Skip to main content

Full text of "Yahadut ha-sekhel ve-yahadut ha-regesh [microform]"

See other formats


UNIVERS TY OF CHICAGO 44 758 654 n n n •> 

h ^ V n 

^ 3 -) n s m^n ninn^i '?Di2?n nnn^ / v^J'Ti'Tin .k .tzr L. \ 


1 fT- ■ < f f\ ' 


.--> c ^ ^ ,-x ,cr 'i?simn .s }s ^T)r\ jiHiT'i ^3tr?n irnn*' o"w man >i?oi3B .: d'ibo nxxin 
i"»n ,a'ait-!'n 1558983 I D 1 n n 

3 ..... . jiTT.T'n nntnnn ttraii '?:>^ 

37 misai h^'iiv 

109 D^O'Kn 

130 Xi?'12'' 

145 K30 

159 ^pns^n All Right Reserved 

^S-lW-flsa 9 T 3 
Printed In Erez Israel V^V r. 1 , \ v\ S T . D»r Tty m7n\n nnl^ina mil Vdit? 

naytt^i Ti T n 2? n^1c^^ nan on — D^m m^:m d-'tit D"'i?in 
D'j'pnn^ n!? nt:;sK"w Dna naiT':i mnu; anmn n»n an ,Dn^^ 

.Dnny^i 
D"»pinn^ niyn ;n'?Kn nmcn '>w v^ nnnKi di'tu? i'k ^3k 
K^n D^inn an na ^d — n'^mn mi2?m ptm y^^ ^ivp^ Dn*nz?|? 
p^i ! n^'n nn ''?2 mtz^n*' mxisj; — iT'a'Jsn nTnn-n''i2;:\"in ana^i 
,"jDnb — D'^mn mirinn njn—inmp Tr^pazii u?:;nn nnx pinn «iTin 
nv'^nn ns 3?''^3n'? nys) '?d3 D-^s-jsnai D^inn am dk a''baiD qj^k 

.ma"? ,D''U7sn nTn*?! onTinn 
•'U^sn ^:nn .TJin u^iinn pni •rnn pmn pa ^lann m nz3K2 •'3 

i2;:^nn ; imnnsnn isik ""s"? "jsn ,n"':iw maipam o-'mtz? w^imn rn'>2W 
ra .riT'-snn ds; Tspai p-rpiza ij'k Kin .Dmai n^io ,mt3 Kin 'mn 
inmai I'rmia /intz^sin dk "r'a^iDi min bv P'srxs 'mn pinmz; ns;tj?i 
^mn t2?:\-)n ;nl:m am yT s"? ,D'»*'Kai msa Kin .idt hd mtyyV 
i2'K ,7xn ]» nyiDn '>bi n'^n Kin .tnK "jd n'?3 iaip» ,''a»5? Kin 
^5? k"?::; ,n:»Kai na-'an nanKa wnbK dk laiy ,t:;"'Jiya ij-jki n'taaa 
k"? ppin»ni D57n "^d"? nitr? Kin ■»d ^ik ^'mn pinm .dis bap"? naa 
.ni^ 7S1K2 11 11^5?*? '?i3'' "»i32jn nn r^ ^dtk^ dtk r^ ia "^no^^ 
nrn a^iyn mi3 b^ ^b wv)2h^ iVipa yzstz^'tz; d^k*? T'ana issd pinn 
D'tt^Jisrn bD2 2;"'jya Kin ,k7 dki ,n^y\^ w^^^v^ V^nwi Knn D^iym 
nDtt7 "^apb ni ik nK^a dm^k riK onus? n^ ■?$? .Kam nra amxDnn 
.]>2Tm mKn qv it\'> nnsna Kin ,7:iv"ii mis ,'>n Kin Tiin TS^snn 
min ]a ]pnn^ t:KV dkVi n»5? ^5? *T»iyi P^nxs Kin nsn"? — pinn 
''!?2 f|i:D nKB;ji mac? ^s? xsp Kvn n»np n^n Tz;:nn ''D /12u^ thtj 5 rrn.Tn nnyinn mTi'pD^ 

Kin nb^Slbsl^ Dn^Dni Dxaipaa omK im*' x"? D'K''aan '?t2? tan nu^ia 

b^')iD'> nnVin "iins Dnaijrn w^p '>i^ on mn 'ir;:^m mn 'pin • 
Dntn .nnn^ •':j''d ^lii; ,m"im '?Dt2;n — n'^^ii '^m ,r\MV^n tn-rnspriV 
issia 'lu^n niTni ,a'''mn D-'pinn nK nns"? nsj-'xiz^n 7a ixsia inKn 
minn ns ,na*>»nn njiaxn nx ,''mn t2;:\")n nx nnsj'? ns''Xi2;n "?» 
7!Z? nt:u;»n ''^jrai mir^n ^b)S2 bii; Dns''Xt2;D n'7:\nn 7it2;xnn .n'?nt:r 
ns-'x^a -jj^m ; D''nmm D-'^nsn ,D''pp*in^n : ison '^s?2i m»n"'^5?a 
Dn D"'n'n»n a-'pinm ,Tnn n^o^n mnna p'?n i*? r^tz; /Oyn an 
na-'ann njiizsxn'? ,mn miasrn'm'T'n'? ^i<w xin^ 'jsa ,i^ noayaV 
,D'''?mp»n ,mmn-"''?s?n ,D''X''2:in : nzsy nrn oyn an 'i^xnn .li^nnar 

.rr'atj^'t^^yan niTonn ns'i'' — ^102^1, 

n 
n^iaxm mnn '?5; pi nnn^n nx n-'zssrnu; D^jiu^xin i^n Q'>iV2in 
n'-^s? a^n^x nx 7125?'? inn nx nmy ,Dyn vqi nx istt'u? on .a^acr 
,2bn la D"'xan D-'noian D"'ir;v)3n ^T'b^^ a'?au? naiaxm nin mmi 
m'i'iD'' ini:; ,mnoixi mspiz^n mxsm ntz;^ mina niy max 
cpinn ana m'?t:a ihbri "pax /D'aarn "^aai nnnn baa nsia'? m-'nV' 
TiD'a /-ip'yn on D^mn du7 jon^Vy nooiaa mp^s^a nt:;a nmntz; 
TinDH iDian nn no'cai mio*' n-jxiajn nnn"»nt2; iiya ,nnnM bi7 ,-T mn^ laana b"tyin ."Tin vbv bap'c? ij; a'onaa inc;Ki nso.i iraa Tii 
2nDB>/, /7"3n "iiNJn ^j? nc^pai '"kh '!?13 I'Tana xb inn la ttas^att',, nr j"3d 
n.Ts bana Kbs a^pna is'X a^iyn ^ais' naa nb'bn nson iraa pirnn T^^sia 
n& ,KTn: xb rioaan rraa in«?s nx K'sinb anaty na m ...^uai mpirn Vc' 
n*Taj?n s^K ,b}nt:>' ^np btt> anna nty3j?2 x^ p5? nu^K .nnon na K'n Kun sIiT 

."bKiB^' na tJ?"ab sbc^ r,T pTja nainT ^p ,Tb5? D"i<^' 
.V''an "pis ny!2>« n"itt> jiaipna vj? .iinj XTnu^ an mawn 5 t£?i"in miiTT bjvn nnn' 4 

s<in ,iTin:\X5 "n':i''^:3 'is2,. i:j"'X1 innn i^ K2 u-'i? ^mn mnn .n^E^j 

rwyT D^'?^nt2;» D''n»'? ,D''i?p'jn» : ntaa"? n'?3?tt'?a kin n^:intt ,^^^^ 

/in'?yin'? n'^ys — anwy^i mttrt^b Dn^ty nn'pin nxi Dn'?tr 
K*?!!; ''s 'pj? iKi ♦m'Tivn in'?yin'? D'»^5?31 rnin:: ,D5;n ■'a-'yi!: mnoan 

D'ODmoax •'T'a iNS^ur •'s'? Dnnnx mx^tf^ omx bap mr ^32 
"D^'?5r„2 nir^y^n ]^ imna ayn ^^t' xV:; Durai .naixa D-'aomsa 
"521*13 STT xb p /^''an37 n''"» nn ara lav/ ^nv^n 72 n-'j^n 
x^V '^ss^T '?x"itt^"''nx3^ ''mt:?'n73n"'n2„2 nu^yin i» ^D ^irix 
-•'112 1X1^2'! xnn2r)isi xniD '?t2; m2''u;''n2 n!2?5;jn p p ni vt* 
i^T xV Q22nx2i ui^n TiiaVnn 'pin 2n .annnxi:^ n'i2''t:?^'n w^iT^n 
imDin Ti^'jnn "''7V2U? isiX2 nnv2 T''?y n"'2"'2n vn x*?! a^b d'stit' 
inxi ,2i:ipnti' Dn2i roa mx '^sr Dn2i57n b^ '>m'>i'\ nn-'n •w^i'? 
.xm^n •'jxa •>'? ip"»DX : "-an nax KinV p'SJ mn '2,, riix\n 21 ,ani2 
21 2'Tz;n ,D''jixin iaT2 ,2''nx pi .sz/j^i^^^ot xnmu?i ns;is*n bpS5 
:nn3n»n rmpnn t'2» nnx '?5? 123711; ■»» bv nmb v^i^i 'nt3'?s 
-'ISO msDi n''b2t) T'nn''Si 103 r^ i^'*''! Q'^ia i^^ ifis^ 'I'^S? iTnan,, 
';'?iiDn x*?! .lay i'?'?£3nn xVi ,vmiiTtt Tnpyi 'i''m"'X''S i2nni ,v}i^^p 
iD''22n "rxi ,ina n2pr! ^Vi ,m"'Di3 •'1122 T'J2 n»bn xbi ,p i*? 
unm ,innx 012 isdtt^i ,nwn n-n2n2 x"?! msa mi2n2 xb inix 
nbinii^ni ns72 ni/s ip")T a':jix:in .4//a>»-inx ^na^ai 1^2 :\naa 12 .2"? S'" ^22^ 1 

/s na^n ,'i piQ »iop i5?i?3 'a^B^iT 2 
.2"? 'T fimniD 3 
"D ,n iy^ n"n ,n'3imp D'jisj^ JT;2ia7ii f2ip /'pis njip* t\"w 4 
n'^nrr 2n2» vnrr 2r»D pos^ ir2X3 5"' p'o "'D nap X22 t2;"B>'2 ^'urnn — t" 
iniK iiannn,/ — in n'2 htti b? "laji 2101^ 'nbs by "fixx 'lobs n nt2;2 7 nn.Tn nnbina vi-m b^v 

liinb 2?n^ oins K^n .ipn:n noia Vai D'^sn a">2nsT n^cn ntjia 
-'D^srnn x^ nnwaai in^oai miy hkid '3 ,rT»2 «'an anna a«i5n 

aK ''D .nan n^iv n27 ^5? ansa rnxa onix ^^xm am dti'is 
om'tk'? Di"? ''n"'\m ""^ipn lyattr naN"? nrm tpi^ mn imn m 
ats" lya"? oanx msK ic?i< imn ^Dn oriD^ni ,d2?^ "j^ vtit) anxi 
^j? /T naK #13// — ? nn^^y nisa Kin nai .(:i>-3d /'t ,,Ta*)') "oaV 

ion nizny n 'ik ■'3 ,TnK ylT'i ^3t:?n : ^^nnan ^^nn*' nxrn qk ■'a 
.(:iD— 33 't3 ,Dtr;) '''i dju Tissn n^K3 ^3 ,rix3 npixi tDstJ^a 
pipan) ''iTn-' inniaxa pnsi„ :-iaii?'i naa pi 3? an K-'aim 

.srinn^n Va; nvsn nno'' tm ,njiai« *(i /a 
riair?'' 'a ,i'?nxa "nii"* ■»a 'i„ r'ri^itz? ''D'''?''nn//n ''•ni^aa mxi 
K^ ."laa^a naK nam pnis ^snsi D'an n^W// : a^tt^ai ''? iTrrrp ina 
xira: ,ianp ^s? X2?:i x^ nsnm ny-i inyn? n^^sr ad ^^wb by b^i 
ina k"? 1SD3 .'T'a'' i<'?i snn"? yaTz;^ ,133' 'i ^kt iiKt onaa vi-^a 
.(V'i3 D'-'^Mn) ''d'?15?^ taia*" k'? n*?K nims? .np^ ^b -^pi by mwi ^^^aa 
.nnn^a ip'vn on D'pinn k'? D-'X'ajn an"? : laia pso uw v^ 
iwrn ,rmam a'?n nin^ .nbnn; m^mn — km natr? n'taian mipan 
a!r?a ^im^ n^i3 D-'ayn ^3^ D-'smpi oay^ Qwmp D^x^aan .pixm 
xnp 'rip M-'H x'? a^ip"5 .nxrn nppitan rmn^n nx^n rpTsm naxn 
a*?*!? .u-'iw a''a5? Vtz; an^maV nin"!? nm ptm n^n aVip ,iaiaa 
nsjipn nioai .a'coib anMT^K nx rs'^i o'la^ ninara om prnn 
pa msixa t3tj?snnV nnn-'n n'?''nnn anau7 ,a'a'» ivan ''a^ iT'a 
-j^n ■'31S pisDi nnatr^a^ m ixxa rrjaisau? B">^"»3Tran .a^iitzr a-'as? Til sa xn^Ji"? lb n?3Ki nnsa mc^? i^bK^i nwa tt^B^ .•>vdiiv n Vit s 
T n 3 1 a K 3 p'lsi naxjB7 ,jmx !?y irayni pipan Ka jD'AB^ bj n'ajrm rr^ttr miT] nn.Ti b2vn nn.T 6 

zani wbstj on a^pinm ,aVaB^ miaxm mn ^m*) /ta^man pirn 
ISD ♦ana D^:\nnt' mans nvmn mu?:^nnnc7 man na d^'isd an * 
ly npDsa x!? nnsrstz^nii^^nVVawam nzsV^n nnn^n nx Dn<n lax 

.snrn uvn 
n^xiii? nn :D'j'iai n'onnxa mna n^'^'ajn ^bn^ hk D''jm moo 
-^y ,n^3?aVa n'sa n"»-b5r oya la^in^ja^ /D^inaam ovinn d? T'^b 
am ,nnoia n^jnn ana nn\ntt? •'^a ,mT[!2?n •'^srai B"»i?pinttn n' 
a''ana an .'?i:;a'' x*?! na i?"* aync; ,mtt?'» ttt ,nunn tti ania 
/i^ B''jii2^ai nvn">2''^2 nnnm -loian mna nxn a'?a^ minn nx 

.mais? nnnM nr ^s? pm /nr "7572? 
aais? "tki iVax*' •'ay nxan,/ ragman nx nca VTZ^m x''ajn 
x"?*! ••nssn noH// — ?T27Tn vnVx nai .(n /i ,5n:nn) n^Qi ixbp 

♦0 /I .au^) "mViya a-'n^x ns?Ti nar 
maaia /B'»^'»x ""s^xa n nsTn,, t'rxic^i laiv na^a x^'aan 
na ,aTX ,i? Tin;. — ? tz^in vnbK nai .(t /'i ,na^a) "? lairr '''?m 
na^ VJsm ion nanxn astz^a m^^s? ax "ja — laa i^in n nai aia 

j<n /I ,na''a) "T^bK asr 
a'?m a-'V'x nw •'n:?at?„ :n a^a xm;? n^yu?*' X'a^n 
nxau? aan^iai aa''ii''7n ♦''nssjn x"? amns^i a''U?aai a^is a-n a-jxna 
— ? ^nn vnVx nai .(i'> ,x' >'x ,n'sn2?'') "ni^ih ''bs vn ,*'u?33 
,Btj;) Mia^K nan ,ain'' lasir; /rian ntr^x ,astt^a larm ,aa^^ naV// 
nw5? Bv ,a\nVx aiz^a n-'yti?"' imp ^tmnax a-,x n-'n'' ntan* .(t^ /x 
avT BIS xnpn mbn ,t^'' nsx pu?i wxi iia:ixa niaVn ? wsi btx 
mny^ "mn /jriz^T niasnn nns ; vnnax bis nr xVn — ? nb iist ^3i»„ — ^'mp xipan npin naix — "a^iyb nrn nam naa^' kj >x„ 6 
a? msia Kbs a^isa ars /HTn ars m'tnisa vw a^jnnn b»ram aiort 
K'aj^ TK»33 'T-^j; nizrjj a^x^aan aj// nms Kin inx aipaa ."TX'aji Vktbt' 

.(Der israelitische Prophetismus, 178) ."B'Syrr 

t T "> 1 n b 1 -jaiK /na— na. ,a"j? B'bnna a'ainan bs laa ,n^sn a'airan bs 7 
^na !7Vai m '»ai ir^iiiKb "smp 'a ,390— 389 /'objx-iT'x joa'tpji, nasi 9 nn,Tn flnbina «ram )>^jp 

o'jDn^ n^au? D-ja^yn djtd 's^ /lonvy'bK xiisoin DiT^ nD-JOviizr 

nnn\T mavyn :imsjn riK an*''?;; i'?3i?^ nns^ /liya ma; d^s'?k 
x'?K Dn2 b^in^ in'Vsn k"? ,rmsjn n'-^5? Dn"'!?K 1x212^ ,:T'i<'tnjrr 

'*?''^Kn i?^n»T K'?a^''K nntz; ;nv ^22 n^bv nau.^ i^-'.ni nam 
D"'X2 D'»a3?n Vd vn nr K^ss^'i? : D-j^na i^psn n^ *Tn j<V 2W nnur 

,a''pinni mD^nn ^r^z; D^aiu^xin Dno'an ,^^a^rv^ •'jiia ra Q^ nini 
namni IT npi'?na .rrnnM nina nma nyn^ n^iVna nn^:^m 
'?s? niTiTn m I'^jy^n 'KaTr? ♦lonn Tnn "^bMy ''W ,^^n:n ^Kair^a 
^ya Dvinn !?15; riK ^pn*? 'rirnz^n ,isn^ ,^^m ,D''''n"T nnT:n D'pirr 
b]i; ^bx^ ba 'insow CTO^nn Jimn on^'a^n n^ayn Qn'Jtr; ♦d5?/T 
m-iJsinn m^ hk ^pnV on *ik ^'?^ntt^^ — /''?Vn n''n„ — ,V?n 
.nm mapya i3l?n — '"'xau; rra,, — 'Kau; n^a^niz; D!2;d /Dmam 

nx T»jayn nmaD xin Di .nasn o^K'nirr ^c? o^ynv n-jn ^bn 
u?'!T'"»5n ran it inyi nxi np'^n njiasni noian ^j; rrniTn 
Dnana i^ 5?^an ,T'3nn^ nsa vas)"? xatr^D :itV nir^ij;^ xair^a' 
a^ntr^-ntiay /nanxn k-'H nnn^i n-'Van^r; ,insn nx Dnnm ansp> 
nanxi// : it rpb^n nwnb •'ysaxn pn K>n nv^yan nnsan m'»^ 
,ii''XTr?n''s 1TX1 ,n^r3 minn "td *'mT — -p^D nvnV 
n'rxn D'-n^'? ixnpi •'s^ip dik; -"^a miiTn nn^ bbrt f?2p ana ntz^^u?' 
,''unp Diu? •'Va p d:i ,Dnix nnw niyn /12 //^Vn Vc? Dn:^./ laa? Vjr VoUers, Die Welt-Religjonen, 122—121 :T'J? 10 

,K"j; K"b natt^ ii 
.v'tsD ina m max 12 • min nn.Ti Vstt^n :m,T & 

m 1)3X5? "rj? to-'in 71K13/, ♦D''i<"»23rT minn /nma'?^ n'»'?3nn ^dsidi 

niun^Knu? im D'rns?'? K''na Kirriz? Ainsi^ vt> Kin ♦'?n:uT d'?15?> 
/'pTX nx^an mini n^*'' Q""^^ Kiia 'ann ^k :i^ nans n'?i3 
•jas^ innsa tk ♦nnrrn "ns nnmi nVn^ n£3ii?n nriM txi 
D^ijrn ^D DK t2;i3D'? n^'13'' nn^^t:? ,m'?n:i p ^d m-'iiTZ^SK nnnTT 

a-'pina niain*? lana ,n^^^n rs ^nniz;'' tit'si v"i>?n pmn ^2x 
,D3ttKi .mttiKn rs v^^nb n^*ij2 n^inn oy^ larr i^b^ na ,Dn'T:iat 
,n^iA2 Dnin^T nx i^'sn nnn'^ 2''2d» D»!2?Tn»T ami^m dt'dh 
a''K''2an "ru? nnixan : nnm nnn>n natzra nx it2;'''?nn'i it:''y»n '?2K' 
Vxn U7T' laipa mi Tinx jid: D''K''2an b^ •'aayn "tkh ,i22'i laVn 
/Dip^T "JJi V^ ^jjn .DmM n-'pin Viz? ,D''»2nn"'T'a'?n ^n'^naVn '?tt^ 
.rt^bn bii; max 't iin2 risn^i l^n D"nn V2 Vtzr 

DTi^iv xVi ,min ''u;»'in ntz^an nTr^ni'' km 9n'?'?22 n2'?nn 
minn m ")"'2^nV I'rTntz^ntz; d''X''23n nnx nw nisa n2nn .D''X''2:rT 
n^in b)s D''pin'«T'Din'? na'rnn nK2 ,vin2a nK2n nmnn Vy 2'?2^ 
nV n^5?a ^nu^yan — m2tr7 •'jis^nn ism Dm:^ '?5? Dn*T:n 
a^iB^n mxa '^2^21 '112? n^2 «iid2 o-'ayn nayiysi .^ittj np-jy 
,Dn%n'?K onb •n2xu; nnx ,D^Dn n^r^ns Vy i32"nn miw rwiwrmn 
— 2'?2iz? niiaxn niV« /piijni nDian niVx /Vsmz;'' ni'?^ nx i^i?2i 
a'Vxn^xn tuax .an*' ''nt2;2 nizaVnn 'ai2 ^rrnnM "»i2;xn onix im 
lain D'ayn TinV mn n^xi2an nniTn b^ mnoian mspiz^nm 


11 DMnin ^^'^^'?^T)2 B'm "^aar 

nva 13// : nas nry^^K n : n^K anma avn iniK ^y anyi dk iy>an 
onann ^ic^ .22//nxo ipna Dvn i2// :nax 2?i»w "ii /'mo iiz^ia 
n /b2D K^i ^ai27 15// :Qn:; n!?ni?3 ,b^n mi^ p d:; ,ib''pn /I^kh 
,'ni nt nn imK ynn^ n ,^tt i?^i ^sts n:; nr nn niaiK nry^K 
•75? ni rJ« '^2D K^i ba ,Va k^ ^ata,, miDKti^ ''D''aDn/,n ^27 1^2 

,23 //ijiat:''! '?ia'>2^ 
imnat2^ amrim n^inn i:;: n^-fiawi xs'ii^ n^bm '^yna Tnx 

D'»V!2?n'» '^nri bs^ sip *':i'?n'iaV ^iv; nv2 ^ri'^n n'>b^M'> C'^wv^) 
]i!?3ST p ."iHK n'22 5?tmn'^ n^i iTy7K "1^*1 /ins n'22 i^mn^ 
rP'DV 7i^''S'T 15? 5?t2^in'' 'i'? iT5?'^s las .ripiai 7'nstDa v^v; ,i^T\m 
nnnn ta 'Hiin •'1212 ipD5?nii i2u?'i ,iT"ia 7iJ< Pios?^ Ti/TT'ia 
.oms nsvni D'»a>/i p tjrs nii'i .D''2inDi a^K'2jn ?a ,n''K'2jV 
,"iV ii?3K ?''^5? ''n''2 ns n*ii^'? nnS2 na 'ni2i ,n''i2s n.i'? i»k 
D''K'2:^ nnnn la Minn ''1212 tnnm irM v^m-' Kbx ,01^2^1 on 
tz^sn nriMi ,''a'D» ^naTiaa o'nxj^r? D"'i2in vm d''21D2^ D'K'2an lai 
KVT 12 as ,''m2i :k2s iii2s inb 1^ .•»j''0.» in2''n^2 ims n2n'7a 
.24 ''itt?in£)}3 lix nun'? nm p ""^ a^^pna as ,nnn ^u^ nniD 
iT^ipn V2Stt? mn ainrr ^tzr 'imin vdk ^ 11^5?'? itrss"»K 
mnptt 13'? 7'»si vmnn '»2n ns iwn viaanau^ -'Iqth ,vl^vl7i nnn'? 
"^1^2 ini2 HM i?Vu?// /i"»Ka '12 ^in^ naa is .vmiVin'? a-'jiasa 
1'ins 1112 HM B:n n^a^n hm 25 '',12^,12 a'a2n '2^5? i''sa// »iM2n 
n»2 ,p'»on'? itj?ss 12^2 /IT i2i» — ''ni5?''t3J2 Y^p,.i2; insV nil 
.n^ia in5?3is^n nnM na2't ,nnn2 nrn tr'sn hm Vns 
ns n^aia n^n mtyiian-'n2 ^k K2 rrnu^ v^s? anaoa im .s"s fl38r .snomn ;a*? a"2p ,a'7 a'" nacr 22 

.K"? ra .r}ia2' 23 

.'x na^n a*D wan 'a^viT 24 

.a'7 1"' r^iTj 25 twin jm.Ti Vaarrr fln,T lo 

^pm n^nb ai« nin« iV nn^T naa is? hi'tt' dvs ns'in nrai ^^n 
:mni3 m'TK pin^ n^ n-'n pTsn p nanjo .xuinn niDra its ^txt 
nstjsn ^5? : n^ las ,Q'an ■'as Vsr nsx?? nnK n^u^ij nm xm «tk* 

,16 ^Tiiri^ pipan nman nx ams ^diVb? «iini Di^tz? aniK/^ 
aX// .T^s; }<np lani .^bn b^ iT»a'?n n^n 'xar la pm' n 
,''a'a%T niay /^xna?'? nj// ivbv "ix^p •j"»T»a^jTi ^i^/z^^-nnb atn naarrb 
•j^a nanb dtx ra nanx : lan nnin nx T^nn xin .^^ -'pmn izr^cja 
lanpn udm,, rVbv ns^o .min^n jtitjo' 1^ laT&m aia a*?i ,m Vian 
nxtjnnttr au^a„ : nax^ xwi .19 ^pwa '»")aa i^>sxi nVij?a diViz; dtx 
^iw Dsrs .2o^D'?i5?n maix ^y i^nsaa npis ia Vxn^ ^5 xnsaa 
manit^nrr Vaai /'mxn na pan^u? nity nni %*nrj<^ nn'a^n nx 
a^ :'iny P "itsr^x '^ biff inawna Kin •jna nn^a^nr? ^T^rtv 
lan rfiaiD rs? :Dn''aVnn nxty ^ir mawnn nx d:i rhbvin ,a'stt 

.21 T^an nx nxrin ,aw laiz? aio 

I2a2// ,]'nj p n^ptn p ^Tjan rp'>bvb D'aann iVyM .ansoai 
nnn: /'Dva ia -nTn D'»iaT iiz?^ naiaa^i Vbn rra b? 'xaa^ n^a laii 
D's-'Oia ,nvn nnnx n^Ti/r .ranam 'icpn n<attr Va; nrma m^nn 
•»22n /''i^^yn ia rfv;v^^ a "fa ^xitr?''^ onV i"n2?p ,-isoV 
•oan V^ lan ,^^n bv nrm nn^^y nmw ^''xar p pm'' n n'aVn .X"? X"7 nasr 13 

.x-s ,maR 16 

,1 HD^n ,n*D cmi /zsbrn' 17 

.2'S n-3 fJiiDna is 

.a"? "> Anna xaa 20 

.a-s ?na» 21 13 nn.TH nnbina m'^^ ^Dtt? / nnn hk tr^iaD"? n-'^Vnn'nm^^nn n^ojsn n'?D'' k"? 110 n^o ^^x 

nap na .D''X''aan bv^ nb^p-in m 2W w^v^w ^^n m u; n 2 
nsj^nai 2St i?2 nKsr n-^n n^xs ais> D^yaitr? ux nn ,Tnn ann n^nnb 

,nmmnm D^?inn maaxrin t:^: inx isd ina /Onsni^a n'^s-'aans 

nyir;5?tr;a ,in^ nx nx^axai nprna x\t ♦Djrn nr^mi K'n mjKn 
Djana D5;nu7D ,n*'i5;n 'zs-'m 30^21271 nyia "')Q''n ,wqi m T)nni^'] 
nm lb v^^'r^'i m:iKn '?5;2 k2 h^t rDlu^^nxs-Tiaai ni"'D32"'nan 
,nm3D2i D^'?u?a2 inm m bim iTh iSin ,D'n'?K'n5?7i>D2?n-iDi;3 
Kipzsnu? D^Ta-12 d:i inm riK ^^bf2 .Tm 7''bin-nn''U7ai ninnan 
D'pin r5?;2W ':sb sr'jjn k"? m:\Kn-b5?2 .Knpi^n naT *?$? Q'u^mai 
naiKn-nanx riK ,D*'a3b ^''aaa ,vs?»ri!? aaba K'an Kin .a^m nmji 
,ma"!iD rrna mj;! *ipi:;n-nia^ nann-nanK ns ,D^^^n"nanln 
Kin ,n5?n aVat:^ ti^iib njs m:;Kn-'?ya ,Dnxn mn ns mxtr^aan 

.mi5?Z3i inn m misra n^n 
varx nx ntzriy n\T T'^m ,m3ixn-'?5?aa ran Ksia nM ayni 
oaanx3 as?n n^n ^T'yb xa m:\K-'?57a n^nt^a .•i'?ipa s^iatyb noaisKa 
L^oaana vn n^yb nabn-Vsra Ka n^nt^air; ^lya ,ina7 nx sriiaa?!? xai 

.3im»"»'?5;a anna a-ju^jx pi I'bx 
jxa asrn mana n'>n xin .nr"? nr a''anp vn ayni m:^xn-'?va 
rxtt' anaT i!?''3x a-'^ys'? iV Trans'? tt^-'^ana n^n xb la^sbi .vaa r^ 

.saa^aia aa^nV .(X"S? o TO'sn) "na ipi? nai ,nvn min HiTiM naa ,n:iin '^a bir r.3»« 30 

.K"5 T3 ,nt31D 31 
.K"? rp ;3'!? 3*3 ri^'^SS jK*J TD ,S5?'Sa K33 ;3"5? »"? .nStt? 32 min nnn-'i ^DtJ^n nn.T 12 

,20 aum wy mnn 0^15? '''?2xd'? nvn'? x"?! iT''?5;a nx n^n^n nax'pa dj 

bv aan : nDVnn-''?572 "ptz; DiTn'ispT2;n 1:^3 nt2;5?a n':?5: Kin .annx'? 
,27ri2i:^2 nrn"? ^ni:; Dms^n ova dai nrnr^a "nan 

iDiK"'Ty ^D-'-'ann riK n-'onu? ,naiT yan^ /'min "an :inn/, Kintr v^v 
i2b^ — 28 nnsn ^^ naiy diu? •''?a nation nDK'?» mi:;5;'? anifTn nK 
vnmrT'an nxi nns// du;2 ini^ai Ti-'SsKn i»^ nx n-'ou^n'? i'?Tnii?n nr 
D^'ni^n DnnK D''S):\ns k'pk iiaa tt-x^h j6*j ,nxn la nax 
iDw mK, : naiK ^^^ xin .o^niD o'u^yai m^nn ma*''? •'js^'Jiyn ^^Ka 
niia^ Dis*? — tn^M xin na'? nnnn rrnn *7»'?i a-'iita d'u?5?X3 ii 
rK n'22a riaivi nann d''» n''Ka i^-'sk ^o-'aa'? D^^nxi ntass'rzi a-'aax 
i^xa mriDn v'?s? n'?5?» nana m:ja na^iyn '?a„ ; '^rxsipxaa trnx rna 
naiDD mV — m^rt Kin na"? n'?,'' '7»*i'?n/, ;"iDi:ia x'?x ixtz^s; x*? 
T'n ^y naina vi^ — ?nan xin niaV tpr "TiDi'rm ,t:>in t^j ^y 
vsa D-'XSV'j vana D''y'?aa min nai inn^''a n-nn nai'bn,, ; '^ina 
D'xsi^ d:''X1 va-ra o-'y^ai min na-r, ]''K injpia '7Z3i'?m D'u^-nsD 
♦29 iaa» Mb D''yii3 D''S5Dina dnai n'?io iiyi n'?Ka /-D-'arnisa i's» 
iVwa nn^iT' D'»p'ini rmnji'? nasy na^n-''?ya biD mn:3 myi 
mtzry^ na n^ina D''an!3 vn oanatzr ''o^a^n/zn b^i; myin nn'' ana 
^y ov'S^tt QHt:? nra atr;nnn'? '"ra ,n'?iyn niaix r^i ^i^i^"' ]''2 'n:i 
"raK 0333 oaa^n mbxi T:?n»n-n"'a nx 'n!;aa i'?x "n^a'rn// oyn 
/'D''a'»nay//n'i '^manpn •'a^^^, /'msnxn ■'Sjy// amx ^y .c^'x r^ I'^na 
nVya^a iD'an nrn ann iiaan ^y — ''m'?nxi nyi^/za poy nnb pxu^ .n /-s /nan nn'^n Ttr j'k nsbn 2"d ,ni.'>in fJibmv 26 

.2"j;i s"y v'ta ,nrjn '^22 ;nt:r /'abijriT 27 

.Dtp ,ni'jn '^221 'a!?iyn' 28 

.DB? 1"J? /T'D piD ]m m m2S ;'T pin m2K 29 15 nnrpn imbina vi-n ^aw 

Dn^»''3 ni2 iTH K^i .nu^na maai nmn anawn D'»3m2 wihwt^ 

,38 /'-,t2r>'i aw ^iva ^3^*1 n''»^ r^Kn*'? oaian nx irnans? 

T^mnb -^13 D'liiz? nnaiwaai onvsa ,na^ aax^;^ D'^-rnan .x*)p»n 
nra k^jvi^ ''itj? isai ,iab nx iwa^ yantr^n pann ^5? inx nsa 
na nij?na maa n-'as^sV nra i^an^m .nainai pnsi "loia "'i'ay 
nrnjn mip by Tna l^s'>o Kipan nsoa /Va^ab ,njn .Dniuab y'jnb 
nu;a bs? I'rnp^i ,02? ^tyjj? ,n7J» 'Knp ,m5? ^K'tz^j oTiiiai a"»tr?'an// 
Dainai o-'B^np n'?ia myn ba "ja ,Dab an ,DiT»Vk man^i nns byi 
niip bn; innMnn .(j— a ,ro nanaa) "n bnp by ixi2?3nn smai '7 
,bn:i tnaa ti^ki j^ruaa nu;a mxiz^jnnb kis^'k ruiiaa nn^n irnsn 
nn^T Kb baK ,0—^2 oir? ,mr;> nu?a btr? vmaiU7na d:i d'kit inx nn 
D5?m ♦vnuytDa DTatn Kbi ,nt2;a min biz; rrnsai ovinb nnriann 
nc7a by mnaa bj<n^''-''ia my ba iJib''V/ nrnyi mip ns by n^n 
miKn'bya nbiK .(i r' ,du;) '^'i ay nx anan onx : laicb n^K byi 
:7WJ2 min ''pinb nsnn nnaanm Tn ma"»i mn nis-'on baa ntz^y 
la mitts xnrni? ma nban nbiaiz? n^bw /"li-'an nu?ab mip *ib nax« 
nbiac; iT'bD ,nmp ib nas .rrs-'sa na-^n /Hu^a ib nax ?rT'S"'S»T 
n^a nb lan ♦nmx tnms I'oin nyaiKi nasy maiD n^'K nban 
naK .nnraa a-'^n : ib lax ? nniarr p iiba h.t'U? ina onso xbair? 
-^nm n^an hk nnwis 7'k na w nvtr^ns iT'yn nbia nTinn ba ib 
Kbx Dn'by nit^xa xb 1^ anaT .rr'an nx nnois nriTaatz; nvtr^ns 
maxn-bya 02; — nnain mij;y lib i3n:t:;a// .39 ''DX7ia nnx laba 
xbi •>i''0'nna p:ii' iTH laaa inxi im ba — mip bu; vsa nnai 
,niitt?yai nann di^ Kbi nbn d^ Kbi ,nna7n rrw^ Kbi? lib 7ni 
lasy^ myv jntr^y? ^tj laix nnit nasjya x^x ,iiya2? n-'s-'S diz;' Kbi 

.T" nsw /pTn '3133 'ma 38 
.'1 V'3 mp ,mnr]i ]r'n ,Kain3n 39 niD"'3i pp'^31 pmpa M'n nia^nnv n^brf? ^2 mixn on' 
pT Iln^^^ riK rn'»yn na^nntz; nsrttra .ira it mpinm nmsj ]n 

,33 //^a^jt, ;^j^^, ,.^^ ^^ ^y,^ ^ bif^h's?) a'UDT /•'5?a i^Tb .T'apn// : 2^2^ 
■^^nura a'>p^n ippni mTT:i nm '^T>^5?,,n nDVnn '''i?va 12T2;''I2^ nvc^an 
ppinan nx i^^dk np^ni m:iKn-''?5?a nnnan ^yv'> ny^i na — Ds;n 

ptr; /nm '?a'? r»i?' '^S' 0'"' '■''?^») a'naT xn Kin// :maxn-^va 
ntj^y ns'' xS, : nax .maxn-">^5r2tt nnxi /'x-ris 15?^'? rnp X"'ai5?a 
n^ttn,, ; "pina tid^ niz^a "im,, ; (r /5 ^maiir) ^'^js 'T»nDni:;a nc7b 
y:iun i^'sx na*? mjxn"''?^?^ ip'mn d"'»5?s'? ,34 //n'ijyxa ■'s'?3 cnai 
TTiy"? m'?t:2 rms»„u; ^^n n"!"?!! onw Dn^'?5? naxi ,n-nnn 'pinV 

.35'?'73i nmox m^sxtt n^^'^ /'xn*? 
'n't2;n n2J'''?» "72: ^5?// xinu? ,m:\xn '?u? sjit p'?n '?5; -)»ix o'^aann 
^DnaT) i:tx ^57 i? n^^n ijt'I,, : x-isp na umtz; nz3 '?a;a'? x'aai 
naisa -laT nnx 5?^^' cx^ "t^*?^ 'I^thj x'?x ijtx npn "^^ ,(>^ ryo 
mra "^S? na thth nxa nxa n^trr ns''?a x'n ,36«i:jii^ -^ina i5?axx 7^'^ 
n? n»oi ,i5r»:z;'i? mox p n:i:^» nai nai'? tidxu^ ixsa ''D xim M"?aiD 
12 npn Vx nwmaa nxiX'»iy n«) "^a ]2V.TTZ7n ^t2;z:n is ^757 PIddV 
i>^Kib Dipri r^// — p''Ji i/aix — ''n2'?na„ .^^'^ij-jij; nt -[D x'?x 
,T»t:?n r!wa'?m n:!j'»'?S)n ■^ins'? k"?"! ,mttn '?5? nrion'? x'?i .ir^Ti 
Da pn*' Dau? ,vl'^'^^ ■'jis''nn nt2;5;ttn '?5? d^dis an^xa onu? ■'s!? 
-^p"^ ^atz; m:\xa px ,*m'?i:;a r^S??' riVa:im "imn iianrr mar 
nxT ann ]\finn nat2;n»a o'':an'? nnaA»i ,a^n n-^om naiia nxT2n:j .3"? rp »rm?HO 33 

.«"S 3"^ ;i13n3 ;2-B ,n3T mSB? 34 

.l-OP ,310 "inW ;3"J? K-O ,nT3 35 

,K"7 'n msins 36 

.^"233 a*n J-IZS 37 17 nn.Tn nnbina vni bsar anr^antt ana iki an .mTnn mwcn-'Vya'? lon^in nD^nn-^^yn 
.avn ^jy Dn57QT2;n nx u?''^nn^ i"?!!!!!;.!! vmxxim Dn^ninrs^na-i^rraV 

nr — mpn"' ra» bni ,Ti»'?nn "ryn m — iwv ^''^ i'':j''y2 ODni 

— D-'DDi ,('1 ,n'?n!?) ij;a» '?'idj<V n"'n'?Kn i:iO'»'?tt'' k^i nan 11231 

m:\xn-'*?5;m3 im .44 'nntaa xVi xaoa x!? nTia x^i loix xV la-'xt:^ 
i:\: timtr? xim ,X5nnnja 'xVau? n iTn nnvn a-'jaonisan 

nsiDi Dnon ;ti^"»»:i nnV''nn minn// rnViTZ? n-nn ox •'D .mittim 
'131 nu;x5^ iV nax2 nnszD y">in» : ays tr^m xini ,45 '/nnon m'?'m 
xini ,46 //(/n ,Di^y) 1 •> n 1 -j i i u? m : nnx ^sr tT'asrni 1 12 5? X2 
^^iw an2T n^'-'a t'"'5? 3?:^n ,47Q^i:^n ^tj? ]ttu?i ns iTin^ bm^n 
.48 D^iin "ru; pu7i nsj vn an^ a-'jtz^u? "inr^ p iTprn p iTjaan n'''^5;//2 
]'>i rT'3 '?i:2V ^13'' '?22// maxtr? '^a^aSi/^n pn tr7s;n V''tjn nr nm 
px i:n n'21 in-j^x xi2' i^-'sxtz? im n'^'tt pn rnirr r"T ^''2 nm 
i»tt^u;3 ,pt2^n ^5? nu ^x'jt tistc? nm^ 211 ,49 "i^ rs^ttit^r .'iT naVn ,i"3 ,mmn 'BbtriT 43 

,uiff ,rw 44 

.n"5? T" ^ntsiD 45 

.X"^ T'31 a"? J"3 ,m3» 46 

.K"? T"^ T"J? ,'^32 ;'n nSb.T '3 piD T"? 'ablPIT' 47 

.a"j? f'l /a"7 a'" ,naBr 48 

.S"? 1"^ ,T"Sr 49 ,bs]pn !?a DH'^sr Dj'D ?nt2?y hid// :^nain3 mjn»„ iTis;2n ^57 Tjmi 
nai!? ^'nnn /msrn ^a m nip nn^bv bnp^r (»•' ^T'^t: n:ii7:>^) ijs^w 

tj^nnn k"?/ niz^a nb izsk u^nn"? riKS ,nnK nin; rh n-'ni mxiirT' mnyj 
jjnTii «*? iitt?, n"? nai< s^ntV nxn ,0 /H'o 'ai) 'V^n'^ "n^nai ni^a 
top*? ■'n'an \rb i?ix n^ns? nw^y^i -iisp"? nxa ,(t3'' ,t3''"' ,i<np'»i) 'n'»K^D 
"laK pi^i nwy*? nna ,(sa— q^ ,*r''a /an ; •'— t: ,«''•' /p-'i) nxsi nnau? 
aa n''' /ai jn'^' /i»a)''J!2? nu?yai twKi "iti^yzii nxann •'in :*^'? 
ma^T mav /nn^j? na o^ n^niT rin nx n-jVy ni?nsn .(t^-'KI 
.]iT»iTn's» T\'\i7vh\ inTnf: tna*?^ -sia mtz^aa ^nu^ nn?*?! mtz^n nx 
*»? lax latr? ,m"naa.n nx 'h •'jn tn"? "laxi nnx «a nb^w iva 
DK n''?y npnsn .(d' ,v'tD ,0^2?) 'i:^i nbv *i2?k iiaan ^a, n'opn 
■'jn :nV n»x ,1ms ntrr^n .ntnri pr 3?"'^n ,nn'?in nx i"? nanai tn^T 
.(T /n'"* /at) "i*? inn i^xs t:i r^w^ys, n"ip7\ "lax pu^ ,T:un n''u?x-i ■''? 
nt3ntt7tt7 ]va ,in'?aiio intanw •'ann ,nTn ti^'xa Tiay^ na ''a fK max 
iV'sx :n"iax .(:i ^m^"' /an) navm D^'n^m 3?nTn ■'^ ''an :n^ nz3X 
nzDX /Din •'^y in nn imaxi ^n^a '»n'?2:n xb tmx •'nDntr^tj^ nnx 
,n»a) 'iTiT 1^ '?xitt?"'a ain ^a, n'apn nax Hats' ,xin '>b27 i^ia : ni 
lin'i'ia tna .n-'m^a •'nc;! k^t naia nn^'ni ib n^m ^dj .(i' /n"' 

.41 "n"'2pn2 rVim Knai^s? snT^a khV tt^s? 
ivxn D^j?;3it2?n !?ni'? ^2? tiwv^ 'Pthh airi^?7 nx njrtr^ i:k c^ia*' 
♦D'^npim D''t:isn '?aa p'na ni^s ,m:ixn-^ya n-'^'Xtr? ,nin ^s^^ 
xmp /H^K mip-nai nK isour mi? .lassra iTi^xn-'?5?a ,a3?3X 
n-np nr /au?"* k^ a">x'? aiznaai, (x /x ,a'''?''nn) ainan nx DxT'Vs; 
ac^a mip ''sa it\w anan"? xnpi 42 p^xn ni:;a ^5; r22i'?n» ^^^tz? .1*' nj?Br ,^^1 '3121 ma 19 nTT.TiT fl-nyiri tt^m ^212? 

DTKn '32 niaiayn/,i .t's otx 2^ rawatt? nTT:ixn i^k (t ,2''!? 
^^x C'T ,Dn'u;n tw) wi^dw yn^nsv,, /'nnaxn iVk ,(n .0 ,n^'7|?) 

^nn n^nc; mjiKm noun n'22 •n?'y2 Tj^im n^n mmn '?y2 

Kn' i»K pjiy 2*nK*i oan 'sa m:iK ^^yaiun nwm^a '1122 rssoia 
^'1 .^9 'nz3'?i5?2 n^3?ria"i nau n'opn nyu? nmjt2 ,Tn2}3 n2n ,Ta^ 
: m:\K '?2;2D1!3SV2 rr'^apn m d:^ o^iKnavn mjKn'?K Dn2''n 2^^^ 
,visib n'>2m> D'pnsn "ran luirri ns? p2 2^' nrn"? n''2pn -itij?/, 
^2; ij'tt-'a mVwi nam ,Dn'Vn ^sr onaisr n'^sra Vu? k'^zdd bsr 
mz; T n m i n Tz^nm 21m'' n''2pm ,i'?K»tr?a D''2Di2t ^2^?! n"2pn 
)2 '?22'nT 1X315; nisn.i o-^oa^ ivsi .n^^a """sr in*''? T^nytz; 
"TV*! D'?iS?n «Tio^ I'^^'T "^^V^ /tznpn*'i '?i3in'' laiKi r"?!") Vv ^K^nViiw 
^2*157 ''i?nxi '?siu^'' 'sr^n 110 ,pK D"':i5? d'?12 nb^v "K2 '?2'j isio 

Vu? van-; D"''?a'?Ana ra ...n"2p'n ■'is'i? Dni?ys b^p v^m'v iv nb^vn 

.60 -"inva Dn'!?37 .n^2pn 

H// :mjs2i n2'?n2 Dnn2'T m Dna'?a vniz; nD'?n •»'?5?2 vn 
na^2?a ,,'?ns2 rjDb D'2irr nn^a^nm .mn i»^»i 212^' 'kst 72 pnr 
unT mn n''pis2 Txa n tz?"n mn 'd,, ; ^i '^man unb nax pisn 

.62 //-ji^xi^ Kn"?';! ,xm:s Kn'?''n ,xn5?att^ Kn'?'n 
mnrs may n^ nu72D ,nyn m2'? nx nu72n mj>cnu72 ,pTn i^a2 ;jt«j; T/? ,nrjn ;X"d .nan n'?np oriKn f^so ;3''j? n"ai? /Kina Ksa 58 

.'.1 /D'Tttrrr Ti£^ ,"'3ij?aB^ oipb' 

.n"3 ,T" ,"'^K?a tt^nia 59 

.can ,.Tjtp» /'iijatr oipb' eo 

•nb" ,sainjn 61 

.a-jr /H-b /imnao 62 van DHiTi VsB^n nn.T is 

57tt?iiT n "laa D''aom3a ,D''''ois"'tt m:u<-»^2?a T15? vn 'xVa^ "id 

m:iKn nat&a wn hnt •»'i^ p yuw' n .^^ "•'i'? p y^yin' m n-^ai? 
b^ann ^3,, /D'^n «sa'» ^Dm npT: inn :(»o /a /'»^B7a) ainan V3? nax^ 
,52 ^T T :i X - '' ^ y a ,iTm? •'Vya ,n»an '»'?5?a a^n i"? r^in nair nit:?y^ 
bvn n n'?'i5?s '?k •n-'a'' kV •'a : (n ,n'o ,D">'?\nn) ainan '?5r ny ^"rn 
DOTisa iTH iraVn '':an: "la ^loair? 't .=3 ^/^inaxn i'?K// ,vt ntt^ya 
.^Mta imin snai:?'? "nn '»^na v'tk n-'i^a vm /''m:ix '?5?a// aira 
/'imjisa 'pai mn 'i'na dikc? lyi,, : ^xyar;"' n nK na''t27 iisid n 
mpa te;^ : '^'V:\n "'oi' na irr'rx n ^5? -iax tisjau? na nTy!?K ni 
nwv /H-nna ''^•'^^n 'ot' n bv laa iryVx n '?^ V121 Kxia nriKur 
mTJc!? nna OTiim cu^^tr n-'jn Kim .^s^'sras?! noaiDio t^i^ 
WMin .D'aomsa nnnK ^'?5?a 7*15; vn n'?K •ra'ra .m:,Hn nu7n7 
r.nax •'^ya* o^a wv^'f vm nn:\K-»^5;a^ laia n^n ^Kic^'-rnxa 
''Kmjiin pan,, /'rn:iKa D-'Kva,, /'Km^K moa,, d:i vm .-e ''Dmair 
nsinaa nTiins nxnaa rn^ (ni^i<n b^ i'?k) "xrn:iin rV'x,, 0:1*1 

,57 '/pa-i„ au;a Dmx a^xmp vn x"?! 

nr /•'aais Tny ,7^033 "rriy /pai ijn„ : nnsxn nx n^^nu^ u?-' 
I'rx ,D''a 75?u;a Vai„ (x ,'j /H-'V^r?') ainan dk i:!;nTi /'mi^n ^ya xirr .117 '5 ,i"n I'ttmn nn nn r'? ~ -^"V v'^i a"j? .T'b vy 50 

.K"37 n"2 ,xa? K3a ;K"j? " ,m3na 51 

.y'V 'B rxnna xaa 52 

.n"3D 31D imc^ B^nia 53 

/I rVnp'*: ,Kmmn jk-'d '.nan rcK jK"^a nan xnp'i ;J"d ,nan r''t£?Kna 54 

.K"j? ,D"3 ff7^n ',2"v n"3 ,10? -jna 55 

.T'ss ,nai n'tPKia 56 

^maa' ,"'a!?tt?'iT ;K''5 t"b ,?i'5sn ;a''y n"b xar ja^j? s'o ran'jr 57 

.5"D «iio /nnc'ja ,uv n-s 21 mi.Tn nn^ina i?jm bsiy mw ,un^T)W^i m nan J<in .w^n ^57 D''2''2n ^^^ maitn ''bv'D. 
Djync? T'nsr'? mipm mam-naT niK!?» vn tnaiz? nnam loittn njr 
nnya n^n^ /K1s''X ,x'?s tk .^a '?3 on"? ppu n^^ amo^ x^ai KDiT^rr 
Kinn*? "i57'?p''K i<2x nn jt-jh m max n,/ tnD'rnn ^b^n ^s? djiik 
mpn^ ,Kn2?»^2 ttjt xni? nn JT'^n n ,Km:iK2 wn max n ^inn 

masa v^K D'tt-'aa 1*?^^^ njnzn pi pann iVa msan» D'^arr 

-nxT-a D/T'^K on^nn"? inn ^^at ,id n^na D^r^nia dj-'K D^zsann 

"I10K., /'n^n '?idk'? i'? mox y-iKn dsTz/Iz? /onnttx^tt lax o'^n r-Jii^iD 
''n2^2 nrnb '?nti; DmsDn-Dva nima"? nma/, /nTra lay nn^nn'? 
Dx rin"? aitan ^^isttii^ 'n'i»'?nn ht ,^n-) nnsu^Di .72//D-j'jn dj^h y^'^wA 
^bv2 ,nw^ '''?sr2 ,x")pZ3 ^"^ys ^DaD^/ : nsn ,mis2-m3T2;2 ^iTinsiK 
xV 'D /''IDJD'' x*? ms-ixn-'as; "rax ,m:\s '"ryai HD'rn ^i>v:i .Kna:v 
,a-)asr in in:T> n Dnsrntz? nnx pm /T-)xn-''.>D5?'? ins» nnS, nsi 
n'?M// loms'? t2;pn*i im'n' 'rn'? i-jja '?5? nioa ai2;i ojidji pmizr 
m»n'? rx n'?x ^n nnx j^ ''d'?13 idjdv : nax rx pn tx — ''m*i5;D*f 
mnn nnn :^m x'?! nam osran nVx vsxjxi V57 D-'an ii^nn dx ,*?^d 
"'^V ^tt^ DDxaiz? "pnn nx ^''''D^n p// 3?^^ /Xn^ps? n t:;m Dan"? x^ 
mmb -- XTn t'H^k n nx„ in^bnn-^bv^ ,D"'S)ann"»T'a'?ii'? r"ixrr .N"5 'a ,ni3iD 70 

.2"j; t5"a ^'nOD 71 

.s"j? 'H ,n-\r,2 S32 73 mynn nnm b^^n rm,T 20 

,niU7a„ : mjKii ana 7nKi O'pbn n^bn^b iniK ipVni i^sy t i a b n n 

nnr ,rmnK nnjK rsi .^^ nu^yn vj-jsm ^tr^'m (id ,r't> ,m»y;) ainan 
nnipa KTyt n mm/, : "isoa tmK mtr^n^ n^ann Tin^n .Dsrn mn^ 
nomazDH m:\>«i ^yi i^'Sio /65 '"^tto^i? ns'D tin"? misi Kmr^Ki r^''^'? 

lar^ iTD^'c; vnti^ nnmn p rn .ee /'nnanDi m* vt)pn : i^k mixi 
n s D a nnn nnb p-'Kiz^n^i pna^ in'^i t^b ^ax ns "bsrai v'iT Qipai 
•j^^nnniz? ^maita nnz3i loia nai ^'?tt D'aitr;n ^nn:\x ''1sd„ vn rUim 
nx\ ma^nnir? n'^'tzr i^aiK ,''s-'^s?-«is„ /O'lunn ''a'»a ns; niinb 
aaiii x^r ''Kmao pam 'ii^k an n'ss^n lar isr lanai k^ n^^is^sn 
iiaa i:'SJ3 nan ,nnnD m'?j» nfK pn o'^ti^a nana nso Dit:^ nna 
^^Ktt^n"? D^yra?5? vmzr nj; KmriKi ""iso '7ia'?na D-'jtsaa D-'zsys 
t357» nj iViss awn*? KmnK nsoa laa ir^antr^n ani .e? -T,32;n'?i 
unin am kss ai pi ,Dna T-'ya iin ^•'pV iL^m t^nr m ,«« q-j:!^ 

.69 "SJU^i.T am nna .K"j? /T«i} irajn jX"5? ,K"p immo 63 

.nbwa rxnb'sa 64 

sT'os ,D'j'j? ^^Na ,n'ansn p jn r'j? — 's nsbn 7"ds naa? ,nBr 66. 

.a"j7 va /m:;i3!2^ 67 

.a"j7 T"2 /imnao 68 

:mis nnj ,Tba nnj n^'tt^ i"? — K"? ts^s naar ;X"s; 'o ,^0'^ 69 23 nnn'H jinpina vin ^sar 

m^na 7a htiiT m /'bin nrau^n nc^iy nfiK Tia 15? /Ha''p5r/. n*? 
in*''? iTiv nriK 72 rai la r^// • ^"n^^ -nnK »^2?nT irniK ^37 n"? n!«t 

/n3iK:ii ;jabnn -najr rxa-'psr n d:i :nr laib a'? w^^ '»x7ai 

,nT ivy") .si/^n^ina *?i*7:i '?'?a nt -— f^a lyn*? naniri// :ki?i nx 
nTTc; ,xav5r n n*''? Katr^a nri'? ^Vn ''■^a^a xsm ntici "np^ytz^ 
^bn n»X2; mpaa ; na:^^ mnx mis ^ap ,t n n •» a n a ^ n - ^ v a 
^nxu : Ka^^ n ij^ih ,sc //n'?iD minn ^a •'HIT — ti?^^ ^y'^^ nanxv 
nam .nmnat:? D"''?T7in D"'?^an 773 ins nai'pa /'mina Vn:i ^'?a 
Jiansn "ry ,a'?n ^5? m-rn\T iic nit T^yn'? nxsKa i-'iam V'?n : laia 
Kin riHiTn ■no'' •l'i''5;aI^' •':i3» ia im^ ib n^n ")iysx"»s Ka^py m 
p i^'SjK KiT'i ,n-nnn '^bazs irm pn J?'n nanxm ,nm72n ,p'\nn 
d:; nn"'fl •'ima loiam mixsHn 1*12? ^5? it ns5pi27m .D'''?n:;n n''^'?Dn 
-'s'? m:\s ^bv:i 7J2Tb lat^ n-^u^ya T»n27 nsrtz^n r^K na^nn->'7ya aiiV 

.nyiz7 

T 

t:ip'?'' :Kin27 idd ik2?3i anna ^latL^ m^Kni na^nn ^3? ,*7ia^nn 
,rii:'i::^ nvrnoa D'5;sr>: — D'laii D-'ani jm:ri»i nwit'ZD ^12; 
D-'^maT nnix nai nanm ,7x3^ .na^nn nyap x^a an-'S'^sr 
rD"?/!;! pVn ns itz^t'i nxa d •> j vk :; n .7Kaa -— vpbn ^aa Dnn£5?3 r.-j'an rCDE? '-s^n) "mans kM mna nriK nna„ :2'? T"0 ^^^^30 78 

.3"? TTi ,Ji3tt? ;2"j; T" ,nr5n 79 

.3«5 D«D /mnaa ;B"'»d ,naT naiaa so 

.D'lynp /Knso 81 

.a'7 ^"^ 'n3B7 82 ttrsin flnn'i ^B'n flnn' 22 

.It Ti'^ii T"isn V/^'»a r^S^n Tif^ nKi:D .-^ ''D''Mn-'»T'»'?n 

,nvi:;"'^K2 'Jiszib — (n /n /Dn'tj^n T's^) •'^k nanx n"?in --d ,n''msna 
lZ2Vt3i ]nnu; nniinn i^k ,D''msnn 'jmsji .m2?ttni<an mD'?nn I'^x 
KSia^ n» baix dix n^n^ x^ir? ^5; ,''in ,''3X nanx n^in •'D .a-'msna 
nayw"? :pns'' '-1 nax .D"':iiiyn ^a^X) "td '?13x'? tr;!?^?: n'rni^ irD 

,''i'? n nzDX .m:ix nnn Knp» lai ^^i^tr?"? I'tz^pa^ vn '?'?d minn pxtz? 
n2^m mu;a nm yi^ti;^ mxna mx n\ni n^is^ nans nrrn "i257tr^V 
^Tjnjrwn p D'''?in inw invai iTisa nDnsrr rxu; r^r^ayi ,Ti?3hn'! 
nain ixncrD ,n2m .'^^m^nni niDin nai x'rx :J^mi iwp^ra rx 
nx iD">j ,n:ibnn bn na^x?: mmi "rx mv n\2M nvrw nabnn-'bsra.'a 
nm^ I'nntz^m ,Dyn ^x no ^•7'»''?y mpnn'? no ^mrixn nn d:i nma 
amx snaurb D^xbsnzs 1:1x2? anai n5;'a^n txi ,vmmm ajrn nn ''s'? 
•»tt?x 21 i'?''DT2?n ,nxiaD /Dsran imxai ,n3'?nn"5'?5;2 •'sa Q-'Xsr 
ma-n57» no'rnm m;;xn nx moi ,imDz:i *n?3'?nn ■'oms? ,T'-r"'/^'?m 
rvr?:mz;n pi .nD'?nn nx dj mr^xn ■''^s; aan"? no ,iTa it mn'?'!tr?;o'j 
-Vyn^z; nsrirn csjizaanan D-'yzaiu^n nx miyV na m:ix nna D-'raysb 
'^r?p2 ,a2i!3jnx3 masm wim") :i^v n'>n i^Tps n,/ ra'-n ?7D'?nn 
,M3na nxai nn^ryi ynu; ^j? iiVians? nnox nnxT na ; nax .tmiy'? 
'^S? ^v?^T\^ njir top nn^'ntz? mTz? b^!; nnn na XMty nnoK iom j«'?x 

n'a'?n au; n>m ,nnx onoa xian nwm anxaa nnx ntz^x m^"* : n^x 
IT n^"? itix ? ID mn txa n-'^ iz2X ,i^u? '»dt' na ^xytiir?"' m mx 
^'1 J7 '/'7x-)u?'» '?t2? ,xi2*i D''2?t2? i:\aD ViptTET nu7Z3 nx mb'tt? laar 
^n:i DniD vt<^ maxn D**2>nn2r ^ onnans Mn nmv2 "D'>'>2ibTtf,n^ .3«y ,a«3 ,QinDD 74 

.n"3 ns'iD ,n2i n'B'sna 76 
.'S n ,an'tJ7n tb^s D"n? ,7121 D'Ttrn tb7 77 25 rrn.Tn nnbma c'm !?Dt? 

nans D'aDnn nn'^c? d'?sn /THu? •'js^ /QVinu^na ximn an^^^nn 
. vVx Tr?^:^i: ad 73 ^y ,-)iDKai nman ii''XU7 naa nr ^d hk »,^^ m?a'?n 

prKtz? ,ip''5? Da^u?' K*?"! Q'»ur-na?7 nana ins' k"?i nniK nma dik 

Dnxsi DVT ''^»3 dhas ,0^21 Ti^a D''^ia'?aD D-'^-nx^ni,, : D''t2?*n!an 

mtrs?// :TisDa ^2;t2;n i'?^'? mw^nn nxan ys^KS ''n^ /S^mxan 
nyaan pisai /T'ynn ns n"?^*! mD'?n2 f poiy ,"i^s?a an ntyx n'^^^bv 
b]i; nT'c;ip2 in-'zs'' rJ^'^Jisn m'-'jiixsT maita d-'isk rn'n» n^ya^m 
Dnbnrab .nana K^a n'ra ]''i27sin ,n:ibr] pos rx^sitt r^o .mnim mnj; 
nvinai .Ka'pj; n ''"lai ^sr xax Kas^i ain^^ D'^ttjri .naiiK nnbv k^ 
DrTJU^na nmn n lai '^k Dn"'a'?n'? hki ht,/ ,dj»n /'xaii "'^asT 
K *» s 1 n ■? an'? aiD i:*"}?,, ^aK ,''Brm'?''a a'raiz; nx 'rsjVs'? an'?nnan 
:an''pD57i "a''na'?Arn nK nxn'? ri^Dixs Kim /'Bn*>Z3'' '?a rrta 
,a''posn np'5? sn'"? ,Bn*'aaT ^a a^K^'Si^i /an'^' '?a VP^'^V ^v 
ain nnK a-'anyi son-jpnina inx ^a'? ^a-'piti^ai mainna anmn^ 
,nman anra an ntJ7X ,mT'nm a^'?2?Dn ,nmDm nm$?nn ^nnrixn 
,9^ ''nniiit: nnaK '7 nn;:3X ,nnnaji D^^bv^ nnai m^r^s; maan 
.,.92 a«ja v,:"J32 m:iKn nan an'? •'i^'aa -na'?nn nai iVtr^a^// niz^xai ,2"^ l3'"',T"j; 85 

.'2 nsbn /S^'s n'sVa ^labn ,npTnn t 86 

.HD'K bj7 wn'sb waipna 87 

.T rD^n ,5"s naitt'fl mabn ,npTnn t 88 

.36—7 ,m3mn :impb ,'psimn .k .c^ rv 89 

,201—200 x"n ,n"nm nimn /pTS i^xr 90 

."niKon nmaa,,b inmpna 91 

,T^ nran 92 vim rjn.Ti ^ait^n flm' 24 

im-Diiz; V5? p^inn ^3,/i; Mm ,nwin D^pin onyisj is'oin d^ 
mas-''?5;n d:^ ittp it nsipna /nmin '?2?i n "^y i?'?in3 annaia 

It2?»:i n^T m ^ssQ^ji^ ^D^tt^^m Dv^^s? /DnAm nwiiji •'^rmj? 

na^ttj D'Jii^Kin ^12? nsbnn ;nin : mAKn-'^ya !?S7 /"Dbnn-'^s;^ 112:1 
nsipn fjioa nza'^noa rr'p'inn m "> 22 -> mz; d i ,nx'?n di -npira 

,1T Dia'DTiTias? npDSi k'tiz; tajrxsDi niyi Tiyi '^niaitr^m m^xs?./ 
DiT'saipi Tr;ii»iTi mmrra^ !m^2 /Dvn is? /mnK ik it nnxi 
'•''?57a ^ip .■'u?''ann ei'?K'? m^nnKn OTixaa iid lannnai la'^noj 
in:^ nD'?nn-'''?y2 Viz; n'rip pni aVxa mpni n^nn '?t2; Vd tr'sm^n m:^Kn 
'»'?a ! 131 13 nu;5rn •?« ! idi i3 ntz;^ : i'?ini nisa "np ,i'?ni nn57» 
on DK1 ,DT''? mottnTz; iipTiyn ^tmn^^ *?v 3t^^^ anan:; nn .posjn 
nnixi .niiB?''n '?y Dm:^ nnib on d^iv n^n ,nwin ansr orx 
'?ty u?Kin-n3i3 '»:ia57 rau>3 ,iTr:ixn fni ns'rnn i'^ mniDn nw^iinn 
,m^bvrr\ nnf:iivn m:iKn Vtr^ iixn-^jip d:\ nxia vn n-'pinm n:ibnn 
K'?i /Ti;^^/! iT'3X3 1pm: D-'pTiym D'ain n-'saipi na'?5;ji npnnu;: 

,n'?iia oyn aba ttbntz;ntt? ,rnjx'7 Tysa'ii'Wi nnnp biz; nr on"* 
n''jix:i •'T' bs7 iTby nxjx:^ D''^nnipan DnTin ^T-bv nnnni Di:a 
Di ."iixi^ 'Kn 311 iix:^ }?Tnw 3i ,"iix:^ D'o-'J ■'31 :im D"'»onisi3 
la-'yonb bi3' •'ja^xtz; ,Dn3T Kia^3 iz;\,'t2; s^rnia '»ibn mm"' n 
anix iD''a3mr; Dm ,rJ$? nii;p3 nx''3nb xbi avsoa D'»ayD nn3 Die gottesdienstlichen Vortraeged.J 316—342 .1892 ^piS ]"? 83 27 I)^^rv^ xm>ina mi-i ^sar 

ins^iD mixjsn n'»'i2?y'i Diaitr^sa minn nai — D'»3wxnn dmsc?? 

— mwv^n ^\'^^^72n bT n^iian,, /'iv^v ''n ni^:i'? nain no^a in •'yTi-'V 
•— D'jnnKH omson D"'^mpDn 7^ ins /".T^niTp nit?^ n -jxsih 

rri'^in fTytr n nais /^nnoa is^ D'»tr^"7? u^Tpi n'?:x3 is?3 ^ip 

.D-'jnnKn a^nsiz^Nn o-'^aipan t?a irm 

a'aa'Tai ijana nwp misya orp^n ns mxs'i// :rm3%Ti Tiiabnn 
: (T /K ,mair^) insn ona nny 1117^ omns? ^3 ni? mc^a miasr ^^21 
.n^im bp ^1 — nainn ,x"'t2^ip kt ~ nji?p mnya D,T''n ns mn'T 

7''^3KT prK^ •'IT /]a2n„ : inK mp^ai ♦^' "nw^ kt ~ 'i:^i QDTias? 
,(pai mi x^Din aan : a'li^nns- KirrnKT iinn) sn-'mKi ^nt3 ,pn 

,mt3n Kim /^n^ap -'W^ ^KiT'nntJ^i (nnsi:>n) K^'^iy// V3's?2 k\7 

^^ntr?' '?5? Ki3!?u? ad ,mnDi hk^i'j nrrm moK I/Tki 

,99 /'<T»n'' 

/■'HD ;"n3p„m "nK'''?E3„n D'''^apn nnson ^tr; a'?s?3n lan^n 
""imr,^! !?::' im'rnnn nnx ,"'tt?'2^n fiVs"? jn''3c;n nsan n'7'nna ,nKni3 
BT^sn lii mi33 7"'i<27 msnna on'? ,a''>3D-ns?3 n'»''?2p anso ii^i 
,m ^ :i 3 n ^m d ^ -j n i o -1 n 1 nanni iK^n// : 7i/'3'?nm mina n?:Gm 
t'aa /prn pan mo-'inn laa^'i mTn-* mnncam .a"? 'n"5n ,i"n — wa'na s'jyn — dbt 98 
.3"? ,T'3p ,j"n — Kio'na k'?t — nar 99 van nnrn ^aa^n nnn' 26 

ai'p^ o''»'? Q'ays nanm on!?^ arn n^aj;© t*is lairaa Dnxncr imi 
o'5?n^ a^jaaTa msan ''a^^ya ins ii^sin Dvp^ 73 aa ^mxnan isn 
r.ma nnai anoia-r ni^'Da in 'a ,'«'n2? baa miriKn -'rjyai 
,Bix babnyc; baa a'sinan /'VQim «]ian ppn? B^K ■'aa rnjruffi 
.93*nnT2;"» nmb aab nx racial 7iann„ nx nn^a a^amai 
ir\i:x^ pc?'"! /'mavby maam niTiD un„ ,a;nai< ns^ib ,nn5xn an 
nnwcn ,9* *Tna Tn^ kVk inmia rwur 'a i'K ,mma:n nnnon inur>/ 
^lyjK 13 i^-'antzr na baa a'j'ijrn nnaxai ninbKrr '•a^as?// mbbia 
.95 «^ni nn baat:^ a^aninn a'sioib'sn ia iposiz^ na baai .man 

n 

nysin ,n^it-ppb npmj m:iKm mxaru maanniir ^ara ia 
*]'>i?a*i ibinn pa7i?n nayn inirioan bw rmn Kin xin ,nbap»n 
Tiabna mrixn nxi iT'bintr^'n np''i:a'»bp'isKn nx ,"Emi?n-'aro nx 
a"':sixa ny nn^a nbapa vsia ibxac? prnn •rnn mnn .a'tz^Traai 
naannn ,m5xn .nxiajn biz; nrnbin bj? .a^jw D'^b-'jai a-jaw 
nm^ nmnoa ,it\v npiay x'n :,nbi;ab ,naipa nx ni2?T>ur ,nba?n 

jnaxn p nn'i'' rrmi 
/nno:n xin nb:2n„ aj nb xnn.T'ai:; nv^nnn ,iinn x^t nbapn 
p-i .a'>pia5? nibx nmo a-'sias? a'»''aib''nn nmsoi niz^a min ^-pin 
xbi xnmxT iiso in^xT xiznab xinna xbx •'banoa xb xabsrT rt2?sa« 
aiym ixa// ; "xunab xinn mnn irrxi naa ■'banoa xbi ,-i^n*' '»5?t» 
na-'n ,x-mx n'ba xbi Tz^aa xit'IIX liTX xunab xinm 
ba>/ ;"ri«b'5? rni tia"'X I'xb'y t^ba xnmx-T t^ba ba,, xbx ATrm 
-inoani a'baob xin nb:^n// .^^'q^ainx rb^ nxrnxb xnx nbai nba 
a"»'?aipa«n la im ,x''s^'?iax am ax n laix — ,a"'bat2?b .*nisan flTu»«^ inaipna 93 

.iDon ^loai 'mj«an inua,,^ TOipn 94 

.a-D .i"n .a bba n n: .nr 95 

.S"<; 2"n .K"? yip vn ,-)iniT 96 29 fln.Tn nn^ina mi'] !?DBr 

ntt^K n T^s^T '''a'':i''5r'? tu^y^i n^wb V/ainD D-'tz^p— -iia"?:!/! •'V^ra "py 
.105 '^onnm b:^ '?t32^ prn v''^n„ ,"annm "piid i3*>ku; ,'?d2; tiV ^ni 
^2K .vpim tttidSt ,T!;3'?nn mso nx D'am •''?3 onnxsi i^in xim 
nabi^ nmax Kin r^i<»*i /Ti^'rnatz? n'?:i3n'i d^d*? pi naiisja it "nonn,, 
^''S3? pi '?a>? ,D''n'?xa i:na Dn-Jin n-n:Tn ntriTpa i^s na^m nc^npa 
nurai ,''"nnon -n»'?nn nnnoirT ^d,, p mina laai ,Dnatz? nnoim -non 

"JD /-"annm iion pixia pn '?ax /qnis"? }«"?tt? DjrtDi iip'ji ypisn 
n^^m nj'K rninn,, ; "nvn^x x'?k m^^ir:^ nnao"? mna x^ niinn,, 
laT matr?'? r^// imsa Kin p — "^ //rivn^K nnaoa ax- '•a 
Tion p d:\ ^aK /'m-'air^n ''s^ nb^:i„ ? (TiaVnn •''rya ^ir^) "anna^a 

107 //ij-in nm.n*''?K D-'ian^ t's s'^yair? miri// mcni ip^yn Kin Dnaty 
aKi2;x3 '?ai /'^n:i n^pi 'rn:^ nio i"? ::?' on'sa Ksvtr^ mam iian ^a,, 
1S?*7' K^^r n-npn •'lo-'a laa,, on rD-j^ttm rO'taws D''Kipiij; Djnai 

108 ^atDiu^sa ni-'Ki n^p^^v nmo nn^bv ti?'" Ji^Kai /^nainatz? na a"»an 

lii Tia^na::? mmon ^nvjimn nxap KJpzs a^s^^n lanan 
"11271U?'? nain nin*? ami' ai'str? ,a''»^t2;iS3n ,a'''?s^S3ttn a^mn 
wVii^ a-'iann,, riK fi-inxai 'r^pa ,Tiiniai n^Jpri^ Kin .mon ,''jnnn 
a^^ann ^u? anain miT'^x a-'sni*' aj'KC? ...ns?in ''ion napr-'^ya 
"THK ^a ..npmn ^ njaKn a-^a^i annao ''sa an^Vy vinm rKtznai 
imaoi inyi n»x'i Kiaoa mcja-'i annaia nsi^tL? in n^K Disn'» 
.^an^atr a:i n nayin nam .nr bv imao isn iz3K^ nnx Kia'»i ,v^sr 
,a'''?:'i lb rx ip^a r^ni^i TK^^i nvn'?K nnao an^ •iK)'?y:// ''a 
anxsn^n Vati^n tniy/, ^n:; nzsai /'n»xn tit *ia rxi api bQii 
a^sntji ,iaT I'r'sri' x^ •'a ,'?an ^am a'^niai a'xuna ,an^2; rms?^ 
-ip-'yn xin ''a'?nn inai Ktz^xjn k"? /'aan inr irr'^i xti^''^ 7^^ axtr^ nai^ 

.S''5 r»p i1"S 1"3 ?3"5 'H /Hap ;S"V n"3 /S"3? T"J7 ,01^ 105 

.3"j? 7"? ,a"y n"3 /.iN'bs ;a"5? b"d ,x"5? T"3 ,mp io6 

.S'7 0"S ,2"5?1 S"S? a"S /2"J? X"S ,X"!; J"3 ,2"J? J'O ,nS'bS 107 

.n"j? rs ,n3? ;S"«r a^s ,s"5? 's rX"5 t"? ,a"? T'd ,K"jr 'J ,nir!?B 108 mm nniTi Vse^n ,nnn'» 28 

1'\r)m„ ,t3i2?sn t3u;£3n m onna xin na^na p mina laa .^oo ''d !? ar 
D''3nm D'»i<T2;ian iiiibnn '''?,5?2 rny ^3" s^vit >^ria'n» 

i^a nonn nnnan n:2!2; I'j^^ no^n K^n maio /'nDnn,/n 
"nson nx nnnn Knp xin .nnoam Tion xin ram ,n'?:;:ni oi2;Dn 
ntrvi na ,bix.'^^'> %n'?x tya'?,/ : n^iKi n^iv^ mm dik kdh "im-'?5r 
Triana Kim /'nmnn lanDJTz; 0'"?^^ D"''?'in'?n pm nxm «? D^sn nia 
DiK ms'' ! KX3'?y •'^137 11121// : mni onx b^ D'n'px K'^Jintz; tDstz?^'? 
ntr^x i"? nni ,^y:!2ttK K'?n ns bn ns i^y nmi t'T' nu^s;^ t'itz;Ki 
/Xim ,"ns7T mn ds? nni'^w x'tk ,dik ay n'jim nn\T ''xi'?m ,nm 
(D'»n'?K "'as'?) v2Sib yiDm i/s^rs? nx b-sir;^!,/ ^nnvrn nu?y x'rn ,DiKn 
U7'n .TTiisaa 'aK nnyi ^mstta "rnny ivisib nnm xnmi mm 
ri3 lan*? nnxiz; p^-^D ?V£tr;n^i yasnb nxT?^ inr nnii2;n 
]tt?n nrT'n k"?! '?'?d n-'itaxa x"? nu^xn ,xDn mxn dx ,myi ...a-'xsmn 
1 ^ D X am /izDX nnu7 ,n'xnm ; naa pi onxn oy inx D'?iy2 -^nxn 
,iaxn xxDr^i THfTxaa ni^^ajrn na!? 73 dxi ...DDbsx nsK x^i laaa 
-IX3X Tia ,nxT *?$? D-'ttt:; izsitz; — ^dxi '?idx'? dix^ i"? msixt:? ^s; 
n*ns»n ^:^n xnip xin p ,102 //m^n nx n-'on'? id^ nu^x"? n^^npn 
n^DD Din "JTA ntt'?i /n''2J''S ns^Dys n^opn n^nzs na. :ni^5?an 
xin anp DipX3 baa ,n''"'i2;n i^a xin '?d ? n^-'S n''an'?'i "rnii nw^b'i 
p ,n-nn2u? tawsn tatz^sn nx onn"? xs-'tz; d:^di .103 //Q'.y^ii^^ mxsb 
xm? xim /y2^n ^^sy nmnn nx D-'^issin,, nVx i^ji on'bn'? xs"" 
i:min •'an nyn D''3ii:^ onu; ,n2''a:ii binn pT nr i^„ :cn'''?5? 

.104 /^nt^'npn 
xin niDix — anna*!// "xia npiayi nsnn ^1abna I'rti' ''nonn/zn .T'nn iKpip .5 rnasn nap 100 

.r'-Qpp y^i^p .K"5? z^"? ,ns'^D 101 

.3"J? .T'S ,n3p 102 

,X"j? n^a /HiTba 104 .nc? 103 31 flii.Tn nnbina m•)^ b^v 

c^^aipan udd nvnb o^sm ik3 nmpa o^imn /''sirm 51.. :3'»B?n 
15*7' x^i imrn iixa 'ii3'»2"' kV ,mKin '»ttn^nai n''a^5?jn ''^^'naan 
j?Ti .Tmm 1902 iKxa lau? xVk nnanDi ixaiai iKsia 
ona 'n'Kn /D^iy ■'3ix:i iTz^a^nr? o'lzmpn ■»niaxi 'rrai !?Dtr? ,"'2inx 
laiy v/22?i nvT nin /D'poisiTi iia^nn nma x^x .na una xVt? 
nma 'a ,n'a li-'nairx x^ D^aiaipn lan^w Jinjan mac?^ /Tisi ^vish 
i? rx*i onx Tna i?n bK ,'>2inx pb /lai imaa na^n rJ« viai 
,n':'jssi nmn ^n D'»j''aa on i^xa /O^'uriTna nnn^nan nnnoaa poj? 
'?a^ ,Qnb^ na dh^ n^Ti nana ainj 7a ^y ...D"""i^in lyi^u? 'xi^ni 
•nms? nVx ^"^n nai .n* ''mv^5?n ^5? in*'! nainnnrr V57 it* mwan 
ns?7a n'B?5? /Tiib n ^nn/. :ana xini laxsa 3?''ai '?ai?an nan 
niaan vmnstj? n^s p'o mawna ^ax .vmrsra ins^ lau? n^n 
bai nyu? nmxa iTH '35? 'xn ,nai nix a a i^'?n o-nz^ma pnv 
pn "nsn ivyn min nay -sa nn'> ^ana ai:^ vnai 
IX DiT'?? a'»:r?n^ ^''aiz^ai oan^ mx^ xb noian 

nx imaa'? m^a nn!?y x^ dxi /napa nx ms^ai na!?n ,n'?ai?m 
Tiso m"?:!. -'nnx iin^ai nbiyi nnjrstr^n na^n nn /'baa nain„ 
D'»aDTi£5a D'baipa 'ic? nay Winy\ .nbnpb ranab nnu^srj n s s tz? a 
11TS nu?57:i TX1 .('nx) x^mb pns' m (p'^an) n^amip nt^a/ia 
712W ,D"'ioa Dis''Di? ntt?y: baipam /n'^mabnm a^baipan r^ 'Tia:i 
lauMTC? nnnx tx ixsaa aaax .ia'?a "n»b//n ^"^ lois-'Da nanna 
aaaiynj;j7 ]sixa nw pntV lo^ji nabaTr nVapn ra di^ij^ nni^yb 
,nann a-'a' inxn xb nrn ia7n bax ^■^^n''p^rr\ nabna nmi nbapn 

.IT ana^rna nx msm m t ^ n n nxa "'a .2"3 pns /b"in .Tupa T'ts" t'j?i .n"s la'o /^''tr^i nnv 114 
,a"!^» nB? ly 'sks n'asn naisK i^j? .n"i? la'o ,i2NDa yan :T'it£' 115 

.128—127 ,m33nn nmpb /'psimn x"B'i t-'d 
3«n mpiDs ;ipVn njr nbap nm aijanx^ rams nsio ntpa n am 116 mm nnn^i ^sarn ;inn' 30 

•'2 /'nnainu? Tion "ry /'nrmn 7Dinn "by Ti»y^ np'yn// ,n"»'?3nm 

-ip''5n tt?mc;i no ki2 15? naipn •'^25 nonn,, naVnnu; tss^an 

.109 ''DnnsT 

^m una^n /m:^Hn nK ,mu?'n nn3"»iN riK n'?npa nxixn m^mn 

tn»i 2W»i !?is^an /''jryn pbm pi nnan'?» nan"? nVnpnc? lat 

'rinn oa ru^n'? n'?apn n'?''nnntt?tt "raK ,pTm isiaa naipau? nyT iDtr? 

niT-n mm mam.'T min — rm^nn"? Ti^^a ,mnx Tn i"? nmnb 
-inK i^n ,i<imn ny t'i?'?'!" nmrni n'rapn 'byai^ "jai t»D,/ .-m:;: 
•"'syK /DVD'Jsai Kn»:;2 nDnn k^^ n2T ^d„ ."o ''D-'poisni Knmn 
D''»ua X7 nmnn ■'d ."i ^'p sin:'? niD*? r'?ii' ijx l^x n'?3i?2 lauu? 
Dtspjir; Din nma nttsy b)s V m p » n Toxnn T>5?n ""d Qjn .x^n 
a'^w n»Da 122;™ n'>22 Ti^Tipn nn y'sin "iM// :wvn 
; '?mp» 'T'HTZ? nx r^ann v'?y P'?in nxt Van i" ^/^^los xint^r ia'!?5?m 
KS'2? D'aoiisttn wi^m p *Tnxi ."3 ^Tinax li^bm'] ip-^v ii^mn^ 
D-jpinan n'>i'>in nmyntt x-'H -iwk '?y nVapn ■'2'?3 nsnn 7111:1211^ 
lijir? nVx HKitt^D .(^'^-1) n'-in"? na^u^ n T]->n — m^mn 'ju? 
■p ^tL7 r'?'sri n-'an'? nr:5? '>p'npi2„ D'pipia niVapa pioy^ I'rnn 
nxT nmx /y i^x'n:?'? inniiz^nm .inisn nx on*''?? is^ /'n3"'u?n n"s? ,n3p ;a''sr j"d ,2"j?i k"j? 2"d ,s"5 'd ,K"y a^jr ,k''j? a ,nK'bD 109 
,'^ ina /'nDipnn/72 ,"njpn*i nK'^on,, ,'psTmn K"b> i^j? — ,k"? vp /3"j? 

.329—283 

annb ;t'ic?2 vv^ .ynzD uv2 ,-"3 "o i'!?'cn msbn ,d-i2K pa no 

,n"3 ti'jjo 'n"3 la'D "'isba 
.^"an amsK pan iiran ,k"o K"n /^mra k-t 111 
.-"3X1.1 matt?n3 n-a n"D 3bib ms^n ,npTnn t 112 
.n"3B— 3"D nasnb ^-nsa /.Tispa n»' T'j? .'k n'Jfo 2"n /'ssba t 113 33 nn.Tn nn^ina tram bsir 

b'M^n r\2w^ /D'»t:rnT7tr n'sn:;:i'\ ."9 "^t\v DDn-T'Zsbn ■'ax ,tiVj3k ''jx 
yii ,05?"? im nmrr'?,, an"? n^tj; Dip?an ,D5?n •'js^ ,nawn nn^ai 
057*? niKnn'? msnm n^Tzm^sj o-'inn,, an '''n*' innay^ mpn^ 
inn„u? ,mKnn^ ^-inu^ /'jnnn,,;: /'nttV„ni .120 //nrnKvai oniann 
wsai isn ^M '?3x .masj i"? ijrrn vnK2?J''t2? ns '?s!n£5a'i Viia «inn 
I'rtJ? -ii^Kin :nK"itt pn rD'au; i?T' }&[ p^"? irxtz? /Hiin Ditzr ia px 
1^ t2?"n ,i»*i'n n^ixtr n^a •i'?''ski nm mii; w^^pr^ .k"?*? .niD ^3u? jnn 
■ub:i^ nai"? n'?DDn •'T'D'rn nira? n:\iai ,rmn mor^ K'?a xin^ xnp 
a:; nra^ ^n» ajrn niDm npi^nan n^nniD,, nT-''7''-^s7i /'n:i: 7^kd 
:\''Dnm i' n:i2;ni ,nnaT loixsn nnn vms ot '?3n /DTi^Kn n^nn 
CxTtt Dnaibtr; (D-'Ji^^n) ^rp'>lJl 'ran •'5 ♦^Knti^'' 'rt:^ iiioa rnoi^i 'naj 

Vi-r:i jrnn ism ;''an2i2rn» riK inab ''bK israu^ Kb rD^'iJaibn 

ib-JKi /Tnn Tiabn bjn D^inn bj? m'7n\T nx nT'»5?n m^mii 
jiinK// rnanxn bs;i n:naKn'i tj^:nn by nnnM dk m^»5;n rrn^onn 
mjmx3 bD ibs^n: nanxn ""'y/, /'bxit:^'' nnnin nmnn nnnx rD'nbx 
na^ir^n ,mna-)n nni'st:^ "\mn -n^'ba mxsnn^n bjri /'D'Jinnnn 
mabn TJanzs riT'nb dtkh b^'riT' Kb// :niTDnn 
n hkt' 73 d:\ h^t dtzti p d:i oik ''12. ny mvir* P"i /T'^n 
^rw i;;<n /ra /Vnii) Tjan •'i:kib 'i ^irn^i? :,tr'vb /VJa by 
73 d:^ DU7 ur»i:? ,2b 7jt» aip^ b^a — nbam miji ^iiai — m ''i :i j 
/mjmn nmst:? anvi^rpTi a''^mn a'pinn byi ;'"t rrnasn noitt 
■i2^K Kin /'a^JsiKH bD2 innny^// nsn a-'nbK :nn'Dnn na'tL'n 
B"'pnpin aiKH nai'' bj?,/ tnann a-'pnpn am:^ aiKn 7» u?nn 
— bDv ax pi /IDT Kb aKi ♦Kpm nvn xT/T'tz? n^T aw 7'K/,i ,''an'n' .nbt?.'"} /'nps ,Ktr3 ,k2 ,f]DV 3pjr> iinbin 119 

."jn'T ,D2' 120 
^najD AIDS jKnna saa ,Tnaia /nn's bip /'n'aia^/n a'b min' n 121 

.n rmas? ,a"n 7'nn» ""n ;xtxi min nnn'i bsurn Jm.T> 32 D a.Tpim D'jinn •''jid'td "75? x"? np'yn xin "n^'^n x*? mym ■'i'?:^^ 
a%nbK nanx ,Tnn mnn ^ia''»nn niizsxn ^5; x^k ,rn;3isr nnn'n 

.niTon mniai Vsnir^'n 
-n^m mm rVxniz^^a nnnnxn rrmn nsnnnn x'n nn^onn 
b3 ^o'Dinxn '?xi^^ '•'ns rn mntz? nvrn myian .n^^^sr nninoa 
nanban ♦it ma:i oysi it ma:; asrs /nTinana mnbi 7n» nnx 
nau? nSTnuaKnni annisan a'^mn min ra nnp'?nn ninrmn 
x"?! ♦n'?tr? a'?a^ min^^ni m7n ^:nn nsns^ni niTonn nmn rm 
nnp^nn ^xiu;''a mvi:in tic? ra mwxm nan'?an ^xtz? ,v''^b imi^b 
nsnym a'K'aammin fairra^ abn n1J2^?n^1 a'^nDn-min r^ 

l^x: Ksn,, : iX3S ,nKn'?i3a nor apy n ,t3''tr757an n'a^n fpr 
nmnnm a-'^ssn ^m^:;^ ins ,n»'?tr; nxisn i"!? ]n''27 anK^ amxn 
nsntr7 ^za : noia nnain I'^srn pi /HXist i^ nitz^srV bar m ,n!?''nn 
^2p'i ma*i5?iT b^ a"»ys3n m'?:^^ in^s niM ns?i'? nanxi a^p"? 
ni< ayV mmn^ nmatz? aiip ,n^it3''u?5;nn mTonn ai .n^'/nj^a-i 
/a^yxsm .n^-'nn "a^yssn nx nVia,/ /Tnn ^:inm a"?!! min ,nmin 
a'imn namn mxnn la^i^jr^ :a^a''njani a'jsin ,nnrr^ ,n)an on 
,118 "niriD'? ^rr'a k^ iiri? nins "'ansn a'pois/n a''rna»m 

a-'^yitz;,, ? naixm a-'iDtr; atzr a^^Vnian n^i< a^aain nn nan •'^i 
/'anjri a-'^Dp am ^od ^''i^a anaiyn a'jmn arru; a"''?2nia a^^D? 
/'n?33nn mtn^ aipa a^nnan ixsa ma /a-janin -inx rT^^^'/ Qn 
2"!nD anbiz^ nisnn mxnn'? aaiB^^ntr^ mmnn nr nx nr anpiT/ an 
: nax"? xt:;ana„ Tnx '?3i2? isixa /naaa ^nx xiniz? •'3tr?n m '^)^plb nm .KHKi ,mj;3 fijsr 117 
.nanan nsn ,«iot» apr mi^in lis 35 nn.Tn irnbina B?am Vaer 

TK ,rvbv 1^33 noa tki ^nDiu?sn ,na''ttnn nmann mms^rin /">r!jaKrr 
unp '?y /"Du;n ^ip„ ^5? n'?DK!a^ nxiiJ nx D'ann /U?k laa n^n 

,n'nn ns ip:intz; D^pinn nb^ /D-^mn D-'pinni 1x2 annx n"'»'''i 
K'rn "iKtz^n oym .D5?a nno rm oan m nnx ,nniTnT2r nm;ir] m 
Dvwa ,vnVK Dipan i*? i:nnu? D^inn n^n i^ttzs i*?Ti D^n^Kn dk : m 

.D^ttT nnv 'TIS? oyn ysin vi< n^Kn 

Kim .i:iaa imK ip'mn ,i:»tt pirn D''X''njn m^K /Vn'?x"i .d'h^x x^n 
.n''aix'?n inttiz?:'? ant d\"'?x /Dnnx d'h^x iai5?i n^m 
:T!axn rn^x '?x inix n'ir;n'? inx oyn div ^5? matr;^ nai 
-m :n"'naxn im nx i*? Tmn^ T^^: ;D'X'3an-''m'?x 
riTT/TH ^^ namsn 'r ^5; p-i n:r;sx "jx nr nmi ♦D-'Xrnjrr 
n^monn nmxD nvn*? n::''!^ m^x nxT namsn ,nnnM ^a; nnipTTj 

r.vn^ HDns nxtn namsin .nonm nnn^r b^ namsn ,rinn ]» 
' m n TT? :n n t i d •' S* : 2^n nio*' "ryi n ^ n p nxsv ^rra^:!! 
."jinirn 'rtr D'lrax '>i'>-b'$ x"? ntz^yn^; namsi ;a^2!r? n^i^xm 

♦2^n 'U73X ,D«mTD"m D'12?JK ""'ST DK ''3 ,D"'n3S '1''''?$? X^ 

-nncn n-np» tJX nnnM nx 2''tr;n'? nan;: nxin naiisim 

.D''K'2Jn ^x :nt!;xin 

,n'?i:b mn*? ^id' wx /2?sinn 'n^x ,D'x^2an b^ D\n'?xn^nx 
mi:?'? ,nxTD nzsmsn"? nii^'sx-'X p"?*! ,''ni'?:i ni'?x d:i i^ 12;^ ni'?in'D5r 
n;2-nsT nnr^S?"? n^i:i3 10:3 122 .n"?!:! mtr^yn"? ,D'X''2in m^x "rx 
ni:!2xnn lij ,D''2-)n D^pinn i:\a inai ibp 122 nr rv» n'nn''2 
rmno^n nx /DT'dh nx .iz^iin nx T2:\n^ i^Tntrni lap n22 ? nnnM 
n'i'?:\2 ]nrn2 ,n'?x ^2 '?2X — niT'onm n'?2pn ,ni:.^n :nnn'2^ 
n-'ays'? ^b-'is^n n^ dx n'?x "^^ in'nn"'2 ri< .n^m'?:^ mis dj i'?2p 
m "71:? m^^t^n nmx /inn imx ,nnn''2tr; 'tt':!3n mnn nnmynn^ 
2t^*T' /'n rK:^'D3; V^i? inT'S' xti ,a'X''22n b^i; ,v nnn^ ;D''X"'23n mm rm.Ti ^atrn mi.T 34 

''jfTn/zn /T'^'n Kin ip'yn /'nntas Kn»n-i oj*ix ?niT2;5;b n^ — n 
p TIBS n^n ,iD^ •'IK") iT/Tiz? DiK Ksm lb ni'tt-'n nn$? Di /'2b2u- 

,122 ;i-i-»27s?x:n Diszsn: 
Ds?n ^x ns''t:n ,n'jD"i:>5?3n nn-'Dnn ns''i:n n'pio nnm h'jxd 
D''Jitt'?n — mav'?5rn m^iii:;!! pn yip nm^-ytz^ m^m"? n^'^n Ab^y 
TK .r"iKn 'tty /Dyn p»n — mainnnn m-n'2;n vy\ — D*'2nnm 
:a\n'?K ay o-'^n iTH' is*?!:; n2'?m ^^k*? t:;'K pa n'?nntt nn-'Dnn: 
"laK Kin '?x"iu;'Z3 nnK '?3// ; '^'ryaa ni'?K p'?n inn 'tkiiz;''^ ihk '?3//. 
DiK n^n-'u; nvn ^di\v ; ''pns K-ipj ^kiiz^'^ inx ^3„ ; Mj-'air^n p^ 
i^''SK /iwa Ti:7''K nrnV ]'Vi3' ; ''n^m liab k"?!:? '^^syx — Vn:; pnj: 
m'ttK '''5?// ny i "nvn^ v^)t pns ib^sKi ,'?^d Tia'?b ^id' i:j''x dx- 

,123 //Q^'j-ixi^j wb-'nn jD''i<''ain %n^K /i''n'?K nK iiiKn niV^n-tsiT iir^zsn '?Kn:2?' nsiz^^i 
D'''?xn''Kn n'?K ,nKiain '''?k''T'K nx niVruTpT i^z^aa 'tkitz;"' ran^'^y 
m itttz? Qaax Kin .n'?iD ni'»t2;i:ixa!2; 2W2rr\ aiDn *?d nx D'''?'?^D^2^ 
nniK ■''?3 "raK /Dn^tais •'ansa pipi oiXJK xin jonsSna a-'pinn 
..i27Sjn-m'oa nnix /'oi^sn-'inn u^jnn mix ,niZ3'ann nmx ,nii2';2nn 

/'liO'T'K//^ VP'T'X ly D"'yi:\yA amx- 
n"'VD r^y iit:\^ issni pna^ a-^a^ixn ixntz; nytr?2 ,D''ttys"? pi 
inixn ,TX ,iiyi ,li"T\^ n^'n miTi ,n'»3:'»T'ipa''X ,n'?sn "^yoa :niiZ2:i. 
Tnn mm ia niynn tx ♦D''X''2jn mVx ,D^^'?xn 13 n'?Min ,i^t .5//' 3 /n /K"n rnna ct^ip^ jKm.in Krsia jnba^a ,nnsx nana ^ai 122 
,'I"in mn'tt^ jD'osts^a /nays :i3ds; j'jyoa ,ks'T ,i^ fTi'iJ'Xia /IOT 2p5' Jin'^in 
,/"2n ;X"a — n"» T'n ,n'T»Dnm niTonn /'psmin N"ty t'v — .t'V-) ,t«i 

.94—75 /nmiTii niTonn 
i""-]^ nnan iso jii":? ,»"» X"n /T'ina 'wipb j't t3«ij>j?an 'naa^ 123 

Jiixiwnn /mmtt? ,pis n^snaa* ,'?inTr?'''r"'J? ,mt3pn mi^n n-nio nnn^n nn^n d^ic? rm^ 

u'KH^ /H^aD u^-JK mi/Tn nTT> nna .rr'annn nmos ona^ nr^ni 
HT'Dn 133 ;i''n'^iJKn ^mt3D^^^ b^^i:; inv3 ''aoipni nrn^i ^niin 

bD"? npisi ion ,n3nN is^'tan i^k /H^is nxnnn nx «Tpai '?^iDn 

,D''mn D'avnV n-'itz; mxzD '»n»:\'? nriM nir nmn nnnMi .2//Dm3Ti 
ti?»n3 ^an"? ^ki^*' m^:; nK2 n^m .nV ^''^oa ntz;x ,D''^'*^Kn nai^r 
D^iyn iina viin"? nnn'n n'?nn tkt /msaa w r\Tb •'js^ n^c; niKtt 
.miKD niin^'? i'?nn n-'mi n^nma'? -)::n n^in f^^ ^^i^^'' Ti? ; bii^n 

ana ,m'?:D niwj nnn wTmonn m mj:i'?i mtzr^' ai^ n2;nni2; 
,njDpn n-'OKi nmo ,215? r^l^n ,0122 latz^Tim "jsisitj; nnai ^222 

n''?t)'>x ,]V2 Dai .4 Dnsa2 inK "1222 n2i<'?tt '''?5;2 nmn' a'Ksia i:k 1 Reinke: Die Welt als That 471—472. Leipzig 1899. 

2 Cornill : Der israelitische Prophetismus, 178. Strassburg 1906. 

3 "W. Staerk: Die jiidisch-aramaischen Papyri von Assuan. 
Bonn 1907. 

4 Wellhausen: Israelitische und Jiidische Geschichte, 236. 
Berlin 1901. mm nnm bsts'n Jmn' 36 

Vk 'ma iVim n'?i:^2 in: nv Ami^n nn') isik nx i2H^ ,nv rn-'S' 

cni/T ^ii> bnA n^P Q^ r^prr'ij^D ,a''K''n3n m'?ia Dip» ,^Kitr?"' 

pT /TK .nnnjrn ina!2;an ,nna5?n instr?a a''"'^2v n''mD'?ip rrnona 
rns^'iz^D ; a*'>?''2an nn r-nt:? na''nDn nmx^ ns^n' man mt:?'tr;D ,tx 
itr^sx TK /D-'K-'a^n ]aT ^tt' nasrn iniK^ ,'' 1 a 27 •? nvn"? nsm*' maa 

a-'-'m D''ip'i /'•'m tana,/'? dvs tw ^i<^^'yi^ nii;)jT\ txi 
"san mn*? riK tkh'? n^in msnK'? oc^a ixs'' cp>k"'3J /D'''?s;j .omntt 
"■'jiz^n iT'nn,, prn ma ")U7X /'nn„ nrrma^ nx an n^i:wT wiii ^ixff'> 
.^^niin "iipan imx p mx^'? nanm nann ''Bn„ a-'ans /nny a:i 73 
laraa tki .^an tiaa ipnn laatz? a'aiznn "an„Tj? ,a''K''an ^ju? -)ipan 
? 'r'n^n a'ny^ n^^n*? na ^ai i'? tz?"^,, nasrn ayn ^'iT' '^Jitrn rran^ 
XTia •'^rm *?« n"? nans nVia nri:;iixrTC; lan a'?r;'? x''aa jnnnz? 

/'p"?s nv.bT:in mim ynxi a-'aiz? 39 imsn nn.T 

munaKH b^ ni'>ip nvnb nans /'n^n^aKn naKH/r D,Ti"'S?s nn'^nm 

a^'?''nn/2 on /'o-'n -nxV,, /D''Z23?n ''-n^'? a''tz?y: n'?i:in ''ti^JK : ^Kitj;'a 
n'?'!!DVn itzry Dtz^aT Dn'rivoaa ^nn nx inns on .nnn''? nwsj T\wvb 

.DnnTiD r^KH •'jaya D^am 9^x12?^ 
i2?5? nnn%T ^u? mDT2;5nnn nmo'? nnrn 'T'aam bnnn nmm 
Q-.nna D^'Hin nmnn an^na D'':maoa^Kn n'''?"'au?ttn Dm»Tn 
niitt^Knn Dysa n^.^^^ noia: m amn ""^s? .n ' jn •> *? d ' k "j a : n 
pD^nnb i'?nn D-'iasrn .n-'^is'r'rs ^nm^^ n^tr^iixn nnson iin'? 
a'?SKtr^ ,D'»Vyj D^'^arm anaT nK'?!a nmx iKitz? ,'rxit:;'' mina nnya 

."laa nr on D-'sm^'i D-^iba iVia nasrn Dsrn 
na^tti ,^x"itr?''a irrn •'jnn taiD nntTi?: onsjaaur nrnjoa^Ki 
*naoaVK ■'T' bij nnaaa matr; ,n'»nnDa'7K ♦D"'X3vn ^a^ niM!C\ min nss' 
nn^i naK'?K) ''bvy\ n^imo ana /Q'-nn' nain na lair'Tin '?n:^n 
pT .amn^ bTi; Vnn ran^ mnaa nntr?5?a ,m;mtr?a '''?s7a an^ib^ 
latTTin /Dnxaa *iatL>''ti^ ,p^''s nio*i^''s^"7 inns? ""sa .amn^n p-'V'a 
nsc; ,n''jvn nsjirn iik an'? i'?;\d an .lonmnoaVKa ^Vx a^nxa 
iKX"' n'?K ptra '''?aai ,r\''ivn mainn nm ,ann a-'^-'a a"»'?'»au^an 
,a''''nn r^^ rm»m noian nnmz^m m'?''^Kn n:^a ,nTa las?^ ,ain^^ 
ai^nn la'?^ Jiatrr aitan ^571 nnn'-atj; TiK^n ^y iKin — nrb layai 
anD .IT n'''?an'? a^ysaK w^ti^ ,an£3D laroi an-'trr *nw I'^jnn 
'2?''?tL?n a''K3i^trnn nso ,in''»n^ m:\K ,DK''t3Dnx nso :a"»5nTn 
K*?^ na ir mitr^tt •'sa annai i?2Ti> anzs naim Jirab^ niaan ism 
B''a:ii:rj anai .inva t'rsrs' la n'-Vjn ni^Ka anain ixs' '»a iT'a'' 10 Staerk: Neue testamentliche Zeitgeschichte I 28. 127. 
Leipzig 1907, min fln.Ti bsc^n nn.T 38 

ominn ,Dn .Q^y'rj Dm"? D"':i»Kn iixm isatz; aip» '?Dm 

onanD ,no*»pn j<n^ iiao ,(Miiet) t)V';32 no^pn fniaxTia dh^ 
,csnK nx ina^ }<V an j^n^tr^tt^n ■':iiaK3 Dmn^n Vu; Kn„ :n^xn 
nx na^3 x"? Dip?sn i?inn .omion n"'5? D''^i2;'n'» nxi r'?Kit2;"'-r^^ 
TTistz^ D''3bin i%T /'a^'?:\i mb^„ ,nw:i a^^vs i2?'?^t iH"? ananx 
nj^n; W'Tibw vn annva "U'^n'^iv^,, uy\ "na*'Dtr;n •'js nx nixn'?,, 

»8as?sn a3?s 

nnnva rmap-'rim annria nvoaD-Tin anirTn an^ nD'» ,mTX5m 
-^nnTK rO^^vn ny inntrn'? nta*' x^i isssn x^ an .anm'zs amasi 
2riVi njtjpn asixa anx ix''nn an ♦Tnmni Ti'inn ^iriir? t^kh 

.nttJi'? mnx ,mnx n^i^xi mnnx 

:n^'2'Dn nnrn 127X3 ,amnM nx n?''nn;a 

TITS ipsrion xV nVnn "'■nn'' .asnn nanm Ds;a o^a "jnx 
*13 'ra an'^jy na-'nn nsvnv; ,m'7nM .am"? a-jaMn an Mmw 5 E. Schiirer: Geschichte des jiidischen Volkes z. Z. J. Ch. 
Ill 2—38. Leipzig 1890. 

7 Ziebarth: Kulturbilder aus griechischen Stadten 73, (Natur 
xind Geisteswelt 131). 

8 H. Ewald Greschichte des Volkes Israel III 520. Gottingen 
1852. "Wellhausen: Israelitische Geschichte etc. 148 — ^149. 41 mnsji niin^ 

laxi 2nna ctoK^T^Jt l^am rrnn^n naita"? nyun hdm ''niaT''?yn 

.line; 2T27'nn'? D-'Vm^^ nxai nsnj? dk narv nniTb nnTn yrifi^ 
lu^K .IT ,Vx-iiz;^ nv HK nnsju? it /Kan -hk d:i ni2?aD rmn'ni 
mn^n ntj;as njvx:\n it hk di — imrsin dk n'?Ti nu7pn m* 
cyn nap: i<^^ it .•'J-'d inn ^la wki I'snn Dn£3a'»^'ixn im nmna 

^^rriTX n^x ]T!XX5 n:iatr? ra^ 'i<»i") '^irr n^Tin' o^s^ii mtt^yi 
'am'''? "-pin riK itkh dt'2 amini on ,D''Kann mia n^snia itiry 
2'mn rmn\T ''amxa vn D'it:Di:;''iK Vnan iVam (it^s) -id-'i? ,K»n 
'»anpa nii ,nnn'n nx D''22na nsnn ■'tt^iK// 7a nam I'n pn^j ^a^a 
,n5 nax ^aiin nyn ^y .n-'amKa vn i2sik anna oiD't: lo-'pn 

.Dnin^ on ia nxaa ntzry na^anur 
nmc7 bv PTn n^T nnnM V^j; nma naa tj? ^kis^k n-'X-n ijx 
IK nM ntz^p naa ,ma!rV ^nV li'Vyi .•'Kann oyn aipa miwn ayn 
,mij'? ""mDn 'Kan nn%ntr? /n'?"'^ msaa "nn nn^ .nnn^n ns< ^apb 
ana "^n^rw a-^nn 'raai n'''?''?Kn innsiT^aa 'nm^ "naia lan nc7j?i 
nnn-'n n'pisrsjr anin lanm ttkt ^aai ♦vmaiiVi H inan oya paiii 
ly ,p'?'s 'pDi^^'sn ^w "inny ''s'? /nVna id '?a nn-'n nnn onan ^y 
iTK aT^y I'rap::? nnx /nnam noian ''sms vn^ ,D'^in nbi< ^aur 

.p7si -)tt?v •'Sin /Dn^' D"'t272K^ W5?j nnn'n 

/D'nK nw nixa u?iVira •'m:^ /^ai? n /Tia^nn ^aana inin 
irrnn inspTrn nnpaai ,D"'aTz;n p nmiz^n nTn niDO\nn p^na xs» 
na K^K maiKn raV ^ki^*' nx n^^apn n'?:in Kb^ :t3su^a K''2in 11 Stade: Greschichte d. Volkes Israel II 626—628. Berlin 1888. 

.3"? ,7"D n^nOD 12 mm nnm ^sjrn jin.T 4a 

;anv^^^ naira ms^a k'h .D-'xann myi^n nywn nb'':i''on 'sn i^ni 

nrn nss? mbx ddik pi pn ^d 

^an ■'snnyn u?''K-T' nu;")n'? '\vv^'> xV 

lan nn v^ d^'t'dis pxi rs? .'^sy 
Antral "ii:;tL?a lainza nrn rr'jan 

la-'SD nKt2;a anpn"? ana "jk"? ik '3 

is-nn xi!!? b^ kt'I nas '"raa nnm 

TpvA '?inn'? "innTn 1122:1 D''T2;m ''D 

.13A m5?22K ntr^sra 12K '^'ds n'>b^bvib 

:'7Knu''n nnst:?Z3n mnta bv nxia «%t 

•nVI^ TX^T 1KT'' riKI IttK iz;'}? 

32m n»r2 n^'?n» ddd^ •n.aitrr 

^5?2 mVl5?2'l m2a'?X /Q'liaK "imu? I'K 

nnD2 nrb innn ys2 't5?2 mjiru 

.Yii^2 cr^nn mpn^ it2' d'»")2:^i 

'?2r) naT2 nD22t:; Dn2a2iin'' 0^2:^ 

" 'M'>y nKaiD> d't^^ijpn 'n22 d'-jstji 

in-* nam on^jai lis '»:2 nury^ 12 

npn v^b D-'ayi n2mn p"' nx '>2y\ 

,mpn ''1:3m b2 Dsr inV^i d^'j; •'ia 

.D'>''ijn ^2^2 v^^w *i2iTi Dn'nsrD nx iTi^y nViot n'?K2 Dn2T 

naon"?! Dnv'?'''?^. nn 21t'5?'? r:ya D^a D'''?''nn?a w'^yn 43 mnsai nn.T 

D''Z357n ^d"? noia is^ton an ns; .xia^ nnnpn a-'zjurn roVa^ Vy 
pi xV i^ia"? nT»nvn ''D''Z3^n nD^^a,, ^s? dh^ ixnm a^V"'^Kn nai5? 
^nsn riri/, :i»xj iT''?Din*iKn djci .n'?iD nwiixn"? dk '^ t^xnu;"''? 
^D •'D T'KTip VdV n'':r^ Kim d'713'? inK 7nK ^d "'jv'? mn-'n pn 
115 DKTn n*''?'?Dn n'^sTrn n2'?K5» riK n:in ,15 "id'?»^ n Dtr?a i<ip'' iu^ 
ii^nn Klip — "nmn nv2„ .nnm i'? laipTZ? D-'K-'n^n Vsi? D-'^na liK 
2ip2 n3i2 ii^kVi Dnstt*? T]W^Vq; b^iv* hmv — 7it2?Kin n'^v^> 
iitz^i? n' nrs^sr^i ansa 'ay 1112 : laK^ niK2x n 1212 i^K nxn 
nsTt? a^j^v ^i<// — inx k-'iji Kiip — '"x^s^m^ tk„ .le ^^^^^-^ ^nbni^ 
D-'tt"'^ j?2''a K''2m .i^nnx ddiz^ 1123;'? "t 02^2 QV12 Kiip^ n"m2 
-'DDKa 1X12'' D'n:^ 'T''?X// : 'ion t'57 toTz^snn D-'air^n riD^aa itr^K D'K2rT 
D1K iV ni275?M :'?"»57ia D2 v^'i '?2.n in''ni2K i'?m ipu; ii< :iiax''i n^ 
M nnx V2m im n n^rr> innn ai"'2„ is "?dm'?x k^ nam d-'H^k 
.so'/Q-j ^,5; 102'' n-'ai n 1122 nK nyi*? n>vi K^an •'2^ 
D''ai2^ n2^aa t^'v na^ d«i^:\ d''12t li*? D"'5?"'2a n'?i<n D'2in2n 
#12 Tna*? D''jn2nai na^n jik n''5m'»n n'rx^ d:; iu;sk-»ki rT''?'72 
cKsaj nt:ri ns oaax .inK pin nn2 Kixa^i D'2in2n m nnj;'? 
*?^2 iniD nr v^ ^^k '''^ik'? Kin bK'W'> m"?*? ''2 d''Kian n''2in2 d:i 
nv '^^ :i'''?Ka pia i2in .nnnM bu; n"'^oi2'JiKn nnQp^rt nx 
,TK b^'w nv *nn''2i wqi bv iiay^ ran Q5? ^2 ,n''psn nx law 
k'? ,pia2 ,Kin ,-)Dian mnoi nixibK iin^ iihiD biC'T^i riK latznz? 
*ywp .D'''?''?Kn •'1215? D-'ayn r^ '?'?i2nnV pix diu?2 '?i2'' kVi ysn 
^m^w D''a3?n '?2'? Klip Kin nt 05? nn*' V2K .p'tk i''n'?Ki vnVK*? n'n 
iiau^"? rsn ij''K Kin ^vvr^ ia''K Kin ; m ni^K2 nm inx isnnu^'i .0 'a iTass 17 .n3— 73 »"' "i.TjrB^' 16 .12 ,» ; a«23nn bx is 

.T '2 ?ip:n 20 ♦!) T" nnDi 19 .3— »» T"d iTht is B^inn im.Ti bDurn nnm 42 

Din •'isb njti:? niiw u>»n itr^aau; niitr?i<in ins-'X ^n^^ n^n^^ 

on"? njnii nsnjt DiT^"''?k dk n'?'sn km .D^ayn nna nasna nntr^v 
.^u?vm i?isn ,n'?anm nanKn ^x : Dzaipan nnK Vk 

i^fljn sn*' jnn ; "rn^n fl'?i5;'? T'^n'? na nm i"? i^^-nr; .wsjjs '2/'»iTn 
^1^2 •'arm ^j? nV n^ns h^id mtznjxnw /Ist d'?'i5;'? x'^aa xin^ 
^IDV p itt?*' xn xinn ptn *tjdVi .i^'^pix n^'ran nrnm rixi D"'K5Tr? 

s 

,m*ia linn tDTiiz^n ,miDan ^s^ ,iiaTn oyn '?5; T^i^^rn vniVi5?s) 

7ni3 jmia lira' lur^^ nmn 1^1)2 .1:1*12^x11 r'^x Hi pinm 
T'inn •'a:^'? iz^n^ ann ^^ dk nxnai ntn vmyri vm np''y nx xa 

♦'i:iax) n'zbb DTpnn oxi i"? Dipur 
:n^xn D'':i''J5?n ntai? ^5? Q-jnaiD ib n''Dm'')2n onmn 
;iVi3 nxnnn '?d'? nx — D^^'?x .yixn bv n-'^iz^n n3'?ax3 (x 

.vji on mxn •'am 
.D'H^x Vur no^man nanxni tsVman p-rsn (n 

.D^^'?x '?x aixn on'' (5 
.in'?iT'? Dixn on' (i .15 3"3 'Jia 13 
14 Hamak: Mission und Ausbreitung des Christentums etc. 8 
Leipzig 1903. 45 nnx:i nn.T 

^^3j ^ns i^^n D-'anrntn D'ninaa^ mnnV maw tnnVn aa .nnx 

nnv r\v *vn nwiiib^ ik dm^kV i^ipv ]Wi<in n^n inr-' x^i 
nb nm a-'as/r rnra ^Knw •'K'ai imx iZ37i? njc? mxa 3?2?ya 

Ttottai □•'mtaVi D-'y-)'? 1^X5127 nnrza Kin„ : D^^^K^ Vjr nxaK w^ 
nam? «■?» xis'i? Kin O'nVK ♦as "D'$ra>*in ^ d:i a-'ipnsn ^y 
n^aT K-'iin .D^n^K riK T'^nn iKna t^ nKii .rp v^^ cami 
nm DnpaV o'^in ,T'Z3nn iVa Kb ^a 'i:i;Dn Kb ^a 'i non/, :Kmp 
ba bv rami bab 'i aiD/. nniK D''iKn.'3 a^bnnn ^bya .36//ifi;nx3K 
HKoa tiaa osu^ai pis,, n'^mJi baa T'om ram baa n pn^c ^vtrjra 
^-JK D-'ami nanK Kban ,nr nnn^n mbKi .^^"t^q •ia7p'' TiaKi ion 
; pTsi nanK pn p dj ijixjxd s^nn Kin .aiKn bjr r^vs^a Ka ij''K .rP 
ttflirra nwv :dk ''a ?ia;3 i2^"in n n»i aiD na dtk ib T:ui;i. 
niznsr iji'k nr min^T nibK .ss/z-j^.^i^i^ aj? ro^ j^jjxni ion iianxi 
1:0 ,Dab n-'n^ thk asa^a/, :ra'3?a d'IU' obia ,ii^"'Kb o'k r^ bTan 

.sgz/Q^-jnbK 'T •'jiK -ja ^nw mrxa 
.a'»nbKn bK niKn on"* (a 
bya T"5r nKnm o'nbKb mKn :ianK by nun ns rm w dk 
by niKnnb lib n .^'^na nra imaip mn ,^<^Qinrt •'•'na np-'vi iid'» 
baai 'v^si baai laab baa ^^^bK a nK :ianKi„ :nbKn o-'ainan 31 Wellhausen: Geschichte etc. 389—390. 

^5 'n 'na 35 .^ o ''3s!?a 34 .t t'o .tjij?' 33 .h T" n^nai 32 

.10 wa .T' ,t3 .T'ap D'bnn 37 .jd ,33 '3 ns'x 36 

iBip ""D ^"jn nsoa iT'in^n nair nban n'ainsn ^y aj .n 1 na'a 38 

.ana ?iVb33 ite>i "Twinn nna^^ 
«3i,30 a"' oipna ,40 a"a •''na 4o .aa to mp'i 39 c?nn ;mm bac^n rm.T 44 

xnp"' n"?©!! rrav n rr'n tki ^iniz;'' ni^K D^n xnpVi on^n^K hk 
xnp' nc;x bs n^Tr^sn nnau? pD» D''au;n jyatr^n nuK/. /'D'»srn ^d^ 
Vis"? mu^ D^ibi D"»jn3 tx nna nnp^ 712: Kim ,2i//'.-)3jn tj^k 

.22«n lax D'»i'?'? D-'jns'? npx dhd oav/ : t^npa 
liT'tt?/. — inx nsTJi npin mDK nna — 'ma"!"? tid' ^d Mb px 
D'X''2jn iD'Bn^ D^ai^rn nD^aa nmx'^ f '3 k> i'?ur ''D"»aTr?n DDbaa/za 

Djvvn'? -'Tio^ -"ip^y IT'yi Toin n» /pinn eroia /Vax ^D-'x^aw 
nVu;aa fya X'n D''X'2an ^e^ "D'a^n nDbaa,/ty nira :D^x'a:n Var 
nxsm 1127^ bv "u^fy^T] n3'?»aA. njn ,n^ n-'soa ,'nnn ixi t>i'?iz;'? nxan 
uin D^n^xn m2'?a 'a ,ncr nn ix ns nn inzax"* x'?u ♦laisyn ns 

.25"D21-lp3 

m2:an '>::u lyin^ xsaa im nm iwnn da x^n naxi ^ax 
x':' /X^^ npim x"?*! nz^a x^n mbsi x"? Dvn "psa '3ix i^x nxm 
nmx uy'tttt?''! ii"? nnp*'i na"'au;n ij"? n^** 'a :iax^ x%*7 D^air^a 
nnp'i DM nay '?x ij^ Tiasr*' 'a : ij^nb X'n d'!? naya x^i ,n:t^j;ji 
Taa'rai T^sa *rx» nann i"'Vx aiip "o ,n3i2?5?:n nmx 'J35;"'aTrr''i li^ 
laa*? ^aa iJ^mn ^a nxsan T^nbx n nx DTn^a on^pai// : 26''iriwy^ 
.2=''naxa imxnp'' "ju?x "ra*? v x -n p 'r a ^ n a n p// ♦27''^^s3 "^aai 
x"? layi D''am '''? 'a,, .29/onp invna "imxnp ixs^ana 't ic;m„ 
nan 'a ♦D^iy'? D\n'?x ''p*?m •'aa^ ms "jaaVi ■'nxt:; n'?a .n^o '^xsn 
*nt^ aita •»'? n^n^x nanp ••axi ,*]aa nnn ^a nnasn nax' Tpm .XD V'D „Tj;!2'"' 22 .!» 'H /'K D'Sba 21 

23 Stade: Geschichte etc. II. 538. 

24 Harnak: Wesen des Christentums 34 — 35. Leipzig 1908. 

•aD n u^ 27 .T— K' 'b nnm 26 .21 T"' ospib 25 

.m iT'ap D'bnn 23 
.HD— .13 i"5? n'bnn 30 a n"i rff-s^i 29 47 nnsn min'^ 

Tttn n^Ki K^T .n'ritn'? nnanxa r3? ms d'?'i5?» nrrn k"? nnnM 
asi^jni n'?3?:in ivynn m /•'mu^an fvsrnn .55nl?iD niu^ii^n b'>nv}2 
n^snr^' K^a^n ^nbiD ni^i:iKn b-^niv^ ^bb:i iw^ Kin ,r\'\ir]''n hkiiu^ 
a:iTr?jn ijrTn nx nin yp ri< "i5? npisi nnnx K^an i2'?3 ,('ii:;Kin 
IK iin^^ Dya nma li'K Kin :n^iD nwiiKn '?''3tr2 d''»\t nnnK^ 
"71$? nia'?' k"?! mn '»u '?k Mii ki:?'' kS/ qk •>3 ,'?k'iu;' ^'»au;a 
,56 ''rrn^Ttt'? D/TmiT'jm d'tik'? amain inriDi// /'nan^a 
^D UK d:\ dk ''d DTKn riK pn Kb ainK"?! nmb nyir n^n^^ 
nmsur ,m mna n:innKn n^^ s^njiwKin k\t nnnM ,''nn 
: DTKn ay in*' nmK n'?'?iD k\ii 3?12u?3 mK Di^a nanan nn^au? bjr 
"Tn:n laai nriK nDK'?a 'td nu^'n Kb iNnbK nb nnu; '»y'2^n dvi/, 
bi!? mys3 nu7'':ns3 K\n .^s ''T^•^y^•i n^^K inrin inann"? inaKi Trasr 
K'n ♦mmn iKtz; bxK nnmM D'Kxia ijk r^^s^ n^^zsn n'»'>nn "'bya 
2?nnn Kb,/ ,nnK nra iDntrrn Kb naa riKi iniK nu? ik nitr;i// : nms 
mjDb riyni'' m^n^^ ,59 "wii ntr? oionn kS/ /"nn^ m;3nm iiu^2 
•'»mi inann ^S3 p'TS jrnv nn^ana bjr nman t2?"'Kn nK p-'TX ntz;^ 
's„ naiKi bnna D^nK onbiKS "^t^•K Tis^n ^eo/z-j-jtDK a*'ytj;n 
«6i''? Q-'nbKn :z;^n nmurbn iW>i2 iw aionn Kb nts^a mina ainD 
omsjD bsr mpw K'n .D'niQsn bs; n:i omb nsriv nnn'n 
•inbnsy Dnbnyi b^Ka yv ba on^rmi y^Kn bK iKian 'di„ robn^i 
1^3? bK nisn ''3,/ rcs'/j^oj^^ Kb D^bnjr aab n-'n'' n-'Jir ti?bir^ vis riK 
]rn:i vbj? nnjb nsy nK ir'n^r^n Kb ntz^snb n-'bs? onbnb D^ai n^a' 

.63 ''nian Kb iniKi bDKn i^aa '>:> 55 Cohen a. a. 7. 

.7 '2 n'j;B>' 56 

57 Christentum und Judentum (im Jahrbuche fiir Jiidische 

Geschichte und Ldteratur, Berlin 1906). riT pisn D'lHK nimpsa 

.- n"D J."* a"D D'-im .ns a"D mp^i 59 ."> o mac? 58 

.12 D"' Knp'l 62 .10—8 13 (K) D^Drmpn bX 61 .' 2'"> '^K^a 60 

.0' '3 nnai 63 vy)n n-nTT") ^Dtpn irnr.'' 46 

niv'w "T '^K ■'D 'nix 3?*T'i "^3^n : '?'?nnan bbnT\'> nxn dx '3 ,'nt2;5;a 

rnxn-p*? nix *iu?' dxi .43 '^-jrissn n^xn 'd nxn npnsi tDst2;z3 7Dn 

44''xin D'rtz; D''xju;2i2? D3"'nx it:;x3 d'»'?u? im// :*n2Jv'? mainn^ 

,45//D3sn'7K n '3X trmp 'd /Vnn D-j^np// : xsm "i3d nw 

♦in"? it"? DTxn on*' o 
.^6D^^^x mira np^yi tic "rva in"?!? mxn nnnx ^y D"'na itr?-' 
ranxi,/ : t)'?mz3 •'nx cxsia "ux nu^^ rrnn^i .imaip nm na7a dji 
'nsn'i'/' n'?)Dn nx onxazati^ onsia aaax D^xs^aa «*7//-^ix5D 'ij;'!^ 
T:in dd"? iTiT naa mrxs,, nnxn airiDn ^ax /^s/qn;^^^^ pb„ 
ninxn :piw<nn nron nx nx2» ^/q-j^sa i^ naiixi oanx iihiT 
.sonaixm nl^?:il<Jl binn ^bn mx Vs^ rrw nrn^ nans 
x^i iJin x^ n:i// : Dnin bx nbw\ ninx nnn-'n nxba ,^ba2 
f-ixa Djn''%T Dn:i 'a nin wsi m nn^^T' anxi rnVn x^ iy\ Ai^nbn 
: avna n:, dk 'a n^'^^a pT x^i .51 'n:; ostz^a nun x^„ /'ansa 
i?^sa .52//a-»-):^ rix laiu? '7,, /n^n nx Dnanxi« /"]i2^ 'm au7ini i:^/. 
niDD'nn nvn xin nayn oyn// inr itasc;^ nx inx npin x^nn 
Tixa'rna nn nx xxzd D'nnx noaan bv; ivsun .53 ^^D-'mix no^an bi^; 
,54 //nj^aiyn ''is n^apna o^mix noaan n'i?ni// maxb .ns— MtjiTfiT 43 .t3 n'o /'X D'a'n •'im 42 .n/i rsnm 4i 
3'" Dipna ,40 3"3 'na 46 .2 ^"^ xipi 45 .48 'n 'na 44 

.H' O"' Knp'l 47 .77 '' Opib /31— 30 

.Nietzsche, X, S. 400 "Der Antichrist" Leipzig 1906. : T]Wn 48 

.!> B"' Xnp'1 49 
50 H. Cohen : Die Nachstenliebe im Talmud 6—8 Marburg 1888. 

.p i-a nn2T .ta a'o ;3 2"3 mac^ 51 
,0 vap n''bn:i .a' t"d .u' '^ onai .nb n'o xip^i 52 

53 Giidemann, die jiidische Apologetik P. 56. 

.K"57 T"3p ;i38; 54 ■49 rl'r,2l^ n^iTP 

DK ''KTia 3n'' nil ,n3in id Vd la a^ximr^atz? T^jnn nx ''XT12 yr^ 
nba bD2^ ,u?^k ^3 •'sn nmrit:^ rniz? ,'?'?n Vtz? l^wy\ ^mt] •'DDn •'ZJins 

jinn-'.n '?'?d nna "ia"'j< *np"'$?a nrn p-'S^Tn— ''Q''a''ii<n riK mnx'?/, 'jtL^n 
: •'j'ni:D3'7K "'Tin"' aan mn ] vynn hk ^''^n ''nsuT •'JS^ nnu^ hk^ tij; 
■n:;^^ 32^in -"^ki n-'amx av P") nmiD nwj?^ nn^JTz? D''n:r?in ^Dn„ 

"IK i^-JiK iw y:isn -^d,, :,n'?JO Dnai D''KSia ijk T':in2 oi 
iKtt^a nnn vsi^i IKiitr n*i»n njcnn ^3 .i"? laa-'^^n itr^n nsnn iTiian 

^'2u?n d:^ d^'K// :'?''j*Tip nsian npinn pisn T'yn 77 //•,2f'^}^a ri-j^T 
atr; Dmx irsrn; nnK ,d''"isx32 onWiT I'rap^ itd ''d-'h^ik no^on,, 
"j^a^ an-'Vy minn nms ,0x21 122::^ ny\ nnr^i^i nt:?p nnas? ""^'^ ^22 
DK — ■ D2JnK2 rn o-nri ''D is?"' niio Dn*? tdh^i ons^n hk kiit:;^ 
nsj^n DK naK3 tk r^ ''^"'J? /^a-'n-'iK nnnK,,^ nnnp na-'X it ms« 

•na /TH kV w •'d mx^nV '?p"'n rsrnrD ,n^K bD nnKi 
npniin miin si-'n in"nn„TZ? nra n^xi i^na irrnrr miT i^nx 
"73 bv ^''\'\^^ npTiira nmsn ^^^rr'aT' dx ''3 n'Tin'' hj^k *itd mim 

x"? iiTi?2 mra w>'^ nnaiKir DiTz?-' nnsinn nnpinn 7)3 di 
u^'in'?^ pT ^''i'?n Kin .i^Mni ^Kitz?' ''K''22» iV D^^sTipn ^5? *]''Din 74 S. Ziegler: Der Kampf z. Judentum u. Christentum. 26—27, 
Berlin, 1907. 

.n i"D nn2T 77 .xd .to '>\>vn le .n— i I'O t.^iivj 75 

78 C, Cornill : Das alte Testament u. d. Humanitat 18, Leipzig 
1895. 

79 Die "Weltratsel 151, Leipzig 1908. Vgl. tnWn 
Th. Kappstein: Moderne Theologie und Kultur 11 (Die Kultur). lynn nn.Ti batrn nn.T 48 

o:\ Dn"? W5? mxn "'an dd*? i^'>u^ isnn nti^K "r^// :nx3X ic;"' dxi 
lb Diip maxs n'?xn onniD a^bn ,6* ''n''X''nan'i nmnn mr ■>d nm 

mp2 is'snt:^ ,12^'' DTii? pttDni *?x*i^' •'nntj vn D'nt-ja ,'?'7D3 
«mVd nwi:x^ nbnx] nrs? ninx ^5; anoran noian niavsn ayn 
CJ15? iM'i nmn^ mns irr'n %T'„ : nax D^*?i:nT' u^'x pnr p •'dt 
«]D^ Dix ^D nx n 'im,, :n»K n'ms p vtzn/T ,66vqr)^3 ^^3 
TJX n'»c?»u;an annva i^nn ^ij/, nax tdid i^-'k oij:;'t)ix /STz/fn^t 
•'sur bv Tntb nDi3 n^n nr ,y^m es/zQ^s ^j^pb n:iZD bj? ann 
Kinjn Vd*? in'ranni inanxn D-'X'njn ^ir? DTz^nr n'n xin ,inin^n 

ixsTTD ;iasia n'?j?a'? v^ii; ''"loitt 'c^-'X .nitDni rranxn bw n\T xin 
myiira n'rap x'?x mT'tai D-'pin Dn'''?^? o"»a37n x^ T^rinn"? n-'-nx 'i'''?x 
JO ^y^n *?^ a''-!)*/, latt? '?3; nVxn nn:^^ x^ipi ^9 niT'T'an nnna mrrniD 
innn nx r^i^ b^" « i^t^nnn ni2Ti tt-'X ram ^'xa pisy nxn x"? xin 

jMiaans H'n "laipa*? 3?'':^nt2^ is? 
maxi ^3 'sa amau^ vn miDXXii varans .nyn ^''an n-'n ^"rn 
iin I'wt^ x^x ijm nu?a5 /iJi^Du^n vVsr mtj;nt£^ xin •'ixnizr,/ :v^y 
^i:? TT'»'?n rViv ^^ T'on 'n,, :'5i»xi r^y itsdh nat^D /^^^ ''JOt 

.72 //Kirs; 
nnn'H Vu? nanxn ^5? n'ris? nniun ^ ^lanX/zH ^D'asriu ,Vnx 
^sx nxn xsfti x^t2^ /O^a'-'iKn nx d:i ninxV /Tisz3 nnsaniz? nan 
15?n'? nnnxi naxa ■'D onsratr?/, mpan nx xnpj njn .nniT'n 
nyn T'^Vsnm an^n-nK nx innx dd^ la^a '^x-j ^n^n^nx nx (?) nxaun 
xin '»n ,iu?^ ''sa KSf^ '?'?d n^sx"">x 7WX"in piosn j^ //qs-jsti-j .n x-fl maK 66 .x"5? x"> :iaK^ 65 .12 't "':ia 64 

.X"? .K-b ;iaW 69 .'1 DC? Dtt? 68 /i DIS? /DV 67 

^"7 ,K«^ imn:o 72 .n a"B max 71 .1 ,v'o i"mx 70 

.44—43 M 'na 73 51 nnsn rm.T 

27^Kn p'? : bian mp*' i^k tj? nmnn p "rnx vi? i^^ finx ri'' mnyn 

'n'TA nr^ inis Ta'?''i nti^y iti^Ki s''^!2;n niD^an i^ Kip' pp iniaa 
fip ^i^-* it£?i^*» "nns?^ rnK*?! a^'ia^'? ^p3„ /'a\^u?n mD^aa Jnp^ 

d:i *iu?'a s'^y^w UN at2;i ns m^K .s^pyatr^aa ddivI^s cpin ^s? 
: m^NU? na y^D inio nr r^^ ^^s ,a"'pinn ^3il anns anm n^ a-JT^i 
p") n*nn''n riK ii'';2yntz? nb^ 1^1 ,a'piRn •'nm 1^1 pn nna Kin 
niKa nmn .n^ixxs lu?"' iz^T'n j<^ nn m B3X3xi .12^2 a''pinn ^s 
n'?x3 rn a''u;'n2rj r^ a:^ ,m^ ist 1:^: b^k^^jh ina pb btip a-jjiz; 
aViya nis kV a^'j^-'a^n ♦rr'^mnx hts ^y:g w nsn^ .nr "7^ in^K? 
HD *nv^* *iny;9^ a*'ii^x"in a-'ijmsn v^ ^b m Qn?3 ^'? ,Q''pTin b^ 
yT ■'X113 n^x ,ri2;'' ^nK apy^i .i^-Jiia i^yats?!!? iias s'^pinn ^^* D^nia 
^''^ ""S/, : 1/2K1 nK^n -7*13? nn "fpn ^n. fiT'ia vmvi nxi itsx nx sd^t 
«s8//f!?')3 ^y p-r2 rfmis^a^ nnx2 bw^^'] minn ^2 nx a''p"' nt^^x 
.nnr2 a^^^isvn a''u?nsn ^s.>? ^r, d^ksid i^k i\^ nra nt2?p t3st^?a 

oi^ixs *7^3 s9nin;2V i^i'i minn 'pin ^32 ipip" k'^h iTiistr^n/oi 
K7 nn^ pE? ^2 a'p'in2 pTpia w wn nb ib'^i ,rms?^2 bpnv: bs 

♦12 ^2 HT bll a'TSpD V/l 

^5? a:\ ms rin m^ti;'? iti/' m22 ni^nn 'pin n^: pi s^'^i 
XG2 ^y a''2"a;i'' s'"!;nsm ansiDn./ ,amim a'^^^nsn 'pin 
Kin np2;3 ,aj^K .9° ^'i t^" yi n s t^ a2^ n?3!^' nE?K ^2 pb : nt^;^ 
PK x^ "pa^: ,91 -'-a'tLny d:3\^i an an^aiK '2„ :an'i^yz3 m atzn ns) 
K'pn n2'K2i n^y^2 an'pim amin bK m DH'nn n^K2 iV '2 ,amin .17 T"i) QJ^plb .19—17 '1" ^rn 86 
87 B. Kellermann: Kritische Beitrage zur Entstehungsge- 
schichte des Christentums 18—20, Berlin 1906. 

.n"D n^bri i"-? S9 lo '2 spy mjK se 
.nty aa; 91 .32 ,J"d 'na 90 mir] jTn.Ti batz^n nn.T 50 

nu;tt bm K^smiz; n;^ inr -- ] t •> i n "? ii i»ik — k''^s» li'i? ,iaiK 

♦naiKK) t2;T'n nd imins,, /nj;3Ti iJ:iy nsp2?n ny nxai 'n Kin,, /'p^jt 
^s ,Dsrn i**! TK TIT' n^n nns mu^nn ip^nt:? ,"na^n»'T ta npb Kin 
: Du;Kn in k"? nnin"'-^s? miM^ imini i^n itz^s^^J 2'^nK dkI// /nrrnn 
m ^2) nsu n-'H ^{V wv .81 //T)m2Fnai lii^si 't:\:i ""kt^^ nu?5;j nr 
miD K'iJK ni:;'Tn nT\m ni^^sa i:i"'n ion -— tT'in"?!! nms — ■'Tin'' 
/'D''.x''nm nnnn Ksm mn Dmn^ bsK lan i^ske; ,"7 fisn mu^s?*? 
•pan Kin ♦irnn-'n iinia iiN2iV — 1v^nb'\'\ T'DID — '?'?3 ysn i<^ ^t1^// 
n-Tinn mjnVi nnwn n-'D^sn n« oiinb 2t2?n nb D'?iy;2„ /'ns n«^n^ 
nai^? — nmDiian niTiin vmspts/ns/, .32 ''nnsi^n ^■'0:23^ m 

^y mssi Kin d:\ p ,an/as? on^:! Kintz? D's^nan i/'ssi .S4 //-jtih' n^n 
T")'^ ''a^n^K nsnK nxi Ds^an m» iw .an^ las aa^^p^ a^inn 
,85^n^K m m wanb k^i nb^ m m^vb,^ a^pinn dk nijai^?'? a:^ 
B-'pin rn-jaTi^i^^sn nnn-'n ^pin fn a'''?"'"n.'3tr ,anpinn ]» a^^K a:!W^ 
,a«S^o avin /iT'jimjiDa'pKn mm^n ■'pin r^i /ayau;^^ ntiWB 
nas ny .w pi3 a^n*nnKn ^k •'3 ,nT2 lai*? a-'sn am ,a*'''ann 
^D lain b^„ : annK niaipan w^ naia n^na mis:; n^"'^ it riT^smn 
aK "53 isn^ 'nK^ nb ,a^K''3.'!n nm n^ ut rn^nr] nj? ncnb 'nxn 
k'? T^Km a''at2;n -nns?' •'3 15? asV •'n^? im^? a:!?5K •'3 rmK^a? 

80 Wellhausen: Israelitische Greschichte 389. 
81 E. V. Hartmann: Die Selbstzersetzung des Christentums 
43-^5, 56, Berlin 1814. 

82 Wellhausen: Einleitung in d, drei ersten Evangelien 113 — 
114, Berlin 1905. Derselbe, Israel. Geschichto etc. 388. 

W. Hess: Jesus von Nazareth 25, Tiibingen 1906. :nVi!7Tl 

83 F. Delitsch: Zur Weiterbildung d. Religion 15, Strassbur^ 
1908. 

84 Eschelbacher : Das Judentum etc. 95. 

Franz Delitsch :Der Messias als Versohner 10 — 11, Paris 1867. tmu^n 

.42 il"'> OKpib .23 l^a TI^J 85 53 rrnii'i rm.T 

nnriKVi piis^ nmiyan onm tyatz? ina nni? ^b an .D"'Tin"»n "ts» 

itr^^Ti aiDH i"n miza"? nvnb y^wiro nnV^^,,'? nvn'? nntaann 
n?2'»is isiKa '?x"i^'» ny '?u? ''»t2;in in^ja n\T ■*?»Tn in — n'>iw wji^b 

,DT»K1 Kill 

nr ^nni v'?^; nirpn dt hk inun D''K»nn .1x3:25; mi:?in im'^jri 

,x»inz3 niiz^in nnvr^ v^ isdu 
,iT^Di-ninn n'tooann :nT» nara .nipisai nn:: na^js rr'nni 
nK m nyrnz; D"»t)"ipiDDnxn : nr^ nnirai ,DS;n V5? no^s;.^'? nrpniz^ 

.niK^ by]2 miDttii '?kiu;'» 
nK ?i''P^i 'l'?i"n Tvyin Kin /'n''t:;;a/,'? □"'snriyin nn:.nn tk 
n'?:\n' iniz? Di^b nvn n^n wi-'v ti'''7nn nn' nnsion nsi D^K''n:ii"T 
inn Mn'' nyji 7pT ,nwj<i t^'K /D'?in .rinKJi ri-jn^ ini« '?x:i''i ''n''T^a,„7 
iniKi .96 //^^ZD^ ''JJ3? D3r„ i^TTi; Aivm^ b^ii nintz; '"2?:iK-in/, imxV 
]iti?Knn n''3?ti7'' v'pv nrmz; n-^tran Kin ."*»t2?'» 5?T:itt nuin,, n\T n^tz^an 
n:\ D5? nan ^nn d^ nnt "i:^i„ tn'jin nwi^Km bitw^ yTr;i'' va-'ntz? 
.97 '^Dn :ima top njrJi .inn' Knxji n"'sni b'^v^ vnT 
rnryn^ nan Kin .^iii lyi 7t3pa asrn nan Kinn ''^n:^ di'''?„i 
pisni vbm opB? ij^nxn nupi o^Kainn ■'T'a ms'» nnpan ''n''tz;zD„n 
.98 //ni>.Dax3 n^b D'^a nyi n^n nK'?a„i r^xa "sai^ 
n^npn nx oyn b^ Kipi rnnfja sidv p w Ka T^iiniKa 
Kin ;99"K'K5U? ''21^ D5?„ Kai mip»n ''^2"ia/,n Kin K\rw ,nbn^n Dipna 99 .0 ,n^ 98 .i ,k K"' .Tjytt?' 97 .r 't bK'n 96 

,62 T^ mnn nn.Ti bstrn nn.T 52 

bs^ baaw b)j mm lo-'an nbiw r\vn a^ itiTpizr a^K-'a^n nsp^nza 
c^ayn ^5^ pTsi no*i» is-'on nr as; in' ^ik ,n''wn I'lu? man 
: VT'!D'?n nx niiia i^^ n^n ,Das? nina p"i onxiai nx waa ^b^ ciVis 

t^pn'? n''i3;J3 ntr?K T'is^ nK2 -ic^ioi ,9* '^^xn^^ Ji-'^'? itr^K nnaiKn 
"ja iT'Ssn iTT^ici /nyi nmx n^y i<V- n^inn nnaV njnsn ijzaa 
7X2n ^K 'n^a TinVity' n^,/ : -1IS.5? ds?33 i)33 an^ n-'c^n t'^s; VTj^bn 
m,m nbb7y\^ ays nv nxn nu?X5i /'■tx^itt;'' rr'a'? n^x nnaiKn 

on^ riK nnp^ mo i?V« :3nn mipnan nxin n^^aixn m "npT 

\Dnn2ni •'KXDTi? n'»aVn/D o-'xapn D-'umsDn ra Q^ 
''D ,pn niDiK /'"rnri ti?">x n'-nirio nnnn nm*' tJnr^ •'nin-' n-'n w„ 

'>iv ^^^ ww ,cnnam r'^n^^t: ,^p^^ •n^*' oi^x''!:? nz5 w ^u? 
imx nx mxib on^ nx : nVxri a-'ttrjxn nx D':i''aa ^2^ — 'aTi ix 
KJjti^n nvb yw ,d''»vn ^tr^ D-'-'^m^n orp'^nn nssna nu;5it27 ^tz^'xn 
anma iix w Viz? im''t^"'K Vs; x*? Vix .la "td dt* b'jj ^nmam onV 
713 pn xVx nxn ^aina xM iva x"? x^^^ mVn in^iin Vi? x'?x ^ns 

nat3Tr?ai nxjp ^'^^v^ n^2±>n m i^ tz^^srnn ,X'is''X /nDiaa xV .n"D nsVn vy 92 

.27--22 V'O 'fia 95 .6—5 '' Tia 94 .22 'T lam' 93 55 nnsn nn.T 

inn •'3 tz^^x"? nsD'' k"? ntr^K/, T'T's^d bv ni2ii iniK ina qk "o 

itn nau^n^n m r^fS? n^n i«T» ,nxn:a ,i^sya i<irj .n'»!jrttn iina 

.mipJDn w'^'Qn Kin «in w^ •'s D''ma i^iois niam mm'? is?»trr' 

^k:\"'1 Kia''t£? n''t2^Z3'? nipm a"'5?n5;:\ K^am n^y:im ^:i'jn aym 
Qi?m ,]Dp''2 ^wiif, riK wa Nisa"? ati;n mnn'? D-'^ainn nnaya ddik 
w vn^ it3in ia-'i/, :D''K'a:in nnoan n^mna latj^ t''^Hn^ ^nn 
cyn ati'n ,nnD*i^n *im''i2;'»Na p't^^jn w^ •'s^i /'ms'' vtz;-i^^ 12:1 
mi n rrn vbv nnn„ : K^a^n wsrit?'' v'?s? Ka^jizr n-'ti^^n Kin nw 
Q'^^i pTia ^Bm n mT^ nyi nn mia:;i nss? nn ni-'m n/'san 
naa la^i innpn riK T'Vu'n w bvi .^lO'T^^ '''^5?^ ^nt^^aa n-jaim 
a''Ktt'nn 'T'/'a n''D''Vi3'i d'^k-'^'id nVvx:^ "i^ Ka**:! 

vn as^m aip^n ,pTn .nK^s: mi-'naa nDtz^sm it nsn:in 
innKi vidi D^a^inn ai?n ii^m nyiinn mna:\nn^ Ti^a a^j^Moa 
i<: 3?t:^in ,n aii^a Kan nna nn-p^ w v^'in^ :i^k*? ik^p 
nniK Kip-n ,n"'^^ ^ya H^'ti vVy t3"'an ^p^nn ,Kin .m '^a''?3n?3a 
ma'?a naip^V aTti;n n^ ^5712; a'!'?n'? ■b*'nnn naai /'iiTia/, ati^a a^'ri 
tv^nia Kip a3?ni ,ayn "^s? ia ^a na^an nn^n^ n''t3D:jnn ,111 ira 

♦ii2'/nKan i:i^aK nn ma^si nana/' 

'inai^Ka prnnn'? ^nn ,innK nwi^ ayn ^a iniKia ,i;325?a itJ^-'T 
— nriM DKT '^ai,/ ,nay i;'^i |inK Vjr aai a'^ti^iT''? iKiaai 1^x5? naa 
ivs na'^ n^K : i^^ K-'a^n "t^a imw nsi niK^a'^ — ^ns) nsoia 
,313 //ri',2ifiK ta n^jr V5?i m^n "^y aam ^:iy i*? Kia"* TaV?3 n:n .18 T3 DKpib .27 'H DIplS .21—16 T"t3 22^ 109 
,38 0'" OKp'b .9 K'" O'ipia .9 i?"3 "Tia 111 .5— t? S'" rT'^S?"' 110 

.5—4 is'O "sna 113 .10 K"-- Dipia 112 min n-nn^i vatJ^n rmn' 54 

T\^ nu?n^ loimipja j^s*' K-'iJin iiT'?Ktr? n^iKa nn^T mio^ "itz^i^ai 

^,mb ,]V'\nb'\'\ trT'^i'm ,2nxiJ a"':^i'?iK^n nmn a"''?*7nti?a Din"? 
"nn2 i^sy '?y inn s'^hk V^k ,io*i<''ni ^ya pi la^jj? ^5? Kin t»ii 
/"^3 riK ia^ *T':i^i ^12*' Kin didd-'I? 1^ Kip*' ii2;k n''^*^n K12'' "j^ 

T 

tnsn n'?Kt2; '?37 .105 '•'Kin "^n^ n'''?K iimian '^K// mi!^^ 2''ti'n 
ry bK^ii b^ i^iJj.^Da iV :iwn /'a''n'?K p n^t^?5/,n Kin ok ^nrr 
nmr^n ra^'? niyi' aiKn p n^ iKin nnsr^a n^h imx ■'^ki,, : n-'U^^n 
1122S? riK 2t2;ni^ 1112 jiki: nbn Vss) K'?n .loe ''a-j^-im ^ii ay K21 
''n^t^^isz/n QW2 im^ m m^2^ s?^m iia°r2 mm^ ,bivn vbv nmu? nr*? 
linn ?K ""n?^ nsi^-^n s-'yiT'' vn^n 107 a^-s^^-^^^ f-j.-^n t^/^^nts^ni ti:?iis?3 
r,T)^n ''wis^,,n imn iniK i^^u; iij;k3 ,^'?32 .n^tz^^sn ^12; iTiia^ 
K^K mi^jri^ ^K iinTn pi k^i ,ni^^ kV ,n''t3ai^sn T'sn inni^n 
nn^:n„ : aniDKn'iT'2?5 ^""SD^n pni' rp^^ ^y .rnniK^ iimn aji 
in^,/ : B&$ ^2 nit:;'' nai^n 1^ a"'ti;n k"? ^'? inK'^ n^n^ m Knn Kin 
D'^nosi a^Kii ams? : ann«5i it^K dki anyat:; iu;i? n^ imvb n'':\n 
tsiiDsi ,iTinm V^ a'^n^in an na in''?3'?n^ itzr* b^u;^^ ,108 ''a-j^^nia 
ixb K^i in K^ iV 1DK k"? /'a'^''n a^i^K p n-Jt^an mn nriK// : 2''t^n ♦:i3 a '3n!7J3 101 .2"3 "'bsa naio "t? .t '3 a^'^nn 100 

.14 ^;"' 'n?3 102 

103 Wellhausen: Geschichte Israels 380. Ders. Einleitung in d. 
Harnak: Das Wesen d. Christentums 82— 83. :mtyndrei Evangelien 114. 

.26—25 'T imv 105 .14 ^'"^ Tia 104 

.61 T" 01p1» .66 2"3 DSpi*? .64—63 V'3 Tia 106 
107 M. Maurenbrecher : Von Nazareth nach Golgotha 61 — 86, 
Berlin 1909. 

,22—19 'T Opib .6—4 K"' 'na 108 57 misn mm' 

^3 D-'jcn i3Ku^ 15; ,nD *?D i'?St Q-'anx^ ''bKT2;'n D57n nictz? ma:^nn 
nx lan^ oiooiinx no'pn ^» ^?2^ 'an^ D'xa mvi^a tt^^k D'i:;»n 

isan •'»i*i 'n")TK Dnw D's^« riiiau?*! ,11^2 n'tt'iis n'^wcnK dj? 
DH*?!:; n''j''Tan /Taiiitaixn bv nrm*? Q''^iDa vn on m n^p:i2 

n'>nii; ,w> nx ns-nis T'on'? ^"?'7nt^^^ it n'DDjntz? kis's k'^s tk 
naiz? ,Dmin ,nKTn n-'taoimn ''nx its? 'Ptv i^dt^'?! iia px^ n^ 
•iyai2;n 7X» ^*^^ — n'^r^^nxn m:^xn msjoa -— ynsob n'>w yaix 
onnn nxii?a o'^an'? hdi ,DmnM i'?X3 w ibM •'D D"»u;'i:\tix 'szi 
^sm «ii8 ansa"? w t"?'/! dj? mnnV onDi ^or rn q^s'?x:! ininyi 
vVx in'?2;''i„ : DD-n bv^ imx TDn"? onnn ''u?:x i'?-rnu?n D'sjsaxrr 
DH /'inmi imx oisn'? oimn 'uaxai D't:;!-)?)!! 7» nwm 
"t -{Di x*? Dx ]n:n ,xV dk n d ^7 *? x » n r. *? n^jin,, nmx i^x^ 
,ii9//Dnmn •'u^jx dj? 1'''?57 yynn'? nna'''i o-'U^nsn ixrv 

DXKT3 D"'3i^x"in ,a''onmnm n-'^nsnu^ ,xts''X d-'xti lix 
nn:ann w"? M'nnn ,Dass; nmo'? 0:^x12 D'jmnxm ysrm o^n nmtoV 
cn^ 'D ,i''!2;jxi omin rraa nxr nniinnn np^jn .n-'O'^.i© 
I!:;''! .Dnn iDan p-i D"'u?nDm D5?2 Dnnn pn am m'i:;x5m man im 

nin Dn .ibti? nx'TXH u^n^p '?s? i»ss? nx idd Kin ♦n'?2ri itz;'' 
D''jwxin vn D-'TVT'n .n'''?xiT2;M naixn iij'n /laii-'nV 7axa nxtr: 
mn d:^ dhi ♦niixjxn mib aiz^sa Dnoia mx •'ja t5£*'5 d^ij?^ ixintzr 
/D'Man pT3 ,i''nsD •':!s'? n^Jt^n nxaa -ns? .nrwixi T\wvh onsiw nx 
t^-n'i? b's niys,!^ nx moa*? dhti r^ixi nmina nx bni/Tn ixirr /a 'iia 118 
.20 o .11 1 OKpi^ .15 a-a .14 2'" ';ia .13 a"' .6 'i oipia 119 mi7] nnm bstz^n miiT ss 

iT^nTT? n-^an imx'? nan mTi'? mVintr;n ^j^a ^^n binu^n Vi:?^ 

n''?3? *it3''3n on .037*1 ''u^ki n'? njt iT'tk nnon njtrn nyijinn 
'?3inu ,n57Ti pnt^n •''?n mvs? njrijn ."'an "n:! rr'wsjna nsnan 'pys- 
r.ins ad '>nM m ijou? dh ,Djax .isnKi "rxn^' ^57 nyi K^an^ ik- 
^u?«T *i^%'7p'' TK// nnv3 asan riK la^nn on '?2X .Dyn '':nan "paa. 
m2?57 nybn ^xi "o n^vi na nax"n niruo nx n^'Tzmsm a-'^nDn 
C'ann iKm 12 ij''aK'' d'?id inx'i'Da k*? dk nmn mmx; 
iK'nn nt27KD .-^^uas? nx d:i TjnaiK nx n^ inpb'i 
57 21^1 DvnriK rT'oa iiKsa nr nx;/ : *nax did'?"»3 ^k imx- 
1/axin 'D nax2 ncp'? oa nna imx: 
!"?» l"? DiVt^,, :x2sn ''^3X 1*? iKip i3ST2?an nni? ."5n'»^;an 
.117// D "J Ti n •' n T ^ a n'pya'? aiw inaiz^x nm nnDai,, .ii6//Q-,-f',n\T 
^ViKiTi D^n nniD"? nmiDa nn\T ic?'"? n^^nsn mmnn dxi 
^3 D57n naiD '?''aT2;2 «*? w>b lap nnr o^jDioa ,nnnx wtm^ mn- 
D''Di*i2m iT'ominn rfDo^nn "j^n on «Vn roaiss? naio b^n^an ox 

.nnnx 
nx DH-'Vy i'?n'|7tr ,Dnx •'aaa n^n nxsta it^^k nxrn n-'ttDann 
nxatrn .ixa oyn ^27 nxiJiz; nn^n Ji'^nso '>isb nw nwblv^ ni<a rmn^n^ 
itTK /"riirin omin ■'a-'a ,nxTn n^^ojinxT ''ax "'a'a nv na^aa nxrn 

,y\ib DS7n ''a-T nsu?- 

^an na'raa'? ^r^na n%T n'''?^ D57n niiiur nx itt'I /Omim 
xan d:\ nt 057 in'i ,Vx")^'' "py in^u;aa nx npfm ia naan xvm 
nTTi Tn nnsu;a*? nai^an a"»tz;n'? nsx^tz; n-'n^tr^a njTian ^d t* pnna- 
n^D' K^ nxrn n-'UDann .nnnx o-'ninn ^d nx na^n mntaxai Jixa 
xipT^i m nnstz^a V57 Dn-'nn^ .it:?*' Vj? ursj-p-'itrra t)''an'? tsix nw2 
nv^i Tixa naaioa nnM ith n^n-'u^an nvi^nn .n-'ir^a Diz^a ■ja3JS7^ .2 J"2 OSpi^ 115 .48—47 K"' liHT 114 
.38 1"^ OSpV? .37 DB? .26 Dtt? 117 .29 T"3 'JIQ .18 VB D1pn» 116 59 rmsji nn.T 

•ja inmnn ,inia nnK nny imx atj? ,a''>??3'nn •'T'^ n'?K"i^i i^'tyia 
fTiK;3 tr^anni D'''?t2;TT':2 ^k anu^yi hk/d pt .ia impn air? Kitz;"? 

anwr? nrrja 1^723 an .w Q/T-^s? ms iu^k "^3 m natz^i D-'jsxiKi 
.125 ayrj Tiy n'wia "linn n'?:\n''i n-'tz^nn n'>n i^ii; ia"'»Kn on : ntn pn 

.DvVvKs Kii:^ "inK^ ypn K3 .nm ^rmV 
'T'57 /OiDiD T'jra i"?"!: ,^aiM i»ti^2 oi^iKSi ^nasrn i;2tj?a 'i'lNtz? 
,n''a'i^ mmiv nmn'' nnsu^a^ is inT'nn *K»n n'?^tti2 nnn it'jv 
n"i3?3 an^ 72 inrnn .'-26 ^^a im '?5? ^"in /T'ni mn'' ^^rn ^2p 
D^i57D- nxi k"? xin ,127 '7K''Va:\ /-i ^ti^ n-'^^n'? ntz^s^^i a'''?T:?i*T'^ Ka 
m-1^1 nsn"? tdh a'''?2?n''ni2; ninpn nnsim nb-^npn hk pn ,w hk 

amK fp""i^ '2^ 2''i^ni anssiixT a-'iinTitr? ,anj7n iit'V b^ yenu; 

.128 Q-j-iiDKn n''23 tw2nb •'is mt:?^'? anoiaVi 
nniK'? "PTTi^ n^ii^a 'piKiz? isn:i aiKns nm wad ^Qm aiKnsi 
■'Kip nr\v n2?5?a ]d ,nat:'''n ihji^kV ^tt^ ■'kjp aiiptt n^nt^ i£)3i ,^n:i 

Tinn nDina Kim u^inn inp"? dk n^izr tr'Dnb m^w msn^'? yma Kin 
.nK-j^s^ mtt'^na ajrai nrs? nKJp2 ays a*'''i,M amn"' as? ni''D:!3 
nmnvn n"'3iDi'?''sn dk i"? np'? nu^nnn imin^ nio^^i .6 v'D ,'K D^^rumpn Vk .15 'K n''n'!?B'n '2?j?a 123 
.3 '1 oipis .56—55 a'" 'na 124 

125 Hartmann, a. a. O. 56. R. Knopf, Paulus, 5 — 650 (Wissen- 
schaft und Bildung 48). 

.3 3"s D^n'^E^n ■'tytja 127 .14 'K n'>''tibjn bK 126 
.11 v'3 .4 ao .1 't3 .3 'n .58 'I la'^btcn 'tt'jya 128 ipnn nn.Ti bstrn miiT ss 

,QV7n mvp Vs? amn*' d^s'?^ nann i:i^nj o^'hsd nriK 130) 

V:ip'? |ii::n;2 n''n„ qk ^:3 '^''Jinpat:^ kxs"? at'?^ /^^'?K,/ piKnn i?*?! pjrx 
inxsn nt^^a ns;^'^ n»57Ti? Dn^'ZDbnn /'n:im2 wjti^ T])±>^ b)i3 vb)3 

riK ^Dij Kin ib'SKT /it2;sj '?3m in::^ 'pan 'T'n'^K n n^ ninKi :nT 
? i^^-^^pK Hb n'''? K2^ v^ysi'\ A^^'^'^pac] ''Tb K\2'> Titt : •'rnxiK ,in;au;a 
tz/TT^p "p^ ri?:i ""n j?in .120 '^•m^D ir^^wi nx^j-'tz; ly « iriKn nnx^ hm 

^■5? Dsnj! ntz^K nnK ,*itttz; ii-'inn tn Ka^:n n .n-'n ^^K Tisn 
mnn ^nnn^ int:;^ ^S?i ■'n Tiu/n*? v'py iny[ n-'^ii n^in n^-jV n^i? 
.D'5Dsi:;Dn V5; n^ii^nn u"? sn m^ ,nuir ^'^ nmpn nn^z;^ inn bvi 
:^ip }Ai''in n ,nnnK2 •{•'-rn nx arT^s? i^np an a:\*i nbxn a-'Kiian 
rKi niim "PK// :nxii? *inu;K /'tost:;^ v:iii Vd "-d ibys a-iDn msH// 
n'''?'''?yn am n^yn ^n.i„ : annnx n^ip anm /'Kin i^a^i p-'i's ^iy 
-'1331 vana v^^Kb nn^ aiK ''ja -"a-n ^d '?J7 mmps its; ^2;k 
itt'ipsu^ai r{pi7:in bin ini^$?m nmnn nsoa iDna Ki'':in n dk n^bbv^ 
: 2^ii;n ,bpi2 m?:"'i n"i^n^ •nn?^''^; na vs riK mils'? VT^^bn iiaa 
♦iti^snn T mbmb ym k'?i 121 ^n^rijitz? *'» niba^';!? naia// 
mmi iQitz;:! ^iib'sw ,inn.Ki i-Jisb amn*' nmn laa .a'p'ij i^-' 
na^'psn nriK nn-'antz; nni'-a ^n:\n iidkh '?2k ,nai,>2Kn ^nv ^s; 
nasnn inmn ,p ♦1221^^2; ai*''?:\:nKn a:^ n^^j w a$; imatz? ,Kin 
.0 1 V 1 K s ''"v /Vmspu;m inn^ m? ,^^1*? mnK ,nnnKb irn» nnK .K"^ n"' r"j? 121 .2"j7 ,x"D imsna 120 

122 Nietzsche: Der Antichrist, a. a. O. 407. 61 rinsji rrn.T 

fpo «iio rW> nnK n^^*? nnni nn^n^xa lOKac? nVK d:; ,d''^n 
miKi DHTiiax QT^ i^-'ninu; ,nim«)Hn nx "^^mb ds'?» nips^b iVb*' k"? 
.D''n'?KD D''^'n:^n a"'u^iKn nx r^'is?^'!^*! u^npn^ ij-JDon an .on^niax 
— n'^nbiib laa •j'?b3nn Dii3Di:nx'?n (^x) Theos ^lovV ixipu? on 
laa w '?y D3i t3''nn'? k"?^ ,nins2n nx OiTVy *i'?s''p^ nnx ,1^3'' xV 
'p„ Dt2;a izisv rix w Knpa? nxii:? ,7''nn'? i'?^'' i?"? nzin .d'hi"?^ "?$? 
naiX2 nr vi^''^^ 5?n'' hmi:; ,w^Kib •'irDi t^i pn xin ''D^'n^x 
^itattr^sD nmn nx ^''^n ,n^xn Qniriin d^^jlh ,Dn ."nsa nt n'''?x*^^^^ 
'tsxD nrn '»ninDX)n ivynn nx i«a oi^ixs .u^xia d-'H^x p xin iir^'tj; 
w nm nx nxnV a:i ks xim ,D''''i^n nu"? nK innx ^w^b in 
••naT ^D2 137 ip«.s;,Ti TlD^^ xin nrn tvyim /Htd ninoa pixa lasy 
^ttnir^n dj^x xin .iii?'' nai nn*' ^^ '^5? i^sx nVisri i^^nDtti o'i'?'tx9 
nin''3 '?ax nn-p ,^ana /OiDonp :iax5? nx w^ n:i''D'r? D'»ni''Dn baa 
n*ns:n nx Knn i:idx31 ip"? i^ np^ *imxi /D^i^x-p ''IJ-'DH vVs; s-'an 
D-'pinn 7:a3 rnaia isdi /nnx onu^ rwib^i?,^ nai&x nj? nmno^i 
n:swx"in„ : naxtr? itz?"' nai"? vnai nx D''xnn'? ^"^s nxn k^ ns d^ p 
,nn/Tn -ip-'^i tic — i^s //^nx 't ij'h^x n Vxw 3?a'2? nnsan ^3^ 

ittD n-'mnoai n''n*itt:\'n ny nnnm iT'orjn nxn23 htd 721x2 
nnsjin nmx ,d t ■? i x 9 ""'^r Qx ''d ,r2>*' ""'s? k'? — ovd i:':is'^ x'ntr? a-'isian-Dn'i/'T'n nra nay^ »m:^Vsa ^n^b xi9"'X li^sj o-'inan rrntt' ,TT'aTn my'iin insoa "pB^sH ^? n^ —Knopf a. a. o. 99—101.137 

E. V. Hartmann a. a. O. 54. :nwn .30 3"' OlpID 138 
139 C. Cornill: Das Christentum 10—11. K. Vollers: Die Welt- 
religionen 122—129. 153, Jena 1907. 

Harnak: Das Wesen des Christentums 136 — ^138. '."Wn min nnm bstpn rrn.T 60 

.a'''''Ti:^'>'?i? a-'TDT bv^ n'm5''Di minn •'pin '?y HD-'intz? ,n*»J^^^aoDV^t^ 
nu;n riK an"? "nan '>by\ D'pin n'?3p x'?a — ,nnii; las inaiax 'Sia 

: mii^s nm w tik np^^'i /nnsijrrnmn'n n'?%npn ■'as''? n'?K vu^jra 

pm ,130 //cnn ^ai pjmrr iir?2tti nintn ftti D'''?'''7Kn irmaiiott ipny* 
□•"pinn nnin"? nKtr?: Dnsi:n- d ' i vn •' b : nivmn iToasn 5;ip rwvi 

.i3iQ->TjnM *?}< 
srittu;^ issn k^u; nnK nmn^n dk n^iib ns? ysn k"? di^iksi 
^iBJ2» :n'pim nnnM i:\a ffoni D*'''ixn ■?« pi njis Kin .i^n^ 

,it:;ix n'''? K"'nn ,n»ss?,n nai^Kn pi ,133 ^^nbbpn DTpbv niinn "Tz^sra 

.134 //niinn 'iz^s^za '^aa dikh piS' n:naK2tr?/, 
ima /D-'-'nn ^■'2t^*3 d^pinn m ^d*»2T27 nn psnon x"? mm 
D^inn nx ^tj-'ni ntn 'K;inn nK ixstt; k"? Kin .wn^b^vn i»^ linn 
DnsironvT'D :^Dn dk D'pinn ^137^ ypsn"? h^dh kih .nip'sra 
d:;i w nm 1x1 n^x vtz^ya vn jqiD ^d «tid iu;xai .D"'ixii'a''''i:^3 
niin ,i35a,7,t,j5 n^i^ ^x^tT^ji, ht's m^K vim 1:^1 nriM D-i'ia"? insm 
m-'su? v^K 1127' '?2; ''ni'?:^nn„ai ms '?5?2Tr? nnn„» isd"? di!?ik9 vt* 

.136 //-^n^iz^j^ pimK)V Tsr D*"i:in bn iS, :v^^ .20—19 i-D D'n'ba^n '»j?a i30 .i"s ^'yb i^jr 129 

.46 3."^ D'H'btJ^n W^Ji 132 .9 '2 n"l3b:»n bK 131 

.28 nc^ 134 .11—10 ':i D^oban ^s .21—20 'a n"»ann ^k 133 

.21 3-3 D'n'bB^n 'B'yii 136 .j"s b'jrb t"y 135 63 nnxmi .nnrprj 

,nKVn rrinn-Ti t» D"n2ijn rnnsn ,inTO5? nx T»t27am in^i '?57 Tajr 

,1*3 '^TiT nnn asm 
Dn''l?y i'?3pi2^ wi^n-'n vn w^^^v^ "jd ,D''2'ntt vn wiwiiin^ in^a ■'3 .8 'K DC7 146 
147 Gratz : Geschichte d. Juden, IV, 77—90. 

Kjnopf:Paulus 63. :nWn mm ;m.Ti bDa>n rm.T 62 

D^ pi /Histt Dii:? ''^m pnn mtr? ■''?a ,Di2?i<in di'pixs ay onsiin 

Tian ^n^^ inn*' ni:\'?SDn tiu? nn vnti? n^y '?3i nrjsaa HDia^i 
,140 '/Q'l'pisK^ '^K nn Di'piss'? •':iK ht maKn,, tn'>r3 nDDpi npi'?nxi 
lu^'a n:naKn rAsrm D^wn •'^''^yn ]n''j''n np'^rn "riann la'?;^ •'D 

i-'n a-'nN ,D''»i-in t* m^nia tk kdiid n\ni^ /axsv"? Dmoa ^lo nio 
wd: msn on q:^ im?2in an d:\ 1^20 7^ inxi oay ^2 osr mifb 
,Dn ;2nsi:n D"1.w p Kb .'';3n'7 dd» m a^nb^^ vn a"? tukti 

TKD ^n^^ ■nt2?insu;i axTTiiaK mnK^ *iti;n''tr; n^^^i^n nniK ,n'»yT:^ mw 
,n2}?J2 nniK "npjyb nb^-' ^b mi^m mm amn^n ^k n'^mn mn'?n 
wnn^ ,nn?3n nnns^m msnsn b^ n^ pn'? n-.-'n nnbyt k*?!!? at2;D 

,142 i^-^n asi^'ni nwn an:jiZ3Ki2 anx 

as; imsyn"' bsb an^i^n-amn^T bs T^'^nb ibirr^m an^i^n 
''UK 2pT n^T snn ''S''n'''yi^//n psti? ini^n Vn:\n 'K:?n .a'':iri£?K")n 

DibiKS byD nann n-ns^i tki 1431-fn'' an*? i^sk'' bsb a''-)25iin"S'''n:in 
Dibits 2b b2^ .144 i3aj3 ^•'isj TTiiysaa in^ i?nu7 mri^ nnn ny] 
"'HK// ati^a inx a-'sn^n m Kiipi n^^n lan-ra i^n ^n^ .t^j; ^9:1 Kb 
aiD : uu^ npti^n b^ ib nxiiai 2''"i2 k2 Kin ones as; a:n ^nptz^n 
bs? Kin a:\ it^v s^'nKi "a^'^irin as; ^n"' Kin bsK,, aps;' •'m^ isn 
.iniinr) n^aD nin-'n nnK qk„ :vbv K^ipi oyia oibiK^s ^aps;"' is 
oibiKQ «i45 ''? a-'iin-'D :\n:snnb a''"'i.vi riK nn3n yna m.n''3 Kbi .7—6 1'^ Q^Piinn bs 141 .4—3 'J ''5? n'TiP".'',pn !?i^ 140 
.15—11 a owub^n Vk 143 .10 ;9 ,2 ,1 'H ,'K D^-'.n.'impn !:'>••: M?, 

.14 CC? I'i5 .13 DU 144 65 ^si^-'-nbism !7sn«?'T"iK '7Kir"''m7a t'pniv^ 'H pbn^f ,2?ai!3 wnbi^ nt2?i-pa m'?sK3 rT''?xntt^^n n^ixn mam 
mrriDD pbn ]n maiKn nm ^tz? maTi^nniz? nj?3 /'s^aa p'?n — ''lav 
rsHK mx Tz;' mn*' "?!!; naii^ai naiz^i '?d'? .m£3'''?pn mrriD /D''"':iis'»n 
13T nrnna x^t n^mn wttidi nnx mx"? :m-nn x-'Hit. /nnina 
nDT"? mTi?Vi:?a n3p:inir ^sn-fi .nnp: nn''nns ,i:\iT'nn rnmnniz; mxm 
na^^n psn mtrs;^ nn'-ina nnnn Di id /n'?^^ psi nwv^ na-'inai 
,n n a ' n i mxn n^T i^i? mis^^n n'?X// : is*? ,^i?ii2;'a nnx bo ^ty 

5''D''Dx'?an n:imaa nbv^ nbvr^b in,, '?xnu;'' matri ;''n'?^D3 nnx 

Kins; ,nT:\n y^? n-na npy Dir;i ,(D2 ,2''"? mi^'xia) ''D"'n'?x 
•!J33 -lainn m'psjTz; bv nman ,ap5?n riT^nx Dt:? bv innv ,'?3^ mns 
rjKnpJi p-'?57i /'ni^as^ '^s^^^i ninsni aix bv isn Jnion xiniy ,ai?yn 
nxip:it27;r ,^xntt^"'-'ja 'a /Spv' Q^a kVi nin-'a ^xiu?' oir^a it naix 
IT n"''?KnT2;' naix ,6'''?xnu?' nxnpjTr? nm^in isa xin ,Dipa^ a-'ja 
: n 5; ^ 1 n *? nan x'-m ,n s? ^ i n xnaiaa x\t .a^nw niaira tiy n:iDa 
a-ja^'pna ^xnir' id ,Tin3-"'ttnD'?a d^tztis? i^aai ''t2;a ntz^is? ns^^in na 
na : D n D 1 7 a onxna aj niisa xm .7 D«>-)nx bv QTstrai a^i5?^ 
xnpi Vxnu^"' .s 'rxity*' ID marVi mpu?nV ,iMvb ,ni*'aur d''D^"):2 on 
^'' 'rxnti?^ 13 rpVi DiTx nxia nn ^y it nati^is^ na rniTr^i^ ny 
mtzniz? na ; (12b i^-'un) D^amn maai (dhk nj-'na) tnn maa in 
nnai^n ,D''am nna ^''^ 12 tz?' '?xn^"' »}X ,d^'?3? n^s^'ntrVtr? na ^' it .S"? .TSp .K"? /IT'S? .3*? ,T'Si? 
.K'"? /'2 /bo 5DB? 6 

.X"? ,n*5? /K-n nnT 7 ^xntt?''-n^ix3^i ^xntr^-^-f nx ,^xnty'»-n*i^a .Vxntt?'» n-nnn inTn^ nViD 7x112;^ misoa ji32;nn n'''?Kn27'n n^ixn 

rK n's ^5? ^mnrtt mil: nr mnoa p-^i V^i? •»'?xn^''n inwD^^i 
0JD2 ti-'K dmVk2? im .'?'?Dn x-iaan Dixn iia^na «a •''jxitz^M mnn 

.n"'T2;3?ri oViyn ,mnQ mpa^ ik"i2:i /"rVsa D^K^'l ,D''Knain niT't:? 
^sr n^i3? inn invjrmai niana /'o-'Kiain nncr ^d» nni^ rma^nn te 
V7T,,i ,n'>wv'{ HT'S'' ^nsna ,m^"'SK nn^ maViyii "t '?3 '?'i'?Dnir ,"50 

amn xwc? rVn-' mTiis nixsaa mn' 'rDm ,i27^ipai -smp// mn 

.4 'n^an .'K piD ," njtr^ ,'T ^3M rQ-wn f? b"3n 3 
«"up ; «"? ,0 a"? ,7'" 3"? aK-i ,nK''bs ; a"? ,n-an /a"n nnt 4 67 ^jmz^'-n^iwn bsisTTix '^siTrr'-m^ii .bsw 

nD imx uTpi 13 in2 dm^k ,D'n"^K ntrnp ^^^^ Vkiu?' mr?np 
•'c;ipa mM2 /'?i<nt2?' nx iz^ipa 'n '>m ''3*. :D'?i5?b isina iiau^V 
irrn ns iss? Vrjn nnn ma inx ,(nD /T'"? '?KpTn"') D'nv'? aaini 
'."7 •'iK tnip ''D /Vnn D-'^ip* tDn"? xmp Jon .(aa ,t3''^ ,02;) 
,(K ,!'"> nnm) vaa an ^imas^a ;>bn on •'3 ,(3 ,t3'"» snp-n) *D3'n!?K 
cyb 1^ nvn"? 'n in3.. nr ds?3 .inias nwnp nvn^ on n''3ns p!?i 
cjns ro^aa* in^nb psn inixi /(3 ,t"> ,Dn3i) '^n'»s;n ^3a n^ijo 
:»mpji ^Knc?^ db? dj laiz? dk in' Hin .0 '^'"' /maiz?) *T2mp ^jt 
bKiiz?' T'3i< ,(!' ,«''» ,D2?) ^xns?' Bmp ,(' /X^a rfi^yu?') !?xnw' \n^ 

♦Oci /a ,n':ss) ^xi2^' iVa ,03 /x ,mz^) 
i5?Dsai bKiiT'' nna2?3 nnnira om'tx ,Dn inx ^xnt^'i dm^x 
Dx i'?'?*! a-'aixrin na„ : o ' a i x n las on ^xn^'i c^n^x .n5?S3 
'ms3 "Jsix lay, :n''3pn "lax p ,tpjna Ti3n i2?x")3 inx Trw 
*^t^* imx:;,, "ry "13 n3i3u;,/ Dipa D^^'?x'? i*? ir''i /'(it: ,x''s ,n^bnr\) 
]''3 n'''ni27w v:3 nx 131t„ n"3pn:y ns?u? nnix /'ona nbii-'w "rsnur* 
D'rivn niD^ 27a:2;a l'?ipi '?'n:in d'>'? m^ai tiii? ima dVivh maix 
/tr nnm3:i i^Da ,D'^im'3 d'xji^t loasair,, njyiy nmx j"idio njn 
''n3nD 'n"iS3 ''3ax lay, :n''3pn lax ,Dnninx^ D/TT ins3i '?X"«Z7'» 
•nnx 3"'irn, ,'?i3''33 ?nm3 '»ixi ")5?2:3 r'l"!^ '^3 T'U735?i /Htiw 
,.Tipm3 -n:"? ,'?iD''33 ,iJi5?a nx Dxa^: n"3pn /'(: /3 /HS-'X) "ira*' CilST 0T13 ;K"J? /D rJIISan 'S^D /''I53Np''T jS"? 'H .3''S? ,'T ,y'T] AIT 14 
11? ,flaK TlDV ,13KDa ?"-. ;K"J? ,T'D .^0 J?StP ;S-"' piS ,1"3 lyV ,p"m^ 

.VKIIP' T103D 

fini? T)sv ',2"'$ A"-], mnbiR nsnya -,"> pns ,5"3 ija? ,D''aim mns 15 ,D''D^» :nbK iinn-mai2;n it naix 'in D^aiDS titi .^*tx "iJiza vVsr 
,10 D''aDn ,Q'iiai /Dmaa ,min"n^ ,n^iV22 ,Dmn /a'p^:: 

mpa "tdd /m''o:Dn nmsj^ir nna^ ^d lici /-"n pbn ,inK ^iitzr/. 

DTK nn ii:in nax n'^anir? iddi .dtk fl>Knp: '?'?33 d'?i31 nnj? 
:Dn2KS mma u?'''i nnK 12K ona inK ba r^xiu;'' p ,Tn}? 
n'?v'^'? m .'"rsi^^a mrnxs la /'idt i'> nn rs? nn n*? nn ma nr 
am inx d7k a^yji onanna xsm (onnx) "'r*'^ mpa ^sai ,nT» 
n'^aia inK mniz; ,03 /x bxptn"') xoan^s? aun^^ qtk tTio"? nsDna 
,Dn3 'ni DiJtn nu^y "iu'k rmsa n-'ai ir-rnz? ontr ,n*»"'jn'n Dnax 
ins Kin TX ,D.T'msj3Dna itsn '?'?Dn p i^ssv ^nsan oixn xsm 
.^laxai mmn ,na"inb i?n ^a ,D-)n xim na xin nnxn nn ,'nn p 
bm^'>?2 inx "^a ainx"? ,ni»D ivi'? ninxi// muDn naxiz; na inn nn 
.12 'Tinxc;s:i -rnx ^1:1 ontz? iva ,u?np ayn mynj nanx xnni:? na 

IT naix Virr natz? ,n'?ya'? '?x"iu?'n ntsa^ '?x"itz;"' ,nT naiy"? nri 
,"? X n !27 ^ UW2 xip:! xim n'?5?a'? Dipa ^•'i ,D'iT''?5?n ma'r'iya d:; n'\ii;i 
nbv^b tL;''i .^XTU?'' nx-)pi nnan ''nwnpn m'»n„n la nnx mm 
.i^ntsa V^ xian 'o 1:^33 ,!?xn2;'' D'xnpjn D''2x'?a xia"i 'o d.i 
n"^"'sx ,""? X T U7 ' n J D// Dtrn nxip^n ^nnx n'?"'sx dj nVya'? tr-'i 
.na^D^n x'm ,a'?i nnair ,nD'i'?a :nia^ a:i nxnp: it 
nav ^mna D^n'rxi^ njri:? nmxai /D-jn^x "?!:; xn^JiiDan 
m'son on ,n''n'?x 05? nDa"? ''bi^'w noja,, Di mnTia ,n'?ya^ .2"j? /n nnrn 'jipn 10 
,:"2 ,mn3a ;a''5 ,n'"'p /a^nos -.k-j? ,o*a ,na27 ;3''? /S-b ,n"Di3 11 

m-'sbn B^ma ;K"5? ,rs ,:"n ,02^ ;2"y n ,2"n /ini 13 69 ^s'liiP'nVisn "^Knur'-fiK '^KiT2?'-m^i »!7Kitt;' 

na'iiai n'?ni nrnx n*n^tti id"?!,! K'm nrpi'n im-'str? m^a icin 

/KiTJinti^n nx mrv xV a"'n'?x "jd ,Dn'':''n tistz?^ ,D''.n'?K ,\2;ni?n-3KrT 
n2 ,n3'?in nrD^nu? oipD ^dii .a'?'iy'? nxn mpa rn^b /HrDTZ^rr 
iSt tD ,nas? n''2pn i^^n ,b^'W'> nx n'?D"'i msnKn nn xia^ x'jcr 

"TSr DiT'»'in:n nx ^ap^ nssn xb ,Vxi2?' nojs nx i?in"'ii a^x'airr 
•'D-t'y-nx rTi-'^ri Tiinx •''? •'nns;./ :nb naxi n»n':i lasjra D''n'?xur 
naixn T'ns'?nn x*?*! ti''^?") 'mnx itm nx /maixn ]^2 imx ^n'''?:wTT2^ 
'n3''3i2? ■'n'''?:in ^id'sd d:i ,n:\iT-p ns'rnxj ni-'x^ it nava ,mnx 
,n'?s7a bi2? inpan-iT'n'? nirn"' nbii; ,nb n'Dna*! nnix oma ^rr\ /n»2r 
nt:a '^ti; D'VtyiT't:? li? .ntss) Vu; i2;ipan IT'S imin njrra i^Tsnr- 

bmDn ^npan n^*n tktz^j tr^-rp^n rT'2 72mns ^ixi /nnn'' x*?!!? •'nny?^ 
rya 'i'?^sx bxniz^'ZD n2^Dtr?n titd x'?tr ,]a'on ht /Topn d^ti ♦•'^nya 

.23 ^■"jn-'^in D''DT2;ntt2i miaaxT nnDntzr m'?:u7 

'?xni2;*'i D-'nVx — ^^Kit^'' "i»57d t^x r'^^^T '^^i b^ifs V^ n^^v72. 
nx jT>inn maVxsn o-'inva Dn»i3?i nra ht onnixa .ht^ ht □'»itrr 
05?'? 1*? nvrib 'n -ina 121,/ :D'';3^n "irr'Xi la^nVx ib inn '?xn^' 
/'•{wb^ naix '?Da Dn*'T2?sran D''j"ii2?a„ am ,(2 /T'' anni) ''nbiriD 
D''n'?xi .24 ''pti^-isi^ y-,2jt7'r xbx ,mj:ixn '72 av P2inb rVi2v nr^a 
naxa D'2x'?tt2 .Q'^'K^a'? 7mx nam// n'?5;aV bxTiz;' nx Dnn 
: (D ,t3"2 Dnan) nax: ''?xn^'^2*i Ab Vs?;^^ onaij? D-'snir? : (2 /'". n'>v^'>) ;S"5? ,T'o /j^'H nitr ja^j? ,i"3 .2"5? /a'" .a"j;i X"? /n rS-n nnr 22 

.S"l? /V'3 nil pa ,T''2iT ;'m 'T ,""'0 ,mbixK nsD^a jK'"? /iT^ ,mn nnr 
.2"j; ,D"ap r.T'btJ' ;n"ann ,]'b-i3 .237—236 /rn'r naob lE^n'sa /'b'na 23 

.I'D nens ^nm maiy ;T'b /pi? ij?in 24 n'pija bi^iii;'> nv ll^ yi Kin : "pKniz;' Qy n'?i:i2 tt lasjn n''n'?in 
jnt mins? Dipai// /n'?i.i.n i^m inwip nnaa in' xin .n'?n'? 
<n3nz3 /laj; oy iw n^^jyn Kim /'hk^id mpam nsii-'D aip^m 
isnay au7 n^'spn,, mbrui p init^*' ^Kis^^ti^D ,Kinn nv2 n'm .h'tik:;'? 
:iTOpn -j»^</, :D''n'?K n^ii<:\ a:^ K^^ '?Kitr;"' n'?ix:i /'m'7:uT 7'2a 

i/SD :ni^ ni D-'an am /in' nnmsai aninpa bi^i^-'i wnb^ 
inK Jim D'n^K ^^ latz; na nnv?:'! m^ Kin bsT^?-' 73 a^n^K 
^yn 'Ti'rs n'n'?^ na ;'?Knti?"' bii; i»ir id /m;ai2r D'ynir^s u^nsnai 
.i8^Kn2;-> >]D ^-^nsj Kin D'n'7K na j'?k")2;'» id /ir'TDn 
DDK a'iD,, : lav nu;ipan Ai'>n'> ijd ,nM'?K '?i!:7 iin Kin '?K"iti^'' 
I'DKi inKDJ^n pn nrmi nn 'd ,(k ,"t'''' ,DnDT) DD'n'rK 'n'? 
.(7 ,"T ,Dnn) 'nn a'pnin onKi mo inn ,i:a^ nr:;mi rr'TDna 
naiK I?d'7 ::naiKn ik^? r^i i^'^ "^^Dnn inri ♦i^'mzan piDn 
/"pKiw' ^:iK /'jvnn nmD m n'rap^ K'n ij;3ai D'att^n it^ iz;' n^aiKi 
''js^ nKina D'n'rKtz^D ;n'n'?K» lu;' iniD tik '^Dpxa /n nv Knpan 
u^Di^tt Kintzr ,mD5?i mt^ 'is^ ittisrn I'pan iraiD Kin niaixn iK^r 
"•ia ay i'?aD an^y laiy Kin ?kit!7"''? nKina Kinc7Di ,mD^a u^ia"? 
nn ^Di /a'n^K pVn Kin ^kitz;"' .sovtrrm'? nsp i:>3a I'd^i irrn 

.2ia''n'?K ns ^id'dd n ^kiii?'' m 
ntt a^jKn lyr ki^i ^ks n^n:^ i»y '?K^I^•■'"? a^n^K ninK 
^Kiti^'''? iriDHK ^Tiriai .^Kitt^'^ a'Dipnxs vn ,it ninx nprni n^i:^ .'2 nWi /^n21 

.i"o nmo /.nm mae^ j'n ,n'J?n ;K'T7 /tso ,nb'ia 17 

.K"j? fS-* nxisan nso ,i3ba c^-i ;a"v /'t ,j"n /D^ ;a"? o"o ^a-n ,im is 

/a ■is?^' /i"n ,7]^^^p njycr ,^kd'1 n*"! 19 

.a"S? /a"3 ,nns lys; K'V'ap':! "n ;K"V /T' ,a"n nnt 20 

.o"b ,'K ,nasn mx /tt^onraa nan n 21 71 bsnwn^isii ^snifp^ '7S-'.t;'''m7i ,bxii:r'' 

^27 "ma„n Kin jib'>nn nat^^naa n^y inm abiy nsna'f mp Vjniz^'' 
nan l^^K na,/ ji^ia n^r^n mv^i vb^^ n^o'>n Kin ,n^iD nxnan 
nrrtt^n win ,1^'xn «ri:^ Kin ^xnw' la ,2?xax3 ia'?ibi vn^no vsjjs? 
nrra D'nb'X nna 121 maixn nn^a d^u? xin .so^tp^n ni?'y icincr 
/pa-* nsa jnn ^xniy' nan ^r^ '^KSTrr nxa an D-'jinnxn nio .D-'ayn 
i'?'ai:^a ;DnnK n''ayb x^i n-'n^KS p^n 12^' ^Kiijr*^ pT .aifl'am 
o"»'?Aan,/ D'oan bai ,nn"'sc ni^s? ^a larra iVi D^iyn m wn^K K"j3 
^xn^;' 'Ti /'?Kntt?' ^^a^a pi// on v'lHn ^ D'crsrjn ''Dnnoam 
-ii2;K// TiK naa i'?! /iriaixn '?a nraa ^ptr^ Kin ; '^niaiKn on a-'sn 
'?Kn2?'» ^a'ryT nx'ry xmz: 7ii'K Vin^'v »^ia:^''2?' k^ yin na '?a 

.32 ''i<n''!Dipa Knat^naa ip'''?D 
'»T'-'?y i'?''sxi /'pip'rpi n^s na rxi n^'?^* ><'n ^K-n2;''-nwip 
,biin^ bv rnw nivbvri mmp,/ nnit^np naasi k^ ^ayn-xon 
niD HID ,u;aa T^nnK xon ]iya i'?p'?pi ^lya ^kiu?"' ixunc; i'?''S3Si 
IDKi /'Diaxnxi nnr laam on .mais? nzsipaa Vxnu?' ^u? tnnno 
-|'??s'? V^a /''rxyn ks^c; n^n K-jian iisi;. ,'?'?a '?3iya ^ki^' xon k^ 
-'jsV v!?y la-'^^nty ,Kinn p*? 1^^ n^Kawi /ainxi Tn' p 1^ n^nur 
i>na''t:;3i nTiaa nai nc^yiir ma ^5? :m ? axn i^an nws? na .^^an 
,a2?K ia 7'K Kinn nyiaan nit^yaa laa :nn^ nas' nm''t!;ban a'^nx 
t3m'u?^a onKtt? onain nxc^a aa^K irx la .inia^yV tt'IS 'jx 'a 
^a-'aa : on"? lax' a'"'nx D*':;ii3pan ixia^rra : ^jyn ntzryaa 7a .v^y 
r^x D''^'t3?32? ,ininDan-'^5;aa u^'i .33 '^rixr niiz^s?^ ^n^is ^'asya •'JK 
nn-'D xvn ,Dnsaa 'fxiur- oy nVyc; ,''ai-ai5r>,n ^y ^:^yn mr^ya 
.b^a ^aya XDin '?xn27"' wn nb xin xVi'?i ,'?ayn nx nwvb ^xn^ nx «j"a "D /Tnsn nso ;2"j? ,n"p ,3"n nnr ;j"3 .rotrn lai ,pVa oip^' 30 

.3"j?i X"j; ,s"3p .2"? ,K"3 ,a"n nnr 31 
fi mittn ,n3iarin nso ;K"57 'n ,2*71 ,nBr ;a''jr/n''p .I'y ,t"d ^a^n ,DBr 32 

.2"S /i" /a"5 n ^nirbs ;X''j7 ,n nxisan lao -.a-y ^n^^ 
iU'^ lip'fl o-nv nnaj mo ,b"i7] -.k-d /d ,toip mrc? ,iTamp s-^ 33 

.15 ,]w^ip pzsms .awrnnaa pnr "^ n ^xnT^^i ,mip mip c^np m' V^n anaiK D'3K'?an ? arn o^asa ons 
UTK iKnpj a'3K'?an .apjr' m^xi phs' ■'H^x amax %nVK onain 

or baa D'unnn^ D'asban .il^k apv' n^a n^m (n' /x nnai?) 
]B?ina a-'H^KH aitzn laaa iss'iz; t^k nni? intin in"? n^'apn^ i-'Dbpai 
/n'npnb D''tt?"rn, ; (^a /'A na'X) noiuu; ,nawxna I'ns? Dirra n'tnai 
.nawna riTim isiaa tt^-^ir ynn ns''a maiya r2?pritt^» bxi^"' na 
niDX3t:r ,inNT»b oa? tz^nn^i O/Tnuiyb nbio nitz? baa o'nbxm 

,25«u;in ab Dab Timi :oa ,v'b bxpTn') 
mizrn 'axba t'kI// ,r\i^n ■'axbaa nni^ D-'nbx bs? bxnu^' D^a^'am 
ma-'n iinxDi .26//ni3ab bNnu?"» n^K'tt? ny nbyab httz? anaix 
ina^n fii^i '-^ "''^K'l 'mnx ,'na : n'a'an rnxsa^a inix xn? bxnu^'b 
^2Ki Dbiva Jinx na''Dn 'iirrir^s; nnx :Dnb nax bx'iir^b nbnn 
.Dbiya nnK na'Dn 'Jin^i^sr anx .abisra nnx na'tjn oanx ns^srx 
m2^5;x 'jx f]H nm 'n *i3'»nbx 'n bxiti:;' 5;^u? : (t 'i o-'nai) i^axaiz; 
laya ^;ai : (xa A'"* /x a^a^n nai) -^mw ^obisra nnx na^on oanx 

.2S''nxa inx '>*ii bxn^» 
lb nu?£3X''x .inanp nx t2^i?aa xirr ,bxnty'b jrj^rsna D'nbxi 
t3st:;tta*i pixa -b Tniznxi ,Dbi5?b ^b T>nu;nxi nnjrba ,bia"'aa ,a'"i?nnb 
.(aa-xa /a yunn) %i nx nyTi miaxa -"b ^nir^nxi /D'amai lonai 
nanxm «a"»nbx Du^a bxni^b in'»a-)'> xiip ^'^^^i< obiy nanx,/ 
/'ncnn una/, bxn^' nx nnab xin paa^ 15? ,na-ba nbn: nxm 
onsjaxi anxs m-'a an'max nx maiz? nnana "ini^ nprn nna 

.29 (b ,a ,x''b n-'ZiT') 
>ab'i5? m»' ir^xia in n-nnn ba/s immai bxi^^'b DMbx nanx .re narnD ,naT mae? 25 

.3"? ,K"S /I'^in 26 

.'1 nariD ,n2T an'B^n T>tp 27 

.S"y ,'1 main 28 

.n"3p— 7*ap /S"n ^bK-wa rTJ^oan ^VSTimn .k .b? pj 29 73 ^"nzT^-nbisn VmsT'TnK 'bsivni^x /^ki^;' 

Dm p'''?S7-"'3k'?z:'? D'ann Trrn ^mT'SD iTz^yb d'»'?iVd /Htzmp-niDV^ 

.n!?yab m it minv^ D*'^t3a hd^*? D^^^K miiya ^kitt' D''^Da^D 
'?5r nrn^^ nbiv ,^ip mip mi\? :fl''y^sn» bi^-wn; nyiz; nniKai 
:n'?yz3'? Di misTD d-'j-d^ nas)'? ^Knc;^ m"i3?D n''-'?5? ;n'?5;a n'tr Vd 
-x'^D n2c;n ^ki) '^ViznT'ii ,35 /ra'.xjt:;^^^; dh-'dk'? a''D:n3» Vjn^v 
i;mi? n^'npn ,T]wn Win nvn :r'2 Mm» :D"'KSia i:x C:\ rrD'?n 

•'DK^tt'? "j^iK H'opn nn^D'? mav^ i^n iD'rm .niu^n tz^Ki di%t ""jd 
''12 isbjiw ,]ni:^''t3i7 "nnv /tmrio innv /na^n iTJavn :mu?rr 
'2p5P %'7'?k'? d3tz;s5 inn ^Kn^'"? pn 'd, — ? k^^d ''xa .-ina"? n-inyV 
/'ap^;' %"'?k'? t3£3^a ij^'K ViD-^nD r'?Kitj;''? pin ij-'k qx ,(x"s D'''?''nn) 
i^ru- : 3Kn rroa lan ms ns'i:? u?'i /n^opn ^ T'ii an btnw 
man nj? ins n''">c;n ^-d^m "^d ,imK:; ^Kntz;' ^ rD'n^K^ nsr 
TiMn xd:3t ,D"'n'?x^ nnntj;^ n^iD nKnnn^ /'an's^sri^ '''jr '?kit2?'» 
b''2ii?2 D''t2?Tpr!ai D^Dnana o'DK^am nisi^i3?n by\ ,nbv^ nbsr^ n'pijr 
nnxsai D'»3pna ans? •'jsa ,^Kni2r'3 iKsna ^aza n'^npH// tki /""rK-iTr?^ 

.39 //-i^^ D''D'''?aa on i2?aai 
D'poi3? nrw '>Th}j in^^nn bD bw nvpm iiwr: Kin bin^'> 
^n^ nj-'naa nni /nia^i3?n "^52 ^stz? d'D'u?Z3» on nivixsm niina .3"? /T'3T /i^n nni 37 

.H"? 2"^ ,nx'!?s ;K"5? /K"' i.a'j? ,1 ,1'n /Dt2? ;a''? ,n'" /airt ,nB^ 38 

'ID ,bKB'i nn ;K''a ^naip m?'B7 ,iTamip a-i ;:"? ,a*D e^in nni 39 

.2"^ pis ,nirn2n njtz^ ^cn fy 
2'n min ,2b2i2a yn ;n'o ,2pj?'b T'n2T Tia /B'taniJia lan 'i 40 

.n"p— 5"p /'psTiin K^t?^ 2!?snn» tt^nn nn.Ti ^Dtj^n nnrr 72, 

pi^ ins rHTtt pm /'m myn nx lay K'':!2in^ '?y,, /nnrn nsr-in "td 
Daw nman D^ji D''37:i vn,/ "j^ ,'?:\yn ni:;yan da nioT"? '^i^ntz?' nK; 
,(K /n''"? matz;) i"? hm n;: laj^T' i<^ ...^''Kn na^a nr ""d ^nyn fxa 
D7K ri<i /ri'^'u/nn D'rax^D vn rnyi ,nii:;a mi?2n :\^^2a dh"? iii^pm-. 

'rxiTr;'' •?$; niDx"? moxi />k:a Du;n nan"? jmi?"? mox p ■'3 nan 
•»X3D/, '?xnw'' m iuwtz; •>» bai /^msr vbv iJibb pn// /S?t "121 ww;- 

-^5?i nu?aa inv '^22 njsii' i^ rx .•'r!'nn-)ni:?2 'jixnn ^x : d''X''2J^ 
VIk"? D3D'' n'?w v'tst ini C2 121^2) Dm^H xn YJJ2117 : -laxtr; n^ 
KZ2D D5? iin2'i naxty •'T' 'PTi in''yu;'a nnv ^222 n»w i^ ^^xi ; (dw)' 
riK 'it:;sj2 ,n^}w wT'2i?n i"? i^k /("i ^n^^^) :im^ •'d^x DTistr? 
xat) Dy Tin2'i xttiz? /Kn^: 'd^k w^ns^ x»d w^ 's i.jsi'? •'Ktzn: 
inx '^K ns^'i 'P^n 2^n2 na ^'an xn ,xnanx n^v ^2:k d'tisu; 
niD Vi^T 'Hs rn nasi /^io»w 2t izix ^nssn n''2'5 D''DnT2;n p. 
(D''^ ,x-D''2'?D) in''7X2 2''n2 iTrm^Ti .''J2 ^57 irmo'?''! n^Ktz? ■'a'?- 

n"? nax ,(DW) lonn T'mn2Ttt nx .111^2 xaiz; ,Tin2 :iT'2i?x7 
,"'K'2Ji :i^ nax ♦fatz^) 2"jn2 i^in tx'2J nxi .Tmn2T» k;3U^ ,"'mn2T»- 
nnnp*? wsi m wp2'i '12!? ':k nniin : i"? nax »n^ r.s2''x na run 
,(Dt:;) D-'ss") n:i*iv vnwKna n2n^ ^t"] :pn 2^n2 na ,''S5n xn .(dw) 
^2"? nvQ VIST ,n3 r»T : Pf^^ 12 ^Kiaw 2t nax ? D''3:2n xin n» iQD jNt^fl ;nnx nmaa ntynsi /nj?in rJ? 'V'm ;2"5; ,n"a ,y'n nnr 34 

pnr 'iV n ;T'3 xpo's ,nmbj?na ,nso ;K''j; /2op ,2"n nm 35 

.Dn:'D /'>ib nc?np /arz^omaa 75 ^jn^^'-nbisn Vs-ib^'Tix '^sna^'-.m^i f^siTjr-' 

:i^ n»K /H'opn ^SK i'? «n ,nr n-'ST jraiz^a? irD ...it n^'jKa rsn 
CK iTTTH' nx nDK» DKon — ?T2a nx nos^tc^ n^K ,D"?'i57n 7m 
,(tj'' ,r"> .wiii^) '^rxsniD li"? TKi iJiTDn sma ,^ir;D3 n^jrri p^'sa 
7n// :m^an dk ,'?xnu7''V ,Qnb ion:; DiTm:n5? rn^^apn i^ n-^trn 

ix^"' a'?i5?'7 ,''ns3 >?in ^xnc?*' .^xnip ds?"? n^^3 x"? "p^ ,'c;2isr xm 
nsV D''a5iD'j m*' mpn a?:"!** niKb u^aic' ^nia 'n isk ns/, : D^^^K"D5^ 

n3 .D''a\T "ra 'is'? "jiii nrnxs ina^ 'tk'ju?'' v^T d:i m axa ""jaVz: 
■'^ d:; ^ntDZs"? rnx-noia mpn-^ n'?5rz3t'a d'^b^ na** nx /n nzsx 
t>33 'nsj Kin ^KiE^^ .(T^j— n'?^K"^ iT'a*!'') ''^^inttr'' ^^nt '?32 oxax 
UK a''"ina 'ix 1^'SX// :n'ai'^ n^'apn n-'dam /pxni D-'iaiyn nipin 

mix nanxi .^xnw' ^y xats' inva nir^pn lann nr — ^nt'ri/r 
l"*^:; n3''i?3n 'aaTz? pTaur ,^xi^'^ niyp mxD it ,(a^ ,ra /Xip'i) o^iia 
oansn : laix inn ixai ,ran3nai m nx nr D'xn ,inx Dipaa raun'»i 
bsx anp naa 7nx im o^yn nwix I'a canx itax^ ,a^aa n^rx 
nan iw D^'u^sini D"i£3i3uT n^aixaaa mnr^a ^xntr?*' mbi /n-ian 
D'yi:ii2? '"'syx xbx ? n''^i:i 7'i? D'?iyn niaiX// : p^Vi naix mtr^a n^ 
cmbji rx m^'a dtiib^i onsa o^^anxtz? D!?is?n maix ; m*?:; cmVj t\h 
.45 -^rnbri amba nr^a 7'nw 7^x1 ansa 7''?2'»? V^^ ^xnc?' 'pax ,mV:!i 
/''nnainaiz? m^^pn ^a lAaa n'bipu^ x'nu^xr ,i3-'?a ntr^pi ma x'n n'i!?:a7 
''isai ,46 0x^3^? n^apn Dn''b5; wnnnaw onan nya^xa -rnx x-'m 
.47 '''^an// bv msaa x^i la^'ra mai ia-7a n^p irntt? .rmrr n?iba s^nj? /» 'nan nD-iK ; n^^nn tn'O ,x*n ,"':ijrai2> tjipb' 45 

.3"? ra'i rnaio japj .-"nso 46 

.3"? ,T"> ,mn3D 47 3^ain nMn'>'\ batirn nnrr 74 

^31 maoism,/ — i2?iD'iTa» Taan laiK -- ^"Hm ^:Kiy3« ; 40 a\n^K^ 
"^iintz;' nxn 'ax2?3 3"ni< ix ,iinaa n?3'?i Drr^an yiv ^a-'S D^xnin 

anan b^iv^'^b yys jinnnn aViyn pT x"? ""a ,xnaiz7 na d'^Vk x"i3 
a"»y>t3wa noab nm ron'? Q'sns a^av^yn na ox ^3 ,d'»''? xin ariiDm 

ii7»vnn^ ^Kn:27'2 T'Vinoan-'Vsyan ^^'innan dj?,. Kin Vxnir 
ana n^K ^i2r» danirx// iTV^m m^yanna "wnp nr ^wi ^^'^l2 
iivnn^ na rninn r.K en*? inai ,Dn'^s; lac? v^^^^ 0"*^^ ^^a 
inau; ^n nna Dii?an -pia// :n^m n*jan'?rtia ixnpu7 12^^ .42 /^q;^ 
nmK xnpn *Tiaa i**:? nmx min o^yn maix ^aa nnv 'jKntt^'a ona 
a"'j05?s'?i D'ai riB^'^a anajr naia mn a'»Ki2?s^i 'las?^ ciasn a^ia 
amx KVTtz? nanxn ^■»ai2?a tna*? na Vai .rn^ iiu?!?a anas? Tna 
.*«''ja : bxntr^^b n'^apn laiK lai .ana nairr jnntjr nnau^ai ^bsn^f nK 
aaa ■'upaian '»niai inJ^ati? niiiTz?^ a-'sraiz? ^a m ^nnncr inn ''2x 
aanx -'nnnpi ^lan ■'a^^ aaaii^ nx Ti-^wm a^n^x aaiw Tttn?*! 

.43^'5Tni '>nx 

a naxa 

-•nan) "a^vaa ^aab n^jn n-nn^v, : m"?: an'Vy mtriai 'b^ntz?'' nxan 
.(:d .tt'^^ /'T^Tn') '"?XT2r"' iT'a T?:* ainja ''a.^ ;(x /o /'x-a-'a-'n 
nxn x''i?n x'ri/r inxaian rxann nx n^aio nrx n^zmpn ^xiw'»tiJ< 
.n-^ Kip^) ''aa^js^ ntrx -nan r\x nx? i^xa /njiix aaxaaa aanx 
,n^a nnx n^i5 ,(na ,a''V ^^xpTm) "a-nan '?X/r n'piria ^xnts?' ia'?"n .(na ,71""? «mr» niK ;«•' #3pj'b T»n3T Tin 4i 

.a"j7 /0"i /i^n nnr 42 

.1*2 p-a ,jaT w»bx 43 77 bxiar'-ribisn bsitt^'-fnx '!?siir?'-mbi ,7)iiv'> 

^'sn'? •'TD •uriT'n a^-'na n'''?mD laKir rTi'?ri»/. — /T^w' n arfip 
lib vniz; niJinon,, ;^fi"i^^Ti man p :]'\''b^m dut'iito li-riWEsa 
7m DK am"?"! pin^ n^$?i:;"' n *i'oi73 — ''i3'?aDTr? nisiKni m'?:ia 
TiK pniT' i^"? fTH^i ,ijmx nsT^ tnmob ij'? d^d an,, •— b^'w 
niK «s"' -pinnna/, •'3 mtoa Kvn .''ni'''?:ui aiv mx i:^ rr^T^ naa 
lEnnn niD^ naiVa nti^inn?: niK inn^ Kin"? TTiy'? Vi^niz;'''? n'n'i 
K^ "JD n^Ktz; ^»5 Ti?'*! .soz/miii^n ansaxi am:? mVruTi rrnsn ii«m 
Hirnn laT^pn inrnain^ a:i K^ naVa ^itnu?' ^^ invjnnV pn 
/'m(2ixn v^b aiTSTi? ^Knt^r'? n^npn atz;^; np7s,/T /nan^ nVsnr. m'riin 
.51 aniK ni'?D»'! an^'^s? nnx5i3? nittiKn vn riKt Jn"?*!"? •'3 

D''awK*in vn n^mipn niai?,,n .-jwinxT aix ^ur iKtsn n^-^s? 
.'^nnK k"idd'? iiiw uwMp t'sis^j dp'?V nt mnjyn iV-'nnnc? 
nn^n in ,rsis"'3n m a^a jpxin? nD ,an:2a^ nw:i^ tt* nr '?"'nTr7m 
•nnD'ttr na irrit isa .ans;^^ ^Kitz^^ mV^n navVyn /rmir^nn mtjia 
122/21 /a-'H^piiV nTz^ipai aiip invai i^n' inK aj?^ nizrj?^ a^ isns^ 
p-n /'a"'K!ot3n I'-n a'Ti'?2n amnt:n a"'sis^an// m ni^jrn"? na thk 
nm pi ,''221322? ^TJinn dk ^2pb 'i!?d'^ ,ai'2 nrn nnin nVsru^D ,tk 
UK Bij^a ;T!'?yn'? na at^^ ih !?ini2;' ♦Vaa n^bxl ^yim nain 
."S'^yn^ minn nx au? a^^^z^n^ nVa''^ tx pit ^a-jcrnpn msis^n 
'>'7D /-n: Vx •''i:ia isVnn^ a''^aV:i;iiD ^K^itr^* ^3//i? Vnsn Tion inn 

.53 ///n Qv; r.K ipn^ .a'7 fK"OB? a-T? ,n'3B^ jt'l? /X'^ .2*7 ,yp /.t^b' 50 

.a*:? /fD ,a'noD 51 

,nv 52 

,aB^»i ,i? tni.Dvin /.mnn bj mpray nVaa ;k*j? ^a-s ,ii'ft nm 53 

,w\p'm2 ni'?:\n ♦''D'':n'''?5;n D''''nn D's^mi,/ nnaiz; ,a"'aT''?57n nmp»n na'nob 
Di-ib s;^:^^ m'?:\n tyniiz; naxn ik ,ri«2 nDa*? pn iz^ina nxna na^x,, 
;"V'r5 d:\s21 n'?v»V ma iinti^n u?'' m'?:in njrn ■'d /D"':r'?5?n D^a^ 
irnKa j "Him kii^D/, dk"'3 ,VKnt:?' '?37 ^^w a\nbK i*^ ni^:in 7an 
b:ii2!n niKi /ii'''?K Kia*??: omK nymtti ononn '?5? .n£3'''??n mai:!*' lar 
'?2p'?» "rnnan lo^ am rW^^p nmiiin noiD^ai minna ^nm» x\n 
r,K n3r)57» /''?K5?ai:7'tii ws?^// mb^n ,n-iTn na'aon j'^minn mno 
n'?nna i'? isjva i^iniz; 'jmnn nn*i:in imx'? s;'':\n'?a '''?K-ii2;>n mxrr 
cx/, i^'nu; ,m''!Ji:;n ,'?"iD"'n3 d'h'jk "ry dj mia m'?:uT omm /inna 

baiv;'' r\bim2 p-n /'oriKnpa ••am,/ mbn ikd Kim ,m^:uT '^s? by\D 

.is/z-j^nn jirnb awi/. Kin a:; bi^x^'i nb^ 

T 

nKT-'TDs D''Ki»i:; id'> /Vkiu;"' ^n hk mnasii r\^b^n knt ni2;p dki 
vn^im UK npnaa mte : bin^^b m^:in nK'2»i2^ n^n:n n^snnn ^3? 
r,t>^i ^b n7il^w n'\i'sn n^K "pai nna^a nK mnaai Vki^' bw 
nbvJ:ib^ 'T'W 3n r^?'^ .^en^ii:^ n-'arm Ji'?5?'in PT '?KnT2?'^ rm'^n^ 
*]Ki /n"? on Q''J2 -JD,, — r^iin iTyizp n. Kiip — "n''^Kn^ naiK*? 
rn nr,vbx\ bm^-* pmm rmnpan mi^-nnn ana 'n ik mrrc? 
^^ni DiD^-'tt 'n lis Di? Tr?''K id" nt2;KDi ^Dnno^ Kin '?3n /niaiKn 
HT npn"? ,5;u?si nKon nruib niaiKn iian iDirn^ ,Drait3^ 
riiD^T ^ ♦T'^nvV T'na iik niK p") /:i''o ^!?a ,Dna27 ^bi 
T^Twb man kis'k K^n mb:n /'n^wT) ^'>b I'K^aa d:ii rpiaa 
•— '^niaiE) ni'?s?a naD// ♦nun^r^n nvayiis ■'jsa onrDi ,Tnai T'nia oms ,b"2n ;a''a /na-'b'ii /p^m -.a"? /O ,n3p ;a*j? ^ts /a-n ,nni 48 
,X2 ,imbiji nt^ns /bma?' aniK /btyj?n yiyw nmas n ;'t pns /a njv ,n'3i!3T 

mat flsno 
.s^j; fi-s? /a"n ait 49 79 VKiTzr'j-nyiKai VmB^'pR 'VRnwrn^a rbs-nzr' 

naw D5?M ^an m^i nn^n ''Jimn -rsna 'tsk .s^aina oniiT) 
.-n-mz? nxian #Tn\n ^aa ni^aa :'>ivn xi'an tar*: ^Knir' nViKaa 
n'?^ia /^K^ai :n"nw nn^T irmpn mm, '>aK'?ai nnar r-'in /'?«pTn'' 
,^•5 ^aiH pDs '3Tz?n Ji'an Tata nVK naij?^ ^p^nna isdiju? /XnTSJi inoii 
.5a*?aaa naaaiz? ,Tia'?nn ^5 ^5?att? mm!? ^jnu?' lar ^aa T\t>^ n^-^j? 

nnra 

paK^„ .irax ap$r' be? uara laa mm ^Kjra^-' mVs 
,'?K5?au?'' bv; lamai ".nma ^Kao int ,(na /a^'V rr'wxia) *iay ttr>K 
Nb ^a^^ .!?i<5ai:;^ ^u? 1^12? rinn naytr^^i apj?' rrK y'aan^ nn jai 
aps?' IT* na v?r\^J, bn^ .ap5?' ^tz? imar nn^n n^nii -ja /iT'a 7i!?2? 
nnn apy' •'aa nx layu?!? ^naoV miz^n nair: .(la ,dt:7) nhv ipasna 
Tana it m'?:\ '?c? na"'t: ^s? .eommn rrnsa bv "nay' nnira '^Kyaiz?' 
'a -ras? nnn ^.rnx nran tz?!^^? nnn,, (aa— i<a /*? ,"'Vir?a) ainan 
/^ K 5? a tr? ' n i' ^ 1 K7 n :i n jc 7,/ :^nnTa:i ^n*n 'a nnss?^ ...ii^a** 
,r'''U'y ''^''a baa dnix n^^yi OitV^? ^bw^ ,bif,'^v!''b mvi naa i'rojra? 
Di*f? D''n''ja Di'in O'la^i^ on nvn i5?i /nnaTz? naa DiT^s? ")t:i'j 
m'?:; laa !?kiu'''? mr?p ni'?a i'? 7''XT /Qma nay*? 
•'t'? ^kiu?' nx "noab it mT:^ niixi^ nyw nnixa ;6i''^K37aTz?* 
-!tz?x '?xna:i'? xnpi D'awn xas W n'opn xip ,*?x5?aiz?' nnsjirn-p 
x'?u? 757 nT'T:in ^c? mxpnsn nx aaj?'? ib naxi vanaa ision nop 
isoa DH'^s? niL^srxi ,"'aa ^sr naaxi,, ; laxi ,i^a ^s^ xp:s2^ua lanm 
^sam^ is'xn b^ ,->a'i:^"'a •'V wan ,D'awn xa!2 !?a oay^aTr^a ■'jx .'?axi .X"J? ,'T .3"?? ,'3 ,2"n n.lT 57 

.3"f3 /-»'b''X p"m 58 

.m^j 115? /s ^iN /3pr nbnp ,2?'bK' 3p5' n 59 

.S-DTTl KC^nKTl .K"J? ,T'31 3"J7 ,J''3 ,tt?in IHT 60 

.K'-'j? /'T ia\n moK /3"n ,n"3mn m3iTyn : mc^n ,x"y ,t""' ,3"n nn? ei mir\ m-n'i bsc^n .nn,T 78 

.DiTK m'?3i .nj-nnKH m'?ani "pxyttTr?' m^^r^ ,'?aa m'rii 

K'H IT mV:iu? yT* 'd ,Dnxa-m'?:i2 "ins rniay,, nasj"? D'»Tns;n 
rna^i?! vnn; /'Kinx KiDD/,n tj^ nnaua n'?sn'?i '?Km2?\ nniw^ 

TS? n''ai'?n paKnn'?i ansa^ ^^nnnb iD-isim ,n5? K^n loaip^ 
m'?:^ nx nKnt^D ,a ? s? *> p k!? .fiiz^Knn pipti"? nniTnni ma^nntz? 
•'D ,isa niz;? nn\n ansa m^a .^sixa XT' /XiaV m'n^^n onsa 
Tiasrwn k"? ,''i:p nsis m^n^ ^T^aa nnns?/, it mto !?xnu7' ^5? it« 
iK'^sinu? msi22'»in ■'T'-bj? •'d ,^xn^'' ^u? annits!? nn\"i iti /na!?a 
♦se-jroa iD'inK on!? mn^aiy anaan; min^ 13t Du?a 

m'riia ni^pi nsm:^ ^asuTi nainn isna nriM ^aa nv^:i 
m^aoa la-^a •iii?'':iin Hb njjsa D'^"'i") ^^^w ,ai?5?''"':a 'a ,Dnsa 
n-'-'n na vnt:? nns"? ,DS")Ka i'?:inTZ7 ^x"iu?'"'2a laa ansa be? mVin 
i2na nn ,"]isa nnsaa '?xnir?' nas; ox ,nxT laVa .a^aitai D-spjisa 
,riia^) aTiai ,dsix nx ana inp"? x'bi rnxn att-iaa nnsan onb 
nrnT xSt ITT /''?XTI2?'» •'J a niv -wh ,im:k yi^i pn„ 03 ''w 
rnxa ni«7 aD'aa// : (X"' ,v'ji ,n''*i:?ina) n"''?5? aTiDTD ,nKn ^ts^aa 
napaai;.. :0 /d ,maTr) a^naia /Di'ra D«na inpb x*? Di ;''DDay"i 
ns-ix nx nna iVti^ dc; : 'raa m'?:ia 73 x"? /nnx na x*? '?xnTz;' 'ja .439-433 fT'war'Kb -n^oiian nsiK«2 nr^s -npj? tt^ma 54 

.mba in:? 'HTs^n crma ;2"s »A'o ,K"n nnr 55 

^j? mpiar n^a ?'n "o ,K"n ,^n ^d dr ,rmaKa nivy ,i:ssa y-ai 56 

.n: nens /.mnn 81 ^-jvii7iRai ^mu^'Tis '^Ri27'-mbi ,'?^v'> 

nsuain nanism n^pT] %mT ,umh m^a /nainmcn ni^jn 

/'T'5?TJ3 t33?» k'?x STDi^j irxi o^on^ 2r£3iym /iji'^sr D'obi^^ a'jijs'nn 
;"n'?:in» imn^K rJ«i ns''V|?ni -^m-nttnirn ,b^p^p2 xin D'^iyn '?3'i 

mn^ai •'i:;'? 'n:itt ,nn '?3^ ■nrsn^i miaiT'i it n^ij2 ^k-ju'"' ^^b^'i 
nuT '•niD' ,D''Kmj D-'Tici ,mxnii i'?2d ik2u^ Dip;3 ^2n ,mna'? 
DSr "^c? n'?ii2 nb:in an^ mu^n p^n::^ /^""i .Dp'rn m^ vn ,u^3im 
•i3?3t:i vsK ^5? D^'STttn a-'ja-'O ,va''5; n'?Dn hki^i 2ins iis^tz^ iu^x 
DiK-n: msm ht ay ^ n'?n2 "rao naxm .s^hth a^n ^ v^n 

.nan-'Ti 
Bx-'D ,a''n'?x2 vnai 'rxnt:?' nxtan pn i?^ i^ni ,a*nj? ,it m^n"? 
,mur"' inn r\:ibb nnxh ^^ nziD ,nK"n Kia,, : ij^ax 2psr> '?t2? *wt3n a:i 
rwn n:n*'2 K'?Tr i? v^^l ,mxan2 itrya insnan 2p5;'' bm^ •'isa 
Tsa .es^ntt^sr ^ hqik 'd'p'it '?Ki2r'2 i2ynt2?n'? aVi5;2 nzaiii anr^ 
121 '?3T a^3?^Ti a-'KDn nan',/ ^xijnnxn ,it m'?i-n'j2''nx '>'T>'bv nnK .K"? ,»"3n ,i"n nnr ;a"a ,na'b'x ,y'3n jvs /a lys^ /0"»iiai ons /p"m 66 
nnna lannm ^sa ...2'ns tit Kaais xij?Br„ : H"S? ,K"y ,a"n nni 67 
KmnbsK s'nm Ta n^ss x^k ^nann nra' n'bs' k^) ts'so ]'avb nbsx k^ 

.(uaa nnVsnn mDA «iid «tioi) ".Tja xma 
raa"!n rtyT? iioa p'nj; "oa ostj) /loonxb om'an "m-naT t'o,, isba 
.♦ai.na n-s ;nK x"s ,{idd5 ""7 n"D->n inaiba osij ima^btt^ai "na'an min„ 
05 nann',, ns :ToiaT "imTnai cyan ''lam moBrn by mi' ainsn ^5?t^^^„ 
'':sa3 liaa nns'm la ]'axn Vs n^iip xin ib'sx nbann Tn?a irj; nM^iy nr 
•^c?K rjn bir Tnan lai^n,, tx-s nix atpi ."pima inoana mnn 'mrrnjsK 
/Hv^Jia .1 ain i^v ."mxaim mivn bj? nT nanan maMsm nbanrr I'ya 

^"jr ,x"3? ,2"n inib '^ni "'rjs, 
.x"5 'J^a .a"y ,'n ,irin nn? ;a"? ,d"q ,5"n nnr 68 m^n rmn'i !?3tt?n rrn.T so 

rs^ip^a 13 rwyj 62 man 5? s^V'is »3?2 nopn »"•»»? na nm::? Vj? 
K^n /■'a-'sn ^aa ,''ia : nasci "PK-nz?^ *?« msi D'mns ruiVm (D'pno) 
Ki-)"**? Danx Timn ,i:a r.i? i<unan ai?D ddhk ^riKwai ddhk TiVirin 
•jb nxiKun anxi ,D'?i57n m^iK ^d '?y d''13"»'?I27 nonx 'ttcts? ,^:sa 

.DT''? DDHK mosjin D^Z3T2;n mnn nymn'? KipK ''n ,•'^2 ;^^ on^'n 

in^apn ntz^y n?3 ,'?'ia''iT '?xv»^'' i"?*!: ia^ ,"jmT2 ''xnan//n i» 
t3 T V 2? '^ HD^ab p^n nnb im^ nTi-'^vn mpma ^K5?a^^ 'ja riK p'»mn 
am wna D-'p'tnti nrrc; n'?''^ m:2a mata ,a") far nu^npn i^TKa 
cmat n^ntz? 15? ,d;otp?3'? artz;"? ^xtiz;' ''^a nx vaa^?' 
x'?a i^aVa,/ naxi ^Knv p ps?^tr? n naa lar imx !?:? ."^nxr 
<nmu^/2) iniDxa /nnsiz^a painxi Ka'?» .xaV^ -'ip-'K k"? xrr'jntoo 
■''?''^/, : nioiin KiT'jmtattV iii;i^ b^p^ "i tv^-^i kip** mn 7k xr^antjai 
"xin SMzmi p''"TS iV xa"* naV?D nn ,D"''?tmi' na 'vnn ^ipx na tko 
ixia"* o'la^ ,ntzmpn ynxa nnsu^n tJiVtz^n a'?'iy'? kV .(d 'to ^nnar) 
cnx 'i:*!??ri ,DnK •'abiai /Xj?;^::?' ma^» 7'a njsnsn mprn martbai 

^•jsn ^b mr^npn r^xn ,nam /i-ian b^ inx ^n^xa n'?x 
an'?n sna'n n^i3?n nioia inx D$r mp'' ann n-'a-'a ; a n x ' t a 
anx "»ja ^ai in' isapn' a^a^rn by\ ,a'2nn ntr^biz^ nxDinn xjaii as; 
,iT5r!2;'') ainau? *i»a rtb^ t'a i:ii n^apn imyn^i .a'rij? -Jisp Vaa 
: aina na a'^nxi ♦anx r'^x^ ^1^:1 natJi msaa nV nar "ja '"^"^ 
rixn p '?x57»:r?' 'ja 11x5^2?' tx .(» ,n"^ ,avx) r^^n msaaa nnx^ 
awm K'n n^ Vxxn i^n'^ncisiT ,asnxV /aVia:;'? a'ja laizn nti^npn 
,65 a^js^jsa Ti^ipn ^^ixn Vy toibtr^m /titt^xin naipaV •>T«i mb!2> 'TW1 a-wn 'ms ,ni?isi DDB>ai pTs i2i!^ ,'jr2»,i j'pin 62 

»K"? /S"^ ,a"n /nnr 64 .3"?i k-j? ,n"3 /cnn nnr 63 

.s"? ,t5"o ,:i"n /Dc^ ; «"? ,a"b ,a"n ,nni 65 83 Vmsr'-nbisDii Vsittr'Tis 'Vi^it7''m^j /!7Ki^» 

]Vipi *?TTan d-jV m3?»"r ti^ i^*na„ ,D'?i5?n maix ]'n "lysa n'»''nwtr 

in'? T^JD pmjT IT bv IT an* -riu? nsjita n'^apH;^ ,mVn an^riasa 

,74 //^;iD2 DH'Vjr nsiai vmynT 7jji3 limn mm 
r^i? na ,Dn»s? n^-'atr^n d:i nnVa VKna^^ i'?:ii2? mpa *?aai 
n'^Knt^^'n naiKn laa n^aioi naiicn "lysa nsnniz?^ ii-'n j^m-'b^ 

,(:d /a ,ma2;) n"'n!?Kn !?k nnsniz? ^5?m .^D'jns-ma nuraVnia nn%i// 
bin^-* 'ja npyx njn :nir?;a^ a^n^i? naiw n»i .nji'au'n mV:i ^ 
.7Gru"'2tz;n n'l'?:^ ^^ r^^sna one; ^pn •'^i? /(d /a ,matL?) ''^k nxa 
T5"*injn naiaa aania na'ai^n omK nrmV Dnsa» birw nxsa 
ibA ^i<nt2?"n ^2?^pa^ ann .tj;ipaa njiaira nK nxsa nil? ♦!?in^^-riKa 
nrTH// ,t^;^pa^-n'a dk ywisb rb n%T n^p naa .anav nn'»at2;ni ^aa!? 
naiai T2?7pan-iT'a 'Tiajrai Tznpan-ira ''^naa npti>2»i nss:\ai mm 
ira /m'?tr? -'in ,''ma'?a n^a ,ni7m '^ ^-'tznpa-iT'a /D'i'?^^? ''in : maiio 
,a''?nn 05; in^ baa"? nn'?:i K^n ,77 ^'xiiw 'in ,vt2?a5?tt m'?T2r 'in ,np^ 
n'?an m ^mVja Krij^a^ :Dmsa nivtasa ,DbaD riK n^aio 
mnau?ni twv^i poi^; n^m,, ,ni''3!2;n mVj '?u? myija uttTa ^'iiin 
r*i?Aa Dai7 by n^ja nx nmibi na''atr?n nabn ia .^s ''rjj-.awn srj'o*? 
DX1 ; 79 DHiaa m-iisx3i mTisai nmaa n'?aiD ,DnK ni'?j /n'^'Viz^rr .'2 nB;nD ,nan maty ;'n ,n5'jn 73 

«n"3 p^D /i.Tbs 'm xja ? »"3 ,m3na 74 

.3"? ,T"Bn /a"n ,inT ;tt"3 ,nb']ia 75 

,-3' bsittnn 53"^ ,naip nir^^ ;3"j? /s ,5«n /du? ;3"y /3 ,3"n nni 76 

,K"j; ,D"3 rH^'ja ;'n3n n3'K 77 

.3"5 ,n"«n r? 'ID 78 

.'3 pns ''T njrc' ,^b sdb> 79 «7iin nnm ^3B?n Si'i^rp 82. 

,n'5r2?"') ''vm laiu vya irsrnn qk ,n^'»'? d:i*i npa nrw : laiiz? laic 

,n'?'''?)a na li"? ti»k ,nW'? naniz? m'?jn irn VKitE?' '^kiW inn nnx 

•'nKSim Tixan npn kttk : ^xntz;' naiu innir ,n*apn izm? .n'?^'? Dit 

,v5?a p-'van dk n^b^bn icinTz? ,nTn m'?:in iiaa nanx 'n'raxm n"?'*?,! 
isian ^na^xi iTnn TiXi^K DanVix:^ ri? riy-r'? D'^i?ate nnx dk 
.70 '^naitt^na x^k nVna :ii^:ut tp ?*« ♦'i'ttx laiu? /Das-iK*? 
^Knt2r» 'i'?:^^ .qmk) ^xyau?'' /Vaa ^ansxs ,n'?i<n D^ayn nyanx 
niaiKV /DiTnnn D'naan ,!?jn2r' Vtr? aiiaa ^isa itz^jri /O/Tmsrix^ 
'>T Jinn Dnasntr?^ ^Kntr' vn'> k'?u; na ,DVi5?n ^a ^j? m^Tzna mVnj 

n 

nava nan:a ^ip-nai ,n^i:\a ^xnu?' 'ru; vrrnsa ^nn^/'s D^n^Ki 
Ti'^rim ,'»'?a''n nK 'nsiTr?"! ,'»n''a nx •'nannnu ,"nK// : m.^ixi dv ^aa 
-'naM nvDaa-'na'? a^oaania nbna ^Knt:''»^ai ,''m»ixn t'ab 'Jia nx 
lUTKna yav^a D%iVi< /n")aa nan n-'aiz; xn^ lax,, tanaiKi nwrna 
m nb^in; /aK^ i^-na .la in-'aa imx foVpat!; iVan '»nt^K« : nzaiin 
:omsa trr'na Kin j2''Dn"»aK ^n^tr? 'i'ya i'tie? D^:!a'? an"? •'iki ,vja 
,a''o rTT^v'^^) 'ns iV ams ^aa„ ,♦ ot3 ^'':2 ,a^'?nn) '^msa •'aax lay/, 
!2?npa "py nnKi /iiu;Kn u^npa ^5? nnx : n^'apn nmn msran i2;'?tn (d .'D fliK ,n:i?3nn nsc 69 

.'K pns HID /:y>3:;n 'a^iyiT* ]'»y .k"s? ,'n /ts'in nnr 70 

^"V ,'1 /ij^in ^^T 71 

.'5 ,m3na 72 85 '^^Kmr^'n^it^ai ^Kiip'TiK '^Kiiz^'-m?! ,!?x'itt?' 

f\r,r\vnb Kin ins p /inysa jisnmz^a ni-jsu^n^ du?di ,nn'?*iKs^ 
'psr DK-»D ,m'?:^2 nvtansn vnns Vy np-'yn '?'?sn'' j?"? Kin ;mys3 
,bbDn rrnsn f]nnu?n^ v^sr n'?t)itt nmnn dkt ,nm'?ai ni"'2T2;n nys- 
nn /ns i^ nnns te nt:;K nwnpn na-'DTz^n nyxtj; nxinxs/, nr nn 
D5?t)»i /M3''D!rn riK msy^ D">pnV„ ns /'^msn ^ipri// ^^ mon kiiT 
rmni pioy^i n:'3i:;n m"?:; ^y n'?'»^n '?3 niDaS, xin ins nt 

4mann m^^nn k"? ^2K ^TiKXi nmn ^ao Kini in'? psns? '?k nsrin m'rsmzr 
nVaiD Kin ,i^'?5? n''n''2n n'?K ni'?:i-''niD'' nsnb ,]i:i''i nsy in mnij? 
mn my nxsi •'DnV pina nai cyj n»i ijsm n^i„ :D^^^'^K nizmp lyn 
Kin /'D'?iyn bn^ i»u^ Tz^Tpn-'i '?i:in'' Dn'TJ-^yTr? ,nmD\ni niKnnn 
/'nib:a na-'Dtrn d:^ ni^^n ns/, j^'na-'Str^n ni^:;,/ ^y np^yn ^21D 
Disn DK Tii5?:iia ni'?:un nns pip^n ''Tin-'n izsn n-Jipb n^-jsu^n 
^Ki// :piKna Kim 'n in"? nr Vyi ,ni''jnnn ni^y^n ni'ps?'??: •''-ktiI'^i 
n^n^ ia'?i ,vi->is m*' d'd ■':i'?3 nvn"? ,iaip ny-ra it's 12?'»ii:? ■'aV 71331 
n'>r\D nvnb nyr:? "n onV r^ ^kis;' nns: nnxD it^^K Dvn ^d 'it 

,s5''D''2iD n'^TvnVi rawnl> ,nninn m^^V ''k:d bK"Jl2?*''T"^J? 
K 

Tnn ■'Vyn ."'^Kntz^'n ^mnoan inr^ Dipa nosin '?Kn!:;'>'r")K 
niai27i '•'n// : m-'n K^^ nK'pa .Vnn mm '?Kit2?'''-nx2 ixn bim!?'>2 
nzDK b'^tm nnn^n "ru? n'>iii£5^Kt:7 rman n'ttn m»y K-'n /^nsnK n^iK 
: n'hyn niaK nnanu?/, '?y ,(^'' /a ,n'aT') ^mxsn t^hK// nKipa^ Hi'>b}^ 
nn nin ..-nV nixn^ ni2;» r]Ki ...nV iikd: npyi pm'> ,Dn")3K ."j'tt^n? I'awjD ;'^i ,'ib r,iynp ss mnn m^7^'>^ ^3»n mm-' 84 

r,^5VJi m^airn nnM di31 rmz; an"? i%ni nnais "rj '?xi:y'' lair^'c^a 
.nnnsai n''Sis3 bsi^^'tr^D nns; mn ,ni3a'? n'?5;a'?a mw nnia nwb^ 
c^iyn maiK^ n^B? jrsjirn nx s^'sir^nb n3'»DT2?n nmDia /Dnai Q'>n 
r« ''3 /^KiB^' D'o:ns3n!3 onn'-^sn Dnsi nitz^ nn"? xbn '>d ,nr\p 
lysT n^n:i iTj^a •'KTi imi;. ,Dn3i miz^ k^t nbm x"? n'?i;2 ^xnw^ 
n'?i3is mil n3?3 n^-o^n nx D'itn 13K i3 .80"^i5''aD nj'2^^ Vni 
K n a '' 3TZ7 imVr^a ^nsaiDa riir^ina nj^pntr^a ^^'' onasr ,t'K-i:j;' as? in"' 

iiij^D nn'-^j ""D ,ir n'?ix:ib s?A3?:^ria ,'?i3''2D ,n.M'?x dj .d'h"?}? 

att? n'opns? Ta^^a ,aT2n k^ -jaiu k*? 2'tjrm (:i /b ,an27) ims^ m 

7''jw n? 'rii'?ja n3-'?a njjiipu? K'n ^minrmn ,it m^sa nan ,n'?>n:in 
^n' ,x^^^ ,ff»-noKn rraa lass? i^nja 2;ian r« ^a 'Vixx'? nasy maa 
.n^w:in man tk /'n'?5?a nniK a'p^iz?,, •'T'-!?3; n^isj'? nana ,'?xib?' ay 
ava,/ am ; ^Kntj^^-rnm bxnir?'^ ,ina'aT:^^i a^nVx^ nbiiti :naV^n 
CTKb mom ^mn ^^^a ir^npn ^js^ pint:^ 7'k !r>7|?an n-'a anns^ 
naiajn nnairn man /a'a^n nnnKa ,tk n:n ,n^'i:ia nia^^ -'^kis^m 
Tnani /"nVsraa ^nm mannK/,i ,nt3a'?i n^5?a^ ^aa nnacr ,nab2rm 
lb a-jans vn' bam ,a'K-ia:n ba by bnu^a*' mm ban^^^b nb^i^aan 
:abia ,a'aaian -isa^ rs ^»^n laa nnx aitr^b ins n\T» ^^b mm 

.82 annKa bapa la-'K mm mx liaa a^bapa 
by bbsnnbi n:j''a2^n be; nnysa »inn^nb t'"?s mn n^ bt!n^'>'\ 
^iry a^aian va^yaa mm ni'»airn nibub an:< vxana ^n .33 nnbix:i .'3 pns ,'i n5B^ /nr so 

.v'Dp .'s '^''n ,Dtjr ;S"5 ,a"bp .n"3 .t's ,S"n nnt ;D"3 /nV'aja si 

.T"D nxiaan idd ;.t'3 '.naip -nra^ ;X"y ,n"'p ,i"n ,nEr 83 BT viin nn.Ti b^wt] nn.T ^^ 

i«i p-Tian"? ,rii3'''?pn T'ayn'? ,n'?i5;n p vin-is-'n dk y^sn'? *ir 

,90 aijn'n 'rir; r* ^^^^"i Q'^vm 

^ir nam myirD "rnri inx nns ^^ '7xnu?"'-rnx b^^ t?^t] Tinm 

,rn:rnpT n^ns n;^ ,r'?''2^ i<"ii?an ,'?nin nnsn imxm .on^'ry Dnavi^^n 

4"7by» n!?is?n nns imx ttti /'xnnx KiDD/,n rai ntrrnpn i^a n'pnaan 

.ainainnnn ynx'? ^^'?K^ 3?st2;n i-n*' ,TiaDn xd3 ijr 

K^T '?«nT2;''-r'nK /'Ksrnj? nxtz; xi ,n2 ^^m^ ^an ,a'''»nn t^ik npKT 
ii'H /'dViv V^ mac x^n;. ^n^ia nxnan Tina n''S?s»xn ntipjn 
4 mnn n*iS"iK nKim ynx nKip^n k'h ; mnsTz? miJixn nxti^i ,ma:;n 

a'asTH y-ix,, ,mnt5 I'in mrmp i*^ m^Jiitn -iKti^ai m»''^ti;a nmntiT 
nai I'Ki '?D *?$; n"':;ti'a ri^ia D'?i3;n inx Kin d%i'?x ,ajbx /'x^o d:2ik 
ypn '?aa ;'nx3t:?'? mm*'^ 'n n'rnj.. km ^«"i2;"''ni« ^si? 'iJ^^ Q'?^^ 
Vs? Vttnnn jnm ,ninK in^ Vy naiaa ntn it nx ^s? njixja ntr u^'' 3?''P*n 
wT''?3? '?urian ntr n"? fxi :i''n:tt n^ pxt:^ ,^kiu?'T")^^ fin .ni^Miiii'j isix 
^n^srab ms'n;a pc?"'*! w7"''?5; ipism n'riiran inn n^sya a^nVx ax-'a 
nK bv vp'^:irt ypin rai Q''»3?n yi^ bv vp^in y-'pnn r^ m'?na»n 
o'iiaan nbv^">ii!; a"'$?an .naan Koa ly m^y i^x nis^nai rbunn^'' .]:nm'\ ntns ,mw'n V? rnpiaj; nbaa jn-ap isixi ,T'op pixi /'» isiki 
— riipinj n^Ja jS"? ,i-b ^a^n ,db? ;S"5? ,B'n .k"? ,x"ap ,a*n nnr 91 «?ain mfiTi !?3c^n rm.T 86 

:n'?'nj*T nmr?npi nmaip ^s? iK^n bun^^n rnn •''?5?ai .se'^nV niKni 
nmp HKiia i^'n ; "^Kna^' yiin itmaD i^nw^ Vds nizmpa im irV// 

m\2)j ,ni3'?» ,mK£5n ,"'as n^ /n nbm maipin ivni ,tib^v "^u^ya 

Kb HK /'Jis'n nai DW2 /Tn*?;! na^K nrwMp ,nnvx5sva nmia it 
/'HKnaa n:iiT2;inn mip^n nir'n K^^ -O/, ,na m'n'?nn rm::an nT^u^a 
ittDi .n^Jix-'n n2''D awa mtinpa nj^m b^a n'?3?a'? m?2i5? k\t pb 

Tinttbtjrn Vd p ,nrb:na'i maii: o-'jaxni anrm f^DDn msia ^-n 
*T'5;/, ''?K"nr7'''v-ix nx'ip:! id"?! *'''?Kn:^''-r")i< 'HXTn n^nD msErzaj 
rio -nnoi irmp m-'W ,♦ "ni'iabtz^n i^w pi ^na nais pisnir? ,pi2n 
cttT' ,nvii3 T'lxn D-'ni:;'!''// nr i^nxa D'»aun''ni /Ha hd"?"!!:; nsi^bp ditz? 

.ssnnionzDi tt^^pns) Kin vt''?31' /'^rTin pi •'pj// xin *imK *i>n^n 

mi2n 'SD pns li-JK KVTU? a:un ,pn:£ KipJi nna?3 p'?n ntz^yji na^::?n 
inm» nxT'iT ^■"'Kb 023nb nb^^n ins'KE^a /i:ai na^a a:ii /'a^ryb 
ncmpa nxir^nb "psm ,rnxn nump n"'-'?^* inu^np V27 nu^np fi-joinb /n nxn ,Kmn2n 86 
»pb ,p B>'a"D bxiacr n ;T'" pns /bsipm ipin /isssi^ n"Ti n 87 

.a"jr ,K''ip ,2''ri nm ;j"> "o /k ma ,^n ripy> ;3"j? /J-' *^iaty 
.K"5 »n"5?T .x"V "T'p .(n"bir) Jinan mmb 'aor ^i^^mn i.tjtk'' 88 

.a"I? /B »fnsn mo ,xts«7 pj ;mnB^ax 
tnj n ;naw;i ,'iVn nna .fapbx nabc? n jksi nir^ns ,win im 89 
*n"3 ,Dmasb ion /xbiix nmax n ;T"b taiK /iJnnm — mpia? nbaa ,jn'Biy 

.i-^nfl mV't .a'7 29 bmTr'':ibisn VnTr'Ti^ '^K*ii&'-m^a .bKnTr?' 

)vb^ mVna D''pm// nvn!? t'">J7 d'dit ''^^n nnin n^in »Mas57a 
^sn::^ !?i27 nD2w> ip^v *binii!^b ^xnu^'^pK ]'a sin hid on-n 
mnyn nizmpn is")Kn n^vn oyn tr^np/, .-"^k K'?n nmz3''^i2?n nrx 

ai^n nna^:i omn'? nza'Knai m^ipa k'h ,'?inT27''? p"i na''''tr yixn 
Dmnb k"? nzs^KJiD ni''i? yiKn ^aw ij'k hkth nu;npn rnxa d'i:ut 
,nS'>'?p^ Dipa ri< nu^npn v"JKa /'mm Kitjoa an^,, ,0:1^:2?^^ s^i 
Di^2?^ Dn*? m»3? /^«yaw' ':ia n2 DV'Tn^u;a ^i^^a misza mat pnn 

k!?'^^ r^OT ^Kbaa inn r^aT/, an BnD^K "^y a-'ac;!' ^sntz^'UD 
^aa r2''K anaix ,u?att anais,, an ^'^ina an a''n:^ nK\ /'^nnn 
/'Kmja''na in^ i?"? ''^'Hai jdhk s-iddzd av^v,, an 'a /int3D 
nnaV i2;a la'? n"""? *t'dk xu;np J<v"iKa inan^i< ^b ^s-nr?n xa^ra,, " 
syiKa •'a«p ^K"iir;n iuata i^VK// nss^i k"? nnaiz7n ,''n'n niXtn^Vi 
au? pi ,'?Kiu;' DK maiu» nttsya nj''aT2;n ,''''Ka ,ai2; pn ,97 '^i^tz^np 
,7nT'ai THK 1A a'Kipj an a^ pm /-jn ^k •'ja ,a':a a'Knpj an 

.^sanasr a'xipj y^ina am antz^ai 
-pKa ana-'u;'' ip^y tansa '?xn^"' •'pns p /"p^aa VKnir?'' izsa 
m^m S7s^ nrsii'^ ,a^i3?n a^ j^^nii^ ,^xnF''pi^ iJs^'' j^kiis?* 
n'^i\n ,y£5t2?n nj? a"'5:'>su?S3 '^'Ka a^at2;Tn a'pnsn p ,i'?'ia a'?iyn '?a'? .n'2.n3a2 /poao'iia bn^ nnaa nb vixn •'is 95 
;a"S? ,'B ,fisn 210 j.TO ,n"' /Knp'i »ri"n:; T"2»t ;K"j? ,a"V ,2"n nnr 95 

,2"Dnn ntyii .2"j? ,j"p ,'32iKn oip!?' 
.K"y ,n""»p .2"j? ,v'm ,i"n ,inT 97 
,nn Dipb» ;!"' n.ij ,f»?n ]'? ,de? ;'o nna ,'i ps» 'nm2Kb ion 98 

.2"? fj"^ ,D'*32n 'snj? /I'lD^n ^k'tt n ;n"tt '^o /k mn mT2?"i nnV r^i naK d's'tk pimia dhdis? D^i5?n rnaix w^'s^iv bv 
Min-'a 72-nnn in''i:i miMtzrai ,'?s-n2?''-r"ii« ''^^ ^5?^ ypn"? 0^3'^ 

nan y"ina mm m^x i^ ^'t:r "'aa nan '"i<2 mn^ .nr "isa nKaiDt 
mnnjn x^^ jn'ris nx-Jian np-'s; x'n ^xiB?''-nx /'m'?K n"? r^?^ 'QS- 
n» bJD 7^2 n'ripiz? K\ni xnau? n'n''S\n "iKtz; nina D^n'?Kb mnram- 
/tbiD D^iyn ba '?s? nt5bi2;n m3'?an j<'ni ;T'u;i?na ■>»■' nu^u^n xi2W 
tj?' ]3-^yi /OVivn ^D bii; nrnn K^n,/ /Q''a5?n "td ^sn msnxn 'td 'ry 
npavi T\vn n'rapai n^nai nana ba nxm ,mjnan baa p^n na 
min K'n '''Ka -raiV nriKs? minn pT ? ''P'»sa n"? ii?w pbn inixa 
minn piosr — r^'myn na-'Diz^n riK mx")"? ^paa nriK// dki ,naK 
naon n'>2p mi:;5?„ iai '^n-'Dna ^^'k b^ m^iK// pT ,"bKnii>'-.niO 

n 
PIT nw U'^'^wp on nbK ^d ,'?Knu?"'i bKnu;'-ni< 'nmnni na-'Dw 
nirnpn ny\T)n» ; Dsns '?d a^'pVs'itrai D^apinai w^^b^ on in' oniMa. 
'^K on-n namp,, ^s")i:?"''vnK'? u?'i /nnx on' on"? u;' '?x-lt2?'-r"^N^ 
n-rmsa am minn ip's; Dt:^ pn x'?n ,'o'?n 05? ni^nn on^a n-nnn 
na'Dii^n n:i /'^'ina maman ^5? r^i<3 nunwn rrnsa^ yiirwA ,n3 nTi^n 
-r")X>^ ,94naipa np'S? as; ,bKni:?'-nJ?3 pi nma^Vu^a nj'K mins ,2"y ,n"» ,J"n ,n\if ;X"jr /on r2"n nnr jo'tj^np r.ir^ns /anpn Kaimn 92 
,.T'btt? ;'n ,•»«?' 2;nw ,r'ap^K nabt? n j.to ,n""> xnp'i n^ns "{"aan ;X"y ,r'oi 

;3pj? nsD ;a"j? n"3p /Sina xaa ;a"y ,o"a ,i'2>Ti'p ;"9 ,7Ti2in3 93 
-)V2 '■} jS"?! K-^ /^i'" /fixn 2it) ;T"i5 'fl ,naT n's^sia ;.T'p ,210 nmi2^ y^xn I'K /'D'abM nsin Ditt^n:^' Dmaa i«^K ,">'^k2 i*ixt:>' anixj 

-pKn n^TiH^i nVijn riK mrs?'? ■''?itnt:;^T D7i«n "'^ns niD-Ji ii?''5? 
n^an ins Kin .r^n "'?3'' 'td »]1ki:;'? vbv it^i v^n mtaja •'mt .'?K"nr7' 
,D© KV7 T"ni inn'tt^' ip-'yi "'Kiy ns"'^' it^n nVna inn-'u;'' -jd ,Tr?'>:inn^ 

-D'T'i D''trri57 ^D^Ti^n n^jia i^d DTin 0^:112 '?Knt2?''">:!n •'iT'Kn jIXiu^d,-/ 
liT'^PDn 'HIT ,T;3n ^x'^^''-r'^i<3 nsiz?^ .102 '/n^iaion vnKni t^ti3?2 s?2p 

"TIKI nu^a^nan,, ,ns"''?pn iina ^ntr? kwu? •'jisj^ ,'i'''?5; n'lw ni^:im 
ns^^pn iina D-'s/n^n^a isijii iu^sjji ,inni inttn^jn hk^dh w^vn riK 

/'bb^ D''»j?n v"iK Tn^n nu^a^nn ^b'i nb^v'j^ ^r\hv;i nxataa ^S, mr\ipn 
nrcm /Htrmpm nintin iT'^Dnn in,, Dtz; ntzns; Kvrir rmsan na 
D'^VsnJ3T2? n'?"'£3nn D:^ /'ntrmpi mint: K^n tnx3 minnan nvjmnn 
'sa minnan nrniKn tniK rnu? ^isa„ .,n'?aip?s'i n'»is-i K"'n '"Kn 
mt35? iD^n murj?!"! nvi::T 7n p^i ,Kat3 Tn>t3 nwn"?na ^^snan 
n^Vjr np'5?„ ""'Ka du? pi /''?''ina i-'ku; na ,qm'7K ttxi bv nimai 
PIT /'n:iaKi? d^dit,, n^ pii '^naanm man ip-jsr^^ qv pi /''ni^'sim 
T^K ma7xnb»„ /ira nnn:^ nrima ^t''? itin'? ''bsn^n Dinn ^la^ aw 
'TVT* b2 bv n^tJia nainn pV /'^T^nn t'31 niKn t'2 bnan^i inan' 
-nxv. Tnxa aT2^'»nn^ /'itamV Ki'na.n'?'^ ir^m ,Tun^ nvn^ rsntrr^ iiX'jBr n ;n*o ^t'o ,1"d ,nmn ,n3TK mT's /H"' ^ip'i ,n"njr 7*2aT 101 

.»ipn msK ,K»in ,pbT ^nn rmrn !7D2^n nn.T 90 

ctz^sran ^di ,^kis?'T"»X2 n-'pnsn jni?''sn •'T'-bs? k'?x D-'Sit;'? m'ny 

/pji Tint} m 57sur iDtr^a*' m,, •"'xi Dmn nvnai ,ni3Z3'? 'n'rxrr vs^ri 
b'D I'wi 1D1 ♦"'?'"in'? v^^n imx T>u7an'? vac bnna D''D5?an nbxi 

.99 '?x")t2;'-pnx •'mzri' D''pnsn "'''5? D^iyn 

:^ 
I31X u?'// ,nn m Dnwpi nr"? .nr D''»''xntt b»nxi;'>'\ ^xnu?'»-rix 
nx"? Q'i«^ DH^xnii?'''! nxi luna'?! -ns;^ Kin mya wn*?*! nxa mntz; 
fl'2'ari Vxnc?'! ^Vy nn-'^n nxn rna^aV n^^apn ^ax// /'on'? nxi ynxiTi 
•]•)^:2 .100 'oi^jy na'antt^ vnxV ^^sr WTnn nnii; '?x")i2r» nx cj^k ,'>bv 
^x pD /n'pn:^ npit:;!!! yii^ 'osjxa nX'^ ^^ i^is*?" '''?i<"ia'''n a^J^T 

1237'? ■'T nin,/ ,nn'iD"'"i irns du; D"''?mDi -"'xa n''''nn on D-'^p rm 
o'tov^na ""'xn D'''?aiDu; nmsn n*'-'??? /^nnsn -^aax 1^57 ,11*10 nvn^ 
/nasr naou;'? m*?! Dni:\„ nr -'T-bv ''3 /Vixn nx siTyV moxi .manvn 
5?:i5;:inn'? d''5'''is n"''?x xin"? an"? nu?sx-"'Xi ynxn 7a o-'pimn n'?x ddi 
.^pias; ±>^ ts>"'x anpn i:?x •'siz^ns myis nvn'?,, ,.nais5? ninxi n'^y 
n^b^i; /'^ntz^'-f 1X1 ^xiu^^ ,c''n'?x ''s ,T)V^b T'^n *]nx •i'^xn^z^^n tz^-jxh 
in-n ^Kiw*"y"ii<a inn hd,/ /^xiu^'i D'h'?*? inaa? aa^oi ,Dn imc n!?K 
4 iT'^V aitr?''ni vi^n na-'na n xbu? ,ny'TV ins nxr ny\ /'on^ nnix 
ijxn^-'-fnx •»D nyiV i'''?^ .nn2;np msin v^sr n'?''t3a pxi nn^tr^'n 
a'»aT27 Dj-'Xi// Dtt?"? D-JXin n'rxi n-'an pw Kin nai D''n'?x vi5< it*'?' 
^u nixn^»n O'lnai n'»5?u;iDi nmiai I'pttn '?^^^n on •'D aV ^y 
''snx nx ixaoni ixiani : ")?3ix ninan nn^^v .D-'nsntti niyia mi5?o Ji'7i K"5 ,!'"> .2'"^ /i"' ,pKn mo ;3"jr ,5«' ,b'X'ia5& op^ 99 
.'»j?o.'3 ruTiD ,M?3imn ji-a nc^is ,n2T ^a•raa 100 93 bKittr^'ii^isn !?xnir''Tns 'bsiTzr'-m^j ,^siir'' 

^D^ D'ami nj?w a''nais m?3J3i nb^S'^ 2b xm '?Kiu7''-r'iK 

nbv2 ^bv n'?!^ ^2^ T'o^s^ man^an nt^^a n'?wz3D nii^npn r^Ka "'iK// 
tana "1 .109^322 tm *n3ia in .mnfan iipn? "J2t dw laiaa 

jrntz^snr ntr?nn 753 inrn ^a nx pjv hm ^'^na in^a"? laiiz^a i^-'sxu? 75; 
nx aTzrni -^"'xa ina^iz^'a i?n x'n 1^ u^'ur ni'nn bavr naxi '"x v'?!? 
«j't:mr? imirrnai nxi ,d'!?133 n^na '''xa inrn Diip 'niy n^^nn 
3?''ST2;n'?'i nbv^b ^iimnnb ib njn:, yi^i ntmipi /ima *nDa Dni? 
jiT'nV •'^xnir^'n dtxh ti^^b^ d^^t ."^^VTon ^y pnn iJT'a 
Txa ^3// ;na nap'^i na nia^ d:^ '\b aitn iV ^ixn p ,'?xiTr''nxa 
Kitt^pnxb 'an xain xisanx .xc^np xsnxa n'^ntsm ps'iab ''aT-r 
^m Jina*? TTTpsn Trna xih// ""'xa nj22^ "'a /'xnn^aErr xs7j mnn 
^''xa iiapn ^a .m^x-inx xnoo^ nnai inps nnna ^^nna nm 
— jT'^:;nz3 laxa xin ^"ina na xin dxi ''naran nnn Tjap 'i'?''xa 
n^-'?5r D'na ^*ina D^nan ^a .112 '^xnaxoa xyiK laa/r -- i'?Br naiz^in 
DTian .ii3t,j^,^3j ^x?a^ n^-^y DTia ''^xa o^nani ,man nxba 
nx-'a /'ttmpi nviia mpaa njiau^Ar nnatt^Jtzr nib pn x*? o^aiT ""'xa 
vl^p xin n^x xinn nss?n ^x nsnn^ ^nainn dsij /D-iir^aiz^ la^ ds .X"y ,T"» /^nKn 310 108 

^'anaaa ,f»tn 'na 109 

T"? — lE'ina /a^n ,inrm ^n ;i ,''"K7 nj'wn ;a*2p /inn mn'Br 110 

.v'3 ,1 ^^o ,n'Tonm fliTonn ^'pnmn oi .ar 

.K"v ,x"ap ,3"n ,uv r'j? .2"jr /a"? ,a"n nr^t 111 

.T nabn /o pns /D'k^s ,'>abtm' ;X"j; .x-^p .n-Dina ,"'^33 -112 

.K«5 ,i«» ,b»^nv oaitr ;X"7 AX"ip ,3"n nnr 113 a^nin m-n'i ^3B?n nn.T 92 

yibnb hdith ''niz^K;.^ ; 'Ti'nnm DTisn nVx 057 mts-'U^ss nxrn '?k"tc?"» 

.103 //•.»?:^T d:^ >|i?-»tj ^j-i:: v/^"? riaxa jnn'?// nsi"ra? 

K37-iKn xTTia •'Tu^a^ T'''nn •'^n ]xa /Tp'?in hkdt// .'jrm 
is^'mT x^''y'?T K'ttTZ?! xVoa Kir^ax"? 'dt n"? ■'an ]xa Vsi ,x tz? ■» t i? 
•»DT Ku^'Tp K3?ix 'xna T»na xniz^pnx'? •'sn ikd ^si /Xynx ^sr 
•'iiz;^ nsii '?Ki^''-ni?3 "»^^ '» ,io4//nx'?57 i^np k5?"ix2 xn!27pnx'? 
'l^nxn mat2;in -jd ,m'?x m^bn ima nnx nt2;i"?n» inau^ai ^ma^i^ 
'?''"in2 "liTz; nr i'?''sxi /^nna m^Tz^n 'p^ n'rya'? nbv^b ;ti'?15? ^iniz?** 
t27s:i iin n^n'pnai nv;in m'»s''a tz^sa v'?x nxn,/ ""'xV ons'''? nan 
n^ya*? m^ivi mwsjn mxsv •"'xa ic^'u? iitwcnn n^'bai ,1^2? njty»n 
D-Tz^jiy^ n''iK"i ni'j? K^n pVi ,*7a'?a nxmnn dk '»a DiTin nj-'X mrnaT 
.105 pn22 ion '''xa niffvn ^a nr asrBai /onuun Kb km xbn 

VxiTz^^a a-'X-'ajm o'l^npn '?a'? nana ynxn n^ip ; nmip b's nmi^? 
/tj^iprm"? an'?atz?i'n on-'unn !?a nasj? D'apna vrr\ onain D'aara TrnzT/r 
cnb ]^xi iTTipn bx imx Dnasrtrz^T nv^san nnaa D'obiir vm 
HM nil .106 y^ina onain nimn ]a xb /'btJa mnain nvc^si nn;^ 
-)u;x ,m:^i257'i nian T'n,, i^JiKa rnrna nti^x ,"'/^5;j m'?a bv; 7na^ 
naoa DT'na nnjn ,nnai xaj^nna n^n '^sr :i''sn 7n'b:n e^a nnoj xb 
D''57'?on 'arim "jjiaxa th"''?:") ms:i:nm man*' ma'?in '?x-i2?'-rnx narr 

,107 ^/jT, Q^r^ xna*? ;riiKC?3nn :nsi '-i? niK ,mian iso /7«jn ;T'^ ,5''23 ,T"b ,ro ,y'r\ ,i"s /ts-s .k*^ 

.nas ywi '"*? ni^ jnsj? 'Dip^ /b-an 
.a*y J*? ,1-n nnr 104 
,2"' nna /a ]'jra ,Dm2Kb ion ja"o ]sik ,]:nnJO flip^a? .■rt'aa 105 

.2-7 /2"' fflUn 31D 106 

.1891 /ttjro ,yy ,y"> a^-* ^irm ,r2p^s na^u? 'i 107 95 ^ITZTTl^llCn ^nttrJ-pK '^Kltt^'-mVl ,^X1tt7' 

Da w /n n^m ,^Knt2?''rnK3 ,n^s)axn mipjn iina rnK2 thk 

,120 ''^^•'nn na^aizrn 

b^^nys^ DTiam nnnapa niia?i?i3 ^'^k ti^ laip^ Kin orn n^m 
.i2i//y/-in3 K^i Dnau^i i^ap"' otr^/,*! /•"'kV dxi3 i^ ni^^nb ^'iiV:i iVaVjn* 
isi:\c; nwin mnn .sinn nv2 ,m wt '"Kn D-'-'nn ^K'ii2?''a amm 
^^'^s^,^ A^m ntz^a Vur isi:\2i xt:ntj; onp tw^nn dix '?ir? isi:^d 'jmn 
7}<-i^"'-ni^'? isnpn''Tr^ m'?an 'nr^ixi /'oniJ^iD n''5si5?o n-'iKn n'?i5 
arK an i^k bv /-"'x 'B?aK2 nKsp Tina ^iv^^^ w^n^n ■»isV isin^ 
n^apn b^ vmia :an^ a^^^ n^am ,iys3ai inn a^^mi ,ama3 
x^ ^''K*? an^^na KiaV 'i!?inc?n2? ^''k '^iik :pV .m^ iwa ma in 
ma^ ^5? ixa an np''vb 'jmnn nx an^ lursri ,a£5'i:i'i a:i»a ^y ion 
^^xV K\2b nribviDT^ ,nm ^ax ,a*''jmn^ asi:^a an a:* i^jrj'i nTm 
Dmx2?a pV np'^^ ixainn nx arrnz^s^i /aasu^i aaaixszaV anu?irm 

.122 Q-s-j^Tz^ri ,a^''isn ariK ax n 

^ax /'nraw^ To?s rrai, ,^'n n'?n3// x^n ^x"ic;'-"p-ix Va asax 
^sanx bi^'ivi xnx >a>/ .""'x v^n ^a bv nVijr a'!?27'n'' -I'sm 
nm ''p^xn iisin na x''u;n'? .yw:! maipan inaa>r X''n .^nmnn .j"^ p-!D ,Vr,paT npin ;K"? ,d"i ,2"n nnT 120 

»K"j? ^''bp ,2"^ /j'^p ,K"n nnt 121 

.2"j; ,i3"b ,fiKn a-.D 122 ^vin rrn.Ti ^ac^n min' 94 

T"* nnn nnojisi iTmiiTtt// ■>"« •'d ,viKn ''nyjia o-^na om-'na *Ui"u 
'jsa 7VbD 3''^nnj DJDi:i a^^x nrm i'?dk n-j^nai /Kman mwm 
,115 nV^a^ n^isri n^ipna n^u^ini nb^ f\'\in T>h'\ ^iw^in dtk kdh 

mbisr T'T Q^iai ''"^ nns ^x mojiantzr 15? mpaV Dipa?3 niViViina 
nam ^u? ntzmpn ^ino"? nniDs ]'n nxatan D'ayn fix '3 ,n!?yxD^ 
nKaion nbmo nji-'X inu;npn '?xnt2;^-i^nj«; Dtz;D ,nrm nta'risji "jxnttp 
riibis? in /""'xa Q'nan mam p x'? .nixaDn n-^^n mam nx dd't'isi 
isn riK Q'Dsai "r'^inn nau? 'au; ,D''nt2nn^ tz;' dxi ."en^sra'? nu?* 
bxnu^'a nann onnij cjax 721 /""^xa nnpji i'?''X3 a'itz;n ^"X noyi 
n^n y^inb xsvn ''^x isyirr -laisi^ ^a 2;' nan ,117 m^n nv ^^'ina 

nab nrnb !?xiur'-nK ^i^'n /?? ^5?"? 'Q''a''n nnnxa n%Ti 
rnKn nsnsna ,mV:uT tara /nnj; dxi ,na m^^ bix.'ww pra nrrnu? 
x'tk nnxm xVn ,noi3 'n '?v nois 'n n'rna nn-'nu? /mipn nmy'»T2;a 
nmaa 2i2^n nannxn nbix^n lara njn ,nDns nxa by no-is nna 
msiK itj;5? '3 /n'^riarin tx •"'x bi:^nn nm' niyi naiu^Kias m^nb 
':^a^i?m 'npn .•'j^n msix : ]ni /15;it'? nnV omnx"? DNn'jx n^oan 
nvaur mjsnx pi bxntrr''? n^Dan niz^a 'a"'2 .paay nyau? msj-jxi 
mst-ixn ni2;y '?3 VxiTy^"? mnan n:i'nnj(n n'?iH:\n lara bax nnb raajr .nawna /'ibn ^na ,p2p>K 114 

.2"Sr ,'b /flKn 3113 115 

.a*? /K^^ 'fni^n aiD ;a"5T k"V ,«"»!? ,a"n ,nnT iie 

/K r.iK /fiTDbn ttrma 117 

.K-j? ," nm ^ci T'^'3 ,QmaKb non lis 

.K"? ," /fiKH aiD ',n .nna /i r5?» ,DmaKb ion 119 97 ^sitt^-'^n^ixii ^sitt?''-ns ,^x*iB^*-m^a ,'?iii^'> 

isnprT'i,/ /''miSTKn ^d^ r'?^^''"'^^/' mi^^n^ D"''?um*' m^nyn ,nampn 
nbiyi nan,/ nrn"^ x-'H m'nyi ,"1 ''ni3'?a?an ^di mawi ^d naina 

.132 '^-nasn kdd*? k^t nyiaiz? "n? 

r,wv noa ^E? D''!?i:?n"' naiy^ id ,n^ya^ "Kir^np Kjnx^ a^n'^x J«na 

VsK ir^ X2ja: "n^s?a ^tr? n'»'?u?'nv bii; mnoan ^rynn iniK 
i3''^^n';7 m dm!?x nxin mon 1112 's^ .a*»^x-i^'n cr't39^'?p'i3Kn 
amnx!? d'^hk nmx nKvi ni ,ist?n 'js^ .]w^in nud "nbv^ b^ 
^5r naia h-kitj; di ^nu?a^ oi nniK nxnm /^nnnnn i^a nn2//n 

,136 jr-JDOiarin 'pss d^ n'rapni "nVjja b^ 

w^bmi^ii? ,miT27xnn D'KSia ijk iia^na ♦n^'noai nnnisa mis 
4 in IT .nntt?ii?a in'^nm /'nbvis b^ D'^iz^n^ pyD njiiaa,/ nea bij? Jims ;S''s /.n^T T12? ;3'os .T'Ds ,n3T mat? j.T'j; /Xina K33 'baa isi 

.n"bs ,im 
.K*s o"j /:i"n ,nnT jn'op ,s3na ani x:ip'DD 132 

.K"? ,x"a ,a-n ,nnT 133 
:;6— 1 /T piD ,413 ,H z'sixp 'Sin .'Tiatt^KH iamii3 "mon Tna 134 

.54—29 /T'a /389 ,11 ,^"3.1 '"SV /TXnT? 

^D'^B^jn ^K ja'o ,a'" ,t2^o»bT bz' najrn lamn -"s? ,nnaj?n bx rnyvi 135 

.Leisegansr, Die Gnosis ,140 136 "'K'^n TX >ja '?J(^l^^' 3^pD n^Ti: nKtn T»5;n nc7n? .iss^-ni?.! 

,'?ana ,nbiia d:i q^pth ^imi nxm Tjrn bj? bxns?' -^vw^^ mitz^xnn 
?2in .•'ra' nac^n o'btzm' inaa^x dK// ;i>31Xt pipa "nwam 
'"Tina::; 2;s^ "757 a-'^am'' nx n'?yx ii^ nx •'^nam nd dx •'^n^ •'iw'? 

'H D1N3 n"? ^^^K •'Jin .noma nanm mK ana D'''?27n' nari nmsxr 

^ assmnV bi?"i£>^n n •" d £ •> b p t s x n a"? nx d:; nnpV xm .n^iy 
.125 a^a-'H nnnxn T'nTan mTiy nx iitna mxi^i mnxn njann 
nma'Ti^n '?5? mxnn'? ns^'oin i:;niam niaVna T^inoan *'H*a 
anyn 73a na "ina d-jh^k:^ /nnump bi'i^ ^sn d"''?i2?tt» '?!2? n^non 
nr DVDiai /Hxia^n nipa xm ; 126 rrrpZD/TJT'a nx na mia^ n'risraw 
onais? D^nnn ba^z? k-'J// /'ivth i<'':i// (k ,ao rn^^^^) nxnpi xm 
O'Vc^n^ -jjaa inx n'nu^ mpa ^aa//i ^naann nipa x-'n ; 12- /q^aa 

^22b '?'?sna i*?''xa// na '?'?3n!an '?ai "D'a^^n nsri^// x^t .128 ''in;^;^^ 
n''?7i /'nT"? nt ^xntr^' manaa^,, x^ii ^xna^*'^ raian xm ; 129 "r]"2pn 
/nnn"' nb mans? Tya n'laan D'''?m''// :(:\ ,a^ap ,n'''7nn) "jaxj .'T piD /T'n o'l ipn naKa ,i:xDa j-an ;3"7 ,ti"dp ,K"n ,inT 123 

onsT :2 ,n"a ,db' ;3 ,t"d ,n'?tt^' ;t3 /a ,n"a ^db' ;n ,v'a n'bnn 124 

,iD ,15 bK'n ,x rX"' .Tarn ;3 ,'n 

,79—55 .12—1 ,53 ,mDn K~in: ;49— 40 /lO ,TXnT? l^ij 125 

,1"^ nt^iD ,n2n xii?'"! 126 

.''iim nym sun'^iD 127 

.n-b pnD ,sm 'pis 129 >qv 128 

.*T nsbn ,a p"!3 ,nr5n ,aB? jt nabn ,n p-m ,it»p saa •'abiznT 130 99 ^sitj^'-n^isn ^siTj^^-r^s ,^K*itt?^-m^a ,^xittr* 

rViw n*? mamz? Ti?3 n'wan w^^D'n^ imw ,n^aa K\'raD n^'aiz^n 

T 

niimp /'nVssan mys// aipa /in an T2?n d:i kti ni2?np» 
niwp XM .nniaa n^ann n'rsra'? n^^mb T»5rn ^y nssin ^m5?a,/n 
nnp/, nxipai /(a ,yo ,]T't2?K")a) "pnan k\t ,vaTK nnp,, :myDa 
: am ,xn:i'''7yn naanan bt^ m^iT nyanx ''mytt,/a napair? '?y" ,''yaix 
yT't:; '» mn k'?i .i*? nx^i apy /Hpam pns' ,i^im omas /Him D7ic 
poynni im''S''a poyna i^sya D'h*?}? •'a ,nv map pii;xnn dtxw 
xiT'tjrKna) viQ^ti mau; npan-p nrm vii omax Kar ny /im^a 
n-^nm iwi^in nm nx nxi min ,innx oiiaii x-'nn my»n ly (r ,ti"'' 
ti2;xnn dik : on^ix mii:;n"'ax'?Z3 '?ip yai^n ,i7y"f:i bm D^atr?a-nn 
DTip Tiy ."8 mn aip^aa napn"? D'jaia apyi pn^'i omaKi du; map 
'?ai? ,DtE; napnb D''Tr;pa!a D-'an vn my^n nx niip^ omax xaiz? 
xaF ly ,na napn"? u^-jk nwb Mm k^i xT''?y onaiti' vn mu^n-'ax^^a 

."nnnK lynr^i i^ my^n nx nnpi oniax 
nx nv yap pns'' d:\ /D^'dt bbsn^ omaK hm mu; imxai 
oiaaur nyt:;ai .i50T2;np p^'?y-n"'") nnm m-'aTz^n nx dw nxm 'in'?'sn 
1X1 kVt onnapa mm d7x nzDy ,mT:^ nx map"? myan Tin*? omax 
XDnn '?y n^apxi Msb tt^t) D-'tzr-'ana i:ix : n.ax .D^ipa *?x aw*? 
nnv my ncnan ia'''?y naann nnyi ,D'?'iy'? nn''» laam ijxontrr 
on"? 2wm .naa u^'tj; D''aiDn nnr^yan Msr^ ,i:aina anx ijatrmz^a 

a^ptt'iT nw bv ni mnoa ]rj?n .27 ,1 ,C3't£^man nsiKa ,i,Tbx nso i46 

.(12—11 ,2 /X'o ,pnT pTn) "...D'tttt^n p o'nbxn nsa ;mT ntt^inn 

.mttr "n ritt'ns ,'33ik-) wipb' 147 
Jin tPiia ,ipnn nni ;a"5 ,T'op /X"n nm jx-ni 'pns 14s 

.nn tt^ma ,ttnn nnr 149 
.X's? /B-b /a"n /DB? ',2'^ /T^sp ^"JT ,^^T iso wat ,b 1 n T a ,'^'>nin wia nK2»:i nb5?a ^a^ D'»^t2?n'» ♦!" "n»a 
/naran uipan-n-'a t2?"» nVy» bw o'Vir^TTa p ntja ^et d'^its 

n^3?» ^tr^ Q'^n^ ,n^K 'niz? t^a iia^nm ma^V'T 'lai-Vj? d^ksi^ 
Kb-'V^ D^^um' ,XTn itama Knni id'>v^ x»'>''p' innn./ :nt3» Vcn 
n^^U7n'a laai .issnija^i n'?5;»'? nr'nx ^' i.Tnu;"?! /^xnn'? D'Virm* 
,D'''?^:itt^ onsrun main n^ya ^tz^ D'Vwn^a dmVx Kna p nwa ^ 
57ai!;i// ,^nin inan •?»•'» Dn'''?5?'i ,D''axVa-nnaitr7 inpsin orT'VTv 
mna nnsi nns '?a Vyi /na^ao nmx Dnaiiz; murn 'axbb "pt:^ mnij 
/n^vn mama mtr;n "ox'ra onaw ona nbya^ ,m^n 'aK'?a ^tr^ 
-^nipQn D'b'um'' ^niain ^5?// :o ,a"D sn^v^-*) ainan ta^a nr b^ 

,140 ''D^nzsilZ? 

D^aM nnnxa n^:\nn ,na'?5?:n m^aon .n'?5?a Vc; cVtzm'' nniKi 
^^•^^•'^a /joa"? rnvVi ,1*1 n'Vx'iir;^ /TD£5''?i?i3Kn nxa^a /'?a rs?^ 
T'^)V^ ncrnn Q'''?^'n'' n'rya'? n:ia"' ,tz7ina irj: D-'p-'i ia'?iv rix u-^ribK 
na-inn d''?12;i'T' Dipaai ,i42//o*)nn anVo? t':ia n'?5?aba /Tn^a/,- nmx 
iTiia,/ ,D"''?t2;iT nmxi ;i*3/'q>^^^ iTiJan wb^i^ D'n'?K imv 
mp'naaiz; m"''?na D'ntzn o-'yaTz;/, na i\T' ,''D''at:;n 7a n'?'?ai^m 
'?'?snn m '?S/i .^^^ '"{n:^iiV maixn ba D-'ayini ,idio "rsn DViyn fioa 
nnm oinnn x*?! D''a^n ]a Q'''?iz;it nmnv tD-'nVx '^x nu^a 
p riTiv n'?nii nxi tst// :nxn K'^aan th-j^x ,"5 ''d'?'i5?^ .nC^ •"'tJ^l •pJ'l «i?"V /'T '^'35^ 137 

.K"J? /H'OP ,K'^ /IHT 139 .2"^ ,nj"'an 138 

/HTS' 1D0 i^sr .a-otiT HB'ni .a-j? ,0 ,mn im ;a"jr /d ,K"n rim 140 

.370 ,11 ,WBlKp bB' 1?3mna A"2 /T /TKITJ? 141 

.Qbvin B>maa ,k"j; /T"»p ,N"n /int 142 

.102 ,1 /"i"t32;ir'Kb D'enian isixn ,^s'n nijrya 143 

.556 /!! ,^"3.1 D'B>ni»n nsiK3 ^'xnT* ]a pjyair^ m rrnnoa i44 

.155 ,1 fff^nnn nsixa jtb^t"} E?m» 145 101 ^x''ii2?''-n^ixiT ^xi^'^-n^ ,^siiz?''-n'i^:i ,^x*ittr' 

DK1 ,nv;b oisn'? nnsn riK n*? D-'nms'i nns inixa 7iy n b^ nnsn 

.155 -pn"? nniK D^rm .k> 
rnVisri '?Kntj;"' m'?"'sn "ps dj nnmy ''nVssan myz^,, titj 

.io7 i^pntaui mK'-iDa'ii d-'sit'S h'-^s? D"'u;np miau^ Tiy it myaa 
mpa '!n:3n n-'^rn •'a::;'!"' ^^jnii?^ bv nosin ''m3?»//,*? man 
-']:\'? Di'DTi insiT!;rii; nvoa xin Qii:? naipii K-'nn n-'srn nau? 'toi ,myfiin 

.158 2135? miL^ '»^a m5?an nm pnnnn ns?*^ rimisi wsi ntsir? mnaa;. K^^^ TS?a naiir ^ai ATrmioi minn- 
naxnn ."s^iinnnn iiTl^^ owa "nayb na ,nbs3an mya Dip»b 
,-nsD triT:i nnK iin^n rD''?mpan msb hk nxrn i^vn nDt2;js 

^bna iiK^a n 3 s -j^yn 'd vt^ oyn ^31 ni^ ^kd'h a^n "tj """ikiT 
insDna pVmr? Tns/, nanan m on^b^ iinb vn d-'^iktu? ,'?Knw"» 

.160 /'T»XT»b .a*^ nna /'c^'bE? vTn /omaxb "ran ;K''j? /B"'n .a-j? ,K"fl »X'n nnr 155 

rjTpiB? '^?io ;'n ina /'a Tjya /cmaxb ion -^K^jr ,3'n ^a-n nnr i56 

^"j? /i-s ^'iran 'snj? ;a"aT isis /pnnKi mpiaj? nbaa 157 

.J'" nna /a rj?» ,cmaK^ ion iss 

jattr ,Dtt^ 159 

iKiaaa .'psimn ^ .b? 7^? — 'i pns ,nanKn nvB' /naan ^'c^jn 160 

/a pns ,i?"ann bizr .-^apn nnn 'd> min nn.Ti ^sc^n nnrr loo 

oipab latm ,nn'''?y D''»m Tz^pi'iz? anb n'om D-'ainan nai amaK 

.151 Dmiap 

rm /H^^'P*? M? 1"n ^Jsi^ ^K-nz?''^ D7k nw n^n k"? a^a nm nmn 
mitzTKia riDM it m'?ir»Tyn ,uv; in Dnmyi o'd^dj ^Kyas^'i onx 
nap X7T2? 2p5?' riK pTivn*? o^su^an nasna ivdiz;/, ,t3^ n''^5? 

vmaKD Kin on ,vVn& irrm xsn o-'n'^K 'a ,n"'n nnby x^i ,at:^ 
.152 //|«7^ p«? QT^^ 1-)-T i5;^t -ra^jn^ •»iD„ IT m5?a2 napa 
aix : "n'psDan mva//3 mr^iTn nymi? ^iz; Dmni? "no Kin -pi 
pns"' ,n^ niao amain mn ^sk miz7 nb naiao mm uxna ri^^nn 
.n^ Ti»o ^PT^ npn? naiao nx^ .ib naiao npam cmsKV iiao 
amnm mm min2 mm mx : myaa Dmou? ^^Da mnx nsji v;^ 
^HiX miE'a nit2?'3 nmx2/, mm irnTa npam pns'' .onb D"»aiaD 
•janb DnDTi D'u?2 '3:*? wm ixa an inn mom s^saxa nx'n apjpi 
^pHs-'i npm /nx*?*! aps?' ,Dmaxi mn:? ,mm oix :nT isjixa ,anaT 
-n"n maa it rx 'a /nxsaa pm^b v^m^ -non nx ns^Vnn it nyi 

.1=3 vax"? T»»o "iiap n^n-' Tans? nx 
*i3ia nanaai nt:ia ^e? ^pix nyu;;/ nxinn D::;a nmaa ^mya,/n 
nx nixn*? /""'xV oja-'b nii??:i u^p^a nT byi .n'pya "^^ ''pis nyu;/. 
TO'P^ nom .154 pTx nsn:? •'b inns ;ima •'is^ naxi ^msyan 
n»^ani:?a'i ; nV"]:i'? '""aian nns ^'•> nai ,n"'a'? nisnn laa xin ]inn.nn 
anxi ^nb^nna mjran Tn x'n maiy •''?xni:?''n mi(r: m:^ iina nxsi' 
ax .ana nb anoiai nmx D'''?apa na nnapnn maxm iwann .me^ ''n inpis ,m»n nnx ja"5 /T-sp ,x"n nnr 151 

.T"V tfi^n mo ;!-' nna ,1 Tjya ,DmaxV non ;i'" now 152 

Jt"? .T'op ,3"n nnr 153 

.can TS.1K1 2"3n piK timmi mpiajr n^a 154 103 ^KlttT'-n^'lSi'l ^Kltt^'-riX ,^S1tt^'"m^i ,^K1t2?' 

naiST ...lann paT^n'? nai^'? ttis? "i'?k ^ nn^maiym /"jiya nrm 

x^K /'a^n "jvu^v i2b2 D^n kVi .'?i«-n:7'»a inx i2^'> K^izr n:ia ^y ■'!?5? 
arm ^ i<bi< ,^f2^2 ^7^'' ^a'?a D"»na J<Vi j "isvn w^Viiw ditik nK 

*)X kVx ,13^3 ibK Kbl ;VU?33? TV V^HnTi DTK IVja^a iDtiTZ^ Q-Tia 

inyi ^37 /inbyET •'aV ^k kVk 12^2 c^s:! K^i ^-ja'a lys^r P'»^S3 
.163 ^•.'jjy «?2pa •'i}< 133 /Hsn '^x T33 — ii<"i33 k"?! ni«-i3n^ 

V?n '?5?i vbv QW^ Tiiy ID^'p mtt^a biff i'?n ^5? nm^a ^n 
'fp/zH $;*':\^ ntt?K3 /Kinn di'»3 iThi .le^n^ij? in "p n^Tz^a b^ 
anb'> xim «iDV-p n''2?a n^'nna nhn^ ,"TKa niisrinn ^in^' misi 
rx ms'i ,D"''7tt^n''V aniK nb}!^ bmiff^ m ms^i /^xnu?^ '>i^w oy 
.nn'mj3np "rsKm D'a^^n p u?x inm nu3")p 3np''i mpi^n its 
nn"?' Kvn /'^sK-n xitDDi nns// — xim mp^ ntsxi s;m nba ^3k 
,nn3T) mnstt^a mnswa ynxn msov, — vr^nn^i idt»-73 nir^a nj? 
rxns^'v ,bi<iv;^b n'?ni ms Mm /'innau^ lovp mir^a by — (s-^' 
7X1 D'a' n-'a a-'am ''t2^nu?3i Q'mbas msnV ,D'a:^x n3iab fbia 
lya^i ,nsw3 ^X3'a ypm /Trxn a^aM *rio!? /'D'snsaT D'':n3a 
nB73an bip nsiirn '?ip nx "j3Ta3T abiyn ^33 onxu^jn bxic?' '?3 
"W'^^wn niwv^'\ Dm3pa laip' oTiann nabtj^n nbixiuT nx3 ""S 
.165 -rn-]3 n^era ysjT nbx 'rs ^Kiy\ ,nm naix ,inx3 abis isspn' 

3 
n-nz^'yiai Qn<'?£5a nnnix ixt /*rpA«n 3npn''tLr3 xvrn m'3 nvn 
(Trxn ''D'a^n nnnX/,3i ,n'2ran nysin nx nntt^3''t2^ nJ<2"i D''aw3 
7133 'om laip ,ir'?y '^np miynn// :r)2i2 ]ny-pa bip ya^' 
,t3'a''a Dm3X .iins:i nyinn3 imx T?3p' o^a^npn ^31 .'^n^ab 

.pi3 vim ;'D n'jrtP' ,"»:ij?aB> oipb» jvb 'nan Knp'os 163 

.K"? o^p ,2"n ,nni 164 
.n'B'an mmx ;5t!?Ti a^nia ;K''5r /S":! /Hdio 165 win nniTi ^sa^n nniT 102 

irmnn aipaxs ; !?Kn^' dk ^kpi ysv ioniz? /"rnri dt' imx*? nsnai 
iinnu^a i<iiTj ,nV^:i2 birw nnsi '^n^an pnn;/ nx Txsn nxn Kin 
t'apai D-'XTi: omen naiai yjiia Kin .d'?20 nx baioi nn-rinsa 
iona ,ia'y27sa bV\m xvri// n-'mioai ^x-)i2r» '»5?27s lasy "ry 
a'»"»pnn^ d'>^id"' ^ki^*' vn x"? xvr x^a^xi ,(n ,rj ,iT»57t2?*') 'niTiiiisra 

♦n''xmnn anicn ^ac nnn m'?ja 
?iau^ inixi ,nn^ nna ^Dnaanai D^aHn vaixaai w^j^n mo^ 
•75? nxis "rsr "i*? D'imai "rrna ^^y m-np r^'aa la xa nn-jau? 
V"T in'bKi /'D'»t2?^ i^ip n^ijn naiai pyis kviI/, nnaip flssaatr^ 
ina VT\ T'110' ^lao : iV naixi ip'tnai ip-'na in-'jiai iTirKna losiri/, 

^o'janb DHTis; Dn'mjij 'l^sx omaritz^ i^'?n* :mpa trxna ns? Ji*' nm /a rjra ,nmaxV ion lei 
/K»T» b33 iiyi Kwaa njnin niss smn .•fbv t^dt ttik i.tsi,, 162 

«inm ,nnyii cn^x .inxn xb tjt r» xw itob xbsM/, .(x^'sr 'n ^a-n nni) 
^"n ,DE>) '"Jixi xjsTa n'jrab ntjj; inojiia lanai ,mss ip npx xbaM 105 ^KlU^^-n^lSJI ^Sltt^'^TI^ ,^K1ttr''-m^a ,^K1tt^'» 

7iiwnn jT'an laa mx-»ja ^"v i<^ ^2K irrna Tznptin ri^:: nn'» jnnn 
n-'H^PK injn'' xia^ i^r\f? .n-^n-niD ana n-'n kV p '?"'au^ni ,''jti:?m 

n-ja :'7nK onizr d"'Ju; ,''jur n'>y\ pu^in n^a nsn?? D"'au>b d-'H^k 
,n'?iyn "js"? ''i'?:\ n\T '>wn rrjan .K'^r^n^a •'iiz? n^ai •K''Dania p^'xn 
^aa la"?"! Kmym wb^i! nnn,, ,D^'?sin d-'h^tk 'T2?s?X5 nx ikt' Q^ia 
r.'an iTH' nt X'^:inin n^an bsriDai:* onaan w^iiv^ ninai /'xarp 
Tznnnn D'''?um'» di «D'au on ly nViyi Tata ^''oan.Kat; iwxnn 
^»in n mm nb h^hk ■'jki ,(0 /a /Tiar) aina i6n ,i»:jya D^^^K ""'tr 

^lai nair? nyc' nt2?x,/ : n^K^i n'lrran ^y ^xn^ n^t^'' xinn ova 
7'yn ''niz^s? /imx nwi vrw inn nir^ /KS' n;2aau^ loan •'itrK 
^a"? ivnm rm nru inn'Tz;i ,Di'?!zn nana vnsiz? nnsau? ;i^ nna''n^ 
/!?int2r»^ nV'nai nn'^o liiu?^ ^Vaii? ,*ia nxian:^ v^ ^"^^^ ? IJik^ ntsa .S"3 iip:i /inrn ':ipn ;K*5 /K^si ,i"n nnt le? 
.a "in KJ'Ti ,T"!? Tian snp'OD I68 ttrain nnri'i ^Dttrn rrnn^ 104 

cbi3i ,Tis?n p nina 7i?'ni inn hbt^si v^sj? 3i?5;'' /ibKas^tt pns'> 

Vii? 3?a^' OT' D'5?an«r7 tisv *)nK n-'m .or D-JsranK at:^ n:;''i '^nisx 
nVsr^V nb^)3 Kin T'ai ,n^5;z3'? nVjy'Tz; n't^a"? Knipn iinsn xdd fna 

n»j72 nnu^y^ ,D''n nx 'i'xnw nnyw «T'3pn na "jiasrnniz? moyn 
'^xiu;' nx Vx:^T i"? n^x*? in3-)n"'T inn nx ptn' w^nbrn .vtz^^si rrsjiss 
KD3„ ''nD'?^ wiv^n KX"* ]in2j:in mtjyn nois?^ .rrrn:: "pd^ imsi 
,^ni TiMa mm D'mis mc^n •'DxVai '?D''n "rx "tdm^ ir^ "r\2Dn 
i n'?ix:in nm ,idtt '?y main i"? n'»'?''sxan ,pm •'^Da m::^ imx nmm 
— n'J'^s "^^ax// D'xnpjn D''ax'?ttn amsai lair? ,xia^ inx "^a-'n "rxn 
Dnsxa on «'?xntj;"' rrns Vyi iT'an pnin ^sr T>aji D"''?axna*i a"'aian 
n^pj nix'?v,nap: nwvb mc^an 7a d:; D''2;-nTj bxiur> •'XJitr^^ napa 
tp„ '?aw ai^ n'»ir?» mm*' txi .nanx nnx m'STis 1^ a'jnii on 
-nx rsv xinn ^am y\2v inxi /QT* D'»!r7'i'?!r? T12; nv Ttiami 'mss 
,nTn nxn nnsraa st^iyan imsra .ynxb ypnn P tii*^ "n^ri 'i'nri 
iTja ■?$? naaan 'pm nap t"? mwan v''sv nrioai o'ryj 
"y?j^i -ana,, n'?ipu? n'? "i^a-n niam"' n-'tr^ai ,n2;sn onn"? naxai 
Qipm D'aimn ^apn tki .'^o^iai!? D'jia "in-^ui xiab nailp nVixim 
Tixn imx Tina nnoai n^ya n^u^an nxiz;"' na^u? nntrr niy .i*? pcram 
imx am'' xinn ^atn niay inxi /in"**!'^ laipa nx p^'Twrw 
nm rbaiTi?'' bii; nrm^ rh'^nn nmn nati? ,b''b:^n ynxa mxn 
nx '?x:\^i ,vix -nsp '?aa '?Kni2;' ^mi rap^i ba ■'^"'57^ n-'^an t^v 
tara ♦^ee •j-.j-'taTz^ai VKiwa lav napi nx Dipj^i vnin^: tea bunvr* '.-[iVDV n iaK« — 2"s fi"op /5"n ,ai!r -k"? ,3*^ .2"? /n ,2"n nm lee 
,n'b"n ,0'b"n ,DbiD imp' ,^ipn yi^ 7jr nari o^i? 'Wo iTnjn'Er ist vnxa 
,D"T ,3'in ,nnT) "nii5;xna nibannb n'u^an i^» t:i? qct 'd ,b ' b j n nms ^7 
KbT i3Nns« 3''njr pb2 's 210 npb b^ti» t"?^ •i^"!a '0"^P '^"^ /O^ T"?? •«*? nriai D^csn K o'Di'mK nb .in^ii;a)3 taniz? nnn '?k"iu?"»t"i^ nun ,Dnsa n'?!3 7'?\t 

175) '^•'ann Dip*'^D "naan lin mb nnK Tin^aV ,imz5 ^'inx ^ik 
'a^a Dmn'H i^aoty misn .•na-'t^r n^^an asan m^u^ (j^hsd ^jsjV 

,pnmy ,D3;n -"na tk nia^ na^^ nonji? .d-'SM nmxa ^a-'asn oastt 
mna^ nisTJ? onavrnx a^i .htut riK ^aa loijrsnn nsni ii^ 
T» pnna — oianxi^ nrr'n mioan mn J?in^'>2 n^io-'jan nmi5;t2;n 
m^-jtaxai Tim rb TJicir^n 'n^aVi niT'aii^n'? did''dx oiarmK nsi 

— D'Tin'ni ♦^Kitr?"' •'rmjioi niinn nnsa ''laitt?' '?a riK ^pn na^n 

— mr^Knai /Hta -its?*? i"? rn ^aay-'nacn ''nna ^T^it:^,, rW^ivr^iyn 
n'?an DSTtta nmarui Dmu?» nx unaiy ,u7m D"'Z3''a d'^h^t a^jnan 

n^^jK nav ,n^n:i njiaoa nsxaa Tnsw:^ ,T\Wn n-^^m^yn w'^-^i 
Dn<ni?n am ,na prnnn'?'! Dmioa b^? iiuib nmn'n aipa o'an x'^ 
DUT! oav riX3p lioptz? D'Jiu^xnn vn n^x .^ ''D"'ii?T/,i ''o-'Ton,/ DU^a 
'xnaTr^nn pan wmia n:^ 12m onasn on-'flTn iw ci-'ira ixs'i 
•nr^ax// /'D''2i27jnn on'on,/ :Du?a iia^na D-'XiiPin on .vjai 
nT'iis''i? imaim ir-'m onai naim /'D^iiwxin D'apt// ,"nt2?5?a 

— Tia'i'na "iax3 — ''D'»iwxnn d-'T'OH ^v inax/, ,umm noaa 
,''D''aij;at2? DH^ax*? oa'? '\l^'ow na ,n'''?Vsnai nnx nv^ ^"^rm vtw^ 
'jp-'Dsn x"? Dap3? ^ ina ^m i'?''5xi ,Dsn'?Tr^a b^w i'?an n\n I'j^bxi .2"' ''D rD'n.Tn nviimp rDis'OT jn'xn^iynn nso 1 Ill Q»'0'KfT 

,mMDtt*i nmrio ,nTn na pm ik mKtpa njwpn D'»''0''Kn na nan 
n^-j^ ,D n a a ,n,Ti^2 xsa:! nnK pn ,a'nia'2:n a^'^rm p n^iaiia 
,7 IT mtr^» p-nnK ars? kvt ^^^n .m^n:io:i na-tar 
]nj ''D-'^cK,, Du>n ,Vsiy2 niDi^i nitt'jno nxm ron irnVin 

IT rD pa n:i'-)'>pn by nxnai /'Dn">Dn// otr;'? aiip ''d-j^cK// au^n 
Bi2;n ''3 it3'''?nn annx .anpn tarn ^ "B''an2;Knn an^on„n psi 

.micisjna nmn a'poiy a^'o^jcn vn ]wmn ]bT2 ?3 ^tkt annaib 
: B''2-)3 ,Kpn n^ttiKH nbf2T] j<m "a-'-'CK// nb»n ''3 /lamtz; -'» tt?' Tis?n 

H'H nn35?2 nr au? -npa ''D maoiz? •'» ir?'i .*nm kt ^it2;n"»st2? ,t'Dn 

a''?'nn) ")»>uu? /'wiw id it ,ni''3U7 ^js a'Vnpatz? anniz; n'riyan 

S'sizi pb''s /T^s riK a'"nrr'' latz?^ :(r"' ,Z3'9 ,B'Sin) ^'nai 
,n»n n'ai' nb»x: oivn 'irsn) ''IjiT'D-'K ,''1''D''K airn m 

«pis :nttm''ST27 

a-'jiWKnn .nnitoD-'n m'>n Kin njcrn nan nmas i^t a:i 
I'lV's an n'mspti^m n^^.m'Q rsvn riK mtansn inKTTi nniK iT»3Tnt2r 
aattT'? a*np ''ni:? ,"'Ktt'nn dt'2'''?5 a:\ .ova? a dis^dvi 
,pb"'D ny-T ■'s'? .riKTH nan mTiK-'?y anai "ij^T'Xti^n ,nbK 'Jtir b^ 
nroi lo'tz^ Kin Kim M2i nt:^^ ^X3'a b'nnn nxrn nan pT 
a^nnnb ijb l^Kti; pia .DT'a''b's "^sk a:i an^si^ lax *it nvi JiniK 
,jnn ''KTib a*np '?ax ,'?'?aT '?'?a niDD%n mo-' nV r*?^ /It ny-r as; 
nsjn isiKa arr^n nK "niDTr? bxitz^-'a b'u^jk iks^j anp pTa l^)J^ r'lb apj?' ;a"s D'rj? mna /C^anxn p v"^ rsr — .x'7 r'o ,n^^^n i 

.34 i-n "lam nsiK,/3 
,X"n "Tana nsix«a /'i^ 2pr rv — t"' /K'" n'!?'nn /•'iiyatt^ uipb' 8 .39 /38 m'ltj nna'i 'p^m^rt nnn' no 

j\nn^ *nDKB^ iv /TK^ fl'im:^ dVsk nn%T na^n ni:?ni? .2Qri'?^sn 
nm'Qi ^V Tiay^n Dn'?n'? i'?''SK ij^naa Dn»i .^nr ova D-smpsri D^^na 

mnnn is /SniTr^a •'v^aixi ova on^^i *?k nTz;:^'? "nnTa "'a *iia'?na 
/naiVn^ai .naTz;n Dva — oaia^n •'s'? — lavin ">»' ix'?a'i nrn ova 
Di Dn-'ttntt vn p laa «natr;n nx in^'py '?'?n'? o-'maia 7iT'?57a int* 
ni:;*? ,niTDnn nraai jikdik '»i"'ava "inT'ai ,?ninn imsD law^ 

riK D-'yjsa VTT] ,nn''T bv n'rpn inan v;b^ T'ttn D"''?int:;a vn ^a 
,D^nst: Twib^ bxi; paiya onTi^ntj; iinaTi; n-'aiarn-nau;! D-'sipn 
nsnoa Ti)? ♦aiK"»:a ona n^^pna vn-'i nu?nnan omK n'?vn Ka^ 
nnaia ''naim2;n ira nntt!2;//a naiV nnmi vntr? ,Tia'?na Dna 

D-'^K Dnwn a-)p>a d-sksid iik K^^^ nsipnn nnx nsp t^t 
DiTnn''»ai Dmrona na"?"? n)j ip'mn^ di^jj? x*? nsosja 
"D''Jit27Knn D'Tonn,, ^d 'j ^ o ^ x : DT:;a D''Xipin on k"?.! /'D"'T>Dn„xn/3 
Ts^iH^ isin ^"^ 0^1 mm'tt na^ •nrixnn x^n ^Knu?"'a annsxi vn 

nTiT ''na./ wyn oyn p I'riann ,D''''D''xn rW^rninn on^onn 
'ba^a nx /^na,/ Du^a d^'-'d-'k'? n-JKnip iix .mnsi". mnvtt /rrmnoa 
DViT^jn ,mnn inin bm mnnKn mnan titz;'? aniK nli^n'? I'x Dip?3 
mitzn n'?Kn mnan t:?'?:^; riK Tayn"? nax D'''?'':\n •'a nx /a't^nism 
D'piTsm D"'t2;n3n mi^sa rai n^o-'xn na r^ "rrann taiz; ,nnK 
i^-'S^m ni'jinai nvm i^t n^xn nnVsttiW n^2 .o^iai 'ip's; inn 
,bi!frw> D$? 'i'tr? D-'-'anam D^mn o^nn i'?ntt ^v ynaai pnaia tsixa .2"jr »a"b /a-j? ,'b mana 2 

.a"^ ,X"ap naij^ 3 

.x"5? ^n"^ ,m3 4 

.^"5? ,'b ,KKi? Kaa 5 113 a^o^xn 

vsi:?i» Kin HK ^^^t2? ,13 /niz^xn nv nnw nmn b>j:i ,i^'3 '^3 cp^jy 
,D''D'x an 17 //Q-.o«ixT,2„n27 lea^^nKn p nnry n '?u? imsnr^n 

a 

•'sb .nnx»n iKssia ana oya pn ^xiir^^-'i'is:! D-'nu^v aan /D's"?!? 
ansnon t/T^m anyn T/d ipmnni D"»")SDn pT n-'^o-'Kn ni ,p'?'»3 nn 

/'^san nx D'''?"'};-)^ a-'KtDinn wmiixn p// — D•»'D^^m onaiK rn 
vn •'D /i:!*? "im»i i^njy nm nxp^'s imo nnx DipM ^nx 
onnx xn;a ctd^di"''! ,'?Kiu^''-riJ<3 rnjw anya a: Qn:\ n-'-'D-'Kn 
0"' 'Sin *^y 0^31 a^-'cxn,, nsoxj DT'a''?s ^xnc;*' '»iy '?Da 
.*10D K'ra ,n''aa x'?n ,D''u;a x'?n D'-jn^; an-'n^n D'^JKn on ,n'?»n 
am i^in ansob ;Dn''»na an ontz^iKa .onan xin Tmn oalrxa 
-D-'nsoa D-nzrin Dnan n' 'py JpTi i<'?)Dna mzsn n' ^y mnoni 
an*? i:27an ,7n' riT'n'? •'la /nuriKi nma» d'tsk o^Ksi^n ,d"'^^Z31K 
na''n v'^J< 'Jnn n^r^p .nnx n*iiapa ana n:i nnnva OTia nr^D-'Kn 
,uw2i< nziy Diz^Kna .n*n?3:i nnnx bv; nmn on^'^v yatam oVia nK 
n^n a'^in.'a nam nan ^ai .n'^sn nn''na mc by Danp^ Mniw .a"a ,s"s max 13 

.101 ,100 /S"n fTtyim in in 14 

.3'7'V'B ,mian 15. 

.j"9 D'rj; mxa 16 

..1*3 ,1^3 "11 mas 17 

— *.2o mj?n 'T^pn s"n rmVin is 

.38 /i^n lanj nsis 19 mm nniTi ^scrn nnn' 112 

M'^ish D'»^v» T'nna DnDTt^n on^nn .ZT'Cjin bv; DrT^n-no!? nsp 
nasy n">Tn ■'O'Kn n:i "injn Da .ff''»D^xn nst nx D-'tais nnina 
DiTaxV nnnia^Tj i^pnn ,nnnm irnz^ns •'•»n vm ,r'"i I'^^tt 

/'oyiv 'T'tn,/ vn D^iD x'?n D-j^cKni /'□'pisr nnjv *ixsm mpim 
D?T''?5? *i:i5;z32? i&\ /DHTja d-'th"' D^'nyn o'l^'Tin vn m ns^a 
nn£5Tr?a pni ^n^^u^ai moa mriwa tid"? snnp 721x2 m:ixnn -"d 
HD-'s^ .D''''D''xn D'im *iaKty im ,9'?VDn t» fi^i"' *^^l''^ D-jaDnn 
n'aurn HKzan v^mii mm iiDn nn'xsx pr nx ni:x3^ nnr nam ^pa 
•'s'? /iT'i-ra; /Ois-'Di"' ''T' by Mb nom nrn inunn .i^Tso '>ish>xff 
vn D^:iTr;N"in D-'-'Cxn 'a Mb nso^ Kin .it ra nans) inK /inai 
miiT TiK) D'jaixitz^nn nnsu;ab i^mm bnan thdh imr ■'a^a 

,Dis'Dv nai '3^ r^n ,DibaiDDnK mvr p^Knn ^xjiis^nn i^nn -a^a 
noia lon-nn"' p ^cx ns aunnu; u;"^ .miiT Knpj^z? inx 3?n'' •'cx 
TO Dv ntyr' la ^dt nx miKJU? u^-n "D^csn naV yrwj^ ik 
: TJ5? vVs? nam ; ''nnnaau? Ton n%n,/i:; vbv niDXu? mn .D^o-'Kn 
p fpv fiau? IV nti^a nla-ja ^xnur-'^ tn"? najnz; m'^tawK Va^^ 
min inaiV vn k^ 1*?'^ tioza ,iia-) na^aa mm r^ai"? I'n '"iTsn^ 
ntya niX3"'» ^kitt;''^ mj^vv m'?*D!Lri< ^a :Kan xn^nnaa .laa-i nu^iaa 
7i<aa /^sn m^ ana hm x^ mnx t27''K ntyv 7a noi' n^Tz? nv 
bv? nan /pnr p fjov n bv na .12 '"'sn dw frra n\T n'?"'xt xin ,nnx nn p 'D'K Kin ,'b3an siot xin ,bsin e^'x hot xin« 10 
p 'D'x ?iattr nai .bx^bna p 'O'X xin ,^x'bm p 'O'x xin /.min' p 'O'x 

.(="5 ,i"^p cnoa) "xin las? .Tap? 
.5 /4 /x p!?n /'X ina ,n3!?nn nn^m ,f' aintt^o .n 11 
f'lb .» rj; .(DB') *13 bana? »'X ,mbi3B;xn^ — yy a"vi ,mian 12 

.33 ,3"n lam nsix 115 D^csn 

b:i^ ,D^i3b yw nna imxh inrru; na ^d '3 .piarr p i^ tznmrr 
'ons '?Da mur m»an «f n*'i:;n /"7nKi im VdV t»^u? D'?i3b v^rw nr"^ 
n'li^nba /msmtr^a niKsin rmsnw^ min ,timtt^^ aim// :D'»nrr 

,D'''D'Kn ^'n laa ,tix5A Tinnx 7sik3 Dn^pzsi Dmioai /QiTniiis: 
n'nrrur 'a 'pa -^d — ]i'?''fl jtoix) — nmn nmn bi? man^ tki 
nsipn '?x inorjn nx lava dv na ^di» mn /lining n^-^5? «1Dd 
i'?D'' v,b DnjpT IK n'''?n "'Jisto::? n'?K man*? — inK "pdi /nsnwan 
/'T\if,)n nsipna iDns-n npT? n'>n — mnn"?! nsy? 

:ijm inK inn hm iKin oipa '?nm ^nmnn D'as-nbnp*? nn» nmt 
^5? njiaa inK n^n /nnn ''inn dtt? naiz? ,dv» 'ran ^n ,1^-is '?n'? 

.D-'miKH n^i:inn noann 
n^'nnn .fi^: pmn D"D''Kn ^xk mnozD nrrn Dvn rrnnv 
nnnnn dk D-jn^Tir; D'npsan vn in-nnK .nsnwxD n-^'sn nirn 
nnKi J7'?''nD^ D'SJOKna vn — np-'na njnr^n — in-nnK .nnnj?^ 
,Dnnnv'? nnnnn nrn nnsron nnK .n£5nwz5 rrnsro nxn n^-'norr 

.nann np?^ T^ 
ix ,n a T K n ' m 1 n 5? nriM d^d-'KH '?tt^ nnp's^xT minyn 
rT»'?nn ni?mnn -inoan p .m:iw mnK'pttn Di ipDjr nr mVa 
nnK'?» "pna n-'syaan vn d^ im ♦rr'ann •n'>^ N"'nx5 Kin ''n /pinn 
.n^an'ja '''?n nisna nin-'ni rUi^b nsn ,T'D''i?5;3 i^''3i< .nam 
,bb2 minvn ipoy xb^; annx — p'?''3 nnin — Dn'^-jn vn 
•"KDn^ Dassr nx D-'nunm nn^ wnbvib nmv nx D'»t2?npa vm 
nmin mmon .D'xsn : lai'rn /'D'DnsjTTi// : aasy"? iX")i?i ^vs^n 
,n^x D^A vn D^^ dsv bv — ansa "tf nm:iDn'?xa pirn x^ — 
D-'Dis anb i-jx,/ .iDai T:;au' 'isa nona"? pi wr^w^ ,mt3iu?s mmon 
an jr^x onu^pnai D^^'7xn ^v a^nunn Tan on .nnv D'^^n:; 
n^n inx nw D''SDxna vn nnu^n ovn /'^Ti|7n-"'nnnn pi n^xn? 
a'»^j d:\ D''Vnpa vn .on'mmi nx ms?'? mnn^nnn dix: ximi T2?jin miiT'i ^stt^n nniT 114 

vn Dnm 'Jtz^a pi .wan ixs*' Hit's 'i'sh ^nTnizDn ^ii?!? jnai:^ 
"»mim DnnK^ mrya :Dttxs; r\wi2 QnDiyi D''u?sn d^-'CK^ 
'?apxi n^T ,D'»''D''xn ns"? inn mna ^nprniz? "j^ »D"'ioia ^s"?3 mi?3nn 

mw nan*? nvn"? nsinn nK n-'ima vn ncjan oTip piz; ^onman'? 
^u? n'?''ai3a f]r\nmn^ mtnn i"? n:in'a naurn nK'?» nnxi ,na!?tt^ 
Titt? niDD pTi ,n''aT2? "tit:? T157 imK D-jama vn la-nnK .np''0''K/"T 
njnz^a nn"» ons nvn"? Kai lann nviar '?a "rapza n\n n'?Kn n^wn 
n^n^ la*? ''a ^mian nsnaiz^a v'?5? ^apa trrnn lann r^n no':Dn 
nttiy'?i /Dh"? nl^r^"? vbv 'ia'?a owa no Vai nnan ^jd"? n"»an mriD 
Dm»"'Vm /inan i"? •noa-'^ ninon '?a m iittiz?^ a-'-'nnn dkt 
i%T aman"? .n'-'cx'? nan M'>iw ai t^-'K "73 ''isa ,1"? i^:i''i27 Dnnoifi 
mnpiV vn V^an p Q''XST'a hk ,ii:^anair^ Q-'u^iK pi o-'^apa o^'O'xrr 

.on'rinizsa D'?"'3nn'?i oaanb nn'?'' dx 
nam nan '?a ^5? nrnip nainb vn nan ^tz^ mapnn •'tid' 
TTn'a 1012 n-'H tjo in'jKn nmcn '?v "lais; n-'iann "nK n\n^ai 
D''p''m» vn ,xt)in^ msrT an-'S-^sr imx iKsau;ai ,Dnan nxa ^^r 

JTTiann p iniK n-'^'Tian 
k'?S2„ .ti;! a -) n n ^ ^ '' i^ 'T'*' ^n' Q^*'^ ^J< *»^PT^ P^nn iu?pn 
Dn''2"'a ssm k*? .aanpa mwn ^in^u^n — ovaVs nor ama — 
*]nnt2;n^ Kan ^atz? ,d'?xk iiay^-x^i pin •'a .inana T'^y Kirmr inn 
Kana ■'25? Dna njna k"?!!; iv ^iTznaT *?a m on^ noia ,Dmana 
''i^nx"? ^'K Dnaiti am an,, /'Dtznana d-'W D'?ia •'a ,nKs l-'urt? ij? 
nana npn^ nan ^a 'a nnyna iuk o'^ip iK/, — ois-'ov ^'oia — 
ttTian ^y D^npsan /"\b insar? nx nan"? tr.i2i i^ "lonn nain dk 
D^axn vn on .obia onann ''t bv nnaa^ D'naia D'»!r2X i^i nan 
K^/, Jianai D''pt^an ^D'^raxan ton-'anis Va ns Dnan*? K^san"? 
N^K /Q^'ia'? D''srTn2;ai d^w ^^^„ — p'?"'3 ama — "'?aKan •'^d pi 
nipn "'D-'^ n-'ayn n'nir,a'?an nx n''2'»aa ^^^ n-'npsan .n''una'?an nx 
DK npi^ H'H Dnann p m^ ^ai ,Dinn ^a^"? D"''?pn oni^an nin 117 n^cKn 

Da n^mv vn *idi ,Dnp d'»2 o-'biaii: vn nnvo ^5 •'jq> .tw^n 
/Dnnann n'>}jx\i vrw:i nx\ ,Dys3 ays on'Dns'? wi^n vrw nnx 

,]2b njin Dnoia vn ^mn inn Wi ,D''a3'? nnn tma^'? 
ijsja^ my^a'? nann pi niy^'D ^d» o-'pmntt rn D-'-'o-'Kn 
*?"»57?3n DS1J nx D'oatti nnx hi npiaj? nbis nnsin vn dh^dis^ 

bDb ^2m]v /li'Dn «T»:in p''?n D-JODza vn rf?''2t3n nys d:^ .mnn nsva 
T»n D^in la .^''Xi'' is'? IX vsttiD i?lT''?a n3?aaa ai ♦Tr;in nan 
D''n'?w vn a^bvAT^. Tznpttn-n-'a'b .a"nr?3 on'? ^npb ^b^ Dvnin^ 
D''prm» m p*? ,mj2-jp n^ii^ipr^ n^n x*? Van /ni:in» 

,Dnbi:? n^'axn mn /D^'n-'^sra m:ianpa D^csmpmnn m dk ^ax 
.naraa nn^ au^m 7n^iu?m /pnpa nnb ntzmp nn^ ^nsmwan misron 
D''j3'itt i-'H D'''?Dx»xT nnva mnoai Dn'»aj'? inva ''j''£5S mn m^rr 
"lanm ^n^w nntyam minD tid'' bis ,a'»jnan onann '»T-'?5r 
Dva'?D Dis''Dv .fnan n''-'?5? ma pin ^bv; ,V3Ka 'riaK*'? ■'Xiz^n n>n k"? 
.Danu? nns// :n'?jvr anaia nsnwnn amisro n:ii»n riK ia^ noa 
D*'!?a'iDT iHK Dipza"? D'Djana d'-'D^kh rn Dnnaya dim nisn*? aiip 
/im^a nna*? iddxii n-'ja^n Dnn:^a r>K 'ju;aV p-nnx ,D''ni? D'»»a 
Dian"? ■'Ktr^n n^n k"? it ^•'io ,T2m? n^n nrn mitin ,mivDn"Dii?a nr 
nziaiai Dp^a ,'?aixn'mn ^x a-'oaaa D"''0"'Hn vn Tz^np-mina .i''^k 
p^nan xa nsixm .inbwb iikd lapb ^5; a^"» inx Va *Tn ntrmp 
jn:^:'? n^n tidx ,'?'Tr;an inx ^a^ imi "is'ram on^ ma nnx ^a^ 
vinx ijy /inan inaura ^msron m iiai pan ^^snn did ^axaa 
na^ ijnji anz; *i!?Vsnn n!?"'axn nnx 3iax^ *iai?''i ,Dnann '?a 
,npnjiv n^an mi^ n'?"'Dxn TT:;»a ;niJiTan xnia D\nVx'? nimm 
•iaTz;n /Tinaa ma^n nmivoa f]nrrvnb lar x'?tJ7 ,D''aTT»Dn onanm 
D'':a'?n Dnn:ia nx it3t!;s n'?'»axn nnx nnoai o'jyj tid'? naain nx 
,nann r\T?^ 15? nnnav nx 'ia'n2;am miav ^nzna'pa aw W2b^ min nnn'i 'p^vn Jinn' ii6 

vm /n^npZ32 ays ^rma Djra ,iass; ':j£)2 thk ^5 d^s xir^iip n'Tz; 
nunVu? D-jjivna D''2n vn Dn» npian is? nb"''?xT Vd in"' DnKiz;^ 

a^mtzn ,nVs)i nnb : n"?!! nmu^s n'?"'3K d'^2ik nVKn D^s:inDttn vn 
,12b 7:12 rpsi 'i^n:\ m-m «Tiin2 :D'»tDiu;s i\n D,Tt2;i2'7Si .I'v^ •>» OTzrsjj-Kir^ai xan"? Dbxx n2Trm rr^Tinnn mxnn .m3'''isan m2it: 
^2» mxn nnV nm xn?'? ns^i nwia ''"ia:i^ 'nnny;n'? hm 
fT7tt2 inun nz:xttisa ma2 "i'?2x :D5na2 ipsnon on .mxm ptr;n 
*TT:;2a on'ta Tm ,DVi?n '?'2Ty2 *'mDn xwtr^a *)in'' x"? ,na:jai3Jtt 
p*! D"'t2nn2 a*'S"''?ntti D^asna vn on^tz? D'''?5?j»m Dn:\2n nx .r''i 
/Dn"? iTr;2n x"? 2nn ^02 .cra^2bV rrn ntz^sx-^x nwi lyipjitz; nnx 
1M on .DixaV on^ utz^ru s6 nrn nb^V'^ ^^ Dn2i3?n D''D2jn "'2 
,Ti22rj "i» D-'pmnai T3ini os?2 nw^i bv Dn2:^nx3i Dm")2 D'''?t:?'ja 
iji^jns) '72i5n •'T^sjn xin inx '?2„ — iiV^sj 21112 — ''0/^:1^2 125? ri<// 
''jsa xV„ — «T'Di» iiT'in — ''nn25?n nx im nn„ /'i-)2n '?''2U?2 
'JD^ d:i dx "»2 /i2'?2 D'7xn-'a2 v2 "'ixiH ]i'wn 7ia X'H nn25?rrar 
ok: xm 572t:n ''2 ,572t3n •'pnn '?^ mu;''n nysvin nx n22s;^ i^^Tcr 
cnxrny ■>:iS/Q1 /''?*72n cmr? ^'?2 nTV2 Q'>w 07121 ,Q"Txn-'i2 '?2 
,n»x vn Dn''"i2T V2*! ,ixb d'tsx 25nn?i ipv^n hit, .n^-' Kn2a 
DH'Vv miDX nn-'H n5n2t!:;n .nanr^i 2T2 bm '?sa mia:!; mpmnn2 
TX HMir? n!3 — pTr2 D^S3? nx m^jibh nsrnm an .-nan "nD'X2 
an2*Tn V2 rf?'?22*i n''3is"'n n'!DT2;pnn i'?2d x*? ■'2 — ay2 yns: rin:^ 
Vn:^ ip'^yi nic n'?'»2t3n nn%T nxT nai^?*? .mnmam a''iis''nn 119 D"0'Sn 

-•'^KT Db^jx rni:? ,nnK n-'aa fl^nin m i:ins?m laa^n dji /trriptt^ 

a^^'?sna D'^cKiT TH nann r^n as? 'd /SniD ois^or .a^'D\>(n "^na 
nsivnn .rnnn ^y niirn t:?;au^^ ,an'm2Ka i^2v^ ,r)i*7m''» m^-'sn 
i5?ja:tL^ nx33 ai m^^:! a^'D^^n anps niin !r^2?n ^12^ mni'an 

insn nxisn*? a^niasn ni^iAOi a^:j2Kn mji3jn nnx iipn an 
>?5n3r?m n^;^3 a-^nnn u'ln nan ^s .a'ax^nn-rmn*? 1:1713 bn:^ 
lau'n an''nn''pm an^TDD'''? tjd' bv .a''2K^an ma^ riK aa^n Tiar!? 

■UH ">:> nnbn an-'on'? x^ a-'-'o^Kn intr;m pnb i;ais;n ayn '>i'>v^ 
y:,s bD ana T'onV a*"D'Kn n^a "jd ,i2^n pann ^aa .mi<'?Da-'U?iy'? aa 
.a^ioia 2*? p'{nb^ wb^n kd'i'? a-'naia amaa ]''X ■'31 a^^nn VntL^aa '?di 
na*")? aixn iL^sa ''3 ,a''''D'»Kn iraxn dis-'dt' ^i3t "'s'? 
^sin nn'?''nn3 :nT3 amin nriM 131 n3ljn n*?3 ni^m aViv? 
•■pn^ nDJ3:n miv k'h n^asiri n3nx ''IT'J ''T'by\ ,a''»Tr;3 n:!3it^ 
^sn'? nxxT' T27san fp^T ^"i^ 'inK .x'?3-rT»3 nV'3U?3 mnu; ,a'7sn «tij 
^"inK — m3it2n m?2t:;irT .pu^snn nm:i» aipa ^s n3u? k^t nnau?3i 
irK aa; .mi-'piK a^^ n3Vi2 Q'^ia o^n m^n n^^n ma 
nma "ppi a''3?:j nn pn ,3")t2;n p xVi :i'?^m a^z^rin ta k^ m^3io 
.n'in-''?3 D-'KiiJ amo' av 'psi^i np mna pin niyin mbu?^^ •in-'^y 
^T nriK a'riva inpi'?:^; ,an3T ?mi33 ]n n'?xn niaiaKn ^3 m^n nnn'i ^sb^.t jinn' lis 

nKtoann D'n'?i<^ d^d^kh dshk /'mx'? nanxm D'hd nwv^b nanKn 

,aaiyn /TisDH ,-rmsn ttk ids^tt? nan no^ann D'ait: c'tz^sra'? nanxn 
"nom 'v^ts/T D'riVxn pin nx na^a ,Dp^na ^nJ2V^ /Osri^a ipsnon 
^pn'^ai DiT'i'a -n^ru^ ■p'^s^a i3X Q'Kn dik^ nannm ntz^Ti 

.'?T k'?i 

^y onaw ijnn ,Dn'»naaai o^o^Kn ^irrsr^a D'jiiantt iJK2?a 
a'"D''Kn nK Knp"? li*? r\wr\ ,d ^ p ^ a ' p n w^ivn D''sioi^''2a n"??! 

/'D'TinM aipaur* a^p-'ji'pn// at^^a ,n':2?nsn ^^ nniK^ D'xin im a^'D^xn bin Q'?iViTn3pt2;n mo*' 
isn^^n an a:^ aniaa .a^n^K nnsiz^na an a:^ ii^aKn a^t^^nsn isja 
TIKJ2 a'?SK n^Ti nt2?tt bir? nvtr^'Kn mivn .n^pim ntz;^ min nx 
riTia^ T))W2. ♦nrr'b'? a'rsx p^2 naan ntz^a ni? nint:^ 'zd mxa 
.TID1 btz^tt 's-'?sr a'trnistti a^K a'xnpi impn-'ana vn a'n'?s 
♦nji^xai n-nna awn mc — "|i'?''s bv? inns? 'sa — a'rsx n^n ^aon 

— natyn nnu^a annrj vn an niK^ aVsK yn:\ n^n natz^n Tiaa a:^ 
a^a^att vnti; na"? x"? ^anm^n nxiz^to nni' nann — Dia'DT 'lai 's'? 
aip/DZa ayaa urn vn k'? nau^n ara — nal:^ aiv^ an^^pax?: nx 

— 'i^b'>Q ama — '^naT^n ava., .an-'ans'? ninD^n'? i'?''sx lyii^ai atpab 
niniTZ? na^an mnx a'atzn^i an^tj? nojan-Traa aVia a^sapn^ vn^, 
-'anaa Kmp mn nnx nan ,anmnxa an^^m tzrxna a^iprn ,nnit2r 

/"tiDi 'rc^tta anann nx nxazs 'iiu^m tr^npn 121 D'^cxn 

ni:i''^s ^ma 'tt^i mxi'? •'Vix tj;*' mampn msa riK D'»'0''xn 11x5127 
,m:imi? nmpna i p m n n d:i ox ^t*^ onai^i ,nninn "'pioss '?ty 
•'^-'Jiyn Dmspn d:^ ^in nnnn pin*? i t :; j n n ->:: n-'in ]X3 t"**? r^S? 
.-nx^ nn iTspn nn d:\u; ,D'»u7nD'n'Tin xm n'?'at) n'-'?y mnD 
mDTtt Dna n'?5?an timn nnn^ ix nn nv:\i •'inx D">^D"'xn n^p-jaD 
n^'cxn bur miyon /Tnxn-D5?„2 W'v^m vmm ,D''u;nsn n'?"'2t3 nx 
mrr'n mspnna israitz? nu^sx— -xpiT d^^hd n-'-'ry Q'''?3Xbn njiam 
mtt^^ Dn'?''3xn ''3 D''mi32 vn nr n-'-Vsr pn '3 ,1111^3 mabnn 
nnnx ix^an nijn "re? D^'nm .D.T'pmpTi □n-'tans bo"? "iinn •'pin nx 
nsrurn u^inDn ''i^a nx Dn'»3T!3 D''32'?n D,Tt2?i2'?a .Tr^Dnn-fjirT'u? 'Tb 
min2 110' xsm D-'^niDnn on'^n:: n'tr^sr 11372 aniT'nT'? dji .nmiav 
n'?'?i::?a m-jx X''n n^ nb-f^^n nvii^2 myasn .(r't3-"» ,310 anai) nura 
tana D/Tas'? xbi Dj-'a-'b x*? pii'*? xbii^ :\mani ,21,-1^^^3 -no^ 
nni:?57a nic^nsiTi /natrras nxsa:i x"? D'»xnr;jn npmn mm ,22 ii^'?ri2 
— ''xatz? IT'S nm"? ,n''2"ii nns nisa D''''p -12212; mx*? pT nityi 
nxT '?22i .23 1121 p — bbn n''2 nyi'ri ,n2i n-^n '^w TVim* nnx 
jTjytaai nina-xb n2ib •'a-'/'an r^ivm nx n2i2?in n^t^^nsn nniTn ds 
Tsr ir\v iT'ttnm nx'i?n it i"n2 i2*?n D-'-'cxni n:is;n •'inx nb''2D 

.n''xiu::n p n^ri'? ipmnniz; 

D''i2?:ix pi /□"'urnsn n2S} «t'3?d xm — I'^'V idix — it n2„ 
D-'T'onn D''»2nn 211 nam .niT'Tin "m niz; nxi*»2 mi'' ny D"''?'722 
2nD 72:2? ,ni2X'T r'S2 nvatzran 211 ^im nn'^b^'i .ni"'ai2;a2 D'aixsipn 
D'''?2ix Dj-jxi^r D*'i2>ixn ibx ^127 is?s "H^ /nii2?nsn "''n^ n»xtt2 x'?'s /n n3B>a /i pna mana 21 

.n'n /a"D msna 'a^ts^iT 22 

.a"5 ,x"o /maa' 23 urain nniTi ^sttrn nnn* 120 

n 

ly^n^ ransiJT D'TJiT ,D"'an anpin •'as*? pnsn "rs? "i33 m^ytz; ,n'?Kt2?a 
i^sK DibD ? ;iVD'Mn Tiptt 1/T'S ? D'''»D''Kn bn; n"':;n3ttn'i m3?^^ 1x3 

nx awnV D'taii onpinn nin ?pnmK5 laiKn ]nd i^^'siz^n Finn 
msn ^TiT^jn D''jiu?Knn Dn-'onn b^ nmn*' ,mia:^ rmn'^ .nvcxn 
'3 ann Kin rbtz^D'i nxijn npin"? nn mmr^ nvi »D''umsn 
iC^ to'"» m»u?) mina airiDn iv iwvi snap CT'''D''Kn ^u^ Dnnn-'a 
r\vnb Kia-'X 12x12; D-'^D-'Kn /'tzmp -nji n-'jina ro!?^?: •''? r,nn Dnxi/. 
annnx is'?'' D''xn2n ^di dv xii''u; i3''^xm ^u^np •'i3ii D-'ina "p^ ds?"? 
,D'n^Ka ipan D-'nann D-^nn nx larsr*' aVisi an^sn ■'S'^y i^n^n 
Di nxn ibQi^b-'T] npinn .n^vi '^5? ''□''ttTz^n ms^a// iin txi 
DnsD/,n 'aTi^n d:^ m Tz^pna mn Vax rni^m mm-' nvcxn xin 
an^ vn a*''D''xn ^11^ a"'Di:\''Dn .np''tDS'''?piDxn '?^ mirfn /'B''ais''niT 
1''5?an ,aiT'^s; m'^wn nxiti^n'? ,b^iVhi7 nsTDTn"? m^r"? miz^Dm /"lODn 
♦inn nsom •'sr-'ann xntj? 'on /ti^n 'oa ,^k''jt 'D2 nna liixsa nr 
ruittxzi an3T nam a:^ •'D ,rrtx-in'? "iDtm ipmn "^nntz^n nr in^a 
nxr naiyV .B''0''xn nsptrn nin3 'i^nbn^ (xiDDini:!2 rn) a -' o n s rr 
mi •'3 /mx-in*? ^iniz^to 20 -i^,^ n^^i^n n^siDiV'sn b^ iiniDD-'n/T 
■'Tin-'n ipinn .a-'tr^nnn a-'-'-nan-'sn nipazs ixa a-^o-'XH myT 
B'tzmsn '^12^ mi/T'nza naTisrsj a-'^D-'XH b^ nnn\T nu^sa i *? s 2J n n 
.B^'Txa a' ana 'anaxsi a-Tznnn a^man-'sn myi as; a':iiij''p'r 
.n 1 '' 11 ni''V'''?x myn n *n a m ''a^i nvD-'xa a^tzrpaa tz^-'i 
.muo^nn pnsn xin ns''X ,t3'''?nn^ rTC;p nisn 'ju; it rfaiaiv lina 
nnsi x"? v^'VS^ anai nxu;^ ,nn3Tian m^in '?a'? a-'aoi i'?''sxi 
la'na .a^xitr^Jin iid^k rnuaipn npmn ^nsnaiz^n mcx rbiv^^b rTDbro 

?n^x nx a^'cxn iVap •Die Philosophie der Griechen III 20 123 tJ^O'Sn 

"UttKn nwm nVsia nv bv ib^srri nn-'ji^n dh'sd wiq'> ^f^mn 
nm nnnK n'?'»sn mn^n ■'biin .ijnaKir? na '?d'? a^Doa — /^oy 

miiTn o'oa ^s? nay co^KTra^ ,niKnV iiz^sjk onain ^aa 

DH .D-'^tansn nrp-'n •'AxiJiai (m'''?i<'2'iDn) JiTrnnnn Dn'niT'bn im^ 
1X3 yaton nanK ^'\T)^^ .inntr? *i»a yatin ns lanKi yatan 'tk la^y 
i?i .nnnian naT ^ai ]»Fa nn'T2;an ,n5nat27n ,nnas;n riK p'mrrV 
JiK iny^ dTKH ins ,nT'Tio''n yaon r\W'>ii 'sa ,n^n:i nit)Tr?sa 

nnK 'i'atr; D-j^n-in ,nnm nvjnaip hm ^mann D^sr^u^tt 
.annx 7iau?n ^y *)t2;ynx3 i:i''xi inan lyai nya -raiy 

n^aunn nnn^'b ^»a mxitinnn niKn'? n^sx naa nbx ^aa ain 
;n'uianpn nx im^ naa n'''?5? laannn "inv ^^y nan ,D"»ttmsn '?t2? 
xVn .a"»x^a2n msjpTr^na ii^ 5m^^ ^coan imx "ry nay i<'?ii nrai 
pT mxn ta i^in niaa^jpn nna^rV Dni^intt nana vn n"?*? dj 
7»Ta ,m irair^nn nnn^'n ^ax /nar x^t ^on /mT^m a'?n mnD 
J ffj^")'ja*'sn ntianpn na'ipn '?y nmi'? n'ba'' x*? ,D«p n^n irrpan-n^aTZ? 
aa DK ,v;ip7:in p Dmx vmn ,ana isnrnz^n x*? a-'-'cxnu^ trasji 
.2s-)i^Ka ,m:intt ana iVap xVn *»a .-nai p^nn xV 

,*iai^ nu;p .wau?V a"D'Kn btsr onM Kin nnn'^ •»iaji in;3 
^u^ ams''on •'a .^aVa ya^-nnnp •'as'?^ rrmK^n-manaa ipsnon^ 
iDQ •'KTia nn ,'5i^;ou^'? mrrT'^T ansiyn nK a"»ty''na xinn 112m 
nt a:ii ,"iz;tttr;n 'rx an'iis a''23ja vn an'?''£5n nyt2;a .nnn^n nsptrn 
^^Dn?2n •'3 ,('?K''JT '03 133 nsuti^) "rxnc^'S '>aiK'?n rmaan *7:i;i xin .20 mvrr n'Vpn nTj?bs n nnbin n'^izr 27 

.Geschichte d. judischen Volkes etc. II 665 ,^^»tt^ ]«j; 28 will nnn^i '?^^n nnn» 122 

im piQ^ bn") nm^ q-'doxd ^nnii^^aa n^^ wnwi nb?22 ns pi 
twnn era; ibiuw na ^3 tsi /i3i ''n^in bu? n^n ""iin id,, 'D'^an 
:Dt2^ r>^'?m /la'rxji nma "td ti23S)1 ,Ti35ni r]bM:^n iT'Tn^ pnsn 

nb2pi x]2vn myzsi pimsr Diy'a ^nnan piai /D^aDn u^iai:; iminn 
.'ps'oi'n k!?'s — '1D1 nan asr "^isri j«-i2rui mnDinn nx aniK ,rniD' 

1XZ3 nmp^ *./'D'>'?um'2T K27np nSnp/, p q:^ ixnpn am jizsnn v^n 
nnxtz^i nan nanav "pix "tk// d:^ /t^x"? T'xsjn// •'tavs^ ,ia'?sx 
nya/, 25 ps^ov nrDir? na r^"? .an'?'snn •'X'^cxn •'ovs ni3'''?3 ^iT'a 
nnnnr r^V ^5? .nmaxa iii^aipai ms;n'' ni'?''sn iDnj?'' i:?a^n m"?;; 
"nan nnr b^si T'^sn 'lai v"ix^ "rxan,, t3T»s xinti? nxnj /'nmxm 
26-715; 2^ ♦nann pn ay nmx onaij rn^z; tz^'^i? 'asb nax:n "isi 
na ,DnnDD riT'au^ nvp ^y va^z?^^ ins n\T 'x''0"'X na"? -lannan/, 
a\-nTr;a xsai 7ix'? *T'san, dt'Ss nam /'a*'3x'?»n mau? m-'atr; Vy 
,Vn:in i'?an m; a-'Dinan ^nipn nvm a-'jsw aViy ann anaiy 
TI233 Trn^i wTipn nvn '?3? nx:^nan// :'inK '?X/ "lan ny *inT''i 
a^a^iya anb^ wi^j^ipn ansonti^ ,'>niv^ 1251 /isi "n22*ian '?y 
naxani .nnaiai n^s^xna nm^ bv nviiJsipn mrr'nan nan a'aiiTz^a 
/avn a-jays Titz? a"'^!?£3na vn '»x''D''Knur ,h^'»s ana "niu^nsn '>'>n„ 
K^a*? paai n'pxnai ns av Vy *i'?'?£5n*' ^a^n ni^ya .aiyai npiaa 
'?''a:2?n^i ran*? i^aVa tni/, nan nanx nV-'sn r'v) n'?x nixa amair;na 
naaa aisr'? ninau^m mTu^ anana vm ,dmina m'>i'>v "ixm 
nnx nation ara asoxnna .("inx ^X// niat i"v) rinai a^nnn -'i-'a 
IX inaa maman .niVx*? nbnn it'X t2?xnn -niu;^ a^nbiT^a aaip 
n'j'.'pjj it:"»2'j riyai mTa*? an-'isi nay npiaa /iai ':na7p ^mt^^aa ♦115 s"n T'ma o'l naix /"n"D'x'? 'us pp^m vk« — 3"v ,'b ,mm3 24 

.'n p'D ,n"3 /a ido rmnn^a 25 
.t p-'O ,Q«:r ,nttr 26 125 d^cxn 

pmnn'? ins a^Vssn n^n"? ^i^wn ,nan i^y"? T'Is la-'X •'jnn -i^ij? 

/las a'»2?Tj'' /'n'D''St3''» jnrjiTr^a 7''»i<'' ^^ "Jtr^sx ■»x — n'rs troi^ 
vnn^ mi'c^ ,n»T:?:^ idk^i x'?d ^573 niKn «r»:^ *?$? ia'>2n tr^o-'Kn ^3 
lin DK /fisn"? ri< .nrj^/? la"? n:ini nrn .'^mn ,^sk: ,7v^i? a'?'j5?» 
^ ansp^n no*' ^y ^aK ,nbi3 mirson ^aa ni-'atyn m a-'^o'Kn 

•a-JK 3?-in -"D ^ni2?ni an'ju^ iTmD\T njiaKn im^yi »KX3a ,vi ist^ 
a'j^CKn Kis'K iTZ35?n ,a'?man aian lonu? ^wnb^ isa ina"? '?nD^ 
a'-'D^'Kn bm nstn ni-'i^rm .mta"? ^a-'n'?*?^ i\y:i nini ,^^n ,n»inn dk 
•s^aXD K^ ,a'>:r;a n^wi h^ ?it a^ra^ .a-'mr^n^sn "rtr; nmK aj k'h 
,rra^TnD''U^ ''js^ aK '•d /^^in ni? iKsa aasj;^ anc^D a^KitL?:iat2; 
KVTtt^ /nnn3in ^ti^-'Kn-riD''*? iri^ntt tid"' Tina 3?") a'«:K pTmn ,ni''u;jn 
ipT» Jrtn ,(5nn) b}<72m pian) rJ^' ?'^ 2^ "JJ^sz: Ti:;''jrj iniKi ,2ian 

♦n^nrui nvi^n niTi na a:; ♦t'Js'' *7S^ 

ras"? xin"? ri«^ ^y 1^'^^ ^np inn a\n'?K .a'^o'^n ':ini»a maanpn 
nm vas"? anpn'? v^v? tv ,id-'?3 n'?57:! jnn .a^snK ^a^n^n anam 

.nn:2;n'ar /inv^jn lav nx numpm rmMtn n^in '?d2 
,a'?*i5;m a'»n'?K 7''2 Wtyn bi^nn nx ixsstr? ,nT'a nmxa '?2K 
''nu> 7"'2 a"'Dnnan ,a''''5rs»x mmn ix a-jsn Kisa'? tits an^ hm 
a^jlXDn^ a*'V'2i?»n a-'^x'ran an n^xn a-^jys^jKn .n'?i<n ni'itr^in 
a'SK^ZDH nv iwi .a^trrnn a-'-'jiabsKm a-'tj^'mn a^nir^ir^an b^ (mrm) 
r^ nnvai ,a''n'?i< nima ana 1x1:2? ,njri2n nniD"' nx a:; na"'a 

.Tvb$?n mxn a^s mna tj^ati^n 


m'^n nnn'i ^stt^n nnn^ 124 

,29^ij'>«?x inbiQ rriKn*? n^ni: 'i«Ti2 ;mn%T nn^'^ 
nixTT ''is'? n^^vn T^flJn '^5? Dnspu^nm rmr ominva ,p2i 
/ni< ■''?V ^^i< '^' ^^ "loxaa ittD 12 nin^ K-'ntzn /Vnnx ii)3''Vii^*i 

im V^ m.vi. ymK layttTz? im ;?nKTn nsrsiz^nn nxi rx» 
j(mt30inn::) D'onsn min niptt (2 ;mn2 ruiax iiipa (s rmiipan 
2iu>m DK .Q'U7^^^ D''nijn'»sn nsp^n nipa (-r ? 'no ■»'?'''?k mpa (i 
iar2 nnn'n Vy Ts^rib nn'^rt n^'' nbxn mspT2;nn» nnK "ra •'2 

^K innV i'?2'' DK ,inn bn^ pso ,nnn2 mjn'? 5?^'n2 ^2x 
n'riVsr nirr px2 ^non moa^K ni:nnsj 'T'-'?y aaax .'?K")u;'»-nx 
,n''DK-2"i5;a ''2u?i'»i K'nn ^nxn '21m' t''2 n^jnii m2ni?nn in2> nrrn 
Dipa ^2a ,2'is;an nisnx r2'? rr\n r2 D''on'»n ii?os Kb p-nnK mi 
•r^? nimnn 'jstz^t ♦Dn-'inD Dn2^n ]ix r**^?? n:ina na"»i? nntz^sKn 
na2 nnK ^ /Tikxj D^'?n vn inn i^ik Vk nnT'2 n''2iii?n D''Z35?n 
"n27pn ''2 d:^ na*i n'pimn D'TinM "ry ny'su^nt:? /2lt:rn'? nt:;p ntt2i 
ny3ir;n d:^ ,30 a^iya prn hm k"? ,pnu Kbiz? «tx anyan ^21 mm t»2 
n2nn t&\v h^-'K — nn2Vn2 r'^y 'i"»pni k*?!!? it — n-'iion n'i'?''bxn 
■'2 d:\ nz3i ,n'olDn n^iaxn nystz^n a"?/"! Vy nb2pna ^nv ,p2tt^n2 
:K"»bsxD Hnn n-'-'cxn "»3injiab Qii-'ais? ,d*'21 D-iruiJia d*k:21» ijk ira 
D''2s'?»-min ,t2;tti2;n nijnyn r(D^tjn:ittK:n D'in2n '?''2!i?2) D'':i2b Dn:i2 
n';3U7"in T)')ir]'>n d^ K'?ni .D'»''n-''?y2 mmpa nipmnn .n'?V2'n&a 
nxT naiy'b .Dn27 n^in n^m nn^b'i m^ons mysu?n nnn mx3y 
rjDpu^nm cin^^in mcx :ni''Dnsn» o-'pinin ,D'»'»o''ic mno^ iKszai 

.Tz^Din by 
,Q^i2?7nn D''nian''sn ]b lysiznn D«D''Hni:; nynb Dipa tz;'» n:m .666 /Dt£^ 29 
♦678—677 'V aa^ /ITty 30 127 D^'O'Krt vn D-'unisn .^it:^m x^b b^ on'' n^n d-'^d^k'? D'ti^nsn on' 
'?D innK x*?^ /Hn^s •'Vsrn ,D"nn m^Ku^a pis wvi^'^n ,n^v^-wiii 
/T^^Tp,, anb iKip «iK /Humpaiz; nm dVsk vn D'KitJ^an .nvais'p 
nmnnsnn'? isku; dh /Dikh ""n mDa^ on^ i2tr;na nnsw^ "j^n 
i'?^2;am u':; nc?K kV2 ^nii^n tz^'Kn tiki ,rT'!?i<nt2?\T ni^-ii^i bii; n^wxm 
p^nontr? nj"'3:rrV on: ion '3 no^^nm mtt7n m osrw^i d^^t nsw*? 
□«D''Kn mvT riK ma^ .piaa ,1^3^ k^ n^ rTijn '''?s;2 ,33 ^kiu;'^ 
.n .X pTD HD' ,3^"nb^v ''^a»J3 ntattz? T'on,, oa^a ^o'i<n riK ij^di 
rnu7 ,D'»^D'Kn on ,Kn'»n22 Dnar^T /''nnnu? 'b2*it5//T2? ,*naK2 o^'n 
ii»'?n2 nsio^ njm ,n'?y»'? "idhd ,nnm2; ^22 Dasy m d''?21d 
D*'^lp :nnnu?-'^2itt onttiK// tD-'umsi n''inu?-»'?2io rs rn2'i 
!n'?''2t3 k'?2 nnrrc;2 D^^n nx D'Tata dhk^ ,a''u;*nD ,D2'''?5r "ijik 
D'Tara DnKu; ,nnnT:;-'''?2'it3 ,D2"''?5? lix n'''?2ip :D''ums nn^iK 
i^x D-'yati:; D'tr^nsn n2wna .35 '^nKaiw 12 ^•'u; «Ti:in p DtZ7n m 

.D'>"'D*'xn *'s'?2 rpiyn "rinnn dk 

in KVtj? ,D''ao"nsan n'umsn ]» nnrm ik wtw iKStt:j^2D 
m'?'i2nn ikx?3 nVu^d /Dn"'i2n rn ,T»2"n2 na^"?*! 2nn n2i'? i?a!2;^^V 
ta D'T'2yn!?i 0^132^? ,np''nw2 on^'i's; 1123?^ D^^Tnu;^ ,Dntt nos'n!? 

my ''Kn2 wv P*i /"inK// Di:^2 i^ ixnpi ,n'»i2K 12 yu^^^K 
1^^310 .D''^D''X^ DA ion"»nn nr 7^'I^a .D2ip2t2; D''j2iDn;!3 D''2nb DTip 
Dn2*7 n2nn nn^ '1^2'pu? ^d'^V'^x ,ums''2 d^^ dk iT'arn k^ ays 
Dn27 n2in ana iV2vt2^ ^s'^'IK ^^vits^ d^^ nx TT'2Tn i<^ nvsi ,^"y /T'D /a"j? ,i''D maa' 33 

.S"5? /3 noio 34 

.114 ,K"n T'm ]"jr — a"D ,n'T Knsoin 35 min nnn»i ^st&n niin' 126 

— U'-'O-'Kn ^sx D'''nn nmi^? : r^Knn p'?nn .miiu? myra nyaun 
^nariKH m^a ini''3 d^xx n^r^ nzanai mpsnon bi:; m-'an laba 
D\n'?K man Piu^n pbnn .nnayn nx ip'mntz? D''i'»tw<nn vn on 
omx naViz? ,Dnso ixsai d'^d-'xh ^xx ♦niiw niV'T' ^5? nooiaa 
D*?sx niT'n DM'rxn-nxT' nis .Dn^u? o'n'bx-man nx ip'ayn dt'-^j;i 
Drr'n •'Js^ n-'isin amias; ^T'b)j '3 ,pnciim xan o^iya n^isixn 
nsn^ mx^saai a^oan dt''?5? ^i5?a'? D'''»5?3t3"''n^i mma on^ iu;dt 
,yn''D ,rnt2; /D^c^nnn d-'^tjatt's'? D-'an vn nra da ♦xiab T»n5?rt nx 

••a ,Tixa nnn pn*" D'lam-no •'s-Vy n'ps nyi x-'n it 

,nvD''xn nn'ttx tarn nprn naa nn^T nmoi mtaprr n'oxa anz^inn 

D'xaia^nn maaipnm Das''sx'Dt3VEi:ix ■'yinsrn n^-Vy p^ ♦Vit^t 
■^D nx mm"? ns is; d-'tuth aii?a 'iis^n ^snxbn tz;nrr n3:\nn 
msnn nn^ inxm mtspn D-'-'O^xn-wa 'd im\< .finn p xnu? na 
-'D m nai .D-^tz^-rnni D^iit^xin a^mrm'sn b^ Dno''.a mp^nyn n^avn 
D2Da ax .nzDSs? nnn^a h'tk myiia nannb o'Diao xisaV nvi n^sx 
♦n•^^^^ tio"» "t)? a-'nijiir'an an n^-'cxn •'3 ,t3'''?nn'? "j^u /annn nx 
D''m:^n''sn nspu^n nan nnx isa it nmna pso ^•'on'? ni27sx nx 
nmn n'bx ioj^j "^d ,Q''Ti» ^am ,mp'5?3 mina .n':i^ na'x nzaxs? 
D'»o"»xn "-D ,n5r27*? m^n nr •'s'? *oy\ n-'oxa ,nn2raa) D-'-'mta nmio*» 
D'^i^n npn^ '''?a /D"'m:irT'sn dj? f\nw^ •mpaa DnTiijn nx 12x12? 
D"'m:in''sm D'»^o^xn r^ ivain nx T'Sdh'ti ,D!d2:v ana Dnitj;pi 

,nT TIC "^s? 

onais? ,"iai'i?D romn'' on D''^D'xn '3 nai"? ")T2;3X tsix ^Dn 
nixa niann rmnin'''x'? nisji d^ on"? vnir; ,nnn\T vp'ip ^s? 

- 32 mni:^n''3'? 

.DB^ nTK> 32 129 d^O'S?! 

niT'n Dsi:\ 1X3D ,nn'!"'i n2T!; hk^s •'ja a^api nnin Dn^3"'2 iks^j maiip 
.D'pisrn mpix^i p^"' '^^ "^S? n'?p:i bis? ma:\nai n^nai nprn Diz^aa dj 
— D-'-'Kitoon a''3ioi'?''3n n^D — iih^q ^bw'] ^p^ nnm r!"?^:^ T2?saa 
■p^y n-'SDi Dmx -i-'syn'? annx wp"'ni:;5 .m^z?!? nnrn jnnsxi m 

'i\2V^ DTi^'^^V DtL^sa UK niDD*? UTib rT'iT "rpi nnv^ D-^Tyn DmD%m 
TT'jrmn amis:; riK .nn-'Di^'':^ 7t3p jt'3?d ik D/T'pin^ ^p n:n !?5? 
T»57a ons^Di*' .D•'Tl^^^ 03? D*Kmin nz3n'?»a — tj'pia ]Dixn ij^in 
^2 D-'Kann ic^tt^^ .fir'N 5?^dd iiav ^aK .mKm:! i^ao ''d ,Dn'^5r 
.npT:;^! m:^^ iK Dn^pin V^r iia^^ Dnnanb o'^u'sn mnoK 'j^ia 

^lanpn nn:san i5;pnir;j tna mn ^d*? intsrij n'rnvT) nn^ nsn 
IT n''DiD2 nxu^:s nvn isn rn'''?inpn n-'Oian mnx '^sj? ns itz;^! 

^u? ,t^'j"in b^ min'a ^n^^JS? min-'n nD^an nK nxijza a^^o-'Kn '?u^ min nnn'i '?:i^n nnrr 128 

D'-'is? ViT-i nmn^ mna nrr'a •'^^, ix ,"7''Dn ibu; i^un "[bw ^b^,, 

Tija^nn ''?5rau? ^(ma-jn ^id) •'a^u^iT' maVnn maran /'D^Ton 

.D-^o^sn misoa mxir;au; ^nta'^rsn rfixw K"'n 
rD^^mnm o^'m D'ayta 'js» /D-'-'cxn "re; onTn^ ^by' k"? dxi 
•ivsi!;m mnx iit in*? is^'pan mn ,d'?"id Dnin-'n ""na im in^ "j^ns^ 
c^nln nx ly-'aoni nnn-'n anpa ixs-'i:; D-'ir^ax ■'a^ "ps? ptn isixn 
— an x"??! /"rxiiz;'^ pna D^isnjxn nrnwDMn ibna bv pnaizan 

,Dn'myTi DiT'^nna .mxz3 nptn x^i n'jx •'it:; ^5? D'''D''xn nsrsiz^n 
Ti-o t35?»D .inpn"? n-^cxn p omna ,nan rD-'iv'rriinxn iiDttac; 'qd 
mnnx '?5J1 v'ry ns^oatr? rm *?D2 .■'O^x iT'H b'-atazDn priT't:; ,-)mn 
w nx niu?n'? rw\? nxr nai^?"? ,n'»''0''xn •':ima t'd D"'"iD''i — v^n 
p^T ly — iraiDni I'sx •'S "ry 'a /O-^oxn '?u 'ii>3:\ nan'? msia 
nvnV '?i'?5? n\n x*? — vrinix-'py Dma'Dn^ n'?x ,nx T'anV' v)'^^ 
mpa '?Da ,n^r\T\'Q! tq it'x'? Tiv^t^^a 7Sixa 'W\?T\7h^ rr»'D'>x'? "inn 
,0^^$^ nx aTpi nun57a oxa oniaa jiptn vVy Q-'^cxn n'^^mn nn\n 
li^VT ^x DA n|?V Dn» /'D^zsTz; niD'?^,,^ iXTi Q-^nn nx ary Dm^aa 
.r.iia*ipm nyiat^n *7:i3 Dn'?nV laV nnbi inspt^^n no-' nina nanxn 
'n Dmzaa .mxVsai a^oi Ti^pa^i mxisna poynnb la'? nn^ama da 
n^*n ,rwi nx tau^a nu?a x^i t" nntz? k"? nt^a ^ax x"? n'n •'•'n 
,t2;"D"in-nnn^»c7 ; a^^o'xn mjaa ,np^ xV niwt da .a-'jaV on^a u^ai^ 
mo^* "^s? — nxnaai ,dai nisj nnx D^Vm-'a iir;"' n''a'?n anpa 'rviw 

.xa m''D''xn D^iya xin q:^ ,insi?t:;n .553 /537 /489 '5^1849 Literaturblatt des Orients p^^^? 3^ 131 ^Kpia^ 

mn /TTi^?! 1"? ^1^ T'psjD^ ,iaN paa iz^np ,''tr?''^i2;n jnona i^'' 
.111X51 p in'?i''i mn nnn ■'D,, : i»x nx -n2;''2 iK^»n i^ /] i tz? Ja © 
^n^ Kim ri^nn p lyan rcrf n''n'?K tt2 ''s ,it2;K"i bv nb^ k"? 
,K''ain bKittu? d:; Kin ma ^ip i'?*' .s'^'iai bin^'* m v'u^in'? 
K*? miai V'>n "'»•' !?D 'h'? vnnai,, :niinn ■'js^ -lu nmi laK ntz^K 
wnbiK v^K n'?:i:i /'^'n 'Jis m mu>a,/ is;j i3Tis?ni /^wki bv n^^ 
Tiiz? ni'*?!:;!. isr^Tz? ^3 i^x ,'?Kni2;''n nm nu;v ''3JN n:in// :i'? i»ki 
7D3a Tisx D-iDa„ :K''n:n in-'^T'^ d:i i^k d-'H^ki .^//vjtk 
Tnsr/,1 .s'qTina w^^b ^'2J ,T'n:znpn oma xsn moai /TTiirn^ 

^T'^an r^K^j^T :vn nbK2 Dn'?' .9^'? in^;'? iDsa ns' p^u^ 
'?Diz;rji 3Ji?3 n-^nbi^T] an'? ]na// nnn'?"'n tiv^ ,n^iT3n "^xtrr's 

,io//n»Dm ISO ^Di 
"'snDn □■'^ipn Dn^r'n in-jja *iniai kI?s2 ^''y-'mn Mona t'?"' 
njDoa nii2V miiT naVaatr njnz^a .^xia^y iSn Kin ,wn??T 
nxipi p m'?i''i nir: n»Vs?n njn„ : wnbii nn^n ^rvw K2i ,ann%n^ 
rmij'ps ^3:n naix ^'?^^ ^^ imnai I2't5 b^ /'Vkij^V :iau^ 

•7^'' iniK V3? ,11 '01132 11n21 5?'12 DIXtt Ifl^l^ /^2X' U^2TI nXttH// 

p ,1:^ i^"* 7'?''// n"? xnip xin inK 012^21 ,2W imjn:?"' X23 ittsv 
,ni2:i ■?« Vs^T' i^'?s •''^^ ^^P''i '1^3^ "^5? nitrrzan ''nni /la*? tm 
n2n»'?// in'TK in2*T2 i»u^ nx u?isa x"'2:!m /^m'?^ nti^ ,15? ■'2X 
m5?o'?i nmx r^'i'? .ino'pas) ^vi tit xd2 "pj? 'TP V^ di'?t2?'?i murja/i 
nm-i2i D''DniDD nnr Dn2n2 .i2//D>?«iy t5;i nny» npi22i t3s^»2 
xiJ^'i// : nmt Dip»2 x*»2in nsoa nr ib'^ bv n^psni imn^i iKSia Vj? .0 /X"' /'a jH'O /T'O /TO /'3 /K'" /'K ,'X-bXISB' 7 

.T'" /x /bx'n 10 

.'1 /n /D /DB' 12 .1"B fT" ,1 .Tj;t5" 11 DKin J1K nt2;aa HK'ra >u; imysaxa ix ittsya dm'tkiz; ,0^*?' ♦x- 
iat2?a nmzsn ik u'^nbiw on'?"' .3 ? m»^ an"? KTipi Tnyn DT'p'Dni 

,ctts pna D''u;'np Dn"?' .:\ ;naiKan DT-'tJiua an'?in pK rwr 
inmV'a inumpa r'tisan n^"" .t ? Tnya ^tt:\ Tpsn j<'??3'? nn"''?57U7 

,nV\v^^ bi^'wb n'nx:; icin"? n'rn:i invs^wi. 

"it:;aai ,'''?xs;z3ur' ^m; nxnpi p m'7''i mn ']in„ inb i^'>2'] i^riv 
"'Jis b)J^ A2 "td n^i "rsa it /D^N xn£3 hm' xini„ im-'TW hk di n^- 

iriK "Tina dk Tn^^vni — pn::' lac? nx ninpi p n"? rn'?T' inir^K, 
:nawn b^ K-iipi Kaja nwK i2;''in i^"^^'^\m isrnTb d'?i3; nna^: 
'?V) T^v nan — lair? vptrx'' nn rr'aV i'?ij ta nan /n n^i? na,, 

. .3//-{'j«?5r Dn''Upan niaan "ana dk (narz^n 
1X)U7 mp„ :y^nn S''ain ■'t'?' :Dn ''wn wona an'?''*! 
s^ nziu; snp// ;'"iai 'rsynr 'ai nx "rnpsi ay^ 115; 'a ,'?K3?it''- 
■»a /•'tty x^ law Knp„ ;''nai amx 115; fl"»DiK k"? --a ,nam 
nn^S/iz;^ '?2? yt^^ p laa .^'^oa^ hmx k"? '>aiKi ''ay k"? dds: 
m m K ^,/ on i/Tjrir?'' nb' "rai /'t a u? n ^ V w t n a lau? xip/, 
.5 /"ji'.s via pii!;n mxas 'n oya *?Kiu7'a d •» n a i a •? i .3"' fK'" ,T"0 ,n'I2rm3 1 

.u"' A"^ .n^ 2 

.'3 /X"' /N-n'3ba 3 

.n"' /'i /'n .Tjr»' 5 .*o /i /i »'K j?Brin 4 133 "Ki?'l2^, 

-D'm^bnn r"nnD»n a^bsDa ^mati^n iKnp:n vn AibMv; :iai'?D 
-D^x''?3a D•'^'?•' .:\ ;"pn n-'n "^i:; mpirri/, .3 ;]tonx3 in'*; is? irn^s^ 
nyii^a,/ iiy .i^x •'ysin 1*?^ '?y n''^wa ^mvy\ iTnrjs d'ti'pk .k 
"lifzm i"? nnxi /Dtkh m^s"' n'7''bn vit?3 •'aiVs -3 .^i :i? i^im 

pns ^nx .•'as? IK I'lz^v 'Mn ik ^s-'d ,nnpa ik -idt ,r:^ ik TnK *ik 
/'□■^aiz; nKT'D yin d-'D'e? "-Tn ^^n rpn^Ki /nin ipk y^^n ik 
,nau?ai nn nn V'toai ni'i:: iinn n-n^j -iS/, i^syni innan a'n'?Ki 
HD iimi iTiKH nytttyi i-isin ir'-'K-n n-'as nno"?? ,D"'''y^ "'ani D''2lp 
nsisi vi;K"i "7^ p'?l*7 na,/ ib* □■'n-'j^i /'b2m'\ n:i^y\ n-^b:ki ^i^m 
nnr nsiDn •'intz? nnit:; □'»•' i^ tki ...isid ns7T D^iyn nioa ^'>2^\ 
iD-^^iJs D%n'?K"iK'?S)*! /'n'?iD xTTinn "^s iniK in^V^i ...a''a''n 7mKi2 
iD-'Via 3-)s;2T man ap^n na^i av'riJ.n nK i^ HKnai nyi^^'? "ipis^ 
'p-'-'att msjn *Ty "ipi3n pi ,BDSTr;tti a''yti;")n nK i"? nm;2i auT:\'? 
ID in^ TTiiyti; aip^i ,'i'?:n n^ im*'^ aip» ^d„ i"? nKnx3i lajr 
laiKi hk"?^ irnK Kn /nK^j"? laar v^i^^i /"is nnp"''? TTisn^; aipai 
inK'':j"'n nbi: Kin im2 '?372'i riKx"? nsn ij^kt n^in K*im .ks :iV 
iiTK '?3 HDV^i iii^Ki '?57i:^ "i3n n32;2i iX3t3in nnn iKb^sn imK na^/^ 
'inTv n"? anttiKi imK t^yni:?^) a'?iyn niK"? kst' kihtdt /'hki 
,K"'n minD i2 in^Ti? n»u?Ji amno T'mu;ai mna ,T'2pntr^ 3?ti' 
nmm /^i.'s;: nbDi: innn 1Kb aKi ,nt)i» n-inon m?3u;a nriK ax 
abiyn b^ Kb^ n^npn n^,„ : BMbKb ntom a-'nbj^a pVn x^^ nau^an 
nnra ^iK nK")a la-JKi hkii n^'spn n^ ,f]*i^'T ^3 nK hk^^ nDi:;^ •>• 
xn:T natrj ik iVis abiyn bs nK it n^npn na ,n''Kn2 .n3''Ki nsn min min'*! ?3tyn irnn'' 132 

,^''31 n^DH nn ,'n nn v^y nn^i .ms'' ri^^ntr^a 12:1 w> vn?:^ n»in 

-iwaa n'':jim ,d"''?t pisn ddi^i .n^^T' v:itx sr^u?^"? k'?! disii^'' vi'>'^ 
pi2J ^^Tl .yi:;T IT'S)' vnsw nnm vd Dnt^^n ynx nsm ,riH* 'i^y? 

nnxi ,inn'?"' issi'' nn"' ,n:i''V"in m msi .nii ^tim pp ny:i ,nn' 
^lai ''l^VSi^ misa '^yi ^ins nn ■?$? pjiv yu^s^un .pn '?iK"' -)p2D 

^V D''am»i inx on ,•'2;'' yT:\» noim rvv x^s ,^xi:i»y '?5; tnbKn 

nJ< nxip^ ?^T °^ ^V '2 ly n'?''^ '?u; np"'57n Dt^^n xinir? ,^xi:i»y 

,14 //"px i:itt5? isix nm'x'ps) vsjd mD,'2 /Thi,, imirT .'D— 'K ,N"' /D2> 13 

E. Norden: Die Geburt des Kindes, 5, 51, 52, i^iy /^ /TT H'^tt''' 14 

134; R. Kittel: die hellenistische Mysterienreligion' und das alte 
Testament, 6-8, 64. 

larbj? msoa 'nab iic n'n bsiaav niai "nabj?„n i2Tbj? mson 
n"D"3nn Dmson ij;'S2^n bbsa .(23 ,22 ,'S 'na) cna nabyna i ty ' mbm 
.iB^' "ib'«n bj? nnmsoa "antt^aa,^! by 's^ann "B^npn ib'«n nai-by 

D'aj?n bsx nxsaa /Obiya nabtz? nssna inx x'3'tJ? /"u^np ib'«3 nnaxn 
,14-7 ,b"3n nma ba^ nooa i^j;) 'ann nniB^an b'ln'i bssi ,nb''2''oa /O'p'nvn 
na'i nbnb'T biz^ nsoai /B pna b"3n bov be? naoai ass /76— 73 ,46 /4i 

nsan 'Sna a'nsan .Der Prophet und sein Gott, 80-120,' Leipzig 1925 

jiiaia ansa nba na^s bx sa u^atrn mbs na^aKn nnsian m'so 'asb n'B^'ba^n 
p nb ibT '3 nb nc^'a njaa msnai o'nbsa nb nbja cxitt nyiya .nbya 
"sa ^fnnn anpa pisn nbu^aa b'tra' Kin .n^avjn T2?j;aa abiyn m TB>j?'Bf„ 
'D ,'asj?a asj? nnK« ,B>a8?n mbs ,T»as ib smp ibM mbin nnx ."la 'nn 
nsinai /"K^aa^n p,/ tnv ib xnpi vmaK soa bj; ]a-nns nby sin ."I'ms' '33^ 
mm msna pobss ns ra ; (Norden, 73-76) ansnn nn' ]'a snpa sin n? 
'snsn Tasi /inis nmba n'binaa mstyj lasi ibiss n'n vas ta'nbsnb'a 

:T'y) B'nbs-p ns mn inir'S 'a ,ibl9sa ivjtm iiucns 

.(Vorlander, Geschichte der Philosophie I, 87. Leipzig, 1908) 135 "i?pinv 

— D'3i57 ^b MT\ : DH^ im /"rmu?'^ nmn 7n'!? n'opn u^pati; n5?i2?a„ 

n'?ijur njrun j 20 n^^j; nnjru? nnx nan"? mm' nx T'Tnni mxnn ^y 
im ,'?^na ^^u Kin .lay nirrr na"'3^m tk rrjan '?d x'?;aru nu;a 
-«?:•» K*? a'rn ,T''?Ain ^'?^ ,iax ayi V2k D5? nm^ bnn T^utz? ova 
Tina minn ttk biipi Kin ^'n2?^ naio Kna a"'2?in '^ p n2^5?:n2?D 
•*T^i2u; DTii? j^i'jmjj nm^n nji:; b'9 to. nirn 7nsT'i jTr;K-»2n7 
i'?iD D'?iyn ^32 n^jsisai nxn*' ^ip-na nnM,, K'njn "i^jnaiz? 
jn'?'!"' nnMu; rw^ by\ .^Kiau? latzn nas?^ inK p^-nj ttis? : mami 
nnaiK rn vc^s^a nx n-'im vrw tviDi ,^mau7 ia^ nK''2Jia nrrn p 
iJK r^naa :naK T'u^ya nx D'i?m nr i!?iaT2? iriDi .^inaiz; nr ]''K 
mwa nvT T 1 "7 .22 iriiK nin'?.3 hjtz; ^^'p na nn-'n mm /'xin nrtz? 
VDno^i thy^n T'ix'? xs*' ,n'T'tj; naxi lax 'sraa m,, : lax itana T15? 
■naxi nmi '?DnDai *iaN ntra pj'' ,nT'tz? naxi m'?TaT D-jaDisa 
mnas n'?TT:^ npys pyx// ,k •' a a n *i n •> a i' i^ijud fp'n ; 23 //m-^^ 
nmj? ^5? ^yD ,'''?2? i5?i na-'X 'a"?! mp /'jx t2;i2;in ''ya 'ya : naw 
"jax 'aK tnb nax naK*? n^^im vs nns ...y^xn /D ^mau^iz? /'js 
TJ^m vn xaii' ^nn^p^n iniD ■'amV' x"?! D'u^an nma 'amis? xb 
:nxT na :max *i'?^n Dnm lax nsrau?^ ttd ...moion >d ^yvb ♦M /n"D n'!?'nn i:>na .a"D /'nm n^a ;i3'"p ^nser 19 / 

..T'SD ,]i"33 /.-m iTipsna ;3"b ,nma 20 •' 

.s'^D ,n2n nnm }S"3 ,n2n maty 21 

." /nisna 23 min iinn'-j ^su^rr nnn' 134 

.i5//Q-)-nn mnn raiz?r natz?a ^x Dmn 
'js D'pipn '^mnan KOD/,i id^h'tk ^5? mpniTin on w^y^n .a 
nyapi '^iinan kd3„Z3 nDza^i z^Kprn'' nxnu; "nnan 'jiS// Kim n'?' 
Jinx n^x ia n'?''snir? lamn p i?K''*iia is^»n ''T»"Vs; nnti^yatz? naa^ 
DVT?K n;aina Tr-'n aiirai /^ns inias?// n^2 nr?*' nK 0^22x33 
mD'?in Dnn''?*!^ lat s^'^ntz; ivd/, :Dns»a ^xnt:?' n^** ^sr n'':i2?n 
Dna ''S)T2?xj ixba n*?!!:; n^'apni ...msnn nnn nitz;^ nn'?i"''i (ninaKn) 
pty •?«; ins tr'^i^s? ■'^^ Q'l'? ^PJ^'J Q^ii< nsj^ai amx n.wai 
tn^ nt:7yii D^nn'? isn D«is»n ]nn fT'sat:; lV3i ...ii;:!! 'bv; nnsi 
t^D'?inty nnK^i ..♦tn'nji b)j f^-nm omiu; r^'iai ypnpn ry'?i2i dj 
QV3 msr^ ^r^^tz; imb iz^ssra dviVk .le ^iitz^n 3ir;5?2 rKsri rsasnzs 
'i2;npn ^i:a ir?'7pan'n''3 mnu; nnxi jOJiaT mip inau^ nipirnn Djr 
ly nKTi Kia ,17 nipi:i'>;i"7 ninai D^K^nma nKia:in m Kinni'ia 
nnV:i k*?! D"'t)ai:;n n'wv ii^^» : Q'n'rK Vs? bxiu^'' n^^ o^n-'an naa 
nn'?:^ ,Dna5? na-JDW nn'?:^ x'?i ra'jm min'' 1"?:^ ,Dnay na-'^ti^ 
^nnay r]i'>yi? nrhy inb'] rTnKiti;^ i^:^ ,nnxi5? nn-'su? nnV^ s"?! imn^o 
miPiiTin nyitz? n''-'?yi ; '^onay ni^D^y nn'pj m p u ■> n i'?^u? ivdi 
layi n^'npn ^12? vzsm i'?:i'?:ina„ tbn dttj nyu^n D"'au;'? nn'?5rt2r 
mpw'n,, /nmn nai^ mpu'ri .i8//Q^^ni kds ^y nu;'i tn Kosa 
•j^K — ■'n^ii'an i5?:\n '?s„ :vtmpi D^^VK ^2'nn on /'t2i n^n b^ 
:D'»vna Q'^iyn omDrm n'piyn mo' dh j'^pn n-'a b^ mpia-ri 
n"2pn^ IVDi ,n'?i$;n ns "ran^ n^^apn •'is'ra i^sr iK'?a avi dv ^aa„ 
k'?i i'^U'^mib 1D57D ism T'a — pn rT'2 V^ mpirna "ranoa 
«"pT n^a "ru? mpii^n na iVta^aT^ "?''atr;a kVk,, n'''?u;'n'' nann .243 ,T'012?3I'«X^ 

.K"D nan maiJ' ;" /TO mpatfb imv miinn jX"' nran le 
.o"fl f'nm nnoK jH"a /'nan na'x is 137 "Sfir,, 

TIN nbnpn n^jnjr^ D''''2?ma-D''m»'?nn tmnoan laa .n'Tinioi 

r:!»T%, : i^xir ly ,''|7i2'n/,n nx itd m»2 T^nyn ion ♦(n:i"ot2;n 'is 
.ss'^nK'n:! ina tit' •»xnan?3i p-':!"' dids '?"'S3 hkisi 

rn b^mn^ TlD^^ dk n'?2pn nn'jn nra .29//xt3inn nnatz; ^txt 

'wmip n^ib-> lyrbv nb^pn niso?: ,nb laipu? imnoan im 
nv"72? /D ^ ^sr nso'? n^riT' km nrnxan larn^T pTisrn t^tn^ D">'n'?K 
mmnnn nvrnx '?D// ,]iu7Nnn mx ,v3K ib nD»ir?D ww im P 

tan J mipn I'p'n 'rs; msoa k^t *imxan ptnai .30 //•jirnx'TSii 
nm-T'?''3 Tiy vn ,Dim ijn pi njp ijn ,iPTn nm-'ax ''in : 32 ''nip»m .j?"P /3"n nmr iCyo-iT) mIb^ii) n"3 ,nn -i.in 28 

.K"j; /T"jjT /5"n nmT 29 
♦HK^an >K'n nso n^'nna 30 
10313 ,n'aiK ]iB>^2 D'mna k:t2 ks^k moa naoaa tyan /vmsiaa 31 
ai5t30 pns' .(V'sn li^mp) "msai TriS// iDon «iioa 'nb'n Tixiai,, atyn "JisyKna 

p^nn DD13 "njp^ai /T'apn /fmpa nawsin n^sa noDia nK'l^sn 32 
im ,i3aa 'it:'n pb'nm /j?"ty r\W2 isiaa "nra nsp naan r.ip„ nti^a pB>snn 
''nsipfliiz/a "napm nK'bsn« maKs t"j; .vapn ni^a psmsa ,"|WKnn ny 

."' ISO ^yin nnn*'') ^siz^n nnn' 136 

laiK •'IS ■'SiK T»'?v «■? : nain vs nna ? inaiya kVi:; id ■''? n^i"? m 

mwi Dmii2;n ixid-' ^nnrn imx niDyai nmnr tnwa'r^i n^maa 
•naK i»K ''5?»at2; inmv i'?'sx// ^d'h "ts? b^nu?'' •nasnz;^ ; 2* //■jj^^j^ 

'^D-'sy nt2;T2;'ip'a ma^xn// t^ /nan i^bM imjn /^d^js d^'sj nmnn 
yi:;''?K p '?i<5?at:?'' 'sn ■?$? ;25//n\T ^di'' P nw72„ nn'''?^ nTirm? 

naiii "pKna:; lK'?an tt' n'r^non n-'^a i^k nnVsriz; nyi2;n :T?;man 
n m'?''i mas?nj n*?^"?,! iniKai .nn''nV nTb^rri nosn,, ,n'?57n5 n^ 
n^ntz; ays Vdi ,'''?i?nn:\ mzsia hkis ns*"! *ixin ns-' n^yjn ,'?S5?S)T2;'' 

.26 //i?it-)t^-) «?j; rii\n'? 7'ns;:r? m)ami 
vn ,nTiD "?$? nas?i nmnn nx ivt^ ,D''u;np ,d''s'?si on"?' 
Qnm naxi T'ann"? ovn mpiJTi ik2„ : u;mam ■nz2'?nn pn a^ 
rr\p'\i'>nn i'?k ik j'^aniaD nnax: k*? iij p V^I'T •'^'a i'?''sxtr^ 
Npsji '?at2;na tr;^ Kpia*' Kinn// ik jvm'rxu? ^s? '^inx/,'? i^-'^ntz? 
in^naa inx i^a m b'^'^rw ,^ton t2 Kpii'' ionn,, ix ; "iT'n'?Dxi xnii 
Kpi:i' ju^v"? ^■'"iT Kpu' ;n'u?xnn nsoa la^tz; m n'"'?y nnDioan 

.snmnaon Kpir ?]op lyiai 

/'nb2p„2 on^DD ana"? lyam innsnn D''na5;n r^inoantz; maa ,3"n /'aijraty tsip^' nn'bK 'm sin ;'t /t ,n'bn-n tyma ;'3 ,m3i2 25 

.n"T ''0 
j4oo ,2"n /V'otyap'K^ n'a^nian isis jmi rooaT Kn'wna ;'i ,m3n3 26 

.441 /Dty ,m3TX nbs tyna 
.a"j; /iTO /lep nvia .mimn mtiry ^'^^n jvo /i"' n.v5n ;T'p n:iu 27 139 "Xi?!^,, 

one? V!'>i ,35 nno "i?i?ii''„ Dt2;a pi DnKinai an^nia^n d'stit' ds-'kc; 
ija /Kpirn i»D ,D,T'nK du? riK ii^ D'STma ix /DnTiiiaur'n Q'»>tip2 
ps^tj^i T\):i±> Kin ^^nnn n^ ^Dia vax n^nu^D^z; ,r5?'P3» 'C' ""^i ^^ 
•'xm 7i'?''^T •'Dv 'm njx nKDT,, :a^a:j;n p xs' b^p^ ,d\'7'?k oy 
a:r? ■'or "'mi /'iwip io^^T iC'ois 'aj^ ip'^o "ns^iaTi kt'5?t kh^ 
P57iau? '^T rnnnn d5?s 212;"' i^-j n\n2?D ,nan }r»n ''21 ik ♦36Q',^n'? 
-'Hivn Dm ''mt: 'd,, i^kj x^ 3?n» : n'?ia2? r]b^m^ /"innm 'Km*' p 
^Krr^ biiii;i„ :pir72i2? ^m i;:k ?n^^5r9 "aita 'O/, naKi ^tj;*'^i2;m 
'pj? ^wn Kim nnnx ni'pKiz; 03; i-'js'? n^-j^n .n-nz^n Kim ,"Kir!l^/ 
/^'T'32 nm '.nni n:n, :n'''?y np /H-'ptz^Ji iisra^r? n kuK/, .t^i3 
"KpiJiv iniK IK ^sT/z-nax v;l^pn mnn Kpu^ ■'kH/, nax 'di^ ''am 
nv^ nnixa .d-'jd'? onanV ina^j nK in-'in K*? ]iv^-\^ ^niaitzn nxii:^ 
D-'a IKS'' Kinn nv2 mm, (t"' ,nn3T) piosn ^y "Kna^na an,, u;m 
i<T)V^ K'nna,, .na-Ti^^n iin"? "nn KpiiM ^tz? iVipi ,'D''^t2;im» ci'>"'n 
I'lp^iv kVt ^u-jk IKID : *i»Ki mx)p nm iWK ^i KJnaTiza ai 5?t5?7IK 
.38 D*.^-. nsjau?"? w^isib iD''aan Kim /'?K»n kh'tkt Kna Kinn^ 

vsa n^KJ nmn-'n naintj; ,'nmT„a inra Domsan "Kpuvn 
,inam ''Km' ta ti5?»T:> •'ana /D'^aipan ^Km ,'nmT„n nin'? lojaji 
,Kin — miinn-niTioi DM^K^'na vmyn^i inirmp br\^b iK^snn 
i'?i:\ ana n^:.T)w amp 115? .Kao K3i:ittn am nna ,''Kpii'„n 
i^m Kim ,pns'' '•am nnm ■'ai ia ims mon mina imsj^niz^m 
xVxj'?K„ : nxsK pnif m .wki ^ i? ipii^a am nmn-naia Dmis^ 
: i^K miiT' m •n'? n r^i? 'f'?^ vaTz^a^ k'?k kt Knmx 7^ pitk k^ 
inK'' k"?!!:^ 'jk Km ,37*71*' Kintr? na 57m i^'? ki"? nr iV'^ n^n at3i/2„ 
tr^jjyi ana ^anon"? mK-fa'? T)W1 vm^ maip^a ^ano' ^a ,D''a'' ,X"sp ,n"Dp ,3"n ,nB' ;5?"p ,'i ,2"n ,db^ ;n"^i ,'5?— cd ,X"n ,nmT 35 

.X"£3— 'D ,n"D ,T" ,ltnn n.Til ;a"S?T 

.n'n— T'T '^''n n'M 36 

.'0 .tt^in nniT 37 

.X"j? ,x"j?p ,a"n ,nmT 38 min nniTi ^su^n mniT 138 

nK T'sn nip M2 73 im732 /'Hs ^x nstt,/ D^^'?x min m i^ noair^ 

•'IK i^^^ — nip nsoa — 'n pi n p 'n''''nT!;3„ .vnx t\'>2'2 D''KSTn 
^iT^n D'Z35?s'?*i r-*^ ntti*? wn KnnTizaa Viiiu?!? ''2K''u;n'? ins ^'^r 
bflij li'K aim Tsjm .33 //i^jsk atzn^ n'/itt^ .,"ix'?«n rsi i^'^ aizn-' 
T'DH — nip V2K nsD» — w^w '^i ]n Dim m>n3„ MpT\ vana 
nvnn /'n''^'i'?>? '^ '^^^' Pios3 arsis'! D'»a'» ':i nam ^'nnm ixma^ 
masrb nD n^jisrna atzr^ c^a; p invna ,in'^K nx nxT u^Jan ?2 aim 
'n p invnai /fna nu^-na minnn; nna mt^^y-Tz;'?^; '?i2; iion ^5; 
,n-iv» ^?iai inn vn Mprv2iC\ 1■'2^n Kin : a^^'?K nV^jnn r5?» hki 
n3n„i ,my»n p inK K'^nm Ka ,a^p /THK aiKi naV iniK larjn 
ana ni'?5?'? "p^nnn,/ Kinn a'rinni /nnn ytyiui nnrr riK iVma 
b^pn m v^^ T^i mnx n'?iv /'i:iaa nnx// ,ain: ,Kim /'wm; 
:inK ^p yatr^j ^pTi ^^^ ;''anaa la'D na ,n^i< ti^v rxiipn 
ni'?);'? /iniK b^i B'OK'rsjn inKi ."Kin 'mtz^za nip ta ,ni'?5?'? imn-'^n/, 
/'niKa:2 'n mip ,mip ^mip,, :Kiip bip yair Kim ,n'?5?)a'? isj^r 
,nbv^^ iniK rnHn^ T'oi'' k^u? ,iK'?anz3 t2;pai isi:i b^ hk hthk m^i 
iKia ,ii">'?K Ka ntz^K ^1'?^/ :anaiKi annaan m^i? v^m Kim 
/^mn-'an// :iaiKi ms»n nnK Vip van;! spTi ? "U3"'^t2;jii lioann 
T1K pnvi ''"''i'V ii'Tz^ ^n:^ ")ii< HKi/, T'tti /''Kin nay mp p '»a 
.a^n'ri? m nxn : rc^/ib* nn m^jir; na ri'iz;,! Kin /nKa '?n:^ i'':!S 
,nKi„ tv'ps? i^K in^nK m lapn ,mva'? iniK ^T''^]^n i^-inK 

.34 ^-to;^ "j^s ^nv^ ■'A^-fa pT'p 

-iimnV .iKis aii2;n aipb ''a'a;npn'nipi:iM// a^osin n^apa 
a-'aomsan ,a'»jpTn a"''?aip»n nai*? tz^'w n*i5?n iniK u;' an^pir? tidh 
ana ^^ /nniTz/a *nn''a nKsai nto 'Tiipuv Vu? iion-min nnva .V'Q /n"s /Q /H^j; ,ns'b3 ;nVnnna /naan nap 34 141 "iipM\f 

,^11^ 'Di"' ''nm j?3K ''mi •'xm"' p pyaur ^21 "rtj? *ii3 nT^'?i< 't 

IDJDH,, tan"? n^K nmx iniKn:: /'xp^l^,^ iT'n ^x iKii nii^D-iD 
7'nni2?a rnivn ctt^ntzr n'?K ,D^ivn '>b'>T)]i; io^dh ,D''i:;ni'? Dn-'on 

,V£3 "rv imx p^ai i^^i bv iniK ptj^ji iry^K 'm vbi^ ^:a /'Dn"»as 

•'TT m^:^^ "KpiJ^/H «T>Dinu>3i ,"n:in ^r\M< nbv iu?x ,a^^'?K inn,, 
riKT im KiS, nT5?^i< n n^K hr'd nx'rsjnn ''X''inn,^i "pai ,/Tnnn 
IS liyaur ''m'? *i2:r?irD /'D^intr?^ nb^vn ^^■I J<n:n Vi^pTn' ib'si^ 

,ibMiiD Mb^n Dva K''3:n in'^K Vs"'t: C'nKn) Km"? pns'' -"n^n 
DT'n Kin'' Kintz; ny iniK '?i^'' KVtz; ,1"? najn vnx'? 1iT''?k n'?:\na 
T^M riK np^i vnx t' *?$? ntz^'i Kn '»j''Z3U?n dtj^ .noaDn-ir'a'? *':i"»au?n 
nw nsn k'?! '?!!3 "prnxsm ,vt TitL^n losni ip''n "?$; imx nwi VT7:i 
ib'^n riK np„ n"? n^xi T-nK*? ib'-'n nK in'''?K i''Tnn iD-inK ♦.nm 
-in:i/, ,7m; rvib y'nntr;^ /'D'?iy'? i:^^ ^v bM^ niK "'D ,in ptnm ,n'»nt3''2;5;an nn-'Dna n:\DDxT ania'? nyiin "i2;npn ^'?^^„ nsnyn 

ib'^n,, mT'ona nan /Hd"? an^ZD imx 13"'t dx /'i^np ib'>„ nma"? 
''DVi5?n 2^,, nn^onn Kinc; nr ,^pn2s„n ^i^ m'?'' pn jnn '^t^npn .njraa laxi "Kpir„n napa nns mas '"sy .v"ip — vap ,Di"n ,iniT 4o m'^n nnn'i ^dw nnn'» 140 

•"nx n»^ ns7t2;n ■'3 ,^:nj?» XT' "'i-'S '':ik : n''^m xpu\T yatz; /'ma'i 

imsnm Am ay i^Pi^^T 12 n:\i2; "isd*? d5?2 iv'':^^^ nnin'' '•nm pnij'' 'n 

;i;aKi 22^ D/T'?n m"' DiDm iVn Kin ^nsi2 on^ ^ap'? a-'aonn ba^ 
.main y?2T2;'nxni? nrn isn? kV ""D ,Dn'''?K mpnn'? nsn •'I^k., 
isratz; /'DT-n ^3 "'nnn Kin njiatn ti:;'^ kip x^^ ■'^ pmaV lai 
no:3n„n iipoy ht Di*»n ,131/1 Kin 73 *Kn maKi '!?7ani c'»3nn 
? nm ri5?-p psa : i"? nax ,msan p nit:3 m^s^s poiyu? ■'^i /^n'?3 
T13 ,'?13J<'? inbwb w:i.2^ii .UTm^bb b^i; win ""s-Vv mrv 3^i2;n 
n"»\T Ki"? i^pM-'n *\b n^s ,ni3'?3n'?tt vn vt'I onSn by mm-' •»3i 
insan •'3 ,mxDmra an's 113)3 n-^n k^ /Ton n-'y^ii? 3i bn; iT'bbn 
♦rninn rrnio n'?ii nsin nr *?$; ti:7mi ,nn"'» 3*'"'n nT'pJi-'n'?3 d''T'3 
mpa '?33i ,nri ''3i? :'3''iz;n ,Kin 'X3 tn anb lax'^i:; i:iaa *it2;p3U73 
nwMp /DDKi ,Dnnnx I'nn Nin -jim D^3bin a'i:;np'Dn'orm? 
: -)»Ni pns"' •'31 naini:;n ? a3nnK I'pna imK oriKSD xb ,D''aT»'?5; 
xpiaM t:;*n n-nyon nytz;3 /'qik'P Mm Kpii-'n '3 na"? na-ra,, 
,^p'\v ay iji:?:;sii2; ,11"? x^n nbrt^ m3T nz3K mm'' '311 min-ms 

m^JO ib^T DK bK 1JS Dn^JT2?1 .n'?K3 Dn3T IjyZSTZ; XV dViV^ ''3 

n''3p Km ,iwi iKu; '?3Z3 Knn3 KnnK rmy;3 KnriK np'?in ^^^=iT" 
riK 'Mmv'D /'KabyT r^^ "ii<^ ^3 bv 1"?^ D'-iKi ip'?in ins 
'iK :''Kpii'„n Dnb iM ,113^ pns' 'sn min' '31 ii»k miyon 
,^iJi:pn in's D*i3n nK ni?b^ ,113'? •''?s?i o-'niiKn anin n''3n''?y3 
innsi VM vn^'s; hk i:id pran n3i3 f]i03 .ii3i ,.n3 nnK"? i'ps^ K'?t2; 
/'Kin n'bn K?2by ^31 3D p3ia ]i3b di^tz; ,Kn3n„ :Dnb ioki 
unb nb:^ Av^^^ IK1 i^x m ^b nsoi •'Kht' p pya^ "'3iV ik3u?3 
i3'?n pT inK"? ,K3D Kniaan 3i t^'^pinvn ''3x Dti? dk fiy^tz; -jsi .inbnnna K'a ppn nmrn ':ipn |"j? — a'n— n^bi ,x"n /Db? 39 143 "SiPiaV 

to'^^ynn bxt; nD3 d:\ .47 ''-nmn ^s '?5?„ ibM xin .lax tona tr^np n^n 

D2?n bE^ la^iTD D''t:?5?an ^nbm ,nj2bn-irnp nsni>3 n-'a rniK ypTi 
-7^,, ^4s //,^^3j^,T riiaTiJ a''*? : ma^'n-nz^Ki ma'? rms? nV^ni .ma^ 
lani n ,tD''tt7yan "ru; iri n^n ,D''n'?K'? i'?i2 moza ,T2;ni? ,k'?d 

•nny D^a*' .ni:;33 Dixn niiv'? tk '?nn Kin Ji^n:\ min'?nn2 D''^'?sns}Tr^ 
sn^a'? ^nn ,122 iiay^ bia*' xb nio'iio "iu?K31 ,nttix;3 ^sk k^ Kim 
,ias5? ^s; isD;a Kini .D$?t3 in D^rtj-' Kbur na ,Di5?bb ^ba bax^n tik 
r-Jixna n'rn:^ nirmpa naurn nx v'tj; '?ai?'? ran,, pp i'?-' niya •'a 
irTJab Kai n'?'>at)na ks''1 nisn inx ii?3D mmTa ^atoi vm»? iVni 
nmip vbv T'lz^an'? n:xi naxn'?ni T'^iTaV oaaji .nai:; n:^a ^a^i 
n'>n^ /^"ba nxi kVi nai ht-'K mxi'? vsJ^ n\Ti ,mn'' natt^ii natt* 
numpa I'pia "::7t:nT»;a tazsH// ^iz? laa .^s'^niKn^ iKZ3 ^s^-^^^n^ 
inKi /mrnai n!?''aDn n^a"? laK dk la'^in ''nin»x vaiK/,n :mnt:ai 
,D,TiaK n m m'?''i masrna n'?*''?/! inix» .n\n'?x ix'?tta nms n'?''ai:n 
m D^ai ,inu?x nnin^ iK'?»n Dtr; "ry ,^x^x3 : DU7a vax iniK m-'aiz? 
vb)j aon ,"1^'?^'/^ ^^ "Jian /p"?? nix'ia; n .50 Q^n iv miaa xin 
ms; DM^x nx inxT'i mina I'niyn' V^^:^ V$r x^snnV li^'X ^a t'sr 
vbv ^»K r'''^2''bZ3 na natr^tr?^ n bM:)^n la^i ♦mtz^j^-DTiu? p inrna 
pprn ij'x 'b'paai ,T'^'?n^ x*? bax nam yn*^ i^ nvn"? 'ixi ximr^ 
nnv^ "i^aia xim ,DVDisni ^imn mzs^a nm-nma nwb tw 
biiTii Dnaxj n nvna jsinmnn m^^a tit onnx"? mmn^ .(Dipb' nxsin) i'"? B^tt^jyan 'nas? 47 

.3"' ,x"n "D'Tonm nn'onn/, i"j? 48 

.'3— B"a /2"n /"D'Tonm nironn,, nsoa ^'j? so 

.K"D ,N"n /'m fl'a ,p^"n ;N"d ,K"n /'is^a ann /D^ia^u'o 51 m^n nnn^i ^Di^n nnn^ 142 

,ma"'^wn rT''?5na nbm ump Kin pnj: '?U7 i'?*' ^di /'oViyn iiovi 
^np Kintr; niaa laD ,iaK oma tr;ni?,/ Kin ,vasD 11^:1 p^is inn 

Kpu'/zH D'sni' ♦H'-'ni .m^K-nniD D"»nnV'n Tti>5?» ^^ri ikii v^ic 
iK3t^ Dn"'onmz7 u^-n /'m'?t}Z3 Kpiivm '"i"''?lt3D^ Kpiivn /^'?''ma-)u;t3a 

nVins ♦tr^npn ^V^^ o*is''OZ3 Kin ai n^i ,^"ii;v^n /rrn'onn nK 
K'ajn in'''?K n'?:;nn ijdx miv^jii? onp ♦mu? nsxa ''3:1 vmai? vn 

nv^n yy Ktan Diip imai ip^noi^^ niai2;jn Tmx^/, nn^^l2; Mm 

,iaVKj Vt27 ^'\l^vb wn ,nxi axa ditt' ib'^ invna .45 -jijn nam x^^ 
^ip3 onas? lata n\n„ nna^ai /nojan ^■'2'? Dn'?'»n nx T'?ia n^ni 
'D rn^ya*? nn^57/, it Q''n'?K-mia3?n /'p*ima^ V^ti^'i an pmny\ n-^^i 
/'ipa^Taa D*»naiK D'''i'?n vnu? n-'U^na las n^jratJ ^11:^ nmn n^n 
13 itt;sa^ KT'i D'yr^a onmn ]3m 157 r^n,/ xin ''d /pu^n '?n'?nnn 
m ^^nsn"? m'?iinn ''j^d ^532 ^-rnu;''*! /Tnxna ^^nrptz; nsrn y':in 
^sr ^nm^ll? rriM -J2:;nn "ri^itz;^ n'?%T bni^ ,imi2sra '?Kntz;^ 1*?%^ 
tnriDi TTT ontz? D'2n3„ i"? moaj n^ro^v'^b^ P invnn .]t3^n nxaiD 
DT)p» vnc? D-'snan nVK /'n''2;3?a n'?2p ax] n'^pbuf, n'?2p ,KnmxT 
'»2X 'n 132 12 w''c;5?2n laa .46 //-jia p yir;in"'i n^^s? i3''2K_Drn2irT^ 

.D'tJSB'a oba'bK ajni 42 

•rt^nnna B"tys?an 'natp 43 

,m3K »pn3 ,pnx ^ra 44 

.K'" /S"n /D'any a^nai 45 

'Kia»ai j'n— 'K ,K"ri "D'Tonm mronn,, nsoa r'j? — .ts^a^yan 'natjr 46 

.'T pnD (Bipb' nssin) '-wiyyan 'nacr^b fW^iw D'asiKn tmpn •'nn^n 2wn mp» oain ,ipTn /'i^no,, 
^P:t «i]pT '':1s rmm mpn nn*"^ •'js^,, mi23 ^5? nr^iKi nmnm 

.^'"'b^ HKij DDTiiaK •'nVx n mn-'bin r\ii2K\ Vxntz?*' ■»jpT nx 

ns7 m'^ ''bmiv'' ■'Jpra D"'vnu?,/ *i'?y ,ima2 ^p-nnx ♦b^HTiZ?"' '"-jpT/,^ 
isjtz; ,p-nnjn ;5''bi<n^'» 'h'tk nx ixtI// xiiTnKi nnvpnKi nt^a 
nnn an*''?)? m:iD '>n'^ «.n57n "'jpra t^^'x D'yaij;,/ bv inn nx D'n'rx 

nx^X3 napTH : n'"'?D^-D''no'ia D''pim2 dtic ,'2?Tipn-'anD2 ''7pT//'? 

•jjisa mp"? Kis"'K an"? ^'» iT'D:n-'t:ya Dn-'ysm /Cjaio^i D-japinxi 
r^2''p njjm .D'-'nn yn nx iia» nia^Vi iprn -iis iinb'] n^a^n 
D37S3 ,iT'-nDi mnoa ,nt2;T7p rs^^ ''''?Hn mn'?n n'n57tj;n ,11 "napT/, 
mmD D^^Vx m ixn D''X''3^n nil ax .^x^ii •'T'-^s; m^nr^XTn 
]pT Dix m»i3 D"'n'?x nx hxitz; iwkI/T '?x''n n^n njn ^m^ .2"b ,13'" ,Knp'i 


1 


/: ,n"3 ,an2T 


2 


/n /'J /iTVtt?' 


3 


.T"i3 /'J ,mnv 


4 


." ,'e ,T'3 ,maty 


5 


..TO— T'3 ,s"' naian 


6 


,n'5?B;' 


;'S /'B /Diaj? ;n"' 


/H"' Va-a'aM nai ;B"' ,2"3 r'X-D'Dba 


7 .V'3 ,'S z^KpTH' ;'X /"I min nnn^i ^Du^n r\'\ir\'' 144 

i2V}pnnb nnK Kim ,^''m'2n bti K2 n'^iv n^^sr t2 poaDnia 

imis uv IV i"? nip::; nai D'?i5?n "T'Ik'? inKS dv^ Viaxi 'ib nipii; 
/'T:;DnT^tt in7D„n '?^ M'^i ,] ^ t vi a '?K"n^'' 'i bsr .^-^ '?Kit^^'r'nio 
♦ViKn by ina^j -nn ima nnK n^u^ D'yaix 'd ,t3"t:;5;:2n 715? K2''a 
/'H'tr^D K]n^ mss 7p b^'n^// nmp'? inat:;^::^ vbv na« i^br •'pns 

.53 ^DH nx Tsn "wnt^' •7'?''m mansn 
/'pn22„D .D''n337n ^mnoan •'sVsja nnx xin ,mi\? t'?'' /'xp^l^,^ 

nVspm m^xn ini i2;"npn-'nn3a : D-iiiu; D"''?n'?:i 'in -ins; ,iimpn 
imi nx Dna inx bD n^n d^'ji^kih D''?i:^'?:ia nxi .nn'onn 15? 

m ^b ^:l'D^ izs'piy nx mp iKJSsrn Kim D'-'T'&nn a''u;i'7pn 
12D1 0*?^^ 1"?^ ,iax 1032 T15; n'pvn:!! Trrpn:i *;^npn"r'?Mi ,1217 
nmnxn nsipnn ,^^03*? n;!n — n^^Dra ab^ Kin irm'?"' mntj^n 
nnxnn ,n''jt:''tr?vnn mT'onn ,D'»nn57n piinoan m'?t2?'?nc?n2 

.inx'? vm .a"p ,X"p ,y'n /"n'Tonm nn'onn* /'pSTnin ,k .ip p'j; 53 147 «aD 

D''X3''a nnn'H ninnsnna D^awm Dnm^a Dnvsrj on^ '^^^tt^ 
yuriiTi vttn.T^ moan ■'j-'oa nmn ^n? niz^a/. nV'm, D'iijaTf? 
D'»K'»2a HM anai n^apt ontr^yi xixa// .1* "D^j<"»iuV D'ii?ti' d u p r ^ 
i»3nn D'apr d^j^ n^yau^ .15 //-j^on ^y main nnu?5? ny\tw lapn 
.i-"D"»jp»T D''iw D'»5?aT2^ 'SJD// ^aj? •'KTy p ti^tttt? '11 /len^jv minn m 
'ao /'bbn n^a 'Jpn ''Kau? n^a ^jpT/. ^ Ti»^nn naia p itta 
tmriDa 'bya vn D'annxn /^nnaaisi ktidt ^ a o i ir»Dn» Knat 

.18 ''ri"'u?ina rra^s;^// itjtid «ioi' an^ nom 
"tpT,, Ks»a Tia^na onanan ''D'»nit30*'n,/n ''D''jpT//n hVk fa 
1 n ^ V K Kin m ''sao„ dk .rmnoaai Tica n^isran ,Dno "Kao^ nnK. 
:tid xba Kin pix ^aa /i^x^ iK 73 naiKtr? *'» nvia K^aan 
m D''5nv ijx ri« .P^noai izaixu? na iiaiin y^sia ,Na xin dikiid 
n^n mn tn"?*! i<2 mn ri<» Q'm^ 13K ri? 'irinstt^ai vn nxi lau? 
,20 ^snr p nya^ n ^tz? uara inix D'xsia i:sx ,pTa ^a:^ia Kin rtt 
^Kia^i an "ru? laaiai 22 ^tyi?}? ^ t,^ ^^^^^ ,21 -j^Ka n ^ur laara 
yaizn ninau^j mrr'naai mp'ny m-'awaa va kv? j23xani ^''axi 
n'?K ba riK nsoai Ka xvn nn im nn nmn-'u;iTm ma^n nann; 
,nTai nra Tiva^ lai la naixi s?''sia /^an yn^ xin .naix ''sxj .'K mc^a ,«''D /max 14 

,'2 'ay ,T'" ,nb'aa 15 

.K^J? /B /DBT 16 

,2"J? /K"' /D'naT 17 

,T2iT'S? ;2"sr /T"' ,imnao ;«"? ,n"0 ,xrsa naa ;K"5? /K-^ ^msna is 

nair z'sam xjpina irrbx,, j.TnatJ^K nn ,s"5 /i r^inb maoin i^jr 19 
nmn) i.t^k Kin ,K"aT laK' maVna isnan Kao ano iCp nuns) B>in nmt.T 

.x*j? /T'V ,a''y »i"^ /Haa^ 20 

.X"jr /"I /Tbin 21 

.a-? ,n"a ,uvf 22 

.K''y /a"i /naio iws /i ,D'noD ;N'':; ^i^a ,mana 23 ttra*irT hiin'^i ^sa^n nnn» 146 

fj^v p'Tjjn van po^D n iv ivin nm,, :mJ2'? nnyu; ^ya 
iniKai .«"Ki?: Tays nu^xn nyir^i Tin s^m ntina^ /an* 
'xn Tiin imn iKna /maa^ vnnytrc; ]pT D''n'?K riassr iinm 
p^ itz^xni /D"'a''a ks wini'? "i^x c^^k nn^ nmav/ :''DS'>^pnD 

nnx^^ imnnsnrta nayn tn'^riotta d^i^k "jkimd nrn Dizrn mrxm 

a 

'js mim nipn na^tr^ 'js»//. /"ipT/,b inva ^is? im Tia^nn 
nT»y ^na"'^l?u? mn ■':ii< — (o'"' ,Kni?'i) n 'jk nvn^xa nKTn 7pr 
'i^tt;m :xa''py n *ittK// ♦^i^D'ap'TV Tiaa pbm n^?^n» .lo^nV^nn tpt 
r^a' r^ ^Hnir?' na ,d'»s:o 'Va misj la^K ntn e^iyn na ^^'w^ ^xn^^ 
nrw mpaa k^ : ''unv t^ fsr^tz? n '^m «.Dn':ipT» r^n nan mtz^j;^ 
.m»pa naaa k*?*? d-'jipt'? Tiaa n'opn p^nt:? la^sa maip» 'iira k^i 
— D'>ns»a j'^Knv^ '»apT nx nsom i*?, — CJi ,tv\js^) naon 
rvun nnK "t •?« n^sr, — "» a -j o a 5 (Qtz?) ''?xnu?' 'jpn hnx nxai, 
'>b nsoK — naiaa j(T'a ,du7) 'hufrw •'apta D-^yaiz^i KirTain aia 
'jprVi/ — • *75?i» bjnKa }(K''"' ^laiba) ''rK'iTz;' "'jpta r;''X a''5?attr 
,u'>i\?ib iiaa p!?in n^apn KiaV nwV «ix ♦('« 'd /X-ip-^i) /^Kitz?-* 
naav (ci^) a-riai /nann nuriai njabn mDm, :Ct'o ,iT'yt2;*») I'^nn 
Tff^ .1^ 'i'?tt?a D-'jpT ^tt? na''i:?'» ib mia'? n'^apn iTiy ../naa vapt 
.isQ^K'ajn naTia nnv ^na ma "a'jpT,An "'lai^ 
/rT»*?sni27%n nnioo-'na D-'aomsai a^yir "Q''ipT/, ^y nsjoa nia^nn .'0 /T /VK'H 8 

.K"? pne /'D pns /n^as— V'!3 pns ^'ipian lun 9 

."mv^ pip„a Dtr |wj? .a ns^n /X-d naa^n ttrxi /"'sbu'iT 10 

•im^yna ,nDo 11 

,'n Htt^ns nm maar pj; .k'"» norns ,n3T Knp'i 12 

.'T nsbn /a i?nD ,mT nnaj? ^'ja^wiT 13 149 S30 

Kim ,Dmv Dm — ntsa'? itt'^ ^nKnm nx'?y xnaTitt nK:^ na-'K 
K*?? Ttt/zi — an Di iiT^ "D-'trmp m'?''n„"i D''3x'?an b's rms^ 
r^K3 Krim"? ii2;:DnK mm r^'?^ 'Ttvt i^nm rn'?''^? •'siya nsrnK 
TJ^i .x'?"'^'?^ is'? ^a^T'nK iimtz;^ Km ,nxnni nK'?y KnaTia nx» 
ir^-nti; nnxi /'Ka^v 'ivn tt'Iks wn'?r«?i pn''3pina lo^snK in'ju 
nxa Vdi 0"2ii;i) Ku^np lu'-ni Dp,/ ,n^inn nmon Kaon 

Kj'Dn KJp'?'in HKST ."'mriK ]»m "'jik Hp rav ?'*t\vi inKxs K20 •'KiT 
xa''Dn Kipbin HiOT ,rai'' pTiyi ^nxxa ^''pTiy r'?Z3 ^a^^'? 
'?sni:?v d:i iv'>) ,33 it^oT Kjpmn d"'Z33?s'? nb^m in'»'?K da .32 //-j>jnb 

Di2?n IK Daii^n imn n'li^msan ^D-JTimpn 'i'»2D„n hVk b:> 2np2 
mnm DnT:;nps "inT'n D'^omsan t»3d ''22^ mtr;"' ,0110 "Kao/, 
Kn'' 2T1 K2D K:j*i:!»n ,ni nm .D/T^j; ^sinn in'J^ottrr 
Kani^n m :Dn n'?K /t^o nn iinm/, tsenDtatz? n^i ,35}oo 

.37 xao Ka''' 211 K2D 

Kno KaT2»n an 

xau^n m Kin ,n*i^K n-n nmo K'?^n nmrn mn:\tt thk 
saij^n 21 D-'Kn?: iik Tia'?n2 ?nT X2d Kiia^n 21 Kin •>» .k2d 
,39 //a-) -ja-r [X2D] 'aD,, : di:;2 K"ip3 n^rw ,3s ^n ''T'»'?ntt inK ,k2d .n"3 ppn /imr 'aipn 32 

•n^ ,»in nmr 33 

n'lt'sia ]":? — x"j7 /J"m ,n"y ,3"m ,3i"n ;N"j; /T"d-i /n'^n nmr 34 

.n"o ntyns rnan 

.'H pnD ,DnDO nnsoa ,v"av' p'j? 35 

..x"D ppn /nmrn 'jipn -36 

.n^ D'jipnb n^»^ i«03 37 

.K"5? ,v'p ,xap saa 38 

.x^s n"T /2"j? /T"' ininaob msmn t»5? ;'"'!yn u'^yi .s"v /.t'V rDts^ 39 m'^n irnri'''! ^sarn mTn' i48 

.28''K3D Kinn// DT2?a ^it' Kin .27',rivi'? d"''?ki^ D-'Kn ik nai Tin-'n imnonm n\:;'npn iio hk '?3!? ''khD/, "iKinn iniK 
THsnty "K3D Kinn/,"? D-JK^ia i:iK i-'nnn nsD2 ii^ .imra 
MK .29'nipnn ba ia» noiDaai u^mn 'pa K'?sian,7 :"Kpia"' Kinn/,b 
Jim nu? mrnxii Q'n'?K mno i'?:^n2 *i'?t2; /t2;'n?n '^Kno/, imK 12 D-'Kn 
'?n2n'? nDi /'Kno,, "iKin D*»'ii'?an iid •''?yai a'>2rni7 d'2?:k Kba nmrn 
./'TP'Tisn Kp^ny,/ ,'^t^»v p'ns;// ,K2D-D%n'?K r3*» Kao'^Tpn-tr^'Kn r^ 
■'i(-)in: n imn D''Ksia ,^29 ^'pnoi khD/, : D-'^ys'? n"'n*?K nv Kip: 
ansoaTi; u;'i .nsn 30^^20 'Knon n ,k3d kd" '1 ,k2d n"n,T n ,K2d 
-.31 '"xnaTiaa inmT t''"?K^ K20 in Dp,, :ix ,''nKV57 k^D/, '?$; nmr.! 
bnb,, -iiaib iV n ^Tiinn Tn D\n'?K nmo K'?a n-'ntz; inK ''K2d„i • K33 jS"J? ,2'" ,T^Mp ;3"J? ,!"» ,a"»nOa ;S"V /!"» ,n"V ,'n ,mDin 24 

.2"v ,n"j; mns 
.,K'" ,msa ',y"> ,)w^'^p ;K"y ,i3"^p ,S"j; n"'? ^riajj^ ;2"j? ,'n ,ni3ia 25 

.s'7 ,T"7 ,mT .m35r 26 

.a"v ,v'5; ,'|''B'3 27 

.S"j? ,0'"? ,Ji2ttr ;2"5? ''n ,2"j? ,'n ,m2n2 28 

.n"3 "D rTnin ^sD 29 
ma 'miK ...naKi paDi S3o sinn nns„ — K"J7 ,2"5 ,N"n ,nmT n29 
:n'2 nansT n"ap Kin '»sn 'sn C"2tt^n) nas .n'b san J«bi r^m K20 Kinn 

.(a"5? ,r'D ,DB') .'m 2'jt rai' P'^Vi i'f ,bs'n) 
^2"n ,ntt? j2''5 ,v'3n ,s"n ,ntt^ ;2"jr ,T"sp ,2"sr ,v'sp ,i"n ,imT 30 
.,n"S ,2"jr ,T'> ,j"n ,nB> ;2"5J /B"sp ,2"y ,b"j; ,K"J? n"b ,s"n ,d2; ;K"J7 ,0''? 

.x"j?,J"s ,2"j; 
,a"j; n'" ,s"n ,nmT^ mBaa^n ;K"2 iipn ,imT 'aipn 31 151 Kno 

v\n^ "ipntt? "75? 'raK .n^xs D'hid anm yia^^ oain^n itv^k 
:i<2J5 n ")»K .VTixs;^ }t!?i vnnx iii^s'n .ana n^^i /Kin ^a nyib 
7^ nx'?:^'? KZ3'?3? Kinna pri*? khkt ,«20 Kai:an ai xin xi 'xn^ 
nsDi i3i2?B?3 .''p-'Zi ''Dsnxi H'!? ^tx n'2 vTittntz^a x"? is;i /r^^? r^^ 
;7ai : naxi n'c;n ^v 'n^ ivi/' : dstts 'jya^ ikt nc^x nx ^'^22;^? 
x^ t'sxa fsx 'Z3na^ pnx pit'dt ,xnniX7 iT'm ,X20 x:ii»n n 
2<^3'nn r^"!^ T'nia /imts -ipyia n^b xam -isjix "py Vsa ,n':i xj^dt 
■nxn^ 'pv liya^ n J^'ip xas m ija nr^rbx n nxi /'xn'iz^a X3'?ai 
'n^XT '3// :ain3n mr; ^57 ,'?x''jd iD'jsa wis Kao xaiaan m nx 

— •''OTT^i *)ttx •— xniaan m !?ir ina^i^j .^^//q-jjq >?i^ q^jq q^^^x 

.45 xnmxi !?an ^ T'Txa n:r?m'?,» /D^ava'? miv 
^Vjn •'j-'sra wip xao Knii^n an nar n^n naa ly lix Q''xn 
.,Dn'':i''5 nia*? nma ^^^ nanpi nx'rs:! mix rya .v\m Q''xa/T nmrn 
anpa n^nna r^nn-nan ,r"wai D-'a^a imai do imx D-'xn vm 
.,D'^7pn rnai nx D^s^ait:^ mix d^ii ;ni<n '''^'om p^^y-'ax^a 
xa^aT x'?a'na pinu? T'n:a ^mw "ipya// ; ijrxi p'?nDa xin Dixnsi 
^ inyn:\i intmp an Donsa ^xnr 7a iivas? n n^n ^in^a /'xn-'i^a 
ics'''nx •'an,/ na^a v^trnr; a-'iai noia iTni ,xaD xaiaan an 
itnaan am "'n-'na// d:m /'xao xaijan am /Ta^a lax mm xaxa 
3;ti' /TH xim ,460^2? ainac^ na isoa n^Ti vj'37 mb *Tn '^xao 
.ma!?tyni n^npn ^ao*? ""^au^n ''j-'sra T'H nm viz^vai vruina nx 

— ■'''aTz^n nax — "xnn'' xin xn,/ .47 :^nu xin 0:1 nvn v^ni^ ^s-^jn 
Tsn An''?xT xais ly n^ana ^axi 'laxa n'jix'T ,xaD xaiaan am// 
xiDiT jmxiX nya ,'"'aT2?i ^a? ima nva .^s '^xjipna xiin^i IiTX 
aVT^j D"^aT2? Tiy inxi vVx xa xao xaiaan an nx nxn /''x^^np .2"j? /V'sp ,j"n /DB' ;3'7 /T 'X"n nniT 44 

.XB'nxn ,2"S /T"S /iJ'in nmr 45 

.)H"V 'T"an ,a"n /DB' ;X"5? ,tt"j? /a"n ,nmT 46 

.3"J? ,T'S ,J"n /DB' 47 

.a-j? ,T«BT ,a"n ,DlEr 48 min nn.T'i '?^v;n T\'\'jn'> i50 

.40 iTim n^2 lyj naix xin mi 'q-^s; /iia'^na mi^^n Tpsn i"? r^i 
maa iKty Da ."na^naB? jcijzdh an idik ij'x nniTa Kao iuij^n ai 
anaan djc^'u^ niaTrn •'Kuna i?n on inisoi nmin ^k^i:*i nmrn 
TKW ,D'''jn'n D'»B?'K,irmnDa D"»Di9''t3 on D»:25?a '?as .Tia'?na 

D'isixa ,n^'?itni2;\T nmtao^ia D'»aD"nsa miau; ,Dna i'?£3i3 .n'^K'^ir^^^ 

''nKttip iuiaan an,, Dtt^a D^avs^ Kipi nmta Kao Kaijxsn an 
TKin» inn .^lario "xao„ :m2?a d:m ^nxanp i<aD„ ai2?a D-'ajya^i 
''Km*' p riytt^ 'T •''Hi^it "27'J< 'inva x^sai nm-'a ii^np u^^xa nmra 

^hy\ Kanan KX)''a wu^i ,K"in Kaui Kia i,tk kik,, :K\n 'a p 
TK /'xnu;a''a p'Si in-'K r^ioT^i na"? d-j^h ]inb p-'SJO Kzan r^iJ '^a 
vi'>H mK 'xni,, ;i^ lain /Xao Kmaan ai ^5? inmiau? iry^x n r^n 
ma n'-by Siman ai nxina nnx mpaa j'-xao ximan am xna 
in'xi /Kan xa-'a n^nn nvi •''?n xax„ i^nv nT'na njiana nr 
an mm ,xn xiidd^ xt i^ntaoa xan xtt** nnDx mm xam m unn 
p'sx nnabi x^n 7'jm n^ju; '^a :;'?a mm iv 'V^v p-'n^n xivi 
inn xyna xa"» taxun ,xaV5?T ]''at5 batt r'^» l^^'^pi r'n r^ 
♦cp-'nn D'pns^ ,ima nnx d:i ,ion' nx p'osn x^ nb^v^ .43 '^n^sp-jria 
n''ttmp-Dn'Dnw mpa ^aai /''X"'5?t3„3 i:m'?X3 xai n'?:^na n\nu? u^-Ji 
anynan onnnx i^in xin n^n nnin ''lai anan^i nma a'>a'?nz3 vn 
♦pDjr Dn^ ur» •'a 05? 'r'ra lyn^ x^ D'a'rinm /min m n'rr^ai ann^tz^a 
nnnnx i?m ,nTin ma ipoyi ima xai? '-n itv'px n i?n nv5 
n jrmnioi nmnn m on*? nV^i^i Dnn"»Tr7a ansrnn ,inx "X''5;i3v .x"jj ,'» ,main3 jS"? ,D"b /i»o'a jx"j? ,a"a ,n3io 4o 
'aipnV nVa^ kds i«y .k"? ,T'sp ,rn ,qv ja-j; ,i"ap /S^n nmr 41 

.x-a ppn nmrn 
.'J pns /'npM^» nbyab i^j; 42 
.8"?? n ,H"n nniT ;K''3 rpn nn^in 'jipn 43 153 S30 

V7l^ ,13 Dwv^ n-jxan n^riib mv'»i3^n vn ]m ,0^"?^^ irma^r 

: 3"itr nsD .53 '/Tn^K p^v p^rij;'? isip. 'kh ,(n''a n^srir') n^ d d n k 
Ks;:iT 2"'^"' mn ,Nn2i:^ 'bv»3 i<inaz3 p-j^o mn is ,k2d KJi:an 2i„ 
■'sxb^'T /Tnn 'ana'? aTTJ mm lax nim nn mm •'U-'y «i"»pn Kin 
^'>)S mn 12-., :i:iaa iisd 2W^ .s^'q^nna r^xi TV'i'D t^"?^ ''xby 
rfsiyiK"? T»" : laKi nx:i'?a nsiDi Knns by d-'kpt nn mn ,n2'iD'? 
n5?2u? i2^n rri2'iD2 naixi 112^1 ^m"?!! '?y D'spi .Kmns 1103 
DnK .12M xmaaMa 'T'stz^ix UTi ,i2''n ps'ry t"'T'st2;ix 12'n ,n'a'» 
'2 :2''n2i /^KiTZ^n x^nrpbin hkst xip'nn nKst tiaxi nm 'ni** 
•ns-'o — K20 Lilian 211 Kn2i2i// .55 //^-jj^. nini ,iay 'i p'pn 
lajL nr"i"'2t^ it2;K2i ,56 //■^'?y -5'j:j-,j; nps'' n''2p : las ■'sn — iau?2 
ni-'psKi iu;s:i 'pio :^b nasi *inn257 i2tz? i"? nb-'Ti; nnn2y i'?sx 

XP'?d'? Ha''y2 X"? KJKl 11"'2 Kn"> : laK lb"'SX1 .l^llpD '?1D ,"'S1'2 

'rs /•'i"'2 Kipsnx'? ''TnriK x"? isin icinps : laK ."'5;2 mn x*? ,'»i:iK 
,n"2p'7 x'?K n2M'nx s*? Kt:?£33i K:nipD xni ,Ktt^sai K^iips ptr^ 
12112^ □■'121 laaa noa .57'">mi TpsK ii''2„ (x'''? n''bMn) 2'rDi 
Vkitt;''? r"? T'ay Kij2\ /22 Kin in2 Kirrip,, ib^i^-' miiK by 
nmn nbyab nb^v n:u?n':2;Ki2 "iDwn b^pT .-laKi ; "mmi;:^ - m:iiT 
bxiiT'' T\rys,m /laxi ;bKn:?' by nbyab o-'nopan b2 dk bt32ai 
u^ibiin:? ,ny lajo ; ss nvbyim m2*ii3 nas ib iai:i '■'mb:^,/2 imo-'i 
n'y'2in mb:in tai ,ni2x nwb^ b^ Dm2T2 ibK.-iii bKi^vZ^' ib:\ nT'ib:x 
nt:nip2 D'bsix ni:2?n ''2Kba/, : izdk Kin ,59 n'^yi^ bm ini2T2 ibxri'' .3"5? ,b"p ,i"n /DBT 53 

.3"j; ,v'Vi? ,a"n ,na? 54 

.3"j? ,j"p /3"n /DtJ? 55 

.K"j; ,n"D /Diy ,32? 57 .3"j; ,i"»p ,02^ ,01^ 56 

.N"j; /n"sp ,X"j? /T'sp /3"jr /H"' ,nv) ,nv 58 

.3"mn sis'iNTi .3"j? /n ^nbyan B^na ,tyin nmr 59 min nnn'»'i ^surn nniT 152 

,49 //xzi's X3K1 r*?^ r*?*? xmnna )j^]i?72b tik xmnv: 

'?aD'7 ^^^tr? ,K3ij»n m '^xno// inix"? p^na pn ^lap Dipxi fi? 
inx nsD Tiria /"imT„n ■'^yn •'j'^n n^jmnn m^^'iz^ni rra^npn- 
Ipsa nvQ 'D /■'Km' 12 iiyat:^ 'i bu 11^2 •'niz? ,ijx n'tm imn 
anrrm nr ^s; ''"3:\in *i'?Kun ''K2T K"nX/,2 X'^in in"''?K "tiz; laipzi 
mam xao Kjuan a^ nx nns'? D>n'?K iniK n'?w dv inwatz^ ^ion- 
nu^STJii ,D''tt'' nir?bu? irni? k^i i^aK k'?i I'ran pzsiKa *idxm latr;"*!!? 
pan ifTbiO /i'?xa Dni wi^w n^j^m D''jra")K mmi n''-'?5r oa 
n-'H nr '^Kao,/ ^ax .5° dim imx "^a omana aiz^-n d'di an"? an> 
/inxn x"? i2r»xi D"'jinnm D-'ivbyn ni»'?iva imiai do /nno:i pns,, 
n'*? T'a ,v^yi nx onoia I'n ns "rx nsa .imx nxi xb -"'awn d:i 
mana xa K'n i"? vn x"? ''Dn''a'?n„ ^ax ,rana nx Dnoizi vn- 
nsa„a nja'?xn *imr?x natz;*' im» nnx /'twsi^ '>m^,A ''D-'baiptt.., 
/'xpiav ntr;a nmia ddtidxsi ynM ^npn-i"?'!! ]Dpn nn nv ''paa^ 
Q-'^Vs'? D^npatt vn .Kao x:i:!nn an b^i; iia ^nm XvJSj^n '^xpia^/n nx. 
ii»tt yiau;'? na /*i'?tr; ''x^nX/zH wi^72 nyi 'xm*' ta psri^trr n bv; iaa 
an '?5; ita-'an nmm '''?5?a onsoa ,^1 'u^jx .^i.TrnTiDi nmn ••n. 
'?n'? 'i'?v Dye .insya D'»'?irn:; vm on'^-'aTz; im'^i *?5;a loia^n 
oDia nyiz; nn\T k^ it n^un ,Qnj2V d'^iwt di lanynm D-'btz^n*''? 
^T^rs na-nai ixn qx nn"? bm .xao xainzan ai^ i'?xi!;i ixa 
a''aDZ3 vn n'?sxi ntj;im a-'aino im mn^y^n Ma-'wm ?D'''?WT'a 
■»n^a Dix-'aa ix :iaxi xaiaan an inn .na'?'? i'?a'' x"? '?:^*t'''?15;i 
ni:injnD ansozs vn .52 D'''?c?*n''? oaay •i'?5r 127x3^ D'nas? ix D"''?iX3''a .K"5? ,n"DT ,i"n ,n» 49 

.2"y ,T'ap /SIS' ,Q^ 50 

.n"ai?— v'Dp ,i"n nmt 51 

.K"y ,T'3p ,2"n ,ntj' 52 155 K30 

mnn Dij?an pmm ^^w Dipa '?d22^ ,n'?iaa ^kitz?' nm-Vj? naxza 
nnvn^yi #^b^:^ na nnyn n^b ^jxitz^' liour aiip natsp niT»n ansa 

,•0 ^•D''a3 m^'V^z^m na'ian tk ,D"»n^ "p^a ,ia Ksmi D\nVi< as? 
n»Ka ip'nyn "ison imjc ^^ntt^ .66 onnn byi ^xnu^' ^5? rsTz;)3 Kim 
i6:i'?ina Ka^ur^ "td,, : D'':i'nr?n D-JZisyni a'r'ivn ^V3t) "ry nmian 

TK^ra wappa r^^'P"' "J^tJ<*i "J^^i* ^3 Q^s^ Kl^i^n K'U'nz^a vr^ima 
r'?x'? /P^x^ T'u^n 7'»'?x^ T»na la xawa *inx it'x xt ^jn 4(^:i "'^a 
K''?''^ H'a nan^j?K K^n Ka»^ n^VoT nriK rr'in .k''?'''? v^^b"^ i<aa' 
: "KDiD^K 'V^aT xpis,, i^aa a^'ara ." "si^s;r Kin Knsrir^a *ia 
^W3'?5?a n-jati? xnaan •'in k*? Ka'?57a n-'aiz; kitid^ nvr K*? x'?a'?K// 
iVT Knjsarn m jonan n-'^a I's^' iin la ,xaD kiio^t am in''\ni 
Knaan^ Kn^y^n TT'-n I'^a xr.iDtJ^T "'^'Jai «p-i3 irp^^p "noa 
n'?ap /n^''n nDD/,a naina x*»ni n'?Dn i"? n-'Dn-'a n:\ .^^e? //^^rria 

,68 iwi<in nii6 nK^an noatL? nwv^ 

n 

ici:an an*? lair? mnoan maai inurnpa nann ,'':tirn '^xao/, 

^ao Ka^' an Kin ^nao 
''imanz/H aipa ansoa tht Kao Ki-jnan an ^y laa vb's n^ 
ma'?i5?a «]mai oa Kiuan ana Kin dj .niK'^sai n^2w nnaK nmra .N"y ,1 i^fn ,uv; 65 
.x")? /T*^ ,i"n nmr 66 

.X"J? ," ,0©- ,Dir 67 

.a^j? ,:"» ,uv s67 
T»7T '492 p'o ,'' ms rap5?n^^ nnaon nsix i«j? .k^it •'"32 kx^i 68 

.584 /S^n /^''DB'aT'K^ rTBTlia 1X1X3 mm nnn'i t>3tt^n nnrr 154 

mt3 ma nnx /Dik ^cr ijn'?*itt7 bv miJi'w rin.a •'niy ...mviai 
m :ma'ij< mtj rna — nnniai vt T2;ipa D^K^!r^3 .yi ma nnsi 

sn ma — byr^i vt riK ii^npa dik rxc^si »nnx Dipa "ru; nas? 
mi?a I'psxaT imK nxatoai vbv niw T»a .Kin 'Vu? m :maiK 
,'jaT2;a "imra D'xaia w^iw D'3"'jya Dnaxa nmn nyi .co/'py 5;-, 
,nVi5?n nxna nya nvrnK- V^ tmsnnu^n nx noa iair;ai 
r^'^n 13 nn>ji VTin nawxna /"vr^nK Ksioa// 1X3 nrr.isn Vaizn 
D^iyn Kna^ nau; nu?i?'a nnj? 'rai ,Q'n'?x 'as"? ,ti""^xn ly nxbri pi 
ni^nixn noa tt^nn n^'^ Kim /' ir nnvp:ib nayo riK nrsn nnK !?di 

n 

vnur DmsDi Dnaxai nimiz? pn k*? nmra lom Kao Kjuan an"? 
:inira nn^ata p /oroau^ min,, da dk "^a ,ns "jk nsa anoaj 
am K-)SD„i ''Kao K:i:an a-n Trna// /'xac K^iaan am Km:iK// 
''Kalian am Knso/, nK imra nann o'Tara Tirra .^.s //^ao Kii^an 
vni nmrn 'bya T'a n^a^ .nxnia w^n nr isjd *nani nu^n? ana 
rrtn nson m iKa Tpia n^n ^''au?") .d^ji^ anan laaa D'p'nya 
i^iKrm Ki-jya k'?i ki'ix '>'? n'K Knn Ktrr^// : oys ''xnan,,"? laKi 
/'Kao Kiiaan am k i s a n"? Ksna^r^Ki /nK!?y n^a K^^1 na^^a-ja 
am Kisoa naurn ^an Kj^aKi ki// naK nmra inK mpaa 
K-1E3D/, aiwn '^y^m Kna'Da^a da /''kti Kin ^ani ^ao Kaiaan 
D'pTiya nrn ison Tii^» .«^iay D'»aTj?nnai /'Kao Kiuan am .3*7 /V's /nn »ma /DB' 6o 

.3"5 /a /X"n /nniT 6I 

.3"? mT'BT ,1"^ /DB' 62 

.R"? ,3"!n /X"? ,T"DT ,X"n ,nmT 63 

,2"^ ,n*3p iK^jr ,x*5r /i^n ,nv; iH^y ^n'^ai ,X"n ,n8r 64 157 KID 

xasrnv :''DT» n i^ 2wm ,xnD iniK 'r^ \TVib inix "rKt^ JO^n n 
Kmx mn k*?! ^nmi<i nns vt* nin I'ri^T ^•'i'?''^ i^^sj rr^i 

n'^n Kxitt Kinu; dvs '^^st ?nnin n^'?'? nson n'»2'? ims nosji 
nns Kim *min m ii^dxj ^^iziir?'? ^is innj< ^'n^ Kin iiis 1*?^ 
72 npin Kin iKa,/ ritrrni^ v'^n^si 'mir> ■'tzm-'n on-'iis^ u^m 
rVa xpmx^ nyi*' n»2 K2D ,X2D„ :n"'2;D:'? -i»ki nD2 '^?n"2p'? 
n n-'ssn ''i<nin„m /'snn Ky:;ns p"? k^ti xnu^m ]''^k riz^np 

K^K X»*?5?^ nil'HK K"? X'?»bx„ m^KI 1321 1"'JS^ inODl^Vni IKS^ iv 

,Nn2n/, :naKi n52 ''K2D,^n a:\i /^^b n lais^ j'bx r'?^ s?Z32;xDb 
Ka'75; nKa*? Ka'?*n'r k'tk Kin iD''"'a'':i2 ik*? K3''22 Kpi r''22 'in '?3 
^2 Vit:^ n^n imin ''121 nmi ywi k'?2 r»''riD rmK Hi'^brj 
nv r2 b'nan'? isn** k'ji D'»ttmj2 T'ni:; 7y /•'or ni K^^n n V5; 12 
laK'i^in DK ")»:iu;2 1102'? .an DniK'x^ hk insun n'?''? t'21 
16 K2?"'2 KnoD Km psn^n nK^ni 7K2» ,K'n2n tkd 15?,, :Qn^ 

r'?» KIVDk'? la-J^ZSp Kaa"»Kp K2D K2'''' KJK1 ,12'"'?y KD'tTT^ 

n''ru''t2;a i37nK7 7K!d2 ^ii'k lap,, ^nrn *i2in riK ly^tz^ir^a /'r'?K 
p^i K2D1 /'122 Knytz? inn^ ,^b^di v^'' nn kVi n'z^p intonirKi 
nnp ^w^ DK 1"? nsDi ■»''2U7i'? iK2tr?2 .Dn^ iD'?m dhik ti21 on"? 
^irT'in nx2i ,''Kn ^a'? iirr'sn pnK rK2T/, :nnb ittKi nbtz; on"? 
,Di'?2 n"'2:i^ T''i2'':i nx5D iin k'pt ^^'pn -12'':; ^nx^j; KnK •'ina 
ix^l^V^ lin2Tntr?,K T'K Komin .T'a n'^ j^SJTiant^K'? Tinjn-' k^i 
.72'/i'o'? Knrtz;'? Kya i(in in2 Kti^np k^k hT'^h 

TKa 2Wn Dlp» D'DSin Un-'W ,K2D K2'''' 211 K20 KiWnn 21 

''a'sra rn Qr]'>im nn:^K2i nniD2 a-'SDiva nn'>m ,-^^inv2 .S"y ,T"p— x"v /T's ,a"n nmr 72 
nsj?a oniTb) t^k n'Dm'a nnrnb nnsn n^nas mv mxiam,, 73 m'ln nnn'i ^Diz^n nnn^ 156 

l-'ttK^ Ti'i'n Tr;^xn va^y ]ma /Kin ■'» y-rr' tz^'x tki ''K''^t3„D du;i ns 

tZ3 ''"i'i"''?y •'u;*!!?// i?'>Q^^ i?n li^b^ ^2 ri<^ VTi'' ^""i? T'Ki 
ia,''in K*?*! DriK inma Kin •>» a^yTT' dj-'H '"n^i '?tr? ''K"nan„n 
pyxn:; n nan kso KJiJ^n ma laa i:aa d^ ,vim nK n'r^nna 

v^K lon^'i rnijw r]^nw\ anssxa nmra noa Kno xa*''' ana 
Ka-'"' an "'an k*isd„ /itaD xa'»'' an 'an xnn:iK„ :anaaT2; nmn a.\ 
.70D-)3iT27 Dnan ana v^V'Ti ''Jr"nan/,n n'a 1^n an^air? ,''Kao 
Dv nu^inp ■?$? Dnan nniT^a inp*? '^xao Ka^^ an 'an Knsoa/, 
,7''f3'?v f nna in^K riKar .Knatzn Kip''? 'atn tsa n^p'rin nKar : natron 
nnnKnnn b)j nnan Du;a "ip-Tiyn p *iaa /"riin xa^yai v'^ i<»*?5?a 
,2;'xi — ca /Kn?'''!) ininK ns np' n^^x v;'^^,, : '?xnu?'»i D'n'?K fa 
non — na^ id bai .'rxntr;'' 110:13 xn ,imnx hk np' nu^x /H'-ap xn 
'?a'n : m'pa'n 'jt:; n'^y onann m inp*? iiaai /^'xti Kin non ,xirT 
rnT:i ^ai Ka'ry 'xm r^'^ 'i'a n-'Kxm di:; /'Kmar 'ra^n,, Kipi nnx 
Kim /'xa'rsyn pjina fa'^va// innnno a^^y D'awi*' iai /nTi'pstr^ "jai 
D'asna D-'ina Dir? pr'srar njr^a^ Diu^a ,xniaT Va^n xnpa 
D'a /Cpina D'tt :n:^ xnpi nt 'ra^n /'m nan Kniara// niwxna 
/^nain '?a'n„ xnpi xini /'xnnK xntaca ^a^n m'> in:Gai .r'?i'?22 
/'nnxa'? Knas? ]u;'?a^i tz^^ nan naina Kasna!? «bi<// la'K nm Dipan 
,71 //Qi-)-)j(^n dnan 'a /pTna pa,, d:^ i<npa Kim 
-'01' 'ni K^'n n nv intz;'':^!) '^'s? xao xa'' an Donsm nima 
Kao,/ bij K'-'n 'n"? na'D mit2;Kia n^b xa^r? "'di'» n /'msn '?i:ia„a 
.niiwai nu!i:2;n i"'ni^Ki2;a inix nyxi inna vnnx n'rnt:; nnx ''i^v''^ 

.K''5 /T''!? /2"j7 /T's ,a"n /QtJ? jS"y /»"i .K"n nmr 69 
,s"j; ,n"sn rS"j; ,t'n ,a"y ,n''3p /a"y /'i ,i"r /n«y 70 DnK la-JK Kin ."p-'TS^n v^n nnn^n nn'rinn n^s'rs nvu^-'X 
':rm isin dj /'smn i^ia xin .x^si n nio ibi3 inn ,oit2?9n piaa 

ijsss;^ Kin ,n*Tinn i^srsrn mn .inato rmsan nK D'^?a tji-'K i^^ski 
nx n^** nia^ jD^mV mznaDH Tjnn ni'K *Dm .rrnsttm Dvinn 
Kin /'^nn xa'?ya k'?,, /"iv^y Q*tK// kvt .'wsy^ i^ mnr»n laii 

iTTC^y pns^ nna^// tn*?!? onma pnsn iKina B?Tipn-''3n32 
pnx./i ;"n HKT ^ttna pnS/. ?"i?ns iJsinn i^nna// j^ttsiz^a 
Tio' i?''7si,/ n»iu pnsn ^w ^jrmn ima ^yi ATn^ nmnaxi 
fK •'3 .ma^^tt^n ^'^3 u'K xnpaau; nr pnx Dis''t3 ,D3»x ♦i"D'?iy 
K^ ri'D'^inn nnn^n ♦DTKn ^^ nts^mttn mzD"'^tr?2 i^da mp^n 
■'nba nxiyn — nwtr^ •'a scp — n'^wn rw ,mKn nK nsn^rn 
^mnnb Vd' 'nainb vnp/zn Diiin nw .:iwir] p'»ynn imK .n^aaia 
— "IvVi? DTK/' nrnn^ r:^n^n ^■'imnatz? •'imn ,'':n'n^ nrn'n nttinna 
mns"" itzrs n^a pns ri< d-tx •'S/, ,t3^mai ma n^ .it nnn^a ion 
niontt D^ajo .2//in'ij?3a 5?i mxn a!? is^ ^3/, j^xom k^i 3w 
jrn .3n»Vn ma na ,nnKi rwa^ m ,ap5?^a na iiittbTr7"»x k\t 
'^•na ,d'Vnan Q'^axn Vb^ dnTiiaiion nx Q'!?srnV ^Va nsii na'» /T /a ,pipan ;'a ^ii-d ,'2-Vxia» ;n"3 ," ,v'b ,k"3 .,t ,o ^'^b's i 

.X"3 ,'n ^iTtt'sna ;'3 .n ,n!?np 2 
K^ /a-^xiafi; ;a"' ,'a nai»a ;X"» — 7*^ ,'b ;'a— b"' ,^3 ,n'B>xna 3 

.'1— 'X /X'" ,'K-n'3ba Ta*'! m'^ri nnn^i '?^^r\ n*nn^ 158 

Hbu nwiX( /im'?K T1D2 D'ian nwinQ lasj; '''o^-j 'j^v^i -^nan^n 
nmn m»ainn rttn'»a'i n:j")Vna o^ioaa vn oin jn''Tn i^a^ya 
iriD*i» vriv ns-bv^ii; nana tn /Kno iuia^T ana mmn nnn-r 
,K2D KT'* m'? 7'niT' TO #n2n ,3n32c? msoa im u7'k 'sa upk 

-nTii?3 fi^^ nniT»3 onm naina nvii^n /Cra^ imina ^a ,*D^t3s^a*T 
nr»n n .p inK D'^aip^n ^V nv^i a^ina nu^sri ,tmnD»n nsp^n 
xa vmVi /""nKH^ TPna Ka n^n Kao xa"" anu? /"jsoa ^xa-nn 
,nnrrc? a^m ri'?''saa : ora D^ays a ''at2;n Tl^^, Vv imisi n*rtma 

,75 ji^aT^; ^c^ 3;z3T2^ nxni?ai nmaa a^si? n^'saa 
ntzmpn ,rT»'non maVir^n ^ao^ *xao„ imnn rwvi tk ^aa 
nionai /O-'u^axn ^aa oanai nb^i D^^^K'^^K ^u? ^ao ;m5?'asm 
-^5?3n — Dv^'nn '?XKi D"»Vaipan ^ la inK wTunv^n "xao// nr ..joo Kn« ani xao xaiian an matt' ^ d'idt» — f aj?' i»ix — nawsm 
c»naT naiK ua iTj;bN n pi /D"""n cm ^» na»a mawB? Kin nniTi '"aB^*ii 
^aV nBB3 nastt? sao KJiaan an Vs; ua ni^a ax kVk na!?a it xbi »natt^a nann 

.(n-D /Dnao nnswa) "nmo latr^a nn nax ,yiy 
.7"'p--T's /a^n nmr 74 
.cnn T^aiV .32 »V'm 'na» 75 161 "Pnii^rrt 

nmK K'xvi Ku^u? ,nr»T ^^nsrn-ii^'K^ msxb nnj? ^•'nnn /pn»i 

.nn'n"? n'jis'm iT'a'js nnajya 
Tiai T'?n sn^i TiSn /n^un n"?,!*! inaiK Vya pmiu bi<it:^' 

'rwa nana in'?'?p niT'n kV^ dv •]!? t''J^i i^'T' "i^^n vn-ns .d^jiut 
.p-JTij :p"''?5;m impn ois-'Dn intK nn^^inn ^121 m .nan 
^ irsrin imx nVaa ,n»ipa nx'raai rtsuin "^ir; nn^nv ,mai<n 

irsrna /'D•'ZD^^ nnnK// "ptz^ "nva nr nv msatz? ■'Vn ,nilna^ 
iTK nn iPTn*? m:iKn nnsi i^-'io nt nn .D'K'ajn ivin /•'n'tr^an 

Dis^ta xiniK ^iKj^ Tnyn-tt^'K xn'^tz? i^ ^inna Di nrn 05?^ nn^ 

^m^xn nxiaw ^n^'puvn rJibM^^r] 
na "^ya "nna "p-'Tif^n o^isj^t: nx iix D-Ji^na p^naa di ,D3»}< 
^spnam m»a ,'?'?aa D-'sru^in iKi Dnnx 'p'sn'? iTa n'?ia\n^ ,i^aa 
i-jy pi ^■'sn'? Kin Via*' nnva "jar^ia inai nasttiS/Q inystwi bax 
.D''pns mm «Tnsa x^K /•'T'n'' /na'? Jon k*? d:\i /OTit:? ix nnx 
'^■'xn^ ^'D*' KiT* m'-^ /Hi^aan nsrswnn nniK /nan ims ia ri< 
/'D-'^n p •> 7 X ^'X>/ n^n m ^la*? na-'is J?nn njyu^nu^a i'?ia D'rjjjn nx 
5?'An iTTJKa pT .9 ^laan ?Ja Dbijrn ax b''n^ *?ia^ n^n k*? a""'S5?Ki 
nysiz^nn nniKV ,n'rT'»j<n nir^b^n nmKb nawKnn aysa pnsn 
a-jau^a ^la^-Va mm /D'ioajn ^2? i^nyn-tz^'Kb nyii^n ,n'?aiia-''nban .a"b— v'3 ,n'" /r'tt'sna 8 

.K'O ,'T /D /I /DB' 9 tt^ain niTiTi ^Dtt^n mnn' leo 

Vy i?T .m:^u?3 IK rnra iKtsn nbim n'^non D^ii^jxntz^ ,m2 dwi 
mm-'n n^-'p'o^n /'u^Ki'^n nnns/,2 n'H'Ti^ nia "ry ,pimn n^nyn 
K'?ttn// Dnn^ /D'^rnrin d-'^m ddik^ ,tk .nnnK c^-'srs ri'D'^jrin 
a'pur K»T27 M'^Ki^ nm^a mx mp'» /'D-'oaa d'V q''»d nyi v"i^t 

"'ma''pm// — iiT^n^ ks^j — '^n diki d"'X2 n''b'' nnn,, : ''n'>^a,/ Du?n 
: "pix:! npniJi tasTz;^ n^jn ^•'DTr^ni n'?a I'rai ,p •> i s n^s th? 
"T ixnp'' ")tr;N i^tz; hti ntan"? pdtt^^ bif,'w>^ min^ 5?u;3n v^'a 

.4''npT:i 
vi^ji^ Qp K^ Vis^ ,iain TT)vn tz^'K hm' tik» tik» ^lii 
:mx3'?tzrn '?''*?3 ^TraKn D'?ir;n dtkh n\n' Kin ,innx nM' x"? im^Di 
nyi nn /m*ia:n nsy nn ,m^ni nzDon nn /i mi v'rs? nmi// 
pii*3 ^Dw,A tpioi pns tasitz? ,D'?iyn'D3ii2; n-'iT Kin ;''n riKT'i 

.5 /'vs'rn nlTK naisiKm vina niTK pns n^m ; jrtz;"! n'/a*' 
n*?nwi n'jinnn inysiz^n n''-'?yi ntx'?sji ^'rin"' nrn Tnyn tr^-JK 
,mi2njKn'^Ki:i n^T* Kin ♦'?^Dn a^nn'iSnzsn mi&A nDsn*: Kinn 
yatan n^inu^"' vd'i ♦D'jiyn-n'tz^tt — Ks^an ^d ^ki^*; ^Tin "^d '?ki:i 
•jatxi /Dniy ■'i-'y ninpsn m„ tn'ns mx^xxin niK'?s3 na-'tz^yni mD"? 
ay 3KT n:n/. j'^a^K iwb nni nos ^•'io :^'?t' tk .n:innsn a-'win 
.aa .\nij iiap nyn mn'' xnai l''s::^ V^yi .pT' n: ay -imi t:;a3 
yu^ytm .]an ^dx' npsD nnxi /inn'?'' ism*' nn"' ,n3"'y-in m msi 
,6 '^mn n"* b^m ■'Jiyss miKza Vyi 7ns iin '?y pji"* 
TK njninyn rr'jm aim /B-'^yn 'td fn ai*?!!;! ninx i-'dtz?' Kin 
animn innsi .a^ai a^ay"? msini a''i:\n fa tisu^>/i :a'?iyn i?3 
iiy na'?'''K'?i mn ■'li ^k 'ir^ ku^'-k*? /nnatZD? anTiiiT'ini btikV 

♦7 »ni2nbr:i .n — '•; /'a /K'" /.Tvt^' 5 .'i— m ,j"3 ,n'aT 4 

.'T .-'3 /Dt2? 7 /■— 'H ,n"b /n— '1 ,S"' ,n'J?B>' 6 163 , y>it„n 

^^h'>Qn ;"d!?i5? inn »Tn„ nsn i^^si pnxn ^i:; im:3^ TP V^ 
iT^spH// ;"n'uam ma^ mam maa n'^npn ^tr? Tnna nasna,, 

brm n'opn nay 13''s^ /Vnyt'n n">'pr.n^ dj;^ -j^sk-'K .d\*7^k 05? 

d''P^t:!J>/ 1*^ an am ,20 ''dv te na'su? 'as n-'^apaur D'pnx 

ly^n naiKH ^31 ,Dmaa ''n-'p-nx,, p d:^ ,Dn''j?t)n hk wiT»sa 

•»» ^/, :iTiaK2; ,*p n*''? ly nv"':^T P'ns'? m:\Kn "ttt nns"i5?n 

,22 ('T /•> ''?u?a) naiab pns 

''P't::// mnoan Di2*»t:n ^t:^ im"?:;:!/! '?$; nso^ nvn'> m^i^i 
D-'a^n •n'?nn»-''n'?2 n'?tr?Z3a nn-'n OTi -i:i:;K /TiKj'rnr: •''?j7niQ onma 
:-isiDa (j^nDD*? nai^:;j<"in nxxsa •'n) xon 72 icnn -n ^57 ♦ni^^'i 
iu^an '?"'3ir;n tit'j n'jiyn "td :m?5iin nKsv "np-na di-ji m*' '?32v 
'njTr73T /'nau^'ms;^ nn^-mya D'^nn-apa m ■'in xram — ^^2 
^irw ,bb5r\nb •nK;3 12 mss in^io in'22 nipmn D3?s *T)2:j 
r»2 ^K2^^,^ ,ijist nn^'? /D''n'7K'? io'^in n 'rb'snn ,nT'l2 Dno:ns ,^"V /j"s /"imnjD 18 

.a"? ,T"» ,TBp ^J?^» jX"? ,t'o ,j*n»2' ;2"5; ,n"D ,]mn3D 19 

.a-j? ,n"» ,nDio 20 

.n"??! K^j? yi"! .a-j? ,n"2 ,natt' 21 m'ln nnn'i ^scrn nnn^ 162 

p^Tsn Vtt? imam ."^initta pns xiniu? ly D^ivn !» itasi •u''in//> 
riKH i^^yu? ''TiJay/zH inw /'D'">pnb oViy,/ iniDTiai "snna uriv^- 
inxiTran "miz^n ''Ds'?»a imv bn:, p^-rsn ♦i2//py7X// Kii?:i inaisr 

tns'naa D'js^ D'pns ^u; ins^rib n'ju;^'?// n'^apn T»njn .i* "n"' ^2?^ 
Vys n» : on'? nn^iKi iniK vbnow n'wn ^dkVsi .mtz^n ''DKba V2? 

— .(31 ,T'"' ,'''?!r^a) ''n nin'? inim ant'? niai noD"? fji^ja,, nnva n'?TT5n: 
n">iTz; ni'mn ays 1:130^1 ma"? nnw m o'Jisa nrn «]n2:n na„ 
,D''pnsn JiK 1D«X3 H'Opn id ,mia Vy iT'by;3 xi/Tur ly n''t2?"»^tm 
n:it:?' paa''?a rnjo /ms' "laiia pn::,, ?i6/^rro 'd"? nnm im b:i 
i&\ D'mpv x"? inn ri< ^")Hi im mann nsj — (j"*' .a^'x D"''?nn> 
mann na jD'dip'd kVi D'xsips? J?"? ana t"*!? D-'pnsn la ,D^Dip*'b. 
tiK\ nij:ir)n n» jpim D-'p'tu ^ir; ]iai2^ tna la /pirn i'?''S nxi 
rnKi man na ;,T'apn'? ]iiaa p"? D^nsn la ,nVya'? piaa p^ 
,.T'apn -- ?*fniKn ^m nai .miin p*? 12?^ cpns >nK ^niKn p*? u?*' 
,D''Din"? cpnxn D^am .17/^/7 'jri'ip mp ca ,'a a-'^nn) naKitzr 

.3"? ,n"' ,n3ttrn ir?m ;K"j? ,V'b ,n^'>j» ;a"j; ,5'"p /rTrnao 10 

.2'7 ,n"!? /SaT ;n''jr ,2"' ,r\x':>n 12 

.a"j? ,j"p /rmnao ;K"J? ,5"x tmmo ;a"j? ,2"3p ,t]2^ 13 

.a"j? /n /T^in ?3"j? ,t3"2 /maa' 14 

.T'9 /^Kiaiy »ma 16 .vs nio ruaar ,-abE>iT» 15 

"itj^p Kbi mp'j; Kb /D'Dip'o ^xbi D'aipj? a"?,, — k-hd ,nm iTB^Kia 17 165 ''i?'T5t„n 

"irns mxa d""?^ i?TWD ,nn2 iiay^ ^dvu? na /Va'» wan 

Kon T2 iCin n ^c? "mam nr rr\nn .32 nnTznya Ti'i'a nniytr? 
D'D}?!?a 'in D'liwxT DX// maxu? ,D''aDnn 'sn "jg;?:^ d^'hk "m?^! 

.^^"D'»*T)»n *iSTr?s s'rs n''K'» p cms '*i '?b?i Kon p Ka^an "i Vcr 
yas)^ ly DTKH nb^v Tnnir? /niamttn m nn^ i'i<' p onas n 
mrnt/, :''i?n3£,^'7 n:n*Ta ,D''n'?K^ iz^sjn-m'oai numpn n:\na^ 
,C'KDn ]''Kn ''P3//) nvpi '>Tb nx'aa ("imxxDa n'nai Tm kv7//T2?) 
mtt^ns n^^ nK^aa mnt:i ,(f'2bn mno//) mno n**? nx'Stt nvpn 
nK'»na mz^npi ,nurnp n'^ ni<*'3zs rmz^nsi /('nman nm» «ik«> 
''Tb HK^na Kon nnrn ,Ht3n nKi** n'^ HK^aa misn ^niay n^^ 
''ttmpn mn n-*^ nx^aa niT'om c^D'atz? dwV n^ya ^aw//) nn^orr 

pyair? na vn ,'T'K'' p cms n jnaatz; ,?nx "ru? nnan n'ps ^ai 
m^y-DTiu? myaa Yatz;"'^:? /(""'asi lara vn) laa nry^x m ''Km^ ]a 
/IId"? .ona D-'iifa *i\"n "ryai ann,, onb *«<naii 03 ntr^i jraizr 
:'>"aTr?"i nax /'Q'ynin D-nzmn nnc^a dtk •'ja iki// ,Dir^a iKS^u^a 
Ta D.TJj-'y D'2ma»rr Dipa ^a ?ny2? '^na rpoiyi Q^iy '^n t^n^ia^r 
-myab nrn ?DnK3:'' 'a^iy annnV ron^ niaKi ^ii?-na nxx' .*inm 
ixx imaKi ^ii?'na nxx' .urnn *iu;y d^js; lair^^i la^ni iiTn ,d3 
pyatr? "i nvi ^laa niy^K n n^nu? ,Dipa ^ .inx' — loannyaa' .n"j;i K"j? /'T /fVin 30 

.3*51 K"5 ,"t /T^in 32 

.a"5 'S"'? ,1)2^ 33 

,a"y /3 „Tii miaj; :mitpn .vo nie^a /0"d ,nt3ioV nvia^a 34 

.2'7 ,i"b ,natr 35 min nniTi "^sizrn nnn' , i64 

ns ip^Hn T)Di — "pi^Ti y?:i)nb n»K' xin — pi^n^i ptr^^ idxut 
.24 ''n^Tsn^ nnx i:!tt» iK"'2niir 15? ibis orn bo ^b^m pVn n^m,/ i^ainn 
Hmi"] nnin i'?n/'3 n\n a^a :d"»au?:\ -i^ivi ni''bt2?:i Tnz3 hm Kirr 

^25 wi^xi^in nn' — ''?nm3 Ki'im nysa iVis Q'?i5?n "I'D !57''u;:3n,/ : idk 
wsnz? /niK'?5i ISC'? miKn nyn'' iu-'in n '?i2? vmann 'rj? i'?''dk'! 

^3 — K^ OKI D-^nrr 7^11*? i'?3K' — 7n mpn^ nx// lix^n n^vm 
yn nm ^d nic'^n 2ivb /'rT'^npi nn mv"? ^''^t\ nnni jnnx 

ID ^31 .27n'?'»T:n 7» mjiT"? hijt k^ •'3 nnin '?31k mann hm x^i 
ny^tt^j! in'?''sm i"? v^tl^j vitan^ /^''TiJ// mns vn*' na^in 'I n^n 
TiDH^ nw^sa nu^y-'u; /T''?k d-'KI rn m:ji ms '?3 Vsrtz? iv ^n^^^z 
ly'H'im iKn ♦mnsn nx pna 1113? ^i^t thk mpan ♦nnii:'? nsrnn hk 

«28//Tii5; irnK utti — 13127^1 Ksv mnn •'s '?5? 13P57 7ni .inn m 
nsnui hbsnii hnt mm ^n-jVinn ^sr D-'am tz^ps-nz? r'?x d''K3 vn aa 
riaxja wpn ii^ra O'^nn «ix xVx /fiann p") k*?! /'na nn •'n nr,, 

.29D15?3 ^'?sn'tj? 

iiisoa (ynsD"? n'iti^n nxzin •'n) t'K"' 73 on is n bv^ 
min 5?a^ n^pni /"iVu? na-'Xir nons ^5? vsn x"? ra*^,, :rn:^xn .K"? /.TO! 3"jr ,r'D /iTJjrn 23 

.3"3? ,T'3 ,n'3J?n 25 .Dtt^ »DC? 24 

.x"jr ,n"3 ,n'3j?Ji 26 

.n"s fim m msK 27 

.X"5? /J"b #m3na 28 

.a"jr /T'!? ,UV 29 167 ''pns^n 

«Tiin iniK iina nn-'j^i 13 nn^:; i^'ni:? ii'^^vn iiv l^^n^ Isikh TsnJa 

n^i^K 'n yTi' Kin /Dtk ''J2 iKtr^xj inv W'nbid anp pnsn 
/tr^np isi:^ rcrnp i^ xin j^Kiar Van inn Kpm xtk'?,, yii^i vnnioi 
Vn '^S? n'^ya'?,, i<in .D'^ip tr^-np intttLMi ^mp imi /Hizmp i^sa 
n'?yaV numpn nmiynn'? mnn xiniz; pnsn Kin "lunKa /^mVsran 

.40 ntJttVi 
T'Vy i^ViZ? Kin .iT:;xnV mos? iniK nts^isn pn:22 ixsna o^n^K 
Kin^ Dipia "rnn .Knn nb^v^ K^i ntni oViyn k"? nnV in'jua ^:!•'^n 
^u fipm ^v njittXD n^sTttV t:;'! .^iiriiK n^'\bxi nj'bii^n /i^in 
nnn n^vaV rip'ipn in^izan Knn Kbii^ rmsrn pns i"? fKi .D^pnsn 
u?' inaiyVi "n^'sp*? n"""? n-jx nxVy m p''nsv/ .nt nuiaa '?U7 nm^i 
Knn'n pns Vyi K-'onnKT Ktt'?5? Ka''''p V-'v'?! pns "py,/ «nt:»'? pnx 

^1 KV^^sT 7'''?X3 "^ni// .mnvai na'?tz; ntin on a^^nsn nm 
*innVi /n^'ap inn ytrynir^Ki Kn'?a "'^p la-^pi rit^jrna tii-'K KsnKa 
n"2p v^VT]'<2m ]iV nz3Kp7 pns Kinm Kipinn t^^'^pi ''nm r«i''i? 
Kavpn n'»p Ka-jv? i''is'? innt nson in-rinx nnn"?! ,K3?in Kinnn 
.nn 'p-'mr^n nmo'' "rnio Kins^ t^^i .nn '?57 p» p-^isn .43'nnn 
K'Tin'?! in fpn"? nn intz? Knnn nnxn nnnintr; 'npVi nVin lis*? ,Vit^z3 
n"np "'5?m Kny:i?n„ tpnsn Kin p ,tii:in '?n Ksina T'^'yi m ijaa 
VV^^^ in^^'n Kpns inV "'pVx /Kabj^V (nKisi) kdiidk nn^aV .3"5? ,s""' .3"n nmT 39 
r'jr ,%"n ,nv jk'^j? ,n"m ,3"n ,q^ ;3"5? /V'p ,x"j; rtj'op ,s"n nmt 40 

.3"y ^T" ,»in nniT ji"? 
.X''j? ,T':t ,3"n ,nB> ;X"j; /i3"sp ,X"j? /T's /K^'n ,nmT 4i 
.3"? /'I /imin 'JipiT ;S"5f /'s ,y'n ,n^ ;N"J? /0"dp ,3"n ,nmT 42 

.K"Spn KB'3XbD 

.3"j7i x"j; ,T"n /3'''n nmr 43 mnn nnn'i '?^m nnn' i66 

— on iVk dk ;n''t3sna dhi n^bjr 'J2 'rri^n,/ n^Kirr .""Ott^-i Dtr?2 
nitas"? •':j^idv nxsK niyi /'on ^ani 'iK — nn q'^w dx .Dna ':i2'i 'iK 
nT5?'?s '''?tt'?'»i<i vtt^sjr lyi "Tix-isiTz; dv^ r"in P i'?"'^ ^^W ^ t\^ 

,36 vtr7D5? *T5?i Q'riyn Kiaiti; Dva — •'Kjv ^aa 
i<^ /■nap'? kVu? nis ima ^JsViz? ,niaKn n^isoa M2 "jt^^k '?5n 
nTi Q'^Jtr? n»3i n^D ^di^ iTn d^i .min dil^ ^a'?2? ,in'Vva wri^ 

.37 //^iOT nnK — '':n'?£3 u?''i<i ^n-j^n nnK 

pais; Tri"? mm i^n ,^7:^1 n'pn 'Tasm T'TJnoJans^ it maa 
a-'mnoan-D-'Ti'Tn n-rnnia nx na n^iiyi ''?xni2;'n nyn ^ur, ws: 
poa Vap pnsn ♦nr^nsTn nvja-'js mao ""'s? larn iu?tta lanna^ 
n»ipa nx ntL?i''!2; n'papn .inra nmo ,n "» n n a "inv nir^ Kan"?! 
la nnx bnn xini nam 's"? imiisi nx na^^'v .m:ixn *?U7 nnni 

♦Tzrxna mpZ3 na Disn"? 

^12^ D/TJ^i^Tz^j vn — tz^nn "imta nsioa — D'?i$?n maa anta 
n^a .n'^iz; iprna nnxi nrm ba ,n'^ap •'Jjs'? natz^naa ninjD; a'p''"n2n 
D\nVxi ,rJ9^ ypnn naii^a in^mjuiana 7'?a i'?:ina a'nsrn nx xiac? 
V"':^''^? TS? *[iT''?57 •jtt'itz; ,-n2'ixn .xvn iv^yn ns? 7^a inx isixa pnj 
Tttz^xnn mK bv; ixton ^''y lumjw ,Tinnnn nb^v^ nsnx nn'? lia? 
mau?:n vn mans la^s*?"! na ^laty*? nynn xnnx x^itaD*? dijii 
ThV o-jn^K T'^an^^ ^laVn imxa ns-ix imia nnx iznaba u^a^nn^ 
«mpn Kmp /flm a^isra pnsn ^u; isi:i ^^i:!tr7 i^ra jss n^^ina^ .3"^ /.T'a ,n31D 36 

.a"y /T'9 ,Kj?'sa saa 37 169 "p-'l^ntl 

un; ,ir^vn nv PS Kyv'n KnaTia!? nysa ays rii^isn niott tn oc^a 
^TS? 73;^ ai^ nmn rnno tiaonsx ''ina ■'^bon tassr mintta in 
,]vbvn py i:a a^^nsn ay n^npn ytrynura n'?'^n •'^^na ;pnnnrr 
K12' rVa^n i'?T'' ,''^1 •'n-'sn ,p''n •'Kiai iiss my :N"ni?i ksv niai 

.50 '/n'?"'Vn 

Tiovpns m^nna ^p^is Kin /"nov naiaa n^y^u^nn ni-'son 
nnK iiay„ :(r'») i^nan ibo u?in nnan inix tic ^yi .a^iy 

,D^iyn by\r: Kvn ,ir?^nna ix^ dki najiiia nayn D'nya D^pns 
D"pnn^ "rar k^ 2;^n dni ,51 o^iy tic pnsi (n'o /"» ^bxi^ti) a^nat 
laicnr? D'^iyn Taya ins pns h^k o^iya rx i^^sx la^n ,D^iyn 
1^ ^v :?nsn ^ir? inatj^a (k'^j ,dw) n'oia Kim ;''D^iy nic pnsi 
Kim la^iy d^v^tz^ ^Js» 1^ a^an mm ia!?iya mx i?ns n''ai?n^ 
;ntDZ3!? a^am awK ,nVyx3^ a^am ainx oizaur'ai ibi^^ai inas^ai itio» 
ipina ^n'pya^ ^aipai ipina jntaa^ t'txi xtij ,n'?ya^ nnin sma 
1^'Si n^iy -jn pnsn niya /'i^ia nittrsan iic 10m ,nt3»^ ^aipai 
mpaT K^T nu;K o-'p'-rsn nwsi b^ :itiyn mpa *7y ,^bvb 'i!?ya// 
,nnai) "Jttio^ r^ya Kim ^lyian K'?a ^un 'iki2;'»i pann mzn nynn 
niwOi^ nim .52 /^avn Da*?ia o-j^n oa-'n^K na D'pam ariKi (n n 
Da VaK .53//n^ya^ n^ya^ n^iy k\t /nniaan aipaa inatz^a Kian 
laiy TKtr? ^Kiw^a pns i? r^/zi .oan^an ^nio'a nxp oyio p'>i'in /fliso"ma x"j? /'"p /nina?3 i"? .a"? 'T"^ ,a''n ,uv jX"? /i /K"n nmr 50 

.yuan nc^ bN3'»T n"! 
.n-j; ,2'" MiJ'an i«j? 51 
.a"y /H^x ,rjinbKn T^anja 52 
.n"iin .wm .k''? /o ,nmja flna 53 min nnn-Ji ^s^rn nn.T 16& 

Kim :(3i":i n^ytz;'') aTiDi ?t^aa .k'?'id^ KirnoK 2W iT3'jai rtr^nattst 

X£5ni xiinn Kvinan vki'iI fpi^i li<^3 'i«»Ti xniTi?x imiinai .ij^ 
,drp''na pi k'ji ,44 '^join (onaK) rs*'''^ ^^^ iw^ ^'^ KnnoK a^ 

n'^apn Knp /^lu?'* Vy mtj nnrjaiz? n5;i:;ai .nnn •'inb nrn- 

a-TiD irr'»^5?T /Jcvns im'^k rKSt 3Knt2;n w^s? iT^aj? o"»>nw 

nK ^apV ru'»3T2;n ay in^ mu;n"'3K!?a ntj^bu^ D'Ka nn pnstzrD 
nau;i mmy D-jniis ni!2v imi .iriKnp^ l^in ia'2K npT n^ Anj^m 

Q^a nxn Di^!2? !Dipa lis :pl3a p^rrxin mjn ,n^sDaxT n^iyaV 
nrsn tit n^ij; K^^ nu^ai ,pnnnn t^sr i^b '>2i2;n nnsn ^^^ nojsa 
nnmz^ai,, n^s?^ '^ur D'bcm^ 75? nsri^i V 1 2 1 icnp^n 5;v"»^ •'ir'>bwn 
nniK ani?a Vn:^^ ^it^rn VKD'»bi ,nbv^b "is^k i2?ii?ttn jt»22 n'^p^ 
K'H Di2rz3 /''»t2r2?iTj 'tt^^anni 'rain nnsmsrnasr n^in^xa''^'! .^epip^ 
D'aitj D«n 'm,/ nu^x ,ni2*i); rp^^ ''^''au^n nnsn nn nv'':^)^ 
ni^n *aK^^ d^iz^STji dij? d^id D-'pnsn tJiir amau'i Vai nv v'^ynh 
'nnK pnsfT Tir d^ays!? /^ "na-'atj^n mo t^aim .Topn '»2s^ t'»pVpa'j 

nnx pnsn nb^n^ D'»vs^ «48 n^nra ina 'a ,n2wn Tvwvb *ip"'Son 

.49 iiiVy •'ax^aa n-'DJi an*? nitz^s?'? Dns •'la^ inib 
rip' 'i^ia^a niuna"^ linnnn 7^5? pa nixsm D''p^^s^! miau^a .K"v /H'^n /a"n ,nBr 44 

.K"j; /:i"Qp /DIP ,CB^ 45 

.(K''j? ;K"3 /tpin nniT) n^»^ '^sV inn nnpan msD K'n it nrnpn* 46 

.nbjin tt^niaa s"j? ,k«31 3"jr ,0 ,Gnn nmr 47 

,a*y ,3''T ,5"n /nmi 48 

.K"? /T'" ,K"n ,n» 49 171 "P'TST/rn 

iDU^snan Tii^n -ip-'yn j<"'n pnsn ntoTz;^// /'ysj^n '?k nmas ]n„ — 
Tina nx5'?5?nai nu^n^na ni^Dii;n» j'^xV^a Tz^a^n^n ,iK'?J2n Tina 
nitt^iyn ^3 D''nin n:i»«n ,mDian ^a"? mpai Koa x^m /X'nn njau^^n 
^rsir; D-'SKitz?,, — p"S5T nxsiK -— ''D"»ax'?^n., .57 ''an*? iipan x-'m 

15 painu? *nKT p'?n vD'pi^^ tic '^hah mnsn Dip;2a„ ann /'omK 
Vai nsTi HDT •'a ,ip'?n ntwn inu^xi ♦xaba'? v^iivw xipjii .m-'Dtr^n 
— "'rxi^' •'p-'Ts^ inx "rD*? tz^v .^s/zTriay^ riiar pia^ tn''a D^ivn 
nnva nivbvn i^'^n ^^\m;2^ /"]vbv m»Ti d^s,/ — wxsa s^'^aT n^iK 
nnya i<^a d"?!^! k"?^ du? Kin nxm namn ..jiasyi mnvKi KMtr;,, 
nanntt k'H^ ,ina'iaK nan -(:^'o ,0 na^it) -a-'na n^'ryi ,min'' 
'"'^n"') n^n n '?2%t ''a runwn nivTz^a o^pnsn Vy nDsini n^mniaa 
^a DK ,]a ■'3 Vj? f)X ,59 ''D-^tt^iv nan itw? inax'?a!D :r;^K t2;''K ,(n /t 
p'^nn m D'^py^ nan^ na-'X ^a„ nac;a ,^KZ^ ixa p-'Txn Kin '?nA 
pnariitz; -'3 bv TK •'a .iiina vv^ 2''"iTin niaa ''s'? inaV inxsa 
pT inxV i'?''sx lasr T15; p^p^'? T'^is ,n''ai22''nn ^s^V nafit^ naa 
ojan^ ^na nnmsa lasy tpnn, iio xini *n^ n»'':!3 ini^3?n^ nana 
x'n rniya i^"? nmna on"? ]^k D'aan ^I'a'rn p"?! /t'^Vpita'? 
.61 '''?''n ^K "r^na na"?^ ^'?s?a iznpnb T'an D'aaiia nan -ja ,6o a^/nisya 
'^nnan mm'? •'ju?,, nomsan ^ison nana i^^nin 'i'l^D n^s^u^^ n 
snia DTS 'mail o'psa,, t'j'paa mnn '?u; inat2;a "^a^a (n'^'rTr?) 
niK Kin D''n'?K D'?sa ina^m nu;s?jn// aiKn .''Du;n nix''sa n!?:nai 
uw\ '?ia''aa ntoa Vu? mxn/, .nt naisr^ nr /'m;n .riiK''sa^ la-JDi 
maxa inK ^ai ^mi'Vyn misa njaa,. Kin /'n'V^rn DiKn 7W ranai 
Dnam D'ja-'D ia u?'' ntaa^tz; niKn,, j^i'^'^yn 7'?''Kna ^ij? Kin .X"'D ,'"3 ,To ^5?B> .3i"a ,ao ij?tj> ;n"D /3'" "ivtzr ,n'3iaT Dins 57 

.S"D ,a"> n5?2' ;X"''ai '"s ,t'3 nya^ jvs ^vd nytz? ,nty 58 

.^''-'s ."i'l mpn /rmaKs mtj^y ;X"a ,J"n ,B>s3n naxa 59 

.maia nioa ;T"ba /T'd ,m2K eo 

.v'DD ,3"n ,v"a^^ c'ssn ^asa 61 tt^ain mnn'*! i^v^n nnm 170 

Tin2 nnmvtt^ Kvi r^s^n ik .1'''?k ^kt la-'Kur '^'syx oan^aa 0:1331 
ns maiKH '?::k d''?!:^ nn 's /T^mya on'-'na o^nsn oniK 5''^ nn 

1? U7''T2;i lasy ''^22 naantt xiny; "rxwa pnsi nan '?d2;,/ naxu? 

,nai5? n"^5?i ittsy ^^sa nian^ Kip:n Kin ^KiT2;^atr? oann ,nttKni 
D-JSK^ana K'h nbM:, ir\v„ — j?in fi'oito — '^CDm i?^:^^ n'?5;73„ 
Kbi D"'''asi:i Dj-'K D''DK'?au? *»asa ,n'?iD'n ''psra D'sntz^n tai D^'piirin 
D'^ip D/T'ti^va '?Di rnp aipsjii Dmm /HiKn iiKn-'u; d''1ik ana tz?-* 
ix-intz? Dnxn ^sk ,nTa na^:; on"? ]>si as^a iisi nma a-'D'pin p ^sn 
^lyi nisn ^^ nnio ann m^oi a-j^T a-'j-'aai nnio^ nymxa n'opn 
an^nnsnai anxaitja a-'pnnai a'itaia am /nyr b1v^ naan tnzn ^au? 
i^K "raa pma mt:n i'?3Tr;a aiKni ,a^tr7»ni a-'srnu; aip»a amm 
1Z3S5; inui iTinsai n^'npn nin'»'?ir7 nun^i n^^'^nn painai anain 
.a^oxVan p nbn:. nVjrxa tz?' ni^ •'KTia — ,i»t27 nt27n,'? ^jr nia^ 
aril anb t:;' nvn ni ,1^:25? ''jsa naana nr r^V 's^ a'aann ixipai 
a^2;n p^sn,, /'naxm inan nKir;3i iianvnn nVsKnaur nmc 't 
nau?a "rs// 555 "vb)i niw ni'Dun a^iyn mas vn^ laai n^op"? naana 
,yia ma aT'snz? l-'mK V^ isana nnis nu^aVnn nns ns'"?? nV •q;-' 
ns''!?pn T-)sai wsa ns ^aTZD nnssjni minn ""'s; pnsn anasi 
anbtt? nixn 3?ipa^i Tsn"? ^b^* n»U7i-rm-u^£)ia ma ^' a'^'sn ^k^th 
a'oi an''in'?iysi an^nina niKnza nxtn naun nsinn myn noaa 
mrzsa aisai naKi lax ^aa vpia .K'>aaiaa mv"? yina aiTTirmK 
nmin bm mnn ^12^1 T:?s:in bv nvmx a^o ia a-'i'^a p-'i'i^n nam 
n^amip ntr;x3 n laiii — "a-'pnsn niziTr?^// . ss «inaK iw^ai insaa 

.a"a /•is'ian nj?B^ ,n"n i^y ns 54 
/» /iTo /.nann ,«n3 iran ;X"3; ,n"3i a"jr /T"3 ,nm3a nna 55 

/n p"mi iv^ ,v'm 56 173 "i?n5j„n 

icj Di nni /'p-ns/,"? 7n^a^ '?njiK)-'n'?2n man nniK in'^i dh^i 

- w 2? y 2 n m T' D n 2 '9nx,/n jr^wi n^azi n^ia^ r^tc? niiixib 

ima*'^ m ib^aizn la'Dini vra^n n^a^m in^a'i'n ixn innKi 
.D'',7inrn nnnn 7^ ,nipttm tarn ta nbv^b i^ivn p'^i'^i ^ 

Tit3S' "iiz7io imiT '?Dn d:i rtm v^i «ix inKxa i'?u^ mpmn posin 

nT2 nKtt nni'' ms» it'k n'^3;2 i'?'>ski /H^'^ mp2*7n posn xVtz^ 

'nV2TJ?,/ /"pu^a inipi2i'? tnii xin ,63 /'7Kb mrnT ins m^ ,mp2in 
7mn^2 as •'2 p2in ""'s? nnx !?x nnx «id2 m2''nnb Ti2"'nn nnu;£3X 
n^y:n 210 p2-rt' *i»ik /ns' rnxrib m ,ni?^2in Dipa2 «io2n mbsy 7b 

nn /D-'p-'TXH '?*'2^2 TiT^a ,t3'a2;5;2n naiK ,D'?iy»'i '?2 .64'/xiip2in 
am "mi"'^ nb2n^,/ Dtn '^2 "r^ "Dms^oni Dm2i„n ^2 wbv^ 
,n"2pn ■'^s"? Q-'pHsn an D'»2'>2n ♦esz/nmu^n ''?y2 fpri/zb D'ttm:uT 
210 kV^t CK'n nn qki /'«T2''n n'opn rrzny D'^p2a nrw nia ^2,/!2r 
a:^^ /n2it3V nrn n27n is,T//t2; 2w nn D'tt^p2b ,it27p"»2T2? i2in Kin 

.es'^K^ana nr .XT! ,nB^a nm 63 

.Kis'n ,fnNn 'no 64 

nana bxi ;mp fH^u^ ,xnKi /«idt apr nnbm ;a"n ,3i» nv; nns 65 

." /B^tyyan 'naiJ' ;pba /Dnxa nvia jaiB^omaa ann ]a a-nb ,min nna 66 min nnn'i ^ss^n nnn' 172 

n^inpi Dm ,imaia ^i^*n nrn Kxaan Dvp*? ysu^m "n^n D-'tj^^sia 
n'jnria t n^aan ix t* mnaa t .mna:^? K'? .D'im /D'j'»y ,D''!?:n'i on' 
Ti^a ViC\ "Di '^K ivmn ''^ Vm :(n'"' ,'Z3 "'yu^'') aTia '*'vw ,nh'>^n t^ 
nrn mana nursi'] tpm DiaKi .n^janm osyn isa bVa ^v^t li^a^ai 
na nn^jnn imsaa *ia'»^^fl^i inaxa inK m^b mv nm /nmn^ 
•'tt-'jisn p'Vs? Kwi lan^ niaa-Koai naaia ivaia Kinn nann n'n^ 
nnaxn im? tai ^ai ^J^^i tJK ^^^ t* d« 'fS? rs? Qs 'Ht Du^a Kii?jn 
'Koai naana nu^yi n:in /irnsan ma-'^c^a max ^a ia"'Vi2;riai .... 
,p*''?yn naan pnS, dx nra dik naa u^'i .'^iv^yn m^in ^k Tiaa 
iruiiai inai2;na nnitai min ^ nwv^ nViys '''y nTiaaa nV^T 
n^nia K'H .njaia n^5?a^ "CXiT? m*nan nnix^ 3?'^^ Kin mi ."ona 
I'Tirnsa^ naiT ""n xin ^ik Mb nzs 'a «iX// nsi^ ^n xim ."p'TSz/rt 
nax innV naxtt? nb pi ,rn laxi nza pnxn ^a aium^ x^u? 
D-'aaia'? D•'p''^2^^ i^tr^mu^ r^vn nn nninaV xa ^namK ,xin ^ax 
cain v'^ijai s?'»p*in *iniTa 1'^^*^T' a-'V-'atz^am ,Ca a'"» ^x^n) a^nai 
naaiD x-'ntz? •'s^ n^''?a n^xia nj-JK nxann njn ."rsn D^iy*? D^aaiaa 
nnn Qnu^ai /ni'?Ttti D-'aaian nw pi .DT'a nna^n pi yixn nnii 
pnsn p ,a*mt 1"?$?' nbv naxa bait nax:i anirr laio iTxinn rnxn 

.62«n'?y' n'?5? nzDKa bax yiKa napi 

D-ja^a iny£3!2;ni nnr ''p'»"n2// ois'tan nx np'^jy^rw x\t nVapn 
^n^iz^an ]vvin mix bnn nbapn ^"s; .nbs;a nVya nnbs; n»<3i 
"D"'''n''Tr;.>3„n nVx bai .D*»''na d:i nmnnb "pns// maia yiaton 
nasrtzr nonb d^n nt^a '1 ly n^ssrViax dniax "i p ,'?xntt?^a lapiz? 
n'wa "pnx,«T ^2r ibin 'id^an vn /Hbapn nysiz^n nnn aba 
D''"'n''»xn ''D''pnx„n on onir^ naxa ij-'axn n'?xn ''D^mtr^a/zn .nnnn .2'"^ ,'n ;K"j? ,n'n ;a"3? /'T'Is ;a"j; ,n*b ;K"j; u ;2''j; /a ,n"b{y 62 175 y^itnn 

riK n''nj2'\ nn's "nii^i max^ ^^nnia a'^rm p^i nxa i^nm moji 
'ms"' nans p^is, nn^Ta!? Kub Via^ k^ ^lr^^^ Q7J<n p — mnnn 
^ita'an i^ins; ,rK Dvmi DTipa ^•>an K^tr? Tiy Va (a'"' ,a"S D^V^iii) 

1133 aip^noa onsK D^n n^Ji n *ima nsnynm ninn'jnna 
n'opH// .im'»s"»n ^st:a ia:25?3i nisDi n":ipn .i?nxn ^y /ta-'tz^yan ^2? 
•uaa nasni D'?i5;a nixn inix 3?t>ti tz^'ti^ iniaxsra iik npi*? ^la^aa 
r"imasva tjK// ,D'n^Kna p^n Kvrc; /pnsn ,j<in ♦'^DVijra pns 
/'naan i!n3 ms^jrji bau^m naann i^^n^r? mis^ n'?2r nainn isnav 
.ump^ /•'jjimV ni£5nV pnxn ^la' /DTiinsat^ mnsn ns D3i ,^an hki 
iV'SJK anmn ^a^ naann *tjk ,r)"n^iai niir nnz^^iV Via'// >nn 
nrai anipaVi D2;nnti?^ nni^jynV ^-dv, jnn /'ixa n'mn&n n:i'na^ 
/nonm D""nn unic? Kintzr naann iio^ Du^nwa wi-^in ^a p-riaa ion 
kVk m^K mii<D'?u? ,i^K *iV''SK ,p'n^n isoa^ ams'Dm nnann '?3 
,D''t2mp ,n''^:irm nnai on nana nrr ,rbin nn^tz? ,D'Vt3a onai 
la-'K// ,nanai n''n"2;ai n^-jaKa /la pois? kwiz; •'au^:i na^ Via pi 
/nainatr? Vyaa niVi? p'?n tid ^inva-'is'? pi nain nva^r^'? paia 
nm DK Kis-'K K'?flnn Vxi .73 /'nu^nw'? nmian '?a nVsra,, Kin p"?! 
yn*' Kvj .ni22ai pin "laiy pnsn ^a ,i?^ i^:in 'j'3?a D^ayaV nxin 
las^ra Kvi// /msa ^V^ nixai p^n i?^ pMi tk i*? >nmv ^'\rw na 

,74//Q->t33t2?am cpinn 
/'nawna pnnnVi maiz^jn ]pnV„ :jn.n p'^T^n bir? ■n-'psn 
/'n^in nnaa fniK n"'u?iyi m^s^ D'XsnaT:; a^Ksnn,/ an a^pn^sn 
rmn mnva n'?iiDi /'V"'s^n'?i n-'axn'? n^'^u^na n'?u?aa,/ pnsV u?* 
ni?a nta p-jn^ '?^ viq niaia Vanoan,/ DnKni ,pn2n b]!; Wisb 

js^ia ^anoan nau^a"? mnn .^''tt'Sran att^a 72 

.nri' ^n^tj's ,kti ,n'tysi2 ,n'nsK nana bn 73 

.IS ,n^e>2 /mau' /'n'l /DB' 75 .irc^j^nz ,C2^ 74 tt^ain Jinn^i ^stt^n min' 174 

imi:?» 'i'?"'S«i /DmVjrn^i Dapn^ in:: ni2?K nn^tz^a u^nwV o'o^'^/n 
Dm^3?nVi Dipnb nnsi D'tr^np T''2Jix'a ona u?' ^sn /VVrn insinai 
"rsis-'jn ma*?,/ Kin /DI?^"? Qipa^ T'^n yoii i?mnur nn /'otr^iw^ 

warn tD'oa nan nx mbyn^ nsntz^ ■'»>/ iioa /inVi7:;» Jnn^ D'aj^s^ 
tt;''i /"iniK m'pyn'? tz^s'ti ta'to"? Tiao rm^ inn q:i nnsir^ 
iu''naa ,^*jn maa on Ti^amr^n'? maia mx-'ia *iKsni pnsn^ 
Q-j^yaon 'j'jya K^sia nani taw itsn"? /Vi2?a„ /'HT'a^ra nxan msia/, 
tn"'^! ins^T V2? Tias?*? ^'O'' Jnn nu^p ''?in'? Kair^a ,dik 'la bii; axti^i 
bax ,Dn» n^^ib D'jaioa toyaai iKa onai nnn nn^ e^x a-'iaao n^ 
"rpa ''3 /Vnaa ^pai aan ij^k*^ ,ia jria^yb wtJ^I liw in^ir inK i<sn 
xin ins ,^sn riK nnKsn'? /it n'''?an'? ,^^'nDQi la^bi mvtsV ^lav 
,bT2?a .maaVa Do-'^an'? na ,runa'?a// vnai m ii^-^'ibrh u^wsib 
nnx /Vi'va ma k-'H ^a nKisin Vai?*? Via^ ij'k n^inniz^ Jisn^ 

.eoz/nVap'? na np-'na •'i'aa ni?is'in T!;''a'?nV 
p"?! ,D''p''"TSi r^^T ban i'»j^5;m m^a j?i nni? n^m •D'K,/ p-'i^n 
pnsn niat tk„ "ja ,vbi^ nannn'? aiDi /'ii?a ^Kitr?"' m a*TiK icin 
pnsn ^ti? nawa "ISC'? nan*' 11:;^ '?an /'njaoa i'?'»sn'? t*"?^ pn 
nuryaa poisr i^'xa ,D'pnsn ^nau^a isoan// ,nn'?K'? miav nra iia^^ 
^wc;*? '»'?a'? «ia'?im ;ia*'an mn^ nans pnxa imian jo//naaia 
DnVti? Q'^Ba Dnan ^b'>Si^ nnnai Vatr; "'s'?// ,v'?.y JiTJ^ipi m^x^ 
lasv J<int2r /tt^'Kn pi "ria^ pns jn:imai nbv^ r^nb w^ "'VnAa 
r5?n laa — (t^''^'a onai) 'nwn rv Qinn 'a,,, .71 //^t n:\n'Taa .'raa^ ,d'dd 1131^3 n> /DnsK nm^ ^:^^ 67 

.n^Bipb /Dnax rina b:n 69 

♦nb /D^ns 'iiDiz^ no /T^nsa 2T13 ;vo /^''t^ynn 'nsty 70 

.SI ,n3y3 niss ;t2?"2n flxns 71 177 ''pns„n 

nnrwT nan^ imii a^m^ wobvi fl!?i3a ,nV[V2m nnmn baai 
^3p» Kim Ti-'iDKn pnsn ir^nb lyin yaai ^7:^^:^11/212? is? m^nb 

,an iroc nym Kin .12:1 ^5? lais? ij'K ,DS?n 7a ^ima la^K pnsn 
/nm nrnnn nym asyn nrnna/, son /'dj;^ n):im nr^m'^,, >nn 
nr D^nnKi w^^wp kis-'X nm 'n£3io^ oy,, nj^na Kin pns'? Dyn 
D^tt^syzDbi n^wrib miyai n3?n nx pnsn bnir: nra j£3'ik3 .mn 
,DM'?Kn n^^ann nai^Kn nx la prnni vbv irmza ysra i?in ,D'mt3 

^7y'>p b^ 'Wp p''*TS3 l^lpa UDKSW 7aT2 pT lU^SK riKT ^3 bSK 

/^-jaKa ,♦ m'TK^ T\vmp\ D'pisps •'^n na-'ttm nt3ii2;D njiax is i-'^xa 
mann p laa D''n'7X ^ nvunp niz^pu^// ntr^n tisv'? nan pnsnu; 
DJ vbv D^TVK •'js^ mnna Kim:? a^ai /"p^isn "rv nv^ip n^p n^n^u? 
Tonn /'mans? isDa,, ,pnsn ,>nm ,VKt5n '?s? pnsn •'JdV mTiinnV 
">nn rmnnn"? T^mn 'jasTri// :n^^^K^ bhtivsi^ •'2'?D"i2n 
irnKon ba '?$? .ysiy^ ODnm TixsKn p'Tsn •'js'? d''-)27 
wn 15? inms?3» T'Jis'? i:s?^s^i ij'iSTTrn nsoniz? i:i'>5?u?si i:i"'m3ns?": 
ynn Mb mi'i imanias?! inaan •'''s? iJ'^s? t33' Tsra"? ,nrn 
.80''rrars?:i it2?k nt2?s?J2n dki /nn i*?:! n2?K iim nK .n^Km ys^n 
^•y^r^i n-'p-'Tsa ams-'D ""^s? ''3// /D'p'^sja nms^o nso*? y\'o 
^•TiSD v/j; j7i<^ ^-)X3j p^n^i Ti"WTh nV\i^ rmTJS?nn2 aVn nn^nai 
*iunn nmn nnni a'?is?2 n-n^a "ru? mx D'»D^aa a^pn^ bm m-ju^a 
nT2 piDs?V '»23T« : n''n^K'? "^^sna ''2'?Dnin I'Dnn /'D'?*is?n la nnsi 

HDTKtZ? 131X3 n^T\'m Q-'pHSJ nV^S?^ ''"1150 nSOV UV\ UV "^DS 

Vds Tnaiz^na nnis^ nDTX r^'^i ,naixs?n an*i:mp ''?5? i^axtr? 
^3ai m-'jus-'m nnr m3Tt?na ':•'» 'paai n^n ainis?i a''Vin!?nn 
l^maa r3!27a:n D'?is?2Ty ns?nn "ria^a 'ra ^^ar ,Dninin '»a''a 
l^amn nnKi .m'rnn 7''ma^ mjtapi i-jniaa nxs'tJ narni niitapi 

.p'i2 ,Tm»n nso ;'» ,'n /k ^a-n ,'a<o n'"— S'"» 'n ,s"n ,uio 79 
?nis5 /niTan noo ;n"3 /a"n ,nB? ;B"d ,3"3 /i ,s"n ,V"ina 'oipb so m*in nnn'i ^stt^n nnn' 176 

^*ivi2? pi ^b nnT'2 nr*na:\n nb^ra^ pnsn hk nnn /W'^^v^t ^^i 
m :iMiKin Kin pnsn// .1^*0 dr\vn Vd k^k /IT'S "loa D-jaiarn 
rn^a 't'O-'m n''2pn m ,rn v^ixn pns rn dk ^aK /I^-d aViyn 
1^1 T^s "1 "JO^ 'J^^sra n''2pn nx n^^ k^x Tii; n"?-! /'o'inyn ns 

n'?'':>xa on *na*iv i^inu^ :2;'''i nb''5T\^ mina dm^k dk laiy kvtc; ^' 
/'T»X5D// pns "'jiu;iTi '">^b:.„ pns xin iT^Kin .«Tin ^a^s nx^^^in'ri^ 
^2''^^ ,rni^^jr Vaa D^^Vx nx iiaj;^, :^2tr^V ]nn\i ima Ti'ia n 
nnxa ii^^a nsia ,nT VVaa naiau^ 'tti ♦nrasis *ixt:n n^nr^i .n^''aKa 
^aai T'an rrnn Kintz? mi^tz/ ,n^Tn min n-^n varw onp'S? a^^na 
nM''i2? pnsn onxV miayn ip"»s? jn'"' imiasn imx-'ija tz?"' d''2''3s;n 
Kbtz; HiO'' n''"»2;n'7 u>xa nyiati^ /nian'?nn 23? Kinu; nx ,tyK na'»naa 
n2?5;''i lanpa n^ta i^ts n-'nw pn ,f]i:^n j^intz; ^ban p ksi' nixn n\T 

a-j^w D-np 115; «q''0""2 /t)'"2;5jan bri; iri ,a^ona?3 lanan 
fljn:?^,, nj"'naa' xin 7»n3 n ^w pnsn ,p''i'in V^ vm'ry.a'? D-JiNnTai 
OTiaitt nw)jb„ /'n^m r'nxi D'a^ xnab// : ^la' tjan xin /'n%nVx 
^x n ^i-'y,,, ;''D^i^V myD*vz;nn ^a T't2;aa,/ xtm /'nxai a^ac^a 
Tninn /^n ■'^•'5? an*? ^^ D"'pnxn^ M'^'^n /(T"t: ,t'^ ,D"»'?nn) 'n'^p'm 
^na7» nm^ D-'a^an viax,T ,n'iM jonur hki na nwy"? n'a x-'n 

110^ xin j-u^y njri'' T'X *innna n^apn m ir^br^,, pnsn 
^a T^rynb ^^n^ ma iV ir^^i vVy onaiv onann ^ai -nVwn 
mbb:: ^iw xvi nnn ^ir? d^Vk o^sn inn pnsn jvVx o-'iann 
o^a^ym mi^^xn Vaa 5 laaa a^^apttn ibiu? D'sayn om Vxiiy» nixji^rj 

.HN^ttn X'nb "nmax^ iDn« nson nioa "Q'Bipb* jsninn Krsia 76 

.Kninn wsia 77 
•I'nn mn'B^ ;X"j? ,T"a /X"n /I'nna 'oipV 78 179 ^p^ns.n 

acm ms IT n''?3nV /'nn^bvnb Vav tin icnn n^^ixi nv lannnz^ 

,Kini /n"ns''n nna am ni?tr7 ri3i3 .n^n^aan D'aoi// ny u^an^nVt 
D$;'?a 'Tabn nna Tim<^ ins — li^nj? anax i'>^br\„ ,pn2/7 
p'»isn .nnriKa n\nb nanis as?»Ti pnxn ^t:? oirnanjin /'D-'ays^ 
T»")i: •DiT'?K ion'' /7nK»i "'av nainn ''^:ik nan^/, TTpa"? th^ 
Dnnnn"? /nVan fsra QiT''?y n'l^nb /^Tia bx dk/, ^ noma nrnV 

m-jaTr^n ,'"i»sj7a n^apn rai ni''au?n 7'a// Tiinan mn p'Tsn 
lina T'u;aa pnsn .^p'^rsn ""'v mn ns? imTin^ nanx n'jin k-'H/^ 
iiK Kip:i^ natz^am ni'jnnn/, hk ,rm2J»ni nnnn bm nvrmn 

«'?X373 /'u?t3''iTaa T'aj3/,n ai n "ju; mronn nmna oa 
Kip:i pnsH// :TiKa awn Dipa pnsn osin ,tD"tr^a.n bn; laipa 
^oa 13W mump ma^naa T'ari// kv? /^T^apna ^'an lunpa^:; '»■ 
i''aK "JK mTi'' naniO n'^>v^X!s:, ^b vw p,,'? ^bmia /nn^ y:\i i^''3R 
pnxn DiKH la ,r''n^ nnK nsT'os i'?''5K vaK •'jsa nr^ nsn 13''ki 
line xim /inx v:i*i iV-'sx '^t:a i:i^in inu;np niait?naa TJin Kin 
i-oTT ^aa a pn:^,, /'ina^aa yn ^k vaK m aiTy^i Tisnb ^la^ 
xiian nnu;pnn i"? tz^'i pns sintz? ''» ,t2m"»s ♦(T'"' .n'^ap ,D**?*nn) 
,'''?ia''aa nrairn Qnax in c'pnsn m^m,, $ se //i^^-it ^^a /-r j^^ 
'luau;! Ka ""jun -'a /tvs Jia •'nawi 'jn„ (i'^"* /'a ,nnaT) ainau; nai 
^niDTz;i Ka -'im rpnsn '?i2; ni^n /irs na •»naTin •'j^,, ,nm"on /n^i^a 

.87''STi:ui Tina .laina 
I"?!/! "ranu; ,b3 Knpj pnnsn,, j'^iar.' insn xin pnsn rsi/, 
,nniu?n nx^pi vv *(rvi n"b ,n^b^!nri) n-'pn^n 7X n 'ry ; '^n** "ry .naK ^n'DD naina ;D'c^np /n>»'i ,bnp'i ,nann ,njT ,'"■» nn^in 84 

.j"2 ,i"b ,naNn ms ;n"a ,'? ,nmn niK 86 
.v'b ,'n ,naxn T!X 87 min nn.Ti ^Dijrn nnn' ns 

piDV^ TttJi 'j^r-'oni ''JDrnu? 'n^ Vj? dVidd ■'jV^sm ^Jisn D'»a-i#T 

T 

aitz^n Dipa i"? Tz;nptti pnsn nx ynv^ /JUT'onn min ^!2^ tiu^K^in 
nfwin,, /'nb^vn i^ •'^''jsn// /''D'?ii;n tic Kin pnsn,, :imina 
eiUT ''11X "IXU7 — DnK ''^2 "ixu^i D'?i3?n 2^?/, KiH /'D'nyn nvm 
m p D*'''nn VQu; T^^^b TiaS// Kin p'"n:n ;''2'?n r\vn p D^^irrr 
Dyn T»a ynjinn kis-'K san /n^n '':1a nnm ,Dnnnx nx^ ^x D-j-^nn 
D^rr '?y'i 'OT'apn'? 'rxitz;^ f2 vsia^n nTi lam nu;»//"ir? du;d ,D\nVxt 
/'mis i:iaa nua"?// mpn i'? ::?•» txi p'Tsa pmnn^i *nr;pnn'? kiq-'K 
:n^'nwn Kinji xin^ n^'?Dnm moan "rx yjin'? mpn t:;' tk 
J 82 '/xTiX5'>VT27n rr'^Dri// nttJ? ''"i Tinpa n^Ti misn ^k iJainn yan^* 
'3 /'n'"»tt?n xin ,D'»'»n2 pim nnx ,'>n ^ipin,, pns? litz^p nnx dx 
nnxTT^a ,73 dxi /'hitk nnnx '?i3''23 nu^yj n'"'iz;nn piaiH/. p'n^^n 
,D"'»n n'i"»n'? nn^r 12 ipian /'w»a ir^'^nn piin int/, pnsn pmna 
nna 11 ri-JXT dki .T»nna 'inK ninini nr'pn '>b2„ rna'?Tr? njiaxa 
,nr 1125? i'? Ti ^^n *??<: kst'di arai ipizr nn^n ^sin^sjir? ,ni2n 
pnsn Dv nannnV Djrn ins ma^ 7sa dki .^s //d-j^^^ otr^V ixi^io ^3 
Ds? iTSA narmn'? pnis^n d:^ n^is •'lu^n iitna nan ,v^5? pi isnrrn^i 
^x nmfin nans id ^n^u^j"? in:2 ni:\n xintz? iziinrra^ laa,, ''3 ,D57n 
/'nivbv nm^//'? ini'ryn'? ns dyn dv lannnV Kin tst: /'«Ti:in 
nm»V i'ttt? nam nriman p m^i^ D^zsys^ i'? yini nr ^■'surai 
nns nii'''?5?n "tk nmnnn .n:i-n«) niVynV bavti? ns// .njinnnn oyn .n-p ''0 ,mb'Dn 'bip^ jpns nnan nso ;V'2 ,r'i ,mn'a? Tja si 

.197 — 196 nmim mTonrr /psimn .x .v i"5 ..T'onn n'^a^iT 
jD'iynp /H^K^ ,j?nTn ,'»ri!itt^ ,maK ,Dtp onaipnn /Idt apj?' r.n^in 82 

.inmpna /«idt mis 
,m /""» rmbin ;mp ,n'DD nains 83 181 "i?ns„n 

DV^ /H^Vn ^'3T2^2 K^K HJ^K 1^12? n^'>S:i/'7 ^D^,, ,n7^Si IT T'K nttXl 

nnx 1^? X'ln'? ija hk n'?imr iij^n^ ,VTz;tt^ /'mn:£'j ny laj;. 

xin TXT /nsTHH m if? x^nm n^y pi atim'^t xViz; •^133 i^uns^a 
-ni^?"?! D-'-in'? Dipb ^^ im'?^ xin p-j-nsn /'mipa n'jto*? "inv imj? 
TT'^ 0^^573^ xin m3itt nr ^^3^1 ,D''3it3 D^ir^a^i .131^^11^ nyn m 
n'apns lu^ipaH// |?"'*7xni ,D''?t33 wnTt nx p>inn Djr n3f?i inmaa 

.91 //tji^Tr;' •'p'?X3 n3'I3 XIpJ ,i'T'3p3 

!?!? in3i:73 n3ia /'tx^^//?t am3x n /'T^fn^n b^ i33 ny 
H' '?yu^ /D^iyn tid'» xvi pnsn : maVi^yn ^ bv invswm pnsn 
Diu^ X13'? lu^sK ''X ■'3 /D'jinnnn m^'ris;'? nitt"''?^m 3id/T '?3 X3 
X'3Z3„ xin ; ''^rn x^ntzr pnsn^ n'?'>nn xi3''2; x^ nx 0^13;^ mhnn 
n^ ^71 ^'p'T^jn n^ ^5; ipin^ ^3n„i /^rrw^tyn ^33 nvn^x nntr^n 
irui»X3 pniui, ci ,'3 ,pnp3n) 3nn3n ruTOi /nnn ^3 nbvni,, 
m-'T'-^v /H-'j-'b 'lis "inx iT'W r»K» pniJritr^ nxi3/, iK^n /r]''n'> 
nx n-'nttTj; ^rr'n*' ia3 'n''m imiaxs, inn .d'?'i5?3 nin^x nin^n X'3a 

.92 ''niycj-'in 
Dipan imx D'"T'3nn o-'Tonn ■'■»n3 osin irx ''p-'tSz/H dx 
min3 nm ,93D''TDnn "in^ "^ns osin xinu; np-'ym sitz^nn 
.mTonn ijT'3Tt? tj^man rynin •'jrmn ois'tjn imx vinn T'3nn 
'rir 'jTa^n /•'Txt'D i^Vt mx^3T2^ n ,T'3n ,it mm ^o'»» 
,*'nx*?sr Q^x„V ,d^nn333^ insaV pnirn nx xin 33; ixna ,n'*^J2„n 
DHu? D-^arm D^'n dx '3 D'nc;3 ffj^n di-'X p'^tan '>'>n„ : iiaa '»arm^ 
'STr;n3i .n'^n^ n nx'T'3i ,/Tn^ inai«<3 p'n^ff ; '^nsrrxi nx^"'i mnax .mp ,n^{p'i nb ,na /irwKia ^omaxb ion 92 
/p— n''X /I nsD ,n'Tonm mTonn ,'psimn .k .bt pj? .93 BTiin nnn'i ^su^n nnn' iso 

} "ma^i5?n 'ry n'litr^a Kin DjTT bvi wp'^i^n t»3 mioa im nnwn^ 

ta« j'^^KniJ?' ^3 aba nait^m nxn^ rrn-nsrna tk nKi^n lasy 
nia^iya i'7'sx ,pnsn •"'s; ban Kin nViyb gVis;^ ii2;ajT2? niDu;an 

.88//pnsn '"'5? l^^i "i^n niK» D''n"''?5?n 
nttc;3i»n ^rv^ :abyji nnon n'jsV fK /n'l'?:^ pnsn ^ ■u-'y 
minn /'nmna o^'piban Q'jrbjyn m»'ns;n':\''B?nb nViD' nv»m» 
^nob D'>D' rn Kb vtiiojrirr •'sb,, ,nasai2J» ij'jsb K'»ntr^ laD 
DbiK /''X^nt:; i^i nmx i:^'^> Kiab i^nyb pn .nasv ^jsa nnn^ia 
♦nabTz^n nn'n^^na nny d:^ ''m^ti^nb yiD"* nratr?i» t3U7si»n,/ pnsn 

.89//3t2nn Kinu? n;a nu^in T'^iT' i<vi" 
abiya Kim n^npn mmp»// Kin D>nbKa manan inipaT n^-bs? 
nT2?pan ,n''Ta linpi inn ^wiyn n'^'s^n ntr^pa Ksa: ,ntn 
mnD by nitr^nn -'in Drw v^n n^y,/ pnsn j^bapam y^s^an 
onann baa /'ntz;npn bK nrm? nbyai o^aiz? ott^b ru^ya ba^ /tr^iipn 
rrampn ni:jis''j nbya Kin ,nb^aK b^a^ /nvaiz^aa ib'sx,, nu?iy Kin^ 
"WpTi Kin ,D''aysb v^w ik naia Kiniz; D'btaa wiiiu *ik /'nbyab 
ba TT2;aa tk /nKa ryiiTu^// inb nan p-n'in /^n'^apnb bniK 
nrn obiya p'^i'sin ^a ,nn'Dn K'siai yitn ninb nxa t:;"'::; ninian 
pix nbyai obiya^z; "im baa inau^j B^iwaw nisi^j-'jn T'^aa 

.90 /'^^2^l'' K"iiab msis'an 

.a-j^itr? ny anynnb Kin bia** .abiyb in:^niaa niv irK pi^n 
T^a nnon Kb,i,/ .ntt' Kb n-rc;^^ lama — ,D^y2;i3i D"»Kt3in Qy 
nia:^ p^^s xinw ,t2nip"iu?a Kinu? ''a .en /n maK) 'obiya Tznipn .rs ,t"B »2pj;»b Tnm tjo ;X"'» ,a"' ^naxn nix ;X"3 .x'" ,n-nn nix 88 

.maur /nba^'i ,min tui ;n''D ,t" ,'ji /'K ,ap5?'b mai -pia 89 

^btya ,miii nix ;43 naxn nix ;r> ,1"!? /M n ,ap5?'b mai Tja 9o 

.T" /Jiax im ;n^B''i max 183 "i?*TS„?I 

.io2ji»ji3 u^tt^ DiK» vin n^Twi :n»i<a 't 
iTt b2»v? ,nt)/a'? inizmp inKu;:i pnsn "ptj; im» nnn d:i 

vb^ inmpi imiwpnn ni^na ''sa im ^ ,in^»'?na nt:u;sn»,/ nsin 
^5; x^K ni'K nrann '^a na:2;ttn„ -ja /^nan nanni imaai r^na 
Tin ny„ '''^y nnn ni5? ^5^ msaxs pnsn m^Ds Aiai nanK 
Ti'''?v ■'k^TS m'Ds nya nwa'? n'?5?»'?Z3 ''iV'j na-'naa T'ksji n^:inx3n 
n ion "T»xa« nr '''i'?"':^ /'nn^na n"? mi?s:i nT'ona ,nanxa 't naij; 

,103 '^rninrn bv a3i *tk nnn r^ra b's -isa^ 

n 

myn ,'"2^t)nm» t*:;?://;! n'^bm B''tt?5;an n'^^n b^^ nnv 
.n'»:ia//n '?i27 iT^a^n ,pDJiT''^^ T'?Z3"''7K n pnsn riK 'i;npm 

7^tt^// — i'?tt''^K n nziiK — ''•'D-'ttKn p'>i's:n ^11 tnn i^„ .intz^npi 
ppiTx:ir? n$?a i^'Sin ATwab i^'sk miKm iimiTi nairrn^ nw i? 
G$ Kinu^ VVa v^'* ^Ki G-jjir^yn ni»^iva tk awn"? ins irnz^x^ 
unpn^TJ^ /Oma mip K\m "naa laa i^k amxi ^np// pnsn {''ijit^^k 
t3 *» p a ^ "I a Knpa Kim ,^''Z3:l>ji n^u;a nwMp maTr;nxDa vaK n"* ^5? 
o^joan ^5? iTKintr^ TiurKin Kin n^n n'?K inaia ^lo^'^Kin in a 
niTona irp-'-ixn (/Tooinn) n^tzmr^n ^ur ''•iDittn •'•no'n 
•wa Ka *p''iT' ^^ ^^^ P'^^jn rn^tz; arpn rroT Vsri jT»jt)''W5?an 
pia^n iKtt^j OKI .pDsn I'k .i»ip» K'?iD»i "i»k oma Tr?np// Kvrer 
.•1:21a 13*? ^a ,bM^ pns*? n-'H"'^ m i^p pnsa psspsV r^? ^C'KpiiV) .a"»si '"D ,K"3 /D'laK 'Bipb ,^p:n 101 

.T^a ,nij> ,nty 102 

.v'DD /ir^iipn ;niK ,n^ 103 

.D'oDB^a /Ji'B'xia /i^a'Vx nyia 104 T2?iin nniT'i ^sizrn nnn' 182 

^a/f J 9* ''n'?n 'a' '?d inn ^^n pa ^aV /D-^na nnanx nan^a; iz;^ 
^ ^sai Tiaa r^a'?nai n'^^nu^a nau^aa rsis'':! tmr nni nn 
Tray^ n n'?n:i yi^Vi D^n itk ^^t ikj'?'? msrn ^a^s; nnn -'aan 
isn:tr ,iiai pnsr ,96 -nm •ui-'Ku? pn^i ^i»:\ pnx tz?' ,95 ''n^sji a^a 
Tw:\ M'^K^ p'"nn ...iV aiisi p^is anpi p'?'! Tr^aa ait)"? i"?^ ynn 
ai Djn» i:i''i< tdVi ,nim^n n-^ana k^hk Kntson Knw ii'Ktz? Kin 
n^K 1^ tj?"*!:? -jnna ,T2;aa ait3^ isni k^ p^i ...n*'^ana V"ja p 
73"?! r2wn K'?ai it)*i5;*'«ia !?t:a Kinw nd^ D-'xisn Dn:^aa la^jy n^nK 
n^^ana hj'K nb inanx da la ^ ,1*? ^aai «ii£3a .vii pns xipa 
n^ur Kin "i^m p-'is n'?3?» *?v ix ,„y\m M'^^w pnij iiipi p"?i 
,iT^3? ^:ia D'Kip:i p^u^ /'iai a't35n,;3 am n-'^s? ''aa Ti'kt : 97 v/^tr^i 
naiy ra// ^ann a:i imi .98//ni2?npV inii? Q'^bvf^^ V)T\ i^asnaTr; 
irn^ nnavn v^m2 kthu; ,nin "iitz;'? Kin laijm /pni:'? a^n^ 
tt^a^n'' K*?^ ,n:it3pn n-'jyna *iir?-)3i'?'i T'!?^ naann^ 'r'n^'n ay nan^ian 
ia''''m /T'xin la an'?n'? '?in:i ^^sn miay naxa Kinu? iirin "naxa 
,nVa IK aan aiz? laa iKinn a!2?a n lay inpj pn^^n ^aK .■'juj-'an 
nan'?»n miay naiV nmi nay laa nt ia /!'?» ik aan nu^a naatrr 
^anni inn. ♦99««impa ^^n ia^ n^ n'?'»i intzn^^-n *a 15? yin ajr 
n^^ana j«wi ynn, ns*' iV r^^ Kin pns nin/, .100 'jjia-jai pns ra 
vnviaru? fiK it, nma"? yjn ^^ ■»» *?a ^aK ,KinK Kitaon nK nKJtz? 
5?in TK Q'?"i3?'? ?'?*?a pnsj nr^-nan n'?5;»a ij^k vnuny Vy mania 
461 va'n may nay k"?! /iK"'ttnnV ^1^2 iz^a'rnn'? la '?a ''ai2''aa laii 
*7nK 3?A*n nnie nytr^ i^^sk y^n au? vVy Kipj ab) ,a^iy^ ^lay* .T'os ,tt;npn :njx /K'lft 94 

.a''aD /Dn»s 'Dip'^ /Db? 95 

.K"? /'T ,m2na 96 

.a"5 /n"a /nsto 97 

.K"5 /^'^T 'S^n nmi nn2?n — '"s ,nnaK 'wip^ fH'an 98 

.v'Bs ,nB^ 99 

,2"-$ ,H"i3 /jTiana vj? 100 185 ''p'>itnn 

.107 //(/j< ^n''' n'KTxnn) 'bmm nns 2^r, : Knpa 

"isi:i ^M nsmsa,/ pnsn /'D'»jnn pTian*? n"»!?i3^ im^a d-'P^t? 

jrnix ^SK i^ari/, /'D^av^y ni2rn/,a Tttn jn?^ inn .los ''^!?3 Tn^'iya 
nia'?'J573 Tan i?vij. Kin /'n'">in Dtr;a n^nK// ib Tr?''i /'D-'av^n 
ra monon//i Tnnnn Kin /'D-'ivV^jn m»!?'iya ^5?iS//i /'D''2i''?5;n 
KTni /^n^ya ^ n^^asa niibv ncny/zi '^n^apn rsi numpn minn 
maann nxT /nTmynn nts^ia,, ,D''3innnm D-'iv^yn r^ iiinan 
nVytt// Kvn /"DTK 'ja !?i3 ^5?/, D-'jinnnn mia^y^ "u^ivbvn ma^iya 
nma» i^an n^iy,. Kin /'Dtz^n^ ly n'?yaV nt3a'?a ma^iyn itk 
Dip» bii; ^XMvn nt,,*! ,D''n'?Ka posn '''?a Tf^n nT^ipai ^n:ima^ 

.109 //^a pama pnsn^ 
KmanV naii,, ,pn::n ,Kin .^laj; tk pnsn ^u? •>:min ima^ 
iwsa m^oaa p-JTsn p laai /D-'Jinnnai D'3v'?ya th' Kin^ n^a 
Kin n'^'tr'ni "D^n^Kb nan// Kin /qa Kip:i ^Kitj;' b:i oy innnKai 
/'ni")»Ka m^yn ^k niysu^n tniJii n'nyn iiov Kin /'p-rs^ nxa^ 
n*a Kiian bn; i^ nnisn// Kim "Va^ T^Tvnb nivbvn nana,. Kin 
K^x n''»mn hk yswa ia'»K// Q^n^K /'D'?iyn ^y y'st2;n^ ^ia"»aa 

.110 //p->-72jn naTz^an n'-^y 
D:r;nu?'? □"'i'ln riK n'?yai ona,. Kin .pnxn ^tr^ iT»a ^an 
by -iTja DK «iKi ,D''^n'? in,, nsnai '^ina"? la isn^/, /'^DpT.aai .nbtt^'i /mu' "n ,xti /"iba-'bK ajii 107 
•u n"T ,D»3B>iB> 'tsip^ ;nnm /msn ,}»?» ,nb»'i ,n'B^xna ,ntp los 

'Bipb ;D'BDwa /mattr ,'mi ,fpa ,ks'1 ,nnbin ,n3 ,-|ba'bK nyu 109 

TKT iisn nn fU^ww 'oipb ona /D'BDB>a ,S3 ,n> /nba'bx nyii 110 

.naa n ^ipi ,ncj7» min nnft'i ^sern T\'\irt* 184 

1133?^ ins Hiiiwina ^mainx) f^2 nas^? 7pn^ 1^:2 pnxn 
/^nawna vnijyj inxwm vc;57a hk ipn"?;/ rfTXT»a D>n^ic dk 
Kin r-'sn ,ma*'»ra a^rih^ nanx ,nan«n ion n^jTr^n nman; 
/'rrtb'STr^i mjrna ninnx/, rtn'7''nna i"? vnu? manKn '>:'»» ^3 m nbvn 
nm^b T\b\-^ mn rh^ mama tiu^ nnx /'numpn V^,, ,D%n'?xV 
''i'>57i n'''?aipa'i D"'S'» vu^yb ^3W ,mKsnn nma,, ,r\w^^n 

QW ''?a /pDsn '''?i Tan iranxa ft*^*l^ ^^in^ 'T^^ ciiyn pnxn- 
tan maia,, ,'?'aT mriman mW? pnxn nafizra ,Tirt /'iT^d 
^^ xrntn m3u;nanir? in kw cinnK mDiam /C'lnK^ n-'^in^ 
N-^ia// Km /pntaai pi?na xini /'nrn n*»Dian ^y jm^Dti onnx 
.105 //xin inn n^'wrib nmx nVyai ns-j^pna TmMpn 

^nvirma m-'aTz^wi nTi??*?! n'^-n^;*!'? i"'an ninv"? ins,, p-'iSfT 
nns ,''au;a im Vd ]m nTnm n'p-oK tn /H^s^t:? nan ^an tf'nr 
0311 D'»iv'?y Q''Tin"' nji-Da D''iT''?5;n nna'?iv3 nbyaV iruTO m%n^ 
ntaaV n'?i33 nnay km Ksani ,nmip2 in^-'DX nvn"? ins noa^- 

i^nnn'? nmt) ncns? /Xsaj .tmis?^ nVsrn^ .to inim hk in2raa>/ 

,106 ''pnsn •"^5; Dnas? 'n' ini-'Dizriir anb nDtaic^ 

THDai isn nx naran pnsm /i^ntj; Dipa Ti2Dn kod nnn inatj?^ 
; ''Tiarr in piai nintsn 1 s n d:i tk /nrjismn rmKnn V^a laxy- 
^anoai nimtrr n""»27n i"? tnu ,na:\b isi:i pra,/ Kimrr nr-n-'-^^r 
moa xvnz^Di /a^an vjsV i^in n^'n n^-^vi nivm br,:ji iaiZ73 TJan, 
:^a^ KipJi /'Dipa!? 72 K"jpj/, ,nma^i minb ''nVnn nip27//2 
-'aab Hicn uaa nK2:r? p oa riiisrnni inn^nsn Kin ira^ntz; cn^a,, 
m p'"n5 /'p DA D'?ivn^ ^^''siz^ai inn'nna Kin pnsn p ,ni^- .xn /KTi ,n3 ,i!7a'bK dvij 105 
•I'pa /ma? ""n /m /n» loe 187 yi'inn' 

nnann /inn pns rX^^bvn nn^n ^^n mrw ,ni ik nr pnsn ai^j'y 
v^x nnp"? 'T'n2:\T n'jtt r^tzr inx ♦o-'p^s ''Ji^a o t^n,, .D-'ina^n^z^ 

,^t2;tt'? .''j^n pnsn ^i<T\2 ? naiu?^ nnv Kin •»» ix .nT'ay^ nn-'onV 
jratzn ,pTn nnin nyrn nrrn K*?! minon mau;'? mania Itz^^iz? dtx 
nr 2?ttu? n^wtai ,n'?nn mns"? n^iann nmyi ks 2jau? rf?^^n yxaKi 
mai ,imn'»u? in^n ^ja'? brc. "ripa piers'? ^"'nnm vi^sj"? kt* n^n 
Ki 3i:iur s^^u't^^s nnx imxi ,nnx i:;'»k'? vi''K nra n^yai ,njan 
•noKi imx Dsn casa n*i:!n^ 3iW7 Kniz;Di ,v^w ij''Ku; izsd pntz? 
inVTn im '3 ,aaan mn'tz; na pi5?x^ nsn n^n k"? "j^n ,Q'»'jinn:jn 
^b^ n3"n2?3 a*na nvi"' Kawi nnx n^'Va mi'' k^t:; 2i^n mn^u^D 
'T'Dii'^" k'?^ m 1^ niyy^ nx /ysn labtz; n^ nt aisi mrryni 3?^t27^ 
n^b DnaiiD D'riDtz; fjK ^d-'i^ D-'pnsn bb xV ,pi< .^^^ai^ mas'? 
nsma^ n''3iT fl'?i3 k'?! jn*itt"''?u?i o'nVK'? Dmoxj dVidi d^jotz? 
.n-Jt^^ na^naa 12 t2;'I2?i ir'rDna o'rtzrittn nt /nnn p^TU/. 
n"'tt^m ta^'^yan n'xj'rn lana nn'onn b^r; nmnnDnn n'j^nni 
v'3?^ nnaiu^ /min pns// Kinu> itiss? t3''i2;5;53 nn^a-'y nx ".n'^a^jn 
nn-'n inx3ti^JTr? r^v M'^n on .r^^ai a-'atr^i D-risia mu;^^ a^n^ 
vytt ittyt: xVi njnn rs? Kon onp mm ip^ncac; ,mau^an tmxtt// 
psiit^ii nn mwx5 nana k^ n'ri^sji ''ann n-'n idis as /'*?"» jnynn .a'7 /' /mmn 115 

.mi? .'n'T ,nba'bK nj?i3 iie 

.T'i? ,naNn nix 117 m*)n nnni ^stt^n nnn' 186 

«•''?£)»// Kin /'a'»)am!? nasnai mrwr ^taa^ Vid' n'?'''?n nn'tt mx 

^3y\i2; ,viv Kin ^an /'nnwna ^xniy^ ni^^a Dnm^^na// n^ ^yi 

n^'apH/, : 1^1:21 ^'sy nu^^J ^^ni ,'^1^13 Q'?i5;n nx n'?ya,/ /'inrn Dipa 
nnana o'n^yn Ksaj /O^va n^apm ina pnsn ,^03Xi pns/ni nns. 

.111 /'p«»T2jn psT ^3^ 

nu^i^j num m'?3Tr^n ^d n^ya xim ^^xnu?' "t^id inn,, ,pnsn 
aa D'ama nn r''V ,rn n^b nin 3212? a'Dbim nniTr^a a^rinana 

Kvi /'nb^vn ^ans nwiV lasj; mtonyi nmpma iisp -n^u? ms 
^5? K^i ^xnu?' m^'?3^ pi inaTD ^a n^irnz; ins mystrn i!2nan>/ 
•nan^ naiD ifx ni^v^// nsnu? "»» ^ax .^12 /'oViya la-'x *j"?"'X3 ,i?3S5? 
nnnxa lay pa^u; n^ ^y ax ■'D /ma^'?t2?2 nmtDn i^ nityy*? '?i3'» •u-'X 
.an^ a^tt-'H'? na ,Vxnu;'' "jaa lasj? pan"? nns p-j^xn p axi ^miax 
nTav'Vya Kinu; jtk ^bn tnb^bn m'ajr-Vyan as? nijns? xin ^K^T^ 
nr'?! ?ia^ pnsn ^^n^prv' T'KI ,nn''n i"? v's^nV ins p-'s-^y-«TK 
i.t^x p a:^ sw^V P'^^'in^i; /nau?'? nT^ajr n^n:^/ ,"3.K^tt:Q max 
HTay Vya ay iwpTvnH b^^'> nt ■n'' '?5n /na^b n'nniz? x^k m-'ay 
•T)a'»m ir\y>m iV xn^ "inmaa ^is'^/, pi'sn xin niaia /'p a:i 
uw nmn x^ HXT •'yi^'»Ki rTimipn "rx am^yn^ na ay-'aitrs av 
xttn nfx nVitz^ r»ma„ n'>nbiw vr>^ .^wana^? pnsnV ma'»^ .'noioV ,Ts najyaa ij^'sb nnaa^ ,n»j?' tst 
.mtt^ wn ,xs»i /KT1 ,nb o^a'bx oyii 112 

.a"J? /J-S ,TT1 113 

.ma^ ,K2^i ,n^a'7x d5?i3 114 189 "P'^l^nTl 

pDnttia bi27i onnx) n"? i^in nnia — "!?nii i^p 121 ,''Vk DiT^s 

nna 'JK ,TTiK T»Da nnxi nniK Toia ^jX// : laiti ^'^212^1^ msj Kin 

^^K KTHur I'ttKH Kin .D3?s Kin man— "li^'i'^n mna Ti-JKn •'iK/r 
nnjnr^n a^nms *nan// 'a ,^Tai|?T '>V)T)^ ai«T>P inirnu? av'^sn p 

Tin r^sn ,a^oni)a lana n ,t3't2^in ^w wa ,imnK 72 
nia^ijrn bairr Ti^'^Kn pnsn Kinu? lasy ^57 man Kin mnxj nnv 
pT nnK xb^ Kin nnn pns /''nK'?5; DiK„n Kin ,V9 ^ n':mjn!a 
Kab2?2/,i ''p'^nn n^3// ibir^ minm ,n'opn b^ inbn^^ yn' Kin„ 
WW D'ir^n'>nn v^^Ti;b a'?iD tippin^-'i i"? a^ans abia iw tawpi 
^*iKn biff una m^Ka i'?''K« it 'nmiri/, /'3?:^*i Vaai n^? ^aa u^ina 
nVK an n-^nu^ ''a /'a^i^a ^n:i tr;s?-) nK'an ^'ou^n ^ niina aoii 
♦irnin m ^b loa i!3:jya n^apm ,nw7:i roin nnp*?3 anat^^ 
jm*'// Kim nnT2 brt:^ "tiabn//i '^a^^u? hkt' ^ ")2nK//n Kin 
nintr^n biff atiynn •'''v nimV a^^ia** vn» ]na oya n'?'j iV>Kir^ "niaan 
a^Vaa abiyn Va n-'ni ,n^n^i n^^aK aw ^b2 12b i^Kn fli»ann 
asiva aiT'na a^Ksia aiK ^ja vm .inz^an via^^ trrsjn ni^a 
a^ij;^ Ka Kin /m^jji^ n^ntt^ maann many nis)''5?j np>n» n^'psn 
vn a-'nbK aV:r naa,, /aaaKi /'rr^'^n'? ^it^' niu^ssa aip^ pi./ 
b:^,/ ■'a ,iV a-jans a-jpnisn a:\ /"tr?sin!a aK^m Kinu^ iz^sia a-jniia 
Kintr? pi// .an-s^y naa bu^ib Kin /m»Ki /'aai^^ ainnn*? a^'ans an 
Tnn ni3s^ ins ''IK// tnrn aViya iT'psn bv isix Kin /'K^oariKa •Kmnn Krxm 124 m^n nnn^i ^Du^n nnn^ iss 

D'»2Dioa D'''?in xsn mn /'n'?yaa innDatz? rman yawi pima nin« 

inii; maa n^n /Va-^a itz?' K'jtb im iH^^ ni^ntw,/ :o*na2 ^tz^i^n 
•'m D^imT'n i2;in n''n„ D^insn im rn^ rny '?5a j'^rnnn 
//Tirryi nyun ^52 uu^nnn anaa ,di^ ^^^Ksr'p'n xna^naa Kn"»Tiin 

in Dninn^ VT»^m i-jja ^k Km rr-nn^ Dp ima 'inK .120 ixr.^ 
T^nyn n^ 12? ton n''^'* tD^^nmr; — n»Ki ii^toKntz; u^"*! .121 /-j 

.122)02b 

nvn IV nso"? D^D''onfin ta^^u^yan ^ tisd n'?KDi n'?io onn 
Ktotn mw n^KH a''K'?sjn ams-'Dn '?22 r^u; na-'an n:n»K nina 
ama n ,VT'a*?nto inxi inaura D'':i''Dptt ti^? on ,ns''n'? ;n:\^sni 
DTT? '?van T'2 Dt2;n "nm mn rrn,/ :ini ^^ n^r? ,pDat3''ito ^Tja 
imto3 Dp kV D''-n»Tpntoi ,rTn nnx .Dp-n naix *nn^i 

/niin pns// KVTB? ittiJ3? ^sr man ,in2 p /D'^a^sran ^ nsi ,B"B>j?an 'nac? jnmpna /3pr^ inai Tja ;max 'p'ls 'pnx rra iis 

.K"n /D'any nnai ;xiki ,m5;D nass ;3i''d ^a-a 

.n*3i '3 /B^B^jrarr •>n2v :mjnatt^^ c^m ,bmt£" rma? 119 

.a'oa ,B"B?5an 'naij^ 120 

/3 a»-nan: omao ;T'31 b'"» ,i3''2?s?3n 'naty jnos^ ,]nnK ira 121 

.7 /Dnp' nnaKai flvtyj?a 122 

nQO /D'Tonm mronn ,'?simn .k .e^ i"? — manaaa ,fnNn no 123 191 "P^i2£„n 

h^ ^^^}im bv naxi2^ ittsi ."rD^ r;npi 'rDtt bn^ /^a ':s^ nam m 
iKon kVtt? mau^on iniKtt nn^nir inn in»^a ^s? Kin iiax p /t3*ttrs?nn 
nVsnn pn pipna -wk vna 'Oys ^niViw ntwoi /'nv^n yv^,2 

n^'^mnia ''^^t^'? ,n»n inin n^b ^a„ : 2^n ^pmur Kim n^wan ri? 
nnm»n on D'jmmsntz; ,:wiattn hd .on^jn ''snu? r^V^ *i3"t^ iTViriiBr 

.127 13«? 'JiKi inn KStt'''' ait ,n'?:m* 
.nn'onai n'?apa ,rn3^iqi /'psimn .K .B? p'j; .33 /^Nitt^' do3d ;128 ,nms ntt^y ;48 mi nm 127 rnirt miiTi ^Dtt?n ninrr 190 

T\V!f?^ nju? d^s^n d^^^jh mj'?^K y^pi nnx •'iK naiai imn oipaa 
ntr^iai imn iTnnu? nD rsi?'?i "iiTn'? /r^p'? n:iin hjik y\m n^m 
k'? r'T^ ns^in ima n'rin 'iX/, :nT irpsn '?y i»k xvt /'D'»an^ 

,125 '/na:i!? ncnn ^n jcn 

^p-jm nniK bno*? b'O'' n'>n »b ,D^3K^^n hkt' "T^^Ki^n ^ n"'X3^n 
isjss?! iK^tt iTHU^ 'apT ViK ,^Kn^^ nx vbv^ T'D'iz? xT'2pn» 
,mT»-n2 ^^ Tiya ns?"? nytt rrn-'n i^ n^'>5K 's /HtV nnsin k^ 
n vb)} 112^ — ''Din'? K*?/, /"iTD n'?''3K» nvn"? i*? lursx -^k dixt 
niui 1"? nxa nm Dtr^n ,nx'?a Dt2;i iniK D-'itTip" — *?''vnna pns^ 

noiya iTH Drn "ra : i% msob ji'T'Drm nim^ /'K^^ D%n^K nx^a 
I'jis 'rs? nmv nr^Ki Vy nsitasr n^^on .mna *njm 7*^'sni n^Vtaa 

,Kin Q'n'i'K T2;'K 'd ,D"»^!ai2?an D'uraKni D'»"»bt:;:\n onmni 'b^r^Jin D^iyn 
,126 1 K b X3 D m 2 K '1 : Dvn *tv iist nn laty nn .t k ^ a 

r-'Ti'ttKn p''i:ir\ Kinu; 1^:25? '?y t'Idh 7 •> n t a ^ k ^ u? •» n nam 

wn n"»j2;n n^ysa /'»i'2?n n-'an n'rnna n^i^r^nn crysa .nm pViyV 
XVT nnra n'?nn mmaa Kin T\'»v^b^n asifsa nnyi ,?i2inarT •»ms» 
ibia D^i3?n ^a ^5; n^iii inysTr?ni /^itz;^ Va ^u? taia lasv ^sr a-'an 
D^rni Di''Ki vba D'xa Dj^Ktz? n^K hk n^ /D^-ryn !?a m Kin ipniai 
D''2?t:m /lasy itk hki inn .la n-'i'ttKa aj^Ka; n!?K m iV'SKi /inii^ mronn ^vsTmn '^ '^ T^ — i3"tj?van 'na^^ j^^nj? ttj? 126 niiiii 

4 758 654 iiL-;,.-.c 


HOEODEZiCy. 


"1 


BM560 
.H8 


Ya.hadiit hasekhel veya- 


1 


, rifiCLux 

! 


iictl C^CKIi* 


1 


155S983 


■ 


\ 
1 
; 


1 

1 


i 
1 

i 
1 
1 
i 


1 

i 


T 


i 
r 

1 


i f '1 o ^ 


< 3 /s-^~ ^??3 SWIFF UBHARY ^KgSggigBg