eia kekahi, ua hauaia mai ua mau mea nei a pau. A 
make aku la o Helamana, ma ka makahiki kanakolukumamalima 
o ke au o na lunakanawai maluna iho o ka poe kanaka o Nepal. MOKUNA 63. 1. A eia kekahi, ma ka makamua o ka makahiki kanakolu- 
kumamaono o ke au o na luuakaoawai maluna iho o ka poe ka- 
naka Nepal, loaa Iho la la " Slbalona kela mau ' mea laa 1 haawi 
e ia mai ia Helamana e Alama ; 

2. A he kanaka pono oia, a ua hele pololei ae la oia imua o 
ke Akua; a ua hoolohe oia e hana mau aku 1 ka malkal, a e ma- 
la tha aku 1 na kauoha a ka Haku kona Akua; a pela no hoi 1 ha- 
na'l "kona kaikalna. 

3. A eia kekahi, make aku la no hoi o Moroni. A pela 1 pau 
al ka makahiki kanakolukumamaono o ke au o na lunakanawai. 

4. A eia kekahi, ma ka makahiki kanakolukumamahiku o ke 
au o na lunakanawai, haele aku la he huakai he nui loa, elima 
tausani eha haneri kanaka, me ka lakou poe wahine a me ka la- 2c Mos. 29:39. 2d II Nep. 32:«. o Ala. 38. b Ala. 37. c Nana i ke poo o 29. MOK. LXIII. J ALAMA. kou poe keiki, mai ka '^aina aku o 
ma ka akau . 

5. A eia kekahi, o Hagota, he li 
hele aku la oia a kapill Iho la nona 
palena o ka^aina Momona, ma k 
aku la ia mea Uoko o ke kal homol 
aku al 1 ka ^ aina akau. 

6. A, aia hoi, he nui na mea o 1 
a holo aku la me ka al a nui, a m( 
nui no hoi ; a holo aku la lakou m 
pau al ka makahiki kanakolukumar 

7. A 1 ka makahiki kanakolu 
kanaka nei 1 ''na moku e ae. A ho 
a, he nui wale na kanaka 1 komo hoi 
lakou 1 ka ai a nui, a holo hou aku 

8. A eia kekahi, aole kekahi m 
ke manao nei makou ua poho Iho Is 
kal. A eia kekahi, holo aku la hoc 
ona 1 holo aku ai, aole makou i ike. 

9. A eia kekahi, ma ua makal 
hele aku iloko o ka aina akau. A 
nakolukumamawalu . 

10. A eia kekahi, ma ka makah 
au o na lunakanawai, make aku la 
aku la o '" Koiianatona 1 ka aina al 
hall aku 1 al 1 ua poe la, ka poe 1 h( 

11. Nolaila, ua lUo 1 mea e pon( 
kela "mau mea laa, mamua o kona 
a Helamana, oia hoi ka i kapala o 
o kona makuakane. 

12. Ano hoi, ua ^palapalaia Ihc 
Helamana i malama'i, a hoounaia'l 
naka mawaena o ka aina a punl, 1 
kauohala mai ai e Alama ' aole e ho 

13. Aka, e malama laa la ua ma 
*■ kekahi hanauna aku i kekahi hana 
hikl, ua 'hooilila mai la mau mea 
mua o ka make ana o ' Sibalona. 

14. A eia hoi kekahi, 1 keia mai 
poe a hele aku i ko Lamana poe la, 
kau e huhti mai 1 ko Nepal poe. 

15. A ma ua makahiki hookahl 
kahl poe koa lehulehu e kaua mai 1 

d Om. l:h. e Amerika Akau. f Pau. 6-10. 
21. i Ala. 22:2«. j Amerika Akau. ,i & Ala. t'3 
03:/. Ala. 37. p O keia mau kope he uui, o na 
ia, mai na moolelo nialuna o na papa metala mua, i 
37:27-32. »■ Ala. 37:4. s Pau. 1). t Pan. 10. 462 HELAMANA. [mok. I. oia hoi i ka poe koa o Moroniha, a ma ua kana nei ua hahauia la- 
kon la, a hooauhee hou ia i ko lakou mau aiiia iho, me ka porno 

nui loa. 

16. A pela i pan ai ka makaliiki kanakolukumamaiwa o ke au 
o na lunakanawai maluna iho o ka poe kanaka o Nepai. _ 

17. A pela i pan ai ka mooolelo o Alama a me Helamana ka- 
na keiki, laua pn me Sibalona, na keiki no hoi ana. KA BUKE A HELAMANA. 

He mooolelo no ho Nepai poe, a me ko lakou mau kaua a me napaio ana, a me ko lakou mmi ku e ana a me na wanana hoi o na kaula hemolele he nui, mamua o ka hiki ana mai o Kristo, ma- 
midi ka mooolelo a Helamana, oia no ke keiki a Helamana, a 
mamiili o. na mooolelo a na keiki ana, a hiki loa i ka hiki ana 
mai Kristo; a he nui hoi na mea o ko Lamana poe i hoohuli- 
liia^i. He mooolelo no ko lakou huli ana. He mooolelo no ka 
pono ko Lamana poe, a me na hewa a me na mea hoopmlua 
ko Nepai poe, mamuli o ka mooolelo a Helamana a me kana 
mau keiki, a hiki loa i ka hiki ana mai o Kristo, oia no ka i 
kapuia ka Buke a Helamana, a pela aku. MOKUNA 1. 

1 . Ano hoi, eia kekahi, ma ka makamua o ka makahiki ka- 
naha o ke an o na lunakanawai maluna iho o ka poe kanaka o 
Nepai, hoomaka ae kekahi hihia nui mawaena o ka poe kanaka o 

Nepai, i i i 

2. No ka mea hoi, ua make aku la o "Pahorana, a hele aku 
la i ke ala o ko ka honua a pan; nolaila, hoomaka ae la ka paio 
nui no kamea nona ka noho hookolokolo mawaena o na hoahanau, 
ka poe keiki a Pahorana. . 

3. Ano, eia no ko lakou man inoa, ka poe i paio no ka iioho 
hookolokolo, ka poe hoi nana i hooeu aku i na kanaka e paio: o 
Pahorana, o Paanaki, a me Pakumeni. 

4. Ano, aole lakou nei wale no ka poe keikikane a pau a a Ala. 50:40. MOK. I.] HELAMANj! Pahorana, (no ka mea, he nui kana 
no ka poe i paio no ka noho hookok 
kou i na kanaka i mau mahele ekolu 

5. Aka hoi, eia kekahi, ua waei 
la o kanaka e lilo i lunakanawai nui, 
o ka poe kanaka o Nepai. 

6. A eia kekahi, o Pakunaeni ia 
loaa ka noho hookolokolo, hui pu a( 

7. Aka hoi, ua huhu loa o Paan 
uaka, ka poe i makemake ia ia e lilo 
ua anehe oia e hoomalimali aku i u 
ana i ko lakou poe hoahanau. 

8. A eia kekahi, ia ia i aneane j 
hopuia oia, a na hookolokoloia'kn e 
a hoohewaia e make ; no ka mea , ua 
imi ae la e hoopau mai i ke kuokoa a 

9. Ano, i ka wa a ua poe la, ka 
oia no lakou, i ike mai ai ua hoohew 
lakou, a, aia hoi, hoouna ae la lakou 
xuena, i ka noho hookolokolo o Paho 
rana me ia i noho ai maluna iho o ka 

10. A ua alualuia'ku oia e na kai 
ka mahuka kiki o Kisakumena, aole 
loaa ia. 

11. A hele ae la oia iua poe la m 
iho la lakou a pau iloko o kahi beritf 
ka Mea mau loa nana lakou i hana, i 
kanaka ua pepehi ae o Kisakumena i 

12. Nolaila, aole i ikea o Kisakur 
uaka o Nepai, no ka mea, ua hoanc 
pehi ae aida Pahorana. A hui pu ai 
na poe, ka poe i hana berita pn me 
mamuli o ke ano i hiki ole ai ke loaa 
•a pail i loaa ua hoohewaia'kn e make 

13. Ano hoi, ua kohoia ae la o p£ 
na kanaka, e lilo i lunakanawai nui a 
kanaka, e noho luna ma ka hakahaki 
rana; a ua like ia me kona kuleana. 
ka makahiki kanaka o ke an o m 
no ia. 

14. A eia kekahi, ma ka makahi 

au o na lunakanawai, ua houluulu ae 

koa he lehulehu i hiki ole ke heluia, 

na pahikana, a me na pahikaua pok( 

□ a pua, a me na pale- poo, a me na j 

keia ano o na pale-kino a pau; 

bMoa.29:c. c Mos. 29:c. d A]i,. 43:i!p. 464 HELAMANA. [MOK. I> 15. A iho hou mai la lakou e hiki ia lakou ke hoouka mai i ko 
Nepal poe. A ua alakaiia mai lakou e kekahi kanaka, o Koriana- 
tiima kona inoa; a he mamo ia na Zarahemela; a he mea ku e- 
oia mailoko mai o ko Nepai poe ; a he kanaka nunui a ikaika. 
hoi oia; 

16. Nolaila, o ke alii o ko Lamana poe, o Tubalota kona inoa, 
oia ke keiki o Amoroua, e mauao ana oia o Korianatuma, he ka- 
naka ikaika no oia, na hiki ke knpaa imua o ko Nepai poe, no- 
kona ikaika a me kona akamai nui, a ma ka hoouna ana mai ia 
ia nei, e loaa ananei ia ia la ka mana maluna iho o ko Nepai poe; 

17. Nolaila, hookonokono ae oia ia lakou e huhu, a houluulu. 
ae la oia i na puali ona, a hoonoho iho la oia ia Korianatuma i 
alihi kaua no lakou, a kena ae la ia lakou e iho aku ilalo i ka "aina. 
o Zarahemela. e kaua mai i ko Nepai poe. 

18. A eia kekahi, no ka nui o ka paio a me ka nui o ka pilikia 
ma ke aupuni, aole lakou i hoonoho i na kiai lawa pono ma, ka 
aina o Zarahemela; no ka mea, ua manao iho la lakou aole i aa 
ko Lamana poe e komo mai mawaena konu o na aina o lakou e 
hoouka mai i kela kulanakauhale nui o Zarahemela. 

19. Aka eia kekahi, hele mai la o Korianatuma ma ke alo o 
kona poe lehulehu loa, a hiki mai la maluna iho o ko ke kulana- 
kauhale, a no ka emo ole loa o ko lakou hele ana, aole o ko Ne- 
pal poe manawa e houluulu al i na puali o lakou; 

20. Nolaila, ooki ae la ilalo o Korianatuma i ka poe kiai ma 
ka pnka o ke kulanakauhale, a hele ae la me kona poe kaua a 
pan iloko ke kulanakauhale, a pepehi ae la lakou i kela mea. 
keia mea i ku e aku ia lakou, a loaa iho la ia lakou ke kulana- 
kauhale a pan. 

21. A eia kekahi, hee ae la o Pakumeni, oia no ka lunakana- 
wai mil, imua o Korianatuma, a hiki i na pa o ke kulanakauhale. 
A eia kekahi, hahau ae la o Korianatuma ia la ma ka pa, a make 
aku la la. A pela i pan al ua la o Pakumeni. 

22. Ano, ia Korianatuma 1 ike aina loaa ia lake kulanakauhale 
o Zarahemela, a ua hee aku ko Nepai poe imua o lakou, a ua pe- 
pehiia, a ua hopiiia, a ua hahaoia iloko o ka halepaahao.a ua lo- 
aa ia ia ka wahi ikaika loa ma ka aina a puni, hooikaikaia, iho la 
kona naan, a no ia mea, lluliu iho la oia e hele ae e ku e i ko ka, 

aina a pau . i i, i 

23. Ano, aole oia i noho ma ka aina o Zarahemela, aka, hel& 
ae la oia me ka poe koa he nui, i ke 'kulanakauhale o Mpmona; 
no ka mea, o kona manao paa la e hele ae a e ooki mai i kona 
ala mawaena me ka pahikaua, e hiki ia ia ke loaa na wahi ma ka 
akau o ka aina; 

24. A me ka manao ana aia mawaena konu o ka ama ko lakou 
ikaika nui loa, nolaila, hele ae la oia, e haawi ole ana ia lakou i e Oin. l:h. /'Ala. 22:2*:. MOK. I.] HELAMAN ka manawa e houluulu mai ai ia lak 
liilii ; a ma keia ano lakou la i hauh 
nei a ooki mai la ia lakou nei ilalo i 

25. Aka hoi, haawi mai la keia 
mawaena konu o ka aina, i ka pomt 
lakou, me ka nui loa nae o ko Nej 

20. No ka mea hoi, ua manao c 
poe i aa e komo mai mawaena konu 
lakou la i na kulanakauhale a puni 
hana mai ai mamua aku; nolaila, u 
puali ikaika o lakou e malama i k 
palena. 

27. Aka hoi, aole i makau ko Li 
ai, aka, ua hele mai lakou mawaena 
mai i ke kulanakauhale nui, oia no 
mela, a hele ae la mawaena o na wa 
ana i na kanaka me ka luku nui, i r 
keiki no hoi, me ka loaa ana na 1 
wahi paa he nui. 

28. Aka, ia Moroniha i ike ai i 
oia ia Lehi me kekahi poe e alai ia i 
ana i ka ^ aina Momona. 

29. A pela oia i hana'i; a alai a 
lakou hiki ana i ka aina o Momona, 
a hoomaka ae la lakou e hee ae iho] 

30. A eia kekahi, alai ae la o 
hee hope ana, a hoouka aku la ia h 
ke kahe nui ana o ke koko; he oiaic 
a mawaena o ka poe i pepehiia, ua 

31. Ano hoi, ua hiki ole i ko La 
keia ala; aole ma ka akau, aole ho 
kina, aole ma ke komohana, no ka 
na aoao a pau e ko Nepai poe ; 

32. A pela i hoolei mai ai o K 
mawaena konu o ko Nepai poe, a n 
mana o ko Nepai poe, a ua pepehiii 
ko Lamana poe ia lakou iho iloko o 

33. A eia kekahi, loaa hou mai 1 
hale o Zarahemela, a kena ae la i k 
pioia'ku e hele aku mawaho o ka ai 

34. A pela i pan ai ka makahiki 
o na lunakanawai. 

gAla. 22:2fc. li Om. l-.Tt 466 HELAMANA. 
MOKUNA 2. [MOK. II. 1. A eia kekahi, ma ka makahiki kanahakumamalua o ke au 
o ua luuakanawai, mahope iho o ko Moroniha hookupaa hou ana 
i ka maluliia mawaeua o ko Nepai poe a me ko Lamana poe, aia 
hoi, aohe mea e noho ma ka noho hookolokolo ; nolaila, hoomaka 
hou ae la he paio mawaeua o na kanaka no ka mea nana e noho 
ma ka noho hookolokolo. 

2. A eia kekahi, ua waeia'e o Helamana, oia no ke keiki a 
Helamana, e noho i ka noho hookolokolo, mainuli o ka "leo o na 
kanaka; 

3. Aka hoi, hoohalua ae la o Kisakumena, nana i ''pepehi ia 
Pahoraua, e pepehi mai ia Helamana no hoi; a ua kokuaia oia e 
kona poe, ka poe i komo iloko o ka berita i ike ole ai kekahi mea 
i kona ino ; 

4. No ka mea, aia kekahi Gradianatona he mea i akamai 
loa ma na olelo he nui, a ma kona maalea, e hana i ka "hana ma- 
lu o ka pepehi Icanaka a me ka powa; nolaila, lilo iho la oia i 
i:)ookela no ka poe o Kisakumena; 

5. Nolaila, hoomalimali ae la oia ia lakou, a me Kisakumena 
no hoi, ina e hoouoho iho lakou ia ia ma ka noho hookolokolo, 
e ae aku oia i na mea i huiia me kona poe e hoonohoia _i poe 
maua a i poe luna mawaena o ka poe kanaka; nolaila, imi mai 
la Kisakumena e pepehi mai ia ''Helamana. 

6. A eia kekahi, ia ia i hele ae ai i ka noho hookolokolo, e 
pepehi mai ia Helamana, aia hoi, o kekahi o na kauwa a Hela- 
mana, mawaho oia ma ka po, a ua loaa ia ia ma o ka hoopahao- 
liao ana la ka ike no kela man manao kuka i hooholoia'e e keia 
poe e pepehi ia "Helamana. 

7. A eia kekahi, halawai ae la oia me Kisakumena, a haawi 
aku la oia i hoailona ia ia; no ia mea, ua hoike ae la o Kisaku- 
mena ia ia i ka mea ana i makemake ai, e makemake ana ia ia 
nei e alakai ae ia ia i ka noho hookolokolo, e hiki ia ia ke pepehi 
loa ia Helamana ; 

8. A i ka wa a ke kauwa a Helamana i ike ai ika naau a pan 
o Kisakumena, a me ke ano o kona manao e pepehi kanaka, a i ka 
manao paa no hoi ia o na mea a pan i huiia i kona poe e pepehi 
kanaka, a e powa, a e loaa ka mana, (a o keia no ko lakou 'manao 
kuka malu, a me ko lakou hui pu ana,) olelo ae la ke kauwa a 
Helamana ia Kisakumena, Ea, e hele kaua i ka noho hookolo- 
kolo. 

9. Ano, hoolealea nui loa keia ia Kisakumena, no ka mea, 
ua manao oia e hooko aku auanei oia i kona mea i manao ai; aka 
hoi, ia laua e hele ana i ka noho hookolokolo, hou ae la ke kau- 
wa a Helamana ia Kisakumena i ka puuwai, a haule iho la oia a Mos. 29 :c. b Hela. 1:9. c U Nep. 10:i, d Pan, 3, 6, 9. e Hela. 2:d. f U Nep. 10:i. MOK. III.] HELAMANA. make aku la me ka uhu ole. A holo e 
mana i na mea a pan ana i ike aku ai, 

10. A eia kekahi, hoouna ae la o ] 
» poe powa a pepehi kanaka malu nei, 
muli o ke kanawai. 

11. Aka hoi, ia Gadianatona i ike i 
aku, hopohopo iho la oia o pepehiia' 
oia i kona poe e hahai ae ia ia. A mai 
<) ka aina ma kekahi aia huna, ilol 
Helamana i hoouna aku ai e hopu aku 
loaa lakou la ma ka hull ana. 

12. A e olelo hou ia aku auanei no 
pola i pan ai ka makahiki kanahakumf 
kanawai maluna iho o ka poe kanaka 

13. Aia hoi, ma ka hopena o keia b 
lilo ua Gadianatona nei i mea e hooi 
i ka anai loa ia'na o ka poe kanaka o 1 

14. Aia hoi, aole au i olelo no ka 
tnana, aka, no ka hopena o ka '' buke i 
lawe mai au i ka mooolelo a pau m 
kau ai. MOKUNA c 1. Ano, eia kekahi, ma ka makal 
ke au o na luuakanawai, aohe paio ma 
Nepai, he haaheo uuku wale no ma k 
no na ku e uuku mawaena o na kanak 
mau mea ma ka hopena o ka makahik 

2. Aohe no he paio mawaena o na 
kanahakumamaha; aohe no he nui ka ] 
hakumamalima. 

3. A eia kekahi, ma ke kanahaku 
ka paio a me na ku e he nui; ma ua n 
])oe i haalele mai i ka "aina o Zaraher 
ka ''aina akau, e noho ai ma ka aina; 

4. A hele loihi loa ae la lakou, a 1 
•anawai nui, a me na muliwai he nui ; 

5. He oiaio, a hoolaha ae la lakou 
ka aina, iloko o kela wahi keia wahi i 

g II Nep. 10:». h 1 Nep. l:f. a Om. 1:%. 6 Amerika Akau. e Mos. 8:i. 468 HELAMANA. [mOK. III. Dele ole ia ka uhilaau, no ka niii o ''na kamaaina i noho e mamua 
ma ka aina. 

6. Alio, aohe wahi o ka aina i oiieanea, koe o kahi laau ole 
wale no a me ia mea'ku; aka, no ka nui o ka anaiia'na o na ka- 
naka, ka poe i noho mua ma ka aina na kapaia o "oneanea.;: 

7. Ua uuku ka laau ma ka ill o ka aina; lilo iho la nae ka 
poe kanaka i bale aku, i poe akamai ma ka hana ana i ka 'lepo 
pipili; nolaila, kuknlu iho la lakou i na hale lepo pipili, a iloko o- 
na man hale la lakon i noho ai. 

8. A eia kekahi, mahuahua ae la lakou a hoolaha aku la, a 
hele aku la mai ka " aina hema i ka '' aina akau, a kawowo aku la 
a hoomaka ae la e nhi i ka ili o ka honua a pan, mai ke kai * he- 
ma, i ke kai ^akau, mai ke kai *komohana, i ke kai 'hikina. 

9. A noho iho la na kanaka ma ka "'aina akau, iloko o na 
halelole, a iloko o ua hale "lepo pipili, a kuu aku la lakou i kela 
laau keia laau i ulu ai maluna iho o ka aina, e ulu loa ia, i loaa'i 
ia lakou mahope ka laau e kukulu iho i ko lakou man hale, he 
oiaio, i ko lakou man kulanakauhale, a i ko lakou "mau luakini, 
a i ko lakou *mau hale pule, a i ko lakou "man hale laa, a i kela. 
alio i keia ano o ko Ukou mau hale. 

10. A eia kekahi, no ke 'kakaikahi loa o ka laau ma ka aina 
akau, hoonna aku la lakou he nui wale ma «na moku; _ 

11. A pela lakou i kokna ai i na kanaka ma ka 'aina akau, i 
kukulu iho ai lakou i na kulanakauhale he nui, mailoko mai o ka 
laau a me ka "lepo pipili no hoi. 

12. A eia kekahi, he lehulehu ka "poe kanaka o Amona, no 
ko Lamana poe lakou ma ka hanan ana, i hele aku iloko o ua 
aina iiei. 

13. Ano, he nui na " mooolelo i kakauia no na hana ana a keia- 
poe kanaka, e na mea he nui wale o ua poe kanaka nei, a ua mai- 
kai a nui loa hoi, e pili ana ia lakou; 

11. Aka hoi, aole i hiki i ka '"hapa-haneri o ua hana ana a ua 
poe kanaka nei, he oiaio, o ka mooolelo o ko Lamana poe, a oko 
Nepai poe, a me ko lakou mau kaua, a me na paio, a me na ku 
e, a me ka lakou haiolelo ana, a me ka lakou mau wanana, a me 
ko lakou mau moku,' a me ka lakou kapili ana i "na moku, a me 
ka lakou kukulu ana i na ^luakini, a i ^''na hale pule, a me ko la- 
kou 2^ mau hale laa, a me ko lakon pono, a me ko lakou hewa, a ' 
me ko lakou pepehi kanaka ana, a me ko lakou powa ana, a me 
ko lakou hao ana, a me kela ano keia ano o na mea hoopailua a 
moekolohe, ke hookomoia iloko o ua buke nei; 

15. Aka hoi, ^°he nui na buke a he lehulehu na mooolelo o d Mos. H:j. e Ala. 22:21. ( Paii. 9, 11. a Amerlka Hema. 
lanntika, ma ka liema o ka Loe Hao. } Moanaanu ma ka akau o Amerika Akau. 
» Atalanatikri. m Amerika Akau. nHela. 3:f. oUNep. 5:?i. pAla. I6:t(. 
1- Pau. 5, 9. s Ala. 03:/'. i Amerika Akau. ii Hela. 3:^ t> Ala. 27:26. 
z III Nep. 26:6-11. i/Ala. 63:f. e II Nep. 5:7i. 2» Ala. 16:ii. 

2c Pau, 13. li Amerika Akau. i Ata- 
& Pakipiko. q Ala. iri:i. 
ii) Pau. 15- 
2ft Ala. 1.5:(. MOK. III. J KB LAMANA. kela ano keia ano, a ua kakauia ka m 
pai poe ; 

16. A ^'*ua haawiia mai ia man me 
i kekahi, e ko Nepai poe, a hiki i ka 
iloko ka lawehala ana, a i pepehiia' 
kipakuia'i, a lukuia'i a hoopuehuia'i, i 
.a hui pu ia'i me ko Lamana poe a ^^^ 
poe, e lilo ana i poe ino, a i poe hihiu 
ana i ko Lamana poe. 

17. Ano, ke hoi hou nei au i ko'i 
ka'u i olelo aku ai ua hala ia mahope 
haunaele, a me na kaua, a me na ku e 
o Nepai. 

18. Pau ae la ka makahiki kanal 
limakanawai. 

19. A eia kekahi, ua nui nae na 
.aina, he oiaio, ma ka makahiki kanaht 
hiki kanahakumamawalu no hoi ; 

20. Aka hoi, ua noho iho la o ^'1 
kolokolo me ka hoopono a me ka polo 
ia oia e malama i na olelo kupaa, a 
kauoha a ke Akua ; a hana mau aku 1 
•0 ke Akua; a hele ae la oia mahope o : 
a hoopomaikaiia'e la oia ma ka aina. 

21. A eia kekahi, he mau keikikai 
la oia i ka makahiapo i ka inoa o Ne 
Lehi. A hoomaka ae la laua e ulu ae 

22. A eia kekahi, hoomaka ae la i 
oki, ma kekahi mau mea, mawaena o 
ma ka hopena o ka makahiki kanah 
iunakanawai maluna iho o ka poe kar 

23. A eia kekahi, ma ka makahi 
au o na Iunakanawai, ua hookupaaia 1 
koe wale no ^^ na hui pu main ana a Q 
kupaa ai, ma na wahi noho nui ia'i c 
manawa e ka poe e malama aupuni 
loa ia ia mau mea mailoko aku o ka a 

24. A eia kekahi, ma ua makahiki 
raaikai ma ka ekalesia, a ua hoohui n 
ka ekalesia, a ua ^'' bapetizoia i ka mi 

25. A no ka mahuahua nui o ka 
mea pomaikai i nininiia mai ai mah 
loa aku ka pihoihoi o ka ^* poe kahum 

26. A eia kekahi, pomaikai iho la 2(J I Nep. 5:16-19. Ala. 37:4. 2e Ala. 45:12-14. 
Nep. 9:«. 2i Mos. 26:g: 470 HELAMANA. [mOR. III. 2^ bapetizo a ma ka liui ana i iia mea he nui wale i ka ekalesia o. 
ke Akua, he oiaio, i na umi o ua tansani. 

27. Pehi kakou i ike ai ua aloha mai ka Haku i ka poe a pan 
e kahea aku ana, ma ka oiaio o ko lakou man uaau, i kona inoa 
hemolele ; 

28. He oiaio, pela kakou i ike ai ua hamama ae la ka puka o 
ka laui i na mea a pan, i ka poe i manaoio ma ka inoa o lesu Kiisto, 
oia no ke Keiki a ke Akua; 

29. He oiaio, keike nei kakou o ka mea nana e lalau aku i ka 
olelo a ke Akua, ka mea ola a mana, ka mea e mahele aku i ka 
maalea a pau, a me na pahele, a me na hoopunipuni o ke diabolo^ 
a e alakai mai i ke kanaka o Kristo ma kekahi =* ala pololei a 
ololi i kela aoao o ke ^'awawa o ka poino, i hoomakaukauia'i e- 
ale ibo i ka poe hewa, 

30. A e hoopae aku i ko lakou poe uhane, he oiaio, i ko lakou 
2™ poe uhane make ole ma ka lima akau o ke Akua, ma ke aupuni 
o ka lani, e noho pu me Aberahama, a me Isaaka, a me lakoba, 
a me ko kakou poe kupuna hemolele a pau, i puka hou ole aku ai 
maw,aho. 

31. A ma ua makahiki nei he hauoli man ana ma ka ^"aina o 
Zavabemela, a ma na wahi e kokoke ana a puni, ma ka aina a pau 
i nohoia'i e ko Nepal poe. 

32. A eia kekahi, he maluhia a me ka olioli nui loa ana make 
koena o ka makahiki kanahakumamaiwa; he oiaio, a he maluhia. 
man a me ka olioli nui loa ana ma ka makahiki kanalima o ke an o 
na lunaka.nawai. 

33. A he maluhia no hoi, i ka makahiki kanalimakumamakaht 
ke an o na lunakanawai, koe wale no ka haaheo i hoomaka o 
komo iloko o ka ekalesia; aole iloko o ka ekalesia o ke Akua, 
aka iloko o na naau o na kanaka, ka poe i hookohukohu no ka 
ekalesia o ke Akua lakou ; 

34. A ua hookiekieia lakou iluna ma ka haaheo, i ka hoo- 
maau ae i na mea he nui o ko lakou poe hoahanau. Ano, he mea 
inonuikeia, a he kumu no ia e loaa ai i ka poe haahaa o ka- 
naka na hoomaau mai a nui, a e auhele mawaena o ka popilikia 
nui ; 

35. Aka hoi, ^"ua hoolceai a pule pinepine lakou, a mahitahua 
man ka ikaika o ko lakou haahaa, a me ka onipaa ma ka manaoio 
ia Kristo, i ka hoopiha ana i ko lakou man uhane me ka olioli a 
me ka mea e oluolu ai, he oiaio, i ka hoomaemaeia'na a me ka 
hoolaaia'na o ko lakou mau naau, a e hiki mai ana keia hoolaaia 
ana no ko lakou haawi ana i na naau o lakou i ke Akua. 

36. A eia kekahi, pau ae ka makahiki kanalimakumamalua 
ma ka maluhia no hoi, koe wale no o ka haaheo nui loa i komO' 
iloko o na naau o na kanaka; a no ko lakou waiwai nui loa ia, a 

2/nNep. 9.!(. 2fc n Nep. 31:e. 2M Nep. ]5;i, 2m Ala. 42:9, 11. Ala. 12:^. 2»t Oin. 
l:h. 2oMos. 27:(. MOK. IV.] HELAMAN me ko lakou pomaikai ma ka aina 
lakou, ia la aku ia la aku. 

37. A eia kekahi, ma ka makahi 
au o na lunakanawai, ^^make aku 1 
la kana makahiapo-kane e noho alii 
kekahi, hoopiha ae la ia i ka noho ^ 
me ka pololei; he oiaio, malama akt 
a hele ae la ma na aoao o kona mat MOKUNi 1. A eia kekahi, ma ka makahil 
na ku e ma ka ekalesia, a he paio 1 
naka, a no ia mea, ua nui ke koko i 

2. A o ka poe kipi ua pepehiia 
hoi iwaho o ka aina, a hele aku la li 
poe. 

3. A eia kekahi, hoao ae la h 
Lam ana poe e kaua mai i ko Nepal 
loa ko Lamana poe, a aole lakou e ; 
ku e la. 

4. Aka eia kekahi, ma ka mai 
ke au o na lunakanawai, ua pii aku 
pai aku i ko Lamana poe la; a o la 
pomaikai i ka hookonokono ana ia 
poe ; a e hoomakaukau ana lakou ie 

5. A i ka makahiki kanalimaki 
i ko Nepal poe e kaua, a hoomaka 
make; he oiaio, a ma ka makahik 
au o na lunakanawai, loaa aku la ia 
he oiaio, a me na aina a pau no hoi, 
ana i ka * aina o Momona; 

6. A ua hooauheeia mai ko Nej 
niha, a hiki aku iloko o ka aina o K 

7. A malaila lakou i "kukulu il 
Lamana poe, mai ke kai komohana 
la hookahi hele ana ia no kekahi o 
kou i *hana paa ai a i hoonoho ai n; 
i ko lakou aina akau. 

8. A pela ua loaa i ua poe ku e 
kua o kekahi poe koa lehulehu o k 
ilina o ko Nepal poe ma ka aina hei 

2pHela. 2:2. aOm.l:h. 6 Ala. 22:24, c Ala. 48:c. dA 472 HELAMANA. [mok. IV. ma na makaliiki kanalimakumamawalu a iwa o ke au o na luna- 
kauawai. 

9. A eia kekahi, ma ka makahiki kanaono o ke au o na luna- 
kaiiawai, pomaikai iho la o Moroniha a me na puali ona i ka loaa 
ana na wahi lie nui o ka aina; he oiaio, loaa hou iho la ia lakou na 
kulanakauhale he nui i haule iho ai iloko o na lima o ko Lamana 
poe. 

10. A eia kekahi, ma ka makahiki kanaonokumamakahi o ko 
au o na luuakanawai, pomaikai ae la lakou i ka loaa hou ana ka 
hapalua o ko lakou hooilina a pan. 

11. Ano, ua hiki ole mai keia lilo nui o ko Nepal poe, a me ka 
luku nui mawaena o lakou, ina aole no ko lakou hewa a me ka 
lakou hana ino mawaena o lakou; he oiaio, a mawaena no hoi ia 
o ka poe i hookohukohu no ka ekalesia o ke Akua lakou ; 

12. A no ka haalieo o ko lakou mau naau ia, no ko lakou wai- 
Avai nui loa, he oiaio, no ko lakou hooluhi hewa ana i ka poe liu- 
ne ia mea, e aua ana i ka lakou ai i 'ka poe pololi, e aua ana i ko 
lakou kapa i ka poe kapa ole, a e papai ana i ko lakou poe hoa- 
hauau haahaa ma ka papalina, e hoomaewaewa ana i na mea laa, 
e hoole ana i ka Uhane o ka wanana a i ka uhane o ka hoikeana, 
e pepehi kanaka ana, e powa ana, e wahahee ana, e aihue ana, e 
moekolohe ana, e ala ana ma na paio nui, a e mahuka aku ana 
iloko o ka "aina o Nepal, mawaena o ko Lamana poe; 

13. A no keia ko lakou hewa nui, a me ko lakou kaena ana 
ma ko lakou ikaika iho, ua waihoia ae lakou i ko lakou ikaika 
iho; nolaila, aole lakou i hoopomaikaiia aku, aka ua hoopilikiaia 
ae a hahauia ae, a hooauheeia ae imua o ko Lamana poe, a hiki 
i ka wa i aneane lilo aku ai ko lakou mau aina a pan. 

14. Aka hoi, hai ae la o Moroniha i na mea he nui wale i na 
kanaka, no ko lakou hewa, a hai ae la o Nepal laua me Lehi no 
hoi, o laua no na keiki a ilelamana, i na mea he nui wale i na 
kanaka; he oiaio, a wanana ae la i na mea he nui ia'lakou no na 
hala o lakou, a me na mea e hiki mai maiuna iho o lakou ke ole 
lakou e mihi i ko lakou mau hewa. 

15. A eia kekahi, mihi iho la lakou, a ia lakou i mihi ai, hoo- 
maka iho la lakou e hoopomaikaiia mai ; 

16. No ka mea, ia Moroniha i ike ai ua mihi lakou, aa aku la 
oia e alakai ae ia lakou mai ia wahi aku ia wahi aku, a mai ia 
kulanakauhale aku ia kulanakauhale aku, a hiki i ka wa a lakou 
i loaa hou iho ai ka ''hapalua o ko lakou waiwai, a me ka hapalua 
o ko lakou mau aina a pau. 

17. A pela i pau ai ka makahiki kanaonokumamakahi o ke au 
o na lunaka.nawai. 

18. A eia kekahi, ma ka makahiki kanaonokumamalua o ke 
au na lunakanawai, ua hiki ole ia Moroniha ke loaa hou na aina 
hooilina mai ko Lamana poe mai ;_ 

f Mos. 4:i. (J II Nep. h:h. h Pau. 10, aiOE. IV.] HBIiAMANA. 19. Nolaila, haalele aku la lakou : 
koena o ko lakou mau aina, no ka m( 
Lamana poe, ua lilo i mea hiki ole i k 
ua hou maiuna iho o lakou; nolaila, ] 
kona mau puali a pau i ka malama ar 
we hou mai ai. 

20. A eia kekahi, no ka lehulehu 
weliweli ko Nepal poe, o hoopioia ms 
mai ilalo, a e pepehi loa ia mai, a e a 

21. He oiaio, hoomaka ae la lakou 
Alama, a me na 'olelo hoi a Mosia; a 
naka ai oolea lakou, a ua hoowahawal 
a ke Akua ; 

22. A ua hoololi ae la a hahi iho 1 
kou mau kapuai wawae, i na ■' kanawai ( 
ka Haku i kauoha mai ai ia ia e haaw 
kou i ike ai ua lilo ko lakou mau kani 
kou i poe kanaka hewa, a ua hewa ] 
poe. 

23. A no ko lakou hala, ua hoomi 
iho; a hoomaka iho la lakou e manao: 
nana, a i ka Uhane o ka hoikeana; a 
pai o ke Akua ia lakou ma ka maka. 

24. A ike aku la lakou ua lilo iho la 
ko lakou poe hoahanau, ko Lamana 
mai ana ka Uhane o ka Haku ia lako 
ia ia lakou, no ka mea, aole e noho ar 
ko o na luakini hemolele ole; 

25. Nolaila, hooki mai la ka Haki 
ina kona mana kupaianaha a ken lo 
lakou iloko o ka noho hoomaloka a 1 
lakou ua lehulehu loa ko Lamana poi 
e hoopili aku lakou i ka Haku i ko la' 
me ka hiki ole ke pale ae. 

26. No ka mea, ua ike lakou ua 1 
Lamana poe me ko lakou ikaika, he 
pela lakou i haule iho ai iloko o keia 
lakou i lilo ai i poe nawaliwali, no ko 
makahiki aohe he nui. 

l.Mos. 29:27. j Ala. 1:1. k Pau. 12. I Ala. 7 474 HELAMANA. MOKUNA 5. [mok. v. 1. A eia kekahi, ma ma makahiki la, aia hoi, "liaawi ac la O' 
Nepal i ka uolio hookolokolo, i kekahi kanaka, o Kezorama kona 
inoa. 

2. No ka mea, me ko lakou ''mau kanawai a me ko lakou poo 
hoomalu i hoonohoia'i ma ka leo o na kanaka, a ua oi akti ka nni 
o ka poe e koho ino ana mamua o ka poe e koho maikai ana, no- 
laila, e oo ana lakou no ka luku, no ka mea, o na kanawai ua lilo 
iho la i ino; 

3. He oiaio, aole o keia wale no; he poe kanaka ai oolea la- 
kou, a aole e liiki ia lakou ke lioomaluia e ke kanawai aole hoi e 
ka hoopouo, ke ole ia i ko lakou iokuia'na. 

4. A eia kekahi, ua Inhi iho la o Nepal no ko lakou hala; a 
haawi ae la oia i ka noho hookolokolo, a lawe ae la maluna iho 
ona e hai aku i ka olelo a ke Akua i ke koena a pau o kona mau 
la, a o kona kaikaina o Lehi no hoi, i ke koena a pau o kona 
mau la ; 

5. No ka mea, hoomanao iho la laua i na olelo a ko laua ma- 
knakaue i olelo mai ai ia laua. 

6. A eia na olelo ana i olelo mai ai: Aia hoi, e ka'u mau ke- 
iki, ke makemake nei au e hoomanao olua e malama i na kauoha 
a ke Akua; a ke makemake nei au e hai aku olua i na kanaka i 
ua mau olelo nei, aia hoi, ua haawi aku au ia olua i na inoa o na 
kupuna mua o kakou, na mea i hele mai mailoko mai o ka aina o 
lerusalema; a o keia ka'u i hana'i, e hiki ia olua i ka wa a olua 
e hoomanao ai i ko olua mau inoa, ke hoomanao ia laua; a ia olua 
e hoomanao ai ia laua, e hiki ia olua ke hoomanao i ka laua mau 
hana; a ia olua e hoomanao ai i ka laua mau hana, e hiki ia olua 
ke ike ua oleloia, a palapalaia no hoi, ua maikai ia mau mea; 

7. Nolaila, e ka'u mau keiki, ke makemake nei au ia olua e 
hana aku i ka mea maikai, i oleloia'i auanei no olua, a palapalaia 
ai no hoi, me ia i oleloia'i a palapalaia'i no laua. 

8. Ano, e ka'u mau keiki, aia hoi, he mea hou ka'u e make- 
make nei ia olua, o ua makemake nei eia no ia: i hana ole ai olua i 
keia mau mea, i mau mea e kaena aku ai olua, aka i hana'i olua 
i keia mau mea e hoahu ae no olua iho i ka "waiwai ma ka lani, 
he oiaio, i mau loa, a i mae ole ai; he oiaio, i loaa'i ia olua keia 
''haawina maikai loa o ke ola mau loa, ka mea a kakou i manao 
ai me ke kumu pono ua haawiia mai i ko kakou poe kupuna. 

9. E hoomanao, e hoomanao, e ka'u mau keiki, i 'na olelo a 
ke alii Beniamina i olelo mai ai i kona poe kanaka; he oiaio, e 
hoomanao aole kekahi aia e ae, aole hoi kekahi mea o ke kanaka 
e hiki ai ke hoolaia, ma o ke 'koko kala hala ana la wale no o a Hela, '6:'iil. 
2-5. f Uos. 'i-.n. b Mos. 29:27. 
II Nep. 2:f. Hela. 8:25. HI Nep. ]3:19-21. (J 1 Nep. 15:36. e Mos, MOK. v.] HELAMANA. lesu Kristo, ka mea nana e hele mai 
e hele mai ana oia e hoolapanai mai i 

10. A e hoomanao hoi i na olelo 
Zezeroma, ma ke » kulanakanhale o A 
oi£i ia ia, B hele io mai auanei ka Ha. 
poe kanaka; aka, ''aole oia e hele m; 
iloko o ko lakou mau hala, aka e hool 
lakou mau hala ae. 

11. A he mana no kona i haawiia 
hoolapanai mai ia lakou mai ko lakoi 
nolaila, ua Mioouna mai la oia i kona 
olelo no na kanawai o ka mihi, na me 
Mea Hoolapanai, i ka hoola ana i na i 

12. Ano, e ka'u mau keiki, e hooi 
iho o ka pohaku o ko kakou Mea Hoc 
Keiki a ke Akua, olua e kukulu iho a 
i mana ole ai ke diabolo i ka wa ana^ 
makani ikaika; he oiaio, i kona mar 
oiaio, i ka wa a kona hua hekili a pt 
nou mai si maluna iho o olua, i mana 
kauo iho ia olua ilalo i ke awawa o 1< 
pau ole, no ka pohaku maluna iho on 
he kahua oiaio, he kahua ina e kukul 
ona, aole e hiki ia lakou ke hina. 

13. A oia na olelo a Helamana i a 
he oiaio, ao mai la oia ia laua i na m( 
me na mea he nui no hoi i palapalaia 

14. A hoomanao iho la laua i kan 
ae la laua, me ka malama ana i na fa 
ka olelo a ke Akua mawaena o ka pc 
ka hoomaka ana ma ke *kulanakauhi 

15. A mailaila aku i ke kulanakai 
lanakauhale o Gida aku i ke ™kulana 

Ifi. A mai kekahi kulanakauhale 
laua kaahele ana iwaena o ka poe kai 
ana ma ka " aina hema ; a mailaila e