Skip to main content

Full text of "Linguistic Survey Of India Vol V Part I Indo Aryan Family Eastern Group"

See other formats


S*riki (Ranchi).

[ JLek be  .

Bes.   admider   pase,   Bes
admider thene.

Bes admider lek
fek bes mehrartx    ,    .

fik kharap chhawa   .
Bes mehrarnra     .

fik kharap i>etl chhua

Uch.

GhOj-1-gila,
fikstr    .

*   Slr-ga
Gai-gila,   Gaiga

Knti gil^,   Ktzft-ga

k dhar ohli&gal

South-Western Bengali.     j Nortbem Bengali of Bi

Bhala lok-man-kS

1 Bhala marmfahvr

Bhala 16k-man-kar pas-nu . ' Bhala mantishr-r ynarC-r-thf

j   hate.

ISk bhala m*aya 16k .    .  k bhala l*etl chhow u!

k-ri   bajjat   parek   or  k kharuj> chiiakru  .
chimna-

;

Bhala m^aj-a 16k-ga  .     ; Bhala betl chho^ul  .

Bdjjat mTiya-jbi-ta  .     VJ Kharap chhuri

Bhala

Bhala    .      .      -    - \ Tar chahS bhala

* \ Bhala,

Baddi or Baddirbhala

uchcha or mucha

Badda uchcha .
jk-ta ghari   .
]Bk-ta ghttri
Ghara-ga

Glinqci-ga     

k-ta g^i or tnai j?arn

Gai-ga or mai
k-ta kntta.
k-ta kntti
Kntta-gi

Sab chah6 bhala

Tar chah^ ucha
Sab chahe Scha
k-t& ghari
k-ta

k-ta balad

Balad-gnli
Gai-gnla
jgk-ti knlcor
k-ta kntti

k-ta
k-tchheli

|k-tfrbakrt