Skip to main content

Full text of "Linguistic Survey Of India Vol V Part I Indo Aryan Family Eastern Group"

See other formats


Sr*kl (Ranehi).

South-Western Bengali.

Northern Bengali of Dinmgeporef

Uhar pithe jin r&khi de

Mni uhar beta chhawa-ke
bljai satiyaichha.

U ai paharer  uparg gartt
charachhe.

TJ ai gachber tale Sk ghoyar
upare basiyachhe.

Uhar bahic-lek nhar bhai
neb achhe.

Uhar dam dni taka at ana .

Ai chhCta ghare mOr babS
'

Palan-ta tar pithe bber^a d^a

Tarp6-ke mm bhOt-ga bfc
mnra machchhi.

paharer.  upre  gara

fe taka ua-ke de

Uh&r thin lek n taka-gila
nile/

Uhake bes rakam pit ar
dariyS bldb,

KnS-lek pani utbao  .

MOr agu btLl

Ear ctbawa t5t  peohhu
pecUm aschbg.

Kar thing nta toi kini rabie

fe gfiSr 8k dOkandar thin  .

Se gachh talay gharar npre
busse.

Tar bhai  tar boner chaite
dhenga.

On-tar dam or mnlli arai
taka.

Mor bap n kochch& ghattar
bhitre thay.

Tak-ke en tftka-ta d^a

Tar pas-nn sen taka-ga l7a.

Tak-kS khub-matg orkhnb-
si mar,  ar  da^a  di

Arpithitjin-tide

Mni ar beta bahut  bari
maichha.

Ay pahair nparat  garu
cbarachhe.

Ay oi gacbher talat Sk-ta
gha>&r npar basi achhe.'

Ar bhai ar bahiner chahe
Scha.

Ai-tar dam arM taka

MOr bap ai ohhdta gharat
thake.

Ak ei taka-ta de

Kua-nn pani tul

Mor agn agn cha

Karb^a parJaktOr pichhn
piohhn ase-thya ?

A-tatnikarpas-nn k

(^Sr ek-lok dakkanir pa8-nu.

Ak khnb mar ar ak dari diraf
bandh.             ^

KnShatejalutha  .

Mor agt ja

Tor paohhat kar ohhowa
ais&hhe?

Ai-ta
kinichhiln ?

GSyer 6k Jan
hate.