Skip to main content

Full text of "Linguistic Survey Of India Vol V Part I Indo Aryan Family Eastern Group"

See other formats


[No, 50,]
JNDO-ARYAN FAMILY.            (EASTERN GROUP.)
BENGALI OB BAftGA-BHiSEi.
EASTERN DIALECT.                              (STLHBT DISTEICT, ASSAM.)
The transliteration in this and the following specimen ifl on the sand-phonetic system explained on p. 208, except that
both Jf and I are represented by M, 5 by/0, and ^ byjfl.
Kona manush&r dui puya asil, tahader madhye sota*tl bapre ka'il, f baba, bishayer
je angsha amar bate pare, amane dad/ Tahate, she tahader madh7e bishay batiya dila. Tar
par besbi din na 'jaite-i sota puya hakal bishay jamaiya bidesh saliya gel. Shekhane
jajya dhumdham kariya hakal shampatti khuwayi laiL Hakal teka kbaras haile,
aikhanebaraakalhafl,tahatetajtana^ Pare she she4 deshar ek grihast&r sathe
jaiya milil; ar she tahare huyar rakhite bandhe pathail. Ar she huyar ]e tush khay
taE diya pet bharite khushi haita, kintu keha-i tare dita-na. Pare tar hush kale ka'il,
' amar bapar barite kata majur manushe 'jata ichcha1 khay ar phglay, ar ami khidhai
martesL imi babar kase Jaimu, ar ka'imu 'je, "baba,ami Ish7arer biruddhe ar tumar
nikat dush karsi, imi putra sin dibar jxigg^ nahi. imare tumar ek-jan mazurer
mata rakha "' Pare she uthiya tar bap&r kase ail Kintu dure thakte-i tar bap tare dekhiya
maya karla, ar dauriya tar galat d'ariya suma dila. Takhan beta bapre ka'il, ' baba ami
IshTarer biruddhe 6 tumar shamne pap karsi, ami ar putra baliya sin dibar juggya
nai' Kintu bap tahar sakar hakalreka'ila, ębhala pushak aniya tare pindhao, tar hate
6k-ta angti ar paye juta pindhao, ar amra khaiya maja kari* Kenana amar puya marsil,
arbar jiiase; h^raisil, arbar pawa gel.' Tahate tara khub amod ahlad karte lagla.
Takhan tar bara puya khete sila. She barir nikat aile nas gaonar shabda hunla. She
efcjan sakarre dakiya jighail, * e hakal kiyar ?' She tahare kahila, * tumar bhai bant aise,
tate tumar bap baya khani disan, kenana tare shustha abasthay paisan.' She ragiya bhitare
jaite raji haal na. Pare tar bap ba'ire ashiya take shadhitq lagla. Takhan she jawab
diya bapre ka'il, * eta basar dhariya ami tumar sheba karsi, tumar kunu katha kunu din-6
phirai Bai, tathapi tumikunu din-6 amare ekęta sagal bachchha-61 dao nai, Je amar band'u
hakalre laiya amod kari, Kintu tumar ei puya tinnar bishay ashay beshyader niya
khaiya phSliyase, she ashte-i takhan tumi tar janya bara khani disa.' Tabate she tare
ka'il, cbapu tumi sharbbadai amaJ shange asa, ar amar ]aha ase hakala-i tatumar.
Bantu ekhan amod kara o khushi hawausit haise karan tumar ei bhai mariyagesil, blsi
utlila; barai gesil, pawa gel'
The following statement of an accused person is a very good specimen of typical