Skip to main content

Full text of "Khutbah Jawa"

See other formats


KHUTBAH IDUL FITRI 1431 H (Bahasa Jawa) IDUL FITHRI LAN ZAKAT 
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLADO 

Alamat : Komplek Lapangan Olahraga Blado Telp. (0285) 4486213 

BATANG 51255 KHUTBAH IDUL FITHRI 143 1/2010 

AilS'y'j ill X^jtj 1S\I1p V>CJl 

in* ^_ri in ^ri in ^r i in * jr i in ^r i in Jk\ in 
in ji^i^j *<<? i» ^Jij *i^r^rf in * ^irfii ^rfii ^rf 

*^ j_Jj jj j SI a] ^-jfllUu. flU VI ^6 Vj ill VI *JI V *>Uslj 3>j 

a J ^- j pIj «JLp j-s^jj sJLpj cJJu<9 aJ^j <0Jl Vj 4J| V Jj^aoJI 

*jlUji 2jj ^rf in * *jki iiij in vi ai v *^j oi>fy r >j 

,-„ ° - Ji °< ° < ° ' * \ 0^ 

^ iLuiJ t-4PI V'J jjj-~^j Hj*VL> iL^VI JJ^r C^JUl Ail JUj>JI 

jL>*_~»*3 j aS^iwoJl t g^*-", 1 ?^"J*^J SjL^Jm 4^L-sl2jl Lo a jj?r^l JJ ls>r 

# ^ ^ < > > » / -- _, _, 

£ Jl ^ / / / / / 

«^> JSj La^^oIj iUpVI iuf-l AJ} ,V ij 3 AJUrl^ aJU.^1 jjyui //° 

VI 4 VOl JLglif *jy^lJl il^Jl l^l^iij I^JH3 Ql JI^'VI jlil} *jj^ 

4J « ^o j « aJLP |JU»j>=-« LJL^u jl JLg_il jiiAJI ajixJI 4J t_J-Jj->i V oJl>- « dAll 

Oj >rj. IjJlS' (jjJJl AjU-il^Ij 4JT j Js-j J^s>^> [jJ^i j Jj> ill L J-^> jj^li^JI 

1 ,£ i J *j L«l j v-a3I *y« d~*-Jl ? «j Jl I r^iS La_J^*J /»-L^j 5 jjj -J ajU^tj 

5f" Ml * - M -I -- ' * I 1° --I * I ^ ' - - ° . i- || ' . t- - 

& 2 s s * & s s 

j ?-l f»-J t^ J-^«^j £)jL^« ^-^'3 .1 ^^ j* 5i '-^-* (1— >v ^ 5i Ui I «-a-LPM l) o-o-Lwi^« 

j»lll^j| 4^ a-^IIp f'^p-J ?likll 4^ j^xj 
Khutbah Idul Fithri 143 1 2 Jama'ah sholat Idul Fithri yang berbahagia... 

Mangga kita sesarengan ngunjukaken puji syukur saha pengalembana 
wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala, inggih awit saking kanugerahan Ian 
kanikmatan saha yuswa panjang ingkang kaparingaken dateng kita sedaya 
sahingga enjang menika kita kaparingan saged menangi malih dinten 
riyadin Idul Fithri punika kanthi kebak kabingahan Ian kebahagiaan. 
Mekaten ugi anggen kita sami nindakaken kwajiban kita shiyam Ramadlan 
sampun pinaringan paripurna. Panyuwun kita mugi katampia sedaya amal 
ibadah kita saklebetipun wulan Ramadlan kepengker wonten ngarsa dalem 
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amiin. 

Kapurwakan kanthi suruping srengenge, minangka tengara sampurnanipun 
wulan Ramadhan, sinambet kanti kumandanging takbir ngebaki awang 
awang, tahmid Ian tahlil nyertani swantening takbir, minangka tandaning 
raos syukur saking sedaya ummat Islam sak indenging jagat raya punika. 
Mahargya dinten kemenangan ingkang kebak kebahagiaan Ian kebingahan. 
Lan dipun lajengaken kanthi sholat idul Fithri wonten ing masjid punika. 

Allahu Akbar 3x wa lillahilhamd 

Kau in Muslimin Muslimat Rahimakumullah, 

Sesarengan monggo kito gatosaken pangandikanipun Allah SWT ingkang 
sambet kalian dawuh nindakaken shiyam ingkang kasebat wonten ing al- 
Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 183. Allah paring pangandikan: 

JLP t_^Jo Lo ;>L«/?n pSZjS- c_Jo \j^»\ <V.^ HH^ 

si, )■ & s X s S 

"Hai wong-wong kang podo iman, wus diwajibake marang sliramu kabeh 
poso koyo olehe diwajibake marang wong-wong kang sak durunge siro 
kabeh; supoyo siro kabeh podo taqwa". Khutbah Idul Fithri 1431 Muncul satunggaling pitanglet: punopo to sak yektosipun hakekat 
Ian makna taqwa? Kangge njawab pitanglet punika, Allah SWT 
sampun paring dhawuh wonten ing Surat Adz-Dzariyat: O > $s O J ,/r Saktemene wong-wong hang padha taqwa, iku tetep ing dalem taman- 

taman (swarga) Ian sumber-sumber banyu. 

Dheweke nampa peparinge Gusti Pengerane. Saktemene wong-wong iku 

wektu ing donya pada tumindak kang becik 

Dheweke pada sithik turune ing wektu bengi. 

Ian pada njaluk pangapure ono ingwaktu sahur. 

Ian ing hartane wong iku mahu, ana bagian kanggo wong miskin kang 

njaluk (pengemis) Ian wong miskin kang ora gelem njaluk. 

Meniko lah perkawis ingkang selami sasi Ramadhan kita tindakaken 
sareng-sareng supados kita kagolong golonganing tiang muttaqin ingkang 
angsal nikmat saking Gusti Alllah arupi swarga. Saklebetipun wulan 
Ramadhan kita tansah nindakaken kesaenan. Wonten ing ndalune kita 
nindakaken sholat tarawih, witir, hajat Ian sakpanunggalanipun. 
Sakderengipun fajar, kita nindakaken sahur Ian dipun lajengaken sholat 
subuh. Lan dipun lajengaken mbayar zakat fithrah saha zakat maal. 

Wonten ing ayat kasebat dipun gambaraken bilih tiyang-tiyang ingkang 
bertaqwa inggih punika tiyang ingkang sadar bilih donya brana boten 
kagunganipun piyambak, ananging sadar bilih wonten ing hartanipun 
wonten bagianipun para fakir lan miskin ingkang kedah kita paringaken 
dumateng fakir lan miskin sebab sampun dados hak-ipun fakir miskin. 

Khutbah Idul Fithri 143 1 4 Agami Islam paring perhatian kaliyan penanggulangan kemiskinan Ian fakir 
miskin. Awit awalipun Islam wonten ing Mekkah, Islam sampun 
memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Islam sampun 
nuwuhaken kesadaran wonten ing dadanipun tiyang muslim bilih wonten 
hak-hak tiyang ingkang sarwa kekirangan wonten ing harta Ian 
kekayaanipun. Hak ingkang kedah dipun dalaken, arupi zakat, shodaqoh 
infak Ian amal sosial sanesipun. 

Allahu Akbar 3x wa lillahilhamd 

Kau in Muslimin Muslimat Rahimakumullah, 

Riyaya Idul Fitri, tanpa kita sadari sampun mulai ical maknanipun tumrap 
sebagian kalangan umat islam. Riyadin Idul Fitri boten mung sekedar 
sarana numpahaken rasa bahagia kaliyan istri, anak, karib utawi kerabat, 
mboten sekedar berjabat tangan (ramah tamah), ndahar kupat Ian 
sakwerninipun dedhaharan sanesipun. Ananging, raos kepekaan sosial 
sakmestinipun luwih dipun utamakaken. Sebab taksih kathah sedulur Islam 
ingkang kekirangan, kelaparan Ian mboten saged ngraosaken seneng, kados 
ingkang kita sedaya raosaken. 

Pramila saking punika, Agami Islam sampun paring piwucal bilih hal 
pertama ingkang kedah kita lampahi kangge menyambut riyaya idul Fithri 
inggih punika nyiapaken beras/makanan pokok kangge zakat fitrah supados 
diparingaken tumrap fakir miskin. Salah setunggaling hikmah dipun 
syari'ataken zakat fitrah sakderenge dinten Idul fitri inggih puniko supados 
saged berbagi kebahagiaan antawisipun muslim saking kalangan mampu 
kaliyan muslim saking kalangan non mampu. Kanthi cara punika, langkah 
pertama kangge mlebet riyaya inggih punika kanthi paring perhatosan 
dumateng para fakir miskin demi mengikis utawi ngirangi kemiskinan 
saking umat Islam. Sebab, kemiskinan punika akar saking kathah 
penyimpangan akhlak Ian sosial. Sayyidina Ali Karamallahu wajhah 
wonten ing kitab nahjul balaghah paring nasehat: Khutbah Idul Fithri 1431 "Hai Anakku, saktemene aku nguatirake kemiskinan ing ngatase siro, 
mangka njaluko pangrekso marang Allah sebab kemiskinan iku cacate 
agama, ngganggu fikiran Ian akal manusa sarta ngundang kebencian 
(prasangka) masyarakat. " 

Dhawuh kasebat sesuai kaliyan Hadits Nabi ingkang dipun riwayataken 
dening Imam Al-Baihaqiy: '■ ° t *■ S'jiZ" jj^o 01 yL&}\ SlfT "Kefakiran (Kemiskinan) iku nyepaki marang kekafiran" '. 

Hadits kasebat mboten berarti bilih Islam memandang rendah tiyang fakir 
miskin, ananging agami Islam paring perhatosan luwih dateng pengentasan 
kemiskinan Ian maringi beban dumateng kaum sugih supados nderek 
mikiraken nasibipun tiyang fakir miskin. Para fuqaha (pakar hukum Islam) 
sampun sepakat bilih hukumipun fardlu kifayah (kewajiban kolektif) kagem 
masyarakat muslim supados memperhatikan Ian nyekapi kabetahan- 
kabetahan pokok tiyang miskin. 

Saklajengipun, agama islam ugi paring ibarat penunaian zakat kangge 
saged anggayuh kualitas mukmin sampurna. Zakat ugi saged dipun anggep 
minangka bukti nyata keimanan dumateng Allah. Sebab sinten mawon 
ingkang sampun ngucapaken kalimah syahadat ananging kanthi sadar Ian 
sengaja mboten purun nindakaken kewajiban zakat mangka dipun 
golongaken tiyang ingkang medal saking islam (murtad). Khalifah Abu 
Bakar Ash Shiddiq nyatakaken perang kaliyan suku Arab ingkang mboten 
purun ngedalaken zakat sak sampunipun Rasulullah Muhammad wafat. KhutbahIdulFithril431 Allahu Akbar 3x wa lillahilhamd 

Sesarengan monggo kito gatosaken pangandikanipun Allah SWT wonten 
ing surat Al-A'la ayat 14-15: 


"Temen-temen begja wong kang mbersihake awake, Ian nyebut-nyebut 
asmane pengerane nuli nindakake sholaf 

Wonten ing Tafsir Ibnu Katsir dipun sebataken bilih Amirul Mukminin 
Umar bin Abdul Aziz merintahaken dateng tiyang muslim supados 
ngedalaken zakat fithrah kanthi dasar ayat punika. 

Abu Said Al Khudri nafsiraken lafadz "4 >j * ^ j — S ij" kanthi 

ngumandangaken takbir, Ian lafadz "^^La*" nindakaken sholat Id Ian sholat 
gangsal wekdal. 

Dados saged kita simpulaken saking ayat punika, bilih kita saged angsal 
kabegjan menawi netepi tigang perkawis: 

1. Ngresiki diri pribadi kita kanthi ngedalaken zakat fithrah Ian zakat 
mal. 

2. Ngegungaken Asmanipun Allah kanthi ngumandangaken takbir, Ian 
tansah eling marang Allah SWT. 

3. Nindakaken sholat idul fithri Ian nindakaken sholat gangsal wedal. 

Kau in Muslimin Muslimat Rahimakumullah, 

Minangka penutup, mangga kita perhatosaken salah setunggaling pepenget 
saking Rasulullah SAW wonten ing dinten Idul Fithri, wonten ing 
setunggalipun maqollah : Khutbah Idul Fithri 1431 ° 4*3 1 ^iij (_£JU1 ?jj\ 4jb , JJ-gJij 5^^*1)1 j fil5 jJlj O-s^J' "Pada temena sira kabeh ana ing dina Idul Fitri kanthi shadaqah Ian 
nglakoni amal kebajikan Ian pengabdian marang Allah s.w.t, kanthi 
nglakoni shalat Ian mbayar zakat Ian maca Tasbih Ian Tahlil. Kerana ing 
dina iku Allah s.w.t, bakal paring pangapura dosa-dosa siro, Ian ngabulake 
donga-donga siro, Ian Allah nyawang maring siro kelawan rahmat". 

Sepindah malih, makna Idul fitri mboten namung kangge perayaan sepihak, 
Riyaya punika mboten kagungane segelintir tiyang ingkang sugih mawon 
ananging raos bungah Ian seneng kedah dipun raosaken dening sedaya 
elemen masyarakat masyarakat muslim wonten ing saindenging jagad. 

Meniko lah ingkang saged kawulo aturaken minongko renungan kito 
wonten ing dinten idul fitri. Monggo sareng-sareng kita nyuwun dumateng 
Allah SWT, Mugi-mugi Allah paring kekiatan dumateng kito kangge 
taqwa. mugi Allah nglebetaken kita wonten golonganipun tiyang ingkang 
muttaqin. Amiin. YaRabbal Alamiin. 

0X0 XO O f . £ * X 

jjjliilj Ji^^J oi^i^ o* C^tyj aU| ^^ 

SO ?■ ,, / 0X^0 ?■ / ?■ s 

<p\ j VI j * £* ^h "t^tyj iS*-^J ^^ p^l J "fi& J J ^1 ^J^' 

s f O ,, ° A c , "" ' S £ £s XOO 

Khutbah Idul Fithri 143 1 8 QKuthbah ^sanipah l £ ■"* »i " ( A s " S ^ a " i ^ ',1, " £ ■"> a 4 ^ a 4 ^ 

^ri -an *^n 41 ^h 41 g\ &\ * jri 41 ^ri 41 ^ri 41 

V] ill V * ?A^fj 3^ il jl^j * 1^ & ^0 * ^ SjJA AMj ^xS I 4)1 _^Tl <0Jlj 4)1 Jtfljij Jllo-^l Jb'I^P ^ SCp-VI Jj^t <_£JJl 4J JllkJl 

o • , o > /o • • o * 1 ,• . .jSj. 5< 1 lit ? ^ o ^ -^ o 

a 1 vi ill v ji ju^iif * jT^ii a^j r^j^O f 1 ^^ *jii^3 

° j£ < ' S a * A* ° 

t 1 "^ LS>j' AjL-^sIj AJ 1 ,gLpJ J-«J>^ LiJLw>» jjuf" 4)1 l X^>J JU3-JI 

A „ ^ ^ ° J< ' a S < ' & SO 

C4)l j*S ^j jlj^-VI L^jlLS CJJL) L« I IjjSS U-jL^J jJLxj jli^xJIj 

* .SOS.0.9&S y v o o ^ ^ 

jl p 1 ] L I a^JLplj j a^tJLaj /»3d*J 4XpLk?J JJJI (_^ i^Xj -w«jlij j^Js-os^jl 

* 1 c "• 1 • * " tl' ' • tl ° tl ' 1 1' B c" , '-f"'ic' ' 

dJJl JX^LS j j _^Jl « ■?- yjjl j» aJ j wL*JI j» V IJjSs A^aJ (Jl dJJI f^Js-o^-J 

4J*>L^- li- (JL^j" ^1 J Lai jy^i* Jy& <£\ lli^xJlj jlSoL (jLij" 

4-dP iy-s^> Ij^al (j*-, ^ - C5^ LT^ ^y-^ 4^>o'*>Laj aJJI jl U-ip KhutbahIdulFithril431 £ Ji U>5jLXo4A lig-Lg-fli j Us-LkIpa UjLsiiS a UX^I auIojI pUu&\ *-fy->\ 

I ~ ' °' ° tf x 3fc x tl l'' f ll fltl^'' I ° t I t * y ° ' \ ' ° \ y 

X^O^^O, / ^ - * / / !** -^ / ^ ,0 

J t i ■ — l^tl l x °*°l Itl ■& ,1S0 « °^ I ^^* I'' ' \ \ ^"' •I'' ^ tl ^ 

5* >0 O * S S S S 

, ./ ». ,. . B «" ' ° • (I I ' i' ° ll' l'(° .'I I '*'' * 7 *° » "'. |^ I' ' I *l 

^.!«o x i* . o J ^ /(*, , /*/ i°^''T'' "ltfc.i- i ^ I- * I ' ° ' k K Khutbah Idul Fithri 1431 10 .«, -\ _p ^4j ^,y^\ tjii&lj jlU^VIj JJj«JIj ^L; jJJl jl ca)JI Slip Khutbah Idul Fithri 143 1 11 


Khutbah Idul Fithri 1431 12