Skip to main content

Full text of "Linguistic Survey Of India Vol V Part I Indo Aryan Family Eastern Group"

See other formats


410

[No. 2.]

INDO-ARYAN FAMILY.           (EASTERN GROUP.)

ASSAMESE.

DIALECI.

(Captain P. JB. T. Gurdon, I.8.C., and Srijut Hem Chandra Gosain, 1901.)
Kono ezan manuhar du-ta putek asil ; tare l$ra-to-we bapekak k&le, ' ai bopai,
aponar bampSttir zi bhag mai pa8 tak mok diyak.* Tate teS teSr bamp&tti dnyo
putekar bhitarat bati dile. Alap dinar pasat Ij&ru-to puteke tar bhagat zi paledur delja-
ISi g&i beshyali kftii gotei hampatti nah k&rile. Tar pasat hei defeat bar akal b&l ; tate
hi dnkh paba-lM dharile. Tetiya hi gai hei dehar ezan manuhar asray l&le, aru hei
manuhe tak gah&ri saraba-lM pathara-lM pathai dile. Tate fei gah&rir khowa ebidh
gasar seire pet bharaba-lM bar hgpah k&rile-o, tak kone-o eko nidile. gehat jji setan
])ai k&le, * mor bopair kata golame zorat ki Sdhik khowa b&stu paise, kintu mai iyat
bhokat m&risS ; mai ubh&,ti bopair t&M gM, ei katha k^m ze, " ai bopai, mai Iswarar
osarat ara aponar osarat pap k&rilS ; mai ara aponar po buli Mbar zogya nahao; mok
aponar eta golam buli rakhak**' J Pasat hi bapekar osara-li ubhati ahiL Kiatn hi
f              O                                          ^       *>                                                       w*
dur&it thakotei tar bapeke tak dekhi maram lagi, l^>ri gi, tar dingit dh&ri suma khale.
Tetiya puteke t^ok kale, * ai bopai, mai Iswarar osarat aru aponar osarat pap k&ris8 ; msd
aru aponar po buli k&bar zogya nahaS/ Kintu bapeke bndi-bilakak k&le, ciyak begai
atait k&i bhal kapor ani pindha-hak ; iyar hatat ang&thi, aru bbrit pay-zar pindha-hak ;
aru ami bhoz pati rang karo-hak ; kiyano mor ei po-marisil, ak&u zile ; heraisilfy ak&u
pa!5/ Tate feakalowe rang kriba-li dh&rile.
Tetiya te8r bar putek patharat asil. Pasat Ip gharar osar pai, nasar bazanar feabad
liunile. Tetiya hi bandi-bilakar etak mati feudhile, ' ei-bor no ki Mise ? Tate Iji kftle,
* tomar bhayer ubh&ti ahise, aru tomar pitare te8k Ijustha Ijarilere powa hetuke bar bhoz
patie/ Tate tar bar khang uthil, aru bbitara-l&i zabar-anissa Ml; kintu tar bapeke
olai g&i tak kakuti minati k&rilat, ^ bapekak kSle ge, * mai iman basar aponar Jjewa
k&ri kono kale aponar ag*ya ullangha nai ; tathapi kono kale mok apuni b&ndhu-bilakar
lagat ranga k&ribajai eti sagali powali-o diya nai Kintu aponar zi puteke beshyar lagat
aponar feakal-o feamp&tti bhagan Mrile, Iji ahilat-e tar nimitte apuni bar bhoz patile/
Tetiya te8 tak kSle, * bapa, tumi feaday mor lagate asa, aru mor zi ?i ase fcakal-o tomare-i
kintu tomar ei bhayer m&risil, ak&u zie ; heraisilS, ak&u pSisfy ei kale ami rang kara, aru
anandit how^ usit9